LSD, H PNOZ, ECSTASY (EKSTAZ

)

1

LSD
‡ LSD, hem halüsinasyon yapan (halüsinojen madde) hem de ruhi ve fiziki al kanl k meydana getiren uyu turucu bir maddedir. ‡ ³D-liserjik asit dietilamit (D-lysergic acid diethyl amide)´ uluslararas kimyasal ad d r. ‡ Halüsinasyon yap c bu çe it uyu turuculara psikodelik madde denir.
2

‡ Psikodelik maddelere LSD, phencyclidine (fensiklidin) ve meskalin örnek verilebilir. ‡ LSD, 1964 y l na kadar casuslar, gizli servisler ve yeralt örgütleri taraf ndan dü ünceleri anlamak ve de i tirmek için kullan lm t r. ‡ 1964'te Helsinki Antla mas ile insanlar üzerinde bu çe it maddelerin kullan m yasaklanm t r. Gizli servislerin LSD kullan m böylece resmen sona ermi tir.
3

‡ Günümüzde resmen yasak olmas na ra men yasa d olarak çete, mafya, örgüt gibi menfaat ebekeleri ve er odaklar taraf ndan hâlen kullan lmaktad r. ‡ Bir ki inin yiyecek ve içece ine bu türden maddeler koyarak onun sergileyece i tav r, davran ve söyleyece i sözlere dayanarak sonuçlar üretmek bilimsel aç dan kabul edilemez. ‡ LSD, yasa d kullan l r.
4

ÇETE, MAFYA, ÖRGÜT G B MENFAAT EBEKELER VE ER ODAKLARI KULLANACAKLARI ADAMI NASIL NT HAR KOMANDOSU YAPIYORLAR?
‡ Bu i i yapan terör örgütleri önce LSD ile kullanacaklar adam n dü üncelerini bo alt rlar, beyinlerini y karlar. ‡ Sonra ki iyi konu turarak telkinde bulunmaya haz r duruma getirirler.
5

‡ Daha sonra hipnoz vb. yollarla belirli hedefe yönelik propaganda ile ki inin beynini yeniden doldururlar. ‡ Son olarak ecstasy (ekstazi) vb. haplarla 8-10 saat sürecek bir eyleme, bir tak m kötü amaçlara yönlendirirler. Hatta onlar intihar komandosu bile yapabilirler. ‡ LSD ve ecstasy (ekstazi) haplar n ki iye fark ettirtmeden çaylar n n içine katarak içirirler. Bu nedenle insan uyan k olmal d r.
6

H PNOZ ED LEREK KULLANILAN K SORUMLU MUDUR?
‡ Hipnoz konusunda da gözü aç k olunmal d r. ‡ Her insanda, diledi i gibi hareket edebilme ihtiyar ndan insana verilmi az bir parça vard r. rade de dedi imiz bu az k s m, insandaki serbest hareket edebilme iste idir. Ba ka bir ifadeyle insan n arzular ndaki az bir serbestli idir.
7

‡ Hipnoz edilip kullan lan ki i, telkinleri kendi iste iyle dinleyerek kötü bir i e alet olmu tur. Hipnoz edilerek kullan lan ki i bu sebeple sorumludur. ‡ nsan; çete, mafya, örgüt vb. menfaat ebekelerine alet olmayacak kadar yüksek sorumluluk duygusuna sahip olmal d r. Ancak böylece bu çe it istismar n önüne geçilebilir. er odaklar kullanacaklar adam isterler. Yüksek mesuliyet duygusu ta yanlar kullan lmazlar.
8

‡ nsandaki irade insana, mesuliyetten kurtulmamak için verilmi tir. radenin bu az k sm insana; ³Sorumlu ve mükellefsin.´ der. ‡ Terör örgütleri kulland klar adama, LSD ve ecstasy (ekstazi) vermeden de yaln z hipnozla ki inin eline silah verip istediklerini öldürtebilmektedirler. ‡ Hipnoz edilen ki i yönlendirildi i meseleye kilitlenir, tam konsantre olur, can n o kötü yolda verecek hâle gelir.
9

ECSTASY (EKSTAZ )
‡ Ecstasy (ekstazi), yasa d sentetik bir maddedir. ‡ Günümüzde ecstasy (ekstazi), eski morfinmanlar ve yasa d örgütler taraf ndan kullan lmaktad r. ‡ 3,4-metilendioksimetamfetamin kimyasal ad d r. 3,4-metilendioksimetamfetamin, k saca MDMA olarak yaz l r.
10

‡ Yasa d üretilen ekstazi hap n n içeri inde ek madde olarak kafein ve kokain de vard r. ‡ Ecstasy (ekstazi), vücutta serotonin maddesinin salg lanmas n sa lar. ‡ Serotonin, mutluluk meydana getiren bir maddedir. ‡ Serotonin, mutluluk an nda beynin arka k sm nda bulunan beyin sap ndaki sinir uçlar ndan salg lan r.
11

‡ Ecstasy (ekstazi) hap n n yutulmas suretiyle salg lanan serotonin sahte bir ne e sa lar. Hap yutan ki i saatler boyunca hiper aktif ve uyan k olur. Hap, dikkati ola anüstü derece artt r r. nsan kendisini güçlü ve enerjik hisseder. Bütün bu etkiler ecstasy (ekstazi) hap n n, serotonin maddesinin bütün depolar n bo altmas suretiyle olmu tur. Vücudun dengesiyle oynanm t r. Vücut, oyuncak de ildir.
12

‡ Ertesi gün bir adet daha ecstasy (ekstazi) hap almadan, ki i kafas n kald ramaz. Hap n etkisi geçtikten sonra ise a r yorgunluk ve tahmin edilemeyecek derecede bitkinlik görülür. ‡ Hap almad anda ki i a r karamsar olur (ruhsal etki). Bu nedenle kendisini hap almaya mecbur hisseder. ‡ Ki i hap ald zamandaki gibi hep enerjik kalmak için hap tekrar tekrar istemeye ba lar (fiziksel etki).
13

‡ Zanneder ki hap al nca mutlu olaca m. Ne yaz k ki vücutta serotonin kalmam t r. Organizman n dengesi bozulmu tur. Hap almas na ra men mutlu olamaz. Yap lacak bir ey kalmam t r. Ki i kendisine, geriye dönü ü olmayan büyük bir zarar vermi tir. ‡ Ecstasy (ekstazi) hap , k sa sürede ciddi ba ml l k yapar. ‡ Uzun süre kullanan ba ml ki ilerde zaman içinde ölümler görülür. Baz ki ilerde ilk kullan mda ani ölüm riski dahi söz konusudur.
14

‡

ayet kullanan ki ide intikam ve nefret hissi varsa bu his aç a ç kar. Ecstasy (ekstazi) hap , a r güven ve kontrolsüz cesaret de olu turur. Ki i ölümü göze alarak gösterilen hedefe yönlendirilebilir. Ecstasy (ekstazi) hap n n bu etkisini bilen çete, mafya, örgüt gibi menfaat ebekeleri ve er odaklar bu etkiyi terör maksad yla kullan rlar. Kulland klar adam 8-10 saat sürecek bir eyleme ve bir tak m kötü amaçlara yönlendirirler. Hatta onlar intihar komandosu bile yapabilirler.
15

‡ Ecstasy (ekstazi) hap n n tolerans yok denilebilecek kadar azd r. Tolerans; ho görü, müsamaha demektir. Ecstasy (ekstazi) hap n n tolerans n n zay f olmas , kullanmaya ba layanlar n geriye dönü ü çok zor olan bir yola girdikleri anlam n ta r. ‡ Mutluluk hap , mutlulu u bitirmi tir. stenilenin z dd bir durum Le Chatelier prensibi gere ince ortaya ç km t r.
16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful