NIKOLA TESLA 10 Temmuz 1856 H rvatistan - 7 Ocak 1943 ABD

08227602 - Hüseyin O uz Bak

ÇOCUKLU U VE GENÇL
y 1856 y l nda

günümüz H rvatistan s n rlar içinde s rp as ll bir ailenin çocu u olarak dünyaya geldi. y Babas bir papaz o lunun da papaz olmas n istiyordu. y Annesi oldukça zeki ama okuma yazma bilmeyen birisiydi. Ev aletleri geli tiriyordu. y 3 k zkarde i ve bir a abeyi vard .

E

T M HAYATI
y Graz¶daki politeknik okuluna girdi. y Ailesinin ta nmas sebebi ile e itimine y y y y y

Karlovac ehrinde devam etti. Daha sonra Prag üniversitesinde e itimini sürdürdü. 1880 y l nda Prag üniversitesinden mezun oldu. Budape te de yüksek lisans yapt . Graz üniversitesinde fizik ve matematik üzerine çal malar yapt . Sonra Prag üniversitesinde felsefe e itimi alm t r.

KAR YER N N LK YILLARI
y y y

y

y

lk kez Budape te¶de bir telefon irketi için çal maya ba lad . Strazburg ve Paris¶te dinamolar üzerine çal an bir irkette devam etti. Almanya ve Fransa dahil çe itli Avrupa ülkelerinde mühendislik çal malar yapt . 1882¶de ke fetti i döner manyetik alan fikrinden sonra AC motor üretmeye çal yordu. Avrupa¶da ba ar l olamay nca bunu yapabilece i yer olarak dü ündü ü Amerika K tas ¶na gitti.

AMER KA¶YA GEL
y 1884 y l nda Amerika¶ya gelmi tir. 28

ya ndayd . Hedefi büyük dahi Thomas Edison ile tan makt r. y Charles Batchelor¶un tavsiye mektubunu kullanarak Edison ile tan t . y Dostluklar uzun sürmedi. Edison, Tesla¶ya DC jeneratörlerin performans n artt rmas için verece i 50000 dolar¶ vermedi. y Tesla irketi terk etti Ve 1 y l boyunca çukur kaz c l da dahil çe itli i çilikler yapt

AC MOTORA UZANAN YOL
y Çukur kaz c l y y

i ini yaparken akl hala

y y

AC motordayd . A.K. Brown adl irketin sahibi Tesla¶ya destek oldu. Edison¶un ofisinden birkaç blok ötede Tesla bir labarotuvar açt . Orada jeneratörler, iletim hatlar , transformatörler , motorlar gibi tasarlad sistemlerin tümünün planlar n haz rlad . Hatta iki ve üç fazl sistemleri de tasarlad . May s 1888¶de Ac motorunu dünyaya tan tt .

WEST NGHOUSE Z YARET
y Tesla AIEE¶de AC motorunu gösteri li

bir ekilde tasdik ettirdikten sonra George Westinghouse, Tesla¶y Laboratuar nda ziyaret etti ve i teklifinde bulundu. y Alternatif ak m ile ilgili patentlerin tamam için Tesla¶ya 1 milyon dolarl k bir teklifte bulundu. y Ayr ca Tesla¶n n herhangi bir icad ile üretilecek her beygir gücü için 2.5 dolarl k bir anla ma oldu.

AKIMLARIN SAVA I
y 1880¶lerin sonunda Edison Ac Ak m

için karalama kampanyas ba latt . y Edison hayvanlara Ac elektrik verip onlar öldürüyordu ve ayr ca Elektrikli Sandalyeyi de icat etti. y 1893 y l nda Chicago¶daki columbia sergisinde büyük kap ma ya and . enli in kland rma ihalesini alan Westingouse Corp. Sayesinde Tesla dünyaya Ac µnin güvenirlili ini ispatlayacak f rsatlarda yakalad . y Columbus¶un yumurtas ad n verdi i aparat ile döner manyetik alan anlatmaya çal yordu.

NIAGARA
ingiliz fizikçi Lord Kelvin Niagara elalelerinin gücünden faydalanmak için kurulan uluslar aras komisyonun ba kan d r. y Tesla¶n n Chicago¶da yapt Ac gösterisinden sonra hemen Tesla ile anla ma yap l r. y 5000 beygir gücünde 3 alternatör Westinghouse irketi taraf ndan üretildi. y 1896¶da çocuklu unda hayalini kurdu u sistemi gerçekle tirmi ti.
y Ünlü

YÜKSEK FREKANS
irketine olan asli i ini bir yana b rak p Grand soka ndaki laboratuar nda yüksek frekans ile lgili deneyse çal malar yapmaya ba lad . y Deneyler s ras nda Tesla Bobinini ke fetti ve medyatik arkada lar n gece gösterilerine davet etti. y Ayr ca Neon ve florasan ayd nlatman n ilk örneklerini verdi. y Ve ilk X-ray I n foto raflar n da çekmi ti.
y Westinghouse

KABLOSUZ ELEKTR K
y Laboratuar nda

yapt çal malar s ras nda tesla bobini sayesinde elindeki ampulü kablosuz olarak yakabildi ini ke fetti. y 1892 y l nda davet edildi i Avrupa¶ya giderek orada yüksek frekans deneylerini sundu.

RADYO KONTROL
y Marconi¶nin bir sinyali 8km uza a

gönderme ba ar s Tesla¶y harekete geçirdi y Altta kalmak istemeyen Tesla May s, 1898'de Madison Square Garden'da dünyaya bu bulu unu tan tm t r. y Bahsi geçen araç su üstünde haraket eden ve uzaktan kumanda ile yönetilebilen bir bottur.

COLORADO SPRINGS
y 1899 y l nda Tesla bir dizi gizli deney

yapmak için Colorado Springs, Colorado kasabas na gitti. y Kasaban n yüksek kesimlerinde in as na ba lad . y Burada 44 metrelik bir antene sahip ³dev verici´ diye isimlendirdi i Tesla bobini ile beslenen bir sistem kurmu tu. y Sistemi çal t rd nda 30m¶den büyük yapay im ekler elde etmi ti.
y Gök

gürültüsü 32 km mesafeden duyuluyordu.

B R, K ,ÜÇ
y 1899

y l nda Colorado¶daki laboratuar nda vericisinin tekrarlayan sinyaller ald n fark etti. y Bunun d dünyadan gelen bir mesaj oldu u inanc na kap ld y Amerikan K z lhaç¶a bir mektup yazd Ve ³karde lerim ba ka bir dünyadan mesaj m z var diyor ki ³bir,iki,üç´´ y Tabi bas n bunu alay konusu etti ve Tesla ile ac mas z ekilde alay edildi.

HAYALLER N KULES
y 1900

y l nda Colorado¶dan New York¶a geri geldi. O arada Marconi de Amerika¶ ya gelmi ti. Ve kablosuz ileti im konu uluyordu. y Tesla Küresel leti im A fikrini ortaya att ve J.P. Morgan, Tesla¶ya kablosuz ileti im için 150000$ yat r m yapt . y 1900 y l n n yaz nda Shoreham, Long Island¶a ta nd ve Wardenclyffe adl 57m yüksekli e sahip dev bir kule in a edildi. y Fakat Tesla burada enerjinin kablosuz iletimini denemektedir.

MORGAN¶IN MANEVRASI
kulesindeki deneyleri oldukça masrafl oluyor ve sürekli avans istemek zorunda kal yordu. y Bu s ralarda Tesla¶n n patentlerinin 17 tanesini kullanan Marconi 8 aral k 1901 günü ünlü ³S´ harfini atlantik üzerinden göndermeyi ba ard . y Daha fazla avans için Morgan¶a gerçe i söyledi ve kablosuz enerji aktar m yapt n belirtti. y Kablosuz ileti im isteyen J.P. Morgan Tesla¶daki yat r mdan vazgeçerek Marconi ile çal maya ba lad
y Wardenclyffe

TESLA¶NIN ÇÖKÜ Ü
y 1904 y l nda birle ik devletler Patent

Ofisi önceki kararlar n bozmu ve Marconi¶ye Radyo için patent vermi ti. y 1905 y l nda Tesla¶n n alternatif Ak m patentlerinin süresi doldu. y in ticaretini önemsemeyen Tesla be paras z kalm t y 935$ dolarl k ödenmemi vergi borcu vard ve ald borç ve kredilerle ayakta durmaya çal yordu.

NOBEL KARMA ASI
y 1909

y l nda Nobel Ödülünün Radyoyu icad ndan dolay Marconi¶ye gitmesi Tesla¶y ç lg na çevirmi ti. y Marconi¶yi patentlerini kulland için dava etmek istesede buna paras yetmedi y Ayr ca 1915 y l nda gazetelerde Nobel ödülünün fizik dal nda A. Thomas Edison ve Nikola Tesla¶ya verilece i yaz ld y Fakat bir hafta sonra ödül X- nlar ve kristal yap ile ilgili çal malar ndan dolay William H. Bragg¶e verildi.

TELEFORS ± I IN S LAHI
y 75 ya na geldi inde yepyeni bir güç y

y

y

y

kayna ke fetti ini duyurdu. Bu telefors ad verilen insan yap m bir y ld r md . Ve gökyüzünde uçan bir uça vurabilirdi. Amac tunsgten yada civa parçac klar n yüklemek daha sonra ucu atmosfere aç lan özel bir silah arac l ile bu parçac klar y ld r m gücüyle h zland rmakt . kinci dünya sava s ras nda Almanya¶n n muhalifi ülkelere bu sistemi satmaya çal t . Yuvoslayaya¶da satmay denediyse de hem erilerin Tesla¶n n ya l bir bunak oldu unu dü ündüler.

ÖLÜMÜ
y 81

ya ndan iken geçirdi i trafik kazas ndan sonra westinghouse yöneticileri Tesla¶n n irket ad na yapt klar n unutmam ölene kadar otel ve yemek masraflar n kar lam t r. y Ayr ca ölene kadar yugoslav hükümetinden cüz-î miktarda maa al yordu. y 7 Ocak 1948 günü Tesla 87 ya nda hayata gözlerini yumdu.

KAYIP BELGELER
y Tesla¶n n ölümünden sonra gizli bir

y y

y

y y

silah üretilmi olabilece i fikri hakim oldu. FBI ajan P.E. Foxworth bu olay ara t rmakla görevlendirildi. ABD yabanc Mülkiyet Dairesi ba kan Tesla¶n n e yalar na el koydu. Yugoslav hükümetine teslim etmeden önce belgeleri mikro filme kaydettikleri söylenir. 1978 y l nda yandaki resimdeki Rus çal mass görülüyor. HAARP¶ n galkon alaska¶daki tesisinde iyonosfere mikrodalga sinyalleri gönderiyor.

YARIM KALMI PROJE VE F K RLER
y Dünya radyo vericisi, Long Island¶da y Enerjinin kablosuz iletimi y Yüksek frekans ve yüksek gerilimler ile hava durumunun kontrol edilmesi y Elektromanyetik kalkan y Elektrostatik h zland r c lar y Küre ayd nlatman n uygulanmas y Elektromanyetik silah

ALDI I ÖDÜLLER
1916 y l nda: Edison Medal

1893 y l nda: Elliot Cresson Gold Medal

1934 y l nda: John Scott Medal

NIKOLA TESLA HAKKINDA KITAPLAR

NIKOLA TESLA HAKKINDA KITAPLAR

75. do umgününde 1931 y l nda time dergisinde kapa kendisine ayr lm t r. Albert Einstein¶ nda içinde oldu u 70¶ten fazla mühendislik ve bilim alan ndaki önemli ki ilerden tebrik mektuplar ald .

Tesla 1884 y l nda ABD¶ye vard

nda

Westinghouse mühendislerine alternatif ak m motorunu aç klarken

Nicola Tesla elinde ayd nlat lm bir gazl fosfor kapl ampul tutuyor. Ampul Tesla bobininden beslenen elektromanyetik alanla kablosuz olarak ayd nlat l yor.

Tesla¶n n alternatif ak m motoru. Bu model Tesla taraf ndan May s 16 1888 de gösterilmi tir.

May s, 1898'de Madison Square Garden'da sergiledi i kablosuz bot

Nikola Tesla Neon lambalar ke fetti. Chicago, 1893 y l nda Dünya Fuar nda Tesla'n n Neon Lambalar n sergiledi.

Nikola Tesla Niagara elalerin de ilk hidroelektrik santrali kurmu tur. Bu Edison¶un Dc ak m na kar l k Tesla¶n n AC ak m n n ald bir zaferdir.

1901-1905 y llar aras nda Long Island¶da in a edilen Tesla Kulesi. Tesla¶ya göre buras dünyadaki ilk yay n a olacakt . Ayr ca Tesla,Niagara elalesinde üretilen elektri i bu kuleden iyonofer vas tas ile ücretsiz da tmay istiyordu.

Alternatif Ak m motoru çin Ald

Patentlerden Birisi

Teslaµn n

n silah n n bir parças n n resmi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful