MADDENĠN GAZ HÂLĠ

(GAZLAR)
1
GAZLAR
2
1. GAZLARIN GENEL
ÖZELLĠKLERĠ
3
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
(KİNETİK TEORİ)
• 1- Maddenin en yüksek enerjili hâlidir.
• 2- Maddenin en düzensiz hâlidir.
• 3- Tanecikler arası boĢlukların en çok
olduğu hâldir.
• 4- Gazlar bulundukları kabın her tarafına
aynı basıncı uygularlar.
• 5- Gazlar bulundukları kabın hacmini
alırlar.
4
• 6- AkıĢkandırlar.
• 7- SıkıĢtırılabilirler.
• 8- Gaz molekülleri hareketlidir.
• 9- Moleküler hacim ihmal edilebilir
düzeydedir.
• 10- Gaz moleküllerinin çarpıĢması esnek
çarpıĢmadır.
• 11- Ġdeal gazda moleküller arası etkileĢim
yoktur. Gerçek gazlarda ise moleküller arası
itme ve çekme vardır.
5
• 12- Gaz molekülleri farklı hızdadır.
ÇarpıĢınca enerjileri fazlalaĢır veya azalır;
toplam enerji değiĢmez.
• 13- Gaz moleküllerinin ortalama kinetik
enerjileri eĢittir.
• 14- Gaz moleküllerinin ortalama kinetik
enerjisi sıcaklıkla doğru orantılıdır.
6
GAZLAR ĠÇĠN DÖRT NĠCELĠK
• Gazlar için 4 niceliğin önemi büyüktür:
Bunlar P (basınç), V (hacim), n (mol
sayısı), T (mutlak sıcaklık)
7
BASINÇ BĠRĠM ÇEVĠRĠLERĠ
• 1 atm = 101325 Pa
• 1 atm = 10
5
Pa (yaklaĢık)
• 1 atm = 1,01325x10
5
Pa
• 1 bar = 10
5
Pa
• 1 atm = 1,01325010000438 bar
• 1 atm = 760 torr
• 1 atm = 760 mm Hg
8
KĠNETĠK TEORĠ
KULLANILARAK ÇIKARILAN
TEMEL EġĠTLĠK
• PV = 1/3 Nmv
2
• N: Tanecik sayısı

• m: Molekül kütlesi

• v
2
: Molekülün hızının karesi
9
KĠNETĠK ENERJĠ, SADECE
SICAKLIĞA BAĞLIDIR
• E
K
= 3/2 nRT
10
SIFIR KELVĠNE ĠNĠLMEDĠ
• 0 K’e inilmedi.
• Helyum 4 K’de sıvılaĢtırılmıĢtır.
Günümüzde inilen en düĢük sıcaklık 4
K’dir. 0 K’e yanaĢılmıĢtır.
• 0 K’de gaz kalmaz.
11
VAN DER WAALS EġĠTLĠĞĠ
• P
düzeltilmiĢ
V
düzeltilmiĢ
= nRT
• EĢitlikte basınçta ilave, hacimde ise
çıkarma yapılır.
• Van der Waals eĢitliği, ideal gaz denklemi
olarak da bilinir.
12
BASINÇ VE ÖLÇÜMÜ
• Basınç ve ölçümü: Birim yüzeye etki
eden kuvvete basınç denir.
• 1- Açık hava (atmosfer) basıncının
ölçümü
• 2- Kapalı kapta basınç ölçümü

13
• 1- Açık hava (atmosfer) basıncının
ölçümü: Barometre ile ölçülür.
• Toriçelli cıva ile yaptığı deneyle deniz
seviyesinde atmosfer basıncını 0 °C’ta 76
cm Hg bulunmuĢtur.
• 76 cm Hg = 760 mm Hg = 1atm
• Sıvılarda basınç formülü: P=hd
• P = 76 cm Hg x13,6 g/cm
3
14
• P=1033,6 g/cm
2
(atmosfer basıncı)
• Gaz problemlerinde cıva yerine baĢka bir
sıvı kullanıldığında; h
1
d
1
= h
2
d
2
formülü
kullanılır.
• 2- Kapalı kapta basınç ölçümü:
Manometrelerle ölçülür.

15
2. GAZ KANUNLARI

16
GAZ KANUNLARI
• 1. P-V İLİŞKİSİ (n, T SABİT) (BOYLE
MARIOTTE KANUNU): Miktarı ve
sıcaklığı sabit tutulan bir gazın hacmi ile
basıncı ters orantılıdır.

• 2. P-n İLİŞKİSİ (V,T SABİT) (DALTON
KISMİ BASINÇLAR KANUNU): Hacmi ve
mutlak sıcaklığı sabit tutulan bir gazın
miktarı ile basıncı doğru orantılıdır.


17
• 3. P-T İLİŞKİSİ (V,n SABİT) (GAY
LUSSAC KANUNU): Hacmi ve miktarı
sabit tutulan bir gazın mutlak sıcaklığı ile
basıncı doğru orantılıdır.
• 4. V-n İLİŞKİSİ (P,T SABİT)
(AVOGADRO HİPOTEZİ): Aynı koĢullarda
(basınç ve sıcaklık aynı) gazların eĢit
hacimlerinde eĢit sayıda tanecik vardır.
Basıncı ve sıcaklığı sabit tutulan bir gazın
mol sayısı ile hacmi doğru orantılıdır.
18
• ÖNEMLİ NOT: Gazlarla ilgili problem
çözümlerinde sıcaklık birimi mutlaka
Kelvin olarak alınmalıdır.
• 5. V-T İLİŞKİSİ (P, n SABİT) (CHARLES
KANUNU): Basıncı ve mol sayısı sabit
tutulan bir gazın mutlak sıcaklığı ile hacmi
doğru orantılıdır.
• 6. n-T İLİŞKİSİ (P, V SABİT): Basıncı ve
hacmi sabit tutulan bir gazın mutlak
sıcaklığı ile mol sayısı ters orantılıdır.
19
DĠFÜZYON VE EFÜZYON
• Difüzyon, bir gazın diğer bir gaz içinde
yayılmasıdır. Difüzyon tabiri yaygın
olmasa da, sıvılar için de kullanılır.
• Efüzyon ise, bulunduğu kabın duvarındaki
küçük bir delikten gazın kaçıĢıdır.
• Türkçe kaynaklarda efüzyonu da difüzyon
diye anlatılır. Aslında farklıdır.
20
3. GAZ KARIġIMLARI
21
KISMİ BASINÇ
• Kısmi basınç kapalı bir kapta birden çok
gaz bulunduğu durumda gazlardan her
birinin basıncına denir. Kaptaki gazların
kısmi basıncı sıcaklık ve hacim
değiĢiminden aynı oranda etkilenir.
Gazların kısmi basınçlarını farklı oranda
etkileyecek tek faktör mol sayısıdır.
22
KAPLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
(GAZLARIN KARIŞTIRILMASI)

• KarıĢtırılan gazlar tepkimeye girmiyorsa ve
sıcaklık sabitse;

P
1
V
1
+ P
2
V
2
+ .....= P
s
V
s

23
4. GERÇEK GAZLAR
24
İDEAL GAZ
• Gaz taneciklerinin öz hacimlerinin ve gaz
tanecikleri arasındaki etkileĢimlerin ihmal
edildiği, baĢka bir deyimle 0 sayıldığı
gazdır.
• Hiçbir gaz ideal olamaz, ancak ideale
yaklaĢabilir.


25
GERÇEK GAZI İDEAL GAZA
YAKLAŞTIRAN ŞARTLAR
• 1- DüĢük basınç
• 2- Yüksek sıcaklık
• 3- Küçük mol ağırlığı

26
İDEAL GAZ VAR MIDIR?
• UlaĢılan en düĢük sıcaklık -270 °C’tır.
• Kinetik teoriye göre ideal gaz -273,15 °C’ta
(0 K) olur.
• -273,15 °C’ta gazın hacmi ve basıncı 0
olmaktadır. Maddenin hacminin ve
basıncının 0 olması ise maddenin yok
olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle
madde olduğu sürece bu düĢük sıcaklığa
eriĢmek mümkün değildir. Bundan dolayı
ideal gaz yoktur.
27
GAZ KANUNLARI İDEAL
GAZLAR İÇİN GEÇERLİDİR
• Deneylerde kullanılan gazlar, gerçek
gazdır. Bu nedenle sonuçlar hatalı
çıkabilir.
• Örneğin, PV çarpımının eĢit olduğunun
gösterildiği deneyde değerler büyük
alınmamalıdır.
28
GAZLARDA YOĞUNLUK

• Yoğunluk problemlerinin çözümünde
d=m/V formülü kullanılır.
• Ancak bazı gaz problemlerinde PM
A
=dRT
formülü kullanılır.

29
GAZLARDA KİNETİK ENERJİ VE
DİFÜZYON
E
k
= 3/2kT E
k
= 1/2mv
2

• Gazların ortalama kinetik enerjisi yalnızca
sıcaklıkla değiĢir. 1. formülden de
görüleceği gibi mutlak sıcaklık kaç katına
çıkarsa ortalama kinetik enerji o kadar
katına çıkar. (Toplam kinetik enerji ise
kütleyle de ilgilidir.)
30
• Ġki gazın mutlak sıcaklıkları eĢitse
ortalama kinetik enerjileri de eĢittir.
• Buna göre; T
A
= T
B
ise
Ek
A
(ortalama) = Ek
B
(ortalama)
• Ortalama kinetik enerjilerde kütle mol
kütlesi olarak alınır.
½ M
A
V
A
2
= ½ M
B
V
B
2


31
JOULE - THOMSON OLAYI
(JOULE - THOMSON
GENLEġMESĠ)
• E
k
= 3/2kT formülünde de görüldüğü gibi
gazlar düĢük sıcaklıkta düĢük ortalama
hıza sahiptir. Buna göre gazı yavaĢlatmak,
gazı soğutmak anlamına gelir. Gazlar
genleĢtirildiğinde moleküller birbirlerinden
uzaklaĢır ve ortalama hızları düĢer.
32
• GenleĢen gazın moleküllerinin arasındaki
çekim kuvvetlerinin yenilmesi için gereken
enerji, dıĢ sistem ısıca yalıtılmıĢ
olduğundan ortamdan alınamaz. Bu
durumda moleküller enerjiyi, kendi öz
ısılarını kullanarak karĢıladıklarından, hızla
genleĢtirilen gaz soğur. Soğuyan gaz,
bulunduğu ortamı da soğutur.
• Joule - Thomson olayı sonucunda
geniĢleme sırasındaki sıcaklık değiĢimi ne
kadar küçük ise gaz ideale o derece
yakındır.
33
JOULE - THOMSON
GENLEġMESĠ KANUNUNDAN
YARARLANARAK HAVANIN
SIVILAġTIRILMASI
• Joule - Thomson olayından yararlanarak
1877 yılında Louis Paul Cailletet, önce
havayı soğutmuĢ, sonra hızla
genleĢtirmiĢtir. Böylece hava, sıvı hâle
geçmiĢtir.
34
• Daha sonra sıvılaĢtırılan havanın içindeki
azot gazı ve oksijen gazı damıtma yoluyla
birbirinden ayrılarak elde edilmiĢtir.

35
JOULE - THOMSON
GENLEġMESĠ KANUNUNA
GÖRE BUZDOLAPLARININ
SOĞUTMA PRENSĠBĠNĠN
AÇIKLANMASI
• Soğutucularda da Joule - Thomson
olayından yararlanarak amonyak, metil
klorür, propan gibi kolay buharlaĢabilen
akıcı maddeler kullanılır.
36
• Sıvı hâle getirilen madde, borularla
buzdolabının iç yüzeyine verilir. Madde
borular içinde gaza dönüĢürken
buzdolabının içini soğutur. Aynı gaz
kompresör tarafından basınç altında
yeniden sıvı duruma getirilir.
37
JOULE - THOMSON
GENLEġMESĠ KANUNUNA
GÖRE KLĠMALARIN ISITMA
VE SOĞUTMA PRENSĠBĠNĠN
AÇIKLANMASI
• Klimalardaki gaz, kompresör aracılığı ile
emilip sıkıĢtırılarak sıvılaĢtırılır. SıkıĢma
esnasında açığa çıkan ısı, bir fan
vasıtasıyla dıĢ ortama atılır.
38
• Sıvı üzerindeki basınç düĢürülünce, sıvı
bulunduğu ortamdan ısı çekerek gaz hâle
geçer; böylece dıĢ ortamın sıcaklığını da
düĢürmüĢ olur.
• Soğutma akıĢkanının kompresör
tarafından emilmesiyle çevrim aynı Ģekilde
tekrarlanır.
39
KRĠTĠK SICAKLIK
• Bir gazın sıcaklığı ne kadar yüksek ise
sıvılaĢması o kadar zordur ve gazı
sıvılaĢtırmak için gereken basınç o kadar
yüksektir.
• Her bir gaz için farklı değerde olan öyle bir
sıcaklık vardır ki bu sıcaklığın üzerinde
bulunan gaz, hiçbir basınç altında
sıvılaĢtırılamaz.
40
• Her bir gaz için karakteristik olan bu
sıcaklığa kritik sıcaklık denir.
• Kritik sıcaklık, bir gazın basınç
uygulanarak sıvılaĢtırılabileceği en yüksek
sıcaklıktır. Kritik sıcaklığın üzerinde basınç
ne kadar arttırılırsa arttırılsın, sıvılaĢma
olmaz. H
2
O
(g)
’ın kritik sıcaklığı 374,3 °C’tır.
H
2
O
(g)
374,3 °C’ın üzerinde sıkıĢtırılsa bile
sıvılaĢmaz.
• Kritik sıcaklık, T
K
ile gösterilir.
41
BUHAR, GAZ VE KRĠTĠK
SICAKLIK
• Kaynama noktası ile kritik sıcaklığın
arasında buhardan, kritik sıcaklığın
üzerinde ise gazdan söz edilir.
42
GAZLAR KONUSUNDA
YANLIġ ANLAġILAN BAZI
KAVRAMLAR

Bir kapta su ısıtılırken çıkan
kabarcıklar, hava kabarcıkları
değildir; H
2
O
(g)
molekülleridir, su
buharlarıdır.
43
Madde hâl değiĢtirdiğinde,
maddenin tanecikleri hâl
değiĢtirmez. Tanecikler aynen
kalır; yalnız aralarındaki uzaklık
farklılaĢır. Ġyonik bileĢiklerde
durum farklıdır.
44
Her maddenin 4 hâli de her an,
her yerde vardır. Çok az
miktarda olduğundan fark
etmiyoruz.
45
BLAISE PASCAL
(1623-1662)’IN HAYATI
• MeĢhur Fransız matematikçisi, fizikçisi ve
kimyacısıdır. Aynı zamanda filozof ve
yazardır.
• Maddenin boĢluklu yapısı üzerinde
çalıĢmalar yaptı. 1647 yılında bu
çalıĢmalarını “BoĢlukla Ġlgili Yeni Deneyler”
ve “BoĢluk Ġncelemesine GiriĢ” adlı
kitaplarında yayınladı.
46
• Ġlk hesap makinesinin mucididir.
• Basınç üzerine çok sayıda çalıĢmaları
vardır. Toriçelli (1608-1647)’nin
varsayımlarını yaptığı deneylerle
doğruladı.
• Uluslararası sistemde (SI) basınç ölçüsü
birimi, pascaldır. Pa kısaltmasıyla
gösterilir. Pa tanımını Pascal (Paskal) Ģu
Ģekilde yapmıĢtır: 1 m
2
’lik yüzeye dik
doğrultuda etki eden kuvvet 1 Newton ise
bu yüzeydeki basınç 1 pascal olur.
47
• 1652’de manastıra kapanarak kendini ilme
verdi. 1654’te yaĢadığı bir vecd hâlinden
sonra kesin kararlar aldı. Bundan sonra
Pascal, bütün varlığıyla Tanrı’ya yöneldi.
Hayatındaki bu kararından sonra yoğun bir
Ģekilde bilimsel araĢtırmalarına da devam
etti.
• Descartes (Dekart), bilimin konusunu
maddeyle sınırlandırmıĢtı.
48
• Hıristiyanlık tahrif olduğundan
(bozulduğundan) ve tam hayatın içinde
olmadığından kilise teĢkilatı ilme karĢıydı.
Kilise teĢkilatında ilme karĢı olmayan,
azınlık bazı kiĢiler de az da olsa mevcuttu.
• Tahrif olmuĢ din ile bilim arasında Batı’da
uzun süren çatıĢmalar yaĢandı. Sonunda
bilim adamlarının bir kısmı yanlıĢ olarak
din ile bilim arasında ayrılık var sandılar.
Böylece din-bilim ayrıĢması gerçekleĢti.
49
• Aslında kilisenin yanlıĢlığına karĢın bilim
adamlarında oluĢan tepki, dine karĢı
olduklarından değildi, zaruretten ileri
geliyordu. Descartes (Dekart) bu tepkiyi
gösterenlerin baĢında gelen akılcı insan
olmasına rağmen “Allah vardır.” diyordu.
• Dekartçı düĢünceye, Kartezyen düĢünce
baĢka bir ifade ile Kartezyenizm denir.
Kartezyen felsefe, din ile ilim ayrılmasını
netice vermiĢtir.
50
• O dönemde Kartezyenizm, pansuman
tedavi olarak mecburiyetten dolayı ortaya
atılmıĢtı.
• Ġlerici ve gerici deyimleri ilk olarak Batı’da
kullanılmıĢtır. Kilisedekilere ve kilise
taraftarlarına gerici, kiliseye karĢı
gelenlere de ilerici denilmiĢtir.
51
TORĠÇELLĠ’DEN (1608-1647)
ÇOK DAHA ÖNCE AÇIK HAVA
BASINCINI ÖLÇEN BĠLĠM
ADAMI: ĠBNĠ SĠNA (980-1037)
Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene
temel kitap olarak okutulmuĢtur.
Batılılar ona Avicenna derler.
Zamanının en büyük dâhisidir.
52
Tıp ve kimya ilminden baĢka; felsefe,
jeoloji, coğrafya, fizik, matematik, botanik,
zooloji, müzik dallarında da çok araĢtırma
ve keĢifleri vardır.
Isı ve gazların basıncı konularında keĢifleri
olmuĢtur. Toriçelli’den (1608-1647) önce
açık hava basıncını ölçmüĢtür.
Ġslam hükemasının Eflatun’udur.
Filozofların üstadıdır.
53
Suların temizlenmesiyle ilgili çalıĢmalar
yapmıĢtır. Ġçme suyunun, sağlık üzerindeki
etkisini araĢtırarak, kalitesinin önemini
belirtmiĢtir.
Kimya ilmini tıbbın hizmetine sokmada,
Razi’yi örnek almıĢtır; bu konuda dünyada
Razi’den sonra ikincidir diyebiliriz.
Koruyucu hekimlik ve tedavide Ġbni
Sina’nın belirttiği 780 ilacın istisnasız hepsi
günümüzde kullanılmaktadır.
54
Tıp alanında onlarca hastalığı ilk teĢhis ve
tedavi etmiĢtir. Örneğin; Ģeker
hastalığında, idrarda Ģeker bulgusunun
varlığını ilk keĢfeden odur. BulaĢıcı
hastalıklara küçük mikroorganizmaların
sebep olduğunu tespit etmiĢtir.
Ameliyatlardan önce hastaya anestezik
ilaç yapmak da onun buluĢudur. Etil alkolü
tıpta steril amaçlı olarak ilk kullanandır.
Damar içine yapılan Ģırınga da Ġbni
Sina’nın icadıdır.
55
Doktorların sultanı unvanıyla anılmıĢtır. En
büyük hizmeti tıp sahasındadır. Çağların
en büyük tıp araĢtırmacısıdır. Tıp
noktasında “Tıp ilmini iki satırda
topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır.
Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört,
beĢ saat kadar yeme. ġifa hazımdadır.
Kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse
ve mideye en ağır ve yorucu hâl, taam
taam üzerine yemektir.” demiĢtir.
56
Yemek konusunda vücuda en zararlı olan,
dört, beĢ saat ara vermeden yemek yemek
veyahut lezzet için çeĢitli yemekleri birbiri
üstüne mideye doldurmaktır.
Tıp ve kimya ilminden baĢka felsefe,
jeoloji, coğrafya, fizik, matematik, botanik,
zooloji, müzik dallarında da çok araĢtırma
ve keĢifleri vardır.

57
Isı ve gaz basıncı konularında keĢifleri
olmuĢtur. Toriçelli’den önce açık hava
basıncını ölçmüĢtür.
Suların temizlenmesiyle ilgili çalıĢmalar
yapmıĢtır. Ġçme suyunun, sağlık üzerindeki
etkisini araĢtırarak suyun kalitesinin
önemini belirtmiĢtir.
Farklı branĢlardaki 29 meselede Avrupalı
bilim adamlarına öncülük yapmıĢtır.
58
EBU’L HEYSEM (965-1051)
• Atmosfer basıncıyla ilgili öncü çalıĢmalar
yapmıĢtır.
59
SOSYAL ALANDA KULLANILAN
KĠMYA KELĠME VE DEYĠMLERĠ
• Umumi atmosfer: Toplumun genel ahenk
ve durumu. (Umumi atmosfer maksadı
aĢan söz ve davranıĢlarla kirlenir.)
• Sıcak atmosfer: Etrafımızda cereyan eden
güzel olayların tümü veya onların
meydana getirdiği mutluluk.
• Soğuk atmosfer: Etrafımızda cereyan
eden olumsuz olaylar veya onların
meydana getirdiği menfilikler.
60
• Olumlu atmosfer: Çevremizdeki olumlu
durumlar.
• Olumsuz atmosfer: Etrafımızı saran
olumsuz etmenler.
• Hava boĢluğuna düĢmek: Ġnsanın olumsuz
bir atmosfere düĢtüğü hissine kapılması.
• Hava boĢluğunu atlatmak: Ġnsanın düĢtüğü
olumsuz durumdan kurtulması.
61

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful