ĠSG

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ

RĠ S K DEĞERLENDĠRME RAPORU

ĠĢyeri Ġnceleme tarihi

: …………….. A.ġ : HAZIRAN-2006

1

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN …………………….. ĠġYERĠNE AĠT RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ GiriĢ

1.

Sağlık ve güvenlik tarihte ve günümüzde insanın ve insanlığın en önemli konusu olmuĢtur. Özellikle sanayileĢme sonrasında çalıĢma hayatındaki sağlık ve güvenlik riskleri, insan hayatını olumsuz olarak etkileyen çok önemli bir faktördür. ÇalıĢma hayatındaki sağlık ve güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması (mümkün olan en düĢük seviyeye indirilmesi) için hukuki, teknolojik, eğitim ve denetim gibi birçok sahada çalıĢma yapılmaktadır. 1970 lı yıllarda çıkarılan 1475 sayılı ĠĢ Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmıĢ olan iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatında (Tüzük ve Yönetmeliklerde) iĢyerlerinde uygulanması gerekli olan çok detay hükümler vazedilmiĢtir. ĠĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kiĢiler ve Devletin ĠĢ Güvenliği MüfettiĢleri, yaptıkları (Eğitim, denetim vs.) çalıĢmalarda, iĢyerlerinin iĢ güvenliği mevzuatına uygun olup olmadığını kontrol ederek, uygun olmayan hususları noksanlık Ģeklinde tespit ederek, iĢverenin bu noksanlıkları gidermesini, emniyetli bir çalıĢma ortamı sağlamasını ve emniyetli bir çalıĢma Ģekli uygulanmasını temin etmeye çalıĢmıĢlardır. Ancak, 2000 lı yıllarda, iĢyerlerinde kullanılan makine tezgah ve tesislerin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin, üretim teknolojilerinin çok çeĢitli ve farklı hale gelmesi sebebiyle, sanayide kullanılmakta olan bütün bu tekniklere göre bire bir uygulanabilecek sağlık ve güvenlik tedbirlerini mevzuatlarla düzenleyebilmenin imkansız hale geldiği fark edilince; bir anlayıĢ değiĢikliğine gidilerek, iĢyerlerinde uygulanacak sağlık ve güvenlik tedbirlerinin detaylı olarak izah edildiği mevzuatlar yerinde (AB direktiflerinde olduğu gibi), düzenlenen yeni mevzuatlarda güvenlik tedbirleri daha genel ifadelerle kaleme alınmıĢtır. ĠĢyerlerindeki detay uygulamaları için RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ anlayıĢını getirmiĢtir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ait yeni mevzuata göre, her iĢyerinin, iĢ güvenliği uzmanlarının desteği ve iĢyeri yetkililerinin de katılımıyla yapılacak bir çalıĢma neticesinde; iĢyerinde mevcut olan bütün tehlikeleri belirlenmesi, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin tahmin edilmesi ve bu risklere ortadan kaldırılmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi Ģeklinde bir çalıĢmanın yapılması gerekmektedir. RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ adı verilen bu çalıĢmanın, iĢyerinde düzenli Ģekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu anlayıĢla, iĢyerinde alınması gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin tespitinde iĢyeri yetkililerinin katılmaları, benimsemeleri ve iĢyeri yetkililerinin emniyet tedbirlerini, MüfettiĢ istediği için değil, bu tedbirin alınmasının gerekli olduğuna inanarak uygulamalarının ve sahip çıkmalarının temini hedeflenmiĢtir.

2

2.

ĠĢyerinin tanıtımı ĠĢyeri 11.106 m2 arsa üzerinde kurulmuĢtur. Toplam 5000 m2 kapalı olanı vardır. Binalar tek

katlı prefabrik betonarme binadır. ĠĢyeri aĢağıda belirtilen bölümlerden meydana gelmiĢtir: 1. Atölye a. TaĢlama Ģubesi b. Freze Ģubesi c. DiĢli Ģubesi d. CNC ġubesi e. Kalite kontrol f. Takımhane aĢağıda belirtilmiĢtir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 adat Yatay diĢli tezgahı 5 adat Fellows diĢli tezgahı 4 adat Dikey diĢli tezgahı 2 adat Pah kırma tezgahı 2 adat Raspa tezgahı 1 adat Satıh taĢlama 2 adat Alet bileme 1 adat Kamalı mil taĢlama 2 adat Vida taĢlama 3 adat Silindir taĢlama 2 adat Delik TaĢlama 2 adat Ġç vida taĢlama 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 1 adat Azdırma profil taĢlama 1 adat DiĢli taĢlama 1 adat Broç taĢlama 5 adat üniversal freze 1 adat Koordinat tezgahı 2 adat Sırt boĢaltma tezgahı 4 adat CNC Torna 5 adat üniversal torna 2 adat Planya 8 adat Sütunlu matkap 3 adat Kopyalı torna 1 adat Azdırma freze tezgahı 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Isıl iĢlem bölümü Depolar Müdüriyet e sosyal tesis binası LPG tankı Trafo binası Su havuzu Bekçi kulübesi

ĠĢyerinde büyük oranda talaĢlı imalat yapılmaktadır. Bu maksatla kullanılan makine ve tezgahlar

ĠĢyerinde kullanılan malzemeler Ģunlardır: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. HSS Çeliği Sementasyon çeliği Makine yapım çeliği Motorin LPG Grafit tozu Sementasyon tuzu Sılama tuzları Kesme yağları 3 10. 11. Soğutma yağları Sert metal plaka

Risk Değerlendirmesi Süreçleri ĠĢyerindeki risk değerlendirmesi çalıĢmaları. Tanımlar 1. Nihai manada tahmin edilebilir bütün tehlike ve riskleri ortadan kaldırıp emniyetli bir çalıĢma ortamı oluĢturmaktır. hasar veya yaralanmanın Ģiddetinin bileĢimini. ortamda ve kiĢide alınacak tedbirlerle emniyetli bir çalıĢma ortamı sağlamayı hedeflenmiĢtir. unvanlı iĢyerinde yapılan çalıĢmalar esnasında sağlık ve güvenlik yönünden mevcut/meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi. 3.Emniyetli çalıĢmanın temini için geniĢ manada bir denetim sağlama yükümlülüğü vermiĢtir. tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesidir. direksiyon kutuları) imal edilmektedir. ĠĢyerinde büyük oranda talaĢlı imalat ve ısıl iĢlem yapılmaktadır. a) Planlama Mevcut mevzuat. iĢverene. ĠĢveren bu yükümlülüğünü yerine getirebilmek için yapacağı risk değerlendirmesi çalıĢmaları esnasında. ifade eder.ÇalıĢanları (bilgilendirme. 4 . 2. aĢağıdaki sıralamada yer alan aĢamaların yerine getirilmesi yoluyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Amaç …………………………………. Tehlike: Bir zarar. iĢ sağlığı ve güvenliği yönünden (Özetle) 1-Günümüz bilim ve teknolojisinin bahĢettiği imkanlar doğrultusunda en sağlıklı ve emniyetli çalıĢma ortamı oluĢturmak. 4. risklerin tayini. Bu yükümlülükler çok ağır yükümlülüklerdir. bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin tespiti. 5. öncelikle kaynağında. Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar. 2.ĠĢyerinde Kesici takımlar ve traktör yedek parçaları (DiĢliler. bilinçlendirme ve emniyetli çalıĢma alıĢkanlığı kazandırma Ģeklinde) eğitmek 3. Ġkinci aĢamada bilgilendirme. miller. hasar veya yaralanma oluĢturabilme potansiyelini.

A ĠĢyeri Bina Ve MüĢtemilatında Gereken Sağlık ġartları Ve Güvenlik Tedbirleri B ĠĢyerlerinde Kullanılan Alet. çalıĢanlara emniyetli çalıĢma alıĢkanlığı kazandırılması ve iĢyeri ortamında (Toplumda) otokontrol mekanizmasının kurulması hedeflenmiĢtir.  ÇEVREDEN ETKĠLENME VEYA ÇEVREYĠ ETKĠLEME : ……………………………. teĢvik etme. iĢyerinin. b) ÇalıĢma ve kontrol kolaylığı sağlamak için iĢyerinde risk haritası çıkarılmıĢtır. Basınçlı Kaplarda Ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Fırınlarda Ve Ocaklarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri 5 . Makro ayrıĢtırma ve mikro ayrıĢtırma algoritmesı uygulanmıĢtır.  ĠġYERĠNDE RĠSK ANALĠZĠ YAPILIRKEN AġAĞIDA BELĠRTĠLEN BÖLÜMLER VE KONULAR AYRI AYRI ELE ALINMIġTIR. alıĢkanlık kazandırma. ödüllendirme. Mesleki Hastalıklar) C ĠĢyerinde ĠSG Ġle Ġlgili Ve Sorumlu Birimler D ĠĢyerlerinde ĠĢ kazalarına KarĢı. cezalandırma gibi teknikleri kullanarak. çevreye ve çevredeki iĢyerlerinin …………………………….bilinçlendirme.Alınacak Tıbbi Tedbirler Ve ĠĢyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Olan Ġlk Yardım Ve Tedavi Levazımı Ġle Sıhhi Tesisat E ĠĢyerlerinde Yangına KarĢı Alınacak Güvenlik Tedbirleri F ĠĢyerlerindeki Makinalarda Ve Tezgahlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Kazanlarda. iĢyerine etkileyecek seviyede herhangi bir risk bulunmamaktadır. Makine Ve Ham Maddeler Yüzünden Çıkabilecek Hastalıklar (BulaĢıcı Hastalıklar. Edevat.

 TaĢıyıcılarda (Transportör) Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Boru Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Malzemenin Kaldırılma. Bu bilgiler doğrultusunda tehlikeler.TaĢınma. 6 .Ġstiflenme Ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Ekranlı Araçlarda Güvenlik  Bakım Ve Onarım ĠĢlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri G KiĢisel Korunma Araçları H Sementasyon Banyoları Ġ LPG Tankı Ve Kullanımı J Eğitim K Denetim c) Bilgi ve Veri Toplama ĠĢyerinde çalıĢan herkesten kayıtlı olan veya olmayan bütün bilgilerin toplanmasına azami gayret gösterilmiĢtir. riskler ve tedbirler belirlenerek uygulanmıĢtır.

………………………………………. uygun mu X X X X X X X X X X X X X X X X X 7 . nem. tavanı ve çatısı uygun mu Pencereler uygun mu Kapılar ve giriĢler uygun mu UlaĢım yolları – tehlikeli alanlar uygun mu ÇalıĢma yeri boyutları ve hava hacmi uygun mu Dinlenme yerleri uygun mu Soyunma yerleri.ġ.d) Tehlikelerin belirlenmesi ve tanımlanması Genel manada tehlikelerin belirlenmesinde birincil risk değerlendirme çeklist metodu uygulanmıĢtır. havalandırma) uygun mu Aydınlatma yeterli mi uygun mu ĠĢyeri tabanı. duvarları. düzen. duĢ.07. temizlik ve hijyen Ģartları uygun mu Güvenlik ekipmanlarının Bakım ve Kontrolü yapılıyor mu Binaların yapısı ve dayanıklılığı uygun mu Elektrik Tesisatı uygun mu Yetkili Elektrikçi var mı Acil çıkıĢ yolları ve kapıları uygun mu Kapalı iĢyerlerinin havalandırılması uygun mu Termal konfor Ģartları (Sıcaklık.2006 Proses/Sistem : KIRMAKSAN A. tuvalet ve lavabolar uygun mu Ġlkyardım odaları var mı. ÇEKLĠST Tarih :15. Alt sistem : Formu dolduran : Birimi : Görevi : Doküman No : Revizyon No : Sayfa No : ĠġYERĠ BĠNA VE MÜġTEMĠLATINDA GEREKEN SAĞLIK ġARTLARI VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ TEHLĠKE Evet Hayır AÇIKLAMA A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 Tertip.

MAKĠNE VE HAM MADDELER YÜZÜNDEN ÇIKABĠLECEK HASTALIKLAR (BULAġICI HASTALIKLAR. 7) Varsa. Belirlendi mi  Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete yapılmadan önce risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alınıyor mu. MESLEKĠ HASTALIKLAR) TEHLĠKE BulaĢıcı hastalıklara karĢı alınacak tedbirler alındı mı X Hijyen Ģartları uygun mu X HaĢerelerle mücadele ediliyor mu X Gıda iĢinde çalıĢanların portör muayeneleri yapılıyor mu X Meslek Hastalıklarına KarĢı Alınacak Genel Tedbirler alındımı X Siyanur gazından dolayı kanser tehlikesi Kimyasal Etkilerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına KarĢı X Siyanur zehirlenmesi riskine karĢı risk Tedbirler alındı mı değerlendirmesi yapılacak  Kullanılan tehlikeli kimyasalların. kaplar. 4) Kimyasal maddenin miktarı. 2) Ġmalatçı. ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik x bilgi formu. 3) Maruziyetin türü. EDEVAT. 5) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri. düzeyi ve süresi. kullanma Ģartları ve kullanım sıklığı. 1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.  Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler. 6) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi. boru tesisatı ve benzeri tesisat etiketlendi mi Talimat hazırlanmalı Tozlarla Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına KarĢı Tedbir alındı mı Tozla ilgili meslek hastalığı olabilir risk  ĠĢyerinde toz ölçümü yapıldı mı değerlendirmesi yapılacak  ĠĢçilerin akciğer filmleri çekiliyor mu X X Fizik ve Mekanik Nedenlerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına KarĢı Tedbir alındı mı Gürültü var mı ĠĢyerinde gürültü ölçümü yapıldıktan sonra 8 .B B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 ĠġYERLERĠNDE KULLANILAN ALET. daha önce yapılmıĢ olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

B10 87 dB (A) geçiyor mu Önleyici tedbirler uygulandı mı Kulak odiyogramları çekiliyor mu Ġstenmeyen insan davranıĢlarından (Dikkatsizlik. yorgunluk. öfke. anlama güçlüğü. kavga etmek) kaynaklanan risklere karĢı tedbir var mı. aldırmazlık. gürültülü yerler varsa tedbir alınacak Eğitime ve denetime önem verilmeli X C C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 ĠġYERĠNDE ĠSG ĠLE ĠLGĠLĠ KĠġĠ VE SORUMLU BĠRĠMLER Bütün birimlerin ĠSG konusunda sorumlu oldukları bilinci mevcut mu Üst düzey yöneticiler dahil bütün personelin ĠSG Eğitime önem verilmeli ĠĢ Güvenliği Kurulu var mı X Uygun sertifikalı iĢ güvenliği uzmanı var mı X Temin edilme cihetine gidilmeli ĠĢyeri hekimi var mı X Sağlık memuru veya hemĢire var mı X Ġlk yardım ve kurtarama kursu görmüĢ eleman var mı X Periyodik sağlık kontrolleri yapılıyor mu X Sağlık birimi yıllık çalıĢma raporu düzenliyor mu X 9 .

ALINACAK TIBBĠ TEDBĠRLER VE ĠġYERLERĠNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN ĠLK YARDIM VE TEDAVĠ LEVAZIMI ĠLE SIHHĠ TESĠSAT. TEHLĠKE EVET HAYIR AÇIKLAMA Ecza dolabı ve ilk yardım malzemesi var mı X Ġlk yardım odası var mı X Kazalıyı taĢımak için uygun araç var mı X ĠġYERLERĠNDE YANGINA KARġI ALINACAK GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ.D D01 D02 D03 E E01 E02 E03 E04 ĠġYERLERĠNDE ĠġKAZALARINA KARġI. X X Yangın söndürme ekipleri oluĢturuldu mu X Bu ekiplerin eğitimi yapıldı mı X Acil durum planı var mı X Alarm ve tahliye denemeleri yapıldı mı X AÇIKLAMA E05 E06 F F01 F02 F03 F04 F05 F06 Ġġ EKĠPMANLARINDA (MAKĠNA TEZGAH VE TESĠSLERDE) ALINACAK GENEL GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ. TEHLĠKE EVET HAYIR Ani yangın ve patlamaya karĢı tedbirler yeterli mi X Yangında kaçıĢ yolları uygun mu Yangın merdiveni var mı X Sulu yangın söndürme sistemi mevcut mu X Seyyar yangın söndürme cihazları var mı. tamiri bakımı ehil kiĢilerce yapılıyor mu X Eğitim yetersizliği kazaya sebep olur-eğitim verilip belgelendirilecek ĠĢ ekipmanı ergonomik olarak kullanılıyor mu X Yorgunluğa. TEHLĠKE EVET HAYIR AÇIKLAMA Düzenli olarak bakımları yapılıyor mu X Talimatlar var Düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu X X Bazı makinelerde kontrol yok-sadece bakım var Arıza sebebiyle kazalar olur Kullanımı. yeterlimi X Kontrolü yapıldı mı. kazalara sebep olur 10 . strese ve riskli çalıĢma sonucu kaza ve meslek hastalığı olur Yeterli ve uygun aydınlatma sağlandı mı X Yetersiz görme Stroboskobik etkiyi yok edecek tedbir varmı X Göz yanılması Açıkta durması zorunlu olmayan bütün hareketli kısımlar kapatıldı mı X El. elbiseyi kaptırma gibi olumsuzluklara. kol.

F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Makinelerin kumanda düğmeleri uygun ve emniyetli mi Ayak pedallarının üzerinde koruyucu tertibat var mı Lokal havalandırma tesisatı var mı Parça fırlaması tehlikesine karĢı tedbir alındımı Makinelerin çalıĢmasında basınçlı hava kullanılıyorsa gerekli tedbirler alındı mı Makinelerin etrafında yeterli boĢluk var mı Makinelerde tamir. çalıĢanın devamlı olarak dikkatli ve tedbirli olması için tedbir alınmalıdır Eski makinelerde risk vardır.  Kesilecek malzemeler uygun Ģekilde bağlanıyor mu X X X X X Emniyet ventili takılacak F17 X X 11 . bakım ve temizlik iĢi makine durdurulduktan sonra mı yapılıyor MAKĠNELERĠN OPERASYON NOKTASI KORUYUCULARI YETERLĠ MĠ X X X X X X X Eski makinelerin operasyon noktasına yeterli emniyet alınamamaktadır. Yeterli tedbir alınmamıĢtır.F07 Operasyon noktalarında uygun ve yeterli makine koruyucuları var mı X Operatörün dikkatsiz olduğu zamanlarda dahi koruma devam etmelidir Aksi halde. Eski makinelerin bulunduğu kısım çok sıkıĢık durumdadır. ĠĢçinin eğitimi sonucu dikkatli ve tedbirli olması sağlanacaktır. X X F16 Oksijen kaynak iĢinde gerekli tedbirler  ÇalıĢma yerinde kullanılan gaz tüpünden baĢka tüp bulunmamasına dikkat ediliyor mu  Gaz tüplerinin devrilmemesi için tedbir alındı mı  Alev geri tepme emniyet ventili var mı  Hortumların rengi farklı mı  Hortumlar uygun kelepçelerle bağlanmıĢ mı Demir testerenin kullanılmasında:  Demir testerenin koruyucu kapakları var mı  Demir testerenin kapakları üzerinde emniyet svici var mı  Soğutma sıvısının sıçramasına karĢı tedbir alındı mı.

 Operasyon noktası uygun Ģekilde koruyucu içinde mi  ĠĢçiler kayıĢ ve aynaya tutarak fren yapması önleniyormu  Geçit ve ara yollara talaĢ sıçramaması için tedbir var mı  Uzun malzemeler koruyucu içine alınıyor mu  ĠĢlenen parçanın gevĢeyip fırlamasına karĢı tedbir alınıyor mu X X X X X Eğitim ve denetimle bu önlenecek F20 TaĢlama ve polisaj tezgahları ile yapılan çalıĢmalarda  ZımparataĢı makineye uyumlu mu  TaĢın parçalanması ihtimaline karĢı koruyucu kapak var mı  TaĢın yataklanması. teknik gereklere uygun olarak yapılıyor mu. yağlanması.X X F18 Matkap ve freze tezgahlarında yapılan çalıĢmalarda.  ĠĢlenen malzeme uygun Ģekilde bağlanıyor mu  Çıkıntılı kısımlar için tedbir alınıyor mu  TalaĢ sıçramasına karĢı tedbir alınıyor mu  TalaĢlar uygun Ģekilde temizleniyor mu X X X X F19 Torna tezgahında yapılan çalıĢmalarda.  ĠĢçilerin baĢ. yük ve gözüne sıçrayacak parçalar için tedbir var mı  Tozları emip bir yerde toplayacak aspirasyon sistemi var mı  ĠĢ mesnedi var mı. ayarlı mı X X X X X Bazı eski makinelerde yok veya çalıĢmıyor Bazlarında yok 12 . ayarlanması ve bakımı.

X F21 Kazanlarda. yakıt miktarını ayarlayabilecek tertibat (termostat) yapılacak X X X X X X Kumlama makinesinin kompresörü ayrı bölmede değil Ehliyetli kazancı yok F22 X X X X F23 Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Elektrik tesisatının izolasyonu uygun mu  Koruma tedbirleri var mı  Yetkili elektrikçi var mı X X X 13 . fazla ısıya karşı dıştan izole edilecek. tav ocak ve fırınlarının ağızlarına uygun paravanalar konacak veya aşağıdan yukarı bütün ağız genişliğince hava püskürtülerek ısının azaltılması sağlanacaktır  sıcaklık derecesine göre. herhangi bir nedenle söndüğü hallerde. Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Üzerinde etiketi varmı  Basınçlı kaplar fenne ve tekniğe uygun mu  Yangına ve patlamalara karĢı dayanıklı bir bölmede mi  Uygun emniyet donanımı var mı  Ehil kiĢiler tarafından mı iĢletiliyor  Periyodik kontrol ve bakımları yapılıyor mu Fırınlarda ve Ocaklarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Akaryakıtla çalışan bütün fırın ve ocakların yakıt beklerinde hava basıncının düştüğünde. ocakların içi iyice havalandırılacak ve bundan sonra bekler ateşlenecektir  Tav ocakları ve tav fırınları. yakıtı ayarlayan veya kesen otomatik bir tertibat ve pilot alev memesi bulunacak ve bunun sönmemesi sağlanacaktır  Fırın ve ocaklar.

yetkili kimseler tarafından kontrol ediliyor mu  Makinelerin özel aydınlatma lambaları düĢük gerilimle mi çalıĢıyor X X X El aletlerinin kullanımdan önce yetkili bir kiĢi tarafından kontrolü için prosedür hazırlanmalı Elektriğe çarpılma tehlikesi vardır. Transformatör ile gerilim düĢürülecektir.yapılacak iĢe uygun mu  El aleti sapları uygun olacak. frenleri. X F24 Elektrik kaynak iĢlerinde emniyet  Elektrik kaçağına karĢı tedbir alındı mı  Uygun kiĢisel koruyucular kullanılıyor mu  Kaynakçıların eğitimi uygun mu  Beslenme ve kaynak kabloları fiziksel ve kimyasal etkilerden korunuyor mu  Yangına karĢı tedbir alınıyor mu  Çok iletken ortamlarda düĢük gerilim kullanılıyor mu El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  El aletleri.  Kaldırma aracı kullananlara bu konuda eğitim verildi mi  Maksimum yük belirtilmiĢ mi  Kaldırılan yükün altında insan olmaması sağlanıyor mu  Otomatik fren tertibatı var mı X X X X X Böyle bir çalıĢma yapılmıyor Belgelendirilecek F25 X X X F26 X X Eğitim verilecek ve eğitimler belgelenecek Yeni alınacak kaldırma araçlarında bu özelliğin olmasına dikkat edilmeli 14 X X X X . ikaz düdüğü vs. emniyet mandalı. alt ve üst limit sviçleri.  Tamburu. kancası. Elektrik panolarının tabanında yalıtkan paspas var mı  Seyyar el aletlerinin izolasyonu uygun mu  Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce. uygun mu.  El aletlerinin kullanımında güvenlik konusunda eğitimi verildi mi Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Periyodik kontroller yapıldı mı. sapanları. halatı.

 Fıçı.  Ġstiflerin yıkılmaması için tedbir alındı mı  Ġstifler aydınlatmayı ve yangın söndürme cihazlarına ulaĢmayı engelliyor mu.  Aracın devrilmesi riskine karĢı tedbir alındı mı  Yetkisiz kiĢilerin kullanmaması için tedbir var mı  Acil frenleme ve durdurma sistemi var mı  Dikiz aynaları var mı  Geri gidiĢ ikaz sistemi var mı  Aydınlatma sistemi yeterli mi X X X X X X X X X F28 Malzemenin Kaldırılma. X X X X Elle taĢıma eğitimi verilmeli X Ekranlı araç kullananlara ekranlı araç kullanımında emniyet konusunda eğitim verilecek F29 Ekranlı araçlarda güvenlik  Ekranlı araçlarda ĠSG konusunda eğitim verildi mi  Uygun çalıĢma planı yapıldı mı  Göz muayenesi yapıldı mı Bakım ve onarım iĢlerinde alınacak güvenlik tedbirleri  Bakım onarım iĢlerinde ĠSG talimatları (Prosedürleri) var mı X X X F30 15 . halat ve ipler kullanılacak ve işçiler.F27 Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri:  Trafik düzenlemesi yapıldı mı  Araçların ve yayaların geçeceği yerler belirlendi mi  Araçların çalıĢtığı yerde yaya iĢçilerin bulunmaması için tedbir alındı mı. eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır.TaĢınma.Ġstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Malzemelerin mekanik araçlarla taĢınması sağlanıyor mu  Elle taĢıma konusunda eğitim verildi mi. eğik düzlemlerden indirilirken takozlar. varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar. kaldıraçlar.

perçin. raspa ve kuru taĢlama gibi iĢlerde gözlük ve yüz siperi kullanılıyor mu Gürültülü yerlerde kulaklık kullanılıyor mu ĠĢ elbisesi veriyor mu. verilmiyor. KKD kullanımı konusunda eğitim verilmeli KKD kullanımı daha sıkı denetlenmeli Kafaya malzeme düĢme veya kafayı çarpma ihtimali olan (Gezer vinç olan) yerlerde kullanılmalı G05 G06 G07 G08 G09 Gözler için tehlikeli olan iĢlerde gözlük kullanılıyor mu Kesme. kullanılıyor mu DüĢme ihtimali bulunan iĢlerde emniyet kemeri kullanılıyor mu Çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı kullanılıyor mu X X X X X Gürültü seviyesi tespit edildikten sonra gerekli yerlerde kulaklık kullanılmalı ĠĢe uygun iĢ elbiseleri verilmeli Çatılara çıkıĢ merdivenlerinin koruyucu kafesleri yok. zımba.çelik burunlu ayakkabı. kalafat. buralara çıkacak kiĢiler için emniyet kemeri temin edilip kullandırılmalı Atölyede çalıĢanlara çelik burunlu ayakkabı verilmeli. kullandırılmalı AÇIKLAMA Zehirlenme ve meslek hastalıklarına sebep olur Emniyetli teknolojiye geçilmesi gerekir Risk değerlendirmesi yapılıp tedbir alınacak 16 G10 X ISIL ĠġLEM TESĠSĠ EVET H H01 H02 TEHLĠKE Emniyetli teknoloji kullanılıyor mu Siyanürden zehirlenme tehlikesine karĢı yeterli tedbir var mı HAYIR X .   Bakım kayıtları tutuluyor mu Bakım ekipleri belirlendiği Bakımda uyulacak ĠSG tedbirleri hakkında eğitim verildi mi X X X X Bakım ve onarım iĢlerinde uyulması gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri hakkında talimatlar hazırlanmalı Eğitim verilip belgelendirilmeli G TEHLĠKE G01 G02 G03 G04 Gerekli KKD temin edildi mi ĠĢçilere KKD kullanımı hakkında eğitim veridimi KKD ların kullanımı etkin Ģekilde denetleniyor mu Gerekli yerlerde baret kullanılıyor mu KĠġĠSEL KORUNMA ARAÇLARI EVET HAYIR X X X X AÇIKLAMA ĠĢ elbisesi. baret.

H03 H04 H05 Ġ I01 I02 I03 I04 I05 I06 Siyanürden kaynaklanan meslek hastalığına karĢı tedbir var mı Propanın aniden parlaması ve patlaması riskine karĢı tedbir alındı mı X Risk değerlendirmesi yapılıp tedbir alınacak TEHLĠKE Parlayıcı madde eğitimi yapılıyor mu Tankım emniyet mesafeleri uygun mu Tankın emniyet donanımı uygun mu Statik elektrik topraklaması var mı Paratoner var mı –kontrolü yapılıyor mu LPG tankının soğutulması için su fıskiyesi var mı LPG TANKI VE KULLANIMI EVET HAYIR X X X X X X AÇIKLAMA Risk değerlendirmesi yapılıp tedbir alınacak Sıcak havalarda aĢırı ısınmaması için soğutma amaçlı su duĢu yapılmalı J J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 K K01 K02 K03 K04 TEHLĠKE ĠĢ baĢı eğitimi yapılıyor mu Genel manada ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG) eğitimi veriliyor mu Yapılan iĢ ve kullanılan malzeme ile ilgili ĠSG eğitimi veriliyor mu Yangın söndürme eğitimi veriliyor mu LPG klanlımı ile ilgili eğitim veriliyor mu El aletlerinin kullanımı eğitimi veriliyor mu Elle kaldırma ve taĢıma konusunda eğitim verildi mi TEHLĠKE ĠĢyerinde ĠSG yönünden sistematik denetim yapan bir birim var mı ĠĢyeri çalıĢanlarında ĠSG bilinci oluĢtu mu ĠSG tedbirlerine uymayı kolaylaĢtıran ortam Ģartları oluĢturuldu mu ĠSG tedbirlerine uymayı teĢvik eden çalıĢmalar var mı EĞĠTĠM EVET X HAYIR X X X X DENETĠM EVET AÇIKLAMA Her konuda (Bilgilendirme bilinçlendirme ve emniyetli çalıĢma alıĢkanlığı kazandırma Ģeklinde) Eğitime ve denetimlere Devam edilecek HAYIR X X X AÇIKLAMA Her konuda (Bilgilendirme bilinçlendirme ve emniyetli çalıĢma alıĢkanlığı kazandırma Ģeklinde) Eğitime ve denetimlere Devam edilecek 17 K05 X .

K06 ĠSG tedbirlerine uymayanlar cezalandırılıyor mu X 18 .

Risk Değerlendirmesi Listede (Çeklist) belirtilen ve bir hamlede giderilmesi mümkün olmayan tehlikeler için L tipi matris metodu ile risk değerlendirmesi yapılarak bu risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirmesi yapılıp alınası gerekli tedbirler belirtilmiĢtir. Risk derecesi (skoru) ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilerek tablodaki yerine yazılır. L Tipi Risk Değerlendirme Karar Matrisi( Risk Assessment Decision Matrix): Bu metotla. normal çalıĢma Ģartlarında Bir Olayın GerçekleĢme Ġhtimali tablosu ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI ĠÇĠN DERECELENDĠRME BASAMAKLARI SONUÇ ÇOK HAFĠF ĠĢ saati kaybı yok. Bir hamlede giderilmesi mümkün olmayan tehlikeler için L tipi matris metodu ile risk değerlendirmesi yapılmıĢtır. 5 x 5 Matris diyagramıyla (L Tipi Matris) bir olayın gerçekleĢme ihtimali ile gerçekleĢmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. Risk Analizi Belirlenen tehlikelerin içinden bir hamlede ortadan kaldırılabilecek olanlar ile ilgili alınması gerekli tedbirler çeklistin açıklama bölümünde belirtilmiĢtir. 7. Risk derecesi = Ġhtimal x Zarar Derecesi ĠHTĠMAL ÇOK KÜÇÜK KÜÇÜK ORTA YÜKSEK ÇOK YÜKSEK Hemen hemen hiç Çok az ( yılda bir kez ).6. ilkyardım gerektiren DERECELENDĠRME 19 . her gün ). sadece anormal durumlarda Az ( yılda bir kaç kez ) Sıklıkla ( ayda bir ) Çok sıklıkla ( haftada bir.

kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren Hafif yaralanma.HAFĠF ORTA CĠDDĠ ÇOK CĠDDĠ ĠĢ günü kaybı yok. yatarak tedavi gerekir Ciddi yaralanma. sürekli iĢ göremezlik Bir Olayın GerçekleĢtiği Takdirde ġiddetini belirleme tablosu Risk (Skor) Derecelendirme Matrisi (L Tipi Matris) 20 . meslek hastalığı Ölüm. uzun süreli tedavi.

Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.20) Orta Düzeydeki Riskler (8. Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iĢ baĢlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır.12) DüĢükdüzeyde Riskler (2. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleĢtirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.4.3.10. riskler için büyük değerden baĢlayarak alınacaktır. Risklerin tasnif edilme tablosu Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra. GerçekleĢtirilen faaliyetlere rağmen riski düĢürmek mümkün olmuyorsa. SONUÇ Çok yüksek Riskler (25) Yüksek riskler (15. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. belirlenen risk için.Yukarıdaki tablolardan elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk değerlendirme tablosunda elde edilen değerler tasnif edilerek.6) Önemsiz Riskler (1) EYLEM Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düĢürülünceye kadar iĢ baĢlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. yeni bir risk skoru belirlenecek ve form yeniden doldurulacaktır.9. Risk iĢin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. 21 .5. faaliyet engellenmelidir.16. Belirlenen riskleri düĢürmek için faaliyetler baĢlatılmalıdır.

g) ĠĢ kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın. parlama veya patlama gibi iĢyerindeki iĢ sağlığı ve güvenliğini ciddi Ģekilde etkileyen olayların ortaya çıkması 11. risk değerlendirmesi yapılması gereklidir: a) Yeni bir makine veya ekipman alınması. Ġzleme ve Gözden Geçirme ĠĢyerinde gerçekleĢtirilen risk yönetiminin tüm aĢamaları ve uygulanması. iĢyeri Ģartları ve imkanları dikkate alınarak. c. 10. 9. d. 22 . Riskleri kaynağında yok etmeye çalıĢmak. e. kiĢisel korunma önlemlerine tercih etmek. uygulanmasına karar verildi. f) ĠĢ kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi. önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aĢağıdaki gibi yapılmıĢtır: a. Denetim. b.8. Ergonomik yaklaĢımlardan yararlanmak. alınması gerekli önleyici tedbirler belirlenip. d) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi. düzenli olarak takibi ve kontrolü yapılarak varsa aksayan yönler düzeltilecektir. Toplu koruma önlemlerini. Mühendislik önlemlerini uygulamak. Tedbirlerin Belirlenmesi ve risklerin önlenmesi: ĠĢ sağlığı ve güvenliği genel yaklaĢımı çerçevesinde. b) Yeni tekniklerin geliĢtirilmesi. ĠĢyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri. c) ĠĢ organizasyonunda veya iĢ akıĢında değiĢiklikler yapılması. daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamıĢ olması ve çalıĢanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aĢağıda belirtilen önemli değiĢikliklerin olması durumunda. Tehlikeli olanı. ilgili mevzuat. Risk Değerlendirmesini Yapacak Personelin Niteliği DıĢarıdan iĢ güvenliği uzmanlarından alınan müĢavirlik desteği sonucunda iĢyerinde görevli teknik elemanlar Sadi Elitok ve Egemen Yakıcının önderliğinde iĢyerinde her bölüm için oluĢturulan ekipler ve iĢyeri hekiminin katkılarıyla iĢyerinin teknik ve idari personeli tarafından hazırlanmıĢtır. e) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değiĢiklik yapılması. Yeniden Risk Değerlendirmesi yapılması gereken durumlar ĠĢyerinde. daha az tehlikeli olanla değiĢtirmek.

iĢyerinde mevcut iĢ sağlığı ve güvenliği kuruluna ve iĢyeri sağlık ve güvenlik iĢçi temsilcisine danıĢılarak ve katkılarıyla yapılmıĢtır.12. eğitim ihtiyaçları belirlenip ve uygun bir eğitim programı yürütülmektedir. bu kararın uygulanması ile ilgili olarak tüm çalıĢanların bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanacaktır. Yönetim. DanıĢma. Risk değerlendirmesi sonucunda. Risk değerlendirmesi. Bilgilendirme ve Eğitim ĠĢveren tarafından iĢyerindeki risk değerlendirmesi çalıĢmaları ile ilgili olarak Sadi Elitok ve Egemen Yakıcı görevlendirilmiĢtir. iĢyerinde herhangi bir değiĢiklik kararının alınması durumunda. Bunun için. 23 .

çok geniĢ olan teknik mevzuatın takip edilmesini ve ayrıca teknolojik geliĢmelerin çok yakından takip edilmesi ve iĢyerindeki uygulamaların yakından takip ve kontrol edilmesini gerektirmektedir. tesis ve üretim metotlarıyla çalıĢılmasını sağlamaktır. ĠĢverenin bu yükümlülüğü sebebiyle meydana gelen iĢ kazaları ve meslek hastalıklarında devamlı olarak kusurlu duruma düĢmektedir. Bu metot uygulanarak tehlikeli ve zararlı maddelerin daha çok kiĢiyi etkilememesi sağlanmıĢ olur. iĢyerinde eski ve emniyetli olmayan makine tezgah ve tesislerin yenilenmesi gereklidir c) Isıl iĢlem ve kuru taĢlama üniteleri diğer bölümlerden tecrit edilerek. ĠĢyerinde muhtemel bir iĢ kazasında ilk yardım yapabilmek için iĢyerinde ilk yardım ve kurtarma kursu görmüĢ elemanların istihdam edilmesi gereklidir. iĢyeri sağlık memurluğu veya hemĢireliği sertifikası bulunan sağlık elemanının istihdamı gereklidir. 24 . en emniyetli makine tezgah. Bu sebeple iĢveren sürekli olarak teknolojik geliĢmeleri takip edip en emniyetli ve en sağlıklı makine tezgah tesis ve metotlarla çalıĢması gereklidir. b) Eski ve emniyetli olmayan makine tezgah ve tesislerin. kayıt sisteminin iĢlemesini sağlayacağı gibi iĢyeri hekiminin en yakın yardımcısı konumunda çalıĢacaktır. ayrıca gerekli durumlarda müĢavirlik hizmeti almak gereklidir. diğer bölümlerin tozdan etkilenmesinin engellenmesi gereklidir. iĢçi emniyetsiz davranıĢta bulunsa bile kaza olmayacak Ģekilde tedbir alınmasının zorunlu olmasıdır. Kuru taĢlama bölümü diğer bölümlerden ayrılarak. ısıl iĢlem bölümünün diğer bölümlerden ayrılması uygun olur. Böyle bir elemanın mevcudiyeti. Bu eleman sağlık hizmetlerinin düzenli yürümesini. teknolojik geliĢmelere uygun olarak daha emniyetli makine tezgah ve tesislerle değiĢtirilmesi: ĠĢverenin en önemli ve ağır görevlerinden biri teknolojik geliĢmeleri takip edip en sağlıklı. muhtemel kazaların daha hafif atlatılmasını sağlayacaktır. Bu mantıkla.13. Daha önceki yıllarda yapılmaya çalıĢıldığı gibi iĢ güvenliğinin sadece personelciler tarafından yürütülen bir iĢ olarak görülürse bu konuda baĢarılı olabilmek mümkün değildir. RĠSKLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: a) ĠĢyerinde iĢ güvenliği konusunda yeterli personelin görevlendirilmesi gereklidir: ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusu. Bütün bu iĢlerin yapılması için bu iĢle ilgili kiĢilerin görevlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca iĢyerinde. Isıl iĢleminde meydana gelen zararlı maddelerden diğer iĢçilerin etkilenmemesi için. ĠĢveren ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğin iĢçilerin inisiyatifine terk etmemek durumundadır. zararlı maddelerden etkilenme oranının azaltılması: ĠSG tedbir metotlarından biri de TECRĠT (ayırma) metodudur. Bunun manası. ĠĢyerinde. iĢyerinin risk derecesine uygun sertifikalı iĢ güvenliği uzmanının görevlendirilmesi.

kutsallaştırılması gereken insan yaşamına saygı çerçevesinde günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür.1984 T. işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alındığının ve uygulandığının denetlenmesidir. ölçüm neticelerine göre (Havalandırma. emniyetli çalıĢma alıĢkanlığı kazandırılması. Eğitimden sonraki aşama ise.158) (Yargıtay 10. tozlu yerlerde çalıĢanların daha sık olarak sağlık kontrolünden geçirilmeleri. KiĢisel koruyucu malzeme kullanma. 17. ĠĢveren iĢyerinde yapacağı eğitim ve bilinçlendirme çalıĢmaları neticesinde. Mad. bu bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir. ısıl iĢlem bölümü ve kumlama bölümünde toz ölçümü (miktar. f) ĠĢçilerin ĠSG konusunda eğitilmeleri. ĠĢ kazalarının ana sebeplerinde biri emniyetsiz durum diğeri ise emniyetsiz davranıĢtır. emniyetli çalıĢma alıĢkanlığı kazandırmak ve sonuç olarak MÜSBET ANLAMDA DAVRANIġ DEĞĠġĠKLĠĞĠ MEYDANA GETĠRMEK Ģeklinde algılanmalıdır. Sayılı Kararı) 25 . İşçi sağlığı. iş güvenliği ve yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin eğitimi. bilinçlendirmek. Bu Ģekilde herkes herkesi denetler duruma gelip. KiĢi ĠSG konusunda ilgili. toplumda ĠSG bilinci oluĢturmak ve her seviyedeki kiĢinin görmüĢ olduğu müspet davranıĢları teĢvik edip. emniyetsiz davranıĢlardan uzak durması ĠSG konusunda eğitimli olmasına bağlıdır. bir kısım mevzuatı. menfi (emniyetsiz) davranıĢlara tepki gösterecek.(İşçi Sağ. Bu sebeple ĠSG konusunda eğitim çok önemlidir. Tüz. KiĢinin emniyetli davranıĢlarda bulunmaması. e) ĠĢyerinde gürültü ölçümü yapılarak gürültü seviyesi yüksek olan yerlerde çalıĢan iĢçilerin kulaklık takmalarının temini ve kulak odiyogramlarının çıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması: ĠĢyerinde gürültü ölçümü yapılarak. gürültülü yerlerde çalıĢanlara kulak tıkacı verilmeli ve kulak odiyogramları çektirilmelidir. eylemli olarak. hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No :2004/21-365 Karar No : 2004/369) İşveren İşyerinde salt mevzuatın gerektirdiği önlemleri değil. iĢin önemini kavratmak. bilinçlendirilmeleri.04. bilinçli ve emniyetli çalıĢma alıĢkanlığı kazandırılmıĢ olursa en tehlikeli Ģartlarda bile kendini korumasını bilecektir. ĠĢyerinde özellikle taĢlama bölümü. 2029/2140 E. ikaz edecek. Eğitimi sadece talimat imzalatmak veya bilgileri ezberletmek Ģeklinde değil.HD.4. gereli mercileri haberdar edecek seviyede bir bilinç oluĢturulması gereklidir. KiĢiyi bilgilendirmek. geniĢ manada denetim mekanizması kurulmalıdır. bilgilendirilmeleri. g) ĠĢyerinde ĠSG yönünden geniĢ manada denetim mekanizması kurulması: Denetim de iĢverenin çok önemli görevlerindendir. cins ve büyüklük) yapılarak. KiĢi emniyetsiz davranıĢta bulunmadığı (Emniyetli Ģekilde çalıĢtığı) müddetçe çok tehlikeli Ģartlarda bile kazaya uğramaz. ve İş Güv. sağlık kontrolleri yapmak gibi) gerekli tedbirler alınmalıdır.d) ĠĢyerinde toz ölçümü yapılarak. Çalışanların iş güvenliği KENDİ DİKKATLERİNE bırakılamaz.

(Yargıtay 10.HD 31.(İş Kanunu Madde 73. Yargıtay 10.4. Bir baĢka deyiĢle. işyerinde çalıştırdığı kişilere yaptıkları işlerle ilgili uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek. Her işveren işyerinde. tehlikeli davranıĢları. Sayılı Kararı) İşveren. 300 yaralanmasız (kazaya ramak kaldı denen) olay ve binlerce tehlikeli davranıĢ meydana gelmektedir. İşçi Sağ. Mad. Sayılı kararı) İşveren. 9116 E.Tüz. Maddesi gereği. ilmin. (İş Kanunu Madde 77) İşçinin beden ve ruh sağlığının korunmasında önemli olan yön. 1475 sayılı İş Kanunu 73. 1978/7689 K. ağır yaralanma ve ölüm ile neticelenecek kazaların geliĢ ayak seslerini fark ederek tedbir almamıza ve büyük kazaları önlemeye yardımcı olacaktır. iĢ kazasına ramak kaldı denen olayları ve iĢ kazalarını kayda alan bir kayıt sisteminin kurulması ve bu Ģekilde kazanın geliyor ayak seslerini duyup tedbir alınması gereklidir. 30 hafif yaralanmanın içinde bir ağır yaralanma veya ölümle neticelenen olay meydana gelmektedir. Bu yükümlülüğün. 1978/2077 E. fen ve tekniğin böyle bir tedbirin alınmasını gerekli görüp görmediği hususudur.3. (İşçi Sağ. T:31. işveren mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri.4. 26 . 1971/70T. gözetin ve kontrol sorumluluğu da bulunmaktadır.10. işveren bakımından tam anlamı ile geniş bir kontrol mekanizması kurulmalıdır. bir ağır yaralanma veya ölüm olayından önce. Tüz.İşçilerde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınan bütün tedbirlere uymakla yükümlüdür. K:1978/7889. sadece önlem almakla yetinilebileceği anlamı taşımamaktadır. ĠĢyerinde tutulacak kayıtlarla. Bu sebeple.1984T. işyerinde geniş anlamda doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. bu tedbirlerin uygulanışını alışkanlık haline getirmek ve uygulanmasını sağlamak üzere gerekli denetimlerde bulunmakla yükümlüdür. Yapılan istatistikler.(Yargıtay 10.04. işyerinde işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan her türlü önlemi almak ve araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür. E:1978/2077. işyerinde geniş anlamda doğmuş ve doğacak tüm tehlikeleri önlemek zorundadır.1978 T. 348K) h) ĠĢyerinde tehlikeli davranıĢları.Hukuk Da. ve İş Güv. İş Kanunu Madde 77) İşverenin denetim. işçilerin tecrübeli oluşlarına ve dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan çekinmeyecektir. aklın. 2375/4424 E. (Ramak kaldı dediğimiz olayların öncesinde de binlerce tehlikeli davranıĢlar meydana gelmektedir). gerektiğinde işçileri tehlikelere karşı alınmış olan tedbirlere uymaya dahi zorlama ödevi taşımaktadır.ve İş Güv. Bu zorunluluk sonucu olarak işyerinde. 17.1978) İşveren yalnız işçiyi işyeri tehlikelerine karşı sadece uyarmakla yükümlü olmayıp.10. bir kaza olmadan önce 10 kere kazaya ramak kaldı (ucuz kurtulduk) dediğimiz olay meydana gelmektedir. Mad. Başka bir deyişle işveren. hafif yaralanmaları tespit edersek. bir tedbirin alınmasının hakkaniyet ölçüleri içerisinde işverenden istenip istenmeyeceği değil.(Yargıtay 9 HD. kazaya ramak kaldı Ģeklindeki olayları. 30 kere hafif yaralanma.HD.

iĢ kazası ve meslek hastalığı sonucunda kamu (ceza) davaları. Parayla ölçebilmek mümkün değildir. 27 . Ayrıca da. Çünkü insan hayatı kutsaldır. Bir insanın ölümüne sebep olmak çok büyük bir vebaldir. Bu sebeple kazaların önlenmesi için her türlü imkanı seferber etmek gereklidir. maddi ve manevi tazminat davaları söz konusudur.i) ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE ĠNSANCILDIR: ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen zararı parayla pulla ölçebilmek mümkün değildir.

……………………………. RĠSK DEĞERLENDĠRME TABLOSU Faaliyet Referans No A02 Faaliyetin tanımı Güvenlik ekipmanlarının bakımı Kumlama ünitesi Tehlike Ekipmanın görev yapmaması sonucu Toza maruz kalma Muhtemel sonuç 1-Yaralanma 2-Ölüm Meslek hastalığı Makinede yapılan bakımlarla ortama daha az toz çıkmasına çalıĢılıyor Mevcut tedbirler Kaza (zarar) ihtimali Kaza (Zarar) Ģiddeti Risk Seviyes i RS=1x3 RS=3 RS=1x4 RS=4 RS=4x4 RS=16 ORTA Risk önleme faaliyeti Güvenlik ekipmanlarının bakım ve kontrolü için talimat hazırlanıp uygulanmalı 1-Ortamdaki tozun miktar ve cinsinin belirlenmesi 2-Kumlama ünitesinin diğer bölümlerden ayrılması 3-Temiz hava maskesi kullanılması 4-Periyodik sağlık kontrollerinin yapılması 1 1 4 3 4 4 B07 B10 ĠĢçilerin Ġstenmeyen davranıĢları Her türlü faaliyette ĠĢ güvenliği uzmanı Ġnsanların tehlikeli Yaralanma davranıĢları sonucu kazalar Alınması gerekli tedbirlerin bilinmemesi Sağlık hizmetlerinin düzenli yürümemesi ĠĢ kazası durumunda ilk yardım yetersizliği sebebiyle 1-Yaralanma 2-Ölüm 2 2 RS=2x2 RS=4 DÜġÜK 1-Eğitim 2-Denetim C02 ĠĢyerine uygun sertifikası olan iĢ güvenliği uzmanında müĢavirlik hizmeti alınmalı ĠĢyerinde sağlık memuru veya hemĢire istihdam edilmeli ĠĢyerinde ilk yardım kursu görmüĢ eleman veya hemĢire istihdam edilmeli C04 Sağlık memuruhemĢire Ġlk yardım ve kurtarma kursu görmüĢ eleman C05 Kazazedenin durumunun ağırlaĢması veya ölümü 28 ..

Ekibi kurulmalı 2-Eğitim verilmeli 3-Yan. F02 Makinelerin arızası sebebiyle Yaralanma F15 Eski ve yeterli emniyeti olmayan makinelere çalıĢırken operasyon noktasında elini kaptırma Operasyon noktasında elini kaptırma Yaralanma ÇalıĢanların 1-Dikkatli çalıĢması.Sön.…………………………. 2-Eğitimi 3-Denetimi 3 4 RS=3x4 RS=12 ORTA 1-Emniyetli makinelerle değiĢtirme 2-Eğitim 3-Denetim 29 .Sön. acil durumda herkesin ne yapacağı belli olmalıdır.Sön. RS=3x4 RS=12 ORTA E02E06 Sulu yangın söndürme sisteminin olmaması. Tatbikatlar yapılmalı. eğitimlerinin olmaması Acil durum tatbikatı yapılmaması Makine kontrolü Ölüm 3 4 1-Yan. olmalı 4-Yan. bakım ve kontrolü yapılmalı 5-Tatbikat yapılmalı Bütün makineler için bakım ve kontrol programları hazırlanıp uygulanmalıdır.Malz.Malz. RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ FORMU E06 Acil durum planı Acil durumda insanların nasıl hareket edeceğinin bilinmemesi sonucu kargaĢa Yangın çıkabilir KargaĢa sonucu yaralanma veya ölüm ĠĢyerinde acil durum planı hazırlanmalıdır.

………………………………. kapak açıldığında makinenin çalıĢmaması sağlanmalı Eğitim ve denetimle bu tür tehlikeli davranıĢlar engellenmelidir. RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ FORMU Eski makinelerin bulunduğu yerde sıkıĢıklık var Makineler arası mesafenin az olmasından dolayı. 30 . malzeme çarpması sonucu yaralanmalar Tüpün devrilmesi Alevin geri tepmesi sonucu asetilen tüpü patlaması Kapak açık vaziyette çalıĢtırılabilir Hareketli aksama elle müdahale sonucu Yaralanmalar 1 3 RS=1x3 RS=3 DÜġÜK F13 Uzun vadede bu bölümüm daha geniĢ bir yere alınması gerekir F16 1-Gaz tüplerinin devrilmemesi için tedbir alınmadı 2-Alev geri tepme emniyet valfı yok Yaralanma 3 2 RS=3x2 RS=6 DÜġÜK RS=2x5 RS=10 ORTA Tüpler devrilmeyecek Ģekilde sabitlenmeli Alev geri tepme emniyet ventili konmalı 2 Ölüm 5 F17 Demir testerenin kapaklarında emniyet svicı yok Tornanın aynasına tutularak fren yapılması Yaralanma 1 3 RS=1x3 RS=3 DÜġÜK RS=3x3 RS=9 ORTA F19 Yaralanma 3 3 Koruyucu kapağa emniyet svici konarak.

Kaldırma araçlarında otomatik fren tertibatı yok Kompresör patlayabilir Yaralanma Kompresörün emniyet donanımı ve periyodik bakım ve kontrolleri Ġzolasyon topraklama 2 4 RS=2x4 RS=8 DÜġÜK Kompresör patlamalara karĢı dayanıklı bir bölmeye alınmalı F21 F23 F26 1-Tevzi tablosuna temas sonucu elektriğe çarpılma 2-Ġzolasyon bozukluğu sonucu çarpılma 3-Elektrik kaçağı sonucu çarpılma Frenin tutmaması sonucu malzeme düĢmesi 2 5 RS=2x5 RS=10 ORTA RS=2x5 RS=10 ORTA RS=3x5 RS=15 1-Tevzi tabloları tabanına yalıtkan paspas konacak 2-Ġzolasyon bozuk olmayacak 3-Tezgahların lambaları 24 volt gerilimle çalıĢtırılacak Ölüm 2 5 3 1-Bakım ve kontroller 2-Yükün altında insan bulunmaması 5 YÜKSEK Yaralanma 1 4 RS=1x4 RS=4 DÜġÜK 1-Eğitim ve denetimlere ağırlık verilmeli 2-Zaman içinde kaldırma araçları yenilenerek emniyet freni olan kaldırma araçları kullanılmalı 31 .…………………………… RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ FORMU Kumlama ünitesinin kompresörü patlamalara karĢı dayanıklı ayrı bölmede değil 1-Elektrik tevzi panolarının tabanında yalıtkan paspas yok 2-Elektrikli el aletleri kullanılmaya baĢlanmadan önce kontrol edilmiyor 3-Makinelerin özel aydınlatma lambaları düĢük gerilim (24 V) değildir.

RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ FORMU F27 1-trafik düzenlemesi yapılmadı 2-yayaların geçeceği yollar belirlenmedi 3-ĠĢ makinelerinin çalıĢtığı yerde yaya iĢçilerin bulunmaması için tedbir alınmadı Elektrik kaynak iĢinde ve ekranlı araçlarda çalıĢan iĢçilerin göz muayenesi yapılmıyor Makinelerin tamir bakım ve temizliğinin yapılmasında uyulması gerekli emniyet tedbirleri hakkında talimat yok Gerekli KKD temin edilmedi 1-ĠĢ makinelerinin ehil operatörler tarafından kullanılması 1-Trafik düzenlemesi yapılması 2-Yayaların geçeceği yolların belirlenmesi 3-ĠĢ makinesinin çalıĢma alanında yayaların olmaması 4-Eğitim 5-Denetim 6-ĠĢaretçi kullanılması Göz muayenesi yaptırılarak gözü uygun olan kiĢilerin bu tür iĢlerde çalıĢtırılmaları-uygun olmayanların çalıĢtırılmaması 1-Tamir bakım temizlik iĢinde ĠSG talimatı hazırlanmalı 2-Eğitim verilmeli 3-Denetim yapılmalı ĠĢ makinelerinin insanlara çarpması Yaralanma 2 4 RS=2x4 RS=8 ORTA F29 Gözü mukavim olmayan kiĢilerin etkilenmesi Makinelerin çalıĢır durumdayken tamir.……………………………. bakım ve temizlik yapılması sonucu KiĢisel koruyucu donanım (KKD) kullanılmadan çalıĢma Yaralanma 1-Maske kullanılması 1 3 RS=1x3 RS=3 DÜġÜK F30 Yaralanma Ölüm 1-Eğitim 2-Denetim 3 4 RS=3x4 RS=12 ORTA RS=3x5 RS=15 YÜKSEK 3 5 G01 1-Yaralanma 2-Ölüm 2 2 4 5 RS=2x4 RS=8 ORTA RS=2x5 RS=10 ORTA Uygun kiĢisel koruyucu donanımlar temin edilmeli Kullanılması sağlanmalı 32 .

………………………… RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ FORMU G02 ĠĢçilere KKD kullanımı hakkında eğitim verilmedi Eğitimsizlik sonucu KKD lerin kullanılmamas ı RS=2x4 RS=8 ORTA RS=2x5 RS=10 ORTA RS=2x4 RS=8 ORTA RS=2x5 RS=10 ORTA 1-Yaralanma 2-Ölüm 2 2 4 5 1-Eğitim verilmesi (Bilgilendirme. bilinçlendirme. kullanılmıyor Malzeme düĢmesi veya kafayı çarpma ihtimali olan yerlerde ĠĢe Uygun olmayan elbiselerin kullanımı sonucu 2 Ölüm 5 RS=2x5 RS=10 ORTA ĠĢyerinde geniĢ anlamda denetim mekanizması kurularak KKD kullanmayanların tespit edilip gereğinin yapılması ĠĢçilere iĢ elbisesi verilmesi ve kullandırılması Yaralanma 2 4 RS=2x4 RS=8 ORTA 33 . alıĢkanlık kazandırma) 2-Denetim yapılması 3-TeĢvik edilmesi 4-Ceza verilmesi ĠĢyerinde geniĢ anlamda denetim mekanizması kurularak KKD kullanmayanların tespit edilip gereğinin yapılması G03 KKD ların kullanımı etkin Ģekilde denetlenmiyor KKD kullanılmamas ı sonucu 1-Yaralanma 2-Ölüm 2 2 4 5 G04 Gerekli yerlerde baret kullanılmıyor G08 ĠĢ elbisesi veriyor mu.

34 . Gerekli KKD ler temin edilerek kullanılması sağlamalıdır. vinç rayları vs. G10 Çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı kullanılmıyor Isıl iĢlemde eski ve emniyetsiz teknolojinin kullanılması Yaralanma 3 3 RS=3x3 RS=9 ORTA RS=3x5 RS=15 ORTA 3 Ölüm 5 H01 LPG tankı I06 AĢırı ısınma sonucu patlama Büyük yangın 2 5 RS=2x5 RS=10 ORTA Malzeme düĢme ihtimali olan (Atölyeler) yerlerde Çelik burunlu ayakkabı verilerek kullanılması sağlanmalıdır 1-Yeni teknolojinin kullanılması 2-KiĢisel koruyucu malzeme kullanılması 3-ĠĢçilerin eğitimi 4-ĠĢçilerin denetimi 5-Periyodik sağlık kontrollerinin yapılması 1-Tankı soğutmak için su duĢu yapılmalı veya güneĢin dik ıĢınlarına muhatap olmaması için çardakla korunmalıdır.……………………………… RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ FORMU G09 DüĢme ihtimali bulunan iĢlerde emniyet kemeri kullanılmıyor DüĢme ihtimali olan (Çatı.) yerlerde emniyet kemeri kullanılmamas ı Malzeme düĢmesi sonucu Zehirlenme Ve Meslek hastalığına yakalanma RS=2x5 RS=10 ORTA 2 Ölüm 5 Bu tür rutin olmayan iĢlerin yapılmasında uygulanacak tedbirlerle ilgili prosedür belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

. RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ FORMU Her türlü faaliyette ve özellikle tam koruma sağlanamayan eski model makine kullanımında Tehlikeli davranıĢ sonucu Yaralanmalar ĠĢçiler eğitilerek tehlikeli davranıĢta bulunmamaları sağlanıyor ĠĢçini n eğitim seviye sine göre değiĢi r Yaptı ğı faaliy ete göre değiĢi r Özellikle tam emniyetin sağlanamadığı. rutin iĢler dıĢında yapılması gereken iĢlerle ilgili çalıĢma Ģekli ve alınması gerekli tedbirler hakkında talimat düzenlenmedi. nerelerden talimat alınacağı. usta ve iĢçilerde iĢ güvenliği bilinci oluĢturarak. tehlikeli davranıĢ sonucu kazaya sebebiyet verilebilecek iĢlerde çalıĢan iĢçilerin. ne tür tedbirlerin kimler tarafından nasıl uygulanacağı konusunda prosedür hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. bilinçlendirilmesi. idarecilerde. Bütün personelin (toplumun-Kamunun) ĠSG konusunda hassas gale getirip birbirini denetler ve emniyetli çalıĢmaya yönlendirir hale getirilmelidir. ustabaĢı. (Yetkili teknik elemanın bilgisi dıĢında rutin olmayan iĢler yapılmamalıdır. Ülkemiz insanında.…………………………. Rutin iĢlerin dıĢında yapılacak iĢlerde. emniyetli çalıĢma alıĢkanlığı kazandırılması) gereklidir. tehlikeli davranıĢta bulunmayacakları seviyede eğitilmesi ve denetlenmesi (Bilgilendirilmesi.) 35 J01-J07 K01K06 Her türlü faaliyette ve özellikle tam koruma sağlanamayan eski model makine kullanımında Tehlikeli davranıĢ sonucu Yaralanmalar ĠĢçini n eğitim seviye sine göre değiĢi r Yaptı ğı faaliy ete göre değiĢi r Herkesin sadece kendisine görev olarak verilmiĢ ve gerekli eğitimi verilmiĢ iĢleri yapması. iyi niyetlerle üzerine görev olmayan iĢleri yapma eğilimi vardır. Bu tür iĢlerin yapılmasında gerekli tedbirlerin alınmamasınd an kaynaklanan kazalar olabilmektedir 1-Yaralanma 2 4 RS=2x4 RS=8 ORTA 2-Ölüm 2 5 RS=2x5 RS=10 ORTA . ĠĢyeri genelinde. teknik kadroda.

07..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 Ġmza: ....2006 1/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=3 veya 4 KKD Ekipmanının görev yapmaması sonucu Yaralanma veya ölüm Güvenlik ekipmanlarının bakım ve kontrolü için talimat hazırlanıp DüĢük gerekli eğitim ve denetimlerle uygulanmalı Takip edilmeli UYGULANABĠLĠR ....../…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu...Eylem Planı Referans No A02 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR …………….. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ 15.... Ġmza 36 ..2006 Gerekli açıklamalar ĠSG ekibinin elemanla desteklenmesi   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..

2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 Ġmza: ..Eylem Planı Referans No B07 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………….006 2/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=16 Toza maruz kalma sonucu meslek hastalığı Tozla mücadele edilmesi 1-Ayırma (tecrit) 2Havalandırma 3-KKD kullandırma 4-Sağlık kontrolü UYGULANABĠLĠR . Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ 15.............../…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: 37 .07...

Ġmza Eylem Planı Referans No B10 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 Ġmza: .....07. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….../…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: 38 .2006 3/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=4 ĠĢçilerin Ġstenmeyen 1-Eğitim davranıĢları 2-Denetim (Her türlü faaliyette) UYGULANABĠLĠR ......Sorumlu: Ġmza Sorumlu.......

Ġmza 39 .Sorumlu: Ġmza Sorumlu.

........Eylem Planı Referans No C02 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR …………./…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu...2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULANABĠLĠR UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15. Ġmza 40 .07......2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 Ġmza: ..2006 4/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ ĠĢ güvenliği uzmanı Olmaması sonucu gerekli tedbirlerin bilinmemesi ve alınamaması ĠĢyerine uygun sertifikası olan iĢ güvenliği uzmanından müĢavirlik hizmeti alınmalı ..

. Tatbikatlar yapılmalı.Eylem Planı Referans No C06 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………... Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ 15..... acil durumda herkesin ne yapacağı belli olmalıdır UYGULANABĠLĠR ./…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: 41 .........2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 Ġmza: .07.2006 5/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ Acil durumda insanların nasıl hareket edeceğinin bilinmemesi sonucu kargaĢa ĠĢyerinde acil durum planı hazırlanmalıdır..

Ġmza 42 .Sorumlu: Ġmza Sorumlu.

. .Malz..Ekibi kurulmalı .Sön...2006 2-Eğitim verilmeli BitiĢ tarihi: 3Yan... Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15..2006 6/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=12 Sulu yangın söndürme sisteminin olmaması.... Ġmza 43 ...Sön..Malz.Sön.Eylem Planı Referans No E02-E06 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………….2006 olmalı 4Yan./…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu... bakım ve kontrolü yapılmalı 5-Tatbikat yapılmalı RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ  EVET  HAYIR  DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: KARAR REP kapatıldı ….07.. eğitimlerinin olmaması Acil durum tatbikatı yapılmaması Yangın çıkabilir Gerekli açıklamalar BaĢlama 1tarihi: UYGULANABĠLĠR Yan...

./…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.. Ġmza 44 ...2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: .2006 7/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS= Makine kontrolü YapılmayıĢından Dolayı.Eylem Planı Referans No F02 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………… Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ 15...07... Makinelerin arızası sebebiyle kaza Bütün makineler için bakım ve kontrol programları hazırlanıp uygulanmalıdır UYGULANABĠLĠR .........

....2006 Gerekli açıklamalar RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ KARAR 45 ......07..2006 8/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=12 Eski ve yeterli emniyeti olmayan makinelerle çalıĢırken operasyon noktasında elini kaptırma 1-Emniyetli makinelerle değiĢtirme 2-Eğitim 3-Denetim UYGULANABĠLĠR .2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: .. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.....Eylem Planı Referans No F15 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR …………………..

../…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu. Ġmza Eylem Planı Referans No F13 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………… Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.... malzeme çarpması sonucu yaralanmalar Uzun vadede bu bölümüm daha geniĢ bir yere alınması gerekir UYGULANABĠLĠR ...2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: .2006 Gerekli açıklamalar RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ KARAR 46 .....07....  EVET DÜġÜNCELER:   HAYIR DÜġÜNCELER: REP kapatıldı ….2006 9/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=3 Eski makinelerin bulunduğu yerde sıkıĢıklık var Makineler arası mesafenin az olmasından dolayı....

/…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu. Ġmza 47 ..  EVET DÜġÜNCELER:   HAYIR DÜġÜNCELER: REP kapatıldı ….

.Eylem Planı Referans No F16 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………….2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: ...07. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15......./…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.2006 10/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=6 1-Gaz tüplerinin devrilmemesi için tedbir alınmadığı için Tüpün devrilmesi 2-Alev geri tepme emniyet valfı yok asetilen tüpü patlaması Tüpler devrilmeyecek Ģekilde sabitlenmeli Alev geri tepme emniyet ventili konmalı UYGULANABĠLĠR .. Ġmza 48 ........2006 RS=10 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….

/…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.. Ġmza 49 ....Eylem Planı Referans No F17 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………… Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.....07.. kapak açıldığında makinenin çalıĢmaması sağlanmalı UYGULANABĠLĠR ..2006 11/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ Demir testerenin kapaklarında emniyet svicı yok RS=3 Kapak açık vaziyette çalıĢtırılabilir Koruyucu kapağa emniyet svici konarak.2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: ...2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …......

../…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: 50 .....2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: .. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.......2006 12/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ Tornanın aynasına tutularak fren yapılması RS=9 Hareketli aksama elle müdahale sonucu el kaptırılması Eğitim ve denetimle bu tür tehlikeli davranıĢlar engellenmelidir UYGULANABĠLĠR ..2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..07..Eylem Planı Referans No F19 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………...

..2006 13/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=8 Kumlama ünitesinin kompresörü patlamalara karĢı dayanıklı ayrı bölmede değil Kompresör patlayabilir Kompresör patlamalara karĢı dayanıklı bir bölmeye alınmalı UYGULANABĠLĠR ..Sorumlu: Ġmza Sorumlu..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: .....07. Ġmza Eylem Planı Referans No F21 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………......2006 Gerekli açıklamalar RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ KARAR 51 .... Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.

  EVET DÜġÜNCELER:   HAYIR DÜġÜNCELER: REP kapatıldı …. Ġmza 52 ../…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.

.2006   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …... Gerekli açıklamalar 1-Tevzi tabloları tabanına yalıtkan paspas konacak 2-Ġzolasyon bozuk olmayacak 3-Tezgahların lambaları 24 volt gerilimle çalıĢtırılacak UYGULANABĠLĠR ..07..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: ..../…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: 53 ......2006 14/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ 1-Elektrik tevzi panolarının tabanında yalıtkan paspas yok RS=10 2-Elektrikli el aletleri kullanılmaya baĢlanmadan RS=10 önce kontrol edilmiyor 3Makinelerin özel aydınlatma RS=15 lambaları düĢük gerilim (24 V) değildir... Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15...Eylem Planı Referans No F23 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………….

Ġmza 54 .Sorumlu: Ġmza Sorumlu.

. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.07.2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: .....Eylem Planı Referans No F26 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………./…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu....2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …... Ġmza 55 ..2006 15/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ Kaldırma araçlarında otomatik fren tertibatı yok RS=4 Frenin tutmaması sonucu malzeme düĢmesi 1-Eğitim ve denetimlere ağırlık verilmeli 2-Zaman içinde kaldırma araçları yenilenerek emniyet freni olan kaldırma araçları kullanılmalı UYGULANABĠLĠR .......

.2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….07.......... Ġmza 56 ...2006 16/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=8 1-trafik düzenlemesi yapılmadı 2-yayaların geçeceği yollar belirlenmedi 3-ĠĢ makinelerinin çalıĢtığı yerde yaya iĢçilerin bulunmaması için tedbir alınmadı ĠĢ makinelerinin insanlara çarpması 1-Trafik düzenlemesi yapılması 2-Yayaların geçeceği yolların belirlenmesi 3-ĠĢ makinesinin çalıĢma alanında yayaların olmaması 4-Eğitim 5-Denetim 6-ĠĢaretçi kullanılması UYGULANABĠLĠR ../…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: ....Eylem Planı Referans No F27 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………… Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15..

57 .

2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: . Ġmza 58 ..Eylem Planı Referans No F29 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR …………..07. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15...........2006 17/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=3 Elektrik kaynak iĢinde ve ekranlı araçlarda çalıĢan iĢçilerin göz muayenesi yapılmıyor Gözü mukavim olmayan kiĢiler etkilenebilir Göz muayenesi yaptırılarak gözü uygun olan kiĢilerin bu tür iĢlerde çalıĢtırılmalarıuygun olmayanların çalıĢtırılmaması UYGULANABĠLĠR ....../…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..

.07..../…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu....2006 18/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=12 RS=15 Makinelerin tamir bakım ve temizliğinin yapılmasında uyulması gerekli emniyet tedbirleri hakkında talimat yok Makinelerin çalıĢır durumdayken tamir...Eylem Planı Referans No F30 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR …………….. Ġmza 59 ..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: ...2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….... bakım ve temizlik yapılması sonucu 1-Tamir bakım temizlik iĢinde ĠSG talimatı hazırlanmalı 2-Eğitim verilmeli 3-Denetim yapılmalı UYGULANABĠLĠR ... Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.

60 .

. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.. Ġmza 61 ...Eylem Planı Referans No F30 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………..2006 RS=10 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …....2006 19/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=8 Gerekli KKD temin edilmedi KiĢisel koruyucu donanım (KKD) kullanılmadan çalıĢma Uygun kiĢisel koruyucu donanımlar temin edilmeli Kullanılması sağlanmalı UYGULANABĠLĠR ./…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.07..........2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: ..

62 .

/…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: . alıĢkanlık kazandırma) Eğitimsizlik 2-Denetim sonucu KKD yapılması lerin 3-TeĢvik kullanılmaması edilmesi 4-Ceza verilmesi UYGULANABĠLĠR ....... Ġmza 63 .2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …....2006 20/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ ĠĢçilere KKD kullanımı hakkında eğitim verilmedi RS=8 RS=10 1-Eğitim verilmesi (Bilgilendirme.07. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ 15.... bilinçlendirme.....Eylem Planı Referans No G02 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………………..

..... Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ 15.....Eylem Planı Referans No G0 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………….....2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) Ġmza: .2006 21/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ KKD ların kullanımı etkin Ģekilde denetlenmiyor RS=8 ĠĢyerinde geniĢ anlamda denetim mekanizması kurularak KKD kullanmayanların KKD tespit edilip kullanılmaması gereğinin sonucu yapılması UYGULANABĠLĠR ..2006 RS=10 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …../…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: 64 ..07..

.2006 22/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ Gerekli yerlerde baret kullanılmıyor Malzeme düĢmesi veya kafayı çarpma ihtimali olan yerlerde Malzeme düĢmesi veya kafayı çarpma ihtimali olan yerlerde UYGULANABĠLĠR ..2006 Gerekli açıklamalar RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ KARAR 65 ... Ġmza Eylem Planı Referans No G04 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ……………… Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.....Sorumlu: Ġmza Sorumlu.....2006 BitiĢ tarihi: RS=10 (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan Ġmza: kaldırılmalı) ....07..

Ġmza 66 ..  EVET DÜġÜNCELER:   HAYIR DÜġÜNCELER: REP kapatıldı …./…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.

....07.../…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: 67 ..2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..Eylem Planı Referans No G08 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.......2006 BitiĢ tarihi: RS=8 (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan Ġmza: kaldırılmalı) . kullanılmıyor ĠĢe Uygun olmayan elbiselerin kullanımı sonucu ĠĢçilere iĢ elbisesi verilmesi ve kullandırılması UYGULANABĠLĠR ....2006 23/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ ĠĢ elbisesi veriyor mu.

Ġmza 68 .Sorumlu.

vinç rayları vs. Gerekli KKD ler temin edilerek kullanılması sağlamalıdır.) yerlerde emniyet kemeri kullanılmaması Bu tür rutin olmayan iĢlerin yapılmasında uygulanacak tedbirlerle ilgili prosedür belirlenmeli ve uygulanmalıdır.07.2006 24/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=10 DüĢme ihtimali bulunan iĢlerde emniyet kemeri kullanılmıyor DüĢme ihtimali olan (Çatı. UYGULANABĠLĠR ...../…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu...2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..... Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.... Ġmza 69 ...2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan Ġmza: kaldırılmalı) ..Eylem Planı Referans No G09 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………..

/…/2006 Yeni eylem planı yapıldı 70 ...... Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.....2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan Ġmza: kaldırılmalı) ...Eylem Planı Referans No G10 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………….2006 25/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ Çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı kullanılmıyor RS=9 Malzeme düĢmesi sonucu ayak yaralanması Malzeme düĢme ihtimali olan (Atölyeler) yerlerde Çelik burunlu ayakkabı verilerek kullanılması sağlanmalıdır UYGULANABĠLĠR ......07...2006 Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….

. Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15... Ġmza Eylem Planı Referans No H01 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………........Yeni REP No: Sorumlu: Ġmza Sorumlu......07..2006 26/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=15 Isıl iĢlemde eski ve emniyetsiz teknolojinin kullanılması Zehirlenme Ve Meslek hastalığına yakalanma 1-Yeni teknolojinin kullanılması 2-KiĢisel koruyucu malzeme kullanılması 3-ĠĢçilerin eğitimi 4-ĠĢçilerin denetimi 5-Periyodik sağlık kontrollerinin yapılması UYGULANABĠLĠR ..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan Ġmza: kaldırılmalı) .2006 71 .

.... Ġmza Eylem Planı Referans No I06 RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………… Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.07.Gerekli açıklamalar   RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …...../…/2006 Sorumlu: Ġmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.2006 27/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ LPG tankı AĢırı ısınma sonucu patlama RS=10 1-Tankı soğutmak için su duĢu yapılmalı veya güneĢin dik ıĢınlarına muhatap olmaması için örtü yapılarak korunmalıdır..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan Ġmza: kaldırılmalı) ...2006 72 ....... UYGULANABĠLĠR .

Gerekli açıklamalar  

RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER:

KARAR REP kapatıldı …../…/2006 Sorumlu: Ġmza
Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu. Ġmza

73

Eylem Planı Referans No
J01-J07
RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR

…………………
Dokümanın adı

RĠSK KONTROL EYLEM PLANI
TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ UYGULAMA SORUMLUSU

Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ

15.07.2006

28/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU

KABUL KRĠTERLERĠ

RS=

Her türlü faaliyette ve özellikle tam koruma sağlanamayan eski model makine kullanımında Tehlikeli davranıĢ sonucu

Gerekli açıklamalar

BaĢlama Özellikle tam UYGULANABĠLĠR tarihi: emniyetin sağlanamadığı, .........2006 tehlikeli davranıĢ sonucu kazaya BitiĢ tarihi: sebebiyet verilebilecek .........2006 iĢlerde çalıĢan iĢçilerin, tehlikeli davranıĢta bulunmayacakları seviyede eğitilmesi ve denetlenmesi (Bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, emniyetli çalıĢma alıĢkanlığı kazandırılması) gereklidir. RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ  EVET  HAYIR  DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER:

(Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan Ġmza: kaldırılmalı)

KARAR REP kapatıldı …../…/2006 Sorumlu: Ġmza
Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No:

74

Sorumlu. Ġmza

Eylem Planı Referans No
K01-K06
RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR

…………………
Dokümanın adı

RĠSK KONTROL EYLEM PLANI
TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU

Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ

15.07.2006

29/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU

KABUL KRĠTERLERĠ

RS=

Eğitim yetersizliği sebebiyle Her türlü faaliyette ve özellikle tam koruma sağlanamayan eski model makine kullanımında Tehlikeli davranıĢ sonucu

ĠĢyeri genelinde, idarecilerde, teknik kadroda, ustabaĢı, usta ve iĢçilerde iĢ güvenliği bilinci oluĢturarak, Bütün personelin (toplumunKamunun) ĠSG konusunda hassas gale getirip birbirini denetler ve emniyetli çalıĢmaya yönlendirir hale getirilmelidir.

UYGULANABĠLĠR

.........2006
BitiĢ tarihi:

(Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan Ġmza: kaldırılmalı)

.........2006

Gerekli açıklamalar  

RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER:

KARAR REP kapatıldı …../…/2006
Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No:

75

.2006 Gerekli açıklamalar  RĠSKĠN KABUL EDĠLEBĠLĠR SINIRLARA ÇEKĠLMESĠ EVET  HAYIR KARAR REP kapatıldı Yeni eylem planı yapıldı 76 ..... Dokümanın adı RĠSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBĠRĠN TAHMĠNĠ MALĠYETĠ DEĞERLENDĠRME VE KARAR UYGULAMA TAKVĠMĠ BaĢlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu Ġlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI ĠZLENMESĠ 15..2006 BitiĢ tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan Ġmza: kaldırılmalı) ..07.. Ġmza Eylem Planı Referans No RĠSK DERECESĠ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERĠLEN TEDBĠR ………………. ne tür tedbirlerin kimler tarafından nasıl uygulanacağı konusunda prosedür hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.Sorumlu: Ġmza Sorumlu.... (Yetkili teknik elemanın bilgisi dıĢında rutin olmayan iĢler yapılmamalıdır.) UYGULANABĠLĠR ..... Rutin iĢlerin dıĢında yapılacak iĢlerde. nerelerden talimat alınacağı.2006 30/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRĠTERLERĠ RS=8 RS=10 Herkesin sadece kendisine görev olarak verilmiĢ ve gerekli eğitimi verilmiĢ iĢleri yapması.. rutin iĢler dıĢında yapılması gereken iĢlerle ilgili çalıĢma Ģekli ve alınması gerekli tedbirler hakkında talimat düzenlenmedi.

/…/2006 Yeni REP No: Sorumlu: Ġmza Sorumlu. DÜġÜNCELER:  DÜġÜNCELER: ….. Ġmza 77 .

78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful