Osmanoğullarının kan ve soylarını, aile kökenlerini açıklayan bilgi ve belge sayısı çok azdır.

Osmanoğullarından çok önce Anadolu‟yu yurt edinmiĢ Türk Devletlerinin, Osmanoğulları tarafından neden yıkılmıĢ oldukları, baĢsız ve devletsiz kalan Türk topluluklarının “Osmanlı tutsağı” olarak yüzlerce yıl barıĢ ve savaĢta nasıl ezilip yok edildikleri, sürekli gizlenmiĢti.

Çağın kültüründen, uygarlığından, ülke ve devletin nimetlerinden yararlanmayı ve devlet yönetiminde yer almayı “Öz Türk” ırkına yasaklayan Osmanoğullarının, bu yetki ve nimetleri, yabancı soylu “dönme ve devĢirmelere” nasıl peĢkeĢ çektikleri tarih diye okutulan kitapların hiç birinde açıklanmamıĢtı.

Yeniçeriler, öz Türklerin kan döküp, can vererek kazandıkları kentleri “yağma ve talan etme” yetkisinden baĢka, o yabancı ülkelerden “kız ve oğlan çocuk tutsak alıp” daha sonra, tutsak pazarlarında satma yetkisine de sahiptiler. Sözde, “padiĢahın güvenliğini korumak”la yükümlü yeniçeriler, her fırsatta ona baĢkaldırıyor, diledikleri kelleyi alıyor, dilediklerini taht‟tan indirip, dilediklerini çıkarıyorlardı.

BaĢkent olmuĢ Bursa, Edirne ve Ġstanbul sarayları ve çevresinde varsıl ve görkemli “yaĢam hakkı” ise Rum, Ermeni, Sırp, Bulgar, Arnavut, Roman, Rus, Yunan, Ġtalyan ve daha birçok yabancı soy kökenli “devĢirme ve dönmeye özgü” idi. “ Ecdadımız “ diye nitelenen, yüceltilen Osmanoğulları hanedanı, kuruluĢundan bitiĢine dek Türk soyu ile ilintisizdi. Arap ile Acem kültürlerinin, “din, mezhep, tarikat” gibi yabancı töre ve inançların çıkmazında kalmıĢ Türkler, yüzyıllarca bocaladılar. ”Fatih” sanıyla anılan 2. Mehmet‟in baĢlattığı “Türk düĢmanlığı” öylesine acımasızdı ki, 477 yıl boyunca Türk soylu tek bir kiĢi bile, devlet yönetiminde yer alamamıĢtır.

Türk Ulusu, bağrından çıkardığı “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” adlı evladı ve onun kahraman arkadaĢları sayesinde “gün ıĢığına “ kavuĢmuĢ ve 622 yıl sonra Osmanlı Hanedanı‟ndan bağımsızlığını koparabilmiĢtir. Tarık KONAL

OSMAN GAZİ : 1258 -1326. Ġlk siyasi cinayeti iĢleyen padiĢahtır. Amcası Dündar Bey‟i öldürttü. Yerine oğlu Orhan Gazi geçti.

ORHAN GAZİ : 1288 -1359. PadiĢahlığı 36 yıl sürdü : 1324 -1360 Hiç bir siyasal cinayeti iĢlemeyen Orhan Gazi, 3 evlilik yapmıĢtı. 1) Yarhisar Rum Beyinin kızı Halofira, 2) Bizans Kara Kuvvetleri Komutanı Kantakuzen‟in kızı Teodora, 3) Bizans Ġmparatoru 3. Andronikos'un kızı Asporce, öteki karılarıdır. Yerine Halofira'dan (Nilüfer Hatun'dan) doğan oğlu 1. Murat geçti.

1. MURAT : 1325 -1389. PadiĢahlığı 29 yıl sürdü : 1360 -1389 OĞLUNU VE KARDEġĠNĠ ÖLDÜREN ĠLK PADĠġAHTIR. Oğlu Savcı Bey ile kardeĢleri (Teodora'dan doğma) Halil ve (Asporce'den doğma) ibrahim'i öldürttü (1385). 1. Murat, Bulgar Kralı Simon'un kızkardeĢi Marya (Gülçiçekhatun) ile evlendi. Taht'a, ondan doğan oğlu Yıldırım Beyazıt geçti. Öldürdüğü oğlu Savcı Bey, Bulgar Prensesi Tamara'dan doğmaydı.

YILDIRIM BEYAZIT : 1360 -1403. PadiĢahlığı 13 yıl sürdü : 1389 -1402 KardeĢi ġehzade Yakup'u 1. Kosova SavaĢı‟na giderken öldürdü. 6 oğlu vardı: Süleyman, Ġsa, Musa, Mustafa, Mehmet ve Kasım. Mehmet kardeĢi Ġsa'yı, Musa da ağabeyi Süleyman‟ı boğdurdu. Tümü babalarının yanında, Bursa'da gömüldüler. Yıldırım Beyazıt'ın 3 eĢi vardı : 1) Germiyanoğlu Süleyman Bey'in kızı Devlet Hatun, 2) Bulgar Prensi Konstantin'in kızı Olga, 3) Sırp Kralı Lazer'in kızı Olivera.

1. MEHMET : 1387-1421. PadiĢahlığı 8 yıl sürdü : 1413 -1421. Bulgar prensesi Olga'nın oğludur. KardeĢlerini öldürüp taht‟a çıktı. 32 yaĢında öldüğünde yerine Rum dilberi Veronika'dan doğan oğlu 2. Murat geçti.

2. MURAT : 1402 -1451. PadiĢahlığı 30 yıl sürdü : 1421 - 1451. Taht‟a geçtiğinde amcası Mustafa Çelebi'yi, kardeĢleri Rum Veronika'dan doğma Ahmet, Yusuf ile Rum Anna'dan doğan Mahmut'u boğdurdu. Küçük kardeĢi 13 yaĢındaki ġehzade Mustafa'yı da 1 yıl sonra öldürtüp, babası 1. Mehmet'in yanına Bursa'ya gömdü. 6 oğlu olmasına karĢın tahta, Mara Despina'dan olma oğlu Mehmet (Fatih) çıktı.

2. MEHMET (FATİH) : 1430 -1481. PadiĢahlığı 35 yıl sürdü : 1446 -1481. Rum Zaganos PaĢa'nın kızı Kornelya ile evlendi. Kundaktaki kardeĢi Ahmet'i boğdurdu. Evlendiği diğer kadınlar Trabzon Rum kralı Kommen'in kızı Anna, Mora valisinin kızı Helen, Bizanslı Prenses Ġren'dir. Fatih, Karamanoğulları ve Akkoyunlular adlı TÜRK BEYLĠKLERĠNĠ ortadan kaldırmıĢ ve Çandarlı Halil PaĢa gibi değerli bir Türk büyüğünü Bizans‟tan rüĢvet aldığı gibi çirkin ve gerçekdıĢı bir gerekçeyle öldürmüĢtür. 2 oğlu vardı. Rum Kornelya„dan doğan Beyazıt ile Rum Anna‟dan doğan Cem.

2. BEYAZIT : 1447-1512. PadiĢahlığı 31 yıl sürdü : 1481-1512. KardeĢi ile girdiği taht kavgasını kazandığında, Cem Ġtalya‟ya kaçtı, Papa‟ya sığındı. 2. Beyazıt kardeĢi Cem‟i öldürülmesi için Papa Alexandre Borgia'ya 300.000 altın ödedi. Cem, 1495‟ te Napoli'de öldürüldü, cesedi 1499 da Bursa'ya getirildi. Cem'in oğulları Oguzhan, Ali ve Murat'tır. 2. Beyazıt, kardeĢi Cem'in oğullarından Oğuzhan'ı da 1483'de öldürtmüĢtü. Öbür oğul Murat ise Rodos'a kaçtı, Katolik oldu. Kanuni Rodos'u 1522'de alınca onu ve çocuklarını da öldürmüĢtür. 2. Beyazıt‟ın öteki eĢleri Beti, Litiana, Katherin, Danileva ve Nina‟dır. 2. Beyazıt'ı, oğlu Yavuz Sultan Selim'in öldürdüğü yaygın bir kanıdır.

YAVUZ SULTAN SELİM : 1467-1520. PadiĢahlığı 8 yıl sürdü : 1512 -1520. Babası Beyazıt‟ı 1512‟de zehirletip tahta çıktı. Merhum ağabeyi ġehinĢah'ın oğlu Mehmet ile diğer merhum ağabeyi AlemĢah'ın oğlu Osman'ı boğdurdu. Ağabeyi Korkut‟u ve onun oğlunu Emet Kasabası‟nda boğdurup, Bursa Orhan Gazi türbesine gömdü. Diğer ağabeyi ġehzade Ahmet'i de boğdurmuĢtu. Her iki kardeĢi de boğan KapıcıbaĢı Sinan PaĢa'dır. Öldürttüğü kardeĢi Ahmet'in oğulları Süleyman ile Alaattin, Kahire'ye kaçtılar, orada vebadan öldüler. Ahmet'in diğer oğullarında Murat, ġah Ġsmail‟in, Kasım ise Memluk Sultanı Gayri‟nin yanına kaçtılarsa da, amcaları Yavuz‟un nefretinden kurtulamadılar. Çünkü Yavuz Mısır‟a girince onu öldürttü. 8 yıl tahtta kalan Yavuz, 2 ağabey, 6 yeğen, 3 de vezir öldürtmüĢtür.

KÂNUNİ SULTAN SÜLEYMAN : 1494 -1566. PadiĢahlığı 46 yıl sürdü : 1520 -1566 6 kız kardeĢi vardı, erkek kardeĢi yoktu. Önce büyük amcası Cem Sultan'ın oğlu Murat'ı ve onun oğullarını (1522'de) Rodos'ta öldürttü. Sonra kendisini tarihe, OĞLUNU ÖLDÜRMÜġ 2. PADĠġAH olarak geçirecek cinayeti iĢledi: Oğlu ġehzade Mustafa‟yı boğdurdu. Torununu da Amasya‟da boğdurdu. Sultan Süleyman'ın karısı bir Rus papazının kızı olan Roksalan„dır. Tarihe Hurrem Sultan olarak geçen bu Rus kızı, Kanuni Süleyman'a Mehmet, Cihangir, Selim ve Beyazıt adlı 4 Ģehzade dünyaya getirdi. ġehzadelerden Mehmet ve Bayezıt birbirlerine düĢtüler. Beyazıt Ġran‟a kaçtıysa da orada 1561‟de 5 çocuğu ile birlikte boğduruldu. Çocuklarının adları Mahmut, Orhan, Abdullah, Mehmet, Osman'dı. ġehzade Mehmet, Manisa sancakbeyi iken öldü. Cihangir'in de ölümünden sonra taht 2. Selim (Sarı Selim)'e kaldı.

2. SELİM : 1524 -1574. (Sarı Selim-SarhoĢ Selim). PadiĢahlığı 8 yıl sürdü: 1566 -1574 Orduyla sefere çıkmamıĢ ve hiç cinayet iĢlememiĢ bir padiĢahtır. Yahudi RaĢel ile evliydi. Kekeme ve alkolikti. Bir hamam sefasında cariye kovalarken düĢüp öldüğünü yazar tarihler. 7 oğlu 4 kızı vardı. Taht‟a RaĢel‟den olma oğlu Murat çıktı.

3. MURAT : 1546 -1595. PadiĢahlığı 21 yıl sürdü : 1574 -1595. Taht‟a çıktığı gün, 21 Aralık 1574‟te, ilk iĢi 5 erkek kardeĢini ( Süleyman, Mustafa, Cihangir, Abdullah ve Osman‟ı ) boğdurmak ve babasıyla birlikte Ayasofya'nın bahçesine gömdürmek olmuĢtur. 3 Murat'ın 100'ü aĢkın çocuğu olmuĢtu. Öldüğünde 47 çocuğu sağdı. 1595‟te öldüğünda Venedik'in ünlü ailelerinden Bafo'ların kızından olma oğlu, ġehzade Mehmet taht'a çıktı. Polonyalı Mona, Macar NinuĢka, Rus Olga, Romanyalı Meri öteki eĢleriydi. Sokullu Mehmet PaĢa‟yı boğduran da 3.Murat‟tır.

3. MEHMET : 1567 -1603. PadiĢahlığı 8 yıl sürdü : 1595 -1603 Ġlk iĢi 47 kardeĢinden, erkek olan19‟unu boğdurmak oldu. 3. Mehmet, cinayet iĢleme rekoru konusunda babası 3. Murat‟ı da geçmiĢtir. O, tüm Osmanlı padiĢahları arasında “EN ÇOK KARDEġ ÖLDÜRME REKORU” nun sahibidir. KardeĢ katili olma ünvanı ona yeterli gelmemiĢ olacak ki 16 yaĢındaki oğlu ġehzade Mahmut'u da Haziran 1603‟te öldürttü. 1.Murat ve 1. Süleyman‟dan sonra, tarihe “OĞLUNU ÖLDÜRMÜġ 3. PADĠġAH” olarak geçti. Çok ilginçtir, oğlunu öldürdükten sonra ancak 7 ay yaĢayabildi. Taht‟a Yunanlı Helen‟den doğma oğlu Ahmet çıktı.

1. AHMET : 1590 -1617. PadiĢahlığı 14 yıl sürdü : 1603 -1617. 14 yaĢında taht'a çıktığında sünnetsizdi. Rum Evdoksia ve Rum Anastasia ona gelecekte padiĢah olacak Ģehzadeleri doğurdular. Evdoksia, Genç Osman, Mehmet, Süleyman, Beyazıt ve Hüseyin‟i; Anastasia (Mahpeyker Kösem Sultan) ise, 4. Murat ve Deli Ġbrahim‟i doğurdu. 1. Ahmet, Sadrazam Türk DerviĢ PaĢa‟yı öldürerek, yerine, binlerce Anadolu Türk‟ünü katledecek ve tarihe “Kuyucu” lakabıyla geçecek olan Sırp soylu Hırvat Murat PaĢa adlı katili, sadrazam yaptı. Ġspanyol Violetta‟dan doğma kardeĢi Mustafa‟yı “zararsız bir deli” olduğu için öldürtmemiĢti. Kendisinin, 28 yaĢında ölümünden sonra taht‟a iĢte bu deli kardeĢinin çıkacağını bilemezdi.

1. MUSTAFA : 1591 -1639.(Deli Mustafa) PadiĢahlığı 3 ay sürdü : 1617

2. OSMAN : 1604 -1622 (Genç Osman). PadiĢahlığı 4 yıl sürdü : 1618 -1622. 1. Ahmet'in Mahfiruz Sultan takma adlı eĢinden, Rum Evdoksia‟dan doğma 13 yaĢındaki oğludur. 6 erkek kardeĢi vardı. 16 yaĢında Lehistan seferine çıkarken kardeĢlerinden en büyük olanı ġehzade Mehmet'i 1621'de öldürttü. Bir yıl sonra Yeniçeriler tarafından taht'tan indirilip, ırzına geçilerek öldürüldü ve babası 1. Ahmet'in türbesine gömüldü. (Mayıs 1622) “TAHT‟TAN ĠNDĠRĠLĠP ÖLDÜRÜLEN ĠLK PADĠġAHTIR.”

1. MUSTAFA : 1591 -1639.(Deli Mustafa) PadiĢahlığı 1 yıl 4 ay sürdü : 1622 -1623 2. kez padiĢah olan Deli Mustafa düĢürüldükten sonra yerine, 1. Ahmet'in, Rum Anastasia‟dan doğmuĢ en büyük oğlu Murat çıkarıldı.

4. MURAT : 1612 -1640. PadiĢahlığı 17 yıl sürdü : 1623 -1640. 11 yaĢında taht'a çıktı. KardeĢleri Kasım, Beyazıt ve Süleyman'ı 1635‟te boğdurttu. Ana baba öz kardeĢi Ġbrahim‟i sağ bıraktı. Osmanlı tarihinde ilk kez bir Ģeyhülislam‟ı, Süleyman Efendi‟yi o öldürttü. Hiç çocuğu olmayan 4. Murat, babası gibi 28 yaĢında öldü. Taht, öldürmediği kardeĢi Deli Ġbrahim‟e kaldı.

1. İBRAHİM : 1613 -1648 (Deli Ibrahim). PadiĢahlığı 8 yıl sürdü : 1640 -1648. Annesi Anastasia‟nın ona bulduğu Rus kızı Nadya‟dan olma oğlu, daha sonra taht‟a çıkacak olan 4. Mehmet‟tir. Deli Ġbrahim‟in Sırp Katrin‟den doğan oğlu da 2. Süleyman adıyla taht‟a çıkacaktır. Ġnanılması güç ama bu Deli Ġbrahim‟in Polonyalı Eva‟dan doğan öbür oğlu da taht‟a 2. Ahmet adıyla çıkacaktır. Yeniçerilerce öldürülen Deli Ġbrahim‟in yerine taht‟a 6 yaĢındaki oğlu 4. Mehmet çıkarıldı.

4. MEHMET : 1641 -1692. (Avcı Mehmet). PadiĢahlığı 39 yıl sürdü : 1648 -1687. 7 yaĢında, sünnetsiz bir çocuk olarak çıktığı taht'ta 39 yıl kaldı. Önce babaannesi (Anastasia‟yı) Mahpeyker Kösem Sultan‟ı öldürttü. Rum Evamia ile evlendi. GülnuĢ Sultan adlı bu Rum dilber, ona daha sonra ikisi de taht‟a çıkacak olan 2 oğlan (Mustafa ve Ahmet‟i) doğurdu. Yeniçerilerce zorla indirildi taht‟tan, yerine kardeĢi Süleyman çıkarıldı.

2. SÜLEYMAN : 1642 -1691. PadiĢahlığı 4 yıl sürdü : 1687 -1691. Deli Ġbrahim‟in oğlu. 46 yıl bir odada ölüm korkusu ile yaĢamıĢ bir zavallıydı. Yerine, kardeĢi 2. Ahmet geçti.

2. AHMET : 1643 -1695. PadiĢahlığı 4 yıl sürdü : 1691 -1695. Böylece Deli Ibrahim'in 3 oğlu da padiĢah olmuĢtu. Polonyalı Yahudi Eva‟nın oğluydu. Giritli Rum Yeremiye‟den Ġbrahim, Moralı Diyana‟dan Selim adlı çocukları oldu.

2. MUSTAFA : 1644 -1703. PadiĢahlığı 8 yıl sürdü : 1695 -1703. 4. Mehmet‟in (Avcı Mehmet‟in) Rum Evamia‟dan olma oğludur. Babası, dedesi, dedesinin büyük ağabeyi gibi o da tahttan yeniçerilerce indirilmiĢtir. Sırp Mari, Rus Vera, Giritli Aleksandra ile evlendi, oğulları oldu.

3. AHMET : 1673 -1736. PadiĢahlığı 27 yıl sürdü : 1703 -1730. (Lale Devri) Annesi Rum Evamia idi. O dönemde saraylarda zevk ve sefa gecelerinin mutluluğu yaĢanırken, onbinlerce Anadolu genci “yağma amaçlı” savaĢlarda can vermekteydi.“BĠR LALE BĠN ALTINAYSA, BĠR NALE BADĠHEVADIR” atasözü, o dönemin, halk için acımasız olan koĢullarını dile getirir. ( Nale : inilti, badiheva : bedava, demektir ) Ermeni Baltacı Mehmet adlı sadrazamın Rus Çariçe Katerina‟ya bir yengiyi bağıĢlaması, bu dönemin bir baĢka olumsuz yanıdır. Lale Devri'nin padiĢahı, Arnavut Patrona Halil isyanı ile taht‟tan indirildi. Yeğeni ġehzade Ġbrahim'in katilidir ve devrik 8. padiĢahtır.

1. MAHMUT : 1696 -1754. PadiĢahlığı 24 yıl sürdü : 1730 -1754. 2. Mustafa‟nın Giritli Aleksandra adlı cariyesinden doğma oğludur. Fransız Julien, Sicilyalı Lili, Macar Maggi, Rus Olga gözde cariyeleriydi.

3. OSMAN : 1689 -1757. PadiĢahlığı 3 yıl sürdü : 1754 -1757. 2. Mustafa‟nın gözdesi Sırp Mari‟den doğmuĢ, bu ruh hastası Ģehzade, taht‟a çıktığında 56 yaĢındaydı. ”Kadın cinsine karĢı derin bir korku duyardı”. Sicilyalı Olivya ile Sırp Olga‟dan - her nasılsa - 2 oğlu oldu. Taht, oğullarına kalsın diye yeğeni ġehzade Mehmet‟i boğdurdu ama o yıl kendisi de öldü.

3. MUSTAFA : 1717 -1774. PadiĢahlığı 17 yıl sürdü : 1757 -1774. Babası 3.Ahmet, annesi Fransız Janet‟tir. Ġlk iĢi 3.Osman‟ın kundaktaki 2 oğlunu boğdurmak oldu. Cenevizli Annes ona, daha sonra taht‟a 3.Selim adıyla çıkacak olan oğlunu doğurdu. Korsikalı Elsa, Köstenceli Emily, Polonyalı Mona, Gürcü Poli diğer gözdeleriydi. 3.Mustafa, Sadrazam Bahir Mustafa PaĢa ve Sadrazam Yağlıkçızade Mehmet Emin PaĢa‟yı boğdurmuĢtur.

1. ABDüLHAMiT : 1725 -1789. PadiĢahlığı 15 yıl sürdü : 1774 -1789. 3. Ahmet‟in Fransız Ġda‟dan doğma oğludur. Fransız cariye Aimee ve Bulgar Sonya ona, daha sonra 2. Mahmut ve 4. Mustafa adlarıyla taht‟a çıkacak olan Ģehzadeleri doğurdular. Macar Melina, Rum Meri, Venedikli Helen, Cenovalı Afro ona çocuk doğurmuĢ öteki gözdeleriydi.

3. SELIM : 1761 -1808. PadiĢahlığı 18 yıl sürdü : 1789 -1807. ġeyhülislam Ataullah‟ın fetvası ve Nizam-i Cedit'e karĢı çıkan Kabakçı Mustafa isyanı ile taht‟tan indirildi.

4. MUSTAFA : 1779 -1808. PadiĢahlığı 1 yıl sürdü : 1807 -1808. 3. Selim'i ve çocuklarını öldürttü. Sofi, Flora, Glorya ona Ģehzade doğuran gözdeleriydi. Alemdar Mustafa PaĢa tarafından taht‟tan indirildi.

2. MAHMUT : 1784 -1839. PadiĢahlığı 31 yıl sürdü : 1808 -1839. Annesi Fransız Aimee‟nin etkisinde kalarak, taht‟tan indirilmiĢ kardeĢi 4. Mustafa‟yı ve onun 3 oğlunu öldürttü. Dindar bir Katolik olan annesi Aimee ( NakĢidil Sultan ) 1817‟de veremden öldüğünde, ona Galata Manastırı‟ndan BaĢpapaz getirterek büyük bir tören yaptırdı. Ġstanbul Rum Ortodoks Patriği Grigorius‟u Mora isyanının sorumlusu olduğu gerekçesiyle astırması, tüm dünyada hâlâ nefretle anılmasına neden olmaktadır. 2.Mahmut‟un Fas‟ın Fez kentine özgü bir baĢlık olan FES‟i benimsemesi ve fes‟in yaygın olarak kullanımı, yüce önder Atatürk‟ün ġapka Devrimi‟ne dek sürmüĢtür. Rus Leon, Çingene Besime, Ermeni Maryam, Mısırlı Fatma,Tunuslu Furi,Yunan Nora, Rus Olga, Cenovalı Rozi, Romen Magda adlı cariyelerinden 14‟ü erkek,28 çocuğu oldu. Taht‟a sadece 2 oğlu çıktı. Yeniçeri ocağının binlerce askerini öldürten de odur. (1826-Vak'a yi Hayriye)

ABDÜLMECİT : 1823 -1861. PadiĢahlığı 22 yıl sürdü : 1839 -1861. 2. Mahmut'un “Bezmiâlem” diye anılan, Leon adlı Rus Yahudisi‟nin Suzi adlı kızından doğma oğludur. Batı‟dan yüksek faizle borç alınan 19 milyon altınla Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi saraylarını yaptırdı. 3 oğlu da taht‟a çıkmıĢtır. Yerine kardeĢi Abdülaziz geçti.

ABDÜLAZİZ : 1830 -1876. PadiĢahlığı 15 yıl sürdü : 1861 -1876. 2.Mahmut‟un, bir kadın hamamında tellak olarak çalıĢan Besime adlı çingene gözdesinden doğma oğludur. 15 yıl kaldığı taht'tan zorla indirilen 11. PadiĢahtır.

5. MURAT : 1840 -1904. PadiĢahlığı 3 ay sürdü : 1876. Abdülmecit‟in cariyesi Fransız Vilma‟dan doğan oğludur. 3 ay kaldığı taht'tan “deli " raporu alınarak indirilmiĢtir.

2. ABDÜLHAMİT : 1842 -1918. PadiĢahlığı 33 yıl sürdü : 1876 -1909. Abdülmecit‟in Ermeni Virjin‟den doğma oğludur. Sadrazam Mithat PaĢa‟yı Taif‟te boğdurdu. 33 yıl kaldığı taht'tan zorla indirildi. “Hareket Ordusu”nun bastırdığı "gerici ayaklanma" yı o baĢlatmıĢtı.

5. MEHMET : 1844 -1918. (Sultan ReĢat). PadiĢahlığı 9 yıl sürdü : 1909 -1918. Abdülmecit‟in Arnavut Sofi‟den doğma oğluydu. 1909 da taht'a çıktığında, 65 yaĢındaydı.

VAHİDETTİN : 1861 -1929. PadiĢahlığı 4 yıl sürdü : 1918 -1922. Abdülmecit'in Henriet adlı cariyesinden doğma oğluydu. 57 yaĢında taht‟a çıktı. PadiĢahlığının 4. ayında, 30 Ekim 1918‟de Mondoros AteĢkesi‟ni imzaladı. 3 yıl önce 1915‟te Çanakkale‟yi geçememiĢ, bozguna uğramıĢ emperyalist güçler ne yazık ki -tek bir silah bile atmadan- 6 Kasım 1918‟de Çanakkale‟yi iĢgal ettiler. Vahidettin, 30 Mart 1919‟da Ġngiltere‟ye onursuz bir öneri yolladı : “ Osmanlı Ġmparatorluğu 15 yıl müddetle Ġngiltere‟nin sömürgesi olmayı dilemektedir ”dedi.

Mustafa Kemal Paşa “PadiĢahlık ve halifelik orununda (makamında) bulunan Vahidettin, soysuzlaĢmıĢ, yalnız kendini ve taht‟ını güvenceye bağlamak düĢü peĢinde, alçakça yollar araĢtırmaktadır” diyerek, Anadolu‟ya geçti. Kuvayı Milliye‟ci yiğitlerle buluĢtu ve KUTSAL İSYAN‟ı baĢlattı. Son padiĢah Vahidettin, her türlü engellemesine karĢın onurlu Anadolu Direnişi’nin emperyalizme karĢı baĢarıya ulaĢtığını anlayınca, 17 Kasım 1922‟de bir Ġngiliz zırhlısına binerek, iĢgal altındaki Osmanlı Hanedanı‟nın baĢkentini terk etti.

15 Mayıs 1926‟da Ġtalya‟da hayata gözlerini kapatmadan önce, hakkında 24 Mayıs 1920 tarihinde idam fermanı verdiği Mustafa Kemal Paşa‟nın, yönetim biçimi Cumhuriyet olan bir Türk Devleti kurduğunu ve Anadolu Aydınlanma Devrimi‟ni baĢlattığını görmüĢtü. Tarık KONAL tarikkonal@hotmail.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.