TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 266
Nisan 1997

ICS 13.060.20
1. Baskı

SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI Water intended for human consumption

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 13.060.20

TÜRK STANDARDI

TS 266/Nisan 1997

ÖNSÖZ
− Bu Standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü Kimya Hazõrlõk Grubu’nca TS 266:1984’ün revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu’nun 16 Nisan 1997 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. − Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözününde bulundurularak, yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. − Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici, imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

...................................1 ....... 11 2...................2.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler.......3 ............................2 ..............................................................Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Konsantrasyon Değerleri .......... 11 2....................................................................................... 1 1.................1 ............................................... 1 1...DENEYLER ..Fizikokimyasal Özellikler ..........................................................................4 .......................3 ...................... 1 1....3..............DENEY RAPORU......................................................Sõnõflar .....................................KONU............................................................NUMUNE ALMA.............................................................PİYASAYA ARZ..................................TARİFLER....................................................................... 8 2.........3........ 1 0.............. 1 0............ 11 2....1 .......İŞARETLEME.........KONU..................... 21 2...............3 ................................................................................................... TARİF........ 6 2 ....... 4 1...................................................Radyoaktiflik Özelliği . 5 1........................................1 ........ÖZELLİKLER.............DEĞERLENDİRME ......................................................................SINIFLANDIRMA.................................................1 ................... 8 2........... 1 0............................ 6 1...1....................................................... 1 1...............Genel Kurallar.1................................................... 11 2...........................................................................................................2 ................................................. KAPSAM............................................ 11 2.......5 ...................................6 ....................................3 .....................Radyoaktiflik Tayini..2 ...............................................2 ............11 2................................. 1 1...5 ..........Fiziksel ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma.................................2....................2............. 27 ....................................................................................................................................... 3 1......İçme ve Kullanma Sularõ...........................ÖZELLİK...............KAPSAM .............. 22 2.................................Fizikokimyasal Özelliklerin Tayini ..................................2................................20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 İÇİNDEKİLER 0 .................................. 8 2.................................................22 2..........................2 ..............2........2........... 23 EK ............4 ......................................................2 .......1.........................Organoleptik Özellik Muayenesi ...............................3 ............ 1 0............. 26 ATIF YAPILAN STANDARDLAR ......... 1 1.7 ...AMBALAJLAMA ................................................................................................................ 6 1.......................................................................1 ....2 ............1......................................................11 2....ICS 13...........................Numunelerin Muhafazasõ ve Korunmasõ ......Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerlerinin Tayini ................................3 ....2...................3......2..................Mikrobiyolojik Özellikler ..................Bakteriyolojik Analizler İçin Numune Alma ........1 .........................................................................ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ..............................................MUAYENELER...........................2..............Organoleptik Özellikler ......................................1 .............NUMUNE ALMA .................2...................................................Ambalâj Muayenesi .1 .....................................1 .Toksik Maddeler ........................................ 22 3....................22 3.................................................................. 9 2.............3........................................22 4 ......................2 ........ MUAYENE VE DENEYLER ..........7 .22 3 .....................060......................................................3................. 1 1 ............................................................. MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI ....................................6 ....Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddelerin Tayini ............. 15 2.........................SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER......

geçirimli jeolojik teşekküllerde (akifer) toplanan.SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 1. 1. bataklõk vb. NOT . 1.1 . bu özelliğin aranmayacağõ anlamõndadõr. içme.2. gõda maddelerinin hazõrlanmasõ (gõda maddesi ile doğrudan temas eden) vb.2 . Maden suyu (TS 9130) .1 .1 .Organoleptik Özellikler Su berrak ve tortusuz olmalõ.2. amonyak.2. yemek yapma. 1. sanayide kullanõlan sularõ (gõda maddesi ile doğrudan temasõ olmayan). numune alma.İÇME VE KULLANMA SULARI 0 . TARİF. dere. genel olarak.Bu standard metninde bundan sonra “İçme ve Kullanma Sularõ” ifadesi yerine “Su” ifadesi kullanõlmõştõr. nehir.060.1 .Sõnõflar Bu standard kapsamõna giren sular. küf.ÖZELLİKLER NOT .KONU. bir çõkõş noktasõndan sürekli olarak kendiliğinden veya artezyen şeklinde akan. 0. kokular bulunmamalõdõr. kuyu. yağõşlar ve yüzey sularõ ile taban suyundan büyük ölçüde etkilenmeyen. içme ve kullanma sularõnõ kapsar. içmece suyu ve kaplõca suyu gibi şifalõ sularõ.Kaynak (Memba) Sularõ Dõşõndaki İçme ve Kullanma Sularõ. hidrojen sülfür.Kaynak (Memba) Sularõ Kaynak (memba) sularõ. temizlik.1. orijinal haliyle veya arõtõldõktan sonra bu standardda belirtilen özellikleri sağlayan.ICS 13.1 .TARİFLER 0. tõbbî amaçla kullanõlan sularõ ve analitik lâboratuvarõnda kullanõlan sularõ (TS ISO 3696) kapsamaz.Kaynak (Memba) Sularõ olmak üzere iki sõnõftõr. 0. 0. sularõ ile kaynak sularõdõr. muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 1 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 SULAR . sõcaklõk.2 . amaçlar için kullanõlan. 1) Bu standard metninde atõf yapõlan standardlarõn numaralarõ.Çizelgelerde değer sütununda bulunan (-) işareti.2 . KAPSAM 0. Sõnõf 2 . göl. põnar. yayõm tarihleri. suda çürük. içme ve kullanma sularõnõn tarifine.KONU Bu standard.1. yosun. baraj vb. galeri vb. Sõnõf 1 . debi ve özellikleri mevsimlere göre çok az değişim gösteren. 1) 1 .2.İçme ve Kullanma Sularõ İçme ve kullanma sularõ.Fizikokimyasal Özellikler Suyun fizikokimyasal özellikleri Çizelge 1’e uygun olmalõdõr. Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasõnda verilmiştir. göze.SINIFLANDIRMA 1. sõnõflandõrma ve özelliklerine.3 . yeraltõ sularõdõr.1 .KAPSAM Bu standard.

ICS 13.5 2 . 2) Sudaki mineral madde muhtevasõnõn bir göstergesidir. mg Na/l 10 12 12 − Potasyum. 20°C’da.2 − Alüminyum. 3) Yaklaşõk 200 mg/l’nin üzerindeki konsantrasyonda olumsuz tesirler meydana gelebilir. mg/l Pt skalasõ 1 20 1 (Pt-Co skalasõ) 5 birim 25 birim 5 birim − Bulanõklõk 2) 400 2000 650 − İletkenlik .20 ÇİZELGE 1 .5 − Renk. °C 1) − pH 6. mg Mg/l 20 175 20 − Sodyum. mg/l 25 250 25 − Sülfatlar. mg SO4/l 100 200 100 − Kalsiyum.05 0.2 0.1 0. mg/l 1) Kapalõ kaplardaki suda pH özelliği aranmaz. µS/cm 3) 25 600 30 − Klorürler mg Cl/l 0. Ohm/cm cinsinden karşõlõk gelen değer 2500’dür. MAC: Maximum Admissible Concentration Sõnõf 1 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer 4) (MAC) 25 6.5 ≤ pH ≤ 8.5≤pH≤8.2 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer 4) (MAC) 25 6.060. 4) GL: Guide Level. mg K/l 0. 1500 500 180°C’da kurutulduktan sonra.5≤pH≤9. mg Ca /l 30 50 30 − Magnezyum.5 − Serbest Klor (CI2). mg Al/l − Kurutma Kalõntõsõ.Suyun Fizikokimyasal Özellikleri TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Özellik Tavsiye Edilen 4) Değer (GL) 12 − Sõcaklõk.

NOT .5 1 5 0. mg NH4/l Kjeldahl Azotu (NO2 ve NO3’daki N hariç). µg B/l Yüzey Aktif Maddeler (metilen mavisi ile reaksiyon veren). µg loril sülfat/l Demir. µg C6H5OH/l Bor. 5) Sistematik olarak su arõtõmõnda kullanõlmayan gümüşün bu işlem için kullanõlmasõ halinde 80 µg Ag/l’lik MAC değerine izin verilebilir. şebekede 12 saat bekletildikten sonra ve tüketiciye ulaştõğõ noktada bu değer 5000 µg Zn/l olabilir. fenol indeksi olarak.1 0. µg Ag/l 1) 25 0. renk değişmesi ve korozyon oluşturabilir.2 − − − − − − − Nitratlar. 100 3) 2) 2) 3) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 25 0.05 1 5 0. mg/l Baryum. yanar dönerlilik (opalesans) ve kuma benzer birikintiler oluşturabilir. µg P2O5/l Florür. mineral yağlar.Bu maddelerin bazõlarõnõn suda fazla miktarda bulunmasõ toksik etki meydana getirebilir.5 1000 200 50 20 100 100 400 1000 700 0.ICS 13. 4) MAC değeri. µg Cu/l Çinko. µg F/l (8-12)°C’da (25-30)°C’da Askõda Katõ Madde. − 3000 µg Cu/l’den daha büyük konsantrasyonlar. ÇİZELGE 2 .2. 2) Pompa çõkõşõnda ve/veya arõtma Işlemlerinde ve bunlarõn alt kademelerinde bu değer 100 µg Cu/l’dir. mg NO3/l Nitritler. µg Zn/l Fosfor. µg Mn/l Bakõr .060. şebekede 12 saat bekletildikten sonra ve tüketiciye ulaştõğõ noktada bu değer 3000 µg Cu/l olabilir. − Su. − 5000 µg Zn/l’den daha büyük konsantrasyonlar. mg O2/l Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddeler.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. mg N/l Permanganat İndeksi (KMnO4 ile yükseltgenebilir maddeler).05 2 0. µg Ba/l Gümüş. µg Fe/l Mangan. mg kuru kalõntõ/l Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlar (petrol eteri ekstraksiyonundan sonra) .Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler Suda fazla miktarda bulunmasõ istenmeyen maddeler Çizelge 2’ye uygun olmalõdõr. µg/l Fenoller .5 2000 1000 50 20 100 veya 3000 100 veya 5000 400 Bulunmamalõdõr.5 2000 200 200 50 3000 5000 5000 1500 4) 700 1 300 10 5) 4) 10 0. suda hoş olmayan bir tat.5 100 10 − − − − − − − − − − − − 1) Klor ile reaksiyona girmeyen tabiî fenoller hariç.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler Sõnõf 1 Madde Tavsiye Edilen Değer (GL) Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 0.1 0.1 10 0. 3) Pompa çõkõşõnda ve/veya arõtma Işlemlerinde ve bunlarõn alt kademelerinde bu değer 100 µg Zn/l’dir. mg NO2/l Amonyum. suda hoş olmayan bir tat. ilgili coğrafik bölgedeki ortalama sõcaklõğa göre değişir. − Su.3 . 3 .

µg Cr/l Cõva. µg/l . kurşun konsantrasyonunun 100 µg/l’lik değeri sõk sõk veya önemli miktarda geçmesi durumunda tüketicinin etkilenmesini azaltmak için uygun tedbirler alõnmalõdõr.Toksik Maddeler Sõnõf 1 Tavsiye Edilen Değer (GL) bir 0.1 0. µg Sb/l Selenyum.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1.1 0. her madde ayrõ ayrõ . µg Se/l Pestisitler ve İlgili Ürünler.Herbisitler.060. ÇİZELGE 3 . µg Hg/l Nikel.Yukarõdaki Maddelerin Toplamõ Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 5 50 50 1 50 50 10 10 1) 50 µg Pb/l değeri akan su için verilmiştir.Organoklorlu İnsektisitler. µg Ni/l 1) Kurşun µg Pb/l Antimon. µg As/l Kadmiyum. her bir madde ayrõ ayrõ . µg Cd/l Siyanürler. her bir madde ayrõ ayrõ .2.Toksik Maddeler Suda bulunabilecek toksik maddeler Çizelge 3’e uygun olmalõdõr.1 0.PCB’ler.1 0. − Kurşun borularõn kullanõldõğõ şebekelerde de suyun bir miktar akõtõlmasõndan sonra alõnacak numunelerde kurşun konsantrasyonu 50 µg/l’yi geçmemelidir.4 . Numunenin doğrudan veya bir miktar akõtõldõktan sonra alõnmasõ halinde.5 0.5 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 5 50 50 1 50 50 10 10 Madde Arsenik. µg CN/l Krom. 4 .ICS 13.1 0.1 0.

5 . .Toplam Bakteri Sayõsõ Sõnõf 1 Müsaade Tavsiye Edilen Edilebilecek Değer Maksimum (GL) Değer (MAC) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Özellik İçme ve Kullanma Sularõ (Kapalõ Kaplardaki Sular Hariç) İçin Toplam Bakteri Sayõsõ. .37°C’da 20 100 100 .2. 100 ml numunede. kapalõ kap içerisinde sabit sõcaklõkta muhafaza edilen numune su ile 12 saat Içerisinde ölçülmelidir.5 . bir kontrol yapõlmalõdõr. Sular aşağõdakileri ihtiva etmemelidir: . 20 ml numunede 1) - 0 ÇTM < 1 0 ÇTM < 1 ÇTM ≤ 1 ÇTM ≤ 1 NOT . Sularõn tam bir mikrobiyolojik analizini yapmak gerekirse Çizelge 5’e ilâve olarak aşağõdaki patojenler için de deney yapõlmalõdõr: . bu değerlerden herhangi birisi devamlõ olarak aşõlõyorsa.Mikrobiyolojik Özellikler Suyun mikrobiyolojik özellikleri Çizelge 4 ve Çizelge 5’e uygun olmalõdõr. 1) Yeterli sayõda numunenin deneye tâbi tutulmasõ şartõyla (% 95 uyumlu sonuçlar). suyun işleme tesisinden ayrõldõğõ noktada önemli ölçüde düşük olmalõdõr. ÇİZELGE 5 .22°C’da 1) Dezenfekte sular için karşõlõk gelen bu değerler. 3) MAC değeri.Algler .Mikroskopla görülebilecekler gibi diğer organizmalar.Parazitler.Fekal bakteriofaglar. 1 mililitre numunede 5 20 20 .Mikrobiyolojik Özellikler Sõnõf 1 Özellik Tavsiye Edilen Değer (GL) Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Çoklu Tüp Membran Metodu Süzme (ÇTM) Metodu 0 0 ÇTM < 1 ÇTM < 1 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Membran Süzme Metodu 0 0 Çoklu Tüp Metodu (ÇTM) ÇTM < 1 ÇTM < 1 − Toplam Koliformlar . 100 ml numunede Sülfit İndirgeyen Klostridia. 2) Ardõşõk numune alma sõrasõnda.Sular. patojenik organizmalarõ ihtiva etmemelidir.ICS 13.Entero-virüsler. ÇİZELGE 4 .37 °C’da 1) 2) 500 100 .22 °C’da 3) Kapalõ Kaplardaki Sular İçin Toplam Bakteri Sayõsõ. .Patojenik stafilokok. .Salmonella.060. 44°C’da − Fekal Streptokok.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. 1 mililitre numunede 1) 2) 40 10 . 37°C’da − Fekal Koliformlar − 100 ml numunede.

en çok 1) 150 Toplam Sertlik . ÇİZELGE 6 .2.3 .Radyoaktiflik Özelliği Suyun radyoaktiflik özelliği Çizelge 7’ye uygun olmalõdõr. meq NaOH/l 1) Değişik sertlik birimleri arasõndaki dönüşüm faktörleri Ek’de verilmiştir. 1.037) Özellik .2. mg CaCO3/l 0.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. 6 .037) 10 (0. ÇİZELGE 7 .Suyun Radyoaktiflik Özelliği Sõnõf 1 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 1 (0.6 .ÖZELLİK.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerleri Özellik Değer. MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI Bu standardda belirtilen özellikler ile muayene ve deney madde numaralarõ Çizelge 8’de verilmiştir.060.Aşõrõ tâbiî sertlikteki sular. pCi/l (Bq/l) .Beta Aktivitesi. suyun sodyum muhtevasõ Çizelge 1’de verilen MAC değerinden yüksek olabilir.Alfa Aktivitesi. NOT.7 .5 Alkalilik. tüketimden önce Çizelge 6’ya uygun olarak yumuşatõlõrsa.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Konsantrasyon Değerleri Yumuşatõlmõş Sõnõf 1sular için gerekli konsantrasyon değerleri Çizelge 6’ya uygun olmalõdõr. pCi/l (Bq/l) Tavsiye Edilen Değer (GL) - 1.ICS 13.37) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 1 (0.37) 10 (0. Bununla birlikte insan sağlõğõnõn korunmasõ için sodyum muhtevasõnõn mümkün olduğu kadar düşük tutulmasõna özen gösterilmelidir.

4.10 7 .2 1.2.4 1.3 2.2 1.2.3 1.3.4 2.2.3 1.1 2.3.2 1.3.3.4.8 2.2 1.2.4 Muayene ve Deney Madde No 2.2.2 2.7 2.3.7 2.2.4.2.3.2.4 2.2.2.11 2.5 2.11 2.2.2 1.3.3.2.2.3.4.2.3.2.2.2 1.16 2.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ÇİZELGE 8 .3 1.1 2.Özellik.4 1.17 2.13 2.3.5 2.15 2.3.2.3.ICS 13.3 1.3.3.2.2.7 2.3.3 1.4 1.2.3 1.4 1.3.3.2.4.9 2.4.3 1.2.2.3.2.3.3.13 2.5 2.2.3.2 1.2.3.4 1.3.3.2 1.3.3.2.2.9 2.3 1.2.2.2.2.2. Muayene ve Deney Madde Numaralarõ Özellik Piyasaya Arz Organoleptik Özellikler Fizikokimyasal Özellikler − Sõcaklõk − pH − Renk − Bulanõklõk − İletkenlik − Klorürler − Serbest Klor − Sülfatlar − Kalsiyum − Magnezyum − Sodyum − Potasyum − Alüminyum − Kurutma Kalõntõsõ Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler − Nitratlar − Nitritler − Amonyum − Kjeldahl Azotu − Permanganat İndeksi − Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddeler − Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlar − Fenoller − Bor − Yüzey Aktif Maddeler − Demir − Mangan − Bakõr − Çinko − Fosfor − Florür − Askõda Katõ Madde − Baryum − Gümüş Toksik Maddeler − Arsenik − Kadmiyum − Siyanürler − Krom − Cõva − Nikel − Kurşun − Antimon − Selenyum − Pestisitler ve İlgili Ürünler Özellik Madde No 3 1.2 1.3.3.2.8 2.2 1.3 1.3 2.3.6 2.3.3.2.3.3 1.2.2.3 1.1 1.18 2.3 1.2.3.3.2.3.2 1.3.2.3.2.2.1 2.8 2.2.2.3.3.2.4 1.3 1.10 2.3.4.12 2.2.3.2 2.2.3.3.3 1.6 2.2.3.2.3.14 2.3.3.4 1.2.2.3 1.3 1.2.2.3.4 1.6 2.3 1.3.4.2.3 1.060.2.12 2.3.3 2.2.2 1.2.3.3.2 2.3.9 2.2.3 1.4.3.4 2.3.19 2.2 1.1 2.3.3.4.2.4 1.3.10 2.2 1.3.2.14 2.2 2.3.3.

2 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Özellik Mikrobiyolojik Özellikler − Toplam Koliformlar − Fekal Koliformlar − Fekal Streptokok − Sülfit indirgeyen Klostridia Toplam Bakteri Sayõsõ − İçme ve Kullanma Sularõ İçin Toplam Bakteri Sayõsõ − Kapalõ Kaplardaki Sular İçin Toplam Bakteri Sayõsõ Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerleri − Toplam Sertlik − Alkalilik Radyoaktiflik .1 2.Tarih . Numune kaplarõ ve kapaklarõ çok iyi temizlenmeli.NUMUNE ALMA.Numune Alma Yerlerinin Seçimi Numune alma yerlerinin seçimindeki temel prensip. MUAYENE VE DENEYLER 2.Saat − Numuneyi alanõn kimliği − Numunenin.3) verilen metotlarõn uygulanabileceği miktarda olmalõdõr.5 1. ya aynõ zamanda farklõ yerlerden veya farklõ zamanlarda aynõ yerden alõnan kõsõmlarõn birleştirilmesiyle oluşturulabileceği gibi.2. 2.Yere ilişkin ayrõntõlõ bilgi .Beta Aktivitesi Özellik Madde No 1. − Numunenin tanõtõlmasõ (şebeke suyu.Genel Esaslar Fiziksel ve kimyasal analizler için alõnacak numunenin hacmi deneyler bölümünde (Madde 2. numune ile en az üç kere çalkalanmalõ ve hava boşluğu kalmayacak şekilde doldurulmalõdõr.ICS 13. gibi uygun kapakla hava ile temasõ kesilecek şekilde kapatõlmalõdõr.3. alõndõğõ yerdeki sõcaklõğõ − Numunede yapõlmasõ istenilen muayene ve deneyler − Muayene ve deney sonuçlarõnõn değerlendirilebilmesi için gerekli bilgiler − Numunenin alõndõğõ andaki hava şartlarõ ve hava sõcaklõğõ − Numunenin alõndõğõ yerdeki su seviyesi akõş hõzõ − Numuneyi korumak için uygulanan işlemler − Varsa diğer gerekli bilgiler.4 2. borosilikat cam. herhangi bir anda bir yerdeki özelliklerin tespiti için tek bir yerden . tek kõsõm halinde de alõnabilir.3.6.3.7.1.1 .7.2 2.2 2.2. polivinilklorür (PVC) veya polipropilenden yapõlmõş kaplara konulmalõ ve aynõ cins veya mantar.6.1.2.2. TS 2536’da belirtilen hususlar geçerlidir.5 1.2.5 2.5.NUMUNE ALMA Numune alma ve koruma metotlarõ çok farklõ olduğundan kimyasal ve bakteriyolojik analizler için ayrõ numuneler alõnmalõdõr.1 2. Aşağõda belirtilmeyen durumlarda.5 1.6 2.Alfa Aktivitesi . Aynõ kaynaktan her iki maksatla da numune alõnacak ise.5. polietilen tereftalat (PET). toplam su kütlesini tam temsil edebilecek yerin bulunmasõdõr.1.5.2.3 2.3.5 1.2. Numune.3. bakteriyolojik analize tabi tutulacak numune önce alõnmalõdõr.1.5.3.3. plastik vb.2.Fiziksel ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma 2.1 . kauçuk. 8 .1 .6 1. Bir yerden tek kõsõm halinde numune alõnmasõ durumunda temsili yer seçimi ve numune alma aşağõda anlatõldõğõ şekilde yapõlõr.3. Numuneler polietilen. Numune kabõna iliştirilecek bir etikete en az aşağõdaki bilgiler yazõlmalõdõr. 2.060.6 1.2.5 1.) − Numunenin alõndõğõ .3.1.5.7 Muayene ve Deney Madde No 2.2 2 .2.7 1.5 1.5.1 2. kaynak suyu vb.3.

…….1.2 . ÇİZELGE 9 .1200 1201 . r’inci birim numune olarak ayrõlõr.1.Kuyu. yukarõda numune alõnmak üzere ayrõlan ambalajlarõn her birinden ve çeşitli yerlerinden olmak üzere eşit miktarlarda alõnõr. 2. musluk tam açõlõr ve şebeke suyunu temsil eden suyun geldiğinden emin olununcaya kadar su akõtõlõr. Çeşme. Damacana ve Benzeri Ambalâjlardan Numune Alma Kaynak suyu işletmesinden bir günde tüketime sunulan aynõ ambalâjlõ sular bir parti sayõlõr.Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Normal şartlarda bulanõklõk. Çizelge 9’da belirtildiği şekilde partiyi oluşturan birimlerin miktarõna göre karşõlarõnda belirtilen sayõda ve aşağõda belirtilen şekilde alõnõr. NOT 2 . Numunelerde müsaade edilmeyen miktarlarda fiziksel özellik. renk.. kimyasal madde tayinleri ise altõ ayda bir defa yapõlmalõdõr.2.3. 120 °C’da 15 dakika sterilize edilir.2. Sonra 100 ml’ye 10 mg hesabõyla sodyum tiyosülfat çözeltisi hazõrlanõr.……N şeklinde numaralanõr. Musluğun bağlõ olduğu borunun çapõ ve uzunluğu dikkate alõnarak. Bu % 10’luk steril sodyum tiyosülfat çözeltisinden her bir şişeye 0.060.Genel Esaslar Bakteriyolojik analizler için alõnacak numunenin miktarõ.1. Lâmine Karton Ambalâj. tat ve koku tayinleri haftada en az bir.1. Su boşaltmada kullanõlan sistem kimyasal açõdan temiz olmalõdõr. Klorlanmõş sulardan numune alõnacak ise şişe önce 180°C’da bir saat sterilize edilir.Şişe. Herhangi bir birimden başlayarak 1. kimyasal madde ve özellikle toksik maddelerin tespiti halinde daha sõk numune alõnmalõ ve analizler tekrarlanmalõdõr. 9 .1.1. Küçük debili kaynaklarda suyun çõktõğõ yere.350 ml numune yeterlidir.3.1. tõraşlõ cam kapaklarla sõkõca kapatõlabilen renkli şişeler kullanõlõr. büyük debili ve göllenmiş kaynaklarda gözelerden birine.1. genellikle 100 ml .Bakteriyolojik Analizler İçin Numune Alma 2..2.1. vb) içeren büyük ambalâj veya damacana sayõsõ parti büyüklüğü (N) kabul edilerek Çizelge 9’da karşõlõk gelen ( n ) değeri kadar büyük ambalaj veya damacana sistematik (NOT-1) olarak ayrõlõr.Partiyi oluşturan birimler 1’den başlayarak 1. 2.2. r (r=N) şeklinde sayõlõr.Numune olarak alõnacak damacana veya büyük ambalâjlarõn (kasalarõn) ayrõlmasõ: Muayeneye sunulan birimleri (şişe.Numune alõnmak üzere ayrõlan büyük ambalâjlardan numune birimlerinin ayrõlmasõ: Muayeneye sunulan birimlerin sayõsõ parti büyüklüğü ( N ) kabul edilerek Çizelge 9’da karşõlõk gelen sayõda (n) numune. lamine karton.Parti Büyüklüğü ve Alõnacak Numune Sayõsõ Parti Büyüklüğü ( N ) 500’e kadar 501 . deneyler için gerekenden daha az su içeriyor ise numune sayõsõ en az deneylere yetecek miktarda artõrõlmalõdõr.2 .1 . Sayma ve ayõrma işlemi Çizelge 9’a göre ayrõlmasõ gereken numune sayõsõna ( n ) erişilinceye kadar sürdürülür. temiz bir boru yerleştirilip yeterince su akõtõldõktan sonra numune alõnõr.2.10000 10 000’den fazla Partiden Ayrõlacak Numune Sayõsõ (n) 13 20 32 50 2.Dağõtõm Sistemlerinden Numune Alma Dağõtõm sistemine su veren tasfiye tesislerinin giriş ve çõkõşõ.3 . Numune. Bardak. r bir tam sayõ değilse tam sayõya yuvarlatõlõr.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. .1. ana depo çõkõşlarõ ve sisteme bağlõ temsilî musluklar numune alma noktasõ olarak seçilir.Çizelge 9’da verilen numune sayõsõ.1 . suyun kirliliğine bağlõ olup.1 ml olacak şekilde steril şartlarda konulur. Sonra musluk kõsõlarak numune kabõ dikkatlice doldurulur. bardak.2. .ICS 13. NOT 1 .3 . Numune kabõ olarak. Kaynak (Memba) ve Benzeri Yerlerden Numune Alma Bir pompa veya varsa musluk yardõmõyla buralarõ besleyen dip sularõnõn geldiğinden emin olununcaya kadar su boşaltõlõr. 2.

içinde hava kabarcõğõ kalmayacak şekilde sõkõca kapatõlõr. sistemin özellikleri ve sistemden su alan nüfusun yerleşim durumuna bağlõ olarak yapõlõr.2. Numune. numune aracõn ön tarafõndan alõnõr.2. el ile çalõşan bir pompanõn bulunduğu sistemden en az beş dakika pompalama yapõldõktan sonra alõnõr. Herhangi bir pompa sistemi yoksa.120 1000001 . Kap açõldõğõnda.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Numune kabõ.1000000 81 .1.Bakteriyolojik Analizler İçin Aylõk Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Sistemden Su Alan Numune Sayõsõ Nüfus 2000’e kadar 1 2001-5000 2 5001-10000 3-5 10001-50000 6-30 50001-100000 31-50 100001-500000 51-80 500001 .3 . Her ay. 2. Damacana ve Benzerlerinden Numune Alma Madde 2.3 . Bot veya benzeri bir araçla numune alõnõyorsa. 2.2000000 121 . NOT .2. Motorlu bir boşaltma sistemi varsa. alt veya üst akõntõ üzerinde bir yerin.1. Numuneler. temsili numune alma yeri olarak seçilir.Şişe. numune. tam karõşõmõn olduğu yerden alõnõr.Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Sularõn bakteriyolojik kirlenmesi hakkõnda doğru bilgi verebilmek için numune alma sõklõğõnõn çok iyi seçilmiş olmasõ gerekir. su ve çamur sõçratmadan dikkatle numune kabõ doldurulur. numune alma yeri olarak seçimi uygun değildir. 2.Dağõtõm Sistemlerinden Numune Alma Ana depo ile doğrudan ilgili olan musluk.2. Çizelge 10’da nüfusa göre. Analize kadar kapak hiç açõlmamalõdõr. ayõn hangi zamanlarõnda ve sistemin nerelerinden alõnacağõ.2 .1.1.2.Numune kabõ açõldõğõnda. 2.2 . Su sõzdõran ve etrafa su sõçratan musluklar numune alma yeri olarak seçilmezler. yüzeye yakõn yerlerden ve en çok 50 cm derinlikten alõnmalõdõr. Kaynak (Memba) ve Benzeri Yerlerden Numune Alma Numune. numune şişesine bir ağõrlõk bağlanõr ve daldõrõlarak doldurulur . kapağõ aleve tutulabilir. Çeşme.Kuyu.1.2.Numune Alma Yerlerinin Seçimi ve Numune Alma Madde 2. Numune kabõ numune ile boyun kõsmõna kadar doldurulduktan sonra. kapağõnõn kirlenmemesine ve elden kir bulaşmamasõna dikkat edilir.1.Göller. 2.2. numunenin alõnacağõ zamana kadar kapalõ muhafaza edilir. Musluk tam açõlarak bağlõ bulunduğu boru hattõ temizlenir.1 . numune alma yeri olarak seçilir.2. yüzeye yakõn bir derinlikten alõnõr.Akarsu ve Akõntõlardan Numune Alma Suyun sisteme alõndõğõ yer.2.1. Kõyõya çok yakõn veya sisteme suyun alõndõğõ yerin çok uzağõnda. sistemden su alan nüfusa göre tespit edilir. 2.1’de anlatõlan esaslar bakteriyolojik analizler için numune alma yerlerinin seçimi ve numune alõnmasõnda da geçerlidir. Bu durumda numune şişesini ve numuneyi kirletmemeye çok dikkat etmek gerekir. her ay alõnmasõ gereken en az numune sayõsõ gösterilmiştir.2.4 . 1) 10 . numune sistemden çõkõş noktasõndan alõnõr. dağõtõm sistemlerinden toplanmasõ gereken numune sayõsõ.3’deki gibi alõnõr. Sonra suyun akõş hõzõ ayarlanõr.1.1.1.2. ÇİZELGE 10 . 2.5 .2.ICS 13.060.2. Depolar ve Sarnõçlardan Numune Alma Göle karõşan bir kirletici akõntõ varsa.160 Fazla olan her bir milyon Önceki grup üst sõnõr için + 50 1) Sistemden alõnacak numunelerin.

Kaynak sularõnõn beslendiği ve kaptaj yapõldõğõ yerler suyu her türlü kirlenmelerden koruyacak şekilde yapõlmõş olmalõdõr.pH Tayini Suyun pH değeri TS 3263’e göre tayin edilir.2.ICS 13. Bu amaçla.2. En az 5 kişi tarafõndan muayene edilir.2.Renk Tayini Suyun rengi TS 6392’ye göre tayin edilir.DENEYLER 2.3 .5°C yaklaşõmla ölçüm yapõlabilen bir termometre kullanõlarak numunenin alõndõğõ yerde ölçülür.1’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. numune ağzõ sõkõca kapatõlabilen bir cam kaba alõnõr ve mümkün olan en kõsa zamanda laboratuvara getirilir.2. küf. − Deney hata sõnõrlarõ içerisinde birbirine uyarlõ sonuçlar veren iki paralel tayinin aritmetik ortalamasõ sonuç olarak kabul edilmelidir. gerektiğinde numune deriştirilmeli veya seyreltilmelidir.Organoleptik Özellik Muayenesi Sular. yosun.Sõcaklõk Tayini Suyun sõcaklõğõ 0. deney metotlarõnda verilen konsantrasyon aralõklarõnda hazõrlanmalõ ve tayin edilen maddenin numunedeki miktarõ bu aralõğa ayarlanmalõdõr.1 .2.Numunelerin Muhafazasõ ve Korunmasõ Numunelerin muhafazasõ ve korunmasõnda TS 5106’daki kurallar dikkate alõnmalõdõr. bataklõk vb.060. Bulunan sonucun Madde 1.2.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. ekşi. tadõlarak muayene edilir. Çürük. − Standard çözeltiler. (TS ISO 3696) − Kullanõlan bütün reaktifler analitik saflõkta olmalõdõr. 2. 2. hidrojen sülfür.3.2 .3 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.1 . 2. indikatör çözeltileri ise TS 2104’e göre hazõrlanmalõdõr. Sonuçlarõn Madde 1. 2.3. − Bütün tayinler en az iki numune ile ve paralel olarak yapõlmalõdõr.2 . tuzlu. amonyak. standard çözeltiler TS 546’ya.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. deney sonuçlarõnõn hesaplanmasõnda gerekli düzeltmeler yapõlmalõdõr. 11 .3. Bulunan sonucun Madde 1. buruk ve diğer bozuk bir tat bulunup bulunmadõğõ ve tortu olup olmadõğõ tespit edilir.Fizikokimyasal Özelliklerin Tayini 2.3.2 . − Deneylerde kullanõlan ve deney metotlarõnda nasõl hazõrlanacağõ belirtilmeyen ayarlõ çözeltiler TS 545’e. Numunenin alõndõğõ yerde 5 kişi bulunamadõğõ takdirde.Genel Kurallar − Deneylerde ve çözeltilerin hazõrlanmasõnda damõtõk su veya buna eşdeğer saflõkta su kullanõlmalõdõr. suyun bulunduğu yerde en az 5 kişi tarafõndan koklanarak. kokular.Ambalâj Muayenesi Su ambalâjlarõ bakõlarak ve hacimleri ölçülerek kontrol edilir. 2. Bulunan sonucun Madde 1.2.2. 2.1 .2 . İşletme bölgesine hayvan girişi ve kaynak suyuna diğer sularõn karõşmasõ önlenmelidir. acõ.1.MUAYENELER 2. Ayarlõ çözeltilerin konsantrasyonlarõnõn bu standardda belirtilenden farklõ olmasõ halinde. Bulunan sonuçlarõn Madde 3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.2.3 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.

25 °C ± 3 °C’da 24 saat bekletilir.4.3. her ay en az bir defa kontrol edilmeli ve önceki deneylerle aynõ sonuçlar elde edilebildiği takdirde kullanõlmalõdõr. Çözelti Ι. deneyin yapõldõğõ lâboratuvarda hidrazinyum hekzametilentetramin yoksa standard süspansiyon olarak kullanõlõr.2.3.1 .4.Nessler Tüpleri.4 . Stok süspansiyondan (Madde 2.2.4.4.0 ml alõnõr.2.3. Dipte toplanan katõ kõsõm karõştõrõlmadan. NOT .0 ml Çözelti Ι ve 5.3.1 .Bulanõklõk Tayini TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.4.2. Bu durumda.4.4.3 . Çözelti ΙΙ:10. Çözelti Ι: 1.3.Spektrofotometre Yaklaşõk 420 nm dalga boyunda ölçüm yapõlabilen ve optik hücrelerinin õşõk yolu 1 cm veya daha uzun olan. veya 2.2) 25. deney sonuçlarõ verilirken.4.3.Cihaz ve Malzemeler 2. NOT Kaolen süspansiyonu.0 ml Çözelti ΙΙ konulur ve iyice karõştõrõlõr.2 . 100 ml’lik ölçülü balona.3.2.3 . bulanõklõğõ giderilmiş suda çözülür.2.N4].ICS 13.3. damõtõk su doğrudan kullanõlmalõ veya mevcut en sõk gözenekli süzgeç kağõdõndan süzülmelidir.2.3. uzun tip 2.3.100 nm veya daha küçük gözenekli membran filtre mevcut değilse.2.3.1 .Kaolen Süspansiyonu Yaklaşõk 5 g kaolen 1 litre suya ilave edilir.3.1 . işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr. Elde edilen bu stok süspansiyonun bulanõklõk şiddeti 400 birimdir. sülfat ve 12 . iyice çalkalandõktan sonra 24 saat dinlendirilir.Stok Süspansiyon. 100 ml’lik ölçülü balonda su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.2.Reaktifler 2. işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.3. üst kõsõmdaki süspansiyon başka bir balona aktarõlõr. 100 birimlik.3. veya 2.2.2.Genel Laboratuvar Malzemeleri 2. 2.2.2.4.4.Prensip Bulanõklõk bulanõklõğõ konsantrasyonuyla doğrusal olarak değişen ve uygun süspansiyon meydana getirebilen bir maddenin değişik konsantrasyonlardaki süspansiyonlarõ ile numunenin doğrudan karşõlaştõrõlmasõyla veya kolorimetrik olarak tayin edilir.Bulanõklõğõ Giderilmiş Su Bir miktar damõtõk su. 2. Sonra işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr. Çözelti ΙΙ ve stok süspansiyon hazõrlandõktan sonra bir ay süreyle kullanõlabilir.3 . bulanõklõğõ giderilmiş suda (Madde 2. 2.3.20 2. deneyde kullanõlan suya uygulanan işlemler belirtilmelidir.4 .3.2.H2SO4]. 100 ml’lik ölçülü balonda. 2.2 .000 g hidrazinyum sülfat [(NH2)2. Süspansiyonun dayanõklõlõğõnõ artõrmak için 1 litre süspansiyona 1 g cõva (ΙΙ) klorür (HgCl2) ilave edilir ve iyice karõştõrõlõr.1) çözülür. 5.060.3. 50 ml’lik.2.2. Bu süspansiyon. 400 birimlik.3.3.Filtreli Fotometre Maksimum geçirgenliği yaklaşõk 420 nm dalga boyunda olan filtre takõlmõş ve optik hücrelerinin õşõk yolu 1 cm veya daha uzun olan.4.2 .2.3.Standard Süspansiyon.3. gözenekleri 100 nm’den küçük olan bir membran filtreden süzülür ve ilk 200 ml’lik süzüntü atõlõr.4. 100 ml’lik ölçülü balonda.00 g hekzametilentetramin [(CH2)6.2.4.

2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. olarak birim cinsinden verilir.0 2.0 12.2.4.Spektrofotometrik tayinde.3.4.5 5.2. bulanõklõğõ giderilmiş su ile sõfõr absorbansa ayarlanõr.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. bulunan değer seyreltme faktörü ile çarpõlõr. kalibrasyon eğrisi yardõmõyla bulunan bulanõklõk birimi. Numune seyreltilmiş ise.3.5 15.0 17. sõrasõ ile.0 7.2. 2.3.5 .3.4. Numunenin absorbansõ.3. Bu işlemden sonra her bir kalibrasyon süspansiyonun absorbansõ.3.Nessler tüpleri ile tayinde.4 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. yaklaşõk 420 nm dalga boyunda ölçülür.Nessler Tüpleri İle Tayin 50 ml numune bir Nessler tüpüne konularak.4.4 .060.2. 2.4. 13 .5 20.6 .1 .20 2.2.2 .1 .İletkenlik Tayini Suyun iletkenliği TS 9748 EN 27888’e göre tayin edilir. . beyaz bir zemin üzerine sõralanan ve alt-üst edilerek iyice karõştõrõlmõş kalibrasyon süspansiyonlarõyla karşõlaştõrõlõr. 2.2.4.3.3 .2).2 . veya .5 10.Kalibrasyon Süspansiyonlarõnõn Hazõrlanmasõnda Kullanõlacak Standard Süspansiyon Miktarlarõ Standard Süspansiyonun Hacmi.Spektrofotometrik veya Fotometrik Tayin Uygun miktarda numune kuru bir optik hücreye alõnarak yaklaşõk 420 nm dalda boyunda absorbansõ ölçülür.3.2. Bulunan sonucun Madde 1.3.2.Kalibrasyon Süspansiyonlarõnõn Hazõrlanmasõ 9 adet Nessler tüpüne sõrasõ ile Çizelge 11’de gösterilen hacimlerde standard süspansiyon (Madde 2. 2.4. bulanõklõk şiddeti 40 birim olan kalibrasyon süspansiyonunun absorbansõndan fazla ise.4.2.4.2.4.Spektrofotometrik Ölçmeler Spektrofotometre (Madde 2.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Deney numunesinin bulanõklõk şiddeti. 2. 2.4.3.ICS 13. numune uygun oranda seyreltilir.2.Tayin 2. ÇİZELGE 11 .5 . Bulunan sonucun Madde 1.Kalibrasyon Eğrisinin Çizilmesi Her bir kalibrasyon süspansiyonunun absorbansõ düşey eksene ve bu değere karşõlõk gelen bulanõklõk şidddeti birim cinsinden yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi çizilir.Klorür Tayini Klorür tayini TS 4164’e göre yapõlõr.4.2.3.3.2.İşlem TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.3.4.4. Birim 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2.0 Bulanõklõk Şiddeti. numunenin bulanõklõk şiddetine uygun kalibrasyon süspansiyonunun bulanõklõk birimi.2. Bulanõklõğõ giderilmiş su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. ml 0.3) konulur.4.4.2.4.

Bulunan sonucun Madde 1.2.2.2 .3.2.İşlem (100-250) mg kalõntõ verebilecek miktarda yaklaşõk 200 ml-500 ml numune.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.9 .Serbest Klor Tayini Serbest klor tayini TS 5489’a göre yapõlõr. sõcaklõğõ (180±5)°C’da tutulabilen 2.3. Buharlaştõrma kabõ ve muhtevasõ. mg V = Numunenin hacmi.14.1 . önceden (180±5)°C’da sabit tartõma getirilmiş buharlaştõrma kabõna konularak buhar banyosunda kuruluğa kadar bularlaştõrõlõr.7 .2. desikatörde soğutulur ve tartõlõr.Cihaz ve Malzemeler 2.14.1.Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2. buharlaştõrma neticesinde hacim azaldõkça numunenin kalan kõsmõ ilâve edilir. daha sonra (180±5)°C’daki etüvde kurutulur.ICS 13. 2.3 .3.2.14.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Kurutma kalõntõsõ (K).20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.3.1.2.3. Bulunan sonucun Madde 1.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.Desikatör 2.Buharlaştõrma Kabõ. yaklaşõk 250 ml’lik.10 .3 . ml dir.Sülfat Tayini Sülfat tayini TS 5095’e göre yapõlõr.14. Bulunan sonucun Madde 1.1.3.Magnezyum Tayini Magnezyum tayini TS 6228’e göre yapõlõr.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. 2.2.2. mo = Buharlaştõrma kabõnõn kütlesi.14.1.Kurutma Kalõntõsõ Tayini 2. 2.13 .2. 2.3.2.Etüv.2.3.2.4 .14.2.Kalsiyum Tayini Kalsiyum tayini TS 6228’e göre yapõlõr.3.2.3. 2.3.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.3. mg/l olarak aşağõdaki formülle hesaplanõr: m1 − m 0 V K= x1000 Burada. Kurutma. den yapõlmõş.2. 2.Alüminyum Tayini Alüminyum tayini TS 3662’ye göre yapõlõr.2.060.2. 2.14 . mg m1 = Kurutma işleminden sonra buharlaştõrma kabõ ve kalõntõnõn kütlesi. Numunenin tamamõ buharlaştõrma kabõna bir defada konulamaz ise.12.2. silisyum vb. platin. 2.2.1 .14. Bulunan sonucun Madde 1. porselen. Bulunan sonucun Madde 1. nikel. 14 .3.3.Sodyum Tayini Sodyum tayini TS 4530’a göre yapõlõr.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3. soğutma ve tartma işlemlerine sabit tartõma ulaşõlõncaya kadar devam edilir.2 .8 .Potasyum Tayini Potasyum tayini TS 4530’a göre yapõlõr.11 .2. 2.

borosilikat camdan.3.6. 2.3. − Cam boru (a).5 mg O2/l den fazla organik ve yükseltgenebilen inorganik maddeler eşdeğeri gösteren sulara uygulanõr.2.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Bulunan sonucun Madde 1.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Soxhlet cihazõnda kloroform ile ekstrakte edilir. 0. iki adet.3. aktif karbonun adsorplayabildiği organik maddeler kolonda tutulurlar.6. 7.875 cm çapõnda.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Kloroform.2 .3. Numunedeki kloroform ekstraktõ muhtevasõ kalõntõ tartõlarak tayin edilir. 2. muhafazasõ 0.1 .2.3 .3. darasõ belli küçük bir beherde kuruluğa kadar buharlaştõrõlõr.b’de bu deney için uygun bir kolon gösterilmiştir.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3. 2. 2.Nitrat Tayini Nitrat tayini TS 3308’e göre yapõlõr.3. Bu deney TS 2789’a göre kimyasal oksijen ihtiyacõ 3. Bulunan sonucun Madde 1.a ve Şekil 1.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Prensip Aktif karbon çoğu organik maddeleri adsorplar.476 cm x 1. çapõ 7.2 .Adsorpsiyon Kolonu Şekil 1.2. Bu metotla toplam organik madde muhtevasõ tayin edilemez.1 .2.Nitrit Tayini Nitrit tayini TS 7526 EN 26777’ye göre yapõlõr.Kjeldahl Azotu Tayini Kjeldahl azotu tayini TS 7924’e göre yapõlõr. iki adet.62 cm ve uzunluğu 45. Çünkü organik maddelerin tamamõ aktif karbon tarafõndan adsorplanamayabilir ve aktif karbonun adsorpladõğõ organik maddelerin tamamõ da kloroform ile ekstrakte edilemeyebilir.6. 15 . 2. 9.2 .3.3.Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddelerin Tayini Bu metotla ancak aktif karbonda adsorplanabilen ve aktif karbondan kloroform ile ekstrakte edilebilen organik madde muhtevasõ tayin edilebilir. Metodun uygulanabilirliği ve duyarlõğõ aktif karbon kolonundan geçirilen suyun miktarõna bağlõdõr.6.3.525 cm çapõnda ve 15.3.794 cm çapõnda üç delikli. 2. kauçuktan yapõlmõş.2. − Pirinc levhalar ( f ). Bulunan sonucun Madde 1. 7.3.62 cm’lik boru için − Flanşlar ( c ).905 cm.3 .4 .Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2.3.5 .72 cm − Asbest contalar (b).953 cm derinliğinde dar ve uzun yivli ve 7.6 . 0.259 mm göz açõklõğõnda.2.62 cm delikli.060. Bulunan sonucun Madde 1.Amonyum Tayini Amonyum tayini TS 7159’a göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. − Paslanmaz çelikten yapõlmõş elekler ( e ). Belirli hacimde su aktif karbon kolonundan geçirilerek. 2.3.3.3.Cihaz ve Malzemeler 2.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddelerin Tayini 2.3. Flanşa uyacak şekilde 0. nipelin merkezdeki deliğe yerleştirilmesine uygun. Bulunan sonucun Madde 1. Kolondan alõnan organik madde yüklü aktif karbon uygun şartlarda kurutulduktan sonra. iki adet. Şekilde gösterilen adsorpsiyon kolonu aşağõdaki kõsõmlardan meydana gelmiştir. 0.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2. iki adet.ICS 13.3. iki adet. Bu kolon yerine aynõ imkanlarõ sağlayan başka kolonlar da kullanõlabilir.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.635 cm kalõnlõğõnda.3.Permanganat İndeksi Tayini Permanganat indeksi tayini TS 6288’e göre yapõlõr.3. − Sõzdõrmaz contalar ( d ).3.62 cm’lik boru için.2.1 .

86 cm yüksekliğinde 0.6.2. 1. Yaklaşõk dakikada 1 litre hõzla 1000 litre civarõnda su geçirilir.6 .3.3. 2. 2.3 .6. Su sayacõnõn çalõşõp çalõşmadõğõ kontrol edilir.365 mm’ lik karbon Soxhlete konulur ve ekstrakte edilir.3. 2.54 mm .08 cm.0.ICS 13.54 mm .3. gösterge basõncõ 275.060. kullanõlmadan önce kirlilik deneyi yapõlmalõdõr. Bunun için önce Soxhlet cihazõnõn yan kolonu 154 mm .6.5 . Sonra aynõ şekilde 0. 2.3.3.0.2.3.1 . 22.810 mm ve 0.3.3.a ve Şekil 1.360 mm’lik ve son olarak 11.43 cm yüksekliğinde 1.Adsorpsiyon Düzeneğinin Hazõrlanmasõ.6. Flânşla çakõşacak şekilde 0. Cam borunun içine 11. 1. iki adet. 1 litre kloroformdan. Ekstraksiyon işlemi tamamlandõktan sonra. Adsorpsiyon kolonunu tutturmak için.Ekstraksiyon Düzeneği.Akõş Kontrol Valfi.6. Kalõntõ kurutulur ve tartõlõr.3.3.159 cm ve çapõ 8. 3 litrelik damõtma balonu olan .43 cm yüksekliğinde 1.54 mm .6. Bağlantõlar yapõlmadan önce sõrasõyla gaz yağõ ve deterjanla temizlenmeli ve sonra damõtõk su ile durulanmalõdõr.6.905 cmx7.6.3. Boşluk kalmamasõ için.54 mm .Su Sayacõ.2) ile ekstrakte edilir.6.3. 2. kolondan önce yavaş olarak birkaç dakika su geçirilir.3.3.810 mm’lik aktif karbon doldurulur. bu aktif karbon kõsõmlarõnõn alõndõğõ ambalajlardaki aktif karbonlar bu deneyde kullanõlabilir. 1. Bağlantõlarõn sõzdõrmaz bir şekilde yapõlmasõna dikkat edilmelidir.3. Akõş hõzõndaki küçük değişiklikler dikkate alõnmayabilir. boru bağlantõlarõnda sõzdõrmazlõğõ temin için politetrafloroetilen (PTFE) şerit veya sülüğen (kõrmõzõ kurşun oksit) tozu ile su karõşõmõndan hazõrlanmõş bulamaç kullanõlmalõdõr.2.6.59 cm’lik. 0. Şekil 2 . Boşluklarõ gidermek için aktif karbon bastõrõlmalõdõr. − Numunenin Kolondan Geçirilmesi İnce aktif karbon tanelerinin sürüklenmesini önlemek için. − Galvanize nipeller (g). 16 .Kloroform (CHCI3) Kullanõlmadan önce damõtõlmalõdõr. Kalõntõ kurutulduktan sonra tartõlõr ve kütlesi kaydedilir.365 mm’lik aktif karbonun kalõntõsõ 20 mg dan az ise.6.3.365 mm tane iriliğinde Bu deneyde kullanõlacak aktif karbonun.3. damõtma balonunda geriye kalan 30-40 ml’lik kõsõm damõtõlmamalõ ve bu kõsõm atõlmalõdõr.3.0.6.810 mm’lik.Basõnç Kontrol Valfi.6. 3 litrelik.0. 1.3.3.3.Cam pamuğu Kullanõlmadan önce Soxhlet cihazõna konulur ve bir kaç defa sifon yapõlarak kloroform (Madde 2.3.İşlem 2.0.4.4 .6 kPa 2.810 mm’ lik aktif karbon ile doldurulur ve kloroform (Madde 2.Aktif Karbon. 6 adet.8 . − Düzeneğin bağlantõlarõ yapõlõrken organik kirleticilerden kaçõnmak gerekir. 1 litre/dakika’ya kadar besleme yapabilen.2. Şekil 1. adsorpsiyon düzeneğine monte edilir.7 .3.1 .3.3. Adsorpsiyon kolonuna ve sisteme tutturulmak için iki ucuna yiv açõlmõş.3.2.2 . Sonra istenen akõş hõzõna ayarlanõr.Elektrikli Isõtõcõ 2.b Cam borunun alt bağlantõlarõ yapõldõktan sonra.3 .3. − Alüminyum civatalar ve vidalar ( h ).4 .Reaktifler 2.794 cm çapõnda üç delikli.Ceketli õsõtõcõ.62 cm. Cam borunun üst bağlantõlarõ da tamamlandõktan sonra adsorpsiyon düzeneği deneye hazõr hale getirilmiş demektir.2. aktif karbon doldurulurken kolon hafifçe titretilmelidir. ev tipi.794 cm x 5. Bu amaçla. 2. 2.573 cm) açõlmõş.3. damõtma balonundaki kloroform damõtõlõr.3.Soxhlet cihazõ.2) ile ekstrakte edilir ve organik maddeler uzaklaştõrõlõr.810 mm’lik aktif karbonun kalõntõsõ 40 mg ve 0.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 − Sõzõntõlarõ önlemek için levhanõn içine daire şeklinde yiv (derinliği ve genişliği 0.

Organik buharlardan ve diğer kirletici kaynaklardan korunmalõdõr. kütlesi mümkün olduğu kadar az olan küçük bir behere. Bir buhar banyosu üzerinde 15 ml-20 ml kalana kadar buharlaştõrõlõr.4. Soğutma suyu akõşõ başlatõldõktan sonra.060. Hemen ekstraksiyona başlanmayacak ise. Ekstraksiyon işlemi tamamlandõktan sonra. mg dõr. 2. 2. sifon hareketi yaptõrõlarak kolondaki kloroform destilâsyon kolonuna geçirilir. Üzerine organik madde yüklü aktif karbonun tamamõ doldurulur.Aktif Karbonun Kurutulmasõ Yeterli miktarda su geçirildikten sonra adsorpsiyon kolonunun alt ve üst bağlantõlarõ sökülerek cam boru düzenekten ayõrõlõr. aktif karbonun konulacağõ yan kolonun dibindeki delikli cam disk kaldõrõlõr. Ekstraksiyon ünitesi kendiliğinden sifon hareketi yapmayabilir.7 .3. ekstraksiyon kolonuna basõnç uygulanarak sifon hareketi başlatõlõr.6. Kurutma sõrasõnda uçuşma olmamasõna dikkat edilmelidir.2 . hava almayacak şekilde kapağõ sõkõca kapatõlabilen bir kapta saklanmalõdõr. 17 . Borunun içindeki organik madde yüklü aktif karbon.3. Kurutulmuş karbon. Biraz nem kalsa bile daha sonraki işlemler sõrasõnda kaybolacaktõr. Kapağõ açõk tutularak kuruluğa kadar buharlaştõrõlõr. serbestçe akabilir duruma gelince kurumuş kabul edilir. kloroform ile ekstraksiyonlarõ neticesinde elde edilen kalõntõ kütlelerinin toplamõ. Bu sõrada õsõtõlmamalõdõr.3. Sifon hareketi tamamlandõktan sonra ekstraksiyon kolonu tekrar kloroform ile doldurulur.3. Damõtma balonu Soxhlet düzeneğinden ayrõlõr. kullanõlmamõş aktif karbon görünümünü alõp.Aktif Karbonun Kloroformla Ekstraksiyonu Soxhlet cihazõnõn. 35 saat süreyle ekstraksiyon işlemine devam edilir. Aktif karbonun daha kõsa sürede kurutulmasõ için tepsinin üzerinden 35°C-40°C’da sõcak hava geçirilir.3.2.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Sudaki kloroformla ekstrakte edilebilen maddeler (C). Ekstraksiyon işlemi sõrasõnda ve ilk sifon hareketinden sonra aşõrõ õsõnmalarõ ve sõçramalarõ önlemek için destilasyon balonu hafifçe sallanmalõdõr. tüpe veya şişeye kantitatif olarak aktarõlõr. õsõtõcõ çalõştõrõlõr. organik madde kayõplarõnõ önlemek için eser miktarda kloroformun kalmasõ tercih edilir. Aşõrõ õsõtmamaya dikkat edilerek.a’daki sistemin su sayacõndan okunan ve aktif korbon kolonundan geçen toplam numune hacmi. Bulunan sonucun Madde 1.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Aktif karbonun üst seviyesine kadar oldukça hõzlõ bir şekilde kloroform doldurulur. Darasõ alõnmõş.5 . Damõtma ürünü cam pamuğu üzerinden kantitatif olarak 300 ml’lik bir erlene süzülür. Tamamen kurutmak yerine.ICS 13.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. Hõzlõ buharlaştõrmanõn temini için erlene temiz hava gönderilebilir. 2. Bulunan sonucun Madde 1. m = Toplam kalõntõ kütlesi mg V = Şekil 1. balonda yaklaşõk 250 ml kloroform kalana kadar damõtõlõr.3. Sifon hareketi başlayana kadar kloroform ilavesine devam edilir.6.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.6. Aktif karbon temiz bir ortamda kurutulur. Kapta kloroform kalõp kalmadõğõ koklanarak anlaşõlõr. Islak aktif karbonla reaksiyona girdikleri için alüminyum veya galvanize metallerden yapõlmõş tepsiler kullanõlmamalõdõr. kloroform ile ekstraksiyon işlemine hazõrdõr.2. Kaynama kolonuna yeterli miktarda cam boncuk veya başka malzemeden yapõlmõş kaynama taşõ konulur. Aktif karbon. Düzenli sifonlama gerekli olmamakla beraber.3. İnce taneli aktif karbonun kaynama balonuna geçmesini engelemek için ince bir tabaka halinde cam pamuğu yerleştirilir.3 .3. kurutmak için bir bakõr veya cam tepsi üzerine ince bir tabaka halinde yayõlõr.4. mg/l cinsinden aşağõdaki formül ile hesaplanõr: C= m − (n / 2) V Burada.Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlarõn Tayini Çözünmüş veya emülsifiye hidrokarbonlarõn tayini TS 9093’e göre yapõlõr. l n = Deneyde kullanõlan her iki tane iriliğindeki aktif karbon ambalâjlarõndan alõnan kõsõmlarõn. Daha sõcak hava gönderilmemelidir.

3.Ara Stok Fenol Çözeltisi.pH metre 2.1 . ml V3= Fenol çözeltisinin titrasyonunda harcanan tiyosülfat çözeltisinin hacmi.3.3.0 ml stok fenol çözeltisi ve 10. 0. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş su ile 1000 ml’ye seyreltilir. Serbest bromdan kaynaklanan kahverengi renk kaybolursa. Tamamen aynõ şartlarda.Süzgeç Kâğõdõ Buchner tipi süzme hunileri ve susuz sodyum sülfat yerine.3. Stok fenol çözeltisinin konsantrasyonu ( C ).3.2. 2. politetrafloroetilen (PTFE) musluklu 2.6 .1 .8. Bu çözelti kullanõlacağõ gün hazõrlanmalõdõr.3.Süzme Hunileri. kloroform ekstraktõnõn süzülmesi amacõyla kullanõlabilir.9±0.3. daimi renk elde edilinceye kadar 10. 2. 18 .8 .2 . Renkli kompleks sulu çözeltiden kloroform (CHCI3) ile ekstrakte edilir ve 460 nm dalga boyunda absorbansõ ölçülür.3.2.3.2 . mg fenol/l olarak aşağõdaki formülle hesaplanõr.2 .2.3.0 µg/l’den daha fazla fenol konsantrasyonu tayin edilebilir. 7.1 N bromat-bromür çözeltisi kullanõlarak bir tanõk çözelti hazõrlanõr. ml V2= Fenol çözeltisine ilave edilen bromat-bromür çözeltisi hacminin onda biri.842 [(V xV ) − V ] 1 2 3 Burada.ICS 13.Cihaz ve Malzemeler 2. 4-aminoantipirinle renkli kompleks meydana getirir.0 ml stok fenol çözeltisi.00 g fenol.8.8.2.3. 2. Stok fenol çözeltisinin litrede 1000 mg fenol ihtiva etmesi halinde genellikle bromat-bromür çözeltisinden 10 ml’lik dört kõsõm yeterlidir.3.3.8.3.3. V1= Tanõk çözeltinin titrasyonunda harcanan tiyosülfat çözeltisi hacmi.Reaktifler Bütün reaktifler fenol ve klor ihtiva etmeyen damõtõk su ile hazõrlanmalõdõr.Ayõrma Hunileri.0 µg fenol/ml’lik 10.8.Prensip Numunenin damõtõlmasõyla uçucu olmayan maddelerden ayrõlan fenoller.1 N bromat bromür çözeltisi ilave edilir. Hemen 5 ml konsantre hidroklorik asit katõlõr ve dikkatlice karõştõrõlõr. Erlenin kapağõ kapatõlõr ve 10 dakika bekletilir. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş suda çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir.8.3.8. ml dir.Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2.2. Buchner tipi 2. Bu metotla 1. Tanõk çözelti ve stok fenol çözeltisi kullanõlarak hazõrlanan çözelti (fenol çözeltisi).3 .3.3.0 ml’lik kõsõmlar halinde bromat-bromür çözeltisi ilâve edilir.3.8.20 2.3. sonra yaklaşõk 1 g potasyum iyodür ilâve edilir.Stok Fenol Çözeltisi 1. 10. cam kapaklõ.3.3. 2.5 . damõtõk su ve 10.3. Bu çözeltinin konsantrasyonu aşağõda belirtildiği şekilde belirlenir: 500 ml’lik cam kapaklõ bir erlendeki 100 ml suya 50.3 . 1000 ml’lik. 2.1 pH değerinde.2.025 N sodyum tiyasülfat çözeltisi ile nişasta indikatör çözeltisi varlõğõnda titre edilir.3.060.8.4 . C = 7.0 ml 0.8.8.1 .Fenol Tayini TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.3.0 ml 0.Spektrofotometre Yaklaşõk 460 nm dalga boyunda ölçüm yapõlabilen ve optik hücrelerinin õşõk yolu (1-10) cm olan.

8.4 .8.3.8.Potasyum Ferrisiyanür Çözeltisi 8.3.5 N 35 ml konsantre amonyak su ile 1 litreye seyreltilir. 20 cm’lik hücre için 50 ml çözelti kullanõlarak. 2.13 . Sulu çözelti hazõrlamak için 2 g çözünebilir nişasta ve koruyucu olarak 0. 0.3. 2.0 ml 0.0 ml ara stok çözeltisi.3.3. tanõk çözelti ve kalibrasyon çözeltilerine aşağõdaki işlemler uygulanõr: Çözeltiye. Çözelti 1 litrelik ayõrma hunisine aktarõlõr.3.3. pH değeri 6.6 .İşlem 500 ml numune veya 50 µg’dan daha fazla fenol ihtiva etmeyecek miktarda ( V ml) 500 ml’ye seyreltilmiş numune 1 litrelik bir behere konulur (numune çözeltisi).3.8.025 N.11 .3.784 g susuz potasyum bromat (KBrO3) suda çözülür.3. Çözelti berrak ve açõk sarõ renkli olmalõdõr.3.8.3.3. 10 defa daha çalkalanõr ve kloroformun ayrõlmasõ için tekrar beklenir ve kloroform fazõ ayrõlõr. 3. 10 g potasyum bromür (KBr) kristali ilâve edilir.10 .3.8.9±0. CHCI3’ün ayrõlmasõ için beklenir ve kloroform fazõ ayrõlõr.4 .8 olmalõdõr.3. 12.8. Kloroformun kalan kõsmõ ayõrma hunisine ilave edilir. CHCI3 ile hemen ekstrakte edilir. Numune çözeltisi. 2. 3.3.Aminoantipirin Çözeltisi 2. susuz. 1. Ayõrma hunisine yukarõda belirtilen CHCI3 miktarõnõn yarõsõ ilâve edilir ve en az 10 defa çalkalanõr.19 g/ml 2. 0.ICS 13.0 g potasyum ferrisiyanür [K3Fe (CN6] suda çözülür ve 100 ml’ye seyreltilir.060.3.8.8.8. konsantre. 2.3.3. Çözelti.3.3. Her bir kloroform ekstraktõ süzgeç kağõdõndan veya 5 g susuz sodyum sülfat tabakasõ 19 . 100 ml sõcak suda çözülür.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.Hidroklorik Asit.30.Bromat-Bromür Çözeltisi. 2. kristal 2. granül halinde.10 N 2. Bu çözelti kullanõlacağõ gün hazõrlanmalõdõr.3.Kloroform (CHCI3) 2.5 N amonyak çözeltisi ilâve edilir ve fosfat tampon çözeltisi ile pH değeri 7.5 . Bu çözelti hazõrlandõktan sonra bir hafta süreyle kullanõlabilir.3 . 2.1’a ayarlanõr.3.Standard Fenol Çözeltisi.Amonyak Çözeltisi.5 ml 6 N sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi veya 0. 500 ml damõtõk su (tanõk çözelti) ve 5.3 .205 g sodyum tiyosülfat (Na2S2O3 5 H2O) suda çözülür.3. 1.4 g katõ sodyum hidroksit (NaOH) ilâve edilir. 0.7 . 1000 ml’ye seyreltilir ve ayarlanõr.3. 2.8. Yaklaşõk 10 ml fosfat tampon çözeltisi gereklidir. Bu çözelti hazõrlandõktan sonra 2 saat içinde kullanõlmalõdõr.3.3.0 µg fenol/ml’lik 50.3. ayarlõ 6.40 ve 50 µg fenol ihtiva edecek şekilde 500 ml’lik fenol standard çözeltileri (kalibrasyon çözeltileri) hazõrlanõr.Sodyum Sülfat (Na2SO4).3 g KH2PO4 suda çözülür ve 1 litreye seyreltilir.2 g salisilik asit. Çözelti gerekirse süzülür ve kahverengi renkli cam şişede muhafaza edilir. 2.3.12 . 1-5 cm’lik hücreler için 25 ml.3.8 .20.3.Nişasta İndikatör Çözeltisi Sulu çözelti veya nişasta tozu karõşõmõ kullanõlabilir.3.3.Potasyum İyodür (KI).0 ml aminoantipirin çözeltisi ilâve edilir.Fosfat Tampon Çözeltisi 104.0 g 4-aminoantipirin suda çözülür ve 100 ml’ye seyreltilir.4.Sodyum Tiyosülfat Çözeltisi.3.10. 2. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş su ile 500 ml’e seyreltilir.9 .3.5 g K2HPO4 ve 72.3. yaklaşõk ρ=1.8. iyice karõştõrõlõr ve renk gelişimi için 3 dakika bekletilir.3.0 ml potasyum ferrisiyanür çözeltisi ilave edilir. çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir.8. iyice karõştõrõlõr.3.

1 . Bulunan sonucun Madde 1.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.12 . tanõk deney çözeltisine karşõ 460 nm’de okunur. dodesil benzen sülfonik asit sodyum tuzunun loril sülfata dönüşüm faktörü olan 0.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.Arsenik Tayini Arsenik tayini TS 8483’e göre yapõlõr.17 .79 ile çarpõlõr.Florür Tayini Florür tayini TS 4234’e göre tayin edilir.060.5 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Toksik Maddelerin Tayini 2. Kurutulmuş ekstraktlar. Bulunan sonucun Madde 1.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. ml dir. 2.3.Mangan Tayini Mangan tayini TS 8090’a göre yapõlõr. 2.3. 20 .4.14 . 2.10 .2. µg/l olarak.15 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. aşağõdaki formülle hesaplanõr: F= Burada.3.3.Bor Tayini Bor tayini TS 8121’e göre yapõlõr.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2.2.16 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.2.3.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Numunedeki fenol ( F ). Bulunan sonucun Madde 1.2.19 .ICS 13.18 . Bulunan sonucun Madde 1.8.2. 2.3. 2.Askõda Katõ Madde Tayini Askõda katõ madde tayini TS 7094’e göre yapõlõr.11 .3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Demir Tayini Demir tayini TS 8087’ye göre yapõlõr. daha fazla kloroform ilave edilmez.3.3.3.Çinko Tayini Çinko tayini TS 6290’a göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.3. Bulunan sonucun Madde 1.Fosfor Tayini Fosfor tayini TS 4082’ye göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. Numunenin ve kalibrasyon çözeltilerinin absorbansõ.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 bulunduran süzme hunisinden süzülür. Bulunan sonucun Madde 1.Baryum Tayini Baryum tayini TS 4235’e göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. m = Kalibrasyon grafiğinden bulunan numunedeki fenol miktarõ µg V = Numunenin orijinal hacmi.2.3.3.3.2.Bakõr Tayini Bakõr tayini TS 6290’a göre yapõlõr. 2.4 . Bulunan değer.13 . Bulunan sonucun Madde 1. 2.3. 2.2.3.2.2. 2.3. Mikrogram fenol konsantrasyonuna karşõ absorbans değerleri grafiğe geçirilir.9 .3.3.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Gümüş Tayini Gümüş tayini TS 8089’a göre yapõlõr. absorbans ölçümü için temiz hücreler içerisinde toplanõr.3.3. 2.2.3.Yüzey Aktif Maddelerin Tayini Yüzey aktif maddelerin tayini TS 6550 EN 903’e göre yapõlõr.3.

4.3.3.Toplam Bakteri Sayõsõ Tayini Toplam bakteri sayõsõ tayini TS 9924’e göre yapõlõr.3.3.6.Siyanür Tayini Siyanür tayini TS 5974’e göre yapõlõr. 2.3.3.Kadmiyum Tayini Kadmiyum tayini TS 6290’a göre yapõlõr.2 .4.2.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2.2.9 . 2. 2.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.ICS 13.2.5 .4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Civa Tayini Civa tayini TS 2537’ye göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.3 . Bulunan sonucun Madde 1.Antimon Tayini Antimon tayini TS 4205’e göre yapõlõr.3.2. 21 .3.Fekal Streptokok Tayini Fekal streptokok tayini ISO 7899-1 ve ISO 7899-2’ye göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. herbisitler ise TS 7699’a göre tayin edilir.1 . 2.Mikrobiyolojik Özelliklerin Tayini 2.5 .Kurşun Tayini Kurşun tayini TS 6290’a göre yapõlõr.4.5.3.Pestisitler ve İlgili Ürünlerin Tayini Organoklorlu insektisitler TS 2627’ye göre.Toplam Koliform Tayini Toplam koliform tayini ISO 9308-1 ve ISO 9308-2’ye göre yapõlõr. Bulunan sonuçlarõn Madde 1.4 .5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.4.1 .2. ISO 9308-1 ve ISO 9308-2’ye göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.5. Bulunan sonucun Madde 1.Sülfit İndirgeyen Klostridia Tayini Sülfit indirgeyen klostridia tayini TS 8019 ve TS 8020’ye göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.4 . Bulunan sonucun Madde 1. 2.2. poliklorlanmõş bifeniller (PCB’ler) ISO 6468’e göre.Toplam Sertlik Tayini Suyun toplam sertliği TS 4474’e göre tayin edilir.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerlerinin Tayini 2.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Selenyum Tayini Selenyum tayini TS 8088’e göre yapõlõr.3.4.6’ya uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.10 .3. 2. 2. Bulunan sonucun Madde 1.7 . 2.3.4.2.2.2.6 .3.060.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2.2. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.6 .4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.3.4. 2. 2.2.4. 2.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.5 .8 .2.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.5.Nikel Tayini Nikel tayini TS 6290’a göre yapõlõr.3 . 2.3.3.Fekal Koliform Tayini Fekal koliform tayini.5.2 .3.4.2. Bulunan sonucun Madde 1.Krom Tayini Krom tayini TS 8072’ye göre yapõlõr.2.5.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.

3. 3. Geiger sayacõ olan bir yerde (tercihen bir nükleer laboratuvarda) tayin ettirilir. − Sağlõk Bakanlõğõnca verilen ruhsatõn tarih ve numarasõ. − Suyun dolum ve son kullanma tarihleri (etiket veya ambalâjõn uygun bir yerinde).6’ya uygun olup olmadõğõna bakõlõr.060. 2. Bulunan sonucun Madde 1.7.3. − Firmanõn kõsa adõ.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. 3. − Rapor tarih ve numarasõ.1 ve Madde 3’e uygun olmamasõ ve Madde 2. Madde 1.2’ye göre yapõlan muayenelerin sonuçlarõnõn Madde 1.2. Birden fazla ambalâjõn şeffaf bir malzeme ile (naylon vb. Bardak şeklindeki ambalâjlarda etiket bilgileri kapak üzerinde yer alõr. 2.2. − Sonuçlarõn gösterilmesi. Madde 2.2 . 22 .7’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. deneyi yapanõn ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adlarõ.3.DENEY RAPORU Deney raporunda en az aşağõdaki bilgiler bulunmalõdõr: − Deneyin yapõldõğõ yerin ve lâboratuvarõn adõ ile. 2.DEĞERLENDİRME Madde 2. görev ve meslekleri. sintilasyon sayacõ olan bir yerde (tercihen bir nükleer laboratuvarda) tayin ettirilir.ICS 13.2’de belirtilen müsaade edilebilecek maksimum konsantrasyon değerinden fazla olmasõ halinde numunenin alõndõğõ parti standarda aykõrõ sayõlõr.5 .7.7 . − Numunenin tanõtõlmasõ. lamine karton gibi suyun fiziksel ve kimyasal yapõsõnõ değiştirmeyen ve su ile etkileşmeyen ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilir.AMBALAJLAMA Sõnõf 2 sular plâstik (PVC.Radyoaktiflik Tayini 2.). PET vb.).7’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Alfa Aktivitesi Tayini Numunenin alfa aktivitesi. − Suyun kaynağõnõn adõ. Bulunan sonucun Madde 1.6.İŞARETLEME Sõnõf 2 sularõn konulduğu ambalâjlar üzerine en az aşağõdaki bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazõlmõş olmalõdõr. − Depolama şartlarõ. polikarbonat. − Deney sonuçlarõnõ değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarõnõ gidermek üzere alõnan tedbirler.2.1 . − Suyun hacmi (ml veya L olarak).Alkalilik Tayini Suyun alkaliliği TS 3790’a göre tayin edilir. − Deney tarihi.2 .3’de belirtilen deneyler uygulandõğõnda elde edilen sonuçlarõn her birinin. − Uygulanan deney metotlarõnda belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen fakat muayene ve deneyde yer almõş olan işlemler. 2.Beta Aktivitesi Tayini Numunenin beta aktivitesi. − Bu standardõn işaret ve numarasõ (TS 266). cam. Sõnõf 2 sular ise Madde 3. 3 .) kaplanmasõ veya tekrar ambalâjlanmasõ durumunda etiket bilgileri tekrar yazõlmayabilir. adresi veya tescilli markasõ (ambalâjõn kapaklõ olmasõ halinde bu bilgi kapağa da yazõlmalõdõr.3.4 .2 .1’e göre alõnan numunelerin her biri için.2. − Deneyde uygulanan standardlarõn numaralarõ.1 .1’e uygun ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilir.PİYASAYA ARZ Sõnõf 1 sular ambalâjsõz olarak (dağõtõm sistemleri ile). − Standarda uygun olup olmadõğõ.

80/778/EEC Direktifi . YARARLANILAN KAYNAKLAR . istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir.Guidelines for Drinking Water Quality.Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. − Madde 2’deki deneylerin yapõlmõş ve uygun sonuç alõnmõş bulunduğunun belirtilmesi gerekir.ICS 13. 1993 23 . 1985 . − Madde 1’deki özelliklere uygun olduğunun. WHO World Health Organization.060.91/692/EEC Direktifi .ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Suyun bu standardda belirtilen özelliklere uygun olduğunu beyan eden satõcõ. Geneva.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 4 . Bu beyannamede suyun.

3.Adsorpsiyon Düzeneği ŞEKİL 1b .) 24 .2.060.6.Adsorpsiyon Kolunu (Şekil üzerinde yer alan harflere ilişkin açõklamalar Madde 2.2’de verilmiştir.ICS 13.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Absorpsiyon kolonu ŞEKİL 1a .3.

ICS 13.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ŞEKİL 2 .060.Ekstraksiyon Düzeneği 25 .

43 1.143 0.70 1 1.140 5.1 0.179 0.025 1 26 .17 1 40.008 5.80 1 0.08 Milimol Ca 0.060.175 7 Alman Sertlik Derecesi 0.ICS 13.56 0.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 EK (Bilgi İçin) SU SERTLİĞİ ÖLÇÜM BİRİMLERİ ARASINDAKİ DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ Fransõz Sertlik Derecesi İngiliz Sertlik Derecesi Alman Sertlik Derecesi Miligram Ca Milimol Ca Fransõz Sertlik Derecesi 1 1.25 10 İngiliz Sertlik Derecesi 0.73 7.25 0.79 0.6 Miligram Ca 4.

Methods of Preparation of Indicator Solutions” “Suyun Analiz Metotlarõ-Numune Alma” “Methods for the Analysis of Water-Sampling” “Suyun Analiz Metotlarõ .Gaz Kromatografik Metot” “Water Quality .Fosfor Tayini .Determination of Mercury Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric and Dithizone Methods” “Su Kalitesi .Specification and Test Methods” “Suyun Analiz Metotlarõ-Asitlik veya Alkalilik TayiniPotansiyometrik Titrasyon Metodu” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Acidity or Alkalinity Potentiometric Titration Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Belirteç Çözeltileri Hazõrlama Yöntemleri” “Indicators .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik ve Ditizon Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water . Amino İndirgeme ve Molibdovanadofosfat Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water Determination of Phosphorus Content Colorimetric Ascorbic Acid Reduction Method.Özellikler ve Deney Metotlarõ” “Water for Analytical Laboratory Use .Determination of Organochlorine Pesticides in Water .Nitrat Miktarõ Tayini” “Methods for the Analysis of Water Determination of the Nitrate Content” “Suyun Analiz Metotlarõ-Alüminyum Miktarõ Tayini-FerronOrtofenantrolin Spektrofotometrik Metodu” “Methods for the Analysis of Water Determination of the Aluminium Content Ferron-Orthophenantroline Spectrophotometric Method” “Su .Kolorimetrik Askorbik Asit.Analitik Laboratuvarõnda Kullanõlan .ICS 13.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ATIF YAPILAN STANDARDLAR (REFERENCES) TS 545/Ekim 1967 TS 546/Ekim 1967 TS 2104/Ekim 1975 TS 2536/Şubat 1977 TS 2537/Aralõk 1987 “Ayarlõ Çözeltilerin Hazõrlanmasõ” Preparation of Standard Solutions for Volumetric Analysis” “Standard Çözeltilerin Hazõrlanmasõ” “Preparation of Standard Solutions for Colorimetric Analysis” “Belirteçler .Cõva Tayini .pH Değerinin Tayini” “Methods for Analysis of Water Determination of pH Value” “Suyun Analiz Metotlarõ . Colorimetric Amino Reduction Method and Colorimetric Molybdovana dophosphate Method” TS 2627/Nisan 1994 TS 2789/Nisan 1977 TS 3263/Eylül 1978 TS 3308/Şubat 1979 TS 3662/Eylül 1981 TS ISO 3696/Nisan 1996 TS 3790/Eylül 1982 TS 4082/Aralõk 1983 27 .060.Gas Chromatographic Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Kimyasal Oksijen Gereksinimi Miktarõnõn Tayini ” “Methods for the Analysis of Water Determination of Chemical Oxygen Demand” “Suyun Analiz Metotlarõ .Sularda Organoklorlu Pestisit Tayini .

N-Diethyl-1. Atomic Absorption Spectrophotometric and Colorimetric of Analysis” “Suyun Analiz Metotlarõ .Baryum Tayini . Türbitimetrik ve Titrimetrik Metotlar” “Methods for the Analysis of Water .Determination of Barium Content . Potassium Content-Flame Photometric. Potasyum Tayini Alev Fotometrik.Kalsiyum ve Magnezyum Tayini-Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality .4-Fenilendiamin ile Titrimetrik Metot” “Water Quality-Determination of Free Chlorine and Total ChlorinePart 1:Titrimetric Method Using N.Kõsõm 3: Numunelerin Muhafaza ve Taşõnma Kurallarõ” “Water Quality .Sampling .Determination of Fluoride Content .4 Phenylenediamine” “Suyun Analiz Metotlarõ .Sülfat Tayini .Determination of Chloride Content .Fotometrik ve Potansiyometrik Metotlar” “Methods for the Analysis of Water .Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Toplam Siyanür Tayini” “Water Quality . Sodyum.Determination of Calcium and Magnesium Atomic Absorption Spectrometric Method” TS 4205/Mart 1984 TS 4234/Nisan 1984 TS 4235/Nisan 1984 TS 4474/Nisan 1985 TS 4530/Haziran 1985 TS 5095/Mart 1987 TS 5106/Mart 1987 TS 5489/Şubat 1988 TS 5974/Eylül 1988 TS 6228/Aralõk 1988 28 .Florür Tayini .Lityum.Determination of Sulfate Content Gravimetric.Part 1 : Determination of Total Cyanide” “Su Kalitesi .Part 3: Guidance of the Preservation and Handling of Sampling” “Su Kalitesi-Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini-Kõsõm 1 N. Sodium.Flame Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Sertlik Tayini-Hesaplama ve EDTA Titrimetrik Analiz Metotlarõ (Tadil:1986-11-11)” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Hardness Calculation and EDTA Titrimetric Methods (Amendment:1986-1111) “Suyun Analiz Metotlarõ .Gravimetrik. Turbidimetric and Titrimetric Methods” “Su Kalitesi .Mercurimetric and Argentimetric Titration Method and Colorimetric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Antimon Tayini-Atomik Absorpsiyon Metodu” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Antimony Content-Atomic Absorption Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Merkürimetrik ve Arjantimetrik Titrasyon Metotlarõ ve Kolorimetrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .20 TS 4164/Şubat 1984 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Suyun Analiz Metotlarõ .N-Dietil-1.Photometric and Potentiometric Methods” “Suyun Analiz Metotlarõ .060.ICS 13.Numune Alma .Determination of Cyanide . Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik ve Kolorimetrik Analiz Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Lithium.Klorür Tayini .

Gas Choromatographic Method” “Suyun Analiz Metotlarõ . Zinc.1.Amonyum Tayini .Determination of Total Suspended Matter” “Suyun Analiz Metotlarõ .Detection and Enumeration of the Spores of Sulfite . Bakõr.Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” TS 7924/Şubat 1990 TS 8019/Şubat 1990 TS 8020/Şubat 1990 TS 8072/Mart 1990 29 .Permanganat İndeksinin Tayini” “Water Quality .Selenyum İle Parçalandõktan Sonra Kjeldahl Metodu” “Water Quality .Moleküler Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality .Detection and Enumeration of the Spores of Sulfite .Determination of Cobalt.Method After Mineralisation with Selenium” “Su Kalitesi .Gaz Kromatografik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Alev Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality .Examination and Determination of Colour” “Su Kalitesi .Reducing Anaerobes (Clostridia) Part 1: Method by Enrichment in a Liquid Medium” “Su Kalitesi .Determination of Anionic Surfactants by Measurement of the Methylene Blue Index (MBAS)” “Su Kalitesi .Determination of Nitrite . Nikel.Su Rengi Muayene ve Tayin Metotlarõ” “Water Quality .Determination of Kjeldahl Nitrogen . Copper. Kadmiyum ve Kurşun Tayini .Determination of Chromium Content .Metilen Mavisi İndeksinin (MBAS) Ölçülmesiyle Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Tayini” “Water Quality .Kõsõm : Manuel Spektrofotometrik Metot” “Water Quality .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Determination of Chlorinated Phenoxy and Herbicides .Nitrit Tayini .Toplam Askõda Katõ Madde Tayini” “Water Quality .20 TS 6288/Ocak 1989 TS 6290/Ocak 1989 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Su Kalitesi .Krom Tayini .Kobalt.Determination of Permanganate Index” “Su Kalitesi . Cadmium and Lead .060.Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarõnõn Aranmasõ ve Sayõmõ .Molecular Absorption Spectrometric Method” TS 7699/Aralõk 1989 “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Ammonium .Klorlanmõş Fenoksi Asit Herbisitlerinin Tayini .Azot Tayini . Çinko. Nickel.Reducing Anaerobes (Clostridia) Part 2: Method by Membrane Filtration” “Suyun Analiz Metotlarõ .Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarõnõn Aranmasõ ve SayõmõSõvõ Besiyerinde Zenginleştirme Metodu” “Water Quality .ICS 13.Flame Atomic Absorption Spectrometric Method” “Su Kalitesi .Membran Filtrasyon Metodu” “Water Quality .Part 1 : Manual Spectrometric Method” TS 6392/Ocak 1989 TS 6550 EN 903/Mart 1996 TS 7094/Mayõs 1989 TS 7159/Mayõs 1989 TS 7526 EN 26777/Nisan 1996 “Su Kalitesi .

Demir Tayini .Su.Extraction Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Arsenik Tayini .Determination of Selenium Content .Gümüş Tayini .Ekstraksiyondan Sonra Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Iron Content Flame Atomic Absorption Spectrophotometric Method After Extraction” “Suyun Analiz Metotlarõ .Colorimetric.Determination of Silver Content .Elektriksel İletkenlik Tayini” “Water Quality .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Determination of Hydrocarbons” “Maden Suyu-İçilebilir” “Mineral Water” TS 8088/Mart 1990 TS 8089/Mart 1990 TS 8090/Mart 1990 TS 8121/Mart 1990 TS 8483/Ekim 1990 TS 9093/Nisan 1991 TS 9130/Nisan 1991 TS 9748 EN 27888/Nisan 1996 “Su Kalitesi .Methods for the Analysis of Water.Liquid Extraction” “Detection and Enumeration of Faecal Streptococci . Polychloriated “Biphenyls and Chlorobenzenes .ICS 13.Ekstraksiyondan Sonra Kolorimetrik Metot” “”Methods for the Analysis of Water .Selenyum Tayini .Part 2: Method by Membrane Filtration” ISO 7899-1/1984 ISO 7899-2/1984 30 .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Sularda Bakteri Sayõmõ” “Water Quality . Atõk Su ve Çamur Analiz Metotlarõ Hidrokarbonlarõn Tayini” “Water Quality .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Arsenic Content .Determination of Cobalt Content .060.20 TS 8087/Mart 1990 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Suyun Analiz Metotlarõ .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Boron Content .Determination of Certain Organochlorine Insecticides. Waste Water and Sludge .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Su Kalitesi .Determination of Electrical Conductivity” TS 9924/Mart 1992 ISO 6468/1996 “Su Kalitesi .Part 1 : Method by Enrichment in a Liquid Medium” “Detection and Enumeration of Faecal Streptococci .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Bacterials Count in Water” “Water Quality .Gas Chromatographic Method After Liquid .Mangan Tayini .Bor Tayini .

20 ISO 9308-1/1990 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Water Quality-Detection and Enumeration of Coliform Organisms. Thermotolerant Coliform Organisms and Presumptive Escherichia Coli -Part 2 : Multiple Tube (most probable number) Method” ISO 9308-2/1990 31 . Thermotolerant Coliform Organisms and Presumptive Escherichia Coli Part 1: Membrane Filtration Method” “Water Quality .060.Detection and Enumeration of Coliform Organisms.ICS 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful