DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

SAKARYA ve DÜZCE İLLERİ, BÜYÜK MELEN ÇAYI, ÇAYÜSTÜ VE DİKENLİ TEPE MEVKİLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇED Raporu

Nihai ÇED raporu

İSTANBUL- ŞUBAT 2009

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları Projenin Adı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı, 06100, Yücetepe, ANKARA 0312- 417 83 00 - 0312- 418 24 98 Büyük Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi Sakarya ve Düzce İlleri, Büyük Melen Çayı, Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yeterlik Belgesi Veriliş Tarihi: 20.11.2007 Yeterlik Belgesi No: 42 Maslak 34469, İstanbul 0 212 285 37 90 - 0 212 285 65 45 iozturk@ins.itu.edu.tr 3 Şubat 2009

Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi: (İli, İlçesi, Beldesi, Mevkii) Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı

Adresi Telefon ve Faks Numaraları e-posta Rapor Sunum Tarihi

i

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ONAMA SAYFASI ADI SOYADI VE ÇALIŞMA ALANI İmza

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK İnşaat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Koordinatör)

Doç.Dr. Mustafa S. YAZGAN Ziraat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Ali Fuat AYDIN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Süleymen ÖVEZ Biyolog (Flora / Fauna)

Doç.Dr. Recep Hayri EREN Jeoloji Mühendisi (Jeolojik Özellikler)

İnci KARAKAYA Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Mustafa Evren ERŞAHİN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Azize AYDENİZ KALAYCI İnşaat Yüksek Mühendisi (Proje Planlama)

ii

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...................................................................................................................iii TABLO DİZİNİ .................................................................................................................. ix ŞEKİL DİZİNİ..................................................................................................................xiii EK DİZİNİ ......................................................................................................................... xv BÖLÜM I. PROJENİN TANITIMI VE AMACI ............................................................. 1 I.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri ................................................................................... 1 BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU............................................... 5 II.1. Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) ......................................................................................................................... 5 II.2. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu.................................................................. 11 BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI......................... 13 III.1. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları.......... 13 III.2. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu...... 13 III.3. Projenin Fayda-Maliyet Analizi............................................................................ 19 III.3.1. Faydalar........................................................................................................ 19 III.3.2. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları .................................. 20 III.3.3. Maliyetler ..................................................................................................... 20 III.3.4. Yıllık Giderler .............................................................................................. 22 III.3.5. Döviz İhtiyacı............................................................................................... 22 III.3.6. Gelir-Gider Oranı ......................................................................................... 23 III.3.7. İç Karlılık Oranı ........................................................................................... 23 III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri........................................................................................... 23 III.5. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri......................................................................... 27 III.6. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim....................................................................... 27 III.6.1. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması ........................... 27 III.6.2. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum ............................... 28 III.7. Diğer hususlar ....................................................................................................... 33 BÖLÜM IV. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI ...... 34 iii

.... kullanma...... Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları..2...... 50 IV...... özel mahsul plantasyon alanları).............................. taşkınlar. yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı)....3. 103 iv ...... 101 IV.....2.................................. emniyetli çekim değeri...2. bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri). bakteriyolojik özellikleri..... 86 IV..... spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları........ sel. sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü..... mezotrofik......... tektonik hareketler....... bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri....................2.............. ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları . Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı....... ötrofik...... Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz......... İç sulardaki (göl...... Orman alanları .. 86 IV............. gölet................... benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar.. kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi.....8..... suyun fiziksel..14........ Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri... tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera........ 86 IV............... 72 IV......... 35 IV.................. halen mevcut her türlü keson............................ kimyasal..............2.. tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) .. yıllık üretim miktarları......................................6.......... Meteorolojik ve iklimsel özellikler ..2.......2....... Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları.................9.... kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. ulaşım.2........15.....DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.. beslenme alanları.... su toplama havzası oligotrofik..... mineral kaynaklar..11... diğer kullanımlar) ........ benzersiz oluşumlar.................. 88 IV.. 87 IV..... 81 IV..... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV......... 73 IV. drenaj.....1.2........12.................... Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri.2.. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları...2.. Hayvancılık ve su ürünleri (türleri.......5.... artezyen vb....).. dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak..........2.........1.................. bunların üreme.............. çığ.... bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri.. 34 IV.................................. bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) ......................... distrofik olarak sınıflandırılması............... Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme. göl... mevcut ve planlanan işletilme durumları..... erozyon.. 1/100000..................)....... Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler... göl....... kuyu...... Koruma alanları ....... kimyasal. beslenme.................................. heyelan..... 103 IV..... turizm....... Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri..... Flora ve Fauna... 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı).. akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri.......................... çayır vb.......... derin............ yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri).... toprağın mevcut kullanımı.. su ürünleri istihsali. arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması... ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler.......2........... sığınma ve yaşama ortamları........ etki alanı harita üzerinde gösterilecek)..2.. sulama suyu.......... 89 IV...........................4.............. 85 IV...7....2.............. sedimantasyon.......2.. 34 IV........10..........2........................................13..............

.. Diğer özellikler ............. Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden.............3.....3. Diğer özellikler ......17........ ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı..... toplam hafriyat miktarı................. sağlık...... Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı ......... Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı..................... 107 IV..2............Ekonomik Çevrenin Özellikleri....5.. nüfus artış oranları...... ortalama hane halkı nüfusu..... Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj.. kapasiteleri... 104 IV. hafriyatın nerede kullanılacağı.................. nüfus hareketleri.. Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı...............1.......... kullanılmayacak hafriyat artığı toprak.............. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı..... göçler..... hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri... konutlar........ arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi....................... Arazinin Hazırlanması.. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.. taş.............. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları......... tehlikeli ve toksik olanların.......... HES......1................... ocakların alan büyüklükleri........ Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus...............2......... 109 BÖLÜM V.... limanlar............. işletme alan büyüklükleri.... 112 V........ yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı.....1.. Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları..........1........... bu işler için kullanılacak aletler ve makineler..) ...3... basamak v .. Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar). bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri............. minimum ve ortalama gelir). su temin ve iletim sistemleri dahil) ..DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI................................................... su....8......... 107 IV......................... 106 IV...........6.... 110 V............. İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler......................... 112 V.7....5.3.... 104 IV...................... Proje yeri ve etki alanının hava..3....................... bu kapsamda sanayi bölgeleri..... 110 V............................. Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı............... depolanmaları ve kullanımları............................ kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) ............. kum ocağı.............3............. parlayıcı.. kum vb........2..... kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları... yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması)..1. 110 V............... patlayıcı..........1.......... Sosyo ....... diğer bilgiler) ..........3.....16..3.......... nasıl................... sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi........ Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim. kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri.......... Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler.... kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı.... 104 IV................ taşınımları. nerede.................3...........3..............2.. 105 IV........................ mevcut ve planlanan kullanım alanları...... İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı).1......................................... 106 IV...1................................3........ 104 IV.... malzeme ocakları..... diğer bilgiler)........ turizm alanları vb...............4..... PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER........... toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi . işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum....... 108 IV.............. uygulanacak üretim yöntemleri..4............... 111 V..

...... bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı............... altyapının inşası ile ilgili işlemler....14.18................................... öğütme......... araçlar................17...... insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar..... makineler....... depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler........... 120 V.1....................1........1...... 129 V........ Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları................ Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler....................... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon....... gürültünün kaynakları ve seviyesi. meydana gelecek katı atık miktarı.. nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları.................. genişliği.. 113 V........................ Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler..... çakıl ve benzeri maddelerin miktarları........ 137 V....... kümülatif değerler . nakliye güzergahları...........1......................... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden.... 139 V........................1.8...... 131 V....................1. kullanılacak makine ekipmanları ...............11................1.... hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi . kum.......1...16........... baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler .... inşaat artığı malzemeler..7................................................... Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü.................... ulaşım altyapısı planı...1..... taşınımları...10...............1.............. depolanmaları ve kullanımları.... kümülatif değerler .......... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları................ 131 V..... patlatma paterni................................... İnşaat aşamasındaki su temini sistemi..... alınacak önlemler .... 121 V....... 139 vi ......... basamak sayısı... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği............ 138 V.... bu kazıların nerelerde. taşıma.. ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler......1.... kullanılacak malzemeler.................. Zemin emniyeti..........1.. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yüksekliği.13........ İnşaat esnasında kırma...... Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl).....................6... Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması..................... 130 V..................... deşarj edileceği ortamlar...... suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları... ne kadar alanda..... bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri .........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI......................... kimyasal maddeler................15.. altyapının inşası sırasında kırma..... ne şekilde bertaraf edileceği... şev açısı............1.. ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi......9....... öğütme....12............ nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş........... 130 V.. 125 V........... 131 V.....

..............4.2......................12..2....1.........................) ne kadar alanda nasıl yapılacağı. 150 V.....2.... 150 V............2....2........................................... habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler ..............2..................... ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler........................................ Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler..... 150 V.. kapasiteleri.............2...13...... sucul hayat...... yardımcı madde........................... 148 V.................................9........ Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü..2.......................................11..............3.......... 155 V............ taşınımları... ne miktarlarda.......... sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri....... yeşil alan düzenlemeleri vb... 141 V............. 141 V.2.................................... Proje alanı ve yakın çevresinde..............14............ 140 V... Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler. 148 V........ seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler.................. 149 V.. Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar. Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon.... hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği.......................................... Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri....... 147 V.2............. 148 V............................................. prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara................................................ Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri... bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği........ 149 V................15............ mamul madde miktarları...... sediment gelişi........ 154 V...............................19.. İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği............................................ 154 V........................................ Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde........................... fauna........ Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri .. Konut...........1............ 155 V..........................5.......... yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya.................................. Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar....... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V...6......8............................... depolanmaları .... nasıl verileceği ..DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması ........2............................10............... arkeolojik kalıntılara..........20......... nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları .) .16.......... 149 V............................................... Diğer faaliyetler......... 140 V..........2..... su kalitesi vb......... Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler . bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri ....................................... Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler .... Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları..............2........2.............7.......2.............2......... Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi........2.. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler .... projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler .... nehir hidrolojisi........................ nasıl bertaraf edileceği ... korunması vii ....................2............1........................................

...................18.............................................................. bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut......................... 156 V.......... 160 VII..2.......... 160 BÖLÜM VIII................... kültür................ Çevresel fayda-maliyet analizi .. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları....................................2.................... PROJENİN ALTERNATİFLERİ.................... Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri..3................................... nüfus hareketleri........ göçler..........................................3................................ Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program.................... 156 V............... iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları........ eğitim........................................... nasıl temin edileceği..................... 162 VIII... 165 BÖLÜM X............................................... Mevcut su kaynaklarına etkiler..................................... 201 YETERLİLİK BELGESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU ............................. İZLEME PROGRAMI................................................ Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler................ 164 BÖLÜM IX..3...................................... Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı......2... 160 VII............ YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ ............................................................. orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) ................................................................ ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda.............. 162 VIII.......... HES.................................................. İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER............................... 166 BÖLÜM XI..... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi .... Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı............................................................ olabilecek hava emisyonları.......2.......... Depolama İle İlgili Alternatifler.........................................3..... ....... su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları .......... HES.................17. diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb........ SONUÇLAR .........................................1...... 176 EKLER ......................2................................1..... 156 BÖLÜM VI............................................ Baraj............ 155 V........................................ Diğer faaliyetler........................................... Arazi ıslahı (baraj........... 158 VI.........................................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.......2............ yaratılacak istihdam imkanları........ 158 VI...................................................... 203 ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU .......................................... faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı.................... 158 VI............ sağlık............... 160 VII........1.1.......... 159 BÖLÜM VII............ İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler................................ 177 KAYNAKLAR ....3......................................................... 156 V................. 155 V............. ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde................... 204 viii .... HALKIN KATILIMI........

....................... 2 Tablo I....4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II............1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları..2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (20092014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) ....... 37 Tablo IV.............10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri ....... 25 Tablo III.................................................. 16 Tablo III.......................... 34 Tablo IV...................... 15 Tablo III......... 36 Tablo IV.... Sis ve Kırağı Durumu ......2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri .........................................................6 Sakarya iline ait Kar Durumu ...2 Baraj gövdesinin özellikleri ...1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL)................................8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri 20 Tablo III............ 2008) . AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile)...............................14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu..........................9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri...... 14 Tablo III............................... 3 Tablo I..........12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları .......3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I......17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu............. 32 Tablo III..... 33 Tablo III................. 38 Tablo IV.... 33 Tablo IV........ 13 Tablo III................... 31 Tablo III... Dolu...................................................................3 Baraj gölü..7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri ..........16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu............................................................... AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile).. tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı ........................................13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı......... 17 Tablo III................................... 29 Tablo III............................. 29 Tablo III.. AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile)......DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI........................................... 32 Tablo III....................................... 16 Tablo III..4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu...... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU TABLO DİZİNİ Tablo I............................ 38 ix ...........................................1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler.........11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan. 36 Tablo IV................................. 31 Tablo III............3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri.............5 Düzce iline ait Kar.............. 3 Tablo III... 20 Tablo III.........15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu ..........5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III..................6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) ...........

.............23 Şekil IV.... 40 Tablo IV.................. 47 Tablo IV.......21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri .............................................. 53 Tablo IV............17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı ..............19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri ...................22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları ............................................................................................. 43 Tablo IV............................................... 78 Tablo IV.......................... 42 Tablo IV............................................................... 2008) ...........5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması .............................................................16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri ........................................................................................................ Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması .............. 40 Tablo IV................................ 48 Tablo IV..................................... 44 Tablo IV.......................... 41 Tablo IV.............................................. 78 Tablo IV.....................7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap...30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant.14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri.........26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı .......................................27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri .................... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV...........10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri ................................................................................................................ 2008)....13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri ................................................................................. 76 Tablo IV........................................29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ...............................................................................20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri ..... 44 Tablo IV...... 46 Tablo IV.............DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.........9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri......................12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm)..................18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri........................................................................... 81 Tablo IV........ 39 Tablo IV......... 88 x ..................... 87 Tablo IV.. 47 Tablo IV..................... 39 Tablo IV.............................................................. 40 Tablo IV...................................................................................................25......................28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri ... 75 Tablo IV...8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri ........ 48 Tablo IV............................24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması .....31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları . 77 Tablo IV.............................................................15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu......11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri................................... 42 Tablo IV..................................................

.............................. 125 Tablo V....................................................................36 Kuşlar (Aves) .................. 106 Tablo IV..............11.............................................................................................................. 95 Tablo IV...... 132 Tablo V...................................................................46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım.................................................... 118 Tablo V................................... 94 Tablo IV..........................8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları . Toplam kümes hayvanı sayısı ......................................................................................................................13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) .......................................................................... 94 Tablo IV............................. 118 Tablo V........................43............39........................................ Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) ........ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV...44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) ..................... 122 Tablo V....................................... 100 Tablo IV......6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları ............................42............ 101 Tablo IV.........8...................................32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları................10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları ....33 Memeli Hayvanlar (Mammalia)..... 102 Tablo IV..................................1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar ........45 .. 132 Tablo V.......... 133 xi ..... Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri........... Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri ..................14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) ....... 107 Tablo IV....4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları.. İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti ........... 122 Tablo V............DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI............ 117 Tablo V......................................................... 112 Tablo V..9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları ..Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları ...............Amfibiler (Amphibia)..2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları........................ 124 Tablo V............................ 103 Tablo IV.................................................. Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı ........................ 108 Tablo V......................... 123 Tablo V.................37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı ..................................................................................................... 132 Tablo V.... 103 Tablo IV......................................... 107 Tablo IV........................................................................ 95 Tablo IV................ 102 Tablo IV....34 Sürüngenler (Reptilia)..... 89 Tablo IV.................35 İki Yaşamlılar.............7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları ..... 119 Tablo V.....15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)........38 Tablo F.................................................12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar .................................... 119 Tablo V........................ 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu ........................3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları.40.....................................................................5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları .....41............birim alanındaki servet ve servet artışları........................

.................................................. 133 Tablo V.........16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) .......19.......... Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*)....... Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları ...... 1991) .. Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson............... 152 Tablo V.................................................................................................................... 136 Tablo V............................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.......................................................... 153 xii ..................................................................................................... 133 Tablo V...................................................................20.......................17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri ........................18.................................. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.....................................

...4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası .............................. 93 Şekil IV.... ................. 8 Şekil II.......................................gov............. ................7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği ..............tr).........1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması ................ ............4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı .................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI................................................................... 10 Şekil III....... Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen.................................. 122 Şekil V................14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü ..... 2000). 92 Şekil IV......................... 2000).......1......................................................... 98 Şekil V................................................... 5 Şekil II.................................... 111 Şekil V....5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası..13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ... 5 Şekil II.................................. 123 Şekil V......... 53 Şekil IV.................. 27 Şekil IV......... 82 Şekil IV...2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita...................................... 125 Şekil V................1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri.........2 Melen I........ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ŞEKİL DİZİNİ Şekil II...................... 46 Şekil IV................................gov...............................tr)........................3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi.........................................12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ........... 52 Şekil IV..............................................11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği ................................. 18 Şekil III..... 124 Şekil V. 59 Şekil IV...... 60 Şekil IV. 134 xiii ......................................................5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı.................. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti..........2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı ........... 60 Şekil IV.............................4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi ........................................................................... 80 Şekil IV.................. Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri .......... 45 Şekil IV....................................................................................................6..............10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi.....................3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü.......... 83 Şekil IV..................................6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem.........................................1 2005 Yılı rüzgar gülü .............................. 129 Şekil V.............. 45 Şekil IV......7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta................................. 9 Şekil II............2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri ...........5 Melen Regülatörü .................................... Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği ................................. 7 Şekil II...........8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen.............3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı.......................9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası ..........6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi ..

................................................................................ 135 Şekil V.......................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI........................8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği ............................ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V........................ 137 xiv .......................10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği...............................11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi ...........................................9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği..... 134 Şekil V.................... 135 Şekil V...........................................

............................................................... 179 Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti ................................................. 180 Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti ............................................................................................... 197 Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler ............................................ 199 Ek 23 Acil Müdahale Planı................................................................................................................. 188 Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları ............................................... 198 Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları .................................... 193 Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları......................................................................................................................................................... 191 Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası ......................... 184 Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) ..................... 183 Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları........................................ 185 Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) ....... 182 Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti........................................................ 196 Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar ....... 178 Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı............................................................................................................ 194 Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları. 181 Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti..... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EK DİZİNİ Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita .................................................................... 189 Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu .. 192 Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı............................................................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI...................... 200 xv .......................................................................... 187 Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları ................. 195 Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı .......... 186 Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar.......................... 190 Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası......

Büyük Melen barajı 30o 57’ 57” . Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. Bu raporlar: İstanbul İçme Suyu Projesi İstikşaf Raporu DSİ-TAMS tarafından hazırlanan İstanbul-İzmit İçme. içmesuyu pompa istasyonları. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. sırasını ve yapılması gereken mühendislik yapılarını tespit eden birbirini tamamlayıcı nitelikte üç adet etüt ve planlama raporu hazırlanmıştır. iki adet derivasyon tüneli. iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM I.41o 00’ 24” koordinatları arasında yer alan içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından DAMOC firmasına hazırlattırılan İstanbul Bölgesi Su Temini ve Kanalizasyon Master Plan Raporudur. Yapılan çalışmalar sonucu 2040 yılı için İstanbul metropoliten alanında 17 milyon nüfus ve 1997 hm3/yıl su ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Hizmet Amaçları. Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. 1980’li yıllarda İstanbul Şehri’nin. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. Bu problemin çözümü hakkında çalışmalar DSİ’ce 1960 yılından sonra yoğunlaşmış. Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi’ne ait rapor DSİ. Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke. Projeleri DSİ XIV Bölge Müdürlüğü ve DSİ etüt ve Plan Dairesi Başkalığı hazırlamıştır. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı. Ömrü.1. Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir. Bu ihtiyacın 1 . kapaklı dolusavak. Damoc Master Planı tahminlerinden daha hızlı artan nüfus ve yerleşme nedeniyle Mudurnu Çayı’ndan Su Temin Projesi ve Istranca derelerinden su temini istikşaf raporları hazırlanmıştır. 1998 yılından itibaren ise Melen Çayı’ndan su temini projesi geliştirilmiştir. Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bölgede mevcut su kaynaklarının potansiyeli ve kalitesi ile bunlardan faydalanma şeklini. baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. (Melen Sistemi Büyük Melen Barajı ve HES Su Temini ve İşletme Çalışması İçerikli Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu) İstanbul’un 1950 yılından itibaren hızlı artan nüfusuna ve bununla birlikte gelişen sanayiye içme. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır. kullanma ve endüstri suyu temini büyük önem kazanmıştır. PROJENİN TANITIMI VE AMACI I.

Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır. Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl. Melen Projesi içme. Projenin taşkın koruma amacı yoktur. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki. kullanma suyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karşılanabilmesi için yapılan çalışmalar Yeşilçay Sistem I ve Melen Sistemi adı altında yürütülmektedir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir.3). Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır.181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür.1’de Baraj gövdesine ait özellikler ise Tablo I. Tablo I. Baraj sebebiyle oluşacak olan baraj gölünün normal su seviyesi 110 m olup.1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler Yıllık Ortalama Yağış Yıllık Buharlaşma Yıllık ortalama Sıcaklık Aks Yeri Drenaj Alanı Aks yeri yıllık ortalama akım Regüle edilen akım Regülasyon Oranı 950 mm 796.8 oC 2 317 km2 1 599. Barajın yapılacağı proje alanına ait hidrolojik özellikler Tablo I. İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. son aşamada ise yılda 1.1 hm3 civarında olacaktır (Tablo I. bu seviyedeki göl hacmi 689.42 hm3/yıl 1077. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir.27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir.2’de verilmiştir. İlk aşamada yılda toplam 268 hm3.077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1.60 mm/yıl 12. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır. 27 hm3/yıl % 67 2 . Barajın inşa edilmesi halinde olası taşkın problemleri de baraj vasıtası ile bertaraf edilerek ortadan kalkacaktır. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077. Bu sebeple proje kapsamında herhangi bir taşkın koruma tesisi inşa edilmeyecektir. 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında. Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre.

tehlikeli atıklar ile madeni ve bitkisel atık yağlar oluşacaktır. doldurma.0 m 2/1 – 1. ortaya çıkması beklenen kirleticiler hava. İnşaat aşamasında.00 m 8.10 hm3 % 67 1077. İşletme aşamasında ise sadece baraj işletmesinde çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksu ve katı atıklar söz konusu olacaktır.3 Baraj gölü İçme.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.60 km2 689.4 / 1 1.su sev.00 m 7.27 hm3/yıl Minimum su seviyesi Minimum İşletme Seviyesi Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Min. Bu kirleticiler baraj inşaatı tamamlanınca ortadan kalkacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo I. Baraj inşaatı sırasında.5/1 25. Göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı. su ve gürültü ile atık kirliliğine yol açacaktır.00 m 97 m 8m 102 m 709 m 12 m 1.4 / 1 33.sev. boşaltma ve taşıma işlemlerinden ve beton santrallerinden toz ve gürültü problemi ortaya çıkacaktır. 17. İnşaat sırasında oluşacak gürültünün seviyesi ve dağılımı. baraj rezervuarının dolmaya başlaması ile birlikte daha önce kara parçası olarak kullanılan önemli miktarda bir alan su ile kaplanacaktır. Ortaya çıkması beklenen atık su ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel atıksudan ibaret olacaktır. Bu durum bölgedeki flora ve faunanın etkilenmesine neden olacaktır. Atık olarak ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar. baraj inşaatı sırasında yapılacak kazı. dolgu ve malzeme taşınması sırasında kullanılan araçlar olacaktır.15 km2 577. kullanma ve endüstri suyu temini + HES Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu 13.00 m 110. İşl. taş ocaklarında ve tünel inşası sırasında yapılacak patlatmalardan. Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkması beklenen diğer bir çevresel sorun da gürültüdür. kazı. göl hacmi ve göl alanı Mak.0 m 2/1 – 2/1 37 m 55 m 110m 110 m 112 hm3. Çoğu baraj projelerinde olduğu gibi. Gürültünün ana kaynağı. inşaat çalışmalarında ortaya çıkacak inşaat atıkları. 5.10 hm3.2 Baraj gövdesinin özellikleri Amacı Tipi Talveg kotu Kret kotu Talvegden yüksekliği Temel Kotu Temelden yüksekliği Kret uzunluğu Kret genişliği Memba şevi Mansap şev Memba Batardosu kret kotu Memba Batardosu kret genişliği Memba Batardosu Şevleri Mansap Batardosu kret kotu Mansap Batardosu kret genişliği Mansap Batardosu Şevleri Tablo I. Ayrıca bölgenin iklim yapısında da bazı değişikliklerin olması muhtemeldir. Çevresel 3 .

4 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre raporun ilerleyenin bölümlerinde hesaplanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda.1. lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır (Şekil II. Şekil II. Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin.1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri Şekil II.2). Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2.1ve Şekil II.5 km güneybatısında.2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen Barajının aksı Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe 5 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3’de. 6 . Planlama aşamasında olan Büyük Melen Barajı.4’te. Barajın içinde bulunduğu Melen Havzası 41° 5′ 00″ . Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illeri sınırları içerinde kalmaktadır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu.5’da. 2005). daha önceden yapılmış olan regülatörün fotoğrafı Şekil II. Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır. birlikte Melen Havzası’nın toplam alanını oluşturmaktadır.6’de verilmiştir. İki akarsuyun drenaj alanları. Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup.40° 40′ 00″ kuzey enlemleri ve 30° 50′ 00″ . 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir. Asar Deresi. 2008). barajın kurulacağı bölgenin panoramik fotoğrafı ise Şekil II. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU arasındadır. Büyük Melen Barajı ve Melen Havzası’nın konumunu gösteren 1/25000 ölçekli memleket haritası Şekil II. Uğur Deresi ve Aksu Deresi. Efteni Gölü’ne dökülmektedir.31° 40′ 00″ doğu boylamları arasında yer almakta olup. 2317 km2’lik alanı kapsamaktadır. proje sahasının uydu görünümü Şekil II. Büyük Melen Çayı ve Lahna Deresi’nin Karadeniz’e dökülmeden önce birleştiği bölgenin mansabındadır (DSİ. Küçük Melen Çayı. 2006). Ana akım Efteni Gölü’nden çıkmakta ve Büyük Melen Çayı adını alarak Karadeniz’e dökülmektedir.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi 7 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi 8 .

5 Melen Regülatörü 9 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi 10 .

1/5000 ve/veya 1/1000'lik haritalar üzerinde gösterimi) Melen Sistemi’nin en önemli parçası olan Büyük Melen Çayı üzerinde inşa edilecek Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu tipinde Melen Barajı. çakıl vb. 3 adet 3 branşmanlı Melen Pompa istasyonundan oluşmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. 5 açıklıklı ve kapaklı dolusavak yapısı.2. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. 2022-2032 yılları arası 804.290. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi. proje kapsamında yer alan geçici ve nihai depolama alanlarının. baraj projesi baraj en kesiti Ek 3’de. . Baraj gövdesinin sağ sahilinde 5 açıklıklı ve radyal kapaklı dolusavak yapısı inşa edilecektir. 2 adet basınçlı 3500 mm çaplı içme suyu cebri borusu. iletim kanalları. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 2 adet 7 m çaplı derivasyon tünelleri. idari ve sosyal üniteler.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır. enerji – içmesuyu tüneli (derivasyon tünellerinden birisi). ocak alanlarının 1/25000. 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti Ek 5'de ve 1/500-1/1000 ölçekli derivasyon-dipsavak boykesit ve en kesiti ise Ek 6’de verilmiştir.811 m3 malzeme kullanılacaktır. 2014-2022 yılları arası 536. agrega yıkama tesisi ve beton santrali binasından oluşmaktadır. inşa edilecek baraj sahası içinde gerçekleştirilecek olan inşaat alanının ve Maden Kanunu’na göre açılacak olan taş. kum.11 hm3/yıl. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır. Proje Alanı ve Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 1/25. diğer tekniklerle temsili resim veya maket benzeri gösterimler. Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp. 3 üniteden oluşan 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri . Rezervuar ve Mutlak Koruma Alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmıştır.II. Baraja ait iki adet 7 m iç çaplı derivasyon tünelleri mevcut olup baraj gövde inşaatı tamamlandıktan sonra tünellerden birisi içmesuyu ve enerji amaçlı dipsavak yapısı olarak görev yapacaktır. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Baraj gövde ve savak tesisleri (dolu savak-dip savak).17 ve 2032 yılı sonrası 1077. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. Projenin şantiye sahası ise 4 adet malzeme ocağı ile 400 000 m3/yıl kapasiteli kırma-eleme tesisi. 2008). Barajın hemen eteğinde 45 MW kurulu güce sahip 3 üniteden oluşan Melen HES tesisleri mevcuttur (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. 2006). Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı Ek 1’de verilmektedir. Barajın talvegden yüksekliği 97 m olup temelden yüksekliği 102 m’dir. Enerji üretimi. 2008). dipsavak yapısı. Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı Ek 2’de. varsa diğer üniteler. sulama sistemleri. teknik altyapı üniteleri. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Talveg kotu 13 m olup kret kotu 110 m’dir. 2008). 2008). bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri. gövde boy kesiti ve maksimum tip enkesiti Ek 4’de. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık . % 9’unun orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. su alma şaftı. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj. hidroelektrik santral ünitesi ile ilgili bina ve tesisler. bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi.231 m3civarında olacaktır. Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu’na göre arazi etütleri.

12 .5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. 2006).765 da'dır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.615 da arazi bulunmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. % 19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir.İstanbul içme suyu temini projesi kapsamında yer alan Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14. Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmış ve Kamulaştırma Planlama Raporu 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmıştır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18. 2006). Büyük Melen Barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35.

72 Döviz Miktarı : 448 168 015.2. 1$ = 1.112 III.41 3 109 941 337.F. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu Büyük Melen Projesi II.71 TESİS BEDELİ 223 537 008. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM III. Tablo III.6’da. 4 nolu Pompa İstasyonları ve istasyona ait Trafo binası ile ENH tesisleri yapılacaktır. Tablo III. (2006 B. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir. Melen Barajı HES tesislerinin inşaatı da tamamlanacaktır.4. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları Halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte. Proje 2014 yılında hizmete açılacaktır. Diğer kamulaştırma işlemleri ise barajda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte yapılacaktır.63 38 946 385.09 4 009 730 694. Merhale kapsamında olan Melen Barajı ve HES inşaatı.38 3 327 059 661. Baraj inşaatına 2009 yılı sonunda başlanılacak ve yapımı 5 yıl sürecektir.16 YATIRIM BEDELİ 860 842 972. Melen Projesi II.64 2 548 787 360.42 YTL) Tablo III.53 2 325 250 351. Melen İçmesuyu 2.10 : % 9.3.1’de verilmektedir.Merhale inşaatı kapsamında. Proje kapsamında inşa edilecek olan yapıların maliyetleri Tablo III. Tablo III.1’de verilmiştir.11 PROJE BEDELİ 653 021 757.1. Aşamada 2019-2022 yılları arasında 3 yıl içinde İçmesuyu 3.15 Rantabilite İç Karlılık Oranı : 1.83 : 176 399 869. İsale hattı ve tesisleri.2. II.17 30 819 502.1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL) TESİSLER Baraj İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları TOPLAM Enerji tesisleri GENEL TOPLAM KEŞİF BEDELİ 194 380 007.52 3 362 621 589. Mutlak koruma alanının kamulaştırılması için planlama raporuna gerekli olan bütçe konulmuştur. Her aşama için projenin uygulama planı Tablo III.26 2 674 037 904. Tesisin toplam yatırım bedeli 2006 yılı birim fiyatlarına göre 183.İsale Hattı ve tesisleri ile HES tesisleri yapılacaktır. III.5 ve Tablo III. iş akım şeması ise Şekil III.00 YTL Döviz Yatırım Oranı : 0. Aşamada 2030-2032 yılları arasında 2 yıl içinde Cumhuriyet Arıtma Tesisi.95 2 579 606 863.25 YTL Yıllık Gider (Nihai Durum) : 440 390 835. üç aşamada gerçekleştirilecektir.22 3 970 784 309.64 35 561 927. Melen Barajı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.78 2 243 136 402.374.79 YTL Yıllık Gelir (Nihai Durum) : 616 790 705.213.51 2 21 6 336 834.57 YTL’dir.93 26 799 567.00 YTL Gelir – Gider Farkı Gelir Yatırım Oranı : 0.41 2 021 956 827. Aşamada 20092014 yılları arasında 5 yılda. Baraj ve ocaklardaki kamulaştırma projenin ilk senesi içerisinde tamamlanacaktır. I. 13 .

84 209 182 218.77 186 310 005.26 SU TUTMA 1 2 Y I 3 L L A 4 R 5 6 .Site T.36 23 488 212..28 461 972.Hizmet Yol.2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Yeni Yol Rölakasyonu PTT Hattı Site Tesisleri Hizmet Yolları Baraj gövdesi.Tablo III.02 49 819 132.24 30 571 877.58 1 173 466.12 142 449 554.95 33 190.25 354 883. su alma yapısı. cebri boru branşmanı Kamulaştırma (Yeni yol Röl..84 653 021 757. memba ve mansap batardoları Dolusavak Yapısı Derivasyon Tünelleri Dipsavak.) Rezervuar Kamulaştırması Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırması TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 9 177 243.

64 992 708 257.96 Y 1 2 I 3 L L A R 4 5 6 33 032 952. AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 71 206 590.89 15 SU 47 919 742.26 TUTMA 35 784 831.11 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.52 64 535 607.39 1 245 187 981.3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I.

61 Y I L 2030 1 L A R 2031 2 16 . AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.89 2019 1 Y I L L 2020 2 A R 2021 3 Tablo III.64 992 708 257.96 35 784 831.52 47 919 742. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.26 64 535 607. AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590.39 183 661 940.26 64 535 607.11 33 032 952.96 47 919 742.4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II.39 1 245 187 981.5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III.

50 113 649.04 3 047 548.53 8 450 775.43 1 511 776.00 657 282.6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) HES Cebri Boruları+Vanalar+Cebri boru kazıları Türbin ve Jenaratör Türbin Binası Vana ve Kapak Teçhizatı Elektromekanik Teçhizat Şalt Sahası ve Trafo Binası ENH HES Kuyruksuyu ve Mansap Suyu Kanalı Kamulaştırma TOPLAM 2 224 276. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.52 Y I L 2009 1 L A R 2010 2 17 .43 119 499.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.36 11 758 258.13 35 561 927.10 7 678 862.

PTT ve enerji hatları. hizmet yolları. 4. ve 5. site tesisleri. 3. İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır. barajın su tutmasına kadar olan saha dışı inşaat faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren toplam inşaat süresi yaklaşık 5 yıldır. diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2.1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması Planlanan Büyük Melen barajı projesinin inşaatının başlangıcından. yıllarda yapılacaktır.İNŞAAT ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİ SİTE TESİSLERİNİN KURULMASI ŞANTİYE ULAŞIM YOLLARININ YAPILMASI DERİVASYON TESİSLERİ İNŞAATI BARAJ GÖVDESİ İNŞAATI DOLU SAVAK İNŞAATI CEBRİ BORU KUYRUKSUYU KANALI ELEKTRO MEKANİK TEÇHİZAT İSLERİ İŞLETMEYE ALMA Şekil III.. Yeni yol relökasyonu. yıl yapılacak olup.. derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1. .

Aşamada 8 yıl boyunca 183.4 hm3/yıl su şehre tahsis edilmiştir. Firm enerjinin faydası 6 cent/kWh.1. İçme. 20142022 yılları arası 183. III.33 Gwh/yıl. şehrin uzun vadede tüm içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına cevap verecek kullanılabilir en büyük su kaynağı Melen çayının Melen Barajı vasıtası ile kullanılmasıdır.1.1.3.27 hm3/yıl su 32 yıl boyunca İstanbul Şehrine verecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.27 hm3/yıl su.2.7’de. 2022-2032 yılları arasında II. Hizmet ömrü boyunca üretilen firm. ve III aşamalar) devreye girdikçe aşamalı olarak azalacaktır.Merhale Projesi. yaşanan kuraklık ve küresel ısınma senaryoları dikkate alındığında. Merhale Melen Regülatörü projesinin 2007 yılında tamamlanmasıyla. Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Faydası “Büyük İstanbul içmesuyu II. içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir. Kurulu Güç – (Firm Güç / 0. III.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92. Sulama Faydası Melen Barajı içme – kullanma suyu ve enerji amaçlı olduğundan sulama amacı bulunmamakta olup sulama faydası dikkate alınmamıştır. Pik güç.1. içmesuyu sistemi (I.4.92 Gwh/yıl’dır.1. 2022-2032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077.3. İstanbul şehrinin su temini için bugüne kadar çeşitli kaynaklardan 1293. seconder ve pik güç enerji faydası 338 862 941 YTL olarak bulunmuştur.33 Gwh/yıl. Projenin Fayda-Maliyet Analizi III.8’de verilmiştir.1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III.3. III.92 Gwh/yıl’dır. 2022-2032 yılları arası 140. II.42 YTL olarak alınmıştır. Yıllık İçme ve Kullanma suyu faydası Tablo III. 45 MW’lık kurulu güce sahip olan enerji santrali barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında I.64) olarak tayin edilmiş ve pik güç faydası bulunan bu pik gücün 85$ ile çarpılması sonucu bulunmuştur. yaklaşık 185 km uzunluğundaki isale hattı ve tünellerle İstanbul şehrine iletilecek olup.3. yıllık enerji üretimi faydası değerleri hesap esasları ise Tablo III.3. Toplam Fayda Proje ile İstanbul iline 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su.27 hm3/yıl su.60 Gwh/yıl ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 20322064 yılları arası 32 yıl boyunca 92. Hizmet ömrü boyunca sağlanacak toplam su faydasının bugünkü değerleri toplamı 6 178 919 285 YTL’dir.3. Melen Barajı ve HES tesisleri inşaatı 19 . 804 hm3/yıl su 10 yıl boyunca ve full devalopmanda toplam 1077. Enerji üretimi ikincil amaç olup. Faydalar III. . 2040 yılı ve sonrasında içme ve kullanma suyu ihtiyacına cevap verebilecektir. Ancak hızla büyüyen İstanbul ilinin nüfusu. Enerji Faydası Proje içme ve kullanma suyu temini maksatlıdır. Melen Sistemi” adı altında yürütülen çalışmaların su kaynağı Melen çayı ve bunun depolaması Melen Barajı ve HES’dir. sekonder enerjinin faydası 3. İnşaatı tamamlanmış olan Melen I. 1 m3 suyun barajdan çıkış fiyatı olarak hesap edilen 52. Melen barajından 1077. Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise.69 Kuruş değeri içmesuyu geliri olarak alınmıştır. Aşamada 10 yıl boyunca 140. İçme suyu faydası hesabında. Enerji faydaları bulunurken dolar kuru 2006 yılı için 1.3 cent/kWh olarak alınmıştır. Baraj inşa edildiğinde ilk aşmada 536 hm3/yıl su 8 yıl boyunca.3.

27 Birim Gelir (YTL/m3) 0. Tablo III. Tablo III. dolusavak yapısı. İçmesuyu İsale Hattı ve HES tesisleri metraj hesapları.00$ arasında değişmektedir.64 7. Tesis bedellerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri eklenerek proje bedelleri.20 64.02 TOPLAM FAYDA TOPLAM ENERJİ FİRM GÜÇ PİK GÜÇ YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---- YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---TOPLAM 6 236 640 5 529 480 1 308 672 5 161 160 3 547 302 3 587 602 91 212 820 90 807 085 156 843 036 338 862 941 Not: 1) 1 $=1.3. İnşaat dönemi faizi ve yıllık giderler için sosyal iskonto değeri içme ve kullanma suyu tesisleri için % 8. Sec. III.2 Not: 1 m3/s Deniz suyunun arıtılması maliyeti projenin birim geliri olarak alınmıştır. (2006 Yılı DSİ) 2) Firm Enerji 6 cent/kwh. Enerji 3.568 Gelir Toplam Gelir (YTL) 304510480 2436083840 456768560 4567685600 611889360 19580459520 531684579. Maliyetler III. HES cebri boruları. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları Melen Barajı. proje bedellerine inşaat dönemi faizi eklenerek toplam yatırım bedeli bulunmuştur.56 SECONDER FAYDA 183. dipsavak giriş şaftı.92 PİK GÜÇ FAYDASI YTL 3 802 3 927 5 071 8.4 $ değeri birim gelir değeri olarak alınmıştır.1.42 YTL olarak alınmıştır.2.11 804.3 cent/kwh 3) Pik Güç faydası = Npikgüç x 85 III. isale hatları. Firmalardan alınan bilgilere göre 1 m3/s deniz suyunun arıtılma işletme maliyeti 0. Melen HES ve Pompa tesisleri için % 9.17 1077. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile sağlanacak faydalar 3 aşamadan oluştuğu için yıllık fayda yerine toplam faydanın bugünkü değerleri toplamı hesap edilmiş ve 3 586 168 890 YTL olarak bulunmuştur. derivasyon tünelleri.98 1.53 42.36 FİRM FAYDA 110.3.3. Hesaplanan keşif bedellerine % 15 bilinmeyen giderler eklenerek tesis bedelleri bulunmuştur.14 75. terfi hatları ve HES kuyruk suyu 20 . En düşük değer olan 0.3. 2008). barajın diğer üniteleri ve isale hatları için ayrı ayrı yapılmıştır.3. içmesuyu cebri boruları.7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---Ortalama TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 yıl İÇME SUYU Yıllık Su Arzı (hm3) 536.70 76. Tesis Maliyetleri Büyük Melen Barajı tesis bedelleri hesabında her bir tesis için ayrı ayrı 2006 yılı birim fiyatları dikkate alınarak keşfi özetleri çıkarılmıştır.5 olarak alınmıştır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.90 15. dipsavak yapısı.40 $ ila 1. 1/1000 ölçekli haritalar üzerinde projelendirilen baraj.50 32. Melen Barajı ünitelerinden olan baraj gövdesi.8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 FİRM ENERJİ SECONDER ENERJİ (GWH/YIL) KURULU GÜÇ 73.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.60 91.91 YILLIK FAYDA 11 401 602 9 080 709 4 901 345 31.34 140.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Santral yeri.3. Melen Barajı Tesis Maliyeti 223 537 009 YTL. rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı için fiili kamulaştırma değerleri alınmıştır. Melen Barajının birinci amacı İstanbul İlinin içmesuyu ihtiyacının karşılanmasıdır. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Aşaması 2022 yılında hizmete açılacağından. 2001 yılından başlayıp 2007 yılına kadar yapılan kamulaştırmalar adı geçen şube Müdürlüğünden 22. Melen Barajı ve HES kapsamında inşa edilecek olan İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları için herhangi bir kamulaştırma yapılmayacağı için fiili kamulaştırma bedeli ödenmeyecektir.2006 tarih ve 949-8694 sayılı yazılar ile istenmiş ve bu yıllarda arasında yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri 2006 yılına birim fiyatlarına çekilerek fiili kamulaştırma bedelleri hesaplanmıştır. Merhale kapsamında yapılmış olan isale hattı kamulaştırmaları toplam 7 sözleşme paketi içinde DSİ 14.2. inşaatın 5 yılda tamamlanabileceği kabulü ile tesislerin öncelik sırası ve hizmete giriş durumlarına göre uygun şekilde dağılım yapılarak belirlenmiştir.08. Melen II. Melen I Merhale kapsamında bulunan tesislerden. III. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kanalı için ayrı ayrı keşif bedelleri. Melen Barajı İsala Hattı içinde bulunan tüm tesislere ait kamulaştırmaların yaklaşık % 80’i tamamlanmış olup geri kalan kısmı 2009 yılına kadar tamamlanarak faaliyete girecek olan Melen Regülatörüne hizmet edecektir. Bu sebeple baraj yapısı ve tesisleri ile içmesuyu tesisleri ve isale hatları için % 8 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır.09. Buna göre Melen I. tesis maliyetlerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri toplamı sonucunda bulunmuştur.28 YTL olarak hesaplanmıştır. site tesisleri ve hizmet yolları için yapılan kamulaştırmalar. Kamulaştırma Raporunda verilen YTL/da birim fiili kamulaştırma değerleri kullanılarak hesaplama yapılmıştır. İçmesuyu amaçlı Melen Barajı tesisleri için inşaat dönemi faizi. Merhale kapsamındaki kamulaştırmalar. Aşaması ise 2032 yılında 21 . Melen I. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve/veya halen inşaatı devam eden tesisler için 2006 yılı birim fiyatlarına göre yapılan toplam fiili kamulaştırma miktarı 39 344 136. Ancak pompaj tesisleri ve HES tesisleri için % 9. Melen Regülatörü hariç diğer tüm birimler. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır. Melen I.3. DSİ Barajlar ve HES Dairesi ve Proje İnşaat Dairesi 2006 yılı birim fiyatlarıy1a çıkarılmıştır. Yatırım Maliyetleri Melen Barajı ve HES planlama raporunda önerilen tesislerin proje bedelleri. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2019 yılında başlayacak ve 3 yıl içinde tamamlanacaktır. Geri kalan % 20 oranındaki kamulaştırma fiili ödeme değerleri bu değerler esas alınarak birim alanda yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.2006 tarih ve 201-1050 ve 23. Melen Barajı ve HES tesislerine de hizmet edecektir. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Proje Bedeli 2 674 037 904 YTL ve Melen Barajı HES Proje Bedelleri ise 35 561 928 YTL olup Projenin toplam proje bedeli 3 362 621 589 YTL olup bu proje bedellerine inşaat dönemi faizleri eklenerek yatırım bedelleri ayrı ayrı bulunmuştur. Ancak Melen Barajı II. Melen Barajı Proje Bedeli 653 021 757 YTL. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Tesis Maliyetleri 2 325 250 352 YTL ve Melen Barajı HES Tesis Maliyetleri ise 30 819 503 olup Projenin toplam tesis maliyeti 2 579 606 863 YTL’dir.5 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır. Merhale Projesi ile önerilen isale tesislerinin full devaplomanı için yapıldığından. Aşama içmesuyu tesisleri ve isale hatlarının da 5 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilerek proje bedelleri eşit olarak yıllara dağıtılmıştır. Melen Barajı ile beraber Melen Barajı I. Melen Barajı ve HES Planlama Raporunda önerilen baraj yeri. Melen Barajı nihai aşaması olan III.

4. Projenin enerji giderleri. Buna göre Melen Barajı Yatırım Bedeli 860 842 972 YTL. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2030 yılında başlayacak ve 2 yıl içinde tamamlanacaktır. barajdaki su seviyesine bağlı olarak değişmektedir. Buna göre projenin toplam döviz ihtiyacı 448 168 015 YTL’dir. İçmesuyu ve İsale Hatları ile HES tesisleri için gerekli döviz miktarları hesaplanmıştır. III. Projenin enerji giderleri. Melen Barajı HES Tesislerinin.1.00 m kotunda bulunan Cumhuriyet Su Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra 135 m kotunda cumhuriyet pompa istasyonları marifeti ile basılarak İstanbul iline verilecektir. İşletme Bakım ve Yenileme Giderleri Melen Barajı işletme bakım ve yenileme giderleri 1 097 928 YTL. Aşamada 17 907 947 YTL ve III. Amortisman Giderleri Melen Barajı Faiz ve Amortisman giderleri 70 367 765 YTL.5. III. Aşamada 17 287 759 YTL. Merhale kapsamında yapılacak olan Melen Barajı.3. içme suyunun melen ve cumhuriyet pompa istasyonlarından isale hatlarına basılması için harcanacak olan giderlerdir. II.3. Döviz İhtiyacı Melen II. Merhale kapsamında 2006 yılı birim fiyatları ile Melen ve Cumhuriyet pompa istasyonu enerji yıllık giderleri sırasıyla I.2. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Yatırım Bedeli 3 109 941 337 YTL ve Melen Barajı HES Yatırım Bedelleri ise 38 946 385 YTL olup Projenin toplam Yatırım Bedeli 4 009 730 695 YTL olarak hesap edilmiştir.3. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır. Enerji Giderleri Melen Barajı inşaatının tamamlanmasından sonra baraj dipsavağından alınacak olan sular melen pompa istasyonları marifeti ile 210 m kota basılarak buradan cazibe ile isale hatlarına aktarılacak ve 55. Proje bedellerine inşaat dönemi faizi bedelleri eklenerek yatırım bedelleri bulunmuştur. Yıllık Giderler Raporda önerilen tesislerin yıllık giderlerin hesaplanmasında “Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat” a uyulmuştur ve projenin toplam yıllık gideri Melen II. III. Aşamada (nihai durum) 18 887 209 YTL’dir.3.3.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3. III.4. Faiz. 22 . Merhale kapsamında inşa edilen tesislerin yıllık giderleri Melen Barajı. Buna göre Melen Barajı yıllık giderleri 71 465 693 YTL. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU hizmete açılacağından. içmesuyu tesisler ve isale hatları ile HES tesisleri için ayrı ayrı hesap edilmiştir.4. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları işletme bakım ve yenileme giderleri 46 431 033 YTL ve Melen Barajı HES işletme bakım ve yenileme giderleri ise 622 894 YTL olup Projenin toplam işletme bakım ve yenileme giderleri 48 151 856 YTL olarak hesap edilmiştir III. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Faiz ve Amortisman giderleri 264 048 384 YTL ve Melen Barajı HES Faiz ve Amortisman giderleri ise 3 739 915 YTL olup Projenin toplam Faiz ve Amortisman giderleri 338 156 065 YTL olarak hesap edilmiştir. Ancak ortalama değer bazında incelendiğinde Melen II.4. baraj inşaatı ile birlikte ve 2 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilmiş ve proje bedeller iki yıla yayılmıştır. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları yıllık giderleri 364 562 333 YTL ve Melen Barajı HES yıllık giderleri ise 4 362 810 YTL olup Projenin toplam yıllık gideri 440 389 695 YTL olarak hesap edilmiştir.

Melen Barajının içmesuyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 2008 yılında hazırlanan Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu’nda 1. 2008) III.09 olarak hesaplanmıştır.828 olarak hesap edilmiştir. İçmesuyu ve enerji amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su) = 3. Birim su maliyeti. Pompa istasyonu kurulu gücü 4 500 kW/ünite’dir.10 Kuruş olarak bulunmuştur. (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. barajın eğinde yapılacak HES tesisleri ile mansaba bırakılacak sulardan ve baraj düşüsünden yaralanmak için düşünülmüştür.6. Melen barajının sadece içmesuyu amaçlı olması durumunda iç karlılığı % 9. Bu değer enerji üretimi için 2. Bu sebeple rantabilite analizi barajın. İç Karlılık Oranı İçmesuyu ve enerji amaçlı olan projenin iç karlılık hesaplarında proje yatırım bedelleri.3. Bu sebeple enerji üretimi kısmı projeden ayrı olarak da mütalaa edilip özel müteşebbisler tarafından yapılabilir.59 Kuruş olarak bulunmuştur. enerji üretiminin rantabilitesi sadece enerji gider ve gelirleri dikkate alınarak hesap edilmiştir. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak. Merhale 23 .4.3. Barajın sadece enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 1. Melen Barajı öncelikli olarak içmesuyu amaçlı olarak mutlaka inşa edilecektir. faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik.70 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır.50 olarak bulunmuştur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III. Gelir-Gider Oranı Melen Barajı Projesi. Melen I. Melen nehri sularının % 67’sini regüle edecek olan tesis ile elektrik enerjisi üretimi de yapılacak olup barajın ekonomik ömrü 50 yıl olarak alınmıştır. Ancak enerji üretimi amacı ikinci amaç olup. Baraj içmesuyu olarak inşa edildikten sonra sadece enerji tesislerinin iç karlılığı ise 26. Baraj zaten içmesuyu amaçlı olarak inşa edileceğinden. sadece içmesuyu ve sadece enerji amaçlı olarak işletilmesi durumlarına göre ayrı ayrı olarak irdelenmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. içmesuyu ve enerji.72 YTL/m3 olarak bulunmuştur.5 m3/s olan 5 adet her biri 1. İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini gayesiyle gündeme gelmiş ve geliştirilmiştir. İçmesuyu amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su ) = 3. Ancak Melen Barajı projesinin ekonomik olarak yapılabilirliğinin görülebilmesi için projenin yıllık gelir ve gider hesapları dikkate alınarak bugünkü değerler tekniğine göre rantabilite analizi yapılmıştır. giderlerin bugünkü değerleri ile yıllık içmesuyu ve enerji gelirlerinin bugünkü değerleri hesap edilmiş ve Büyük Melen Barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52.69 YTL/m3 olarak bulunmuştur. merhale kapsamında yapılarak işletmeye açılmıştır. Barajın sadece içmesuyu amaçlı olarak inşa edilmesi durumunda barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52.652 olarak hesap edilmiştir. yılık giderler ve yıllık gelirler kullanılmış ve iç karlılığı % 9. sosyal ve altyapı faaliyetleri Melen Sistemi İşletmede Olan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: 1 nolu pompa istasyonu Melen I.10 olarak belirlenmiştir.7. Toplam debisi 8. İstanbul ilinin artarak büyüyen nüfus ve sanayi yapısı ve yapılan teknik ve ekonomik hesaplar Büyük Melen Barajı ve HES projesinin ivedilikle uygulamaya alınması gerektiğini göstermektedir. III.013 olarak hesap edilmiştir.

Aşamalarda bu kapasiteler 750 000 m3/gün (8.14 m ve en düşük basma yüksekliği 110. Melen Barajı inşaatı ile barajdaki su seviyesine bağlı olarak pompaların basma yükseklikleri değişecektir.70 m3/s kapasiteli). Aşamada 3000 kW/ünite olacaktır. Sonuç olarak. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 210 m’dir. kimyasal işlem. 2. 1743 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 210 m kotuna basılacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kapsamında hizmete açılan 1 nolu pompa istasyonu binasının genişliği 55.. hızlı kum filtresi. Cumhuriyet Arıtma Tesisi. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında.5 m3/s olan toplam 6 adet pompa (5 + 1 adet yedek -her biri 1. uzunluğu 87. Melen II. Tesis. Melen II.51 m olacaktır. Melen II. Melen Projesi’nin gelişmesine paralel olarak daha sonra kapasitesi 2 970 000 m3/gün’e çıkarılacak şekilde genişletilecektir. 196 m basma yüksekliğine sahip olup normal su seviyesi 19. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında. İşletmede Olan ve Önerilen Melen Terfi Depoları: Melen I. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70 x 55 m olacaktır. 20 adet asıl ve 2 adet yedek olmak üzere toplam 22 adet pompa teçhiz edilecektir.66 m3/s olan toplam 5 adet (her biri 1. Merhale kapsamında Melen Barajı ile birlikte I.68 m3/s) arttırılacaktır.70 m3/s kapasiteli) ve 4 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8.5 m3/s toplam 5 adet pompa (her biri 1. 1743 m uzunluğunda mevcut 1 adet terfi hattı ile 210 m kotundaki terfi istasyonuna basılmaktadır. Melen pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III. Melen Regülatöründen alınan su. İlk aşamada 720 000 m3/gün (8. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli melen terfi deposu inşa edilmiştir. Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır. durultucu. 24 . tesis iki akım kollu olarak tasarlanmıştır. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek pompa istasyonları ebatları sırasıyla.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 3 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8.00 m’dir. Tesis girişindeki hidrolik seviye 55.00 m kotu civarındadır. Melen Sistemi Tasarlanan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir. II. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I.30 m3/s) kapasitesinde tertip edilmiştir.73 m3/s kapasiteli) pompa teşkil edilecektir.9’da verilmiştir. Melen II Merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. Aşamada 2800 ve III. ve III. Cumhuriyet Arıtma Tesisleri: Melen I Merhale kapsamında inşa edilen ve klasik arıtma tipinde projelendirilen Cumhuriyet Arıtma Tesisinin (SAT) günlük nominal kapasitesi 720 000 m3 olup. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32 000 m3’lük 2 adet terfi deposu daha önerilmiştir. dezenfeksiyon ve çamur atma birimlerinden oluşmaktadır. Melen Projesi I ve II Merhale kapsamında toplam 4 adet pompa istasyonu.0 m’dir. Bu durumda barajdaki su seviyelerine göre en fazla basma yüksekliği 128.0 m. II. Aşamada 2600.

99 Pompa Debisi Pompa Sayısı Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç 3 (ünite) kW/ünite kW/ünite (m /s) (m3/s/ünite) 8.16 Durumu I. (II) MELEN B. AŞAMA (m3/s) İÇİN CUMHURİYET Pompa Sayısı (ünite) 8. (I) MELEN B.666 2014 2100 9.00 5 1.50 8.33 16. ve III. AŞAMA İÇİN CUMHURİYET POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ VE KURULU GÜÇLERİ AŞAMALAR MELEN REG. II.33 5 1. Planlanan Planlanan Planlanan Enerji ihtiyacı Kwh 91980000 88221697 88221697 95309087 Enerji Gideri YTL 7836696 7516489 7516489 8120334 .Tablo III..73 (m3/s) 8.70 1.33 5 1. (IIII) Q (m3/s) 8.50 8.33 5 1.666 2014 2100 8.66 5 5 5 5 POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ kW/ünite 4500 2618 2785 2885 kW/ünite 4500 2600 2800 3000 İşletmede Planlanan Planlanan Planlanan VE KURULU GÜÇLERİ Enerji ihtiyacı Kwh 197100000 114686270 121965480 126371770.66 24.50 34.9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri I. (I) MELEN B. II.5 Enerji Gideri YTL 16792920 9771270 10391459 10766875 Pompa Debisi Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç (m3/s/ünite) 1. MELEN B. MELEN B.50 17.70 1.70 1.50 8.00 25. (IIII) Q III.666 2500 2100 8.. (II) MELEN B.99 33.800 2176 2200 Durumu Yatırım Proğ. ve AŞAMALAR MELEN REG.

Melen isale hattı kapsamında yer alan cebri boru çapları Cumhuriyet terfi deposuna kadar 2540 mm. Merhale ve II. değişik uzunluk ve çaplarda projelendirilmiştir. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32000m3’lük 2 adet Cumhuriyet terfi deposu daha önerilmiştir. 2 577 m uzunluğunda Ayazağa Tüneli. 3 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8. Yeşilvadi kondüvisi ve diğer tünellerle beraber toplam tünel uzunluğu ise 25 km’dir. Merhale kapsamındaki Cumhuriyet Terfi Depoları Melen I.00 m olup toplam uzunluğu 5551 m’dir.Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hatları: Melen I Merhale Kapsamındaki Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı. 4.9’da verilmiştir. 2 032 m uzunluğunda Bekleme Tüneli. kondüvi ve tünel halinde. 1 nolu pompa istasyonu Melen I.66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet. Tünel olarak imal edilmekte olan isale hatları.33 m3/s olan 5 adet her biri 1. Önerilen Cumhuriyet Pompa İstasyonları ve Terfi Hatları: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet cumhuriyet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir. Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Melen I Merhale kapsamında yapılan ve inşa halinde olan isale hatları cebri boru. 93 m statik basma yüksekliği ile basılmaktadır. 3896 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 135 m kotuna basılacaktır. Cumhuriyet pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III.33 m3/s olan 5 adet her biri 1.50 m çapında ve 8097 m uzunluğunda Alaçalı-Ömerli-Hamidiye Tüneli. 2 175 m uzunluğunda Osmankuyu Tüneli’dir. 4.33 m3/s’dir. Aşamada 2200 kW/ünite olacaktır. Melen İsale Hatları: Melen I. . Melen I. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70x55m olacaktır. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında. Melen II merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8. 983 m uzunluğunda Ortaçeşme Tüneli. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 135 m’dir.80 m3/s kapasiteli toplam 5 adet pompa adedi olacaktır. Boğaz tüneli çapı 4. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boykesitti Şekil III. İsale hattı kapsamında projelendirilen tünel ve kondüviler sırasıyla. Cumhuriyet terfi deposundan sonra 2500 mm olarak projelendirilmiştir. 2 833 m uzunluğunda Beykoz Tüneli. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli Cumhuriyet terfi deposu inşa edilmektedir. Melen II.2’de verilmiştir. Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır. 4. projenin full devalopmanı olan Melen Barajının tüm aşamalarının tamamlandığı nihai durum için ve inşa edilmektedir.50 m çap 3764 m uzunluğunda Şile-Alaçalı Tüneli. Pompa istasyonu kurulu gücü 2 100 kW/ünite’dir.66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır.5 m çap ve 5416 m uzunluğunda Yeşilvadi kondüvisi. Aşamada 2100 ve III.66 m3/s kapasiteli toplam 5 adet ve 4 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 9. Melen II. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek Cumhuriyet pompa istasyonları ebatları sırasıyla. Cebri borudan oluşan isale hatları toplam uzunluğu 157 km’dir. Cumhuriyet Terfi Depoları: Melen I. II. 2.00 m3/s olan 5 adet her biri 1. 5 adet her biri 1. Aşamada 2100. 3896 m uzunluğunda 1 adet terfi hattı ile 135 m kotundaki terfi istasyonuna. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I. merhale kapsamında inşa edilmekte olup toplam debisi 8.

İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen barajının aks Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe arasındadır. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’ünün fındıklık. Merhale kapsamında yapılacak olan İsale hattı çelik boruları. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti Melen II. II. % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir.5 km güneybatısında ve Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyindedir. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır. Merhale Kapsamında Melen Barajı İle Önerilen İsale Hatları: Melen I.45 oranında 27 . III. %19. Sakarya ilinin 70 km.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. Merhale kapsamında inşa edilmekte olan tünel ve kondüviler Melen projesinin nihai aşamasına göre projelendirildiği için II. Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illerinin sınırları içerinde kalmaktadır. proje sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler.6. sosyal ve altyapı faaliyetleri Projenin kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak. tespit edilen taşınmazlar her iki saha içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. III. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300m lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. rezervuar ve Mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim III. 2 adet 3000 mm çapında ve toplam 157 km uzunluğunda olacaktır.5. bölgedeki konutların ve arazilerin kamulaştırılması.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAĞITHANE DAĞITIM TESİSİ CUMHURİYET TERFİ DEPOSU CUMHURİYET ARITMA İSALE HATTI MELEN TERFİ DEPOSU CUMHURİYET POMPA İSTASYONU MELEN POMPA İSTASYONU YEŞİLVADİ (ALAÇALI) GEÇİŞİ MELEN REGÜLATÖRÜ BOĞAZİÇİ TÜNELİ Şekil III.6. Merhale kapsamında sadece boru kesiti kazı ve dolguları yapılacaktır.2 Melen I. mevcut karayolunun relokasyonu olarak tanımlanabilir. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması Proje Karadeniz Bölgesinde İstanbul boğazının 170 km doğusunda. Merhale kapsamında önerilen isale hattı tesisleri sadece çelik borulardan oluşmaktadır. İsale hattı platform kamulaştırması ve kazıları I Merhale kapsamında yapıldığı için II. Kamulaştırma arazi etütleri.1.

2000 ve 2007 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak Tablo III. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin 1990. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. 1997. İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14. Melen çayı suyuna Düzce ilinde bulunan sanayi tesislerinin arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atıksular deşarj edilmektedir. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III.2. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum III. Bölge Müdürlüğü teknik elamanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir. Kamulaştırma planlama raporunda yine Turgay Erinç tarafından 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmış Melen barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli topografik harita Ek 1’de verilmiştir.10’da gösterilmiştir.1. 28 . III. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır.11’de verilmiştir. Nüfus Kamulaştırma sahası içindeki nüfus Rezervuar sahasında. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Melen barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor aynı elemanlarca 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan.2.6. Melen barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir.6. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Beyler. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. Kamulaştırılan saha ile ilgili nüfus Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. tamamıyla su altında 5 yerleşim kalmaktadır.

0.Akçakoca İlçesi Tablo III. tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı NÜFUS SAYIM SONUÇLARI 1997 2000 Ortaköy (Lahna) Bucağı 2563 2073 Beyler Köyü 214 244 Köyyeri Köyü 144 157 Karalar Köyü 340 351 Esmahanım Köyü 332 456 Dilaver Köyü 212 239 Davutağa Köyü 195 247 Hamascık Köyü 393 494 Dokuzdeğirmen Köyü 395 424 Kovukpelit Köyü 516 588 Karapelit Köyü 305 330 Iğdır Köyü 209 224 Açmabaşı Köyü 330 557 Harmankaya Köyü 237 143 Esentepe Köyü 102 194 Büyük Melen Köyü (İğneselli) 92 Avut (Yeşiltepe Köyü) 174 TOPLAM 8648 6487 6987 Proje sahasında nüfus artış hızı r 10 = .02156 YERLEŞİM ÜNİTELERİ 1990 1929 263 211 447 535 313 297 582 803 1344 404 400 561 559 2007 1501 127 113 254 255 136 130 182 186 364 223 110 296 96 120 71 52 6223 .10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri İL VE İLÇE ADLARI YERLEŞİM BİRİMLERİ Ortaköy (Lahna) Bucağı Beyler Köyü Köyyeri Köyü Karalar Köyü Kovukpelit Köyü Karapelit Köyü Açmabaşı Köyü Hamascık Köyü Dokuzdeğirmen Köyü Iğdır Köyü Harmankaya Köyü Esentepe Köyü Büyük Melen Köyü Yeşiltepe Köyü Esmahanım Köyü Dilaver Köyü Davutağa Köyü Sakarya İli .11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan.Kocaali İlçesi Düzce İli .Tablo III.Cumayeri İlçesi Düzce İli .

Etüt sahasında ki konut ve samanlıklar yığma tuğla duvarlı olup. Madde V. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir.47 maddesinde yer alan ve aşağıda verilen hükümlere göre işlem yapılacaktır. Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır. Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış bulunmaktadır. ilgili kurumca yapılacak etüt çalışmalan neticesinde bu alanın açılamayacağının öngörülmesi halinde bugünkü arazi kullanımı devam ettirilecektir." . Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir.Nüfus hareketleri ve faaliyet sahaları Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir. Proje sahasının bulunduğu bölgede eğitime ilgi büyüktür. Bu planda Melen Baraj Gölü altında kalacak yerleşme olarak belirlenen Ortaköy yerleşmesinin taşınacağı alan olarak Gümüşoluk Köyü ve yakın çevresi belirlenmiş olup. Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir. Özellikle konut ve yardımcı binaların (Ahır. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir. Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır. çatı kiremit ya da galvanizli sac ile örtülüdür. yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmektedir. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar. tipik Karadeniz yerleşim birimine de şartlamak mümkündür.samanlık ve Fındık bağ evleri) yapım yılları 20-50 yıl arasında değişmekle beraber fındık bahçelerinin arasına serpilmiş olan 60-80 yaşları arasında bağ evlerine rastlamak mümkündür. Taşınacak veya tasfiye edilecek yerleşme' alanlannın yeniden iskânı halinde öncelikle bu planda belirtilen gelişme alanlannda yer seçimi yapılacak ve iskân sahası açılacaktır.47: "Uygulama aşamasında baraj gövdesi ve sulan altında kalacak olan taşınmazlann kamulaştmlarak taşınması DSİ Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmelikleri uyannca yapılacaktır. bu planın ilke ve hederlerine göre yer seçimi yapılacak ve alt ölçekli imar planı/planlan hazırlanacaktır. Her iki durumda da ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak Valiliğe başvurulacak. İskân Şekli ve Tipleri Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçiminde olup. Rezervuar alanında kalacak olan köylerde yaşayan insanlar. Orta öğretimi tamamlayan gençler. ÇED öncesi yapılan halkın katılım toplantılarında baraj inşaatı sonrasında nerede iskan edileceklerini bilmediklerini ve bu konuda yardıma ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. Yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde bu planın plan notları V. Bahse konu olan bölgeyi de içine alan (Sakarya) 1/100.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.95 95 – 105 105 – 110 TOPLAM % Oranı ST1 (da) 1650 220 56 1926 11.2. Ekonomik Durum Rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III.83 YT (da) 13226 71 Arsa (da) Orman (da) 3620 19.09 1460 8.45 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1490 8. yazışmalar sonucu yetersiz veya eksik bilgi alınan kuruluşlara bizzat başvurularak sözlü görüşmeler yapılmıştır. Binaların değerlendirilmesinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yayınlamış olduğu 2005 yılı m2 birim fiyatları kullanılmıştır. Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.67 KTT (da) 155 0. Elde 31 . Tablo III. Kamuya ait diğer taşınmazlarla ilgili tüm doküman ve veriler ise ilgili resmi ve özel kuruluşlarla yapılan yazışmalar sonucu elde edilmiş olup. Tarımsal alanların değerlendirilmesinde getirilen kapitaliasyonu yöntemi kullanılmış ve arazi çalışmaları sırasında yapılan anketlerle dikkate alınarak gerçeğe en yakın değerler bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca rezervuarı besleyecek olan büyük Melen çayının gölün kuyruk kısmında kalan kesimlerine E-5 devlet karayolundan ayrılarak Düzce iline bağlı Cumayeri ilçesinden geçerek ulaşmakta mümkündür.6. Kamulaştırma yılındaki değerini bulmak için Maliye Bakanlığının 2 Aralık 1982 yılında yayınlamış olduğu (Kamulaştırma manueli 1997 – Sayfa 26 ) binaların yaş ve yapı malzemelerine göre aşınma paylarını gösteren tablolardan yararlanılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ulaşım Rezervuar sahasında yer alan Ortaköy Bucağını Kocaali kazasına bağlayan asfalt yol göl alanından geçmektedir.12’de.50 Tablo III. III.00 Kamulaştırma Raporunun hazırlanmasında kullanılan her türlü done DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı ve DSİ Projelerinin Planlanması için Kamulaştırma (Kıymet Takdiri) Rehberi kitabında açıklanan yöntemler ile kişisel bulgu ve görüşlerin katkısıyla değerlendirilmiştir.00 15 0.12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları KOTLAR (m) Talveg .23 KTT (da) 791 159 70 1020 5.13’de detaylı olarak gösterilmiştir.13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı KOTLAR (m) 110 .40 Arsa (da) 15 Orman (da) 607 193 660 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1859 14469 1175 1506 1859 10.84 17150 100.00 18615 100. Bu yol her mevsim ulaşıma açıktır.2.94 YT (da) 9547 603 720 10870 63.300 m % Oranı ST1 (da) 124 0.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.15. İçme suyu şebekesi Baraj göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde kalan tüm taşınmazların fiili ödeme ve net gelir kaybı özet tabloları kotlar itibari ile hesaplanarak Tablo III. Tarım arazileri 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU edilen bilgiler. Baraj göl alanında bulunan taşınmazlar: 1. Baraj göl alanında bulunan taşınmazların ve bunların değerlendirilmeleri sırayla aşağıda açıklanmıştır. büro çalışmalarında değerlendirilmiş ve rapor içerisinde gerekli olan yerler kullanılmıştır.14. Tablo III. Meyveli ve meyvesiz ağaçlar 3.105 Talveg .17’ de gösterilmiştir.14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg – 105 Talveg – 110 Fiili Ödeme Tutarı (YTL) 130 886 489 138 740 609 147 865 084 % 20 Emniyet Faktörü (YTL) 26 177 298 27 748 122 29 573 017 Top Fiili Ödeme (YTL) 157 063 787 166 488 731 177 438 101 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 346 YTL / da Tablo III. Her kuruluş göl alanı içerisinde kendi sorumlulukları altındaki taşınmazlarla ilgili bilgileri vermişlerdir.110 Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 11988 12970 13816 8198 152 8740 925 9351 500 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 2481 2674 3334 40825 42050 46259 Toplam Net Gelir Kaybı : 9 397 759 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 548 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 677 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 14 YTL / da 32 . Değirmen 10. Konut ve yardımcı binalar 4. Tablo III. Telekom hattı (PTT) 7.15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg . Devlet ve Yardımcı binalar 5.16 ve Tablo III. Tablo III. Yollar 6. Orman arazileri 9. Elektrik hattı (TEK) 8. Göl alanı hem Sakarya ilinin hem de Düzce ilinin sınırları içerisinde kaldığından dolayı yapılan tüm yazışmalar her ildeki resmi ve tüzel kuruluşlarla olmuştur.

Mutlak koruma alanı sınırına yakın bölgede taş ocakları bulunmaktadır.17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı ( da ) ( YTL ) 13 505 10 996 175 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir ( da ) Kaybı (YTL) 5 110 32 956 Toplam Net Gelir Kaybı : 11 029 131 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 593 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 814 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 6. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyle kavaklar oldukça fazlalaşmış.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 33 . Fındık iç ve dış pazarda her zaman alıcı bulan bir tarımsal üründür. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır.5 YTL / da Ziraat Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. III. Çiftçilerin % 90’ının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır. Ayrıca proje sahasında Ortaköy Beldesinin yerleşim yerinin üst kotlarında. Diğer hususlar İmar planları onandıktan sonra yapılacak uygulamaların başladığı yazılı olarak Düzce İl Özel İdaresi’ne bildirilecektir. Fındık genellikle Fiskobirlik’e verilmekte. Mısır genellikle iç tüketimde kullanılmaktadır. Ticari ürün olarak yetiştirilen tek ürün fındıktır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir.16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Fiili Ödeme Tutarı ( YTL ) 166 017 634 % 20 Emniyet Faktörü ( YTL ) 33 203 527 Top Fiili Ödeme( YTL ) 199 221 161 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 702 YTL / da Tablo III. bazen de tüccarlarla yapılmaktadır. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III. Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır Ticaret Rezervuar sahasındaki yerleşim ünitelerindeki ticaretin tamamı tarımsal ürünlere dayanmaktadır. Sanayi Etüt sahasında büyük ölçüde önem arz eden bir sanayi kuruluşu mevcut değildir. Rezervuar sahasında sanayi kuruluşu olarak Fiskobirlik’in fındık temizleme ve depolama tesisi vardır. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır.7. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır.

etki alanı harita üzerinde gösterilecek) Büyük Melen Barajı Düzce ili sınırları içerisinde yer almaktadır.1’de verilmiştir.2. Üniversitelerden Veya Benzeri Diğer Kurumlardan Temin Edilen Bilgilerin Hangi Kurumdan Ve Kaynaktan Alındığı Raporun Notlar Bölümünde Belirtilir Veya İlgili Harita. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Araştırma Kurumlarından. Proje Sahibince Kendi Araştırmalarına Dayalı Bilgiler Verilmek İstenirse. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim birimlerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir. Büyük Melen Barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının yer değiştirilmesi gerekmektedir. Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli paftaların numaraları Tablo IV. Karalar ve Köyyeri Köyleridir.1. IV.BÖLÜM IV. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir.1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları Adapazarı Adapazarı Ereğli Ereğli Ereğli G25-b1 G25-b2 F25-c3 F25-c4 F25-d4 Rezervuar sahasında. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim birimlerindeki nüfusun dışında. 300 m'lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Tablo IV. Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri Tablo III. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak.) IV. Belgeye İşlenir. Doküman Vb. İnceleme alanının 1/25000 ölçekli haritaları Ek 1’de sunulmaktadır.10’da gösterilmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı Düzce İli. İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından. tamamıyla su altında kalan 5 yerleşim merkezi bulunmaktadır. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI (Bu Bölümde Proje İçin Seçilen Yerin Çevresel Özellikleri Verilirken Etki Alanı Dikkate Alınmalıdır. zaman zaman bu iklimin etkilerini almaktadır. Baraj rezervuarı ise ağırlıklı olarak Düzce ilinde yer alacak olmasına karşın. Marmara iklimi ile batıdan komşu olup. İlde aynı iklim tipi alanında yer alan bölümlerde de yine bazı . Bu Bölümde Sıralanan Hususlar İtibarı İle Açıklanırken. 2006). Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. ikinci derecede ise Sakarya ilinin baraj rezervuarına yakın olan alanları barajın etki alanı olarak belirlenmiştir. Beyler. rezervuarın bir kısmı da Sakarya il sınırları içerisinde yer alacaktır. Bu nedenle birinci derecede Düzce ili. Bunlardan Kamu Kurum Ve Kuruluşların Yetkileri Altında Olanlar İçin İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan Bu Bilgilerin Doğruluğunu Belirten Birer Belge Alınarak Rapora Eklenir.

İstasyonların bir kısmında yağış gözlemlerine ek olarak sıcaklık. rüzgar. Avrupa Yakasında % İlkbahar : 19. sıcaklık verileriyle Düzce ili karışma tabakası yüksekliklerine ilişkin veriler Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiş olup toz modellemesi kapsamında kullanılmıştır.000 ölçekli haritada gösterilmiştir. buharlaşma. Havzayı etkileyen istasyonların yağışlarının mevsimlere göre dağılımı ile Avrupa yakasındaki istasyonların mevsimlere göre dağılımı yüzdeleri aşağıda verilmiştir. ÇED Çalışmaları kapsamında. yazlar ise sıcak olur.2 Düzce Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri Tablo IV. IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU etkenler (yükselti ve yüzey şekilleri gibi) nedeniyle. Proje alanında bulunan Meteoroloji İstasyonları Ek 7’de 1/800. Gümüşova Sakuç. Örneğin Batı Karadeniz iklim tipi içerisinde yer alan Akçakoca.2 Sonbahar : 32. Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. diğerleri DMİ tarafından işletilmektedir. Proje Havzasında % İlkbahar : 21. Batıdan gelen rüzgarlar yağışı arttırmaktadır. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma. Güneye inildikçe yağış azalır. Bunlardan Sakuç. Hasanlar Barajı ve Kocaali meteoroloji istasyonları etkilemektedir. Sakarya İlinde Marmara ve Karadeniz Bölgesi iklimi özellikleri yaşanmaktadır. senenin her mevsiminde görülmektedir.8 Kış : 20. Hendek. Abant. Yağışlar Melen Barajı havzasında yağış. 2008). Ortalama yağış miktarı m2’ye 69. Meteoroloji istasyonlarının tümünde yağış rasadı yapılmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Yığılca ve Düzce birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Abant DSİ.4’mm’dir. farklı özellikler ortaya çıkar. Hasanbey. Gümüşova.7 Yaz : 18. rutubetli bir havaya ve ılıman iklime sahiptir. Hendek.2’de verilmiştir. Tablo IV.4 Sonbahar : 30. radyasyon v. Düzce.b gibi meteorolojik rasatlarda yapılmaktadır.6 Kış : 36.3 Yağmur Düzce İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır. Düzce meteoroloji istasyonuna ait 1975-2006 yılı arası uzun yıllar meteoroloji bülteni ve 2006 yılı Temmuz ve Kasım aylarına ait saatlik rüzgar hızı. rüzgar yönü. Sakarya. Sahil şeridinde yağış fazladır. Hasanlar Barajı.6 Yaz : 13.4 35 .1. Engebeli yerlerin yağışı Melen vadisine göre daha fazladır. Düzce istasyonunda yağış sıcaklık.2. bulutluluk. Kışlar bol yağışlı ve az soğuk. Hasanbey. Meteorolojik ve iklimsel özellikler Meteoroloji İstasyonları Proje yağış alanını. buharlaşma nispi nem. Abant Meteoroloji İstasyonlarında sadece yağış gözlemleri yapılmaktadır. Sakuç.

9 Ekim 91.9 15. 2008) 36 .7 Aralık 76.4 ----Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.7 Temmuz 163.4 Aralık 63.5 Mayıs 28.4 Yıllık 69.4 Şubat 60.5 3.3 Nisan 50.1 17.4 Nisan 66.8 Kaynak: Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.5 Şubat 83.3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm) Ocak 139.3 44. 2005 Aylar Günlük En Çok Yağış Miktarı (mm) 36 31.8 Kasım 165.1 51.6 Mayıs 25.6 15.4 verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.4 21. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır. Kocaali yağış istasyonu 1997 yılında kapanmış olup mevcut gözlenmiş yağışları da Tablo IV.5 11.2 Mart 87.2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Günlük En Çok Yağış Miktarı Yağış Miktarı (mm) (mm) Ocak 94.5 19. 2005 Aylar Yağış≥0.4 Ekim 100.7 Mart 79.8 86. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.4 14.2 14.4 Rezervuardan net buharlaşma hesaplarında.0 Haziran 68.6 8.8 Eylül 68.2 Temmuz 80.3’de Sakarya Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri verilmiştir.5 Eylül 67. Tablo IV.3 23. Tablo IV.4’mm’dir.9 Ağustos 11.4 15.2 29. baraj gölüne hem topografyası ve hem de yakınlığı nedeniyle Kocaali meteoroloji istasyonunun yağışları kullanılmıştır. Ortalama yağış miktarı m2’ye 85.1 10.1 mm Olduğu günler sayısı 17 16 18 13 10 10 6 6 11 16 21 17 ------ Yağış≥10 mm Olduğu günler sayısı 15 10 12 7 8 7 6 2 6 15 17 11 ------ Sakarya İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım.4 Ağustos 6.2 32.4 Kasım 120.2 Haziran 59.3 19.2 86.4 7.6 Yıllık 1025.6 21.3 28.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

3 41.9 98.3 109.4 93.4 58.4 77 60.4 90.2 82.7 80.8 45 61.3 101.8 86.9 44.8 113.2 1050.9 59.9 69.5 127.2 628.9 54 69 66.2 81 72.9 57.3 108.3 93.7 81.9 49.1 74.2 885.6 65.1 49.2 73.9 68.8 59.7 73.4 86.2 935.3 99.6 51.9 129 1944-1997 DÜZCE HASANLAR BRJ.1 66.5 118.5 61 62.9 68.5 96.3 85.4 72.9 98.9 61.2 53.2 78 62.1 91.4 85.8 81.7 83.9 122.3 85.4 78 64.1 147.4 73.2 64.9 133.4 100.7 82.7 58.8 70.4 1057.3 72.8 72.3 85.4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.6 27.7 49.5 97.2 76. 1970-1996 1966-1997 KOCAELİ .4 1065.9 66.4 52.Tablo IV.3 101.6 80. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı HENDEK GÜMÜŞOVA SAKUÇ ABANT HASANBEY Gözlem Periyodu 1950-1995 1965-1997 1962-1994 1973-1996 1958-1988 Gözlem Süresi 31 26 30 16 30 49 20 24 İstasyon Kotu (m) 175 250 100 1330 350 120 273 50 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 954.3 72.7 50.2 34.8 60.5 842.6 68.1 83.8 63.3 54.5 71.6 47.7 134.8 95.8 24.9 122.1 122.2 51.

Tablo IV. Ağustos ve Eylül aylarıdır. Ocak (1 gün) ve Şubat (7 gün)’tır (Tablo IV. Yıllık 19 5 --- Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 25 28 ----26 1 18 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart . Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce. Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır.5 Düzce iline ait Kar. Kırağı ise Mart ayında (7 gün) olarak görülmüş olup.Kar. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma. en kurak mevsim yazdır. Karadeniz İkliminin az yağışlı katında yer almaktadır. Aralık (6 gün). Vadi ve güneyine inildikçe günlük sıcaklık farkları fazlalaşır. Sis ve Kırağı Düzce ilinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Kasım (3 gün).6 Sakarya iline ait Kar Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı 1 Karla örtülü gün sayısı --En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) --- 8 3 12 3 2 3 1 ------ ----------- ------------- ----------- ----------- ---------- -------- 1 ------ Sıcaklık Düzce istasyonunda yağış sıcaklık.5). Sisin en yüksek olduğu ay Aralık (7 gün) . Dolu. Bölgede sonbahar ve kış en yağışlı iki mevsim olup. Sis ve Kırağı Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 6 9 16 ---7 ---1 Aralık 5 ------- Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı Karla örtülü gün sayısı En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) Donlu gün sayısı Sisli Gün sayısı Dolulu gün sayısı Kırağılı gün sayısı 1 3 3 ---6 --5 7 9 27 ---2 ---3 6 4 2 ---3 --7 -------------2 --------------1 1 --- ---------------2 ------ ----------------------- ------------------------- ------------------------- -----------2 ------- 3 3 4 --3 ------- Sakarya İlinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Mart (2 gün) ve Şubat (3 gün)’tır (Tablo IV. 2008). hiç görülmediği aylar ise Nisan. Mayıs ve Kasım ayları arasında Düzce’de kırağı görülmemiştir. Dolulu gün 2005 yılında bir gün olmak üzere Mayıs ayında görülmüştür. Tablo IV. Mart (6 gün).6). Toplam yağış kayalık alanlar dışında yeşil örtünün sürekli kalmasını sağlamaktadır. Dolu. Maksimum değerler ile minimum değerler arasındaki sıcaklık farkı sahil kesiminde iç kesimlere göre daha azdır. Bu istasyonlara ait aylık ve yıllık ortalama sıcaklık değerleri de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Temmuz. buharlaşma.

0 19.6 23.2 7.2 19. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.4oC.6 28.3 14.8 10.9 Şubat Eylül 19. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür.6 22.3 10.1 16.2 21.3.7 1.1 5. Gün 1.1.8 4.2.7 9.9oC.4 22. Gün 22. 2005 39 .6 14. Tablo IV.2 12.2 Ekim 12.9 22.1 8.4 12.4 Mayıs Nisan Yıllık 13.5 ----18.4 27. Gün 17.9 21.4 7.9 18.0 3. Gün 17.7 26. Gün .3 32.2 13.6 12. Gün 10.6 13.4 15.8).7.4 6. Gün 18. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır.5 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. Gün 2. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı Düzce 1962-1995 Gözlem Periyodu 31 Gözlem Süresi 120 İstasyon Kotu (m) Aylık Ortalama Sıcaklıklar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK Kocaali 1987-1991 3 50 4. Gün 22. en yüksek sıcaklık ise 37.2 20.3 2.4 21.7 31.1 23.0 18.4 15.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.6 23.8 18.7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap. en sıcak ay olan Temmuz ayında 21.2 16. Gün 15.0 9.6 20.5 12.2 ---2.2 ºC Aralık ayında.8 17. Gün 17.7 6. Gün 9.6 18.3 2. Gün 13.1 31.3 6.7 26.8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 7.5 26. Gün .8 13.3 18..3 37. Gün 19.9oC’dir.2 22.8 8.2 11.8 14.8 6.5.4 31.2 25. Gün 15.9 6.0 17.7 16.2 3..4 4.6 13.4 12. En soğuk aylar Şubat.2 2.7 30. Gün .5 12.6 13.7’de verilmiştir.3 33. Düzce İstasyonunun aylık ortalama sıcaklık değerleri Tablo IV.4 Mart 7.80 2005 yılı verilerine göre ise Düzce İlinde en düşük sıcaklık – 7. Gün 21. Gün 19. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Havzayı en iyi karakterize eden Düzce meteoroloji istasyonun 31 yıllık sıcaklık rasat değerlerine göre Düzce ovası için yıllık ortalama sıcaklık 12.3 11.3 7.6 23.1 22.1 30.8 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.5 28.8 27.4 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık Günü En Düşük Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Günü Günlük En Yüksek Sıcaklık Farkı (°C) 5.2 28. Mart ve Aralık ayları olup. Tablo IV. Gün 16.8 19.6 29.0 9. Gün .9 11. en soğuk ay olan Ocak ayında 3.7 20. Gün -3.6 2. Gün .6 18.5 18. Gün 18.43 (oC) 3.9 7.5 20.

2 .6 32. Mart ve Aralık ayları olup. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.1 7. 2005 40 .7 30. 2005 Tablo IV.8 Aralık --0 Mayıs Nisan Yıllık 15.0 Aralık 0 7.5 26.2 5.7 4.0.9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Aralık 9.9 2.3.9 6. Nisan ayında 3.1 Nisan 86.2 4.7 6. Tablo IV.0 Yıllık ---8 Şubat Eylül Ekim 14. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır.0 25.5 32.9 Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü. Sakarya ve Düzce’de 2005 yılına ait günlük buharlaşma miktarları ise Tablo IV.6 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık (°C) Kasım 11.8 .5 5. 2005 Buharlaşma ve Evapotranspirasyon Sıcaklık havadaki nem oranına bağlı olup.6 15.4 8.0 17.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3 3.9 7.0.1 Mart 13.5 olup en yüksek değerlere ulaşılmaktadır (Tablo IV.9 Ekim 46.0 olup. En soğuk aylar Kasım.1 25.2 5.6 ve Ağustos ayında 3. nem düştükçe buharlaşma artmaktadır.9 ----Kasım Yıllık 3. en yüksek sıcaklık ise 38 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.12’de verilmiştir.3 21 32.3 .6 20.0 8.2 Mayıs 102.4 -2.11 ve Tablo IV.0 24.9 ºC Aralık ayında.4 19.11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Ocak Mart Buharlaşma Durumu Ortalama Buharlaşma Günlük en çok buharlaşma Haziran 135.10). Buharlaşma Ağustos 3.2 Ocak Buharlaşma Durumu Buharlaşma (PİŞ) Maks.7 17.5 3.6 5.1 37. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2005 yılı verilerine göre ise Sakarya İlinde en düşük sıcaklık – 2. Yapraklar üzerindeki buharlaşmayı tespit eden Piş aletinden elde edilen verilerde yıllık ortalama 3.0 5.4 7.0 Ağustos 145. Ayrıca güneyden esen sıcak rüzgarlar buharlaşmaya neden olmaktadır.1 37 -3.4 Şubat ----0 ---0 ---0 --- Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Temmuz Mayıs Nisan Şubat Eylül 2.4 11.3 Temmuz Haziran 3.3 23.6 159.2 Ekim 1.8 .2. Tablo IV.4 33.6 ------- -------- Mart ------- 3. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür.8 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.6 -2.1 3.5 12.90 Kasım ----Eylül 94.6 31.2 2.3 4..5 18.9).6 10.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.5 2.2 8.2 8.0 4.2 7.2 7.2 2.0 0.5 2.5 0.9 5.0 3.3 0.5 0.0 8.0 7.9 5.0 7.2 3.8 3.8 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 4.2 1.0 8.3 0.0 2.0 2.5 ---19.2 3.3 2.0 3.0 5.0 3.2 6.0 9.0 4.0 --4.0 4.2 3.0 2.0 4.2 6.6 6.0 6.5 6.0 5.4 3.0 6.0 1.3 3.2 ---1.6 8.0 1. 2008).9 3.0 6.2 1.5 7.6 4.3 1.0 3. 2005 Proje sahasında Düzce ve Hasanlar Barajında Class A Pan buharlaşma gözlemleri yapılmaktadır.6 9.5 3.2 8.4 4.4 1.4 0.5 8.3 1.2 6.0 4.9 3.0 0.14’de.5 2.0 3.0 Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.15’de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.0 3.2 2.2 5.5 4. Normal su kotu 110 m olup aradaki kot farkı 10 m gibi oldukça küçük bir değerde olduğundan sıcaklıkla buharlaşma düzeltilmesi yapılmamıştır.5 4.0 6.5 2.0 4.8 7.4 6.8 8.0 4.0 8.6 3.2 6.0 8.0 1.4 Ekim 2.7 7.6 5.0 6.7 1.2 9.4 6.0 8.0 2.4 5.4 6.2 1.5 13.4 1.0 7.5 5.9 ---3.0 7.4 0.2 3.0 9.0 2.13’de Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri birlikte verilmiştir.2 5.4 6.2 8.4 0.0 9.5 8.5 4.9 5.0 6. Baraj gölünden olabilecek net buharlaşma derinlikleri Tablo IV.Tablo IV.2 3.2 5.6 6.1 4.8 9.4 3.8 0. hesaplarda kullanılan Düzce istasyonunun Class A Pan buharlaşma gözlemleri yıllık ve aylara göre dağılımı ise Tablo IV.4 4.0 7.5 8.4 1.0 4.8 5.0 3.4 3.0 4.6 2.0 7.0 6.6 2.0 1. Bunlardan 120 m kotunda olan Düzce meteoroloji istasyonu hem kot olarak hem de yakınlığı nedeniyle baraj gölünden buharlaşma hesaplarında kullanılmıştır.0 0.5 2.7 5.6 1.2 5.6 0.4 1.6 7.0 5.0 5.2 1.0 3.7 7.5 2.5 5.4 --6.7 1.5 7.4 0.0 7.0 3.8 7.4 10.2 9.6 4.2 0.0 6.6 6.5 7.2 1.2 6.0 5.6 0.12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm) Temmuz Ağustos Haziran Kasım ---------------------------------------------------------------------------Aralık ---------------------------------------------------------------------------Mayıs Nisan AYLAR Şubat Ocak GÜNLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ortalama Mart Eylül 9. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.0 4.4 1.0 6.6 3.5 7.2 5.6 1.0 7.0 5.5 2.3 1.0 5.0 5.0 6.3 4.0 2.6 2.0 7.0 3.5 8.5 2.4 5.0 3.5 6.4 8.6 7.1 1.5 8.5 0.0 5.0 3.3 5.0 6.0 8.8 3.0 6.2 2. 41 .5 4.0 6.5 9.0 4.8 5.1 8.

99 109.30 68.49 128.42 110.05 52.20 45.08 28.99 122.44 52.38 97.26 139.14 629.45 66.22 95.35 ----- --------- Tablo IV.34 72.98 85.22 20.26 139.14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri Ortalama Rezervuadan Ortalama Ortalama Buharlaşma Class A Pan Buharlaşma Aylık Toplam Yağış ( mm ) ( mm ) ( mm ) (2) 51.56 AYLAR (1) EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM .25 97.13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri Meteoroloji İstasyonu Adı DÜZCE KOCAALİ Gözlem Periyodu 1962-1998 1970-1994 İstasyon Kotu (m) 120 273 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 795.05 110.03 71.61 (4) 147.74 139.96 38.74 30.14 77.98 156.74 29.36 134.35 139.67 95.65 1065.47 ----144.14 (3) 36.05 30.41 63.18 73.98 124.19 86.19 795.37 Rezervuadan Ortalama Net Buharlaşma (mm) (5) ----------------------------25.09 51.37 --------- --------- --------- 73.63 556.22 112.69 29.35 105.Tablo IV.04 156.35 ----------------73.55 ----------------51.72 139.

00 60.10 52.80 42.50 886.60 157.22 182.50 130.70 847.80 95.70 53.80 73.80 105.40 --------------------- -----56.80 97.30 102.40 -----4872.70 67.40 ------------------------------------------------------------------------------------------------ .10 124.60 125.80 17.30 93.80 44.80 149.10 148.20 766.90 117.70 131.40 92.50 111.00 126.10 935.10 68.50 101.30 47.30 145. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. .50 73.00 101.70 --------------------- --------------------- 37.20 53.50 667.70 120.80 51.50 142.40 178.10 168.60 68.80 113.35 65.70 92.10 692.20 142.50 36.20 126.40 --------------------- 1025.70 109.20 3430.40 49.60 192.30 135.00 822.10 135. .70 -----------------------------------------------------------------------------------------------.10 105.40 64.70 -----162.10 68.00 758.70 134.60 673.30 79.10 40.90 795.30 703.00 122.TOP 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOPLAM ORTALAMA MAX.30 135.80 135.20 116.60 110.50 65.10 -----2556.20 126.90 29.00 843.20 47.50 85.20 109.90 171.90 124.00 74.60 114.70 104.80 131.60 137.10 42.00 130.90 39.20 104.60 56.80 39.30 26.90 144.60 73.20 150.SAPMA -----50.20 195.30 48.30 98.00 119.90 ----------61.60 138.00 182.90 180.20 144.50 158.60 59.80 160.60 42.40 56.50 125.30 145.80 141. S.90 17.50 168.60 180.30 125.00 84.90 122.80 67.98 182.40 118.90 125.90 70.80 104.50 141.10 -------------------------------------------------------------------------------------- 498.30 51.00 82.19 142.00 79.10 163.20 107.30 160.70 89.10 138.90 95.70 131.60 -----19.90 42.90 143.60 95.80 139.70 41.30 91.40 152.40 33.40 92.10 771.15 161.40 35.40 30.30 92.20 125.60 182.90 58.20 610.70 125.50 48.05 120.00 44.10 65.80 46.70 169.70 742.10 745.00 104.10 112.80 118.00 86.70 183.40 114.00 88.20 92.70 831.90 -----19.74 100.15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.90 113.10 141.50 107.14 ----------- 43 .10 148.70 58.50 94.50 76.26 197.80 139.70 740. 50.10 100.50 41.30 157.70 152.90 148.00 160.40 76.70 92.20 107.10 77.80 134.60 53.10 884.20 143.40 -----5625. MİN.50 100.35 180.60 97.40 133.20 72.60 139.00 116.70 126.70 138.00 197.90 62.00 155.30 98.20 118.10 91.10 132.30 614. 2008) YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK.30 54.20 711.80 -----1862.30 105.50 70.90 122.30 32. .80 165.00 -----3972.90 18.00 176.40 744.80 48.10 36.90 51.70 92.00 97.30 156.20 113.90 140.20 65.10 61.50 153.40 895.60 810.90 116.20 84.60 67.60 736.30 136.00 100.70 120.20 28041.10 71.00 121.30 ---------------10.50 177.90 821.20 71.00 44.50 138.40 775.70 53.00 162.00 95.40 113.00 95.90 76.40 138.00 161.30 -----17.10 172.50 135.50 23.00 164.90 122.80 117.30 182.40 37.00 119.50 116.10 176.30 138.30 78.90 129.30 150.10 104.20 176.70 117.40 70.80 132.60 149.10 846.10 98.10 54.50 76.50 108.70 855.10 48.20 194.40 81.40 116.20 107.00 101.50 49.40 66.00 80.40 17.00 -----26.00 160.80 150.60 93.90 -----26.70 45. ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------37.50 17.80 75.50 671.90 1000. .20 85.20 139.00 147.10 63.00 -----35.50 148.20 78.80 79.90 78.80 73.60 133.40 99.40 661.90 690.80 653.70 87.60 771.70 68.00 158.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.80 130.90 55.30 106.30 37.10 168.30 84.90 833.80 163. .30 -----5039.

8 1.17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı Aylar N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW I II III IV V VI 26 6 155 93 46 30 94 66 42 1 2 11 9 5 55 21 22 A 7 5 34 25 8 23 42 57 4 9 R 9 5 43 19 27 5 14 19 16 35 I 7 6 12 61 9 26 8 12 30 5 Z 6 23 96 71 11 4 275 149 83 51 A 17 212 37 30 35 6 25 23 59 26 30 15 10 17 11 2 36 50 47 29 Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 0.16 ve Tablo IV.8 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) ESE (12. Rüzgarın bölgede az olması ve bundan dolayı hava sirkülasyonunun sağlanamaması nedeniyle hava kirliliği kış aylarında ilde yoğun şekilde yaşanmaktadır. Tablo IV.17’de Düzce Meteoroloji İstasyonu Rasat kayıtları görülmektedir.9 1. 2005 Tablo IV.0 1.5) NW (7.817.4) E (12.8 0.6 0.7 0.2 m/s) ------------------------------------------------ Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10.2) SW (8.1ve Şekil IV.3 0.16 ve Tablo IV.2’de görülmektedir.4) NNW (7.2) W (11.17’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülleri Şekil IV.9 0.0 0.Rüzgar Rüzgar rejimi incelenmesi sonucunda en hızlı esen rüzgar Şubat ayında güney doğu (SE) yönünden 14. Tablo IV.7) WSW (8. 2005 VIII 93 63 31 13 2 19 3 4 5 19 18 97 48 68 44 188 IX 76 80 16 10 12 27 43 20 12 18 68 74 22 32 67 104 X 86 79 26 76 9 11 4 15 3 35 69 87 14 19 42 112 XI 67 90 8 31 20 16 13 8 15 16 127 142 24 9 38 63 XII 45 75 10 41 21 72 61 16 29 27 55 81 45 28 48 69 Yıllık 768 694 128 424 166 271 231 160 186 204 597 1119 499 371 407 854 Tablo IV.2) NNW (6.2m/s) 3 gün 5 gün 1 gün 1 gün --------------------1 gün 1 gün ---- Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. .3) NNE (7.1 0.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17.7 1.0 m/s hızındadır.0) SW11.6) SSE (13.1) SE (14.

1 2005 Yılı rüzgar gülü İLKBAHAR MEVSİMİ SONBAHAR MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 250 200 150 100 50 0 E ESE W WSW SW SSW NNE NE ENE WNW NW NNW 400 300 200 100 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S a)İlkbahar mevsimine ait rüzgar gülü YAZ MEVSİMİ b) Sonbahar mevsimine ait rüzgar gülü KIŞ MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE WNW W WSW SW SSW NW NNW N 600 500 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE SE SSE S c) Yaz mevsimine ait rüzgar gülü Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri d) Kış mevsimine ait rüzgar gülü 45 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YILLIK RÜZGAR GÜLÜ-2005 1500 NNW NW 1000 WNW W WSW SW SSW 500 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S Şekil IV.

817.18’de görülmektedir.7 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sakarya Meteoroloji İstasyonu’ndan elde edilen veriler Tablo IV.7) SSW (6.7) SSE (4.7 0.3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü Basınç Hava basıncı yer yüzeyindeki havanın hareketli veya hareketsiz olmasını önemli ölçüde etkiler.7 0.6 0. Yüksek basınç sahaları hava kirliliği bakımından olumsuz şartlar içerir. Sakarya İlinde yıllık ortalama rüzgar hızı 1 m/sn’dir.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17. Tablo IV.7 1.18’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülü Şekil IV.0) NNW (3.1m/s) 1gün 4gün 1 gün ----------------------------2 gün 6 gün Kaynak :Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.7) SEE (13.9 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) S (11.18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 1. Bu yüzden kirli hava yükselip dağılamaz.5) NNW (4.1) WSW(12) N(9. 46 .2 0.2) S (13. 2005 Tablo IV. Şekil IV.2 m/s) --------------------------------------------1 Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10.5 1 1.1) S (19.7) SSW(9.7 0.5 1.2 1.5) WSW (4.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3’de görülmektedir. Yüksek basınç şartlarının olduğu bir alanda hava devamlı çökelme eğilimindedir.

2005 yılındaki En Yüksek Basınç Şubat ayında 1015.6 1010.6 984.8 1009.3 1017. Tablo IV. Düzce’deki basınç incelendiğinde aylar içerisindeki ortalama basıncın değiştiği görülmektedir.7 997.5 1003. Alçak basınç sahaları hava kirliliğinin dağılması açısından önemlidir.19). en düşük nem ise % 22 ile Nisan ayında ölçülmüştür.2 1008.9 1004.5 1012.5 1012.2 ile % 81.1 985. Açık gün sayısı 67.3 994.0 1012.9 1010.9 1002. Haziran 2 gün.0 1014.0 991. Düzce’de 2005 yılı ortalama Bulutlu gün sayısı 177 gündür.0 Sakarya İli’nde ise 2005 donemi aktüel basınç değerleri ortalaması Tablo IV.) en düşük seviyede kalmıştır.0 mb.9 977.22’den de görüldüğü gibi ortalama nispi nem oranı %68 ile % 72 arasında değişmektedir 47 Yıllık 1012. Kasım 3 ve Aralık 7 gün olarak tespit edilmiştir.2 983. Aylık Basınç ortalamaları Ekim ayında (1003.1 1015. Ocak 7 gün.9 985.0 1013.4 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Alçak basınçlarda ise hava hareketleri yükseltici özellik gösterdiğinden bu hareket türbülans yolu ile kirli havayı atmosferin üst katlarına taşıyarak yüksek katlarda dağılmasını sağlar.7 1011.9 mb) en yüksek seviyeyi bulurken.6 994. 2005 yılı itibari ile Yıllık ortalama basınç 998.5 1013.0 1013.0 1005.3 1008. Tablo IV.5 982.22’de verilmiştir.1 994.8 981.9 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 998.0 1019.2 996.19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç En Yüksek Yerel Basınç En Düşük Yerel Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 999.20’de verilmiştir.2 990.1 mb. Düzce’de 2005 yılında Sisli Gün sayısı 24 gündür.21).3 997. Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Sakarya Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen ortalama nispi nem oranı ve sisli gün sayısı Tablo IV.9 981.0 988. Şubat 2 gün.6 998.9 mb. En Düşük Basınç da 977.0 1015. En yüksek nem % 99 ile Şubat.4 1008.3 1018.9 1001.’la Şubat ayında ölçülmüştür (Tablo IV.8 998.3 Nem Düzce Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen bağıl (nispi) nem oranı %69.8 1003. Ağustos ve Eylül aylarında.4 arasında değişmektedir (Tablo IV. Kapalı Gün sayısı ise 122 gündür.8 1013. Mayıs 1 gün.4 olup.20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 1014. Temmuz ayında (994. Ekim 2 gün.9 983.6 996.3 1003.

0 80.0 98. zaman zaman oldukça ciddi sel ve taşkın olayları meydana gelmektedir.9 1.0 73.0 75. Sel ve taşkın.6 3.3 Haziran 35.3 Nisan 22. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.0 96.0 99. Akarsular ile alüvyon 48 .8 5.0 98. ovada genel su akışı en güneydeki Efteni gölüne doğrudur.7 Tablo IV.4 Temmuz 38. Dik yamaçlı çevre kayaları ve düze yakın ova tabanı topografyası nedeni ile hemen bütün havza kenarlarında alüvyon yelpazesi oluşmuştur. yüksekliklerde temel kayalar arasında deniz seviyesinden ortalama 150-1665 m.0 97.5 derece ile 3 derece arasında olup.6 4.0 75. kendisini çevreleyen 800 ile 1500 m.2 Mayıs 28.4 2.0 81. Düzce ovası ile ovanın güneyindeki dağlık arazi arasındaki yükseklik farkları. Eğimi 0. yoğun yağışlar veya hızlı kar erimesine bağlı olarak.0 69.0 99.0 98.0 72. bir akarsu ya da bir kuru dere yatağında normalin üzerinde su akımı meydana gelmesi olayını ifade eder.0 76.8 Kasım 25.6 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. iklime ve kısmen de insanların arazi kullanımında yaptıkları hatalara dayalı olarak.0 75.4 3.9 Ekim 36. yukarıda bulunan tabanı düz bir ovadır.4 34 nispi Nem Oranı 73 72 72 70 71 68 70 71 73 75 73 72 72 Seller Kavram olarak “Sel”. Bu etken.6 75. yollara. Düzce İli’nde arazi yapısına. Sel sırasında.0 Mart 23. zaman zaman can kayıplarına da sebep olabilmektedir.8 2. yataktaki suyun bir kısmının yatak dışına çıkması ise “taşkın” sözcüğü ile tanımlanır.4 1.0 75. köprülere.3 0.4 Aralık 26. Düzce havzası. 2005 Maksimum 97.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 Şubat 32.22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Sisli günler 3 2. sarp yamaçlarda ormanların yok edilmesiyle büyümektedir. tarım arazilerine zarar verebileceği gibi.0 97.21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri BAĞIL NEM Aylar Minimum Ortalama Ocak 34.0 99.0 79. yoğun yağış sularının sel haline dönüşmesinde önemli etkenlerdendir.0 96.3 Ağustos 30.0 72.0 98.0 97.3 Eylül 38. yapılara.4 2.1 Ortalama 30.

49 . Güneydoğudan gelen Asar Deresi ise Kuzeydoğudan gelen Küçük Melen Çayı. Bu gerçek veya doğal bir taşkın değildir. Bu yüzden olağan kış yağışlarında bile yatakların taşması beklenmelidir. Büyük Melen Barajı ile 100 yılda bir beklenen en kurak dönemlerde bile 840x106 m3/yıl su temini mümkün olabilmektedir. Türkiye ortalamasının üzerinde yağış almasına karşılık.1998 tarihinde Gökçeören Gölü çevresi.25. 1990’lı yıllarda Akyazı Mudurnu Çayı üzerinde ulaşım amaçlı köylerin ilce ve merkezine ve köyleri devlet yollarına bağlayan köprüler Haydarlar -İlimbey Koy yolu üzerindeki köprüler ile Hendek ilçesi Kargalı Deresi üzerindeki ulaşım amaçlı köprüler sele maruz kalmıştır. Örneğin son yıllarda 12 Temmuz 1995. Düzce Kent Merkezinin hemen güneybatısında birleşirler. Özetle kanallar daraltılarak akışları sınırlandırılmıştır.06. Düzce Kenti ve çevresi Küçük Melen ve Asar Deresinin taşkın düzlüğü üzerinde kurulmuştur. Bu bölge. Bu akarsuların sığ ve geniş olan kanalları ilçe içinde düzenlenerek kenarları yükseltilmiştir. Ayrıca Geyve ilçesi ve bazı köyleri Karasu İlçesinin bazı köyleri feyezan geçirmiştir. hidrolojik ve meteorolojik olarak İstanbul’a su temin eden diğer havzalardan önemli farklılıklar göstermektedir. Büyük Melen Havzasında 50 yıl tekerrürlü ve 3 yıl süreli minimum ortalama yağış yüksekliği diğer havzalardan 100-150 mm/yıl daha yüksektir. Düzce Kenti bu kavuşma noktası ve doğrudan Asar Deresi kanalı üzerine yerleşmiştir. akarsu yataklarının ise çok sığ kalmasına sebep olmaktadır. Mudurnu Çayı ile Sakarya Nehrinin geçtiği yerlerde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Tüm ekili araziyi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Diğer bir sel tahribatı ise 21. 25 Temmuz 1995. Dolayısıyla İstanbul’dan farklı ve daha yağışlı bir hidrolojik havzada yer alan Büyük Melen kaynağı. Mevcut durum ise engellenemeyecek fiziksel gerçeklerdir. dış yelpazelerin yanal yönde yayvan olarak büyümesine. Bu drenaj özellikleri düzce havzası için önemli taşkın riski oluşturur. mahalle ve köyleri sel suları basmıştır.5. Can kaybı olmamıştır..1972 günü anormal yağışlar sonucu meydana gelmiş ilce ve köylerde evler yıkılmıştır. Sakarya İlinde ise 1966 yılında Hendek İlçesinde 62 adet ev yıkılmış köylünün zararı devlet tarafından karşılanmıştır. Öte yandan kentleşmenin tümüyle taşkın düzlüğünde olması sürekli bir risk oluşturmaktadır. Bu da kaçınılamayacak bir gerçek olup Düzce Havzası’ndaki akarsu kanalları kış ve ilkbahar aylarında daha fazla su taşırlar. yine de tipik Akdeniz iklimi özelliklerine sahiptir. Bu doğrultudan akarsu yatağının daraltılması neticesi yaratılmış bir su basmasıdır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yelpazelerinin dış kısımlarının ortalama yatak eğimleri ile geçici kaide seviyeleri (Efteni Gölü) arasında çok düşük kot farkı bulunuşu. Sakarya İlinde bu konuyla ilgili bir yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Kuraklık İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 2006 yılında hazırlanan Büyük Melen Havzası Kuraklık Riski Analizi Raporu’na göre Büyük Melen Havzası. 11 Ağustos 1997 ve 21 Mayıs 1998 tarihlerinde su baskınları olayı sırasında Düzce’de ciddi hasarlar ortaya çıkmış bir kişide canını kaybetmiştir. Yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlıdır. İstanbul’un kuraklık riskinin azaltılmasında vazgeçilmez bir önem ve ağırlığa sahiptir.

2. 1/100000.5-2. Gölyaka: Bu ilçe inceleme bölgesi ve/veya Düzce Havzası’nın güneybatısında. Gölyaka. kildir. Düzce) ortak tarafı Geç Kuvaterner yaşlı Genç çökeller üzerine yerleşmiş olmalarıdır. çığ. depremi nispeten az hasarla atlatmıştır. sel. Çilimli ve Cumayeri’dir (Şekil IV. Düzce ilçe merkezi. Gölyaka ilçesinden geçen akarsu yatağı düzenlenmiş ve derinleştirilmiştir.5 km uzaklıkta akarsu egemen alüvyon yelpazesi ve gölsel çökel bölgesinde (Qey) geniş alan kaplar. son depremde kırılma gösteren aktif fayın üzerinde bulunmaktadır.5 m kalınlığında toprak örtüsü gelişmiştir.0 m arasında yatağına gömülmüş oluşu ile sonradan sağlanmıştır.5-4. Efteni Gölü tüm havzanın hem su toplama merkezi. Ancak buradaki fayların (Çilimli Fayı dahil) yakın dönemde bir aktivitesi izlenmemiştir. 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı) Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Düzce İli Düzce çek-ayır (pull-apart) havzasında yer alan ve son 17 Ağustos 1999 depreminde önemli miktarda hasara uğrayan ilçe düzeyindeki yerleşim yerleri Düzce. Çilimli. Üzerinde yerleştiği yerde litoloji çakıl. tektonik hareketler.4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası). Bu düşük su tablası seviyesi büyük ölçüde kanal düzenlemeleri ve Melen Çayı’nın 2. Ağır hasar gören yerlerin (Cumayeri. taşkından korunan bölgelerinde kalın bir toprak örtüsü gelişmiştir. mineral kaynaklar. İlçenin bulunduğu kesim ve kuzeyi fazlaca engebelidir.5 m. daha az oranda kum ve çakıllardan oluşur. Çilimli’nin hemen kuzeyindeki heyelanların oluşumunda bu derin deşilmenin de rolü vardır. arasında bulunur. 50 . tortulların alttan üste doğru tane boyları incelme gösterir. Gümüşova: Düzce Havzası’nın batısında Yığılca Üyesi’nin volkanitleri breş ve tüflerdir. hem de gittikçe derinleşen ve genişleyen depolanma merkezidir. Taşkın ovasının. Bu nedenle yer altı su tablası 1. Bu nedenle göl civarında 260 m. Aynı şekilde Düzce ilçe merkezi de önemli hasara uğramıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Çaycuma Formasyonu içinde saplanmış göreceli eski bir alüvyon yelpazesinin üzerinde (QEy).5-1. Bunlar içinde en az hasar Gümüşova’da. Buralarda yüzeyden itibaren su tablası derinliği 2. en fazlası Gölyaka’dadır. kuzeyindeki Çaycuma Formasyonu’ndan ~1.5-30'lik eğime sahip ovada yerleşmiştir. Üzerinde yerleştiği litoloji büyük ölçüde silt ve kil. Bu kesimlerde Geç Pleyistosen tortul kalınlığı 175-225 m arasındadır. Bu ilçelerin yerleştiği bölgeler ve yakın civarının jeolojik özellikleri aşağıda açıklanacaktır. Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri. Aynı şekilde. Hemen önünde Çilimli Fayı uzanır. heyelan. Güncel akarsu yelpazeyi derince yarmış ve düşük bir rölyef yaratmıştır. Temel kayalardan uzak (en yakını 5 km) güneybatıya doğru 0.2. olan tortul kalınlığı gittikçe artma eğilimindedir. İlçe merkezi halen akarsu kanal ve taşkın ovası çökel alanları (QAk ve QAt) üzerinde bulunmakta ve genişlemektedir. güneyindeki aktif kırık hattına (Düzce fayı) ~ 7 km mesafededir . kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi. Bu gelişimin devam etmesi ile Gölyaka ilçe merkezi jeolojik gelecekte göl içinde kalacaktır. silt. Birimin üzerinde.5-3. topografyaya bağlı olarak 0. Düzce (Merkez İlçe): Bölgenin en geniş yayılımlı ve en fazla nüfusa sahip ilçesidir. Çilimli: Çilimli ilçe merkezi Düzce Havzası’nın kuzey kenarında. kısmen temel kayalar üzerinde oturmaktadır. Gölyaka. kum. benzersiz oluşumlar. Gümüşova. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.5 m arasındadır ve güneye doğru gittikçe sığlaşır. Güneyindeki temel kayalardan (Yığılca Üyesi volkanitleri) ~1 km. Asar Deresi ve Melen Çayı şehrin içinden geçer ve düzenlenmemiş kanal yerlerinde taşma yapar.

Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası girişe göre +119 m yukardadır. Korunması. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. Batıdan gelen mevsimlik bir akarsuyun Melen Çayı’na ulaştığı yerde yerleşmiştir. Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. Melen Çayı’nın menderesli akışı hem drenajı hem de yöredeki tortul tipini (ince kum-silt-kil) belirlemiştir. Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır. kot farkı var. Sarıkaya mağarasının kuş uçuşu 700 metre kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya’ya girişi 310 m aşağıdadır. Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış. tahrip edilmiştir. Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. Egemen litoloji ince kum-silt ve kildir. Ana galeri uzunluğu 510 m. Alüvyal kökenli tortul kalınlığı 100-130 m. arasında tahmin edilmektedir. dikit. borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. Görünümler son derece güzel. Temel kayalar (Yığılca üyesi) kuzeyden 1 km. duvar ve perde damlataşları var. damlataş havuzu. Sarkıt. her türden damlataş ile kaplıdır. Belirtilen mağaralar aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. mesafede bulunur. sütun. Aksu mağarasından çıkan su. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. 1997). Bölgede görülen bir başka jeolojik oluşum da mağaralardır. girişle son noktası arasında -152 m. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cumayeri: İnceleme alanının en batı ucunda yer alır . yüksekliği 5-10 metre arasında değişen 3 şelale oluşmuştur. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur (Okan. 51 . Üzerine oturduğu litoloji QEy ve QAt ile ayrılan genç çökellerdir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. güney batıdan 2 km.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası 52 .

Hornblend. bu türlerin arazideki dağılımları ise Tablo IV. silttaşı. Ordovisiyen-Devoniyen Ereğli formasyonu. Tersiyer Çaycuma formasyonu (Tç) ve Yığılca üyesi (Tçy). çamurtaşı. Hornblend ve plajiyoklaslar amfibolitlerin ana bileşenlerini oluşturur. Kretase Yemişliçay formasyonu. epidot. andeziitik-bazaltik lav. Kaynak . 2000 Simge PTrç DCy Açıklama Permo-Triiyas Çakraz formasyonu. kumtaşı. Kumtaşı araseviyeli silisli çamurtaşı. aglomera. zayıf tutturulmuş çakıltaşı. kiltaşı. Pliyo-Kuvaterner Karapürçek formasyonu.23’deki simgelerde açıklanmıştır. Şekil IV. taşlaşmamış çökeller. gri-yeşil veya çok koyu yeşil renkli homojen kütleler halinde bulunur. çakıltaşı araseviyeli kumtaşı. yeşil.5 ’deki haritada. Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta Düzce ovasının kalın ve gevşek alüvyonlarla dolu ve ovanın güney kenarının büyük depremler üreten Düzce fayı ile sınırlı olmasıdır. sfen.5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı). Tç. Çakıltaşı. Kireçtaşı ara seviyeli şeyl ve kumtaşı Ordovisiyen Kurtköy formasyonu. ve klorit amfibolitlerin 53 . Tçy ODe KTa Ok Ky Oko Sakarya İli Sakarya ilinde ise birimin temel litolojisi olan amfibolitler. Dolomitik kireçtaşı ve dolomit.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Devoniyen-Karbonifer Yılanlı formasyonu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Düzce ilinde yer alan başlıca kaya türleri Şekil IV. Ordovisiyen Kocatöngel formasyonu. Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen. kumtaşı. tüfit ve mikritik kireçtaşı. Tablo IV.5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması Simge Q PlQk Açıklama Pleyistosen-Holosen. Çamurtaşı. Kiltaşı. Kretase Akveren formasyonu.23 Şekil IV. Volkanik kumtaşı. 2000). Özmen. silttaşı araseviyeli killi kireçtaşı-marn ve resifal kireçtaşı. çamurtaşı.

Başkalaşımın Barrow tip bir metamorfizma olduğu uzerinde durulmuş ve anahtar minerallere dayanılarak metamorfizmanın mertebesi açıklanmıştır. kumtası. Bunlar pleokroizmalarıyla muskovitlerden kolayca ayırt edilirler. tabii ışıkta sarı renkli otomorf iri kristaller halindedir. marn ve kirectası ardalanması seklinde kendisini gosteren Bakacak formasyonunun filis fasiyesine tipik bir ornek sunduğu ve havzaya malzeme birikiminden sonra subsudans gostererek yeni malzemenin çökeldiği ve böylece kalın bir serinin ortaya çıktığı açıklanmıştır. Bunların ayrıntılı jeolojik ve petrografik deskiripsiyonları yapılmıstır. tum bu birimleri Taş Tepe metagranitleri kesmektedir. eosen esnasında da cesitli lav ve muhtelif faaliyetler yer almıstır. Yörede en yaşlı litelojiyi Triyasa ait Hayrettin Kuvarsitleri. Hızardede ve Düverdüzü köyleri 54 . Mineralojik bileşimi ve homojen yapısından dolayı bölgedeki Karapınar amfibolitleri irili-ufaklı bir çok granitik plutonlar tarafından kesilmiştir. yeşil renkli bir pleokrizmaya sahiptir. Biyotitler muskovitler gibi basınç istikametine dik yönde dizilerek kayaca sistik bir yapı kazandırmışlardır. Bölgede paleozoyik olarak kabul edilen kristalen sistlerinin oluşumu esnasında serpantin ve muhtelif lavlar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ana parajenezini tamamlar. Metamorfizma ve Magmatizma a) Prekambriyen Metagranitoydler: Tipik olarak Efteni Gölü ile Çapayakbey Köyü arasında yüzeyler. Muskovitlerin uzanım yönüne paralel olarak yer alan dilinimlerde bazen bükülmeler dikkati çekmektedir. Ayrıca harita alanının kuzeybatısında. Biyotit: Bazı kısımlarda. Yeşil Hornblend: Genellikle kesitin tamamına yakın kısmını oluşturmaktadır. Alacam yesilsistleri ve Karkaya metavolkanitleri yer almaktadır. bu tipin yesilsist alt fasiyelerinde klorit ve biyotit gibi başkalaşımı karakterize eden anahtarminerallere rastlanılmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Metamorfizma Barrowian tip olup. Karapınar amfibolitleri ve Harman Tepe metakonglomeraları oluşturmakta olup. Tum bu birimlerin stratigrafi. kristalen sistlerin teşekkülünden sonra granit ve grandiyoritler. Bunlar pullu minerallerden olup. Klorit: Hornblend kristalleri arasında son alterasyon ürünü olarak tali oranda bulunmaktadır. Alt Kretase uzerine uyumsuz olarak gri renkli ve tabakalı pelletli dokuda Acıelma formasyonu yer almaktadır. özellikle Yörük Tepe mermerlerinin alt kısımlarındaki kuvarsca zengin bölümlerde biyotitler görülmektedir. Bunların sığ deniz ortamında cokeldikleri vurgulanmıstır. Sakarya ili Karapınar amfibolitlerine ait seviyelerden alınan el örneklerinde yapılan mikroskobik incelemelerinde birim içinde su mineraller görülmüştür. Yörük Tepe mermerleri. Muskovit: Bunlar gerek kuvarsların arasına ve gerekse iki mikalı sistlere yakın kısımlarda biyotitlerle yan yana basınç yönüne dik olarak levhamsı kristaller halinde uzanmaktadır. Bölgede Hersiniyen ve Alpin dağ olusumu hareketlerine paralel olarak bölgesel nitelikte rejyonel metamorfizma ortaya çıkmıştır. basıncın etkisiyle belirli yönde basınç istikametine dik yönde uzanım gösterirler. Yörede yüzeylenen bütün birimlerin yöntemli ve yöntemsiz olarak kaya birimi adlandırılması yapılmştır. Kuvarsitleri şekillendiren kuvarslar öz şekilsiz olup. Konglomera. Pleokronik. jeoloji ve petrografisi hakkında ayrıntılı acıklamalar yapılmıstır. 1992) oluşturur. Burada Kuvarterner tortulları ile dokanağı Düzce fayı (Şaroğlu vd. Alt Kretase’de ise Akçay kalksistleri.

c) Mesozoyik Çakraz Formasyonu: Ereğli formasyonu ile dokanakta görülür. duraylı bir birimdir. aglomera. Ayrıca şeyl düzeylerinde silisleşme yaygındır. altındaki ve üstündeki birimlerle tektonik dokunaklıdır. zayıf derecede şistleşme gösterirler.Erken Karbonfer’dir. Bunlar çoğunlukla silis çimentoludur. Bu metamorfizma izleri taşıyan kristalin kayalar Bolu civarında Karadere metamorfitleri olarak da adlandırılmaktadır (Cerit 1990. Üzerine gelen birimlere göre Erken Ordovosoyen yaşındadır. Altındaki ve üstündeki birimlere göre yaşı Üst Premiyen-Alt Triyas olup. yeşil renklerde ve ince-orta tabakalı iken üst seviyelerde yeşil renkli. siyah. tüf. Yer yer dilimlenmiş. Aydın vd. mor ve alacalı renkli olan birimin bu yöredeki litolojisi seyrek konglomera düzeyleri içeren kumtaşıdır. Metamorfizma izleri taşımasında önemlidir. Yemişliçay Formasyonu: Yılanlı formasyonu ile birlikte sınırlı yayılımlı olarak bulunur. Bazı bölgelerde yeşil renkli Amfibolit ve metavolkanitler kapsar birim daha doğuda Bolu ve Yedigöller bölgesinde burada olduğundan çok çeşitli litolojidedir ve Yedigöller formasyonu adıyla tanıtılmıştır. b) Paleoziyik Kocatöngel Formasyonu: Karacaören-Gürcühüseyinağa köyleri arasında Bolu Masifi temel kayalar üzerine uyumsuz olarak izlenir. Üzerine gelen birimlere göre Prekambriyen olarak yaşlandırılır (Aydın vd. sarı kahverenkli. Bu özellikleriyle Kurucaşile-Çakraz yöresindeki tip litolojisinden oldukça farklılık göterir. Tip yerinde morumsu kırmızı renkte orta-sıkı tutturulmuş çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı ardalanmasından oluşur. Stratigrafik olarak alt düzeylerde gri. Yılanlı Formasyonu: Çok sınırlı alanda gözlenir. 1987). Ereğli Formasyonu: Bolu dağı tüneli girişinin kuzeyinde sınırlı alanda yüzeylenir. 1999). Erkan Ordovisiyen yaşlıdır. Harita alanında kalan kısımda fazlaca silisleşme gösterir ve yer yer silisli şeyl niteliği kazanmıştır. Koyu-gri. Kumtaşı-şeyl-kireçtaşı ardalanmasından oluşan litolojiye sahiptir. Fosil verilerine göre Ordovisiyen-Alt Devoniyen yaşında Sığ denizel kökenli oluşuklardır. Ara tabakalar halinde kumtaşı düzeyleri bulundurur. Bu yüzleklerin litoloisi fazlaca altere olmuş yer yer şistozite gösteren granit. Fosil kapsamaz. 55 . Bunlar kiltaşı. granodiyorittir. Alttan ve üstten tektonik dokanaklarla sınırlanmaktadır. Cerit ve Baysal 1999). Kurtköy Formasyonu: Kaynaşlı civarında yüzeylenir. Harita alanında. Kumtaşları orta-kaba taneli yer yer silis çimentolu. Alt düzeylerde gri-yeşil. Heyelan potansiyeli taşımayan sağlam zeminler teşkil ederler. ince-orta tabakalı volkanik kumtaşları egemendir. Karışık bir litolojisi vardır. Kütle hareketleri bakımından göreceli olarak sağlam. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yakınlarında ince dilim halinde gözlenir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. orta-kalın tabakalı. büyük olasılıkla karasal ortam ürünleridir.t ile bölünür. yer yer beyaz renkli olan birim dolomitik kireçtaşı ve dolomitten oluşur. Orta ve üst düzeylerine doğru istife kırmızı-pembe renkli mikritik kireçtaşı bolca katılır. orta-kalın tabakalıdır. Çamurtaşları ince-orta tabakalıdır. laminalı şeyllere dönüşür. (Emre vd. yer yer laminalı silttaşı ve şeylerden oluşur. Kalın çapraz tabakalı kumtaşı seviyelerinin eoliyen kökenli olduğu düşünülmektedir. Harita alanı dışında doğuya doğru geniş yayılımı vardır. Yaşı genç Devoniyen. Fosil bulunamamış olup. yaş göreli stratigrafiye dayanmaktadır. Egemen litoloji mor renkli kumtaşlarıdır. Koyu yeşil gri renklerde. Bazı düzeylerde tümüyle çapraz tabakalı kumtaşı litolojisindedir. Kırmızı. (1987) tarafından bu isim altında haritalanan yüzlekler metamorfizma izleri taşırlar. tüf.

Volkanik breşlerin saha konumu düzensizdir ve çoğunlukla masif görünüşlüdürler. İnceleme bölgesindeki yüzlekler ekseri killi kireçtaşı-marn ardalanması şeklinde olup Paleozoik kayalar üzerinde gözlenir. tüfit olarak görülür ve geniş örtüler teşkil ederler. d) Senozoyik Çaycuma Formasyonu: Bu formasyon orta-katı Karadeniz bölgesinin en yaygın birimidir. marn veya volkanitlerin egemenliği dikkat çeker. Yaşı deneştirme ile Pliyo-Kuvaterner olarak önerilen Adapazarı ve Bolu havzalarında yaygın olan Örencik formasyonu ile karşılaştırılabilir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kendinden daha yaşlı tüm kayaçları açısal uyumsuzlukla örterler. yamaç molozu ve alüvyon yelpazesi çökellerinin karışımından oluşmuş gevşek tutturulmuş konglomera-kumtaşı-çamurtaşı karışımıdır. 1987. Stratigrafik olarak alt düzeylerinde kumtaşı. Bu volkanikler kaba bakışla Eosen volkanitleriyle benzeşirse de istif düzenliliği ve pelajik kireçtaşlarının varlığı ile onlardan ayrılır. çoğunlukla gri-yeşil olarak bulunurlar. tüfit. Alterasyona ve aşınmaya karşı dirençsizlikleri derin vadilerin gelişmesine imkan vermiştir. Bu kesimlerde melanj karakteri kazanmıştır. Yığılca Üyesi: Çaycuma formasyonu içindeki volkanik kumtaşları bazı bölgelerde tümüyle volkanitlere dönüşür. İnceleme alanının güneyi ve batısı ve kuzeydoğusu bu kayaçlarla örtülmektedir.bazı yerlerde volkanitler aglomera. Saha dağılımı içinde alttaki ve üstteki birimlerle uyumsuz çoğu yerde tektonik ilişki içinde görülür. Aydın vd. Erken-orta Eosen yaştadır. Bunlar zayıf birim olarak haritalanmıştır. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı) ardalanmasından oluşan bir litolojisi vardır. Karapürçek Formasyonunun Erken 56 . Tip yerinde altındaki ve üstündeki birimlerle uyumlu olan birim Geç Kretase-Paleosen yaşlıdır (Aydın vd. Melendere ve Kusuri Formasyonu adları ile de tanınmaktadır (Gümüş 1982. 1987). En üst seviyelerinde masif görünüşlü. tüfit. gri-beyaz renkli resifal kireçtaşlarını bulundurur. açık kahverenkli ve alacalıdır. Aslında batı Karadeniz bölgesinin en geniş yayılımlı birimidir. bazı bölgelerde geçişli gözükür (Yergök vd. çakıltaşı ve kırıntılı Kireçtaşı tabakalarının ardalanması şeklinde bir litoloji izleneen birim üstlere doğru kumtaşı ara seviyeleri içeren killi kireçtaşı-marn litolojisine dönüşür. Yer yer dayklar izlenir. İçindeki geniş yayılımlı volkanitler Yığılca üyesi olarak sayılır. Sık heyelanlıdır. lav. Birimin litolojisi. Alterasyona göre sarı. Çalışma alanı içerisinde heyelan teşkil ettiği izlenememiştir. Karapürçek Formasyonu: Temel kayaların önünde etek düzlükleri teşkil edecek şekilde bulunur. beyaz. 1999). Sarı. andezit-bazaltik lavlar veya volkanik breşlerden oluşan birimin rengi koyu gri-kahverengimsi griden açık yeşile kadar değişir. Kireçtaşı seviyeleri ise erime boşlukludur. Başlıca volkanik kumtaşı. Konglomeralar yer yer breşik ve merceksi düzeyler halindedir. Yer yer fazlaca kıvrımlı birimin kumtaşı ve marn ardalanmalı seviyelerinde düzlemsel kaymalar izlenir. üzerlediği Akveren formasyonu ile uyumlu. yeşil yer yer kırmızı renklidir. Ardalanma düzenli olmayıp yerel olarak kumtaşı. gri. İnceleme alanının kuzeyinde AndezitBazalt lavları da kapsar. yeşil renklerde. Cerit 1990). Kumtaşları bazı yerlerde iyi bazı yerlerde kötü tutturulmuştur. tüf. Erken-Orta Eosen yaşlıdır (Emre vd. Akveren Formasyonu: Çapayakbey ile Kaynaşlı arasında kuzeydoğuda Domuzgölü tepe yöresinde yüzeyler. Birimin yaşı Turoniyen-Kampaniyen’dir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Genel olarak sedimenter seviyelerin katıldığı tüf. Rengi kaynak kayalara ve kısmen alterasyona bağlı olarak sarımsı kırmızı. Ayrıca güneyde Efteni Gölü ile Beyköyü arasında fay ile ötelenmiş sırtlar şeklinde gözlenir. İçinde bulunduğu Çaycuma formasyonunun alt düzeyleri ile yanal geçişlidir.1987). aglomera egemen volkanotortul bir istiftir. tüf. Yüzey alterasyonu fazlaca gelişmiş ancak oldukça sağlam zemin özelliklerine sahiptir. Kumtaşı-çamurtaşı baskın tortullardır. Birim.

Sarkıt. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. Havza kenarındaki temel kayaların fazlaca altere oluşu mevsimlik akarsuların bile çok fazla miktarda tortul taşımasına. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kuvarterner yaşında olduğu mikro memeli faunasına dayalı olarak ortaya konulmuştur (Emre vd. Havzanın güneyindeki Efteni Gölü depolanma merkezini oluşturur.5 m’lik silt-kil örtüsü kaldırılarak altındaki çakıllı kumlar ocak olarak işletilmektedir. bu yüzden düşey istiflenme farklılaşmıştır. Girişle son noktası arasında -152 m kot farkı vardır. Tortullar depolanma alanlarına göre haritalanmıştır. Düzce Havzası’ndaki tortul kalınlığı hakkındaki bilgiler sınırlı sayıda sondaja esas itibariyle jeofizik verilere dayanır yaklaşık 260 metre olduğu sanılmaktadır. kesintiye kuzeye doğru ilerlemiştir. Düzce İli’nde bulunan ve özgünlükleri nedeniyle üzerinde durulması gerekli olan bir jeolojik oluşum da mağaralardır. aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. Havza kenarlarında çok az miktardaki döküntü veya yamaç molozunun dışında alüvyal ve gölsel alanlarda depolanmış oldukları dikkat çeker. Ana galeri uzunluğu 510 m’dir. Temel kayaların faylarla yükseltilmiş morfolojisi ve havza içi drenaj düzeni bunu sağlamıştır. Olasılıkla. talus. Daha yakın zamanda Efteni Gölü düzlüğü oluşmuş ve Melen’i kapmıştır. zemin sıvılaşmasına imkân veren tortul yapısı ile kötü bir yerleşim alanı olmakla beraber sedimantasyon-tektonik ilişkileri açısından çok ilginç bir örnektir. depolanma alanları yanal yönde yer değiştirmiş. Sismik kesitler ve sondajlarla daha ayrıntılı incelenmesi yararlı olacaktır. Düzce Havzası taban dolgusunun alt bölümünü olasılıkla bu formasyon oluşturmaktadır. havzanın ilk evrelerinde bugünkünden daha kuzeyden. koni) olduğunu göstermektedir. Ayrıca alüvyonun yatay ve düşey yönde dağılımı ile jeoteknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler elde edilir. Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. Havza güneyinde eski dönem yelpazelerinin 8-12 m yüksekte ve burunlarının aşındırılmış olması bu jeolojik evrim yorumunun delilidir. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. Düzce Havzası. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. yüzeye yakın 1-1. batıdan ve kuzeyden gelen mevsimlik sular birleşerek önce alüvyon yelpazeleri oluştururlar ve göl düzlüğüne ilerlerler. Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası 57 . Bu mağaralar. Bu sebeple havzanın çoğu yerinde. dikit. sütun. Bunun yakın dönem örneği güncel göl düzlüğü ve taşkın ovası tortullarının kanal-yatak tortullarını örtmesi gösterilebilir. yelpazelerin hızlı büyümesine imkan vermiştir. Kuzeydoğudan gelen Melen çayı bu göle dökülür ve buradan tekrar dışarıya boşalır. Bu tahmini gelişime göre havza tortulları alttan üste doğru genel tane boyu küçülmesi içindedir . 1999). Bu tür veriler istif düzeni gelişimini daha açık ortaya koyar. Melen çayı ayağı hariç endoreik bir drenaj söz konusudur. duvar ve perde damlataşları bulunmaktadır. Formasyonun saha konumu ve litolojik özellikleri Pliyo-Kuvaterner havzalarının kenar tortulları (alüvyon yelpazesi. depolanma yerine bakmaksızın çakıl-kum-silt ve killerden oluştuğu görülür. e) Kuvaterner Genç Çökeller: Düzce Havzası’nı dolduran tümü kırıntılı çökellerin (Geç Pleyistosen-Holosen). Bunun dışında doğudan. damlataş havuzu. Melen Çayı. Güney kenardaki fayın yanal hareketi ile birlikte düşey hareketinin olması nedeniyle Efteni Gölünün gittikçe derinleştiği ve genişlediği sanılmaktadır. Havzanın jeolojik evrimi içinde. Sarıkaya mağarasının yaklaşık 700 m kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya girişinden topografik olarak 310 m aşağıdadır.

Ordovisiyen-Karbonifer kırıntılı istifi (az karbonat) Triyas kırıntılıları ile (Çayraz Formasyonu) uyumsuz şekilde örtülüdür. Tektonik yükselme sırasında tabandaki kırılmalar nedeniyle. en kuzeyde İstanbul Zonu. Mesozoyik ve Senozoyik birimlerinden meydana gelir. Doğu Marmara bölgesinin jeolojik iskeleti. 1984). Neotetis Okyanusu’nun (intra-pontid okyanusu) Eosen-Oligosen döneminde kapanması sonucu bugünkü Marmara bölgesinde birbirlerine yaklaşmışlardır. Düzce. Düzce Havzası ve dolgusu. Tektonik ve Paleocoğrafya a) Faylar ve Deprem Alanları Türkiye’nin I. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. Düzce Havzası temelindeki en yaşlı metamorfikler (Bolu Masifi) muhtemelen Sakarya Zonu’na ait oluşuklardır. Düzce yöresinin de içinde yer aldığı bu kuşak Marmara güneyi ve İzmit körfezinden başlayarak Adapazarı. akarsuların taşıdığı alüvyonlarla dolması sonucu neojen gölleri kurumuştur. metamorfik bir temel ve üzerindeki sedimanter örtü kayaçlarından oluşur. büyük ölçüde Jura-Kretase kırıntılı ve karbonatlarıdır. Bu örtü de Üst Kretase-Tersiyer karbonatları ile düzenlenir. yükselti farklılıkları ortaya çıkmış. her türden damlataş ile kaplıdır. borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. Kastamonu çevresinden geçerek Kelkit ve Aras vadileri boyunca doğu sınırlarımıza kadar uzanır. Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. Neojen göllerinin oluştuğu çukur alanların. Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. Adı geçen sütür zonu üzerinde daha sonraki dönemde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) meydana gelmiştir (Şengör ve Yılmaz. ortada Sakarya Zonu. ovaların yapısı belirlenmiştir. Korunması. Eosen sonunda deniz yüzeyine çıkmaya başlayan bölgenin çukur yerlerinde Neojen Gölleri oluşmuştur. Derecede deprem kuşaklarından biri de Kuzey Anadolu Deprem kuşağıdır. Bolu. Türkiye neotektonik döneminde gelişmiş olmasına karşın. Istranca masifini kesen yay volkanizmasının ürünü olduğu sanılmaktadır (Şengör vd. Aksu mağarasından çıkan su. 1981. Böylece ova bu günkü morfolojik yapısını kazanmıştır. batıda Istranca Masifi. doğuda ise Kırşehir Masifi teşkil eder.. Sakarya zonu. Görünümleri son derece güzel. Bu sırada oluşan yaygın bir kıtasal volkanizma yörede geniş alanlar örten Yığılca üyesini üretilmiştir. Orta ve Batı Anadolu paleocoğrafyasının iskeletini. Eosen-Oligosen sırasında İntrapontid Okyanusu’nun kapanmasıyla kurulmuştur. Düzce Havzası’nın kuzeyindeki Ordovisiyen-Tersiyer yaşlı tortul birimlerinin tümü İstanbul Zonu’na aittir. Sakarya Zonu ürünleri ile İstanbul Zonu ürünleri İntrapondit sütür zonu adı verilen bu kapanma kuşağı boyunca birbirlerine girmişlerdir. Bunun içinde ve metamorfikleri kesen granit-granitoidler ise Istranca masifinin parçalarıdır. Bu tektonik birlikler.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. havzanın temel kayaları. 1992). Bölgedeki Üst Kretase yaşlı volkanitleri. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi üzerinde yüksekliği 5-10 m arasında değişen 3 şelale oluşmuştur. güneyde Menderes-Toros Platformu. 58 . ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur. tahrip edilmiştir. Özellikle. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU girişe göre +119 m yukardadır. İstanbul Zonu ise metamorfizma izlerini çok az gösteren Paleozoyik. Okay (1989) tarafından ortaya konulduğuna göre. Özetle. Örtü. Okay ve Tansel. paleotektonik dönemin farklı kökenli birliklerinden oluşmuştur. Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış.

1) yılarındaki depremler bu fayın Bolu. Bunun dışında kalan İlçelerde ise ikinci derecede deprem alanı içinde yer almaktadır. Düzce havzasına en yakın olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif faylar ise bu havzanın oluşumuna yol açmış bulunan Düzce. Bolu Güneyi ve Gerede üzerinde yer aldığından buraları birinci derecede deprem alanı içinde yer almakta ve şimdiye dek olan depremlerden en fazla hasar buralarda meydana gelmektedir.Abant ve Dokurcun segmentleri üzerinde gelişmiştir. Bolu batısında (Dokurcum Vadisi) çatallanır ve iki ana kola ayrılarak Marmara denizine doğru uzanır. Bolu yöresine kadar genelde tek kırıklardan meydana gelen dar bir zonda izlenen bu fay.6).Düzce yöresinde Hendek ve Düzce fayları da KAF sistemine katılır ve 40 km’ye ulaşır. Düzce fayının daha kuzeybatısında kalan Hendek ve Çilimli fayları da Şekil IV.tr). derece deprem kuşağı içinde bulunduğunu göstermektedir (Şekil IV. 1944. Doğuda Karlıova yöresinden başlayarak ülkenin Kuzey yarısının D-B yönünde boydan boya kat eder. Sakarya. Bu depremlerle Bolu.7) üzerinde yer almaktadır.gov.6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Doğu – Batı istikametinde uzanan ve devamlılık gösteren fay hattı Düzce. hem de bunun bir kolu olan Düzce fayının etki alanı içinde olduğunu görmekteyiz. Düzce havzasında yer alan yerleşmeler son yüzyılda bu zonda bulunan aktif fayların oluşturduğu büyük depremlerin yıkıcı etkisinde kalmıştır. Şekil IV. 59 .1957 (M=7) ve 1967 (M=7. Bu haritadaki verilerden başka bölgeye ait uydu görüntüleri üzerinde de Çilimli fayının KD’ya doğru Yığılca yönünde devam ettiğine dair belirtiler bulunmaktadır. Bu faylar üzerinde son yüz yılda meydana gelen depremler hakkındaki bazı bilgiler de (Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. b) Aktif Faylar ve Depremsellikler Düzce havzası ülkemizin en önemli aktif faylarından olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır.Abant ve Abant Gölü – Adapazarı Ovası arasında yüzey faylanması oluşmuştur. Çilimli fayı ise olası aktif bir faydır. Bu fay. Türkiye’nin deprem üreten diri faylarını gösteren harita üzerinde de Düzce bölgesinin hem Kuzey Anadolu fayının. Hendek fayları aktif fay karakterindedir.8’da görülmektedir. Türkiye deprem kuşakları haritası Düzce ilinin tamamının 1.

Eosen ve Neojende bölge tektonik olarak oldukça aktif bir dönem gecirmiştir. kuzey bölgede ise metamorfizma etkileri yok denecek kadar az olmuştur. Güney sahada metamorfizma etkisi kendini göstermiş. Siluriyen ve Devoniyen yaşlı sedimentasyonla beraber ilk kıvrımlama hareketleri Hersiniyen Orojenezi etkisi altında olmuştur. Birimler kıvrımlanmaya uğramış ve genel olarak eksen dalım yönleri kuzey istikametinde gelişmiştir.Etkin tektonizma neticesinde Adapazarı Ovası cokmeye 60 . Bu zaman zarfında çökeller tektonik hareketler neticesinde kıvrımlanmaya uğramışlardır.tr). Devrilme ve yatımlar güneye doğrudur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2000). Bölgemiz Alp Orojenizine bağlı hareketlerin kuaternere kadar devam ettiği görülmektedir. Şekil IV.8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen.7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.gov. Sakarya ili Hersiniyen ve Alp orojenezlerinin etkisi altında kalmıştır.

Çark suyu Mudurnu. 235 yaralı. Baraj yerine ait Jeoloji Haritası Ek 8’de (2 Pafta) verilmiştir. a) 20. 318 kişi ölmüştür. son yıllarda şiddetli depremler geçirmiştir. Bu fay cizgisi Taşlıgecit ile Çingene bayırı arasında acıkça. İzmit korfezinden itibaren Adapazarı’na ve buradan da Hendek’e kadar uzanan bir cokuntu sahası icinde bulunmaktadır.000 ölü. Ovanın kuzey kenarında dik falezlerle yükselen tepeler.3. aylarda 20 den fazla Msiddet= 4. Alüvyon içinde yeraltı suyu cok yüksek seviyede. çakıllı.000.000-TL harcanmıştır.1. 5569 yıkık veya ağır hasarlı. b) 22. Batıda ise. I= 8-9 Adapazarı-Hendek: Bu depremde. Ovanın güney ve kuzeyinde aynı düzeydeki tabakaların ve jeolojik yapının farklı olması Adapazarı’nın bir tektonik çöküntü (graben) içerisinde bulunduğunu ve kuzey sınırını teşkil eden dik falezlerde doğu-batı doğrultusunda bir dislokasyon hattına karsıt geldiğini göstermektedir. Deprem sonrası 7. Zeminin genç nehir çökellerinden ibaret ve yeraltı suyunun da yüksekte bulunması nedeniyle deprem siddetini arttırıcı rol oynayacağı bilinmelidir. Bu fay zonuna paralel irili ufaklı bir çok fay oluşmuştur. Bu ova Sakarya’nın. 61 . Bu faylar incelendiğinde güney blokların çöktüğü veya kuzey blokların yükseldiği görülmektedir. Deprem durumu: 1. bu flis tepeleri ve andezitik tuflerden olusmus. Hendek’te binaların %25 tamamen yıkılmıştır.2. siltli. Tektonik: Sehir. Artçı sarsıntılar 5-5. Kuzey Anadolu Fay Zonu. Bu özelliğinden dolayı Ova devamlı çöken subsidans havza ortamı haline gelmiştir.000 hane yıkık ve ağır hasar oluşmuştur.8 şiddetinde devam etmiştir ve halen ufak sarsıntılar devam etmektedir. Daha yukarılarda bu tabakalar U. binlerce yaralı. ve 8.0 metreye varan killi.1999 Msiddet = 7. Alüvyonun geçirimliliği (K=10-5 – 10-6 cm/s). Devoniyen’e ait kırmızı renkli killi sist ve kumtaslarından oluşmuştur. Adapazarı’nda ise % 20 tamamen yıkılmıştır. kalınlığı güncel dolgularla birlikte yer yer 34. Kuzey Anadolu Deprem hattı üzerindedir. 38.1943 Msiddet= 6. Uludere gibi suların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir.08. Kretase yaşlı kireçtaşları ile örtülüdür. tamamen nehir cokelleri uzerindedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU uğramıs ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi bu zamanda ortaya çıkmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.Derecede tehlikeli deprem bolgesindedir. bazı kısımlarda ise. Ferizli Mağara Koyu uzanımda olan fay hattında Paleozoyik yaşlı birimler uzerine bindirdiği görülmektedir. Karahabi tepesini birbirinden ayırmaktadır. Adapazarı’nın kuzey mahalleleri ve kuzeyde bulunan köyler. 20.2. 5936 konut yeniden yapılmıştır. Serdoğan deresi. görülür. 1000 bina yıkılmış. güneydeki mahallelere ve köylere nazaran daha fazla hasar görmüştür. Baraj Yeri ve Göl Alanı Jeolojisi Baraj Yeri Jeolojisi Baraj aks yerinde temelde Eosen yaşlı kiltaşı – kumtaşı ardalanmasından oluşan filiş ile talvegde Kuvaterner yaşlı. kum niteliğinde alüvyon bulunmaktadır. IV.2 Adapazarı-Mudurnu Depremi genel durumu: 89 ölü. batak durumundadır. oluşumundan itibaren sürekli aktivitesini korumuş ve Adapazarı Ovasının deprasyonlarına sebep olmuştur.1967 Msiddet = 7.4 Adapazarı-Gölcük depreminde. Tarihi depremlerden de etkilenmiş bulunan Adapazarı.07. bu formasyonlar üzerine Eosen yaşlı kirec taşlarının geldiği görülür.3 büyük deprem kaydedilmiştir. olduğu saptanmıştır. Adapazarı’nın guneyinde doğudan -batıya doğru sıralanan tepeleri Kretase flisleri teskil etmektedir.06. Daimi iskan icin 60. c) 17.

Eosen filiş ve vadi yataklarında alüvyal dolgu yer almaktadır. Alüvyonun gövde altında kalacak kesimi için. bir kısmı da sarımsı kahverenkli olup muskovit parçaları içermektedir. 48-56’ıncı 62 . Bu formasyon.0 m ) sondajında 14 ile 38’ncı metreler arasında geçirimlilik 20 Lugeon ile 44 Lugeon arasında. 64 üncü metrelerden sonra lugeon değerleri 3 ve altına düşmüştür.5 atmosferden fazla yükselmediğini göstermektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yamaçlarda filişin 3. Araştırmalar sonucunda Cumayeri köyü civarında işletme kotu olan 110. Göl alanı Jeoloji haritası Ek 9’de verilmiştir. enjeksiyon perdesi ile sızdırmazlık sağlanacaktır. Kuyu boyunca zeminin geçirimli olmasına rağmen sağındaki ve solundaki kuyulara bakıldığında YSK-2 no’lu kuyuda 50 inci metreden sonra. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. Bir kısmı gri renkli. Sol sahilde flint plağı güzergahındaki YSK-1 (110. sağ sahilde yaklaşık 45.5 atmosferden fazla yükselmemiştir. YSK-3 no’lu 50 metrelik sondajda lugeon testleri sırasında kuyu boyunca manometrenin 2. Filiş killi ve siltli seviyelerde geçirimsiz. Baraj Yeri ve Göl Alanının Geçirgenliği ve Duraylığı Baraj Yerinin Geçirgenliği Genel jeoloji bölümünde bahsedildiği üzere baraj yerinde temelde Eosen yaşlı filiş yüzeylenmektedir. Yine sol sahilde flint plağı güzergahında açılan YSK-4 (61. perde enjeksiyonu çalışmaları aşamasında bu bölge dikkate alınmalıdır.0 m altında kalacak yaklaşık 0. sarımsı-kahve ve gri renklidir.0m derinliğinde. temel filiş üzerine oturtulmalıdır. Göl alanı Jeolojisi Göl alanında yaşlıdan gence doğru Mesozoyik filiş.0 metrelik kısmın kaldırılması uygun olacaktır. sol sahilde yaklaşık 65. kumlu seviyelerde ise az orta yer yer de çok geçirimlidir.0-7. 8. Beton kaplanacak memba yüzü altında. YSK-4 no’lu kuyuda ise 66 ıncı metreden sonra geçirimliklik değerlerinin istenilen değerlere ulaştığı görülmektedir. Üst Kretase-Paleosen yaşlı killi kireçtaşı ve marnlar. Filiş üzerinde ise diskordan olarak vadi boyunca uzanan alüvyon oluşmuştur. sert. Üst Kretase yaşlı kireçtaşı. Yine sol sahilde aks üzerinde YSK-2 (100. hidrojeolojik incelemeler ve boya izleme deneyi yapılmıştır.0 m derinliğindeki.0 metrelik kesimi genellikle çok-tamamen ayrışmış. farklı zemin oturmalarına müsaade edilmemesi amacıyla alüvyonun kaldırılması önerilir.200 km2’lik alandan su kaçakları olacağı belirlenmiştir. Kumtaşları farklı iki özellik göstermektedir.0–8. 32-66 ıncı metreler arası ise 3. Tabaka eğim yönlerine bağlı olarak yamaç yüzeyleri boyunca kaymalar beklenmelidir. Üst Kretase yaşlı kireçtaşının karstlaşma özellikleri göstermesi nedeni ile açılan araştırma kuyularının yanısıra. karbonat çimentolu. silttaşı. yaklaşık 18. kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuş. Bu nedenle duraylılığın sağlanması için yamaçlarda ortalama 3. Bu nedenle seçilecek uygun iyileştirme yöntemleri ile sızdırmazlığın sağlanması gerekecektir. YSK-3 no’lu kuyuda da daha derinlere doğru lugeon değerlerinin düşeceği beklenmekle beraber. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. Tabaka kalınlıkları birkaç cm ile 2 m arasında değişmektedir. 66 ıncı metreden sonra 5 Lugeonun altında değerler tespit edilmiştir. 8 ile 32 inci metreler arası manometre 2 atmosferden fazla yükselmemiştir.0 metreden sonrası yer yer çok. kiltaşı.18-44 üncü metreler arasında ise manometre basıncı 1. 38 ile 64 üncü metreler arasında ise 10 Lugeon ile 17 Lugeon arasında değişmektedir.0 m ) no’lu sondajda.70-6.0 m ) no’lu kuyuda 8-18’inci metreler arasında 17-39 Lugeon arasında değerler tespit edilmiştir.5 m kalınlığındaki alüvyon kaldırılarak. genelde orta derecede ayrışmadan etkilenmiştir. Gövde altında.68 Lugeon.44 üncü metreden sonra lugeon değerlerinde iyileşmeler olduğu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Alüvyonun altında yeralan filiş birimlerindeki basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altındadır.5 metresi alüvyon içerisinde açılmış olup ilk 4.0m) no’lu kuyu ise talvegde. 40 ıncı metrelerden sonra ise 2 lugeon mertebelerine kadar düştüğü görülmüştür. 5 Lugeonun altında kalmıştır. metreye kadar kumlu. 63 .0 m) no’lu kuyudaki basınçlı su testi değerleri ilk 48 metrede 3-5 lugeon arasında. sağ yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ise ortalama 45. Yine bu kuyunun yakınında açılan YSK-5 (60. sol yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ortalama 65.0 m) no’lu kuyu tabana kadar kiltaşı. aksın mansabında açılmış. Büyük Melen Barajında biri sağ. Alüvyonun permeabilite değerleri K:10-5 cm/s civarındadır. YSK-11 (50. bir sıra da 5.0 m derinliğinde konsolidasyon enjeksiyonu yapılması uygun olacaktır. siltli. 13. BSK-6 no’lu kuyuda 18. daha sonra tekrar kil içerinde devam etmiş olup önemli mertebede su kaçakları gözlenmemiştir. kumtaşı ardalanması şeklinde devam etmiş. 34. Sağ sahildeki derivasyon tünel ekseni üzerindeki YSK-1 (110 m) no’lu kuyuda ise 64 üncü metrelerden sonraki lugeon değerleri 3’ün altındadır. SK-12 (60. BSK-11 no’lu kuyuda ise lugeon değerleri 3 ile 10 arasında değişmekle birlikte tünelin geçeceği seviyelerdeki değerler 3-7 lugeon mertebelerindedir.5 metresinde kil. Lugeon değerlerinin 1-5 arası olduğu seviyeler esas alınmıştır). lugeon değerleri nadiren 3 değerlerini görmüştür. Bu değerlere göre. BSK-13 (65.0m) no’lu kuyu flint plağı güzergahında talveg sağ sahilde açılmış. SK-11 (60.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU metreler arası lugeon değerlerinin 5’in altına indiği görülmüştür.0 m ) no’lu kuyuda tespit edilmiş olan Lugeon değerleri. Enjeksiyon perdesinin memba ve mansabında bir sıra 15. BSK-10 no’lu kuyudaki basınçlı su deneyleri geçilen kademelerdeki litoloji değişikliklerine göre farklılıklar göstermekle beraber kuyu sonunda 5 lugeonun altında değerler vermiştir. Alüvyon killi.0 metre alüvyonda ilerlenmiştir.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri değişken olmakla birlikte bazı seviyelerde basınç 6 atmosferden fazla yükselmemiştir.0 m) no’lu kuyu incelendiğinde lugeon değerlerinin kuyu sonuna kadar 4 lugeonun altında kaldığı. daha sonra 11. çakıllı kum şeklinde olup.0 m derinliğinde kapak enjeksiyonu.0 m ) no’lu kuyuda 32’inci metrelere kadar Lugeon değerleri değişken olup 32’inci m den sonra Lugeon değerleri 4 ün altına düşmektedir. SK-1 no’lu kuyuda ilk 48 metreden sonra lugeon değerleri tek haneli rakamlara inmiş olup.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri.0 m) no’lu kuyuda ise yine kuyu sonuna kadar yapılan basınçlı su deyeleri lugeon değerlerinin 4 lugeon değerleri altında kaldığı. 5 in altındadır. 28. Sağ sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyuları incelendiğinde. çakıllı seri.0 m) no’lu kuyuda ise 18’inci metreden sonra basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altında çıkmıştır. BSK-14 (105. Sağ sahilde daha önceden açılmış olan DSK-1 (50.0 m. YSK-10 (24. BSK-5 (75.0 metre alüvyonda ilerlenmiştir. diğeri sol sahilde olmak üzere 2 adet derivasyon tüneli bulunmaktadır. BSK-1 (60. Sol sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyularında ise. BSK-12 no’lu kuyu derivasyon tüneli yaklaşım kanalı güzergahında ilk 24. permeabilite değerleri K:10-5-10-6 cm/s civarındadır.0 m olarak öngörülmektedir (Perde enjeksiyon derinliğinin tespitinde. 78 inci metrelereden sonra değerler 5 in altına inmiştir.5 metre alüvyon kesilmiştir. 13.0 m) no’lu sondaj kuyusunda (derivasyon tüneli yaklaşım kanalı üzeri) gerek permeabilite gerekse basınçlı su deneyi sonuçları sorun beklenmiyecek mertebelerdedirler. daha sonrasında ise 3 lugeonun altında çıkmıştır.0 m) no’lu kuyuda basınçlı su testi değerleri kuyu boyunca 5 lugeonun altındadır. BSK-8 (25.

PSK-11. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Baraj Yerinin Duraylılığı Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş. Dere yatağında yer alan alüvyonun geçirimlilik ve taşıma gücü değerleri göz önüne alınarak. PSK-10. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. PSK-6.0 m kalınlığındaki alüvyon üzerinde PSK-5.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Baraj tipi ön yüzü beton kaplamalı olarak değiştirilen Büyük Melen Barajı yeni aks yerindeki alüvyon birimler üzerinde açılan temel sondaj kuyularına bakıldığında litolojik ve jeoteknik özellikleri daha öncekilere benzer bir zemin ile karşılaşılmıştır. pressiometre deney sonuçlarına bağlı olarak hesaplanan taşıma gücü ve birim oturma (birim oturma.0 m lik kesimi ise bazı yerler yumuşak zemin özelliği göstermekle beraber genel olarak orta-sıkı zemin sınıfındadır. 1m2 alanın 1 bar yüklenmesi sonucu meydana gelen oturmadır) miktarlarına bakıldığında yaklaşık 8. sıvılaşmanın ilk 5 m’lerde olduğu bu sebeple Büyük Melen Barajı gövdesi altındaki alüvyon malzemede. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda ise dolgunun kesme parametreleri (c. Büyük Melen Çayı yatağında bir önceki baraj aksında yaklaşık olarak 33.0 metrelik bir sıyırma kazısının yapılması uygun olacaktır. Yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılmalıdır. Bu kuyulardan elde edilen sonuçlara bakıldığında alüvyonun killi. Çok kısa mesafelerde litolojik değişikliklere sahip bu tür alüvyonlarda. kesin proje aşamasından önce sıvılaşma deneylerinin yapılması ve bu malzemenin ne kadarının kaldırılacağına karar verilmesi gerekliliği 64 . siltli.0-8. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup bunlar 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritası üzerine işlenmiştir.0 metrelik. ve YAS Şube Müdürlüğünce.3-0.5 kg/cm2.0 m kesimi için. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7.0 m derinlikte yer alan sağlam filiş üzerine oturtulması gerektiği belirtilmiştir.0 m-5. φ: 150 -350 gibi geniş aralıklarla değişen değerler bulunmuştur. genel olarak 0. DSİ Genel Müdürlüğü’nde Baraj inşaatı konusunda danışmanlık görevi yapan ve Ön Yüzü Beton Kaplama Baraj tipi inşaatlarında uzman olan Özcan DALKIR ile yapılan mütalaalarda.0-4.0 m –30. çakıllı. bloklu yamaç molozu niteliğindedir. pressiometre kuyu ağız kotu ve dolgu kotu dikkate alınarak çeşitli kademeler seçilmiştir.00 metre derinliğindeki alüvyonun da kaldırılması önermiştir.0 m-30.0 m lik kesimi yumuşak zemin sınıfında. kısmen erime ve dağılma özelliği göstermektedir. PSK-12 no’lu pressiometre kuyuları açılmıştır. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. eski baraj tipine göre geçirimsiz kil çekirdek altında alüvyon tamamen kaldırılması uygun olacağı uygun görülmüştür. Yukarıdaki veriler ve yapılan sondaj çalışmalarına göre DSİ 14.). Alüvyonun 5. önyüzü beton kaplama yapılacak kesim altındaki yaklaşık 18. φ) düşeceğinden yamaçlarda tabaka eğimi yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kaymalar beklenmelidir. 5.00-10. Filişin kiltaşı seviyeleri suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametreleri oldukça düşmekte. killi. Pressiometre deneylerinden elde edilen PL ve Ep verilerine bağlı olarak Menard ve Calhoon’un önerdiği yarı ampirik yaklaşımlarla Cu ve φ değerleri elde edilmiştir. Kil çekirdek hendeği taşıma gücü (qu: 50 kg/cm2 ) olan yaklaşık 30. çakıllı kum niteliğinde olup yer yer bloklar içerdiği.00 m’ lik kesiminin kaldırılması uygun olacağı belirtilmiştir (Proje yükleri. Cu: 0. Gövde altında kalacak alüvyonun. daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi Cu ve φ değerlerinin geniş aralıklarla değişeceği düşünülmektedir. sağ yakada ise 3.

0 m yamaç molozu altında. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU belirlenmiştir. 85. 60. geçirimsizlik duvarı ile memba yüzü plağına bağlanarak barajın geçirimsizliği sağlanacaktır. Memba yüzü plağı ile topuk plağı mafsallı bir şekilde birbirlerine bağlanacaklarından memba yüzü ve topuk plaklarında farklı oturmalar tolere edilecek ve herhangi bir kırılma söz konusu olmayacaktır. Göl alanının büyük bir bölümünde yüzeylenmiş olan Eosen filişlerin üst seviyeleri olan aglomera-tüf-piroklastik kumtaşı birimleri güneyde Hamascık civarında görülür.0 – 95. sağ yakada ise 3.0 m ye kadar kireçtaşı devam etmektedir.Göl alanı güneyinde.0-8. Bu birimler geçirimsiz olup.0-4. Göl Alanının Geçirimliliği Genel jeoloji bölümünde açıklanan Üst Kretase yaşlı kireçtaşı (Yemişliçay formasyonu). sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir. daha yumuşak seviyeler geçilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir. Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur. Üst Kretase-Paleosen yaşlı kireçtaşı (Akveren formasyonu). çakıllı. Sıvılaşma deneyi sonrası gövde altındaki alüvyon malzemenin kısmen kaldırılması halinde talvegde 5-8 m sıyırma kazısı yapılacaktır. Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında. 13. dikey ve verev yönde çatlaklı olup orta ve sert kısımlarda çatlak yüzeylerinde su izleri vardır. Gri renkli. tabakalanma yüzeyleri yer yer ayrışmış durumdadır. 1. iki ayrı grupta incelenmiştir.0 metrelik. Killi. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7.22 km2 lik bu temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilecektir.20 m ye 65 . geçirimlilik yönünden herhangi bir sorun beklenmemektedir. değişik boyutlarda göl suyu ile temasta olacaktır.0 m den sonra çatlak sistemleri kalsit dolguludur.0 m arasında marnlı kireçtaşının zayıf zonlarında. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır.0 m siltli. Arada marnlı.0 metrelik bir sıyırma kazısı yapılacaktır.95 m) no’lu sondajlar açılmıştır. kumlu ufak çakıllı alüvyon. Bu bölgedeki kireçtaşında ARSK-4 (kot:107. kuyu tabanı olan 95. bloklu yamaç molozu niteliğindedir. hidrojeoloji bölümünde de açıklandığı gibi. Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0. memba eteği boyunca uygulanacak ve sıyırma kazısından sonra 4-5 m derinliğe kadar sağlam zemin içine girilecektir. Kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur.0 m) ve ARSK5A (kot: 64. Gövde Jeolojik enkesitleri ve boykesiti Ek 8’de verilmiştir. Geçirimli kumlu zonlar düşey ve yatay yönde killi-siltli seviyelerle kesilmektedir. Geçirimsizlik duvarı. Eosen yaşlı filiş (Kusuri formasyonu) ve Kuaterner’e ait alüvyon çökelimi. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılacaktır. Eosen filiş (Kusuri formasyonu) Melen havzasında çok geniş alanlarda yüzeylenmektedir. siltli seviyelerde geçirimsiz. killi. killi kireçtaşı-marn ardalanması ile detritik kireçtaşı katmanlarından oluşmuştur. ARSK-4 no’lu kuyuda 5. Göl alanında filişde geçirimlilik yönünden sorun yoktur. Hamascık batısında yer alan Üst Kretase-Paleosen (Akveren Formasyonu) kireçtaşı. altında 55. Topuk plağı. ARSK-5A kuyusu alüvyonda açılmıştır. Göl alanında iki ayrı kesimde yüzeylenen kireçtaşlarının geçirimlilik durumunu belirlemek amacı ile yapılan çalışmalar. Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş. kumlu seviyelerde az-orta geçirimli niteliktedir.

Baraj göl alanının bu kesimindeki kireçtaşı. Güneyinde Mesozoyik ve Eosen filiş ile faylı dokanaklı olup bu yönde bir kaçak beklenmemektedir.0 – 60.0 metrelik kot farkı oluşacak. sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir. Ancak (55. masif dokulu. Cumayeri köyünden başlayarak kuzey batıya doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bunlarla dokanaklı Üst Kretase (Yemişliçay formasyonu) kireçtaşı yüzeylenmektedir.22 km2 lik bir alanda göl suyu ile temasta olacaktır. ARSK-5A kuyusunda (1. sert kısımlarda çatlaklı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0m yamaca doğru (çıkış ağzına doğru) ötelenerek bu kesimde konduvi inşaa edilmesi önerilmiş olup. bu kesimde. Bu kireçtaşları karst oluşumunun polye. Bu nedenle karstlaşmayı aydınlatmak amacı ile yapılan çalışmalar hidrojeoloji bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.0 m yine yamaca doğru ötelenmesi halinde tünel tavan kotu ile tabii zemin üst kotu arasında yaklaşık 15. 55.0 m. su kotu ortalama 2.20 m ile kuyu tabanı olan 160. Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında.65) m ler arasında. Tünellerin giriş ve çıkış ağızlarında eski heyelan oluşumları ve toprak akmaları görülmüştür. verev çatlaklı ve çatlak sistemlerinde su izleri vardır. parçalı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kadar kireçtaşı devam etmektedir. Göl alanın duraylılığı Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur. Beyaz renkli. su kotu ortalama 93. 1991 ile 1995 yılları arasında yapılan ölçümlere göre yeraltısuyu seviyeleri ARSK-4 kuyusunda (11. Kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen (Akveren formasyonu) kireçtaşının altına dalım yapmaktadır. Yağışların fazla olduğu ve yeraltısuyu seviyelerinde ani değişimler olmadığı görülmüştür. tünel giriş 66 .80) m ler arasında.0 m arasında marnımsı kireçtaşı geçilmiştir.80 – 16. normal su seviyesi altında kalan kireçtaşından bu yönde su kaçakları olacaktır. Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı SW-NE yönünde uzanan antiklinal ve senklinallerle çevrelenmiş durumdadır. T2 tünel giriş ağzının ise yaklaşık 15.22 km2 lik bu alan temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilmesi uygun olacaktır. tünel tavan üst kotu ile tabii zemin kotu arasında yaklaşık 15. 2. dolin. zayıf zonlarda tabakalanma yüzeyleri ayrışmış haldedir. derivasyon tünellerinin batık çalışması sebebi ile bir tanesi sağ sahile alınmıştır. T1 tünel giriş ağzının yaklaşık 45. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir.0) m lerden sonra marnlı kireçtaşında yapılan basınçlı su deney sonuçlarında bu kısımların az geçirimli olduğu görülmüştür. Boşalım noktaları Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olup. Diğer Yapıların Mühendislik Jeolojisi Derivasyon Tünelleri Büyük Melen Barajı derivasyon tünelleri 2 adet 7 çaplı olarak (T1. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır. 0. 110 m kotu olan normal su seviyesi altında göl suyu ile temasta olacak bu kireçtaşında geçirimlilik sorunu beklenmemektedir. Bu kuyularda yapılan basınçlı su deneylerinde bazı seviyeler geçirimli değerler vermiştir. Gri renkli. Yeraltısuyu akımı yamaçlardan vadiye doğrudur.0 metrelik kot farkı elde edilmiş olacaktır.T2) ilkin sol sahilde planlanmış olup.10 – 2. Göl alanı kuzeyinde. killi. Tünel giriş ağızlarının bulunduğu bölgede meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin girişine kadar konduvi şeklinde bir yapı oluşturulacaktır. suyutan ve karst kaynağı şeklindeki özelliklerini göstermektedir.0 m dir. yer yer yumuşak marn bantlı. ince taneli. Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0.

son aks yerindeki dolusavak ekseni ile çakışmıştır. kumtaşı kesilen seviyelerde ise yeryer % 90 mertebelerine kadar çıkabilmektedir.φ) düşeceğinden. Daha önceki aks yeri derivasyon tüneli üzerinde açılmış olan ÇSK-2 no’lu temel sondaj kuyusu. Bu nedenle tünel giriş çıkış ağızlarında portal yapıların oluşturulması esnasında duraylılık yönünden gerekli önlemlerin alınması uygun olacaktır. RQD indeksi 5 inci metreden sonra yaklaşık 25 inci metreye kadar 0-20 aralığında değerler verirken. tabakalar orta ile kalın katmanlıdır. Tünel içindeki filiş. Şube Müdürlüğü tarafından Melen Barajı derivasyon tünelleri açılırken meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin giriş ve çıkış kısımlarına konduvi yapılması önerilmiştir. yamaçlarda tabaka eğim yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kayma potansiyeli artacaktır. Baraj yeri mühendislik jeolojisi bölümünde bahsedildiği gibi filişlerin killi seviyelerinin su ile temaslarında mukavemet parametrelerinin düştüğü. kırıklı.60-1. T1 ve T2 Tünellerinin açımı esnasında Eosen filişi içerisinde ilerlenecektir. Tünel YAS seviyesinin altında açılacaktır. Filişin kumtaşı seviyeleri geçirimli olup kırık ve çatlak sistemleri boyunca su hareketleri mevcuttur. kumtaşı ve marnlardan ibarettir.S.20 m aralıklı çelik kemer destek veya tavan bulonu kullanılır. yamaç molozu ve topoğrafik faktörler düşünüldüğünde birimin stabilitesinin bozulabileceği nedeniyle T1 tünel çıkış ağzında yaklaşık 20. daha derinlere doğru silttaşı seviyelerinin hakim olduğu seviyelerde % 40 mertebelerine kadar düşmekte.5 misli kadar toprak yükü tünel üstünde bırakılacaktır.0 m yamaca doğru ötelenerek bu kesimlerde konduvi inşaa edilmesi önerilmiştir. bu metreden sonra değerlerde gözle görülür artmalar tespit edilmiştir. Bu sebeple giriş ve çıkış ağızlarında konduvi yapılmasına gerek duyulmamıştır. Tünellerin çıkış ağızlarında.(Terzaghi’ye göre 4 üncü sınıf. 14-30 uncu metreler arası % 60-90 aralığında. bu seviyelerin erime ve dağılma özelliği gösterdiği belirtilmişti. ÇSK-2 (86. Dolusavak Yapısı Sağ sahilde filişin üzerinde yer alacak olan dolusavağın güzergahında açılmış olan önceki aks yeri sondajları (DSK-1. DSK-1 sondaja göre yaklaşık ilk 5. lugeon değerlerinin kuyu boyunca 5 Lugeonun altında kaldığı görülmektedir.0 m lik kısımda yamaç molozu yer almaktadır. Yer yer çatlaklı ve kırıklı yapı gösterirler. CSK-1. Destek tipi ve aralıkları bu sınıflama dikkate alınarak yapılmalıdır. Filiş genel olarak kiltaşı. Su kaçaklarına bakıldığında.A. gri renkli.0 metre yamaç molozu.kumtaşı ardalanması devam etmektedir. hatta dolusavak yaklaşım kanalının oturacağı 30 uncu metrelerde RQD %60-%90 değer aralığındadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU portalının oluşturulabilmesi daha uygun olacaktır. tünel portal yapılarının üzerindeki et kalınlıklarının azlığı. daha derinlere doğru artmakta. T2 tünel çıkış ağzında ise yaklaşık 20. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. silttaşı. Kuyu boyunca lugeon değerleri 5 ve altında kalmakta nadiren 6-7 değerleri gözlemlenmektedir. 5 inci metreden sonra kuyu sonuna kadar silttaşı. Ancak tünel giriş ve çıkış aynalarını tespit için genel kaidelerden faydalanılarak tünel dış çapının 1.0 m) no’lu kuyuda ilk 4. 67 .) DSİ 14. daha sonra kuyu sonuna kadar filiş geçilmiştir.İlk 14 metre RQD değerleri % 30’lu mertebelerde olup. çatlaklı ve çok parçalı olduğundan Terzaghi kaya sınıflamasına göre 4 no’lu kaya sınıfına girmektedir. ve Y. Bu birimler sarımsı-kahve.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasında bulunan dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda dolgunun kesme parametreleri (C.0 m. BSK-15) incelendiğinde. Tünel üstündeki toprak yapısının özelliklerine uygun eğimle ve gerekirse püskürtme beton ile giriş ve çıkış aynaları düzenlenecektir. Melen Barajı derivasyon tünelleri Jeolojik boykesitleri Ek 6’de verilmiştir. 0.

ayrıca özellikle dolusavak yapısının oturtulması planlanan kotlardaki Lugeon değerlerinin nadiren ve yer yer de olsa yüksekliğinden kazı çalışmaları esnasında su gelimine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kuaterner yaşlı (K) Alüvyon birimi yer almaktadır.0 m . gövde dolgusu dışında. Büyük Melen Barajı ön yüzü beton kaplama tipinde inşa edileceğinden memba batardosu. kil . 2 yatay olarak alınabilir. Fliş olarak tanımlanan birim kiltaşı. killi kumtaşından oluşmaktadır. Alüvyonun geçirimlilik değerleri K=10-4-10-6 cm/sn dir. Elektrik sondaj ölçüleri Schlumberger diziliminde. ve YAS Şube Müdürlüğü tarafından gövde altındaki zeminde farklı oturmalara müsaade edilmemesi için gövde ve batardolar altındaki alüvyonun kaldırılması önerilmektedir. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. Çalışma alanında.5 m’ye.40. arazi şartları nedeniyle 6 noktada. Ancak memba batardosu gövde dışında inşa edileceğinden gövdeden ayrı olarak çalışacak ve baraj inşaatı tamamlandıktan sonra gövdeye olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmayacağından alüvyonun kaldırılmasına gerek duyulmamıştır. özellikle filişin üst seviyelerinde yer alan kiltaşlarının suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametrelerinin düşeceği. siltli kil niteliği göze çarpmaktadır. zayıf.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. çakıl dan oluşan alüvyon biriminin altında flişler yer almaktadır. siltli. Litolojik olarak silt. Taşıma gücü yönünden.0 m lik kesim içerisinde yer alan kumtaşı ve kiltaşı tabakalarının bozunma ve alterasyondan fazla etkilenmediği ibaresi dikkate alınırsa yapılacak olan 8 metreden daha derin sıyırma kazıları temel zemini açısından yeterli olacaktır. kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemenin suya doygun hale gelerek c ve φ parametrelerini de düşüreceği düşünülerek 1 düşey. kalınlığı en fazla memba batardosu altında 18. Çalışma alanında memba batardosu üzerinde farklı derinliklerde açılmış üç adet temel sondaj kuyusu mevcuttur. Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Büyük Melen Barajı Aks Yeri Temel Zemin Etüdü” raporundaki yüksek deformasyon modül değerleri yaklaşık 8. Yeraltısu seviyesi kazı kotlarının üstünde kaldığından. baraj yerinde ana kayaç olan filişin üzerinde yer alan Kuvaterner yaşlı. 2 adedi Alüvyon birimi üzerinde açılmıştır. Batardolar Büyük Melen Barajı memba ve mansap batardoları. ayrışmış (W3-W4) kiltaşlarına karşı kazı aşamasında dikkatli olunmalıdır. çakıllı kum özelliğindeki alüvyon üzerinde inşa edilecektir. 40 – 60 m derinliğe nüfuz edecek şekilde düzenlenmiştir. Enerji kırıcı havuzun oturtulması planlanan 13-15 inci metreler 2-3 lugeon. 68 . mansap batardosu ise gövde dolgusu içinde inşa edilecektir. kum. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Dolusavak yapısının oturacağı 20 inci metreler ve civarındaki lugeon değerleri 5. silttaşı. DSİ 14. Jeofizik Etüt Çalışması Jeofizik Etüt çalışmasının amacı memba batardosunun yer aldığı bölgede Alüvyon biriminin kalınlığının saptanmasıdır. Dolusavak enerji kırıcı havuzun planlandığı kesimde yer alan BSK-15 (15. RQD değerleriise % 60 dır. mansap batardosu altında 23 m’ye ulaşan killi.0 m) no’lu temel sondaj kuyusunda ise ilk 6. kısmen erime ve dağılma özelliği göstereceği. Elektrik Özdirenç Yöntemi kullanılmış. Yapılan etütde. Melen Barajı Dolusavak yeri jeoloji boykesiti Ek 5’te verilmiştir. Sondaj kuyularından bir adedi Fliş birimi. kumtaşı. Dolusavak yamaç şevleri. Su gelmesi durumunda kuru ortamda çalışabilmek için pompajla suyun uzaklaştırılması uygun olacaktır. %15 RQD değerleriyle temsil edilmektedir.30 m lik kesimin kil.

1.) ölçülerinin değerlendirilmesi sonucu Alüvyon kalınlığının 18 – 21 m. Jeofizik Elektrik Sondaj (E. Aşama rezistivite değerlerinden yola çıkarak birimlerin litolojik özelliklerinin yorumlanmasıdır. 69 . aşama.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. (E.S. aralığında değiştiği gözlenmiştir. matematik analize dayalı tabaka kalınlığının ve rezistivite değerlerinin ortaya konulması. Araştırma alanında jeolojik ve jeofizik bilgilerin korelasyonu yapılarak yeraltı yapısı ortaya çıkarılmıştır.) Ölçüsü alınmıştır. 2.S. Elektrik Sondaj Ölçü noktalarının koordinat değerleri ve değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir: Sonuç olarak arazide topuk plağının bulunduğu kesimde 6 noktada. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezistivite ölçülerinin değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 70 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 71 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

S Ölçüsünün değerlendirme sonucu alüvyon kalınlığı 18. karstlaşma göstermesi nedeni ile hidrojeolojik özellikleri araştırılarak sızdırmazlık yönünden incelenmiştir. Ölçü noktası.41 m. göl alanında suyla temasta olacak olan bu kireçtaşlarında sızdırmazlık yönünden bir sorun beklenmeyeceği ve bünyelerinde bir miktar yeraltısuyu taşıyabilecekleri belirlenmiştir. İnceleme alanında iki ayrı formasyon olarak belirlenen kireçtaşları. yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanında yeraltı suyu hareketi yamaçlardan vadiye doğru olup Melen nehrini beslemektedir. halen mevcut her türlü keson. emniyetli çekim değeri. Bunlar üstte Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bu formasyonun altında yeralan Üst Kretase kireçtaşıdır. Hamasçık köyünün batısında ve Cumayeri köyü kuzeyinde yer almaktadır. 10 numaralı E.3. Baraj yerinde alüvyonda açılan kuyularda yeraltısuyu seviyesi 1.Ölçüsü birbirini doğrulamaktadır.S. Üst Kretase ve Üst Kretase-Paleosen kireçtaşları göl alanında. Üst Kretase kireçtaşı karst oluşumunun polye. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 10 numaralı E.50 m.2. kuyu. Üst Kretase kireçtaşı kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı altına dalım yapmakta olup arazide karst oluşumları mevcuttur.0-4. Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri. artezyen vb. dir. Topuk Plağı bu kalınlıkta alüvyon üzerine oturtularak geçirimsizlik duvarı toplam alüvyon kalınlığından 4-5 m daha derine indirilerek sağlam kayaya saplanacaktır. Cumayeri köyünden başlayarak kuzeybatıya doğru devam eden kireçtaşları iki litolojik özellik göstermektedir. Sondaj kuyusu ve E.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Arazide belirlenen boşalım 72 . dolin. Alüvyon kalınlığı 18. bakteriyolojik özellikleri. Hamascık köyünün batısında Üst Kretase-Paleosen kireçtaşlarında açılan kuyulardan elde edilen sonuçlara göre. kimyasal. IV. suyun fiziksel. BH–6 Temel Sondaj Kuyusu üzerinde alınmıştır. suyutan ve karst kaynağı biçimindeki özelliklerini göstermektedir. derin.S. yeraltısuyu akımının yamaçlardan dereye doğru olduğu. bulunmuştur.0 m düzeylerindedir.

Adapazarı ve Düzce meteoroloji istasyonlarının 1990 ile 1995 yılları arasındaki aylık yağış değerleri alınarak kaynakların debi ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Hızardere içinde ve göl alanı dışında kalmaktadır. Bu su kalitesi verileri Melen sisteminin özelliklerini değerlendirmek için analiz edilmiştir. dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel. sedimantasyon. göl alanı dışında. bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri.2 km kuzey batısında. su toplama havzası oligotrofik. ötrofik. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz. Kaynak boşalım kotu 55. yaz aylarında 10 l/s kadardır. Sakarya ilinde sehir tamamen nehir çökelleri üzerindedir. distrofik olarak sınıflandırılması. kullanma ve endüstri suyu sağlayacak olan Melen sisteminin su kaynağı Büyük Melen çayıdır. Sapanca ilçesinde yeraltı su seviyesi göle yakın kısımlarda 2 m olup.0 m kotu arasında baraj gölü altında kalacak olan kireçtaşından su kaçakları olacaktır. göl. Cumayeri civarında 48. Çöküntü sahası içinde bulunan Adapazarı ovası. tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) Su Kalitesi İstanbul şehrine içme. bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri. Göl alanı içinde kalmaktadır. Demiraçma deresi içindedir. drenaj. Karasu. Boşalımın Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olacağı beklenmektedir. Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yeraltı su seviyesi topografyaya bağlı olarak 0-10 m arasında değişmektedir. Yağışlı periyotlarda kaynak debilerinin arttığı gözlenmiştir. 73 . Kaynak boşalım kotu 48.00 m dir. yaz aylarında ise 10 l/s civarındadır. Debisi ortalama 70 l/s civarındadır. Kaynaklar kireçtaşının geçirimsiz birimlerle olan dokanaklarından çıkmaktadır. Sonuç olarak.2. Demiraçma. kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuş boşalım noktasıdır. Mevcut su kalitesi değerlendirmeleri İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’e göre yapılmıştır. Kaynak kotu 55. Kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuştur.5 km kuzeyinde. taşkınlar.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU noktaları. güneydoğuya doğru derinleşmektedir. Cumayeri ve Hızardere kaynaklarıdır. kimyasal. mezotrofik. Efteni gölünden beslenen bu kaynak üzerinde baraj aksına oldukça yakın. Sakarya.00 m kotu ile 110. Bu alüvyon içinde yeraltı suyu çok yüksek seviyededir. su kalite ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır. Debisi kış aylarında ortalama 40 l/s. 1991 ile 1995 Yılları arasında 15 gün aralıklarla debi ölçümleri yapılmıştır.00 m dir. Çark suyu Mudurnu ve Uludere gibi akarsuların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir. Yakın çevredeki Akçakoca.4. 2-Demiraçma kaynağı: Cumayeri mahallesinin 2. IV. Kireçtaşı ile filişin dokanağından çıkmaktadır. Kış aylarında ortalama debi 50 l/s.00 m dir. Kaynaklar: 1-Cumayeri kaynağı: Cumayeri Mahallesi içinde. baraj mansabında olan Aydoğan köprüsünden 1991 yılının Ocak ayından beri DSİ’ tarafından örnekler alınarak. 3-Hızardere kaynağı: Cumayeri mahallesinin 7. bazı kısımlarda ise batak durumdadır.

ileri arıtma ve dezenfeksiyon. Örneğin hızlı filtrasyon ve dezenfeksiyon. Örneğin kırılma noktası klorlaması.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. alınan örneklerin % 95’inin her bir parametre için Yönetmeliğin Ek. 2) Kamu sağlığına yönelik tehlike oluşturacak bir sonuç yaratmaması. adsorpsiyon (aktif karbon). pH. Tabloda 46 parametrenin su kalitesi için. A2 ve A3) farklı arıtma süreçleri tanımlanmaktadır. çöktürme. 1) Sıcaklık.1). DSİ bu parametrelerden 26’sını izlemektedir. Bu değerlendirmeler’de Tablo IV. filtrasyon. dezenfeksiyon (son klorlama). çöktürme. BOİ5 parametresi A3 kategorisine girmektedir.I’ inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan % 5'lik kısım için.25 sunulmaktadır. yumaklaştırma. durumunda suyun ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. son klorlama). Örneğin ön klorlama. b) Diğer durumlarda ise alınan örneklerin %90'ının her bir parametre için bu Yönetmeliğin Ek-I inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan %10'luk kısım için yukarıdaki koşulları taşıması şartı ile ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. filtrasyon. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yönetmelikte farklı su kaliteleri için (kategori A1. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için verilmiş olan sonuçlar aşağıda parametre bazında özetlenmektedir: Bor parametresi A1 kategorisine girmektedir. Yönetmeliğin bu maddesi uyarınca mevcut verilerin %95 ve %90 persentil hesaplarının yapılması gereği ortaya çıkmış ve bu amaçla Hazen Formülü kullanılarak DSİ’nin su kalitesi verisi bulunan ve baraj mansabında olan Aydoğan köprüsü izleme istasyonu için su kalitesi değerlendirilmesi yapılmıştır (Uğurluoğlu. İYSKY (2005) Madde 8’de içme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların kategorilerinin aşağıdaki esaslar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir: a) İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel sudan aynı örnekleme noktasından düzenli aralıklarla örnek alınması durumunda. kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon. zorunlu (Z) ve kılavuz (K) değerler verilmiştir. çözünmüş oksijen ve mikrobiyolojik parametrelerin haricinde kalan parametre değerlerinin % 50 den fazla sapma göstermemesi. DSİ tarafından izlenen ve yönetmelikte zorunlu değer aralıkları tanımlanmış olan su kalitesi parametreleri kullanılmıştır. 74 . yumaklaştırma. Kategori A3 Yoğun fiziksel ve kimyasal arıtma. İYSKY (2005)’de yer alan parametre konsantrasyonları ve DSİ tarafından izlenen parametreler bir karşılaştırma tablosunda verilmektedir (Tablo I. dezenfeksiyon (ozon. Kategori A2 Fiziksel arıtma. 3) İstatistiksel olarak uygun aralıklarla alınan ardışık su örneklerinin ilgili parametrik değerlerden sapmaması. Kategori A1 Basit fiziksel arıtma teknikleri ve dezenfeksiyon. pıhtılaştırma. 2007). pıhtılaştırma.

1 1 0.05 0.5 3 2 0. (2005) A2 A2 K Z 5.3 0.001 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.0005 150 200 0.05 (İ) 3 50 (İ) 50 (İ) Evet 2 Evet Evet Evet Evet 5 5 Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 3 0.1 0.02 0.0005 150 200 0.001 0.7 1 0. dieldrin) (mg/L) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg O2/L) Çözünmüş Oksijen Doygunluğu (%) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 20°C’de nitrifikasyon hariç (mg O2/L) Kjeldahl Azotu (mg N/L) Amonyak (mg NH4/L) Kloroform ile Ekstrakte Edilebilen Maddeler (mg/L SEC) Toplam Organik Karbon (mg C/L) Flokülasyon ve membran (5μm) filtrasyonundan sonra geriye kalan organik karbon TOC (mg C/L) Toplam koliformlar 37°C’de (/100ml) Fekal Koliformlar (/100ml) Fekal Streptokok (/100ml) Salmonella (1/5000ml) DSİ’nin izlediği Evet Evet Evet Evet Evet A1 K 6.5 0.7 1 1 1 1 1 25 (İ) 50 (İ) 1.2 0.05 0.005 0.001 0.01 0.5 0.05 0.2 0.2 30 >30 <7 1.7–1. 75 .5 0.05 0.05 0.7 0.05 250 (İ) Evet 0. * : Madde 12 (d)’ye bakınız 1 : Verilen bu değerler yıllık ortalama sıcaklık için belirlenen en yüksek limit değerlerdir.1 0.001 1 0.0002 0.05 1 1 2 25 (İ) A3 K 5.05 250 (İ) 0.05 0. (üst ve alt) 2 : Toplam demir olarak ölçülmüştür 3 : PO43.1 0.05 0.olarak ölçülmüştür.5-9 A3 Z 22 1000 20 0.001 >50 <5 2 1 0.4 0.0005 150 200 0. İ: İstisnai iklim veya coğrafi koşullar.001 1 0.001 0.001 0.05 250 0.01 0.001 0.2 0.5 4 (İ) Evet Evet Evet 50 20 20 5000 ml de 5000 2000 1000 1000 ml de 50000 20000 10000 Notlar: K: Kılavuz.24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması No 1 2 3 4 5 6 7* 81 9 10* 11* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30* 31 32 33 34 35* 36* 37* 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 İYSKY (2005)’e göre parametreler pH Renk (basit filtrasyondan sonra)(mg Pt/L) Toplam Askıda Katı Madde (mg/L) Sıcaklık (°C) İletkenlik (20°C) (μS/cm) Koku (seyrelme faktörü.05 0. 25°C) Nitratlar (mg NO3/L) Florür (mg F/L) Toplam ekstrakte edilebilen organik klorlular (mg Cl/L) Çözünmüş demir (mg Fe/L) Mangan (mg Mn/L) Bakır (mg Cu/L) Çinko (mg Zn/L) Bor (mg B/L) Berilyum (mg Be/L) Kobalt (mg Co/L) Nikel (mg Ni/L) Vanadyum (mg V/L) Arsenik (mg As/L) Kadmiyum (mg Cd/L) Toplam krom (mg Cr/L) Kurşun (mg Pb/L) Selenyum (mg Se/L) Civa (mg Hg/L) Baryum (mg Ba/L) Siyanür (mg CN/L) Sülfat (mg SO4/L) Klorür (mg Cl/L) Surfaktanlar (metilen mavisi ile reaksiyona giren) (mg/L loril sülfat) Fosfatlar (mg P2O5/L) Fenoller (fenol indeksi) (mg/L C6H5OH) Çözünmüş ya da emülsifiye olmuş hidrokarbonlar (mg/L) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (mg/L) Toplam pestisitler (parathion.5.05 0.05 0.001 0.005 Evet Evet Evet 4 Evet Evet Evet >70 <3 1 0. BHC.01 0.7–1 0.01 0. Z: Zorunlu.7–1.7 0.05 0.005 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1 0.01 0. 4 : Çözünmüş oksijen (mg/L) ölçülmüştür.8.005 0.5 1 A1 Z 20 (İ) 25 (İ) İYSKY.0025 0.005 0.05 0.1 0.5-9 50 100 (İ) 22 1000 10 0.0002 0.5 10 25 22 1000 3 25 0.

(K) Kılavuz (Z) Zorunlu (İ) İstisnai iklimsel ya da coğrafik şartlar.05(K) 25 (K) 50 (Z)(İ) 0.3 7000 0.005(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 0.0005(K) 0. Siyanür parametresi A1 kategorisine girmektedir.747 ile çarpılıp mg/L P2O5’e çevrilmiş ve tabloya bu şekilde işlenmiştir.04 250(Z) AKM (mg/L) 90 144 282 25(K) 22(K) 22(K) 22(K) Sıcaklık (ºC) 95 134 24 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) Toplam Koliform (/100mL) 95 113 100000 50(K) 5000(K) 50000(K) TKN (mg/L N) 90 75 1.05(K) 0.02(K) 0.7–1.7(K) 1000(K) 0.4 (K) 0.05(K) 0.0106a 0.05(Z) A3 Kategorisi 0. Kadmiyum parametresi A1 kategorisine girmektedir.16 3(Z) 5(Z) 5(Z) *: Fosfat standart değerleri İYSKY (2005)’de mg/L P2O5 olarak verilmiştir.005(Z) 200(K) 0. Altçizgi : Geri kalan %5 ve %10’luk değerler standardın 1.001(Z) 0.175 0.05(Z) 0.7(K) 10000(K) 0.5(K) 1000(K) 0. : Hazen persentil hesaplarına göre uygun su kalite kategorisi gri renkle işaretlenmiştir.001(K) 0.01(K) 0.5(K) 1(K) 1(K) Çinko (mg/L Zn) 95 35 0.1(Z) 1(K) <7(K) 0.72 0.001(Z) 150(K) Sülfat (mg/L SO42-) 95 146 28.05(Z) 1(K) 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.001(K) 0.005 15. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması Parametre Arsenik (mg/L As) Bor (mg/L B) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı BOİ5 (mg/L) Kadmiyum (mg/L Cd) Klorür (mg/L Cl-) Siyanür (mg/L CN-) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/L KOİ) İletkenlik (µS/cm)(20ºC’de) Toplam Krom (mg/L Cr) Bakır (mg/L Cu) Florür (mg/L F) Fekal Streptokok (/100mL) Civa (mg/L Hg) Mangan (mg/L Mn) Amonyum (mg/L NH4+) Nitrat (mg/L NO3-) *Fosfat (mg/L P2O5) Kurşun (mg/L Pb) pH Fenol (mg/L C6H5OH) Persentil (%) 95 90 90 95 90 95 90 90 95 95 90 95 95 90 95 95 90 95 95 95 Numune sayısı 9 81 146 14 146 21 130 146 26 31 99 130 9 139 145 146 146 32 138 99 hazenpersentil 0.5-9(K) 0. Florür parametresi A1 kalitesini sağlamaktadır 76 .7–1.1(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 1000(K) 0.005(Z) 200(K) 0. KOİ parametresi A3 kategorisinin de dışında kalmaktadır.5 (Z) 20(K) 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.5(Z) 50 (Z)(İ) 0.0005(K) 0.22 0.7 (K) 0. Toplam Krom A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.5 katı değerini aşmaktadır.005(Z) 200(K) 0.001(Z) 0.05(Z) 1(K) <3(K) 0.012 A1 Kategorisi 0.01(K) 0. Klorür parametresi A1 kategorisine girmektedir.043 8.001(K) 0.1(K) 1(K) 1.001(K) 0.001(Z) 1(K) 2 (K) 4(Z)(İ) 50 (Z)(İ) 0.05(Z) 5.41 0.37 1(K) 2(K) 3(K) 0. İletkenlik parametresi A1 kategorisine girmektedir.6 486.554 1.05(Z) A2 Kategorisi 0.83 0.6 0.7–1(K) 1.16 0. a Hazen hesabı için veri sayısının yeterli olmaması sebebiyle Excel ile persentil değeri hesaplanmıştır.24 5.025 0.05(Z) 1(K) <5(K) 0.003a 0.05(Z) 6.5-9(K) 0.5-8.0005(K) 0.14 2.05(K) 0.05(Z)(İ) 0.7 (K) 0.05(Z) 5.olarak ölçmektedir. Bir karşılaştırma yapabilmek için hesaplanan hazen değeri 0. Kalın: Standartla karşılaştırıldığında hesaplanan persentil değeri aralık değerlerin üstünde çıkmaktadır.0145 47.25.05(Z) 0. DSİ bu parametreyi mg/L PO43.Bakır parametresi A1 kategorisine girmektedir.05(Z) 30(K) 1000(K) 0.

Çinko A1 kategorisinde yer almaktadır. Sülfat A1 kategorisine girmektedir.0 LN2 1953-2001 ( 49 ) 1340 2174. A1 kategorisine girmektedir.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.50 3.51 453.0 1071.05. Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları ile “İstanbul İli İçmesuyu Havzası” olarak ilan edilmiştir (Ek 11). Projenin inşaat ve işletme aşamasında gerçekleşecek olan faaliyetlerde 17.9 1055.26’de verilmiştir. Fenol A3 kategorisine girmektedir.Nitrat A1 kategorisine girmektedir. Mockus (Süper pozesiz) Yöntemi.1 446.0 330 145. pH.7 1. Melen havzası.8 388.6 1160. Proje Taşkınları Büyük Melen Barajının Proje Taşkınları.00 300. Baraj inşaatının tamamlanması yılı olan 2014 yılına kadar Melen Barajı Havza Eylem Planında önerilen tüm önlemlerin titizlikle uygulanması halinde su kalitesi açısından bir problemle karşılaşılmayacaktır (Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi.1 694. Amonyum A2 kategorisine girmektedir. 2008). HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ancak hesaplanan hazen persentil konsantrasyonu standardın alt sınırı olan 0.0 813 972 1147 Sentetik Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Sentetik yöntemlerde.2005 tarih ve 25818 sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne uygun hareket edilecektir. Toplam Kjeldahl azotu standardın 1.4 1./A1340)1.5 552. Mevcut durumda su kalite parametrelerinden bazılarının standartların dışında olması.8 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1302 1988. Melen barajı yinelemeli taşkın debileri seçiminde.2 292.9 949.91 573.7 492. İstatistiki Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Melen Barajı için ilgili AGİ’lerde gözlenmiş anlık taşkın debileri kullanılarak baraja ait noktasal ve bölgesel yinelemeli taşkın debileri bulunmuş ve sonuçları Tablo IV. Melen barajının menbaında Efteni gölüne suyunu boşaltan yan kollardan küçük Melen deresi 77 .26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı Akım Gözlem istasyonu No Yağış Alanı 2 ( km ) Uyduğu Dağılım Gözlem Süresi ( Yılı ) YİNELENME YILLARI 2 5 10 25 50 100 3 3 3 3 3 3 ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) 1338 104.4’de verilmiştir. DSİ Sentetik Yöntemi.5 katı değerini aşmakta.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.4 524. Civa A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.0 626 300. Toplam koliform A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.3 1.9 319. Askıda katı madde A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.0 496 205. Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1243 55321.Kurşun standardın 1.5 2. Melen Çayının şu ana kadar herhangi bir koruma önlemi alınmadan kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Noktasal Yinelemeli Taşkın Debi hesabı yöntem sonuçları kullanılmış ve hidrografları Pafta 3. Fekal streptokok standardın 1.9 860.4 375. Ortofosfat standardın 1.7 553.7 499.0 G 1961-1998 ( 38 ) Bölgesel Katsayılar Bölgesel Taşkın Debileri Noktasal Hesap 1340 Nolu AGİ'den Katsayı = ( Abrj. Mangan standardın 1. Bölgesel Taşkın Yöntemi ve Noktasal olarak da 1340 nolu Beyler AGİ’nin 21 yıllık anlık maksimum debileri analiz edilerek incelenmiştir (Şekil IV.88 78.5 439. Sneyder Sentetik Yöntemi.57 750.0 1014. dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.3 719.0 900.9 234.9).9 807.7 mg/L’den düşüktür.00 3.

Has.0006 0. kot ve iklim itibari ile karasal iklim özelliklerini taşımadığından ve daha ılıman olan Batı Karadeniz iklim tipine hakim olduğundan proje debilerine kar suyunun etkisi yoktur. Tablo IV.0 Lc ( km2 ) -----27.5 13. Tablo IV.27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri ALT HAVZA İSİMLERİ Hasanlar Barajı Aksu Çayı . Aksu çayı.28’de verilmiştir.5 32.28’de verilmiştir.0210 0. Uğursuyu deresi sularını Efteni gölüne boşaltmaktadır.0110 0. Bu sebeple proje debilerinin hesabında dikkate alınmamıştır.Nolu .5 65/81.39 3.0 19.56 5.5 DSİ Sentetik Yöntem: Melen Barajı taşkın hesaplarında DSİ Sentetik Yöntem kullanılmış ve sonuçları Tablo IV. Mockus Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Mockus Yöntemi superpozesiz olarak kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.0 19. Barajı ) Efteni Gölü Arahavzası Hasanlar Barajı .Beyler AGİ'ye Göre ( Yıl ) 2 5 10 25 50 100 DOLUSAVAK ( m /s ) 184 332 462 661 834 1085 3670 3 ( m /s ) 330 496 626 813 972 1147 ------ 3 Proje Debilerine Kar Suyunun Etkisi: Proje yeri.0018 0.0 Sh ( Har. Bu havzaların hidrolojik karakteristikleri Tablo IV.5 65/81.0 47. Bu nedenle önce Efteni gölüne gelen sular.63 CN II/III -----65/81.00 16.) -----5.5 65/81.Melen Barajı Arahavzası A 2 ( km ) 665 318 352 537 -----349 106 L ( km ) -----46.5 33.0044 0.48 10.0 30.Sentetik Yöntemine Göre MOCKUS 24 Saat Yöntemine Göre ( m /s ) 182 330 456 645 806 984 3494 3 Yinelenme Yılı SNAYDER 24 Saat Sentetik Yöntemine Göre ( m /s ) 165 284 386 539 670 814 2877 3 Bölgesel Taşkın Çalışmasına Göre ( m /s ) 300 453 573 750 900 1071 -----3 Noktasal ( 1340 ) 1340 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0 -----14.Efteni Gölü Arahavzası Efteni Gölü .27’da verilmiştir. burada Melen barajıEfteni gölü ara havzasından gelen ile Lahana deresi-Melen barajı ara havzasından gelen hidrograflar toplanıp baz akımda ilave edilerek dolusavak taşkın hidrografı elde edilmiştir 78 . Sneyder Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Sneyder Yöntemi kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.23 10. dolusavak taşkın debisi için 231 m3/s olarak sentetik debi yineleme yöntemleri sonuçlarında dikkate alınmıştır.0 21.Efteni Gölü Arahavzası ( Asarsuyu .0130 Tc ( Sa. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU üzerindeki Hasanlar barajından Melen barajına kadar olan bölüm alt havzaya ayrılmıştır.Efteni Gölü Arahavzası Uğursuyu .5 65/81.28’de verilmiştir.28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri DSİ . Dolusavak Proje Giriş Debisi: Hasanlar barajının bulunduğu Küçük Melen deresi.Melen Barajı Arahavzası Lahana Çayı . Proje Debilerine Baz Akımın Etkisi: Proje debilerine olan baz etkinin analizi 1340 nolu Beyler AGİ istasyonu dikkate alınarak yapılmış ve yinelemeli taşkın debileri için bu değer 88 m3/s. DSİ sentetik yönteme göre hesap edilmiş MMF-pik debileri bulunmuş sonra Efteni gölündeki MMF-hidrografı Melen barajı aksına ötelenip.Meyil ) -----0.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Neticede dolusavak için DSİ-sentetik yöntem sonucu esas alınmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 hm3 dür. Buna göre dolusavak taşkın debisi ve hacmi sırasiyla QDolusavak = 3670 m3/s . 79 . VDolusavak =480.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası 80 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.

Review Report.3 310 1880 16963 100 240 20.2 290 1641 16120 100 220 21. Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları Tablo IV. Ancak “Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarda. BAŞK. Melen nehri üzerinde bulunan Hasanlar Barajı vasıtası ile yapılmaktadır. Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme.8 230 626 10110 90 160 28. göl. Büyük Melen Barajı sularından.25 m3/s su bırakılacaktır.29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları HİZMET NÜFUS (X VERİLEN 1000) NÜFUS % HİZMET VERİLEN NÜFUS (X 1000) 5980 7463 9099 10825 12584 13728 14683 15492 16120 16601 16963 NET İHTİYAÇ (l/kişi/gün) FATURA EDİLEMEYEN KAYIP % BRÜT ARITILMIŞ İHTİYAÇ (l/kişi/gün) 204 214 223 232 237 249 260 270 279 289 300 HAM SU İHTİYACI (%7 kaçak ) TOPLAM İHTİYAÇ (hm3/yıl) YILLAR 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 7475 80 140 31.0 255 1170 13728 100 190 23.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2006 yılı itibari ile işletmede olan içmesuyu tesisleri ile İstanbul iline yılda 1025. Su İhtiyaçları İçmesuyu İhtiyaçları: Melen Barajı İstanbul şehrinin içme kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları. 81 . Melen Barajı su temini çalışmalarında Düzce Ovası Sulaması için çekilen sular dikkate alınmış ve Hasanlar Barajının devreye girdiği 1972 yılından itibaren su temini değerleri kullanılmıştır.25 m3/s suyun bırakılması gerektiğini hesaplanmıştır. diğer kullanımlar) Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları Melen Barajının membaında Düzce ovası sulaması yapılmaktadır.6 249 984 12584 100 180 24.2 280 1501 15492 100 210 22. Baraj mansabına mansap hakları kapsamında lokal olarak yapılan küçük çaplı sulamalar ve can suyu olarak 2. İstanbul İli içme suyu ihtiyaçları ve buna bağlı olarak sağlanacak su arzı grafik gösterimi ise Şekil IV.” Raporunda mansap hakları için 1 m3/s su bırakılması vurgulanmıştır.2 300 1766 16601 100 230 20. baraj mansabına can suyu olarak 2.4 hm3 su verilmekte olup 2007 yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü ile bu değer 1293. PLANLAMA ŞUBESİ TARAFINDAN TESPİT EDİLİMİŞTİR. Dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul ilinde.4 240 798 11395 95 170 26.3 219 478 8780 85 150 29.10’da verilen Arz-Talep eğrisinde gösterilmiştir. Düzce Ovası sulaması. sulama amaçlı olarak yararlanılmayacaktır. MERHALE PROJESİ MELEN SİSTEMİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ İNCELEME RAPORU ORTALAMA ARTIŞ DEĞERİ ALINMIŞTIR. sürekli artan nüfus ve bunun paralelinde artan içme ve kullanma suyu gereksinimini karşılamak için Avrupa ve Asya yakasında çeşitli baraj yapıları inşaatları yapılmıştır. su ürünleri istihsali. turizm.6 267 1340 14683 100 200 23.5. ulaşım. Büyük Melen Barajı içme ve kullanma amaçlı bir proje olup. sulama suyu.40 hm3/yıl’dır. Melen Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ortak Girişim grubunun Ocak 1997 yılında hazırladığı “Melen System Feasibility Study.2.29’de verilmiştir Tablo IV.25 m3/s su mansap şartı olarak bırakılmıştır. (SYF5-4-11) *3 = RAPOR VE İSKİ GÜNCEL VERİLERİ DİKKATE ALINARAK DSİ İÇMESUYU ve KANALİZASYON DAİ. Bu sebeple Melen barajı işletme çalışmalarında 2. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II. enerji üretimi ikinci gayesidir. kullanma. gölet.0 323 1997 (*1) (*2) (*3) (*4) (*5) *1 *2 *4 *5= BÜYÜK İSTANBUL İÇMESUYU II.

ÇEKMECE 4.88 82.40 92.92 32. ISTIRANCA I 8.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ISTIRANCA II 9 SAZLIDERE 133. TERKOS 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İSTANBUL İLİ 2500 3 TOPLAM İHTİYAÇ (hm /yıl) İÇMESUYU ARZ .40 hm3/yıl 1. DARLIK BARAJI 7.TALEP EĞRİSİ 2000 MELEN IV 273 hm3/yıl 1880 1766 1641 1997 MELEN III 268 hm3/yıl 1500 1340 1170 1000 1501 MELEN II 268 hm3/yıl MELEN I 268 hm3/yıl 984 798 MEVCUT KAYNAKLAR TOPLAM 1025.10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi 82 .00 51 00 2038 2040 YILLAR 626 500 478 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 Şekil IV.00 188.00 44. ÖMERLİ BARAJI 6. ELMALI I-II 5. B.20 15.00 191. ALİBEY 3.

Revew Report.11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği 83 . Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında.HACİM GRAFİĞİ ALAN (km ) 35 2 65 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 50 40 30 20 10 0 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 HACİM ALAN 50 40 30 20 10 1200 100 200 300 400 500 600 700 3 HACİM (hm ) 800 900 1000 1100 Şekil IV. MELEN BARAJI KOT . Bu da Melen Barajından İstanbul iline nihai durumda en fazla 34.ALAN. içme .25 m3/s ise mansap şartı olarak dereye bırakılacaktır. İstanbul ilinin içme ve kullanma suyu için günümüze kadar DSİ tarafından bir çok barajlar yapılmış ve hizmete sunulmuştur.25 m3/s su devamlı olarak bırakılacaktır. Bunun için DSİ tarafından yapılan ve hizmete açılan barajlar İstanbul Su ve Kanalizasyonu İdaresince entegre bir şekilde işletilmektedir. Ancak mansap şartları için baraj mansabına 2. Ancak böyle büyük bir şehrin içme ve kullanma suyu temininin entegre bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.11).kullanma suyu ve mansap şartları için 36. Kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır.5 m3/s su temin edilebileceği belirtilmiş ve Melen Sistemine bu suyun verileceği düşünülerek sistemin diğer kısımları bu kapasiteye göre boyutlandırılmıştır. Ancak daha önce 1/25 000 ölçekli haritalara göre yapılmış olan alan – hacim değerlerine ve o zamanki akım rasat değerlerine göre hesaplanmış olan 38. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II” raporuna göre nihai durumda Melen Barajından 38.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Diğer İhtiyaçlar: Melen Barajı İçme ve Kullanma Suyu amaçlı bir proje olduğundan diğer su ihtiyaçları dikkate alınmamış ve hesaplara dahil edilmemiştir. Melen Barajının Ocak 1997 yılında hazırlanan “Melen System Feasibility Study. 2. İşletme Çalışmaları Bilindiği gibi İstanbul ili Türkiye’nin nüfus yoğunluğu ve sanayii açısından en büyük şehri olup dünyada da sayılı metropoller arasında bulunmaktadır.5 m3/s değeri. alan-hacim değerlerinin 1/5000 ölçekli haritalardan okunması ve akım donelerinin güncellenmesi ile 110 m maksimum su seviyeli barajdan.41 m3/s debi çekilebilmektedir (Şekil IV.16 m3/s su çekilebileceğini göstermektedir. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından yapılmıştır.

Aynı zamanda enerji amacı da olan Melen Barajı kapaklı olarak inşaa edileceğinden normal su seviyesi ile maksimum su seviyesi aynı olarak alınmış ve ölü hacim de katılarak baraj maksimum hacmine karar verilmiştir.Kurulu Güç Optimizasyonu göre 45 MW’lık kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğuna karar verilmiştir. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra nihai durumda toplam 1077. Kademede 268+268+268=804 hm3/yıl ve 2032 yılı sonrası için III. Zira bahse konu alanlar genellikle fındıklık alanlar olup oldukça değerli olan bu alanların sular altında kalması uygun görülmemiştir. 110 m kotundaki su altında kalacak olan alan 17. 110 m kotunun üzerinde Düzce Ovasının bulunmasıdır. içme ve kullanma suyu olarak verilecek ve İstanbul ilinin artarak devam eden su ihtiyacına cevap olacaktır.27 hm3/yıl su hizmete sunulacaktır.15 km2 iken 38.5 m3/s su verimine karşılık gelen baraj kotu 113 m olmakta ancak sular altında kalacak olan alan 34 km2’ye çıkmaktadır. 2014-2022 yılları arası II. Bu projenin birinci aşamasında Melen regülatör yapısıyla Melen Çayından yılda 268 hm3 su alınmaktadır. Barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su. Sonuç olarak Büyük Melen Barajının tam devalopmanında Melen sistemine 34. Kademede 268+268+268+273. Memba ve mansap şartları ve içmesuyu arz talep eğrisi dikkate alınarak üç kademede yapılmış olan baraj işletme çalışmalarında içme ve kullanma suyu barajdan kapalı sistemle basıncı kırılmadan alınacağından ve pompa marifeti ile sisteme basılacağından işletme çalışmalarına rezervuardan çekilen sular olarak girilmiş ve enerjisi alınmamıştır. Melen Regülatörünün yaklaşık 700 m membasında yapılarak hizmete sunulacaktır.35. Barajın 110 m maksimum su seviyesi üzerinde işletilmesi halinde Düzce Ovası sular altında kalmaktadır.27 hm3/yıl su. Melen Barajı ve HES tesisleri. Melen Barajı kurulu güc hesaplarında sırasıyla 25. Bu ise ilave 17 km2 alanın kamulaştırılması demektir ki kamulaştırma maliyeti baraja ekonomik anlamada ağır yük getirmektedir. Kademede barajdan 268+268=536 hm3/yıl su arzı sağlanacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Barajı maksimum su kotunun en fazla 110 m olarak alınmasının sebebi. Yeşilçay sistemi ile entegre edilerek hizmete sunulmuştur. önce sadece içme suyu amaçlı olarak işletilmiş ve 110 m normal su seviyesi sabit alınarak barajın aktif hacmi belirlenmiştir. Belirlenmiş olan baraj maksimum hacmi dikkate alınarak. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu sebeple Baraj maksimum kotunun Düzce Ovasının alt sınır kotu olan 110 m kotunda tutulmasına karar verilmiştir. İhtiyaca binaen verilen içme suyu arttıkça üretilen enerji de buna ters orantılı olarak azalacaktır. 2006 Yılı Birim Fiyatları kullanılarak yapılan HES . 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus yoğunluğuna karşılık gelen arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan.50 ve 55 MW kurulu güç alternatifleri denenmiş ve Kurulu Güç ve Maliyet Optimizasyonu yapılmıştır. bu kaynaktan temin edilecek. içmesuyu ve enerji üretimi amaçlı olarak işletme çalışması yapılmıştır. İçme suyunun kademeli olarak verilmesi sebebiyle içme suyuna verilmeyen sulardan enerji üretimi de yapılacak ve bu üretim de kademeli olacaktır. Baraj mansabında inşa edilmiş olan Melen Regülatörü 2007 yılı sonunda tamamlanmış.16 m3/s su. Doğal olarak barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılında I.30. Zira pompa basma yüksekliğini azaltmak için suyun basınçlı olarak alınması gerekmektedir.27=1077. barajın T1 nolu derivasyon tünelinden Melen regülatörüne 268 hm3/yıl su devamlı olarak sağlanacaktır.40. 20222032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü 84 .45. Büyük Melen Barajı. Barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılına kadar 5 yıl sürecek olan baraj inşaatı sırasında. kentin yaklaşık 2070 yılına kadar olan su ihtiyacı mevcut kaynaklarla beraber karşılanacaktır.

B. Baraj yapıldıktan sonra mansap kısmındaki mevcut hidrolik akım regüle bir karakterde olacağından rafting amaçlı sportif kullanım söz konusu olamayacaktır. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne rastlanmıştır. Melen Çayının bir kolu durumundaki Dokuzdeğirmen Deresi’nde ise 8 farklı balık türü bulunmuş. Cyanophyta sp. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur. C. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre. Bunlar. IV. 16 adet.33 Gwh/yıl.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92.6. Cephalus mevcut ana türlerdir. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio. Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise. Melen Sistemine İlişkin Fizibilite Raporu’nun hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış ve Bacillariophyta sp. Projenin sulama amacı olmadığı için proje yeri toprak kaynakları açısından incelenmemiştir.2. bulunan balık türleri arasında en baskın tür olarak B. balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür.92 Gwh/yıl’dır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır. 5 adet olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır. bunların üreme. Büyük Melen’in yukarıda detaylı olarak bahsedilen içme-kullanma suyu ve enerji üretimi maksatlı planlanan kullanımı yanında halen gerçekleştirilen diğer bir kullanım şekli ise sportif amaçlı olarak yapılan ve aynı zamanda turistik bir değeri de bulunan “rafting sporu”dur. sığınma ve yaşama ortamları. Melen regülatörünün membaındaki istasyonda yapılan örneklemede ise 10 ayrı balık türü bulunmuş olup. beslenme. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın. 4 adet. 20142022 yılları arası 183. Bunlar: Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. L. Viviparus conectus. ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır. plebejus ve L. akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunduğu belirlenmiştir. C. Chlorophyta sp. 85 . 2022-2032 yılları arası 140. plebejus dikkati çekmiştir. ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir. nadir ve nesli tehlikede olan türlerle. Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir. Melen regülatörünün mansabındaki istasyonda yapılan örneklemede 14 balık türü bulunmuş olup. bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) Faaliyet alanı içerisinde endemik. İç sulardaki (göl. Viviparus conectus. Son olarak yine Melen Çayı’nın bir kolu olan Lahna Deresi’nde yapılan örneklemelerde 8 farklı balık türü bulunmuş.27 hm3/yıl su içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir. Thedoxsus fluviatidis. Özellikle Cyprinus carpio. cephalus en baskın türdür.

Her arazi sınıfı için bulunan ortalama rantın kapitalize edilmesiyle bulunan değerde o arazi sınıfı için fiili ödeme değeri olarak kullanılmıştır. Meyveli ağaç olarak fındık. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyla kavaklar oldukça fazlalaşmış. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur.7. Topoğrafik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraati mevcuttur.) Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir. Çiftçilerin % 90’nının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır. özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp. Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları. ekim sahaları ve % dağılım göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin şartları ve tartılı ortalama ile bulunan toplam şartlar ise Tablo IV. ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları Melen barajı göl alanında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 3 tip arazi sınıfı saptanmıştır.30’de gösterilmiştir. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. Ayrıca bu bölgedeki değerli maden ve fosil yakıtların varlığı hakkında önemli bir araştırma/tarama bulgusuna rastlanmamıştır. meyvesiz ağaç olarakta kavak bulunmaktadır. KTT ve YT arazi sınıflarıdır. mevcut ve planlanan işletilme durumları. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Tartılı ortalama ile bulunan toplam rant o arazi sınıfı için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır. Bunlar ST. özel mahsul plantasyon alanları). Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları. IV. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde. yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri) Proje sahasında madencilik gelişmemiştir. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Her arazi sınıfında yetiştirilen ürünler. çayır vb. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri. 86 . 2008). Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III. sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarakda görülmektedir. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamiyle vazgeçilmiştir. toprağın mevcut kullanımı. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yetiştirilmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır.9.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ama zamanla çogu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. IV.2. IV.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ise Tablo III.12’de. erozyon.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü.2.2. tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır.8.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.11 118. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır. Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar.11 100 118.74 93. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir. Biyogenetik Rezerv Alanları.74 829. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar) Proje Alanı ve etki alanında yapılan ilk incelemelere göre milli parklar. özel çevre koruma bölgeleri.74 100 93. Göl alanında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunamamıştır. Tabiatı Koruma Alanları.30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant Arazinin cinsi Üretim kolu ST KTT YT Mısır Toplam Mısır Toplam Fındık Toplam Rant Dağılım Tartılı ortalama ile rant (YTL / da) (%) (YTL/da) 118. Biyosfer Rezervleri.20 100 829. Dekar başına elde edilen rant o ürün için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan tarım alanları için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır.11 93.20 Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. Bulunan yıllık rant kapitalize edilerek o ürün ve arazi sınıfı için fiili ödeme değeri elde edilmiştir. Özel Çevre Koruma Alanları. Yaban Hayatı Koruma Alanları. Tabiat Varlıkları. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak. Kavakların kesim yaşı ortalama 12 alınmıştır.2. Aynı şekilde barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan mera alanları için 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır. sit ve koruma alanları. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir. IV. yaban hayatı yetiştirme alanları.20 100 829. yaban hayatı koruma alanları. tabiat anıtları. Kültür Varlıkları. 87 . tabiat parkları.20 829. Özel Çevre Koruma Bölgeleri. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar. Fındığın tesis dönemine ait maliyet tablosu ve dekar başına bulunan rant hesaplama yöntemi raporun ekleri bölümünde verilmiştir. Sit ve Koruma Alanları.74 100 93. Sulak Alanlar.10. Tabiat Parkları. Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır. özel koruma alanları. Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. biyogenetik rezerv alanları. sulak alanlar. biyosfer rezervleri. tabiat varlıkları. Buna göre rezervuar alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur. Tabiat Anıtları. Koruma alanları (Milli Parklar. kültür varlıkları.11 100 118. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Fındık kapladığı toprak ile birlikte değerlendirilmiştir. tabiatı koruma alanları. Konuyla İlgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar Ek 10’da verilmiştir. İçme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları.

C. Karasu Orman İşl. Müd. İlgili Orman Bölge Müdürlüklerinden alınan görüşler ile ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu Ek 13‘de verilmiştir. Sakarya ili Karasu Orman İşletme Müdürlüğüne ve Düzce ili Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman arazisinin % 28. 6831 sayılı Orman kanununun 5192 sayılı kanun ile değişik 17/3. Orman alanları (Ağaç türleri. mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Akçakoca Orman İşl.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Müd. 88 . Toplam orman arazilerinin ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları hem göl hem de mutlak koruma alanına göre Tablo IV. aynı gurup içersindeki olupta sınıfları farklı olan ağaçlar bir bütün olarak ele alınmış ve aynı meşcere tipi altında gösterilmiştir. Bu araziler çıplak olup üzerlerinde ağaç yoktur. Orman alanının büyük çoğunluğu kayın koru ormanıdır. haritalar hazırlanacak kesin mülkiyet durumları belirlenecektir. kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları. Bu sahalar için herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır. birim alanındaki servet ve servet artışları Tablo IV. Düzce orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gümüşova işletme şefliğine. TOPLAM Göl Alanı (da) 170 1000 290 1460 Mutlak Koruma Alanı(da) 2290 270 1060 3620 Toplam (da) 2460 1270 1350 5080 Göl alanı içersinde 290 da ve mutlak koruma alanında 145 da olmak üzere toplam 435 da Orman açıklığı mevcuttur. proje alanı üzerinde işaretlenmiştir.3’ü ise mutlak koruma alanı içerisinde kalmaktadır. Bu aşamada öncelikle arazi ve kadastro araştırmaları gerçekleştirilecek. Müd. Projenin ÇED çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat aşaması başlamadan önce gerekli başvurular yapılarak T. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. Proje sahasında çok çeşitli meşcere tipi bulunduğundan.maddesi gereğince gerekli izinler inşa öncesinde alınacaktır. Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları.7’si göl alanında % 71.32’da detaylı gösterilmiştir. Tablo IV.31’de gösterilmiştir. miktarları. Sadece geriye kalan 5080–435=4645 da orman arazisi üzerindeki emvali ile birlikte değerlendirilmiştir. Her sınıfın servet ve servet artışlarının ağırlıklı ortalamaları ile bulundukları meşcere tipine ait servet ve servet artışları elde edilmiştir. yukarıda bahsedilen Orman İşletme Müdürlüklerinden gerek resmi yazışmalar ve gerekse sözlü olarak yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bilgilere göre yapılmıştır.000 Ölçekli Mesçere Haritaları (Ek 12) alınarak. Orman Genel Müdürlüğü'nden 1/25.11.31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları Düzce Orman İşl. Etüt sahası içerisinde. Söz konusu projede orman alanları İçin kamulaştırma söz konusu olmayıp.2. Orman Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme Formu) Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da . Bu sahalara ait değerlendirmeler.

b) 33 (a.c) 32 (a.Alanı 10 431 1 120 45 10 438 9 1256 140 92 23 96 24 24 6 52 13 280 70 166 34 290 100 57 214 190 714 43 132 1460 3620 Servet ( m3 / da) 15. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir. Ancak literatüre göre korunacak ve tehlike altındaki türlerden Düzce il sınırlarında olması muhtemel flora ve fauna raporda verilmiştir. nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri.1 10. v. Raporda resimleri verilen flora ve fauna türleri faaliyet sahasına çeşitli zamanlarda yapılan ziyaretlerde belirlenmiştir.200 0.120 0. Arazide yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu dönemin belirtilmesi) Flora ve fauna bilgileri literatür ve inceleme sonuçlarına dayanmaktadır. ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan türler. verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir.bc3.0 9.214 0. IUCN.b.B. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan.cd3.0 7.c3.2.426 0.d2. Diğer flora ve fauna türleri literatürden yararlanılarak verilmiştir.2 9.b.B. kayın.291 0.B. baltalık alanlar. meşe. ıhlamur.380 0. Buna ek olarak. Flora Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır.110 0.e) 50 a 51 a 34 (a. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir. köknar ve sarıçamdır. Flora ve Fauna (Türler.32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları. dişbudak.0 9.12.440 0. Ağaçlandırma alanları.B. BERN.4 1. gibi sözleşme ve anlaşmalarla koruma altına alınan türlere faaliyet sahasında rastlanmamıştır.d.c.6 18.2 13. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır.364 0. endemik/lokal endemik bitki türleri.K.s.K.d3) BKn 5080 da Düzce İli Orman İşletme Müdürlüğü Akçakoca ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Karasu İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü Toplam Toplam Alan (da) Göl Mutlak Alanı Kor.b3) Açıklık Nkbt Ç. Ormanlar.0 21.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.480 0.0 20.2 - Servet Artışı (m3 / da) 0.3 19.200 0. gürgen. kestane. alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri. bozuk çamlık. av hayvanlarının adları ve popülasyonları ve bu türler ile ilgili olarak alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) proje alanındaki vejetasyon tiplerinin ve flora çalışmasının örnekleme alanlarının bir harita üzerinde gösterilmesi.250 0.bc1) M (b2.cd3) KnDy(bc3.015 - IV.b. karaağaç. Ormanlarda egemen ağaç türleri.birim alanındaki servet ve servet artışları Bağlı bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü Mencere tipi Kn ( b2.478 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. kızılağaç.c3.9 21.t Ç.e) Açıklık Kn ( b3. 89 . kavak.2 7.t 49 (a. Proje faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında).

maki bitki toplulukları ile kaplıdır. Nane (Mentha). Karaçam (Pinus nigra) ve köknar (Abies bornmülleriana) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar doğal olarak bulunmaktadır. Ahududu (Rubus idavus). orman altı bitki örtüsü de zayıftır. ıhlamur. doğuda Yığılca yöresinde ormanlar ağırlığını korumaktadır. Şerbetçiotu. 600 m. ıhlamur. meşe. Karahindiba (Taraxacum officinale). Gürgen. Söğüt (Salix alba). Şimşir (Bulux sempervirens). gibi ağaçlar da yukarıda ifade edilen ormanlar içinde tek tek ya da gruplar halinde bulunur. Kekik (Thymus). Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar ile bunun yanı sıra Ihlamur (Tilia tomentosa). yabani fındık. beyaz söğüt. ormanın önemli oranda yok edildiği ve kültür bitkilerinin egemenliğinin arttığı bir yöredir. Hareketli coğrafi yapı. Çuha Çiçeği. Ayı Gülü (Paenoia). Isırgan Otu (Urtica). Kestane (Castanea sativa). adi kızılağaç. Sütleğen. Bunlar geniş yayılışlı ve popülasyon yoğunluğu yüksek olması sebebi ile Ulusal ve Uluslararası mevzuat gereği koruma altında değildir. rastlanan öbür ağaçlardır. Proje sahasının yer aldığı bölgede genel flora özellikleri incelendiğinde 11 endemik bitki türünün mevcut olduğu görülmüştür. Kızılağaç (Alnus gulitinosa). iğne yapraklı türleri içeren Çamgiller (Pinaceae) familyasına ait. kestane. At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). kavak. Yaz kış yeşilliğini koruyan söz konusu bodur bitkilerin başlıcaları katran ağacı. dişbudak. Sarıçam (Pinus silvestiris). Ebegümeci (Malva sylevestris). Hem yapraklı hem de iğne yapraklı orman kuşağında dağınık olarak. Adi fiğ ve bunların yanısıra mantarlar. çınar. Siğil Otu (Heliotropium). Maki şeridinin yanında yer yer orman ağaçlarının kıyıya dek sokulduğu da gözlenebilir. orman gülü (Rhododendron ponticum). Geven ve Likenler vardır. özelikle kuzeye bakan yamaçlar sık bir orman örtüsü ile kaplıdır. kızılağaç. Hardal Otu (Sinapis alba). tespih ve sarmaşık türleridir. Bu alanda orman altı bitki örtüsü de daha zengindir. Eğrelti. Çoban Püskülü. ayrık otu (Agropyron repens). titrek kavak bu kesimdeki öbür ağaçlardır. bu tür ağaçlar orman ağaçları içinde ağırlık kazanır. Yabani Çilek. Orman örtüsü olarak Açık tohumlulardan (Gymnosperm). Tütün ekimine elverişli bu alanda ormanın azalmasına karşılık. Yabani Fındık (Coryllus avellana). Böğürtlen (Rubus). sumak. Kıyı şeridinden hemen sonra gelen sıradağlarda ormanlar başlar. Alıç (Creataegus oxychanta). Burada orman örtüsünü ağırlıkla kayın oluşturmaktadır. Birinci çöküntü alanı olarak anılan Düzce Düzlüğü ve doğusu. Ardıç (Juniperus sabina) gibi çalı ve ağaçcıklar bulunur. Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis). Gürgen. ılgın (Tamarix nobilis). bitki nitelikli ve niceliklerinde de değişiklikler yaratır. 90 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Karadeniz Bölgesinin zengin ve çeşitli doğal örtü özellikleri Düzce İli’nin büyük bölümünde de gözlenmektedir. kestane türleri. meşe. Titrek kavak (Populus tremula). İğne yapraklı ağaçlara doğudaki dağlık kesimde daha çok rastlanır. yükseltiden sonra. Kuşburnu (Rosa canina).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Papatya (Matricaria hamomilla). dişbudak. İkinci dağlık alan. Kıyı kesimlerde dar bir şerit. Bu orman alanında kayın türü egemendir. Dağların güneye bakan yamaçlarında ise ağaç türlerinde belirli değişmeler gözlendiği gibi. taflan kızılcık. Yapraklı orman şeridinde orman altı bitki örtüsü oldukça zengindir. Orman içi boşluklarda gramine ve legümünöze familyasına ait otsu bitkiler. Ayrıca. karaağaç. Papatya (Anthemis coelopoda ssp. çeşitli fundalar. köknar ve sarıçam. Bourgaei). Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis). Ancak bu flora bölgesel türler arasında mevcut olup sadece lokal floraya özgün değildir. Sütleğen (Euphorbia peplis).

Papatya (Anthemis coelopoda ssp. Sütleğen (Euphorbia paplis). Şimşir (Buxus sempervirens). Lokal florada tespit edilen endemik tür olarak Trifolium pannonicum var. Kestane (Castanea sativa). 3 cins ve 3 tür yer almaktadır. Phygia Galium fissurence Irıs purpurobracteata Ancak bu türlerin tamamı lokal floraya dahil değildir. Açık tohumlulardan (Gymnosperm) köknar (Abies bornmülleriana). Kuşburnu (Rosa canina). Proje sahasında yer alan hakim flora da alt örtü olarak. Elongatum ve Verbascum bithynicum bulunmaktadır. Faaliyet sahasının ait olduğu Düzce İlinde Türkiye Bitkileri Veri Servisi TUBİVES’te kayıtlı 3 Takson. Orman Sarmaşığı (Hedera helix). brevifolium Verbascum bithynicum Orobanche hadroantha S. Böğürtlen (Rubus). Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis) ve Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık meşçereler bulunmaktadır. Siğilotu (Heliotropium). Czeczottianus Trifolium pannonicum var. mantarlar. Papatya (Matricaria hamomilla). Isırganotu (Urtica). Yabani Çilek. Geven ve likenler. Bölge florasında bulunan endemik bitkiler aşağıda sıralanmıştır. Eğrelti. Ebegümeci (Malva sylvestris). 3 familyaya ait toplam 3 cins ve 3 tür aşağıda verilmektedir. Coum türü faaliyet alanı ve bölgede geniş yayılış göstermektedir. 3 Familya. Ayrıkotu (Agropyron repens). cretica ssp. Şerbetçiotu. Sakalotu. Ayı Gülü (Paeonia). Lathyrus tukhtensis L. Koyun Kıran (Hypericum calcineum). Alıç (Creataegus oxychanta). Çuha Çiçeği. Kızılcık (Cormus australis). Titrekkavak (Populus tirimula) ve vadi tabanlarında Kızılağaç (Alnus gulitinosa) yer almaktadır. Elongatum Jurinea pontica Onosma tauricum ssp. anatolica Asperula lilaciflora ssp. Proje sahasında yer alan hakim flora da üst örtü olarak. Orman Gülü (Rhododendron ponticum). At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). Bourgaei). Nane (Mentha). Bunun yanısıra otsu bitkiler olarak. Similax. Söz konusu türler lokal floraya dahil olmakla birlikte bölgede geniş bir yayılış göstermektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Adi fiğ. Çoban Püskülü. Graminea ve Legüminosaea familyasına ait otsu bitkiler vardır. Karahindiba (Taraxacum officinale). Lupinus. Bunun yanı sıra yer yer gruplar halinde veya tek tek Ihlamur (Tilia tomentosa). Ateş Dikeni (Prycantha coccines) gibi çalı ve ağaççık formunda bitkiler bulunmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Endemik olmayan ancak Bern Sözleşmesi gereği koruma altında bulunan Cyclamen coum ssp. Karayemiş (Prunus laurocerassus). Bu türler faaliyet sahası içerisinde bulunamamıştır. 91 . Kekik (Thymus). Yabani Fındık (Coryllus avellana). Hardal Otu (Sinapis alba). Funda (Erica arborea).

Şekil IV. Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı aşağıda resimlerde (Şekil IV. ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır.12 ve Şekil IV. Elde edilen resimlerdeki flora yapısı dışındaki bilgiler literatür bilgilerinden faydalanılarak kaydedilmiştir. Bu yönüyle sahada diğer orman bitkileri ve ağaçlarının miktarları çok fazla olmamakla birlikte değişik türler Melen Çayı boyunca çeşitlilik arzetmektedir. Familya:Dipsacaceae Knautia L.13) görülmektedir. Faaliyet alanı içerisinde endemik. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Familya:Asteraceae Centaurea kilaea BOISS.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 92 . nadir ve nesli tehlikede olan türlerle. Resimlerde görüldüğü gibi faaliyet alanının büyük bir bölümünde sınır olan fındık plantasyonu sahaları bulunmaktadır. Familya:Orchidaceae Epipactis ZINN Epipactis pontica TAUB.

13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 93 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

35 verilmektedir. Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok olma riski yüksek taksonlar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Fauna Literatürlerden elde edilen bölgede yaşayan memelilerin listesi Tablo IV.34 Sürüngenler (Reptilia) TÜRKÇE ADI Sivri burunlu kır faresi Sivri burunlu bahçe faresi Kirpi Köstebek Nalburunlu yarasa Uzun ayaklı yarasa Cüce yarasa Yabani tavşan Cüce avurtlak Kör fare Siyah sıçan Siyah sıçan Kahverengi sıçan Kayalık faresi Ev faresi Çakal Tilki Ağaç sansarı Prosuk Boz Ayı Yaban Domuzu DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt V V V nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt R nt nt ADI Testudo graeca Crytopodion kotschyi Anguis fragilis Ophisaurus apodus Lacerta (podarcis) Lacerta saxicola ssp tristis Lacartaviridis ssp meridionalis Ablepharus kitaibeli Typlos vermicularis Coluber caspius Eirenis modestus Elaphe longissima Elaphe situla Natrix natrix ssp persa TÜRKÇE ADI Tosbağa İnce parmaklı keler Yılan kertenkele Oluklu kertenkele Duvar kertenkelesi Kaya kertenkelesi (endemik) Yeşil kertenkele İnce kertenkele Kör yılan Hazer yılanı Uysal yılan Eskülap yılanı Ev yılanı Yarısucul yılan DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt I nt nt nt nt nt nt nt nt 94 . Tablo IV.33’de Sürüngenler Tablo IV.33 Memeli Hayvanlar (Mammalia) ADI Crocidura leucondon Crocidura suaveolens Erinaceus concolor Talpa caeca Rhinolophus mehelyi Myotis capaaccinii Pipistrellus pipisttrellus Lepus europaeus Cricetulus migrotorius Spalax leucodon Ratturs rattus Rattus norvegicus Apedemus sylvatıcus Apedemus mystacinus Mus musculus Canis aureus Canis vulpes Mertes martes Meles meles Urcuss arctus Sus scrofa Tablo IV. Demirsoy çalışmalarında Red Data Book’ta kullanılan kategori simgeleri ile verilmiştir (Demirsoy.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 1996). nt: Henüz takson tehlike altında değil O: Takson tehlike dışı R: Nadir “V” kategorisine girmeye aday V: Zarar görebilir. Bunlar: E: Tehlikede EX: Soyu Tükenmiş I: Taksonun durumu bilinmiyor K: Bilgi eksikliğinden dolayı taksonun durumu belirsiz.34’de ve İki yaşamlılar ise Tablo IV.

36’da verilmiştir. columbarius F. vespertinus PHASIANIDAE Alectoris chukar Coturnix coturnix SCOLOPACIADE Scolopax rusticola COLUMBIADE Columba livia Columba palumbus Strestopelia decaocto Sterstopolia turtur CUCULIADE Cuculus canorus STRIGIDE Asio otus Otus scops TÜRKÇE ADI LEYLEKLER Akleylek YIRTICI KUŞLAR Karaçaylak Çakır kuşu Mavi doğan Kızıl şahin Şahin Kaya kartalı DOĞANGİLLER Kerkenez Kızıl kerkenez Gezginci doğan Delici doğan Güvercin doğan Kızılayak doğan TAVUKSULAR Kınalı keklik Bıldırcın ÇULLUKGİLLER Çulluk GÜVERCİNGİLLER Kaya güvercini Tahtalı güvercin Kumru Üveyik GUGUK KUŞLARI Guguk kuşu BAYKUŞGİLLER Kulaklı orman baykuşu İshak kuşu RİSK DURUMU A3 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A4 A3 A2 A3 B2 A2 A2 A4 A3 A4 A2 A2 A3 95 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. peregrinus F. tehlikede (yerel olmayan) Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. 1993)adlı kitaba dayanarak bazı kuş türlerinin “Red Data Book” kategorilerine göre tehlike sınırları Tablo IV.Kiziroğlu (1993) tarafından kuşlar için kullanılan risk sınıfları: A1 : nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesinde olan türler A1.36 Kuşlar (Aves) ADI CICONIIDAE Ciconia cıconıa ACCIPPITRIDAE Milvus nigrans Accipiter gentilis Circus cyaneus Butes rufinus Buteo buteo Aqila chrysactos FALCONIDAE F. tinnunculus F.2 : tükenme tehdidi altında olan A2 : şiddetli tehlikede olan A3 : tehlikede A4 : potansiyel olarak tehlike sinyali veren B : biyotoplarının yok olma riski ile risk altına girecek olan geçici olarak Türkiye’ye gelen türler B1 : Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu’da üremeyen türler B2-B3: şiddetli tehlikede. noumannii F.1 : soyu tükenmiş A1. Viridis Hyla arborea Rana dalmatina TÜRKÇE ADI Pürtüklü semender Toprak kurbağası Siğilli kurbağa Gece kurbağası Ağaç kurbağası Çevik kurbağa DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt nt Türkiye’nin Kuşları (Kiziroğlu I.Amfibiler (Amphibia) ADI Triturus karelini Pelobates syriacus Bufo bufo B. subbuteo F.35 İki Yaşamlılar.

medius D. major D. minor ALAUDIDAE Calandrella rufescens Galerida cristata Alauda arvensis Eremophila alpestris HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Ptyonpronge rupestris Delichon urbica MOTACILLIDAE Anthus campestris Anthus trivralis Anthus pratensis Anthus spinoletta Motacilla flava Motacilla cınerea Motacilla alba TROGLODYTIDIAE Tropladytes troglodytea PRUNELLIADE Prunella modularis TURDIDAE Erithagus rubecula Lusciniz luscinia Luscinia megarhynchos Phoenicurus ochruros Phoenicurus Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus SYLVIDAE Locustella fluviatilis Kukumav kuşu ÇOBANALDATANLAR Çobanaldatan EBABİLGİLLER Ebabil Akkarın ebabil ARIKUŞUGİLLER Arıkuşu KUZGUNGİLLER Kuzgun ÇAVUŞKUŞUGİLLER Çavuşkuşu AĞAÇKAKANLAR Yeşil ağaçkakan Kara ağaçkakan Büyük alaca ağaçkakan Albaş ağaçkakan Aksırt ağaçkakan Küçük ağaçkakan TARLAKUŞUGİLLER Bozkır toygarı Tepeli toygar Tarlakuşu Kulaklı tarlakuşu KIRLANGIÇGİLLER İş kırlangıcı Kaya kırlangıcı Pencere kırlangıcı KUYRUKSALLAYANGİLLER Kır incirkuşu Ağaç incirkuşu Çayır incirkuşu Dere incirkuşu Sarı kuyruksallayan Dağ kuyruksallayanı Ak kuyruksallayan ÇİTKUŞLARI Çitkuşu BOZBOĞAZGİLLER Bozboğaz ARDIÇKUŞUGİLLER Narbülbülü Alacagöğüs Bülbül Ev kızılkuyruğu Bahçe kızılkuyruğu Kahvegerdan Karagerdan Kuyrukkakan Karakulak kuyrukkakan Toprakrenkli kuyrukkakan Karatavuk Ardıç Şarkıcı ardıç Kızıl ardıç Ökseotu ardıcı ÖTLEĞENLER Irmak ardıçkuşu A3 A2 A4 A4 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A2 A4 A3 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A3 A3 - 96 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Athena noctua CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europeus APODIDAE Apus apus Apus melba MEROPİDAE Meros apiaster CORACIIDAE Coracias garrulus UPUPIDAE Upupo epops PICIADE Picus viridis Drycopus maritus D. leucotos D.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Acrocephalus sciirpaceus Hippolais olivetorum Hippolais icterina Hippolais pallida Sylvia melanocephala Sylvia hortensis Sylvia curruca Sylvia communis Sylvia atricapilla Phyloscopus collybita Regulus regulus Regulus ignicapillus MUSCICAPIDAE Muscicapa striata Ficedula hypoleuca Ficedula albicollis Ficedula semitorquata TIMILIDAE Panurus biarmicus PARIDAE Parus ater Parus caeruleus SITTIDAE Sitta europaea Sitta neumayer Sitta krüperi CERTHIIADAE Certhia brachydactyla RENIZIDAE Remiz pendulinus ORIOLIDAE Oriolus oriolus LANIIDAE Lanius collurio Lanius minor Lanius nubicus CORVIDAE Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone cornix Corvus corax STURNIDAE Sturnus vulgaris Sturnus roseus PASSERIDAE Passer domesticus Passer hispaniolensis Petronia petronia FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Serinus serinus Serinus pusillus Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Coccothraustes Saz ardıçkuşu Zeytinlik mukalliti Sarı mukallit Gri mukallit Kabataş küçük ötleğen Orfe ötleğeni Akgerdan ötleğen Çalı ötleğeni Bahçe ötleğeni Cifs caf Altın tavukçuk Sürmeli altın tavukçuk SİNEKKAPANGİLLER Gri sinekkapan Kara sinekkapan Bantlı sinekkapan Yarım bant sinekkapan BIYIKLIBAŞTANKARALAR Bıyıklı Baştankara BAŞTANKARAGİLLER Çam baştankarası Mavi baştankara SIVACIKUŞLARI Sıvacı Kaya sıvacı Anadolu sıvacı AĞAÇTIRMAŞIKLARI Bahçetırmaşığı ÇULHAKUŞLARI Çulhakuşu ÇEKİRGEKUŞLARI Sarıasma ÇEKİRGE KUŞLARI Çekirgekuşu Karaalın çekirgekuşu Maskeli çekirgekuşu KARGAGİLLER Kestane kargası Saksağan Cüce karga Ekinkargası Leşkargası Karakarga SIĞIRCIKGİLLER Sığırcık Pembe sığırcık SERÇEGİLLER Ev serçesi Bataklık serçesi Kayalık serçesi İSPİNOZLAR İspinoz Kanarya Kızılalın iskete Florya Saka Karabaş iskete Keten kuşu Kocabaş A3 A2 A2 A4 A4 A4 A4 - 97 .

Ablepharus kitabeli. Ixobrychus minutus. Charadius Leschenaulti. Calandrella rufescens. Fakat bu türler proje sahası içinde yer almayıp lokal faunaya dahil değildir. Oenanthe oenanthe. Dryomys laniger. Emberiza schoeniclus Sürüngenler. Testudo graeca. Ophisops elegans. Podiceps auritus. Botaurus stellaris. Mauremys caspica. Prunella ocularis. Thareskionithidae familyasının bütün bireyleri.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Proje sahası üzerinde uluslararası mevzuatla koruma altına alınan herhangi bir tür olmadığı tespit edilmemiştir. Falconiformes takimi bütün bireyleri. Proje sahası üzerinde kurbağalar (Amphibi). Memeliler. Oenanthe isabellina. Hirundo daurica. Cercotrichas galactotes. Şekil IV. Podiceps nigricollis. Grus grus. Crex crex.14) verilmektedir. Bufo viridris. Porzana porzana. Tachybaptus ruficollis. Upupo epops. Strigiformes takımı bütün bireyleri. Anser erythropus. Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü resimleri aşağıda resimlerde (Şekil IV. Lacerta parva. Piciformes takımı bütün bireyleri. Carpodacus erythrinus. Egretta garzetta. telescopus fallax. Caprimulgus eurpaeus. Pterocles orientalis. Carduelis flavirostris. Proje sahası üzerinde fauna için önemli üreme alanları tespit edilmemiştir. recurvirostra avosetta. Otis tarda. Ardeola ralloides.14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü 98 . Larus genei. Irania gutturalis. Phalacrocorax pygmeus. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Corpodacus erythrinus Pyrrhula pyrrhula EMBERIZIDAE Emberiza citrinella Emberiza cirlus Emberiza cia Emberiza hortulana Emberiza melonocephala Emberiza calandra Kaynak: Kiziroğlu I. Calamator glandarius. Motalcilla cinerea. Emberiza cia. Nycticorax nycticorax. Oxyura leucocephala. Melanocorypha bimucaluata. Pelobates syriacus Bölgede yer alan amfibillerden çevik kurbağa (Rana dalmatina) ve sürüngenlerden kaya kertenkelesi (Lacerta saxicola ssp Tristis) Bern Sözleşmesi gereği koruma altına alınmıştır. sürüngenler (Reptil) ve risk sınıfı düşük olan örtücü kuşlar familyasından serçelere rastlanmıştır. Vipera xanthina İki yaşamlılar. Canis lupus Kuşlar. 1993 Karmen şakrağı Şakrak KİRAZ KUŞLARI Sarı kirazkuşları Çit kirazkuşları Kaya kirazkuşu Kirazkuşu Karabaş kirazkuşu Tarla Kirazkuşu A3 A3 A3 - Bern sözleşmesine göre koruma altına alınmış türler aşağıda verilmiştir.

5 adet. Söz konusu faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak.37 ve Tablo IV. Balık türlerinin boyutları.10. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde. Bu saha Melen Suyu Projesinin kapsadığı alanın dışında kalmaktadır. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir. Melen Havzasında Chrinomidae türlerine rastlanmamıştır.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp. belirgin özellikleri. Melen Çayı Sucul Fauna Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Akarsu sistemlerinde zooplanktonlara. Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir.2005 tarih ve 25968 nolu Resmi Gazete) bulunmaktadır. habitatları. Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Raporu’nun (2007) hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış: Bacillariophyta sp. Bunlar. Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Çayı Sucul Flora Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Tatlısu algleri sucul sistemlerin birincil üretici canlıları olarak bilinirler. 4 adet. 99 . 16 adet.38’da verilmiştir. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur. olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır. toz. Özellikle Cyprinus carpio. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre. üremeleri. Bu yönden bir kısıtlama içerisine girmemektedir. Bu açıdan su sistemlerinde önemli rol oynarlar. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. Cyanophyta sp. Faaliyetin Fauna Üzerine Etkileri Faaliyet sahası içerisinde 29 Mayıs 2008 tarih ve 26890 sayı ile yayımlanan 20082009 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No:7) ile Düzce İli’nde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar içerinde sadece Gölyaka-Efteni GölüYaban Hayatı Yetiştirme sahası (16. C. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne ratlanmıştır. Chlorophyta sp. Thedoxsus fluviatidis. gürültü ve habitat tahribidir. Viviparus conectus. Bunlar : Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın. gıda kaynakları ve ekonomik değerlerine ait bilgiler Tablo IV. Viviparus conectus. nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunmduğu belirlenmiştir. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir.

02. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Bölgede yaşayan canlıların. zarar verilmeyecek. Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir. Ayrıca 20.37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı Gobio gobio Vimba vimba Alburnoides bipunctatus Leuciscus + + + + cephalus Phoxinus phoxinus Chalcalburnus + chalcoides Cyprinus carpio + + + Tinca tinca + Scardinius erythrophthalmu s Leuciscus borysthenicus Capoeta capoeta + + + Rhodeus + + sericeus Barbus plebejus + + + + Alburnus + + + oronthis Orthrias angorea + + Salmo trutta macrostigma Esox lucius + + + Silurus glanis + + + Neogobius + cyrius Mugil cephalus + Acipenser sp. + Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa. 100 . 2004 Melen Çayı İstasyon 1 + + + Melen Dokuz Lahna Ilıcız Darlık Ilıcız Gümüşova Çayı değirmen Deresi Deresi Barajının Deresi’n Deresi İstasyon Deresi Aşağısı in 2 Yukarısı + + + + + + + + + + + + + + + Gubi Deresi + + + + + + + İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1984 tarih ve 18313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Avrupa’nın Yaban Hayatını ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi hükümlerinden “Türlerin Korunması” ile ilgili Maddelere uyulacaktır. Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır. Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir. Bern Sözleşmesi ile Avrupa Kırmızı Listesi ve Merkez Av Komisyonu hükümlerine girip girmediği araştırılacak ve buralarda belirtilen hükümlere göre hareket edilecektir.

plebejus ve L.regülatörün membaı Dokuzdeğirmen DeresiMelen Çayı’nın Kolu Lahana Deresi-Melen Çayı’nın kolu Ilıcız Deresi Darlık Barajı’nın aşağısı Balık Türlerinin Sayısı 14 Nüfus Dağılımı Konusundaki Düşünceler Melen Çayı Balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür. Akçakoca. Yaşanan ekonomik şartlar sebebiyle sektörün GSH içindeki payı düşmesine rağmen birinci sıradadır. bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri) 1998’de Düzce’de toplam küçükbaş hayvan sayısı 15. Düzce’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en büyük pay koyun yetiştiriciliğidir. Düzce’de 1998 yılında 69. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio. İlde sığırcılık sektörü yanında tavukçuluk sektöründe de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık Düzce İli genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin % 93’ünü koyunlar ve çok azını keçiler oluşturmaktadır. Baraj yapım süreci 5-6 yıl gibi uzun bir süre olacağından ve bahse konu değişimler belirli bir zamana yayılmış bir şekilde gerçekleşeceğinden. Modern beyaz et ve yumurta tesisleri faaliyete geçirilmiş ve bunlara bağlı kesim haneler kurulmuştur.regülatörün mansabı Melen İstasyon 2. cephalus ve Chalcalburnus chalcoides mevcut ana türlerdir Ilıcız Deresi’nin Üzeri 2 Bu bölgede az sayıda Leuciscus borysthenicus ve Scarnidius erthophthalmus türleri yakalanmıştır Diğer Dereler Gümüşova Deresi 1 Sadece Phoxinus phoxinus türü bulunmuştur Gubi Deresi 1 Temiz akan bir ancak sadece Salmo trutta macrostigma yakalanmıştır. IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. yeni duruma uygun gerekli tedbirler ve önlemler zaman içerisinde alınabilecektir. Sakarya’da hayvansal üretime yönelik olarak et. Cephalus mevcut ana türlerdir L. Cephalus mevcut ana türlerdir 10 8 8 6 7 Ilıcız Deresi V. C. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır L. Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. 2004 Barajın yapılması ile birlikte ortaya çıkacak olan muhtemel flora ve fauna değişimlerini tüm boyutlarıyla öngörülemesi mümkün görülmemektedir.265’dir.13. cephalus en baskın türdür B. plebejus en baskın türdür B. beslenme alanları.38 Tablo F. İlin tarımsal üretim değerinin yaklaşık %43’ü hayvansal ürünlerden sağlanmaktadır.4’üne sahiptir. süt ve yumurta üretiminde kayda değer atılımlar gerçekleşmiştir. vimbo ve L. Cumayeri ve Çilimli küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapılmadığı ilçelerdir. 2000 yılı itibarıyla küçükbaş hayvan sayısının yarısı Merkez ilçe ve Yığılca’dadır.505 baş büyükbaş hayvan bulunmaktadır ki bu pay Türkiye genelinde %0.8. İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti Balık Örnekleme İsatasyonu Melen İstasyon 1. Bu da ülke genelinin % 0. Hayvancılık ve su ürünleri (türleri.6’lık payla manda ve sığırlardır. Gölyaka’nın payı % 22 iken Kaynaşlı küçükbaş hayvanların % 16.04’üne karşılık gelmektedir. 101 . yıllık üretim miktarları.

ırmak ve çaylar (505 ha) olarak yaklaşık 1. Düzce İlinde alabalık ve 102 . 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu İlçeler Merkez Akçakoca Cumayeri Çilimli Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca Toplam Büyükbaş (Sayı) 21.382 ton’dur.40’de toplam kümes hayvanı sayısı verilmektedir.39’de verilmektedir. Kümes Hayvancılığı Düzce’de kümes hayvancılığı ağırlıklı olarak Merkez ilçe ile Akçakoca’da yoğunlaşmıştır. Alt Bölge) ve Merkez (II. Büyükbaş hayvancılıkta ağırlık Merkez ilçededir. Pamukova ve Taraklı ilçelerinde ağırlık kazanmıştır.050 300 400 250 2. %22’sini ise keçi oluşturmaktadır. Tablo IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gümüşova ilçesinin payı az olmasına rağmen hayvan sayısının artış eğiliminde olduğu bir ilçedir.000 adet etçi tavuk yetiştirilmektedir.000 1. Hasanlar Baraj Gölü (279 ha).097 3.500 700 1. Küçükbaş hayvan varlığının %78’ini koyun. Akyazı ve Hendek (III. Yığılca ilçesi ise ulaşım konusunda yaşadığı olumsuzluklar ve merkezlere olan uzaklığı nedeniyle zamanla önemini kaybetmiştir.000 3.40. Alt Bölge) ilçelerinde yoğunlaşmış olup gerek kapasite gerekse teknoloji bakımından son derece gelişmiştir.500 7. Hindi. 2001 yılı itibariyle ilde toplam 1313 adet işletmede 14.611 4.000 8. Bunun yanı sıra ilde yumurta tavukçuluğu işletmeleri mevcuttur. Yılda ortalama 5 devre besi yapıldığında 71. Su Ürünleri Düzce’de doğal göller (400 ha).444 3.700 3.7’si bu ilçededir. Tablo IV. Toplam büyükbaş hayvanların % 47.375 2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.39.000 adet/devre üretilmektedir. 2004 yılında ilçede yapılan hayvancılık envanteri Tablo IV.027 Küçükbaş (Sayı) 3.300 3. 2000 yılı itibariyle ilde büyükbaş hayvanların % 66’sı halen yerli ırktır. Büyükbaş hayvan sayısında her yıl önemli değişimler görülmektedir. Yılda üretilen beyaz et miktarı ise 86. ördek ve kaz yetiştiriciliği ise çok küçük aile işletmelerinde yapılmaktadır. Alt Bölge). Bu işletmeler genellikle Kaynarca (IV. Cumayeri’nin payı düşük görünmekte ve kalan hayvan sayısı ilçeler arasında oransal olarak neredeyse eşit şekilde paylaşılmaktadır.000 49.034 ha yüzeysel su bulunmaktadır. ilçenin bu dezavantajları mevcut kümeslerin atıl kalmasına neden olmaktadır.000 Sakarya’da yapılmakta olan tavukçuluk faaliyetleri etçi tavuk üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır.397. Tablo IV.985. İlçede sözleşmeli çiftçilik modeli uygulandığı için.121.500 11.120. Et tavukçuluğu yapan işletmeler entegre firmalar ile bağlantılı olarak üretim yapmaktadır. Toplam kümes hayvanı sayısı Tavuk Hindi Toplam 8.700 Sakarya İlinde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yoğun olamamakla birlikte özellikle Geyve.

benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları.213. Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri İlçeler Merkez Akçakoca Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca TOPLAM İşletme Sayısı 22 5 7 1 5 4 44 Üretim (sayı) 597. 94 adet ruhsatın vizesi yenilenmiştir.42’de verilmiştir.300 12. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.000 894. Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.15.000 42. Karadeniz sahili ile iç sularda yoğunluk gösteren İl tarımsal GSH’sı içinde su ürünleri üretimi %0.050 2007 85.000 48. (36) Kefkeni istasyonlarında yıl boyunca izleme ve rutin program dahilinde.2.000 Sakarya İlinde. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları.000 910.190. Tablo IV. 55 ayrı kum midyesi ve deniz suyu numuneleri alınarak mikrobiyolojik-kimyasal.14. IV. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.250 925. alg tayini ve biotoksin analizleri. Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) Yıllar Tatlı su Kültür Deniz Toplam Kum Midyesi 2005 81.000 18. ilgili laboratuarlarda yaptırılmış. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır.42.41’da verilmektedir.050 221. 103 . alabalık üretimi yoğun miktarda yapılmaktadır.35’lik bir paya sahiptir.250 1. Tesisler ile ilgili istatistik bilgiler Tablo IV.153.231.000 1.500 - 2006 83. Ayrıca AB ülkelerine ihraç edilen Kum Midyesi ile ilgili olarak ilimizde mevcut (34) Melenağzı.) Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler. 2000 yılında toplam 511 yeni ruhsat verilmiş.000 14.000 57.000 250.650 Su ürünlerinden kaynaklanan eşdeğer kirlilik yükleri projenin daha ileri aşamalarında değerlendirilecektir.250 147.000 886. Alabalık tesislerinin sayısı ve üretim oranları Tablo IV. Yürürlükte olan toplam ruhsat sayısı 667’dir.000 148.000 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU sazan yetiştirilmektedir.2.229. analiz sonuçlarının uygun çıkmasını müteakip 475 adet Menşei belgesi ile 10. (35) Denizkoy. IV.) araziler bulunmamaktadır.41.905 ton kum midyesi işlenmek amacıyla onay numaralı tesislere gönderilmiştir. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler.

2. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır. su. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır.16.3. Havzada kapasitesi yetersiz olmakla birlikte Düzce Belediyesi’ne ait bir atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. ticaret ve sosyal hizmetlere kaymıştır. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3 Sosyal hizmetler: %11. ili olmuştur. ancak kırsal alandan kente yapılan göçler sonucunda tarımın önemi gittikçe azalmıştır. 2000 yılı nüfus sayımına göre sektörlere göre çalışanların dağılımı aşağıdaki gibidir.2. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi. Diğer özellikler Bu bölümde değerlendirilmesi gereken başkaca bir husus bulunmamaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. IV. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler. IV.Ekonomik Çevrenin Özellikleri IV. diğer bilgiler) 1999 yılına kadar Bolu iline bağlı olan Düzce.72 104 . Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir. yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı. • • • Tarım: %62.3. Sosyo . Tarım sektöründeki iş gücü. tekstil. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir. inşaat. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir. havzada herhangi bir düzenli depolama alanı bulunmadığı görülmüştür. Proje yeri ve etki alanının hava. Düzce nüfusunun büyük kısmı tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır. 1999 depreminden sonra il ilan edilerek Türkiye’nin 81. ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir.34 Tekstil: %8. 1999 depreminden sonra tarımsal faaliyetler ve nüfustaki azalma daha da artış göstermiştir. toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda.1.17.

Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Üçüncü avantaj ise. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Birinci avantaj ilin iki büyük metropol arasında bulunmasıdır. Ancak il. 105 . diğer bilgiler) Melen Baraj Rezervuar sahasında. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında . 1998 verilerine göre Sakarya İlinde ise çalışanların %83’i özel sektörde çalışmaktadır Düzce ili özel sektörünün coğrafi bakımdan bir takım avantajları bulunmaktadır. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. IV. İkincisi ise. bu avantajlarını yeterince kullanamamıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU • • • • Ticaret: %6. İstanbul ve çevresindeki sanayi tesislerine yakın olmasıdır. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir.11’de verilmiştir.3. Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır. Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının başka bölgelere nakledilmesi gerekmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ilin iki metropolü birbirini bağlayan yolun üzerinde konuşlanmış olmasıdır. ortalama hane halkı nüfusu. 5 tane yerleşim merkezi su altında kalacaktır. Bunların dışında rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da projeden kısmen etkilenmektedir. Bölgede birim alandan elde edilen tarımsal gelir düzeyi yüksektir.27 Diğer: %4. Ayrıca Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur. Ancak veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. göçler. Beyler. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III.10 ve Tablo III. nüfus artış oranları. Bu azalışın nedenleri aşağıda verildiği şekilde değerlendirilmektedir. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan ve barajdan etkilenen yerleşim birimlerinin 1990 .16 Madencilik: %2.10’da gösterilmiştir. Yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal ürünlerden sağlamaktadırlar. Karalar ve Köyyeri Köyleridir.07 İnşaat: %5.21 Çalışanların %80’i özel sektörde çalışmaktadır. Proje alanıyla ilgili nüfus hareketlerinde son 10 yıl boyunca büyük oranda olmamakla birlikte bir azalışın olduğu görülmektedir. nüfus hareketleri.2. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus. Bu durum da bölge halkında göç eğilimini arttırmıştır. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi . Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır.1997 ve 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 10 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak daha önceki bölümde Tablo III.

3. IV. Makine imalatı Toplam Diğer Yüzde 21. Kimya san. ilçe merkezlerinde yüzde 13.3 kadar olan geri kalan kısmı ise her birinin payı yüzde 3’ten az olan 37 alt sektöre dağılmaktadır.6’dır. orman ürünlerine dayanan üretim çeşitlenmesi Düzce’de toplam yüzde 12.1 3. Düzce ilçe merkezlerinin sosyal göstergelerdeki göreli iyi durumu işsizlik oranlarında da gözlenmektedir. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı. Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır. Ayrıca iş bulma amacıyla büyük şehirlere göç te söz konusudur. köylerde yüzde 25’e kadar yükselmekte.3. 2001 Tabloda görüldüğü gibi.6 4.4 6.7’sinin 10 alt sektör tarafından kapsandığı görülmektedir (Tablo IV. Düzce İl merkezinde ise yüzde 21. Bir diğer dikkat çeken nokta. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje sahasındaki diğer bir göç nedeni de bölgede eğitime olan ilginin büyüklüğü ve orta öğretimi tamamlayan gençlerin yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmeleridir. Düzce İli genelinde işsizlik yüzde 21.5 olup. IV. kimya.8 kadar ağırlığa sahiptir. Tablo’da çalışan payı yüzde 3’ten fazla olan alt sektörler alınmıştır.9 4.3 72.3 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örnekleme Araştırması. çalışanların yüzde 72.3 7. 15 yaş üstü işsizlik oranlarını değerlendirmek daha doğru olacaktır.7 27. eğitim sektöründe çalışanların payından (yüzde 3’ten az) yüksek oluşu düşündürücüdür. Örnekleme araştırmasında 15 yaş altında çalışan çocuğa rastlanmamıştır. minimum ve ortalama gelir) Düzce’de çalışanların alt sektörlerdeki dağılımı incelendiğinde. Tablo IV. İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı) İşsizlik oranları.43. Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı Alt sektör Tarım Perakende tic. yüzde 4. Ayrıca il yakınında yer alan otomotiv ve gıda endüstrisi alanındaki önemli endüstriyel tesisler de yöre de yaşayanlar için önemli bir iş kolu durumundadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. dokuma. İnşaat Hizmet+tic.6’ya varan “ulaşım” sektörünün payıdır.6 4. Küçük sanayi Ulaşım Ağaç imalat Dokuma san. Sakarya ilinde ise geçim kaynağı olarak başta tarımsal faaliyetler ile orman işleri gelmektedir.1 4. Çalışanların yüzde 80 gibi oldukça büyük bir kısmı özel sektörde çalışmaktadır.0 11. Özellikle ulaşım sektöründe çalışanların payının.3.44’da verilmiştir.4 5. Tablo IV.4. işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum. Bu nedenle.7’ye kadar inmektedir. Çalışanların yüzde 27. 106 .43).

tehlikeli ve acil durumlar için ise Düzce. Tablo IV. Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim.3. 17. aşılama oranlarının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğu görülmektedir. IV. Sağlık Durumu Etüt sahasında sağlığı tehdit edici hastalık yoktur. kasaba ve İlçelerde ise liseler vardır.6 İlçe 15.1999 depremi ve sonrasında yaşanan ekonomik kriz sebebi ile Sakarya ilindeki işsizlik oranı % 25 oranında artış göstermiştir. Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tablo IV. Sakarya ilinin tüm sağlık hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Köylerde ilköğretim okulları.45’te verilmiştir. Sakarya ilinde de endemik olarak bölgeye özgü bir hastalık görülmemektedir. Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar) Aşı ile korunabilir hastalıklar (Boğmaca. Sağlık Müdürlüğü teşkilatının yeni kurulması göz önüne alındığında. Çocuk Felci.08. Düzce ili açısından değerlendirildiğinde: 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra il olması. IV. Bölgede endemik olarak görülen ve sıkça rastlanan bir hastalık bulunmamaktadır. 2001 Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya İlinin de en önemli sorunlarından biri işsizliktir.45 . Kızamık. Sağlık hizmetleri için en yakın yerleşim yeri olan Akçakoca Devlet Hastanesi’nden istifade edilmekte.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 Köy 25.Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Sağlık Merkezleri Dr. sağlık. Hepatit B) bebek ve çocuk sağlığını.6. 107 .44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) Baz nüfus grubu 15+ Kent 21. Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü. Difteri. Türkiye geneline göre ortalama veya ortalamanın üzerinde yer almaktadır. 2004 Toplam 3 1 4 1 32 1 1 0 1 Sakarya İlinde ise İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılımı Tablo IV.46‘da verilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Tetanos.5.5 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örneklem Araştırması.3. İlde Merkez kampusu Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitenin Düzce Kampusu’nda Fakülte ve Yüksek okullar yer almaktadır. Verem. bebek ve çocuk ölümlerini çok yakından ilgilendiren ve etkileyen hastalıklardır.1 Toplam 21. kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) Kültürel Durum Proje sahasının içinde yer aldığı bölgenin kültürel durumu.Tandoğan Tokgöz Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi Sağlık Merkezi Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Ocağı VSD AÇSAP Merkezi Sağlık Meslek Lisesi Halk Sağlığı Lab.

%19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. yüksek okullar ile enstitüde 277 akademik personel.) Melen Barajı kamulaştırma arazi etütleri. bu kapsamda sanayi bölgeleri. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m’lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. Düzce İli sınırları içindeki fakülte. Düzce’de Merkez kampüsü Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Düzce Kampüsü’nde Fakülte ve Yüksek Okullar yer almaktadır. rezervuar ve mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış ve tespit edilen taşınmazlar her iki saha için de ayrı ayrı değerlendirilmiştir.7. Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri. 2 Enstitü. Düzce Meslek Yüksek Okulu. IV. turizm alanları vb. limanlar.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. Orman.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları yeteri derecede bulunmaktadır. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’nün fındıklık . Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır.46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım İlçeler Hastane Merkez 8 Akyazı 1 Ferizli Geyve 1 Hendek 1 Karapürçek Karasu 1 Kaynarca Kocaali Pamukova 1 Sapanca Söğütlü Taraklı Toplam 13 Eğitim Durumu Sağlık Ocağı 34 13 4 3 9 2 8 4 3 2 4 1 1 88 Sağlık Evi 197 43 12 26 38 7 30 18 17 16 17 7 10 438 Dispanser 1 1 1 1 1 5 Düzce ve Sakarya illerinde okuma yazma oranı % 90’ının üzerindedir. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır. konutlar. 108 . % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır. mevcut ve planlanan kullanım alanları. Akçakoca’da ise Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. 1 Konservatuar ve 11 Meslek Yüksekokulu ile eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Sakarya’da ise 1992 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte. Düzce Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı. 4230 öğrenci bulunmaktadır. 2 Yüksekokul . Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır.

8. Diğer özellikler Bu bölümde belirtilecek ilave bir özellik bulunmamaktadır. Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir.3. IV. 109 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçimindedir.

Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı.1. arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. idari ve teknik önlemler V. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri. Ayrıca malzeme ocakları 1/5000 ölçekli haritası Ek 15’te verilmiştir. PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ALAN (Bu bölümde.2 başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır) V. Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. Kırmaeleme tesisleri. su temin ve iletim sistemleri dahil) . HES.1. Arazinin Hazırlanması. taş. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM V. hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır. toplam hafriyat miktarı.1 ve V.1’de verilmiştir. kum vb. malzeme ocakları. İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler. hafriyatın nerede kullanılacağı. Ek 16’da verilen 1/2000 ölçekli Baraj alanı vaziyet planında verilen malzeme hazırlama tesislerine getirilecektir. kullanılmayacak hafriyat artığı toprak. Baraj inşasında gerçekleşecek toplam kazı hacmi: 431 231 m3’dür. en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal. Proje kapsamında gerçekleşecek olan hafriyat çalışmaları bu malzeme ocakları ile baraj gövdesinin bulunduğu noktada gerçekleşecektir. beton santrali ve agrega yıkama tesisinden oluşan hazırlama tesilerinde hazırlanan malzemeler kullanılacakları yerlere iletilecektir 110 . V. bu etkileri önlemek. Malzeme ocaklarından elde edilen malzemeler. Kullanılacak olan malzeme ocakların yerleri ayrıntılı olarak Ek 14’teki 1/25000 ölçekli haritada ve Şekil V. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli.1. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj.

ve E geçirimli malzeme alanlarının rehabilitasyonu amacıyla tekrar kullanılacaktır.1’de verilmiştir. Bu nedenle proje kapsamında su temini açısından kaptaj çalışmaları yapılmayacaktır.1. Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İçme ve kullanma suyunun yeterli olmaması durumunda ihtiyaç duyulacak olan su Ortaköy Belde Belediyesinden karşılanacaktır. K Geçirimsiz ve C Geçirimli malzeme ocaklarının tamamı baraj göl alanı içerisinde kalmaktadır. Arazinin hazırlanması çalışmalarında kullanılacak olan başlıca ekipmanlar Tablo V. nasıl. regülatör inşası sırasında bölgede açılan yeraltı suyundan karşılanacaktır. Dolayısıyla projeden herhangi bir miktarda atık hafriyat oluşumu söz konusu olmayacaktır. Bu alan için de istimlak sorunu yaşanmayacaktır. ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı Baraj inşasında kullanılacak olan sular. Bu nedenle ikinci bir istimlak sorunu yaşanmayacaktır. 111 . nerede. Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri Barajın inşaat aşamasında ortaya çıkacak olan tüm hafriyat malzemesi ve bitkisel toprak Kaya I.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V. bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri. kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri. V.1. Kaya I malzeme alanı ise kısmen baraj rezervuarı altında kısmen de Mutlak Koruma Alanı altında kalmaktadır.

2004 Tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden. V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. taşkın. Derivasyon işleminin dışında. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır. Denetlenmesi. kullanılması. Depolanması. Patlayıcı. 112 .1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V. Ayrıca 24. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 21.1. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. taşınması. Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak. yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. ithali. Saklanması.12. depolanmaları ve kullanımları.01. Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır. bu işler için kullanılacak aletler ve makineler Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. tehlikeli ve toksik olanların. tünel inşaatı. satışı.4. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle.03. Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle.3. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları.1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — — Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 — Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — — V. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. taşınımları. yok edilmesi. patlayıcı. her türlü malzemenin İnşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14. parlayıcı.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır.

geçirimli malzeme ise barajın beton kaplaması ile diğer beton işlerinde kullanılacaktır. basamak sayısı. Baraj gövdesi önce kil çekirdekli kaya dolgu olarak planlanmış ancak daha sonra önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipine dönülmüştür. Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı. göl alanındaki en yakın sahalardan temin edilecektir. Kaya malzemeleri barajın kaya dolgusunda. Adı geçen malzeme alanlarının ruhsatlandırma işlemlerine başlanılmıştır. basamak yüksekliği. kapasiteleri. mümkün olan yerlerde. Kaya I malzeme ocağı kısmen rezervuar altında kalacak olup işletme sonrası duruma ait bilgiler hazırlanan ve Ek 19’da verilen “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği”ne göre hazırlanan “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”na göre yapılacaktır. kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları. Bu nedenle ilk yapılan malzeme alanı etütleri tekrar yapılarak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. 113 . uygulanacak üretim yöntemleri. işletme alan büyüklükleri. Son dönemde baraj ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde düşünülmektedir. E malzeme ocağı ise Melen Çayı altında kalacaktır.1. Hazırlanan bu rapora göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. V. revize rapor şeklinde 2007 yılında tekrar hazırlanmıştır. yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması). ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi Büyük Melen Barajı planlama aşamasındaki arazi çalışmaları 1990-1992 yılları arasında yapılmıştır. Baraj inşaatı için kullanılmak üzere belirlenen tüm malzeme ocaklarına ait detaylı bilgiler ise aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. şev açısı. ocakların alan büyüklükleri. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. Geçirimsiz Malzeme Alanları Geçirimsiz malzeme alanları planlama aşamasında kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi için çalışılmıştır. 1. özelikle dik kesimlerde. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. Tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır. (Ek 17) Ocaklarla ilgili alınacak olan GSM Ruhsatı için İl Özel İdare Müdürlüğü’ne başvurulacaktır. genişliği.5. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. proje aşamasında kullanılması beklenen malzeme ocaklarının yerleri ise Şekil V. kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı. kum ocağı. İşletme sonrasında. Bu nedenle kil sahalarında yeni çalışmalar yapılmıştır. Erozyonu asgariye indirebilmek için.1’de verilmiştir. Malzeme ocaklarına ait imalat haritaları (Ek 18) verilmiştir. Malzeme ocaklarının ayrıntılı olarak tümünün yerleri Ek 14’de.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. geçirimsiz malzeme kil çekirdek inşasında. Memba ve mansap batardoları dolgusunda kullanılacak kil malzeme. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. K ve C malzeme ocakları baraj rezervuarı altında kalacak.

CH karakterindedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU A-Malzeme Alanı Baraj yerine 5 km uzaklıkta Ortaköy Bucağı ile Cumayeri Mahallesi arasındaki düz ve hafif meyilli alanı kapsar. Baraj yerine mevcut 4 km’lik stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.17 gr/cm3 e kadar düşmektedir. Malzeme alanındaki kullanılabilir nitelikli malzeme 4 kısımda gösterilmiştir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 67 adet araştırma kuyusu açılmış olup kuyu derinlikleri 3. CH karakterindedir.40 gr/cm3 olup.0 m lik kazı ile 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.50 m ortalama sıyırma yapılarak 2. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.ML karakterindedir. Malzeme alanının üzeri fındık ve meyve ağaçları ile kaplıdır. örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. A4 sahasından 240 000 m3 olmak üzere 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.50 m sıyırma yapılarak A1 sahasından 160 000 m3. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 33 adet araştırma kuyusu açtırılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. 114 . Malzeme alanında ortalama 0. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 95 adet araştırma kuyusu açılmıştır. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL. Malzeme alanından 0. Malzeme alanı gerek kişilerin iyeliğinde olup alan üzerinde kavak ve fındık ağaçlan mevcuttur. Baraj yerine ulaşım ham yol ile sağlanmaktadır. Bolazlar köyünün doğusundaki fındıklığı kapsayan alandır.50 m sıyırma yapıldıktan sonra 2.CH karakterindedir. Yolun genişletilmesi gerekir.0 m dir. 1. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilmelidir. N-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda. K-Malzeme Alanı Baraj aksının güneyinde Büyük Melen çayı ile Osmanca düzü arasındaki meyilli ve taban araziyi kapsar. Ortalama 0. Alandaki malzeme CL. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzeri kavak ve fındık ağaçlan ile kaplıdır. Malzeme alanının melen çayına doğru olan kısımlarında mısır tarlaları vardır. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğindedir.SM-ML. Laboratuar ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL. Malzeme alanın nitelik ve niceliğini tespit için 66 adet araştırma kuyusu açılmış olup. Malzeme alanında iyi karakterde malzeme devamlılığı tespit edilemediğinden malzeme alanı olarak gösterilmiştir. Malzeme alanı baraj ekseninin mansabında ve üzeri fındık ağaçları ile kaplı olduğundan ilave kamulaştırma gerekecektir. P-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda Uğurlu köyü ile Bezirgan köyü arasındaki meyilli fındıklık alanı kapsar. Maksimum kuru birim ağırlıkları 1. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir. A3 sahasından 160 000 m3.0 m’lik kazı derinliğine göre 1200000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.

Alman örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. stabilize – ham yoldan oluşan 9 000 m’lik mevcut Beyler-Ortaköy-Cumayeri’nden aksa giden yoldur. Malzemenin nitelik ve niceliğinin tespiti için 52 adet kuyu açılmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU R-Malzeme Alanı Baraj aksının güneybatısında Ortaköy Bucağı ile karalar mahallesinin güneyindeki hafif meyilli fındıkları kapsar.CH karakterindedir Malzeme alanından 0. Malzeme alanından baraj aksına ulaşmak için iki yol vardır. Birincisi. 115 . B-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı Beyler köyünün hemen kuzeyinden başlayarak akış aşağı devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir.5 km’lik ham yol-stabilizeden oluşan Salbaşı köprüsü-baraj aksı yoludur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 100 adet araştırma kuyusu açılmıştır. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.CH ve ML karakterindedir.0 m derinlikte kazı ile 800 000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir. Geçirimli Malzeme Alanları Geçirimli malzeme alanları önceki planlama çalışmaları sırasında tespit edilen alanlardır. Malzeme alanı baraj göl alanının dışında kaldığından ek istimlak gerekecektir. Bu nedenle sadece B alanının sınırları ve rezervi revize edilmiştir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzer. Kötü kaliteli olan kısımlar saha dışında bırakılmıştır. S-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneybatısında Beyler mahallesinin kuzeyindeki meyilli fındıklık arazidir.CH karakterindedir.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2. Fındık ağaçlan ile kaplıdır. Baraj yerine 7 km’lik mevcut stabilize-ham yol ile ulaşılır. Baraj yerine mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşılır. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçları vardır. Melen regülatörü ve diğer yapılarda kullanılmak üzere B geçirimli malzeme alanından bir miktar beton agregası alınmıştır. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL.0 m kazıyla 400000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir 2. Malzeme alanından 0. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl. Malzeme alanı gölalanı dışında kaldığından ayrıca istimlak gerekecektir. Malzeme alanından 0. Baraj yerine mevcut 6 km lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir. İkincisi 4. Saha gölalanı içerisindedir.40 gr/cm3 den düşük olan malzeme kuyuları saha dışında bırakılmıştır.0 m kazı ile 1000000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçlan mevcuttur. Maksimum birim ağırlığı 1.50 m sıyırma kazısı yapıldıktan sonra ortalama 2. T-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneyinde K geçirimsiz malzeme alanın devamı sayılabilecek fındıklık alandır. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 60 adet araştırma kuyusu açılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Alan sınırları ve rezervleri yeniden kontrol edilmiştir.

Kuyularda 7. 0.0 m’lik CL-CH 116 . Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları oluşturmaktadır. Alandaki malzemenin büyük bölümü sıyırma gerektirmemektedir.0 m den sonra yeraltı suyu altında malzeme alınacaktır. Kaya Malzeme Alanları Kaya–I Malzeme Alanı Baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde kireçtaşlarını kapsar. Beyler köyü yakınlarında % 5-10 oranında 1. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme GP-SP karakterindedir. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için önceki çalışmalarda 12 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. Malzeme 3.0 m çaplı blokların bulunması karşın. Malzeme alanından 5 m derinliğe kadar malzeme alınacaktır. Cumayeri mahallesinin doğusundaki Salbaşı köprüsünün batısından başlayarak baraj aksın doğru devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir. Malzeme alanının kuzey kısımlarından üst kotlarda 2. Malzeme alanından. D-Malzeme Alanı Baraj yerinin doğrusunda. SP Karakterindedir. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP. Büyük Melen çayı tekrar bu kısımları doldurmuştur. Mevcut 3 km’lik ham yol stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. 7.0 m derinliğe göre en az 500 000 m3 geçirimli malzeme alınabilir. yatak boyunca sıyırma kazısı gerekmemektedir. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP-SP karakterindedir. uğurlu deresinin alüvyon depozitleridir. Malzeme alanının üzerinde nitelik ve nicelik tespiti için 16 adet sondaj kuyusu açtırılmıştır. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir. Malzeme alanının geri kalan işletilebilir bölümünün alan sınırları ve malzeme miktarı yeniden belirlenmiştir. Malzeme alanından sıyırma yapılmaksızın 5.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.5 m ile 2.0-1.0 metreye varan sıyırmaların olmasına rağmen.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer ile uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir. Melen regülatörü ve diğer yapıların inşaatı için ihtiyaç duyulan beton agregası temini için işletilmiştir. Malzeme alanının kenarlarından 2. 3. 3 E-Malzeme Alanı Baraj yerinin 3. Malzeme alanının bir bölümü. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. Daha önceden çeşitli amaçlar için buradan malzeme alınmasına karşın. genelde tane boyutu 7.5 cm’den iri blok yüzdesi yaklaşık % 10-20 civarındadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları meydana getirmektedir. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit etmek amacıyla 6 adet araştırma kuyusu açılmış ve örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.5 cm’den küçüktür. C-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı.5 cm den iri blok yüzdesi fazla olduğundan ve 1. Malzeme alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5 m derinlikte en az 350000 m geçirimli malzeme alınabilecektir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır.5 metrelik bloklar görüldüğünden malzeme sahası olarak gösterilmemiştir.5 metreden sonra yer altı suyunun altından alınacaktır.0-4.

Malzeme alanındaki fındık ağaçlarının temizlenmesi. Kayın ve fındık ağaçları ile kaplıdır. Sırt mahallesi ile Çadıryeri mahallesi arasında kalan Aralık tepedeki kireçtaşlarını kapsar. Gri-beyaz renkli az çatlaklıdır. Malzeme alanının üstü fındık ağaçları ile kaplıdır. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1. Malzeme kullanılabilir nitelikte olup deney sonuçlan paftada gösterilmiştir. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için örnekler alınmıştır.5 ve Tablo V. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karakterinde kil örtüsü. Kaya II Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında kestanepınarı köyünün güneyindeki Keltepe ile Göltepedeki kireçtaşlarıdır. yamaç eteklerinde ise 5. Kaya-III Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında şerbetpınarı çukurları. Baraj yerine mevcut olan Kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri ham yol-stabilize yolu ile ulaşılır. Malzeme alanına mevcut kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri mahallesi-aksa giden ham yol – stabilize yol ile ulaşılabilir. Sert ve sağlam yapıya sahiptir. K geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanının koordinatları sırasıyla Tablo V. Kaya I malzeme ocağındaki basamak yükseklikleri 12-13 m. Üzeri yer yer meşe.5 m olarak belirlenmiştir. yer yer fındık ağaçlan vardır. Cumayeri mahallesine doğru olan kısımlarda ise meyve ağaçları ile bahçeler mevcuttur. E geçirimli.6’ da verilmiştir.0-6.0 metrelik yamaç molozu şeklinde sıyırma vardır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Üzeri bitkisel toprakla kaplı olup.2‘de verilmiştir. Tablo V.2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Gereç Alanı C Geçirimli E geçirimli K geçirimsiz Kaya I Yer aldığı pafta no EREĞLİ F-25-C3 ve G25-b2. Ocağın kuzey kısımlarında (Şerbetpınarı tarafı) daha önce işletilmiş mermer ocağı vardır.000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilecektir. Gölalanı dışında kaldığı için 1 adet örnek alınmıştır.3. Malzeme alanının bazı kısımlarının üzerindeki toprak sıyrıldıktan sonra 10 000 000 m3 kaya malzeme alınabilir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyiliğindedir.000 m3 toprak örtüsü kazısı yapıldıktan sonra 15. Tablo V. kaya gereç olarak kullanılabilir. kristalize kireçtaşları şeklindedir. Alanlara ait koordinat haritaları ise Ek 20‘de verilmiştir. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için 2 adet örnek alınmıştır. Karotlardan alman örneklere göre gereç yer yer killi kireçtaşları. sağlam ve az çatlaklıdır. Test sonuçlan limitlere uygun olup. genişlikler 2. Baraj yerine ulaşım 2500 m’lik yeni yol yapımı ile mümkün olacaktır.000. Test sonuçları limitlere uygun olup sert. EREĞLİ F-25-C3 ve F26-d4 EREĞLİ F-25-C3 ve ADAPAZARI G25-b2 EREĞLİ F-25-C3 117 .500. Kullanılacak olan C geçirimli. Basamak sayısı ise 4 olarak planlanmıştır. Malzeme alanının bazı kısımları sıyrıldıktan sonra 2 500 000 m3 kaya malzemesi alınabilir. Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Tablo V.

3 328464.6 328981 328916.8 328492.9 327766.5 327936.2 327800.6 328033.3 328486.4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Y 328005 328640.2 328074.6 328355.3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327613.6 327780.3 327973.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2 327691.6 329032 329022.4 327711.2 328427.9 328216.7 328830.1 328761.5 328484.2 327723.2 327998.3 327994.1 328901 328977.2 327929.9 328718.3 328819.8 328172.9 327654.6 328797.6 X 4541188 4541217 4541265 4541265 4541141 4541147 4541130 4541007 4540988 4541010 4541015 4541000 4541071 4541120 4541140 4541018 4540807 4540815 4540926 4540997 Tablo V. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.3 329064.6 328105.8 329070.1 328809.3 328194.7 X 4540903 4540941 4540992 4540972 4540890 4540125 4540015 4539915 4539740 4539735 4539713 4539748 4539948 4540008 4540216 4540597 4540746 4540758 4540742 4540752 4540802 118 .

5 331373.3 330960.7 330864. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.2 326778.5 331254.2 331351.9 326996.3 331031.4 327538.5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 331414.4 331272.3 331245.8 326604.8 330833.7 327652.4 331638 331664.9 X 4544353 4544361 4544328 4544270 4544221 4544228 4544200 4544051 4544023 4543786 4543747 4543777 4543840 4543865 4543931 4543946 4544023 4544214 4544312 4544330 Tablo V.6 327313.6 327395.6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327183.1 330966.7 327382.3 326935.4 327175.9 X 4542372 4542392 4542325 4542207 4542088 4541981 4541931 4541952 4541854 4541659 4541509 4541485 4541511 4541629 4541709 4541746 4541842 4541982 4542180 4542241 119 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.6 327611.1 331132.8 331479.6 326550.9 326717.8 331556.8 326688.5 326833.4 326547.7 326946.4 330982.3 331596.1 330823.5 327219.4 326636.9 331013.

400 kg/m3’ lük özgül şarj uygulamalarda sık rastlanan bir miktardır.8 km uzaklıkta yer aldığından projenin etki sahasının dışında kabul edilmektedir. aynı anda patlatılacak olan azami patlayıcı miktarı belirleyici olduğundan patlatılacak delik sayısının.1. patlatma paterni. Bunun için patlatmalarda mili saniyeli ateşleme (elektrikli mili saniyeli ateşleme. aynı anda patlatılacak patlayıcı madde miktarının azaltılabilmesine yönelik (mili saniye gecikmeli ateşleme) ateşleme sistemleri mevcuttur (elektrikli mili saniyeli ateşleme. şok tüplü ateşleme gibi) tekniğinin uygulanması gerekli olmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. hava şoku ve taş savrulması bakımdan uygun sonuçlar elde edilebilmektedir. 3. Bu ise kazılacak malzemeye ait 15 000 000 m3 120 . Prensipte titreşim ve hava şoku etkileri açısından. elektronik mili saniyeli ateşleme. ayna ve dolayısıyla atım yerine ait özellikler (jeolojik durum) güvenlik açısından (özellikle taş savrulması açısından) incelenerek. 3. Yerleşimlerin patlatma yerlerine bitişik olduğu hallerde.5 m delik arası mesafe.224 kg/m3 mertebesinde bir özgül şarj ile delik başına 27.5 kg ANFO ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. hava şoku ve taş savrulması bakımlarından olası etkilerinin iyi bir patlatma pratiği ile önlenmesi mümkündür.5 m delik yükü (dilim kalınlığı). hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi Proje inşasında kullanılacak olan Kaya-I Malzeme Sahası’ nda yapılması planlanan patlatma çalışmaları başlamadan önce yakın civarda yer alan ve Melen Barajı rezervuarı altında kalacak olan Cumayeri Mahallesinin kamulaştırma işlemleri tamamlanacağından yakın yerleşimler üzerinde olumsuz bazı etkilerin ortaya çıkması engellenecektir. Patlatmanın titreşim. daha yüksek özgül şarjla da çalışmak mümkün olabilmektedir. 5. Ancak hemen her patlatma işleminde taş savrulması riski göz önünde bulundurulmalı ve risk altındaki nokta ile atımın yapıldığı yerin yarı mesafesini aşan taş savrulmalarına ve özellikle atımlar sırasında insan girmesine yasaklanan alanlara ulaşabilecek taş savrulmalarına izin verilmemelidir. Ek 21’de de belirtildiği gibi teknolojik ve jeolojik faktörlerin göz önüne alınacağı iyi bir patlatma pratiği içinde özgül şarj miktarı (kg patlayıcı/m3 kayaç) özel bir önem kazanmaktadır. Taş savrulması açısından ise. Günümüz patlatma teknolojisinde. depolanmaları ve kullanımları. titreşim. elektronik mili saniyeli ateşleme. gerekirse ek tedbirler (delik üstlerinde özel hazırlanmış örtü kullanılması gibi) alınmalıdır. Böylece aynı anda patlatılan patlayıcı madde miktarına sınırlama getirerek. titreşim ve hava şoku bakımından aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi ile titreşim ve hava şoku etkileri istenen sınır değerlerin altına (titreşimler için kozmetik hasar sınırı olan 50 mm/sn’ lik parçacık hızı ve hava şoku için cam kırılmasına karşı 134 dB’ lik sınır) çekilebilmektedir . Bu ifade edilen bilgilerin ışığı altında. şok tüplü ateşleme gibi). jeolojik yapının dikkate alınarak patlayıcı miktarının uygun miktarlara çekilmesi ve aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi gereklidir.0 kg’ lık yemleme patlayıcısı kullanarak çevresel etkilerin eşik değerlerin altına çekildiği patlatma işlemlerini yapmak mümkündür. İyi bir patlatma uygulaması ise. taşınımları. Proje alanına en yakın diğer yerleşim yeri olan Aydoğan ise alana kuş uçuşu 1.2 kg/m3 civarı olduğu (genelde bu rakam tek başına belirleyici olmayabilmektedir) veya bundan yüksek spesifik şarjlarla çalışıldığı hallerde dikkatli olunması. özgül şarjın 0.6.5-1. Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması. bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı.5 m şarj boyu ve 89 mm’ lik delik çapları ile 10m basamak boyu (delik boyu 11 m) için 0. mili saniye gecikmeli ateşleme ile istenilen sayıda belirlenmesi mümkündür. Genel bir kural olarak. deneme atımlarının sonuçlarına göre. Bölüm 2 Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı ve Bölüm 3 Patlatma Kaynaklı Hava Şoku). Bu bakımdan. Genelde 0.

40 veya daha büyük delik sayısına sahip atımlar söz konusu olabilecektir. Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır. 121 .7). yukarıda bahsedilen temel prensiplere uyulduğunda. 825 kg (30 delik için). Ancak baraj gövdesinde belirtilen miktarda malzemenin yarısı kadarı kullanılacaktır. nakliye güzergahları. Kaya I Malzeme alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan Kaya-I Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 15. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yerinde hacim için 6000 ton patlayıcıya ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. 550 kg (20 delik için). kullanılacak makine ekipmanları Barajdaki inşaat faaliyetlerinin geçirimli ve geçirimsiz alanlar için 5 yıl ve kaya alanı için 4 yıl süreceği kabulüyle. 1100kg (40 delik için) olarak bulunacaktır. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1. Bu durumda bir atımda atımın delik sayısına bağlı olarak ortaya çıkacak yerinde malzeme hacmini verecek olan formüle günlük üretim miktarı (Q.000. patlayıcı madde miktarları ise. 2500 m3 (40 delik için) olarak verecektir. 1875 m3 (30 delik için). Görüleceği gibi. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. 275 kg (10 delik için). 625 m3 (10 delik için). malzeme ocaklarının 4 ve 5 yıl süre ile çalışması öngörülmektedir.5 m’ lik bir patern ve 11 m’ lik delik boyu için bir deliğin vereceği yerinde hacmi 2.7. Bu alanlara ait ulaşım altyapısı ile üretim miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. 10. Buna paralel olarak. bir patlatmada esas olarak emisyon değerleri geçerli olduğundan. Gereç alanından fındık ağaçlarının temizlenmesi. Buna göre malzeme ocaklarının yılda 12 ay boyunca faaliyette olacağı ve ayda 25 gün. patlatma kaynaklı etkiler öngörülen eşik değerlerinin altında kalacaktır. Barajın planlama aşamasında tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz.5 m3 olarak verecektir. altyapının inşası ile ilgili işlemler. 1250 m3 (20 delik için). 2. ulaşım altyapısı planı.1. 30. günde iki vardiya olmak üzere 16 saat çalışılacağı öngörülmüştür.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Şartların güvenlik açısından elverişli olduğu kabul edildiğinde.000 m3 toprak örtüsünün kazısı yapıldıktan sonra 15. V. Delik başına düşen yerinde hacim x atımdaki delik sayısı= Q Atımların delik sayıları ise tamamen patlatma tekniği ile ilişkili olarak ve Ek 21’de yazılı önlemlere uyarak gerçekleştirilecek olup. m3) ile ilişkili olarak ulaşılabilir.000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilir.5x2.000. 20.5x2.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.5x10= 62.500. Bu delik sayılarının hangisini seçileceği ise emisyon değerleri bakımından teknik olarak bir zorluk çıkarmayacak olup. Bu ise Q miktarlarını. tamamen günlük üretim miktarı ve günlük atım sayısına bağlı olarak kararlaştırılacaktır. Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ayyıl).

Baraj yerine ulaşım 2 500 m’lik ilave yol yapımı ile mümkün olacaktır.7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 4 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 15. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kaya I Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.000 180.750.000 843.750 33.14 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 5 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 500.125.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer 122 .000 100.750 2109 Şekil V. Alan.3’de verilmiştir.000 15.0 m derinliğe kadar 500.000 m3 malzeme alınabilir. baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde yer almaktadır.2’de verilmiştir.2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı E Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan E-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 500. Tablo V.500 12.08 Üretim Miktarı(ton) 900. Alan baraj yerinin 3. Gereç alanından 5.500.000.000 600 36.000 3.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.32 20.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.00 10.500 781 Üretim Miktarı(ton) 40.000 8333 333.000 312.8). Tablo V.

500 420 26.58 Üretim Miktarı(ton) 630.9).3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı C Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan C-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 350. Tablo V.000 m3 geçirimli malzeme alınabilir.000 5833 233. Gereç alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5.000 10.000 70. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile Uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir.24 123 .000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V. Ancak mevcut yol Uğurlu köyünün içerisinden geçtiğinden proje öncesi Melen regülatörü inşaatı yapılmış olan alternatif yol ile inşaat makinelerinin ve kamyonların köy içerisine uğramadan nakliye yapmaları sağlanacaktır. Şekil V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.32 14. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir.000 126.0 m derinlikten 350.9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 350.

000 4000 250 Üretim Miktarı(ton) 1.10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 1.200.Alana ulaşım mevcut stabilize yol ile sağlanabilecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Alan. Malzeme alanından 0.000 100. İşletmede herhangi bir patlatma olmayacağından herhangi bir vibrasyon etkisi olmayacaktır.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.50 m ortalama sıyırma yapılarak 2.000 6. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır.4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı K Geçirimsiz Malzeme Alanı Sahada açık ocak işletmeciliği yöntemi ile çalışılacaktır. Alan. kamyonlara yüklenerek Melen Barajında kullanılmak üzere baraj aks yerine götürülecektir. ekskavatör yardımıyla malzeme yerinden sökülecek. Şekil V. Bitkisel toprak sıyrıldıktan sonra. 124 .000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.0 m’lik kazı derinliğine göre 1.10).200.400 400 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilecektir.920. baraj yerinin 2 km güney batısında yer alan Büyük Melen çayının depozitleridir.5’de verilmiştir.000 160. baraj yerinin 1 km güneyinde yer almaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU C Geçirimli malzeme alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.200. Melen için kullanılacak malzeme ocaklarından olan K Geçirimsiz Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 1. Ocakta üretime başlanmadan önce o yılki çalışma alanında bitkisel toprak sıyrılarak alınacaktır.4’de verilmiştir. Tablo V.

010 kg/ton 0.7 kg/km-araç 0. Toz hesaplamalarında Tablo V. Tablo V.5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı İnşaat süresince kullanılacak olan servis yollarından su aynası altında kalmayan ancak baraj havzası altında kalacak olanlar barajın su tutmaya başlaması ile birlikte kapatılacaktır. öğütme. V.11. kamyondan 125 .8.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. İnşaat esnasında kırma. malzemenin sökülmesi. kümülatif değerler Melen Barajı inşaatı esnasında kırma.025 kg/ton 0.1. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.0585 kg/ton K-Geçirimsiz Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.010 kg/ton 5.11’daki toz emisyon faktörleri kullanılmıştır.8 kg toz/ha gün 0. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler. öğütme.0243 kg/ton 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V. Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri Emisyon Faktörleri Patlatma Sökme Yükleme Nakliye(gidiş-dönüş toplam mesafesi) Boşaltma Depolama Birincil Kırıcı (kontrollü) İkincil Kırıcı (kontrollü) K-Geçirimsiz Gereç Alanı Toz Oluşumu: 0.080 kg/ton 0.

200. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.025 kg/ton + 0.045 kg/ton 0. E-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: E-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.4 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1. C-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: C-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.010 kg/ton + 0. kamyondan boşaltılması işlemleridir. 0.58 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu. 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU boşaltılması işlemleridir. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.18 kg/saat Nakliye Saatte 26.045 kg/ton x 400 ton/saat = 18 kg/saat Nakliye Saatte 400 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.025 kg/ton + 0.010 kg/ton + 0. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.18 + 1.010 kg/ton = 0.25 ton malzeme üretileceği varsayılırsa. 350.7 kg/km-araç x 0.7 kg/km-araç x 5 km x 4 araç/1 saat = 14 kg/saat Toplam toz emisyonu: 18 + 14 = 32.000 m3’tür.4 = 2.25 ton/saat = 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. malzemenin sökülmesi. Geçirimsiz malzeme alanlarından K-Gereç Alanındaki toplam rezerv. Buradaki rezerv Melen barajında ihtiyaç duyulan Geçirimsiz malzeme ihtiyacını karşıladığından diğer gereç alanlarında herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. 1.045 kg/ton 0.045 kg/ton x 26. kamyondan boşaltılması işlemleridir. 32.58 kg/saat olarak elde edilmiştir.000 m3’tür.00 kg/saat olarak elde edilmiştir. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.5 km x 4 araç/1 saat = 1.010 kg/ton = 0. malzemenin sökülmesi.00 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu. 2. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. Geçirimli malzeme alanlarından C-Gereç Alanındaki toplam rezerv. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: 126 .

75 ton/patlatma x 25 patlatma/25 gün x 1 gün/16 saat= 168.05 kg/ton 0.42 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.62 + 9. 0. 500.045 kg/ton 0.025 kg/ton + 0.25 kg/saat İkincil Kırıcı 0.025 kg/ton + 0.5 km x 4 araç/1 saat = 7 kg/saat Birincil Kırıcı 0.39 kg/saat Depolama Sadece 1 hektarlık alanda taş kullanılacağı kesime taşınıncaya kadar geçici olarak depolanacaktır. kamyondan boşaltılması ve kısa bir süre depolanması işlemleridir. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyonu değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Bir patlatmadan meydana gelecek malzeme miktarı : 33.14 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.8 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1.0585 kg/ton x 2.36 kg/saat 127 .0243 kg/ton x 2.62 kg/saat Nakliye Saatte 36. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.010 kg/ton = 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.5 km x 4 araç/1 saat = 9. Geçirimli malzeme alanlarından E-Gereç Alanındaki toplam rezerv. 5.7 kg/km-araç x 2.010 kg/ton + 0.14 ton/saat = 1. Ocak alanından ana yol bağlantı olarak 2 500 metrelik servis yolu kullanılacaktır.75 kg/saat Sökme + Yükleme + Boşaltma 0. malzemenin sökülmesi.010 kg/ton = 0.75 ton Patlatma 0. 11.8 = 11.109 ton/saat = 123.010 kg/ton + 0.7 kg/km-araç x 3.045 kg/ton x 36.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.8 kg toz/ha gün x 1 ha x 1 gün / 16 saat = 0.045 kg/ton x 2.000 m3’tür. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. Kaya-I Gereç Alanı Toz Oluşumu: Kaya-I Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur. 0.080 kg/ton x 33.109 ton/saat = 94.089 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.109 ton/saat = 51.42 kg/saat olarak elde edilmiştir.921 kg/saat Nakliye Saatte 1.

445. E-Geçirimli Gereç Alanından 11. ve depolama) toplam toz emisyonu ise 276.42 kg/saat ve K-Geçirimsiz Gereç Alanından ise 32. boşaltma. Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toz emisyonu Kaya I taş ocağından 276. Bu alan içerisinde yerleşim yeri bulunmamaktadır.94 kg/saat.921 + 7 + 51. Model Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından onaylanmış ve tavsiye edilmektedir.065 μg/m3 olarak hesaplanmıştır. nokta. Hesaplanan değerler. Model kapsamında alan.257 + 123.362= 445. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında Hava Kalitesi Sınır Değerleri açısından kısa vadeli sınır değer (KVS) genel bölgeler için 300 μg/m3 dür.6‘de verilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ikincil kırıcı.58 kg/saat. kısmen diğer ağaçlık alanlar olduğu görülmüştür. üretim aşamasındaki (sökme. birincil kırıcı.00 kg/saat olarak hesaplanmıştır.75 + 94. C-Geçirimli Gereç Alanından 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Toplam toz emisyonu: 168. 128 . nakliye. yükleme. Modelleme kapsamında proje sahasını içerisine alan ve UTM ED 50 koordinatları cinsinden (-400. Temmuz ayının en yüksek bir saatlik ortalama konsantrasyonu ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama konsantrasyonu ile Kasım ayının en yüksek bir saatlik ortalama toz çökelmesi ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama toz çökelmesi Ek 22’de verilmiştir.94 kg/saat’tir. Bu model tipik bir gauss dağılım modeli olup 3 boyutlu olarak gaz veya toz çeşitli kirleticilerin dağılımının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Taşocağı işletmeciliğinde patlatmadan kaynaklanan toplam toz emisyonu 168. Bu emisyonlar 1. Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi çalışmaları kapsamında Industrial Source Complex Short Term Modeli (ISCST) version 3 kullanılmıştır. bu değerden küçük olduğu için KVS nin aşılmadığı kanaatine varılmıştır. Kaya 1 malzeme ocağındaki tüm toz yayıcı faaliyetlerin aynı anda olacağı varsayımına göre hesaplanan toplam toz emisyonu (445. Modelleme kapsamında 1000 metrelik grid aralıkları alınmış olup 500 metre x 500 metrelik bir alanda toz oluşumuna sebep verecek faaliyetlerde bulunulacağı varsayımından hareketle Düzce ili meteoroloji istasyonuna ait 2006 yılı Temmuz ve Kasım ayları için saatlik meteoroloji verileri DMİ Genel Müdürlüğü’nden temin edilerek modelleme çalışmaları yürütülmüştür.69 kg/saat olarak elde edilmiştir.69 kg/saat) için toz dağılım haritası Şekil V. Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla yalnızca işletme ve patlatma ile işletme birlikte kabul edilmek suretiyle hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları aşağıda verilmiştir.69 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.935 μg/m3 ve 46. doğrusal veya hacimsel kaynakların kirletici dağılımının modellenmesi mümkündür. -3700) noktasından başlayan bir sahada toz modellemesi yapılmıştır. İşletme aşamasında patlatma dikkate alınmadan Kontrolsüz Kırıcılar kullanıldığı takdirde yapılan dağılım modellemesi çalışması neticesinde elde edilen veriler ışığında sırasıyla Temmuz ve Kasım ayı için en yüksek toz çökelmesi 46. Ayrıca toz emisyonlarının ilk 700 metre içinde sönümlendiği ve sönümlenme yerinin barajın mutlak koruma alanı içerisinde yer alan kısmen fındıklık.398 + 0.75 kg/saat.5 kg/saat değerinin üzerinde olduğundan Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları Ek 22’de verilmiştir.

En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna cevap verebilmek için. kırma. baraj ve su alma yapılarının inşaatları sırasında olmak üzere. projenin gelişimi süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların iyileştirme çalışmaları sırasında ve tünel. zemin emniyetinin sağlanması işlemi önemli bir yer tutmaktadır.6. 129 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Projede yer alan inşaat. baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde. Zemin emniyetinin sağlanması.9. Şekil V. Hizmet ömürlerini uzun tutmak için yeni yapılacak yolların gevşek zeminler yerine. Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği V. öğütme. drenaj kanalları.1. Yolların periyodik bakım programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. erozyon alanlarında asfalt ve taş blokaj uygulamaları gerektiği yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik sağlanacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. iki aşamada gerçekleştirilecektir. bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri uygulanacak. Malzeme nakliyesi esnasında araçların üzeri brandalarla kapatılacaktır. sert kaya zeminlerde yapılmasına dikkat edilecektir. istinat duvarları. depolama ve taşıma işlemlerinden kaynaklanacak olan tozların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca özellikle yaz aylarında yerleşim yerlerine yakın yol güzergahlarının sulanması ile toz oluşumu azaltılmaya çalışılacaktır. Zemin emniyeti.

alınacak önlemler Bölüm V. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak. araçlar.1. V. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanının kullanılması öngörülmektedir. Kaya I malzeme alanına ulaşım için yapılacak olan 2. İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak araçların bakım ve onarımları. öğütme. bu kazıların nerelerde. kum vb. kullanılacak malzemeler. E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır.1. makineler. kum. hafriyat miktarı. dozer. altyapının inşası sırasında kırma. meydana gelecek katı atık miktarı. hafriyat sırasında kullanılacak malzemeler)’de verilmiştir.1. Arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarından. Yol inşasında ekskavatör. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır. depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler. taşıma. kimyasal maddeler. ne şekilde bertaraf edileceği Proje kapsamında dip taraması yapılmamakla birlikte proje alanı içindeki su ortamlarında. çakıl ve benzeri maddelerin miktarları. Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler. geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise yine Düzce Belediyesinin göstereceği depolama alanına götürülecektir. çakıl vb. (Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı. ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklarla birlikte elek üstü malzeme (taş.1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. baraj inşaatı için gerçekleştirilmek üzere. blok. inşaat artığı malzemeler. nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları. Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler. 400 kişi x 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V.) atıkları oluşacaktır. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1.34 kg/gün-kişi = 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar.10. nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş.5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. 130 . parça demir. İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır. Hafriyat artığı malzemeler ise Kaya I b-ve E yarı-geçirimli malzeme alanının rehabilitasyonunda kullanılacaktır. Bu kazılar ile ilgili detaylı bilgi Bölüm V. Bu atıklar hurda olarak toplanarak. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir. kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır. Kaya I malzeme alanı için ise 2. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları. şantiye alanına kurulacak zemini geçirimsiz ve üstü kapalı tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır.7’de de bahsedildiği üzere projede kullanılmak üzere belirlenen malzeme alanlarından sadece K geçirimsiz. taş. proje alanı içinde uygun bir yerde depo edilecek ve geri kazanımı mümkün olan atıklar yeniden kullanılacak. çelik. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır. ne kadar alanda. geçirimsiz malzeme ocaklarında gereç alanlarında kazılar yapılacaktır.1. hafriyat artığı toprak.11.34 kg/gün-kişi alınarak). sac.5 km’lik yol ile K Geçirimsiz Malzeme alanının yolunun iyileştirilmesi amacıyla patlatma yapılmayacaktır.

2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) hükümlerine uyulacaktır. İnşaat aşamasındaki su temini sistemi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı. inşaat trafiğinin malzeme taşınması ve işçilerin sahaya getirilip götürülmesinden kaynaklanacağı düşünülmektedir. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. Deşarj suyunun kalitesine göre bir kısmı da baraj mansabında bulunan ve işletmede olan regülatör çökeltim havuzuna bırakılacaktır.12.14.). Kaya-I. İnşaat aşaması boyunca. Oluşacak bu atıkların bertarafı sırasında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31. Diğer yandan.1‘de verilmiştir.12. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. deşarj edileceği ortamlar Baraj inşaatında. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır.1. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından. gürültünün kaynakları ve seviyesi. suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı. V. vb. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon. meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır.çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m /gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. kümülatif değerler Gürültü: Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir.1. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. Melen Barajı ve HES genel vaziyet planında gösterilen şantiye tesisi için kurulacak olan atık su deşarj hattına bağlanacaktır. ekskavatörler. Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları. toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. Ancak İnşaat sırasında mevcut yolar kullanılmayıp baraj aksı şantiye sahası ile Baraj ve HES binası güzergahında yeni bir yol inşa edilecektir. 3 İnşaat aşamasında agrega yıkamadan ve beton santralinden oluşan atıksular.1. Geçirimli ve Geçirimsiz Malzeme Ocaklarına ulaşımda ise mevcut 131 .000 litre/gün olacaktır. İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir. proje alanı içerisinde gerçekleştirilecek olan inşaat faaliyetlerinin yol açacağı. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir. önemli gürültü emisyonu kaynakları. V. Büyük Melen Barajı İnşası Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar Tablo V. çeşitli kazı makineleridir (buldozerler.13. taşıma kamyonları.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

yollar kullanılacaktır. Bu sebeple hali hazırda bulunan yollarda mevcut gürültü seviyesinde ve trafik yükünde bir artış olmayacaktır. İnşaat aşamasındaki gürültü kaynakları ve Lmaks gürültü seviyeleri Tablo V.12, Tablo V.13, Tablo V.14,

Tablo V.15 ve Tablo V.16’da verilmektedir.
Tablo V.12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar

İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme

Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — —

Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 —

Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — —

Tablo V.13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Beton Pompası Greyder Silindir

Adet 1 2 4 2 1 12 1 3 2

Lmaks (dBA) 90 82 84 80 88 88 82 83 90

Tablo V.14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Kırıcı Delici

Adet 1 2 1 1 13 1 1 132

Lmaks (dBA) 82 84 80 88 88 115 100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Tablo V.15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 1 4

Lmaks (dBA) 90 84 80 88 88

Tablo V.16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 4

Lmaks (dBA) 82 84 88 88

Proje süresince kullanılacak olan iş makinelerinden ve şantiyelerden kaynaklanan gürültü seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla geliştirilmiş olan “TEM Traffic and Construction Noise Control Report”da (UNDP, 1990) açıklanan yöntemle hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılmak üzere iş makinelerinin Lmaks değerleri ise EPA tarafından 1971 yılında hazırlanan “Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment, and Home Appliances” adlı rapordan ve “National Transportation Library, U.S. Department of Transportation” adlı rapordan alınmıştır. Bütün makinelerin aynı anda çalıştığı varsayıldığında faaliyet alanında oluşacak eşdeğer gürültü seviyesi;

formülü yardımıyla hesaplanmıştır. Buna göre farklı şantiyelerdeki makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri Tablo’da verilmiştir.
Tablo V.17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri

Şantiye Baraj Aksı Kaya I E ve C Geçirimli K Geçirimsiz

Eşdeğer gürültü düzeyleri (dBA) 86,83 102,25 87,23 86,78

Her bir kaynaktan oluşan gürültünün, uzaklığa göre azalma miktarı aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

A = 4 π r2 133

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Q= yönelme katsayısı (=1) r = Kaynaktan uzaklık (m) Lp= Ses basınç seviyesi Baraj aksı için 25 metrelik uzaklık için: Lp = 86,83+10 Log(1/(4*3,14*25*25))=47,88 dBA olarak bulunmuştur Diğer şantiyeler içinde uzaklığa bağlı eşdeğer gürültü değerleri hesaplanarak Şekil V.7, Şekil V.8, Şekil V.9 ve Şekil V.10’de verilmiştir.
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

dBA
dBA

Şekil V.7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

Şekil V.8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

134

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

dBA
dBA

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

Şantiye alanında oluşan gürültü; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Madde. 26 kapsamında Lgündüz< 70 dBA sınırı gürültü kaynağından 25 m mesafeden itibaren sağlanmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların, yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı, gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda, işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık, kulaklık, kulak tıkaçları, vb. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır.

135

hasar vermemesine rağmen. Tablo V.5 kg’dır. kil ve yeraltı suyu 9 13 18 30 40 60 Yumuşak kireçtaşı 18 25 35 55 80 115 Granit. Tablo V. patlatma yapılan alandan yaklaşık 1 km mesafe içinde vibrasyon insanlar tarafından algılanabilmektedir. jeolojik yapıya bağlı olarak patlatmanın yapıldığı alanın çevresindeki yapılar üzerinde olası etkiler hakkında literatür bilgisi verilmektedir. 12 V: Oluşan vibrasyonun maksimum parçacık hızı (mm/sn) Q: Birim zamanda patlayan şarj (patlayıcı) ağırlığı (kg) R: Patlatma alanına uzaklık (m) K: Transmisyon Katsayısı (< 400) Bununla birlikte. Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Vibrasyon İnşaat Aşaması Titreşim Etkisi Kaya-I sahasında yapılacak patlatma işlemi. Hava şokunun yapısal hasara neden olması olasılığı çok düşük olmakla birlikte. Hava şoku da patlatma faaliyetleri nedeniyle oluşmakta olup. vibrasyonda olduğu gibi kaynaktan uzağa doğru yayılmaktadır. Hava şoku aynı zamanda pencere camlarında ve süs eşyalarında. şaşırma ya da ürkmeye neden olduğu için hava şoku insanlar ve fauna elemanları tarafından kolaylıkla algılanabilmektedir. kuvars 35 50 70 100 150 225 Yapılarda olabilecek etkiler Hasarsız Küçük çatlaklar Belirgin çatlaklar Önemli deformasyon Patlatma planına göre. 1991) ⎡ Q ⎤ V=K. patlatmadan kaynaklanan vibrasyon çok yakındaki yapılarda hasara neden olabilmektedir. sert kireçtaşı. patlatma sonrasında oluşacak vibrasyon miktarı aşağıdaki formülle hesaplanabilir (Olofsson. Vibrasyon Seviyesinin Tahmini Tek atımda kullanılan patlatıcı miktarına bağlı olarak. Çok nadir görülmekle birlikte. 136 . kaynaktan uzağa doğru yayılan bir vibrasyona neden olacaktır.18.Gecikme başına 27.18'de. ve özellikle cam eşyaların neden olduğu sesler hava şokunun algılanma derecesini artırabilmektedir. Patlatma yapıldığı anda bulundukları yerin zemin koşullarına bağlı olarak. 1991) Vibrasyon hızı (mm/sn) Kum. titreşim yaratabilmektedir.5 kg patlayıcı kullanımının neden olacağı vibrasyon seviyesinin proje alanına olan uzaklığa göre değişimi Şekil V. ⎢ ⎦ ⎣ R3 2 ⎥ Burada.11’de sunulmuştur. birim zamanda patlatılacak olan maksimum patlayıcı miktarı baraj aksının bulunduğu saha için 27.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Şekil V.11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi

Patlatma; Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre, 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. Mansap tarafına doğru kuş uçuşu 1,8 km uzaklıkta olan Aydoğan yerleşimi de uzaklığı sebebiyle patlatmadan kaynaklı bir hasar olma ihtimali yoktur. V.1.15. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları, ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında, göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak fındık,meyvesiz ağaç olarak ta kavak bulunmaktadır. Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Arazi çalışmaları sırasında alanda endemik bitki türüne rastlanmamıştır. Melen barajı göl alanında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır. Buna göre alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir. Göl alnında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Kavakların kesim yaşı 137

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ortalama 12 alınmıştır. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak, 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. Projede kullanılacak orman alanı miktarı, kesilecek ağaç miktarı ve ağaç türleri v.s. izin aşamasında hazırlanacak 1/1000 ölçekli ağaç röleve planları ile belirlenecektir. Projenin saha hazırlanması ve inşaat aşamasında karasal fauna etkilenecektir. İnşaat aşamasında çeşitli lokasyonlarda bitki örtüsünün sıyrılması, özellikle inşaat, şantiye, rezervuar alanlarında ağaçların kesilmesi, yolların açılması, şantiyelerin kurulmasına bağlı olarak oluşacak habitat kayıpları, oluşacak gürültü nedeniyle karasal faunanın alandan uzaklaşması beklenmektedir. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. Bulanıklığa bağlı bu tür etkilerin azaltılması amacıyla, akarsu kıyılarında yapılacak hafriyat faaliyetleri minimize edilecektir. Ayrıca Kaya I malzeme ocağında yapılacak olan patlatmalardan etkilenmemeleri için, canlıların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran arası açık sistemde patlatma yapılmayacaktır. V.1.16. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Mevcut durumda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş bir çok ziraat arazisi mevcuttur. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre , rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve yüzde dağılımları Tablo III.12’da , Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmış. Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır, Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır.

138

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.1.17. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 400 kişi çalışacaktır. Çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup, inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. V.1.18. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden, insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler, hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma, şantiye içi trafik kazaları, malzeme sıçraması, iş makineleri kazaları vb. olaylardır. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. İnşaat çalışmalarında iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. İşçi ve personelin sağlığı açısından gereken durumlarda toz maskeleri kullanılacaktır. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri, insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle, yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. İnşaat esnasında kullanılacak araçlardan ortaya çıkan ve tehlikeli atık olarak değerlendirilen atık yağlarla ilgili olarak 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında kullanılacak iş

139

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Proje alanında işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'"ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak toplanacak, Yönetmeliğe uygun olarak en yakın tıbbi atık bertaraf tesisine iletilecektir. Yemekhanede oluşacak olan atık yağlar uygun kaplarda biriktirilerek, en yakın atık yağ değerlendirme tesislerine iletilecektir. Akü ve kullanılmış lastikler yenileri ile değişim yapılarak, satıcısına teslim edilecektir. V.1.19. Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. İşletme dönemiyle beraber, baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. Bu amaçla sportif amaçlı balıkçılık, piknik, yürüyüş, kuş gözlemi, fotoğrafçılık, gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj, rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. V.1.20. Diğer faaliyetler Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Projede kullanılacak olan yol ve yol sanat yapılarının bakım, onarım ve ikmalleri DSİ tarafından yüklenici firmaya yaptırılacaktır. Malzeme nakillerinde kullanılacak yol ve yol sanat yapıları için uygun tonaj sınırlaması getirilecektir. Bununla birlikte inşaat sırasında bu yolların bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Nakliye araçlarının güzergahlarında okul ve dinlenme saatleri dikkate alınacaktır. Ancak belirlenen yollar yerleşim yerleri dışında kalacak şekilde seçilmiştir. Malzeme nakillerinde kullanılacak olan yol ve yol sanat yapıları için İl Özel İdare Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. Ayrıca Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan su isale hattı, terfi merkezi, su şebekelerinin yenilenmesi v.b. için DSİ tarafından yapılan Baraj

140

0 m seviyesinde önerilen minimum işletme kotu ve önerilen normal su seviyesi. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri. kullanma ve endüstri suyu temini + HES Tipi: Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Talveg kotu: 13.60 mm/yıl Yıllık ortalama Sıcaklık : 12.4 /1 Mansap şevi: 1. hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler. Normal su seviyesi 110 m olan baraj. nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları Büyük Melen Barajı Baraj Tesisi Üniteleri Ve Özellikleri Baraj Tipi ve Yüksekliğinin Seçimi Bölgedeki mevcut inşaat malzemeleri ve jeolojik koşullar dikkate alınarak kil çekirdekli kaya dolgu ve Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipi alternatifleri denenmiştir. Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine projelendirildiği için kret kotu da 110 m olarak alınmıştır.2.41o 00’ 24” b) Baraj Gövdesi Amacı: İçme.0 m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 2/1 141 .4 /1 Memba Batardosu kret kotu: 33.5/1 Mansap Batardosu kret kotu : 25. ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler. Barajın 55. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.8oC Aks Yeri Drenaj Alanı : 2 317 km2 Aks yeri yıllık ortalama akım : 1 599. Yapılan çalışmalar ve maliyet analizlerinden sonra Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine karar verilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1.27 hm3/yıl Regülasyon Oranı : % 67 Baraj Aks Koordinatları : 30o 57’ 57” .00 m Talvegten yüksekliği: 97 m Temelden yüksekliği: 102 m Kret uzunluğu: 709 m Kret genişliği: 12 m Memba şevi: 1. bu tesisler ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır.00m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 1.00 m Mansap Batardosu kret genişliği: 7. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir. a) Hidroloji Yıllık Ortalama Yağış : 950 mm Yıllık Buharlaşma : 796. V. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi.42 hm3/yıl Regüle edilen akım : 1077. % 67 regülasyon oranı ile Melen çayı kaynağından azami faydalanmayı sağlayacaktır. kapasiteleri.00 m Memba Batardosu kret genişliği: 8.00 m Kret kotu: 110.2. Büyük Melen Barajı genel yerleşim Planı Ek 1’de verilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Planlamasında bütçe ayrılmış olup.

sev. 5.) Deşarj Kapasitesi Yaklaşım Kanalı Kotu Eşik Yüksekliği Eşik Genişliği Dolusavak kret kotu Dolusavak kret Uzunluğu Dolusavak kapak adedi ve boyutu Dolusavak boşaltım kanalı genişliği daralma Boşaltım kanalı uzunluğu Düşü havuzu uzunluğu Enerji Kırıcı Havuz Tipi Enerji Kırıcı Havuz Taban Kotu : 37 m : 46.00’kadar 38 m’den 25’ye km : 0+ 341.27 hm3/yıl : 27.00 m : III.96 m3 Riprap malzemesi (R) : 18 593.87 m3 Kaya Ufağı malzemesi (Ku) : 153 791. Radyal Kapak : 5 Adet : 3 670 m3/s : 2 068 m3/s : 97.00 m x 10.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.00 m3 Çakıl Filtre malzemesi (Fç) : 416.05 m3 Kaya malzemesi (2000 mm dane çaplı): 2 215 283.63 m3 Kaya malzemesi (1000 mm dane çaplı): 4 312 854.10 hm3.24 m3 Kırmataş malzemesi (2B) : 198 410.001 m Dolusavak boykesit ve enkesitleri iseEk 5’de verilmiştir.58 de 25.50 m :km : 0+ 070.00 m : 22. göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı.su sev.15 km2 : 577.00 m : 341. göl hacmi ve göl alanı Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Mak.00 m : 100.10 hm3 : % 67 : 1077. 17.00 m : 5 Adet 6.34 hm3 : 55 m : 112 hm3.00 m : 38. Feçh Uzunluğu d) Dolusavak Yeri Tipi Kapak Adedi Kadastrofal Debi (Qkad.67 m3 Geçirimsiz malzeme : 32 806.83 m3 Dolgu malzemesi (D)(Kazıdan çıkan) : 266 966.57 m3 T o p l a m: 7 290 811. : 6.50 m : Sağ sahil : Karşıdan Alışlı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gövde dolgu hacmi Beton Kaplama malzemesi : 84 687. İşl. 142 .00 m : 3.27 m3 Barajın gövde maksimum enkesit ve boykesit çizimleri Ek 4’de verilmiştir c) Baraj gölü Minimum su seviyesi Sediment hacmi Minimum İşletme Su Seviyesi Min.60 km2 : 110 m : 110 m : 689.58 m : 100.27 m3 Toplam kazı hacmi: 431 231.

50 m : 0. Sol sahil : Beton Kaplamalı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.) : 60.0 m3/s : 725.011887 : 571 m : 19. Derivasyon Tüneli İçi : İçme.00 m : Branşman Uzunluğu : 305+6 + 59 + 55= 425 m -1 Adet ∅3500 (II Nolu İst.00 m : 11. 2 adet.kullanma+Enerji Suyu Temini : 177.00 m : 120.) Branşman Uzunluğu : 305+6 +59=370 m .00 m) : 104.3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) MELEN POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları Cebri Boru Uzunlukları ve Çapları (Emme tarafı) 1 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2540 (mevcut) : 143 .1 Adet ∅3500 (IV ve III Nolu İst.9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 99.011384 f) Dipsavak Yeri Amacı İçme ve kullanma Suyu Miktarı İçme Suyu İhtiyaç Debisi ( Qiht ) Su Alma Yapısı Kotu Çelik kaplama Çelik kaplama Uzunluğu İçme Suyu Branşmanı : Sağ Sahil. Ø 7 000 mm : 972.41 m3/s : 55.00 m : 12.00 m) : 49.3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) : Maksimum Su Seviyesinde (110.) İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu : Minimum Su Seviyesinde (55. Dairesel : Tünel.00 m .27 hm3/yıl : 35. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU e) Derivasyon Yeri Tipi Adedi ve iç çapı Tünel Hesap Debisi (Q50 ) Tünel deşarj kapasitesi Sağ sahil Tüneli uzunluğu Sağ sahil Tüneli Giriş Kotu Sağ sahil Tüneli Çıkış Kotu Sağ sahil Tüneli Eğimi Sol sahil Tüneli uzunluğu Sol sahil Tüneli Giriş Kotu Sol sahil Tüneli Çıkış Kotu Sol sahil Tüneli Eğimi : Sağ sahil.0 m : 7.1 adet ∅ 2540 (mevcut 1 Nolu İst.00 m : 0.0 m3/s : 673 m : 19.9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 44.

Aşama Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu Melen Terfi Hatları Mevcut Melen Regülatörü Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 1 Adet 2540 mm : 1743 m : 196 m : 4500 kW/ünite (mevcut) : 2600 kW/ünite (I. Aşama) Melen Barajı ile Önerilen (I. Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III.Aşama) Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I. Aşama) : 20 adet asıl .7 m3/s = 8.III.51 m 144 .66 m3/s (III.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. En Düşük 110. Aşama) : 5 x 1.5 m3/s (Mevcut) : 5 x 1.14 m. Aşama) : 5 x 1.73 m3/s = 8. Aşama ) 3 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (II Aşama) 4 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (III.7 m3/s = 8. Aşama) : 3000 kW/ünite (III. II.5 m3/s (II. Aşamalar) Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Melen Terfi Depoları : 2 adet 3000 mm : 1743 m : En Yüksek 128. Aşama) : 2800kW/ünite (II.7 m3/s = 8.5 m3/s (I.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 x 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (I.

Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı III.Aşama) Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu : 2100 kW/ünite (mevcut) : 2100 kW/ünite (I.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı II.666 m3/s = 8. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kotu : 210 m Kapasitesi (Mevcut) : 1 adet 26 000 m3 Kapasitesi (Önerilen) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Cumhuriyet Arıtma Tesisleri Tipi Nominal Kapasitesi :Klasik : 720 000 m3/gün (Mevcut ve Melen Reg.666 m3/s = 8.666 m3/s = 8. Aşama) 145 . Aşama) Toplam Kapasite Kullanılan Kimyasallar Dezenfektasyon : 2 970 000 m3/gün : Demir klorür.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5x1. polielektrolit : Klor CUMHURİYET POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (Mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I.33 m3/s (Mevcut) : 5x1.800 m3/s = 9.00 m3/s (III. Aşama) : 5 x1.33 m3/s (II. Aşama) : 2100 kW/ünite (II. Aşama) : 5x1. Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III Aşama) : 20 adet asıl .33 m3/s(I.ile) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı I.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 4 Nolu Pompa İstasyonu Cumhuriyet Terfi Hatları Melen I Merhale Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 2200 kW/ünite (III.4.III. Aşama) : 1 Adet 2540 mm : 3896 m : 93 m : 2 adet 3000 mm : 3896 m : 93 m Melen Barajı ile Önerilen (I. Aşamalar) Cumhuriyet Terfi Depoları Kotu Kapasitesi (Mevcut) Kapasitesi (Önerilen) Melen İsale Hatları Melen I.0 m : 135 m : 1 adet 26 000 m3 (Mevcut) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Melen II Merhale Kapsamında melen Barajı İle önerilen İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı g) Melen Barajı HES Yeri Kurulu Güç Ünite Adedi Türbin Tipi : Sağ Sahil Dipsavaktan Branşmanla : 45 MW : 3 (3 x 15 ) : Francis : 157 km : 2 Adet 3000 mm 146 .5 m . Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı Toplam Tünel İsale Hattı Uzunluğu Tünel Çapı : 157 km : 2540 mm – 2500 mm : 25 km : 4.

trafo ve şalt sahasına.20 + 1 x 1. baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır.90 GWh/yıl firm enerji : 75.27 hm3/yıl su pompa marifetiyle.17 423.56 GWh/yıl sekonder enerji : 91. 145 m. Yollar genellikle asfalt yapıda olup proje yerine ulaşım Devlet Karayolu (E5) veya TEM otoyollarından gidilerek sağlanılabilir.70 GWh/yıl sekonder enerji : 140.34 GWh/yıl : 64. 147 . Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır.2.36 GWh/yıl firm enerji : 76.91 % 26.14 GWh/yıl sekonder enerji : 183.20 GWh/yıl firm enerji : 110. İşletmede olan Melen Pompa İstasyonuna ilaveten baraj inşaatı ile beraber 3 adet pompa istasyonu daha devreye girecektir.6 660. 120 m Yıllık Enerjiye Çekilen Su Miktarı : 2014-2022 yılları arası Regülasyon Oranı 2022-2032 yılları arası Regülasyon Oranı 2023Regülasyon Oranı Enerji üretimi 2014-2022 yılları arası Toplam 2022-2032 Toplam 2032Toplam : : : : : : 842.92 GWh/yıl Ulaşım yolu. V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür. kısmi olarak tamamlanmış Melen İsale hattı ve Yeşilçay İsale hattı ile içme suyu olarak çekilmektedir. Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine. Kamp Tesisleri ve Servis Yolları Melen Baraj yeri.60 GWh/yıl : 15. projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler Barajın 750 m mansabında 2007 yılı sonunda işletmeye açılan Melen Regülatörü bulunmaktadır. Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur.92 % 52. Sakarya iline bağlı Karasu ilçesi Aydoğan köyü mevkiindedir.55 % 41. Melen regülatörün ile Melen çayından yılda 268 hm3 su. Melen barajının inşa edilmesinden sonra 3 kademede toplam 1077.90 : 170 m. bir kısmı halen inşa edilmekte olan Melen İsale hattına ilave yapılacak tesisler ile İstanbul şehrine tahsis edilecektir. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir.42 hm3/yıl hm3/yıl hm3/yıl : 73. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cebri Boru Adedi Cebri Boru Çapı Cebri Boru Uzunluğu :3 : 2 x 2.2.

Suyun derinleşmesi 148 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V.2. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir. V. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır.5.4. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. yardımcı madde. Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır. Su tutulacak sahanın sağında ve solunda yer yer boş veya seyrek ağaçlıklı. depolanmaları Projenin temel amacı su temini ve elektrik üretimi üzerine olup bu konuda işletme aşamasında herhangi bir hammadde. yardımcı madde ve mamul madde oluşumu ve kullanımı söz konusu değildir. Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda tatlı su balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama. Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir. Bu fark. Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde.3. Su ve su ortamı civarda yaşayan bir kısım faunal yapıyı olumlu bir kısmını ise olumsuz olarak yaşam devrelerini etkileyecektir. Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir.2. fauna. mamul madde miktarları. su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur. bitki biyotopları ve bunlara bağlı olarak faunal habitatlar bulunmamaktadır. taşınımları. V. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir. makilikli ve çalılıklı alanlar göze çarpmakta ayrıca yükselen yamaçlara doğru fındık bahçeleri bulunmaktadır. Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. Örneğin balıklar çok daha fazla yaşama alanları sahip olurken karasal kesimde su toplanmasından önce su yatağı kenarında bulunan bazı hayvanların yuvaları ve habitatları daha daralacak veya ortadan kalkacaktır. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir.2. Burada mamul eğer su ise su temininde kullanılacak isale hatları suyun taşımasında kullanılacak ana tesisler olacaktır. Bu sahalarda karasal alanlarda kayıpların yaşanılması kaçınılmazdır. Su tutulması ile su yatağı içerinde kalacak bölgelerde vejetasyon ortadan kalkmış olacaktır. Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir. habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir. Çalışma ve etki alanında önemli bitki örtüsü. Hatta bazı faunal yapının yaşam faaliyetlerinin engellenmesi yönünde önemli bir engel olarak ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir.

sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir.2.25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. Daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi proje kapsamında sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksular oluşacak olup. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır. V. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. ve etki alanı çevresinde uluslararası öneme sahip alanlar Proje etki alanında bulunmamakla birlikte alana en yakın koruma alanı Düzce’nin 14 km güneybatısında Hamamüstü Köyü çevresinde yer alan Efteni gölüdür.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. nehir hidrolojisi. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler Büyük Melen Barajı. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2.8.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU özellikle kışın suyun donmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara engel teşkil etmesiyle su hayatına önemli olumlu etkiler getirecektir. Bu sebeple oluşan evsel nitelikli atık suların yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olumsuz bir etkisinin olacağı düşünülmemektedir. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler Proje yeri bulunmamaktadır. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir. sediment gelişi. 2. Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir.7.6. 149 . sucul hayat. V. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir. bu sular paket arıtma tesisleri ile arıtıldıktan sonra regülatör mansabına deşarj edilecektir. su kalitesi vb. V.2. sucul hayat. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup.) Büyük Melen Barajının. Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken. Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon. 1992 yılında Orman Bakanlığınca “ Yaban Hayatı Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. nehir hidrolojisi.

köknar ve sarı çam’dır.11. Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. yönetmeliklerde beliritilen genişlikte sağlık koruma bantları ile çevrilecektir. Ayrıca her 2 yapıda.2. sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. kavak. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” Madde 16’ya göre sanayi bölgesi. gürgen. 150 . karaağaç.2. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır.9. Baraj ve HES binası çevresi. meşe. çeşitli ağaçlar. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın. kestane. dişbudak. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. Bu nedenle özellikle HES civarında muhtemel yangınların oluşmasının ve bu yangınların etraftaki ağaçlık alanlara sıçramasını önlemek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Barajlar hem inşaat hem de işletme aşamasında yangın riski çok yüksek olmayan inşaat yapılarıdır. Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Ancak HES’ler yangın riski yüksek olan birimlerdir. Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. peyzaj ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. ıhlamur. diğer barajlarda ve HES’lerde olduğu şekilde uygun yangın söndürme ekipmanları yerletirilecek ve bunları kullanmak üzere kalifiye elemanlar bulundurulacaktır.2.10. V. Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan kalkacaktır. kızılağaç. V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayri sıhhî müesseselerin etrafında.

proje alanı içerisinde yer alacak patlayıcı depoları etrafındaki sağlık koruma bandı için önerilecek olan mesafe belirlenirken. Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır. Bu nedenle patlayıcı maddelerin depolanmasında uyulması gereken sağlık koruma mesafesi için yeterli uzaklık sağlanmış olacaktır.5 ton olmaktadır. inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilir. Tablo V. 23 Mayıs 2001 tarih ve 24410 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” Ek1’de patlayıcı madde işyerlerinin ve depolarının çevreye olan güvenlik uzaklıkları verilmiştir. HES ve Malzeme Ocakları Projesi kapsamında yer alan patlayıcı depoları birinci sınıf gayri müesseseler. Bu listeler içerisinde Melen Barajı. Sağlık koruma bandı. kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesisleri ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listeleri içerisinde yer almaktadır. inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Malzeme ocağında bulunan toplam 15 000 000 m3 malzemenin yarısı kadarı baraj gövdesinde kullanılacaktır. sanayi bölgesi. sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilmekte ve ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınmaktadır.19’de bu uzaklıklar görülebilmektedir. 151 . Proje kapsamında Kaya I malzeme ocağından kaya malzemesi elde edilmesi amacıyla patlayıcı madde kullanılacaktır. Tahliye sonrasında alana en yakın yerleşim yeri kuş uçuşu 1. Sağlık koruma bandı. Bu nedenle. Alanda yer alan yerleşim yerleri projenin ilk senesinde kamulaştırılacaktır. Bahse konu patlayıcı maddeler belirli oranlarda amonyum nitrat ihtiva etmektedir. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde. Çizelge Tablo V. Patlayıcı.d’de belirtilen patlayıcı maddeler ile ilgili mesafeler dikkate alınmıştır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-2’de birinci. kum ocakları. Ayrıca.19’de verilmektedir. ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler listelenmiştir. Dolayısıyla alan en yakın yerleşim yeri olan Cumayeri ve Lahna beldesi birinci sene sonrasında tahliye edilmiş olacaktır. Patlatma çalışmalarının 4 sene süreceği göz önüne alınırsa aylık kullanılacak olan patlayıcı miktarı 62.8 km mesafede olan Aydoğan köyü olacaktır. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” çizelge IV. Bu malzemenin alanda depolanması planlanmaktadır. 24 Aralık 1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yine aynı maddeye göre.20Tablo V.

Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*) Patlayıcı Maddenin Miktarı (kg) Kara ve Demir Birbirlerinden Olan Yollarından Olan Uzaklıkları (m) Uzaklıkları (m) 1 4 2 0 5 8 4 1 10 10 5 1 50 25 13 3 100 35 18 4 500 75 38 8 1. Meskun Binalardan Olan Uzaklıkları (m) 152 . mevcut sütrenin özellikleri göz önünde tutularak çizelgedeki uzaklıklar % 50 oranında azaltılabilir.19.000 250 125 25 10. Sıvı Hava ve bunları ihtiva eden patlayıcı maddeler ile benzerlerinin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar hesaplanırken.000 350 175 35 *İçerisinde Amonyum nitrat. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.000 100 50 10 5.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Sıvı Oksijen.

Deniz veya Su Yolları Okul. 2.3xQ⅓ (Q) = Toplam patlayıcı madde miktarı(Kilogram) 4. Tiyatro. Sıra için D = 9. Çarşı gibi İnsan Topluluklarının Bulunduğu Bina ve Yerler Patlayıcı Madde Üretilen veya Depolanan Aynı İşyeri Sınırları İçindeki Bütün İşyeri Binaları İle Patlayıcı Madde Depoları Sütresiz Sütreli 2000 186 160 5000 253 214 (Q) = Toplam Patlayıcı Madde Miktarları (Kilogram) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 319 402 460 506 545 579 269 339 388 427 460 489 70000 610 515 75000 624 527 2 3 Sütresiz Sütreli Sütresiz Sütreli 117 100 280 270 159 100 380 270 200 101 478 330 252 128 603 415 289 146 690 475 318 161 759 523 343 173 818 564 364 184 869 599 383 194 915 631 392 198 936 645 4 Sütresiz* Sütreli 30 21 41 29 52 37 65 46 75 53 82 58 88 63 94 67 99 70 101 72 *Sütresiz hafif yapılı depolar için çizelgede belirtilen sütreli uzaklıkların iki katı alınır. Karayolu. Sıra için D = 14. Madenlere Ait Özel Kara. C) Yeraltı galeri depolar için güvenlik uzaklıkları Ek-6 da verilmiştir. Sıra için 16 18 200 220 240 2. Toplam Patlayıcı Madde Miktar ı (Ton) 2-75 Ton 76-100 Ton 101-150 Ton 151-200 Ton 201 Ton ve Yukar ısı 1. Sıra için 0 0 140 160 180 3.5xQ⅓ 2. Kışla.20.8xQ⅓ D = 12. Sinema. (Üstü toprakla örtülü ve galeri tipi gömme depolardan *galeri tipi depolar hariç* mevcurt gömme depoların üstünde bulunması gereken toprak kalınlığı santimetre olarak hesaplanacak ve güvenlik uzaklıkları da D bendi doğrultusunda değerlendirilecektir.7xQ⅓ B) Av malzemesi (barut hariç) depolanacak depolar için bu tablo ile belirlenmiş olan güvenlik uzaklılklar ı ve girişimci tarafından satın alınması. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V. Fırın. Konut. kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıklar ı yarıya indirilir. Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları Sıra 1 Bina ve Depolar Patlayıcı Madde Üretilen ve Depolanan Her Türlü Tesislere Ait Depo ve İşyeri Binaları ile Patlayıcı Madde Depoları. Deniz. kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıkları aşağıda gösterilmiştir. Irmak. Cezaevi.2xQ⅓ D = 15. NOT: A)Bu cetvelde yer almayan miktarlardaki patlayıcı madde depoları için en az güvenlik uzaklıkları 1.7xQ⅓ (D) = Güvenlik Uzaklıkları (metre) 3. Resmi ve Özel İşyerleri. Göl. Sıra için D = 2. İskele ve Limanlar Köy ve Orman Yolları. Sıra için 310 330 350 10 12 153 .3xQ⅓ D = 4. Havaalanları. Hastane.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Demiryolu. Sıra için D = 22.4xQ⅓ D = 1. Pazaryeri. Sıra için en az 160. Sıra için ise 270 metre olması şartıyla aşağıdaki formüllere gore hesaplanır Sütresiz Sütreli 1. Mabet. Tarım ve Telekominikasyon Tesisleri. Sıra için 100. depo istiap haddine gore girişimci tarafından satın alınması. Sanayi.) D) Güvenlik uzaklıkları aynı kalmak koşuluyla depodan itibaren. 3.

1990). ilgili bölümlerde belirtilen emisyonları azaltıcı önlemler alındığı taktirde proje inşaat ve işletme faaliyetlerinin alan etrafında önemli bir etkisi olmayacağı düşünülmektedir. ISCST3 Modeli) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sağlık Koruma Bandının belirlenmesinde kullanılmak üzere. İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği. Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar Projenin işletme aşamasındaki faaliyetlerin çevre için riskli bir durum ortaya çıkarması beklenmemektedir.2. Bu alana giriş-çıkış kontrollü olacak ve gerekli uyarıcı levhalar konularak. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. Sağlık Koruma Bandı mesafesi belirlenmesinde hava kalitesi kısıtlayıcı bir parametre olmayacaktır. proje inşaat ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava kirletici emisyonlarının (gaz ve toz) maksimum konsantrasyonlarının hesaplanması için modelleme (USEPA . Projede yer alan hidroelektrik santral binası iş kazaları açısından en kritik faaliyet alanı olarak görülmektedir. prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara. Kullanılacak suyun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyede 4. Sonuç olarak. V.12. inşaat ve işletme aşamaları boyunca PM ve gaz emisyonları için hesaplanan proje alanı etrafında tahmin edilen maksimum yer seviyesi konsantrasyon değerlerinin HKKY’de tanımlanan sınır değerlerin altında olduğunu göstermektedir.500 litre/gün olacaktır.5m3/gün evsel atık su oluşacaktır.İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listesinde yer alan kum ocağı. kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesislerinin bulunduğu alan etrafındaki sağlık koruma bandı sınırı belirlenirken. Bu nedenle. nasıl verileceği Melen barajında işletme aşamasında idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir.2. çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilecektir. Muhtemel iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan " İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. ne miktarlarda. Temizlik ve diğer amaçlı kullanılacak su ise baraj alanı yakınındaki mevcut yeraltı suyu kuyularından temin edilecektir. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilmiş. ISCST3 hava modellemesi sonuçları. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. . İçme suyu için hazır damacana sular kullanılacaktır. Kullanılacak su miktarı = 150 lt/gün x 30 kişi = 4. Benzer şekilde. proje alanı çevresindeki gürültü düzeyi UNDP’nin “TEM Trafik ve İnşaat Gürültü Kontrol Raporu” isimli dokümanında önerilen metodun kullanımı ile hesaplanmıştır (UNDP. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde inşaat aşamasında yapılacak olan paket arıtma sistemi arıtılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına göre baraj mansabına deşarj edilecektir. V. projeden kaynaklanacak olan hava emisyonları ve gürültü değerleri dikkate alınmıştır.13.

2. korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır.17.2 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. nasıl bertaraf edileceği Melen Barajında işletme aşamasında konut.2008 tarih ve 26809 sayılı "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" Madde 44 hükümlerine riayet edilecektir. Proje alanı ve yakın çevresinde. bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği.34 kg/gün. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak.kişi = 40.14. Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa.2. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır.15.2. Konut. nasıl temin edileceği Proje kapsamında işletme aşamasında yaklaşık 30 kişi çalışacaktır.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa uyulacaktır. Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı. V. Kişi başı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1.16.2.7. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V.03. Konut sosyal ve idari tesislerde çalışacak insanların araçlarının bakım ve onarımları en yakın tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır. İşletme Aşamasında oluşması muhtemel gürültü ile ilgili olarak 07. Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları. Bu personelin konut ihtiyaçları kendilerine ait mevcut konutlarla sağlanmış olacaktır. yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya. 155 .34 kg/gün-kişi alınarak). idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde. en yakın katı atık düzenli depolama alanına iletilecektir. seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler İşletme aşamasında öngörülen tek gürültü kaynağı HES binası içerisinde yer alan jeneratör ve türbinler olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 30 kişi x 1. Melen Barajı inşaat ve işletme çalışmaları kapsamında 21. Çalışacak olan personelin büyük bir kısmı öncelikle civar köylerden temin edilecektir. bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut. V. Barajda çalışacak olan az sayıdaki yabancı personel için lojman veya misafirhane inşa edilecek ve personel konut ve diğer sosyal ihtiyaçlarını buralardan sağlayacaktır. arkeolojik kalıntılara. HES binası en yakın yerleşimleri yeterli uzaklıkta olduğundan ve bina izolasyonlu olarak inşa edileceği için gürültü ve vibrasyonun bina içinde kalması sağlanacaktır. sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri. V. Ayrıca baraj alanında inşa edilecek olan idari ve sosyal tesislerde personelin her türlü sosyal altyapı ihtiyaçları ve idari ve teknik ihtiyaçları karşılanacaktır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.2.18. Diğer faaliyetler Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur. Bölge halkı evinde yapacağı tadilat ve tamiratları bile günübirlik çözümlerle halletmeye çalışmıştır. Bu nedenle bölge halkı baraj yapımı ile ilgili kararların mümkün olan en kısa sürede netleşmesini ve inşaatın bir önce sonuçlandırılmasını talep etmektedirler. Böylece bölge halkının kendi hayatları ve gelecekleri ile ilgili kararlar alma konusunda önü açılmış olacaktır. V.3. Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri V.3.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb. Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. Proje ile bölgeye ulaşım, haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. Proje sahasında işsizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir. V.3.2. Çevresel fayda-maliyet analizi Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi; Melen havzasında, Melen Çayı üzerinde planlanmış olup, enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi, su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine, yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da, enerji kazanılırken çevresel 156

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.

157

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VI. İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VI.1. Arazi ıslahı (baraj, HES, iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları, orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Baraj tamamlandıktan sonra İSKİ’ye devredilecektir. İSKİ tarafından barajın işletmeye açılmasından önce olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocaklarından K geçirimsiz ve E geçirimli malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. C geçirimli alanı ise Büyük Melen Çayı üzerinde ve barajın mansabında kalmaktadır. Baraj tamamlanmadan önce doğal şekli bozulacak olan bu alanın rehabilitasyonun yapılacaktır. Bu amaçla baraj inşaatında kullanılmayan artık ocak malzemeleri ile uygun hafriyat atıkları kullanılacak ve akarsu yatağı eski haline getirilecektir. VI.2. Baraj, HES, su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları VI.1. konuda da anlatıldığı üzere, Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçlı bir bölge niteliğinde olup çıplak araziler nadiren bulunmaktadır. İSKİ tarafından barajın işletme aşaması öncesinde olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocağı olarak bir adet geçirimsiz malzeme alanı, iki adet geçirimli malzeme alanı ve bir adet kaya malzemesi alanından oluşmaktadır. Geçirimli malzeme alanlarından biri ile geçirimsiz malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. Kaya malzeme alanı kısmen rezervuar altında kısmen de mutlak koruma alanı içerisinde yer almaktadır. Rezervuar altında kalacak olan alanlar için rehabilitasyon çalışması öncelikli olmayıp özellikle baraj mansabında ve Melen akarsuyu üzerinde yer alan geçirimli malzeme alanının, hafriyat artığı malzemeyle ve/veya diğer malzeme alanlarından alınacak malzemelerle eski haline getirilecektir.

158

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Su altında kalmayacak olan malzeme alanlarında yapılacak olan bu kapsamındaki çalışmalarda “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. VI.3. Mevcut su kaynaklarına etkiler, olabilecek hava emisyonları İşletme faaliyete kapandıktan sonra su kaynaklarına olumsuz herhangi bir etki beklenmemektedir. İşletme faaliyetinin sona ermesi ile İçme ve kullanma suyu barajı kapsamında alınan su artık alınmayacağından dolayı akarsu yatağında akışına devam edecektir. Baraj kısmında ise baraj göleti ile yüzeysel bir su kaynağı oluşacağından işletme faaliyete kapandığında da su kaynakları için olumsuz bir etki beklenmemektedir. Benzer şekilde çevreye zararlı herhangi bir hava emisyonu da beklenmemektedir.

159

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VII. PROJENİN ALTERNATİFLERİ
(Bu bölümde teknoloji alınacak önlemlerin alternatiflerin karşılaştırılması yapılacak ve tercih sıralaması belirtilecektir.)

VII.1. Depolama İle İlgili Alternatifler 2007 Yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü yeri regülatör inşasından önce Melen Barajı olarak düşünülmüş ve temel sondajlar Regülatör aksında yapılmıştır. Ancak Regülatör yapımına karara verildikten sonra, bu raporda önerilen baraj aksı, Melen regülatörünün 700 m membasına çekilmiştir. Baraj yeri olarak seçilen aksta gerekli jeolojik etütler yapılmış ve incelenen alternatifler içinde daha önce DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından sadece enerji projesi olarak planlama çalışmaları tamamlanan Beyler Barajı aks yeri etüt edilmiştir. Beyler Baraj yeri, Sakarya ili Karasu ilçesi Beyler mahallesi Mevkii Çevriktepe ile Aycıbağ tepe arasındadır. Kret kotu 115 m olan Beyler Barajı ile 5,70 km2 alan rezervuar alanında kalmakta olup İstanbul iline çekilebilecek yıllık maksimum içmesuyu 470 hm3’dür. Bu değer Melen Barajı ile İstanbul iline verilecek olan değerin sadece % 44’ü kadardır. Ancak Melen Barajı ile nihai durumda 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri üretilecek olan enerji yıllık 91,92 Gwh değerindeyken Beyler barajı ile 90 MW kurulu güce sahip Beyler HES Tesisleri ile yılda toplam 276 Gwh’dır. Bu değer Melen Barajı ile üretilecek olan enerji değerinin üç katıdır. Jeolojik açıdan uygun ancak İstanbul ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayamayan Beyler Barajı alternatifi uygun bulunmamıştır. Beyler barajı mansabında bulunan ve yılık verimi yüksek olan Lahna deresi de baraj rezervuarında depolanacak şekilde raporda teklif edilen Melen Baraj aks yeri uygun görülmüştür. Ancak Düzce Ovasının su altında kalmaması için barajın normal su seviyesi 110 m olarak tespit edilmiştir. Bu kotun üzeri olan ve ihtiyaç debisinin tamamını karşılayan 113,62 m maksimum su seviyesi alternatifi de denenmiştir. Fakat bu durumda kamulaştırma alanı % 50 artarak 17,15 km2’den 34,00 km2 değerine çıkmakta ve Düzce Ovasının büyük bir bölümü sular altında kalmaktadır. Tarım arazisi açısından oldukça değerli olan bu alanlarda daha fazla kamulaştırma yapılamayacaktır. Bu sebeple bu raporda önerilen Melen Barajı ve HES projesi için 110 m maksimum su kotu nihai değer olarak alınmıştır. Gövde dolgu tipi olarak kil çekirdekli kaya dolgu tipi gövde yapısı yanında, ön yüzü beton kaplama alternatifleri de denenmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonucu kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi maliyeti 140 230 543 YTL ve ön yüzü beton kaplama baraj gövde tipi maliyeti ise 107 712 328 YTL olarak hesap edilmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonunda ön yüzü beton kaplama gövde yapısının uygunluğuna karar verilmiştir. VII.2. Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler Enerji tesisleri ile ilgili alternatif çalışmalarda çeşitli kurulu güç alternatifleri çalışmaları yapılmış ve HES-Kurulu Güç optimizasyonu yapılarak 45 MW kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğu sonucuna varılmıştır. Santral Yeri ve Trafo-Şalt sahası için arazide etütler yapılarak seçilen alanın jeolojik açıdan uygunluğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak raporda önerilen yerin en uygun alan olduğuna kanaat getirilmiştir. VII.3. İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler Melen I. Merhale kapsamında inşa edilen pompa istasyonu ve isale hatları Melen II. Merhale kapsamında da hizmet verecektir. I. İsale hattı kamulaştırmaları, Melen II. ve III. İsale hatları için de yapılmıştır. Melen I. İsale hattı platform kazıları, II. ve II. isale hatları genişliğine göre yapılmıştır.

160

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Melen İçmesuyu alternatifi çalışmalarında, Melen I. İsale hattı için yapılmış olan sistemin değiştirilmesi ve teçhizatlarının demonte edilmesi, II. ve III. içme suyu çelik borusu için yeni platform kazısı yapılması ve heyelan tehlikesi sebepleri, içmesuyu tesisleri için başka alternatif çalışma yapılmasına gerek bırakmamıştır. Zira yapılan kamulaştırmalar full devalopman için yapıldığından rezervuardan içme suyunun alınması halinde, ilave maliyetler ve net gelir kayıpları söz konusu olacaktır. Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı Melen barajı içme suyunun, baraj mansabından basınçlı sistemle alınarak halihazırda platform kazıları ve kamulaştırmaları yapılmış olan pompa istasyonlarına pompa marifeti ile basılması alternatifine karar verilmiştir.

161

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI VIII.1. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Projeye ait Acil Müdahale planı Ek 23’te verilmiştir. Projenin izleme çalışmaları, inşaat, işletme ve işletme sonrası izle çalışmaları olmak üzere 3 başlık altında incelenmiştir. 1. İnşaat Aşamasında İzleme Programı Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı aşağıda verilmiştir. Söz konusu projenin çalışmalarından önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. Sıvı Atıkların İzlenmesi Baraj inşaatı aşamasında kullanılan su ve buna bağlı ortaya çıkan atıksuyun biriktirilmesi ve arıtılması, projeden kaynaklanacak sıvı atıkların izlenmesi konusunda öncelikli olarak izlenmesi gereken hususlardan olacaktır. İnşaat aşamasında ortaya çıkacak olan atık suların, Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği ile Su Ürünleri Yönetmeliği’nde verilen standartlara uygun olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun olarak deşarj edilip edilmediği izlenecektir. Katı Atıkların izlenmesi İnşaat aşamasında oluşacak olan inşaat artıkları ve personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı izlenecektir. İnşaat aşamasında oluşacak inşaat artıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertarafı izlenecektir. Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. Emisyonların izlenmesi İnşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar arasında toz emisyonu ve egzoz emisyonları yer almaktadır. Faaliyetler esnasında oluşacak toz emisyonunun sınır değerleri aşmaması için alınması gereken önlemlerin uygulanması izlenecektir. Ayrıca inşaat sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve bununla ilgili belgelerin alınması izlenecek hususlar arasında yer almaktadır. Gürültünün İzlenmesi

162

Emisyonların izlenmesi İşletme aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar egzoz emisyonları olacaktır. 163 . Saklanması. Sıvı Atıkların İzlenmesi Barajın işletme aşamasında su temini. yakıt ikmalleri ve yağ değişimlerinin. personel kaynaklı evsel atıksuyun biriktirilmesi ve deşarjı. kullanılacak makinelerden ve arazide yapılacak patlatmalardan ve diğer çalışmalardan gürültü oluşacaktır. Depolanması. Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması. bu konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun yapılması izlenecektir. Çalışmalar sırasında makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. Denetlenmesi. Yok edilmesi. Baraj alanındaki personelden kaynaklanacak atık suların. Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertarafı izlenecektir. satışı. ithali. uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. Tehlikeli ve Tıbbi Atıkların İzlenmesi Proje alanında inşaat aşamasında şantiye alanında yapılacak olan revir kaynaklanacak olan tıbbi atık malzeme. İş makinelerinin bakımları. 2. yağışlarla kayma riski taşıyarak çevreye zarar verip vermeyeceği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda izlenecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje kapsamında. Tesisin inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sırasında oluşacak olan tehlikeli atıkların izlenmesi de izleme programının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. kullanılması. Ayrıca Proje kapsamında kullanılacak patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle. diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf edilmesi. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı izlenecektir. Söz konusu projenin işletme önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İşletme sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması da izlenecek hususular arasında olacaktır. mevsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi izlenmesi gereken hususular arasındadır. taşınması. Katı Atıkların izlenmesi İşletme aşamasında oluşacak katı atıklar personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar olup bu atıkların alanda düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı. İşletme Aşaması İzleme Programı Projenin işletme aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı da aşağıda verilmiştir. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. Usul ve Esasları Tüzük” hükümlerine uyulup uyulmadığı izlenecektir.

Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program ÇED raporunu hazırlayan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. İşletme Sonrası İzleme Programı Projenin işletime kapatılmasından sonraki durumu arazi ıslahı başlığı altında verilen hükümler uyarınca izlenecektir. VIII. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 164 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün İzlenmesi İşletme aşamasında kullanılacak olan makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. 3. inşaat süresi boyunca ortaya çıkacak olan olumsuz etkilerin raporda belirtilen önlemlerle ilgili yönetmelik sınır değerlerini aşıp aşmadığı ve/veya bertaraf edilip edilmediğinin kontrolünü sağlayarak. Çevre ve Orman Bakanlığının belirleyeceği periyotlar halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'na İzleme Raporları sunacaktır.2.

C. 165 .C. Ayrıca bölgede yapılan Melen Regülatörünün inşaatı sırasında gerekli çevresel hassasiyetin gösterilmediğini ve bu konuda bölge halkı ile yüklenici firma arasında bir takım sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir. Çevre ve Orman Bakanlığı. Benzer şekilde Sakarya Ortaköy’de yapılan toplantıya da T. Düzce’de yapılan toplantıya T. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM IX. DSİ 14. Düzce ilinde yaşayan halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan toplantı 03. Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Katılımcılar tarafından genel olarak yapılması planlanan Melen Barajında gerçekleştirilecek olan kamulaştırma ile ilgili beklentilerini ve tereddütlerini belirtmişlerdir. Ayrıca barajın yıllardır yapılacağının söylendiğini ancak inşaatının gecikmesi nedeniyle yöredeki halkın mağdur olduğundan bahsetmişlerdir. Sakarya’daki halkın bilgilendirilmesi için yapılan toplantı ise 13. Düzce ve Sakarya illerinin sınırları içerisinde yer almaktadır.04. toplantı tarihlerinden önce yerel ve ülke çapında yayın yapan 2 ayrı gazetede toplantılar ilan edilmiş. Düzce Valiliği ve Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile temasa geçilmiş ve etkilenmesi muhtemel bütün köy muhtarlarına haber verilmiştir. proje kapsamında yapılacak çalışmalar. tarihinde Akçakoca Öğretmen Evi’nde.03. Toplantılara katılımı sağlamak amacıyla. Bölge Müdürlüğü. proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2008 tarihinde Ortaköy Belde’sinde yapılmıştır. projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilerek yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır. Bölge Müdürlüğü. ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 100 kişilik katılım olmuş ve toplantıya katılan katılımcılara faaliyet ile ilgili olarak. HALKIN KATILIMI (Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği.2008. Çevre ve Orman Bakanlığı. DSİ 14. Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 150 kişilik katılım olmuştur. Bu nedenle projeyle ilgili halkın görüşlerinin alınması için hem Düzce’de hem de Adapazarı (Sakarya)’da Halkın Katılımı Toplantıları yapılmıştır.

Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. mümkün olduğunca basit. Büyük Melen barajı içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi. İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VERİLEN (Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. teknik terim içermeyecek şekilde ve halkın anlayabileceği sadelikte anlatılması. 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır. özellikle Halkın Katılımı Toplantısında ve ÇED süreci içerisinde tüm paydaşlardan Bakanlığa iletilen soru. Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl. içmesuyu pompa istasyonları. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki. baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır.27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir. Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM X. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır. bu görüşlerin nasıl karşılandığının vurgulanması) Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. görüş ve önerilere yer verilmesi. 166 . Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır. Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır. iki adet derivasyon tüneli. iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında.181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı. kapaklı dolusavak.

Enerji üretimi.5 km güneybatısında.45 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır.077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır. yıl yapılacak olup. Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. ve 5. 2014-2022 yılları arası 536. Beyler. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431.811 m3 malzeme kullanılacaktır. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak. Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. % 8. 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir.5'inin orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir.290. site tesisleri. 4. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir. 2022-2032 yılları arası 804. 3..17 ve 2032 yılı sonrası 1077. Yeni yol relökasyonu. Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. yıllarda yapılacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi.231 m3civarında olacaktır. derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1. Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup. su altında 5 tane yerleşim merkezi kalmaktadır. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj. PTT ve enerji hatları. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı.765 da'dır. Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda.05 oranında fındıklığın. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. son aşamada ise yılda 1. Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır. Melen barajı rezervuar sahasında.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır. 167 . Projenin halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18. Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp.11 hm3/yıl. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır. % 19. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık .615 da arazi bulunmaktadır.. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir.5 oranında tarım arazisinin % 71. 2008). İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İlk aşamada yılda toplam 268 hm3. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35. hizmet yolları.

Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir. kültür varlıkları. kızılağaç. Ormanlar. özel koruma alanları. Ağaçlandırma alanları. karaağaç. dişbudak.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. biyogenetik rezerv alanları. yaban hayatı yetiştirme alanları. ıhlamur. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir. sulak alanlar. biyosfer rezervleri. mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. meşe. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmıştır. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır. gürgen. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır. Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da . kavak. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunmamaktadır. özel çevre koruma bölgeleri. Ormanlarda egemen ağaç türleri. kayın. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan. Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak toplam 3000 adet kavak mevcuttur. köknar ve sarıçamdır. tabiat parkları. Buna ek olarak. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır. bozuk çamlık. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir. sit ve koruma alanları. Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar. tabiat anıtları. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. tabiat varlıkları. yaban hayatı koruma alanları. tabiatı koruma alanları. kestane. baltalık alanlar. 168 . Proje Alanı ve etki alanında milli parklar.Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır.

169 . zarar verilmeyecek. Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler. ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte. Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır. gürültü ve habitat tahribidir. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa. Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir. Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları. İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci.) araziler bulunmamaktadır. Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Bara inşaatının faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. toz.

Derivasyon işleminin dışında. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. tünel inşaatı. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır. İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır. özelikle dik kesimlerde. taşkın. Yol inşasında ekskavatör. mümkün olan yerlerde. en yakın su kaynağına yönlendirilecektir.000 litre/gün olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır.5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. öğütme. Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. 170 . kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve rapor içinde ilgili bölümlerde verilmiştir. dozer. Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. Melen Barajı inşaatı esnasında kırma. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır. Kullanılacak olan malzeme ocaklarından olan E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır. Erozyonu asgariye indirebilmek için. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60. Alanın baraj inşaatı öncesi kamulaştırma yapılması sonrasında en yakın yerleşim merkezine yaklaşık 2 km mesafede olması bu tür etkilerden yörede yaşayan insanların en az seviyede etkilenmesine neden olacaktır. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır. Kaya I malzeme alanı için ise 2. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları. Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli.

Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane. tuvalet. duş. meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır. Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre. soyunma yeri. mutfak. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir. işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların. kulak tıkaçları. kulaklık. Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. Baraj inşaatında. göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda. Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. vb. ardiye. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir. Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında. Patlatma. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1. idari 171 .çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m3/gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı. yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir. lavabo.

Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür. inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır. hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir. Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir. fotoğrafçılık. piknik. İşletme dönemiyle beraber. gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup. Ağaçlandırma. 172 . Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. şantiye içi trafik kazaları. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir. rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Bu amaçla balıkçılık. malzeme sıçraması. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir. yürüyüş. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. Bu fark. Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda Tatlısı balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama. Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir. Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır. iş makineleri kazaları vb. kuş gözlemi. Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır. olaylardır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri. trafo ve şalt sahasına. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir.

Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. Büyük Melen Barajı. sucul hayat. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. Büyük Melen Barajının. su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup. Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan 173 .25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. kestane. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır. karaağaç. Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır. ıhlamur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. meşe. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir. kavak. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir. Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. nehir hidrolojisi. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir. Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır. Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2. kızılağaç. sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir. dişbudak. 2. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir. gürgen. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. köknar ve sarı çam’dır. Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir. çeşitli ağaçlar.

Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. peyzaj. Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. Proje ile bölgeye ulaşım. HES ve Malzeme Ocakları Projesi. Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir. Melen Barajı. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. 174 . Melen havzasında. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Proje sahasında issizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kalkacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır.

enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı. HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. 175 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır.

Tüm inşaat faaliyetlerinde olduğu gibi baraj inşaatlarında da çevresel açıdan bir takım olumsuzlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır. proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri). Melen Barajı. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. 176 . Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. HES ve Malzeme Ocakları Projesi. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme. Melen Projesi ile ilgili baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da. SONUÇLAR (Yapılan tüm açıklamaların özeti. Melen havzasında. 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. Bu proje kapsamında ortaya çıkacak etkilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM XI. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Ancak bu tür etkilerin uygun mühendislik pratikleri ile minimize edilmesi mümkündür. su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Bu tür olumsuzluklar hiçbir zaman sıfırlanamayacak niteliktedir. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EKLER 177 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita 178 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı 179 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti 180 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti 181 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti 182 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti 183 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları 184 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) 185 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) 186 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar 187 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları 188 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları 189 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu 190 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası 191 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası 192 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı 193 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları 194 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları 195 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı 196 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar 197 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler 198 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları 199 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 23 Acil Müdahale Planı 200 .

Çevre ve Orman Bakanlığı.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete. 2006.htm).php (Türkiye Bitkileri Veri Servisi TÜBİTAK) ISTVÁN L. Flora of Turkey and East Aegean Islands. (2004). Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği.. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Çevre ve Orman Bakanlığı. 2007.D. Mc Graw Hill Book Company. VÉR AND LEO L. Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT). T. Ankara DEMİRSOY. Ankara. et all 1988. Edinburg University Press.B. 2008 Metcalf and Eddy.07. 2007 GÜNER..gov/scram001/dispersion_alt.T. 2000.tr/tubives/index.C. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAYNAKLAR Büyük İstanbul Su Temini Melen Sistemi II. ÇSGB. T.. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Ankara EKİM. ve ark. EPA. Agency. Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları.Ş. Sf.tubitak.K. ve ark. Edinburgh. 22. 1993.12. 2000. 01. Çevre ve Orman Bakanlığı.J.Ş. Titreşim Yönetmeliği.. 2007 ÇOB.C. Ankara ÇOB. T. ÇOB. 1996.11. Wastewater Engineering. 22.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete. ÇOB.C. A. T. Hes Ve Malzeme Ocakları Projesi ÇED Raporu. Merhale Projesi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı. Edinburgh. Treatment. 2003. T. (Supplement 2). T. http://www.C.epa. DEMİRSOY. N. 23.2004 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete. 2002. Vol. Noise and vibration control engineering: principles and applications / edited by : Wiley. İzmir 201 .11. Bölüm IV. Edinburg University Press.Ş. DSİ Genel Müdürlüğü. 2003. 111. ŞTİ.2003 tarih ve 25001 sayılı Resmi Gazete. Memeliler. Environmental Protection (http://www. New York. DAVIS. Meteksan A.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete. 1987.03.Derneği. A. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ABD. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. 10. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası. AYSEN . Ankara ÇSGB. MÜEZZİNOĞLU. 07. BERANEK. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Sarıgüzel Barajı. U. 2008. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. T. Gürültü Yönetmeliği. P.C. İSKİ Osmangazi (İsaköy) Barajı Projesi Degol Çevre Mühendislik Müşavirlik Ticaret LTD. HOBOKEN. A. Meteksan A. Ankara DSİ. Disposal and Reuse.S. 23.. ERE Hidroelektrik Üretim Ve Ticaret A. (Supplement).12.C. 2004. T. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. Vol. Barajlara ait Teknik Şartname. A.01.2008 tarihli 26809 sayılı resmi gazete.gov. 2003.H.

DOKAY-ÇED Çevre Mühendisligi Ltd. ve ark. Sti.meteor. Çevresel Etki Değerlendirme "ÇED"..Sti. N. Yedigöze Barajı.gov.. 2002. 2007 YİĞİT.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kılavuz. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU www.tr Yedigöze Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. HES ve Malzeme Ocakları ÇED Raporu. Ankara 202 .

III. Sayfa. VI. Ekler Bölüm IV.2. IV. Büyük Melen Çayı. Ekler Mühendislik veya mimarlık fakülteleri veya fakülte veya akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen veya edebiyat fakültelerinin mezunu personel (Madde 5/1-b) Mustafa Yazgan Süleyman Övez Biyolog Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca veya PTD İnceleme değerlendirme komisyonunca belirlenmiş meslek grubundaki personel Recep H. IV. III Bölüm III. II.2. V. Bölüm V. V. HES ve Malzeme Ocakları Projesi : Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü : Sakarya ve Düzce İlleri. V.2. III. IV. Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri : 42 -Sorumlu Olduğu Bölüm. IV. VI. Adı Soyadı Mesleği İmzası Mustafa Evren Erşahin Çevre Mühendisi Bölüm I. VII.2. bölüm. II. VII.6. Ziraat Mühendisi.5. Eren Jeoloji Yüksek Mühendisi İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İnşaat ve Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi Azize Aydeniz Kalaycı İnci Karakaya Rapor Koordinatörü (Madde 5/1-c) İzzet Öztürk Ali Fuat Aydın 203 .2.2.2. Mühendisi VIII. IV.7 Bölüm IV.13.3. VIII. II. ekler vb. Raporun tamamı Bölüm I.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2.. IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YETERLİLİK BELGESİ PERSONEL TABLOSU Projenin Adı Proje Sahibi Projenin Mevkii Yeterlilik Belge No Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel Çevre Mühendisi (Madde 5/1-a) KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN : Büyük Melen Barajı.12. Çevre Yüksek VI. Bölüm I. V.

Doçent. 1979 Doktora .İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü.Bugüne. 50’ye yakın projede. 1982 Adres: İTÜ.İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. İnşaat Fakültesi.tr GÖREV YAPTIĞI 1978 . Maslak. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 4861089914 İzzet Öztürk Mehmet Zonguldak . Çevre Mühendisliği Bölümü. Lisans . Dr.1954 İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans . Doktor.ADRESİ 34469. 20’nin üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır. İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 37 90 E-posta: GSM: 0532 693 25 87 E-posta: iozturk@ins. Çalışma alanları: • Su ve Atıksu Arıtımı • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü • Deniz Kirlenmesi ve Deniz Deşarjları • Havasız (Anaerobik) Arıtma • Çevre Etki Değerlendirmesi • Katı Atık Yönetimi Bu konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Yardımcı Doçent.15. Aynı konularda 100’ün üzerinde uluslararası yayın yapmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU ÖZGEÇMİŞ (Prof.edu. 1994 yılında TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü almıştır. İŞ/EV. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1978 yılında girdiği İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi. ve Profesör olarak devam ettirmiştir. İzzet ÖZTÜRK) T. Projenin Çevresel Etkileri ve Genel Değerlendirme.C. 1977 OKUL VE BÖLÜMÜ Y.İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. 11 tane uygulama ve araştırma projesinin yürütücülüğünü de yapan Öztürk.06.itu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ÇED Koordinatörü KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 204 .

1997.Harran Üniversitesi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 1993 OKUL VE BÖLÜMÜ Y. Harran Üniversitesi. Maslak. Yardımcı Doçent. YAZGAN) T.ADRESİ 34469. Çevre Mühendisliği Programı. 1995 Doktora – İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü.Bugüne. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2001 . Çevre Mühendisliği Bölümü.tr 1994 . İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 65 43 E-POSTA: GSM: 0533 663 14 16 E-posta: yazgan@itu.2005. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 51769693040 Mustafa Sait Yazgan Mehmet Yasin Halfeti – 14 Nisan 1967 Ziraat Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans . Çalışma alanları: • Sularının Arıtılması • Su ve Toprak Kaynaklarının Korunması • Yayılı Kirletici Kaynaklar • Tarımsal Kirlilik • Çevresel Etki Değerlendirme Bu konularla ilgili 50’nin üzerinde ulusal ve uluslararası yayın yapmıştır. Öğretim Görevlisi.C. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 1994 yılında Harran Üniversitesinde başladığı akademik hayatına 1997 yılından itibaren İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde devam etmektedir. Mustafa S. Lisans . Çevre GÖREV YAPTIĞI Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1997 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. İnşaat Fakültesi. İŞ/EV.2001. Ziraat Fakültesi. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2005 .Dicle Üniversitesi. RAPORA KATKISI Proje Alanının Konumu ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirmesi KISA ÖZGEÇMİŞ 205 . Araştırma Görevlisi. 2001 Adres: İTÜ.edu. 10’a yakın projede ve 10’un üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır. Araştırma Görevlisi.

su temini ve atıksuların uzaklaştırılması. Çevre Müh. Başlıca çalışma alanları. Yardımcı Doçent Dr. Böl. ÇED Raporları: MARMARA EREĞLİSİ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ (ÇEDTekirdağ. Dr.İstanbul EV ADRESİ: İTÜ Lojmanları C2 Blok Daire :16. Düzce) Proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özelliklerinin belirlenmesi Projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak önlemlerin belirlenmesi REFERANSLAR RAPORA KATKISI 206 . KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 27350007060 Ali Fuat AYDIN Hayreddin İstanbul. Yüksek Lisans Programı (1993) OKUL VE BÖLÜMÜ İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1990) İŞ ADRESİ: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34469 Ayazağa . Araştırma Gör. TRİO KONUTLARI (Ön ÇED.). Çevre Müh. Maslak – İstanbul İŞ TEL: (212) 285 37 87 EV TEL: (212) 328 05 95 E-mail: afaydin@ins.İstanbul). CEMİL VE YAŞAR DALKIRAN İş Merkezi (ÇED. 40’ın üzerinde bilimsel makale ve tebliği.ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ İnşaat Fak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. Araştırma Görevlisi (19932002) KISA ÖZGEÇMİŞ 1990 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.. ASSAN-HYUNDAI Motorlu Araçlar (Ön ÇED-İstanbul). (Eylül 2005.İstanbul). (2002-Eylül 2005) KURUM/KURULUŞLAR İTÜ İnşaat Fakültesi.tr İŞ/EV. Böl. BALTAŞ Konfeksiyon Merkezi (ÇED.. Çevre Müh.. KOPET Akaryakıt İstasyonu ve İş Merkezi (ÇEDİstanbul). çevre mevzuatı.itu. Çevre Müh. DOĞA MADENCİLİK Düzce Taşocağı ve Konkasör Tesisi (ÇED.edu. YILDIZ KONFEKSİYON ATÖLYESİ (Ön ÇED-İstanbul). Doktora Programı (2002) MEZUN OLDUĞU İTÜ Fen Bilimleri Enst. içme suyu arıtımı. 30’un üzerinde teknik rapor yayını bulunmaktadır.. 1967 Çevre Mühendisi İngilizce İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Müh.Ali Fuat AYDIN) T. deniz deşarjları.C. Böl.) GÖREV YAPTIĞI İTÜ İnşaat Fak. çevresel etkilerin değerlendirilmesi..DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. OTOCENTER (Ön ÇED-İstanbul). Böl. endüstriyel kirlenme. İstanbul). Böl. Yüksek lisansını ve doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Çevre Programı’nda tamamladı.

İ. 1986' yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde başladığı Yüksek Lisansını Deniz Biyolojisi dalında 1988 yılında tamamladı ve 1990 yılında kazandığı YÖK bursuyla Amerika Birleşik Devletlerinin Colorado State Universitesinde Doktora çalışmasına başladı ve 1996 yılında University of Northern Colorado Üniversitesinden doktora diploması alarak mezun oldu.itu. İNŞAAT FAKÜLTESİ. 1959 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ.Ü. TELEFON E-Mail GÖREV YAPTIĞI KURUM/ KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 207 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU T.tr İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.Dr.T. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ FEN FAKÜLTESİ. Raporda çalışma sahasının karasal ve denizel flora ve faunası ile dolgu alanında yapılacak çalışmaların olası çevresel etkilerinin incelenmesi çalışmalarına katkı.edu. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ İŞ/EV-ADRESİ ÖZGEÇMİŞ (Doç. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MASLAK-34469İSTANBUL 0 212 285 6883 sovez@ins.Süleyman ÖVEZ) 47410552828 SÜLEYMAN ÖVEZ MEHMET ALİ AKHİSAR. Evli ve dört çocuk babası olan Süleyman Övez İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde 1981 yılından beri görev yapmaktadır. BİYOLOG DR İNGİLİZCE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1959 tarihinde Manisa-Akhisar'da doğdu.C. 1976 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu.01.

Jeoteknik ve Hidrojeolojik Yapı 208 . EREN) T. 1968 Doktor a. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.C. hammadde kaynakları ve mermer oluşumlarının etüdü Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları Şehir ve çevre jeolojisi 1994-2001 yılları arasında. İTÜ Maden Fakültesi Mineraloji– Petrografi Ana Bilim Dalı 1993 . Kat: 5. Recep H. Üniversitede akademik faaliyetinin yanında aşağıda sıralanan alanlarda uygulama ve araştırmalarda bulunmuştur: • KISA ÖZGEÇMİŞ • • Maden yatakları.1945 Jeoloji Yüksek Mühendisi İngilizce Lisans . Etibank 1972 -1980. Anadolu Yerbilimleri Ltd. EREN Abdülkadir Kayseri . Fakültesi Maden Bölümü GÖREV YAPTIĞI 1980 -1983. Zemin Deprem Araştırma Müdürlüğü’ne danışman yapmıştır RAPORA KATKISI Jeolojik. Dr.02.İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Bölümü. İTÜ Maden Fakültesi KURUM/KURULUŞLAR Mineraloji–Maden Yatakları Kürsüsü 1983 -1993. Maden Fakültesi 2001 . Mim. endüstriyel mineral. İTÜ Müh. No: 157 OkmeydanıİŞ/EV.İTÜ Maden Fakültesi. 1980 Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok. Dr.bugüne. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 18341400168 Recep H.ADRESİ İstanbul TELEFONU Tel : 0212 220 52 92 E-POSTA: GSM: 0532 432 38 92 E-posta: anadoluyer@hotmail.2001 Doçent. Öğretim Görevlisi.01. Şti. Araştırma Görevlisi. İBB için “İstanbul Metropol Alanında Yerleşime Uygunluk Etütleri”ni gerçekleştiren Yerbilimleri Grubu danışmanlık görevi üstlenmiştir.com 1968 -1972. Öğretim Görevlisi.

İstanbul Teknik Üniversitesi. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 22334257288 İnci Karakaya Hüseyin Kayseri – 25 Nisan 1983 Çevre Mühendisi İngilizce Lisans Y. 2008 İŞ/EV. 2006 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.Proje Mühendisi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2003 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Ekibinde. Çevre Mühendisliği. 2005 yılında Aksaray İSKİ Su Proje Müdürlüğünde ve DEVA Holding A. 34469. İstanbul Tel : 0212 285 37 94 GSM: 0505 664 52 27 karakayainci@yahoo. 2004 yılında Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında. İnşaat Fakültesi. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Danışmanlık Projeleri 2001 yılında Karatay Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) Antalya. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (İnci KARAKAYA) T. 2006 .Ş.com 2007.İstanbul Teknik Üniversitesi.ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ. Çalışma alanları: • Katı Atık Yönetimi • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü GÖREV YAPTIĞI KURUM/KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Projenin Çevresel Özellikleri 209 .C. Maslak. Çevre Mühendisliği Bölümü. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği. 2007 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde proje mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır.Lisans .Atıksu arıtma tesisinde staaj yapmıştır.

1998-2004 Yılları arasında DSİ IV. Merhale Projesi Melen Sistemi kapsamında Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projelerinde çalışmalarına devam etmektedir. 2004’ten bu yana Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü’nde Çevre Başmühendisi olarak DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk kapsamına giren her türlü çevre sorunları. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ T.DSİ XIV. U. İstanbul 4 . Proje Mühendisi. Ankara 3 . Proje Mühendisi. Çevre Başmühendisi.1965 İnşaat Yüksek Mühendisi İngilizce 1994 Training Programe on “Water Engineering” Üniversity of MEZUN OLDUĞU OKUL Southampton.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bölge ve Genel Müdürlükteki hizmeti boyunca GAP Projelerinde birçok Kati Proje çalışmalarıyla birlikte Proje Kontrollüğünü yürütmüştür. Haziran 2008 de Hollanda Hükümetinin düzenlemiş olduğu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan “Yüksek Maliyetli Çevresel Direktifler”in uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususları kapsayan IPA/Environment–MTEC Programı kapsamında “Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ve Çevre” konulu eğitim programına katılmıştır.Çamlıca/Üsküdar/ İSTANBUL TELEFONU 0 216 325 63 20-115 E-POSTA aaydenizk@yahoo. 1994 -1998 Yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı GAP Şube Müdürlüğü’nde proje Mühendisi olarak görevine devam etmiştir. Diyarbakır 2 .C. Kontrol ve Değerlendirme 210 . Bölge Müdürlüğü.DSİ X. KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Proje Çalışmaları. DSİ X. Bölge (İstanbul) Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü’nde Büyük İstanbul İçmesuyu Projelerinde Proje Mühendisi olarak. Bölge Müdürlüğü. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ Azize AYDENİZ KALAYCI 26930432896 Azize AYDENİZ KALAYCI Derviş Bağlarbaşı/DİYARBAKIR . İstanbul Lisans Eğitimini1987’de Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayarak aynı yıl DSİ X. Bölge Müdürlüğü.DSİ XIV.DSİ Genel Müdürlüğü. Marmara Havzası Su Kalitesi İzleme Çalışmaları ve Büyük İstanbul İçmesuyu II. Bölge Müdürlüğü K. 1990 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış. VE BÖLÜMÜ 1990 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Yüksek Lisans 1987 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Lisans İŞ / EV ADRESİ VE DSİ XIV.1994’te İngiliz Hükümeti Bursunu kazanarak Southampton Üniversitesi ve HALCROW’da Su Mühendisliği Konusunda Eğitim Programına katılmıştır.com GÖREV YAPTIĞI KURUM / KURLUŞLAR 1 .K. (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğünde Proje Mühendisi olarak göreve başlamıştır.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 211 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 212 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 213 .

.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 215 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 216 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 217 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 219 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 220 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 221 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 222 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 223 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 224 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful