1.

D N KURALLAR

Din insan n inanmas gereken esaslar ve yapmas gereken davran lar belirler. ´ Din kurallar na uyulmas insanda manevi bir huzur kayna sa lar. ´ Uyulmad taktirde insanda ölümden sonra cezaland r lma korkusu b rak r. ´ Din varl n toplumlarda sürdürmektedir ve sürdürecektir.Din asl nda insan n kendisiyle ve daha önemlisi Allah ile ars ndaki ili kiyi sa layan bir köprüdür.
´

D NDE B RÇOK KURAL VARDIR«

Selam n aleyküm

Selam vermek din kural d r

Anneye yard m etmek Din kural d r.

KALP KIRMAK GÜNAHTIR

Geliyor Geliyor o ll o

Çoc klar üz eyeli

2.HUKUK KURALLARI

Hukuk;ki il ri ir irl ri l t luml l ili kil ri i z l l t c yl uyulmas z runlu al l tirilmi kurallar r. ´ urada kanunlar n sas revi,anla r i,anla mazl klar usul ne re ç z mlemektir. ´ Hukuk kurallar n n uygulanmas ,devlet gücüyle gerçekle ir. ´ Hukuk kurallar na uyulmamas alinde ngördü yasalar n öngördü ü ceza ile kar la l r ( ara cezas , apis cezas gi i). (para
´

Toplum ya am n elirlemeleri aç s ndan, ukuk ndan,hukuk kurallar yla din,ahlak ve görgü kurallar aras nda sürekli ir ili ki,hatta enzerlik vard r.Örne in h rs zl k; *Hukuk kurallar na göre suçtur. * in kurallar na göre günaht r. * hlak kurallar na göre ay pt r.

Büyüyünce h rs rs z Büyüyünce h z M ols M b !! Bu c te !! b ols c i iyi PBu i vte iyi r r P r v r

3.AHLÂK KURALLARI

Ahlâk; ir toplumda yap lmas ve yap lmamas gereken davran lara ili kin kurallar n ütünüdür. ´ Ahlâk kurallar ,hukuk ve din kurallar gi i insan davran lar n düzenler. ´ Hukuk kurallar daha çok görünen davran larla ilgilenir,ahlâk kurallar ysa daha çok niyet ve dü ünceye önem verir.
´

Uyulmad taktirde toplum taraf ndan ay plan r. ´ Ahlâk kurallar n n ço u,zamana ve ortama göre de i ir,din kurallar gi i sürekli de ildir.Örne in; eski y llarda kad n n pantolon giymesi ay p kar lan rken imdi normal kabul edilmektedir
´

Yakla

iraz da a

SORU 1)
´

inin önemini aç klay n z.

SORU 2)
´

Hukuk nedir?

SORU 3)
Ahlak kurallar daha çok niyet ve dü ünceye önem verir. / Y

HAVVA ÜSTÜN
DERS D NLEYEN TÜ ARKADALARI A Te ekkürler
www. zgul ca.net ©2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful