İDARE HUKUKU ULUS 3 (HİKMET YAVAŞ) ÇIKMIġ SINAV SORU ve CEVAPLARI Toplam 180+106 soru olup cevaplar

sayfanın sonundadır  Ġyi çalıĢmalar  ( ADLİ-İDARİ HAKİMLİK/ KAYMAKAMLIK / SAYIŞTAY SINAV SORULARI )
1. AĢağıdakilerden hangisi Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’na göre, il özel idarelerinin özelliklerinden biri değildir? A) Vali, il özel idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. B) Ġl özel idaresinin bütçesi ĠçiĢleri Bakanının ona-masına tabidir. C) Ġl genel meclisi 5 yıl için seçilen üyelerden oluĢur. D) Ġl genel meclisi üyeleri, il özel idaresine ait iĢlerle ilgili konuların meclis gündemine alınmasını öne-rebilirler. E) Ġl encümenine vali baĢkanlık eder. 2. AĢağıdakilerden hangisi, sermayesinin tamamı bir kamu iktisadi kuruluĢuna ait iĢletme türlerin-den biridir? A) Bağlı ortaklık B) Kamu iĢtiraki C) Ġktisadi kamu teĢekkülü D) Bağımsız idari kurum E) Müessese 3. AĢağıdakilerden hangisi kamu tüzel kiĢilerinden biri değildir? A) Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasa-sı Düzenleme Kurumu B) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu C) Emniyet Genel Müdürlüğü D) K vakfı tarafından kurulmuĢ ve T.C. kanunlarına uygun olarak faaliyet göstermekte olan vakıf üniversitesi E) Türkiye Ġstatistik Kurumu

4. AĢağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici iĢ-lemlerinden biri değildir? A) Belediye tarafından yapılan ihale Ģartnamesi B) Belediye tarafından yapılacak bir kamulaĢtırma öncesinde alınan kamu yararı kararı C) Belediye tarafından yapılan nâzım imar planı D) Vali tarafından çıkarılan ve ildeki kesimlik hay-van satıĢ yerlerinin belirlenmesine iliĢkin genel emir E) Vali tarafından çıkarılan ve il merkezindeki okul servislerinin güzergâhını belirten genel emir 5. KesinleĢen belediye meclisi kararlarının yürürlü-ğe girebilmesi için aĢağıdakilerden hangisi gereklidir? A) 10 gün geçmesi B) 10 gün içinde mahallin en büyük mülki idare ami-ri tarafından onanması C) 5 gün içinde büyükĢehir belediye baĢkanına gön-derilmesi D) 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulması E) 7 gün içinde mahallin en büyük mülki idare amiri-ne gönderilmesi 6. Belediyelerle ilgili mevzuata göre, aĢağıdaki ifa-delerden hangisi yanlıĢtır? A) Belediye meclisine ve belediye encümenine be-lediye baĢkanı baĢkanlık eder. B) Belediye meclisinin kararları, valinin onayıyla ke-sinleĢir. C) Belediye baĢkanı, belediye meclisinin kesinleĢen kararları aleyhine idari yargıya baĢvurabilir. D) Belediye baĢkanının baĢkanlıktan düĢmesi konu-sunda nihai kararı DanıĢtay verir. E) Belediye meclisi, belediye baĢkanı hakkında ye-tersizlik kararı verebilir. 7. AĢağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuru-luĢlarının özelliklerinden biri değildir? A) Kamu tüzel kiĢiliğine sahip olmaları B) Merkezi idareden izin almadan taĢınmaz mal edinebilmeleri C) Yönetmelik çıkarabilmeleri D) Görev alanlarıyla ilgili tüzük çıkarabilmeleri E) Üzerlerinde vesayet denetimi uygulanması

[FONT='Arial-BoldMT','sans-serif'] 8. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taĢınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taĢınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiĢ, ancak bu talebi reddedilmiĢtir. Bu durumda, A Belediyesi aĢağıdakilerden hangisine baĢvurarak adı geçen taĢınmaz malın kendisine devredilmesine karar verilmesini isteyebilir? A) DanıĢtaya B) Yerel idare mahkemesine

C) Yerel asliye hukuk mahkemesine D) Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne E) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 9. AĢağıdakilerden hangisi, kamulaĢtırma bedelinin tespiti ve taĢınmaz malın idare adına tescili istemiyle açılacak davadan önce, diğerlerine göre en son yapılmalıdır? A) Kamu yararı kararının alınması B) Satın alma usulünün denenmesi C) KamulaĢtırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi D) KamulaĢtırılacak taĢınmaz malın maliki ya da zilyedinin belirlenmesi E) KamulaĢtırılacak taĢınmaz malın sınırlarını ve cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yapılması 10. 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’na göre, il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni valiye en geç kaç gün içinde gönderilir? A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 30 11. AĢağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi Devlet memuru olmaya engel değildir? A) Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay hapis cezası ile mahkûmiyet B) Kasten iĢlenen bir suçtan dolayı 7 ay hapis cezası ile mahkûmiyet C) Taksirle iĢlenen bir suçtan dolayı 9 ay hapis cezası ile mahkûmiyet D) Dolanlı iflas suçundan dolayı 1 ay hapis cezası ile mahkûmiyet E) Ġnancı kötüye kullanma suçundan affa uğramıĢ mahkûmiyet 12. AĢağıdakilerden hangisi gelir, gider ve malları yönünden SayıĢtay denetimine tabi değildir? A) Ankara Üniversitesi B) Telekomünikasyon Kurumu C) Sermaye Piyasası Kurulu D) TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü E) Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 13. Devletin özel mallarına iliĢkin aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Bu malların da haczedilmeleri mümkün değildir. B) Devlet kamu hukuku iĢlemleriyle de özel mal edinebilir. C) Devlet özel mallarını istediği gibi satabilir. D) Bu mallar dolayısıyla ortaya çıkan uyuĢmazlıklar genellikle adli yargıda çözümlenir. E) Bu mallar, kamu yararından çok gelir getirme amacını taĢır.

bir davaya konu olduğunda idari yargının görev alanına girmez? A) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki arsada bulunan su kuyusuna düĢülmesi nedeniyle uğranılan zararın karĢılanması talebi B) Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulunca verilen karara itiraz edilmesi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen iĢlemin hukuka aykırı olduğu iddiası . AĢağıdakilerden hangisi. AĢağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre. duman.14.08. pislik gibi düzensizliklerden uzak tutulması B) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi C) Binaların yanma ve yıkılmasına karĢı önlemlerin alınması D) Her bir bireyin hastalıklardan arındırılması ve kurtarılması E) Konut dokunulmazlığının sağlanması 15.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanun ile Anayasa’da yapılan değiĢiklik ile öngörülmüĢtür? A) Kamu hizmetlerinin Yap-ĠĢlet usulüyle gördürülmesi B) Kamu hizmetlerinin imtiyaz usulüyle gördürülmesi C) Kamu hizmetlerinin ruhsat usulüyle gördürülmesi D) Kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleĢmeleriyle gördürülmesi E) Kamu hizmetlerinin Yap-ĠĢlet-Devret usulüyle gördürülmesi 17. büyükĢehir belediyesi sınırları içindeki bir ilçe belediye meclisi üyesi hakkında soruĢturma izni vermeye yetkilidir? A) Vali B) ĠçiĢleri Bakanı C) Ġlçe belediye baĢkanı D) BüyükĢehir belediye baĢkanı E) Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanı [FONT='Arial-BoldMT'. AĢağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nda öngörülen ihale usullerinden biridir? A) Kapalı ihale usulü B) Açık ihale usulü C) Açık arttırma usulü D) Doğrudan arttırma usulü E) Doğrudan teklif usulü 16.'sans-serif'] 18. AĢağıda yer alan kamu hizmetlerinin özel kiĢilere gördürülme usullerinden hangisi. ilk kez 13. AĢağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir? A) Bireylerin toz. gürültü.

C) Malikin. benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında DanıĢtay ile SayıĢtay arasındaki uyuĢmazlıklarda SayıĢtay kararı esas alınır. 1982 Anayasası’nda yargı bölümünde düzenlenmiĢtir. SayıĢtayla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) SayıĢtay. C) Vergi. 1982 Anayasası’nda yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiĢtir. AĢağıdaki idari iĢlemlerin hangisine karĢı açılan bir iptal davasında görevli ve yetkili mahkeme Ankara Ġdare Mahkemesidir? A) Adalet Bakanlığı MüsteĢarının görevden alınmasına iliĢkin kararname B) Rekabet Kurulunun verdiği idari para cezası C) Kamu Ġhale Kurulunun verdiği itirazen Ģikâyet baĢvurusunun reddi kararı D) Türkiye Barolar Birliğinin çıkardığı ve üyelerine iliĢkin olan Disiplin Yönetmeliği E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı 20. D) SayıĢtayın kesin hüküm niteliğindeki kararları aleyhine baĢka bir idari yargı merciine . derecede olan Memur A’ya 7. derece maaĢı ödenmesine iliĢkin ikibuçuk ay önce yapılan iĢlem B) B’ye mevzuata aykırı olarak yurt dıĢına çıkıĢ yasağı konulmasına iliĢkin 15 yıl önce yapılmıĢ iĢlem C) B’ye mevzuata uygun olarak yurt dıĢına çıkıĢ yasağı konulmasına iliĢkin 1 ay önce yapılmıĢ iĢlem D) Aynı idare içindeki baĢka bir daire baĢkanının yetkili olması nedeniyle hukuka aykırı olan ve 15 yıl önce yapılmıĢ bir ruhsat verme iĢlemi E) Verildiği tarihteki mevzuata uygun olmakla birlikte sonradan değiĢen mevzuata aykırı hâle gelmiĢ ve 15 yıl önce verilmiĢ bir otel açma ruhsatı 21. Ankara Cebeci’de bulunan kendisine ait yapının kamulaĢtırılmasına iliĢkin belediye encümeni kararının hukuka aykırı olduğu iddiası D) Bolu Valiliğine ait bir taĢıt aracının bir görev nedeniyle trafikte seyri esnasında sebep olduğu kazadan doğan zararın karĢılanması talebi E) Bir vakıf üniversitesinde öğrenci olan ilgilinin fakültesi tarafından verilen ve okuldan 6 ay uzaklaĢtırılmayı içeren disiplin cezasının kaldırılması talebi 19. AĢağıdaki iĢlemlerden hangisinin geri alınması hukuka uygundur? A) 8. B) SayıĢtay. MüĢterek kararname idari iĢlem kuramı açısından ne tür bir iĢlemdir? A) Karma B) Kolektif C) Düzenleyici D) BirleĢme E) Basit 22.

Yargıtay III. Üniversiteler Yukarıdakilerden hangileri Devletin merkez örgütüne yardımcı kuruluĢlarından değildir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) II ve V E) III ve V 24. D) Hâkim gerekli gördüğünde keĢif yapılmasına karar verebilir. B) Hâkim tarafların getirdiği kanıtlarla bağlıdır. B) TBMM dıĢından atanan bakanlar yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumluluğu ayrıcalıklarından faydalanır. Ġdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre. Bakanlar Kurulu ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) TBMM dıĢından atanan bakanlar doğrudan CumhurbaĢkanı tarafından atanır. DanıĢtay II. 1982 Anayasası’na göre. merkezî yönetimle birlikte mahalli idarelerin hesap ve iĢlemlerinin de denetimini yapar. E) TBMM dıĢından atanan bakanların görevine son verme yetkisi münhasıran CumhurbaĢkanına aittir. C) Ġdari davalarda davalı kural olarak idaredir. 25. SayıĢtay V. C) TBMM dıĢından atanan bakanların göreve baĢlarken and içmeleri gerekmez.baĢvurulamaz. D) TBMM dıĢından atanan bakanlar. . I. 23. idari yargılama usulünün özellikleriyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Ġdari yargıda yazılı yargılama usulü uygulanır. Milli Güvenlik Kurulu IV. E) Davadan feragate iliĢkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri idari yargıda da uygulanır. AĢağıdaki davalardan hangisi idari yargının görev alanı içindedir? A) Tapu sicillerinin yanlıĢ tutulması nedeniyle uğranılan zararların tazmini istemiyle açılan davalar B) Yap-iĢlet-devret niteliğindeki sözleĢmelerden doğan davalar C) Ġdari hizmet sözleĢmelerinden doğan davalar D) Kadastro Kanunu’nun uygulanmasından doğan davalar E) Kamu ihale sözleĢmelerinden doğan davalar 26. atamaları TBMM tarafından onanmadıkça göreve baĢlayamazlar. E) SayıĢtay.

27. III. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler hakkında DanıĢtay ve SayıĢtay kararları arasında bir uyuĢmazlık çıktığı hallerde. III ve IV E) II. Tüzükler ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Ġdarenin düzenleyici iĢlemlerindendir. Ġdarenin aĢağıdaki yetkilerinden hangisi. kanunda açıkça öngörülmedikçe idare tarafından kullanılamaz? A) HiyerarĢi B) Düzenleme C) Vesayet D) Ġcrai karar alma E) Ġdari iĢlemi geri alma 30. ret kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından baĢlayarak ne kadar süre geçmeden aynı kanun hükmünü bir mahkeme iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderemez? A) 5 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 5 yıl E) 10 yıl 29. Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan Devlet mallarının TBMM adına denetlenmesi SayıĢtayın görevi kapsamı dıĢında kalır ve denetim. Milli Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi tarafından yapılır. Anayasa Mahkemesi. SayıĢtay. IV ve V D) II. I. mahalli idarelerin hesap ve iĢlemlerinin denetimini yapar ve kesin hükme bağlar. SayıĢtay. SayıĢtayın sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlayan kararlarına karĢı ilgililer. 1982 Anayasası’na göre. D) Kanunlar gibi yayımlanır. IV ve V 28. IV. bir mahkemeden bir kanun hükmüne karĢı gelen iptal istemini iĢin esasına girerek reddederse. B) Bakanlar Kurulu tarafından yapılabilir. SayıĢtay ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I. C) Bazı tüzüklerin Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu değildir. III ve IV C) I. V. E) CumhurbaĢkanınca imzalanması gerekir. II. . merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetler. II ve IV B) I. istisnai bir yetki olup. SayıĢtay kararları esas alınır. kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere SayıĢtaya baĢvurarak karar düzeltmesi isteminde bulunabilir.

AĢağıdakilerden hangisi genel idari yargının görev alanı içindedir? A) Seçimlerle ilgili uyuĢmazlıklar B) Askeri hizmete iliĢkin ve asker kiĢileri ilgilendiren idari uyuĢmazlıklar C) Jandarma Genel Komutanlığının kolluk alanındaki faaliyetine iliĢkin uyuĢmazlıklar D) Ġdarede yer alan sayman hesaplarının yargılanmasından doğan uyuĢmazlıklar E) Ġdari ve askeri yargı yerleri arasında çıkan görev ve hüküm uyuĢmazlıkları 32. 35. B) Görevden uzaklaĢtırılan memurun kadrosu ile iliĢiği kesilmez. C) Görevden uzaklaĢtırmaya bakanlık veya genel müdürlük müfettiĢleri de yetkilidir. D) Görevden uzaklaĢtırma kararının kaldırılması üzerine. hakkında hem disiplin soruĢturması hem de ceza kovuĢturması açılan memur için uygulanabilir. KamulaĢtırma bedelinin tespiti ve taĢınmaz malın idare adına tescili istemiyle yerel asliye hukuk mahkemesine baĢvurulmadan önce aĢağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en son yapılmalıdır? A) KamulaĢtırma kararının alınması B) Kamu yararı kararının alınması C) KamulaĢtırılacak taĢınmazın belirlenmesi D) Satın alma usulünün uygulanmasının denenmesi E) KamulaĢtırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi 34. DanıĢtayın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalardan biri değildir? A) Denizcilik MüsteĢarının görevden alınmasına iliĢkin müĢterek kararname B) Milli Eğitim Bakanlığının.31. 33. üyelik esaslarına iliĢkin yayınladığı yönetmelik D) Bakanlar Kurulunun iĢçi sağlığına iliĢkin olarak aldığı karar E) Yükseköğretim Kurulunun bir rektör hakkında verdiği disiplin kararı. memurun hem kademe ilerlemesi hem de derece yükselmesi yapılır. E) Görevden uzaklaĢtırılan memura aylığı ödenmez. ilköğretim kurumlarındaki ders saatlerine iliĢkin yayınladığı yönetmelik C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin. Görevden uzaklaĢtırma ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Görevden uzaklaĢtırma. AĢağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kiĢiliği vardır? A) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı B) Ticaret ve sanayi odaları C) Devlet Denetleme Kurulu . AĢağıdaki iĢlemlerden hangisinden doğacak uyuĢmazlık.

aĢağıdakilerin hangisinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen bir idari para cezasına karĢı yapılacak itiraz baĢvurusunun süresi ve mercii doğru olarak verilmiĢtir? A) 15 gün – sulh ceza mahkemesi B) 1 ay – sulh hukuk mahkemesi C) 10 gün – ağır ceza mahkemesi D) 60 gün – idare mahkemesi E) 15 gün – bölge idare mahkemesi 39. maddesi uyarınca anılan Kanun hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkili olup. B) Ġmtiyaz sözleĢmeleri hakkında DanıĢtayın düĢüncesinin alınması zorunludur. Genelkurmay BaĢkanı nasıl ve kim tarafından atanır? A) Doğrudan Bakanlar Kurulunca B) Doğrudan CumhurbaĢkanınca C) BaĢbakanın teklifi üzerine CumhurbaĢkanınca D) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine CumhurbaĢkanınca E) Milli Güvenlik Kurulunun teklifi üzerine CumhurbaĢkanınca 38. E) Bu hakkın kullanımı kapsamındaki baĢvuruya mutlaka yanıt verme zorunluluğu bulunmamaktadır. D) Ġmtiyaz sözleĢmeleri aracılığıyla bir hizmetin özel kiĢilere gördürülmesi yönteminin uygulandığı . Dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) KarĢılıklılık ilkesi gözetilmiĢse. D) Anayasa’nın dilekçe hakkını düzenleyen hükmünde sadece TBMM önünde bu hakkın kullanımı düzenlenmiĢtir. C) Tahkim Ģartı içeren imtiyaz sözleĢmeleri idari sözleĢme niteliğinde olmayıp özel hukuk sözleĢmeleridir. C) VatandaĢlar. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 17. kendileriyle ilgili olmayıp geneli ilgilendiren hususlardaki Ģikâyetler için dilekçe hakkını kullanamazlar. Ġmtiyaz sözleĢmeleriyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Ġmtiyaz sözleĢmelerinde sözleĢmenin tarafı olan idareye bazı üstün yetki ve ayrıcalıklar tanınmıĢtır. 37. bu kararlara karĢı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre itiraz olunabilir. Buna göre. B) Anayasa’da tüzel kiĢilerin de bu haktan yararlanması açıkça öngörülmemiĢtir.D) Ġl genel idareleri E) Bakanlıklar 36. Türkiye’de ikametleri olmasa dahi yabancılar da bu haktan yararlanır.

AĢağıdakilerden hangisi idarenin kusura dayanmayan mali sorumluluğuna göre tazmin edilebilir zararlar arasında yer almaz? A) Ġdarenin niteliği gereği tehlikeli bir aracı kullanarak verdiği zarar B) Doğalgaz iletim hattındaki bir sızıntı nedeniyle oluĢan zarar C) Ġdare tarafından yürütülen bir hizmetin geç iĢlemesi nedeniyle uğranılan zarar D) Terör eylemlerinin yoğun olduğu bir bölgede kamu düzenini bozmaya yönelik terör olayları dolayısıyla uğranılan zarar E) Tüm toplumun yararlanacağı bir hizmet dolayısıyla belirli bir kiĢinin katlanmak zorunda kaldığı zarar 43. E) Yetki geniĢliğinde. B) Yetki geniĢliği ile yerinden yönetim birimlerinin özerk karar alma yetkisi bir ölçüde geniĢletilmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri aĢağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? A) Bakanlar Kurulu B) CumhurbaĢkanı C) DanıĢtay D) BaĢbakan E) TBMM 44. Yetki geniĢliği ilkesiyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yetki geniĢliği il özel idaresi ve belediyelerin yönetiminde uygulanan bir ilkedir. E) Tahkim Ģartı öngörülmeyen imtiyaz sözleĢmelerinde sözleĢmenin tarafları arasında doğan uyuĢmazlıkların çözümünde idari yargı yerleri görevlidir. AĢağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl ilanını gerektiren nedenler arasında yer almaz? A) Tabii afet B) Ağır ekonomik bunalım C) Tehlikeli salgın hastalıklar D) SavaĢı gerektirecek bir durumun baĢ göstermesi E) ġiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi Ģekilde bozulması 42. 40.alanlardan biri telekomünikasyon hizmetleridir. merkezî yönetimin idari vesayet denetimine tabidir. yetki merkez adına ve millî bir kamu hizmetinin yürütülmesi için . D) Yetki geniĢliği ilkesinde yetki devrinden farklı olarak ilgili idari birim kendisine devredilen yetkileri belirli bir süre ile sınırlı olarak kullanabilir. C) Yetki geniĢliğinde yetkiyi kullanan idari birim. AĢağıdakilerden hangisi idarenin kolluk iĢlemleri türlerinden biridir? A) Ġltizam B) MüĢterek emanet C) Ġzin (ruhsat) D) Ġmtiyaz E) Emanet 41.

BaĢbakanlık – Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı IV. 49. 45. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü B) Devlet Planlama TeĢkilatı C) Kamu Görevlileri Etik Kurulu D) Emniyet Genel Müdürlüğü E) DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı 47.kullanılmaktadır. Disiplin cezalarıyla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1982 Anayasası’na göre. Konya’da ikamet etmekte olup geçici görevlendirme ile Erzurum Devlet Hastanesinde doktor . I. AĢağıdakilerden hangisi devlet tüzel kiĢiliği içerisinde yer almaz? A) T. D) 1982 Anayasası’na göre. öğrencilere verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine tabi değildir. E) Bir fiil hakkında aynı zamanda hem ceza mahkemesinde dava ve hem de disiplin soruĢturması açılmıĢsa ceza davası sonuçlanmadan hiçbir Ģekilde disiplin cezası verilemez. AĢağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir? A) Tüzük B) Örf ve adet C) Ġdari teamül D) Uluslararası antlaĢma E) Kanun hükmünde kararname 48. C) Cezaya konu eylemin o kamu görevlisi tarafından iĢlendiğinin çok açık olması hâlinde savunma alınması zorunlu değildir. Üniversite – Fakülte II. idari yargı yerlerinde yapılır. ĠçiĢleri Bakanlığı – Belediye Yukarıdakilerden hangileri aralarındaki idari denetim iliĢkisi hiyerarĢi iliĢkisi niteliğinde olamaz? A) Yalnıza IV B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) II. Adalet Bakanlığı – Türkiye Barolar Birliği III. kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimine tabi kılınması mümkün değildir.C. B) Disiplin cezalarının yargısal denetimi ceza mahkemelerinde değil. III ve IV 46.

bir dairenin görevine giren iĢlerden bir bölümünün diğer dava dairelerine verilebilmesi hususunda yetkili olan kurul aĢağıdakilerden hangisidir? A) Bakanlar Kurulu B) DanıĢtay Genel Kurulu C) DanıĢtay BaĢkanlık Kurulu D) DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulu E) DanıĢtay Dava Daireleri Kurulu 51. A’nın resen emekli edilme iĢlemine karĢı açacağı iptal davasında yetkili mahkeme aĢağıdakilerden hangisidir? A) Ankara Ġdare Mahkemesi B) Konya Ġdare Mahkemesi C) Kayseri Ġdare Mahkemesi D) Erzurum Ġdare Mahkemesi E) Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 50. idari yargıda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanabileceği konulardan biri değildir? A) KeĢif B) Hâkimin reddi C) Ehliyet D) Ġhtiyati tedbir E) BilirkiĢi 52. AĢağıdakilerden hangisi. bu hususun bozma kararında açıkça öngörülmesi gerekir. DanıĢtay dava dairelerinin iĢlerinde birbirine göre nispetsizlik görüldüğü takdirde. B) Bir davada yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için. iĢlemeye baĢlamıĢ olan dava açma süresini durdurur? A) Üst makama yeni bir iĢlem tesis edilmesi istemiyle yapılan baĢvuru B) Üst makama idari iĢlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle yapılan baĢvuru . C) Ġdare mahkemesinde açılan iptal davalarında yürütmenin durdurulması da istenmiĢse duruĢma yapılarak karar verilmesi zorunludur. D) Temyiz ya da itiraz incelemesi sonucunda bozulan ilk derece mahkemesi kararının yürütülmesinin durması için. dava konusu idari iĢlemin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması veya idari iĢlemin açıkça hukuka aykırı olması Ģartlarından birinin gerçekleĢmesi gerekir. Sağlık Bakanlığı iĢlemi ile Kayseri’ye nakledilerek göreve baĢlamıĢ ve 10 gün sonra aynı Bakanlığın ikinci bir iĢlemi ile resen emekli edilmiĢtir. Buna göre. 53. AĢağıdaki baĢvurulardan hangisi. E) 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu’nda temyiz ya da itiraz aĢamasında verilen yürütmenin durdurulması kararlarına karĢı da bir baĢvuru yolu öngörülmüĢtür.olarak görev yapmakta olan A. Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) DanıĢtay ve idare mahkemelerinde dava açılması dava edilen iĢlemin yürütülmesini durdurmaz.

AĢağıdakilerin hangisinde verilenler arasında ortaya çıkacak görev uyuĢmazlıklarının çözümlenmesi UyuĢmazlık Mahkemesinin görevine girmez? A) Askerî Yüksek Ġdare Mahkemesi – DanıĢtay B) Askerî Yüksek Ġdare Mahkemesi – idare mahkemesi C) Askerî Yüksek Ġdare Mahkemesi – asliye hukuk mahkemesi D) Ġdare mahkemesi – vergi mahkemesi E) Ġdare mahkemesi – asliye hukuk mahkemesi 57.C) TBMM Dilekçe Komisyonuna idari iĢlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yapılan baĢvuru D) CumhurbaĢkanlığı makamına idari iĢlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla ve bu nedenle kaldırılması istemiyle yapılan baĢvuru E) Ġdari vesayet makamına idari iĢlemin iptal edilmesi istemiyle yapılan baĢvuru 54. AĢağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak DanıĢtayın görevine girer? A) Bakanlık genel müdürleri ile ilgili müĢterek kararnamelere karĢı açılan davalar B) Bakanlık müsteĢar yardımcıları ile ilgili müĢterek kararnamelere karĢı açılan davalar C) BaĢbakanca alınan kararlara karĢı açılan davalar D) Birden çok idare ya da vergi mahkemesinin yetki alanına giren davalar E) Yabancı ülkelerde görevli Türk makamları tarafından alınan kararlara karĢı açılan davalar 55. Ġdare hâkimi aĢağıdaki davalardan hangisine bakmaktan yasaklıdır? A) Ġki taraftan birine yol gösterdiği davalara B) Dördüncü dereceye kadar civar hısımlarına ait davalara C) Genel olarak tarafsızlığından kuĢku duyulan davalara D) Aralarında evlilik iliĢkisi kalmasa dahi karısına ait davalara E) BilirkiĢi olarak dinlendiği davalara 58. kural ya da usullerden biri değildir? A) Yazılı yargılama usulü . sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlayan kararlarına E) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerine 56. AĢağıdakilerden hangisi 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirtilmiĢ olan ilke. AĢağıdakilerden hangisine karĢı Anayasa ile doğrudan doğruya yargı yolu kapatılmamıĢtır? A) Yüksek Askerî ġura kararlarına B) Sıkıyönetim komutanlarının iĢlemlerine C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına D) SayıĢtayın.

Ġdari yargı yerleri. AĢağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında yer almaz? A) Rekabet Kurumu B) Kamu Ġhale Kurumu C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 61. AĢağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kiĢiliği vardır? A) Jandarma Genel Komutanlığı B) Hazine MüsteĢarlığı C) Genelkurmay BaĢkanlığı D) Milli Güvenlik Kurulu E) Kamu niteliğindeki meslek kuruluĢları . AĢağıdakilerden hangisi DanıĢtay idari dairesinin görevlerinden biri değildir? A) Tüzük tasarılarını incelemek B) BaĢbakanlık ya da Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüĢ bildirmek C) CumhurbaĢkanlığı tarafından gönderilen iĢler hakkında görüĢ bildirmek D) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ĢartlaĢma ve sözleĢme tasarıları hakkında görüĢ bildirmek E) Belediyeler ve il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine iliĢkin istemleri karara bağlamak 62.B) Ġncelemenin evrak üzerinden yapılması C) Ġdari yargı yerlerinin bakmakta oldukları davalara ait her çeĢit incelemeyi kendiliklerinden yapmaları D) DuruĢmalı iĢlerde kararın duruĢma yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde verilmesi E) Ġdari yargılamanın basit ve az masraflı olması 59. dava dilekçesi üzerinde yapacakları ilk incelemede aĢağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha önce incelerler? A) Ehliyet B) Süre aĢımı C) Görev ve yetki D) Ġdari merci tecavüzü E) Ġdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken iĢlem 60.

AĢağıdakilerden hangisi il idare kurulunun sürekli üyelerinden biri değildir? A) Hukuk iĢleri müdürü B) Defterdar C) Emniyet müdürü D) Ġl millî eğitim müdürü E) Ġl tarım müdürü 65. AĢağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir? A) Adalet Bakanı B) DıĢiĢleri Bakanı C) BaĢbakan yardımcıları D) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri E) Jandarma Genel Komutanı 64. yönetmelik ve hükûmet kararlarının yüklediği ödevleri yerine getirmek için genel emirler çıkarmak B) Yabancı ülke konsolosları ve komĢu ülkelerin sınır makamları ile iliĢkide bulunmak C) Kolluk kuvvetleri ile bastırılamayacak olağanüstü ve ani olayların cereyan etmesi hâlinde en yakın askerî birlik komutanından yardım istemek D) Kanun. tüzük.63. yönetmelik ve hükûmet kararlarının neĢir ve ilanını. uygulanmasını sağlamak E) Devlet tüzel kiĢiliğini temsil etmek 66. tüzük. AĢağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanına girmez? A) ĠĢçi sendikaları B) Kamuya yararlı dernekler C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları D) Bir iktisadi devlet teĢekkülünün sermayesinin yüzde yirmibeĢine sahip olduğu anonim Ģirket E) Sermayesinin yarısından fazlasına kamu kurum ve kuruluĢlarının katıldığı bir kuruluĢ 68. Ġdarenin kuruluĢuna ve görevlerine iliĢkin aĢağıdaki ilkelerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer . Valiye tanınmıĢ bulunan aĢağıdaki görev ve yetkilerden hangisi kaymakama da tanınmıĢtır? A) Kanun. SayıĢtayın aĢağıdaki görevlerinden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kaldırılmıĢtır? A) Vize B) Mali konularla ilgili yönetmelikler hakkında görüĢ bildirme C) Yaptığı incelemeler sonucunda ortaya çıkan aykırılık ve usulsüzlükleri TBMM’ye bildirme D) Kendine gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüĢ bildirme E) Genel uygunluk bildirimini TBMM’ye sunma 67.

D) Anayasa’da kamu iktisadi teĢebbüslerinin mali denetiminin SayıĢtay tarafından yapılması öngörülmüĢtür. B) SayıĢtay üyelerinin tamamını TBMM seçer. Yargı Bölümünde düzenlenmiĢtir. geçici yetki ile dahi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı bulunmadan bir hâkimi çalıĢmakta olduğu mahkeme dıĢında baĢka bir mahkemede görevlendiremez. 69. E) Ġdare ve vergi mahkemeleri hâkimlerinin atanmaları ve disiplin iĢleri de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından karara bağlanır. 71. C) Asil üyelerinden 3’ü Yargıtay. C) Bölgelerin idaresi yetki geniĢliğine dayanır. 2’si de DanıĢtay tarafından belirlenen adaylar arasından seçilir. SayıĢtay ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Belediyelerin gelirleri SayıĢtay tarafından denetlenmez. B) Kararları yargısal değil. UyuĢmazlık Mahkemesi BaĢkanını aĢağıdakilerden hangisi seçer? A) CumhurbaĢkanı B) Adalet Bakanı C) Anayasa Mahkemesi üyeleri D) UyuĢmazlık Mahkemesinin kendi üyeleri E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri 70. idari niteliktedir. kuruluĢ ve görevleriyle bir bütündür. D) Adalet Bakanı.almaz? A) Ġllerin idaresi yetki geniĢliğine dayanır. Ġl genel meclisi çalıĢamaz duruma geldiğinde veya çalıĢma için yeterli çoğunluğu kaybettiğinde. E) Ġdarenin kuruluĢ ve görevleri merkezden yönetim veya yerinden yönetim esaslarına dayanır. çalıĢabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi aĢağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? A) ĠçiĢleri Bakanlığınca atanan 7 kiĢilik bir heyet B) Bakanlar Kurulunca atanan geçici heyet C) Ġl encümeninin memur üyeleri . B) Ġdare. 72. C) Anayasa’da yüksek mahkemeler arasında sayılmıĢtır. E) Vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karĢı SayıĢtaya itirazda bulunmak mümkündür. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Anayasa’nın Yürütme Bölümünde değil. D) Kamu tüzel kiĢiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

C) Yürütme faaliyeti Bakanlar Kurulu tarafından tek baĢına yerine getirilir. önceki anayasalara göre daha dar bir düzenleme yetkisine sahip kılınmıĢtır. B) Anayasa’da yürütme. örgütü. E) Bakanlar Kurulunun olağanüstü hâl ilan edebilmesi için CumhurbaĢkanının baĢkanlığında toplanması gerekir. Yetki geniĢliği ilkesi aĢağıdakilerden hangisinin yetkisini geniĢletir? A) BüyükĢehir belediye baĢkanı B) Ġlk kademe belediye baĢkanı C) Bucak müdürü D) Kaymakam E) Vali 76. I. 74. AĢağıdakilerden hangisi idari rejimin özelliklerinden biridir? A) Anayasa Mahkemesinin varlığının zorunlu olması B) Ġdari makamların iĢlemlerinin üst idari makamların denetimine açık olması C) Özel kiĢiler arasındaki uyuĢmazlıklara uygulanan hukukun idare hukukundan farklı olmaması D) Ġdari uyuĢmazlıkların adli yargı kolundan farklı bir yargı kolunda görülmesi E) Yerel yönetimlerin idari vesayet denetimine tabi olmaları 75. Yetkide paralellik Yukarıdakilerden hangileri “idarenin bütünlüğü” ilkesini sağlamaya yöneliktir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I. 1982 Anayasası’na göre. D) Yürütmenin düzenleyici iĢlemleri. CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluĢu. II ve III 77. çalıĢma . Ġdari vesayet II. Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uygunluk açısından denetlenir. HiyerarĢi III. 1982 Anayasası’na göre aĢağıdakilerden hangisi yürütmenin özelliklerinden biridir? A) Bir görev olmakla beraber yetki değildir.D) Ġl idare heyeti E) Vali 73.

aĢağıdaki ilkelerden hangisine bir istisna sayılabilir? A) Yetki geniĢliği B) Merkeziyetçilik C) Ġdarenin bütünlüğü D) Kanuni idare E) Yerinden yönetim 78. 1982 Anayasası’na göre kamu görevlileriyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Kamu iktisadi teĢebbüslerinde memur statüsünde personel çalıĢtırılabilir. Valiyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ġlde. C) Genel emir biçiminde düzenleyici iĢlem yapma yetkisi yoktur. 81. görevlerine iliĢkin olarak verdikleri zararlardan dolayı doğrudan tazminat davası açılamaz.esasları ve personel atama iĢlemlerine iliĢkin kabul edilen düzenleme. E) Ġldeki belediye baĢkanlarının hiyerarĢik üstü konumundadır. devletin ve hükümetin temsilcisidir. 80. B) Olağanüstü durumlarda askeri kuruluĢlardan yardım isteme yetkisi yoktur. Yetki gaspı aĢağıdakilerin hangisinde vardır? A) KiĢi yönünden yetkisizlik B) Konu yönünden yetkisizlik C) Zaman yönünden yetkisizlik . D) Yerel yönetim kuruluĢları üzerinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. C) Kamu görevlilerine. Bazı kamu hizmetlerinin devlet tüzel kiĢiliği dıĢındaki kamu tüzel kiĢilerince yerine getirilmesi yöntemi aĢağıdakilerden hangisidir? A) Merkezi idarenin taĢra örgütlenmesi B) Yerinden yönetim C) HiyerarĢi D) Yetki geniĢliği E) Ġdarenin bütünlüğü 79. B) Tüm disiplin cezaları yargı denetimi dıĢında bırakılabilir. E) Memurların görevlerine iliĢkin olarak bazı suçlardan dolayı yetkili idari merciin izni olmadan doğrudan ceza kovuĢturmasına tabi tutulabilmesine yönelik yasal istisnalar getirilebilir. D) Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı memurlar yetkili idari merciin izni olmadan ceza kovuĢturmasına tabi tutulamaz.

D) Resmî Gazete’de yayımlanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Genel yönetimin taĢra örgütündeki bazı yüksek kamu görevlilerinin belli konularda merkeze danıĢmadan genel yönetim (merkez) adına karar alma ve uygulama yetkisi aĢağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) HiyerarĢik denetim B) Vesayet denetimi C) Yetki geniĢliği ilkesi D) Yetki devri . AĢağıdaki ifadelerden hangisi olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri için geçerli özelliklerden biri değildir? A) Yetkili Bakanlar Kurulu CumhurbaĢkanının baĢkanlığında toplanmalıdır. 1982 Anayasası’na göre bakanlıkların yetkilerinin düzenlenmesi aĢağıdakilerden hangisiyle olur? A) Kanun B) Bakanlar Kurulu kararı C) Yönetmelik D) Tüzük E) Üçlü kararname 84. 1982 Anayasası’na göre yönetmeliklerle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) BaĢbakanlığın yönetmelik çıkarabileceği Anayasa’da açıkça düzenlenmemiĢtir. B) Yetki kanununa dayanma zorunluluğu bulunmamaktadır. E) Bir bakanlık genelgesi aynı bakanlığın çıkardığı yönetmeliğe göre daha üst bir düzenleyici iĢlemdir. 85. C) Anayasa Mahkemesinde iptal davasına konu edilemezler. E) Yürürlüğe konulmadan önce DanıĢtayın incelemesinden geçirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. B) Tüm yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanması zorunludur.D) Yer yönünden yetkisizlik E) Amaç yönünden yetkisizlik 82. D) Tüzüklerin uygulanmasını göstermek üzere yönetmelik çıkarılamaz. C) Bakanlar Kurulunun yönetmelik çıkarabileceği Anayasa’da açıkça düzenlenmemiĢtir. 83.

yazılı olarak ısrara gerek kalmaksızın memur o emri yerine getirebilir. Ġdarenin bir yetkisinin belli bir yönde kullanılmasının yasada açık ve emredici bir biçimde düzenlenmesi aĢağıdakilerden hangisidir? A) Takdir yetkisi B) Yetki devri C) Bağlı yetki D) Ġmza devri E) Yetkide paralellik 88. . Bir memurun amiri tarafından verilen. AĢağıdakilerden hangisi için yokluk yaptırımı uygulanamaz? A) ÇalıĢtığı bakanlığın yüksek disiplin kurulu tarafından bir memura 2 gün oda hapsi cezası verilmesi B) Üniversite yönetim kurulunca profesörlük kadrosu için baĢvuran iki doçentten bilimsel çalıĢmaları diğer adaya göre 50 kat daha az olanın atanması kararı C) Rekabet Kurulunca toplantı yeter sayısı bulunduğu halde karar yeter sayısı bulunmadan alınan idari para cezası kararı D) Marmaris Devlet Hastanesine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan doktor atama iĢlemi E) Resmî Gazete’de yayımlanmamakla birlikte Bakanlık internet sayfasında ve ülkenin en büyük günlük gazetesinde yapılan duyuruyla yürürlüğe sokulan Bakanlık müsteĢarı atama kararnamesi 89. Rekabet Kurulu tarafından A Ģirketine para cezası verilmesine iliĢkin iĢlem ne tür bir idari iĢlemdir? A) Kolektif iĢlem B) Karma iĢlem C) Basit iĢlem D) Zincir iĢlem E) MüĢterek iĢlem 87. B) Emirde yazılı olarak ısrar edilmesi durumunda emri yerine getiren memur değil.E) Ġmza devri 86. C) Kanuna aykırılık söz konusu olmadığından. yönetmeliğe aykırı emir hakkında aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Amir emrinde ısrar ederek yazılı olarak yinelerse memur o emri yerine getirmek zorundadır. ısrar eden amir sorumlu olur.

hakkında idari davaya konu olabilecek bir iĢlem yapılması istemiyle idareye baĢvurmuĢ. Ġdarenin düzenleyici iĢlemlerinden tüzüklerle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Tüzükler ancak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir. AĢağıdakilerden hangisi iptal davasına konu edilemez? A) Memuriyetten çıkarılmaya iliĢkin disiplin cezası B) BaĢka bir memuriyete atanmaya iliĢkin karar C) Memuriyete girme isteminin reddine iliĢkin karar D) Disiplin soruĢturması açılması gerektiği yönünde teftiĢ heyeti raporu E) Memurun görev yerinin değiĢtirilmesine iliĢkin karar 93. E) Olağanüstü hâllerde ve sıkıyönetim halinde çıkarılan tüzükler idari yargı denetimine tabi değildir. 90. C) Tüzüklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak DanıĢtayda yapılır. B) Tüzükler kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği iĢleri belirtmek üzere çıkarılabilir. C) 60 gün içinde yanıt alamamıĢsa dava açma hakkı doğar.D) Konusu suç olan bir emir amir tarafından yazılı olarak ısrar edilse dahi yerine getirilemez. idareye hiç baĢvurulmamıĢ olarak kabul edilir. E) Askeri hizmetlerin görülmesi hallerinde konusu suç olan emrin yerine getirilmesine iliĢkin kanunla istisnalar getirilebilir. D) 60 gün içinde yanıt alamazsa zımni kabul ortaya çıkar. 91. B) 30 gün içinde yanıt alamazsa dava açma hakkı doğar. AĢağıdakilerden hangisi kamu mallarından özel yararlanma Ģeklidir? A) Lokantaların sandalye ve masa koyarak kaldırımı kullanmaları B) Özel bir Ģirkete ait alıĢveriĢ merkezinin otoparkının kullanılması C) Denizde yüzmek D) Parklarda yürümek E) ġehir içi yollarda araba kullanmak 92. Ġdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre. aĢağıdakilerden hangisi yargılama sürecinde Hukuk Usulü Muhakemesi Kanunu’nun uygulanacağı hallerden değildir? A) Davanın kabulü . D) Tüzükler CumhurbaĢkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. 94. E) Herhangi bir sonuç doğmaz. ancak herhangi bir yanıt alamamıĢtır. Buna göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 60 gün sonunda yanıt alamamıĢsa istem yinelenmelidir. A.

B) Mukabil dava C) Delillerin tespiti D) Davaların birleĢtirilmesi ve ayrılması E) Üçüncü Ģahısların davaya katılması 95. AĢağıdakilerden hangisi idari yargıda genel görevli mahkemedir? A) Bölge idare mahkemesi B) Ġdare mahkemesi C) Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi D) DanıĢtay E) SayıĢtay 96. AĢağıdakilerin hangisinde, idare mahkemesi hâkimi ilk inceleme safhasında dilekçenin reddi kararı verir? A) Davanın DanıĢtayın görevine girmesi halinde B) Davanın görevli fakat yetkisiz idari yargı merciinde açılması halinde C) Tam yargı davasında uyuĢmazlık konusu miktarın gösterilmemiĢ olması halinde D) Husumetin yanlıĢ gösterildiği halde E) Ġdari merci tecavüzü halinde 97. Ġdare mahkemeleriyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Kurul halinde verdikleri kararların temyiz mercii DanıĢtaydır. B) Ġdari yargı alanında ilk derece mahkemeleridir. C) Hem iptal hem de tam yargı davalarına bakabilirler. D) Olağan çalıĢma yöntemi, kurul olarak toplanıp karar verme Ģeklindedir. E) Tek yargıçla verdiği kararlara karĢı DanıĢtayda itiraz yoluna baĢvurulabilir. 98. AĢağıdaki uyuĢmazlıkların hangisinde idari yargı kolu görevlidir? A) Tapu siciliyle ilgili davalar B) Nüfus siciliyle ilgili davalar C) KamulaĢtırma iĢleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılacak davalar D) ĠĢ Kanunundan doğan davalar E) Ġdarenin taĢıt araçlarının yaptığı trafik kazalarından doğan davalar 99. Ġptal davasıyla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Menfaati olanların dava ehliyeti vardır. B) KiĢisel hakkı ihlal edilmiĢ olanların dava ehliyeti yoktur.

C) Genel dava açma süresi 60 gündür. D) Sadece etkili idari iĢlemlere karĢı açılabilir. E) Ġptal davalarında yerindelik denetimi yapılamaz. 100. AĢağıdakilerden hangisi iptal davalarına konu edilebilir? A) Sadece sarih iĢlemler B) Sadece bireysel iĢlemler C) Sadece subjektif iĢlemler D) Sadece Ģart iĢlemler E) Sadece icrai iĢlemler 101. Sağlık Bakanlığında çalıĢan ve kadrosu aynı bakanlıkta bulunan bir memurun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resen emekli edilmesi iĢleminde ne tür bir hukuki sakatlık vardır? A) Yetki gaspı B) Yetki tecavüzü C) Fonksiyon gaspı D) Ağır ve bariz yetki tecavüzü E) Ağır ve bariz yetki gaspı 102. AĢağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluĢlarının özelliklerinden biri değildir? A) Kamu tüzel kiĢiliğine sahip olmaları B) Üzerlerinde genel idarenin vesayet denetiminin bulunması C) Yasal izin olmadan resen icra yetkisine sahip olmamaları D) Kurulmalarının ancak kanunla mümkün olması E) Kendi iradeleriyle icrai idari iĢlemler yapabilmeleri 103. AĢağıdakilerden hangisi kaymakama ait yetkilerden biri değildir? A) Ġlçedeki yerinden yönetim kuruluĢları üzerinde kanunlarda öngörülen vesayet yetkisini kullanmak B) Ġlçede kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını, ilanını ve uygulanmasını sağlamak C) Ġlçedeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak olağanüstü ve ani olayların meydana gelmesi halinde en yakın askeri birlik komutanından yardım istemek D) Ġlçede kamu düzenini korumak ve sağlamak için gereken tüm önlemleri almak E) Ġlçedeki tüm merkezi idare kuruluĢları ve bunların personeli üzerinde hiyerarĢi yetkilerini kullanmak 104. AĢağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?

A) Maliye Bakanı B) Adalet Bakanı C) DıĢiĢleri Bakanı D) BaĢbakan Yardımcısı E) Jandarma Genel Komutanı 105.AĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanının tek baĢına yapacağı iĢlemlerden biri değildir? A) Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini atamak B) TBMM üyeleri arasından BaĢbakanı atamak C) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak D) DanıĢtaya belli oranda üye seçmek E) CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği personelini seçmek ve atamak 106. Ġl özel idareleriyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Ġl encümeninin üyelerini il genel meclisi seçer. B) 1 yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan il genel meclisi üyesinin üyeliğinin düĢmesine DanıĢtay karar verir. C) Ġl genel meclisi, DanıĢtay tarafından feshedilebilir. D) Valiye gönderilmeyen il genel meclisi kararları yürürlüğe girmez. E) Ġl genel meclisi baĢkanı, üyeleri arasından meclis tarafından seçilir. 107. AĢağıdaki teĢkilatlardan hangisinin tüm üyeleri CumhurbaĢkanınca atanır? A) DanıĢtay B) Sermaye Piyasası Kurulu C) Devlet Denetleme Kurulu D) Yüksek Denetleme Kurulu E) Yargıtay

108. Kamu tüzel kiĢiliğiyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Kanunla dahi olsa birden fazla radyo ve televizyon kuruluĢuna kamu tüzel kiĢiliği verilemez. B) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle kamu tüzel kiĢiliği verilebilir. C) Ġl özel idarelerinin kamu tüzel kiĢiliği kanunla dahi ortadan kaldırılamaz. D) Bağımsız idari otoritelerin kamu tüzel kiĢiliğine sahip olması anayasal bir zorunluluk değildir. E) Vakıf üniversiteleri aynı zamanda birer kamu tüzel kiĢisi kabul edilir.

B) Genelkurmay BaĢkanı Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine CumhurbaĢkanınca atanır.ġ. D) KomĢu devletlerin sınır makamlarıyla iliĢki kurma yetkisine sahiptir. E) Kaymakamlık bir meslek memurluğu değildir. Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından dolayı Bakanlar Kurulunu sorumlu tutabilir. Vali aĢağıdaki usullerden hangisiyle atanır? A) BaĢbakanın önerisi üzerine CumhurbaĢkanı tarafından B) ĠçiĢleri Bakanının önerisi. Kaymakam ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) MüĢterek kararnameyle atanır. AĢağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teĢebbüslerinden biri değildir? A) Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A. B) Hem devletin hem hükümetin ilçedeki temsilcisidir. E) TBMM. Milli savunma ile ilgili aĢağıdaki ifadelerlerden hangisi yanlıĢtır? A) Genelkurmay BaĢkanı görev ve yetkilerinden dolayı CumhurbaĢkanına karĢı sorumludur. 112. C) BaĢkomutanlık CumhurbaĢkanı tarafından temsil olunur. AĢağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluĢlarının özelliklerinden biri değildir? A) Kamu tüzel kiĢiliğine sahip olmaları B) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmaları C) Tekel niteliğinde kamu hizmeti yürütmeleri D) Sermayelerinin en az % 51’inin Devlete ait olması E) DıĢa yönelik faaliyetlerine özel hukuk kurallarının uygulanması 111. D) SavaĢta baĢkomutanlık görevi Genelkurmay BaĢkanı tarafından yerine getirilir.109. C) Yetki geniĢliğinden yararlanır. . B) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu C) Telekomünikasyon Kurumu D) Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu E) T.C. BaĢbakanın kabulü ve CumhurbaĢkanının onayıyla C) Bakanlar Kurulunun kararı ve önerisiyle CumhurbaĢkanı tarafından D) ĠçiĢleri Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulu tarafından E) ĠçiĢleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun kararı ve CumhurbaĢkanının onayıyla 113. Devlet Demir Yolları 110.

AĢağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun özelliklerinden biri değildir? A) Sendikalarda denetim yapmaya yetkili değildir. B) CumhurbaĢkanlığına bağlı olarak kurulmuĢtur. D) Kamuya yararlı derneklerde denetim yapmaya yetkilidir. A’nın Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı olarak atanmasına iliĢkin müĢterek kararnameyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bu kararnamenin CumhurbaĢkanınca imzalanması gerekmez. I. E) CumhurbaĢkanının isteği üzerine belli bir konuyu araĢtırmak. incelemek veya belli bir kuruluĢu denetlemek üzere görevlendirilir. III ve IV 116. C) Bu kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlanması zorunlu değildir. C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarında denetim yapmaya yetkilidir. BaĢbakan ve CumhurbaĢkanı tarafından imzalanan müĢterek kararnameyle E) ĠçiĢleri Bakanlığı iĢlemiyle 118. Ġlçelerin kurulması aĢağıdaki iĢlemlerin hangisiyle olur? A) Bakanlar Kurulu kararıyla B) Kanunla C) CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle D) ĠçiĢleri Bakanı. BaĢbakan III. TBMM Genel Sekreteri Yukarıdakilerden hangileri TBMM içinden seçilmek zorundadır? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I. Bakanlar II.114. Belediyelere verilen aĢağıdaki yetki ve görevlerden hangisi Anayasa Mahkemesince Anayasa’ya aykırı bulunmuĢtur? . D) Ġki partili bir koalisyon hükümetinde BaĢbakan yardımcısı da bu kararnameye imza atmalıdır. Meclis BaĢkanı V. II ve IV E) II. CumhurbaĢkanı IV. E) Bu kararnameye karĢı açılacak iptal davalarında Ankara idare mahkemesi görevlidir. 115. B) Kararnamede Milli Eğitim Bakanının imzasının BaĢbakanın imzasından önce veya sonra atılmasının hukuken önemi yoktur. 117.

Ġl özel idaresinin bir organı olan il genel meclisi aĢağıdaki usullerden hangisiyle feshedilir? A) Valinin bildirisi üzerine ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından B) Ġl genel meclisi baĢkanının bildirisi üzerine DanıĢtay tarafından C) Resen DanıĢtay tarafından D) Valinin bildirisi üzerine DanıĢtay tarafından E) ĠçiĢleri Bakanlığının bildirisi üzerine DanıĢtay tarafından 122. Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’na göre il genel meclisi kararları kaç gün içinde valiye gönderilmelidir? A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) 30 121.A) Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açabilmek B) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak C) Sağlık ocaklarıyla ilgili her tür tesisi açabilmek ve iĢletebilmek D) Okul öncesi eğitim kurumları açabilmek E) Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmeti götürebilmek 119. Ġl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi halinde. Köy iĢlerini ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmediği için mahalli en büyük mülki amir tarafından yazılı olarak ihtarda bulunulmasına rağmen iĢ görmeyen köy muhtarı aĢağıdakilerden hangisinin kararı ile görevden uzaklaĢtırılır? A) Yetkili il ya da ilçe idare kurulu B) Vali C) Ġdare mahkemesi D) DanıĢtay . üyeliğin düĢmesine aĢağıdakilerden hangisi karar verir? A) Bölge idare mahkemesi B) DanıĢtay C) Ġl genel meclisi D) Ġdare mahkemesi E) Vali 120.

Bununla birlikte. merkezi idarenin taĢra teĢkilatının bir birimidir. 126. A Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan M. D) Belediye baĢkanı ısrar üzerine kesinleĢen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya baĢvurabilir. B) ĠçiĢleri Bakanı il genel meclisi baĢkanının hiyerarĢik üstü konumundadır.E) ĠçiĢleri Bakanı 123. B) Yeniden görüĢülmesi istenilmeyen kararlar kesinleĢir. 13.11. C) Karar organlarının tamamının değil.2004 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı M’nin baĢkanlığında yapılmıĢ ve Yönetim Kurulu M’nin de katılımıyla çeĢitli kararlar almıĢtır. 13. C) Yeniden görüĢülmesi istenen kararlar belediye meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla ısrar edilmesi halinde kesinleĢir. Ġl özel idaresi hizmetlerinin ağır biçimde aksadığını ve bu durumun halkın gündelik yaĢantısını ağır ve olumsuz biçimde etkilediğini tespit etme yetkisi aĢağıdakilerden hangisine aittir? A) Sulh hukuk mahkemesi B) Ġdare mahkemesi C) ĠçiĢleri Bakanı D) DanıĢtay E) Vali 124. Mahalli idarelerle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kendi aralarında birlik kurmaları BaĢbakanlığın iznine tabidir.2004 tarihinde alınan kararlar aĢağıdakilerden hangisine örnek oluĢturur? A) Karma iĢlem B) Kolektif iĢlem C) Basit iĢlem D) Zincir iĢlem E) MüĢterek kararname . D) Ġl özel idaresi.2000 tarihinde B Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıĢtır. VE 127. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye meclisi kararlarının kesinleĢmesiyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Belediye baĢkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesini de belirterek yeniden görüĢülmek üzere 5 gün içinde meclise geri gönderebilir. E) KesinleĢen meclis kararlarının özetleri 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. Bir sonraki dönemde rektörlüğe aday olmayan M’nin görev süresi 23.10. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. E) Köy idaresinin kamu tüzel kiĢiliği bulunmaktadır.2004 tarihinde sona ermiĢtir. 23. sadece en üst karar organlarının seçimle gelmesi Anayasal yönden yeterlidir. 126. 125.11.10.

E) CumhurbaĢkanı baĢkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl ilanına iliĢkin olarak alınan karar TBMM tarafından onaylanmasına kadar geçen süre içerisinde Anayasa Mahkemesince denetlenebilir. maddesi uyarınca.11. D) 1982 Anayasası’nın 125. Olağanüstü Hâl Bölge Valisine tanınan yetkilerin kullanılmasına iliĢkin iĢlemlere karĢı yargı yolu kapalıdır.ġ.2004 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlardaki hukuka aykırılığın yaptırımı aĢağıdakilerden hangisidir? A) Yokluk B) Askıda geçersizlik C) Askıda geçerlilik D) Kısmi geçersizlik E) Usul saptırması 128. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde yargısal denetim ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1982 Anayasası’nın geçici 15. I. görevli olarak Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunduğu sırada yasadıĢı terör örgütü elemanlarınca öldürülmüĢtür. ĠçiĢleri Bakanlığı IV. Ġstanbul Trafik Vakfı III. aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Mahkeme. kolluk kuvvetlerinin Ģahsi kusuru bulunduğu kanısına varmıĢtır. Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı tam yargı davasında davaya bakan mahkeme. III ve IV 129. .ġ. Genel Müdürlüğünde müfettiĢ olarak çalıĢan M. NevĢehir Valiliği Yukarıdakilerden hangilerinin bu Tebliğin iptali iĢlemiyle açtığı dava ehliyet yönünden reddedilir? A) Yalnız III B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I.127. B) Mahkeme. M’nin mirasçılarının ĠçiĢleri Bakanlığı. C) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına iliĢkin olarak sıkıyönetim komutanlarının Ģahsi kusurlarından dolayı sorumlulukları ileri sürülemez. maddesi ile sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde idari yargı yerlerince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi yasaklanmıĢtır. davacıların uğradığı zararın sosyal risk ilkesine göre tazmin edilmesi gerektiğine karar vermiĢtir. maddesi uyarınca. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına iliĢkin idari iĢlemlere karĢı yargı yolunu kapatan kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemez. “Motorlu Kara TaĢıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine ĠliĢkin Tebliğ” çıkarılmıĢtır. Buna göre. ĠçiĢleri Bakanlığının hizmet kusuru bulunduğu kanısına varmıĢtır. 13. NevĢehir Belediyesi II. B) 285 sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği Ġhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Türkiye Elektrik Dağıtım A. Palu Kaymakamlığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A. 130.

C) Bir idari iĢlemi yapmaya yetkili kılınmıĢ olan makam. D) Mahkeme. AĢağıdakilerden hangisi. D) Geri alınan idari iĢlem geri alındığı tarihten itibaren ortadan kalkar. AĢağıdakilerden hangisi iktisadi devlet teĢekküllerinin özelliklerinden biri değildir? A) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olma B) DıĢa yönelik faaliyetlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olma C) SayıĢtay denetimine tabi olmama D) BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi olma E) Kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda çalıĢma 133. AĢağıdakilerden hangisi kural olarak idari vesayet yetkisinin kapsamı içinde değildir? A) Yerinden yönetim kuruluĢunun iĢleminin yürürlüğe girmesini engellemek B) Yerinden yönetim kuruluĢunun iĢlemini hukuka uygunluk yönünden denetlemek C) Yerinden yönetim kuruluĢunun iĢlemini değiĢtirmek D) Yerinden yönetim kuruluĢunun iĢlemini iptal etmek E) Yerinden yönetim kuruluĢunun iĢleminin uygulanmasını ertelemek 132. . Ġdari iĢlemin geri alınması ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) HiyerarĢik üst astın yaptığı hukuka aykırı iĢlemleri geri alabilir. bir idari iĢlemin yapılmasında uyulan Ģekil ve usul kurallarına o iĢlemin geri alınmasında da uyulur. valinin Devletin ve hükûmetin temsilcisi olması ile ilgili yetkilerinden biri değildir? A) Ġlde tek tek her bir bakanlığı temsil etmek B) Merkeze danıĢmadan merkez adına iĢlem yapmak C) Ġl özel idaresi personeli hakkında disiplin iĢlemleri yapmak D) Merkezî idarenin ildeki Devlet memurları üzerinde hiyerarĢi gücünü kullanarak disiplin ve tedbir iĢlemleri yapmak E) Ġldeki yerinden yönetim kuruluĢları üzerinde kanunlarda öngörülen idari vesayet yetkisini kullanmak 134. E) Mahkeme. üçüncü kiĢinin kusuru bulunduğu gerekçesi ile davayı reddetmeliydi. B) Ġdare sadece hukuka aykırı iĢlemlerini geri alabilir. kanunda aksi öngörülmedikçe ve yasal koĢulları oluĢmuĢsa o iĢlemi geri almaya da yetkilidir. E) Kanunda aksi öngörülmedikçe. idarenin kusura dayanmayan sorumluluğu bulunduğu kanısına varmıĢtır. üçüncü kiĢinin kusuru nedeniyle tazminat miktarını azaltmalıydı. 131.C) Mahkeme.

aĢağıdaki idari iĢlem türlerinden hangisinin içinde yer alır? A) Belirleyici iĢlem B) Karma iĢlem C) Basit iĢlem D) Zincir iĢlem E) Kolektif iĢlem 137. cadde. tesis ve benzerlerine ad vermek C) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek D) Umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek E) Bütçe ve kesin hesabı incelemek 139. AĢağıdakilerden hangisi. AĢağıdakilerden hangisi il özel idaresi bütçe tasarısını hazırlamakla görevlidir? A) Ġl encümeni B) Plan ve bütçe komisyonu C) Ġl genel meclisi D) Ġl idare kurulu E) Vali 138. AĢağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir? A) Ġlgili kamulaĢtırma kararlarını almak ve uygulamak B) Meydan. ve 5. sokak. MüĢterek kararname.135. 1982 Anayasası’nda yönetmelik çıkarma yetkisi açıkça tanınmıĢ birimlerden biridir? A) Bakanlar Kurulu B) Kamu tüzel kiĢileri C) Milli Güvenlik Kurulu D) Devlet Planlama TeĢkilatı E) Genelkurmay BaĢkanlığı 136. park. AĢağıdakilerden hangisi. dava dilekçeleri üzerinde idari yargı yeri tarafından yapılacak ilk incelemede diğerlerinden daha önce incelenir? A) Husumet B) Süre C) Ġdari merci tecavüzü D) Ġdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir iĢlem olup olmadığı E) Dava dilekçesinin Ġdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. maddelerine uygun olup olmadığı .

140. C) SayıĢtay tarafından verilen kararlara karĢı Da-nıĢtaya itiraz edilebilir. aĢağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin özelliklerinden biri değildir? A) Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenmeleri B) Yürütme organlarının seçmenler tarafından seçi-lerek oluĢturulmaları C) Merkezî idarenin vesayet denetimine tabi olma-ları D) Seçimlerin 5 yılda bir yapılması E) Kamu tüzel kiĢiliğine sahip olmaları 143. B) DanıĢtay daireleri 3 üyeden oluĢur. D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda Yargıtay ve DanıĢtay eĢit sayıda üyeyle temsil edilir. DanıĢtayla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ġdari yargıda genel görevli mahkeme DanıĢ-taydır. Jandarma Genel Komutanlığı aĢağıdakilerden hangisinin bağlı kuruluĢudur? A) Genelkurmay BaĢkanlığı B) ĠçiĢleri Bakanlığı C) BaĢbakanlık D) CumhurbaĢkanlığı E) Milli Savunma Bakanlığı 144. 1982 Anayasası’na göre. .AĢağıdaki idari baĢvurulardan hangisi iĢlemeye baĢlamıĢ olan idari dava açma süresini durdurur? A) TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan baĢvuru B) CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğine yapılan baĢvuru C) Ġdari vesayet makamına yapılan baĢvuru D) Yeni bir idari iĢlem yapılması istemiyle yapılan baĢvuru E) ĠĢlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle yapılan baĢvuru 141. 1982 Anayasası’nda idareye iliĢkin aĢağıdaki ilke-lerden hangisi belirtilmemiĢtir? A) Düzenli idare ilkesi B) Ġdarenin bütünlüğü ilkesi C) Yetki geniĢliği ilkesi D) Merkezden yönetim ilkesi E) Kanuni idare ilkesi 142.

B) Vali. valinin yetkileriyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Ġl genel meclisinin baĢkanı seçimle gelmez ve meclis baĢkanlığı vali tarafından yerine getirilir. AĢağıdakilerden hangisi idari fonksiyona dahildir? A) TBMM BaĢkanının TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılma istemini ret kararı B) CumhurbaĢkanının bir milletvekilini hükûmeti kurmakla görevlendirme kararı C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir hâkimi Yargıtay üyesi seçme kararı D) DanıĢtay Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulunun verdiği içtihatları birleĢtirme kararı E) Adalet Bakanının bir davaya iliĢkin kanun yararına bozma isteminde bulunmasına dair kararı 148. il encümeninin baĢkanıdır. Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi aĢağıdakilerden hangisidir? A) 7 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 60 gün E) 3 ay 147. AĢağıdakilerden hangisi valinin. C) Vali. 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’na göre. AĢağıdakilerden hangisi UyuĢmazlık Mahkemesi-nin görevlerinden biri değildir? A) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-cak görev uyuĢmazlıklarını kesin karara bağlamak B) Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi ile DanıĢtay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak görev uyuĢmazlıklarını kesin karara bağlamak C) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-cak hüküm uyuĢmazlıklarını kesin karara bağlamak D) Anayasa Mahkemesi ile diğer yargı kolları ara-sında ortaya çıkacak görev uyuĢmazlıklarını ke-sin karara bağlamak E) Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi ile DanıĢtay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak hüküm uyuĢmazlıklarını kesin karara bağlamak 146. . 145. il genel meclisinin gündeminin belirlenmesinde konu önerme yetkisine sahiptir. merkeze danıĢmadan da karar alabilmesini ifade eder? A) Vesayet ilkesi B) Kanuni idare ilkesi C) Yetki geniĢliği ilkesi D) Yerinden yönetim ilkesi E) Ġdarenin bütünlüğü ilkesi 149.E) DanıĢtay üyelerinin tamamı değil sadece dörtte biri CumhurbaĢkanı tarafından seçilir.

AĢağıdaki davalardan hangisi Askerî Yüksek Ġdare Mahkemesinde görülmez? A) Askerlik iĢlemleriyle ilgili olarak sivil kiĢinin açtığı iptal davası B) Askerlik Ģubesinde çalıĢan sivil memurun. belediye meclisi kararlarının yürürlüğe girme koĢulu aĢağıdakilerden hangisidir? A) Kararın mahallin en büyük mülki amirine gönderilmesi B) Dava açma süresinin geçmesi C) Mahallin en büyük mülki amirinin onaması D) Kararın ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilmesi E) Belediye baĢkanının onaması 151. hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını.D) Vali. AĢağıdakilerden hangisinin yaptığı bireysel idari iĢlemlere karĢı açılan iptal davalarında ilk derece mahkemesi olarak DanıĢtay görevlidir? A) Kamu Ġhale Kurulu B) Rekabet Kurulu C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Üniversitelerarası Kurul E) Yabancı ülkelerde görevli idari makamlar 153. Belediye Kanunu’na göre. Bir iptal davası dilekçesinde davalı hiç gösterilmemiĢ ise idare mahkemesi. aldığı disiplin cezasıyla ilgili olarak açtığı iptal davası C) Askerî tatbikat sırasında yaralanan asker kiĢinin açtığı tam yargı davası D) Askerî tatbikat sırasında yaralanan sivil kiĢinin açtığı tam yargı davası E) Askerlik hizmeti sırasında ateĢli silah yaralanması sonucu ölen asker kiĢinin babasının açtığı tam yargı davası 152. 150. E) Vali. gerekçesini de belirterek yeniden görüĢülmek üzere meclise iade edebilir. kesinleĢmiĢ ve yürürlüğe girmiĢ il genel meclisi kararlarının iptali istemiyle idari yargıya baĢvurabilir. aĢağıdaki kararlardan hangisini verir? A) Dava dilekçesinin reddine B) Davanın reddine C) Davanın açılmamıĢ sayılmasına D) Dava dosyasının iĢlemden kaldırılmasına E) Dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine .

Dairesi B) DanıĢtay 2. B) DanıĢtay ya da idare mahkemesi. D) Bölge idare mahkemelerinin. Dairesi C) DanıĢtay 7. DanıĢtayın dava dairelerinden biri değildir? A) DanıĢtay 1. kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde istenebilir. Dairesi D) DanıĢtay 9. taraflardan birinin istemi olmasa dahi kendiliğinden duruĢma yapılmasına karar verebilir. Ġdari yargıda duruĢmayla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Taraflardan birinin istemi üzerine temyiz incelemesinin duruĢmalı olarak yapılması zorunludur. kanun . Dairesi E) DanıĢtay 12. Dairesi 157. E) Kararın düzeltilmesi istemlerinde duruĢma yapılması mümkündür. idare mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri kararlara karĢı yapılan itiraz üzerinde verdikleri kararlar hakkında da kararın düzeltilmesi istenebilir. E) DuruĢma davetiyeleri duruĢma gününden en az 30 gün önce taraflara gönderilir. Ġdari yargıda kararın düzeltilmesiyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Kararın düzeltilmesi bir defaya mahsus olarak istenebilir. C) Kararın düzeltilmesi sebeplerinden biri de kararın usul ve kanuna aykırı olmasıdır. AĢağıdakilerden hangisi. D) DuruĢma yapılmasının zorunlu olduğu hâllerde duruĢma yapılmadan hüküm kurulmuĢ olması bir temyiz sebebidir. C) Ġlk derece mahkemelerinde görülen iptal davalarında dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılmayan duruĢma talebi dikkate alınmayabilir.154. AĢağıdaki baĢvuruların hangisi. iĢlemin yazılı bildirimiyle iĢlemeye baĢlamıĢ olan dava açma süresini durdurur? A) ĠĢlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle yapılan baĢvuru B) ĠĢlemi tesis eden makamın vesayet makamına yapılan baĢvuru C) TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan baĢvuru D) Yeni bir iĢlem yapılması istemiyle yapılan baĢvuru E) CumhurbaĢkanlığına yapılan baĢvuru 155. Ġdari yargıda kanun yararına temyiz ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Temyiz incelemesinden geçmeden kesinleĢmiĢ bulunan idare ve vergi mahkemesi kararları. B) Kararın düzeltilmesi. 156. 158.

D) Kanun yararına temyiz istemi yerinde görülüp de karar bozulduğunda bozma kararı. B) DanıĢtayca ilk derece mahkemesi olarak verilip de temyiz incelemesinden geçmemiĢ olan kararlar da kanun yararına temyiz olunabilir. AĢağıdaki davalardan hangisi idari yargının görev alanına girer? A) Ġdare taĢıtlarının yaptığı kazalar sonucu verilen zararların tazmini istemiyle açılan davalar B) Kamu Ġhale Kanunu uyarınca alınan ihale kararının hukuka aykırılığı iddiasıyla açılan davalar C) Kanun dıĢı yakalanan veya tutuklanan kiĢiler tarafından bu nedenle uğradıkları zararların tazmini istemiyle idare aleyhine açılan davalar D) Tapu sicillerinin yanlıĢ tutulmasından doğan zararların tazmini istemiyle açılan davalar E) Kamu hizmetinden yararlanmayı sağlayan abonman sözleĢmelerinden doğan uyuĢmazlıklara iliĢkin davalar 161. ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden DanıĢtay BaĢsavcısı yetkilidir.yararına temyiz olunabilir. E) Kanun yararına bozma kararı Resmî Gazete’de yayımlanır. AĢağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir? A) Bireylerin teker teker hastalıklardan arındırılması ve kurtarılması B) Bireylerin toz. duman ve pislik gibi düzensizliklerden uzak tutulması C) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi D) Trafik önlemlerinin alınması E) Binaların yanma ve yıkılmasına karĢı önlemlerin alınması 162. C) Kanun yararına temyiz baĢvurusu yapmaya. AĢağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir? A) Valilik B) Bakanlık müĢavirliği C) CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği . 159. gürültü. daha önce kesinleĢmiĢ olan mahkeme veya DanıĢtay kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldırır. Ġdari yargı yerleri tarafından verilen iptal kararları iptal edilen iĢlemi hangi tarihten itibaren hükümsüz hale getirir? A) Ġptal davasının açıldığı tarihten itibaren B) Ġptal edilen iĢlemin tesis edildiği tarihten itibaren C) Ġptal kararının verildiği tarihten itibaren D) Ġptal kararının davacıya tebliği tarihinden itibaren E) Ġptal kararının davalı idareye tebliği tarihinden itibaren 160.

Görevden uzaklaĢtırmayla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Hakkında disiplin soruĢturması açılmıĢ bir memur görevden uzaklaĢtırılabileceği gibi hakkında ceza kovuĢturması açılan bir memur da görevden uzaklaĢtırılabilir. C) Görevden uzaklaĢtırılan memurun kadrosu ile iliĢiği kesilmez. D) Tüzüklerin DanıĢtay incelemesinden geçirilmesi zorunludur. E) Tüzükler Bakanlar Kurulunca çıkarılır. C) Bu malların haczedilmeleri mümkün değildir. Tüzüğün özellikleriyle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Tüzüklerin CumhurbaĢkanınca imzalanması zorunlu değildir. D) Bu malların edinilmesindeki temel amaç idarenin gelir elde etmesidir. E) Devlet özel mallarını istediği koĢullarla istediğine kiralayabilir. B) Kanunun emrettiği iĢleri belirtmek için de tüzük çıkarılabilir. C) Bütün tüzüklerin Resmî Gazete’de yayımlanması zorunludur. E) Görevden uzaklaĢtırılan memura görevden uzaklaĢtırıldığı dönemde hiç maaĢ ödenmez. 164.D) Kaymakamlık E) Büyükelçilik 163. Devletin özel mallarıyla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) Bu mallar dolayısıyla ortaya çıkan uyuĢmazlıklar genellikle adli yargı yerinde çözümlenir. B) Görevden uzaklaĢtırmaya bakanlık veya genel müdürlük müfettiĢleri de yetkilidir. . B) Devlet kamu hukuku iĢlemleri ile de özel mal edinebilir. 165. D) Görevden uzaklaĢtırma kararının kaldırılması üzerine memurun hem kademe ilerlemesi hem de derece yükselmesi yapılır. AĢağıdakilerden hangisi kamulaĢtırma kararının alınmasından önce diğerlerine göre ilk olarak yapılmalıdır? A) Kamu yararı kararının alınması B) Satın alma usulünün denenmesi C) KamulaĢtırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi D) KamulaĢtırılacak taĢınmaz malın sınırlarını ve cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yaptırılması E) KamulaĢtırılacak taĢınmaz malın maliki ya da zilyedinin belirlenmesi 166.

kanunda öngörülen koĢullar gerçekleĢtiğinde ilgili bakanlık tarafından son verilir. B) Bakanlar Kurulu yönetmelik çıkarabilir. AĢağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının özelliklerinden biri değildir? A) KuruluĢ amaçları dıĢında faaliyet gösteremezler. 169. kâr ve zararı özel kiĢiye ait olmak üzere. idarenin özel bir kiĢi ile yapacağı sözleĢme uyarınca. . E) Kural olarak zorunlu üyelik esasına dayanırlar. C) Bütçeleri genellikle yönetim kurulları tarafından hazırlanarak genel kurullarınca kabul edilir. Bir kamu hizmetinin.167. masrafları. Belediye idaresi aĢağıdakilerden hangisi ile kurulur? A) Kanunla B) DanıĢtay idari dairesinin kararıyla C) MüĢterek kararnameyle D) ĠçiĢleri Bakanlığı kararıyla E) Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu kararıyla 170. ilgili bakanlığın mali ve idari denetimine tabi tutulabilirler. D) Organlarının görevine. AĢağıdakilerden hangisi kamulaĢtırma kararının alınmasından önce diğerlerine göre ilk olarak yapılmalıdır? A) Kamu yararı kararının alınması B) KamulaĢtırılacak taĢınmaz malın sınırlarını ve cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yaptırılması C) Satın alma usulünün denenmesi D) KamulaĢtırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi E) KamulaĢtırılacak taĢınmaz malın maliki ya da zilyedinin belirlenmesi 171. özel bir kiĢice kurulması ve iĢletilmesi veya sadece iĢletilmesi usulü aĢağıdakilerden hangisidir? A) Ġltizam usulü B) Ruhsat usulü C) Ġmtiyaz usulü D) Emanet usulü E) MüĢterek emanet usulü 168. Yönetmeliklerle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) BaĢbakanlık yönetmelik çıkarabilir. B) Kanunla.

D) Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla da yönetmelikler çıkarılabilir. belediyeye verilen görevlerle ilgili olmayan siyasal konularda karar alır ise. Belediye idaresi aĢağıdakilerden hangisi ile kurulur? A) Kanunla B) Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı ile C) MüĢterek kararname ile D) DanıĢtay idari dairesinin kararı ile E) Doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu kararı ile 174. 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’na göre valinin görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Ġl encümenine baĢkanlık etmek B) Ġl özel idaresi personelini atamak C) ġartsız bağıĢları kabul etmek D) Ġl genel meclisine baĢkanlık etmek E) Yetkili organların kararlarını almak koĢuluyla il özel idaresi adına sözleĢmeler yapmak 173. AĢağıdakilerden hangisi. aĢağıdakilerden hangisinin baĢvurusu üzerine DanıĢtay kararı ile feshedilir? A) Vali B) ĠçiĢleri Bakanı C) Belediye baĢkanı D) Kaymakam E) Belde sakinlerinden biri 175. Hazine bonosu çıkartmak ve satmak aĢağıdaki iĢlemlerden hangisini kurar? A) Mali iltizam sözleĢmesi B) Genel nitelikte idari iĢlem C) Ġdarenin özel hukuk sözleĢmesi D) Banka kredisi iĢlemi . E) Tüm yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak DanıĢtayda yapılır. 172.C) Kanunda belirtilen yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması zorunludur. Bir ilçe belediye meclisi.

AĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanının. bir dairenin görevine giren iĢlerden bir bölümü aĢağıdakilerden hangisinin kararı ile diğer dava dairesine verilebilir? A) DanıĢtay Genel Kurulu kararıyla B) DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulu kararıyla C) DanıĢtay BaĢkanlık Kurulu kararıyla D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla E) DanıĢtay Birinci BaĢkanının kararıyla 180. “karĢı imza” kuralına tabi olan iĢlemlerinden biridir? A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek . II ve III 178. Tüzüklerin sebep öğesi yasalardır. Tüzükle düzenlenmemiĢ bir konuda yönetmelik çıkartılamaz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I.E) Kamu istikraz sözleĢmesi 176. II. AĢağıdakilerden hangisi karma idari iĢlemlerden biridir? A) Öğrenci disiplin yönetmelikleri B) Bakanlık müsteĢarı ataması C) Maliye Bakanlığı özelgeleri D) MüfettiĢ raporları E) CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği atamaları 177. AĢağıdakilerden hangisi DanıĢtay Genel Kurulunun oluĢumunda yer almaz? A) DanıĢtay tetkik hâkimleri B) DanıĢtay Genel Sekreteri C) DanıĢtay BaĢsavcısı D) DanıĢtay BaĢkanı E) DanıĢtay daire baĢkanları 179. III. DanıĢtay dava dairelerinin iĢlerinde birbirine göre nispetsizlik görülürse. I. Ġdarenin düzenleme yetkisi asli ve geneldir.

B) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırmak C) Devlet Denetleme Kurulunun BaĢkan ve üyelerini atamak D) Genelkurmay BaĢkanını atamak E) Kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak .

CEVAP ANAHTARI 1-B 51-D 101-D 151-D 2-E 52-A 102-D 152-B 3-C 53-A 103-C 153-E 4-B 54-D 104-A 154-D 5-E 55-B 105-A 155-B 6-B 56-D 106-B 156-A 7-D 57-D 107-C 157-A 8-A 58-E 108-B 158-D 9-B 59-C 109-C 159-B 10-A 60-D 110-D 160-B 11-C 61-E 111-A 161-A 12-D 62-E 112-E 162-D 13-C 63-D 113-A 163-E 14-D 64-C 114-A 164-A 15-B 65-D 115-B 165-C 16-D 66-A 116-D 166-E 17-B 67-D 117-B 167-C 18-D 68-C 118-D 168-D 19-C 69-C 119-B 169-C 20-B 70-B 120-A 170-D 21-A 71-D 121-E 171-E 22-C 72-C 122-A 172-D 23-D 73-E 123-A 173-C 24-B 74-D 124-C 174-B 25-C 75-E 125-E 175-E 26-B 76-D 126-B 176-B 27-A 77-D 127-A 177-B 28-E 78-B 128-D 178-A 29-C 79-B 129-C 179-C 30-C 80-A 130-D 180-D 31-C 81-A 131-C 32-E 82-D 132-A .

33-D 83-A 133-C 34-E 84-C 134-D 35-B 85-C 135-B 36-B 86-A 136-B 37-D 87-C 137-E 38-A 88-B 138-B 39-C 89-C 139-C 40-C 90-E 140-D 41-D 91-A 141-A 42-C 92-D 142-B 43-E 93-C 143-B 44-E 94-D 144-E 45-D 95-B 145-D 46-A 96-C 146-C 47-B 97-E 147-C 48-B 98-C 148-C 49-C 99-B 149-A 50-C 100-E 150-A .

c) Ġdare. Ġdare. Ġdari TeĢkilat anlamında kullanılır. b) Ġdare. yasama organının çıkardığı kanunları uygular. 3) a) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? Yasama organı ile Ġdare arasındaki iliĢki Hükümet tarafından sağlanır.yerine göre teĢkilat. yasama Ġdare.idarenin eylem ve iĢlemlerinden hak ve menfaatleri zayii olanların idareye karĢı Ġcrai karar yasama organının aldığı karardır Ġdari usuller.ĠDARE HUKUKU SORULAR 1) a) Ġdare aĢağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır? Yasama Organı b) Yürütme Organı c) Yargı Organı d) Hiçbiri 2) a) AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? Ġdare Devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır b) Ġdare. yerine göre faaliyet yerine göre hem teĢkilat hem de faaliyet anlamında kullanılır. 4) a) AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? Ġdari yargı.durumu vaziyeti kurtarmak anlamındadır.Tüzük ve Yönetmelikler çıkarma yetkisine sahiptir. c) d) organının emir ve direktiflerine uygun olarak çalıĢır. d)Ġdare.Ġdari yargı yerlerinde davaların görülmesi esnasında izlenen yargılama usulleridir Re’sen icra yetkisi Ġdarenin DanıĢtay Kararlarını uygulamasıdır açtıkları davaları karara bağlayan Adli Yargı dıĢında ayrı bir yargı düzenidir b) c) d) .

din devlet iĢlerine.merkezi iderenin tanıdığı bir yetkidir b) Verilen yetkiyi kullanan görevli merkezi idarenin bir memurudur c) Yürütülen hizmet merkezi bir hizmettir d) Sorumluluk yetkiyi verene aittir . “Hukuk Devletinin Egemen Olabilmesi için” Temel hak ve hürriyetlerin güvenlik altına alınması gerekir b) Demokratik bir rejimin bulunması gerekir Ġdarenin yargısal denetime tabi olması gerekir c) d) Yasama ve yürütmenin bir elde toplanması gerekir 7) a) Laik devlet için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? Gerektiğinde devlet dine müdahale edebilir b) Devlet hiçbir Ģekilde din kuruluĢlarına Din ve Devlet iĢleri birbirinden yardım edemez c) Dini inanç ve ibadet Devlet denetimi altında yapılır d) ayrılmıĢtır. devlette din iĢlerine karıĢmaz 8) a) c) AĢağıdakilerden Hukuk Devletinin gereklerindendir? Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi b) Mahalli Ġdare teĢkilatlarının kurulmuĢ olması d) Ġdarede yetki devrinde bulunulması Ġdarenin Tüzük ve Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olması 9) a) AĢağıdakilerden hangisi yetki geniĢliği ilkesinin özelliği değildir? Kullanılan yetki.5) a) AĢağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin faydalarından değildir? Yerinden yönetim kuruluĢlarının karar organlarının halk tarafından seçilmesi Yerinden yönetimde karalar daha çabuk alınır b) Mahalli halkın ihtiyaçlarının tesbitinde kolaylık c) d) Yerinen yönetim kuruluĢları yeterli mali kaynakları kullanabilirler 6) a) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır.

BaĢbakanlığa bağlı bir denetim organıdır b) SayıĢtay. sürtüĢme çıkaran Bakanın bakanlığınıda üstlenme yetkisine sahip kılınmıĢtır gözetmek ve düzeltici tedbirleri almak yetkisine sahip kılınmıĢtır c) d) 12) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? a) Milli Güvenlik Kurulu Anayasal bir kuruluĢtur Milil Güvenlik Kurulu kararları tavsiye niteliğinidedir b) MGK.sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlar d) TBMM adına yapar . Devletin iç ve dıĢ güvenliği Milli Güvenlik Kurulu kararları konusunda gerekli her türlü tedbiri tesbit eder c) d) bağlayıcıdır 13) DanıĢtay aĢağıdaki görevlerden hangisini yapmaz? a) ) c) BaĢbakanlıkça gönderilen Kanun Tasarıları hakkında görüĢ bildirmek Tüzük taslaklarını incelemek CumhurbaĢkanlık ve BaĢbakanlık tarafından gönderilen iĢler hakkında görüĢ belirtmek d) Dava b açılması halinde istimlak edilen gayri menkullerin bedelini yükseltmek 14) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? a) SayıĢtay.Bakanların görevlerine Anayasa ve Kanunlarla uygun olarak yerine getirmelerini BaĢbakan. hem idari hemde SayıĢtay. Bakanların görevlerine son verebilme yetkisine sahiptir BaĢbakan.Bakanların hiyerarĢik amiri seviyesine yükseltilmiĢtir BaĢbakan. denetimlerini yargı görevleri olan bir kuruluĢtur c) SayıĢtay.10) Hükümet aĢağıdaki hallerin hangisinin gerçekleĢmesiyle kurulmuĢ olur? a) c) BaĢbakanın Bakanları seçmesiyle b) Meclisten güven oyu alınmasıyla d) CumhurbaĢkanının bakanları atamasıyla Hükümetin göreve fiilen baĢlamasıyla 11) Hükümetin uyum içerisinde çalıĢabilmesi için BaĢbakana aĢağıdaki yetkilerden hangisi tanınmıĢtır? a) b) BaĢbakan.

Ġl Özel Ġdarenin Ġta Amiridir Devletin Hükümetin ve ayrı ayrı her Bakanlığın temsilcisidir c) d) 20) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? a) Mahalli idareler birer kamu tüzel kiĢisidir b) Merkezi Ġdarenin mahalli idareler üzerinde “Ġdari Vesayet” yetkisi vardır c) Mahalli Ġdareler özerk kuruluĢlardır d) Mahalli idarelerin kendilerinde ait bir bütçeleri yoktur 21) AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? “Memurun Görevi ile ilgili bir suç iĢlemesi halinde” a) c) Doğrudan doğruya C.Ġl Ġdaresinin baĢı.Bucak ve Köyleri b) Özel Ġdare ve Belediyeleri Adli ve Askeri TeĢkilatı c) Devlet Daire ve Müesseselerini 16) AĢağıdakilerden hangisi mahalli idare birimi değildir? a) Belediye b) Özel Ġdare c) Köy d) Bucak 17) AĢağıdakilerden hangisi Merkezi Ġdarenin TaĢra teĢkilatı değildir? a) Ġl b) Ġlçe c) Bucak d) Köy 18) AĢağıdakilerden hangisi Ġdari ĠĢlemin iptaline sebep teĢkil etmez? a) Yetki yönünden hukuka aykırılık b) ġekil yönünden hukuka aykırılık c) Sebep yönünden hukuka aykırılık d) Ġdari sözleĢmeye aykırılık 19) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? a) Vali. Kaymakamlık gibi bir meslek memurluğudur b) Vali.Savcısı dava açar b) Ġdare doğrudan memuru Ceza Mahkemesine yollar Memurun yargılanabilmesi için Memurun Ġhbar üzerine Ġdare Mahkemeleri yargılar d) Muhakematı Kanununa göre luzumu Muhakeme kararı verilmesi gerekir .15) Vali. aĢağıdakilerden hangisini denetlemez? a) d) Ġlçe. Ġlde Vali.Ġl Özel idarenin baĢı ve yürütme organıdır Vali.

....22) AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Özel hukuk sözleĢmelerinde taraflar arasında eĢitlik yoktur Ġdari sözleĢmelerde taraflardan birinin idare olması Ģart değildir b) Özel Hukuk Ġdari sözleĢmede sözleĢmelerinden doğan uyuĢmazlıklar DanıĢtayda giderilir c) d) taraflardan biri olan idareye bazı üstünlükler tanınmıĢtır 23) Osmanlı Devletinde ilk kez hangi belge ile Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıç Güvenliği ilkeleri getilmiĢtir? a) Ferman-ı Adalet b) Gülhane Hattı c) Islahat Fermanı d) Sened-I Ġttifak 24) ”MeĢrutiyet döneminde.1876 Anayasasına göre Meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda Hükümet. adıyla Yasama faaiyetlerinde bulunabiliyordu......zimmet ve kaçakçılık gibi suçların iĢlenmesi halinde hangi yasa hükümleri uygulanır? a) Genel Hükümler b) Memurun Muhakematı Kanunu c) 3628 sayılı yasa hükümleri d) Ceza Kanunu Hükümleri 27) AĢağıdakilerden hangisi Belediye BaĢkanlığında düĢme sebeblerinden değildir? a) Seçilme yeterliliğini kaybetme b) Görevini kötüye kullanmaktan tutuklanma c) Meclisi Belediye BaĢkanı hakkında yetersizlik Kararı vermesi d) Herhangi bir suçtan 6 ay hüküm giyme ......bunlar Yasaya eĢit metinlerdi” BoĢ bırakılan yerlere aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Nizamname b) Asar-ı Atika c) Memurin Muhakematı d) Kanunu Muvakkat 25) AĢağıdakilerden hangisi kanuna denk değilidir? a) Kanunu Muvakkat b) Uluslararası anlaĢmalar c) Kararnameler d) Meclis Ġç Tüzükleri 26) Memurlar tarafından rüĢvet..

geçici personel ve sözleĢmeli Memur.yardımcı hizmetli.iĢçi.geçici personel c) Memur.28) Devlet Memurları Kanununda istihdam Ģekli sıralaması aĢağıdakilerden hangisidir? a) Memur.sözleĢmeli personel b) Memur.geçici personel.sözleĢmeli personel.sözleĢmeli personel ve iĢçi d) personel ve iĢçi 29) Devlet Memurları Kanununda öngörülen hizmet sınıfları içinde aĢağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı b) Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı c) Milli Savunma Hizmetleri Sınıfı d) 30) Takisrli Suçlar hariç hangi cezaya çarptırılanlar devlet memuru olamazlar? a) c) Ağır hapis ve 6 aydan fazla cezaya çarptırılanlar Ağır hapis veya 3 ay hapis cezası b) d) Ağır para cezasına çarptırılanlar BaĢbakanlığın açtığı manevi tazminat davası 31) Devlet Memurlarının sahip olduğu genel haklar arasında aĢağıdakilerden hangisi yoktur? a) Güvenlik hakkı b) Emeklilik hakkı c) Müracaat ve Ģikayet hakkı d) SözleĢme hakkı 32) Bir ildeki günlük çalıĢmaların baĢlama ve bitme saatlerini kim belirler? a) Bölge ÇalıĢma Müdürü b) Vali c) Devlet Personel Dairesi d) Her kurumun en üst yöneticisi 33) Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında aĢağıdakilerden hangisi yer almaz? a) c) Siyasi Partiye girmek Usulsüz müracaat ve Ģikayette bulunmak b) d) Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak Özürsüz olarak bir yılda 30 gün iĢe gelmemek 34) Gerekli görülen hallerde ihtiyati bir tedbir alınması gerektiğinde görevden uzaklaĢtırmaya aĢağıdaki makamlardan hangisi yetkili değildir? .

a) Atamaya yetkili amir b) Genel Müdürlük MüfettiĢleri c) Yüksek Disiplin Kurulu d) Valiler ve Kaymakamlar 35) AĢağıdakilerden hangisi Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna göre yargılama iĢleminin yapılabilmesi için Ģart değildir? a) KiĢinin memur olması b) Mağdurun memur olması c) Memurun suç iĢlemesi d) Suçun görevden doğması 36) Anayasaya göre Yüksek Ġdare Mahkemesi.danıĢma ve inceleme mercii aĢağıdakilerden hangisidir? a) DanıĢtay b) Yargıtay c) SayıĢtay d) Anayasa Mahkemesi 37) Ġdare Mahkemelerinin tek yargıçla verdiği karalara itiraz mercii neresidir? a) Yargıtay b) DanıĢtay c) SayıĢtay d) Bölge Ġdare Mahkemesi 38) Memura görevinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesine ne denir? a) Aylıktan kesme b) Kınama c) Uyarma d) Meslekten Çıkarma 39) Ġl Ġdare Kurulunda aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Vali b) Defterdar c) Emniyet Müdürü d) Milli Eğitim Müdürü 40) Memurun Muhakematı Hakkında Kanun.aĢağıdaki suçlardan hangisinde uygulanmaz? a) Suç delillerini yok etmek b) Görevi Ġhmal c) Vazifeyi Suistimal d) Zimmet 41) Tüzükler hangi organın incelemesinden geçer? a) DanıĢtay b) Yargıtay c) SayıĢtay d) Anayasa Mahkemesi 42) AĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanının görevlerinden değilidir? a) Kanununları görüĢmek üzere Meclise göndermek b) Anayasa değiĢikliklerini gerekli .

gördüğünde halk oyuna sunmak c) Bakanlar Kuruluna BaĢkanlık etmek d) Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak 43) Kanun Hükmünde Kararnamenin yargısal denetimini hangi kuruluĢ yapar? a) Anayasa Mahkemesi b) TBMM c) Yargıtay d) DanıĢtay 44) AĢağıdakilerden hangisi devlet memurunun görevlerinden değilidir? a) Yasalara saygılı olmak b) Tarafsızlık c) Liyakatli olmak d) Amirin emrine itaat 45) Ġl TeĢkilatının yönetiminide görev almayan organ hangisidir? a) Vali b) Ġl Ġdare ġube BaĢkanları c) Ġl Ġdare Kurulu d) Ġl Disiplin Kurulu 46) Devlet Memuruluğuna alınacak olanlarda aranmayan genel koĢul hangisidir? a) c) Türk vatandaĢı olmak Kamu hizmetlerinden ve haklarından mahrum olmamak b) d) Askerliğini yapmıĢ olmak En az ortaokul mezunu olmak 47) Aynı Belediye ve Köy sınırları içinde devlet memuruluğuna atanan Devlet Memuruları kaç iĢ günü içinde göreve baĢlamak zorundadırlar? a) 1 iĢ günü b) 3 iĢ günü c) 10 iĢ günü d) 15 iĢ günü 48) Devlet Memuruları aĢağıdaki hangi yasaklara uymak zorundadırlar? a) Birlikte çekilme yasağına b) Grev yasağına c) Ticaret yasağına d) Hepsi 49) Bir idari makamın yaptığı iĢlem veya eylemi geri alması. muhtevasını değiĢtirmesi veyahut yürütmeyi durdurması için yapılan müracaata ne denir? a) HiyerarĢik Müracaat b) Kanuni müracaat Doğrudan doğruya müracaat c) Ġdari vesayet makamına müracaat d) .

sebep.amaç b) Görev.sanık.50) AĢağıdaki hallerden hangisinde Devlet Memuruluğu sona erer? a) Çekilme b) Emeklilik c) ġartlarda eksiklik d) Hepsi 51) AĢağıdaki yardınlardan hangisi T.Ģekil.niçin.avukat 59) UyuĢmazlık Mahkemesi baĢkanlığını aĢağıdakilerden hangisi yerine getirir? .memur.mühür d) Mahkeme.Bunlar aĢağıdakilerden hangisidir? a) Yetki.nasıl.yazı.savcı.ne zaman c) Makam.metin.Ġdari TeĢkilattan kasıt nedir? a) Merkezi Ġdare b) Kamu KuruluĢları c) Belediyeler d) Hepsi 55) Görevden uzaklaĢtırılan memur hakkında kaç iĢ günü içerisinde soruĢturmaya baĢlanır? a) 10 iĢ günü b) 15 iĢ günü c) 25 iĢ günü d) 30 iĢ günü 56) Taksirli suçlardan ne kadar ceza alanların memuriyeti sona erdirilir? a) 6 ay b) 1 yıl c) 2 yıl d) Hiçbiri 57) Devlet Memurlarının maazeret izni kaç gündür? a) 10 gün b) 5 gün c) 7 gün d) 15 gün 58) Kanunen geçerli bir iĢlemde baĢ asli unsurların bulunması gerekir.kınama c) Terfiinin gecikmesi d) Memuriyetten çıkarma 54) Ġdare kavramı bazen bir teĢkilatı bazende bir faaliyeti anlatmaktadır.konu.C Emekli Sandığı vasıtasıyla alınabilir? a) Emekli Aylığı b) Malullük aylığı c) Ölüm yardımı d) Hepsi 52) Personel ile ilgili yönetmelikler hangi makamın onayı ile yürürlüğe girer? a) CumhurbaĢkanı b) Bakanlar Kurulu c) TBMM d) BaĢbakanlık 53) AĢağıdaki cezalardan hangisine yargı yolu kapalıdır? a) Aylık kesimi b) Uyarma.imza.tanık.

a) biri c) biri Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri b) Hakimler ve Savcılara Yüksek Kurulu üyelerinden TBMM Adalet divanı üyelerinden UyuĢmazlık Mahkemesi üyelerinden en kıdemli olanı d) 60) Kamu görevlileri aĢağıdaki hallerden hangisinde emeklilik haklarını kaybederler? a) Türk vatandaĢlığından çıkarılanlar Hükümetten izin almadan yabancı memleketlerde görev kabul edenler b) Yabancı bir devletin uyruğuna girenler c) d) Hepsi 61) Emekli aylığının hesaplanmasında aĢağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmaz? a) Katsayı b) Hizmet c) YaĢ d) Gösterge 62) Tüzüklerin iptali için hangi merciye dava açılır? a) DanıĢtaya b) Anayasa Mahkemesine c) SayıĢtaya d) UyuĢmazlık Mahkemesine 63) Kanun yararına temyiz yoluna kim baĢvurabilir? a) DanıĢtay BaĢkanı b) DanıĢtay BaĢsavcısı c) Ġdare Mahkemesi BaĢkanı d) DanıĢtay Kanun Sözcüsü 64) AĢağıdakilerden hangisi Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanuna göre karar vermeye yetkili değilidir? a) Ġl Ġdare Kurulu b) Ġdare Mahkemesi c) Ġlçe Ġdare Kurulu d) DanıĢtay 2.Ġdarenin taktir yetkisini kullanırken uymak zorunda olduğu ilke hangisidir? a) c) Ġdare Kanunların koyduğu sınırlar içinde kullanmalıdır b) Taktir yetkisi kamu yararı için kullanılmalıdır d) EĢitlik ilkesine önem vermelidir Hepsi 66) AĢağıdakilerden hangisi yürütmenin Hükümet ĠĢlevi ile ilgilidir? a) Ceza evlerinin bakımı ve ıslahı b) Kamu düzenini sağlamaya yönelik kolluk görevlilerinin adli ve idari bir takım yetkilerinin arttırılması .Dairesi 65) 65.

c) Milli Güvenliğin sağlanması konusunda gerekli politikaların saptanması d) Demiryolu taĢımacılığına iliĢkin olarak ücret tesbiti yapılması 67) AĢağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti ilkesinden değilidir? a) Kuvvetler Ayrılığı b) Kanuni idare c) Parlementer Hükümet Sistemi d) Yargısal denetim 68) Genel Yönetimin taĢra kuruluĢları arasında bulunan yüksek kamu görevlilerine belli konularda kendiliğinden karar alma ve uygulama yetkisi aĢağıdakilerden hangi kavramın tanımıdır? a) Yerel Yönetim b) Hizmetsel Yönetim c) Ġmza Yetkisi d) Yetki GeniĢliği 69) AĢağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici iĢlemlerinden biri değilidir? a) Ġçtihadı birleĢtirme kararı b) Kaide Kararnameler c) Nizamnameler d) Yönetmelikler 70) AĢağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin özelliklerinden değilidir? a) Tüzel KiĢilikleri vardır b) Bütçeleri genel bütçeye dahildir c) Merkezin vesayet denetimi altındadırlar d) Özerkliğe sahiptirler 71) AĢağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değilidir? a) Kamu malları satılamaz b) Haciz edilemez c) Vergi gibi yükümlülükleri Zaman aĢımı ile sahip olunabilirler yoktur d) 72) AĢağıdakilerden hangisi Ġdare Hukukunda boĢluk doldurma yöntemlerinden biri değildir? a) Kıyas b) Yürülükten kaldırılmıĢ bir yasayı yeniden yorumlayıp uygulama c) d) Yeni kural koyma Hukukun genel ilkelerinden faydalanma 73) AĢağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelinden biri değildir? a) Adalet Bakanı b) Milli Savunma Bakanı c) ĠçiĢleri Bakanı d) DıĢiĢleri Bakanı 74) Devlet Denetleme Kurulu kime bağlı olarak çalıĢır? a) BaĢbakana b) Bakanlar Kuruluna c) CumhurbaĢkanına d) Genelkurmay BaĢkanına .

a) d) Devletin Temsilcisidir b) Hiçbiri Hükümetin Temsilcisidir c) Devletin ve Hükümetin Temsilcisidir 76) AĢağıdakilerden hangisi ilçe yönetim kurulu üyelerinden biri değildir? a) Yazı ĠĢleri Müdürü b) Sağlık Ocağı Hekimi c) Milli Eğitim Müdürü d) Hiçbiri 77) Ġl Daimi Encümen üyeleri Ġl Genel Meclisi üyeleri arasından kaç yıllığına seçilir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 78) Belediye Meclisince kabul edilen Belediye bütçesi en büyük Mülki Amir tarafından ne kadar süre içinde hazırlanır? a) 1 hafta b) 2 hafta c) 20 gün d) 30 gün 79) Köyün isteğine bağlı iĢlerin zorunlu hale getirilmesine hangi mercii karar verir? a) Köy Ġhtiyar Meclisi b) Köy Muhtarı c) Köy Derneği d) Köyün bağlı olduğu Mülki Amir 80) Ġdari kararlar hangi yolla ortadan kalkmaz? a) Yargı b) Belli bir sürenin geçmesi c) ĠĢlemi yapan makamın geri alma Ġlgilinin istemiyle iradesi d) 81) AĢağıdakilerden hangisi Devlet Memuruları Kanununda öngörülen sınıflardan değildir? a) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı b) Teknik Hizmetliler Sınıfı Yardımcı Hizmetliler Sınıfı c) Yerel Yönetim Hizmetleri Sınıfı d) .75) Vali.

atama emrinin kendilerine duyurulmasından itibaren ne kadar süre içinde göreve baĢlamak zorundadırlar? a) 24 saat b) 48 saat c) 1 hafta d) 15 gün 83) Ġki kez üst üste olumsuz sicil alan memur. a) Memurlukla iliĢiği kesilir b) Hiçbiri Disiplin cezası verilir c) Üçüncü bir sicil amirinin yanına atanır d) 84) AĢağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değildir? a) Kamu malları kamulaĢtırılamaz b) Kamu mallarına zaman aĢımı ile sahip olunamaz c) Kamu mallarının hepsinin tapu kütüğüne yazılması gerekir d) Kamu malları vergiden muaf tutulmuĢlardır 85) AĢağıdakilerden hangisi Mahalli idarelerden değilidir? a) Ġlçe b) Ġl Özel Ġdaresi c) Belediye d) Köy 86) AĢağıdakilerden hangisi yönetim hukukunun özelliklerinden biri değildir? a) Dağınık bir hukuk dalıdır b) Bir içtihad hukukudur c) Eskiden beri var olan yani eski bir hukuk dalıdır d) Taraflar arasında eĢitsizlik vardır 87) AĢağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin faydalarından değilidir? a) Devlet yönetiminde birliği sağlar b) Hizmetler ülkeye eĢit dağılır c) Kamu görevlileri yerel etkilerden kurtulur d) Demokrasi ilkesine uygundur 88) Milli Güvenlik Kurulu ayda kaç kez toplanır? a) 2 b) 1 c) 3 d) Hiçbiri 89) Belediye Meclisinin dağılmasına hangi makam karar verir? a) Bakanlar Kurulu b) ĠçiĢleri Bakanı c) DanıĢtay d) Vali veya Kaymakam .82) Devlet Memurları bulundukları yerde göreve atanmaları halinde.

90) AĢağıdakilerden hangisi devlet memurluğu sınıflarından biri değilidir? a) Yardımcı Hizmetliler Sınıfı b) Mülki idare Amirliği Sınıfı c) Milli Ġstihbarat Hizmetleri Sınıfı d) Hakimlik Hizmetleri Sınıfı 91) AĢağıdakilerden hangisi devlet memurulğuna giriĢte genel koĢullardan biri değilidir? a) Öğrenim b) YaĢ c) Cinsiyet d) VatandaĢlık 92) AĢağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununa göre çekilmiĢ sayılma sebeblerinden değilidir? a) b) BaĢka bir göreve atandığında kanuni süre içinde göreve baĢlamaması Kadro açığındaki memurun eski sınıf ve derecesine eĢit bir göreve atanması halilnde göreve Terhislerinden sonra belli bir süre içinde göreve baĢlamaması Hiçbiri baĢlamaması c) d) 93) Kamu malları için aĢağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Satılamaz.kamulaĢtırılamaz b) d) Zaman aĢımı ile sahip olunamaz c) Haciz edilemez Mali yükümlülüklere tabidir 94) Yerinden yönetim kuruluĢlarının kendilerinin dıĢında bir kuruluĢ tarafından denetlenmesine ne ad verilir? a) Hukuki Tasarruf b) Ġdari Tasarruf c) Ġdari Vesayet d) TeftiĢ 95) AĢağıdakilerden hangisi kamu hukuk dalı değildir? a) Ġdare Hukuku b) Ceza Hukuku c) Ticaret Hukuku d) Mali Hukuk 96) AĢağıdakileden hangisi çoğulcu demokrasinin temel ilkelerinden değilidir? a) Çoğunluğun yönetme hakkı b) Muhalefet etme özgürlüğü .

.yürütme ve yargı yetkilerinin ayrı organlara verilmesi 99) AĢağıdakilerden hagisi Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluĢlardan değilidir? a) Barolar b) Emekli Sandığı c) Ticaret ve Sanayi Odaları d) Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri 100) Kamu Hizmetleri devamlılık arz eder...yerine getirir...c)Temel hak ve özgürlüklerin korunması gelmesi d)Siyasal kararlar alacak kiĢilerin atama ile baĢa 97) ”Ġdari Denetim” kavramı ile ilgili aĢağıdakilerden hangsi doğrudur? a) Ġdarenin faaliyetleri yasama yürütme organalarınca denetlenir b) idare kendi içinde oluĢturduğu denetim organlarınca da denetlenir c) Faal idare içinde denetim Ģekli hiyerarĢi ve vesayet denetimidir d) Hepsi doğrudur 98) Devlet yönetiminde aĢağıdakilerden hangisinin yapılması kiĢi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından en etkili olur? a) Hukuk kurallarının yazılı olarak belirlenmesi Yönetim birimleri arasında koordinasyonunun sağlanması b) Yöneticilerin eğitim düzeyinin yüksek olması c) d) Yasama........ a) BaĢbakan b) TBMM c) Bakan d) CumhurbaĢkanı ve Bakanlar Kurulu .kaç gün boyunca göreve gelmeyen memur çekilmiĢ sayılır? a) 7 gün b) 10 gün c) 15 gün d) 20 gün 101) AĢağıdakilerden hangisi en üst Ġdari Yargı organıdır? a) DanıĢtay b) Yargıtay c) Anayasa Mahkemesi d) SayıĢtay 102) Yürütme yetkisini....

103) Milli Güvenlik Kurulunun gündemini kim belirler? a) BaĢbakan b) CumhurbaĢkanı c) Genelkurmay BaĢkanı d) Genel Sekreter 104) Milli Güvenlik Kurulu CumhurbaĢkanı olmadığı zamanlardan kimin baĢkanlığında toplanır? a) BaĢbakan b) Genelkurmay BaĢkanı c) Meclis BaĢkanı d) Genel Sekreter 105) a) AĢağıdakilerden hangisi Devlet Planlama TeĢkilatının görevi değilidir? Devletin iktisadi ve sosyal politikasında hükümete yardımcı olmak b) Ulusal güvenlik politikasını saptamak Kalkınma ilkelerini BeĢ yıllık saptamak c) d) kalkınma planı hazırlamak 106) a) Dördüncü tur oylamada CumhurbaĢkanı seçilemezse ne olur? Hükümet düĢer b) TBMM fesh edilir c) BaĢbakanın görevine son verilir d) BeĢinci tura geçilir CEVAPLAR (1) B 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) D D A D D D A D 10) B 11) B 12) D 13) D 14) A .

15) B 16) D 17) D 18) D 19) C 20) D 21) D 22) D 23) A 24) D 25) C 26) C 27) B 28) D 29) C 30) A 31) D 32) B 33) C 34) C 35) B 36) A 37) D 38) C 39) C 40) D 41) A 42) C 43) A 44) C 45) D 46) B 47) A 48) D 49) B 50) D 51) D .

52) B 53) B 54) D 55) A 56) D 57) A 58) A 59) A 60) D 61) C 62) A 63) B 64) B 65) D 66) C 67) C 68) D 69) A 70) B 71) D 72) B 73) A 74) C 75) C 76) D 77) A 78) A 79) C 80) D 81) C 82) A 83) C 84) C 85) A 86) C 87) D 88) B .

89) C 90) D 91) C 92) D 93) D 94) C 95) D 96) D 97) D 98) D 99) B 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) B A D B A C B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful