1.

BÖI\M
P£RÍYOÐÍK SÍST£MÍN
TARÍHS£I G£IÍSÍMÍ
1
1. Periyodik TabIonun Tarihçesi:
1649 Henning Brand fosfor elementini buldu.Fosfor elementinin
bulunmasìnì, diger elementlerin kesfi izledi.1869 yìlìna kadar
toplam 63 element bulundu.
19.yüz yìlìn baslarìnda bulunan elementlerin sayìsì daha da
arttì ve bulunan elementlerin özellikleri de büyük oranda tespit
edildi. Bunun sonucu olarak ta benzer özellik gösteren
elementlerin sìnìflandìrìlmasì ihtiyacì olusmustur.
1829 yìlìnda J.Doberenier, elementleri benzer kimyasal
özelliklerine göre, üçerli gruplar halinde sìnìflandìrmìstìr.
TriadIar KuraIì:
ynì grupta bulunan elementlerden, ortadaki elementin atom agìrlìgì
yaklasìk olarak, gruptaki diger iki elementin atom agìrlìklarìnìn
ortalamasìna esittir.
Örnek;
1 grubunda bulunan; Li, Na, K elementleri için; Na = ((Li + K)/2 )
2 grubunda bulunan; Ca, Sr, Ba elementleri için; ((Ca+Ba)/2)=Sr
7 grubunda bulunan; Cl, Br, Ì elementleri için; ((Cl +Ì)/2) =Br
Þn=(? +39) /2) = 23 fur. Þn=(? +39) /2) = 23 fur. Sr=(40 +l3?)/2) = 88,5 fur. Sr=(40 +l3?)/2) = 88,5 fur.
Benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerden yola çìkarak ilk periyodik
sistemi olusturan Fransìz bilim insanì oksijen atomunun kütlesini
(16) dikkate alarak bir silindirin çevresini 16 esit parçaya bölmüs,
bu silindir üzerinde düsey sütunlara elementleri, kendi gelistirdigi
kütle formülüne göre yerlestirmistir.
Dö Sankortua, her 7 elementten sonra, benzer özellik gösteren
elementin alt alta geldigini gözlemlemistir.
yrìca bu sistemde iyonlarì da sìnìflandìrmìstìr.
nnkorfun IorIvodIk SIsfomI nnkorfun IorIvodIk SIsfomI
1864 vilinda lnalllz klmvaci !Ŧnewlandsţ elemenLlerl benzer flzlksel
özelllklerlne aöre siralamisLirŦ
newlands elemenLlerl aLom aáirliklarina aöre siraladiáindaŤ her seklzlncl
elemenLlnţ blrlncl elemenLeŤ dokuzuncu elemenLlnţ lklncl elemenLe benzlvor
ve bu lllskl devam edlvorduŦ newlands bu durumuţ muzlkLekl okLav
Lerlmlnden eslnlenerek bu duruma k|myasa| oktav adini verdlŦ Ŧ Ancak bu
Leorl avni vil asal aazlarin kesflvle bozulduŦ
ohn ÞowInnds`in IorIvodIk SIsfomI ohn ÞowInnds`in IorIvodIk SIsfomI
Ð.Mende!eyev & I. Muyev'In PevIyodIk SIstemI Ð.Mende!eyev & I. Muyev'In PevIyodIk SIstemI
1869 yìlìnda Dimitri Mendeleyev, 1970 yìlìnda Lother Mayer birbirinden
habersiz olarak yaptìklarì benzer çalìsmalarìnì açìkladìlar.
Bugünkü kullandìgìmìz periyodik tablonun kurucusu olarak Mendeleyev
bilinir. Mendeleyev o güne kadar bilinen 63 elementi atom agìrlìgìna göre
sìralamìs, fiziksel ve kimyasal özellikleri benzeyen elementleri aynì grupta
sìralamayì basarmìstìr. yrìca Mendeleyev o güne kadar bulunamayan
elementlerin ( Ga, Sc ve Ge) yerlerini bos bìrakmìs bu elementlerin ilerde
bulunacagìndan söz etmistir. Hatta muhtemel özelliklerini de çok yakìn olarak
öngörmüstür.
Medeleyev H'i bir kenara bìrakarak tablosunu olusturdu . Tablo
olusturulurken Ca-Ti arasìnda ki elementten dolayì ilk sorun ortaya
(Scandiyum 1879 yìlìnda bulunmustur) çìktì. Mendeleyev Sc elementin yerini
bos bìrakarak elementleri sìralamaya devam etti.
PevIyodIk Tub!o PevIyodIk Tub!o
Ð.Mende!eyev & I. Muyev'In PevIyodIk SIstemI Ð.Mende!eyev & I. Muyev'In PevIyodIk SIstemI
Mendeleyev Cu'ì kimyasal davranìsìndan dolayì (+1) K'nìn altìna, Zn'yu
+2 yükünden dolayì Ca'un altìna yerlestirdi.
endeIeyev " EIementIerin özeIIikIeri, atom kütIeIerinin periyodik
fonksiyonudur" dese de , atomIarì periyodik tabIoda sìraIarken
özeIIikIerini daha fazIa dikkate aImìstìr.
Bu durumu Co-Ni ve I-Te elementleri arasìnda fark etti ancak atom
kütlelerinin yanlìs hesaplana bilecegini düsünerek dogru sìralamayì yaptì.
Bu bakìs açìsìndan dolayì Si ve Ge gibi o zaman bulunmayan bazì
elementlerin yerlerini bos bìrakmìs ve muhtemel özelliklerini tahmin
etmistir.
PevIyodIk Tub!o PevIyodIk Tub!o
1
ALomlar aLom aáirliklarina aöre siralanirkenţ bazi elemenLlerln durumlarinda
(ArŴkţ CoŴnlţ 1eŴlŦŦŦalbl) sapmalar aözlenmlsLlrŦ Araon ve poLasvumun aLom
aáirliklariŤ Arť 39ţ93 Ť kť39ţ1Ŧ 8u duruma aöre poLasvum daha önce aelmellvdlŦ
Palbukl Araonţ 8A arubu elemenLlerlnlnŤ kţ 1A arubu elemenLlerlnln
özelllklerlnl LasivorduŦ
yi|inda nŦ Moso|ey k isin|ari ||e yaptigi ca|isma|arda atom|arin k|myasa|
öze|||k|er|n|n atom agir|ik|arina göre deg||ţ atom numara|arina göre deg|st|g|n|
|spat ett|Ŧ ALom numarasinin bulunmasi vukarida bahseLLlálmlz duzenslzllál de
orLadan kaldirmis olduŦ
Mendelevev'ln perlvodlk Lablosu bu aunku kullandiáimiz perlvodlk Lablovla
blrkac lsLlsna disinda uvusmakLadirŦ 8unlarin basindaţ o aun henuz bulunmavan
asalaazlar aelmekLedlrŦ
Avrica proLon savisinin kesflnden sonraţ aLomlarin perlvodlk özelllálnl saálavan
Laneclálnţ proLon savisi olduáu da anlasildiŦ
8u günkü ku||andigimiz per|yod|k tab|oda e|ement|erţ atom numara|arina
göre sira|anirken k|myasa| öze|||k|er| benzer o|an|ar ayni grupta
grup|andiri|mis|ardirŦ
. Mose!ey Modevn PevIyodIk Tub!o . Mose!ey Modevn PevIyodIk Tub!o
1. !eriyodik tabloda yatay olan sìraIara periyod, yukarìdan asagìya dogru
olan düsey sütunlara ise grup adì verilir.
2. !eriyodik tabloda 7 periyot, 8 tane ve 8 tane de B olmak üzere 16 farkì
grup (8B grubu 3 sütundan ), toplam 18 grup vardìr.
. Modevn PevIyodIk SIstem . Modevn PevIyodIk SIstem
. A grubu elementlerine Bas Grup, B grubu elementlerine ise Yan Grup
elementleri denir.
4. 1 grubu elementlerine aIkaIi, 2 grubu elementlerine Toprak AIkaIi, 3 grubu
elementlerine Toprak etaIIeri, 7 grubu elementlerine HaIojenIer, 8grubu
elementlerine Soy gazIar(sal Gazlar) denir.
PevIyodIk Tub!onun Öze!!Ik!evI PevIyodIk Tub!onun Öze!!Ik!evI
. Her periyot bir alkali metal ile baslar(yalnìz birinci periyot bir ametal olan
hidrojenle baslar), bir soy gazla biter.
1.periyot 1 numaralì Hidrojenle baslar, 2 numaralì Helyum ile biter.
2.periyot 3 numaralì Lityum ile baslar,10 numaralì Neon ile biter.
3.periyot 11 numaralì Sodyum ile baslar, 18 numaralì rgon ile biter.
4.periyot 18 numaralì !otasyum ile baslar, 36 numaralì Kripton ile biter.
5.periyot 37 numaralì Rubidyum ile baslar, 54 numaralì Ksenon ile biter.
6.periyot 55 numaralì Sezyum ile baslar, 86 numaralì Radon ile biter.
7.periyot 87 numaralì Fransiyum ile baslar, bu periyot henüz
tamamlanmamìstìr.
6. ynì grupta bulunan elementlerin en dìs kabuklarìnda aynì sayìda
elektron bulunur. Bu nedenle aynì grupta bulunan elementler benzer
özellik gösterir. ncak aynì özellik göstermezler. grubu elementlerinin
grup numarasì degerlik elektron sayìsìna esittir. tomlarìn degerlik
elektron sayìlarì, o atomun kimyasal tepkimelerindeki davranìslarìnì
belirler.Soy gazlarda, He: 1s
2
, diger soy gazlar: np
6
ile bittikleri için kararlì
maddelerdir. Kimyasal tepkimelere girme egilimleri yoktur.
ŦÞerlvodlk 1abloŤ MeLallerţ a meLallerţ vari meLaller ve sovaazlar olmak uzere 4
ana bölumden olusurŦ 8 arubu elemenLlerlnŤ ec|s L|ement|er| denlrŦ LanLlnlL
ve AkLlnlLlere dŤ Ic ec|s Meta||er| denlrŦ
1
2 3 4 5 6 7
8
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
S bloku
d bloku
! bloku
f bloku
4f
5f
4d
3d
5d
6d
2p
3p
4p
5p
6p
1s 1s
2s
3s
4s
5s
6s
7s
9er|yod|k 1ab|oda rup ve 9per|yot 8u|mať
Þerlvodlk Labloda arubu ve perlvodu bulunmaklsLenllen elemenLlnţ elekLron daáilimi vapilirŦ
Láer elekLron daáilimi s orblLallvle blLlvorsaţ 1A va da 2A arubu elemenLldlrŦ
Láer elekLron daáilimi p orblLallvle blLlvorsaţ 3Aţ4Aţ3Aţ6A vL 7A arubu elemenLlerldlrŦ
Láer elekLron daáilimi d orblLallvle blLlvorsaţ 8 arubu elemenLlerldlrŦ
Panal orblLalle blLLlálnde hanal arup elemenLl olduáu Labloda verllmlsLlrŦ
Ln büyük katsayi per|yodu ver|rŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful