Bilim÷Fen ve

Teknoloji Kulübü
Türk Dil Bayramì
Panosu (Eylülün
Son Haftasì)
1
SOSYAL ALANDA
KULLANÌLAN KÌMYA
KELÌME VE DEYÌMLERÌ
2
KÌMYANÌN GELÌSÌMÌ ÜNÌTESÌ ÌLE
ÌLGÌLÌ SOSYAL ALANDA KULLANÌLAN
KÌMYA KELÌME VE DEYÌMLERÌ
FENNÌMÜNAZARA
· Temel kültür kaynaklarìmìza baglì gelisen,
bir kìsìm disiplinler çerçevesinde olusan
bizim münazara seklimizdir. Herhangi bir
konuda hakkìn emrinde ve hakkì tutup
kaldìrma istikametinde gerçeklestirilen fikir
yürütme ve karsìlìklì konusmadìr.
3
· Bu münazarada diyalektige girmeden,
mugalatalara sapmadan mantìk yürütme
önemli bir ahlaki disiplindir.
· Böyle bir münazarada mesnetsiz, delilsiz
ve pesin hükümlere baglì anlayìslardan
olabildigine uzak durulur; her sey gerçek
bilgi yörüngesinde götürülür.
· Münazaraya katìlanlar birbirlerine kìzmaz,
öfkelenmez, saygìlì davranìr, centilmence
hareket eder, kimse kimseyi hafife almaz,
onunla alay etmez.
4
MERKEZKAÇ (ANÌL MERKEZ) KAÇÌS
· Geriye dönüsün çok zor oldugu kaçìslara
merkezkaç (anil merkez) kaçìs denir.
KÌMYA
· Üstün özellik tasìyan çok degerli kìymetleri
ifade için kimya kelimesi mecaz olarak
kullanìlìr. Örnegin; Resat Nuri Güntekin
"Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir
kimya gibi gizli kalmalìdìr.¨ demektedir.
5
KÌMYA OLMAK
· "Bulunmaz olmak¨ demektir. Bir halk
türküsünde;
"Sìla kimya olmus burnuma tüter
Yol ver daglar ben sìlaya gideyim.¨
ifadeleri yer almaktadìr.
6
SÖZ KÌMYAGERÌ
· 1. anlam: Sözlerdeki deger, samimiyet,
dogruluk vb. dereceleri rahatlìkla fark
edebilen.
· 2. anlam: Yüksek kìymette, gönülleri
aydìnlatan nurlu sözler karsìsìnda, siir gibi
kendi sözlerinden bile vazgeçerek o güzel
sözleri anlamaya çalìsan.
7
BÌLESÌKLER ÜNÌTESÌYLE
ÌLGÌLÌ SOSYAL ALANDA
KULLANÌLAN KÌMYA KELÌME
VE DEYÌMLERÌ
· Aile, toplumun molekülüdür.
8
KARÌSÌMLAR ÜNÌTESÌ LE ÌLGÌLÌ
SOSYAL ALANDA KULLANÌLAN
KÌMYA KELÌME VE DEYÌMLERÌ
· Yumusak alasìmlì üslup: Herkesin birbirine
karsì ses tonunu yükseltmeden sevgi ruhu
ile hareket etmesi, her söylenene laf
yetistirme yerine, dövene elsiz, sövene
dilsiz olma hâli (Yumusak alasìmlì üslup
mevzuu herkesten beklenemez; özellikle
zihniyet degisikligi gereksinimini hissetmek
lazìmdìr).
9
HAYATÌMÌZDA KÌMYA
ÜNÌTESÌ ÌLE ÌLGÌLÌ SOSYAL
ALANDA KULLANÌLAN KÌMYA
KELÌME VE DEYÌMLERÌ
· Kaynaga cìva akìtmak: Kaynagì kurutmak
demektir.
· Zìrnìk: Arsenik.
· Zìrnìk bile koklatmamak: En ufak bir sey
bile vermemek demektir.
10
· Cìva gibi: Yerinde duramayan.
· Fosforlu Cevriye: Kendini fosfor gibi her
yerde belli eden.
11
ATOMUN YAPÌSÌ ÜNÌTESÌ ÌLE
ÌLGÌLÌ SOSYAL ALANDA
KULLANÌLAN KÌMYA KELÌME VE
DEYÌMLERÌ
ATOM PARÇASÌ AGÌRLÌGÌ
· En küçük miktarì anlatmak için kullanìlan
bir deyimdir. Atom parçasì agìrlìgìndaki
iyiligin de kötülügün de karsìlìgì mutlaka
verilir.
12
MADDENÌN HÂLLERÌ ÜNÌTESÌ
ÌLE ÌLGÌLÌ SOSYAL ALANDA
KULLANÌLAN KÌMYA KELÌME VE
DEYÌMLERÌ
· Umumi atmosfer: Toplumun genel ahenk
ve durumu. (Umumi atmosfer maksadì
asan söz ve davranìslarla kirlenir.)
· Sìcak atmosfer: Etrafìmìzda cereyan eden
güzel olaylarìn tümü veya onlarìn
meydana getirdigi mutluluk.
13
· Soguk atmosfer: Etrafìmìzda cereyan
eden olumsuz olaylar veya onlarìn
meydana getirdigi menfilikler.
· Olumlu atmosfer: Çevremizdeki olumlu
durumlar.
· Olumsuz atmosfer: Etrafìmìzì saran
olumsuz etmenler.
· Hava bosluguna düsmek: Ìnsanìn olumsuz
bir atmosfere düstügü hissine kapìlmasì.
· Hava boslugunu atlatmak: Ìnsanìn düstügü
olumsuz durumdan kurtulmasì.
14
KARÌSÌMLAR ÜNÌTESÌ ÌLE
ÌLGÌLÌ SOSYAL ALANDA
KULLANÌLAN KÌMYA KELÌME
VE DEYÌMLERÌ
· Yogunlasmak (Konsantre olmak):
Herhangi bir ise kilitlenmek, kendini bir ise
istekle vermek, yumulmak. Bütün dikkati,
düsünceyi, duyguyu ve gücü bir konu
üzerinde, bir noktada toplamak.
15
ASÌTLER VE BAZLAR
KONUSU ÌLE ÌLGÌLÌ SOSYAL
ALANDA KULLANÌLAN KÌMYA
KELÌME VE DEYÌMLERÌ
· Bazì hadiseler; sap ile samanìn birbirinden
nasìl ayrìldìgìnì ÷bir turnusol kagìdì gibi÷
gösteren önemli olaylardìr.
16
ÇEKÌRDEK KÌMYASÌ
ÜNÌTESÌYLE ÌLGÌLÌ SOSYAL
ALANDA KULLANÌLAN KÌMYA
KELÌME VE DEYÌMLERÌ
· Radyoaktif etki: Ìkinci dereceden etki.
· Alfa, beta, gama etki: Alfa etki en kuvvetli
etki, beta etki daha zayìf etki, gama etki
ise en zayìf etkidir.
17
HÌDROKARBONLAR BÖLÜMÜ
ÌLE ÌLGÌLÌ SOSYAL ALANDA
KULLANÌLAN KÌMYA KELÌME
VE DEYÌMLERÌ
· Karbonlasmak: Karbon durumuna gelmek
ve kömürlesmek demektir. Bir insanìn
kazandìgì iyi durumunu koruyamayarak
manen yìkìlmasì, kararmasì ve
sönmesidir.
18
· Karbonlasmamak: Bir insanìn kazandìgì
elmas degerindeki degerli durumunu
koruyarak manen ayakta kalmasì,
kararmamasì ve sönmemesidir.
19
ALKOLLER BÖLÜMÜNDE
SOSYAL ALANDA
KULLANÌLAN KÌMYA KELÌME
VE DEYÌMLERÌ
· Primer: 1. Birinci sìrada olan veya önemde
ilk yeri alan. 2. Ana, temel, esas, asìl.
· Sekonder: Sìrada veya önemde ikinci
derecede olan.
· Tersiyer: Sìrada veya önemde üçüncü
gelen.
20
KARBOKSÌLLÌ ASÌTLER
BÖLÜMÜYLE ÌLGÌLÌ SOSYAL
ALANDA KULLANÌLAN KÌMYA
KELÌME VE DEYÌMLERÌ
· Polar görüs ve polarize bakìs:
Çevresinde olup bitenleri iyi algìlamama,
degerlendirmeme, sabit fikirli olma
hâlidir. Atgözlülükten farkì; atgözlülügün
gayriiradi, polar görüsün ise iradi
olmasìdìr.
21
KARBONHÌDRATLAR
BÖLÜMÜ ÌLE ÌLGÌLÌ SOSYAL
ALANDA KULLANÌLAN KÌMYA
KELÌME VE DEYÌMLERÌ
· Süt gibi, süt gibi dupduru, süt gibi
bembeyaz, süt gibi berrak: "Temiz duygu
ve temiz düsünce¨ karsìlìgì olarak
söylenen deyimlerdir.
22
· Bal gibi insan: Bal, yìllarca bozunmayan
bir sifa kaynagìdìr. Her türlü bitkiden bitki
özlerinin toplanmasì ile yapìlmìstìr. Ìnsan
da bal gibi olunca evren kitabìnì okuyarak
her seyden anlam çìkarìr. Etrafìna bu
gerçekleri sunar. Ìnsanlìgìnì bir ömür boyu
korur. Sifa vesilesi olur.
23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful