You are on page 1of 240

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

SAKARYA ve DÜZCE İLLERİ, BÜYÜK MELEN ÇAYI, ÇAYÜSTÜ VE DİKENLİ TEPE MEVKİLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇED Raporu

Nihai ÇED raporu

İSTANBUL- ŞUBAT 2009

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları Projenin Adı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı, 06100, Yücetepe, ANKARA 0312- 417 83 00 - 0312- 418 24 98 Büyük Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi Sakarya ve Düzce İlleri, Büyük Melen Çayı, Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yeterlik Belgesi Veriliş Tarihi: 20.11.2007 Yeterlik Belgesi No: 42 Maslak 34469, İstanbul 0 212 285 37 90 - 0 212 285 65 45 iozturk@ins.itu.edu.tr 3 Şubat 2009

Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi: (İli, İlçesi, Beldesi, Mevkii) Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı

Adresi Telefon ve Faks Numaraları e-posta Rapor Sunum Tarihi

i

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ONAMA SAYFASI ADI SOYADI VE ÇALIŞMA ALANI İmza

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK İnşaat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Koordinatör)

Doç.Dr. Mustafa S. YAZGAN Ziraat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Ali Fuat AYDIN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Süleymen ÖVEZ Biyolog (Flora / Fauna)

Doç.Dr. Recep Hayri EREN Jeoloji Mühendisi (Jeolojik Özellikler)

İnci KARAKAYA Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Mustafa Evren ERŞAHİN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Azize AYDENİZ KALAYCI İnşaat Yüksek Mühendisi (Proje Planlama)

ii

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...................................................................................................................iii TABLO DİZİNİ .................................................................................................................. ix ŞEKİL DİZİNİ..................................................................................................................xiii EK DİZİNİ ......................................................................................................................... xv BÖLÜM I. PROJENİN TANITIMI VE AMACI ............................................................. 1 I.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri ................................................................................... 1 BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU............................................... 5 II.1. Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) ......................................................................................................................... 5 II.2. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu.................................................................. 11 BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI......................... 13 III.1. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları.......... 13 III.2. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu...... 13 III.3. Projenin Fayda-Maliyet Analizi............................................................................ 19 III.3.1. Faydalar........................................................................................................ 19 III.3.2. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları .................................. 20 III.3.3. Maliyetler ..................................................................................................... 20 III.3.4. Yıllık Giderler .............................................................................................. 22 III.3.5. Döviz İhtiyacı............................................................................................... 22 III.3.6. Gelir-Gider Oranı ......................................................................................... 23 III.3.7. İç Karlılık Oranı ........................................................................................... 23 III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri........................................................................................... 23 III.5. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri......................................................................... 27 III.6. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim....................................................................... 27 III.6.1. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması ........................... 27 III.6.2. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum ............................... 28 III.7. Diğer hususlar ....................................................................................................... 33 BÖLÜM IV. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI ...... 34 iii

....5................12..6............. artezyen vb..............7....... bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri)....2...2.. erozyon.. göl... 50 IV......................... beslenme.. distrofik olarak sınıflandırılması....15....... Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak...........11...... 35 IV.. ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler... halen mevcut her türlü keson. göl. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.... 1/100000.................... turizm.4...... mezotrofik................... İç sulardaki (göl.. su toplama havzası oligotrofik............... 103 iv ............ sulama suyu.......)....... Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz. 73 IV............ toprağın mevcut kullanımı..... 72 IV.. 88 IV........ Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri.... benzersiz oluşumlar. beslenme alanları..... yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı)..... 86 IV. gölet..............1.2..................................2........... ötrofik............ 86 IV. 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı).............................. 81 IV. heyelan..... sel... bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri............ 34 IV...........................2....... Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları..2........9............. tektonik hareketler.2........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI... mineral kaynaklar..... dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel..... arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması.. kimyasal. bunların üreme......... drenaj..... 89 IV...... 103 IV. Hayvancılık ve su ürünleri (türleri.....3... ulaşım...................... bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri............2..... 101 IV....2...2......10...........)........ kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi....... Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme.... tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera...2............... Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı........ sedimantasyon...... derin.. kuyu... özel mahsul plantasyon alanları).............................. yıllık üretim miktarları.............2... tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) ......... kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.............. 34 IV................................ kimyasal... bakteriyolojik özellikleri. akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri................ 85 IV......... sığınma ve yaşama ortamları........ su ürünleri istihsali...... Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri..2. etki alanı harita üzerinde gösterilecek)........................... Meteorolojik ve iklimsel özellikler .. Orman alanları .......... emniyetli çekim değeri.... 86 IV....2. kullanma......... çayır vb......... diğer kullanımlar) ...................................2............ Koruma alanları . taşkınlar......1... ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları ................ 87 IV....13......2.........................................2........... çığ..... benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar...............14.... sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü.... Flora ve Fauna...... spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları....... Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri..... Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları............. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler................................. mevcut ve planlanan işletilme durumları. yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri). Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları.............. suyun fiziksel. bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) .8....

..........3.. kullanılmayacak hafriyat artığı toprak...... taş...................8..3. tehlikeli ve toksik olanların..... uygulanacak üretim yöntemleri.. bu işler için kullanılacak aletler ve makineler.... sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi..... Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj..... konutlar..............3.........1........ kapasiteleri...........1....2.............. kum ocağı... 104 IV.... taşınımları.... yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı............4........... nasıl.... ocakların alan büyüklükleri.......... İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı)........ 110 V...... su temin ve iletim sistemleri dahil) ............. göçler.................3....5.. 104 IV.....................2. malzeme ocakları..... Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler...... arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi......... Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim. kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları. 106 IV... 111 V...3....... 105 IV........ diğer bilgiler) ................. ortalama hane halkı nüfusu...3.... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.1........... Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları.......... hafriyatın nerede kullanılacağı........ turizm alanları vb.......................16.. 106 IV..... 108 IV...... ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı.... Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus................ Diğer özellikler ........1........ nerede............ 104 IV..........6.... bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri........ 104 IV..... kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) ...4.2.................... sağlık................ Sosyo ...3... 107 IV.......... yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması)...................... minimum ve ortalama gelir).. bu kapsamda sanayi bölgeleri.............................. basamak v .. Arazinin Hazırlanması........................... Proje yeri ve etki alanının hava..3...... mevcut ve planlanan kullanım alanları.............. kum vb....... Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı ..... 107 IV.........1........ hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri.......... depolanmaları ve kullanımları...1....... 110 V... işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum.... nüfus hareketleri...... Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı. Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden.... 112 V.......1. Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı.........1....................... İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler............3.... 112 V............. diğer bilgiler). kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı......) ................ HES................... maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları......................3.Ekonomik Çevrenin Özellikleri... limanlar................................ Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar)..................... Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı....... parlayıcı.. işletme alan büyüklükleri........ patlayıcı.. PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER..........................................3...........2. toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi ......... toplam hafriyat miktarı.......................... Diğer özellikler ........................ 110 V...........17................................ Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı..............5. 109 BÖLÜM V...... nüfus artış oranları.. kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri..7.................................................. su......DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.................

..1.......... 131 V................. 131 V....... ne şekilde bertaraf edileceği........ deşarj edileceği ortamlar.....1.. 113 V.1........1....... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden.. patlatma paterni.................. araçlar..............................12.............. genişliği........... Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü.................. kullanılacak malzemeler..... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yüksekliği. taşınımları... kullanılacak makine ekipmanları ........... çakıl ve benzeri maddelerin miktarları....................15..1........13...16...................... makineler. depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler...... 139 vi ..............1.........9...... ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler.....18..... bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri ......... altyapının inşası ile ilgili işlemler.. kümülatif değerler ...... altyapının inşası sırasında kırma.............. 139 V.. bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı... gürültünün kaynakları ve seviyesi.... 130 V. İnşaat esnasında kırma.......... ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi....................1.. nakliye güzergahları..... ne kadar alanda............... inşaat artığı malzemeler. şev açısı........ Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları.......... bu kazıların nerelerde...... 129 V...1.... Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler.. suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları................ nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş.............................. 131 V...... Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları. 137 V...... meydana gelecek katı atık miktarı....... baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler ...... İnşaat aşamasındaki su temini sistemi........ Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon. ulaşım altyapısı planı...... nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları................................. Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması............. taşıma...................................... kimyasal maddeler............ 130 V.................... öğütme........6..... kümülatif değerler ............................... alınacak önlemler .......DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI....17..1................10.......... hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi ..7..... insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar................ Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği.. Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler............1..11...1.....1... depolanmaları ve kullanımları. basamak sayısı................ 125 V.....................1.... taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler................................................................. 120 V.....8........... Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl).... 121 V....... kum............. Zemin emniyeti.14......... öğütme............... 138 V.......

........... 154 V......................2....... Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler......... seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler................2.12........ sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri.......... 141 V... Proje alanı ve yakın çevresinde........... 154 V......2............2.... Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları..............................................2................1................... 155 V... 148 V...............................................4....... Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması ............. 140 V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI......................................................... 149 V............... prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara..2.2........................8.................11.............. nehir hidrolojisi.....) ne kadar alanda nasıl yapılacağı...... 147 V... nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları ..15......2.....2.. yardımcı madde... nasıl verileceği ......... su kalitesi vb.19................................2.... Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler ..... Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar........2....................... 148 V.............................14............................... fauna........... İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği..... depolanmaları ......................... 149 V........... Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler .................5.....................................1............................ arkeolojik kalıntılara.2.. 155 V.....................2....1..... 149 V.... yeşil alan düzenlemeleri vb.............7................... Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri..................................................................... 148 V.....6.................. 141 V................................................ Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon............................................................................ 150 V......13............ nasıl bertaraf edileceği ........ ne miktarlarda.. Diğer faaliyetler.) ......2................ projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler ........... Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler ....... Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi.. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü........ 150 V......2..........16............................. sucul hayat...................9. bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri .. 150 V. korunması vii ..... Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde.................... habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler ....................... Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri ............... mamul madde miktarları..............................3...................10............ Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar.................. Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri..20....2............ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V................. ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler.... Konut...................2...... hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği................. kapasiteleri.... yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya..... Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler............... sediment gelişi...........2........... bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği....... taşınımları. 140 V......

.................. sağlık.................................18.. 160 BÖLÜM VIII.............. kültür................................................................................... Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı..................1................... 155 V........................................ ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde.............. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları..............................2.. nasıl temin edileceği..... 164 BÖLÜM IX................ Mevcut su kaynaklarına etkiler................................. Arazi ıslahı (baraj..2...... 177 KAYNAKLAR ...........................3...........1... göçler........................1. olabilecek hava emisyonları... 160 VII...... 160 VII.......1.................... 162 VIII.. 156 V........ PROJENİN ALTERNATİFLERİ...............................3..2..............................................................2................................................................. Depolama İle İlgili Alternatifler.................. HALKIN KATILIMI.........................................................................17............................................ bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut.......... 156 V................................................................................................2........ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi ..................................3.......................................................... 165 BÖLÜM X..... 203 ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU ......................... ... Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri.................................3............................ YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ ............................................................. nüfus hareketleri. Çevresel fayda-maliyet analizi ... HES........................................... 201 YETERLİLİK BELGESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU . 158 VI...... Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler..................... Baraj.................. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda...................................... 166 BÖLÜM XI.......... İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER............................................................................ Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı................................. 162 VIII.. 156 BÖLÜM VI................. orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) ........................... eğitim................. İZLEME PROGRAMI.................... 158 VI....... faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı.............. Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program........................ 156 V....................................... iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları............ 158 VI............. diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb..... 160 VII.............. 159 BÖLÜM VII..........2...... SONUÇLAR . yaratılacak istihdam imkanları.......... 176 EKLER .........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI...................... İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler................................... HES...................................................... 155 V.................. Diğer faaliyetler... su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ........... 204 viii ..................3....................

..... 32 Tablo III................ Dolu.12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları ............. 38 ix ............................15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu .......1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler.. 33 Tablo IV...........................................8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri 20 Tablo III....10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri ...4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI...6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) .... 31 Tablo III...2 Baraj gövdesinin özellikleri ...................... 3 Tablo III............... AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile)................1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL)........ 25 Tablo III...... 2 Tablo I................................................ 29 Tablo III...................................................................................13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı.........2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri ............................................... 29 Tablo III......... 2008) ........ 15 Tablo III..... 17 Tablo III....... 14 Tablo III...........................................3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri........16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu...................... 36 Tablo IV...... 36 Tablo IV... 20 Tablo III................................. 3 Tablo I.................................. 37 Tablo IV............................................. 34 Tablo IV.......................1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları...................................................... AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile).. 16 Tablo III........................7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri ...................... tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı .........17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu............11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan.6 Sakarya iline ait Kar Durumu ...9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri.... AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile).................5 Düzce iline ait Kar.5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III......... 38 Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU TABLO DİZİNİ Tablo I..............3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I........ Sis ve Kırağı Durumu .2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (20092014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) .....4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II..........................................................................................3 Baraj gölü.................................................................14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu...... 16 Tablo III.. 31 Tablo III....... 13 Tablo III.. 32 Tablo III... 33 Tablo III....................................

............................................................ 43 Tablo IV.7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap.......................................................................18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri.......... 40 Tablo IV............................................8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri .................................................................................. 75 Tablo IV...... 53 Tablo IV........9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri........................................................................................................................................13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri .....................................20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri ..........24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması ....................... 87 Tablo IV...... 78 Tablo IV............................................................ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV................................ 40 Tablo IV. 46 Tablo IV..................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.............. 42 Tablo IV................................ 42 Tablo IV.......... 48 Tablo IV.................................19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri ................................... 78 Tablo IV......................................................................16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri ................................................26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı ........ 81 Tablo IV... 47 Tablo IV................5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması .............23 Şekil IV..... 76 Tablo IV................... 2008).......................................................28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri ..........12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm).........................31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları ............................................................................... 39 Tablo IV................................11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri..........................................................27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri ............ 44 Tablo IV.............29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ..........................10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri .............. 77 Tablo IV............. 40 Tablo IV...... 2008) ..................25.......... 48 Tablo IV......................................17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı ... 47 Tablo IV......................30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant..22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları ...................................................................... 88 x ...............................................21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri ............................. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması ....... 41 Tablo IV................................................................ 39 Tablo IV.........................................................14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri................................................ 44 Tablo IV..................15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu..

...................................... 117 Tablo V.................................... Toplam kümes hayvanı sayısı ......................................... 132 Tablo V................................................ Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) ............................................................................................................ 119 Tablo V.....40......................................... 112 Tablo V...............................41........................36 Kuşlar (Aves) ........................................ 100 Tablo IV.............................. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.......... 118 Tablo V.Amfibiler (Amphibia).............3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları......................... 132 Tablo V................ 119 Tablo V................................... 102 Tablo IV..............12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar .......................................... 95 Tablo IV.... 103 Tablo IV............................................................ 94 Tablo IV........... 133 xi ............................8.....5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları ........................................ İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti . 108 Tablo V.........46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım.................................................................... 122 Tablo V......................................... 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu ...........6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları ................9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları ..............................................................................................13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) ................................... 89 Tablo IV..................15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)................................................................................ 102 Tablo IV......... 118 Tablo V...................34 Sürüngenler (Reptilia).................................7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları ....43.......... 107 Tablo IV..........................42...............14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) ......38 Tablo F..... 103 Tablo IV.......... 125 Tablo V..........1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar .44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) ...35 İki Yaşamlılar.. 124 Tablo V....... Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı .... 101 Tablo IV.............................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI... 123 Tablo V........................ 106 Tablo IV....................birim alanındaki servet ve servet artışları............10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları ...37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı .......................................................................................................................................... 107 Tablo IV....................................45 .................2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları...... Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri ................ 94 Tablo IV.....................8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları ... 122 Tablo V.......Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları ...........32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları....4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları..........33 Memeli Hayvanlar (Mammalia)................................. Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri.......................11............. 132 Tablo V....................... 95 Tablo IV.......................39.....................................................................

....................17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri ..................... 136 Tablo V................................................................................................................................................16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) .....................19....................................................... 153 xii ............... Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*)........................... 1991) ......................20................................................ Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları ....................................................18...........................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI... 152 Tablo V... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V................................................ 133 Tablo V........................................................................... Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson............. 133 Tablo V................

.........1 2005 Yılı rüzgar gülü ...........................3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi..............7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta...........................................5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası......6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi ................................................................................................................... Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri .......... 2000)............... Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen............... .....................10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi......................1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri............................. 122 Şekil V............3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı........... 27 Şekil IV..........2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita..................................... 45 Şekil IV..... 92 Şekil IV.................. 9 Şekil II.............................. 7 Şekil II....................................................... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ŞEKİL DİZİNİ Şekil II....................................... Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği ..............................9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası ...................................tr).......................tr)... 60 Şekil IV................5 Melen Regülatörü ................................ 93 Şekil IV.................................................. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti....gov.................................. 60 Şekil IV. 46 Şekil IV....4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi .......................... 59 Şekil IV.8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen......... 52 Şekil IV......... 125 Şekil V............ 124 Şekil V......... 8 Şekil II.......13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ............................... 10 Şekil III.............. 83 Şekil IV..........6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem.......... .... 82 Şekil IV.................6...... 123 Şekil V.. 45 Şekil IV...........................................................................5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı......................... 5 Şekil II.....2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı .....gov....7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği ....................................... 129 Şekil V...........................................4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası .................................................... 134 xiii ... 80 Şekil IV..................3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü.......................................2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri ............................ 98 Şekil V.... ........................................................4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı .......................... 5 Şekil II.14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü ....DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI......1.....11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği ............................................................................................................................... 111 Şekil V. 18 Şekil III.12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ..........1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması ........................... 53 Şekil IV.... 2000)......................2 Melen I.........

.......................... 135 Şekil V..............................................10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği............................................................................ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V...... 137 xiv ......................................11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi .......................................8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği . 134 Şekil V...................9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği..... 135 Şekil V................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI........................................................................................

..................................... 186 Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar.. 184 Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) .......... 180 Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti ..................................................................... 198 Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları ...................................................................................... 188 Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları .................... 189 Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu .......................................................................................................................................... 195 Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı .............................................................. 192 Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı................................................................................................................................... 191 Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası ..... 181 Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti............................................................................. 199 Ek 23 Acil Müdahale Planı..... 196 Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar ............. 194 Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları.......................................................................... 182 Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti................. 179 Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti ....... 193 Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları........................................................ 185 Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) ..................................................... 178 Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı...................................... 200 xv ...............................................................................................................................................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI........ 187 Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları .......................................................................... 183 Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları.............. 197 Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler .. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EK DİZİNİ Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita ....... 190 Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası.......

Bu raporlar: İstanbul İçme Suyu Projesi İstikşaf Raporu DSİ-TAMS tarafından hazırlanan İstanbul-İzmit İçme. içmesuyu pompa istasyonları. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. Bu ihtiyacın 1 . İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı. Projeleri DSİ XIV Bölge Müdürlüğü ve DSİ etüt ve Plan Dairesi Başkalığı hazırlamıştır. Büyük Melen barajı 30o 57’ 57” . Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. Damoc Master Planı tahminlerinden daha hızlı artan nüfus ve yerleşme nedeniyle Mudurnu Çayı’ndan Su Temin Projesi ve Istranca derelerinden su temini istikşaf raporları hazırlanmıştır. Ömrü. iki adet derivasyon tüneli. Hizmet Amaçları. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı. Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi’ne ait rapor DSİ. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM I. Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur.1. Yapılan çalışmalar sonucu 2040 yılı için İstanbul metropoliten alanında 17 milyon nüfus ve 1997 hm3/yıl su ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.41o 00’ 24” koordinatları arasında yer alan içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi. Bu problemin çözümü hakkında çalışmalar DSİ’ce 1960 yılından sonra yoğunlaşmış. 1980’li yıllarda İstanbul Şehri’nin. Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir. (Melen Sistemi Büyük Melen Barajı ve HES Su Temini ve İşletme Çalışması İçerikli Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu) İstanbul’un 1950 yılından itibaren hızlı artan nüfusuna ve bununla birlikte gelişen sanayiye içme. 1998 yılından itibaren ise Melen Çayı’ndan su temini projesi geliştirilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. sırasını ve yapılması gereken mühendislik yapılarını tespit eden birbirini tamamlayıcı nitelikte üç adet etüt ve planlama raporu hazırlanmıştır. Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. kapaklı dolusavak. kullanma ve endüstri suyu temini büyük önem kazanmıştır. bölgede mevcut su kaynaklarının potansiyeli ve kalitesi ile bunlardan faydalanma şeklini. İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından DAMOC firmasına hazırlattırılan İstanbul Bölgesi Su Temini ve Kanalizasyon Master Plan Raporudur. Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke. PROJENİN TANITIMI VE AMACI I.

27 hm3/yıl % 67 2 .181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki. Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında. İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl. Melen Projesi içme.077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır. Baraj sebebiyle oluşacak olan baraj gölünün normal su seviyesi 110 m olup. Barajın yapılacağı proje alanına ait hidrolojik özellikler Tablo I.1’de Baraj gövdesine ait özellikler ise Tablo I. Bu sebeple proje kapsamında herhangi bir taşkın koruma tesisi inşa edilmeyecektir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek.8 oC 2 317 km2 1 599.2’de verilmiştir. Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır. bu seviyedeki göl hacmi 689.1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler Yıllık Ortalama Yağış Yıllık Buharlaşma Yıllık ortalama Sıcaklık Aks Yeri Drenaj Alanı Aks yeri yıllık ortalama akım Regüle edilen akım Regülasyon Oranı 950 mm 796. kullanma suyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilecektir.42 hm3/yıl 1077.27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir.60 mm/yıl 12. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karşılanabilmesi için yapılan çalışmalar Yeşilçay Sistem I ve Melen Sistemi adı altında yürütülmektedir. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. Projenin taşkın koruma amacı yoktur. Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre. İlk aşamada yılda toplam 268 hm3. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır.1 hm3 civarında olacaktır (Tablo I. son aşamada ise yılda 1.3). 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır. Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1. Tablo I. Barajın inşa edilmesi halinde olası taşkın problemleri de baraj vasıtası ile bertaraf edilerek ortadan kalkacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir.

Bu kirleticiler baraj inşaatı tamamlanınca ortadan kalkacaktır.60 km2 689.sev. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo I. Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkması beklenen diğer bir çevresel sorun da gürültüdür. İnşaat sırasında oluşacak gürültünün seviyesi ve dağılımı. İşletme aşamasında ise sadece baraj işletmesinde çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksu ve katı atıklar söz konusu olacaktır.15 km2 577. Çevresel 3 .10 hm3. inşaat çalışmalarında ortaya çıkacak inşaat atıkları. boşaltma ve taşıma işlemlerinden ve beton santrallerinden toz ve gürültü problemi ortaya çıkacaktır. göl hacmi ve göl alanı Mak. doldurma.00 m 8.3 Baraj gölü İçme. Atık olarak ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar. Çoğu baraj projelerinde olduğu gibi. Ayrıca bölgenin iklim yapısında da bazı değişikliklerin olması muhtemeldir. ortaya çıkması beklenen kirleticiler hava. tehlikeli atıklar ile madeni ve bitkisel atık yağlar oluşacaktır. dolgu ve malzeme taşınması sırasında kullanılan araçlar olacaktır.00 m 97 m 8m 102 m 709 m 12 m 1. kullanma ve endüstri suyu temini + HES Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu 13. taş ocaklarında ve tünel inşası sırasında yapılacak patlatmalardan.2 Baraj gövdesinin özellikleri Amacı Tipi Talveg kotu Kret kotu Talvegden yüksekliği Temel Kotu Temelden yüksekliği Kret uzunluğu Kret genişliği Memba şevi Mansap şev Memba Batardosu kret kotu Memba Batardosu kret genişliği Memba Batardosu Şevleri Mansap Batardosu kret kotu Mansap Batardosu kret genişliği Mansap Batardosu Şevleri Tablo I.4 / 1 33.0 m 2/1 – 2/1 37 m 55 m 110m 110 m 112 hm3.00 m 110.5/1 25. 5. Gürültünün ana kaynağı. baraj rezervuarının dolmaya başlaması ile birlikte daha önce kara parçası olarak kullanılan önemli miktarda bir alan su ile kaplanacaktır. su ve gürültü ile atık kirliliğine yol açacaktır.4 / 1 1.00 m 7. Ortaya çıkması beklenen atık su ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel atıksudan ibaret olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.10 hm3 % 67 1077.0 m 2/1 – 1. baraj inşaatı sırasında yapılacak kazı. Baraj inşaatı sırasında. kazı. Bu durum bölgedeki flora ve faunanın etkilenmesine neden olacaktır. Göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı.27 hm3/yıl Minimum su seviyesi Minimum İşletme Seviyesi Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Min. İnşaat aşamasında. İşl. 17.su sev.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 4 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre raporun ilerleyenin bölümlerinde hesaplanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.

2). Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin. bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda. lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde. Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır (Şekil II.1ve Şekil II.5 km güneybatısında.1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen Barajının aksı Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe 5 . Şekil II. Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2.1. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM II.

4’te.6’de verilmiştir. 2006). daha önceden yapılmış olan regülatörün fotoğrafı Şekil II. 6 .3’de. Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU arasındadır. 2317 km2’lik alanı kapsamaktadır. birlikte Melen Havzası’nın toplam alanını oluşturmaktadır. 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir. Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır. İki akarsuyun drenaj alanları. Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup.5’da. Küçük Melen Çayı. Büyük Melen Barajı ve Melen Havzası’nın konumunu gösteren 1/25000 ölçekli memleket haritası Şekil II. Ana akım Efteni Gölü’nden çıkmakta ve Büyük Melen Çayı adını alarak Karadeniz’e dökülmektedir. Planlama aşamasında olan Büyük Melen Barajı. Büyük Melen Çayı ve Lahna Deresi’nin Karadeniz’e dökülmeden önce birleştiği bölgenin mansabındadır (DSİ. 2008).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Uğur Deresi ve Aksu Deresi. proje sahasının uydu görünümü Şekil II. Efteni Gölü’ne dökülmektedir. barajın kurulacağı bölgenin panoramik fotoğrafı ise Şekil II. Asar Deresi. 2005).40° 40′ 00″ kuzey enlemleri ve 30° 50′ 00″ . Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illeri sınırları içerinde kalmaktadır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır.31° 40′ 00″ doğu boylamları arasında yer almakta olup. Barajın içinde bulunduğu Melen Havzası 41° 5′ 00″ .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi 7 .

4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi 8 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

5 Melen Regülatörü 9 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi 10 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

diğer tekniklerle temsili resim veya maket benzeri gösterimler. Baraj gövdesinin sağ sahilinde 5 açıklıklı ve radyal kapaklı dolusavak yapısı inşa edilecektir. varsa diğer üniteler. proje kapsamında yer alan geçici ve nihai depolama alanlarının. baraj projesi baraj en kesiti Ek 3’de. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 2008). teknik altyapı üniteleri. Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7. Proje Alanı ve Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 1/25. Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp. Barajın hemen eteğinde 45 MW kurulu güce sahip 3 üniteden oluşan Melen HES tesisleri mevcuttur (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.290. 3 üniteden oluşan 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri . 1/5000 ve/veya 1/1000'lik haritalar üzerinde gösterimi) Melen Sistemi’nin en önemli parçası olan Büyük Melen Çayı üzerinde inşa edilecek Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu tipinde Melen Barajı. bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Baraj gövde ve savak tesisleri (dolu savak-dip savak). bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi. Baraja ait iki adet 7 m iç çaplı derivasyon tünelleri mevcut olup baraj gövde inşaatı tamamlandıktan sonra tünellerden birisi içmesuyu ve enerji amaçlı dipsavak yapısı olarak görev yapacaktır.811 m3 malzeme kullanılacaktır. Rezervuar ve Mutlak Koruma Alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmıştır. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık . 2008). ocak alanlarının 1/25000. 3 adet 3 branşmanlı Melen Pompa istasyonundan oluşmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. iletim kanalları. su alma şaftı.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı Ek 1’de verilmektedir. 2022-2032 yılları arası 804. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. 2008). Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu’na göre arazi etütleri. kum. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431.2. Projenin şantiye sahası ise 4 adet malzeme ocağı ile 400 000 m3/yıl kapasiteli kırma-eleme tesisi. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi.17 ve 2032 yılı sonrası 1077. hidroelektrik santral ünitesi ile ilgili bina ve tesisler. inşa edilecek baraj sahası içinde gerçekleştirilecek olan inşaat alanının ve Maden Kanunu’na göre açılacak olan taş. sulama sistemleri. 5 açıklıklı ve kapaklı dolusavak yapısı. 2014-2022 yılları arası 536. agrega yıkama tesisi ve beton santrali binasından oluşmaktadır. . 2 adet 7 m çaplı derivasyon tünelleri. idari ve sosyal üniteler. çakıl vb. % 9’unun orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. 2 adet basınçlı 3500 mm çaplı içme suyu cebri borusu. 2006).11 hm3/yıl. Enerji üretimi. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj. Barajın talvegden yüksekliği 97 m olup temelden yüksekliği 102 m’dir. 2008). Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. enerji – içmesuyu tüneli (derivasyon tünellerinden birisi). 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti Ek 5'de ve 1/500-1/1000 ölçekli derivasyon-dipsavak boykesit ve en kesiti ise Ek 6’de verilmiştir.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır.231 m3civarında olacaktır. Talveg kotu 13 m olup kret kotu 110 m’dir. Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı Ek 2’de. dipsavak yapısı.II. gövde boy kesiti ve maksimum tip enkesiti Ek 4’de.

% 19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. 12 . Büyük Melen Barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35. 2006). Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmış ve Kamulaştırma Planlama Raporu 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmıştır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. 2006).615 da arazi bulunmaktadır.765 da'dır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.İstanbul içme suyu temini projesi kapsamında yer alan Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18.

22 3 970 784 309. 13 .15 Rantabilite İç Karlılık Oranı : 1.93 26 799 567. Aşamada 20092014 yılları arasında 5 yılda.16 YATIRIM BEDELİ 860 842 972.F.25 YTL Yıllık Gider (Nihai Durum) : 440 390 835.26 2 674 037 904. 1$ = 1.1’de verilmiştir. Melen İçmesuyu 2.Merhale inşaatı kapsamında.00 YTL Gelir – Gider Farkı Gelir Yatırım Oranı : 0.72 Döviz Miktarı : 448 168 015.41 2 021 956 827. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları Halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte.5 ve Tablo III.17 30 819 502. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir.374.10 : % 9.42 YTL) Tablo III. Tablo III.112 III.95 2 579 606 863. Aşamada 2030-2032 yılları arasında 2 yıl içinde Cumhuriyet Arıtma Tesisi. Melen Barajı HES tesislerinin inşaatı da tamamlanacaktır. II.6’da.38 3 327 059 661.3. Melen Barajı. Proje 2014 yılında hizmete açılacaktır. iş akım şeması ise Şekil III.78 2 243 136 402. Baraj inşaatına 2009 yılı sonunda başlanılacak ve yapımı 5 yıl sürecektir. İsale hattı ve tesisleri.51 2 21 6 336 834. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak.64 35 561 927. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III.64 2 548 787 360. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu Büyük Melen Projesi II. Proje kapsamında inşa edilecek olan yapıların maliyetleri Tablo III.71 TESİS BEDELİ 223 537 008.2.57 YTL’dir. Tesisin toplam yatırım bedeli 2006 yılı birim fiyatlarına göre 183. 4 nolu Pompa İstasyonları ve istasyona ait Trafo binası ile ENH tesisleri yapılacaktır. III. Baraj ve ocaklardaki kamulaştırma projenin ilk senesi içerisinde tamamlanacaktır.00 YTL Döviz Yatırım Oranı : 0.İsale Hattı ve tesisleri ile HES tesisleri yapılacaktır.1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL) TESİSLER Baraj İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları TOPLAM Enerji tesisleri GENEL TOPLAM KEŞİF BEDELİ 194 380 007.52 3 362 621 589. Melen Projesi II.1.213. Tablo III. (2006 B.09 4 009 730 694. Aşamada 2019-2022 yılları arasında 3 yıl içinde İçmesuyu 3.79 YTL Yıllık Gelir (Nihai Durum) : 616 790 705. Her aşama için projenin uygulama planı Tablo III. üç aşamada gerçekleştirilecektir.53 2 325 250 351. Tablo III.2.1’de verilmektedir. Merhale kapsamında olan Melen Barajı ve HES inşaatı.41 3 109 941 337.11 PROJE BEDELİ 653 021 757. Diğer kamulaştırma işlemleri ise barajda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte yapılacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM III.63 38 946 385. I.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.4.83 : 176 399 869. Mutlak koruma alanının kamulaştırılması için planlama raporuna gerekli olan bütçe konulmuştur.

77 186 310 005.58 1 173 466.Tablo III.Site T.) Rezervuar Kamulaştırması Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırması TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 9 177 243.28 461 972.2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Yeni Yol Rölakasyonu PTT Hattı Site Tesisleri Hizmet Yolları Baraj gövdesi.26 SU TUTMA 1 2 Y I 3 L L A 4 R 5 6 .36 23 488 212.95 33 190.Hizmet Yol. su alma yapısı.02 49 819 132.. cebri boru branşmanı Kamulaştırma (Yeni yol Röl..84 653 021 757.12 142 449 554.24 30 571 877.84 209 182 218.25 354 883. memba ve mansap batardoları Dolusavak Yapısı Derivasyon Tünelleri Dipsavak.

64 992 708 257.26 TUTMA 35 784 831.52 64 535 607. AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 71 206 590.11 .96 Y 1 2 I 3 L L A R 4 5 6 33 032 952.3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I.39 1 245 187 981. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.89 15 SU 47 919 742.

96 35 784 831.64 992 708 257.26 64 535 607.39 1 245 187 981.52 47 919 742.11 33 032 952.4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II.5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.61 Y I L 2030 1 L A R 2031 2 16 . AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590. AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590.96 47 919 742.39 183 661 940.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.26 64 535 607.89 2019 1 Y I L L 2020 2 A R 2021 3 Tablo III.

52 Y I L 2009 1 L A R 2010 2 17 .10 7 678 862.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.43 1 511 776.36 11 758 258.43 119 499.53 8 450 775. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) HES Cebri Boruları+Vanalar+Cebri boru kazıları Türbin ve Jenaratör Türbin Binası Vana ve Kapak Teçhizatı Elektromekanik Teçhizat Şalt Sahası ve Trafo Binası ENH HES Kuyruksuyu ve Mansap Suyu Kanalı Kamulaştırma TOPLAM 2 224 276.04 3 047 548.50 113 649.00 657 282.13 35 561 927.

. PTT ve enerji hatları. barajın su tutmasına kadar olan saha dışı inşaat faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren toplam inşaat süresi yaklaşık 5 yıldır. yıllarda yapılacaktır..İNŞAAT ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİ SİTE TESİSLERİNİN KURULMASI ŞANTİYE ULAŞIM YOLLARININ YAPILMASI DERİVASYON TESİSLERİ İNŞAATI BARAJ GÖVDESİ İNŞAATI DOLU SAVAK İNŞAATI CEBRİ BORU KUYRUKSUYU KANALI ELEKTRO MEKANİK TEÇHİZAT İSLERİ İŞLETMEYE ALMA Şekil III. 4. yıl yapılacak olup. . Yeni yol relökasyonu. hizmet yolları. İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır. site tesisleri. 3. derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1.1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması Planlanan Büyük Melen barajı projesinin inşaatının başlangıcından. ve 5. diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2.

Melen Sistemi” adı altında yürütülen çalışmaların su kaynağı Melen çayı ve bunun depolaması Melen Barajı ve HES’dir.33 Gwh/yıl.27 hm3/yıl su 32 yıl boyunca İstanbul Şehrine verecektir.27 hm3/yıl su. Hizmet ömrü boyunca sağlanacak toplam su faydasının bugünkü değerleri toplamı 6 178 919 285 YTL’dir.1. Aşamada 10 yıl boyunca 140. ve III aşamalar) devreye girdikçe aşamalı olarak azalacaktır. 2022-2032 yılları arasında II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İnşaatı tamamlanmış olan Melen I. III.3. III.3.4 hm3/yıl su şehre tahsis edilmiştir. sekonder enerjinin faydası 3.3.27 hm3/yıl su.1. III.69 Kuruş değeri içmesuyu geliri olarak alınmıştır.1. Aşamada 8 yıl boyunca 183. Hizmet ömrü boyunca üretilen firm. Yıllık İçme ve Kullanma suyu faydası Tablo III. içmesuyu sistemi (I.1. Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Faydası “Büyük İstanbul içmesuyu II. Melen barajından 1077.1. İçme.7’de. yaklaşık 185 km uzunluğundaki isale hattı ve tünellerle İstanbul şehrine iletilecek olup. Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise. Projenin Fayda-Maliyet Analizi III. Kurulu Güç – (Firm Güç / 0.Merhale Projesi.64) olarak tayin edilmiş ve pik güç faydası bulunan bu pik gücün 85$ ile çarpılması sonucu bulunmuştur.4.3 cent/kWh olarak alınmıştır. İstanbul şehrinin su temini için bugüne kadar çeşitli kaynaklardan 1293. Ancak hızla büyüyen İstanbul ilinin nüfusu. Toplam Fayda Proje ile İstanbul iline 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su. Enerji faydaları bulunurken dolar kuru 2006 yılı için 1.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92.1.33 Gwh/yıl.92 Gwh/yıl’dır. 2022-2032 yılları arası 140. 2022-2032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077. içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir. yaşanan kuraklık ve küresel ısınma senaryoları dikkate alındığında.92 Gwh/yıl’dır. seconder ve pik güç enerji faydası 338 862 941 YTL olarak bulunmuştur. Enerji Faydası Proje içme ve kullanma suyu temini maksatlıdır.3.3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III. . 1 m3 suyun barajdan çıkış fiyatı olarak hesap edilen 52. 20142022 yılları arası 183. Merhale Melen Regülatörü projesinin 2007 yılında tamamlanmasıyla.60 Gwh/yıl ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 20322064 yılları arası 32 yıl boyunca 92. II. 45 MW’lık kurulu güce sahip olan enerji santrali barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında I.8’de verilmiştir. 2040 yılı ve sonrasında içme ve kullanma suyu ihtiyacına cevap verebilecektir. şehrin uzun vadede tüm içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına cevap verecek kullanılabilir en büyük su kaynağı Melen çayının Melen Barajı vasıtası ile kullanılmasıdır.42 YTL olarak alınmıştır.3. Pik güç. İçme suyu faydası hesabında. Faydalar III. Firm enerjinin faydası 6 cent/kWh. Melen Barajı ve HES tesisleri inşaatı 19 . Sulama Faydası Melen Barajı içme – kullanma suyu ve enerji amaçlı olduğundan sulama amacı bulunmamakta olup sulama faydası dikkate alınmamıştır. yıllık enerji üretimi faydası değerleri hesap esasları ise Tablo III. 804 hm3/yıl su 10 yıl boyunca ve full devalopmanda toplam 1077. Baraj inşa edildiğinde ilk aşmada 536 hm3/yıl su 8 yıl boyunca.3.2. Enerji üretimi ikincil amaç olup.

Tablo III. barajın diğer üniteleri ve isale hatları için ayrı ayrı yapılmıştır. dipsavak yapısı.98 1.3. dipsavak giriş şaftı. içmesuyu cebri boruları.02 TOPLAM FAYDA TOPLAM ENERJİ FİRM GÜÇ PİK GÜÇ YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---- YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---TOPLAM 6 236 640 5 529 480 1 308 672 5 161 160 3 547 302 3 587 602 91 212 820 90 807 085 156 843 036 338 862 941 Not: 1) 1 $=1. İçmesuyu İsale Hattı ve HES tesisleri metraj hesapları.91 YILLIK FAYDA 11 401 602 9 080 709 4 901 345 31.1.3 cent/kwh 3) Pik Güç faydası = Npikgüç x 85 III. Enerji 3.8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 FİRM ENERJİ SECONDER ENERJİ (GWH/YIL) KURULU GÜÇ 73. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları Melen Barajı.11 804. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile sağlanacak faydalar 3 aşamadan oluştuğu için yıllık fayda yerine toplam faydanın bugünkü değerleri toplamı hesap edilmiş ve 3 586 168 890 YTL olarak bulunmuştur. En düşük değer olan 0. 1/1000 ölçekli haritalar üzerinde projelendirilen baraj.56 SECONDER FAYDA 183.90 15. (2006 Yılı DSİ) 2) Firm Enerji 6 cent/kwh.60 91.3. derivasyon tünelleri. Tesis bedellerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri eklenerek proje bedelleri.14 75. Tablo III.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2.36 FİRM FAYDA 110. III. proje bedellerine inşaat dönemi faizi eklenerek toplam yatırım bedeli bulunmuştur.64 7. İnşaat dönemi faizi ve yıllık giderler için sosyal iskonto değeri içme ve kullanma suyu tesisleri için % 8.3. Sec.4 $ değeri birim gelir değeri olarak alınmıştır. Tesis Maliyetleri Büyük Melen Barajı tesis bedelleri hesabında her bir tesis için ayrı ayrı 2006 yılı birim fiyatları dikkate alınarak keşfi özetleri çıkarılmıştır. Melen Barajı ünitelerinden olan baraj gövdesi.5 olarak alınmıştır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.3. terfi hatları ve HES kuyruk suyu 20 .40 $ ila 1.42 YTL olarak alınmıştır. Hesaplanan keşif bedellerine % 15 bilinmeyen giderler eklenerek tesis bedelleri bulunmuştur.00$ arasında değişmektedir.3. HES cebri boruları.92 PİK GÜÇ FAYDASI YTL 3 802 3 927 5 071 8. Melen HES ve Pompa tesisleri için % 9. isale hatları.70 76.7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---Ortalama TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 yıl İÇME SUYU Yıllık Su Arzı (hm3) 536.17 1077. dolusavak yapısı.50 32.53 42. Maliyetler III.27 Birim Gelir (YTL/m3) 0.20 64.2 Not: 1 m3/s Deniz suyunun arıtılması maliyeti projenin birim geliri olarak alınmıştır. Firmalardan alınan bilgilere göre 1 m3/s deniz suyunun arıtılma işletme maliyeti 0.568 Gelir Toplam Gelir (YTL) 304510480 2436083840 456768560 4567685600 611889360 19580459520 531684579. 2008).34 140.

3. DSİ Barajlar ve HES Dairesi ve Proje İnşaat Dairesi 2006 yılı birim fiyatlarıy1a çıkarılmıştır.2006 tarih ve 201-1050 ve 23. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2019 yılında başlayacak ve 3 yıl içinde tamamlanacaktır. tesis maliyetlerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri toplamı sonucunda bulunmuştur. Bu sebeple baraj yapısı ve tesisleri ile içmesuyu tesisleri ve isale hatları için % 8 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır. Yatırım Maliyetleri Melen Barajı ve HES planlama raporunda önerilen tesislerin proje bedelleri. Melen Barajı Proje Bedeli 653 021 757 YTL. Melen Barajı ve HES kapsamında inşa edilecek olan İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları için herhangi bir kamulaştırma yapılmayacağı için fiili kamulaştırma bedeli ödenmeyecektir. III. Santral yeri. Melen I Merhale kapsamında bulunan tesislerden. Aşama içmesuyu tesisleri ve isale hatlarının da 5 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilerek proje bedelleri eşit olarak yıllara dağıtılmıştır. Melen Barajı ve HES tesislerine de hizmet edecektir. rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı için fiili kamulaştırma değerleri alınmıştır. Melen Regülatörü hariç diğer tüm birimler. Merhale kapsamında yapılmış olan isale hattı kamulaştırmaları toplam 7 sözleşme paketi içinde DSİ 14.2. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve/veya halen inşaatı devam eden tesisler için 2006 yılı birim fiyatlarına göre yapılan toplam fiili kamulaştırma miktarı 39 344 136. Melen I.28 YTL olarak hesaplanmıştır.2006 tarih ve 949-8694 sayılı yazılar ile istenmiş ve bu yıllarda arasında yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri 2006 yılına birim fiyatlarına çekilerek fiili kamulaştırma bedelleri hesaplanmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kanalı için ayrı ayrı keşif bedelleri. Melen Barajının birinci amacı İstanbul İlinin içmesuyu ihtiyacının karşılanmasıdır.5 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır. İçmesuyu amaçlı Melen Barajı tesisleri için inşaat dönemi faizi.09. Ancak pompaj tesisleri ve HES tesisleri için % 9. Melen II.08. Merhale Projesi ile önerilen isale tesislerinin full devaplomanı için yapıldığından. site tesisleri ve hizmet yolları için yapılan kamulaştırmalar. Kamulaştırma Raporunda verilen YTL/da birim fiili kamulaştırma değerleri kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır. Aşaması 2022 yılında hizmete açılacağından. Melen Barajı nihai aşaması olan III. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Tesis Maliyetleri 2 325 250 352 YTL ve Melen Barajı HES Tesis Maliyetleri ise 30 819 503 olup Projenin toplam tesis maliyeti 2 579 606 863 YTL’dir. Merhale kapsamındaki kamulaştırmalar. inşaatın 5 yılda tamamlanabileceği kabulü ile tesislerin öncelik sırası ve hizmete giriş durumlarına göre uygun şekilde dağılım yapılarak belirlenmiştir. Buna göre Melen I. Melen I. Geri kalan % 20 oranındaki kamulaştırma fiili ödeme değerleri bu değerler esas alınarak birim alanda yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Aşaması ise 2032 yılında 21 . Melen Barajı Tesis Maliyeti 223 537 009 YTL. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Proje Bedeli 2 674 037 904 YTL ve Melen Barajı HES Proje Bedelleri ise 35 561 928 YTL olup Projenin toplam proje bedeli 3 362 621 589 YTL olup bu proje bedellerine inşaat dönemi faizleri eklenerek yatırım bedelleri ayrı ayrı bulunmuştur. Melen Barajı İsala Hattı içinde bulunan tüm tesislere ait kamulaştırmaların yaklaşık % 80’i tamamlanmış olup geri kalan kısmı 2009 yılına kadar tamamlanarak faaliyete girecek olan Melen Regülatörüne hizmet edecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ancak Melen Barajı II. Melen Barajı ve HES Planlama Raporunda önerilen baraj yeri. 2001 yılından başlayıp 2007 yılına kadar yapılan kamulaştırmalar adı geçen şube Müdürlüğünden 22.3. Melen Barajı ile beraber Melen Barajı I.

2.3.5. II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU hizmete açılacağından. barajdaki su seviyesine bağlı olarak değişmektedir. Faiz.4. Merhale kapsamında inşa edilen tesislerin yıllık giderleri Melen Barajı. Amortisman Giderleri Melen Barajı Faiz ve Amortisman giderleri 70 367 765 YTL. 22 . Proje bedellerine inşaat dönemi faizi bedelleri eklenerek yatırım bedelleri bulunmuştur. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Yatırım Bedeli 3 109 941 337 YTL ve Melen Barajı HES Yatırım Bedelleri ise 38 946 385 YTL olup Projenin toplam Yatırım Bedeli 4 009 730 695 YTL olarak hesap edilmiştir. III.3. Ancak ortalama değer bazında incelendiğinde Melen II. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır. Aşamada 17 907 947 YTL ve III. Buna göre Melen Barajı yıllık giderleri 71 465 693 YTL. içmesuyu tesisler ve isale hatları ile HES tesisleri için ayrı ayrı hesap edilmiştir. Melen Barajı HES Tesislerinin. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları işletme bakım ve yenileme giderleri 46 431 033 YTL ve Melen Barajı HES işletme bakım ve yenileme giderleri ise 622 894 YTL olup Projenin toplam işletme bakım ve yenileme giderleri 48 151 856 YTL olarak hesap edilmiştir III.00 m kotunda bulunan Cumhuriyet Su Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra 135 m kotunda cumhuriyet pompa istasyonları marifeti ile basılarak İstanbul iline verilecektir. Merhale kapsamında yapılacak olan Melen Barajı. baraj inşaatı ile birlikte ve 2 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilmiş ve proje bedeller iki yıla yayılmıştır. içme suyunun melen ve cumhuriyet pompa istasyonlarından isale hatlarına basılması için harcanacak olan giderlerdir.4.1. III.3. Yıllık Giderler Raporda önerilen tesislerin yıllık giderlerin hesaplanmasında “Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat” a uyulmuştur ve projenin toplam yıllık gideri Melen II.3. III. Enerji Giderleri Melen Barajı inşaatının tamamlanmasından sonra baraj dipsavağından alınacak olan sular melen pompa istasyonları marifeti ile 210 m kota basılarak buradan cazibe ile isale hatlarına aktarılacak ve 55. Merhale kapsamında 2006 yılı birim fiyatları ile Melen ve Cumhuriyet pompa istasyonu enerji yıllık giderleri sırasıyla I. Buna göre Melen Barajı Yatırım Bedeli 860 842 972 YTL. İçmesuyu ve İsale Hatları ile HES tesisleri için gerekli döviz miktarları hesaplanmıştır. Aşamada 17 287 759 YTL. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları yıllık giderleri 364 562 333 YTL ve Melen Barajı HES yıllık giderleri ise 4 362 810 YTL olup Projenin toplam yıllık gideri 440 389 695 YTL olarak hesap edilmiştir. Aşamada (nihai durum) 18 887 209 YTL’dir. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Faiz ve Amortisman giderleri 264 048 384 YTL ve Melen Barajı HES Faiz ve Amortisman giderleri ise 3 739 915 YTL olup Projenin toplam Faiz ve Amortisman giderleri 338 156 065 YTL olarak hesap edilmiştir. Buna göre projenin toplam döviz ihtiyacı 448 168 015 YTL’dir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Döviz İhtiyacı Melen II. Projenin enerji giderleri.3. III. İşletme Bakım ve Yenileme Giderleri Melen Barajı işletme bakım ve yenileme giderleri 1 097 928 YTL. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2030 yılında başlayacak ve 2 yıl içinde tamamlanacaktır.4.3.4. Projenin enerji giderleri.

içmesuyu ve enerji. sadece içmesuyu ve sadece enerji amaçlı olarak işletilmesi durumlarına göre ayrı ayrı olarak irdelenmiştir. faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik.828 olarak hesap edilmiştir. III. giderlerin bugünkü değerleri ile yıllık içmesuyu ve enerji gelirlerinin bugünkü değerleri hesap edilmiş ve Büyük Melen Barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52. İç Karlılık Oranı İçmesuyu ve enerji amaçlı olan projenin iç karlılık hesaplarında proje yatırım bedelleri. (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Melen barajının sadece içmesuyu amaçlı olması durumunda iç karlılığı % 9.59 Kuruş olarak bulunmuştur. Bu değer enerji üretimi için 2. sosyal ve altyapı faaliyetleri Melen Sistemi İşletmede Olan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: 1 nolu pompa istasyonu Melen I. Ancak enerji üretimi amacı ikinci amaç olup.72 YTL/m3 olarak bulunmuştur. Barajın sadece içmesuyu amaçlı olarak inşa edilmesi durumunda barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52. Melen nehri sularının % 67’sini regüle edecek olan tesis ile elektrik enerjisi üretimi de yapılacak olup barajın ekonomik ömrü 50 yıl olarak alınmıştır.652 olarak hesap edilmiştir. yılık giderler ve yıllık gelirler kullanılmış ve iç karlılığı % 9. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak. barajın eğinde yapılacak HES tesisleri ile mansaba bırakılacak sulardan ve baraj düşüsünden yaralanmak için düşünülmüştür. 2008) III. Ancak Melen Barajı projesinin ekonomik olarak yapılabilirliğinin görülebilmesi için projenin yıllık gelir ve gider hesapları dikkate alınarak bugünkü değerler tekniğine göre rantabilite analizi yapılmıştır. Gelir-Gider Oranı Melen Barajı Projesi. Bu sebeple rantabilite analizi barajın.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. enerji üretiminin rantabilitesi sadece enerji gider ve gelirleri dikkate alınarak hesap edilmiştir.7. İçmesuyu ve enerji amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su) = 3.013 olarak hesap edilmiştir. Bu sebeple enerji üretimi kısmı projeden ayrı olarak da mütalaa edilip özel müteşebbisler tarafından yapılabilir.50 olarak bulunmuştur. Birim su maliyeti. İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini gayesiyle gündeme gelmiş ve geliştirilmiştir. Melen I.3. Merhale 23 .6. Baraj içmesuyu olarak inşa edildikten sonra sadece enerji tesislerinin iç karlılığı ise 26.5 m3/s olan 5 adet her biri 1.10 olarak belirlenmiştir. İstanbul ilinin artarak büyüyen nüfus ve sanayi yapısı ve yapılan teknik ve ekonomik hesaplar Büyük Melen Barajı ve HES projesinin ivedilikle uygulamaya alınması gerektiğini göstermektedir. Barajın sadece enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 1.70 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır.69 YTL/m3 olarak bulunmuştur.10 Kuruş olarak bulunmuştur. Melen Barajının içmesuyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 2008 yılında hazırlanan Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu’nda 1.09 olarak hesaplanmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III. merhale kapsamında yapılarak işletmeye açılmıştır.4. İçmesuyu amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su ) = 3. Melen Barajı öncelikli olarak içmesuyu amaçlı olarak mutlaka inşa edilecektir. Pompa istasyonu kurulu gücü 4 500 kW/ünite’dir.3. Toplam debisi 8. Baraj zaten içmesuyu amaçlı olarak inşa edileceğinden.

1743 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 210 m kotuna basılacaktır. Aşamada 3000 kW/ünite olacaktır. tesis iki akım kollu olarak tasarlanmıştır. İlk aşamada 720 000 m3/gün (8. Melen II.70 m3/s kapasiteli). İşletmede Olan ve Önerilen Melen Terfi Depoları: Melen I.0 m’dir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.66 m3/s olan toplam 5 adet (her biri 1.51 m olacaktır. Aşamalarda bu kapasiteler 750 000 m3/gün (8.00 m’dir. Melen II.14 m ve en düşük basma yüksekliği 110. 24 . Melen Regülatöründen alınan su. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70 x 55 m olacaktır. Cumhuriyet Arıtma Tesisi. 3 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. Tesis. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I.73 m3/s kapasiteli) pompa teşkil edilecektir. Merhale kapsamında Melen Barajı ile birlikte I. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek pompa istasyonları ebatları sırasıyla. II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kapsamında hizmete açılan 1 nolu pompa istasyonu binasının genişliği 55. 1743 m uzunluğunda mevcut 1 adet terfi hattı ile 210 m kotundaki terfi istasyonuna basılmaktadır. kimyasal işlem. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 210 m’dir. Melen Sistemi Tasarlanan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir. Aşamada 2600. dezenfeksiyon ve çamur atma birimlerinden oluşmaktadır. Sonuç olarak. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32 000 m3’lük 2 adet terfi deposu daha önerilmiştir. Melen II. Melen Projesi I ve II Merhale kapsamında toplam 4 adet pompa istasyonu. durultucu. 2. Cumhuriyet Arıtma Tesisleri: Melen I Merhale kapsamında inşa edilen ve klasik arıtma tipinde projelendirilen Cumhuriyet Arıtma Tesisinin (SAT) günlük nominal kapasitesi 720 000 m3 olup. Melen Projesi’nin gelişmesine paralel olarak daha sonra kapasitesi 2 970 000 m3/gün’e çıkarılacak şekilde genişletilecektir. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında. Tesis girişindeki hidrolik seviye 55. II.9’da verilmiştir.0 m. Aşamada 2800 ve III..30 m3/s) kapasitesinde tertip edilmiştir. Melen pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III. Melen II Merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. 20 adet asıl ve 2 adet yedek olmak üzere toplam 22 adet pompa teçhiz edilecektir. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli melen terfi deposu inşa edilmiştir. 196 m basma yüksekliğine sahip olup normal su seviyesi 19. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında.5 m3/s olan toplam 6 adet pompa (5 + 1 adet yedek -her biri 1. Bu durumda barajdaki su seviyelerine göre en fazla basma yüksekliği 128.5 m3/s toplam 5 adet pompa (her biri 1. ve III. Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır. Melen Barajı inşaatı ile barajdaki su seviyesine bağlı olarak pompaların basma yükseklikleri değişecektir.68 m3/s) arttırılacaktır.00 m kotu civarındadır.70 m3/s kapasiteli) ve 4 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. uzunluğu 87. hızlı kum filtresi.

666 2014 2100 9. II..666 2014 2100 8.33 5 1.73 (m3/s) 8.50 8.Tablo III.99 Pompa Debisi Pompa Sayısı Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç 3 (ünite) kW/ünite kW/ünite (m /s) (m3/s/ünite) 8. (II) MELEN B. (I) MELEN B.66 24. (IIII) Q III.33 16.66 5 5 5 5 POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ kW/ünite 4500 2618 2785 2885 kW/ünite 4500 2600 2800 3000 İşletmede Planlanan Planlanan Planlanan VE KURULU GÜÇLERİ Enerji ihtiyacı Kwh 197100000 114686270 121965480 126371770. MELEN B. II.50 8. Planlanan Planlanan Planlanan Enerji ihtiyacı Kwh 91980000 88221697 88221697 95309087 Enerji Gideri YTL 7836696 7516489 7516489 8120334 .50 17.5 Enerji Gideri YTL 16792920 9771270 10391459 10766875 Pompa Debisi Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç (m3/s/ünite) 1.. AŞAMA (m3/s) İÇİN CUMHURİYET Pompa Sayısı (ünite) 8. (II) MELEN B. (IIII) Q (m3/s) 8.666 2500 2100 8. AŞAMA İÇİN CUMHURİYET POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ VE KURULU GÜÇLERİ AŞAMALAR MELEN REG.70 1.00 25. MELEN B.50 8.99 33.33 5 1.00 5 1.50 34.70 1.33 5 1.800 2176 2200 Durumu Yatırım Proğ. ve III.70 1. (I) MELEN B.9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri I. ve AŞAMALAR MELEN REG.16 Durumu I.

Aşamada 2100. 3 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8. Melen I. 2 577 m uzunluğunda Ayazağa Tüneli. Tünel olarak imal edilmekte olan isale hatları. Cumhuriyet pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III. Cebri borudan oluşan isale hatları toplam uzunluğu 157 km’dir. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında. İsale hattı kapsamında projelendirilen tünel ve kondüviler sırasıyla. merhale kapsamında inşa edilmekte olup toplam debisi 8. 4. II. Yeşilvadi kondüvisi ve diğer tünellerle beraber toplam tünel uzunluğu ise 25 km’dir. projenin full devalopmanı olan Melen Barajının tüm aşamalarının tamamlandığı nihai durum için ve inşa edilmektedir. 4. değişik uzunluk ve çaplarda projelendirilmiştir.33 m3/s olan 5 adet her biri 1. Melen isale hattı kapsamında yer alan cebri boru çapları Cumhuriyet terfi deposuna kadar 2540 mm. 2 175 m uzunluğunda Osmankuyu Tüneli’dir. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I. Cumhuriyet terfi deposundan sonra 2500 mm olarak projelendirilmiştir. Pompa istasyonu kurulu gücü 2 100 kW/ünite’dir. Melen II. 2. 4. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli Cumhuriyet terfi deposu inşa edilmektedir. 2 032 m uzunluğunda Bekleme Tüneli. Önerilen Cumhuriyet Pompa İstasyonları ve Terfi Hatları: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet cumhuriyet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir. Aşamada 2100 ve III.33 m3/s olan 5 adet her biri 1. Melen II merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek Cumhuriyet pompa istasyonları ebatları sırasıyla. 3896 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 135 m kotuna basılacaktır.33 m3/s’dir.66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet.Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hatları: Melen I Merhale Kapsamındaki Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı.9’da verilmiştir. Cumhuriyet Terfi Depoları: Melen I. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boykesitti Şekil III.00 m3/s olan 5 adet her biri 1. Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Melen I Merhale kapsamında yapılan ve inşa halinde olan isale hatları cebri boru.80 m3/s kapasiteli toplam 5 adet pompa adedi olacaktır. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70x55m olacaktır. 2 833 m uzunluğunda Beykoz Tüneli.00 m olup toplam uzunluğu 5551 m’dir. Melen II. Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır. Boğaz tüneli çapı 4. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 135 m’dir.2’de verilmiştir. 1 nolu pompa istasyonu Melen I. 983 m uzunluğunda Ortaçeşme Tüneli.50 m çapında ve 8097 m uzunluğunda Alaçalı-Ömerli-Hamidiye Tüneli. Merhale kapsamındaki Cumhuriyet Terfi Depoları Melen I. . 5 adet her biri 1.5 m çap ve 5416 m uzunluğunda Yeşilvadi kondüvisi.66 m3/s kapasiteli toplam 5 adet ve 4 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 9. Melen İsale Hatları: Melen I. kondüvi ve tünel halinde.50 m çap 3764 m uzunluğunda Şile-Alaçalı Tüneli. 93 m statik basma yüksekliği ile basılmaktadır. Aşamada 2200 kW/ünite olacaktır. Merhale ve II. 3896 m uzunluğunda 1 adet terfi hattı ile 135 m kotundaki terfi istasyonuna.66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32000m3’lük 2 adet Cumhuriyet terfi deposu daha önerilmiştir.

Merhale kapsamında sadece boru kesiti kazı ve dolguları yapılacaktır. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim III. % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir.2 Melen I.1. bölgedeki konutların ve arazilerin kamulaştırılması. II. III. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’ünün fındıklık. sosyal ve altyapı faaliyetleri Projenin kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak. İsale hattı platform kamulaştırması ve kazıları I Merhale kapsamında yapıldığı için II. Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illerinin sınırları içerinde kalmaktadır. rezervuar ve Mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması Proje Karadeniz Bölgesinde İstanbul boğazının 170 km doğusunda. proje sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. Merhale kapsamında önerilen isale hattı tesisleri sadece çelik borulardan oluşmaktadır.5. III. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik.6. Merhale kapsamında yapılacak olan İsale hattı çelik boruları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Merhale kapsamında inşa edilmekte olan tünel ve kondüviler Melen projesinin nihai aşamasına göre projelendirildiği için II. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti Melen II. kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. 2 adet 3000 mm çapında ve toplam 157 km uzunluğunda olacaktır.6.45 oranında 27 . tespit edilen taşınmazlar her iki saha içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. mevcut karayolunun relokasyonu olarak tanımlanabilir. Sakarya ilinin 70 km.5 km güneybatısında ve Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyindedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAĞITHANE DAĞITIM TESİSİ CUMHURİYET TERFİ DEPOSU CUMHURİYET ARITMA İSALE HATTI MELEN TERFİ DEPOSU CUMHURİYET POMPA İSTASYONU MELEN POMPA İSTASYONU YEŞİLVADİ (ALAÇALI) GEÇİŞİ MELEN REGÜLATÖRÜ BOĞAZİÇİ TÜNELİ Şekil III. %19. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır. Kamulaştırma arazi etütleri. İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen barajının aks Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe arasındadır. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300m lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. Merhale Kapsamında Melen Barajı İle Önerilen İsale Hatları: Melen I.

Melen barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir. 28 . tamamıyla su altında 5 yerleşim kalmaktadır.2. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır. 1997. Melen barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor aynı elemanlarca 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır.11’de verilmiştir. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. Beyler. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir. III. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır. Melen çayı suyuna Düzce ilinde bulunan sanayi tesislerinin arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atıksular deşarj edilmektedir. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine.1. Kamulaştırma planlama raporunda yine Turgay Erinç tarafından 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmış Melen barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli topografik harita Ek 1’de verilmiştir. tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin 1990.10’da gösterilmiştir.6. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum III. Nüfus Kamulaştırma sahası içindeki nüfus Rezervuar sahasında.6. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III. Bölge Müdürlüğü teknik elamanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmıştır. 2000 ve 2007 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak Tablo III. İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi.2. Kamulaştırılan saha ile ilgili nüfus Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Karalar ve Köyyeri Köyleridir.

Akçakoca İlçesi Tablo III. tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı NÜFUS SAYIM SONUÇLARI 1997 2000 Ortaköy (Lahna) Bucağı 2563 2073 Beyler Köyü 214 244 Köyyeri Köyü 144 157 Karalar Köyü 340 351 Esmahanım Köyü 332 456 Dilaver Köyü 212 239 Davutağa Köyü 195 247 Hamascık Köyü 393 494 Dokuzdeğirmen Köyü 395 424 Kovukpelit Köyü 516 588 Karapelit Köyü 305 330 Iğdır Köyü 209 224 Açmabaşı Köyü 330 557 Harmankaya Köyü 237 143 Esentepe Köyü 102 194 Büyük Melen Köyü (İğneselli) 92 Avut (Yeşiltepe Köyü) 174 TOPLAM 8648 6487 6987 Proje sahasında nüfus artış hızı r 10 = .Cumayeri İlçesi Düzce İli .0.Tablo III.10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri İL VE İLÇE ADLARI YERLEŞİM BİRİMLERİ Ortaköy (Lahna) Bucağı Beyler Köyü Köyyeri Köyü Karalar Köyü Kovukpelit Köyü Karapelit Köyü Açmabaşı Köyü Hamascık Köyü Dokuzdeğirmen Köyü Iğdır Köyü Harmankaya Köyü Esentepe Köyü Büyük Melen Köyü Yeşiltepe Köyü Esmahanım Köyü Dilaver Köyü Davutağa Köyü Sakarya İli .Kocaali İlçesi Düzce İli .11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan.02156 YERLEŞİM ÜNİTELERİ 1990 1929 263 211 447 535 313 297 582 803 1344 404 400 561 559 2007 1501 127 113 254 255 136 130 182 186 364 223 110 296 96 120 71 52 6223 .

000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış bulunmaktadır. ilgili kurumca yapılacak etüt çalışmalan neticesinde bu alanın açılamayacağının öngörülmesi halinde bugünkü arazi kullanımı devam ettirilecektir.47: "Uygulama aşamasında baraj gövdesi ve sulan altında kalacak olan taşınmazlann kamulaştmlarak taşınması DSİ Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmelikleri uyannca yapılacaktır. Rezervuar alanında kalacak olan köylerde yaşayan insanlar. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar. İskân Şekli ve Tipleri Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçiminde olup. yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmektedir. Her iki durumda da ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak Valiliğe başvurulacak. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir. Bahse konu olan bölgeyi de içine alan (Sakarya) 1/100. tipik Karadeniz yerleşim birimine de şartlamak mümkündür. Madde V. Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir. Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır. ÇED öncesi yapılan halkın katılım toplantılarında baraj inşaatı sonrasında nerede iskan edileceklerini bilmediklerini ve bu konuda yardıma ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir. bu planın ilke ve hederlerine göre yer seçimi yapılacak ve alt ölçekli imar planı/planlan hazırlanacaktır. Özellikle konut ve yardımcı binaların (Ahır. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. Bu planda Melen Baraj Gölü altında kalacak yerleşme olarak belirlenen Ortaköy yerleşmesinin taşınacağı alan olarak Gümüşoluk Köyü ve yakın çevresi belirlenmiş olup.Nüfus hareketleri ve faaliyet sahaları Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir.samanlık ve Fındık bağ evleri) yapım yılları 20-50 yıl arasında değişmekle beraber fındık bahçelerinin arasına serpilmiş olan 60-80 yaşları arasında bağ evlerine rastlamak mümkündür. Yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde bu planın plan notları V. Orta öğretimi tamamlayan gençler. Etüt sahasında ki konut ve samanlıklar yığma tuğla duvarlı olup. Taşınacak veya tasfiye edilecek yerleşme' alanlannın yeniden iskânı halinde öncelikle bu planda belirtilen gelişme alanlannda yer seçimi yapılacak ve iskân sahası açılacaktır. Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır.47 maddesinde yer alan ve aşağıda verilen hükümlere göre işlem yapılacaktır. Proje sahasının bulunduğu bölgede eğitime ilgi büyüktür. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur. Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur." . çatı kiremit ya da galvanizli sac ile örtülüdür.

Tablo III.13’de detaylı olarak gösterilmiştir.95 95 – 105 105 – 110 TOPLAM % Oranı ST1 (da) 1650 220 56 1926 11.84 17150 100. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ulaşım Rezervuar sahasında yer alan Ortaköy Bucağını Kocaali kazasına bağlayan asfalt yol göl alanından geçmektedir.2. Ayrıca rezervuarı besleyecek olan büyük Melen çayının gölün kuyruk kısmında kalan kesimlerine E-5 devlet karayolundan ayrılarak Düzce iline bağlı Cumayeri ilçesinden geçerek ulaşmakta mümkündür.2. III.00 15 0. Binaların değerlendirilmesinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yayınlamış olduğu 2005 yılı m2 birim fiyatları kullanılmıştır.12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları KOTLAR (m) Talveg . Kamulaştırma yılındaki değerini bulmak için Maliye Bakanlığının 2 Aralık 1982 yılında yayınlamış olduğu (Kamulaştırma manueli 1997 – Sayfa 26 ) binaların yaş ve yapı malzemelerine göre aşınma paylarını gösteren tablolardan yararlanılmıştır.13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı KOTLAR (m) 110 . Kamuya ait diğer taşınmazlarla ilgili tüm doküman ve veriler ise ilgili resmi ve özel kuruluşlarla yapılan yazışmalar sonucu elde edilmiş olup.83 YT (da) 13226 71 Arsa (da) Orman (da) 3620 19.40 Arsa (da) 15 Orman (da) 607 193 660 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1859 14469 1175 1506 1859 10. Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.50 Tablo III.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.94 YT (da) 9547 603 720 10870 63.00 18615 100.00 Kamulaştırma Raporunun hazırlanmasında kullanılan her türlü done DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı ve DSİ Projelerinin Planlanması için Kamulaştırma (Kıymet Takdiri) Rehberi kitabında açıklanan yöntemler ile kişisel bulgu ve görüşlerin katkısıyla değerlendirilmiştir. Elde 31 . yazışmalar sonucu yetersiz veya eksik bilgi alınan kuruluşlara bizzat başvurularak sözlü görüşmeler yapılmıştır. Tarımsal alanların değerlendirilmesinde getirilen kapitaliasyonu yöntemi kullanılmış ve arazi çalışmaları sırasında yapılan anketlerle dikkate alınarak gerçeğe en yakın değerler bulunmaya çalışılmıştır.45 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1490 8.23 KTT (da) 791 159 70 1020 5. Bu yol her mevsim ulaşıma açıktır.12’de.300 m % Oranı ST1 (da) 124 0.6. Ekonomik Durum Rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III.67 KTT (da) 155 0.09 1460 8.

14. Konut ve yardımcı binalar 4.110 Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 11988 12970 13816 8198 152 8740 925 9351 500 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 2481 2674 3334 40825 42050 46259 Toplam Net Gelir Kaybı : 9 397 759 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 548 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 677 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 14 YTL / da 32 .16 ve Tablo III. Devlet ve Yardımcı binalar 5.14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg – 105 Talveg – 110 Fiili Ödeme Tutarı (YTL) 130 886 489 138 740 609 147 865 084 % 20 Emniyet Faktörü (YTL) 26 177 298 27 748 122 29 573 017 Top Fiili Ödeme (YTL) 157 063 787 166 488 731 177 438 101 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 346 YTL / da Tablo III. Tablo III. Baraj göl alanında bulunan taşınmazlar: 1. Tablo III. Değirmen 10. Her kuruluş göl alanı içerisinde kendi sorumlulukları altındaki taşınmazlarla ilgili bilgileri vermişlerdir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU edilen bilgiler. Telekom hattı (PTT) 7. Tablo III. Orman arazileri 9. Yollar 6. büro çalışmalarında değerlendirilmiş ve rapor içerisinde gerekli olan yerler kullanılmıştır. Göl alanı hem Sakarya ilinin hem de Düzce ilinin sınırları içerisinde kaldığından dolayı yapılan tüm yazışmalar her ildeki resmi ve tüzel kuruluşlarla olmuştur.17’ de gösterilmiştir. Baraj göl alanında bulunan taşınmazların ve bunların değerlendirilmeleri sırayla aşağıda açıklanmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.15. Elektrik hattı (TEK) 8.15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg .105 Talveg . İçme suyu şebekesi Baraj göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde kalan tüm taşınmazların fiili ödeme ve net gelir kaybı özet tabloları kotlar itibari ile hesaplanarak Tablo III. Meyveli ve meyvesiz ağaçlar 3. Tarım arazileri 2.

Diğer hususlar İmar planları onandıktan sonra yapılacak uygulamaların başladığı yazılı olarak Düzce İl Özel İdaresi’ne bildirilecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III. Ticari ürün olarak yetiştirilen tek ürün fındıktır. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. Rezervuar sahasında sanayi kuruluşu olarak Fiskobirlik’in fındık temizleme ve depolama tesisi vardır. 33 .17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı ( da ) ( YTL ) 13 505 10 996 175 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir ( da ) Kaybı (YTL) 5 110 32 956 Toplam Net Gelir Kaybı : 11 029 131 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 593 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 814 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 6. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. III. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir.16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Fiili Ödeme Tutarı ( YTL ) 166 017 634 % 20 Emniyet Faktörü ( YTL ) 33 203 527 Top Fiili Ödeme( YTL ) 199 221 161 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 702 YTL / da Tablo III. Mutlak koruma alanı sınırına yakın bölgede taş ocakları bulunmaktadır.5 YTL / da Ziraat Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Ayrıca proje sahasında Ortaköy Beldesinin yerleşim yerinin üst kotlarında. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyle kavaklar oldukça fazlalaşmış. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Çiftçilerin % 90’ının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır. Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Mısır genellikle iç tüketimde kullanılmaktadır.7. Fındık iç ve dış pazarda her zaman alıcı bulan bir tarımsal üründür. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. Fındık genellikle Fiskobirlik’e verilmekte. Sanayi Etüt sahasında büyük ölçüde önem arz eden bir sanayi kuruluşu mevcut değildir. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır Ticaret Rezervuar sahasındaki yerleşim ünitelerindeki ticaretin tamamı tarımsal ürünlere dayanmaktadır. bazen de tüccarlarla yapılmaktadır. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir.

bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir.1.1’de verilmiştir. rezervuarın bir kısmı da Sakarya il sınırları içerisinde yer alacaktır. İlde aynı iklim tipi alanında yer alan bölümlerde de yine bazı . Doküman Vb. Proje Sahibince Kendi Araştırmalarına Dayalı Bilgiler Verilmek İstenirse. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim birimlerindeki nüfusun dışında. Üniversitelerden Veya Benzeri Diğer Kurumlardan Temin Edilen Bilgilerin Hangi Kurumdan Ve Kaynaktan Alındığı Raporun Notlar Bölümünde Belirtilir Veya İlgili Harita. Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı Düzce İli. tamamıyla su altında kalan 5 yerleşim merkezi bulunmaktadır. Bu nedenle birinci derecede Düzce ili. 300 m'lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur.BÖLÜM IV. Bunlardan Kamu Kurum Ve Kuruluşların Yetkileri Altında Olanlar İçin İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan Bu Bilgilerin Doğruluğunu Belirten Birer Belge Alınarak Rapora Eklenir. İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından. 2006). zaman zaman bu iklimin etkilerini almaktadır. ikinci derecede ise Sakarya ilinin baraj rezervuarına yakın olan alanları barajın etki alanı olarak belirlenmiştir.10’da gösterilmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. IV. Beyler. Araştırma Kurumlarından. Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri Tablo III. Tablo IV. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. Baraj rezervuarı ise ağırlıklı olarak Düzce ilinde yer alacak olmasına karşın. etki alanı harita üzerinde gösterilecek) Büyük Melen Barajı Düzce ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak. Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli paftaların numaraları Tablo IV.1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları Adapazarı Adapazarı Ereğli Ereğli Ereğli G25-b1 G25-b2 F25-c3 F25-c4 F25-d4 Rezervuar sahasında. Marmara iklimi ile batıdan komşu olup. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır.2. Belgeye İşlenir. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. İnceleme alanının 1/25000 ölçekli haritaları Ek 1’de sunulmaktadır. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim birimlerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir. Bu Bölümde Sıralanan Hususlar İtibarı İle Açıklanırken. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI (Bu Bölümde Proje İçin Seçilen Yerin Çevresel Özellikleri Verilirken Etki Alanı Dikkate Alınmalıdır. Büyük Melen Barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının yer değiştirilmesi gerekmektedir.) IV.

Hasanlar Barajı ve Kocaali meteoroloji istasyonları etkilemektedir. Örneğin Batı Karadeniz iklim tipi içerisinde yer alan Akçakoca. ÇED Çalışmaları kapsamında. Batıdan gelen rüzgarlar yağışı arttırmaktadır. IV. rüzgar. Güneye inildikçe yağış azalır. Engebeli yerlerin yağışı Melen vadisine göre daha fazladır. Gümüşova. Abant DSİ. Yağışlar Melen Barajı havzasında yağış.4’mm’dir. Havzayı etkileyen istasyonların yağışlarının mevsimlere göre dağılımı ile Avrupa yakasındaki istasyonların mevsimlere göre dağılımı yüzdeleri aşağıda verilmiştir.4 Sonbahar : 30.2 Sonbahar : 32.2 Düzce Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri Tablo IV. Gümüşova Sakuç. yazlar ise sıcak olur. Bunlardan Sakuç.2’de verilmiştir. Hendek. bulutluluk.3 Yağmur Düzce İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım. senenin her mevsiminde görülmektedir. İstasyonların bir kısmında yağış gözlemlerine ek olarak sıcaklık. farklı özellikler ortaya çıkar.7 Yaz : 18. Avrupa Yakasında % İlkbahar : 19.b gibi meteorolojik rasatlarda yapılmaktadır. Proje Havzasında % İlkbahar : 21. Hasanbey. Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Hasanbey. buharlaşma.000 ölçekli haritada gösterilmiştir. rüzgar yönü. Düzce istasyonunda yağış sıcaklık. Sahil şeridinde yağış fazladır. Hendek.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8 Kış : 20. rutubetli bir havaya ve ılıman iklime sahiptir. radyasyon v. Ortalama yağış miktarı m2’ye 69.6 Kış : 36.2. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma. Proje alanında bulunan Meteoroloji İstasyonları Ek 7’de 1/800. Hasanlar Barajı. Abant. Kışlar bol yağışlı ve az soğuk. Düzce meteoroloji istasyonuna ait 1975-2006 yılı arası uzun yıllar meteoroloji bülteni ve 2006 yılı Temmuz ve Kasım aylarına ait saatlik rüzgar hızı. Sakuç. sıcaklık verileriyle Düzce ili karışma tabakası yüksekliklerine ilişkin veriler Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiş olup toz modellemesi kapsamında kullanılmıştır.6 Yaz : 13. Yığılca ve Düzce birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Meteoroloji istasyonlarının tümünde yağış rasadı yapılmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU etkenler (yükselti ve yüzey şekilleri gibi) nedeniyle.1.4 35 . diğerleri DMİ tarafından işletilmektedir. Düzce. Abant Meteoroloji İstasyonlarında sadece yağış gözlemleri yapılmaktadır. Sakarya İlinde Marmara ve Karadeniz Bölgesi iklimi özellikleri yaşanmaktadır. 2008). buharlaşma nispi nem. Sakarya. Tablo IV. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır. Meteorolojik ve iklimsel özellikler Meteoroloji İstasyonları Proje yağış alanını.

1 mm Olduğu günler sayısı 17 16 18 13 10 10 6 6 11 16 21 17 ------ Yağış≥10 mm Olduğu günler sayısı 15 10 12 7 8 7 6 2 6 15 17 11 ------ Sakarya İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım.4 Rezervuardan net buharlaşma hesaplarında. 2005 Aylar Günlük En Çok Yağış Miktarı (mm) 36 31.6 21.8 86.4 Şubat 60. baraj gölüne hem topografyası ve hem de yakınlığı nedeniyle Kocaali meteoroloji istasyonunun yağışları kullanılmıştır.4 ----Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.4 14. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır.3 44.3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm) Ocak 139. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.9 Ekim 91.2 Mart 87. 2005 Aylar Yağış≥0.9 15.4 verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.8 Kasım 165.4 Nisan 66.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3’de Sakarya Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri verilmiştir.3 Nisan 50.2 86.1 51.5 Eylül 67.4 Aralık 63.3 23.0 Haziran 68.4 Ekim 100.5 Şubat 83. Ortalama yağış miktarı m2’ye 85.4 15.7 Temmuz 163. Kocaali yağış istasyonu 1997 yılında kapanmış olup mevcut gözlenmiş yağışları da Tablo IV.8 Kaynak: Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.4 7.1 10.7 Mart 79.2 29.3 28.9 Ağustos 11.8 Eylül 68. Tablo IV.3 19.4 Kasım 120.2 Haziran 59.6 Mayıs 25.2 14. 2008) 36 .5 3.4 21. Tablo IV.4 Yıllık 69.5 19.6 15.5 Mayıs 28.1 17.6 Yıllık 1025.4’mm’dir.2 Temmuz 80.5 11.2 32.4 Ağustos 6.7 Aralık 76.6 8.2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Günlük En Çok Yağış Miktarı Yağış Miktarı (mm) (mm) Ocak 94.

9 44.3 101.8 59.3 72.4 100.1 122.2 53.5 61 62.6 65. 1970-1996 1966-1997 KOCAELİ .4 77 60.8 72.9 129 1944-1997 DÜZCE HASANLAR BRJ.2 34.3 108.5 127.6 80.6 47.1 83.4 90.3 72.9 49.1 74.4 78 64.4 93.4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.4 1065.Tablo IV.9 98.8 70.1 91.2 885.8 86.4 86.3 109.6 51.9 122.5 842.8 24.2 628.7 81.9 57.7 73.9 61.8 45 61.5 96.2 935.7 49.7 83.6 68.5 97.3 85.4 1057.3 85.9 69.9 66.8 60.4 85.8 113.2 1050.9 122.6 27.7 80.2 73.5 71.9 133.4 73.2 78 62.2 51.1 66.2 81 72.7 50.7 134.3 54.2 64.8 95.2 82.9 68.4 52.9 98.8 81.7 58.7 82.1 147.9 59.5 118.9 54 69 66.8 63.1 49.4 72.2 76. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı HENDEK GÜMÜŞOVA SAKUÇ ABANT HASANBEY Gözlem Periyodu 1950-1995 1965-1997 1962-1994 1973-1996 1958-1988 Gözlem Süresi 31 26 30 16 30 49 20 24 İstasyon Kotu (m) 175 250 100 1330 350 120 273 50 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 954.4 58.3 41.3 85.3 93.9 68.3 99.3 101.

Mayıs ve Kasım ayları arasında Düzce’de kırağı görülmemiştir. Kırağı ise Mart ayında (7 gün) olarak görülmüş olup. Ocak (1 gün) ve Şubat (7 gün)’tır (Tablo IV.Kar. Tablo IV. Dolu.6). Dolulu gün 2005 yılında bir gün olmak üzere Mayıs ayında görülmüştür. Toplam yağış kayalık alanlar dışında yeşil örtünün sürekli kalmasını sağlamaktadır.6 Sakarya iline ait Kar Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı 1 Karla örtülü gün sayısı --En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) --- 8 3 12 3 2 3 1 ------ ----------- ------------- ----------- ----------- ---------- -------- 1 ------ Sıcaklık Düzce istasyonunda yağış sıcaklık. Sisin en yüksek olduğu ay Aralık (7 gün) . Sis ve Kırağı Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 6 9 16 ---7 ---1 Aralık 5 ------- Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı Karla örtülü gün sayısı En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) Donlu gün sayısı Sisli Gün sayısı Dolulu gün sayısı Kırağılı gün sayısı 1 3 3 ---6 --5 7 9 27 ---2 ---3 6 4 2 ---3 --7 -------------2 --------------1 1 --- ---------------2 ------ ----------------------- ------------------------- ------------------------- -----------2 ------- 3 3 4 --3 ------- Sakarya İlinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Mart (2 gün) ve Şubat (3 gün)’tır (Tablo IV. Aralık (6 gün). Yıllık 19 5 --- Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 25 28 ----26 1 18 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart . Ağustos ve Eylül aylarıdır. Mart (6 gün). Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır. Bölgede sonbahar ve kış en yağışlı iki mevsim olup. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma. Sis ve Kırağı Düzce ilinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Kasım (3 gün). buharlaşma.5 Düzce iline ait Kar. Vadi ve güneyine inildikçe günlük sıcaklık farkları fazlalaşır. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce. Karadeniz İkliminin az yağışlı katında yer almaktadır. Temmuz. Dolu.5). Maksimum değerler ile minimum değerler arasındaki sıcaklık farkı sahil kesiminde iç kesimlere göre daha azdır. Tablo IV. Bu istasyonlara ait aylık ve yıllık ortalama sıcaklık değerleri de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. hiç görülmediği aylar ise Nisan. en kurak mevsim yazdır. 2008).

6 23.7 9.5 28. Gün .8 4. Gün 22.5 12.2. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.2 22.2 7.6 13.4oC.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2 11.7 30. Düzce İstasyonunun aylık ortalama sıcaklık değerleri Tablo IV.0 19. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır.0 9.. Gün 1.3 37. Gün 21.5 26.8 19.4 15..9 7. Gün 13.7 1.6 2.0 17. Gün 17.7’de verilmiştir. 2005 39 .8 8.6 22. Gün .1 5.0 18.4 31.2 28.2 12.9 11.8 10.6 28.1 23.8).8 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.4 6. en soğuk ay olan Ocak ayında 3.6 13. Gün 19.4 7. Mart ve Aralık ayları olup. Gün 18.3 10. Tablo IV.3 11.9 18. en sıcak ay olan Temmuz ayında 21. Gün 19.6 29.8 6.8 17.9 21.6 23.80 2005 yılı verilerine göre ise Düzce İlinde en düşük sıcaklık – 7.3.7 20.4 21.7 6.8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 7.8 14. Gün .7 31.3 18. Gün 2. Gün . Gün 17.4 Mart 7.3 2.7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap.4 22.1 31.2 ºC Aralık ayında.9 6.8 13.0 9.6 20.3 14.9 Şubat Eylül 19.7. Gün 16.5 12.43 (oC) 3. Tablo IV.9oC’dir. Gün 9. Gün 15.6 14.3 7.8 18. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı Düzce 1962-1995 Gözlem Periyodu 31 Gözlem Süresi 120 İstasyon Kotu (m) Aylık Ortalama Sıcaklıklar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK Kocaali 1987-1991 3 50 4.7 26.2 13.2 19.1 8.4 Mayıs Nisan Yıllık 13. Gün 15.3 6.3 33.4 4.6 12. Gün -3. Gün 17. Gün 10.5 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür.4 12.2 21.4 15.4 12.3 32. Gün 18.7 16.2 Ekim 12.6 23.9 22.3 2.5.6 18.6 13.5 18.1 22. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Havzayı en iyi karakterize eden Düzce meteoroloji istasyonun 31 yıllık sıcaklık rasat değerlerine göre Düzce ovası için yıllık ortalama sıcaklık 12. Gün .2 16.0 3.6 18.4 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık Günü En Düşük Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Günü Günlük En Yüksek Sıcaklık Farkı (°C) 5. En soğuk aylar Şubat.1 30.8 27.2 ---2.5 20.4 27.1.7 26. Gün 22. en yüksek sıcaklık ise 37.2 3.5 ----18.1 16.2 2.2 20.9oC.2 25.

Ayrıca güneyden esen sıcak rüzgarlar buharlaşmaya neden olmaktadır.0 8.1 37 -3.4 19.9 7.6 ------- -------- Mart ------- 3.6 -2.6 10. en yüksek sıcaklık ise 38 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.2 Ocak Buharlaşma Durumu Buharlaşma (PİŞ) Maks.7 17.3.6 5.12’de verilmiştir. 2005 40 .1 Mart 13.5 18.0 24. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür.2 .8 . Yapraklar üzerindeki buharlaşmayı tespit eden Piş aletinden elde edilen verilerde yıllık ortalama 3.8 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.0 Aralık 0 7..8 .2 Ekim 1.7 30. Nisan ayında 3. Sakarya ve Düzce’de 2005 yılına ait günlük buharlaşma miktarları ise Tablo IV.1 Nisan 86.5 26. Mart ve Aralık ayları olup.0 Ağustos 145. En soğuk aylar Kasım. 2005 Buharlaşma ve Evapotranspirasyon Sıcaklık havadaki nem oranına bağlı olup.2 Mayıs 102.4 33.1 7.2 4.4 7.2 2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.4 -2.3 4.9 Ekim 46.5 12. Buharlaşma Ağustos 3.4 11.0 olup.11 ve Tablo IV.7 4.2 5.0 Yıllık ---8 Şubat Eylül Ekim 14. 2005 Tablo IV.10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Temmuz Mayıs Nisan Şubat Eylül 2. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır.9 ºC Aralık ayında.6 ve Ağustos ayında 3.5 3.6 32.9 6.6 31.2 5.0. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.9).9 2.5 5.1 25.3 .9 Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.10).6 159.5 32.0 5.6 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık (°C) Kasım 11.7 6.6 15.0 25.3 23.0.11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Ocak Mart Buharlaşma Durumu Ortalama Buharlaşma Günlük en çok buharlaşma Haziran 135.4 8.1 37.8 Aralık --0 Mayıs Nisan Yıllık 15. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2005 yılı verilerine göre ise Sakarya İlinde en düşük sıcaklık – 2.9 ----Kasım Yıllık 3.3 Temmuz Haziran 3.6 20.5 olup en yüksek değerlere ulaşılmaktadır (Tablo IV.4 Şubat ----0 ---0 ---0 --- Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.90 Kasım ----Eylül 94. nem düştükçe buharlaşma artmaktadır.9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Aralık 9.3 3.0 17.3 21 32. Tablo IV. Tablo IV.2.1 3.

9 5.6 9. Baraj gölünden olabilecek net buharlaşma derinlikleri Tablo IV.0 4.0 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.6 8.0 1.0 6.0 4.0 3.4 4.0 4.4 1.6 3.8 9.12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm) Temmuz Ağustos Haziran Kasım ---------------------------------------------------------------------------Aralık ---------------------------------------------------------------------------Mayıs Nisan AYLAR Şubat Ocak GÜNLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ortalama Mart Eylül 9.5 4.5 4.3 1.0 9.0 5.6 0.2 5.0 5.0 3.0 5.5 2.5 0. Normal su kotu 110 m olup aradaki kot farkı 10 m gibi oldukça küçük bir değerde olduğundan sıcaklıkla buharlaşma düzeltilmesi yapılmamıştır. 2005 Proje sahasında Düzce ve Hasanlar Barajında Class A Pan buharlaşma gözlemleri yapılmaktadır.6 2.0 8.0 3.5 8.0 4.0 6.Tablo IV.5 3.0 8.0 5.6 1.5 7.0 5. 41 .0 3.2 7.0 4.0 6.6 4.4 6.0 7.4 1.5 4.2 8.0 2.6 1.5 2.3 5.5 7.7 5.8 0.6 2.14’de.0 6.5 2.2 6.0 Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.0 3.0 7.9 3.0 4.7 7.2 1.0 3.0 6.6 6.3 2.0 7.2 8.0 6.8 7.5 8.0 7. 2008).0 2.5 5.3 3.6 7.0 8.9 5.2 1.0 3.4 3.2 5.0 3.5 8.4 0.6 7.8 3.2 2.0 1.2 0.2 5.4 Ekim 2.0 6.5 0.0 7.2 6.6 6.3 0.5 9.3 1.0 2.4 6.2 5.5 6.4 0.4 8.0 3.2 1.9 ---3.9 3.5 13.6 4.2 8.2 6.0 6.0 7.2 9.2 3.5 6.4 3.5 2.0 0.0 8. hesaplarda kullanılan Düzce istasyonunun Class A Pan buharlaşma gözlemleri yıllık ve aylara göre dağılımı ise Tablo IV.8 5.8 3.4 1.4 3.2 9.5 5.4 5.0 3.3 4.2 3.0 1.2 7.0 5.0 --4.6 5.2 1.0 2.7 7.2 2.0 6.0 8.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0 9.0 7.2 6.4 0.5 8.0 3.0 6.2 5.6 6.5 2.0 5.0 0.0 3.6 0.0 2.5 2.5 ---19.8 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 4.6 3.1 1.2 2.5 2.7 1.0 8.0 4.0 4.0 7.4 1.2 8.6 2.0 4.2 3.4 4.4 6.2 3.0 4.8 7.5 0.0 2.0 1.8 8.4 --6.4 5.1 4.3 1.5 2.0 4.5 7.2 1.3 0.4 6.0 7.13’de Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri birlikte verilmiştir.2 ---1.4 1.0 6.9 5.4 0.0 6.0 9.7 1.8 5.2 3.2 6.1 8.0 5.5 7.15’de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.0 5.5 8.5 4.4 10.0 6. Bunlardan 120 m kotunda olan Düzce meteoroloji istasyonu hem kot olarak hem de yakınlığı nedeniyle baraj gölünden buharlaşma hesaplarında kullanılmıştır.

99 122.19 795.49 128.25 97.47 ----144.08 28.19 86.65 1065.61 (4) 147.30 68.55 ----------------51.05 30.96 38.09 51.36 134.04 156.14 77.42 110.41 63.22 20.98 156.14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri Ortalama Rezervuadan Ortalama Ortalama Buharlaşma Class A Pan Buharlaşma Aylık Toplam Yağış ( mm ) ( mm ) ( mm ) (2) 51.26 139.14 629.37 Rezervuadan Ortalama Net Buharlaşma (mm) (5) ----------------------------25.35 ----- --------- Tablo IV.99 109.34 72.69 29.05 110.18 73.14 (3) 36.20 45.35 ----------------73.35 139.26 139.22 95.38 97.98 85.44 52.72 139.74 30.74 139.45 66.63 556.35 105.05 52.03 71.56 AYLAR (1) EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM .98 124.Tablo IV.74 29.67 95.22 112.13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri Meteoroloji İstasyonu Adı DÜZCE KOCAALİ Gözlem Periyodu 1962-1998 1970-1994 İstasyon Kotu (m) 120 273 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 795.37 --------- --------- --------- 73.

30 125.90 116.00 116.90 148.10 148.90 821.15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.10 112.50 148.60 138.50 116.SAPMA -----50.90 143.70 92.80 39.70 92.50 168.10 141.50 94.10 91.00 74.70 740.50 125.10 61.60 95.50 76.50 153.10 884.90 122.10 36.30 79.00 101.70 742.60 114.80 160.30 150.40 744.10 846.90 690.90 39.80 73.50 667.70 87.30 48.90 76.80 141.20 118.80 139.80 149.50 36.50 17.70 45.35 65.20 144.50 108.10 40.00 -----26.80 95.70 109.10 71.30 91.30 102.90 795.50 886.60 73.70 41.60 42.70 104.00 758.00 84.80 130.30 98.30 160.10 48.70 131.60 137.74 100.50 111.10 745.10 176.90 18.19 142.50 142.20 107.30 105.80 118. .60 139.10 104.50 138.20 610.20 3430.40 66.40 49.80 17. S.10 42.40 775.20 47.10 163.70 120.20 126.40 -----5625.10 135.40 30.40 81.80 132.30 47.40 113.80 79. .60 180.80 42.70 -----------------------------------------------------------------------------------------------.40 92.10 52.40 99.60 97.60 125.30 136.60 67.70 131.90 124.50 130.00 162.90 113.70 125.00 147.60 110.20 142.80 46.60 133.00 164.30 106.40 76.10 77.40 --------------------- -----56.30 -----17.00 119.00 122.70 --------------------- --------------------- 37.70 -----162.00 97.80 117.TOP 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOPLAM ORTALAMA MAX.80 131.30 156.90 1000.60 182.30 78.10 935.20 78.10 168.40 70.00 197.70 68.40 895.60 56.90 -----19.40 114.20 766.00 160. .20 107.80 44.20 28041.80 105.50 49.90 58.10 100. ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------37.70 847.80 165.00 95.90 171.60 810.80 51.50 107.40 33.80 48.20 109.10 124.00 79.70 831.00 100.30 ---------------10.90 122. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.10 65.90 62.20 92.70 138.10 -----2556.00 -----35.80 -----1862.40 152.30 51.90 180. .22 182.20 53.70 53.20 72.30 145.30 182.30 26.20 104.50 141.10 168.20 113.70 58.00 121.70 53.30 93.00 44.70 152.00 161.40 37.90 129.40 35.90 833.50 73.20 195.00 126.98 182.10 105.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.20 71.40 116.90 70.60 673.30 157.70 120.90 144.30 135.90 140.20 139.00 182.05 120.90 122.20 107.40 --------------------- 1025.40 178.80 67.40 56.00 82.26 197.10 132.60 68.50 23.00 158.80 73. 50.90 17.10 54.00 104.10 771. MİN.30 145.00 160.70 92.10 -------------------------------------------------------------------------------------- 498.40 133.40 ------------------------------------------------------------------------------------------------ .90 55.50 65.00 95.00 822.80 97.40 138.20 711.20 150.80 163.00 101.80 113.60 736.50 101.90 42.50 158.90 29.00 80.40 92.80 135.00 60.80 104.50 76.30 37.30 32.80 150.10 63.20 176.60 93.60 149.70 117.00 86.30 98.00 119.50 671.40 661.70 169.80 139.50 135.90 -----26.35 180.10 138.40 17.90 78.50 48.00 -----3972.80 653.15 161.14 ----------- 43 .20 65.30 -----5039.60 157.20 143.60 192.60 771.60 59.10 98.50 177.90 117.10 692.20 116.70 855.30 614.40 64.20 85.90 ----------61.30 84.90 125.10 68.10 68.50 100.30 138.60 -----19. 2008) YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK.00 843.00 155.10 148.00 130.50 70.00 176.00 44.90 95.40 -----4872.10 172.30 92.80 134.20 194.70 67.40 118.00 88.50 85.20 84.70 126.30 54.20 125.70 183.50 41.30 135.30 703. .90 51.70 89.20 126.80 75.70 134.60 53.

3 0.16 ve Tablo IV. Rüzgarın bölgede az olması ve bundan dolayı hava sirkülasyonunun sağlanamaması nedeniyle hava kirliliği kış aylarında ilde yoğun şekilde yaşanmaktadır.1) SE (14.9 1.6) SSE (13. 2005 Tablo IV.17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı Aylar N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW I II III IV V VI 26 6 155 93 46 30 94 66 42 1 2 11 9 5 55 21 22 A 7 5 34 25 8 23 42 57 4 9 R 9 5 43 19 27 5 14 19 16 35 I 7 6 12 61 9 26 8 12 30 5 Z 6 23 96 71 11 4 275 149 83 51 A 17 212 37 30 35 6 25 23 59 26 30 15 10 17 11 2 36 50 47 29 Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.817.1ve Şekil IV. 2005 VIII 93 63 31 13 2 19 3 4 5 19 18 97 48 68 44 188 IX 76 80 16 10 12 27 43 20 12 18 68 74 22 32 67 104 X 86 79 26 76 9 11 4 15 3 35 69 87 14 19 42 112 XI 67 90 8 31 20 16 13 8 15 16 127 142 24 9 38 63 XII 45 75 10 41 21 72 61 16 29 27 55 81 45 28 48 69 Yıllık 768 694 128 424 166 271 231 160 186 204 597 1119 499 371 407 854 Tablo IV.2 m/s) ------------------------------------------------ Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10.6 0.9 0.8 0.16 ve Tablo IV.0 1.16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 0.7) WSW (8.2) W (11.17’de Düzce Meteoroloji İstasyonu Rasat kayıtları görülmektedir. .3) NNE (7.2’de görülmektedir.7 0.2) SW (8.4) E (12.2) NNW (6.0 0. Tablo IV.0 m/s hızındadır.1 0.7 1.8 1. Tablo IV.0) SW11.8 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) ESE (12.5) NW (7.4) NNW (7.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17.17’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülleri Şekil IV.Rüzgar Rüzgar rejimi incelenmesi sonucunda en hızlı esen rüzgar Şubat ayında güney doğu (SE) yönünden 14.2m/s) 3 gün 5 gün 1 gün 1 gün --------------------1 gün 1 gün ---- Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.

2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri d) Kış mevsimine ait rüzgar gülü 45 .1 2005 Yılı rüzgar gülü İLKBAHAR MEVSİMİ SONBAHAR MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 250 200 150 100 50 0 E ESE W WSW SW SSW NNE NE ENE WNW NW NNW 400 300 200 100 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S a)İlkbahar mevsimine ait rüzgar gülü YAZ MEVSİMİ b) Sonbahar mevsimine ait rüzgar gülü KIŞ MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE WNW W WSW SW SSW NW NNW N 600 500 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE SE SSE S c) Yaz mevsimine ait rüzgar gülü Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YILLIK RÜZGAR GÜLÜ-2005 1500 NNW NW 1000 WNW W WSW SW SSW 500 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S Şekil IV.

46 .2) S (13.7) SSW (6.7) SSE (4.9 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) S (11. Bu yüzden kirli hava yükselip dağılamaz. Şekil IV. Sakarya İlinde yıllık ortalama rüzgar hızı 1 m/sn’dir.2 m/s) --------------------------------------------1 Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10.5 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sakarya Meteoroloji İstasyonu’ndan elde edilen veriler Tablo IV.1) S (19.7 0.18’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülü Şekil IV.1m/s) 1gün 4gün 1 gün ----------------------------2 gün 6 gün Kaynak :Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.3’de görülmektedir.7) SSW(9.5) NNW (4.18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 1.1) WSW(12) N(9.7 0.7 1.18’de görülmektedir. Tablo IV.6 0.7 0.7) SEE (13.7 0.5) WSW (4.2 1.817.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17.5 1 1.3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü Basınç Hava basıncı yer yüzeyindeki havanın hareketli veya hareketsiz olmasını önemli ölçüde etkiler.0) NNW (3. Yüksek basınç sahaları hava kirliliği bakımından olumsuz şartlar içerir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2005 Tablo IV. Yüksek basınç şartlarının olduğu bir alanda hava devamlı çökelme eğilimindedir.2 0.

1 985.2 996.0 1014.9 981.20’de verilmiştir. Ağustos ve Eylül aylarında. Sakarya Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen ortalama nispi nem oranı ve sisli gün sayısı Tablo IV.5 1012.22’den de görüldüğü gibi ortalama nispi nem oranı %68 ile % 72 arasında değişmektedir 47 Yıllık 1012. 2005 yılı itibari ile Yıllık ortalama basınç 998.2 983.6 984.0 988.) en düşük seviyede kalmıştır.0 Sakarya İli’nde ise 2005 donemi aktüel basınç değerleri ortalaması Tablo IV. Açık gün sayısı 67.0 1015. Tablo IV. Haziran 2 gün.6 1010. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Alçak basınçlarda ise hava hareketleri yükseltici özellik gösterdiğinden bu hareket türbülans yolu ile kirli havayı atmosferin üst katlarına taşıyarak yüksek katlarda dağılmasını sağlar.9 1004. Kasım 3 ve Aralık 7 gün olarak tespit edilmiştir.2 1008. En yüksek nem % 99 ile Şubat.1 mb. Aylık Basınç ortalamaları Ekim ayında (1003. Mayıs 1 gün.19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç En Yüksek Yerel Basınç En Düşük Yerel Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 999.5 1012.9 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 998.8 998.4 olup.3 1017.9 mb) en yüksek seviyeyi bulurken.3 997.3 1008.9 1002.2 ile % 81.0 1013.6 994.4 arasında değişmektedir (Tablo IV.4 1008.8 1013.1 994.0 1012. Tablo IV.3 1003.5 982.3 Nem Düzce Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen bağıl (nispi) nem oranı %69.3 1018.0 1019.21).6 998. Düzce’de 2005 yılı ortalama Bulutlu gün sayısı 177 gündür. Düzce’de 2005 yılında Sisli Gün sayısı 24 gündür.9 985.7 997. Tablo IV.9 mb.8 1009.8 1003.6 996.5 1003.0 1005. en düşük nem ise % 22 ile Nisan ayında ölçülmüştür.20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 1014.9 983. Kapalı Gün sayısı ise 122 gündür.8 981.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Temmuz ayında (994. Ekim 2 gün.19).4 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart .9 977.1 1015. Düzce’deki basınç incelendiğinde aylar içerisindeki ortalama basıncın değiştiği görülmektedir.3 994.9 1010. En Düşük Basınç da 977.7 1011.9 1001. Şubat 2 gün.0 991.2 990.0 mb. Alçak basınç sahaları hava kirliliğinin dağılması açısından önemlidir.’la Şubat ayında ölçülmüştür (Tablo IV. 2005 yılındaki En Yüksek Basınç Şubat ayında 1015.5 1013.22’de verilmiştir. Ocak 7 gün.0 1013.

yoğun yağış sularının sel haline dönüşmesinde önemli etkenlerdendir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu etken. Akarsular ile alüvyon 48 .0 75.4 34 nispi Nem Oranı 73 72 72 70 71 68 70 71 73 75 73 72 72 Seller Kavram olarak “Sel”.0 98.22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Sisli günler 3 2.0 75. kendisini çevreleyen 800 ile 1500 m.21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri BAĞIL NEM Aylar Minimum Ortalama Ocak 34. zaman zaman oldukça ciddi sel ve taşkın olayları meydana gelmektedir.0 72.4 1. Sel ve taşkın.9 1.8 5. Düzce İli’nde arazi yapısına.0 97.0 75. Dik yamaçlı çevre kayaları ve düze yakın ova tabanı topografyası nedeni ile hemen bütün havza kenarlarında alüvyon yelpazesi oluşmuştur. ovada genel su akışı en güneydeki Efteni gölüne doğrudur.3 Eylül 38. tarım arazilerine zarar verebileceği gibi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. yapılara.4 Temmuz 38.1 Ortalama 30.0 72.0 98. Düzce havzası.7 Tablo IV.0 99. bir akarsu ya da bir kuru dere yatağında normalin üzerinde su akımı meydana gelmesi olayını ifade eder.0 99.2 Mayıs 28. sarp yamaçlarda ormanların yok edilmesiyle büyümektedir.9 Ekim 36.4 3.6 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.0 98.3 Nisan 22. yataktaki suyun bir kısmının yatak dışına çıkması ise “taşkın” sözcüğü ile tanımlanır.0 69.8 Kasım 25. Düzce ovası ile ovanın güneyindeki dağlık arazi arasındaki yükseklik farkları.0 81.3 Ağustos 30.3 0.4 2.0 80. zaman zaman can kayıplarına da sebep olabilmektedir.0 96.0 75.0 73.0 79.6 75. Eğimi 0.6 4. yukarıda bulunan tabanı düz bir ovadır.4 Aralık 26. 2005 Maksimum 97.0 Mart 23.0 96.0 99.3 Haziran 35.7 Şubat 32.8 2.0 76. yüksekliklerde temel kayalar arasında deniz seviyesinden ortalama 150-1665 m.6 3.5 derece ile 3 derece arasında olup. iklime ve kısmen de insanların arazi kullanımında yaptıkları hatalara dayalı olarak. yollara.0 97. Sel sırasında.4 2.0 97.0 98. köprülere. yoğun yağışlar veya hızlı kar erimesine bağlı olarak.

25 Temmuz 1995.. 49 . İstanbul’un kuraklık riskinin azaltılmasında vazgeçilmez bir önem ve ağırlığa sahiptir. Diğer bir sel tahribatı ise 21. Mevcut durum ise engellenemeyecek fiziksel gerçeklerdir.25. Düzce Kenti bu kavuşma noktası ve doğrudan Asar Deresi kanalı üzerine yerleşmiştir. Bu gerçek veya doğal bir taşkın değildir. Öte yandan kentleşmenin tümüyle taşkın düzlüğünde olması sürekli bir risk oluşturmaktadır. 1990’lı yıllarda Akyazı Mudurnu Çayı üzerinde ulaşım amaçlı köylerin ilce ve merkezine ve köyleri devlet yollarına bağlayan köprüler Haydarlar -İlimbey Koy yolu üzerindeki köprüler ile Hendek ilçesi Kargalı Deresi üzerindeki ulaşım amaçlı köprüler sele maruz kalmıştır. Örneğin son yıllarda 12 Temmuz 1995. Türkiye ortalamasının üzerinde yağış almasına karşılık. Güneydoğudan gelen Asar Deresi ise Kuzeydoğudan gelen Küçük Melen Çayı. Sakarya İlinde ise 1966 yılında Hendek İlçesinde 62 adet ev yıkılmış köylünün zararı devlet tarafından karşılanmıştır. Büyük Melen Havzasında 50 yıl tekerrürlü ve 3 yıl süreli minimum ortalama yağış yüksekliği diğer havzalardan 100-150 mm/yıl daha yüksektir. Bu da kaçınılamayacak bir gerçek olup Düzce Havzası’ndaki akarsu kanalları kış ve ilkbahar aylarında daha fazla su taşırlar. mahalle ve köyleri sel suları basmıştır. hidrolojik ve meteorolojik olarak İstanbul’a su temin eden diğer havzalardan önemli farklılıklar göstermektedir. Mudurnu Çayı ile Sakarya Nehrinin geçtiği yerlerde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bu doğrultudan akarsu yatağının daraltılması neticesi yaratılmış bir su basmasıdır. Dolayısıyla İstanbul’dan farklı ve daha yağışlı bir hidrolojik havzada yer alan Büyük Melen kaynağı. akarsu yataklarının ise çok sığ kalmasına sebep olmaktadır. Düzce Kent Merkezinin hemen güneybatısında birleşirler.06. Bu bölge.1998 tarihinde Gökçeören Gölü çevresi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yelpazelerinin dış kısımlarının ortalama yatak eğimleri ile geçici kaide seviyeleri (Efteni Gölü) arasında çok düşük kot farkı bulunuşu. Bu yüzden olağan kış yağışlarında bile yatakların taşması beklenmelidir. dış yelpazelerin yanal yönde yayvan olarak büyümesine. Bu akarsuların sığ ve geniş olan kanalları ilçe içinde düzenlenerek kenarları yükseltilmiştir. Özetle kanallar daraltılarak akışları sınırlandırılmıştır. Yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlıdır.5. 11 Ağustos 1997 ve 21 Mayıs 1998 tarihlerinde su baskınları olayı sırasında Düzce’de ciddi hasarlar ortaya çıkmış bir kişide canını kaybetmiştir. Can kaybı olmamıştır. Kuraklık İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 2006 yılında hazırlanan Büyük Melen Havzası Kuraklık Riski Analizi Raporu’na göre Büyük Melen Havzası. Bu drenaj özellikleri düzce havzası için önemli taşkın riski oluşturur. Büyük Melen Barajı ile 100 yılda bir beklenen en kurak dönemlerde bile 840x106 m3/yıl su temini mümkün olabilmektedir. Sakarya İlinde bu konuyla ilgili bir yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ayrıca Geyve ilçesi ve bazı köyleri Karasu İlçesinin bazı köyleri feyezan geçirmiştir. Tüm ekili araziyi. yine de tipik Akdeniz iklimi özelliklerine sahiptir.1972 günü anormal yağışlar sonucu meydana gelmiş ilce ve köylerde evler yıkılmıştır. Düzce Kenti ve çevresi Küçük Melen ve Asar Deresinin taşkın düzlüğü üzerinde kurulmuştur.

Bunlar içinde en az hasar Gümüşova’da. Ağır hasar gören yerlerin (Cumayeri. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. Düzce ilçe merkezi. Temel kayalardan uzak (en yakını 5 km) güneybatıya doğru 0.2.5-3. Güneyindeki temel kayalardan (Yığılca Üyesi volkanitleri) ~1 km.2. Gölyaka ilçesinden geçen akarsu yatağı düzenlenmiş ve derinleştirilmiştir. Birimin üzerinde. tektonik hareketler. Buralarda yüzeyden itibaren su tablası derinliği 2. Bu kesimlerde Geç Pleyistosen tortul kalınlığı 175-225 m arasındadır. Bu ilçelerin yerleştiği bölgeler ve yakın civarının jeolojik özellikleri aşağıda açıklanacaktır. silt.5-30'lik eğime sahip ovada yerleşmiştir. Aynı şekilde. Aynı şekilde Düzce ilçe merkezi de önemli hasara uğramıştır.5-1. Bu nedenle yer altı su tablası 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Çilimli ve Cumayeri’dir (Şekil IV. Gümüşova: Düzce Havzası’nın batısında Yığılca Üyesi’nin volkanitleri breş ve tüflerdir. Üzerinde yerleştiği litoloji büyük ölçüde silt ve kil. 1/100000. Bu düşük su tablası seviyesi büyük ölçüde kanal düzenlemeleri ve Melen Çayı’nın 2. Üzerinde yerleştiği yerde litoloji çakıl. kildir.4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası). Bu gelişimin devam etmesi ile Gölyaka ilçe merkezi jeolojik gelecekte göl içinde kalacaktır. 50 .5 m kalınlığında toprak örtüsü gelişmiştir. Asar Deresi ve Melen Çayı şehrin içinden geçer ve düzenlenmemiş kanal yerlerinde taşma yapar.5-2. heyelan. sel. taşkından korunan bölgelerinde kalın bir toprak örtüsü gelişmiştir. 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı) Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Düzce İli Düzce çek-ayır (pull-apart) havzasında yer alan ve son 17 Ağustos 1999 depreminde önemli miktarda hasara uğrayan ilçe düzeyindeki yerleşim yerleri Düzce. hem de gittikçe derinleşen ve genişleyen depolanma merkezidir. tortulların alttan üste doğru tane boyları incelme gösterir.5-4.5 m. arasında bulunur. Çilimli’nin hemen kuzeyindeki heyelanların oluşumunda bu derin deşilmenin de rolü vardır. en fazlası Gölyaka’dadır. kısmen temel kayalar üzerinde oturmaktadır. depremi nispeten az hasarla atlatmıştır. Düzce) ortak tarafı Geç Kuvaterner yaşlı Genç çökeller üzerine yerleşmiş olmalarıdır. kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi. Çilimli: Çilimli ilçe merkezi Düzce Havzası’nın kuzey kenarında. mineral kaynaklar. Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri. İlçe merkezi halen akarsu kanal ve taşkın ovası çökel alanları (QAk ve QAt) üzerinde bulunmakta ve genişlemektedir. Güncel akarsu yelpazeyi derince yarmış ve düşük bir rölyef yaratmıştır.5 km uzaklıkta akarsu egemen alüvyon yelpazesi ve gölsel çökel bölgesinde (Qey) geniş alan kaplar. Düzce (Merkez İlçe): Bölgenin en geniş yayılımlı ve en fazla nüfusa sahip ilçesidir. benzersiz oluşumlar. olan tortul kalınlığı gittikçe artma eğilimindedir. son depremde kırılma gösteren aktif fayın üzerinde bulunmaktadır. Gölyaka: Bu ilçe inceleme bölgesi ve/veya Düzce Havzası’nın güneybatısında. Bu nedenle göl civarında 260 m. Çilimli. kum. Ancak buradaki fayların (Çilimli Fayı dahil) yakın dönemde bir aktivitesi izlenmemiştir. Gümüşova. kuzeyindeki Çaycuma Formasyonu’ndan ~1.5 m arasındadır ve güneye doğru gittikçe sığlaşır. güneyindeki aktif kırık hattına (Düzce fayı) ~ 7 km mesafededir .0 m arasında yatağına gömülmüş oluşu ile sonradan sağlanmıştır. Gölyaka. daha az oranda kum ve çakıllardan oluşur. çığ. Gölyaka. İlçenin bulunduğu kesim ve kuzeyi fazlaca engebelidir. Taşkın ovasının. Efteni Gölü tüm havzanın hem su toplama merkezi. Hemen önünde Çilimli Fayı uzanır. Çaycuma Formasyonu içinde saplanmış göreceli eski bir alüvyon yelpazesinin üzerinde (QEy). topografyaya bağlı olarak 0.

Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası girişe göre +119 m yukardadır. Görünümler son derece güzel.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Üzerine oturduğu litoloji QEy ve QAt ile ayrılan genç çökellerdir. 1997). girişle son noktası arasında -152 m. Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. Egemen litoloji ince kum-silt ve kildir. Bölgede görülen bir başka jeolojik oluşum da mağaralardır. arasında tahmin edilmektedir. ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur (Okan. dikit. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi. Aksu mağarasından çıkan su. mesafede bulunur. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. damlataş havuzu. 51 . güney batıdan 2 km. Alüvyal kökenli tortul kalınlığı 100-130 m. Temel kayalar (Yığılca üyesi) kuzeyden 1 km. sütun. Melen Çayı’nın menderesli akışı hem drenajı hem de yöredeki tortul tipini (ince kum-silt-kil) belirlemiştir. yüksekliği 5-10 metre arasında değişen 3 şelale oluşmuştur. Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cumayeri: İnceleme alanının en batı ucunda yer alır . Ana galeri uzunluğu 510 m. Belirtilen mağaralar aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış. borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. duvar ve perde damlataşları var. Sarkıt. Korunması. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. Batıdan gelen mevsimlik bir akarsuyun Melen Çayı’na ulaştığı yerde yerleşmiştir. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. Sarıkaya mağarasının kuş uçuşu 700 metre kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya’ya girişi 310 m aşağıdadır. tahrip edilmiştir. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. kot farkı var. her türden damlataş ile kaplıdır. Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır.

4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası 52 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.

çamurtaşı. tüfit ve mikritik kireçtaşı. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı).23 Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2000). yeşil. Tersiyer Çaycuma formasyonu (Tç) ve Yığılca üyesi (Tçy). sfen. kumtaşı. silttaşı. 2000 Simge PTrç DCy Açıklama Permo-Triiyas Çakraz formasyonu. Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen.5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması Simge Q PlQk Açıklama Pleyistosen-Holosen. Kretase Akveren formasyonu. andeziitik-bazaltik lav. Özmen. kumtaşı. Çakıltaşı. taşlaşmamış çökeller. Şekil IV.23’deki simgelerde açıklanmıştır. zayıf tutturulmuş çakıltaşı. bu türlerin arazideki dağılımları ise Tablo IV. silttaşı araseviyeli killi kireçtaşı-marn ve resifal kireçtaşı. kiltaşı. Ordovisiyen-Devoniyen Ereğli formasyonu.5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası. Tablo IV. çamurtaşı. Çamurtaşı. Ordovisiyen Kocatöngel formasyonu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Düzce ilinde yer alan başlıca kaya türleri Şekil IV. Kireçtaşı ara seviyeli şeyl ve kumtaşı Ordovisiyen Kurtköy formasyonu. ve klorit amfibolitlerin 53 .5 ’deki haritada. çakıltaşı araseviyeli kumtaşı. Kiltaşı. Hornblend ve plajiyoklaslar amfibolitlerin ana bileşenlerini oluşturur. Volkanik kumtaşı. epidot. Tçy ODe KTa Ok Ky Oko Sakarya İli Sakarya ilinde ise birimin temel litolojisi olan amfibolitler. aglomera. Pliyo-Kuvaterner Karapürçek formasyonu. Kumtaşı araseviyeli silisli çamurtaşı. Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta Düzce ovasının kalın ve gevşek alüvyonlarla dolu ve ovanın güney kenarının büyük depremler üreten Düzce fayı ile sınırlı olmasıdır. Kaynak . Devoniyen-Karbonifer Yılanlı formasyonu. gri-yeşil veya çok koyu yeşil renkli homojen kütleler halinde bulunur.Hornblend. Kretase Yemişliçay formasyonu. Tç. Dolomitik kireçtaşı ve dolomit.

yeşil renkli bir pleokrizmaya sahiptir. jeoloji ve petrografisi hakkında ayrıntılı acıklamalar yapılmıstır. Yörede en yaşlı litelojiyi Triyasa ait Hayrettin Kuvarsitleri. Sakarya ili Karapınar amfibolitlerine ait seviyelerden alınan el örneklerinde yapılan mikroskobik incelemelerinde birim içinde su mineraller görülmüştür. Metamorfizma ve Magmatizma a) Prekambriyen Metagranitoydler: Tipik olarak Efteni Gölü ile Çapayakbey Köyü arasında yüzeyler. Bölgede paleozoyik olarak kabul edilen kristalen sistlerinin oluşumu esnasında serpantin ve muhtelif lavlar. marn ve kirectası ardalanması seklinde kendisini gosteren Bakacak formasyonunun filis fasiyesine tipik bir ornek sunduğu ve havzaya malzeme birikiminden sonra subsudans gostererek yeni malzemenin çökeldiği ve böylece kalın bir serinin ortaya çıktığı açıklanmıştır. basıncın etkisiyle belirli yönde basınç istikametine dik yönde uzanım gösterirler. Yörük Tepe mermerleri. kristalen sistlerin teşekkülünden sonra granit ve grandiyoritler. eosen esnasında da cesitli lav ve muhtelif faaliyetler yer almıstır. 1992) oluşturur. Yörede yüzeylenen bütün birimlerin yöntemli ve yöntemsiz olarak kaya birimi adlandırılması yapılmştır. Ayrıca harita alanının kuzeybatısında. bu tipin yesilsist alt fasiyelerinde klorit ve biyotit gibi başkalaşımı karakterize eden anahtarminerallere rastlanılmıştır. Bunların sığ deniz ortamında cokeldikleri vurgulanmıstır. kumtası. Başkalaşımın Barrow tip bir metamorfizma olduğu uzerinde durulmuş ve anahtar minerallere dayanılarak metamorfizmanın mertebesi açıklanmıştır. Burada Kuvarterner tortulları ile dokanağı Düzce fayı (Şaroğlu vd. Klorit: Hornblend kristalleri arasında son alterasyon ürünü olarak tali oranda bulunmaktadır. Bunlar pullu minerallerden olup. Bunlar pleokroizmalarıyla muskovitlerden kolayca ayırt edilirler. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ana parajenezini tamamlar. Alacam yesilsistleri ve Karkaya metavolkanitleri yer almaktadır. tum bu birimleri Taş Tepe metagranitleri kesmektedir. Yeşil Hornblend: Genellikle kesitin tamamına yakın kısmını oluşturmaktadır. özellikle Yörük Tepe mermerlerinin alt kısımlarındaki kuvarsca zengin bölümlerde biyotitler görülmektedir. Karapınar amfibolitleri ve Harman Tepe metakonglomeraları oluşturmakta olup. Konglomera. Biyotit: Bazı kısımlarda. Alt Kretase’de ise Akçay kalksistleri. Metamorfizma Barrowian tip olup. Mineralojik bileşimi ve homojen yapısından dolayı bölgedeki Karapınar amfibolitleri irili-ufaklı bir çok granitik plutonlar tarafından kesilmiştir. Biyotitler muskovitler gibi basınç istikametine dik yönde dizilerek kayaca sistik bir yapı kazandırmışlardır. Bunların ayrıntılı jeolojik ve petrografik deskiripsiyonları yapılmıstır. Tum bu birimlerin stratigrafi. Pleokronik. Muskovit: Bunlar gerek kuvarsların arasına ve gerekse iki mikalı sistlere yakın kısımlarda biyotitlerle yan yana basınç yönüne dik olarak levhamsı kristaller halinde uzanmaktadır. Kuvarsitleri şekillendiren kuvarslar öz şekilsiz olup. Bölgede Hersiniyen ve Alpin dağ olusumu hareketlerine paralel olarak bölgesel nitelikte rejyonel metamorfizma ortaya çıkmıştır. Hızardede ve Düverdüzü köyleri 54 . Muskovitlerin uzanım yönüne paralel olarak yer alan dilinimlerde bazen bükülmeler dikkati çekmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Alt Kretase uzerine uyumsuz olarak gri renkli ve tabakalı pelletli dokuda Acıelma formasyonu yer almaktadır. tabii ışıkta sarı renkli otomorf iri kristaller halindedir.

tüf. orta-kalın tabakalı. Bunlar kiltaşı. Orta ve üst düzeylerine doğru istife kırmızı-pembe renkli mikritik kireçtaşı bolca katılır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Stratigrafik olarak alt düzeylerde gri. altındaki ve üstündeki birimlerle tektonik dokunaklıdır. Fosil kapsamaz. Bazı düzeylerde tümüyle çapraz tabakalı kumtaşı litolojisindedir. Fosil bulunamamış olup. Ayrıca şeyl düzeylerinde silisleşme yaygındır. aglomera.t ile bölünür. Karışık bir litolojisi vardır. Ara tabakalar halinde kumtaşı düzeyleri bulundurur. Çamurtaşları ince-orta tabakalıdır. Alt düzeylerde gri-yeşil. Koyu-gri. yaş göreli stratigrafiye dayanmaktadır. Yemişliçay Formasyonu: Yılanlı formasyonu ile birlikte sınırlı yayılımlı olarak bulunur. tüf. granodiyorittir. Harita alanı dışında doğuya doğru geniş yayılımı vardır. zayıf derecede şistleşme gösterirler. Alttan ve üstten tektonik dokanaklarla sınırlanmaktadır. Heyelan potansiyeli taşımayan sağlam zeminler teşkil ederler. Fosil verilerine göre Ordovisiyen-Alt Devoniyen yaşında Sığ denizel kökenli oluşuklardır. (1987) tarafından bu isim altında haritalanan yüzlekler metamorfizma izleri taşırlar. Kırmızı. Bu özellikleriyle Kurucaşile-Çakraz yöresindeki tip litolojisinden oldukça farklılık göterir. Tip yerinde morumsu kırmızı renkte orta-sıkı tutturulmuş çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı ardalanmasından oluşur. ince-orta tabakalı volkanik kumtaşları egemendir. c) Mesozoyik Çakraz Formasyonu: Ereğli formasyonu ile dokanakta görülür. Üzerine gelen birimlere göre Prekambriyen olarak yaşlandırılır (Aydın vd. 1987). 55 . siyah. (Emre vd. Erkan Ordovisiyen yaşlıdır. Altındaki ve üstündeki birimlere göre yaşı Üst Premiyen-Alt Triyas olup. Kütle hareketleri bakımından göreceli olarak sağlam. Harita alanında kalan kısımda fazlaca silisleşme gösterir ve yer yer silisli şeyl niteliği kazanmıştır. mor ve alacalı renkli olan birimin bu yöredeki litolojisi seyrek konglomera düzeyleri içeren kumtaşıdır. orta-kalın tabakalıdır. Kalın çapraz tabakalı kumtaşı seviyelerinin eoliyen kökenli olduğu düşünülmektedir. Yılanlı Formasyonu: Çok sınırlı alanda gözlenir. Metamorfizma izleri taşımasında önemlidir. Yer yer dilimlenmiş. Bu yüzleklerin litoloisi fazlaca altere olmuş yer yer şistozite gösteren granit. Ereğli Formasyonu: Bolu dağı tüneli girişinin kuzeyinde sınırlı alanda yüzeylenir. Bu metamorfizma izleri taşıyan kristalin kayalar Bolu civarında Karadere metamorfitleri olarak da adlandırılmaktadır (Cerit 1990. Egemen litoloji mor renkli kumtaşlarıdır. sarı kahverenkli. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yakınlarında ince dilim halinde gözlenir. Bazı bölgelerde yeşil renkli Amfibolit ve metavolkanitler kapsar birim daha doğuda Bolu ve Yedigöller bölgesinde burada olduğundan çok çeşitli litolojidedir ve Yedigöller formasyonu adıyla tanıtılmıştır. Yaşı genç Devoniyen. yeşil renklerde ve ince-orta tabakalı iken üst seviyelerde yeşil renkli. yer yer beyaz renkli olan birim dolomitik kireçtaşı ve dolomitten oluşur. Kurtköy Formasyonu: Kaynaşlı civarında yüzeylenir. Harita alanında. Üzerine gelen birimlere göre Erken Ordovosoyen yaşındadır.Erken Karbonfer’dir. Aydın vd. duraylı bir birimdir. laminalı şeyllere dönüşür. Kumtaşları orta-kaba taneli yer yer silis çimentolu. b) Paleoziyik Kocatöngel Formasyonu: Karacaören-Gürcühüseyinağa köyleri arasında Bolu Masifi temel kayalar üzerine uyumsuz olarak izlenir. Koyu yeşil gri renklerde. Bunlar çoğunlukla silis çimentoludur. Kumtaşı-şeyl-kireçtaşı ardalanmasından oluşan litolojiye sahiptir. 1999). büyük olasılıkla karasal ortam ürünleridir. Cerit ve Baysal 1999). yer yer laminalı silttaşı ve şeylerden oluşur.

aglomera egemen volkanotortul bir istiftir. andezit-bazaltik lavlar veya volkanik breşlerden oluşan birimin rengi koyu gri-kahverengimsi griden açık yeşile kadar değişir. Volkanik breşlerin saha konumu düzensizdir ve çoğunlukla masif görünüşlüdürler. Erken-orta Eosen yaştadır. Sık heyelanlıdır. Kumtaşı-çamurtaşı baskın tortullardır. En üst seviyelerinde masif görünüşlü. 1987. Sarı. tüf. Yaşı deneştirme ile Pliyo-Kuvaterner olarak önerilen Adapazarı ve Bolu havzalarında yaygın olan Örencik formasyonu ile karşılaştırılabilir. gri-beyaz renkli resifal kireçtaşlarını bulundurur. bazı bölgelerde geçişli gözükür (Yergök vd. gri. Kendinden daha yaşlı tüm kayaçları açısal uyumsuzlukla örterler. İnceleme alanının kuzeyinde AndezitBazalt lavları da kapsar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Genel olarak sedimenter seviyelerin katıldığı tüf. Karapürçek Formasyonu: Temel kayaların önünde etek düzlükleri teşkil edecek şekilde bulunur. yamaç molozu ve alüvyon yelpazesi çökellerinin karışımından oluşmuş gevşek tutturulmuş konglomera-kumtaşı-çamurtaşı karışımıdır. tüfit. Çalışma alanı içerisinde heyelan teşkil ettiği izlenememiştir. 1999). beyaz. Kireçtaşı seviyeleri ise erime boşlukludur. tüfit. Birimin litolojisi. Bu kesimlerde melanj karakteri kazanmıştır.bazı yerlerde volkanitler aglomera. Alterasyona ve aşınmaya karşı dirençsizlikleri derin vadilerin gelişmesine imkan vermiştir. çakıltaşı ve kırıntılı Kireçtaşı tabakalarının ardalanması şeklinde bir litoloji izleneen birim üstlere doğru kumtaşı ara seviyeleri içeren killi kireçtaşı-marn litolojisine dönüşür. Stratigrafik olarak alt düzeylerinde kumtaşı. Cerit 1990). açık kahverenkli ve alacalıdır. yeşil renklerde. Birim. Yer yer dayklar izlenir. Bunlar zayıf birim olarak haritalanmıştır. Konglomeralar yer yer breşik ve merceksi düzeyler halindedir. Karapürçek Formasyonunun Erken 56 . Akveren Formasyonu: Çapayakbey ile Kaynaşlı arasında kuzeydoğuda Domuzgölü tepe yöresinde yüzeyler. Saha dağılımı içinde alttaki ve üstteki birimlerle uyumsuz çoğu yerde tektonik ilişki içinde görülür. yeşil yer yer kırmızı renklidir. Aslında batı Karadeniz bölgesinin en geniş yayılımlı birimidir. Yığılca Üyesi: Çaycuma formasyonu içindeki volkanik kumtaşları bazı bölgelerde tümüyle volkanitlere dönüşür. çoğunlukla gri-yeşil olarak bulunurlar. 1987). tüf. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı) ardalanmasından oluşan bir litolojisi vardır. Tip yerinde altındaki ve üstündeki birimlerle uyumlu olan birim Geç Kretase-Paleosen yaşlıdır (Aydın vd. Rengi kaynak kayalara ve kısmen alterasyona bağlı olarak sarımsı kırmızı. Aydın vd. lav.1987). d) Senozoyik Çaycuma Formasyonu: Bu formasyon orta-katı Karadeniz bölgesinin en yaygın birimidir. Başlıca volkanik kumtaşı. İnceleme bölgesindeki yüzlekler ekseri killi kireçtaşı-marn ardalanması şeklinde olup Paleozoik kayalar üzerinde gözlenir. İnceleme alanının güneyi ve batısı ve kuzeydoğusu bu kayaçlarla örtülmektedir. Kumtaşları bazı yerlerde iyi bazı yerlerde kötü tutturulmuştur. İçindeki geniş yayılımlı volkanitler Yığılca üyesi olarak sayılır. Yüzey alterasyonu fazlaca gelişmiş ancak oldukça sağlam zemin özelliklerine sahiptir. Erken-Orta Eosen yaşlıdır (Emre vd. Yer yer fazlaca kıvrımlı birimin kumtaşı ve marn ardalanmalı seviyelerinde düzlemsel kaymalar izlenir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. tüfit olarak görülür ve geniş örtüler teşkil ederler. İçinde bulunduğu Çaycuma formasyonunun alt düzeyleri ile yanal geçişlidir. Alterasyona göre sarı. üzerlediği Akveren formasyonu ile uyumlu. Ayrıca güneyde Efteni Gölü ile Beyköyü arasında fay ile ötelenmiş sırtlar şeklinde gözlenir. Bu volkanikler kaba bakışla Eosen volkanitleriyle benzeşirse de istif düzenliliği ve pelajik kireçtaşlarının varlığı ile onlardan ayrılır. marn veya volkanitlerin egemenliği dikkat çeker. Birimin yaşı Turoniyen-Kampaniyen’dir. Ardalanma düzenli olmayıp yerel olarak kumtaşı. Melendere ve Kusuri Formasyonu adları ile de tanınmaktadır (Gümüş 1982.

Daha yakın zamanda Efteni Gölü düzlüğü oluşmuş ve Melen’i kapmıştır. Düzce Havzası’ndaki tortul kalınlığı hakkındaki bilgiler sınırlı sayıda sondaja esas itibariyle jeofizik verilere dayanır yaklaşık 260 metre olduğu sanılmaktadır. batıdan ve kuzeyden gelen mevsimlik sular birleşerek önce alüvyon yelpazeleri oluştururlar ve göl düzlüğüne ilerlerler. Bu tür veriler istif düzeni gelişimini daha açık ortaya koyar. Olasılıkla. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. Girişle son noktası arasında -152 m kot farkı vardır. Melen çayı ayağı hariç endoreik bir drenaj söz konusudur. koni) olduğunu göstermektedir. Sarkıt. Melen Çayı. duvar ve perde damlataşları bulunmaktadır. Sismik kesitler ve sondajlarla daha ayrıntılı incelenmesi yararlı olacaktır. dikit. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası 57 . aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. Havzanın jeolojik evrimi içinde. yüzeye yakın 1-1. bu yüzden düşey istiflenme farklılaşmıştır. talus. depolanma alanları yanal yönde yer değiştirmiş. Tortullar depolanma alanlarına göre haritalanmıştır. Havza kenarındaki temel kayaların fazlaca altere oluşu mevsimlik akarsuların bile çok fazla miktarda tortul taşımasına. Sarıkaya mağarasının yaklaşık 700 m kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya girişinden topografik olarak 310 m aşağıdadır. havzanın ilk evrelerinde bugünkünden daha kuzeyden. sütun. depolanma yerine bakmaksızın çakıl-kum-silt ve killerden oluştuğu görülür. Bu mağaralar. Bu sebeple havzanın çoğu yerinde. zemin sıvılaşmasına imkân veren tortul yapısı ile kötü bir yerleşim alanı olmakla beraber sedimantasyon-tektonik ilişkileri açısından çok ilginç bir örnektir. Bu tahmini gelişime göre havza tortulları alttan üste doğru genel tane boyu küçülmesi içindedir . damlataş havuzu. Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır. Güney kenardaki fayın yanal hareketi ile birlikte düşey hareketinin olması nedeniyle Efteni Gölünün gittikçe derinleştiği ve genişlediği sanılmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Düzce Havzası. Düzce Havzası taban dolgusunun alt bölümünü olasılıkla bu formasyon oluşturmaktadır. e) Kuvaterner Genç Çökeller: Düzce Havzası’nı dolduran tümü kırıntılı çökellerin (Geç Pleyistosen-Holosen). Düzce İli’nde bulunan ve özgünlükleri nedeniyle üzerinde durulması gerekli olan bir jeolojik oluşum da mağaralardır. Havza kenarlarında çok az miktardaki döküntü veya yamaç molozunun dışında alüvyal ve gölsel alanlarda depolanmış oldukları dikkat çeker. Bunun dışında doğudan. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. Kuzeydoğudan gelen Melen çayı bu göle dökülür ve buradan tekrar dışarıya boşalır. Havza güneyinde eski dönem yelpazelerinin 8-12 m yüksekte ve burunlarının aşındırılmış olması bu jeolojik evrim yorumunun delilidir. Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. 1999). Bunun yakın dönem örneği güncel göl düzlüğü ve taşkın ovası tortullarının kanal-yatak tortullarını örtmesi gösterilebilir. Formasyonun saha konumu ve litolojik özellikleri Pliyo-Kuvaterner havzalarının kenar tortulları (alüvyon yelpazesi. Temel kayaların faylarla yükseltilmiş morfolojisi ve havza içi drenaj düzeni bunu sağlamıştır. Ana galeri uzunluğu 510 m’dir. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kuvarterner yaşında olduğu mikro memeli faunasına dayalı olarak ortaya konulmuştur (Emre vd. Ayrıca alüvyonun yatay ve düşey yönde dağılımı ile jeoteknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler elde edilir.5 m’lik silt-kil örtüsü kaldırılarak altındaki çakıllı kumlar ocak olarak işletilmektedir. yelpazelerin hızlı büyümesine imkan vermiştir. Havzanın güneyindeki Efteni Gölü depolanma merkezini oluşturur. kesintiye kuzeye doğru ilerlemiştir.

Örtü. Ordovisiyen-Karbonifer kırıntılı istifi (az karbonat) Triyas kırıntılıları ile (Çayraz Formasyonu) uyumsuz şekilde örtülüdür. İstanbul Zonu ise metamorfizma izlerini çok az gösteren Paleozoyik. Düzce Havzası temelindeki en yaşlı metamorfikler (Bolu Masifi) muhtemelen Sakarya Zonu’na ait oluşuklardır. Tektonik yükselme sırasında tabandaki kırılmalar nedeniyle. Sakarya zonu. havzanın temel kayaları. 1984). 58 . borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. güneyde Menderes-Toros Platformu. büyük ölçüde Jura-Kretase kırıntılı ve karbonatlarıdır. Okay (1989) tarafından ortaya konulduğuna göre. Bu örtü de Üst Kretase-Tersiyer karbonatları ile düzenlenir. ortada Sakarya Zonu. Bu sırada oluşan yaygın bir kıtasal volkanizma yörede geniş alanlar örten Yığılca üyesini üretilmiştir. Korunması. Eosen-Oligosen sırasında İntrapontid Okyanusu’nun kapanmasıyla kurulmuştur. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi üzerinde yüksekliği 5-10 m arasında değişen 3 şelale oluşmuştur. 1992). batıda Istranca Masifi. Bolu. Derecede deprem kuşaklarından biri de Kuzey Anadolu Deprem kuşağıdır. Özetle. Okay ve Tansel. Düzce Havzası’nın kuzeyindeki Ordovisiyen-Tersiyer yaşlı tortul birimlerinin tümü İstanbul Zonu’na aittir. Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. 1981. Doğu Marmara bölgesinin jeolojik iskeleti. Türkiye neotektonik döneminde gelişmiş olmasına karşın. yükselti farklılıkları ortaya çıkmış. Mesozoyik ve Senozoyik birimlerinden meydana gelir. Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. Sakarya Zonu ürünleri ile İstanbul Zonu ürünleri İntrapondit sütür zonu adı verilen bu kapanma kuşağı boyunca birbirlerine girmişlerdir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU girişe göre +119 m yukardadır. Bölgedeki Üst Kretase yaşlı volkanitleri. en kuzeyde İstanbul Zonu. Orta ve Batı Anadolu paleocoğrafyasının iskeletini. metamorfik bir temel ve üzerindeki sedimanter örtü kayaçlarından oluşur. Tektonik ve Paleocoğrafya a) Faylar ve Deprem Alanları Türkiye’nin I. her türden damlataş ile kaplıdır. akarsuların taşıdığı alüvyonlarla dolması sonucu neojen gölleri kurumuştur. tahrip edilmiştir. Neotetis Okyanusu’nun (intra-pontid okyanusu) Eosen-Oligosen döneminde kapanması sonucu bugünkü Marmara bölgesinde birbirlerine yaklaşmışlardır.. Istranca masifini kesen yay volkanizmasının ürünü olduğu sanılmaktadır (Şengör vd. Böylece ova bu günkü morfolojik yapısını kazanmıştır. ovaların yapısı belirlenmiştir. Eosen sonunda deniz yüzeyine çıkmaya başlayan bölgenin çukur yerlerinde Neojen Gölleri oluşmuştur. Adı geçen sütür zonu üzerinde daha sonraki dönemde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) meydana gelmiştir (Şengör ve Yılmaz. doğuda ise Kırşehir Masifi teşkil eder.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Düzce. Bu tektonik birlikler. Aksu mağarasından çıkan su. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. Düzce Havzası ve dolgusu. Görünümleri son derece güzel. Bunun içinde ve metamorfikleri kesen granit-granitoidler ise Istranca masifinin parçalarıdır. Kastamonu çevresinden geçerek Kelkit ve Aras vadileri boyunca doğu sınırlarımıza kadar uzanır. paleotektonik dönemin farklı kökenli birliklerinden oluşmuştur. ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur. Düzce yöresinin de içinde yer aldığı bu kuşak Marmara güneyi ve İzmit körfezinden başlayarak Adapazarı. Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış. Özellikle. Neojen göllerinin oluştuğu çukur alanların.

Düzce fayının daha kuzeybatısında kalan Hendek ve Çilimli fayları da Şekil IV. Bolu Güneyi ve Gerede üzerinde yer aldığından buraları birinci derecede deprem alanı içinde yer almakta ve şimdiye dek olan depremlerden en fazla hasar buralarda meydana gelmektedir. Bu haritadaki verilerden başka bölgeye ait uydu görüntüleri üzerinde de Çilimli fayının KD’ya doğru Yığılca yönünde devam ettiğine dair belirtiler bulunmaktadır. Doğuda Karlıova yöresinden başlayarak ülkenin Kuzey yarısının D-B yönünde boydan boya kat eder. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Doğu – Batı istikametinde uzanan ve devamlılık gösteren fay hattı Düzce.Abant ve Abant Gölü – Adapazarı Ovası arasında yüzey faylanması oluşmuştur. derece deprem kuşağı içinde bulunduğunu göstermektedir (Şekil IV.1) yılarındaki depremler bu fayın Bolu. Düzce havzasına en yakın olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif faylar ise bu havzanın oluşumuna yol açmış bulunan Düzce. Hendek fayları aktif fay karakterindedir. Düzce havzasında yer alan yerleşmeler son yüzyılda bu zonda bulunan aktif fayların oluşturduğu büyük depremlerin yıkıcı etkisinde kalmıştır. hem de bunun bir kolu olan Düzce fayının etki alanı içinde olduğunu görmekteyiz.gov. Bolu batısında (Dokurcum Vadisi) çatallanır ve iki ana kola ayrılarak Marmara denizine doğru uzanır. Bu faylar üzerinde son yüz yılda meydana gelen depremler hakkındaki bazı bilgiler de (Şekil IV. 59 .6). Çilimli fayı ise olası aktif bir faydır.7) üzerinde yer almaktadır.8’da görülmektedir. 1944. b) Aktif Faylar ve Depremsellikler Düzce havzası ülkemizin en önemli aktif faylarından olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır.tr). Bolu yöresine kadar genelde tek kırıklardan meydana gelen dar bir zonda izlenen bu fay. Bu depremlerle Bolu.1957 (M=7) ve 1967 (M=7. Bunun dışında kalan İlçelerde ise ikinci derecede deprem alanı içinde yer almaktadır. Türkiye’nin deprem üreten diri faylarını gösteren harita üzerinde de Düzce bölgesinin hem Kuzey Anadolu fayının. Türkiye deprem kuşakları haritası Düzce ilinin tamamının 1.6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Sakarya.Düzce yöresinde Hendek ve Düzce fayları da KAF sistemine katılır ve 40 km’ye ulaşır. Bu fay.Abant ve Dokurcun segmentleri üzerinde gelişmiştir. Şekil IV.

Etkin tektonizma neticesinde Adapazarı Ovası cokmeye 60 .tr). 2000). Şekil IV.8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen. Güney sahada metamorfizma etkisi kendini göstermiş.gov. Bölgemiz Alp Orojenizine bağlı hareketlerin kuaternere kadar devam ettiği görülmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV. Devrilme ve yatımlar güneye doğrudur. Bu zaman zarfında çökeller tektonik hareketler neticesinde kıvrımlanmaya uğramışlardır. Siluriyen ve Devoniyen yaşlı sedimentasyonla beraber ilk kıvrımlama hareketleri Hersiniyen Orojenezi etkisi altında olmuştur.Eosen ve Neojende bölge tektonik olarak oldukça aktif bir dönem gecirmiştir. kuzey bölgede ise metamorfizma etkileri yok denecek kadar az olmuştur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Birimler kıvrımlanmaya uğramış ve genel olarak eksen dalım yönleri kuzey istikametinde gelişmiştir.7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta. Sakarya ili Hersiniyen ve Alp orojenezlerinin etkisi altında kalmıştır.

1999 Msiddet = 7.2. 235 yaralı. bazı kısımlarda ise. Baraj Yeri ve Göl Alanı Jeolojisi Baraj Yeri Jeolojisi Baraj aks yerinde temelde Eosen yaşlı kiltaşı – kumtaşı ardalanmasından oluşan filiş ile talvegde Kuvaterner yaşlı. çakıllı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Hendek’te binaların %25 tamamen yıkılmıştır. Deprem sonrası 7. batak durumundadır.2 Adapazarı-Mudurnu Depremi genel durumu: 89 ölü. Karahabi tepesini birbirinden ayırmaktadır. görülür. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU uğramıs ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi bu zamanda ortaya çıkmıştır. Kuzey Anadolu Fay Zonu. kum niteliğinde alüvyon bulunmaktadır. 5569 yıkık veya ağır hasarlı. IV.8 şiddetinde devam etmiştir ve halen ufak sarsıntılar devam etmektedir. Ferizli Mağara Koyu uzanımda olan fay hattında Paleozoyik yaşlı birimler uzerine bindirdiği görülmektedir. Adapazarı’nın guneyinde doğudan -batıya doğru sıralanan tepeleri Kretase flisleri teskil etmektedir. siltli. olduğu saptanmıştır. Kuzey Anadolu Deprem hattı üzerindedir.000 hane yıkık ve ağır hasar oluşmuştur. Adapazarı’nda ise % 20 tamamen yıkılmıştır. Baraj yerine ait Jeoloji Haritası Ek 8’de (2 Pafta) verilmiştir. Alüvyon içinde yeraltı suyu cok yüksek seviyede. binlerce yaralı. Daha yukarılarda bu tabakalar U. 1000 bina yıkılmış. Bu fay cizgisi Taşlıgecit ile Çingene bayırı arasında acıkça. İzmit korfezinden itibaren Adapazarı’na ve buradan da Hendek’e kadar uzanan bir cokuntu sahası icinde bulunmaktadır. Deprem durumu: 1.000. oluşumundan itibaren sürekli aktivitesini korumuş ve Adapazarı Ovasının deprasyonlarına sebep olmuştur. son yıllarda şiddetli depremler geçirmiştir.000 ölü.0 metreye varan killi. bu formasyonlar üzerine Eosen yaşlı kirec taşlarının geldiği görülür. Ovanın kuzey kenarında dik falezlerle yükselen tepeler. Batıda ise. c) 17. aylarda 20 den fazla Msiddet= 4. b) 22. 61 . Artçı sarsıntılar 5-5.3. Kretase yaşlı kireçtaşları ile örtülüdür.1943 Msiddet= 6. 318 kişi ölmüştür. tamamen nehir cokelleri uzerindedir.07.3 büyük deprem kaydedilmiştir. Zeminin genç nehir çökellerinden ibaret ve yeraltı suyunun da yüksekte bulunması nedeniyle deprem siddetini arttırıcı rol oynayacağı bilinmelidir. Serdoğan deresi. güneydeki mahallelere ve köylere nazaran daha fazla hasar görmüştür. Alüvyonun geçirimliliği (K=10-5 – 10-6 cm/s).2. a) 20. I= 8-9 Adapazarı-Hendek: Bu depremde. Ovanın güney ve kuzeyinde aynı düzeydeki tabakaların ve jeolojik yapının farklı olması Adapazarı’nın bir tektonik çöküntü (graben) içerisinde bulunduğunu ve kuzey sınırını teşkil eden dik falezlerde doğu-batı doğrultusunda bir dislokasyon hattına karsıt geldiğini göstermektedir. Bu faylar incelendiğinde güney blokların çöktüğü veya kuzey blokların yükseldiği görülmektedir. Devoniyen’e ait kırmızı renkli killi sist ve kumtaslarından oluşmuştur. ve 8. Bu fay zonuna paralel irili ufaklı bir çok fay oluşmuştur. bu flis tepeleri ve andezitik tuflerden olusmus. 5936 konut yeniden yapılmıştır.1.08. Bu özelliğinden dolayı Ova devamlı çöken subsidans havza ortamı haline gelmiştir.Derecede tehlikeli deprem bolgesindedir. Tarihi depremlerden de etkilenmiş bulunan Adapazarı.1967 Msiddet = 7. 20. kalınlığı güncel dolgularla birlikte yer yer 34.06. 38. Bu ova Sakarya’nın.4 Adapazarı-Gölcük depreminde. Tektonik: Sehir. Uludere gibi suların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir. Çark suyu Mudurnu. Adapazarı’nın kuzey mahalleleri ve kuzeyde bulunan köyler.000-TL harcanmıştır. Daimi iskan icin 60.

Üst Kretase yaşlı kireçtaşının karstlaşma özellikleri göstermesi nedeni ile açılan araştırma kuyularının yanısıra. Kumtaşları farklı iki özellik göstermektedir.0 m ) no’lu kuyuda 8-18’inci metreler arasında 17-39 Lugeon arasında değerler tespit edilmiştir.0m derinliğinde. sarımsı-kahve ve gri renklidir.5 atmosferden fazla yükselmediğini göstermektedir. temel filiş üzerine oturtulmalıdır. Bir kısmı gri renkli. yaklaşık 18. 66 ıncı metreden sonra 5 Lugeonun altında değerler tespit edilmiştir. YSK-3 no’lu kuyuda da daha derinlere doğru lugeon değerlerinin düşeceği beklenmekle beraber.0 metrelik kesimi genellikle çok-tamamen ayrışmış. 48-56’ıncı 62 . Yine sol sahilde aks üzerinde YSK-2 (100. sağ sahilde yaklaşık 45.0 m altında kalacak yaklaşık 0.0-7. enjeksiyon perdesi ile sızdırmazlık sağlanacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yamaçlarda filişin 3. YSK-3 no’lu 50 metrelik sondajda lugeon testleri sırasında kuyu boyunca manometrenin 2.0 metreden sonrası yer yer çok. Gövde altında.68 Lugeon. sert. Filiş killi ve siltli seviyelerde geçirimsiz. Filiş üzerinde ise diskordan olarak vadi boyunca uzanan alüvyon oluşmuştur.18-44 üncü metreler arasında ise manometre basıncı 1. Sol sahilde flint plağı güzergahındaki YSK-1 (110. Tabaka kalınlıkları birkaç cm ile 2 m arasında değişmektedir. Araştırmalar sonucunda Cumayeri köyü civarında işletme kotu olan 110.5 atmosferden fazla yükselmemiştir. sol sahilde yaklaşık 65. Eosen filiş ve vadi yataklarında alüvyal dolgu yer almaktadır. silttaşı. Üst Kretase-Paleosen yaşlı killi kireçtaşı ve marnlar. Bu formasyon. kiltaşı. Alüvyonun gövde altında kalacak kesimi için. Üst Kretase yaşlı kireçtaşı.200 km2’lik alandan su kaçakları olacağı belirlenmiştir.0 m derinliğindeki. kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuş. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. 64 üncü metrelerden sonra lugeon değerleri 3 ve altına düşmüştür. Göl alanı Jeolojisi Göl alanında yaşlıdan gence doğru Mesozoyik filiş. kumlu seviyelerde ise az orta yer yer de çok geçirimlidir. 8 ile 32 inci metreler arası manometre 2 atmosferden fazla yükselmemiştir. Tabaka eğim yönlerine bağlı olarak yamaç yüzeyleri boyunca kaymalar beklenmelidir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. genelde orta derecede ayrışmadan etkilenmiştir.0 m ) sondajında 14 ile 38’ncı metreler arasında geçirimlilik 20 Lugeon ile 44 Lugeon arasında.70-6. 32-66 ıncı metreler arası ise 3. Beton kaplanacak memba yüzü altında. 38 ile 64 üncü metreler arasında ise 10 Lugeon ile 17 Lugeon arasında değişmektedir. Yine sol sahilde flint plağı güzergahında açılan YSK-4 (61. Baraj Yeri ve Göl Alanının Geçirgenliği ve Duraylığı Baraj Yerinin Geçirgenliği Genel jeoloji bölümünde bahsedildiği üzere baraj yerinde temelde Eosen yaşlı filiş yüzeylenmektedir. Göl alanı Jeoloji haritası Ek 9’de verilmiştir. Bu nedenle duraylılığın sağlanması için yamaçlarda ortalama 3. farklı zemin oturmalarına müsaade edilmemesi amacıyla alüvyonun kaldırılması önerilir.0–8. perde enjeksiyonu çalışmaları aşamasında bu bölge dikkate alınmalıdır. hidrojeolojik incelemeler ve boya izleme deneyi yapılmıştır. Bu nedenle seçilecek uygun iyileştirme yöntemleri ile sızdırmazlığın sağlanması gerekecektir.0 m ) no’lu sondajda.5 m kalınlığındaki alüvyon kaldırılarak. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. bir kısmı da sarımsı kahverenkli olup muskovit parçaları içermektedir.44 üncü metreden sonra lugeon değerlerinde iyileşmeler olduğu.0 metrelik kısmın kaldırılması uygun olacaktır. YSK-4 no’lu kuyuda ise 66 ıncı metreden sonra geçirimliklik değerlerinin istenilen değerlere ulaştığı görülmektedir. 8. Kuyu boyunca zeminin geçirimli olmasına rağmen sağındaki ve solundaki kuyulara bakıldığında YSK-2 no’lu kuyuda 50 inci metreden sonra. karbonat çimentolu.

34. daha sonra 11.0 m derinliğinde konsolidasyon enjeksiyonu yapılması uygun olacaktır. daha sonrasında ise 3 lugeonun altında çıkmıştır. Yine bu kuyunun yakınında açılan YSK-5 (60. 28. Büyük Melen Barajında biri sağ.0 m) no’lu kuyuda basınçlı su testi değerleri kuyu boyunca 5 lugeonun altındadır. lugeon değerleri nadiren 3 değerlerini görmüştür. BSK-14 (105. aksın mansabında açılmış. sağ yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ise ortalama 45. kumtaşı ardalanması şeklinde devam etmiş.0 m) no’lu kuyu incelendiğinde lugeon değerlerinin kuyu sonuna kadar 4 lugeonun altında kaldığı. BSK-6 no’lu kuyuda 18.0 m derinliğinde kapak enjeksiyonu. Sağ sahilde daha önceden açılmış olan DSK-1 (50.5 metresi alüvyon içerisinde açılmış olup ilk 4. 40 ıncı metrelerden sonra ise 2 lugeon mertebelerine kadar düştüğü görülmüştür. Alüvyonun altında yeralan filiş birimlerindeki basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altındadır.0 m) no’lu sondaj kuyusunda (derivasyon tüneli yaklaşım kanalı üzeri) gerek permeabilite gerekse basınçlı su deneyi sonuçları sorun beklenmiyecek mertebelerdedirler.0m) no’lu kuyu flint plağı güzergahında talveg sağ sahilde açılmış.0 m) no’lu kuyuda ise yine kuyu sonuna kadar yapılan basınçlı su deyeleri lugeon değerlerinin 4 lugeon değerleri altında kaldığı. bir sıra da 5. BSK-1 (60. 13. SK-12 (60.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri. BSK-5 (75.0 metre alüvyonda ilerlenmiştir. Bu değerlere göre.5 metresinde kil. YSK-11 (50.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. siltli. BSK-13 (65. Lugeon değerlerinin 1-5 arası olduğu seviyeler esas alınmıştır). 13.0 metre alüvyonda ilerlenmiştir.0 m) no’lu kuyu tabana kadar kiltaşı. çakıllı kum şeklinde olup.0 m.0 m ) no’lu kuyuda tespit edilmiş olan Lugeon değerleri. SK-11 (60. Alüvyonun permeabilite değerleri K:10-5 cm/s civarındadır. Sağ sahildeki derivasyon tünel ekseni üzerindeki YSK-1 (110 m) no’lu kuyuda ise 64 üncü metrelerden sonraki lugeon değerleri 3’ün altındadır. BSK-10 no’lu kuyudaki basınçlı su deneyleri geçilen kademelerdeki litoloji değişikliklerine göre farklılıklar göstermekle beraber kuyu sonunda 5 lugeonun altında değerler vermiştir.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri değişken olmakla birlikte bazı seviyelerde basınç 6 atmosferden fazla yükselmemiştir.0 m) no’lu kuyudaki basınçlı su testi değerleri ilk 48 metrede 3-5 lugeon arasında. 78 inci metrelereden sonra değerler 5 in altına inmiştir. Enjeksiyon perdesinin memba ve mansabında bir sıra 15.5 metre alüvyon kesilmiştir. sol yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ortalama 65. daha sonra tekrar kil içerinde devam etmiş olup önemli mertebede su kaçakları gözlenmemiştir.0 m ) no’lu kuyuda 32’inci metrelere kadar Lugeon değerleri değişken olup 32’inci m den sonra Lugeon değerleri 4 ün altına düşmektedir.0m) no’lu kuyu ise talvegde. BSK-12 no’lu kuyu derivasyon tüneli yaklaşım kanalı güzergahında ilk 24.0 m olarak öngörülmektedir (Perde enjeksiyon derinliğinin tespitinde. Sağ sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyuları incelendiğinde. SK-1 no’lu kuyuda ilk 48 metreden sonra lugeon değerleri tek haneli rakamlara inmiş olup. çakıllı seri. Alüvyon killi. BSK-11 no’lu kuyuda ise lugeon değerleri 3 ile 10 arasında değişmekle birlikte tünelin geçeceği seviyelerdeki değerler 3-7 lugeon mertebelerindedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU metreler arası lugeon değerlerinin 5’in altına indiği görülmüştür. 5 Lugeonun altında kalmıştır. permeabilite değerleri K:10-5-10-6 cm/s civarındadır. 63 . diğeri sol sahilde olmak üzere 2 adet derivasyon tüneli bulunmaktadır. Sol sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyularında ise. YSK-10 (24. metreye kadar kumlu. 5 in altındadır. BSK-8 (25.0 m) no’lu kuyuda ise 18’inci metreden sonra basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altında çıkmıştır.

00 m’ lik kesiminin kaldırılması uygun olacağı belirtilmiştir (Proje yükleri. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Baraj Yerinin Duraylılığı Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş. PSK-6. Büyük Melen Çayı yatağında bir önceki baraj aksında yaklaşık olarak 33. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda ise dolgunun kesme parametreleri (c.00 metre derinliğindeki alüvyonun da kaldırılması önermiştir. Gövde altında kalacak alüvyonun. Cu: 0. killi.0 m-5. genel olarak 0. Çok kısa mesafelerde litolojik değişikliklere sahip bu tür alüvyonlarda. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup bunlar 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritası üzerine işlenmiştir. Yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılmalıdır. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. φ) düşeceğinden yamaçlarda tabaka eğimi yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kaymalar beklenmelidir.0 metrelik. PSK-10.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 1m2 alanın 1 bar yüklenmesi sonucu meydana gelen oturmadır) miktarlarına bakıldığında yaklaşık 8. kesin proje aşamasından önce sıvılaşma deneylerinin yapılması ve bu malzemenin ne kadarının kaldırılacağına karar verilmesi gerekliliği 64 .5 kg/cm2.0 m lik kesimi ise bazı yerler yumuşak zemin özelliği göstermekle beraber genel olarak orta-sıkı zemin sınıfındadır.0 metrelik bir sıyırma kazısının yapılması uygun olacaktır. pressiometre deney sonuçlarına bağlı olarak hesaplanan taşıma gücü ve birim oturma (birim oturma. bloklu yamaç molozu niteliğindedir.0 m kalınlığındaki alüvyon üzerinde PSK-5. Bu kuyulardan elde edilen sonuçlara bakıldığında alüvyonun killi. pressiometre kuyu ağız kotu ve dolgu kotu dikkate alınarak çeşitli kademeler seçilmiştir. Kil çekirdek hendeği taşıma gücü (qu: 50 kg/cm2 ) olan yaklaşık 30. Pressiometre deneylerinden elde edilen PL ve Ep verilerine bağlı olarak Menard ve Calhoon’un önerdiği yarı ampirik yaklaşımlarla Cu ve φ değerleri elde edilmiştir. çakıllı kum niteliğinde olup yer yer bloklar içerdiği. Baraj tipi ön yüzü beton kaplamalı olarak değiştirilen Büyük Melen Barajı yeni aks yerindeki alüvyon birimler üzerinde açılan temel sondaj kuyularına bakıldığında litolojik ve jeoteknik özellikleri daha öncekilere benzer bir zemin ile karşılaşılmıştır.0-4. önyüzü beton kaplama yapılacak kesim altındaki yaklaşık 18. siltli. Yukarıdaki veriler ve yapılan sondaj çalışmalarına göre DSİ 14.). DSİ Genel Müdürlüğü’nde Baraj inşaatı konusunda danışmanlık görevi yapan ve Ön Yüzü Beton Kaplama Baraj tipi inşaatlarında uzman olan Özcan DALKIR ile yapılan mütalaalarda.0 m-30. 5. çakıllı.0-8. Dere yatağında yer alan alüvyonun geçirimlilik ve taşıma gücü değerleri göz önüne alınarak. PSK-11. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7. eski baraj tipine göre geçirimsiz kil çekirdek altında alüvyon tamamen kaldırılması uygun olacağı uygun görülmüştür. Filişin kiltaşı seviyeleri suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametreleri oldukça düşmekte.0 m derinlikte yer alan sağlam filiş üzerine oturtulması gerektiği belirtilmiştir.00-10. PSK-12 no’lu pressiometre kuyuları açılmıştır.0 m –30. kısmen erime ve dağılma özelliği göstermektedir. daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi Cu ve φ değerlerinin geniş aralıklarla değişeceği düşünülmektedir. φ: 150 -350 gibi geniş aralıklarla değişen değerler bulunmuştur.0 m kesimi için. Alüvyonun 5. sıvılaşmanın ilk 5 m’lerde olduğu bu sebeple Büyük Melen Barajı gövdesi altındaki alüvyon malzemede. sağ yakada ise 3.0 m lik kesimi yumuşak zemin sınıfında. ve YAS Şube Müdürlüğünce. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır.3-0.

Arada marnlı. Göl Alanının Geçirimliliği Genel jeoloji bölümünde açıklanan Üst Kretase yaşlı kireçtaşı (Yemişliçay formasyonu).0 metrelik. killi. sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir. Gövde Jeolojik enkesitleri ve boykesiti Ek 8’de verilmiştir. çakıllı. ARSK-5A kuyusu alüvyonda açılmıştır. iki ayrı grupta incelenmiştir. Eosen yaşlı filiş (Kusuri formasyonu) ve Kuaterner’e ait alüvyon çökelimi. daha yumuşak seviyeler geçilmiştir. Killi. Bu birimler geçirimsiz olup.0 m arasında marnlı kireçtaşının zayıf zonlarında. geçirimlilik yönünden herhangi bir sorun beklenmemektedir. 13. ARSK-4 no’lu kuyuda 5. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU belirlenmiştir. Gri renkli.0-4.20 m ye 65 . 1.Göl alanı güneyinde. dikey ve verev yönde çatlaklı olup orta ve sert kısımlarda çatlak yüzeylerinde su izleri vardır. siltli seviyelerde geçirimsiz. Eosen filiş (Kusuri formasyonu) Melen havzasında çok geniş alanlarda yüzeylenmektedir. geçirimsizlik duvarı ile memba yüzü plağına bağlanarak barajın geçirimsizliği sağlanacaktır.0 m den sonra çatlak sistemleri kalsit dolguludur.0 m) ve ARSK5A (kot: 64. Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0. Kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. killi kireçtaşı-marn ardalanması ile detritik kireçtaşı katmanlarından oluşmuştur. kumlu ufak çakıllı alüvyon. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır. Memba yüzü plağı ile topuk plağı mafsallı bir şekilde birbirlerine bağlanacaklarından memba yüzü ve topuk plaklarında farklı oturmalar tolere edilecek ve herhangi bir kırılma söz konusu olmayacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kumlu seviyelerde az-orta geçirimli niteliktedir. bloklu yamaç molozu niteliğindedir.0 m ye kadar kireçtaşı devam etmektedir. Sıvılaşma deneyi sonrası gövde altındaki alüvyon malzemenin kısmen kaldırılması halinde talvegde 5-8 m sıyırma kazısı yapılacaktır. Topuk plağı. Göl alanında iki ayrı kesimde yüzeylenen kireçtaşlarının geçirimlilik durumunu belirlemek amacı ile yapılan çalışmalar. tabakalanma yüzeyleri yer yer ayrışmış durumdadır. Geçirimsizlik duvarı. Göl alanında filişde geçirimlilik yönünden sorun yoktur. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir.0-8.22 km2 lik bu temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilecektir. altında 55. 60.0 – 95. Geçirimli kumlu zonlar düşey ve yatay yönde killi-siltli seviyelerle kesilmektedir.0 m siltli.95 m) no’lu sondajlar açılmıştır. Bu bölgedeki kireçtaşında ARSK-4 (kot:107. Üst Kretase-Paleosen yaşlı kireçtaşı (Akveren formasyonu). memba eteği boyunca uygulanacak ve sıyırma kazısından sonra 4-5 m derinliğe kadar sağlam zemin içine girilecektir. değişik boyutlarda göl suyu ile temasta olacaktır. Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur. Göl alanının büyük bir bölümünde yüzeylenmiş olan Eosen filişlerin üst seviyeleri olan aglomera-tüf-piroklastik kumtaşı birimleri güneyde Hamascık civarında görülür. hidrojeoloji bölümünde de açıklandığı gibi.0 m yamaç molozu altında. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7. Hamascık batısında yer alan Üst Kretase-Paleosen (Akveren Formasyonu) kireçtaşı. kuyu tabanı olan 95. Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş. sağ yakada ise 3. 85.0 metrelik bir sıyırma kazısı yapılacaktır. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılacaktır. Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında.

55. sert kısımlarda çatlaklı.T2) ilkin sol sahilde planlanmış olup. normal su seviyesi altında kalan kireçtaşından bu yönde su kaçakları olacaktır. Yağışların fazla olduğu ve yeraltısuyu seviyelerinde ani değişimler olmadığı görülmüştür. 0.0 m dir. killi.0 metrelik kot farkı oluşacak.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. T1 tünel giriş ağzının yaklaşık 45.20 m ile kuyu tabanı olan 160. 2. bu kesimde. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır. su kotu ortalama 93. Diğer Yapıların Mühendislik Jeolojisi Derivasyon Tünelleri Büyük Melen Barajı derivasyon tünelleri 2 adet 7 çaplı olarak (T1.80) m ler arasında. Beyaz renkli. Bu kireçtaşları karst oluşumunun polye. parçalı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kadar kireçtaşı devam etmektedir. derivasyon tünellerinin batık çalışması sebebi ile bir tanesi sağ sahile alınmıştır. Güneyinde Mesozoyik ve Eosen filiş ile faylı dokanaklı olup bu yönde bir kaçak beklenmemektedir. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir. Göl alanı kuzeyinde. Kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen (Akveren formasyonu) kireçtaşının altına dalım yapmaktadır. 110 m kotu olan normal su seviyesi altında göl suyu ile temasta olacak bu kireçtaşında geçirimlilik sorunu beklenmemektedir. Göl alanın duraylılığı Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur. Cumayeri köyünden başlayarak kuzey batıya doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bunlarla dokanaklı Üst Kretase (Yemişliçay formasyonu) kireçtaşı yüzeylenmektedir. Bu kuyularda yapılan basınçlı su deneylerinde bazı seviyeler geçirimli değerler vermiştir.80 – 16. zayıf zonlarda tabakalanma yüzeyleri ayrışmış haldedir. Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında. Tünel giriş ağızlarının bulunduğu bölgede meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin girişine kadar konduvi şeklinde bir yapı oluşturulacaktır. ARSK-5A kuyusunda (1.0 – 60.0m yamaca doğru (çıkış ağzına doğru) ötelenerek bu kesimde konduvi inşaa edilmesi önerilmiş olup. sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir. tünel tavan üst kotu ile tabii zemin kotu arasında yaklaşık 15. verev çatlaklı ve çatlak sistemlerinde su izleri vardır. suyutan ve karst kaynağı şeklindeki özelliklerini göstermektedir. T2 tünel giriş ağzının ise yaklaşık 15.22 km2 lik bir alanda göl suyu ile temasta olacaktır. Tünellerin giriş ve çıkış ağızlarında eski heyelan oluşumları ve toprak akmaları görülmüştür.65) m ler arasında. Yeraltısuyu akımı yamaçlardan vadiye doğrudur.0 m arasında marnımsı kireçtaşı geçilmiştir. Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0. tünel giriş 66 .0 m. yer yer yumuşak marn bantlı. su kotu ortalama 2. Bu nedenle karstlaşmayı aydınlatmak amacı ile yapılan çalışmalar hidrojeoloji bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Baraj göl alanının bu kesimindeki kireçtaşı. ince taneli. Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı SW-NE yönünde uzanan antiklinal ve senklinallerle çevrelenmiş durumdadır.0) m lerden sonra marnlı kireçtaşında yapılan basınçlı su deney sonuçlarında bu kısımların az geçirimli olduğu görülmüştür.0 metrelik kot farkı elde edilmiş olacaktır. Ancak (55.22 km2 lik bu alan temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilmesi uygun olacaktır. masif dokulu.0 m yine yamaca doğru ötelenmesi halinde tünel tavan kotu ile tabii zemin üst kotu arasında yaklaşık 15. 1991 ile 1995 yılları arasında yapılan ölçümlere göre yeraltısuyu seviyeleri ARSK-4 kuyusunda (11.10 – 2. Gri renkli. dolin. Boşalım noktaları Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olup.

kumtaşı ve marnlardan ibarettir. tünel portal yapılarının üzerindeki et kalınlıklarının azlığı.S. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz.0 m yamaca doğru ötelenerek bu kesimlerde konduvi inşaa edilmesi önerilmiştir. Daha önceki aks yeri derivasyon tüneli üzerinde açılmış olan ÇSK-2 no’lu temel sondaj kuyusu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU portalının oluşturulabilmesi daha uygun olacaktır. Filiş genel olarak kiltaşı.20 m aralıklı çelik kemer destek veya tavan bulonu kullanılır.0 m lik kısımda yamaç molozu yer almaktadır. Tünel YAS seviyesinin altında açılacaktır. kumtaşı kesilen seviyelerde ise yeryer % 90 mertebelerine kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle tünel giriş çıkış ağızlarında portal yapıların oluşturulması esnasında duraylılık yönünden gerekli önlemlerin alınması uygun olacaktır. BSK-15) incelendiğinde. son aks yerindeki dolusavak ekseni ile çakışmıştır.0 m. daha derinlere doğru artmakta. bu seviyelerin erime ve dağılma özelliği gösterdiği belirtilmişti. kırıklı. yamaçlarda tabaka eğim yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kayma potansiyeli artacaktır. daha derinlere doğru silttaşı seviyelerinin hakim olduğu seviyelerde % 40 mertebelerine kadar düşmekte.0 metre yamaç molozu. Bu sebeple giriş ve çıkış ağızlarında konduvi yapılmasına gerek duyulmamıştır. Yer yer çatlaklı ve kırıklı yapı gösterirler. 5 inci metreden sonra kuyu sonuna kadar silttaşı. T1 ve T2 Tünellerinin açımı esnasında Eosen filişi içerisinde ilerlenecektir. 14-30 uncu metreler arası % 60-90 aralığında.İlk 14 metre RQD değerleri % 30’lu mertebelerde olup. DSK-1 sondaja göre yaklaşık ilk 5.φ) düşeceğinden. silttaşı. Tünel içindeki filiş. gri renkli. Tünel üstündeki toprak yapısının özelliklerine uygun eğimle ve gerekirse püskürtme beton ile giriş ve çıkış aynaları düzenlenecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu birimler sarımsı-kahve.60-1. RQD indeksi 5 inci metreden sonra yaklaşık 25 inci metreye kadar 0-20 aralığında değerler verirken.5 misli kadar toprak yükü tünel üstünde bırakılacaktır.) DSİ 14. Baraj yeri mühendislik jeolojisi bölümünde bahsedildiği gibi filişlerin killi seviyelerinin su ile temaslarında mukavemet parametrelerinin düştüğü. CSK-1. Tünellerin çıkış ağızlarında.kumtaşı ardalanması devam etmektedir. Şube Müdürlüğü tarafından Melen Barajı derivasyon tünelleri açılırken meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin giriş ve çıkış kısımlarına konduvi yapılması önerilmiştir. Kuyu boyunca lugeon değerleri 5 ve altında kalmakta nadiren 6-7 değerleri gözlemlenmektedir. 67 . ve Y. hatta dolusavak yaklaşım kanalının oturacağı 30 uncu metrelerde RQD %60-%90 değer aralığındadır.A. Filişin kumtaşı seviyeleri geçirimli olup kırık ve çatlak sistemleri boyunca su hareketleri mevcuttur. Su kaçaklarına bakıldığında. Melen Barajı derivasyon tünelleri Jeolojik boykesitleri Ek 6’de verilmiştir.(Terzaghi’ye göre 4 üncü sınıf. Dolusavak Yapısı Sağ sahilde filişin üzerinde yer alacak olan dolusavağın güzergahında açılmış olan önceki aks yeri sondajları (DSK-1. 0. çatlaklı ve çok parçalı olduğundan Terzaghi kaya sınıflamasına göre 4 no’lu kaya sınıfına girmektedir. bu metreden sonra değerlerde gözle görülür artmalar tespit edilmiştir. Destek tipi ve aralıkları bu sınıflama dikkate alınarak yapılmalıdır. lugeon değerlerinin kuyu boyunca 5 Lugeonun altında kaldığı görülmektedir. daha sonra kuyu sonuna kadar filiş geçilmiştir. Ancak tünel giriş ve çıkış aynalarını tespit için genel kaidelerden faydalanılarak tünel dış çapının 1.0 m) no’lu kuyuda ilk 4. yamaç molozu ve topoğrafik faktörler düşünüldüğünde birimin stabilitesinin bozulabileceği nedeniyle T1 tünel çıkış ağzında yaklaşık 20. T2 tünel çıkış ağzında ise yaklaşık 20. ÇSK-2 (86. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasında bulunan dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda dolgunun kesme parametreleri (C. tabakalar orta ile kalın katmanlıdır.

Alüvyonun geçirimlilik değerleri K=10-4-10-6 cm/sn dir. silttaşı. RQD değerleriise % 60 dır. Jeofizik Etüt Çalışması Jeofizik Etüt çalışmasının amacı memba batardosunun yer aldığı bölgede Alüvyon biriminin kalınlığının saptanmasıdır. Yeraltısu seviyesi kazı kotlarının üstünde kaldığından. özellikle filişin üst seviyelerinde yer alan kiltaşlarının suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametrelerinin düşeceği. mansap batardosu altında 23 m’ye ulaşan killi. Batardolar Büyük Melen Barajı memba ve mansap batardoları. Litolojik olarak silt.30 m lik kesimin kil. Dolusavak enerji kırıcı havuzun planlandığı kesimde yer alan BSK-15 (15.40. Büyük Melen Barajı ön yüzü beton kaplama tipinde inşa edileceğinden memba batardosu. ayrıca özellikle dolusavak yapısının oturtulması planlanan kotlardaki Lugeon değerlerinin nadiren ve yer yer de olsa yüksekliğinden kazı çalışmaları esnasında su gelimine karşı hazırlıklı olunmalıdır. DSİ 14. Sondaj kuyularından bir adedi Fliş birimi. Kuaterner yaşlı (K) Alüvyon birimi yer almaktadır. Ancak memba batardosu gövde dışında inşa edileceğinden gövdeden ayrı olarak çalışacak ve baraj inşaatı tamamlandıktan sonra gövdeye olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmayacağından alüvyonun kaldırılmasına gerek duyulmamıştır. ve YAS Şube Müdürlüğü tarafından gövde altındaki zeminde farklı oturmalara müsaade edilmemesi için gövde ve batardolar altındaki alüvyonun kaldırılması önerilmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 40 – 60 m derinliğe nüfuz edecek şekilde düzenlenmiştir. zayıf. siltli. baraj yerinde ana kayaç olan filişin üzerinde yer alan Kuvaterner yaşlı. Fliş olarak tanımlanan birim kiltaşı.5 m’ye. kil . gövde dolgusu dışında.0 m . mansap batardosu ise gövde dolgusu içinde inşa edilecektir. Çalışma alanında memba batardosu üzerinde farklı derinliklerde açılmış üç adet temel sondaj kuyusu mevcuttur. ayrışmış (W3-W4) kiltaşlarına karşı kazı aşamasında dikkatli olunmalıdır. Yapılan etütde. Dolusavak yamaç şevleri. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. Elektrik Özdirenç Yöntemi kullanılmış. Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Büyük Melen Barajı Aks Yeri Temel Zemin Etüdü” raporundaki yüksek deformasyon modül değerleri yaklaşık 8. çakıllı kum özelliğindeki alüvyon üzerinde inşa edilecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Dolusavak yapısının oturacağı 20 inci metreler ve civarındaki lugeon değerleri 5. Su gelmesi durumunda kuru ortamda çalışabilmek için pompajla suyun uzaklaştırılması uygun olacaktır. kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemenin suya doygun hale gelerek c ve φ parametrelerini de düşüreceği düşünülerek 1 düşey. kalınlığı en fazla memba batardosu altında 18. Melen Barajı Dolusavak yeri jeoloji boykesiti Ek 5’te verilmiştir. 68 . siltli kil niteliği göze çarpmaktadır. kum. 2 adedi Alüvyon birimi üzerinde açılmıştır. Enerji kırıcı havuzun oturtulması planlanan 13-15 inci metreler 2-3 lugeon.0 m lik kesim içerisinde yer alan kumtaşı ve kiltaşı tabakalarının bozunma ve alterasyondan fazla etkilenmediği ibaresi dikkate alınırsa yapılacak olan 8 metreden daha derin sıyırma kazıları temel zemini açısından yeterli olacaktır. %15 RQD değerleriyle temsil edilmektedir. kısmen erime ve dağılma özelliği göstereceği. arazi şartları nedeniyle 6 noktada. kumtaşı. Taşıma gücü yönünden. Elektrik sondaj ölçüleri Schlumberger diziliminde. çakıl dan oluşan alüvyon biriminin altında flişler yer almaktadır.0 m) no’lu temel sondaj kuyusunda ise ilk 6. killi kumtaşından oluşmaktadır. 2 yatay olarak alınabilir. Çalışma alanında.

(E. Aşama rezistivite değerlerinden yola çıkarak birimlerin litolojik özelliklerinin yorumlanmasıdır. aşama. 69 .S. 1. aralığında değiştiği gözlenmiştir. 2.) Ölçüsü alınmıştır.) ölçülerinin değerlendirilmesi sonucu Alüvyon kalınlığının 18 – 21 m. Elektrik Sondaj Ölçü noktalarının koordinat değerleri ve değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir: Sonuç olarak arazide topuk plağının bulunduğu kesimde 6 noktada. matematik analize dayalı tabaka kalınlığının ve rezistivite değerlerinin ortaya konulması. Araştırma alanında jeolojik ve jeofizik bilgilerin korelasyonu yapılarak yeraltı yapısı ortaya çıkarılmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.S. Jeofizik Elektrik Sondaj (E. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezistivite ölçülerinin değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 70 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 71 .

41 m. bakteriyolojik özellikleri. Cumayeri köyünden başlayarak kuzeybatıya doğru devam eden kireçtaşları iki litolojik özellik göstermektedir. Hamascık köyünün batısında Üst Kretase-Paleosen kireçtaşlarında açılan kuyulardan elde edilen sonuçlara göre. artezyen vb. göl alanında suyla temasta olacak olan bu kireçtaşlarında sızdırmazlık yönünden bir sorun beklenmeyeceği ve bünyelerinde bir miktar yeraltısuyu taşıyabilecekleri belirlenmiştir. dir. bulunmuştur. Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri. yeraltısuyu akımının yamaçlardan dereye doğru olduğu. İnceleme alanında iki ayrı formasyon olarak belirlenen kireçtaşları. kimyasal. emniyetli çekim değeri. Üst Kretase kireçtaşı kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı altına dalım yapmakta olup arazide karst oluşumları mevcuttur. Sondaj kuyusu ve E. Üst Kretase ve Üst Kretase-Paleosen kireçtaşları göl alanında. Hamasçık köyünün batısında ve Cumayeri köyü kuzeyinde yer almaktadır. kuyu. Arazide belirlenen boşalım 72 .50 m. suyun fiziksel. Bunlar üstte Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bu formasyonun altında yeralan Üst Kretase kireçtaşıdır.0-4. Topuk Plağı bu kalınlıkta alüvyon üzerine oturtularak geçirimsizlik duvarı toplam alüvyon kalınlığından 4-5 m daha derine indirilerek sağlam kayaya saplanacaktır. dolin.Ölçüsü birbirini doğrulamaktadır. Ölçü noktası.3.S. suyutan ve karst kaynağı biçimindeki özelliklerini göstermektedir. 10 numaralı E. halen mevcut her türlü keson. Alüvyon kalınlığı 18. derin. Üst Kretase kireçtaşı karst oluşumunun polye.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.S Ölçüsünün değerlendirme sonucu alüvyon kalınlığı 18. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 10 numaralı E. Baraj yerinde alüvyonda açılan kuyularda yeraltısuyu seviyesi 1. BH–6 Temel Sondaj Kuyusu üzerinde alınmıştır. karstlaşma göstermesi nedeni ile hidrojeolojik özellikleri araştırılarak sızdırmazlık yönünden incelenmiştir.S.2. IV.0 m düzeylerindedir. yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanında yeraltı suyu hareketi yamaçlardan vadiye doğru olup Melen nehrini beslemektedir.

Debisi ortalama 70 l/s civarındadır. Mevcut su kalitesi değerlendirmeleri İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’e göre yapılmıştır.2 km kuzey batısında. sedimantasyon.00 m dir. taşkınlar. Bu alüvyon içinde yeraltı suyu çok yüksek seviyededir. dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel. su toplama havzası oligotrofik.00 m kotu ile 110. su kalite ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır.00 m dir. kullanma ve endüstri suyu sağlayacak olan Melen sisteminin su kaynağı Büyük Melen çayıdır. Kaynak boşalım kotu 48. Debisi kış aylarında ortalama 40 l/s. Sapanca ilçesinde yeraltı su seviyesi göle yakın kısımlarda 2 m olup. bazı kısımlarda ise batak durumdadır. Demiraçma deresi içindedir. Kaynak boşalım kotu 55.4. Boşalımın Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olacağı beklenmektedir. Göl alanı içinde kalmaktadır.5 km kuzeyinde. göl. IV. 1991 ile 1995 Yılları arasında 15 gün aralıklarla debi ölçümleri yapılmıştır. Kireçtaşı ile filişin dokanağından çıkmaktadır. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz. Cumayeri ve Hızardere kaynaklarıdır. güneydoğuya doğru derinleşmektedir. 73 . Bu su kalitesi verileri Melen sisteminin özelliklerini değerlendirmek için analiz edilmiştir. Efteni gölünden beslenen bu kaynak üzerinde baraj aksına oldukça yakın. Yağışlı periyotlarda kaynak debilerinin arttığı gözlenmiştir. kimyasal. tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) Su Kalitesi İstanbul şehrine içme. bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri. Sakarya. mezotrofik. Sonuç olarak. Adapazarı ve Düzce meteoroloji istasyonlarının 1990 ile 1995 yılları arasındaki aylık yağış değerleri alınarak kaynakların debi ölçümleri ile karşılaştırılmıştır.00 m dir.0 m kotu arasında baraj gölü altında kalacak olan kireçtaşından su kaçakları olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. yaz aylarında ise 10 l/s civarındadır. Çark suyu Mudurnu ve Uludere gibi akarsuların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir. Karasu. kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuş boşalım noktasıdır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU noktaları. göl alanı dışında. Hızardere içinde ve göl alanı dışında kalmaktadır. bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri. drenaj. Kaynaklar: 1-Cumayeri kaynağı: Cumayeri Mahallesi içinde. Kış aylarında ortalama debi 50 l/s. yaz aylarında 10 l/s kadardır. Kaynak kotu 55. Cumayeri civarında 48. ötrofik. Demiraçma. 2-Demiraçma kaynağı: Cumayeri mahallesinin 2.2. Çöküntü sahası içinde bulunan Adapazarı ovası. Sakarya ilinde sehir tamamen nehir çökelleri üzerindedir. Kaynaklar kireçtaşının geçirimsiz birimlerle olan dokanaklarından çıkmaktadır. Yakın çevredeki Akçakoca. 3-Hızardere kaynağı: Cumayeri mahallesinin 7. baraj mansabında olan Aydoğan köprüsünden 1991 yılının Ocak ayından beri DSİ’ tarafından örnekler alınarak. Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yeraltı su seviyesi topografyaya bağlı olarak 0-10 m arasında değişmektedir. Kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuştur. distrofik olarak sınıflandırılması.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 1) Sıcaklık. pıhtılaştırma. A2 ve A3) farklı arıtma süreçleri tanımlanmaktadır. dezenfeksiyon (ozon. zorunlu (Z) ve kılavuz (K) değerler verilmiştir. 74 . çöktürme. çöktürme. filtrasyon. İYSKY (2005) Madde 8’de içme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların kategorilerinin aşağıdaki esaslar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir: a) İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel sudan aynı örnekleme noktasından düzenli aralıklarla örnek alınması durumunda. İYSKY (2005)’de yer alan parametre konsantrasyonları ve DSİ tarafından izlenen parametreler bir karşılaştırma tablosunda verilmektedir (Tablo I. Örneğin hızlı filtrasyon ve dezenfeksiyon. yumaklaştırma. Örneğin ön klorlama. ileri arıtma ve dezenfeksiyon. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için verilmiş olan sonuçlar aşağıda parametre bazında özetlenmektedir: Bor parametresi A1 kategorisine girmektedir. durumunda suyun ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. Bu değerlendirmeler’de Tablo IV. dezenfeksiyon (son klorlama). Kategori A3 Yoğun fiziksel ve kimyasal arıtma. DSİ tarafından izlenen ve yönetmelikte zorunlu değer aralıkları tanımlanmış olan su kalitesi parametreleri kullanılmıştır. son klorlama). yumaklaştırma.25 sunulmaktadır. 2007). pH.I’ inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan % 5'lik kısım için. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yönetmelikte farklı su kaliteleri için (kategori A1. kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon. 2) Kamu sağlığına yönelik tehlike oluşturacak bir sonuç yaratmaması. çözünmüş oksijen ve mikrobiyolojik parametrelerin haricinde kalan parametre değerlerinin % 50 den fazla sapma göstermemesi.1). Kategori A1 Basit fiziksel arıtma teknikleri ve dezenfeksiyon. filtrasyon. 3) İstatistiksel olarak uygun aralıklarla alınan ardışık su örneklerinin ilgili parametrik değerlerden sapmaması. Yönetmeliğin bu maddesi uyarınca mevcut verilerin %95 ve %90 persentil hesaplarının yapılması gereği ortaya çıkmış ve bu amaçla Hazen Formülü kullanılarak DSİ’nin su kalitesi verisi bulunan ve baraj mansabında olan Aydoğan köprüsü izleme istasyonu için su kalitesi değerlendirilmesi yapılmıştır (Uğurluoğlu. Kategori A2 Fiziksel arıtma. adsorpsiyon (aktif karbon). b) Diğer durumlarda ise alınan örneklerin %90'ının her bir parametre için bu Yönetmeliğin Ek-I inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan %10'luk kısım için yukarıdaki koşulları taşıması şartı ile ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. DSİ bu parametrelerden 26’sını izlemektedir. Örneğin kırılma noktası klorlaması. pıhtılaştırma. BOİ5 parametresi A3 kategorisine girmektedir. Tabloda 46 parametrenin su kalitesi için. alınan örneklerin % 95’inin her bir parametre için Yönetmeliğin Ek.

5-9 A3 Z 22 1000 20 0. Z: Zorunlu.05 (İ) 3 50 (İ) 50 (İ) Evet 2 Evet Evet Evet Evet 5 5 Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 3 0.5-9 50 100 (İ) 22 1000 10 0.5 3 2 0.2 0.1 0.005 0.005 0.05 0. BHC. (2005) A2 A2 K Z 5.001 0.05 1 1 2 25 (İ) A3 K 5.05 0.05 0.05 0.0025 0. dieldrin) (mg/L) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg O2/L) Çözünmüş Oksijen Doygunluğu (%) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 20°C’de nitrifikasyon hariç (mg O2/L) Kjeldahl Azotu (mg N/L) Amonyak (mg NH4/L) Kloroform ile Ekstrakte Edilebilen Maddeler (mg/L SEC) Toplam Organik Karbon (mg C/L) Flokülasyon ve membran (5μm) filtrasyonundan sonra geriye kalan organik karbon TOC (mg C/L) Toplam koliformlar 37°C’de (/100ml) Fekal Koliformlar (/100ml) Fekal Streptokok (/100ml) Salmonella (1/5000ml) DSİ’nin izlediği Evet Evet Evet Evet Evet A1 K 6. 4 : Çözünmüş oksijen (mg/L) ölçülmüştür.05 0.05 250 (İ) 0.05 0.05 0.0005 150 200 0. * : Madde 12 (d)’ye bakınız 1 : Verilen bu değerler yıllık ortalama sıcaklık için belirlenen en yüksek limit değerlerdir.1 0.01 0.0005 150 200 0.0002 0.5 1 A1 Z 20 (İ) 25 (İ) İYSKY.001 0.3 0.001 0.0002 0.5 0.5 0.05 0.7–1 0.7 1 0.2 0.1 0.5 0.5.02 0.01 0.4 0. (üst ve alt) 2 : Toplam demir olarak ölçülmüştür 3 : PO43.005 0. 75 .05 0.05 0.olarak ölçülmüştür.7–1. İ: İstisnai iklim veya coğrafi koşullar. 25°C) Nitratlar (mg NO3/L) Florür (mg F/L) Toplam ekstrakte edilebilen organik klorlular (mg Cl/L) Çözünmüş demir (mg Fe/L) Mangan (mg Mn/L) Bakır (mg Cu/L) Çinko (mg Zn/L) Bor (mg B/L) Berilyum (mg Be/L) Kobalt (mg Co/L) Nikel (mg Ni/L) Vanadyum (mg V/L) Arsenik (mg As/L) Kadmiyum (mg Cd/L) Toplam krom (mg Cr/L) Kurşun (mg Pb/L) Selenyum (mg Se/L) Civa (mg Hg/L) Baryum (mg Ba/L) Siyanür (mg CN/L) Sülfat (mg SO4/L) Klorür (mg Cl/L) Surfaktanlar (metilen mavisi ile reaksiyona giren) (mg/L loril sülfat) Fosfatlar (mg P2O5/L) Fenoller (fenol indeksi) (mg/L C6H5OH) Çözünmüş ya da emülsifiye olmuş hidrokarbonlar (mg/L) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (mg/L) Toplam pestisitler (parathion. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.8.001 1 0.7–1.05 0.05 250 (İ) Evet 0.001 0.001 0.001 1 0.05 0.2 30 >30 <7 1.7 0.7 0.01 0.01 0.24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması No 1 2 3 4 5 6 7* 81 9 10* 11* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30* 31 32 33 34 35* 36* 37* 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 İYSKY (2005)’e göre parametreler pH Renk (basit filtrasyondan sonra)(mg Pt/L) Toplam Askıda Katı Madde (mg/L) Sıcaklık (°C) İletkenlik (20°C) (μS/cm) Koku (seyrelme faktörü.0005 150 200 0.7 1 1 1 1 1 25 (İ) 50 (İ) 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.001 0.005 0.2 0.01 0.1 0.05 250 0.1 1 0.001 0.001 >50 <5 2 1 0.5 4 (İ) Evet Evet Evet 50 20 20 5000 ml de 5000 2000 1000 1000 ml de 50000 20000 10000 Notlar: K: Kılavuz.1 0.005 Evet Evet Evet 4 Evet Evet Evet >70 <3 1 0.5 10 25 22 1000 3 25 0.

05(Z) 0.83 0.05(Z) 30(K) 1000(K) 0.5(K) 1000(K) 0. (K) Kılavuz (Z) Zorunlu (İ) İstisnai iklimsel ya da coğrafik şartlar.0145 47.005(Z) 200(K) 0.012 A1 Kategorisi 0.001(K) 0.7 (K) 0.05(Z) 1(K) <5(K) 0.05(Z) A3 Kategorisi 0.5 katı değerini aşmaktadır.001(Z) 0.05(K) 0.554 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.0005(K) 0.043 8.6 0.001(K) 0.02(K) 0.005(Z) 200(K) 0.05(Z) 5.37 1(K) 2(K) 3(K) 0. KOİ parametresi A3 kategorisinin de dışında kalmaktadır.3 7000 0.5(Z) 50 (Z)(İ) 0.22 0.001(Z) 1(K) 2 (K) 4(Z)(İ) 50 (Z)(İ) 0.05(Z) A2 Kategorisi 0.01(K) 0.7–1(K) 1.16 3(Z) 5(Z) 5(Z) *: Fosfat standart değerleri İYSKY (2005)’de mg/L P2O5 olarak verilmiştir. Toplam Krom A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.0005(K) 0.05(Z)(İ) 0.72 0.14 2.5-9(K) 0.7 (K) 0.24 5.05(Z) 1(K) 0.05(Z) 6.04 250(Z) AKM (mg/L) 90 144 282 25(K) 22(K) 22(K) 22(K) Sıcaklık (ºC) 95 134 24 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) Toplam Koliform (/100mL) 95 113 100000 50(K) 5000(K) 50000(K) TKN (mg/L N) 90 75 1.5 (Z) 20(K) 0.005(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 0. Klorür parametresi A1 kategorisine girmektedir. Kalın: Standartla karşılaştırıldığında hesaplanan persentil değeri aralık değerlerin üstünde çıkmaktadır. Kadmiyum parametresi A1 kategorisine girmektedir.175 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Siyanür parametresi A1 kategorisine girmektedir. Florür parametresi A1 kalitesini sağlamaktadır 76 .5-8.7–1. Altçizgi : Geri kalan %5 ve %10’luk değerler standardın 1. : Hazen persentil hesaplarına göre uygun su kalite kategorisi gri renkle işaretlenmiştir.025 0.Bakır parametresi A1 kategorisine girmektedir.0106a 0.5-9(K) 0.05(Z) 5.7–1.7(K) 1000(K) 0.003a 0. Bir karşılaştırma yapabilmek için hesaplanan hazen değeri 0.4 (K) 0.1(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 1000(K) 0.16 0.41 0.001(Z) 150(K) Sülfat (mg/L SO42-) 95 146 28.25.0005(K) 0. a Hazen hesabı için veri sayısının yeterli olmaması sebebiyle Excel ile persentil değeri hesaplanmıştır.01(K) 0.05(K) 25 (K) 50 (Z)(İ) 0.6 486.05(Z) 1(K) <3(K) 0.05(K) 0.001(K) 0. İletkenlik parametresi A1 kategorisine girmektedir.001(K) 0.1(Z) 1(K) <7(K) 0.747 ile çarpılıp mg/L P2O5’e çevrilmiş ve tabloya bu şekilde işlenmiştir. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması Parametre Arsenik (mg/L As) Bor (mg/L B) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı BOİ5 (mg/L) Kadmiyum (mg/L Cd) Klorür (mg/L Cl-) Siyanür (mg/L CN-) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/L KOİ) İletkenlik (µS/cm)(20ºC’de) Toplam Krom (mg/L Cr) Bakır (mg/L Cu) Florür (mg/L F) Fekal Streptokok (/100mL) Civa (mg/L Hg) Mangan (mg/L Mn) Amonyum (mg/L NH4+) Nitrat (mg/L NO3-) *Fosfat (mg/L P2O5) Kurşun (mg/L Pb) pH Fenol (mg/L C6H5OH) Persentil (%) 95 90 90 95 90 95 90 90 95 95 90 95 95 90 95 95 90 95 95 95 Numune sayısı 9 81 146 14 146 21 130 146 26 31 99 130 9 139 145 146 146 32 138 99 hazenpersentil 0.005 15.7(K) 10000(K) 0. DSİ bu parametreyi mg/L PO43.olarak ölçmektedir.05(K) 0.5(K) 1(K) 1(K) Çinko (mg/L Zn) 95 35 0.001(Z) 0.005(Z) 200(K) 0.1(K) 1(K) 1.05(Z) 0.

5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir. Proje Taşkınları Büyük Melen Barajının Proje Taşkınları. Projenin inşaat ve işletme aşamasında gerçekleşecek olan faaliyetlerde 17.0 1014.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.7 553. pH.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.9 1055./A1340)1.4 375. Amonyum A2 kategorisine girmektedir. Bölgesel Taşkın Yöntemi ve Noktasal olarak da 1340 nolu Beyler AGİ’nin 21 yıllık anlık maksimum debileri analiz edilerek incelenmiştir (Şekil IV.7 mg/L’den düşüktür. Fenol A3 kategorisine girmektedir.9 949. Melen barajı yinelemeli taşkın debileri seçiminde. Mangan standardın 1. Melen barajının menbaında Efteni gölüne suyunu boşaltan yan kollardan küçük Melen deresi 77 .0 330 145.2005 tarih ve 25818 sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne uygun hareket edilecektir. Sülfat A1 kategorisine girmektedir.00 3.0 626 300.0 G 1961-1998 ( 38 ) Bölgesel Katsayılar Bölgesel Taşkın Debileri Noktasal Hesap 1340 Nolu AGİ'den Katsayı = ( Abrj.5 552.2 292.5 2.7 499.91 573.4 1. Sneyder Sentetik Yöntemi.26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı Akım Gözlem istasyonu No Yağış Alanı 2 ( km ) Uyduğu Dağılım Gözlem Süresi ( Yılı ) YİNELENME YILLARI 2 5 10 25 50 100 3 3 3 3 3 3 ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) 1338 104.0 813 972 1147 Sentetik Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Sentetik yöntemlerde.9 234.Kurşun standardın 1.0 LN2 1953-2001 ( 49 ) 1340 2174.5 439. Toplam Kjeldahl azotu standardın 1.6 1160.9 860.0 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1243 55321. Ortofosfat standardın 1. Mockus (Süper pozesiz) Yöntemi.05.26’de verilmiştir.0 1071. Tablo IV.Nitrat A1 kategorisine girmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.Çinko A1 kategorisinde yer almaktadır. Askıda katı madde A3 kategorisinin dışında kalmaktadır. Melen Çayının şu ana kadar herhangi bir koruma önlemi alınmadan kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Mevcut durumda su kalite parametrelerinden bazılarının standartların dışında olması. dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.7 492.9).9 319. Melen havzası.5 katı değerini aşmakta. 2008).50 3. A1 kategorisine girmektedir.57 750.8 388.1 694.3 1.4 524.1 446.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir. İstatistiki Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Melen Barajı için ilgili AGİ’lerde gözlenmiş anlık taşkın debileri kullanılarak baraja ait noktasal ve bölgesel yinelemeli taşkın debileri bulunmuş ve sonuçları Tablo IV. Baraj inşaatının tamamlanması yılı olan 2014 yılına kadar Melen Barajı Havza Eylem Planında önerilen tüm önlemlerin titizlikle uygulanması halinde su kalitesi açısından bir problemle karşılaşılmayacaktır (Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi. Noktasal Yinelemeli Taşkın Debi hesabı yöntem sonuçları kullanılmış ve hidrografları Pafta 3.4’de verilmiştir.88 78.7 1. Fekal streptokok standardın 1. DSİ Sentetik Yöntemi.51 453.0 900. Toplam koliform A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.8 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1302 1988. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ancak hesaplanan hazen persentil konsantrasyonu standardın alt sınırı olan 0.3 719. Civa A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.9 807. Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları ile “İstanbul İli İçmesuyu Havzası” olarak ilan edilmiştir (Ek 11).00 300.0 496 205.

Sneyder Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Sneyder Yöntemi kullanılmış ve sonuçları Tablo IV. Aksu çayı.Melen Barajı Arahavzası Lahana Çayı .39 3. Bu sebeple proje debilerinin hesabında dikkate alınmamıştır.27’da verilmiştir.56 5.27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri ALT HAVZA İSİMLERİ Hasanlar Barajı Aksu Çayı .5 32. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU üzerindeki Hasanlar barajından Melen barajına kadar olan bölüm alt havzaya ayrılmıştır.63 CN II/III -----65/81.28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri DSİ .28’de verilmiştir. Mockus Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Mockus Yöntemi superpozesiz olarak kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.Meyil ) -----0.0 Sh ( Har.0 30. Uğursuyu deresi sularını Efteni gölüne boşaltmaktadır.28’de verilmiştir.Melen Barajı Arahavzası A 2 ( km ) 665 318 352 537 -----349 106 L ( km ) -----46.0 47.0 19. dolusavak taşkın debisi için 231 m3/s olarak sentetik debi yineleme yöntemleri sonuçlarında dikkate alınmıştır.0 Lc ( km2 ) -----27.0044 0.Has.Efteni Gölü Arahavzası Efteni Gölü . kot ve iklim itibari ile karasal iklim özelliklerini taşımadığından ve daha ılıman olan Batı Karadeniz iklim tipine hakim olduğundan proje debilerine kar suyunun etkisi yoktur.5 DSİ Sentetik Yöntem: Melen Barajı taşkın hesaplarında DSİ Sentetik Yöntem kullanılmış ve sonuçları Tablo IV. DSİ sentetik yönteme göre hesap edilmiş MMF-pik debileri bulunmuş sonra Efteni gölündeki MMF-hidrografı Melen barajı aksına ötelenip. Bu havzaların hidrolojik karakteristikleri Tablo IV.5 65/81. Proje Debilerine Baz Akımın Etkisi: Proje debilerine olan baz etkinin analizi 1340 nolu Beyler AGİ istasyonu dikkate alınarak yapılmış ve yinelemeli taşkın debileri için bu değer 88 m3/s. Bu nedenle önce Efteni gölüne gelen sular.Sentetik Yöntemine Göre MOCKUS 24 Saat Yöntemine Göre ( m /s ) 182 330 456 645 806 984 3494 3 Yinelenme Yılı SNAYDER 24 Saat Sentetik Yöntemine Göre ( m /s ) 165 284 386 539 670 814 2877 3 Bölgesel Taşkın Çalışmasına Göre ( m /s ) 300 453 573 750 900 1071 -----3 Noktasal ( 1340 ) 1340 .0210 0.48 10.0 21.28’de verilmiştir.5 65/81.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.Efteni Gölü Arahavzası ( Asarsuyu .Efteni Gölü Arahavzası Uğursuyu . burada Melen barajıEfteni gölü ara havzasından gelen ile Lahana deresi-Melen barajı ara havzasından gelen hidrograflar toplanıp baz akımda ilave edilerek dolusavak taşkın hidrografı elde edilmiştir 78 .5 33. Barajı ) Efteni Gölü Arahavzası Hasanlar Barajı .0130 Tc ( Sa. Dolusavak Proje Giriş Debisi: Hasanlar barajının bulunduğu Küçük Melen deresi.0018 0.0110 0.0 19.) -----5.0006 0.5 13.5 65/81.0 -----14. Tablo IV.Beyler AGİ'ye Göre ( Yıl ) 2 5 10 25 50 100 DOLUSAVAK ( m /s ) 184 332 462 661 834 1085 3670 3 ( m /s ) 330 496 626 813 972 1147 ------ 3 Proje Debilerine Kar Suyunun Etkisi: Proje yeri.23 10.Nolu .00 16. Tablo IV.5 65/81.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Neticede dolusavak için DSİ-sentetik yöntem sonucu esas alınmıştır. VDolusavak =480. Buna göre dolusavak taşkın debisi ve hacmi sırasiyla QDolusavak = 3670 m3/s .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 hm3 dür. 79 .

9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası 80 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

PLANLAMA ŞUBESİ TARAFINDAN TESPİT EDİLİMİŞTİR. BAŞK. MERHALE PROJESİ MELEN SİSTEMİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ İNCELEME RAPORU ORTALAMA ARTIŞ DEĞERİ ALINMIŞTIR. Melen Barajı su temini çalışmalarında Düzce Ovası Sulaması için çekilen sular dikkate alınmış ve Hasanlar Barajının devreye girdiği 1972 yılından itibaren su temini değerleri kullanılmıştır. enerji üretimi ikinci gayesidir. Review Report. Ancak “Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarda. 81 . sulama suyu. Büyük Melen Barajı içme ve kullanma amaçlı bir proje olup. Dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul ilinde.” Raporunda mansap hakları için 1 m3/s su bırakılması vurgulanmıştır. Baraj mansabına mansap hakları kapsamında lokal olarak yapılan küçük çaplı sulamalar ve can suyu olarak 2.0 323 1997 (*1) (*2) (*3) (*4) (*5) *1 *2 *4 *5= BÜYÜK İSTANBUL İÇMESUYU II. Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları Tablo IV. Büyük Melen Barajı sularından.6 249 984 12584 100 180 24. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II. 2006 yılı itibari ile işletmede olan içmesuyu tesisleri ile İstanbul iline yılda 1025.3 310 1880 16963 100 240 20. baraj mansabına can suyu olarak 2.25 m3/s suyun bırakılması gerektiğini hesaplanmıştır. Melen Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ortak Girişim grubunun Ocak 1997 yılında hazırladığı “Melen System Feasibility Study. İstanbul İli içme suyu ihtiyaçları ve buna bağlı olarak sağlanacak su arzı grafik gösterimi ise Şekil IV.25 m3/s su mansap şartı olarak bırakılmıştır.25 m3/s su bırakılacaktır.0 255 1170 13728 100 190 23.6 267 1340 14683 100 200 23.4 240 798 11395 95 170 26. sürekli artan nüfus ve bunun paralelinde artan içme ve kullanma suyu gereksinimini karşılamak için Avrupa ve Asya yakasında çeşitli baraj yapıları inşaatları yapılmıştır.2 290 1641 16120 100 220 21.4 hm3 su verilmekte olup 2007 yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü ile bu değer 1293.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. sulama amaçlı olarak yararlanılmayacaktır. Bu sebeple Melen barajı işletme çalışmalarında 2.10’da verilen Arz-Talep eğrisinde gösterilmiştir.2. Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.2 300 1766 16601 100 230 20. Melen nehri üzerinde bulunan Hasanlar Barajı vasıtası ile yapılmaktadır.8 230 626 10110 90 160 28. (SYF5-4-11) *3 = RAPOR VE İSKİ GÜNCEL VERİLERİ DİKKATE ALINARAK DSİ İÇMESUYU ve KANALİZASYON DAİ. Su İhtiyaçları İçmesuyu İhtiyaçları: Melen Barajı İstanbul şehrinin içme kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacaktır.2 280 1501 15492 100 210 22.29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları HİZMET NÜFUS (X VERİLEN 1000) NÜFUS % HİZMET VERİLEN NÜFUS (X 1000) 5980 7463 9099 10825 12584 13728 14683 15492 16120 16601 16963 NET İHTİYAÇ (l/kişi/gün) FATURA EDİLEMEYEN KAYIP % BRÜT ARITILMIŞ İHTİYAÇ (l/kişi/gün) 204 214 223 232 237 249 260 270 279 289 300 HAM SU İHTİYACI (%7 kaçak ) TOPLAM İHTİYAÇ (hm3/yıl) YILLAR 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 7475 80 140 31.29’de verilmiştir Tablo IV. kullanma. diğer kullanımlar) Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları Melen Barajının membaında Düzce ovası sulaması yapılmaktadır.3 219 478 8780 85 150 29. ulaşım. su ürünleri istihsali. spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları. Düzce Ovası sulaması. gölet. göl. turizm.5.40 hm3/yıl’dır.

40 hm3/yıl 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İSTANBUL İLİ 2500 3 TOPLAM İHTİYAÇ (hm /yıl) İÇMESUYU ARZ . ISTIRANCA II 9 SAZLIDERE 133. B. ALİBEY 3.10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi 82 .TALEP EĞRİSİ 2000 MELEN IV 273 hm3/yıl 1880 1766 1641 1997 MELEN III 268 hm3/yıl 1500 1340 1170 1000 1501 MELEN II 268 hm3/yıl MELEN I 268 hm3/yıl 984 798 MEVCUT KAYNAKLAR TOPLAM 1025.00 188.00 191. TERKOS 2.88 82.20 15. ELMALI I-II 5.00 44.92 32. DARLIK BARAJI 7.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.ÇEKMECE 4.00 51 00 2038 2040 YILLAR 626 500 478 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 Şekil IV.40 92. ISTIRANCA I 8. ÖMERLİ BARAJI 6.

25 m3/s su devamlı olarak bırakılacaktır. içme .41 m3/s debi çekilebilmektedir (Şekil IV.11).ALAN. İstanbul ilinin içme ve kullanma suyu için günümüze kadar DSİ tarafından bir çok barajlar yapılmış ve hizmete sunulmuştur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Diğer İhtiyaçlar: Melen Barajı İçme ve Kullanma Suyu amaçlı bir proje olduğundan diğer su ihtiyaçları dikkate alınmamış ve hesaplara dahil edilmemiştir.5 m3/s değeri. Bu da Melen Barajından İstanbul iline nihai durumda en fazla 34.kullanma suyu ve mansap şartları için 36.5 m3/s su temin edilebileceği belirtilmiş ve Melen Sistemine bu suyun verileceği düşünülerek sistemin diğer kısımları bu kapasiteye göre boyutlandırılmıştır. Ancak mansap şartları için baraj mansabına 2. Melen Barajının Ocak 1997 yılında hazırlanan “Melen System Feasibility Study. Kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Revew Report. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II” raporuna göre nihai durumda Melen Barajından 38. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından yapılmıştır.11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği 83 . Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında. alan-hacim değerlerinin 1/5000 ölçekli haritalardan okunması ve akım donelerinin güncellenmesi ile 110 m maksimum su seviyeli barajdan. Ancak böyle büyük bir şehrin içme ve kullanma suyu temininin entegre bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. MELEN BARAJI KOT .25 m3/s ise mansap şartı olarak dereye bırakılacaktır. İşletme Çalışmaları Bilindiği gibi İstanbul ili Türkiye’nin nüfus yoğunluğu ve sanayii açısından en büyük şehri olup dünyada da sayılı metropoller arasında bulunmaktadır.HACİM GRAFİĞİ ALAN (km ) 35 2 65 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 50 40 30 20 10 0 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 HACİM ALAN 50 40 30 20 10 1200 100 200 300 400 500 600 700 3 HACİM (hm ) 800 900 1000 1100 Şekil IV. Ancak daha önce 1/25 000 ölçekli haritalara göre yapılmış olan alan – hacim değerlerine ve o zamanki akım rasat değerlerine göre hesaplanmış olan 38. 2.16 m3/s su çekilebileceğini göstermektedir. Bunun için DSİ tarafından yapılan ve hizmete açılan barajlar İstanbul Su ve Kanalizasyonu İdaresince entegre bir şekilde işletilmektedir.

nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. Yeşilçay sistemi ile entegre edilerek hizmete sunulmuştur. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra nihai durumda toplam 1077. bu kaynaktan temin edilecek. Melen Regülatörünün yaklaşık 700 m membasında yapılarak hizmete sunulacaktır. Bu projenin birinci aşamasında Melen regülatör yapısıyla Melen Çayından yılda 268 hm3 su alınmaktadır. 2006 Yılı Birim Fiyatları kullanılarak yapılan HES . İhtiyaca binaen verilen içme suyu arttıkça üretilen enerji de buna ters orantılı olarak azalacaktır. Baraj mansabında inşa edilmiş olan Melen Regülatörü 2007 yılı sonunda tamamlanmış. kentin yaklaşık 2070 yılına kadar olan su ihtiyacı mevcut kaynaklarla beraber karşılanacaktır. Zira bahse konu alanlar genellikle fındıklık alanlar olup oldukça değerli olan bu alanların sular altında kalması uygun görülmemiştir. Bu ise ilave 17 km2 alanın kamulaştırılması demektir ki kamulaştırma maliyeti baraja ekonomik anlamada ağır yük getirmektedir. 20222032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü 84 . Kademede barajdan 268+268=536 hm3/yıl su arzı sağlanacaktır. 110 m kotundaki su altında kalacak olan alan 17. Belirlenmiş olan baraj maksimum hacmi dikkate alınarak.40.16 m3/s su. Barajın 110 m maksimum su seviyesi üzerinde işletilmesi halinde Düzce Ovası sular altında kalmaktadır. barajın T1 nolu derivasyon tünelinden Melen regülatörüne 268 hm3/yıl su devamlı olarak sağlanacaktır. Aynı zamanda enerji amacı da olan Melen Barajı kapaklı olarak inşaa edileceğinden normal su seviyesi ile maksimum su seviyesi aynı olarak alınmış ve ölü hacim de katılarak baraj maksimum hacmine karar verilmiştir.5 m3/s su verimine karşılık gelen baraj kotu 113 m olmakta ancak sular altında kalacak olan alan 34 km2’ye çıkmaktadır.35. Doğal olarak barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılında I.50 ve 55 MW kurulu güç alternatifleri denenmiş ve Kurulu Güç ve Maliyet Optimizasyonu yapılmıştır.27=1077.27 hm3/yıl su. Sonuç olarak Büyük Melen Barajının tam devalopmanında Melen sistemine 34.30. Zira pompa basma yüksekliğini azaltmak için suyun basınçlı olarak alınması gerekmektedir. 2014-2022 yılları arası II. Kademede 268+268+268+273. Melen Barajı kurulu güc hesaplarında sırasıyla 25.Kurulu Güç Optimizasyonu göre 45 MW’lık kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğuna karar verilmiştir. 110 m kotunun üzerinde Düzce Ovasının bulunmasıdır. Bu sebeple Baraj maksimum kotunun Düzce Ovasının alt sınır kotu olan 110 m kotunda tutulmasına karar verilmiştir. Barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su. İçme suyunun kademeli olarak verilmesi sebebiyle içme suyuna verilmeyen sulardan enerji üretimi de yapılacak ve bu üretim de kademeli olacaktır. Barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılına kadar 5 yıl sürecek olan baraj inşaatı sırasında. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus yoğunluğuna karşılık gelen arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. içme ve kullanma suyu olarak verilecek ve İstanbul ilinin artarak devam eden su ihtiyacına cevap olacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Barajı maksimum su kotunun en fazla 110 m olarak alınmasının sebebi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Barajı ve HES tesisleri.27 hm3/yıl su hizmete sunulacaktır. önce sadece içme suyu amaçlı olarak işletilmiş ve 110 m normal su seviyesi sabit alınarak barajın aktif hacmi belirlenmiştir.15 km2 iken 38. Memba ve mansap şartları ve içmesuyu arz talep eğrisi dikkate alınarak üç kademede yapılmış olan baraj işletme çalışmalarında içme ve kullanma suyu barajdan kapalı sistemle basıncı kırılmadan alınacağından ve pompa marifeti ile sisteme basılacağından işletme çalışmalarına rezervuardan çekilen sular olarak girilmiş ve enerjisi alınmamıştır. içmesuyu ve enerji üretimi amaçlı olarak işletme çalışması yapılmıştır.45. Kademede 268+268+268=804 hm3/yıl ve 2032 yılı sonrası için III. Büyük Melen Barajı.

cephalus en baskın türdür. Bunlar: Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır. balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür.92 Gwh/yıl’dır. Thedoxsus fluviatidis. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın. plebejus ve L. Baraj yapıldıktan sonra mansap kısmındaki mevcut hidrolik akım regüle bir karakterde olacağından rafting amaçlı sportif kullanım söz konusu olamayacaktır. Projenin sulama amacı olmadığı için proje yeri toprak kaynakları açısından incelenmemiştir. ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır. plebejus dikkati çekmiştir. Bunlar. 20142022 yılları arası 183. Büyük Melen’in yukarıda detaylı olarak bahsedilen içme-kullanma suyu ve enerji üretimi maksatlı planlanan kullanımı yanında halen gerçekleştirilen diğer bir kullanım şekli ise sportif amaçlı olarak yapılan ve aynı zamanda turistik bir değeri de bulunan “rafting sporu”dur. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir. 2022-2032 yılları arası 140. Özellikle Cyprinus carpio. akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri. Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise. Chlorophyta sp. Viviparus conectus. nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunduğu belirlenmiştir. bunların üreme.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92. bulunan balık türleri arasında en baskın tür olarak B. Cyanophyta sp.33 Gwh/yıl.2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 16 adet. 5 adet olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır.27 hm3/yıl su içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir. bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) Faaliyet alanı içerisinde endemik. beslenme. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077. IV. Cephalus mevcut ana türlerdir. Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. 85 . İç sulardaki (göl. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. C. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir. B. C. Viviparus conectus.6. L. Melen regülatörünün membaındaki istasyonda yapılan örneklemede ise 10 ayrı balık türü bulunmuş olup. nadir ve nesli tehlikede olan türlerle. Son olarak yine Melen Çayı’nın bir kolu olan Lahna Deresi’nde yapılan örneklemelerde 8 farklı balık türü bulunmuş. Melen Sistemine İlişkin Fizibilite Raporu’nun hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış ve Bacillariophyta sp. ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler. 4 adet. Melen regülatörünün mansabındaki istasyonda yapılan örneklemede 14 balık türü bulunmuş olup. sığınma ve yaşama ortamları. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne rastlanmıştır. Melen Çayının bir kolu durumundaki Dokuzdeğirmen Deresi’nde ise 8 farklı balık türü bulunmuş.

IV. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü.) Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre.12’de. ekim sahaları ve % dağılım göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin şartları ve tartılı ortalama ile bulunan toplam şartlar ise Tablo IV.9. ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları Melen barajı göl alanında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 3 tip arazi sınıfı saptanmıştır. Her arazi sınıfı için bulunan ortalama rantın kapitalize edilmesiyle bulunan değerde o arazi sınıfı için fiili ödeme değeri olarak kullanılmıştır. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması. mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ise Tablo III. Topoğrafik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraati mevcuttur.8. Çiftçilerin % 90’nının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır. Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları. Tartılı ortalama ile bulunan toplam rant o arazi sınıfı için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamiyle vazgeçilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ayrıca bu bölgedeki değerli maden ve fosil yakıtların varlığı hakkında önemli bir araştırma/tarama bulgusuna rastlanmamıştır. Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir.7. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarakda görülmektedir. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. erozyon. Her arazi sınıfında yetiştirilen ürünler. özel mahsul plantasyon alanları). 86 .2. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. toprağın mevcut kullanımı. tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera. IV. Ama zamanla çogu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır.2. Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları. mevcut ve planlanan işletilme durumları. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yetiştirilmektedir. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. çayır vb. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. meyvesiz ağaç olarakta kavak bulunmaktadır. IV. Meyveli ağaç olarak fındık. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Bunlar ST. özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp. KTT ve YT arazi sınıflarıdır. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır. 2008). rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III. yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri) Proje sahasında madencilik gelişmemiştir.30’de gösterilmiştir. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyla kavaklar oldukça fazlalaşmış.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır.

20 100 829.10.20 Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak. Bulunan yıllık rant kapitalize edilerek o ürün ve arazi sınıfı için fiili ödeme değeri elde edilmiştir. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. yaban hayatı koruma alanları. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır.74 100 93. 87 . Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları. Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. Aynı şekilde barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan mera alanları için 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır. Tabiat Anıtları. kültür varlıkları. Özel Çevre Koruma Bölgeleri. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. sit ve koruma alanları. 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. Tabiat Parkları. Fındık kapladığı toprak ile birlikte değerlendirilmiştir. Kavakların kesim yaşı ortalama 12 alınmıştır.11 100 118. Konuyla İlgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar Ek 10’da verilmiştir. Biyosfer Rezervleri. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunamamıştır. tabiat parkları. İçme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları. özel koruma alanları. IV. biyosfer rezervleri. Fındığın tesis dönemine ait maliyet tablosu ve dekar başına bulunan rant hesaplama yöntemi raporun ekleri bölümünde verilmiştir.74 100 93. Biyogenetik Rezerv Alanları. tabiat anıtları. yaban hayatı yetiştirme alanları.30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant Arazinin cinsi Üretim kolu ST KTT YT Mısır Toplam Mısır Toplam Fındık Toplam Rant Dağılım Tartılı ortalama ile rant (YTL / da) (%) (YTL/da) 118. Tabiatı Koruma Alanları.11 118. Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar.20 100 829. Koruma alanları (Milli Parklar.74 93. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir. Tabiat Varlıkları. Göl alanında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Özel Çevre Koruma Alanları.74 829. Barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan tarım alanları için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır.20 829. Sulak Alanlar.11 93. Kültür Varlıkları. Sit ve Koruma Alanları. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır. sulak alanlar. Dekar başına elde edilen rant o ürün için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır. Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar) Proje Alanı ve etki alanında yapılan ilk incelemelere göre milli parklar. Yaban Hayatı Koruma Alanları. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar. tabiatı koruma alanları.11 100 118. biyogenetik rezerv alanları. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Buna göre rezervuar alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur. özel çevre koruma bölgeleri. tabiat varlıkları.

Orman alanının büyük çoğunluğu kayın koru ormanıdır. Söz konusu projede orman alanları İçin kamulaştırma söz konusu olmayıp. yukarıda bahsedilen Orman İşletme Müdürlüklerinden gerek resmi yazışmalar ve gerekse sözlü olarak yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bilgilere göre yapılmıştır.C. Bu sahalar için herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır. Müd. Düzce orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gümüşova işletme şefliğine.3’ü ise mutlak koruma alanı içerisinde kalmaktadır. proje alanı üzerinde işaretlenmiştir. miktarları.32’da detaylı gösterilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme Formu) Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da .11. haritalar hazırlanacak kesin mülkiyet durumları belirlenecektir. Müd. Her sınıfın servet ve servet artışlarının ağırlıklı ortalamaları ile bulundukları meşcere tipine ait servet ve servet artışları elde edilmiştir. Projenin ÇED çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat aşaması başlamadan önce gerekli başvurular yapılarak T. Müd. TOPLAM Göl Alanı (da) 170 1000 290 1460 Mutlak Koruma Alanı(da) 2290 270 1060 3620 Toplam (da) 2460 1270 1350 5080 Göl alanı içersinde 290 da ve mutlak koruma alanında 145 da olmak üzere toplam 435 da Orman açıklığı mevcuttur. aynı gurup içersindeki olupta sınıfları farklı olan ağaçlar bir bütün olarak ele alınmış ve aynı meşcere tipi altında gösterilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.7’si göl alanında % 71. Bu araziler çıplak olup üzerlerinde ağaç yoktur. birim alanındaki servet ve servet artışları Tablo IV. kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları. Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları. 88 . Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları Düzce Orman İşl.maddesi gereğince gerekli izinler inşa öncesinde alınacaktır.000 Ölçekli Mesçere Haritaları (Ek 12) alınarak. Sakarya ili Karasu Orman İşletme Müdürlüğüne ve Düzce ili Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman arazisinin % 28. mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir.31’de gösterilmiştir. Bu aşamada öncelikle arazi ve kadastro araştırmaları gerçekleştirilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nden 1/25. Orman alanları (Ağaç türleri. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınacaktır. Etüt sahası içerisinde. Sadece geriye kalan 5080–435=4645 da orman arazisi üzerindeki emvali ile birlikte değerlendirilmiştir. 6831 sayılı Orman kanununun 5192 sayılı kanun ile değişik 17/3. Toplam orman arazilerinin ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları hem göl hem de mutlak koruma alanına göre Tablo IV. Bu sahalara ait değerlendirmeler. Akçakoca Orman İşl. İlgili Orman Bölge Müdürlüklerinden alınan görüşler ile ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu Ek 13‘de verilmiştir. Karasu Orman İşl.2. Proje sahasında çok çeşitli meşcere tipi bulunduğundan.

89 .2. verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır.B.2 13.440 0. v.b) 33 (a. Diğer flora ve fauna türleri literatürden yararlanılarak verilmiştir.s.32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları.K.426 0.bc1) M (b2.0 7.1 10.9 21. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan.250 0.6 18.0 20. gürgen.120 0.b.d.cd3) KnDy(bc3. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir. alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri.d3) BKn 5080 da Düzce İli Orman İşletme Müdürlüğü Akçakoca ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Karasu İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü Toplam Toplam Alan (da) Göl Mutlak Alanı Kor.Alanı 10 431 1 120 45 10 438 9 1256 140 92 23 96 24 24 6 52 13 280 70 166 34 290 100 57 214 190 714 43 132 1460 3620 Servet ( m3 / da) 15.cd3. IUCN.0 21. Ormanlarda egemen ağaç türleri. köknar ve sarıçamdır.e) 50 a 51 a 34 (a. kayın.2 7.b.291 0.110 0. Raporda resimleri verilen flora ve fauna türleri faaliyet sahasına çeşitli zamanlarda yapılan ziyaretlerde belirlenmiştir. ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan türler.200 0. Flora Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır.480 0.K.c) 32 (a.c.12. Flora ve Fauna (Türler.2 9.c3.2 - Servet Artışı (m3 / da) 0.B. meşe. Proje faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında).015 - IV. Ormanlar. kızılağaç.3 19. endemik/lokal endemik bitki türleri. baltalık alanlar. Ancak literatüre göre korunacak ve tehlike altındaki türlerden Düzce il sınırlarında olması muhtemel flora ve fauna raporda verilmiştir. av hayvanlarının adları ve popülasyonları ve bu türler ile ilgili olarak alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) proje alanındaki vejetasyon tiplerinin ve flora çalışmasının örnekleme alanlarının bir harita üzerinde gösterilmesi.b3) Açıklık Nkbt Ç.bc3. gibi sözleşme ve anlaşmalarla koruma altına alınan türlere faaliyet sahasında rastlanmamıştır. karaağaç.214 0.c3. Arazide yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu dönemin belirtilmesi) Flora ve fauna bilgileri literatür ve inceleme sonuçlarına dayanmaktadır. bozuk çamlık. Buna ek olarak. nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri.d2. BERN. kavak.0 9. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. kestane.0 9. Ağaçlandırma alanları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir.B.birim alanındaki servet ve servet artışları Bağlı bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü Mencere tipi Kn ( b2. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir.t 49 (a.380 0.4 1. dişbudak.b.B.200 0.t Ç.364 0.e) Açıklık Kn ( b3. ıhlamur.478 1.

İğne yapraklı ağaçlara doğudaki dağlık kesimde daha çok rastlanır. Ancak bu flora bölgesel türler arasında mevcut olup sadece lokal floraya özgün değildir. maki bitki toplulukları ile kaplıdır. Sütleğen (Euphorbia peplis). Eğrelti. Sarıçam (Pinus silvestiris). köknar ve sarıçam. Ayrıca. Sütleğen. titrek kavak bu kesimdeki öbür ağaçlardır. Yabani Çilek. karaağaç. iğne yapraklı türleri içeren Çamgiller (Pinaceae) familyasına ait. Papatya (Matricaria hamomilla). Hareketli coğrafi yapı. Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis). Kızılağaç (Alnus gulitinosa). Kestane (Castanea sativa). Şerbetçiotu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Orman örtüsü olarak Açık tohumlulardan (Gymnosperm). Nane (Mentha). yükseltiden sonra. tespih ve sarmaşık türleridir. Adi fiğ ve bunların yanısıra mantarlar. Bourgaei). Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis). kestane türleri. yabani fındık. kavak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Karadeniz Bölgesinin zengin ve çeşitli doğal örtü özellikleri Düzce İli’nin büyük bölümünde de gözlenmektedir. Maki şeridinin yanında yer yer orman ağaçlarının kıyıya dek sokulduğu da gözlenebilir. meşe. Ahududu (Rubus idavus). At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). Tütün ekimine elverişli bu alanda ormanın azalmasına karşılık. Yaz kış yeşilliğini koruyan söz konusu bodur bitkilerin başlıcaları katran ağacı. meşe. Çuha Çiçeği. bu tür ağaçlar orman ağaçları içinde ağırlık kazanır. Hardal Otu (Sinapis alba). Çoban Püskülü. 90 . adi kızılağaç. Gürgen. Şimşir (Bulux sempervirens). Alıç (Creataegus oxychanta). orman gülü (Rhododendron ponticum). Isırgan Otu (Urtica). ıhlamur. Geven ve Likenler vardır. sumak. Orman içi boşluklarda gramine ve legümünöze familyasına ait otsu bitkiler. bitki nitelikli ve niceliklerinde de değişiklikler yaratır. Böğürtlen (Rubus). İkinci dağlık alan. ayrık otu (Agropyron repens). Ebegümeci (Malva sylevestris). Siğil Otu (Heliotropium). Dağların güneye bakan yamaçlarında ise ağaç türlerinde belirli değişmeler gözlendiği gibi. rastlanan öbür ağaçlardır. orman altı bitki örtüsü de zayıftır. Yabani Fındık (Coryllus avellana). Kekik (Thymus). doğuda Yığılca yöresinde ormanlar ağırlığını korumaktadır. Karaçam (Pinus nigra) ve köknar (Abies bornmülleriana) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar doğal olarak bulunmaktadır. çınar. Söğüt (Salix alba). ılgın (Tamarix nobilis). Kuşburnu (Rosa canina). Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar ile bunun yanı sıra Ihlamur (Tilia tomentosa). Titrek kavak (Populus tremula). gibi ağaçlar da yukarıda ifade edilen ormanlar içinde tek tek ya da gruplar halinde bulunur. Kıyı şeridinden hemen sonra gelen sıradağlarda ormanlar başlar. Yapraklı orman şeridinde orman altı bitki örtüsü oldukça zengindir. Proje sahasının yer aldığı bölgede genel flora özellikleri incelendiğinde 11 endemik bitki türünün mevcut olduğu görülmüştür. ıhlamur. Papatya (Anthemis coelopoda ssp. taflan kızılcık. Ardıç (Juniperus sabina) gibi çalı ve ağaçcıklar bulunur. Bunlar geniş yayılışlı ve popülasyon yoğunluğu yüksek olması sebebi ile Ulusal ve Uluslararası mevzuat gereği koruma altında değildir. Hem yapraklı hem de iğne yapraklı orman kuşağında dağınık olarak. özelikle kuzeye bakan yamaçlar sık bir orman örtüsü ile kaplıdır. Ayı Gülü (Paenoia). Birinci çöküntü alanı olarak anılan Düzce Düzlüğü ve doğusu. dişbudak. Burada orman örtüsünü ağırlıkla kayın oluşturmaktadır. Kıyı kesimlerde dar bir şerit. Gürgen. kestane. 600 m. Bu orman alanında kayın türü egemendir. kızılağaç. dişbudak. beyaz söğüt. Bu alanda orman altı bitki örtüsü de daha zengindir. Karahindiba (Taraxacum officinale). çeşitli fundalar. ormanın önemli oranda yok edildiği ve kültür bitkilerinin egemenliğinin arttığı bir yöredir.

Orman Gülü (Rhododendron ponticum). 3 familyaya ait toplam 3 cins ve 3 tür aşağıda verilmektedir. Ebegümeci (Malva sylvestris). Geven ve likenler. Isırganotu (Urtica). Kekik (Thymus).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Şerbetçiotu. Similax. 3 cins ve 3 tür yer almaktadır. Siğilotu (Heliotropium). Sakalotu. Orman Sarmaşığı (Hedera helix). Phygia Galium fissurence Irıs purpurobracteata Ancak bu türlerin tamamı lokal floraya dahil değildir. Karahindiba (Taraxacum officinale). HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Endemik olmayan ancak Bern Sözleşmesi gereği koruma altında bulunan Cyclamen coum ssp. Bunun yanısıra otsu bitkiler olarak. Lathyrus tukhtensis L. Proje sahasında yer alan hakim flora da alt örtü olarak. Sütleğen (Euphorbia paplis). Faaliyet sahasının ait olduğu Düzce İlinde Türkiye Bitkileri Veri Servisi TUBİVES’te kayıtlı 3 Takson. Şimşir (Buxus sempervirens). Açık tohumlulardan (Gymnosperm) köknar (Abies bornmülleriana). Elongatum Jurinea pontica Onosma tauricum ssp. Ayrıkotu (Agropyron repens). Coum türü faaliyet alanı ve bölgede geniş yayılış göstermektedir. anatolica Asperula lilaciflora ssp. Ateş Dikeni (Prycantha coccines) gibi çalı ve ağaççık formunda bitkiler bulunmaktadır. mantarlar. Titrekkavak (Populus tirimula) ve vadi tabanlarında Kızılağaç (Alnus gulitinosa) yer almaktadır. Yabani Çilek. Ayı Gülü (Paeonia). At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). Koyun Kıran (Hypericum calcineum). Hardal Otu (Sinapis alba). 91 . Proje sahasında yer alan hakim flora da üst örtü olarak. 3 Familya. Elongatum ve Verbascum bithynicum bulunmaktadır. Böğürtlen (Rubus). Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis) ve Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık meşçereler bulunmaktadır. Kestane (Castanea sativa). cretica ssp. Bunun yanı sıra yer yer gruplar halinde veya tek tek Ihlamur (Tilia tomentosa). brevifolium Verbascum bithynicum Orobanche hadroantha S. Çuha Çiçeği. Kızılcık (Cormus australis). Lupinus. Yabani Fındık (Coryllus avellana). Graminea ve Legüminosaea familyasına ait otsu bitkiler vardır. Bourgaei). Alıç (Creataegus oxychanta). Kuşburnu (Rosa canina). Çoban Püskülü. Funda (Erica arborea). Nane (Mentha). Papatya (Anthemis coelopoda ssp. Karayemiş (Prunus laurocerassus). Czeczottianus Trifolium pannonicum var. Papatya (Matricaria hamomilla). Lokal florada tespit edilen endemik tür olarak Trifolium pannonicum var. Bu türler faaliyet sahası içerisinde bulunamamıştır. Eğrelti. Bölge florasında bulunan endemik bitkiler aşağıda sıralanmıştır. Söz konusu türler lokal floraya dahil olmakla birlikte bölgede geniş bir yayılış göstermektedir. Adi fiğ.

12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 92 . Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı aşağıda resimlerde (Şekil IV. Bu yönüyle sahada diğer orman bitkileri ve ağaçlarının miktarları çok fazla olmamakla birlikte değişik türler Melen Çayı boyunca çeşitlilik arzetmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.12 ve Şekil IV.13) görülmektedir. Elde edilen resimlerdeki flora yapısı dışındaki bilgiler literatür bilgilerinden faydalanılarak kaydedilmiştir. ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır. Familya:Orchidaceae Epipactis ZINN Epipactis pontica TAUB. nadir ve nesli tehlikede olan türlerle. Şekil IV. Faaliyet alanı içerisinde endemik. Resimlerde görüldüğü gibi faaliyet alanının büyük bir bölümünde sınır olan fındık plantasyonu sahaları bulunmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Familya:Asteraceae Centaurea kilaea BOISS. Familya:Dipsacaceae Knautia L.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 93 .

34’de ve İki yaşamlılar ise Tablo IV. Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok olma riski yüksek taksonlar. Bunlar: E: Tehlikede EX: Soyu Tükenmiş I: Taksonun durumu bilinmiyor K: Bilgi eksikliğinden dolayı taksonun durumu belirsiz. 1996). Demirsoy çalışmalarında Red Data Book’ta kullanılan kategori simgeleri ile verilmiştir (Demirsoy.33’de Sürüngenler Tablo IV.34 Sürüngenler (Reptilia) TÜRKÇE ADI Sivri burunlu kır faresi Sivri burunlu bahçe faresi Kirpi Köstebek Nalburunlu yarasa Uzun ayaklı yarasa Cüce yarasa Yabani tavşan Cüce avurtlak Kör fare Siyah sıçan Siyah sıçan Kahverengi sıçan Kayalık faresi Ev faresi Çakal Tilki Ağaç sansarı Prosuk Boz Ayı Yaban Domuzu DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt V V V nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt R nt nt ADI Testudo graeca Crytopodion kotschyi Anguis fragilis Ophisaurus apodus Lacerta (podarcis) Lacerta saxicola ssp tristis Lacartaviridis ssp meridionalis Ablepharus kitaibeli Typlos vermicularis Coluber caspius Eirenis modestus Elaphe longissima Elaphe situla Natrix natrix ssp persa TÜRKÇE ADI Tosbağa İnce parmaklı keler Yılan kertenkele Oluklu kertenkele Duvar kertenkelesi Kaya kertenkelesi (endemik) Yeşil kertenkele İnce kertenkele Kör yılan Hazer yılanı Uysal yılan Eskülap yılanı Ev yılanı Yarısucul yılan DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt I nt nt nt nt nt nt nt nt 94 . nt: Henüz takson tehlike altında değil O: Takson tehlike dışı R: Nadir “V” kategorisine girmeye aday V: Zarar görebilir. Tablo IV.33 Memeli Hayvanlar (Mammalia) ADI Crocidura leucondon Crocidura suaveolens Erinaceus concolor Talpa caeca Rhinolophus mehelyi Myotis capaaccinii Pipistrellus pipisttrellus Lepus europaeus Cricetulus migrotorius Spalax leucodon Ratturs rattus Rattus norvegicus Apedemus sylvatıcus Apedemus mystacinus Mus musculus Canis aureus Canis vulpes Mertes martes Meles meles Urcuss arctus Sus scrofa Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Fauna Literatürlerden elde edilen bölgede yaşayan memelilerin listesi Tablo IV.35 verilmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Viridis Hyla arborea Rana dalmatina TÜRKÇE ADI Pürtüklü semender Toprak kurbağası Siğilli kurbağa Gece kurbağası Ağaç kurbağası Çevik kurbağa DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt nt Türkiye’nin Kuşları (Kiziroğlu I.35 İki Yaşamlılar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.36 Kuşlar (Aves) ADI CICONIIDAE Ciconia cıconıa ACCIPPITRIDAE Milvus nigrans Accipiter gentilis Circus cyaneus Butes rufinus Buteo buteo Aqila chrysactos FALCONIDAE F. columbarius F. tinnunculus F.Amfibiler (Amphibia) ADI Triturus karelini Pelobates syriacus Bufo bufo B. vespertinus PHASIANIDAE Alectoris chukar Coturnix coturnix SCOLOPACIADE Scolopax rusticola COLUMBIADE Columba livia Columba palumbus Strestopelia decaocto Sterstopolia turtur CUCULIADE Cuculus canorus STRIGIDE Asio otus Otus scops TÜRKÇE ADI LEYLEKLER Akleylek YIRTICI KUŞLAR Karaçaylak Çakır kuşu Mavi doğan Kızıl şahin Şahin Kaya kartalı DOĞANGİLLER Kerkenez Kızıl kerkenez Gezginci doğan Delici doğan Güvercin doğan Kızılayak doğan TAVUKSULAR Kınalı keklik Bıldırcın ÇULLUKGİLLER Çulluk GÜVERCİNGİLLER Kaya güvercini Tahtalı güvercin Kumru Üveyik GUGUK KUŞLARI Guguk kuşu BAYKUŞGİLLER Kulaklı orman baykuşu İshak kuşu RİSK DURUMU A3 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A4 A3 A2 A3 B2 A2 A2 A4 A3 A4 A2 A2 A3 95 .Kiziroğlu (1993) tarafından kuşlar için kullanılan risk sınıfları: A1 : nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesinde olan türler A1.1 : soyu tükenmiş A1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. tehlikede (yerel olmayan) Tablo IV. noumannii F. 1993)adlı kitaba dayanarak bazı kuş türlerinin “Red Data Book” kategorilerine göre tehlike sınırları Tablo IV.2 : tükenme tehdidi altında olan A2 : şiddetli tehlikede olan A3 : tehlikede A4 : potansiyel olarak tehlike sinyali veren B : biyotoplarının yok olma riski ile risk altına girecek olan geçici olarak Türkiye’ye gelen türler B1 : Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu’da üremeyen türler B2-B3: şiddetli tehlikede. subbuteo F. peregrinus F.36’da verilmiştir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. major D. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Athena noctua CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europeus APODIDAE Apus apus Apus melba MEROPİDAE Meros apiaster CORACIIDAE Coracias garrulus UPUPIDAE Upupo epops PICIADE Picus viridis Drycopus maritus D. leucotos D. minor ALAUDIDAE Calandrella rufescens Galerida cristata Alauda arvensis Eremophila alpestris HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Ptyonpronge rupestris Delichon urbica MOTACILLIDAE Anthus campestris Anthus trivralis Anthus pratensis Anthus spinoletta Motacilla flava Motacilla cınerea Motacilla alba TROGLODYTIDIAE Tropladytes troglodytea PRUNELLIADE Prunella modularis TURDIDAE Erithagus rubecula Lusciniz luscinia Luscinia megarhynchos Phoenicurus ochruros Phoenicurus Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus SYLVIDAE Locustella fluviatilis Kukumav kuşu ÇOBANALDATANLAR Çobanaldatan EBABİLGİLLER Ebabil Akkarın ebabil ARIKUŞUGİLLER Arıkuşu KUZGUNGİLLER Kuzgun ÇAVUŞKUŞUGİLLER Çavuşkuşu AĞAÇKAKANLAR Yeşil ağaçkakan Kara ağaçkakan Büyük alaca ağaçkakan Albaş ağaçkakan Aksırt ağaçkakan Küçük ağaçkakan TARLAKUŞUGİLLER Bozkır toygarı Tepeli toygar Tarlakuşu Kulaklı tarlakuşu KIRLANGIÇGİLLER İş kırlangıcı Kaya kırlangıcı Pencere kırlangıcı KUYRUKSALLAYANGİLLER Kır incirkuşu Ağaç incirkuşu Çayır incirkuşu Dere incirkuşu Sarı kuyruksallayan Dağ kuyruksallayanı Ak kuyruksallayan ÇİTKUŞLARI Çitkuşu BOZBOĞAZGİLLER Bozboğaz ARDIÇKUŞUGİLLER Narbülbülü Alacagöğüs Bülbül Ev kızılkuyruğu Bahçe kızılkuyruğu Kahvegerdan Karagerdan Kuyrukkakan Karakulak kuyrukkakan Toprakrenkli kuyrukkakan Karatavuk Ardıç Şarkıcı ardıç Kızıl ardıç Ökseotu ardıcı ÖTLEĞENLER Irmak ardıçkuşu A3 A2 A4 A4 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A2 A4 A3 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A3 A3 - 96 . medius D.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Acrocephalus sciirpaceus Hippolais olivetorum Hippolais icterina Hippolais pallida Sylvia melanocephala Sylvia hortensis Sylvia curruca Sylvia communis Sylvia atricapilla Phyloscopus collybita Regulus regulus Regulus ignicapillus MUSCICAPIDAE Muscicapa striata Ficedula hypoleuca Ficedula albicollis Ficedula semitorquata TIMILIDAE Panurus biarmicus PARIDAE Parus ater Parus caeruleus SITTIDAE Sitta europaea Sitta neumayer Sitta krüperi CERTHIIADAE Certhia brachydactyla RENIZIDAE Remiz pendulinus ORIOLIDAE Oriolus oriolus LANIIDAE Lanius collurio Lanius minor Lanius nubicus CORVIDAE Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone cornix Corvus corax STURNIDAE Sturnus vulgaris Sturnus roseus PASSERIDAE Passer domesticus Passer hispaniolensis Petronia petronia FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Serinus serinus Serinus pusillus Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Coccothraustes Saz ardıçkuşu Zeytinlik mukalliti Sarı mukallit Gri mukallit Kabataş küçük ötleğen Orfe ötleğeni Akgerdan ötleğen Çalı ötleğeni Bahçe ötleğeni Cifs caf Altın tavukçuk Sürmeli altın tavukçuk SİNEKKAPANGİLLER Gri sinekkapan Kara sinekkapan Bantlı sinekkapan Yarım bant sinekkapan BIYIKLIBAŞTANKARALAR Bıyıklı Baştankara BAŞTANKARAGİLLER Çam baştankarası Mavi baştankara SIVACIKUŞLARI Sıvacı Kaya sıvacı Anadolu sıvacı AĞAÇTIRMAŞIKLARI Bahçetırmaşığı ÇULHAKUŞLARI Çulhakuşu ÇEKİRGEKUŞLARI Sarıasma ÇEKİRGE KUŞLARI Çekirgekuşu Karaalın çekirgekuşu Maskeli çekirgekuşu KARGAGİLLER Kestane kargası Saksağan Cüce karga Ekinkargası Leşkargası Karakarga SIĞIRCIKGİLLER Sığırcık Pembe sığırcık SERÇEGİLLER Ev serçesi Bataklık serçesi Kayalık serçesi İSPİNOZLAR İspinoz Kanarya Kızılalın iskete Florya Saka Karabaş iskete Keten kuşu Kocabaş A3 A2 A2 A4 A4 A4 A4 - 97 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

sürüngenler (Reptil) ve risk sınıfı düşük olan örtücü kuşlar familyasından serçelere rastlanmıştır. Ablepharus kitabeli. Porzana porzana. Proje sahası üzerinde kurbağalar (Amphibi).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ophisops elegans. Canis lupus Kuşlar. Nycticorax nycticorax. Pelobates syriacus Bölgede yer alan amfibillerden çevik kurbağa (Rana dalmatina) ve sürüngenlerden kaya kertenkelesi (Lacerta saxicola ssp Tristis) Bern Sözleşmesi gereği koruma altına alınmıştır. Piciformes takımı bütün bireyleri. Emberiza schoeniclus Sürüngenler. Charadius Leschenaulti. Calandrella rufescens. Otis tarda. Calamator glandarius. recurvirostra avosetta. Ardeola ralloides. Vipera xanthina İki yaşamlılar. Larus genei. Thareskionithidae familyasının bütün bireyleri. Oenanthe isabellina. Hirundo daurica. Tachybaptus ruficollis. Phalacrocorax pygmeus.14) verilmektedir. Emberiza cia. Fakat bu türler proje sahası içinde yer almayıp lokal faunaya dahil değildir. Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü resimleri aşağıda resimlerde (Şekil IV.14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü 98 . Podiceps nigricollis. Lacerta parva. Egretta garzetta. Carpodacus erythrinus. Prunella ocularis. Dryomys laniger. Memeliler. Upupo epops. Oxyura leucocephala. Proje sahası üzerinde fauna için önemli üreme alanları tespit edilmemiştir. Strigiformes takımı bütün bireyleri. Carduelis flavirostris. 1993 Karmen şakrağı Şakrak KİRAZ KUŞLARI Sarı kirazkuşları Çit kirazkuşları Kaya kirazkuşu Kirazkuşu Karabaş kirazkuşu Tarla Kirazkuşu A3 A3 A3 - Bern sözleşmesine göre koruma altına alınmış türler aşağıda verilmiştir. Ixobrychus minutus. Motalcilla cinerea. Bufo viridris. Caprimulgus eurpaeus. Oenanthe oenanthe. telescopus fallax. Irania gutturalis. Cercotrichas galactotes. Mauremys caspica. Melanocorypha bimucaluata. Testudo graeca. Şekil IV. Botaurus stellaris. Grus grus. Proje sahası üzerinde uluslararası mevzuatla koruma altına alınan herhangi bir tür olmadığı tespit edilmemiştir. Podiceps auritus. Crex crex. Anser erythropus. Falconiformes takimi bütün bireyleri. Pterocles orientalis. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Corpodacus erythrinus Pyrrhula pyrrhula EMBERIZIDAE Emberiza citrinella Emberiza cirlus Emberiza cia Emberiza hortulana Emberiza melonocephala Emberiza calandra Kaynak: Kiziroğlu I.

Chlorophyta sp. Melen Çayı Sucul Fauna Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Akarsu sistemlerinde zooplanktonlara. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir. toz. Bu saha Melen Suyu Projesinin kapsadığı alanın dışında kalmaktadır. olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır. gürültü ve habitat tahribidir. Söz konusu faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre. habitatları. üremeleri. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır. nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunmduğu belirlenmiştir. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Raporu’nun (2007) hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış: Bacillariophyta sp. C. Faaliyetin Fauna Üzerine Etkileri Faaliyet sahası içerisinde 29 Mayıs 2008 tarih ve 26890 sayı ile yayımlanan 20082009 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No:7) ile Düzce İli’nde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar içerinde sadece Gölyaka-Efteni GölüYaban Hayatı Yetiştirme sahası (16. Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. 5 adet. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir. Viviparus conectus. Bu açıdan su sistemlerinde önemli rol oynarlar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Çayı Sucul Flora Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Tatlısu algleri sucul sistemlerin birincil üretici canlıları olarak bilinirler. Viviparus conectus. 4 adet. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne ratlanmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir. Thedoxsus fluviatidis. Bunlar : Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur.37 ve Tablo IV. belirgin özellikleri.38’da verilmiştir. gıda kaynakları ve ekonomik değerlerine ait bilgiler Tablo IV. özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde. Özellikle Cyprinus carpio. Bu yönden bir kısıtlama içerisine girmemektedir.2005 tarih ve 25968 nolu Resmi Gazete) bulunmaktadır. Balık türlerinin boyutları. 99 . 16 adet. Cyanophyta sp. Bunlar. Melen Havzasında Chrinomidae türlerine rastlanmamıştır.10.

Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir. Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1984 tarih ve 18313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Avrupa’nın Yaban Hayatını ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi hükümlerinden “Türlerin Korunması” ile ilgili Maddelere uyulacaktır. 2004 Melen Çayı İstasyon 1 + + + Melen Dokuz Lahna Ilıcız Darlık Ilıcız Gümüşova Çayı değirmen Deresi Deresi Barajının Deresi’n Deresi İstasyon Deresi Aşağısı in 2 Yukarısı + + + + + + + + + + + + + + + Gubi Deresi + + + + + + + İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır. Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir.37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı Gobio gobio Vimba vimba Alburnoides bipunctatus Leuciscus + + + + cephalus Phoxinus phoxinus Chalcalburnus + chalcoides Cyprinus carpio + + + Tinca tinca + Scardinius erythrophthalmu s Leuciscus borysthenicus Capoeta capoeta + + + Rhodeus + + sericeus Barbus plebejus + + + + Alburnus + + + oronthis Orthrias angorea + + Salmo trutta macrostigma Esox lucius + + + Silurus glanis + + + Neogobius + cyrius Mugil cephalus + Acipenser sp. + Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. 100 . Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa. Bern Sözleşmesi ile Avrupa Kırmızı Listesi ve Merkez Av Komisyonu hükümlerine girip girmediği araştırılacak ve buralarda belirtilen hükümlere göre hareket edilecektir. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır.02. zarar verilmeyecek. Bölgede yaşayan canlıların. Ayrıca 20.

regülatörün mansabı Melen İstasyon 2. Akçakoca.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Hayvancılık ve su ürünleri (türleri. plebejus ve L. Cumayeri ve Çilimli küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapılmadığı ilçelerdir. vimbo ve L. Düzce’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en büyük pay koyun yetiştiriciliğidir. Düzce’de 1998 yılında 69. Baraj yapım süreci 5-6 yıl gibi uzun bir süre olacağından ve bahse konu değişimler belirli bir zamana yayılmış bir şekilde gerçekleşeceğinden.8.38 Tablo F. Cephalus mevcut ana türlerdir L. bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri) 1998’de Düzce’de toplam küçükbaş hayvan sayısı 15. 101 . C.4’üne sahiptir.13.regülatörün membaı Dokuzdeğirmen DeresiMelen Çayı’nın Kolu Lahana Deresi-Melen Çayı’nın kolu Ilıcız Deresi Darlık Barajı’nın aşağısı Balık Türlerinin Sayısı 14 Nüfus Dağılımı Konusundaki Düşünceler Melen Çayı Balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır L. cephalus ve Chalcalburnus chalcoides mevcut ana türlerdir Ilıcız Deresi’nin Üzeri 2 Bu bölgede az sayıda Leuciscus borysthenicus ve Scarnidius erthophthalmus türleri yakalanmıştır Diğer Dereler Gümüşova Deresi 1 Sadece Phoxinus phoxinus türü bulunmuştur Gubi Deresi 1 Temiz akan bir ancak sadece Salmo trutta macrostigma yakalanmıştır. yıllık üretim miktarları. Yaşanan ekonomik şartlar sebebiyle sektörün GSH içindeki payı düşmesine rağmen birinci sıradadır. İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti Balık Örnekleme İsatasyonu Melen İstasyon 1. Bu da ülke genelinin % 0.505 baş büyükbaş hayvan bulunmaktadır ki bu pay Türkiye genelinde %0. Sakarya’da hayvansal üretime yönelik olarak et. beslenme alanları.6’lık payla manda ve sığırlardır.265’dir. plebejus en baskın türdür B. yeni duruma uygun gerekli tedbirler ve önlemler zaman içerisinde alınabilecektir. Gölyaka’nın payı % 22 iken Kaynaşlı küçükbaş hayvanların % 16.2.04’üne karşılık gelmektedir. 2004 Barajın yapılması ile birlikte ortaya çıkacak olan muhtemel flora ve fauna değişimlerini tüm boyutlarıyla öngörülemesi mümkün görülmemektedir. İlde sığırcılık sektörü yanında tavukçuluk sektöründe de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Cephalus mevcut ana türlerdir 10 8 8 6 7 Ilıcız Deresi V. IV. Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık Düzce İli genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin % 93’ünü koyunlar ve çok azını keçiler oluşturmaktadır. İlin tarımsal üretim değerinin yaklaşık %43’ü hayvansal ürünlerden sağlanmaktadır. 2000 yılı itibarıyla küçükbaş hayvan sayısının yarısı Merkez ilçe ve Yığılca’dadır. süt ve yumurta üretiminde kayda değer atılımlar gerçekleşmiştir. Modern beyaz et ve yumurta tesisleri faaliyete geçirilmiş ve bunlara bağlı kesim haneler kurulmuştur. cephalus en baskın türdür B. Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio.

Küçükbaş hayvan varlığının %78’ini koyun. Tablo IV. Yığılca ilçesi ise ulaşım konusunda yaşadığı olumsuzluklar ve merkezlere olan uzaklığı nedeniyle zamanla önemini kaybetmiştir.027 Küçükbaş (Sayı) 3. Pamukova ve Taraklı ilçelerinde ağırlık kazanmıştır. Bu işletmeler genellikle Kaynarca (IV.050 300 400 250 2.500 700 1. ilçenin bu dezavantajları mevcut kümeslerin atıl kalmasına neden olmaktadır. Alt Bölge). Toplam kümes hayvanı sayısı Tavuk Hindi Toplam 8. 2000 yılı itibariyle ilde büyükbaş hayvanların % 66’sı halen yerli ırktır. ırmak ve çaylar (505 ha) olarak yaklaşık 1.000 adet/devre üretilmektedir. Yılda ortalama 5 devre besi yapıldığında 71. Su Ürünleri Düzce’de doğal göller (400 ha). 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu İlçeler Merkez Akçakoca Cumayeri Çilimli Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca Toplam Büyükbaş (Sayı) 21. Büyükbaş hayvan sayısında her yıl önemli değişimler görülmektedir.700 Sakarya İlinde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yoğun olamamakla birlikte özellikle Geyve. Alt Bölge) ilçelerinde yoğunlaşmış olup gerek kapasite gerekse teknoloji bakımından son derece gelişmiştir.397.500 11. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gümüşova ilçesinin payı az olmasına rağmen hayvan sayısının artış eğiliminde olduğu bir ilçedir. Tablo IV. Yılda üretilen beyaz et miktarı ise 86.121. Bunun yanı sıra ilde yumurta tavukçuluğu işletmeleri mevcuttur.611 4.300 3.382 ton’dur. 2001 yılı itibariyle ilde toplam 1313 adet işletmede 14. İlçede sözleşmeli çiftçilik modeli uygulandığı için.000 8.000 1. Kümes Hayvancılığı Düzce’de kümes hayvancılığı ağırlıklı olarak Merkez ilçe ile Akçakoca’da yoğunlaşmıştır.7’si bu ilçededir.444 3. Cumayeri’nin payı düşük görünmekte ve kalan hayvan sayısı ilçeler arasında oransal olarak neredeyse eşit şekilde paylaşılmaktadır. Alt Bölge) ve Merkez (II.097 3.000 49. Tablo IV.000 adet etçi tavuk yetiştirilmektedir. Et tavukçuluğu yapan işletmeler entegre firmalar ile bağlantılı olarak üretim yapmaktadır. Hasanlar Baraj Gölü (279 ha). Düzce İlinde alabalık ve 102 .120.375 2.700 3.500 7.40’de toplam kümes hayvanı sayısı verilmektedir. Toplam büyükbaş hayvanların % 47. Büyükbaş hayvancılıkta ağırlık Merkez ilçededir. Akyazı ve Hendek (III.39.985. 2004 yılında ilçede yapılan hayvancılık envanteri Tablo IV.40.000 3.000 Sakarya’da yapılmakta olan tavukçuluk faaliyetleri etçi tavuk üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Hindi. %22’sini ise keçi oluşturmaktadır. ördek ve kaz yetiştiriciliği ise çok küçük aile işletmelerinde yapılmaktadır.034 ha yüzeysel su bulunmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.39’de verilmektedir.

(36) Kefkeni istasyonlarında yıl boyunca izleme ve rutin program dahilinde.000 910. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları.000 14. alg tayini ve biotoksin analizleri. IV. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler. Tablo IV.2. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.231. IV.000 894.41’da verilmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU sazan yetiştirilmektedir. Yürürlükte olan toplam ruhsat sayısı 667’dir. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları.) Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler. 55 ayrı kum midyesi ve deniz suyu numuneleri alınarak mikrobiyolojik-kimyasal.905 ton kum midyesi işlenmek amacıyla onay numaralı tesislere gönderilmiştir. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır. Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) Yıllar Tatlı su Kültür Deniz Toplam Kum Midyesi 2005 81. 2000 yılında toplam 511 yeni ruhsat verilmiş.300 12.190. (35) Denizkoy.000 57.000 18.000 148.000 42. Tablo IV.) araziler bulunmamaktadır. ilgili laboratuarlarda yaptırılmış.500 - 2006 83. Alabalık tesislerinin sayısı ve üretim oranları Tablo IV. Karadeniz sahili ile iç sularda yoğunluk gösteren İl tarımsal GSH’sı içinde su ürünleri üretimi %0.000 1.42. Ayrıca AB ülkelerine ihraç edilen Kum Midyesi ile ilgili olarak ilimizde mevcut (34) Melenağzı. analiz sonuçlarının uygun çıkmasını müteakip 475 adet Menşei belgesi ile 10.153.41.650 Su ürünlerinden kaynaklanan eşdeğer kirlilik yükleri projenin daha ileri aşamalarında değerlendirilecektir. 103 .229.250 1.250 925. alabalık üretimi yoğun miktarda yapılmaktadır. Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri İlçeler Merkez Akçakoca Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca TOPLAM İşletme Sayısı 22 5 7 1 5 4 44 Üretim (sayı) 597.2. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.000 886.35’lik bir paya sahiptir.050 2007 85.000 48.000 250. Tesisler ile ilgili istatistik bilgiler Tablo IV.000 1.15.250 147. 94 adet ruhsatın vizesi yenilenmiştir.000 Sakarya İlinde.42’de verilmiştir.050 221.14.213.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır.3.17. Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Düzce nüfusunun büyük kısmı tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır. havzada herhangi bir düzenli depolama alanı bulunmadığı görülmüştür. 2000 yılı nüfus sayımına göre sektörlere göre çalışanların dağılımı aşağıdaki gibidir. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir. toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. Diğer özellikler Bu bölümde değerlendirilmesi gereken başkaca bir husus bulunmamaktadır. IV. yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı.Ekonomik Çevrenin Özellikleri IV. ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir. • • • Tarım: %62. tekstil. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir. Sosyo . Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir. ticaret ve sosyal hizmetlere kaymıştır. su.72 104 .1.16. IV. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte. diğer bilgiler) 1999 yılına kadar Bolu iline bağlı olan Düzce. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır.3. inşaat. sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi. 1999 depreminden sonra il ilan edilerek Türkiye’nin 81. Proje yeri ve etki alanının hava.34 Tekstil: %8. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi. Havzada kapasitesi yetersiz olmakla birlikte Düzce Belediyesi’ne ait bir atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. ancak kırsal alandan kente yapılan göçler sonucunda tarımın önemi gittikçe azalmıştır. 1999 depreminden sonra tarımsal faaliyetler ve nüfustaki azalma daha da artış göstermiştir. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur. ili olmuştur.3 Sosyal hizmetler: %11. Tarım sektöründeki iş gücü.2. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci.

ilin iki metropolü birbirini bağlayan yolun üzerinde konuşlanmış olmasıdır.1997 ve 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 10 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak daha önceki bölümde Tablo III.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ancak veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. 1998 verilerine göre Sakarya İlinde ise çalışanların %83’i özel sektörde çalışmaktadır Düzce ili özel sektörünün coğrafi bakımdan bir takım avantajları bulunmaktadır. Ancak il. göçler. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi .11’de verilmiştir. nüfus artış oranları. IV. Bunların dışında rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da projeden kısmen etkilenmektedir. 5 tane yerleşim merkezi su altında kalacaktır. 105 . Karalar ve Köyyeri Köyleridir. Proje alanıyla ilgili nüfus hareketlerinde son 10 yıl boyunca büyük oranda olmamakla birlikte bir azalışın olduğu görülmektedir. Yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal ürünlerden sağlamaktadırlar. Birinci avantaj ilin iki büyük metropol arasında bulunmasıdır. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan ve barajdan etkilenen yerleşim birimlerinin 1990 . Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır.10 ve Tablo III. Bölgede birim alandan elde edilen tarımsal gelir düzeyi yüksektir. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının başka bölgelere nakledilmesi gerekmektedir. nüfus hareketleri. Ayrıca Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur. ortalama hane halkı nüfusu. Bu azalışın nedenleri aşağıda verildiği şekilde değerlendirilmektedir. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında . İstanbul ve çevresindeki sanayi tesislerine yakın olmasıdır.21 Çalışanların %80’i özel sektörde çalışmaktadır. İkincisi ise. Beyler. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Bu durum da bölge halkında göç eğilimini arttırmıştır.3. Üçüncü avantaj ise. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU • • • • Ticaret: %6.16 Madencilik: %2. bu avantajlarını yeterince kullanamamıştır.07 İnşaat: %5.2. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III.27 Diğer: %4.10’da gösterilmiştir. diğer bilgiler) Melen Baraj Rezervuar sahasında. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir.

4. kimya. Makine imalatı Toplam Diğer Yüzde 21. Tablo IV. Özellikle ulaşım sektöründe çalışanların payının. minimum ve ortalama gelir) Düzce’de çalışanların alt sektörlerdeki dağılımı incelendiğinde. 2001 Tabloda görüldüğü gibi. Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır. Örnekleme araştırmasında 15 yaş altında çalışan çocuğa rastlanmamıştır. Düzce ilçe merkezlerinin sosyal göstergelerdeki göreli iyi durumu işsizlik oranlarında da gözlenmektedir.7’ye kadar inmektedir. ilçe merkezlerinde yüzde 13. Tablo’da çalışan payı yüzde 3’ten fazla olan alt sektörler alınmıştır. yüzde 4.6 4. 106 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı Alt sektör Tarım Perakende tic.3. Tablo IV. İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı) İşsizlik oranları.3.4 6. İnşaat Hizmet+tic.7 27.8 kadar ağırlığa sahiptir.1 3. 15 yaş üstü işsizlik oranlarını değerlendirmek daha doğru olacaktır. çalışanların yüzde 72. Düzce İl merkezinde ise yüzde 21.3. IV.1 4.3 72. eğitim sektöründe çalışanların payından (yüzde 3’ten az) yüksek oluşu düşündürücüdür.6’ya varan “ulaşım” sektörünün payıdır. Bu nedenle. Küçük sanayi Ulaşım Ağaç imalat Dokuma san. köylerde yüzde 25’e kadar yükselmekte.43.3 kadar olan geri kalan kısmı ise her birinin payı yüzde 3’ten az olan 37 alt sektöre dağılmaktadır.6 4. Çalışanların yüzde 80 gibi oldukça büyük bir kısmı özel sektörde çalışmaktadır.7’sinin 10 alt sektör tarafından kapsandığı görülmektedir (Tablo IV.0 11. Ayrıca il yakınında yer alan otomotiv ve gıda endüstrisi alanındaki önemli endüstriyel tesisler de yöre de yaşayanlar için önemli bir iş kolu durumundadır. orman ürünlerine dayanan üretim çeşitlenmesi Düzce’de toplam yüzde 12. Sakarya ilinde ise geçim kaynağı olarak başta tarımsal faaliyetler ile orman işleri gelmektedir. işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum. Kimya san.3 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örnekleme Araştırması. IV.3 7.5 olup. Çalışanların yüzde 27. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı.43). HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje sahasındaki diğer bir göç nedeni de bölgede eğitime olan ilginin büyüklüğü ve orta öğretimi tamamlayan gençlerin yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmeleridir.6’dır.4 5.9 4. Düzce İli genelinde işsizlik yüzde 21.44’da verilmiştir. Bir diğer dikkat çeken nokta. Ayrıca iş bulma amacıyla büyük şehirlere göç te söz konusudur. dokuma.

Sakarya ilinin tüm sağlık hizmetlerinden yararlanılmaktadır. IV.46‘da verilmiştir.Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Sağlık Merkezleri Dr.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Tetanos. kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) Kültürel Durum Proje sahasının içinde yer aldığı bölgenin kültürel durumu.3. Bölgede endemik olarak görülen ve sıkça rastlanan bir hastalık bulunmamaktadır. Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar) Aşı ile korunabilir hastalıklar (Boğmaca.1999 depremi ve sonrasında yaşanan ekonomik kriz sebebi ile Sakarya ilindeki işsizlik oranı % 25 oranında artış göstermiştir. 2001 Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya İlinin de en önemli sorunlarından biri işsizliktir. Kızamık. Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü. 2004 Toplam 3 1 4 1 32 1 1 0 1 Sakarya İlinde ise İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılımı Tablo IV. Sağlık hizmetleri için en yakın yerleşim yeri olan Akçakoca Devlet Hastanesi’nden istifade edilmekte. İlde Merkez kampusu Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitenin Düzce Kampusu’nda Fakülte ve Yüksek okullar yer almaktadır.1 Toplam 21. Sakarya ilinde de endemik olarak bölgeye özgü bir hastalık görülmemektedir.5 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örneklem Araştırması. Köylerde ilköğretim okulları.45 . IV. kasaba ve İlçelerde ise liseler vardır. Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tablo IV. 107 . Sağlık Müdürlüğü teşkilatının yeni kurulması göz önüne alındığında. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.08. Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim. sağlık.5. tehlikeli ve acil durumlar için ise Düzce. bebek ve çocuk ölümlerini çok yakından ilgilendiren ve etkileyen hastalıklardır.3.6 İlçe 15. Türkiye geneline göre ortalama veya ortalamanın üzerinde yer almaktadır. Hepatit B) bebek ve çocuk sağlığını.6. Sağlık Durumu Etüt sahasında sağlığı tehdit edici hastalık yoktur. aşılama oranlarının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğu görülmektedir.7 Köy 25. Verem. Difteri. Tablo IV. 17.44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) Baz nüfus grubu 15+ Kent 21. Çocuk Felci.Tandoğan Tokgöz Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi Sağlık Merkezi Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Ocağı VSD AÇSAP Merkezi Sağlık Meslek Lisesi Halk Sağlığı Lab.45’te verilmiştir. Düzce ili açısından değerlendirildiğinde: 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra il olması.

limanlar. 2 Enstitü. 2 Yüksekokul .46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım İlçeler Hastane Merkez 8 Akyazı 1 Ferizli Geyve 1 Hendek 1 Karapürçek Karasu 1 Kaynarca Kocaali Pamukova 1 Sapanca Söğütlü Taraklı Toplam 13 Eğitim Durumu Sağlık Ocağı 34 13 4 3 9 2 8 4 3 2 4 1 1 88 Sağlık Evi 197 43 12 26 38 7 30 18 17 16 17 7 10 438 Dispanser 1 1 1 1 1 5 Düzce ve Sakarya illerinde okuma yazma oranı % 90’ının üzerindedir. 4230 öğrenci bulunmaktadır. Düzce Meslek Yüksek Okulu. Sakarya’da ise 1992 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte. Düzce Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m’lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları yeteri derecede bulunmaktadır. turizm alanları vb. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’nün fındıklık . Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır. % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. %19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. rezervuar ve mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış ve tespit edilen taşınmazlar her iki saha için de ayrı ayrı değerlendirilmiştir.) Melen Barajı kamulaştırma arazi etütleri. 1 Konservatuar ve 11 Meslek Yüksekokulu ile eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır. Orman. Akçakoca’da ise Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Düzce’de Merkez kampüsü Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Düzce Kampüsü’nde Fakülte ve Yüksek Okullar yer almaktadır.7. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. IV. Düzce İli sınırları içindeki fakülte. konutlar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. mevcut ve planlanan kullanım alanları.3. yüksek okullar ile enstitüde 277 akademik personel. bu kapsamda sanayi bölgeleri. 108 . Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı. Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır.8.3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçimindedir. Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir. Diğer özellikler Bu bölümde belirtilecek ilave bir özellik bulunmamaktadır. IV. 109 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

1.1 ve V. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM V. toplam hafriyat miktarı. Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı. kum vb. beton santrali ve agrega yıkama tesisinden oluşan hazırlama tesilerinde hazırlanan malzemeler kullanılacakları yerlere iletilecektir 110 . PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ALAN (Bu bölümde.2 başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır) V. Proje kapsamında gerçekleşecek olan hafriyat çalışmaları bu malzeme ocakları ile baraj gövdesinin bulunduğu noktada gerçekleşecektir. Baraj inşasında gerçekleşecek toplam kazı hacmi: 431 231 m3’dür. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj. projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. su temin ve iletim sistemleri dahil) .1’de verilmiştir. taş. V. hafriyatın nerede kullanılacağı. bu etkileri önlemek.1. İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları. arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi. kullanılmayacak hafriyat artığı toprak. malzeme ocakları. Kullanılacak olan malzeme ocakların yerleri ayrıntılı olarak Ek 14’teki 1/25000 ölçekli haritada ve Şekil V. Kırmaeleme tesisleri. HES. Arazinin Hazırlanması.1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır. en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal. Ayrıca malzeme ocakları 1/5000 ölçekli haritası Ek 15’te verilmiştir. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. Ek 16’da verilen 1/2000 ölçekli Baraj alanı vaziyet planında verilen malzeme hazırlama tesislerine getirilecektir. idari ve teknik önlemler V. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli. Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. Malzeme ocaklarından elde edilen malzemeler.

Dolayısıyla projeden herhangi bir miktarda atık hafriyat oluşumu söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle proje kapsamında su temini açısından kaptaj çalışmaları yapılmayacaktır. Kaya I malzeme alanı ise kısmen baraj rezervuarı altında kısmen de Mutlak Koruma Alanı altında kalmaktadır. 111 . Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri Barajın inşaat aşamasında ortaya çıkacak olan tüm hafriyat malzemesi ve bitkisel toprak Kaya I. nasıl. kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri. ve E geçirimli malzeme alanlarının rehabilitasyonu amacıyla tekrar kullanılacaktır.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V.1. Arazinin hazırlanması çalışmalarında kullanılacak olan başlıca ekipmanlar Tablo V. bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri. Bu alan için de istimlak sorunu yaşanmayacaktır. Bu nedenle ikinci bir istimlak sorunu yaşanmayacaktır.1. ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı Baraj inşasında kullanılacak olan sular. K Geçirimsiz ve C Geçirimli malzeme ocaklarının tamamı baraj göl alanı içerisinde kalmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. V. Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları.1’de verilmiştir. İçme ve kullanma suyunun yeterli olmaması durumunda ihtiyaç duyulacak olan su Ortaköy Belde Belediyesinden karşılanacaktır. nerede. regülatör inşası sırasında bölgede açılan yeraltı suyundan karşılanacaktır.

bu işler için kullanılacak aletler ve makineler Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. 112 .03.4. Patlayıcı. yok edilmesi. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 21.12. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır. tünel inşaatı. kullanılması. parlayıcı. ithali. Depolanması. satışı. taşkın. Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır. Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır.1. depolanmaları ve kullanımları. patlayıcı. her türlü malzemenin İnşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.01. tehlikeli ve toksik olanların. taşınması. V. Denetlenmesi.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı. Derivasyon işleminin dışında. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — — Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 — Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — — V. Ayrıca 24. yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.1. Saklanması.3. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır. taşınımları.2004 Tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir.

E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. (Ek 17) Ocaklarla ilgili alınacak olan GSM Ruhsatı için İl Özel İdare Müdürlüğü’ne başvurulacaktır. Malzeme ocaklarının ayrıntılı olarak tümünün yerleri Ek 14’de. Baraj gövdesi önce kil çekirdekli kaya dolgu olarak planlanmış ancak daha sonra önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipine dönülmüştür. Kaya malzemeleri barajın kaya dolgusunda. K ve C malzeme ocakları baraj rezervuarı altında kalacak. Bu nedenle ilk yapılan malzeme alanı etütleri tekrar yapılarak. Memba ve mansap batardoları dolgusunda kullanılacak kil malzeme.1’de verilmiştir. ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi Büyük Melen Barajı planlama aşamasındaki arazi çalışmaları 1990-1992 yılları arasında yapılmıştır.5. kapasiteleri. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. Tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz. V. Kaya I malzeme ocağı kısmen rezervuar altında kalacak olup işletme sonrası duruma ait bilgiler hazırlanan ve Ek 19’da verilen “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği”ne göre hazırlanan “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”na göre yapılacaktır. genişliği. ocakların alan büyüklükleri. Bu nedenle kil sahalarında yeni çalışmalar yapılmıştır. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. işletme alan büyüklükleri. Erozyonu asgariye indirebilmek için. proje aşamasında kullanılması beklenen malzeme ocaklarının yerleri ise Şekil V. 1. 113 . geçirimli malzeme ise barajın beton kaplaması ile diğer beton işlerinde kullanılacaktır. Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı. kum ocağı. geçirimsiz malzeme kil çekirdek inşasında. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı. Malzeme ocaklarına ait imalat haritaları (Ek 18) verilmiştir. Hazırlanan bu rapora göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. göl alanındaki en yakın sahalardan temin edilecektir.1. şev açısı. uygulanacak üretim yöntemleri. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Geçirimsiz Malzeme Alanları Geçirimsiz malzeme alanları planlama aşamasında kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi için çalışılmıştır. kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları. yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması). E malzeme ocağı ise Melen Çayı altında kalacaktır. en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. Son dönemde baraj ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde düşünülmektedir. özelikle dik kesimlerde. Baraj inşaatı için kullanılmak üzere belirlenen tüm malzeme ocaklarına ait detaylı bilgiler ise aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. basamak yüksekliği. mümkün olan yerlerde. İşletme sonrasında. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır. revize rapor şeklinde 2007 yılında tekrar hazırlanmıştır. basamak sayısı. Adı geçen malzeme alanlarının ruhsatlandırma işlemlerine başlanılmıştır.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU A-Malzeme Alanı Baraj yerine 5 km uzaklıkta Ortaköy Bucağı ile Cumayeri Mahallesi arasındaki düz ve hafif meyilli alanı kapsar. 114 . Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL. P-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda Uğurlu köyü ile Bezirgan köyü arasındaki meyilli fındıklık alanı kapsar. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 33 adet araştırma kuyusu açtırılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Malzeme alanından 0.0 m’lik kazı derinliğine göre 1200000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.50 m sıyırma yapılarak A1 sahasından 160 000 m3. Malzeme alanının üzeri fındık ve meyve ağaçları ile kaplıdır. Malzeme alanı gerek kişilerin iyeliğinde olup alan üzerinde kavak ve fındık ağaçlan mevcuttur. CH karakterindedir.CH karakterindedir. Malzeme alanındaki kullanılabilir nitelikli malzeme 4 kısımda gösterilmiştir. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilmelidir. Baraj yerine ulaşım ham yol ile sağlanmaktadır. 1. Bolazlar köyünün doğusundaki fındıklığı kapsayan alandır.17 gr/cm3 e kadar düşmektedir. Yolun genişletilmesi gerekir. Malzeme alanın nitelik ve niceliğini tespit için 66 adet araştırma kuyusu açılmış olup. A3 sahasından 160 000 m3. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL. Malzeme alanında ortalama 0.ML karakterindedir. Ortalama 0. Alandaki malzeme CL. Malzeme alanında iyi karakterde malzeme devamlılığı tespit edilemediğinden malzeme alanı olarak gösterilmiştir.0 m lik kazı ile 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir. örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. CH karakterindedir.SM-ML. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzeri kavak ve fındık ağaçlan ile kaplıdır. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 67 adet araştırma kuyusu açılmış olup kuyu derinlikleri 3. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğindedir. Malzeme alanı baraj ekseninin mansabında ve üzeri fındık ağaçları ile kaplı olduğundan ilave kamulaştırma gerekecektir. Laboratuar ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL.40 gr/cm3 olup. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 95 adet araştırma kuyusu açılmıştır. A4 sahasından 240 000 m3 olmak üzere 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.50 m sıyırma yapıldıktan sonra 2.0 m dir. N-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda. Baraj yerine mevcut 4 km’lik stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. Maksimum kuru birim ağırlıkları 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.50 m ortalama sıyırma yapılarak 2. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır. K-Malzeme Alanı Baraj aksının güneyinde Büyük Melen çayı ile Osmanca düzü arasındaki meyilli ve taban araziyi kapsar. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Malzeme alanının melen çayına doğru olan kısımlarında mısır tarlaları vardır.

Malzeme alanından 0.CH ve ML karakterindedir. Maksimum birim ağırlığı 1. Geçirimli Malzeme Alanları Geçirimli malzeme alanları önceki planlama çalışmaları sırasında tespit edilen alanlardır.50 m sıyırma kazısı yapıldıktan sonra ortalama 2. Malzeme alanından 0. Fındık ağaçlan ile kaplıdır. Alman örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Birincisi.0 m derinlikte kazı ile 800 000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2. Baraj yerine 7 km’lik mevcut stabilize-ham yol ile ulaşılır. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl. Malzeme alanı gölalanı dışında kaldığından ayrıca istimlak gerekecektir. B-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı Beyler köyünün hemen kuzeyinden başlayarak akış aşağı devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir.0 m kazıyla 400000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir 2. Malzemenin nitelik ve niceliğinin tespiti için 52 adet kuyu açılmıştır.40 gr/cm3 den düşük olan malzeme kuyuları saha dışında bırakılmıştır. İkincisi 4.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2. Baraj yerine mevcut 6 km lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir. Melen regülatörü ve diğer yapılarda kullanılmak üzere B geçirimli malzeme alanından bir miktar beton agregası alınmıştır.0 m kazı ile 1000000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir. stabilize – ham yoldan oluşan 9 000 m’lik mevcut Beyler-Ortaköy-Cumayeri’nden aksa giden yoldur. Malzeme alanı baraj göl alanının dışında kaldığından ek istimlak gerekecektir. Saha gölalanı içerisindedir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzer. 115 .CH karakterindedir Malzeme alanından 0. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Bu nedenle sadece B alanının sınırları ve rezervi revize edilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU R-Malzeme Alanı Baraj aksının güneybatısında Ortaköy Bucağı ile karalar mahallesinin güneyindeki hafif meyilli fındıkları kapsar. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçlan mevcuttur. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 100 adet araştırma kuyusu açılmıştır. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçları vardır. T-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneyinde K geçirimsiz malzeme alanın devamı sayılabilecek fındıklık alandır. Malzeme alanından baraj aksına ulaşmak için iki yol vardır. Kötü kaliteli olan kısımlar saha dışında bırakılmıştır. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL. S-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneybatısında Beyler mahallesinin kuzeyindeki meyilli fındıklık arazidir.5 km’lik ham yol-stabilizeden oluşan Salbaşı köprüsü-baraj aksı yoludur.CH karakterindedir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 60 adet araştırma kuyusu açılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Baraj yerine mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşılır. Alan sınırları ve rezervleri yeniden kontrol edilmiştir.

Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları oluşturmaktadır. 7.5 cm’den iri blok yüzdesi yaklaşık % 10-20 civarındadır. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP-SP karakterindedir. Malzeme alanının bir bölümü.0-4. Malzeme 3.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer ile uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir. 3 E-Malzeme Alanı Baraj yerinin 3.0 metreye varan sıyırmaların olmasına rağmen.5 cm den iri blok yüzdesi fazla olduğundan ve 1.0 m çaplı blokların bulunması karşın. Melen regülatörü ve diğer yapıların inşaatı için ihtiyaç duyulan beton agregası temini için işletilmiştir. Cumayeri mahallesinin doğusundaki Salbaşı köprüsünün batısından başlayarak baraj aksın doğru devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir. Malzeme alanından. 0. Kaya Malzeme Alanları Kaya–I Malzeme Alanı Baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde kireçtaşlarını kapsar.5 metreden sonra yer altı suyunun altından alınacaktır. Malzeme alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5 m derinlikte en az 350000 m geçirimli malzeme alınabilecektir. Malzeme alanının kenarlarından 2. Malzeme alanının geri kalan işletilebilir bölümünün alan sınırları ve malzeme miktarı yeniden belirlenmiştir. Malzeme alanından sıyırma yapılmaksızın 5. 3. Beyler köyü yakınlarında % 5-10 oranında 1. Malzeme alanının üzerinde nitelik ve nicelik tespiti için 16 adet sondaj kuyusu açtırılmıştır. D-Malzeme Alanı Baraj yerinin doğrusunda. uğurlu deresinin alüvyon depozitleridir. genelde tane boyutu 7.0 m derinliğe göre en az 500 000 m3 geçirimli malzeme alınabilir. yatak boyunca sıyırma kazısı gerekmemektedir. Büyük Melen çayı tekrar bu kısımları doldurmuştur. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit etmek amacıyla 6 adet araştırma kuyusu açılmış ve örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.0 m den sonra yeraltı suyu altında malzeme alınacaktır. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. Mevcut 3 km’lik ham yol stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır.5 cm’den küçüktür. C-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için önceki çalışmalarda 12 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları meydana getirmektedir. SP Karakterindedir. Daha önceden çeşitli amaçlar için buradan malzeme alınmasına karşın.0 m’lik CL-CH 116 . Kuyularda 7. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP. Alandaki malzemenin büyük bölümü sıyırma gerektirmemektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Malzeme alanının kuzey kısımlarından üst kotlarda 2. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme GP-SP karakterindedir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır.0-1. Malzeme alanından 5 m derinliğe kadar malzeme alınacaktır.5 metrelik bloklar görüldüğünden malzeme sahası olarak gösterilmemiştir.5 m ile 2.

Kayın ve fındık ağaçları ile kaplıdır. Malzeme alanının bazı kısımlarının üzerindeki toprak sıyrıldıktan sonra 10 000 000 m3 kaya malzeme alınabilir. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için 2 adet örnek alınmıştır. Baraj yerine ulaşım 2500 m’lik yeni yol yapımı ile mümkün olacaktır. Alanlara ait koordinat haritaları ise Ek 20‘de verilmiştir. Kaya II Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında kestanepınarı köyünün güneyindeki Keltepe ile Göltepedeki kireçtaşlarıdır. Karotlardan alman örneklere göre gereç yer yer killi kireçtaşları. Üzeri yer yer meşe. Sert ve sağlam yapıya sahiptir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyiliğindedir. Kaya I malzeme ocağındaki basamak yükseklikleri 12-13 m. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için örnekler alınmıştır. Cumayeri mahallesine doğru olan kısımlarda ise meyve ağaçları ile bahçeler mevcuttur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karakterinde kil örtüsü. genişlikler 2.2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Gereç Alanı C Geçirimli E geçirimli K geçirimsiz Kaya I Yer aldığı pafta no EREĞLİ F-25-C3 ve G25-b2.5 ve Tablo V. Kullanılacak olan C geçirimli. kristalize kireçtaşları şeklindedir. Baraj yerine mevcut olan Kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri ham yol-stabilize yolu ile ulaşılır. Malzeme alanının bazı kısımları sıyrıldıktan sonra 2 500 000 m3 kaya malzemesi alınabilir. Gölalanı dışında kaldığı için 1 adet örnek alınmıştır. K geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanının koordinatları sırasıyla Tablo V. yer yer fındık ağaçlan vardır. Kaya-III Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında şerbetpınarı çukurları. Sırt mahallesi ile Çadıryeri mahallesi arasında kalan Aralık tepedeki kireçtaşlarını kapsar. E geçirimli.000 m3 toprak örtüsü kazısı yapıldıktan sonra 15. Malzeme kullanılabilir nitelikte olup deney sonuçlan paftada gösterilmiştir.500. Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Tablo V. Tablo V.3. sağlam ve az çatlaklıdır. Test sonuçları limitlere uygun olup sert.0-6.5 m olarak belirlenmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. yamaç eteklerinde ise 5.2‘de verilmiştir. Malzeme alanının üstü fındık ağaçları ile kaplıdır. Ocağın kuzey kısımlarında (Şerbetpınarı tarafı) daha önce işletilmiş mermer ocağı vardır. kaya gereç olarak kullanılabilir. Üzeri bitkisel toprakla kaplı olup. Basamak sayısı ise 4 olarak planlanmıştır. Tablo V. Malzeme alanına mevcut kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri mahallesi-aksa giden ham yol – stabilize yol ile ulaşılabilir. Test sonuçlan limitlere uygun olup. EREĞLİ F-25-C3 ve F26-d4 EREĞLİ F-25-C3 ve ADAPAZARI G25-b2 EREĞLİ F-25-C3 117 .6’ da verilmiştir.000.000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilecektir. Gri-beyaz renkli az çatlaklıdır. Malzeme alanındaki fındık ağaçlarının temizlenmesi.0 metrelik yamaç molozu şeklinde sıyırma vardır.

5 327936.6 328981 328916.2 328427.9 327654.2 328074.3 328486.8 328172.3 328819.3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327613.6 327780.3 329064.8 329070.6 329032 329022.2 327691.3 328194.2 327723.1 328761.6 328797.6 X 4541188 4541217 4541265 4541265 4541141 4541147 4541130 4541007 4540988 4541010 4541015 4541000 4541071 4541120 4541140 4541018 4540807 4540815 4540926 4540997 Tablo V.3 328464.6 328105.7 X 4540903 4540941 4540992 4540972 4540890 4540125 4540015 4539915 4539740 4539735 4539713 4539748 4539948 4540008 4540216 4540597 4540746 4540758 4540742 4540752 4540802 118 .6 328355.3 327973.2 327800.4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Y 328005 328640.1 328901 328977.3 327994.6 328033.4 327711. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.1 328809.7 328830.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8 328492.2 327929.9 328718.9 328216.2 327998.5 328484.9 327766.

8 331479.9 X 4542372 4542392 4542325 4542207 4542088 4541981 4541931 4541952 4541854 4541659 4541509 4541485 4541511 4541629 4541709 4541746 4541842 4541982 4542180 4542241 119 .3 330960.7 330864.1 331132.6 327611.4 331272.8 326688.5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 331414.3 331245.6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327183.5 331254.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 327652.9 326717.3 326935.2 326778.7 327382.3 331031.3 331596.1 330823.5 331373.6 326550.9 X 4544353 4544361 4544328 4544270 4544221 4544228 4544200 4544051 4544023 4543786 4543747 4543777 4543840 4543865 4543931 4543946 4544023 4544214 4544312 4544330 Tablo V.6 327313.5 326833.4 331638 331664.8 331556.4 327538.4 327175.6 327395. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.4 326547.9 331013.9 326996.8 326604.7 326946.4 326636.1 330966.4 330982.5 327219.8 330833.2 331351.

bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı. Bu ifade edilen bilgilerin ışığı altında. şok tüplü ateşleme gibi). taşınımları. Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması. özgül şarjın 0.8 km uzaklıkta yer aldığından projenin etki sahasının dışında kabul edilmektedir. gerekirse ek tedbirler (delik üstlerinde özel hazırlanmış örtü kullanılması gibi) alınmalıdır. depolanmaları ve kullanımları. Prensipte titreşim ve hava şoku etkileri açısından. İyi bir patlatma uygulaması ise.5 m şarj boyu ve 89 mm’ lik delik çapları ile 10m basamak boyu (delik boyu 11 m) için 0. deneme atımlarının sonuçlarına göre.2 kg/m3 civarı olduğu (genelde bu rakam tek başına belirleyici olmayabilmektedir) veya bundan yüksek spesifik şarjlarla çalışıldığı hallerde dikkatli olunması. patlatma paterni. Taş savrulması açısından ise. Böylece aynı anda patlatılan patlayıcı madde miktarına sınırlama getirerek. Bu ise kazılacak malzemeye ait 15 000 000 m3 120 . aynı anda patlatılacak patlayıcı madde miktarının azaltılabilmesine yönelik (mili saniye gecikmeli ateşleme) ateşleme sistemleri mevcuttur (elektrikli mili saniyeli ateşleme. Günümüz patlatma teknolojisinde. hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi Proje inşasında kullanılacak olan Kaya-I Malzeme Sahası’ nda yapılması planlanan patlatma çalışmaları başlamadan önce yakın civarda yer alan ve Melen Barajı rezervuarı altında kalacak olan Cumayeri Mahallesinin kamulaştırma işlemleri tamamlanacağından yakın yerleşimler üzerinde olumsuz bazı etkilerin ortaya çıkması engellenecektir.5-1. Ek 21’de de belirtildiği gibi teknolojik ve jeolojik faktörlerin göz önüne alınacağı iyi bir patlatma pratiği içinde özgül şarj miktarı (kg patlayıcı/m3 kayaç) özel bir önem kazanmaktadır. titreşim. mili saniye gecikmeli ateşleme ile istenilen sayıda belirlenmesi mümkündür. 3. Bu bakımdan.0 kg’ lık yemleme patlayıcısı kullanarak çevresel etkilerin eşik değerlerin altına çekildiği patlatma işlemlerini yapmak mümkündür. jeolojik yapının dikkate alınarak patlayıcı miktarının uygun miktarlara çekilmesi ve aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi gereklidir. Bölüm 2 Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı ve Bölüm 3 Patlatma Kaynaklı Hava Şoku). elektronik mili saniyeli ateşleme. Yerleşimlerin patlatma yerlerine bitişik olduğu hallerde.5 m delik yükü (dilim kalınlığı). hava şoku ve taş savrulması bakımdan uygun sonuçlar elde edilebilmektedir. Genelde 0.224 kg/m3 mertebesinde bir özgül şarj ile delik başına 27.400 kg/m3’ lük özgül şarj uygulamalarda sık rastlanan bir miktardır. Bunun için patlatmalarda mili saniyeli ateşleme (elektrikli mili saniyeli ateşleme.1.5 m delik arası mesafe. 5.5 kg ANFO ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi 0. Genel bir kural olarak. titreşim ve hava şoku bakımından aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi ile titreşim ve hava şoku etkileri istenen sınır değerlerin altına (titreşimler için kozmetik hasar sınırı olan 50 mm/sn’ lik parçacık hızı ve hava şoku için cam kırılmasına karşı 134 dB’ lik sınır) çekilebilmektedir . Ancak hemen her patlatma işleminde taş savrulması riski göz önünde bulundurulmalı ve risk altındaki nokta ile atımın yapıldığı yerin yarı mesafesini aşan taş savrulmalarına ve özellikle atımlar sırasında insan girmesine yasaklanan alanlara ulaşabilecek taş savrulmalarına izin verilmemelidir. şok tüplü ateşleme gibi) tekniğinin uygulanması gerekli olmaktadır. Patlatmanın titreşim. hava şoku ve taş savrulması bakımlarından olası etkilerinin iyi bir patlatma pratiği ile önlenmesi mümkündür. aynı anda patlatılacak olan azami patlayıcı miktarı belirleyici olduğundan patlatılacak delik sayısının. 3. daha yüksek özgül şarjla da çalışmak mümkün olabilmektedir.6. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. elektronik mili saniyeli ateşleme.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Proje alanına en yakın diğer yerleşim yeri olan Aydoğan ise alana kuş uçuşu 1. ayna ve dolayısıyla atım yerine ait özellikler (jeolojik durum) güvenlik açısından (özellikle taş savrulması açısından) incelenerek.

Barajın planlama aşamasında tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz. 550 kg (20 delik için). 625 m3 (10 delik için). Kaya I Malzeme alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan Kaya-I Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 15. 40 veya daha büyük delik sayısına sahip atımlar söz konusu olabilecektir.5x2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. malzeme ocaklarının 4 ve 5 yıl süre ile çalışması öngörülmektedir. Bu durumda bir atımda atımın delik sayısına bağlı olarak ortaya çıkacak yerinde malzeme hacmini verecek olan formüle günlük üretim miktarı (Q. 10. patlatma kaynaklı etkiler öngörülen eşik değerlerinin altında kalacaktır.5x2.7. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yerinde hacim için 6000 ton patlayıcıya ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. tamamen günlük üretim miktarı ve günlük atım sayısına bağlı olarak kararlaştırılacaktır. bir patlatmada esas olarak emisyon değerleri geçerli olduğundan. kullanılacak makine ekipmanları Barajdaki inşaat faaliyetlerinin geçirimli ve geçirimsiz alanlar için 5 yıl ve kaya alanı için 4 yıl süreceği kabulüyle. nakliye güzergahları. günde iki vardiya olmak üzere 16 saat çalışılacağı öngörülmüştür. Bu delik sayılarının hangisini seçileceği ise emisyon değerleri bakımından teknik olarak bir zorluk çıkarmayacak olup.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V. patlayıcı madde miktarları ise.5x10= 62. 825 kg (30 delik için).000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilir. m3) ile ilişkili olarak ulaşılabilir.5 m3 olarak verecektir. Bu ise Q miktarlarını. Gereç alanından fındık ağaçlarının temizlenmesi. Bu alanlara ait ulaşım altyapısı ile üretim miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. Buna göre malzeme ocaklarının yılda 12 ay boyunca faaliyette olacağı ve ayda 25 gün. 2500 m3 (40 delik için) olarak verecektir. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1.000. 275 kg (10 delik için). Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ayyıl). Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır.000 m3 toprak örtüsünün kazısı yapıldıktan sonra 15.500. 1250 m3 (20 delik için). altyapının inşası ile ilgili işlemler. Görüleceği gibi. V. Delik başına düşen yerinde hacim x atımdaki delik sayısı= Q Atımların delik sayıları ise tamamen patlatma tekniği ile ilişkili olarak ve Ek 21’de yazılı önlemlere uyarak gerçekleştirilecek olup. 2. 30. 20.000. Şartların güvenlik açısından elverişli olduğu kabul edildiğinde. Ancak baraj gövdesinde belirtilen miktarda malzemenin yarısı kadarı kullanılacaktır. 121 . 1875 m3 (30 delik için). yukarıda bahsedilen temel prensiplere uyulduğunda. 1100kg (40 delik için) olarak bulunacaktır.5 m’ lik bir patern ve 11 m’ lik delik boyu için bir deliğin vereceği yerinde hacmi 2. ulaşım altyapısı planı. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür.7). Buna paralel olarak.1.

Alan baraj yerinin 3.2’de verilmiştir. Gereç alanından 5.000 3.000 100.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0 m derinliğe kadar 500.000 m3 malzeme alınabilir. Tablo V.32 20.750.8).000 600 36.000 15.08 Üretim Miktarı(ton) 900.00 10.500 12.750 33.000 180.500 781 Üretim Miktarı(ton) 40.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer 122 .000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V. Alan.3’de verilmiştir.000 312.14 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.000 843.000 8333 333.000. baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde yer almaktadır.7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 4 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 15.125.750 2109 Şekil V. Baraj yerine ulaşım 2 500 m’lik ilave yol yapımı ile mümkün olacaktır.8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 5 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 500. Tablo V. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kaya I Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı E Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan E-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 500.500.

Şekil V.24 123 .9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 350.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V. Ancak mevcut yol Uğurlu köyünün içerisinden geçtiğinden proje öncesi Melen regülatörü inşaatı yapılmış olan alternatif yol ile inşaat makinelerinin ve kamyonların köy içerisine uğramadan nakliye yapmaları sağlanacaktır.000 5833 233.000 10.000 70.32 14. Gereç alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5. Tablo V.0 m derinlikten 350. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile Uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir.500 420 26.58 Üretim Miktarı(ton) 630.3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı C Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan C-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 350.9).000 m3 geçirimli malzeme alınabilir. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir.000 126.

0 m’lik kazı derinliğine göre 1. baraj yerinin 1 km güneyinde yer almaktadır. kamyonlara yüklenerek Melen Barajında kullanılmak üzere baraj aks yerine götürülecektir. Tablo V. 124 .200.10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 1. Melen için kullanılacak malzeme ocaklarından olan K Geçirimsiz Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 1.50 m ortalama sıyırma yapılarak 2.200.000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.000 160.000 4000 250 Üretim Miktarı(ton) 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU C Geçirimli malzeme alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.000 100. Şekil V.200. Alan. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır. ekskavatör yardımıyla malzeme yerinden sökülecek. Ocakta üretime başlanmadan önce o yılki çalışma alanında bitkisel toprak sıyrılarak alınacaktır.000 6.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. baraj yerinin 2 km güney batısında yer alan Büyük Melen çayının depozitleridir.400 400 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilecektir.10).5’de verilmiştir.920. Malzeme alanından 0. İşletmede herhangi bir patlatma olmayacağından herhangi bir vibrasyon etkisi olmayacaktır. Bitkisel toprak sıyrıldıktan sonra.4’de verilmiştir.Alana ulaşım mevcut stabilize yol ile sağlanabilecektir. Alan.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı K Geçirimsiz Malzeme Alanı Sahada açık ocak işletmeciliği yöntemi ile çalışılacaktır.

kümülatif değerler Melen Barajı inşaatı esnasında kırma.11’daki toz emisyon faktörleri kullanılmıştır.8 kg toz/ha gün 0.7 kg/km-araç 0. Toz hesaplamalarında Tablo V.010 kg/ton 0. Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri Emisyon Faktörleri Patlatma Sökme Yükleme Nakliye(gidiş-dönüş toplam mesafesi) Boşaltma Depolama Birincil Kırıcı (kontrollü) İkincil Kırıcı (kontrollü) K-Geçirimsiz Gereç Alanı Toz Oluşumu: 0. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler. Tablo V. malzemenin sökülmesi.1. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. V.8. öğütme.010 kg/ton 5.0585 kg/ton K-Geçirimsiz Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.11. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı İnşaat süresince kullanılacak olan servis yollarından su aynası altında kalmayan ancak baraj havzası altında kalacak olanlar barajın su tutmaya başlaması ile birlikte kapatılacaktır.025 kg/ton 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.080 kg/ton 0. kamyondan 125 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V. öğütme.0243 kg/ton 0. İnşaat esnasında kırma.

4 = 2. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.025 kg/ton + 0. 32.7 kg/km-araç x 5 km x 4 araç/1 saat = 14 kg/saat Toplam toz emisyonu: 18 + 14 = 32.200. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.18 kg/saat Nakliye Saatte 26.7 kg/km-araç x 0.045 kg/ton 0. 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.010 kg/ton + 0. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.18 + 1.000 m3’tür.045 kg/ton 0. Geçirimli malzeme alanlarından C-Gereç Alanındaki toplam rezerv.010 kg/ton + 0.010 kg/ton = 0. kamyondan boşaltılması işlemleridir.58 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU boşaltılması işlemleridir.25 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.00 kg/saat olarak elde edilmiştir. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. C-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: C-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları. 350. malzemenin sökülmesi.045 kg/ton x 26. kamyondan boşaltılması işlemleridir. 1.025 kg/ton + 0.00 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu. Geçirimsiz malzeme alanlarından K-Gereç Alanındaki toplam rezerv.4 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: 126 .25 ton/saat = 1.000 m3’tür.58 kg/saat olarak elde edilmiştir. Buradaki rezerv Melen barajında ihtiyaç duyulan Geçirimsiz malzeme ihtiyacını karşıladığından diğer gereç alanlarında herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.5 km x 4 araç/1 saat = 1.045 kg/ton x 400 ton/saat = 18 kg/saat Nakliye Saatte 400 ton malzeme üretileceği varsayılırsa. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi. E-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: E-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları. 2.010 kg/ton = 0. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi. malzemenin sökülmesi. 0.

5.045 kg/ton x 36.109 ton/saat = 123.25 kg/saat İkincil Kırıcı 0. Kaya-I Gereç Alanı Toz Oluşumu: Kaya-I Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.8 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1.0243 kg/ton x 2.14 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.921 kg/saat Nakliye Saatte 1.010 kg/ton + 0.62 kg/saat Nakliye Saatte 36.010 kg/ton + 0.8 kg toz/ha gün x 1 ha x 1 gün / 16 saat = 0.045 kg/ton x 2. Geçirimli malzeme alanlarından E-Gereç Alanındaki toplam rezerv.36 kg/saat 127 . 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. malzemenin sökülmesi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.109 ton/saat = 94. Ocak alanından ana yol bağlantı olarak 2 500 metrelik servis yolu kullanılacaktır. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.045 kg/ton 0.42 kg/saat olarak elde edilmiştir. 0. kamyondan boşaltılması ve kısa bir süre depolanması işlemleridir.7 kg/km-araç x 3.75 kg/saat Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.010 kg/ton = 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8 = 11. 11.14 ton/saat = 1. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyonu değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Bir patlatmadan meydana gelecek malzeme miktarı : 33.010 kg/ton = 0.62 + 9.39 kg/saat Depolama Sadece 1 hektarlık alanda taş kullanılacağı kesime taşınıncaya kadar geçici olarak depolanacaktır.75 ton/patlatma x 25 patlatma/25 gün x 1 gün/16 saat= 168.109 ton/saat = 51.7 kg/km-araç x 2. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.080 kg/ton x 33. 0.000 m3’tür.5 km x 4 araç/1 saat = 7 kg/saat Birincil Kırıcı 0.089 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.42 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu. 500.025 kg/ton + 0.0585 kg/ton x 2.75 ton Patlatma 0.05 kg/ton 0.5 km x 4 araç/1 saat = 9.025 kg/ton + 0.

Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla yalnızca işletme ve patlatma ile işletme birlikte kabul edilmek suretiyle hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları aşağıda verilmiştir. Hesaplanan değerler.921 + 7 + 51. Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi çalışmaları kapsamında Industrial Source Complex Short Term Modeli (ISCST) version 3 kullanılmıştır. yükleme. Modelleme kapsamında proje sahasını içerisine alan ve UTM ED 50 koordinatları cinsinden (-400.75 kg/saat.398 + 0. doğrusal veya hacimsel kaynakların kirletici dağılımının modellenmesi mümkündür.935 μg/m3 ve 46.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.6‘de verilmiştir.69 kg/saat olarak elde edilmiştir.362= 445. 128 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Toplam toz emisyonu: 168. nakliye. Model kapsamında alan. Model Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından onaylanmış ve tavsiye edilmektedir. Modelleme kapsamında 1000 metrelik grid aralıkları alınmış olup 500 metre x 500 metrelik bir alanda toz oluşumuna sebep verecek faaliyetlerde bulunulacağı varsayımından hareketle Düzce ili meteoroloji istasyonuna ait 2006 yılı Temmuz ve Kasım ayları için saatlik meteoroloji verileri DMİ Genel Müdürlüğü’nden temin edilerek modelleme çalışmaları yürütülmüştür. İşletme aşamasında patlatma dikkate alınmadan Kontrolsüz Kırıcılar kullanıldığı takdirde yapılan dağılım modellemesi çalışması neticesinde elde edilen veriler ışığında sırasıyla Temmuz ve Kasım ayı için en yüksek toz çökelmesi 46.75 + 94. ve depolama) toplam toz emisyonu ise 276. bu değerden küçük olduğu için KVS nin aşılmadığı kanaatine varılmıştır. üretim aşamasındaki (sökme.94 kg/saat’tir. ikincil kırıcı.58 kg/saat. E-Geçirimli Gereç Alanından 11. kısmen diğer ağaçlık alanlar olduğu görülmüştür.69 kg/saat) için toz dağılım haritası Şekil V. Taşocağı işletmeciliğinde patlatmadan kaynaklanan toplam toz emisyonu 168. Bu alan içerisinde yerleşim yeri bulunmamaktadır. -3700) noktasından başlayan bir sahada toz modellemesi yapılmıştır.42 kg/saat ve K-Geçirimsiz Gereç Alanından ise 32.257 + 123.00 kg/saat olarak hesaplanmıştır. Bu model tipik bir gauss dağılım modeli olup 3 boyutlu olarak gaz veya toz çeşitli kirleticilerin dağılımının hesaplanmasında kullanılmaktadır. 445. C-Geçirimli Gereç Alanından 2.69 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.065 μg/m3 olarak hesaplanmıştır.5 kg/saat değerinin üzerinde olduğundan Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları Ek 22’de verilmiştir. Temmuz ayının en yüksek bir saatlik ortalama konsantrasyonu ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama konsantrasyonu ile Kasım ayının en yüksek bir saatlik ortalama toz çökelmesi ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama toz çökelmesi Ek 22’de verilmiştir.94 kg/saat. birincil kırıcı. Kaya 1 malzeme ocağındaki tüm toz yayıcı faaliyetlerin aynı anda olacağı varsayımına göre hesaplanan toplam toz emisyonu (445. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında Hava Kalitesi Sınır Değerleri açısından kısa vadeli sınır değer (KVS) genel bölgeler için 300 μg/m3 dür. nokta. Bu emisyonlar 1. boşaltma. Ayrıca toz emisyonlarının ilk 700 metre içinde sönümlendiği ve sönümlenme yerinin barajın mutlak koruma alanı içerisinde yer alan kısmen fındıklık. Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toz emisyonu Kaya I taş ocağından 276.

iki aşamada gerçekleştirilecektir.9. Zemin emniyetinin sağlanması. zemin emniyetinin sağlanması işlemi önemli bir yer tutmaktadır. baraj ve su alma yapılarının inşaatları sırasında olmak üzere. Yolların periyodik bakım programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. Şekil V. sert kaya zeminlerde yapılmasına dikkat edilecektir. öğütme.1. Hizmet ömürlerini uzun tutmak için yeni yapılacak yolların gevşek zeminler yerine.6. erozyon alanlarında asfalt ve taş blokaj uygulamaları gerektiği yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik sağlanacaktır. kırma. baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde. Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği V. En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna cevap verebilmek için. bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri uygulanacak.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. drenaj kanalları. projenin gelişimi süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların iyileştirme çalışmaları sırasında ve tünel. Ayrıca özellikle yaz aylarında yerleşim yerlerine yakın yol güzergahlarının sulanması ile toz oluşumu azaltılmaya çalışılacaktır. Malzeme nakliyesi esnasında araçların üzeri brandalarla kapatılacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Projede yer alan inşaat. depolama ve taşıma işlemlerinden kaynaklanacak olan tozların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. 129 . Zemin emniyeti. istinat duvarları.

çelik. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır.10. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanının kullanılması öngörülmektedir. araçlar. 130 . ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklarla birlikte elek üstü malzeme (taş.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bu kazıların nerelerde. Hafriyat artığı malzemeler ise Kaya I b-ve E yarı-geçirimli malzeme alanının rehabilitasyonunda kullanılacaktır. Bu atıklar hurda olarak toplanarak. 400 kişi x 1. depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler. öğütme.1. çakıl ve benzeri maddelerin miktarları. blok. nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş. Kaya I malzeme alanı için ise 2. nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları. alınacak önlemler Bölüm V. kullanılacak malzemeler.34 kg/gün-kişi = 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. kum. makineler. çakıl vb. Arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarından. hafriyat miktarı. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1. ne şekilde bertaraf edileceği Proje kapsamında dip taraması yapılmamakla birlikte proje alanı içindeki su ortamlarında. geçirimsiz malzeme ocaklarında gereç alanlarında kazılar yapılacaktır. altyapının inşası sırasında kırma. ne kadar alanda.1. taş. Kaya I malzeme alanına ulaşım için yapılacak olan 2. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak. Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler. inşaat artığı malzemeler.1. sac. meydana gelecek katı atık miktarı. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır.5 km’lik yol ile K Geçirimsiz Malzeme alanının yolunun iyileştirilmesi amacıyla patlatma yapılmayacaktır. parça demir. E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır.) atıkları oluşacaktır. (Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı. İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak araçların bakım ve onarımları. baraj inşaatı için gerçekleştirilmek üzere. taşıma. Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler.1.11. kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır.1.5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur.34 kg/gün-kişi alınarak). hafriyat sırasında kullanılacak malzemeler)’de verilmiştir. geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise yine Düzce Belediyesinin göstereceği depolama alanına götürülecektir. Yol inşasında ekskavatör. dozer. şantiye alanına kurulacak zemini geçirimsiz ve üstü kapalı tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır. kimyasal maddeler. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları. Bu kazılar ile ilgili detaylı bilgi Bölüm V. hafriyat artığı toprak. V. proje alanı içinde uygun bir yerde depo edilecek ve geri kazanımı mümkün olan atıklar yeniden kullanılacak. kum vb. İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır.7’de de bahsedildiği üzere projede kullanılmak üzere belirlenen malzeme alanlarından sadece K geçirimsiz.

meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır. vb.14.000 litre/gün olacaktır.13. Diğer yandan. Geçirimli ve Geçirimsiz Malzeme Ocaklarına ulaşımda ise mevcut 131 .1. Oluşacak bu atıkların bertarafı sırasında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31. ekskavatörler. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından. İnşaat aşamasındaki su temini sistemi. İnşaat aşaması boyunca. taşıma kamyonları. önemli gürültü emisyonu kaynakları. suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı. toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir.çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m /gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. proje alanı içerisinde gerçekleştirilecek olan inşaat faaliyetlerinin yol açacağı. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır. inşaat trafiğinin malzeme taşınması ve işçilerin sahaya getirilip götürülmesinden kaynaklanacağı düşünülmektedir. Büyük Melen Barajı İnşası Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar Tablo V. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. V. 3 İnşaat aşamasında agrega yıkamadan ve beton santralinden oluşan atıksular.). Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. Deşarj suyunun kalitesine göre bir kısmı da baraj mansabında bulunan ve işletmede olan regülatör çökeltim havuzuna bırakılacaktır. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir. gürültünün kaynakları ve seviyesi. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. kümülatif değerler Gürültü: Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon. deşarj edileceği ortamlar Baraj inşaatında.12. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir.1. çeşitli kazı makineleridir (buldozerler. Ancak İnşaat sırasında mevcut yolar kullanılmayıp baraj aksı şantiye sahası ile Baraj ve HES binası güzergahında yeni bir yol inşa edilecektir. Kaya-I. Melen Barajı ve HES genel vaziyet planında gösterilen şantiye tesisi için kurulacak olan atık su deşarj hattına bağlanacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) hükümlerine uyulacaktır.12. V.1‘de verilmiştir.1.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

yollar kullanılacaktır. Bu sebeple hali hazırda bulunan yollarda mevcut gürültü seviyesinde ve trafik yükünde bir artış olmayacaktır. İnşaat aşamasındaki gürültü kaynakları ve Lmaks gürültü seviyeleri Tablo V.12, Tablo V.13, Tablo V.14,

Tablo V.15 ve Tablo V.16’da verilmektedir.
Tablo V.12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar

İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme

Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — —

Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 —

Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — —

Tablo V.13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Beton Pompası Greyder Silindir

Adet 1 2 4 2 1 12 1 3 2

Lmaks (dBA) 90 82 84 80 88 88 82 83 90

Tablo V.14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Kırıcı Delici

Adet 1 2 1 1 13 1 1 132

Lmaks (dBA) 82 84 80 88 88 115 100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Tablo V.15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 1 4

Lmaks (dBA) 90 84 80 88 88

Tablo V.16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 4

Lmaks (dBA) 82 84 88 88

Proje süresince kullanılacak olan iş makinelerinden ve şantiyelerden kaynaklanan gürültü seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla geliştirilmiş olan “TEM Traffic and Construction Noise Control Report”da (UNDP, 1990) açıklanan yöntemle hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılmak üzere iş makinelerinin Lmaks değerleri ise EPA tarafından 1971 yılında hazırlanan “Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment, and Home Appliances” adlı rapordan ve “National Transportation Library, U.S. Department of Transportation” adlı rapordan alınmıştır. Bütün makinelerin aynı anda çalıştığı varsayıldığında faaliyet alanında oluşacak eşdeğer gürültü seviyesi;

formülü yardımıyla hesaplanmıştır. Buna göre farklı şantiyelerdeki makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri Tablo’da verilmiştir.
Tablo V.17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri

Şantiye Baraj Aksı Kaya I E ve C Geçirimli K Geçirimsiz

Eşdeğer gürültü düzeyleri (dBA) 86,83 102,25 87,23 86,78

Her bir kaynaktan oluşan gürültünün, uzaklığa göre azalma miktarı aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

A = 4 π r2 133

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Q= yönelme katsayısı (=1) r = Kaynaktan uzaklık (m) Lp= Ses basınç seviyesi Baraj aksı için 25 metrelik uzaklık için: Lp = 86,83+10 Log(1/(4*3,14*25*25))=47,88 dBA olarak bulunmuştur Diğer şantiyeler içinde uzaklığa bağlı eşdeğer gürültü değerleri hesaplanarak Şekil V.7, Şekil V.8, Şekil V.9 ve Şekil V.10’de verilmiştir.
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

dBA
dBA

Şekil V.7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

Şekil V.8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

134

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

dBA
dBA

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

Şantiye alanında oluşan gürültü; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Madde. 26 kapsamında Lgündüz< 70 dBA sınırı gürültü kaynağından 25 m mesafeden itibaren sağlanmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların, yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı, gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda, işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık, kulaklık, kulak tıkaçları, vb. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır.

135

Hava şoku aynı zamanda pencere camlarında ve süs eşyalarında. kuvars 35 50 70 100 150 225 Yapılarda olabilecek etkiler Hasarsız Küçük çatlaklar Belirgin çatlaklar Önemli deformasyon Patlatma planına göre. Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson. kaynaktan uzağa doğru yayılan bir vibrasyona neden olacaktır. patlatma yapılan alandan yaklaşık 1 km mesafe içinde vibrasyon insanlar tarafından algılanabilmektedir. sert kireçtaşı. hasar vermemesine rağmen. 1991) Vibrasyon hızı (mm/sn) Kum. şaşırma ya da ürkmeye neden olduğu için hava şoku insanlar ve fauna elemanları tarafından kolaylıkla algılanabilmektedir. Çok nadir görülmekle birlikte. 136 . ve özellikle cam eşyaların neden olduğu sesler hava şokunun algılanma derecesini artırabilmektedir. ⎢ ⎦ ⎣ R3 2 ⎥ Burada. Tablo V. titreşim yaratabilmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Vibrasyon İnşaat Aşaması Titreşim Etkisi Kaya-I sahasında yapılacak patlatma işlemi.5 kg’dır. jeolojik yapıya bağlı olarak patlatmanın yapıldığı alanın çevresindeki yapılar üzerinde olası etkiler hakkında literatür bilgisi verilmektedir.18'de. patlatma sonrasında oluşacak vibrasyon miktarı aşağıdaki formülle hesaplanabilir (Olofsson. Hava şokunun yapısal hasara neden olması olasılığı çok düşük olmakla birlikte. Hava şoku da patlatma faaliyetleri nedeniyle oluşmakta olup. 1991) ⎡ Q ⎤ V=K. patlatmadan kaynaklanan vibrasyon çok yakındaki yapılarda hasara neden olabilmektedir.Gecikme başına 27. 12 V: Oluşan vibrasyonun maksimum parçacık hızı (mm/sn) Q: Birim zamanda patlayan şarj (patlayıcı) ağırlığı (kg) R: Patlatma alanına uzaklık (m) K: Transmisyon Katsayısı (< 400) Bununla birlikte. Tablo V.18.11’de sunulmuştur. vibrasyonda olduğu gibi kaynaktan uzağa doğru yayılmaktadır.5 kg patlayıcı kullanımının neden olacağı vibrasyon seviyesinin proje alanına olan uzaklığa göre değişimi Şekil V. Patlatma yapıldığı anda bulundukları yerin zemin koşullarına bağlı olarak. birim zamanda patlatılacak olan maksimum patlayıcı miktarı baraj aksının bulunduğu saha için 27. Vibrasyon Seviyesinin Tahmini Tek atımda kullanılan patlatıcı miktarına bağlı olarak. kil ve yeraltı suyu 9 13 18 30 40 60 Yumuşak kireçtaşı 18 25 35 55 80 115 Granit.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Şekil V.11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi

Patlatma; Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre, 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. Mansap tarafına doğru kuş uçuşu 1,8 km uzaklıkta olan Aydoğan yerleşimi de uzaklığı sebebiyle patlatmadan kaynaklı bir hasar olma ihtimali yoktur. V.1.15. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları, ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında, göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak fındık,meyvesiz ağaç olarak ta kavak bulunmaktadır. Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Arazi çalışmaları sırasında alanda endemik bitki türüne rastlanmamıştır. Melen barajı göl alanında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır. Buna göre alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir. Göl alnında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Kavakların kesim yaşı 137

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ortalama 12 alınmıştır. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak, 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. Projede kullanılacak orman alanı miktarı, kesilecek ağaç miktarı ve ağaç türleri v.s. izin aşamasında hazırlanacak 1/1000 ölçekli ağaç röleve planları ile belirlenecektir. Projenin saha hazırlanması ve inşaat aşamasında karasal fauna etkilenecektir. İnşaat aşamasında çeşitli lokasyonlarda bitki örtüsünün sıyrılması, özellikle inşaat, şantiye, rezervuar alanlarında ağaçların kesilmesi, yolların açılması, şantiyelerin kurulmasına bağlı olarak oluşacak habitat kayıpları, oluşacak gürültü nedeniyle karasal faunanın alandan uzaklaşması beklenmektedir. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. Bulanıklığa bağlı bu tür etkilerin azaltılması amacıyla, akarsu kıyılarında yapılacak hafriyat faaliyetleri minimize edilecektir. Ayrıca Kaya I malzeme ocağında yapılacak olan patlatmalardan etkilenmemeleri için, canlıların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran arası açık sistemde patlatma yapılmayacaktır. V.1.16. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Mevcut durumda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş bir çok ziraat arazisi mevcuttur. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre , rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve yüzde dağılımları Tablo III.12’da , Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmış. Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır, Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır.

138

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.1.17. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 400 kişi çalışacaktır. Çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup, inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. V.1.18. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden, insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler, hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma, şantiye içi trafik kazaları, malzeme sıçraması, iş makineleri kazaları vb. olaylardır. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. İnşaat çalışmalarında iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. İşçi ve personelin sağlığı açısından gereken durumlarda toz maskeleri kullanılacaktır. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri, insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle, yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. İnşaat esnasında kullanılacak araçlardan ortaya çıkan ve tehlikeli atık olarak değerlendirilen atık yağlarla ilgili olarak 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında kullanılacak iş

139

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Proje alanında işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'"ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak toplanacak, Yönetmeliğe uygun olarak en yakın tıbbi atık bertaraf tesisine iletilecektir. Yemekhanede oluşacak olan atık yağlar uygun kaplarda biriktirilerek, en yakın atık yağ değerlendirme tesislerine iletilecektir. Akü ve kullanılmış lastikler yenileri ile değişim yapılarak, satıcısına teslim edilecektir. V.1.19. Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. İşletme dönemiyle beraber, baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. Bu amaçla sportif amaçlı balıkçılık, piknik, yürüyüş, kuş gözlemi, fotoğrafçılık, gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj, rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. V.1.20. Diğer faaliyetler Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Projede kullanılacak olan yol ve yol sanat yapılarının bakım, onarım ve ikmalleri DSİ tarafından yüklenici firmaya yaptırılacaktır. Malzeme nakillerinde kullanılacak yol ve yol sanat yapıları için uygun tonaj sınırlaması getirilecektir. Bununla birlikte inşaat sırasında bu yolların bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Nakliye araçlarının güzergahlarında okul ve dinlenme saatleri dikkate alınacaktır. Ancak belirlenen yollar yerleşim yerleri dışında kalacak şekilde seçilmiştir. Malzeme nakillerinde kullanılacak olan yol ve yol sanat yapıları için İl Özel İdare Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. Ayrıca Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan su isale hattı, terfi merkezi, su şebekelerinin yenilenmesi v.b. için DSİ tarafından yapılan Baraj

140

00 m Mansap Batardosu kret genişliği: 7. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi.0 m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 2/1 141 .00m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 1. a) Hidroloji Yıllık Ortalama Yağış : 950 mm Yıllık Buharlaşma : 796. ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Planlamasında bütçe ayrılmış olup. % 67 regülasyon oranı ile Melen çayı kaynağından azami faydalanmayı sağlayacaktır.00 m Talvegten yüksekliği: 97 m Temelden yüksekliği: 102 m Kret uzunluğu: 709 m Kret genişliği: 12 m Memba şevi: 1.00 m Kret kotu: 110.4 /1 Memba Batardosu kret kotu: 33. kullanma ve endüstri suyu temini + HES Tipi: Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Talveg kotu: 13.4 /1 Mansap şevi: 1. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler.2.42 hm3/yıl Regüle edilen akım : 1077.5/1 Mansap Batardosu kret kotu : 25.0 m seviyesinde önerilen minimum işletme kotu ve önerilen normal su seviyesi.8oC Aks Yeri Drenaj Alanı : 2 317 km2 Aks yeri yıllık ortalama akım : 1 599. Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine projelendirildiği için kret kotu da 110 m olarak alınmıştır. bu tesisler ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Büyük Melen Barajı genel yerleşim Planı Ek 1’de verilmiştir. nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları Büyük Melen Barajı Baraj Tesisi Üniteleri Ve Özellikleri Baraj Tipi ve Yüksekliğinin Seçimi Bölgedeki mevcut inşaat malzemeleri ve jeolojik koşullar dikkate alınarak kil çekirdekli kaya dolgu ve Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipi alternatifleri denenmiştir.1.2. V. Barajın 55.60 mm/yıl Yıllık ortalama Sıcaklık : 12.41o 00’ 24” b) Baraj Gövdesi Amacı: İçme. hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği. Normal su seviyesi 110 m olan baraj. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.00 m Memba Batardosu kret genişliği: 8.27 hm3/yıl Regülasyon Oranı : % 67 Baraj Aks Koordinatları : 30o 57’ 57” . Yapılan çalışmalar ve maliyet analizlerinden sonra Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine karar verilmiştir. kapasiteleri.

67 m3 Geçirimsiz malzeme : 32 806.) Deşarj Kapasitesi Yaklaşım Kanalı Kotu Eşik Yüksekliği Eşik Genişliği Dolusavak kret kotu Dolusavak kret Uzunluğu Dolusavak kapak adedi ve boyutu Dolusavak boşaltım kanalı genişliği daralma Boşaltım kanalı uzunluğu Düşü havuzu uzunluğu Enerji Kırıcı Havuz Tipi Enerji Kırıcı Havuz Taban Kotu : 37 m : 46.96 m3 Riprap malzemesi (R) : 18 593.50 m :km : 0+ 070.10 hm3 : % 67 : 1077.00 m : 38.su sev.27 m3 Barajın gövde maksimum enkesit ve boykesit çizimleri Ek 4’de verilmiştir c) Baraj gölü Minimum su seviyesi Sediment hacmi Minimum İşletme Su Seviyesi Min.sev.00 m : 5 Adet 6. Feçh Uzunluğu d) Dolusavak Yeri Tipi Kapak Adedi Kadastrofal Debi (Qkad. göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı. göl hacmi ve göl alanı Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Mak.00 m3 Çakıl Filtre malzemesi (Fç) : 416.00 m : 341.00 m : 3.34 hm3 : 55 m : 112 hm3.87 m3 Kaya Ufağı malzemesi (Ku) : 153 791.83 m3 Dolgu malzemesi (D)(Kazıdan çıkan) : 266 966. Radyal Kapak : 5 Adet : 3 670 m3/s : 2 068 m3/s : 97.27 hm3/yıl : 27.57 m3 T o p l a m: 7 290 811.001 m Dolusavak boykesit ve enkesitleri iseEk 5’de verilmiştir.00 m : 100.00 m : III. 17. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gövde dolgu hacmi Beton Kaplama malzemesi : 84 687.50 m : Sağ sahil : Karşıdan Alışlı. İşl.27 m3 Toplam kazı hacmi: 431 231.58 de 25. 142 .00 m : 22.58 m : 100.05 m3 Kaya malzemesi (2000 mm dane çaplı): 2 215 283.15 km2 : 577. 5.24 m3 Kırmataş malzemesi (2B) : 198 410.10 hm3.63 m3 Kaya malzemesi (1000 mm dane çaplı): 4 312 854.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.00’kadar 38 m’den 25’ye km : 0+ 341.00 m x 10. : 6.60 km2 : 110 m : 110 m : 689.

3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) : Maksimum Su Seviyesinde (110.0 m : 7. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU e) Derivasyon Yeri Tipi Adedi ve iç çapı Tünel Hesap Debisi (Q50 ) Tünel deşarj kapasitesi Sağ sahil Tüneli uzunluğu Sağ sahil Tüneli Giriş Kotu Sağ sahil Tüneli Çıkış Kotu Sağ sahil Tüneli Eğimi Sol sahil Tüneli uzunluğu Sol sahil Tüneli Giriş Kotu Sol sahil Tüneli Çıkış Kotu Sol sahil Tüneli Eğimi : Sağ sahil.00 m : 120.00 m : 11.9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 99.00 m : 12.00 m : Branşman Uzunluğu : 305+6 + 59 + 55= 425 m -1 Adet ∅3500 (II Nolu İst.00 m) : 104.00 m : 0.41 m3/s : 55. Sol sahil : Beton Kaplamalı.0 m3/s : 673 m : 19.) İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu : Minimum Su Seviyesinde (55. Dairesel : Tünel. Derivasyon Tüneli İçi : İçme.011384 f) Dipsavak Yeri Amacı İçme ve kullanma Suyu Miktarı İçme Suyu İhtiyaç Debisi ( Qiht ) Su Alma Yapısı Kotu Çelik kaplama Çelik kaplama Uzunluğu İçme Suyu Branşmanı : Sağ Sahil.kullanma+Enerji Suyu Temini : 177.50 m : 0.1 Adet ∅3500 (IV ve III Nolu İst.00 m) : 49. 2 adet.1 adet ∅ 2540 (mevcut 1 Nolu İst.0 m3/s : 725.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.27 hm3/yıl : 35.) : 60.00 m . Ø 7 000 mm : 972.9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 44.011887 : 571 m : 19.) Branşman Uzunluğu : 305+6 +59=370 m .3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) MELEN POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları Cebri Boru Uzunlukları ve Çapları (Emme tarafı) 1 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2540 (mevcut) : 143 .

7 m3/s = 8.5 m3/s (I.Aşama Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu Melen Terfi Hatları Mevcut Melen Regülatörü Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 1 Adet 2540 mm : 1743 m : 196 m : 4500 kW/ünite (mevcut) : 2600 kW/ünite (I.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 x 1. En Düşük 110. Aşama) : 20 adet asıl .14 m. Aşama) : 2800kW/ünite (II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (I.5 m3/s (II.73 m3/s = 8. II.III.66 m3/s (III.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Aşama) : 5 x 1.Aşama) Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I.51 m 144 . Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III.7 m3/s = 8.7 m3/s = 8. Aşama) : 3000 kW/ünite (III. Aşama) Melen Barajı ile Önerilen (I.5 m3/s (Mevcut) : 5 x 1. Aşama ) 3 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (II Aşama) 4 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (III. Aşama) : 5 x 1. Aşamalar) Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Melen Terfi Depoları : 2 adet 3000 mm : 1743 m : En Yüksek 128.

Aşama) Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu : 2100 kW/ünite (mevcut) : 2100 kW/ünite (I. polielektrolit : Klor CUMHURİYET POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (Mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I.666 m3/s = 8.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kotu : 210 m Kapasitesi (Mevcut) : 1 adet 26 000 m3 Kapasitesi (Önerilen) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Cumhuriyet Arıtma Tesisleri Tipi Nominal Kapasitesi :Klasik : 720 000 m3/gün (Mevcut ve Melen Reg. Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III Aşama) : 20 adet asıl . Aşama) : 2100 kW/ünite (II.800 m3/s = 9. Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı II.666 m3/s = 8.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5x1.33 m3/s (II.666 m3/s = 8. Aşama) : 5x1. Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı III.00 m3/s (III. Aşama) 145 . Aşama) : 5 x1.ile) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı I. Aşama) Toplam Kapasite Kullanılan Kimyasallar Dezenfektasyon : 2 970 000 m3/gün : Demir klorür.33 m3/s (Mevcut) : 5x1.33 m3/s(I.

4. II.5 m . Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı Toplam Tünel İsale Hattı Uzunluğu Tünel Çapı : 157 km : 2540 mm – 2500 mm : 25 km : 4. Aşamalar) Cumhuriyet Terfi Depoları Kotu Kapasitesi (Mevcut) Kapasitesi (Önerilen) Melen İsale Hatları Melen I.III. Aşama) : 1 Adet 2540 mm : 3896 m : 93 m : 2 adet 3000 mm : 3896 m : 93 m Melen Barajı ile Önerilen (I. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 4 Nolu Pompa İstasyonu Cumhuriyet Terfi Hatları Melen I Merhale Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 2200 kW/ünite (III.0 m : 135 m : 1 adet 26 000 m3 (Mevcut) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Melen II Merhale Kapsamında melen Barajı İle önerilen İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı g) Melen Barajı HES Yeri Kurulu Güç Ünite Adedi Türbin Tipi : Sağ Sahil Dipsavaktan Branşmanla : 45 MW : 3 (3 x 15 ) : Francis : 157 km : 2 Adet 3000 mm 146 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

90 : 170 m. Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri.92 % 52.17 423.20 + 1 x 1.56 GWh/yıl sekonder enerji : 91. projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler Barajın 750 m mansabında 2007 yılı sonunda işletmeye açılan Melen Regülatörü bulunmaktadır.70 GWh/yıl sekonder enerji : 140.91 % 26. 147 .2. Sakarya iline bağlı Karasu ilçesi Aydoğan köyü mevkiindedir. 120 m Yıllık Enerjiye Çekilen Su Miktarı : 2014-2022 yılları arası Regülasyon Oranı 2022-2032 yılları arası Regülasyon Oranı 2023Regülasyon Oranı Enerji üretimi 2014-2022 yılları arası Toplam 2022-2032 Toplam 2032Toplam : : : : : : 842. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur. baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır.27 hm3/yıl su pompa marifetiyle. bir kısmı halen inşa edilmekte olan Melen İsale hattına ilave yapılacak tesisler ile İstanbul şehrine tahsis edilecektir.92 GWh/yıl Ulaşım yolu.55 % 41. Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir.20 GWh/yıl firm enerji : 110. Kamp Tesisleri ve Servis Yolları Melen Baraj yeri.14 GWh/yıl sekonder enerji : 183.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.34 GWh/yıl : 64. Melen regülatörün ile Melen çayından yılda 268 hm3 su. trafo ve şalt sahasına. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cebri Boru Adedi Cebri Boru Çapı Cebri Boru Uzunluğu :3 : 2 x 2. kısmi olarak tamamlanmış Melen İsale hattı ve Yeşilçay İsale hattı ile içme suyu olarak çekilmektedir. İşletmede olan Melen Pompa İstasyonuna ilaveten baraj inşaatı ile beraber 3 adet pompa istasyonu daha devreye girecektir.6 660. V. Melen barajının inşa edilmesinden sonra 3 kademede toplam 1077. Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine.2.60 GWh/yıl : 15.36 GWh/yıl firm enerji : 76.90 GWh/yıl firm enerji : 75. Yollar genellikle asfalt yapıda olup proje yerine ulaşım Devlet Karayolu (E5) veya TEM otoyollarından gidilerek sağlanılabilir. Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır.42 hm3/yıl hm3/yıl hm3/yıl : 73. 145 m.

makilikli ve çalılıklı alanlar göze çarpmakta ayrıca yükselen yamaçlara doğru fındık bahçeleri bulunmaktadır. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır. Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde. Su tutulması ile su yatağı içerinde kalacak bölgelerde vejetasyon ortadan kalkmış olacaktır. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir. Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. Su ve su ortamı civarda yaşayan bir kısım faunal yapıyı olumlu bir kısmını ise olumsuz olarak yaşam devrelerini etkileyecektir.2. Suyun derinleşmesi 148 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. taşınımları. Burada mamul eğer su ise su temininde kullanılacak isale hatları suyun taşımasında kullanılacak ana tesisler olacaktır. Hatta bazı faunal yapının yaşam faaliyetlerinin engellenmesi yönünde önemli bir engel olarak ortaya çıkacaktır. Bu fark.2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda tatlı su balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama. mamul madde miktarları. yardımcı madde ve mamul madde oluşumu ve kullanımı söz konusu değildir. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir.4. Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır. yardımcı madde. V.5. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir. Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. Çalışma ve etki alanında önemli bitki örtüsü. V. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir. Bu sahalarda karasal alanlarda kayıpların yaşanılması kaçınılmazdır. fauna. Su tutulacak sahanın sağında ve solunda yer yer boş veya seyrek ağaçlıklı.3.2. Örneğin balıklar çok daha fazla yaşama alanları sahip olurken karasal kesimde su toplanmasından önce su yatağı kenarında bulunan bazı hayvanların yuvaları ve habitatları daha daralacak veya ortadan kalkacaktır. su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur. habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir. depolanmaları Projenin temel amacı su temini ve elektrik üretimi üzerine olup bu konuda işletme aşamasında herhangi bir hammadde. Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir. bitki biyotopları ve bunlara bağlı olarak faunal habitatlar bulunmamaktadır. Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü.

2. sucul hayat. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır. sucul hayat.6. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU özellikle kışın suyun donmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara engel teşkil etmesiyle su hayatına önemli olumlu etkiler getirecektir. bu sular paket arıtma tesisleri ile arıtıldıktan sonra regülatör mansabına deşarj edilecektir.) Büyük Melen Barajının. sediment gelişi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7. sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir. ve etki alanı çevresinde uluslararası öneme sahip alanlar Proje etki alanında bulunmamakla birlikte alana en yakın koruma alanı Düzce’nin 14 km güneybatısında Hamamüstü Köyü çevresinde yer alan Efteni gölüdür. Daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi proje kapsamında sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksular oluşacak olup. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir. Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken.2. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler Büyük Melen Barajı. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. 2. V. nehir hidrolojisi.8. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir. V. su kalitesi vb. V. 1992 yılında Orman Bakanlığınca “ Yaban Hayatı Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir. Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup.2. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon. 149 . Bu sebeple oluşan evsel nitelikli atık suların yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olumsuz bir etkisinin olacağı düşünülmemektedir. nehir hidrolojisi. Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler Proje yeri bulunmamaktadır. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon.

Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan kalkacaktır. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. dişbudak. Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır. V.2. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın. köknar ve sarı çam’dır.2. Bu nedenle özellikle HES civarında muhtemel yangınların oluşmasının ve bu yangınların etraftaki ağaçlık alanlara sıçramasını önlemek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. ıhlamur.11. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayri sıhhî müesseselerin etrafında. Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” Madde 16’ya göre sanayi bölgesi. kavak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. 150 . gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. peyzaj ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. Barajlar hem inşaat hem de işletme aşamasında yangın riski çok yüksek olmayan inşaat yapılarıdır. kestane. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir.10. diğer barajlarda ve HES’lerde olduğu şekilde uygun yangın söndürme ekipmanları yerletirilecek ve bunları kullanmak üzere kalifiye elemanlar bulundurulacaktır. çeşitli ağaçlar. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır. Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. karaağaç. gürgen. kızılağaç. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. meşe. Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır.2. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir. Baraj ve HES binası çevresi. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. yönetmeliklerde beliritilen genişlikte sağlık koruma bantları ile çevrilecektir. sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. Ancak HES’ler yangın riski yüksek olan birimlerdir. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. Ayrıca her 2 yapıda.9. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. V.

Alanda yer alan yerleşim yerleri projenin ilk senesinde kamulaştırılacaktır. kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesisleri ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listeleri içerisinde yer almaktadır. proje alanı içerisinde yer alacak patlayıcı depoları etrafındaki sağlık koruma bandı için önerilecek olan mesafe belirlenirken. Tahliye sonrasında alana en yakın yerleşim yeri kuş uçuşu 1. Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır.19’de bu uzaklıklar görülebilmektedir. inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilir. 151 .5 ton olmaktadır. Bu nedenle. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yine aynı maddeye göre. Bahse konu patlayıcı maddeler belirli oranlarda amonyum nitrat ihtiva etmektedir.19’de verilmektedir. Sağlık koruma bandı.20Tablo V. HES ve Malzeme Ocakları Projesi kapsamında yer alan patlayıcı depoları birinci sınıf gayri müesseseler. Ayrıca. Bu nedenle patlayıcı maddelerin depolanmasında uyulması gereken sağlık koruma mesafesi için yeterli uzaklık sağlanmış olacaktır. Patlatma çalışmalarının 4 sene süreceği göz önüne alınırsa aylık kullanılacak olan patlayıcı miktarı 62. 23 Mayıs 2001 tarih ve 24410 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” Ek1’de patlayıcı madde işyerlerinin ve depolarının çevreye olan güvenlik uzaklıkları verilmiştir. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” çizelge IV. Bu malzemenin alanda depolanması planlanmaktadır. inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir.8 km mesafede olan Aydoğan köyü olacaktır. sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilmekte ve ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınmaktadır. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde. kum ocakları. Proje kapsamında Kaya I malzeme ocağından kaya malzemesi elde edilmesi amacıyla patlayıcı madde kullanılacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-2’de birinci. Patlayıcı.d’de belirtilen patlayıcı maddeler ile ilgili mesafeler dikkate alınmıştır. sanayi bölgesi. Malzeme ocağında bulunan toplam 15 000 000 m3 malzemenin yarısı kadarı baraj gövdesinde kullanılacaktır. ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler listelenmiştir. 24 Aralık 1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı. Sağlık koruma bandı. Tablo V. Dolayısıyla alan en yakın yerleşim yeri olan Cumayeri ve Lahna beldesi birinci sene sonrasında tahliye edilmiş olacaktır. Çizelge Tablo V. Bu listeler içerisinde Melen Barajı.

mevcut sütrenin özellikleri göz önünde tutularak çizelgedeki uzaklıklar % 50 oranında azaltılabilir. Sıvı Oksijen.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.19.000 350 175 35 *İçerisinde Amonyum nitrat. Sıvı Hava ve bunları ihtiva eden patlayıcı maddeler ile benzerlerinin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar hesaplanırken.000 250 125 25 10. Meskun Binalardan Olan Uzaklıkları (m) 152 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.000 100 50 10 5. Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*) Patlayıcı Maddenin Miktarı (kg) Kara ve Demir Birbirlerinden Olan Yollarından Olan Uzaklıkları (m) Uzaklıkları (m) 1 4 2 0 5 8 4 1 10 10 5 1 50 25 13 3 100 35 18 4 500 75 38 8 1.

Kışla. Çarşı gibi İnsan Topluluklarının Bulunduğu Bina ve Yerler Patlayıcı Madde Üretilen veya Depolanan Aynı İşyeri Sınırları İçindeki Bütün İşyeri Binaları İle Patlayıcı Madde Depoları Sütresiz Sütreli 2000 186 160 5000 253 214 (Q) = Toplam Patlayıcı Madde Miktarları (Kilogram) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 319 402 460 506 545 579 269 339 388 427 460 489 70000 610 515 75000 624 527 2 3 Sütresiz Sütreli Sütresiz Sütreli 117 100 280 270 159 100 380 270 200 101 478 330 252 128 603 415 289 146 690 475 318 161 759 523 343 173 818 564 364 184 869 599 383 194 915 631 392 198 936 645 4 Sütresiz* Sütreli 30 21 41 29 52 37 65 46 75 53 82 58 88 63 94 67 99 70 101 72 *Sütresiz hafif yapılı depolar için çizelgede belirtilen sütreli uzaklıkların iki katı alınır. Sıra için D = 9. Hastane. Irmak. (Üstü toprakla örtülü ve galeri tipi gömme depolardan *galeri tipi depolar hariç* mevcurt gömme depoların üstünde bulunması gereken toprak kalınlığı santimetre olarak hesaplanacak ve güvenlik uzaklıkları da D bendi doğrultusunda değerlendirilecektir. Konut. Sinema. İskele ve Limanlar Köy ve Orman Yolları.7xQ⅓ B) Av malzemesi (barut hariç) depolanacak depolar için bu tablo ile belirlenmiş olan güvenlik uzaklılklar ı ve girişimci tarafından satın alınması. Sıra için 0 0 140 160 180 3. depo istiap haddine gore girişimci tarafından satın alınması.3xQ⅓ (Q) = Toplam patlayıcı madde miktarı(Kilogram) 4. Havaalanları. Sıra için en az 160. 3. Tiyatro. NOT: A)Bu cetvelde yer almayan miktarlardaki patlayıcı madde depoları için en az güvenlik uzaklıkları 1. Sıra için 100. kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıklar ı yarıya indirilir. Fırın.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Madenlere Ait Özel Kara. Sanayi. Tarım ve Telekominikasyon Tesisleri. Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları Sıra 1 Bina ve Depolar Patlayıcı Madde Üretilen ve Depolanan Her Türlü Tesislere Ait Depo ve İşyeri Binaları ile Patlayıcı Madde Depoları. Deniz. Sıra için D = 2. Göl.20. Sıra için D = 22. 2. Resmi ve Özel İşyerleri. Sıra için 16 18 200 220 240 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.3xQ⅓ D = 4. Karayolu.) D) Güvenlik uzaklıkları aynı kalmak koşuluyla depodan itibaren. Sıra için ise 270 metre olması şartıyla aşağıdaki formüllere gore hesaplanır Sütresiz Sütreli 1. Sıra için 310 330 350 10 12 153 . Mabet. kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıkları aşağıda gösterilmiştir. Pazaryeri.7xQ⅓ (D) = Güvenlik Uzaklıkları (metre) 3.2xQ⅓ D = 15. Sıra için D = 14. Toplam Patlayıcı Madde Miktar ı (Ton) 2-75 Ton 76-100 Ton 101-150 Ton 151-200 Ton 201 Ton ve Yukar ısı 1.8xQ⅓ D = 12.5xQ⅓ 2. Cezaevi.4xQ⅓ D = 1. Demiryolu. Deniz veya Su Yolları Okul. C) Yeraltı galeri depolar için güvenlik uzaklıkları Ek-6 da verilmiştir.

kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesislerinin bulunduğu alan etrafındaki sağlık koruma bandı sınırı belirlenirken. Kullanılacak suyun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyede 4.13.ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilmiş.2. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde inşaat aşamasında yapılacak olan paket arıtma sistemi arıtılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına göre baraj mansabına deşarj edilecektir.2. Muhtemel iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan " İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. V. Benzer şekilde. Bu alana giriş-çıkış kontrollü olacak ve gerekli uyarıcı levhalar konularak. ilgili bölümlerde belirtilen emisyonları azaltıcı önlemler alındığı taktirde proje inşaat ve işletme faaliyetlerinin alan etrafında önemli bir etkisi olmayacağı düşünülmektedir. Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar Projenin işletme aşamasındaki faaliyetlerin çevre için riskli bir durum ortaya çıkarması beklenmemektedir. prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara. Sağlık Koruma Bandı mesafesi belirlenmesinde hava kalitesi kısıtlayıcı bir parametre olmayacaktır.İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listesinde yer alan kum ocağı. 1990). ISCST3 Modeli) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. inşaat ve işletme aşamaları boyunca PM ve gaz emisyonları için hesaplanan proje alanı etrafında tahmin edilen maksimum yer seviyesi konsantrasyon değerlerinin HKKY’de tanımlanan sınır değerlerin altında olduğunu göstermektedir. Kullanılacak su miktarı = 150 lt/gün x 30 kişi = 4. . İçme suyu için hazır damacana sular kullanılacaktır. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Sağlık Koruma Bandının belirlenmesinde kullanılmak üzere. nasıl verileceği Melen barajında işletme aşamasında idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. proje alanı çevresindeki gürültü düzeyi UNDP’nin “TEM Trafik ve İnşaat Gürültü Kontrol Raporu” isimli dokümanında önerilen metodun kullanımı ile hesaplanmıştır (UNDP. projeden kaynaklanacak olan hava emisyonları ve gürültü değerleri dikkate alınmıştır. Temizlik ve diğer amaçlı kullanılacak su ise baraj alanı yakınındaki mevcut yeraltı suyu kuyularından temin edilecektir.5m3/gün evsel atık su oluşacaktır. V. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. ne miktarlarda. ISCST3 hava modellemesi sonuçları. Projede yer alan hidroelektrik santral binası iş kazaları açısından en kritik faaliyet alanı olarak görülmektedir. çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilecektir. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır.12.500 litre/gün olacaktır. Sonuç olarak. proje inşaat ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava kirletici emisyonlarının (gaz ve toz) maksimum konsantrasyonlarının hesaplanması için modelleme (USEPA . İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği. Bu nedenle.

Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa.kişi = 40.2. V. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. HES binası en yakın yerleşimleri yeterli uzaklıkta olduğundan ve bina izolasyonlu olarak inşa edileceği için gürültü ve vibrasyonun bina içinde kalması sağlanacaktır. Kişi başı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1. Barajda çalışacak olan az sayıdaki yabancı personel için lojman veya misafirhane inşa edilecek ve personel konut ve diğer sosyal ihtiyaçlarını buralardan sağlayacaktır. V. Melen Barajı inşaat ve işletme çalışmaları kapsamında 21. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak.34 kg/gün.2 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. İşletme Aşamasında oluşması muhtemel gürültü ile ilgili olarak 07.2.15. Proje alanı ve yakın çevresinde. 155 . V. Ayrıca baraj alanında inşa edilecek olan idari ve sosyal tesislerde personelin her türlü sosyal altyapı ihtiyaçları ve idari ve teknik ihtiyaçları karşılanacaktır. bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut.16. seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler İşletme aşamasında öngörülen tek gürültü kaynağı HES binası içerisinde yer alan jeneratör ve türbinler olacaktır. arkeolojik kalıntılara. yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya. Bu personelin konut ihtiyaçları kendilerine ait mevcut konutlarla sağlanmış olacaktır. Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı. sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır. bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği. nasıl bertaraf edileceği Melen Barajında işletme aşamasında konut. Konut sosyal ve idari tesislerde çalışacak insanların araçlarının bakım ve onarımları en yakın tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır.2. idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2008 tarih ve 26809 sayılı "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" Madde 44 hükümlerine riayet edilecektir.34 kg/gün-kişi alınarak). Çalışacak olan personelin büyük bir kısmı öncelikle civar köylerden temin edilecektir. Konut.14.17. nasıl temin edileceği Proje kapsamında işletme aşamasında yaklaşık 30 kişi çalışacaktır.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa uyulacaktır. 30 kişi x 1.2.03. ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde. Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları. en yakın katı atık düzenli depolama alanına iletilecektir. korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir.7.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.2.18. Diğer faaliyetler Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur. Bölge halkı evinde yapacağı tadilat ve tamiratları bile günübirlik çözümlerle halletmeye çalışmıştır. Bu nedenle bölge halkı baraj yapımı ile ilgili kararların mümkün olan en kısa sürede netleşmesini ve inşaatın bir önce sonuçlandırılmasını talep etmektedirler. Böylece bölge halkının kendi hayatları ve gelecekleri ile ilgili kararlar alma konusunda önü açılmış olacaktır. V.3. Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri V.3.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb. Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. Proje ile bölgeye ulaşım, haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. Proje sahasında işsizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir. V.3.2. Çevresel fayda-maliyet analizi Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi; Melen havzasında, Melen Çayı üzerinde planlanmış olup, enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi, su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine, yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da, enerji kazanılırken çevresel 156

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.

157

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VI. İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VI.1. Arazi ıslahı (baraj, HES, iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları, orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Baraj tamamlandıktan sonra İSKİ’ye devredilecektir. İSKİ tarafından barajın işletmeye açılmasından önce olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocaklarından K geçirimsiz ve E geçirimli malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. C geçirimli alanı ise Büyük Melen Çayı üzerinde ve barajın mansabında kalmaktadır. Baraj tamamlanmadan önce doğal şekli bozulacak olan bu alanın rehabilitasyonun yapılacaktır. Bu amaçla baraj inşaatında kullanılmayan artık ocak malzemeleri ile uygun hafriyat atıkları kullanılacak ve akarsu yatağı eski haline getirilecektir. VI.2. Baraj, HES, su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları VI.1. konuda da anlatıldığı üzere, Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçlı bir bölge niteliğinde olup çıplak araziler nadiren bulunmaktadır. İSKİ tarafından barajın işletme aşaması öncesinde olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocağı olarak bir adet geçirimsiz malzeme alanı, iki adet geçirimli malzeme alanı ve bir adet kaya malzemesi alanından oluşmaktadır. Geçirimli malzeme alanlarından biri ile geçirimsiz malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. Kaya malzeme alanı kısmen rezervuar altında kısmen de mutlak koruma alanı içerisinde yer almaktadır. Rezervuar altında kalacak olan alanlar için rehabilitasyon çalışması öncelikli olmayıp özellikle baraj mansabında ve Melen akarsuyu üzerinde yer alan geçirimli malzeme alanının, hafriyat artığı malzemeyle ve/veya diğer malzeme alanlarından alınacak malzemelerle eski haline getirilecektir.

158

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Su altında kalmayacak olan malzeme alanlarında yapılacak olan bu kapsamındaki çalışmalarda “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. VI.3. Mevcut su kaynaklarına etkiler, olabilecek hava emisyonları İşletme faaliyete kapandıktan sonra su kaynaklarına olumsuz herhangi bir etki beklenmemektedir. İşletme faaliyetinin sona ermesi ile İçme ve kullanma suyu barajı kapsamında alınan su artık alınmayacağından dolayı akarsu yatağında akışına devam edecektir. Baraj kısmında ise baraj göleti ile yüzeysel bir su kaynağı oluşacağından işletme faaliyete kapandığında da su kaynakları için olumsuz bir etki beklenmemektedir. Benzer şekilde çevreye zararlı herhangi bir hava emisyonu da beklenmemektedir.

159

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VII. PROJENİN ALTERNATİFLERİ
(Bu bölümde teknoloji alınacak önlemlerin alternatiflerin karşılaştırılması yapılacak ve tercih sıralaması belirtilecektir.)

VII.1. Depolama İle İlgili Alternatifler 2007 Yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü yeri regülatör inşasından önce Melen Barajı olarak düşünülmüş ve temel sondajlar Regülatör aksında yapılmıştır. Ancak Regülatör yapımına karara verildikten sonra, bu raporda önerilen baraj aksı, Melen regülatörünün 700 m membasına çekilmiştir. Baraj yeri olarak seçilen aksta gerekli jeolojik etütler yapılmış ve incelenen alternatifler içinde daha önce DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından sadece enerji projesi olarak planlama çalışmaları tamamlanan Beyler Barajı aks yeri etüt edilmiştir. Beyler Baraj yeri, Sakarya ili Karasu ilçesi Beyler mahallesi Mevkii Çevriktepe ile Aycıbağ tepe arasındadır. Kret kotu 115 m olan Beyler Barajı ile 5,70 km2 alan rezervuar alanında kalmakta olup İstanbul iline çekilebilecek yıllık maksimum içmesuyu 470 hm3’dür. Bu değer Melen Barajı ile İstanbul iline verilecek olan değerin sadece % 44’ü kadardır. Ancak Melen Barajı ile nihai durumda 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri üretilecek olan enerji yıllık 91,92 Gwh değerindeyken Beyler barajı ile 90 MW kurulu güce sahip Beyler HES Tesisleri ile yılda toplam 276 Gwh’dır. Bu değer Melen Barajı ile üretilecek olan enerji değerinin üç katıdır. Jeolojik açıdan uygun ancak İstanbul ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayamayan Beyler Barajı alternatifi uygun bulunmamıştır. Beyler barajı mansabında bulunan ve yılık verimi yüksek olan Lahna deresi de baraj rezervuarında depolanacak şekilde raporda teklif edilen Melen Baraj aks yeri uygun görülmüştür. Ancak Düzce Ovasının su altında kalmaması için barajın normal su seviyesi 110 m olarak tespit edilmiştir. Bu kotun üzeri olan ve ihtiyaç debisinin tamamını karşılayan 113,62 m maksimum su seviyesi alternatifi de denenmiştir. Fakat bu durumda kamulaştırma alanı % 50 artarak 17,15 km2’den 34,00 km2 değerine çıkmakta ve Düzce Ovasının büyük bir bölümü sular altında kalmaktadır. Tarım arazisi açısından oldukça değerli olan bu alanlarda daha fazla kamulaştırma yapılamayacaktır. Bu sebeple bu raporda önerilen Melen Barajı ve HES projesi için 110 m maksimum su kotu nihai değer olarak alınmıştır. Gövde dolgu tipi olarak kil çekirdekli kaya dolgu tipi gövde yapısı yanında, ön yüzü beton kaplama alternatifleri de denenmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonucu kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi maliyeti 140 230 543 YTL ve ön yüzü beton kaplama baraj gövde tipi maliyeti ise 107 712 328 YTL olarak hesap edilmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonunda ön yüzü beton kaplama gövde yapısının uygunluğuna karar verilmiştir. VII.2. Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler Enerji tesisleri ile ilgili alternatif çalışmalarda çeşitli kurulu güç alternatifleri çalışmaları yapılmış ve HES-Kurulu Güç optimizasyonu yapılarak 45 MW kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğu sonucuna varılmıştır. Santral Yeri ve Trafo-Şalt sahası için arazide etütler yapılarak seçilen alanın jeolojik açıdan uygunluğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak raporda önerilen yerin en uygun alan olduğuna kanaat getirilmiştir. VII.3. İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler Melen I. Merhale kapsamında inşa edilen pompa istasyonu ve isale hatları Melen II. Merhale kapsamında da hizmet verecektir. I. İsale hattı kamulaştırmaları, Melen II. ve III. İsale hatları için de yapılmıştır. Melen I. İsale hattı platform kazıları, II. ve II. isale hatları genişliğine göre yapılmıştır.

160

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Melen İçmesuyu alternatifi çalışmalarında, Melen I. İsale hattı için yapılmış olan sistemin değiştirilmesi ve teçhizatlarının demonte edilmesi, II. ve III. içme suyu çelik borusu için yeni platform kazısı yapılması ve heyelan tehlikesi sebepleri, içmesuyu tesisleri için başka alternatif çalışma yapılmasına gerek bırakmamıştır. Zira yapılan kamulaştırmalar full devalopman için yapıldığından rezervuardan içme suyunun alınması halinde, ilave maliyetler ve net gelir kayıpları söz konusu olacaktır. Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı Melen barajı içme suyunun, baraj mansabından basınçlı sistemle alınarak halihazırda platform kazıları ve kamulaştırmaları yapılmış olan pompa istasyonlarına pompa marifeti ile basılması alternatifine karar verilmiştir.

161

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI VIII.1. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Projeye ait Acil Müdahale planı Ek 23’te verilmiştir. Projenin izleme çalışmaları, inşaat, işletme ve işletme sonrası izle çalışmaları olmak üzere 3 başlık altında incelenmiştir. 1. İnşaat Aşamasında İzleme Programı Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı aşağıda verilmiştir. Söz konusu projenin çalışmalarından önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. Sıvı Atıkların İzlenmesi Baraj inşaatı aşamasında kullanılan su ve buna bağlı ortaya çıkan atıksuyun biriktirilmesi ve arıtılması, projeden kaynaklanacak sıvı atıkların izlenmesi konusunda öncelikli olarak izlenmesi gereken hususlardan olacaktır. İnşaat aşamasında ortaya çıkacak olan atık suların, Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği ile Su Ürünleri Yönetmeliği’nde verilen standartlara uygun olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun olarak deşarj edilip edilmediği izlenecektir. Katı Atıkların izlenmesi İnşaat aşamasında oluşacak olan inşaat artıkları ve personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı izlenecektir. İnşaat aşamasında oluşacak inşaat artıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertarafı izlenecektir. Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. Emisyonların izlenmesi İnşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar arasında toz emisyonu ve egzoz emisyonları yer almaktadır. Faaliyetler esnasında oluşacak toz emisyonunun sınır değerleri aşmaması için alınması gereken önlemlerin uygulanması izlenecektir. Ayrıca inşaat sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve bununla ilgili belgelerin alınması izlenecek hususlar arasında yer almaktadır. Gürültünün İzlenmesi

162

Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması. uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. satışı. Katı Atıkların izlenmesi İşletme aşamasında oluşacak katı atıklar personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar olup bu atıkların alanda düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı. kullanılacak makinelerden ve arazide yapılacak patlatmalardan ve diğer çalışmalardan gürültü oluşacaktır. Yok edilmesi. Saklanması. diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf edilmesi. İş makinelerinin bakımları. İşletme sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması da izlenecek hususular arasında olacaktır. Sıvı Atıkların İzlenmesi Barajın işletme aşamasında su temini. İşletme Aşaması İzleme Programı Projenin işletme aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı da aşağıda verilmiştir. personel kaynaklı evsel atıksuyun biriktirilmesi ve deşarjı. yağışlarla kayma riski taşıyarak çevreye zarar verip vermeyeceği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda izlenecektir. Tehlikeli ve Tıbbi Atıkların İzlenmesi Proje alanında inşaat aşamasında şantiye alanında yapılacak olan revir kaynaklanacak olan tıbbi atık malzeme. mevsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi izlenmesi gereken hususular arasındadır. yakıt ikmalleri ve yağ değişimlerinin. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı izlenecektir. 163 . taşınması. 2. Baraj alanındaki personelden kaynaklanacak atık suların. Söz konusu projenin işletme önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertarafı izlenecektir. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje kapsamında. ithali. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi. Tesisin inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sırasında oluşacak olan tehlikeli atıkların izlenmesi de izleme programının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Depolanması. Denetlenmesi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Usul ve Esasları Tüzük” hükümlerine uyulup uyulmadığı izlenecektir. Ayrıca Proje kapsamında kullanılacak patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle. bu konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun yapılması izlenecektir. Emisyonların izlenmesi İşletme aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar egzoz emisyonları olacaktır. Çalışmalar sırasında makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. kullanılması.

Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program ÇED raporunu hazırlayan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. 3. inşaat süresi boyunca ortaya çıkacak olan olumsuz etkilerin raporda belirtilen önlemlerle ilgili yönetmelik sınır değerlerini aşıp aşmadığı ve/veya bertaraf edilip edilmediğinin kontrolünü sağlayarak. 164 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün İzlenmesi İşletme aşamasında kullanılacak olan makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda.2. VIII. Çevre ve Orman Bakanlığının belirleyeceği periyotlar halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'na İzleme Raporları sunacaktır. İşletme Sonrası İzleme Programı Projenin işletime kapatılmasından sonraki durumu arazi ıslahı başlığı altında verilen hükümler uyarınca izlenecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 150 kişilik katılım olmuştur. Ayrıca bölgede yapılan Melen Regülatörünün inşaatı sırasında gerekli çevresel hassasiyetin gösterilmediğini ve bu konuda bölge halkı ile yüklenici firma arasında bir takım sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir. Çevre ve Orman Bakanlığı. Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. DSİ 14. Düzce ve Sakarya illerinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Düzce Valiliği ve Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile temasa geçilmiş ve etkilenmesi muhtemel bütün köy muhtarlarına haber verilmiştir.04. HALKIN KATILIMI (Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği. toplantı tarihlerinden önce yerel ve ülke çapında yayın yapan 2 ayrı gazetede toplantılar ilan edilmiş. Toplantılara katılımı sağlamak amacıyla.2008 tarihinde Ortaköy Belde’sinde yapılmıştır.2008. DSİ 14.03. Bölge Müdürlüğü. Çevre ve Orman Bakanlığı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM IX. tarihinde Akçakoca Öğretmen Evi’nde. projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilerek yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır. ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 100 kişilik katılım olmuş ve toplantıya katılan katılımcılara faaliyet ile ilgili olarak. 165 . Ayrıca barajın yıllardır yapılacağının söylendiğini ancak inşaatının gecikmesi nedeniyle yöredeki halkın mağdur olduğundan bahsetmişlerdir. Düzce ilinde yaşayan halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan toplantı 03. proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanı. Düzce’de yapılan toplantıya T. proje kapsamında yapılacak çalışmalar. Bu nedenle projeyle ilgili halkın görüşlerinin alınması için hem Düzce’de hem de Adapazarı (Sakarya)’da Halkın Katılımı Toplantıları yapılmıştır.C. Benzer şekilde Sakarya Ortaköy’de yapılan toplantıya da T.C. Katılımcılar tarafından genel olarak yapılması planlanan Melen Barajında gerçekleştirilecek olan kamulaştırma ile ilgili beklentilerini ve tereddütlerini belirtmişlerdir. Bölge Müdürlüğü. Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Sakarya’daki halkın bilgilendirilmesi için yapılan toplantı ise 13.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir. içmesuyu pompa istasyonları. Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir. baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. özellikle Halkın Katılımı Toplantısında ve ÇED süreci içerisinde tüm paydaşlardan Bakanlığa iletilen soru. iki adet derivasyon tüneli. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. görüş ve önerilere yer verilmesi. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VERİLEN (Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. bu görüşlerin nasıl karşılandığının vurgulanması) Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. mümkün olduğunca basit. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır.181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür. iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı. teknik terim içermeyecek şekilde ve halkın anlayabileceği sadelikte anlatılması. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. kapaklı dolusavak. Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1. Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre. 166 . 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır. Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM X. Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme. Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır. Büyük Melen barajı içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl.

Karalar ve Köyyeri Köyleridir. yıl yapılacak olup. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi. Projenin halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İlk aşamada yılda toplam 268 hm3. Beyler.077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır. Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7. 167 . PTT ve enerji hatları. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Melen barajı rezervuar sahasında. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj. İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır. hizmet yolları. 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir.5 km güneybatısında. 2014-2022 yılları arası 536.5'inin orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir.5 oranında tarım arazisinin % 71. Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir.45 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. Enerji üretimi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 3. site tesisleri. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır.811 m3 malzeme kullanılacaktır. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35.05 oranında fındıklığın. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. 2008). Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır. Yeni yol relökasyonu. Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp. son aşamada ise yılda 1. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 2022-2032 yılları arası 804. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. su altında 5 tane yerleşim merkezi kalmaktadır. % 8. Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık ... Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431. 4.765 da'dır. diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır.11 hm3/yıl. % 19. yıllarda yapılacaktır. Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır.290.17 ve 2032 yılı sonrası 1077. Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup. derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1. ve 5.231 m3civarında olacaktır. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak.615 da arazi bulunmaktadır.

Proje Alanı ve etki alanında milli parklar. yaban hayatı yetiştirme alanları. verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir. karaağaç. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar. Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir. dişbudak. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bozuk çamlık. ıhlamur. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. tabiatı koruma alanları. tabiat parkları. kayın. Ormanlar. Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan. Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. yaban hayatı koruma alanları. 168 . Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak toplam 3000 adet kavak mevcuttur. kavak. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmıştır. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir. Ormanlarda egemen ağaç türleri. gürgen. sit ve koruma alanları.Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır. biyogenetik rezerv alanları. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. kızılağaç. sulak alanlar. köknar ve sarıçamdır. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. tabiat varlıkları. Ağaçlandırma alanları. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. meşe. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. baltalık alanlar. Buna ek olarak. Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da . Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir. özel çevre koruma bölgeleri. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunmamaktadır. kültür varlıkları. mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir. biyosfer rezervleri. özel koruma alanları. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. kestane. tabiat anıtları. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir.

Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. gürültü ve habitat tahribidir. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır.) araziler bulunmamaktadır. toz. Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Bara inşaatının faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak. ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. zarar verilmeyecek. Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır. 169 . Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler. Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır.

öğütme. Melen Barajı inşaatı esnasında kırma.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve rapor içinde ilgili bölümlerde verilmiştir. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. Yol inşasında ekskavatör. Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. Kullanılacak olan malzeme ocaklarından olan E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır. Alanın baraj inşaatı öncesi kamulaştırma yapılması sonrasında en yakın yerleşim merkezine yaklaşık 2 km mesafede olması bu tür etkilerden yörede yaşayan insanların en az seviyede etkilenmesine neden olacaktır. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak. Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır. özelikle dik kesimlerde. Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır.5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır. Erozyonu asgariye indirebilmek için. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır. mümkün olan yerlerde. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli. en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır. Derivasyon işleminin dışında. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. dozer. tünel inşaatı. Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir. 170 .000 litre/gün olacaktır. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. taşkın. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. Kaya I malzeme alanı için ise 2. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır. İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60.

Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. kulaklık. lavabo. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1. kulak tıkaçları. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır. Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında. göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. mutfak. Baraj inşaatında. toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. idari 171 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı.çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m3/gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. ardiye. 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. vb. Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir. yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. soyunma yeri. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. Patlatma. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır. Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane. Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir. duş. işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı. gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların. tuvalet.

kuş gözlemi. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir. İşletme dönemiyle beraber. Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür. Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. piknik. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir. baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır. trafo ve şalt sahasına. gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir. Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir. Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri. iş makineleri kazaları vb.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. yürüyüş. insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Ağaçlandırma. hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma. 172 . Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda Tatlısı balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama. olaylardır. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. Bu fark. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Bu amaçla balıkçılık. şantiye içi trafik kazaları. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir. Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır. Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler. malzeme sıçraması. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur. fotoğrafçılık.

Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. çeşitli ağaçlar. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır. dişbudak. kızılağaç. Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir. 2. karaağaç. Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan 173 . kestane. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon. Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır. nehir hidrolojisi. Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir. Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir. Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri. Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken. su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup. gürgen. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. meşe. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır. köknar ve sarı çam’dır. Büyük Melen Barajı.25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir. ıhlamur. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın. Büyük Melen Barajının. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. sucul hayat. kavak. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir. sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. 174 . Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Proje sahasında issizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir. ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. Melen havzasında. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır. haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kalkacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır. peyzaj. HES ve Malzeme Ocakları Projesi. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Proje ile bölgeye ulaşım.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. Melen Barajı. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır.

Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da. enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. 175 . HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı.

jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri). Ancak bu tür etkilerin uygun mühendislik pratikleri ile minimize edilmesi mümkündür. HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. Tüm inşaat faaliyetlerinde olduğu gibi baraj inşaatlarında da çevresel açıdan bir takım olumsuzlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Bu proje kapsamında ortaya çıkacak etkilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. SONUÇLAR (Yapılan tüm açıklamaların özeti. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Barajı. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. Melen havzasında. Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. Bu tür olumsuzluklar hiçbir zaman sıfırlanamayacak niteliktedir. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Melen Projesi ile ilgili baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM XI. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. HES ve Malzeme Ocakları Projesi. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. 176 . su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EKLER 177 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita 178 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı 179 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti 180 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti 181 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti 182 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti 183 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları 184 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) 185 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) 186 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar 187 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları 188 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları 189 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu 190 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası 191 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası 192 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı 193 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları 194 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları 195 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı 196 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar 197 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler 198 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları 199 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 23 Acil Müdahale Planı 200 .

T.C. Treatment. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı.11.Ş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 2007 ÇOB. T.htm). 2000. HOBOKEN.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete.epa. 1987.T. 2006. 2003. 2002.Ş. New York. Vol. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası.gov. 07. 1996. Environmental Protection (http://www. Flora of Turkey and East Aegean Islands. (Supplement 2). ABD. 10.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Noise and vibration control engineering: principles and applications / edited by : Wiley.tr/tubives/index. VÉR AND LEO L. T..C. Ankara DSİ. A. 2008 Metcalf and Eddy. 22. MÜEZZİNOĞLU.tubitak. Hes Ve Malzeme Ocakları Projesi ÇED Raporu. T. Merhale Projesi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı..2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete..H. (2004).2003 tarih ve 25001 sayılı Resmi Gazete. Wastewater Engineering. A. İSKİ Osmangazi (İsaköy) Barajı Projesi Degol Çevre Mühendislik Müşavirlik Ticaret LTD. Memeliler. A.D.K. Bölüm IV. Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları. 2004. Meteksan A. 111. ve ark. Edinburg University Press. 22. Ankara EKİM. Çevre ve Orman Bakanlığı. Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT).11. 2008. Ankara DEMİRSOY.. 2000. Barajlara ait Teknik Şartname.B. P. Flora of Turkey and East Aegean Islands. ŞTİ.C. 23. Edinburg University Press. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. 2007. http://www. 01. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği.S. Titreşim Yönetmeliği.2008 tarihli 26809 sayılı resmi gazete. 1993. T. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü.Ş. Mc Graw Hill Book Company. DEMİRSOY. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAYNAKLAR Büyük İstanbul Su Temini Melen Sistemi II. ÇSGB.01.php (Türkiye Bitkileri Veri Servisi TÜBİTAK) ISTVÁN L. et all 1988.2004 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete. Disposal and Reuse. A. U.C. ERE Hidroelektrik Üretim Ve Ticaret A. (Supplement). Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığı. AYSEN . Ankara.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete. T.12. ÇOB. T. Ankara ÇOB. İzmir 201 . T.03.gov/scram001/dispersion_alt. Vol. Meteksan A. BERANEK.12. ve ark. Sf. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.07. Ankara ÇSGB. ÇOB. N.C. 2003.C. EPA.. Çevre ve Orman Bakanlığı. DAVIS. Edinburgh. Edinburgh.Derneği. Gürültü Yönetmeliği. 2003. 2007 GÜNER.J. 23. Sarıgüzel Barajı. Agency. DSİ Genel Müdürlüğü.

Sti. Ankara 202 . N. Çevresel Etki Değerlendirme "ÇED".. DOKAY-ÇED Çevre Mühendisligi Ltd. 2002. ve ark. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU www..DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Yedigöze Barajı.gov. 2007 YİĞİT. Sti. Kılavuz.meteor.tr Yedigöze Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. HES ve Malzeme Ocakları ÇED Raporu.

Çevre Yüksek VI. ekler vb. Mühendisi VIII. Sayfa. IV.. Raporun tamamı Bölüm I. Adı Soyadı Mesleği İmzası Mustafa Evren Erşahin Çevre Mühendisi Bölüm I.5.6.3. III. III. Bölüm V.12. Ekler Mühendislik veya mimarlık fakülteleri veya fakülte veya akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen veya edebiyat fakültelerinin mezunu personel (Madde 5/1-b) Mustafa Yazgan Süleyman Övez Biyolog Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca veya PTD İnceleme değerlendirme komisyonunca belirlenmiş meslek grubundaki personel Recep H. IV. III Bölüm III. II.2. V.2. HES ve Malzeme Ocakları Projesi : Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü : Sakarya ve Düzce İlleri.13. Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri : 42 -Sorumlu Olduğu Bölüm. Ziraat Mühendisi. Bölüm I. V. VII.7 Bölüm IV. IV. bölüm. II. VII. V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Büyük Melen Çayı.2. Eren Jeoloji Yüksek Mühendisi İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İnşaat ve Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi Azize Aydeniz Kalaycı İnci Karakaya Rapor Koordinatörü (Madde 5/1-c) İzzet Öztürk Ali Fuat Aydın 203 .2. IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YETERLİLİK BELGESİ PERSONEL TABLOSU Projenin Adı Proje Sahibi Projenin Mevkii Yeterlilik Belge No Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel Çevre Mühendisi (Madde 5/1-a) KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN : Büyük Melen Barajı. VI. II. Ekler Bölüm IV. IV.2. V. IV.2. VIII.2. VI.2.

11 tane uygulama ve araştırma projesinin yürütücülüğünü de yapan Öztürk. Dr. ÇED Koordinatörü KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 204 . İzzet ÖZTÜRK) T. ve Profesör olarak devam ettirmiştir. Lisans . İnşaat Fakültesi.İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü.tr GÖREV YAPTIĞI 1978 . 1977 OKUL VE BÖLÜMÜ Y. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 4861089914 İzzet Öztürk Mehmet Zonguldak .C. Çevre Mühendisliği Bölümü.İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. 20’nin üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır. Çalışma alanları: • Su ve Atıksu Arıtımı • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü • Deniz Kirlenmesi ve Deniz Deşarjları • Havasız (Anaerobik) Arıtma • Çevre Etki Değerlendirmesi • Katı Atık Yönetimi Bu konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU ÖZGEÇMİŞ (Prof.Bugüne. Aynı konularda 100’ün üzerinde uluslararası yayın yapmıştır.1954 İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans . İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1978 yılında girdiği İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi. 1994 yılında TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü almıştır. Projenin Çevresel Etkileri ve Genel Değerlendirme. 1979 Doktora . 50’ye yakın projede.İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü.ADRESİ 34469. Yardımcı Doçent.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İŞ/EV. Doçent. Maslak.edu.06.15. İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 37 90 E-posta: GSM: 0532 693 25 87 E-posta: iozturk@ins.itu. Doktor. 1982 Adres: İTÜ.

ADRESİ 34469. YAZGAN) T. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 51769693040 Mustafa Sait Yazgan Mehmet Yasin Halfeti – 14 Nisan 1967 Ziraat Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans . Araştırma Görevlisi. Çevre Mühendisliği Bölümü. 2001 Adres: İTÜ. Çevre GÖREV YAPTIĞI Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1997 . RAPORA KATKISI Proje Alanının Konumu ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirmesi KISA ÖZGEÇMİŞ 205 . Yardımcı Doçent. Ziraat Fakültesi.Dicle Üniversitesi. 10’a yakın projede ve 10’un üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır.tr 1994 .Harran Üniversitesi. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2005 . İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 1994 yılında Harran Üniversitesinde başladığı akademik hayatına 1997 yılından itibaren İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde devam etmektedir. Çalışma alanları: • Sularının Arıtılması • Su ve Toprak Kaynaklarının Korunması • Yayılı Kirletici Kaynaklar • Tarımsal Kirlilik • Çevresel Etki Değerlendirme Bu konularla ilgili 50’nin üzerinde ulusal ve uluslararası yayın yapmıştır.Bugüne. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr.edu. Mustafa S. Lisans .2005. 1993 OKUL VE BÖLÜMÜ Y. İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 65 43 E-POSTA: GSM: 0533 663 14 16 E-posta: yazgan@itu. Çevre Mühendisliği Programı. İŞ/EV. Harran Üniversitesi.1997. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2001 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İnşaat Fakültesi.2001. Araştırma Görevlisi. Maslak.C. Öğretim Görevlisi. 1995 Doktora – İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü.

Çevre Müh. ASSAN-HYUNDAI Motorlu Araçlar (Ön ÇED-İstanbul).) GÖREV YAPTIĞI İTÜ İnşaat Fak. su temini ve atıksuların uzaklaştırılması. Böl.edu. BALTAŞ Konfeksiyon Merkezi (ÇED. Maslak – İstanbul İŞ TEL: (212) 285 37 87 EV TEL: (212) 328 05 95 E-mail: afaydin@ins.İstanbul). 1967 Çevre Mühendisi İngilizce İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Müh.. TRİO KONUTLARI (Ön ÇED.tr İŞ/EV. Çevre Müh. İstanbul). Böl. YILDIZ KONFEKSİYON ATÖLYESİ (Ön ÇED-İstanbul). CEMİL VE YAŞAR DALKIRAN İş Merkezi (ÇED.. Araştırma Gör.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. (2002-Eylül 2005) KURUM/KURULUŞLAR İTÜ İnşaat Fakültesi. Dr. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. deniz deşarjları. Böl. Doktora Programı (2002) MEZUN OLDUĞU İTÜ Fen Bilimleri Enst. 30’un üzerinde teknik rapor yayını bulunmaktadır.. içme suyu arıtımı. çevresel etkilerin değerlendirilmesi. KOPET Akaryakıt İstasyonu ve İş Merkezi (ÇEDİstanbul). Başlıca çalışma alanları.İstanbul). ÇED Raporları: MARMARA EREĞLİSİ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ (ÇEDTekirdağ. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 27350007060 Ali Fuat AYDIN Hayreddin İstanbul. Yüksek lisansını ve doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Çevre Programı’nda tamamladı. Çevre Müh. DOĞA MADENCİLİK Düzce Taşocağı ve Konkasör Tesisi (ÇED. endüstriyel kirlenme.).. Böl.İstanbul EV ADRESİ: İTÜ Lojmanları C2 Blok Daire :16.C. 40’ın üzerinde bilimsel makale ve tebliği. Araştırma Görevlisi (19932002) KISA ÖZGEÇMİŞ 1990 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Böl. Yüksek Lisans Programı (1993) OKUL VE BÖLÜMÜ İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1990) İŞ ADRESİ: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34469 Ayazağa . Düzce) Proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özelliklerinin belirlenmesi Projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak önlemlerin belirlenmesi REFERANSLAR RAPORA KATKISI 206 . Çevre Müh.Ali Fuat AYDIN) T.. çevre mevzuatı. (Eylül 2005.itu. Yardımcı Doçent Dr.ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ İnşaat Fak. OTOCENTER (Ön ÇED-İstanbul).

Dr. TELEFON E-Mail GÖREV YAPTIĞI KURUM/ KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 207 . MASLAK-34469İSTANBUL 0 212 285 6883 sovez@ins. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ.1959 tarihinde Manisa-Akhisar'da doğdu.C.01. 1976 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu.itu. BİYOLOG DR İNGİLİZCE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ.Süleyman ÖVEZ) 47410552828 SÜLEYMAN ÖVEZ MEHMET ALİ AKHİSAR. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU T.tr İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İ. 1959 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. Evli ve dört çocuk babası olan Süleyman Övez İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde 1981 yılından beri görev yapmaktadır. Raporda çalışma sahasının karasal ve denizel flora ve faunası ile dolgu alanında yapılacak çalışmaların olası çevresel etkilerinin incelenmesi çalışmalarına katkı. 1986' yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde başladığı Yüksek Lisansını Deniz Biyolojisi dalında 1988 yılında tamamladı ve 1990 yılında kazandığı YÖK bursuyla Amerika Birleşik Devletlerinin Colorado State Universitesinde Doktora çalışmasına başladı ve 1996 yılında University of Northern Colorado Üniversitesinden doktora diploması alarak mezun oldu.T. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ FEN FAKÜLTESİ.edu. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ İŞ/EV-ADRESİ ÖZGEÇMİŞ (Doç. İNŞAAT FAKÜLTESİ.Ü.

ADRESİ İstanbul TELEFONU Tel : 0212 220 52 92 E-POSTA: GSM: 0532 432 38 92 E-posta: anadoluyer@hotmail. Jeoteknik ve Hidrojeolojik Yapı 208 . Öğretim Görevlisi.İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Bölümü. 1980 Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok. Zemin Deprem Araştırma Müdürlüğü’ne danışman yapmıştır RAPORA KATKISI Jeolojik. EREN) T. Etibank 1972 -1980. endüstriyel mineral.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İTÜ Maden Fakültesi KURUM/KURULUŞLAR Mineraloji–Maden Yatakları Kürsüsü 1983 -1993. Kat: 5. EREN Abdülkadir Kayseri . Dr. İTÜ Müh. Recep H.bugüne.C. hammadde kaynakları ve mermer oluşumlarının etüdü Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları Şehir ve çevre jeolojisi 1994-2001 yılları arasında. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 18341400168 Recep H.İTÜ Maden Fakültesi. No: 157 OkmeydanıİŞ/EV. 1968 Doktor a. Öğretim Görevlisi. Fakültesi Maden Bölümü GÖREV YAPTIĞI 1980 -1983.2001 Doçent.01. Anadolu Yerbilimleri Ltd. İTÜ Maden Fakültesi Mineraloji– Petrografi Ana Bilim Dalı 1993 . Mim. Dr. Maden Fakültesi 2001 . İBB için “İstanbul Metropol Alanında Yerleşime Uygunluk Etütleri”ni gerçekleştiren Yerbilimleri Grubu danışmanlık görevi üstlenmiştir.com 1968 -1972. Üniversitede akademik faaliyetinin yanında aşağıda sıralanan alanlarda uygulama ve araştırmalarda bulunmuştur: • KISA ÖZGEÇMİŞ • • Maden yatakları. Şti.1945 Jeoloji Yüksek Mühendisi İngilizce Lisans . Araştırma Görevlisi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr.02.

2005 yılında Aksaray İSKİ Su Proje Müdürlüğünde ve DEVA Holding A.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İstanbul Tel : 0212 285 37 94 GSM: 0505 664 52 27 karakayainci@yahoo. Çalışma alanları: • Katı Atık Yönetimi • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü GÖREV YAPTIĞI KURUM/KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Projenin Çevresel Özellikleri 209 . İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Danışmanlık Projeleri 2001 yılında Karatay Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) Antalya. 2006 .Ş.İstanbul Teknik Üniversitesi. 2003 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Ekibinde. 2007 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde proje mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır.ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ. 2006 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 İŞ/EV. İnşaat Fakültesi.Atıksu arıtma tesisinde staaj yapmıştır. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği.İstanbul Teknik Üniversitesi. Maslak.com 2007. Çevre Mühendisliği Bölümü. Çevre Mühendisliği. 2004 yılında Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (İnci KARAKAYA) T.C. 34469.Lisans . KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 22334257288 İnci Karakaya Hüseyin Kayseri – 25 Nisan 1983 Çevre Mühendisi İngilizce Lisans Y.Proje Mühendisi.

Bölge Müdürlüğü. Bölge Müdürlüğü K. Kontrol ve Değerlendirme 210 . Bölge Müdürlüğü. İstanbul 4 . 2004’ten bu yana Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü’nde Çevre Başmühendisi olarak DSİ 14.1994’te İngiliz Hükümeti Bursunu kazanarak Southampton Üniversitesi ve HALCROW’da Su Mühendisliği Konusunda Eğitim Programına katılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ T.com GÖREV YAPTIĞI KURUM / KURLUŞLAR 1 . Bölge Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk kapsamına giren her türlü çevre sorunları. İstanbul Lisans Eğitimini1987’de Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayarak aynı yıl DSİ X.DSİ Genel Müdürlüğü. (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğünde Proje Mühendisi olarak göreve başlamıştır. VE BÖLÜMÜ 1990 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Yüksek Lisans 1987 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Lisans İŞ / EV ADRESİ VE DSİ XIV. Marmara Havzası Su Kalitesi İzleme Çalışmaları ve Büyük İstanbul İçmesuyu II. Bölge (İstanbul) Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü’nde Büyük İstanbul İçmesuyu Projelerinde Proje Mühendisi olarak. Diyarbakır 2 .K. Bölge Müdürlüğü.DSİ XIV. Haziran 2008 de Hollanda Hükümetinin düzenlemiş olduğu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan “Yüksek Maliyetli Çevresel Direktifler”in uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususları kapsayan IPA/Environment–MTEC Programı kapsamında “Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ve Çevre” konulu eğitim programına katılmıştır. Bölge ve Genel Müdürlükteki hizmeti boyunca GAP Projelerinde birçok Kati Proje çalışmalarıyla birlikte Proje Kontrollüğünü yürütmüştür.C.DSİ XIV. 1990 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 1994 -1998 Yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı GAP Şube Müdürlüğü’nde proje Mühendisi olarak görevine devam etmiştir. Çevre Başmühendisi. DSİ X.DSİ X. Proje Mühendisi. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ Azize AYDENİZ KALAYCI 26930432896 Azize AYDENİZ KALAYCI Derviş Bağlarbaşı/DİYARBAKIR . Ankara 3 . KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Proje Çalışmaları.Çamlıca/Üsküdar/ İSTANBUL TELEFONU 0 216 325 63 20-115 E-POSTA aaydenizk@yahoo.1965 İnşaat Yüksek Mühendisi İngilizce 1994 Training Programe on “Water Engineering” Üniversity of MEZUN OLDUĞU OKUL Southampton. Proje Mühendisi. 1998-2004 Yılları arasında DSİ IV. U. Merhale Projesi Melen Sistemi kapsamında Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projelerinde çalışmalarına devam etmektedir.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 211 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 212 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 213 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 215 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 216 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 217 .

.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 219 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 220 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 221 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 222 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 223 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 224 .