AMVER Nedir?

A

Arama kurtarma yöntemidir

B

Sabit yangın söndürme sistemidir
Can kurtarma araçları emniyet sertifikasıdır

C

D

Arama Kurtarma Sistemidir. Serbest düĢmeli can sallarının genel ismidir.
1/347

E

Gemi terk emri verildiğinde kiĢisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık aĢağıdakilerden hangisidir.

A

Bol su içmek

B

Yemek yemek

C

Su içmek, yemek yemek Kalın, yünlü giysiler giymek ve çan yeleği takmak Su içmek ve yanımıza can simidi almak
2/347

D

E

Denizde bir can salı yada can filikası ile kurtarılmayı beklerken, yakınlarda bir kara parçası bulunduğunu hangi belirtiler belli eder.

A

KuĢların uçuĢ rotaları

B

Açık bir gökyüzünde sabit duran kümülüs bulutları
GüneĢ ıĢığının sığ su, kum, kar veya buz gibi yüzeylerden yansımasının meydana geldiği parıltılar Kıyıların kokuları ve sesleri Hepsi doğru
3/347

C

D

E

SOLAS gereği gemide yapılması zorunlu olan gemi terk role talimi kaç günde bir yapılmalıdır.

A

7 gün

B

15 gün

C

30 gün

D

45 gün

E

10 gün
4/347

Solunumu durmuĢ bir kazazedeye suni solunuma baĢlamadan önce aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz.

A

Kazazedeye yerde sırt üstü uygun bir pozisyon aldırılır

B

Kravat ve kemer gibi vücudu sıkan nesneler gevĢetilir
Çene krampı varsa açılır ve ağız boĢluğu temizlenir BaĢ gövdeye yaklaĢtırılarak nefes yolları açık hale getirilir Dil yuvarlanarak nefes borusunu kapatmıĢsa, çekilerek düzeltilir
5/347

C

D

E

Solunumu durmuĢ ve nabzı atmayan bir kazazedeye çift kurtarıcı müdahale ettiğnde dakikada kaçar adet suni solunum ve kalp masajı yapılır.

A

5/45 - 50

B

12/60 - 80

C

15/80 -100

D

8/50 - 55

E

10/45 - 50
6/347

AĢağıdakilerden hangisi asfiksinin sebeplerinden biri değildir.

A

Boğulma

B

Göğsün basınç altında kalması
Elektrik çarpması

C

D

Kanama Kimyasal gazların teneffüs edilmesi
7/347

E

Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz.

A

Sıvı

B

Adi

C

Gaz

D

Metal

E

Elektrik
8/347

Karbondioksit tüpleri kaç yılda bir basınç testine tabi tutulmalıdır.

A

1

B

3

C

5

D

4

E

6
9/347

Bir solunum cihazının tüpündeki hava miktarı, kullanılabilmesi için kapasitesinin yüzde kaçı kadar doluluk oranına sahip olmalıdır.

A

% 60

B

% 70

C

% 50

D

% 80

E

% 40
10/347

Gemilerde adam düĢmesi durumlarında kullanılan ıĢıklı ve duman kandilli can simitlerinden en az kaç tane bulunmalıdır.

A

4

B

2

C

8

D

6

E

10
11/347

Gemi battığında hidrostatik kilit kaç metre derinlikte açılır.

A

5m

B

7m

C D

4m

2m

E

10 m
12/347

Bir can filikasının otomatik maynalı matafora donanımıyla denize indirmekte neden yararlanılır.

A

Gemi güç devresi

B

Özel bir güç kaynağı
Filikadaki bir güç kaynağı Gemi güç kaynağından bağımsız yer çekimi Hepsi yanlıĢ
13/347

C

D

E

Gemide yapılması gereken role talimleri için aĢağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıĢtır?

A

Mutlaka emarcensi aydınlatma sistemi çalıĢtırılmalıdır

B

Gerçeğe yakın bir senaryo dahilinde yapılmalıdır
Seyir halinde iken korunmalı sularda tecrübeli bir zabit denetiminde yapılmalıdır Role talimleri gemi seyir halindeyken yaptırılmalıdır Mümkünse tüm personelin katılımı sağlanmalıdır
14/347

C

D

E

Bir can yeleği suda baygın durumdaki insanın vücudunu her hangi bir durumdan ağzının sudan ____ milimetre kurtulduğu duruma ____ saniye içersinde döndürmelidir.

A

200 / 10

B

150 / 8

C

120 / 5

D

100 / 3

E

100 / 2
15/347

SOLAS gereği gemide yapılması zorunlu olan gemi terk role talimi kaç günde bir yapılmalıdır?

A

7 gün

B

15 gün

C

30 gün

D

45 gün

E

10 gün
16/347

ġok nedir?

A

Çevresel kan akımının yetersiz kalması veya vücuttaki sıvı kaybından ileri gelen bir durumdur.

B

Vücudun üĢümesi sonucu oluĢan bir durumdur
Vücudun dengesinin bozulmasıdır AĢırı ĢiĢmanlık veya zayıflık sonucu oluĢan bir durumdur Hepsi doğrudur
17/347

C

D

E

Hipotermi vücut sıcaklığının kaç derecenin altına düĢmesinden sonra hızlanır?

A

35

B

34

C

32

D

30

E

29
18/347

Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?

A

Sıvı

B

Adi

C

Gaz

D

Metal

E

Elektrik
19/347

Akaryakıt gemilerinde yapılacak tank temizliği ve onarımı için öncelikle hangi iĢlem yapılır?

A

Ġnert gaz basmak

B

Karbondioksit basmak

C

Gaz-free yapmak Su ile yıkamak

D

E

Hiçbiri
20/347

Bir solunum cihazının en önemli özelliği nedir?

A

Ġnsan vücudunun ihtiyacı olan % 21’lik temiz oksijeni sağlamaktır

B

Yangında ısıya karĢı dayanıklılığı sağlanması
Yangında saatlerce kalınmasına izin vermesi Tüpten alınan havanın dıĢarıya verilmesi Solunum güçlüğü çekmemek için oksijen miktarını % 14’ün üzerinde tutmak
21/347

C

D

E

Gemi battığında hidrostatik kilit kaç metre derinlikte açılır?

A

5m

B

7m

C

4m

D

2m

E

10 m
22/347

Matafora donanımı sisteminde kullanılan çelik halatların uzunluklarıyla ilgili aĢağıda yer alan seçeneklerden hangisi yanlıĢtır? Matafora sistemindeki çelik halatlar suya değecek uzunlukta olmalıdır

A

B

Can filikasının suya ulaĢmasını sağlayacak uzunluktadır
Uygun olmayan trim Ģartlarında bile can filikasını suya ulaĢtıracak uzunluktadır

C

D

Her iki tarafa 200 lik bir açı ile geminin yatması halinde bile filikayı denize indirebilir uzunluktadır
Hepsi doğru
23/347

E

Denizde bir can salı yada can filikası ile kurtarılmayı beklerken, yakınlarda bir kara parçası bulunduğunu hangi belirtiler belli eder.

A

KuĢların uçuĢ rotaları

B

Açık bir gökyüzünde sabit duran kümülüs bulutları
GüneĢ ıĢığının sığ su, kum, kar veya buz gibi yüzeylerden yansımasının Kıyıların kokuları ve sesleri Hepsi doğru
24/347

C

D

E

Gemi terk sırasında ısı kaybını suda azaltmak amacıyla giyilmesi gereken giysiler hangi tür olmalıdır.

A

Keten

B

Naylo

C

Pamuklu

D

Yünlü ve Polibrilen

E

Polibrilen ve pamuklu
25/347

Gıda zehirlenmelerinde yapılacak ilk yardım hangisidir.

A

Süt içirmek

B

Kusturmak

C

Panzehir vermek Yumurta akı vermek

D

E

Hiçbiri
26/347

ġokta ilk yardım tedbirleri nelerdir.

A

Vücut ısısının düĢmesine karĢı önlem alınmalıdır

B

Kan hacminin azalmasına karĢı önlem alınmalıdır
Yaralı bir kimsenin taĢınması sırasında yada gerin değiĢtirilmesinde ağrı faktörü göz önüne alınmalıdır Süratle hastaneye götürülmelidir Hepsi doğru
27/347

C

D

E

Suda vücut sıcaklığı düĢtükçe oksijen ve besin alma ihtiyacı azalacağından bu durum hangi hayati organlara biraz daha korluma sağlar.

A

Akciğer

B

Böbrek ve akciğer

C

Kalp ve beyin Akciğer-karaciğer Hepsi doğru
28/347

D

E

Gemilerde inert-gaz hangi durumlarda kullanılır.

A

Yangın baĢladığında

B

Yangın söndürmede
Yangın çıkmasını önlemekte Yangının soğutulmasında

C

D

E

Hiçbiri
29/347

Gemi inĢaatında aĢağıdaki yangın prensiplerinden hangisi göz önünde alınmaz.

A

Sıcaklık izolesi ve kıvılcım kafesleri

B

Su geçirmez perdeler Geminin büyüklüğüne ve özelliğine uygun hortum ve nozullar

C

D

Yakıt tanklarının yakıcılardan uzaktan inĢaası
Geminin büyüklüğüne ve özelliğine uygun yangın ihbar cihazları, uygun söndürücüler ve yangın söndürme istasyonları
30/347

E

Bir yangının meydana gelmesi için ortamda nelerin bir arada bulunması gerekir.

A

Isı kaynağı ve oksijen

B

Isı kaynağı ve yanıcı madde
Yanıcı madde ve oksijen Isı kaynağı, yanıcı madde, oksijen Isı kaynağı, yanıcı madde ve zincir reaksiyon
31/347

C

D

E

Can salları ve filikalarda kiĢi baĢı günlük kaç litre su bulunur.

A

1 lt

B

1,5 lt

C

0,5 lt

D

0,25 lt

E

0,75 lt
32/347

Gemi terk emri verildiğinde kiĢisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık aĢağıdakilerden hangisidir.

A

Bol su içmek

B

Yemek yemek

C

Su içmek, yemek yemek Kalın, yünlü giysiler giymek ve çan yeleği takmak Su içmek ve yanımıza can simidi almak
33/347

D

E

AĢağıdakilerden hangisi batan bir geminin oluĢturduğu tehlikelerden biri değildir.

A

Köpekbalıkları

B

Girdap

C

Denize dökülen yükler

D

Gemiyi terk edenler Su altı patlamalar
34/347

E

Gemiyi terk emri verildiğinde kaç metreden daha yüksek yerden denize atlanılmamalıdır.

A

8-10 m

B

10-123m

C

5-6m

D

12-14m

E

2-3m
35/347

Denizdeki bir kazazedeyi hayati açıdan bekleyen en önemli tehlike nedir.

A

Açlık

B

Susuzluk

C

Hipotermi Boğulmak Köpekbalıkları
36/347

D

E

Hipotermik bir kazazedeye ilkyardım giriĢimi olarak aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz.

A

Giysileri derhal çıkartılır

B

Sıcak bir ortama alınarak derhal mesaj yapılır
Battaniyeye sarılır 370C deki sıcak suya el ve ayakları sokulur Hiçbiri yapılmaz
37/347

C

D

E

Gıda zehirlenmelerinde yapılacak ilk yardım hangisidir.

A

Süt içirmek

B

Kusturmak

C

Panzehir vermek Yumurta akı vermek

D

E

Hiçbiri
38/347

AĢağıdakilerden hangisi yangın ihbar cihazlarının özelliklerinden biri değildir.

A

Doğru alarm

B

Dayanıklılık ve kolay monte edilmesi

C

Süratli alarm Yangının hangi yöne yayıldığını belirtmesi Yangının hangi bölümde çıktığını belirtmesi
39/347

D

E

Hafif metal yangınlarında hangi tür taĢınabilir söndürücüler tercih edilmelidir

A

Kimyasal kuru toz

B

Karbondioksitli

C

Köpüklü

D

Sulu

E

Hiçbiri
40/347

Seyir halindeki bir gemide kapalı bölümlerde yangın çıktığında aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz.

A

Kapalı bölümlerdeki personel tahliye edilir Su geçirmez perdeler, kaportalar, lumbozlar, hava firarları ve fanlar açık tutulur Sabit sistem söndürücülerden uygun olanı bölüme basılır Yangının söndüğünden emin olana kadar bölüme girilmez Hepsi doğru
41/347

B

C

D

E

AĢağıdakilerden hangisi yangından korunmalı bir can filikasının özelliklerinden biri değildir.

A

Tam kapalılık özelliğine sahiptir

B

Yangından koruma özelliği vardır
Uygunsuz trim Ģartlarında geminin yüklü durumundaki su hattına göre dizayn edilmiĢlerdir Zehirli gaz ve dumandan korunma özelliği vardır Hava destek sistemi vardır
42/347

C

D

E

Bir gemide çatıĢma sonrası alınması gereken tedbirler aĢağıdakilerden hangisini kapsamaktadır.

A

Mürettebatın can güvenliği sağlanır Yaralanma ve ölüm olup olmadığı araĢtırılarak varsa gerekli tedbirler alınır Geminin emniyeti için gerekli tedbirler alınır ve olayın coğrafi mevkisi belirlenir. Olayın olduğu saatteki hava ve deniz durumu tespit edilir. Hepsi doğru
43/347

B

C

D

E

Oturduğu yerde dövünen geminin dövünmesini önlemek için aĢağıdaki önlemlerden hangisi uygulanır?

A

Gemi hafifletilir

B

Demirler geriye taĢınır
Trim değiĢikliği yapılır Gemiye deniz suyu alınır Hepsi yanlıĢtır
44/347

C

D

E

Bir yangına girmeden önce solunum cihazını kontrol ederken hangi test yapılmaz?

A

Basınç göstergesine giden volf kapandığından basıncın 60 sn.’den önce 30 bara düĢmediğinin test edilmesi

B

Maske sızdırmazlık testinin yapılması
Alarm sisteminin çalıĢtığının test edilmesi ve göstergeden tüp doluluğunun testi Tüp tahliye valfi ve maske emme valflerinin testi Tüpün sağlamlık testi
45/347

C

D

E

Gemilerde soğuk suda canlı kalabilme açısından en önemli kiĢisel ekipman nedir?

A

Can yeleği

B

Can simidi
Isı koruyucu tulum

C

D

Su geçirmez elbise

E

Hiç biri
46/347

Denize adam düĢtüğünde aĢağıdakilerden hangisi ilk yapılacak hareketlerden değildir.

A

Dümen kazazede tarafına alabandaya basılır

B

Makineler stop edilir
Kazazedeye ıĢıklı ve duman kandilli can simidi atılır

C

D

Derhal kaptana haber verilir Hepsi doğru
47/347

E

Bir kazazedede görülen iç kanama belirtileri nelerdir?

A

Göz bebeklerinin küçülmesi

B

Açlık ve saldırganlık
Solunum zorluğu, göz bebeklerinin küçülmesi

C

D

Kaslarda sertleĢme, hızlı ve zayıf nabız, sınırlılık, susama, bayılma, sararma
Hiçbir
48/347

E

Suda vücut sıcaklığı düĢtükçe oksijen ve besin alma ihtiyacı azalacağından bu durum hangi hayati organlara biraz daha koruma sağlar?

A

Akciğer

B

Böbrek ve akciğer

C

Kalp ve beyin Akciğer-karaciğer Hepsi doğru
49/347

D

E

AĢağıdakilerden hangisi uydu EPIRB’ lerinin bir özelliği değildir.

A

406 MHz üzerinden sinyal gönderirler 406 Mhz Epirblerin her birine bir numara verilmiĢtir. Bu numara gemiye kaydedilir ve 406 Mhz yayını alınır alınmaz gönderen geminin tanınması sağlanır. 70 ° den sonraki enlemleri kapsamazlar

B

C

D

Kullanıcı bir mesajın içine bilgi yükleyerek yayınlaması mümkün olmamaktadır.
406 Mhz Epirbleri her 50 saniyede yarım saniye süre ile 5 RF'lik bir sinyal yayımı yapar
50/347

E

Gemi ile denizden kazazede kurtarma operasyonu sırasında aĢağıdaki yöntemlerden hangisi doğrudur.

A

Kazazedeleri rüzgar üstüne almak

B

Kazazedelere rüzgar altı saha oluĢturmak
Kazazedeleri pruvaya alarak yaklaĢmak Kazazedelere can salı ve can simidi atmak Hepsi doğru
51/347

C

D

E

AĢağıdaki düzenlerden hangisi denizde arama kuralları içinde yer almaz.

A

GeniĢleyen kare düzeni

B

GeniĢleyen daire düzeni

C

Paralel yol arama düzeni Gemi, uçak müĢterek arama düzeni

D

E

Sektörel arama düzeni
52/347

Bir can salı kaç Ģekilde patlatılarak ĢiĢebilme özelliğine sahiptir.

A

El ile patlatma

B

El ile patlatma-mataforada patlatma

C

El ile patlatma-güvertede patlatma

D

El ile patlatma-mataforada patlatma-hidrostatik kilit sayesinde patlatma
El ile patlatma-mataforada patlatma-havada patlatma
53/347

E

Yüklü bir gemi çatıĢma sonucunda orta bölümündeki ambarlarından birinde büyük bir yara aldığında aĢağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmamalıdır.

A

Hasarlı stres hesabı yapılmalıdır.

B

VHF ile çevredeki gemiler uyarılmalıdır

C

Alarm verilmelidir Hemen balast operasyonu yapılmalıdır Makinaya hazırol vurulur
54/347

D

E

Gemi yangınlarında aĢırı su kullanıp zamanında tahliye edilemediğinde aĢağıdaki tehlikelerden hangisi daha büyük önem taĢır.

A

Elektrik devrelerine zarar verir

B

Makine dairesinin zarar görmesi
Stabilitenin tehlikeye düĢmesi Yükün hasarlanması Elektronik devre ve cihazların hasarlanması
55/347

C

D

E

Kanamalarda turnike hangi durumlarda uygulanır.

A

Ağır toplar damar kanamalarında

B

ġiddetli kılcal damar kanamalarında
ġiddetli atar damar kanamalarında

C

D

Ayakta meydana gelen kanamalarda Turnike kanamalarda uygulanan bir yöntem değildir
56/347

E

Akdeniz, Baltık Denizi, Karadeniz, Kızıldeniz ve Ġran Körfezi özel bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgelerde uygulanan kirlilik önleme kuralları aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yer alınmıĢtır. A Bu bölgelerde kıyıdan 12 milden fazla uzaklıkta yiyecek maddeleri haricinde denize hiçbir madde atılamaz.

B

Bu bölgelerde sadece plastik çöp denize atılamaz.
Bu bölgelerde sadece sintine basılamaz ve plastik çöp vb. atılamaz. Bu bölgede sadece sintine basılamaz.

C

D

E

Hiçbiri
57/347

Can kurtarma vasıtalarına binmeden gemi terketmek gerektiğinde neye dikkat etmelidir.

A

Denize rüzgar üstünden girmeliyiz

B

Denize geminin en alçak yerinden, atlamadan girmeli
Atlamak gerektiğinde, tekniğine uygun atlamalıyız Can yeleği mutlaka giymeliyiz Hepsi doğru
58/347

C

D

E

AĢağıdakilerden hangisi denizde canlı kalmanın temel ilkesi veya ilkelerini oluĢturur.

A

Bilgi

B

Eğitim

C

Kendini kontrol Techizat ve donanımların kullanılması Hepsi doğru
59/347

D

E

Denize adam düĢtüğü dönüĢ Ģekli seçilirken aĢağıdaki seçeneklerden hangisi göz önüne alınmaz.

A

Denizin ve akıntının durumu

B

Geminin durumu
Olayın meydana gelme zamanı Hava sıcaklığı Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düĢtüğü taraf
60/347

C

D

E

Can salı ile gemi terk edilirken uygulanan aĢağıdaki yöntemlerden hangisi doğrudur.

A

Can salı ĢiĢtikten sonra suya atlanıp, yüzülerek can salına çıkılmalıdır Can salı ĢiĢtikten sonra gemiden dikkatlice üzerine atlanarak binilmelidir Can salı suya atılıp ĢiĢtikten sonra çarmıhtan inilerek binilir Can salı suya atılır atılmaz bordadan kayarak veya çarmıhtan inerek binilir Can salı pariması çekilerek binilir
61/347

B

C

D

E

AĢağıdakilerden hangisi limanda yangın çıkması halinde alınacak önlemlerden biri değildir?

A

Yangına tüm gemi personeli müdahale eder

B

Makine hazırlanır

C

Deniz itfaiyesine ve liman otoritesine haber verilir Gemi yedek halatı hazırlanır Uluslar arası sahil filenci hazırlanır
62/347

D

E

Apandisit nedir.

A

Karın sol alt tarafında kalın bağırsakla, ince bağırsağın bitiĢtiği yerde oluĢan bir enfeksiyondur Karın alt tarafında ve sağda kalın bağırsakla ince bağırsağın bitiĢtiği yerde bulunan küçük ve ince bağırsak parçasının iltihaplanmasıdır Karın her hangi bir yerinde bulunan küçük bir bağırsak parçasının iltihabıdır Midenin altında kendini ağrıyla gösteren bir ĢiĢliktir

B

C

D

E

Hiç biri
63/347

Yedekleme ve yedeğe girme rolesinde aĢağıdaki guruplardan hangisinin olmasına gerek yoktur?

A

Köprü üstü gurubu

B

Makine gurubu

C

Yara savunma gurubu Deniz filikası gurubu Yedekleme iĢleri gurubu
64/347

D

E

Akaryakıt yangınlarında köpükten (foam) sonra hangi söndürücü madde sıkılırsa daha etkin söndürme sağlanır?

A

Su

B

Stim

C

Karbondioksit

D

Kimyasal kuru toz

E

Hiçbiri
65/347

Bir solum cihazının alarm sisteminin çalıĢmaya baĢlaması ne anlama gelir?

A

Cihazda bir arıza meydana geldiğini

B

Isının yükseldiğini
Hava basıncında bir yükselme olduğunu Derhal yangın mahallinden çıkılması ve tüpün değiĢmesi gerektiği 15-20 dk.’lık hava kaldığını ve dikkatli olunması gerektiği
66/347

C

D

E

Bir can filikası, onu indirmekte görevli personeli tarafından en az kaç ayda bir denize indirilmelidir?

A

2 ay

B

3 ay

C

5 ay

D

1 ay

E

6 ay
67/347

Kanamalarda turnike hangi durumlarda uygulanır?

A

Ağır toplar damar kanamalarında

B

ġiddetli kılcal damar kanamalarında
ġiddetli atar damar kanamalarında

C

D

Ayakta meydana gelen kanamalarda Turnike kanamalarda uygulanan bir yöntem değildir
68/347

E

Can kurtarma aracındaki kazazedeler yerlerini çevredeki uçak ve gemilere belli etmek için geceleyin __________, gündüz _________ iĢaretleri gösterilmelidirler.

A

Duman sinyali / iĢaret aynası ile güneĢ ıĢığı

B

El feneri / duman sinyali
Duman sinyali / el maytabı ParaĢütlü iĢaret / duman sinyali Duman sinyali / paraĢütlü iĢaret
69/347

C

D

E

Gemi terke mecbur kalındığında, terk anına kadar yapılması gereken kiĢisel hazırlıklar nelerdir?

A

Filika indirmek

B

Can salı ĢiĢirmek

C

Mesaj göndermek

D

Can simidi takmak

E

Hiçbiri
70/347

AĢağıdakilerden hangisi kiĢisel can kurtarma techizatıdır?

A

Can yeleği

B

Can salı
Can filikası Kurtarma halkası

C

D

E

Hepsi
71/347

Suyun dezenfeksiyonunda aĢağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A

Ozonlama

B

Kaynatma

C

Filtrasyon ġok durumu

D

E

Bekletme
72/347

Toz ve duman yoğunluğu fazla olan yangın ortamlarında hangi ihbar cihazları kullanılmaz.

A

Sıcaklık artıĢ dedektörleri

B

Ġyonizasyon duman dedektörleri

C

Optik duman dedektörleri Sabit sıcaklık dedektörleri

D

E

Hiçbiri
73/347

Parlayıcı ve patlayıcı gaz ortamlarının bulunabileceği yerler de kullanılmakta olan elektrikli donanımlar hangi özelliğe sahiptir.

A

Yanmaz

B

Isıya duyarlı

C D

Ex-proff

Suya dayanıklı

E

Hiçbiri
74/347

Bir can yeleğide bulunması gereken özellikler hangileridir?

A

Düdük, ıĢık, suya dayanıklı, yakalık, epirb

B

IĢık, sağlam, sert yapılı, düdük, el maytabı
Yakalık, ıĢık, düdük, ıĢık yansıtıcı, heliograf Görünür renk, ıĢık, düdük, ıĢık yansıtıcı, yakalık

C

D

E

Hiçbiri
75/347

Bir can filikasının motorunun yakıtı en az kaç saat yetecek kadar olmalıdır?

A

12

B

36

C

24

D

72

E

48
76/347

Uzun süre devam eden kanama hallerinde görülen belirtilerden hangisi aĢağıdakilerden biri değildir?

A

Solunum hızlanması

B

Nabzın çok hızlı ve zayıf atması
Dudakların, yüzün ve genel olarak tenin solması ve soğuması Göz bebeklerin küçük oluĢu

C

D

E

Genel bir huzursuzluk ve asabiyet hali
77/347

Gemilerde bulunan can salları kaç ayı geçmeyen aralıklarla test edilmelidir?

A

3 ay

B

7 ay

C

6 ay

D

18 ay

E

12 ay
78/347

Su içerisinde insanı bekleyen en büyük tehlike _____________. Bu nedenle ana prensip; _____________.

A

Hipotermiadır / terk etmek gerekiyorsa ıslanmadan terk etmek olmalıdır Köpek balıklarıdır / terk etmek gerekiyorsa köpek balıklarına karĢı önlem alınmalıdır Girdaptır / gemiden uzaklaĢmak olmalıdır Paniktir / paniğe meydan vermemek olmalıdır Susuzluktur / deniz suyunu içmemek olmalıdır
79/347

B

C

D

E

Denizden uçak ya da helikoptere tıbbi yardıma gereksinim var mesajı hangi uluslar arası kod iĢareti ile bildirilir?

A

Y

B

X

C

I

D

N

E

V
80/347

AĢağıdakilerden hangisi can simidine ait değildir?

A

El incesi halat

B

Yansıtıcı bant

C

Duman kandili Kurtarma halkası

D

E

Hiçbirisi
81/347

Apandisitte ilk yardım tedbirleri arasında aĢağıdakilerden hangisi yer almaz?

A

Derhal doktor çağırmak

B

Yiyecek ve içecek vermemek

C

Müleyyin veya müshil içirerek rahatlatmak

D

Doktor hastanın hastaneye nakli ve ameliyatı zorunlu buluyorsa vakit geçirmeden hastaneye gitmek
Hepsi doğru
82/347

E

Solunumu durmuĢ bir kazazedeye dakikada yaklaĢık kaç adet suni solunum tatbik edilmelidir?

A

10 – 12

B

16 – 18
20 – 22 25 – 30 3–5
83/347

C

D

E

AĢağıdakilerden hangisi köpüğün söndürücü özelliklerinden biridir?

A

Isıyı yansıtarak söndürmek

B

Gaz emme
Su buharı üretmek ve soğutmak Yangını boğmak Hepsi doğru
84/347

C

D

E

Gemilerde bulundurulması gerekli olan can kurtarma araçlarının özellikleri aĢağıdaki kaynakların hangisinde yer almaktadır?

A

MARPOL

B

STCW

C

SOLAS

D

ILO

E

IMDG
85/347

Kendiliğinden yanmaya baĢlayan lambalı ve duman kandilli can simitleri gemilerin nerelerinde hazır bulundurulur?

A

kıç taraf

B

baĢ taraf

C

köprü üstü kırlangıçlar

D

E

filika güverte
86/347

AĢağıdaki hangisi bütün can simitleri üzerinde yazılı olması zorunlu bilgilerdendir?

A

bağlama limanı

B

gemi tipi

C

gemi boyu IMO numarası MMSI numarası
87/347

D

E

Yük gemilerinde toplam can simidi sayısının ne kadarı kendi kendine yanar bir lamba ile donatılacaktır?

A

¼’ ü

B

yarıdan fazlası
tamamı

C

D

2 adet

E

6 adet
88/347

Can yelekleri kurallara göre ne kadar zaman içerisinde giyilebilir olmalıdır?

A

3 dakikada

B

45 saniye

C

2 dakika

D

1 dakika

E

30 saniye
89/347

Can salları kurallara göre ne kadar sürede bir bakıma gönderilir?

A

6 ay

B

1 yıl
2 yıl 3 yıl 4 yıl
90/347

C

D

E

AĢağıdakilerden hangisi can sallarında parima halatının görevlerinden birisidir?

A

salın yedeklenmesinde kullanılır

B

salın gemi bordasında tutulabilmesine olanak sağlar
salın emniyetli bir yere ulaĢılınca bağlanabilmesini sağlar salın atılabilmesine yardım eder salın gemide neta edilmesini sağlar
91/347

C

D

E

Can sallarında hidrostatik kilidin iĢlevi aĢağıdakilerden hangisidir?

A

salın suya atılmasında kullanılır

B

salın tüpünü patlatır
gemi belli derinliğe kadar battığında salı serbest bırakır salın gemide neta edilmesini sağlar sal ters açıldığında düz çevrilmesinde kullanılır
92/347

C

D

E

Gemiyi terkte can kurtarma aracına binerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aĢağıdakilerden hangisidir?

A

SART ve EPIRB cihazlarını araca taĢımak

B

araca role sırası ile binmek
salın üzerine atlamamak

C

D

takviye yiyecek almak ıslanmamak
93/347

E

Kurtarma botları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

personeli sadece zabitlerden oluĢur

B

tüm personeli ısı koruyucu tulum giyer
kurtarma botları ĢiĢme olmalıdır

C

D

tüm personeli dalma giysisi giyer kurtarma botları sadece kızaklı filikalı gemilerde olur
94/347

E

Halat atma aleti en doğru ne Ģekilde atılmalıdır?

A

atılmak istenen yöne çevrilip, 60° bir dikey açı yapacak Ģekilde tutulur ve tetiğe basılarak ateĢleme yapılır atılmak istenen yöne çevrilip, 45° bir dikey açı yapacak Ģekilde tutulur ve tetiğe basılarak ateĢleme yapılır

B

C

dikey bir yöne çevrilip, 45° bir dikey açı yapacak Ģekilde tutulur ve tetiğe basılarak ateĢleme yapılır
rüzgar altına doğru çevrilip, 90° bir dikey açı yapacak Ģekilde tutulur ve tetiğe basılarak ateĢleme yapılır atılmak istenen yöne çevrilip, yaklaĢık 30° bir dikey açı yapacak Ģekilde tutulur ve tetiğe basılarak ateĢleme yapılır
95/347

D

E

EPIRB cihazının iĢlevi aĢağıdakilerden hangisidir?

A

civardaki gemi ve uçakların, radarları yardımı ile yerimizi tespit etmelerine imkân sağlar

B

arama kurtarma istasyonlarına mevkiimizi bildirir
sahil radyo istasyonlarına vhf bandından sinyal gönderir acil durumda gemiler ile temasa geçmemizi sağlar acil durum çağrılarını dinleyebilmemize olanak verir
96/347

C

D

E

SART cihazının iĢlevi aĢağıdakilerden hangisidir?

A

Civardaki gemi ve uçakların, radarları yardımı ile yerimizi tespit etmelerine imkân sağlar

B

Arama kurtarma istasyonlarına mevkiimizi bildirir

C

Sahil radyo istasyonlarına vhf bandından sinyal gönderir

D

Acil durumda gemiler ile temasa geçmemizi sağlar

E

Acil durum çağrılarını dinleyebilmemize olanak verir
97/347

Yük gemilerinde filika motorları ne kadar aralıkla test edilmelidir?

A

her gün

B

her hafta

C

2 haftada bir

D

3 haftada bir

E

ayda bir
98/347

Gemide hangi cihaz SART cihazını algılayabilmektedir?

A

X band radar

B

S band radar

C

DSC receiver

D

VHF

E

inmarsat B
99/347

Gemi battığında belli derinlikte hidrostatik kilidi sayesinde su üzerine çıkarak SAR istasyonlarına otomatik olarak sinyal gönderen aĢağıdakilerden hangisidir?

A

SART

B

Can Salı

C

DSC

D

EPIRB

E

GMDSS
100/347

Can kurtarma araçlarında iĢaret fiĢeklerini ne zaman kullanmalıyız?

A

Yakınlarda iĢaretimizi görebilecek bir gemi veya uçak olduğunda

B

Her saat baĢında
Tüm fiĢekler bitene kadar sık sık Gemiyi terk ettiğimiz anda Yeterli ıĢıklandırma sağlanamadığına
101/347

C

D

E

Can simitleri, _________________ .

A

5 kg bir demiri 12 saat yüzdürebilecek yeterlikte olmalıdır.

B

60 kg bir demiri 5 saat yüzdürebilecek yeterlikte olmalıdır.
80 kg bir demiri 24 saat yüzdürebilecek yeterlikte olmalıdır. 10 kg bir demiri 6 saat yüzdürebilecek yeterlikte olmalıdır. 14.5 kg bir demiri 24 saat yüzdürebilecek yeterlikte olmalıdır.
102/347

C

D

E

SOLAS Can simitlerinin ağırlıklarına bir sınırlama getirmiĢtir. Solasa göre can simitlerinin ağırlıkları _____________ .

A

2.5 kg’dan az olmayacaktır

B

2.5 kg’dan fazla olmayacaktır
4 kg’dan az olmayacaktır 4kg’dan fazla olmayacaktır. YetiĢkin bir insan ağırlığına eĢit olmalıdır.
103/347

C

D

E

Boyu 200 metreden uzun gemilerde bulunması gereken can simidi sayısı kaçtır?

A

8

B

10

C

12

D

14

E

16
104/347

Boyu 150-200 metre arasında bulunan gemilerde bulunması gereken can simidi sayısı kaçtır?

A

8

B

10

C

12

D

14

E

16
105/347

Boyu 100-150 metre arasında bulunan gemilerde bulunması gereken can simidi sayısı kaçtır?

A

8

B

10

C

12

D

14

E

16
106/347

Boyu 100 metreden kısa gemilerde bulunması gereken can simidi sayısı kaçtır?

A

8

B

10

C

12

D

14

E

16
107/347

Yük gemilerinde bulunması gereken dalma giysisi (immersion suit) sayısı kaçtır?

A

Her can filikasında 3 adet

B

3 adet
Her can filikasında 1 adet Personel sayısının yarısı kadar Personel sayısı kadar
108/347

C

D

E

Can sallarının periyodik kontrol bakımları ne sıklıkta yapılır?

A

Aylık ve yıllık

B

6 aylık ve yıllık
Yıllık ve beĢ yıllık 2 yıllık ve beĢ yıllık 6 aylık ve beĢ yıllık
109/347

C

D

E

Bir acil durum cihazı olan ve SART kısaltması ile isimlenmiĢ cihazın ismi ne anlama gelmektedir?

A

Arama ve kurtarma vericisi

B

Ġzleme ve radar yansıtıcısı
AraĢtırma ve arama alıcısı Radar izleme cihazı

C

D

E

Yüzer takip gereci
110/347

AĢağıdaki bilgilerden hangisi bir tehlike mesajının içeriği değildir?

A

Personelin uyruğu

B

Geminin kimliği
Tehlikenin ve istenen yardımın niteliği

C

D

Geminin mevkisi Kurtarma iĢlemini kolaylaĢtıracak diğer bilgiler
111/347

E

Akaryakıt yangınlarında köpükten (foam) sonra hangi söndürücü madde ile daha etkin söndürme sağlanır?

A

Su

B

Stim

C

CO2

D

Kimyasal kuru toz

E

Hiçbiri
112/347

CO2 tüpleri kaç yılda bir basınç testine tabi tutulmalıdır?

A

1

B

3

C

5

D

4

E

6
113/347

Suda vücut ısısının kaybı sebeplerinden olan konveksiyon ne anlama gelmektedir?

A

Su veya hava ile doğrudan temas sonucu oluĢan ısı kaybıdır. Isı sıcak olan taraftan, temas temas ettiği soğuk olan bir maddeye geçer Isının akıĢkanlar yolu ile vücuttan alınmasıdır. Vücudumuzun etrafından akan su, ayni sıcaklıktaki durgun suya göre çok daha fazla ısı alır. Herhangi bir maddeye temas vermeden enerji ıĢınlarıyla ısı vermektir. Bu durumda vücut odayı ısıtan bir radyatör gibidir. Vücut üzerinde buharlaĢan ter ve deniz suyu, buharlaĢırken bir miktar ısıyı da beraberinde götürür. Vücudun bazı bölgeleri, daha fazla ısıyı daha kısa sürede kaybeder. Koltuk altları, apıĢararlı bu bölgelerdendir.
114/347

B

C

D

E

Bir tıp terimi olan hipotermi ne anlama gelmektedir?

A

AĢırı sıvı kaybı sebepli vücutta oluĢan bozukluktur

B

EndiĢe, korku gibi sebeplerle vücut fonksiyonlarının iĢleyiĢinin bozulmasıdır
Vücut sıcaklığının normalin altına düĢmesidir Yaralanmalara bağlı kan kaybı sebebiyle bilincin kapanması anlamına gelir Suya yüksekten düĢme sonucu oluĢan tahribattır
115/347

C

D

E

AĢağıdakilerden hangisi gemiyi terk kararına sebep OLAMAZ.

A

Yük kayması

B

Karaya oturma
Tıbbi acil durumlar ÇatıĢmalar Fırtına sebebi ile tekne hasarı
116/347

C

D

E

ġeytan çarmıhı ne demektir?

A

Gemi direklerinin iskele sancak gergileridir

B

Gemi direklerinin baĢ kıç gergileridir
Can kurtarma vasıtalarına binilmesine kolaylık sağlayan ip merdivenlerdir Flika mataforalarının hareketini sağlayan tel halattan yapılmıĢ bir donamdır Can salları denize verildiğinde bir ucu gemide kalan halat ve halata bağlı bulunan mekanizmanın ismidir
117/347

C

D

E

AĢağıdakilerden hangisi halat atma cihazının kullanma amaçlarından değildir?

A

Kötü hava Ģartlarında ve bazı gerekli durumlarda sahile halat göndermede kullanılır Denize adam düĢmesi durumunda kazazedeye halat atmak için kullanılır

B

C

Kurtarma ve yardım amaçlı diğer gemilere halat ulaĢtırmak için kullanılır
Geminin yüksek yerlerine halat iletmek için kullanılır Denizden alınacak filika veya can salına halat iletmek için kullanılır
118/347

D

E

AĢağıdakilerden hangisi can salında bulunması gerekli ekipmanlardan biri DEĞĠLDĠR?

A

Deniz demiri

B

Yelken

C

Kürek

D

Çakı

E

Sünger
119/347

AĢağıdakilerden hangisi bir can yeleğinin zorunlu özelliklerinden birisi DEĞĠLDĠR?

A

Turuncu renkte olacaktır

B

1 dakikada giyilebilecektir
Giyen insan 4.5 metre yükseklikten suya yaralanmadan atlayabilecektir

C

D

Soğuk sularda ısı koruyucu özelliği kazazedeyi 5oC suda 2 saat koruyabilecek yapıda olmalıdır.
24 saat suda kaldıktan sonra yüzerliğinin %5’inden fazlasını kaybetmeyecektir
120/347

E

AĢağıdakilerden hangisi can yeleğinin üzerinde bulunan ekipmanlardandır? I- Düdük II- Lamba III- Can halatı IV- SART

A

Sadece I

B

II, III ve IV

C

Sadece III

D

I ve II

E

Hepsi
121/347

AĢağıdakilerden hangisi can simitlerinde kullanılan ekipmanlardan değildir?

A

Savlo

B

Duman kandili

C

EPIRB

D

Kendi kendine yanan lamba Radar yansıtıcı bant
122/347

E

Can simitleri denizde kolay görülebilmeleri için dikkat çekici bir renkte olmalıdırlar. Can simitlerini hangi renkte olurlar?

A

Beyaz

B

Kırmız

C

Turuncu

D

Siyah

E

Lacivert
123/347

Can simitlerinin üzerinde gemiye ait bazı bilgiler Romen Alfabesi ve Büyük Harfler ile yazılır. AĢağıdaki bilgilerden hangisi Can Simidi üzerinde yazıla bilgilerden birisidir.

A

Geminin IMO numarası

B

Geminin Bağlama limanı
Geminin Net Tonajı Geminin Gross tonajı Geminin Çağrı iĢareti
124/347

C

D

E

Gemiyi terk düdüğünü duyduğumuz anda en kısa zamanda…

A

Gemiyi terk ederiz

B

Filikaya gireriz
Can sallarını denize atarız Yanımıza alabildiğimiz kadar su ve yiyecek alırız

C

D

E

Toplanma istasyonuna gideriz
125/347

Gemilerde “phyrotechnic” iĢaret malzemeleri nerede muhafaza edilmelidir?

A

Makine dairesinde

B

Köprü üstünde
BaĢ altında

C

D

Fenerlikte BaĢ üstünde
126/347

E

AĢağıdakilerden hangisi tüm kurtarma botlarında bulunması gereken malzemelerdendir?

A

Pusula

B

50 metrelik bir can halatı
Konserve açacağı Ġlk yardım malzemesi

C

D

E

Hepsi
127/347

Açık denizde rüzgarı baĢtan larak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda baĢka bir dıĢ etkenin olmadığı ortamda ne Ģekilde hareket eder? Rüzgarı baĢtan almaya devam ederek rüzgar altına doğru düĢer Rüzgarı kıçtan alacak Ģekilde savrulup rüzgar altına doğru düĢer Rüzgarı kemereden alarak savrulup rüzgar altına doğru düĢer Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak Ģekilde savrulup baĢı boĢ düĢer Rüzgarı değiĢmeli olarak sancak/iskele baĢomuzluktan alarak gezer.
128/347

A

B

C

D

E

Dümen arızası durumunda ilk yapılması gereken hareketlerden değildir?

A

Kaptana haber vermek

B

Geminin üzerindeki yolu durdurmak
Kumanda altında değilim iĢaret/fenerlerini toka etmek

C

D

Makine dairesine haber vermek

E

Geminin mevkiini koymak
129/347

Denize adam düĢmesi durumunda yapılacak ilk iĢlem hangisidir?

A

Adamın düĢtüğü tarafa dümeni alabandaya basmak

B

Oskar sancağını toka etmek

C

Kaptana haber vermek Altı kısa düdük çekmek Denize düĢen adamın mevkiini haritaya markalamak
130/347

D

E

Makine dairesindeki yangında en büyük tehlike;

A

Karbondioksit

B

Akaryakıt

C

Anamakine

D

Elektrik

E

Hepsi
131/347

EPĠRB’in uydu haberleĢme frekansı;

A

400 Mhz.

B

406 Mhz.

C

410 Mhz.

D

416 Mhz.

E

420 Mhz.
132/347

En küçük can Salı;

A

4

B

6

C

8

D

10 12 kiĢiliktir
133/347

E

Ayakları donan kazazedenin;

A

Ayakları sıcak suya sokulur

B

Ayakları soğuk suya sokulur
Ġçki içirilir Ayaklarına merhem sürülür Ayakları 34 derece sıcaklıktaki suya sokulur
134/347

C

D

E

Bir gemide kaç adet can simidi kendiliğinden yanan ıĢıkla donatılmalıdır?

A

4 adet

B

Toplam can simitlerinin en az yarısı

C

8 adet

D

2 adet

E

toplam can simitlerinin % 60 ı.
135/347

Gemiyi terk esnasında denize atlamak zorunda kalınırsa, rüzgara göre geminin hangi bordasından ve ne kadar yükseklikten atlanmalıdır?

A

Rüzgar altından ve mümkün olan en alçak yerden

B

Rüzgar üstünden ve mümkün olan en az yükseklikten

C

Rüzgar altından ve mümkün olan en yüksek yerden

D

Rüzgar üstünden ve mümkün olan en yüksek yerden

E

Rüzgar dikkate alınmadan denize en yakın yerden
136/347

Yüzer duman iĢareti ne renk duman verir ?

A

Kırmızı

B

Sarı

C

Beyaz

D

Turuncu

E

Lacivert
137/347

ParaĢütlü iĢaret fiĢeği kaç metre yükseğe kadar çıkmalı ve ne kadar süre ile iĢaret vermelidir?

A

300 m - 30 sn

B

300 m - 40 sn

C

500 m - 30 sn

D

300 m - 50 sn

E

500 m - 40 sn
138/347

Yüzer duman kandili hangi renkte ve kaç dakika iĢaret verir?

A

Turuncu – 3 dk

B

Turuncu – 7 dk

C

Kırmızı – 3 dk

D

Turuncu – 5 dk

E

Kırmızı – 5 dk
139/347

AĢağıdakilerden hangisi batan bir geminin oluĢturduğu tehlikelerden değildir?

A

Can salının ters dönmesi

B

Gemiden sızan akaryakıtın alev alması

C

Girdap

D

Su altında meydana gelebilecek patlamalar

E

Gemiden denize dökülen yük ve malzemeler
140/347

Suya dalma (immersion suit) nin 0o sıcaklıktaki deniz suyunda kurtarılmayı bekleyen bir kazazedeye ne gibi bir faydası vardır?

A

Bu giysi 0o sıcaklıkta bir iĢe yaramaz.

B

Isı yalıtımı ancak 10o su sıcaklığına kadar dayanır.
Giyen kiĢinin vücut ısısının 6 saat _onar en fazla 2 derece ısı kaybına uğramasını sağlar. Bu sıcaklıktaki suda bu elbiseylke günlerce kalabilir, hiç üĢümez

C

D

E

Bu sıcaklıkta yüzdürme etkisi yalnızca 5 saattir, daha sonra batar.
141/347

Gemiyi terkte, suya atladıktan sonra ilk yapılacak iĢ hangisidir?

A

Gemiden olabildiğince uzaklaĢmak

B

Derhal gemiden 1000 metre açılmak

C

Gemiden derhal 50 metre kadar uzaklaĢmak

D

Gemiden 10 metre uzaklaĢmak

E

Gemiden derhal 500 metre uzaklaĢmak
142/347

100 metreden kısa yük gemilerinde en az kaç can simidi bulundurulması gerekir?

A

10

B

7

C

8

D

9

E

11
143/347

Gemiye katıldığınızda ilk kontrol edeceğiniz kiĢisel can kurtarma techizatınız ne olmalıdır?

A

Can simidi

B

Can salı

C

Can yeleği

D

Isı korumalı tulum

E

Can filikası
144/347

Zor solunum yapan hasta nasıl taĢınır?

A

Yüz üstü

B

Sırt üstü

C

Yan yatırılarak

D

Dik vaziyette

E

Oturur vaziyette
145/347

Bir kazazedede görülen iç kanama belirtileri nelerdir?

A

Göz bebeklerinin küçülmesi

B

Solunum zorluğu, göz bebeklerinin küçülmesi

C

Açlık ve saldırganlık

D

Kaslarda sertleĢme, hızlı ve zayıf nabız, sinirlilik, susama, bayılma, sararma
Hiçbir
146/347

E

AĢağıdakilerden hangisi ilk yardım gerektirmeyen olaylardandır?

A

Kalp durması

B

BaĢ ağrısı

C

ġok

D

Boğulma

E

Kanama
147/347

Kalbi durmuĢ bir kiĢiye tek baĢına kalp masajı ve suni solunum yapılacaksa nasıl yapılmalıdır?

A

20 Kalp Masajı – 2 Nefes

B

60 Kalp Masajı – 5 Nefes

C

30 Kalp Masajı - 3 Nefes

D

15 Kalp Masajı – 2 Nefes

E

1 Kalp Masajı – 1 Nefes
148/347

Hangi damar kanaması, fıĢkırır tarzda ve açık kırmızı renkte olur?

A

Atardamar

B

Toplardamar ve kılcaldamar

C

Toplardamar

D

Kılcaldamar

E

Hepsi
149/347

Orta yaĢta ve normal yapıda bir insan vucudunda kaç kg kan vardır?

A

1-2

B

5-6

C

7-7.5

D

7.5-8

E

2-3
150/347

Yanık yarası olan bir kazazadenin yarası üzerine aĢağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

DiĢ macunu sürülür

B

Salça sürülür

C

Tuzlu su dökülür

D

Temiz ıslak bez örtülür

E

Ayran sürülür
151/347

AĢırı ısı kaybına uğramıĢ bir kazazedeye sıcak suda ısındırma yöntemi ile yapılan sıcak su banyosunda suyun sıcaklığı kaç derecede tutulmalıdır ?

A

42 - 44 derece

B

32 -34 derece

C

52 - 54 derece

D

28 - 30 derece

E

62 - 64 derece
152/347

Yemek esnasında karĢınızda oturan kiĢinin aniden boğazı tıkandı, konuĢamıyor ve yüzü morarmaya baĢladı. Acil ilk yardım olarak ne yaparsınız?

A

Ağızdan Suni solunuma baĢlarım

B

Bilincini kaybedene kadar bir Ģey yapılmaz

C

Heimlich hareketini uygularım

D

Bu kiĢiyi yere yatırıp, ayaklarını yükseğe kaldırırım

E

Hemen kalp masajı ve suni solunum yapmaya baĢlarım
153/347

Kapalı bölmelere girerken önce hanisi yapılmaz?

A

GiriĢte bir reflektör bulundurulur ve iletiĢim cihazları temin edilir.

B

Mutlaka gaz maskesi ile girilir

C

GiriĢten önce oksijen ve gaz seviyesi tespit edilir.

D

Ortamda yeterli aydınlatma bağlanır.

E

Ortam havalandırılır
154/347

AĢağıdaki yangınlardan hangisi B Tipi (Akaryakıt) yangınıdır?

A

LPG, Doğal Gaz

B

Magnezyum, Alüminyum

C

Benzin, Alkol

D

Tekstil, Ağaç

E

Hepsi
155/347

Sulu minimaxlar hangi renk tüplerde bulunur?

A

Krem

B

Kırmızı

C

Mavi

D

Siyah

E

Sarı
156/347

Katı haldeki maddelerin oluĢturduğu yangınlar hangi sınıf yangınlardır?

A

C sınıfı

B

B sınıfı

C

E sınıfı

D

D sınıfı

E

A sınıfı
157/347

CO2 minimaxlar hangi renk tüplerde bulunur?

A

Mavi

B

Siyah

C

Kırmızı

D

Sarı

E

Krem
158/347

DıĢı kırmızı boyalı, etiketi ise SARI renkli olan taĢınabilir yangın söndürücünün içersinde aĢağıdakilerden hangisi bulunur?

A

tatlı su

B

Köpük

C

tuzlu su

D

CO2

E

Kuru kimyasal toz
159/347

Gemilerde kullanılacak portatif sıvı yangın söndürücülerin kapasitesi aĢağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A

En az 6 lt. olmalıdır

B

9 lt.den fazla olmamalıdır

C

En fazla 15,5 lt olmalıdır

D

9 lt.den az 13,5 lt.den fazla olmamalıdır

E

Hiçbiri
160/347

Yanma sonucu ortaya çıkan gazlı kitle ve enerjinin ,çevreye yayılması sonucu oluĢan reaksiyona ne denir?

A

Zincirleme reaksiyon

B

Biyolojik reaksiyon

C

Kimyasal reaksiyon

D

Fiziksel reaksiyon

E

Radyasyon
161/347

AĢağıdakilerden hangisi yangının baĢlaması veya yanması için gerekli faktörlerden değildir?

A

Karbondioksit

B

Yanıcı Madde

C

Oksijen

D

Su

E

Isı
162/347

AĢağıdaki madde yangınlarından hangisi d tipi (metal) yangınıdır?

A

Hiç biri

B

Magnezyum, aliminyum

C

L.p. G, doğal gaz

D

Tekstil, ağaç

E

Benzin, alkol
163/347

Makine dairesi ve ambarlarda çıkan yangınları söndürmek için hangi sistemden yararlanılır ?

A

Sabit söndürme sistemi

B

Hiçbiri

C

Minimakslar

D

Yangın hortumları

E

Alarmlar
164/347

Sentetik halatlar ve çöp torbaları gibi atıklar sahilden kaç mil açıktan denize atılabilir ?

A

20 mil

B

Denize atılmaz

C

12 mil

D

4 mil

E

15 mil
165/347

ArıtılmıĢ pis suların denize boĢaltılmasına iliĢkin MARPOL kuralı aĢağıdakilerden hangisidir?

A

En yakın karadan 12 mil açıkta denize basılabilir

B

En yakın karadan 4 mil açıkta denize basılabilir

C

En yakın karadan 6 mil açıkta denize basılır

D

Karadan 3 mil açıkta denize basılmalıdır

E

Limanlar haricinde denize basılabilir
166/347

AĢağıdakilerden hangisi navigasyon aleti değildir?

A

Radar reflektörü

B

Pusula

C

Harita

D

Sekstant

E

Parakete
167/347

Gemi üzerindeki tüm hareketlerimizde hangi düĢünce ile hareket ederek olası kazalardan korunmalıyız ?

A

Önce emniyet

B

Ġyi yüzerek

C

Ġçki içmeyerek

D

Can yeleği giyerek

E

Hepsi
168/347

Kapalı bölmelerin giriĢ için emniyete alınması ve hazırlanması esnasında aĢagıdakilerden hangisi yapılmaz?

A

Bölmeyi havalandırmak için sıkıĢtırılmıĢ oksijen kullanılır

B

Slaç ve diğer atıklardan bölme temizlenir ve yıkanır

C

Bölme havalandırılır

D

Bölme atmosferi değiĢik yüksekliklerde test edilir

E

Bölmeye girmeden önce oksijen miktarı en az % 20 olmalıdır
169/347

Solas’a tabi gemilerde bulundurulan can salları en az kaç kiĢilik olabilir?

A

2 kiĢi

B

6 kiĢi

C

4 kiĢi

D

3 kiĢi

E

10 kiĢi
170/347

Halat atma aleti inceyi sakin hava koĢullarında en az kaç metre uzağa fırlatabilmelidir?

A

340

B

150

C

200

D

300

E

230
171/347

Can filikalarında yön bulmak amacıyla kullanılan cihaz aĢağıdakilerden hangisidir?

A

Sexsant

B

Pusula

C

Parakete

D

Sort

E

GPS
172/347

Denizde bulunan kazazedeleri can salına almak için aĢağıdakilerden hangisi kullanılır?

A

El feneri

B

Kurtarma halkası

C

Kanca

D

Isı korumalı tulum

E

El incesi
173/347

Yangına karĢı korumalı can filikaları sudaki bir petrol yangınında içindeki insanları en az ne kadar süreyle yangına karĢı koruyabilmelidir?

A

8 dakika

B

10 dakika

C

30 dakika

D

20 dakika

E

15 dakika
174/347

Can filikasında her bir kiĢi için en az kaç kilo jullük gıda olmalıdır?

A

1000 kj

B

15000 kj

C

5000 kj

D

10000 kj

E

3000 kj
175/347

Can salında bulunan Deniz demiri ne iĢe yarar?

A

Can salının rüzgarla sürüklenip kaza yerinden uzaklaĢmasını önlemeye yarar

B

Can salında kürekle gidilirken dümen tutmaya yarar
Kayalık bir sahile doğru sürüklenip parçalanmamak için demirlemeye yarar Ters dönen can salını doğrultmaya yarar

C

D

E

Yeterli sığlıktaki sularda demir atmaya yarar
176/347

Suda yüzer duman kandili ne kadar sure ile, ne renk duman çıkaracaktır ve her bir filikada en az kaç adet bulundurulacaktır?

A

3 dakika – portakal rengi duman- 2 adet

B

15 saniye – sarı duman – 6 adet

C

10 saniye – mavi duman – 8 adet

D

20 dakika – kırmızı duman – 4 adet

E

10 dakika – turuncu duman – 4 adet
177/347

Yük gemisi can filikası, gemiyi terk emrinin verilmesinden itibaren en geç ne kadar bir sürede tüm teçhizat ve alabileceği insanla denize indirilmeye hazır olacaktır?

A

3 dakika

B

8 dakika

C

10 dakika

D

5 dakika

E

12 dakika
178/347

Hangisi can salı ve gemiyi terk yöntemlerinden değildir?

A

Mataforasız can salı ile terk

B

Matafora can salı ile terk

C

Serbest düĢmesiz can salı ile terk

D

Can salından atlayarak terk

E

Serbest düĢmeli can salı ile terk
179/347

Ayakları donan kazazedenin;

A

Ayakları sıcak suya sokulur

B

Ayakları soğuk suya sokulur
Ġçki içirilir Ayaklarına merhem sürülür Ayakları 34 derece sıcaklıktaki suya sokulur
180/347

C

D

E

Tam kapalı filikaların açık ve yarı açık tip filikalara karĢı avantajı nedir?

A

Deniz ve soğuktan daha fazla koruma sağlar

B

Daha ekonomiktir

C

Daha fazla sürat yapar Daha fazla yolcu alır

D

E

Daha hafiftir
181/347

AĢağıdakilerden hangisi filikalarda kullanılan küreklerin özelliklerinden biri değildir?

A

Filikayı sakin suda ilerletebilecek için yeterli sayıda olmalıdır

B

Boyları 2 metreden kısa olmalıdır
Her bir kürek için ıskarmoz veya yarım bulunmalıdır Filikaya ip veya zincirle bağlı olmalıdır Filikanın her iki tarafında eĢit sayıda olmalıdır
182/347

C

D

E

Can filikalarında bulunması gereken malzemeler gemiyi terk esnasında engel olmayacak Ģekilde filika içinde sabit veya bölme içinde bulundurulur. AĢağıdaki filika malzemelerden hangisi sabit veya bölme içinde bulundurulmaz? A Ġlk yardım kutusu

B

Dereceli su kabı
Filika kancaları

C

D

Kova

E

Pusula
183/347

Gerdel nedir?

A

Ġnce halat

B

ġiĢme botta hava kaçıran valf
Ağaç kova Gece iĢaret vermeye yarayan ıĢıklı lamba

C

D

E

Su geçirmez naylon torba
184/347

AĢağıdakilerden hangisi paraĢütlü iĢaret fiĢeğinin özelliklerinden biri değildir?

A

IĢık Ģiddeti 10.000 (cd) mumdur

B

Parlak kırmızı ıĢık verecek
300 metreden az olmayan yüksekliğe eriĢecek

C

D

Yanma süresi 40 sn.den az olmayacak DüĢme hızı 5 m/s den fazla olmayacak
185/347

E

AĢağıdakilerden hangisi el maytabının özelliklerinden biri değildir?

A

IĢık Ģiddeti 15.000 (cd) mumdan az olmayacak

B

Parlak kırmızı renkte yanacak

C

Yanma süresi 3 dakikadan az olmayacak Suyun 100 mm altında 10 sn batırıldıktan sonra su yüzeyine çıkartıldığında yanmaya devam edecek Her bir botta en az 6 adet bulunacak
186/347

D

E

AĢağıdakilerden hangisi filikalarda bulunan ıĢıldakların özelliklerinden biri değildir?

A

Toplam çalıĢma süresi 6 saatten az olamaz

B

Devamlı çalıĢma süresi 3 saatten az olmaz
Gerektiğinde ıĢık Ģiddetini azaltmak için seyyar maskesi olmalı 180 m uzaklıktaki 18 m geniĢlikteki açık renk bir cismi etkili aydınlatabilmeli IĢık rengi sarı veya beyaz olmalı
187/347

C

D

E

Seyir halindeki gemiler arasında insan veya malzeme transferi maksadıyla kullanılan donanıma ne ad verilir?

A

Yedekleme donanımı

B

Matafora donanımı
Ayboci donanımı Kreyn donanımı Varagele donanımı
188/347

C

D

E

SOLAS’a göre kısa uluslar arası sefer tanımı aĢağıdakilerden hangisidir?

A

1000 milden daha uzak olmayan bir rota üzerinde yapılan uluslar arası bir seferdir 800 milden daha uzak olmayan bir rota üzerinde yapılan uluslar arası bir seferdir 700 milden daha uzak olmayan bir rota üzerinde yapılan uluslar arası bir seferdir 200 milden daha uzak olmayan bir rota üzerinde yapılan uluslar arası bir seferdir Uluslar arası bir seferdir
189/347

B

C

D

E

Can filikalarında, filikadan sorumlu olan kiĢiye ne ad verilir?

A

Filika reisi

B

Filika zabiti

C

Filika amiri Filika kaptanı

D

E

Filika sorumlusu
190/347

AĢağıdakilerden hangisi halat atma aletinin özelliklerinden biri değildir?

A

Halatı en az 230 metreye taĢıyacak

B

Suya düĢse bile batmayacak
Halatının kopma kuvveti 2 kN. den az olmayacak En az dört halatı olacak

C

D

E

Dörtten az olmayan mermisi bulunacak
191/347

Dalma giysisi giyen bir insan aĢağıdakilerden hangisini yapamaz?

A

5 m uzunluğundaki bir çarmıhtan iner ve çıkar

B

Gemiyi terk esnasında normal görevlerini yapar

C

6 m yükseklikten denize atlayabilir Kısa mesafe yüzebilir ve can kurtarma aracına çıkabilir Can yeleği giyebilir
192/347

D

E

AĢağıdakilerden hangisi hidrostatik serbest bırakma ünitesinin özelliklerinden değildir?

A

Kaliteli metal malzemeden imal edilmelidir 4 m.geçmeyen derinlikte can salını otomatik olarak serbest bırakmalıdır DıĢında tipi ve seri numarası bulunan marka bulunacak Üzeri galvaniz kaplama veya metal kaplama olmalıdır Tanıtma plakası veya belgesi bulunmalıdır
193/347

B

C

D

E

ġiĢirilebilen can salı 19O C sıcaklıktaki bir ortamda kaç dakikada ĢiĢebilmelidir?

A

5

B

4

C

3

D

2

E

1
194/347

Can Salı muhafazası üzerine aĢağıdaki bilgilerden hangisi yazılmaz?

A

Yapımcı firmanın ismi

B

Seri numarası
Parimanın uzunluğu Denize indirme talimatı Geminin bağlı olduğu firmanın adı
195/347

C

D

E

Yolcu ve yük gemilerinde köprüüsütü veya yakınında bulunan bir mahalde en az kaç adet paraĢütlü iĢaret fiĢeği bulunmalıdır?

A

12

B

10

C

8

D

6

E

4
196/347

Can kurtarma araçlarının kullanılması hakkındaki gemi eğitimi, bir gemi adamının gemiye katılmasından sonra en geç ne kadar süre içinde yapılmalıdır?

A

24 saat

B

2 hafta

C

1 hafta

D

2 gün

E

1 ay
197/347

ġiĢirilebilir can sallarının bakımı nerede yapılır?

A

Güvertede bulunduğu yerde

B

Gemi atölyesinde
YetkilendirilmiĢ bakım istasyonlarında

C

D

Gemide uygun bir mahalde Geminin bağlı olduğu firmada
198/347

E

Denize adam düĢtü Ģamandırasının (MOB) geçerlilik süresi ne kadardır?

A

Süresizdir

B

4 ay

C

6 ay 1 yıl 5 yıl
199/347

D

E

AĢağıdakilerden hangisi can simitlerinin çevresine donatılan tutamaç halatının özelliklerinden biri değildir?

A

Boyu can simidinin çevresinin 4 katından az olmayacak

B

Çapı 9,5 mm2 den az olmayacak
4 eĢit sarkık bölümden oluĢacak Can simidi çevresine 4 eĢit aralıkta bağlanacak

C

D

E

Yanmaz halat olacak
200/347

Can sallarında bulunması gereken teçhizatla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Kısa uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS B PACK” listesi geçerlidir

B

Kısa uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS A PACK” listesi geçerlidir
Uzun uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS B PACK” listesi geçerlidir Kısa uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS C PACK” listesi geçerlidir Uzun uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS C PACK” listesi
201/347

C

D

E

Can filikalarında bulunan emniyet kemerlerinin filikanın ters dönmesi halinde dayanma kapasitesi ne kadardır?

A

120 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak

B

100 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak
85 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak 75 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak 70 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak
202/347

C

D

E

Can yeleklerinde bulunan lambaların özellikleri aĢağıdakilerden hangisidir?

A

ġiddeti 4 mumdan ve dakikada çakma adedi 60 dan az olmayacak

B

ġiddeti 2 mumdan ve dakikada çakma adedi 60 dan az olmayacak

C

ġiddeti 4 mumdan ve dakikada çakma adedi 50 den az olmayacak

D

ġiddeti 2 mumdan ve dakikada çakma adedi 50 den az olmayacak

E

Ġdarenin takdirine bırakılmıĢtır
203/347

AĢağıdakilerden hangisi can filikasında bulunması gereken teçhizatlardan biri değildir?

A

Deniz demiri

B

Pusula
Ġlk yardım takımı Kurtarma halkası

C

D

E

GPS
204/347

Can kurtarma araçlarını denize indirmekte kullanılan palangaların yenilenme süresi azami ne kadar süredir?

A

6 ay

B

12 ay
5 yıl 2 yıl 3 yıl
205/347

C

D

E

Denize adam düĢmesi halinde verilecek alarm aĢağıdakilerden hangisidir?

A

2 Uzun 1 Kısa düdük

B

3 Kısa düdük
2 Kısa 1 Uzun düdük

C

D

3 Uzun düdük 5 Kısa düdük
206/347

E

AĢağıdakilerden hangisi can salıyla gemiyi terkte ilk yapılacak hareketlerden birisidir?

A

Deniz tutmuĢ olanlara hap vermek

B

Can sallarının bir araya toplanması
Can Salı içinde biriken suyun boĢaltılması Yaralı kazazedelere yardım etmek

C

D

E

Deniz demiri atmak
207/347

Gemiyi terkten sonra kazazedeleri bekleyen en az rastlanan tehlike aĢağıdakilerden hangisidir?

A

Boğulma

B

Donma
Köpek balığı Açlık

C

D

E

Susuzluk
208/347

Kazazedelerin denizden helikopterlerle kurtarılmasında aĢağıdaki techizattan hangisi kullanılır?

A

Kurtarma sapanı

B

Hepsi

C

Kurtarma sepeti Kurtarma ağı

D

E

Kurtarma sandalyesi
209/347

Kurtarma botlarında dalgaların kıçtan alınması aĢağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Dümen tutma zorlaĢır

B

Botun sürati azalır
Botu ağır yalpalara düĢürür Bot çok hızlı baĢ kıç yapar Dalganın çarpması nedeniye bot dövünür
210/347

C

D

E

AĢağıdakilerden hangisi gemiyi terk öncesi giyilen kalın yünlü giysilerin faydalarından biri değildir?

A

Ġzolasyon sağlar

B

Yalıtım sağlar
Vücudun ısı kaybını önler Vücudu ısıtır

C

D

E

Hiçbiri
211/347

AĢağıdakilerden hangisi denizdeki kazazedelerin vücut ısılarının kaybolma nedenlerinden biri değildir?

A

Su ve hava sıcaklığı

B

Vücut yapısı
Zihinsel ve sağlık durumu Su içinde kalınan süre

C

D

E

Kan gurubu
212/347

Donma tehlikesi geçiren bir kazazedeye aĢağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A

Battaniyeye sarılmalı

B

Sarılarak vücut ısısı yükseltilmeli
Sıcak havlu ve sıcak su torbasıyla ısıtmalı Sıcak banyo veya duĢ yaptırılmalı Normal sıcaklıktaki odaya alınmalı
213/347

C

D

E

Denizde vücudumuzun ısı kaybını azaltmak için en ideal pozisyon hangisidir?

A

Sırt üstü yatar

B

Yan yatarak
Bacaklar bitiĢik, dirsekler yanda ve kollar göğüste Kolları iki yana açarak dik durulmalı

C

D

E

Sürekli hareket etmeli veya yüzmeli
214/347

Soğuk suda çıplak ellerimizin suyla temas etmesi durumunda ısı kaybetmesine ne denir?

A

Konveksiyon

B

Kondüksiyon

C

Ventilasyon

D

Evaporasyon

E

Radyasyon
215/347

Su Ģartlarının çok soğuk olduğu bu nedenle denize düĢen adamın en kısa sürede kurtarılması gerektiği durumda hangi kurtarma metodu kullanılır?

A

Anderson dönüĢü (tek dönüĢ)

B

Williamson dönüĢü
“Y” Metodu Emerson dönüĢü Scharnov dönüĢü
216/347

C

D

E

GörüĢün kısıtlı olduğu durumlarda denize düĢen adamı kurtarmak için hangi metot kullanılır?

A

Anderson dönüĢü (tek dönüĢ)

B

Williamson dönüĢü
“Y” Metodu Emerson dönüĢü Scharnov dönüĢü
217/347

C

D

E

Gemiyi terkte denize rüzgar üstünden atlamanın nedeni nedir?

A

Denizden daha az etkilenmek

B

Rüzgardan daha az etkilenmek
Gemiden daha hızlı uzaklaĢmak

C

D

Gemiye daha kolay tutunmak

E

Hiçbiri
218/347

Can yeleğinde bulunan düdük ne iĢe yarar?

A

Can yeleğinde düdük yoktur

B

HaberleĢmeye
Diğer kazazedeleri toplamaya

C

D

Yerimizi belli etmeye

E

Role talimlerinde personeli toplamaya
219/347

Can salında bulunan güneĢ aynası ne iĢe yarar?

A

Can salının içini aydınlatmaya

B

Can salında bulunan pilleri doldurmaya
Can salının iç ısısını arttırmaya Çevrede bulunan köpek balıklarını uzaklaĢtırmaya GüneĢ ıĢığını istenilen yere yansıtmaya
220/347

C

D

E

Can sallarında paraĢütlü iĢaret fiĢeği neden rüzgar altından atılır?

A

Daha iyi görünmesi için

B

Yerimizi daha doğru belirtmesi için
Rüzgarın etkisiyle can salına düĢmemesi için Atan Ģahsın denize düĢmemesi için

C

D

E

Hiçbiri
221/347

Kurtarma araçlarında bulunan radar reflektörü ne iĢe yarar?

A

Mevki atmak için Kurtarma aracının gemilerin radarlarında daha iyi görebilmesi için

B

C

Çevredeki gemilerin kurtarma aracını daha rahat görmeleri için
Uydulara yerimizi belirtmek için

D

E

Hiçbiri
222/347

Kurtarma aracının mevkini çevredeki gemilerin radarlarına iĢar eden SART cihazı receive moda en az ne kadar saat çalıĢabilmelidir?

A

96

B

8

C

24

D

48

E

32
223/347

Kurtarma araçlarında ilk iki saat içinde kazazedelerin idrar yapmalarının nedeni nedir?

A

Vücut ısısının daha yavaĢ düĢmesini sağlamak

B

Ġdrar tutulmasını önlemek
Vücudun su ihtiyacını azaltmak

C

D

Hipotermiyi önlemek Kan akıĢını hızlandırmak
224/347

E

AĢağıdakilerden hangisi can simidinde bulunmaz?

A

El incesi halat

B

Yansıtıcı bant
Kurtarma halkası

C

D

Duman kandili

E

Tutunma ipleri
225/347

Can kurtarma araçlarında çift deniz demiri atıldığında deniz demirlerinin bir birlerine dolanmaması için hangi önlem alınmalıdır?

A

Aynı anda iki deniz demiri atılmamalıdır

B

Deniz demirleri farklı yerlerden atılmalıdır
Biri rüzgar üstünden diğeri rüzgar altından atılmalıdır Halatlarına farklı kalomalar verilmelidir Yüzer halat kullanılmalıdır
226/347

C

D

E

Ġlk yardım kutusunda bulunan amonyak ne zaman kullanılır?

A

GüneĢ yanıklarında

B

Vücudun ısı kaybını azaltmakta
Sıcak çarpmasının tedavisinde Kanamalarda kanı durdurmak için Böcek ısırmalarında kullanılır
227/347

C

D

E

Açık denizde seyir durumunda olan büyük bir gemide, güvertede yüzer iple donatılmıĢ bir can simidinin taĢındığı yerden su hattına kadar olan mesafe 6 metredir. Bu yüzer halatın uzunluğu en az ne kadar olmalıdır? A 38 m

B

12 m

C

6m

D

36 m

E

15 m
228/347

Bilinci açık olmayan bir kazazede helikoptere alınırken hangi teçhizat kullanılmaz?

A

Kurtarma sepeti

B

Kurtarma ağı

C

Kurtarma sedyesi

D

Hiçbiri Kurtarma sapanı
229/347

E

Denizde daha uzun süre canlı kalabilmek için gemiyi terk öncesi kat kat kalın giyinilmelidir. Elbiselerin en üstüne giyeceğiniz kıyafet aĢağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A

Kalın pamuklu giysi

B

Yünlü giysi

C

Parlak renkli su geçirmez giysi Empirme kumaĢtan yapılmıĢ giysi

D

E

Hiçbiri
230/347

Gerekli yeterlik belgesini haiz olup gemiyi sevk ve idare eden kiĢi aĢağıdakilerden hangisidir?

A

1.Zabit

B

2.Zabit

C

Kaptan

D

Vardiya Zabiti BaĢ Mühendis
231/347

E

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleĢmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I’i, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine iliĢkin alınacak tedbirleri kapsar?

A

Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar Ambalajlı bir Ģekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taĢınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
232/347

B

C

D

E

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır?

A

Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taĢıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. Tonaj sınırı yoktur. 150 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taĢıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır 250 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taĢıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır 350 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taĢıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır

B

C

D

400 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı E taĢıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır
233/347

Özel alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize atılabilir?

A

10 mil 12 mil

B

C

15 mil Atılamaz

D

E

25 mil
234/347

Gemiadamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir?

A

Yük alacaklısı hakkı

B

ĠĢçi alacaklısı hakkı
ĠĢveren alacaklısı hakkı Deniz alacağı hakkı Gemi alacaklısı hakkı
235/347

C

D

E

MARPOL 73/78 EK-II kapsamına göre Dökme Zehirli Sıvı maddeler kaç sınıfa ayrılır?

A

4

B

3

C

5

D

2

E

6
236/347

ĠĢveren iĢçiyi kötü niyetli olarak iĢten çıkarırsa ne kadar tazminat ödemek zorunda kalır?

A

2 aylık tazminat

B

1 yıllık tazminat
6 aylık tazminat 6 aylıktan az olmayan tazminat 1 yıllıktan az olmayan tazminat
237/347

C

D

E

Fazla çalıĢma süresi günde kaç saati geçemez?

A

7

B

2

C

3

D

5

E

6
238/347

Donatana karşı açılacak bütün davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A

Liman baĢkanlıklarının istediği yerdeki mahkemedir

B

Herhangi bir sulh hukuk mahkemesidir
Deniz MüsteĢarlığının bulunduğu Ģehirdeki mahkemedir

C

D

Bağlama Limanı Mahkemesidir

E

Donatanın seçeceği yerdeki mahkemedir
239/347

ĠĢi üç yıldan fazla sürmüĢ gemi adamı , ĠĢ Akdinin Feshi için Önel süresi kaç haftadır?

A

2 haftadır 3 haftadır 4 haftadır 6 haftadır 8 haftadır
240/347

B

C

D

E

Gemi adamı tarafından yapılan zarar nedeniyle, tazminat karĢılığı Gemi adamının ücretlerinden geçici olarak alıkonulabilecek miktar ne kadardır?

A

10 haftada,eĢit kesilmek üzere 10 günlük ücretinden fazla olamaz

B

8 haftada,eĢit kesilmek üzere 12 günlük ücretinden fazla olamaz
6 haftada,eĢit kesilmek üzer 15 günlük ücretinden fazla olamaz Bir defada maaĢının yarısıdır Bir defada Tüm maaĢıdır
241/347

C

D

E

Gemi adamları hizmet mukavelesinde aĢağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A B C D
E

Yazılı olması

Kefilin adı ve adresi
ĠĢverenin adının yer alması Gemi adamının adının yer alması SözleĢmenin yapıldığı yer ve tarih
242/347

ĠĢveren sendikalı ve sendikasız iĢçiler arasında aĢağıdakilerden hangisinde takdir hakkına haizdir?

A

ĠĢin ücretinde ayırım yapamaz

B

Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz
ĠĢin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz

C

D

E

İşe son verilmesinde ayırım yapamaz
243/347

Yıllık izin süresi 18 ay çalıĢan bir gemi adamı için en az ne kadardır?

A B C D E

15 gün

40 gün
1 ay 45 gün 2 ay
244/347

Denizde çalışma süresi haftada kaç saattir?

A B C D E

36

24
45 40 48
245/347

Gemi adamının iade edileceği yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A B C D
E

Geminin tescilli olduğu liman

Varılacak ilk liman
Bağlama limanı Hizmet sözleşmesinde kararlaştırılan liman Şirketin gemiyle ilgili işlemleri gördüğü liman
246/347

Aşağıdakilerden hangisi Gemiadamları Yönetmeliğine göre güverte sınıfı gemiadamları yeterliliklerinden biri değildir?
A

Kaptan

B

Miço
Vardiya zabiti Usta Gemici Gemici
247/347

C

D

E

Tayfaların sınırlı vardiya veya sınırlı makine zabiti olabilmeleri için gerekli tahsil Ģartı nedir?

A B C D E

Meslek yüksek okulu

Lise
Ġlköğretim Fakülte Denizcilik okulu
248/347

AĢağıdakilerden hangisi yardımcı sınıf gemiadamı yeterliliği değildir

A

Elektrikçi

B

Elektronik zabiti
Elektronikçi Yağcı Sağlık zabiti
249/347

C

D

E

Gemiadamlarına verilen belgelerden bir kısmı 5 yıl süreli olup süreleri sonunda yenileme sınavı ile 5 yıl daha uzatılması mümkündür. Aşağıdaki belgelerden hangisi süresizdir?

A

Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri

B

Temel İlkyardım Belgesi
Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Belgesi Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk Belgesi Petrol Tankerleri Tanıtım Belgesi
250/347

C

D

E

Gemiadamlarının periyodik sağlık yoklamaları hangi sürelerde yapılır?

A B C D E

2 yılda bir

Her yıl
6 ayda bir 3 yılda bir Ġdarenin taktirine bırakılmıĢtır
251/347

Gemiadamları yeterlilik belgesi sicil kayıtları hangi makam tarafından tutulur?

A B C D E

Liman BaĢkanlığı

Bölge Müdürlüğü
Deniz UlaĢtırması Genel Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü 5.ġube Müdürlüğü UlaĢtırma Bakanlığı
252/347

Vardiya tutan gemiadamları acil durumlar hariç günde en az kaç saat dinlenir?

A B C D E

6

8
9 10 12
253/347

AĢağıdakilerden hangisi deniz hizmetinin hesaplanmasında hizmet olarak gösterilmez?

A B C D E

Tersanelerde bakım-onarım için geçen süreler

Bir yıl içinde 1 aylık istirahat
Askeri gemilerde yapılan askerlik hizmeti Limanda yükleme-boĢaltmayla geçen süreler Hiçbir
254/347

Aşağıdakilerdenkazazedenin; A yakları donan kazazedenin; A yakları donan hangisi gemiadamı olmaya engel suçlardan değildir?

A B C D E

Hırsızlık

Kaçakçılık
Adam yaralamak Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Zimmet
255/347

Temel ilk yardımla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? Tüm mürettebat ilk yardım müdahalesini hazırlıklı olmalıdır

A B C D E

Yeteneğini aĢan iĢlem ve tekniklere giriĢmemelidir
Ehil personel gelinceye kadar tedavinin ne kadar geciktirilebileceğini bilmelidir

Eğitimden yoksun personel nerede duracağını bilmelidir
Hepsi doğru
256/347

Kazazedelere tıbbi müdahaleden önce yapılacak kontrollerden birisi de hastanın bilekten nabzının alınmasıdır. Nabız bilekten hissedilmiyorsa nereden alınmalıdır?
A

Kasıktan

B

Parmak ucundan
Ayak bileğinden Boynun yanındaki karotid arterden Göğüsden
257/347

C

D

E

Boyun ve omurga yaralanmalarında önemli esas nedir?

A B C D E

Serin tutulmalıdır

Hasta hareket ettirilmemelidir
Su verilmelidir Rahat giysiler giydirilmelidir Açık havaya çıkartılmalıdır
258/347

Aşağıdakilerden hangisi vücudun ısı kaybını önlemek için alınan tedbirlerden biri değildir?

A

Hastayı sıcak bir ortama almak

B

Hastaya alkollü içecek vermek
Hastanın üzerini örtmek Islak giysileri varsa bunları çıkartmak Filika ve can sallarında ısı korumalı tulum giydirmek
259/347

C

D

E

Kanın akciğerlerde dolaĢıp kalbe geri dönmesinin gayesi nedir? Kanın içindeki karbondioksitin dıĢarı verilip oksijenin içeri almaktır Kanın içinde bulunan zararlı maddelerin temizlemektir. Kan basıncını düĢürmektir. Kanın pıhtılaĢmasını önlemektir Kalbin çalıĢmasını sağlamaktır
260/347

A B C D E

Aşağıdakilerden hangisi nefes borusunun tıkanma sebeplerinden biri değildir?

A

Takma dişler

B

Dil
Kazazedenin duruş pozisyonu Yabancı maddeler Hepsi doğru
261/347

C

D

E

Beynin kendini korumak maksadıyla vücuttan gelen tüm sinyalleri cevapsız bırakmasına ne denir?

A B C D E

ġok

Hipotermi
Bilinç kaybı Hipertermi Boğulma
262/347

Ağızdan ağza yapay solunum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Hastanın başını olabildiğince geriye atın

B

Hepsi doğru
Hastanın burnunu hava kaçırmayacak şekilde sıkın 4 çabuk dolgun nefes üfleyin Hava yolunun tıkalı olup olmadığını kontrol edin
263/347

C

D

E

Havadan alınan oksijen hangi sıra ile vücutta dolaĢır? I. Akciğer II. Beyin III. Kalp IV. Kan
A

I, III, IV, II

B

I , II, IV, III
IV, I, III, II I, IV, III, II IV, III, I, II
264/347

C

D

E

Vücudun soğuması, gözlerin cam gibi ve çökük olması, rengin solması neyin belirtisidir?

A B C D E

Şok

Bilinç kaybı
Kabızlık Zehirlenme Ölüm
265/347

Kulak, burun ve ağızdan kan gelmesi neyin belirtisidir?

A

İç kanama

B

Kalp krizi
Şok Şuur kaybı Kırık
266/347

C

D

E

Bitkinlik, bayılma, baş dönmesi, mide bulantısı, susama, genişlemiş göz bebekleri ve kulakların çınlaması neyin belirtisidir?
A

Hipotermi

B

Aşırı kan kaybı
Kalp krizi Şok Bilinç kaybı
267/347

C

D

E

El, ayak veya başta meydana gelen kanamalarda sözü edilen yeri yükselterek bandajın üzerine doğrudan baskı uygulamanın amacı nedir?
A

Kan dolaşımını rahatlatmak

B

Kalbin daha hızlı çalışmasını sağlamak
Kan basıncını düşürmek ve kan akışını azaltmak Kandaki oksijen oranını arttırmak Hipotermiyi önlemek
268/347

C

D

E

Ayakları donan kazazedenin; hücrelere giden kan Kan basıncının birden düşmesi miktarının azalmasına ne denir?

A

Bilinç kaybı

B

Hipertermi
Donma Şok Hipotermi
269/347

C

D

E

Şok durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A

Bacakları yükseğe kaldırmak

B

Kazazedeyi sıcak tutmak
Kazazedelerin elbiselerini gevşetmek Kazazedeyi yere yatırmak Alkol içirmek
270/347

C

D

E

Kırık bölgesinde şişme ve/veya çürük oluşması neyin belirtisidir?

A

Şok

B

Kalp krizi
Bilinç kaybı Kalp krizi İç kanama
271/347

C

D

E

Kırıklardan oluşan ağrının giderilmesi için uygulanan yöntemlerden birisi de hastaya morfin verilmesidir. Aşağıdaki kırıklardan hangisinde hastaya morfin verilmemelidir?
A

Kol kırığı

B

Kafatası
Dirsek Ayak bileği Köprücük
272/347

C

D

E

Yemek yerken tıkanan kişi konuşamadığından derdini anlatamaz. Durumunu anlatmak ve kendisine hemlich hareketi yapılmasını isteyen kişi hangi işareti yapmalıdır?
A

Kafasını iki yana sallayarak

B

İki elini birden aynı anda havaya kaldırarak
Baş parmak ve parmağıyla boynunu tutarak Sol eliyle sağ el bileğini tutarak Gözlerini 3 kez açıp kapatarak
273/347

C

D

E

Doktor olmayan gemilerde hastaların tıbbi bakımından kim sorumludur?

A

1.Zabit

B

Görevli kamarot
Baş makinist Kaptan Vardiya zabiti
274/347

C

D

E

Oksijen tedavisinde hastaya dakikada kaç litre oksijen verilmelidir?

A

6

B

2
3 5 4
275/347

C

D

E

Giysileri tutuşmuş bir kişiye en iyi müdahale şekli nedir?

A

Su

B

Kimyasal kuru toz
Köpük Yangın battaniyesi CO2
276/347

C

D

E

Normal bir kişinin akciğer kapasitesi ne kadardır?

A

En fazla 6 litre kadar

B

En fazla 4 litre kadar
En fazla 5 litre kadar En fazla 7 litre kadar En fazla 8 litre kadar
277/347

C

D

E

Temel yaĢam desteği (CPR) uygulaması yapılmadan önce hangi kontroller yapılmalıdır? I. Hava yolunun açıklığı II. Solunumun olup olmadığı III. Kan dolaĢımı IV. Sindirim A

I, II, IV

B

I, II, III
II, III, IV I, II, III, IV I, III
278/347

C

D

E

Temel yaşam desteği (CPR) uygulamasına başlandıktan sonra sebep ne olursa olsun kaç saniyeden fazla ara verilmez?
A

5 sn

B

10 sn
12 sn 15 sn 20 sn
279/347

C

D

E

Ağızdan ağza nefes verirken mikrop bulaşmasını önlemek, kolay ve ölçülü nefes vermek ve sağlığa uygun çalışmak maksadıyla kullanılan teçhizata ne ad verilir?
A

Oksijen maskesi

B

Defibrillatör
Asfiksi cihazı Neil Robertson cihazı Yapay solunum teçhizatı (CPR Kit)
280/347

C

D

E

Sintine ve yangın tulumbalarının kullanılmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi devreye girer?

A

Acil jeneratör

B

Acil yangın dedektörleri
Acil alarm sistemi Acil yangın tulumbası Sabit yangın söndürme sistemi
281/347

C

D

E

Yangın esnasında flash over (O2 dayalı patlama) gerçekleştiğini nasıl anlarız?

A

Kapı ve pencere aralıklarından kısık kısık dumanların çıkmasından Alevlerin daha açık renkte yanmasından
Yayılan ısının düşmesinden Kısa alevlerin oluşmasından Hiçbiri
282/347

B

C

D

E

Yangın esnasında flash over (O2 dayalı patlama) gerçekleştiğini nasıl anlarız?

A

Kapı ve pencere aralıklarından kısık kısık dumanların çıkmasından Alevlerin daha açık renkte yanmasından
Yayılan ısının düşmesinden Kısa alevlerin oluşmasından Hiçbiri
283/347

B

C

D

E

Aşağıdakilerden hangisi yanmanın yan ürünü değildir?

A

Isı

B

Duman
Buhar Alev Gaz
284/347

C

D

E

Dumanın içinde neler vardır?

A

Oksijen

B

Isı
Katı veya sıvı hidrokarbonların yanmamış karbon partikülleri Hepsi Su buharı
285/347

C

D

E

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme metotlarından değildir?

A

Isıyı düşürme

B

Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
Zincirleme reaksiyonu kırma Oksijeni kesme Basınç uygulama
286/347

C

D

E

Yanmada yayılma ne tarafa doğru daha etkilidir?

A B C D E

Yukarıya

Yanlara
AĢağıya Tüm köĢelere Camlara doğru
287/347

Sigaranın yanması nasıl bir yanma şeklidir?

A

Yavaş yanma

B

Alevsiz yanma
Hızlı yanma Normal yanma Parlama
288/347

C

D

E

Bir anda parlayarak yanan maddeler hangi olaya neden olur?

A

Sönmeye

B

Aşırı ısı çıkışına
Patlamalara Duman çıkışına Isı oluşumuna
289/347

C

D

E

Gaz yangınlarında söndürme işlemi yapılırken ilk yapılacak işlem ne olmalıdır?

A

Yanan maddeyi ortadan uzaklaştırmak

B

Çevrede güvenlik önlemleri almak
Köpük sıkmak Gaz akışını kesmek Su sıkmak
290/347

C

D

E

Ġnsanları elektrik çarpmasından korumak için genel olarak gerekli iĢlemler Ģunlardan hangileridir? I. Üzerinde durulan yerin yalıtılması II. Makine Ģasesi ile yeryüzündeki toprağın birbirleri ile bağlanması III. Elektriklenebilen parçaların izolasyonu yapılmalı

A

I, II

B

II, III
I, III II I, II, III
291/347

C

D

E

Açık alanlarda yangın söndürme tüpü kullanılırken neye dikkat edilmelidir?

A

Cihazın markasına

B

Alevin miktarına
Cihazın alevin tepesine doğru tutulmasına Rüzgar yönüne Cihazın ağırlığına
292/347

C

D

E

Aşağıdakilerden hangisi eksik yanma sonucu oluşan tehlikeli bir gazdır?

A

Karbondioksit

B

Karbonmonoksit
Azot Hidrojen Helyum
293/347

C

D

E

İtfaiyeci elbisesi kaç kısımdan oluşur?

A

1

B

2
3 4 5
294/347

C

D

E

Yangında kullanılan hava tüplerinin kullanılabilmesi için doluluk oranı en az ne kadar olmalıdır?

A

% 70

B

% 75
% 80 % 85 % 90
295/347

C

D

E

Aplikatör nedir?

A

CO2 tüplerinin tutamak kısmına verilen addır Alçak suratte yağmurlama yaparak su perdesi oluşturan bir nozul çeşidi KKT cihazıdır Isı ve dumana duyarlı bir ihbar istemidir İtfaiyeci donanımıdır
296/347

B

C

D

E

Otomatik sprinkler sistemi kuzine sıcaklığı kaç 0 C’ye ulaştığında devreye girer?

A

100 0C

B

90 0
80 0 70 0 75 0
297/347

C

D

E

Gemilerde egzoz gazının temizlenmesiyle elde edilen ölü (inert) gazlar tankların boş kımına basılarak yakıtın parlaması önlenir. Ölü (inert) gaz tankın havasındaki oksijen miktarını % kaçın altına düşürürü?

A

10

B

9
8 7 6
298/347

C

D

E

Aşağıdakilerden hangisi yangının yayılma şekillerinden biri değildir?

A

Radyasyon

B

Konveksiyon
Temas Buharlaşma Doğrudan yanma
299/347

C

D

E

Makine dairesinde bulunan atık kağıtların oluşturduğu yangın hangi sınıf yangındır?

A

A Sınıfı

B

B Sınıfı
C Sınıfı D Sınıfı E Sınıfı
300/347

C

D

E

CO2 hangi yangın sınıfında kullanılmaz?

A

A Sınıfı

B

B Sınıfı
C Sınıfı D Sınıfı E Sınıfı
301/347

C

D

E

CO2 tüpleri gemilerde kaç kg.lık tüplerde bulunur?

A

6, 12, 18

B

12, 16, 25
9, 12, 45 12, 24, 45 6, 12, 45
302/347

C

D

E

Aşağıdakilerden hangisi köpük türlerinden biri değildir?

A

Protein esaslı köpük

B

Sentetik esaslı köpük
CO2 esaslı köpük Kimyasal köpük Alkol köpüğü
303/347

C

D

E

Su püskürtücü minimakslarda gerekli basınç aşağıdaki gazlardan hangisiyle sağlanır?

A

Hidrojen

B

Oksijen
Karbonmonoksit CO2 Asetilen
304/347

C

D

E

Yangınla mücadelede bilgilerin toplandığı ve değerlendirmelerin yapıldığı kumanda merkezi neresidir?

A

Yangın merkezi

B

Köprüüstü
Zabit salonu Makine dairesi Makine kontrol odası
305/347

C

D

E

İtfaiyeci teçhizatında bulunan ve haberleşme maksadıyla da kullanılan emniyet halatıyla haberleşmede halatın oksijen solunum cihazı giyen kişi tarafından 4 kez çekilmesi ne anlama gelir? İyiyim

A

B

Can halatını boş koy
Kaloma ver Çek beni Bana bir halat gönder
306/347

C

D

E

Çok yakınınızdaki bir tekneden “tehlike” çağrısı aldınız. Yasal sorumluluğunuz nedir?

A

Müsaitsem yardım ederim

B

Yardım etmek zorundayım

C

Teknedeki misafir ve personel uygun bulursa yardım ederim BaĢka bir teknenin yardım etmesini bekler, yardıma gelen tekne olmaması durumunda yardım ederim

D

307/347

AĢağıdakilerden hangisi Can Kurtarma amaçlı görünür iĢaret değildir?

A

ParaĢütlü ĠĢaret FiĢeği

B

El Maytapları

C

Yüzer Duman ĠĢaretleri

D

Mayday (telsiz telefonla)

308/347

Gündüz, deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde “Denize Adam DüĢtü” durumu diğer teknelere nasıl duyurulur?

A

B-Burak sancağı toka edilir ve ıĢık iĢareti verilir

B

O-Oscar sancağı toka edilir ve VHF’den anons edilir

C

IĢık iĢareti verilir ve VHF’den anons edilir

D

A-Aydın sancağı toka edilir ve VHF’den anons edilir

309/347

180 rotasına ilerlerken iskele taraftan denize adam düĢürdünüz. Williamson dönüĢüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye döner ve sonra, ters alabandayla hangi rotaya girersiniz? A 100–180

B

120–000

C

240–000

D

260–180

310/347

ÇatıĢma sonrası, suyu kesmek için gerekli önlemleri aldığınız halde teknenin batma ihtimali varsa ne yapılmalıdır?

A

Tekne terk edilmelidir

B

Liman yakınsa, limana; yakın değilse tekneyi en yakın sahile oturtmak için Ģartlar değerlendirilip, harekete geçilmelidir Çekici talep edilmelidir Ġlave tedbirler alınarak tekne su üstünde tutulmaya çalıĢılmalıdır

C

D

311/347

Bir teknenin isteyerek karaya oturtulması halinde, üzerinde ne kadar yol olmalıdır?

A

Tam yol

B

Tekneyi sevk ve idare eden kiĢi (kaptan) ve mürettebatın birlikte kararıyla saptanır Dümen dinleyecek kadar yol olmalıdır

C

D

Ġktisadi yolla oturtulmalıdır

312/347

Bir yangının meydana gelmesi için aĢağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir?

A

Isı kaynağı, yanıcı madde, oksijen

B

Isı kaynağı ve oksijen

C

Isı kaynağı, yanıcı madde ve bir reaksiyon

D

Isı kaynağı ve yanıcı madde

313/347

Seyir sırasında güvertede yangın çıkması durumunda önce ne yapılmalıdır?

A

Sürat azaltılır, yanan bölge rüzgârüstüne alınır

B

Sürat arttırılır, yanan bölge rüzgaraltında alınır

C

Sürat azaltılır, yanan bölge rüzgaraltında alınır

D

Sürat arttırılır, yanan bölge rüzgârüstüne alınır

314/347

Teknelerde katı, sıvı, gaz yangınlarına karĢı hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

A

Su

B

Köpüklü

C

Halon gazlı

D

Kuru kimyevi tozlu

315/347

Yangın söndürücüler ne zaman bakıma gönderilmelidir?

A

Teknenin her seyre çıkıĢından önce Basınç göstergesinin yeĢil bölgenin dıĢına çıkması halinde fakat en geç olarak tüpün üzerinde yazan kullanma süresi sonunda Teknenin her seyir dönüĢünden sonra

B

C

D

Ġki yılda bir

316/347

Kaza halinde teknenin terk edilmesi gerekirse; tekne kimin emriyle terk edilir?

A

Teknede bulunan herhangi bir kiĢinin Teknede bulunan bütün kiĢilerin ortak kararıyla Tekneyi sevk ve idare eden kiĢinin (kaptanın)

B

C

D

Teknede bulunan en yaĢlı kiĢinin

317/347

Tekneyi terk ederken denize atlamanız gerekirse, hangi pozisyonda atlarsınız?

A

Can yeleğimin kayıĢlarını gevĢetir, ayaküstü pozisyonda atlarım Can yeleğimin kayıĢlarını vücuduma zarar vermeyecek ölçüde sıkar ve göğsüme doğru bastırarak, ayaküstü pozisyonda atlarım Can yeleğimi suda giymek üzere elime alır ve atlarım Can yeleğimi suya atar, onun yanına ayaküstü pozisyonda atlarım

B

C

D

318/347

Tekneyi terk sırasında can salınız hasar gördü, bu nedenle suyun içinde yardım bekleyeceksiniz, ne yaparsınız?

A

Uzaklığı önemli olmaksızın en yakın sahile doğru yüzerim ÜĢümemek için bulunduğum yerde sürekli hareket ederek beklerim Mümkünse yüzer bir cisme tutunur, mümkün değilse kollar vücuda yapıĢık, ayaklar bitiĢik ve karına çekilmiĢ pozisyonda, hareketsiz beklerim Yardımın geleceğini tahmin ettiğim yöne doğru yüzerim

B

C

D

319/347

Kazazedeler can salı içinde ne miktarda su kullanmalıdır?

A

Ġlk 24 saat içilmez, sonra günde toplam 1 lt.(4 bardak )

B

Hemen içilmeye baĢlanabilir, günde toplam 50cl (2 bardak )

C

Hemen içilmeye baĢlanabilir, günde toplam 1 lt. (4 bardak )

D

Ġlk 24 saat içilmez, sonra günde toplam 50cl. (2 bardak)

320/347

Bilinci kapalı bir kazazedeye ilkyardıma baĢlarken saniyeler içinde yapılan ilk değerlendirmede sıralama nasıl olmalıdır?

A

Bilinç varlığı, dolaĢım ve kalp atımı, solunum

B

DolaĢım ve kalp atımı, solunum, bilinç varlığı

C

Havayollarının açıklığı, solunum varlığı, kalp atımı Elbiselerin çıkarılması, bilinç varlığı, solunum durumu

D

321/347

Baygın durumdaki hasta ağrılı uyarılara cevap vermiyorsa; idrar veya dıĢkısını kaçırıyorsa, koma durumundadır. Bu durumdaki hasta veya kusan veya üst solunum yollarında kanaması olan hasta, hangi pozisyonda bekletilir?
A Hasta sırt üstü yatırılır, ayaklarının altına (minder, usturmaça gibi...) bir malzeme konularak 25–30 cm. yukarı kaldırılır. Sıkı giysiler gevĢetilir Hasta yüzüstü yatırılır. Ağız açılır. Sıkı giysiler gevĢetilir

B

C

Hasta oturur pozisyonda bekletilir. Sıkı giysiler gevĢetilir Hasta yan yatırılır, dizler hafif bükülür, altta kalan kol aĢağı doğru uzatılır. Üste kalan el yanak altına yerleĢtirilir. BaĢ geriye itilir ve ağız açık tutulur
322/347

D

Temel yaĢam desteği gerekip gerekmediğinin saptanması için;

A

Hastanın kalp atıĢları dinlenir

B

Önce hastanın bilinci, daha sonra hava yolu açıklığı, solunum ve dolaĢım kontrol edilir Hastanın önce solunum, sonra hava yolu açıklığı kontrol edilir

C

D

Dakikada 10 (6 saniyede bir) temposuna uygun yapay solunuma baĢlanır ve solunum kontrol edilir

323/347

Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?

A

Yanık bölgesindeki takılar çıkartılmalı ve hemen sargı yapılmalıdır Yanık bölge 10 dakika suyun altında tutulmalı, takılar çıkartılmalı ve yanık bölgesi gazlı bezle örtülmelidir Derhal diĢ macunu, yoğurt gibi Ģeyler sürülmeli, takılar çıkartılmalıdır

B

C

D

Yanık deri soyulup, sargı yapılmalıdır

324/347

Kırıklarda ilkyardım uygulanırken; önce varsa kanama durdurulur ve yaranın üzerine temiz gazlı bez konur. Kırığa daha sonra nasıl müdahale edilmelidir?

A

Kırık kemik uçları bir araya getirilerek atel yapılır

B

Açık kırıklarda kırık kemik parçaları yaradan uzaklaĢtırılarak, dıĢarı çıkmıĢ kemik uçları yerleĢtirilir ve atel yapılır Tüm kırıklarda kemik uçları bir araya getirilir ve bölgeye buz tatbik edilir Kemikler, tahta parçası, sert karton ve benzeri malzeme ile oldukları pozisyonda sabitlenip (atellenip), tamponla desteklenir
325/347

C

D

Hipotermi tedavisi nasıl bir ortamda yapılmalıdır?

A

Ilık (20-25’C) ve havadar bir ortamda

B

Sıcak (35-40’C) ve havadar bir ortamda

C

Kazazedenin soğuğa maruz kaldığı ortamda, yer değiĢtirmeden

D

Kazazedenin vücut sıcaklığında bir ortamda

326/347

ağır hava Ģartlarında güçlükle yol alıyorsunuz. 16. kanaldan mayday kodu ile tehlike çağrısı aldınız, tehlikedeki kiĢilere karĢı sorumluluğunuz nedir?

A

herhangi bir sorumluluğum yoktur

B

koĢulsuz yardım etmek zorundayım

C

baĢka teknelerin yardım etmensi sağlamaya çalıĢırım kendi mürettebatımı ve teknemi, tehlikeye sokmamak koĢulu ile yardım etmek zorundayım

D

327/347

aĢağıdakilerden hangisi, gece görünür can kurtarma amaçlı iĢaret değildir?

A

el maytabı

B

paraĢütlü iĢaret fiĢeği

C

yüzebilen duman kandili

D

güverte üzerinde kontrollü ateĢ yakılması

328/347

denize adam düĢerse; adamı pervaneden sakınmak için ne yapılmalıdır?

A

hız arttırılıp, düĢme yönünün tersine alabanda basılır

B

motor tornistan çalıĢtırılır

C

motor stop edilir motor boĢa alınıp,adamın düĢtüğü tarafa dümen alabanda basılır

D

329/347

teknenizle deniz üzerinde yüzer bir cisme çarptınız, çok miktarda su alıyorsunuz. Ne yaparsınız?

A

16. kanaldan mayday kodu ile tehlike çağrısı yaparım

B

önce suyun giriĢini azaltmak için deliği tıkamaya çalıĢırım, eldeki tüm imkanlarla daimi su tahliyesine devam ederim liman yakınsa limana giderim, yakın değilse en yakın uygun sahile tekneyi oturtmak için Ģartları değerlendiririm

C

D

yukarıdakilerin hepsi doğrudur

330/347

yedekleme sırasında, yeni kurulan sistemin kontrolü kimdedir?

A

yedekleyen gemi kaptanında

B

yedeklenen gemi kaptanında

C

yedeklenen gemi sahibinde

D

sahil güvenlikte

331/347

elektrik kökenli yangınlarda, elektronik cihazlarda kullanılacak minimaks tipi hangisidir?

A

kuru kimyevi tozlu

B

köpüklü

C

CO2 li

D

adi sulu

332/347

üst güvertede çıkan bir yangında acilen müdahale edilmeli ve hangi manevra yapılmalıdır?

A

hız azaltılır, yanan bölge rüzgar üstüne alınır

B

hız azaltılır, yanan bölge rüzgar üstüne alınır

C

aynı hızla gidilir , baĢ taraf rüzgar yönüne çevrilir

D

hız azaltılır, yanan bölge rüzgar altına alınır

333/347

yangınla mücadele etmenin en iyi yolu nedir?

A

bol miktarda su sıkmak

B

yanan malzemeyi denize atmak yangının hiç çıkmamasını sağlamak için sürdürülebilir tedbirler almak ve uygulamak, yangın tatbikatlarını ciddiyetle yapmak kapalı bölge yangınlarında yangını kendi haline bırakmak, bölmeyi kapatmak ve soğutmak

C

D

334/347

yangına müdahale sırasında genel amir kimdir?

A

sertifikası olan tayfa

B

kaptan

C

minimaksı kullanan

D

yangını ilk gören

335/347

insan menfaatleriyle çeliĢen her türden yanma iĢlemine yangın denir.yangın oluĢum üçgeninin elemanları nelerdir?

A

O2, kıvılcım, ısı

B

O2, yanıcı madde, reaksiyon

C

yanıcı madde,yakıcı madde,zaman

D

O2, yanıcı madde, ısı

336/347

yangınla ilk temasa geçen (gören) kiĢinin yapması gerekenler sırasıyla nedir?

A

önce ilk müdahaleyi yapmak, hemen alarm vermek, söndürme iĢlemine aralıksız devam etmek hemen kaçmak ve denize atlamak

B

C

yangının olmadığı yere gitmek

D

üst güverteye giderek can salını denize indirmek

337/347

batıyor veya söndürülemeyecek derecede yanıyorsanız; tekneyi terk emrini kim verir? Tekne nasıl terk edilir.

A

VHF mesajı çekilir tekne sahibi izin verirse terk baĢlar, herkes denize atlar kaptanın emri ile denize balıklama atlanır

B

C

tekne batıyorsa, herkes baĢının çaresine bakar tekneyi terk emrini sadece kaptan verebilir. Can yelekleri giyilir, mümkünse kuru olarak can salına binilir. Olmazsa, ayak üstü pozisyonda atlanır
338/347

D

can salına binildiğinde yapılacak ilk Ģey nedir? Su ne zaman içilmelidir?

A

hemen su içilir, kiĢi baĢı yarım litre hemen deniz tutması hapı içilir, ilk 24 saat su içilmez

B

C

hemen kürek çekilerek olası karaya doğru yola çıkılır

D

hiçbirĢey yapılmadan beklenir

339/347

Dikenli deniz canlıları ile temas edildiğinde aĢağıda sayılan ilkyardım Ģekilleri hangi öncelik sırası ile uygulanmalıdır? I- ağrı kesici, antihistaminik ve antibiyotik verilmeli II- yarayı yıkamalı, antiseptik solüsyon sürülmeli III- diken kalmıĢsa sıcak kompres ile vazelin veya zeytinyağı uygulanarak atılması kolaylaĢtırılmalı A I-III-II

B

II-I-III

C

I-II-III

D

III-I-II

340/347

080 derece rotasına ilerlerken sancak taraftan denize adam düĢürdünüz. Williamson dönüsüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye gelince, dümeni ters alabandaya basarak kurtarma rotasına girersiniz? A 260 derece

B

010 derece

C

140 derece

D

020 derece

341/347

180 rotasına ilerlerken iskele taraftan denize adam düĢürdünüz. Williamson dönüsüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye döner ve sonra, ters alabandayla hangi rotaya girersiniz? A 240 derece

B

120 derece

C

000 derece

D

090 derece

342/347

Gece vakti “Denize Adam DüĢtü” durumlarında hangi tip can simidi kullanılır?

A

Normal can simidi

B

El inceli can simidi

C

Duman kandilli can simidi

D

MOB Ģamandıralı can simidi

343/347

ÇatıĢma halinde ilk yapılması gereken nedir?

A

Önce can emniyeti sağlanır sonra teknenin su yapıp yapmadığı kontrol edilir Hemen çarpıĢılan tekneden ayrılınır

B

C

Stabilite için balast değiĢimi yapılır

D

Hemen gemi terk edilir

344/347

ÇatıĢma sonrası, suyu kesmek için gerekli önlemleri aldığınız halde batma ihtimaliniz varsa ne yapılmalıdır?

A

Hemen gemi terk edilir

B

Tam yolla ilk limana hareket edilir Ne kadar zaman teknenin yüzmeye devam edeceği hesaplanır

C

D

Gemi hafifletilir

345/347

Karaya oturmuĢ bir tekne, oturulan bölge hakkında hiç bir bilgi elde edilememiĢse, öncelikle hangi yönde yüzdürülmeye çalıĢılmalıdır?

A

Olduğu yerde 180 derece döndürülerek

B

Oturduğu yönde (tornistan yaparak)

C

Borda yönünde kaydırılarak

D

Dalgalara borda vererek

346/347

Karaya oturmuĢ bir teknenin, yardım almadan tekrar yüzdürülmesi hangi yöntemle sağlanabilir?

A

BaĢa trimlendirilerek

B

Balst alınarak

C

Can filikalarıyla kıçtan çekilerek

D

Motorla, ağırlığı bir tarafa vererek, ağırlığı azaltarak

347/347

Gemi terk emri verildiğinde kiĢisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık aĢağıdakilerden hangisidir.

A

Bol su içmek

B

Yemek yemek

C

Su içmek, yemek yemek

D

Kalın, yünlü giysiler giymek ve çan yeleği takmak

348/347

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful