1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Bölüm 1

1.1. GİRİŞ

Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile
ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük
kolaylıklar sağlamaktadırlar. Alış-veriş merkezlerindeki kasiyerlerin
kullandığı paket programlar, ticari ve sanayi alanlardaki makinelerin
bilgisayar destekli kullanılan programları, eğitim alanlarında kullanılan
otomasyonlar ve bilgisayarların kullanıldığı her alanda sayamadığımız
bir çok programlar bilgisayar programcıları tarafından programlama
dilleri kullanılarak yazılırlar. Otomasyon yazılımları, bir matematiksel
işlemin veya bilimsel bir hesaplamanın bilgisayarla çözülmesi hızlı,
daha kolay ve doğru yapılmasını sağlar.
Programlama dilleri zaman içerisinde gelişmiş, yeni versiyonlar ile
değişmiş, kaybolmuş veya yenileri çıkmıştır. Bu nedenle programlama
bilgisini asla bir programlama diline bağlı tutmamak gerekir. Eğer
programlama mantığı oldukça iyi gelişirse, algoritmaları kolay kurup
algılayarak, çok karmaşık sorunlar üzerinde fikir yürütülüp çözüm
üretilebilir. Daha sonra da bilinen uygun bir programlama dilinin
formatına uygun yazmak gerekecektir. Programlama temeli ve
mantığı kavranıldıktan sonra, çoğunlukla 1-2 hafta gibi bir sürede bir
programlama dilini orta düzeyde öğrenilebilir.


2
BÖLÜM -1- PROGRAMLAMAYA GİRİŞBölümün Genel Amacı: Programlamayı genel olarak tanıma ve programlama mantığını
kavrayarak, algoritma ve akış diyagramlarını kullanma ve bunları açıklama.


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Program kavramını açıklamanız,
 Programlama kavramını açıklamanız,
 Programlama türlerini açıklamanız,
 Program geliştirme sürecindeki adımları ve işlevlerini açıklamanız,
 Algoritma kavramını açıklamanız ve algoritmalar oluşturmanız,
 Programların akış diyagramını çizmeniz,
 Akış diyagramlarındaki şekilleri ve görevlerini açıklamanız,
 Programlama dillerini tanımanız ve temel işlevlerini öğrenmeniz,
 Bir program yazarken kullanacağınız dili bilmeniz beklenmektedir.

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
3
1.2. PROGRAMLAMA NEDİR?
Bilgisayarların isteğe uygun özel işlemler yapması için programlanması gerekir. Örneğin,
bir şirkette kullanılan stok uygulaması, sipariş uygulaması yada değişik iş takipleri,
hastane otomasyonları yada eğitim kurumlarının kullandığı öğrenci otomasyonları gibi.
Programlamaya çok fazla örnek vermek mümkündür.

Program : Günlük hayattaki bir sorunu bilgisayarla çözmek, rutin işlemleri kolaylaştırmak
için bilgisayarların isteğe uygun olarak özel bir takım işlemleri gerçekleştirmesi için
programlanması gerekmektedir. İşte yazılan bu yazılımlar ile ortaya çıkan ürün bir
programdır. Bilgisayar oyunu, muhasebe işlem programları ve ticari şirketlerde kullanılan
paket programlar birer programdır.

Programlama Dili : Bilgisayarda çözülecek bir sorun için çözümün bilgisayara adım adım
yazılmasını sağlayan biçimsel kuralları olan ve bu kurallara sıkı sıkıya bağımlılığı
gerektiren bir tanımlar kümesidir. Yani, programcı ile bilgisayar arasında bir tercüman
durumundadır.
1.3. PROGRAMLAMANIN TARİHİ
Oldukça eskiye dayanan programlamanın tarihine baktığımızda fazla kodlanmış makine
komutları bulunmamaktaydı. 1940 – 1950 yılları arasında fazla kodlanmış makine
komutlarıyla yazılan programlar, programcılar açısından oldukça zordu. Hızın düşük
olması, bellek yetersizliği, işlem sayısının az olması bilgisayarın kullanım alanını sınırlıyor
ve işlemler basit bir uygulamadan ileri gidemiyordu. Tabi bu durum mikroişlemciler ile
alakalı idi. Rekabet halinde olan firmalar işlemcilerin mimarilerini geliştirip hızlarını
arttırdıkça, işlemcilerin işleyebileceği komut sayıları artmış ve komut setleri daha kullanışlı
hale gelmiştir.

İlk programlar makine dili ile hazırlanıyordu. Makine dili de bir programlama dilidir ama
makine dili ile program yazmak çok zahmetli bir iştir. Çünkü makine dilinde sıfırlar (0) ve
birler (1) vardır. Yani işlemlerde DOĞRU (1) yada YANLIŞ (0) durumlarına göre hareket
edilmektedir. Ayrıca, makine dili programları anlaşılması zor olan ve tamamıyla donanıma
hitap eden programlardır. Günümüze baktığımızda geliştirilen üst düzey programlama
dillerini kullanırken makine dilini bilmeye bile gerek yoktur.

Makine diline yakın Assembly programlama dilinde mikroişlemcilerin anlayacağı assebly
kodları kullanılır. Bu ham şeklinde bulunan komutlar (MOV, ADD, PUSH gibi)
mikroişlemcinin belli bir işlevi yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu komutlara mnemonic
adı verilir. Üst seviye programlama dillerinin geliştirilmesiyle programlar daha anlaşılabilir
komutlarla yazılmaya başlanmıştır (Print, Read, Display, Circle, Get, vb). 1980’li yıllarda
üst seviye programlama dilleri yaygınlaşarak, programlar belli bir dilin yapısı içinde
tasarlanmış ve yazılmıştır.

4
1.4. PROGRAMLAMA TÜRLERİ
1.4.1 Yapısal Programlama
Programlama dilleriyle ilgilenenler kod yazmaya genellikle küçük ve basit kodlar yazarak
başlarlar. Bu kodlar sadece bir “ana (main)” bloğundan oluşur. Bu blok içerisindeki komut
ve deyimler programın tümünde tanımlı olan “global” verileri kullanırlar.

Şekil 1.1 Yapısal olmayan programlama

Şekilde 1.1’de görüldüğü gibi yapısal olmayan programlama tekniği kullanılarak yazılan
kodlarda, ana program bloğu, global olarak tanımlanmış veriler üzerinde işlem yürütür.

Bu programlama tekniği oldukça büyük programlarda büyük dezavantajlara sahiptir.
Örneğin aynı komut ve deyimler bu teknikte yazılan kodlar içerisinde defalarca
tekrarlanmak zorunda kalabilir. Aynı zamanda bu teknikte yazılan kodların okunabilirliği
ve anlaşılabilirliği yazılan kod miktarı arttıkça zorlaşır. Dolayısıyla kod yazarken hata
yapma olasılığı fazladır ve hata ayıklama (debugging) işlemi oldukça zordur. Bu nedenle
de doğal olarak yazılan programın güvenirliği de düşük olacaktır.

Yapısal programa tekniğinde ise altprogramlar (procedures) ve fonksiyonlar (functions)
kullanılır. Böylece program akışının kontrolünde büyük kolaylıklar sağlanmış olur.


Şekil 1.2. Alt programların çağrılması

ana program alt program
Ana program
Veri
program
5
Şekil 1.2’deki program akışı esnasında, ana program içerisinden altprogramlar çağırılıyor.
Bu altprogram çalıştırıldıktan sonra, program akışı tekrar geri dönecek ve programın
işleyişi kaldığı noktadan devam edecektir. Yapısal programlama tekniğinde kod içerisinde
aynı altprogram defalarca çağırılabilir. Böylece gereksiz kod tekrarıda ortadan kalkmış
olur.
Şekil 1.3. Yapısal Programlama Tekniği


1.4.2 Modüler Programlama
Modüler programlama tekniğinde belli altprogramlar ayrı ayrı modüller içinde
gruplandırılır. Her modül içerinde ana program içinde tanımlı global değişkenler geçerlidir.
Aynı zamanda her modül kendi verisine de sahiptir.

Şekil 1.4. Modüler Programlama


Ana program
veri
program
alt program

alt program

alt program

Ana program
veri
program
alt program

alt program

alt program

modül
1

veri + veri
1

modül
2

veri + veri
26

1.4.3 Nesne Tabanlı Programlama
Nesne tabanlı programlama (Object-Oriented Programming, OOP) dilleri 1980’li yıllarda
C++ ile ortaya çıkmıştır. Nesneye yönelik programlama, programcının kendi sınıfını ve
nesnesini oluşturup bunun üzerinde işlemler yapmasına olanak sağlar. Bu programlama
sisteminin zor olması nedeniyle, çok sayıdaki nesneler önceden programcıya hazır bir
şekilde sunulur. Günümüzdeki programcılar ise nesneye yönelik olan ve Visual özellikler
içeren sürümleri kullanmaktadır. Visual C++, C++ Builder, Delphi, Java, Visual Basic vb.
gibi örnekler sayılabilir.

Bu teknikte nesneler birbirlerine mesaj göndererek etkileşim içinde bulunurlar. Nesne
yönelimli programlama tekniğinde açık bir biçimde altprogramları çağırmak yerine, direkt
olarak ilgili nesneye bir mesaj gönderilir. Nesne kendine gelen mesajı alır ve öncelikle
nesnenin bir örneğini (kopyasını) oluşturur. Bu kopya gerekli işlemleri yaptıktan sonra
kendini yok eder. Tüm bu işlemlerden nesnenin kendisi sorumludur.

Şekil 1.5. Nesneye Yönelik Programlama
1.4.4. Olay Temelli Programlama
Bilgisayarda bir uygulamayı kullanırken, ekran üzerinde bir nesnenin hareket ettirilmesi
veya bir tuşa basılarak düğmelerin seçilmesi işlemleri bir olaya dayanır. Olay temelli
programlama (Event – Driven Programmming, EDP) kullanıcıların yapacakları işlemlere
göre programın hareket etmesi temeline dayanır. Daha önceki programlarda ekrana
gelen menülerde daha çok klavyenin fonksiyon ve yön tuşları aktif olarak kullanılıyordu.
Olay temelli programlamada farenin menüler ve pencereler üzerinde oldukça yaygın
olarak kullanılması sağlanmıştır. Bu şekilde işlemler daha basit, fonksiyonel ve daha
kullanışlıdır.

nesne
1
veri
program
nesne
3
veri

nesne
2
veri

nesne
4
veri

7
1.5. PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ
1.5.1. İyi Bir Programın Nitelikleri
Yazılan bilgisayar programlarının basit bir işlevi yerine getirmesi ona iyi bir program
özelliği kazandırmaz. Yazılması düşünülen bir programın bir çok açıdan belli niteliklere
sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikleri şu şekilde sıralamak mümkündür.
- Estetik olarak görselliği ön plana çıkmalıdır.
- Kullanıcı açısından kullanımı kolay olmalıdır.
- İşlem ve hesaplamaları doğru yapmalıdır.
- Hızlı çalışmalıdır.
- Kolayca değiştirilebilmeli ve güncellenebilmelidir.
- Fazla kod yazılmadan etkin bir kodlamaya sahip olmalıdır.
- Yaygın kullanılan işletim sistemlerinde çalışabilmelidir.
- Büyük programlar için çoklu kullanıcı desteği olmalıdır.
- Ticari yazılan programlar ise iyi belgelenerek, lisanslı satılmalıdır.
1.5.2. Program Tasarlama
Bir yazılım geliştirirken takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:
1. Gereksinimlerin belirlenmesi : Problemin tanımı verilir.
2. Analiz : Problemin çözümü için gerekli tüm girdi ve çıktılar analiz edilmelidir.
3. Dizayn : Problemin çözümünde kullanılacak uygun algoritmanın adım adım
tanımlanması yapılmalıdır.
4. Akış Diyagramı: Algoritmaya göre uygun akış diyagramı çizilmelidir.
5. Kod Yazımı : Algoritmanın herhangi bir programlama dilinde yazılarak kaynak
dosyanın hazırlanması gerekir.
6. Test : Bu basamakta ise yazılan programın bölümleri ve tamamı çalışır halde test
edilir.
7. Doğrulama : Programın örnek girdilerle doğru çıktı ürettiği gözlenmelidir.
8. Bakım : Yazılan programda bulunan hatalar ayıklanır veya gerekli güncellemeler
yapılır.
9. Belgeleme : Yazılan program için belgeleme yapılarak, toplu çoğaltmalara karşı
engelleme konulur.

1.5.3. Arabirim Geliştirme ve Programın Görünüşü
Nesne tabanlı programlama dillerine baktığımızda iyi bir arabirim geliştirmek için bir çok
nesnenin var olduğu görülmektedir. Araç çubukları, durum çubukları, menüler, iletişim
kutuları gibi uygulamalar eklenebilir. Ayrıca, fare ve klavye işlemlerini eklemek için ayrıca
ek bir bölüm yazmaya gerek yoktur.

Program yazma ve arabirim geliştirme işlemi, iyi bir programcılığın yanı sıra büyük bir
sanatta gerektirir. “Program yapmak bir sanattır” ifadesini kullanmak pek de yanlış
olmayacaktır. Arabirim geliştirme işleminde programın kullanılabilirliği, sadeliği,
uyumluluğu ve grafik değerleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Özellikle nesne tabanlı
programlama türlerini kullanırken görsellik büyük ölçüde ön plana çıkmaktadır.
Renklendirme, yazı tiplerinin biçimleri, gölgeleme, parlaklık, menülerin resim
programlarıyla süslenmesi gibi konuları da dikkate almak gerekmektedir.


8
1.6 ALGORİTMALAR ve AKIŞ DİYAGRAMLARI
1.6.1 Algoritma Nedir?
Algoritma; Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir. Başka bir
deyişle; Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir.
Bu kavram M.S. 9.yy da, İranlı Musaoğlu Horzumlu Mehmet’in (Alharezmi adını araplar
takmıştır) problemlerin çözümü için genel kurallar oluşturması ile ortaya çıkmış olup.
Algoritma Alharezmi’nin Latince okunuşudur.

Peki bilgisayarda çözülecek bir sorunu nasıl algoritma ile ifade ederiz? Bunun için
öncelikle bir sorun tanımlayalım. Başlangıç ta basit olması için şöyle bir problem üzerinde
düşünelim: Bilgisayara verilecek iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazacak bir program
için algoritma geliştirmek isteyelim. Sorun son derece basit ancak sistem tasarımının net
yapılabilmesi için sorun hakkında anlaşılamayan tüm belirsiz noktalar açıklığa
kavuşturulmalıdır. Örneğin sayılar bilgisayara nereden verilecek, Klavye, Dosya veya
belki başka bir ortam. Bu ve buna benzer soru ve tereddütleriniz varsa sorunun sahibine
bunları sormalı ve sistem analizi yapmalısınız.

Sonra bulacağımız çözümü algoritma haline dönüştürebiliriz.

1. BAŞLA
2. A sayısını oku
3. B sayısını oku
4. TOPLAM=A + B işlemini yap
5. TOPLAM değerini ekrana yaz
6. SON

Bir başka örnek; Klavyeden girilecek iki sayıdan büyük olanından küçük olanını çıkarıp
sonucu ekrana yazacak program için bir algoritma geliştirelim.

1. BAŞLA
2. A sayısını oku
3. B sayısını oku
4. Eğer A büyüktür B ise SONUC=A-B değilse SONUC=B-A
5. SONUC değerini ekrana yaz
6. SON

Bu algoritmalar oldukça basit algoritmalar olup algoritma kavramının yerleşmesini
sağlayan örneklerdir.

Algoritmalar doğal dille yazılabileceği için fazlaca biçimsel değildir. Algoritmalar belli bir
kurallar bütününü ifade ettiği için bir algoritmada aşağıdaki ifadelerin mutlaka
doğrulanması gereklidir;

- Netlik
- Etkinlik
- Sonluluk
- Giriş/Çıkış Bilgileri
9
NETLİK
Algoritmada bulunan anlatım satırları kesin olmalıdır. Kesin olmayan anlatımlar
algoritmada bulunmamalıdır. Başka bir deyişle her işlem (komut) açık olmalı ve farklı
anlamlar içermemelidir.

Örnek;

z←x + y
sayı←sayı + 1

Bu örnekte sırasıyla; x + y işleminin sonucu z’ye taşınmaktadır. Öte yandan sayı + 1
işleminin sonunda elde edilen değer yeni sayı değeri olmaktadır.
ETKİNLİK
Algoritmada, her komut, bir kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.
Algoritmada tekrar anlatımlar olmamalıdır. Bir algoritma bünyesinde ne kadar az tekrar
varsa algoritmanın etkinliği o kadar artar. Kaçınılmaz tekrarlarda ise bir algoritmayı etkin
hale getirebilmek için; tekrar anlatımların alt algoritma yapılması gerekmektedir.
SONLULUK
Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmelidir. Her algoritmanın bir bitiş ya da
geriye dönüş noktası olmalıdır. Ana algoritmada bitiş noktası END, alt algoritmalarda ise
geriye dönüş noktası RETURN komutları ile sağlanır. İşletim sistemleri gibi bazı
programlar istisnai olarak sonsuza dek çalışırlar.
GİRİŞ/ÇIKIŞ BİLGİSİ
Bir algoritmada mutlaka Giriş ve Çıkış bilgisi olmalıdır.Giriş bilgisi, algoritmaya dışarıdan
bilgi aktarımını, Çıkış bilgisi ise, algoritma içinde oluşan sonuçların algoritma dışına
çıkartılabilmesi işlemidir.

Genelde Giriş ve Çıkışı işlemleri için Read ve Write (veya Print) kullanılır. Bir bilginin
okunabilmesi için değişken kullanılır.

Read Değişken Değişken ile belirtilene dışardan değer oku.
Write Değişken Değişken ile belirtilendeki değeri dışarıya yaz.

ÖRNEKLER
Örnek 1.1:
İki sayının toplamını yazan bir algoritma
Çözüm:
1. İlk sayıyı oku
2. İkinci sayıyı oku
3. Sayıları topla
4. Sonucu görüntüle.

10

Örnek 1.2:
Kullanıcının girdiği 4 sayının ortalamasını hesaplayıp yazdıran algoritma
Çözüm:
1. Başla
2. Sayaç = 0 ve Toplam = 0
3. Sayıyı Oku
4. Sayıyı Toplam’a ekle
5. Sayaç’ı 1 arttır
6. Sayaç < 4 ise 3. adıma git
7. Ortalamayı hesapla (Ortalama = Toplam / 4)
8. Ortalamayı yazdır
9. Son

Örnek 1.3:
20’den 50’ye kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma
Çözüm:
1. Başla
2. S=20 ve T=0 ata. (Sayı=20 T=0 ile başla)
3. T=T+S (T’ye sayıyı ekle T’yi göster.)
4. S=S+1 (Sayıyı bir artır.)
5. S<50 ise A3’ye git. (Eğer sayı 50’den küçük ise Adım 3’ye git)
6. T’yi göster. (T’nin değerini göster.)
7. Son

Örnek 1.4:
Klavyeden girilen iki sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritma.
Çözüm:
1. Başla
2. S1=? S2=? (İlk sayıyı gir ;İkinci sayıyı gir.)
3. S1>S2 ise git Adım 5 (Sayı 1 sayı 2’den küçükse Adım 5’e git.)
4. S2>S1 ise git Adım 6 (Sayı 2 sayı 1’den küçükse Adım 6’e git.)
5. S1’i göster git Adım 7 (sayı 1 değerini göster ve işlemi durdur)
6. S2’yi göster. (Sayı 2 değerini göster)
7. Dur


Örnek 1.5:
Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritma
Çözüm:
1. Başla
2. X, Y, Z değerlerini oku
3. EB = X
4. Y > EB ise EB = Y
5. Z > EB ise EB = Z
6. EB’ yi yazdır
7. Son

Örnek 1.6:
11
1’den 100’e kadar olan sayıların toplamını veren algoritma.
Çözüm:
1. Başla
2. Toplam T, sayılar da i diye çağırılsın
3. Başlangıçta T’nin değeri 0 ve i’nin değeri 1 olsun
4. i’nin değerini T’ye ekle
5. i’nin değerini 1 arttır
6. Eğer i’nin değeri 100’den büyük değil ise 3. adıma git
7. T’nin değerini yaz
8. Son

Algoritmaların yazım dili değişik olabilir. Günlük konuşma diline yakın bir dil olabileceği
gibi simgelere dayalı da olabilir. Akış şeması eskiden beri kullanıla gelen bir yapıdır.
Algoritmayı yazarken farklı anlamlar taşıyan değişik şekildeki kutulardan (Akış Şemaları)
yararlanılır. Yine aynı amaç için kullanılan programlama diline yakın bir (sözde kod =
pseudo code) dil , bu kendimize özgü de olabilir, kullanılabilir.
Aynı algoritmayı aşağıdaki gibi yazabiliriz.
1. Başla
2. T=0 ve i=0
3. i’nin değerini T’ye ekle
4. i’yi 1 arttır
5. i<101 ise 2.adıma git
6. T’nin değerini yaz
7. Son


Örnek 1.7:
İki tamsayının çarpma işlemini sadece toplama işlemi kullanarak gerçekleştiren algoritma.
Çözüm;
Girdi : iki tamsayı
Çıktı : sayıların çarpımı
1. Başla
2. a ve b sayılarını oku
3. c =0
4. b>0 olduğu sürece tekrarla
4.2. c=c + a
4.3. b = b-1
5. c değerini yaz
6. Son

Örnek 1.8:
Bir tamsayının faktöriyelini hesaplayan algoritma
Çözüm:
Girdi : Bir tamsayı
Çıktı : Sayının Faktöriyel
İlgili formül: Faktöriyel(n)=1*2*...*n
1. Başla
2. n değerini oku
3. F=1

12
4. n >1 olduğu sürece tekrarla
4.1. F=F*n
4.2. n= n-1
5. F değerini yaz
6. Son

Örnek 1.9:
İki tamsayının bölme işlemini sadece çıkarma işlemi kullanarak yapan algoritma (Bölüm
ve kalanın ne olduğu bulunacak).
Çözüm;
1. Başla
2. a ve b değerlerini oku
3. m=0
4. a>=b olduğu sürece tekrarla
4.1 a=a-b
4.2 m = m + 1
5. kalan a ve bölüm m ‘yi yaz
6. Son

Örnek 1.10:
100 tane sayıyı okuyup, ortalamasını bulan algoritma
Çözüm;
1. Başla
2. T=0, i=0
3. i<101 olduğu sürece tekrarla
3.1 m değerini oku
3.2 T = T + m
3.3 i = i + 1
4. T = T / 100
5. Ortalama T ‘yi yaz
6. Son

1.6.2 Akış Diyagramları
Akış Diyagramı; bir algoritmanın belirli bir anlamı olan şekillerle ifade edilmesidir. Önceki
konuda eğer dikkat edildiyse algoritmaların, doğal dille yazıldığı için herkes tarafından
anlaşılamayabilir ya da istenmese de başka anlamlar çıkarılabilir oluşudur. Ancak akış
diyagramlarında her bir şekil standart belli bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanıp
anlaşılması olası değildir. Bir algoritmanın ifade edilebilmesi için sıklıkla kullanılan şekiller
ve anlamları şunlardır:
13

Bir algoritmanın başladığı veya bittiği konumu gösterir.

Bir algoritmada aritmetik işlem yapılmasını sağlayan
şekildir. Bu dörtgen kutu içerisine yapılmak istenen
işlem yazılır.

Algoritmada bir bilginin ekrana yazılacağı konumu
gösteren şekildir. Ekrana yazılacak ifade ya da
değişken bu şekil içerisine yazılır.

Bir algoritmada başka bir yerde tanımlanmış blokun
yerleştiği konumu gösteren şekildir. Kutu içerisine
blokun adı yazılabilir.

Klavyeden Bilgisayara bilgi girilecek konumu belirten
şekildir. Girilecek bilginin hangi değişkene okunacağını
kutu içerisine yazabilirsiniz.

Giriş - Çıkış komutunun kullanılacağı yeri belirler. Kutu
içerisine hangi değişken veya değişkenlere okuma mı?
yoksa yazma mı? yapılacağını belirtmeniz gerekir

Bilginin Yazıcıya yazılacağı konumu gösteren şekildir.

14

Bir algoritmanın birden fazla alana yayılması
durumunda bağlantı noktalarını gösteren şekildir. Tek
girişli veya tek çıkışlı olarak kullanılırlar.

Bir işlemin belli bir sayıda veya belli bir koşul doğru
olduğu sürece tekrar edilmesini sağlayan döngü
komutunu gösteren şekildir. Bu döngüde altıgen
içerisine ya koşul yada döngünün başlangıç, adım ve
sonlanma değerlerini belirtebilirsiniz. DÖNGÜ olarak
belirlenen blokta da tekrar edilmek istenen komutlar
yer almaktadır.

Bir algoritmada bir kararın verilmesini ve bu karara
göre iki seçenekten birinin uygulanmasını sağlayan
şekildir. burada eşkenar dörtgen içerisine kontrol
edilecek mantıksal koşul yazılır. Program akışı
sırasında koşulun doğru olması durumunda "Evet"
yazılan kısma Yanlış olması durumunda "Hayır"
yazılan kısma sapılır. Tek girişli ve çift çıkışlı bir
şekildir.
Bu şekiller kullanılarak algoritma ile oluşturulan çözümler akış diyagramlarına
dönüştürülür. Bu diyagramlar herkes tarafından anlaşılabilir ve doğru olarak
yorumlanabilir bir özellik arz ederler.

Şimdi akış diyagramlarına birkaç örnek inceleyelim;

Örnek 1.11:
Öncelikle pek çok kez örnek olarak verilen akış diyagramlarının başında gelen bir
problemi yapalım. Burada dışarıdan girilen iki sayıyı yer değiştirip çıktı olarak veren
algoritmanın akış diyagramını yapalım.
15
BAŞLA
X,Y
Temp=X
X=Y
Y=Temp
X,Y
SONÖrnek 1.12:
İkinci olarak dışardan girilecek bir N sayısı için 1 den N’ye kadar olan sayıların toplamını
alıp çıktı olarak veren algoritmayı akış diyagramı olarak ifade edelim;


16
BAŞLA
N
Toplam=0
i=1
Toplam
SON
N>1 ?
Evet
Hayır
Toplam=Toplam+i
i=i+1
i>N ?
Evet
Hayır


Örnek 1.13:
Şimdi de dışardan girilen iki sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralayan programın akış
diyagramını çizelim;

17
BAŞLA
X,Y
X ve Y
SON
Hayır
Y,X X,Y
X>Y ?
X<Y ?
Hayır
Evet
Evet

Örnek 1.14:
Bu örnekte dışardan girilen 5 adet sayının aritmetik ortalamasını alıp çıktı olarak veren
akış diyagramı görülüyor;


18
BAŞLA
Toplam=0
i=1
Dizi[i]
i=i+1
i>5 ?
i=1
Toplam=Toplam+Dizi[i]
i=i+1
i>5 ?
Ortalma=Ortalama/5
Ortalama
SON
Evet
Evet
Hayır
HayırÖrnek 1.15:
Son örneğimizde dışarıdan girilen bir sayının N’ninci kuvvetini alan bir akış diyagramı
görülüyor;

19
BAŞLA
Sayi
N
Sonuc=1
i=1
Sonuc
SON
Sonuc=Sonuc*Sayi
i=i+1
i>N ?
Evet
Hayır1.7 PROGRAMLAMA DİLLERİ
Programlama Dili bilgisayarda çözülecek bir sorun için çözümün bilgisayara adım adım
yazılmasını sağlayan biçimsel kuralları olan ve bu kurallara sıkı sıkıya bağımlılığı
gerektiren bir tanımlar kümesidir.


20
Belki daha kısa bir tanımı ile sizinle bilgisayar arasında bir tercümandır demek doğru olur.
Bir sorun çözüleceği zaman öncelikle iyice anlaşılmış olmalıdır. Sonra bu sorunu
çözebilecek bir çözüm zihinsel olarak hazırlanır. Bu çözüm bilgisayara uygun bir çözüm
olmalıdır. Şöyle ki her çözüm bilgisayarda uygulanamaz. Çünkü her çözümün takip ettiği
yol yeteri kadar basit olmayabilir. Üretilen çözüm son derece basit adımlarla
anlatılabilmelidir. Algoritma kavramını hatırlayınız. Bu adımlar alt alta yazılmak suretiyle
oluşturulan çözüm bilgisayar için uygundur. Ancak ihtiyaç var ise bu adımlar akış
diyagramlarına çevrilebilir. Algoritmalar doğal bir dil ile yazılır ve sıkı sıkıya kuralları
bulunmaz. Anlaşılmasının kolay olması yeterlidir. Akış diyagramlarında belirlenmiş
semboller yer alır ve bu semboller tüm dünyada standarttır. Kısmen biçimsel olan bu
diyagramlar, sorunun çözümünü daha evrensel bir dille ifade eder.

Son adım olarak, akış diyagramları veya algoritma ile elde edilen çözümün bir
programlama dili ile bilgisayar ortamına aktarılması gerekir. Programlama dili son derece
standart tanımlar içerir ve bir programı yazarken bu tanımlardan bir an için bile
uzaklaşılamaz. O nedenle de bir program parçasından başkalarının başka şeyler
anlaması mümkün değildir. Yazılan bu programlar bir derleyici vasıtası ile Makine diline
çevrilir varsa hataların bulunmasını sağlar ve kullanıcı bu hataları düzeltir.
1.7.1 Programlama Dillerinin Bazı Özellikleri
İfade gücü: Dili kullanırken gerçek ifadelerin kullanılması ile ilgilidir. Örneğin bir
matematikçi ve kimyacı kodlama yaparken kullandığı işaretleri ve terimleri kullanmak
isteyecektir.

Veri Türleri ve Yapıları: Ön tanımlı değişken türlerinin fazla ve ihtiyaçları karşılaması, bir
dilden beklenen bir özelliktir.

Giriş - Çıkış Kolaylığı: Dosyalara erişme, karmaşık işlemler yapma imkanlarını kasteden
bu özellik, C’de pek gelişmemiştir. Özel kütüphaneler gerektirir. Veritabanı programlama
dilleri bu konuda oldukça gelişmiştir.

Taşınabilirlik: Bir sistemde yazılmış kaynak kodun, başka sistemlerde de sorunsuz
derlenebilmesidir. Genellikle dilin seviyesi azaldıkça taşınabilirlik azalır. C dili, orta
seviyelidir ancak taşınabilirlik bakımından üstündür.

Alt Programlanabilirlik: Programın daha ufak programcıklardan oluşturulmasıdır.
Böylece kaynak kod kısalır, algılanması güçlenir, test olanakları artar, kodun
güncelleştirmesi ve yeniden kullanılması kolaylaşır.

Verimlilik: Derlenen kodun hızlı ve sorunsuz çalışabilmesidir.

Okunabilirlik: Kaynak kodun hızlı biçimde anlaşılabilmesidir. İyi bir programcının yazdığı
kaynak kod, çok iyi işlev gören ama karışık bir koddan ziyade açık ve anlaşılabilir
biçimdedir. Ancak bu ölçüt dile de bağlıdır.

Esneklik: Dilin, programcıyı kısıtlamamasıdır. Ancak esnek bir dil, daha az hata
vermesine karşın hata oluşma riski daha fazladır.

21
Öğrenme Kolaylığı: Dilin konuşma diline yakınlığı, komutlarının sade ve anlaşılır olması
gibi ölçütler o dilin öğrenilmesini etkiler.

Genellik: Bir dilin herhangi bir alanda kullanılabilmesidir. Bazı diller sadece mühendislik
alanlarında kullanılmasına karşın, C genel amaçlı bir dildir.

Yapısal Programlanabilirlik: Programın bloklar halinde yazılması, atlamasız akışı ve
altprogramların kullanılması anlamlarına gelen bir programlama tekniğidir. Kodun
okunabilirliğini ve verimini artırır.

Nesne Yönelimlilik: Yeni diller ve eski dillerin yeni uyarlamaları artık nesne yönelimli
olmaya başladılar. Verilerin birbirinden daha kesin çizgilerle ayrılmasını öngören bir
programlama tekniğidir.
1.7.2 Programlama Dillerinin Sınıflandırılması
Programlama dilleri, makine dilinde programlama çok zor olduğu için geliştirilmiştir.
Programlama dilleri kendi aralarında sınıflara ayrılmışlardır. İnsanın en zor
öğrenebileceği, anlayabileceği yani 1100101 gibi makina kodlarına yakın diller en düşük
seviyeli (low level) programlama dilleri, insanın en kolay anlayıp kullanabileceği ve insan
diline yakın özellikler gösteren diller ise en yüksek seviyeli (high level) programlama
dilleridir. Yazılan kodları, zaten makine dilinde değilse, makine diline çevirip koşmaya
hazır hale getirmek, o dilin derleyicisinin veya yorumlayıcısının görevidir. Bu diller
seviyelerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;

(Öğrenilmesi Kolay, Daha Yavaş)
Çok Yüksek Seviyeli Diller (İnsana en yakın) FOXPRO, ACCESS, PARADOX,
VB...

Yüksek Seviyeli Diller : PASCAL, FORTRAN, COBOL, BASIC...

Orta Seviyeli Diller : C ,C++, C# , Java ,ADA...

Düşük Seviyeli Diller: Assembly...

Makine Dilleri (Makineye en yakın diller. 0 ve 1’lerin dizilimlerinden oluşurlar..)
(Öğrenilmesi Daha Zor, Daha Hızlı)

Burada insana yakın demekteki kasıt, insanın anlamasına uygun, anlamlı sözcüklerle
kodlama yapmak, makineye yakın demekteki kasıt ise bilgisayarın çalışma mantığına
uygun, ne yapılacağı değil, nasıl yapılacağını kodlamaktır. Bir dilin seviyesi yüksekse, o
dili öğrenmek kolaydır, kaynak kod kısadır ama oluşacak çalıştırılabilir dosya uzundur,
uzun ve karmaşık işlemler kısa kodlarla gerçekleştirilebilir; Alçak seviyeli dillerde ise
programcı, makineye daha hakimdir, sorumluluğu daha fazladır, kod yazımı uzun ve
zahmetlidir.

Programlama dillerinin kendi alanları vardır ve her dil kendi branşında kullanıldığı sürece
başarılı ve etkili kullanılmış olur. Genel olarak programlama dilleri uygulama alanlarına
göre aşağıdaki sınıflara ayrılabilir:


22
1. Bilimsel ve Mühendislik Alanında : Üniversitelerde ve bilimsel kuruluşlarda
mühendislik veya matematik hesapları için kullanılırlar. Bu dillere Pascal, C, C++,
Java, Fortran gibi diller örnek olarak verilebilir.
2. Veritabanı Kullanımında : Genellikle personel kayıtları, stok veya depo denetimi
vb gibi veritabanı gerektiren işlemlerde kullanılan dillerdir. Bu dillere DBase, Sql,
Foxpro, Paradox gibi diller örnek olarak verilebilir.
3. Sistem Programcılığında : İşletim sistemlerinin ve sistem programlarının
yazılımında kullanılan dillerdir. Örnek olarak C, C++, Java ve makina dilleri
verilebilir.
4. Genel Amaçlı kullanım : Çeşitli konularda uygulama geliştirmek için kullanılan
dillere Örnek olarak C, C++, Java, VB ve Pascal’ı verebiliriz.
5. Yapay Zeka Kullanımında: Özellikle son zamanlarda popüler olan yapa zeka
uygulamalarında kullanılan dillerdir. Örnek olarak Prolog, Lisp gibi diller verilebilir.

Son yıllarda programlama dillerinde nesneye yönelik tasarımlar yapılmış ve bu dillerin
çoğunun nesneye yönelik programlama yapabilen uyarlamaları çıkmıştır. Nesneye
yönelik programlama, programcının kendi sınıfını ve nesnesini oluşturup bunun üzerinde
işlemler yapmasına olanak sağlayan ve programlama dillerinin geldiği son aşamalardan
birisidir.

OOP (Object Oriented Programming) yani NYP (Nesneye Yönelik Programlama)’nın
kullanılmasıyla ve Visual (Görsel) programcılığın da gelişmesi ile beraber ortaya oldukça
güzel görünümlü ve kullanışlı programlar çıkmaya başlamıştır. Bu durum bilgisayar
programlarına olan ilgiyi bir hayli arttırmış ve bu konulardaki araştırmaları hızlandırmıştır.
Sonuçta, pek çok dilin artık nesneye yönelik olan ve görsel özellikler içeren sürümleri
kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Örneğin: Visual C++, C++ Builder, Delphi, Kylix,
Java, Visual Basic vb. gibi diller.

İnternet’in de yaygınlaşmasıyla programlama dillerine yeni özellikler eklenmiş ve
İnternet’te kullanılabilecek nitelikte görsel özellikli diller çıkarılmıştır. Örneğin web
sayfalarının gösteriminde kullanılan HTML, kullanıcının dikkatini çeken, renkli ve hareketli
arabirimiyle her geçen gün yeni ekler ile gelişmektedir. JavaScript ve VBScript gibi script
diller HTML’ye getirdikleri ek özelliklerle çokça kullanılır olmuştur. Öte yandan Asp, Php,
Perl vb. ile veri tabanlarını aktif kullanıma sunma, sunucu taraflı aktif sayfalar hazırlama
olanağı elde edilmiştir.

Uygulama programlarına, ticari programlara veya işletim sistemlerinin kullanımına yönelik
yazılım geliştirmek isteyen programcıların C, C++, Java, Delphi vb. gibi son zamanların
en popüler dilleri üzerinde çalışması ve en az bunlardan bir tanesini öğrenmesi gerekir.
Özellikle İnternet’in gelişmesi ile birlikte programlama dillerinin, yapılacak işe veya
kullanılacak platforma göre değişik özellikler gösteren varyasyonları çıkmıştır. Bu
durumda web teknolojisini izleyen ve İnternet üzerinde yazılım geliştirmek isteyen bir
programcının javascript, vbscript, HTML gibi dilleri de bilmesi ve bu konularda kendini
geliştirmesi de ayrı bir gereklilik olmuştur. Sıkça kullanılan programlama dilleri kısaca
özetlenirse;
23
C
Yapısal programlama dilleri arasındadır. Öğrenilmesi zaman almasına rağmen oldukça
kullanışlı ve esnek yapısı ile adından yıllarca bahsettirmiş, bilgisayar programcılığının
temel dillerinden biridir. C ile bilgisayarınıza bir sistem yazmaktan bir oyun yazmaya
kadar her türlü işlem yapılabilir. Bu özelliği sayesinde kullanım alanı çok geniş olan bir
dildir. Bu kitabın odaklanacağı dilde bu olacaktır.

C++
Nesneye yönelik programlama yapabilen diller arasındadır. C’nin saydığımız tüm
özelliklerine ek olarak güçlendirilmiş nesne yönetim özelliği ile şu anda bilgisayar
dünyasının en çok kullanılan dillerinden biridir.

Pascal
Yapısal bir dildir, C diline benzerlik gösterir. Öğrenilmesinin kolay oluşu ve genelde,
bilgisayar eğitimi veren okullarda okutulan bir ders olması sebebiyle kullanım alanı daha
çok üniversiteler ve bilimsel hesaplamalar yapan kurumlardır.

C#
Nesneye dayalı bir programlama dilidir. C++’ın ve Java’nın pozitif yönlerini bünyesinde
birleştirmiş yeni bir dildir. Programcıya internet uygulamaları ve yerel uygulamalar
yazmakta bazı kolaylıklar getirmiştir. İleriye dönük olarak Microsoft firmasının Java
teknolojisine rakip olarak ortaya sürdüğü bir programlama dilidir ve Microsoft’un bu
konulardaki (İnternet uygulamaları) yelpazesini genişletmeye yönelik bir atılımdır.
Microsoft teknolojileri kullanacak programcıların C#’ı öğrenmeleri zamanla gerekecektir
ve öncelikle öğrenilmeye başlanması da avantaj getireceği açıktır.

Delphi
Pascal tabanlı bir dil olup nesneye yönelik programlama yapabilme özelliği taşır.
Öğreniminin kolay oluşu ve genellikle üniversitelerde Pascal eğitiminin ağırlıklı verilmesi
nedenleriyle çoğu bilgisayar programlama öğrencisinin tercih ettiği bir dildir. Görsel
programlama özelliği taşır. Şu anda İnternet üzerinde en çok desteklenen ve üzerine
bileşen (component) geliştirilen dillerin başında yer alır. Geniş bir kullanıcı kitlesi vardır.

Visual Basic
Basic tabanlı bir dil olup öğrenilmesi kolay, kullanım alanı geniş bir dildir. Özellikle görsel
uygulamalarda projenin arabiriminin hızlı yazılmasını sağladığı için genelde kullanıcı
arabirimi tasarımlarında kullanılır. Kapsamlı veya çok kullanıcılı uygulamalarda
kullanılmaz. Kullanıcı sayısı az olan veya kısa sürede bitmesi gereken küçük ölçekli
projelerde tercih edilir. Delphi’den sonra yoğun olarak kullanılmaktadır

VB.NET
Nesneye dayalı bir dildir. VisualBasic(VB) teki biçok özellik bu dilde yeniden
yapılandırılarak değişmiştir. Yapısına bakılırsa VB den ayrı yeni bir dil geliştirilmiş
denilebilir. Eklenen bazı özellikler ile VB de yapılamayan birçok işlem artık
yapılabilmektedir ve OOP nin özellikleri desteklenerek daha verimli kod yazmaya olanak
sağlanmıştır. VB programcılarının VB.NET’e geçişleri kolay olmayacak olsa da VB yerine
VB.NET kullanımı gün geçtikçe artacaktır. VB.NET internet uygulamalarından yerel
uygulamalara kadar kullanım imkanı geniş bir dildir.


24
Java
Açık olmak gerekirse, İnternet programcılığı, esnek programlama mimarileri, OOP gibi
konularda söylenmesi gereken önemli bir nokta; Java dilinin, programlama dünyasına
getirdiği önemli bir yeniliktir. Bu yenilik platformdan yani işletim sisteminden bağımsız
olarak her sistemde çalışabilen programların yazılabilmesidir. İleriye yönelik bir bakış
açısı ile bakıldığında cep bilgisayarlarının, kablosuz cihazların, cep telefonlarının sıklıkla
kullanılacağı ve artık PC döneminin kapanmaya başladığı düşünülürse birçok cihazda
çalışabilecek programların yazılmasının ne derece önemli olduğu anlaşılabilir. Java, son
yıllarda programlama dünyasına gelmiş en iyi programlama araçlarından biridir ve yeni
çıkacak programlama dillerinin çoğu Java’nın birçok özelliğinden esinlenmektedir.

Java, nesneye yönelik dillerdendir. Son yıllarda geliştirilmiş bir dil olup modern ve yenlikçi
altyapısı, görsel özellikleri ve sürekli gelişen kütüphane (library) desteği ile gün geçtikçe
kullanımı artan bir dil olmuştur. Java dili platform bağımsızlığı özelliği ile hemen hemen
her alanda kullanılabilen esnek ve güçlü bir dildir.

Programlama dillerinin hepsini incelemeye imkan olmadığından burada çok kullanılan bir
kısım dilden bahsedildi. Her dilin kullanım amacı ve yönelimi farklı olabilir önemli olan
hedeflediğiniz konularda size yardımcı olacak dili seçip onunla çalışmanızdır.

1.8 DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Bir program tasarlama aşamalarını adım adım sayınız.
2. İyi bir program hangi nitelikleri taşımalıdır, belirterek açıklayınız.
3. Girilen N adet sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulan algoritmayı yazınız.
4. Tamsayılarda üs alma işlemini gerçekleştiren algoritmayı yazınız.
5. 1-100 arasında tutulan bir sayıyı tahmin eden algoritmayı yazınız.
6. Binom açılımı yapan algoritmayı yazınız.
7. İkinci dereceden 1 bilinmeyenli denklemin köklerini bulan algoritmayı yazınız.
8. Bir dik üçgenin girilen iki kenar değerine karşılık 3. kenarın uzunluğunu bulan
akış diyagramını çiziniz.
9. Dışardan girilen N elemanlı bir dizide istenilen bir değeri arayan ve varsa kaçıncı
değer olduğunu bulan algoritmanın akış diyagramını çiziniz.
10. Dışarıdan girilen N sayısının bölenlerini bulup çıktı olarak veren algoritmanın akış
diyagramını çiziniz.
11. Girilen sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu bulan algoritmanın akış diyagramını
çiziniz.
12. Dışardan girilen sayıyı yazıya çeviren algoritmanın akış diyagramını çiziniz.
13. Programlama Dillerinin özelliklerini açıklayınız.
14. Programlama Dillerini seviyelerine göre sınıflandırınız.
15. Programlama Dillerini uygulama alanlarına göre sınıflandırınız.
25
C DİLİNİN GENEL YAPISI
Bölüm 2

2.1. GİRİŞ
Genel amaçlı bir programlama dili olan C, esnek ve basit bir
programlama dilidir. Bu esnek yapısı dilin mikro denetleyici
programlamasından işletim sistemi yazımına, paket programlardan
bilimsel programlara kadar değişik tipteki uygulamalarda
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu dilin basitliği, oluşturulan
kodun küçüklüğü ve üst seviyelerden alt, assembly' ye yaklaşan alt
seviyelere kadar programlama kodun yazılabilmesi, açık bir dil
olması, her çeşit programlamada kullanılabilmesi, C' yi popüler bir dil
yapmıştır. Bu prog-ramlama dili günümüzde hemen hemen her
alanda tercih edilen ve esnek bir dil olması nedeniyle bu kitapta C
programlama dili üzerinde durulacaktır. C programlama dilini
anlatmadan önce ilk olarak C dilinin tarihi gelişimi üzerinde
durulacaktır.

26
BÖLÜM -2- C Dilinin Genel YapısıBölümün Genel Amacı: C dilini tanıma ve genel yapısını öğrenme


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 C Dilinin Tarihi Gelişimi
 C Dilinin Avantaj ve Dezavantajları
 C Dilinin Temel Kavramları
 C Dilini Genel Program Yapısı
 C Dilindeki Temel Tanımlamaları bilmeniz beklenmektedir.

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
27
2.2. C DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Unix işletim sistemi ile C programlama dili bir birleriyle yakından ilişkilidir. Tarihleri 70 lerin
başında başlar. Ve çıkış noktası AT&T BELL LABORATUVAR’ ında Ken Thompson
tarafından yazılan bir oyun programından kaynaklanmaktadır. Thompson , yazdığı oyunu
bir PDP-7 bilgisayarında kullanmış ve kullanılan işletim sistemi (MULTICS) hiç hoşuna
gitmemiştir ve bu işletim sisteminin basit ve kolay şeklini yazmaya karar vermiştir. Daha
sonra çalışmalara ortak olan M. Ritchie ve Brain W. Kernighan tarafından UNICS
(uniplexed Information and Compuing Service) adı verilen işletim sisteminin ilk hali
oluşturuldu. Thompson ilk başlarda BCPL programlama dilini kullanarak B programlama
dilini tasarladı daha sonra ise UNIX işletim sistemini daha kolay yazmak amacıyla ise C
programlama dilini oluşturdu ve UNIX işletim sistemini yeniden yazarak daha aktif, esnek
bir işletim sistemi ortaya çıkmıştır. C programlama dili bazı ufak tefek değişiklik, eklentiler
ve editördeki bazı kullanıcı hatalarını azaltmak için yapılan düzenlemeler haricinde bu
tarihten beri olduğu şekliyle kullanılmaktadır. Buda ortaya C dilinin özel olarak üretilen bir
dil olmadığı ve ihtiyaçlardan doğan bir dil olduğu, görülmektedir.

2.3. C DİLİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
C dili hem üst düzey hem de alt düzey programlamayı destekleyen bir dil olarak
tasarlanmıştır. Programcı önceden hazırlanmış temel fonksiyonları kullanarak istediği
işlemleri rahatlıkla kullanırken derleyici ve bu fonksiyonların anlamı hakkında hiçbir şey
bilmez. Bu fonksiyonlar C programlama dilinin kütüphanesini oluşturmaktadır. C dili
program yazma aşamasında bu kütüphanelerden faydalanır. Dolayısıyla bu dile
eklenecek olan yeni kütüphaneler C dilinin gücünü arttıracaktır. C programlama dili az
sayıda anahtar sözcüğü ve güçlü işlem operatörlerini içermektedir. Dolayısıyla C dilinin
öğrenilmesi koyladır. C dilinde işlem operatörleri makine koduna dönüştürülürler buda C
dilinin hızlı olmasını sağlamaktadır.
C dili programcının bilgisayardan bağımsız program yazmasına ve programın rahatlıkla
başka sistemlere aktarılmasına olanak sağlayan bir dildir. Bu nedenle C programlama
dilinin ilk kullanıldığı yer olan UNIX işletim sisteminden sonra diğer sistemlerde de
kullanılmaya başlanmıştır.
C programlama dili programcıyı modüler programlamaya teşvik eder. Bunun için çeşitli
bellek sınıfları çeşitli düzeylerde gizlilik sağlamaktadır. Modüler programcılığın temeli
olan fonksiyonlar C dilinde oldukça rahat bir şekilde kullanılmaktadır.
C dilinde yazılan programların dezavantajlarından en önemlisi yazılan programın içeriği
arttıkça ve karmaşıklaştıkça programın takibinin de zorlaşmasıdır. C dili Basic v.b diller
gibi yürütme zamanı desteği sağlamamaktadır ayrıca derleyici işlem sırasında alt ifadeleri
ve argümanların hesaplanma sıralarını değiştirebilmektedir.
Günümüzde C dilinin bu dezavantajlarına rağmen programcıya oldukça fazla avantaj
sağlamasından dolayı tercih edilen ve kullanılan bir dil halini almıştır. Ayrıca Windows
platformlarının gelişmesi ile birlikte görsel programcılığın gelişimi hızlanmıştır. Bununla
birlikte C de görsel ortama taşınmış ve Visual C olarak programcıların tercih ettiği bir dil
halini almıştır. Visual C dili, C dili ile temelde aynı fakat görsel işlevler için ekstra işlevleri

28
bulunmaktadır. Ayrıca C dili nesne tabalı programlamaya da müsait bir dildir ve nesne
tabanlı C programlama dili olarak C++ dili geliştirilmiştir.
2.4. TEMEL KAVRAMLAR
C dilinin tarihi gelişimini , avantaj ve dezavantajlarını inceledikten sonra C dilinin genel
kavramlarını ve kavramların nasıl kullanıldığını inceleyelim.

2.4.1.C Dilinde Programın Yapısı
Bir programcı yazacağı programı en az sayıda komut ile oluşturmalı ve en iyi algoritmayı
oluşturmalıdır. Programcının kodu en aza indirebilmesinin tek yolu programı yazacağı
dilin yapısına ve özelliklerine hakim olmasıdır.
Programcılığa yeni başlayanlar için burada C dilinde bir program yazılırken nelere dikkat
edilmeli ve olmazsa olmazlar nelerdir bunları inceleyelim.Şekil 2.1: Basit C Programı Kodu
Yukarıda en basit haliyle bir C programı görülmektedir ve bu programı satır satır
inceleyelim. Programda görülen ilk iki satır dikkat edilirse /* ve */ işaretleri arasında “
Açıklama satırları Bu bloklar arasına yazılır” ifadelerinin bulunduğu alan C derleyicisi
tarafından /* ve */ işaretleri nedeniyle derleyici dikkate alınmaz. Dolayısıyla programın
herhangi bir yerinde açıklama yazılması gerekirse /* ve */ işaretleri arasına yazılabilir. /*
ve */ işaretleri bir blok ifade ederken sadece bir satır açıklama satırı olarak kullanılacaksa
bu durumda satır başına // işaretleri kullanıldığı takdirde derleyici // işretinin bulunduğu
satırı dikkate almaz(sadece C++ derleyicilerde). Burada akla şu soru gelebilir,
/* Açıklama Satırları
Bu bloklar arasına yazılır */
#include <Kullanılan Kütüphane>
#define Sabit ve Fonksiyonlar
Değişkenler
main()
{
Program Kodları
Printf(“Ayhan Akbal”);
.
.
}
29
“Açıklamalar derleyici tarafından dikkate alınamadıkları halde neden kullanılır?”. Bu
sorunun cevabı bir programcının yazdığı program binlerce satırdan oluşabilir, dolayısıyla
programcı yazdığı programı takibi, kontrolünde veya uzun süre sonra tekrar programını
açtığı zaman ben burada ne düşünmüştüm gibi zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle
program yazılırken program kodunun en üstüne bu programın ne işe yaradığı hangi
tarihte yazıldığı bilgileri ve program akışına göre çeşitli yerlerde açıklayıcı bilgiler verilerek
sıkıntıların önüne geçilmiş olunacaktır. Ayrıca program kodu çalışırken bazı kodların
derleyici tarafından dikkate alınmayarak ne gibi sonuçlar ürettiği incelenmek istenebilir, bu
durumda bu kodların silinmesi yerine çalışması istenmeyen kodlar /* ve */ blokları arasına
alınarak ihmal, istendiği zaman da bu işaretler kaldırılarak tekrar aktif edilebilir.
Yazılan programın bir sonraki satırda ise #include <Kullanılan Kütüphaneler> komutu
görülmektedir. Bu satır yazılan C programı içerisinde birden fazla olabilir. Bu satırı
anlayabilmenin yolu C dilinin çalışma prensibindedir. C dilini oluşturanlar herkesin sıklıkla
kullandığı işlemleri tekrar tekrar yazılmaması için tek bir komut haline getirmişlerdir. Bu
komutların kullanılabilmesi için bu kütüphanelerin programcı tarafından programa
tanıtılması gerekmektedir.
Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir.
#include <stdio.h>
Buradaki stdio.h, standart input output anlamına gelir ve yazılan C kodunda eğer
programdan çıkış veya programa giriş yapılacaksa bu kütüphane kullanılmak zorundadır.
Bu kütüphaneleri arttırmak mümkündür. Ayrıca C de tanımlı olmayan fakat ihtiyaç
duyulan bir kütüphane programcı tarafından oluşturulabilir ve programlarına dahil edebilir.
Fakat burada şöyle bir ayrım bulunmaktadır. Kullanıcı tarafından oluşturulan bir
kütüphane kullanılacaksa #include “KütüphaneAdı.h” şeklinde ifade edilmektedir.
Bir sonraki satırda ise #define Sabit ve Fonksiyonlar satırda ise programda kullanılacak
olan ve sık sık tekrar eden değer veya denklemler bu satırda tanımlanarak programın
istenilen yerinde tekrar tekrar kullanılabilir.
Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir.
#define PI 3,14
buradaki PI sabite verdiğimiz ad 3,14 ise bu sabitin aldığı değerdir,
#define f(x) x*x+3*x+2
bu tanımlamada f(x) fonksiyonun adı x*x+3*x+2 ise bu fonksiyonun denklemidir ve
programın içinde istenildiği yerde x’ e bir değer verilerek kullanılabilir (a=f(3) şeklinde bir
yazılım yazıldığı takdirde C programı yukarıda Define ile tanımlanmış fonksiyona 3
değerini gönderecek ve sonuç olarak a=20 olacaktır. ) Define ile yapılacak tanımlamalar
istenildiği kadar olabilir.
Bir sonraki satırda ise programda kullanılacak değişkenler ve tipleri tanımlanır. Bu
tanımlamalar va tipleri bir sonraki konuda ele alınacaktır.
Bir sonraki satırdan itibaren C dilinde yazılan kodun ana program kısmının başlangıç
yapılmıştır. C dilinde ana program yukarıdaki kütüphane ve tanımlamalar işlemlerinden
sonra main() fonksiyonu ile başlar. Derleyici main() ifadesi ile karşılaştığında ana
programın başladığını anlar. Bu main fonksiyonunun içersinde yazılan kodlar C
programını oluşturacaktır.

30

Her C programında bir main() ana fonksiyonu kesinlikle bulunmalıdır ve program bu
fonksiyon ile başlar ve bu fonksiyon ile son bulur.
C programı yazılırken her satır kesinlikle “;” noktalı virgül ile bitmek zorundadır.
C programında main() fonksiyonunu takip eden kod, fonksiyonun gövdesini oluşturur ve {
} işaretleri arasında yer alır. Bu işaretlere program bloğu denir. Esas olarak “{“ parantezi
ile birden fazla fonksiyon birlikte kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her
açılan program bloğu yani “{“ ile başlayan kod “}” ile bitirilmelidir. Aksi takdirde program
derleyicisi hata üretecektir.

2.4.2. C Program Tanımlamaları
Değişkenler, deyim etiketleri tip isimleri, fonksiyon isimleri v.b. programcı tarafından
oluşturulan ifadelerdir. Bu isimlendirmelerde programcı bazı kurallarla uymak zorundadır.
Bunlar,
- İfadeler ya bir harf veya “_” ile başlamalıdır. İfadeler rakam ile başlayamaz. Ger kalan
karakterler rakam v.b olabilir.
- C tarafından kullanılan tip isimleri v.b. isimler kullanıcı tarafından kullanılamazlar.
Örneğin bir ifade “12ayhan” şeklinde kesinlikle olamaz iken “ayhan12” veya
“_12ayhan” şeklinde kullanılabilir.
Noktalı Virgülün İşlevi
Noktalı virgül, ifadeyi sonlandırıcı işlev yapar. Şöyle ki:
x=xx+5;y=yy+5;
gibi iki ifadeyi birbirinden ayırır. Noktalı virgül olmadan yazılacak kod, anlamsız olacaktır:
x=xx+5
y=yy+5
İfadelerin arasında istenildiği kadar boşluk bırakılabilir, bu satır şu hale dönüştürülebilir:
x=a+2y=b+3 //???
Fakat şu asla unutulmamalıdır. C programlama dilinde her ifade kesinlikle noktalı virgül ile
son bulur. C diline yeni başlayanların en çok karşılaşacakları yazım yanlışlarından birisi
budur.Burada şu kesinlikle unutulmamalıdır. C programlama dilinde büyük küçük harf
ayrımı bulunmaktadır.
“Ayhan ≠ AYHAN”
İfade isimleri oluşturulurken “_” alt çizi ile başlayan ifadelerden kaçınılmalıdır. Çünkü bazı
C derleyicisine özgü anahtar sözcükler ile çakışabilmektedir.

2.4.2.1. Anahtar Sözcükler
C dilinde kullanılan en önemli anahtar sözcükler aşağıda listelenmiştir ve hepsi küçük
harfle yazılmaktadır. Bu anahtar sözcükler kullanıcı tarafından ifadelerde kendi
31
tanımlamaları olarak kullanamazlar. Bu anahtar sözcükler, Veri tipleri, bellek sınıfları,
deyim ifadeleri ve işleçler olmak üzere gruplara ayrılır. Bunlar aşağıdaki şekilde
sınıflandırılır,

veritipi char, const, double, enum, float, int, long, short, signed, struct, union, unsigned, void, volatile
deyim break, case, continue, default, do
belleksınıfı auto, extern, register, static, typdef, else, for, goto, if, return, swtich, while
işleç sizeof


2.4.2.2. Değişmezler
C dilinde tamsayı, gerçek sayı, karakter ve diziler olmak üzere değişmezler bulunur.
- Tam sayı değişmezler
Tamsayı değişmezleri, ondalık, sekizli ve onaltılık sayı tabanlarında kullanılırlar ve
derleyici programcı tarafından yazılan şekle göre sayı tabanlarının ayrımını yapar. C de
bu veri tipleri int, short int ve long int olarak üç tipde tanımlanabilir.
123 : ondalık sayı
0123 : Sekizli sayı= 83 Ondalık sayıya karşılık gelir
085 : Geçersiz bir sayı
0xFF : onaltılık sayı=255 ondalıklı sayı
burada belirtilen sekizli sayı tabanı 0 ile 7 arasında ki rakamlardan oluşur, onaltılık sayı
tabanı ise 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F değerleri alabildiği unutulmamalıdır. Normalde
programcı tarafından belirtilen bu sayı tabanları ne olursa olsun derleyici tarafından
bunlar ikilik sayı tabanına çevrilerek kullanılır.
- Ondalıklı sayı değişmezler
Ondalıklı sayıların kullanımı aşağıdaki şekilde kullanılabilir. C de bu veri tipleri float,
double ve long double olarak üç tipde tanımlanabilir.
1.123
1.123E20 =1.123x10
20

1.123e20 =1.123x10
20

1.123e-20 =1.123x10
-20


- Karakter değişmezler
Karakter değişmezleri tek tırnaklar arasına yazılarak C dilinde kullanılır.
‘A’, ’a’, ‘%’ şeklinde kullanılır.

32
- Karakter dizisi değişmezler
Karakter dizisi değişmezleri çift tırnak arasına yazılır. C de “Ayhan AKBAL” şeklinde
kullanılır. Karakter dizileri yazılırken C dilinde kullanılan bazı kaçış sıraları da kullanılabilir.
Bu kaçış sıraları aşağıdaki gibi gruplandırılır.
\n :yeni satıra geç
\b :geri alma
\r :satırbaşı
\t :1 tab ileri hareket
\f :sayfa ilerletme
\a :beep sesi çıkart
\’ :tek tırnak
\” :çift tırnak
\? :soru işareti
\\ :ters slaş
şeklinde kaçışlar bulunur.
Örneğin C de ekrana adınızı soyadınızı alt alta yazmak istiyorsunuz bu durumda “printf”
komutu kullanılarak karakter dizisi kullanılarak yapılabilir ve kullanımı ise aşağıdaki
gibidir
Printf (“Ayhan \n Akbal “)
şeklinde bir yazım ifadesinde derleyici \n gördüğü yere kadar normal olarak yazılır ve \n
den sonra bir alt satıra geçer ve yazar.
Ekran çıktısı
Şekil 3.2. Programın Ekran Çıktısı
Şeklinde olacaktır.

2.5. DEĞİŞKEN KAVRAMI VE TEMEL VERİ TİPLERİ
Değişken bir programcının programı içerisinde, programın aşamasına göre sürekli farklı
değerler alabilen ifadeleridir. Örneğin, F=mxa şeklinde bir işlem yapılacak olsun,
“F”, “m”, “a” ifadeleri birer değişkendir, çünkü bu değişkenler her zaman farklı değerler
alabilir. F=3x4, F=2x5 v.b şeklinde değerler alabilecektir. Dolayısıyla programcı bu
değişkenleri önceden tanımlaması daha sonra programında kullanması gerekir.
Ayhan
Akbal
33
Tanımlamada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacaktır. Bu değişkenler tamsayı mı?, ondalıklı
sayımı? Yoksa bir karakter veya karakter dizisi mi? olacağı önceden programda
belirtilmesi gerekir. Bu belirtmeleri yapabilmek için C dilinde ne tür veri tipleri bulunduğu
ve veri tiplerinin hangi değerleri alabileceği önceden bilinmesi gerekir.

2.5.1. C Dilinde Kullanılan Veri Tipleri
Standart Veri Tipleri
Tüm diller bilgileri üzerinde çalıştığı bilgisayarın belleğinde saklanırlar. Saklanan bilgiler
hafızada kapladığı yer ve tipine göre float, integer, double v.b. tipler olabilir. Her değişken
bir veri tipi ile kesinlikle ilişkilendirilmelidir, bunun nedeni verilerin saklanması için gerekli
saklama kapasitesini belirlenmesi ve belleğin en iyi şekilde kullanılmasıdır. Aşağıda C de
kullanılan ver tipleri tablo halinde verilmiştir.
Veri Tipleri
Veri Tipi
Özelliği
Bit Sayısı
Alabildiği Değerler
Minimum Maximum
Unsigned char
İşaretisiz
Karakter
8 bit 0 255
Char
Tek
Karakter
8 bit -128 127
enum
Sıralı
Veriler
16 bit -32.768 32.767
Unsigned int
İşaretsiz
Tam Sayı
16 bit 0 65.535
Short int
Kısa Tam
Sayı
16 bit -32.768 32.768
İnt Tam Sayı 16 bit -32.768 32.768
Unsigned long
İşaretsiz
Uzun Tam
Sayı
32 bit 0 4.294.967.295
long
Uzun Tam
Sayı
32 bit -2.147.483.648 2.147.483.647
float
Ondalıklı
Sayı
32 bit 3.4x10
-38
3.4x10
+38

Veri Tipleri

Veri Tipi
Özelliği

Bit Sayısı
Alabildiği Değerler
Minimum Maximum

34
Double
Uzun
Ondalıklı
Sayı
64 bit 1.7x10
-308
1.7x10
+308

Long double
Çok Uzun
Ondalıklı
Sayı
80 bit 3.4x10
-4932
3.4x10
+4932

Near pointer
Yakın
İşaretçi
16 bit - -
Far pointer
Uzak
İşaretçi
32 bit - -
Tablo 3.1: Standart Veri Tipleri

Karakter Tipleri
Tüm dillerde anlamlı yapılar oluşturabilmek için karakter dizileri kullanırlar. Örneğin
Türkçe’ de 29 harf 10 rakam kullanılır. Aynı şekilde C dilinin de tanıdığı bu şekilde
karakterlerde vardır. Bunlar,
Harfler
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZabcdefghijklmnoprstuvyz
Rakamlar
0123456789
Özel Semboller
+ - * / = , . _ : ; ? \ ” ’ $ & { } [ ] ( ) ^ @ < > # %-
ana başlıklar altında gruplandırılır. Bir sonraki bölümde değişkenler ve veri tipleri ayrıntılı
bir şekilde anlatılacaktır.


2.6. DEĞERLENDİRME SORULARI

S1) C dili ilk olarak nere
kullanılmıştır.

a) Bilgisayarda
b) UNIX işletim sisteminde
c) Windows İşletim sisteminde
d) ICC sistemlerde
S2) C dilinde açıklama satırları nasıl
yazılır

a) % ,% işaretleri arasına
b) */ ,*/ işaretleri arasına
c) /* ,*/ işaretleri arasına
d) * ,* işaretleri arasına
S3) C dilinde kütüphaneler hangi
komut ile programa tanıtılır?
a) define
b) #define
c) #include
d) main
S4) Yazılacak olan bir C dilinde
epsilon diye bir sabit tanımlanacak
ve bu sabitin değeri 8,85x10
-12
dir
buna göre C dilinde bu sabit nasıl
tanımlanır?
a) #define epsilon= 8.85x10^-12
35
b) #include epislon 8.85x10_12
c) #define epsilon 8.85x10^-12
d) #main epsilon
S5) C diline göre aşağıdaki değişken
tanımlamalarından hangisi yanlıştır?
a) int PI
b) char isim
c) float kes123
d) int 123kes
S6) C dilinde tam sayı sabitler hangi
tip ile ifade edilir?
a) float
b) char
c) integer
d) string
S7) C dilinde ekrana çıkış
yapabilmek için hangi C komutu
kullanılır?
a) scanf
b) printf
c) ineger
d) void main()
S8) printf komutu kullanılırken
bilgisayarın üç kere beep sesi
çıkarabilmesi için yazılması gereken
kod aşağıdakilerden hangisidir?
a) printf(“\n\n\n”);
b) printf(“\a\a”);
c) printf(“\a\a\a”);
d) printf(“\t\t\t”);
S9) C dilinde integer değişken tipleri
hafızada ne kadar yer tutarlar?
a) 8 Bit
b) 32 Bit
c) 16 Bit
d) 63 Bit

S10) Bir programlama dilinde
değişkenlerin tip tanımlamaları
neden kullanılır?
a) Programın akıcı olması için
b) Programın bilgisayar belleğini
optimum olarak kullanılması için
c) Programcının kodu daha iyi
anlayabilmesi için
d) Programcının kodu doğru
yazabilmesi için
36
37


DEĞİŞKEN, SABİT VE
OPERATÖRLER
Bölüm 3
3.1. GİRİŞ
Çoğu programlama dilinde olduğu gibi C dilinde de değişkenler,
sabitler ve operatörler kullanılmaktadır. Herhangi bir program
yazıldığında mutlaka bunlardan biri veya daha fazlası mutlaka
kullanılmak zorundadır. Çünkü yapılan işlemler esnasında çıkan
sonuçların kimi yerde saklanması, işlemlerde kullanılabilecek bazı
sabit değerlerin tanımlanması ve özellikle işlemleri yapabilmek için
kullanılması gereken operatörlerin olması şarttır. Bu ve bunun gibi
nedenlerden dolayı değişkenlere, sabitlere ve operatörlere ihtiyaç
duyulur.

Değişkenler, sabitler ve operatörlerin neler oldukları, türleri ve nasıl
kullanıldıkları bu bölümde detaylı olarak açıklanmış ve örneklerle bu
açıklamaların uygulamaları da gösterilmiştir.


38
Bölümün Genel Amacı : Değişkenler, sabit ve operatörleri kullanmak.

Bölümün Davranışsal Amaçları : Bu bölümü başarıyla bitirip, örnekleri
anlayarak ve bölüm sonundaki değerlendirme sorularını cevapladığınızda şunları
öğrenmiş olacaksınız:

 C dilinde kullanılan değişkenler
 C dilinde kullanılan sabitler
 C dilinde kullanılan operatörler
 Değişkenleri, sabitleri kullanarak program geliştirme
 Operatörlerin işlemlerde nasıl kullanıldığı
 Değişkenlerin önemi


Değerlendirme: Bölüm sonundaki değerlendirme sorularını yapmanız ve
sonuçlarınızı uygulama raporları ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına
en az %75 doğru cevap vermeniz gerekmektedir.39
3.2. DEĞİŞKENLER
Programlama dillerinin hepsinde kullanılan çok sayıda komut sayesinde yüzlerce işlem
yapılır. Bu işlemlerin ara adımlarında bazı değerleri saklamak gerekebilir. Bu değerler
ilerleyen adımlarda kullanılabilir yada başka bir amaç için gerekebilir. İşte bilgisayar aynı
anda birden fazla işlem yaparken bazı verileri kullanırken diğer verileri hafızasında saklar.
C programlama dilinde de verileri saklamak için verinin türüne göre tanımlanabilen ve
kullanılabilen veri alanları vardır. Bu alanlar türüne göre verileri depolar ve başka bir
sonuç bu alana aktarılabilir. Yani alan içerisindeki verinin değeri istenirse değiştirilebilir.
Bu yüzden programlama dillerinde bu alanlara DEĞİŞKEN adı verilir. Çoğu programlama
dillerinde değişkenler belli kurallara göre tanımlanır ve türleri vardır. Programlar yazılırken
bu kurallara uymak gerekir. Aksi halde program çalıştırılamaz. C dilinde de kendine has
kuralları vardır. Öncelikle değişken isimleri tanımlanırken bazı özel durumlara dikkat
etmek gerekir. Bunlar;

1) Değişken isimleri bir harf veya “_” işareti ile başlayabilir.
2) İlk karakterden sonra harfler, rakamlar veya “_” işareti gelebilir.
3) Değişken ismi içerisinde boşluk bırakılmaz.
4) Değişken adı istenildiği kadar olabilir, ancak C bunun ilk 32 karakterini geçerli
sayar.
5) Değişken adında büyük yada küçük harf kullanılabilir. Fakat büyük küçük harf
duyarlılığı vardır. Yani, “adana” ile “ADANA” değişkenleri birbirinden farklıdır.
6) Kullanılacak değişken adı C diline ait bir komutun adı olamaz.
7) Değişken isimlerinde ingiliz alfabesi kullanılır. Değişken adında
ç,ğ,ı,ö,ş,ü,Ç,Ğ,İ,Ö,Ş,Ü harfleri kullanılmaz.

Şekil 3.1’de değişkenleri anlatabilmek için küçük bir örnek verilmiştir.

İçeriği boş bir değişken


AD İsmi AD olan bir değişken
AD İsmi AD olan ve içeriği BALIKÇI olan
değişken
Şekil 3.1: Değişkenler

Yanlış değişken isimlerine örnek şunları verebiliriz:
İSİM ( İ harfi içeriyor )
Okul no ( boşluk içeriyor )
3kisi ( rakamla başlıyor )
3.kisi ( rakamla başlıyor ve nokta içeriyor )
SHR ( C dilinde kullanan bir komut )
C dilinde bir değişkeni tanımlamak genel olarak şöyledir;

BALIKÇI

40
Değişken_türü değişken_adı[=sabit] ;

Burada değişken türlerini bir alt konuda göreceğiz. Değişken adı kısmında da nelere
uyulması gerektiğini yukarıda sıralamıştık. Sabit kısmı ise istenildiği takdirde verilebilir.
Değişken tanımlama sırasında veya sonrasında değişkene uygun bir değer atanabilir. C
dilinde tanımlı temel değişken tipleri vardır. Bunlar tablo 3.1 de görülmektedir.

TİP UZUNLUK DEĞER ARALIĞI
unsigned char 1 byte 0 / 255
char 1 byte -128 / 127
enum 2 byte -32768 / 32767
unsigned int 2 byte 0 / 65535
short int 2 byte -32768 / 32767
int 2 byte -32768 / 32767
unsigned long 4 byte 0 / 4.294.967.295
long 4 byte -2.147.483.646 / 2.147.483.647
float 4 byte 3,4*10
-38
/ 3,4*10
38

double 8 byte 1,7*10
-308
/ 1,7*10
308

long double 10 byte 3,4*10
-4932
/ 1,1*10
4092

Tablo 3.1: C dilinde tanımlı temel değişken tipleri ve bunların hafızadaki uzunlukları ile
alabilecekleri değer aralığı
Örnek 3.1 Değişken tanımlama

x ve y adında iki tane tamsayı değişkeni tanımlandı. Her bir
değişken 2 byte uzunluğunda.
m adında, hafızada 4 byte yer tutan reel sayı değişkeni
tanımlandı.
karakter isimli 1 byte’lık tek karakterlik değişken tanımlandı.
tek boyutlu 15 haneli bir karakter dizisi tanımlandı.
buyuk isimli 4 byte’lık bir tamsayı değişkeni tanımlandı (int ‘e
göre çok daha büyük)

Örnek 3.2 Değişkenlere değer atama

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main ( ){
clrscr ( );
int k,m,b;
k=7;
m=12;
b=k+m-2;
printf (“sonuç=%d \n”, b);
k=m=b;
printf (“%d %d %d”,k,m,b);
getch ( );
}


int x,y;
float m;
char karakter;
char ad[15];
long int buyuk;
41

Programın işleyişi:
k,m,b adında 3 adet tamsayı değişkeni tanımlandı.
k değişkenine 7 değeri atandı. Bu atama tanımlama esnasında da yapılabilirdi.
m değişkenine 12 değeri atandı.
matematiksel bir işlem yapılıyor. k ile m değişkeni içerisindeki değerler toplanıyor ve bu
değerden 2 sayısı çıkarılıyor. Sonuçta elde edilen sayı b değişkenine aktarılmış oldu.
b değişkeninin içeriği ekrana yazdırılıyor.
b değişkeninin içeriği m ve k değişkenlerine aktarılıyor .
önce k, sonra m ve en son b değişkeninin içeriği ekrana yazdırılıyor.
ekran görüntüsü herhangi bir tuşa basılana kadar donduruluyor.


Ekran çıktısı:
C dilinde tanımlanan değişkenler hafızada aldıkları yere göre statik ve dinamik, program
içerisinde kullanıldığı yere göre lokal ve global değişkenler olarak gruplandırılabilir.

Statik değişkenler, tanımlandığı zaman hemen hafızada yer alırlar ve program sonlanana
kadar yeri sabit kalır. Programın sonlandığında bellekte bu değişken için ayrılan yerler
boşalır. Statik değişkenler tanımlandıkları anda herhangi bir değer ataması yapılmazsa ilk
değeri başlangıçta sıfır olur. Statik değişkenlere başlangıç değeri verilirse, o değerler
fonksiyon ilk çağrıldığında değişkene atanır; daha sonraki çağırmalarda başlangıç değeri
verilmemiş gibi değerlendirilir.Eğer değişken tipi pointer (işaretçi) türünden ise bu
durumda ilk değer sıfır değil NULL (boş) olur. Statik değişken static deyimi ile tanımlanır
(Örnek 3.3).

Örnek 3.3 Statik değişken tanımlama


Dinamik değişkenler ise programın çalıştırılması sırasında oluşturulur. Bu değişkenler için
heap bellek bölgesi ve bellek adresi kullanılır. C dilinde bu değişkenlerin tanımı malloc( ),
calloc( ) gibi komutlarla olur. Dinamik değişkenler tanımlandıktan sonra heap bellek
bölgesinden kullanılan alanların serbest bırakılması gerekmektedir.

Lokal ve global değişkenler ise; lokal değişkenler tanımlandıkları fonksiyon içerisinde
kullanılırlar ve sadece burada kullanılırlar. Bu fonksiyonun dışında programda başka
herhangi bir yerde kullanılamazlar. Yerel değişkenler tanımlandığı fonksiyon
çalıştırıldığında bellekte yer kaplarlar (Örnek 3.4).

Global değişkenler, program içerisinde yer alan tüm fonksiyonların dışında tanımlanırlar
ve programın istenilen her kısmında kullanılabilirler (Örnek 3.5). Bu tür tanımlamalar daha
Sonuç=17
17 17 17
static int a;
a=a+k;42
çok, program içerisinde sıklıkla kullanılacak bir değişken varsa yapılır. Bu değişkeni
global değil de, gerektiğinde her fonksiyon içerisinde yerel (lokal) olarak da
tanımlayabiliriz. Ancak bu durumda çok fazla parametre yoğunluğu olacağından gereksiz
yere hafıza işgal edilmiş olur. Bu da programın başarısızlığıdır. Bu nedenle aynı
değişkeni ayrı yerlerde lokal olarak tanımlamaktansa, global olarak bir defa tanımlamak
daha doğru olacaktır.

Örnek 3.4 Lokal değişkenler tanımlama ve kullanma
üç adet tamsayı değişkeni tanımlandı (Lokal
değişkenler).
a değişkenine 2, b değişkenine 5 değeri atandı.

a ile b tamsayı değişkenlerinin içeriği birbiriyle
çarpılarak, sonuç c tamsayı değişkenine aktarılmıştır.

c değişkeninin içindeki değer ekrana yazdırıldı.Ekran çıktısı:Örnek 3.5 Global değişkenler tanımlama ve kullanma


üç adet tamsayı değişkeni tanımlandı (Global
değişkenler).
Ekran çıktısı :


#include<stdio.h>
main ( )
{
int a,b,c;
a=2; b=5;

c=a*b;

printf(“sonuç=%d”,c);

}

sonuç=10

#include<stdio.h>
int a,b,c;
main ( )
{
int a,b,c;
a=2; b=5;
c=a*b;
printf(“sonuç=%d”,c);
}

sonuç=10
43

3.3. SABİTLER
Program içerisinde kullanılacak sabit değerli değişkenler olabilir. Bunun için C dilinde yine
değişken tanımına benzer şekilde sabitlerde tanımlanır. Bunun için değişkenin adının
önüne const deyimi kullanmak gerekir. Sabitler tanımlandıkları andan itibaren program
içerisinde işlemlerde kullanılabilir. Ancak içeriği değiştirilemez (Örnek 3.6).

Örnek 3.6 Sabit tanımlama

matematikte kullanılan pi sayısı tanımlandı.
matematikte kullanılan e sayısı tanımlandı
Adınızı giriniz şeklinde bir karakter dizisi

3.4. C DİLİNDE KULLANILAN OPERATÖRLER
Operatörler, programlama dillerinde matematiksel, mantıksal sınama ve karşılaştırma gibi
işlemler için kullanılan bazı alfa nümerik karakterlerdir. Operatörlerin tam olarak ne iş
yaptığı programı yazan kişi tarafından çok iyi bilinmelidir. Aksi halde çok küçük bir hata,
çok büyük problemlere neden olabilir. Operatörler dört temel grupta toplanabilirler. Bunlar;
aritmetiksel, karşılaştırma, mantıksal ve atama operatörleridir.

3.4.1. Aritmetiksel Operatörler
Değişkenler veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemler için kullanılırlar. Bu operatörler
şunlardır:
+ toplama
– çıkarma
* çarpma
/ bölme
% artık bölme (mod işlemi: bir sayının diğer bir sayıya bölümünden
kalanını bulma)
– – bir azaltma
++ bir arttırma

Aritmetiksel operatörler, tamsayı veya karakter değişkenleri için kullanılabilir. Ancak
dikkat edilmelidir. Çünkü karakter değişkeni için örneğin ++ operatörü kullanıldığında, bu
değişkenin içeriğindeki ASCII değeri 1 arttırılır. Bu da farklı bir karakter demektir. Ancak
değişken tamsayı değişkeni ise bu değişken içindeki sayı değeri kaç ise ++ operatörü
kullanıldığında, bu sayı 1 artar. Aritmetiksel operatörler için değişik kullanımların
gösterildiği küçük program parçacıkları örnek 3.7 de verilmiştir. Operatörün herhangi bir
eşitlik ifadesi olmadan tek başına değişkenin sonunda veya başında kullanılmasının bir
farkı yoktur.

const float pi=3.142857;
const double e=2.71828182845905;
const char [ ]= " Adınızı giriniz";

44
Örnek 3.7 Aritmetiksel Operatörleri kullanma
a,b,c tamsayı değişkenleri tanımlandı, a ile b ye değerleri atandı.
k karakter değişkeni tanımlandı ve içine A karakteri yerleştirildi.
a değişkeninin içerisi bir azaltıldı (a=6 oldu.)
b değişkeninin içerisi bir arttırıldı (b=13 oldu).
k değişkeninin içerisi bir arttırıldı (k’nın içi B oldu, ASCII olarak A
dan sonra B geldiğinden dolayı a değişkeninin içeriği b
değişkeninin içindeki sayıya bölünerek, kalan değeri c tamsayı
değişkenine aktarılmış oldu).3.4.2. Karşılaştırma Operatörleri
Bu operatörler değişken veya sabitleri birbirleriyle karşılaştırmada kullanılır. Yani sayısal
veya karakter değişkenler birbiriyle karşılaştırılabilir ancak, karakter dizileri
karşılaştırılamaz. Böylelikle değişik şartların yerine getirilmesi sağlanarak döngüsel veya
şartlı ifadelere bağlı programlarda kullanılabilir. Karşılaştırma operatörlerini anlatmak için
örnek 3.8’e bakılabilir. C dilinde kullanılan karşılaştırma operatörleri ise şunlardır:


> büyük mü ?
>= büyük veya eşit mi?
< küçük mü ?
<= küçük veya eşit mi?
= = eşit mi?
! = farklı mı ?


Karşılaştırma operatörleri az öncede değinildiği gibi şartlı ifadelerde ve döngülerde çok
kullanılırlar. Karşılaştırma sonucunda doğru (true) yada yanlış (false) değeri gönderilir.
Örneğin if ‘li bir ifadede şart doğru ise blok içerisindeki işlemler yapılırken, şartın sonucu
yanlış ise bu blok atlanır.


Örnek 3.8 Karşılaştırma Operatörlerini kullanma
Programa bir kişinin dışarıdan bir dersinin vize ve final notunu girmesini isteyerek bu
kişinin ortalamasını hesaplayalım. Ve kişinin ortalama notu 60 dan küçükse “sınıfta
kaldın”, tam tersi notu 60’ın üstünde ise “sınıfını geçtin” yazsın.

#include<stdio.h>
main ( )
{
int a=7,b=12,c;
char k=’A’;
a– –;
++b;
k++;
c=a%b;
}
45

Kullanılacak kütüphaneler tanımlandı
(açıldı).
vize, final adında iki tamsayı değişkeni
tanımlandı.
ortalama adında reel sayı değişkeni
tanımlandı (sonuç tam
çıkmayabileceğinden dolayı float
olarak tanımlamakta yarar vardır).
ana fonksiyon tanımlandı.
ekran temizlendi.
dışarıdan girilen vize notu değeri vize
değişkeninde saklandı.
dışarıdan girilen final notu değeri final
değişkeninde saklandı.
ortalama not hesaplandı, sonuç
ortalama değişkeninde saklandı.
ortalama değişkeni mantıksal olarak
60 sayısıyla karşılaştırıldı, sonuç
doğruysa yani ortalama değişkeni
içindeki değer 60 dan küçükse “Sınıfta
kaldın”, değilse “Sınıfı geçtin” yazısı
yazacaktır.

Ekran çıktısı :
Örnek 3.9: Karşılaştırma Operatörlerini kullanma
Bu program dışarıdan girilen bir tamsayının pozitif mi?, negatif mi? yoksa sıfır mı?
olduğunu ekrana yazar.


# include<stdio.h>
# include<conio.h>
main ( ){
int sayi;
printf (“bir sayı giriniz :”);scanf(“%d”,&sayi);
if (sayi<0) { printf(“sayı negatif”); }
else if (sayi>0) { printf(“sayı pozitif”); }
else { printf(“sayınız sıfırdır”); }
getch ( );}
# include<stdio.h>
# include<conio.h>

int vize, final;
float ortalama;


main ( ) {

clrscr ( );

printf (“Lütfen vize notunuzu giriniz….:”);
scanf (“%d”, &vize);

printf (“\n Lütfen final notunuzu giriniz….:”);
scanf (“%d”, &final);

ortalama=vize*0.4+final*0.6;

if (ortalama<60) { printf (“\n Sınıfta kaldın”);

else { printf (“\n Sınıfı geçtin”); }

getch ( );
}
Lütfen vize notunuzu giriniz….:35
Lütfen final notunuzu giriniz….:60
Sınıfta kaldın

46
3.4.3. Mantıksal Operatörler
Bu operatörler, şartlı ifadeler ve döngülerde birden fazla sınanması gereken değişken
veya sabit olması durumunda kullanılırlar. Bu operatörler şunlardır:

&& VE işlemi (AND)
| | VEYA işlemi (OR)
! DEĞİL işlemi (NOT)

Örnek 3.10: Mantıksal Operatörleri kullanma
Programa bir kişinin dışarıdan bir dersinin vize ve final notunu girmesini isteyerek bu
kişinin ortalamasını hesaplayalım. Ve kişinin ortalama notu 60 dan küçükse “sınıfta
kaldın”, tam tersi notu 60’ın üstünde ise “sınıfını geçtin” yazsın. Ancak bu kez final
notunun da 60 dan küçük yada büyük olduğunu da kontrol etsin.
3.4.4. Atama Operatörleri
Bir değişkenin içerisine (kabul edilebilir) herhangi bir değeri eşitlemek için atama
operatörleri kullanılır. Bu değer bir sabit değer olabileceği gibi, herhangi bir işlemin
sonucu da olabilir.


# include<stdio.h>
# include<conio.h>
int vize, final;
float ortalama;

main ( ) {

clrscr ( );

printf (“Lütfen vize notunuzu giriniz….:”);
scanf (“%d”, &vize);

printf (“Lütfen final notunuzu giriniz….:”);
scanf (“%d”, &final);

ortalama=vize*0.4+final*0.6;

if (ortalama<60 || final<60) { printf (“\n Sınıfta kaldın”);

else { printf (“\n Sınıfı geçtin”); }

getch ( );
}
47
Örnek 3.11 Atama Operatörlerini kullanma

int a; int a=2,b=5,c;
a=30; c=a*b+10;
(a) (b)

Örnek 3.11‘de de görüldüğü gibi birinci kısımda (a) verilen atama şekli direkt bir sabit
değerin değişkene atanmasıdır. İkinci kısımda ise (b) matematiksel bir işlemin sonucu bir
değişkene aktarılmıştır. Burada atama işlemi için görüldüğü gibi tek başına = işareti
kullanılmıştır. Ancak C dilinde, sadece tek başına = işareti değil çift (bitişik) atama
operatörleri de sıklıkla kullanılır. Bu operatörler ve anlamları şunlardır:
OPERATÖR ANLAMI
+= toplayarak atama
–= çıkararak atama
*= çarparak atama
/= bölerek atama
%= bölerek kalanını atama
&= bit düzeyinde VE işlemi yaparak
atama
|= bit düzeyinde VEYA işlemi
yaparak atama
=~ bit düzeyinde tümleme ve atama
<<= sola öteleyerek atama
>>= sağa öteleyerek atama

Örnek 3.12 Bitişik atama operatörlerini kullanma
int a=5, b=2; // a ve b adında iki tamsayı değişkeni tanımlanarak,
değerleri atandı.
b*=a; // b ie a değişkeninin içeriği çarpılarak, sonuç b
değişkenine aktarıldı.


Bu örnekte b*=a yerine b=b*a; veya b=a*b; de yazılsaydı, sonuç yine aynı olurdu. Fark,
sadece ilk yazılan deyimde bitişik atama operatörü kullanılmış ve ifade biraz daha
kısaltılmış oldu. C dilinde bu üç ifadede doğru işlem yapmaktadır.

Örnek 3.13 Bitişik atama operatörlerini kullanma
1 den 25 ‘e kadar olan ardışık sayıları toplayan C programını yazalım (Burada kullanılan
for döngüsü ileride anlatılacaktır).


48
Bu operatörlerin dışında kalan üç operatör daha vardır. Bunlar ?:, *, & operatörleridir. ?:
operatörü ileride anlatılacak olan if-else yapısına benzer şekilde belirtilen şarta göre işlem
yaptırmada kullanılır. Bunun genel şeklini şöyle yazabiliriz:
(koşul ifadesi) ? deyim1 : deyim2;

Bu ifadeye göre verilen koşul ifadesinin sonucu doğru (true) ise deyim1, yanlış (false) ise
deyim2 icra edilir. Buradaki deyim1 ve deyim2, herhangi bir atama işlemi, matematiksel
bir işlem veya genelde bir fonksiyon olabilir. Örneğin, aşağıdaki ifadede a değişkeninin
içeriği 10’dan büyükse b değişkenine 2, değilse -2 değeri aktarılmaktadır.
(a>10) ? b=2 : b=-2;

* operatörünün aritmetiksel operatör olarak çarpma işlemi yaptığını biliyoruz. Aynı
zamanda bu operatör pointer’larda (işaretçi), & operatörü ile de kullanılır. * operatörü
işaretçi değişkenin tanımlanmasında kullanılır.

Örnek 3.14 Pointer değişkeni tanımlama
int a, *b; // a adlı tamsayı değişkeni ve bir tamsayı atanacak hafıza
bölgesinin adresinin
// tutulacağı b işaretçi değişkeni tanımlandı.

float *c; // bir reel sayı atanacak hafıza bölgesinin adresinin
tutulacağı c işaretçi değişkeni tanımlandı.
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi * operatörü işaretçi değişkenin tanımlanmasında
kullanılmıştır. Bunun yanında & operatörü de vardır ki, bu operatör işaretçinin gösterdiği
adresle ilgilenir (içeriğiyle ilgilenmez).

Örnek 3.15 & operatörünün kullanımı

int *p, x=4, y;
y=x;
p=&x;

Yukarıdaki örnekte p işaretçi değişeni, x ve y tamsayı değişkenleridir. x'in başlangıç
değeri 4 verilmiştir. İkinci satırda da y ile x eşitlenmiş ve y’nin değeri de 4 olmuştur.
Üçüncü satırda ise, x değişkenin başlangıçta bulunduğu hafıza bölgesinin adresi p
işaretçi değişkenine aktarılmıştır.
# include<stdio.h>
# include<conio.h>
main ( ) {
int i,toplam=0;
printf (“Bu program 1-25 arası sayıların toplamını verir”);
for(i=1;i<=25;i++){ // i değişkeni, başlangıç olarak 1 den başlayıp 1’er artarak
toplam+=i; // 25’e kadar gider. Döngü içerisinde i 1 artar, i ‘nin her değeri toplam
} // değişkeninin üzerine eklenir. Böylece ardışık tüm sayılar toplam
// değişkeni üzerine eklenir, toplam değişkeni de başlangıçta 0 değerinde
// olduğundan sonucu etkilemez.

printf (“\n toplama sonucu = %d dir”,toplam); // toplama sonucu ekrana yazdırılıyor.
getch ( );}
49

* operatörü aynı zamanda bir işaretçi değişkeninin gösterdiği adresteki değeri, normal bir
değişkene aktarmada da kullanılır.

Örnek 3.16 * operatörünün kullanımı

int *p,m,n;
p=&m; // m nin adresi p ye aktarıldı.
*p=100; // p nin gösterdiği adresin içine 100 değeri atandı.
n=*p; // p nin gösterdiği adresin içeriği n değişkenine atandı.

50
51
DEYİMLER
Bölüm 44.1. GİRİŞ

C programlama dilinde program kodu yazabilmek dahası bu kodların
bizi değişik amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak hale getirmek için
şart ve döngü deyimlerini iyi bilmemiz ve etkili bir biçimde
kullanmamız gereklidir. Şu bir gerçektir ki bir bilgisayar programının
rutin ve basit ve işlemler yapması fazla işe yarayacak bir durum
değildir. Bazen programımızın akışı bir şarta göre değişebilmeli bazen
belli işlemler tekrar tekrar yapılabilmelidir. İşte bu tür işlemleri
yapabilmek için bu bölümde gereken bilgileri alacak, şart ve döngü
deyimlerini kullanacağız.

52
BÖLÜM -4- DEYİMLERBölümün Genel Amacı: Deyimleri bilme ve program içerisinde kullanma.


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, örnek
uygulamaları yaptığınız taktirde, bölüm sonunda;

 Deyim kavramını açıklamanız,
 Şart kavramını açıklamanız,
 İf şart deyimini kullanmanız,
 Switch deyimini kullanmanız,
 Koşul operatörünü kullanmanız,
 Goto deyimini kullanmanız,
 While döngüsünü kullanmanız,
 For döngüsünü kullanmanız,
 Break ve continue sözcüklerini kullanmanız beklenmektedir.

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
53
4.2. DEYİM NEDİR?
c' de ifadeler birbirleriyle noktalı virgül ile ayrılırlar. İfadeleri bitirmesi nedeniyle, noktalı
virgüle sonlandırıcı (terminator) da denilmektedir.
Deyim (statement) ifade ile sonlandırıcıdan oluşan gruba verilen addır.
Örneğin:
c = a * b – d bir ifadedir; ancak
c = a * b - d; bir deyimdir.
C'de deyimler 4 bölüme ayrılır:
1) Yalın deyimler: Bunlar bir ifadenin sonuna sonlandırıcı (;) getirilerek oluşturulan
deyimlerdir.
Örneğin:
x = y *5;
a++;
b = getch( );
gibi...
2) Bileşik deyimler: Birden fazla deyimin bir blok içinde toplanmasıyla oluşan program
parçalarına bileşik deyim adı verilir. c' de bloklar aynı zamanda bileşik deyimlerdir.
{
deyim1 deyim2 deyim3
}
örneğin
{
c = a /2 ; b++;
}
3) Bildirim deyimleri: Bildirim amacıyla oluşturulmuş deyimlerdir:
Örneğin;
int d,temp, sayi;
char ad;
float uzunluk, genislik;
gibi...
4) Kontrol deyimleri: Program akışını kontrol etmek için kullanılan deyimlerdir. Kontrol
deyimleri en az bir anahtar sözcük içerir; bir ya da birden fazla blokdan oluşabilir.54


Solunda bir ifade olmaksızın yalnızca bir sonlandırıcıdan oluşan deyime, boş deyim (null
statement) denir. Derleyiciler boş deyimler için hiçbir işlem yapmazlar.

Örneğin:
a = b * 2;
;
c = a + 4;
4.3. İF DEYİMİ
C' de program akışını kontrol etmeye yönelik en önemli deyim if deyimidir. if deyiminin
genel biçimi aşağıda verilmiştir.


deyim1 ve deyim2, yalın ya da bileşik olabileceği gibi başka bir kontrol deyimi de olabilir.

if deyiminin icrasında, önce derleyici if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değerini
hesaplar. Hesapladığı bu sayısal değeri mantıksal Doğru ya da Yanlış olarak yorumlar (0
ise Yanlış, 0 dışında bir değer ise Doğru). Eğer ifadenin sonucu Doğru ise, else anahtar
sözcüğüne kadar olan kısım; Yanlış ise, else anahtar sözcüğünden sonraki kısım icra
edilir.


if (ifade)
deyim1
else
deyim2
55
Akış diyagramı ile gösterirsek:NOT: Deyim3, if deyiminden sonra gelen ilk deyimdir:

Örneğin aşağıdaki program parçasının işleyişini adım adım görelim;
1. Adım: if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değeri hesaplanır.
a * 5 =40
40 < 50
Sonuç=1= DOGRU

2. Adım: ifade Doğru olduğuna göre, else anahtar sözcüğüne kadar
olan kısım (deyim1) yapılır.

3. Adım: else kısmı atlanarak deyim3 yapılır.

if parantezi içindeki ifadeler daha karmaşık olabilirler:

Yandaki if deyiminde harf karakterinin büyük harf olup
olmadığı test edilmektedir. Eğer harf büyük harf ise
deyim2, küçük harf değilse deyim2 yapılır; daha sonra
akış deyim3 ile devam eder.
1. Adım: if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değeri
bulunur.
harf >= 'A' ========0 harf <= 'Z’========0
0 && 0 =========0
Sonuç: YANLIŞ
if (ifade)
deyim1
else
deyim2
deyim3
a=8;
…..
if (a * 5 < 50)
deyim1
else
deyim2
deyim3
……
Deyim1 Deyim2

Deyim3

Doğru (Sıfır Dışı) Yanlış (Sıfır)
İfade
harf = 'a';

if (harf >= 'A' && harf <= 'Z')
deyim1
else
deyim2
deyim3

56
2. Adım: Sonuç yanlış olduğu için else kısmı (deyim2) yapılır.

3. Adım: Deyim3 ile akışa devam edilir.

if deyiminin Doğru ve/veya Yanlış kısmı birden fazla deyimden oluşuyorsa (bileşik
deyimse) bloklama yapılmalıdır.

Bu örnekte c < d - 4 ifadesi Doğruysa deyim1 ve deyim2,
Yanlışsa deyim3 ve deyim4 yapılır.


Bir if deyiminin else kısmı olmayabilir. Örneğin:if parantezinin içerisindeki ifade doğruysa deyim1 ve deyim2 yapılır; daha sonra
programın akışı deyim3 ile devam eder. Eğer ifade yanlış ise blok atlanarak doğrudan
deyim3 yapılır.
Bir if deyimi yalnızca else kısmına sahip olamaz. Bu durumda en uygun yol koşul ifadesini
değiştirmektir.

if (ifade)
else
deyim1 şeklinde bir yazım hatalıdır


if (ifade) {
deyim1
deyim2
}
deyim3
Deyim1
Deyim2

Deyim3

Doğru (Sıfır Dışı) Yanlış (Sıfır)
İfade
if (c < d - 4) {
deyim1
deyim2
} else {
deyim3
deyim4
}
57
Yukarıdaki hatalı olan if deyiminin yerine aşağıdaki eşdeğerleri i kullanılabilir:
if (!ifade) if (ifade)
deyim1 ;
else
deyim1

if parantezinin içerisindeki ifadede değişken olması gibi bir zorunluluk yoktur.
if (10)
deyim gereksiz bir tarz olsa da yandaki gibi bir yazımı da kullanabiliriz.
4.4. switch DEYİMİ
if deyimi Doğru ya da Yanlış olmak üzere iki seçeneğe sahiptir. Oysa switch deyimi belli
bir ifadenin çeşitli sayısal değerlerine karşı farklı işlemlerin yapılması için kullanılmaktadır.
Genel biçimi aşağıdaki gibidir:


switch, case ve default birer anahtar sözcüktür. Derleyici switch parantezinin içerisindeki
ifadenin sayısal değerini hesaplar. Eğer bu sayısal değere eşit olan bir case ifadesi
bulursa programın akışını oraya yönlendirir. Eğer böyle bir ifade yoksa programın akışı
default ile belirtilen kısma geçer. Örneğin:

burada n=1 ise programın akışını case 1: kısmına yöneltilir. Akış buradan sırasıyla
aşağı inerek devam edecektir. Dolayısıyla ekranda:

switch(n) {
case 1: printf("Pazartesi\n");
case 2: printf("Salı\n");
case 3: printf("Çarşamba\n");
case 4: printf("Perşembe\n");
case 5: printf( "Cuma \n) ;
default: printf("Hiçbiri\n");
}
switch (ifade) {
case <sabit ifadesi1>: [break];
case <sabit ifadesi2>: [break];
cas e <sabit ifadesi3>: [break];
[default: ;]
}

58
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Hiçbiri
yazılarını görürsünüz. Döngülerden çıkmak için kullanılan break anahtar sözcüğü switch
içerisinden çıkmak için de kullanılabilir. Bu durumda bir case ifadesi break ile
sonlandırılırsa programın akışı diğer case ifadelerine geçmez. Yukarıdaki örnekteki her
bir case in sonuna break koyarsak örneğimiz şu şekilde değişecektir.

bu program bir öncekinin aksine tüm ifadeleri değil sadece n değerinin karşılığı olan günü
yazacaktır. Yani n değeri 3 ise Çarşamba, 1 ise pazartesi, 12345 dışında bir değerse
hiçbiri yazacaktır.
case anahtar sözcüğünün yanındaki ifadenin sabit ifadesi olması zorunludur. Çünkü
derleyici derleme zamanında case ifadelerinin sayısal değerini hesaplamak zorundadır.
Aşağıdaki örneği inceleyiniz:

Buradaki son case sabit ifade olmadığı için switch geçersizdir.
Birden fazla sayısal değer için aynı işlemlerin yapılması isteniyorsa aşağıdaki gibi bir
yol izleyebilirsiniz. Bunun daha kısa bir yapılış yöntemi yoktur.

switch (x - 1) {
case 8 : break;
case 12 : break;
case y-3 : break;
default : ;
}
switch(n) {
case 1: printf("Pazartesi\n");break;
case 2: printf("Salı\n"); break;
case 3: printf("Çarşamba\n"); break;
case 4: printf("Perşembe\n"); break;
case 5: printf( "Cuma \n) ; break;
default: printf("Hiçbiri\n"); break;
}
59

Yukarıdaki örnekte a değişkeninin 3 ve 5 değerleri için aynı işlemler yapılmaktadır.
default anahtar sözcüğünün sonda olması ve case sabitlerinin artan sırada olması bir
zorunluluk değildir. Yani yukarıdaki örnek şöyle de düzenlenebilirdi.


switch deyiminin son case ifadesi için break gerekmediğine dikkat ediniz. Diğer kontrol
deyimlerinde olduğu gibi switch deyimi de yalnızca bir deyim içeriyorsa bloklama
yapmaya gerek yoktur. Örneğin:

burada switch içerisinde yalnızca x = n - 1; deyimi vardır. z = n / 2; dışındaki ilk deyimdir.
4.5. KOŞUL OPERATORU
Koşul operatörü C'nin karşılaştırma yapan özgün bir operatörüdür. Şartları sıradan birer
ifade olabilir. Genel kullanım biçimi aşağıdaki gibidir:
ifade1 ? ifade2 : ifade3
Koşul operatörü ? ve : olmak üzere ayrık iki sembolden oluşur. Derleyici önce ?
karakterinin solundaki birinci ifadenin sayısal değerini hesaplar. Genel biçimde bunu
ifade1 olarak isimlendirdik. Eğer ifade1 sıfır dışı bir sayısal değere sahipse bu durum
koşul operatörü tarafından Doğru olarak ele alınır ve yalnızca ifade2 yapılır. Eğer
itade1
switch (a) {
default: printf("Geçersiz İşlem!..\n"); break;
case 8:b=a-c; break;
case 5: case 3:b=a+c;
}
switch (a) {
case 3:
case 5: b=a+c; break;
case 8: b=a-c; break;
default: printf(" geçersiz işlem!.. \n");
}
switch(n)
case 11:
case 13: x = n - 1; z = n / 2;

60
in sayısal değeri sıfır ise bu kez yalnızca ifade3 yapılacaktır. Diğer operatörlerde olduğu
gibi koşul operatöründen de bir değer üretilir. Bu değer koşulun sağlanması durumuna
göre ifade2 ya da ifade3 olabilir. Örneğin:

y = (x > 3 ? a + 1 : a – 1);

Burada önce x > 3 ifadesinin sayısal değeri hesaplanır. Bu ifade sıfır dışı bir değerse
(yani doğruysa) y değişkenine a + 1 sıfır ise (yani yanlışsa) a - 1 atanacaktır. Aynı işlem if
ile de yapılabilirdi:

if (x > 3)
y = a + 1; else
y = a - 1;

Koşul operatörü birçok durumda okunabilirliği kuvvetlendirmek için tercih edilir. Örneğin:

z= (a > b) ? a : b;

z değişkenine max(a, b) atanmaktadır. Programcılar algılamayı kolaylaştırdığı için koşul
operatörürünün ilk operandını parantez içerisine alırlar. Ancak böyle bir zorunluluk yoktur.
4.6. go to DEYİMİ
Yapısal programlama dillerinde programın akışının başka bölgelere gönderilmesi
algılamayı ve tasarımı zorlaştırdığı için pek salık edilmez. goto anahtar sözcüğüprogram
akışını istenilen bir bölgeye yönlendirmek için kullanılır. goto yanına bir etkiket ismi
verilerek kullanılmalıdır.

goto <etiket ismi>;

Etiket, değişken isimlendirme kuralına uygun herhangi bir isim olabilir. Programın akışı
etiket ile belirtilen bölgeye gider.

goto REPEAT;

REPEAT: goto etiketinin faaliyet alanı fonksiyon faaliyet alanıdır. Yani go to ile başka
bir fonksiyonun bir bölgesine atlama yapılamaz. Aşağıdaki örnekte klavyeden alınan
karakter q olduğunda içiçe iki döngüden çıkılmıştır.
61


4.7. while DÖNGÜSÜ

Diğer dillerde olduğu gibi C'de de while döngüleri koşul sağlandığı sürece yinelemeye
neden olmaktadır. while döngülerini iki gruba ayırabiliriz:

1) Kontrolün başta yapıldığı while döngüleri
2) Kontrolün sonda yapıldığı while döngüleri (do - while) Sırasıyla inceleyelim.

4.7.1. Kontrolün Başta Yapıldığı while Döngüleri

Genel kullanımı aşağıdaki gibidir:

while bir anahtar sözcüktür. C derleyicileri while anahtar sözcüğünden sonra
parantezler arasında bir ifade bekler. Döngü bu ifadenin Doğru (sıfır dışı bir değer)
olduğu sürece


#include <stdio.h>
void main(void) {
int i, j; char ch;
for(i = O; i < 10; ++i)
for (j = O; j < 10;++j){
ch = getch();
if (ch == 'q')
goto EXIT;
printf("i = %d j= %d \n",i ,j ) ;
} EXIT:
}
while (ifade)
deyim


62
yinelenir. Genel biçimde belirtilen deyim; yalın, bileşik ya da başka bir kontrol deyimi
olabilir. Daha açık bir deyişle, if deyiminde olduğu gibi, eğer bir tek deyim söz konusuysa
bloklama yapılmasına gerek yoktur; ancak birden fazla deyim blok içine alınmalıdır.
Örneğin aşağıdaki while döngüsünde yalnızca deyim1 döngü içerisindedir. Döngü
çıkışındaki ilk deyim ise deyim2' dir.

Aşağıdaki örnekte ise deyim1 ve deyim2' nin her ikisi de döngü içerisindedir. deyim3
döngüden sonraki ilk deyimdir.

while döngüsünün içerisindeki deyim, herhangi bir kontrol deyimi de olabilir.

Bu örnekte bloklama yapılmadığı için while içerisinde yalnızca if deyimi vardır. Deyim3,
döngü çıkışındaki ilk deyimdir.
while (ifade)
deyim1
deyim2
white (ifade) {
deyim1 .
deyim2
}
deyim3
white (ifade1)
if (ifade2)
deyim1
else
deyim2

deyim3

63
while döngüsü, "parantez içindeki ifadenin sayısal değeri sıfır dışı bir değer (Doğru)
olduğu sürece yinelemeye neden olur" demiştik; örneklerle açıklayalım:


Yukarıdaki while döngüsü t değişkeni 20'den küçük ya da eşit olduğu sürece
yinelenecektir.

t değeri t<=20 şartının sonucu
1 1 Doğru, döngüye devam
2 1 Doğru, döngüye devam
3 1 Doğru, döngüye devam
... ...
20 1 Doğru, döngüye devam
21 0 Yanlış, döngüden çık!..

t, döngünün içerisinde artırıldığına göre 20 yineleme sonra döngünün sonlanacağını
söyleyebiliriz.

Bir başka while döngüsünü incelersek:
t =1;
while (t <= 20) {
printf( I/%d\n", t);
++t;
}
while ((tus = getchar( )) ! = ‘q')
printf ("%c\n", tus);

64

Bu örnekte while döngüsünün devam edebilmesi için klavyeden girilen karakterin 'q'
olmaması gerekir. Veya bir başka deyişle: Bu döngü 'q' karakterine basıldığında sonlanır!
4.7.2. Kontrolün Sonda Yapıldığı while Döngüleri
Bu tür while döngülerinde kontrol sonda olduğu için döngü içindeki deyimler en az bir
kere işlem görür. Genel kullanımı şu şekildedir:


do, döngünün başını gösteren bir anahtar sözcüktür. Döngünün iç bölgesi do anahtar
sözcüğünden while anahtar sözcüğüne kadar olan bölgedir. Diğerlerinde olduğu gibi, tek
bir deyim için bloklamaya gerek yoktur; fakat birden fazla deyim için bloklama
yapılmalıdır. Örneğin:

Burada yalnızca deyim1 döngünün içerisindedir.


Bu örnekte ise bloklama yapıldığı için deyim1 ve deyim2' nin her ikisi de döngünün
içerisindedir. Deyim3, döngünün dışındaki ilk deyimdir.

do
deyim
while (ifade);
do
deyim1
while (ifade);
deyim2
do {
deyim1
deyim2
} while (ifade);
deyim3
65
4.8. for DÖNGÜLERİ
C deki for döngüleri diğer dillerdekilerle kıyaslandığında çok daha geniş işlevlere sahiptir.
for döngülerinin genel biçimi şöyledir:

C derleyicileri for anahtar sözcüğünden sonra parantezler içerisinde iki tane sonlandırıcı
(noktalı virgül) beklerler. Bu iki sonlandırıcı for döngüsünü ifade1, ifade2 ve ifade3 ile
gösterdiğimiz 3 kısma ayırmaktadır. Şimdi for döngüsünü oluşturan bu 3 kısmın işlevlerini
tek tek ele alıp açıklayalım:

ifade1: for döngüsünün birinci kısmı olan bu ifade, döngüye ilk girişte yalnızca bir kez
yapılır. İfade1 uygulamalarda genellikle döngü değişkenine ilk değer vermek amacıyla
kullanılılır.
Örneğin:
for (k = 0; ifade2; ifade3)

ifade2: for döngüsünün ikinci kısmı olan i fade2 döngüye ilk girişte ve sonraki her
yineleme de işlem görür. for döngüleri ifade2'nin sayısal değeri Doğru (sıfır dışı bir değer)
olduğu sürece yinelemeye neden olurlar. Uygulamada ifade2 genellikle yinelenecek
miktarı belirleyen ilişkisel bir operatörle kullanılmaktadır.
Örneğin:
for (k =0;k < 100; ifade3)

ifade3: Bu kısım her yinelemenin sonunda bir kez işlem görür. Uygulamada genellikle
döngü değişkeninin artırılması amacıyla kullanılmaktadır.
Örneğin:
for (k =0;k < 100; k++)

while döngülerinde olduğu gibi for döngülerinde de döngü içerisindeki deyim yalın, bileşik
ya da başka bir kontrol deyimi olabilir. Yani tek bir deyim için bloklamaya gerek yoktur;
ancak birden fazla deyim döngü içerisine alınacaksa bloklama yapılmalıdır.
Aşağıda O' dan 99' a kadar sayıları ekranda gösteren bir örnek verilmiştir, inceleyiniz:
for (ifade1; ifade2; ifade3)
deyim

66


for döngüsünün herhangi bir ya da birden fazla kısmı olmayabilir; ancak parantezler
içinde iki sonlandırıcının mutlaka bulunması gerekir. A.şağıdaki örneği inceleyiniz:

Burada for döngüsünün birinci kısmı yoktur. Birinci kısım, döngüye girişte yalnızca bir kez
işlem gördüğüne göre döngünün başında ayrı bir deyim olarak da konulabilir. Şimdi
aşağıdaki örneği inceleyiniz:

Burada ise for döngüsünün bir ve üçüncü kısımları yoktur. üçüncü kısım her yinelemenin
sonunda bir kez işlem gördüğüne göre döngü içerisine son deyim olarak yazılabilir.
Gerçekten de bu örnek for döngüsünün çalışmasını çok iyi bir biçimde yansıtmaktadır.
Nihayet üç kısmı da olmayan bir for döngüsü de mümkündür.


bu biçimdeki for döngüleri sonsuz döngü sağlamak amacıyla kullanılırlar.
{int k;
for (k =0; k < 100; ++k)
printf( "%d\n", k);
}
k = 0;
for (; k < 100; ++k)
printf ("%d\n", k);

k = O;
for (; k < 100; ) {
pri ntf<"%d\n", k);
++k;
}
for(;;) {
….
}
67
for döngülerinin içinde bulunan üç ifadenin aşağıdaki gibi bir ilişki içinde olması zorunlu
değildir.


4.9. break ve continue ANAHTAR SÖZCÜKLERİ
Döngülerin işleyişinde etkili olan iki anahtar sözcük vardır: break ve continue.break
anahtar sözcüğü döngüleri sonlandırarak program akışını döngünün dışındaki ilk deyim e
atlatır.
Örneğin:

Burada klavyeden girilen karakter 'q' olduğunda break anahtar sözcüğü ile döngü
kırılmaktadır. for (;;) sonsuz bir döngü olduğundan çıkış da ancak break ile mümkün
olabilir!


Bu örnekte ise fonk1 fonksiyonunun geri dönüş değeri sıfırdan küçük ise döngü
kırılmaktadır. Aşağıdaki örnekte de 0' dan 100' e kadar olan tamsayılar ekrana
yazdırılıyor.

for (;;) {

ch = getchar ( );
if (ch == 'q')
break;
}

while (k < 100) {
….
if (fonk1 ( ) < 0)
break;
….
}
….

68
continue anahtar sözcüğü o anda içinde bulunulan yinelemeyi keserek bir sonraki
yinelemeye geçilmesine neden olur. Aşağıdaki örneği inceleyiniz:


Bu örnekte k bir tamsayı olduğuna göre; k % 5 == 0 koşulu sağlanıyorsa k, 5 sayısına
tam bölünebiliyor demektir. Bu durumda continue ile döngünün devam etmesi
engellenerek sonraki yinelemeye, yani k 1 artarak döngünün başına geçilmiştir.

for döngüsü içerisinde continue kullanıldığında for döngüsünün üçüncü kısmı işleme
sokulduktan sonra yineleme yapılır. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte continue anahtar
sözcüğünden sonra k, bir artırılarak döngüye devam edilir.

4.9. DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programı yazınız.
2. klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 ile 15 arasında olmadığı sürece
bu işleme devam eden programı yazınız.
3. 1den 25 e kadar olan sayıların kareleri toplamını bulan programı yazınız.

4 ile 7. sorularda akrana aşağıdaki çıktıları verecek programları uygun deyimleri
kullanarak yazınız.

4. 1 5. 1 1 1 1 6. 1 1 1 1 7. 4 4 4 4
1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Klavyeden 10 tane tamsayı girilmesini isteyen ve bu girilen tamsayılardan kaç tanesinin
negatif olduğunu bulan programı yazınız.
9. a,b,ve c klavyeden girilmek üzere, ax
2
+bx+c=0 şeklindeki bir denklemin köklerini bulan
programı yazınız.
10. Klavyeden girilen 1-12 arasındaki tamsayıların hangi aya denk geldiğini bulup ekrana
yazan programı yazınız.
11. Dört işleme birer kod numarası vererek, klavyeden girilen iki sayıyı yine klavyeden
girilen işlem koduna göre toplayan, çıkaran, çarpan veya bölen programı yazınız.
12. Klavyeden ardı ardına girilen sayıları toplayan ve girilen sayı negatif olduğunda duran
programı yazınız.
for (k = 0; k < 100; ++k){
if (k % 5 == 0)
contınue;
deyim1
}
69
13. Klavyeden bir not girilmesini isteyen ve bu not 0-49 arasındaysa “Başarısız”, 50-64
arasındaysa “Orta”, 65-84 arasındaysa “İyi”, 85-100 arasındaysa “Çok iyi “ Yazan
programı yazınız.
14. Klavyeden girilen iki tamsayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıran programı yazınız.
15. Klavyeden girilen iki pozitif tamsayıdan birincisinin ikincisi cinsinden kuvvetini alan
programı hazır fonksiyon kullanmadan yazınız.

70
71
HAZIR KÜTÜPHANE
FONKSİYONLARI
Bölüm 5

5.1. GİRİŞ
C dilinin genel yapısı hatırlandığında, “#include” sözcüğü ile
başlayan derleyici ön bildirilerde program içerisinde kullanılacak standart
fonksiyonların bağlı bulunduğu dosyaların C kütüphanesinden programa
eklenmesi gerekir. Bunun anlamı program içerisinde kullanılacak bir
fonksiyonun bağlı bulunduğu kütüphanenin programa dahil edilmesi
gerekir. Bu bölümde C kütüphaneleri ve bu kütüphanelere bağlı bazı
standart fonksiyonların kullanımı anlatılacaktır. C dilinde tanımlı
kütüphane dosyaları aşağıda verilmiştir.


Kütüphane
Dosyası
Açıklama
Math.h Matematiksel fonksiyonlar
Stdlib.h Standart kütüphane alt programları
Stdio.h C için stream alt programları
Conio.h Ekran ve iskele G/Ç fonksiyonları
String.h Karakter dizisi fonksiyonları
Io.h Dosya işleme ve düşük seviyeli G/Ç fonksiyonları
Time.h Tarih ve saat fonksiyonları

Tablo 5.1. Hazır Kütüphane Fonksiyonları

72
BÖLÜM -5- HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI


Bölümün Genel Amacı: Hazır kütüphane fonksiyonlarını açıklama.


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Math.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Stdlib.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Stdio.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Conio.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 String.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Time.h fonksiyonlarını açıklamanız,
 Dos.h fonksiyonlarını açıklamanız beklenmektedir.


Değerlendirme: Bölüm sonundaki değerlendirme sorularını yapmanız ve sonuçlarınızı
uygulama raporları ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az %75 doğru
cevap vermeniz gerekmektedir.73

5.2. MATH.H FONKSİYONLARI
Bu kütüphane geniş bir matematik fonksiyon grubuna sahiptir ve matematik, cebir
ve trigonometri işlemlerini yapabilmemize olanak tanır. Bu fonksiyonlar arasında
trigonometrik fonksiyonlar kullanılırken değişkenlerin radyan cinsinden olması gerektiği
unutulmamalıdır. Matematiksel fonksiyonların çoğu math.h kütüphanesinde verilmiş
olmasına rağmen matematiksel fonksiyonlardan bazıları stdlib.h’ da tanımlanmıştır. Bu
fonksiyonlar adı geçen kütüphane bölümünde ele alınacaktır. Tablo 5.2’de math.h
fonksiyonlarından en çok kullanılanları verilmiştir.


Fonksiyon
Tipi
Fonksiyonlar
Trigonometrik sin(x), cos(x), tan(x)
Ters Trigonometrik asin(x), acos(x), atan(x), atan2(y,x)
Hiperbolik sinh(x), cosh(x), tanh(x)
Logaritmik log(x), log10(x)
Üstel exp(x), ldexp(x),pow(x,y), sqrt(x), hypot(x,y), poly(x,d,c[ ] )
Yuvarlatma ceil(x), floor(x)
Mutlak Değer abs(x), labs(x), fabs(x)

Tablo 5.2. Math.h Fonksiyonları

5.2.1 Trigonometrik Fonksiyonlar

sin (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin sinüs değerini hesaplar.

cos (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin kosinüs değerini hesaplar.

tan (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin tanjant değerini hesaplar.

5.2.2 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

asin (x): Verilen x değerinin arg sinüs değerini hesaplar, x değeri –1 ile +1 arasında
olmalıdır. Sonuç -t/2 ile +t/2 arasında çıkar. Eğer x değeri tanım aralığının dışında bir
değer verilirse errno’ya domain hatası anlamına gelen EDOM yerleştirilir ve geri dönen
değer 0 olur.

acos (x): Verilen x değerinin arg kosinüs değerini hesaplar, x değeri –1 ile +1 arasında
olmalıdır. Sonuç 0 ile t arasında çıkar. Hata durumunda errno’ya EDOM yerleştirilir.


74
atan (x): Verilen x değerinin arg tanjant değerini hesaplar. Çıkan değer -t/2 ile +t/2
arasındadır.

atan2 (y,x): Bu fonksiyon arctan(y/x) değerini hesaplar.

5.2.3 Hiperbolik Fonksiyonlar

sinh(x): Verilen x değerinin hiperbolik sinüs değerini hesaplar.
sinh( )
2
x x
e e
x
÷
÷
=
cosh(x): Verilen x değerinin hiperbolik kosinüs değerini hesaplar.
cosh( )
2
x x
e e
x
÷
+
=
tanh(x): Verilen x değerinin hiperbolik tanjant değerini hesaplar.
tanh( )
x x
x x
e e
x
e e
÷
÷
÷
=
+


5.2.4 Logaritmik Fonksiyonlar

log(x): Verilen x değerinin e tabanına göre doğal logaritmasını hesaplar. Matematikte
ln(x) olarak bilinir ve logaritması alınan değerler sıfır ve sıfırdan küçük olamaz.

log10(x): Verilen x değerinin 10 tabanına göre logaritmasını hesaplar. Yine bu
fonksiyonun x değerleri sıfır ve sıfırdan küçük olamaz.

5.2.5 Üstel Fonksiyonlar

exp(x): Euler sayısının x inci kuvvetini hesaplar.

ldexp(x,n): Bu fonksiyon 2
n
x× değerini hesaplar.

pow(x,y): Bu fonksiyon
y
x değerini hesaplar. x=0 iken y s 0 veya x<0 iken y bir tamsayı
değilse hata oluşur. Sıfırın sıfırıncı kuvveti için 1 değeri üretilir.

sqrt(x): Verilen x değerinin karekökünü hesaplar. Burada x sıfıra eşit ve büyük olmalıdır.

Hypot(x,y): Hipotenüs değerini
2 2
x y + hesaplar.

75
5.2.6 Yuvarlama Fonksiyonları

ceil(x): Verilen x gerçel sayısını x’den küçük olmayan tamsayıya yuvarlama işlemini
yapar.Örnek 5.1

ceil(5.36) 6
ceil(4.01) 5
ceil(-19.423) -19
ceil(1.000001) 2

floor(x): Verilen x gerçel sayısını x’den büyük olmayan tamsayıya yuvarlama işlemini
yapar.

Örnek 5.2

floor(5.36) 5
floor(4.01) 4
floor(-19.423) -20
floor(1.000001) 1

5.2.7 Mutlak Değer Fonksiyonları

abs(x): int tipinde verilen x değerinin mutlak değerini hesaplar. int tipindeki bir alan
dışındaki sayı için yanlış sonuç elde edilir.

Örnek 5.3

abs(-456) 456
abs(23) 23
abs(-32768) -32768 (Yanlış sonuç, çünkü int sınırı dışında bir tamsayı)

labs(x): long tipindeki x sayısının mutlak değerini hesaplar.

fabs(x): double tipindeki x sayısının mutlak değerini hesaplar.

5.3. STDLIB.H FONKSİYONLARI

Standart kütüphane olarak ifade edilen bu kütüphanede veri dönüşümü, bellek yerleşimi
ve diğer işlemleri içeren makro ve bir grup güçlü fonksiyonlar bulunur. Ayrıca Math.h da
bulunmayan bazı matematiksel fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar veya
makroların açıklaması Tablo 5.3’de toplu halde verilmiştir.

76Fonksiyon veya Makro adı
Açıklama
exit( ) Programın çalışmasını durdur
lrotl( ) Unsigned long sayıyı sola döndür
lrorr( ) Unsigned long sayıyı sağa döndür
rotl( ) Tamsayıyı sola döndür
rotr( ) Tamsayıyı sağa döndür
atexit( ) Fonksiyondan çıkarken kaydet
atof( ) Karakter katarını float sayıya çevir
atoi( ) Karakter katarını int sayıya çevir
atol( ) Karakter katarını long int sayıya çevir
bsearch( ) İkili diziyi ara
calloc( ) Dinamik bellek kullanımını başlat
ecvt( ) float sayıyı karakter katarına çevir
free( ) Dinamik yerleştirilmiş diziyi serbest bırak

Tablo 5.3. Stdlib.h Kütüphanesi Fonksiyonları


5.3.1 Stdlib.h Kütüphanesinde Verilmiş Matematiksel Fonksiyonlar

Max(x,y) ve Min(x,y): Bu iki fonksiyon verilen iki sayı olan x ve y değerlerini
karşılaştırarak en büyük ve en küçük olan değeri bulan fonksiyonlardır ve aşağıda
gösterilen makrolar olarak tanımlanmıştır.

#define max(x,y) ((x > y) ? (x) : (y))
#define min(x,y) ((x < y) ? (y) : (y))

div(x,y): Verilen iki int tamsayıyı böler.

rand: Bu fonksiyon 0 ile RAND_MAX arasında 2
32
peryotlu rastgele bir sayı üretir.
Sembolik sabit RAND_MAX, stdlib.h içinde tanımlanmıştır ve değeri 2
15
-1 dir.

Diğer rastgele sayı üretme fonksiyonları random, srand, randomize dir. Bu fonksiyonlar
simülasyon programlarında belli aralıkta rasgele sayı üretmek için kullanılır.


5.4. STDIO.H FONKSİYONLARI

Bu kütüphane dosyalarla ilgili bir kütüphanedir. En çok kullanılan dosya komutları Tablo
5.4’de verilmiştir.

77

Fonksiyon
Anlamı
fclose Dosyayı kapatır
fcloseall Tüm dosyaları kapatır
fgetc Dosyadan karakter alır
Fgetchar Karakter alır
Fgets Dosyadan karakter katarı alır
Fopen Dosya açar
Fprintf Dosyaya formatlı yazı yazar
Fputc Dosyaya karakter yazar
Fputchar Karakter gösterir
Fscanf Dosyadan formatlı okur
Fwrite Yapısal dosyaya veri kaydeder
Getc Dosyadan karakter alır
Getchar Karakter alır
Printf Ekrana formatlı yazar
Putc Fputc fonksiyonu ile aynı işlevi yapar, farkı makro olmasıdır
Putchar Fputchar fonksiyonu ile aynı işlevi yapar, farkı makro olmasıdır
scanf Ekrandan formatlı okur

Tablo 5.4. Stdio.h Kütüphanesi Fonksiyonları


5.5. CONIO.H FONKSİYONLARI
Bilgisayar ekranını en iyi kullanmak için gerekli bir kütüphanedir. Pencere açma,
ekran modunu kontrol etme, renk belirleme gibi ekran işlemleri bu kütüphanede yapılır.
Tablo 5.5 de en çok kullanılan conio.h fonksiyonlarından bazıları verilmiştir.


Tablo 5.5: Conio.h Kütüphanesi fonksiyonları

Fonksiyon
clreol
clrscr
delline
getch
gotoxy
highvideo
insline
lowvideo
normvideo
textbackground

78
textcolor
wherex
wherey
window

Tablo 5.5. Conio.h Kütüphanesi Fonksiyonları

- clreol( ): Kürsörün bulunduğu yerden itibaren satırın sonuna kadar olan tüm
karekterleri ekrandan siler. Kürsör olduğu yerde kalır.

- clrscr( ): Ekranı temizler. Kürsor ilk satır, ilk sütuna konumlanır.

- delinle( ): Kürsörün bulunduğu satırı siler.

- getch( ): Karakteri göstermeden, bir karakter girilmesini bekler.

- gotoxy(sütun,satır): Kürsörün ekranda, istenilen satır ve sütuna gitmesini
sağlar.

- highvideo( ): Karakterlerde parlak tonu seçer.

- insline( ): Kürsörün bulunduğu yere yeni bir satır açar.

- lowvideo( ): Karakterlerde soluk tonu seçer.

- normvideo( ): Görüntü rengini ilk renge dönüştürür.

- textbackground(renk): Ekranın zemin rengini, renk ile belirtilen renge çevirir.

- textcolor(renk): Ekranın yazı rengini, renk ile belirtilen renge çevirir.
- wherex( ): Kürsörün o anda bulunduğu sütun numarasını saklar.

- wherey( ): Kürsörün o anda bulunduğu satır numarasını saklar.

- window(x1,y1,x2,y2): Ekran üzerinde bağımsız pencere oluşturur. Oluşturulan
pencere başlı başına bir ekran gibidir.

5.6 STRING.H FONKSİYONLARI
Hafızada bulunan karakter dizileri (string) ile ilgili işlemler için kullanılır. Tablo 5.6
da en çok kullanılan string.h fonksiyonlarında bazıları verilmiştir.


79
Fonksiyon
Tipi
Fonksiyonlar
Birleştirme strcat, strncat
Değiştirme strlwr, strupr, strset, strrev
Arama strchr
Kopyalama strcpy, strncpy
Karşılaştırma strcmp, strncmp

Tablo 5.6 String.h Kütüphanesi Fonksiyonları

5.6.1 Birleştirme Fonksiyonları

strcat(s1,s2): s1 ile belirtilen stringin sonuna, s2 ile belirtilen stringi ekler.

Strncat(s1,s2,n): s1 ile belirtilen stringin sonuna, s2 ile belirtilen stringin n tane
karakterini ekler.

5.6.2 Değiştirme Fonksiyonları

strlwr(s1): s1 karakter dizisindeki tüm harfleri küçük harfe çevirir.

strupr(s1): s1 karakter dizisindeki tüm harfleri büyük harfe çevirir.

Strset(s1,karakter): Parametre olarak verilen stringin tüm karakterlerini yine parametre
olarak verilen karaktere çevirir.

Strrev(s1): s1 stringini tersden okur.

5.6.3 Arama Fonksiyonları

strchr(s1,karakter): s1 stringi içersinde “karakteri” arar. Karakter bulununca arama durur
ve ilk bulduğu yerin adresini geri döndürür.


5.6.4 Kopyalama Fonksiyonları

strcpy(s1,s2): s2 stringinin değerini s1 stringine kopyalar.

strncpy(s1,s2,n): Bir stringin baştan itibaren n karakterini başka bir stringe kopyalar.


80
5.6.5 Karşılaştırma Fonksiyonları

strcmp(s1,s2): İki stringin, ilk karakterden başlayarak ASCII kodlarını karşılaştırır.
Karşılaştırma sonucu olarak, bu komut 0,-,+ değerlerinden birini üretir.

strncmp(s1,s2,n): İki stringin ilk n karakterini karşılaştırır.

5.7 TIME.H FONKSİYONLARI
Zaman ile ilgili işlemler için kullanılır. En çok kullanılan time.h fonksiyonlarından
ikisi aşağıda verilmiştir.


- clock( ): Fonksiyonun çalıştırıldığı andaki sistemin saatini alır.
- time( ): Günün saat bilgisini saniye olarak verir.

5.8 DOS.H FONKSİYONLARI
En çok kullanılan dos.h fonksiyonlarından bazıları Tablo 5.7 de verilmiştir.


Fonksiyon
delay
sleep
sound
settime
gettime
setdate
getdate

Tablo 5.7. Dos.h Kütüphanesi Fonksiyonları


- delay(x): x milisaniye kadar programın çalışmasını durdurur.
- sleep(x): x saniye kadar programın çalışmasını durdurur.
- sound(x): x frekansında ses üretir.
- settime(z): Sistemin zaman bilgisini değiştirmek için kullanılır.
- gettime(z): Sistemin zaman bilgisini öğrenmek için kullanılır.
- setdate(z): Tarih bilgisini değiştirmek için kullanılır.
- getdate(z): Tarih bilgisini almak için kullanılır.

5.9 DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki program parçaları çalıştırıldığında ekran çıktıları ne olur?

81
1.
2.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int a,b;
void main()
{
clrscr();
a=ceil(-4.00001);
b=ceil(7.892);
printf("a=%d",a);
printf("\nb=%d",b);
getche();
}


3.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int a,b;
void main()
{
clrscr();
a=floor(-4.00001);
b=floor(7.892);
printf("a=%d",a);
printf("\nb=%d",b);
getche();
}


82
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int a,b;
void main()
{
clrscr();
a=ceil(-4);
b=ceil(7);
printf("a=%d",a);
printf("\nb=%d",b);
getche();
}


4.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int a,b,c;
void main()
{
clrscr();
a=2;
b=3;
c=pow(a,b);
printf("c=%d",c);
getche();
}5.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
char s1[5],s2[]="FIRAT";
void main()
{
clrscr();
strcpy(s1,s2);
printf("s1=%s",s1);
getche();
}


6.

83
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
char s1[]="FIRAT",s2[]="UNIV";
void main()
{
clrscr();
strcat(s1,s2);
printf("s1=%s",s1);
getche();
}


7.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
char s1[]="FIRAT";
int a;
void main()
{
clrscr();
a=strlen(s1);
printf("a=%d",a);
getche();
}84
85
FONKSİYONLAR
Bölüm 6

6.1. GİRİŞ
Bir program bir görevi yerine getirmek için yazılır. Eğer yapılacak iş
pek kolay değilse program oldukça uzun olabilir. Bazı programlar
onbinlerce satır uzunluğunda olabilir. Böyle durumlarda, esas görevi
daha küçük ve kolay idare edilebilir alt görevlere ayırmadan yerine
getirmek hemen hemen olanaksızdır.
C, böyle alt görevleri ifade etmek ve birbirinden ayırmak için bir
yöntem öngörmektedir. C sadece bir tek altprogram çeşidi
sağlamaktadır, bu da fonksiyondır. Bu bölümde fonksiyon tanımı ve
kullanımı hakkında bilgiler edinilecektir.


86
BÖLÜM -6- FONKSİYONLARBölümün Genel Amacı: Fonksiyonların tanımlanması ve kullanılabilmesi


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Fonksiyon tanımlamanız
 Fonksiyon çağırmanız
 Fonksiyonları program içinde kullanmanız

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
87
6.2. FONKSİYONLAR

Fonksiyon, belirli sayıda verileri kullanarak bunları işleyen ve bir sonuç üreten komut
grubudur.
Fonksiyonda elde edilen sonuç değerinin mutlaka return komutu kullanarak programa
yollanması gerekir.

Fonksiyonlar, programların etkinliğini artırmanın; kolay yazılmaları ve
okunmalarını sağlamanın, bellekte daha az yer kaplamalarını sağlamanın en
uygun yoludur.
Programın herhangi bir yerinde yazılan bir fonksiyonu, programın her
tarafında tekrar tekrar çağırarak çalıştırma olanağı bulunmaktadır.
Fonksiyonlar, programın bütününden bağımsız olarak yazılırsa, diğer
programlarda kullanması için sadece kopyalamak yeterli olacaktır.


Yazılan tüm fonksiyonlar sadece main() fonksiyonu içinden çağırılarak kullanılabilir.


Geri Dönüş Değerinin Türü Fonksiyon İsmi (VeriTipi Parametre Adı.....)
{
blok
return
}


C'de altprogramlara fonksiyon (function) denir. Her fonksiyon faydalı birtakım işlemleri (bir
işlevi) yerine getirmek için tasarlanır ve çağrılır. Fonksiyonların, onları çağıran
fonksiyonlardan aldıkları girdileri ve yine onları çağıran fonksiyonlara gönderdikleri
çıktıları vardır.

Fonksiyonların girdilerine parametre ya da argüman denilir.


6.3 FONKSİYON PARAMETRELERİ

6.3.1 Fonksiyonların geri dönüş değerleri (Çıkış)

Bir fonksiyonun çağırılması sonunda onu çağıran fonksiyona dönüşünde gönderdiği
değere geri dönüş değeri (return value) denir. Geri dönüş değeri, bir değişkene atanabilir
ya da doğrudan matematik işlemlerde kullanılabilir.
88


x=fonk(); (değişkene atama)
[Önce fonk() çalışır. Geri dönen değer x'e atanır.]

x=fonk() + y; (işlemde kullanma)
[Önce fonk() çalışır. Geri dönen değerle y toplanıp, x'e atanır.]

biçiminde kullanılabilir.

Fonksiyonların geri dönüş değerlerinin kullanım amaçları

- Bazı fonksiyonlar bir tek değer elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Elde
edilen değer, kendilerini çağıran fonksiyonlara geri dönüş değeri biçiminde iletilir.

a=sqrt(x); sqrt fonksiyonunun amacı x sayısının karakökünü bulmaktadır. Sonuç geri
dönüş değeri biçiminde a değişkenine atanmaktadır.

- Bazı fonksiyonların geri dönüş değerleri yapılan işlemin başarısı hakkında
bilgi verir.
Yani bu tür fonksiyonların geri dönüş değerleri test amacıyla kullanılmaktadır. Geri dönüş
değeri: "İşlem başarılı olmuş mudur ya da neden başarısız olmuştur?..." gibi sorulara
yanıt verir.

Örneğin:
p=malloc(size);
ifadesiyle bellekte size byte uzunluğunda bir blok tahsis isteyen programcı bu işlemin
başarılı bir biçimde getirilip getirilmediğini de test etmek zorundadır. Hemen arkasından p
değişkeninin aldığı değeri kontrol edecek ve işlemin başarısı hakkında bir karara
varacaktır.

- Kimi fonksiyonlar hem belli bir amacı gerçekleştirirler hem de buna ek
olarak amaçlarını tamamlayan bir geri dönüş değeri üretirler.
Örneğin:
c=printf("Merhaba\n
");
printf fonksiyonu ekrana merhaba yazısını yazmak için
kullanılmıştır. Ancak ekrana yazdığı karakter sayısını da geri dönüş değeri olarak
vermektedir.

- Bazen geri dönüş değerlerine hiç ihtiyaç duyulmaz.
Örneğin, yalnızca ekranı silme amacıyla tasarlanmış olan bir fonksiyonun herhangi bir
geri dönüş değerine sahip olması gereksizdir.
clrscr(); clrscr fonksiyonu yalnızca ekranı siler; böyle bir fonksiyonun geri dönüş değerine
gereksinimi yoktur.

Fonksiyonların geri dönüş değerleri herhangi bir türden olabilir. Geri dönüş değerlerinin
türleri fonksiyonların tanımlanması sırasında belirtilir.

Bir fonksiyonun parametresi ve/veya geri dönüş değeri olmayabilir.

89
float a1(void) { } veya
float a1( ) { } a1 fonksiyonu parametreye (giriş değerine) sahiptir.
void x1 (void) { } x1 fonksiyonu geri dönüş değerine de parametreye de (giriş değeri)
sahip değildir.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
void uyari(void)
{
puts("Uyari: Negatif sayinin karakoku alinmak
istedi.");
}

float x, sonuc; //Global degisken tanimlamasi
main()
{
printf("Bir sayi giriniz : ");
scanf("%f",&x);
if (x>0.0)
{
sonuc=sqrt(x);
printf("sonuc= %f\n",sonuc);
}
else uyari();
}
Çıktısı:
Bir sayi giriniz : -9
Uyari: Negatif sayinin karakoku alinmak istendi.
Örnek 6. 1 Fonksiyon Tanımlama

Fonksiyon tanımlarken geri dönüş değerinin türü yerine hiç bir şey yazılmazsa C
derleyicileri geri dönüş değerinin türünün int olduğunu varsayarlar.

Örneğin:

y1 ( ) { .... }
y1 fonksiyonunun parametresi yoktur; ancak geri dönüş değeri int türündendir.

C'de fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanamaz.90


Yanlış
Fonksiyon içinde fonksiyon
tanımlanmıştır.
Doğru
İnt fonksiyon1 ()
{
....
int fonksiyon2 ()
{
....
}
....
}
int fonksiyon1 ()
{
....
}

int fonksiyon2 ()
{
....
}Çağrılan fonksiyon ile çağıran fonksiyon arasında bağlantı kurma işlemi, bağlama
aşamasında, bağlayıcı program (linker) tarafından yapılır.

C programlarının çalışabilmesi için mutlaka main fonksiyonunun bulunması gerekir. main
fonksiyonu yoksa bağlama aşamasında, bağlayıcı program tarafından bildirilecektir.return ANAHTAR SÖZCÜĞÜ


İki önemli işlevi vardır.

1. Fonksiyonların geri dönüş değerini oluşturur.
2. Fonsiyonları sonlandırır.

return anahtar sözcüğünün kullanılması zorunlu değildir. Eğer return anahtar sözcüğü
yoksa fonksiyon, ana bloğu bitince kendiliğinden sonlanır.

Fonksiyonların yalnız bir tane geri dönüş değeri olabilir. Diğer bir deyişle kendisi çağıran
fonksiyona bir tane dönüş değeri gönderebilir.
Fonksiyonlardan birden fazla geri dönüş değeri çıkarabilmek göstericiler (pointers) ve
yapılar (structures) ile mümkündür


6.3.2 Fonksiyonların giriş Değerleri

Fonksiyon parametrelerinin tanımlanması
91
1. Eski biçim 2. Yeni biçim
int topla (a, b)
int a, b;
{
return a+b;
}
int topla (int a, int b)
{
return a+b;
}

Arguman listesine, fonksiyona aktarılacak olan değerlerin saklanacağı yerel değişken
adları yazılır. Fonksiyona aktarılan değerlere formal parametre ve saklandığı
değişkenlere de formal değişken denir. Formal değişkenler, aynı yerel değişkenler gibi
bildirildiği fonksiyon yürütüldüğü anda geçerlidir. Programın akışı fonksiyondan çıkıp,
çağıran yere döndüğü anda yerel değişkenler ve formal değişkenler için kullanılan bellek
alanı serbest bırakılır.Örnek 6. 2 Fonksiyon Tanımlama#include<stdio.h>
int topla( int a, int b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/
{
int c;
c = a + b;
return c;
}
main()
{
int i=1;

printf("fonksiyon calismadan once i'nin degeri=%d\n", i);

i = topla(i,i); /* fonksiyon calistiriliyor*/

printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n",
i);
}


92
int sayac = 0; /*butun bloklarin disinda oldugu icin global
degisken*/

int fonksiyon(void);

main()

{

sayac++; /* global degisken*/

printf("\n\nfonksiyon cagrilmadan once sayacin degeri= %2d\n",
sayac);

fonksiyon(); /* fonksiyon cagrildi*/

printf("fonksiyon cagrildiktan sonra sayacin degeri= %2d\n", sayac);

}

int fonksiyon(void)

{

int sayac = 10; /* yerel degisken*/

printf("\tfonksiyonun icinde sayacin degeri= %2d \n", sayac);

}

Örnek 6. 3 Değişken Tanımlama


/*Kombinasyon hesabi*/

/*C(n,r)=n!/(r!*(n-r)!)*/

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int fak (int f);

93
main()

{

int n,r;

float c;

puts("\nkombinasyon hesabi: ");

puts("C(n,r)=n!/(r!*(n-r)!)");

printf("n'in degerini gir...: "); scanf("%d",&n);

printf("r'in degerini gir...: "); scanf("%d",&r);

c=(float) fak(n)/(fak(r)*fak(n-r));

printf("C=%5.2f\n",c);

getch();

}

int fak (int f)

{

int i, fa;

fa=1;

if (f<0) return 0; else if (f==0) return 1;

else

for (i=1; i<=f;i++) fa*=i;

return (fa);

}

Çıktısı:


94
/*n'in degerini gir...: 5

*r'in degerini gir...: 2

*C=10.00*/

Örnek 6. 4 Kombinasyon Programı

/*fibanocci serisi*/

/*1+1+2+3+5+8+13*/

#include <stdio.h>

int fibanocci(int n)

{

int a, b, c, top;

a=1; b=1; c=0; top=1;

do

{

top+=b;

c=a+b;

a=b;

b=c;

} while (b<=n);

printf("toplam=%d ", top);

}

main()

{
95

int nn=15;

/* printf("son sayiyi gir :");

scanf("%d", &nn);*/

fibanocci(nn);

getch();

}

Örnek 6. 5 Fibanocci Sayı Programı

/*x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+ ... + x^n/n!*/

#include <stdio.h>

int fak (int f);

int us (int xx, int u);

main()

{

int i,x,n;

float toplam, ara;

puts("hesaplanacak seri: ");

puts("x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+ ... + x^n/n!");

printf("x'in degerini gir..."); scanf("%d",&x);

printf("n'in degerini gir..."); scanf("%d",&n);

toplam=0;

for (i=1;i<=n;++i)


96
{

ara=(float) us(x,i)/fak(i);

printf("Dongu %d.kez calisti. %d^%d/%d!=%5.2f\n",i,x,i,i,ara);

toplam+=ara;

}

printf("sonuc=%5.2f",toplam);

getch();

}

int fak (int f)

{

int i, fa;

fa=1;

if (f<0) return 0; else if (f==0) return 1; else

for (i=1; i<=f;i++) fa*=i;

return (fa);

}

int us (int xx, int nn)
{

int i, son;
son=1;

for (i=1;i<=nn; i++) son *=xx;

return(son);
}

Örnek 6. 6 Polinom Hesaplama Programı

97
/* Asal Sayıların bulunması*/
#include <stdio.h>

int asal(int);
main()
{
int i ;
int kac;
int j;

clrscr();
printf("ilk kac asal sayi listelenecek : ");
scanf("%d", &kac);

i = 2;
for (j = 1; j<=kac;i++)
if (asal(i))
{
printf("%d \t", i);
j++;
}
}
int asal(int n)
{
int i;
if (n % 2 == 0)
return (n==2);
if (n % 3 == 0)
return (n==3);
if (n % 5 == 0)
return (n==5);
for (i=7; i*i <= n; i+=2)
if (n % i == 0)
return 0;
return 1; /* sayı asal ise, 1 değil ise 0 değerini alır */
}
ÇIKTISI:
ilk kac asal sayi listelenecek : 100
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281

98
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
Örnek 6. 7 Asal Sayı Bulma Programı

C'de fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanmaz. Fakat program içinde
tanımlanan bir fonksiyon diğer fonksiyon içinde kullanılabilir.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int carp_topla (int, int); //fonksiyon prototipi
int topla (int, int); /* fonksiyon tanimlanmasi*/ //fonksiyon prototipi

main()
{
int i=1;
clrscr();
printf("fonksiyon calismadan once i'nin degeri=%d\n", i);
i = topla(i,i); /* fonksiyon calistiriliyor*/
printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n\n\n", i);

i = carp_topla(i,i); /* fonksiyon calistiriliyor*/
printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n", i);
}

int topla(a, b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/
{
int c;
c = a + b;
return c;
}

int carp_topla(a, b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/
{
int c;
c = topla(a,b)*topla(a,b); //yukarida tanimlanan topla fonksiyonu kullaniliyor
return c;
}
Çıktısı
fonksiyon calismadan once i'nin degeri=1
fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= 2
99

fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= 16

C++'da aynı isimli birden fazla fonksiyon tanımlanabilmektedir
(function overloading). Bu durumda C++ derleyicileri aynı isimli
fonksiyonları parametre sayılarına ve türlerine göre birbirlerinden
ayırırlar.
//Ayni isme, farkli parametreye sahip iki fonksiyonun kullanilmasi
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

//Ayni isimde iki parametreli fonksiyon tanimlamasi
int topla (int x, int y, int z)
{int d;
x=1; y=2; z=3;
d=x+y+z;
return d;
}
//Ayni isimde uc parametreli fonksiyon tanimlamasi
int topla (int x, int y)
{int d;
x=1; y=2;
d=x+y;
return d;
}
main()
{
int i,a=1,b=2,c=10;
clrscr();
printf ("a = 1\nb = 2\nc = 3\n\n");
i = topla(a,b); /* ayni isime sahip topla fonksiyonunun
iki parametreli olani topla(int, int) calistiriliyor*/
printf ("iki parametreli fonksiyonunu\n"
"calistirildiktan sonra \ni'nin degeri= %d\n\n\n", i);

i = topla(a,b,c); /* ayni isime sahip topla fonksiyonun
Uc parametreli olani topla(int, int, int)calistiriliyor*/

printf("Uc parametreli topla fonksiyonunu\n"
"calistirildiktan sonra \n i'nin degeri= %d\n", i);
}
Çıktısı:
a = 1
b = 2

100
c = 3

iki parametreli fonksiyonu
calistirildiktan sonra
i'nin degeri= 3


Uc parametreli topla fonksiyonu
calistirildiktan sonra
i'nin degeri= 6
Örnek 6. 8 Fonksiyon Tanımlama
6.3.3 Fonksiyonların kendi kendilerini çağırması (Recursive)

Bir fonksiyonun kendi kendini çağırması, işlev bakımından bir başka fonksiyonu
çağırmasından farklı değildir. Bir fonksiyonun her çağrılması, fonksiyonla birlikte
tanımlanmış parametrelerin ve diğer yerel (local) değişkenlerin, yığın (stack) üzerinde
yeniden yaratılması ve çağırılan fonksiyonun çalışmasının tekrar başlamasına neden olur.

#include <stdio.h>

int fakt(int x)
{
int sonuc;
if (x<1) return(0);
if (x==1) return(1);
sonuc=fakt(x-1)*x;
return(sonuc);
}
main()
{
int faktor;
faktor=fakt(5);
printf("Faktoriyel=%d\n",faktor);
}
Örnek 6.9 Recursive Fonksiyon

Programın çalışması sırasında şu işlemler olmaktadır.


Çağırım ifadeleri Geri Dönüşler
1. işlem --> faktor=fakt(5) 11. İşlem -->faktor=120
2. işlem --> faktor=fakt(4) 10. işlem--> sonuc=24*5; return(120)
101
3. işlem --> faktor=fakt(3) 9. işlem--> sonuc=6*4; return(24)
4. işlem --> faktor=fakt(2) 8. işlem--> sonuc=2*3; return(6)
5. işlem --> faktor=fakt(1) 7. işlem--> sonuc=1*2; return(2)
6. işlem --> çağırım yok 6. işlem--> sonuc=???; return(1)

6.4 DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Klavyeden girilen iki tane sayıyı recursive fonksiyon kullanarak toplayan program
yazınız.
2. n! değerini hesaplayan programı yazınız.
3. 1+4+9+ ... +100= değerini hesaplayan programı yazınız.
4. Toplama, çıkarama, çarpma ve bölme işlemi yapan ve program yazınız.
5. Saatte ortalama 60 km yol giden bir aracın, klavyeden girilen mesafeyi kaç saatte
gideceğini hesaplayan program yazınız.
6. Klavyeden girilen 10 elemanlı bir diziyi büyükten küçüğe doğru sıralayan bir
program yazınız.
7. [1-7] arasında girilen sayıya karşılık gelen haftanın gününü veren bir program
yazınız.
8. Klavyeden girilen bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulan bir
program yazınız.
9. Klavyeden girilen iki sayının bölümünü bölme işlem operatörünü kullanmadan
gerçekleştiren bir program yazınız
10. Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programı
yazınız
11. Verilen dizide aranılan bir elemanın kaç defa tekrar ettiğini bulan bir program
yazınız.
12. Klavyeden girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını test eden bir fonksiyon
yazınız
13. Klavyeden girilen bir integer dizinin en büyük ve en küçük elemanını bulan bir
program yazınız.
14. Dışardan girilen N adet tamsayının aritmetik ortalamasını alıp ekrana yazdıran
programı C++ dilinde kodlayınız.
15.
¿
·
=
+ +
+
+
+ =
1
)) 1 ( ( 1
1
1 ) (
n
n
n
n x
x
x
x f
Serisinin toplamını bulup yazdıracak programı yazınız.
(x değeri dışarıdan okutulacak ve serinin sadece ilk 75 terimi alınacak)

102
103
DİZİLER
Bölüm 7

7.1. GİRİŞ

Bir dizi benzer elemanlardan oluşan bir kümedir. Daha önceki
bölümlerde her bir veriyi kaydetmek ve o veriyi tanımlamak için bir
değişken kullanıldı, benzer tipte çok fazla veriyi belleğe kaydetmek
için dizilere başvurulur. Diziler bir boyutlu veya çok boyutlu olabilirler,
boyut sayısı arttıkça işlemler biraz daha karmaşık hale gelebilir. C
dilinde çok boyutlu dizilere “elemanları dizi olan dizi” , “dizi dizileri”
veya “matris” denir, tek boyutlu diziler ise genel olarak “vektör” olarak
adlandırılırlar.

104
BÖLÜM -7- DİZİLERBölümün Genel Amacı: Dizi kavramını anlayabilme ve ihtiyaca bağlı olarak
kullanabilme.


Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Dizi kavramını açıklamanız,
 Tek boyutlu dizi kavramını açıklamanız,
 Çok boyutlu dizi kavramını açıklamanız,
 Dizler ile karakter işleme yapabilmeniz,
 İşlemlerde dizi kullanımını yapabilmeniz

Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
105
7.2. TEK BOYUTLU DİZİLER
Tek boyutlu dizilerin yazım biçimi aşağıdaki gibidir,
Tip dizi_adı[eleman_sayısı] ;
Bu gösterimde ilk olarak dizi elemanlarının bellekte depolanacağı verilerin tipi, bu
elemanlara erişim yapılırken kullanılacak dizi adı, ve son olarak köşeli parantezler
içerisinde dizinin eleman sayısı belirtilir.
Örnek olarak; int dersnotu[7] ; gösterilebilir. Bu örnek kullanımında dersnotu adında
integer (tamsayı) tipinde bir dizi tanımlanmıştır. Bu dizinin elemanları bellekte aşağıdaki
gibi yerleşir:
BELLEK
Dersnotu[0] Veri1
Dersnotu[1] Veri2
Dersnotu[2] Veri3
Dersnotu[3] Veri4
Dersnotu[4] Veri5
Dersnotu[5] Veri6
Dersnotu[6] Veri7
Şekil 7.2 Tek boyutlu dizi elemanların bellekteki görünümü
Dizinin ilk elemanının indisi 0 dır. Buna bağlı olarak dizinin son elemanının indisi de
dizinin eleman sayısının 1 eksiğidir.
Dizinin herhangi bir elemanına erişmek veya değiştirmek için kaçıncı eleman olduğunu
gösterir indis bilgisini vermek gerekir, örneğin dersnotu[4] dizinin 5. elemanını gösterir.
7.3. ÇOK BOYUTLU DİZİLER
Çok boyutlu bilgileri veya veri tablolarını saklamak için kullanılır. En çok 2 boyutlu diziler
kullanılırlar, Bellekte satır düzeninde ve art arda depolanırlar. Çok boyutlu dizilerin yazım
biçimi aşağıdaki gibidir,
Tip dizi_adı[satır_sayısı][sütun_sayısı] ;
Bu gösterimde ilk olarak dizi elemanlarının bellekte depolanacağı verilerin tipi, bu
elemanlara erişim yapılırken kullanılacak dizi adı, ve son olarak köşeli parantezler
içerisinde dizinin satır ve sütun eleman sayısı belirtilir. Bu gösterim şekli matrisler için
kullanılır.

106
Örnek olarak; float elemanlar[3][2] ; gösterilebilir. Bu örnek kullanımda elemanlar
adında float (gerçel) tipinde iki boyutlu bir dizi tanımlanmıştır.
BELLEK
elemanlar[0][0] Veri1 1. satır 1. sütun
elemanlar[0][1] Veri2 1. satır 2. sütun
elemanlar[1][0] Veri3 2. satır 1. sütun
elemanlar[1][1] Veri4 2. satır 2. sütun
elemanlar[2][0] Veri5 3. satır 1. sütun
elemanlar[2][1] Veri6 3. satır 2. sütun
Şekil 7.3 Çok boyutlu dizi elemanların bellekteki görünümü
Çok boyutlu diziler iki den fazla boyutlu olabilirler, örneğin;
Int a[3][2][2] ;
Double say[2][2][3][1] ;

7.4. DİZİLERE BAŞLANGIÇ DEĞERİ ATANMASI
Dizilere başlangıç değeri verilmesi için yazım biçimi;

Dersnotu[2]=55 ;
Elemanlar[1][0]=10.2;
a[0][1][0]=12 ;

Dizilere ilk değer tanımlama sırasında da verilebilir,

int c[3][3]={{2,4},{1,2},{2,2}};
int c[3][3]={2,4,1,2,2,2};
7.5. KARAKTER İŞLEME (STRINGLER)
C dilinde yazılabilecek programlarda sayıların dışında metinlerle de işlem yapılabilir. Bu
tür verileri saklamak için char veri tipi kullanılır.
String dizilerini tanımlayabilmek için aşağıdaki yazım şekli kullanılır;

char string_adı;

char string_dizi_adı[eleman sayısı];

Örneğin;
char il;
107
char a[8] = {'E','L',,'A','Z','I','Ğ'};
char il[8]=”Elazığ”; Bu dizinin elemanları bellekte aşağıdaki gibi yerleşir:
BELLEK
il[0] ‘E’
il[1] ‘l’
il [2] ‘a’
il [3] ‘z’
il [4] ‘ı’
il [5] ‘ğ’
il [6] ‘\0’
il [7]
Şekil 7.4 String dizilerinin bellekteki görünümü
Örnek 7.1 Bir diziye eleman girişi ve dizinin elemanlarını ekrana yazdırma

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
clrscr();
int i;
int dizi[15];
printf("15 adet sayi gir \n");
for (i=0;i<15;i++)
{
printf("\ndizi[%d]=",i);
scanf("%d",&dizi[i]);
}
for (i=0; i<15; i++)
printf("dizinin %d.elemani dizi[%d]=%d\n",i+1,i,dizi[i]);
getch();
}108

Örnek 7.2 Bir diziye ilk değer atama ve dizinin elemanlarını ekrana yazdırma

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
clrscr();
int i;
int dizi[5]={100,200,300,400,500};
for (i=0; i<5; i++)
printf("\ndizinin %d.elemani dizi[%d]=%d\n",i+1,i,dizi[i]);
getch();
}

Ekran Çıktısı
dizinin 0.elemanı a[0]=100
dizinin 1.elemanı a[1]=200
dizinin 2.elemanı a[2]=300
dizinin 3.elemanı a[3]=400
dizinin 4.elemanı a[4]=500
Örnek 7.3 Bir elemanın dizide olup olmadığını bulan program
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i,j,ara;
int dizi[5];
clrscr();
printf("diziyi giriniz:\n");
for (i=0;i<5;i++) scanf("%d",&dizi[i]);
printf("Sayıyı giriniz...");
scanf("%d",&ara);
for(i=0;i<5;i++)
if (ara==dizi[i])
{
printf("Aradığınız sayı dizinin %d.ci elemanıdır\n",i+1);
break;
}
getch();
}


109Örnek 7.4 Bir dizideki en küçük yada en büyük elemanı ve dizideki yerini bulma

#include<stdio.h>
# include<conio.h>
main()
{
int dizi[35],en,i,eleman,konum;
clrscr();
printf ("\nDizinin eleman sayısını giriniz...");
scanf("%d",&eleman);
printf("\nDizi elemanlarını giriniz...");
for (i=1; i<=eleman;i++) scanf("%d",&dizi[i]);
i=1;
en=dizi[1];
konum=i;
for(i=1;i<=eleman;i++)
if(en>dizi[i]) // Eğer en<dizi[i] yazılırsa en büyük eleman bulunabilir
{
en=dizi[i];
konum=i;
}
printf("Dizinin en küçük değeri = %d\n", en);
printf("Elemanın dizideki yeri=%d\n", konum);
getch();
}


110

Örnek 7.5 Eleman sayısı dışarıdan girilen bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe
doğru sıralama
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int eleman,i,,j,b[100],c;
void main()
{
clrscr();
printf(“Dizinin eleman sayısını giriniz:\n”);
scanf(“%d”,&eleman);
printf(“Dizi elemanlarını giriniz:\n”);
for(i=0;i<eleman;i++){
printf(“b[%d]:”,i);
scanf(“%d”,&b[i]);
}
for(i=0; i<(eleman-1); i++)
for(j=i+1;j<eleman;j++)
if(b[i]>b[j])
{
c=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=c;
}
printf(“\nSıralı Dizi:\n”);
for(i=0;i<eleman;i++)
printf(“%d\t”,b[i]);
getch();
}
Örnek 7.6 Elemanları belli bir matrisi ekrana yazdırma
#include <stdio.h>
int matris[2][3]={1,2,3,4,5,6};
int i, j;
main()
{
for (i=0;i<2;i++)
{
for(j=0;j<3;j++)
printf("%d",matris[i][j]);
printf("\n");
}
}

111


Örnek 7.8 Elemanları dışarıdan girilen iki matrisin toplanması
#include <stdio.h>
int matris1[3][3];
int matris2[3][3];
int matris3[3][3];
int i, j;
main()
{
for (i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
{
printf(“\nmatris1[%d][%d]=”,i,j);
scanf(“%d%d”,&matris1[i][j]);
printf(“\nmatris2[%d][%d]=”,i,j);
scanf(“%d%d”,&matris2[i][j]);
}
for (i=0;i<3;i++)
{
for(j=0;j<3;j++)
{
matris3[i][j]=matris1[i][j]+matris2[i][j];
printf("%d",matris3[i][j]);
}
printf("\n");
}
}112


Örnek 7.9 3x3 boyutunda bir birim matris oluşturan ve ekrana yazdıran program

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[3][3];
int i, j;
void main()
{
clrscr();
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
if(i==j)
a[i][j]=1;
else
a[i][j]=0;
clrscr();
for(i=0;i<3;i++)
{
for(j=0;j<3;j++)
{
printf(“%d”,a[i][j]);
}
Printf(“\n”);
}
getch();
}

Ekran çıktısı:

100
010
001113

Örnek 7.10 3x3 boyutunda a ve b matrislerini dışarıdan okutarak c=a*b matrisini
hesaplatıp yazan program:


#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int x[2][2], y[2][2], z[2][2];
int i, j,k;

void main()
{
clrscr();
printf(“1. matrisin elemanlarını giriniz\n”);
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
{
printf(“x[%d][%d]=”,i,j);
scanf(“%d”,&x[i][j]);
}

printf(“2. matrisin elemanlarını giriniz\n”);
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
{
printf(“y[%d][%d]=”,i,j);
scanf(“%d”,&y[i][j]);
}
printf(“\n”);

for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
for(k=0;k<2;k++)
z[i][j]= z[i][j]+x[i][k]*y[k][i] ;

for(i=0;i<2;i++)
{
for(j=0;j<2;j++)
printf(“z[%d][%d]=%d”,i, j, z[i][j]);
printf(“\n”);
}
getch();
}114


Ekran çıktısı:

1. matrisin elemanlarını giriniz
x[0][0]=2
x[0][1]=3
x[1][0]=5
x[1][1]=7

2. matrisin elemanlarını giriniz
y[0][0]=1
y[0][1]=2
y[1][0]=3
y[1][1]=4

z[0][0]=11 z[0][1]=16
z[1][0]=26 z[1][1]=38

Örnek 7.11 Girilen illeri ekranda gösterme (String dizi örneği)


#include<stdio.h>
#include<conio.h>
char il[3][10];
int i;

void main()
{
clrscr();
printf(“İlleri giriniz:\n”);
for(i=0 ; i<3 ; i++)
{
printf(“iladı[%d]:”,i);
scanf(“%s”,il[i]);
}
for(i=0 ; i<3 ; i++)
printf(“%s\n”,il[i]);
getch();
}

Ekran çıktısı:
İlleri giriniz:
Elazığ
İstanbul
Kahramanmaraş

Elazığ
İstanbul
115
Kahramanmaraş
7.6. DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Klavyeden rastgele girilen 10 sayıyı okuyup bu sayıları tersten yazdıran bir C
programı yazınız?
2. Klavyeden girilen bir metnin uzunluğu bulan bir C programı yazınız?
3. Bir kare matrisin determinantını bulan bir C programı yazınız?
4. Klavyeden girilen bir metni tersten yazdıran bir C programı yazınız?
5. Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin sadece ilk harflerini yazdıran bir C
programı yazınız?
6. Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin yerini bozmadan tersten yazdıran bir
C programı yazınız? ( Örn: Ali Topu At  At Topu Ali )
7. Mevcudu klavyeden girilen bir sınıftaki öğrencilerin sınav sonuçlarını okutup
ortalamasını ve en yüksek notu bulan programı yazınız?
8. 25 elemanlı bir dizideki negatif elemanların toplamını bulan programı yazınız?
9. 20 elemanlı bir dizide kaç negatif, kaç pozitif ve kaç tane 0 olduğunu bulan ve
ekrana yazdıran programı yazınız?
10. 50 elemanlı bir dizide değeri 0’dan küçük olanları neg isimli diziye, değeri 0 ya da
0’dan büyük olanları poz isimli diziye aktaran programı yazınız?
11. Eleman sayısı dışarıdan girilen bir dizideki çift olan elemanların ortalamasını
bulan programı yazınız?
12. n*n boyutundaki bir dizinin esas köşegeni üzerindeki elemanların ortalamasını ve
toplamını bulan programı yazınız?
13. n*n boyutundaki bir matrisin satırlarını ve sütunlarını toplayıp ayrı aryrı sonuçları
ekranda gösteren programı yazınız?
14. n*n boyutundaki bir matrisin simetrik olup olmadığını bulan programı yazınız?
15. n*n boyutundaki bir matrisin en büyük elemanını en küçük elemanına böldüren ve
sonucunu ekrana yazdıran programı yazınız?

116
117
İŞARETÇİLER
Bölüm 8


8.1 GİRİŞ

Tüm bilgisayar programlama dillerinin temelinde işaretçiler veri
tipleri bulunmaktadır. Turbo C' de işaretçilerin kullanımı en üst
düzeydedir, hatta zorunludur.

Tipik olarak bir bilgisayar, ayrı ayrı veya bitişik gruplar halinde idare
edilebilen ardışık olarak sayısallaştırılmış veya adreslenmiş hafıza
hücrelerinin bir dizisine sahiptir. İşaretçiler, hafızadaki bir yerin
adresini ( byte sıra numarasını ) içeren bir değişkendir.


118
BÖLÜM – 8
İŞARETÇİLER

Bölümün Genel Amacı: Turbo C programlama dilinde işaretçilerin yeri ve kullanma

Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları
yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;

 Tanımlanması ve Kullanımı
 İşaretçi Aritmetiği
 İşaretçiler ve Diziler
 İşlevleri Referans Yoluyla Çağırma
 İşaretçiler ve Yapılar
 Dinamik bellek kullanımı
 İşaretçilerle İlgili Diğer Konular


Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile
karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap
verebilmeniz gerekmektedir.
119
8.2 TANIMLANMASI VE KULLANIMI

Bir veri bloğunun bellekte bulunduğu adresi içeren (gösteren) veri tipidir. Tanımlama
biçimi:

veri tipi *p;

p değişkeni <veri tipi> ile belirtilen tipte bir verinin bellekte saklandığı adresi içerir.

int *iptr;
float *fptr;

Bu kadar tanımla sonucunda bellekte p değişkeni mevcuttur. Ancak işaret ettiği veri bloğu
yoktur. Bunun için iki yol vardır. Birincisi kullanılan herhangi bir değişkeni işaret etmek,
ikincisi ise veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak.

8.2.1. İşaretçi değişkenin var olan bir değişkenin bulunduğu adresi göstermesi.

Bu işlemi yapabilmek için var olan değişkenin adresinin bilinmesi gerekmektedir.

& işleci : Bir değişkenin adresinin belirlenmesi için kullanılır. Kullanım biçimi:

&değişken

&i : i değişkenin adresini verir.Bellek modeline göre SSSS:OOOO veya OOOO biçiminde adres yazar.

8FF8:1000

8.2.2. Veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak.

Bu yolla veriler için dinamik yer ayırılır. Bunun için malloc işlevi kullanılır
void *malloc(n) : Boş bellekten n byte yer ayırıp başlangıç adresini döndürür.
iptr = (*int) malloc(2);
!!!!!!!!! Daha sonra dönüş yapılacak. sizeof, cast işleci (*tip) ...

main()
{
int i;
int *iptr;
i = 5;
iptr = &i;
clrscr();
printf("i değişkeninin adresi %p\n", &i);
printf("iptr değişkeninin değeri %p\n", iptr);
}

120
8.2.3. Veriye işaretçi değişken yoluyla erişim

Bir işaretçinin gösterdiği adresteki veriye erişmek için işaretçi değişkeninin önüne *
karakteri konur.
Ekranda çıktı :

!!! İşaretçi değişkenin gösterdiği adresin içeriği değişken ilklendirmeden kullanılmamalıdır

8.3 İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ

İşaretçi değişkenler üzerinde toplama ve çıkartma işlemleri (++, --) geçerlidir. Ancak
eklenecek değer tamsayı olmalıdır.
İşaretçi değişkenin değeri 1 arttırıldığı zaman değişken bir sonraki veri bloğunu işsaret
eder. Değişkenin alacağı yeni değer işaretçi değişkenin ne tip bir veri bloğunu işaret
ettiğine bağlıdır.

int *iptr, i;
...
iptr = &i; i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr nin değeri
1000 dir.
iptr++; iptr nin değeri 1002 olur. ( int değeri işaret ettiği için)

aynı örneği double için yaparsak
double *iptr, i;
...
iptr = &i; i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr nin değeri
1000 dir.
iptr++; iptr nin değeri 1008 olur. ( double değeri işaret ettiği için)
int *iptr, i, j;
...
iptr = &i; i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr nin değeri
1000 dir.
*(iptr+4)=2; 1008 adresinin içeriğini 2 yapar.
main()
{
int i;
int *iptr;
iptr = &i;
*iptr = 8;
printf("i değişkeninin değeri %d\n", i);
printf("iptr adresinin içeriği %d\n", *iptr);
}
i değişkeninin değeri 8
iptr adresinin içeriği 8
121

!!! Arttırma işaret edilen veri bloğuna göre yapılır Yani bir sonraki veri bloğunun
gösterilmesi sağlanır.

iptr++ ; bir sonraki veri bloğunu göster
(*iptr)++; iptr değişkeninin gösterdiği adresteki değeri 1 arttır

8.4 İŞARETÇİLER VE DİZİLER

İşarteçiler üzerinde geçerli aritmetik yardımıyla dizilere işaretçi değişkenler ile erişmek
mümkündür.

#include <stdio.h>
main()
{
int i[10], j;
int *iptr;

for (j=0; j<10; j++)
i[j]=j;

/* Dizinin başlangıç adresine erişmek için ilk elemanın adresi kullanılabilir &i[0] veya
doğrudan */

iptr = i;

clrscr();

for (j=0; j<10; j++) {
printf("%d ", *iptr);
iptr++;
}
printf("\n");
/* iptr artık dizinin başını göstermez */

iptr = i;
for (j=0; j<10; j++)
printf("%d ", *(iptr+j));

printf("\n");
/* iptr hala dizinin başını gösterir */
getch();
}

122
Örnek 8.1: İşaretçi ve dizgi kullanımı.


8.5 İŞLEVLERİ REFERANS YOLUYLA ÇAĞIRMA

Şu ana yazdığımız işlevlerde gönderilen parametrelerin (diziler hariç) değerlerinin
değiştirilmesi mümkün değil idi. İşlev çağırıldığı zaman parametrelerin bir kopyası
çıkartılıp işleve gönderiliyordu. Bir işlevin birden fazla değer gönderebilmesi için
işaretçilere gereksinimiz vardır.


Çıktı :


void arttir(int);
main()
{
int i;
i = 5;
printf("öncesi %d\n", i);
arttir(i);
printf("sonrası %d\n", i);
getch();
}
void arttir(int k)
{
k++;
}
#include <stdio.h>
main()
{
char *a="1234567890";
char b[11];
char *p1, *p2;

printf("%s\n", a);
p1 = a;
p2 = b;
while (*p1 != '\0') {
*p2 = *p1;
p1++;
p2++;
}
printf("%s\n", b);
}
öncesi 5
sonrası 5
123
Gönderilen parametrenin kopyası işleve gönderildiği için işlev içerisinde yapılan
değişiklikler işlevin çağırıldığı yeri etkilemez. Eğer parametredeki değişikliklerin işlevin
çağırıldığı yerde de geçerli olmasını istiyorsak işleve parametrenin adresini göndermek
gerekir.


Çıktı :


Örnek 8.2: Sayısal dizgiyi tamsayıya dönüştüren işlevde iyileştirme. Geçersiz karakterin
konumu da verilsin.
öncesi 5
sonrası 6
void arttir(int*);
main()
{
int i;
i = 5;
printf("öncesi %d\n", i);
arttir(&i);
printf("sonrası %d\n", i);
getch();
}
void arttir(int *k)
{
(*k)++;
}

124Örnek 8.3: Sıraya dizme. Yer değişikliği işlevde ve parametrelere referans yolu ile erişim.

int deger(char *s, int *konum)
konum = -1 ise tüm karakterler rakam
>=0 ise geçersiz karakterin konumu
125!!! Dizilerde işaretçi olduğu için a değişkeni bir dizi(veya işaretçi ise)
a[i] ile *(a+i) ifadeleri aynı anlamı taşır.

Örnek 8.4: İşleve gönderilen dizinin işlev içerisinde işaretçi olarak kullanımı.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 20
void degistir (int *, int *);

main()
{
int s[N];
int i, k;
clrscr();
for (i=0; i<N; i++) {
s[i] = rand() % 100;
printf("%4d",s[i]);
}
printf("\n");
k=1;
do {
k=0;
for (i=0; i<N-1; i++)
if (s[i] > s[i+1]) {
degistir (&s[i], &s[i+1]);
k = 1;
}
} while (k);
for (i=0; i<N; i++)
printf("%4d",s[i]);
printf("\n");
getch();
}

void degistir (int *a, int *b)
{
int gec;
gec = *a;
*a = *b;
*b = gec;
}

126


Örnek 8.5: işleve gönderilen işaretçinin işlev içerisinde dizi olarak kullanımı .

void malloc(n): En az n byte uzunluğunda bellekten yer ayırır. İşlevin değeri
>0 ise bloğun bellekteki yeri, NULL yer yok demektir.

int *i;
i = (int *) malloc(2000) ; 2000 byte yer ayırıp bloğun başlangıç adresini i 'ye atar
( 1000 elemanlı int dizisi )
double *x;
x = (double *) malloc(8*2000); 2000 elemanlı double dizi

sizeof(n) : n ifadesinin/tipinin byte olarak uzunluğunu verir.
i = (int *) malloc(1000*sizeof(int)) ; 1000 tane int değer içerecek bellek uzunluğu

x = (double *) malloc(2000*sizeof(double)); 2000 elemanlı double dizi

void free (void *block) : mallock işlevivi tersi. Block değişkenin tuttuğu yeri boş belleğe
gönderir

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 5

float ort (int *);

main()
{
int s[N];
int i, k;
clrscr();
for (i=0; i<N; i++) {
s[i] = rand() % 100;
printf("%4d",s[i]);
}
printf("\n");
getch();
}
float ort (int *a)
{
int i;
float t = 0;
for (i=0; i<N; i++)
t = t + *(a+i);
return t/N;
}
127


Örnek 8.6: Bir dizinin elemanlarının işaretçi olması.

Daha önce yapılan bir örnekte ay isimleri bir dizide saklanmıştı.
main()
{
char *aylar[] = {"", "Ocak", "ªubat", "Mart", "Nisan",
"Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos",
"Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"};
int i;
printf("Ayın sırasını gir "); scanf("%d", &i);
if (i>0 && i<13)
printf("%s\n", aylar[i]);
getch();
}
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 8
float ort (int []);

main()
{
int *s;
int i, k;
s = (int *) malloc(2*N);
clrscr();
for (i=0; i<N; i++) {
s[i] = rand() % 10;
printf("%4d",*(s+i));
}
printf("\n");
printf("Ortamala = %.2f\n",ort(s));

getch();
}
float ort (int a[])
{
int i;
float t = 0;
for (i=0; i<N; i++)
t = t + a[i];
return t/N;
}

128
Benzer şekilde

float *a[100];

tanımlaması her bir elemanı bellekte bir 'float' sayıyı gösteren işaretçi olan 100 elemanlı
bir dizidir.

Örnek 8.7 : Bir işaretçinin adresini içeren işaretçiler.Ekrana çıktı:
8.6 İŞARETÇİLER VE YAPILAR

Bir işaretçi işleve parametre olarak gönderildiğinde basit değişken gibi değişkenin kopyası
alınıp gönderiliyordu. Yapının büyük olduğu durumlarda bu da sorun çıkartır. İşaretçinin
bir yapı verisini göstermesi.

struct ogrenci{
char no[10];
int notu;
};

struct ogrenci *a
i ve &i : 5 8FDD:1000
*iptr ve iptr : 5 8FDD:1000
*iptrptr ve iptrptr : 8FDD:1000 8FDD:0FFC
main()
{
int i;
int *iptr;
int **iptrptr;
i = 5;
iptr = &i;
iptrptr = &iptr;
clrscr();
printf(" i ve &i : %d %p\n", i, &i);
printf(" *iptr ve iptr : %d %p\n", *iptr, iptr);
printf("*iptrptr ve iptrptr : %p %p\n", *iptrptr, iptrptr);
getch();
}
129

Tanımlamasında a değişkenini oluşturan alanlara erişmek için, bilinen yol:

*a.notu=56;
strcpy((*a).no, "95001");

Bunun farklı kullanımı:
a->notu=56;
strcpy(a->no, "95001");


Örnek 8.8: Yapının adresinin işleve gönderilmesi.
8.7 DİNAMİK BELLEK KULLANIMI
Üç boyutlu dizi tanımı ve kullanımı. Üç boyut --> Gerilim - Akım - Zaman
#include <stdio.h>
typedef struct {
char adi[35];
char adres1[40];
char adres2[40];
char tel[15];
float borc;
}
kisiler;
void yaz(kisiler *z);
main()
{
kisiler a;
clrscr();
printf("Adını gir : "); gets(a.adi);
printf("Adres-1 : "); gets(a.adres1);
printf("Adres-2 : "); gets(a.adres2);
printf("Telefonu : "); gets(a.tel);
printf("Borcu : "); scanf("%f", &(a.borc));
yaz(&a);
}
void yaz(kisiler *z)
{
clrscr();
printf("Adı : "); puts(z->adi);
printf("Adresi : "); puts(z->adres1);
printf(" : "); puts(z->adres2);
printf("Telefonu : "); puts(z->tel);
printf("Borcu : "); printf("%.0f\n", z->borc);
}

130

Örnek 8.9: Tek boyutlu diziyi üç boyutlu gibi kullanma.

131


Örnek 8.10:
/* Üç boyutlu dinamik dizi kullanımı. Her boyut farklı uzunlukta
Dizi tek boyutlu gözüküyor. Ancak indis, hesaplanarak bulunuyor. Yani

*(a + i*y*z + j*z +k)
^ ^
^ ^ 3. boyutun uzunluğu
^2. boyutun uzunluğu

şeklinde kullanılabilir. */

#define x 4
#define y 5
#define z 9
void matris_yaz(int *);
main(){
int *a; int i, j, k;
a=(int *) malloc(x * y * z * sizeof(int)); /* eleman sayisi kadar yer ac */
clrscr();
for (i=0; i<x; i++) {
printf("i = %d \n", i);
for (j=0; j<y; j++) {
for (k=0; k<z; k++) {
*(a + i*y*z + j*z +k) = i*j*k;
printf("%5d ",*(a + i*y*z + j*z +k));
}
printf("\n");
}
}
matris_yaz(a);
}
void matris_yaz(int *m)
{
int i, j, k;
clrscr();
for (i=0; i<x; i++) {
printf("i = %d \n", i);
for (j=0; j<y; j++) {
for (k=0; k<z; k++) {
printf("%5d ",*m);
*m++;
}
printf("\n");
}
getch();
}
}

132


8.8 İŞARETÇİLERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

/* Uc boyutlu dinamik dizi kullanimi. Her boyut farkli uzunlukta
Bu yontem ile diziye normal dizi gibi erismek mumkun
Yani
a[i][j][k]
seklinde kullanilabilir.
*/

#define x 8
#define y 4
#define z 10
main()
{
/*
typedef int *boyut1;
typedef boyut1 *boyut2;
typedef boyut2 *boyut3;
boyut3 a;
*/
double ***a;
int i,j,k;

a=(double *) malloc(x*sizeof(double*)); /* 1. boyut icin yer ayir (işaretçiler) */
for (i=0; i<x; i++) /* 2. boyut icin yer ayir. (işaretçiler) */
*(a+i)=(double *) malloc(y*sizeof(double*)); /* 1. boyutun her elemani n */
/* elemanli diziyi gosterir */

for (i=0; i<x; i++) /* 3. boyut icin yer ayir (matrisin elemanlar) */
for (j=0; j<y; j++)
*(*(a+i) + j) = (double *) malloc(z*sizeof(double));
clrscr();
for (i=0; i<x; i++)
for (j=0; j<y; j++)
for (k=0; k<z; k++)
*(*(*(a + i) + j) + k) = i*j*k;
for (i=0; i<x; i++) {
printf("i = %d \n", i);
for (j=0; j<y; j++) {
for (k=0; k<z; k++)
printf("%4.1f ",a[i][j][k]);
printf("\n");
}
getch();
}
}
133
İşaretçinin Belirli Bir Adresi Göstermesi


8.8.1. İşlev İşaretçileri

İşaretçinin bir işlevin bulunduğu adresi içermesi durumudur. Normal işaretçi gibi işlevin
adresini içeren değişken tanımı yapılmalıdır. Örneğin;

#include <dos.h>
#include <stdio.h>
char far *ekran;
void kaydir_Y(void);
void kaydir_A(void);
void main()
{
int i, j;
char c;
ekran = MK_FP(0xB800, 0);
clrscr();
for (i=0; i<25; i++)
for (j=0; j<80; j++)
ekran[160*i+2*j] = 65+i;
while (1) {
c = toupper(getch());
switch(c) {
case 'A' : /* yukari */
kaydir_Y();
break;
case 'Z' : /* asagi */
kaydir_A();
break;
case 'Q' : exit(0);
}
}
}
void kaydir_Y(void)
{
int i, j;
for (i=8; i<=12; i++)
for (j=30; j<60; j++)
ekran[160*(i-1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j];
}
void kaydir_A(void)
{
int i, j;
for (i=12; i>=8; i--)
for (j=30; j<60; j++)
ekran[160*(i+1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j];
}

134
int (*fnptr) (int, int)

fnptr değişkeni iki tane int parametresi olup bir int değer geri gönderen bir işlevin adresini
içerebilir.

(int *fnptr (int, int) : iki int parametresi olup int işaretçi geri gönderir )

Örnek 8.11: Aynı isim ile farklı iki işlevi çağırma.8.8.2. Void İşaretçiler

İşaretçiler void olarak tanımlanabilir. Bu biçimde tanımlanan işaretçilerin gösterdiği
adresteki değere erişmek için veri tipi belirtilmelidir.

int kare(int);
int kub(int);
main()
{
int (*islem)(int); /* bir int değer alıp geriye int değer gönderen bir işlevin
adresi */
int i;
char c;
clrscr();
printf("1 / 2 : kare / küb hesabı : ");
c = getch();
printf("\nSayıyı gir : ");
scanf("%d", &i);

if (c == '1')
islem = kare; /* kare işlevinin adresi islem değişkenine kopyalanır */
else
islem = kub;
printf("Sonuç = %d\n", islem(i));
getch();
}
int kare(int s)
{
return s*s;
}
int kub(int s)
{
return s*s*s;
}
135


main()
{
void *a;
a = (char*) malloc(10);
strcpy(a,"12345");
printf("%s\n", a);
free(a);
a = (double*) malloc(sizeof(double));
*(double*)a = 3.123; /* değere erişirken veri tipi belirt */
printf("%f\n", *(double *)a);
getch();
}

136
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .............................................................................................................................................I
İÇİNDEKİLER .............................................................................................................................. II

BÖLÜM 1: PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ........................................................................... 1
1.1. GİRİŞ ........................................................................................................................................ 1
1.2. PROGRAMLAMA NEDİR?................................................................................................... 3
1.3. PROGRAMLAMANIN TARİHİ ........................................................................................... 3
1.4. PROGRAMLAMA TÜRLERİ ............................................................................................... 4
1.4.1 YAPISAL PROGRAMLAMA .................................................................. 4
1.4.2 MODÜLER PROGRAMLAMA ................................................................ 5
1.4.3 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA ....................................................... 6
1.4.4. OLAY TEMELLİ PROGRAMLAMA ........................................................ 6
1.5. PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ .................................................................................... 7
1.5.1. İYİ BİR PROGRAMIN NİTELİKLERİ ...................................................... 7
1.5.2. PROGRAM TASARLAMA ................................................................... 7
1.5.3. ARABİRİM GELİŞTİRME VE PROGRAMIN GÖRÜNÜŞÜ ........................... 7
1.6 ALGORİTMALAR VE AKIŞ DİYAGRAMLARI ................................................................ 8
1.6.1 ALGORİTMA NEDİR? ......................................................................... 8
1.6.2 AKIŞ DİYAGRAMLARI ...................................................................... 12
1.7 PROGRAMLAMA DİLLERİ................................................................................................ 19
1.7.1 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ................................ 20
1.7.2 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ............................... 21
1.8 DEĞERLENDİRME SORULARI ..................................................... 24

BÖLÜM 2: C DİLİNİN GENEL YAPISI ........................................................................... 25
2.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 25
2.2. C DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ .......................................................................................... 27
2.3. C DİLİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ............................................................. 27
2.4. TEMEL KAVRAMLAR ....................................................................................................... 28
2.4.1.C DİLİNDE PROGRAMIN YAPISI ........................................................ 28
2.4.2. C PROGRAM TANIMLAMALARI ........................................................ 30
2.4.2.1. Anahtar Sözcükler .................................................................................................... 30
2.4.2.2. Değişmezler ............................................................................................................. 31

137
2.5. DEĞİŞKEN KAVRAMI VE TEMEL VERİ TİPLERİ ..................................................... 32
2.5.1. C DİLİNDE KULLANILAN VERİ TİPLERİ ............................................. 33
2.6. DEĞERLENDİRME SORULARI ....................................................................................... 34

BÖLÜM 3:DEĞİŞKEN SABİT VE OPERATÖRLER ..................................................... 37
3.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 37
3.2. DEĞİŞKENLER .................................................................................................................... 39
3.3. SABİTLER ............................................................................................................................. 43
3.4. C DİLİNDE KULLANILAN OPERATÖRLER ................................................................. 43
3.4.1. ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER ....................................................... 43
3.4.2. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ.................................................... 44
3.4.3. MANTIKSAL OPERATÖRLER ........................................................... 46
3.4.4. ATAMA OPERATÖRLERİ ................................................................. 46

BÖLÜM 4: DEYİMLER ...................................................................................................... 51
4.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 51
4.2. DEYİM NEDİR? .................................................................................................................... 53
4.3. İF DEYİMİ ............................................................................................................................. 54
4.4. SWİTCH DEYİMİ ................................................................................................................. 57
4.5. KOŞUL OPERATORU ......................................................................................................... 59
4.6. GO TO DEYİMİ .................................................................................................................... 60
4.7. WHİLE DÖNGÜSÜ ............................................................................................................. 61
4.7.1. KONTROLÜN BAŞTA YAPILDIĞI WHİLE DÖNGÜLERİ ......................... 61
4.7.2. KONTROLÜN SONDA YAPILDIĞI WHİLE DÖNGÜLERİ ......................... 64
4.8. FOR DÖNGÜLERİ ............................................................................................................... 65
4.9. BREAK VE CONTİNUE ANAHTAR SÖZCÜKLERİ ...................................................... 67
4.9. DEĞERLENDİRME SORULARI ....................................................................................... 68

BÖLÜM 5: HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI ................................................. 71
5.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 71
5.2. MATH.H FONKSİYONLARI ...................................................................................... 73
5.2.1 TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR ......................................................................... 73


138
5.2.2 TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR .............................................................. 73
5.2.3 HİPERBOLİK FONKSİYONLAR................................................................................... 74
5.2.4 LOGARİTMİK FONKSİYONLAR ................................................................................. 74
5.2.5 ÜSTEL FONKSİYONLAR .............................................................................................. 74
5.2.6 YUVARLAMA FONKSİYONLARI ............................................................................... 75
5.2.7 MUTLAK DEĞER FONKSİYONLARI .......................................................................... 75
5.3. STDLIB.H FONKSİYONLARI .................................................................................... 75
5.3.1 STDLİB.H KÜTÜPHANESİNDE VERİLMİŞ MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR 76
5.4. STDIO.H FONKSİYONLARI ....................................................................................... 76
5.5. CONIO.H FONKSİYONLARI ............................................................................................. 77
5.6 STRING.H FONKSİYONLARI ............................................................................................ 78
5.6.1 BİRLEŞTİRME FONKSİYONLARI ........................................................ 79
5.6.2 DEĞİŞTİRME FONKSİYONLARI .......................................................... 79
5.6.3 ARAMA FONKSİYONLARI ................................................................. 79
5.6.4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI ......................................................... 79
5.6.5 KARŞILAŞTIRMA FONKSİYONLARI .................................................... 80
5.7 TIME.H FONKSİYONLARI ................................................................................................. 80
5.8 DOS.H FONKSİYONLARI ................................................................................................... 80
5.9 DEĞERLENDİRME SORULARI ........................................................................................ 80

BÖLÜM 6: FONKSİYONLAR ........................................................................................... 85
6.1. GİRİŞ ...................................................................................................................................... 85
6.2. FONKSİYONLAR ................................................................................................................. 87
6.3 FONKSİYON PARAMETRELERİ ...................................................................................... 87
6.3.1 FONKSİYONLARIN GERİ DÖNÜŞ DEĞERLERİ (ÇIKIŞ) ............................ 87
6.3.2 FONKSİYONLARIN GİRİŞ DEĞERLERİ................................................. 90
6.3.3 FONKSİYONLARIN KENDİ KENDİLERİNİ ÇAĞIRMASI (RECURSİVE) ....... 100
6.4 DEĞERLENDİRME SORULARI ...................................................................................... 101

BÖLÜM 7: DİZİLER ......................................................................................................... 103
7.1. GİRİŞ .................................................................................................................................... 103
7.2. TEK BOYUTLU DİZİLER ................................................................................................. 105
7.3. ÇOK BOYUTLU DİZİLER ................................................................................................ 105

139
7.4. DİZİLERE BAŞLANGIÇ DEĞERİ ATANMASI ............................................................ 106
7.5. KARAKTER İŞLEME (STRINGLER) ............................................................................. 106
7. 6. DEĞERLENDİRME SORULARI .................................................................................... 115

BÖLÜM 8: İŞARETÇİLER .............................................................................................. 117
8.1. GİRİŞ .................................................................................................................................... 117
8.2 TANIMLANMASI VE KULLANIMI ................................................................................ 119
8.3 İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ ................................................................................................... 120
8.4 İŞARETÇİLER VE DİZİLER ............................................................................................ 121
8.5 İŞLEVLERİ REFERANS YOLUYLA ÇAĞIRMA .......................................................... 122
8.6 İŞARETÇİLER VE YAPILAR ........................................................................................... 128
8.7 DİNAMİK BELLEK KULLANIMI ................................................................................... 129
8.8 İŞARETÇİLERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR .............................................................. 132140
ÖNSÖZ

Gün geçtikçe gelişen teknoloji sayesinde insanlar,
çeşitli problemlerine çözüm ararken bilişim
teknolojilerini büyük bir yardımcı olarak görmektedir.
Bu doğrultuda, hemen her alanda bilgisayarın
karmaşık problemlerin üstesinden gelmesi beklenen
bir durumdur. Beklentilere cevap verecek olan
bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi şüphesiz
bilgisayarların ve bilişim teknolojilerinin varlığı kadar
önemlidir. Bilgisayarları, toplumun ve bireylerin
amaçlarına hizmet eden birer makine haline getirmek,
yazılımların ve onları geliştiren yazılım geliştiricilerin
yani programcıların işidir.

İyi bir programcı olabilmenin ilk basamaklarını olaylara
değişik açılardan bakabilmek, problemlere en ucuz ve
en çabuk çözükleri üretebilmek ve tabiidir ki azimle
çalışmak oluşturur. Bu kitapla ilk adımı atacağınız
programcılık dünyasında program geliştirmenin ilk
adımından programın elde edilmesi ve varsa, bir
problemin çözülmesine kadar olan süreç enine boyuna
incelenecektir.

Yrd. Doç. Dr. Hasan H. BALIK
141

142

EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK“C” İLE
PROGRAMLAMAYA
GİRİŞAhmet TEKİN
Ayhan AKBAL
Bahadır SEVİNÇ
Fatih ERTAM
Harun H. TUZSUZOĞLU
İhsan SERHATLIOĞLU
Kemal BALIKÇI
M. Fatih TALU
Musa ÇIBUK
Oğuzhan ÖZDEMİR
Resul DAŞ
Yaman AKBULUT
Zülfü GENÇ
ELAZIĞ - 2003

BÖLÜM -1- PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Bölümün Genel Amacı: Programlamayı genel olarak tanıma ve programlama mantığını kavrayarak, algoritma ve akış diyagramlarını kullanma ve bunları açıklama. Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;  Program kavramını açıklamanız,  Programlama kavramını açıklamanız,  Programlama türlerini açıklamanız,  Program geliştirme sürecindeki adımları ve işlevlerini açıklamanız,  Algoritma kavramını açıklamanız ve algoritmalar oluşturmanız,  Programların akış diyagramını çizmeniz,  Akış diyagramlarındaki şekilleri ve görevlerini açıklamanız,  Programlama dillerini tanımanız ve temel işlevlerini öğrenmeniz,  Bir program yazarken kullanacağınız dili bilmeniz beklenmektedir. Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir.

2

1.2. PROGRAMLAMA NEDİR?
Bilgisayarların isteğe uygun özel işlemler yapması için programlanması gerekir. Örneğin, bir şirkette kullanılan stok uygulaması, sipariş uygulaması yada değişik iş takipleri, hastane otomasyonları yada eğitim kurumlarının kullandığı öğrenci otomasyonları gibi. Programlamaya çok fazla örnek vermek mümkündür. Program : Günlük hayattaki bir sorunu bilgisayarla çözmek, rutin işlemleri kolaylaştırmak için bilgisayarların isteğe uygun olarak özel bir takım işlemleri gerçekleştirmesi için programlanması gerekmektedir. İşte yazılan bu yazılımlar ile ortaya çıkan ürün bir programdır. Bilgisayar oyunu, muhasebe işlem programları ve ticari şirketlerde kullanılan paket programlar birer programdır. Programlama Dili : Bilgisayarda çözülecek bir sorun için çözümün bilgisayara adım adım yazılmasını sağlayan biçimsel kuralları olan ve bu kurallara sıkı sıkıya bağımlılığı gerektiren bir tanımlar kümesidir. Yani, programcı ile bilgisayar arasında bir tercüman durumundadır.

1.3. PROGRAMLAMANIN TARİHİ
Oldukça eskiye dayanan programlamanın tarihine baktığımızda fazla kodlanmış makine komutları bulunmamaktaydı. 1940 – 1950 yılları arasında fazla kodlanmış makine komutlarıyla yazılan programlar, programcılar açısından oldukça zordu. Hızın düşük olması, bellek yetersizliği, işlem sayısının az olması bilgisayarın kullanım alanını sınırlıyor ve işlemler basit bir uygulamadan ileri gidemiyordu. Tabi bu durum mikroişlemciler ile alakalı idi. Rekabet halinde olan firmalar işlemcilerin mimarilerini geliştirip hızlarını arttırdıkça, işlemcilerin işleyebileceği komut sayıları artmış ve komut setleri daha kullanışlı hale gelmiştir. İlk programlar makine dili ile hazırlanıyordu. Makine dili de bir programlama dilidir ama makine dili ile program yazmak çok zahmetli bir iştir. Çünkü makine dilinde sıfırlar (0) ve birler (1) vardır. Yani işlemlerde DOĞRU (1) yada YANLIŞ (0) durumlarına göre hareket edilmektedir. Ayrıca, makine dili programları anlaşılması zor olan ve tamamıyla donanıma hitap eden programlardır. Günümüze baktığımızda geliştirilen üst düzey programlama dillerini kullanırken makine dilini bilmeye bile gerek yoktur. Makine diline yakın Assembly programlama dilinde mikroişlemcilerin anlayacağı assebly kodları kullanılır. Bu ham şeklinde bulunan komutlar (MOV, ADD, PUSH gibi) mikroişlemcinin belli bir işlevi yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu komutlara mnemonic adı verilir. Üst seviye programlama dillerinin geliştirilmesiyle programlar daha anlaşılabilir komutlarla yazılmaya başlanmıştır (Print, Read, Display, Circle, Get, vb). 1980’li yıllarda üst seviye programlama dilleri yaygınlaşarak, programlar belli bir dilin yapısı içinde tasarlanmış ve yazılmıştır.

3

program Ana program Veri Şekil 1.1’de görüldüğü gibi yapısal olmayan programlama tekniği kullanılarak yazılan kodlarda. PROGRAMLAMA TÜRLERİ 1. Dolayısıyla kod yazarken hata yapma olasılığı fazladır ve hata ayıklama (debugging) işlemi oldukça zordur.4.1 Yapısal olmayan programlama Şekilde 1.2. ana program bloğu. Bu blok içerisindeki komut ve deyimler programın tümünde tanımlı olan “global” verileri kullanırlar. Bu nedenle de doğal olarak yazılan programın güvenirliği de düşük olacaktır. Bu kodlar sadece bir “ana (main)” bloğundan oluşur.1 Yapısal Programlama Programlama dilleriyle ilgilenenler kod yazmaya genellikle küçük ve basit kodlar yazarak başlarlar.4.1. Böylece program akışının kontrolünde büyük kolaylıklar sağlanmış olur. Örneğin aynı komut ve deyimler bu teknikte yazılan kodlar içerisinde defalarca tekrarlanmak zorunda kalabilir. Yapısal programa tekniğinde ise altprogramlar (procedures) ve fonksiyonlar (functions) kullanılır. Alt programların çağrılması 4 . Aynı zamanda bu teknikte yazılan kodların okunabilirliği ve anlaşılabilirliği yazılan kod miktarı arttıkça zorlaşır. global olarak tanımlanmış veriler üzerinde işlem yürütür. Bu programlama tekniği oldukça büyük programlarda büyük dezavantajlara sahiptir. ana program alt program Şekil 1.

Bu altprogram çalıştırıldıktan sonra. program akışı tekrar geri dönecek ve programın işleyişi kaldığı noktadan devam edecektir. Modüler Programlama 5 . program Ana program veri modül1 veri + veri1 modül2 veri + veri2 alt program alt program alt program Şekil 1. ana program içerisinden altprogramlar çağırılıyor. program Ana program veri alt program alt program alt program Şekil 1. Yapısal programlama tekniğinde kod içerisinde aynı altprogram defalarca çağırılabilir.2’deki program akışı esnasında.4. Aynı zamanda her modül kendi verisine de sahiptir. Yapısal Programlama Tekniği 1.2 Modüler Programlama Modüler programlama tekniğinde belli altprogramlar ayrı ayrı modüller içinde gruplandırılır. Böylece gereksiz kod tekrarıda ortadan kalkmış olur.Şekil 1. Her modül içerinde ana program içinde tanımlı global değişkenler geçerlidir.3.4.

OOP) dilleri 1980’li yıllarda C++ ile ortaya çıkmıştır. programcının kendi sınıfını ve nesnesini oluşturup bunun üzerinde işlemler yapmasına olanak sağlar. direkt olarak ilgili nesneye bir mesaj gönderilir. Delphi. Nesneye Yönelik Programlama 1. Bu kopya gerekli işlemleri yaptıktan sonra kendini yok eder.1.4. Nesne kendine gelen mesajı alır ve öncelikle nesnenin bir örneğini (kopyasını) oluşturur. ekran üzerinde bir nesnenin hareket ettirilmesi veya bir tuşa basılarak düğmelerin seçilmesi işlemleri bir olaya dayanır. Visual Basic vb. fonksiyonel ve daha kullanışlıdır.4. Bu programlama sisteminin zor olması nedeniyle. Tüm bu işlemlerden nesnenin kendisi sorumludur. C++ Builder. Visual C++. Bu şekilde işlemler daha basit. program nesne1 veri nesne4 veri nesne3 veri nesne2 veri Şekil 1. EDP) kullanıcıların yapacakları işlemlere göre programın hareket etmesi temeline dayanır. Bu teknikte nesneler birbirlerine mesaj göndererek etkileşim içinde bulunurlar. gibi örnekler sayılabilir. Nesne yönelimli programlama tekniğinde açık bir biçimde altprogramları çağırmak yerine. 6 . Olay temelli programlamada farenin menüler ve pencereler üzerinde oldukça yaygın olarak kullanılması sağlanmıştır.4. çok sayıdaki nesneler önceden programcıya hazır bir şekilde sunulur. Günümüzdeki programcılar ise nesneye yönelik olan ve Visual özellikler içeren sürümleri kullanmaktadır. Nesneye yönelik programlama. Olay temelli programlama (Event – Driven Programmming. Daha önceki programlarda ekrana gelen menülerde daha çok klavyenin fonksiyon ve yön tuşları aktif olarak kullanılıyordu.5. Olay Temelli Programlama Bilgisayarda bir uygulamayı kullanırken. Java.3 Nesne Tabanlı Programlama Nesne tabanlı programlama (Object-Oriented Programming.

5.  Fazla kod yazılmadan etkin bir kodlamaya sahip olmalıdır. Analiz : Problemin çözümü için gerekli tüm girdi ve çıktılar analiz edilmelidir. Araç çubukları. Renklendirme. Arabirim geliştirme işleminde programın kullanılabilirliği. Ayrıca.  Büyük programlar için çoklu kullanıcı desteği olmalıdır.5. Akış Diyagramı: Algoritmaya göre uygun akış diyagramı çizilmelidir. 1. “Program yapmak bir sanattır” ifadesini kullanmak pek de yanlış olmayacaktır. Bakım : Yazılan programda bulunan hatalar ayıklanır veya gerekli güncellemeler yapılır. İyi Bir Programın Nitelikleri Yazılan bilgisayar programlarının basit bir işlevi yerine getirmesi ona iyi bir program özelliği kazandırmaz. 1. 8. menülerin resim programlarıyla süslenmesi gibi konuları da dikkate almak gerekmektedir.5. 4. PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ 1. uyumluluğu ve grafik değerleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Doğrulama : Programın örnek girdilerle doğru çıktı ürettiği gözlenmelidir. iyi bir programcılığın yanı sıra büyük bir sanatta gerektirir.1.  Kullanıcı açısından kullanımı kolay olmalıdır. Belgeleme : Yazılan program için belgeleme yapılarak. 2. fare ve klavye işlemlerini eklemek için ayrıca ek bir bölüm yazmaya gerek yoktur.5. gölgeleme. Yazılması düşünülen bir programın bir çok açıdan belli niteliklere sahip olması gerekmektedir. iletişim kutuları gibi uygulamalar eklenebilir.1. Bu nitelikleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Gereksinimlerin belirlenmesi : Problemin tanımı verilir. Arabirim Geliştirme ve Programın Görünüşü Nesne tabanlı programlama dillerine baktığımızda iyi bir arabirim geliştirmek için bir çok nesnenin var olduğu görülmektedir. Test : Bu basamakta ise yazılan programın bölümleri ve tamamı çalışır halde test edilir. Program Tasarlama Bir yazılım geliştirirken takip edilmesi gereken adımlar şunlardır: 1. 6.2. yazı tiplerinin biçimleri. Özellikle nesne tabanlı programlama türlerini kullanırken görsellik büyük ölçüde ön plana çıkmaktadır.3. sadeliği.  İşlem ve hesaplamaları doğru yapmalıdır. menüler.  Ticari yazılan programlar ise iyi belgelenerek. Program yazma ve arabirim geliştirme işlemi. Dizayn : Problemin çözümünde kullanılacak uygun algoritmanın adım adım tanımlanması yapılmalıdır.5. toplu çoğaltmalara karşı engelleme konulur. 7 . Kod Yazımı : Algoritmanın herhangi bir programlama dilinde yazılarak kaynak dosyanın hazırlanması gerekir. 9.  Yaygın kullanılan işletim sistemlerinde çalışabilmelidir. 3. parlaklık. lisanslı satılmalıdır. durum çubukları.  Hızlı çalışmalıdır.  Estetik olarak görselliği ön plana çıkmalıdır. 7.  Kolayca değiştirilebilmeli ve güncellenebilmelidir.

6. Algoritmalar doğal dille yazılabileceği için fazlaca biçimsel değildir. Başlangıç ta basit olması için şöyle bir problem üzerinde düşünelim: Bilgisayara verilecek iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazacak bir program için algoritma geliştirmek isteyelim. Dosya veya belki başka bir ortam.1. Bu kavram M. İranlı Musaoğlu Horzumlu Mehmet’in (Alharezmi adını araplar takmıştır) problemlerin çözümü için genel kurallar oluşturması ile ortaya çıkmış olup. BAŞLA A sayısını oku B sayısını oku Eğer A büyüktür B ise SONUC=A-B değilse SONUC=B-A SONUC değerini ekrana yaz SON Bu algoritmalar oldukça basit algoritmalar olup algoritma kavramının yerleşmesini sağlayan örneklerdir. Klavyeden girilecek iki sayıdan büyük olanından küçük olanını çıkarıp sonucu ekrana yazacak program için bir algoritma geliştirelim. Örneğin sayılar bilgisayara nereden verilecek.6.S. 5. 3. 2. Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir. 2. 1. 5. Başka bir deyişle. Bu ve buna benzer soru ve tereddütleriniz varsa sorunun sahibine bunları sormalı ve sistem analizi yapmalısınız. 1. 9.6 ALGORİTMALAR ve AKIŞ DİYAGRAMLARI 1. Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir. Algoritmalar belli bir kurallar bütününü ifade ettiği için bir algoritmada aşağıdaki ifadelerin mutlaka doğrulanması gereklidir.     Netlik Etkinlik Sonluluk Giriş/Çıkış Bilgileri 8 . 4. Algoritma Alharezmi’nin Latince okunuşudur. Sorun son derece basit ancak sistem tasarımının net yapılabilmesi için sorun hakkında anlaşılamayan tüm belirsiz noktalar açıklığa kavuşturulmalıdır. 6. BAŞLA A sayısını oku B sayısını oku TOPLAM=A + B işlemini yap TOPLAM değerini ekrana yaz SON Bir başka örnek. 4. Peki bilgisayarda çözülecek bir sorunu nasıl algoritma ile ifade ederiz? Bunun için öncelikle bir sorun tanımlayalım.1 Algoritma Nedir? Algoritma. Sonra bulacağımız çözümü algoritma haline dönüştürebiliriz. 3. Klavye.yy da.

Çıkış bilgisi ise. İkinci sayıyı oku 3. 9 . Genelde Giriş ve Çıkışı işlemleri için Read ve Write (veya Print) kullanılır. tekrar anlatımların alt algoritma yapılması gerekmektedir. Read Değişken Write Değişken ÖRNEKLER Örnek 1. Değişken ile belirtilene dışardan değer oku.NETLİK Algoritmada bulunan anlatım satırları kesin olmalıdır. z←x + y sayı←sayı + 1 Bu örnekte sırasıyla. Her algoritmanın bir bitiş ya da geriye dönüş noktası olmalıdır. Başka bir deyişle her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemelidir. Bir algoritma bünyesinde ne kadar az tekrar varsa algoritmanın etkinliği o kadar artar. her komut. alt algoritmalarda ise geriye dönüş noktası RETURN komutları ile sağlanır.1: İki sayının toplamını yazan bir algoritma Çözüm: 1. bir kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır. İşletim sistemleri gibi bazı programlar istisnai olarak sonsuza dek çalışırlar. Örnek. Sayıları topla 4. ETKİNLİK Algoritmada. Kaçınılmaz tekrarlarda ise bir algoritmayı etkin hale getirebilmek için. GİRİŞ/ÇIKIŞ BİLGİSİ Bir algoritmada mutlaka Giriş ve Çıkış bilgisi olmalıdır. algoritmaya dışarıdan bilgi aktarımını. algoritma içinde oluşan sonuçların algoritma dışına çıkartılabilmesi işlemidir. Öte yandan sayı + 1 işleminin sonunda elde edilen değer yeni sayı değeri olmaktadır. İlk sayıyı oku 2. Algoritmada tekrar anlatımlar olmamalıdır. Bir bilginin okunabilmesi için değişken kullanılır.Giriş bilgisi. Ana algoritmada bitiş noktası END. Sonucu görüntüle. Kesin olmayan anlatımlar algoritmada bulunmamalıdır. SONLULUK Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmelidir. Değişken ile belirtilendeki değeri dışarıya yaz. x + y işleminin sonucu z’ye taşınmaktadır.

) 7. (T’nin değerini göster. Z > EB ise EB = Z 6. T=T+S (T’ye sayıyı ekle T’yi göster. Sayaç = 0 ve Toplam = 0 3. (Sayı=20 T=0 ile başla) 3.Örnek 1. S<50 ise A3’ye git. Son Örnek 1.) 5.) 3. Son Örnek 1. adıma git 7. (Eğer sayı 50’den küçük ise Adım 3’ye git) 6.İkinci sayıyı gir. T’yi göster. S=S+1 (Sayıyı bir artır. S1’i göster git Adım 7 (sayı 1 değerini göster ve işlemi durdur) 6. Başla 2. Sayıyı Oku 4. Y > EB ise EB = Y 5.5: Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritma Çözüm: 1.) 4. Dur Örnek 1. Başla 2. X. Sayıyı Toplam’a ekle 5. Ortalamayı hesapla (Ortalama = Toplam / 4) 8. S1>S2 ise git Adım 5 (Sayı 1 sayı 2’den küçükse Adım 5’e git. Sayaç < 4 ise 3. S=20 ve T=0 ata.) 5.3: 20’den 50’ye kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma Çözüm: 1. Y. Son Örnek 1. Çözüm: 1.) 4.4: Klavyeden girilen iki sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritma. S2>S1 ise git Adım 6 (Sayı 2 sayı 1’den küçükse Adım 6’e git.2: Kullanıcının girdiği 4 sayının ortalamasını hesaplayıp yazdıran algoritma Çözüm: 1. EB = X 4. Başla 2. S2’yi göster. Başla 2. S1=? S2=? (İlk sayıyı gir . Ortalamayı yazdır 9. Z değerlerini oku 3. EB’ yi yazdır 7. (Sayı 2 değerini göster) 7. Sayaç’ı 1 arttır 6.6: 10 .

Yine aynı amaç için kullanılan programlama diline yakın bir (sözde kod = pseudo code) dil .adıma git 6. Son Örnek 1. bu kendimize özgü de olabilir. i’yi 1 arttır 5.. i’nin değerini T’ye ekle 5. 1. c değerini yaz 6. Girdi : iki tamsayı Çıktı : sayıların çarpımı 1. Başla 2. i<101 ise 2.7: İki tamsayının çarpma işlemini sadece toplama işlemi kullanarak gerçekleştiren algoritma. adıma git 7. i’nin değerini T’ye ekle 4. T’nin değerini yaz 8. Algoritmayı yazarken farklı anlamlar taşıyan değişik şekildeki kutulardan (Akış Şemaları) yararlanılır. Son Algoritmaların yazım dili değişik olabilir. a ve b sayılarını oku 3. Toplam T. T=0 ve i=0 3.3. Çözüm: 1.1’den 100’e kadar olan sayıların toplamını veren algoritma. Başla 2. Günlük konuşma diline yakın bir dil olabileceği gibi simgelere dayalı da olabilir.. kullanılabilir. b>0 olduğu sürece tekrarla 4. Başla 2. c =0 4. i’nin değerini 1 arttır 6. c=c + a 4.8: Bir tamsayının faktöriyelini hesaplayan algoritma Çözüm: Girdi : Bir tamsayı Çıktı : Sayının Faktöriyel İlgili formül: Faktöriyel(n)=1*2*. Çözüm. b = b-1 5.*n 1. Son Örnek 1. sayılar da i diye çağırılsın 3.2. Başla 2. F=1 11 . Başlangıçta T’nin değeri 0 ve i’nin değeri 1 olsun 4. Akış şeması eskiden beri kullanıla gelen bir yapıdır. n değerini oku 3. Aynı algoritmayı aşağıdaki gibi yazabiliriz. Eğer i’nin değeri 100’den büyük değil ise 3. T’nin değerini yaz 7.

n >1 olduğu sürece tekrarla 4.2.2 Akış Diyagramları Akış Diyagramı.3 i = i + 1 4.6. Bir algoritmanın ifade edilebilmesi için sıklıkla kullanılan şekiller ve anlamları şunlardır: 12 . ortalamasını bulan algoritma Çözüm. i<101 olduğu sürece tekrarla 3. T = T / 100 5. bir algoritmanın belirli bir anlamı olan şekillerle ifade edilmesidir.1 m değerini oku 3. a ve b değerlerini oku 3.1.2 m = m + 1 5. Son Örnek 1. Ortalama T ‘yi yaz 6. m=0 4. 1. Başla 2. i=0 3.9: İki tamsayının bölme işlemini sadece çıkarma işlemi kullanarak yapan algoritma (Bölüm ve kalanın ne olduğu bulunacak). Son 1.4. Son Örnek 1. Çözüm. n= n-1 5. Önceki konuda eğer dikkat edildiyse algoritmaların. kalan a ve bölüm m ‘yi yaz 6.10: 100 tane sayıyı okuyup. a>=b olduğu sürece tekrarla 4.2 T = T + m 3. Başla 2. T=0. Ancak akış diyagramlarında her bir şekil standart belli bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanıp anlaşılması olası değildir. 1.1 a=a-b 4. F=F*n 4. F değerini yaz 6. doğal dille yazıldığı için herkes tarafından anlaşılamayabilir ya da istenmese de başka anlamlar çıkarılabilir oluşudur.

Bir algoritmanın başladığı veya bittiği konumu gösterir. Klavyeden Bilgisayara bilgi girilecek konumu belirten şekildir. Algoritmada bir bilginin ekrana yazılacağı konumu gösteren şekildir. Giriş .Çıkış komutunun kullanılacağı yeri belirler. Bir algoritmada başka bir yerde tanımlanmış blokun yerleştiği konumu gösteren şekildir. Kutu içerisine hangi değişken veya değişkenlere okuma mı? yoksa yazma mı? yapılacağını belirtmeniz gerekir Bilginin Yazıcıya yazılacağı konumu gösteren şekildir. Girilecek bilginin hangi değişkene okunacağını kutu içerisine yazabilirsiniz. 13 . Bir algoritmada aritmetik işlem yapılmasını sağlayan şekildir. Kutu içerisine blokun adı yazılabilir. Ekrana yazılacak ifade ya da değişken bu şekil içerisine yazılır. Bu dörtgen kutu içerisine yapılmak istenen işlem yazılır.

Tek girişli veya tek çıkışlı olarak kullanılırlar. Bu diyagramlar herkes tarafından anlaşılabilir ve doğru olarak yorumlanabilir bir özellik arz ederler. Burada dışarıdan girilen iki sayıyı yer değiştirip çıktı olarak veren algoritmanın akış diyagramını yapalım. 14 . Bir işlemin belli bir sayıda veya belli bir koşul doğru olduğu sürece tekrar edilmesini sağlayan döngü komutunu gösteren şekildir. Bu döngüde altıgen içerisine ya koşul yada döngünün başlangıç. Örnek 1.Bir algoritmanın birden fazla alana yayılması durumunda bağlantı noktalarını gösteren şekildir. Bir algoritmada bir kararın verilmesini ve bu karara göre iki seçenekten birinin uygulanmasını sağlayan şekildir. DÖNGÜ olarak belirlenen blokta da tekrar edilmek istenen komutlar yer almaktadır.11: Öncelikle pek çok kez örnek olarak verilen akış diyagramlarının başında gelen bir problemi yapalım. adım ve sonlanma değerlerini belirtebilirsiniz. burada eşkenar dörtgen içerisine kontrol edilecek mantıksal koşul yazılır. Tek girişli ve çift çıkışlı bir şekildir. Program akışı sırasında koşulun doğru olması durumunda "Evet" yazılan kısma Yanlış olması durumunda "Hayır" yazılan kısma sapılır. Şimdi akış diyagramlarına birkaç örnek inceleyelim. Bu şekiller kullanılarak algoritma ile oluşturulan çözümler akış diyagramlarına dönüştürülür.

15 .Y Temp=X X=Y Y=Temp X.12: İkinci olarak dışardan girilecek bir N sayısı için 1 den N’ye kadar olan sayıların toplamını alıp çıktı olarak veren algoritmayı akış diyagramı olarak ifade edelim.Y SON Örnek 1.BAŞLA X.

BAŞLA

N Hayır N>1 ?

Evet Toplam=0 i=1

Toplam=Toplam+i i=i+1 Hayır

i>N ?

Evet

Toplam

SON

Örnek 1.13: Şimdi de dışardan girilen iki sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralayan programın akış diyagramını çizelim;

16

BAŞLA

X,Y

X>Y ?

Evet

Hayır

X<Y ?

Evet

Hayır

X ve Y

Y,X

X,Y

SON

Örnek 1.14: Bu örnekte dışardan girilen 5 adet sayının aritmetik ortalamasını alıp çıktı olarak veren akış diyagramı görülüyor;

17

BAŞLA

Toplam=0 i=1

Dizi[i]

i=i+1

Hayır

i>5 ?

Evet i=1

Toplam=Toplam+Dizi[i]

i=i+1 Hayır

i>5 ?

Evet

Ortalma=Ortalama/5

Ortalama

SON

Örnek 1.15: Son örneğimizde dışarıdan girilen bir sayının N’ninci kuvvetini alan bir akış diyagramı görülüyor;

18

BAŞLA Sayi N Sonuc=1 i=1 Sonuc=Sonuc*Sayi i=i+1 Hayır i>N ? Evet Sonuc SON 1.7 PROGRAMLAMA DİLLERİ Programlama Dili bilgisayarda çözülecek bir sorun için çözümün bilgisayara adım adım yazılmasını sağlayan biçimsel kuralları olan ve bu kurallara sıkı sıkıya bağımlılığı gerektiren bir tanımlar kümesidir. 19 .

7. çok iyi işlev gören ama karışık bir koddan ziyade açık ve anlaşılabilir biçimdedir. bir dilden beklenen bir özelliktir. O nedenle de bir program parçasından başkalarının başka şeyler anlaması mümkün değildir. Özel kütüphaneler gerektirir. başka sistemlerde de sorunsuz derlenebilmesidir. Algoritmalar doğal bir dil ile yazılır ve sıkı sıkıya kuralları bulunmaz. Üretilen çözüm son derece basit adımlarla anlatılabilmelidir. Ancak bu ölçüt dile de bağlıdır. Anlaşılmasının kolay olması yeterlidir. 20 . Akış diyagramlarında belirlenmiş semboller yer alır ve bu semboller tüm dünyada standarttır. Ancak esnek bir dil. Sonra bu sorunu çözebilecek bir çözüm zihinsel olarak hazırlanır. Veritabanı programlama dilleri bu konuda oldukça gelişmiştir.1 Programlama Dillerinin Bazı Özellikleri İfade gücü: Dili kullanırken gerçek ifadelerin kullanılması ile ilgilidir. sorunun çözümünü daha evrensel bir dille ifade eder. Yazılan bu programlar bir derleyici vasıtası ile Makine diline çevrilir varsa hataların bulunmasını sağlar ve kullanıcı bu hataları düzeltir. akış diyagramları veya algoritma ile elde edilen çözümün bir programlama dili ile bilgisayar ortamına aktarılması gerekir. C’de pek gelişmemiştir. karmaşık işlemler yapma imkanlarını kasteden bu özellik. Örneğin bir matematikçi ve kimyacı kodlama yaparken kullandığı işaretleri ve terimleri kullanmak isteyecektir. Verimlilik: Derlenen kodun hızlı ve sorunsuz çalışabilmesidir. Bu çözüm bilgisayara uygun bir çözüm olmalıdır. Veri Türleri ve Yapıları: Ön tanımlı değişken türlerinin fazla ve ihtiyaçları karşılaması. Bir sorun çözüleceği zaman öncelikle iyice anlaşılmış olmalıdır. Şöyle ki her çözüm bilgisayarda uygulanamaz. Böylece kaynak kod kısalır. Algoritma kavramını hatırlayınız. Programlama dili son derece standart tanımlar içerir ve bir programı yazarken bu tanımlardan bir an için bile uzaklaşılamaz. algılanması güçlenir. orta seviyelidir ancak taşınabilirlik bakımından üstündür. Taşınabilirlik: Bir sistemde yazılmış kaynak kodun. Genellikle dilin seviyesi azaldıkça taşınabilirlik azalır. Bu adımlar alt alta yazılmak suretiyle oluşturulan çözüm bilgisayar için uygundur. Kısmen biçimsel olan bu diyagramlar. 1. test olanakları artar. Giriş . Alt Programlanabilirlik: Programın daha ufak programcıklardan oluşturulmasıdır. İyi bir programcının yazdığı kaynak kod. C dili. Son adım olarak. programcıyı kısıtlamamasıdır.Belki daha kısa bir tanımı ile sizinle bilgisayar arasında bir tercümandır demek doğru olur. Esneklik: Dilin.Çıkış Kolaylığı: Dosyalara erişme. Çünkü her çözümün takip ettiği yol yeteri kadar basit olmayabilir. Ancak ihtiyaç var ise bu adımlar akış diyagramlarına çevrilebilir. daha az hata vermesine karşın hata oluşma riski daha fazladır. Okunabilirlik: Kaynak kodun hızlı biçimde anlaşılabilmesidir. kodun güncelleştirmesi ve yeniden kullanılması kolaylaşır.

Programlama dillerinin kendi alanları vardır ve her dil kendi branşında kullanıldığı sürece başarılı ve etkili kullanılmış olur.7. Orta Seviyeli Diller : C . İnsanın en zor öğrenebileceği.. atlamasız akışı ve altprogramların kullanılması anlamlarına gelen bir programlama tekniğidir. insanın anlamasına uygun. C# . anlamlı sözcüklerle kodlama yapmak. Kodun okunabilirliğini ve verimini artırır. COBOL.ADA. Yazılan kodları. makine diline çevirip koşmaya hazır hale getirmek. Düşük Seviyeli Diller: Assembly. Nesne Yönelimlilik: Yeni diller ve eski dillerin yeni uyarlamaları artık nesne yönelimli olmaya başladılar. anlayabileceği yani 1100101 gibi makina kodlarına yakın diller en düşük seviyeli (low level) programlama dilleri.. 0 ve 1’lerin dizilimlerinden oluşurlar.. komutlarının sade ve anlaşılır olması gibi ölçütler o dilin öğrenilmesini etkiler. 1. o dilin derleyicisinin veya yorumlayıcısının görevidir. makineye yakın demekteki kasıt ise bilgisayarın çalışma mantığına uygun. kod yazımı uzun ve zahmetlidir. Yapısal Programlanabilirlik: Programın bloklar halinde yazılması. C genel amaçlı bir dildir.. uzun ve karmaşık işlemler kısa kodlarla gerçekleştirilebilir. Genellik: Bir dilin herhangi bir alanda kullanılabilmesidir. Yüksek Seviyeli Diller : PASCAL. sorumluluğu daha fazladır. makine dilinde programlama çok zor olduğu için geliştirilmiştir.. ne yapılacağı değil. Bazı diller sadece mühendislik alanlarında kullanılmasına karşın. Programlama dilleri kendi aralarında sınıflara ayrılmışlardır.C++. VB. Bir dilin seviyesi yüksekse. Alçak seviyeli dillerde ise programcı. Verilerin birbirinden daha kesin çizgilerle ayrılmasını öngören bir programlama tekniğidir. makineye daha hakimdir. FORTRAN. kaynak kod kısadır ama oluşacak çalıştırılabilir dosya uzundur. insanın en kolay anlayıp kullanabileceği ve insan diline yakın özellikler gösteren diller ise en yüksek seviyeli (high level) programlama dilleridir.Öğrenme Kolaylığı: Dilin konuşma diline yakınlığı. BASIC.. PARADOX. Bu diller seviyelerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Java . Makine Dilleri (Makineye en yakın diller.) (Öğrenilmesi Daha Zor.. nasıl yapılacağını kodlamaktır. zaten makine dilinde değilse. Daha Yavaş) Çok Yüksek Seviyeli Diller (İnsana en yakın) FOXPRO.2 Programlama Dillerinin Sınıflandırılması Programlama dilleri. Genel olarak programlama dilleri uygulama alanlarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılabilir: 21 . o dili öğrenmek kolaydır... ACCESS. (Öğrenilmesi Kolay. Daha Hızlı) Burada insana yakın demekteki kasıt.

Fortran gibi diller örnek olarak verilebilir. Örneğin: Visual C++. ile veri tabanlarını aktif kullanıma sunma. Sonuçta. renkli ve hareketli arabirimiyle her geçen gün yeni ekler ile gelişmektedir. Java. vbscript. Bilimsel ve Mühendislik Alanında : Üniversitelerde ve bilimsel kuruluşlarda mühendislik veya matematik hesapları için kullanılırlar. Veritabanı Kullanımında : Genellikle personel kayıtları. Özellikle İnternet’in gelişmesi ile birlikte programlama dillerinin. Java. kullanıcının dikkatini çeken. 4. sunucu taraflı aktif sayfalar hazırlama olanağı elde edilmiştir. 5. Java ve makina dilleri verilebilir. Yapay Zeka Kullanımında: Özellikle son zamanlarda popüler olan yapa zeka uygulamalarında kullanılan dillerdir. Sql. gibi diller. Nesneye yönelik programlama. VB ve Pascal’ı verebiliriz. Sistem Programcılığında : İşletim sistemlerinin ve sistem programlarının yazılımında kullanılan dillerdir. Bu durum bilgisayar programlarına olan ilgiyi bir hayli arttırmış ve bu konulardaki araştırmaları hızlandırmıştır. C. stok veya depo denetimi vb gibi veritabanı gerektiren işlemlerde kullanılan dillerdir. ticari programlara veya işletim sistemlerinin kullanımına yönelik yazılım geliştirmek isteyen programcıların C. Örnek olarak Prolog. Perl vb. Örneğin web sayfalarının gösteriminde kullanılan HTML. C++ Builder. yapılacak işe veya kullanılacak platforma göre değişik özellikler gösteren varyasyonları çıkmıştır. Bu dillere Pascal. Bu durumda web teknolojisini izleyen ve İnternet üzerinde yazılım geliştirmek isteyen bir programcının javascript. Kylix. Delphi. Genel Amaçlı kullanım : Çeşitli konularda uygulama geliştirmek için kullanılan dillere Örnek olarak C. programcının kendi sınıfını ve nesnesini oluşturup bunun üzerinde işlemler yapmasına olanak sağlayan ve programlama dillerinin geldiği son aşamalardan birisidir. Java. C++. gibi son zamanların en popüler dilleri üzerinde çalışması ve en az bunlardan bir tanesini öğrenmesi gerekir. 22 . C++. pek çok dilin artık nesneye yönelik olan ve görsel özellikler içeren sürümleri kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Lisp gibi diller verilebilir. Bu dillere DBase. Örnek olarak C. JavaScript ve VBScript gibi script diller HTML’ye getirdikleri ek özelliklerle çokça kullanılır olmuştur.1. 2. Sıkça kullanılan programlama dilleri kısaca özetlenirse. C++. Java. OOP (Object Oriented Programming) yani NYP (Nesneye Yönelik Programlama)’nın kullanılmasıyla ve Visual (Görsel) programcılığın da gelişmesi ile beraber ortaya oldukça güzel görünümlü ve kullanışlı programlar çıkmaya başlamıştır. Öte yandan Asp. Delphi vb. 3. Son yıllarda programlama dillerinde nesneye yönelik tasarımlar yapılmış ve bu dillerin çoğunun nesneye yönelik programlama yapabilen uyarlamaları çıkmıştır. Php. HTML gibi dilleri de bilmesi ve bu konularda kendini geliştirmesi de ayrı bir gereklilik olmuştur. Uygulama programlarına. İnternet’in de yaygınlaşmasıyla programlama dillerine yeni özellikler eklenmiş ve İnternet’te kullanılabilecek nitelikte görsel özellikli diller çıkarılmıştır. Paradox gibi diller örnek olarak verilebilir. C++. Visual Basic vb. Foxpro.

C ile bilgisayarınıza bir sistem yazmaktan bir oyun yazmaya kadar her türlü işlem yapılabilir.NET’e geçişleri kolay olmayacak olsa da VB yerine VB. Bu özelliği sayesinde kullanım alanı çok geniş olan bir dildir. Kapsamlı veya çok kullanıcılı uygulamalarda kullanılmaz. Delphi Pascal tabanlı bir dil olup nesneye yönelik programlama yapabilme özelliği taşır. Öğrenilmesinin kolay oluşu ve genelde.NET Nesneye dayalı bir dildir. Bu kitabın odaklanacağı dilde bu olacaktır. VB programcılarının VB. C’nin saydığımız tüm özelliklerine ek olarak güçlendirilmiş nesne yönetim özelliği ile şu anda bilgisayar dünyasının en çok kullanılan dillerinden biridir. Özellikle görsel uygulamalarda projenin arabiriminin hızlı yazılmasını sağladığı için genelde kullanıcı arabirimi tasarımlarında kullanılır. Eklenen bazı özellikler ile VB de yapılamayan birçok işlem artık yapılabilmektedir ve OOP nin özellikleri desteklenerek daha verimli kod yazmaya olanak sağlanmıştır. C++’ın ve Java’nın pozitif yönlerini bünyesinde birleştirmiş yeni bir dildir. VisualBasic(VB) teki biçok özellik bu dilde yeniden yapılandırılarak değişmiştir. Kullanıcı sayısı az olan veya kısa sürede bitmesi gereken küçük ölçekli projelerde tercih edilir. C# Nesneye dayalı bir programlama dilidir. bilgisayar eğitimi veren okullarda okutulan bir ders olması sebebiyle kullanım alanı daha çok üniversiteler ve bilimsel hesaplamalar yapan kurumlardır. Görsel programlama özelliği taşır. Yapısına bakılırsa VB den ayrı yeni bir dil geliştirilmiş denilebilir. Visual Basic Basic tabanlı bir dil olup öğrenilmesi kolay. kullanım alanı geniş bir dildir. C++ Nesneye yönelik programlama yapabilen diller arasındadır. Şu anda İnternet üzerinde en çok desteklenen ve üzerine bileşen (component) geliştirilen dillerin başında yer alır.NET internet uygulamalarından yerel uygulamalara kadar kullanım imkanı geniş bir dildir.C Yapısal programlama dilleri arasındadır. bilgisayar programcılığının temel dillerinden biridir. Programcıya internet uygulamaları ve yerel uygulamalar yazmakta bazı kolaylıklar getirmiştir. İleriye dönük olarak Microsoft firmasının Java teknolojisine rakip olarak ortaya sürdüğü bir programlama dilidir ve Microsoft’un bu konulardaki (İnternet uygulamaları) yelpazesini genişletmeye yönelik bir atılımdır. Geniş bir kullanıcı kitlesi vardır. Delphi’den sonra yoğun olarak kullanılmaktadır VB. Öğreniminin kolay oluşu ve genellikle üniversitelerde Pascal eğitiminin ağırlıklı verilmesi nedenleriyle çoğu bilgisayar programlama öğrencisinin tercih ettiği bir dildir. C diline benzerlik gösterir. 23 . Microsoft teknolojileri kullanacak programcıların C#’ı öğrenmeleri zamanla gerekecektir ve öncelikle öğrenilmeye başlanması da avantaj getireceği açıktır.NET kullanımı gün geçtikçe artacaktır. Pascal Yapısal bir dildir. Öğrenilmesi zaman almasına rağmen oldukça kullanışlı ve esnek yapısı ile adından yıllarca bahsettirmiş. VB.

Java dilinin. 6. Girilen N adet sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulan algoritmayı yazınız. belirterek açıklayınız. kablosuz cihazların. İleriye yönelik bir bakış açısı ile bakıldığında cep bilgisayarlarının. Bir dik üçgenin girilen iki kenar değerine karşılık 3. Dışardan girilen N elemanlı bir dizide istenilen bir değeri arayan ve varsa kaçıncı değer olduğunu bulan algoritmanın akış diyagramını çiziniz. Programlama Dillerini uygulama alanlarına göre sınıflandırınız. Programlama Dillerinin özelliklerini açıklayınız. 14. Tamsayılarda üs alma işlemini gerçekleştiren algoritmayı yazınız.8 DEĞERLENDİRME SORULARI 1. 1-100 arasında tutulan bir sayıyı tahmin eden algoritmayı yazınız. 11. cep telefonlarının sıklıkla kullanılacağı ve artık PC döneminin kapanmaya başladığı düşünülürse birçok cihazda çalışabilecek programların yazılmasının ne derece önemli olduğu anlaşılabilir. 2. OOP gibi konularda söylenmesi gereken önemli bir nokta. programlama dünyasına getirdiği önemli bir yeniliktir. Java. 15. Java dili platform bağımsızlığı özelliği ile hemen hemen her alanda kullanılabilen esnek ve güçlü bir dildir.Java Açık olmak gerekirse. Dışardan girilen sayıyı yazıya çeviren algoritmanın akış diyagramını çiziniz. Programlama dillerinin hepsini incelemeye imkan olmadığından burada çok kullanılan bir kısım dilden bahsedildi. 5. 10. nesneye yönelik dillerdendir. 1. kenarın uzunluğunu bulan akış diyagramını çiziniz. Java. Her dilin kullanım amacı ve yönelimi farklı olabilir önemli olan hedeflediğiniz konularda size yardımcı olacak dili seçip onunla çalışmanızdır. 3. Bir program tasarlama aşamalarını adım adım sayınız. 24 . 12. Programlama Dillerini seviyelerine göre sınıflandırınız. 7. görsel özellikleri ve sürekli gelişen kütüphane (library) desteği ile gün geçtikçe kullanımı artan bir dil olmuştur. Son yıllarda geliştirilmiş bir dil olup modern ve yenlikçi altyapısı. Binom açılımı yapan algoritmayı yazınız. son yıllarda programlama dünyasına gelmiş en iyi programlama araçlarından biridir ve yeni çıkacak programlama dillerinin çoğu Java’nın birçok özelliğinden esinlenmektedir. esnek programlama mimarileri. İyi bir program hangi nitelikleri taşımalıdır. 8. İnternet programcılığı. Dışarıdan girilen N sayısının bölenlerini bulup çıktı olarak veren algoritmanın akış diyagramını çiziniz. İkinci dereceden 1 bilinmeyenli denklemin köklerini bulan algoritmayı yazınız. 13. 9. 4. Bu yenilik platformdan yani işletim sisteminden bağımsız olarak her sistemde çalışabilen programların yazılabilmesidir. Girilen sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu bulan algoritmanın akış diyagramını çiziniz.

C DİLİNİN GENEL YAPISI
Bölüm 2

2.1. GİRİŞ
Genel amaçlı bir programlama dili olan C, esnek ve basit bir programlama dilidir. Bu esnek yapısı dilin mikro denetleyici programlamasından işletim sistemi yazımına, paket programlardan bilimsel programlara kadar değişik tipteki uygulamalarda kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu dilin basitliği, oluşturulan kodun küçüklüğü ve üst seviyelerden alt, assembly' ye yaklaşan alt seviyelere kadar programlama kodun yazılabilmesi, açık bir dil olması, her çeşit programlamada kullanılabilmesi, C' yi popüler bir dil yapmıştır. Bu prog-ramlama dili günümüzde hemen hemen her alanda tercih edilen ve esnek bir dil olması nedeniyle bu kitapta C programlama dili üzerinde durulacaktır. C programlama dilini anlatmadan önce ilk olarak C dilinin tarihi gelişimi üzerinde durulacaktır.

25

BÖLÜM -2- C Dilinin Genel Yapısı

Bölümün Genel Amacı: C dilini tanıma ve genel yapısını öğrenme Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip, uygulamaları yapıp, değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde, bölüm sonunda;  C Dilinin Tarihi Gelişimi  C Dilinin Avantaj ve Dezavantajları  C Dilinin Temel Kavramları  C Dilini Genel Program Yapısı  C Dilindeki Temel Tanımlamaları bilmeniz beklenmektedir. Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir.

26

2.2. C DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Unix işletim sistemi ile C programlama dili bir birleriyle yakından ilişkilidir. Tarihleri 70 lerin başında başlar. Ve çıkış noktası AT&T BELL LABORATUVAR’ ında Ken Thompson tarafından yazılan bir oyun programından kaynaklanmaktadır. Thompson , yazdığı oyunu bir PDP-7 bilgisayarında kullanmış ve kullanılan işletim sistemi (MULTICS) hiç hoşuna gitmemiştir ve bu işletim sisteminin basit ve kolay şeklini yazmaya karar vermiştir. Daha sonra çalışmalara ortak olan M. Ritchie ve Brain W. Kernighan tarafından UNICS (uniplexed Information and Compuing Service) adı verilen işletim sisteminin ilk hali oluşturuldu. Thompson ilk başlarda BCPL programlama dilini kullanarak B programlama dilini tasarladı daha sonra ise UNIX işletim sistemini daha kolay yazmak amacıyla ise C programlama dilini oluşturdu ve UNIX işletim sistemini yeniden yazarak daha aktif, esnek bir işletim sistemi ortaya çıkmıştır. C programlama dili bazı ufak tefek değişiklik, eklentiler ve editördeki bazı kullanıcı hatalarını azaltmak için yapılan düzenlemeler haricinde bu tarihten beri olduğu şekliyle kullanılmaktadır. Buda ortaya C dilinin özel olarak üretilen bir dil olmadığı ve ihtiyaçlardan doğan bir dil olduğu, görülmektedir.

2.3. C DİLİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
C dili hem üst düzey hem de alt düzey programlamayı destekleyen bir dil olarak tasarlanmıştır. Programcı önceden hazırlanmış temel fonksiyonları kullanarak istediği işlemleri rahatlıkla kullanırken derleyici ve bu fonksiyonların anlamı hakkında hiçbir şey bilmez. Bu fonksiyonlar C programlama dilinin kütüphanesini oluşturmaktadır. C dili program yazma aşamasında bu kütüphanelerden faydalanır. Dolayısıyla bu dile eklenecek olan yeni kütüphaneler C dilinin gücünü arttıracaktır. C programlama dili az sayıda anahtar sözcüğü ve güçlü işlem operatörlerini içermektedir. Dolayısıyla C dilinin öğrenilmesi koyladır. C dilinde işlem operatörleri makine koduna dönüştürülürler buda C dilinin hızlı olmasını sağlamaktadır. C dili programcının bilgisayardan bağımsız program yazmasına ve programın rahatlıkla başka sistemlere aktarılmasına olanak sağlayan bir dildir. Bu nedenle C programlama dilinin ilk kullanıldığı yer olan UNIX işletim sisteminden sonra diğer sistemlerde de kullanılmaya başlanmıştır. C programlama dili programcıyı modüler programlamaya teşvik eder. Bunun için çeşitli bellek sınıfları çeşitli düzeylerde gizlilik sağlamaktadır. Modüler programcılığın temeli olan fonksiyonlar C dilinde oldukça rahat bir şekilde kullanılmaktadır. C dilinde yazılan programların dezavantajlarından en önemlisi yazılan programın içeriği arttıkça ve karmaşıklaştıkça programın takibinin de zorlaşmasıdır. C dili Basic v.b diller gibi yürütme zamanı desteği sağlamamaktadır ayrıca derleyici işlem sırasında alt ifadeleri ve argümanların hesaplanma sıralarını değiştirebilmektedir. Günümüzde C dilinin bu dezavantajlarına rağmen programcıya oldukça fazla avantaj sağlamasından dolayı tercih edilen ve kullanılan bir dil halini almıştır. Ayrıca Windows platformlarının gelişmesi ile birlikte görsel programcılığın gelişimi hızlanmıştır. Bununla birlikte C de görsel ortama taşınmış ve Visual C olarak programcıların tercih ettiği bir dil halini almıştır. Visual C dili, C dili ile temelde aynı fakat görsel işlevler için ekstra işlevleri

27

2. Programcının kodu en aza indirebilmesinin tek yolu programı yazacağı dilin yapısına ve özelliklerine hakim olmasıdır. 28 .4. /* Açıklama Satırları Bu bloklar arasına yazılır */ #include <Kullanılan Kütüphane> #define Sabit ve Fonksiyonlar Değişkenler main() { Program Kodları Printf(“Ayhan Akbal”).C Dilinde Programın Yapısı Bir programcı yazacağı programı en az sayıda komut ile oluşturmalı ve en iyi algoritmayı oluşturmalıdır. . avantaj ve dezavantajlarını inceledikten sonra C dilinin genel kavramlarını ve kavramların nasıl kullanıldığını inceleyelim. Programcılığa yeni başlayanlar için burada C dilinde bir program yazılırken nelere dikkat edilmeli ve olmazsa olmazlar nelerdir bunları inceleyelim.bulunmaktadır. . Dolayısıyla programın herhangi bir yerinde açıklama yazılması gerekirse /* ve */ işaretleri arasına yazılabilir. Burada akla şu soru gelebilir. Programda görülen ilk iki satır dikkat edilirse /* ve */ işaretleri arasında “ Açıklama satırları Bu bloklar arasına yazılır” ifadelerinin bulunduğu alan C derleyicisi tarafından /* ve */ işaretleri nedeniyle derleyici dikkate alınmaz. /* ve */ işaretleri bir blok ifade ederken sadece bir satır açıklama satırı olarak kullanılacaksa bu durumda satır başına // işaretleri kullanıldığı takdirde derleyici // işretinin bulunduğu satırı dikkate almaz(sadece C++ derleyicilerde). TEMEL KAVRAMLAR C dilinin tarihi gelişimini . 2.4. Ayrıca C dili nesne tabalı programlamaya da müsait bir dildir ve nesne tabanlı C programlama dili olarak C++ dili geliştirilmiştir.1. } Şekil 2.1: Basit C Programı Kodu Yukarıda en basit haliyle bir C programı görülmektedir ve bu programı satır satır inceleyelim.

Kullanıcı tarafından oluşturulan bir kütüphane kullanılacaksa #include “KütüphaneAdı.14 buradaki PI sabite verdiğimiz ad 3. dolayısıyla programcı yazdığı programı takibi. 29 . C dilinde ana program yukarıdaki kütüphane ve tanımlamalar işlemlerinden sonra main() fonksiyonu ile başlar.“Açıklamalar derleyici tarafından dikkate alınamadıkları halde neden kullanılır?”. Bu komutların kullanılabilmesi için bu kütüphanelerin programcı tarafından programa tanıtılması gerekmektedir. Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir.h.14 ise bu sabitin aldığı değerdir. Bu kütüphaneleri arttırmak mümkündür. Bu satırı anlayabilmenin yolu C dilinin çalışma prensibindedir. C dilini oluşturanlar herkesin sıklıkla kullandığı işlemleri tekrar tekrar yazılmaması için tek bir komut haline getirmişlerdir. #define f(x) x*x+3*x+2 bu tanımlamada f(x) fonksiyonun adı x*x+3*x+2 ise bu fonksiyonun denklemidir ve programın içinde istenildiği yerde x’ e bir değer verilerek kullanılabilir (a=f(3) şeklinde bir yazılım yazıldığı takdirde C programı yukarıda Define ile tanımlanmış fonksiyona 3 değerini gönderecek ve sonuç olarak a=20 olacaktır. Bu main fonksiyonunun içersinde yazılan kodlar C programını oluşturacaktır. istendiği zaman da bu işaretler kaldırılarak tekrar aktif edilebilir. #include <stdio. Fakat burada şöyle bir ayrım bulunmaktadır. #define PI 3. Bir sonraki satırda ise programda kullanılacak değişkenler ve tipleri tanımlanır. ) Define ile yapılacak tanımlamalar istenildiği kadar olabilir. Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir. bu durumda bu kodların silinmesi yerine çalışması istenmeyen kodlar /* ve */ blokları arasına alınarak ihmal. Ayrıca C de tanımlı olmayan fakat ihtiyaç duyulan bir kütüphane programcı tarafından oluşturulabilir ve programlarına dahil edebilir. Bu nedenle program yazılırken program kodunun en üstüne bu programın ne işe yaradığı hangi tarihte yazıldığı bilgileri ve program akışına göre çeşitli yerlerde açıklayıcı bilgiler verilerek sıkıntıların önüne geçilmiş olunacaktır. kontrolünde veya uzun süre sonra tekrar programını açtığı zaman ben burada ne düşünmüştüm gibi zorluklarla karşılaşabilir. standart input output anlamına gelir ve yazılan C kodunda eğer programdan çıkış veya programa giriş yapılacaksa bu kütüphane kullanılmak zorundadır. Ayrıca program kodu çalışırken bazı kodların derleyici tarafından dikkate alınmayarak ne gibi sonuçlar ürettiği incelenmek istenebilir. Bu tanımlamalar va tipleri bir sonraki konuda ele alınacaktır. Yazılan programın bir sonraki satırda ise #include <Kullanılan Kütüphaneler> komutu görülmektedir. Bu sorunun cevabı bir programcının yazdığı program binlerce satırdan oluşabilir.h” şeklinde ifade edilmektedir.h> Buradaki stdio. Bu satır yazılan C programı içerisinde birden fazla olabilir. Bir sonraki satırda ise #define Sabit ve Fonksiyonlar satırda ise programda kullanılacak olan ve sık sık tekrar eden değer veya denklemler bu satırda tanımlanarak programın istenilen yerinde tekrar tekrar kullanılabilir. Derleyici main() ifadesi ile karşılaştığında ana programın başladığını anlar. Bir sonraki satırdan itibaren C dilinde yazılan kodun ana program kısmının başlangıç yapılmıştır.

Her C programında bir main() ana fonksiyonu kesinlikle bulunmalıdır ve program bu fonksiyon ile başlar ve bu fonksiyon ile son bulur. C programı yazılırken her satır kesinlikle “;” noktalı virgül ile bitmek zorundadır. C programında main() fonksiyonunu takip eden kod, fonksiyonun gövdesini oluşturur ve { } işaretleri arasında yer alır. Bu işaretlere program bloğu denir. Esas olarak “{“ parantezi ile birden fazla fonksiyon birlikte kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her açılan program bloğu yani “{“ ile başlayan kod “}” ile bitirilmelidir. Aksi takdirde program derleyicisi hata üretecektir.

2.4.2. C Program Tanımlamaları Değişkenler, deyim etiketleri tip isimleri, fonksiyon isimleri v.b. programcı tarafından oluşturulan ifadelerdir. Bu isimlendirmelerde programcı bazı kurallarla uymak zorundadır. Bunlar,   İfadeler ya bir harf veya “_” ile başlamalıdır. İfadeler rakam ile başlayamaz. Ger kalan karakterler rakam v.b olabilir. C tarafından kullanılan tip isimleri v.b. isimler kullanıcı tarafından kullanılamazlar.

Örneğin bir ifade “12ayhan” şeklinde kesinlikle olamaz iken “ayhan12” veya “_12ayhan” şeklinde kullanılabilir. Noktalı Virgülün İşlevi Noktalı virgül, ifadeyi sonlandırıcı işlev yapar. Şöyle ki: x=xx+5;y=yy+5; gibi iki ifadeyi birbirinden ayırır. Noktalı virgül olmadan yazılacak kod, anlamsız olacaktır: x=xx+5 y=yy+5 İfadelerin arasında istenildiği kadar boşluk bırakılabilir, bu satır şu hale dönüştürülebilir: x=a+2y=b+3 //??? Fakat şu asla unutulmamalıdır. C programlama dilinde her ifade kesinlikle noktalı virgül ile son bulur. C diline yeni başlayanların en çok karşılaşacakları yazım yanlışlarından birisi budur.Burada şu kesinlikle unutulmamalıdır. C programlama dilinde büyük küçük harf ayrımı bulunmaktadır. “Ayhan ≠ AYHAN” İfade isimleri oluşturulurken “_” alt çizi ile başlayan ifadelerden kaçınılmalıdır. Çünkü bazı C derleyicisine özgü anahtar sözcükler ile çakışabilmektedir.

2.4.2.1. Anahtar Sözcükler C dilinde kullanılan en önemli anahtar sözcükler aşağıda listelenmiştir ve hepsi küçük harfle yazılmaktadır. Bu anahtar sözcükler kullanıcı tarafından ifadelerde kendi

30

tanımlamaları olarak kullanamazlar. Bu anahtar sözcükler, Veri tipleri, bellek sınıfları, deyim ifadeleri ve işleçler olmak üzere gruplara ayrılır. Bunlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır,
veritipi deyim belleksınıfı işleç char, const, double, enum, float, int, long, short, signed, struct, union, unsigned, void, volatile break, case, continue, default, do auto, extern, register, static, typdef, else, for, goto, if, return, swtich, while sizeof

2.4.2.2. Değişmezler C dilinde tamsayı, gerçek sayı, karakter ve diziler olmak üzere değişmezler bulunur.

Tam sayı değişmezler

Tamsayı değişmezleri, ondalık, sekizli ve onaltılık sayı tabanlarında kullanılırlar ve derleyici programcı tarafından yazılan şekle göre sayı tabanlarının ayrımını yapar. C de bu veri tipleri int, short int ve long int olarak üç tipde tanımlanabilir. 123 : ondalık sayı 0123 : Sekizli sayı= 83 Ondalık sayıya karşılık gelir 085 : Geçersiz bir sayı 0xFF : onaltılık sayı=255 ondalıklı sayı burada belirtilen sekizli sayı tabanı 0 ile 7 arasında ki rakamlardan oluşur, onaltılık sayı tabanı ise 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F değerleri alabildiği unutulmamalıdır. Normalde programcı tarafından belirtilen bu sayı tabanları ne olursa olsun derleyici tarafından bunlar ikilik sayı tabanına çevrilerek kullanılır.

Ondalıklı sayı değişmezler

Ondalıklı sayıların kullanımı aşağıdaki şekilde kullanılabilir. C de bu veri tipleri float, double ve long double olarak üç tipde tanımlanabilir. 1.123 1.123E20 1.123e20 1.123e-20 =1.123x10 =1.123x10 =1.123x10
20 20 -20

Karakter değişmezler ‘A’, ’a’, ‘%’ şeklinde kullanılır.

Karakter değişmezleri tek tırnaklar arasına yazılarak C dilinde kullanılır.

31

Karakter dizisi değişmezler

Karakter dizisi değişmezleri çift tırnak arasına yazılır. C de “Ayhan AKBAL” şeklinde kullanılır. Karakter dizileri yazılırken C dilinde kullanılan bazı kaçış sıraları da kullanılabilir. Bu kaçış sıraları aşağıdaki gibi gruplandırılır. \n \b \r \t \f \a \’ \” \? \\ :yeni satıra geç :geri alma :satırbaşı :1 tab ileri hareket :sayfa ilerletme :beep sesi çıkart :tek tırnak :çift tırnak :soru işareti :ters slaş

şeklinde kaçışlar bulunur. Örneğin C de ekrana adınızı soyadınızı alt alta yazmak istiyorsunuz bu durumda “printf” komutu kullanılarak karakter dizisi kullanılarak yapılabilir ve kullanımı ise aşağıdaki gibidir Printf (“Ayhan \n Akbal “) şeklinde bir yazım ifadesinde derleyici \n gördüğü yere kadar normal olarak yazılır ve \n den sonra bir alt satıra geçer ve yazar. Ekran çıktısı Ayhan Akbal

Şekil 3.2. Programın Ekran Çıktısı Şeklinde olacaktır.

2.5. DEĞİŞKEN KAVRAMI VE TEMEL VERİ TİPLERİ
Değişken bir programcının programı içerisinde, programın aşamasına göre sürekli farklı değerler alabilen ifadeleridir. Örneğin, F=mxa şeklinde bir işlem yapılacak olsun, “F”, “m”, “a” ifadeleri birer değişkendir, çünkü bu değişkenler her zaman farklı değerler alabilir. F=3x4, F=2x5 v.b şeklinde değerler alabilecektir. Dolayısıyla programcı bu değişkenleri önceden tanımlaması daha sonra programında kullanması gerekir.

32

Tanımlamada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacaktır.535 Short int İnt 16 bit 16 bit -32. C Dilinde Kullanılan Veri Tipleri Standart Veri Tipleri Tüm diller bilgileri üzerinde çalıştığı bilgisayarın belleğinde saklanırlar. Bu değişkenler tamsayı mı?.768 32.767 Unsigned int 16 bit 0 65. bunun nedeni verilerin saklanması için gerekli saklama kapasitesini belirlenmesi ve belleğin en iyi şekilde kullanılmasıdır. ondalıklı sayımı? Yoksa bir karakter veya karakter dizisi mi? olacağı önceden programda belirtilmesi gerekir.483.1.483.147.768 Unsigned long 32 bit 0 4. 2. Saklanan bilgiler hafızada kapladığı yer ve tipine göre float.b.147.967. tipler olabilir.768 32.768 32.648 2. Aşağıda C de kullanılan ver tipleri tablo halinde verilmiştir.4x10+38 Alabildiği Değerler Veri Tipleri Veri Tipi Özelliği Bit Sayısı Minimum Maximum 33 .294. Her değişken bir veri tipi ile kesinlikle ilişkilendirilmelidir.295 long 32 bit -2.768 -32. double v.5. Bu belirtmeleri yapabilmek için C dilinde ne tür veri tipleri bulunduğu ve veri tiplerinin hangi değerleri alabileceği önceden bilinmesi gerekir. integer.647 float 32 bit 3.4x10-38 3. Veri Tipleri Veri Tipi Özelliği İşaretisiz Karakter Tek Karakter Sıralı Veriler İşaretsiz Tam Sayı Kısa Tam Sayı Tam Sayı İşaretsiz Uzun Tam Sayı Uzun Tam Sayı Ondalıklı Sayı Alabildiği Değerler Bit Sayısı Minimum 8 bit 0 Maximum 255 Unsigned char Char 8 bit -128 127 enum 16 bit -32.

7x10-308 1.*/ işaretleri arasına d) * . a) Bilgisayarda b) UNIX işletim sisteminde c) Windows İşletim sisteminde d) ICC sistemlerde S3) C dilinde kütüphaneler hangi komut ile programa tanıtılır? a) define b) #define c) #include d) main S2) C dilinde açıklama satırları nasıl yazılır a) % . Bir sonraki bölümde değişkenler ve veri tipleri ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Harfler ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZabcdefghijklmnoprstuvyz Rakamlar 0123456789 Özel Semboller + .4x10-4932 3.*/ işaretleri arasına c) /* . Bunlar. DEĞERLENDİRME SORULARI S1) C dili ilk olarak nere kullanılmıştır.85x10 dir buna göre C dilinde bu sabit nasıl tanımlanır? a) #define epsilon= 8. 2.4x10+4932 Near pointer 16 bit - - Far pointer 32 bit - - Tablo 3.1: Standart Veri Tipleri Karakter Tipleri Tüm dillerde anlamlı yapılar oluşturabilmek için karakter dizileri kullanırlar.Double Uzun Ondalıklı Sayı Çok Uzun Ondalıklı Sayı Yakın İşaretçi Uzak İşaretçi 64 bit 1.% işaretleri arasına b) */ .6.85x10^-12 34 . ? \ ” ’ $ & { } [ ] ( ) ^ @ < > # %- ana başlıklar altında gruplandırılır. Örneğin Türkçe’ de 29 harf 10 rakam kullanılır. Aynı şekilde C dilinin de tanıdığı bu şekilde karakterlerde vardır.* işaretleri arasına S4) Yazılacak olan bir C dilinde epsilon diye bir sabit tanımlanacak -12 ve bu sabitin değeri 8.7x10+308 Long double 80 bit 3. .* / = . _ : .

c) printf(“\a\a\a”). S10) Bir programlama dilinde değişkenlerin tip tanımlamaları neden kullanılır? a) Programın akıcı olması için b) Programın bilgisayar belleğini optimum olarak kullanılması için c) Programcının kodu daha iyi anlayabilmesi için d) Programcının kodu doğru yazabilmesi için 35 . b) printf(“\a\a”).85x10_12 c) #define epsilon 8.85x10^-12 d) #main epsilon S6) C dilinde tam sayı sabitler hangi tip ile ifade edilir? a) float b) char c) integer d) string S8) printf komutu kullanılırken bilgisayarın üç kere beep sesi çıkarabilmesi için yazılması gereken kod aşağıdakilerden hangisidir? a) printf(“\n\n\n”). d) printf(“\t\t\t”).S5) C diline göre aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır? a) int PI b) char isim c) float kes123 d) int 123kes S7) C dilinde ekrana çıkış yapabilmek için hangi C komutu kullanılır? a) scanf b) printf c) ineger d) void main() S9) C dilinde integer değişken tipleri hafızada ne kadar yer tutarlar? a) 8 Bit b) 32 Bit c) 16 Bit d) 63 Bit b) #include epislon 8.

36 .

Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı değişkenlere. 37 .DEĞİŞKEN. sabitler ve operatörler kullanılmaktadır. Değişkenler. Herhangi bir program yazıldığında mutlaka bunlardan biri veya daha fazlası mutlaka kullanılmak zorundadır. türleri ve nasıl kullanıldıkları bu bölümde detaylı olarak açıklanmış ve örneklerle bu açıklamaların uygulamaları da gösterilmiştir. işlemlerde kullanılabilecek bazı sabit değerlerin tanımlanması ve özellikle işlemleri yapabilmek için kullanılması gereken operatörlerin olması şarttır. GİRİŞ Çoğu programlama dilinde olduğu gibi C dilinde de değişkenler.1. SABİT VE OPERATÖRLER Bölüm 3 3. sabitlere ve operatörlere ihtiyaç duyulur. sabitler ve operatörlerin neler oldukları. Çünkü yapılan işlemler esnasında çıkan sonuçların kimi yerde saklanması.

sabit ve operatörleri kullanmak. Bölümün Davranışsal Amaçları : Bu bölümü başarıyla bitirip.Bölümün Genel Amacı : Değişkenler. 38 . sabitleri kullanarak program geliştirme Operatörlerin işlemlerde nasıl kullanıldığı Değişkenlerin önemi Değerlendirme: Bölüm sonundaki değerlendirme sorularını yapmanız ve sonuçlarınızı uygulama raporları ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az %75 doğru cevap vermeniz gerekmektedir. örnekleri anlayarak ve bölüm sonundaki değerlendirme sorularını cevapladığınızda şunları öğrenmiş olacaksınız:       C dilinde kullanılan değişkenler C dilinde kullanılan sabitler C dilinde kullanılan operatörler Değişkenleri.

Fakat büyük küçük harf duyarlılığı vardır. Öncelikle değişken isimleri tanımlanırken bazı özel durumlara dikkat etmek gerekir. Değişken isimleri bir harf veya “_” işareti ile başlayabilir.İ.Ş.3.1’de değişkenleri anlatabilmek için küçük bir örnek verilmiştir. Bunlar. Yani alan içerisindeki verinin değeri istenirse değiştirilebilir.ö.Ğ.2. İlk karakterden sonra harfler.ü. 5) Değişken adında büyük yada küçük harf kullanılabilir. Aksi halde program çalıştırılamaz.Ç. Değişken ismi içerisinde boşluk bırakılmaz. Bu yüzden programlama dillerinde bu alanlara DEĞİŞKEN adı verilir. “adana” ile “ADANA” değişkenleri birbirinden farklıdır.Ö.ı. 7) Değişken isimlerinde ingiliz alfabesi kullanılır. Yani. Bu işlemlerin ara adımlarında bazı değerleri saklamak gerekebilir. İçeriği boş bir değişken İsmi AD olan bir değişken AD AD değişken BALIKÇI İsmi AD olan ve içeriği BALIKÇI olan Şekil 3. Bu alanlar türüne göre verileri depolar ve başka bir sonuç bu alana aktarılabilir.Ü harfleri kullanılmaz. ancak C bunun ilk 32 karakterini geçerli sayar.ğ. C programlama dilinde de verileri saklamak için verinin türüne göre tanımlanabilen ve kullanılabilen veri alanları vardır. Programlar yazılırken bu kurallara uymak gerekir. C dilinde de kendine has kuralları vardır. 1) 2) 3) 4) Şekil 3.kisi ( rakamla başlıyor ve nokta içeriyor ) SHR ( C dilinde kullanan bir komut ) C dilinde bir değişkeni tanımlamak genel olarak şöyledir. İşte bilgisayar aynı anda birden fazla işlem yaparken bazı verileri kullanırken diğer verileri hafızasında saklar. 39 . rakamlar veya “_” işareti gelebilir.ş.1: Değişkenler Yanlış değişken isimlerine örnek şunları verebiliriz: İSİM ( İ harfi içeriyor ) Okul no ( boşluk içeriyor ) 3kisi ( rakamla başlıyor ) 3. Değişken adında ç. Çoğu programlama dillerinde değişkenler belli kurallara göre tanımlanır ve türleri vardır. DEĞİŞKENLER Programlama dillerinin hepsinde kullanılan çok sayıda komut sayesinde yüzlerce işlem yapılır. Bu değerler ilerleyen adımlarda kullanılabilir yada başka bir amaç için gerekebilir. 6) Kullanılacak değişken adı C diline ait bir komutun adı olamaz. Değişken adı istenildiği kadar olabilir.

k=7. TİP unsigned char char enum unsigned int short int int unsigned long long float double long double UZUNLUK 1 byte 1 byte 2 byte 2 byte 2 byte 2 byte 4 byte 4 byte 4 byte 8 byte 10 byte DEĞER ARALIĞI 0 / 255 -128 / 127 -32768 / 32767 0 / 65535 -32768 / 32767 -32768 / 32767 0 / 4. printf (“sonuç=%d \n”.1 Değişken tanımlama … int x.m. float m.647 -38 38 3.h> void main ( ){ clrscr ( ). printf (“%d %d %d”.4*10 / 1. k=m=b. Burada değişken türlerini bir alt konuda göreceğiz.967.294.b). tek boyutlu 15 haneli bir karakter dizisi tanımlandı.1 de görülmektedir.483.295 -2. Değişken adı kısmında da nelere uyulması gerektiğini yukarıda sıralamıştık.7*10 -4932 4092 3. b). int k.m.147. long int buyuk. Değişken tanımlama sırasında veya sonrasında değişkene uygun bir değer atanabilir. C dilinde tanımlı temel değişken tipleri vardır. x ve y adında iki tane tamsayı değişkeni tanımlandı.k.Değişken_türü değişken_adı[=sabit] . getch ( ). } 40 .7*10 / 1. Sabit kısmı ise istenildiği takdirde verilebilir.y. karakter isimli 1 byte’lık tek karakterlik değişken tanımlandı.1*10 Tablo 3. Bunlar tablo 3. m=12.147. Her bir değişken 2 byte uzunluğunda.646 / 2. hafızada 4 byte yer tutan reel sayı değişkeni tanımlandı.1: C dilinde tanımlı temel değişken tipleri ve bunların hafızadaki uzunlukları ile alabilecekleri değer aralığı Örnek 3.4*10 -308 308 1. char ad[15].h> #include<conio.b. b=k+m-2.483. m adında. char karakter.4*10 / 3.2 Değişkenlere değer atama #include<stdio. buyuk isimli 4 byte’lık bir tamsayı değişkeni tanımlandı (int ‘e göre çok daha büyük) Örnek 3.

Bu tür tanımlamalar daha 41 . Statik değişkenler. program içerisinde kullanıldığı yere göre lokal ve global değişkenler olarak gruplandırılabilir.5). program içerisinde yer alan tüm fonksiyonların dışında tanımlanırlar ve programın istenilen her kısmında kullanılabilirler (Örnek 3.3).Eğer değişken tipi pointer (işaretçi) türünden ise bu durumda ilk değer sıfır değil NULL (boş) olur. Global değişkenler. k ile m değişkeni içerisindeki değerler toplanıyor ve bu değerden 2 sayısı çıkarılıyor. a=a+k. Dinamik değişkenler tanımlandıktan sonra heap bellek bölgesinden kullanılan alanların serbest bırakılması gerekmektedir. Statik değişken static deyimi ile tanımlanır (Örnek 3. b değişkeninin içeriği ekrana yazdırılıyor. lokal değişkenler tanımlandıkları fonksiyon içerisinde kullanılırlar ve sadece burada kullanılırlar. calloc( ) gibi komutlarla olur. Lokal ve global değişkenler ise. b değişkeninin içeriği m ve k değişkenlerine aktarılıyor . Bu atama tanımlama esnasında da yapılabilirdi. m değişkenine 12 değeri atandı. sonra m ve en son b değişkeninin içeriği ekrana yazdırılıyor. matematiksel bir işlem yapılıyor. Ekran çıktısı: Sonuç=17 17 17 17 C dilinde tanımlanan değişkenler hafızada aldıkları yere göre statik ve dinamik. C dilinde bu değişkenlerin tanımı malloc( ). Sonuçta elde edilen sayı b değişkenine aktarılmış oldu.b adında 3 adet tamsayı değişkeni tanımlandı. o değerler fonksiyon ilk çağrıldığında değişkene atanır. tanımlandığı zaman hemen hafızada yer alırlar ve program sonlanana kadar yeri sabit kalır. daha sonraki çağırmalarda başlangıç değeri verilmemiş gibi değerlendirilir. … Dinamik değişkenler ise programın çalıştırılması sırasında oluşturulur. ekran görüntüsü herhangi bir tuşa basılana kadar donduruluyor. Programın sonlandığında bellekte bu değişken için ayrılan yerler boşalır.4). Bu değişkenler için heap bellek bölgesi ve bellek adresi kullanılır. k değişkenine 7 değeri atandı. Örnek 3. Yerel değişkenler tanımlandığı fonksiyon çalıştırıldığında bellekte yer kaplarlar (Örnek 3.Programın işleyişi: k. Statik değişkenlere başlangıç değeri verilirse.m.3 Statik değişken tanımlama static int a. Bu fonksiyonun dışında programda başka herhangi bir yerde kullanılamazlar. önce k. Statik değişkenler tanımlandıkları anda herhangi bir değer ataması yapılmazsa ilk değeri başlangıçta sıfır olur.

gerektiğinde her fonksiyon içerisinde yerel (lokal) olarak da tanımlayabiliriz.h> main ( ) { int a.c). program içerisinde sıklıkla kullanılacak bir değişken varsa yapılır. b değişkenine 5 değeri atandı. c değişkeninin içindeki değer ekrana yazdırıldı. c=a*b. } Ekran çıktısı: üç adet tamsayı değişkeni tanımlandı değişkenler). b=5. Bu değişkeni global değil de. Bu nedenle aynı değişkeni ayrı yerlerde lokal olarak tanımlamaktansa. main ( ) { int a.c. Ancak bu durumda çok fazla parametre yoğunluğu olacağından gereksiz yere hafıza işgal edilmiş olur. b=5. a=2.c). Bu da programın başarısızlığıdır. printf(“sonuç=%d”. c=a*b. global olarak bir defa tanımlamak daha doğru olacaktır.4 Lokal değişkenler tanımlama ve kullanma #include<stdio.5 Global değişkenler tanımlama ve kullanma #include<stdio.çok. değişkeni tanımlandı (Global sonuç=10 42 .b.h> int a.b. a değişkenine 2. (Lokal a ile b tamsayı değişkenlerinin içeriği birbiriyle çarpılarak. Örnek 3. sonuç c tamsayı değişkenine aktarılmıştır. a=2. sonuç=10 Örnek 3.b.c.c. printf(“sonuç=%d”. } Ekran çıktısı : üç adet tamsayı değişkenler).

programlama dillerinde matematiksel. Operatörün herhangi bir eşitlik ifadesi olmadan tek başına değişkenin sonunda veya başında kullanılmasının bir farkı yoktur. Bunlar. mantıksal ve atama operatörleridir. Operatörlerin tam olarak ne iş yaptığı programı yazan kişi tarafından çok iyi bilinmelidir.6 Sabit tanımlama const float pi=3.6). çok büyük problemlere neden olabilir. const char [ ]= " Adınızı giriniz".4. 43 . Sabitler tanımlandıkları andan itibaren program içerisinde işlemlerde kullanılabilir. Ancak içeriği değiştirilemez (Örnek 3. matematikte kullanılan e sayısı tanımlandı Adınızı giriniz şeklinde bir karakter dizisi 3. Aritmetiksel operatörler için değişik kullanımların gösterildiği küçük program parçacıkları örnek 3. 3. Bunun için değişkenin adının önüne const deyimi kullanmak gerekir. Bu operatörler şunlardır: + toplama – çıkarma * çarpma / bölme % artık bölme (mod işlemi: bir sayının diğer bir sayıya bölümünden kalanını bulma) –– bir azaltma ++ bir arttırma Aritmetiksel operatörler. mantıksal sınama ve karşılaştırma gibi işlemler için kullanılan bazı alfa nümerik karakterlerdir. Ancak değişken tamsayı değişkeni ise bu değişken içindeki sayı değeri kaç ise ++ operatörü kullanıldığında. matematikte kullanılan pi sayısı tanımlandı. Aksi halde çok küçük bir hata.142857. Bu da farklı bir karakter demektir. Örnek 3. tamsayı veya karakter değişkenleri için kullanılabilir.71828182845905. const double e=2. bu değişkenin içeriğindeki ASCII değeri 1 arttırılır.4. C DİLİNDE KULLANILAN OPERATÖRLER Operatörler. bu sayı 1 artar. karşılaştırma. Çünkü karakter değişkeni için örneğin ++ operatörü kullanıldığında.3. Bunun için C dilinde yine değişken tanımına benzer şekilde sabitlerde tanımlanır.3. SABİTLER Program içerisinde kullanılacak sabit değerli değişkenler olabilir.1.7 de verilmiştir. Aritmetiksel Operatörler Değişkenler veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemler için kullanılırlar. aritmetiksel. Operatörler dört temel grupta toplanabilirler. Ancak dikkat edilmelidir.

b=12. Yani sayısal veya karakter değişkenler birbiriyle karşılaştırılabilir ancak.8’e bakılabilir.) b değişkeninin içerisi bir arttırıldı (b=13 oldu). Örnek 3.4. C dilinde kullanılan karşılaştırma operatörleri ise şunlardır: büyük mü ? büyük veya eşit mi? küçük mü ? küçük veya eşit mi? eşit mi? farklı mı ? > >= < <= == != Karşılaştırma operatörleri az öncede değinildiği gibi şartlı ifadelerde ve döngülerde çok kullanılırlar. şartın sonucu yanlış ise bu blok atlanır.Örnek 3.8 Karşılaştırma Operatörlerini kullanma Programa bir kişinin dışarıdan bir dersinin vize ve final notunu girmesini isteyerek bu kişinin ortalamasını hesaplayalım. Karşılaştırma operatörlerini anlatmak için örnek 3.b. c=a%b. ++b. } a. k değişkeninin içerisi bir arttırıldı (k’nın içi B oldu.2. karakter dizileri karşılaştırılamaz. a ile b ye değerleri atandı. Böylelikle değişik şartların yerine getirilmesi sağlanarak döngüsel veya şartlı ifadelere bağlı programlarda kullanılabilir. 44 . Ve kişinin ortalama notu 60 dan küçükse “sınıfta kaldın”. a değişkeninin içerisi bir azaltıldı (a=6 oldu. tam tersi notu 60’ın üstünde ise “sınıfını geçtin” yazsın. char k=’A’. 3.c.7 Aritmetiksel Operatörleri kullanma #include<stdio. ASCII olarak A dan sonra B geldiğinden dolayı a değişkeninin içeriği b değişkeninin içindeki sayıya bölünerek. a– –. Karşılaştırma Operatörleri Bu operatörler değişken veya sabitleri birbirleriyle karşılaştırmada kullanılır. Karşılaştırma sonucunda doğru (true) yada yanlış (false) değeri gönderilir. k karakter değişkeni tanımlandı ve içine A karakteri yerleştirildi.c tamsayı değişkenleri tanımlandı. kalan değeri c tamsayı değişkenine aktarılmış oldu). Örneğin if ‘li bir ifadede şart doğru ise blok içerisindeki işlemler yapılırken. k++.h> main ( ) { int a=7.

} getch ( ).h> main ( ){ int sayi. ortalama=vize*0.:60 Sınıfta kaldın Örnek 3.9: Karşılaştırma Operatörlerini kullanma Bu program dışarıdan girilen bir tamsayının pozitif mi?. dışarıdan girilen vize notu değeri vize değişkeninde saklandı.:”). ana fonksiyon tanımlandı. değilse “Sınıfı geçtin” yazısı yazacaktır.h> # include<conio. Ekran çıktısı : Lütfen vize notunuzu giriniz….# include<stdio. final adında iki tamsayı değişkeni tanımlandı.h> int vize. ortalama not hesaplandı. float ortalama. } Kullanılacak kütüphaneler tanımlandı (açıldı). ortalama adında reel sayı değişkeni tanımlandı (sonuç tam çıkmayabileceğinden dolayı float olarak tanımlamakta yarar vardır). else { printf (“\n Sınıfı geçtin”). main ( ) { clrscr ( ). dışarıdan girilen final notu değeri final değişkeninde saklandı. printf (“Lütfen vize notunuzu giriniz…. vize.scanf(“%d”.6. ekran temizlendi. if (sayi<0) { printf(“sayı negatif”). &final). &vize).4+final*0.:35 Lütfen final notunuzu giriniz…. } getch ( ). sonuç doğruysa yani ortalama değişkeni içindeki değer 60 dan küçükse “Sınıfta kaldın”. sonuç ortalama değişkeninde saklandı. } else { printf(“sayınız sıfırdır”). final.:”).} 45 . printf (“bir sayı giriniz :”). scanf (“%d”. } else if (sayi>0) { printf(“sayı pozitif”).h> # include<conio. ortalama değişkeni mantıksal olarak 60 sayısıyla karşılaştırıldı. # include<stdio.&sayi). printf (“\n Lütfen final notunuzu giriniz…. negatif mi? yoksa sıfır mı? olduğunu ekrana yazar. scanf (“%d”. if (ortalama<60) { printf (“\n Sınıfta kaldın”).

6. printf (“Lütfen final notunuzu giriniz…. } getch ( ).4. şartlı ifadeler ve döngülerde birden fazla sınanması gereken değişken veya sabit olması durumunda kullanılırlar. Bu operatörler şunlardır: && VE işlemi (AND) | | VEYA işlemi (OR) ! DEĞİL işlemi (NOT) Örnek 3. Bu değer bir sabit değer olabileceği gibi. float ortalama. if (ortalama<60 || final<60) { printf (“\n Sınıfta kaldın”).4.:”). } 3.3. final. else { printf (“\n Sınıfı geçtin”). &final). Ve kişinin ortalama notu 60 dan küçükse “sınıfta kaldın”. scanf (“%d”.h> int vize. ortalama=vize*0. Ancak bu kez final notunun da 60 dan küçük yada büyük olduğunu da kontrol etsin.4+final*0. herhangi bir işlemin sonucu da olabilir. # include<stdio.10: Mantıksal Operatörleri kullanma Programa bir kişinin dışarıdan bir dersinin vize ve final notunu girmesini isteyerek bu kişinin ortalamasını hesaplayalım. Mantıksal Operatörler Bu operatörler. main ( ) { clrscr ( ). &vize).:”). tam tersi notu 60’ın üstünde ise “sınıfını geçtin” yazsın. Atama Operatörleri Bir değişkenin içerisine (kabul edilebilir) herhangi bir değeri eşitlemek için atama operatörleri kullanılır. scanf (“%d”. printf (“Lütfen vize notunuzu giriniz….h> # include<conio.3. 46 .4.

Bu operatörler ve anlamları şunlardır: OPERATÖR ANLAMI += toplayarak atama –= çıkararak atama *= çarparak atama /= bölerek atama %= bölerek kalanını atama &= bit düzeyinde VE işlemi yaparak atama |= bit düzeyinde VEYA işlemi yaparak atama =~ bit düzeyinde tümleme ve atama <<= sola öteleyerek atama >>= sağa öteleyerek atama Örnek 3. // a ve b adında iki tamsayı değişkeni tanımlanarak. Ancak C dilinde. İkinci kısımda ise (b) matematiksel bir işlemin sonucu bir değişkene aktarılmıştır. de yazılsaydı. sonuç b değişkenine aktarıldı. b=2. veya b=a*b. Burada atama işlemi için görüldüğü gibi tek başına = işareti kullanılmıştır. c=a*b+10. değerleri atandı.11‘de de görüldüğü gibi birinci kısımda (a) verilen atama şekli direkt bir sabit değerin değişkene atanmasıdır.11 Atama Operatörlerini kullanma int a. 47 . a=30.b=5.Örnek 3. Fark. b*=a.13 Bitişik atama operatörlerini kullanma 1 den 25 ‘e kadar olan ardışık sayıları toplayan C programını yazalım (Burada kullanılan for döngüsü ileride anlatılacaktır). … Bu örnekte b*=a yerine b=b*a. C dilinde bu üç ifadede doğru işlem yapmaktadır. (b) Örnek 3. sonuç yine aynı olurdu. sadece tek başına = işareti değil çift (bitişik) atama operatörleri de sıklıkla kullanılır.12 Bitişik atama operatörlerini kullanma int a=5. // b ie a değişkeninin içeriği çarpılarak. Örnek 3. sadece ilk yazılan deyimde bitişik atama operatörü kullanılmış ve ifade biraz daha kısaltılmış oldu. (a) int a=2.c.

* operatörü işaretçi değişkenin tanımlanmasında kullanılır. // 25’e kadar gider. Böylece ardışık tüm sayılar toplam // değişkeni üzerine eklenir. *. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi * operatörü işaretçi değişkenin tanımlanmasında kullanılmıştır. getch ( ). x değişkenin başlangıçta bulunduğu hafıza bölgesinin adresi p işaretçi değişkenine aktarılmıştır. 48 . & operatörleridir. // a adlı tamsayı değişkeni ve bir tamsayı atanacak hafıza bölgesinin adresinin // tutulacağı b işaretçi değişkeni tanımlandı. toplam değişkeni de başlangıçta 0 değerinde // olduğundan sonucu etkilemez.i++){ // i değişkeni. // bir reel sayı atanacak hafıza bölgesinin adresinin tutulacağı c işaretçi değişkeni tanımlandı. y=x. p=&x. printf (“\n toplama sonucu = %d dir”.h> # include<conio. Yukarıdaki örnekte p işaretçi değişeni. Örnek 3. Bu ifadeye göre verilen koşul ifadesinin sonucu doğru (true) ise deyim1. Buradaki deyim1 ve deyim2. Aynı zamanda bu operatör pointer’larda (işaretçi).# include<stdio.toplam=0. * operatörünün aritmetiksel operatör olarak çarpma işlemi yaptığını biliyoruz. bu operatör işaretçinin gösterdiği adresle ilgilenir (içeriğiyle ilgilenmez). y. Bunun genel şeklini şöyle yazabiliriz: (koşul ifadesi) ? deyim1 : deyim2. Bunun yanında & operatörü de vardır ki. *b. x ve y tamsayı değişkenleridir. x=4.h> main ( ) { int i. printf (“Bu program 1-25 arası sayıların toplamını verir”). herhangi bir atama işlemi. for(i=1. Örnek 3. Üçüncü satırda ise. float *c. başlangıç olarak 1 den başlayıp 1’er artarak toplam+=i. Döngü içerisinde i 1 artar. değilse -2 değeri aktarılmaktadır. Bu operatörlerin dışında kalan üç operatör daha vardır. Bunlar ?:. & operatörü ile de kullanılır. i ‘nin her değeri toplam } // değişkeninin üzerine eklenir. matematiksel bir işlem veya genelde bir fonksiyon olabilir.i<=25. yanlış (false) ise deyim2 icra edilir.} // toplama sonucu ekrana yazdırılıyor. Örneğin. x'in başlangıç değeri 4 verilmiştir. ?: operatörü ileride anlatılacak olan if-else yapısına benzer şekilde belirtilen şarta göre işlem yaptırmada kullanılır.15 & operatörünün kullanımı int *p.toplam).14 Pointer değişkeni tanımlama int a. (a>10) ? b=2 : b=-2. İkinci satırda da y ile x eşitlenmiş ve y’nin değeri de 4 olmuştur. aşağıdaki ifadede a değişkeninin içeriği 10’dan büyükse b değişkenine 2.

*p=100.n.* operatörü aynı zamanda bir işaretçi değişkeninin gösterdiği adresteki değeri.m. // p nin gösterdiği adresin içine 100 değeri atandı.16 * operatörünün kullanımı int *p. 49 . normal bir değişkene aktarmada da kullanılır. p=&m. n=*p. // m nin adresi p ye aktarıldı. // p nin gösterdiği adresin içeriği n değişkenine atandı. Örnek 3.

50 .

GİRİŞ C programlama dilinde program kodu yazabilmek dahası bu kodların bizi değişik amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak hale getirmek için şart ve döngü deyimlerini iyi bilmemiz ve etkili bir biçimde kullanmamız gereklidir. İşte bu tür işlemleri yapabilmek için bu bölümde gereken bilgileri alacak.1. Bazen programımızın akışı bir şarta göre değişebilmeli bazen belli işlemler tekrar tekrar yapılabilmelidir. şart ve döngü deyimlerini kullanacağız. 51 .DEYİMLER Bölüm 4 4. Şu bir gerçektir ki bir bilgisayar programının rutin ve basit ve işlemler yapması fazla işe yarayacak bir durum değildir.

örnek uygulamaları yaptığınız taktirde.  While döngüsünü kullanmanız. bölüm sonunda. 52 .  İf şart deyimini kullanmanız.  Şart kavramını açıklamanız.  Break ve continue sözcüklerini kullanmanız beklenmektedir.BÖLÜM -4.DEYİMLER Bölümün Genel Amacı: Deyimleri bilme ve program içerisinde kullanma. Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir. Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip.  Koşul operatörünü kullanmanız.  Deyim kavramını açıklamanız.  Switch deyimini kullanmanız.  For döngüsünü kullanmanız.  Goto deyimini kullanmanız.

Kontrol deyimleri en az bir anahtar sözcük içerir. 53 . Deyim (statement) ifade ile sonlandırıcıdan oluşan gruba verilen addır. C'de deyimler 4 bölüme ayrılır: 1) Yalın deyimler: Bunlar bir ifadenin sonuna sonlandırıcı (. ancak bir deyimdir. gibi..2.. sayi. b++. genislik.. 4) Kontrol deyimleri: Program akışını kontrol etmek için kullanılan deyimlerdir. gibi.temp.4. } 3) Bildirim deyimleri: Bildirim amacıyla oluşturulmuş deyimlerdir: Örneğin. a++.) getirilerek oluşturulan deyimlerdir. char ad. Örneğin: x = y *5. b = getch( ). noktalı virgüle sonlandırıcı (terminator) da denilmektedir. bir ifadedir. { deyim1 deyim2 deyim3 } örneğin { c = a /2 . DEYİM NEDİR? c' de ifadeler birbirleriyle noktalı virgül ile ayrılırlar. int d.. Örneğin: c=a*b–d c = a * b . float uzunluk.d. İfadeleri bitirmesi nedeniyle. bir ya da birden fazla blokdan oluşabilir. c' de bloklar aynı zamanda bileşik deyimlerdir. 2) Bileşik deyimler: Birden fazla deyimin bir blok içinde toplanmasıyla oluşan program parçalarına bileşik deyim adı verilir.

else anahtar sözcüğüne kadar olan kısım. . Hesapladığı bu sayısal değeri mantıksal Doğru ya da Yanlış olarak yorumlar (0 ise Yanlış. Yanlış ise. 54 . Örneğin: a = b * 2. c = a + 4.Solunda bir ifade olmaksızın yalnızca bir sonlandırıcıdan oluşan deyime. if deyiminin icrasında.3. 4. önce derleyici if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değerini hesaplar. Eğer ifadenin sonucu Doğru ise. boş deyim (null statement) denir. yalın ya da bileşik olabileceği gibi başka bir kontrol deyimi de olabilir. if deyiminin genel biçimi aşağıda verilmiştir. Derleyiciler boş deyimler için hiçbir işlem yapmazlar. İF DEYİMİ C' de program akışını kontrol etmeye yönelik en önemli deyim if deyimidir. if (ifade) deyim1 else deyim2 deyim1 ve deyim2. else anahtar sözcüğünden sonraki kısım icra edilir. 0 dışında bir değer ise Doğru).

. else anahtar sözcüğüne kadar olan kısım (deyim1) yapılır. küçük harf değilse deyim2 yapılır. a * 5 =40 40 < 50 Sonuç=1= DOGRU if parantezi içindeki ifadeler daha karmaşık olabilirler: Yandaki if deyiminde harf karakterinin büyük harf olup olmadığı test edilmektedir. a=8. daha sonra akış deyim3 ile devam eder. if (harf >= 'A' && harf <= 'Z') deyim1 else 55 . Adım: if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değeri hesaplanır. 2. if (a * 5 < 50) deyim1 else deyim2 deyim3 …… 3. harf >= 'A' ========0 deyim2 deyim3 0 && 0 =========0 Sonuç: YANLIŞ harf <= 'Z’========0 harf = 'a'. 1. 1. Adım: if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değeri bulunur.Akış diyagramı ile gösterirsek: if (ifade) deyim1 else deyim2 deyim3 Deyim1 Deyim2 Doğru (Sıfır Dışı) İfade Yanlış (Sıfır) Deyim3 NOT: Deyim3. …. Adım: else kısmı atlanarak deyim3 yapılır. if deyiminden sonra gelen ilk deyimdir: Örneğin aşağıdaki program parçasının işleyişini adım adım görelim. Eğer harf büyük harf ise deyim2. Adım: ifade Doğru olduğuna göre.

Bir if deyimi yalnızca else kısmına sahip olamaz. if (ifade) else deyim1 şeklinde bir yazım hatalıdır 56 .4 ifadesi Doğruysa deyim1 ve deyim2. if deyiminin Doğru ve/veya Yanlış kısmı birden fazla deyimden oluşuyorsa (bileşik deyimse) bloklama yapılmalıdır.4) { deyim1 deyim2 } else { deyim3 deyim4 } Bu örnekte c < d . Bu durumda en uygun yol koşul ifadesini değiştirmektir.2. Adım: Sonuç yanlış olduğu için else kısmı (deyim2) yapılır. Adım: Deyim3 ile akışa devam edilir. Bir if deyiminin else kısmı olmayabilir. if (c < d . Örneğin: Doğru (Sıfır Dışı) if (ifade) { deyim1 deyim2 } deyim3 Deyim2 Deyim1 İfade Yanlış (Sıfır) Deyim3 if parantezinin içerisindeki ifade doğruysa deyim1 ve deyim2 yapılır. daha sonra programın akışı deyim3 ile devam eder. Yanlışsa deyim3 ve deyim4 yapılır. Eğer ifade yanlış ise blok atlanarak doğrudan deyim3 yapılır. 3.

cas e <sabit ifadesi3>: [break]. Eğer bu sayısal değere eşit olan bir case ifadesi bulursa programın akışını oraya yönlendirir. case <sabit ifadesi2>: [break]. case 2: printf("Salı\n"). Genel biçimi aşağıdaki gibidir: switch (ifade) { case <sabit ifadesi1>: [break].Yukarıdaki hatalı olan if deyiminin yerine aşağıdaki eşdeğerleri i kullanılabilir: if (!ifade) deyim1 if (ifade) . Örneğin: switch(n) { case 1: printf("Pazartesi\n"). if (10) deyim gereksiz bir tarz olsa da yandaki gibi bir yazımı da kullanabiliriz. Dolayısıyla ekranda: 57 . Akış buradan sırasıyla aşağı inerek devam edecektir. Derleyici switch parantezinin içerisindeki ifadenin sayısal değerini hesaplar. case 4: printf("Perşembe\n"). Oysa switch deyimi belli bir ifadenin çeşitli sayısal değerlerine karşı farklı işlemlerin yapılması için kullanılmaktadır. default: printf("Hiçbiri\n").] switch.4. [default: } . Eğer böyle bir ifade yoksa programın akışı default ile belirtilen kısma geçer. else deyim1 if parantezinin içerisindeki ifadede değişken olması gibi bir zorunluluk yoktur. 4. } burada n=1 ise programın akışını case 1: kısmına yöneltilir. switch DEYİMİ if deyimi Doğru ya da Yanlış olmak üzere iki seçeneğe sahiptir. case ve default birer anahtar sözcüktür. case 3: printf("Çarşamba\n"). case 5: printf( "Cuma \n) .

break. Birden fazla sayısal değer için aynı işlemlerin yapılması isteniyorsa aşağıdaki gibi bir yol izleyebilirsiniz. case 5: printf( "Cuma \n) . Buradaki son case sabit ifade olmadığı için switch geçersizdir. break. Döngülerden çıkmak için kullanılan break anahtar sözcüğü switch içerisinden çıkmak için de kullanılabilir.break. break. Yani n değeri 3 ise Çarşamba. Aşağıdaki örneği inceleyiniz: switch (x . 12345 dışında bir değerse hiçbiri yazacaktır. case 4: printf("Perşembe\n"). 1 ise pazartesi. Çünkü derleyici derleme zamanında case ifadelerinin sayısal değerini hesaplamak zorundadır. break. Yukarıdaki örnekteki her bir case in sonuna break koyarsak örneğimiz şu şekilde değişecektir. Bu durumda bir case ifadesi break ile sonlandırılırsa programın akışı diğer case ifadelerine geçmez. default: printf("Hiçbiri\n"). case 2: printf("Salı\n").Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hiçbiri yazılarını görürsünüz. . case anahtar sözcüğünün yanındaki ifadenin sabit ifadesi olması zorunludur. Bunun daha kısa bir yapılış yöntemi yoktur. switch(n) { case 1: printf("Pazartesi\n"). } bu program bir öncekinin aksine tüm ifadeleri değil sadece n değerinin karşılığı olan günü yazacaktır.1) { case 8 : case 12 : case y-3 : default : } break. break. case 3: printf("Çarşamba\n"). break. 58 . break.

dışındaki ilk deyimdir. Yani yukarıdaki örnek şöyle de düzenlenebilirdi.switch (a) { case 3: case 5: b=a+c. Şartları sıradan birer ifade olabilir. default anahtar sözcüğünün sonda olması ve case sabitlerinin artan sırada olması bir zorunluluk değildir. Eğer ifade1 sıfır dışı bir sayısal değere sahipse bu durum koşul operatörü tarafından Doğru olarak ele alınır ve yalnızca ifade2 yapılır. Genel kullanım biçimi aşağıdaki gibidir: ifade1 ? ifade2 : ifade3 Koşul operatörü ? ve : olmak üzere ayrık iki sembolden oluşur. break. Örneğin: switch(n) case 11: case 13: x = n . break.1. case 5: case 3:b=a+c. Genel biçimde bunu ifade1 olarak isimlendirdik. case 8: b=a-c.1.\n"). Diğer kontrol deyimlerinde olduğu gibi switch deyimi de yalnızca bir deyim içeriyorsa bloklama yapmaya gerek yoktur. break.. burada switch içerisinde yalnızca x = n . case 8:b=a-c. deyimi vardır. KOŞUL OPERATORU Koşul operatörü C'nin karşılaştırma yapan özgün bir operatörüdür. } switch deyiminin son case ifadesi için break gerekmediğine dikkat ediniz. Eğer itade1 59 . break. z = n / 2.5. switch (a) { default: printf("Geçersiz İşlem!. Derleyici önce ? karakterinin solundaki birinci ifadenin sayısal değerini hesaplar. \n"). } Yukarıdaki örnekte a değişkeninin 3 ve 5 değerleri için aynı işlemler yapılmaktadır.. default: printf(" geçersiz işlem!. z = n / 2. 4.

Bu ifade sıfır dışı bir değerse (yani doğruysa) y değişkenine a + 1 sıfır ise (yani yanlışsa) a .in sayısal değeri sıfır ise bu kez yalnızca ifade3 yapılacaktır. Örneğin: z= (a > b) ? a : b. Programın akışı etiket ile belirtilen bölgeye gider. b) atanmaktadır. değişken isimlendirme kuralına uygun herhangi bir isim olabilir. goto yanına bir etkiket ismi verilerek kullanılmalıdır. Etiket. goto REPEAT. Koşul operatörü birçok durumda okunabilirliği kuvvetlendirmek için tercih edilir. Aynı işlem if ile de yapılabilirdi: if (x > 3) y = a + 1.1 atanacaktır. 60 .6.1. go to DEYİMİ Yapısal programlama dillerinde programın akışının başka bölgelere gönderilmesi algılamayı ve tasarımı zorlaştırdığı için pek salık edilmez. z değişkenine max(a. Yani go to ile başka bir fonksiyonun bir bölgesine atlama yapılamaz. Örneğin: y = (x > 3 ? a + 1 : a – 1). Burada önce x > 3 ifadesinin sayısal değeri hesaplanır. goto <etiket ismi>. else y = a . Aşağıdaki örnekte klavyeden alınan karakter q olduğunda içiçe iki döngüden çıkılmıştır. REPEAT: goto etiketinin faaliyet alanı fonksiyon faaliyet alanıdır. goto anahtar sözcüğüprogram akışını istenilen bir bölgeye yönlendirmek için kullanılır. 4. Bu değer koşulun sağlanması durumuna göre ifade2 ya da ifade3 olabilir. Programcılar algılamayı kolaylaştırdığı için koşul operatörürünün ilk operandını parantez içerisine alırlar. Ancak böyle bir zorunluluk yoktur. Diğer operatörlerde olduğu gibi koşul operatöründen de bir değer üretilir.

j < 10.i .h> void main(void) { int i. } EXIT: } 4.7. char ch.j ) . while DÖNGÜSÜ Diğer dillerde olduğu gibi C'de de while döngüleri koşul sağlandığı sürece yinelemeye neden olmaktadır. C derleyicileri while anahtar sözcüğünden sonra parantezler arasında bir ifade bekler. printf("i = %d j= %d \n". Döngü bu ifadenin Doğru (sıfır dışı bir değer) olduğu sürece 61 .1. 4. j. i < 10.++j){ ch = getch().#include <stdio. while döngülerini iki gruba ayırabiliriz: 1) Kontrolün başta yapıldığı while döngüleri 2) Kontrolün sonda yapıldığı while döngüleri (do .7.while) Sırasıyla inceleyelim. ++i) for (j = O. for(i = O. if (ch == 'q') goto EXIT. Kontrolün Başta Yapıldığı while Döngüleri Genel kullanımı aşağıdaki gibidir: while (ifade) deyim … while bir anahtar sözcüktür.

yinelenir. döngü çıkışındaki ilk deyimdir. bileşik ya da başka bir kontrol deyimi olabilir. ancak birden fazla deyim blok içine alınmalıdır. Örneğin aşağıdaki while döngüsünde yalnızca deyim1 döngü içerisindedir. white (ifade) { deyim1 . Döngü çıkışındaki ilk deyim ise deyim2' dir. deyim3 döngüden sonraki ilk deyimdir. herhangi bir kontrol deyimi de olabilir. if deyiminde olduğu gibi. yalın. deyim2 } deyim3 while döngüsünün içerisindeki deyim. eğer bir tek deyim söz konusuysa bloklama yapılmasına gerek yoktur. Daha açık bir deyişle. white (ifade1) if (ifade2) deyim1 else deyim2 deyim3 … Bu örnekte bloklama yapılmadığı için while içerisinde yalnızca if deyimi vardır. Genel biçimde belirtilen deyim. while (ifade) deyim1 deyim2 Aşağıdaki örnekte ise deyim1 ve deyim2' nin her ikisi de döngü içerisindedir. Deyim3. 62 .

. "parantez içindeki ifadenin sayısal değeri sıfır dışı bir değer (Doğru) olduğu sürece yinelemeye neden olur" demiştik. döngüye devam Doğru. Doğru. örneklerle açıklayalım: t =1. döngünün içerisinde artırıldığına göre 20 yineleme sonra döngünün sonlanacağını söyleyebiliriz. Bir başka while döngüsünü incelersek: while ((tus = getchar( )) ! = ‘q') printf ("%c\n".while döngüsü. döngüden çık!. 63 . ++t. 20 21 t<=20 şartının sonucu 1 1 1 .. t).. döngüsü t değişkeni 20'den küçük ya da eşit olduğu sürece t değeri 1 2 3 . döngüye devam t. döngüye devam Doğru. döngüye devam Yanlış.. tus).. while (t <= 20) { printf( I/%d\n". 1 0 Doğru. } Yukarıdaki while yinelenecektir.

Döngünün iç bölgesi do anahtar sözcüğünden while anahtar sözcüğüne kadar olan bölgedir. 64 . deyim2 Burada yalnızca deyim1 döngünün içerisindedir. döngünün dışındaki ilk deyimdir. do. Kontrolün Sonda Yapıldığı while Döngüleri Bu tür while döngülerinde kontrol sonda olduğu için döngü içindeki deyimler en az bir kere işlem görür.2. Diğerlerinde olduğu gibi. deyim3 Bu örnekte ise bloklama yapıldığı için deyim1 ve deyim2' nin her ikisi de döngünün içerisindedir. fakat birden fazla deyim için bloklama yapılmalıdır. Genel kullanımı şu şekildedir: do deyim while (ifade).Bu örnekte while döngüsünün devam edebilmesi için klavyeden girilen karakterin 'q' olmaması gerekir. tek bir deyim için bloklamaya gerek yoktur. Deyim3. Veya bir başka deyişle: Bu döngü 'q' karakterine basıldığında sonlanır! 4.7. do { deyim1 deyim2 } while (ifade). Örneğin: do deyim1 while (ifade). döngünün başını gösteren bir anahtar sözcüktür.

k < 100. Uygulamada genellikle döngü değişkeninin artırılması amacıyla kullanılmaktadır. bileşik ya da başka bir kontrol deyimi olabilir. Yani tek bir deyim için bloklamaya gerek yoktur. inceleyiniz: 65 . Şimdi for döngüsünü oluşturan bu 3 kısmın işlevlerini tek tek ele alıp açıklayalım: ifade1: for döngüsünün birinci kısmı olan bu ifade. döngüye ilk girişte yalnızca bir kez yapılır.4. Uygulamada ifade2 genellikle yinelenecek miktarı belirleyen ilişkisel bir operatörle kullanılmaktadır. ifade2 ve ifade3 ile gösterdiğimiz 3 kısma ayırmaktadır. k++) while döngülerinde olduğu gibi for döngülerinde de döngü içerisindeki deyim yalın. ifade3) deyim C derleyicileri for anahtar sözcüğünden sonra parantezler içerisinde iki tane sonlandırıcı (noktalı virgül) beklerler. ifade3) ifade2: for döngüsünün ikinci kısmı olan i fade2 döngüye ilk girişte ve sonraki her yineleme de işlem görür. ifade2. Örneğin: for (k =0.8. ifade2. ancak birden fazla deyim döngü içerisine alınacaksa bloklama yapılmalıdır. for döngüleri ifade2'nin sayısal değeri Doğru (sıfır dışı bir değer) olduğu sürece yinelemeye neden olurlar. for döngülerinin genel biçimi şöyledir: for (ifade1. for DÖNGÜLERİ C deki for döngüleri diğer dillerdekilerle kıyaslandığında çok daha geniş işlevlere sahiptir. Örneğin: for (k = 0. ifade3) ifade3: Bu kısım her yinelemenin sonunda bir kez işlem görür. Bu iki sonlandırıcı for döngüsünü ifade1. Aşağıda O' dan 99' a kadar sayıları ekranda gösteren bir örnek verilmiştir.k < 100. Örneğin: for (k =0. İfade1 uygulamalarda genellikle döngü değişkenine ilk değer vermek amacıyla kullanılılır.

Şimdi aşağıdaki örneği inceleyiniz: k = O. } bu biçimdeki for döngüleri sonsuz döngü sağlamak amacıyla kullanılırlar. Birinci kısım. k). } for döngüsünün herhangi bir ya da birden fazla kısmı olmayabilir. … Burada for döngüsünün birinci kısmı yoktur. ++k) printf ("%d\n". üçüncü kısım her yinelemenin sonunda bir kez işlem gördüğüne göre döngü içerisine son deyim olarak yazılabilir. k < 100. ) { pri ntf<"%d\n". ++k) printf( "%d\n". k < 100. for (. A. döngüye girişte yalnızca bir kez işlem gördüğüne göre döngünün başında ayrı bir deyim olarak da konulabilir. ancak parantezler içinde iki sonlandırıcının mutlaka bulunması gerekir.) { …. for(. k).{int k. Gerçekten de bu örnek for döngüsünün çalışmasını çok iyi bir biçimde yansıtmaktadır. k). k < 100.. for (. for (k =0. } Burada ise for döngüsünün bir ve üçüncü kısımları yoktur. 66 .şağıdaki örneği inceleyiniz: k = 0. Nihayet üç kısmı da olmayan bir for döngüsü de mümkündür. ++k.

for (. if (fonk1 ( ) < 0) break.for döngülerinin içinde bulunan üç ifadenin aşağıdaki gibi bir ilişki içinde olması zorunlu değildir. Örneğin: for (.) { … ch = getchar ( )..) sonsuz bir döngü olduğundan çıkış da ancak break ile mümkün olabilir! while (k < 100) { ….. if (ch == 'q') break. ….break anahtar sözcüğü döngüleri sonlandırarak program akışını döngünün dışındaki ilk deyim e atlatır. Bu örnekte ise fonk1 fonksiyonunun geri dönüş değeri sıfırdan küçük ise döngü kırılmaktadır. 4.9. 67 . Aşağıdaki örnekte de 0' dan 100' e kadar olan tamsayılar ekrana yazdırılıyor. break ve continue ANAHTAR SÖZCÜKLERİ Döngülerin işleyişinde etkili olan iki anahtar sözcük vardır: break ve continue. } … Burada klavyeden girilen karakter 'q' olduğunda break anahtar sözcüğü ile döngü kırılmaktadır. } ….

for döngüsü içerisinde continue kullanıldığında for döngüsünün üçüncü kısmı işleme sokulduktan sonra yineleme yapılır. Klavyeden 10 tane tamsayı girilmesini isteyen ve bu girilen tamsayılardan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan programı yazınız. 4 ile 7. Bu durumda continue ile döngünün devam etmesi engellenerek sonraki yinelemeye. bir artırılarak döngüye devam edilir. 1 12 123 1234 5. 4.ve c klavyeden girilmek üzere.b. 5 sayısına tam bölünebiliyor demektir. k % 5 == 0 koşulu sağlanıyorsa k. 1den 25 e kadar olan sayıların kareleri toplamını bulan programı yazınız. 11. Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programı yazınız. klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 ile 15 arasında olmadığı sürece bu işleme devam eden programı yazınız. yani k 1 artarak döngünün başına geçilmiştir. a. 3. Aşağıdaki örneği inceleyiniz: for (k = 0. 10. 4. 1111 111 11 1 6. klavyeden girilen iki sayıyı yine klavyeden girilen işlem koduna göre toplayan. 1 1 1 1 1111 1111 1111 7. ax +bx+c=0 şeklindeki bir denklemin köklerini bulan programı yazınız. ++k){ if (k % 5 == 0) contınue. 12. sorularda akrana aşağıdaki çıktıları verecek programları uygun deyimleri kullanarak yazınız.continue anahtar sözcüğü o anda içinde bulunulan yinelemeyi keserek bir sonraki yinelemeye geçilmesine neden olur. Dört işleme birer kod numarası vererek. 4 4 4 4 3333 2222 1111 8.9. Klavyeden ardı ardına girilen sayıları toplayan ve girilen sayı negatif olduğunda duran programı yazınız. 68 . 2. çarpan veya bölen programı yazınız. çıkaran. Klavyeden girilen 1-12 arasındaki tamsayıların hangi aya denk geldiğini bulup ekrana yazan programı yazınız. 2 9. k < 100. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte continue anahtar sözcüğünden sonra k. deyim1 } Bu örnekte k bir tamsayı olduğuna göre. DEĞERLENDİRME SORULARI 1.

65-84 arasındaysa “İyi”. 14. Klavyeden girilen iki tamsayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıran programı yazınız. 85-100 arasındaysa “Çok iyi “ Yazan programı yazınız. 50-64 arasındaysa “Orta”. Klavyeden girilen iki pozitif tamsayıdan birincisinin ikincisi cinsinden kuvvetini alan programı hazır fonksiyon kullanmadan yazınız. Klavyeden bir not girilmesini isteyen ve bu not 0-49 arasındaysa “Başarısız”. 69 .13. 15.

70 .

h String. Hazır Kütüphane Fonksiyonları 71 .HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI Bölüm 5 5.h Stdio. Kütüphane Açıklama Dosyası Math.1.h Io.h Conio. Bunun anlamı program içerisinde kullanılacak bir fonksiyonun bağlı bulunduğu kütüphanenin programa dahil edilmesi gerekir.h Stdlib. Bu bölümde C kütüphaneleri ve bu kütüphanelere bağlı bazı standart fonksiyonların kullanımı anlatılacaktır. C dilinde tanımlı kütüphane dosyaları aşağıda verilmiştir.h Matematiksel fonksiyonlar Standart kütüphane alt programları C için stream alt programları Ekran ve iskele G/Ç fonksiyonları Karakter dizisi fonksiyonları Dosya işleme ve düşük seviyeli G/Ç fonksiyonları Tarih ve saat fonksiyonları Tablo 5. GİRİŞ C dilinin genel yapısı hatırlandığında.h Time.1. “#include” sözcüğü ile başlayan derleyici ön bildirilerde program içerisinde kullanılacak standart fonksiyonların bağlı bulunduğu dosyaların C kütüphanesinden programa eklenmesi gerekir.

Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip.  Stdio.h fonksiyonlarını açıklamanız. değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde. 72 . uygulamaları yapıp.HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI Bölümün Genel Amacı: Hazır kütüphane fonksiyonlarını açıklama.  Conio.h fonksiyonlarını açıklamanız beklenmektedir. Değerlendirme: Bölüm sonundaki değerlendirme sorularını yapmanız ve sonuçlarınızı uygulama raporları ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az %75 doğru cevap vermeniz gerekmektedir.h fonksiyonlarını açıklamanız.  Math.  Dos. bölüm sonunda.  Time.  Stdlib.h fonksiyonlarını açıklamanız.BÖLÜM -5.h fonksiyonlarını açıklamanız.h fonksiyonlarını açıklamanız.  String.h fonksiyonlarını açıklamanız.

h fonksiyonlarından en çok kullanılanları verilmiştir.pow(x. sqrt(x). hypot(x.2 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar asin (x): Verilen x değerinin arg sinüs değerini hesaplar.c[ ] ) ceil(x). cos(x).y). poly(x. x değeri –1 ile +1 arasında olmalıdır. tan(x) asin(x). Tablo 5.2.d. labs(x).h’ da tanımlanmıştır.2. 5. ldexp(x). atan(x). cosh(x).y). tan (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin tanjant değerini hesaplar.2.x) sinh(x). log10(x) exp(x). Fonksiyon Tipi Trigonometrik Ters Trigonometrik Hiperbolik Logaritmik Üstel Yuvarlatma Mutlak Değer Fonksiyonlar sin(x). Bu fonksiyonlar adı geçen kütüphane bölümünde ele alınacaktır.1 Trigonometrik Fonksiyonlar sin (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin sinüs değerini hesaplar. atan2(y. Matematiksel fonksiyonların çoğu math. Hata durumunda errno’ya EDOM yerleştirilir. 73 .h Fonksiyonları 5. acos(x). floor(x) abs(x). x değeri –1 ile +1 arasında olmalıdır. cebir ve trigonometri işlemlerini yapabilmemize olanak tanır. Sonuç 0 ile  arasında çıkar. cos (x): Radyan cinsinden verilen x değerinin kosinüs değerini hesaplar.2’de math. acos (x): Verilen x değerinin arg kosinüs değerini hesaplar. Math. MATH. fabs(x) Tablo 5.2. Bu fonksiyonlar arasında trigonometrik fonksiyonlar kullanılırken değişkenlerin radyan cinsinden olması gerektiği unutulmamalıdır. Sonuç -/2 ile +/2 arasında çıkar.h kütüphanesinde verilmiş olmasına rağmen matematiksel fonksiyonlardan bazıları stdlib.5.H FONKSİYONLARI Bu kütüphane geniş bir matematik fonksiyon grubuna sahiptir ve matematik. tanh(x) log(x). Eğer x değeri tanım aralığının dışında bir değer verilirse errno’ya domain hatası anlamına gelen EDOM yerleştirilir ve geri dönen değer 0 olur.

y): Bu fonksiyon x y değerini hesaplar. atan2 (y. log10(x): Verilen x değerinin 10 tabanına göre logaritmasını hesaplar. pow(x. cosh( x)  tanh(x): Verilen x değerinin hiperbolik tanjant değerini hesaplar. sinh( x)  e x  e x 2 e x  e x 2 e x  e x e x  e x cosh(x): Verilen x değerinin hiperbolik kosinüs değerini hesaplar.n): Bu fonksiyon x  2n değerini hesaplar. x=0 iken y  0 veya x<0 iken y bir tamsayı değilse hata oluşur.2. sqrt(x): Verilen x değerinin karekökünü hesaplar. ldexp(x. Yine bu fonksiyonun x değerleri sıfır ve sıfırdan küçük olamaz.4 Logaritmik Fonksiyonlar log(x): Verilen x değerinin e tabanına göre doğal logaritmasını hesaplar. 5. tanh( x)  5.3 Hiperbolik Fonksiyonlar sinh(x): Verilen x değerinin hiperbolik sinüs değerini hesaplar. Burada x sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. Hypot(x. Sıfırın sıfırıncı kuvveti için 1 değeri üretilir.atan (x): Verilen x değerinin arg tanjant değerini hesaplar.y): Hipotenüs değerini x 2  y 2 hesaplar. 74 . 5.5 Üstel Fonksiyonlar exp(x): Euler sayısının x inci kuvvetini hesaplar. Çıkan değer -/2 ile +/2 arasındadır.2.x): Bu fonksiyon arctan(y/x) değerini hesaplar.2. Matematikte ln(x) olarak bilinir ve logaritması alınan değerler sıfır ve sıfırdan küçük olamaz.

Örnek 5.5.36) ceil(4.01) ceil(-19. çünkü int sınırı dışında bir tamsayı) labs(x): long tipindeki x sayısının mutlak değerini hesaplar.H FONKSİYONLARI Standart kütüphane olarak ifade edilen bu kütüphanede veri dönüşümü.2.3’de toplu halde verilmiştir. Örnek 5.2 floor(5. fabs(x): double tipindeki x sayısının mutlak değerini hesaplar.3. Bu fonksiyonlar veya makroların açıklaması Tablo 5. Ayrıca Math. int tipindeki bir alan dışındaki sayı için yanlış sonuç elde edilir.7 Mutlak Değer Fonksiyonları abs(x): int tipinde verilen x değerinin mutlak değerini hesaplar.1 ceil(5.3 abs(-456) abs(23) abs(-32768) 456 23 -32768 (Yanlış sonuç.36) floor(4. 5.423) floor(1.01) floor(-19.000001) 5 4 -20 1 5.2.6 Yuvarlama Fonksiyonları ceil(x): Verilen x gerçel sayısını x’den küçük olmayan tamsayıya yuvarlama işlemini yapar.h da bulunmayan bazı matematiksel fonksiyonlar bulunmaktadır. bellek yerleşimi ve diğer işlemleri içeren makro ve bir grup güçlü fonksiyonlar bulunur. STDLIB. 75 .423) ceil(1.000001) 6 5 -19 2 floor(x): Verilen x gerçel sayısını x’den büyük olmayan tamsayıya yuvarlama işlemini yapar. Örnek 5.

y) ((x < y) ? (y) : (y)) div(x. rand: Bu fonksiyon 0 ile RAND_MAX arasında 2 peryotlu rastgele bir sayı üretir. 32 5. STDIO. stdlib. Diğer rastgele sayı üretme fonksiyonları random.1 Stdlib.y) ve Min(x.3.h Kütüphanesi Fonksiyonları 5. srand. randomize dir. En çok kullanılan dosya komutları Tablo 5. 76 . Bu fonksiyonlar simülasyon programlarında belli aralıkta rasgele sayı üretmek için kullanılır.h Kütüphanesinde Verilmiş Matematiksel Fonksiyonlar Max(x.h içinde tanımlanmıştır ve değeri 2 -1 dir.4’de verilmiştir. 15 Sembolik sabit RAND_MAX. #define max(x.H FONKSİYONLARI Bu kütüphane dosyalarla ilgili bir kütüphanedir.4.y): Bu iki fonksiyon verilen iki sayı olan x ve y değerlerini karşılaştırarak en büyük ve en küçük olan değeri bulan fonksiyonlardır ve aşağıda gösterilen makrolar olarak tanımlanmıştır.y) ((x > y) ? (x) : (y)) #define min(x. Stdlib.y): Verilen iki int tamsayıyı böler.Fonksiyon veya Makro adı Açıklama exit( ) lrotl( ) lrorr( ) rotl( ) rotr( ) atexit( ) atof( ) atoi( ) atol( ) bsearch( ) calloc( ) ecvt( ) free( ) Programın çalışmasını durdur Unsigned long sayıyı sola döndür Unsigned long sayıyı sağa döndür Tamsayıyı sola döndür Tamsayıyı sağa döndür Fonksiyondan çıkarken kaydet Karakter katarını float sayıya çevir Karakter katarını int sayıya çevir Karakter katarını long int sayıya çevir İkili diziyi ara Dinamik bellek kullanımını başlat float sayıyı karakter katarına çevir Dinamik yerleştirilmiş diziyi serbest bırak Tablo 5.3.

5 de en çok kullanılan conio.h fonksiyonlarından bazıları verilmiştir. farkı makro olmasıdır Ekrandan formatlı okur Tablo 5. renk belirleme gibi ekran işlemleri bu kütüphanede yapılır. CONIO.h Kütüphanesi Fonksiyonları 5. Tablo 5.Fonksiyon Anlamı fclose fcloseall fgetc Fgetchar Fgets Fopen Fprintf Fputc Fputchar Fscanf Fwrite Getc Getchar Printf Putc Putchar scanf Dosyayı kapatır Tüm dosyaları kapatır Dosyadan karakter alır Karakter alır Dosyadan karakter katarı alır Dosya açar Dosyaya formatlı yazı yazar Dosyaya karakter yazar Karakter gösterir Dosyadan formatlı okur Yapısal dosyaya veri kaydeder Dosyadan karakter alır Karakter alır Ekrana formatlı yazar Fputc fonksiyonu ile aynı işlevi yapar.5.4. ekran modunu kontrol etme. Pencere açma. Tablo 5. farkı makro olmasıdır Fputchar fonksiyonu ile aynı işlevi yapar.h Kütüphanesi fonksiyonları Fonksiyon clreol clrscr delline getch gotoxy highvideo insline lowvideo normvideo textbackground 77 . Stdio.5: Conio.H FONKSİYONLARI Bilgisayar ekranını en iyi kullanmak için gerekli bir kütüphanedir.

Tablo 5.6 da en çok kullanılan string. Kürsor ilk satır. lowvideo( ): Karakterlerde soluk tonu seçer. gotoxy(sütun.satır): Kürsörün ekranda. Oluşturulan pencere başlı başına bir ekran gibidir. bir karakter girilmesini bekler. Kürsör olduğu yerde kalır.textcolor wherex wherey window Tablo 5. delinle( ): Kürsörün bulunduğu satırı siler. getch( ): Karakteri göstermeden. clrscr( ): Ekranı temizler.H FONKSİYONLARI Hafızada bulunan karakter dizileri (string) ile ilgili işlemler için kullanılır.h fonksiyonlarında bazıları verilmiştir. Conio.y1.h Kütüphanesi Fonksiyonları               clreol( ): Kürsörün bulunduğu yerden itibaren satırın sonuna kadar olan tüm karekterleri ekrandan siler. highvideo( ): Karakterlerde parlak tonu seçer.x2. insline( ): Kürsörün bulunduğu yere yeni bir satır açar. wherex( ): Kürsörün o anda bulunduğu sütun numarasını saklar. renk ile belirtilen renge çevirir. ilk sütuna konumlanır. 78 . wherey( ): Kürsörün o anda bulunduğu satır numarasını saklar. textbackground(renk): Ekranın zemin rengini. istenilen satır ve sütuna gitmesini sağlar.5. renk ile belirtilen renge çevirir. 5.y2): Ekran üzerinde bağımsız pencere oluşturur. normvideo( ): Görüntü rengini ilk renge dönüştürür. textcolor(renk): Ekranın yazı rengini.6 STRING. window(x1.

Karakter bulununca arama durur ve ilk bulduğu yerin adresini geri döndürür.karakter): s1 stringi içersinde “karakteri” arar. strupr(s1): s1 karakter dizisindeki tüm harfleri büyük harfe çevirir. 79 . strncpy(s1. 5.6.Fonksiyon Tipi Birleştirme Değiştirme Arama Kopyalama Karşılaştırma Fonksiyonlar strcat.1 Birleştirme Fonksiyonları strcat(s1. strset.h Kütüphanesi Fonksiyonları 5.6 String.n): s1 ile belirtilen stringin sonuna. s2 ile belirtilen stringin n tane karakterini ekler.karakter): Parametre olarak verilen stringin tüm karakterlerini yine parametre olarak verilen karaktere çevirir.3 Arama Fonksiyonları strchr(s1.4 Kopyalama Fonksiyonları strcpy(s1.s2.s2. s2 ile belirtilen stringi ekler. Strset(s1. 5. 5.s2): s1 ile belirtilen stringin sonuna. strncat strlwr. strncpy strcmp. strrev strchr strcpy. strupr. strncmp Tablo 5.n): Bir stringin baştan itibaren n karakterini başka bir stringe kopyalar.6.s2): s2 stringinin değerini s1 stringine kopyalar. Strrev(s1): s1 stringini tersden okur.6.6. Strncat(s1.2 Değiştirme Fonksiyonları strlwr(s1): s1 karakter dizisindeki tüm harfleri küçük harfe çevirir.

H FONKSİYONLARI Zaman ile ilgili işlemler için kullanılır. Dos.H FONKSİYONLARI En çok kullanılan dos. 5.s2): İki stringin.7. ilk karakterden başlayarak ASCII kodlarını karşılaştırır.h fonksiyonlarından ikisi aşağıda verilmiştir.7 de verilmiştir.9 DEĞERLENDİRME SORULARI Aşağıdaki program parçaları çalıştırıldığında ekran çıktıları ne olur? 80 .5.n): İki stringin ilk n karakterini karşılaştırır. gettime(z): Sistemin zaman bilgisini öğrenmek için kullanılır.h Kütüphanesi Fonksiyonları        delay(x): x milisaniye kadar programın çalışmasını durdurur. strncmp(s1. sound(x): x frekansında ses üretir. bu komut 0.6. Fonksiyon delay sleep sound settime gettime setdate getdate Tablo 5. En çok kullanılan time. time( ): Günün saat bilgisini saniye olarak verir. settime(z): Sistemin zaman bilgisini değiştirmek için kullanılır. 5.s2. Karşılaştırma sonucu olarak. 5.5 Karşılaştırma Fonksiyonları strcmp(s1.-.h fonksiyonlarından bazıları Tablo 5.7 TIME.8 DOS. getdate(z): Tarih bilgisini almak için kullanılır. setdate(z): Tarih bilgisini değiştirmek için kullanılır.+ değerlerinden birini üretir.   clock( ): Fonksiyonun çalıştırıldığı andaki sistemin saatini alır. sleep(x): x saniye kadar programın çalışmasını durdurur.

h> int a.h> #include<conio. a=ceil(-4. printf("\nb=%d". printf("a=%d".892). printf("\nb=%d". b=ceil(7. } 2. #include<stdio.h> #include<math.b.h> #include<conio. b=floor(7.b). 81 .a).a).b.1.b).h> int a. getche(). void main() { clrscr(). } 3.892). void main() { clrscr().h> #include<math. printf("a=%d". a=floor(-4.00001).00001). #include<stdio. getche().

h> int a. getche(). printf("s1=%s".c).s2).b. void main() { clrscr(). strcpy(s1. c=pow(a.c.s1). getche(). void main() { clrscr(). } 5. printf("c=%d".b).h> #include<math.h> #include<conio.#include<stdio. printf("\nb=%d". a=ceil(-4). printf("a=%d". #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<conio.h> #include<string. void main() { clrscr().b.h> int a. getche().b).a). } 4. #include<stdio. b=ceil(7).s2[]="FIRAT".h> #include<math.h> char s1[5]. b=3. 82 . a=2. } 6.

printf("a=%d".h> char s1[]="FIRAT".h> #include<string. getche(). strcat(s1. } 83 .s2). a=strlen(s1). #include<stdio.h> #include<conio. void main() { clrscr().s1).#include<stdio.h> #include<conio.h> char s1[]="FIRAT". printf("s1=%s". void main() { clrscr(). } 7. int a.a).s2[]="UNIV".h> #include<string. getche().

84 .

C sadece bir tek altprogram çeşidi sağlamaktadır. C. Eğer yapılacak iş pek kolay değilse program oldukça uzun olabilir.FONKSİYONLAR Bölüm 6 6. 85 . böyle alt görevleri ifade etmek ve birbirinden ayırmak için bir yöntem öngörmektedir. Bazı programlar onbinlerce satır uzunluğunda olabilir. bu da fonksiyondır. Bu bölümde fonksiyon tanımı ve kullanımı hakkında bilgiler edinilecektir. Böyle durumlarda.1. GİRİŞ Bir program bir görevi yerine getirmek için yazılır. esas görevi daha küçük ve kolay idare edilebilir alt görevlere ayırmadan yerine getirmek hemen hemen olanaksızdır.

 Fonksiyon tanımlamanız  Fonksiyon çağırmanız  Fonksiyonları program içinde kullanmanız Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir. 86 . uygulamaları yapıp. değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde.FONKSİYONLAR Bölümün Genel Amacı: Fonksiyonların tanımlanması ve kullanılabilmesi Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip.BÖLÜM -6. bölüm sonunda.

Programın herhangi bir yerinde yazılan bir fonksiyonu. Fonksiyonların girdilerine parametre ya da argüman denilir. kolay yazılmaları ve okunmalarını sağlamanın. Fonksiyonda elde edilen sonuç değerinin mutlaka return komutu kullanarak programa yollanması gerekir. programın her tarafında tekrar tekrar çağırarak çalıştırma olanağı bulunmaktadır. FONKSİYONLAR Fonksiyon. Fonksiyonlar. onları çağıran fonksiyonlardan aldıkları girdileri ve yine onları çağıran fonksiyonlara gönderdikleri çıktıları vardır. belirli sayıda verileri kullanarak bunları işleyen ve bir sonuç üreten komut grubudur. programların etkinliğini artırmanın.3.. programın bütününden bağımsız olarak yazılırsa. 6. Geri dönüş değeri..3 FONKSİYON PARAMETRELERİ 6.6. 87 .) C'de altprogramlara fonksiyon (function) denir. bir değişkene atanabilir ya da doğrudan matematik işlemlerde kullanılabilir. Fonksiyonlar. Fonksiyonların.2.1 Fonksiyonların geri dönüş değerleri (Çıkış) Bir fonksiyonun çağırılması sonunda onu çağıran fonksiyona dönüşünde gönderdiği değere geri dönüş değeri (return value) denir. diğer programlarda kullanması için sadece kopyalamak yeterli olacaktır.. bellekte daha az yer kaplamalarını sağlamanın en uygun yoludur. Geri Dönüş { blok return } Değerinin Türü Fonksiyon İsmi (VeriTipi Parametre Adı. Yazılan tüm fonksiyonlar sadece main() fonksiyonu içinden çağırılarak kullanılabilir.. Her fonksiyon faydalı birtakım işlemleri (bir işlevi) yerine getirmek için tasarlanır ve çağrılır.

Geri dönüş değeri: "İşlem başarılı olmuş mudur ya da neden başarısız olmuştur?. sqrt fonksiyonunun amacı x sayısının karakökünü bulmaktadır.. ifadesiyle bellekte size byte uzunluğunda bir blok tahsis isteyen programcı bu işlemin başarılı bir biçimde getirilip getirilmediğini de test etmek zorundadır.  Kimi fonksiyonlar hem belli bir amacı gerçekleştirirler hem de buna ek olarak amaçlarını tamamlayan bir geri dönüş değeri üretirler.  Bazen geri dönüş değerlerine hiç ihtiyaç duyulmaz. Örneğin: "). Bir fonksiyonun parametresi ve/veya geri dönüş değeri olmayabilir. Hemen arkasından p değişkeninin aldığı değeri kontrol edecek ve işlemin başarısı hakkında bir karara varacaktır. Örneğin: p=malloc(size). Sonuç geri dönüş değeri biçiminde a değişkenine atanmaktadır. a=sqrt(x)." gibi sorulara yanıt verir. 88 . Elde edilen değer. clrscr(). (işlemde kullanma) [Önce fonk() çalışır. clrscr fonksiyonu yalnızca ekranı siler. c=printf("Merhaba\n printf fonksiyonu ekrana merhaba yazısını yazmak için kullanılmıştır. yalnızca ekranı silme amacıyla tasarlanmış olan bir fonksiyonun herhangi bir geri dönüş değerine sahip olması gereksizdir. (değişkene atama) [Önce fonk() çalışır. kendilerini çağıran fonksiyonlara geri dönüş değeri biçiminde iletilir. Fonksiyonların geri dönüş değerlerinin kullanım amaçları  Bazı fonksiyonlar bir tek değer elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Ancak ekrana yazdığı karakter sayısını da geri dönüş değeri olarak vermektedir. Geri dönen değer x'e atanır.  Bazı fonksiyonların geri dönüş değerleri yapılan işlemin başarısı hakkında bilgi verir. Geri dönüş değerlerinin türleri fonksiyonların tanımlanması sırasında belirtilir.. Geri dönen değerle y toplanıp. Örneğin. Yani bu tür fonksiyonların geri dönüş değerleri test amacıyla kullanılmaktadır. böyle bir fonksiyonun geri dönüş değerine gereksinimi yoktur.] biçiminde kullanılabilir. x'e atanır.x=fonk(). Fonksiyonların geri dönüş değerleri herhangi bir türden olabilir.] x=fonk() + y.

&x).. C'de fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanamaz.")... #include <stdio. 89 . ancak geri dönüş değeri int türündendir. } y1 fonksiyonunun parametresi yoktur. } else uyari().h> #include <math. //Global degisken tanimlamasi main() { printf("Bir sayi giriniz : "). Örnek 6. } float x. void x1 (void) { } x1 fonksiyonu geri dönüş değerine de parametreye de (giriş değeri) sahip değildir. sonuc.float a1(void) { } veya float a1( ) { } a1 fonksiyonu parametreye (giriş değerine) sahiptir.0) { sonuc=sqrt(x). Örneğin: y1 ( ) { .h> void uyari(void) { puts("Uyari: Negatif sayinin karakoku alinmak istedi. if (x>0. scanf("%f". printf("sonuc= %f\n". } Çıktısı: Bir sayi giriniz : -9 Uyari: Negatif sayinin karakoku alinmak istendi.sonuc). 1 Fonksiyon Tanımlama Fonksiyon tanımlarken geri dönüş değerinin türü yerine hiç bir şey yazılmazsa C derleyicileri geri dönüş değerinin türünün int olduğunu varsayarlar.

2 Fonksiyonların giriş Değerleri Fonksiyon parametrelerinin tanımlanması 90 . Fonksiyonlardan birden fazla geri dönüş değeri çıkarabilmek göstericiler (pointers) ve yapılar (structures) ile mümkündür 6. Eğer return anahtar sözcüğü yoksa fonksiyon. ana bloğu bitince kendiliğinden sonlanır. 2... int fonksiyon2 () { . bağlayıcı program (linker) tarafından yapılır. Fonksiyonların yalnız bir tane geri dönüş değeri olabilir.3.. } Çağrılan fonksiyon ile çağıran fonksiyon arasında bağlantı kurma işlemi.. bağlama aşamasında. } Doğru int fonksiyon1 () { . main fonksiyonu yoksa bağlama aşamasında. } int fonksiyon2 () { . C programlarının çalışabilmesi için mutlaka main fonksiyonunun bulunması gerekir.. Fonksiyonların geri dönüş değerini oluşturur. bağlayıcı program tarafından bildirilecektir. Diğer bir deyişle kendisi çağıran fonksiyona bir tane dönüş değeri gönderebilir.. Fonsiyonları sonlandırır.. 1.. İnt fonksiyon1 () { . return ANAHTAR SÖZCÜĞÜ İki önemli işlevi vardır.....Yanlış Fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanmıştır.. } .. return anahtar sözcüğünün kullanılması zorunlu değildir..

Yeni biçim int topla (a. #include<stdio. i = topla(i. c = a + b. i). /* fonksiyon tanimlanmasi*/ printf("fonksiyon calismadan once i'nin degeri=%d\n". i). çağıran yere döndüğü anda yerel değişkenler ve formal değişkenler için kullanılan bellek alanı serbest bırakılır. Fonksiyona aktarılan değerlere formal parametre ve saklandığı değişkenlere de formal değişken denir.1. } main() { int i=1. /* fonksiyon calistiriliyor*/ printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n". aynı yerel değişkenler gibi bildirildiği fonksiyon yürütüldüğü anda geçerlidir. } Arguman listesine. int b) { return a+b. { return a+b. fonksiyona aktarılacak olan değerlerin saklanacağı yerel değişken adları yazılır. Programın akışı fonksiyondan çıkıp. Eski biçim 2. return c.h> int topla( int a. } int topla (int a. b) int a. b. 2 Fonksiyon Tanımlama 91 .i). } Örnek 6. Formal değişkenler. int b) { int c.

h> int fak (int f). /* global degisken*/ printf("\n\nfonksiyon cagrilmadan once sayacin degeri= %2d\n". 92 .int sayac = 0.h> #include <conio. sayac). /* fonksiyon cagrildi*/ printf("fonksiyon cagrildiktan sonra sayacin degeri= %2d\n". main() { sayac++. sayac). } Örnek 6. sayac). degisken*/ /*butun bloklarin disinda oldugu icin global int fonksiyon(void).r)=n!/(r!*(n-r)!)*/ #include <stdio. /* yerel degisken*/ printf("\tfonksiyonun icinde sayacin degeri= %2d \n". 3 Değişken Tanımlama /*Kombinasyon hesabi*/ /*C(n. fonksiyon(). } int fonksiyon(void) { int sayac = 10.

main() { int n. c=(float) fak(n)/(fak(r)*fak(n-r)). else if (f==0) return 1. getch(). scanf("%d". float c.. i<=f.: ").&r). else for (i=1.r.: ").. printf("C=%5.&n). if (f<0) return 0. printf("n'in degerini gir. puts("\nkombinasyon hesabi: ").. puts("C(n.c). scanf("%d". } Çıktısı: 93 .2f\n". } int fak (int f) { int i. return (fa). printf("r'in degerini gir. fa. fa=1.r)=n!/(r!*(n-r)!)").i++) fa*=i..

c=a+b. do { top+=b.: 5 *r'in degerini gir. a=b.. b=1. b=c./*n'in degerini gir. 4 Kombinasyon Programı /*fibanocci serisi*/ /*1+1+2+3+5+8+13*/ #include <stdio..h> int fibanocci(int n) { int a. c=0.00*/ Örnek 6.. c. b. printf("toplam=%d ". top). } main() { 94 . top=1.. top.: 2 *C=10. } while (b<=n). a=1.

&nn)..n..&x). float toplam. scanf("%d".x..++i) 95 . + x^n/n!*/ #include <stdio. } Örnek 6.. scanf("%d"."). 5 Fibanocci Sayı Programı /*x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+ . int u). + x^n/n!").. scanf("%d". puts("x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+ .int nn=15.. main() { int i.h> int fak (int f). puts("hesaplanacak seri: "). for (i=1.. int us (int xx."). printf("n'in degerini gir. printf("x'in degerini gir. /* printf("son sayiyi gir :"). toplam=0.&n).*/ fibanocci(nn). ara. getch()..i<=n.

son=1. } int us (int xx.{ ara=(float) us(x.2f". else if (f==0) return 1.x.i.toplam). } printf("sonuc=%5. toplam+=ara. if (f<0) return 0. } Örnek 6. } int fak (int f) { int i. fa=1.i.2f\n".ara).i)/fak(i).i++) fa*=i. printf("Dongu %d. else for (i=1. fa. i<=f. son.i<=nn. return (fa).i. for (i=1.kez calisti. %d^%d/%d!=%5. 6 Polinom Hesaplama Programı 96 . int nn) { int i. getch(). return(son). i++) son *=xx.

/* Asal Sayıların bulunması*/ #include <stdio. for (i=7. i = 2.i++) if (asal(i)) { printf("%d \t". j++. &kac). i*i <= n. j<=kac. if (n % 2 == 0) return (n==2). clrscr(). scanf("%d".h> int asal(int). if (n % 3 == 0) return (n==3). int j. } } int asal(int n) { int i. printf("ilk kac asal sayi listelenecek : "). return 1. if (n % 5 == 0) return (n==5). main() { int i . /* sayı asal ise. 1 değil ise 0 değerini alır */ } ÇIKTISI: ilk kac 2 3 31 37 73 79 127 131 179 181 233 239 asal 5 7 41 43 83 89 137 139 191 193 241 251 sayi 11 47 97 149 197 257 listelenecek 13 17 19 53 59 61 101 103 107 151 157 163 199 211 223 263 269 271 : 23 67 109 167 227 277 100 29 71 113 173 229 281 97 . for (j = 1. i). i+=2) if (n % i == 0) return 0. int kac.

} içinde int carp_topla(a. #include<stdio. i). i).h> int carp_topla (int. int). Fakat program tanımlanan bir fonksiyon diğer fonksiyon içinde kullanılabilir. b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/ { int c. c = a + b. } int topla(a.b)*topla(a.b). i). //yukarida tanimlanan topla fonksiyonu kullaniliyor return c. printf("fonksiyon calismadan once i'nin degeri=%d\n". } Çıktısı fonksiyon calismadan once i'nin degeri=1 fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= 2 98 . /* fonksiyon calistiriliyor*/ printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n". //fonksiyon prototipi int topla (int. 7 Asal Sayı Bulma Programı C'de fonksiyon içinde fonksiyon tanımlanmaz. clrscr(). i = carp_topla(i. /* fonksiyon calistiriliyor*/ printf(" fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= %d\n\n\n". /* fonksiyon tanimlanmasi*/ //fonksiyon prototipi main() { int i=1. c = topla(a.h> #include<conio. int).i).283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 Örnek 6. i = topla(i.i). return c. b) /* fonksiyon tanimlanmasi*/ { int c.

int y.b=2. i). i = topla(a. d=x+y+z. z=3.fonksiyon calistirildiktan sonra i'nin degeri= 16 C++'da aynı isimli birden fazla fonksiyon tanımlanabilmektedir (function overloading).c). clrscr(). int z) {int d. printf ("a = 1\nb = 2\nc = 3\n\n"). //Ayni isme. } //Ayni isimde uc parametreli fonksiyon tanimlamasi int topla (int x. x=1.b). int) calistiriliyor*/ printf ("iki parametreli fonksiyonunu\n" "calistirildiktan sonra \ni'nin degeri= %d\n\n\n". } Çıktısı: a=1 b=2 99 . y=2.b. } main() { int i. return d.a=1.c=10. i). /* ayni isime sahip topla fonksiyonunun iki parametreli olani topla(int. Bu durumda C++ derleyicileri aynı isimli fonksiyonları parametre sayılarına ve türlerine göre birbirlerinden ayırırlar. int)calistiriliyor*/ printf("Uc parametreli topla fonksiyonunu\n" "calistirildiktan sonra \n i'nin degeri= %d\n". i = topla(a. int y) {int d. /* ayni isime sahip topla fonksiyonun Uc parametreli olani topla(int. farkli parametreye sahip iki fonksiyonun kullanilmasi #include<stdio. d=x+y.h> //Ayni isimde iki parametreli fonksiyon tanimlamasi int topla (int x. return d. x=1. int. y=2.h> #include<conio.

3. } main() { int faktor. İşlem -->faktor=120 10. işlem --> faktor=fakt(4) Geri Dönüşler 11. fonksiyonla birlikte tanımlanmış parametrelerin ve diğer yerel (local) değişkenlerin. işlem --> faktor=fakt(5) 2.faktor). return(120) 100 . Bir fonksiyonun her çağrılması.3 Fonksiyonların kendi kendilerini çağırması (Recursive) Bir fonksiyonun kendi kendini çağırması. işlev bakımından bir başka fonksiyonu çağırmasından farklı değildir. işlem--> sonuc=24*5. yığın (stack) üzerinde yeniden yaratılması ve çağırılan fonksiyonun çalışmasının tekrar başlamasına neden olur.c=3 iki parametreli fonksiyonu calistirildiktan sonra i'nin degeri= 3 Uc parametreli topla fonksiyonu calistirildiktan sonra i'nin degeri= 6 Örnek 6. Çağırım ifadeleri 1. 8 Fonksiyon Tanımlama 6. sonuc=fakt(x-1)*x. } Örnek 6. return(sonuc).9 Recursive Fonksiyon Programın çalışması sırasında şu işlemler olmaktadır. if (x<1) return(0).h> int fakt(int x) { int sonuc. faktor=fakt(5). if (x==1) return(1). printf("Faktoriyel=%d\n". #include <stdio.

12. Klavyeden girilen iki sayının bölümünü bölme işlem operatörünü kullanmadan gerçekleştiren bir program yazınız 10. işlem--> sonuc=???. Toplama. klavyeden girilen mesafeyi kaç saatte gideceğini hesaplayan program yazınız. 1+4+9+ . Klavyeden girilen bir integer dizinin en büyük ve en küçük elemanını bulan bir program yazınız. n! değerini hesaplayan programı yazınız. 9. Verilen dizide aranılan bir elemanın kaç defa tekrar ettiğini bulan bir program yazınız. 8. 2. 7. çıkarama. Klavyeden girilen bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulan bir program yazınız. 15.. işlem --> çağırım yok 9. return(1) 6.4 DEĞERLENDİRME SORULARI 1. return(24) 8. +100= değerini hesaplayan programı yazınız. Klavyeden girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını test eden bir fonksiyon yazınız 13. 3. çarpma ve bölme işlemi yapan ve program yazınız. return(6) 7. Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programı yazınız 11. [1-7] arasında girilen sayıya karşılık gelen haftanın gününü veren bir program yazınız. return(2) 6. Klavyeden girilen 10 elemanlı bir diziyi büyükten küçüğe doğru sıralayan bir program yazınız. Dışardan girilen N adet tamsayının aritmetik ortalamasını alıp ekrana yazdıran programı C++ dilinde kodlayınız. işlem --> faktor=fakt(2) 5.3. 5. 4. Klavyeden girilen iki tane sayıyı recursive fonksiyon kullanarak toplayan program yazınız. 14.  1 xn f ( x)  1   x  1 n 1 ( x  (n  1)) n Serisinin toplamını bulup yazdıracak programı yazınız. işlem --> faktor=fakt(3) 4. işlem--> sonuc=2*3. işlem --> faktor=fakt(1) 6. işlem--> sonuc=6*4. Saatte ortalama 60 km yol giden bir aracın. işlem--> sonuc=1*2. (x değeri dışarıdan okutulacak ve serinin sadece ilk 75 terimi alınacak) 101 .. 6.

102 .

Daha önceki bölümlerde her bir veriyi kaydetmek ve o veriyi tanımlamak için bir değişken kullanıldı. boyut sayısı arttıkça işlemler biraz daha karmaşık hale gelebilir. 103 . “dizi dizileri” veya “matris” denir. benzer tipte çok fazla veriyi belleğe kaydetmek için dizilere başvurulur. Diziler bir boyutlu veya çok boyutlu olabilirler.1. GİRİŞ Bir dizi benzer elemanlardan oluşan bir kümedir.DİZİLER Bölüm 7 7. tek boyutlu diziler ise genel olarak “vektör” olarak adlandırılırlar. C dilinde çok boyutlu dizilere “elemanları dizi olan dizi” .

104 .  Tek boyutlu dizi kavramını açıklamanız.DİZİLER Bölümün Genel Amacı: Dizi kavramını anlayabilme ve ihtiyaca bağlı olarak kullanabilme.  Dizler ile karakter işleme yapabilmeniz. değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde. uygulamaları yapıp.BÖLÜM -7.  Dizi kavramını açıklamanız.  Çok boyutlu dizi kavramını açıklamanız.  İşlemlerde dizi kullanımını yapabilmeniz Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir. Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip. bölüm sonunda.

ve son olarak köşeli parantezler içerisinde dizinin eleman sayısı belirtilir. 105 . Bu dizinin elemanları bellekte aşağıdaki gibi yerleşir: BELLEK Dersnotu[0] Dersnotu[1] Dersnotu[2] Dersnotu[3] Dersnotu[4] Dersnotu[5] Dersnotu[6] Veri1 Veri2 Veri3 Veri4 Veri5 Veri6 Veri7 Şekil 7. 7. int dersnotu[7] . bu elemanlara erişim yapılırken kullanılacak dizi adı.3.2 Tek boyutlu dizi elemanların bellekteki görünümü Dizinin ilk elemanının indisi 0 dır. Dizinin herhangi bir elemanına erişmek veya değiştirmek için kaçıncı eleman olduğunu gösterir indis bilgisini vermek gerekir. Bellekte satır düzeninde ve art arda depolanırlar. TEK BOYUTLU DİZİLER Tek boyutlu dizilerin yazım biçimi aşağıdaki gibidir. örneğin dersnotu[4] dizinin 5. Örnek olarak. Bu örnek kullanımında dersnotu adında integer (tamsayı) tipinde bir dizi tanımlanmıştır. Buna bağlı olarak dizinin son elemanının indisi de dizinin eleman sayısının 1 eksiğidir. Tip dizi_adı[satır_sayısı][sütun_sayısı] . Çok boyutlu dizilerin yazım biçimi aşağıdaki gibidir. Tip dizi_adı[eleman_sayısı] . En çok 2 boyutlu diziler kullanılırlar. ÇOK BOYUTLU DİZİLER Çok boyutlu bilgileri veya veri tablolarını saklamak için kullanılır.2. Bu gösterim şekli matrisler için kullanılır. elemanını gösterir. bu elemanlara erişim yapılırken kullanılacak dizi adı.7. Bu gösterimde ilk olarak dizi elemanlarının bellekte depolanacağı verilerin tipi. gösterilebilir. Bu gösterimde ilk olarak dizi elemanlarının bellekte depolanacağı verilerin tipi. ve son olarak köşeli parantezler içerisinde dizinin satır ve sütun eleman sayısı belirtilir.

Dersnotu[2]=55 . Dizilere ilk değer tanımlama sırasında da verilebilir.2. satır 1.2}}. BELLEK elemanlar[0][0] elemanlar[0][1] elemanlar[1][0] elemanlar[1][1] elemanlar[2][0] elemanlar[2][1] Veri1 Veri2 Veri3 Veri4 Veri5 Veri6 1.2}. a[0][1][0]=12 .2}.2. satır 1. String dizilerini tanımlayabilmek için aşağıdaki yazım şekli kullanılır. satır 1.5. int c[3][3]={2. satır 2.2.Örnek olarak. char il. Double say[2][2][3][1] . char string_dizi_adı[eleman sayısı]. örneğin. gösterilebilir. sütun 2. int c[3][3]={{2. 106 . sütun 1. Örneğin. sütun 3.3 Çok boyutlu dizi elemanların bellekteki görünümü Çok boyutlu diziler iki den fazla boyutlu olabilirler. char string_adı. Elemanlar[1][0]=10.{1. sütun 2. Int a[3][2][2] . Bu tür verileri saklamak için char veri tipi kullanılır.{2.4. Bu örnek kullanımda elemanlar adında float (gerçel) tipinde iki boyutlu bir dizi tanımlanmıştır. sütun Şekil 7.1. sütun 3. satır 2. DİZİLERE BAŞLANGIÇ DEĞERİ ATANMASI Dizilere başlangıç değeri verilmesi için yazım biçimi. satır 2. 7. float elemanlar[3][2] .4.4}. KARAKTER İŞLEME (STRINGLER) C dilinde yazılabilecek programlarda sayıların dışında metinlerle de işlem yapılabilir. 7.

for (i=0.elemani dizi[%d]=%d\n". } ‘E’ ‘l’ ‘a’ ‘z’ ‘ı’ ‘ğ’ ‘\0’ 107 .'L'.i<15. getch().&dizi[i]).i).'Ğ'}. Bu dizinin elemanları bellekte aşağıdaki gibi yerleşir: BELLEK il[0] il[1] il [2] il [3] il [4] il [5] il [6] il [7] Şekil 7. int dizi[15].1 Bir diziye eleman girişi ve dizinin elemanlarını ekrana yazdırma #include <stdio.. int i. } for (i=0.'A'.i. i++) printf("dizinin %d.dizi[i]).i+1.h> main() { clrscr(). printf("15 adet sayi gir \n").'I'.4 String dizilerinin bellekteki görünümü Örnek 7.char a[8] = {'E'.'Z'.i++) { printf("\ndizi[%d]=".h> #include <conio. i<15. char il[8]=”Elazığ”. scanf("%d".

} 108 .200.500}.j. int i.h> #include <conio.i<5.300.i<5.h> main() { clrscr().elemani dizi[%d]=%d\n". for (i=0.i++) scanf("%d".&dizi[i]).i. i<5. } Ekran Çıktısı dizinin 0. break. getch().ci elemanıdır\n". clrscr(). scanf("%d"..elemanı a[4]=500 Örnek 7.h> #include <conio.elemanı a[0]=100 dizinin 1.400.h> main() { int i."). int dizi[5]. for(i=0.elemanı a[3]=400 dizinin 4. i++) printf("\ndizinin %d.3 Bir elemanın dizide olup olmadığını bulan program #include <stdio.i+1).2 Bir diziye ilk değer atama ve dizinin elemanlarını ekrana yazdırma #include <stdio.i++) if (ara==dizi[i]) { printf("Aradığınız sayı dizinin %d. for (i=0. int dizi[5]={100. printf("diziyi giriniz:\n"). } getch().ara.elemanı a[1]=200 dizinin 2. printf("Sayıyı giriniz.Örnek 7.i+1..dizi[i]).&ara).elemanı a[2]=300 dizinin 3.

i++) scanf("%d". i=1. en=dizi[1]."). getch()."). printf("Elemanın dizideki yeri=%d\n".. printf("\nDizi elemanlarını giriniz. scanf("%d".en.. konum). } 109 . en).h> main() { int dizi[35].i<=eleman..i++) if(en>dizi[i]) // Eğer en<dizi[i] yazılırsa en büyük eleman bulunabilir { en=dizi[i].i.&eleman). clrscr().eleman. for(i=1. } printf("Dizinin en küçük değeri = %d\n". konum=i.4 Bir dizideki en küçük yada en büyük elemanı ve dizideki yerini bulma #include<stdio.konum. printf ("\nDizinin eleman sayısını giriniz.Örnek 7.&dizi[i]). for (i=1.h> # include<conio.. konum=i. i<=eleman.

} for(i=0. } Örnek 7. a[j]=c.i). } printf(“\nSıralı Dizi:\n”). int i. i<(eleman-1). i++) for(j=i+1.4.i++){ printf(“b[%d]:”.b[i]). for(i=0. j.matris[i][j]).i<eleman.5. main() { for (i=0.3.2. printf(“Dizinin eleman sayısını giriniz:\n”).h> int matris[2][3]={1. getch(). } } 110 .j<3. void main() { clrscr().b[100].&b[i]).6 Elemanları belli bir matrisi ekrana yazdırma #include <stdio.&eleman)..j.i. a[i]=a[j]. for(i=0.6}.5 Eleman sayısı dışarıdan girilen bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralama #include<stdio. scanf(“%d”.h> #include<conio.h> int eleman.j++) if(b[i]>b[j]) { c=a[i]. printf(“Dizi elemanlarını giriniz:\n”). printf("\n").i++) { for(j=0. scanf(“%d”.c.j++) printf("%d".j<eleman.i<eleman.Örnek 7.i<2.i++) printf(“%d\t”.

} printf("\n"). printf("%d".i<3.j). j. printf(“\nmatris2[%d][%d]=”.j).Örnek 7.i<3.j++) { matris3[i][j]=matris1[i][j]+matris2[i][j]. main() { for (i=0.&matris2[i][j]).i.j++) { printf(“\nmatris1[%d][%d]=”.8 Elemanları dışarıdan girilen iki matrisin toplanması #include <stdio. int i.j<3.i. scanf(“%d%d”. int matris2[3][3]. int matris3[3][3]. scanf(“%d%d”.j<3. } } 111 . } for (i=0.&matris1[i][j]).h> int matris1[3][3].matris3[i][j]).i++) { for(j=0.i++) for(j=0.

j<3.j++) if(i==j) a[i][j]=1. for(i=0. clrscr(). else a[i][j]=0.h> int a[3][3]. j.h> #include<conio.a[i][j]). } Printf(“\n”).Örnek 7. } Ekran çıktısı: 100 010 001 112 . void main() { clrscr(). } getch().i++) { for(j=0. for(i=0.i<3.i<3. int i.j++) { printf(“%d”.9 3x3 boyutunda bir birim matris oluşturan ve ekrana yazdıran program #include<stdio.i++) for(j=0.j<3.

} 113 . for(i=0.&x[i][j]).i.i. for(i=0. } getch().j).i<2.i<2.k. z[i][j]).i++) for(j=0. for(i=0. void main() { clrscr(). printf(“1. y[2][2].i++) for(j=0. j. } printf(“\n”).i.i++) { for(j=0.j++) { printf(“x[%d][%d]=”.j<2.h> #include<conio.i++) for(j=0.&y[i][j]).j++) for(k=0. z[2][2]. j. matrisin elemanlarını giriniz\n”).j<2.j++) printf(“z[%d][%d]=%d”.j<2.j++) { printf(“y[%d][%d]=”.10 3x3 boyutunda a ve b matrislerini dışarıdan okutarak c=a*b matrisini hesaplatıp yazan program: #include<stdio. matrisin elemanlarını giriniz\n”).i<2. printf(“\n”).i<2. scanf(“%d”. int i. } printf(“2.k<2.Örnek 7.h> int x[2][2].j). for(i=0. scanf(“%d”.j<2.k++) z[i][j]= z[i][j]+x[i][k]*y[k][i] .

scanf(“%s”. getch(). int i.h> #include<conio. matrisin elemanlarını giriniz y[0][0]=1 y[0][1]=2 y[1][0]=3 y[1][1]=4 z[0][0]=11 z[1][0]=26 z[0][1]=16 z[1][1]=38 Örnek 7. i++) { printf(“iladı[%d]:”.il[i]). i<3 .Ekran çıktısı: 1.i). i<3 . i++) printf(“%s\n”.11 Girilen illeri ekranda gösterme (String dizi örneği) #include<stdio. for(i=0 . } for(i=0 . void main() { clrscr(). } Ekran çıktısı: İlleri giriniz: Elazığ İstanbul Kahramanmaraş Elazığ İstanbul 114 .il[i]).h> char il[3][10]. printf(“İlleri giriniz:\n”). matrisin elemanlarını giriniz x[0][0]=2 x[0][1]=3 x[1][0]=5 x[1][1]=7 2.

Klavyeden girilen bir metnin uzunluğu bulan bir C programı yazınız? 3. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Klavyeden rastgele girilen 10 sayıyı okuyup bu sayıları tersten yazdıran bir C programı yazınız? 2. 20 elemanlı bir dizide kaç negatif. n*n boyutundaki bir matrisin simetrik olup olmadığını bulan programı yazınız? 15. Bir kare matrisin determinantını bulan bir C programı yazınız? 4.Kahramanmaraş 7. Mevcudu klavyeden girilen bir sınıftaki öğrencilerin sınav sonuçlarını okutup ortalamasını ve en yüksek notu bulan programı yazınız? 8. 50 elemanlı bir dizide değeri 0’dan küçük olanları neg isimli diziye.6. kaç pozitif ve kaç tane 0 olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programı yazınız? 10. değeri 0 ya da 0’dan büyük olanları poz isimli diziye aktaran programı yazınız? 11. 25 elemanlı bir dizideki negatif elemanların toplamını bulan programı yazınız? 9. n*n boyutundaki bir matrisin satırlarını ve sütunlarını toplayıp ayrı aryrı sonuçları ekranda gösteren programı yazınız? 14. Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin yerini bozmadan tersten yazdıran bir C programı yazınız? ( Örn: Ali Topu At  At Topu Ali ) 7. Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin sadece ilk harflerini yazdıran bir C programı yazınız? 6. Klavyeden girilen bir metni tersten yazdıran bir C programı yazınız? 5. n*n boyutundaki bir dizinin esas köşegeni üzerindeki elemanların ortalamasını ve toplamını bulan programı yazınız? 13. n*n boyutundaki bir matrisin en büyük elemanını en küçük elemanına böldüren ve sonucunu ekrana yazdıran programı yazınız? 115 . Eleman sayısı dışarıdan girilen bir dizideki çift olan elemanların ortalamasını bulan programı yazınız? 12.

116 .

ayrı ayrı veya bitişik gruplar halinde idare edilebilen ardışık olarak sayısallaştırılmış veya adreslenmiş hafıza hücrelerinin bir dizisine sahiptir. Tipik olarak bir bilgisayar.İŞARETÇİLER Bölüm 8 8. hatta zorunludur. 117 . İşaretçiler. Turbo C' de işaretçilerin kullanımı en üst düzeydedir. hafızadaki bir yerin adresini ( byte sıra numarasını ) içeren bir değişkendir.1 GİRİŞ Tüm bilgisayar programlama dillerinin temelinde işaretçiler veri tipleri bulunmaktadır.

       Tanımlanması ve Kullanımı İşaretçi Aritmetiği İşaretçiler ve Diziler İşlevleri Referans Yoluyla Çağırma İşaretçiler ve Yapılar Dinamik bellek kullanımı İşaretçilerle İlgili Diğer Konular Değerlendirme: Modül sonundaki uygulamaları yapmanız sonuçları uygulama raporu ile karşılaştırmanız ve değerlendirme sorularına en az % 75 düzeyinde doğru cevap verebilmeniz gerekmektedir. uygulamaları yapıp. bölüm sonunda.BÖLÜM – 8 İŞARETÇİLER Bölümün Genel Amacı: Turbo C programlama dilinde işaretçilerin yeri ve kullanma Bölümün Davranışsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü başarıyla bitirip. 118 . değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz taktirde.

float *fptr.2 TANIMLANMASI VE KULLANIMI Bir veri bloğunun bellekte bulunduğu adresi içeren (gösteren) veri tipidir.2. cast işleci (*tip) . &i). 8FF8:1000 8. } Bellek modeline göre SSSS:OOOO veya OOOO biçiminde adres yazar. Bunun için malloc işlevi kullanılır void *malloc(n) : Boş bellekten n byte yer ayırıp başlangıç adresini döndürür. main() { int i. Bu yolla veriler için dinamik yer ayırılır. iptr = &i. & işleci : Bir değişkenin adresinin belirlenmesi için kullanılır. Kullanım biçimi: &değişken &i : i değişkenin adresini verir.2.1. printf("i değişkeninin adresi %p\n". p değişkeni <veri tipi> ile belirtilen tipte bir verinin bellekte saklandığı adresi içerir. 8. i = 5. Ancak işaret ettiği veri bloğu yoktur.. iptr).8. clrscr(). ikincisi ise veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak. İşaretçi değişkenin var olan bir değişkenin bulunduğu adresi göstermesi. Tanımlama biçimi: veri tipi *p. sizeof. iptr = (*int) malloc(2). 119 ..2. !!!!!!!!! Daha sonra dönüş yapılacak. Veri bloğunu boş belleği kullanarak oluşturmak. Bu kadar tanımla sonucunda bellekte p değişkeni mevcuttur. printf("iptr değişkeninin değeri %p\n". int *iptr. int *iptr. Birincisi kullanılan herhangi bir değişkeni işaret etmek. Bu işlemi yapabilmek için var olan değişkenin adresinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için iki yol vardır.

3. ( int değeri işaret ettiği için) aynı örneği double için yaparsak double *iptr. iptr nin değeri 1008 olur.8. .. *iptr = 8. iptr = &i. i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. --) geçerlidir. iptr = &i. } Ekranda çıktı : i değişkeninin değeri 8 iptr adresinin içeriği 8 !!! İşaretçi değişkenin gösterdiği adresin içeriği değişken ilklendirmeden kullanılmamalıdır 8. i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım. iptr++. 1000 dir. iptr nin değeri iptr nin değeri 1002 olur. İşaretçi değişkenin değeri 1 arttırıldığı zaman değişken bir sonraki veri bloğunu işsaret eder. *(iptr+4)=2. i). Veriye işaretçi değişken yoluyla erişim Bir işaretçinin gösterdiği adresteki veriye erişmek için işaretçi değişkeninin önüne * karakteri konur. Ancak eklenecek değer tamsayı olmalıdır. iptr nin değeri 1000 dir. printf("iptr adresinin içeriği %d\n". Değişkenin alacağı yeni değer işaretçi değişkenin ne tip bir veri bloğunu işaret ettiğine bağlıdır. *iptr).3 İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ İşaretçi değişkenler üzerinde toplama ve çıkartma işlemleri (++.. iptr++. i değişkenin adresinin 1000 olduğunu varsayalım... printf("i değişkeninin değeri %d\n". i.2. iptr = &i. main() { int i. int *iptr. 120 .. ( double değeri işaret ettiği için) int *iptr. int *iptr. . j.. iptr nin değeri 1000 dir. i. . 1008 adresinin içeriğini 2 yapar. iptr = &i. i.

j<10. *(iptr+j)). } printf("\n"). j++) i[j]=j. for (j=0. /* iptr hala dizinin başını gösterir */ getch(). } 121 . bir sonraki veri bloğunu göster (*iptr)++. int *iptr. for (j=0. iptr değişkeninin gösterdiği adresteki değeri 1 arttır 8. /* Dizinin başlangıç adresine erişmek için ilk elemanın adresi kullanılabilir &i[0] veya doğrudan */ iptr = i.h> main() { int i[10]. for (j=0. printf("\n"). iptr++ . iptr++. j++) { printf("%d ". j. /* iptr artık dizinin başını göstermez */ iptr = i. clrscr(). #include <stdio. *iptr). j<10.4 İŞARETÇİLER VE DİZİLER İşarteçiler üzerinde geçerli aritmetik yardımıyla dizilere işaretçi değişkenler ile erişmek mümkündür.!!! Arttırma işaret edilen veri bloğuna göre yapılır Yani bir sonraki veri bloğunun gösterilmesi sağlanır. j++) printf("%d ". j<10.

void arttir(int). b). p2 = b. *p2. arttir(i). i = 5. İşlev çağırıldığı zaman parametrelerin bir kopyası çıkartılıp işleve gönderiliyordu. char b[11]. i). printf("%s\n".h> main() { char *a="1234567890". } printf("%s\n".1: İşaretçi ve dizgi kullanımı. a). printf("öncesi %d\n". getch(). p2++. #include <stdio. main() { int i. Bir işlevin birden fazla değer gönderebilmesi için işaretçilere gereksinimiz vardır. char *p1. i). while (*p1 != '\0') { *p2 = *p1. } 8.5 İŞLEVLERİ REFERANS YOLUYLA ÇAĞIRMA Şu ana yazdığımız işlevlerde gönderilen parametrelerin (diziler hariç) değerlerinin değiştirilmesi mümkün değil idi. printf("sonrası %d\n". } void arttir(int k) { k++. p1 = a.Örnek 8. p1++. } Çıktı : öncesi 5 sonrası 5 122 .

getch().2: Sayısal dizgiyi tamsayıya dönüştüren işlevde iyileştirme. Eğer parametredeki değişikliklerin işlevin çağırıldığı yerde de geçerli olmasını istiyorsak işleve parametrenin adresini göndermek gerekir.Gönderilen parametrenin kopyası işleve gönderildiği için işlev içerisinde yapılan değişiklikler işlevin çağırıldığı yeri etkilemez. Geçersiz karakterin konumu da verilsin. printf("öncesi %d\n". } void arttir(int *k) { (*k)++. printf("sonrası %d\n". i). i). arttir(&i). void arttir(int*). main() { int i. i = 5. } Çıktı : öncesi 5 sonrası 6 Örnek 8. 123 .

3: Sıraya dizme.int deger(char *s. Yer değişikliği işlevde ve parametrelere referans yolu ile erişim. int *konum) konum = -1 ise tüm karakterler rakam >=0 ise geçersiz karakterin konumu Örnek 8. 124 .

k. i<N. int i. int *). printf("\n"). i<N-1. *a = *b.h> #include <conio. i<N. } void degistir (int *a. i++) if (s[i] > s[i+1]) { degistir (&s[i]. 125 . k = 1. printf("%4d". clrscr(). for (i=0. Örnek 8. k=1. main() { int s[N]. i++) { s[i] = rand() % 100. getch(). } !!! Dizilerde işaretçi olduğu için a değişkeni bir dizi(veya işaretçi ise) a[i] ile *(a+i) ifadeleri aynı anlamı taşır.4: İşleve gönderilen dizinin işlev içerisinde işaretçi olarak kullanımı. &s[i+1]).#include <stdio. do { k=0. i++) printf("%4d". } printf("\n"). gec = *a. for (i=0.s[i]). for (i=0. *b = gec.s[i]).h> #define N 20 void degistir (int *. int *b) { int gec. } } while (k).

1000 tane int değer içerecek bellek uzunluğu x = (double *) malloc(2000*sizeof(double)). i = (int *) malloc(1000*sizeof(int)) . NULL yer yok demektir. i<N. clrscr(). float t = 0. i++) { s[i] = rand() % 100. } float ort (int *a) { int i. for (i=0. i++) t = t + *(a+i). int *i. return t/N. k.#include <stdio. for (i=0. void malloc(n): En az n byte uzunluğunda bellekten yer ayırır. getch().h> #include <conio.s[i]). printf("%4d". 2000 elemanlı double dizi sizeof(n) : n ifadesinin/tipinin byte olarak uzunluğunu verir. i<N. 2000 elemanlı double dizi void free (void *block) : mallock işlevivi tersi. i = (int *) malloc(2000) . Block değişkenin tuttuğu yeri boş belleğe gönderir 126 . } Örnek 8. İşlevin değeri >0 ise bloğun bellekteki yeri.5: işleve gönderilen işaretçinin işlev içerisinde dizi olarak kullanımı . main() { int s[N]. x = (double *) malloc(8*2000). 2000 byte yer ayırıp bloğun başlangıç adresini i 'ye atar ( 1000 elemanlı int dizisi ) double *x.h> #define N 5 float ort (int *). int i. } printf("\n").

for (i=0. main() { char *aylar[] = {"". "Kasım". float t = 0. aylar[i]). "Eylül". return t/N. i<N. } float ort (int a[]) { int i. "Nisan". "Mart". k. scanf("%d". &i). "Aralık"}. printf("Ortamala = %. "Ekim".6: Bir dizinin elemanlarının işaretçi olması. clrscr(). "Temmuz". "Haziran". i++) t = t + a[i].*(s+i)). Daha önce yapılan bir örnekte ay isimleri bir dizide saklanmıştı. } 127 .2f\n". getch(). "Mayıs". int i. int i. } Örnek 8.ort(s)).#include <stdio. main() { int *s.h> #define N 8 float ort (int []). i++) { s[i] = rand() % 10. s = (int *) malloc(2*N). if (i>0 && i<13) printf("%s\n".h> #include <conio. printf("%4d". } printf("\n"). i<N. "Ağustos". for (i=0. printf("Ayın sırasını gir "). "ªubat". "Ocak". getch().

int **iptrptr. struct ogrenci{ char no[10].6 İŞARETÇİLER VE YAPILAR Bir işaretçi işleve parametre olarak gönderildiğinde basit değişken gibi değişkenin kopyası alınıp gönderiliyordu. Yapının büyük olduğu durumlarda bu da sorun çıkartır. *iptrptr. clrscr(). main() { int i. i. printf(" i ve &i : %d %p\n". iptr = &i. int notu. struct ogrenci *a 128 . }. iptrptr = &iptr. *iptr. Örnek 8. printf(" *iptr ve iptr : %d %p\n". int *iptr. iptr). İşaretçinin bir yapı verisini göstermesi. i = 5.Benzer şekilde float *a[100].7 : Bir işaretçinin adresini içeren işaretçiler. iptrptr). printf("*iptrptr ve iptrptr : %p %p\n". getch(). tanımlaması her bir elemanı bellekte bir 'float' sayıyı gösteren işaretçi olan 100 elemanlı bir dizidir. } Ekrana çıktı: i ve &i : 5 8FDD:1000 *iptr ve iptr : 5 8FDD:1000 *iptrptr ve iptrptr : 8FDD:1000 8FDD:0FFC 8. &i).

yaz(&a). puts(z->adres2). printf("%. gets(a. printf("Borcu : "). printf("Telefonu : "). printf(" : ").0f\n". gets(a.Akım .h> typedef struct { char adi[35].adi). } 8.Zaman 129 .adres1). puts(z->tel).no. puts(z->adi).8: Yapının adresinin işleve gönderilmesi.Tanımlamasında a değişkenini oluşturan alanlara erişmek için. Örnek 8. void yaz(kisiler *z). scanf("%f". clrscr(). printf("Adı : "). strcpy(a->no. char adres1[40].borc)). bilinen yol: *a. "95001"). puts(z->adres1). char adres2[40]. printf("Adres-2 : "). strcpy((*a). gets(a. #include <stdio. gets(a. printf("Adres-1 : "). } kisiler. "95001"). printf("Borcu : ").7 DİNAMİK BELLEK KULLANIMI Üç boyutlu dizi tanımı ve kullanımı.adres2). float borc. Bunun farklı kullanımı: a->notu=56. printf("Adresi : "). &(a. printf("Adını gir : "). Üç boyut --> Gerilim . z->borc). char tel[15]. printf("Telefonu : ").tel). main() { kisiler a. } void yaz(kisiler *z) { clrscr().notu=56.

9: Tek boyutlu diziyi üç boyutlu gibi kullanma.Örnek 8. 130 .

i++) { printf("i = %d \n". Yani *(a + i*y*z + j*z +k) ^ ^ ^ ^ 3. for (i=0. i). for (j=0. i). } printf("\n"). boyutun uzunluğu şeklinde kullanılabilir. int i. j++) { for (k=0. printf("%5d ". i<x. j. k++) { printf("%5d ". k.*(a + i*y*z + j*z +k))./* Üç boyutlu dinamik dizi kullanımı. */ #define x 4 #define y 5 #define z 9 void matris_yaz(int *). } printf("\n"). i++) { printf("i = %d \n". k<z. j. k++) { *(a + i*y*z + j*z +k) = i*j*k. Ancak indis. } void matris_yaz(int *m) { int i. j<y. main(){ int *a. } } matris_yaz(a). i<x. j++) { for (k=0.*m). clrscr(). } getch(). for (i=0. boyutun uzunluğu ^2. Her boyut farklı uzunlukta Dizi tek boyutlu gözüküyor.10: 131 . /* eleman sayisi kadar yer ac */ clrscr(). } } Örnek 8. a=(int *) malloc(x * y * z * sizeof(int)). j<y. k<z. for (j=0. *m++. k. hesaplanarak bulunuyor.

printf("\n"). */ #define x 8 #define y 4 #define z 10 main() { /* typedef int *boyut1. i). j++) for (k=0. /* 1. j++) { for (k=0. */ double ***a. typedef boyut1 *boyut2.k. /* 1. typedef boyut2 *boyut3. boyut icin yer ayir (matrisin elemanlar) for (j=0. j++) *(*(a+i) + j) = (double *) malloc(z*sizeof(double)). for (i=0. i++) /* 3. i++) /* 2./* Uc boyutlu dinamik dizi kullanimi. int i. Her boyut farkli uzunlukta Bu yontem ile diziye normal dizi gibi erismek mumkun Yani a[i][j][k] seklinde kullanilabilir.1f ".8 İŞARETÇİLERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR 132 .j. i<x. } getch(). } } */ 8. boyut3 a. i<x. boyut icin yer ayir (işaretçiler) */ for (i=0. k++) printf("%4. k<z. k<z. for (j=0. for (i=0. j<y. clrscr(). i++) for (j=0. i<x.a[i][j][k]). i++) { printf("i = %d \n". boyutun her elemani n */ /* elemanli diziyi gosterir */ for (i=0. k++) *(*(*(a + i) + j) + k) = i*j*k. j<y. boyut icin yer ayir. j<y. (işaretçiler) */ *(a+i)=(double *) malloc(y*sizeof(double*)). i<x. a=(double *) malloc(x*sizeof(double*)).

0). while (1) { c = toupper(getch()). i++) for (j=30. break. j. j. case 'Z' : /* asagi */ kaydir_A(). } } } void kaydir_Y(void) { int i. j<80. i<25. İşlev İşaretçileri İşaretçinin bir işlevin bulunduğu adresi içermesi durumudur.İşaretçinin Belirli Bir Adresi Göstermesi #include <dos. } 8. break. j++) ekran[160*(i-1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j]. j<60.h> #include <stdio. for (i=12. char c. Normal işaretçi gibi işlevin adresini içeren değişken tanımı yapılmalıdır. 133 . } void kaydir_A(void) { int i. j++) ekran[160*(i+1) + 2*j] = ekran[160*i + 2*j]. i>=8. void main() { int i. case 'Q' : exit(0).1. switch(c) { case 'A' : /* yukari */ kaydir_Y(). j. ekran = MK_FP(0xB800. i++) for (j=0. for (i=0. for (i=8. j++) ekran[160*i+2*j] = 65+i. Örneğin.8. i--) for (j=30. j<60. void kaydir_A(void). i<=12.h> char far *ekran. clrscr(). void kaydir_Y(void).

islem(i)). /* kare işlevinin adresi islem değişkenine kopyalanır */ else islem = kub. char c. scanf("%d". &i). printf("1 / 2 : kare / küb hesabı : "). printf("\nSayıyı gir : "). printf("Sonuç = %d\n". } 8. int kare(int). bir işlevin 134 . c = getch(). Bu biçimde tanımlanan işaretçilerin gösterdiği adresteki değere erişmek için veri tipi belirtilmelidir. } int kub(int s) { return s*s*s. if (c == '1') islem = kare.int (*fnptr) (int. int) : iki int parametresi olup int işaretçi geri gönderir ) Örnek 8. (int *fnptr (int. clrscr(). int kub(int). /* bir int değer alıp geriye int değer gönderen adresi */ int i. } int kare(int s) { return s*s. main() { int (*islem)(int). Void İşaretçiler İşaretçiler void olarak tanımlanabilir.2.8. int) fnptr değişkeni iki tane int parametresi olup bir int değer geri gönderen bir işlevin adresini içerebilir. getch().11: Aynı isim ile farklı iki işlevi çağırma.

printf("%s\n". getch(). a = (double*) malloc(sizeof(double)). a = (char*) malloc(10). strcpy(a.main() { void *a. free(a). /* değere erişirken veri tipi belirt */ printf("%f\n". a). *(double *)a). *(double*)a = 3. } 135 ."12345").123.

................... 27 2.....7 PROGRAMLAMA DİLLERİ... 21 1.........8 DEĞERLENDİRME SORULARI .....4............................................3................2 AKIŞ DİYAGRAMLARI ........................................................................1 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ...............................4............... İYİ BİR PROGRAMIN NİTELİKLERİ ....................................2................ 7 1...................6..... Değişmezler ...............4...............................................................................................4..4......6 ALGORİTMALAR VE AKIŞ DİYAGRAMLARI ............................................7.........................3.............................4.....5...5......................... TEMEL KAVRAMLAR .........6............................................. C PROGRAM TANIMLAMALARI .................1............................... 7 1................................. PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ ..............4.........4........................................................ 20 1.........................................1....................................... 4 1.............................................................................................1 ALGORİTMA NEDİR? ....................................................................................................................... 28 2..........................................................................2.................................I İÇİNDEKİLER ......2................ 6 1.................................................................................. 27 2.....7.............. ARABİRİM GELİŞTİRME VE PROGRAMIN GÖRÜNÜŞÜ .........................................................................5................................... 24 BÖLÜM 2: C DİLİNİN GENEL YAPISI .. PROGRAMLAMA TÜRLERİ ..............2 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ...................................................................................................... 25 2........ PROGRAMLAMA NEDİR?...............4.. 6 1............................. 1 1. GİRİŞ .....................1.......................................1......2....................................................... 5 1........... 7 1........................... C DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ..................5........................................ Anahtar Sözcükler .................................. 8 1..... 4 1.............. PROGRAM TASARLAMA ......................................................................İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ....2 MODÜLER PROGRAMLAMA...............1........... 28 2....................................... C DİLİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ............3 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA......................1 YAPISAL PROGRAMLAMA ...........C DİLİNDE PROGRAMIN YAPISI .................. 3 1.... GİRİŞ ..................................... 30 2... 3 1.... 8 1..................... 31 136 ......2.........4................................................................................ 12 1............2.......................... 30 2........... PROGRAMLAMANIN TARİHİ .. 19 1........... II BÖLÜM 1: PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ... OLAY TEMELLİ PROGRAMLAMA .......................................................2..................... 7 1............................................................3............. 1 1................................ 25 2..............4............................................

......................................................... DEĞİŞKENLER ................. 54 4................ 57 4......2...... KONTROLÜN SONDA YAPILDIĞI WHİLE DÖNGÜLERİ .......................................................................................................4........................................................................... 43 3..................... 43 3......................................................................4...................9.....................................................................................4............................ 67 4..... FOR DÖNGÜLERİ ........................... SABİTLER ............................ ATAMA OPERATÖRLERİ ...............6.. KONTROLÜN BAŞTA YAPILDIĞI WHİLE DÖNGÜLERİ ... İF DEYİMİ .................................. 53 4.......3..... C DİLİNDE KULLANILAN VERİ TİPLERİ ..................................................... DEĞERLENDİRME SORULARI ........................... DEYİM NEDİR? ............ DEĞİŞKEN KAVRAMI VE TEMEL VERİ TİPLERİ ................................................ 71 5........................................... GİRİŞ ...3........................................................... GİRİŞ .............................................. SWİTCH DEYİMİ..........................................7............................ MANTIKSAL OPERATÖRLER ................................................................................................. 71 5................. 46 BÖLÜM 4: DEYİMLER ................................. BREAK VE CONTİNUE ANAHTAR SÖZCÜKLERİ............ ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER ................................................................2...................... WHİLE DÖNGÜSÜ ..................................1......................................................... 32 2.......................................................................... 65 4.................H FONKSİYONLARI ................................................ KOŞUL OPERATORU ...........5................... C DİLİNDE KULLANILAN OPERATÖRLER ........................................... GİRİŞ ...........1... DEĞERLENDİRME SORULARI .................................. 37 3........................................4...... 61 4.................................................... MATH...... 60 4......................4............. 73 5.................... 59 4.............................. 61 4.............. 44 3......................1..............7....2...1............................2.....................2..................2.. 39 3..................................................4.1............................... 68 BÖLÜM 5: HAZIR KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI ................ KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ.............................. 51 4....1......................1 TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR ............................................ 73 137 ..................6........3........................5..................................................................4......2..........................8........9............................. 37 3....................................5....................................7.................... GO TO DEYİMİ ....................... 34 BÖLÜM 3:DEĞİŞKEN SABİT VE OPERATÖRLER ................... 46 3........... 43 3...................................................................... 33 2.............. 64 4......... 51 4............

.............................................................................................................................9 DEĞERLENDİRME SORULARI ............................ ÇOK BOYUTLU DİZİLER ..........................3...H FONKSİYONLARI ..................................... 77 5.............................................2............................................................... 103 7............................. 90 6.......... 85 6........................................7 TIME..................3..8 DOS................................................. 87 6........................ 75 5..............................................2...............4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI .....................................................................4 LOGARİTMİK FONKSİYONLAR ............ 80 5............................... 75 STDLİB...2......................................... 105 7........3 FONKSİYON PARAMETRELERİ ..............5...........6.........................6 STRING..........................................................4................................................................2.. 79 5............................2.........H FONKSİYONLARI ...........1 BİRLEŞTİRME FONKSİYONLARI ............................5 ÜSTEL FONKSİYONLAR ....................... CONIO.......... 100 6..........................H FONKSİYONLARI ...................................................................... 85 6.............................................. 80 5......................... 74 5.................. 103 7........... TEK BOYUTLU DİZİLER...................................... 80 BÖLÜM 6: FONKSİYONLAR ........................................H FONKSİYONLARI ............................................. FONKSİYONLAR ...............2 FONKSİYONLARIN GİRİŞ DEĞERLERİ............................. 74 5.........................................5 KARŞILAŞTIRMA FONKSİYONLARI ........................................... 73 5.......... 105 138 .............6 YUVARLAMA FONKSİYONLARI ................... GİRİŞ ......................6............... 75 5..6.... 74 5..........................2 DEĞİŞTİRME FONKSİYONLARI ...................3 HİPERBOLİK FONKSİYONLAR...................................5........................................... 79 5.............6.............................H FONKSİYONLARI .....................3...........2..3 FONKSİYONLARIN KENDİ KENDİLERİNİ ÇAĞIRMASI (RECURSİVE) ........................... 78 5............ 5.......................................................................................H KÜTÜPHANESİNDE VERİLMİŞ MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR 76 STDIO..........................................................3.1 5........ 79 5..............2 TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR .......................................................... 79 5...................................3 ARAMA FONKSİYONLARI .. GİRİŞ ......... 80 5.................... 76 5..............................1................1..........4 DEĞERLENDİRME SORULARI .....................3............................................................................... 87 6... 87 6.............2......6............................7 MUTLAK DEĞER FONKSİYONLARI .................................1 FONKSİYONLARIN GERİ DÖNÜŞ DEĞERLERİ (ÇIKIŞ).................2..............................................................................H FONKSİYONLARI ......... STDLIB........ 101 BÖLÜM 7: DİZİLER ...............................3..................................

............................................................7 DİNAMİK BELLEK KULLANIMI .....4.............. 121 8.... DİZİLERE BAŞLANGIÇ DEĞERİ ATANMASI .......................5..............................4 İŞARETÇİLER VE DİZİLER .................................................................... 6........................................................................................ KARAKTER İŞLEME (STRINGLER) ......... 128 8................................................ DEĞERLENDİRME SORULARI ..............................1.... 117 8................................ 106 7........7......... 115 BÖLÜM 8: İŞARETÇİLER ....... 119 8............................................2 TANIMLANMASI VE KULLANIMI .......................................3 İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ ......................5 İŞLEVLERİ REFERANS YOLUYLA ÇAĞIRMA ............................... 117 8........................................... GİRİŞ .............................................................. 122 8..............................................................6 İŞARETÇİLER VE YAPILAR ........................................8 İŞARETÇİLERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR ............ 106 7................................. 129 8....................................... 132 139 .................................................... 120 8..............................................................................................................

BALIK 140 . Beklentilere cevap verecek olan bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi şüphesiz bilgisayarların ve bilişim teknolojilerinin varlığı kadar önemlidir. Bilgisayarları. Bu doğrultuda. toplumun ve bireylerin amaçlarına hizmet eden birer makine haline getirmek.ÖNSÖZ Gün geçtikçe gelişen teknoloji sayesinde insanlar. yazılımların ve onları geliştiren yazılım geliştiricilerin yani programcıların işidir. problemlere en ucuz ve en çabuk çözükleri üretebilmek ve tabiidir ki azimle çalışmak oluşturur. hemen her alanda bilgisayarın karmaşık problemlerin üstesinden gelmesi beklenen bir durumdur. Doç. İyi bir programcı olabilmenin ilk basamaklarını olaylara değişik açılardan bakabilmek. bir problemin çözülmesine kadar olan süreç enine boyuna incelenecektir. Hasan H. Yrd. Dr. Bu kitapla ilk adımı atacağınız programcılık dünyasında program geliştirmenin ilk adımından programın elde edilmesi ve varsa. çeşitli problemlerine çözüm ararken bilişim teknolojilerini büyük bir yardımcı olarak görmektedir.

141 .

EDİTÖR: YRD. HASAN H. BALIK “C” İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK Oğuzhan ÖZDEMİR Resul DAŞ Yaman AKBULUT Zülfü GENÇ ELAZIĞ .DR. DOÇ.2003 142 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful