TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 266
Nisan 1997

ICS 13.060.20
1. Baskı

SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI Water intended for human consumption

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 13.060.20

TÜRK STANDARDI

TS 266/Nisan 1997

ÖNSÖZ
− Bu Standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü Kimya Hazõrlõk Grubu’nca TS 266:1984’ün revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu’nun 16 Nisan 1997 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. − Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözününde bulundurularak, yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. − Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici, imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

................................................... 8 2....ICS 13........................................... 5 1...........................................2.............................. 1 1.................................................22 2................3.........6 ...3................2...........................Toksik Maddeler .........1................................................2 .....SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER.....................3........1...Organoleptik Özellik Muayenesi ................DENEYLER .22 4 ............................ 21 2.......2.........................................................................................1 ....3.......5 ............................2..............3 ...................2...PİYASAYA ARZ.....2 .............4 .....................................6 ........Bakteriyolojik Analizler İçin Numune Alma ................................................................İŞARETLEME...2 .........................Sõnõflar .............................................................................İçme ve Kullanma Sularõ..........................................Ambalâj Muayenesi ..........3 ..............2 ................MUAYENELER............................7 ....................... 8 2......20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 İÇİNDEKİLER 0 .....................................................................2 ........1 .... 23 EK ........................3 ................................2............................ 1 0...............22 3 .............................2.........................060...........................................................................Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Konsantrasyon Değerleri ........................................................1 ......... 22 3..Organoleptik Özellikler ...................... 1 1....................................................................Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler..... 15 2..DENEY RAPORU......... TARİF................7 .................... 22 2..................................................................................................TARİFLER........................................4 ..2.. 1 0...................................................1 .. 1 1.. 6 1......................SINIFLANDIRMA.. 6 2 .1...... 1 1........................................... 11 2.......................................................ÖZELLİK.............................................. 27 ............................... 9 2................22 3. MUAYENE VE DENEYLER ......................................................................................Fizikokimyasal Özelliklerin Tayini .................. 1 0.........1 ..........................1 ..........................Fiziksel ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma........................DEĞERLENDİRME ...................................KONU....................................................................................................................... 11 2.....................................Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerlerinin Tayini .. 6 1.....................................................................2 ........ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER .......................1 ............................. MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI .........................................NUMUNE ALMA ........2.......................................................................................................Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddelerin Tayini .............. KAPSAM................Numunelerin Muhafazasõ ve Korunmasõ . 1 1 ............ 4 1.. 11 2.......................................................................................KONU.......11 2............Radyoaktiflik Tayini.AMBALAJLAMA .... 3 1.................................................Genel Kurallar........................3.........................NUMUNE ALMA.......................................................................ÖZELLİKLER...............1..........................................................3 ............. 1 1..KAPSAM ......................................................................................... 26 ATIF YAPILAN STANDARDLAR ....Mikrobiyolojik Özellikler ..............................................................................................3 ................ 8 2.................................5 .2 .....1 ...................................................................3 ..............11 2............................................................................................................................ 1 1...... 11 2..............................1 ..................................Fizikokimyasal Özellikler ............................Radyoaktiflik Özelliği .....1 ............2 ..................... 1 0.....................................................................2.... 11 2............

tõbbî amaçla kullanõlan sularõ ve analitik lâboratuvarõnda kullanõlan sularõ (TS ISO 3696) kapsamaz. amaçlar için kullanõlan. 1.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 SULAR . bataklõk vb.1 .İÇME VE KULLANMA SULARI 0 .2. yeraltõ sularõdõr.KONU Bu standard.2. muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir. Sõnõf 2 . Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasõnda verilmiştir. yayõm tarihleri.2 .Bu standard metninde bundan sonra “İçme ve Kullanma Sularõ” ifadesi yerine “Su” ifadesi kullanõlmõştõr. TARİF.Fizikokimyasal Özellikler Suyun fizikokimyasal özellikleri Çizelge 1’e uygun olmalõdõr. 1.Kaynak (Memba) Sularõ olmak üzere iki sõnõftõr. geçirimli jeolojik teşekküllerde (akifer) toplanan. içme ve kullanma sularõnõn tarifine. yemek yapma.1. KAPSAM 0.KAPSAM Bu standard.2.TARİFLER 0.KONU.3 . hidrojen sülfür. sõcaklõk.2 . galeri vb.1 . orijinal haliyle veya arõtõldõktan sonra bu standardda belirtilen özellikleri sağlayan.ÖZELLİKLER NOT . 0. nehir. kokular bulunmamalõdõr. 1) 1 . 0. yağõşlar ve yüzey sularõ ile taban suyundan büyük ölçüde etkilenmeyen. 1) Bu standard metninde atõf yapõlan standardlarõn numaralarõ. 1 . içme. Sõnõf 1 .1 .Kaynak (Memba) Sularõ Dõşõndaki İçme ve Kullanma Sularõ. içmece suyu ve kaplõca suyu gibi şifalõ sularõ. bir çõkõş noktasõndan sürekli olarak kendiliğinden veya artezyen şeklinde akan. kuyu. suda çürük.Sõnõflar Bu standard kapsamõna giren sular.1 .1 . numune alma. dere. küf. amonyak. põnar.1 . temizlik.ICS 13. genel olarak. bu özelliğin aranmayacağõ anlamõndadõr. içme ve kullanma sularõnõ kapsar.İçme ve Kullanma Sularõ İçme ve kullanma sularõ. yosun. gõda maddelerinin hazõrlanmasõ (gõda maddesi ile doğrudan temas eden) vb. sanayide kullanõlan sularõ (gõda maddesi ile doğrudan temasõ olmayan).2. göze. NOT .Çizelgelerde değer sütununda bulunan (-) işareti.Kaynak (Memba) Sularõ Kaynak (memba) sularõ.1.Organoleptik Özellikler Su berrak ve tortusuz olmalõ. baraj vb.SINIFLANDIRMA 1. göl.SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 1.2 . Maden suyu (TS 9130) . sularõ ile kaynak sularõdõr. sõnõflandõrma ve özelliklerine. 0.060. debi ve özellikleri mevsimlere göre çok az değişim gösteren. 1.

mg/l 1) Kapalõ kaplardaki suda pH özelliği aranmaz.2 0.5 ≤ pH ≤ 8. Ohm/cm cinsinden karşõlõk gelen değer 2500’dür. mg Mg/l 20 175 20 − Sodyum.060. 2) Sudaki mineral madde muhtevasõnõn bir göstergesidir. 4) GL: Guide Level. mg Na/l 10 12 12 − Potasyum. mg SO4/l 100 200 100 − Kalsiyum. 20°C’da. mg Ca /l 30 50 30 − Magnezyum.2 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer 4) (MAC) 25 6.5≤pH≤9.5 − Serbest Klor (CI2). µS/cm 3) 25 600 30 − Klorürler mg Cl/l 0. mg/l 25 250 25 − Sülfatlar. °C 1) − pH 6.1 0. mg/l Pt skalasõ 1 20 1 (Pt-Co skalasõ) 5 birim 25 birim 5 birim − Bulanõklõk 2) 400 2000 650 − İletkenlik . mg Al/l − Kurutma Kalõntõsõ. MAC: Maximum Admissible Concentration Sõnõf 1 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer 4) (MAC) 25 6.5 2 .ICS 13.5 − Renk.20 ÇİZELGE 1 .5≤pH≤8.05 0. 3) Yaklaşõk 200 mg/l’nin üzerindeki konsantrasyonda olumsuz tesirler meydana gelebilir.2 − Alüminyum. mg K/l 0. 1500 500 180°C’da kurutulduktan sonra.Suyun Fizikokimyasal Özellikleri TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Özellik Tavsiye Edilen 4) Değer (GL) 12 − Sõcaklõk.

− 5000 µg Zn/l’den daha büyük konsantrasyonlar. µg B/l Yüzey Aktif Maddeler (metilen mavisi ile reaksiyon veren). µg Mn/l Bakõr . NOT . suda hoş olmayan bir tat. mineral yağlar.ICS 13. yanar dönerlilik (opalesans) ve kuma benzer birikintiler oluşturabilir. 4) MAC değeri.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler Suda fazla miktarda bulunmasõ istenmeyen maddeler Çizelge 2’ye uygun olmalõdõr. mg/l Baryum.2. fenol indeksi olarak. mg NH4/l Kjeldahl Azotu (NO2 ve NO3’daki N hariç).3 . mg O2/l Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddeler.05 2 0. − Su. 5) Sistematik olarak su arõtõmõnda kullanõlmayan gümüşün bu işlem için kullanõlmasõ halinde 80 µg Ag/l’lik MAC değerine izin verilebilir.5 1 5 0. µg Ba/l Gümüş. µg/l Fenoller . µg Ag/l 1) 25 0. ilgili coğrafik bölgedeki ortalama sõcaklõğa göre değişir. 3) Pompa çõkõşõnda ve/veya arõtma Işlemlerinde ve bunlarõn alt kademelerinde bu değer 100 µg Zn/l’dir. mg kuru kalõntõ/l Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlar (petrol eteri ekstraksiyonundan sonra) . − 3000 µg Cu/l’den daha büyük konsantrasyonlar. µg loril sülfat/l Demir. mg N/l Permanganat İndeksi (KMnO4 ile yükseltgenebilir maddeler). şebekede 12 saat bekletildikten sonra ve tüketiciye ulaştõğõ noktada bu değer 5000 µg Zn/l olabilir.5 2000 1000 50 20 100 veya 3000 100 veya 5000 400 Bulunmamalõdõr.Bu maddelerin bazõlarõnõn suda fazla miktarda bulunmasõ toksik etki meydana getirebilir. µg Fe/l Mangan. renk değişmesi ve korozyon oluşturabilir. µg F/l (8-12)°C’da (25-30)°C’da Askõda Katõ Madde.1 0.1 0. mg NO2/l Amonyum.5 2000 200 200 50 3000 5000 5000 1500 4) 700 1 300 10 5) 4) 10 0.5 1000 200 50 20 100 100 400 1000 700 0. 3 . suda hoş olmayan bir tat. µg Zn/l Fosfor.2 − − − − − − − Nitratlar. 2) Pompa çõkõşõnda ve/veya arõtma Işlemlerinde ve bunlarõn alt kademelerinde bu değer 100 µg Cu/l’dir.060. şebekede 12 saat bekletildikten sonra ve tüketiciye ulaştõğõ noktada bu değer 3000 µg Cu/l olabilir. ÇİZELGE 2 . µg Cu/l Çinko.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler Sõnõf 1 Madde Tavsiye Edilen Değer (GL) Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 0.5 100 10 − − − − − − − − − − − − 1) Klor ile reaksiyona girmeyen tabiî fenoller hariç. µg C6H5OH/l Bor. − Su. 100 3) 2) 2) 3) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 25 0.1 10 0.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. mg NO3/l Nitritler. µg P2O5/l Florür.05 1 5 0.

− Kurşun borularõn kullanõldõğõ şebekelerde de suyun bir miktar akõtõlmasõndan sonra alõnacak numunelerde kurşun konsantrasyonu 50 µg/l’yi geçmemelidir.5 0.1 0. µg Cr/l Cõva.PCB’ler.ICS 13.5 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 5 50 50 1 50 50 10 10 Madde Arsenik. µg Hg/l Nikel.Toksik Maddeler Suda bulunabilecek toksik maddeler Çizelge 3’e uygun olmalõdõr.4 .1 0.1 0.Herbisitler.2. µg CN/l Krom. ÇİZELGE 3 . µg Se/l Pestisitler ve İlgili Ürünler.Yukarõdaki Maddelerin Toplamõ Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 5 50 50 1 50 50 10 10 1) 50 µg Pb/l değeri akan su için verilmiştir.1 0.060. her bir madde ayrõ ayrõ .1 0. her bir madde ayrõ ayrõ . µg Cd/l Siyanürler. Numunenin doğrudan veya bir miktar akõtõldõktan sonra alõnmasõ halinde. µg Ni/l 1) Kurşun µg Pb/l Antimon.Toksik Maddeler Sõnõf 1 Tavsiye Edilen Değer (GL) bir 0. 4 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1.1 0. µg/l . µg As/l Kadmiyum. µg Sb/l Selenyum. her madde ayrõ ayrõ .Organoklorlu İnsektisitler. kurşun konsantrasyonunun 100 µg/l’lik değeri sõk sõk veya önemli miktarda geçmesi durumunda tüketicinin etkilenmesini azaltmak için uygun tedbirler alõnmalõdõr.

22 °C’da 3) Kapalõ Kaplardaki Sular İçin Toplam Bakteri Sayõsõ. 3) MAC değeri. Sularõn tam bir mikrobiyolojik analizini yapmak gerekirse Çizelge 5’e ilâve olarak aşağõdaki patojenler için de deney yapõlmalõdõr: . bu değerlerden herhangi birisi devamlõ olarak aşõlõyorsa.Fekal bakteriofaglar. 5 .37°C’da 20 100 100 .37 °C’da 1) 2) 500 100 .Sular.Entero-virüsler.ICS 13.Toplam Bakteri Sayõsõ Sõnõf 1 Müsaade Tavsiye Edilen Edilebilecek Değer Maksimum (GL) Değer (MAC) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Özellik İçme ve Kullanma Sularõ (Kapalõ Kaplardaki Sular Hariç) İçin Toplam Bakteri Sayõsõ. 20 ml numunede 1) - 0 ÇTM < 1 0 ÇTM < 1 ÇTM ≤ 1 ÇTM ≤ 1 NOT .Mikroskopla görülebilecekler gibi diğer organizmalar. suyun işleme tesisinden ayrõldõğõ noktada önemli ölçüde düşük olmalõdõr. 1 mililitre numunede 1) 2) 40 10 .Parazitler.2. .Mikrobiyolojik Özellikler Sõnõf 1 Özellik Tavsiye Edilen Değer (GL) Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Çoklu Tüp Membran Metodu Süzme (ÇTM) Metodu 0 0 ÇTM < 1 ÇTM < 1 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Membran Süzme Metodu 0 0 Çoklu Tüp Metodu (ÇTM) ÇTM < 1 ÇTM < 1 − Toplam Koliformlar . kapalõ kap içerisinde sabit sõcaklõkta muhafaza edilen numune su ile 12 saat Içerisinde ölçülmelidir. 1) Yeterli sayõda numunenin deneye tâbi tutulmasõ şartõyla (% 95 uyumlu sonuçlar). 2) Ardõşõk numune alma sõrasõnda.Algler . . 1 mililitre numunede 5 20 20 . 44°C’da − Fekal Streptokok.22°C’da 1) Dezenfekte sular için karşõlõk gelen bu değerler. Sular aşağõdakileri ihtiva etmemelidir: . . 100 ml numunede Sülfit İndirgeyen Klostridia.060. 100 ml numunede.Patojenik stafilokok.Salmonella.Mikrobiyolojik Özellikler Suyun mikrobiyolojik özellikleri Çizelge 4 ve Çizelge 5’e uygun olmalõdõr.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. patojenik organizmalarõ ihtiva etmemelidir. bir kontrol yapõlmalõdõr. ÇİZELGE 4 . ÇİZELGE 5 . . 37°C’da − Fekal Koliformlar − 100 ml numunede.5 .

3 . suyun sodyum muhtevasõ Çizelge 1’de verilen MAC değerinden yüksek olabilir.2.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Konsantrasyon Değerleri Yumuşatõlmõş Sõnõf 1sular için gerekli konsantrasyon değerleri Çizelge 6’ya uygun olmalõdõr. 1.Suyun Radyoaktiflik Özelliği Sõnõf 1 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 1 (0. meq NaOH/l 1) Değişik sertlik birimleri arasõndaki dönüşüm faktörleri Ek’de verilmiştir. pCi/l (Bq/l) .ÖZELLİK.6 .Aşõrõ tâbiî sertlikteki sular.2.7 . ÇİZELGE 7 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerleri Özellik Değer.060. mg CaCO3/l 0.37) 10 (0.037) Özellik .ICS 13. pCi/l (Bq/l) Tavsiye Edilen Değer (GL) - 1.37) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 1 (0. ÇİZELGE 6 .Radyoaktiflik Özelliği Suyun radyoaktiflik özelliği Çizelge 7’ye uygun olmalõdõr. en çok 1) 150 Toplam Sertlik .5 Alkalilik.Alfa Aktivitesi. NOT.Beta Aktivitesi. Bununla birlikte insan sağlõğõnõn korunmasõ için sodyum muhtevasõnõn mümkün olduğu kadar düşük tutulmasõna özen gösterilmelidir.037) 10 (0. MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI Bu standardda belirtilen özellikler ile muayene ve deney madde numaralarõ Çizelge 8’de verilmiştir. 6 . tüketimden önce Çizelge 6’ya uygun olarak yumuşatõlõrsa.

2.2.2.2.2.3 2.3.6 2.2.3.3.4 1.4 1.1 2.11 2.3.3.2.2 1.3.4.3 1.3.8 2.3.4.3.3.3.2.2.2.2.3.3 1.3 1.7 2.3.2 1.2 2.2.4.2 1.3.2.7 2.3.2 1.3.2.2 1.2.3.2.5 2.6 2.2.3.3.3.3.3.3.18 2.1 1.3 1.3.3 1.3.ICS 13.3.2.8 2.16 2.5 2.4.3.2.2 1.4 1.2.3.3.3.3.4 2.3.15 2.2.9 2.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ÇİZELGE 8 .3.3 1.1 2.2.2.3 1.3.2.2.2.4 1.2.2 1.3.2.17 2.2 1.3 1.3.3 1.10 2.2 2.4 1.2.2.3.2.7 2.4 1.2.3.1 2.2.4.3 1.3.3 1.4 1.3.3 1.3.2 1.2.3.1 2.3.2. Muayene ve Deney Madde Numaralarõ Özellik Piyasaya Arz Organoleptik Özellikler Fizikokimyasal Özellikler − Sõcaklõk − pH − Renk − Bulanõklõk − İletkenlik − Klorürler − Serbest Klor − Sülfatlar − Kalsiyum − Magnezyum − Sodyum − Potasyum − Alüminyum − Kurutma Kalõntõsõ Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler − Nitratlar − Nitritler − Amonyum − Kjeldahl Azotu − Permanganat İndeksi − Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddeler − Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlar − Fenoller − Bor − Yüzey Aktif Maddeler − Demir − Mangan − Bakõr − Çinko − Fosfor − Florür − Askõda Katõ Madde − Baryum − Gümüş Toksik Maddeler − Arsenik − Kadmiyum − Siyanürler − Krom − Cõva − Nikel − Kurşun − Antimon − Selenyum − Pestisitler ve İlgili Ürünler Özellik Madde No 3 1.2 1.4.9 2.3.3.2.2.2 1.3.2.3.2 1.3.3.8 2.2.4.4 2.12 2.14 2.3.2.3.4.3.3 2.3.2 1.13 2.2.14 2.4 2.3.2.2.4 Muayene ve Deney Madde No 2.13 2.3.5 2.9 2.2.2.3 1.2.060.3 1.4 1.3 1.10 7 .2 2.2.3.Özellik.2.2.6 2.2.3 1.2.3.4.2.3 2.3 1.3.4 1.3 1.2.2.3.2.3.3.12 2.10 2.2 2.2.3 1.4.11 2.19 2.3.2.2 1.2.2.2.

7 Muayene ve Deney Madde No 2.3.5 1.2 2.3) verilen metotlarõn uygulanabileceği miktarda olmalõdõr.1. bakteriyolojik analize tabi tutulacak numune önce alõnmalõdõr.2.1 .4 2.NUMUNE ALMA.7.1 .5. MUAYENE VE DENEYLER 2.ICS 13.Tarih .) − Numunenin alõndõğõ .2.2.5.5.5 1.5 1. Aşağõda belirtilmeyen durumlarda.2. 8 . Aynõ kaynaktan her iki maksatla da numune alõnacak ise.Saat − Numuneyi alanõn kimliği − Numunenin.1.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Özellik Mikrobiyolojik Özellikler − Toplam Koliformlar − Fekal Koliformlar − Fekal Streptokok − Sülfit indirgeyen Klostridia Toplam Bakteri Sayõsõ − İçme ve Kullanma Sularõ İçin Toplam Bakteri Sayõsõ − Kapalõ Kaplardaki Sular İçin Toplam Bakteri Sayõsõ Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerleri − Toplam Sertlik − Alkalilik Radyoaktiflik .3.060.6. alõndõğõ yerdeki sõcaklõğõ − Numunede yapõlmasõ istenilen muayene ve deneyler − Muayene ve deney sonuçlarõnõn değerlendirilebilmesi için gerekli bilgiler − Numunenin alõndõğõ andaki hava şartlarõ ve hava sõcaklõğõ − Numunenin alõndõğõ yerdeki su seviyesi akõş hõzõ − Numuneyi korumak için uygulanan işlemler − Varsa diğer gerekli bilgiler.Beta Aktivitesi Özellik Madde No 1.6 2.3.3. herhangi bir anda bir yerdeki özelliklerin tespiti için tek bir yerden .5 2.7 1. Numune kabõna iliştirilecek bir etikete en az aşağõdaki bilgiler yazõlmalõdõr.2.2 .1 .1. kaynak suyu vb.2.5.3 2.Alfa Aktivitesi .1 2. numune ile en az üç kere çalkalanmalõ ve hava boşluğu kalmayacak şekilde doldurulmalõdõr.Genel Esaslar Fiziksel ve kimyasal analizler için alõnacak numunenin hacmi deneyler bölümünde (Madde 2. Bir yerden tek kõsõm halinde numune alõnmasõ durumunda temsili yer seçimi ve numune alma aşağõda anlatõldõğõ şekilde yapõlõr. ya aynõ zamanda farklõ yerlerden veya farklõ zamanlarda aynõ yerden alõnan kõsõmlarõn birleştirilmesiyle oluşturulabileceği gibi. 2.5 1.NUMUNE ALMA Numune alma ve koruma metotlarõ çok farklõ olduğundan kimyasal ve bakteriyolojik analizler için ayrõ numuneler alõnmalõdõr. tek kõsõm halinde de alõnabilir.3. polietilen tereftalat (PET).2 2 .1 2.3. polivinilklorür (PVC) veya polipropilenden yapõlmõş kaplara konulmalõ ve aynõ cins veya mantar.Numune Alma Yerlerinin Seçimi Numune alma yerlerinin seçimindeki temel prensip.3. − Numunenin tanõtõlmasõ (şebeke suyu. gibi uygun kapakla hava ile temasõ kesilecek şekilde kapatõlmalõdõr.5 1. toplam su kütlesini tam temsil edebilecek yerin bulunmasõdõr. plastik vb.1 2.6 1.Yere ilişkin ayrõntõlõ bilgi . Numune kaplarõ ve kapaklarõ çok iyi temizlenmeli.2.7.5.6 1.2. Numune.5.2. borosilikat cam. Numuneler polietilen. kauçuk.3.2.3.1. 2.3.1.Fiziksel ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma 2.5 1.2 2.6. TS 2536’da belirtilen hususlar geçerlidir.

2. Lâmine Karton Ambalâj. musluk tam açõlõr ve şebeke suyunu temsil eden suyun geldiğinden emin olununcaya kadar su akõtõlõr. Bu % 10’luk steril sodyum tiyosülfat çözeltisinden her bir şişeye 0. r bir tam sayõ değilse tam sayõya yuvarlatõlõr. Numune kabõ olarak. Su boşaltmada kullanõlan sistem kimyasal açõdan temiz olmalõdõr.1 ml olacak şekilde steril şartlarda konulur.2.1200 1201 . Herhangi bir birimden başlayarak 1. deneyler için gerekenden daha az su içeriyor ise numune sayõsõ en az deneylere yetecek miktarda artõrõlmalõdõr. bardak.1.. Bardak.……N şeklinde numaralanõr.Parti Büyüklüğü ve Alõnacak Numune Sayõsõ Parti Büyüklüğü ( N ) 500’e kadar 501 .Kuyu.3 . vb) içeren büyük ambalâj veya damacana sayõsõ parti büyüklüğü (N) kabul edilerek Çizelge 9’da karşõlõk gelen ( n ) değeri kadar büyük ambalaj veya damacana sistematik (NOT-1) olarak ayrõlõr. 9 .1. r (r=N) şeklinde sayõlõr.Çizelge 9’da verilen numune sayõsõ. kimyasal madde ve özellikle toksik maddelerin tespiti halinde daha sõk numune alõnmalõ ve analizler tekrarlanmalõdõr. Küçük debili kaynaklarda suyun çõktõğõ yere.……. tõraşlõ cam kapaklarla sõkõca kapatõlabilen renkli şişeler kullanõlõr. tat ve koku tayinleri haftada en az bir.1.350 ml numune yeterlidir.Numune alõnmak üzere ayrõlan büyük ambalâjlardan numune birimlerinin ayrõlmasõ: Muayeneye sunulan birimlerin sayõsõ parti büyüklüğü ( N ) kabul edilerek Çizelge 9’da karşõlõk gelen sayõda (n) numune.2 . ana depo çõkõşlarõ ve sisteme bağlõ temsilî musluklar numune alma noktasõ olarak seçilir. suyun kirliliğine bağlõ olup. renk. kimyasal madde tayinleri ise altõ ayda bir defa yapõlmalõdõr.3.ICS 13.2. ÇİZELGE 9 . Sayma ve ayõrma işlemi Çizelge 9’a göre ayrõlmasõ gereken numune sayõsõna ( n ) erişilinceye kadar sürdürülür.1 . NOT 2 . NOT 1 .3 . Çeşme.2.Dağõtõm Sistemlerinden Numune Alma Dağõtõm sistemine su veren tasfiye tesislerinin giriş ve çõkõşõ.3. 2. Musluğun bağlõ olduğu borunun çapõ ve uzunluğu dikkate alõnarak.1.2. . genellikle 100 ml .1.1.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.1. Sonra musluk kõsõlarak numune kabõ dikkatlice doldurulur. Klorlanmõş sulardan numune alõnacak ise şişe önce 180°C’da bir saat sterilize edilir. büyük debili ve göllenmiş kaynaklarda gözelerden birine.1. .Partiyi oluşturan birimler 1’den başlayarak 1. Sonra 100 ml’ye 10 mg hesabõyla sodyum tiyosülfat çözeltisi hazõrlanõr. 2. 120 °C’da 15 dakika sterilize edilir..1 .1. yukarõda numune alõnmak üzere ayrõlan ambalajlarõn her birinden ve çeşitli yerlerinden olmak üzere eşit miktarlarda alõnõr. r’inci birim numune olarak ayrõlõr. temiz bir boru yerleştirilip yeterince su akõtõldõktan sonra numune alõnõr.Numune olarak alõnacak damacana veya büyük ambalâjlarõn (kasalarõn) ayrõlmasõ: Muayeneye sunulan birimleri (şişe.1. Kaynak (Memba) ve Benzeri Yerlerden Numune Alma Bir pompa veya varsa musluk yardõmõyla buralarõ besleyen dip sularõnõn geldiğinden emin olununcaya kadar su boşaltõlõr. lamine karton.060.Bakteriyolojik Analizler İçin Numune Alma 2.2 .Şişe.Genel Esaslar Bakteriyolojik analizler için alõnacak numunenin miktarõ. Çizelge 9’da belirtildiği şekilde partiyi oluşturan birimlerin miktarõna göre karşõlarõnda belirtilen sayõda ve aşağõda belirtilen şekilde alõnõr. Numunelerde müsaade edilmeyen miktarlarda fiziksel özellik. Numune.2. Damacana ve Benzeri Ambalâjlardan Numune Alma Kaynak suyu işletmesinden bir günde tüketime sunulan aynõ ambalâjlõ sular bir parti sayõlõr.2.10000 10 000’den fazla Partiden Ayrõlacak Numune Sayõsõ (n) 13 20 32 50 2.Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Normal şartlarda bulanõklõk.

Göller.1.2. sistemin özellikleri ve sistemden su alan nüfusun yerleşim durumuna bağlõ olarak yapõlõr.1. Bu durumda numune şişesini ve numuneyi kirletmemeye çok dikkat etmek gerekir. Numune kabõ numune ile boyun kõsmõna kadar doldurulduktan sonra.2 . içinde hava kabarcõğõ kalmayacak şekilde sõkõca kapatõlõr. numune alma yeri olarak seçimi uygun değildir. Musluk tam açõlarak bağlõ bulunduğu boru hattõ temizlenir. ÇİZELGE 10 .1 .060. 2. 2.1.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Numune kabõ.2.3 . alt veya üst akõntõ üzerinde bir yerin.Dağõtõm Sistemlerinden Numune Alma Ana depo ile doğrudan ilgili olan musluk.1000000 81 .5 . numune aracõn ön tarafõndan alõnõr. her ay alõnmasõ gereken en az numune sayõsõ gösterilmiştir. Numune. numune alma yeri olarak seçilir. Damacana ve Benzerlerinden Numune Alma Madde 2. 2. Çeşme. kapağõ aleve tutulabilir. numune sistemden çõkõş noktasõndan alõnõr. Numuneler. dağõtõm sistemlerinden toplanmasõ gereken numune sayõsõ.Bakteriyolojik Analizler İçin Aylõk Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Sistemden Su Alan Numune Sayõsõ Nüfus 2000’e kadar 1 2001-5000 2 5001-10000 3-5 10001-50000 6-30 50001-100000 31-50 100001-500000 51-80 500001 .3’deki gibi alõnõr.3 . Kõyõya çok yakõn veya sisteme suyun alõndõğõ yerin çok uzağõnda. su ve çamur sõçratmadan dikkatle numune kabõ doldurulur.2. Sonra suyun akõş hõzõ ayarlanõr.1.Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Sularõn bakteriyolojik kirlenmesi hakkõnda doğru bilgi verebilmek için numune alma sõklõğõnõn çok iyi seçilmiş olmasõ gerekir. numune şişesine bir ağõrlõk bağlanõr ve daldõrõlarak doldurulur . el ile çalõşan bir pompanõn bulunduğu sistemden en az beş dakika pompalama yapõldõktan sonra alõnõr.2 . Bot veya benzeri bir araçla numune alõnõyorsa. numune.1’de anlatõlan esaslar bakteriyolojik analizler için numune alma yerlerinin seçimi ve numune alõnmasõnda da geçerlidir.160 Fazla olan her bir milyon Önceki grup üst sõnõr için + 50 1) Sistemden alõnacak numunelerin.2.120 1000001 . yüzeye yakõn bir derinlikten alõnõr. 2. 2.1.2. ayõn hangi zamanlarõnda ve sistemin nerelerinden alõnacağõ.2. Kaynak (Memba) ve Benzeri Yerlerden Numune Alma Numune.1. 2. Herhangi bir pompa sistemi yoksa. kapağõnõn kirlenmemesine ve elden kir bulaşmamasõna dikkat edilir.2. temsili numune alma yeri olarak seçilir. Depolar ve Sarnõçlardan Numune Alma Göle karõşan bir kirletici akõntõ varsa. Çizelge 10’da nüfusa göre.Numune Alma Yerlerinin Seçimi ve Numune Alma Madde 2.1.1.1. 1) 10 .Numune kabõ açõldõğõnda.2.Kuyu.2. numunenin alõnacağõ zamana kadar kapalõ muhafaza edilir. Kap açõldõğõnda. tam karõşõmõn olduğu yerden alõnõr.Şişe. Motorlu bir boşaltma sistemi varsa.2. 2.1. Analize kadar kapak hiç açõlmamalõdõr.2000000 121 . NOT . yüzeye yakõn yerlerden ve en çok 50 cm derinlikten alõnmalõdõr.Akarsu ve Akõntõlardan Numune Alma Suyun sisteme alõndõğõ yer.2.2.2.4 . sistemden su alan nüfusa göre tespit edilir. Her ay.ICS 13. Su sõzdõran ve etrafa su sõçratan musluklar numune alma yeri olarak seçilmezler.

20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. numune ağzõ sõkõca kapatõlabilen bir cam kaba alõnõr ve mümkün olan en kõsa zamanda laboratuvara getirilir.2 . 11 . acõ. Bulunan sonucun Madde 1. İşletme bölgesine hayvan girişi ve kaynak suyuna diğer sularõn karõşmasõ önlenmelidir. (TS ISO 3696) − Kullanõlan bütün reaktifler analitik saflõkta olmalõdõr.2 .Genel Kurallar − Deneylerde ve çözeltilerin hazõrlanmasõnda damõtõk su veya buna eşdeğer saflõkta su kullanõlmalõdõr. Bulunan sonuçlarõn Madde 3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. − Bütün tayinler en az iki numune ile ve paralel olarak yapõlmalõdõr.ICS 13.Renk Tayini Suyun rengi TS 6392’ye göre tayin edilir. indikatör çözeltileri ise TS 2104’e göre hazõrlanmalõdõr.1 . suyun bulunduğu yerde en az 5 kişi tarafõndan koklanarak.5°C yaklaşõmla ölçüm yapõlabilen bir termometre kullanõlarak numunenin alõndõğõ yerde ölçülür. küf. buruk ve diğer bozuk bir tat bulunup bulunmadõğõ ve tortu olup olmadõğõ tespit edilir.2 .2. bataklõk vb.3 .2. Bulunan sonucun Madde 1. 2.3.2.1 . deney sonuçlarõnõn hesaplanmasõnda gerekli düzeltmeler yapõlmalõdõr.2. amonyak.3. 2.1’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. En az 5 kişi tarafõndan muayene edilir.1 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.1.3 .2. Bulunan sonucun Madde 1.2.3. yosun. Sonuçlarõn Madde 1.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. gerektiğinde numune deriştirilmeli veya seyreltilmelidir.3.pH Tayini Suyun pH değeri TS 3263’e göre tayin edilir. tuzlu. standard çözeltiler TS 546’ya. Ayarlõ çözeltilerin konsantrasyonlarõnõn bu standardda belirtilenden farklõ olmasõ halinde.2.Ambalâj Muayenesi Su ambalâjlarõ bakõlarak ve hacimleri ölçülerek kontrol edilir. Numunenin alõndõğõ yerde 5 kişi bulunamadõğõ takdirde. Bu amaçla.3. hidrojen sülfür. ekşi. 2.MUAYENELER 2.Sõcaklõk Tayini Suyun sõcaklõğõ 0. 2. − Standard çözeltiler.3 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.DENEYLER 2. Çürük.060.2.Numunelerin Muhafazasõ ve Korunmasõ Numunelerin muhafazasõ ve korunmasõnda TS 5106’daki kurallar dikkate alõnmalõdõr. Kaynak sularõnõn beslendiği ve kaptaj yapõldõğõ yerler suyu her türlü kirlenmelerden koruyacak şekilde yapõlmõş olmalõdõr. kokular.2 . 2. deney metotlarõnda verilen konsantrasyon aralõklarõnda hazõrlanmalõ ve tayin edilen maddenin numunedeki miktarõ bu aralõğa ayarlanmalõdõr. − Deneylerde kullanõlan ve deney metotlarõnda nasõl hazõrlanacağõ belirtilmeyen ayarlõ çözeltiler TS 545’e. 2.2.Fizikokimyasal Özelliklerin Tayini 2.Organoleptik Özellik Muayenesi Sular. tadõlarak muayene edilir. − Deney hata sõnõrlarõ içerisinde birbirine uyarlõ sonuçlar veren iki paralel tayinin aritmetik ortalamasõ sonuç olarak kabul edilmelidir.

3.000 g hidrazinyum sülfat [(NH2)2. 100 ml’lik ölçülü balonda. 100 ml’lik ölçülü balonda su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr. Çözelti ΙΙ:10.4.3.2 .3.3.Bulanõklõk Tayini TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.1 . veya 2.3.3. Çözelti Ι: 1. 2.3.Cihaz ve Malzemeler 2.Spektrofotometre Yaklaşõk 420 nm dalga boyunda ölçüm yapõlabilen ve optik hücrelerinin õşõk yolu 1 cm veya daha uzun olan.4.3.2. Bu durumda.2.00 g hekzametilentetramin [(CH2)6.4 .2. Çözelti Ι. Dipte toplanan katõ kõsõm karõştõrõlmadan.4.4.2. 100 birimlik. Stok süspansiyondan (Madde 2.2.1) çözülür.2.3.3. Elde edilen bu stok süspansiyonun bulanõklõk şiddeti 400 birimdir.3. işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr. bulanõklõğõ giderilmiş suda çözülür.4. deney sonuçlarõ verilirken.2. NOT Kaolen süspansiyonu.3 . damõtõk su doğrudan kullanõlmalõ veya mevcut en sõk gözenekli süzgeç kağõdõndan süzülmelidir.3.Prensip Bulanõklõk bulanõklõğõ konsantrasyonuyla doğrusal olarak değişen ve uygun süspansiyon meydana getirebilen bir maddenin değişik konsantrasyonlardaki süspansiyonlarõ ile numunenin doğrudan karşõlaştõrõlmasõyla veya kolorimetrik olarak tayin edilir.2.3. 100 ml’lik ölçülü balona.Kaolen Süspansiyonu Yaklaşõk 5 g kaolen 1 litre suya ilave edilir.ICS 13.4.H2SO4]. NOT .Standard Süspansiyon. iyice çalkalandõktan sonra 24 saat dinlendirilir.2. sülfat ve 12 .2. Bu süspansiyon. işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.2.2.2.2.4 .0 ml alõnõr.Reaktifler 2.4.2 .2.3.3.Bulanõklõğõ Giderilmiş Su Bir miktar damõtõk su.Genel Laboratuvar Malzemeleri 2.3 . 2. 5.2) 25. 50 ml’lik. 100 ml’lik ölçülü balonda.3.3.3.Filtreli Fotometre Maksimum geçirgenliği yaklaşõk 420 nm dalga boyunda olan filtre takõlmõş ve optik hücrelerinin õşõk yolu 1 cm veya daha uzun olan.1 .1 .0 ml Çözelti Ι ve 5.4. deneyde kullanõlan suya uygulanan işlemler belirtilmelidir.3 .Nessler Tüpleri.4. uzun tip 2.4. her ay en az bir defa kontrol edilmeli ve önceki deneylerle aynõ sonuçlar elde edilebildiği takdirde kullanõlmalõdõr.3.Stok Süspansiyon.2.2. 25 °C ± 3 °C’da 24 saat bekletilir.4. üst kõsõmdaki süspansiyon başka bir balona aktarõlõr. 2.4. Süspansiyonun dayanõklõlõğõnõ artõrmak için 1 litre süspansiyona 1 g cõva (ΙΙ) klorür (HgCl2) ilave edilir ve iyice karõştõrõlõr. veya 2. Sonra işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.2.N4]. 2.3.1 .4.3.060.0 ml Çözelti ΙΙ konulur ve iyice karõştõrõlõr.20 2. gözenekleri 100 nm’den küçük olan bir membran filtreden süzülür ve ilk 200 ml’lik süzüntü atõlõr.100 nm veya daha küçük gözenekli membran filtre mevcut değilse. bulanõklõğõ giderilmiş suda (Madde 2. deneyin yapõldõğõ lâboratuvarda hidrazinyum hekzametilentetramin yoksa standard süspansiyon olarak kullanõlõr. Çözelti ΙΙ ve stok süspansiyon hazõrlandõktan sonra bir ay süreyle kullanõlabilir. 400 birimlik.2 .

5 .Kalibrasyon Süspansiyonlarõnõn Hazõrlanmasõ 9 adet Nessler tüpüne sõrasõ ile Çizelge 11’de gösterilen hacimlerde standard süspansiyon (Madde 2.4.2. beyaz bir zemin üzerine sõralanan ve alt-üst edilerek iyice karõştõrõlmõş kalibrasyon süspansiyonlarõyla karşõlaştõrõlõr.3. ml 0.2.2.3 .5 10.2.2 . 2.4.4.4 .4.2.2. Bu işlemden sonra her bir kalibrasyon süspansiyonun absorbansõ.2.1 . veya .4.3. 2.3. 2.3.3.0 7.4.0 2. olarak birim cinsinden verilir.4.5 15.2. bulunan değer seyreltme faktörü ile çarpõlõr. Numune seyreltilmiş ise.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.2.ICS 13.0 17.Nessler tüpleri ile tayinde.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.İletkenlik Tayini Suyun iletkenliği TS 9748 EN 27888’e göre tayin edilir.20 2. 2. Birim 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Deney numunesinin bulanõklõk şiddeti.3.3) konulur. yaklaşõk 420 nm dalga boyunda ölçülür.1 .0 Bulanõklõk Şiddeti. numunenin bulanõklõk şiddetine uygun kalibrasyon süspansiyonunun bulanõklõk birimi.2 .2).Kalibrasyon Süspansiyonlarõnõn Hazõrlanmasõnda Kullanõlacak Standard Süspansiyon Miktarlarõ Standard Süspansiyonun Hacmi.3.3. numune uygun oranda seyreltilir.Spektrofotometrik Ölçmeler Spektrofotometre (Madde 2.4.Klorür Tayini Klorür tayini TS 4164’e göre yapõlõr.2. kalibrasyon eğrisi yardõmõyla bulunan bulanõklõk birimi.0 12.Tayin 2.Nessler Tüpleri İle Tayin 50 ml numune bir Nessler tüpüne konularak.2.3.Spektrofotometrik veya Fotometrik Tayin Uygun miktarda numune kuru bir optik hücreye alõnarak yaklaşõk 420 nm dalda boyunda absorbansõ ölçülür.3. Bulunan sonucun Madde 1.2. bulanõklõğõ giderilmiş su ile sõfõr absorbansa ayarlanõr.4 .Kalibrasyon Eğrisinin Çizilmesi Her bir kalibrasyon süspansiyonunun absorbansõ düşey eksene ve bu değere karşõlõk gelen bulanõklõk şidddeti birim cinsinden yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi çizilir. Numunenin absorbansõ. Bulunan sonucun Madde 1.4. Bulunan sonucun Madde 1.6 . 13 .2.3. Bulanõklõğõ giderilmiş su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr. ÇİZELGE 11 .5 5.4.4.4.4.4.060. 2.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.5 20. . 2.5 .3.4.4. sõrasõ ile. bulanõklõk şiddeti 40 birim olan kalibrasyon süspansiyonunun absorbansõndan fazla ise.2.3.İşlem TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.4.Spektrofotometrik tayinde.

2.14.2.1.Kurutma Kalõntõsõ Tayini 2.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Alüminyum Tayini Alüminyum tayini TS 3662’ye göre yapõlõr. buharlaştõrma neticesinde hacim azaldõkça numunenin kalan kõsmõ ilâve edilir. soğutma ve tartma işlemlerine sabit tartõma ulaşõlõncaya kadar devam edilir.2.2.7 . mo = Buharlaştõrma kabõnõn kütlesi.1. 2.1.14. yaklaşõk 250 ml’lik.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. mg m1 = Kurutma işleminden sonra buharlaştõrma kabõ ve kalõntõnõn kütlesi.3.3.Buharlaştõrma Kabõ. porselen.11 .3. 14 .Cihaz ve Malzemeler 2.3.2.2. nikel.3. 2.3. silisyum vb. desikatörde soğutulur ve tartõlõr.2 .Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2.3. mg V = Numunenin hacmi.Magnezyum Tayini Magnezyum tayini TS 6228’e göre yapõlõr.3. den yapõlmõş. daha sonra (180±5)°C’daki etüvde kurutulur.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. Bulunan sonucun Madde 1.1 .3 . sõcaklõğõ (180±5)°C’da tutulabilen 2.3 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.14.Desikatör 2.2. ml dir.3. Kurutma.14 .14.İşlem (100-250) mg kalõntõ verebilecek miktarda yaklaşõk 200 ml-500 ml numune.2. platin. mg/l olarak aşağõdaki formülle hesaplanõr: m1 − m 0 V K= x1000 Burada.4 .Sodyum Tayini Sodyum tayini TS 4530’a göre yapõlõr.2.Sülfat Tayini Sülfat tayini TS 5095’e göre yapõlõr.Serbest Klor Tayini Serbest klor tayini TS 5489’a göre yapõlõr.10 . 2.8 .3.2.3.14. önceden (180±5)°C’da sabit tartõma getirilmiş buharlaştõrma kabõna konularak buhar banyosunda kuruluğa kadar bularlaştõrõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.13 .3.2. 2.9 . Numunenin tamamõ buharlaştõrma kabõna bir defada konulamaz ise. 2.2.ICS 13. Bulunan sonucun Madde 1.2.2.2.Kalsiyum Tayini Kalsiyum tayini TS 6228’e göre yapõlõr.14.Potasyum Tayini Potasyum tayini TS 4530’a göre yapõlõr.1.3.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Kurutma kalõntõsõ (K).2.060. Bulunan sonucun Madde 1. 2.2. 2.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. Buharlaştõrma kabõ ve muhtevasõ.Etüv.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.1 .3. 2.2.2 .2.3.14. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.12.2.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. 2.

3. çapõ 7. Bulunan sonucun Madde 1.2. Bulunan sonucun Madde 1.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.953 cm derinliğinde dar ve uzun yivli ve 7.3. iki adet.3.3.5 mg O2/l den fazla organik ve yükseltgenebilen inorganik maddeler eşdeğeri gösteren sulara uygulanõr.Cihaz ve Malzemeler 2. Bu deney TS 2789’a göre kimyasal oksijen ihtiyacõ 3. Şekilde gösterilen adsorpsiyon kolonu aşağõdaki kõsõmlardan meydana gelmiştir. − Cam boru (a). 2.3.2 . Kolondan alõnan organik madde yüklü aktif karbon uygun şartlarda kurutulduktan sonra.2 . 2.Permanganat İndeksi Tayini Permanganat indeksi tayini TS 6288’e göre yapõlõr.3. iki adet.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Bulunan sonucun Madde 1.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddelerin Tayini Bu metotla ancak aktif karbonda adsorplanabilen ve aktif karbondan kloroform ile ekstrakte edilebilen organik madde muhtevasõ tayin edilebilir. 0. Numunedeki kloroform ekstraktõ muhtevasõ kalõntõ tartõlarak tayin edilir.62 cm ve uzunluğu 45. Bu kolon yerine aynõ imkanlarõ sağlayan başka kolonlar da kullanõlabilir.905 cm. Bulunan sonucun Madde 1. − Sõzdõrmaz contalar ( d ).3.62 cm’lik boru için − Flanşlar ( c ).6.3. 9. aktif karbonun adsorplayabildiği organik maddeler kolonda tutulurlar. 15 .Adsorpsiyon Kolonu Şekil 1. iki adet.Nitrat Tayini Nitrat tayini TS 3308’e göre yapõlõr. iki adet.Nitrit Tayini Nitrit tayini TS 7526 EN 26777’ye göre yapõlõr.Prensip Aktif karbon çoğu organik maddeleri adsorplar.2. 0.259 mm göz açõklõğõnda.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.b’de bu deney için uygun bir kolon gösterilmiştir. Bulunan sonucun Madde 1.3.875 cm çapõnda.a ve Şekil 1. 2.3.525 cm çapõnda ve 15. muhafazasõ 0.3. 2.1 . 2. Bulunan sonucun Madde 1. Soxhlet cihazõnda kloroform ile ekstrakte edilir.3.6 .2. nipelin merkezdeki deliğe yerleştirilmesine uygun.62 cm’lik boru için.6. − Paslanmaz çelikten yapõlmõş elekler ( e ).ICS 13. Çünkü organik maddelerin tamamõ aktif karbon tarafõndan adsorplanamayabilir ve aktif karbonun adsorpladõğõ organik maddelerin tamamõ da kloroform ile ekstrakte edilemeyebilir.794 cm çapõnda üç delikli. 0.6.3.62 cm delikli.Kjeldahl Azotu Tayini Kjeldahl azotu tayini TS 7924’e göre yapõlõr. Flanşa uyacak şekilde 0.72 cm − Asbest contalar (b). iki adet. 7.3.3 . darasõ belli küçük bir beherde kuruluğa kadar buharlaştõrõlõr.1 .3.3 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. 7.Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2. kauçuktan yapõlmõş.3.Amonyum Tayini Amonyum tayini TS 7159’a göre yapõlõr.635 cm kalõnlõğõnda.060.476 cm x 1.2 . Kloroform.3.2. 2. Bu metotla toplam organik madde muhtevasõ tayin edilemez.1 .Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddelerin Tayini 2. Metodun uygulanabilirliği ve duyarlõğõ aktif karbon kolonundan geçirilen suyun miktarõna bağlõdõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2.4 .3. 2.5 . − Pirinc levhalar ( f ).3.6. borosilikat camdan. Belirli hacimde su aktif karbon kolonundan geçirilerek.2.3.3.

54 mm .3.159 cm ve çapõ 8.6.0.0.365 mm tane iriliğinde Bu deneyde kullanõlacak aktif karbonun.1 .2.43 cm yüksekliğinde 1.3 .3.86 cm yüksekliğinde 0.5 .3. Bağlantõlar yapõlmadan önce sõrasõyla gaz yağõ ve deterjanla temizlenmeli ve sonra damõtõk su ile durulanmalõdõr.6 kPa 2. − Galvanize nipeller (g).6 .3.62 cm. Bu amaçla.ICS 13.4 .3. Adsorpsiyon kolonuna ve sisteme tutturulmak için iki ucuna yiv açõlmõş.3. kullanõlmadan önce kirlilik deneyi yapõlmalõdõr.3. aktif karbon doldurulurken kolon hafifçe titretilmelidir.Su Sayacõ. 2.1 . Cam borunun içine 11.2) ile ekstrakte edilir ve organik maddeler uzaklaştõrõlõr. bu aktif karbon kõsõmlarõnõn alõndõğõ ambalajlardaki aktif karbonlar bu deneyde kullanõlabilir. 3 litrelik damõtma balonu olan . 2.7 .Soxhlet cihazõ.810 mm’lik aktif karbonun kalõntõsõ 40 mg ve 0.3.365 mm’ lik karbon Soxhlete konulur ve ekstrakte edilir.6. Yaklaşõk dakikada 1 litre hõzla 1000 litre civarõnda su geçirilir. 2. 2.Ceketli õsõtõcõ. − Numunenin Kolondan Geçirilmesi İnce aktif karbon tanelerinin sürüklenmesini önlemek için. Sonra istenen akõş hõzõna ayarlanõr.54 mm .3. iki adet.3. Şekil 1.54 mm . gösterge basõncõ 275.3. 3 litrelik.4 .3. 1. ev tipi. 6 adet. damõtma balonunda geriye kalan 30-40 ml’lik kõsõm damõtõlmamalõ ve bu kõsõm atõlmalõdõr.3.6. 2. − Düzeneğin bağlantõlarõ yapõlõrken organik kirleticilerden kaçõnmak gerekir.810 mm’ lik aktif karbon ile doldurulur ve kloroform (Madde 2.6.43 cm yüksekliğinde 1.54 mm . 1 litre/dakika’ya kadar besleme yapabilen. Kalõntõ kurutulduktan sonra tartõlõr ve kütlesi kaydedilir.3.08 cm.6.Adsorpsiyon Düzeneğinin Hazõrlanmasõ.3. adsorpsiyon düzeneğine monte edilir.905 cmx7. 1.6. 1. Su sayacõnõn çalõşõp çalõşmadõğõ kontrol edilir.Akõş Kontrol Valfi.3 .2 .4.0.3. 1 litre kloroformdan.3.6.3. Bunun için önce Soxhlet cihazõnõn yan kolonu 154 mm .3.2) ile ekstrakte edilir.360 mm’lik ve son olarak 11.3.365 mm’lik aktif karbonun kalõntõsõ 20 mg dan az ise.6.3.2. 0. Ekstraksiyon işlemi tamamlandõktan sonra. − Alüminyum civatalar ve vidalar ( h ). 22.2.59 cm’lik.794 cm çapõnda üç delikli.b Cam borunun alt bağlantõlarõ yapõldõktan sonra.573 cm) açõlmõş. Cam borunun üst bağlantõlarõ da tamamlandõktan sonra adsorpsiyon düzeneği deneye hazõr hale getirilmiş demektir.3. Flânşla çakõşacak şekilde 0.Aktif Karbon.a ve Şekil 1.Reaktifler 2. Akõş hõzõndaki küçük değişiklikler dikkate alõnmayabilir.Kloroform (CHCI3) Kullanõlmadan önce damõtõlmalõdõr. Kalõntõ kurutulur ve tartõlõr. 16 .3.060.Cam pamuğu Kullanõlmadan önce Soxhlet cihazõna konulur ve bir kaç defa sifon yapõlarak kloroform (Madde 2.3.3.2. kolondan önce yavaş olarak birkaç dakika su geçirilir.0. Adsorpsiyon kolonunu tutturmak için.3.3.İşlem 2.810 mm ve 0.794 cm x 5. damõtma balonundaki kloroform damõtõlõr.6.3.6.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 − Sõzõntõlarõ önlemek için levhanõn içine daire şeklinde yiv (derinliği ve genişliği 0. Boşluk kalmamasõ için.6. 1.810 mm’lik aktif karbon doldurulur.0.Elektrikli Isõtõcõ 2.6.8 . Sonra aynõ şekilde 0.810 mm’lik.2. boru bağlantõlarõnda sõzdõrmazlõğõ temin için politetrafloroetilen (PTFE) şerit veya sülüğen (kõrmõzõ kurşun oksit) tozu ile su karõşõmõndan hazõrlanmõş bulamaç kullanõlmalõdõr.3. 2. Bağlantõlarõn sõzdõrmaz bir şekilde yapõlmasõna dikkat edilmelidir.Basõnç Kontrol Valfi.6.2. 2.3.Ekstraksiyon Düzeneği. Şekil 2 . Boşluklarõ gidermek için aktif karbon bastõrõlmalõdõr.

a’daki sistemin su sayacõndan okunan ve aktif korbon kolonundan geçen toplam numune hacmi.7 . kloroform ile ekstraksiyon işlemine hazõrdõr.Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlarõn Tayini Çözünmüş veya emülsifiye hidrokarbonlarõn tayini TS 9093’e göre yapõlõr.3. Aktif karbonun üst seviyesine kadar oldukça hõzlõ bir şekilde kloroform doldurulur.3 . Darasõ alõnmõş. Ekstraksiyon işlemi sõrasõnda ve ilk sifon hareketinden sonra aşõrõ õsõnmalarõ ve sõçramalarõ önlemek için destilasyon balonu hafifçe sallanmalõdõr.4. Organik buharlardan ve diğer kirletici kaynaklardan korunmalõdõr. Hemen ekstraksiyona başlanmayacak ise. Aşõrõ õsõtmamaya dikkat edilerek. mg/l cinsinden aşağõdaki formül ile hesaplanõr: C= m − (n / 2) V Burada. l n = Deneyde kullanõlan her iki tane iriliğindeki aktif karbon ambalâjlarõndan alõnan kõsõmlarõn. Bulunan sonucun Madde 1.4.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Sudaki kloroformla ekstrakte edilebilen maddeler (C). Ekstraksiyon ünitesi kendiliğinden sifon hareketi yapmayabilir. mg dõr. Aktif karbon.2. serbestçe akabilir duruma gelince kurumuş kabul edilir. 35 saat süreyle ekstraksiyon işlemine devam edilir. aktif karbonun konulacağõ yan kolonun dibindeki delikli cam disk kaldõrõlõr.ICS 13. Kapta kloroform kalõp kalmadõğõ koklanarak anlaşõlõr. ekstraksiyon kolonuna basõnç uygulanarak sifon hareketi başlatõlõr. Kurutulmuş karbon. Damõtma balonu Soxhlet düzeneğinden ayrõlõr.3.Aktif Karbonun Kurutulmasõ Yeterli miktarda su geçirildikten sonra adsorpsiyon kolonunun alt ve üst bağlantõlarõ sökülerek cam boru düzenekten ayõrõlõr. tüpe veya şişeye kantitatif olarak aktarõlõr.3. Kapağõ açõk tutularak kuruluğa kadar buharlaştõrõlõr. Biraz nem kalsa bile daha sonraki işlemler sõrasõnda kaybolacaktõr. organik madde kayõplarõnõ önlemek için eser miktarda kloroformun kalmasõ tercih edilir. m = Toplam kalõntõ kütlesi mg V = Şekil 1. Ekstraksiyon işlemi tamamlandõktan sonra. Islak aktif karbonla reaksiyona girdikleri için alüminyum veya galvanize metallerden yapõlmõş tepsiler kullanõlmamalõdõr.2. Aktif karbon temiz bir ortamda kurutulur. kloroform ile ekstraksiyonlarõ neticesinde elde edilen kalõntõ kütlelerinin toplamõ. balonda yaklaşõk 250 ml kloroform kalana kadar damõtõlõr.060. Damõtma ürünü cam pamuğu üzerinden kantitatif olarak 300 ml’lik bir erlene süzülür. sifon hareketi yaptõrõlarak kolondaki kloroform destilâsyon kolonuna geçirilir.3. Sifon hareketi başlayana kadar kloroform ilavesine devam edilir. 2.3.3.6. İnce taneli aktif karbonun kaynama balonuna geçmesini engelemek için ince bir tabaka halinde cam pamuğu yerleştirilir. Tamamen kurutmak yerine. Bu sõrada õsõtõlmamalõdõr.5 .3. Kaynama kolonuna yeterli miktarda cam boncuk veya başka malzemeden yapõlmõş kaynama taşõ konulur.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.6. Soğutma suyu akõşõ başlatõldõktan sonra. kurutmak için bir bakõr veya cam tepsi üzerine ince bir tabaka halinde yayõlõr. Üzerine organik madde yüklü aktif karbonun tamamõ doldurulur. Düzenli sifonlama gerekli olmamakla beraber. 17 .6. kullanõlmamõş aktif karbon görünümünü alõp. Bulunan sonucun Madde 1. Aktif karbonun daha kõsa sürede kurutulmasõ için tepsinin üzerinden 35°C-40°C’da sõcak hava geçirilir. 2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Borunun içindeki organik madde yüklü aktif karbon. Hõzlõ buharlaştõrmanõn temini için erlene temiz hava gönderilebilir.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2 . õsõtõcõ çalõştõrõlõr. Daha sõcak hava gönderilmemelidir. Kurutma sõrasõnda uçuşma olmamasõna dikkat edilmelidir. hava almayacak şekilde kapağõ sõkõca kapatõlabilen bir kapta saklanmalõdõr. Bir buhar banyosu üzerinde 15 ml-20 ml kalana kadar buharlaştõrõlõr. Sifon hareketi tamamlandõktan sonra ekstraksiyon kolonu tekrar kloroform ile doldurulur.Aktif Karbonun Kloroformla Ekstraksiyonu Soxhlet cihazõnõn.3. 2. kütlesi mümkün olduğu kadar az olan küçük bir behere.

3.1 pH değerinde.3.2 . politetrafloroetilen (PTFE) musluklu 2.3.3 .9±0.2.Ara Stok Fenol Çözeltisi.3. Erlenin kapağõ kapatõlõr ve 10 dakika bekletilir. 2.3.8.3 . 4-aminoantipirinle renkli kompleks meydana getirir.ICS 13. 2. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş suda çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir. Bu çözeltinin konsantrasyonu aşağõda belirtildiği şekilde belirlenir: 500 ml’lik cam kapaklõ bir erlendeki 100 ml suya 50.3. sonra yaklaşõk 1 g potasyum iyodür ilâve edilir.3. damõtõk su ve 10.8. daimi renk elde edilinceye kadar 10.8. ml V2= Fenol çözeltisine ilave edilen bromat-bromür çözeltisi hacminin onda biri. ml dir. V1= Tanõk çözeltinin titrasyonunda harcanan tiyosülfat çözeltisi hacmi.3.3. 2.0 ml stok fenol çözeltisi ve 10.pH metre 2.Süzgeç Kâğõdõ Buchner tipi süzme hunileri ve susuz sodyum sülfat yerine. 18 . 10.2. Bu çözelti kullanõlacağõ gün hazõrlanmalõdõr. Tamamen aynõ şartlarda.3.3.00 g fenol.Ayõrma Hunileri. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş su ile 1000 ml’ye seyreltilir.8 . Tanõk çözelti ve stok fenol çözeltisi kullanõlarak hazõrlanan çözelti (fenol çözeltisi). mg fenol/l olarak aşağõdaki formülle hesaplanõr.1 .3.0 ml 0.2 . 7.8.Spektrofotometre Yaklaşõk 460 nm dalga boyunda ölçüm yapõlabilen ve optik hücrelerinin õşõk yolu (1-10) cm olan. C = 7.2. 2. 1000 ml’lik.2 .20 2.3.060.2.3.0 µg fenol/ml’lik 10.3.Süzme Hunileri.Prensip Numunenin damõtõlmasõyla uçucu olmayan maddelerden ayrõlan fenoller.8.025 N sodyum tiyasülfat çözeltisi ile nişasta indikatör çözeltisi varlõğõnda titre edilir.3.2.Reaktifler Bütün reaktifler fenol ve klor ihtiva etmeyen damõtõk su ile hazõrlanmalõdõr. Hemen 5 ml konsantre hidroklorik asit katõlõr ve dikkatlice karõştõrõlõr.3. kloroform ekstraktõnõn süzülmesi amacõyla kullanõlabilir.3. Serbest bromdan kaynaklanan kahverengi renk kaybolursa. Stok fenol çözeltisinin konsantrasyonu ( C ). 0.3.8.3.4 .Fenol Tayini TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.1 .8.2.8. Bu metotla 1. ml V3= Fenol çözeltisinin titrasyonunda harcanan tiyosülfat çözeltisinin hacmi.8.3.3. 2.1 N bromat bromür çözeltisi ilave edilir.3.1 N bromat-bromür çözeltisi kullanõlarak bir tanõk çözelti hazõrlanõr.6 .Cihaz ve Malzemeler 2.842 [(V xV ) − V ] 1 2 3 Burada. Stok fenol çözeltisinin litrede 1000 mg fenol ihtiva etmesi halinde genellikle bromat-bromür çözeltisinden 10 ml’lik dört kõsõm yeterlidir.Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2. Renkli kompleks sulu çözeltiden kloroform (CHCI3) ile ekstrakte edilir ve 460 nm dalga boyunda absorbansõ ölçülür. Buchner tipi 2.8.0 ml 0.0 ml stok fenol çözeltisi.1 .Stok Fenol Çözeltisi 1. cam kapaklõ.0 µg/l’den daha fazla fenol konsantrasyonu tayin edilebilir.3.8.0 ml’lik kõsõmlar halinde bromat-bromür çözeltisi ilâve edilir.5 .3.

2 g salisilik asit.4 . iyice karõştõrõlõr. pH değeri 6. Çözelti gerekirse süzülür ve kahverengi renkli cam şişede muhafaza edilir. 2.3.4 g katõ sodyum hidroksit (NaOH) ilâve edilir. 10 g potasyum bromür (KBr) kristali ilâve edilir.0 ml aminoantipirin çözeltisi ilâve edilir.3. 2. 20 cm’lik hücre için 50 ml çözelti kullanõlarak.3.Potasyum Ferrisiyanür Çözeltisi 8. yaklaşõk ρ=1.0 ml ara stok çözeltisi. Çözelti 1 litrelik ayõrma hunisine aktarõlõr. Kloroformun kalan kõsmõ ayõrma hunisine ilave edilir.19 g/ml 2.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.6 .8.10. granül halinde.8 olmalõdõr.3.0 µg fenol/ml’lik 50. 1000 ml’ye seyreltilir ve ayarlanõr.11 .3. 10 defa daha çalkalanõr ve kloroformun ayrõlmasõ için tekrar beklenir ve kloroform fazõ ayrõlõr. 3.3.7 .3.30. Bu çözelti hazõrlandõktan sonra 2 saat içinde kullanõlmalõdõr.ICS 13.4. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş su ile 500 ml’e seyreltilir. Numune çözeltisi.1’a ayarlanõr. iyice karõştõrõlõr ve renk gelişimi için 3 dakika bekletilir.3.10 .4 .9±0. 1-5 cm’lik hücreler için 25 ml.0 ml potasyum ferrisiyanür çözeltisi ilave edilir.5 . 100 ml sõcak suda çözülür.3.3.3.3.3. susuz. 0.13 .Kloroform (CHCI3) 2.3.3.8.10 N 2.5 N amonyak çözeltisi ilâve edilir ve fosfat tampon çözeltisi ile pH değeri 7.Sodyum Sülfat (Na2SO4).3.3.8.3. 1.8. 1. 3. Her bir kloroform ekstraktõ süzgeç kağõdõndan veya 5 g susuz sodyum sülfat tabakasõ 19 . 2.3.40 ve 50 µg fenol ihtiva edecek şekilde 500 ml’lik fenol standard çözeltileri (kalibrasyon çözeltileri) hazõrlanõr.8 . 0. konsantre.3.8.3 .5 N 35 ml konsantre amonyak su ile 1 litreye seyreltilir.12 .3. 2.Nişasta İndikatör Çözeltisi Sulu çözelti veya nişasta tozu karõşõmõ kullanõlabilir.784 g susuz potasyum bromat (KBrO3) suda çözülür.20.8.3.Amonyak Çözeltisi.3. 0. Sulu çözelti hazõrlamak için 2 g çözünebilir nişasta ve koruyucu olarak 0. 2.8. 2.Standard Fenol Çözeltisi.8. Bu çözelti hazõrlandõktan sonra bir hafta süreyle kullanõlabilir.3.3.3. kristal 2.Aminoantipirin Çözeltisi 2. tanõk çözelti ve kalibrasyon çözeltilerine aşağõdaki işlemler uygulanõr: Çözeltiye.8.8. Yaklaşõk 10 ml fosfat tampon çözeltisi gereklidir.İşlem 500 ml numune veya 50 µg’dan daha fazla fenol ihtiva etmeyecek miktarda ( V ml) 500 ml’ye seyreltilmiş numune 1 litrelik bir behere konulur (numune çözeltisi).0 ml 0.3.3.Bromat-Bromür Çözeltisi.3. Bu çözelti kullanõlacağõ gün hazõrlanmalõdõr.Fosfat Tampon Çözeltisi 104.3.3. 2. 2.3.9 .Sodyum Tiyosülfat Çözeltisi.3.0 g 4-aminoantipirin suda çözülür ve 100 ml’ye seyreltilir.8.0 g potasyum ferrisiyanür [K3Fe (CN6] suda çözülür ve 100 ml’ye seyreltilir.5 g K2HPO4 ve 72. Ayõrma hunisine yukarõda belirtilen CHCI3 miktarõnõn yarõsõ ilâve edilir ve en az 10 defa çalkalanõr.060.5 ml 6 N sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi veya 0. 12. CHCI3’ün ayrõlmasõ için beklenir ve kloroform fazõ ayrõlõr. Çözelti berrak ve açõk sarõ renkli olmalõdõr.8.3.3 g KH2PO4 suda çözülür ve 1 litreye seyreltilir.3 . çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir.3.3.8.Potasyum İyodür (KI).205 g sodyum tiyosülfat (Na2S2O3 5 H2O) suda çözülür.3. CHCI3 ile hemen ekstrakte edilir. 2.Hidroklorik Asit.3. Çözelti. ayarlõ 6.025 N. 500 ml damõtõk su (tanõk çözelti) ve 5.

9 .3.11 .2. Bulunan sonucun Madde 1.Arsenik Tayini Arsenik tayini TS 8483’e göre yapõlõr.Gümüş Tayini Gümüş tayini TS 8089’a göre yapõlõr.1 . 2.3. absorbans ölçümü için temiz hücreler içerisinde toplanõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2. 2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. Numunenin ve kalibrasyon çözeltilerinin absorbansõ. 2.3.Baryum Tayini Baryum tayini TS 4235’e göre yapõlõr.3. 2.12 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. 2.79 ile çarpõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3. µg/l olarak.Bakõr Tayini Bakõr tayini TS 6290’a göre yapõlõr. daha fazla kloroform ilave edilmez. 2.2.8.2. Bulunan sonucun Madde 1.3. Bulunan sonucun Madde 1.2.5 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan değer.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 bulunduran süzme hunisinden süzülür.4.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.3.16 .3.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Numunedeki fenol ( F ). Mikrogram fenol konsantrasyonuna karşõ absorbans değerleri grafiğe geçirilir. 2.2.Demir Tayini Demir tayini TS 8087’ye göre yapõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.3.Toksik Maddelerin Tayini 2. ml dir.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3. m = Kalibrasyon grafiğinden bulunan numunedeki fenol miktarõ µg V = Numunenin orijinal hacmi.Florür Tayini Florür tayini TS 4234’e göre tayin edilir.2.2. 2.Askõda Katõ Madde Tayini Askõda katõ madde tayini TS 7094’e göre yapõlõr.13 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. aşağõdaki formülle hesaplanõr: F= Burada.3.2. 2.Mangan Tayini Mangan tayini TS 8090’a göre yapõlõr. 20 .3. 2. Bulunan sonucun Madde 1. 2. Bulunan sonucun Madde 1.060. Bulunan sonucun Madde 1.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.15 .3.Fosfor Tayini Fosfor tayini TS 4082’ye göre yapõlõr.2.18 .ICS 13.3. 2.3.10 . Kurutulmuş ekstraktlar.3.3.Yüzey Aktif Maddelerin Tayini Yüzey aktif maddelerin tayini TS 6550 EN 903’e göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.Çinko Tayini Çinko tayini TS 6290’a göre yapõlõr.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.Bor Tayini Bor tayini TS 8121’e göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.14 .3.3.3. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.3. tanõk deney çözeltisine karşõ 460 nm’de okunur.17 .3.4 . dodesil benzen sülfonik asit sodyum tuzunun loril sülfata dönüşüm faktörü olan 0.19 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.

Krom Tayini Krom tayini TS 8072’ye göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.Nikel Tayini Nikel tayini TS 6290’a göre yapõlõr. 2.Toplam Sertlik Tayini Suyun toplam sertliği TS 4474’e göre tayin edilir.3. Bulunan sonucun Madde 1.060. 2.4.3.4 .2.Toplam Bakteri Sayõsõ Tayini Toplam bakteri sayõsõ tayini TS 9924’e göre yapõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.5 .ICS 13.2. 2.4.Antimon Tayini Antimon tayini TS 4205’e göre yapõlõr. 21 .2.1 .2.5. 2.3. 2.3 . Bulunan sonucun Madde 1.4.Pestisitler ve İlgili Ürünlerin Tayini Organoklorlu insektisitler TS 2627’ye göre.3.2.Sülfit İndirgeyen Klostridia Tayini Sülfit indirgeyen klostridia tayini TS 8019 ve TS 8020’ye göre yapõlõr.4.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. herbisitler ise TS 7699’a göre tayin edilir. 2.3.3.9 .3.Siyanür Tayini Siyanür tayini TS 5974’e göre yapõlõr.3.2.3.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. Bulunan sonuçlarõn Madde 1.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Toplam Koliform Tayini Toplam koliform tayini ISO 9308-1 ve ISO 9308-2’ye göre yapõlõr.Fekal Koliform Tayini Fekal koliform tayini.1 .4.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2. 2.3.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2 .4. 2.3 . Bulunan sonucun Madde 1.7 .3.4 . Bulunan sonucun Madde 1.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerlerinin Tayini 2.5.8 . 2.4.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2. Bulunan sonucun Madde 1.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. poliklorlanmõş bifeniller (PCB’ler) ISO 6468’e göre.3.3. Bulunan sonucun Madde 1.5.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Kurşun Tayini Kurşun tayini TS 6290’a göre yapõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.4.5 .4. Bulunan sonucun Madde 1.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Mikrobiyolojik Özelliklerin Tayini 2.Selenyum Tayini Selenyum tayini TS 8088’e göre yapõlõr.10 .3.2.2.6 . Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.2. Bulunan sonucun Madde 1.6.6 .4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Kadmiyum Tayini Kadmiyum tayini TS 6290’a göre yapõlõr. 2. Bulunan sonucun Madde 1.5.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.6’ya uygun olup olmadõğõna bakõlõr.5.2.2.Civa Tayini Civa tayini TS 2537’ye göre yapõlõr. 2.2.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.5 .2. ISO 9308-1 ve ISO 9308-2’ye göre yapõlõr. 2.Fekal Streptokok Tayini Fekal streptokok tayini ISO 7899-1 ve ISO 7899-2’ye göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.3.2 .2.

polikarbonat. − Deneyde uygulanan standardlarõn numaralarõ.1 .7’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. − Deney sonuçlarõnõ değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarõnõ gidermek üzere alõnan tedbirler. 3. Bulunan sonucun Madde 1.2’de belirtilen müsaade edilebilecek maksimum konsantrasyon değerinden fazla olmasõ halinde numunenin alõndõğõ parti standarda aykõrõ sayõlõr. Sõnõf 2 sular ise Madde 3. PET vb.2 .ICS 13. adresi veya tescilli markasõ (ambalâjõn kapaklõ olmasõ halinde bu bilgi kapağa da yazõlmalõdõr.3.1’e uygun ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilir.Radyoaktiflik Tayini 2. Birden fazla ambalâjõn şeffaf bir malzeme ile (naylon vb. − Depolama şartlarõ.060. 2.6. 2.5 . Geiger sayacõ olan bir yerde (tercihen bir nükleer laboratuvarda) tayin ettirilir.Beta Aktivitesi Tayini Numunenin beta aktivitesi.Alfa Aktivitesi Tayini Numunenin alfa aktivitesi.DENEY RAPORU Deney raporunda en az aşağõdaki bilgiler bulunmalõdõr: − Deneyin yapõldõğõ yerin ve lâboratuvarõn adõ ile.). − Suyun kaynağõnõn adõ. − Bu standardõn işaret ve numarasõ (TS 266). 3 . görev ve meslekleri.7. Bulunan sonucun Madde 1.2 . Madde 2.4 .3’de belirtilen deneyler uygulandõğõnda elde edilen sonuçlarõn her birinin. − Suyun hacmi (ml veya L olarak). cam.2. − Uygulanan deney metotlarõnda belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen fakat muayene ve deneyde yer almõş olan işlemler.3.Alkalilik Tayini Suyun alkaliliği TS 3790’a göre tayin edilir. sintilasyon sayacõ olan bir yerde (tercihen bir nükleer laboratuvarda) tayin ettirilir.1 .AMBALAJLAMA Sõnõf 2 sular plâstik (PVC.PİYASAYA ARZ Sõnõf 1 sular ambalâjsõz olarak (dağõtõm sistemleri ile).7 . − Suyun dolum ve son kullanma tarihleri (etiket veya ambalâjõn uygun bir yerinde).7.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. 2.DEĞERLENDİRME Madde 2.6’ya uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3. − Firmanõn kõsa adõ.1 ve Madde 3’e uygun olmamasõ ve Madde 2. Bulunan sonucun Madde 1.2 .2. − Deney tarihi. Madde 1.) kaplanmasõ veya tekrar ambalâjlanmasõ durumunda etiket bilgileri tekrar yazõlmayabilir.7’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. lamine karton gibi suyun fiziksel ve kimyasal yapõsõnõ değiştirmeyen ve su ile etkileşmeyen ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilir.İŞARETLEME Sõnõf 2 sularõn konulduğu ambalâjlar üzerine en az aşağõdaki bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazõlmõş olmalõdõr.1’e göre alõnan numunelerin her biri için. 22 . 3. Bardak şeklindeki ambalâjlarda etiket bilgileri kapak üzerinde yer alõr.3. − Numunenin tanõtõlmasõ.).2’ye göre yapõlan muayenelerin sonuçlarõnõn Madde 1.2. − Rapor tarih ve numarasõ. 2. − Standarda uygun olup olmadõğõ. deneyi yapanõn ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adlarõ. − Sonuçlarõn gösterilmesi. − Sağlõk Bakanlõğõnca verilen ruhsatõn tarih ve numarasõ.2.

Guidelines for Drinking Water Quality.060.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Suyun bu standardda belirtilen özelliklere uygun olduğunu beyan eden satõcõ. 1985 .ICS 13. YARARLANILAN KAYNAKLAR . − Madde 1’deki özelliklere uygun olduğunun. Geneva.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 4 . − Madde 2’deki deneylerin yapõlmõş ve uygun sonuç alõnmõş bulunduğunun belirtilmesi gerekir.91/692/EEC Direktifi .Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water.80/778/EEC Direktifi . WHO World Health Organization. 1993 23 . istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede suyun.

2’de verilmiştir.ICS 13.Adsorpsiyon Kolunu (Şekil üzerinde yer alan harflere ilişkin açõklamalar Madde 2.6.Adsorpsiyon Düzeneği ŞEKİL 1b .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Absorpsiyon kolonu ŞEKİL 1a .3.) 24 .060.2.3.

060.Ekstraksiyon Düzeneği 25 .ICS 13.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ŞEKİL 2 .

73 7.025 1 26 .70 1 1.143 0.179 0.08 Milimol Ca 0.79 0.25 10 İngiliz Sertlik Derecesi 0.140 5.43 1.175 7 Alman Sertlik Derecesi 0.25 0.ICS 13.060.17 1 40.008 5.6 Miligram Ca 4.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 EK (Bilgi İçin) SU SERTLİĞİ ÖLÇÜM BİRİMLERİ ARASINDAKİ DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ Fransõz Sertlik Derecesi İngiliz Sertlik Derecesi Alman Sertlik Derecesi Miligram Ca Milimol Ca Fransõz Sertlik Derecesi 1 1.1 0.80 1 0.56 0.

Determination of Organochlorine Pesticides in Water .Gas Chromatographic Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Kimyasal Oksijen Gereksinimi Miktarõnõn Tayini ” “Methods for the Analysis of Water Determination of Chemical Oxygen Demand” “Suyun Analiz Metotlarõ .Fosfor Tayini .pH Değerinin Tayini” “Methods for Analysis of Water Determination of pH Value” “Suyun Analiz Metotlarõ .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ATIF YAPILAN STANDARDLAR (REFERENCES) TS 545/Ekim 1967 TS 546/Ekim 1967 TS 2104/Ekim 1975 TS 2536/Şubat 1977 TS 2537/Aralõk 1987 “Ayarlõ Çözeltilerin Hazõrlanmasõ” Preparation of Standard Solutions for Volumetric Analysis” “Standard Çözeltilerin Hazõrlanmasõ” “Preparation of Standard Solutions for Colorimetric Analysis” “Belirteçler .Specification and Test Methods” “Suyun Analiz Metotlarõ-Asitlik veya Alkalilik TayiniPotansiyometrik Titrasyon Metodu” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Acidity or Alkalinity Potentiometric Titration Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Sularda Organoklorlu Pestisit Tayini .Determination of Mercury Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric and Dithizone Methods” “Su Kalitesi .Gaz Kromatografik Metot” “Water Quality .Cõva Tayini .Methods of Preparation of Indicator Solutions” “Suyun Analiz Metotlarõ-Numune Alma” “Methods for the Analysis of Water-Sampling” “Suyun Analiz Metotlarõ .Kolorimetrik Askorbik Asit.ICS 13.Nitrat Miktarõ Tayini” “Methods for the Analysis of Water Determination of the Nitrate Content” “Suyun Analiz Metotlarõ-Alüminyum Miktarõ Tayini-FerronOrtofenantrolin Spektrofotometrik Metodu” “Methods for the Analysis of Water Determination of the Aluminium Content Ferron-Orthophenantroline Spectrophotometric Method” “Su .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik ve Ditizon Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water .060. Colorimetric Amino Reduction Method and Colorimetric Molybdovana dophosphate Method” TS 2627/Nisan 1994 TS 2789/Nisan 1977 TS 3263/Eylül 1978 TS 3308/Şubat 1979 TS 3662/Eylül 1981 TS ISO 3696/Nisan 1996 TS 3790/Eylül 1982 TS 4082/Aralõk 1983 27 .Analitik Laboratuvarõnda Kullanõlan .Belirteç Çözeltileri Hazõrlama Yöntemleri” “Indicators .Özellikler ve Deney Metotlarõ” “Water for Analytical Laboratory Use . Amino İndirgeme ve Molibdovanadofosfat Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water Determination of Phosphorus Content Colorimetric Ascorbic Acid Reduction Method.

Sülfat Tayini .4-Fenilendiamin ile Titrimetrik Metot” “Water Quality-Determination of Free Chlorine and Total ChlorinePart 1:Titrimetric Method Using N. Turbidimetric and Titrimetric Methods” “Su Kalitesi .Determination of Fluoride Content .Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Sampling .Determination of Calcium and Magnesium Atomic Absorption Spectrometric Method” TS 4205/Mart 1984 TS 4234/Nisan 1984 TS 4235/Nisan 1984 TS 4474/Nisan 1985 TS 4530/Haziran 1985 TS 5095/Mart 1987 TS 5106/Mart 1987 TS 5489/Şubat 1988 TS 5974/Eylül 1988 TS 6228/Aralõk 1988 28 .Gravimetrik.Lityum.20 TS 4164/Şubat 1984 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Suyun Analiz Metotlarõ .Kalsiyum ve Magnezyum Tayini-Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality .ICS 13.Mercurimetric and Argentimetric Titration Method and Colorimetric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Antimon Tayini-Atomik Absorpsiyon Metodu” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Antimony Content-Atomic Absorption Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Chloride Content . Sodyum.Florür Tayini . Potassium Content-Flame Photometric.Determination of Barium Content .Toplam Siyanür Tayini” “Water Quality .Baryum Tayini . Potasyum Tayini Alev Fotometrik.N-Dietil-1.Numune Alma . Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik ve Kolorimetrik Analiz Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Lithium. Sodium.Flame Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Sertlik Tayini-Hesaplama ve EDTA Titrimetrik Analiz Metotlarõ (Tadil:1986-11-11)” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Hardness Calculation and EDTA Titrimetric Methods (Amendment:1986-1111) “Suyun Analiz Metotlarõ .Part 1 : Determination of Total Cyanide” “Su Kalitesi .N-Diethyl-1.Kõsõm 3: Numunelerin Muhafaza ve Taşõnma Kurallarõ” “Water Quality .Part 3: Guidance of the Preservation and Handling of Sampling” “Su Kalitesi-Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini-Kõsõm 1 N.Determination of Cyanide . Atomic Absorption Spectrophotometric and Colorimetric of Analysis” “Suyun Analiz Metotlarõ .4 Phenylenediamine” “Suyun Analiz Metotlarõ .Klorür Tayini .060.Photometric and Potentiometric Methods” “Suyun Analiz Metotlarõ .Fotometrik ve Potansiyometrik Metotlar” “Methods for the Analysis of Water .Merkürimetrik ve Arjantimetrik Titrasyon Metotlarõ ve Kolorimetrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Determination of Sulfate Content Gravimetric. Türbitimetrik ve Titrimetrik Metotlar” “Methods for the Analysis of Water .

Part 1 : Manual Spectrometric Method” TS 6392/Ocak 1989 TS 6550 EN 903/Mart 1996 TS 7094/Mayõs 1989 TS 7159/Mayõs 1989 TS 7526 EN 26777/Nisan 1996 “Su Kalitesi .Reducing Anaerobes (Clostridia) Part 1: Method by Enrichment in a Liquid Medium” “Su Kalitesi .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .ICS 13.Kobalt.Determination of Permanganate Index” “Su Kalitesi .Determination of Ammonium .Nitrit Tayini .Determination of Kjeldahl Nitrogen .Method After Mineralisation with Selenium” “Su Kalitesi .Determination of Chromium Content .20 TS 6288/Ocak 1989 TS 6290/Ocak 1989 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Su Kalitesi . Kadmiyum ve Kurşun Tayini .Krom Tayini .Azot Tayini .1.Determination of Nitrite . Bakõr. Çinko. Zinc.Reducing Anaerobes (Clostridia) Part 2: Method by Membrane Filtration” “Suyun Analiz Metotlarõ .Toplam Askõda Katõ Madde Tayini” “Water Quality .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” TS 7924/Şubat 1990 TS 8019/Şubat 1990 TS 8020/Şubat 1990 TS 8072/Mart 1990 29 .Klorlanmõş Fenoksi Asit Herbisitlerinin Tayini .Determination of Cobalt.Amonyum Tayini .Metilen Mavisi İndeksinin (MBAS) Ölçülmesiyle Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Tayini” “Water Quality .Membran Filtrasyon Metodu” “Water Quality .060.Molecular Absorption Spectrometric Method” TS 7699/Aralõk 1989 “Suyun Analiz Metotlarõ .Detection and Enumeration of the Spores of Sulfite .Moleküler Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality . Copper.Gas Choromatographic Method” “Suyun Analiz Metotlarõ . Cadmium and Lead .Permanganat İndeksinin Tayini” “Water Quality .Alev Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality .Gaz Kromatografik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Determination of Total Suspended Matter” “Suyun Analiz Metotlarõ . Nickel. Nikel.Su Rengi Muayene ve Tayin Metotlarõ” “Water Quality .Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarõnõn Aranmasõ ve Sayõmõ .Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarõnõn Aranmasõ ve SayõmõSõvõ Besiyerinde Zenginleştirme Metodu” “Water Quality .Kõsõm : Manuel Spektrofotometrik Metot” “Water Quality .Flame Atomic Absorption Spectrometric Method” “Su Kalitesi .Selenyum İle Parçalandõktan Sonra Kjeldahl Metodu” “Water Quality .Examination and Determination of Colour” “Su Kalitesi .Determination of Chlorinated Phenoxy and Herbicides .Determination of Anionic Surfactants by Measurement of the Methylene Blue Index (MBAS)” “Su Kalitesi .Detection and Enumeration of the Spores of Sulfite .

Determination of Boron Content .Colorimetric.Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Arsenik Tayini .Gümüş Tayini .Determination of Certain Organochlorine Insecticides.Determination of Selenium Content .Elektriksel İletkenlik Tayini” “Water Quality .Ekstraksiyondan Sonra Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Iron Content Flame Atomic Absorption Spectrophotometric Method After Extraction” “Suyun Analiz Metotlarõ .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Su Kalitesi .Mangan Tayini .Determination of Cobalt Content . Waste Water and Sludge .Ekstraksiyondan Sonra Kolorimetrik Metot” “”Methods for the Analysis of Water .Su.Bacterials Count in Water” “Water Quality . Atõk Su ve Çamur Analiz Metotlarõ Hidrokarbonlarõn Tayini” “Water Quality .060.Part 2: Method by Membrane Filtration” ISO 7899-1/1984 ISO 7899-2/1984 30 .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Methods for the Analysis of Water.Determination of Electrical Conductivity” TS 9924/Mart 1992 ISO 6468/1996 “Su Kalitesi .Sularda Bakteri Sayõmõ” “Water Quality .Selenyum Tayini .Determination of Hydrocarbons” “Maden Suyu-İçilebilir” “Mineral Water” TS 8088/Mart 1990 TS 8089/Mart 1990 TS 8090/Mart 1990 TS 8121/Mart 1990 TS 8483/Ekim 1990 TS 9093/Nisan 1991 TS 9130/Nisan 1991 TS 9748 EN 27888/Nisan 1996 “Su Kalitesi .Bor Tayini .ICS 13.Extraction Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Demir Tayini .Determination of Silver Content .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Liquid Extraction” “Detection and Enumeration of Faecal Streptococci .20 TS 8087/Mart 1990 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Suyun Analiz Metotlarõ .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Gas Chromatographic Method After Liquid . Polychloriated “Biphenyls and Chlorobenzenes .Determination of Arsenic Content .Part 1 : Method by Enrichment in a Liquid Medium” “Detection and Enumeration of Faecal Streptococci .

Thermotolerant Coliform Organisms and Presumptive Escherichia Coli -Part 2 : Multiple Tube (most probable number) Method” ISO 9308-2/1990 31 .ICS 13.060. Thermotolerant Coliform Organisms and Presumptive Escherichia Coli Part 1: Membrane Filtration Method” “Water Quality .20 ISO 9308-1/1990 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Water Quality-Detection and Enumeration of Coliform Organisms.Detection and Enumeration of Coliform Organisms.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful