Orta Anadolu hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i

ÖDEME EK LLER VE TA IDIKLARI R SKLER

ÖDEME EK LLER
1)Pe in Ödeme (Cash/Pre Payment) 2)Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 3)Vesaik MukabiliÖdeme (Cash AgainstDocuments) 4)Kabul Kredili Ödeme (Documentary Acceptance) 5)Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

PE N ÖDEME(Cash/Pre Payment)  

Sat c n n mallar sevketmeden önce mal bedelini k smen veya tamamen al c dan pe in olarak almas d r. Sevkiyat en geç 1 y l içerisinde gerçekle tirilmelidir. Al c n n en fazla risk ald ödeme eklidir.

hracatç 6 4

1 5 7 3

9 thalatç 2 8

hracatç n n Bankas

thalatç n n Bankas

1.Sat sözle mesinin imzalanmas 2.Mal bedelinin pe in olarak ödenmesi 3.Pe in bedelin transferi 4.Pe in bedelin ihracatç ya ödenmesi 5.Mal n gönderilmesi 6.Mala ili kin belgelerin ibraz 7.Belgelerin gönderilmesi 8.Belgelerin teslim edilmesi 9.Mal n gümrükten çekilmesi

Gönderdi i mallar sipari e uygun olmayabilir. .Al c n n Riskleri  Sat c mallar gönderemeyebilir.

 Al c . sat c ile aralar ndaki sözle mede belirlenen vadelerde. hracatç n n en fazla risk ald ödeme eklidir.MAL MUKAB L ÖDEME (Cash Against Goods) Sat c mal n bedelini almadan al c ya gönderir.mal bedelini sat c ya bankas kanal yla havale eder. .

Belgelerin bedelinin transferi 9. Mal n gönderilmesi 3. Mala ili kin belgelerin ibraz 4. Sat sözle mesinin imzalanmas 2. Belgelerin bedelinin ihracatc ya ödenmesi . Belgelerin bedelinin. Belgelerin teslim edilmesi 6.hracatç 3 9 1 2 4 8 6 thalatç 7 5 hracatç n n Bankas thalatç n n Bankas 1. Mal n gümrükten çekilmesi 7.önceden saptanm vadede ödenmesi 8. Belgelerin gönderilmesi 5.

çe itli nedenler öne sürerek gümrükteki mallar için fiyat indirimi talebinde bulunabilir. Al c .SATICININ R SKLER Al c . mal gümrükten süresi içinde çekmeyerek mal n devlete kalmas na sebep olabilir. mal ald ktan sonra bedelini ödemeyebilir. . mallar almaktan vazgeçerek iade edilmesini sa layabilir. Al c . Al c .

VESA K MUKAB L ÖDEME (Cash Againt Documents) Al c n n sat n alaca mal n bedelini. Temel özelli i bankalar n fazla sorumluluk ta madan sadece mü terilerinin vekili olarak davranmalar d r. o mal temsil eden bir belgeye dayand rd ödeme eklidir. .

hracatç 8 3 2 1 thalatç 5 4 thalatç n n Bankas 7 6 hracatç n n Bankas 1. Belgelerin bedelin ihracatc ya ödenmesi . Belgelerin gönderilmesi 4. Belgelerin bedelinin transferi 8. Belgelerin teslim edilmesi 7. Belgelerin al c n n bankas na gönderilmesi 5. Mal n gümrükten çekilmesi 3. Sat sözle mesinin imzalanmas 2.önceden saptanm vadede ödenmesi 6. Belgelerin bedelinin.

. Al c lar mallar gümrükten almayarak devlete kalmas n sa layabilir.SATICININ R SKLER   Araya bankalar n girmesi taraflara zaman ve maliyet aç s ndan oulmsuz etki yapmaktad r. Al c lar fiyat indirimi için zorlamada bulunabilirler. Mallar n gümrüklerde beklemesi bozulmalar na sebep olabilir. Al c lar mallar almaktan vazgeçebilir.

 Ödemeler uzun vadelerde poliçeler düzenlenerek.KABUL KRED L ÖDEME (Documentary Acceptance) Sat c ve al c aras nda yap lan sözle mede. Poliçeleri yetki verilen bankalar imzalar . taksitler halinde yap lmaktad r. belgelerin kararla t r lan vadede sat c taraf ndan ke ide edilecek poliçenin kabulü kar l nda al c ya teslim edilmesidir.

Belgelerin al c n n bankas na gönderilmesi 5. Belgelerin al c ya bildirilmesi 6. Mallar n gönderilmesi 3. Vesaik 10. Sat sözle mesinin imzalanmas 2. Onaylanm belgelerin sat c n n bankas na gönderilmesi 9.Vade bitimine yak n bir süre kala gönderilen poliçe 11.Al c n n bankas na ba vurmas 7.1 hracatç 2 3 11 thalatç 77 5 4 8 10 6 9 hracatç n n Bankas thalatç n n Bankas 11 1. Kabul için poliçe ibraz 8.Vade günü ödeme . Vesaik-poliçe avans sistemi 4.

Uzun vadeler kur riskinide beraberinde getirmektedir. . Bankalar bu tür i lemlerde yüklü komisyonlar talep ederler. thalatta poliçeler damga vergisine tabi tutulurlar.TARAFLARIN R SKLER   Vadeler uzun oldu undan sat c vade fark isteyebilir.

uluslararas ticarette çok geni bir alanda bir ödeme ve garanti arac olarak kullan lmaktad r.kredi mektubudur. Akreditif. . Taraflar n beraber haz rlad artl .AKRED T FL ÖDEME (Letter of Credit) hraç edilen mallar n bedellerinin ödenmesi konusunda belirli artlar n yerine getirilmesinden sonra ödemenin yap laca na ili kin bir çe it teminat.

AKRED T F AÇILMASI AM R BANKA (Issuing Bank) L/C 3 HBAR BANKASI (Advising Bank) L/C Ba vurusu 2 4 L/C hbar THALATÇI (Applicant) 1 Sözle me HRACATÇI (Beneficiary) .

Akreditif hem ihracatç y . hem de ithalatç y koruyan bir i lemdir. . Sevkiyat n yap lm oldu unu ve akreditif artlar na uygun mal gönderildi ini gösteren belgeleri ihracatç bankaya sunmadan önce ödeme yap lmayaca ndan emin olur. Mallar akreditif artlar na uygun olarak sevketti inde. thalatç . mal bedelini tahsil edece inden emin olur. hracatç .

C) Muhabir Banka (Advising Bank) hracatç n n bankas d r.AKRED T FTE TARAFLAR A) Akreditif Amiri (Applicant for the credit) Akreditifi açt ran veya mal ithal etmek için akreditif açma emrini veren al c (ithalatç ) d r.Lehdara kar ödeme konusunda hiçbir yükümlülü ü yoktur. . B) Amir Banka (Issuing / Opening Bank) Akreditifi açan bankad r.

amir banka d nda kendisinin kesin yükümlülü ünü de ekleyen bankad r. teyitte bulunmaks z n sadece ihbar eden bankad r. ihraç etti i mal n bedelini. ibraz eti i vesaik kar l nda aeac bankadan tahsil edecek ihracatç firmad r.Ödeme konusunda yükümlülü ü yoktur. . b) Teyit Bankas ( Confirm Bank) Akreditife.a) hbar Bankas (Advising Bank) Akreditifi lehdara. D) Akreditif Lehdar (Beneficiary) Lehine akreditif aç lan.

Akreditif 1 Lehdar 5 9 6 4 3 Muhabir Banka 7 8 lemleri Amir 11 2 Amir Banka 10 .

mallar sevketme durumundad r. Sat c akreditifin aç ld n ö renir ö renmez. e er belirtilen zaman içinde gerekli artlar sa l yabilecekse. . Muhabir ya da teyid eden banka akreditif n aç ld n ihracatç ya bildirir. 7. kredide belirtilen artlara göre ödemede bulunur veya müzakerede bulunarak devreder ya da ciro eder. Muhabir Banka gönderilen belgeleri kredi ko ullar yla kar la t rd ktan sonra.1. sat c n n bulundu u ülkedeki bir bankayla akreditif ihbar ya da teyid etmesi için anla r. Amir Banka genellikle. gönderilen belgeler kredi artlar na uygunsa. Al c ile sat c aras nda ödemenin akreditifle yap laca n belirten bir sat sözle mesi yap l r. 2. 5. thalatç bankas na ihracatç (lehdar) lehine akreditif açmas için talimat verir. 6. Sat c sevkiyat yapt n kan tlayan belgeleri kredinin aç ld bankaya gönderir. 4. 3.

8. Al c . . amir bankadan farkl ysa) 9. 10. E er gönderilen belgeleri yeterli bulursa. Amir banka taraf ndan belgelerin akreditife uygunlu u tespit edildikten sonra akreditif miktar n n ödenmesi için belgeler ithalatç ya sunulur. 11. a) Sat c taraf ndan belgeler direkt olarak ona gönderilmi se ödemeyi sat c ya ya da onun için kullan labilir fon tutan muhabir bankaya yapar. b) Teyid eden bankaya ya da sat c ya ödemede bulunan veya poliçesini kabul eden muhabir bankaya geri ödemede bulunur. (E er muhabir banka. Amir banka gönderilen belgelerin. nakliye belgelerini mallar n teslimat n yapacak olan ta y c ya gönderir. kredi artlann kar lay p kar lamad n kontrol eder. Muhabir ya da teyid eden banka belgeleri amir bankaya gönderir.

Devredilebilir Akreditif (Transferable) 2.Basit Akreditif (Clean) Ödeme artlar na Göre 1. stira Edilebilir Akreditif (Negotiable Credit) Kullan ekline Göre Kullan Adedine Göre 1.Ticari Akreditif (Commercial) 2.Adi Akreditif (Fixed) 2.Kar l kl Akreditif (Back-toBack) 3.Pe in Ödemeye mkan Veren Akreditif (Pack ng Credit) a)K rm z artl (Red Clause) b)Ye il artl (Green Clause) . Gayrikabilrücu-Dönülemez Akreditif( Irrevocable) Ödeme Sorumlulu una Kullan m Alan na Göre Göre 1.Teminat Akreditifleri (Stand-by) 3. Teyidsiz Akreditif (Unconfirmed) 1.Kabilrücu-Dönülebilir Akreditif (Revocable) 2.Vadeli Akreditif (Deferred Payment) 3.Görüldü ünde ödemeli Akreditif ( Sight payment) 2. Rotatif Akreditif (Revolving) 1. Kabul Akreditifi (Acceptance Credit) 4.Teyitli Akreditif (Confirmed) 2.AKRED T F ÇE TLER Taahhütten Dönebilme Durumuna Göre 1.

iptal ya da de i iklik bildirimi yap l rsa bu ödeme geçerlidir ve amir banka bu ödemeyi muhabir bankaya yapmak zorundad r. thalatç oldukça fazla esnekli e sahiptir. Belgelerin ihracatç taraf ndan muhabir bankaya ibraz edilmesi durumunda akreditifin bankaca ya da ithalatç taraf ndan iptal edilmesi veya de i tirilmesi mün kün de ildir. Mallar n transferi ve belgelerin ihracatç taraf ndan muhabir bankaya ibraz edilmesinden önce akreditifin artlan de i tirilebilece i ya da iptal edilebilece i.ya da bankas taraf ndan ihracatç ya önceden haber vermeksizin herzaman de i tirilebilir veya iptal edilebilirler. Sevk belgeleri ihracatç taraf ndan bankaya ibraz edildikten ve bankaca akreditif ko ullanna uygunlu u saptanarak ödemede bulunulduktan sonra.Taahhütten Dönebilme Durumuna Göre Akreditifler 1) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif    thalatç . için ihracatç aç s ndan büyük risk ta maktad r. . E er sat sözle mesinde aç lacak olan akreditifin gayri kabili rücu oldu u aç kcabelirtilmemi se akreditif "kabili rücu"türünde aç lm olur.

Ancak taraflann kabulü oldu u takdirde de i tirilebilir veya iptal edilebilir. hracatç ya ödeme konusunda sa lad güvence dolay s yla bu tip akreditif uluslararas ödeme ekilleri aras nda en çok kullan lan d r. ödemenin yap laca ‡ Vadeli ödeme kayd n ta iyorsa.2) Gayr Kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif hracatç n n akreditifde yer alan artlan tamamen yerine getirmesi halinde. akreditifte belirtilen vadede ödemenin yap laca ‡ Akreditife göre poliçe kabul edilecekse. ‡ Görüldü ünde ödenmesi kayd n ta yorsa.akreditifi açan banka taraf ndan. akreditifin vadesi dahilinde üzerine çekilecek poliçelerin kabul edilece i eklinde. ödenece i konusunda taahhütleri kapsayan akreditiftir. .

Teyit talimati verilmi olmal d r. Lehdar tam teminat alt na almas bak m ndan sat c için en elveri li olan türdür. .Bu konuda bir aç kl k yoksa teyidsiz kabul edilir.Ödeme Sorumlulu una GöreAkreditifler 1) Teyitli Akreditif Muhabir bankan n akreditifi lehdara ihbar ederken amir bankan n talimat na dayanarak kendi teyidini ekledi i ve böylece amir bankan n yükümlülü ünü yerine getirece ine dair kendisini de sorumluluk alt na ald akreditiftir.

2)Teyidsiz Akreditif  Arac bankan n ödeme konusunda herhangi bir sorumlulu u yoktur. Daha çok ihracatç lar n ithalatç lar na. amir bankaya ve ithalat n yap laca ülkeye güvenlerinin çok oldu u durumlarda kullan l r. .

2. 3. büyük i akitleri ve borçlanmalar gibi konularda kullan lan bir çe it garanti maktuplar d r.Basit Akreditif Belirli dönemlerde vesaik aranmaks z n yap lacak ödemel için kullan l r. .Kullan m Alan na Göre Akreditifler 1.Ticari Akreditif D ticaret i lemlerinde kullan lan akredetiftir.Teminat Akreditifleri Uzun vadeli al veri ler.

akreditifte belirtilmi olan ¶Ödeme vesaikin ibraz ndan.Ödeme artlar na Göre Akreditifler 1. .120 veya 180 gün sonra yap lacakt r.Vadeli Akreditif Ödeme.fatura tarihinden veya sevk tarihinden 60.Görüldü ünde Ödemeli Akreditif Ödeme amir bankaca veya amir bankan n verdi i yetkiye dayanarak teyit veya ihbar bankas nca lehdar n akreditif artlar na uygun vesaiki ibraz etmesi üzerine yap l r.· gibi sürenin sonunda yap l r. 2.90.

bunlar satarak elde edece i para ile ödemek imkan verir.Bunun için lehdar taraf ndan düzenlenmi bir poliçe vard r.Kabul Akreditifi Ödeme belli bir süre sonra yap l r. tira Edilebilir Akreditif Amir banka.3. akreditif artlar na uygun olarak düzenlenmi belge ve/veya poliçe kendisine ula t ktan sonra yapar.i tira eden ödemeyi. 4. . ithal etti i mallar n bedelini. thalatç ya.

thal edilecek olan mal n.Devredilebilir Akreditif Lehine bir akreditif aç lan bir ihracatç kendi ülkesindeki üçüncü bir ahsa yani akreditifte ad geçenden ba ka ikinci ya da daha fazla ihracatç ya akreditifi devredebilir. . ihracatç taraf ndan do rudan sa lanmas na imkan olmayan durumlarda kullan lan ve ba ka bir ülkeye transferi mümkün olan akreditife nakledilebilir akreditif denmektedir. Akreditif amiri ile lehdar n ve devredilen üçüncü ahs n adlar birbirine ve artlar n da yeni lehtara banka taraf ndan bildirilmesi gerekir. Ayn zamanda nakledilebilir akreditif hükmünü ta maktad r.Kullan ekline Göre Akreditifler 1.Amir banka taraf ndan devredilebilir olarak adland r ld takdirde devir yap labilir. Sadece bir kez devredilebilirler. Devirde ilk akreditifdeki esas artlar de i tirilmemekte sadece miktar. mal f yat . akreditif vadesi ve son tarihi taraflar nkabulü ile de i tirilmektedir.

sati yapaca firmaca lehine aç lm bulunan akreditifi teminat göstererek kendisinin ithal yapaca firma lehine bir akreditif açabilir. arac vas tas yla yap lan sat larda kullan l r. . Transit ticarette arac firma hem ithalatç hemde ihracatç durumundad r. Kar l kl Akreditif   Bir ithalat akreditifinin bir ihracat akreditifiyle kar lanmas na imkan verir. Transit ticarette.2. Arac firma.

 Tutar n bir k sm n n mallar n sevkiyat ndan önce avans eklinde sat c ya ödenmesine imkan verir. Pe in Ödemeye mkan Veren Akreditif Akreditif konusu olan mallar n imali ve tedariki için ihracatç n n ihtiyac olan avans n ödenmesine olanak sa layan akreditiftir. a)K rm z eritli Akreditif Sat c n n mallar haz rlamas için bir ön finansman ihtiyac oldu u durumlarda kullan l r.3. Amir banka ihbar bankas na. b) Ye il artl Akreditif hracatç lara pe in ödeme yap lmas na izin verir.lehdara. .mallar n depolanmas ve depo makbuzunun ibraz edilmesi kar l nda ödemede bulunmas için yetki verir.

Rotatif ekilde aç ld klar belirtilmemi olan akreditifler adi olarak kabul edilir. Bir veya birkaç partide yap lan ödemelerin toplam hiçbir zaman akreditif limitini a amaz.Adi Akreditif Akreditif talimat nda belirtilen limitin bir defa kullan lmas yla hükümden dü er.Kullan Adedine Göre Akreditifler 1. .

artlar çerçevesinde akreditif tutar n n tamam veya bir k sm kullan ld kça ek bir de i iklik talimat na gerek olmadan ayn artlada ve ayn tutar için kendili inden yenilenir. . Dönerlik art ya miktarla ya da süreyle s n rland r l r.2.Rotatif Akreditif  Genellikle bir mü teriden sürekli ve yüksek tutarl al mlarda kullan l r.

.

Akreditifi ihbar eden bankan n ad ve adresi. Mallar n nakliye firmas na teslim edildi i yer ve bunun için verilen en sontarih 12. Akreditif vadesi içinde. hracatç n n (lehdar) ad ve adresi 6.Akreditif Mektubunda Yer Alan Bilgiler 1. nakliyeye ili kin belgelerin verildi i tarihten itibaren di er belirli belgelerin sunulmas için verilen süre. . 7. Akreditifte belirtilen ödeme ekli 9. Amir Bankan n ad ve adresi. Akreditifi açt ran ithalatç n n ad ve adres 5. Mallann bir araçtan di erine aktarma yap lmas na izin verilip verilmedi i 11. Banka tarafindan ödeme yap lmadan önce ihracatç n n bankas na sunmas gereken belgelerin türü ve miktar na ili kin liste 14. ithalatç n n talimat üzerine akreditifi açar. Bu banka genellikle ihracatç n n kendi bankas d r. Akreditif vadesi 4. ( Amir Banka genellikle ithalatç n n kendi bankas olup.) 2. hracatç n n tam sipari tutar n n alt nda sevkiyat (k smi sevkiyat) yapmas na izin verilip verilmedi i 10. Akreditifle ilgili i lemleri içeren banka referans numaras 3. Akreditifin tutar ve döviz cinsi 8. Mallar n gönderildi i yerin ad 13.

9. 11. Aksi takdirde akreditif kabul edilmeyecektir. . 5. 7. E er belgeler akreditifte belirtilen gerçek format ve say ya uygun de il ise gecikmeler ve ekstra maliyetler olabilmektedir. E er hracatç n n (lehdar) ismi do ru olarak belirtilmezse akreditife itibar edilmeyebilir. 13. 15. Akreditifte belirtilen tutann di er belgelerde belirtilen tutarla ayn olmas gerekmektedir.E er akreditifteki yükleme ko ullanna uyulmaz ise akreditif geçerli say lmayabilir. * Akreditif örne inde yer alan bölüm numaralar na göre aç klanmaktad r. E er belgeler belirtilen zaman içinde sunulmazsa akreditif geçersiz say labilmektedir. Akreditifte aktarmaya izin verilmedi i halde aktarma yap lm ise. E er akreditif vadesi içinde istenilen belgelerle birlikte sunulmaz ise geçerli say lmayacakt r. E er akreditifte k smi sevkiyata izin verilmiyor ise mallann tümünün gemiye yüklenmesi gerekmektedir.Akreditif lemlerinde Görülen Yayg n Sorunlar * 3. 10. gecikmeler ve ekstra maliyetler ihracatç ya yüklenecektir.

hracatç . Akreditif ihracatç ya ihbar edilmedi inde ihracatç akreditifte ve sunaca belgelerde isminin do ru olup olmad n kontrol etmelidir. ihracatç n n tam olarak ithalatç taraf ndan ne tür belgeler istendi ini bilmesi gerekmektedir.Akreditif lemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ‡ thalatç ile ihracatç aras nda sözle me yap ld zaman. ithalatç ile olan tüm i lemlerinde ad n n ve adresinin do ru bir ekilde yaz ld ndan emin olmal d r. Daha sonra ihracatç akreditif ko ullann yerine getirebilmek için akreditif vadesinin yeterli oldu undan emin olmal d r. ‡ .

‡ Akreditifte mallar n gönderildi i nokta ve gönderme tarihi.‡ Al c n n k smi sevkiyat kabul edip etmedi i konusu ihracatç taraf ndan anla l r olmal d r: E er k smi sevkiyat kabul ediliyor ise teslim tarihinde bir problem ç ksa bile bu durum akreditifin geçerlili ini etkilemeyecektir. mallar nas l yükleyece ini bilmesi gerekmektedir. hracatç n n sözle me tamamlanmadan önce. Genellikle yüklemelerde aktarma i lemi yap labilmektedir. ‡ . Bazen önceden geminin aktarma yap p yapmayaca n bilmek mümkün olmayabilmektedir. ihracatç ile ithalatç n n akreditif ko ullan üzerinde anla t klar gibi olmal d r. Bu gibi durumlar için akreditifin aktarma i lemine izin vermesifaydal görülmektedir.

‡ hracatç . mallan yüklemeye haz rlarken. ‡ hracatç akreditif kendisine ihbar edildi i zaman tüm detaylan kontrol etmelidir. ithalatç n n hangi belgeleri istedi i konusunda emin olmal d r.Ayn zamanda istenilen belgelerin haz rlanabilmesi için yeterli zaman n olup olmad n n ihracatç taraf ndan kontrol edilmesi gerekmektedir. ekstra maliyetler ve gecikmeler olabilmektedir. . stenilen belgelere göre.

ihracatç taraf ndan haz rlanan ve imzalanan bir belge olup. Poliçe. sat c n nad ve adresini.Akreditifte stenen Belgeler Akreditifte istenen belgeler ülkelere. Poliçe (The bill of exchange) Poliçe. a rl n . borcun ödeme eklini. Ticari fatura (Commercial invoice) hracatç taraf ndan ithalatç ya verilmek üzere düzenlenen ve tasdik olunarak üzerinde mal n birim fiyat n . ihracatç ya ödemenin yap laca na dair bir güvence olu turmamakla birlikte akreditife ek olarak düzenlenen bir belgedir. al c n n ad ve adresini. . ithalatç n n belirli bir mebla (ihracat tutar n ) yine belirli bir süre sonunda ihracatç ya ödemesini öngören bir belgedir. hracatç n n haz rlayaca ticari fatura ithalatç ülkenin mevzuat na uygun olmal d r. firmalara ve mal n cinsine göre de i se de genellikle u belgelerden olu maktad r. özelliklerini. Men e ahadetnamesi (Certificate of origin) hracatç ve onun temsilcisi taraf ndan haz rlanan ve ba h bulundu u Ticaret Odas taraf ndan tasdik edilen mal n men eini gösteren belgedir. toplam fiyat n . miktann . sat artlar ile yükleme ve bo altma yerini gösteren belgedir.

. ki taraf kalite kontrol i lemiyle kimin ilgilenece i ve masraflan kimin kar layaca hususunda önceden anla maya varmal d r.Kon imento (Bill of lading) Kon imento. Sigorta poliçesi (Insurance certificate) thalatç ya gönderilen mallar n yolculuk s ras nda kayba veya hasara u rama tehlikesine kar sigorta edildi ini gösterir. Kalite kontrol belgesi (Certificate of inspection) thalatç lar genelde ald klan mallar n belli standartlará uygun oldu undan emin olmak için kalite kontrol belgesi isterler. nakliye araçlar yola ç kmadan önce ihracatç n n verece i yükleme rotas na göre nakliyeci taraf ndan düzenlenen mallar n teslim al nd n ve kararla t r lan yere kadar ta n p ithalatç ya teslim edilece ini gösteren belgedir.

Çeki listesi. hangi ta ta ne kadar mal yüklendi ini.ATR-l. . ithalatç firma taraf ndan istenebilir. ATR-3 ve EURO1 Dola m belgeleri ATR belgesi. Avrupa Birli ine üye ülkelere yap lan ihracatta istenmektedir. birim paket veya çuval n a rl n gösterir. Sa l k sertifikas Sözkonusu mal n cinsine göre sa l k ko ullar na uygun olup olmad gösteren belgedir. n Çeki listesi Baz durumlarda. EFTA ülkeleri ile Türkiye aras nda yap lan Serbest Ticaret Anla mas gere i. bu ülkelere yap lan ihracatta EUROl Belgesi istenmektedir.

tr .Ayr nt l Bilgi çin.gov. OA B Genel Mevzuat ve Bilgi Dan ma Servisi Tel: (312) 436 11 96 E-posta: oaibbilgidanisma@dtm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful