You are on page 1of 240

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

SAKARYA ve DÜZCE İLLERİ, BÜYÜK MELEN ÇAYI, ÇAYÜSTÜ VE DİKENLİ TEPE MEVKİLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇED Raporu

Nihai ÇED raporu

İSTANBUL- ŞUBAT 2009

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları Projenin Adı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı, 06100, Yücetepe, ANKARA 0312- 417 83 00 - 0312- 418 24 98 Büyük Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi Sakarya ve Düzce İlleri, Büyük Melen Çayı, Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yeterlik Belgesi Veriliş Tarihi: 20.11.2007 Yeterlik Belgesi No: 42 Maslak 34469, İstanbul 0 212 285 37 90 - 0 212 285 65 45 iozturk@ins.itu.edu.tr 3 Şubat 2009

Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi: (İli, İlçesi, Beldesi, Mevkii) Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı

Adresi Telefon ve Faks Numaraları e-posta Rapor Sunum Tarihi

i

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ONAMA SAYFASI ADI SOYADI VE ÇALIŞMA ALANI İmza

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK İnşaat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Koordinatör)

Doç.Dr. Mustafa S. YAZGAN Ziraat Mühendisi, Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Ali Fuat AYDIN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Doç.Dr. Süleymen ÖVEZ Biyolog (Flora / Fauna)

Doç.Dr. Recep Hayri EREN Jeoloji Mühendisi (Jeolojik Özellikler)

İnci KARAKAYA Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Mustafa Evren ERŞAHİN Çevre Yüksek Mühendisi (Çevresel Etkiler)

Azize AYDENİZ KALAYCI İnşaat Yüksek Mühendisi (Proje Planlama)

ii

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...................................................................................................................iii TABLO DİZİNİ .................................................................................................................. ix ŞEKİL DİZİNİ..................................................................................................................xiii EK DİZİNİ ......................................................................................................................... xv BÖLÜM I. PROJENİN TANITIMI VE AMACI ............................................................. 1 I.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri ................................................................................... 1 BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU............................................... 5 II.1. Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) ......................................................................................................................... 5 II.2. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu.................................................................. 11 BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI......................... 13 III.1. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları.......... 13 III.2. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu...... 13 III.3. Projenin Fayda-Maliyet Analizi............................................................................ 19 III.3.1. Faydalar........................................................................................................ 19 III.3.2. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları .................................. 20 III.3.3. Maliyetler ..................................................................................................... 20 III.3.4. Yıllık Giderler .............................................................................................. 22 III.3.5. Döviz İhtiyacı............................................................................................... 22 III.3.6. Gelir-Gider Oranı ......................................................................................... 23 III.3.7. İç Karlılık Oranı ........................................................................................... 23 III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri........................................................................................... 23 III.5. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri......................................................................... 27 III.6. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim....................................................................... 27 III.6.1. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması ........................... 27 III.6.2. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum ............................... 28 III.7. Diğer hususlar ....................................................................................................... 33 BÖLÜM IV. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI ...... 34 iii

.. turizm..................... 50 IV... tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera........ kimyasal.....11.... 34 IV... drenaj........4.................... diğer kullanımlar) ........... kimyasal........ 86 IV.2... 1/100000......13............ ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler. ulaşım.. 103 iv ...... arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması... yıllık üretim miktarları.. yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri)............ yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı)... Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri.. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler.... dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel.. heyelan. kuyu........... su toplama havzası oligotrofik. bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri.. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. sedimantasyon...... bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri)..10..................5......... su ürünleri istihsali..........2... sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü....................................2............... 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı)......... kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi... mineral kaynaklar.... taşkınlar..9............... spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları............................. göl.. Hayvancılık ve su ürünleri (türleri......2......... Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz..... bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) ....2.............3............................... 72 IV.......2....2.15. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV... ötrofik.................. emniyetli çekim değeri................ akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri................ 73 IV.... çayır vb........ Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları...... Koruma alanları ......2............ suyun fiziksel. sulama suyu....)... beslenme............... 101 IV............ mezotrofik..7........... 89 IV. sığınma ve yaşama ortamları....2................. bunların üreme..2....... İç sulardaki (göl.. Meteorolojik ve iklimsel özellikler ............... artezyen vb..... 35 IV... Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri.. bakteriyolojik özellikleri.............. distrofik olarak sınıflandırılması....... tektonik hareketler.......)..1........... göl... gölet...........2.... benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar.. kullanma....................... sel... Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak........... erozyon.......2..... özel mahsul plantasyon alanları).........8...................... benzersiz oluşumlar.. ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları .... Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme.................................................... tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) ..... Orman alanları .....14..12............... 86 IV.. halen mevcut her türlü keson...DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Flora ve Fauna.. beslenme alanları..............1......2.............2........... 103 IV........... 34 IV......2..... 88 IV... Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri........................ Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları.........6...... mevcut ve planlanan işletilme durumları.. 85 IV. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları.. 86 IV....... 81 IV..................... çığ......................... derin...... 87 IV... bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri...2.. toprağın mevcut kullanımı...... Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı....2................................ etki alanı harita üzerinde gösterilecek)......................

. sağlık.2............. taşınımları... Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı...... nerede..... Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden.........2............DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI..........16. 111 V..............3....5.. 104 IV................7...... depolanmaları ve kullanımları...1............................. basamak v ..... limanlar..... kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları................. ocakların alan büyüklükleri.3.........3. hafriyatın nerede kullanılacağı................ konutlar.................... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV....) .......... 104 IV... ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı........... kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) ........1......... uygulanacak üretim yöntemleri.........3................ 110 V....1.3....... parlayıcı..... minimum ve ortalama gelir)........ Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları........ patlayıcı.............. Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı.................1.....................3............3........... Arazinin Hazırlanması....... Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı.... 106 IV........3... İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler..................... 109 BÖLÜM V......... İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı)............. toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi .................................... malzeme ocakları....3...... su temin ve iletim sistemleri dahil) ............... bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri............................................................... taş. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj. 104 IV. Diğer özellikler ...... 112 V.. Diğer özellikler ....... 112 V...... kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı...... bu işler için kullanılacak aletler ve makineler.. 110 V.... arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi....3........... 108 IV............. 106 IV. işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum. 107 IV................. 105 IV...8. 110 V.. turizm alanları vb.. diğer bilgiler) ..... diğer bilgiler)................ HES..1..................... Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus...... yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması)........ sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi....... hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri...... bu kapsamda sanayi bölgeleri.. göçler..... nüfus hareketleri............6.................Ekonomik Çevrenin Özellikleri............. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı .4...............................................5....... işletme alan büyüklükleri...... Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim. tehlikeli ve toksik olanların..1.......... ortalama hane halkı nüfusu........................... nasıl................................... Proje yeri ve etki alanının hava. kum vb....1........ Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı...17.... toplam hafriyat miktarı............................... mevcut ve planlanan kullanım alanları............... 107 IV...............3......... Sosyo .................... PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER................. kullanılmayacak hafriyat artığı toprak.. 104 IV. nüfus artış oranları.... Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar)...2............... kum ocağı.... yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı............1...... su....... kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları.....4.............2....... kapasiteleri.........

.. çakıl ve benzeri maddelerin miktarları.. 125 V............1.......................................... kullanılacak makine ekipmanları . nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş.... taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler............ Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden.................1.8......17......................1........... araçlar.... baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler . ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi. makineler................................... öğütme... 137 V.... Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması.............. patlatma paterni... İnşaat esnasında kırma............ kimyasal maddeler......................... 130 V......9...13.................. insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar.... nakliye güzergahları....................1......1.......1..... basamak sayısı. Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler..... altyapının inşası sırasında kırma.. meydana gelecek katı atık miktarı..12..DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI...... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği..... 139 vi . kum................. hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi .................14.......... gürültünün kaynakları ve seviyesi........1....... ne kadar alanda...... inşaat artığı malzemeler................ kümülatif değerler ...................... bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı... bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri .... 139 V..... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları..1........... 130 V.......1... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yüksekliği........11............. deşarj edileceği ortamlar........ taşıma....................................... depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler....... depolanmaları ve kullanımları........ nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları.. 129 V.. 131 V......... suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları.......... Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon.... ulaşım altyapısı planı..........1....16. kullanılacak malzemeler......... 121 V.......... 131 V........................................... Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl). Zemin emniyeti.........7..1...... altyapının inşası ile ilgili işlemler........1...... kümülatif değerler ... 138 V..............6................ Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler............... Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü. bu kazıların nerelerde.............. genişliği....10......................18.............. 120 V......................... 131 V....... Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları..................................... taşınımları..... ne şekilde bertaraf edileceği... ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler...............1...... şev açısı.......... alınacak önlemler ......15... 113 V........... öğütme.... İnşaat aşamasındaki su temini sistemi....

....2.......3............... 140 V........ Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler....2..........16... bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri ..........10..........................2................. Proje alanı ve yakın çevresinde................ Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar...................................9.............. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi............................ seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler...... Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü...............................................................2..... Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri...... 149 V......... Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler .......................................15..............11.... sediment gelişi.. kapasiteleri....2..... depolanmaları .................7..... 140 V....2.............2.............13..DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2.... arkeolojik kalıntılara....................... korunması vii ............................12............... 148 V..... hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği................. Konut.......................... Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri........................................... Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde................. 149 V...... 150 V.............20.......2. nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları ............................... Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler......... 147 V.... 150 V......................... 148 V............ 154 V........ 154 V...... fauna......... Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları.. bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği.......................2. yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya.............2.2.... 155 V. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V..................................... nehir hidrolojisi................19............. Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması ...... Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon...2............ sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri.............................) ............... 141 V....................1.. İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği....5............ yeşil alan düzenlemeleri vb..... nasıl verileceği ..............................8............14........... projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler ......................................) ne kadar alanda nasıl yapılacağı.... 155 V.............. nasıl bertaraf edileceği .............. Diğer faaliyetler.............1................ Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler ..2...................................2........2............2............................ Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri ..... ne miktarlarda....................................... prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara... sucul hayat.......................................................... su kalitesi vb....... ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler.............. 148 V...... mamul madde miktarları.6..........2.. taşınımları...... 150 V..... 149 V. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler ............. Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar............1. habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler ... yardımcı madde...................4..... 141 V.........................................

2................................ Diğer faaliyetler... Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı.................2.....................3............. 160 VII..3...... SONUÇLAR ............ 203 ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU ................. Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler... 160 BÖLÜM VIII.............. nüfus hareketleri.................. 165 BÖLÜM X.... Depolama İle İlgili Alternatifler............... Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri........ ........ yaratılacak istihdam imkanları........... ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda..... HES.................3............ Çevresel fayda-maliyet analizi ........................ su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ......................................................1. 166 BÖLÜM XI.....3............................................... 176 EKLER . 162 VIII........................................ İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler................. kültür....... 158 VI...... nasıl temin edileceği....................... YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ .................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI......... sağlık......................... 160 VII............................1..................................... 162 VIII................. göçler.. 155 V................................................................ eğitim............................2............. 155 V............................ 177 KAYNAKLAR .... İZLEME PROGRAMI.....2.... İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER.........2....... 158 VI..... 164 BÖLÜM IX.......... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi .....................1....... 201 YETERLİLİK BELGESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU .........................18............................................ 160 VII............................................3...................... Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı.17.............. faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı..................................2................... Arazi ıslahı (baraj............. diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb..... Mevcut su kaynaklarına etkiler.............................. olabilecek hava emisyonları................................................................................ 158 VI.................................................................... 156 V.... iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları................. Baraj................................................. HALKIN KATILIMI...................................................................................................................................... 156 V............................................... Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları....... orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) ................................. PROJENİN ALTERNATİFLERİ..........................................................................................1....... 159 BÖLÜM VII...... 204 viii ........ ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde................................... bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut. Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program.. 156 BÖLÜM VI............................................... HES....................................... 156 V.....................................

......................................17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu..........14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu........... 36 Tablo IV............................. 3 Tablo I.. AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile)...... AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile).........................................6 Sakarya iline ait Kar Durumu .........3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri..................................................4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II................1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL)................8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri 20 Tablo III........2 Baraj gövdesinin özellikleri .................... 29 Tablo III............. 38 ix ................................................................................................. 31 Tablo III.12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları ...3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I.......................... 37 Tablo IV.. 2 Tablo I.......................... 2008) ....1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları....................1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler...6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) .3 Baraj gölü................. 25 Tablo III. 33 Tablo III....... 16 Tablo III............................ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU TABLO DİZİNİ Tablo I......................... 32 Tablo III.................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.................... 3 Tablo III.................... 16 Tablo III................................16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu.. 13 Tablo III.... 32 Tablo III.... 14 Tablo III.....................9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri................... 38 Tablo IV........13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı.................. 36 Tablo IV............15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu ................................... 20 Tablo III.... Dolu.... 31 Tablo III...................10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri ........4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu............... 34 Tablo IV.....................................7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri ................................ Sis ve Kırağı Durumu ...........5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III............... tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı ................5 Düzce iline ait Kar....2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri ...... 33 Tablo IV....... AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile)............... 29 Tablo III.... 15 Tablo III...........................................2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (20092014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) ...........11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan.......... 17 Tablo III...................................

............................ 42 Tablo IV..............9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri................................................................................ 39 Tablo IV..................................12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm)...............5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması ........ 43 Tablo IV................................... 40 Tablo IV................23 Şekil IV.......30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant...............25................................................7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap............................................................. 78 Tablo IV.............21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri ...............................................27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri .................. 41 Tablo IV..... 2008) .................... 46 Tablo IV........ 87 Tablo IV.............................. 78 Tablo IV.........................15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.................. 47 Tablo IV............................... 2008). 48 Tablo IV........ 44 Tablo IV.......... 39 Tablo IV........ 53 Tablo IV...........................................................................................31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları ............22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları .........11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri............................................19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri ...........................................................18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri................................................................................................20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri ............... 44 Tablo IV............................................. 40 Tablo IV.14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri...............8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri .............................28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri ..................................... 81 Tablo IV................10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri ............................13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri ................ 88 x ...... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV........................................................16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri ............................26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı .......... 48 Tablo IV..............29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ............................................................. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması .................................................................................. 76 Tablo IV........................................................................17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı ........................................................ 47 Tablo IV................................ 75 Tablo IV............................................................................ 77 Tablo IV.......................... 40 Tablo IV.......................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI............... 42 Tablo IV.............24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması ...

................ 132 Tablo V.................................... İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti ..................40......................... 132 Tablo V......5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları .............. 107 Tablo IV.32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları.........................42.............8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları ..............13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) ....... 118 Tablo V............................... 94 Tablo IV.......... 119 Tablo V............... 108 Tablo V........................8.................. 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu ...38 Tablo F........... 95 Tablo IV................. 103 Tablo IV.............43...................Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları ...............................................6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları ............ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV...............................................Amfibiler (Amphibia)......................... 123 Tablo V...............44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) ............................14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) ..........................12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar .....9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları ..................2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları........... 132 Tablo V....................... 102 Tablo IV...................45 ................. 124 Tablo V............... 118 Tablo V...................................... 106 Tablo IV.............................36 Kuşlar (Aves) ........................................37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı .................41..................................................................................birim alanındaki servet ve servet artışları............. 122 Tablo V......................................... 119 Tablo V....1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar ......................................... 133 xi .......................11................ 117 Tablo V.....................10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları .......46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım......................................................................................... Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı .................................33 Memeli Hayvanlar (Mammalia)............................15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)............. 112 Tablo V.................................................................................. 107 Tablo IV................ 94 Tablo IV....... 101 Tablo IV..............4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları...........................................................................3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları..............................35 İki Yaşamlılar............ 125 Tablo V...... 122 Tablo V..... 89 Tablo IV.............. Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) ....... 103 Tablo IV. Toplam kümes hayvanı sayısı ..................................................................................................................................... Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri ................................... 102 Tablo IV.....................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.... Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri.................................................. 100 Tablo IV..........7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları ............................... 95 Tablo IV..................................34 Sürüngenler (Reptilia)........................39.....................

.......................16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks) . 1991) ... 153 xii ............. 133 Tablo V....... Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları ......................... 133 Tablo V....................................................................................................................20.........................................................................................................................................19.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI........................................................................................................................18.......... 152 Tablo V..... 136 Tablo V........................ Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson..... Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*)..............17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri .............. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V............................................................................................

.................2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita......7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği ..........3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü.............4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı .................................................................... ......... 45 Şekil IV.............6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem.............................................. 123 Şekil V..............tr)...... Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti..................1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri...... 134 xiii ........ 59 Şekil IV.....3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı............................. 46 Şekil IV.......................... 60 Şekil IV.. 52 Şekil IV...........13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ..................................................... 80 Şekil IV..1 2005 Yılı rüzgar gülü ........... 82 Şekil IV...... 60 Şekil IV....................................... ........1................................................................... 125 Şekil V................ 93 Şekil IV..........5 Melen Regülatörü .................2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı ............................................................ 98 Şekil V....................5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı...................................................... 8 Şekil II............................................................................................ 122 Şekil V.. 111 Şekil V.................11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği .....................................tr)................ 45 Şekil IV...........7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta....6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi ................................................. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ŞEKİL DİZİNİ Şekil II..DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI...................10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi.... 9 Şekil II.............. 129 Şekil V..12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı ................. 27 Şekil IV................................................... Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen............................... 2000)..6.................2 Melen I............1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması .................... 83 Şekil IV........................3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi..............................9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası ...................8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen..................................... Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri ....................................... 53 Şekil IV. 18 Şekil III............... 7 Şekil II.................... 92 Şekil IV....................... 124 Şekil V. .............................14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü ... Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği .....5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası.4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi ............................4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası ................................................................................................................................ 10 Şekil III.gov......................... 5 Şekil II...........................2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri ............... 2000). 5 Şekil II..gov..................

............................................................................................................................................. 134 Şekil V........... 135 Şekil V............... HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V..........DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI....................8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği .................. 135 Şekil V............................................................................... 137 xiv ......10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği......................9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği.......................11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi ...............

. 188 Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları ....................................... 183 Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları........................ 190 Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası..................................... 198 Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları ........................................................................................ HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EK DİZİNİ Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita ..................................... 199 Ek 23 Acil Müdahale Planı......................... 179 Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti ................................. 180 Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti .............................................. 186 Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar..................................................... 193 Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları................................. 195 Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı ........................................................................ 191 Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası ............................................................................... 194 Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları.......... 192 Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı. 181 Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti.............................................................................. 196 Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar .................................................... 200 xv ................ 189 Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu ................................................................................................................................... 184 Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) ................................... 185 Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) .. 187 Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları ............................... 178 Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı............................... 197 Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler ............................................. 182 Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti.............................................................DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI...............................................................................................................

Bu ihtiyacın 1 . 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan.41o 00’ 24” koordinatları arasında yer alan içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi. Yapılan çalışmalar sonucu 2040 yılı için İstanbul metropoliten alanında 17 milyon nüfus ve 1997 hm3/yıl su ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. 1980’li yıllarda İstanbul Şehri’nin. iki adet derivasyon tüneli. Projeleri DSİ XIV Bölge Müdürlüğü ve DSİ etüt ve Plan Dairesi Başkalığı hazırlamıştır. Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme. bölgede mevcut su kaynaklarının potansiyeli ve kalitesi ile bunlardan faydalanma şeklini. iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı. kapaklı dolusavak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM I. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. Damoc Master Planı tahminlerinden daha hızlı artan nüfus ve yerleşme nedeniyle Mudurnu Çayı’ndan Su Temin Projesi ve Istranca derelerinden su temini istikşaf raporları hazırlanmıştır. İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından DAMOC firmasına hazırlattırılan İstanbul Bölgesi Su Temini ve Kanalizasyon Master Plan Raporudur. Hizmet Amaçları. PROJENİN TANITIMI VE AMACI I. Bu problemin çözümü hakkında çalışmalar DSİ’ce 1960 yılından sonra yoğunlaşmış. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır. Büyük Melen barajı 30o 57’ 57” . (Melen Sistemi Büyük Melen Barajı ve HES Su Temini ve İşletme Çalışması İçerikli Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu) İstanbul’un 1950 yılından itibaren hızlı artan nüfusuna ve bununla birlikte gelişen sanayiye içme. Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. kullanma ve endüstri suyu temini büyük önem kazanmıştır. içmesuyu pompa istasyonları. Ömrü. 1998 yılından itibaren ise Melen Çayı’ndan su temini projesi geliştirilmiştir. Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı. sırasını ve yapılması gereken mühendislik yapılarını tespit eden birbirini tamamlayıcı nitelikte üç adet etüt ve planlama raporu hazırlanmıştır. Bu raporlar: İstanbul İçme Suyu Projesi İstikşaf Raporu DSİ-TAMS tarafından hazırlanan İstanbul-İzmit İçme. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı. baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi’ne ait rapor DSİ.1. Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir.

8 oC 2 317 km2 1 599.181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077. bu seviyedeki göl hacmi 689. 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır. Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1. İlk aşamada yılda toplam 268 hm3. Baraj sebebiyle oluşacak olan baraj gölünün normal su seviyesi 110 m olup. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. 27 hm3/yıl % 67 2 . Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır. Barajın inşa edilmesi halinde olası taşkın problemleri de baraj vasıtası ile bertaraf edilerek ortadan kalkacaktır.2’de verilmiştir.1 hm3 civarında olacaktır (Tablo I. Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre.3). İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. kullanma suyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilecektir.60 mm/yıl 12.27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki. Tablo I. Melen Projesi içme. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır. Barajın yapılacağı proje alanına ait hidrolojik özellikler Tablo I.42 hm3/yıl 1077.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek.1’de Baraj gövdesine ait özellikler ise Tablo I. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karşılanabilmesi için yapılan çalışmalar Yeşilçay Sistem I ve Melen Sistemi adı altında yürütülmektedir. Projenin taşkın koruma amacı yoktur. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında.1 Proje alanına ait hidrolojik özellikler Yıllık Ortalama Yağış Yıllık Buharlaşma Yıllık ortalama Sıcaklık Aks Yeri Drenaj Alanı Aks yeri yıllık ortalama akım Regüle edilen akım Regülasyon Oranı 950 mm 796. Bu sebeple proje kapsamında herhangi bir taşkın koruma tesisi inşa edilmeyecektir. son aşamada ise yılda 1. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır. Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl.077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır.

Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkması beklenen diğer bir çevresel sorun da gürültüdür. doldurma. ortaya çıkması beklenen kirleticiler hava.su sev. boşaltma ve taşıma işlemlerinden ve beton santrallerinden toz ve gürültü problemi ortaya çıkacaktır.5/1 25. taş ocaklarında ve tünel inşası sırasında yapılacak patlatmalardan. baraj rezervuarının dolmaya başlaması ile birlikte daha önce kara parçası olarak kullanılan önemli miktarda bir alan su ile kaplanacaktır.00 m 8. Çevresel 3 .27 hm3/yıl Minimum su seviyesi Minimum İşletme Seviyesi Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Min. su ve gürültü ile atık kirliliğine yol açacaktır. inşaat çalışmalarında ortaya çıkacak inşaat atıkları.60 km2 689. İşletme aşamasında ise sadece baraj işletmesinde çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksu ve katı atıklar söz konusu olacaktır. Çoğu baraj projelerinde olduğu gibi.4 / 1 33. kullanma ve endüstri suyu temini + HES Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu 13. Bu durum bölgedeki flora ve faunanın etkilenmesine neden olacaktır.10 hm3 % 67 1077. İşl. Ayrıca bölgenin iklim yapısında da bazı değişikliklerin olması muhtemeldir.00 m 97 m 8m 102 m 709 m 12 m 1.10 hm3. Gürültünün ana kaynağı. 17.0 m 2/1 – 2/1 37 m 55 m 110m 110 m 112 hm3. İnşaat aşamasında.0 m 2/1 – 1. Baraj inşaatı sırasında.00 m 110. dolgu ve malzeme taşınması sırasında kullanılan araçlar olacaktır.2 Baraj gövdesinin özellikleri Amacı Tipi Talveg kotu Kret kotu Talvegden yüksekliği Temel Kotu Temelden yüksekliği Kret uzunluğu Kret genişliği Memba şevi Mansap şev Memba Batardosu kret kotu Memba Batardosu kret genişliği Memba Batardosu Şevleri Mansap Batardosu kret kotu Mansap Batardosu kret genişliği Mansap Batardosu Şevleri Tablo I.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 5. Ortaya çıkması beklenen atık su ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel atıksudan ibaret olacaktır. Göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı.15 km2 577.00 m 7. baraj inşaatı sırasında yapılacak kazı.3 Baraj gölü İçme.sev. Atık olarak ise çalışanlardan kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar.4 / 1 1. İnşaat sırasında oluşacak gürültünün seviyesi ve dağılımı. kazı. göl hacmi ve göl alanı Mak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo I. tehlikeli atıklar ile madeni ve bitkisel atık yağlar oluşacaktır. Bu kirleticiler baraj inşaatı tamamlanınca ortadan kalkacaktır.

4 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre raporun ilerleyenin bölümlerinde hesaplanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

1 Türkiye haritasında Sakarya ve Düzce ilinin yeri Şekil II.2). Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM II.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1.2 Melen Havzası’nı ve havzanın konumunu gösteren harita İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen Barajının aksı Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe 5 . Faaliyetin yeri (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin.1ve Şekil II. Şekil II. bu planlar yoksa mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda. lejant ve Plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.5 km güneybatısında. Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır (Şekil II.

5’da. 2006). Planlama aşamasında olan Büyük Melen Barajı. 2008). 6 .40° 40′ 00″ kuzey enlemleri ve 30° 50′ 00″ . Ana akım Efteni Gölü’nden çıkmakta ve Büyük Melen Çayı adını alarak Karadeniz’e dökülmektedir.6’de verilmiştir. Asar Deresi. Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır. proje sahasının uydu görünümü Şekil II. Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup.4’te. Büyük Melen Çayı ve Lahna Deresi’nin Karadeniz’e dökülmeden önce birleştiği bölgenin mansabındadır (DSİ. İki akarsuyun drenaj alanları. Barajın içinde bulunduğu Melen Havzası 41° 5′ 00″ . birlikte Melen Havzası’nın toplam alanını oluşturmaktadır.31° 40′ 00″ doğu boylamları arasında yer almakta olup. barajın kurulacağı bölgenin panoramik fotoğrafı ise Şekil II. Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illeri sınırları içerinde kalmaktadır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Uğur Deresi ve Aksu Deresi. Büyük Melen Barajı ve Melen Havzası’nın konumunu gösteren 1/25000 ölçekli memleket haritası Şekil II.3’de. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır. 2005).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU arasındadır. daha önceden yapılmış olan regülatörün fotoğrafı Şekil II. 2317 km2’lik alanı kapsamaktadır. Efteni Gölü’ne dökülmektedir. Küçük Melen Çayı. Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.

3 Büyük Melen Baraj gölünün 1/25 000’lik memleket haritasında gösterimi 7 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.4 Büyük Melen Barajı proje sahasının ve baraj gölünün işlendiği uydu resmi 8 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.5 Melen Regülatörü 9 .

6 Büyük Melen Barajının yapılması için planlanan Melen Çayı Bölgesi 10 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil II.

1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti Ek 5'de ve 1/500-1/1000 ölçekli derivasyon-dipsavak boykesit ve en kesiti ise Ek 6’de verilmiştir. Projenin şantiye sahası ise 4 adet malzeme ocağı ile 400 000 m3/yıl kapasiteli kırma-eleme tesisi. teknik altyapı üniteleri. Proje Alanı ve Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 1/25. Rezervuar ve Mutlak Koruma Alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmıştır. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı Ek 2’de. Talveg kotu 13 m olup kret kotu 110 m’dir. hidroelektrik santral ünitesi ile ilgili bina ve tesisler. . çakıl vb. agrega yıkama tesisi ve beton santrali binasından oluşmaktadır.2. 2014-2022 yılları arası 536. iletim kanalları. 2008). Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp. Barajın talvegden yüksekliği 97 m olup temelden yüksekliği 102 m’dir.290. 5 açıklıklı ve kapaklı dolusavak yapısı. 2 adet 7 m çaplı derivasyon tünelleri. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi. proje kapsamında yer alan geçici ve nihai depolama alanlarının. 2022-2032 yılları arası 804. sulama sistemleri. varsa diğer üniteler. 2008). dipsavak yapısı.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır. ocak alanlarının 1/25000. Baraja ait iki adet 7 m iç çaplı derivasyon tünelleri mevcut olup baraj gövde inşaatı tamamlandıktan sonra tünellerden birisi içmesuyu ve enerji amaçlı dipsavak yapısı olarak görev yapacaktır. Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu’na göre arazi etütleri. baraj projesi baraj en kesiti Ek 3’de. bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri. 2008). enerji – içmesuyu tüneli (derivasyon tünellerinden birisi).811 m3 malzeme kullanılacaktır. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık . diğer tekniklerle temsili resim veya maket benzeri gösterimler. Baraj gövdesinin sağ sahilinde 5 açıklıklı ve radyal kapaklı dolusavak yapısı inşa edilecektir. gövde boy kesiti ve maksimum tip enkesiti Ek 4’de. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır. 2 adet basınçlı 3500 mm çaplı içme suyu cebri borusu. Barajın hemen eteğinde 45 MW kurulu güce sahip 3 üniteden oluşan Melen HES tesisleri mevcuttur (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Enerji üretimi. 1/5000 ve/veya 1/1000'lik haritalar üzerinde gösterimi) Melen Sistemi’nin en önemli parçası olan Büyük Melen Çayı üzerinde inşa edilecek Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu tipinde Melen Barajı. su alma şaftı. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.II. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj. 3 adet 3 branşmanlı Melen Pompa istasyonundan oluşmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.17 ve 2032 yılı sonrası 1077. Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Baraj gövde ve savak tesisleri (dolu savak-dip savak). kum. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı Ek 1’de verilmektedir. 3 üniteden oluşan 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri . inşa edilecek baraj sahası içinde gerçekleştirilecek olan inşaat alanının ve Maden Kanunu’na göre açılacak olan taş. 2008). idari ve sosyal üniteler.231 m3civarında olacaktır. bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi. 2006). % 9’unun orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7.11 hm3/yıl. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

% 19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. 12 . Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35.İstanbul içme suyu temini projesi kapsamında yer alan Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. 2006).615 da arazi bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmış ve Kamulaştırma Planlama Raporu 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmıştır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18. Büyük Melen Barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın.765 da'dır (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2006).

üç aşamada gerçekleştirilecektir.15 Rantabilite İç Karlılık Oranı : 1. Proje kapsamında inşa edilecek olan yapıların maliyetleri Tablo III. 4 nolu Pompa İstasyonları ve istasyona ait Trafo binası ile ENH tesisleri yapılacaktır.22 3 970 784 309. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir.4.72 Döviz Miktarı : 448 168 015. Melen İçmesuyu 2.57 YTL’dir.42 YTL) Tablo III.63 38 946 385.1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Diğer kamulaştırma işlemleri ise barajda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte yapılacaktır.64 2 548 787 360. Tesisin toplam yatırım bedeli 2006 yılı birim fiyatlarına göre 183.00 YTL Döviz Yatırım Oranı : 0.95 2 579 606 863.1’de verilmiştir. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III. Melen Barajı HES tesislerinin inşaatı da tamamlanacaktır. II.52 3 362 621 589. Melen Projesi II.26 2 674 037 904. Her aşama için projenin uygulama planı Tablo III. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu Büyük Melen Projesi II. 1$ = 1.374.64 35 561 927.78 2 243 136 402. Melen Barajı.5 ve Tablo III. Baraj ve ocaklardaki kamulaştırma projenin ilk senesi içerisinde tamamlanacaktır.25 YTL Yıllık Gider (Nihai Durum) : 440 390 835. (2006 B. Baraj inşaatına 2009 yılı sonunda başlanılacak ve yapımı 5 yıl sürecektir.F.3.53 2 325 250 351.51 2 21 6 336 834.Merhale inşaatı kapsamında.41 2 021 956 827. iş akım şeması ise Şekil III.1’de verilmektedir.2. Tablo III.41 3 109 941 337.112 III.93 26 799 567.İsale Hattı ve tesisleri ile HES tesisleri yapılacaktır. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları Halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte. Aşamada 2030-2032 yılları arasında 2 yıl içinde Cumhuriyet Arıtma Tesisi. Proje 2014 yılında hizmete açılacaktır.6’da. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak. I. 13 .1 Büyük Melen Barajı ve HES Maliyetleri (YTL) TESİSLER Baraj İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları TOPLAM Enerji tesisleri GENEL TOPLAM KEŞİF BEDELİ 194 380 007.213.09 4 009 730 694. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM III. Tablo III.10 : % 9.00 YTL Gelir – Gider Farkı Gelir Yatırım Oranı : 0.2. Aşamada 20092014 yılları arasında 5 yılda. Tablo III. III.17 30 819 502. İsale hattı ve tesisleri.16 YATIRIM BEDELİ 860 842 972. Aşamada 2019-2022 yılları arasında 3 yıl içinde İçmesuyu 3.83 : 176 399 869. Merhale kapsamında olan Melen Barajı ve HES inşaatı.11 PROJE BEDELİ 653 021 757.38 3 327 059 661.79 YTL Yıllık Gelir (Nihai Durum) : 616 790 705. Mutlak koruma alanının kamulaştırılması için planlama raporuna gerekli olan bütçe konulmuştur.71 TESİS BEDELİ 223 537 008.

) Rezervuar Kamulaştırması Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırması TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 9 177 243.36 23 488 212..12 142 449 554.84 653 021 757.26 SU TUTMA 1 2 Y I 3 L L A 4 R 5 6 .28 461 972. su alma yapısı..2 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Yeni Yol Rölakasyonu PTT Hattı Site Tesisleri Hizmet Yolları Baraj gövdesi.Tablo III.24 30 571 877.Site T.Hizmet Yol.84 209 182 218. memba ve mansap batardoları Dolusavak Yapısı Derivasyon Tünelleri Dipsavak. cebri boru branşmanı Kamulaştırma (Yeni yol Röl.02 49 819 132.58 1 173 466.77 186 310 005.95 33 190.25 354 883.

26 TUTMA 35 784 831. AŞAMA) (2009-2014 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) TESİSİN ADI Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM PROJE BEDELİ (YTL) 71 206 590.52 64 535 607. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.11 .3 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (I.89 15 SU 47 919 742.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.64 992 708 257.96 Y 1 2 I 3 L L A R 4 5 6 33 032 952.39 1 245 187 981.

39 183 661 940.64 992 708 257. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.96 35 784 831. AŞAMA) (2019-2022 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Melen ve Cumhuriyet Terfi Hatları Melen ve Cumhuriyet Terfi Depoları Toplam İsale Hatları Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590. AŞAMA) (2030-2031 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) Melen ve Cumhuriyet Pompa Tesisleri Cumhuriyet Arıtma Tesisi Melen ve Cumhuriyet Trafo Binaları ve ENH TOPLAM 71 206 590.52 47 919 742.26 64 535 607.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.61 Y I L 2030 1 L A R 2031 2 16 .96 47 919 742.26 64 535 607.4 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (II.39 1 245 187 981.11 33 032 952.89 2019 1 Y I L L 2020 2 A R 2021 3 Tablo III.5 İstanbul İçmesuyu Projesi Büyük Melen Barajı ve HES Uygulama Planı (III.

43 1 511 776.6 Melen Barajı Enerji Tesisleri Uygulama Planı (2009-2010 Yılları Arası Yapılacak Tesisler) (2006 Birim Fiyatları ile) PROJE BEDELİ TESİSİN ADI (YTL) HES Cebri Boruları+Vanalar+Cebri boru kazıları Türbin ve Jenaratör Türbin Binası Vana ve Kapak Teçhizatı Elektromekanik Teçhizat Şalt Sahası ve Trafo Binası ENH HES Kuyruksuyu ve Mansap Suyu Kanalı Kamulaştırma TOPLAM 2 224 276.50 113 649.43 119 499.52 Y I L 2009 1 L A R 2010 2 17 .36 11 758 258.04 3 047 548.00 657 282.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.10 7 678 862.53 8 450 775. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III.13 35 561 927.

İNŞAAT ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİ SİTE TESİSLERİNİN KURULMASI ŞANTİYE ULAŞIM YOLLARININ YAPILMASI DERİVASYON TESİSLERİ İNŞAATI BARAJ GÖVDESİ İNŞAATI DOLU SAVAK İNŞAATI CEBRİ BORU KUYRUKSUYU KANALI ELEKTRO MEKANİK TEÇHİZAT İSLERİ İŞLETMEYE ALMA Şekil III. ve 5.. 4. 3.. Yeni yol relökasyonu. yıllarda yapılacaktır. yıl yapılacak olup. PTT ve enerji hatları. derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1. barajın su tutmasına kadar olan saha dışı inşaat faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren toplam inşaat süresi yaklaşık 5 yıldır. İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır. hizmet yolları. diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2. site tesisleri.1 Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması Planlanan Büyük Melen barajı projesinin inşaatının başlangıcından. .

804 hm3/yıl su 10 yıl boyunca ve full devalopmanda toplam 1077. Firm enerjinin faydası 6 cent/kWh. sekonder enerjinin faydası 3.3 cent/kWh olarak alınmıştır.3.92 Gwh/yıl’dır.69 Kuruş değeri içmesuyu geliri olarak alınmıştır.27 hm3/yıl su 32 yıl boyunca İstanbul Şehrine verecektir. Pik güç.3. yıllık enerji üretimi faydası değerleri hesap esasları ise Tablo III.1. İnşaatı tamamlanmış olan Melen I. II. Kurulu Güç – (Firm Güç / 0. ve III aşamalar) devreye girdikçe aşamalı olarak azalacaktır.27 hm3/yıl su. yaklaşık 185 km uzunluğundaki isale hattı ve tünellerle İstanbul şehrine iletilecek olup. İçme suyu faydası hesabında. yaşanan kuraklık ve küresel ısınma senaryoları dikkate alındığında. Enerji üretimi ikincil amaç olup. içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir. Yıllık İçme ve Kullanma suyu faydası Tablo III. Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise. 2022-2032 yılları arası 140. III. Enerji Faydası Proje içme ve kullanma suyu temini maksatlıdır. 20142022 yılları arası 183. Enerji faydaları bulunurken dolar kuru 2006 yılı için 1. Projenin Fayda-Maliyet Analizi III. Aşamada 8 yıl boyunca 183.4.1.7’de. Melen Sistemi” adı altında yürütülen çalışmaların su kaynağı Melen çayı ve bunun depolaması Melen Barajı ve HES’dir. Ancak hızla büyüyen İstanbul ilinin nüfusu.3.8’de verilmiştir.Merhale Projesi.33 Gwh/yıl.4 hm3/yıl su şehre tahsis edilmiştir.42 YTL olarak alınmıştır. Hizmet ömrü boyunca sağlanacak toplam su faydasının bugünkü değerleri toplamı 6 178 919 285 YTL’dir. III. 2022-2032 yılları arasında II. III.3. İçme. şehrin uzun vadede tüm içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına cevap verecek kullanılabilir en büyük su kaynağı Melen çayının Melen Barajı vasıtası ile kullanılmasıdır.92 Gwh/yıl’dır.27 hm3/yıl su. . 2040 yılı ve sonrasında içme ve kullanma suyu ihtiyacına cevap verebilecektir.2. seconder ve pik güç enerji faydası 338 862 941 YTL olarak bulunmuştur.1.60 Gwh/yıl ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 20322064 yılları arası 32 yıl boyunca 92. Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Faydası “Büyük İstanbul içmesuyu II.1. 2022-2032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077.1.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92. Sulama Faydası Melen Barajı içme – kullanma suyu ve enerji amaçlı olduğundan sulama amacı bulunmamakta olup sulama faydası dikkate alınmamıştır. Baraj inşa edildiğinde ilk aşmada 536 hm3/yıl su 8 yıl boyunca.33 Gwh/yıl. Aşamada 10 yıl boyunca 140.3. 1 m3 suyun barajdan çıkış fiyatı olarak hesap edilen 52. Melen Barajı ve HES tesisleri inşaatı 19 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3. Merhale Melen Regülatörü projesinin 2007 yılında tamamlanmasıyla.3. 45 MW’lık kurulu güce sahip olan enerji santrali barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında I. İstanbul şehrinin su temini için bugüne kadar çeşitli kaynaklardan 1293. Melen barajından 1077.64) olarak tayin edilmiş ve pik güç faydası bulunan bu pik gücün 85$ ile çarpılması sonucu bulunmuştur. içmesuyu sistemi (I.1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III. Toplam Fayda Proje ile İstanbul iline 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su. Faydalar III. Hizmet ömrü boyunca üretilen firm.

Melen HES ve Pompa tesisleri için % 9.17 1077.70 76.3. terfi hatları ve HES kuyruk suyu 20 .34 140.5 olarak alınmıştır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. 1/1000 ölçekli haritalar üzerinde projelendirilen baraj. isale hatları.64 7.42 YTL olarak alınmıştır. dipsavak yapısı. En düşük değer olan 0.14 75.50 32. barajın diğer üniteleri ve isale hatları için ayrı ayrı yapılmıştır.8 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin yıllık enerji üretimi faydası değerleri TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 FİRM ENERJİ SECONDER ENERJİ (GWH/YIL) KURULU GÜÇ 73.60 91.20 64. dolusavak yapısı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3. Firmalardan alınan bilgilere göre 1 m3/s deniz suyunun arıtılma işletme maliyeti 0.02 TOPLAM FAYDA TOPLAM ENERJİ FİRM GÜÇ PİK GÜÇ YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---- YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---TOPLAM 6 236 640 5 529 480 1 308 672 5 161 160 3 547 302 3 587 602 91 212 820 90 807 085 156 843 036 338 862 941 Not: 1) 1 $=1. 2008). içmesuyu cebri boruları.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile sağlanacak faydalar 3 aşamadan oluştuğu için yıllık fayda yerine toplam faydanın bugünkü değerleri toplamı hesap edilmiş ve 3 586 168 890 YTL olarak bulunmuştur. İnşaat dönemi faizi ve yıllık giderler için sosyal iskonto değeri içme ve kullanma suyu tesisleri için % 8.3.568 Gelir Toplam Gelir (YTL) 304510480 2436083840 456768560 4567685600 611889360 19580459520 531684579.11 804. İçmesuyu İsale Hattı ve HES tesisleri metraj hesapları. Enerji 3. III. dipsavak giriş şaftı. derivasyon tünelleri. Hesaplanan keşif bedellerine % 15 bilinmeyen giderler eklenerek tesis bedelleri bulunmuştur.91 YILLIK FAYDA 11 401 602 9 080 709 4 901 345 31. Tesis Maliyetleri Büyük Melen Barajı tesis bedelleri hesabında her bir tesis için ayrı ayrı 2006 yılı birim fiyatları dikkate alınarak keşfi özetleri çıkarılmıştır. Melen Barajı ünitelerinden olan baraj gövdesi.56 SECONDER FAYDA 183. Tablo III. (2006 Yılı DSİ) 2) Firm Enerji 6 cent/kwh.53 42.7 Büyük Melen Barajı ve HES projesinin içme ve kullanma suyu faydası değerleri YILLAR 2014-2022 2022-2032 2032---Ortalama TOPLAM HİZMET YILI 8 10 32 50 yıl İÇME SUYU Yıllık Su Arzı (hm3) 536.90 15.2 Not: 1 m3/s Deniz suyunun arıtılması maliyeti projenin birim geliri olarak alınmıştır.98 1.1. HES cebri boruları.40 $ ila 1.3 cent/kwh 3) Pik Güç faydası = Npikgüç x 85 III. proje bedellerine inşaat dönemi faizi eklenerek toplam yatırım bedeli bulunmuştur. Maliyetler ve Yıllık Giderlerin Hesaplanma Esasları Melen Barajı.00$ arasında değişmektedir. Tesis bedellerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri eklenerek proje bedelleri. Maliyetler III.36 FİRM FAYDA 110.4 $ değeri birim gelir değeri olarak alınmıştır.92 PİK GÜÇ FAYDASI YTL 3 802 3 927 5 071 8.27 Birim Gelir (YTL/m3) 0. Tablo III.3.3. Sec.

09. Aşama içmesuyu tesisleri ve isale hatlarının da 5 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilerek proje bedelleri eşit olarak yıllara dağıtılmıştır. DSİ Barajlar ve HES Dairesi ve Proje İnşaat Dairesi 2006 yılı birim fiyatlarıy1a çıkarılmıştır. Aşaması ise 2032 yılında 21 . site tesisleri ve hizmet yolları için yapılan kamulaştırmalar.2006 tarih ve 949-8694 sayılı yazılar ile istenmiş ve bu yıllarda arasında yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri 2006 yılına birim fiyatlarına çekilerek fiili kamulaştırma bedelleri hesaplanmıştır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kanalı için ayrı ayrı keşif bedelleri. tesis maliyetlerine % 15 mühendislik ve genel giderler payı ve kamulaştırma bedelleri toplamı sonucunda bulunmuştur. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Aşaması 2022 yılında hizmete açılacağından. Bu sebeple baraj yapısı ve tesisleri ile içmesuyu tesisleri ve isale hatları için % 8 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır. Melen Barajı İsala Hattı içinde bulunan tüm tesislere ait kamulaştırmaların yaklaşık % 80’i tamamlanmış olup geri kalan kısmı 2009 yılına kadar tamamlanarak faaliyete girecek olan Melen Regülatörüne hizmet edecektir. Melen Barajı ve HES kapsamında inşa edilecek olan İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları için herhangi bir kamulaştırma yapılmayacağı için fiili kamulaştırma bedeli ödenmeyecektir. Yatırım Maliyetleri Melen Barajı ve HES planlama raporunda önerilen tesislerin proje bedelleri. Geri kalan % 20 oranındaki kamulaştırma fiili ödeme değerleri bu değerler esas alınarak birim alanda yapılan kamulaştırma fiili ödeme değerleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Melen Barajı nihai aşaması olan III.2. Melen I. 2001 yılından başlayıp 2007 yılına kadar yapılan kamulaştırmalar adı geçen şube Müdürlüğünden 22. Buna göre Melen I. İçmesuyu amaçlı Melen Barajı tesisleri için inşaat dönemi faizi. Melen Barajı ile beraber Melen Barajı I. Melen II.2006 tarih ve 201-1050 ve 23. rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı için fiili kamulaştırma değerleri alınmıştır. Melen Barajı ve HES tesislerine de hizmet edecektir. Ancak Melen Barajı II. Melen I Merhale kapsamında bulunan tesislerden. Ancak pompaj tesisleri ve HES tesisleri için % 9. Melen Barajı Proje Bedeli 653 021 757 YTL.08. III. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2019 yılında başlayacak ve 3 yıl içinde tamamlanacaktır. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Proje Bedeli 2 674 037 904 YTL ve Melen Barajı HES Proje Bedelleri ise 35 561 928 YTL olup Projenin toplam proje bedeli 3 362 621 589 YTL olup bu proje bedellerine inşaat dönemi faizleri eklenerek yatırım bedelleri ayrı ayrı bulunmuştur.28 YTL olarak hesaplanmıştır. Melen Barajı ve HES Planlama Raporunda önerilen baraj yeri.3. Melen Regülatörü hariç diğer tüm birimler. Santral yeri. Merhale kapsamındaki kamulaştırmalar. inşaatın 5 yılda tamamlanabileceği kabulü ile tesislerin öncelik sırası ve hizmete giriş durumlarına göre uygun şekilde dağılım yapılarak belirlenmiştir. Merhale kapsamında yapılmış olan isale hattı kamulaştırmaları toplam 7 sözleşme paketi içinde DSİ 14. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Tesis Maliyetleri 2 325 250 352 YTL ve Melen Barajı HES Tesis Maliyetleri ise 30 819 503 olup Projenin toplam tesis maliyeti 2 579 606 863 YTL’dir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3. Melen I. Merhale Projesi ile önerilen isale tesislerinin full devaplomanı için yapıldığından.5 sosyal iskonto oranı uygulanmıştır. Melen Barajı Tesis Maliyeti 223 537 009 YTL. Melen Barajının birinci amacı İstanbul İlinin içmesuyu ihtiyacının karşılanmasıdır. Kamulaştırma Raporunda verilen YTL/da birim fiili kamulaştırma değerleri kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve/veya halen inşaatı devam eden tesisler için 2006 yılı birim fiyatlarına göre yapılan toplam fiili kamulaştırma miktarı 39 344 136.

Merhale kapsamında 2006 yılı birim fiyatları ile Melen ve Cumhuriyet pompa istasyonu enerji yıllık giderleri sırasıyla I. Aşamada (nihai durum) 18 887 209 YTL’dir. içmesuyu tesisler ve isale hatları ile HES tesisleri için ayrı ayrı hesap edilmiştir.3. II. Buna göre Melen Barajı yıllık giderleri 71 465 693 YTL. Enerji Giderleri Melen Barajı inşaatının tamamlanmasından sonra baraj dipsavağından alınacak olan sular melen pompa istasyonları marifeti ile 210 m kota basılarak buradan cazibe ile isale hatlarına aktarılacak ve 55.3.3.5. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Yatırım Bedeli 3 109 941 337 YTL ve Melen Barajı HES Yatırım Bedelleri ise 38 946 385 YTL olup Projenin toplam Yatırım Bedeli 4 009 730 695 YTL olarak hesap edilmiştir. bu aşamaya ait içmesuyu tesisleri ve isale hatları inşaatı 2030 yılında başlayacak ve 2 yıl içinde tamamlanacaktır.4. içme suyunun melen ve cumhuriyet pompa istasyonlarından isale hatlarına basılması için harcanacak olan giderlerdir. Merhale kapsamında inşa edilen tesislerin yıllık giderleri Melen Barajı. Merhale kapsamında yapılacak olan Melen Barajı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU hizmete açılacağından.4. Döviz İhtiyacı Melen II. Proje bedelleri bu inşaat süresine uygun olarak dağıtılmıştır. İçmesuyu ve İsale Hatları ile HES tesisleri için gerekli döviz miktarları hesaplanmıştır. Yıllık Giderler Raporda önerilen tesislerin yıllık giderlerin hesaplanmasında “Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat” a uyulmuştur ve projenin toplam yıllık gideri Melen II.1. III.00 m kotunda bulunan Cumhuriyet Su Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra 135 m kotunda cumhuriyet pompa istasyonları marifeti ile basılarak İstanbul iline verilecektir. Melen Barajı HES Tesislerinin. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları işletme bakım ve yenileme giderleri 46 431 033 YTL ve Melen Barajı HES işletme bakım ve yenileme giderleri ise 622 894 YTL olup Projenin toplam işletme bakım ve yenileme giderleri 48 151 856 YTL olarak hesap edilmiştir III. Projenin enerji giderleri. İşletme Bakım ve Yenileme Giderleri Melen Barajı işletme bakım ve yenileme giderleri 1 097 928 YTL.3. III.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Buna göre Melen Barajı Yatırım Bedeli 860 842 972 YTL. Aşamada 17 907 947 YTL ve III. Amortisman Giderleri Melen Barajı Faiz ve Amortisman giderleri 70 367 765 YTL.2.3.3. Ancak ortalama değer bazında incelendiğinde Melen II. baraj inşaatı ile birlikte ve 2 yıl içinde tamamlanacağı kabul edilmiş ve proje bedeller iki yıla yayılmıştır. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları Faiz ve Amortisman giderleri 264 048 384 YTL ve Melen Barajı HES Faiz ve Amortisman giderleri ise 3 739 915 YTL olup Projenin toplam Faiz ve Amortisman giderleri 338 156 065 YTL olarak hesap edilmiştir.4. barajdaki su seviyesine bağlı olarak değişmektedir. 22 .4. Buna göre projenin toplam döviz ihtiyacı 448 168 015 YTL’dir. Faiz. İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hatları yıllık giderleri 364 562 333 YTL ve Melen Barajı HES yıllık giderleri ise 4 362 810 YTL olup Projenin toplam yıllık gideri 440 389 695 YTL olarak hesap edilmiştir. III. Aşamada 17 287 759 YTL. III. Projenin enerji giderleri. Proje bedellerine inşaat dönemi faizi bedelleri eklenerek yatırım bedelleri bulunmuştur.

Barajın sadece enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 1. İçmesuyu ve enerji amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su) = 3.3. (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. İç Karlılık Oranı İçmesuyu ve enerji amaçlı olan projenin iç karlılık hesaplarında proje yatırım bedelleri. sosyal ve altyapı faaliyetleri Melen Sistemi İşletmede Olan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: 1 nolu pompa istasyonu Melen I. İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini gayesiyle gündeme gelmiş ve geliştirilmiştir. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak. Ancak enerji üretimi amacı ikinci amaç olup. Pompa istasyonu kurulu gücü 4 500 kW/ünite’dir. Melen Barajının içmesuyu ve enerji amaçlı olarak inşa edilmesi halinde rantabilitesi 2008 yılında hazırlanan Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu’nda 1. Melen nehri sularının % 67’sini regüle edecek olan tesis ile elektrik enerjisi üretimi de yapılacak olup barajın ekonomik ömrü 50 yıl olarak alınmıştır.09 olarak hesaplanmıştır.7.70 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır.4. Birim su maliyeti. enerji üretiminin rantabilitesi sadece enerji gider ve gelirleri dikkate alınarak hesap edilmiştir.50 olarak bulunmuştur. İçmesuyu amaçlı olan barajdan sağlanan 1 m3 suyun 2006 yılı fiyatları ile depolama maliyeti: (Baraj Yatırım Bedeli / Regüle Edilen Su ) = 3. barajın eğinde yapılacak HES tesisleri ile mansaba bırakılacak sulardan ve baraj düşüsünden yaralanmak için düşünülmüştür.5 m3/s olan 5 adet her biri 1. Melen Barajı öncelikli olarak içmesuyu amaçlı olarak mutlaka inşa edilecektir. Bu sebeple enerji üretimi kısmı projeden ayrı olarak da mütalaa edilip özel müteşebbisler tarafından yapılabilir. giderlerin bugünkü değerleri ile yıllık içmesuyu ve enerji gelirlerinin bugünkü değerleri hesap edilmiş ve Büyük Melen Barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. yılık giderler ve yıllık gelirler kullanılmış ve iç karlılığı % 9. içmesuyu ve enerji. Baraj içmesuyu olarak inşa edildikten sonra sadece enerji tesislerinin iç karlılığı ise 26. faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik.10 olarak belirlenmiştir. merhale kapsamında yapılarak işletmeye açılmıştır. Baraj zaten içmesuyu amaçlı olarak inşa edileceğinden. İstanbul ilinin artarak büyüyen nüfus ve sanayi yapısı ve yapılan teknik ve ekonomik hesaplar Büyük Melen Barajı ve HES projesinin ivedilikle uygulamaya alınması gerektiğini göstermektedir.6.59 Kuruş olarak bulunmuştur. Barajın sadece içmesuyu amaçlı olarak inşa edilmesi durumunda barajından çıkan 1 m3 suyun maliyeti ise 52.652 olarak hesap edilmiştir. sadece içmesuyu ve sadece enerji amaçlı olarak işletilmesi durumlarına göre ayrı ayrı olarak irdelenmiştir. Bu sebeple rantabilite analizi barajın.3. Ancak Melen Barajı projesinin ekonomik olarak yapılabilirliğinin görülebilmesi için projenin yıllık gelir ve gider hesapları dikkate alınarak bugünkü değerler tekniğine göre rantabilite analizi yapılmıştır. Merhale 23 .10 Kuruş olarak bulunmuştur. Gelir-Gider Oranı Melen Barajı Projesi. 2008) III. Toplam debisi 8.69 YTL/m3 olarak bulunmuştur. Melen barajının sadece içmesuyu amaçlı olması durumunda iç karlılığı % 9.828 olarak hesap edilmiştir. III.72 YTL/m3 olarak bulunmuştur.013 olarak hesap edilmiştir. Melen I. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU III. Bu değer enerji üretimi için 2.

Melen II. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek pompa istasyonları ebatları sırasıyla. İlk aşamada 720 000 m3/gün (8. Aşamada 2800 ve III. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında.70 m3/s kapasiteli) ve 4 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. Melen pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III. Cumhuriyet Arıtma Tesisi.0 m. 20 adet asıl ve 2 adet yedek olmak üzere toplam 22 adet pompa teçhiz edilecektir. İşletmede Olan ve Önerilen Melen Terfi Depoları: Melen I. 1743 m uzunluğunda mevcut 1 adet terfi hattı ile 210 m kotundaki terfi istasyonuna basılmaktadır. II. hızlı kum filtresi. Sonuç olarak. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70 x 55 m olacaktır. Melen II. Melen Projesi I ve II Merhale kapsamında toplam 4 adet pompa istasyonu.73 m3/s kapasiteli) pompa teşkil edilecektir. Aşamalarda bu kapasiteler 750 000 m3/gün (8. Merhale kapsamında Melen Barajı ile birlikte I. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 210 m’dir. uzunluğu 87. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32 000 m3’lük 2 adet terfi deposu daha önerilmiştir. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli melen terfi deposu inşa edilmiştir.66 m3/s olan toplam 5 adet (her biri 1. 2.30 m3/s) kapasitesinde tertip edilmiştir. 24 . Tesis. Melen Barajı inşaatı ile barajdaki su seviyesine bağlı olarak pompaların basma yükseklikleri değişecektir.. II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kapsamında hizmete açılan 1 nolu pompa istasyonu binasının genişliği 55. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I. Aşamada 2600. durultucu.00 m’dir. ve III.70 m3/s kapasiteli).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Regülatöründen alınan su.68 m3/s) arttırılacaktır. Melen II Merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8. 3 nolu pompa istasyonunda toplam kapasitesi 8.9’da verilmiştir. Cumhuriyet Arıtma Tesisleri: Melen I Merhale kapsamında inşa edilen ve klasik arıtma tipinde projelendirilen Cumhuriyet Arıtma Tesisinin (SAT) günlük nominal kapasitesi 720 000 m3 olup.14 m ve en düşük basma yüksekliği 110. 1743 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 210 m kotuna basılacaktır. 196 m basma yüksekliğine sahip olup normal su seviyesi 19. Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır.00 m kotu civarındadır. dezenfeksiyon ve çamur atma birimlerinden oluşmaktadır.5 m3/s toplam 5 adet pompa (her biri 1. Melen Projesi’nin gelişmesine paralel olarak daha sonra kapasitesi 2 970 000 m3/gün’e çıkarılacak şekilde genişletilecektir. Melen II.51 m olacaktır. kimyasal işlem. Bu durumda barajdaki su seviyelerine göre en fazla basma yüksekliği 128. Melen Sistemi Tasarlanan Melen Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir. tesis iki akım kollu olarak tasarlanmıştır.0 m’dir. Aşamada 3000 kW/ünite olacaktır. Tesis girişindeki hidrolik seviye 55. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında.5 m3/s olan toplam 6 adet pompa (5 + 1 adet yedek -her biri 1.

99 Pompa Debisi Pompa Sayısı Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç 3 (ünite) kW/ünite kW/ünite (m /s) (m3/s/ünite) 8. MELEN B. MELEN B. ve III.50 34.666 2500 2100 8. II.666 2014 2100 8. (II) MELEN B. (I) MELEN B. AŞAMA (m3/s) İÇİN CUMHURİYET Pompa Sayısı (ünite) 8.33 5 1. (II) MELEN B. (IIII) Q III. ve AŞAMALAR MELEN REG.50 8..99 33. (I) MELEN B.70 1.5 Enerji Gideri YTL 16792920 9771270 10391459 10766875 Pompa Debisi Pompa Debisi Kurulu Güç Önerilen Kurulu Güç (m3/s/ünite) 1.800 2176 2200 Durumu Yatırım Proğ.50 8.666 2014 2100 9.50 8.73 (m3/s) 8.66 24.70 1..00 25. II.50 17.00 5 1. AŞAMA İÇİN CUMHURİYET POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ VE KURULU GÜÇLERİ AŞAMALAR MELEN REG.33 16.Tablo III.16 Durumu I.66 5 5 5 5 POMPA İSTASYONU KAPASİTELERİ kW/ünite 4500 2618 2785 2885 kW/ünite 4500 2600 2800 3000 İşletmede Planlanan Planlanan Planlanan VE KURULU GÜÇLERİ Enerji ihtiyacı Kwh 197100000 114686270 121965480 126371770.33 5 1.9 Melen Sistemi pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçleri I.70 1. (IIII) Q (m3/s) 8.33 5 1. Planlanan Planlanan Planlanan Enerji ihtiyacı Kwh 91980000 88221697 88221697 95309087 Enerji Gideri YTL 7836696 7516489 7516489 8120334 .

2’de verilmiştir. Pompa istasyonu kurulu güçleri ise sırasıyla I.9’da verilmiştir.66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet pompa bulunmaktadır. Merhale ve II. Aşamada 2200 kW/ünite olacaktır.66 m3/s (1 adet yedek) kapasiteli toplam 6 adet. Merhale kapsamındaki Cumhuriyet Terfi Depoları Melen I. Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Melen I Merhale kapsamında yapılan ve inşa halinde olan isale hatları cebri boru. 93 m statik basma yüksekliği ile basılmaktadır. Melen II. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 2540 mm çapında.00 m3/s olan 5 adet her biri 1. .33 m3/s’dir. 3896 m uzunluğunda 2 adet terfi hattı ile 135 m kotuna basılacaktır.50 m çap 3764 m uzunluğunda Şile-Alaçalı Tüneli. Melen II. merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile birlikte 32000m3’lük 2 adet Cumhuriyet terfi deposu daha önerilmiştir. 2 833 m uzunluğunda Beykoz Tüneli. İsale hattı kapsamında projelendirilen tünel ve kondüviler sırasıyla. 2.5 m çap ve 5416 m uzunluğunda Yeşilvadi kondüvisi. Melen isale hattı kapsamında yer alan cebri boru çapları Cumhuriyet terfi deposuna kadar 2540 mm. Pompa istasyonu kurulu gücü 2 100 kW/ünite’dir.Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hatları: Melen I Merhale Kapsamındaki Cumhuriyet Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı. değişik uzunluk ve çaplarda projelendirilmiştir.33 m3/s olan 5 adet her biri 1. Melen II merhale kapsamında inşa edilecek olan 2 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8.80 m3/s kapasiteli toplam 5 adet pompa adedi olacaktır. Cumhuriyet pompa istasyonları kapasiteleri ve kurulu güçlerini gösterir Tablo III. kondüvi ve tünel halinde. 4.66 m3/s kapasiteli toplam 5 adet ve 4 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 9. 1 nolu pompa istasyonu Melen I. 4. Yeşilvadi kondüvisi ve diğer tünellerle beraber toplam tünel uzunluğu ise 25 km’dir. merhale kapsamında inşa edilmekte olup toplam debisi 8. Boğaz tüneli çapı 4. 983 m uzunluğunda Ortaçeşme Tüneli.33 m3/s olan 5 adet her biri 1. 5 adet her biri 1. 4. 2 175 m uzunluğunda Osmankuyu Tüneli’dir. Cebri borudan oluşan isale hatları toplam uzunluğu 157 km’dir. projenin full devalopmanı olan Melen Barajının tüm aşamalarının tamamlandığı nihai durum için ve inşa edilmektedir. 3 ve 4 nolu pompa istasyonu 70x55m olacaktır. Aşamada 2100 ve III. merhale kapsamında 26 000 m3 hacimli Cumhuriyet terfi deposu inşa edilmektedir. II. Cumhuriyet terfi deposundan sonra 2500 mm olarak projelendirilmiştir. Tünel olarak imal edilmekte olan isale hatları.00 m olup toplam uzunluğu 5551 m’dir. 3896 m uzunluğunda 1 adet terfi hattı ile 135 m kotundaki terfi istasyonuna. Merhale kapsamında Melen Barajı inşaatı ile projelendirilecek Cumhuriyet pompa istasyonları ebatları sırasıyla.50 m çapında ve 8097 m uzunluğunda Alaçalı-Ömerli-Hamidiye Tüneli. 2 577 m uzunluğunda Ayazağa Tüneli. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boykesitti Şekil III. 3 nolu pompa istasyonu toplam kapasitesi 8. Terfi deposunun boyutları 60 m x 80 m olup normal işletme kotu 135 m’dir. Cumhuriyet Terfi Depoları: Melen I. Terfi depolarının ebatları 90 m x 60 m x 6 m olacaktır. Pompalar vasıtasıyla alınan içmesuyu 3000 mm çapında. 2 032 m uzunluğunda Bekleme Tüneli. Melen İsale Hatları: Melen I. Melen I. Aşamada 2100. Önerilen Cumhuriyet Pompa İstasyonları ve Terfi Hatları: Büyük Melen Barajı ve HES projesi tamamlandıktan sonra 3 adet cumhuriyet pompa istasyonu kademeli olarak devreye girecektir.

Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAĞITHANE DAĞITIM TESİSİ CUMHURİYET TERFİ DEPOSU CUMHURİYET ARITMA İSALE HATTI MELEN TERFİ DEPOSU CUMHURİYET POMPA İSTASYONU MELEN POMPA İSTASYONU YEŞİLVADİ (ALAÇALI) GEÇİŞİ MELEN REGÜLATÖRÜ BOĞAZİÇİ TÜNELİ Şekil III. Kamulaştırma arazi etütleri. Sakarya ilinin 70 km. Merhale Kapsamında Melen Barajı İle Önerilen İsale Hatları: Melen I. İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan ve Büyük Melen çayı ile Lahna deresinin besleyeceği Melen barajının aks Çayüstü Tepesi ile Dikenli Tepe arasındadır.1. Merhale kapsamında önerilen isale hattı tesisleri sadece çelik borulardan oluşmaktadır. Kamulaştırmanın Yapılacağı Etüt Sahasının Tanıtılması Proje Karadeniz Bölgesinde İstanbul boğazının 170 km doğusunda. bölgedeki konutların ve arazilerin kamulaştırılması.5 km güneybatısında ve Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyindedir. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’ünün fındıklık. proje sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler. Merhale kapsamında inşaatı tamamlanmış ve devam eden içmesuyu tesislerinin şematik boy kesiti Melen II. Merhale kapsamında inşa edilmekte olan tünel ve kondüviler Melen projesinin nihai aşamasına göre projelendirildiği için II. Rezervuar alanı Sakarya ve Düzce illerinin sınırları içerinde kalmaktadır. III.45 oranında 27 . Merhale kapsamında sadece boru kesiti kazı ve dolguları yapılacaktır. % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. III.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın.5. tespit edilen taşınmazlar her iki saha içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.6. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300m lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. mevcut karayolunun relokasyonu olarak tanımlanabilir. kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim III. 2 adet 3000 mm çapında ve toplam 157 km uzunluğunda olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Merhale kapsamında yapılacak olan İsale hattı çelik boruları. rezervuar ve Mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. %19.2 Melen I. İsale hattı platform kamulaştırması ve kazıları I Merhale kapsamında yapıldığı için II. II.6. sosyal ve altyapı faaliyetleri Projenin kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak.

300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur.6. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır. Melen barajı rezervuar alanı kamulaştırma etütleri ilk olarak 1997 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılmış ve ilk rapor aynı elemanlarca 1996 yılı birim fiyatları ile hazırlanmıştır. tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin 1990.2.11’de verilmiştir. Kamulaştırma planlama raporunda yine Turgay Erinç tarafından 2005 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmış Melen barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli topografik harita Ek 1’de verilmiştir. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. Kamulaştırılan saha ile ilgili nüfus Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2. İstanbul içme suyu temini projesi kapsamı içerisinde yer alan Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanı kamulaştırma arazi etütleri ikinci kez DSİ 14. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Melen çayı suyuna Düzce ilinde bulunan sanayi tesislerinin arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atıksular deşarj edilmektedir.10’da gösterilmiştir. III. Melen barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir. 2000 ve 2007 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak Tablo III. 1997. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir.6. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III. 28 .1. Nüfus Kamulaştırma sahası içindeki nüfus Rezervuar sahasında. Beyler. Kamulaştırmanın Yapılacağı Alandaki Sosyal Durum III. Bölge Müdürlüğü teknik elamanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Turgay ERİNÇ tarafından 2006 yılında yapılmıştır. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. tamamıyla su altında 5 yerleşim kalmaktadır.

Kocaali İlçesi Düzce İli .02156 YERLEŞİM ÜNİTELERİ 1990 1929 263 211 447 535 313 297 582 803 1344 404 400 561 559 2007 1501 127 113 254 255 136 130 182 186 364 223 110 296 96 120 71 52 6223 .11 Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan.Akçakoca İlçesi Tablo III.Tablo III.10 Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri İL VE İLÇE ADLARI YERLEŞİM BİRİMLERİ Ortaköy (Lahna) Bucağı Beyler Köyü Köyyeri Köyü Karalar Köyü Kovukpelit Köyü Karapelit Köyü Açmabaşı Köyü Hamascık Köyü Dokuzdeğirmen Köyü Iğdır Köyü Harmankaya Köyü Esentepe Köyü Büyük Melen Köyü Yeşiltepe Köyü Esmahanım Köyü Dilaver Köyü Davutağa Köyü Sakarya İli .0.Cumayeri İlçesi Düzce İli . tamamıyla veya kısmen de olsa etkilenen yerleşim ünitelerinin nüfusları ve 17 yıllık periyottaki nüfus artış hızı NÜFUS SAYIM SONUÇLARI 1997 2000 Ortaköy (Lahna) Bucağı 2563 2073 Beyler Köyü 214 244 Köyyeri Köyü 144 157 Karalar Köyü 340 351 Esmahanım Köyü 332 456 Dilaver Köyü 212 239 Davutağa Köyü 195 247 Hamascık Köyü 393 494 Dokuzdeğirmen Köyü 395 424 Kovukpelit Köyü 516 588 Karapelit Köyü 305 330 Iğdır Köyü 209 224 Açmabaşı Köyü 330 557 Harmankaya Köyü 237 143 Esentepe Köyü 102 194 Büyük Melen Köyü (İğneselli) 92 Avut (Yeşiltepe Köyü) 174 TOPLAM 8648 6487 6987 Proje sahasında nüfus artış hızı r 10 = .

47 maddesinde yer alan ve aşağıda verilen hükümlere göre işlem yapılacaktır. Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir. Özellikle konut ve yardımcı binaların (Ahır. Orta öğretimi tamamlayan gençler. Bahse konu olan bölgeyi de içine alan (Sakarya) 1/100.47: "Uygulama aşamasında baraj gövdesi ve sulan altında kalacak olan taşınmazlann kamulaştmlarak taşınması DSİ Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmelikleri uyannca yapılacaktır. Rezervuar alanında kalacak olan köylerde yaşayan insanlar.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış bulunmaktadır. ilgili kurumca yapılacak etüt çalışmalan neticesinde bu alanın açılamayacağının öngörülmesi halinde bugünkü arazi kullanımı devam ettirilecektir. Taşınacak veya tasfiye edilecek yerleşme' alanlannın yeniden iskânı halinde öncelikle bu planda belirtilen gelişme alanlannda yer seçimi yapılacak ve iskân sahası açılacaktır. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar. Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır. Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir. çatı kiremit ya da galvanizli sac ile örtülüdür.samanlık ve Fındık bağ evleri) yapım yılları 20-50 yıl arasında değişmekle beraber fındık bahçelerinin arasına serpilmiş olan 60-80 yaşları arasında bağ evlerine rastlamak mümkündür. Madde V. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur." . bu planın ilke ve hederlerine göre yer seçimi yapılacak ve alt ölçekli imar planı/planlan hazırlanacaktır.Nüfus hareketleri ve faaliyet sahaları Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir. Proje sahasının bulunduğu bölgede eğitime ilgi büyüktür. yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmektedir. Bu planda Melen Baraj Gölü altında kalacak yerleşme olarak belirlenen Ortaköy yerleşmesinin taşınacağı alan olarak Gümüşoluk Köyü ve yakın çevresi belirlenmiş olup. Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır. İskân Şekli ve Tipleri Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçiminde olup. Her iki durumda da ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak Valiliğe başvurulacak. Yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde bu planın plan notları V. ÇED öncesi yapılan halkın katılım toplantılarında baraj inşaatı sonrasında nerede iskan edileceklerini bilmediklerini ve bu konuda yardıma ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. tipik Karadeniz yerleşim birimine de şartlamak mümkündür. Etüt sahasında ki konut ve samanlıklar yığma tuğla duvarlı olup.

Kamuya ait diğer taşınmazlarla ilgili tüm doküman ve veriler ise ilgili resmi ve özel kuruluşlarla yapılan yazışmalar sonucu elde edilmiş olup. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ulaşım Rezervuar sahasında yer alan Ortaköy Bucağını Kocaali kazasına bağlayan asfalt yol göl alanından geçmektedir.40 Arsa (da) 15 Orman (da) 607 193 660 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1859 14469 1175 1506 1859 10. Ekonomik Durum Rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III.83 YT (da) 13226 71 Arsa (da) Orman (da) 3620 19.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.12’de.00 18615 100.2.00 15 0. Kamulaştırma yılındaki değerini bulmak için Maliye Bakanlığının 2 Aralık 1982 yılında yayınlamış olduğu (Kamulaştırma manueli 1997 – Sayfa 26 ) binaların yaş ve yapı malzemelerine göre aşınma paylarını gösteren tablolardan yararlanılmıştır.50 Tablo III.67 KTT (da) 155 0.84 17150 100. Ayrıca rezervuarı besleyecek olan büyük Melen çayının gölün kuyruk kısmında kalan kesimlerine E-5 devlet karayolundan ayrılarak Düzce iline bağlı Cumayeri ilçesinden geçerek ulaşmakta mümkündür.13’de detaylı olarak gösterilmiştir. Elde 31 .95 95 – 105 105 – 110 TOPLAM % Oranı ST1 (da) 1650 220 56 1926 11. Bu yol her mevsim ulaşıma açıktır.300 m % Oranı ST1 (da) 124 0.12 Kotlara Göre Arazi Miktarları % Dağılımları KOTLAR (m) Talveg .94 YT (da) 9547 603 720 10870 63.45 Tarım dışı arazi Toplam arazi (da) (da) 1490 8. Binaların değerlendirilmesinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yayınlamış olduğu 2005 yılı m2 birim fiyatları kullanılmıştır.6.23 KTT (da) 791 159 70 1020 5. Tablo III. Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.13 Mutlak Koruma Alanındaki Arazi Varlıkları Ve % Dağılımı KOTLAR (m) 110 . III.09 1460 8.00 Kamulaştırma Raporunun hazırlanmasında kullanılan her türlü done DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı ve DSİ Projelerinin Planlanması için Kamulaştırma (Kıymet Takdiri) Rehberi kitabında açıklanan yöntemler ile kişisel bulgu ve görüşlerin katkısıyla değerlendirilmiştir. Tarımsal alanların değerlendirilmesinde getirilen kapitaliasyonu yöntemi kullanılmış ve arazi çalışmaları sırasında yapılan anketlerle dikkate alınarak gerçeğe en yakın değerler bulunmaya çalışılmıştır.2. yazışmalar sonucu yetersiz veya eksik bilgi alınan kuruluşlara bizzat başvurularak sözlü görüşmeler yapılmıştır.

Meyveli ve meyvesiz ağaçlar 3. Baraj göl alanında bulunan taşınmazların ve bunların değerlendirilmeleri sırayla aşağıda açıklanmıştır. Tablo III. Değirmen 10. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU edilen bilgiler. Telekom hattı (PTT) 7.16 ve Tablo III. Göl alanı hem Sakarya ilinin hem de Düzce ilinin sınırları içerisinde kaldığından dolayı yapılan tüm yazışmalar her ildeki resmi ve tüzel kuruluşlarla olmuştur. İçme suyu şebekesi Baraj göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde kalan tüm taşınmazların fiili ödeme ve net gelir kaybı özet tabloları kotlar itibari ile hesaplanarak Tablo III. Elektrik hattı (TEK) 8. Tablo III.110 Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 11988 12970 13816 8198 152 8740 925 9351 500 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı (da) (YTL) 2481 2674 3334 40825 42050 46259 Toplam Net Gelir Kaybı : 9 397 759 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 548 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 677 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 14 YTL / da 32 .15 Büyük Melen Barajı Rezervuar alanı Net Gelir Kayıpları sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg .105 Talveg . Devlet ve Yardımcı binalar 5.14. büro çalışmalarında değerlendirilmiş ve rapor içerisinde gerekli olan yerler kullanılmıştır. Tarım arazileri 2.14 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR Talveg – 95 Talveg – 105 Talveg – 110 Fiili Ödeme Tutarı (YTL) 130 886 489 138 740 609 147 865 084 % 20 Emniyet Faktörü (YTL) 26 177 298 27 748 122 29 573 017 Top Fiili Ödeme (YTL) 157 063 787 166 488 731 177 438 101 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 346 YTL / da Tablo III. Konut ve yardımcı binalar 4. Tablo III. Yollar 6. Orman arazileri 9.17’ de gösterilmiştir.15. Her kuruluş göl alanı içerisinde kendi sorumlulukları altındaki taşınmazlarla ilgili bilgileri vermişlerdir. Baraj göl alanında bulunan taşınmazlar: 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyle kavaklar oldukça fazlalaşmış.7. Ayrıca proje sahasında Ortaköy Beldesinin yerleşim yerinin üst kotlarında. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. Rezervuar sahasında sanayi kuruluşu olarak Fiskobirlik’in fındık temizleme ve depolama tesisi vardır. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo III. Diğer hususlar İmar planları onandıktan sonra yapılacak uygulamaların başladığı yazılı olarak Düzce İl Özel İdaresi’ne bildirilecektir. Fındık genellikle Fiskobirlik’e verilmekte. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur.16 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı Fiili ödeme sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Fiili Ödeme Tutarı ( YTL ) 166 017 634 % 20 Emniyet Faktörü ( YTL ) 33 203 527 Top Fiili Ödeme( YTL ) 199 221 161 Dekar başına toplam fiili ödeme: 10 702 YTL / da Tablo III. Fındık iç ve dış pazarda her zaman alıcı bulan bir tarımsal üründür. III. Çiftçilerin % 90’ının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır. Mısır genellikle iç tüketimde kullanılmaktadır. Ticari ürün olarak yetiştirilen tek ürün fındıktır. Sanayi Etüt sahasında büyük ölçüde önem arz eden bir sanayi kuruluşu mevcut değildir. Mutlak koruma alanı sınırına yakın bölgede taş ocakları bulunmaktadır. 33 . bazen de tüccarlarla yapılmaktadır. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır Ticaret Rezervuar sahasındaki yerleşim ünitelerindeki ticaretin tamamı tarımsal ürünlere dayanmaktadır. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir.5 YTL / da Ziraat Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir.17 Büyük Melen Barajı Mutlak Koruma alanı net gelir sonuç tablosu KOTLAR 110 + 300 m Tarımsal Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir Kaybı ( da ) ( YTL ) 13 505 10 996 175 Tarım Dışı Net Gelir Kaybı Alan Net Gelir ( da ) Kaybı (YTL) 5 110 32 956 Toplam Net Gelir Kaybı : 11 029 131 YTL Dekar başına net gelir kaybı : 593 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 814 YTL / da Dekar başına net gelir kaybı : 6. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur.

Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı Düzce İli. Belgeye İşlenir. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. rezervuarın bir kısmı da Sakarya il sınırları içerisinde yer alacaktır. Bu nedenle birinci derecede Düzce ili. Araştırma Kurumlarından. Marmara iklimi ile batıdan komşu olup. Üniversitelerden Veya Benzeri Diğer Kurumlardan Temin Edilen Bilgilerin Hangi Kurumdan Ve Kaynaktan Alındığı Raporun Notlar Bölümünde Belirtilir Veya İlgili Harita. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim birimlerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir.1’de verilmiştir. Bu Bölümde Sıralanan Hususlar İtibarı İle Açıklanırken. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. zaman zaman bu iklimin etkilerini almaktadır. İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından. İlde aynı iklim tipi alanında yer alan bölümlerde de yine bazı . Proje Sahibince Kendi Araştırmalarına Dayalı Bilgiler Verilmek İstenirse.BÖLÜM IV. etki alanı harita üzerinde gösterilecek) Büyük Melen Barajı Düzce ili sınırları içerisinde yer almaktadır. 2006). tamamıyla su altında kalan 5 yerleşim merkezi bulunmaktadır.1.2. İnceleme alanının 1/25000 ölçekli haritaları Ek 1’de sunulmaktadır. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. Tablo IV. Baraj rezervuarı ise ağırlıklı olarak Düzce ilinde yer alacak olmasına karşın. Doküman Vb. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim birimlerindeki nüfusun dışında. ikinci derecede ise Sakarya ilinin baraj rezervuarına yakın olan alanları barajın etki alanı olarak belirlenmiştir. Rezervuar ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim üniteleri Tablo III. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir.) IV. Beyler.10’da gösterilmiştir (Melen Barajı Kamulaştırma Planlama Raporu. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI (Bu Bölümde Proje İçin Seçilen Yerin Çevresel Özellikleri Verilirken Etki Alanı Dikkate Alınmalıdır. Bunlardan Kamu Kurum Ve Kuruluşların Yetkileri Altında Olanlar İçin İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan Bu Bilgilerin Doğruluğunu Belirten Birer Belge Alınarak Rapora Eklenir. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine.1 Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25 000 ölçekli paftaların numaraları Adapazarı Adapazarı Ereğli Ereğli Ereğli G25-b1 G25-b2 F25-c3 F25-c4 F25-d4 Rezervuar sahasında. IV. Büyük Melen Barajı rezervuar ve mutlak koruma alanını gösteren 1/25000 ölçekli paftaların numaraları Tablo IV. Büyük Melen Barajı yapıldığı takdirde göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının yer değiştirilmesi gerekmektedir. 300 m'lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur.

b gibi meteorolojik rasatlarda yapılmaktadır.7 Yaz : 18. Gümüşova.6 Kış : 36. Gümüşova Sakuç. Hasanbey. Yığılca ve Düzce birbirinden farklı özellikler göstermektedir. rüzgar.2 Düzce Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri Tablo IV.2 Sonbahar : 32. bulutluluk. Düzce. Abant Meteoroloji İstasyonlarında sadece yağış gözlemleri yapılmaktadır.3 Yağmur Düzce İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım. Düzce istasyonunda yağış sıcaklık.2. Engebeli yerlerin yağışı Melen vadisine göre daha fazladır.6 Yaz : 13. buharlaşma. Sahil şeridinde yağış fazladır. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Batıdan gelen rüzgarlar yağışı arttırmaktadır. Yağışlar Melen Barajı havzasında yağış. Düzce meteoroloji istasyonuna ait 1975-2006 yılı arası uzun yıllar meteoroloji bülteni ve 2006 yılı Temmuz ve Kasım aylarına ait saatlik rüzgar hızı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU etkenler (yükselti ve yüzey şekilleri gibi) nedeniyle. 2008). Meteoroloji istasyonlarının tümünde yağış rasadı yapılmaktadır. Tablo IV. Sakarya. yazlar ise sıcak olur.8 Kış : 20. sıcaklık verileriyle Düzce ili karışma tabakası yüksekliklerine ilişkin veriler Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiş olup toz modellemesi kapsamında kullanılmıştır. Proje Havzasında % İlkbahar : 21. senenin her mevsiminde görülmektedir. Hasanbey.1. Hendek. Hasanlar Barajı ve Kocaali meteoroloji istasyonları etkilemektedir. Avrupa Yakasında % İlkbahar : 19. Kışlar bol yağışlı ve az soğuk. Bunlardan Sakuç. Ortalama yağış miktarı m2’ye 69. rutubetli bir havaya ve ılıman iklime sahiptir. diğerleri DMİ tarafından işletilmektedir.2’de verilmiştir. Abant. Hendek. farklı özellikler ortaya çıkar. İstasyonların bir kısmında yağış gözlemlerine ek olarak sıcaklık. Güneye inildikçe yağış azalır. Abant DSİ. Örneğin Batı Karadeniz iklim tipi içerisinde yer alan Akçakoca. Sakarya İlinde Marmara ve Karadeniz Bölgesi iklimi özellikleri yaşanmaktadır.4 Sonbahar : 30. Meteorolojik ve iklimsel özellikler Meteoroloji İstasyonları Proje yağış alanını. Havzayı etkileyen istasyonların yağışlarının mevsimlere göre dağılımı ile Avrupa yakasındaki istasyonların mevsimlere göre dağılımı yüzdeleri aşağıda verilmiştir. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır. buharlaşma nispi nem. radyasyon v.4 35 .4’mm’dir. IV.000 ölçekli haritada gösterilmiştir. ÇED Çalışmaları kapsamında. Proje alanında bulunan Meteoroloji İstasyonları Ek 7’de 1/800. Sakuç. Hasanlar Barajı. rüzgar yönü. Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.

Ortalama yağış miktarı m2’ye 85.3 44.1 10. baraj gölüne hem topografyası ve hem de yakınlığı nedeniyle Kocaali meteoroloji istasyonunun yağışları kullanılmıştır. en az yağış alan ay ise Ağustos ayıdır.4 Rezervuardan net buharlaşma hesaplarında.8 Eylül 68. 2005 Aylar Yağış≥0.7 Mart 79.1 17.3 28.8 Kaynak: Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.6 8.6 Mayıs 25.9 Ağustos 11.2 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Günlük En Çok Yağış Miktarı Yağış Miktarı (mm) (mm) Ocak 94.5 Şubat 83.2 32.5 Eylül 67.2 Mart 87.4 Kasım 120. 2008) 36 .2 Temmuz 80.9 15.4 Yıllık 69.5 3.3’de Sakarya Meteoroloji İstasyonu Yağış Normalleri verilmiştir.6 21.9 Ekim 91.8 Kasım 165.5 11.3 Nisan 50.5 Mayıs 28.7 Temmuz 163.4 Nisan 66.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.4 Ağustos 6.0 Haziran 68.4’mm’dir.4 Şubat 60.5 19. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.4 15.3 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Yağış Normalleri Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm) Ocak 139.2 Haziran 59.7 Aralık 76. 2005 Aylar Günlük En Çok Yağış Miktarı (mm) 36 31.4 7.1 51.2 86.6 15.8 86.4 21.4 Aralık 63.3 23. Kocaali yağış istasyonu 1997 yılında kapanmış olup mevcut gözlenmiş yağışları da Tablo IV.2 14.4 verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.2 29.1 mm Olduğu günler sayısı 17 16 18 13 10 10 6 6 11 16 21 17 ------ Yağış≥10 mm Olduğu günler sayısı 15 10 12 7 8 7 6 2 6 15 17 11 ------ Sakarya İlinde 2005 yılında en çok yağış alan ay Kasım. Tablo IV.6 Yıllık 1025.3 19.4 Ekim 100. Tablo IV.4 14.4 ----Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.

9 69.9 59.2 64.2 82. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı HENDEK GÜMÜŞOVA SAKUÇ ABANT HASANBEY Gözlem Periyodu 1950-1995 1965-1997 1962-1994 1973-1996 1958-1988 Gözlem Süresi 31 26 30 16 30 49 20 24 İstasyon Kotu (m) 175 250 100 1330 350 120 273 50 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 954.6 80.8 60.8 63.8 70.9 61.1 74.8 72.9 54 69 66.9 122.7 49.6 51.3 41.9 44.2 935.1 83.1 66.8 59.3 85.9 98.8 45 61.7 73.9 133.7 134.2 34.4 52.9 49.1 147.6 68.2 885.3 85.2 76.2 51.9 68.9 98.2 73.3 85.3 99.8 86.4 1065.Tablo IV.5 61 62.4 73.6 65.5 96.9 66.3 72. 1970-1996 1966-1997 KOCAELİ .5 127.4 100.2 78 62.7 80.9 122.6 27.3 101.3 54.7 82.5 71.8 24.2 81 72.1 91.8 95.5 842.1 49.4 90.4 58.4 77 60.7 58.2 628.6 47.1 122.4 86.7 81.2 53.3 108.9 57.9 129 1944-1997 DÜZCE HASANLAR BRJ.5 118.3 93.7 50.3 72.4 93.4 78 64.3 109.3 101.4 85.2 1050.4 1057.4 72.8 113.4 Proje Alanındaki Meteoroloji İstasyonlarının Yıllık Ortalama Yağışları Ve Aylara Göre Dağılımları (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.9 68.5 97.8 81.7 83.

6 Sakarya iline ait Kar Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı 1 Karla örtülü gün sayısı --En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) --- 8 3 12 3 2 3 1 ------ ----------- ------------- ----------- ----------- ---------- -------- 1 ------ Sıcaklık Düzce istasyonunda yağış sıcaklık. Bölgede sonbahar ve kış en yağışlı iki mevsim olup. Sis ve Kırağı Düzce ilinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Kasım (3 gün). buharlaşma. Ocak (1 gün) ve Şubat (7 gün)’tır (Tablo IV. Tablo IV. Yıllık 19 5 --- Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 25 28 ----26 1 18 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart . en kurak mevsim yazdır. Aralık (6 gün). 2008). Sisin en yüksek olduğu ay Aralık (7 gün) . Mart (6 gün). Tablo IV. Dolulu gün 2005 yılında bir gün olmak üzere Mayıs ayında görülmüştür.6).Kar.5). Sis ve Kırağı Durumu Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 6 9 16 ---7 ---1 Aralık 5 ------- Mayıs Nisan Kar/Dolu/Sis/Kırağı Kar yağışlı günler sayısı Karla örtülü gün sayısı En yüksek kar örtüsü kalınlığı cm) Donlu gün sayısı Sisli Gün sayısı Dolulu gün sayısı Kırağılı gün sayısı 1 3 3 ---6 --5 7 9 27 ---2 ---3 6 4 2 ---3 --7 -------------2 --------------1 1 --- ---------------2 ------ ----------------------- ------------------------- ------------------------- -----------2 ------- 3 3 4 --3 ------- Sakarya İlinde kar yağışlı gün sayısının olduğu aylar Mart (2 gün) ve Şubat (3 gün)’tır (Tablo IV. Karadeniz İkliminin az yağışlı katında yer almaktadır. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce. Bu istasyonlara ait aylık ve yıllık ortalama sıcaklık değerleri de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. hiç görülmediği aylar ise Nisan. Kocaali istasyonunda da yağış ve sıcaklık gözlemleri yapılmaktadır. Dolu. Toplam yağış kayalık alanlar dışında yeşil örtünün sürekli kalmasını sağlamaktadır. nispi men ve rüzgar Hasanlar Barajı istasyonunda yağış ve buharlaşma. Temmuz. Vadi ve güneyine inildikçe günlük sıcaklık farkları fazlalaşır. Kırağı ise Mart ayında (7 gün) olarak görülmüş olup. Mayıs ve Kasım ayları arasında Düzce’de kırağı görülmemiştir. Dolu. Ağustos ve Eylül aylarıdır.5 Düzce iline ait Kar. Maksimum değerler ile minimum değerler arasındaki sıcaklık farkı sahil kesiminde iç kesimlere göre daha azdır.

0 9.5.3 10. Gün 2. Gün 21. Gün 18.6 2.5 26. Gün 19. 2005 39 . Gün 17.4oC.3 33.2 25.4 4.8 Düzce Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aralık 7.7 Proje Alanındaki Aylık Ortalama Sıcaklıklar (0C) (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Rap.6 23..2 2. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.9 7. Gün .6 23.1 5.7 26.9 6.7 30. Gün 16.0 18.4 15. 2008) Meteoroloji İstasyonu Adı Düzce 1962-1995 Gözlem Periyodu 31 Gözlem Süresi 120 İstasyon Kotu (m) Aylık Ortalama Sıcaklıklar OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK Kocaali 1987-1991 3 50 4.1 16.4 22.1.4 Mayıs Nisan Yıllık 13.5 12.8 8. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Havzayı en iyi karakterize eden Düzce meteoroloji istasyonun 31 yıllık sıcaklık rasat değerlerine göre Düzce ovası için yıllık ortalama sıcaklık 12.3 7.1 23.6 22. Gün 18.4 12. Gün 17.0 19.6 29. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür.5 18.2 ºC Aralık ayında. Gün 19.1 31.2 Ekim 12.5 20.9oC. Gün .6 28.6 18. En soğuk aylar Şubat.3 37.8 14.5 28.2 11.7 16. Düzce İstasyonunun aylık ortalama sıcaklık değerleri Tablo IV.2.6 20.80 2005 yılı verilerine göre ise Düzce İlinde en düşük sıcaklık – 7.8 17.1 22.5 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.3 6. en soğuk ay olan Ocak ayında 3.8 4.2 12.7 1. Gün 15. Gün .4 6.7 31. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır.7.4 15. en sıcak ay olan Temmuz ayında 21.5 12.4 31.2 28.3 11.4 7.2 21. Tablo IV.7 26. Gün 17.9 11. Gün .2 13.2 ---2.4 27.3 2.2 22.3 18. Gün 22.6 13.8 19.9 22.43 (oC) 3.0 3.9oC’dir.6 12. Gün -3.8 13.6 13. Gün 10.7 6.3.8 27. Gün 15.9 21.8 18.6 23.1 8. Gün 13..9 Şubat Eylül 19.3 32. en yüksek sıcaklık ise 37.2 20.4 21.4 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık Günü En Düşük Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık Günü Günlük En Yüksek Sıcaklık Farkı (°C) 5.8 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.2 3.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2 7. Gün 1.7 20.8 6.6 14.7’de verilmiştir.0 17.5 ----18.4 Mart 7. Tablo IV.4 12. Gün 22. Gün 9.6 18.8).0 9.2 19.2 16.1 30.6 13.7 9. Mart ve Aralık ayları olup. Gün .3 2.9 18.3 14.8 10.

8 Aralık --0 Mayıs Nisan Yıllık 15.7 6.0 5.9 6.0 Yıllık ---8 Şubat Eylül Ekim 14. en yüksek sıcaklık ise 38 ºC sıcaklık ile Ağustos ayında kaydedilmiştir (Tablo IV.5 5.3 3.4 7.2 Ocak Buharlaşma Durumu Buharlaşma (PİŞ) Maks.9 ----Kasım Yıllık 3.8 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. Yapraklar üzerindeki buharlaşmayı tespit eden Piş aletinden elde edilen verilerde yıllık ortalama 3.1 3.7 4.6 32.4 11.11 Sakarya İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Ocak Mart Buharlaşma Durumu Ortalama Buharlaşma Günlük en çok buharlaşma Haziran 135.5 26.6 10.0. nem düştükçe buharlaşma artmaktadır.7 30.90 Kasım ----Eylül 94.5 12.0 8. Mart ve Aralık ayları olup. Sıcaklık Mart ayı itibari ile Ağustos ayına kadar düzenli olarak artmakta.0 Ağustos 145.6 20.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Tablo IV.10 Düzce İline Ait 2005 Yılı Buharlaşma Değerleri Temmuz Mayıs Nisan Şubat Eylül 2.9 Ekim 46.9).2.4 -2. Buharlaşma Ağustos 3. Ayrıca güneyden esen sıcak rüzgarlar buharlaşmaya neden olmaktadır.6 Ocak Meteorolojik Elemanın Adı Ortalama Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) En Düşük Sıcaklık (°C) Kasım 11.10).2 5.3 23.8 .5 18. en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos ayları olarak ölçülmüştür.3.4 8.1 Nisan 86.9 7.9 ºC Aralık ayında. En soğuk aylar Kasım.1 37 -3.6 15.2 5.2 Mayıs 102. 2005 Tablo IV.1 7.6 ve Ağustos ayında 3.11 ve Tablo IV.1 25.9 Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.5 3. Tablo IV.8 .5 olup en yüksek değerlere ulaşılmaktadır (Tablo IV.4 Şubat ----0 ---0 ---0 --- Kaynak:Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü.7 17.6 -2.5 32.0 olup. buna karşın Eylül ayından Aralık ayına kadar da düzenli olarak azalmaktadır. Nisan ayında 3.3 . Sakarya ve Düzce’de 2005 yılına ait günlük buharlaşma miktarları ise Tablo IV.9 Sakarya Meteoroloji İstasyonu 2005 Yılı Sıcaklık Normalleri Temmuz Ağustos Haziran Aralık 9.2 2..0 25.6 5.2 .0 17.2 Ekim 1.0 Aralık 0 7.6 159. 2005 Buharlaşma ve Evapotranspirasyon Sıcaklık havadaki nem oranına bağlı olup.4 19.1 Mart 13.2 4.3 4.9 2.0.4 33. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2005 yılı verilerine göre ise Sakarya İlinde en düşük sıcaklık – 2.3 Temmuz Haziran 3.12’de verilmiştir.6 31.3 21 32.0 24. 2005 40 .1 37.6 ------- -------- Mart ------- 3.

0 5.0 4.6 7.2 0.4 8.0 3.8 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 4.0 5.0 4.0 7.9 5.13’de Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri birlikte verilmiştir.0 1.4 0.0 0.0 6.3 1.5 0.5 8.4 --6.9 5.5 6. 2005 Proje sahasında Düzce ve Hasanlar Barajında Class A Pan buharlaşma gözlemleri yapılmaktadır.5 4.0 3.0 6.2 3.0 3.0 6.1 8.2 8.5 2.6 2.8 5.14’de.0 5.2 5.0 4.0 4.0 3.0 6.5 4.4 1.1 1.0 3.5 ---19.0 0.0 1.2 7.7 1.0 3.0 8.6 3.2 9.0 2.6 3.0 3.0 4.2 5.6 5.3 4.0 7.5 7.2 5.3 5.5 8.0 5.3 0.0 7.0 6.0 4.4 3.2 2.2 6.0 3. 41 .9 3.0 2.8 9.5 2.3 3.2 1.3 2.4 0.Tablo IV.5 7.6 6.0 --4.2 1.8 3.0 8.2 2.5 13.5 3.2 5.0 6.2 6. Bunlardan 120 m kotunda olan Düzce meteoroloji istasyonu hem kot olarak hem de yakınlığı nedeniyle baraj gölünden buharlaşma hesaplarında kullanılmıştır.2 6.0 8.5 4.0 6.2 5.5 9.4 0.0 7.4 1.5 5.6 4.2 8.4 6.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2 1.2 3.0 1.0 8.2 6.6 2.8 3.4 5.0 6.0 3.0 3.0 8.4 4.2 7.6 9.5 8.6 1.5 2. Normal su kotu 110 m olup aradaki kot farkı 10 m gibi oldukça küçük bir değerde olduğundan sıcaklıkla buharlaşma düzeltilmesi yapılmamıştır.5 2.0 1.0 4.2 1.2 8.2 9.4 5.0 2.7 5.4 10.9 3.4 1.4 4.0 5.5 4.5 8.4 3.3 1.2 3.5 7.2 8.8 0.0 6.0 5.0 3.2 6.0 6.4 6.8 7.4 Ekim 2.2 ---1.0 5.2 3.4 3.2 2.5 2.3 1.6 7.7 7.5 2.4 0.4 1.12 Düzce İline Ait 2005 Yılı Günlük Buharlaşma Miktarı (mm) Temmuz Ağustos Haziran Kasım ---------------------------------------------------------------------------Aralık ---------------------------------------------------------------------------Mayıs Nisan AYLAR Şubat Ocak GÜNLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ortalama Mart Eylül 9.0 9.6 0.5 0. 2008).0 2.0 4.6 4.2 3.8 8.0 9.0 Kaynak: Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.0 4. Baraj gölünden olabilecek net buharlaşma derinlikleri Tablo IV.5 5.9 ---3.0 7.5 6.0 7.0 5.0 2.0 6.8 7.5 8.6 2.0 3.9 5.0 7.6 6.0 2.0 6.3 0.0 7.0 5. hesaplarda kullanılan Düzce istasyonunun Class A Pan buharlaşma gözlemleri yıllık ve aylara göre dağılımı ise Tablo IV.0 7.6 1.0 8.4 6.15’de verilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.1 4.5 2.6 8.0 0.6 6.0 9.5 0.0 4.0 6.2 1.6 0.5 7.7 7.4 1.4 6.5 2.7 1.0 4.8 5.

25 97.41 63.34 72.04 156.69 29.37 Rezervuadan Ortalama Net Buharlaşma (mm) (5) ----------------------------25.42 110.35 105.05 110.14 Melen Barajı Rezervuarı Net Buharlaşma Derinlikleri Ortalama Rezervuadan Ortalama Ortalama Buharlaşma Class A Pan Buharlaşma Aylık Toplam Yağış ( mm ) ( mm ) ( mm ) (2) 51.14 629.22 20.26 139.14 (3) 36.65 1065.14 77.35 ----- --------- Tablo IV.35 139.05 52.98 85.30 68.67 95.18 73.20 45.47 ----144.19 86.35 ----------------73.22 112.99 109.63 556.44 52.09 51.36 134.38 97.13 Düzce ve Hasanlar Barajının gözlem periyotlarındaki aylık ortalama buharlaşma değerleri Meteoroloji İstasyonu Adı DÜZCE KOCAALİ Gözlem Periyodu 1962-1998 1970-1994 İstasyon Kotu (m) 120 273 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLAR HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK (mm) 795.98 124.98 156.08 28.26 139.05 30.19 795.74 30.45 66.99 122.03 71.96 38.37 --------- --------- --------- 73.56 AYLAR (1) EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM .55 ----------------51.Tablo IV.72 139.74 29.22 95.74 139.49 128.61 (4) 147.

70 183.50 138.40 --------------------- -----56.70 126.35 180.80 97.05 120.00 82.20 3430.00 84.50 168.00 843.60 42.70 109.40 30.40 -----4872.20 92.00 162.30 ---------------10.20 126.50 94.80 95.40 178.40 ------------------------------------------------------------------------------------------------ .10 176.10 68.60 110.60 53.30 -----17.50 141.10 148.30 92.30 135.60 157.40 114.90 821.70 -----------------------------------------------------------------------------------------------.70 92.60 673.00 160. ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------37.80 150.30 105.80 44.90 -----19.00 147.10 105.90 ----------61.90 76.10 -----2556.80 160.30 157.20 78.90 39.30 102. .50 17.90 55.90 143.80 149.90 113.20 142. 50.70 125.10 846.10 36.20 125.30 125.40 81.30 614.30 79.10 168.40 33.80 134.30 47.10 163.60 -----19.50 130.00 80.80 105.90 62.80 75.90 125.30 78.30 150.80 -----1862.20 28041.70 740.40 138.20 143.20 107.20 766.30 37.40 37.00 116.70 45.40 118.20 144.40 92.70 89.00 95.10 63.20 711.40 76.40 661.10 745.60 149.40 17.50 125.50 158.40 92.90 171.60 114.70 117.60 95.70 68. .40 744.40 895.80 73.20 176.80 135.50 116.74 100.70 120.80 131.80 130.70 855.10 91.20 610.70 92.30 145.60 192.10 48.00 160.50 101.60 139.26 197.70 92.20 116.20 195.10 172.00 126.80 653.00 88.00 197.40 70.00 79. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.19 142.14 ----------- 43 .90 95.50 70.70 742.00 44.00 121.00 130.00 101.90 18.00 122.50 107.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.50 667.20 84.50 108.50 671.35 65.60 125.30 138.00 -----26.90 17.90 833.90 42.90 129.90 58.10 77.50 76. .70 131.20 150.40 --------------------- 1025.15 Düzce ve Kocaali İstasyonlarındaki Ortalama Aylık Toplam Class A Plan Buharlaşma Gözlemleri (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu.20 118.90 690.80 118.90 -----26.80 46.60 73.60 56.90 116.10 42.30 145.00 119.30 91.80 165.60 182.10 692.30 98.40 152. .60 137.60 59.60 810.20 65.50 153.00 -----35.50 65.90 117.20 113.80 139.30 32.50 886.22 182.60 180.98 182.70 131.10 935.10 98.10 132.80 51.60 97.20 85.30 48.50 177.30 156.90 144.50 76.50 100.60 736.90 122.30 51.40 99.10 771.50 48.90 124.10 52.20 72.20 194.10 -------------------------------------------------------------------------------------- 498.80 132.10 54.10 100. S.40 133.80 48.10 68. MİN.20 109.30 -----5039.00 101.50 148.00 158.15 161.90 795.30 98.90 180. 2008) YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK.00 182.70 169.80 113.00 161.80 67.40 64.80 139.50 49.00 155.90 122.20 71.40 49.00 100.60 138.20 107.50 142.90 29.00 119.90 140.40 66.70 831.60 771.90 51.70 104.10 65.90 148.10 71.30 54.80 117.10 112.50 23.70 87.80 42.90 1000.90 122.20 47.60 93.40 35.40 775.30 135.20 53.50 41.10 168.70 138.70 41.80 79.70 -----162.30 26.90 70.30 160. .00 758.20 139.10 141.00 86.80 73.90 78.10 124.10 61.70 53.80 141.70 53.00 164.00 -----3972.70 67.30 703.40 116.20 104.70 58.60 67.00 95.30 106.TOP 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOPLAM ORTALAMA MAX.00 44.10 104.80 104.10 40.30 93.00 104.SAPMA -----50.50 85.00 74.00 822.80 39.80 163.70 134.40 -----5625.50 135.30 182.00 60.20 126.00 97.70 --------------------- --------------------- 37.30 136.40 113.50 36.70 152.10 138.20 107.60 68.50 111.80 17.70 120.00 176.50 73.10 148.10 884.40 56.60 133.30 84.70 847.10 135.

3) NNE (7.2) SW (8. Rüzgarın bölgede az olması ve bundan dolayı hava sirkülasyonunun sağlanamaması nedeniyle hava kirliliği kış aylarında ilde yoğun şekilde yaşanmaktadır.1ve Şekil IV.7 0.2) NNW (6.16 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 0. Tablo IV.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17.7 1.16 ve Tablo IV.2m/s) 3 gün 5 gün 1 gün 1 gün --------------------1 gün 1 gün ---- Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.1 0.2 m/s) ------------------------------------------------ Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10.17’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülleri Şekil IV.17 Esme sayılarına göre aylık ve yıllık rüzgar dağılımı Aylar N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW I II III IV V VI 26 6 155 93 46 30 94 66 42 1 2 11 9 5 55 21 22 A 7 5 34 25 8 23 42 57 4 9 R 9 5 43 19 27 5 14 19 16 35 I 7 6 12 61 9 26 8 12 30 5 Z 6 23 96 71 11 4 275 149 83 51 A 17 212 37 30 35 6 25 23 59 26 30 15 10 17 11 2 36 50 47 29 Kaynak :Düzce Meteoroloji Müdürlüğü.4) E (12.0 1.5) NW (7.2) W (11.7) WSW (8.16 ve Tablo IV. Tablo IV.9 0.8 1.6) SSE (13.0) SW11.3 0. .0 0. 2005 VIII 93 63 31 13 2 19 3 4 5 19 18 97 48 68 44 188 IX 76 80 16 10 12 27 43 20 12 18 68 74 22 32 67 104 X 86 79 26 76 9 11 4 15 3 35 69 87 14 19 42 112 XI 67 90 8 31 20 16 13 8 15 16 127 142 24 9 38 63 XII 45 75 10 41 21 72 61 16 29 27 55 81 45 28 48 69 Yıllık 768 694 128 424 166 271 231 160 186 204 597 1119 499 371 407 854 Tablo IV.817. 2005 Tablo IV.9 1.1) SE (14.6 0.8 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) ESE (12.8 0.4) NNW (7.Rüzgar Rüzgar rejimi incelenmesi sonucunda en hızlı esen rüzgar Şubat ayında güney doğu (SE) yönünden 14.17’de Düzce Meteoroloji İstasyonu Rasat kayıtları görülmektedir.0 m/s hızındadır.2’de görülmektedir.

2 2005 Yılı mevsimlere ait rüzgar gülleri d) Kış mevsimine ait rüzgar gülü 45 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YILLIK RÜZGAR GÜLÜ-2005 1500 NNW NW 1000 WNW W WSW SW SSW 500 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S Şekil IV.1 2005 Yılı rüzgar gülü İLKBAHAR MEVSİMİ SONBAHAR MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 250 200 150 100 50 0 E ESE W WSW SW SSW NNE NE ENE WNW NW NNW 400 300 200 100 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S a)İlkbahar mevsimine ait rüzgar gülü YAZ MEVSİMİ b) Sonbahar mevsimine ait rüzgar gülü KIŞ MEVSİMİ N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE WNW W WSW SW SSW NW NNW N 600 500 400 300 200 100 0 NNE NE ENE E ESE SE SSE S c) Yaz mevsimine ait rüzgar gülü Şekil IV.

Sakarya İlinde yıllık ortalama rüzgar hızı 1 m/sn’dir.9 En Hızlı Esen Rüzgar Yönü ve Hızı m/s) S (11. Yüksek basınç sahaları hava kirliliği bakımından olumsuz şartlar içerir.5) NNW (4.7 0. Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3 Sakarya İli 2005 Yılı rüzgar gülü Basınç Hava basıncı yer yüzeyindeki havanın hareketli veya hareketsiz olmasını önemli ölçüde etkiler.817. 46 .0) NNW (3.7) SSW (6.1m/s) 1gün 4gün 1 gün ----------------------------2 gün 6 gün Kaynak :Sakarya Meteoroloji Müdürlüğü. Şekil IV.7 0. 2005 Tablo IV.7 0.18 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki 2005 Yılı Rüzgar Rejimi Rasat Normalleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 1.18’de görülmektedir.7) SSW(9.7) SSE (4.2 1.3’de görülmektedir.18’den faydalanarak 2005 yılı için hazırlanan rüzgar gülü ve mevsimlere ait rüzgar gülü Şekil IV.7 1.7) SEE (13.7 0.6 0.5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı (Rüzgar hızı≥17.5 1.2) S (13.2 0.2 m/s) --------------------------------------------1 Ortalama Kuvvetli Rüzgar Günleri Sayısı (Rüzgar hızı 10. Yüksek basınç şartlarının olduğu bir alanda hava devamlı çökelme eğilimindedir.5 1 1. Bu yüzden kirli hava yükselip dağılamaz. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sakarya Meteoroloji İstasyonu’ndan elde edilen veriler Tablo IV.1) S (19.5) WSW (4.1) WSW(12) N(9.

1 mb.8 1013.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.9 mb.3 1003.9 1010.3 1017.5 982.8 981. Düzce’de 2005 yılı ortalama Bulutlu gün sayısı 177 gündür. Ekim 2 gün.22’de verilmiştir.4 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart . Kapalı Gün sayısı ise 122 gündür. Aylık Basınç ortalamaları Ekim ayında (1003. Açık gün sayısı 67.2 ile % 81. Şubat 2 gün.3 997.0 Sakarya İli’nde ise 2005 donemi aktüel basınç değerleri ortalaması Tablo IV. 2005 yılı itibari ile Yıllık ortalama basınç 998.0 1013.9 985.9 981.9 1002.0 1013.1 985.8 998.2 990.0 1015.6 984. Kasım 3 ve Aralık 7 gün olarak tespit edilmiştir. Temmuz ayında (994.0 mb.3 994.9 977.0 988.) en düşük seviyede kalmıştır.0 1005.5 1013.2 996.6 1010.9 1001.21). Düzce’de 2005 yılında Sisli Gün sayısı 24 gündür. Mayıs 1 gün.7 997.3 1018.9 Şubat Eylül Ekim Ocak Mart Yıllık 998.6 994.19 Düzce’deki 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç En Yüksek Yerel Basınç En Düşük Yerel Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 999.’la Şubat ayında ölçülmüştür (Tablo IV.9 1004.0 1012. En yüksek nem % 99 ile Şubat.3 1008.5 1012. Ocak 7 gün. Tablo IV.4 arasında değişmektedir (Tablo IV.5 1003. en düşük nem ise % 22 ile Nisan ayında ölçülmüştür.5 1012. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Alçak basınçlarda ise hava hareketleri yükseltici özellik gösterdiğinden bu hareket türbülans yolu ile kirli havayı atmosferin üst katlarına taşıyarak yüksek katlarda dağılmasını sağlar.0 1014.8 1003.0 1019.1 1015. Düzce’deki basınç incelendiğinde aylar içerisindeki ortalama basıncın değiştiği görülmektedir.1 994. 2005 yılındaki En Yüksek Basınç Şubat ayında 1015.9 mb) en yüksek seviyeyi bulurken.20 Sakarya İli 2005 Yılı Basınç Değerleri Ağustos Haziran Basınç Değerleri Ortalama Basınç Temmuz Kasım Aralık Mayıs Nisan 1014.19). Tablo IV.20’de verilmiştir.22’den de görüldüğü gibi ortalama nispi nem oranı %68 ile % 72 arasında değişmektedir 47 Yıllık 1012. Ağustos ve Eylül aylarında.6 998.4 1008. Tablo IV.8 1009.3 Nem Düzce Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen bağıl (nispi) nem oranı %69. Haziran 2 gün. Alçak basınç sahaları hava kirliliğinin dağılması açısından önemlidir.0 991.7 1011.6 996.4 olup.2 983. En Düşük Basınç da 977. Sakarya Meteoroloji İstasyonu tarafından ölçülen ortalama nispi nem oranı ve sisli gün sayısı Tablo IV.2 1008.9 983.

Sel ve taşkın. Akarsular ile alüvyon 48 .3 Nisan 22.0 98.0 76. yataktaki suyun bir kısmının yatak dışına çıkması ise “taşkın” sözcüğü ile tanımlanır. 2005 Maksimum 97.6 75.0 72.3 Haziran 35. Sel sırasında.3 0.4 1.1 Ortalama 30.4 2. Düzce havzası.3 Ağustos 30.0 81. zaman zaman oldukça ciddi sel ve taşkın olayları meydana gelmektedir.0 72. tarım arazilerine zarar verebileceği gibi. Düzce ovası ile ovanın güneyindeki dağlık arazi arasındaki yükseklik farkları.5 derece ile 3 derece arasında olup. zaman zaman can kayıplarına da sebep olabilmektedir.0 99.4 Aralık 26. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.0 98.0 75.0 79.0 97.2 Mayıs 28.0 69.7 Tablo IV.6 3.22 Sakarya Meteoroloji İstasyonundaki sisli gün sayısı ve nispi nem oranları Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Sisli günler 3 2. kendisini çevreleyen 800 ile 1500 m. sarp yamaçlarda ormanların yok edilmesiyle büyümektedir.7 Şubat 32.0 80.4 3. yoğun yağış sularının sel haline dönüşmesinde önemli etkenlerdendir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bir akarsu ya da bir kuru dere yatağında normalin üzerinde su akımı meydana gelmesi olayını ifade eder. Bu etken.0 75.4 34 nispi Nem Oranı 73 72 72 70 71 68 70 71 73 75 73 72 72 Seller Kavram olarak “Sel”. yüksekliklerde temel kayalar arasında deniz seviyesinden ortalama 150-1665 m. Düzce İli’nde arazi yapısına. yoğun yağışlar veya hızlı kar erimesine bağlı olarak.0 96.0 97.0 73.8 2.4 Temmuz 38.0 98.0 97.0 99.8 Kasım 25.6 4.9 1.8 5.0 96.9 Ekim 36.0 Mart 23. iklime ve kısmen de insanların arazi kullanımında yaptıkları hatalara dayalı olarak.21 Düzce Meteoroloji İstasyonundaki Bağıl Nem Normalleri BAĞIL NEM Aylar Minimum Ortalama Ocak 34. yukarıda bulunan tabanı düz bir ovadır.4 2. ovada genel su akışı en güneydeki Efteni gölüne doğrudur.3 Eylül 38.6 Kaynak:Düzce Meteoroloji Müdürlüğü. yapılara. Dik yamaçlı çevre kayaları ve düze yakın ova tabanı topografyası nedeni ile hemen bütün havza kenarlarında alüvyon yelpazesi oluşmuştur.0 75. köprülere.0 98. Eğimi 0. yollara.0 75.0 99.

Türkiye ortalamasının üzerinde yağış almasına karşılık. Sakarya İlinde bu konuyla ilgili bir yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca Geyve ilçesi ve bazı köyleri Karasu İlçesinin bazı köyleri feyezan geçirmiştir. İstanbul’un kuraklık riskinin azaltılmasında vazgeçilmez bir önem ve ağırlığa sahiptir. Bu akarsuların sığ ve geniş olan kanalları ilçe içinde düzenlenerek kenarları yükseltilmiştir.. Bu da kaçınılamayacak bir gerçek olup Düzce Havzası’ndaki akarsu kanalları kış ve ilkbahar aylarında daha fazla su taşırlar.06. Bu gerçek veya doğal bir taşkın değildir. 49 . yine de tipik Akdeniz iklimi özelliklerine sahiptir. Mevcut durum ise engellenemeyecek fiziksel gerçeklerdir. Büyük Melen Havzasında 50 yıl tekerrürlü ve 3 yıl süreli minimum ortalama yağış yüksekliği diğer havzalardan 100-150 mm/yıl daha yüksektir. Yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Bu doğrultudan akarsu yatağının daraltılması neticesi yaratılmış bir su basmasıdır. 11 Ağustos 1997 ve 21 Mayıs 1998 tarihlerinde su baskınları olayı sırasında Düzce’de ciddi hasarlar ortaya çıkmış bir kişide canını kaybetmiştir. Can kaybı olmamıştır. Öte yandan kentleşmenin tümüyle taşkın düzlüğünde olması sürekli bir risk oluşturmaktadır. hidrolojik ve meteorolojik olarak İstanbul’a su temin eden diğer havzalardan önemli farklılıklar göstermektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yelpazelerinin dış kısımlarının ortalama yatak eğimleri ile geçici kaide seviyeleri (Efteni Gölü) arasında çok düşük kot farkı bulunuşu. Diğer bir sel tahribatı ise 21. Düzce Kenti ve çevresi Küçük Melen ve Asar Deresinin taşkın düzlüğü üzerinde kurulmuştur. 25 Temmuz 1995. akarsu yataklarının ise çok sığ kalmasına sebep olmaktadır. Düzce Kenti bu kavuşma noktası ve doğrudan Asar Deresi kanalı üzerine yerleşmiştir. Büyük Melen Barajı ile 100 yılda bir beklenen en kurak dönemlerde bile 840x106 m3/yıl su temini mümkün olabilmektedir. 1990’lı yıllarda Akyazı Mudurnu Çayı üzerinde ulaşım amaçlı köylerin ilce ve merkezine ve köyleri devlet yollarına bağlayan köprüler Haydarlar -İlimbey Koy yolu üzerindeki köprüler ile Hendek ilçesi Kargalı Deresi üzerindeki ulaşım amaçlı köprüler sele maruz kalmıştır. Kuraklık İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 2006 yılında hazırlanan Büyük Melen Havzası Kuraklık Riski Analizi Raporu’na göre Büyük Melen Havzası. Örneğin son yıllarda 12 Temmuz 1995. Düzce Kent Merkezinin hemen güneybatısında birleşirler. Bu bölge. Güneydoğudan gelen Asar Deresi ise Kuzeydoğudan gelen Küçük Melen Çayı.1998 tarihinde Gökçeören Gölü çevresi. Özetle kanallar daraltılarak akışları sınırlandırılmıştır.5.1972 günü anormal yağışlar sonucu meydana gelmiş ilce ve köylerde evler yıkılmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. dış yelpazelerin yanal yönde yayvan olarak büyümesine. mahalle ve köyleri sel suları basmıştır. Tüm ekili araziyi. Bu yüzden olağan kış yağışlarında bile yatakların taşması beklenmelidir. Mudurnu Çayı ile Sakarya Nehrinin geçtiği yerlerde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Dolayısıyla İstanbul’dan farklı ve daha yağışlı bir hidrolojik havzada yer alan Büyük Melen kaynağı. Sakarya İlinde ise 1966 yılında Hendek İlçesinde 62 adet ev yıkılmış köylünün zararı devlet tarafından karşılanmıştır. Bu drenaj özellikleri düzce havzası için önemli taşkın riski oluşturur.25.

İlçe merkezi halen akarsu kanal ve taşkın ovası çökel alanları (QAk ve QAt) üzerinde bulunmakta ve genişlemektedir. Güncel akarsu yelpazeyi derince yarmış ve düşük bir rölyef yaratmıştır. Bu gelişimin devam etmesi ile Gölyaka ilçe merkezi jeolojik gelecekte göl içinde kalacaktır.5 m arasındadır ve güneye doğru gittikçe sığlaşır. Ağır hasar gören yerlerin (Cumayeri. 50 . Asar Deresi ve Melen Çayı şehrin içinden geçer ve düzenlenmemiş kanal yerlerinde taşma yapar. topografyaya bağlı olarak 0. Çilimli.5 m kalınlığında toprak örtüsü gelişmiştir. kildir.0 m arasında yatağına gömülmüş oluşu ile sonradan sağlanmıştır.5 km uzaklıkta akarsu egemen alüvyon yelpazesi ve gölsel çökel bölgesinde (Qey) geniş alan kaplar. hem de gittikçe derinleşen ve genişleyen depolanma merkezidir. olan tortul kalınlığı gittikçe artma eğilimindedir. Düzce (Merkez İlçe): Bölgenin en geniş yayılımlı ve en fazla nüfusa sahip ilçesidir. Efteni Gölü tüm havzanın hem su toplama merkezi. Birimin üzerinde. Gölyaka ilçesinden geçen akarsu yatağı düzenlenmiş ve derinleştirilmiştir. güneyindeki aktif kırık hattına (Düzce fayı) ~ 7 km mesafededir . 1/100000. Taşkın ovasının. Aynı şekilde. daha az oranda kum ve çakıllardan oluşur.5-2.4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası). Gümüşova. Üzerinde yerleştiği litoloji büyük ölçüde silt ve kil. en fazlası Gölyaka’dadır. İlçenin bulunduğu kesim ve kuzeyi fazlaca engebelidir. tortulların alttan üste doğru tane boyları incelme gösterir. Çilimli ve Cumayeri’dir (Şekil IV. Çilimli: Çilimli ilçe merkezi Düzce Havzası’nın kuzey kenarında. Bu ilçelerin yerleştiği bölgeler ve yakın civarının jeolojik özellikleri aşağıda açıklanacaktır. kuzeyindeki Çaycuma Formasyonu’ndan ~1.5-3. Gölyaka. kum. kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi.2. Aynı şekilde Düzce ilçe merkezi de önemli hasara uğramıştır. Bu nedenle göl civarında 260 m.5-4. Temel kayalardan uzak (en yakını 5 km) güneybatıya doğru 0. Güneyindeki temel kayalardan (Yığılca Üyesi volkanitleri) ~1 km. Çilimli’nin hemen kuzeyindeki heyelanların oluşumunda bu derin deşilmenin de rolü vardır. Gölyaka. Düzce) ortak tarafı Geç Kuvaterner yaşlı Genç çökeller üzerine yerleşmiş olmalarıdır. Gümüşova: Düzce Havzası’nın batısında Yığılca Üyesi’nin volkanitleri breş ve tüflerdir. Jeolojik özellikler (proje alanı ile malzeme ocaklarının jeolojik yapısının fiziko-kimyasal özellikleri. depremi nispeten az hasarla atlatmıştır. çığ.5-30'lik eğime sahip ovada yerleşmiştir.5 m. Çaycuma Formasyonu içinde saplanmış göreceli eski bir alüvyon yelpazesinin üzerinde (QEy). Üzerinde yerleştiği yerde litoloji çakıl. kısmen temel kayalar üzerinde oturmaktadır. Bu nedenle yer altı su tablası 1.2.5-1. Bu düşük su tablası seviyesi büyük ölçüde kanal düzenlemeleri ve Melen Çayı’nın 2. silt. tektonik hareketler. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. Hemen önünde Çilimli Fayı uzanır. son depremde kırılma gösteren aktif fayın üzerinde bulunmaktadır. Bunlar içinde en az hasar Gümüşova’da. benzersiz oluşumlar. 1/25000 ve/veya 1/5000'lik jeolojik harita ve lejantı) Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Düzce İli Düzce çek-ayır (pull-apart) havzasında yer alan ve son 17 Ağustos 1999 depreminde önemli miktarda hasara uğrayan ilçe düzeyindeki yerleşim yerleri Düzce.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. mineral kaynaklar. Gölyaka: Bu ilçe inceleme bölgesi ve/veya Düzce Havzası’nın güneybatısında. heyelan. Buralarda yüzeyden itibaren su tablası derinliği 2. taşkından korunan bölgelerinde kalın bir toprak örtüsü gelişmiştir. Düzce ilçe merkezi. Ancak buradaki fayların (Çilimli Fayı dahil) yakın dönemde bir aktivitesi izlenmemiştir. sel. arasında bulunur. Bu kesimlerde Geç Pleyistosen tortul kalınlığı 175-225 m arasındadır.

1997). yüksekliği 5-10 metre arasında değişen 3 şelale oluşmuştur. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. duvar ve perde damlataşları var. Ana galeri uzunluğu 510 m. Görünümler son derece güzel. Sarkıt. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi. Belirtilen mağaralar aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. Temel kayalar (Yığılca üyesi) kuzeyden 1 km. Korunması. arasında tahmin edilmektedir. Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. güney batıdan 2 km.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. damlataş havuzu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cumayeri: İnceleme alanının en batı ucunda yer alır . dikit. Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. tahrip edilmiştir. ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur (Okan. borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. mesafede bulunur. Melen Çayı’nın menderesli akışı hem drenajı hem de yöredeki tortul tipini (ince kum-silt-kil) belirlemiştir. 51 . Egemen litoloji ince kum-silt ve kildir. Bölgede görülen bir başka jeolojik oluşum da mağaralardır. Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. girişle son noktası arasında -152 m. Aksu mağarasından çıkan su. Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış. Alüvyal kökenli tortul kalınlığı 100-130 m. Üzerine oturduğu litoloji QEy ve QAt ile ayrılan genç çökellerdir. kot farkı var. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası girişe göre +119 m yukardadır. Batıdan gelen mevsimlik bir akarsuyun Melen Çayı’na ulaştığı yerde yerleşmiştir. Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır. Sarıkaya mağarasının kuş uçuşu 700 metre kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya’ya girişi 310 m aşağıdadır. her türden damlataş ile kaplıdır. sütun.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.4 Düzce Havzası Jeoloji Haritası 52 .

Hornblend. Volkanik kumtaşı. 2000). gri-yeşil veya çok koyu yeşil renkli homojen kütleler halinde bulunur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Düzce ilinde yer alan başlıca kaya türleri Şekil IV. bu türlerin arazideki dağılımları ise Tablo IV. Çakıltaşı. Tersiyer Çaycuma formasyonu (Tç) ve Yığılca üyesi (Tçy). çakıltaşı araseviyeli kumtaşı. kiltaşı. Tablo IV. çamurtaşı. silttaşı araseviyeli killi kireçtaşı-marn ve resifal kireçtaşı. Şekil IV. Kretase Akveren formasyonu. kumtaşı. Çamurtaşı. Pliyo-Kuvaterner Karapürçek formasyonu.5 ’deki haritada.23’deki simgelerde açıklanmıştır. Ordovisiyen Kocatöngel formasyonu. Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta Düzce ovasının kalın ve gevşek alüvyonlarla dolu ve ovanın güney kenarının büyük depremler üreten Düzce fayı ile sınırlı olmasıdır. Ordovisiyen-Devoniyen Ereğli formasyonu. Hornblend ve plajiyoklaslar amfibolitlerin ana bileşenlerini oluşturur. Tçy ODe KTa Ok Ky Oko Sakarya İli Sakarya ilinde ise birimin temel litolojisi olan amfibolitler. ve klorit amfibolitlerin 53 .5’deki Jeolojik Harita Simgelerinin Açıklaması Simge Q PlQk Açıklama Pleyistosen-Holosen. Kiltaşı. andeziitik-bazaltik lav. yeşil. Kumtaşı araseviyeli silisli çamurtaşı. Kretase Yemişliçay formasyonu.5 Düzce Ovası ve Yakın Çevresinin Kaya Türü Haritası. tüfit ve mikritik kireçtaşı. aglomera. çamurtaşı. Kaynak . kumtaşı. silttaşı. taşlaşmamış çökeller. epidot. Kireçtaşı ara seviyeli şeyl ve kumtaşı Ordovisiyen Kurtköy formasyonu. zayıf tutturulmuş çakıltaşı. Özmen. Devoniyen-Karbonifer Yılanlı formasyonu. Dolomitik kireçtaşı ve dolomit. sfen.23 Şekil IV. 2000 Simge PTrç DCy Açıklama Permo-Triiyas Çakraz formasyonu. Simgelerin açıklaması Tablo (Özmen. Tç. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Alt Kretase’de ise Akçay kalksistleri. Kuvarsitleri şekillendiren kuvarslar öz şekilsiz olup. Karapınar amfibolitleri ve Harman Tepe metakonglomeraları oluşturmakta olup. Yörük Tepe mermerleri. Bunların ayrıntılı jeolojik ve petrografik deskiripsiyonları yapılmıstır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ana parajenezini tamamlar. tabii ışıkta sarı renkli otomorf iri kristaller halindedir. Alacam yesilsistleri ve Karkaya metavolkanitleri yer almaktadır. Tum bu birimlerin stratigrafi. Mineralojik bileşimi ve homojen yapısından dolayı bölgedeki Karapınar amfibolitleri irili-ufaklı bir çok granitik plutonlar tarafından kesilmiştir. Başkalaşımın Barrow tip bir metamorfizma olduğu uzerinde durulmuş ve anahtar minerallere dayanılarak metamorfizmanın mertebesi açıklanmıştır. Burada Kuvarterner tortulları ile dokanağı Düzce fayı (Şaroğlu vd. Pleokronik. marn ve kirectası ardalanması seklinde kendisini gosteren Bakacak formasyonunun filis fasiyesine tipik bir ornek sunduğu ve havzaya malzeme birikiminden sonra subsudans gostererek yeni malzemenin çökeldiği ve böylece kalın bir serinin ortaya çıktığı açıklanmıştır. Muskovitlerin uzanım yönüne paralel olarak yer alan dilinimlerde bazen bükülmeler dikkati çekmektedir. Muskovit: Bunlar gerek kuvarsların arasına ve gerekse iki mikalı sistlere yakın kısımlarda biyotitlerle yan yana basınç yönüne dik olarak levhamsı kristaller halinde uzanmaktadır. Yörede en yaşlı litelojiyi Triyasa ait Hayrettin Kuvarsitleri. kumtası. Bölgede paleozoyik olarak kabul edilen kristalen sistlerinin oluşumu esnasında serpantin ve muhtelif lavlar. Bölgede Hersiniyen ve Alpin dağ olusumu hareketlerine paralel olarak bölgesel nitelikte rejyonel metamorfizma ortaya çıkmıştır. özellikle Yörük Tepe mermerlerinin alt kısımlarındaki kuvarsca zengin bölümlerde biyotitler görülmektedir. Bunlar pleokroizmalarıyla muskovitlerden kolayca ayırt edilirler. jeoloji ve petrografisi hakkında ayrıntılı acıklamalar yapılmıstır. Konglomera. Yeşil Hornblend: Genellikle kesitin tamamına yakın kısmını oluşturmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kristalen sistlerin teşekkülünden sonra granit ve grandiyoritler. tum bu birimleri Taş Tepe metagranitleri kesmektedir. Metamorfizma ve Magmatizma a) Prekambriyen Metagranitoydler: Tipik olarak Efteni Gölü ile Çapayakbey Köyü arasında yüzeyler. Biyotitler muskovitler gibi basınç istikametine dik yönde dizilerek kayaca sistik bir yapı kazandırmışlardır. Sakarya ili Karapınar amfibolitlerine ait seviyelerden alınan el örneklerinde yapılan mikroskobik incelemelerinde birim içinde su mineraller görülmüştür. Metamorfizma Barrowian tip olup. Bunlar pullu minerallerden olup. Hızardede ve Düverdüzü köyleri 54 . Alt Kretase uzerine uyumsuz olarak gri renkli ve tabakalı pelletli dokuda Acıelma formasyonu yer almaktadır. Biyotit: Bazı kısımlarda. 1992) oluşturur. Ayrıca harita alanının kuzeybatısında. eosen esnasında da cesitli lav ve muhtelif faaliyetler yer almıstır. Klorit: Hornblend kristalleri arasında son alterasyon ürünü olarak tali oranda bulunmaktadır. bu tipin yesilsist alt fasiyelerinde klorit ve biyotit gibi başkalaşımı karakterize eden anahtarminerallere rastlanılmıştır. Yörede yüzeylenen bütün birimlerin yöntemli ve yöntemsiz olarak kaya birimi adlandırılması yapılmştır. Bunların sığ deniz ortamında cokeldikleri vurgulanmıstır. basıncın etkisiyle belirli yönde basınç istikametine dik yönde uzanım gösterirler. yeşil renkli bir pleokrizmaya sahiptir.

1987).t ile bölünür. orta-kalın tabakalı. granodiyorittir. laminalı şeyllere dönüşür. Ayrıca şeyl düzeylerinde silisleşme yaygındır. tüf. Fosil bulunamamış olup. Orta ve üst düzeylerine doğru istife kırmızı-pembe renkli mikritik kireçtaşı bolca katılır. Bazı bölgelerde yeşil renkli Amfibolit ve metavolkanitler kapsar birim daha doğuda Bolu ve Yedigöller bölgesinde burada olduğundan çok çeşitli litolojidedir ve Yedigöller formasyonu adıyla tanıtılmıştır. Üzerine gelen birimlere göre Erken Ordovosoyen yaşındadır. Bu yüzleklerin litoloisi fazlaca altere olmuş yer yer şistozite gösteren granit. Ara tabakalar halinde kumtaşı düzeyleri bulundurur. Karışık bir litolojisi vardır. Bu özellikleriyle Kurucaşile-Çakraz yöresindeki tip litolojisinden oldukça farklılık göterir. Bazı düzeylerde tümüyle çapraz tabakalı kumtaşı litolojisindedir. Kurtköy Formasyonu: Kaynaşlı civarında yüzeylenir. Harita alanında kalan kısımda fazlaca silisleşme gösterir ve yer yer silisli şeyl niteliği kazanmıştır. yer yer laminalı silttaşı ve şeylerden oluşur. Alt düzeylerde gri-yeşil. 55 . c) Mesozoyik Çakraz Formasyonu: Ereğli formasyonu ile dokanakta görülür. Bu metamorfizma izleri taşıyan kristalin kayalar Bolu civarında Karadere metamorfitleri olarak da adlandırılmaktadır (Cerit 1990. yaş göreli stratigrafiye dayanmaktadır. Alttan ve üstten tektonik dokanaklarla sınırlanmaktadır. Altındaki ve üstündeki birimlere göre yaşı Üst Premiyen-Alt Triyas olup. sarı kahverenkli. Cerit ve Baysal 1999). Egemen litoloji mor renkli kumtaşlarıdır. Stratigrafik olarak alt düzeylerde gri. zayıf derecede şistleşme gösterirler. Kütle hareketleri bakımından göreceli olarak sağlam. b) Paleoziyik Kocatöngel Formasyonu: Karacaören-Gürcühüseyinağa köyleri arasında Bolu Masifi temel kayalar üzerine uyumsuz olarak izlenir. Koyu-gri. Çamurtaşları ince-orta tabakalıdır. tüf. yeşil renklerde ve ince-orta tabakalı iken üst seviyelerde yeşil renkli. (Emre vd. siyah. Bunlar kiltaşı. Tip yerinde morumsu kırmızı renkte orta-sıkı tutturulmuş çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı ardalanmasından oluşur. Kumtaşları orta-kaba taneli yer yer silis çimentolu. Yemişliçay Formasyonu: Yılanlı formasyonu ile birlikte sınırlı yayılımlı olarak bulunur. mor ve alacalı renkli olan birimin bu yöredeki litolojisi seyrek konglomera düzeyleri içeren kumtaşıdır. Üzerine gelen birimlere göre Prekambriyen olarak yaşlandırılır (Aydın vd. orta-kalın tabakalıdır. ince-orta tabakalı volkanik kumtaşları egemendir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yakınlarında ince dilim halinde gözlenir. Yılanlı Formasyonu: Çok sınırlı alanda gözlenir. Erkan Ordovisiyen yaşlıdır. Fosil verilerine göre Ordovisiyen-Alt Devoniyen yaşında Sığ denizel kökenli oluşuklardır. büyük olasılıkla karasal ortam ürünleridir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. altındaki ve üstündeki birimlerle tektonik dokunaklıdır. duraylı bir birimdir. (1987) tarafından bu isim altında haritalanan yüzlekler metamorfizma izleri taşırlar. 1999). yer yer beyaz renkli olan birim dolomitik kireçtaşı ve dolomitten oluşur. Kalın çapraz tabakalı kumtaşı seviyelerinin eoliyen kökenli olduğu düşünülmektedir. Kumtaşı-şeyl-kireçtaşı ardalanmasından oluşan litolojiye sahiptir. Koyu yeşil gri renklerde. Metamorfizma izleri taşımasında önemlidir. Yaşı genç Devoniyen. Harita alanında. Kırmızı. aglomera.Erken Karbonfer’dir. Heyelan potansiyeli taşımayan sağlam zeminler teşkil ederler. Ereğli Formasyonu: Bolu dağı tüneli girişinin kuzeyinde sınırlı alanda yüzeylenir. Harita alanı dışında doğuya doğru geniş yayılımı vardır. Aydın vd. Bunlar çoğunlukla silis çimentoludur. Yer yer dilimlenmiş. Fosil kapsamaz.

Alterasyona ve aşınmaya karşı dirençsizlikleri derin vadilerin gelişmesine imkan vermiştir. Ardalanma düzenli olmayıp yerel olarak kumtaşı. En üst seviyelerinde masif görünüşlü. 1987. Melendere ve Kusuri Formasyonu adları ile de tanınmaktadır (Gümüş 1982. d) Senozoyik Çaycuma Formasyonu: Bu formasyon orta-katı Karadeniz bölgesinin en yaygın birimidir. Yer yer fazlaca kıvrımlı birimin kumtaşı ve marn ardalanmalı seviyelerinde düzlemsel kaymalar izlenir. Birim. Konglomeralar yer yer breşik ve merceksi düzeyler halindedir. çakıltaşı ve kırıntılı Kireçtaşı tabakalarının ardalanması şeklinde bir litoloji izleneen birim üstlere doğru kumtaşı ara seviyeleri içeren killi kireçtaşı-marn litolojisine dönüşür. tüfit olarak görülür ve geniş örtüler teşkil ederler. İnceleme bölgesindeki yüzlekler ekseri killi kireçtaşı-marn ardalanması şeklinde olup Paleozoik kayalar üzerinde gözlenir. Volkanik breşlerin saha konumu düzensizdir ve çoğunlukla masif görünüşlüdürler. Çalışma alanı içerisinde heyelan teşkil ettiği izlenememiştir. Stratigrafik olarak alt düzeylerinde kumtaşı. Yaşı deneştirme ile Pliyo-Kuvaterner olarak önerilen Adapazarı ve Bolu havzalarında yaygın olan Örencik formasyonu ile karşılaştırılabilir. Karapürçek Formasyonunun Erken 56 . Aydın vd. gri-beyaz renkli resifal kireçtaşlarını bulundurur. yeşil renklerde. tüfit. tüf. yamaç molozu ve alüvyon yelpazesi çökellerinin karışımından oluşmuş gevşek tutturulmuş konglomera-kumtaşı-çamurtaşı karışımıdır. Kumtaşları bazı yerlerde iyi bazı yerlerde kötü tutturulmuştur. Karapürçek Formasyonu: Temel kayaların önünde etek düzlükleri teşkil edecek şekilde bulunur. lav. bazı bölgelerde geçişli gözükür (Yergök vd. Akveren Formasyonu: Çapayakbey ile Kaynaşlı arasında kuzeydoğuda Domuzgölü tepe yöresinde yüzeyler. Tip yerinde altındaki ve üstündeki birimlerle uyumlu olan birim Geç Kretase-Paleosen yaşlıdır (Aydın vd. İçinde bulunduğu Çaycuma formasyonunun alt düzeyleri ile yanal geçişlidir. tüf. Yığılca Üyesi: Çaycuma formasyonu içindeki volkanik kumtaşları bazı bölgelerde tümüyle volkanitlere dönüşür. İçindeki geniş yayılımlı volkanitler Yığılca üyesi olarak sayılır. Erken-Orta Eosen yaşlıdır (Emre vd. İnceleme alanının güneyi ve batısı ve kuzeydoğusu bu kayaçlarla örtülmektedir. Ayrıca güneyde Efteni Gölü ile Beyköyü arasında fay ile ötelenmiş sırtlar şeklinde gözlenir. İnceleme alanının kuzeyinde AndezitBazalt lavları da kapsar.bazı yerlerde volkanitler aglomera. gri. Cerit 1990). Kendinden daha yaşlı tüm kayaçları açısal uyumsuzlukla örterler. Bunlar zayıf birim olarak haritalanmıştır. Saha dağılımı içinde alttaki ve üstteki birimlerle uyumsuz çoğu yerde tektonik ilişki içinde görülür. Kumtaşı-çamurtaşı baskın tortullardır. Yer yer dayklar izlenir. Başlıca volkanik kumtaşı. Sık heyelanlıdır. Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik kumtaşı) ardalanmasından oluşan bir litolojisi vardır.1987). Birimin yaşı Turoniyen-Kampaniyen’dir. andezit-bazaltik lavlar veya volkanik breşlerden oluşan birimin rengi koyu gri-kahverengimsi griden açık yeşile kadar değişir. çoğunlukla gri-yeşil olarak bulunurlar. Aslında batı Karadeniz bölgesinin en geniş yayılımlı birimidir. 1987). üzerlediği Akveren formasyonu ile uyumlu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu volkanikler kaba bakışla Eosen volkanitleriyle benzeşirse de istif düzenliliği ve pelajik kireçtaşlarının varlığı ile onlardan ayrılır. Alterasyona göre sarı. aglomera egemen volkanotortul bir istiftir. 1999). Erken-orta Eosen yaştadır. beyaz. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Genel olarak sedimenter seviyelerin katıldığı tüf. Kireçtaşı seviyeleri ise erime boşlukludur. açık kahverenkli ve alacalıdır. Rengi kaynak kayalara ve kısmen alterasyona bağlı olarak sarımsı kırmızı. Sarı. yeşil yer yer kırmızı renklidir. Birimin litolojisi. Yüzey alterasyonu fazlaca gelişmiş ancak oldukça sağlam zemin özelliklerine sahiptir. marn veya volkanitlerin egemenliği dikkat çeker. Bu kesimlerde melanj karakteri kazanmıştır. tüfit.

Bu tahmini gelişime göre havza tortulları alttan üste doğru genel tane boyu küçülmesi içindedir . Havzanın güneyindeki Efteni Gölü depolanma merkezini oluşturur. Mağarada belirgin akışı olan ve şelaleler oluşturan yeraltı deresi ve çok sayıda göl vardır. depolanma yerine bakmaksızın çakıl-kum-silt ve killerden oluştuğu görülür. Havza kenarlarında çok az miktardaki döküntü veya yamaç molozunun dışında alüvyal ve gölsel alanlarda depolanmış oldukları dikkat çeker. Bunun yakın dönem örneği güncel göl düzlüğü ve taşkın ovası tortullarının kanal-yatak tortullarını örtmesi gösterilebilir. aynı yeraltı drenaj sisteminin uç noktalarını (düden ve kaynak çıkışı) oluşturmaktadırlar. yüzeye yakın 1-1. Düzce Havzası taban dolgusunun alt bölümünü olasılıkla bu formasyon oluşturmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Kuzeydoğudan gelen Melen çayı bu göle dökülür ve buradan tekrar dışarıya boşalır. Düzce Havzası. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü belirgin bir fay üzerinde gelişen bu mağaranın toplam uzunluğu 896 m ve son noktası 57 . koni) olduğunu göstermektedir. Bu tür veriler istif düzeni gelişimini daha açık ortaya koyar. Güney kenardaki fayın yanal hareketi ile birlikte düşey hareketinin olması nedeniyle Efteni Gölünün gittikçe derinleştiği ve genişlediği sanılmaktadır. Tortullar depolanma alanlarına göre haritalanmıştır. duvar ve perde damlataşları bulunmaktadır. Sarıkaya düdeni büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alır. Ana galeri uzunluğu 510 m’dir. Bunun dışında doğudan. Bu sebeple havzanın çoğu yerinde. talus. dikit. Formasyonun saha konumu ve litolojik özellikleri Pliyo-Kuvaterner havzalarının kenar tortulları (alüvyon yelpazesi. Yığılca ilçesinin güneybatısında Sarıkaya ve Aksu köyleri arasındaki bölgede yer alan Sarıkaya ve Aksu mağaraları Üst Kretase-Paleosen yaşlı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kuvarterner yaşında olduğu mikro memeli faunasına dayalı olarak ortaya konulmuştur (Emre vd. Sarkıt.5 m’lik silt-kil örtüsü kaldırılarak altındaki çakıllı kumlar ocak olarak işletilmektedir. Bu mağaralar. Sarıkaya mağarasının yaklaşık 700 m kuzeybatısında bulunan Aksu mağarasının girişi Sarıkaya girişinden topografik olarak 310 m aşağıdadır. Havzanın jeolojik evrimi içinde. belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmişlerdir. Temel kayaların faylarla yükseltilmiş morfolojisi ve havza içi drenaj düzeni bunu sağlamıştır. havzanın ilk evrelerinde bugünkünden daha kuzeyden. Daha yakın zamanda Efteni Gölü düzlüğü oluşmuş ve Melen’i kapmıştır. sütun. Girişle son noktası arasında -152 m kot farkı vardır. Sismik kesitler ve sondajlarla daha ayrıntılı incelenmesi yararlı olacaktır. damlataş havuzu. Düzce İli’nde bulunan ve özgünlükleri nedeniyle üzerinde durulması gerekli olan bir jeolojik oluşum da mağaralardır. Havza kenarındaki temel kayaların fazlaca altere oluşu mevsimlik akarsuların bile çok fazla miktarda tortul taşımasına. bu yüzden düşey istiflenme farklılaşmıştır. Melen Çayı. Havza güneyinde eski dönem yelpazelerinin 8-12 m yüksekte ve burunlarının aşındırılmış olması bu jeolojik evrim yorumunun delilidir. bol çatlaklı ve erimeye uygun (karstik) kireçtaşları içinde. Ayrıca alüvyonun yatay ve düşey yönde dağılımı ile jeoteknik özellikleri hakkında detaylı bilgiler elde edilir. 1999). zemin sıvılaşmasına imkân veren tortul yapısı ile kötü bir yerleşim alanı olmakla beraber sedimantasyon-tektonik ilişkileri açısından çok ilginç bir örnektir. depolanma alanları yanal yönde yer değiştirmiş. Olasılıkla. Düzce Havzası’ndaki tortul kalınlığı hakkındaki bilgiler sınırlı sayıda sondaja esas itibariyle jeofizik verilere dayanır yaklaşık 260 metre olduğu sanılmaktadır. batıdan ve kuzeyden gelen mevsimlik sular birleşerek önce alüvyon yelpazeleri oluştururlar ve göl düzlüğüne ilerlerler. kesintiye kuzeye doğru ilerlemiştir. e) Kuvaterner Genç Çökeller: Düzce Havzası’nı dolduran tümü kırıntılı çökellerin (Geç Pleyistosen-Holosen). Melen çayı ayağı hariç endoreik bir drenaj söz konusudur. yelpazelerin hızlı büyümesine imkan vermiştir.

58 . İstanbul Zonu ise metamorfizma izlerini çok az gösteren Paleozoyik. ovaların yapısı belirlenmiştir. Eosen sonunda deniz yüzeyine çıkmaya başlayan bölgenin çukur yerlerinde Neojen Gölleri oluşmuştur. akarsuların taşıdığı alüvyonlarla dolması sonucu neojen gölleri kurumuştur. Düzce Havzası’nın kuzeyindeki Ordovisiyen-Tersiyer yaşlı tortul birimlerinin tümü İstanbul Zonu’na aittir. güneyde Menderes-Toros Platformu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Okay ve Tansel. doğuda ise Kırşehir Masifi teşkil eder. yükselti farklılıkları ortaya çıkmış. Bu tektonik birlikler. eski Düzce yolu üzerinde Fakıllı köyündeki Fakıllı mağarasıdır. ortada Sakarya Zonu. ziyaret için düzenlenmesi ve tanıtılması durumunda turistik potansiyeli olan bir jeolojik oluşumdur. Aksu mağarasından çıkan su. Kastamonu çevresinden geçerek Kelkit ve Aras vadileri boyunca doğu sınırlarımıza kadar uzanır.. Düzce yöresinin de içinde yer aldığı bu kuşak Marmara güneyi ve İzmit körfezinden başlayarak Adapazarı. Türkiye neotektonik döneminde gelişmiş olmasına karşın. büyük ölçüde Jura-Kretase kırıntılı ve karbonatlarıdır. Sakarya zonu. Neojen göllerinin oluştuğu çukur alanların. havzanın temel kayaları. Adı geçen sütür zonu üzerinde daha sonraki dönemde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) meydana gelmiştir (Şengör ve Yılmaz. Mesozoyik ve Senozoyik birimlerinden meydana gelir. tahrip edilmiştir. metamorfik bir temel ve üzerindeki sedimanter örtü kayaçlarından oluşur. 1992). Derecede deprem kuşaklarından biri de Kuzey Anadolu Deprem kuşağıdır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU girişe göre +119 m yukardadır. Tektonik yükselme sırasında tabandaki kırılmalar nedeniyle. Bu iki mağara ve yakın çevresi turizm amaçlı kullanım için uygun gelişim özelliklerine ve konuma sahiptirler. Bölgedeki Üst Kretase yaşlı volkanitleri. Düzce Havzası temelindeki en yaşlı metamorfikler (Bolu Masifi) muhtemelen Sakarya Zonu’na ait oluşuklardır. her türden damlataş ile kaplıdır. Düzce Havzası ve dolgusu. Okay (1989) tarafından ortaya konulduğuna göre. en kuzeyde İstanbul Zonu. Ordovisiyen-Karbonifer kırıntılı istifi (az karbonat) Triyas kırıntılıları ile (Çayraz Formasyonu) uyumsuz şekilde örtülüdür. Özetle. Neotetis Okyanusu’nun (intra-pontid okyanusu) Eosen-Oligosen döneminde kapanması sonucu bugünkü Marmara bölgesinde birbirlerine yaklaşmışlardır. Özellikle. borulara alınarak alabalık çiftliğine ve yakında bulunan evlere kullanım suyu amaçlı verilmektedir. Tektonik ve Paleocoğrafya a) Faylar ve Deprem Alanları Türkiye’nin I. Bolu. Eosen-Oligosen sırasında İntrapontid Okyanusu’nun kapanmasıyla kurulmuştur. Bunun içinde ve metamorfikleri kesen granit-granitoidler ise Istranca masifinin parçalarıdır. Mağara içinde oluşan sarkıt ve dikitler mağara içine giren çocuklar tarafından bilinçsizce kırılmış. paleotektonik dönemin farklı kökenli birliklerinden oluşmuştur. Bu sırada oluşan yaygın bir kıtasal volkanizma yörede geniş alanlar örten Yığılca üyesini üretilmiştir. Bu örtü de Üst Kretase-Tersiyer karbonatları ile düzenlenir. Orta ve Batı Anadolu paleocoğrafyasının iskeletini. Istranca masifini kesen yay volkanizmasının ürünü olduğu sanılmaktadır (Şengör vd. Böylece ova bu günkü morfolojik yapısını kazanmıştır. Sakarya Zonu ürünleri ile İstanbul Zonu ürünleri İntrapondit sütür zonu adı verilen bu kapanma kuşağı boyunca birbirlerine girmişlerdir. Örtü. Düzce. Bir başka mağara da Akçakoca’ya 7 km uzaklıkta. Korunması. Görünümleri son derece güzel. batıda Istranca Masifi. Doğu Marmara bölgesinin jeolojik iskeleti. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve göller bulunan mağaradaki yer altı deresi üzerinde yüksekliği 5-10 m arasında değişen 3 şelale oluşmuştur. 1984). 1981.

6 Türkiye’nin Deprem Kuşakları İçinde Düzce’nin Yeri (deprem.gov.Abant ve Dokurcun segmentleri üzerinde gelişmiştir. Bu fay. Düzce havzasında yer alan yerleşmeler son yüzyılda bu zonda bulunan aktif fayların oluşturduğu büyük depremlerin yıkıcı etkisinde kalmıştır. 1944.Düzce yöresinde Hendek ve Düzce fayları da KAF sistemine katılır ve 40 km’ye ulaşır. Bu depremlerle Bolu. Bu haritadaki verilerden başka bölgeye ait uydu görüntüleri üzerinde de Çilimli fayının KD’ya doğru Yığılca yönünde devam ettiğine dair belirtiler bulunmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Doğu – Batı istikametinde uzanan ve devamlılık gösteren fay hattı Düzce. Türkiye’nin deprem üreten diri faylarını gösteren harita üzerinde de Düzce bölgesinin hem Kuzey Anadolu fayının. Bolu yöresine kadar genelde tek kırıklardan meydana gelen dar bir zonda izlenen bu fay. b) Aktif Faylar ve Depremsellikler Düzce havzası ülkemizin en önemli aktif faylarından olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır.tr). Hendek fayları aktif fay karakterindedir.6). Bunun dışında kalan İlçelerde ise ikinci derecede deprem alanı içinde yer almaktadır. Düzce havzasına en yakın olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif faylar ise bu havzanın oluşumuna yol açmış bulunan Düzce. Doğuda Karlıova yöresinden başlayarak ülkenin Kuzey yarısının D-B yönünde boydan boya kat eder. Bolu Güneyi ve Gerede üzerinde yer aldığından buraları birinci derecede deprem alanı içinde yer almakta ve şimdiye dek olan depremlerden en fazla hasar buralarda meydana gelmektedir. Sakarya. derece deprem kuşağı içinde bulunduğunu göstermektedir (Şekil IV.7) üzerinde yer almaktadır. Bu faylar üzerinde son yüz yılda meydana gelen depremler hakkındaki bazı bilgiler de (Şekil IV. Düzce fayının daha kuzeybatısında kalan Hendek ve Çilimli fayları da Şekil IV. Bolu batısında (Dokurcum Vadisi) çatallanır ve iki ana kola ayrılarak Marmara denizine doğru uzanır. 59 . Çilimli fayı ise olası aktif bir faydır. hem de bunun bir kolu olan Düzce fayının etki alanı içinde olduğunu görmekteyiz.8’da görülmektedir.1) yılarındaki depremler bu fayın Bolu.Abant ve Abant Gölü – Adapazarı Ovası arasında yüzey faylanması oluşmuştur.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Türkiye deprem kuşakları haritası Düzce ilinin tamamının 1.1957 (M=7) ve 1967 (M=7. Şekil IV.

Eosen ve Neojende bölge tektonik olarak oldukça aktif bir dönem gecirmiştir. Sakarya ili Hersiniyen ve Alp orojenezlerinin etkisi altında kalmıştır. Şekil IV.8 Düzce Çevresinin Diri Fayları (Özmen. Birimler kıvrımlanmaya uğramış ve genel olarak eksen dalım yönleri kuzey istikametinde gelişmiştir. Devrilme ve yatımlar güneye doğrudur. Bu zaman zarfında çökeller tektonik hareketler neticesinde kıvrımlanmaya uğramışlardır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.Etkin tektonizma neticesinde Adapazarı Ovası cokmeye 60 . kuzey bölgede ise metamorfizma etkileri yok denecek kadar az olmuştur.gov. Güney sahada metamorfizma etkisi kendini göstermiş.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Siluriyen ve Devoniyen yaşlı sedimentasyonla beraber ilk kıvrımlama hareketleri Hersiniyen Orojenezi etkisi altında olmuştur. Bölgemiz Alp Orojenizine bağlı hareketlerin kuaternere kadar devam ettiği görülmektedir.tr). 2000).7 Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Düzce Yakınlarındaki Diri Fayları Haritası (mta.

235 yaralı. IV. aylarda 20 den fazla Msiddet= 4. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU uğramıs ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi bu zamanda ortaya çıkmıştır. Adapazarı’nda ise % 20 tamamen yıkılmıştır.000 hane yıkık ve ağır hasar oluşmuştur. I= 8-9 Adapazarı-Hendek: Bu depremde. Bu fay zonuna paralel irili ufaklı bir çok fay oluşmuştur. Çark suyu Mudurnu. Devoniyen’e ait kırmızı renkli killi sist ve kumtaslarından oluşmuştur. 1000 bina yıkılmış.3. son yıllarda şiddetli depremler geçirmiştir. Bu özelliğinden dolayı Ova devamlı çöken subsidans havza ortamı haline gelmiştir.06. Baraj yerine ait Jeoloji Haritası Ek 8’de (2 Pafta) verilmiştir.08.2 Adapazarı-Mudurnu Depremi genel durumu: 89 ölü. Deprem sonrası 7.3 büyük deprem kaydedilmiştir. bu flis tepeleri ve andezitik tuflerden olusmus. Bu fay cizgisi Taşlıgecit ile Çingene bayırı arasında acıkça. binlerce yaralı.8 şiddetinde devam etmiştir ve halen ufak sarsıntılar devam etmektedir.000-TL harcanmıştır.1943 Msiddet= 6. siltli. bazı kısımlarda ise. 20. 38. Alüvyon içinde yeraltı suyu cok yüksek seviyede. çakıllı. Daha yukarılarda bu tabakalar U.1. oluşumundan itibaren sürekli aktivitesini korumuş ve Adapazarı Ovasının deprasyonlarına sebep olmuştur. Tarihi depremlerden de etkilenmiş bulunan Adapazarı.2.4 Adapazarı-Gölcük depreminde.000. Batıda ise. Ovanın kuzey kenarında dik falezlerle yükselen tepeler. Bu ova Sakarya’nın. a) 20. Tektonik: Sehir. Daimi iskan icin 60. kum niteliğinde alüvyon bulunmaktadır. 61 . Artçı sarsıntılar 5-5.1999 Msiddet = 7. Ferizli Mağara Koyu uzanımda olan fay hattında Paleozoyik yaşlı birimler uzerine bindirdiği görülmektedir. Zeminin genç nehir çökellerinden ibaret ve yeraltı suyunun da yüksekte bulunması nedeniyle deprem siddetini arttırıcı rol oynayacağı bilinmelidir. ve 8. Bu faylar incelendiğinde güney blokların çöktüğü veya kuzey blokların yükseldiği görülmektedir. Hendek’te binaların %25 tamamen yıkılmıştır.000 ölü. kalınlığı güncel dolgularla birlikte yer yer 34. Karahabi tepesini birbirinden ayırmaktadır. Baraj Yeri ve Göl Alanı Jeolojisi Baraj Yeri Jeolojisi Baraj aks yerinde temelde Eosen yaşlı kiltaşı – kumtaşı ardalanmasından oluşan filiş ile talvegde Kuvaterner yaşlı. bu formasyonlar üzerine Eosen yaşlı kirec taşlarının geldiği görülür. Deprem durumu: 1. 5569 yıkık veya ağır hasarlı.0 metreye varan killi. Adapazarı’nın guneyinde doğudan -batıya doğru sıralanan tepeleri Kretase flisleri teskil etmektedir.1967 Msiddet = 7. güneydeki mahallelere ve köylere nazaran daha fazla hasar görmüştür. batak durumundadır. Uludere gibi suların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir. tamamen nehir cokelleri uzerindedir. Kuzey Anadolu Deprem hattı üzerindedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu. Serdoğan deresi. 318 kişi ölmüştür.2. 5936 konut yeniden yapılmıştır. Ovanın güney ve kuzeyinde aynı düzeydeki tabakaların ve jeolojik yapının farklı olması Adapazarı’nın bir tektonik çöküntü (graben) içerisinde bulunduğunu ve kuzey sınırını teşkil eden dik falezlerde doğu-batı doğrultusunda bir dislokasyon hattına karsıt geldiğini göstermektedir. Kretase yaşlı kireçtaşları ile örtülüdür. c) 17. Adapazarı’nın kuzey mahalleleri ve kuzeyde bulunan köyler. Alüvyonun geçirimliliği (K=10-5 – 10-6 cm/s).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İzmit korfezinden itibaren Adapazarı’na ve buradan da Hendek’e kadar uzanan bir cokuntu sahası icinde bulunmaktadır. b) 22.Derecede tehlikeli deprem bolgesindedir.07. görülür. olduğu saptanmıştır.

kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuş. kiltaşı.18-44 üncü metreler arasında ise manometre basıncı 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yamaçlarda filişin 3. sağ sahilde yaklaşık 45. genelde orta derecede ayrışmadan etkilenmiştir. sert.70-6.5 atmosferden fazla yükselmemiştir. bir kısmı da sarımsı kahverenkli olup muskovit parçaları içermektedir. 48-56’ıncı 62 . Gövde altında.5 atmosferden fazla yükselmediğini göstermektedir. karbonat çimentolu. Araştırmalar sonucunda Cumayeri köyü civarında işletme kotu olan 110.0-7.0 m ) sondajında 14 ile 38’ncı metreler arasında geçirimlilik 20 Lugeon ile 44 Lugeon arasında. perde enjeksiyonu çalışmaları aşamasında bu bölge dikkate alınmalıdır. Filiş üzerinde ise diskordan olarak vadi boyunca uzanan alüvyon oluşmuştur. sarımsı-kahve ve gri renklidir. enjeksiyon perdesi ile sızdırmazlık sağlanacaktır. Bu nedenle seçilecek uygun iyileştirme yöntemleri ile sızdırmazlığın sağlanması gerekecektir. Kumtaşları farklı iki özellik göstermektedir. Beton kaplanacak memba yüzü altında. YSK-3 no’lu kuyuda da daha derinlere doğru lugeon değerlerinin düşeceği beklenmekle beraber. 8 ile 32 inci metreler arası manometre 2 atmosferden fazla yükselmemiştir.0 m altında kalacak yaklaşık 0.0 metreden sonrası yer yer çok. 32-66 ıncı metreler arası ise 3. Bu nedenle duraylılığın sağlanması için yamaçlarda ortalama 3.68 Lugeon.0–8. 66 ıncı metreden sonra 5 Lugeonun altında değerler tespit edilmiştir. Sol sahilde flint plağı güzergahındaki YSK-1 (110. yaklaşık 18.0m derinliğinde. Tabaka eğim yönlerine bağlı olarak yamaç yüzeyleri boyunca kaymalar beklenmelidir. Üst Kretase yaşlı kireçtaşı. farklı zemin oturmalarına müsaade edilmemesi amacıyla alüvyonun kaldırılması önerilir.0 m derinliğindeki. Üst Kretase-Paleosen yaşlı killi kireçtaşı ve marnlar. Yine sol sahilde flint plağı güzergahında açılan YSK-4 (61.0 m ) no’lu kuyuda 8-18’inci metreler arasında 17-39 Lugeon arasında değerler tespit edilmiştir. 8.0 metrelik kısmın kaldırılması uygun olacaktır.0 m ) no’lu sondajda. Bir kısmı gri renkli.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.44 üncü metreden sonra lugeon değerlerinde iyileşmeler olduğu. Göl alanı Jeoloji haritası Ek 9’de verilmiştir.200 km2’lik alandan su kaçakları olacağı belirlenmiştir. temel filiş üzerine oturtulmalıdır. YSK-3 no’lu 50 metrelik sondajda lugeon testleri sırasında kuyu boyunca manometrenin 2. Alüvyonun gövde altında kalacak kesimi için. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. Kuyu boyunca zeminin geçirimli olmasına rağmen sağındaki ve solundaki kuyulara bakıldığında YSK-2 no’lu kuyuda 50 inci metreden sonra. Göl alanı Jeolojisi Göl alanında yaşlıdan gence doğru Mesozoyik filiş. hidrojeolojik incelemeler ve boya izleme deneyi yapılmıştır. YSK-4 no’lu kuyuda ise 66 ıncı metreden sonra geçirimliklik değerlerinin istenilen değerlere ulaştığı görülmektedir. Eosen filiş ve vadi yataklarında alüvyal dolgu yer almaktadır. 38 ile 64 üncü metreler arasında ise 10 Lugeon ile 17 Lugeon arasında değişmektedir. sol sahilde yaklaşık 65. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. kumlu seviyelerde ise az orta yer yer de çok geçirimlidir. Filiş killi ve siltli seviyelerde geçirimsiz. Tabaka kalınlıkları birkaç cm ile 2 m arasında değişmektedir. Bu formasyon. Yine sol sahilde aks üzerinde YSK-2 (100. Baraj Yeri ve Göl Alanının Geçirgenliği ve Duraylığı Baraj Yerinin Geçirgenliği Genel jeoloji bölümünde bahsedildiği üzere baraj yerinde temelde Eosen yaşlı filiş yüzeylenmektedir. silttaşı. 64 üncü metrelerden sonra lugeon değerleri 3 ve altına düşmüştür.0 metrelik kesimi genellikle çok-tamamen ayrışmış. Üst Kretase yaşlı kireçtaşının karstlaşma özellikleri göstermesi nedeni ile açılan araştırma kuyularının yanısıra.5 m kalınlığındaki alüvyon kaldırılarak.

0 m derinliğinde konsolidasyon enjeksiyonu yapılması uygun olacaktır. sağ yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ise ortalama 45. Sağ sahildeki derivasyon tünel ekseni üzerindeki YSK-1 (110 m) no’lu kuyuda ise 64 üncü metrelerden sonraki lugeon değerleri 3’ün altındadır. BSK-8 (25.0 m) no’lu kuyu tabana kadar kiltaşı.5 metresinde kil. Lugeon değerlerinin 1-5 arası olduğu seviyeler esas alınmıştır).0 metre alüvyonda ilerlenmiştir. Sağ sahilde daha önceden açılmış olan DSK-1 (50. daha sonra 11. Alüvyonun permeabilite değerleri K:10-5 cm/s civarındadır.0 m olarak öngörülmektedir (Perde enjeksiyon derinliğinin tespitinde. metreye kadar kumlu. siltli.0 m ) no’lu kuyuda 32’inci metrelere kadar Lugeon değerleri değişken olup 32’inci m den sonra Lugeon değerleri 4 ün altına düşmektedir. SK-1 no’lu kuyuda ilk 48 metreden sonra lugeon değerleri tek haneli rakamlara inmiş olup. Büyük Melen Barajında biri sağ.0 m) no’lu sondaj kuyusunda (derivasyon tüneli yaklaşım kanalı üzeri) gerek permeabilite gerekse basınçlı su deneyi sonuçları sorun beklenmiyecek mertebelerdedirler.5 metresi alüvyon içerisinde açılmış olup ilk 4. permeabilite değerleri K:10-5-10-6 cm/s civarındadır. Alüvyon killi. BSK-14 (105.5 metre alüvyon kesilmiştir.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri.0m) no’lu kuyu flint plağı güzergahında talveg sağ sahilde açılmış. BSK-11 no’lu kuyuda ise lugeon değerleri 3 ile 10 arasında değişmekle birlikte tünelin geçeceği seviyelerdeki değerler 3-7 lugeon mertebelerindedir. 40 ıncı metrelerden sonra ise 2 lugeon mertebelerine kadar düştüğü görülmüştür.0 m) no’lu kuyuda basınçlı su testi değerleri kuyu boyunca 5 lugeonun altındadır.0 m ) no’lu kuyuda tespit edilmiş olan Lugeon değerleri. Alüvyonun altında yeralan filiş birimlerindeki basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altındadır. 34. aksın mansabında açılmış.0 m derinliğinde kapak enjeksiyonu. Sol sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyularında ise. SK-12 (60. çakıllı kum şeklinde olup. BSK-13 (65.0 m. 5 in altındadır. 63 . 5 Lugeonun altında kalmıştır.0 m) no’lu kuyuda ise 18’inci metreden sonra basınçlı su deneyi sonuçları 5 lugeonun altında çıkmıştır. Bu değerlere göre. 28.0 m) no’lu kuyudaki basınçlı su testi değerleri ilk 48 metrede 3-5 lugeon arasında. kumtaşı ardalanması şeklinde devam etmiş. Enjeksiyon perdesinin memba ve mansabında bir sıra 15.0 m) no’lu kuyuda ise yine kuyu sonuna kadar yapılan basınçlı su deyeleri lugeon değerlerinin 4 lugeon değerleri altında kaldığı. BSK-6 no’lu kuyuda 18. 78 inci metrelereden sonra değerler 5 in altına inmiştir. 13.0m) no’lu kuyu ise talvegde. YSK-11 (50. BSK-5 (75. daha sonra tekrar kil içerinde devam etmiş olup önemli mertebede su kaçakları gözlenmemiştir. BSK-1 (60. Yine bu kuyunun yakınında açılan YSK-5 (60. bir sıra da 5. SK-11 (60. diğeri sol sahilde olmak üzere 2 adet derivasyon tüneli bulunmaktadır. 13. lugeon değerleri nadiren 3 değerlerini görmüştür.0 üncu metreden sonra geçilen kayaçta Lugeon değerleri değişken olmakla birlikte bazı seviyelerde basınç 6 atmosferden fazla yükselmemiştir. çakıllı seri.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0 m) no’lu kuyu incelendiğinde lugeon değerlerinin kuyu sonuna kadar 4 lugeonun altında kaldığı. daha sonrasında ise 3 lugeonun altında çıkmıştır. YSK-10 (24. BSK-10 no’lu kuyudaki basınçlı su deneyleri geçilen kademelerdeki litoloji değişikliklerine göre farklılıklar göstermekle beraber kuyu sonunda 5 lugeonun altında değerler vermiştir. Sağ sahildeki derivasyon tünelini araştırmak amaçlı açılan temel sondaj kuyuları incelendiğinde. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU metreler arası lugeon değerlerinin 5’in altına indiği görülmüştür. BSK-12 no’lu kuyu derivasyon tüneli yaklaşım kanalı güzergahında ilk 24.0 metre alüvyonda ilerlenmiştir. sol yamaçda perde enjeksiyonu derinliği ortalama 65.

Gövde altında kalacak alüvyonun. kesin proje aşamasından önce sıvılaşma deneylerinin yapılması ve bu malzemenin ne kadarının kaldırılacağına karar verilmesi gerekliliği 64 . önyüzü beton kaplama yapılacak kesim altındaki yaklaşık 18. Bu durumda gerek taşıma gücü ve gerekse oturma yönünden bir sorunla karşılaşılmayacaktır. PSK-6. pressiometre kuyu ağız kotu ve dolgu kotu dikkate alınarak çeşitli kademeler seçilmiştir.0 m derinlikte yer alan sağlam filiş üzerine oturtulması gerektiği belirtilmiştir. daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi Cu ve φ değerlerinin geniş aralıklarla değişeceği düşünülmektedir. pressiometre deney sonuçlarına bağlı olarak hesaplanan taşıma gücü ve birim oturma (birim oturma. siltli. eski baraj tipine göre geçirimsiz kil çekirdek altında alüvyon tamamen kaldırılması uygun olacağı uygun görülmüştür. Filişin kiltaşı seviyeleri suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametreleri oldukça düşmekte.).0 m –30.0 m lik kesimi ise bazı yerler yumuşak zemin özelliği göstermekle beraber genel olarak orta-sıkı zemin sınıfındadır.5 kg/cm2.0 m kesimi için. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup bunlar 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritası üzerine işlenmiştir.0 metrelik bir sıyırma kazısının yapılması uygun olacaktır.0 m lik kesimi yumuşak zemin sınıfında. φ: 150 -350 gibi geniş aralıklarla değişen değerler bulunmuştur. bloklu yamaç molozu niteliğindedir.00 metre derinliğindeki alüvyonun da kaldırılması önermiştir. genel olarak 0.0 m-5. Bu kuyulardan elde edilen sonuçlara bakıldığında alüvyonun killi. Yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılmalıdır. killi. φ) düşeceğinden yamaçlarda tabaka eğimi yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kaymalar beklenmelidir. Kil çekirdek hendeği taşıma gücü (qu: 50 kg/cm2 ) olan yaklaşık 30.00-10. Dere yatağında yer alan alüvyonun geçirimlilik ve taşıma gücü değerleri göz önüne alınarak. Pressiometre deneylerinden elde edilen PL ve Ep verilerine bağlı olarak Menard ve Calhoon’un önerdiği yarı ampirik yaklaşımlarla Cu ve φ değerleri elde edilmiştir.0-4.0-8. Çok kısa mesafelerde litolojik değişikliklere sahip bu tür alüvyonlarda. kısmen erime ve dağılma özelliği göstermektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Baraj Yerinin Duraylılığı Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş. PSK-11. sağ yakada ise 3. ve YAS Şube Müdürlüğünce.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.00 m’ lik kesiminin kaldırılması uygun olacağı belirtilmiştir (Proje yükleri. 5. Cu: 0.0 m-30. PSK-12 no’lu pressiometre kuyuları açılmıştır. PSK-10. sıvılaşmanın ilk 5 m’lerde olduğu bu sebeple Büyük Melen Barajı gövdesi altındaki alüvyon malzemede.3-0. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda ise dolgunun kesme parametreleri (c. çakıllı kum niteliğinde olup yer yer bloklar içerdiği. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7. Büyük Melen Çayı yatağında bir önceki baraj aksında yaklaşık olarak 33. Baraj tipi ön yüzü beton kaplamalı olarak değiştirilen Büyük Melen Barajı yeni aks yerindeki alüvyon birimler üzerinde açılan temel sondaj kuyularına bakıldığında litolojik ve jeoteknik özellikleri daha öncekilere benzer bir zemin ile karşılaşılmıştır. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz.0 metrelik. Alüvyonun 5. DSİ Genel Müdürlüğü’nde Baraj inşaatı konusunda danışmanlık görevi yapan ve Ön Yüzü Beton Kaplama Baraj tipi inşaatlarında uzman olan Özcan DALKIR ile yapılan mütalaalarda. çakıllı. 1m2 alanın 1 bar yüklenmesi sonucu meydana gelen oturmadır) miktarlarına bakıldığında yaklaşık 8.0 m kalınlığındaki alüvyon üzerinde PSK-5. Yukarıdaki veriler ve yapılan sondaj çalışmalarına göre DSİ 14.

22 km2 lik bu temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilecektir.0 – 95.20 m ye 65 . Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında. Geçirimsizlik duvarı. 13. Her iki yamaçta da toprak akmaları ve heyelanlar mevcut olup yamaç molozu niteliğindeki filiş kaldırılacaktır. Üst Kretase-Paleosen yaşlı kireçtaşı (Akveren formasyonu). Göl alanında iki ayrı kesimde yüzeylenen kireçtaşlarının geçirimlilik durumunu belirlemek amacı ile yapılan çalışmalar. ARSK-4 no’lu kuyuda 5. Bu bölgedeki kireçtaşında ARSK-4 (kot:107. hidrojeoloji bölümünde de açıklandığı gibi. geçirimlilik yönünden herhangi bir sorun beklenmemektedir. siltli seviyelerde geçirimsiz. Eosen filiş (Kusuri formasyonu) Melen havzasında çok geniş alanlarda yüzeylenmektedir. Gri renkli. Baraj yerinde temeldeki filişin üst seviyeleri altere olmuş. Eosen yaşlı filiş (Kusuri formasyonu) ve Kuaterner’e ait alüvyon çökelimi. Göl alanında filişde geçirimlilik yönünden sorun yoktur. Göl Alanının Geçirimliliği Genel jeoloji bölümünde açıklanan Üst Kretase yaşlı kireçtaşı (Yemişliçay formasyonu). Kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. Hamascık batısında yer alan Üst Kretase-Paleosen (Akveren Formasyonu) kireçtaşı. kumlu seviyelerde az-orta geçirimli niteliktedir. Killi. kumlu ufak çakıllı alüvyon. Gövde Jeolojik enkesitleri ve boykesiti Ek 8’de verilmiştir.Göl alanı güneyinde. Memba yüzü plağı ile topuk plağı mafsallı bir şekilde birbirlerine bağlanacaklarından memba yüzü ve topuk plaklarında farklı oturmalar tolere edilecek ve herhangi bir kırılma söz konusu olmayacaktır. killi. memba eteği boyunca uygulanacak ve sıyırma kazısından sonra 4-5 m derinliğe kadar sağlam zemin içine girilecektir. Arada marnlı. değişik boyutlarda göl suyu ile temasta olacaktır. 1. tabakalanma yüzeyleri yer yer ayrışmış durumdadır. ARSK-5A kuyusu alüvyonda açılmıştır. 85.0-8. Göl alanının büyük bir bölümünde yüzeylenmiş olan Eosen filişlerin üst seviyeleri olan aglomera-tüf-piroklastik kumtaşı birimleri güneyde Hamascık civarında görülür. bloklu yamaç molozu niteliğindedir. 60. Geçirimli kumlu zonlar düşey ve yatay yönde killi-siltli seviyelerle kesilmektedir. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU belirlenmiştir.0 m siltli. Yamaçlarda üst kısımlardaki zayıf ve ayrışmış malzemenin sıyrılması için sol yakada yaklaşık 7. Sıvılaşma deneyi sonrası gövde altındaki alüvyon malzemenin kısmen kaldırılması halinde talvegde 5-8 m sıyırma kazısı yapılacaktır.0-4. Topuk plağı.0 m arasında marnlı kireçtaşının zayıf zonlarında. killi kireçtaşı-marn ardalanması ile detritik kireçtaşı katmanlarından oluşmuştur. iki ayrı grupta incelenmiştir. Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0. sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir. altında 55. geçirimsizlik duvarı ile memba yüzü plağına bağlanarak barajın geçirimsizliği sağlanacaktır.0 m yamaç molozu altında.0 metrelik bir sıyırma kazısı yapılacaktır. kuyu tabanı olan 95. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir.0 m den sonra çatlak sistemleri kalsit dolguludur. sağ yakada ise 3. daha yumuşak seviyeler geçilmiştir.0 metrelik.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.95 m) no’lu sondajlar açılmıştır.0 m ye kadar kireçtaşı devam etmektedir. Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur. çakıllı. Bu birimler geçirimsiz olup.0 m) ve ARSK5A (kot: 64. dikey ve verev yönde çatlaklı olup orta ve sert kısımlarda çatlak yüzeylerinde su izleri vardır.

22 km2 lik bu alan temizlenerek beton kaplanmalı veya maksimum su seviyesi ile alttaki filişler arasında enjeksiyon perdesi teşkil edilmesi uygun olacaktır.0) m lerden sonra marnlı kireçtaşında yapılan basınçlı su deney sonuçlarında bu kısımların az geçirimli olduğu görülmüştür. dolin. Bu kireçtaşları karst oluşumunun polye.20 m ile kuyu tabanı olan 160. Filiş serisinde yer yer üst kotlarda ayrışma nedeniyle oluşmuş kayma izlerine rastlanmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kadar kireçtaşı devam etmektedir. 2. su kotu ortalama 93.0 metrelik kot farkı oluşacak. Bu nedenle karstlaşmayı aydınlatmak amacı ile yapılan çalışmalar hidrojeoloji bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Beyaz renkli. T2 tünel giriş ağzının ise yaklaşık 15. ARSK-5A kuyusunda (1. Tünellerin giriş ve çıkış ağızlarında eski heyelan oluşumları ve toprak akmaları görülmüştür. Baraj göl alanının bu kesimindeki kireçtaşı.0 – 60. Güneyinde Mesozoyik ve Eosen filiş ile faylı dokanaklı olup bu yönde bir kaçak beklenmemektedir. zayıf zonlarda tabakalanma yüzeyleri ayrışmış haldedir. masif dokulu.65) m ler arasında. derivasyon tünellerinin batık çalışması sebebi ile bir tanesi sağ sahile alınmıştır. Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı SW-NE yönünde uzanan antiklinal ve senklinallerle çevrelenmiş durumdadır. T1 tünel giriş ağzının yaklaşık 45. tünel tavan üst kotu ile tabii zemin kotu arasında yaklaşık 15. normal su seviyesi altında kalan kireçtaşından bu yönde su kaçakları olacaktır.T2) ilkin sol sahilde planlanmış olup. Kaçakların önlenmesi için kireçtaşının yüzeylendiği 0. Tünel giriş ağızlarının bulunduğu bölgede meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin girişine kadar konduvi şeklinde bir yapı oluşturulacaktır. Ayrıca göl alanının güneyinde bulunan kireçtaşında. Göl alanın duraylılığı Göl alanında yüzeylenen kireçtaşında duraylılık yönünden sorun yoktur. Yağışların fazla olduğu ve yeraltısuyu seviyelerinde ani değişimler olmadığı görülmüştür. Ancak bunlar göl alanının duraylılığına olumsuz yönde etki edecek boyutlarda değildir.80 – 16. ince taneli. 1991 ile 1995 yılları arasında yapılan ölçümlere göre yeraltısuyu seviyeleri ARSK-4 kuyusunda (11.0 metrelik kot farkı elde edilmiş olacaktır. Ancak (55. Bu kuyularda yapılan basınçlı su deneylerinde bazı seviyeler geçirimli değerler vermiştir. Yeraltısuyu akımı yamaçlardan vadiye doğrudur. Boşalım noktaları Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olup.10 – 2. verev çatlaklı ve çatlak sistemlerinde su izleri vardır.0 m yine yamaca doğru ötelenmesi halinde tünel tavan kotu ile tabii zemin üst kotu arasında yaklaşık 15. tünel giriş 66 .0m yamaca doğru (çıkış ağzına doğru) ötelenerek bu kesimde konduvi inşaa edilmesi önerilmiş olup.22 km2 lik bir alanda göl suyu ile temasta olacaktır. Göl alanı kuzeyinde. suyutan ve karst kaynağı şeklindeki özelliklerini göstermektedir. Diğer Yapıların Mühendislik Jeolojisi Derivasyon Tünelleri Büyük Melen Barajı derivasyon tünelleri 2 adet 7 çaplı olarak (T1. su kotu ortalama 2. parçalı.0 m arasında marnımsı kireçtaşı geçilmiştir. killi.0 m dir. bu kesimde. Gri renkli. 110 m kotu olan normal su seviyesi altında göl suyu ile temasta olacak bu kireçtaşında geçirimlilik sorunu beklenmemektedir. sert kısımlarda çatlaklı. yer yer yumuşak marn bantlı.0 m. 55. Cumayeri köyünden başlayarak kuzey batıya doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bunlarla dokanaklı Üst Kretase (Yemişliçay formasyonu) kireçtaşı yüzeylenmektedir. 0. Kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen (Akveren formasyonu) kireçtaşının altına dalım yapmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.80) m ler arasında. sol sahilde kaya kopmaları gözlenmiştir.

T2 tünel çıkış ağzında ise yaklaşık 20. gri renkli. silttaşı. tünel portal yapılarının üzerindeki et kalınlıklarının azlığı. ve Y. DSK-1 sondaja göre yaklaşık ilk 5. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU portalının oluşturulabilmesi daha uygun olacaktır. Bu nedenle tünel giriş çıkış ağızlarında portal yapıların oluşturulması esnasında duraylılık yönünden gerekli önlemlerin alınması uygun olacaktır. Tünel içindeki filiş.kumtaşı ardalanması devam etmektedir. Su kaçaklarına bakıldığında. daha derinlere doğru silttaşı seviyelerinin hakim olduğu seviyelerde % 40 mertebelerine kadar düşmekte. 5 inci metreden sonra kuyu sonuna kadar silttaşı.5 misli kadar toprak yükü tünel üstünde bırakılacaktır. kumtaşı ve marnlardan ibarettir. Dolusavak Yapısı Sağ sahilde filişin üzerinde yer alacak olan dolusavağın güzergahında açılmış olan önceki aks yeri sondajları (DSK-1. bu metreden sonra değerlerde gözle görülür artmalar tespit edilmiştir. RQD indeksi 5 inci metreden sonra yaklaşık 25 inci metreye kadar 0-20 aralığında değerler verirken. yamaçlarda tabaka eğim yönlerine bağlı olarak bu yüzeyler boyunca kayma potansiyeli artacaktır. Filiş genel olarak kiltaşı. Filişin kumtaşı seviyeleri geçirimli olup kırık ve çatlak sistemleri boyunca su hareketleri mevcuttur.0 m. CSK-1. Baraj yeri mühendislik jeolojisi bölümünde bahsedildiği gibi filişlerin killi seviyelerinin su ile temaslarında mukavemet parametrelerinin düştüğü. T1 ve T2 Tünellerinin açımı esnasında Eosen filişi içerisinde ilerlenecektir. 0. ÇSK-2 (86.0 m yamaca doğru ötelenerek bu kesimlerde konduvi inşaa edilmesi önerilmiştir. BSK-15) incelendiğinde. Tünel üstündeki toprak yapısının özelliklerine uygun eğimle ve gerekirse püskürtme beton ile giriş ve çıkış aynaları düzenlenecektir.60-1. son aks yerindeki dolusavak ekseni ile çakışmıştır. yamaç molozu ve topoğrafik faktörler düşünüldüğünde birimin stabilitesinin bozulabileceği nedeniyle T1 tünel çıkış ağzında yaklaşık 20. Kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasında bulunan dolgu malzemelerinin suya doygun hale gelmesi durumunda dolgunun kesme parametreleri (C.İlk 14 metre RQD değerleri % 30’lu mertebelerde olup.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Destek tipi ve aralıkları bu sınıflama dikkate alınarak yapılmalıdır. Şube Müdürlüğü tarafından Melen Barajı derivasyon tünelleri açılırken meydana gelebilecek heyelan ve toprak akmaları neticesinde tünel ağızlarının kapanmaması için tünellerin giriş ve çıkış kısımlarına konduvi yapılması önerilmiştir.φ) düşeceğinden.0 metre yamaç molozu. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. bu seviyelerin erime ve dağılma özelliği gösterdiği belirtilmişti. Kuyu boyunca lugeon değerleri 5 ve altında kalmakta nadiren 6-7 değerleri gözlemlenmektedir. Yer yer çatlaklı ve kırıklı yapı gösterirler.(Terzaghi’ye göre 4 üncü sınıf. tabakalar orta ile kalın katmanlıdır. Melen Barajı derivasyon tünelleri Jeolojik boykesitleri Ek 6’de verilmiştir.20 m aralıklı çelik kemer destek veya tavan bulonu kullanılır. lugeon değerlerinin kuyu boyunca 5 Lugeonun altında kaldığı görülmektedir.) DSİ 14. kumtaşı kesilen seviyelerde ise yeryer % 90 mertebelerine kadar çıkabilmektedir. hatta dolusavak yaklaşım kanalının oturacağı 30 uncu metrelerde RQD %60-%90 değer aralığındadır. 67 . Tünellerin çıkış ağızlarında. daha sonra kuyu sonuna kadar filiş geçilmiştir. Ancak tünel giriş ve çıkış aynalarını tespit için genel kaidelerden faydalanılarak tünel dış çapının 1. çatlaklı ve çok parçalı olduğundan Terzaghi kaya sınıflamasına göre 4 no’lu kaya sınıfına girmektedir. kırıklı. Daha önceki aks yeri derivasyon tüneli üzerinde açılmış olan ÇSK-2 no’lu temel sondaj kuyusu. daha derinlere doğru artmakta.A.0 m) no’lu kuyuda ilk 4.S. Bu sebeple giriş ve çıkış ağızlarında konduvi yapılmasına gerek duyulmamıştır. 14-30 uncu metreler arası % 60-90 aralığında.0 m lik kısımda yamaç molozu yer almaktadır. Bu birimler sarımsı-kahve. Tünel YAS seviyesinin altında açılacaktır.

Alüvyonun geçirimlilik değerleri K=10-4-10-6 cm/sn dir. çakıl dan oluşan alüvyon biriminin altında flişler yer almaktadır. Batardolar Büyük Melen Barajı memba ve mansap batardoları. kil . kum. baraj yerinde ana kayaç olan filişin üzerinde yer alan Kuvaterner yaşlı. Fliş olarak tanımlanan birim kiltaşı.0 m . Dolusavak yamaç şevleri. siltli. Sondaj kuyularından bir adedi Fliş birimi. Melen Barajı Dolusavak yeri jeoloji boykesiti Ek 5’te verilmiştir. gövde dolgusu dışında. Litolojik olarak silt. kumtaşı. RQD değerleriise % 60 dır. ayrışmış (W3-W4) kiltaşlarına karşı kazı aşamasında dikkatli olunmalıdır. Dolusavak enerji kırıcı havuzun planlandığı kesimde yer alan BSK-15 (15.40. zayıf. Jeofizik Etüt Çalışması Jeofizik Etüt çalışmasının amacı memba batardosunun yer aldığı bölgede Alüvyon biriminin kalınlığının saptanmasıdır. Büyük Melen Barajı ön yüzü beton kaplama tipinde inşa edileceğinden memba batardosu.0 m) no’lu temel sondaj kuyusunda ise ilk 6. Kaya ve Zemin Mekaniği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Büyük Melen Barajı Aks Yeri Temel Zemin Etüdü” raporundaki yüksek deformasyon modül değerleri yaklaşık 8. 40 – 60 m derinliğe nüfuz edecek şekilde düzenlenmiştir. ve YAS Şube Müdürlüğü tarafından gövde altındaki zeminde farklı oturmalara müsaade edilmemesi için gövde ve batardolar altındaki alüvyonun kaldırılması önerilmektedir. arazi şartları nedeniyle 6 noktada. Yeraltısu seviyesi kazı kotlarının üstünde kaldığından. Ancak memba batardosu gövde dışında inşa edileceğinden gövdeden ayrı olarak çalışacak ve baraj inşaatı tamamlandıktan sonra gövdeye olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmayacağından alüvyonun kaldırılmasına gerek duyulmamıştır. 2 yatay olarak alınabilir. Taşıma gücü yönünden.5 m’ye. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hiz. %15 RQD değerleriyle temsil edilmektedir. Çalışma alanında. killi kumtaşından oluşmaktadır. kiltaşı ve kumtaşı tabakaları arasındaki dolgu malzemenin suya doygun hale gelerek c ve φ parametrelerini de düşüreceği düşünülerek 1 düşey. kısmen erime ve dağılma özelliği göstereceği. Elektrik sondaj ölçüleri Schlumberger diziliminde.0 m lik kesim içerisinde yer alan kumtaşı ve kiltaşı tabakalarının bozunma ve alterasyondan fazla etkilenmediği ibaresi dikkate alınırsa yapılacak olan 8 metreden daha derin sıyırma kazıları temel zemini açısından yeterli olacaktır. Elektrik Özdirenç Yöntemi kullanılmış. 2 adedi Alüvyon birimi üzerinde açılmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. siltli kil niteliği göze çarpmaktadır. özellikle filişin üst seviyelerinde yer alan kiltaşlarının suya doygun hale geldiğinde mukavemet parametrelerinin düşeceği. kalınlığı en fazla memba batardosu altında 18. çakıllı kum özelliğindeki alüvyon üzerinde inşa edilecektir. mansap batardosu altında 23 m’ye ulaşan killi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Dolusavak yapısının oturacağı 20 inci metreler ve civarındaki lugeon değerleri 5. ayrıca özellikle dolusavak yapısının oturtulması planlanan kotlardaki Lugeon değerlerinin nadiren ve yer yer de olsa yüksekliğinden kazı çalışmaları esnasında su gelimine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kuaterner yaşlı (K) Alüvyon birimi yer almaktadır. mansap batardosu ise gövde dolgusu içinde inşa edilecektir.30 m lik kesimin kil. silttaşı. Çalışma alanında memba batardosu üzerinde farklı derinliklerde açılmış üç adet temel sondaj kuyusu mevcuttur. 68 . Enerji kırıcı havuzun oturtulması planlanan 13-15 inci metreler 2-3 lugeon. DSİ 14. Su gelmesi durumunda kuru ortamda çalışabilmek için pompajla suyun uzaklaştırılması uygun olacaktır. Yapılan etütde.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezistivite ölçülerinin değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanında jeolojik ve jeofizik bilgilerin korelasyonu yapılarak yeraltı yapısı ortaya çıkarılmıştır.S.) Ölçüsü alınmıştır. aşama.) ölçülerinin değerlendirilmesi sonucu Alüvyon kalınlığının 18 – 21 m. Jeofizik Elektrik Sondaj (E.S. Aşama rezistivite değerlerinden yola çıkarak birimlerin litolojik özelliklerinin yorumlanmasıdır. matematik analize dayalı tabaka kalınlığının ve rezistivite değerlerinin ortaya konulması. aralığında değiştiği gözlenmiştir. 1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Elektrik Sondaj Ölçü noktalarının koordinat değerleri ve değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir: Sonuç olarak arazide topuk plağının bulunduğu kesimde 6 noktada. 69 . 2. (E.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 70 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 71 .

suyutan ve karst kaynağı biçimindeki özelliklerini göstermektedir. Arazide belirlenen boşalım 72 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kuyu.S. yeraltısuyu akımının yamaçlardan dereye doğru olduğu. Topuk Plağı bu kalınlıkta alüvyon üzerine oturtularak geçirimsizlik duvarı toplam alüvyon kalınlığından 4-5 m daha derine indirilerek sağlam kayaya saplanacaktır. suyun fiziksel. IV.0-4.50 m. artezyen vb. 10 numaralı E. Üst Kretase kireçtaşı karst oluşumunun polye.Ölçüsü birbirini doğrulamaktadır. yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanında yeraltı suyu hareketi yamaçlardan vadiye doğru olup Melen nehrini beslemektedir. bakteriyolojik özellikleri. Hamasçık köyünün batısında ve Cumayeri köyü kuzeyinde yer almaktadır. karstlaşma göstermesi nedeni ile hidrojeolojik özellikleri araştırılarak sızdırmazlık yönünden incelenmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 10 numaralı E.3. Üst Kretase ve Üst Kretase-Paleosen kireçtaşları göl alanında. dolin. derin. İnceleme alanında iki ayrı formasyon olarak belirlenen kireçtaşları. Hamascık köyünün batısında Üst Kretase-Paleosen kireçtaşlarında açılan kuyulardan elde edilen sonuçlara göre.2. Bunlar üstte Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı ve bu formasyonun altında yeralan Üst Kretase kireçtaşıdır. bulunmuştur. Alüvyon kalınlığı 18.S Ölçüsünün değerlendirme sonucu alüvyon kalınlığı 18.0 m düzeylerindedir. göl alanında suyla temasta olacak olan bu kireçtaşlarında sızdırmazlık yönünden bir sorun beklenmeyeceği ve bünyelerinde bir miktar yeraltısuyu taşıyabilecekleri belirlenmiştir. Üst Kretase kireçtaşı kuzeye doğru Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı altına dalım yapmakta olup arazide karst oluşumları mevcuttur. Baraj yerinde alüvyonda açılan kuyularda yeraltısuyu seviyesi 1. BH–6 Temel Sondaj Kuyusu üzerinde alınmıştır. Hidrojeolojik özellikler (yeraltı su seviyeleri. kimyasal.S.41 m. emniyetli çekim değeri. halen mevcut her türlü keson. Cumayeri köyünden başlayarak kuzeybatıya doğru devam eden kireçtaşları iki litolojik özellik göstermektedir. Sondaj kuyusu ve E. dir. Ölçü noktası.

bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri. Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yeraltı su seviyesi topografyaya bağlı olarak 0-10 m arasında değişmektedir. Debisi kış aylarında ortalama 40 l/s. baraj mansabında olan Aydoğan köprüsünden 1991 yılının Ocak ayından beri DSİ’ tarafından örnekler alınarak. kullanma ve endüstri suyu sağlayacak olan Melen sisteminin su kaynağı Büyük Melen çayıdır. Kaynaklar kireçtaşının geçirimsiz birimlerle olan dokanaklarından çıkmaktadır. Kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuştur. Hızardere içinde ve göl alanı dışında kalmaktadır. distrofik olarak sınıflandırılması. Demiraçma. Bu alüvyon içinde yeraltı suyu çok yüksek seviyededir. 2-Demiraçma kaynağı: Cumayeri mahallesinin 2.2 km kuzey batısında. drenaj. Efteni gölünden beslenen bu kaynak üzerinde baraj aksına oldukça yakın. dalyan akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel. mezotrofik. taşkınlar. Yağışlı periyotlarda kaynak debilerinin arttığı gözlenmiştir. Kaynak boşalım kotu 48. bazı kısımlarda ise batak durumdadır. su kalite ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır.5 km kuzeyinde. kireçtaşı ile filişin dokanağında oluşmuş boşalım noktasıdır.2. bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri.0 m kotu arasında baraj gölü altında kalacak olan kireçtaşından su kaçakları olacaktır. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz.00 m dir. 3-Hızardere kaynağı: Cumayeri mahallesinin 7. yaz aylarında ise 10 l/s civarındadır. Boşalımın Demiraçma ve Hızardere kaynakları yönünde olacağı beklenmektedir. Kaynak kotu 55. Demiraçma deresi içindedir. 73 . Kireçtaşı ile filişin dokanağından çıkmaktadır. Sapanca ilçesinde yeraltı su seviyesi göle yakın kısımlarda 2 m olup. Cumayeri ve Hızardere kaynaklarıdır. Bu su kalitesi verileri Melen sisteminin özelliklerini değerlendirmek için analiz edilmiştir. 1991 ile 1995 Yılları arasında 15 gün aralıklarla debi ölçümleri yapılmıştır. kimyasal. Karasu. Kaynaklar: 1-Cumayeri kaynağı: Cumayeri Mahallesi içinde. Kış aylarında ortalama debi 50 l/s. Çöküntü sahası içinde bulunan Adapazarı ovası. Sakarya ilinde sehir tamamen nehir çökelleri üzerindedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU noktaları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Çark suyu Mudurnu ve Uludere gibi akarsuların getirip biriktirdiği kalın aluvyondan ibarettir.00 m dir.00 m kotu ile 110. ötrofik. göl alanı dışında. Mevcut su kalitesi değerlendirmeleri İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’e göre yapılmıştır. Sonuç olarak. Yakın çevredeki Akçakoca.00 m dir.4. su toplama havzası oligotrofik. Adapazarı ve Düzce meteoroloji istasyonlarının 1990 ile 1995 yılları arasındaki aylık yağış değerleri alınarak kaynakların debi ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Sakarya. IV. Göl alanı içinde kalmaktadır. göl. sedimantasyon. Cumayeri civarında 48. tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri) Su Kalitesi İstanbul şehrine içme. yaz aylarında 10 l/s kadardır. Kaynak boşalım kotu 55. Debisi ortalama 70 l/s civarındadır. güneydoğuya doğru derinleşmektedir.

İYSKY (2005)’de yer alan parametre konsantrasyonları ve DSİ tarafından izlenen parametreler bir karşılaştırma tablosunda verilmektedir (Tablo I.I’ inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan % 5'lik kısım için. pıhtılaştırma. filtrasyon. durumunda suyun ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. çöktürme. pıhtılaştırma. A2 ve A3) farklı arıtma süreçleri tanımlanmaktadır. 3) İstatistiksel olarak uygun aralıklarla alınan ardışık su örneklerinin ilgili parametrik değerlerden sapmaması. Kategori A1 Basit fiziksel arıtma teknikleri ve dezenfeksiyon. 74 . zorunlu (Z) ve kılavuz (K) değerler verilmiştir. Örneğin ön klorlama.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Tabloda 46 parametrenin su kalitesi için. yumaklaştırma. ileri arıtma ve dezenfeksiyon. dezenfeksiyon (ozon. b) Diğer durumlarda ise alınan örneklerin %90'ının her bir parametre için bu Yönetmeliğin Ek-I inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan %10'luk kısım için yukarıdaki koşulları taşıması şartı ile ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir. BOİ5 parametresi A3 kategorisine girmektedir. dezenfeksiyon (son klorlama). İYSKY (2005) Madde 8’de içme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların kategorilerinin aşağıdaki esaslar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir: a) İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel sudan aynı örnekleme noktasından düzenli aralıklarla örnek alınması durumunda. kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon. Kategori A2 Fiziksel arıtma. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için verilmiş olan sonuçlar aşağıda parametre bazında özetlenmektedir: Bor parametresi A1 kategorisine girmektedir. pH. DSİ bu parametrelerden 26’sını izlemektedir. filtrasyon. Örneğin hızlı filtrasyon ve dezenfeksiyon. DSİ tarafından izlenen ve yönetmelikte zorunlu değer aralıkları tanımlanmış olan su kalitesi parametreleri kullanılmıştır. Kategori A3 Yoğun fiziksel ve kimyasal arıtma.25 sunulmaktadır. Örneğin kırılma noktası klorlaması. adsorpsiyon (aktif karbon). çözünmüş oksijen ve mikrobiyolojik parametrelerin haricinde kalan parametre değerlerinin % 50 den fazla sapma göstermemesi. 2) Kamu sağlığına yönelik tehlike oluşturacak bir sonuç yaratmaması. çöktürme. Yönetmeliğin bu maddesi uyarınca mevcut verilerin %95 ve %90 persentil hesaplarının yapılması gereği ortaya çıkmış ve bu amaçla Hazen Formülü kullanılarak DSİ’nin su kalitesi verisi bulunan ve baraj mansabında olan Aydoğan köprüsü izleme istasyonu için su kalitesi değerlendirilmesi yapılmıştır (Uğurluoğlu. 2007).1). HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yönetmelikte farklı su kaliteleri için (kategori A1. son klorlama). 1) Sıcaklık. yumaklaştırma. Bu değerlendirmeler’de Tablo IV. alınan örneklerin % 95’inin her bir parametre için Yönetmeliğin Ek.

3 0.5-9 A3 Z 22 1000 20 0.05 0.001 >50 <5 2 1 0. * : Madde 12 (d)’ye bakınız 1 : Verilen bu değerler yıllık ortalama sıcaklık için belirlenen en yüksek limit değerlerdir.05 1 1 2 25 (İ) A3 K 5.05 0.7–1.1 0.0002 0.01 0.05 0.05 250 (İ) Evet 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.001 0.1 0.001 0.5 1 A1 Z 20 (İ) 25 (İ) İYSKY.2 0.05 250 (İ) 0.01 0.8. 25°C) Nitratlar (mg NO3/L) Florür (mg F/L) Toplam ekstrakte edilebilen organik klorlular (mg Cl/L) Çözünmüş demir (mg Fe/L) Mangan (mg Mn/L) Bakır (mg Cu/L) Çinko (mg Zn/L) Bor (mg B/L) Berilyum (mg Be/L) Kobalt (mg Co/L) Nikel (mg Ni/L) Vanadyum (mg V/L) Arsenik (mg As/L) Kadmiyum (mg Cd/L) Toplam krom (mg Cr/L) Kurşun (mg Pb/L) Selenyum (mg Se/L) Civa (mg Hg/L) Baryum (mg Ba/L) Siyanür (mg CN/L) Sülfat (mg SO4/L) Klorür (mg Cl/L) Surfaktanlar (metilen mavisi ile reaksiyona giren) (mg/L loril sülfat) Fosfatlar (mg P2O5/L) Fenoller (fenol indeksi) (mg/L C6H5OH) Çözünmüş ya da emülsifiye olmuş hidrokarbonlar (mg/L) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (mg/L) Toplam pestisitler (parathion.1 0.05 (İ) 3 50 (İ) 50 (İ) Evet 2 Evet Evet Evet Evet 5 5 Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 3 0.0025 0.5-9 50 100 (İ) 22 1000 10 0.7–1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. (2005) A2 A2 K Z 5.001 0.7 0.5 3 2 0.7 1 1 1 1 1 25 (İ) 50 (İ) 1.005 Evet Evet Evet 4 Evet Evet Evet >70 <3 1 0.2 30 >30 <7 1.0002 0.001 0.001 0.5 0. 75 .5 4 (İ) Evet Evet Evet 50 20 20 5000 ml de 5000 2000 1000 1000 ml de 50000 20000 10000 Notlar: K: Kılavuz.05 0.01 0.24 İYSKY (2005)’de belirtilen parametreler ile DSİ tarafından izlenen parametrelerin karşılaştırılması No 1 2 3 4 5 6 7* 81 9 10* 11* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30* 31 32 33 34 35* 36* 37* 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 İYSKY (2005)’e göre parametreler pH Renk (basit filtrasyondan sonra)(mg Pt/L) Toplam Askıda Katı Madde (mg/L) Sıcaklık (°C) İletkenlik (20°C) (μS/cm) Koku (seyrelme faktörü.01 0.5 0.05 0.001 0.7–1 0.005 0.0005 150 200 0.0005 150 200 0.005 0. 4 : Çözünmüş oksijen (mg/L) ölçülmüştür.2 0.05 0.005 0.02 0.05 0.4 0.1 1 0. (üst ve alt) 2 : Toplam demir olarak ölçülmüştür 3 : PO43.05 0.05 0.001 1 0.2 0.001 0.7 1 0. BHC.05 0.5 0.01 0.0005 150 200 0.olarak ölçülmüştür.05 0. dieldrin) (mg/L) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg O2/L) Çözünmüş Oksijen Doygunluğu (%) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 20°C’de nitrifikasyon hariç (mg O2/L) Kjeldahl Azotu (mg N/L) Amonyak (mg NH4/L) Kloroform ile Ekstrakte Edilebilen Maddeler (mg/L SEC) Toplam Organik Karbon (mg C/L) Flokülasyon ve membran (5μm) filtrasyonundan sonra geriye kalan organik karbon TOC (mg C/L) Toplam koliformlar 37°C’de (/100ml) Fekal Koliformlar (/100ml) Fekal Streptokok (/100ml) Salmonella (1/5000ml) DSİ’nin izlediği Evet Evet Evet Evet Evet A1 K 6.5 10 25 22 1000 3 25 0.05 0. İ: İstisnai iklim veya coğrafi koşullar.005 0.001 1 0.5.1 0.1 0.05 250 0. Z: Zorunlu.7 0.

1(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 1000(K) 0.7–1(K) 1.05(Z) 30(K) 1000(K) 0. Altçizgi : Geri kalan %5 ve %10’luk değerler standardın 1.05(Z) 1(K) 0.83 0.16 0.05(Z) 1(K) <3(K) 0.5(K) 1(K) 1(K) Çinko (mg/L Zn) 95 35 0.7–1.05(K) 0. Florür parametresi A1 kalitesini sağlamaktadır 76 . Toplam Krom A3 kategorisinin dışında kalmaktadır. Kadmiyum parametresi A1 kategorisine girmektedir.05(Z) 1(K) <5(K) 0.7(K) 1000(K) 0.0005(K) 0. Büyük Melen Çayı Aydoğan Köprüsü izleme istasyonu için persentil hesaplarına dayalı su kalitesi sınıflandırması Parametre Arsenik (mg/L As) Bor (mg/L B) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı BOİ5 (mg/L) Kadmiyum (mg/L Cd) Klorür (mg/L Cl-) Siyanür (mg/L CN-) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/L KOİ) İletkenlik (µS/cm)(20ºC’de) Toplam Krom (mg/L Cr) Bakır (mg/L Cu) Florür (mg/L F) Fekal Streptokok (/100mL) Civa (mg/L Hg) Mangan (mg/L Mn) Amonyum (mg/L NH4+) Nitrat (mg/L NO3-) *Fosfat (mg/L P2O5) Kurşun (mg/L Pb) pH Fenol (mg/L C6H5OH) Persentil (%) 95 90 90 95 90 95 90 90 95 95 90 95 95 90 95 95 90 95 95 95 Numune sayısı 9 81 146 14 146 21 130 146 26 31 99 130 9 139 145 146 146 32 138 99 hazenpersentil 0.003a 0.001(K) 0.4 (K) 0.005(Z) 200(K) 0. İletkenlik parametresi A1 kategorisine girmektedir.05(Z)(İ) 0. Bir karşılaştırma yapabilmek için hesaplanan hazen değeri 0.0145 47.05(Z) A3 Kategorisi 0.554 1. a Hazen hesabı için veri sayısının yeterli olmaması sebebiyle Excel ile persentil değeri hesaplanmıştır. (K) Kılavuz (Z) Zorunlu (İ) İstisnai iklimsel ya da coğrafik şartlar.043 8.7 (K) 0.747 ile çarpılıp mg/L P2O5’e çevrilmiş ve tabloya bu şekilde işlenmiştir.olarak ölçmektedir.7(K) 10000(K) 0. Klorür parametresi A1 kategorisine girmektedir.05(K) 25 (K) 50 (Z)(İ) 0.1(K) 1(K) 1.22 0.05(Z) 5. KOİ parametresi A3 kategorisinin de dışında kalmaktadır.7 (K) 0.04 250(Z) AKM (mg/L) 90 144 282 25(K) 22(K) 22(K) 22(K) Sıcaklık (ºC) 95 134 24 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) 25(Z)(İ) Toplam Koliform (/100mL) 95 113 100000 50(K) 5000(K) 50000(K) TKN (mg/L N) 90 75 1.7–1.72 0.005(Z) 150(K) 250(Z)(İ) 0.001(K) 0.5-9(K) 0.001(Z) 0.001(K) 0.012 A1 Kategorisi 0.6 486.5(K) 1000(K) 0.3 7000 0.24 5.001(Z) 1(K) 2 (K) 4(Z)(İ) 50 (Z)(İ) 0. DSİ bu parametreyi mg/L PO43.001(Z) 150(K) Sülfat (mg/L SO42-) 95 146 28.01(K) 0.5 (Z) 20(K) 0.001(Z) 0.Bakır parametresi A1 kategorisine girmektedir.05(Z) 5.25. Kalın: Standartla karşılaştırıldığında hesaplanan persentil değeri aralık değerlerin üstünde çıkmaktadır.005 15.0005(K) 0.5(Z) 50 (Z)(İ) 0.025 0.37 1(K) 2(K) 3(K) 0.001(K) 0.005(Z) 200(K) 0.5 katı değerini aşmaktadır.05(K) 0.05(Z) 0.05(Z) 6.5-9(K) 0.0005(K) 0.005(Z) 200(K) 0. Siyanür parametresi A1 kategorisine girmektedir.41 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. : Hazen persentil hesaplarına göre uygun su kalite kategorisi gri renkle işaretlenmiştir.05(Z) A2 Kategorisi 0.0106a 0.14 2.05(K) 0.1(Z) 1(K) <7(K) 0.02(K) 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.01(K) 0.6 0.16 3(Z) 5(Z) 5(Z) *: Fosfat standart değerleri İYSKY (2005)’de mg/L P2O5 olarak verilmiştir.175 0.05(Z) 0.5-8.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Fekal streptokok standardın 1.51 453. Sneyder Sentetik Yöntemi.7 mg/L’den düşüktür.0 G 1961-1998 ( 38 ) Bölgesel Katsayılar Bölgesel Taşkın Debileri Noktasal Hesap 1340 Nolu AGİ'den Katsayı = ( Abrj.05.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.9 949.Çinko A1 kategorisinde yer almaktadır.4 524.0 1071. Melen havzası.9 319.9 807. Proje Taşkınları Büyük Melen Barajının Proje Taşkınları. Melen barajı yinelemeli taşkın debileri seçiminde.0 813 972 1147 Sentetik Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Sentetik yöntemlerde.3 719.0 626 300.9 234.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir. Projenin inşaat ve işletme aşamasında gerçekleşecek olan faaliyetlerde 17.2 292.4’de verilmiştir.00 300.Nitrat A1 kategorisine girmektedir.3 1. Civa A3 kategorisinin dışında kalmaktadır. Amonyum A2 kategorisine girmektedir.7 492.1 446. Mevcut durumda su kalite parametrelerinden bazılarının standartların dışında olması.8 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1302 1988.5 439.0 LN2 1953-2001 ( 49 ) 1340 2174.0 496 205.0 LP3 1981-2001 ( 21 ) 1243 55321. DSİ Sentetik Yöntemi.9).00 3. İstatistiki Yöntemlerle Taşkın Frekans Analizi: Melen Barajı için ilgili AGİ’lerde gözlenmiş anlık taşkın debileri kullanılarak baraja ait noktasal ve bölgesel yinelemeli taşkın debileri bulunmuş ve sonuçları Tablo IV.26’de verilmiştir.88 78.7 1.4 375. Mangan standardın 1. Mockus (Süper pozesiz) Yöntemi. A1 kategorisine girmektedir.57 750. Baraj inşaatının tamamlanması yılı olan 2014 yılına kadar Melen Barajı Havza Eylem Planında önerilen tüm önlemlerin titizlikle uygulanması halinde su kalitesi açısından bir problemle karşılaşılmayacaktır (Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi.1 694.7 553. Toplam koliform A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.6 1160. pH./A1340)1.50 3. Askıda katı madde A3 kategorisinin dışında kalmaktadır.7 499. Ortofosfat standardın 1.8 388.2005 tarih ve 25818 sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne uygun hareket edilecektir.5 552.9 1055. Toplam Kjeldahl azotu standardın 1.9 860.91 573. Melen barajının menbaında Efteni gölüne suyunu boşaltan yan kollardan küçük Melen deresi 77 .0 330 145. Tablo IV. Noktasal Yinelemeli Taşkın Debi hesabı yöntem sonuçları kullanılmış ve hidrografları Pafta 3. Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları ile “İstanbul İli İçmesuyu Havzası” olarak ilan edilmiştir (Ek 11). dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.0 900. Fenol A3 kategorisine girmektedir. Melen Çayının şu ana kadar herhangi bir koruma önlemi alınmadan kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.5 2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ancak hesaplanan hazen persentil konsantrasyonu standardın alt sınırı olan 0.0 1014. Sülfat A1 kategorisine girmektedir.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir. Bölgesel Taşkın Yöntemi ve Noktasal olarak da 1340 nolu Beyler AGİ’nin 21 yıllık anlık maksimum debileri analiz edilerek incelenmiştir (Şekil IV. 2008).4 1.26 Melen Barajı için ilgili AGİ’lerin gözlenmiş anlık taşkın debileri yardımıyla bölgesel ve noktasal yöntemler ile çeşitli yinelenmeli taşkın debilerinin hesabı Akım Gözlem istasyonu No Yağış Alanı 2 ( km ) Uyduğu Dağılım Gözlem Süresi ( Yılı ) YİNELENME YILLARI 2 5 10 25 50 100 3 3 3 3 3 3 ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) ( m /s ) 1338 104.5 katı değerini aşmakta dolayısıyla hiçbir kategoriye girmemektedir.Kurşun standardın 1.5 katı değerini aşmakta.

Mockus Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Mockus Yöntemi superpozesiz olarak kullanılmış ve sonuçları Tablo IV. DSİ sentetik yönteme göre hesap edilmiş MMF-pik debileri bulunmuş sonra Efteni gölündeki MMF-hidrografı Melen barajı aksına ötelenip.00 16.Melen Barajı Arahavzası A 2 ( km ) 665 318 352 537 -----349 106 L ( km ) -----46. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU üzerindeki Hasanlar barajından Melen barajına kadar olan bölüm alt havzaya ayrılmıştır.56 5.5 DSİ Sentetik Yöntem: Melen Barajı taşkın hesaplarında DSİ Sentetik Yöntem kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.5 65/81.0 Lc ( km2 ) -----27.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.0210 0.0 19. Tablo IV.) -----5.Meyil ) -----0.0 -----14.27 Melen barajı taşkın çalışmalarında kullanılan alt havzaların karekteristikleri ALT HAVZA İSİMLERİ Hasanlar Barajı Aksu Çayı .39 3. Bu sebeple proje debilerinin hesabında dikkate alınmamıştır.28’de verilmiştir. Bu nedenle önce Efteni gölüne gelen sular. Tablo IV. burada Melen barajıEfteni gölü ara havzasından gelen ile Lahana deresi-Melen barajı ara havzasından gelen hidrograflar toplanıp baz akımda ilave edilerek dolusavak taşkın hidrografı elde edilmiştir 78 . Dolusavak Proje Giriş Debisi: Hasanlar barajının bulunduğu Küçük Melen deresi.Has.27’da verilmiştir.Beyler AGİ'ye Göre ( Yıl ) 2 5 10 25 50 100 DOLUSAVAK ( m /s ) 184 332 462 661 834 1085 3670 3 ( m /s ) 330 496 626 813 972 1147 ------ 3 Proje Debilerine Kar Suyunun Etkisi: Proje yeri.28’de verilmiştir.0006 0.28 Melen barajı çeşitli yöntemlerle bulunan ve çeşitli yinelenmeli taşkın debileri DSİ .0 30. dolusavak taşkın debisi için 231 m3/s olarak sentetik debi yineleme yöntemleri sonuçlarında dikkate alınmıştır. Aksu çayı.0018 0.Efteni Gölü Arahavzası ( Asarsuyu .Efteni Gölü Arahavzası Efteni Gölü .0 19. Bu havzaların hidrolojik karakteristikleri Tablo IV.5 65/81.0 Sh ( Har.0044 0.5 65/81.5 32. Uğursuyu deresi sularını Efteni gölüne boşaltmaktadır. kot ve iklim itibari ile karasal iklim özelliklerini taşımadığından ve daha ılıman olan Batı Karadeniz iklim tipine hakim olduğundan proje debilerine kar suyunun etkisi yoktur.Sentetik Yöntemine Göre MOCKUS 24 Saat Yöntemine Göre ( m /s ) 182 330 456 645 806 984 3494 3 Yinelenme Yılı SNAYDER 24 Saat Sentetik Yöntemine Göre ( m /s ) 165 284 386 539 670 814 2877 3 Bölgesel Taşkın Çalışmasına Göre ( m /s ) 300 453 573 750 900 1071 -----3 Noktasal ( 1340 ) 1340 .Nolu .Efteni Gölü Arahavzası Uğursuyu . Sneyder Yöntemi: Melen Barajı taşkın hesaplarında Sneyder Yöntemi kullanılmış ve sonuçları Tablo IV.0130 Tc ( Sa.23 10.Melen Barajı Arahavzası Lahana Çayı . Barajı ) Efteni Gölü Arahavzası Hasanlar Barajı . Proje Debilerine Baz Akımın Etkisi: Proje debilerine olan baz etkinin analizi 1340 nolu Beyler AGİ istasyonu dikkate alınarak yapılmış ve yinelemeli taşkın debileri için bu değer 88 m3/s.0 21.5 13.0110 0.28’de verilmiştir.48 10.0 47.63 CN II/III -----65/81.5 65/81.5 33.

Buna göre dolusavak taşkın debisi ve hacmi sırasiyla QDolusavak = 3670 m3/s .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 79 .7 hm3 dür. VDolusavak =480. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Neticede dolusavak için DSİ-sentetik yöntem sonucu esas alınmıştır.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.9 Batı Karadeniz Havzası Hidrometeoroloji Haritası 80 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Review Report.25 m3/s su bırakılacaktır. gölet.2.25 m3/s suyun bırakılması gerektiğini hesaplanmıştır.3 219 478 8780 85 150 29. 81 . İstanbul İli içme suyu ihtiyaçları ve buna bağlı olarak sağlanacak su arzı grafik gösterimi ise Şekil IV. Melen Barajı su temini çalışmalarında Düzce Ovası Sulaması için çekilen sular dikkate alınmış ve Hasanlar Barajının devreye girdiği 1972 yılından itibaren su temini değerleri kullanılmıştır.0 255 1170 13728 100 190 23. Büyük Melen Barajı içme ve kullanma amaçlı bir proje olup. enerji üretimi ikinci gayesidir.40 hm3/yıl’dır. diğer kullanımlar) Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları Melen Barajının membaında Düzce ovası sulaması yapılmaktadır. su ürünleri istihsali. (SYF5-4-11) *3 = RAPOR VE İSKİ GÜNCEL VERİLERİ DİKKATE ALINARAK DSİ İÇMESUYU ve KANALİZASYON DAİ.2 290 1641 16120 100 220 21.29 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları HİZMET NÜFUS (X VERİLEN 1000) NÜFUS % HİZMET VERİLEN NÜFUS (X 1000) 5980 7463 9099 10825 12584 13728 14683 15492 16120 16601 16963 NET İHTİYAÇ (l/kişi/gün) FATURA EDİLEMEYEN KAYIP % BRÜT ARITILMIŞ İHTİYAÇ (l/kişi/gün) 204 214 223 232 237 249 260 270 279 289 300 HAM SU İHTİYACI (%7 kaçak ) TOPLAM İHTİYAÇ (hm3/yıl) YILLAR 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 7475 80 140 31.10’da verilen Arz-Talep eğrisinde gösterilmiştir. Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı (içme. Melen nehri üzerinde bulunan Hasanlar Barajı vasıtası ile yapılmaktadır. PLANLAMA ŞUBESİ TARAFINDAN TESPİT EDİLİMİŞTİR. BAŞK.8 230 626 10110 90 160 28. Ancak “Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarda. Büyük Melen Barajı sularından. Dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul ilinde.3 310 1880 16963 100 240 20. spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II. Baraj mansabına mansap hakları kapsamında lokal olarak yapılan küçük çaplı sulamalar ve can suyu olarak 2. Su İhtiyaçları İçmesuyu İhtiyaçları: Melen Barajı İstanbul şehrinin içme kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacaktır.” Raporunda mansap hakları için 1 m3/s su bırakılması vurgulanmıştır. göl. Düzce Ovası sulaması. MERHALE PROJESİ MELEN SİSTEMİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ İNCELEME RAPORU ORTALAMA ARTIŞ DEĞERİ ALINMIŞTIR.5.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu sebeple Melen barajı işletme çalışmalarında 2. Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları Tablo IV. sulama suyu. turizm. sulama amaçlı olarak yararlanılmayacaktır. baraj mansabına can suyu olarak 2. kullanma.4 240 798 11395 95 170 26.29’de verilmiştir Tablo IV. Melen Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ortak Girişim grubunun Ocak 1997 yılında hazırladığı “Melen System Feasibility Study.25 m3/s su mansap şartı olarak bırakılmıştır. 2006 yılı itibari ile işletmede olan içmesuyu tesisleri ile İstanbul iline yılda 1025.6 267 1340 14683 100 200 23.4 hm3 su verilmekte olup 2007 yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü ile bu değer 1293.6 249 984 12584 100 180 24.2 280 1501 15492 100 210 22. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.2 300 1766 16601 100 230 20.0 323 1997 (*1) (*2) (*3) (*4) (*5) *1 *2 *4 *5= BÜYÜK İSTANBUL İÇMESUYU II. sürekli artan nüfus ve bunun paralelinde artan içme ve kullanma suyu gereksinimini karşılamak için Avrupa ve Asya yakasında çeşitli baraj yapıları inşaatları yapılmıştır. ulaşım.

DARLIK BARAJI 7.ÇEKMECE 4.00 188. TERKOS 2.00 51 00 2038 2040 YILLAR 626 500 478 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 Şekil IV. ISTIRANCA II 9 SAZLIDERE 133.92 32. B. ELMALI I-II 5.88 82.TALEP EĞRİSİ 2000 MELEN IV 273 hm3/yıl 1880 1766 1641 1997 MELEN III 268 hm3/yıl 1500 1340 1170 1000 1501 MELEN II 268 hm3/yıl MELEN I 268 hm3/yıl 984 798 MEVCUT KAYNAKLAR TOPLAM 1025. ALİBEY 3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İSTANBUL İLİ 2500 3 TOPLAM İHTİYAÇ (hm /yıl) İÇMESUYU ARZ .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.40 hm3/yıl 1.00 191. ISTIRANCA I 8.10 Büyük Melen Barajı’ndan mansap su hakları ve içmesuyu için çekilecek su miktarları ve İstanbul İli arz talep eğrisi 82 .20 15.40 92. ÖMERLİ BARAJI 6.00 44.

11). Bu da Melen Barajından İstanbul iline nihai durumda en fazla 34. içme .41 m3/s debi çekilebilmektedir (Şekil IV. Ancak böyle büyük bir şehrin içme ve kullanma suyu temininin entegre bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ancak mansap şartları için baraj mansabına 2. alan-hacim değerlerinin 1/5000 ölçekli haritalardan okunması ve akım donelerinin güncellenmesi ile 110 m maksimum su seviyeli barajdan.16 m3/s su çekilebileceğini göstermektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2. İstanbul ilinin içme ve kullanma suyu için günümüze kadar DSİ tarafından bir çok barajlar yapılmış ve hizmete sunulmuştur. Bunun için DSİ tarafından yapılan ve hizmete açılan barajlar İstanbul Su ve Kanalizasyonu İdaresince entegre bir şekilde işletilmektedir.ALAN. İşletme Çalışmaları Bilindiği gibi İstanbul ili Türkiye’nin nüfus yoğunluğu ve sanayii açısından en büyük şehri olup dünyada da sayılı metropoller arasında bulunmaktadır.25 m3/s su devamlı olarak bırakılacaktır.11 Büyük Melen Barajı Kot-Alan-Hacim grafiği 83 . DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından yapılmıştır.25 m3/s ise mansap şartı olarak dereye bırakılacaktır. Ancak daha önce 1/25 000 ölçekli haritalara göre yapılmış olan alan – hacim değerlerine ve o zamanki akım rasat değerlerine göre hesaplanmış olan 38. Revew Report. Greater İstanbul Water Supply Project Stage II” raporuna göre nihai durumda Melen Barajından 38.HACİM GRAFİĞİ ALAN (km ) 35 2 65 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 50 40 30 20 10 0 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 120 110 100 90 80 KOT (m) 70 60 HACİM ALAN 50 40 30 20 10 1200 100 200 300 400 500 600 700 3 HACİM (hm ) 800 900 1000 1100 Şekil IV. Melen Barajının Ocak 1997 yılında hazırlanan “Melen System Feasibility Study. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Diğer İhtiyaçlar: Melen Barajı İçme ve Kullanma Suyu amaçlı bir proje olduğundan diğer su ihtiyaçları dikkate alınmamış ve hesaplara dahil edilmemiştir.kullanma suyu ve mansap şartları için 36. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında.5 m3/s değeri. Kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. MELEN BARAJI KOT .5 m3/s su temin edilebileceği belirtilmiş ve Melen Sistemine bu suyun verileceği düşünülerek sistemin diğer kısımları bu kapasiteye göre boyutlandırılmıştır.

içme ve kullanma suyu olarak verilecek ve İstanbul ilinin artarak devam eden su ihtiyacına cevap olacaktır. Belirlenmiş olan baraj maksimum hacmi dikkate alınarak.16 m3/s su.15 km2 iken 38.45. Melen Barajı ve HES tesisleri.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen Regülatörünün yaklaşık 700 m membasında yapılarak hizmete sunulacaktır. 20222032 yılları arası 10 yıl boyunca 804 hm3/yıl ve nihai durumda ve baraj ömrü 84 .Kurulu Güç Optimizasyonu göre 45 MW’lık kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğuna karar verilmiştir. Kademede barajdan 268+268=536 hm3/yıl su arzı sağlanacaktır. bu kaynaktan temin edilecek. barajın T1 nolu derivasyon tünelinden Melen regülatörüne 268 hm3/yıl su devamlı olarak sağlanacaktır. Bu ise ilave 17 km2 alanın kamulaştırılması demektir ki kamulaştırma maliyeti baraja ekonomik anlamada ağır yük getirmektedir. 110 m kotunun üzerinde Düzce Ovasının bulunmasıdır. Yeşilçay sistemi ile entegre edilerek hizmete sunulmuştur. 2006 Yılı Birim Fiyatları kullanılarak yapılan HES . İçme suyunun kademeli olarak verilmesi sebebiyle içme suyuna verilmeyen sulardan enerji üretimi de yapılacak ve bu üretim de kademeli olacaktır. Kademede 268+268+268+273.27 hm3/yıl su hizmete sunulacaktır. önce sadece içme suyu amaçlı olarak işletilmiş ve 110 m normal su seviyesi sabit alınarak barajın aktif hacmi belirlenmiştir.5 m3/s su verimine karşılık gelen baraj kotu 113 m olmakta ancak sular altında kalacak olan alan 34 km2’ye çıkmaktadır. İhtiyaca binaen verilen içme suyu arttıkça üretilen enerji de buna ters orantılı olarak azalacaktır. Zira bahse konu alanlar genellikle fındıklık alanlar olup oldukça değerli olan bu alanların sular altında kalması uygun görülmemiştir. Bu sebeple Baraj maksimum kotunun Düzce Ovasının alt sınır kotu olan 110 m kotunda tutulmasına karar verilmiştir.50 ve 55 MW kurulu güç alternatifleri denenmiş ve Kurulu Güç ve Maliyet Optimizasyonu yapılmıştır. Bu projenin birinci aşamasında Melen regülatör yapısıyla Melen Çayından yılda 268 hm3 su alınmaktadır.40. içmesuyu ve enerji üretimi amaçlı olarak işletme çalışması yapılmıştır. Barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılına kadar 5 yıl sürecek olan baraj inşaatı sırasında.27 hm3/yıl su. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Barajı maksimum su kotunun en fazla 110 m olarak alınmasının sebebi. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra nihai durumda toplam 1077. 110 m kotundaki su altında kalacak olan alan 17. Barajın işletmeye açılacağı 2014 yılı ile 2022 yılları arasında 8 yıl boyunca 536 hm3/yıl su. Doğal olarak barajın devreye gireceği yıl olan 2014 yılında I. Zira pompa basma yüksekliğini azaltmak için suyun basınçlı olarak alınması gerekmektedir.35. Baraj mansabında inşa edilmiş olan Melen Regülatörü 2007 yılı sonunda tamamlanmış. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. Büyük Melen Barajı. Barajın 110 m maksimum su seviyesi üzerinde işletilmesi halinde Düzce Ovası sular altında kalmaktadır. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus yoğunluğuna karşılık gelen arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan. 2014-2022 yılları arası II. Memba ve mansap şartları ve içmesuyu arz talep eğrisi dikkate alınarak üç kademede yapılmış olan baraj işletme çalışmalarında içme ve kullanma suyu barajdan kapalı sistemle basıncı kırılmadan alınacağından ve pompa marifeti ile sisteme basılacağından işletme çalışmalarına rezervuardan çekilen sular olarak girilmiş ve enerjisi alınmamıştır. Sonuç olarak Büyük Melen Barajının tam devalopmanında Melen sistemine 34. kentin yaklaşık 2070 yılına kadar olan su ihtiyacı mevcut kaynaklarla beraber karşılanacaktır. Kademede 268+268+268=804 hm3/yıl ve 2032 yılı sonrası için III.27=1077. Melen Barajı kurulu güc hesaplarında sırasıyla 25.30. Aynı zamanda enerji amacı da olan Melen Barajı kapaklı olarak inşaa edileceğinden normal su seviyesi ile maksimum su seviyesi aynı olarak alınmış ve ölü hacim de katılarak baraj maksimum hacmine karar verilmiştir.

Aynı dönemler için toplam enerji üretimi ise. cephalus en baskın türdür. Bunlar: Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri. beslenme. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır. Son olarak yine Melen Çayı’nın bir kolu olan Lahna Deresi’nde yapılan örneklemelerde 8 farklı balık türü bulunmuş. Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. Özellikle Cyprinus carpio. Chlorophyta sp. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre. B. ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio.60 Gwh/yıl ve 2032 yılı sonrası 92. nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunduğu belirlenmiştir. bulunan balık türleri arasında en baskın tür olarak B. Thedoxsus fluviatidis. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. İç sulardaki (göl. plebejus ve L. Viviparus conectus. Büyük Melen’in yukarıda detaylı olarak bahsedilen içme-kullanma suyu ve enerji üretimi maksatlı planlanan kullanımı yanında halen gerçekleştirilen diğer bir kullanım şekli ise sportif amaçlı olarak yapılan ve aynı zamanda turistik bir değeri de bulunan “rafting sporu”dur. 4 adet. Melen Çayının bir kolu durumundaki Dokuzdeğirmen Deresi’nde ise 8 farklı balık türü bulunmuş. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur. Bunlar. 20142022 yılları arası 183. Cyanophyta sp. 16 adet. C. bunların üreme. nadir ve nesli tehlikede olan türlerle. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir. 2022-2032 yılları arası 140. sığınma ve yaşama ortamları.6. IV. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne rastlanmıştır. plebejus dikkati çekmiştir. L. Cephalus mevcut ana türlerdir. Projenin sulama amacı olmadığı için proje yeri toprak kaynakları açısından incelenmemiştir.92 Gwh/yıl’dır. 85 .2. balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür. Melen regülatörünün mansabındaki istasyonda yapılan örneklemede 14 balık türü bulunmuş olup. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın.27 hm3/yıl su içme ve kullanma amaçlı olarak verilecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU tamamlanıncaya kadar 2032-2064 yılları arası 32 yıl boyunca 1077. Melen Sistemine İlişkin Fizibilite Raporu’nun hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış ve Bacillariophyta sp. bu ortamlar için belirlenen koruma kararları) Faaliyet alanı içerisinde endemik. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Baraj yapıldıktan sonra mansap kısmındaki mevcut hidrolik akım regüle bir karakterde olacağından rafting amaçlı sportif kullanım söz konusu olamayacaktır. C. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir. Melen regülatörünün membaındaki istasyonda yapılan örneklemede ise 10 ayrı balık türü bulunmuş olup. 5 adet olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır.33 Gwh/yıl. Viviparus conectus. ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır.

Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarakda görülmektedir. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması. Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları. Her arazi sınıfında yetiştirilen ürünler. Topoğrafik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraati mevcuttur.) Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur.2. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri. özel mahsul plantasyon alanları). 86 . rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve % dağılımları Tablo III.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibariyla kavaklar oldukça fazlalaşmış. meyvesiz ağaç olarakta kavak bulunmaktadır. özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp. IV.2. yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri) Proje sahasında madencilik gelişmemiştir. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir. Tartılı ortalama ile bulunan toplam rant o arazi sınıfı için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır. çayır vb. Çiftçilerin % 90’nının geçim kaynağı fındık tarımına bağlıdır. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır. Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları. ekim sahaları ve % dağılım göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin şartları ve tartılı ortalama ile bulunan toplam şartlar ise Tablo IV. Bunlar ST. tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera. toprağın mevcut kullanımı. Etüt alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ama zamanla çogu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır. Ayrıca bu bölgedeki değerli maden ve fosil yakıtların varlığı hakkında önemli bir araştırma/tarama bulgusuna rastlanmamıştır. Meyveli ağaç olarak fındık.30’de gösterilmiştir. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamiyle vazgeçilmiştir. erozyon. ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları Melen barajı göl alanında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 3 tip arazi sınıfı saptanmıştır.12’de. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. mevcut ve planlanan işletilme durumları. Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yetiştirilmektedir. mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ise Tablo III.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. IV. IV.8. KTT ve YT arazi sınıflarıdır. Her arazi sınıfı için bulunan ortalama rantın kapitalize edilmesiyle bulunan değerde o arazi sınıfı için fiili ödeme değeri olarak kullanılmıştır. 2008).9.7.2.

kültür varlıkları. Tabiat Varlıkları. biyogenetik rezerv alanları. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.74 100 93. sulak alanlar. tabiatı koruma alanları. özel çevre koruma bölgeleri. Kültür Varlıkları. Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir.11 100 118.10. IV.20 100 829. Dekar başına elde edilen rant o ürün için net gelir kaybı olarak kullanılmıştır.11 93. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar. Tabiat Anıtları. Aynı şekilde barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan mera alanları için 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır. Özel Çevre Koruma Bölgeleri.20 Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunamamıştır. Göl alanında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Koruma alanları (Milli Parklar. Sulak Alanlar.20 829. tabiat anıtları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Konuyla İlgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar Ek 10’da verilmiştir.74 93. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Biyogenetik Rezerv Alanları. Fındığın tesis dönemine ait maliyet tablosu ve dekar başına bulunan rant hesaplama yöntemi raporun ekleri bölümünde verilmiştir.2. yaban hayatı koruma alanları. İçme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları. sit ve koruma alanları. Buna göre rezervuar alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur. tabiat varlıkları. Sit ve Koruma Alanları. Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar. Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. tabiat parkları.20 100 829. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir. biyosfer rezervleri. 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır. Kavakların kesim yaşı ortalama 12 alınmıştır.11 118. Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar) Proje Alanı ve etki alanında yapılan ilk incelemelere göre milli parklar. Barajın rezervuar alanı ve mutlak koruma alanı içerisinde kalan tarım alanları için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerine göre izin alınacaktır. Yaban Hayatı Koruma Alanları. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak. yaban hayatı yetiştirme alanları. Özel Çevre Koruma Alanları.11 100 118.74 829. Tabiat Parkları. özel koruma alanları. Fındık kapladığı toprak ile birlikte değerlendirilmiştir.30 Melen barajı göl alanında her arazi sınıfında yetiştirilen ürünlerin rantları ve toplam rant Arazinin cinsi Üretim kolu ST KTT YT Mısır Toplam Mısır Toplam Fındık Toplam Rant Dağılım Tartılı ortalama ile rant (YTL / da) (%) (YTL/da) 118.74 100 93. Biyosfer Rezervleri. 87 . Tabiatı Koruma Alanları. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır. Bulunan yıllık rant kapitalize edilerek o ürün ve arazi sınıfı için fiili ödeme değeri elde edilmiştir.

mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Karasu Orman İşl.31 Göl ve mutlak koruma alanına göre toplam orman arazileri ve ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları Düzce Orman İşl. Akçakoca Orman İşl. Sakarya ili Karasu Orman İşletme Müdürlüğüne ve Düzce ili Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman arazisinin % 28. Etüt sahası içerisinde.maddesi gereğince gerekli izinler inşa öncesinde alınacaktır. TOPLAM Göl Alanı (da) 170 1000 290 1460 Mutlak Koruma Alanı(da) 2290 270 1060 3620 Toplam (da) 2460 1270 1350 5080 Göl alanı içersinde 290 da ve mutlak koruma alanında 145 da olmak üzere toplam 435 da Orman açıklığı mevcuttur. Tablo IV. miktarları. Proje sahasında çok çeşitli meşcere tipi bulunduğundan. Müd. Bu aşamada öncelikle arazi ve kadastro araştırmaları gerçekleştirilecek. Orman alanları (Ağaç türleri.11. aynı gurup içersindeki olupta sınıfları farklı olan ağaçlar bir bütün olarak ele alınmış ve aynı meşcere tipi altında gösterilmiştir. Sadece geriye kalan 5080–435=4645 da orman arazisi üzerindeki emvali ile birlikte değerlendirilmiştir. İlgili Orman Bölge Müdürlüklerinden alınan görüşler ile ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu Ek 13‘de verilmiştir. Müd. Müd. kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları. haritalar hazırlanacak kesin mülkiyet durumları belirlenecektir.000 Ölçekli Mesçere Haritaları (Ek 12) alınarak. Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları. Her sınıfın servet ve servet artışlarının ağırlıklı ortalamaları ile bulundukları meşcere tipine ait servet ve servet artışları elde edilmiştir. Projenin ÇED çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat aşaması başlamadan önce gerekli başvurular yapılarak T. 6831 sayılı Orman kanununun 5192 sayılı kanun ile değişik 17/3.32’da detaylı gösterilmiştir. Söz konusu projede orman alanları İçin kamulaştırma söz konusu olmayıp. Orman Genel Müdürlüğü'nden 1/25. 88 . Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınacaktır. Bu sahalara ait değerlendirmeler.2. Bu sahalar için herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.7’si göl alanında % 71. yukarıda bahsedilen Orman İşletme Müdürlüklerinden gerek resmi yazışmalar ve gerekse sözlü olarak yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bilgilere göre yapılmıştır. proje alanı üzerinde işaretlenmiştir. Toplam orman arazilerinin ait oldukları Orman Müdürlüklerine göre dağılımları hem göl hem de mutlak koruma alanına göre Tablo IV.C.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Düzce orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gümüşova işletme şefliğine.31’de gösterilmiştir. Orman alanının büyük çoğunluğu kayın koru ormanıdır. Orman Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme Formu) Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da . birim alanındaki servet ve servet artışları Tablo IV. Bu araziler çıplak olup üzerlerinde ağaç yoktur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV.3’ü ise mutlak koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Alanı 10 431 1 120 45 10 438 9 1256 140 92 23 96 24 24 6 52 13 280 70 166 34 290 100 57 214 190 714 43 132 1460 3620 Servet ( m3 / da) 15.bc1) M (b2. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir.b) 33 (a. Flora Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır. v.c) 32 (a. dişbudak.b3) Açıklık Nkbt Ç.t Ç. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir.0 9.200 0. av hayvanlarının adları ve popülasyonları ve bu türler ile ilgili olarak alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) proje alanındaki vejetasyon tiplerinin ve flora çalışmasının örnekleme alanlarının bir harita üzerinde gösterilmesi. Ancak literatüre göre korunacak ve tehlike altındaki türlerden Düzce il sınırlarında olması muhtemel flora ve fauna raporda verilmiştir. Ağaçlandırma alanları.cd3. Buna ek olarak. Arazide yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu dönemin belirtilmesi) Flora ve fauna bilgileri literatür ve inceleme sonuçlarına dayanmaktadır. Flora ve Fauna (Türler. ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan türler. baltalık alanlar.480 0. bozuk çamlık.1 10.b.120 0.b.s. Proje faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında).e) 50 a 51 a 34 (a. gibi sözleşme ve anlaşmalarla koruma altına alınan türlere faaliyet sahasında rastlanmamıştır. verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır.B. kavak. 89 .d2. kayın.K.B. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir.0 21.291 0.214 0.6 18.0 20.B.380 0.e) Açıklık Kn ( b3.d.2 7.0 9.d3) BKn 5080 da Düzce İli Orman İşletme Müdürlüğü Akçakoca ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Karasu İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü Toplam Toplam Alan (da) Göl Mutlak Alanı Kor. Raporda resimleri verilen flora ve fauna türleri faaliyet sahasına çeşitli zamanlarda yapılan ziyaretlerde belirlenmiştir.2 - Servet Artışı (m3 / da) 0.200 0. Diğer flora ve fauna türleri literatürden yararlanılarak verilmiştir. karaağaç.426 0.c3.2 9. meşe.t 49 (a.4 1. endemik/lokal endemik bitki türleri.440 0. köknar ve sarıçamdır. IUCN.c.478 1.2 13.110 0.3 19.9 21. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.364 0.250 0.K. BERN. nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri.bc3.c3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.2. Ormanlar. Ormanlarda egemen ağaç türleri.cd3) KnDy(bc3.32 Göl alanı ve mutlak koruma alanı içersinde bulunan orman arazilerindeki Meşcere tipleri miktarları. ıhlamur.12. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır.015 - IV. gürgen. kestane.B.b. alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri.birim alanındaki servet ve servet artışları Bağlı bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü Mencere tipi Kn ( b2.0 7. kızılağaç.

taflan kızılcık. Kıyı şeridinden hemen sonra gelen sıradağlarda ormanlar başlar. Tütün ekimine elverişli bu alanda ormanın azalmasına karşılık. Maki şeridinin yanında yer yer orman ağaçlarının kıyıya dek sokulduğu da gözlenebilir. Burada orman örtüsünü ağırlıkla kayın oluşturmaktadır. Söğüt (Salix alba). rastlanan öbür ağaçlardır. tespih ve sarmaşık türleridir. Karahindiba (Taraxacum officinale). Nane (Mentha). maki bitki toplulukları ile kaplıdır. Ahududu (Rubus idavus). 90 . Hardal Otu (Sinapis alba). Orman içi boşluklarda gramine ve legümünöze familyasına ait otsu bitkiler. Ardıç (Juniperus sabina) gibi çalı ve ağaçcıklar bulunur. kızılağaç. çınar. Ayrıca. Kızılağaç (Alnus gulitinosa). titrek kavak bu kesimdeki öbür ağaçlardır. gibi ağaçlar da yukarıda ifade edilen ormanlar içinde tek tek ya da gruplar halinde bulunur. Şimşir (Bulux sempervirens). Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis). Dağların güneye bakan yamaçlarında ise ağaç türlerinde belirli değişmeler gözlendiği gibi. ayrık otu (Agropyron repens). Sarıçam (Pinus silvestiris). Sütleğen (Euphorbia peplis). İkinci dağlık alan. doğuda Yığılca yöresinde ormanlar ağırlığını korumaktadır. iğne yapraklı türleri içeren Çamgiller (Pinaceae) familyasına ait. Proje sahasının yer aldığı bölgede genel flora özellikleri incelendiğinde 11 endemik bitki türünün mevcut olduğu görülmüştür. Orman örtüsü olarak Açık tohumlulardan (Gymnosperm). Yabani Çilek. Çuha Çiçeği. kestane. yükseltiden sonra. Ayı Gülü (Paenoia). Yabani Fındık (Coryllus avellana). özelikle kuzeye bakan yamaçlar sık bir orman örtüsü ile kaplıdır. bitki nitelikli ve niceliklerinde de değişiklikler yaratır. Titrek kavak (Populus tremula). adi kızılağaç. Isırgan Otu (Urtica). Yaz kış yeşilliğini koruyan söz konusu bodur bitkilerin başlıcaları katran ağacı. ılgın (Tamarix nobilis). 600 m. Bunlar geniş yayılışlı ve popülasyon yoğunluğu yüksek olması sebebi ile Ulusal ve Uluslararası mevzuat gereği koruma altında değildir. bu tür ağaçlar orman ağaçları içinde ağırlık kazanır. beyaz söğüt. kavak. Sütleğen. ormanın önemli oranda yok edildiği ve kültür bitkilerinin egemenliğinin arttığı bir yöredir. Böğürtlen (Rubus). orman gülü (Rhododendron ponticum). Papatya (Anthemis coelopoda ssp. Papatya (Matricaria hamomilla).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Hareketli coğrafi yapı. Çoban Püskülü. Adi fiğ ve bunların yanısıra mantarlar. çeşitli fundalar. Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar ile bunun yanı sıra Ihlamur (Tilia tomentosa). ıhlamur. orman altı bitki örtüsü de zayıftır. meşe. kestane türleri. dişbudak. Kuşburnu (Rosa canina). Birinci çöküntü alanı olarak anılan Düzce Düzlüğü ve doğusu. Bourgaei). dişbudak. meşe. Kekik (Thymus). İğne yapraklı ağaçlara doğudaki dağlık kesimde daha çok rastlanır. Ebegümeci (Malva sylevestris). Yapraklı orman şeridinde orman altı bitki örtüsü oldukça zengindir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Karadeniz Bölgesinin zengin ve çeşitli doğal örtü özellikleri Düzce İli’nin büyük bölümünde de gözlenmektedir. Bu orman alanında kayın türü egemendir. At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). karaağaç. Kestane (Castanea sativa). Gürgen. sumak. köknar ve sarıçam. Karaçam (Pinus nigra) ve köknar (Abies bornmülleriana) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık ormanlar doğal olarak bulunmaktadır. Geven ve Likenler vardır. Kıyı kesimlerde dar bir şerit. Siğil Otu (Heliotropium). Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis). Hem yapraklı hem de iğne yapraklı orman kuşağında dağınık olarak. Bu alanda orman altı bitki örtüsü de daha zengindir. Ancak bu flora bölgesel türler arasında mevcut olup sadece lokal floraya özgün değildir. Şerbetçiotu. Gürgen. Alıç (Creataegus oxychanta). Eğrelti. yabani fındık. ıhlamur.

Kızılcık (Cormus australis). Bunun yanı sıra yer yer gruplar halinde veya tek tek Ihlamur (Tilia tomentosa). Kekik (Thymus). Koyun Kıran (Hypericum calcineum). Bu türler faaliyet sahası içerisinde bulunamamıştır. Şerbetçiotu. Yabani Fındık (Coryllus avellana). Papatya (Anthemis coelopoda ssp. Papatya (Matricaria hamomilla). Ayı Gülü (Paeonia). Yabani Çilek. Şimşir (Buxus sempervirens). anatolica Asperula lilaciflora ssp. Kestane (Castanea sativa). Adi fiğ. Eğrelti. Titrekkavak (Populus tirimula) ve vadi tabanlarında Kızılağaç (Alnus gulitinosa) yer almaktadır. Sütleğen (Euphorbia paplis). Çuha Çiçeği. Phygia Galium fissurence Irıs purpurobracteata Ancak bu türlerin tamamı lokal floraya dahil değildir. 3 Familya. Elongatum ve Verbascum bithynicum bulunmaktadır. Çoban Püskülü. Söz konusu türler lokal floraya dahil olmakla birlikte bölgede geniş bir yayılış göstermektedir. 3 familyaya ait toplam 3 cins ve 3 tür aşağıda verilmektedir. Bourgaei). Karahindiba (Taraxacum officinale). brevifolium Verbascum bithynicum Orobanche hadroantha S. Orman Sarmaşığı (Hedera helix). Sakalotu. Açık tohumlulardan (Gymnosperm) köknar (Abies bornmülleriana). Karayemiş (Prunus laurocerassus). Lokal florada tespit edilen endemik tür olarak Trifolium pannonicum var. Ayrıkotu (Agropyron repens). Faaliyet sahasının ait olduğu Düzce İlinde Türkiye Bitkileri Veri Servisi TUBİVES’te kayıtlı 3 Takson. Kuşburnu (Rosa canina). Ateş Dikeni (Prycantha coccines) gibi çalı ve ağaççık formunda bitkiler bulunmaktadır. Orman Gülü (Rhododendron ponticum). Graminea ve Legüminosaea familyasına ait otsu bitkiler vardır. Isırganotu (Urtica). Funda (Erica arborea). Lupinus. mantarlar. Proje sahasında yer alan hakim flora da alt örtü olarak. Lathyrus tukhtensis L. Böğürtlen (Rubus). HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Endemik olmayan ancak Bern Sözleşmesi gereği koruma altında bulunan Cyclamen coum ssp. Nane (Mentha). Elongatum Jurinea pontica Onosma tauricum ssp. Bölge florasında bulunan endemik bitkiler aşağıda sıralanmıştır. Siğilotu (Heliotropium). Czeczottianus Trifolium pannonicum var. cretica ssp. 3 cins ve 3 tür yer almaktadır. 91 . At Kuyruğu Otu (Guisetum aruonse). Ebegümeci (Malva sylvestris). Kapalı tohumlulardan (Angiosperm) Fagacea familyasına ait Kayın (Fagus oriantalis) ve Meşe (Quercus robus) ağaçlarının meydana getirdiği saf ve karışık meşçereler bulunmaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bunun yanısıra otsu bitkiler olarak. Geven ve likenler. Similax. Hardal Otu (Sinapis alba). Alıç (Creataegus oxychanta). Proje sahasında yer alan hakim flora da üst örtü olarak. Coum türü faaliyet alanı ve bölgede geniş yayılış göstermektedir.

Bu yönüyle sahada diğer orman bitkileri ve ağaçlarının miktarları çok fazla olmamakla birlikte değişik türler Melen Çayı boyunca çeşitlilik arzetmektedir. Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı aşağıda resimlerde (Şekil IV. Faaliyet alanı içerisinde endemik. Resimlerde görüldüğü gibi faaliyet alanının büyük bir bölümünde sınır olan fındık plantasyonu sahaları bulunmaktadır. Familya:Orchidaceae Epipactis ZINN Epipactis pontica TAUB. Şekil IV. nadir ve nesli tehlikede olan türlerle. Elde edilen resimlerdeki flora yapısı dışındaki bilgiler literatür bilgilerinden faydalanılarak kaydedilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.12 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 92 . ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türler proje sahası içerisinde bulunmamaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Familya:Asteraceae Centaurea kilaea BOISS.12 ve Şekil IV. Familya:Dipsacaceae Knautia L.13) görülmektedir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil IV.13 Proje sahasının genel görünümü ve floristik yapısı 93 .

33 Memeli Hayvanlar (Mammalia) ADI Crocidura leucondon Crocidura suaveolens Erinaceus concolor Talpa caeca Rhinolophus mehelyi Myotis capaaccinii Pipistrellus pipisttrellus Lepus europaeus Cricetulus migrotorius Spalax leucodon Ratturs rattus Rattus norvegicus Apedemus sylvatıcus Apedemus mystacinus Mus musculus Canis aureus Canis vulpes Mertes martes Meles meles Urcuss arctus Sus scrofa Tablo IV.35 verilmektedir. 1996).34’de ve İki yaşamlılar ise Tablo IV. nt: Henüz takson tehlike altında değil O: Takson tehlike dışı R: Nadir “V” kategorisine girmeye aday V: Zarar görebilir.34 Sürüngenler (Reptilia) TÜRKÇE ADI Sivri burunlu kır faresi Sivri burunlu bahçe faresi Kirpi Köstebek Nalburunlu yarasa Uzun ayaklı yarasa Cüce yarasa Yabani tavşan Cüce avurtlak Kör fare Siyah sıçan Siyah sıçan Kahverengi sıçan Kayalık faresi Ev faresi Çakal Tilki Ağaç sansarı Prosuk Boz Ayı Yaban Domuzu DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt V V V nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt R nt nt ADI Testudo graeca Crytopodion kotschyi Anguis fragilis Ophisaurus apodus Lacerta (podarcis) Lacerta saxicola ssp tristis Lacartaviridis ssp meridionalis Ablepharus kitaibeli Typlos vermicularis Coluber caspius Eirenis modestus Elaphe longissima Elaphe situla Natrix natrix ssp persa TÜRKÇE ADI Tosbağa İnce parmaklı keler Yılan kertenkele Oluklu kertenkele Duvar kertenkelesi Kaya kertenkelesi (endemik) Yeşil kertenkele İnce kertenkele Kör yılan Hazer yılanı Uysal yılan Eskülap yılanı Ev yılanı Yarısucul yılan DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt I nt nt nt nt nt nt nt nt 94 . Bunlar: E: Tehlikede EX: Soyu Tükenmiş I: Taksonun durumu bilinmiyor K: Bilgi eksikliğinden dolayı taksonun durumu belirsiz.33’de Sürüngenler Tablo IV. Demirsoy çalışmalarında Red Data Book’ta kullanılan kategori simgeleri ile verilmiştir (Demirsoy.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Tablo IV. Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok olma riski yüksek taksonlar. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Fauna Literatürlerden elde edilen bölgede yaşayan memelilerin listesi Tablo IV.

36 Kuşlar (Aves) ADI CICONIIDAE Ciconia cıconıa ACCIPPITRIDAE Milvus nigrans Accipiter gentilis Circus cyaneus Butes rufinus Buteo buteo Aqila chrysactos FALCONIDAE F. columbarius F.Kiziroğlu (1993) tarafından kuşlar için kullanılan risk sınıfları: A1 : nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesinde olan türler A1. tinnunculus F.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. peregrinus F. subbuteo F. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. noumannii F. Viridis Hyla arborea Rana dalmatina TÜRKÇE ADI Pürtüklü semender Toprak kurbağası Siğilli kurbağa Gece kurbağası Ağaç kurbağası Çevik kurbağa DEMİRSOY 1996 RİSK nt nt nt nt nt nt Türkiye’nin Kuşları (Kiziroğlu I. vespertinus PHASIANIDAE Alectoris chukar Coturnix coturnix SCOLOPACIADE Scolopax rusticola COLUMBIADE Columba livia Columba palumbus Strestopelia decaocto Sterstopolia turtur CUCULIADE Cuculus canorus STRIGIDE Asio otus Otus scops TÜRKÇE ADI LEYLEKLER Akleylek YIRTICI KUŞLAR Karaçaylak Çakır kuşu Mavi doğan Kızıl şahin Şahin Kaya kartalı DOĞANGİLLER Kerkenez Kızıl kerkenez Gezginci doğan Delici doğan Güvercin doğan Kızılayak doğan TAVUKSULAR Kınalı keklik Bıldırcın ÇULLUKGİLLER Çulluk GÜVERCİNGİLLER Kaya güvercini Tahtalı güvercin Kumru Üveyik GUGUK KUŞLARI Guguk kuşu BAYKUŞGİLLER Kulaklı orman baykuşu İshak kuşu RİSK DURUMU A3 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A4 A3 A2 A3 B2 A2 A2 A4 A3 A4 A2 A2 A3 95 .1 : soyu tükenmiş A1. tehlikede (yerel olmayan) Tablo IV.Amfibiler (Amphibia) ADI Triturus karelini Pelobates syriacus Bufo bufo B. 1993)adlı kitaba dayanarak bazı kuş türlerinin “Red Data Book” kategorilerine göre tehlike sınırları Tablo IV.2 : tükenme tehdidi altında olan A2 : şiddetli tehlikede olan A3 : tehlikede A4 : potansiyel olarak tehlike sinyali veren B : biyotoplarının yok olma riski ile risk altına girecek olan geçici olarak Türkiye’ye gelen türler B1 : Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu’da üremeyen türler B2-B3: şiddetli tehlikede.36’da verilmiştir.35 İki Yaşamlılar.

leucotos D.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. medius D. major D. minor ALAUDIDAE Calandrella rufescens Galerida cristata Alauda arvensis Eremophila alpestris HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Ptyonpronge rupestris Delichon urbica MOTACILLIDAE Anthus campestris Anthus trivralis Anthus pratensis Anthus spinoletta Motacilla flava Motacilla cınerea Motacilla alba TROGLODYTIDIAE Tropladytes troglodytea PRUNELLIADE Prunella modularis TURDIDAE Erithagus rubecula Lusciniz luscinia Luscinia megarhynchos Phoenicurus ochruros Phoenicurus Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus SYLVIDAE Locustella fluviatilis Kukumav kuşu ÇOBANALDATANLAR Çobanaldatan EBABİLGİLLER Ebabil Akkarın ebabil ARIKUŞUGİLLER Arıkuşu KUZGUNGİLLER Kuzgun ÇAVUŞKUŞUGİLLER Çavuşkuşu AĞAÇKAKANLAR Yeşil ağaçkakan Kara ağaçkakan Büyük alaca ağaçkakan Albaş ağaçkakan Aksırt ağaçkakan Küçük ağaçkakan TARLAKUŞUGİLLER Bozkır toygarı Tepeli toygar Tarlakuşu Kulaklı tarlakuşu KIRLANGIÇGİLLER İş kırlangıcı Kaya kırlangıcı Pencere kırlangıcı KUYRUKSALLAYANGİLLER Kır incirkuşu Ağaç incirkuşu Çayır incirkuşu Dere incirkuşu Sarı kuyruksallayan Dağ kuyruksallayanı Ak kuyruksallayan ÇİTKUŞLARI Çitkuşu BOZBOĞAZGİLLER Bozboğaz ARDIÇKUŞUGİLLER Narbülbülü Alacagöğüs Bülbül Ev kızılkuyruğu Bahçe kızılkuyruğu Kahvegerdan Karagerdan Kuyrukkakan Karakulak kuyrukkakan Toprakrenkli kuyrukkakan Karatavuk Ardıç Şarkıcı ardıç Kızıl ardıç Ökseotu ardıcı ÖTLEĞENLER Irmak ardıçkuşu A3 A2 A4 A4 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A2 A4 A3 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3 A3 A3 - 96 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Athena noctua CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europeus APODIDAE Apus apus Apus melba MEROPİDAE Meros apiaster CORACIIDAE Coracias garrulus UPUPIDAE Upupo epops PICIADE Picus viridis Drycopus maritus D.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Acrocephalus sciirpaceus Hippolais olivetorum Hippolais icterina Hippolais pallida Sylvia melanocephala Sylvia hortensis Sylvia curruca Sylvia communis Sylvia atricapilla Phyloscopus collybita Regulus regulus Regulus ignicapillus MUSCICAPIDAE Muscicapa striata Ficedula hypoleuca Ficedula albicollis Ficedula semitorquata TIMILIDAE Panurus biarmicus PARIDAE Parus ater Parus caeruleus SITTIDAE Sitta europaea Sitta neumayer Sitta krüperi CERTHIIADAE Certhia brachydactyla RENIZIDAE Remiz pendulinus ORIOLIDAE Oriolus oriolus LANIIDAE Lanius collurio Lanius minor Lanius nubicus CORVIDAE Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone cornix Corvus corax STURNIDAE Sturnus vulgaris Sturnus roseus PASSERIDAE Passer domesticus Passer hispaniolensis Petronia petronia FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Serinus serinus Serinus pusillus Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Coccothraustes Saz ardıçkuşu Zeytinlik mukalliti Sarı mukallit Gri mukallit Kabataş küçük ötleğen Orfe ötleğeni Akgerdan ötleğen Çalı ötleğeni Bahçe ötleğeni Cifs caf Altın tavukçuk Sürmeli altın tavukçuk SİNEKKAPANGİLLER Gri sinekkapan Kara sinekkapan Bantlı sinekkapan Yarım bant sinekkapan BIYIKLIBAŞTANKARALAR Bıyıklı Baştankara BAŞTANKARAGİLLER Çam baştankarası Mavi baştankara SIVACIKUŞLARI Sıvacı Kaya sıvacı Anadolu sıvacı AĞAÇTIRMAŞIKLARI Bahçetırmaşığı ÇULHAKUŞLARI Çulhakuşu ÇEKİRGEKUŞLARI Sarıasma ÇEKİRGE KUŞLARI Çekirgekuşu Karaalın çekirgekuşu Maskeli çekirgekuşu KARGAGİLLER Kestane kargası Saksağan Cüce karga Ekinkargası Leşkargası Karakarga SIĞIRCIKGİLLER Sığırcık Pembe sığırcık SERÇEGİLLER Ev serçesi Bataklık serçesi Kayalık serçesi İSPİNOZLAR İspinoz Kanarya Kızılalın iskete Florya Saka Karabaş iskete Keten kuşu Kocabaş A3 A2 A2 A4 A4 A4 A4 - 97 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Şekil IV. Prunella ocularis. Upupo epops. Oxyura leucocephala. Ixobrychus minutus. Calandrella rufescens.14 Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü 98 . Oenanthe oenanthe. Cercotrichas galactotes. Pelobates syriacus Bölgede yer alan amfibillerden çevik kurbağa (Rana dalmatina) ve sürüngenlerden kaya kertenkelesi (Lacerta saxicola ssp Tristis) Bern Sözleşmesi gereği koruma altına alınmıştır. Proje sahası içerisinde görülmüş olan bir yılan türü ile kırlangıç türü resimleri aşağıda resimlerde (Şekil IV. Lacerta parva. Fakat bu türler proje sahası içinde yer almayıp lokal faunaya dahil değildir. Podiceps nigricollis. Piciformes takımı bütün bireyleri. Thareskionithidae familyasının bütün bireyleri. Melanocorypha bimucaluata. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Corpodacus erythrinus Pyrrhula pyrrhula EMBERIZIDAE Emberiza citrinella Emberiza cirlus Emberiza cia Emberiza hortulana Emberiza melonocephala Emberiza calandra Kaynak: Kiziroğlu I. Tachybaptus ruficollis. Proje sahası üzerinde uluslararası mevzuatla koruma altına alınan herhangi bir tür olmadığı tespit edilmemiştir. Podiceps auritus. Dryomys laniger. Bufo viridris. Vipera xanthina İki yaşamlılar. Crex crex. Grus grus. Motalcilla cinerea. Testudo graeca. sürüngenler (Reptil) ve risk sınıfı düşük olan örtücü kuşlar familyasından serçelere rastlanmıştır. Mauremys caspica. Ablepharus kitabeli. Anser erythropus. Caprimulgus eurpaeus. telescopus fallax. Ardeola ralloides. Hirundo daurica. Irania gutturalis. Porzana porzana. Calamator glandarius. Larus genei. Egretta garzetta. Botaurus stellaris. Carduelis flavirostris. Strigiformes takımı bütün bireyleri. Proje sahası üzerinde fauna için önemli üreme alanları tespit edilmemiştir. Pterocles orientalis. Carpodacus erythrinus. Ophisops elegans. Oenanthe isabellina. recurvirostra avosetta. 1993 Karmen şakrağı Şakrak KİRAZ KUŞLARI Sarı kirazkuşları Çit kirazkuşları Kaya kirazkuşu Kirazkuşu Karabaş kirazkuşu Tarla Kirazkuşu A3 A3 A3 - Bern sözleşmesine göre koruma altına alınmış türler aşağıda verilmiştir. Nycticorax nycticorax. Canis lupus Kuşlar. Falconiformes takimi bütün bireyleri. Phalacrocorax pygmeus. Otis tarda. Emberiza cia.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Memeliler.14) verilmektedir. Emberiza schoeniclus Sürüngenler. Charadius Leschenaulti. Proje sahası üzerinde kurbağalar (Amphibi).

5 adet. habitatları. Bu yönden bir kısıtlama içerisine girmemektedir. gürültü ve habitat tahribidir.37 ve Tablo IV. Bu açıdan su sistemlerinde önemli rol oynarlar. Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Raporu’nun (2007) hazırlık aşamasında alg türlerini belirlemek üzere Melen Çayı’ndan da örnekler alınmış: Bacillariophyta sp. belirgin özellikleri. Yapılan etüdler büyük bir olasılıkla nehir yatağının kazılmış olması sebebiyle. gıda kaynakları ve ekonomik değerlerine ait bilgiler Tablo IV. Viviparus conectus. nehir üzerinde ve kollarında toplam 20 balık türünün bulunmduğu belirlenmiştir. özellikle mercanbalığı’nın (Acipenser spp. Melen Çayı’nda tatlısu plumonatlarına ait iki tür bulunmuştur. Bu saha Melen Suyu Projesinin kapsadığı alanın dışında kalmaktadır. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. 99 . Bunlar. Kayıt dönemi boyunca bütün örnek noktalarından alınan örneklere göre. Melen Çayı’nda çok zayıf bir sucul mikroflora ve fauna çeşitliliği olduğunu göstermiştir. Söz konusu faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak. Melen Çayı ve kollarındaki tatlı ve acı sularda Prosobracia’nın dört türüne ratlanmıştır. olmak üzere toplam 25 türe rastlanmıştır. Balık türlerinin boyutları.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 16 adet. Toplam balık türü sayısının yüksek olduğu değerlendirmesine karşın.10. üremeleri. toz. Melen Havzasında Chrinomidae türlerine rastlanmamıştır. Özellikle Cyprinus carpio. Mevcut balık türlerinin çoğu ticari kullanıma açıktır. Thedoxsus fluviatidis. Viviparus costae ve Belgradiella carvernica türleridir. Cyanophyta sp. son beş yıl içinde ancak bir – iki kez yakalanabildiği belirlenmiştir. 4 adet. Chlorophyta sp. C. bu türlerin az bir nüfusu gözlenmiştir. Capoeta ve Silurus glanis türlerine ait yakalanan balık sayısı beklenenden azdır. Melen Çayı Sucul Fauna Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Akarsu sistemlerinde zooplanktonlara.2005 tarih ve 25968 nolu Resmi Gazete) bulunmaktadır. Faaliyetin Fauna Üzerine Etkileri Faaliyet sahası içerisinde 29 Mayıs 2008 tarih ve 26890 sayı ile yayımlanan 20082009 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No:7) ile Düzce İli’nde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ayrıldığı için Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar içerinde sadece Gölyaka-Efteni GölüYaban Hayatı Yetiştirme sahası (16. Yerel balıkçılarla yapılan görüşmelerde.38’da verilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Melen Çayı Sucul Flora Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları Tatlısu algleri sucul sistemlerin birincil üretici canlıları olarak bilinirler. Bunlar : Galba truncatula ve Lymnaea stagnalis’tir. Viviparus conectus.) önerilen regülatör boyunca görüldüğü.

Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir. Bern Sözleşmesi ile Avrupa Kırmızı Listesi ve Merkez Av Komisyonu hükümlerine girip girmediği araştırılacak ve buralarda belirtilen hükümlere göre hareket edilecektir. Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır. Ayrıca 20. + Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa.1984 tarih ve 18313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Avrupa’nın Yaban Hayatını ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi hükümlerinden “Türlerin Korunması” ile ilgili Maddelere uyulacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. zarar verilmeyecek. 100 . Bölgede yaşayan canlıların.02. 2004 Melen Çayı İstasyon 1 + + + Melen Dokuz Lahna Ilıcız Darlık Ilıcız Gümüşova Çayı değirmen Deresi Deresi Barajının Deresi’n Deresi İstasyon Deresi Aşağısı in 2 Yukarısı + + + + + + + + + + + + + + + Gubi Deresi + + + + + + + İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır.37 İstasyonlara Göre Balık Türlerinin Dağılımı Gobio gobio Vimba vimba Alburnoides bipunctatus Leuciscus + + + + cephalus Phoxinus phoxinus Chalcalburnus + chalcoides Cyprinus carpio + + + Tinca tinca + Scardinius erythrophthalmu s Leuciscus borysthenicus Capoeta capoeta + + + Rhodeus + + sericeus Barbus plebejus + + + + Alburnus + + + oronthis Orthrias angorea + + Salmo trutta macrostigma Esox lucius + + + Silurus glanis + + + Neogobius + cyrius Mugil cephalus + Acipenser sp. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır. Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir.

101 . Modern beyaz et ve yumurta tesisleri faaliyete geçirilmiş ve bunlara bağlı kesim haneler kurulmuştur.38 Tablo F. Cumayeri ve Çilimli küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapılmadığı ilçelerdir. Cephalus mevcut ana türlerdir 10 8 8 6 7 Ilıcız Deresi V. Düzce’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en büyük pay koyun yetiştiriciliğidir. cephalus en baskın türdür B.regülatörün mansabı Melen İstasyon 2. Sakarya’da hayvansal üretime yönelik olarak et. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV.6’lık payla manda ve sığırlardır. Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık Düzce İli genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin % 93’ünü koyunlar ve çok azını keçiler oluşturmaktadır. 2000 yılı itibarıyla küçükbaş hayvan sayısının yarısı Merkez ilçe ve Yığılca’dadır. vimbo ve L.265’dir. Şaşırtıcı bir şekilde az sayıda Cyprinus carprio. İlde sığırcılık sektörü yanında tavukçuluk sektöründe de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri) 1998’de Düzce’de toplam küçükbaş hayvan sayısı 15. IV. Akçakoca. Yaşanan ekonomik şartlar sebebiyle sektörün GSH içindeki payı düşmesine rağmen birinci sıradadır. 2004 Barajın yapılması ile birlikte ortaya çıkacak olan muhtemel flora ve fauna değişimlerini tüm boyutlarıyla öngörülemesi mümkün görülmemektedir. İstasyonlara Göre Balık Etüdü Sonuçlarının Özeti Balık Örnekleme İsatasyonu Melen İstasyon 1. Bu da ülke genelinin % 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. süt ve yumurta üretiminde kayda değer atılımlar gerçekleşmiştir. cephalus ve Chalcalburnus chalcoides mevcut ana türlerdir Ilıcız Deresi’nin Üzeri 2 Bu bölgede az sayıda Leuciscus borysthenicus ve Scarnidius erthophthalmus türleri yakalanmıştır Diğer Dereler Gümüşova Deresi 1 Sadece Phoxinus phoxinus türü bulunmuştur Gubi Deresi 1 Temiz akan bir ancak sadece Salmo trutta macrostigma yakalanmıştır. plebejus ve L. yeni duruma uygun gerekli tedbirler ve önlemler zaman içerisinde alınabilecektir. Cephalus mevcut ana türlerdir L.4’üne sahiptir. Düzce’de 1998 yılında 69.regülatörün membaı Dokuzdeğirmen DeresiMelen Çayı’nın Kolu Lahana Deresi-Melen Çayı’nın kolu Ilıcız Deresi Darlık Barajı’nın aşağısı Balık Türlerinin Sayısı 14 Nüfus Dağılımı Konusundaki Düşünceler Melen Çayı Balık sayısı açısından Vimbo vimbo türü Leuciscus cephalus ve Barbus plebejus türleri ile beraber en baskın türdür. C. Capoeta ve Silurus glanis yakalanmıştır L. Gölyaka’nın payı % 22 iken Kaynaşlı küçükbaş hayvanların % 16.8. plebejus en baskın türdür B. İlin tarımsal üretim değerinin yaklaşık %43’ü hayvansal ürünlerden sağlanmaktadır. Kaynak: Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu. Hayvancılık ve su ürünleri (türleri. yıllık üretim miktarları. Baraj yapım süreci 5-6 yıl gibi uzun bir süre olacağından ve bahse konu değişimler belirli bir zamana yayılmış bir şekilde gerçekleşeceğinden.505 baş büyükbaş hayvan bulunmaktadır ki bu pay Türkiye genelinde %0.2.04’üne karşılık gelmektedir.13. beslenme alanları.

Akyazı ve Hendek (III. Hasanlar Baraj Gölü (279 ha). Tablo IV. Pamukova ve Taraklı ilçelerinde ağırlık kazanmıştır. %22’sini ise keçi oluşturmaktadır.121. Kümes Hayvancılığı Düzce’de kümes hayvancılığı ağırlıklı olarak Merkez ilçe ile Akçakoca’da yoğunlaşmıştır.097 3. Yılda ortalama 5 devre besi yapıldığında 71.397.000 1. ördek ve kaz yetiştiriciliği ise çok küçük aile işletmelerinde yapılmaktadır.000 8.985. Alt Bölge) ilçelerinde yoğunlaşmış olup gerek kapasite gerekse teknoloji bakımından son derece gelişmiştir. 2001 yılı itibariyle ilde toplam 1313 adet işletmede 14. İlçede sözleşmeli çiftçilik modeli uygulandığı için.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.700 Sakarya İlinde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yoğun olamamakla birlikte özellikle Geyve.000 Sakarya’da yapılmakta olan tavukçuluk faaliyetleri etçi tavuk üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. ilçenin bu dezavantajları mevcut kümeslerin atıl kalmasına neden olmaktadır. Hindi. Alt Bölge) ve Merkez (II.444 3.000 adet/devre üretilmektedir.027 Küçükbaş (Sayı) 3.500 7. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gümüşova ilçesinin payı az olmasına rağmen hayvan sayısının artış eğiliminde olduğu bir ilçedir.39. 2000 yılı itibariyle ilde büyükbaş hayvanların % 66’sı halen yerli ırktır.500 11. Toplam kümes hayvanı sayısı Tavuk Hindi Toplam 8.500 700 1.382 ton’dur. 2004 yılında ilçede yapılan hayvancılık envanteri Tablo IV.7’si bu ilçededir. Düzce İlinde alabalık ve 102 .034 ha yüzeysel su bulunmaktadır.700 3.000 3. Su Ürünleri Düzce’de doğal göller (400 ha). Büyükbaş hayvancılıkta ağırlık Merkez ilçededir.40’de toplam kümes hayvanı sayısı verilmektedir. Bunun yanı sıra ilde yumurta tavukçuluğu işletmeleri mevcuttur. Yığılca ilçesi ise ulaşım konusunda yaşadığı olumsuzluklar ve merkezlere olan uzaklığı nedeniyle zamanla önemini kaybetmiştir.39’de verilmektedir. Alt Bölge). Büyükbaş hayvan sayısında her yıl önemli değişimler görülmektedir. Yılda üretilen beyaz et miktarı ise 86.050 300 400 250 2.611 4. ırmak ve çaylar (505 ha) olarak yaklaşık 1.000 49.300 3. Tablo IV.40. Küçükbaş hayvan varlığının %78’ini koyun. Toplam büyükbaş hayvanların % 47.120.000 adet etçi tavuk yetiştirilmektedir. Tablo IV. Bu işletmeler genellikle Kaynarca (IV.375 2. Et tavukçuluğu yapan işletmeler entegre firmalar ile bağlantılı olarak üretim yapmaktadır. 2004 yılında Düzce ili ve ilçelerinde hayvancılık durumu İlçeler Merkez Akçakoca Cumayeri Çilimli Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca Toplam Büyükbaş (Sayı) 21. Cumayeri’nin payı düşük görünmekte ve kalan hayvan sayısı ilçeler arasında oransal olarak neredeyse eşit şekilde paylaşılmaktadır.

55 ayrı kum midyesi ve deniz suyu numuneleri alınarak mikrobiyolojik-kimyasal.42’de verilmiştir. 103 . Ayrıca AB ülkelerine ihraç edilen Kum Midyesi ile ilgili olarak ilimizde mevcut (34) Melenağzı. Tablo IV.41’da verilmektedir.050 2007 85. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. 94 adet ruhsatın vizesi yenilenmiştir. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler.500 - 2006 83.14. IV.000 886.2.000 14. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları.300 12.000 57.213. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır.000 894.) Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler. (36) Kefkeni istasyonlarında yıl boyunca izleme ve rutin program dahilinde. Tablo IV.250 147.000 1. (35) Denizkoy.905 ton kum midyesi işlenmek amacıyla onay numaralı tesislere gönderilmiştir. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları.000 250.650 Su ürünlerinden kaynaklanan eşdeğer kirlilik yükleri projenin daha ileri aşamalarında değerlendirilecektir. Tesisler ile ilgili istatistik bilgiler Tablo IV.250 925.42.000 18.190. IV.231.000 148.2.250 1. Düzce ili ve ilçeleri alabalık tesisleri İlçeler Merkez Akçakoca Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Yığılca TOPLAM İşletme Sayısı 22 5 7 1 5 4 44 Üretim (sayı) 597.35’lik bir paya sahiptir. Alabalık tesislerinin sayısı ve üretim oranları Tablo IV.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Sakarya İli Su Ürünleri Üretimi (kg) Yıllar Tatlı su Kültür Deniz Toplam Kum Midyesi 2005 81. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU sazan yetiştirilmektedir. ilgili laboratuarlarda yaptırılmış.) araziler bulunmamaktadır.41. alg tayini ve biotoksin analizleri.153. alabalık üretimi yoğun miktarda yapılmaktadır. 2000 yılında toplam 511 yeni ruhsat verilmiş.000 48.15.000 Sakarya İlinde.000 42. Yürürlükte olan toplam ruhsat sayısı 667’dir.000 1. Karadeniz sahili ile iç sularda yoğunluk gösteren İl tarımsal GSH’sı içinde su ürünleri üretimi %0. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.000 910. analiz sonuçlarının uygun çıkmasını müteakip 475 adet Menşei belgesi ile 10.050 221.229.

ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir.17. ancak kırsal alandan kente yapılan göçler sonucunda tarımın önemi gittikçe azalmıştır. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir. Sosyo . 1999 depreminden sonra il ilan edilerek Türkiye’nin 81. su. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir.3. Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler. 1999 depreminden sonra tarımsal faaliyetler ve nüfustaki azalma daha da artış göstermiştir. tekstil. ili olmuştur. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci. Tarım sektöründeki iş gücü. Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir. diğer bilgiler) 1999 yılına kadar Bolu iline bağlı olan Düzce. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. inşaat.72 104 . sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte. toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. • • • Tarım: %62. yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır.34 Tekstil: %8. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU IV. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır.2. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur. ticaret ve sosyal hizmetlere kaymıştır.3 Sosyal hizmetler: %11. havzada herhangi bir düzenli depolama alanı bulunmadığı görülmüştür. IV.16. Havzada kapasitesi yetersiz olmakla birlikte Düzce Belediyesi’ne ait bir atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre sektörlere göre çalışanların dağılımı aşağıdaki gibidir. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır.2.3. Diğer özellikler Bu bölümde değerlendirilmesi gereken başkaca bir husus bulunmamaktadır. Düzce nüfusunun büyük kısmı tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır.Ekonomik Çevrenin Özellikleri IV. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. IV. Proje yeri ve etki alanının hava. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi.1.

Bu azalışın nedenleri aşağıda verildiği şekilde değerlendirilmektedir.10’da gösterilmiştir. İkincisi ise. 105 . Beyler. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. göçler. bu avantajlarını yeterince kullanamamıştır. Ancak il. 5 tane yerleşim merkezi su altında kalacaktır. İstanbul ve çevresindeki sanayi tesislerine yakın olmasıdır. Proje alanıyla ilgili nüfus hareketlerinde son 10 yıl boyunca büyük oranda olmamakla birlikte bir azalışın olduğu görülmektedir. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı. 1998 verilerine göre Sakarya İlinde ise çalışanların %83’i özel sektörde çalışmaktadır Düzce ili özel sektörünün coğrafi bakımdan bir takım avantajları bulunmaktadır. nüfus artış oranları. Ayrıca Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur.21 Çalışanların %80’i özel sektörde çalışmaktadır.07 İnşaat: %5.3. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. Bunların dışında rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da projeden kısmen etkilenmektedir. Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının başka bölgelere nakledilmesi gerekmektedir. ortalama hane halkı nüfusu.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1997 ve 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre tespit edilen nüfusları ve 10 yıllık periyottaki nüfus artış hızı hesaplanarak daha önceki bölümde Tablo III. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi . Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerinin bağlı bulunduğu il ve ilçeler Tablo III.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU • • • • Ticaret: %6. Birinci avantaj ilin iki büyük metropol arasında bulunmasıdır. Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında . IV. Rezervuar ve Mutlak koruma alanı içerinde kalan ve barajdan etkilenen yerleşim birimlerinin 1990 .27 Diğer: %4. Bölgede birim alandan elde edilen tarımsal gelir düzeyi yüksektir.10 ve Tablo III. ilin iki metropolü birbirini bağlayan yolun üzerinde konuşlanmış olmasıdır. nüfus hareketleri. Üçüncü avantaj ise. Bu durum da bölge halkında göç eğilimini arttırmıştır.11’de verilmiştir. Yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal ürünlerden sağlamaktadırlar.16 Madencilik: %2. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. diğer bilgiler) Melen Baraj Rezervuar sahasında. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. Ancak veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur.

çalışanların yüzde 72. köylerde yüzde 25’e kadar yükselmekte. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje sahasındaki diğer bir göç nedeni de bölgede eğitime olan ilginin büyüklüğü ve orta öğretimi tamamlayan gençlerin yüksek öğretim için büyük kentlere göç etmeleridir.3 7. yüzde 4. minimum ve ortalama gelir) Düzce’de çalışanların alt sektörlerdeki dağılımı incelendiğinde. Kimya san.9 4. İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı) İşsizlik oranları.6 4. ilçe merkezlerinde yüzde 13.44’da verilmiştir. Makine imalatı Toplam Diğer Yüzde 21. işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum. 2001 Tabloda görüldüğü gibi.7’sinin 10 alt sektör tarafından kapsandığı görülmektedir (Tablo IV. orman ürünlerine dayanan üretim çeşitlenmesi Düzce’de toplam yüzde 12. Ayrıca iş bulma amacıyla büyük şehirlere göç te söz konusudur. Bir diğer dikkat çeken nokta. Ayrıca il yakınında yer alan otomotiv ve gıda endüstrisi alanındaki önemli endüstriyel tesisler de yöre de yaşayanlar için önemli bir iş kolu durumundadır. IV.43. Düzce ilçe merkezlerinin sosyal göstergelerdeki göreli iyi durumu işsizlik oranlarında da gözlenmektedir. Özellikle ulaşım sektöründe çalışanların payının. 15 yaş üstü işsizlik oranlarını değerlendirmek daha doğru olacaktır. Çalışanların yüzde 27. Düzce’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Göre Yüzde Dağılımı Alt sektör Tarım Perakende tic.43).0 11. eğitim sektöründe çalışanların payından (yüzde 3’ten az) yüksek oluşu düşündürücüdür.1 3.6 4.7 27.4.3. Örnekleme araştırmasında 15 yaş altında çalışan çocuğa rastlanmamıştır.7’ye kadar inmektedir. kimya.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Tablo IV. Tablo IV. 106 .3 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örnekleme Araştırması.4 5.6’ya varan “ulaşım” sektörünün payıdır. Bu nedenle.3.8 kadar ağırlığa sahiptir. Çalışanların yüzde 80 gibi oldukça büyük bir kısmı özel sektörde çalışmaktadır. Tablo’da çalışan payı yüzde 3’ten fazla olan alt sektörler alınmıştır.6’dır. Düzce İli genelinde işsizlik yüzde 21. dokuma. Düzce İl merkezinde ise yüzde 21.4 6. İnşaat Hizmet+tic. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı. IV.3 kadar olan geri kalan kısmı ise her birinin payı yüzde 3’ten az olan 37 alt sektöre dağılmaktadır. Küçük sanayi Ulaşım Ağaç imalat Dokuma san.3 72.1 4. Yeni il olması nedeniyle Düzce’de kamu sektöründe çalışanların payı azdır.5 olup. Sakarya ilinde ise geçim kaynağı olarak başta tarımsal faaliyetler ile orman işleri gelmektedir.3.

45’te verilmiştir.6 İlçe 15. 17. kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) Kültürel Durum Proje sahasının içinde yer aldığı bölgenin kültürel durumu. Verem. İlde Merkez kampusu Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitenin Düzce Kampusu’nda Fakülte ve Yüksek okullar yer almaktadır. Bölgede endemik olarak görülen ve sıkça rastlanan bir hastalık bulunmamaktadır.Tandoğan Tokgöz Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi Sağlık Merkezi Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Ocağı VSD AÇSAP Merkezi Sağlık Meslek Lisesi Halk Sağlığı Lab. sağlık. Difteri. Sağlık Durumu Etüt sahasında sağlığı tehdit edici hastalık yoktur. IV. Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü.1999 depremi ve sonrasında yaşanan ekonomik kriz sebebi ile Sakarya ilindeki işsizlik oranı % 25 oranında artış göstermiştir. kasaba ve İlçelerde ise liseler vardır. 2004 Toplam 3 1 4 1 32 1 1 0 1 Sakarya İlinde ise İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılımı Tablo IV. 2001 Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya İlinin de en önemli sorunlarından biri işsizliktir. aşılama oranlarının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğu görülmektedir.1 Toplam 21. IV. Kızamık. Sakarya ilinde de endemik olarak bölgeye özgü bir hastalık görülmemektedir.5.45 .Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Sağlık Merkezleri Dr. Hepatit B) bebek ve çocuk sağlığını.3.5 Kaynak: Nüfus ve Sosyal Yapı Projesi Hane halkı Örneklem Araştırması. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Türkiye geneline göre ortalama veya ortalamanın üzerinde yer almaktadır.7 Köy 25. tehlikeli ve acil durumlar için ise Düzce.44 Düzce Yerleşim Yeri Tiplerinde İşsizlik Oranları (%) Baz nüfus grubu 15+ Kent 21. Çocuk Felci.3. Düzce İlindeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tablo IV. bebek ve çocuk ölümlerini çok yakından ilgilendiren ve etkileyen hastalıklardır. Sağlık hizmetleri için en yakın yerleşim yeri olan Akçakoca Devlet Hastanesi’nden istifade edilmekte. Düzce ili açısından değerlendirildiğinde: 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra il olması. 107 .6.46‘da verilmiştir.08. Sağlık Müdürlüğü teşkilatının yeni kurulması göz önüne alındığında. Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Köylerde ilköğretim okulları. Tablo IV. Sakarya ilinin tüm sağlık hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar) Aşı ile korunabilir hastalıklar (Boğmaca. Tetanos.

Sakarya’da ise 1992 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte. Düzce’de Merkez kampüsü Bolu’da olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Düzce Kampüsü’nde Fakülte ve Yüksek Okullar yer almaktadır. Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri. Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup göl alanı kamulaştırma etüdü 110 m kotuna göre yapılmıştır. limanlar.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35765 da dır. 108 . 4230 öğrenci bulunmaktadır. % 9’unun orman ve % 11’inin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. Düzce Meslek Yüksek Okulu. Bu kota göre rezervuar alanı 17150 da dır. %19 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir. rezervuar ve mutlak koruma alanı olarak iki ayrı bölüm de yapılmış ve tespit edilen taşınmazlar her iki saha için de ayrı ayrı değerlendirilmiştir. bu kapsamda sanayi bölgeleri.3. turizm alanları vb.46 Sakarya İlinde İlçelere göre sağlık kurumlarının dağılım İlçeler Hastane Merkez 8 Akyazı 1 Ferizli Geyve 1 Hendek 1 Karapürçek Karasu 1 Kaynarca Kocaali Pamukova 1 Sapanca Söğütlü Taraklı Toplam 13 Eğitim Durumu Sağlık Ocağı 34 13 4 3 9 2 8 4 3 2 4 1 1 88 Sağlık Evi 197 43 12 26 38 7 30 18 17 16 17 7 10 438 Dispanser 1 1 1 1 1 5 Düzce ve Sakarya illerinde okuma yazma oranı % 90’ının üzerindedir. 2 Enstitü.5 oranında tarım arazisinin % 71 oranında fındıklığın. konutlar.) Melen Barajı kamulaştırma arazi etütleri. 1 Konservatuar ve 11 Meslek Yüksekokulu ile eğitim alanında faaliyet göstermektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo IV. Düzce Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Akçakoca’da ise Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları yeteri derecede bulunmaktadır. Düzce İli sınırları içindeki fakülte. mevcut ve planlanan kullanım alanları. IV. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18615 da arazi bulunmaktadır. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63’nün fındıklık . Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m’lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1.7. Orman. 2 Yüksekokul . yüksek okullar ile enstitüde 277 akademik personel.

3. Diğer özellikler Bu bölümde belirtilecek ilave bir özellik bulunmamaktadır. Göl alanı içerisindeki yerleşim ünitelerinde bir bütünlük arz etmemektedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. IV. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar sahasında iskan şekli toplu yerleşim biçimindedir.8. Mutlak koruma alanında ise biraz daha dağınık bir yapı göze çarpmaktadır. 109 .

toplam hafriyat miktarı. kum vb. Baraj inşasında gerçekleşecek toplam kazı hacmi: 431 231 m3’dür. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları. taş.1. en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal. Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı. bu etkileri önlemek. hafriyat sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanların sayıları ve teknik özellikleri Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır. hafriyatın nerede kullanılacağı. Kullanılacak olan malzeme ocakların yerleri ayrıntılı olarak Ek 14’teki 1/25000 ölçekli haritada ve Şekil V. idari ve teknik önlemler V.1’de verilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM V. beton santrali ve agrega yıkama tesisinden oluşan hazırlama tesilerinde hazırlanan malzemeler kullanılacakları yerlere iletilecektir 110 . Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (baraj. HES. projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri. V.1. Ayrıca malzeme ocakları 1/5000 ölçekli haritası Ek 15’te verilmiştir. arazinin hazırlanması sonrasında yapılacak hafriyat çalışmalarının ayrı ayrı yerlerinin 1/1000’lik haritada gösterimi. PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ALAN (Bu bölümde. Arazinin Hazırlanması. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli. su temin ve iletim sistemleri dahil) . Ek 16’da verilen 1/2000 ölçekli Baraj alanı vaziyet planında verilen malzeme hazırlama tesislerine getirilecektir.2 başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır) V.1.1 ve V. İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler. Kırmaeleme tesisleri. malzeme ocakları. Malzeme ocaklarından elde edilen malzemeler.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Proje kapsamında gerçekleşecek olan hafriyat çalışmaları bu malzeme ocakları ile baraj gövdesinin bulunduğu noktada gerçekleşecektir. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. kullanılmayacak hafriyat artığı toprak.

nerede.1. V. nasıl. Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları. Baraj İnşasında kullanılacak olan malzeme ocaklarının yerleri Barajın inşaat aşamasında ortaya çıkacak olan tüm hafriyat malzemesi ve bitkisel toprak Kaya I. regülatör inşası sırasında bölgede açılan yeraltı suyundan karşılanacaktır. ve E geçirimli malzeme alanlarının rehabilitasyonu amacıyla tekrar kullanılacaktır. Kaya I malzeme alanı ise kısmen baraj rezervuarı altında kısmen de Mutlak Koruma Alanı altında kalmaktadır. Dolayısıyla projeden herhangi bir miktarda atık hafriyat oluşumu söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle ikinci bir istimlak sorunu yaşanmayacaktır.1. ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı Baraj inşasında kullanılacak olan sular. Arazinin hazırlanması çalışmalarında kullanılacak olan başlıca ekipmanlar Tablo V. kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri. 111 .2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V. Bu alan için de istimlak sorunu yaşanmayacaktır. Bu nedenle proje kapsamında su temini açısından kaptaj çalışmaları yapılmayacaktır. bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri. İçme ve kullanma suyunun yeterli olmaması durumunda ihtiyaç duyulacak olan su Ortaköy Belde Belediyesinden karşılanacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. K Geçirimsiz ve C Geçirimli malzeme ocaklarının tamamı baraj göl alanı içerisinde kalmaktadır.1’de verilmiştir.

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle. Depolanması. ithali. Saklanması. V. tehlikeli ve toksik olanların. Patlayıcı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.12. Arazinin hazırlanması ve faaliyet ünitelerinin inşası sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle. satışı. Derivasyon işleminin dışında. patlayıcı. Ayrıca 24. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. Denetlenmesi. 112 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bu işler için kullanılacak aletler ve makineler Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. depolanmaları ve kullanımları.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı. taşınımları.01. yok edilmesi.2004 Tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. tünel inşaatı. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır. taşınması. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır. Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 21.1. taşkın. her türlü malzemenin İnşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14. kullanılması. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır.1. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.03.1 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — — Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 — Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — — V. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları.4.3. Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır. parlayıcı. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi.

Kaya malzemeleri barajın kaya dolgusunda. Memba ve mansap batardoları dolgusunda kullanılacak kil malzeme. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. kapladıkları alan ve ayrı ayrı koordinatları. kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı. İşletme sonrasında. basamak sayısı. Baraj inşaatı için kullanılmak üzere belirlenen tüm malzeme ocaklarına ait detaylı bilgiler ise aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. Hazırlanan bu rapora göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. Tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz. Malzeme ocaklarının ayrıntılı olarak tümünün yerleri Ek 14’de. V.1. (Ek 17) Ocaklarla ilgili alınacak olan GSM Ruhsatı için İl Özel İdare Müdürlüğü’ne başvurulacaktır. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır. ocakların alan büyüklükleri. işletme alan büyüklükleri. Adı geçen malzeme alanlarının ruhsatlandırma işlemlerine başlanılmıştır. Bu nedenle ilk yapılan malzeme alanı etütleri tekrar yapılarak. göl alanındaki en yakın sahalardan temin edilecektir. revize rapor şeklinde 2007 yılında tekrar hazırlanmıştır. geçirimsiz malzeme kil çekirdek inşasında. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. Bu nedenle kil sahalarında yeni çalışmalar yapılmıştır. E malzeme ocağı ise Melen Çayı altında kalacaktır. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. 113 . proje aşamasında kullanılması beklenen malzeme ocaklarının yerleri ise Şekil V. ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi Büyük Melen Barajı planlama aşamasındaki arazi çalışmaları 1990-1992 yılları arasında yapılmıştır. şev açısı. genişliği.1’de verilmiştir. mümkün olan yerlerde. 1. Kaya I malzeme ocağı kısmen rezervuar altında kalacak olup işletme sonrası duruma ait bilgiler hazırlanan ve Ek 19’da verilen “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği”ne göre hazırlanan “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”na göre yapılacaktır. Baraj yapımı dolayısıyla açılacak olan taşocağı. kapasiteleri. Son dönemde baraj ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde düşünülmektedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. Geçirimsiz Malzeme Alanları Geçirimsiz malzeme alanları planlama aşamasında kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi için çalışılmıştır. basamak yüksekliği. kum ocağı. Baraj gövdesi önce kil çekirdekli kaya dolgu olarak planlanmış ancak daha sonra önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipine dönülmüştür. Erozyonu asgariye indirebilmek için.5. Malzeme ocaklarına ait imalat haritaları (Ek 18) verilmiştir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. yıllara bağlı planlanan üretim miktarları (iş akım şeması). K ve C malzeme ocakları baraj rezervuarı altında kalacak. uygulanacak üretim yöntemleri. özelikle dik kesimlerde. geçirimli malzeme ise barajın beton kaplaması ile diğer beton işlerinde kullanılacaktır.

A4 sahasından 240 000 m3 olmak üzere 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.0 m dir. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır. P-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda Uğurlu köyü ile Bezirgan köyü arasındaki meyilli fındıklık alanı kapsar. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzeri kavak ve fındık ağaçlan ile kaplıdır.17 gr/cm3 e kadar düşmektedir. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilmelidir. 1. N-Malzeme Alanı Baraj yerinin kuzeydoğusunda. Malzeme alanı gerek kişilerin iyeliğinde olup alan üzerinde kavak ve fındık ağaçlan mevcuttur.0 m lik kazı ile 700 000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL. Bolazlar köyünün doğusundaki fındıklığı kapsayan alandır.ML karakterindedir. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 95 adet araştırma kuyusu açılmıştır. Malzeme alanından 0.50 m sıyırma yapılarak A1 sahasından 160 000 m3. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL. Malzeme alanında ortalama 0. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. CH karakterindedir. Baraj yerine mevcut 4 km’lik stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. Alandaki malzeme CL. 114 .40 gr/cm3 olup. Malzeme alanında iyi karakterde malzeme devamlılığı tespit edilemediğinden malzeme alanı olarak gösterilmiştir. A3 sahasından 160 000 m3. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 33 adet araştırma kuyusu açtırılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.0 m’lik kazı derinliğine göre 1200000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir. Baraj yerine ulaşım ham yol ile sağlanmaktadır. Malzeme alanının üzeri fındık ve meyve ağaçları ile kaplıdır. K-Malzeme Alanı Baraj aksının güneyinde Büyük Melen çayı ile Osmanca düzü arasındaki meyilli ve taban araziyi kapsar. Ortalama 0.SM-ML. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğindedir. Malzeme alanının melen çayına doğru olan kısımlarında mısır tarlaları vardır. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 67 adet araştırma kuyusu açılmış olup kuyu derinlikleri 3. örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Malzeme alanı baraj ekseninin mansabında ve üzeri fındık ağaçları ile kaplı olduğundan ilave kamulaştırma gerekecektir. Laboratuar ve arazi gözlemlerine göre malzeme CL. Malzeme alanındaki kullanılabilir nitelikli malzeme 4 kısımda gösterilmiştir. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Yolun genişletilmesi gerekir. CH karakterindedir.50 m ortalama sıyırma yapılarak 2.50 m sıyırma yapıldıktan sonra 2. Maksimum kuru birim ağırlıkları 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU A-Malzeme Alanı Baraj yerine 5 km uzaklıkta Ortaköy Bucağı ile Cumayeri Mahallesi arasındaki düz ve hafif meyilli alanı kapsar. Malzeme alanın nitelik ve niceliğini tespit için 66 adet araştırma kuyusu açılmış olup.CH karakterindedir.

115 . Malzeme alanından 0.0 m kazı ile 1000000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir. S-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneybatısında Beyler mahallesinin kuzeyindeki meyilli fındıklık arazidir. Geçirimli Malzeme Alanları Geçirimli malzeme alanları önceki planlama çalışmaları sırasında tespit edilen alanlardır. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl. Alan sınırları ve rezervleri yeniden kontrol edilmiştir.CH ve ML karakterindedir. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçlan mevcuttur. Birincisi.0 m kazıyla 400000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir 2.50 m sıyırma kazısı yapıldıktan sonra ortalama 2. Baraj yerine mevcut 7 km’lik ham yol ile ulaşılır.CH karakterindedir Malzeme alanından 0. stabilize – ham yoldan oluşan 9 000 m’lik mevcut Beyler-Ortaköy-Cumayeri’nden aksa giden yoldur. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzerinde fındık ağaçları vardır. T-Malzeme Alanı Baraj yerinin güneyinde K geçirimsiz malzeme alanın devamı sayılabilecek fındıklık alandır. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 60 adet araştırma kuyusu açılmış ve alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. Maksimum birim ağırlığı 1. Alınan örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. İkincisi 4. Fındık ağaçlan ile kaplıdır. Kötü kaliteli olan kısımlar saha dışında bırakılmıştır. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme CL. B-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı Beyler köyünün hemen kuzeyinden başlayarak akış aşağı devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir.CH karakterindedir. Bu nedenle sadece B alanının sınırları ve rezervi revize edilmiştir.5 km’lik ham yol-stabilizeden oluşan Salbaşı köprüsü-baraj aksı yoludur. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme Cl.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Baraj yerine 7 km’lik mevcut stabilize-ham yol ile ulaşılır. Baraj yerine mevcut 6 km lik ham yol ile ulaşım sağlanabilir. Saha gölalanı içerisindedir. Malzeme alanı baraj göl alanının dışında kaldığından ek istimlak gerekecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU R-Malzeme Alanı Baraj aksının güneybatısında Ortaköy Bucağı ile karalar mahallesinin güneyindeki hafif meyilli fındıkları kapsar.0 m derinlikte kazı ile 800 000 m3 kadar geçirimsiz malzeme alınabilir. Melen regülatörü ve diğer yapılarda kullanılmak üzere B geçirimli malzeme alanından bir miktar beton agregası alınmıştır. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 100 adet araştırma kuyusu açılmıştır. Malzeme alanından 0. Malzemenin nitelik ve niceliğinin tespiti için 52 adet kuyu açılmıştır. Malzeme alanı yerel kişilerin iyeliğinde olup üzer. Malzeme alanı gölalanı dışında kaldığından ayrıca istimlak gerekecektir.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2.40 gr/cm3 den düşük olan malzeme kuyuları saha dışında bırakılmıştır.50 m sıyırma yapıldıktan sonra ortalama 2. Malzeme alanından baraj aksına ulaşmak için iki yol vardır. Alman örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur.

Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. genelde tane boyutu 7. Malzeme alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5 m derinlikte en az 350000 m geçirimli malzeme alınabilecektir. Daha önceden çeşitli amaçlar için buradan malzeme alınmasına karşın.5 metreden sonra yer altı suyunun altından alınacaktır.0-1. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir. Malzeme alanının üzerinde nitelik ve nicelik tespiti için 16 adet sondaj kuyusu açtırılmıştır. Malzeme alanının geri kalan işletilebilir bölümünün alan sınırları ve malzeme miktarı yeniden belirlenmiştir. D-Malzeme Alanı Baraj yerinin doğrusunda. 0. Kaya Malzeme Alanları Kaya–I Malzeme Alanı Baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde kireçtaşlarını kapsar.0 m den sonra yeraltı suyu altında malzeme alınacaktır. Malzeme alanının kuzey kısımlarından üst kotlarda 2.5 cm den iri blok yüzdesi fazla olduğundan ve 1. Melen regülatörü ve diğer yapıların inşaatı için ihtiyaç duyulan beton agregası temini için işletilmiştir. Malzeme alanının kenarlarından 2. Alandaki malzemenin büyük bölümü sıyırma gerektirmemektedir. 3 E-Malzeme Alanı Baraj yerinin 3. Mevcut 3 km’lik ham yol stabilize yol ile ulaşım sağlanmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları meydana getirmektedir. C-Malzeme Alanı Ortaköy Bucağına bağlı. Malzeme alanının orijinini kireçtaşlarının çakıl ve kumları oluşturmaktadır. SP Karakterindedir. Malzeme alanından sıyırma yapılmaksızın 5. Laboratuar sonuçları ve arazi gözlemlerine göre malzeme GP-SP karakterindedir. uğurlu deresinin alüvyon depozitleridir. Malzeme 3.0-4. 7.0 m’lik CL-CH 116 .5 cm’den iri blok yüzdesi yaklaşık % 10-20 civarındadır. Büyük Melen çayı tekrar bu kısımları doldurmuştur.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer ile uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir.0 m çaplı blokların bulunması karşın. yatak boyunca sıyırma kazısı gerekmemektedir. Malzeme alanından. Kuyularda 7. Malzemenin nitelik ve niceliğini tespit için 5 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. Malzeme alanının bir bölümü.5 metrelik bloklar görüldüğünden malzeme sahası olarak gösterilmemiştir.5 m ile 2. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP. Cumayeri mahallesinin doğusundaki Salbaşı köprüsünün batısından başlayarak baraj aksın doğru devam eden Büyük Melen çayının depozitleridir. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit etmek amacıyla 6 adet araştırma kuyusu açılmış ve örnekler laboratuarda testlere tabi tutulmuştur. 3.0 m derinliğe göre en az 500 000 m3 geçirimli malzeme alınabilir. Beyler köyü yakınlarında % 5-10 oranında 1. Arazi gözlemleri ve laboratuar sonuçlarına göre malzeme GP-SP karakterindedir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.5 cm’den küçüktür. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için önceki çalışmalarda 12 adet araştırma kuyusu açtırılmıştır. Malzeme alanından 5 m derinliğe kadar malzeme alınacaktır.0 metreye varan sıyırmaların olmasına rağmen.

Basamak sayısı ise 4 olarak planlanmıştır.6’ da verilmiştir. Kaya I malzeme ocağındaki basamak yükseklikleri 12-13 m. Gri-beyaz renkli az çatlaklıdır. Malzeme alanının bazı kısımlarının üzerindeki toprak sıyrıldıktan sonra 10 000 000 m3 kaya malzeme alınabilir. Baraj yerine mevcut olan Kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri ham yol-stabilize yolu ile ulaşılır.2 Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Gereç Alanı C Geçirimli E geçirimli K geçirimsiz Kaya I Yer aldığı pafta no EREĞLİ F-25-C3 ve G25-b2. Kayın ve fındık ağaçları ile kaplıdır. E geçirimli.2‘de verilmiştir.000 m3 toprak örtüsü kazısı yapıldıktan sonra 15. Cumayeri mahallesine doğru olan kısımlarda ise meyve ağaçları ile bahçeler mevcuttur.000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilecektir. sağlam ve az çatlaklıdır. Malzeme alanındaki fındık ağaçlarının temizlenmesi. Sert ve sağlam yapıya sahiptir.3. Malzeme kullanılabilir nitelikte olup deney sonuçlan paftada gösterilmiştir. Baraj yerine ulaşım 2500 m’lik yeni yol yapımı ile mümkün olacaktır. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1.500. Gereç alanlarının yer aldığı pafta numaraları Tablo V. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için örnekler alınmıştır. yamaç eteklerinde ise 5. Malzeme alanının üstü fındık ağaçları ile kaplıdır. Gölalanı dışında kaldığı için 1 adet örnek alınmıştır.5 m olarak belirlenmiştir. Test sonuçlan limitlere uygun olup. genişlikler 2. Malzeme alanının bazı kısımları sıyrıldıktan sonra 2 500 000 m3 kaya malzemesi alınabilir. Üzeri bitkisel toprakla kaplı olup. Kaya-III Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında şerbetpınarı çukurları. Karotlardan alman örneklere göre gereç yer yer killi kireçtaşları. Üzeri yer yer meşe. Test sonuçları limitlere uygun olup sert. Tablo V. Sırt mahallesi ile Çadıryeri mahallesi arasında kalan Aralık tepedeki kireçtaşlarını kapsar.5 ve Tablo V. Tablo V. yer yer fındık ağaçlan vardır. Malzeme alanı yerel kişilerin iyiliğindedir. Kullanılacak olan C geçirimli.000. Alanlara ait koordinat haritaları ise Ek 20‘de verilmiştir. kaya gereç olarak kullanılabilir. Malzeme alanının nitelik ve niceliğini tespit için 2 adet örnek alınmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Malzeme alanına mevcut kestanepınarı-Kocaali-Cumayeri mahallesi-aksa giden ham yol – stabilize yol ile ulaşılabilir.0-6. Kaya II Malzeme Alanı Baraj yerinin 25 km batısında kestanepınarı köyünün güneyindeki Keltepe ile Göltepedeki kireçtaşlarıdır. kristalize kireçtaşları şeklindedir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU karakterinde kil örtüsü. EREĞLİ F-25-C3 ve F26-d4 EREĞLİ F-25-C3 ve ADAPAZARI G25-b2 EREĞLİ F-25-C3 117 .0 metrelik yamaç molozu şeklinde sıyırma vardır. Ocağın kuzey kısımlarında (Şerbetpınarı tarafı) daha önce işletilmiş mermer ocağı vardır. K geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanının koordinatları sırasıyla Tablo V.

5 328484.3 328194.2 327998.3 327994.8 329070.2 327929.6 328355.5 327936.4 K Geçirimsiz Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Y 328005 328640.2 328427.6 328033.9 328718.6 328105.8 328172.3 327973.6 X 4541188 4541217 4541265 4541265 4541141 4541147 4541130 4541007 4540988 4541010 4541015 4541000 4541071 4541120 4541140 4541018 4540807 4540815 4540926 4540997 Tablo V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.3 C Geçirimli Gereç Alanı koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327613.2 327800.1 328901 328977.4 327711.1 328761.7 328830.9 327654.9 327766.3 328464.1 328809.2 327723.7 X 4540903 4540941 4540992 4540972 4540890 4540125 4540015 4539915 4539740 4539735 4539713 4539748 4539948 4540008 4540216 4540597 4540746 4540758 4540742 4540752 4540802 118 .2 328074.8 328492.6 327780.6 328981 328916.2 327691.3 328486. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.6 328797.3 329064.6 329032 329022.9 328216.3 328819.

3 331596.9 326717.8 326604.7 330864.6 KAYA I Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 327183.3 331245.1 330823.7 327652.8 326688.5 E Geçirimli Gereç Alanı Koordinatları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y 331414.2 326778.1 331132.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 327382.6 326550.1 330966.3 326935.8 330833.4 326547.5 327219.8 331479.4 327175.9 X 4544353 4544361 4544328 4544270 4544221 4544228 4544200 4544051 4544023 4543786 4543747 4543777 4543840 4543865 4543931 4543946 4544023 4544214 4544312 4544330 Tablo V.3 331031.9 331013.5 326833.5 331254.4 331272.9 326996.8 331556.7 326946.4 331638 331664. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.6 327313.4 327538.4 330982.6 327395.3 330960.9 X 4542372 4542392 4542325 4542207 4542088 4541981 4541931 4541952 4541854 4541659 4541509 4541485 4541511 4541629 4541709 4541746 4541842 4541982 4542180 4542241 119 .5 331373.6 327611.4 326636.2 331351.

aynı anda patlatılacak patlayıcı madde miktarının azaltılabilmesine yönelik (mili saniye gecikmeli ateşleme) ateşleme sistemleri mevcuttur (elektrikli mili saniyeli ateşleme.5 m delik arası mesafe. elektronik mili saniyeli ateşleme.5-1. daha yüksek özgül şarjla da çalışmak mümkün olabilmektedir. Genelde 0. Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması. jeolojik yapının dikkate alınarak patlayıcı miktarının uygun miktarlara çekilmesi ve aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi gereklidir.8 km uzaklıkta yer aldığından projenin etki sahasının dışında kabul edilmektedir. Bu bakımdan. hava şoku ve taş savrulması bakımdan uygun sonuçlar elde edilebilmektedir. hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi Proje inşasında kullanılacak olan Kaya-I Malzeme Sahası’ nda yapılması planlanan patlatma çalışmaları başlamadan önce yakın civarda yer alan ve Melen Barajı rezervuarı altında kalacak olan Cumayeri Mahallesinin kamulaştırma işlemleri tamamlanacağından yakın yerleşimler üzerinde olumsuz bazı etkilerin ortaya çıkması engellenecektir. Bunun için patlatmalarda mili saniyeli ateşleme (elektrikli mili saniyeli ateşleme. Bölüm 2 Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı ve Bölüm 3 Patlatma Kaynaklı Hava Şoku).6. Bu ise kazılacak malzemeye ait 15 000 000 m3 120 . taşınımları. özgül şarjın 0. gerekirse ek tedbirler (delik üstlerinde özel hazırlanmış örtü kullanılması gibi) alınmalıdır. hava şoku ve taş savrulması bakımlarından olası etkilerinin iyi bir patlatma pratiği ile önlenmesi mümkündür. Proje alanına en yakın diğer yerleşim yeri olan Aydoğan ise alana kuş uçuşu 1. İyi bir patlatma uygulaması ise. şok tüplü ateşleme gibi). Böylece aynı anda patlatılan patlayıcı madde miktarına sınırlama getirerek. Taş savrulması açısından ise.5 m şarj boyu ve 89 mm’ lik delik çapları ile 10m basamak boyu (delik boyu 11 m) için 0. Ancak hemen her patlatma işleminde taş savrulması riski göz önünde bulundurulmalı ve risk altındaki nokta ile atımın yapıldığı yerin yarı mesafesini aşan taş savrulmalarına ve özellikle atımlar sırasında insan girmesine yasaklanan alanlara ulaşabilecek taş savrulmalarına izin verilmemelidir. Yerleşimlerin patlatma yerlerine bitişik olduğu hallerde.224 kg/m3 mertebesinde bir özgül şarj ile delik başına 27. elektronik mili saniyeli ateşleme. Günümüz patlatma teknolojisinde. 3. depolanmaları ve kullanımları. Genel bir kural olarak. deneme atımlarının sonuçlarına göre.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. Patlatmanın titreşim. aynı anda patlatılacak olan azami patlayıcı miktarı belirleyici olduğundan patlatılacak delik sayısının.5 kg ANFO ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi 0. 5.5 m delik yükü (dilim kalınlığı). ayna ve dolayısıyla atım yerine ait özellikler (jeolojik durum) güvenlik açısından (özellikle taş savrulması açısından) incelenerek.1.0 kg’ lık yemleme patlayıcısı kullanarak çevresel etkilerin eşik değerlerin altına çekildiği patlatma işlemlerini yapmak mümkündür.2 kg/m3 civarı olduğu (genelde bu rakam tek başına belirleyici olmayabilmektedir) veya bundan yüksek spesifik şarjlarla çalışıldığı hallerde dikkatli olunması. şok tüplü ateşleme gibi) tekniğinin uygulanması gerekli olmaktadır. mili saniye gecikmeli ateşleme ile istenilen sayıda belirlenmesi mümkündür.400 kg/m3’ lük özgül şarj uygulamalarda sık rastlanan bir miktardır. bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı. 3. Bu ifade edilen bilgilerin ışığı altında. titreşim ve hava şoku bakımından aynı anda patlayan patlayıcı miktarının minimize edilmesi ile titreşim ve hava şoku etkileri istenen sınır değerlerin altına (titreşimler için kozmetik hasar sınırı olan 50 mm/sn’ lik parçacık hızı ve hava şoku için cam kırılmasına karşı 134 dB’ lik sınır) çekilebilmektedir . patlatma paterni. Prensipte titreşim ve hava şoku etkileri açısından. Ek 21’de de belirtildiği gibi teknolojik ve jeolojik faktörlerin göz önüne alınacağı iyi bir patlatma pratiği içinde özgül şarj miktarı (kg patlayıcı/m3 kayaç) özel bir önem kazanmaktadır. titreşim.

825 kg (30 delik için).7. Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ayyıl). Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır. ulaşım altyapısı planı. 275 kg (10 delik için). 1100kg (40 delik için) olarak bulunacaktır.5x10= 62. bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından sonra yaklaşık 1. patlatma kaynaklı etkiler öngörülen eşik değerlerinin altında kalacaktır. altyapının inşası ile ilgili işlemler. 40 veya daha büyük delik sayısına sahip atımlar söz konusu olabilecektir. 2500 m3 (40 delik için) olarak verecektir.5x2. Buna göre malzeme ocaklarının yılda 12 ay boyunca faaliyette olacağı ve ayda 25 gün. Buna paralel olarak. m3) ile ilişkili olarak ulaşılabilir. 121 . 2. 550 kg (20 delik için). malzeme ocaklarının 4 ve 5 yıl süre ile çalışması öngörülmektedir. tamamen günlük üretim miktarı ve günlük atım sayısına bağlı olarak kararlaştırılacaktır.7).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU yerinde hacim için 6000 ton patlayıcıya ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Delik başına düşen yerinde hacim x atımdaki delik sayısı= Q Atımların delik sayıları ise tamamen patlatma tekniği ile ilişkili olarak ve Ek 21’de yazılı önlemlere uyarak gerçekleştirilecek olup.000. 30.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V. bir patlatmada esas olarak emisyon değerleri geçerli olduğundan.5 m’ lik bir patern ve 11 m’ lik delik boyu için bir deliğin vereceği yerinde hacmi 2. Kaya I Malzeme alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan Kaya-I Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 15. günde iki vardiya olmak üzere 16 saat çalışılacağı öngörülmüştür.1. Görüleceği gibi. Gereç alanından fındık ağaçlarının temizlenmesi.000 m3 toprak örtüsünün kazısı yapıldıktan sonra 15. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. Şartların güvenlik açısından elverişli olduğu kabul edildiğinde. 20. nakliye güzergahları.000 m3 kaya dolgu ve riprap malzemesi alınabilir. kullanılacak makine ekipmanları Barajdaki inşaat faaliyetlerinin geçirimli ve geçirimsiz alanlar için 5 yıl ve kaya alanı için 4 yıl süreceği kabulüyle. Bu delik sayılarının hangisini seçileceği ise emisyon değerleri bakımından teknik olarak bir zorluk çıkarmayacak olup. yukarıda bahsedilen temel prensiplere uyulduğunda. 1250 m3 (20 delik için). Bu ise Q miktarlarını. 1875 m3 (30 delik için). patlayıcı madde miktarları ise. 10.5 m3 olarak verecektir.5x2.000. Bu durumda bir atımda atımın delik sayısına bağlı olarak ortaya çıkacak yerinde malzeme hacmini verecek olan formüle günlük üretim miktarı (Q. Barajın planlama aşamasında tespit edilen 14 malzeme ocağının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimsiz. Bu alanlara ait ulaşım altyapısı ile üretim miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.500. V. Ancak baraj gövdesinde belirtilen miktarda malzemenin yarısı kadarı kullanılacaktır. 625 m3 (10 delik için).

2 Kaya I Malzeme Alanına Ait Ulaşım Altyapısı E Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan E-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 500.750 2109 Şekil V.08 Üretim Miktarı(ton) 900.000 8333 333.000 3. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kaya I Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.5 km kuzeydoğusunda Uğurlu deresinin Büyük melen çayı ile birleştiği yer 122 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Alan baraj yerinin 3.500 12. Tablo V.8).0 m derinliğe kadar 500.32 20. Tablo V.000 100.500 781 Üretim Miktarı(ton) 40.000 600 36. Baraj yerine ulaşım 2 500 m’lik ilave yol yapımı ile mümkün olacaktır.000.3’de verilmiştir.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.00 10.125.2’de verilmiştir.750 33. Gereç alanından 5.14 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V.000 15.000 m3 malzeme alınabilir.000 843.000 312.000 180.8 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak E Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 5 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 500.7 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak Kaya-I Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları 4 Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 15.750. baraj yerinin 2 km batısında Cumayeri mahallesinin kuzeyinde yer almaktadır.500. Alan.

Şekil V.000 126.000 70. Gereç alanından sıyırma gerektirmeyen kısımlardan 5.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V. Ancak mevcut yol Uğurlu köyünün içerisinden geçtiğinden proje öncesi Melen regülatörü inşaatı yapılmış olan alternatif yol ile inşaat makinelerinin ve kamyonların köy içerisine uğramadan nakliye yapmaları sağlanacaktır.9 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak C-Geçirimli Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 350.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.500 420 26.9).000 m3 geçirimli malzeme alınabilir.000 5833 233.32 14.000 10. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ile Uğurlu köprüsü arasındaki Büyük Melen çayı depozitleridir. Tablo V.3 E Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı C Geçirimli Malzeme Alanı Melen barajı için kullanılacak malzeme ocaklarından olan C-Geçirimli Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 350.0 m derinlikten 350.58 Üretim Miktarı(ton) 630. Mevcut ham yol – stabilize yol ile ulaşım sağlanabilir.24 123 .

4’de verilmiştir. Tablo V. Baraj yerine 5 km’lik ham yol ile ulaşım sağlanmaktadır.200. Ocakta üretime başlanmadan önce o yılki çalışma alanında bitkisel toprak sıyrılarak alınacaktır.000 6. Alan. baraj yerinin 2 km güney batısında yer alan Büyük Melen çayının depozitleridir. 124 .200. Malzeme alanından 0.50 m ortalama sıyırma yapılarak 2.4 C Geçirimli Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı K Geçirimsiz Malzeme Alanı Sahada açık ocak işletmeciliği yöntemi ile çalışılacaktır. ekskavatör yardımıyla malzeme yerinden sökülecek. kamyonlara yüklenerek Melen Barajında kullanılmak üzere baraj aks yerine götürülecektir. İşletmede herhangi bir patlatma olmayacağından herhangi bir vibrasyon etkisi olmayacaktır.000 4000 250 Üretim Miktarı(ton) 1.10).DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.000 100.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir (Tablo V.400 400 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V. Şekil V.10 Melen Barajı Zamana Bağlı Olarak K Geçirimsiz Gereç Alanı Üretim Miktarları Zaman Periyotları Yıllık Aylık Günlük Saatlik Üretim Miktarı (m3) 1. Melen için kullanılacak malzeme ocaklarından olan K Geçirimsiz Gereç Alanının toplam rezervinin yaklaşık 1.920.0 m’lik kazı derinliğine göre 1.5’de verilmiştir.200. Yol genişletilerek stabilize duruma getirilecektir. Bitkisel toprak sıyrıldıktan sonra. baraj yerinin 1 km güneyinde yer almaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU C Geçirimli malzeme alanına ait ulaşım altyapısı Şekil V. Alan.000 160.Alana ulaşım mevcut stabilize yol ile sağlanabilecektir.000 m3 geçirimsiz malzeme alınabilir.

1.5 K Geçirimsiz Malzeme Alanına ait ulaşım altyapısı İnşaat süresince kullanılacak olan servis yollarından su aynası altında kalmayan ancak baraj havzası altında kalacak olanlar barajın su tutmaya başlaması ile birlikte kapatılacaktır. kümülatif değerler Melen Barajı inşaatı esnasında kırma. İnşaat esnasında kırma.010 kg/ton 5. kamyondan 125 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 kg/km-araç 0. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.025 kg/ton 0.010 kg/ton 0.080 kg/ton 0.8. malzemenin sökülmesi. V. öğütme. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler. Toz hesaplamalarında Tablo V. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi.11’daki toz emisyon faktörleri kullanılmıştır.0585 kg/ton K-Geçirimsiz Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları. Melen Barajı Toz Hesaplamalarında Kullanılan Toz Emisyon Faktörleri Emisyon Faktörleri Patlatma Sökme Yükleme Nakliye(gidiş-dönüş toplam mesafesi) Boşaltma Depolama Birincil Kırıcı (kontrollü) İkincil Kırıcı (kontrollü) K-Geçirimsiz Gereç Alanı Toz Oluşumu: 0. Tablo V.0243 kg/ton 0. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Şekil V.11.8 kg toz/ha gün 0. öğütme.

1. 0.010 kg/ton + 0.00 kg/saat olarak elde edilmiştir. 32. kamyondan boşaltılması işlemleridir.4 = 2. malzemenin sökülmesi. kamyondan boşaltılması işlemleridir.7 kg/km-araç x 0.18 + 1.000 m3’tür.010 kg/ton = 0. 0. Geçirimsiz malzeme alanlarından K-Gereç Alanındaki toplam rezerv. Geçirimli malzeme alanlarından C-Gereç Alanındaki toplam rezerv.58 kg/saat olarak elde edilmiştir.010 kg/ton + 0. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi. E-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: E-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.045 kg/ton x 400 ton/saat = 18 kg/saat Nakliye Saatte 400 ton malzeme üretileceği varsayılırsa. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.025 kg/ton + 0. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.000 m3’tür.25 ton malzeme üretileceği varsayılırsa. Buradaki rezerv Melen barajında ihtiyaç duyulan Geçirimsiz malzeme ihtiyacını karşıladığından diğer gereç alanlarında herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.4 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU boşaltılması işlemleridir. C-Geçirimli Gereç Alanı Toz Oluşumu: C-Geçirimli Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.010 kg/ton = 0. 2.5 km x 4 araç/1 saat = 1.045 kg/ton 0.00 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.045 kg/ton 0.58 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.200. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyon değerleri aşağıda hesaplanmıştır: 126 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. malzemenin sökülmesi. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.18 kg/saat Nakliye Saatte 26.045 kg/ton x 26. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.7 kg/km-araç x 5 km x 4 araç/1 saat = 14 kg/saat Toplam toz emisyonu: 18 + 14 = 32.025 kg/ton + 0. 350.25 ton/saat = 1.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sökme + Yükleme + Boşaltma 0. 0.75 kg/saat Sökme + Yükleme + Boşaltma 0.25 kg/saat İkincil Kırıcı 0.045 kg/ton x 2.109 ton/saat = 123.75 ton Patlatma 0. 5.089 ton malzeme üretileceği varsayılırsa. malzemenin sökülmesi. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.010 kg/ton = 0.14 ton/saat = 1.14 ton malzeme üretileceği varsayılırsa.921 kg/saat Nakliye Saatte 1.010 kg/ton + 0.7 kg/km-araç x 2.0585 kg/ton x 2.109 ton/saat = 94.080 kg/ton x 33.000 m3’tür.8 kg/saat Toplam toz emisyonu: 1.62 kg/saat Nakliye Saatte 36. Geçirimli malzeme alanlarından E-Gereç Alanındaki toplam rezerv.42 kg/saat olarak elde edilmiştir.5 km x 4 araç/1 saat = 7 kg/saat Birincil Kırıcı 0.8 = 11.39 kg/saat Depolama Sadece 1 hektarlık alanda taş kullanılacağı kesime taşınıncaya kadar geçici olarak depolanacaktır. Kaya-I Gereç Alanı Toz Oluşumu: Kaya-I Gereç Alanında yürütülecek işletme çalışmaları.0243 kg/ton x 2.42 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.5 km x 4 araç/1 saat = 9. kamyondan boşaltılması ve kısa bir süre depolanması işlemleridir.010 kg/ton = 0.010 kg/ton + 0.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.75 ton/patlatma x 25 patlatma/25 gün x 1 gün/16 saat= 168. 500.025 kg/ton + 0.05 kg/ton 0. 1 saatte 40 tonluk 4 araç hareketi söz konusudur.045 kg/ton x 36.36 kg/saat 127 .025 kg/ton + 0.045 kg/ton 0.7 kg/km-araç x 3. malzemenin yükleyici yardımıyla kamyonlara yüklenmesi. 11. Ocak alanından ana yol bağlantı olarak 2 500 metrelik servis yolu kullanılacaktır.8 kg toz/ha gün x 1 ha x 1 gün / 16 saat = 0. 0.62 + 9. Bu işlemler sırasında oluşacak toz emisyonu değerleri aşağıda hesaplanmıştır: Bir patlatmadan meydana gelecek malzeme miktarı : 33.109 ton/saat = 51.

69 kg/saat) için toz dağılım haritası Şekil V. İşletme aşamasında patlatma dikkate alınmadan Kontrolsüz Kırıcılar kullanıldığı takdirde yapılan dağılım modellemesi çalışması neticesinde elde edilen veriler ışığında sırasıyla Temmuz ve Kasım ayı için en yüksek toz çökelmesi 46.00 kg/saat olarak hesaplanmıştır. kısmen diğer ağaçlık alanlar olduğu görülmüştür. Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla yalnızca işletme ve patlatma ile işletme birlikte kabul edilmek suretiyle hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları aşağıda verilmiştir. E-Geçirimli Gereç Alanından 11. 445.257 + 123. bu değerden küçük olduğu için KVS nin aşılmadığı kanaatine varılmıştır.5 kg/saat değerinin üzerinde olduğundan Hava Kalitesine Katkı değerinin hesaplanması amacıyla hava kalitesi modellemesi yapılmış ve modelleme sonuçları Ek 22’de verilmiştir. Taşocağı işletmeciliğinde patlatmadan kaynaklanan toplam toz emisyonu 168. Modelleme kapsamında 1000 metrelik grid aralıkları alınmış olup 500 metre x 500 metrelik bir alanda toz oluşumuna sebep verecek faaliyetlerde bulunulacağı varsayımından hareketle Düzce ili meteoroloji istasyonuna ait 2006 yılı Temmuz ve Kasım ayları için saatlik meteoroloji verileri DMİ Genel Müdürlüğü’nden temin edilerek modelleme çalışmaları yürütülmüştür.935 μg/m3 ve 46. yükleme. ve depolama) toplam toz emisyonu ise 276.94 kg/saat’tir. Bu model tipik bir gauss dağılım modeli olup 3 boyutlu olarak gaz veya toz çeşitli kirleticilerin dağılımının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi çalışmaları kapsamında Industrial Source Complex Short Term Modeli (ISCST) version 3 kullanılmıştır. Model Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından onaylanmış ve tavsiye edilmektedir. 128 . C-Geçirimli Gereç Alanından 2.75 kg/saat.6‘de verilmiştir.362= 445. Modelleme kapsamında proje sahasını içerisine alan ve UTM ED 50 koordinatları cinsinden (-400. -3700) noktasından başlayan bir sahada toz modellemesi yapılmıştır.69 kg/saat Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toplam toz emisyonu.065 μg/m3 olarak hesaplanmıştır.94 kg/saat.921 + 7 + 51. birincil kırıcı. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında Hava Kalitesi Sınır Değerleri açısından kısa vadeli sınır değer (KVS) genel bölgeler için 300 μg/m3 dür. doğrusal veya hacimsel kaynakların kirletici dağılımının modellenmesi mümkündür. Temmuz ayının en yüksek bir saatlik ortalama konsantrasyonu ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama konsantrasyonu ile Kasım ayının en yüksek bir saatlik ortalama toz çökelmesi ve en yüksek yirmi dört saatlik ortalama toz çökelmesi Ek 22’de verilmiştir.398 + 0. Model kapsamında alan.42 kg/saat ve K-Geçirimsiz Gereç Alanından ise 32. nakliye. Bu emisyonlar 1.75 + 94. nokta. Taşocağı işletmeciliğinden kaynaklı toz emisyonu Kaya I taş ocağından 276.69 kg/saat olarak elde edilmiştir. Hesaplanan değerler. boşaltma. Kaya 1 malzeme ocağındaki tüm toz yayıcı faaliyetlerin aynı anda olacağı varsayımına göre hesaplanan toplam toz emisyonu (445. üretim aşamasındaki (sökme. Bu alan içerisinde yerleşim yeri bulunmamaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ayrıca toz emisyonlarının ilk 700 metre içinde sönümlendiği ve sönümlenme yerinin barajın mutlak koruma alanı içerisinde yer alan kısmen fındıklık. ikincil kırıcı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Toplam toz emisyonu: 168.58 kg/saat.

Malzeme nakliyesi esnasında araçların üzeri brandalarla kapatılacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Projede yer alan inşaat.1. drenaj kanalları. Zemin emniyeti. iki aşamada gerçekleştirilecektir. istinat duvarları. Yolların periyodik bakım programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Zemin emniyetinin sağlanması. sert kaya zeminlerde yapılmasına dikkat edilecektir. projenin gelişimi süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların iyileştirme çalışmaları sırasında ve tünel. zemin emniyetinin sağlanması işlemi önemli bir yer tutmaktadır.9. baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde. Kaya I Malzeme ocağı toz dağılım grafiği V. Hizmet ömürlerini uzun tutmak için yeni yapılacak yolların gevşek zeminler yerine. kırma. Ayrıca özellikle yaz aylarında yerleşim yerlerine yakın yol güzergahlarının sulanması ile toz oluşumu azaltılmaya çalışılacaktır. 129 . depolama ve taşıma işlemlerinden kaynaklanacak olan tozların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna cevap verebilmek için. erozyon alanlarında asfalt ve taş blokaj uygulamaları gerektiği yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik sağlanacaktır. baraj ve su alma yapılarının inşaatları sırasında olmak üzere. bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri uygulanacak. Şekil V. öğütme.6.

taş. çakıl ve benzeri maddelerin miktarları. ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklarla birlikte elek üstü malzeme (taş. Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır.) atıkları oluşacaktır. Hafriyat artığı malzemeler ise Kaya I b-ve E yarı-geçirimli malzeme alanının rehabilitasyonunda kullanılacaktır. nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1.1. çakıl vb.5 km’lik yol ile K Geçirimsiz Malzeme alanının yolunun iyileştirilmesi amacıyla patlatma yapılmayacaktır. şantiye alanına kurulacak zemini geçirimsiz ve üstü kapalı tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır.11. öğütme. 130 .7’de de bahsedildiği üzere projede kullanılmak üzere belirlenen malzeme alanlarından sadece K geçirimsiz. (Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı.1. ne şekilde bertaraf edileceği Proje kapsamında dip taraması yapılmamakla birlikte proje alanı içindeki su ortamlarında. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. alınacak önlemler Bölüm V. bu kazıların nerelerde. ne kadar alanda. E ve C geçirimli ve Kaya I malzeme alanının kullanılması öngörülmektedir. proje alanı içinde uygun bir yerde depo edilecek ve geri kazanımı mümkün olan atıklar yeniden kullanılacak.10.1. hafriyat miktarı. hafriyat artığı toprak. sac. geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise yine Düzce Belediyesinin göstereceği depolama alanına götürülecektir. Bu kazılar ile ilgili detaylı bilgi Bölüm V. taşıma. Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler. kimyasal maddeler. İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak araçların bakım ve onarımları. Arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarından. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır. parça demir. 400 kişi x 1. dozer. Yol inşasında ekskavatör. araçlar. nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş. maddelerin nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları.34 kg/gün-kişi alınarak). İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır. kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır. E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır. Kaya I malzeme alanı için ise 2.1. makineler. inşaat artığı malzemeler. altyapının inşası sırasında kırma. Bu atıklar hurda olarak toplanarak. kum.5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur. hafriyat sırasında kullanılacak malzemeler)’de verilmiştir. Kaya I malzeme alanına ulaşım için yapılacak olan 2.1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. meydana gelecek katı atık miktarı. kullanılacak malzemeler.34 kg/gün-kişi = 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. V. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak. geçirimsiz malzeme ocaklarında gereç alanlarında kazılar yapılacaktır. kum vb. baraj inşaatı için gerçekleştirilmek üzere. Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler. çelik. blok. depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler.

Deşarj suyunun kalitesine göre bir kısmı da baraj mansabında bulunan ve işletmede olan regülatör çökeltim havuzuna bırakılacaktır.13. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) hükümlerine uyulacaktır. Diğer yandan. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı.12. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır.000 litre/gün olacaktır. vb. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V.12. İnşaat aşamasındaki su temini sistemi. önemli gürültü emisyonu kaynakları. İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60. Melen Barajı ve HES genel vaziyet planında gösterilen şantiye tesisi için kurulacak olan atık su deşarj hattına bağlanacaktır. meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır. taşıma kamyonları. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından. İnşaat aşaması boyunca. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak.1‘de verilmiştir. suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı.çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m /gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. inşaat trafiğinin malzeme taşınması ve işçilerin sahaya getirilip götürülmesinden kaynaklanacağı düşünülmektedir.14. Ancak İnşaat sırasında mevcut yolar kullanılmayıp baraj aksı şantiye sahası ile Baraj ve HES binası güzergahında yeni bir yol inşa edilecektir. Kaya-I. toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. 3 İnşaat aşamasında agrega yıkamadan ve beton santralinden oluşan atıksular.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.). çeşitli kazı makineleridir (buldozerler.1. gürültünün kaynakları ve seviyesi. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır.1. V. Geçirimli ve Geçirimsiz Malzeme Ocaklarına ulaşımda ise mevcut 131 . V. proje alanı içerisinde gerçekleştirilecek olan inşaat faaliyetlerinin yol açacağı. kümülatif değerler Gürültü: Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir. ekskavatörler. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları. deşarj edileceği ortamlar Baraj inşaatında. Oluşacak bu atıkların bertarafı sırasında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31. Büyük Melen Barajı İnşası Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar Tablo V. Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon.1. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

yollar kullanılacaktır. Bu sebeple hali hazırda bulunan yollarda mevcut gürültü seviyesinde ve trafik yükünde bir artış olmayacaktır. İnşaat aşamasındaki gürültü kaynakları ve Lmaks gürültü seviyeleri Tablo V.12, Tablo V.13, Tablo V.14,

Tablo V.15 ve Tablo V.16’da verilmektedir.
Tablo V.12 Büyük Melen Barajı Hafriyatı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar

İnşaat makineleri Yükleyici Damperli Kamyon Greyder Silindir Kompresör Ekskavatör Riperli dozer Beton pompası Arazöz Delici Patlatma Kırma-Eleme

Baraj Aksı 4 12 3 2 2 2 1 1 1 — — —

Kaya-I Geçirimsiz Malzeme Ocağı Malzeme Ocağı 2 2 13 4 — — — — 1 — 1 1 — — — — 1 1 1 — 1 — 1 —

Geçirimli Malzeme Ocağı 2 4 — — 1 1 — — 1 — — —

Tablo V.13 Baraj Aksı İnşaatı Aşamasında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Beton Pompası Greyder Silindir

Adet 1 2 4 2 1 12 1 3 2

Lmaks (dBA) 90 82 84 80 88 88 82 83 90

Tablo V.14 Kaya-I Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon Kırıcı Delici

Adet 1 2 1 1 13 1 1 132

Lmaks (dBA) 82 84 80 88 88 115 100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Tablo V.15 C ve E Geçirimli Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Buldozer Yükleyici Kompresör Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 1 4

Lmaks (dBA) 90 84 80 88 88

Tablo V.16 K Geçirimsiz Malzeme Ocağında Kullanılacak Ekipmanların Sayısı ve Gürültü Seviyeleri (Lmaks)

Ekipman Ekskavatör Yükleyici Arazöz Kamyon

Adet 1 2 1 4

Lmaks (dBA) 82 84 88 88

Proje süresince kullanılacak olan iş makinelerinden ve şantiyelerden kaynaklanan gürültü seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla geliştirilmiş olan “TEM Traffic and Construction Noise Control Report”da (UNDP, 1990) açıklanan yöntemle hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılmak üzere iş makinelerinin Lmaks değerleri ise EPA tarafından 1971 yılında hazırlanan “Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment, and Home Appliances” adlı rapordan ve “National Transportation Library, U.S. Department of Transportation” adlı rapordan alınmıştır. Bütün makinelerin aynı anda çalıştığı varsayıldığında faaliyet alanında oluşacak eşdeğer gürültü seviyesi;

formülü yardımıyla hesaplanmıştır. Buna göre farklı şantiyelerdeki makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri Tablo’da verilmiştir.
Tablo V.17 Farklı şantiyelerdeki iş makinelerinden kaynaklanan toplam eşdeğer gürültü düzeyleri

Şantiye Baraj Aksı Kaya I E ve C Geçirimli K Geçirimsiz

Eşdeğer gürültü düzeyleri (dBA) 86,83 102,25 87,23 86,78

Her bir kaynaktan oluşan gürültünün, uzaklığa göre azalma miktarı aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

A = 4 π r2 133

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Q= yönelme katsayısı (=1) r = Kaynaktan uzaklık (m) Lp= Ses basınç seviyesi Baraj aksı için 25 metrelik uzaklık için: Lp = 86,83+10 Log(1/(4*3,14*25*25))=47,88 dBA olarak bulunmuştur Diğer şantiyeler içinde uzaklığa bağlı eşdeğer gürültü değerleri hesaplanarak Şekil V.7, Şekil V.8, Şekil V.9 ve Şekil V.10’de verilmiştir.
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

dBA
dBA

Şekil V.7 Baraj aksı Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 uzaklık, m 800 1000

Şekil V.8 Kaya I Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

134

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.9 E ve Geçirimli Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

dBA
dBA

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0 200 400 600 800 1000
uzaklık, m
Şekil V.10 K Geçirimsiz Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamalarında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Mesafelere Göre Gürültü Grafiği

Şantiye alanında oluşan gürültü; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Madde. 26 kapsamında Lgündüz< 70 dBA sınırı gürültü kaynağından 25 m mesafeden itibaren sağlanmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların, yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı, gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda, işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık, kulaklık, kulak tıkaçları, vb. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır.

135

Tablo V.5 kg patlayıcı kullanımının neden olacağı vibrasyon seviyesinin proje alanına olan uzaklığa göre değişimi Şekil V.11’de sunulmuştur. kaynaktan uzağa doğru yayılan bir vibrasyona neden olacaktır.5 kg’dır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. şaşırma ya da ürkmeye neden olduğu için hava şoku insanlar ve fauna elemanları tarafından kolaylıkla algılanabilmektedir.18. Çok nadir görülmekle birlikte. sert kireçtaşı. patlatma sonrasında oluşacak vibrasyon miktarı aşağıdaki formülle hesaplanabilir (Olofsson.18'de. ⎢ ⎦ ⎣ R3 2 ⎥ Burada. vibrasyonda olduğu gibi kaynaktan uzağa doğru yayılmaktadır.Gecikme başına 27. jeolojik yapıya bağlı olarak patlatmanın yapıldığı alanın çevresindeki yapılar üzerinde olası etkiler hakkında literatür bilgisi verilmektedir. 136 . Vibrasyon Hızının Binalar Üzerinde Yaratabileceği Etkiler (Olofsson. kuvars 35 50 70 100 150 225 Yapılarda olabilecek etkiler Hasarsız Küçük çatlaklar Belirgin çatlaklar Önemli deformasyon Patlatma planına göre. 12 V: Oluşan vibrasyonun maksimum parçacık hızı (mm/sn) Q: Birim zamanda patlayan şarj (patlayıcı) ağırlığı (kg) R: Patlatma alanına uzaklık (m) K: Transmisyon Katsayısı (< 400) Bununla birlikte. kil ve yeraltı suyu 9 13 18 30 40 60 Yumuşak kireçtaşı 18 25 35 55 80 115 Granit. Tablo V. hasar vermemesine rağmen. ve özellikle cam eşyaların neden olduğu sesler hava şokunun algılanma derecesini artırabilmektedir. Vibrasyon Seviyesinin Tahmini Tek atımda kullanılan patlatıcı miktarına bağlı olarak. patlatma yapılan alandan yaklaşık 1 km mesafe içinde vibrasyon insanlar tarafından algılanabilmektedir. Hava şokunun yapısal hasara neden olması olasılığı çok düşük olmakla birlikte. Hava şoku da patlatma faaliyetleri nedeniyle oluşmakta olup. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Vibrasyon İnşaat Aşaması Titreşim Etkisi Kaya-I sahasında yapılacak patlatma işlemi. 1991) Vibrasyon hızı (mm/sn) Kum. Hava şoku aynı zamanda pencere camlarında ve süs eşyalarında. titreşim yaratabilmektedir. Patlatma yapıldığı anda bulundukları yerin zemin koşullarına bağlı olarak. patlatmadan kaynaklanan vibrasyon çok yakındaki yapılarda hasara neden olabilmektedir. birim zamanda patlatılacak olan maksimum patlayıcı miktarı baraj aksının bulunduğu saha için 27. 1991) ⎡ Q ⎤ V=K.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Şekil V.11 Kaya I malzeme ocağında yapılacak patlatma sırasında tahmini vibrasyon seviyesi

Patlatma; Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre, 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. Mansap tarafına doğru kuş uçuşu 1,8 km uzaklıkta olan Aydoğan yerleşimi de uzaklığı sebebiyle patlatmadan kaynaklı bir hasar olma ihtimali yoktur. V.1.15. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları, ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı ve fauna üzerine olabilecek etkiler Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında, göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. Baraj göl alanında plantasyon ve münferit olarak meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak fındık,meyvesiz ağaç olarak ta kavak bulunmaktadır. Göl alanında bulunan meyveli ağaçlar plantasyon şeklinde bulunmaktadır. Meyveli ağaç olarak bulunan fındık YT arazi sınıfında yetiştirilmektedir. Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Arazi çalışmaları sırasında alanda endemik bitki türüne rastlanmamıştır. Melen barajı göl alanında meyvesiz ağaç olarak plantasyon şeklinde 40 da kavaklık bulunmaktadır. Dekara düşen kavak adeti proje sahasında farklılık arz ettiğinden ortalama olarak 75 alınmıştır. Buna göre alanında toplam 3000 adet kavak mevcuttur. Göl alanında bulunan kavakların değerlendirilmeleri münferit olarak yapılmıştır. Kapladıkları saha ise ait oldukları ST sınıfında değerlendirilmiştir. Göl alnında yapılan arazi çalışmalarında kavaklar yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Kavakların kesim yaşı 137

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

ortalama 12 alınmıştır. Göl alanında bulunan kavaklar kesim yaşı ve üzerindekiler ile 8 yaş olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Buna göre kesim yaşında 750 adet kavak, 8 yaşında ise 2250 adet kavak belirlenmiştir. Projede kullanılacak orman alanı miktarı, kesilecek ağaç miktarı ve ağaç türleri v.s. izin aşamasında hazırlanacak 1/1000 ölçekli ağaç röleve planları ile belirlenecektir. Projenin saha hazırlanması ve inşaat aşamasında karasal fauna etkilenecektir. İnşaat aşamasında çeşitli lokasyonlarda bitki örtüsünün sıyrılması, özellikle inşaat, şantiye, rezervuar alanlarında ağaçların kesilmesi, yolların açılması, şantiyelerin kurulmasına bağlı olarak oluşacak habitat kayıpları, oluşacak gürültü nedeniyle karasal faunanın alandan uzaklaşması beklenmektedir. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. Bulanıklığa bağlı bu tür etkilerin azaltılması amacıyla, akarsu kıyılarında yapılacak hafriyat faaliyetleri minimize edilecektir. Ayrıca Kaya I malzeme ocağında yapılacak olan patlatmalardan etkilenmemeleri için, canlıların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran arası açık sistemde patlatma yapılmayacaktır. V.1.16. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir. Mevcut durumda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş bir çok ziraat arazisi mevcuttur. Fındık bahçeleri yamaç alanlarda yer almaktadır. Proje sahasında tek yıllık bitki olarak sadece Mısır ziraatı yapılmaktadır. ST ve KKT sınıfı arazilerde mısır ekimi yapılmaktadır. Yapılan kamulaştırma raporu sonuçlarına göre , rezervuar sahasında kotlara göre arazi miktarları ve yüzde dağılımları Tablo III.12’da , Mutlak koruma alanındaki arazi varlıkları ve % dağılımları ile Tablo III.13’de ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmış. Ama zamanla çoğu kesilmiş ve sayıları giderek son 10 yıl içerisinde oldukça azalmıştır. Yine proje sahasında son senelere kadar ziraatı yapılan buğdaydan tamamıyla vazgeçilmiştir. ST arazilerinde tarımı yapılan Mısır, Melen çayı ve Lahna deresinden alınan sularla yapılmaktadır.

138

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.1.17. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 400 kişi çalışacaktır. Çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup, inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. V.1.18. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden, insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler, hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma, şantiye içi trafik kazaları, malzeme sıçraması, iş makineleri kazaları vb. olaylardır. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. İnşaat çalışmalarında iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. İşçi ve personelin sağlığı açısından gereken durumlarda toz maskeleri kullanılacaktır. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri, insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle, yöre sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. İnşaat esnasında kullanılacak araçlardan ortaya çıkan ve tehlikeli atık olarak değerlendirilen atık yağlarla ilgili olarak 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında kullanılacak iş

139

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Proje alanında işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'"ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak toplanacak, Yönetmeliğe uygun olarak en yakın tıbbi atık bertaraf tesisine iletilecektir. Yemekhanede oluşacak olan atık yağlar uygun kaplarda biriktirilerek, en yakın atık yağ değerlendirme tesislerine iletilecektir. Akü ve kullanılmış lastikler yenileri ile değişim yapılarak, satıcısına teslim edilecektir. V.1.19. Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. İşletme dönemiyle beraber, baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. Bu amaçla sportif amaçlı balıkçılık, piknik, yürüyüş, kuş gözlemi, fotoğrafçılık, gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj, rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. V.1.20. Diğer faaliyetler Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan yol ve yol sanat yapıları sınır dışına çıkartılmak üzere DSİ tarafından yapılan Baraj Planlamasında bütçe ayrılmış olup, bu yollar ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Projede kullanılacak olan yol ve yol sanat yapılarının bakım, onarım ve ikmalleri DSİ tarafından yüklenici firmaya yaptırılacaktır. Malzeme nakillerinde kullanılacak yol ve yol sanat yapıları için uygun tonaj sınırlaması getirilecektir. Bununla birlikte inşaat sırasında bu yolların bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Nakliye araçlarının güzergahlarında okul ve dinlenme saatleri dikkate alınacaktır. Ancak belirlenen yollar yerleşim yerleri dışında kalacak şekilde seçilmiştir. Malzeme nakillerinde kullanılacak olan yol ve yol sanat yapıları için İl Özel İdare Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. Ayrıca Melen Barajı ve Mutlak Koruma alanlarında kalan su isale hattı, terfi merkezi, su şebekelerinin yenilenmesi v.b. için DSİ tarafından yapılan Baraj

140

8oC Aks Yeri Drenaj Alanı : 2 317 km2 Aks yeri yıllık ortalama akım : 1 599. Normal su seviyesi 110 m olan baraj.4 /1 Mansap şevi: 1. Yapılan çalışmalar ve maliyet analizlerinden sonra Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine karar verilmiştir. Barajın 55. Ön Yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipine projelendirildiği için kret kotu da 110 m olarak alınmıştır. nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları Büyük Melen Barajı Baraj Tesisi Üniteleri Ve Özellikleri Baraj Tipi ve Yüksekliğinin Seçimi Bölgedeki mevcut inşaat malzemeleri ve jeolojik koşullar dikkate alınarak kil çekirdekli kaya dolgu ve Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipi alternatifleri denenmiştir. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi.0 m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 2/1 141 . bu tesisler ayrılan bu bütçe ile ilgili kurum tarafından yapılacaktır.4 /1 Memba Batardosu kret kotu: 33.42 hm3/yıl Regüle edilen akım : 1077.00m Memba Batardosu Şevleri: 2/1 – 1. Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V. a) Hidroloji Yıllık Ortalama Yağış : 950 mm Yıllık Buharlaşma : 796. V.00 m Memba Batardosu kret genişliği: 8.41o 00’ 24” b) Baraj Gövdesi Amacı: İçme. Büyük Melen Barajı genel yerleşim Planı Ek 1’de verilmiştir. kullanma ve endüstri suyu temini + HES Tipi: Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Talveg kotu: 13. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler. % 67 regülasyon oranı ile Melen çayı kaynağından azami faydalanmayı sağlayacaktır. hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği.5/1 Mansap Batardosu kret kotu : 25.1.00 m Kret kotu: 110.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.2.00 m Talvegten yüksekliği: 97 m Temelden yüksekliği: 102 m Kret uzunluğu: 709 m Kret genişliği: 12 m Memba şevi: 1. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Planlamasında bütçe ayrılmış olup.2.0 m seviyesinde önerilen minimum işletme kotu ve önerilen normal su seviyesi. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir.00 m Mansap Batardosu kret genişliği: 7. ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler.27 hm3/yıl Regülasyon Oranı : % 67 Baraj Aks Koordinatları : 30o 57’ 57” . kapasiteleri. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri.60 mm/yıl Yıllık ortalama Sıcaklık : 12.

27 hm3/yıl : 27.27 m3 Barajın gövde maksimum enkesit ve boykesit çizimleri Ek 4’de verilmiştir c) Baraj gölü Minimum su seviyesi Sediment hacmi Minimum İşletme Su Seviyesi Min.) Deşarj Kapasitesi Yaklaşım Kanalı Kotu Eşik Yüksekliği Eşik Genişliği Dolusavak kret kotu Dolusavak kret Uzunluğu Dolusavak kapak adedi ve boyutu Dolusavak boşaltım kanalı genişliği daralma Boşaltım kanalı uzunluğu Düşü havuzu uzunluğu Enerji Kırıcı Havuz Tipi Enerji Kırıcı Havuz Taban Kotu : 37 m : 46.10 hm3 : % 67 : 1077.57 m3 T o p l a m: 7 290 811.67 m3 Geçirimsiz malzeme : 32 806.00 m : 100.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 5.00’kadar 38 m’den 25’ye km : 0+ 341.27 m3 Toplam kazı hacmi: 431 231.10 hm3. 17.24 m3 Kırmataş malzemesi (2B) : 198 410. Feçh Uzunluğu d) Dolusavak Yeri Tipi Kapak Adedi Kadastrofal Debi (Qkad.00 m x 10. göl hacmi ve göl alanı Aktif Göl Hacmi Regülasyon Oranı İçme ve Kullanma Suyu miktarı.00 m3 Çakıl Filtre malzemesi (Fç) : 416.63 m3 Kaya malzemesi (1000 mm dane çaplı): 4 312 854.00 m : 5 Adet 6.001 m Dolusavak boykesit ve enkesitleri iseEk 5’de verilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gövde dolgu hacmi Beton Kaplama malzemesi : 84 687.00 m : 341.96 m3 Riprap malzemesi (R) : 18 593.05 m3 Kaya malzemesi (2000 mm dane çaplı): 2 215 283.00 m : 3. : 6.00 m : 22.00 m : 38. göl hacmi ve göl alanı Normal su seviyesi Maksimum su seviyesi Mak.58 de 25. Radyal Kapak : 5 Adet : 3 670 m3/s : 2 068 m3/s : 97.50 m :km : 0+ 070.su sev. İşl.sev.34 hm3 : 55 m : 112 hm3.15 km2 : 577.83 m3 Dolgu malzemesi (D)(Kazıdan çıkan) : 266 966.50 m : Sağ sahil : Karşıdan Alışlı.60 km2 : 110 m : 110 m : 689.58 m : 100.87 m3 Kaya Ufağı malzemesi (Ku) : 153 791.00 m : III. 142 .

Ø 7 000 mm : 972.00 m) : 104. Derivasyon Tüneli İçi : İçme.00 m : 12.00 m : 11.9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 44. 2 adet.kullanma+Enerji Suyu Temini : 177.) Branşman Uzunluğu : 305+6 +59=370 m .) İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu İçmesuyu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış Kotu Branşman Çıkış kotu : Minimum Su Seviyesinde (55.00 m : Branşman Uzunluğu : 305+6 + 59 + 55= 425 m -1 Adet ∅3500 (II Nolu İst.0 m3/s : 673 m : 19.0 m3/s : 725.00 m) : 49.00 m : 0.00 m : 120.0 m : 7. Dairesel : Tünel.) : 60.41 m3/s : 55.3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) : Maksimum Su Seviyesinde (110.1 Adet ∅3500 (IV ve III Nolu İst. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU e) Derivasyon Yeri Tipi Adedi ve iç çapı Tünel Hesap Debisi (Q50 ) Tünel deşarj kapasitesi Sağ sahil Tüneli uzunluğu Sağ sahil Tüneli Giriş Kotu Sağ sahil Tüneli Çıkış Kotu Sağ sahil Tüneli Eğimi Sol sahil Tüneli uzunluğu Sol sahil Tüneli Giriş Kotu Sol sahil Tüneli Çıkış Kotu Sol sahil Tüneli Eğimi : Sağ sahil.9 m (Pompa İstasyonları Emme tarafı) : 99. Sol sahil : Beton Kaplamalı.011384 f) Dipsavak Yeri Amacı İçme ve kullanma Suyu Miktarı İçme Suyu İhtiyaç Debisi ( Qiht ) Su Alma Yapısı Kotu Çelik kaplama Çelik kaplama Uzunluğu İçme Suyu Branşmanı : Sağ Sahil.011887 : 571 m : 19.3 m (Pompa İstasyonlarına Basma tarafı) MELEN POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları Cebri Boru Uzunlukları ve Çapları (Emme tarafı) 1 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2540 (mevcut) : 143 .1 adet ∅ 2540 (mevcut 1 Nolu İst.00 m .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.27 hm3/yıl : 35.50 m : 0.

En Düşük 110.Aşama Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu Melen Terfi Hatları Mevcut Melen Regülatörü Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 1 Adet 2540 mm : 1743 m : 196 m : 4500 kW/ünite (mevcut) : 2600 kW/ünite (I.Aşama) Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I. Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III.7 m3/s = 8. Aşama) : 20 adet asıl .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.7 m3/s = 8.14 m.7 m3/s = 8. Aşamalar) Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Melen Terfi Depoları : 2 adet 3000 mm : 1743 m : En Yüksek 128. Aşama) : 5 x 1.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 x 1. Aşama) : 3000 kW/ünite (III. Aşama) Melen Barajı ile Önerilen (I. Aşama) : 5 x 1.5 m3/s (Mevcut) : 5 x 1.66 m3/s (III. II. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 2 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (I. Aşama) : 2800kW/ünite (II.5 m3/s (II.5 m3/s (I.III. Aşama ) 3 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (II Aşama) 4 Nolu Pompa İstasyonu emme tarafı: 50 m 1 adet ∅2500 (III.51 m 144 .73 m3/s = 8.

Aşama) Toplam Kapasite Kullanılan Kimyasallar Dezenfektasyon : 2 970 000 m3/gün : Demir klorür. Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı II. Aşama) : 5 x1.33 m3/s (Mevcut) : 5x1.33 m3/s (II. Aşama) : 5x1.666 m3/s = 8.2 adet yedek 22 adet pompa Toplam (Full devalopmanda) Pompa Kapasiteleri: 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5x1.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.33 m3/s(I.666 m3/s = 8. Aşama) 145 . HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Kotu : 210 m Kapasitesi (Mevcut) : 1 adet 26 000 m3 Kapasitesi (Önerilen) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Cumhuriyet Arıtma Tesisleri Tipi Nominal Kapasitesi :Klasik : 720 000 m3/gün (Mevcut ve Melen Reg. Aşama) : 2100 kW/ünite (II.666 m3/s = 8. Aşama) : 5 adet pompa (II Aşama) : 5 adet pompa (III Aşama) : 20 adet asıl . polielektrolit : Klor CUMHURİYET POMPA İSTASYONLARI: Pompa İstasyonları adedi 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu 4 Nolu Pompa İstasyonu : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (Mevcut) : 5 asıl + 1 yedek Toplam 6 adet pompa (I.00 m3/s (III.ile) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı I. Aşama) : 750 000 m3/gün (Melen Barajı III.800 m3/s = 9.Aşama) Pompa İstasyonları Teçhizatı : 1 Nolu Pompa İstasyonu 2 Nolu Pompa İstasyonu 3 Nolu Pompa İstasyonu : 2100 kW/ünite (mevcut) : 2100 kW/ünite (I.

II.0 m : 135 m : 1 adet 26 000 m3 (Mevcut) : 2 adet 32 000 m3 (Melen Barajı) Melen II Merhale Kapsamında melen Barajı İle önerilen İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı g) Melen Barajı HES Yeri Kurulu Güç Ünite Adedi Türbin Tipi : Sağ Sahil Dipsavaktan Branşmanla : 45 MW : 3 (3 x 15 ) : Francis : 157 km : 2 Adet 3000 mm 146 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.4. Aşama) : 1 Adet 2540 mm : 3896 m : 93 m : 2 adet 3000 mm : 3896 m : 93 m Melen Barajı ile Önerilen (I.5 m . Aşamalar) Cumhuriyet Terfi Depoları Kotu Kapasitesi (Mevcut) Kapasitesi (Önerilen) Melen İsale Hatları Melen I. Merhale Kapsamında Mevcut ve İnşa Halinde Olan İsale Hatları Toplam Cebri Boru İsale Hattı Uzunluğu Cebri Boru Çapı Toplam Tünel İsale Hattı Uzunluğu Tünel Çapı : 157 km : 2540 mm – 2500 mm : 25 km : 4.III. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 4 Nolu Pompa İstasyonu Cumhuriyet Terfi Hatları Melen I Merhale Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği Çapı Uzunluğu Basma Yüksekliği : 2200 kW/ünite (III.

Kaynağa ait varsa diğer kullanım şekilleri. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir. trafo ve şalt sahasına.36 GWh/yıl firm enerji : 76. Sakarya iline bağlı Karasu ilçesi Aydoğan köyü mevkiindedir. 147 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Melen regülatörün ile Melen çayından yılda 268 hm3 su.2. 145 m. 120 m Yıllık Enerjiye Çekilen Su Miktarı : 2014-2022 yılları arası Regülasyon Oranı 2022-2032 yılları arası Regülasyon Oranı 2023Regülasyon Oranı Enerji üretimi 2014-2022 yılları arası Toplam 2022-2032 Toplam 2032Toplam : : : : : : 842. Kamp Tesisleri ve Servis Yolları Melen Baraj yeri.70 GWh/yıl sekonder enerji : 140.20 GWh/yıl firm enerji : 110. Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır. Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür.60 GWh/yıl : 15.90 : 170 m. Melen barajının inşa edilmesinden sonra 3 kademede toplam 1077. İşletmede olan Melen Pompa İstasyonuna ilaveten baraj inşaatı ile beraber 3 adet pompa istasyonu daha devreye girecektir.17 423. kısmi olarak tamamlanmış Melen İsale hattı ve Yeşilçay İsale hattı ile içme suyu olarak çekilmektedir.34 GWh/yıl : 64.56 GWh/yıl sekonder enerji : 91.55 % 41.92 GWh/yıl Ulaşım yolu.90 GWh/yıl firm enerji : 75.14 GWh/yıl sekonder enerji : 183.6 660.91 % 26.92 % 52. projenin bunlara etkileri ve alınacak önlemler Barajın 750 m mansabında 2007 yılı sonunda işletmeye açılan Melen Regülatörü bulunmaktadır. baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır.20 + 1 x 1.42 hm3/yıl hm3/yıl hm3/yıl : 73. V. bir kısmı halen inşa edilmekte olan Melen İsale hattına ilave yapılacak tesisler ile İstanbul şehrine tahsis edilecektir. Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine.27 hm3/yıl su pompa marifetiyle.2. Yollar genellikle asfalt yapıda olup proje yerine ulaşım Devlet Karayolu (E5) veya TEM otoyollarından gidilerek sağlanılabilir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Cebri Boru Adedi Cebri Boru Çapı Cebri Boru Uzunluğu :3 : 2 x 2.

V. Örneğin balıklar çok daha fazla yaşama alanları sahip olurken karasal kesimde su toplanmasından önce su yatağı kenarında bulunan bazı hayvanların yuvaları ve habitatları daha daralacak veya ortadan kalkacaktır. taşınımları. Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır.2. yardımcı madde ve mamul madde oluşumu ve kullanımı söz konusu değildir. habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir. Bu fark. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir. Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir. su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur. Su tutulması ile su yatağı içerinde kalacak bölgelerde vejetasyon ortadan kalkmış olacaktır. Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. Çalışma ve etki alanında önemli bitki örtüsü. Suyun derinleşmesi 148 . Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda tatlı su balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama. V. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir.4. yardımcı madde. Hatta bazı faunal yapının yaşam faaliyetlerinin engellenmesi yönünde önemli bir engel olarak ortaya çıkacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu sahalarda karasal alanlarda kayıpların yaşanılması kaçınılmazdır. Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. Su tutulacak sahanın sağında ve solunda yer yer boş veya seyrek ağaçlıklı. bitki biyotopları ve bunlara bağlı olarak faunal habitatlar bulunmamaktadır. Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. makilikli ve çalılıklı alanlar göze çarpmakta ayrıca yükselen yamaçlara doğru fındık bahçeleri bulunmaktadır. Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir. mamul madde miktarları. Su ve su ortamı civarda yaşayan bir kısım faunal yapıyı olumlu bir kısmını ise olumsuz olarak yaşam devrelerini etkileyecektir. depolanmaları Projenin temel amacı su temini ve elektrik üretimi üzerine olup bu konuda işletme aşamasında herhangi bir hammadde.3. fauna. Burada mamul eğer su ise su temininde kullanılacak isale hatları suyun taşımasında kullanılacak ana tesisler olacaktır. Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir.2.5. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir.2.

sucul hayat. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır.25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon.8. nehir hidrolojisi. V. V. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup. Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir.2.) Büyük Melen Barajının. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU özellikle kışın suyun donmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara engel teşkil etmesiyle su hayatına önemli olumlu etkiler getirecektir. V. 2. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır. su kalitesi vb.6.2. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır.2. 149 . Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu mansapta olabilecek değişimler (erozyon. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bu sular paket arıtma tesisleri ile arıtıldıktan sonra regülatör mansabına deşarj edilecektir. Daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi proje kapsamında sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksular oluşacak olup. sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir. sucul hayat.7. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler Büyük Melen Barajı. 1992 yılında Orman Bakanlığınca “ Yaban Hayatı Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir. ve etki alanı çevresinde uluslararası öneme sahip alanlar Proje etki alanında bulunmamakla birlikte alana en yakın koruma alanı Düzce’nin 14 km güneybatısında Hamamüstü Köyü çevresinde yer alan Efteni gölüdür. Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler Proje yeri bulunmamaktadır. sediment gelişi. nehir hidrolojisi. Bu sebeple oluşan evsel nitelikli atık suların yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olumsuz bir etkisinin olacağı düşünülmemektedir.

Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. karaağaç. 150 . kızılağaç.10. dişbudak. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. Ancak HES’ler yangın riski yüksek olan birimlerdir. yönetmeliklerde beliritilen genişlikte sağlık koruma bantları ile çevrilecektir. çeşitli ağaçlar. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. köknar ve sarı çam’dır. diğer barajlarda ve HES’lerde olduğu şekilde uygun yangın söndürme ekipmanları yerletirilecek ve bunları kullanmak üzere kalifiye elemanlar bulundurulacaktır. meşe. V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.11. kestane. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. Barajlar hem inşaat hem de işletme aşamasında yangın riski çok yüksek olmayan inşaat yapılarıdır. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. V. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır. Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan kalkacaktır. ıhlamur. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayri sıhhî müesseselerin etrafında.2. Bu nedenle özellikle HES civarında muhtemel yangınların oluşmasının ve bu yangınların etraftaki ağaçlık alanlara sıçramasını önlemek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.2.9. Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. kavak. Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V. peyzaj ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir.2. gürgen. Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” Madde 16’ya göre sanayi bölgesi. Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. Baraj ve HES binası çevresi. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca her 2 yapıda.

kum ocakları. Bu malzemenin alanda depolanması planlanmaktadır. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” çizelge IV. Bu miktar kaya için toplam 3000 ton civarında patlayıcı madde kullanılması söz konusu olacaktır. Tablo V.5 ton olmaktadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-2’de birinci. Bu nedenle. Patlayıcı.19’de verilmektedir.8 km mesafede olan Aydoğan köyü olacaktır. Bahse konu patlayıcı maddeler belirli oranlarda amonyum nitrat ihtiva etmektedir. 23 Mayıs 2001 tarih ve 24410 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” Ek1’de patlayıcı madde işyerlerinin ve depolarının çevreye olan güvenlik uzaklıkları verilmiştir. Malzeme ocağında bulunan toplam 15 000 000 m3 malzemenin yarısı kadarı baraj gövdesinde kullanılacaktır. Dolayısıyla alan en yakın yerleşim yeri olan Cumayeri ve Lahna beldesi birinci sene sonrasında tahliye edilmiş olacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler listelenmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Yine aynı maddeye göre.20Tablo V. sanayi bölgesi. Sağlık koruma bandı.d’de belirtilen patlayıcı maddeler ile ilgili mesafeler dikkate alınmıştır. Ayrıca. 151 . Sağlık koruma bandı.19’de bu uzaklıklar görülebilmektedir. organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde. Çizelge Tablo V. Bu nedenle patlayıcı maddelerin depolanmasında uyulması gereken sağlık koruma mesafesi için yeterli uzaklık sağlanmış olacaktır. kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesisleri ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listeleri içerisinde yer almaktadır. sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilmekte ve ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınmaktadır. Patlatma çalışmalarının 4 sene süreceği göz önüne alınırsa aylık kullanılacak olan patlayıcı miktarı 62. 24 Aralık 1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı. Proje kapsamında Kaya I malzeme ocağından kaya malzemesi elde edilmesi amacıyla patlayıcı madde kullanılacaktır. Bu listeler içerisinde Melen Barajı. Alanda yer alan yerleşim yerleri projenin ilk senesinde kamulaştırılacaktır. Tahliye sonrasında alana en yakın yerleşim yeri kuş uçuşu 1. inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir. inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilir. HES ve Malzeme Ocakları Projesi kapsamında yer alan patlayıcı depoları birinci sınıf gayri müesseseler. proje alanı içerisinde yer alacak patlayıcı depoları etrafındaki sağlık koruma bandı için önerilecek olan mesafe belirlenirken.

19.000 100 50 10 5. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.000 350 175 35 *İçerisinde Amonyum nitrat. Sıvı Oksijen. Amonyum nitrat İhtiva Eden Patlayıcı Maddeler İle İlgili Uzaklıklar (Sütresiz Binalardan Uzaklığı*) Patlayıcı Maddenin Miktarı (kg) Kara ve Demir Birbirlerinden Olan Yollarından Olan Uzaklıkları (m) Uzaklıkları (m) 1 4 2 0 5 8 4 1 10 10 5 1 50 25 13 3 100 35 18 4 500 75 38 8 1. Meskun Binalardan Olan Uzaklıkları (m) 152 .000 250 125 25 10. mevcut sütrenin özellikleri göz önünde tutularak çizelgedeki uzaklıklar % 50 oranında azaltılabilir. Sıvı Hava ve bunları ihtiva eden patlayıcı maddeler ile benzerlerinin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar hesaplanırken.

(Üstü toprakla örtülü ve galeri tipi gömme depolardan *galeri tipi depolar hariç* mevcurt gömme depoların üstünde bulunması gereken toprak kalınlığı santimetre olarak hesaplanacak ve güvenlik uzaklıkları da D bendi doğrultusunda değerlendirilecektir. Sıra için en az 160. 2. Havaalanları. Hastane.3xQ⅓ (Q) = Toplam patlayıcı madde miktarı(Kilogram) 4. Sıra için 0 0 140 160 180 3. Cezaevi. depo istiap haddine gore girişimci tarafından satın alınması. Kışla. 3. Sıra için D = 22. Deniz veya Su Yolları Okul.7xQ⅓ (D) = Güvenlik Uzaklıkları (metre) 3. Pazaryeri.) D) Güvenlik uzaklıkları aynı kalmak koşuluyla depodan itibaren. Sıra için 310 330 350 10 12 153 . NOT: A)Bu cetvelde yer almayan miktarlardaki patlayıcı madde depoları için en az güvenlik uzaklıkları 1. Resmi ve Özel İşyerleri.5xQ⅓ 2. Tiyatro.20. C) Yeraltı galeri depolar için güvenlik uzaklıkları Ek-6 da verilmiştir. Fırın.3xQ⅓ D = 4.7xQ⅓ B) Av malzemesi (barut hariç) depolanacak depolar için bu tablo ile belirlenmiş olan güvenlik uzaklılklar ı ve girişimci tarafından satın alınması. kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıklar ı yarıya indirilir. Sanayi. Madenlere Ait Özel Kara.2xQ⅓ D = 15. Göl. Mabet. Demiryolu. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Tablo V. Sıra için 16 18 200 220 240 2. Konut.8xQ⅓ D = 12. Karayolu. Sıra için D = 9. Sinema. İskele ve Limanlar Köy ve Orman Yolları. Sıra için D = 2. Toplam Patlayıcı Madde Miktar ı (Ton) 2-75 Ton 76-100 Ton 101-150 Ton 151-200 Ton 201 Ton ve Yukar ısı 1.4xQ⅓ D = 1. Irmak.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Sıra için 100. Deniz. Tarım ve Telekominikasyon Tesisleri. Çarşı gibi İnsan Topluluklarının Bulunduğu Bina ve Yerler Patlayıcı Madde Üretilen veya Depolanan Aynı İşyeri Sınırları İçindeki Bütün İşyeri Binaları İle Patlayıcı Madde Depoları Sütresiz Sütreli 2000 186 160 5000 253 214 (Q) = Toplam Patlayıcı Madde Miktarları (Kilogram) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 319 402 460 506 545 579 269 339 388 427 460 489 70000 610 515 75000 624 527 2 3 Sütresiz Sütreli Sütresiz Sütreli 117 100 280 270 159 100 380 270 200 101 478 330 252 128 603 415 289 146 690 475 318 161 759 523 343 173 818 564 364 184 869 599 383 194 915 631 392 198 936 645 4 Sütresiz* Sütreli 30 21 41 29 52 37 65 46 75 53 82 58 88 63 94 67 99 70 101 72 *Sütresiz hafif yapılı depolar için çizelgede belirtilen sütreli uzaklıkların iki katı alınır. Sıra için D = 14. Patlayıcı Madde İşyerlerinin ve Depolarının Çevreye Olan Güvenlik Uzaklıkları Sıra 1 Bina ve Depolar Patlayıcı Madde Üretilen ve Depolanan Her Türlü Tesislere Ait Depo ve İşyeri Binaları ile Patlayıcı Madde Depoları. Sıra için ise 270 metre olması şartıyla aşağıdaki formüllere gore hesaplanır Sütresiz Sütreli 1. kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıkları aşağıda gösterilmiştir.

Projede yer alan hidroelektrik santral binası iş kazaları açısından en kritik faaliyet alanı olarak görülmektedir. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. ISCST3 Modeli) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 1990). İçme suyu için hazır damacana sular kullanılacaktır. Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar Projenin işletme aşamasındaki faaliyetlerin çevre için riskli bir durum ortaya çıkarması beklenmemektedir. çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilecektir. Bu alana giriş-çıkış kontrollü olacak ve gerekli uyarıcı levhalar konularak. İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği.2.5m3/gün evsel atık su oluşacaktır. Sağlık Koruma Bandının belirlenmesinde kullanılmak üzere. proje inşaat ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava kirletici emisyonlarının (gaz ve toz) maksimum konsantrasyonlarının hesaplanması için modelleme (USEPA .13. Sonuç olarak. inşaat ve işletme aşamaları boyunca PM ve gaz emisyonları için hesaplanan proje alanı etrafında tahmin edilen maksimum yer seviyesi konsantrasyon değerlerinin HKKY’de tanımlanan sınır değerlerin altında olduğunu göstermektedir.İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler listesinde yer alan kum ocağı.2. nasıl verileceği Melen barajında işletme aşamasında idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir.ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilmiş. Temizlik ve diğer amaçlı kullanılacak su ise baraj alanı yakınındaki mevcut yeraltı suyu kuyularından temin edilecektir. V. Muhtemel iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan " İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği " ilgili maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. ISCST3 hava modellemesi sonuçları. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde inşaat aşamasında yapılacak olan paket arıtma sistemi arıtılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına göre baraj mansabına deşarj edilecektir. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak.500 litre/gün olacaktır. ne miktarlarda. ilgili bölümlerde belirtilen emisyonları azaltıcı önlemler alındığı taktirde proje inşaat ve işletme faaliyetlerinin alan etrafında önemli bir etkisi olmayacağı düşünülmektedir. . kum yıkama ve eleme tesisleri ile hazır beton tesislerinin bulunduğu alan etrafındaki sağlık koruma bandı sınırı belirlenirken. Bu nedenle.12. Sağlık Koruma Bandı mesafesi belirlenmesinde hava kalitesi kısıtlayıcı bir parametre olmayacaktır. Benzer şekilde. Kullanılacak su miktarı = 150 lt/gün x 30 kişi = 4. proje alanı çevresindeki gürültü düzeyi UNDP’nin “TEM Trafik ve İnşaat Gürültü Kontrol Raporu” isimli dokümanında önerilen metodun kullanımı ile hesaplanmıştır (UNDP. Kullanılacak suyun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyede 4. projeden kaynaklanacak olan hava emisyonları ve gürültü değerleri dikkate alınmıştır. prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları sağlanacaktır. V.

7. Bu personelin konut ihtiyaçları kendilerine ait mevcut konutlarla sağlanmış olacaktır.15. nasıl temin edileceği Proje kapsamında işletme aşamasında yaklaşık 30 kişi çalışacaktır.2.2008 tarih ve 26809 sayılı "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" Madde 44 hükümlerine riayet edilecektir. 155 . idari ve sosyal ünitelerde 30 kişinin çalışacağı düşünülmektedir.17.34 kg/gün.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa uyulacaktır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde. arkeolojik kalıntılara. bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut. V. yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya. Bu aşamada oluşan atık yağlar için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır. Çalışacak olan personelin büyük bir kısmı öncelikle civar köylerden temin edilecektir. V. Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa. İşletme Aşamasında oluşması muhtemel gürültü ile ilgili olarak 07. Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları.kişi = 40. bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği.2. 30 kişi x 1. Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı. V. Melen Barajı inşaat ve işletme çalışmaları kapsamında 21. seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler İşletme aşamasında öngörülen tek gürültü kaynağı HES binası içerisinde yer alan jeneratör ve türbinler olacaktır.16. nasıl bertaraf edileceği Melen Barajında işletme aşamasında konut.34 kg/gün-kişi alınarak). Kişi başı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık miktarı 1. Barajda çalışacak olan az sayıdaki yabancı personel için lojman veya misafirhane inşa edilecek ve personel konut ve diğer sosyal ihtiyaçlarını buralardan sağlayacaktır. Proje alanı ve yakın çevresinde. Konut sosyal ve idari tesislerde çalışacak insanların araçlarının bakım ve onarımları en yakın tamir ve bakım istasyonlarında yapılacaktır. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir. Konut. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak.2 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. en yakın katı atık düzenli depolama alanına iletilecektir. sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri.03. Ayrıca baraj alanında inşa edilecek olan idari ve sosyal tesislerde personelin her türlü sosyal altyapı ihtiyaçları ve idari ve teknik ihtiyaçları karşılanacaktır. HES binası en yakın yerleşimleri yeterli uzaklıkta olduğundan ve bina izolasyonlu olarak inşa edileceği için gürültü ve vibrasyonun bina içinde kalması sağlanacaktır.14. korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır.2. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU V.2.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

V.2.18. Diğer faaliyetler Melen barajının uzun yıllar öncesinden planlanmış olmakla birlikte inşaatın gecikmiş olması bölge halkında bir kafa karışıklığı meydana getirmiş ve halkın uzun ve orta vadeli projeler geliştirmesine engel olmuştur. Bölge halkı evinde yapacağı tadilat ve tamiratları bile günübirlik çözümlerle halletmeye çalışmıştır. Bu nedenle bölge halkı baraj yapımı ile ilgili kararların mümkün olan en kısa sürede netleşmesini ve inşaatın bir önce sonuçlandırılmasını talep etmektedirler. Böylece bölge halkının kendi hayatları ve gelecekleri ile ilgili kararlar alma konusunda önü açılmış olacaktır. V.3. Projenin sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri V.3.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb. Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. Proje ile bölgeye ulaşım, haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. Proje sahasında işsizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir. V.3.2. Çevresel fayda-maliyet analizi Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi; Melen havzasında, Melen Çayı üzerinde planlanmış olup, enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi, su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine, yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da, enerji kazanılırken çevresel 156

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.

157

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VI. İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VI.1. Arazi ıslahı (baraj, HES, iletim kanalları ve malzeme ocaklarında yapılacak arazi ıslahı ve reklamasyon çalışmaları, orman alanı dışında kalan sahalarda malzeme ocakları varsa “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi) Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Baraj tamamlandıktan sonra İSKİ’ye devredilecektir. İSKİ tarafından barajın işletmeye açılmasından önce olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocaklarından K geçirimsiz ve E geçirimli malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. C geçirimli alanı ise Büyük Melen Çayı üzerinde ve barajın mansabında kalmaktadır. Baraj tamamlanmadan önce doğal şekli bozulacak olan bu alanın rehabilitasyonun yapılacaktır. Bu amaçla baraj inşaatında kullanılmayan artık ocak malzemeleri ile uygun hafriyat atıkları kullanılacak ve akarsu yatağı eski haline getirilecektir. VI.2. Baraj, HES, su iletim tesisleri ve malzeme ocaklarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları VI.1. konuda da anlatıldığı üzere, Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Gölün kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu önlemek, gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ağaçlandırma; alanda mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ve kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. Bölge genel olarak ağaçlı bir bölge niteliğinde olup çıplak araziler nadiren bulunmaktadır. İSKİ tarafından barajın işletme aşaması öncesinde olmak üzere 300 metrelik mutlak koruma bandında özellikle bitkilerle kaplı olmayan alanlar için peyzaj projesi hazırlanması planlanmaktadır. Malzeme ocağı olarak bir adet geçirimsiz malzeme alanı, iki adet geçirimli malzeme alanı ve bir adet kaya malzemesi alanından oluşmaktadır. Geçirimli malzeme alanlarından biri ile geçirimsiz malzeme alanı baraj rezervuarı altında kalmaktadır. Kaya malzeme alanı kısmen rezervuar altında kısmen de mutlak koruma alanı içerisinde yer almaktadır. Rezervuar altında kalacak olan alanlar için rehabilitasyon çalışması öncelikli olmayıp özellikle baraj mansabında ve Melen akarsuyu üzerinde yer alan geçirimli malzeme alanının, hafriyat artığı malzemeyle ve/veya diğer malzeme alanlarından alınacak malzemelerle eski haline getirilecektir.

158

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Su altında kalmayacak olan malzeme alanlarında yapılacak olan bu kapsamındaki çalışmalarda “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. VI.3. Mevcut su kaynaklarına etkiler, olabilecek hava emisyonları İşletme faaliyete kapandıktan sonra su kaynaklarına olumsuz herhangi bir etki beklenmemektedir. İşletme faaliyetinin sona ermesi ile İçme ve kullanma suyu barajı kapsamında alınan su artık alınmayacağından dolayı akarsu yatağında akışına devam edecektir. Baraj kısmında ise baraj göleti ile yüzeysel bir su kaynağı oluşacağından işletme faaliyete kapandığında da su kaynakları için olumsuz bir etki beklenmemektedir. Benzer şekilde çevreye zararlı herhangi bir hava emisyonu da beklenmemektedir.

159

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VII. PROJENİN ALTERNATİFLERİ
(Bu bölümde teknoloji alınacak önlemlerin alternatiflerin karşılaştırılması yapılacak ve tercih sıralaması belirtilecektir.)

VII.1. Depolama İle İlgili Alternatifler 2007 Yılı sonunda hizmete açılan Melen Regülatörü yeri regülatör inşasından önce Melen Barajı olarak düşünülmüş ve temel sondajlar Regülatör aksında yapılmıştır. Ancak Regülatör yapımına karara verildikten sonra, bu raporda önerilen baraj aksı, Melen regülatörünün 700 m membasına çekilmiştir. Baraj yeri olarak seçilen aksta gerekli jeolojik etütler yapılmış ve incelenen alternatifler içinde daha önce DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından sadece enerji projesi olarak planlama çalışmaları tamamlanan Beyler Barajı aks yeri etüt edilmiştir. Beyler Baraj yeri, Sakarya ili Karasu ilçesi Beyler mahallesi Mevkii Çevriktepe ile Aycıbağ tepe arasındadır. Kret kotu 115 m olan Beyler Barajı ile 5,70 km2 alan rezervuar alanında kalmakta olup İstanbul iline çekilebilecek yıllık maksimum içmesuyu 470 hm3’dür. Bu değer Melen Barajı ile İstanbul iline verilecek olan değerin sadece % 44’ü kadardır. Ancak Melen Barajı ile nihai durumda 45 MW kurulu güce sahip HES tesisleri üretilecek olan enerji yıllık 91,92 Gwh değerindeyken Beyler barajı ile 90 MW kurulu güce sahip Beyler HES Tesisleri ile yılda toplam 276 Gwh’dır. Bu değer Melen Barajı ile üretilecek olan enerji değerinin üç katıdır. Jeolojik açıdan uygun ancak İstanbul ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayamayan Beyler Barajı alternatifi uygun bulunmamıştır. Beyler barajı mansabında bulunan ve yılık verimi yüksek olan Lahna deresi de baraj rezervuarında depolanacak şekilde raporda teklif edilen Melen Baraj aks yeri uygun görülmüştür. Ancak Düzce Ovasının su altında kalmaması için barajın normal su seviyesi 110 m olarak tespit edilmiştir. Bu kotun üzeri olan ve ihtiyaç debisinin tamamını karşılayan 113,62 m maksimum su seviyesi alternatifi de denenmiştir. Fakat bu durumda kamulaştırma alanı % 50 artarak 17,15 km2’den 34,00 km2 değerine çıkmakta ve Düzce Ovasının büyük bir bölümü sular altında kalmaktadır. Tarım arazisi açısından oldukça değerli olan bu alanlarda daha fazla kamulaştırma yapılamayacaktır. Bu sebeple bu raporda önerilen Melen Barajı ve HES projesi için 110 m maksimum su kotu nihai değer olarak alınmıştır. Gövde dolgu tipi olarak kil çekirdekli kaya dolgu tipi gövde yapısı yanında, ön yüzü beton kaplama alternatifleri de denenmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonucu kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi maliyeti 140 230 543 YTL ve ön yüzü beton kaplama baraj gövde tipi maliyeti ise 107 712 328 YTL olarak hesap edilmiştir. Yapılan ekonomik analizler sonunda ön yüzü beton kaplama gövde yapısının uygunluğuna karar verilmiştir. VII.2. Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler Enerji tesisleri ile ilgili alternatif çalışmalarda çeşitli kurulu güç alternatifleri çalışmaları yapılmış ve HES-Kurulu Güç optimizasyonu yapılarak 45 MW kurulu gücün en ekonomik kurulu güç olduğu sonucuna varılmıştır. Santral Yeri ve Trafo-Şalt sahası için arazide etütler yapılarak seçilen alanın jeolojik açıdan uygunluğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak raporda önerilen yerin en uygun alan olduğuna kanaat getirilmiştir. VII.3. İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri İle İlgili Alternatifler Melen I. Merhale kapsamında inşa edilen pompa istasyonu ve isale hatları Melen II. Merhale kapsamında da hizmet verecektir. I. İsale hattı kamulaştırmaları, Melen II. ve III. İsale hatları için de yapılmıştır. Melen I. İsale hattı platform kazıları, II. ve II. isale hatları genişliğine göre yapılmıştır.

160

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

Melen İçmesuyu alternatifi çalışmalarında, Melen I. İsale hattı için yapılmış olan sistemin değiştirilmesi ve teçhizatlarının demonte edilmesi, II. ve III. içme suyu çelik borusu için yeni platform kazısı yapılması ve heyelan tehlikesi sebepleri, içmesuyu tesisleri için başka alternatif çalışma yapılmasına gerek bırakmamıştır. Zira yapılan kamulaştırmalar full devalopman için yapıldığından rezervuardan içme suyunun alınması halinde, ilave maliyetler ve net gelir kayıpları söz konusu olacaktır. Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı Melen barajı içme suyunun, baraj mansabından basınçlı sistemle alınarak halihazırda platform kazıları ve kamulaştırmaları yapılmış olan pompa istasyonlarına pompa marifeti ile basılması alternatifine karar verilmiştir.

161

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜK MELEN BARAJI, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI VIII.1. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Projeye ait Acil Müdahale planı Ek 23’te verilmiştir. Projenin izleme çalışmaları, inşaat, işletme ve işletme sonrası izle çalışmaları olmak üzere 3 başlık altında incelenmiştir. 1. İnşaat Aşamasında İzleme Programı Projenin inşaat aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı aşağıda verilmiştir. Söz konusu projenin çalışmalarından önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. Sıvı Atıkların İzlenmesi Baraj inşaatı aşamasında kullanılan su ve buna bağlı ortaya çıkan atıksuyun biriktirilmesi ve arıtılması, projeden kaynaklanacak sıvı atıkların izlenmesi konusunda öncelikli olarak izlenmesi gereken hususlardan olacaktır. İnşaat aşamasında ortaya çıkacak olan atık suların, Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği ile Su Ürünleri Yönetmeliği’nde verilen standartlara uygun olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun olarak deşarj edilip edilmediği izlenecektir. Katı Atıkların izlenmesi İnşaat aşamasında oluşacak olan inşaat artıkları ve personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı izlenecektir. İnşaat aşamasında oluşacak inşaat artıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertarafı izlenecektir. Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. Emisyonların izlenmesi İnşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar arasında toz emisyonu ve egzoz emisyonları yer almaktadır. Faaliyetler esnasında oluşacak toz emisyonunun sınır değerleri aşmaması için alınması gereken önlemlerin uygulanması izlenecektir. Ayrıca inşaat sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve bununla ilgili belgelerin alınması izlenecek hususlar arasında yer almaktadır. Gürültünün İzlenmesi

162

personel kaynaklı evsel atıksuyun biriktirilmesi ve deşarjı. Depolanması. İşletme Aşaması İzleme Programı Projenin işletme aşamasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması planlanan izleme programı da aşağıda verilmiştir. kullanılacak makinelerden ve arazide yapılacak patlatmalardan ve diğer çalışmalardan gürültü oluşacaktır. Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertarafı izlenecektir. uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi izlenecektir. İşletme sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması da izlenecek hususular arasında olacaktır. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı izlenecektir. Söz konusu projenin işletme önce Çevre İzleme Programı oluşturulacak ve izleme bu program doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Sıvı Atıkların İzlenmesi Barajın işletme aşamasında su temini. satışı. İş makinelerinin bakımları. Emisyonların izlenmesi İşletme aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar egzoz emisyonları olacaktır. Tehlikeli ve Tıbbi Atıkların İzlenmesi Proje alanında inşaat aşamasında şantiye alanında yapılacak olan revir kaynaklanacak olan tıbbi atık malzeme. Baraj alanındaki personelden kaynaklanacak atık suların. mevsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi izlenmesi gereken hususular arasındadır. Çalışmalar sırasında makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf edilmesi. Ayrıca Proje kapsamında kullanılacak patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle. Yok edilmesi. 163 . Saklanması. yağışlarla kayma riski taşıyarak çevreye zarar verip vermeyeceği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda izlenecektir. Katı Atıkların izlenmesi İşletme aşamasında oluşacak katı atıklar personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar olup bu atıkların alanda düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı. Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kullanılması. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Proje kapsamında. Tesisin inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sırasında oluşacak olan tehlikeli atıkların izlenmesi de izleme programının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. taşınması. Usul ve Esasları Tüzük” hükümlerine uyulup uyulmadığı izlenecektir. bu konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun yapılması izlenecektir. Denetlenmesi. yakıt ikmalleri ve yağ değişimlerinin. ithali. Çevre İzleme Programı aşağıdaki ana başlıklarla verilen hususları içerecektir. 2. Personelden kaynaklanacak ambalaj atıklarının ayrı toplanması.

164 . ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda. İşletme Sonrası İzleme Programı Projenin işletime kapatılmasından sonraki durumu arazi ıslahı başlığı altında verilen hükümler uyarınca izlenecektir. inşaat süresi boyunca ortaya çıkacak olan olumsuz etkilerin raporda belirtilen önlemlerle ilgili yönetmelik sınır değerlerini aşıp aşmadığı ve/veya bertaraf edilip edilmediğinin kontrolünü sağlayarak.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Çevre ve Orman Bakanlığının belirleyeceği periyotlar halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'na İzleme Raporları sunacaktır.2. 3. Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program ÇED raporunu hazırlayan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Gürültünün İzlenmesi İşletme aşamasında kullanılacak olan makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir. VIII.

Düzce ilinde yaşayan halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan toplantı 03. projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilerek yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 165 .C. DSİ 14. proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması) Büyük Melen Barajı ve rezervuar alanı. Bölge Müdürlüğü. Düzce’de yapılan toplantıya T. proje kapsamında yapılacak çalışmalar. DSİ 14. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM IX.C. toplantı tarihlerinden önce yerel ve ülke çapında yayın yapan 2 ayrı gazetede toplantılar ilan edilmiş. Benzer şekilde Sakarya Ortaköy’de yapılan toplantıya da T. Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.03. HALKIN KATILIMI (Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği. Bölge Müdürlüğü. Ayrıca barajın yıllardır yapılacağının söylendiğini ancak inşaatının gecikmesi nedeniyle yöredeki halkın mağdur olduğundan bahsetmişlerdir. Çevre ve Orman Bakanlığı. ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 100 kişilik katılım olmuş ve toplantıya katılan katılımcılara faaliyet ile ilgili olarak. tarihinde Akçakoca Öğretmen Evi’nde. Düzce ve Sakarya illerinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle projeyle ilgili halkın görüşlerinin alınması için hem Düzce’de hem de Adapazarı (Sakarya)’da Halkın Katılımı Toplantıları yapılmıştır. Düzce Valiliği ve Sakarya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile temasa geçilmiş ve etkilenmesi muhtemel bütün köy muhtarlarına haber verilmiştir.04. Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Sakarya’daki halkın bilgilendirilmesi için yapılan toplantı ise 13. Ayrıca bölgede yapılan Melen Regülatörünün inşaatı sırasında gerekli çevresel hassasiyetin gösterilmediğini ve bu konuda bölge halkı ile yüklenici firma arasında bir takım sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir. Çevre ve Orman Bakanlığı. Toplantılara katılımı sağlamak amacıyla.2008 tarihinde Ortaköy Belde’sinde yapılmıştır. Katılımcılar tarafından genel olarak yapılması planlanan Melen Barajında gerçekleştirilecek olan kamulaştırma ile ilgili beklentilerini ve tereddütlerini belirtmişlerdir.2008. ve ÇED çalışmalarını yürüten İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden uzman akademisyenlerle birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 150 kişilik katılım olmuştur.

Projenin amacı İstanbul’un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme. özellikle Halkın Katılımı Toplantısında ve ÇED süreci içerisinde tüm paydaşlardan Bakanlığa iletilen soru. teknik terim içermeyecek şekilde ve halkın anlayabileceği sadelikte anlatılması. 2014 yılında devreye girecek ve 2040 ve sonrası için İstanbul’un en önemli su kaynağı olacaktır. içmesuyu pompa istasyonları. Dört aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen bu projenin birinci aşamasında bir regülatör yapısıyla 268 hm3/yıl. Melen Projesi ile ilgili fizibilite etüdü 1991 yılında. bu görüşlerin nasıl karşılandığının vurgulanması) Bu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun konusu. Büyük Melen Havzası’ndaki su kaynakları mevcut planlamaya göre. kapaklı dolusavak. 166 . Melen Barajının ikinci amacı ise elektrik üretimidir. arıtma tesisleri ve HES tesislerinden oluşmaktadır. Melen çayından İstanbul şehrine içme ve kullanma suyu temini ile ilgili çalışmalar 1988 yılından itibaren başlatılmıştır.181 Milyon Dolar olması öngörülmüştür. iki adet Ǿ 3000 mm çapında isale hattı. baraj yapımı öncesinde tamamlanmış olan Melen Regülatörü ile 20 Ekim 2007 tarihi itibariyle İstanbul’a verilmeye başlanmıştır. görüş ve önerilere yer verilmesi. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. nüfus için temin edilecek su arzları oluşturulmuştur. Melen Barajı inşaatı bittikten sonra iki. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. Büyük Melen barajı içme ve kullanma suyu temini ile birlikte elektrik üretimi amacıyla kullanılması planlanan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipi bir baraj olup baraj gövdesi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanmasıdır. Projenin 22 Mart 1997 tarih ve 22941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TürkiyeJaponya sözleşmesi ile gerçekleştirilmesi ve toplam maliyetinin 1. Büyük Melen Çayından ilk çekilen su. DSİ ve müşavir firma Nippon KOEI tarafından hazırlanmıştır. YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VERİLEN (Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM X. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyük Melen Çayı üzerine yapılması planlanan Büyük Melen Barajı.27 hm3/yıl su bu kaynaktan temin edilecektir. Baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. Büyük Melen Çayı üzerine kurulacak barajın gölünde su toplanıp buradan boru hattı ile İstanbul’a taşınacaktır. üç ve dördüncü aşamaları dahil toplam 1077. iki adet derivasyon tüneli. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. mümkün olduğunca basit. Hidroelektrik Santrali (HES) ve Malzeme Ocakları Projesi’dir. İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmesi gereken en büyük su kaynağı Büyük Melen Çayı’dır. Proje 2007 yılında İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle çok büyük önem ve aciliyet kazanmış ve bu nedenle yapımına hız verilmiştir. 2014 yılında devreye girmesi planlanan Büyük Melen Barajı için 50 yıllık hizmet ömrü boyunca nüfus artışına karşı gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arz ve talep eğrisi düzenlenmiş ve barajdan.

Melen çayının döküldüğü Karadeniz’in yaklaşık 7 km güneyinde ve Dikenli Tepe ile Çayüstü Tepesi arasında yer almaktadır Proje sahası denizden yaklaşık 13 m yükseklikte olup.615 da arazi bulunmaktadır. derivasyon tüneli ve kamulaştırma çalışmaları 1. % 19.290.5'inin orman ve % 11’nin de boş alan ve dere yatağı ile kaplı olduğu belirlenmiştir. Baraj gövdesinin yapılacağı alandaki toplam kazı ise 431.765 da'dır. 2008). Düzce ovasında ve akarsu yatağının genişlediği düzlüklerde yoğun olarak tarım yapılmaktadır. 110 m maksimum su kotundan itibaren 300 m'lik şerit içerisindeki mutlak koruma alanında ise % 1. yıl yapılacak olup. Mutlak koruma alanı içerisinde yaklaşık 18. Sakarya ilinin 70 km kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy beldesi Uğurlu köyünün 2. PTT ve enerji hatları. ve 5. bu bucağa bağlı Cuma mahallesi. Melen barajı rezervuar sahasında. 2014-2022 yılları arası 536. Baraj membasında Düzce Ovası yer almakta ve 110 m kotuna kadar yayılmaktadır.811 m3 malzeme kullanılacaktır. yıllarda yapılacaktır. site tesisleri.17 ve 2032 yılı sonrası 1077. içme ve kullanma suyu teminine göre ters orantılı ve yine kademeli olarak üretilecektir (Büyük Melen Barajı Planlama Taslak Raporu. projenin finansman kaynağının DSİ kendi finansmanı veya dış finans kaynaklarından yararlanarak yapılması düşünülmektedir. Rezervuar ve mutlak koruma alanındaki toplam arazi miktarı ise 35.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Düzce ovasının su altında kalmaması için sınır seviyesidir Rezervuar sahasında maksimum su kotu 110 m olup bu kota göre rezervuar alanı 17150 da’dır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İlk aşamada yılda toplam 268 hm3. 167 .077 hm3 su verecek olan Büyük Melen Sistemi 2040 yılına kadar İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacaktır. Göl alanı içerisinde kalan bucak ve köyler Sakarya ili Kocaali ilçesine bağlıdır. Karalar ve Köyyeri Köyleridir. Projenin halihazırda finans kaynağı olarak bir bilginin tam netleşmemesi ile birlikte. diğer ünitelerin inşası sırasıyla ünitelerin yapım planına uygun olarak 2. Enerji üretimi.45 oranında orman arazisinin ve % 8 oranında da tarım dışı arazinin kaldığı tespit edilmiştir.27 hm3/yıl içme ve kullanma suyu sağlayacaktır. Proje sahası Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda. Ön Yüzü Beton Kaplama Kaya dolgulu olarak yapılacak olan baraj gövdesi için 7.. 5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Melen barajının yapılması ile göl alanı içerinde kalan nüfusun tamamının kaldırılması gerekmektedir. İstanbul İli’nin acil su ihtiyacı da göz önüne alınarak. Bu sahanın % 17’sinin tarım arazisi % 63'ünün fındıklık . Diğer alanlar fındıklık ve ormanlıktır Büyük Melen Barajı inşaatının 2009 yılında başlayıp. % 8.231 m3civarında olacaktır. İnşaat işlerinin süresinde en fazla vakit alan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi inşaatıdır. Melen rezervuarının normal işletme seviyesi. Yeni yol relökasyonu. son aşamada ise yılda 1.05 oranında fındıklığın. 4. 2022-2032 yılları arası 804. Kademeli olarak enerji üretecek ve içme suyu temini sağlayacak baraj. su altında 5 tane yerleşim merkezi kalmaktadır. hizmet yolları. Beyler. 3. Bunlar sırayla Ortaköy (Lahna) bucağı.5 oranında tarım arazisinin % 71. Ayrıca rezervuar alanının etrafında ve özellikle Mutlak koruma alanı içerisinde kalan bazı yerleşim ünitelerindeki nüfus da kısmen etkilenmektedir. 1250 m’ye varan tepelerden ibarettir.5 km güneybatısında.11 hm3/yıl..

mutlak koruma alanında ise 3620 da olmak üzere toplam 5080 da orman arazisinin bulunduğu tespit edilmiştir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Rezervuar alanı içerisinde kalan yerleşim ünitelerindeki nüfusun dışında. ağaçlandırma alanları ve orman içindeki açık alanlar tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki üniteleridir. tabiatı koruma alanları. biyosfer rezervleri. Proje alanında ekonomik etkinliklerin başında tarım gelmektedir. sit ve koruma alanları. nesli tükenmekte olan endemik flora türleri bulunmamaktadır. kızılağaç. bazıları da Düzce ilinin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi bağlı yerleşim ünitelerine aittir. Topografik yapısı sulamaya uygun olan sahalarda ise kavak ziraatı mevcuttur. Bu nüfusun bazıları Sakarya ili Kocaali ilçesine. bozuk çamlık ve orman içindeki açık alanlar ile tarım ve mera alanları örtüyü tamamlayan bitki örtüsü bileşenleridir. Bu yöredeki nüfusun büyük bir bölümü geçimini tarımsal üründen sağlamaktadırlar. 300 m’lik mutlak koruma bandın da kısmen de olsa etkilenen bir nüfus mevcuttur. Melen Barajı rezervuar alanında 110 m su kotuna göre 1460 da . Proje Alanı ve etki alanında milli parklar. tabiat anıtları. Proje alanıyla ilgili nüfusta azalma yönünde bir hareketlilik görülmektedir. biyogenetik rezerv alanları. kestane. bozuk çamlık.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Ayrıca uzun yıllardan beri yapılması gündemde olan Büyük Melen Barajı’nın da yörede yaşayanlar için uzun vadeli planlamalar yapılmasını engellemiş ve yöredeki insanların başka yörelere yerleşmesine neden olmuştur. Faaliyet alanı üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan. Son senelere kadar rezervuar sahasında sayı itibarıyla kavaklar oldukça fazlalaşmıştır. Gerek nüfusta bir hareketlilik gerekse çalışmalar esnasında yazılan tespitlere göre rezervuardaki yerleşim yerlerinde nüfus hareketlerinde 2000 yılından sonra bir azalışın olduğu görülmektedir. verimlilik derecesine göre altı gruba ayrılmaktadır. Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan alanlar. Melen barajı göl alnında meyvesiz ağaç olarak toplam 3000 adet kavak mevcuttur. yaban hayatı koruma alanları. Fakat veraset yolu ile arazilerin bölünmesi ve bölünme sonucu kalan arazilerin kullanımının ekonomik olmaması arazilerin aileden birinde toplanmasına neden olmuştur. kültür varlıkları. Şu anda fındık bahçesi olduğu halde orman amenajman haritalarında orman ve orman açıklığı şeklinde belirtilmiş birçok ziraat arazisi mevcuttur. sulak alanlar. tabiat parkları. turizm bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar bulunmamaktadır. köknar ve sarıçamdır. Fındık tarımı köylülerin en büyük tarım koludur. yaban hayatı yetiştirme alanları. kayın. 168 . dişbudak. gürgen. Buna ek olarak. karaağaç. Kavaklar kapalı bahçe şeklinde bulunmakla beraber yer yer münferit olarak da görülmektedir. Düzce ilinde hakim bitki örtüsü ovada yapılan kültür bitkileri üretimi ve ormanlardır. Nüfus artış hızının negatif olması genel olarak bu tür nedenlerden kaynaklanmıştır. kavak. Bölgede birim alandan elde edilen değer yüksektir. Ağaçlandırma alanları. Rezervuar sahasında tarım ve orman alanları iç içedir.Göl alanının % 63’ü ve mutlak koruma alanının ise % 71’i fındıklıktır. Ormanlarda egemen ağaç türleri. baltalık alanlar. Ormanlar. özel çevre koruma bölgeleri. özel koruma alanları. meşe. Bundan dolayı ailenin diğer fertleri ya topraklarının bedelini ya da kirasını alarak büyük yerleşim yerlerine göç etmişlerdir. ıhlamur. Düzce ovasını çevreleyen bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir. tabiat varlıkları.

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu ise Türkiye genelinde olduğu gibi sentetik gübre ve pestisitlerden kaynaklanan toprak kirliliği şeklinde söz konusudur. kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır.) araziler bulunmamaktadır. yoğun ulaşım yükü olan yol veya hava kalitesine etkisi olabilecek herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bölgede sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği hakkında yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte. toz. ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazileri üzerinde kurulduğu bilinmektedir. benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır. Düzce ve Sakarya illeri genelindeki büyük sanayi kuruluşlarının bir çoğunun birinci. Kuşların yumurtlama dönemleri dışında faaliyetlerin sürdürülmesi kuş yumurtalarının zarar görmesini engelleyecektir. Proje alanı genel itibariyle ağaçlık alanlar içermekle birlikte içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları. Kaliteli kömürün kullanıldığı varsayılan bölgede evsel ısınmadan oluşan kirlilik ihmal edilebilir seviyededir. 169 . Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Faaliyet alanında koruma altına alınmış türlere rastlanırsa. İnşaat aşamasında büyük memeliler ve kuşlar hemen tepki vererek ortamdan uzaklaşacaklar ve benzer habitatlara doğru yönleneceklerdir. Proje alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan (Askeri Yasak Bölgeler. Proje sahasını hava kalitesi açısından etkileyebilecek en önemli kaynak evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlardır. Proje alanı ve yakın çevresinde önemli bir sanayi tesisi bulunmadığından sanayiden kaynaklanan toprak kirliliği sorunu görünmemektedir. gürültü ve habitat tahribidir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bu durum havzanın içme suyu kaynağı olarak ilan edilmesi sonrasında koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda pestisit ve gübre kullanılmadan tarım yapılmasına geçilmesi ile birlikte düzelme trendine girecektir. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Yöredeki av hayvanlarının korunması için Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan ve faaliyetin yapıldığı sezona ait olan Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına uyulacaktır. Karada hareket kabiliyeti olan canlılar inşaat başladıktan sonra uzaklaşacağından yapımdan etkilenmeyeceklerdir. zarar verilmeyecek. herhangi bir yuvaya (yumurta bulunan) rastlanırsa faaliyet alanına yakın zarar görmeyeceği bir yere taşınacaktır. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Bara inşaatının faaliyetin fauna üzerine olası etkileri özellikle inşaat aşamasında oluşacak. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Planlanan projenin uygulamaya konması halinde bölgedeki mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. İnşaat aşamasında kuşlar inşaat alanlarından uzaklaşacaktır. Hava kalitesi açısından bakıldığında ise proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi.

Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 400 kişinin görev alacağı kabulüyle. Erozyonu asgariye indirebilmek için. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Büyük Melen Barajı’nın inşaatı esnasında baraj gövdesi ve malzeme ocaklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacaktır. özelikle dik kesimlerde. Proje inşası aşamasında önemli faaliyetlerden olan derivasyon çalışmaları. Kişi başına günlük su tüketim miktarı 150 litre alınarak. Tespit edilen malzeme ocaklarının toplam kapasitesi baraj için gerekli olan kapasitenin çok üzerinde olduğundan bu ocaklardan bir kısmı rezerv olarak tutulmuş ve malzeme ocaklarından sadece K geçirimli. tünel inşaatı. E ve C geçirimsiz ve Kaya I malzeme alanın kullanılması öngörülmüştür. Kaya malzemesinin temini amacıyla yapılacak olan patlatma çalışmalarında ANFO türü patlayıcı madde ile bunu yemleyecek emülsiyon veya jelatin tipi yemleme patlayıcısı kullanılacaktır. taşkın. Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları. dozer. en yakın düzenli katı atık depolama alanına iletilecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Barajın planlanma aşamasında hazırlanan ve 2007 yılında revize edilen Doğal Yapı Malzemeleri Raporu’na göre proje inşasında kullanılmak üzere proje alanı civarında 7 adet geçirimli. Personel su kullanımı miktarı = 150 lt/gün x 400 kişi = 60. kamyon ile toz oluşumunu engellemek üzere arazöz kullanılacaktır. taşıma ve depolama gibi toz yayıcı işlemler ve bunlardan kaynaklanacak toz miktarlarına ilişkin bilgiler kullanılacak olan malzeme alanları için ayrı ayrı hesaplanmış ve rapor içinde ilgili bölümlerde verilmiştir. Bu tür bir uygulamanın mümkün olmadığı yerlerde ise menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. Kullanılacak olan malzeme ocaklarından olan E ve C malzeme alanları için ulaşım mevcut yollarla yapılacaktır. Depolama alanı derin vadi yapısında olup yerleşim merkezlerinden uzak ve izole bir yapıdadır. İlave bir yol yapımına gerek duyulmamaktadır. Kaya I malzeme alanı için ise 2. Yol inşasında ekskavatör. proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak. mümkün olan yerlerde. inşaat sahaları ve yeni yolların yapımı aşamasında da taşkın önleme ile ilgili çalışmaların yapılacaktır. öğütme. hem de atık hafriyat malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır. 4 adet geçirimsiz ve 3 adet kaya malzemesi olmak üzere toplam 14 adet malzeme ocağı tespit edilmiştir.5 km lik ilave bir yol yapımı söz konusudur. K geçirimsiz malzeme alanı için ise mevcut ham yolun stabilize hale getirilmesi söz konusu olacaktır. asfalt ve beton kaplamalı yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak. toz kontrolü ve personelin günlük kullanımı için su ihtiyacı ortaya çıkacaktır. en yakın su kaynağına yönlendirilecektir.000 litre/gün olacaktır. Kullanılacak olan patlayıcı maddeler gerekli sağlık koruma bandı mesafesi ayarlanarak Baraj gövdesi ile mevcut melen regülatörü arasında kalan alanda depolanacaktır. Alanın baraj inşaatı öncesi kamulaştırma yapılması sonrasında en yakın yerleşim merkezine yaklaşık 2 km mesafede olması bu tür etkilerden yörede yaşayan insanların en az seviyede etkilenmesine neden olacaktır. drenaj ve sediment kontrolü ve taşkın önleme açısından özellikle dikkat edilmesi gereken çalışmalar arasındadır. Ayrıca şantiye çalışanları içinde içme suyuna ihtiyaç duyulacaktır. Melen Barajı inşaatı esnasında kırma. Projenin inşaat çalışmaları sırasında 400 kişinin çalışacağı düşünülmektedir. bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı 536 kg/gün olacak ve oluşacak bu atıklar. Büyük Melen Barajı arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve inşaat çalışmalarından dolayı atık oluşacaktır. Derivasyon işleminin dışında. 170 . Projenin inşaat faaliyetleri sırasında beton yapımı.

Kaya-I malzeme alanında baraj gövde dolgusunda gerekli olan materyalin elde edilmesi için gerçekleştirilecektir. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır. tuvalet. soyunma yeri.çalışması planlanan toplam 400 kişilik personel için gerekli olan 60 m3/gün içme ve kullanma suyunun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulü ile şantiyelerde 60 m3/gün evsel atık su oluşacaktır. meydana gelecek gürültü her bir alan için ayrı hesaplanmıştır. mutfak. duş. lavabo.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. idari 171 . gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda. toz kontrolü ve temizlik için gerekli olacak kullanma suyu açılmış olan kuyulardan ve Uğurlu Belediye şebekesinden sağlanacaktır. göl alanı içerisinde ve su altında kalacak kısımlarda doğal bitki örtüsü temizlenecektir. Ayrıca baraj tipine göre dolgu ve beton dökümü sırasında da suda bulanıklık meydana gelmesi beklenmektedir. vb. Malzeme alanına en yakın yerleşim olan Cumayeri patlatma çalışmaları başlamadan kamulaştırması yapılacağından herhangi bir yerleşim alanı riski oluşmayacaktır. Kaya-I malzeme ocağında yapılacak patlatmalara ait vibrasyon seviyesine göre. Arazinin hazırlanmasından başlayarak baraj ve HES’in tüm inşaat dönemi boyunca yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek gürültü esas olarak çalışacak iş makinelerinden kaynaklanacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane. işçilere 1475 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen başlık. Proje alanına en yakın yerleşim alanı 1. yapı malzemelerinin seçimine ve mimari tasarım sırasında gürültü izolasyon konusuna önem verilecektir. Bu nedenle gürültünün etkili olacağı alanda hiçbir yerleşim yeri bulunmamaktadır. kulak tıkaçları. Patlatma. 118 m'den daha uzak yapılarda herhangi bir hasar olmayacağı görülmektedir. Kullanma suyu için ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır. Ortaya çıkan atıksu saha içerisinde yapılacak olan paket biyolojik arıtma sistemi ile arıtılarak Melen Regülatörü mansabında Melen Çayına deşarj edilecektir. Projenin inşaat çalışmaları sırasında beton yapımı. Baraj inşası sırasında alanda yapılacak sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir.8 km uzaklıktaki Aydoğan köyüdür. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU İçme suyu damacanalarla ve kullanma suyu ise kamp alanına açılacak kuyulardan veya civar köylerden bedeli mukabili şantiye sahasına getirilecektir. Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamasında tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı. Bu durum geçici bir karakterde olup belirli bir süre canlı yaşamı için uygun ortamın bozulmasına neden olacaktır. Baraj yapımının gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün baraj gölü rezervuarından temizlenmesi sırasında. Tesisin işletilmesi sırasında gürültü düzeyinin en az seviyede tutulabilmesi için yapıların. ardiye. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan personelin öncelikle baraj çevresindeki belde ve köylerden temin edilmesi planlanmaktadır. kulaklık. Baraj inşaatında. Ancak bu yerleşimlerden yeterince işçi temin edilememesi durumunda yakın civardan bu ihtiyaç karşılanacaktır. Projenin inşaat süresi için 5 yıllık bir süre öngörülmektedir. İnşaatlar dört farklı alanda yapılacağından.

İşletme dönemiyle beraber. bölge şartlarına uyum sağlayabilen mevcut bitki gruplarından toprağı tutabilecek otsu türler ile kökü kuvvetli odunsu türlerle sağlanacaktır. baraj gövdesine ve dolusavak yapısına ulaşmak kolaylıkla sağlanacaktır. Ancak sıcaklık farkı 1-2 0C den fazla olması durumunda Tatlısı balık ve canlılarının hayat devrelerinde özellikle yumurtlama. larva ve gençlik dönemlerinde tolerans sınırlarını aşabileceğinden olumsuz etkisi olabilecektir. gibi hobi ve spor özelliği taşıyan kullanımlar ile baraj. Bu fark. Diğer su kalitesi parametrelerinde herhangi bir etkinin olması mümkün görülmemektedir. şantiye içi trafik kazaları. insan sağlığı ve çevre açısından en riskli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. 172 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Site yeri olarak barajın mansabında sağ sahildeki yamaç uygundur. Regülatörde su tutulması sonrasında su kalitesinde sıcaklık yönünden çok küçük bir farklılık oluşması muhtemeldir. rekreasyon alanı olarak da değerlendirilebilecek ve buna yönelik düzenlemeler de alana kazandırılacaktır. olaylardır. Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için peyzaj projeleri hazırlanacaktır. piknik. hemen her inşaat çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma. Bu amaçla balıkçılık. Özellikle bu sıcaklık farkının oluşması durumunda daha çok su yüzeyinde olabileceği ve çekilen su ile birlikte bu suların fazla beklemeden sistemden çekileceği söylenebilir. inşa çalışmaları sonunda bu şantiye kaldırılacaktır. Ağaçlandırma. iş makineleri kazaları vb. Bu riski azaltmak için ilgili bölümde anlatılan gerekli önlemler alınacak ve patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça savrulma riski önlenecektir. su canlıları bakımından bazı etkilere sebep olabilmekle birlikte çok önemli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmemektedir. Ancak bu sıcaklık farkının 1 0C nin altında olması beklenmektedir. Site alanını inşaat sahalarına bağlayan servis yolları 10 m genişliğinde ve yaklaşık toplam 1000 m uzunluğunda stabilize olarak düşünülmüştür. Su sıcaklığı biriken suyun daha fazla bir zaman içerisinde beklemesinden ve durağanlaşmasından kaynaklanacaktır. fotoğrafçılık. Önemli hastalık ve yaralanmalarda ise en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından faydalanılacaktır. Zira baraj inşaatı tamamlandıktan sonra da bina tesisleri kullanılmaya devam edecektir. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Bu tür kazaları önlemek için çalışma alanına gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. baraj alanı yöre halkı için mesire alanı olarak da kullanabilecektir. trafo ve şalt sahasına. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ve teknik büroların yer aldığı bir merkezi şantiye oluşturulacak olup. Baraj yapımı ve işletmesi sırasında teknik ve idare personelin işyeri ve konut gereklerini karşılayacak bir daimi site tesisi kurulacaktır. yürüyüş. kuş gözlemi. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. malzeme sıçraması. İşçilerin genel sağlık sorunlarının izlenmesi ve ilk yardım amaçlı olarak şantiye sahasında bir revir kurulacaktır. gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. Site yeri için seçilen alandan HES tesislerine. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatma işlemleri.

Baraj çevresinde fındık kültür alanlarının hakimiyeti de göze çarpmaktadır. Melen barajında su tutulması ile birlikte tesisin etki alanı ve civarında büyük alanlarda etkili olabilecek bir iklim değişikliği beklenmemektedir. sediment gelişi ve su kalitesine olumlu etkide bulunması beklenmektedir. gürgen. Barajın yapılmasının akımdaki sürekliliğe ve taşkınların önlenmesi katkısı dolayısıyla erozyon. Civar çevre ormanlarda egemen ağaç türleri kayın. meşe. Bu bakımdan su içerisinde yaşayan türler genel olarak suyun yükselmesinden pozitif olarak etkileneceklerdir. Baraj gölü çevresinde erozyon oluşumu ve göl alanının kısa zaman içerisinde dolmasının engellenmesi amacıyla peyzaj projeleri hazırlanmak suretiyle peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. köknar ve sarı çam’dır. Yapılması planlanan baraj ile 110 metre kotunda geniş bir alanda yüzeysel bir su kütlesi oluşacaktır. kolu da Lahna deresinin yataklarını dolduracaktır. Oluşan bu su kütlesi bölgede yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve miktarının artmasına neden olabilecektir. Ayrıca suyun derin ve dip kısımlarında mevsimlere göre soğuk ve sıcağa karşı korunaklı ve daha emniyetli su ortamı oluşacaktır. 2. nehir hidrolojisi. Suyun yükselmesiyle birlikte yaşam alanları genişleyerek avlanma ve beslenme sahaları artacaktır. Genel olarak baraj ve rezervuar yapımlarıyla bölgedeki mevcut nispi nem değerinin yükselmesi söz konusu olabilmektedir. Tuz oranı yüksek olan bu sularla sulama yapılması sonucu tarım alanlarında tuzluluk problemleri yaşanmaktadır. Melen Barajının yapılması ile akarsu rejiminin düzelmesi sonucu bu durum eskisine oranla daha az görülecektir. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Sıcaklık artışından ayrı olarak su seviyesinin yükselmesinin. karaağaç. kestane. kızılağaç. Bu durumun baraj rezervuarı çevresinde yeraltı suyu ile yapılacak olan tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bir avantaj olacağı düşünülmektedir. çeşitli ağaçlar. sucul hayat. Bu miktar en ekstrem şartlar için söz konusu olup. fundalıklar ve çalılıklardan bulunmaktadır. Bu nedenle baraj ve rezervuarının bölge önemli derecede bir iklim değişikliği oluşturması beklenmemektedir. Büyük Melen Barajı. diğer durumlarda nehirdeki akım sürekli ve düzenli bir şekilde devam edecektir. Büyük Melen Barajının. Barajın devreye girmesiyle çayın yatak kısmı regülatörün membaından başlamak üzere çayın membaına doğru su yükselmesiyle bölge vejetasyonunun düşük kodlarındaki toplulukları su altında kalarak olumsuz olarak etkilenecek ve ortadan 173 . Melen barajı sahası kıyılarındaki yükseltilerde genelde fındık bahçeleri. Bununla birlikte barajın mikro ölçekte bazı sıcaklık ve ekolojik ortam değişikliklerine yol açması da beklenmektedir. su ortamında su canlıları için daha iyi çevre koşullarının oluşmasına neden olabilmesi de söz konusudur. Büyük Melen Çayı üzerinde kurulmaktadır. Birinci kolu Büyük Melen Çayının yataklarını doldururken. dişbudak. Su tutulmaya başladıktan sonra barajın 2 ana kolu ortaya çıkacaktır. kavak.25 m3/sn miktarında bir debi en kurak şartlarda dahi verilecektir. ıhlamur. Melen çayının Karadeniz’e döküldüğü Melen ağzı bölgesinde özellikle yaz aylarında akarsu seviyesinin düşmesi ile birlikte denizden Melen Çayı içerisine doğru tuzlu su girişimi görülmektedir. mansap tarafının hidroloji ve sucul hayat açısından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla ekolojik su adı verilen ve akarsu içerisindeki hayatın devamlılığı açısından son derece önemli olan 2. Ancak proje alanı zaten yüksek nispi neme sahip bir bölgede ve Karadeniz’e kuş uçuşu 7 km mesafede yer almaktadır.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bölgede yapılan inceleme ve alınan fotoğraflara bakıldığında vejetasyon örtüsünün Melen çayı yatağından tepelere doğru çıkıldıkça daha yoğun bir bitki örtüyle kaplandığı görülmektedir.

gerekse rekreasyon amaçlı olarak bölgeye uyumlu ağaç çeşitleri ile bitkilendirilecektir. Bunun neticesinde ise yerel halkın yasam standartlarında bir yükselme gözlenmesi beklenmektedir. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. ve ağaçlandırılması gereken alanlara taşınabilir ve kaynak olarak kullanılabilir. Ortaya çıkacak olan Melen Baraj Gölü ile alan rekreasyon açısından daha değerli bir niteliğe kavuşacaktır. Proje ile bölgeye ulaşım. Barajda canlı hayatının geçişlerine imkan verecek yapıların tasarlanarak yapılması ve uygun işletilmesine olanak sağlanmalıdır. Baraj yapısından sonra salınacak suyun debisinin derenin kurumasını ve biyolojik hayatın sürmesini engelleyebilecek minimum su değerlerinin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. ÇED çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalara göre proje alanı ve çevresinde yapılan tespit edilmiş tescilli bir kültür varlığı bulunamamıştır. Projenin özellikle 5 yıl sürecek olan inşaat süresince yerel halk için büyük ölçüde iş imkanları yaratılmış olacaktır. peyzaj. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında rekreasyon ve turizm gibi faaliyetler ile yerel halkın sosyal ve ekonomik olarak fayda elde etmesi beklenmektedir. haberleşme ve sağlık hizmetleri konusunda ek katkıların gelmesi kaçınılmazdır. Proje sahasında issizlik nedeniyle görülen dışarıya göçün proje ile tersine dönmesi beklenmektedir. Bu yüzden düşük kodlarda su altında kalacak ağaçlar sökülüp alınarak uygun orman. Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. 174 . Proje kapsamında oluşacak olan baraj gölü sayesinde peyzaj değeri yüksek bir alan elde edilmiş olacaktır. Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. Bu doğrultuda yeni alan kullanımlarına özellikle 300 metrelik mutlak koruma bandı için İSKİ’nin gerekli görmesi durumunda peyzaj projeleri hazırlanacaktır. inşaat durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü'ne haber verilecektir.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bu bahçelerin düşük kodlarının su altında kalması mümkün olup bu sahalarda bazı vejetasyon ve ürün kayıpları oluşacaktır. Melen barajı rezervuarında tutulacak olan suyun kalitesini korumak amacıyla Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Dere yatağının kenarlarında ve düşük kodlarında bulunan söğüt. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU kalkacaktır. Bütün bu çalışmalar projeden beklenen çevresel faydalardır. Melen havzasında. Baraj yapımını müteakiben oluşacak olan baraj gölünün kenarlarında yer alan çıplak kıyı şeridi gerek erozyon oluşumunu azaltmak. çınar ve kavak gibi seyrek ve tekil ağaçlar su yükselmesiyle su altında kalarak yok olacaktır. Ancak baraj inşaatı ve malzeme alanlarında yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılırsa. Bölge genel olarak ağaçla kaplı bir bölge niteliğindedir. Melen Barajı. HES ve Malzeme Ocakları Projesi. Baraj civarında saf tür ağaçları bulunan ve iyi vejetasyonu olan ormanlardan ziyade zirai kültür fındık bahçeleri daha fazla yer tutmaktadır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır.

Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da. su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. 175 . HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU BÖLÜM XI. Ayrıca katı atıkların uzaklaştırılması amacıyla da Düzce yakınlarında bir adet düzenli depolama tesisi yapılacaktır. Bu nedenle mevcut durumda atıksuların bir kısmı ile katı atıklar havzada herhangi bir işleme tabi tutulmadan deşarj edilmekte ve depolanmaktadır. Melen Barajı. Melen barajından elde edilecek olan enerjinin önemli bir çevresel yük getiren termik veya nükleer santral gibi bir tesis yerine. Düzenli depolama alanı ise bulunmamıştır. Bu tür olumsuzluklar hiçbir zaman sıfırlanamayacak niteliktedir. Melen çayındaki su akımının düzenlenmesi. Melen havzasında. Ayrıca topografik olarak yapılan araştırmalar sonucunda optimum miktarda su temini açısından baraj kreti yüksekliğinin 110 m olması gerektiği belirlenmiştir. enerji kazanılırken çevresel anlamda da bir faydayı beraberinde getirmektedir. projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme. Melen Projesi ile ilgili baraj aksının yeri ve yüksekliğinin tespiti amacıyla DSİ uzmanları tarafından incelemeler yapılmış ve çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir. enerji ve su temini amaçlı entegre bir projenin parçasıdır. Melen Çayı üzerinde planlanmış olup. yenilebilir bir enerji kazanım şekli olan hidroelektrik santral (HES) şeklinde elde edilmiş olması da.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. havzada Sadece Düzce ilinde kapasitesi yetersiz bir atıksu arıtma tesisi bulunmuştur. Bununla birlikte bu tür çevresel faydaların ekosistem üzerindeki karşılığının rakamsal olarak hesaplanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. SONUÇLAR (Yapılan tüm açıklamaların özeti. Ancak bu tür etkilerin uygun mühendislik pratikleri ile minimize edilmesi mümkündür. Bu projeler Melen Barajı işletmeye alınmadan devreye girecek ve havzadaki bu tür kirlilik yüklerinin önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır. HES ve Malzeme Ocakları Projesi. su içerisindeki canlıların yaşam şartlarının kolaylaşmasına da neden olarak ekosistem üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. 176 . Melen havzasında proje öncesi hazırlanan Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı kapsamında yapılan çalışmalarda. proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri). 50 yıl ekonomik ömre sahip olması beklenen Melen Barajı. Bu kapsamda barajın ÇED’ini yapan kuruluş olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü de bakanlıkça belirlenen periyotlarla izleme raporlarını hazırlayarak bakanlığa sunacaktır. Bu proje kapsamında ortaya çıkacak etkilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. jeolojik ve topografik koşulları uygun yerin Çayüstü tepesi ile Dikenli tepe arasındaki nokta olduğu tespit edilmiştir. HES ve Malzeme Ocakları Projesi`nin enerji üretimi ve içme suyu sağlamasının yanı sıra Melen Çayı’nın akımlarını düzenleme kabiliyeti ile taşkın koruma işlevine de katkıda bulunacaktır. Melen Barajı’nın inşaat aşamasındaki izleme raporları yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği periyotlar halinde Bakanlığa sunulacaktır. Adı geçen Master Planı kapsamında bölgedeki atıksuların arıtılması amacıyla bir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonrasında Büyük Melen vadisinde en fazla yağış alanını içine alabilecek. Tüm inşaat faaliyetlerinde olduğu gibi baraj inşaatlarında da çevresel açıdan bir takım olumsuzlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU EKLER 177 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 1 Melen Barajı Proje Alanını Gösteren 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita 178 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 2 Büyük Melen Barajı 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı 179 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 3 Büyük Melen Barajı Gövde En Kesiti 180 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 4 Büyük Melen Barajı Gövde Boykesiti ve Maksimum Tip Enkesiti 181 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 5 1/500-1/1000 ölçekli dolusavak boy ve en kesiti 182 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 6 Büyük Melen Barajı derivasyon-dipsavak boy ve en kesiti 183 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 7 Melen Barajı Proje Alanı Yakınında Bulunan Meteoroloji İstasyonları 184 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 8 Büyük Melen Barajı alanına ait Jeoloji Haritası (1/1000) 185 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 9 Büyük Melen Barajı Göl alanı Jeoloji haritası (1/25 000) 186 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 10 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yazılan yazılar ve alınan cevaplar 187 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 11 Melen havzası ile ilgili Bakanlar Kurulunun 07/05/2008 Tarihli ve 2008/13681 sayılı kararları 188 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 12 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli Meşcere Haritaları 189 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 13 Orman Bölge Müdürlükleri’nde alınan Görüşler ve ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formu 190 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 14 Büyük Melen barajı alanı 1/25 000 ölçekli malzeme ocakları haritası 191 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 15 Malzeme Ocakları 1/5000 Ölçekli Hafriyat Alanları Haritası 192 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 16 Baraj alanı 1/2000 ölçekli vaziyet planı 193 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 17 Malzeme alanlarının ruhsatlandırma başvuruları 194 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 18 Malzeme ocakları imalat haritaları 195 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 19 Doğaya Yeniden Kazandırma Planı 196 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 20 Malzeme alanlarına ait koordinatlı haritalar 197 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 21 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler 198 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 22 Hava Kalite Modelleme Sonuçları 199 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU Ek 23 Acil Müdahale Planı 200 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

Ş. Çevre ve Orman Bakanlığı.Derneği. EPA. Ankara ÇOB.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete. Vol.12. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası. T.01. Edinburgh. 1996. MÜEZZİNOĞLU. A. İzmir 201 . 2007 ÇOB.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. Flora of Turkey and East Aegean Islands. BERANEK.Ş. Sf. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU KAYNAKLAR Büyük İstanbul Su Temini Melen Sistemi II. AYSEN . et all 1988.. Edinburgh. HOBOKEN.11. A. Hes Ve Malzeme Ocakları Projesi ÇED Raporu. 07. 23.2004 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete.php (Türkiye Bitkileri Veri Servisi TÜBİTAK) ISTVÁN L. A.D.S. 2007. T. Ankara DSİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Ankara DEMİRSOY.epa. Ankara EKİM. P.2003 tarih ve 25001 sayılı Resmi Gazete. (2004). ERE Hidroelektrik Üretim Ve Ticaret A. Memeliler.H. 1993. Disposal and Reuse. Environmental Protection (http://www.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. VÉR AND LEO L. Merhale Projesi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı. 2004.C. (Supplement). New York. T. 2006. T. Treatment.gov/scram001/dispersion_alt. Edinburg University Press.C. T. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. 111. 22. Vol. U.12.gov.htm). Edinburg University Press. Gürültü Yönetmeliği. ABD. DEMİRSOY. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. 2003. Wastewater Engineering. ÇSGB.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete. ve ark. Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT).tubitak. 23.11. T. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Titreşim Yönetmeliği.B. ŞTİ. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları. 10. T. Barajlara ait Teknik Şartname.C. 22. 2000. ve ark. Noise and vibration control engineering: principles and applications / edited by : Wiley. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı.. 2000.03. DSİ Genel Müdürlüğü. 2002. 1987. ÇOB. ÇOB. 2007 GÜNER. Ankara. 2003. Çevre ve Orman Bakanlığı. T.07. Meteksan A.J. Bölüm IV. 01. Ankara ÇSGB. İSKİ Osmangazi (İsaköy) Barajı Projesi Degol Çevre Mühendislik Müşavirlik Ticaret LTD. (Supplement 2).C. Meteksan A..2008 tarihli 26809 sayılı resmi gazete..Ş. 2008 Metcalf and Eddy. DAVIS. http://www. Mc Graw Hill Book Company. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği. Agency.C.K. 2008. Sarıgüzel Barajı.. N.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete.tr/tubives/index. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği.T. A. 2003.

HES ve Malzeme Ocakları ÇED Raporu.gov. DOKAY-ÇED Çevre Mühendisligi Ltd. Çevresel Etki Değerlendirme "ÇED". ve ark. Yedigöze Barajı.Sti.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2002. Kılavuz.tr Yedigöze Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Ankara 202 . N..meteor.. 2007 YİĞİT. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU www. Sti.

IV. IV. IV.2. ekler vb. VI.2.2. Bölüm V. II. V. Çayüstü ve Dikenli Tepe Mevkileri : 42 -Sorumlu Olduğu Bölüm. HES ve Malzeme Ocakları Projesi : Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü : Sakarya ve Düzce İlleri.7 Bölüm IV. III. VI. Raporun tamamı Bölüm I.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. bölüm. Büyük Melen Çayı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU YETERLİLİK BELGESİ PERSONEL TABLOSU Projenin Adı Proje Sahibi Projenin Mevkii Yeterlilik Belge No Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel Çevre Mühendisi (Madde 5/1-a) KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN : Büyük Melen Barajı.13. Ziraat Mühendisi.2. Ekler Mühendislik veya mimarlık fakülteleri veya fakülte veya akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen veya edebiyat fakültelerinin mezunu personel (Madde 5/1-b) Mustafa Yazgan Süleyman Övez Biyolog Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca veya PTD İnceleme değerlendirme komisyonunca belirlenmiş meslek grubundaki personel Recep H. III. V. Sayfa.3. IV. V. V.2.2.2. Bölüm I. VII. VIII.6. IV. II. Eren Jeoloji Yüksek Mühendisi İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İnşaat ve Çevre Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi Azize Aydeniz Kalaycı İnci Karakaya Rapor Koordinatörü (Madde 5/1-c) İzzet Öztürk Ali Fuat Aydın 203 . Adı Soyadı Mesleği İmzası Mustafa Evren Erşahin Çevre Mühendisi Bölüm I.2.12.. Çevre Yüksek VI. IV. Ekler Bölüm IV. III Bölüm III. Mühendisi VIII.5. II. VII.

Yardımcı Doçent. 20’nin üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır.edu.06. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1978 yılında girdiği İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi. Çevre Mühendisliği Bölümü. ÇED Koordinatörü KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 204 . KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 4861089914 İzzet Öztürk Mehmet Zonguldak . Doktor.itu. 11 tane uygulama ve araştırma projesinin yürütücülüğünü de yapan Öztürk.İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. İŞ/EV. Doçent. Maslak. Çalışma alanları: • Su ve Atıksu Arıtımı • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü • Deniz Kirlenmesi ve Deniz Deşarjları • Havasız (Anaerobik) Arıtma • Çevre Etki Değerlendirmesi • Katı Atık Yönetimi Bu konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. 50’ye yakın projede.15.C.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 37 90 E-posta: GSM: 0532 693 25 87 E-posta: iozturk@ins. 1982 Adres: İTÜ. İzzet ÖZTÜRK) T. Dr. ve Profesör olarak devam ettirmiştir.İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Lisans . Aynı konularda 100’ün üzerinde uluslararası yayın yapmıştır. 1994 yılında TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü almıştır. Projenin Çevresel Etkileri ve Genel Değerlendirme.İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. 1977 OKUL VE BÖLÜMÜ Y. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU ÖZGEÇMİŞ (Prof.Bugüne. İnşaat Fakültesi. 1979 Doktora .tr GÖREV YAPTIĞI 1978 .ADRESİ 34469.1954 İnşaat Yüksek Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans .

1993 OKUL VE BÖLÜMÜ Y.Dicle Üniversitesi.2001. Araştırma Görevlisi. Maslak.C. İŞ/EV. Lisans . Çevre Mühendisliği Bölümü.1997. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2001 . Çevre GÖREV YAPTIĞI Mühendisliği Bölümü KURUM/KURULUŞLAR 1997 .tr 1994 . İnşaat Fakültesi. Ziraat Fakültesi. 10’a yakın projede ve 10’un üzerinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında görev almıştır. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 1994 yılında Harran Üniversitesinde başladığı akademik hayatına 1997 yılından itibaren İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde devam etmektedir. Çalışma alanları: • Sularının Arıtılması • Su ve Toprak Kaynaklarının Korunması • Yayılı Kirletici Kaynaklar • Tarımsal Kirlilik • Çevresel Etki Değerlendirme Bu konularla ilgili 50’nin üzerinde ulusal ve uluslararası yayın yapmıştır. 1995 Doktora – İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 51769693040 Mustafa Sait Yazgan Mehmet Yasin Halfeti – 14 Nisan 1967 Ziraat Mühendisi Çevre Yüksek Mühendisi İngilizce MEZUN OLDUĞU Lisans . Harran Üniversitesi.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.Harran Üniversitesi. İstanbul TELEFONU Tel : 0212 285 65 43 E-POSTA: GSM: 0533 663 14 16 E-posta: yazgan@itu. Öğretim Görevlisi. Araştırma Görevlisi. YAZGAN) T. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2005 .ADRESİ 34469. Yardımcı Doçent.2005. 2001 Adres: İTÜ.Bugüne. Mustafa S. RAPORA KATKISI Proje Alanının Konumu ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirmesi KISA ÖZGEÇMİŞ 205 .edu. Çevre Mühendisliği Programı.

İstanbul).. 1967 Çevre Mühendisi İngilizce İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Müh.itu.Ali Fuat AYDIN) T. (2002-Eylül 2005) KURUM/KURULUŞLAR İTÜ İnşaat Fakültesi. Doktora Programı (2002) MEZUN OLDUĞU İTÜ Fen Bilimleri Enst. Böl.. Böl. içme suyu arıtımı. TRİO KONUTLARI (Ön ÇED.tr İŞ/EV. (Eylül 2005. Böl. Çevre Müh. deniz deşarjları. Araştırma Gör. Çevre Müh. Yüksek Lisans Programı (1993) OKUL VE BÖLÜMÜ İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1990) İŞ ADRESİ: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34469 Ayazağa .edu.. KOPET Akaryakıt İstasyonu ve İş Merkezi (ÇEDİstanbul). Çevre Müh. BALTAŞ Konfeksiyon Merkezi (ÇED. Yardımcı Doçent Dr. Düzce) Proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özelliklerinin belirlenmesi Projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak önlemlerin belirlenmesi REFERANSLAR RAPORA KATKISI 206 .İstanbul).).ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ İnşaat Fak. çevresel etkilerin değerlendirilmesi. Dr.. Başlıca çalışma alanları. ASSAN-HYUNDAI Motorlu Araçlar (Ön ÇED-İstanbul). KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ 27350007060 Ali Fuat AYDIN Hayreddin İstanbul. 30’un üzerinde teknik rapor yayını bulunmaktadır. ÇED Raporları: MARMARA EREĞLİSİ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ (ÇEDTekirdağ..DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Böl. Çevre Müh. endüstriyel kirlenme. Araştırma Görevlisi (19932002) KISA ÖZGEÇMİŞ 1990 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Böl. OTOCENTER (Ön ÇED-İstanbul).) GÖREV YAPTIĞI İTÜ İnşaat Fak.C. su temini ve atıksuların uzaklaştırılması. DOĞA MADENCİLİK Düzce Taşocağı ve Konkasör Tesisi (ÇED.İstanbul EV ADRESİ: İTÜ Lojmanları C2 Blok Daire :16. Maslak – İstanbul İŞ TEL: (212) 285 37 87 EV TEL: (212) 328 05 95 E-mail: afaydin@ins. CEMİL VE YAŞAR DALKIRAN İş Merkezi (ÇED. Yüksek lisansını ve doktorasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Çevre Programı’nda tamamladı. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. İstanbul). 40’ın üzerinde bilimsel makale ve tebliği. YILDIZ KONFEKSİYON ATÖLYESİ (Ön ÇED-İstanbul). çevre mevzuatı.

MASLAK-34469İSTANBUL 0 212 285 6883 sovez@ins.01. İ.C. 1976 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ FEN FAKÜLTESİ.tr İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01. BİYOLOG DR İNGİLİZCE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1959 tarihinde Manisa-Akhisar'da doğdu. 1986' yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünde başladığı Yüksek Lisansını Deniz Biyolojisi dalında 1988 yılında tamamladı ve 1990 yılında kazandığı YÖK bursuyla Amerika Birleşik Devletlerinin Colorado State Universitesinde Doktora çalışmasına başladı ve 1996 yılında University of Northern Colorado Üniversitesinden doktora diploması alarak mezun oldu.Dr. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU T.T.Ü. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. TELEFON E-Mail GÖREV YAPTIĞI KURUM/ KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI 207 .Süleyman ÖVEZ) 47410552828 SÜLEYMAN ÖVEZ MEHMET ALİ AKHİSAR. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ İŞ/EV-ADRESİ ÖZGEÇMİŞ (Doç.itu.edu. Evli ve dört çocuk babası olan Süleyman Övez İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde 1981 yılından beri görev yapmaktadır. Raporda çalışma sahasının karasal ve denizel flora ve faunası ile dolgu alanında yapılacak çalışmaların olası çevresel etkilerinin incelenmesi çalışmalarına katkı. 1959 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. İNŞAAT FAKÜLTESİ.

Recep H. Araştırma Görevlisi.C. 1980 Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok. Öğretim Görevlisi. Kat: 5.bugüne. Jeoteknik ve Hidrojeolojik Yapı 208 .İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Bölümü. hammadde kaynakları ve mermer oluşumlarının etüdü Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları Şehir ve çevre jeolojisi 1994-2001 yılları arasında. Öğretim Görevlisi. İTÜ Maden Fakültesi KURUM/KURULUŞLAR Mineraloji–Maden Yatakları Kürsüsü 1983 -1993. EREN Abdülkadir Kayseri . İTÜ Müh. No: 157 OkmeydanıİŞ/EV. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 18341400168 Recep H. Zemin Deprem Araştırma Müdürlüğü’ne danışman yapmıştır RAPORA KATKISI Jeolojik. İBB için “İstanbul Metropol Alanında Yerleşime Uygunluk Etütleri”ni gerçekleştiren Yerbilimleri Grubu danışmanlık görevi üstlenmiştir.ADRESİ İstanbul TELEFONU Tel : 0212 220 52 92 E-POSTA: GSM: 0532 432 38 92 E-posta: anadoluyer@hotmail.01. İTÜ Maden Fakültesi Mineraloji– Petrografi Ana Bilim Dalı 1993 . Dr.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.1945 Jeoloji Yüksek Mühendisi İngilizce Lisans . Fakültesi Maden Bölümü GÖREV YAPTIĞI 1980 -1983.2001 Doçent. Etibank 1972 -1980. Mim.com 1968 -1972. Anadolu Yerbilimleri Ltd. Maden Fakültesi 2001 . endüstriyel mineral. EREN) T. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (Dr. Üniversitede akademik faaliyetinin yanında aşağıda sıralanan alanlarda uygulama ve araştırmalarda bulunmuştur: • KISA ÖZGEÇMİŞ • • Maden yatakları.02. Şti. Dr.İTÜ Maden Fakültesi. 1968 Doktor a.

2004 yılında Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Danışmanlık Projeleri 2001 yılında Karatay Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) Antalya. Çalışma alanları: • Katı Atık Yönetimi • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü GÖREV YAPTIĞI KURUM/KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Projenin Çevresel Özellikleri 209 .Ş.Proje Mühendisi.ADRESİ TELEFONU E-mail: İTÜ. İnşaat Fakültesi.İstanbul Teknik Üniversitesi. 2006 . 2005 yılında Aksaray İSKİ Su Proje Müdürlüğünde ve DEVA Holding A.C. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği. 2007 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde proje mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır.Lisans . Maslak.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. 2008 İŞ/EV. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ 22334257288 İnci Karakaya Hüseyin Kayseri – 25 Nisan 1983 Çevre Mühendisi İngilizce Lisans Y. 2006 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.İstanbul Teknik Üniversitesi. Çevre Mühendisliği.com 2007. 2003 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Ekibinde. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ (İnci KARAKAYA) T.Atıksu arıtma tesisinde staaj yapmıştır. Çevre Mühendisliği Bölümü. 34469. İstanbul Tel : 0212 285 37 94 GSM: 0505 664 52 27 karakayainci@yahoo.

1994’te İngiliz Hükümeti Bursunu kazanarak Southampton Üniversitesi ve HALCROW’da Su Mühendisliği Konusunda Eğitim Programına katılmıştır. U. 2004’ten bu yana Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü’nde Çevre Başmühendisi olarak DSİ 14. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ VE YILI MESLEĞİ YABANCI DİLİ Azize AYDENİZ KALAYCI 26930432896 Azize AYDENİZ KALAYCI Derviş Bağlarbaşı/DİYARBAKIR . Ankara 3 . Bölge (İstanbul) Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü’nde Büyük İstanbul İçmesuyu Projelerinde Proje Mühendisi olarak. 1998-2004 Yılları arasında DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk kapsamına giren her türlü çevre sorunları.DSİ X. İstanbul Lisans Eğitimini1987’de Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayarak aynı yıl DSİ X.DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. Diyarbakır 2 . Haziran 2008 de Hollanda Hükümetinin düzenlemiş olduğu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan “Yüksek Maliyetli Çevresel Direktifler”in uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususları kapsayan IPA/Environment–MTEC Programı kapsamında “Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ve Çevre” konulu eğitim programına katılmıştır. 1990 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış.1965 İnşaat Yüksek Mühendisi İngilizce 1994 Training Programe on “Water Engineering” Üniversity of MEZUN OLDUĞU OKUL Southampton. Çevre Başmühendisi. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU ÖZGEÇMİŞ T. Proje Mühendisi.com GÖREV YAPTIĞI KURUM / KURLUŞLAR 1 . Bölge Müdürlüğü. Proje Mühendisi. VE BÖLÜMÜ 1990 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Yüksek Lisans 1987 Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – Lisans İŞ / EV ADRESİ VE DSİ XIV.DSİ Genel Müdürlüğü. Bölge Müdürlüğü. Marmara Havzası Su Kalitesi İzleme Çalışmaları ve Büyük İstanbul İçmesuyu II. KISA ÖZGEÇMİŞ RAPORA KATKISI Proje Çalışmaları.Çamlıca/Üsküdar/ İSTANBUL TELEFONU 0 216 325 63 20-115 E-POSTA aaydenizk@yahoo. İstanbul 4 .DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü. Bölge ve Genel Müdürlükteki hizmeti boyunca GAP Projelerinde birçok Kati Proje çalışmalarıyla birlikte Proje Kontrollüğünü yürütmüştür. Kontrol ve Değerlendirme 210 .K. DSİ X. 1994 -1998 Yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı GAP Şube Müdürlüğü’nde proje Mühendisi olarak görevine devam etmiştir.C. Bölge Müdürlüğü K.DSİ XIV. Merhale Projesi Melen Sistemi kapsamında Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projelerinde çalışmalarına devam etmektedir. (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğünde Proje Mühendisi olarak göreve başlamıştır.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 211 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 212 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 213 .

.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 215 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 216 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 217 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 219 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 220 .

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 221 .

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 222 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 223 .DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MELEN BARAJI. HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU 224 .