Gemi inşa, Yük istif, Gemi Stabilitesi Çalışma Notları Ambar diplerine monte edilen sabit istif tahtalarına

Farş tahtası denir. Ambar tabanındaki yük güverteye şifting edilirse ağırlık merkezi sifting yönünde hareket eder. Ambar ve glodoraların alabandalarına donatılmış sabit istif tahtalarına istiralya tahtaları denir. Kastonyola bumba donanımında kullanılmaz. Ambar kapağının ağır olması istenmez. Kn eğrisi hidrostatik eğri değildir. Ambar kapak saçları üzerindeki gerilme kuvveti diğerleri kadar önemli değildir. Gemi ambarlarının delinip su alması yüzdürme yeteneğinin kısmen kaybolmasına neden olur. Baş çatışma perdesi diğer su geçirmez perdelere göre daha kalındır. Azot kaynak tekniğinde kullanılmaz. B noktası G noktasının önünde ise gemi kıça trimli olur. Araştırma gemisi sivil hizmet gemisi sınıfına girer. Gemi bünyesinin korunmasının yükün korunmasıyla alakası yoktur. Gemi havuzda iken gemi personeli tarafından havuza kirli su akıtılmaz. Geminin iskeleye meyletmesi durumunda ağırlık merkezi yer değiştirmez. Sagging güvertede basınç gerilmesi yaratır. Konşimento ciro edilebilir. Çift dip tankları boş ağırlıklar genelde üst kısımlarda yoğunlaşmış ise geminin tender olmasına neden olabilir. Başlangıç GM’i küçük olan gemilerde gemi kararsız dengeye düşebilir. Gross tonilato gemide taşımayı sınırlayan faktörlerden değildir. Statik stabilite eğrisi gemide doğrultucu momentin oluşup oluşmayacağını kontrol etmek için kullanılır. Stevedor deniz taşımacılığı tarafı değildir. Baştan kıça yük aktarılması trim değişikliğine neden olur. Yük dağılımı hidrostatik eğrilerle hesaplanmaz. FWA: Yaz yükleme hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir. Islak sapan yükleme ve boşaltma işleminde kullanılmaz. Atmosferi tehlikeli ambarlara iyice yıkatılmadan girilmez. Bir alavere donanımında 3 adet abli bulunur. Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça tellere binen yük artar. Bir alavere donanımında koçada birleşen yük telleri gam olmasın diye koçaya fırdöndü bağlanır. Bir ambarda görülen ıslaklık güverte yükünden gelen sızıntılardan kaynaklanmaz. Bumba donanımında bumba ıskaçası: bumba topuğunun direğe bağlandığı noktaya denir. Bir bumba donanımında topuğun direğe bağlandığı noktaya iskaça denir. Bir gemi açık denizden deplasmanı değişmeden yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limana girmiştir. Bu gemide yüzdürme yeteneği merkezi yer değiştirir. Bir geminin boyuna momentler toplamının deplasmana bölümü ile LCG hesaplanır. Bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa bu durumdaki gemiye stiff gemi denir. Bir gemide KG değeri KM’den küçükse gemi kararlı dengeye sahiptir. Bir gemide meyil salınım periyodunu arttırmak için üst güverteye ek yük konulmalıdır.

Bir gemide su hattı alanının geometrik merkezine yüzdürme merkezi (F) denir. Bir gemide trim değişikliği yapmak için başvurulacak en etkin tanklar baş ve kıç pik tanklardır. Bir geminin doğrultuucu kolu değişmez ama deplasmanı artarsa geminin doğrultucu momenti büyür. Bir geminin LCB’si gemiye göre LCG’nin baş tarafında ise gemi kıça tirimli olur. Bir geminin yük almaya müsait bütün kapalı alanlarının toplam hacmi gros tonaj olarak ifade edilir. Bir gemiye yük donanımı seçilirken geminin boyu dikkate alınmaz. LCG ile LCB arasındaki fark gemiye trim yaptıran koldur. Yüzdürme yeteneği merkezi gemiyi yüzdüren kuvvetlerinin birleştiği noktaya denir. Bir konteynerda mukavemeti en güçlü olan kısım tabanıdır. Bir kuvveti tanımlayabilmek için kuvvetin cinsine gerek yoktur. Bir lashing sisteminde genel prensib olarak • Yükün gemide bağlanacağı noktanın iyi tespiti • Lashing tellerinin boşlarının devamlı kontrolü ve alınması • Yüke uygun lashing malzemesinin kullanılması önemlidir. Sigorta markasında tuzlu su yükleme sınırı bulunmaz. Bir yük F noktasına yüklenirse geminin trimi değişmez. Bir yük donanımında çarmıh teli kullanılmaz. Bir yük donanımında tellerin içinden geçtiği tekerlekli makaralara bastika denir. Bir yükün bir tonunun ambar içinde kapladığı hacime istif faktörü denir. Bonjean eğrileri suyun kaldırma kuvvetinin geminin boyuna dağılımını bulmayı sağlar. Bütün yük donanımlarının test edildiği kontroller 4 yılda bir yapılır. Çapraz eğriler bize GZ değerini bulmamızı sağlar. Demoreç (Demurage) yük sahibinin armatöre ödediği bedeldir. Dinamik stabilite ile geminin maksimum yalpa açısını elde ederiz. Dip tanklarının tam olarak doldurulup top side tankların boşaltılması KG’yi küçültür. Dökme maden yüklerinin tehlikeleri göz önüne alındığında çabuk yüklenip / boşaltılması yanlıştır. Dökme yüklerin ambar içinde kayması: yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman başlar. Dökme yüklerin istif faktörü hesaplanırken grain kapasitesi kullanılır. Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yüzdürme yeteneği merkezi (B) iskele tarafa hareket eder. “F” olarak sembollenen yükleme markası tatlı su yükleme hattını gösterir. Gemi donanımlarında kullanılan bütün araç gereçlerin test şekilleri ve süreleri belirtilmesi gereken dökümanter cargo gear kitabıdır. Gemi havuza otururken kıç postaların havuz iskemlelerine oturmasıyla tüm omurganın oturması arasındaki geçen zamana kritik periyot denir. Geminin enine mukavemetini ambar perdeleri (bulk head) karşılar. Geminin bordasına markalanan sıgorta markası LOAD LINE’a uygun olarak markalanır. Gemilerin su altı kısımlarına yerleştirilen tutyaların Anodik özelliğinden yararlanılır. Gemiyi azami detveytine kadar ve bütün gemi hacmini dolduracak şekilde yükleme ye tüm ve tam yükleme denilebilir. Bu yöntemle yükleme ve boşaltma masrafları amaçlanmaz. Gemiyi etkileyen hogging ve sagging etkilerini azaltmak için yükün mümkün olduğu kadar ambara eşit dağıtılması gerekir. Gemiyi etkileyen hogging ve sagging etkilerini azaltmak için yük ambarları tam

doldurmuyorsa vazı ambarlar slack bırakılmalıdır. GM’i büyük ve düştüğü yalpalardan çabuk doğrulan gemilere stiff gemi denir. GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzeltmek için geminin yattığı yöndeki balast tankları basılmaz. Güverteye büyük ve ağır parçalar alındığında Lashing malzemesi olarak zincir veye tel halat kullanılır. Güvertesine konteyner ve bazı güverte yükleri yükleyen bir geminin GM’i küçülür. Güverteye yük alınmadan önce balast tanklarının boşaltılması gerekmez. Havuz sörveyinde yangın hortumları kontrol edilmez. Havuza alınacak gemide ambar kapaklarının kapalı tutulması önemli değildir. Hazırlık mektunu geminin: yükleme veya boşaltmaya hazır olduğunu beyan eder. İki enine bölme perdesi arasında kalan boşluğa koferdam denir. Kararlı dengede GM pozitifdir. Kararlı dengeye sahip gemide GZ kolu geminin yattığı taraftadır. KM+BM değeri mesetantır noktasının omurgadan uzaklığını hesaplamamızı sağlar. Kereste yüklenirken yoğunluğu yüksek olan ağır keresteler dip ambarlara yüklenir. Kereste yüklemesinde düzeltilmiş başlangıç GM’i 0.15m’den az olamaz. Konşimento manifestoya uygun olarak düzenlenmez. Bütün yükler konteynerda taşınmaz. Konteyner taşımacılığında kullanınlan TEU terimi 20 kadem konteynerlar için kullanılır. Konteyner markaları on harf ve rakam grubundan oluşur. Manifesto kaptan tarafından imzalanır. Metan gazı çıkaran kömür yüzeysel olarak havalandırılır. Metrekareye düşen azami yük ağırlığını gösteren ifade Permisible Load’tır. Navlun yük sahibi tarafından armatöre yükün gemi ile taşınması için ödenir. Nizami freeboard yaz yükleme su hattı ile ana güverte arasındaki mesafedir. Nötr dengeye sahip geminin GZ kolu geminin yattığı tarafın tesr yönündedir. Oksi-Gas kaynağında kullanılan oksijen tüplerinin rengi mavi’dir. Olgular tutanağı (statement of fact) gemi acentesi tarafından hazırlanır. Omurgadan su hattına kadar olan mesafeye draft denir. Serbest sıvı etkisinden dolayı GM küçülmesi olur. Bu durum tankerler için daha önemlidir. Serbest sıvı etkisinden dolayı meydana gelen GM küçülmesini bulmak için deplasmana gerek yoktur. Serbest sıvı etkisinden dolayı meydana gelen GM küçülmesini hesaplayabilmek için sıvının cinsine ihtiyaç yoktur. Serbest sıvı yüzeyler gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler. Sintine alıcı ağızları ekseriyetle ambar kıç kısmında bulunur. Solas kurallarına göre ambarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan yatmaya en fazla 12 derece ‘ye kadar izin verilir. Solas kurallarına göre tahıl yükleyen geminin düzeltilmiş GM’i 0.30m’den küçük olamaz. Soğutmalı yük taşımalarında: yükler cinsine bakılmaksızın her zaman sıfırın altındaki sıcaklıkta taşınmaz. Statik satabilite eğrileri çizilirken başlangıç GM yüksekliğini hesaplayabilmek için 57,3 derece meyil açısından dik çıkartılır. Stiff geminin daha yumuşak yalpa yapması için dip tanklara balast alınır. Su geçirmez perdeler geminin enine mukavemetini arttırır. Tahliye limanında orjinal konşimento kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez. Tankerlerde yük hortumlarının bağlandığı yere manifolt denir.

Tankları kısmen dolu sefere kalkmış bir geminin yalpalara düşmesi durumunda KG değerinde gizli artış olur. Tanklardaki yakıt yüzeyinden aleç kapağına kadar olan mesafeye ulage denir. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye starya denir. Tatlı suyun doğurduğu draft farkına FWA denir. Tehlikeli yüklerle ilgili bilgiler IMDG kitabında yer alır. Tender bir gemide GM’i biraz büyütebilmek için dip tanklara balast alınır. “TF” olarak sembollenen yükleme markası tropikal tatlı su yükleme hattını gösterir. Uygun uygun birleşme yeri kaynağı yapılıncaya kadar kısımları geçici olarak yerinde tutmak için punta kaynağı kullanılır. Vagon, kamyon ve iş makinesi gibi yükler ambalajsız yükler sınıfına girer. “W” olarak sembollenen yükleme markası kış yükleme hattını gösterir. Yük donanımarı 4 yılda bir test edilir. Yük manifestolarının hesaplamasında yükleme limanları esas alınmaz. Yük ordinosu (Mates Receipts) bir yükün gemiye yüklendiğini belgelemek için düzenlenir. Baş ve kıç pik tanklara su alınması gemiyi yan yatırmaz. Yüklerin konteyner içine istifine stufing denir. Yüklerin ağır olanlarını üst bölmelere yükeleyen gemiler tender olur. Yüzdürme yeteneği merkezi “B” ile gösterilir. Zaman çizelgesi(Time Sheet) Dispec/Demuraj hesabı için tutulur.

Sağolsun bir arkadaşımız hazırlamış bende sizlerle paylaşmak istedim. Emeğine sağlık..

-G noktası M noktasının altında ise GM .......... , aksi halde GM ........... olarak degerlendirilir. A. pozitif-negatif B. negatif-pozitif C. pozitif-pozitif D. pozitif-sıfır E. sıfır-negatif pozitif-negatif olur. GM = KM-KG 'den dusunursen, G noktasi M 'nin uzerinde olmasi icin ornek olarak KM = 7,0 m. KG = 7,5 m. bu durumda GM= 0,5 m negatif olur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful