Toplum gönüllülerİ vakfı 2011 faalİyet raporu

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 2002 yılından beri gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Böylece gençlerin aktif yurttaşlık temelinde toplumsal katılımlarını arttırıyor. Bu amaçla TOG:
- Gönüllülük, proje yönetimi, insan hakları, sosyal haklar, üreme hakları, sağlık okuryazarlığı ve örgüt yönetimi gibi konularda eğitmen eğitimleri ve diğer akran eğitimlerini gerçekleştiriyor, - İlişkide olduğu üniversite kulüplerine yerel ihtiyaca yönelik yüzyüze destekler sunuyor, - Gençlere burs, staj ve rehberlik imkanları sağlıyor, - Gençlerin ve örgütlenmelerinin birbirlerinden öğrenmelerinin desteklemek amacıyla gençlerin hareketliliğini artırıcı öğrenme ortamları yaratıyor. - Gençlerin toplumsal sorunlara yönelik fikirlerini projelere dönüştürmelerine destek olup finansman yaratmalarına destek oluyor, - Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının kamusal düzeyde bilinirliğini arttırmaya yönelik araştırmalar ve temaslar yapıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

2011 yılında, Türkiye’nin dört bir yanından 35.812 gencin katılımıyla 844 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası ve 477 eğitim gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, yerel kaynağı da harekete geçirerek yerel halkın katılımını sağlamaktadır. Türkiye’nin 66 ilinde gençlik grubu veya üniversite topluluğu/kulübü olarak faaliyet gösteren ve 101 örgütlenme ile aktif olan Toplum Gönüllüsü gençler 2011 yılında 313.881 kişiye çok çeşitli alanlarda hizmet götürmüşlerdir.

Farklılıklara Saygı

• Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürü geliştirmek • Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamak

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Yerel Katılım

• Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporları açık olarak sunmak

Vizyonumuz

• Toplum Gönüllüleri olarak gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirme vizyonu ile yola çıktık.

Misyonumuz

• Yerel ihtiyaca göre gençlerin öncülüğünde sivil inisiyatifler oluşturmak, katılımı yaygın faaliyetler gerçekleştirmek • Yerel kaynağı harekete geçirerek sorun çözme kapasitesini artırmak

• Gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde çeşitli sosyal hizmet projelerini hayata geçirmeyi • Gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi-manevi yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını, rehberliğini ve desteğini sağlamayı • Çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı • Toplumda sosyal sorumluluk yönünde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. • “Eleştirmek değil, değiştirmek için” çıktığımız yolda, gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ekip Çalışması

• Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek

Yaşam Boyu Eğitim

• Toplumun eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltmeyi hedeflemek • Sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek • Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak • Eğitim konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturmaya çalışmak

Girişimcilik

• Toplumsal sorunların çözümüne dair inisiyatif alarak harekete geçmek

2

3

İlkeler

üniversite öğrencisine burs verilmeye devam edildi

toplum gönüllüsü gence staj imkanı sağlandı

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı Genel Müdür’ün Mesajı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu TOG Organizasyon Şeması Türkiye’de Toplum Gönüllüleri TOG Örgütlenmeleri
TOG Örgütlenmeleri Yerel Projeleri TOG Atak Dönemsel Yaz Projeleri Alternatif Gençlik Haftası Gençlik Konseyleri Eğitimler İnsan Hakları Çatısı Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Gençlere Sağlık: Sağlık Okuryazarlığı Projesi

6 7 8 9 10 11 12 15

TOG Saha

TOG Eğitim

33

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi GençBank Projesi Gençlik İstihdamı Pembe Ev Gençlik Merkezi İğne Deliği Gençlik Merkezi Eurodesk çalışmaları
eğitmenlerin ürettiği gönüllü hizmet saati

TOG Ulusal Projeler

44

TOG Gençlik Merkezleri

48

Adrese Büyüteç Geç Değil Genç Kampanyası Katılımın Genç Hali Sivil Anayasa Süreci Üniversitelerde İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Araştırması

TOG Gençlik Araştırmaları ve Sosyal İlişkiler

54

TOG Uluslararası Çalışmalar TOG Kaynak Geliştirme ve İletişim TOG Burs, Rehberlik ve Staj TOG Destekçileri
Sponsorlar Bağışçılar Burs Fonu Destekçileri

57 62 69 72

TOG Mali Raporları
Denetleme Raporu Bilanço Gelir Gider Tablosu

91

* Yıl boyunca gerçekleştirilen toplam gönüllü saatiyle, asgari ücret ve memur giriş maaşı maliyeti toplamlarının saat başı ortalamasının çarpımıyla bulunmuştur. Bundan önceki TOG Faaliyet raporlarında bu rakam sadece net asgari ücretin toplam gönüllü saati çarpımıyla bulunuyordu.

Sponsor Logoları

95

4

Değerli Toplum Gönüllüleri, Dokuz yıl önce, birçok kişinin çekinerek yaklaştığı bir kesimle; gençlerle, beraber çalışmak üzere yola çıktık. Başta ideallerimizi imkansız bulanlar, daha sonra yaptıklarımızı cesur, şimdilerde de elde ettiklerimizi müthiş olarak değerlendiriyorlar. Geçtiğimiz dönemde çok fazla alanda değişimler oldu. Finansal olarak büyüdük ve güçlendik. Coğrafi olarak yaygınlaştık. Yaptıklarımızı çeşitlendirdik. İlgi alanlarımızı genişlettik. Ama belki de en fazla TOG’u izleyenlerin gözündeki imajımızda değişiklik yaratmayı başardık. 29 Aralık günü kuruluşumuzun onuncu yılını kutlayacağız. Geçen yıllar boyunca ülkemizde yaşanan gelişmelere paralel olarak ihtiyaçlarda, özellikle de gençlerin ihtiyaçlarında, önemli değişiklikler oldu. Aslında bu gelişimi anlamak çok da zor değil. Maslow’un 1943 yılında, ihtiyaçların hiyerarşisini anlattığı makalesi incelenirse, gençlerin ihtiyaçlarında ve ilgi alanlarında yaşanan değişimi kolayca anlamak mümkün olacaktır. Maslow ihtiyaçları fizyolojik (nefes, besin, su, cinsellik, uyku), güvenlik (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet), sevgi/aidiyet (arkadaşlık, aile), saygınlık (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı) ve kendini gerçekleştirme (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü) olarak sıralamış. Önceleri beraber çalıştığımız 18-30 yaş arası bireylerin, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptık. Fakat özellikle ekonomik ve teknolojik gelişimin bir yan ürünü olarak, ihtiyaçlar da gelişti. Gençler artık temel ihtiyaçlarına cevap vermemizin yanında üst ihtiyaçlarına yönelikte faaliyetler yapmamızı istiyorlar. Bu gelişmeyi göz önüne alarak birkaç sene evvel, uygulama alanlarımızı genişletmeye karar vermiştik. Sadece sosyal sorumluluk içeren, çocuklara, yaşlılara, doğaya ve mekanların iyileştirilmesine yönelik projelerimizi en azından eskiden olduğu seviyelerde devam ettirmenin yanında hak temelli eğitimler, izlemeler, araştırmalar ve raporlar da eklemeye başladık. Tüm projelerimizi, olabildiğince konunun gerçek sahibine, iyi örnekler oluşturabilecek şekilde tasarlıyoruz. Hedefimiz, gençlere hizmet etmesi gereken devlet kurumlarının, daha etkin çalışmalarını sağlayacak öneriler üretmek ve performanslarını sürekli olarak izleyerek karar vericileri etkilemek. Bu yönde geçtiğimiz senede oldukça ciddi gelişmeler yaşadık. Birçok farklı alanda karar vericileri etkileme şansımız oldu. Anayasa’da gençlerle ilgili önerimizi geliştirme fırsatı bulduk. Toplum Gönüllüleri olarak yaptığımız projeler ve savunuculuk çalışmalarıyla, içinde yaşadığımız topluma katkı sağlamanın yanı sıra, ilkelerimiz ve yaklaşımlarımızla, ülkemizdeki Sivil Toplum bilincinin gelişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Yardım odaklı kurumlara aşina olan toplumumuz, son birkaç senedir batılı anlamda STK’larla tanışıyor. Bu sebeple hesap verebilir ve şeffaf çalışan STK’ların gelişmesi ve bir bütün olarak sivil alanı güçlendirmesi gerekiyor. Bu amaçla giderek artan oranlarda, başka STK’lar ile işbirliktelikleri kuruyor, ilkelerimize uyan kurumlarla beraber projeler üretebilecek, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayacak platformlar kurmaya çalışıyoruz. Ülkemizde yardım bilinci birçok ülkeye göre çok daha fazla gelişmiş durumda olmasına rağmen, genel anlamıyla STK’ların projeleri için finansman arayışlarını özel sektör kurumları üzerinden sağladıklarını görüyoruz. Bu durum ise STK’ların sürdürülebilirliği açısında ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ekonomide yaşanan en küçük dalgalanma tüm STK’lar gibi TOG’u da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple 2011 yılında oldukça önemli ilerleme kaydettiğimiz, bireysel bağışların bütçe içindeki payını arttırmayı stratejik bir hedef olarak kabul ettik. Bu çalışmamız önümüzdeki dönemde de hız kazanarak devam edecektir. Değişimin hiç olmadığı kadar hızlı olduğu bir dönemde, değişime en hızlı şekilde ayak uydurma becerisine sahip kişilerle beraber çalışıyoruz. Beraber çalıştığımız gençlerin alışkanlıkları, istekleri, ihtiyaçları, öncelikleri ve görüşleri döneme uygun olarak çok hızlı değişebiliyor. Vakfımızı bu değişimleri hızlı sezebilecek ve kendini uyarlayabilecek esnek bir yapıda tutmamız, sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. TOG yola bir toplumsal barış projesi olarak çıktı. Kuruluşumuzdan itibaren yaptıklarımız, söylediklerimiz ve ilkelerimizle beğenilen örnekler ve kalıcı etkiler yarattığımıza inanıyorum. Ortaya koyduğumuz örneklerle genç, yetişkin birçok kişinin geleceğe daha umutlu bakabilmesini sağladık. Önümüzdeki dönemimiz daha da zor olacak. Temas ettiğimiz kişilerin TOG’dan beklentisi her gün artıyor. Tüm bu beklentilerin bilincinde olarak bugüne kadar yaptıklarımızı daha iyi yapmamız, bugüne kadar yapmadığımız ama ilgi alanımız için önemli olan şeylere de eğilmemiz gerekiyor. Son dokuz yılda her ilişkide bulunduğumuz kesime umut aşılayan bir kurum olduk. Gelecek dönemlerde de yaptıklarımız ve söylediklerimizle toplumsal barışın oluşmasına büyük katkılar sağlayacağımıza olan inancımız tam.

Her sene TOG’da iki temel işimiz var. Bunlardan biri mevcudu yürütmek, diğeri yenilikçi yaklaşımlarla farklı çalışmaları eklemek. 2011 yılı özellikle ikincisine kafa yorarak hem bugünün gençlerinden kopmamaya, hem de ulaşamadığımız gençlere nasıl ulaşabileceğimize yönelik egzersizler yapmamıza sahne oldu. Üniversite dışındaki gençlere yönelik kurgulanan ve uluslararası bir ağın da parçası olan GençBank, sosyal medyada görünür olma çabalarımız, bireysel bağışları gündemimize almamız, yeni bir TOG Ses formatı arayışımız, Anayasa çalışmalarımız, Gençlik Merkezlerinin Projeler Departmanı altında faaliyet göstermeye başlaması, yayınlarımızın ve gençlerin kullanımına yönelik ürünlerimizin artışı gibi onlarca yenilik doğrudan bu anlayışın bir parçası. Bu sürecin doğal bir çıktısı olarak 3 senelik stratejik planımız çerçevesinde saha çalışmalarımızı geliştirerek ve çeşitlendirerek daha farklı ve daha fazla gence ulaşmak istiyoruz. Bunun için hem üniversite içi hem de dışındaki gençlere ulaşmak için yeni imkanlar ve araçlar üretmeye zaten başladık. Karar alıcılar nezdinde gençlerle ilgili daha fazla başvurulan ve danışılan bir kurum olmak için bilgi üretimi konusuna bütçe ve emek ayıracağız. Bağışçılar açısından TOG’u gençlerle ilgili ilk tercih haline getirmek için de – özellikle bireysel bağışçılar ve mezunlarımızla – farklı çalışmaları takvimize alıyoruz. Son olarak TOG’un uluslararası ortaklıklarını arttırmak için projelerden programlara bir dönüşümü nasıl sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Toplum Gönüllüsü gençler çeşitli kar amacı gütmeyen projeleri hayata geçiriyorlar. Bunu yaparken farklı kesimlerden kişilere ve gruplara yönelik yine farklı temalar çerçevesinde çalışmalarını yürütüyorlar. Başka bir deyişle TOG’la iletişimde olan gençlerin hem hedef kitleleri hem de uzmanlıkları farklı olabiliyor. Ancak Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın tek bir uzmanlığı ve odağı var; gençlerin – doğrudan katılımı ve belirli bir ilkeler bütünü çerçevesinde - örgütlenerek fikirlerini kar amacı gütmeyen projelere dönüştürmesi ve o projelerin de hayata geçmesi. Tam da bu yüzden yukarıda sayılan geçmiş çalışmalara ve gelecekte planlananlara bir “toplumsal fayda” gözlüğünden değil “gençlerin refahını arttırıcı çalışmalar” perspektifinden bakmak gerekiyor. Çünkü TOG kurulduğundan beri gençlerin gönüllülüğünü onların toplumsal katılımlarının bir aracı olarak gördüğü için önemli bir eksiği kapatıyor. Yoksa yeni dönemlerin popüler söylemlerinde olan “gönüllülüğün tüm dertlere çözüm ilacı” olarak gösterilmesi, faaliyetlerimizin oturduğu değerler bütünü ile uyumlu olmaz. İmece yerine dayanışma, sadaka yerine hak gibi kavramları özellikle kullanıyor olmamızın bir nedeni de budur. 2011’de olduğu gibi farklılıklarımızı bir yana bırakarak değil inadına farklılıklarımızla beraber ve gençlerden yana tavır alarak demokratikleşme perspektifiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 10. yılımıza gireceğimiz 2012 senesinde de bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yörük Kurtaran Genel Müdür

Kerim Paker Yönetim Kurulu Başkanı

6

7

Ahmet Öngün Alev Komili Ali Eser Asım Kibar Aynur Bektaş Ayşe Bener Banu İpeker Behzat Yıldırımer Berivan Eliş Türkmen Betül Turan Bihter Neziroğlu Boğaçhan Açıkalın Burhan Şenatalar Can Duna Can Paker Can Tekin Celal Akata Cem Duna Ceren Kalı Civan Cesur Cüneyt Türktan Danyal Hergünsel Demi Chizgi Derya Sel Bozkurt Elif Akarlılar Emine Sevinç Elmas Eser Karakaş Esra Yazıcı Evren Güldoğan Ferit Şahenk Güler Sabancı

Gülşen Denizhan Gürhan Berker H.Faik Açıkalın Hakan Ateş Haluk Maga Hande Bitlis Hurşit Güneş Hülya Eltemur Hüsamettin Kavi Hüsamettin Onanç Hüsnü Özyeğin İbrahim Betil İdil Gazioğlu İshak Alaton Kaddafi Bozkurt Kadir Celep Kemal Arslan Kemal Eskenazi Kerim Kara Kerim Paker Levent Yaraç Mahir Tevrüz Mehmet Betil Mehmet Emin Ural Mehru Öztürk Aygül Meral Bekiroğlu Merdan Araz Meri İzrail Mevlüt Aslanoğlu Mihriban Paker Murat Çitigülü

Mustafa Akan Mustafa Oğuz Mustafa Taviloğlu Mutlu Şen Naci Sığın Necdet Aydoğan Nesrin Yılmaz Nevgül Bilsen Safkan Nilüfer Duna Nurhan Yentürk Ogeday Karahan Orhan Karal Orhun Kutevu Ömer Çetin Nuhoğlu Özgür Ergün Ralf Arditti Renee Saban Samir Bayraktar Selahattin Dilbirliği Selim Şiper Sibel D. Bozer Sinan Berkman Suzan Bayazıt TÜGİAD Tuğba Jabban Turgut Derman Turgut Eltemur Yavuz Altay Zelda Ovadya Zeynep Nişancı

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asil)
Kerim Paker (Başkan) Burcu Bekdaş (Başkan Yardımcısı) Derya Sel Bozkurt (Başkan Yardımcısı) Bulut Öncü Emrah Uçar Hülya Eltemur İbrahim Betil Mehru Öztürk Aygül Nurhan Yentürk Zeynep Burcu Şahiner

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)
Alev Komili Ali Sinan Avşar Can Duna Ceren Kalı Kemal Arslan Selim Şiper Simge Sönmez

Denetim Kurulu
Ceyda Özdemir Haluk Maga Hamit Levent Evci Mahir Tevruz Suzan Bayazıt

Etik Kurul

Bihter Neziroğlu (Asil) Ceren Kalı (Asil) Meliha Sunay (Asil) Yasemin Ünsal (Asil) Orhan Karal (Asil) Kaddafi Bozkurt (Yedek) Samir Bayraktar (Yedek) Uğur Değirmencioğlu (Yedek)

8

9

Mali ve İdari İşler Sorumlusu Oğuz Eroğlu oguz.eroglu@tog.org.tr

Burs Sorumlusu Gözde Duranay gozde.duranay@tog.org.tr Ofis Görevlisi Fatma Tüysüz Ofis Görevlisi Okan Özkan Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Derya Kılıçalp derya.kilicalp@tog.org.tr

Gençlik Araştırmaları Koordinatörü Gökdağ Göktepe Gençlik Araştırmaları Proje Asistanı Özge Konuralp

Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi Görevlisi Fatma Namlıkaya

İletişim Sorumlusu Kayhan Karabulut kayhan.karabulut@tog.org.tr

Gençlik Araştırmaları ve Sosyal İlişkiler Departmanı Yöneticisi Özlem Ezgin
ozlem.ezgin@tog.org.tr

Mali ve İdari İşler Departmanı Yöneticisi Nazan İlter Tarakçı
nazan.tarakci@tog.org.tr

Kaynak Geliştirme ve İletişim Departmanı Yöneticisi Betül Selcen Özer
betul.ozer@tog.org.tr

ercan.kaplan@tog.org.tr

Bilişim Departmanı Yöneticisi Ercan Kaplan

yoruk.kurtaran@tog.org.tr

Genel Müdür Yörük Kurtaran

Uluslararası İlişkiler Departmanı Yöneticisi Evren Ergeç
evren.ergec@tog.org.tr

Avrupa Gönüllü Hizmeti Koordinatörü Levent Yücel levent.yucel@tog.org.tr

julide.erdogan@tog.org.tr Proje Koordinatörü Can Ercebe can.ercebe@tog.org.tr

Projeler Departmanı Yöneticisi Jülide Erdoğan

sener.unal@tog.org.tr Saha Koordinatörü Umut Karapeçe umut.karapece@tog.org.tr Saha Koordinatörü Recep Küçük recep.kucuk@tog.org.tr

Saha Departmanı Yöneticisi E. Sener Ünal

Eğitim Departmanı Yöneticisi E. Sener Ünal
sener.unal@tog.org.tr Eğitim Koordinatörü Gülcan Aktay gulcan.aktay@tog.org.tr

Proje Koordinatörü Özge Sönmez ozge.sonmez@tog.org.tr Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi Sorumlusu Sevcan Koç sevcan.koc@tog.org.tr

Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi Aktivite Sorumlusu Oğuzhan Öztanır oguzhan.oztanır@tog.org.tr Pembe Ev Gençlik Merkezi Sorumlusu Volkan Pirinççi volkan.pirincci@tog.org.tr Pembe Ev Gençlik Merkezi Aktivite Sorumlusu Merve Seda Çevik seda.cevik@tog.org.tr

Ankara Koordinasyon Merkezi Saha Koordinatörü Çağlar Karakış caglar.karakis@tog.org.tr

Eğitim Koordinatörü Cengiz Kayhan cengiz.kayhan@tog.org.tr Eğitim Koordinatörü Mehmet Bahadır Teke bahadır.teke@tog.org.tr

Ankara Koordinasyon Merkezi Saha Koordinatörü Zeynep Başaran zeynep.basaran@tog.org.tr

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Eğitim Koordinatörü Başak Tuğsavul basak.tugsavul@tog.org.tr

İzmir Koordinasyon Merkezi Saha Koordinatörü Ayşenur Ölmezses aysenur.olmezses@tog.org.tr

Gençlere Sağlık Eğitim Koordinatörü Duygu Güner duygu.guner@tog.org.tr

Diyarbakır Koordinasyon Merkezi Saha Koordinatörü Ersoy Erdoğan ersoy.erdogan@tog.org.tr

Demokrasi ve Haklarımız Eğitim Koordinatörü Hakan Kahraman hakan.kahraman@tog.org.tr Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitim Koordinatörü M. Alper Şentürk alper.senturk@tog.org.tr

10

11

Adana

Çukurova Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kolu

Bayburt Bilecik Bolu

Adıyaman Afyon

Bayburt Toplum Gönüllüleri Bilecik Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü

Gaziantep Hakkari Hatay

Gaziantep Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Hakkari Üniversitesi Sosyal Duyarlılık Topluluğu Mustafa Kemal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

İzmir

Adıyaman Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Aksaray Amasya Ankara

Afyon Kocatepe Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü

Dokuz Eylül Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Ege Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Toplum Gönüllüleri Kulübü

Aksaray Üniversitesi Gönüllü Hizmetler Topluluğu Amasya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Ankara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Başkent Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Bilkent Üniversitesi TDP Toplum Gönüllüleri Grubu Çankaya Üniversitesi Toplumsal Dayanışma Topluluğu Gazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Eğitim Gönüllüleri Topluluğu ODTÜ Toplum Gönüllüleri

Bursa

Kahramanmaraş Karabük

Uludağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü

Çanakkale

Isparta

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü (Biga) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu (Çanakkale) Gökçeada Toplum Gönüllüleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma Kulübü

K. Sütçü İmam Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Karabük Üniversitesi Toplum Gönüllüleri

İskenderun İstanbul

İskenderun Toplum Gönüllüleri Boğaziçi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Grubu Galatasaray Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Işık Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü İstanbul Bilgi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü İstanbul Üniversitesi İİBF Kültür Kulübü Toplum Gönüllüleri Kolu (Avcılar) İstanbul Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü (Beyazıt) İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllü Kulübü Toplum Gönüllüleri Grubu Koç Üniversitesi Gönüllüleri Toplum Gönüllüleri Grubu Maltepe Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Marmara Üniversitesi Tarabya Kampüsü Toplum Gönüllüleri Marmara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu (Anadolu) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Yeditepe Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü

Karaman Kars

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kars Toplum Gönüllüleri

Çankırı Denizli

Çankırı Karatekin Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Pamukkale Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Kastamonu Kayseri

Kastamonu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Erciyes Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Antalya

Diyarbakır Düzce

Akdeniz Üniversitesi Toplum Gönüllüleri

Ardahan Aydın

Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Kulp Toplum Gönüllüleri Düzce Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Kırıkkale Kırşehir Kilis

Kırıkkale Toplum Gönüllüleri Topluluğu Ahi Evran Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu

Ardahan Toplum Gönüllüleri Adnan Menderes Üniversitesi Toplum Gönüllüleri (Aydın) Adnan Menderes Üniversitesi Toplum Gönüllüleri

Edirne Elazığ

Trakya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Fırat Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü

Balıkesir Bartın

Erzincan

Balıkesir Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Balıkesir Üniversitesi Bandırma Toplum Gönüllüleri Bartın Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Erzincan Toplum Gönüllüleri

Kocaeli Konya

Erzurum

Kocaeli Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Selçuk Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Atatürk Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Eskişehir

Batman

Batman Toplum Gönüllüleri

Anadolu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Kütahya Malatya

Dumlupınar Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Malatya Toplum Gönüllüleri

12

13

Manisa

Manisa Toplum Gönüllüleri

Trabzon Tunceli Uşak Van

Mardin Mersin Muğla

Mardin Toplum Gönüllüleri Çağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Mersin Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Muğla Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Nazımiye Toplum Gönüllüleri Tunceli Munzur Toplum Gönüllüleri Uşak Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri

Nevşehir Niğde Ordu

Ürgüp Toplum Gönüllüleri Niğde Toplum Gönüllüleri Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Toplum Gönüllüleri

Yalova

Yalova Üniversitesi Toplum Gönüllüleri

Zonguldak

Sakarya

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü

Sakarya Üniversitesi Hendek M.Y.O Toplum Gönüllüleri Sakarya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Yurt Dışı Örgütlenmeleri Gazimağusa Lefkoşa
Doğu Akdeniz Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri

Samsun Siirt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gönüllü Eğitimciler Kulübü Siirt Üniversitesi Toplum Gönüllüleri

Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü

Şanlıurfa Şırnak

Harran Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Şırnak Toplum Gönüllüleri

Tekirdağ Tokat

Namık Kemal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulubü

14

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ YEREL PROJELERİ
Adana
Çukurova Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kolu Pamuk Şekerler Gül Yüzün Görünsün Adrese Büyüteç Okulum Geleceğim Alternatif Gençlik Haftası Sihirli Değnek Gazi Üniversitesi Aklım Sende Dönence Kanka Kar Tanesi Okuyucum Ol Polis Amca Hacettepe Üniversitesi Bayer Genç Bilim Elçileri Yaşayan Kütüphane 1 Aralık HIV/AIDS Günü Genç Girişimcilik Şeb-i Aruz

Bandırma

Huzurevi Projesi NEF Kütüphanesi Sen De Bir Adım At Köy Okulu Tohumdan Fidana Rengarenk Dikkat Kadın Çıkabilir

Bursa

Kapak Toplama Kampanyası Mesleki Kütüphane Kadın Hakları Yumrukaya İlköğretim Okulu Boyama

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Okulum Her Şeyim 1 Aralık Hayata Pozitif Bakın Şehit Tahir Yetkin İlköğretim Okulu etkinliği

Afyon

Aksaray Ankara

Afyon Kocatepe Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü Kitap Toplama Huzur Evi Projesi

ODTÜ

Antalya

Aksaray Üniversitesi Gönüllü Hizmetler Topluluğu Adrese Büyüteç Adrese Büyüteç Ankara Üniversitesi Sihirli Değnek Gönüllü Dershane Yaşayan Kütüphane Çevresel Atık Kızılay Kan Bağışı Kampanyası Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Eğitim Projesi Genç Bakış Projesi Gençlik Kumpanyası Sokak Lambası Umudun Yurttaşları Üniversite Personeline Destek Çankaya Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Güneş Kuşağı 1 Aralık Etkinliği

Ardahan Aydın

Ardahan Toplum Gönüllüleri Üniversite Eğitimiyle Işığa Karışın Adnan Menderes Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Nazilli Kırk Yama Projesi Küçük Adımlar Büyük Yarınlar Küçük Ellerin Büyük Sayısı Kitap Okuyoruz 1 Aralık Etkinliği Acıma Destek Ol!

Balıkesir Üniversitesi Bandırma Toplum Gönüllüleri Hayatı Poşetleme Rehberlik Projesi SHÇEK Atık Projesi Atık Yağ Engeli Dansa Kaldır Sokak Hayvanları Sevginin Ritmi Alternatif Gençlik Haftası 1 Aralık Etkinliği Kitap Okuyoruz Mavi Kapak Toplama Van’a Destek Çorap Toplama Kampanyası

Uludağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Küçük Melekler Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Benim Kütüphanem Zamane Gençliği Projesi Gelecek Benim K.Ö.Y Projesi 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Günü Mavi Kapaklar

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu 1 Aralık AIDS Alternatif Gençlik Haftası Geleneksel 3. Yılbaşı Eğlencesi Kordon’da kitap okuyoruz

Biga

Batman

Batman Toplum Gönüllüleri Gönül Köprüsü Kimsesiz Çocuklarla Tiyatro Etkinliği Nesilden Nesile Kitap Toplama

Bayburt Bolu

Bayburt Toplum Gönüllüleri Gönüllü Eğitime Destek Abant İzzet Baysal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Atık Yağ Projesi Eğitime Destek Projesi İşte Topuklu Çizmeler

Balıkesir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü Benimle Oynar Mısın ? Gönüllü öğretmenlik Oku’yorum Kadın Hakları Çevre Projemiz Aids Haftası Kitap Okuyoruz Erguvan Fidan Dikimi Van Yardım Sosyal Market ve Mavi Kapak Kampanyası

Balıkesir Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Engelliler Projesi Akranba

Denizli

Pamukkale Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu İnternet Okuryazarlığı Projesi Yeşil Nesil Projesi

16

17

Diyarbakır

Bir Şans Ver Projesi Sıcak Yürekler Kitap Topluyoruz Kampanyası Hayvan Barınağı Projesi Renkli Şekerler Ötekileştirme projesi 1 Aralık Dünya AIDS Günü

Eskişehir

Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Nesilde Nesile Okulum Geleceğim Güneş Kuşağı

Kulp

Kulp Toplum Gönüllüleri Kütüphane Projesi Seri Denemeler Van’a Destek

Anadolu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Alternatif Gençlik Haftası Güneş Kuşağı Yaşayan Kütüphane 1 Aralık Dünya Aids Günü Etkinliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Mesleki kütüphane Pazar Yeri Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz 1 Aralık Etkinliği Yaşayan Kütüphane

İskenderun

İskenderun Toplum Gönüllüleri Mavi Kapak Projesi Eşekli Kütüphaneci Adrese Büyütec Kütüphane Projesi

İstanbul

Erzurum

Düzce

Düzce Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Okulum Geleceğim Alternatif Gençlik Haftası

Atatürk Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Kan kardeşiyiz Kadınlar ve Erkekler (tiyatro) Mavi Kapak Kampanyası Adrese Büyüteç Sallanacak Vakit Yok

Edirne

Gaziantep

Trakya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Okulum Geleceğim Adrese Büyüteç Mavi Kapak Kampanyası Menzilahir Projesi Hayvan Hakları Çalışmaları Huzur Evi Ziyareti 1 Aralık Dünya HIV AIDS Günü Etkinliği Alternatif Gençlik Haftası

Gaziantep Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Bizim City Mesleki Kütüphane Okulum Geleceğim Engelli Sahnesi Engel Biziz 1 Aralık Hiv/ Aids etkinlikleri

Hakkari

Elazığ

Fırat Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Nesilden Nesile Engelsiz Fırat Bir Kitap da Sen Ver Tiyatro

Hakkari Üniversitesi Sosyal Duyarlılık Topluluğu Deprem Tatbikatı Van Depremi

Isparta

Süleyman Demirel Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma Kulübü SHÇEK Özürlü Değil Engelliyiz

Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Galatasaray Üniversitesi Adrese Büyüteç Beyaz Şapkalar İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Tiyatro Projesi Kitap-Cafe Projesi U-Mutlu Gençlik İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Sesimiz Işık Olsun Beyaz Şapkalar Bayer Genç Bilim Elçileri Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz İstanbul Bilgi Üniversitesi Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Sesimiz Işık Olsun DüşünENGELsin Güneş Kuşağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bir Başka Yol Projesi Nar Harekatı Umut Okulu Gönüllü Zirvesi 5 Aralık Geri Dönüşüm Etkinliği Hayalimi Paylaş Gönüllü Eğitimi Koç Üniversitesi Huzurevi Projesi Maltepe Üniversitesi Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Bayer Genç Bilim Elçileri Marmara Üniversitesi (Anadolu Yakası)

İzmir

Eğitime Destek Projesi Nesilden Nesile Geri Dönüşüm Projesi Marmara Üniversitesi (Tarabya Kampüsü) Eğitim Destek Projesi Mimar Sinan Üniversitesi Okulum Geleceğim Yıldız Teknik Üniversitesi Deniz Yıldızı Dört Yapraklı Yonca Otistik Çocuklar İşitme Engelliler Projesi Huzur Evi Projesi Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Yaşayan Kütüphane Projesi

Adrese Büyüteç Dokuz Eylül Üniversitesi Elma Şekeri Hayata Gülümse Nesilden Nesile El Ele Çevrele Bayer Genç Bilim Elçileri Yaşayan Kütüphane Filizlenen Nesil Mesleki Kütüphane Ege Üniversitesi Büyük Çocuklar Deniz Yıldızı Gökkuşağı Hikayemi Dinler Misin Kardeş Umutlar Küçük İstavrit Nesilden Nesile Ödünç Dünya Sadece Umudun Sesi Güneş Kuşağı Bir Elimi de Sen Tut

18

19

Kahramanmaraş

El Ele Çevrele Yaşayan Kütüphane İzmir Ekonomi Üniversitesi Benim Arkadaşım, Benim Öğrencim Sihirli Değnek Minik Kalpler, Büyük Umutlar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Huzurevi Ziyareti

Kırıkkale

Kırıkkale Toplum Gönüllüleri Topluluğu Biraz da Çocuk Olmak YİBO

Kırşehir

K. Sütçü İmam Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu 3 Doğru 3 Net Bilinçli Gıda Tüketimi Huzurevi Ziyareti Çocuk Yuvası Ziyareti Alternatif Gençlik Haftası

Ahi Evran Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Alternatif Gençlik Haftası Bir Rüya Gördüm - Görmediklerimiz Van’a Yardım

Malatya

1 Aralık Etkinliği Mangalda Omega 3 Hayallere Dokunmak Mesleki Kütüphane

Nevşehir

Kilis

Karabük

Karabük Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Liselere Reberlik Adrese Büyüteç Minyatür KABÜ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu Bizim City Geleceğiniz Geleceğimizdir Adrese Büyütec Alternatif Gençlik Haftası Mesleki Kütüphane Engelli Derneği Ziyaretleri 1 Aralık Etkinliği Meme Kanserine Dur

Malatya Toplum Gönüllüleri Adrese Büyüteç Huzurevi Etkinliği Maskesiz Yüzler Okulum Geleceğim

Ürgüp Toplum Gönüllüleri Ürgüp Van’dan Ürgüp’e Geçici Yerleştirilen Çocuklara Eğitim Geleneksel Huzurevi Ziyareti

Niğde

Niğde Toplum Gönüllüleri Turnagami Huzurevi Ziyaret

Manisa

Sakarya

Kocaeli

Manisa Toplum Gönüllüleri Gençlik Başımda Duman SHÇEK Papatya Yaprakları Yeni Nesil Kıraathane Beyaz Şapkalar Alternatif Gençlik Haftası Beyaz Gülümse Papatya Yaprakları TOGMAN Saruhan Geceleri

Sakarya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Sakarya Üniversitesi Engelsiz Sakarya Yeşil Adımlar Mesleki Kütüphane Nesilden Nesile Onu Da Sev

Hendek

Kars

Kars Toplum Gönüllüleri Adrese Büyüteç Bayer Genç Bilim Elçileri

Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Mesleki Kütüphane Sevgi Ziyaretleri

Kocaeli Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Adrese Büyüteç Güneş Kuşağı Maskesiz Gülüşler Mesleki Kütüphane Vitaminli Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Hayata Ses Kat

Mersin

Mersin Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Benim Kütüphanem Hayaller Hayat Olsun Gönüllü Katılımı Projesi Küpük’süz projesi Çağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Huzurevi Ziyareti

Sakarya Üniversitesi Hendek M.Y.O Toplum Gönüllüleri Zihinsel Engelliler Genç Değil Genç

Samsun

Kayseri

Konya

Muğla

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gönüllü Eğitimciler Kulübü Adrese Büyüteç 1 Aralık Dünya AIDS Günü Rüzgar Gülü

Erciyes Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Mesleki Kütüphane Alternatif Gençlik Haftası Okulum Geleceğim Bir Tatlı Huzur Almaya Gidiyoruz Van’a Yardım

Selçuk Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Adrese Büyüteç Mesleki Kütüphane Vam’a Yardım

Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Muğla Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu “Gençlik Halleri” Femor Adrese Büyüteç Beyaz Güvercinler 8. renk Kelebek Etkisi Yeniden Gülümse

Siirt

Siirt Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kullanılabilir Kütüphane

Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Elma Şekeri Seyyar Kütüphane Yelkenler Mor’a

20

21

Şanlıurfa

Harran Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Bilinçli Gıda Tüketimi Huzurevi Van’a Destek Van’dan Şanlıurfa’ya gelen depremzedelere destek

Van

Küçük Adımlar Büyük Yarınlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Van Afet Çalışması Her Köye Bir Kütüphane

TOG ATAK

Şırnak

Yalova

Şırnak Toplum Gönüllüleri 1 Aralık Dünya AIDS Günü Kütüphane Zenginleştirme

Yalova Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Filizlenen Nesil Alternatif Gençlik Haftası

Tekirdağ

Zonguldak

Namık Kemal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri 1 Aralık Dünya AIDS Günü SHÇEK Yeni Yıl Partisi Van’a Yardım

Tokat

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Haydi Gülümse Ben Kimim? Renk Katan Gönül(lü)ler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toplum gönüllüleri Kulubü İyilik Yap Çöpe At Okulum Geleceğim Bedirkale İlköğretim Okulu Fiziki Çalışması

Yutdşı Örgütlenmeleri

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Adrese Büyüteç SHÇEK Görüyor muyuz? Güneş Kuşağı Minik Maskeler İşaret Dili Uygulaması Bir Kitap da Sen Ver Kampanyası

Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok Lapta Huzurevi Ziyareti Van’daki Depremzedelere Yardım Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Rehabilitasyon Merkezi

TOG Ataklar, Toplum Gönüllüleri’nin ulusal kapsamda, kültürlerarası öğrenme teması çerçevesinde hayata geçirdiği 3–6 günlük gençlere yönelik hareketlilik projeleridir. Bir TOG gençlik örgütlenmesinin ev sahipliğinde her Atak’a, farklı illerden (her Atak için ortalama 20-25 örgütlenmeden) gelen yaklaşık 50-70 arası genç katılmaktadır. Seçilen tema (çevre, engelliler, gençlik, eğitim, okul onarımı vb.) çerçevesinde katılımcı gençleri bilgilendirmek ve TOG Atak’ın gerçekleştiği yerde yaşayanlarda olumlu bir fark yaratmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Atak projelerine katılan gençlerin farklılıklara saygı, özgüven, ekip çalışması ve aktif yurttaşlık konularında kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Mavi Jeans’le 2007 yılından beri yürüttüğümüz ortaklık gençlerin hareketliliğini ve bireysel gelişimini desteklemeye devam ediyor. 2011 yılı içerisinde altısı Mavi tarafından desteklenen toplam 12 TOG Atak gerçekleştirildi ve bu Atak’larda 377 gençlik örgütlenmesinden toplam 738 genç yer aldı. Adana İki farklı dönemde uzun soluklu bir proje olarak kurgulanan Adana Atak’a 36 örgütlenmeden 57 Toplum Gönüllüsü katıldı. İlki Haziran, ikincisi Eylül ayı içerisinde gerçekleşen Adana Atak’ta katılımcılar; Ekoloji ve Çevre konularında eğitim aldıktan sonra Yumurtalık ilçesindeki doğal güzellikleri keşfetmek, korunması için yol haritası oluşturmak üzerinde çalıştı. Atak süresince nesli tükenmekte olan canlılar ve endemik türlerin önemi konusunda yerel halkla bilgi

paylaşımda bulunuldu. Ekolojik denge hakkında bilgilenen gençler, çeşitli çalışmalarla bilgilerini diğer gençlerle paylaştı. Adıyaman 18-20 Mayıs tarihleri arasında, 18 farklı örgütlenmeden gelen 50 genç, Adıyaman’da ‘Kültürel Miras’ teması altında buluştu. Nemrut’un kültürel bir değer olarak korunması ve bu değerlerin tarihi üzerine paylaşımlar yapılan Adıyaman Atak’ta tarihi bölgeler ve müzeler ziyaret edildi. Katılmcılar Nemrut hakkında yerel halk ile paylaşımlar gerçekleştirip; bu değerin korunması için neler yapılması gerektiği üzerine çalıştılar. Yapılan atölyeler ile sadece Adıyaman ve Nemrut üzerine değil, Türkiye’de bulunan tarihi değerler hakkında da fikir paylaşımında bulunuldu. Ankara Bilkent Toplum Gönüllüleri’nin ev sahipliğinde 8–11 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Gençlik Kumpanyası’na 26 farklı örgütlenmeden 43 genç katıldı. Gençlik konusunda birçok atölye ve paylaşımın gerçekleştiği Gençlik Kumpanyası; Gençlik Hakları konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve TOG sahadaki genç odaklı projelerin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Atak boyunca; Türkiye’deki Gençlik çalışmaları, Gençlerin Katılımı, Anayasada Gençler vb. bir çok konu uzmanlar ile birlikte tartışıldı. İnsan Hakları ile Gençler başlığında atölyeler gerçekleştirildi. Toplum Gönüllüleri çatısı altında konu ile ilgili gerçekleşmesi düşünülen projelerin yol haritasının çıkartılması ile son bulan proje 2011 yılında gerçekleşen son Atak oldu.

Tunceli Uşak

Nazımiye Toplum Gönüllüleri Mavi Kapak Projesi Uşak Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü Çocukla Çocuk ol Shçek Ziyaretleri 1 Aralık Hayata Pozitif Bakın

22

23

Balıkesir Balıkesir Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nun hazırladığı projeye 28 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında 32 farklı ilden 68 genç gönüllü katıldı. Projenin ilk ayağı Esenli Köyü’ndeki Esenli İlköğretim Okulu’nda iyileştirme çalışmaları ile gerçekleşti. Çalışmalara köy halkının ilgisi ve katkısı oldukça büyüktü, iyileştirme çalışması ilköğretim okulu öğrencileri ve yerel halkın da katılımıyla bir şölene dönüştü. Atak’ın ikinci ayağında ise Ayvalık’ta çevre sorunları ile ilgili bilgilendirme ve atölyeler yer aldı. Katılımcı gençler çevre ile ilgili hazırladıkları atölyelerle diğer katılımcılarla paylaşımlarda bulundu. Atölyelerin ardından Sarımsaklı’da kıyı temizliği gerçekleşti ve gençler doğaya, çevreye uyumlu yaşamanın altını çizerek yerel halkı bilgilendirmeye çalıştılar. Atak Şeytan Sofrası’ndaki eğlence ve değerlendirmelerle son buldu. Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Toplum Gönüllüleri’nden 18 gencin organize ettiği ve 35 farklı şehirden 34 gencin katılımıyla toplamda 52 genç, Kaz Dağları’nda siyanürle altın aramanın doğuracağı zararlı sonuçlara dikkat çekmek için Çanakkale’de 4-7 Mayıs tarihlerinde buluştular. Atak esnasında Çanakkale Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kenan Kaynaş, Dr. Hasan Göksel Özdilek, Türkiye Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Salih Sönmezışık ve Çanakkale Çevre Platformu Başkanı Hicri Nalbant’tan konuyla ilgili eğitim alan gençler, ardından Kaz Dağları yöresinde belirledikleri 10 köyde, köy

halkıyla buluşup konuyla ilgili bilgilendirme ve farkındalık yaratma girişiminde bulundular. Alınan geribildirimlerle beraber bölgedeki yapılacak çalışmaların sürdürebilirliğinin sağlanması ve diğer illerden gelen gençlerin de kendi yerellerinde bu durumu yaygınlaştırması kararlaştırılarak “KAZdırma Atak Projesi” tamamlandı. Edirne 28 Nisan–1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen projeye 36 örgütlenmeden 78 genç katıldı. Trakya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nun ev sahipliğinde, Edirne Musabeyli Köyü’nde gerçekleşen “Çevre” temalı TOG Atak’a 44’ü kadın 34’ü ise erkek Toplum Gönüllüsü genç katıldı. Atak’ta ilk önce enerji tasarrufunun önemi konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Devamındaki atölye ile broşür tasarlama faaliyeti gerçekleştirildi. Bu broşürler son gün gerçekleştirilen etkinlikle Edirne halkına dağıtıldı. Atak çerçevesinde Musabeyli Köyü’nde ve Edirne merkezde tasarruflu ampul kullanımı üzerine bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Atak süresince çevre bilinci konusunda sunumlar, ağaç dikimi, enerji tasarrufu konusunda bilgilendirme, naylon poşetin kullanımını azaltmak için bez torba atölyesi gibi faaliyetler yapıldı. Etkinlikte küresel ısınmaya dikkat çekmek için köylülerle birlikte ‘Uygunsuz Gerçek’ filmi seyredildi. Farklı kültürlerden gelen gençlere Roman Gecesi tertip edilerek bu kültüre uzak gençlerin bir nebze olsun yaşadıkları coğrafyadaki başka kültürler

ile teması sağlandı. Son gün gerçekleştirilen gezi programı ile çok farklı kültürlere ev sahipliği yapmış Edirne’nin kültürel zenginlikleri tanıtıldı. İzmir Ege Üniversite Toplum Gönüllüleri Kulübü’nün hazırladığı Atak’a 47 genç gönüllü katıldı, projeyi 22 kişilik bir ekip hazırladı. Toplamda 32 farklı TOG örgütlenmesinden 69 gencin 5–8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği atak ‘Özgür ve Demokratik Üniversite’ temasına sahipti. Proje’nin odağı “üniversitelerde sosyal-kültürel faaliyetlerinin yetersizliği, gençlerin örgütlenmesi önündeki engeller, eğitimle alakalı yetersiz çalışmalar, karar alma mekanizmalarına öğrencilerin sembolik katılımı ve çoğu konuda dışarıda bırakılması, gençlerin üzerinde uygulanan katı kurallar ve beraberinde bugün dışarıda bırakılmış bir gençlik profili” üzerine idi. Belirtilen konularda çözüm önerileri üretmek üzerine kurgulanan Atak’ta gençliğin ortak sorunları hakkında konuşarak çözüm yolları aramak, yerelde çalışmalar yaparak farkındalık yaratmak, çalışma ziyaretleri yaparak ortak projeler üretmeye çalışmak üzerine hedefler kurgulandı. Bu hedefler ışığında da gençlik atölyeleri, çalışma ziyaretleri, yerel anketler, gençlik panelleri, gençlik panayırı, fotoğraf sergisi ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Atilla Silkü ve İzmir Üniversitesi Psikoloji bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Ekrem Düzen’in konuşmacı olarak katıldıkları panellere üniversite öğrencilerinin ilgisi büyüktü. Panelde gençlerin ihtiyaçları araştırması ve üniversitelerin yönetim/ yönetişim biçimleri tartışıldı.

Kilis 35 farklı üniversite, 30 farklı ilden gelen 71 genç ve 10 Mavi çalışanı ile toplamda 81 kişinin katılımıyla ‘Gençlik Olimpiyatları’ ismi ile gerçekleşen Kilis Atak yakılan meşale ile başlayıp, Kilis ve Atak’ın tanıtımıyla devam etti. 12 – 16 Mayıs tarihleri arasında katılımcıların Kilis’in kültürünü tanıyabilecekleri ve aynı zamanda projelerini halka anlatabilecekleri birçok etkinlik hayata geçti. Kent esnafının %90’ı yapılan etkinliklerle ziyaret edildi. Farklı gruplarla proje anlatılıp Kilis kültürüne ait bilgiler edinildi. Kentin en işlek meydanı olan Cumhuriyet Meydanı’nda çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp toplanarak çöp anıt oluşturuldu. Aynı meydanda barış işareti çizilerek “Barış için 1958 Fırça Darbesi Atölyesi” halkın katılımıyla gerçekleşti. Bilinçlendirme çalışmaları dışında; Hasan Ünlü Kahraman İlköğretim Okulu’nun Anaokulu duvarları düzenlendi ve boyandı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin içine 150 tane fidan dikildi. Etkinliklerin bir kısmına rektör yardımcısı Prof. Doç. Dr Bilal Acemioğlu da katıldı. Atak yapılan değerlendirmenin ardından tüm katılımcılara ‘Gençlik Olimpiyatları’ madalyası dağıtılarak son buldu. Mersin 33 farklı üniversiteden gelen 68 gencin katılımıyla gerçekleşen ‘Gökkuşağı Atak’ olarak isimlendirilen Mersin Atak’ta ‘Kuşaklar arası Diyalog’ teması işlendi. Tanışma etkinlikleriyle 19–22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen programda 80’ler-90’lar-2000’ler

24

25

kuşakları araştırıldı bu dönemlere ait bilgi toparlandı. Toplanan veriler ile kuşak çatışmaları örneklerinin incelendiği atölyeler gerçekleştirildi. Temaya dair gerçekleşen film gösterimi ve Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Veli Mert’in uyguladığı ‘Kendimde 3 Kuşak 3 Paradigma’ atölyesi ile “geçmiş”-“şimdi”-“gelecek” tartışması yapıldı. Farklı gruplarda çalışan gençler; yerelde halkla konuşup şuanın algısını çıkarmaya çalıştı ve gelecek ile ilgili öngörüler çıkardı. Atak’ın son gününde 3 kuşaktan kişiler bir araya getirilip, 80-90-2000 kuşağı buluşması yapıldı. Tokat 5-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ‘Kültürel Miras’ konulu TOG Atak, Tokat bölgesi ile ilgili kültürel çalışmaları odağına aldı. 25 farklı TOG örgütlenmesinden 63 katılımcının hayata geçirdiği etkinliklerle bölgenin tarihi yapısı incelendi, yerel yönetim ve esnafla çeşitli kültürel değerler tartışıldı ve farklılıkların kültürel boyutları incelendi. Yerelin desteğini arkasına alan bu Atak’ta gençlerin bölge ve yerele dair fikir sahibi olmaları sağlanmaya çalışıldı. Trabzon Engelliler ve engellilik durumuna dikkat çekmek için 12 – 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Trabzon Atak’a 33 farklı yerelden 52 genç katıldı. Atak boyunca engelliler ve yaşadıklarına dair bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşti. Duyma engelli kişilerin kullandığı işaret dili ile ilgili de eğitim alan katılımcılar, dilsizler okulunu ziyaret ederek konuşma ve duyma engellilerle çeşitli aktiviteler

gerçekleştirdiler. Bedensel engellilerin yaşantıları konusunda uzmanlardan aktarım ve bilgi alan gençler; şehir planlamasını ve düzenlemesini göz önünde bulundurarak Trabzon’da ‘Engelli Olmak’ temalı kısa film çekimleri gerçekleştirdi. Yerel halkın ilgilisini konuya çekmek için şehirde bir yürüyüş düzenleyen katılımcılar, farklı etkinliklerle insanları bilgilendirmeye çalıştı.

PROJELERİ

DÖNEMSEL YAZ
“Dönemsel Yaz Projeleri” Toplum Gönüllüleri’nin ulusal ölçekte, kültürlerarası öğrenme ve hareketlilik teması çerçevesinde hayata geçirdiği, 10 ila 30 gün süren gençlere yönelik hareketlilik ve öğrenme projeleridir. Bir TOG gençlik örgütlenmesinin ev sahipliğinde her Dönemsel’e, farklı illerden gelen yaklaşık 20-50 arası genç katılmaktadır. Dönemsel Yaz Projeleri birden fazla dönemden oluşabilir. Juliopolis Seni Çağiriyor Dönemsel Yaz Projesi (Ankara) Proje kapsamında 21 genç katılımcı ve 10 genç organizasyon ekibi üyesi 5-18 Eylül tarihleri arasında Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir araya geldiler ve Proje süresi boyunca Nallıhan kültürünü ve kendi kültürlerini tanıma ve tanıtma şansı buldular. Bununla birlikte Toplum Gönüllüsü gençler kendilerini geliştirmek ve aynı zamanda Nallıhan yereliyle (gençler, yerel halk, esnaf ve kamu kuruluşları) iletişim sağlayan ve toplumsal konularda farkındalık yaratmayı amaçladıkları etkinlikleri hayata geçirdiler. Nallıhan’ın bilinmeyen doğal güzelliklerini ve kültür mirasını tanıma ve ülke genelinde tanıtma fırsatı buldular. Proje boyunca katılımcılarla birlikte birçok atölye, köy gezi ve ziyaretleri, sinema gösterimleri, fotoğraf çekimleri gerçekleşti. Projenin son gününde de katılımcılar ortaya çıkardıkları ürünleri “Metro Altı Nallıhan Sergisi” ile paylaşma fırsatı buldular.

Sevginin Ritmi Dönemsel Yaz Projesi (Bandırma) 25 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen dönemsele, 21 genç katılımcı ve 10 genç organizasyon ekibi üyesi katkı sağladı. Proje süresince Toplum Gönüllüsü gençler, çocukların müzikal yeteneklerinin öne çıktığı ritim orkestrasıyla beraber, “sevginin ritmi” başlığı altında dönemsel sonunda hedefledikleri konser için atölyeler gerçekleştirdiler. Şarkıların belirlenme çalışmaları öncesinde yapılan sosyal haklar, meslek bilgilendirme, çocuk hakları ve sağlık atölyeleri ile birlikte hedef kitlede ve katılımcılarda konu ile ilgili farkındalık yaratıldı. Ritim çalışmalarının yanı sıra gelen katılımcılarla birlikte Antik Kent, Kirazlı Manastırı ve Kapıdağ Yarımadası’nda doğa gezileri gerçekleştirildi. Projenin sonunda kent meydanında yapılan konserle dönemsel noktalandı. Projenin sürdürebilirliği için katılımcıların görüşleri alındı. Devam edecek zaman zarfında çocuklara düzenli olarak psikolojik, mesleki, ders vb. konularda da eğitim ve destek verilmesi gibi daha birçok öneri geldi. Bunun yanı sıra birçok katılımcı kendi örgütlemeleriyle birlikte bu projeyi yapmak istediklerini belirttiler. Renklerin Birbirine Karıştığı Dönemsel Yaz Projesi (Diyarbakır) 18-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen dönemselde aşağıdaki hedeflerle yola çıkılmıştır;

26

27

• Çok kültürlü şehrimiz olan Diyarbakır’ın (Amed)
• • • • • •

tanıtımını yapmak Farklı renkten, farklı kokudan olan insanları bir araya getirmek ve bir birlerini anlamalarını sağlamak. Soyut kavramları algılamak için somut örnekler ile çalışma Kişilik geliştirme fırsatı vererek düşünme, anlatma ve yorumlama gücünü geliştirmek Yaratıcı gücü geliştirerek özgüven duygusunun gelişmesine olanak sağlamak Beden perküsyonu ile zihnin algılama gücünü artırmak Ayrımcılığın bir hak olmadığının öğrenilmesini sağlamak

çalışması, seramik ve ritim atölyesi, t-shirt tasarlama gibi çalışmalar da gerçekleştirildi. Tarihin Modernizm ile Dansı Dönemsel Yaz Projesi (Mardin) Projeyi 10 kişilik bir organizasyon ekibi 15-30 Temmuz tarihleri arasında 14 genç katılımcı ile birlikte gerçekleştirdi. Projede katılımcılarla beraber film gösterimi, takı tasarımı, cam boyama atölyesi, dans atölyesi, grafiti atölyesi, yüz boyama atölyesi gerçekleştirildi. Bununla beraber Mardin’de yaşayan ve Mardin Gençlik Kültür Evi’ne gelen çocuklarla beraber sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Proje ile kültürlerarası farklılıklar ve bu farklılıklarla beraber “iyi yaşam” için çalışılmasının önemi konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıldı. Sulukule Dönemsel Yaz Projesi (İstanbul) Karagümrük ve çevresinde bulunan “kentsel dönüşüm” ve ayrımcılık mağduru olan insanları desteklemek amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Sulukule Gönüllüleri Derneği bir araya geldiler. Proje 18-29 Temmuz ve 1-12 Ağustos tarihleri arasında olmak üzere 2 dönem halinde gerçekleşti. Toplamda projeye gönüllü olarak katılan 23 genç imkanları kısıtlanmış çocuklara ders ve sosyal etkinlik desteği vermenin yanında, toplumsal dışlanma ve eşitsizlikler konusunda bilgilenme şansı buldular. Proje kapsamında yakın çevredeki Akşemsettin, Neslişah, Hattat Rakım, Atik Ali, Çapa ve Karagümrük İlköğretim okullarında okuyan, yaklaşık 40 çocukla etüt çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Toplumsal Cinsiyet Dönemsel Yaz Projeleri (İstanbul & Samsun) 13-20 Ağustos tarihleri arasında Samsun TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi ve 20-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul TOG Pembe Ev Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen dönemsel yaz projelerinde, katılımcılarla beraber toplumsal cinsiyet atölyeleri gerçekleştirildi. Bu konuda çalışan STK’lara yapılan ziyaretlerle beraber gençlerin konuyla ilgili bilgilerinin arttırılması amaçlandı. Katılımcılar bu bilgileri kullanarak fotoğraf ve video araçlarını kullanarak konu ile ilgili ürünler (sergi, kısa film vb.) çıkardılar ve Beyoğlu’nda sergileme imkanı buldular. Maya Çal Dönemsel Yaz Projesi (Kocaeli) 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen dönemsel yaz projesinde 22 genç katılımcı ve 11 genç organizasyon ekibi 4 grup halinde 4 tema üzerine çalışıp ilgili konularda faaliyet gösteren 3 farklı STK’ya çalışma ziyaretlerinde bulunarak sorularına cevap aradılar. Dönemsel boyunca ziyaret ettikleri STK’lar; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) idi. Üzerine çalıştıkları temalar ise; Engelliler ve Engelli Hakları, Kadın ve Kadın Hakları, Gençler ve Toplumun Gençlere Bakışı, Çocuk ve Çocuk Hakları oldu. Dersim Gençlik Şöleni Dönemsel Yaz Projesi (Tunceli) 13-16 Temmuz tarihleri arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı ile TIRAM Gençlik Kültür Sanat

Derneği ortaklığında gerçekleşen projede 12 Toplum Gönüllüsü katılımcı genç ve 10 organizasyon ekibi üyesi genç bir araya geldi. Bununla birlikte projeye Diyarbakır’dan Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve KAOS GL katılım gösterdi. Gerçekleştirilen dönemsel yaz projesinde gençler, fanzin, R&B, ritim, ebru, kumaş boyama, yan flüt, grafiti ve tango atölyelerinde hazırladıkları performansları son gün sergileme fırsatı buldular. Öte yandan, gelen katılımcıların Tunceli yerelini tanıyabilmeleri için Dersim ’38 belgesi izlendi ve Munzur Gözeleri’ne gezi düzenlendi. Barış Köprüsü Dönemsel Yaz Projesi (Hakkari) 10-25 Temmuz tarihleri arasında 10 kişilik bir organizasyon ekibiyle beraber birçok yerelden gelen Toplum Gönüllüsü gençlerin var ettikleri dönemsel yaz projesinin hedefleri;
• 2-3-4-5. Sınıflarda eğitim gören Hakkari yerelindeki çocukların yaz dönemlerini değerlendirmelerine ve eğitimlerine katkıda bulunmak için ortam yaratmak. • Gelecek olan katılımcılara Hakkari’yi tanıtmak, Hakkari yerelinin TOG’ u daha iyi tanıması. • TOG Vakfı’nın vizyonu olan “Toplumsal Barış”a, katılımcıların farklılıklarla bir arada yaşamasını deneyimleme alanı açarak katkıda bulunmaktı.

Bu hedeflere ulaşmak için araç olarak sanatı seçen 10 kişilik organizasyon ekibi üyesi ile beraber 24 katılımcı genç bu yolda; fotoğraf, perküsyon, ebru, grafiti, takı tasarımı çalışmaları gerçekleştirdiler. Bununla beraber Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezen gençler, Hasankeyf ’e de gitme şansı bularak yörenin tarihi dokusunu keşfetme şansı yakaladılar. Ayni Gökyüzüne Bakiyoruz Dönemsel Yaz Projesi (Eskişehir) Cezaevlerinde bulunan çocuk, ergen ve genç mahkumlarla gerçekleştirilen; bu mahkum bireylerle, sanatsal, kültürel ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirildiği dönemselde, dezavantajlılık durumlarının yıkılması ve eritilmesi hedeflendi. Gençlerin toplumsal yaşantıdan uzak kalmamalarını da amaç edinen projede, Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlü 14-18 yaş arası gençler 2 hafta boyunca akranlarıyla birlikte atölyeler gerçekleştirdiler. Böylece gençlere cezaevinde sosyalleşme imkanı sunuldu. Çocuklar, sağlıklı yaşam ve geri kazanım sağlanabilecek atıklar konusunda bilgilendirildi. Katılımcıların sözlü ve yazılı anlatım konusunda özgüven edinmesine çalışıldı. Mumla resim yapma, karikatür çalışması, akrostiş

Bu bağlamda, hedef kitle ile beraber oyun atölyeleri ve etütler gerçekleştirildi. Bununla beraber katılımcılara yönelik de; Kürtçe atölyeleri, kültürel film gösterileri, sözlü tarih çalışmaları, yerel ziyaretler, tiyatro atölyeleri gerçekleştirildi.

28

29

HAFTASI

ALTERNATİF GENÇLİK
Gençlik haftası (19 Mayıs’ı içine alan hafta) boyunca gençlerin sosyal etkinlikler aracılığıyla farklılıklara saygı göstererek sorunlarını konuşabileceği, çözüm üretebileceği veya var olan çözümlerden haberdar olabileceği, sosyalleşebileceği ortak bir alan oluşturmayı amaçlamaktadır. Hedefler;
• Gençlerin dâhil olabileceği atölyeler oluşturarak bilgilendirme çalışmaları yapma, • Gençlere sosyal haklarını konuşabilecekleri bir alan yaratmak, • Seminerler ve konferanslar aracılığıyla gençlerin kişisel gelişimine destek olmak, • Konserler ve kültürel etkinlikler aracılığıyla gençlerin bilgiye ulaşması için gereken motivasyonu oluşturmak ve akranlarımızın sosyalleşmesini sağlamak, • Organizasyon ekibinde çalışan farklı gençler arasında bir arada çalışma kültürü oluşturmak, • Gençlik sivil toplum kuruluşları, Ulusal Gençlik Parlamentosu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, siyasal partilerin gençlik kolları, gençlik danışma birimleri, gençlik merkezleri, barolar, belediyeler ve üniversitelerin kendilerini gençlere tanıtmasına olanak sağlamak,

2011 yılı için atölye katılımcı sayıları ve iller şöyledir;
Atölyenin gerçekleşme yeri/tarihi katılımcı sayısı 29 2011/Şubat(Ankara)

Alternatif Gençlik Haftası’nda neler yapıldı: Alternatif Gençlik Haftası hazırlık sürecinde en çok dikkat edilen konulardan biri de farklı gençlik gruplarını da projeye dahil edebilmek ve gerçekleştirilmek istenilen gençlik haftasını birlikte tasarlamaktı. Proje farklı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi.
• 18 Mayıs saat 21.00’da illerin meydanlarında gerçekleştirilen eş zamanlı barış işareti • Fotoğraf sergileri • Sivil Toplum Kuruluşları Standları • Çeşitli yarışmalar • Mesleki Kütüphane • Kitap Okuyoruz eylemi • Atölyeler • Resim sergileri • Satranç • Dans Gösterileri • Konserler

2011
Tüm Etkinliklerin Gerçekleştiği İller
Kayseri Adana Kilis Bandırma Kırşehir Bolu Düzce İstanbul Edirne Manisa Eskişehir Yalova Kahramanmaraş

Yalnızca Barış Eylemini Gerçekleştiren İller
Bandırma Bolu Çanakkale İstanbul Samsun

Katılımcı İller

Adana Amasya Ankara (3 katılımcı) Ardahan Bandırma Biga Bolu Diyarbakır Düzce Edirne Eskişehir Hatay İstanbul (2 katılımcı)

İzmir Kahramanmaraş Kars Kayseri Kırıkkale Kırsehir Kilis Kütahya Manisa Muğla Sakarya Samsun Yalova

Proje kapsamında aynı zamanda farklı kurumlarla da iş birliği yapıldı. 2011 yılı için bu kuruluşlar;
Valilik, Belediyeler, Emniyet, Gençlik Meclisleri-Kent Konseyleri, Okul kulüpleri, Gençlik Merkezleri, Kızılay, TEGV, Greenpeace, TEMA, Kahramanmaraş Kadın Girişimcileri Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Görme Engelli Öğrenciler Platformu, Genç Çevre Girişimi, Art of Living Vakfı, Şeffaflık Derneği, Kuş Gözlem Topluluğu.

2011 Şubat ayında gerçekleştirilen proje atölyesinde; Türkiye’de Gençlik, Gençlerin Katılımı, mevcut 19 Mayıs etkinlikleri gibi konular tartışmaya açıldı. Proje etkinlikleri ve eş zamanlı eylem (barış işareti) ile ilgili planlar da bu atölyede gerçekleştirildi. Alternatif Gençlik Haftası’na 2011 yılında 3500 kişi dahil oldu.

30

31

KONSEYLERİ

TOG GENÇLİK
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın en önemli paylaşım alanlarından olan gençlik konseyleri her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. 17. Gençlik Konseyi 5-8 Şubat 2011 tarihinde Ankara’da hayat buldu. 87 örgütlenmeden gelen temsilciler, atölye uygulayıcıları, saha sorumluları, tema koordinasyon ekibi, organizasyon ekibi, Yönetim Kurulu üye ve aday adayları, ofis çalışanları, gözlemciler ve “korsan” katılımcılarla beraber toplam 305 kişiyi bulan Konsey, Ankara’daki Toplum Gönüllüleri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Farklı STK’lardan da katılımın olduğu Ankara Konsey, TOG’un tanıtımı ve yerel işbirlikleri için büyük bir fırsat yarattı. ‘Özgür ve Demokratik Üniversite’ temasının bolca konuşulduğu konseyde, Yönetim Kurulu için sahadan aday olan gençlerin sıralaması da gerçekleşti. Programda şunlar yer buldu: TOG içinden ve farklı STK’lardan gelen katılımcıların farklı temalarda paylaşımlarda bulunduğu atölyeler, gençlerin istedikleri konuda paylaşımlarda bulunduğu açık alan oturumları, özgür ve demokratik üniversite temasına ilişkin paralel oturumlar, Yönetim Kurulu ve saha buluşması, Yönetim Kurulu aday adayı olan gençlerin konsey katılımcıları tarafından sıralanması ve tiyatro, dans, konser gibi kültürel faaliyetler. 18. Gençlik Konseyi İzmir örgütlenmelerinin ev sahipliğinde 5-18 Eylül tarihinde İzmir Ekonomi

Üniversitesinde gerçekleşti. Gençlik konseyine, 83 farklı TOG örgütlenmesinden 158 temsilcinin katılımıyla gerçekleşti. Konsey’de farklı sorumluluk ve görevlerle toplam 286 kişi yer aldı. Toplum Gönüllüleri’nin 10 yaşına girmek üzere olduğu bir zamana denk gelen bu konseyin genel teması ‘10. Yılında TOG’ idi. Programda şunlar yer buldu: 10. yılında TOG Forumlar, atölye çalışmaları, Yönetim Kurulu - Saha ve Ofis - Saha buluşmaları, gençlerin sosyal sorumluluk projelerini paylaştığı Örgütlenme Cümbüşü, Konser ve ara etkinlikler.

32

EĞİTİMLER
Toplum Gönüllüleri Vakfı Eğitim Departmanı temel olarak iki ana başlıkta eğitimleri gerçekleştirmektedir. “Gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek” ve “Projelerin kalite ve etkisini arttırmak” olarak tanımlanabilen bu iki başlık en temelde birbirlerini besleyen iki kaynak halinde çalışmaktadır. Toplum Gönüllüsü gençlerin kişisel gelişimleri, projeleri daha nitelikli kılmakta, projelerin nitel ve nicel anlamda gelişmesi de gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemektedir. Bu çerçevenin zemini olarak da sosyal sorumluluk baz alınmıştır. Toplum Gönüllüsü gençlerin ihtiyaçları ve öncelikleri göz önüne alındığında 2011 senesi içinde yukarıda belirtilen perspektife bağlı kalarak birçok başlıkta eğitim modülü hayata geçirilmiştir. Yaratılan ve hayata geçen eğitim modellerinde özellikle formel olmayan eğitim teknikleri kullanılmasına dikkat edilmiştir. Formel olmayan eğitim modeli, katılımcı gençlerin fikirlerini ve düşüncelerini, deneyimleri ile birleştirip konu/ tema hakkında tartışmaya zemin yaratmaktadır. Bu zemin birbirlerinin düşünce ve deneyimlerinden öğrenen gençlerde bilgi artışını sağladığı gibi aynı zamanda istenilen tutum değişikliğine de imkan vermektedir. Formel olmayan eğitim modellerini beslemek, eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ise Akran Eğitim modeli eğitimlere uygulanmıştır. Gençlerin gençlerden, yaşıtlarından öğrenmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını ortak bir platform olarak belirleyen Akran Eğitim modeli, eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağladığı gibi aynı zamanda formel olmayan eğitim tekniklerinin de kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 2011 senesi

içinde de birbirini besleyen bu iki mekanizma, “katılımcı odaklı, özgür ve açık” eğitim ortamlarının vazgeçilmezi olmuştur. Eğitim Departmanı koordinasyonunda, 2011 yılında gerçekleştirilen 477 eğitimde, 9.970 Toplum Gönüllüsü gence eğitim verildi. Toplamda 3.804 saat akran eğitimi verildi, bu eğitimlerde 1.115 defa genç eğitmenler görev aldı ve bu eğitimlerde 98.020 saat gönüllü hizmet saati üretildi. Anahtar Eğitimleri Toplum Gönüllüsü gençlerin gelişimi için temel eğitim sistemi olan Anahtar Eğitimleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı deneyim ve bilgi birikimine sahip genç gönüllülerde birtakım temel kavramlar hakkında farkındalık yaratmayı ve onları ortak bir çerçevede buluşturmayı hedeflemektedir. Akran eğitimi yöntemi ile tasarlanmış olan Anahtar eğitimleri, TOG Saha Departmanı tarafından sunulan Tanıtım Oryantasyonu (Sarı Anahtar) ile başlamaktadır. Hemen ardından sırayla Eğitim Departmanı’nın Anahtar eğitmenleriyle beraber yürüttüğü Sivil Toplum ve Gönüllülük (Mavi Anahtar), Proje Yönetimi (Kırmızı Anahtar) ve Gönüllü Projelerde Ekip Çalışması (Yeşil Anahtar) eğitimleriyle devam etmekte ardından Sürdürülebilir Projede Gönüllü Çalışma ile kazanılan Beyaz Anahtar’la sistem tamamlanmaktadır. Anahtar Eğitimleri’nden Toplum Gönüllüsü gençler dışında birçok kurum ve kuruluş da yararlanmıştır. Sivil toplum alanında çalışan dernek ve vakıflar, fon sağlayıcılar, ulusal ve yerel çatılar, vakıf liseleri, özel sektör kurumları da Anahtar Eğitimleri’nden 2011 senesi içinde yararlanmışlardır.

Yıl boyunca Toplum Gönüllüleri örgütlenmelerinde verilen 397 anahtar eğitiminde, 8.337 genç anahtar sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Buna ek olarak Anahtar Eğitimleri, Anahtar Eğitmenleri’nin de katıldığı bir süreç ile Toplum Gönüllüsü gençlerin ve TOG sahasının ihtiyaçlarına göre güncellenmiştir. Sorumluların Eğitimi Toplum Gönüllüleri yerel örgütlerinin Eğitim Sorumluları 2011 senesi içinde 1 kez toplanmış, bu toplantılarda kullandıkları araçlar geliştirilmiş ve yenilenmiş, eğitimlerin içeriği, talebi, raporlaması, veri girişi ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Eğitim Sorumları Toplantısı’na, örgütlenmelerinde eğitim sorumluluğu yapan 48 genç katılmıştır. TOG Eğitmen Havuzu Toplum Gönüllüleri Eğitim Sistemi içerisinde gerçekleşen eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için oluşturulan Eğitmen Havuzu, 2011 yılı içerisinde de güçlendirilmeye devam edilmiştir. Bu havuzun içinde Anahtar, Demokrasi ve Haklarımız, Gençlere Sağlık, Üreme Sağlığı ve Gençlik ve Sosyal Haklar eğitmenleri bulunmaktadır. Eğitmen havuzunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her sene olduğu gibi 2011 senesi içinde de yeni gönüllü eğitmenler sahaya çıkmıştır. Sene içinde gerçekleştirilen Demokrasi ve Haklarımız Eğitmen Eğitimi Anahtar eğitmen eğitimi, Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitmen Eğitimi Gençlere Sağlık Eğitmen Eğitimi ve Üreme Sağlığı Akran Eğitici Eğitimi ile 111 genç havuza dâhil olmuştur. Tüm sene içinde eğitmenlere bireysel ve grup olarak da destek sağlanmıştır.

Toplum Gönüllüsü gençlerin katıldığı diğer Ulusal Eğitimler Toplum Gönüllüleri Vakfı dışındaki kurumların ev sahipliğinde gerçekleştirilen çeşitli konulardaki eğitimlere, 10 Toplum Gönüllüsü genç katılma fırsatını yakalamıştır. Bu eğitimler şunlardan oluşmaktadır,
Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği: Genç Sanat Eğitmen Eğitimi (2 kişi)

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER): Kadın Yurttaşların Güçlendirilmesi Eğitimi (3 kişi) Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO): Eğitmen Eğitimi (1 kişi) Uluslararası Genç Liderler Akademisi: Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk Eğitimi (1 kişi)

Technical Assistance for Civil Society Organisations (Tacso): Sivil Toplum Kuruluşları için Liderlik Eğitimleri (1 kişi) Technical Assistance for Civil Society Organisations (Tacso): Sivil Toplum Örgütlerinde Gençlik için Fon Yaratma Eğitimi (1 kişi)

Liberal Düşünce Topluluğu: Özgür Toplumun İlkeleri (1 kişi)

34

35

Istanbul

İNSAN HAKLARI ÇATISI
İnsan Hakları Çatısı, bir süredir Toplum Gönüllüleri (TOG) çatısı altında gerçekleştirilen hak temelli proje ve programların birbirini destekleyen şekilde yürütülmeye çalışıldığı bir yapıdır. 2011 yılı sonunda çatı altında Demokrasi ve Haklarımız, Gençlik ve Sosyal Haklar, Yaşayan Kütüphane projeleri yer almaktadır. Çatının nasıl daha iyi işleyebileceği, TOG sahasındaki hak temelli çalışma yapan ekipleri ve bireyleri nasıl daha iyi güçlendirebileceği ve hangi bağlamda yeni proje/programlarla genişletebileceği önümüzdeki dönemin hedefleri arasındadır. 22–25 Aralık 2011 tarihlerinde İnsan Hakları Çatısı Tazeleme Toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıya 10 Gençlik ve Sosyal Haklar eğitmeni, 16 Demokrasi ve Haklarımız eğitmeni katılım göstermiştir. Yapılan tazeleme toplantısında eğitmenler farklı STK ve inisiyatiflerden uzmanların da katılımı ile Sağlık Hakkı, Barınma Hakkı, Vicdani Ret, Toplumsal Cinsiyet, Savunuculuk konularına dair güçlendirilirken TOG sahasındaki gençlerin ihtiyaçları değerlendirilmiş ve bu ihtiyaçlara yönelik proje kapsamında yapılabilecekler üzerine araçlar üretilmiştir. Demokrasi ve Haklarımız Demokrasi ve Haklarımız eğitimlerinin amacı Toplum Gönüllüsü gençlerin demokrasi, haklar, kültürel farklılıklara saygı ve adalete erişim mekanizmaları ile ilgili bilinçlenmeleri, haklarını sorgulayan ve koruyan aktif birey yaklaşımı geliştirmeleri ve bunları proje kapsamında üretilecek

yenilikçi eğitim araçlarını kullanarak akranlarına ve çocuklara aktarabilmeleridir. Bu doğrultuda hazırlanan proje kapsamında 17–25 yaş grubundaki üniversiteli gençlerin ve 12–15 yaş grubundaki çocukların haklar, demokrasi kültürü, farklılıklara saygı ve adalet mekanizmalarına ulaşma ile ilgili farkındalık kazanmaları ve hakların korunmasında sorumluluk ve inisiyatif alma yaklaşımı geliştirmeleri hedeflenmektedir. Geliştirilen eğitim programı TOG’un temel eğitim programları arasına girmiştir. Eğitimler vasıtasıyla, TOG sahasında hak temelli çalışma gerçekleştiren ekipleri ve kişileri insan hakları bağlamında destekleyerek, birey olarak güçlenmelerine ve gerçekleştirilen çalışmaların da kavramsal olarak güçlü olmasına çalışılmaktadır. Demokrasi oyunu Rengarenk ise, gençlerin eğitime destek projelerinde ve çocuklarla yapılan çalışmalarda haklar ve birlikte yaşamla ilgili kavramların konuşulması için kullanılmaktadır. Proje kapsamında geliştirilen Demokrasi ve Haklarımız Eğitim Programı, akran eğitimi modeli üzerine kurulmuş ve formel olmayan eğitim teknikleri esas alınmıştır. Eğitimlerde, tek ağızdan ve doğrudan bilgi aktarma yöntemi uygulanmıyor. Bunun yerine, katılımcıların ve eğitmenlerin kişisel düşünce ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları ve bu yolla birbirlerinden öğrenmeleri ve görüş geliştirmeleri hedeflenmektedir. Eğitim Programı’nın hedefleri arasında, bilgi düzeyini yükseltmenin yanı sıra, tutum ve davranış değişikliğine yol açmak da bulunmaktadır. Programda çoğunlukla vaka çalışmalarına, canlandırmalara ve rol oyunlarına

yer veriliyor. Katılımcı ve eğitmenlerin birbirlerinden öğrenebilecekleri keyifli bir eğitim ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Gelen eğitim taleplerine cevap verebilmek, eğitmen havuzunu nicelik olarak güçlendirmek ve insan haklarıyla ilgili bir grup genci daha haklar çerçevesinde birlikte yürümeye davet etmek adına 7–13 Mart tarihlerinde X. Demokrasi ve Haklarımız Eğitmen Eğitimi gerçekleştirildi. Bu konuda eğitmenlik yapmak isteyen 24 gencin katıldığı eğitim, Eğitim Departmanı ve havuzdan 2 eğitmen tarafından gerçekleştirildi. Yıl içerisinde 11 farklı ilde gerekleştirilen eğitimlere 192 genç katılmıştır. Sahadaki akranlarına ve örgütlenmelere destek veren Saha Sorumluları’nı haklar bağlamında güçlendirebilmek adına Ulusal Yaygınlaştırma Eğitimi, Hak Temelli Güçlendirme Eğitimi adıyla ve 20 Saha Sorumlusunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında gerçekleştirilen eğitimlerle Demokrasi ve Haklarımız eğitimlerine katılmış gençlerin toplam sayısı 1992’ye ulaşırken, gençlerin çocuklarla gerçekleştirdikleri projelerde demokrasi ve insan haklarıyla ilgili kavramları ve “birlikte yaşam”ı konuşabilmek için kullandıkları demokrasi oyunu, Rengarenk, TOG sahasında yaygın olarak kullanılmaya devam edilmiştir.
Demokrasi ve Haklarımız
Eğitmen Eğitimi Ulusal Yaygınlaştırma Eğitimi Yerel Yaygınlaştırma Eğitimi Toplam Eğitim Sayısı 1 1 Katılımcı Sayısı 24 20

Gençlik ve Sosyal Haklar Genç nüfus fazlalığı bugün Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda gözlenen bir olgudur ve gençlerin sorunları yoğunlukla sosyal haklar kapsamında olan eğitim, istihdam, sağlık, barınma ve örgütlenme konuları etrafında düğümlenmektedir. 2008 verilerine göre Türkiye nüfusunun %17’sinden fazlası, 15-25 yaş grubu aralığındadır. Bu yüzden, Türkiye’de gençlik politikaları ve sosyal haklar alanında çalışmalar yapılması çok önemlidir. Bu çalışmaların yanı sıra genel olarak güvenilmeyen bir grup olarak görülen, bir geçiş dönemi olarak değerlendirilen ve karar mekanizmaları içerisinde yer verilmeyen gençlik ve gençlere yönelik mevcut algıların da değişmesi gerekmektedir. Gençlik ve Sosyal Haklar Projesi, gençler arasında sosyal haklar konusunda bir diyalog ortamı yaratmayı; siyasa yapıcılar, akademisyenler, STK temsilcileri, bürokratlar ve gençlerin gençlik ve sosyal haklar alanındaki sorunları ve çözüm önerilerini birlikte tartışabilecekleri bir platform yaratmayı ve başta siyasa yapıcılar olmak üzere tüm paydaşlara gençlik ve sosyal haklar alanındaki düzenlemeleri, Türkiye’deki sorun alanlarını ve olası çözümlerini duyurmayı amaçlamaktadır. Hedef kitlesini gençlerin oluşturduğu projenin amaçları;
• Gençlerin sorunlarının etrafında düğümlendiği genel sorun alanları olan sağlık hakkı, eğitimde fırsat eşitliği, barınma hakkı, örgütlenme hakkı ve istihdam konularında tartışmalar yürütebilmek ve bu sorunlara çözüm üretebilecek mekanizmalar oluşturmak;

13 15

192 216

36

37

Istanbul

• Gençlerin ve Gençlik Çalışanlarının gündemine sosyal haklar tartışmasını taşımak; • Sosyal Haklar tartışmasını gençlerin dahil olabileceği bir alana taşımak; • Gençlik ve sosyal haklar konusunda çalışmalar yapan kişi ve ulusal/uluslararası kurumları paylaşımda bulunabilecekleri bir alanda bir araya getirmek; • Gençlik ve sosyal haklar konusunda politika üreticilere gençlerinde katıldığı bir süreçte oluşacak bir çözüm önerisi sunmaktır.

146 gence ulaşılmıştır. Sosyal Haklar Kıraathanesi dışında gençlerin çevrelerinde yaygınlaştırdıkları “Hayat Zor!” oyunu ile toplamda 444 gence ulaşılmıştır.
Eğitim Gençlik ve Sosyal Haklar Sayısı Eğitmen Eğitimi 1 Ulusal Yaygınlaştırma Eğitimi 3 Yerel Yaygınlaştırma Eğitimi 10 Toplam 14 Katılımcı Sayısı 23 63 172 258

Yaşayan Kütüphane Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ortaklığıyla uygulanan Yaşayan Kütüphane projesi, normalde birbirleri ile konuşma fırsatı olmayan kişiler arasında yapıcı bir kişilerarası diyalog için ortam sağlayarak kişilere ve gruplara karşı ayrımcılığa yol açan önyargılarla ilgili farkındalık yaratmayı ve farklılıklar ile bir arada yaşama kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor. Yaşayan Kütüphane tıpkı normal bir kütüphane gibi işler. Okuyucular gelirler ve bir kitabı belirli bir süre için ödünç alırlar. Kitabı okuduktan sonra kütüphaneye iade ederler; isterlerse kitabın süresini uzatabilirler ya da başka bir kitap ödünç alabilirler. Yaşayan Kütüphane ile normal bir kütüphane arasında tek bir fark vardır: Yaşayan Kütüphane’de kitaplar insanlardır ve kitaplar ile okuyucular kişisel bir diyalog içerisine girerler. Yaşayan Kütüphane’de bulunan kitaplar çoğunlukla genellemelere ve önyargılara maruz kalan ve zaman zaman da ayrımcılığa uğrayan gruplar arasından belirlenir. Yaşayan Kütüphane modeli, ilk olarak Danimarka’da yerleşik “Şiddeti Durdurun” isimli bir gençlik örgütü tarafından 2000 yılında ortaya atıldı. Türkiye’nin 1949’dan beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Yaşayan Kütüphane’yi, 2003 yılında başlatmış olduğu Toplumsal Bütünlük ve İnsan Hakları için Gençlik Programı’nın bir parçası olarak ele alıyor. Modelin Danimarka’da ilk olarak uygulandığı 2000 yılından beri, 10’dan fazla ülkedeki gençlik şenliklerinde 40’ın üzerinde Yaşayan Kütüphane uygulaması yapıldı.

Yaşayan Kütüphane 2011 yılında 23-24 Temmuz 2011 tarihlerinde Sun.Day.Sky Festival alanında (santralistanbul) gerçekleştirilmiştir. İlk gün 12:00 – 19:00, ikinci gün 13:00 – 20:00 saatleri arasında okuyucularını ağırlayan Yaşayan Kütüphane verilen öğle araları dışında toplam 12 saat boyunca açık kalmıştır. Bu uygulamanın sonuçları/çıktıları aşağıdaki gibidir:
Hizmet verdiği gün sayısı: 2 Toplam hizmet saati: 12 Katalogda bulunan kitap başlığı adeti: 20 Kitap adedi: 25 Okuyucu sayısı: 355 Okuma sayısı: 287 Doğrudan ulaştığı kişi sayısı: 526

Proje kapsamında insan hakları tarihçesi, insan hakları ve yurttaşlık, savunuculuk, sosyal hakların kapsamı,“gençlik, eğitim ve istihdam”, “gençlik ve sağlık hakkı”,”gençlik ve barınma hakkı”,”gençlik ve non-formal eğitim” konularını içerecek bir akran eğitim programı geliştirilmiştir. Eğitim programı; eğitmen eğitimi, yaygınlaştırma eğitimleri ve yüz yüze eğitim olmak üzere üç aşamadan oluşmaktır. 2011 yılında gerçekleşen 1 eğitmen eğitimi ile 23 genç daha öğrenimlerini eğitimler aracılığıyla akranları ile paylaşma fırsatı bulmuştur. Gerçekleşen eğitmen eğitiminin ardından düzenlenen 3 ulusal yaygınlaştırma eğitimiyle 63 genç daha “Hayat Zor!” oyunu vasıtasıyla yüz yüze uygulamasını gençler arasında yaygınlaştırmaya başlamıştır. Daha fazla gence ulaşabilmek için gerçekleştirilen yerel eğitimlerle 172 gence daha doğrudan ulaşılmıştır. Gençlik ve Sosyal Haklar Ulusal Yaygınlaştırma eğitimlerine katılan gençler “Hayat Zor!” oyunu vasıtasıyla akranlarıyla sosyal haklar üzerine düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya devam etmiştir. “Hayat Zor!” oyununu yaygınlaştırmak için gençlerin ağırlıklı katılımının geçekleştiği festivallerde uygulanan Sosyal Haklar Kıraathanesi ile bu yıl

38

39

ÜREME SAĞLIĞI AKRAN
EĞİTİMLERİ
Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) - Türkiye ortaklığı ile uygulanan Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi, 1725 yaş arası gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda farkındalıklarını ve bilgilerini artırarak, yeni yaşam becerileri kazandırmayı ve onları genç dostu sağlık hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirerek, gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği yaratmayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda, eğitmenlerinin farklı sivil toplum kuruluşlarına destek olarak yaptıkları çalışmalarla, Y-PEER (Genç Akran Eğitimi Ağı)’nın Türkiye’de gelişmesine de öncülük ediyor. Üç aşamalı bir akran eğitimi projesi olan ÜSAEP’in ilk aşamasında gençler BM Nüfus Fonu’nun ve uluslararası eğitim almış ileri düzey eğitmenlerin uzman ve teknik desteği ile cinsel sağlık, üreme sağlığı ve eğitim becerileri konularında sekiz günlük kapsamlı bir ileri düzey eğitmen eğitimi alırlar. İkinci aşamada, bu eğitimi alan gençler altı günlük bir akran eğitici eğitimi programını deneyimsel öğrenme ve formal olmayan öğrenme yöntemlerini kullanarak akranlarına uygularlar. Son aşamada ise akran eğitici eğitimi programını tamamlamış gençler Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen akran eğitimlerinde (yaygınlaştırma eğitimleri) akran eğitici olarak görev alırlar. Projenin akran eğitimleri 2011 boyunca toplamda 20 gençlik grubuna ulaştı. 14 farklı ilde gerçekleşen

ve 66 oturumun yapıldığı bu eğitimlerde toplam 1066 kişiye ulaşıldı. Böylelikle projede başından beri akran eğitimi alan kişi sayısı 7041’e yükseldi. Aynı zamanda proje eğitmenleri projenin hem tanıtımının yapıldığı hem de bilgilerinin aktarıldığı festivallerde yer alarak yüzlerce kişiye ulaştılar. 6-9 Mayıs 2010 tarihlerinde Gaziantep’de düzenlenen GapGenç festivali de bunlardan biriydi. 2011 yılında, sahada yürütülecek yaygınlaştırma eğitimlerinde gönüllülük yapmak ve ÜSAEP eğitici havuzuna katılmak üzere 24 eğitici adayı 24-30 Ekim 2011 tarihlerinde Silivri’de 6 gün süren Akran Eğitici Eğitimi’ne katıldılar. Akran Eğitici Eğitimi projenin 6 deneyimli akran eğiticisi tarafından, UNFPA’den uzman doktor ve koordinatörlerin desteğiyle tasarlandı ve yürütüldü. Akran Eğitici Eğitimi’ne Pozitif Yaşam Derneği’nden misafirler de katkı sundular. Uluslararası Y-PEER çalışmaları kapsamında, 1925 Kasım 2011 tarihlerinde Bulut Öncü Sofya’da gerçekleştirilen “Y-PEER İleri Düzey Eğitmen Eğitimi’ne” katılarak ülke temsilcisi (focal point) oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde ÜSAEP akran eğiticileri, TOG örgütlenmeleri, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Ulusal Gençlik Parlamentosu, Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi ve Pozitif Yaşam Derneği’nin öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla 72 yerelde, 82 kurum ve kuruluşun desteği ile etkinlikler düzenlendi. Bununla birlikte, ulusal çapta organize edilen

bu etkinliklerin koordinasyonunu kolaylaştırmak amacıyla bu yıl ilk defa 11-13 Kasım tarihlerinde bir Ulusal 1 Aralık Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıya 24 farklı şehirden, 33 farklı yerelden, TOG, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi’ni temsilen toplamda 39 genç katılarak 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde yapılacak eş zamanlı etkinliklerin içeriği hakkında donanımlar arttırıldı ve etkinlik planlaması yapıldı. 2011 yılında proje kapsamında yeni bir araç geliştirilerek “Kendine İyi Bak” ismiyle HIV/AIDS üzerine yeni bir kutu oyunu tasarlandı. HIV ve AIDS Kutu Oyunun tasarım aşamasında, gençler tarafından verilen geri bildirimlerle oyunun geliştirilmesi için Ocak 2011-Mayıs 2011 tarihleri arasında 15 adet pilot çalışma yapıldı. Pilot çalışmalara 33 kadın, 37 erkek, toplamda 70 kişi katıldı. Pilot çalışmalar, üreme sağlığı akran eğitimleri proje ekibi, proje eğitmenleri, TOG’da gönüllülük yapan üniversiteli gençler, TOG Gençlik Merkezleri’nde ve Kısa Dalga Gençlik Merkezi’nde gönüllülük yapan liseli gençler, Pozitif Yaşam Derneği gönüllüleri ve UNFPA temsilcileri gibi taraflarla birlikte gerçekleştirildi.

GENÇLERE SAĞLIK:

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI PROJESİ

2005 yılından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen, Pfizer Türkiye tarafından desteklenen Gençlere Sağlık Projesi, bir akran eğitimi projesidir. Proje temelde, deneyimsel öğrenme metodolojisiyle hazırlanmış, 17-25 yaş arası öğrenim gören gençlerin, temel sağlık konularında bilgi birikimi oluşturmalarını, bütüncül sağlık yaklaşımı edinmelerini ve sağlık alanında tutum ve davranış değişikliği geliştirmelerini amaçlar. Altı yıllık süreç içerisinde, 17-25 yaş aralığındaki gençlerin yanı sıra yetiştirme yurtlarında, kapalı cezaevlerinde kalan gençlere, ilköğretim ikinci basamakta okuyan öğrencilere de eğitimler gerçekleştirilerek, projeden yararlanan genç profili genişlemiştir. ‘Akran eğitimi’ modelini temel alan proje kapsamında, öncelikle bir Eğitmen Eğitimi programı uygulanarak projenin devamında eğitmen olarak sorumluluk üstlenecek gençlere gerekli bilgi ve beceriler kazandırılır. Proje danışmanları Dr. Arzu Akalın, Dr. Gün Akı ve Dr. Nazmi Algan ile projenin deneyimli eğitmenleri tarafından tasarlanan Eğitmen Eğitimi Programına katılan gençler, akranlarına Gençlere Sağlık Eğitimi vermek üzere yeterli donanıma sahip olurlar. Eğitmenler, 2-4 kişilik ekipler halinde, çeşitli illerdeki gençlere uygulamalı, katılımı teşvik eden ve eğlenceli yöntemler kullanarak Sağlık Okuryazarlığı eğitimlerini gerçekleştirirler. Talebe göre gerçekleştirilen akran eğitimleri kapsamında, “sağlık başvurusu”, “yaşam boyu sağlık”, “beslenme”, “kazalar ve kazalardan korunma”, “hijyen ve özbakım”, “güvenli cinsel yaşam”, “bağımlılık”, “ilaç kullanımı”,”sağlık hakkı”

Akran Eğitici Eğitimi Akran Eğitimi Oturumları Toplam

Eğitim sayısı 1 66 67

Katılımcı sayısı 24 1066 1090

40

41

gibi konular ele alınır. 2011 yılında proje kapsamında şu etkinlikler yapıldı; 17 akran eğitimi ile 305 gence ulaşıldı. Proje kapsamında 14 farklı ilde, -Gaziantep, Mersin, Sakarya, Kırşehir, Denizli, Kars, Kocaeli, İstanbul, Hakkari, Eskişehir, Antalya, Karabük, Kayseri ve Samsun- 47 genç eğitmen tarafından sağlık okuryazarlığı bilgisi aktarıldı. Böylece altı yılın sonunda 123 eğitim, 38 farklı ilde gerçekleşmiş oldu. 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerden 3 tanesi; Kocaeli, Maltepe ve Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nda kalan toplam 51 genç tutuklu ve hükümlü gençlere yönelikti. Ceza İnfaz Kurumları’nda eğitmenlik becerisi üzerine oryantasyon alan eğitmenler, dört farklı koğuşta kalan gençlerle birlikte “Yaşam Boyu Sağlık”, “Hijyen ve Özbakım”, “Bağımlılık” ve “Bulaşıcı Hastalıklar” üzerine ikişer saatlik eğitim gerçekleştirdiler. Bununla birlikte 2011 yılı içerisinde 2 ulusal eğitim yapıldı. Bunların ilki, 1-9 Nisan tarihlerinde İstanbul Kadıköy’de, Dila Otel’de 6. Gençlere Sağlık Eğitmen Eğitimi’ydi. 16 gencin katılımcısı olduğu 6. Eğitmen Eğitimi ile birlikte Gençlere Sağlık Projesinin eğitmen havuzu 99 sayısına ulaştı. İkinci ulusal eğitim olan Sağlık Hakkı Savunuculuk Eğitimi ise 27-30 Ekim tarihlerinde Silivri’de gerçekleşti. Eğitime 10 farklı örgütlenmeden 31 katılımcı katıldı. Eğitimi sağlık hakkında uzman Gürkan Sert, Savunuculuk konusunda deneyimli Gökdağ Göktepe ve proje koordinatörü Duygu Güner tasarlayıp sundular. Gönüllü eğitmen Mehtap Akgün de eğitime destek verdi. Eğitimin amacı, örgütlenmelerde sağlık hakkı alanında gerçekleşen veya planlanan projelere ve örgütlenmelere destek vermekti.

2011 yılında aynı zamanda proje gönüllü eğitmenleri çeşitli kampanya ve etkinliklere katıldı. 5-8 Şubat tarihlerinde, 300 gencin katılımıyla gerçekleşen 17. TOG Gençlik Konseyi’nde Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği yetkililerle birlikte Organ Bağışı Kampanyası yürütüldü. Ocak-Haziran ayları arasında ise, Avrupa Komisyonu’nun desteklediği 1.2 Youth Action projelerinden biri olan “Fight For Health” Projesi kapsamında Gençlere Sağlık eğitmenleri faaliyetlerde bulundular. Smoking Prevention/Sigarayı Önleme programı kapsamında gençler sigara içimini önlemek üzerine akranlarıyla birlikte etkinlikler düzenlediler. Sayılarla 2011; Eğitimler
Eğitmen Eğitimi Sağlık Hakkı Savunuculuk Eğitimi Akran Eğitimi Toplam Eğitim Katılımcı Sayısı Sayısı 1 16 1 17 19 31 300 347

ANAAKIMLAŞTIRMA

TOPLUMSAL CİNSİYET
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması, her eylem alanı içerisinde ve eylemlerin; yani proje, politika ve programların gerçekleştiği kurumlarda tüm yapı ve işleyişin, sebep ve sonuçlarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen bir perspektif ile oluşturulması, geliştirilmesi ve izlenmesi anlamına gelmektedir. 2011 yılında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırma çalışmalarına başlangıç mahiyetinde hazırlanan ilk belge sonrasında, Yönetim Kurulu’nda alınan bir kararla, Kadın Komisyonu ve onun görevlerini teslim ettiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından bir “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anaakımlaştırma Stratejisi Taslak Belgesi” oluşturuldu. Bu belgenin sonucunu olarak; Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi (SOGEP) ile Yönetim Kurulu ve TOG ofis birer toplumsal cinsiyet anaakımlaştırma atölyesi gerçekleştirdiler. Bu atölyeler TOG’un her alanda cinsiyet çalışmalarını yaygınlaştırmasının gerekliliği ve ihtiyacını tespit etmek üzere SOGEP tarafından tasarlandı ve uygulandı. Bununla birlikte; SOGEP ve TOG eğitmenleri, yerel örgütlenmelerin talebiyle, toplumsal cinsiyet proje ve etkinlikleri yapmak ya da konuyla ilgili kapasite geliştirmek isteyen örgütlenmelere İstanbul, Bursa, Bandırma, Gaziantep, Adana ve Hakkari’de eğitim ve atölyeler gerçekleştirdiler. TOG içerisinde anaakımlaştırma çalışmalarına yön vermek amacıyla, SOGEP tarafından “RehberToplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması” belgesi hazırlandı.

2011 yılı anaakımlaştırma çalışmaları sonrasında da birkaç önemli çıktı elde edildi;
1-Toplumsal Cinsiyet çalışmalarına düzenli fon sağlanmasına yönelik çalışmalara başlandı. 2-TOG Yönetim Kurulu için eş başkanlık sistemi getirilmesine yönelik bir başvuru yapıldı. 3-TOG’daki farklı departmanların katkılarıyla “TOG Veri Toplama ve Analizi” belgesi hazırlandı. Bu belge TOG’un 2011 yılında cinsiyet yönünden profilini çıkarmaya ve bu profil üzerinden cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar oluşturmaya hizmet etti.

Cinsiyet eşitliği politikalarının başında, kadınları güçlendirmeye yönelik tasarlanan kadınlarla toplumsal cinsiyet eğitimleri ile TOG örgütlenmelerini güçlendirmeye yönelik olarak tasarlanan karma eğitimler yer aldı. TOG içerisinde genç kadınları güçlendirme amacıyla tasarlanan ve 17-24 Temmuz 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen “Kadınlarla Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”ne 14 farklı ilden 22 genç kadın davet edildi. Kadınların insan haklarından, cinsiyete yönelik ayrımcılığın kadınların hayatındaki etkilerinden, sonuçlarından ve bunlarla mücadele yöntemlerini konu alan eğitim DİSK Birleşik Metal İş Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılımcıların şehirlerine dönerek yerel gruplar oluşturmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına devam etmeleri hedeflendi. 2011 yılında, 8 Mart etkinlikleri yürütmek ve “Erkeklik İstisnai Bir Durumdur” sergini hayata geçirmek isteyen örgütlenmelere de içerik ve kaynak desteği sağlandı.

Böylece Proje’nin başladığı 2005 yılından bugüne kadar toplamda:
• • • • 38 farklı ilde eğitim verildi. 123 eğitim gerçekleşti. 2300 gence doğrudan, 23 bin kişiye dolaylı olarak ulaşıldı. 6 adet eğitmen eğitimi yapıldı ve Gençlere Sağlık Projesi eğitmen havuzu 99 eğitmene ulaştı.

42

43

BAYER GENÇ BİLİM
ELÇİLERİ PROJESİ
Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi, 2011 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Bayer Türkiye ortaklığında bir ağ projesi olarak uygulanmaya başlandı. Proje, önce gençlere sonra da çocuklara doğa bilimlerini sevdirmeyi hedefliyor. Tüm süreci katılımcı eğitim metotları ile tasarlannan projenin hedef kitlesini gençler ve ilköğretim çağındaki 10-12 yaş aralığında bulunan çocuklar oluşturuyor. Projede gençler öncelikle 5 gün süren bir Bilim Okuryazarlığı Eğitimi aldılar. Sonrasında bu eğitimde edindikleri bilgi ve becerilerle, 10-12 yaş arası ilköğretim çağındaki çocuklarla doğa bilimleri üzerine 2 gün süren çalışmalar yaptılar. Bilim Okuryazarlığı Eğitimi, 30 Kasım 4 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Eğitime 4 farklı ilden 24 genç katıldı. 5 gün süren eğitimde doğa bilimleri, bilim okuryazarlığı, çocuklarla birlikte çalışma, çocuklarla iletişim ve proje uygulama süreci konuları üzerinde duruldu. Proje, 2011 yılında Kars ili Kafkas Üniversitesi, Ankara ili Hacettepe Üniversitesi, İzmir ili Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul ili Maltepe Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinden Toplum Gönüllüleri örgütlenmeleri ile uygulandı. Projede 67 genç gönüllülük yaptı.

Proje süresince, gençlerin kişisel gelişimine katkıda bulunabilmek, onları bilim okuryazarı bireyler olmaları yönünde desteklemek ve 10-12 yaş arası ilköğretim çağındaki çocuklarla birlikte çalışabilmeleri adına güçlendirmek için ilgili alanlarda uzman olan kişilerle birlikte çalışıldı.

45

GENÇBANK PROJESİ

GençBank, gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını artırarak kendi yerellerindeki yaşam kalitesini yükseltmelerine destek olmak amacı ile birçok ülkede kullanılan bir sivil katılım projesi. Bu çerçevede bir gençlik grubu, gönüllü olarak bir mahalle/ ilçe veya şehirdeki gençlerin ihtiyaçlarına yönelik bir hibe programı tasarlıyor. Hibe programıyla ilgili duyurular yapıldıktan sonra basit bir başvuru süreci üzerinden gençlerin oluşturduğu veya gençlik gruplarının proje fikirlerini, içerik ve uygulama açılarından desteklenmeye başlıyor. Böylece hem gençlerin ilgili yereldeki toplumsal katılımlarını arttırmaya yönelik bir destek sağlanmış oluyor, hem de bu çalışmalarla yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmaları için bir imkan yaratılıyor. Diğer yandan dezavantajlı gençlerin sivil katımını yaşadıkları ilçe ve mahallelerde aktif bireyler olarak sağlanıyor. Projede, farklı yerellerde, belediye ve gençlik gruplarının ev sahipliğinde gençlik çalışmasının; çalışan-çalışmayan, okuyan okumayan 16–25 yaş arası gençlerle, yaşadıkları yerde ulaştırılması amaçlanıyor. Projenin Pilot Dönemi 2011 yılı Mart ayı ile birlikte Eurosia Partnership Foundation desteği ile GençBank modelinin Türkiye’de Toplum Gönüllüleri Vafkı koordinasyonunda pilot uygulanma dönemi başladı. İstanbul’da Kavacık Mahallesi’nde ve Atakum Belediyesi desteği ile Samsun Atakum ilçesinde iki GençBank Ekibi aktif çalışmalarını sürdürdü. Mart ayında katıldıkları proje başlangıç eğitiminin ardından, 2011 sonuna kadar yaşadıkları mahalle ve ilçelerden gençlerin desteklenen 11 farklı projesi şu şekilde: Atakum GençBank tarafından desteklenen projeler: Sokak Hayvanları için Mama İstasyonları, Gençlere Ke-

man Dersleri, Basketbol Sahasının Kullanılır Hale Getirilmesi, Sokak Tiyatrosu, Portatif Tiyatro Sahnesi, Müzik Stüdyosu Kurulması, Minyatür Kale Futbol Sahası Kurulumu, Geçmişten Günümüze Samsun Söyleşisi. Kavacık GençBank tarafından desteklenen projelerse: Hip Hop Dansı Kursu, Tiyatro Etkinlikleri ve Masa Tenisi Turnuvası. GençBank Projesi Uluslararası Çalışmaları 18 – 21 Ağuştos tarihlerinde ise, GençBank gönüllülerinen 4 kişi ve TOG gönüllüsü 3 kişi ile birlikte Ermanistan’da projeyi uygulayan Eurosia Partnership Foundation’a ziyaret gerçekleştirildi. Ermenistan’daki GençBank Ekipleri ve destekledikleri projeler ziyaret edildi ve ekipler hem yaşadıkları toplumsal sorunları, hem de ortak projeleri konuştular. Ermenistan GençBank Ekipleri’yle ortak projeler üzerine 2012 yılında çalışılmaya devam edilecek. 28 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde Bosna Hersek’te GençBank ağını koordine eden Mozaik Foundation’a çalışma ziyareti düzenlendi. Bu ziyarette projenin yerel yönetimlerle işbirliği ve ülke bazındaki koordinasyonu üzerinde duruldu. Projenin Pilot Dönemi Sonrası 2011 yılı Ekim ayı ile birlikte GençBank Projesi Mott Vakfı tarafından desteklenmeye başladı. 18 ay sürecek olan GençBank Projesi ikinci döneminde 6 GençBank Ekibi’nin kurulması, gençlerin öngördükleri ihtiyaçlara yönelik mahallelerinde ve ilçelerinde sosyal sorumluluk ve gençlik projeleri üretmeleri sağlanacak. Projenin devamında farklı gençlik kuruluşlarının kendi GençBank’larını kurmalarını daha kolay hale getirmek amacıyla kitap ve video gibi çeşitli görsel ve yazılı materyal de oluşturulması hedefleniyor.

GENÇLİK İSTİHDAMI
Yuvarlak Masa Toplantıları Gençlik istihdamı alanında çalışan kamu kuruluşları ve onların hedef kitlesi gençler ile görüşmek, tarafların mevcut durumlarını analiz ederek, istihdam mekanizmalarının genç dostu haline getirilmesi için bir haritalama çalışması yapıldı. Bu çalışma Toplum Gönüllüleri (TOG) ve Dünya Bankası (DB) ortaklığında, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve KOÇ Holding işbirliği ile yürütüldü. Haritalanmanın konusu;
• Gençlik İstihdamı alanında kamu kurumlarının sunduğu imkanlar ve mekanizmalar, • Gençlerin, hizmete erişim ve sonuçları ile ilgili durumu, • Kamu kurumlarının hizmetlerini sunarken yaşadıkları sorunlar ve ihtiyaçları, • Hizmetten faydalanan ve potansiyel faydalanıcı olan gençlerin ihtiyaçlarının ve taleplerinin tespitini içeren yüz yüze görüşmeler dizisi.

Haziran ayında yapılan bir dizi kurum görüşmesi ile Gençlik İstihdamı Yuvarlak Masa Toplantıları, haritalama çalışmasının, görüşme ayağı tamamlandı. Görüşme yapılan 11 kurumla ilgili raporlama, haritalama çalışmasının sonucunda yayınlandı. Toplantılar dizisinde görüşme yapılan kurumlar, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, KOSGEB, İŞKUR, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Uluslararası Çalışma Örgütü, TOBB.

I- Gençlik İstihdamı – Yuvarlak Masa Toplantıları, Gençlerle Odak Grup görüşmeleri yapıldı. Mayıs ve Haziran ayları içinde, Meslek ve Teknik liselerinin farklı bölümlerinde okuyan, düz lisede okuyan, 30 genç arkadaşla, İstanbul ‘da ve Samsun’da görüşmeler yapıldı. Görüşmeler, aldıkları lise eğitimi, iş yaşamına geçiş, staj dönemleri, gelecekle ilgili beklentileri ve gençlik algısı üzerine şekillendi. II- Gençlik İstihdamı – Yuvarlak Masa Toplantıları, İstihdam olanakları sağlayan kurum görüşmeleri yapıldı.

46

47

PEMBE EV GENÇLİK
MERKEZİ
Beykoz, İstanbul Pembe Ev GEM, 2011 yılında da gençlerin kendini ifade edebildikleri, ilgi alanlarına göre kişisel gelişim sağladıkları, sosyalleştikleri, farklı kültürlerle bir arada yaşamayı deneyimledikleri bir merkez olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Kültür Sanat Atölye Çalışmaları Kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren atölye çalışmalarımız gençleri de bir araya getirdi. Gençler atölyelerde öğrendiklerini sokak ve sahne çalışmalarıyla desteklediler. 2010 senesinde başladığımız Hip-Hop ve Drama atölyelerimiz yeni tasarımlarıyla çalışmalarına devam ederken, 2011 senesinde yeni olarak Kısa Film, Tango ve Gitar Atölyeleri de faaliyet göstermeye başladılar. Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Letonya ve Danimarka’dan gelen arkadaşlarımız sene içinde İngilizce, Almanca ve Fransızca dil atölyelerini gerekleştirerek gençlere bir kültürel zenginlik sundular. Kadıköy Belediyesi Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi (EDDM) işbirliğinde Pembe Ev ve EDDM’den gençlerin katılımıyla Fotoğraf ve Kil Atölyeleri gerçekleştirildi. Müzik Çalışmaları 2011 yılında bütün müzik çalışmaları bir çatı altında toplandı ve Pembe Ev Müzik Kulübü kuruldu.

Kulüp üyelerinden Tunahan Aydın tarafından başlatılan Gitar atölyesine 12 genç katıldı. Arp Sanatı Derneği’nin desteğiyle Mayıs ayına kadar 6 çocuk Pembe Ev’de Arp Eğitimi aldılar. Müzik kulübü bünyesinde çalışmalarını yürüten farklı gruplar sene içinde üç konser ve bir dinleti yapma şansı buldular. Engin Arsuman solo performansıyla, Tunahan Aydın, Hüseyin Karacak, Güven Atabey Aydın ve Ceyda Özdemir ise Pembe Ev Rock Grubu olarak Alternatif Gençlik Haftası’nda iki konser verdiler. Yale Alumni Korosu’nun 150.yılı nedeniyle, 16 Haziran’da Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği konser öncesi koro üyelerinin eşleri ve yakınları Pembe Ev Gençlik Merkezi’ni ziyaret ettiler. Bir süredir çalışmalarını yürüten Pembe Ev Müzik Kulübü, gelen misafirlere “ortaya karışık” bir müzik ziyafeti verdiler. Bir sonraki gün de gençler Yale Alumni Korosu’nu dinleme fırsatı bular. 7 Temmuz’da SALT Beyoğlu Kültür Sanat Merkezi’nde de sahne alan kulübümüz, dinleyenleri hayran bıraktı. ( EserAksoy; Çello- Klasik Batı Müziği, Bilge İzgin; Piyano – Klasik Batı Müziği, Tunahan aydın; Gitar- Türkçe Pop ve Rock, Miraç & Cüneyt; Türkçe Rap, Güven Atabey Aydın; Santur ve Ney) Doğa Kampı 6. Pembe Ev Gençlik ve Doğa Kampı, birkaç günlüğüne de olsa şehrin karmaşasından ve teknolojiden uzak kalmak, yeni dostluklar kurmak, emek üretmek ve tabii ki eğlenmek için Ömerli Koçullu köyünde yapıldı. 34 gencin katılımıyla gerçekleşen kampta temel kampçılık ve doğa eğitimleri alan gençler, Ömerli Orman İşletme Şefliği’nin desteğiyle kamp alanı çevresinde büyük bir çevre temizliği de gerçekleştirdiler.

49

Yaz Dönemsel Projesi 2011 Ağustos ayında Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi işbirliğiyle ilk ayağı bir hafta Samsun, ikinci ayağı bir hafta İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Temalı Yaz Dönemsel Projesi kapsamında toplamda 30 genç fotoğraf, kısa film ve tiyatro sanatlarında eserler üreterek toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çektiler. 27 Ağustos 2011 tarihinde, projenin final etkinliğinde gruplar SALT Beyoğlu’nda çalışmalarını sergileme imkanı buldular. Kültür /Bilgi Günleri ve Danışmanlık Bilgi ve kültür günleri kapsamında, film gösterimleri, farklı ülkeler ve kültürler hakkında sunumlar gibi daha çok farkındalık yaratmaya ve yeni kültürleri tanıtmaya yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edildi. Dört bilgi ve iki kültür gününün yanı sıra yedi film gösterimi gerçekleştirildi. 2011 senesinde Psk. Yegan Sasık geçlerle toplamda 65 görüşme gerçekleştirdi ve gençlere ergenlik dönemi çatışmaları, motivasyon sorunları, sınav kaygısı ve öfke kontrolü gibi konularda destek oldu. Psikologumuz gençlerle iletişim konusunda da gençlik çalışanlarımıza danışmanlık yamaktadır. Uluslararası Çalışmalar AB Eğitim ve Gençlik Programları sayesinde kültürlerarası öğrenme sınırlar ötesine taşınıyor. Hem farklı ülkelerden gençler Türkiye’de gençlik merkezinde gönüllülük yapıyor hem de Pembe Ev’den gençler imkânlar doğrultusunda yurtdışındaki farklı aktivitelere yönlendiriliyor. Pembe Ev, 2011 senesinde Avrupa Gönüllü Hizmeti programıyla gelen gençler dışında Almanya’dan iki

gençlik merkezini de ağırladı. Juz Reinbek Gençlik Merkezi 15-23 Nisan tarihleri arasında, Bremen Caritas Gençlik Birimi de 22-23 Ekim tarihlerinde Pembe Evi ziyaret ettiler. İki ziyarette toplamda yurt dışından 34 genç ve 4 gençlik çalışanı Pembe Ev’deki müzik ,dans, grafiti ve spor etkinliklerine katıldılar. 10-20 Ekim tarihleri arasında İtalya’da gerçekleşen “Sport for You(th)” isimli gençlik değişim projesine Mert Ustabaşıoğlu katıldı. Akran Eğitimleri 2011 senesinde temel eğitimimiz olan Anahtar eğitimleri ve gençlerde farkındalık kazandırmayı amaçlayan “Gençler İçin Sağlık” ve HIV/AIDS konusunda dansla gençlere farkındalık kazandıran “Dance4Life” eğitimleri düzenlendi. Yaz dönemsel projesi kapsamında da 35 gencin katılımıyla Toplumsal Cinsiyet Atölyesi düzenlendi Yetişkin Programı AÇEV işbirliğiyle yürütülen Okuma Yazma ve İleri Okuma Yazma Programları kapsamında, 2011 yılında iki dönem eğitim verilmiştir ve 32 kadın eğitimlerimize katılmıştır. 2011 Kasım ayı içinde, kadınlara okuma yazma programının yanı sıra bilgisayar eğitimini de kapsayan bilgisayarlı okuma yazma eğitimine geçiş yapıldı. Pembe Ev, AÇEV’in bu çalışmasını uygulayan ilk pilot noktalardan biri. Belli bir süredir çalışmalarını farklı bir mekanda sürdüren 12 kadının katıldığı bir resim atölyesi, Kasım 2011’de çalışmalarını Pembe Ev’de yürütmeye başladılar.

MERKEZİ

İĞNE DELİĞİ GENÇLİK
İğne Deliği 2011 yılında farklı gençleri bir araya getirmek için gençlerin ortak alanı olan kültür ve sanat çalışmalarını artırdı. Pazar kahvaltı organizasyonlarıyla gençlerin birlikte olduğu, tartıştığı ve ürettiği bir alan olarak gençlerle bir yılı daha geride bıraktı. Kültür ve Sanat Çalışmaları Kültür ve sanat çalışmalarında; gençlerin hem eğlendiği hem de öğrendiği atölyeler, kurslar, etkinlikler ve film gösterimleri düzenlendi. Samsun’da Devlet Opera ve Balesi’nin Güldestan, Don Kişot, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Bir Tenör Aranıyor, La Boheme ve Seslerle Anadolu gösterimlerine 124 genç katılım sağladı. 439 genç, fotoğraf, break dans, latin dansları, şiir, müzik, Fransızca ve İngilizce atölyelerinde kendilerini geliştirerek kendilerini anlatabilecekleri farklı araçlar geliştirdiler. Şiir atölyesi de dönem sonunda “ Gözde Duvar” şiir dinletisi düzenledi. Halk Eğitim ile ortaklaşa halk oyunları, resim, ebru, çocuklara resim, kadınlara iğne oyası ve nakış kursları 300 yetişkin, 24 çocuk ve 470 gencin katılımı ile gerçekleştirildi. Sene sonunda iğne oyası, nakış ve ebru çalışmaları sergisi, Atakum’da düzenlenen Halk Oyunları Şenliğinde gösterimler gerçekleştirildi. 25-27 Şubat “İf² Film Festivali”nde; dini ve sosyal muhafazakârlıklar, terör, kadın hakları ve sosyal eşitlik gibi konuların kişisel hikâyelerle kesiştiği filmler gençlerle buluşturuldu. 230 genç film

gösterimlerine katıldı. Erasmus öğrenciler için gerçekleştirilen “Kültür Gecesi”nde 60 Erasmus öğrencisine Türkiye kültürü tanıtıldı. Alternatif Gençlik Haftası kapsamında, “Kitap Okuyoruz Eylemi” gerçekleştirildi. 22 genç, “Hayatın Gençlik Halleri” fotoğraf ve “Bir Maruzatım Var” video atölyelerinde gençler, kendi yaşantılarını fotoğraf ve video araçlarını kullanarak anlattı. Bilgilendirme Çalışmaları Bilgilendirme çalışmalarıyla; gençlerin ihtiyaç duyduğu konularda gençlerin bilgiye erişiminin sağlanması hedeflendi. 35 genç ile “Ayrımcılık ve Önyargılarla Mücadele” atölyeleri gerçekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde stant çalışmaları düzenlenerek gençlik merkezi tanıtımı ve Eurodesk bilgilendirilmesi yapıldı. Gençlik Merkeziyle tanışan gençler için Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı tanıtmak üzere toplantılar yapıldı. 40 gence birebir psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. 118 genç ile Anahtar Eğitimleri, 15 gençle Üreme ve Cinsel Sağlık Eğitimleri gerçekleştirildi. Samsun Piri Reis Ticaret Meslek Lisesi’nde 20 gençle Gençlere Sağlık eğitimi gerçekleştirildi. “Dance4life” etkinliği ile 15-18 yaş arasındaki 34 gence AIDS hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrımcılık ve eşcinsel hakları üzerine Homofobi Karşıtı Buluşma gerçekleştirildi. Gençler için Avrupa Fırsatları bilgilendirme toplantılarına 75 genç katıldı. Mekan Tahsisi Mekan tahsisiyle gençlere alan yaratılarak yapmak istedikleri çalışmaları hayata geçirmeleri sağlandı.

50

51

Gençlere masa tenisi ve bilgisayar kullanımı sağlandı. Masa tenisi turnuvaları gerçekleştirildi. Habitat İçin Gençlik Derneği’nin yürüttüğü “Teknoloji ve Girişimcilik Eğitimi”ne mekan sağlandı. OMÜ Kariyer Kulübü ve OMÜ Gönüllü Eğitimciler Kulübü (Samsun TOG Örgütlenmesi) toplantıları gerçekleştirildi. Samsun Call Center çalışanlarına halk oyunları çalışması için alan sağlandı. Atatürkçü Düşünce Kulübü ile liseye giden gençlere yönelik “Lise Destek Faaliyetleri” gerçekleştirildi. Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Ulusal ve Uluslararası çalışmalarda; Gençlik merkezindeki gençlerin ulusal ve uluslararası hareketliliği hedeflendi. Amerikan Büyükelçiliğinin gençlik merkezini ziyareti sonrasında 7 genç Trabzon’da “Hiphop Çalıştayı”na katıldı. 7 kişiden oluşan GençBank proje ekibi ile, pilot çalışma olarak Atakum’da Gençbank projesi gerçekleştirildi. Proje süresince sokak hayvanları, tiyatro, spor, müzik alanında 5 farklı proje hayata geçirildi. İğne Deliği Gençlik Merkezi Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) programında akreditasyonunu tamamlayarak 1 gönüllüye ev sahipliği yaptı. Gaziantep’te 6-9 Mayıs GapGenç Festival’de 13 genç, STK Fuarı, sokak gösterileri ve organizasyonda gönüllülük yaptı. 11 genç, ulusal etkinlik ve eğitimlere İğne Deliği’ni temsilen katıldı. 30 genç ile Tekkeköy’de ilk doğa kampı gerçekleştirildi. 29 genç ile Pembe Ev Gençlik Merkezi ile Toplumsal Cinsiyet Yaz Projesi gerçekleştirildi. Proje sonrasında kısa film, tiyatro ve fotoğraf çalışması sergilendi. “Sport for You(th) projesi” / İtalya, “Human Library&Diversity”/ Romanya eğitim kursu ve Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) eğitimi ile toplam 8 genç uluslararası etkin-

liklere katıldı. Yerel Organizasyonlar Yerelde düzenlenen gençlik organizasyonları düzenleyerek ve düzenlenen organizasyonlara katılım sağlanarak gençlikle ilgili çalışan kurumlar arası iletişimin arttırılması ve gençlerin yerele karşı duyarlılıklarının arttırılması hedeflendi. Her pazar kahvaltı organizasyonu yapıldı. Kahvaltılarda projeler, etkinlikler ve kurumlar tanıtılarak gençlerin bilgiye erişimi hedeflendi. Lise ziyaretleri ile gençlik merkezi liseli gençlere tanıtıldı. Yerelde gerçekleştirilen Engelli Entegrasyonu, Şiddetsiz Konferansları, Dünya Engelliler Günü Çayı ve Tüketiciyi Bilinçlendirme Toplantısına katılım sağlandı. Ramazan ayında gençlerin aileleri ile birlikte iftar yemeği organizasyonu yapıldı. 8.yıl kutlamasında Samsunun Gemisinde 141 genç gençlik merkeziyle tanıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda düzenlenen Bölgesel Gençlik Çalıştayı’nın organizasyona 10 genç katıldı. Valilik kapsamında düzenlenen “İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu” ve “İl Şiddet Yürütme Kurulu”nda TOG’u temsilen katılım sağlandı. Yerelde gençlerle ilgili yapılacak düzenlemeler konuşuldu. Samsun’daki Atakum Eğitim ve Çalışma Grubu, Canik Eğitim, Kültür ve Spor Çalışma Grubunda gençlik merkezi temsil edildi. Samsun TOG ile birlikte “Düvecik’in Düğümleri TOG atak” projesiyle Canik Düvecik İlköğretim Okulu’na atak gerçekleştirildi. Van depremine yardım kampanyaları kapsamında açılan çadırda 15 genç bir hafta boyunca gönüllük yaptı.
*Atakum Belediyesi’ne destekleri için teşekkürler…

ÇALIŞMALARI
Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. Tüm AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olan Eurodesk, Türkiye’de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirildi. Eurodesk hizmetleri şunları içerebilir:
- Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle), - Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri, - Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması, - Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri, - Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, - Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması, - Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.

EURODESK

bilgilendirmesi hedefinde olan gençlik merkezleri gençlerin uluslararası hareketliliğini sağlamak, gençlerin bilgiye erişimi kolaylaştırmak adına “Gençler İçin Avrupa Fırsatları” konulu bilgi günleri düzenledi. Eurodesk’in liseli gençlere aktarılması ile ilgili lise ziyaretleri gerçekleştirildi. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın diğer illerinde olan gönüllülerine çeşitli plat-formlarda Eurodesk çalışmaları aktarıldı ve yerellerde ki temas noktaları hakkında bilgi verildi. TOG Gençlik Konseyleri’nde ve e-posta gruplarında yaklaşık 500 gence Eurodesk çalışmaları aktarıldı. Samsun’da 75 genç, “Gençler için Avrupa Fırsatları” bilgilendirme toplantılarına katıldı. 60 genç yüz yüze bilgi hizmeti aldı. İstanbul’da ise 40 genç “Gençler için Avrupa Fırsatları” bilgilendirme toplantılarına katıldı. 35 genç yüzyüze bilgi hizmeti aldı.

Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, TC. AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısında İstanbul Pembe Ev Gençlik Merkezi 2009’da, Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi de 2010 yılında Eurodesk Temas noktası olarak seçilmiştir. Gençlik merkezlerinde Eurodesk hizmetleri ile gençlere Avrupa fırsatları ile ilgili detaylı bilgi alma imkanı sağlanmıştır. Gençlik

52

53

A DRESE BÜYÜTEÇ

Adrese Büyüteç Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi ortaklığı ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve National Endowment for Democracy’nin finansal desteği ile uygulandı. Proje kapsamında Adana, Aksaray, Ankara, Edirne, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Samsun ve Trabzon illerinde oluşturulan yerel izleme grupları bulundukları illerde gençlere sunulan, sunulması gereken hizmetlerin mevcudiyetini, ulaşılabilirliğini, kalitesini ve verimliliğini tespit etmeye yönelik bir sivil izleme çalışması yaptılar. Proje kapsamında 2010 ve 2011 yıllarında izleme grupları tarafından, “Belediye Gençlik Merkezleri”, üniversitelerin “Avrupa Birliği Dış İlişkileri Ofisleri”, üniversitelerin “Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları (SKS)”, “Belediye Kent Konseyi Gençlik Meclisleri”, “Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtları” 16 ilde toplamda 167 kez izlendi. İzlemelerin sonucunda toplamda 345 alana dair bilgi edinildi. Elde edilen gözlemler “Fiziki Koşullar”, “Hizmet Kalitesi”, “Denetlenebilirlik ve Katılım”, “Toplumsal Cinsiyet”, “Barınma Hakkı”, “Sağlık Hakkı”, “Hizmet Kalitesi” başlıkları kapsamında değerlendirildi. İzlemeler 16 ilden toplamda 255 genç arkadaşımız tarafından yapıldı. Elde ettiğimiz verilerin toplamı kümülatif olarak 1000 sayfa oldu. İzleme etkinliği sonucunda ortaya çıkan verilerin analizi ve yorumlanmasıyla oluşturulan “Rapor” ile izleme yürüten genç gönüllüler tarafından Ankara’da lobi faaliyeti gerçekleştirildi ve bulgular karar alıcılar ile paylaşıldı. Projenin bir belgeseli, bir final raporu ve izleme yönteminin açıklandığı bir “Proje Rehberi” oluşturuldu. Projenin tüm yayınları İngilizce olarak da yayınlandı.

KAMPANYASI

GEÇ DEĞİL GENÇ
2006 yılında gençlerin karar alma mekanizmalarında yer almasını sağlamak amacıyla uygulanan “Seçilmek İstiyorum” kampanyası ile Anayasa değişikliği sağlandı ve ülkemizde seçilme yaşı 30’dan 25’e indirildi. Ancak bu değişiklik yasal mevzuat gereği 2007 seçimlerinde uygulanamadı. 2011 yılı 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde bu düzenlemeye dikkat çekmek, gençlerin seçilme hakkını hatırlatmak ve takipçisi olmak amacıyla Habitat için Gençlik Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından ulusal bir kampanya yürütüldü. Kampanyanın amacı 12 Haziran 2011 tarihli Milletvekili Genel Seçimlerinde, siyasi partilerin 25-30 yaş arası gençleri milletvekili olarak seçilebilecek yerlerden aday göstermeleri yönünde teşvik etmek oldu. Aynı zamanda gençlerin milletvekili aday adayı ve adaylık süreçlerinin kolaylaştırılması talep edildi.

55

K ATILIMIN GENÇ HALİ ÜNİVERSİTEDE İFADE
Toplum Gönüllüleri Vakfı evsahipliğinde, Gençlik Çalışmaları Birimi’nin desteğiyle ve Yasa-Der’in ortaklığında gençlik kuruluşlarının yasama süreçlerine katılımını geliştirmek amacıyla uygulanan proje; British Council ve The Black Sea Trust for Regional Cooperation’ın mali desteğiyle hayata geçmektedir. Proje, gençlik alanında fazla yaygın olmayan yasama süreçlerine katılım pratiğini artırmayı hedefliyor. Bu amaçla, gençlerin ve gençlik örgütlerinin yasama süreçlerine dâhil olma konusundaki araç ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişimlerinin artırılması planlanıyor. 2011 yılında proje kapsamında 40 gencin katılımcı olacağı eğitim programının içeriği geliştirildi ve proje sonunda yayınlanacak ve yasama süreçlerine katılım mekanizmalarının anlatılacağı çizgi romanın hazırlığı yürütüldü. Üniversitelerde İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü başlıklı araştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ortaklığında ve desteğinde yürütülmektedir. Araştırmanın amacı, bugüne kadar ağırlıklı olarak hak mücadeleleri alanıyla ilgili konular temelinde kamuoyunun ve karar alıcıların gündemine gelen ifade ve örgütlenme özgürlükleri konularının üniversite yaşamı içindeki yeriyle ilişkisini kurmak ve mevcut durumla ilgili bir tespit yapmaktır. Araştırmanın niteliksel kısmı Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Demet Lüküslü tarafından farklı üniversitelerdeki farklı gençlik gruplarıyla yapılan odak grup çalışmalarıyla desteklenmiştir. Niceliksel kısmı ise GFK Türkiye desteği ile internet üzerinden Toplum Gönüllüsü gençlerle yapılan bir anket temelinde oluşturulmaktadır.

VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMASI

SİVİL ANAYASA SÜRECİ

2011 yılında Türkiye gündeminde yer alan sivil anayasa oluşturma sürecine dâhil olabilmek için yıl boyunca çalışmalar yürütüldü. Anayasa içerisinde gençlerin hayatını doğrudan etkileyen maddeler tarandı ve bu maddelere yönelik politika ve içerik değişiklikleri hazırlandı.

56

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 2009-2011 yılları için Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Komitesi’ne üye olarak seçildi. Gençlik alanında eşgüdümlü yönetim ilkesini temel alan Avrupa Konseyi’nin ilgili komitesinde farklı alanlardan 30 farklı gençlik sivil toplum kuruluşu üye olarak bulunuyor. TOG Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Komitesi’nde yer alarak gençlik politikalarını etkilemede aktif rol alıyor. 67 genç uluslararası eğitim ve gençlik değişim projelerinde katılımcı oldu. Toplum Gönüllüsü gençler Danimarka, Fransa, Gürcistan, İspanya, İtalya, Polonya ve Portekiz’de gerçekleşen uluslararası eğitimlere ABD, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan ve Yunanistan’da da uluslararası gençlik değişim projelerine katıldı. İsim

Toplum Gönüllüleri Vakfı’na 5 genç Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya, Makedonya’dan Avrupa Gönüllü Hizmeti programı kapsamında gönüllü olarak gelirken, 9 genç de ABD, Almanya ve Litvanya’dan gelerek Uluslararası İlişkiler Departmanı’nda staj gerçekleştirdiler. Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplum Gönüllüsü gençlerin gönderen kuruluşu olarak gençlerin Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmasını sağlamaya devam etti. 2011 yılında 15 genç Almanya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Lüksemburg, Polonya ve Slovenya’da bulunan sivil toplum kuruluşlarına Avrupa Gönüllü Hizmeti için gitti.

2011 Uluslararası Gönüllü Hizmet Giden (Uzun Dönem AGH)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 9

2011 Uluslararası Gönüllü Hizmet Gelen
Almanya Almanya Almanya Makedonya ABD ABD Polonya Ülke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Katharina-Maria Dorn Lena Hots Johannes Donner Agata Fortuna Nikica Bozhinovikj Nicole Shibley Maria Bieber Farina Kube Jana Eyssel

Program STAJ STAJ STAJ AGH STAJ STAJ STAJ STAJ AGH AGH AGH AGH STAJ STAJ

14 15

İsim Kasım Doğan Mehmet Gündüzalp Gülşah Köksal Aslı Kahraman Pelin Candemir Murat Karakuş Gökdağ Göktepe Gafur Bektaş Oğuzhan Gürsoy Tuğçe Ercem Sedat Utku Güçoğlu Cemile Fansa Yunus Koncuk Deniz Malkoç Berfin Azdal

Ülke İsveç Avusturya Polonya İrlanda Portekiz Slovenya Lüksemburg Lüksemburg Çek Cumhuriyeti Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Polonya

Nerede KEKS Inter Nationellt Jugendzentrum Perg Eco-Initiative Association Irland YMCA YEU MC Podlaga – Zavod ŠTIP Club Uelzechtdall Club Uelzechtdall Středisko volného času Ivančice Volkshochschule Reckenberg-Ems Volkshochschule Reckenberg-Ems Volkshochschule Reckenberg-Ems Volkshochschule Reckenberg-Ems Volkshochschule Reckenberg-Ems Polish Association for Persons with Mental Disability, Gdansk Branch

ULUSLARARASI
PROJELER
Young Turkey / Young America (“Young Turkey/Young America: A New Relationship For A New Age An Exchange Program for Emerging Grassroots Leaders in Turkey and the U.S.) Chicago’dan Heartland International’la Ekim 2009’dan beri Türkiye’den de Uçan Süpürge ortaklığıyla yürütülen “From the Ground Up: Building Civil Society Organizations to Succeed An Exchange Program for Emerging Grassroots Leaders in Turkey and the U.S.” projesinin devamı niteliğindeki değişim projesi kapsamında

Lucia Arthur Paratley

Theresa Langshaum Tania Paradiso Lenka Sreinova

Almanya Almanya Almanya Almanya Litvanya İtalya

Türkiye’den sivil toplum alanında 7 çalışanla Chicago’dan 8 çalışan seçilmiş, eşleştirilmiştir. Değişim projesinin amacı her iki ülkede sivil toplum alanında çalışanların ortak projeler hayata geçirmesidir. Bu kapsamda değişimin ilk ayağı 4-17 Nisan tarihleri arasında Chicago-Washington’da gerçekleştirilirken, ikinci değişim ayağı da 24 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi.

Karolina Žalėnaitė

Çek Cumhuriyeti

58

59

BİLDİRGE: “DEĞİŞEN AVRUPA’DA GENÇLERİN GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN DEĞERİ” İstanbul, 27 Kasım 2011 Bizler, 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı çerçevesinde Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Youth for Exchange and Understanding International tarafından düzenlenen “DEĞİŞEN AVRUPA’DA GENÇLERİN GÖNÜLLÜLÜĞÜ” başlıklı uluslararası seminerin katılımcıları olarak, gençlerin gönüllülüğünün önemi hakkında, çalışmalarını gençlere adayan paydaşlara hitaben bir bildirge hazırladık. Önsöz: Gençlerin gönüllülüğü, içinde hem bireysel hem de karmaşık sosyopolitik yapıları barındıran toplumun ihtiyaçlarını ele alarak, değişen Avrupa içinde alternatif hareket tarzları ve gelişmeler sunan öncül bir rol modelidir. Gençlerin gönüllülüğü, ortak değerleri paylaşan bireyler arasında bir aidiyet duygusu inşa ederek ve tüm engelleri aşarak, eylemin mümkün olduğunu kanıtlamaktadır. Gençlerin gönüllülüğü toplumun tüm düzeylerinde eşit fırsatlar yaratarak ve sunarak insanların ihtiyaçlarının görünürlüğünü ve farkındalığı arttırır. Olumlu sosyal etkiler yaratarak refah ortamının oluşmasına katkıda bulunur.

“Gez-Gör-Keşfet – Deutchland / Stadt-Land Plus Türkiye” Mercator Vakfı tarafından desteklenen “Gez-GörKeşfet” projesi için Almanya’dan Politik Fabrik’le TOG ortaklık kurmuştur. Proje kapsamında 15 genç Türkiye’den Almanya’ya giderken (Temmuz) yine 15 genç de Almanya’dan Türkiye’ye gelmiştir. (Ağustos-Eylül). Gençler Türkiye’nin ve Almanya’nın çeşitli şehirlerine yolculuk yaparken bir yandan kendilerine verilen görevleri yerine getirmiş bir yandan da çevrimiçi – online – bir platformda yaşadıklarını, tecrübelerini yazmışlardır. Projenin web sitesi için bkz.: http://www.stadtlandplus.eu “Democracy Wheel” 17-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Ermenistan’dan Future is Yours Sivil Toplum kuruluşuyla ortak düzenlenen “Democracy Wheel” çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’den ve Ermenistan’dan gençler bir araya geldiler. Uluslararası Çalışma Grubu 2011 yılı itibariyle Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın uluslararası alandaki faaliyetlerini gençler arasında yaygınlaştırmak adına yine Toplum Gönüllüsü Gençlerden oluşturulan bir çalışma grubu yaratıldı. Çalışma grubu uluslararası görünürlük, uluslararası işbirlikleri ve uluslararası ağlar konusunda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. OPEN – Organized Partnership by European Volunteer Networking Proje Ulusal Ajans tarafından desteklenen bir

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı’dır. Projenin ilk ayağı 28-31 Mart 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdi. Proje kapsamında Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’dan 14 kişi İstanbul’a geldi. Projenin diğer ayakları için gençler proje ortaklarının bulunduğu şehirlere (Tubingen (18-23 Temmuz 2011), Prag (17-22 Ekim 2011) gittiler. Projenin amacı proje ortakları arasında “gönüllülük” tecrübelerinin paylaşılarak bu konuda bir öğrenmeye yol açmaktır. Değişen Avrupa’da Gençlerin Gönüllülüğü (Youth Volunteering in a Changing Europe) Proje bir uluslararası toplantıdır. Bu toplantıya 21 ülkeden genç katılmıştır. Toplantı 24-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Proje ortakları için TOG’un da üyesi olduğu uluslararası gençlik ağı “Youth for Exchange and Understanding – YEU International” – (bkz. : http://www.yeuinternational.org/ ) destek oldu. Ayrıca toplantı sonucunda gençler tarafından yazılan “Gençlerin Gönüllülüğü” Bildirgesi Avrupa Konseyi ve Avrupa Gençlik Forumu düzeyinde tüm paydaşlarla paylaşıldı. Toplantı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca sağlanan AB hibesiyle gerçekleştirdi. Ayrıca toplantıya AB tarafından finanse edilen TACSO-Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi de destek oldu. www.tog.org.tr/gonulluluk_bildirgesi_200 adresinden toplantının kitapçığına ulaşabilirsiniz.

Bildirge: Bizler, gençlik kuruluşlarının, daha fazla çeşitlilik barındıran genç gruplara ulaşarak gönüllülüğe ilgi duyan tüm gençler için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Kuruluşlar, gönüllülerin sayısı ile mevcut olan kurumsal kaynaklar arasındaki dengeyi koruyarak sürdürülebilir bir çerçeve sunmalıdır. Ayrıca, bir öğrenme ortamında sunacakları destek ve mentorluk sayesinde gönüllüleri ve üyeleri motive etmesi gereken de yine gençlik kuruluşlarıdır. Gönüllülere, gönüllülük sürecinin ayrıntılı bir açıklamasını da içerecek şekilde, kişisel gelişimin ölçülebilmesi için bir katılım sertifikası verilmesi büyük önem taşımaktadır. Gençlik kuruluşlarını formel eğitimle formel olmayan eğitimi birleştiren programlar geliştirme konusunda çalışmaya kuvvetle teşvik ediyoruz. Bu yolla, insan kaynaklarının gelişimini desteklemek üzere eğitmenler, kolaylaştırıcılar, eğiticiler ve öğretmenler gibi gençlik çalışanlarının yetkinlikleri, sonuçlar ve süreç iyileştirilmiş olacaktır. Tüm Avrupa ülkelerinde, formel olmayan eğitimin tanınması için ortak bir çerçeve oluşturulması ve bu eğitim biçiminin gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine bir katkı olarak görülmesi için ortak eylem çağrısı yapıyoruz. Avrupalı, ulusal ve yerel makamlar ve gençler için çalışan kurumlar ve gençlik kuruluşları, gençlerin gönüllülüğünün sosyal ve ekonomik değerinin yaygınlaştırılmasında etkin bir şekilde işbirliği yapmalıdır. Bu yolla, söz konusu kuruluşlar için destek yapıları geliştirmek ve ek gönüllülük fırsatları yaratmak mümkün olacaktır. Uluslararası kurumlar, özellikle de hükümetler, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşımını desteklemek için formel olmayan eğitimle çalışmak suretiyle formel eğitim kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında ortaklığı desteklemeli ve teşvik etmelidir. Gençlik kuruluşları, gençlerin gönüllülük yoluyla geliştirdiği yetkinliklerin tanınması için farklı araçlar kullanmalıdır. Gönüllülüğün yasal statüsünün Avrupa’daki tüm ülkelerde oluşturulması, gönüllülük faaliyetleri için bir yasal çerçeve sağlama yönünde atılması gereken bir adım olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle, hükümetleri, destekleyici vergi sistemleri geliştirmeye, gönüllü çalışmaların önündeki yasal engelleri kaldırmaya, gençlerin hareketliliğini kolaylaştırmaya ve vize ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim sağlamaya çağırıyoruz. Değişen Avrupa’da, gençlik kuruluşları Avrupalı makamlar ve hükümetler tarafından desteklenmelidir ve gençleri güçlendirmek ve gönüllülük fırsatları sağlamak üzere bu kuruluşlara idari hibeler ve proje hibeleri biçiminde sürdürülebilir finansman sağlanmalıdır.

60

61

Destek Kampanyası

Gençlere Değer Bireysel
Gençlere alternatif bir yakın sosyal çevre sağlayan ve gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyen, yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla, gençlerin okul ortamları dışında kendilerini ifade etmelerini sağlayan ve kendi yaşam pratiklerini kazanmalarına imkân veren Toplum Gönülleri Vakfı’nın “Gençlere Değer” Bireysel Destek Kampanyası 2011 yılında da devam etti. Bu kampanya kapsamında bireysel bağışçılar yılda 280 TL ile bir gencin hayatında fark yaratıp, onun kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek, sorunların çözümüne yönelik inisiyatif alan, aktif bir yurttaş olarak gelişimine destek oldular. 2011 yılında “Gençlere Değer” Bireysel Destek Kampanyası kapsamında toplam 989 genç desteklendi.

TOG Doğum Günü Partisi

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 29 Aralık 2011’de, Garanti Bankası desteği ile 10. yıla giriş doğum gününü, gençler, tüm destekçileri ve paydaşları ile birlikte Ghetto’da kutladı. TOG’un yaşgününe birçok sanatçı da gönüllü olarak destek verdi. 9-10’luk Parti’de sağlanan 9.690 TL’lik gelirle 2012 yılında bir Yaşayan Kütüphane gerçekleştirilecek.

Sivil Toplum Şeffaflık Ödülü

İşbirliği

Coface Sigorta – TOG
Coface Sigorta 5. yaşını, Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına perde açarak kutladı. Coface Türkiye çalışanlarının rol aldığı “The Düello” isimli müzikal absürt komedi; 21, 22 ve 23 Aralık 2011 tarihlerinde FMV Işık Okulları Nişantaşı yerleşkesinde sahnelendi.

Türkiye’nin Stratejik Vizyonuna katkı sağlamak amacında olan sorumlu şirketlerin uluslararası arenada örnek olacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk çözümlerini göstermek amacıyla, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) tarafından düzenlenen “KSS Çözümleri Pazaryeri” etkinliğinde ilk defa bir sivil toplum kuruluşuna da ödül verdi. CSR Europe, TKSSD Türkiye, UNDP ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle yapılan ödül töreninde Toplum Gönüllüleri Vakfı, 2011 Yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Sivil Toplum Şeffaflık Ödülü’nü almaya hak kazandı.

63

Toplum Gönüllüleri - Adım
Profesyonel olarak çeşitli şirket ve kurumlarda çalışan, düzenli olarak yürüyüş, koşu, bisiklet gibi dayanıklık artırıcı atremanlar yapan, Türkiye içinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen maraton, yarı maraton, triatlon yarışmalarına katılan amatör sporculardan oluşan Adım Adım Oluşumu bu sene de Runtalya, Likya, Avrasya maratonları, Kıtalararası Boğaziçi yüzme yarışları ve Kilimanjaro tırmanışlarıyla Toplum Gönüllüleri’ne destek verdi. Runtalya, Likya ve Kıtalararası Avrasya Maratonu Adım Adım gönüllüleri, Mart ayında Antalya’da gerçekleşen Runtalya Maratonu’nda, 9-17 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleşen Likya Yolu Ultra Maratonu’nda ve Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşen Kıtalararası Avrasya Maratonu’nda Gençlere Değer Bireysel Destek Kampanyasına katkıda bulunmak için koştular. Gönüllüler, Runtalya, Likya ve Kıtalararası Avrasya Maratonunu “yardımseverlik koşusu” fırsatı olarak değerlendirip, bu kapsamda tanıdıkları kişi ve kurumları TOG Gençlere Değer Kampanyası’na destek olmaya davet ettiler ve toplanan 174.212 TL ile 622 genci kampanya kapsamında desteklediler. Gençler için 5895 Metrelik Bir Serüven Yurt dışında yaşayan 9 Adım Adım Gönüllüsü’nün oluşturduğu Hakuna Matata ekibi, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Gençlere Değer” kampanyasını desteklemek için Afrika’nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro’ya 28 Ağustos 2011 tarihinde başlayan bir tırmanış gerçekleştirdi. Hakuna Matata üyeleri TOG’a topladıkları 35.504 TL ile toplam 126 genci kampanya kapsamında desteklediler.

Adım Oluşumu İşbirliği

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)

Uzun yıllardır genç müzisyenlerle çalışmalarını sürdüren Şef Cem Mansur, 2011 yılında çalışmalarına Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında yeniden yapılanan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ile devam etti. Geleceğin başarılı sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2011 yılında Sabancı Vakfı’nın desteği ve Akbank’ın öncü sponsorluğunda müzikle yolculuğuna başladı. Türkiye’nin önde gelen konservatuarlarından başvuran 400 genç müzisyen arasından sınavla seçilen 95 gençten oluşan orkestra, kamp döneminin ardından İstanbul, Bursa, Köln, Münih, Viyana, Linz ve Essen’de toplam 7 konser gerçekleştirdi ve bu konserleri 7 bini aşkın kişi izledi. Sabancı Üniversitesindeki kamp döneminde gerçekleşen “Demokrasi Laboratuarı” etkinliğinde; Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile bir araya gelen Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın akran eğitmenleri, Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyet, Yurttaşlık ve Demokrasi, Birlikte Yaşam temalarında atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda vaka çalışması, rol oyunu, simülasyon, grup çalışması gibi metotlar kullanılarak gençlerin konuşulmak istenen konuları deneyimleyip üzerine düşünmeleri, üzerine düşündükleri konuları birbirleriyle konuşup tartışmaları ve birbirlerinden öğrenmeleri amaçlandı.

64

Okulum, Geleceğim… Eğitimim, Şansım…

TOG Concept

Park Bravo Group, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Okulum Geleceğim” projesine destek için tasarladığı Yusufçuk T-shirtleri ve çantaları ile okumaya devam etmeyi isteyen çocuklara şans dağıttı. Türkiye genelinde 50 Park Bravo ve Nine West mağazasında satışa sunulan T-shirtlerden ve çantalardan elde edilen 53.171 TL gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Okulum Geleceğim” projesine bağışlanarak çocuklarımızın eğitim şanslarına destek olundu.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Mudo Concept, Trump Towers ve Maison Française dergisi işbirliğiyle bir araya gelen ünlü isimler, bir sosyal sorumluluk projesi olan “TOG Concept”e destek vermek amacıyla dekore ettikleri evlerin kapısını ziyaretçilere açtılar. TOG Concept projesi kapsamında; sanat, cemiyet ve basın dünyasından 12 ünlü isim Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın çalışmalarını desteklemek, tanıtmak ve kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Türkiye’nin önde gelen 12 mimarının ve 12 ünlü ismin zevkine ve seçimlerine uygun olarak dekore ettiği dairelerle destek verdiği TOG Concept projesi; sokakta çalışan çocukların, sosyal aktiviteler aracılığıyla kendi potansiyellerini keşfetmelerini, özgüven kazanmalarını ve bu sayede toplumsal yaşama katılmalarına yardım eden “Sokak Lambası” projesine kaynak olarak geri döndü. 24 Kasım 2011-7 Aralık 2011 tarihleri arasında ziyarete açık olan TOG Concept etkinliği 6172 kişi tarafından ziyaret edildi ve kapı girişlerinden 65.150TL destek sağladı. Etkinlik giriş ücretlerinden elde edilen gelir tutarı kadar Mudo Concept tarafından yapılan katkıyla Sokak Lambası projesi; sokakta çalışan çocukların sosyal hayatlarına ışık tutmaya devam etti.

TOG Bazar

Toplum Gönüllüsü gençler tarafından Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen sosyal sorumluluk projelerine destek olmak amacıyla çok özel markalar bu yıl beşincisi gerçekleştirilen TOG BAZAR’da yerlerini aldı. 24 Mayıs 2011 tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen TOG BAZAR’a markalar birbirinden özel tasarımlarıyla katıldı. 99 katılımcı firmaya ev sahipliği yapan TOG BAZAR’ı 1700’ünün üzerinde ziyaretçi gezdi ve TOG projelerine aktarılmak üzere 329.000 TL gelir elde edildi. TOG BAZAR’dan elde edilen gelir Toplum Gönüllüsü gençlerin eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kadınların güçlendirilmesi gibi pek çok farklı alanda uygulamakta oldukları sosyal sorumluluk projelerine aktarıldı.

66

TOG – Ay Yapım İşbirliği

Toplum Gönüllüleri Vakfı, genç kadınları toplumsal hayatın her alanında sorumluluk alabilecek, özgüveni yüksek, liderlik vasıfları güçlenmiş bireyler haline getirmek için toplumsal cinsiyet eşitliği teması üzerine proje üreterek, toplumsal sorunlara çözüm üretebilen genç kadınların oluşumuna katkı sağlamak amacıyla, Ay Yapım’ın beğenilen dizisi “Fatmagül’ün Suçu Ne” oyuncu ve yönetim kadrosu ile birlikte bu toplumsal soruna dikkat çekmek üzere bir yemekli buluşma gerçekleştirdi. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizi ekibinin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin simalarından katıldığı yemekli buluşma 31 Mart 2011 Perşembe günü Kan-

dilli Adile Sultan Sarayı’nda düzenlendi. Yaklaşık 350 davetlinin katıldığı bu anlamlı buluşmadan, ‘Kadının İnsan Hakları Eğitici Eğitimi’ ve ‘Eksik Etek Gençlik Yaz Kampı’ projelerine aktarılmak üzere toplam 175.000TL kaynak yaratıldı.

Crystal ile Gönülden
Sohbetler
Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Yapı Kredi Crystal Kart tarafından gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ve tüm geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı’na aktarılan Crystal ile Gönülden Sohbetler, 2011 yılında da önemli konuklara ev sahipliği yaptı.

Crystal ile Gönülden Sohbetler’in Konuları, Konukları ve Ev Sahibi Mekanları
Konuk
Ressam Günseli Kato

Konu

Avukat Kezban Hatemi Sanat Tarihçisi Dr. Deniz Esemenli

Hayat Ağacı

Kadın Erkek Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık Osmanlı’da Harem Afiyetle Diyet

Sabancı Müzesi The Seed Venedik Sarayı

Mekan

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak Lüks Marka Danışmanı ve Elle Dergisi Mücevher Yazarı Özlem Güsar Ali Canip Olgunlu Film Gösterimi

Bayraktar Holding Yönetim Binası İzzetabad Kasrı Hollanda Sarayı The House Hotel Bosphorus Ummi Sinan Dergahı

Mücevher Efsaneleri Mevlana, Şems ve Yunus Labirent - Yönetmen: Tolga Örnek

İstinye Park AFM Sinemaları

68

TOG Staj

TOG Staj Çalışma Grubu, Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı sektörlerde iş deneyimi kazanmalarına ve gelecekteki akademik ve sosyal yaşantılarına destek olmak amacındadır. Gençlerin eğitimden iş gücü piyasasına geçişte yaşadıkları sıkıntıların ve adaptasyon zorluğunun çözülmesine katkı sağlamak için Türkiye’nin önde gelen ve sektörlerinde söz sahibi olan kurum ve kuruluşların stajyer talepleri ile gençlerin staj taleplerini bir platformda toplayarak en uygun dengeleme ve değerlendirmeyi yapıyor. 2010-2011 döneminde TOG Staj destekçisi 50 farklı kurum ve kuruluşta staj imkanı sağlandı. TOG Staj Çalışma Grubu ve kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde 60 Toplum Gönüllüsü bu kurum ve kuruluşlarda stajyer olmaya hak kazandı.

Toplum Gönüllüsü gençlerin gelişim ihtiyaçlarını cevaplamaya çalışmak, gelecek ile ilgili görüşlerinin şekillendirilmesine yardımcı olmak, gençlere destek ve dostluk vermek hedeflenir. Kendilerini projeye adamış yetişkin gönüllülere “rehber”, onlarla bir araya gelen gençlerimize de “rehbi” diyoruz. 2010-2011 döneminde TOG Rehberlik İstanbul’da 68 rehber ve 115 rehbiyle çalışmalarını sürdürdü.

TOG Burs

2011 burs başvuru döneminde TOG Bursları’na toplam 8.369 başvuru yapılmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki Burs Komitesi tarafından gerçekleştirilen mülakatlara toplam 180 aday davet edilmiş ve mülakatlar sonucunda 60’ı Gençlik Bursu, 30’u Öğretmen Çocuğu Bursu olmak üzere 90 yeni öğrenciye burs olanağı sağlanmıştır. 2011 yılı sonu itibariyle toplam 515 öğrenci burs olanağından yararlanmaktadır. TOG Gençlik Bursu: Toplum Gönüllüleri Gençlik Bursları’na lisans veya ön lisans öğrencisi tüm gençler başvurabilir. Başvuru yapan adaylar arasinda gönüllülük, sosyal başarı, akademik başarı ve ihiyaç kriterlerine göre bir sıralama yapılır ve yeni bursiyerler belirlenir. 2011 yılı sonu itibariyle TOG Gençlik Bursu’ndan faydalanan toplam 370 öğrenci bulunmaktadır. TOG Öğretmen Çocuğu Bursu: Toplum Gönüllüleri Öğretmen Çocuğu Bursları’na annesi veya babası öğretmen olan lisans veya ön lisans öğrencisi tüm gençler başvurabilir. Başvuru yapan adaylar arasında gönüllülük, sosyal başarı, akademik başarı ve ihtiyaç kriterlerine göre bir sıralama yapılır ve yeni bursiyerler belirlenir. 2011 yılı sonu itibariyle TOG Öğretmen Çocuğu Bursu’ndan faydalanan toplam 145 öğrenci bulunmaktadır. Daha fazla başvuruya olumlu cevap verilebilmesi, burs fonu destekçilerinin sağlamakta oldukları

desteğin arttırılması doğrultusunda mümkün olacaktır. Burs fonu destekçilerimiz, aşağıdaki fonlara bağışta bulunabilirler: Okyanus Burs Fonu: Bağışçının bir defalık en az 20.000 USD ödemede bulunması sonucu oluşan Şartlı Burs Fonları’dır. Bağışın yıllık faiz geliri ile her yıl bir üniversite öğrencisine burs olanağı sağlanmaktadır. Bağışçılar, Okyanus Burs Fonları’na bağışçının ismini veya arzu ettikleri ve anısını yaşatmak istedikleri bir kişinin ismini verebilirler. 2011 yılı sonu itibariyle toplam 27 adet Okyanus Burs Fonu bulunmaktadır. Deniz Burs Fonu: Bağışçının dört yıl süreyle yıllık 2.000 TL tutarından az olmamak üzere toplam en az 8.000 TL ödemesi sonucu oluşan Burs Fonları’dır. Ödemeler yıllık, iki yıllık veya dört yıllık olarak yapılabilir. 2011 yılı sonu itibariyle toplam 56 adet Deniz Burs Fonu bulunmaktadır. Damla Burs Fonu: Fon havuzuna katkıda bulunmak amacıyla bağışçı tarafından belirlenen miktarlarda düzenli veya bir defalık ödeme yapılması sonucu oluşan Burs Fonları’dır. Burs havuzunda bulunan miktar 2.000 TL’ye ulaştığında bir öğrenciye burs olanağı sağlanır. Damla Burs Fonları’na şirket çalışanları olarak aylık periyotlarda veya bir kereye mahsus olmak üzere toplu bağışlar da yapılmaktadır.

Gençlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını arttıran ve gençlerin enerjisini sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal faydaya dönüştüren Toplum Gönüllüleri, TOG bursları aracılığıyla üniversite öğrencisi gençlerin eğitimine destek olmaktadır. 2003 yılından beri sürdürülen TOG burs programları, sosyal sorumluluk projeleri üreten gençlerin eğitimlerine katkı sunmaya devam etmektedir. Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan burs alan öğrenciler haftada en az 4 saat, ayda en az 16 saat veya yılda toplam 16 gün Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalarda bulunur. Ayrıca bursiyerlerimizden her yıl dönem arası ve sonunda akademik durumlarını gösteren not çizelgeleri talep edilir. Bursiyerlerimiz, eğitimine başarıyla devam ettiği ve gönüllülük faaliyetlerine katıldığı sürece, lisans veya ön lisans öğrenimi boyunca TOG Bursunu almaya devam eder.

TOG Rehberlik

TOG Rehberlik, yetişkinlerle gençleri bir araya getirerek dostluk kurmalarını amaçlayan hem genç kuşağın kişisel gelişimine destek olmayı, hem de yetişkin kuşağın ‘genç’ kalmasını amaçlayan bir ‘mentorluk’ projesidir. TOG Rehberlik ile yetişkin gönüllüler ile genç gönüllüler arasında uzunca süreli bir ilişki kurarak

70

71

ANA SPONSOR Garanti Bankası SEKTÖREL ANA SPONSOR Petrol Ofisi EĞİTİM SPONSORU Mudo PROJE ORTAKLARI Adım Adım Oluşumu: Gençlere Değer Bireysel Destek Kampanyası Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu: Adrese Büyüteç Projesi Ay Yapım: Kadının İnsan Hakları Eğitici Eğitimi / Eksik Etek Gençlik Yaz Kampı Bayer: Bayer Genç Bilim Elçileri Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu: Güneş Kuşağı Projesi Black Sea Trust: Katılımın Genç Hali British Council: Katılımın Genç Hali Coface Sigorta: Gençlere Değer Bireysel Destek Kampanyası Charles Steward Mott Foundation: GençBank Projesi ERG: Gençlik İstihdamı Yuvarlak Masa Toplantıları Eurosia Partnership Foundation: GençBank Projesi Future is Yours: Democracy Wheel GFK: Üniversitelerde İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Araştırması Hayata Artı Vakfı: Tortum Çağlasın Doğa Canlansın Projesi Heartland International: Young Turkey/Young America: A New Relationship For A New Age An Exchange Program for Emerging Grassroots Leaders in Turkey abd the U.S. İsveç Başkonsolosluğu: Demokrasi ve Haklarımız Eğitimleri / Yaşayan Kütüphane Maison Française: TOG Concept Projesi Mavi Jeans: TOG Atak Projeleri Mudo Concept: TOG Concept Projesi NED: Adrese Büyüteç Projesi OKEY: Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi Olof Palme International Center: Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitimleri Park Bravo: Okulum Geleceğim Projesi Pfizer: Sağlık Okuryazarlığı Akran Eğitimleri Projesi Politik Fabrik / Stiftung Mercator: Gez-Gör-Keşfet – Deutchland / Stadt-Land Plus Türkiye T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı: Avrupa Gönüllü Hizmeti, Değişen Avrupa’da Gençlerin Gönüllülüğü, OPEN TACSO: Değişen Avrupa’da Gençlerin Gönüllülüğü” projesinin Doğu Avrupa Ülkelerinden 7 Gençlik Sivil Toplum kuruluşundan gelen katılımcıları The World Bank: Gençlik İstihdamı Yuvarlak Masa Toplantıları Trump Towers: TOG Concept Projesi UNFPA: Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi Vehbi Koç Vakfı: Gençlik İstihdamı Yuvarlak Masa Toplantıları World Community Grid: Türkiye Partneri Yapı Kredi Crystal: Gönülden Sohbetler KURUMSAL SPONSORLAR Altyazı Atakum Belediyesi Doruk Net Emecmua Lido Mazars – Denge Microsoft MTM Medya Takip Merkezi SecretCV Vodasoft WBR İstanbul Webdenal Yurtiçi Kargo ÜRÜN İŞBİRLİKLERİ Garanti Emeklilik

KAMPANYA DESTEKÇILERI AB Danışmanlık & Yatırım Hizmetleri Balnak Nakliyat Derviş Mürrüvet Vakfı Garanti Filo Yönetimi Garanti Leasing Garanti Portföy İnteks İpragaz KVK Teknolojileri Ürünleri Master Deniz Acenteliği Mudo MV Holding Nurteks Halı Roma Plastik Strateji Menkul Değerler Taner Triko Teknogon Topkapı Akaryakıt VDF Tüketici Finansman Yeniçağ Danışmanlık

TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI (TUGFO) Destekçi ve Sponsorları Sabancı Vakfı Katkılarıyla Ana Sponsor: Akbank Yardımcı Sponsorlar: Turkcell, Hedef Alliance, Boyner Holding, Eczacıbaşı, Ege Kimya, Bell Holding, Korab International, Organik Kimya Destekleyen Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, AB Bakanlığı, Borusan Kültür Sanat, TÜSİAD Bursa Konseri Etkinlik Sponsoru: Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Konseri Etkinlik Sponsoru: Bursa Kültür A.Ş. Görsel İletişim Sponsoru: Jura Infia Dijital İletişim Sponsoru: Kuark Dijital Yönetim ve Organizasyon Sponsoru: Klavis Danışmanlık Grubu T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Federal Almanya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

73

NAKDİ BAĞIŞÇILAR
Ab Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri A.Ş. AB Eğitim ve Gençlik Prog. Mer.Başk. Açelya Öztürk Adana Güç Vakfı Aslı Alev Aslı Arıkoğlu Aslı Başar Aslı Duruman Aslı Ergelen Aslı Güneş Aslı Soyak Aslı Günay Aslı Hatemi Aslıhan Sabancı

Birgül Sadak Ayşe Kocacıklıoğlu Ayşe Körbeyli Ayşe Münevver Pişmiş Ayşe Ramazanoğulları Ayşe Tanrıverdi Ayşe Taşkın Ayşe Tolga / Aisha Ayşe Ürkmez Ayşecan Sipahi Ayşegül Arayıcı Ayşegül Artam Aysegül Topal Aysel Doğan Aysel Üst Ayşen-Ahmet Malaz Ayşenur Özcan Ayşin Hasboya Aysun Koyuncu Aytaç Gürün Ayten Kolunsağ Azer Yeşilyurt Özden B-B Tekstil Sanayi ve Dış Tic. A.Ş. Baget Turizm Ltd. Şti. Bahar Alataş Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Ceren Çatmaz Ceren Gülan Ceren Kali

Derya Tektunalı

Bizden-Mualla Emine Tarımer Boğaçhan Açıkalın Bolu Dağı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. Bolu Kalite Yem San. A.Ş.

Design Zone by Özlem Tuna Devrim Çörtük Devrim Selimoğlu Entez Menkul Didem Köylü Didem Kurdoğlu Didem Özkes Didem-Tansel Özenbay

Eksen Holding A.Ş.

Eksmar Tekstil San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Beceren Ambalaj

Becikoğlu Uluslararası Nakliyat Tur. ve Tic. Ltd. Şti. Begüm Bezmen Begüm Salihoğlu Belkıs Karagülle

Cerrahgil Denizcilik Nak. ve Tic. A.Ş. Çetintaş Giyim Ceyda Sadıkoğlu Ceyda Saraçoğlu Ceylan Duran Üçgün Cha-Çiğdem Akın Tekstil Tasarım

El Hediyelik Eşya Ethel Kampeas Ela Akduman Elçin Aykaç

Adana Ticaret Odası Adem Can Şehmen Adnan-Yasemin Akdemir Ados İnşaat Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti. Ahmet Aykaç Ahmet Berkman Ahu Alemdar Aızy Sayı

Boyner Bireysel Ürünler Satış ve Paz. A.Ş. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

Eli Elvaşvili’s Gayrimenkul Elif Akarlılar Elif Demirkol Elif Dürüst Elif Ergür Elif Özsüt Elif Uz

Behzat Yıldırımer Bell Holding A.Ş.

Boytaş Mobiya Bellona

Assocıanzıone Culturale Strauss Asuman Köprülü Asuman Tokgöz

Benetton Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bengü Karaca Beril Miskavi Berna Çebi Berent-Tove Akdemir Berna Alara Eren Berna Ceylan

British Council Embassy Office Btb Dekorasyon ve Dış Ticaret Buket Dinçerler Bülent Gülen Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Burçak Sayılgan Burcu Akyüz

Çiğdem Mehirnaz Erkekoğlu Çiğdem-Cenk Akın Çimen Aka Citibank A.Ş.

Dilan Tur Turizm Seyahat ve Tic. Ltd. Şti. Dilek Aksu Dilek Arkan

Dilek Emirsoy Dilek Türker Diyde Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Doğan Tv Holding A.Ş. Dört Mevsim Mobilya Dekorasyon Tic. Ltd. Şti. Doysan Tarım Ürünleri -Filiz Bulutcu Dtv Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. Dündar Kumbasar Ebru Erdoğmuş Ebru Keçeli Ece Özden

Elif Sokol Balkuv Elif-Erol Yurtsever

Akbank T.A.Ş.

Akova Tekstil Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Alara Eren Alev Çağtay Alev Komili Ali Eser

Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.

Çizgi Mimarlık Ltd. Şti. CkoTekstil Tur Clifford Chance

Ataylar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Atifet Boz Atilla Yavaşal Atiye Fikriğ Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

Bülent-Ayşe Sağman

Elite Uluslararası Kuyumculuk Mücevherat İth. İhr. Ltd. Şti. Elizabet-Onur Yetkin Elmas Şahin Elvan Çolat

Coca Cola Meş. Paz. A.Ş. Consulate Generale of Sweden İstanbul Crossing Borders Cs Mott Foundation Checking Acct

Alev Göçmez Alexandre Home Ali Yücel

Berna Tokar

Berna-Muharrem Kayhan Berrin Bahar Okçu Berrin Can Berrin Yoleri Beste Yurttaş Betin Gormezano Beyhan Yıldırım Beymen Mağazacılık A.Ş. Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş. Beytur Turizm Hizmetleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Burcu Burcuoğlu Ekmekçioğlu Burcu Hanif

Elvana Elhan Gülçur Elvin Halaçoğlu Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Emel Sancı Emin Kalkan Emine Erdem Emine Nazlı Garcıa Pastor Emine Özilhan Emine-Arda Gedik Emre Günay

Avusturya Liseliler Vakfı Ay Sanat Prodüksiyon Yapım A.Ş.

Altea France

Ay Marka Mağazacılık A.Ş.

Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. Amoutzia Aıkaterini Ams Tasarım San. Tic. Ltd. Şti. Anıl Sarıtaş

Anıt Pazarlama ve Ticaret

Anzac Hotelcilik Turizm ve Tic. Ltd. Şti.

Ar-sucan İzolasyon İnş. veTur. Tic. ltd.şti. Arda Kamil Bafra Ark Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Armağanlar Deri Tekstil Ürün ve Mücevherat İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Arzu Kavuk Asım Kibar

Aşkın Recai Balkan

Ay Tek İnş. San. ve Tic. A.Ş. Balnak Nakliyat Lojistik Hiz. Tic. A.Ş. Aycan Ece Yörenç Bandırma Ticaret Borsası Aycan Işıklar Banu Akçal Ayçin Ekşi Banu Başol Ayda Elgız Banu İnan Ayfer Çilmi Banu İpeker Ayfer Ölçer Banu Kızılay Ayfer Sengir Banu Korkut Ayla Topak Banu Uras Aylin Erkohen Banu Yardım Aylin Gürsoy Banu-Atilla Başol Aylin Uyar Barbaros Çıtmacı Aylin-Güney Özbay Başak Balaban Ayşe Elif Lokum Başoğlu Kablo ve Ayşe Ender Mermerci Profil San. Tic. A.Ş. Ayşe Esra Yörük Batya Kebudi Ayşe İçinsel Bayer Aktien Gesellschaft Ayşe İdil Gazioğlu

Bze Tekstil Konfeksiyon İth. Cüneyt Eşat Oliver Gürbüz İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Cüneyt İlker Şimşekalp Caf Bank Limited D. Handan Peşkircioğlu Çağla Bostancı Danyal Hergünsel Can Ahmet Dardanel Yapı Denetim Can Atilla Ltd. Şti. Can Beceren De Olde Vechte Can-Oya-İdil-Ebru Günay Can-Senem Gürün Canan Alimdar Canan Tigrel Defne Kılınç Deha Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Demet Egeli Demet Gündoğdu Demet Hanif Demet Ozaner Deniz Berdan Deniz Erden Deniz İlkin Deniz Say

Dünya Göz Optik-Lens Ebru Kayabaşı Ebru Ürkmez Ece Serter

Eczacıbaşı Holding A.Ş. Eda Emiroğlu Eda Kosif Eda Levi

Emine-Erkan Kamışlı En-Ka Plastik Endam Özer Enmos End.Otom.Elekt. ve imalat San. Tic. Ltd. Şti. Enver Çakmak Er Anadolu Petrol Ürünleri Otomotiv Ltd. Şti. Eren Ocakverdi Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Paz. ve Tic. Ltd. Şti. Ersinya-Yusuf Bahar Es-Eks Makina San. İhr. İth. Tic. A.Ş.

Biberoğlu Tekstil İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. Bihter Neziroğlu Bikem Güvelioğlu Bingül Göçmen

Caritas İzmir Şubesi

Carıtas Achıdıecezjı Gdanskıej Celal Akata Cem Duna

Eda Malas

Edip-Leyla Çizmeci Edwina Özyeğin Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Bilgi Üniversitesi Bio Market Organik Kozmetik Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. Bire Bir Reklamcılık Tic. Ltd. Şti. Birgül Ak Birgül Güleşci

Cavidan Dilara Emikoğlu

Cemre Birand Cenan Duna Çenedağ Ticaret

Deniz Müsteceplioğlu Deniz Sevgür

Egesel Grup Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. Eğitişim Kariyer Enstitüsü İnsan Kaynakları

Centar Za Megukulturen Dijalog

Center Za Socıalno Delo

Derviş Mürüvvet Çeliktaş Eğitim Vakfı Derya Sel Bozkurt

Ekin Çarmıklı-Pamukçu Çiçekçilik Hed. Eşya ve Org. İşleri

74

75

Eser Başaran Eser Çokyaşar Esin Ayral Eser-Mazlum Göknel Esin Büyükhanlı Esin Olcay Esin Terzioğlu Esra Armağan Esra Arsan Esra Balkır Esra Birol

Fevzi Özkan Fezal Has

Feza Sadıkoğlu Fidan Turkent Figen Aytek Figen Balaoğlu Figen Yılmaz

Gilman Karadeniz Gizem Tatlıcı Gökçeada Meslek Yüksekokulu Gökhan Ülseven Gökhanlar Oto Ticaret Ltd. Şti.

Hayalgücü Eğitim Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hatice Ölçer

İrem Bonfil

İrem Ertunga

Levent Özbek Leyla Çizmeci Leyla Çomu

Meltem Canpolat

Meltem Tahrancı

Mudo Satış Mağazaları A.Ş.

İshak Alaton

Meltem-Mesude Gülkaynak Menekşe Gençoğlu Menekşe Uysal Meral Çalışıcı Meral Yazıcı Meri İzrail Meral Bekiroğlu Meral Ergelen Merdan Araz Merih Turan Merve Eren Meryem Akış

Haydan Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. Hayrullah Murat Aka Heartland International Hilal Cankurtaran Hozar Münevver Hülya Eltemur Hülya Kalyoncu Hülya Mutlu Hülya Paker

Isıl Sarraf-Tuba Peksayar İstanbul Pide Itır Aykut

Leyla Dekorasyon Leyla Güven Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Müge Bujiteri Kozmetik Tekstil Ltd. Şti. Müge Ekincioğlu Müge Okumuş

Figen Köroğlu Filiz Bulutçu Filiz Okumuş Filiz Somal

Gönülden Sohbetler Coface

Görsel Deri Ayakkabı Tekstil Kauçuk İnş. Tur. San ve Dış Tic A.Ş. Gözde Nakış San. Tic. Ltd. Şti.

Hedef Alliance Holding A.Ş.

İzel Levi Coşkun İzgi Kıran İznik Gençlik Meclisi İzzet-Can-Kaan Jaklin Behar Jale Kulin Jak Karako ve Eşi Jale Hatipoğlu Johnson&Johnson Corp Jour Du Nil Jülide Sert Jülide Atam K.V.K. Teknoloji Ürünleri ve Tic. A.Ş. Kaddafi Bozkurt Karin Somer Kadem Oya Kozlu Katja Eldek

Lin Mobilya Teks. Aksesuar Gıda Danış. Mümessillik Lope Jewellery Lucia Şanho Lori Sinanoğlu Lüset Taviloğlu

Muhterem-Mehmet İhsan Yalmaç Mukaddes Yamaç Murat Eczanesi Murat Vargı Münire Sema Çetinkaya

Esra Ceyhan Esra Hancı

Esra Gürakan Esra Oktay Esra Şahin Esra Yazıcı

Filofibra Pazarlama A.Ş. Finansbank A.Ş. Finar Enformasyon Derecelendirme ve Danışmanlık Hiz. A.Ş.

Grup-Po Deri Paz. Dış. Tic. Ltd. Şti. Gülay Sakarca Gülçin Ataman Güler Esmergil Güler Sabancı Gülhiz Vardar Gülnaz Kançal Gülperi Eren Gülşen Eren

Mustafa Murad Doğan Feriha Uyar KML Mustafa Taviloğlu Mustafa Tevfik Oğuz Mutlu-Rıza Çebi Muzaffer Cura N Design Naci Can Müzeyyen Selgur

Esra Öztürk Esra Yakupoğlu Esra Yöndem

Folk Giyim San. İmalat ve Tic. Ltd. Şti. Fortis Bank A.Ş. Funda Özkan Funda Varlık Füsun Ar

Güldem Kurttepeli

Hülya Tektaş Hülya Vardar Hülya Yılmaz

M-A Tekstil Paz. Mak. Müm. Ltd. Şti. M. Sema Çetinkaya M.V Holding A.Ş. Mahir Tevrüz

Mesplas Plastik San. ve Tic. A.Ş. Mesude Ferahlı Mesude Özbek

Mesude Erdemli Mesude Gürkaynak Mesude Turanlı

Mustafa Yılmaz Kar

Hülya-Turgut Eltemur Hurşit Güneş Hüsamettin Onanç Hüsnü Özyeğin İbrahim Betil İçim Delemen İçten Akalın IBM Türk Ltd. Şti.

Maide Öngör-Engin Akın Master Denizcilik Acentası A.Ş. Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Maya Güseren

Eşref Mehmet Cerrahoğlu Ester Ruso Ethel Baler

Füsun Akdemir Füsun Kosif

Gülşen Denizhan Gülşen Marangoz Gülün Koştürk Güngör Can Günsel Ülkü

Met İnş. Kristal San. Tahh. ve Tic. Ltd. Şti. Metin Bonfil Mevzun Çiftçi

Naciye Soyer

Nadejda Koçak

Eurasia Partnership Found Euro Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Füsun Tarhan

Füsun Üstün

Gülşen Yavuzkal

European Commission Eva-Henry Macoro Evren Güldoğan Evren Uluçay

Gabler-Saliter Bankes Geschaeft Gamze Bil Gamze Çamoğlu Gamze Weber Garanti Bankası A.Ş.

İclal Tiryaki Görgün İdil Aysen Ernek

Katrin Usluer

Kemal Arslan

MBA Dış Ticaret Pazarlama Ltd. Şti.

Kemal Eskenazi Kerem Tokcan Kerim Paker

Medcap Şirketi Fidan Turkent Medyaevi İletişim Danışmanlık Mehlika Atay Mehmet Ali Balta

Eyübe Oya Sezer Faize Gündoğdu Fatma Serter Fatoş Yavuz

Gürol Taş Turizm Kırtasiye İnş. Taah. Ltd. Şti. Güzin Pamukçu Hakan Ateş Hale Barut Hacı Ömer Sabancı Vakfı Hakan Çarmıklı Haluk Nail Maga Handan İmrat Hande Bitlis Hande Torun

İdil-Murat Gazioğlu İlgim Tokyürek

İfakat Meltem Köksal İlknur Özdemir

Kişver Uçkunkaya Koç Holding A.Ş. Kristian Heldt Korab International SA Kuenstler Sekretariat Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Laila Fast Food Lale Çakmur Lale Çarkacı

F. Necla Güllüoğlu Faruk-Esin Ayral Fatoş Cambaz Felekşan Emel Onar Ferda Paksoy Ferhunde Verdi Feride Cankat Feride Çelik

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Gaye Alacalar Gaye Gürün Gaye Güllüoğlu Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş. Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Tic. A.Ş.

İnci Anadolum Açıköğretim Kursları İnci Orhon İnci Şentürk İnci Uğun

Mehmet Ali Yavuz Mehmet Artun Mehmet Betil

Mehmet Alp Naci Sığın Mehmet Bahadır Teke Mehmet Dermancıoğlu Mehmet Hanif Mehmet Ural Mehmet Nurettin Pekarun Melahat Kolukısa

İnsaf Altunbüken İnteks Sanayi İnş Tic. A.Ş. İpek Denizer İpek Halolal

MG Ev Tekstil Hediyelik Najda Nurikoğlu Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. Nalan Cesur Mihriban Paker Nalan Evyap Arın Miksel Tekstil Ltd. Şti. Nar Doğal Ürünler Milka Karaağaçlı-Kısmet Turizm Tic. ve San. A.Ş. Tasarım Naz Nierde Mina Üstün Nazan Tanıt Mine Aykut Nazım Mutlu Gür Mine İslam Necla Güllüoğlu Mine Örsçelik Necmiye Melikoğlu Mine Şişmanoğlu Neotek Kimya Mine Vargı San. ve Tic. A.Ş. Mira Tekstil San. Neşe Öngün ve Dış Tic. A.Ş. Nesibe Zeynep Behler Misela İstanbul Giyim ve Aks. İmalat İhr. İth. ve Tic. Ltd. Şti. Mobility Saint Honore Sas Nesibe Zeynep Bilgin Nesli Nil Neslihan Bilgin

Nafiz Can Paker

Hanife Gönül Üçüncü Hasan Biçerli Hasibe Ustaoğlu Hatice Begüm Hatice Gönül

İpek Eyüboğlu İpek Kefeli

Lale-Vasıf Çakmur

Lanateks Tekstil Ticaret ve Paz. Ltd. Şti. Lepa Tekstil Yan Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Melahat Söğütlü

Ferit Faik Şahenk Ferma Beriker Feryal Gülman

Hasip-Mehire Çizmeci

Melda-Şükrü Bozluolçay Melis-Halil Yönet Melisa Eraydın

Mona Edip-Mehmet İhsan Yalmaç Motan A.Ş. Mozaik Desıgn ve Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti.

Neslihan Dörtbudak Neslihan Karaağaç Neslihan Köker Neslihan Özyurt

İpek Kızıltaş İpek Meray İpragaz A.Ş.

Giacomina Sostantina Selek

Lerzan Boyner Gülseren Odabaş Lerzan Kançal

Melissa Kaslowski

Nesrin Kuyumcuoğlu

76

77

Nesrin Sarıoğlu Nesrin Yılmaz Nesteren Gazioğlu Nevin Günay Nevşin Uğur Nezahat Uluçay Nicholas Selby Nihal Nurhan Yentürk Nihan Alyanak Nihan Ecemiş Nil Bölükbaşıoğlu Nil Kaman Nil Karamehmet Nilay Kolat Nilgün Güme-Avenant Luxury Linens Nilgün Keleş Nilgün Koç Nilgün Uysal Nili Gümüş Nilüfer Bakış Nilüfer Duna Niyazi Küçük Niyazi Tarımer Nojda Arıkoğlu Nüket Erenyol Nükhet Antebi Nükhet Özbek Nur Berkman Nur Emiroğlu Nur Ercan Nur Kızılırmak Nuray Artam Nuray Aslanoba Nurşen Kitapçı Nurteks Halı San. ve Tic. A.Ş. Ogeday Karahan Olof Palmes Int. Center Ömer Çetin Nuhoğlu Onko İlaç Oreko Değerli Taşlar San. ve Dış Tic. A.Ş. Organik Holding A.Ş. Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Örge Tulga Jewellery Desıgn Orhan Karal Osenmi Mücevherat Osman Çarmıklı Osman Çemberci Oya Etik Oya Kızılırmak Oya Noyan Oya Sebük

Rita Nahas

Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. Rüya Arutan

Semiha Türkay Semin Özçoban Semra Levent Semra Şimşek Sena Gülay

Silvia Kebudi Silvia Müderrisoğlu Simsaroğlu Ailesi Sinan Berkman Sinan-Esra Yetkin Sinem Arslan Sinem Naseh Siren Ertan Çarmıklı Siren Toksoy Şirin Deriner Şirin İris Şirin Yalçın Sıla Makaracı Sırma Başbuoğlu Sonel Sezer Soyak Holding A.Ş. Stadtkasse Koeln Step Halıcılık ve Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. Stowarzyszenıe Eko-Inıcjatywa Strateji Menkul Değerleme A.Ş. Şükran Göbeklioğlu Şükriye Bayraktar Şükriye Topaloğlu Süleyman Çataltepe Süleyman Yaşar Sam Sümer Erseler Susan-Moris Derofe Süveyda Sümer Suzan Bayazıt Suzan Malta Suzan-Cem Bayazıt Suzi Mazon Tahsin Çiloğlu Tammy Butros Taner Triko San. ve Tic. A.Ş. Tanita Tasarım Org. İnş. Taah. Ltd. Şti. Tansel Elektrik A.Ş. Tarkan Kulak Tarman Dış Tic. A.Ş.

Teknogon A.Ş. Tellioğlu Şirketler Grubu Teyhan Balkan

Ülkü Ersoy Ülkü Gönenli Ülkü Selgur

Yomi Kastro Youth Exchange u Assocıacao Juven Youth Volunteering Yücel Boru A.Ş. Yüksel Coşar Yusuf Yağcı Zafer Kozanoğlu Zavod Stıp ZB Digital Medya Yayıncılık womentist.net Zehra Doğan Zehra Eyüboğlu Zehra Ömür Bozoklar Zehra-Yakup Eyüboğlu Zekiye Gülhan Ergin Zelda Ovadya Zerrin Malaz Zerrin Tever Zeynep Balkan Zeynep Başaran Zeynep Berker Zeynep Bilgin Zeynep Engin Nişancı Zeynep Esmergil Zeynep Gezgin Zeynep Gül Selamoğlu Zeynep Kurmuş Hürbaş Zeynep Özçoban Zeynep Pınar Zeynep Selgur Zeynep Tarman Zeynep Tezcan Zeynep Üstünel Zeynep Yarsuvad Zeynep-Cengiz Babacan Zeynep-Haldun Üstünel Zeynep-Kerem Ertan Zeynep-Ömer Temelli Zeynep-Sami Baykal Ziya Yavuzeş Zülal Ulusan Zweckverbandskasse Vhs Reck

Rosella Karabacak Rüzgarlar Tekstil Gıda İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. S. İlhan Çalık Şaban Bülbül

Şengül Akhan

Seniye Güldem Temizkan Seniye-Didem Günergin Şenler A.Ş.

Özel Sergün Günısı İnş. Malz. Paz. Ltd. Şti. Özgün Ökmen Özgür Altın Özgür Aslan

Sabancı Üniversitesi

Saben Aksesuar Hediyelik Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. Safyem San. ve Tic. A.Ş. Sağlık Tekstil Gıda Yatırımı A.Ş. Salih Özen Salih Yıldız

Sennur Acar Turanlı-Funda Acar Sennur Hacıalioğlu Şennur Hacıalioğlu Sera İllel

Sennur Hamamcıoğlu Serap Özer Serap Ülgen Serap Yağız Seray Vural

TGL Transtaş Global Ümit Beygu Lojistik Ltd. Şti. Çalışanları Ümit Ersoy The German Marshall UNFPA Fund of The U.S Unıdea Fondazıone The World Bank Unıcredıto Theater und Varon Group Gayrimenkul Philharmonıe Essen Ltd. Şti. Lin Jewelry Topkapı Akaryakıt Verenigung Tot Komision Servisi A.Ş. Veysi Çınar Total Finans Vildan Akpolat Total Yönetim Danışmanlığı Vildan Öktem ve Turizm Ltd. Şti. Treehouse Çocuk Dünyası Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Tuba Öztiryaki Tuğba Güçbilmez Tuğba Jabban Tuğberk Arda TÜGİAD Tuğrul Demir ve Eşi Tuğsuz Emine Bilge Tülay Aksoy Tülay Özdemir Tülay Özmen Tülin Aytek Tülin Cinel Tülin Doğruer Tülin Kermen Tülin-Halit Gazioğlu Tülin-Mustafa Yılmaz Çebi Tümay Akoğlu Tuna Kurdoğlu Turgut Derman Turgut Eltemur Türk Kablo Mam. Tevzii GıdaT ic A.Ş. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Türkan Balkır Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ülkem Yalçın Vinçsan A.Ş. Vivi-Jacki İbrahimzade Vodafone Telekominikasyon A.Ş. Yalçın Selgur Yapı Kredi Bankası A.Ş. Yaprak Üner Yaşama Dair Vakfı Yaşar Sarıkaya Yasemin Bedir Yasemin İrdem Yasemin Şişmanoğlu Yavuz Altay Yavuz Sarıkaya Yelda Elmas Yelda Saner Yemmak Makina San. ve Tic. A.Ş. Yeniçağ Dan. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. Yeşim Bilici Yeşim Manav Yeşim Şeren Yeşim Serim Yeşim Yavuz Yeşim Yurdumakan Yetkin Sarsılmaz Yıldız Salman Yıldız Süer YKB Çalışanları Yolanda Ertunga

Özgür Çamlıbel Özlem Alkın Özlem Büyüközden Özlem Güsar Özlem Nogay Öznur Tuksal Park Maya Sitesi

San-Kar Mücevherat Kuyum. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti. Sara Benun Sca Müzik Vakfı

Serap-Hilmi Kayhan Serenk Dış Tic. Ltd. Şti. Serli Keçoğlu ve Ortakları Serpil Çamoğlu Serra Berkol Serra Soysal

Pasifik Grup İth. İhr. Ltd. Şti. Pearly Gabay Pembe Ev Resim Atölyesi Pemra Sadıkoğlu Peri Çankırı

Se-Ga Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. Seba Guceylioğlu Şebnem Kurt Sedef Betil Şebnem Çapa / Chez-Bo Sedat-Füsun Akdemir Sedef Feyzioğlu Şef Sarım San. Tic. Ltd. Şti. Şefika Kırçuval Şefika Pekin

Serra Kaslowski Servet Çolaklı ve Ailesi Servızıo Cıvıle Internazıonale Seval Gürses

Pervin Malcıoğlu Petrol Ofisi A.Ş. Pınar Söylemez Pınar Aydın Ulusan Pırıl Arıkonmaz Polıtıkfabrık e.v Polskıe Stow Na Rzec Osob Pondiçeri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ralf Arditti Rana Anıl

Sedef Karamehmet

Seval Türkoğlu Özdoğru Sevgi Toprak Tunga Sevgi Ulutaş Sevil Hansen Sevim Akın Sevim İnci

Şehnaz Günay Uzatan Jade Milan Butik Sekan Ceylan Selçuk Zülfikar Selim Şiper

Sevim-Mehmet Koyuncu Sevinç Cerit Sevinç Önen Sezen Malta Sibel Bozer Sibel Toksay

Rana Erkan Tabanca

Selin Güllüoğlu Selin Günay Selma Bilge Sema Basa

Ranteko Çevre Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Rebi Faro Refika Kaslowski Renee Saban Riket Kaspi

Sevinç-Emin Bengisu Shaina Takı-Şayna Kaynar

Selma Şaklıoğlu Sema Üstünel

Semanur Gürün

Sibel Toksöz

78

79

AYNİ BAĞIŞÇILAR
Adana Büyükşehir Otobüs İşletmeciliği Adana Cerrahi Tıp Merkezi Adana İl Milli Eğitim Müd. Adana Toplum Destekli Polis Memurları Adana Turizm ve Kültür Müd. Ahmet Şahin / Azmakhan Otel Ahmet Usta Akaslan Sağlık Hiz. Ve Kozmetik San. Tic.Ltd.Şti. Akçalı Dermolit Boya Akdeniz Belediyesi Akdeniz Ertan Boya Akgün Cafe Fast&Food Akın Boya Aksu Çiçekçilik Akyel Gıda Unlu Mamüller San.Tic.Ltd.Şti. Alanya Tantuni Alev Mobilya AL-OS İnşaat Alpkan Yapı Altan Türkay Altın Ticaret Anadolu Şifa Evi Ankara Büyükşehir Belediyesi Asil Yemekçilik Atakum Belediye Başk. Ataşlar Petrol A.Ş. Ateş Kimya Ay Düğme Aydın Boya Aydın Yayıncılık Ayhan Söylemez Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık Aş. Bahar Ticaret

Lider Unlu Mamülleri Duran Makine Ege Ünv. Sks Daire Başkanlığı Egemen Kırtasiye Elit Pastanesi Emek Ticaret Enginler Petrol ERC Boya Erdek Belediyesi Erdem Ticaret Erdil Taşel Erdurab Ticaret Erler Film A.Ş. Erol Yardım Erol Yıldız / Yıldız Tesisat Ertan Tuncelli / Sıkıldım Cafe Bar Etkili Eğitim Kurumları Evci Nalburiye ve Hırdavat San.Tic.Ltd.Şti. Eylül Mobilya Fetih Baharatları FGG Mak. Danış. Ve Bilişim Hiz.San. Dış.Tic.Ltd.Şti. Fırat Döner Fidanlar Alışveriş Merkezi Fil Kitap Fimad Denetim ve Serbest Muh.Mali Müş.A.Ş Final Dergisi Dershanesi Yalova Şubesi Foto Merak Foto Nehir Gençlik Kırtasiye GFK Araştırma Hizmetleri A.Ş. Giriş Kırtasiye Dijital Baskı Merkezi Global Çevre Teknolojileri Gökçen Ticaret Gözde Pastanesi Gül Tarım Güvenli Kırtasiye H.S.E.A İthalat ve İhracat Dış Tic.Şti. Hakan Oyuncak Hamdi Kanat Hayat Kırtasiye Haymana Belediye Başkanlığı Hazarlar Mermer Hut Boya Plastik Yapı Malzemeleri IBM Türk Ltd. Şti. İbrahim Betil İdeal Su İdris Talih İnce Kırtasiye İzmir Kent Konseyi Gençlik Merkezi Kaan Manav Kamil Kederci Kamil Koç Kanatlı Alışveriş Merkezi Karacasu Köyü Karakaya Ticaret Kardelen Çiçekçilik Karma İzolasyon Kaya’nın Yeri Yemek Fabrikası Kemal Aslan Kemeraltı Kırtasiyeleri Kent İzolasyon Kenter Sinemacılık ve Tiyatroculuk Aş. Keşli Ticaret Kırıkkale Pizza Pizza Kilikya Eczanesi Koç Hırdavat Koçak Boya Koneks Boya Koray Çiçekçilik Koru Pen Kuruca Köyü Lido Su ve Gıda San. Tic. A.Ş. Loreal Türkiye Kozmetik San. Ve Tic.Aş. Marmara Tarım Halil Çay Mavi Kitap MB Dekor Pencere Kapı Mebas İnşaat San. Tic.Ltd.Şti. Meltem Turkay Menderes Ayyıldız Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Mersin Valiliği Mert Tantuni Mesut Uzunlu Metro Turizm Mevlüt Peynirci Meyilhacılar Köyü Moda Çiçekçilik Murat Karadağ Murat Öztürk Murat Yaldır Mustafa Uçman Nadir Yadı Naka Petrol Nallıhan Belediye Başkanlığı

Nallıhan Kaymakamlığı Nemetler Gayrimenkul Neslihan Memikoğlu Nezir Ötegen Niyet Balon Oyuncak Oğuz Ticaret Orfin Cafe Orfoz Restaurant / Mesut Çakmak Oscar Kitap Kırtasiye Osmanoğlu Hırdavat Otantik Hediyelik Öğretmenler Turkuaz Çiçekçilik Öğütücü Ticaret Öyküler Teknesi Öz Ekinci İnşaat Malz. Öz Kazarlar Özdoğan Ticaret Özecemiş Ticaret Özel Adana Bilfen Okulları Penguen Yayın Dağıtım Pi Analitik Dershanesi Yalova Şubesi Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Salih Güven Salih Usta Tantuni Salt Beyoğlu

Sarısoy Ticaret Sarıyer Belediyesi Satex Spor Malz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. Se&fa Çiçekçilik Selçuk Ecza Deposu Tic. San. A.Ş. Semanur Gürün Senem Gürün Sevan Bıçakçı Sevilir Petrol Sevinç Pastanesi Sevinç Ticaret Step Otomotiv ve Kalıp San. Tic.Ltd.Şti. Sütte Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Şehriye Elverir Şeker Piliç Şeker Su Şenol Oyuncak Dünyası Tadım Patiseri Taner Triko San. ve Tic.Aş. Teknik Hırdavat Tempo Coşkunlar TMMOB-Adana Makine Müh. Odası TMMOB-Adana Ziraat Mühendisleri Odası

Truva Turizm Tuay İnşaat Tuba Kuruyemiş Tufan İnşaat Malzemeleri Ufuk Aksoy Uğur Baş Uğur Dergisi Dershanesi Yalova Şubesi Ulusoy Usluoğlu Cafe Joy Uzay Demir Uzunlar Ticaret Yalova Restaurant Yaprak Toprakçı Yasir Hırdavat Yazıcı Kardeşler Yeni Akkaya Kasabı Yeniçağ Danışmanlık Tur. Gıda San.Ltd.Şti. Yenidoğuş Çiçekçilik Yeşil Ticaret Yıldırım Yayınlar/ İlhan Çetinkaya Yılmaz Kırtasiye Yörsan Gıda ve Süt Ürünleri Paz.Tic.Ltd.Şti. Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. Zambak Kırtasiye Zorlu Gıda Ltd.Şti.

Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Bal Ticaret Balıkesir Uludağ Turizm Bandırma Belediyesi Banvit Bayram Ali Tepe / Tepe Petek Bener Çiçekçilik Beydili Köyü Bıtırakoğlu Birtek Ticaret Bulutlar Ticaret Bülent Yıldız Cafer Yıldırım Can Yemek Fabrikası Canan Uğur Cengiz Boya Çalışkan Seramik Boya Malz. Çaloğlu Kolonya Çanakkale Belediyesi Çayırhan Belediyesi Çemtaş Bahadır Çemberci Çukurova Kimya Demir Yapı Market Denge Boya Deniz Kültür Merkezi Desa Bilgisayar Designer Melike Polat Develi Belediye Başkanı Recep Özkan Doğa Araştırmaları Derneği Doğuş Boya ve Kimya San. Koll.Şti. Doruk İletişim ve Otomasyon San. Ve Tic. A.Ş. Dostlar Market Dönce Yoğurt DTK Inter İstanbul Sağ. Ürün. İth.Tic.Ltd.Şti. Duman Petrol

80

81

ADIM ADIM OLUŞUMU BAĞIŞÇILARI
A24 Tasarım Mimarlık Abdulgadir Uyar Abdülkerim Merdan Araz Abdullah Ataman Adapazarı Enka Anadolu Lisesi Adem Yarar Adil Gürkan Ceyhan Adli Bora Palas Adnan Kahveci Affan İrdel Afşar Akal Ahmet Ashaboğlu Ahmet Aykaç Ve Ailesi Ahmet Behçet Ahmet Berber Ahmet Çağatay Tunalı Ahmet Celal Sümer Ahmet Enis Özle Ahmet Erbil Payzın Ahmet Esen Ahmet Günizi Ahmet Kurtaran Ahmet Levent Yener Ahmet Müfit Erkarakaş Ahmet Ramazanoğlu Ahmet Saraçgil Ahmet Şefik Öngün Ahmet Suha Mermerci Ahmet Şükrü Kızılırmak Ahmet Tavukçu Ahmet Topaloğlu Ahmet Zehra Gülgün Esen Akın Öngör Aksoy Oyun Grubu Ala Aysal Şirin Ali Ahmet Kocabıyık Ali Akatlı Ali Berk Tunçer Ali Cenk Gökhan Ali Dindar Ali Gülçelik Ali Güngör Ali Hakan Eğilmez Ali Haydar Üstay Ali İlhan Ali Karakaş Ali Saim Saban Ali Tarık Tüten Ali Turgut Erna Ali Yalçın Turhan Ali Yiğit Ersu Aliye Serfiraz Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş Alp Kohen Alp Uysal Alpay Yurdakul Alper Kanca Alper Kızıltuğ Alper Uraz Altay Endüstriyel Yat.Tic.Aş Anthony Gallıa Arcora Gestıonsa Arife Müge Torgay Arnd-Mıchael Nohl Arto Mıhcıyan Arzu Ağca Arzu Turhan Arzu Uraz Aschem Petrokimya San.Aş. Asım Edip Karahasan Aslan Yaşar Gökbuget Aslı Akman Aslı Fatma Basgoz Aslı Hekımoglu Aslı Kürklü Aslı Ünlü Aslıhan Acımuz Asu Bodur Asude Kayaş Örs Asuman Öner Asya Orhon Atelye 5 Mimarlık Atila Artam Atilla Tuna Atılım Sig.Acen.Ltd.Şti Atlas Ayşe Boge Aydın Ersun Ayfer Yeniçağ Ayhan Açıl Ayhan Bayındır

GENÇLERE DEĞER BİREYSEL DESTEK KAMPANYASI VE
Ayhan Kutlu Aylin Cennet Güney Aylin Eralp Aylin Obalı Aynur Tuğsavul Aynur Bektaş Ayşe Bayoğlu Ayşe Danişmend Ayşe Deniz Lokmanoğlu Ayşe Ela Aydemir Ayşe Esin Köşker Ayşe Evyap Arın Ayşe Filiz Genç Ayşe Güveniş Ayşe Kavuşturucu Ayşe Melike Bitlis Ayşe Meltem Aran Ayşe Müge Erdem Ayşe Müjde Türedi Ayşe Muskara Ayşe Pınar Mass Ayşe Sabuncu Ayşe Sada Kural Ayşe Şerefoğlu Ayşe Zeynep Cor Ayşegül Betil Ayşem Erginoğlu Ayşen Engin Topay Aysen Zamanpur Aysın Cerag Özay Aysu Bodur Aytül Tülay Balcı Azra Yazıcıoğlu B. Gezgin Bahadır Atay Bahadır Onay Bahadır Tekkan Bahar Derviş Bahar Kalkavan Bahriye İlhan Banu Akyüz Özmeteler Banu Maga Banu Tatarı Barbaros Karakışla Barış Ciner Barış Melih Rua Başak Kiper Başak Soykan Başak Tuğsavul Begüm Karacı Behice Deniz Bekir Şenel Belgin Ünüvar Benek Atay Bengi Verdemir Berat Atay Berent Ozsan Beril Naciye Müderrisoğlu Berna Çağatay Berna Esin Durmuş Berna Mimaroğlu Berrin Draman Berrin Varlık Besim Hayat Han Betül Aslandoğan Betül Bayındır Betül Güngör Betül Öncü Betül Selcen Özer Betül Tanbay Tüten Beyaz Pazarlama Ve Müzayedecilik Beytullah Üsküdar Beyza Salman Bihter Neziroğlu Bike Köymen Bilge Burç Bilge Rızvani Bilge Zülfü Dicleli Bilgen Yıldırım Bingül Cerrahoğlu Birgül Gülerer Birgül Sadak Birgül Turan Birsen Dikmen Duenyas Bora Babaoğlu Bora Kalkandele Boyner Holding Aş. Buket Ergun Kocaili Bülent Deveci Bülent Eczacıbaşı Bülent Kürem Bülent Şengül

Bülent Uğurses Bulut Girgin Burak Çalkıvik Burak Öner Burçin Gülyurt Burcu Atar Burcu Bitlis Özkun Burcu Haylaz Burcu Kumru Burcu Oylan Burcu Pekiner Burhan Özdemir Burhan Ramazanoğlu Çağlar Bakır Çağlar Karakış Çağrı Aker Can Atilla Can Duna Can Malta Can Mirasoğlu Can Otoğlu Can Öztürk Canan Kadıoğlu Cansu Bodur Celalettin İlhan Cem Duna Cem Gelgin Cem Kocayaş Cem Kohen Cem Özkan Cem Pulathaneli Cemal Ahmet Boz Cemal Onaran Cemay Tekin Cemil Durmuş Cemil Mirasoğlu Cemile Kaya Cenap Bıyıklı Cenk Bayraktar Cenk Ersin Akman Cenk İkiz Cenk Kasım Tura Ceren Melis Abacıoğlu Ceylan Berk Çiğdem İçel Çiğdem Sabuncu Cin İbrahim Kapancı Çınar Cankut Claude Nahum Coşar Kulaksız Cuma Çakın Cumhuriye Demet İlhan

Danyal Hergünsel Defne Duna Defne Gencer Dekor Ahşap Ürünleri San.Aş. Demet Atay Demet Erbaş Demet Turhan Deniz Canlısoy Deniz Çaygöz Deniz Giray Deniz Gökçe Deniz Hacımirzaoğlu Deniz Öngören Deniz Oran Deniz Pınar Deniz Van Basselaere Deniz Vardar Depar Turizm San İnş ve Tarım Yatırım Derya Ergüç Derya Kılıçalp Derya Sel Bozkurt Devrim Berk Didem Alpay Dilek Elverdi Dilşah Mersin Horoz Doğan Filiz Doğan Ramazanoğulları Doğan Şirketler Grubu Doğuş Grubu İletisim Yayıncılık ve Tic. A.Ş. Doruk Yapı Duru Duygu Duygu Bardakçı Duygu Başaran Duygu Özlem Ebru Akduman Ebru Elliott Ebru Ilgaz Ebru Samiye Ünver Uçan Ebru Uluca Ece Algar Ece Başyiğit Ece Eren Eda Demirel Eda Emiroğlu Eda Sümer Efe Baysal Ekrem Ahmet Kadıoğlu Elçin Aykaç Eldar İskandarov

Eldem Kutlan Elif Akten Elif Akyüz Elif Gökçe Vahapoğlu Elif Kağıtçıbaşçı Elif Kara Elif Naz Güveniş Elif Tülay Kuş Elif Yaşam Talu Elıf Yurtsever Elvan Mirasoğlu Emel Güveniş Emel Vatansever Emin Fuat Keyman Emin Özgür Emine Esra Arson Emine Hayriye Neyzi Emine Oya Yüksel Emine Özlem Söz Emine Tufan Emine Zeynep Emre Derman Emre Ergün Emre Mergenci Ender Erkul Ender Yurdakul Enver Kağan Gürsel Ercan Kaplan Ercan Karabacak Ercan Öztürk Eren Gezgin Serin Ergüvenç Özcan Erhan Sulu Erhan Uslu Erol Altuntaş Erol Halil Alta Ersin Örtmen Ersoy Erdoğan Ertan Bozkırlı Esel Yıldız Çek Esin Altıntop Esma Tomris Ataman Esra Can Esra Esma Karaosmanoğlu Esra Hancı Esra Ramazanoğlu Esra Tursun Esra Yazıcı Esra Yüce Eşref Mehmet Cerrahoğlu

Ethem-Şehnaz Seçkin Euro Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş. Evren Özalpman Evren Sener Ünal Eylül Yarar Eyübe Oya Sezer Eyüp İlyasoğlu Fabeks Dış Tic.A.Ş. Fahriye Kübra Gürsel Faruk Eczacıbaşı Faruk Sabuncu Fatma Demet Göğüş Fatma İnci Okutan Fatma Lale Ergün Fatma Lale Maro Fatma Nil Yücad Fatma Nilgün Kas Fatma Nur Ger Fatma Ölçen Fatma Rezzan Ölçer Fatma Rona Özgü Fatoş Ahmet Bozer Fatoş Semiramis Yavuz Fehmi İnsan Tunalı Felekşan Emel Onar Ferat Tükez Ferda Konar Ferda Paksoy Ferda Seven Feride Gönül Morkoç Ferruh Gürtaş Feyyaz Berker Figen Yalın Fikret Özsan Fikret Saner Başaran Fikriye Benli Filiz Ağılönü Filiz Aktepe Filiz Güler Filiz Türel Fılız Bekık Fırat Uysal Fügen Nuriye Yalın Fulya Ademoğlu Funda Zaim Furkan-Merve Ünlü Furuzan Bilir Füsun Gençsu Füsun Kazancıoğlu G. Örnekol Gamze Gün

82

83

Gökay Karadut Gökben Utkun Gökçe Alacadağlı Gökçe Berkkan Gökçe Özel Gökçe Öztür Gökçe Vahapoğlu Gökhan Aral Gökhan Erün Gökhan Özsu Gökhan Yıldırımkaya Gonca Ergün Görkem Canverdi Gözde Işık Gözde Kabaklarlı Gözde Özelge Gözde Uysal Gözde Uzunoğlu Güçlü Poroy Gül Koç Gül Okutan Nils Gülay Dora Gülay Egemen Gülden Tüfekçi Gülfer Kuyucu Gülin Pazaroğlu Gülin Yücel Gülizar Aybastı Gülriz Kargül Gülşen Tiryaki Gültener Şonef Gülüm Aksu Gün Şahin Tıram Güngör Ercan Güngör-Füsun Kunter Güniz Sevinçli Günseli Gökalp Günyüz Elektrik San. Ve Tic. A .Ş. Gürcan Dolunay Gürgan Efser Gürhan Ertür Gürkan Turan Gürsoy Erdal Gutkun İçerikevi Güzel Günler Sağlık Hiz. Ltd. Şti. Güzide Meltem Kökten H.Avni Kefeli Hacer Sünnetçi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş

Hacı Ömer Sabancı Vakfı Hakan Arabacıoğlu Hakan Çelik Hakan Döşdemir Hakan Mamuk Hakan Zihnioğlu Hakkı Ali Murat Başkaya Hakkı Atasagun Hakkı Talu Hale Atmaca Hale Güven Hale Sözmen Hale Yamanoğlu Halet Aylin Babacan Halime Yolcu Haluk Arığ Haluk Babacan Haluk Coşkunkan Handan Atıcı Handan Dervişoğlu Hande Atmaca Hande Bitlis Hande Haluk Hasan İbrahim Kınay Hasan Yılmaz Hatice Berna Tokat Hey Tekstil San.Ve Tic.Aş. Hülya Altay Hülya Muammer Topaloğlu Hümeyra Eminoğlu Hurşit Güneş Hüsamettin Onanç Hüseyin Avni Kefeli Hüsniye Ardıç Gürsel Hüsnü Can Yoro Hüsnü Yılmaz İ.Oğuz Başoğlu İbrahim Aleattin Şimşek İbrahim Alpaslan Boneval İbrahim Betil İbrahim Deniz Coşkunsu İbrahim E.Temo İbrahim Kanca İbrahim Osman Koyunoğlu İbrahim Uzpeder İhsan Göçmen İlgin Lepkovski Ilgın Özal İlhami Mısırlıoğlu Ilhan Ermeydan İlter Baykam

İnci Elgin İntek Bilgisayar İpek Kotan İrge Öztuzcu Işıl Musluer Işıl Tokcan İsmail Doğacan İsmail Reha Uz İsmail Serdar Yetişener İsmet Kağan Gökbuget İstem D. Akalp İzak Sarfati İzel Levi Coşkun İzzet İncekara İzzet Talu Jak Sucaz Jale Onur Jill Frances Joan Crofoot Jülide Erdoğan Kaddafi Bozkurt Kadir Evciler Kadir Uyar Kadrıye Gunsel Ozsan Kağan Gürsel Kamil Affan İrdel Kamil Bozkurt Kamil Semin Özçoban Kamil Tayfun Demirel Kamuran İlhan Karamancı Holding A.Ş. Karınca Lojistik Aş. Karla De Andria Katibe İlhan Kayhan Molacı Kemal Pars Kutay Kerem Çalık Kerim Kara Kerim Kemah Kerim Kürkçü Kevın Polat Kıvanç Ersöz Kocayaş Mehmet Cem Kristian Heldt Kübilay Güler Kübra Poyraz Laily-Halim Neyzi Leman Türker Leman Zenginkinet Leon Menase Levent Dörtçelik Levent Gürel

Levent Kaptanoğlu Levent Nezihi Levent Turgay Levent Yücel Leyla Erson Lizet Moreno Louıse Frances Lütfi Aygüler M.Emin Bitlis M.Mehmet Aydın M.P.S.Metal Plastik San. Macit Çopur Mahbube Utku Coşar Mahinur Çaygöz Maroteknolojı Mary Ann İrene Clarke Mediha Kayacan Mehmet Akgün Mehmet Akif Ertürk Mehmet Akil İğmen Mehmet Ali Alpar Mehmet Ali Birand Mehmet Alparslan Mehmet Aydın Mehmet Bahadır Teke Mehmet Betil Mehmet Bulent Altıoklar Mehmet Cemal Mersinli Mehmet Ercan Karabacak Mehmet Ferudun Eray Mehmet Fuat Beyazıt Mehmet Gündüz Başaran Mehmet Kanca Mehmet Metin Ülkü Mehmet Müjdat Yücel Mehmet Murat Mehmet Murat Molay Mehmet Muzaffer Akpınar Mehmet Önder Kaplancık Mehmet Raşit Öz Mehmet Sadık Bektas Mehmet Salim Arslan Mehmet Sami Özdemir Mehmet Savaş Tuğsavul Mehmet Serdar Mehmet Sonmez Mehmet Talat Sözener Mehmet Tayfun Karaalp Mehmet Yavuztürk Mehmet Yüce

Mehmet Ziya Cecan Melda Alpaydın Melda Onur Melek Cansın Sağesen Melek Talat Pulatkonak Melek Türkmen Dağlı Melih Turan Melıh Gezer Melıs Ongun Meltem Aran Meltem Aydoğuş Meltem İnanç Meltem Karateke Meltem Teodoran Meral Kıral Meral Varış Kıefer Meral Yalçınkaya Meral Yazıcı Merih Turan Mert Bülent Elönü Merve Ulusoy Mesude Gürkaynak Mesude Ürgün Mesut Basol Mesut Çüre Metal Plastik San. Metin Köroğlu Metin Vatansever Mine Banu Tekman Mine Taygun Mine Tekman Mithat Alam Mubeyyet Ozgen Mübeyyet Özgen Müfit Başak Müge Agralı Müge Gürel Müge Özmen Müge Rizvani Müge Sözmen Muharrem Abdik Muharrem Yücel Bayer Mujdat Yucel Mukadder Nural Mukaddes Aydan Eğecioğlu Mumtaz Baha Kutlan Muna Genc Taranoglu Murat Afşar Murat Alkanat Murat Ayaz Murat Dedeman

Murat Güner Murat Hakan Ozturk Murat Korcan Solak Murat Kulak Murat Taşoğlu Murat Terzioğlu Murat Üstay Mustafa Altay Mustafa Kaan Otçu Mustafa Kemal Merkıt Mustafa Korkut Mustafa Miral Mustafa Muzuri Mustafa Necip Dündar Mustafa Nuri Mustafa Sönmez Mustafa Terzioğlu Mustafa Yenen Muzaffer Arslan Nado Güngör Nafiz Kerim Kot Nagihan Tarımcı Naime Nur Güran Nalan Erkarakaş Nazlı Alemdar Nazlı Kaynar Aldemi Necati Güler Necdet Kestelli Necip Azakoğlu Necmettin Bitlis Necmettin Gökhan Özsu Necmi Bozantı Nedim Ölçer Nergis Ayvaz Nergis Güngör Nermin Solmaz Güneş Neşe Cankurtaran Neşe Duygulu Nesim Bitran Nesim Nahum Neslihan Özmert Nesrin Esirtgen Nesrin Kanca Kotan Nevcivan Hande Gürel Nevra Acımuz Nevruz Ayşen Melik Neylan Aydıncan Nezihi Bayrak Nigar Aslıhan Nigar Kalçalar Nihal Kavran Nihan Atasagun

Nihan Dedeoğlu Nikola Marincic Nil Çaygöz Nil Dolunay Uluç Nilgün Çağlar Nilgün Kaderoğlu Nilgün San Şimşek Nilüfer Duna Nilüfer Güneş Nilüfer Özkunt Nimet Işıl Ramazanoğulları Niso Nahum Nüket Algan Nükhet Esen Nur Deriş Nur Emiroğlu Nur Hanzara Nural Denker Nurdan Bekiroğlu Nurdan Yavuzalp Nurhan Zara Nuri Özgür Nuri Öztaşkın Nuriye Yılmaz Nursal Özge Tan Oktay Beşkardeş Ömer Çetin Nuhoğlu Ömer Lütfü Genç Ömer Sakalsız Ömer Yasa Ömür Dedeoğlu Ongun Duman Öngüt Göze Onur Necip Özel Orhan Demirkaya Orhan Ramazanoğlu Orhan Ülgür Orhon Akbulut Orta Anadolu Tic. Ve San. A.Ş. Osman Ayrancıoğlu Osman Benzeş Osman Çaygöz Osman Cem Eti Osman Koyunoğlu Osman Meral Osman Sinan Maro Osmancan Ongun Oya Günay Öymen Gür Ozan Ekmel Anda Ozan Korman Tarman

Raif Can Ramazan Dursun Ramiz-Nilgün Nur Arbak Rauf Özlemek Remzi Tahsin Kartal Reşat Sabuncu Reyhan Beler Rezzan Birgen Rina Kapuya Riva Şalhon Rıza Engin Akış Rozi Yüksek Rukiye Devres Ünel Rüya Ekenel S. Gündoğdu

Ozan Zeybek Özden Candan Özden Odabaşı Özden Özsan Özden Varol Özel Biosan Polikliniği Özge Gündoğdu Özge Salih Özge Tan Özgür Avcuoğlu Özlem Türlü Özlem Yetkin Özlem Bayraktar Özlem Duygu Özlem Ezgin Özlem Gevrekçi Özlem Önder Sözer Özlem Öztiryaki Özlem Somay Özlem Türlü Özlem Yetkin P. Bölükbaşı Patrıcıa Ünan Pembe Candener Perihan Özbakır Pervin Soydemir Pimsa Poliüretan İmalat San.Ve Tic.Aş Pınar Akyazı Pınar Deniz Pınar Massena Pınar Selimoğlu Plastimak Plastik Profil Enjek.San.Tic.Ltd.Şti. Polo Sigorta Prf.Dr.Taner Berksoy

84

85

Sabahat Poshor

Şaban Ali Saim Sadi Fansa

Şerifnaz Bilgin Serkan Heper Serpil Gültan

Tahsin Turan Talat Eriş Talat Semih Önal Taner Berksoy Tankan Ersubaş Targan Şimşek Tarkan Uğur Benli Tayfun Bayazıt Tayfun Teksoy Tayfun Karabayı Taygan Şahin

Uraz Alper Vahit Bora

Sabri Barış Yavuztürk Sadık Camcı Safi Salman

Uysal Özsaraç Valentina Calin Vedat Güley

Ahmet İnal Okyanus Burs Fonu Amine Yaşin Okyanus Burs Fonu Deniz-Mehmet Betil Okyanus Burs Fonu Dr. Feriha Cansuvar Okyanus Burs Fonu Dr. Nezihe Aytuğ Okyanus Burs Fonu Dr. Orhan Aytuğ Okyanus Burs Fonu Dr. Şevket Turgut Neşe Okyanus Burs Fonu Emine-Memduh Paker Okyanus Burs Fonu Eşref Kıray Okyanus Burs Fonu Fatma Zehra Sanver Okyanus Burs Fonu Feriha İnkaya Okyanus Burs Fonu Galip Jabban Okyanus Burs Fonu Generali Sigorta Fonu Hrant Dink Okyanus Burs Fonu İbrahim Betil ve Mehmet Betil Gençlik Fonu İnan Yatırım Okyanus Burs Fonu Karakaş İbrahim Gençlik Hizmet Fonu Leman Hikmet Karuşağı Okyanus Burs Fonu Neriman ve Vasfiye Alam Okyanus Burs Fonu Osman Hidayet ve Rabia Nevin Betil Pembe Ev Gençlik Hizmet Merkezi Fonu Prof. Işık İnselbağ Okyanus Burs Fonu

Ahmet İnal tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil ve Tuğba Jabban tarafından desteklenmektedir. Deniz-Mehmet Betil tarafından desteklenmektedir. Aykut Gürlek tarafından desteklenmektedir. Dr. Nezihe Aytuğ tarafından desteklenmektedir. Dr. Nezihe Aytuğ tarafından desteklenmektedir. Turkish Philanthropic Fund tarafından desteklenmektedir. Mihriban Paker tarafından desteklenmektedir. Gülen Kıray tarafından desteklenmektedir. Deniz Betil tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil ve Mehmet Betil tarafından desteklenmektedir. Tuğba Jabban tarafından desteklenmektedir. Generali Sigorta tarafından desteklenmektedir. Hrant Dink Vakfı tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil ve Mehmet Betil tarafından desteklenmektedir. Ahmet İnal tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil tarafından desteklenmektedir. Leman Hikmet Karuşağı tarafından desteklenmektedir. Ahmet Mithat Alam tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil ve Mehmet Betil tarafından desteklenmektedir. Senem Gürün, Sedef Betil, Mihriban Paker ve Deniz İlkintarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil, A. Mithat Alam, Servet Harunoğlu, Hüseyin Abut, Zeynep Nişancı, Emre Nişancı, Ateş Güneş, GülsümSelim-Ateş Aykut, Atilla Ansal, Ali Canlı, Korkmaz İlkorur, Kayhan Akduman, Tamer Gök, Mahmut Hortaçsu, Günay Kocasoy, Ahmet Okan, Deniz İlgün, Örsçelik Balkan, Füsun Üstün, Yavuz Rona ve Çağla İnselbağ tarafından desteklenmektedir. Suzanne Wagner tarafından desteklenmektedir. Gülen Kıray tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil, A. Mithat Alam, İ. Emre Nişancı, Ahmet Okan, Yavuz Roba ve Seral Topkaya tarafından desteklenmektedir. Atilla Türkmen tarafından desteklenmektedir. Suzan Bayazıt’ın ailesi ve arkadaşları tarafından desteklenmektedir. Tuğba Jabban tarafından desteklenmektedir. Banu Karabey ve Haydar Karabey tarafından desteklenmektedir. Turkish Philanthropic Funds tarafından desteklenmektedir.

Serpil Sarıkatipoğlu Serra Abbasoğlu Sevgen Safinaz Sevil Temo Sevilay Güneş Sevim Özyurt Sevim Toker Sevinç Aybar

Sadzer Coşkun Safiye Şeküre

Valentina Güngör Vivian Soryano Volkan Akyüz Vural Talat Devrim Yahya Sünnetçi Yaşam Talu Yasemin Altun

Şahin Hürol Yavuztürk Saide Selma Yurt Sait Ergün Özen Sait Mısırlıoğlu Sandra Erer

Sevim İnci Orhon

Salih Zeki Coşkun Sanem Emiroğlu Saner Başaran Savrun Özal

Sevinç Yaşar Barut Şevket Ayhan Kutlu Seyfettin Mete

Tek Faktoring Hiz.Aş. Tevfık Ahmet Ozsan Tezhip Kursu Tijen Vural Tijen Demirkol Tog Mezunları Tolga Güreş

Telsan Telsiz San.Tic.Aş.

Yasemin Aykanat Yasemin Baroval Yasemin Üstay Yavuz Rona Yasemin Deniz Saral

Seyfi Can Kandemir Sibel Demiralp Sibel Taşındı Simla Erkul

Sezai Ozan Zeybek Sibel Demirkaya Sibel Yücesan Sinan Berkman Sinan Dumlu Sinan Ilgaz Şirin Aktaş Şirin İris Sinan Erdem Özer Sinan Öncel

Şebnem Hançer

Şebnem Kalyoncuoğlu Seçkin Aziz Top Seda Özgüven Şefika Pekin Sedat Zencirci Seha İşmen

Tog Ofis Çalışanları Tolga Vatansever

Yavuz Akın Öngör Yeşim Abaydın Yeşim Mançe

Topkapı Akaryakıt Servisi Aş. Tuba Bayraktar Tülay Evgin Tülay Ercenk

Yıldız Kıdıralıyeva

Yıldız Suer Antheunısse Yıldız-Şen Yalman Yörük Kurtaran Yücel Kurttepeli

Şelale-Ergin Atalar Selçuk Bostancı Selina Piker Selma Tatar Selime Meral Bekiroğlu Selma Didem Kan Semanur Tanrıkulu Semin Özçoban

Tülay Güveniş Tuna Taktak

Tülin Hidayet Cevizci Turgut Derman Turgut Güneri Türk Kablo Mam.Tevzii Gıda Tic.Aş. Türkan Uraz Türker Erkın

Yusuf Turhan Soyaslan Zehra Gülgün Esen Zeki Yemez

Zehra -Samir Bayraktar Zehra İrem Türksoy Zekiye Olgaçay Zeliha Deniz Zeliha Önen Rodney ve Suzanne Wagner Okyanus Burs Fonu Sadullah Kıray Okyanus Burs Fonu Salih Katipoğlu Okyanus Burs Fonu Selami Endican Okyanus Burs Fonu Suzan Bayazıt Okyanus Burs Fonu Tuğba Jabban Okyanus Burs Fonu Vedia Karabey Okyanus Burs Fonu Yük. Mühendis Şadan Utkan Okyanus Burs Fonu

Sınan Erdem Ozer Soli Özel

Slyvıa Müderrisoğlu Stefano Kaslowskı Suat Ballar Süheyla Kanca Şükün Ünan Şule Aslan Şule Bucak

Semiha Sibel Kardaş Semra Atasayan Şenay Filiztekin Sencer Ayata Sener Ünal Şenay Uğur Üstay Sener Kurtuluş Serap Alkanat Serap Ülgen Serdar Akar

Turkuaz Toptan Pazarlama İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Ufuk Biriz Uğur Gürşad Yalçıner Uğur Tüten Uğur Uygur

Zeynep Başkaya Zeynep Bürge Zeynep Çavuşoğlu Zeynep Kökçen Zeynep Konya Zeynep Kunter Zeynep Özbil Zeynep Özlem Zuhal Atanan Zülfü Dicleli

Şule Ökdem Şule Yazgan Süleyman Çavuşoğlu

Süleyman Onur Köymen

Ulaş Gökçay Ümit Erim

Serdar Altınalmaz Serdar Ugün Serdar Yetişen Seren Gezgin

Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnş.Ve Tic. Aş.Çalışanları Suna Altan Suzan Bayazıt Suzan Erdemir Taciser Oral Sybel Ali Reza

Ülkü Günsil Karakoç Ümit Oyun Grubu Ümit Yıldırım Ünal Aysal

Zeynep Nevhiz Öztekin

Ziya Mehmet Besimoğlu Zuhal Taşçıoğlu Zümrüt Ören

Serden Ferhatoğlu

Ünal Gökmen

Unit Turizm Yatırımları Aş.

86

87

Abidin Pak Deniz Burs Fonu Accenture Deniz Burs Fonu Alev Sonat Deniz Burs Fonu As Bağımsız Denetim Deniz Burs Fonu Aslan Nuri Meserretçioğlu Deniz Burs Fonu Aslı Atam Deniz Burs Fonu Av. Armağan A. Diriker Deniz Burs Fonu Aydın Harezi Deniz Burs Fonu Ayşe Bayoğlu Deniz Burs Fonu Ayşe Bayraktar Deniz Burs Fonu Ayşegül Artam Deniz Burs Fonu Ayşe Yeşim Serim Deniz Burs Fonu Benan Akosman Deniz Burs Fonu Bilgin İlkin Deniz Burs Fonu Erdoğan Aksoy Deniz Burs Fonu Ersin Karaoğlu Deniz Burs Fonu Evren Ünver Deniz Burs Fonu Fahrettin Gürkan Deniz Burs Fonu Ferizli Fikret-İsmet Aktekin Deniz Burs Fonu Füsun Ertuğ Deniz Burs Fonu Garanti Bankası Çalışanları Deniz Burs Fonu Gül Derman Deniz Burs Fonu Gülda Şahin Öztarakçı Deniz Burs Fonu Gürhan Gürün Deniz Burs Fonu Gymboree Play & Music Deniz Burs Fonu Hrant Dink Deniz Burs Fonu HSBC Deniz Burs Fonu İbrahim Betil Deniz Burs Fonu İpragaz Deniz Burs Fonu Zeynep Köksal Deniz Burs Fonu Jülide Atam Deniz Burs Fonu Kemerköy Mahallesi Deniz Burs Fonu Kıyıdan Damlalar Deniz Burs Fonu Mehmet Başer Deniz Burs Fonu Mehmet Sadettin Karamehmet Deniz Burs Fonu Muhittin Altunluoğlu Deniz Burs Fonu Muhittin Köksal Deniz Burs Fonu Mustafa Taviloğlu Deniz Burs Fonu Necip Tahsin Eltemur Deniz Burs Fonu Nuray Artam Deniz Burs Fonu Otağtepe Evleri Deniz Burs Fonu Oya Etik Deniz Burs Fonu Rabia Nevin Betil Deniz Burs Fonu

Dr. Engin Pak tarafından desteklenmektedir. Accenture Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından desteklenmektedir. H.Alev Sonat tarafından desteklenmektedir. As Bağımsız Denetim tarafından desteklenmektedir. Aslan Nuri Meserretçioğlu tarafından desteklenmektedir. Aslı Atam tarafından desteklenmektedir. Av. Armağan A.Diriker tarafından desteklenmektedir. Aydın Harezi tarafından desteklenmektedir. Ayşe Bayoğlu tarafından desteklenmektedir. Samir Bayraktar tarafından desteklenmektedir. Ayşegül Artam tarafından desteklenmektedir. Ayşe Yeşim Serim tarafından desteklenmektedir. Benan Akosman tarafından desteklenmektedir. Deniz İlkin tarafından desteklenmektedir. Erdoğan Aksoy tarafından desteklenmektedir. Turkish Philanthropy Funds tarafından desteklenmektedir. Evren Ünver tarafından desteklenmektedir. Fahrettin Gürkan tarafından desteklenmektedir. İsmet Aktekin tarafından desteklenmektedir. Füsun Ertuğ tarafından desteklenmektedir. Garanti Bankası A.Ş. Çalışanları tarafından desteklenmektedir. Turgut Derman tarafından desteklenmektedir. Gülda Şahin Öztarakçı tarafından desteklenmektedir. Plastimak Plastik Profil ve Enjeksiyon San. Tic. Koll. Şti. tarafından desteklenmektedir. Gymboree Play & Music tarafından desteklenmektedir. Deniz Betil, Mehmet Betil ve Meri İzrail tarafından desteklenmektedir. HSBC Bank A.Ş. tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil tarafından desteklenmektedir. İpragaz A.Ş. tarafından desteklenmektedir. Sibel & İzel Levi Coşkun tarafından desteklenmektedir. Jülide Atam tarafından desteklenmektedir. Kemerköy Mahallesi Sakinleri tarafından desteklenmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çalışanları tarafından desteklenmektedir. Mehmet Başer tarafından desteklenmektedir. Gül Refiğ tarafından desteklenmektedir. Eser Başaran tarafından desteklenmektedir. Eser Başaran tarafından desteklenmektedir. Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından desteklenmektedir. Taner Triko San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenmektedir. Nuray Artam tarafından desteklenmektedir. Otağtepe Evleri Sakinleri tarafından desteklenmektedir. Oya Etik tarafından desteklenmektedir. Muhtelif bağışçılar tarafından desteklenmektedir.

Samsung Electronics Kore Gazileri Torunları Deniz Burs Fonu Seda Akkuş Deniz Burs Fonu Sibel D. Bozer Deniz Burs Fonu Suat Ballar Deniz Burs Fonu Ülker Aktar Deniz Burs Fonu Tanpolat Deniz Burs Fonu TÜM Kalıp Aparat San. ve Tic. Ltd. Şti. Deniz Burs Fonu Türkmen Holding Deniz Burs Fonu Prof.Uğur Derman Deniz Burs Fonu Yiğit Ergeçen Burs Fonu Yücel Kurttepeli Burs Fonu

Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi tarafından desteklenmektedir. Seda Akkuş tarafından desteklenmektedir. Sibel D.Bozer tarafından desteklenmektedir. Suat Ballar tarafından desteklenmektedir. Şükrü Gürün tarafından desteklenmektedir. Avni Tanpolat ve Ulvi Tanpolat tarafından desteklenmektedir. TÜM Kalıp Aparat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenmektedir. Türkmen Holding A.Ş. tarafından desteklenmektedir. Turgut Derman tarafından desteklenmektedir. Etor Charity Foundation ve Bike Gürsel tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil ve Yücel Kurttepeli tarafından desteklenmektedir.

PEKİN - PARİS PROJESİ BAĞIŞÇILARI
ÜLKER FİNANSBANK A.Ş. DENİZ BANK A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş. ERESİNLER OTOMOTİV A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. AKBANK A.Ş. YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. BORUSAN HOLDİNG A.Ş. KARADENİZ HOLDİNG A.Ş. ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.VE SAN.AŞ. MİGROS A.Ş. KLOD NAHUM KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ DERNEĞİ PEGASUS HAVAYOLLARI KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SAN.TİC.AŞ. TÜRKİYE CREDIT AGRICOLE YATIRIM BANKASI BLACKOUT ÇETAŞ MOTOR A.Ş. DOMİNO’S PİZZA RESTAURANTLARI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. REMONDİS PRESSAN MADENİ EŞYA SAN.VE TİC A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMİNİKASYON AŞ. MEHMET CEM KOZLU İBRAHİM KUZU TİMUR DOĞRUYOL HANS RUPP RECHTMEISSNNER SERRA ABBASOĞLU BİRGÜL HAYDAR GÜÇLÜ MÜNEVVER MEHTAP UMUT HASAN ZEKİ BALKANOĞLU MURAT ÖZYEĞİN VN AND JR COHEN MR KEVİN THOMAS MCLOUGHLIN GERD A.BÜHLER

88

89

BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti’ne, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (“Vakıf”) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir-gider ve fon hareketleri tablolarını Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak denetlemi bulunmaktayız. Mali Tablolarla Đlgili Olarak Vakıf Yönetiminin Sorumluluğu Mali tabloların hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumundan Vakıf yönetimi sorumludur. Bu sorumluluk, mali tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlılıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir ekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluu’nun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu mali tablolar hakkında görü bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak gerçekletirilmitir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, mali tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, mali tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, mali tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlılık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıtır. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüümüzün oluturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluturduğuna inanıyoruz. 2 numaralı bilanço dipnotunda belirtildiği üzere, Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı ve standart mali tablo ekilleri ile bazı temel muhasebe kavramlarını tamamlayacak kati muhasebe standartları 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle henüz yayımlanmamıtır. Anılan kati muhasebe standartlarının yayımlanmamı olması haline bağlı olarak Vakıf, iliikte sunulan 2011 yılına ait mali tabloların hazırlanmasında 2 numaralı bilanço dipnotunda özetlenen belli balı muhasebe ilkelerini kullanmıtır.

DENGE BAĞIMSIZ DENETĐM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜAVĐRLĐK A..

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Đ Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/ĐSTANBUL Tel: (0212) 296 51 00 (pbx) Fax: (0212) 296 51 99 Tic. Sic. No: 262368-209940 www.mazarsdenge.com.tr denge@mazarsdenge.com.tr

91

Görü Görüümüze göre, yukarıda birinci paragrafta söz konusu edilen mali tablolar Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçlarını ve fon hareketlerini, tüm önemli hususlar açısından, bilanço dipnotu 2’de özetlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak layıkıyla arz etmekte olup, muhasebe kayıtları ile mutabıktır. Yukarıdaki görüümüzü etkilemeksizin aağıdaki hususa dikkat çekeriz: Đliikteki 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait gelir-gider tablosunda gösterildiği üzere, Vakıf, 2011 yılı içerisinde elde edilen, dönem faaliyet gelir fazlası tutarı olan 1.858.111 TL’nin 78.549 TL (2010 – 186.088 TL) tutarındaki kısmını bağıçıların talebi doğrultusunda Özel artlı adı altında kar yedeklerine dahil etmitir. Öte yandan, 2011 yılı içerisinde Özel artlı Fonların 72.946 TL tutarındaki kısmı bağıçıların talebi doğrultusunda, fonu kullandıranlara iade edilmitir (2010 yoktur).

Aktif 1-

31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU TL Dönen Varlıklar Toplamı Hazır Değerler Kasa

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Cari Durum 2011

4,639,763 2,019,063

Bankalar Menkul Kıymetler Gelecek Aylara Ait Gelir Taah. Diğer Dönen Varlıklar

Diğer Hazır Değerler Kamu Kes.Tah.Sen. ve Bonoları Gelir Tahakkukları (Reeskont) İş ve Gönüllü Avanslar

2,013,054

2,920 3,089

2,535,101 42,896 40,318 2,385

2,535,101 42,896 42,703

2-

Duran Varlıklar Toplamı
Diğer Alacaklar

Verilen Depozito ve Teminat

21,289

Đstanbul, 12 Mart 2012

Maddi Duran Varlıklar

İktisadi İşletmeden Alacaklar

3,116

3,116

Demirbaşlar Taşıtlar

15,649 24,000 13,827

39,649

DENGE BAĞIMSIZ DENETĐM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜAVĐRLĐK A.. MAZARS Üyesi

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Özel Maliyetler

21,715

Amortismanlar, Birikmiş İtfa ve Tük. Payları (-)

7,888

Onat Erdoğan Sorumlu Ortak Badenetçi

TOPLAM

4,661,052 Cari Durum 2011

43,191

Pasif 1-

Kısa Vadeli Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar

278,025 210,290

Diğer Kısa Vadeli Borçlar

Personele Borçlar Öden.Vergi Ve Fonlar

204,261

6,029

23-

Gelecek Yıllara Ait Gider Karşılıkları Özkaynaklar Ana varlık

Öden.Sosyal Güv. Kesinti. Kıdem Tazminatı Karşılığı

33,159 34,576 229,947

67,735

229,947 4,153,080 644,650

Şartlı Fonlar Dönem Gelir Fazlası

Ana varlık Şartlı Fonlar Devreden Proje ve Burs Tutarı

644,650 1,728,868 1,779,562

1,728,868 1,779,562 4,661,052

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Đ Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/ĐSTANBUL Tel: (0212) 296 51 00 (pbx) Fax: (0212) 296 51 99 Tic. Sic. No: 262368-209940 www.mazarsdenge.com.tr denge@mazarsdenge.com.tr

DENGE BAĞIMSIZ DENETĐM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜAVĐRLĐK A..

TOPLAM

92

93

ANA SPONSOR

SEKTÖREL ANA SPONSOR

2011 YILI GELİR-GİDER TABLOSU GELİRLER Dönem Gelirleri Bağışlar Şartlı Proje Bağışları Şartlı Fonlar Burs Bağışları Ayni Bağışlar Faiz Gelirleri 2010 Yılından Devreden Proje ve Burs Tutarı Diğer Gelirler (Kambiyo Karları) TOPLAM GELİRLER GİDERLER Genel Yönetim Giderleri Amaca Yönelik Giderler Faaliyet Dışı Giderler Giderler Dönem Gelir Fazlası Şartlı Fonlara Devir 2012 Yılına Devreden Proje ve Burs Tutarı Ana Mal Varlığına Devir TOPLAM GİDERLER 78,549 1,779,562 0 7,999,014 502,757 5,571,059 67,087 6,140,903 1,858,111 2,100,245 2,362,387 78,549 1,539,151 311,495 173,344 1,051,780 382,063 7,999,014 7,999,014

Eğitim Sponsoru

Proje Ortaklarımız

Istanbul

Kampanya Destekçilerimiz

94

Kurumsal Sponsorlarımız

Ürün İşbirlikleri

Öncü Sponsor

Yardımcı Sponsorlar

Destekleyen Kuruluşlar

Bursa Konseri Etkinlik Sponsorları

Görsel İletişim Sponsoru

Dijital İletişim Sponsoru

Yönetim ve Organizasyon Sponsoru

T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Federal Almanya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

Hobyar Mahallesi Rahvancılar Sokak No: 5 1.Vakıf Han Kat:1 34112 Eminönü/İstanbul T. 0212 522 10 30-32 | F. 0212 522 10 34
www.tog.org.tr | info@tog.org.tr
http://twitter.com/TOGVakfi www.facebook.com/Toplum.Gonulluleri.Vakfi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful