K MYASAL REAKS YONLAR

1

REAKS YON TÜRLER
1± AS T± BAZ REAKS YONLARI 2± METAL± AS T REAKS YONLARI 3± AMFOTER METAL± BAZ REAKS YONLARI 4± AKT F METAL± SU REAKS YONLARI 5± ANAL Z (AYRI MA) REAKS YONLARI 6± SENTEZ (B RLE ME) REAKS YONLARI 7± YANMA REAKS YONLARI
2

8± EKZOTERM K (ISI VEREN) REAKS YONLAR 9± ENDOTERM K (ISI ALAN) REAKS YONLAR 10± YER DE T RME REAKS YONLARI 11± REDOKS (YÜKSELTGENME± ND RGENME) REAKS YONLARI

3

K MYASAL REAKS YON YER NE K MYASAL TEPK ME DENEB L R M?
‡ Eski y llarda kimyasal reaksiyon denirdi, bir ara kimyasal tepkime tabiri kullan ld , günümüzde yayg n olarak kimyasal reaksiyon denmektedir. Kimyasal reaksiyon ile kimyasal tepkime e anlaml d r. ‡ Türkçemizde reaksiyon, tepki göstermek demektir. Ancak; kimyasal reaksiyondaki, ³reaksiyon´ kelimesinin anlam ba kad r.
4

‡ Kimyasal reaksiyon ile kimyasal tepkime ayn anlam ta yor diye kimyasal reaksiyon sözcü ünden taneciklerin tepki göstermesi, kar koymas gibi anlamlar ç kar lmamal d r. Çünkü anlam ba kad r. ‡ Kimyadaki reaksiyon, bat dillerinden Türkçemize geçti inden bat dillerindeki anlam n ta maktad r. Bu anlam öyledir: ‡ ³Re´, yeniden demektir. ³Aksiyon; hareket, geli im, bir kuvvetin ortaya ç kmas manalar na gelmektedir.
5

‡ Reaksiyon, yeniden aksiyon manas nad r. ³Reaksiyondan önce de aksiyon vard . Reaksiyondan sonra da aksiyon vard r.´ demektir. ‡ Kimyasal reaksiyon yerine, kimyasal tepkime dedi imizde; önce bütün bu anlamlar akl m za getirmeliyiz. Sonra kimyasal reaksiyon yerine, kimyasal tepkime diyebiliriz.

6

‡ Kimyac lar eskiden, kimyasal reaksiyondaki reaksiyon kelimesinin, Türkçemizdeki reaksiyon kelimesinden ba ka anlama geldi ini dü ünmeden, ³Nas l olsa Türkçede reaksiyon ile tepki ayn anlama geliyor. Öyleyse kimyasal reaksiyon yerine kimyasal tepkime diyebiliriz.´ demi lerdir. Günümüzde durum anla l nca tekrar kimyasal reaksiyon tabirine dönülmü tür.
7

REAKS YON ÇE TLER
‡ K MYASAL REAKS YON ‡ F Z KSEL REAKS YON ‡ NÜKLEER REAKS YON

8

DO AL K MYASAL REAKS YONLARDA GEREKL ARTLAR
‡ Tepkimenin ekzotermik olmas ‡ Birle me kabiliyeti olmas ‡ E ik enerjisini a abilecek gerekli aktivasyon enerjisine sahip olmas ‡ Birle ecek maddelerin yeterli olmas ‡ Uygun artlar olmas
9

HAYATIMIZDAK K MYASAL REAKS YONLAR

10

ÇAMA IR SUYU VE TUZ RUHU B RLE NCE AÇI A ÇIKAN KLOR GAZI NSANI ÖLDÜREB L R
NaOCl + 2HCl NaCl + H2O + Cl2

11

MEYVE SULARINDA ET L ALKOL YOKTUR
‡ %100 do al meyve sular nda etil alkol yoktur. Meyve suyu nadiren de olsa bozunabilir. Meyve suyu bozununca, 1 mol maltozun (meyve ekeri veya malt ekeri) hidrolizi sonucu 2 mol galaktoz olu ur. C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
Meyve ekeri (Malt ekeri) Galaktoz Galaktoz

12

‡ Galaktozun fermantasyonuyla da etil alkol meydana gelir ve CO2 gaz aç a ç kar. C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 ‡ Bozunan kâ t ambalajl meyve sular nda aç a ç kan CO2 gaz ndan dolay kâ t ambalaj n i mesi, etil alkolün olu tu unun göstergesidir.

13

‡ Do ala özde meyve aromas içeren meyve sular nda etil alkol vard r. Bu etil alkol çözücü amaçl ilave edilen etil alkoldür. Bu tür meyve sular n n tad ve kokusu do al de ildir. Ho olmayan kokusu vard r. Bo az yakar, genizde g c k yapar.

14

ARAP ELDE ED LMES
Üzümün posas ayr ld ktan sonra kalan suyuna ra denir. ra f ç lara aktar l r. F ç n n t pas O2 gaz n n girmemesi gerekti inden kapal olmal d r. O2 gaz girerse sirke olur. Bununla beraber t pa, karbon dioksit gaz n n da ç kmas için s k kapat lmamal d r. 3±5 ay sonra arap elde edilir. C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
15

D SAKKAR TLERDEN KEF R VE KIMIZ MAL
Kefir ve k m z imalinde; sütte bulunan süt ekeri ad verilen laktoz fermente olarak etil alkole dönü ür. C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
Laktoz (Süt ekeri) Glikoz Galaktoz

C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2
16

D SAKKAR TLERDEN MUTLAK ET L ALKOL ELDE ED LMES NE A T REAKS YON DENKLEMLER
eker pancar ndan mutlak etanol elde edilir. C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
Sukroz veya sakkaroz (Çay ekeri) Glikoz Fruktoz

C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2
17

ÜZÜMDEN ET L ALKOL ELDE ED LMES NE A T REAKS YON DENKLEM
C6H12O6
Glikoz

2C2H5OH + 2CO2

18

POL SAKKAR TLERDEN MUTLAK ET L ALKOL ELDE ED LMES NE A T REAKS YON DENKLEMLER
(C6H10O5 )n + nH2O
Ni asta

nC6H12O6
Glikoz

C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2

19

ARPADAN B RA ELDE ED LMES NE A T REAKS YON DENKLEMLER
(C6H10O5)n + nH2O
Arpa ni astas

nC6H12O6
Glikoz

C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2

20

B YOLOJ K S STEMLERDEK K MYASAL REAKS YONLAR

21

SOLUNUM
C + O2 CO2 + 94 kcal

22

FOTOSENTEZ
6CO2 + 6H2O + Güne enerjisi, klorofil C6H12O6 + 6O2

23

EKER PANCARININ ESAS MADDES OLAN SAKKAROZUN B TK DE OLU UMUNA A T REAKS YON DENKLEM
6CO2 + 6H2O + Güne enerjisi ve klorofil C6H12O6 + 6O2 C6H12O6 + C6H12O6 Glikoz Fruktoz C12H22O11 + H2O Sakkaroz
24

D SAKKAR TLER N S ND R M N N REAKS YON DENKLEMLER
C12H22O11+ H2O + Sakkaraz Sakkaroz C12H22O11 + H2O + Maltaz Maltoz C12H22O11 + H2O + Laktaz Laktoz C6H12O6 + C6H12O6 Glikoz Fruktoz C6H12O6 + C6H12O6 Glikoz Glikoz C6H12O6 + C6H12O6 Glikoz Galaktoz
25

POL SAKKAR TLER N (N ASTA, SELÜLOZ VE GL KOJEN) OLU UMUNA A T REAKS YON DENKLEM
6CO2 + 6H2O + güne enerjisi + klorofil C6H12O6 + 6O2 nC6H12O6 (C6H10O5)n H2O + (n±1)H2O Polisakkarit
26

M DE EK MES NDE KULLANILAN M DE PAST LLER N N GÖREV N N REAKS YON DENKLEM YLE GÖSTER LMES
Mg(OH)2 + 2HCl Al(OH)3 + 3HCl MgCl2 + 2H2O AlCl3 + 3H2O
27

M DE EK MES NDE KULLANILAN KARBONATIN GÖREV N N REAKS YON DENKLEM YLE GÖSTER LMES
NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

28

M DE EK MES NDE Ç LEN MADEN SODASININ GÖREV N N REAKS YON DENKLEM YLE GÖSTER LMES
(HCO3)

±

+H

+

H2O + CO2

29

ÇEVRE K MYASIYLA LG L K MYASAL REAKS YONLAR

30

AS T YA MURU
SO2 + ½O2 SO3 + H2O SO3 H2SO4

31

SULARIN ACILA MAMASI
N2 + 3H2 2NH3 + 22 kcal NH3 + H2O NH4OH Havada N2 ve H2 bulundu u ve reaksiyon ekzotermik oldu u hâlde NH3 olu maz. Olu sayd sular ac la acakt . NH3 , sular ac la t ran bir maddedir.
32

Asit Ya murunun Çinko Oluklar A nd rmas Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2

33

ENDÜSTR YEL K MYA LE LG L REAKS YON DENKLEMLER

34

AS TLER N ELDE ED LMES
‡ ‡ ‡ ‡ SO3 + H2O H2SO4 P2O5 + 3H2O 2H3PO4 N2O5 + H2O 2HNO3 H2 + Cl2 2HCl

35

METALLER N ELDE ED LMES
2Al2O3 4Al + 3O2 (elektroliz) HgS + O2 + yüksek s cakl k Hg + SO2 NiO +H2 + yüksek s cakl k Ni + H2O Fe2O3 + 3C + yüksek s cakl k 2Fe + 3CO PbO + C + yüksek s cakl k Pb + CO ZnO + C + yüksek s cakl k Zn + CO Sb2O3 + 3C + yüksek s cakl k 2Sb + 3CO Cr2O3 + 2Al + yüksek s cakl k 2Cr + Al2O3
36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful