Sınıf Yönetimi

Sınıfta Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

Sultan Dalıcı

Zaman Nedir?
Zaman, arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. İnsanoğlunun asırlar boyunca azlığından en çok yakındığı kaynak zamandır. Zaman asla tutulamayan, yavaşlatılamayan, baştan başlatılamayan ve herkes için eşit olan tek kaynaktır. Zaman hayattır. Onun yerini hiçbir şey tutamaz.

 Zamanı iyi kullanmak hayatı doğru kullanmak verimli sonuçlar alabilmektir.  Başarılı insan zamanı iyi kullanan insandır. Zaman diğer kaynaklardan farklı olarak alınıp satılamaz, biriktirilemez, çoğaltılamaz, depolanamaz, değiştirilemez, ekonomik olarak kullanılır.

Zaman Yönetimi
 Amaçlara ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli kullanma çabasıdır.  Zaman yönetiminin amacı sınırlı olan zamanı artırmak değil, sınırlı zaman içinde yapılan faaliyetlerin niteliğini artırmaktır.  Zaman diğer kaynaklar gibi sahip olduğumuz sınırlı bir kaynaktır.

Zaman Yönetimi Yaklaşımları
1. 2. 3. 4. 5. 6. Düzen Yaklaşımı Savaşçı Yaklaşım Başarı Yaklaşımı ABC Yaklaşımı Teknoloji Yaklaşımı Beceri Yaklaşımı

1. Düzen Yaklaşımı
Bu yaklaşıma göre zaman yönetimi ile ilgili sorunlar hayatımızdaki düzensizliklerden kaynaklanır. Bu düzensizlik aradığımız şeyi bulamamak ve sonuçta karışıklığı getirir. Bu konuda üç alan üzerinde odaklaşmak gerekir.

a. Nesneleri Düzenlemek Anahtardan bilgisayar ekranlarına, dosyalama, evrakların depolanmasından büro alanına kadar her şeye çeki düzen vermek bu kapsamda değerlendirilir.

b. Görevleri Düzenleme Yapılacak işleri en basitinden en karmaşık olanına kadar belli bir düzene ve sıraya koymak. c. İş Görenleri Düzenlemek Tüm insanların yapabileceği işleri tanımlamak yetki devri ve faaliyetlerle ilgili bir izleme sistemi kurmak.

2. Savaşçı Yaklaşım
 İş ortamının yoğun temposu, baskısı içinde bulunan insanların kendini korumak, yeterince verimli ve bağımsız çalışabilme amacı ile zamanına sahip çıkması üzerine odaklanmıştır.
 Bu konuda çeşitli teknikler vardır. Bunlar;

a. Kendini Yalıtmak Gereksiz iletişime kapalı, kapıları kapatan sekreter ve telesekreter kullanılan bir anlayıştır. b. Yalnız Kalmak Rahatsız edilmemek için yalnız bir ortamı tercih etmek. c. Yetki Devretmek Ayrıntılara boğulmamak ve daha etkili işlere zaman ayırmak için görevleri başkalarına dağıtmak.

3. Başarı Yaklaşımı
Ne istediğini bilmek ve başarmak için çaba harcamak bu yaklaşımda esastır. Kısa, orta ve uzun vadeli planlama, hedef belirlemek, kendini motive etmek ve olumlu bir düşünce tarzı yaratmak gibi teknikleri içerir.

 Belirli hedefler koyan kişi veya kurumların daha başarılı oldukları bir gerçektir.  Hedef yaklaşımı ile hedeflere ulaşabilmek için önceliklerin sıralandığı bir plan ortaya konur. Ancak, zaman ve enerjiye aşırı odaklanarak hayatımızda bir dengesizlik yaratmamasına dikkat etmeliyiz.

4. ABC Yaklaşımı
Bu yaklaşım, başarı yaklaşımından yola çıkarak çabaların öncelikle en önemli işler üzerine yoğunlaşması esasını getirmektedir. Eğer neye ulaşmak istediği bilinirse ve çabalar öncelikle o işlere yönelirse sonuç mutluluk getirir.

ABC yaklaşımında bizi önceliklerden uzaklaştıran birçok tuzak vardır;  A Grubuna Giren İşler, birinci derece önemli ve vazgeçilmeyecek işlerdir.  B Grubu İşler, orta derecede önemlidir. Belli bir süre ertelenebilir. Ancak yerine getirilmesi gereken işlerdir.  C Grubu İşler ise sona bırakılabilir. Yapılmaması, belli bir zarar doğurmayabilir.

5. Teknoloji Yaklaşımı
Doğru planlama, doğru takvim ve doğru bilgisayar programı gibi araçların bize yaşam kalitesi vereceği düşüncesine dayanmaktadır. Bu araçlar günlük yaşantımızda işleri planlama, öncelikleri izleme ve temel bilgileri ulaşmayı sağlar.

6. Beceri Yaklaşımı
Bu yaklaşım zaman yönetiminin bir beceri olduğu görüşüne dayanır. Zaman yönetiminde etkili olabilmek için aşağıda sıralanan becerilerde uzman olmamızı zorunlu kılar;  Bir planlayıcı veya randevu defteri kullanma  Yapılacak işler listesi oluşturma  Hedef belirleme  Yetki devretme  Planlama

 Verilen bu geleneksel zaman yönetimi yaklaşımları yönetimde, bireysel başarıda ve eğitim öğretimde uygulanabilir.

 Okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenciler için uygun olan yaklaşımlar teknoloji ve beceri yaklaşımıdır. Çünkü plan yapma, hedef belirleme ve belirlenen hedefleri uygulama bu iki yaklaşımda daha çok söz konusudur.

Sınıf İçinde Zaman Kullanımı

Asiye Yıldız

Amaçlarımıza en kısa yoldan ve verimli bir şekilde ulaşmamız için, çalışmalarımızı dikkatle programlamamız gerekir. Öğretmenin etkili zaman yönetimi, öğretmenin ders süresini etkili ve verimli olarak kullanılmasına bağlıdır.

 Öğretmenler sınıflarını yöneterek eğitim programını yetiştirmekten, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirip başarılarını arttırmaktan sorumlu kişiler olarak aslında zamana karşı yarışırlar.

 Sınıfta zamanın tümü eğitsel amaçlara yönelik etkinlikler için kullanılmalıdır  Kullanımı birbiri ile ilgili araçlar yan yana konularak araç ve onu kullananın bulunduğu yerler yakın tutularak araç kullanımını alacağı zaman azaltılabilir.

 Günümüzde okullar, gündelik faaliyetlerini belirli bir zaman dilimleri içinde gerçekleştirme durumundadır. Zamana bağımlılık, okullar için yasal temellere dayandırılmıştır. Okulların ne zaman açılacağı, bayram ve tatil günleri, okulun açılış ve kapanış zamanları, derslerin başlama ve bitiş zamanları, teneffüs saatleri ve ara tatiller gibi hepsi önceden belirlenmektedir. Dolayısıyla yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, yoğun bir zaman baskısı altında koşuşturmaktadırlar.

 Etkili bir öğretmen tüm öğrenme-öğretme etkinliklerini önceden planlayan öğretmendir. Bu nedenle okulda ve özellikle de sınıfta geçen zamanın akademik öğrenme etkinlikleri ile geçirilmesine dikkat edilmelidir. Öğretmen kararlı ve planlı olmalı ve bunu davranışlarıyla yansıtmalıdır.

 Öğretmenin derste oluşabilecek sıkıntılı havayı değiştirmek için ölçülü espriler yapması ve öğrencilerin konu ile ilgili şiir, fıkra, taklit gibi etkinlikleri yapmasına olanak vermesi uygundur. Böylece öğrencileri güdüler ve dersi süresi içerisinde işleyebileceği beklenir.

 Organizasyon; öğretmenin öğretim sürecinde yer alan tüm faktörleri düzenlemesi anlamında kullanılmaktadır. İyi organizasyon, öğretmenin öğretim zamanını, enerjisini, araç-gereçleri vb. en verimli biçimde kullanmasına yardımcı olmaktadır.

 Yapılan çalışmalar; organizasyon yapan öğretmenlerin öğrencilerinin, iyi organizasyon yapmayan öğretmenlerin öğrencilerine göre daha başarılı olduklarını, daha kolay öğrendiklerini ve daha rahat bir öğrenme ortamı bulduklarını ortaya çıkarmıştır.

 Öğretimde yönetimsel ve kavramsal olmak üzere iki tip organizasyon vardır. Yönetimsel organizasyon, öğretim zamanını arttıran ve sınıf içi karışıklığı en aza indiren öğretmen davranışlarının tümü ü içerir. Yönetimsel organizasyonu iyi yapan öğretmenin özellikleri şunlardır:

 Derse (çalışmalara) tam vaktinde başlama  Materyalleri önceden hazırlama  İş programını hazırlama  Öğretimi olumsuz etkileyen tüm faktörleri en aza indirme  Karışıklıkları en aza indirme

Kavramsal organizasyon ise; fikirlerin öğrenciye açık, anlaşılır ve mantıksal bir düzende sunulmasını ifade etmektedir. Açık, anlaşılır ve mantıksal olarak organize edilmiş biçimde sunulan bilgilerin uzun süreli belleğe kodlanması kolay olduğundan öğrencilerin daha kolay öğrenmeler gerçekleştirmeleri sağlanmış olur.

Kavramsal organizasyonu iyi yapan öğretmenin özellikleri şunlardır:  Konular arası geçişi yumuşak ve belirgin yapma  Tüm faaliyetleri bir düzen içinde sunma  Öğrenci dikkatini çekmekte etkili yöntemler kullanma

 Yönetsel duyuru ve yoklama; dersin başında birkaç dakika yoklama ve duyurulara ayrılır. Yoklama yapmak için herkesin adını okumak gerekmez, mevcut öğrenci sayısına bakarak öğrencileri tanıyor olmanın da yardımı ile kimlerin gelmediği hemen bulunabilir.

 Konunun belirtilmesi ve konuya giriş; başlangıcın öğrenci üzerindeki büyük etkisi dikkate alınarak bir fıkra veya gündemdeki bir olay anlatılarak derse başlanılmalıdır. Yeni bilgilerin daha iyi anlaşılması için öğrenciler ruhen ve bedenen hazırlanmalıdır. Buna güdüleme de diyebiliriz.

 Konuya ait temel yeni bilgilerin kazandırılması; bu aşamada öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları , düşünce ve istekleri dikkate alınarak yeni bilgiler parça parça, düzenli ve sistemli bir şekilde verilmelidir. Burada yeni konunun parçaları arasında ilgi kurulması yanında, yeni bilgilerle eski bilgiler arasında çağrışım yoluyla ilgi kurulması önemlidir. Birbiriyle ilişkisi olmayan konular yerine, birbirine dayalı ve birbiriyle ilişkili olarak ele alınması sonucu eğitim, öğretim çalışmalarında süreklilik sağlanır.

 Konunun bitirilmesi ve sonuç aşaması; Ders erken bitmişse o ana kadar neler üzerinde durulduğu gözden geçirilmeli ya da öğrencilerin gözetimi altında ev ödevlerine başlamalarına olanak tanınmalıdır.

 Tartışma ortamı oluşturarak öğrencilerin konuşmaları sağlanmalı, dikkatle dinlenmeli, gerektiğinde görüşleri tamamlanmalı ve değerlendirilmelidir.  Tartışmaya tüm öğrencilerin katılması sağlanmalıdır. Çünkü bazı öğrenciler her tartışmada bir şeyler söyleme gereği duyarken bazıları da tenkit edilme korkusuyla sessiz kalmayı tercih ederler.

 Öğrencilerin sınıfa giriş ve çıkışları; öğrencilere ders zili çalar çalmaz sınıfa girmeleri, yerlerine oturmaları ve verilen etkinlikler üzerinde hemen çalışmaya başlamaları öğretilebilir. Ancak bunun için öğrencilerin sınıfa girdiğinde ne yapacağının öğretmen tarafından belirlenmiş olması ve bunun tahtaya yazılmış olması gerekir.

 Gerekli materyallerin sınıfa getirilmemesi; bu durumlar içinde öğretmenin yedek birkaç kitap ya da teksir vb. gibi materyalleri bulundurması uygun olur. Ancak “nasılsa öğretmende vardır” düşüncesi ile materyallerin unutulma sıklığının artmaması için gereken önlemlerin alınması gerekir.

 Öğrencilerin sınıfta dolaşmaları; sınıfta dolaşan öğrenciler diğerleriyle konuşarak sınıfta karmaşa yaratırlar. Gelişim özellikleri düşünüldüğünde bu öğrencilerin sabit olarak ders süresince oturmaları oldukça zordur.

 Sınıfta biriyle konuşma; öğrencilerin sınıfta biriyle konuşmaları, grup çalışmaları dışında istenen bir durum değildir. Ancak öğrenciler sosyal varlıklar oldukları için ve birbirleriyle etkileşimde bulunma ihtiyacı hissettiklerini de unutmamak gerekir. Bazı öğretmenler her türlü konuşmayı yasaklayabilir, bazıları ise daha esnek davranabilir. Tercih öğretmene bağlıdır.

 Verilen ödevlerin bir yörünge doğrultusunda hazırlanması; ödevlerin yapılışı için açık bir yönerge vermek önemlidir. Aksi taktirde öğrenciden gelecek birçok sorunla karşılaşmak mümkündür. Bunun için sınıfta önceden belirlenen bir köşeye ödevlerle ilgili yörüngeleri asmak veya fotokopi ile çoğaltıp öğrencilere dağıtmak ve öğrencilere ara sıra bunlara bakmalarını hatırlatmak iyi bir yoldur.

 Öğretmenden yardım isteme; öğrenciler bireysel ya da grup halinde çalışırken zaman zaman öğretmenin yardımına ihtiyaç duyabilirler.

Eğer öğrencilerden öğretmen masasına gelmeleri bekleniyorsa bu durum zaman kaybına ve sınıfı kontrol edememeye sebep olabilir. Bu nedenle öğretmen yardım isteyen öğrencilerin yanına gidip gerekenleri söyledikten sonra bir başka öğrenciye yardım etmek üzere sınıfı dolaşıyor olabilir.

 Söz alma; tartışmalar esnasında öğrenciler nasıl söz alıp konuşacaklar? Belirli bir sıra mı izleyecekler yoksa konuşma sırasını öğretmen mi belirleyecek? Genellikle izlenen yol öğrencinin parmak yada el kaldırması ve öğretmenin de bunlar arasından seçim yapmasıdır. Ancak her öğretmen kendine göre kurallar belirleyebilir.

 Araç-gereçlerin kullanımı; öğretim sırasında kullanılacak araç ve gereçlerin ders başlamadan önce hazır duruma getirilmesi gereklidir. Aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, sınıfa uygun bir yere yerleştirilmelidir.

 Bu kuralların oluşturulması sınıftaki öğrencilerin özelliklerine, öğretmenin tercihine ve yaratıcılığına bağlıdır. Oluşturulan kurallar sadece işlerin daha çabuk yapılması ve zaman kazanmayı sağlamaz. Ne yapacağını bilen öğrenciler daha az disiplin problemlerine neden olurlar. Böylece öğretmen gereksiz işlerle uğraşmadığı için enerjisini öğretim üzerinde harcamış olur.

Etkili Zaman Yönetimi İçin Dersi Planlama

Ganya Khurmyet

Ders saatiyle,yapılan plan uyumlu olmalıdır. Plan yapılırken, öğrencilerin yapabileceği çalışmalar ana hatlarıyla tespit edilmelidir. En iyi plan, her öğretmenin bu esaslara göre öğrenciye uygun olarak geliştireceği plandır.

 Öğretmen öğrencilere neleri, niçin öğreteceğini , ne gibi etkinliklere yer vereceğini ve hangi kaynaklardan yararlanacağını, izleyeceği yol ve teknikleri, kullanacağı değerlendirme şekillerini planında göstermelidir. Ancak öğretmen ne yaparsa yapsın, sınıftaki çalışmalara ne zaman ve nasıl dikkat edeceğine öğrenci kendisi karar verir.

 Bir sınıfta on dakika alan bir etkinlik, başka sınıfta daha uzun ya da daha kısa devam edebilir. Bu nedenle öğretmen zamanı ölçülü kullanmalı. Öğretmenler eğitim ve öğretim çalışmalarında ders zamanını iyi kullanmak için Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Ders planı hazırlamak durumundadırlar.

Ünitelendirilmiş Yıllık Plan  Öğretmenin belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak, okul yönetimine verilen çalışma planına denir.

 Ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: • Plan, öğretim yılının başında hazırlanır. • Ders işlenirken hazırlanan planda yer alan başlıklar dikkate alınır.

 Plan yapılırken o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini alması beklenir.  Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.

 İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılmasının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyaç olacağı saptanır.  Ünitelendirilmiş Yıllık Plan hazırlanırken zümre öğretmenleri , yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar.  Plan aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.

Ünitenlendirilmiş Yıllık Ders Plan Örneği
……...………..Okulu ………………..…Dersi ………..….Sınıfı
SÜRE……..
AY HAFTA DERS SAAT İ KONULA R HEDEF VE DAVRANIŞL AR

ÜNİTE……..
ÖĞRENM E ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLE Rİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİL ERİ DEĞERLENDİR ME

….

1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA

Ders Planı  Bir öğretmenin yapması gereken en önemli plan “ders planı” dır. Öğretmenin her şeyden önce etkili bir zaman yönetimi için bir ders saatinin planını yapmayı bilmesi, o ders saatinde bu planı uygulayarak, değerlendirmesi gerekir.

 Bunun için gereken özellikler: • Her ders bir bütün olmalıdır. • Her ders yeni şeyler öğretmelidir. • Her dersin bir uygulama alanı olmalıdır. • Her ders öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. • Her dersin başlangıcı, sunumu ve sonucu olmalıdır.

Ders planı;  Eğitim öğretim çalışmalarını düzensizlikten kurtarır.  Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.  Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini sağlar.

 Derslerde sürekliliği sağlar.  Öğrenme öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgeler.  Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini gerçekleştirmede katkı sağlar.

 Ülkemiz dikkate alındığında ders sırasında izlenecek basamakların açık bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Basamaklar; hazırlık, sunu, uygulama ve değerlendirme şeklinde olabilir. Bu etkinliklere Herbart’ın basamakları denilmektedir. Bu basamaklar;

 Hazırlık : Bu aşamada öğrencinin dersi izlemeye hazır hale gelmesi gerekmektedir. Öğrencilerin konuya dikkatini çekmek için hikaye okunabilir, beyin fırtınası için sorular sorulabilir, video izlenebilir. Öğrencilerin varsa konu hakkında ön bilgileri yoklanır.

 Sunu : Öğrenciye verilmek istenenlerin tümü bu basamakta yer almaktadır. Bu kısımda daha önce verilen çoklu zeka etkinliklerinden faydalanılarak konunun kavratılmasına yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir.

 Uygulama : Bu kısımda, öğrenciler öğrendiklerini sınıfta istedikleri zeka alanlarını kullanarak sunabilirler. Öğretmen, öğrencilere zeka alanlarını kullanmaya yönelik olarak sunular yöneltebilir ya da ödev verebilir.

 Değerlendirme : Öğrencinin öğrendiğini ölçme aşamasıdır. Tercihen öğrencilere; değerlendirme gelişim dosyası, bağımsız projeler, öğrenci gazeteleri, yaratıcı görevler verilebilir.

 Görsel ve İşitsel Araçlar : Bu kısımda öğrencilere, sınıfta kullanılacak görsel ve işitsel araçlar, materyaller ve kaynak kitaplar kullanılarak konunun daha iyi anlatılması sağlanmaktadır.

Herbart’ın Basamaklarına Göre Ders Planı

Sümeyra Kondakcı

Ders Planı Örneği
Okul: Sınıf: Ders: Süre: Konu: Amaç: ..../.…/…. Öğretmenin Adı ve Soyadı

Hazırlık (Öğrencinin Hazırlanması) Sunu (Bilginin Takdimi) Konunun alt bölümleri, hatırlanacak önemli noktalar, kilit kavramlar, anahtar sorular, kurallar, şekiller, formüller vs. Uygulama Özetleme, tekrarlama, karşılaştırma, genelleme, sözlü soru vs. Değerlendirme İşlenen konuya ilişkin öğrencinin edindiği bilgilerin ölçülmesi Görsel ve İşitsel Araçlar Sınıfta kullanılacak görsel - işitsel araçlar, materyaller, kaynak kitaplar

Ders Planının Hazırlanışında “Zaman” Problemi
 Ders planının hazırlanışında zaman önemli bir problemdir. Özellikle göreve yeni başlayan öğretmenler için bu konu oldukça zordur. Dersin işlenişi için gereken sürenin belirlenmesi, dersin dağılmasına ve amaçtan uzaklaşmasına engel olur.

 Bir sınıfta on dakika süren bir etkinlik başka bir sınıfta daha kısa veya daha uzun sürebilir. Bu nedenle öğretmen, zamanı ölçülü kullanmalıdır.  Öğretmenin zamanı planlamasına yardımcı olmak üzere bazı rehber ilkeler vardır. Bunlar;

1. Başlangıçta etkinlikler ayrıntılı olarak saptanır. Böyle yapmakla dersin kısa zamanda bitmesi önlenmiş olur. Genç öğretmenler, sınıf durumunun onlar için yeni olması nedeniyle gerginlik içinde olduklarından hızlı konuşmak ve hareket etmek eğilimindedirler. Bu eğilim zamanla ortadan kalkar.

2. Dersin başında birkaç dakikayı yoklamalara ve duyurulara, sonunda da beş dakika ya da daha uzun bir süre dersin pekiştirilmesine ayrılır. Öğretmen dersin bir yerinde de varsa, ödevleri vermelidir.

3. Planda yer alan önemli etkinliklerin altı, zamanın azlığı ve unutma gibi nedenlerle atlanılmaması için çizilir. 4. Öğrencilere öğrenmeleri için gerekli zaman verilir. Ders aceleye getirilmez.

 Öğretmen ders planı hazırlarken planda yer alan etkinliklerle o ders için ayrılan süre arasında bir ilişki kurmalıdır. Bu ilişkiyi kurabilmesi için öğretmenin planda yer alabilecek tüm etkinlikleri gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu etkinlikler;

Etkinlikler
 Sınıfa giriş ve derse başlama : Uyarı sözleri, tahta temizliği, sınıfla ilgili düzenleme, okul yönetimi ve uyarılar.
 Temizlik ve yoklama : Sağlıkla ilgili açıklamalar, yoklamanın yapılması.

 Giriş : Eski öğrenilenlerin hatırlanması, hedeften haberdar etme, dikkati çekme, güdüleme.  İşleyiş : Anlatım, soru-cevap, demonstrasyon (gösteri yoluyla öğretme tekniği), küme çalışması, dramatizasyon, kitap ve dergiden okuma, araçgereç kullanma.

 Pekiştireç verme : İyi not verme, yeni bir görev verme, küçük armağanlar verme, güzel sözler söyleme, serbest etkinlik verme.
 Dönüt ve düzeltme işlemleri : Soru sorma, test uygulama, quiz yapma.

 Ara özetlere yer verme : Öğrenci tarafından, öğretmen tarafından.  Sonuç : Ana ve yardımcı noktaları vurgulama, konuyu özetleme, yeniden güdüleme, gelecek dersin konusunu ve kaynaklarını bildirme.

 Değerlendirme : Çoktan seçmeli test verme, ödev denetimi yapma, sözlü yapma, özet yazma.  Sınıf yönetimi : Uyarı ve yaptırımlar, düzen sağlayıcı eğitsel yaklaşımlar, uğultu gürültü, sessizlik.

Kapsamları Bakımından Sınıfta Zaman
 Zaman göz önüne alınarak hazırlanan ve uygulanan planlar, öğretim hedeflerine daha fazla ulaşır. Bu sonuç doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve okullar arasındaki başarı değişimlerine katkıda bulunan üç zaman değişkeni belirlenmiştir.

1. Öğrenmeye ayrılan süre, 2. Öğrenimde harcanan süre, 3. Gerçekte öğrenme için gereken zaman.

 Sınıf içi öğretimde zaman kavramı ders süresi ile ifade edilir. Eğitim - öğretimde zaman kavramı; 1. Ayrılmış zaman, 2. Öğretim zamanı, 3. Meşgul olunan zaman, 4. Akademik öğrenme zamanı.

 Ayrılmış zamandan akademik öğrenme zamanına gidildikçe süre azalmaktadır.

 Ayrılmış zaman, belli bir konu ve içerik için ayrılan toplam süredir.  Öğretim zamanı, belli başlı rutin görevler tamamlandıktan sonra öğretim için kalan süredir.  Meşgul olunan zaman, öğrencinin etkin olarak öğrenme etkinliklerine katıldığı, dikkatini derse verdiği süredir.  Akademik öğrenme zamanı, öğrencinin öğrenme etkinlikleriyle veya iş ile meşgul edildiği, yani öğrenmelerin oluştuğu süredir.

Etkili Zaman Yönetimi İçin Öğretmenlere Öneriler

Özlem Demir

 Derse hazırlıklı ve planlı gidiniz.  Sınıf kurallarını öğrencilerin katılımı ile belirleyiniz.  Dersin amaç ve içeriğine uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçiniz.  Deney gibi çalışmalar için öğrencilere fırsat veriniz.  Dersi olumlu iletilerle bitiriniz.  Zaman kullanımı konusunda öğrencilere iyi bir model oluşturunuz.  Derse öğrenci dikkatini toplayıcı etkili bir giriş yapınız.

Sınıfta Zaman Tuzakları
 Sınıf dışı ortamdaki gürültüler.  Derse geç gelen öğrenciler.  Derse başladıktan sonra dışarıya çağrılan öğrenciler.  Sınıfta okul yönetimi tarafından okutulan duyurular.  Çeşitli nedenlere bağlı olarak sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları.  Derslerin zamanında başlayıp bitirilmemesi.

Sınıfta Disiplin Sorunları ve Zaman Yönetimi

 Zamanı etkin kullanmak ders sürecince öğrencilerin dikkatlerini açık tutmak ve enerjilerini istenen hedeflere yönelterek, yeni öğretim yaşantıları kazandırmak içindir.

 Öğrenciler beklenti düzeyleri açısından, oldukça farklı bir dağılım gösterirler. Bu durum geniş ölçüde öğrencilerinin giriş davranışlarının düzeyi, akademik benlik algıları genel uyarılmışlık ve güdülenme dereceleri gibi etkenlerle ilişkilidir.

 Konuya ilişkin giriş davranışları yüksek olan öğrencinin, diğerlerine oranla daha hızlı ve kapsamlı bir öğrenme gereksinimi içinde olması beklenir.  Öğretmen öncelikle sınıfta oluşan bu tür farklı beklentilerin, en gerçekçi biçimde biçimde nerede dengelendiğini bilmelidir.  Bu amaçla küçük bir ön test verilebileceği gibi kısa yanıtlı soru cevap yöntemi ile de sözlü olarak bilgi toplanabilir.

Öğrenciler İçin Zamanı Etkili Kullanma ve Planlı Çalışma

 Hedef davranışları her bir öğrenciye kazandırmak için eğitim ortamında harcanan zaman, önemli değişkenlerden biridir.

 Yapılan bilimsel araştırmalarla, öğrencinin öğrenme, öğretme ortamında aktif ve zihinsel katılımıyla onun başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.

 Eğitim ortamında kullanılan zamanda, öğrenciye ipucu, dönüt, düzeltmeler verme gibi etkenler sağlanmıyorsa, zaman ne kadar verilirse verilsin, öğrenci başarısını anlamlı derecede etkilemez.

 Öğrencilerin zamanlarını en ekonomik şekilde kullanmaları için plan ve program yapmaları sağlanmalıdır.

 Genelde öğrenciler zamanlarını planlamayı ve bunu yazılı hale getirmeyi önemli bulmazlar.
 Yapılan çalışmalar başarı ile gerçekçi planlama arasında önemli ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır.

 Zamanı iyi planlamak aslında amaçları ve öncelikleri belirlemek demektir. Bu nedenle öğrencilerin hedefler belirleyerek uzun orta ve kısa vadeli zaman planlamaları yapmaları gerekmektedir.  Zaman yönteminde planlama yapmak zaman harcattıran pek çok faktörden uzaklaşmayı sağlar.  Zamanı etkili kullanma hem kaygıyı azaltır hem de başarıyı artırır.

Öğrenciler çalışma planı hazırlamadan önce ders çalışma süresi,çalışması gereken dersler ve benzeri konularda öğrenme ilkelerini bilmek zorundadırlar.

Gülşah Suvari

Bu ilkeler;
1. Çalışma planı hazırlarken hangi dersin hangi saatte çalışılacağı kararlaştırılmalıdır.  Zor yada ağır öğrenilen dersler için en verimli saatlerin ayrılması uygundur.  Zihnin uyanık ve canlı, yoğunlaşmanın en yüksek olduğu zamanlar en verimli saatlerdir.

 Çalışma için en verimli saat bireylere göre değişebilir.  Öğrenci bir hafta kendini gözleyerek en verimli saatleri saptayabilir.  Genel olarak bedenin dinlenmiş ve zihnin öğrenmeye açık olduğu saatler verimli kabul edilmektedir. Günün sonuna daha mekanik ve rutin işler bırakılabilir.

2.

Çalışma planında her derse belirli bir süre ayrılmalıdır.

 Bu süre dersin zor yada kolay oluşuna çalışılacak konunun uzunluğu ve kısalığına, öğrencinin konuyla ilgili önbilgisine ve çalışma yöntemine göre değişir.

 Genellikle bir saatlik dersin ödev ve çalışılması için 2-3 saat ayrılması önerilir.
 Öğrenci planı uyguladığı ilk haftayı deneme haftası olarak görmeli ve çalışmaya planladığı dersin başlangıç ve bitiş saatlerini kaydetmelidir. Böylece hangi derse ne kadar sürede çalışıldığı saptanacaktır.

3. Çalışma sürelerinin çalışma planlanın da aynı saatlere yerleştirilmesi gerekir. Böylece o saatlerde çalışma alışkanlığı kazanılacak ve çalışmaya dikkatin toplanması kolaylaşacaktır. Ayrıca alışkanlık haline geldikten sonra aynı saatte çalışılmazsa gerginlik duyulacak ve gerginlik çalışılmaya başlandığı zaman ortadan kalkacaktır.

4. Çalışma için ayrılacak zaman saptanırken dersin sınıfta verileceği gün ve saate yakın olmasına dikkat edilmelidir.

 Dersten önce ders veya konu çalışılırsa dersin içeriği hakkında bilgi sahibi olunur ve dersi anlamanın kolaylaşmasının yanı sıra anlaşılmayan noktalar sorulabilir.  Unutmanın en aza inmesi için de dersten sonra yinelemek gerekir. Böylece unutma azalır hem de dersi izleme ve öğrenme kolaylaşır.

5. En verimli çalışma aralıklı çalışmadır. Ara vermeden uzun süre çalışma kadar uzun süre dinlenme verilerek çalışmada verimsizdir.

 Ara vermeden uzun süre çalışma zihnin yorulmasına ve dikkatin dağılmasına yol açar.  Uzun süre dinlenme tekrar çalışmaya dönmeyi güçleştirir.

 Çalışma ve dinlenme süresi dersin özelliğine göre değişirse de ortalama olarak önerilen 40-50 dakikalık çalışmadan sonra 10 dakika dinlenmedir.

 Ancak matematik, fizik gibi dersler çalışılırken problem çözmeden ara verilmemelidir. Ayrıca her yeni konuyu çalışmadan önce ara verilmelidir.

6. Bir birine benzeyen iki ders üst üste çalışılmamalıdır.

 Örneğin; psikoloji ve sosyoloji dersi yerine tarih ve matematik dersi arka arkaya çalışılırsa daha iyi olur. Böylece öğrenilenler birbirine karışmayacağı gibi sıkıcı olmasının da önüne geçilir.

7. Öğrenme üzerinde en az bozucu etki yapan etkinlik uykudur.

 Bir öğrenci yatmadan önce on dakika süreyle o gün çalıştığı dersleri tekrarlayarak uykuya geçer ve sabah güne bir gün önce yapmış olduğu 10 dakikalık tekrarı yaparak başlarsa çalıştıklarını daha iyi korur.

 Verimli çalışmak için dinlenmek şarttır. Eğer birey kendini genellikle yorgun hissediyorsa bu durumun nedenleri aranmalıdır.  Havasız bir oda, ağır yemekler ve yeterince spor yapmamak yorgunluğa sebep olabilir. Yorgunluk ve isteksizlik nedenleri bulunur ve değiştirilebilir.

 Çalışma planı hazırlamadan önce öğrenci verimli ders becerilerini kazanmalıdır. Birey önce kendisi için neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna karar vermeli veya yapmak istedikleriyle yapmak zorunda olduklarını öncelik sırasına koymalıdır.

 Öğrenci amaçlarına ulaşmada engel yaratan çalışmalardan kurtulmak için önceliklerini belirlemeli ve şu soruları yanıtlamalıdır; 1. Hangi etkinliklerden vazgeçebilirim? 2. En az önemli olan etkinlikler hangisidir?

 Önceliklerin net bir biçimde saptanabilmesi için şöyle bir uygulama yapılabilir;
Yapmak istediklerim 1.…………………………. 2.………………………… 3.………………………… Yapmak Zorunda Olduklarım 1.…………………………. 2.………………………… 3.…………………………

 Öncelikler belirlendikten sonra ikinci adım zamanı analiz etme ve planlamadır.  Önce bir haftanın nasıl kullanıldığını bir yere yazılmalıdır. Öğrenci günlük alışkanlıklarını değiştirmeden dürüst olarak ne yaptığını yazmalıdır.

Bir haftanın sonunda şu sorular sorulabilir;

 Zamanı geçirme şeklim beni mutlu ediyor mu?  Önemsiz durumlara harcadığım zaman ne kadar?  Boşa harcanmış zaman var mı?  Çalışma için ayırdığım zamanı gerçekten çalışma için mi kullandım? Çalışmamı aksatan durumlar nelerdir?

 Okul sonrası etkinlikleri ve ev ödevlerine yeterli zamanım var mıydı?  Bu sorular yanıtlandıktan sonra etkinlikler için gerekli süreler saptanmalıdır.  Elde edilen sonuçlar öğrencinin gerçekçi bir plan oluşturmasına yardımcı olur.

Öğrencilerin Zamanlarını Planlamaları 1. Dönemlik Plan: Dönem planı için bir plan kullanılabilir ve bu takvim öğrencinin göreceği bir yere asılır.

 Akademik dönem için tarihleri gösteren bu takvim sınavları, ödev tarihlerini, toplantıları ve bireyin gereksinim duyduğu durumları içermelidir. Böylece birey ileride ne yapması gerektiğini bilir ve sınava hazırlanma, ödev hazırlama gibi zorunlulukların üst üste gelmesini ve doğacak baskıların, karışıklıkların doğmasını önler.

2. Haftalık Plan: Bir hafta boyunca tüm görevleri planlamak için hazırlanır. Sınav için hazırlanma, ders kitabını okuma, çalışma, arkadaşlarla toplanma gibi etkinlikler için zaman ayrılır. Haftalık plan yapılırken esnek davranılmalı ve çok şey yapma planlanmalıdır. Eğer yeterince dinlenilmezse planlananlar gerçekleşmez.

 Bir çok şeyi kötü bir biçimde yapmaktansa birkaç şeyi iyi yapmak daha iyidir. Haftalık planın gerçekçi olabilmesi için önce gözden geçirilir ve uygulandıktan sonra değerlendirilir. Yapılan plana muhakkak uyulmalıdır. En iyi plan bile eğer uyulmazsa yararlı olamaz.Plan bireyin yaşamına uygun hale gelinceye kadar üzerinde çalışılmalıdır.

3. Günlük Plan: Günlük planda şu etkinlikler yer almalıdır;  Uykudan kalkılan saat  Kahvaltının bitiş saati  Okula geliş-gidiş saati  Ulaşımda geçen süre

 Yemek için verilen aralar  Öğrenme için ayrılan süre  Dinlenme, gezme, spor, Tv izleme, arkadaşlarla beraber olmak için belirlenen süre.  Tekrar yapmak için ayrılan süre  Ev ödevlerine ayrılan süreler  Uykuda geçen süre

 Gece ve sabah yapılacakların listesi oluşturulmalı ve makul sürelerle planlanmalıdır. Böylece hem çalışmak hem de dinlenmek için zaman yetecek ve tüm gün yapmak zorunda olunacak durumlar hakkında düşünerek zaman kaybı olmayacaktır. Bir günde yapılacak etkinlikler önce sıralanmalı ve daha sonra önem sırasına göre sınıflandırılmalıdır.

Hazırlayanlar
• • • • • • Sultan Dalıcı Asiye Yıldız Ganya Khurmyet Sümeyra Kondakcı Özlem Demir Gülşah Suvari

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful