ANAYASA VE GÜNCEL SORULAR

AÇIKLAMA : Sorular, ÖSYM’nin son yıllarda yapmış olduğu bütün sınavlarından derlenmiştir.

serene______

1
Türk Medeni Kanunu’na göre ;

3
Aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi Devlet memuru olmaya engel değildir ?

I. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanması, II. Kanunun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanamaması, III. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar vermesi durumlarından hangileri söylenebilir ?

A) Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay hapis cezasıyla mahkûmiyet B) Taksirli suçlardan dolayı 10 ay hapis cezasıyla mahkûmiyet C) Herhangi bir suçtan dolayı 7 ay hapis cezasıyla mahkûmiyet D) Resmî ihalelere fesat karıştırma suçundan dolayı tecil edilmiş mahkûmiyet

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) Zimmet suçundan affa uğramış mahkûmiyet

D) I ve III

E) I, II ve III

2
Belediye idaresi aşağıdakilerden hangisi ile kurulur ?

4
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde para politikasını belirleme yetkisine sahiptir ?

A) Kanunla B) Bakanlar Kurulu kararı ile C) Müşterek kararname ile D) Danıştay idari dairesinin kararı ile E) Doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu kararı ile

A) Maliye Bakanlığı B) İçişleri Bakanlığı C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Hazine Müsteşarlığı E) T.C. Merkez Bankası

5
1982 Anayasası’na devletin göre, aşağıda organı verilenlerden içerisinde

8
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarının özellikleri arasında yer almaz? A) Görevlerinin yasayla belirtilmesi

hangisi

yürütme

yer almamaktadır ? A) Cumhurbaşkanlığı B) Devlet Denetleme Kurulu C) Danıştay D) Millî Güvenlik Kurulu E) Bakanlar Kurulu B) İçişleri Bakanı’nın geçici bir önlem olmak üzere, yerel yönetim organlarını görevden uzaklaştırabilmesi C) Özerk statüye sahip olması D) Tüzel kişiliklerinin olması E) Herhangi bir izne tabi olmadan yerel yönetim

kuruluşlarının kendi aralarında birlik oluşturabilmesi

6 9
Yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi ve toplum yararının korunması gibi amaçlarla merkezi yönetimin, yerel yönetim kuruluşları üzerinde kurduğu denetime ne ad verilir? A) TBMM’ye sunulacak olan kanun tasarılarına son A) Merkezi denetim C) Yerinden denetim E) İdari denetim B) Genel denetim D) Vesayet denetimi şeklini vermek B) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak C) Üst düzey kamu yöneticilerini atamak D) Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanına karar vermek E) Kamu yönetiminin işleyişini üst düzeyde yönlendirmek Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun görevleri arasında yer almaz?

7
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

ve gözetmek

10
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimi değildir?

A) Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek B) Başbakanı atamak C) Savaş ilanına karar vermek D) Genel ve özel af ilanına karar vermek E) Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek

A) Bucak C) Belediye

B) İl özel idaresi D) Köy

E) Büyükşehir belediyesi

11
Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin merkezdeki yardımcı kuruluşları arasında yer almaz?

A) Devlet Planlama Teşkilatı B) Milli Güvenlik Kurulu C) Bakanlıklar D) Danıştay E) Sayıştay

12
Aşağıdakilerden hangisi istisnai bir memuriyettir?

16
1930’lu yıllarda benimsenen Devletçilik uygulamaları sırasında olağanüstü koşullarda Devletin ekonomiye

A) Muhtar

B) Vali

C) Öğretmen E) Defterdar

doğrudan

müdahale

etmesini

sağlayan

yasa

D) Kaymakam

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Korunma Yasası

13
Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli kuruluşlar arasında yer almaz? A) Cumhurbaşkanlığı B) Vakıflar Genel Müdürlüğü C) TBMM D) Sayıştay Başkanlığı E) Emniyet Genel Müdürlüğü

B) Merkez Bankası Yasası C) Varlık Vergisi Yasası D) Sanayi Teşvik Yasası E) KİT Yasası

17
İngiltere, İrlanda ve Danimarka AB’nin kaçıncı

genişleme dalgasında örgüte katılmıştır?

14
I. Devlet sırrına ilişkin bilgi ve belgeler II. Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler III. Adli soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler IV. İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler Yukarıdakilerden hangileri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile belirlenmiş bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

18
Aşağıdakilerden hangisi bir AB kurumu değildir?

A) Avrupa Parlamentosu B) Avrupa Toplulukları Adalet Divanı C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) Avrupa Komisyonu E) Avrupa Sayıştayı

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

15
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme

19
Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı değildir?

Kurulu’nun denetimine tabi değildir?

A) İşçi meslek kuruluşları B) Yargı organları C) İşveren meslek kuruluşları D) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar E) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

A) Uluslararası Para Fonu B) Uluslararası Adalet Divanı C) Dünya Sağlık Örgütü D) Afrika Birliği Örgütü E) Gıda ve Tarım Örgütü

C. A) Tarık Buğra C) Turgut Özakman E) Attilâ İlhan B) Vüsat O. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır? müzakerelerine siyasi kriter eklenmesini isteyen ülkelerden biri değildir? D) Kıbrıs Rum Kesimi 22 26 Üyeleri arasında eğitim. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında eğitim ve kültür alanındaki tarama A) Gazi Hüsrev Bey Cami B) Mostar Köprüsü C) Ali Paşa Cami A) Fransa B) Danimarka C) Yunanistan E) İspanya D) Bursa Bedesteni E) Hünkâr Köprüsü Bosna Hersek’te bulunan aşağıdaki Osmanlı mimari yapıtlarından hangisi. Genel Sekreterlik IV. C) Görev süresi bittikten sonra ikinci kez atanamaz. Bener D) Haldun Taner 25 21 Aşağıdakilerden hangisi. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 24 Kurtuluş Savaşı’yla ilgili “Şu Çılgın Türkler” adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüksek öğrenim görmüş olması şarttır. D) Merkez Bankası’nın en yüksek icra amiridir. bilim ve kültür aracılığıyla işbirliğini Birleşmiş teşvik etmek amacıyla. Parlamenterler Meclisi III. E) Merkez Bankası Genel Kurulu’na başkanlık eder.20 T. Bakanlar Komitesi II. 1946 kurulan yılında örgüt 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisi? Milletler bünyesinde aşağıdakilerden hangisidir? A) Sırbistan A) UNICEF D) WHO B) UNESCO E) ILO C) OECD B) Makedonya C) Kosova D) Hırvatistan E) Bosna-Hersek 27 23 2008 I. Uluslararası Adalet Divanı Yukarıdakilerden hangileri Avrupa Konseyi’nin A) Pekin B) Atina D) Barcelona C) Atlanta E) Sydney Yaz Olimpiyatları aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır? organlarından biri değildir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız IV E) II ve III . B) 5 yıllık bir dönem için atanır.

B) Kurulun başkanı. Tutuklular II. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler A) I. IV ve V E) III. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları IV. Kurulun yetkilerindendir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) 58 B) 60 C) 61 D) 65 E) 67 A) Cumhurbaşkanı B) Millî Güvenlik Kurulu 29 1982 Anayasası’na göre. Askerî öğrenciler III. 1982 Anayasası’na göre. Anayasa şikâyeti yoluyla yaptıkları başvuruları inceleyip karara bağlamak E) Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek A) Bakanlar Kurulunda bakan olarak görev almak B) TBMM Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanına vekillik etmek C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmamak 1982 Anayasası’na göre. aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biridir? C) Genelkurmay Başkanı D) İçişleri Bakanı E) TBMM 32 A) Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanını seçmek B) Yüksek Seçim Kuruluna üye seçmek C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmek D) Vatandaşların. emeklilik yaşı kademeli olarak artarak 2048 yılından itibaren kaç olacaktır? 31 1982 Anayasası’na göre. III ve IV D) II. aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeliğinin sona erme nedenlerinden biridir? 30 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? D) TBMM komisyonlarında görev almak E) Cumhurbaşkanınca Başbakan olarak atanmak 33 A) Anayasa’da açıkça düzenlenmiştir. C) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme. yukarıdakilerden hangileri seçimlerde oy kullanamaz? I. seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. E) Üyeler 4 yıl için seçilirler ve süresi biten üye yeniden seçilebilir. Silah altında bulunan er ve erbaşlar V.28 Türkiye’de 2008 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre. IV ve V C) II. IV ve V . uygulanmakta olan olağanüstü hâlin. D) Kurul. Adalet Bakanlığı müsteşarıdır. II ve V B) I.

34 Hakların kullanılması ve borçların yerine 38 1982 Anayasası’na göre. C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. komisyonları oluşturmak üzere yapılmasına karar verdiği seçim D) Yerel yönetimler için 5 yılda bir yapılması gereken seçim E) TBMM’de herhangi bir nedenle boşalan milletvekillikleri için yapılan seçim A) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulabilir. dönemin bitmesini beklemeden yapılmasına karar verdiği erken seçim B) Cumhurbaşkanının. suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? C) TBMM’nin. TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? getirilmesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek A) Genellik B) Eşitlik C) Özerklik D) Sübjektif iyi niyet E) Dürüstlük (Objektif iyi niyet) B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne karar vermek C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevkine karar vermek D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname 35 Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir? çıkarma yetkisi vermek 39 1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir? A) Hukuk boşluğu C) Örtülü boşluk E) Açık boşluk B) Kural içi boşluk D) Kanun boşluğu A) TBMM’nin. 1982 Anayasası’na göre. yetkili bir makam tarafından konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk C) İdeal hukuk E) Objektif hukuk B) Tabii hukuk D) Mevzu hukuk A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti B) Düzeltme ve cevap hakkı C) Bilim ve sanat hürriyeti D) İspat hakkı E) Dilekçe hakkı . E) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. D) Ceza sorumluluğu şahsidir. B) Vatandaş hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir? 40 37 Bir ülkede. TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi üzerine yapılan seçim 36 1982 Anayasası’na göre.

aşağıdakilerden hangisine 45 1982 Anayasası’na göre. nitelikli bir karar yeter sayısı gerekir? A) 1 ay D) 1 yıl B) 3 ay E) 10 yıl C) 6 ay A) Yalnız III B) I. Olağanüstü hâl ilanının onaylanmasına karar vermek istenebilmesi için. TBMM Genel Kurulunun yukarıdaki kararlardan hangilerini alabilmesi için basit değil. B) And içmemiş bir milletvekili Meclis komisyonlarında görev alabilir. 1982 Anayasası’nda tanınmış ve faaliyetlerine katılma açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. V ve VI . D) And içmemiş bir milletvekili yasama dokunulmazlığı ayrıcalığından faydalanabilir. Yeni kurulmuş Bakanlar Kuruluna güvenoyu vermek türlerinden hangisinin içinde yer alır? A) Belirleyici işlem B) Karma işlem C) Basit işlem D) Zincir işlem E) Kolektif işlem II. aşağıdakilerden hangisi birimlerden biridir? TBMM’nin yetkileri arasında yer almaz? A) Bakanlar Kurulu B) Kamu tüzel kişileri C) Milli Güvenlik Kurulu D) Devlet Planlama Teşkilatı E) Genelkurmay Başkanlığı A) Kalkınma planını onaylamak B) Kamu iktisadi teşebbüslerini denetlemek C) Genel ve özel af ilanına karar vermek D) Savaş ilanına karar vermek E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun göstereceği 43 Müşterek kararname.41 Anayasa Mahkemesi. II ve V C) II. III ve IV D) II. çıkarma yetkisi açıkça 46 1982 Anayasası’na göre. aşağıdaki idari işlem üç aday arasından TRT Genel Müdürünü seçmek 47 I. Bir bakanın veya Başbakanın Yüce Divana sevkine karar vermek V. C) And içmemiş bir milletvekili TBMM Genel Kurulunda yapılacak oylamalarda oy kullanabilir. henüz “And içmemiş” bir milletvekili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ancak beşte üç oy çokluğuyla karar verebilir? A) Siyasi partilerin kapatılmasına B) Kanunların şekil bozukluğu nedeniyle iptaline C) Bütçe kanunlarının iptaline D) Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda sanıklar hakkında mahkûmiyete E) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya üyeliklerinin düştüğüne ilişkin TBMM kararlarının iptaline A) And içmemiş bir milletvekili kanun teklifinde bulunabilir. E) And içmemiş bir milletvekili için TBMM’nin çalışma 42 Aşağıdakilerden yönetmelik hangisi. ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir? 1982 Anayasası’na göre. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına 44 Türk Medeni Kanunu’na göre gaiplik kararının karar vermek VI. Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifleri kabul etmek IV. Genel ve özel af ilanına karar vermek III. V ve VI E) IV.

TBMM seçimlerinin 50 I. TBMM’nin her yıl yeni yasama yılı çalışmalarına başlaması ile ilgili B) Yasama organının bir konuyu en genel hatlarıyla belirleyip. B) TBMM. her yıl Kasım ayının ilk günü Meclis Başkanı davet ettiği takdirde toplanır ve yeni yasama yılı çalışmalarına başlar E) TBMM. TBMM’nin yetkilerinden hangilerini parlamento kararıyla yerine getirir? seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir. TBMM seçimlerinin yenilenmesine ancak Başbakanın talebi üzerine karar verebilir. TBMM üyelerinin ödeneklerini belirlemek 1982 Anayasası’na göre. İçtüzükte değişiklik yapmak Cumhurbaşkanınca yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? II. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak III. ayrıntılarının düzenlenmesini yürütme organına bırakması C) Yasama organının sadece. E) Başbakanın TBMM’den görev sırasında istediği güveni alamaması nedeniyle istifası üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar güvenoyu Kurulu kurulamaz veya kurulduğu hâlde A) Yasama organının herhangi bir konuyu en ince ayrıntısına kadar kanunla düzenleyebilmesi Yasama yetkisinin asliliği ne demektir? A) Yalnız IV D) I ve V B) I ve III C) I ve IV E) II ve IV 51 alamazsa Cumhurbaşkanı. B) Cumhurbaşkanı. bir diğer deyişle çıkarılan kanunların ülkede yaşayan herkes için uygulanabilmesi . her yıl Ekim ayı içinde Başkanlık Divanının belirleyeceği bir tarihte yeni yasama yılı çalışmalarına başlar. her yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi günü kendiliğinden yeni yasama yılı çalışmalarına başlar. 49 1982 Anayasası’na göre. C) Bir bakanın TBMM’ce güvensizlik oyuyla çıkarma yetkisi vermek IV. C) TBMM. 45 gün içinde yeni bakan atanamadığı takdirde Cumhurbaşkanı. D) TBMM. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin vermek V. E) Yasama organının belirli kişilere yönelik kanun D) Yasama organının kaynağını doğrudan Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak araya başka bir yetkilendirme işleminin girmesine gerek kalmadan herhangi bir konuyu kanunla düzenleyebilmesi çıkaramaması. milletvekili genel seçimlerine 1 yıl kala TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar veremez. D) Başbakanın kişisel nedenlerden ötürü istifası üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamazsa Cumhurbaşkanının TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi zorunludur. her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır ve yeni yasama yılı çalışmalarına başlar. her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden yeni yasama yılı çalışmalarına başlar. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname A) Cumhurbaşkanı.48 1982 Anayasası’na göre. Anayasa’da açıkça kanunla düzenleneceği yapabilmesi belirtilen hususlarda yasal düzenleme aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) TBMM. TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir. bir TBMM kanunla yukarıdaki değil bir düşürülmesinden sonra.

D) Dışarıdan atanan bakanlar da TBMM önünde and içerler. Cumhurbaşkanının A) Başbakanlığa B) Cumhurbaşkanlığına C) Adalet Bakanlığına D) TBMM Başkanlığına E) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 56 Anayasa’da gösterilen hâllerde TBMM seçimlerinin 53 1982 Anayasası’na göre. Başbakana karşı sorumludur.52 1982 Anayasası’na göre. milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından da bakan atanabilir. aşağıdakilerden hangisi oy kullanamaz? TBMM’ye geri gönderdiği takdirde TBMM bu kanunu hangi çoğunlukla aynen kabul edebilir? A) Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile A) TBMM Başkan vekilleri B) Görüşülen kanun teklifini yapmış olan milletvekilleri C) Bakanlar Kurulunun milletvekili olmayan üyeleri D) TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılmış olan milletvekilleri E) Görüşülen kanun teklifini daha önce inceleyip görüşmüş olan TBMM komisyonlarının başkan ve üyeleri B) Meclisin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile C) Meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile D) Meclisin üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğunun kararı ile E) Toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı İle . E) TBMM kararı ile Yüce Divana gönderilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakan veya bir bakan hakkında meclis soruşturması açılmasını yenilenmesine karar verebilmesi için aşağıdakilerden hangisine danışması şarttır? A) Başbakana B) TBMM Başkanına C) Yüksek Seçim Kurulu Başkanına aşağıdakilerden hangisi isteyebilir? A) TBMM Başkanı B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı C) TBMM’de grubu olan herhangi bir siyasi parti D) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarında milletvekili E) TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarında Milletvekili D) TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarına E) İktidar ve ana muhalefet partilerinin Meclis gruplarının başkanlarına 57 1982 Anayasası’na göre. bir kimse aşağıdaki görevlerden hangisine en fazla iki defa seçilebilir veya atanabilir? A) Bakan olarak atanan kişinin varsa milletvekilliği sona erer. B) TBMM üyeleri dışında. C) Her bakan. Başbakan ve bakanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 55 1982 Anayasası’na göre. 1982 Anayasası’na göre. Cumhurbaşkanı genel af ilanına ilişkin bir kanunu bir daha görüşülmek üzere 54 TBMM Genel Kurulunda TBMM Başkanı tarafından yönetilen bir oturumda görüşülmekte olan bir kanun teklifiyle ilgili oylamada.

Başbakanın istemi üzerine sadece Meclis Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. seçimlerin geriye bırakılması kararını üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alabilir. D) Seçimleri geriye bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa. E) TBMM. süreyle seçimlerin geriye bırakılacağı TBMM sebebiyle karar verebilir. B) Seçimlerin geriye bırakılmasına TBMM. tatil sırasında Cumhurbaşkanı tarafından. D) TBMM. tatil sırasında üye tam sayısının en az üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu geri bırakma süresini uzatabilir. tatil sırasında herhangi bir siyasi parti genel başkanının talebi üzerine Meclis Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. yalnızca savaş B) TBMM. ne kadar C) TBMM. ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu nedenle silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına 61 1982 Anayasası’na göre. tatil sırasında Başbakan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. aşağıdakilerden hangisi hem olağanüstü hâl hem de sıkıyönetim ilanı için öngörülen ortak bir nedendir? aşağıdakilerden hangisi karar verebilir? A) Yaygın şiddet hareketleri B) Tehlikeli salgın hastalık A) Başbakan B) Cumhurbaşkanı C) Genelkurmay Başkanı D) Milli Güvenlik Kurulu E) Milli Savunma Bakanı C) Ağır ekonomik bunalım D) Savaş hâli E) Tabii afet . C) Seçimlerin geriye bırakılması söz konusu olduğunda. TBMM’nin olağanüstü 60 1982 Anayasası’na ilgili göre. tarafından kararlaştırılır. tatil sırasında Cumhurbaşkanının veya E) Seçimler hiçbir şekilde geriye bırakılamaz. aşağıdaki seçimlerin ifadelerden geriye hangisi toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? bırakılmasıyla doğrudur? A) TBMM.58 1982 Anayasası’na göre. 59 TBMM tatildeyken. doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. A) TBMM. yeniden TBMM tarafından bir karar alınması gerekmez.

62 1982 Anayasası’na göre. ara seçim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 64 Milletvekili genel seçimlerinde. yukarıdakilerden yer alan bir 1982 Anayasası’na göre. kurulu D) TBMM Genel Kurulu. Üniversite öğretim üyeleri C) Yükseköğretim Kurulu D) Uyuşmazlık Mahkemesi E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi II. A) Yüksek Seçim Kurulu B) Anayasa Mahkemesi B) TBMM Genel Kurulunun. Askerî hâkimler VI. birden çok çevreye ayrılacak olan illerdeki seçim çevrelerinin sınırlarını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) TBMM Genel Kurulu. bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesince temelli kapatılmasına sebep olan 66 üyelerinin bir başka siyasi partinin kurucusu. üyesi. uygun gördüğü her zaman bu boşlukların doldurulması için ara seçim kararı alabilir. 65 1982 Anayasası’na göre. C) İçişleri Bakanlığı D) TBMM Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına danışarak TBMM Başkanlık Divanı E) Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar C) TBMM üyeliklerinde boşalma olduğunda TBMM Genel Kurulu. Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları V. Üst kademe yöneticileri III. Dışişleri Bakanlığı meslek memurları 1982 Anayasası’na göre. mutlaka bir kanunla karar vermesi gerekir. aşağıdakilerden hangisinin E) Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması durumunda boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır. genel seçimlere 90 gün kalana kadar uygun göreceği herhangi bir tarihte ara seçim yapılmasına karar verebilir. gerektiğinde ara seçim yapılmasına bir parlamento kararı ile değil. yöneticisi ve denetçisi olması hangi süre ile hangilerinin doğrudan Anayasa’da düzenleme ile 65 yaşını bitirinceye kadar hizmetlerini sürdürebilecekleri öngörülmüş ve böylece bu yasaklanmıştır? görevdekilere bir Anayasal güvence sağlanmıştır? A) 4 yıl D) 15 yıl B) 5 yıl C) 10 yıl E) Bir yasama dönemi boyunca A) Yalnız III B) I ve III C) II ve VI D) III ve IV E) IV ve V . Anayasa Mahkemesine üye seçiminde Cumhurbaşkanına aday gösterme yetkisi yoktur? A) Yargıtay B) Sayıştay 63 I. Anayasa Mahkemesi üyeleri IV. ara seçim yapılmasına üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile karar verebilir.

1982 Anayasası’nda seçme. bir ülkede katı anayasanın varlığının bir sonucu olarak görülebilir? 70 Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır? A) Anayasa yargısı sistemi B) Çift meclis sistemi C) Yargı bağımsızlığı ilkesi D) Başkanlık sistemi E) Yetki genişliği ilkesi A) Diyanet İşleri Başkanlığı B) Ticaret ve sanayi odaları C) Devlet Denetleme Kurulu D) İl genel idareleri E) Bakanlıklar 68 1982 Anayasası’nda aşağıdaki temel hak ve 71 Genelkurmay Başkanı nasıl ve kim tarafından atanır? hürriyetlerden hangisi için herhangi bir sınırlama sebebi öngörülmemiştir? A) Doğrudan Bakanlar Kurulunca B) Doğrudan Cumhurbaşkanınca A) Basın hürriyeti B) Dernek kurma hürriyeti C) Çalışma ve sözleşme hürriyeti D) Din ve vicdan hürriyeti E) Haberleşme hürriyeti C) Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca D) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca E) Milli Güvenlik Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca 72 69 Aşağıdakilerden Aşağıdakilerden hangisi. seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını A) Tabii afet B) Ağır ekonomik bunalım A) Serbest oy B) Eşit oy C) Gizli oy D) İki dereceli seçim E) Açık sayım ve döküm C) Tehlikeli salgın hastalıklar D) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi E) Şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hangisi olağanüstü hâl ilanını gerektiren nedenler arasında yer almaz? öngören düzenlemede yer almaz? .67 Aşağıdakilerden hangisi.

C) Yetki genişliğinde yetkiyi kullanan idari birim. İçişleri Bakanlığı – Belediye Yukarıdakilerden hangileri aralarındaki idari denetim ilişkisi hiyerarşi ilişkisi niteliğinde olamaz? A) Dil B) Irk C) Din ya da mezhep D) Siyasi düşünce ya da felsefi inanç A) Yalnıza IV B) I ve III C) I ve IV E) Ulusal ya da toplumsal köken D) II ve IV E) II. E) Yetki genişliğinde.C. B) Yetki genişliği ile yerinden yönetim birimlerinin özerk karar alma yetkisi bir ölçüde genişletilmektedir. III ve IV 75 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri 79 Türkiye’nin ihracatı ülke gruplarına göre değerlendirildiğinde en yüksek paya sahip ülke grubu aşağıdakilerden hangisidir? aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? A) Bakanlar Kurulu B) Cumhurbaşkanı C) Danıştay D) Başbakan E) TBMM A) OECD ülkeleri B) Bağımsız Devletler Topluluğu C) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı E) Türk Cumhuriyetleri . merkezî yönetimin idari vesayet denetimine tabidir. Başbakanlık – Diyanet İşleri Başkanlığı IV.76 73 Aşağıdakilerden hangisi devlet tüzel kişiliği içerisinde Yetki genişliği ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) T. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü A) Yetki genişliği il özel idaresi ve belediyelerin yönetiminde uygulanan bir ilkedir. II. Aşağıdakilerden D) Yetki genişliği ilkesinde yetki devrinden farklı olarak ilgili idari birim kendisine devredilen yetkileri belirli bir süre ile sınırlı olarak kullanabilir. yetki merkez adına ve millî bir kamu hizmetinin yürütülmesi için kullanılmaktadır A) Tüzük B) Örf ve adet C) İdari teamül D) Uluslararası antlaşma E) Kanun hükmünde kararname hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir? B) Devlet Planlama Teşkilatı C) Kamu Görevlileri Etik Kurulu D) Emniyet Genel Müdürlüğü E) Dış Ticaret Müsteşarlığı yer almaz? 77 74 I. Üniversite – Fakülte Adalet Bakanlığı – Türkiye Barolar Birliği 78 Hürriyete karşı suçlar arasında ayrımcılığı da bir suç olarak düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nda aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisi yer almamaktadır? III.

aşağıdakilerden hangisi bir kanunun şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya A) 1944 D) 1952 B) 1946 E) 1973 A) TBMM Başkanı C) 1947 iptal davası açabilir? 81 1982 Anayasası’na göre. D) Gündeme alma kararından itibaren 2 tam gün geçmedikçe gensoru görüşmeleri yapılamaz. E) Gensoru görüşmeleri tamamlandıktan sonra TBMM Genel Kurulunda yapılacak oylamayla bir bakan Yüce Divana sevk edilebilir. Uluslararası Para Fonuna (IMF) hangi yılda üye olmuştur? 83 1982 Anayasası’na göre. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma süresi Resmî Gazete’de B) TBMM’deki siyasi parti grupları C) İktidar partisi ve ana muhalefet partisi Meclis grupları D) TBMM’nin üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri E) TBMM’nin üye tam sayısının en az onda biri tutarındaki üyeleri yayımlanmasından itibaren kaç gündür? A) 10 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90 84 1982 Anayasası’na göre.80 Türkiye. istisnalar ve oranlarına ilişkin hükümlerinde yapılan vergi yükünü artırıcı değişiklikler 85 1982 Anayasası’na göre. B) Suç ve cezalar ile ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerini düzenleyen kanunlarda yapılan değişiklikler C) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler D) Siyasi partilere ilişkin kanun hükümlerinde yapılan değişiklikler E) Vergi kanunlarının muaflık. B) Gensoru önergesi en az 20 milletvekili veya TBMM siyasi parti grupları tarafından verilebilir. C) Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı TBMM Genel Kurulunca karara bağlanır. değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde uygulanamaz? 82 Gensoru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ceza kanunlarında yapılan cezaları ağırlaştırıcı değişiklikler A) Gensoru. TBMM’nin hükümeti denetleme yollarından biridir. aşağıdakilerden hangisinde yapılan değişiklikler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini kim seçer? A) Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı B) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları C) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının gösterecekleri adaylar arasından Cumhurbaşkanı D) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının gösterecekleri adaylar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göstereceği adaylar arasından TBMM Genel Kurulu .

86 Aşağıdakilerden Cumhurbaşkanının değildir? hangisini görev ve seçmek biri 89 1982 Anayasası’na göre. Anayasa Mahkemesi ile diğer mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlıklarında yetkilerinden aşağıdakilerden hangisinin kararı esas alınır? A) Yargıtay üyeleri B) Askerî Yargıtay üyeleri C) Danıştay üyelerinin dörtte biri D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki üyeleri A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu B) Yargıtay veya Danıştay Genel Kurulu C) Uyuşmazlık Mahkemesi D) Yargıtay Başsavcılığı E) Anayasa Mahkemesi 90 87 1982 Anayasası’na göre. bir siyasi partinin TBMM’de Aşağıdakilerden hangisi. D) Cumhurbaşkanı Başbakana geçici olarak vekâlet eder. aşağıdakilerden hangisi bir kanunun şekil yönünden Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir? 92 A) Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu B) İktidar Partisi Meclis Grubu C) TBMM Başkanı D) Cumhurbaşkanı E) Başbakan . A) Başbakan B) İçişleri Bakanı C) Devlet bakanları D) Cumhurbaşkanı adayı E) Başbakan yardımcısı olarak görevlendirilen bakanlar 1982 Anayasası’na göre. C) Milletvekili genel seçimleri yenilenir. siyasi partilere üye olmaları Anayasa tarafından yasaklanan kişiler arasında yer almaz? A) A) Silahlı Kuvvetler mensupları B) Yükseköğretim öğrencileri C) Yüksek yargı organı mensupları D) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri E) Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri 1982 Anayasası’na göre. 88 1982 Anayasası’na göre. Yüce Divan tarafından mahkûm edilirse görevi sona erer. Başbakanın Yüce Divan’a sevk edilmesi durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar? 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 40 siyasi parti grubu oluşturabilmesi için sahip olması gereken sandalye sayısı en az kaçtır? 91 A) Hükûmet istifa etmiş sayılır. E) Başbakan göreve devam eder. aşağıdakilerden hangisinin milletvekili olması şarttır? B) Başbakan TBMM’den güven ister.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? 97 1982 Anayasası’na göre. aşağıdakilerden hangisi TBMM genel seçimlerinden önce görevinden çekilir? yargılanır? A) Vatana ihanet durumunda Cumhurbaşkanı B) Yargıtay Başkanı ve üyeleri C) Milletvekilleri A) Maliye Bakanı B) Sağlık Bakanı C) Adalet Bakanı D) Millî Eğitim Bakanı E) Millî Savunma Bakanı D) Başbakan E) Bakanlar . görevleriyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divanda değil. olağan yargı organlarında 96 1982 Anayasası’na göre. TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan 1982 Anayasası’nda A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 düzenlenmemiştir? 98 A) Başkentin Ankara olması 95 1982 Anayasası’na göre. aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için mutlaka taşıması gereken niteliklerden biri değildir? A) Yüksek Seçim Kurulunun üyeleri B) Yargıtay Genel Kurulu C) Anayasa Mahkemesi D) Cumhurbaşkanı E) TBMM A) Türk vatandaşı olmak B) 40 yaşını doldurmuş olmak C) Yükseköğrenim mezunu olmak D) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak E) Cumhurbaşkanlığı seçimine katıldığı sırada bir siyasal partiye üye olmamak 94 1982 Anayasası’na göre. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını eder? aşağıdakilerden hangisi temsil B) Millî marşın İstiklâl Marşı olması C) Bayrağın ay yıldızlı al bayrak olması D) Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olması E) Bir siyasal partinin milletvekilliği kazanabilmesi için ülke genelinde geçerli oyların en az yüzde onunu almak zorunda A) Millî Savunma Bakanı B) Cumhurbaşkanı C) İç İşleri Bakanı D) TBMM Başkanı E) Başbakan olması 99 Aşağıdakilerden hangisi.93 1982 Anayasası’na göre.

100
1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin görev süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

102
1982 Anayasası’na göre, milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?

A) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM’nin 4 yıllık bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. A) Millî Savunma Bakanının önerisi üzerine Cumhurbaşkanı B) İçişleri Bakanının önerisi üzerine Başbakan B) 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde TBMM’nin 6 yıllık bir süre için seçileceği öngörülmekteydi; fakat 2001 yılında yapılan bir değişiklikle, bu süre 4 yıla indirilmiştir. C) Doğrudan Başbakan D) Millî Güvenlik Kurulu E) TBMM

C) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM’nin 5 yıllık bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

103
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin zorunlu koşulu değildir?

D) Anayasa, TBMM’nin görev süresi hakkında herhangi bir hüküm içermemektedir. Bu husus 5 yıl olarak Milletvekili bulunmaktadır. Seçimi Kanunu’nda düzenlenmiş

A) Yasal idare ilkesi B) Yargı birliği 2007 yılına bir süre gelinceye için kadar

E)

1982

Anayasası, 5 yıllık

C) İdarenin mali sorumluluğu D) Yargı bağımsızlığı E) Yasaya saygı ilkesi

TBMM’nin

seçileceğini

öngörmekteydi; fakat bu süre 2007 yılında yapılan bir değişiklikle 4 yıla indirilmiştir

101
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde, görevine dönünceye kadar, Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?

104
Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A) Cumhurbaşkanı B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu C) Yargıtay Genel Kurulu D) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu

A) TBMM Başkanı B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri C) Cumhurbaşkanının belirleyeceği en az 40 yaşında olan ve yüksek öğrenim yapmış bir milletvekili D) Anayasa Mahkemesi Başkanı E) Başbakan

E) Adalet Bakanı

105
Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?

A) Örf ve Adet

B) Kanun

C) Tüzük

D) Yönetmelik

E) Anayasa

106
Merkezî idarenin başkent dışındaki teşkilatına ne ad verilir?

110
Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

A) Belediye C) Taşra teşkilatı

B) İl özel idaresi D) Mahallî idare teşkilatı

A) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) B) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) C) Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) E) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

E) Hizmet yerinden yönetimi

107 111
Dürüstlük uygulanmaz? kuralı aşağıdakilerin hangisinde 2006 yılından itibaren T.C. Merkez Bankası Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sözleşmelerin yorumlanmasında B) Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulmasında C) Sözleşmelerde yan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde D) Sözleşme öncesi müzakerelerde E) Sözleşmede öngörülen bir hakkın kazanılmasında A) Ahmet Ertürk C) Mehmet Şimşek E) Süreyya Serdengeçti B) Tevfik Bilgin D) Durmuş Yılmaz

112 108
61. Cannes Film Festivali’nde “Üç Maymun” isimli filmi ile en iyi yönetmen ödülünü alan Türk yönetmen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir? A) Fatih Akın C) Ali Özgentürk A) Cumhurbaşkanı C) Genelkurmay Başkanı E) Hava Kuvvetleri Komutanı B) Başbakan D) TBMM Başkanı E) Nuri Bilge Ceylan B) Çağan Irmak D) Mustafa Altıoklar

113 109
Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir? G-8 zirvesi, 2008 yılında hangi ülkede yapılmıştır?

A) ABD

B) Rusya D) Almanya

C) Japonya

E) Fransa

A) Evli kişi B) Kendisine yasal danışman atanan kişi C) Mahkeme kararıyla ergin kılınmış olup ayırt etme gücüne sahip kişi D) Akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmış, ayırt etme gücüne sahip kişi E) Velayet altında bulunan 3 yaşındaki çocuk A) ABD B) Rusya D) Almanya C) İtalya G-8 zirvesi, 2009 yılında hangi ülkede yapılacaktır?

114

E) Fransa

115
2009 yılı NATO zirvesinin yapıldığı ülkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir ?

119
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi

sosyal ve ekonomik haklar arasında yer alır?

A) Almanya - Fransa B) Almanya - İtalya C) Fransa - İtalya D) Türkiye - Almanya E) Türkiye - Fransa

A) Süreli ve süresiz yayın hakkı B) Sosyal güvenlik hakkı C) Haberleşme hürriyeti D) Yerleşme ve seyahat hürriyeti E) Konut dokunulmazlığı

116
2009 Dünya Atletizm Şampiyonası nerede

120
Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlarına tanınan siyasal haklardan biridir?

düzenlenecektir ?

A) Stockholm (İsveç) B) Berlin (Almanya) C) İstanbul (Türkiye) D) Köstence (Romanya) E) Budapeşte (Macaristan)

A) Çalışma hakkı B) Mülkiyet hakkı C) Bilim ve sanat hürriyeti D) Din ve vicdan özgürlüğü E) Kamu hizmetlerine girme hakkı

117
Aşağıdakilerden hangisi, kanun hükmündeki

121
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi

kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle iptal davası açamaz? A) Cumhurbaşkanı B) İktidar partisi meclis grubu C) Ana muhalefet partisi meclis grubu D) TBMM üye tam sayısının 1/5’i E) Bakanlar Kurulu

TBMM’nin yetkileri arasında yer almaz?

A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek B) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun

bulmak D) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek E) Savaş ilanına karar vermek

118 122
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer almaz? A) Yargıtay Başkanı B) Başbakan C) Genelkurmay Başkanı D) Jandarma Genel Komutanı E) Cumhurbaşkanı A) TBMM B) Bakanlar Kurulu C) Cumhurbaşkanlığı D) Bağımsız mahkemeler E) Başbakanlık Aşağıdakilerden hangisi yasama organıdır?

aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? A) TBMM Başkanı B) Başbakan A) Başbakan B) Cumhurbaşkanı C) Millî Savunma Bakanı D) TBMM Başkanı E) Genelkurmay Başkanı C) TBMM üyelerinin salt çoğunluğu D) Görevi sona erecek olan Bakanlar Kurulu E) İktidar partisi meclis grubu 129 125 1982 Başbakanı atama yetkisi kime aittir? Anayasası’na göre. bir kişinin Cumhurbaşkanı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A) Milletvekili olma A) Sayıştay B) Anayasa Komisyonu C) TBMM D) Devlet Denetleme Kurulu E) Devlet Planlama Teşkilatı B) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip bulunma C) Daha önce Cumhurbaşkanlığı yapmamış olma D) 40 yaşını doldurmuş olma E) Yükseköğrenim yapmış olma 124 TBMM adına Başkomutanlık aşağıdakilerden hangisi tarafından temsil edilir? 128 Bakanlar. aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme organı içinde yer almaz? A) TBMM Başkanına B) Yüksek Seçim Kuruluna C) Bakanlar Kuruluna D) Cumhurbaşkanına E) Anayasa Mahkemesine A) Cumhurbaşkanlığı B) Devlet Denetleme Kurulu C) Danıştay D) Millî Güvenlik Kurulu E) Bakanlar Kurulu 126 Bakanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı 129 Aşağıdakilerden hangisi yalnızca TBMM üyeleri aşağıdakilerden hangisi yargılar? arasından seçilebilir? A) Yüce Divan sıfatıyla Danıştay B) Yüce Divan sıfatıyla Yargıtay C) Yüce Divan sıfatıyla Sayıştay D) Yüce Divan sıfatıyla ağır ceza mahkemesi E) Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi A) Cumhurbaşkanı B) Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı C) Başbakan D) Bakanlar E) Millî Güvenlik Kurulu üyeleri .123 Bütçe kanun tasarısını görüşmek ve kabul etmek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? 127 1982 Anayasası’na göre.

kaldıracağı kanunlar E) Süresi içinde çıkarılamayacağı 131 1982 Anayasası’na göre. milletvekili seçimlerinin yönetim ve denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar? A) TBMM Anayasa Komisyonu B) Anayasa Mahkemesi C) Yüksek Seçim Kurulu D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı E) Uyuşmazlık Mahkemesi . kapatılmasına verebilir? aşağıdakilerden 133 A) İçişleri Bakanlığı B) Anayasa Mahkemesi C) Uyuşmazlık Mahkemesi D) Danıştay E) Yargıtay Aşağıdakilerden hangisi. 1982 Anayasası’nın 4. bir siyasal hangisi partinin karar az üçte ikisinin kabulü gerekir. kanun hükmünde kararname çıkarılması için gereken yetki kanununda aşağıdakilerden değildir? hangisinin yer alması zorunlu 132 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi için gereken teklif ve kabul yeter sayısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin teklifi ve A) Kanun hükmünde kararnamenin amacı B) Kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri C) Yetkiyi kullanma süresi D) Kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten C) 20 milletvekili veya bir siyasi parti grubunun teklifi ve birden çok kararname çıkarılıp TBMM üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun kabulü gerekir. B) TBMM üye tam sayısının en az onda birinin teklifi ve TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin kabulü gerekir. değiştirilmesi ve değiştirilmesinin teklif edilmesi yasaklanmış olan 3. D) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin veya Bakanlar Kurulunun teklifi ve TBMM üye tam sayısının en toplanmış olan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü gerekir. maddesinde yer almamıştır? A) Başkentin Ankara olduğu B) Bayrağın şeklinin kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayrak olduğu C) İstiklâl Marşı’nın millî marş olduğu D) Devletin dilinin Türkçe olduğu E) Latin harflerinden oluşturulan Türk alfabesinin Kullanılacağı 134 1982 Anayasası’na göre.130 1982 Anayasası’na göre. E) TBMM üye tam sayının en az üçte birinin teklifi ve TBMM üye tam sayısının en az beşte üçünün kabulü gerekir. maddesi uyarınca.

Merkez Bankası B) Maliye Bakanlığı D) Başbakanlık teşkilatından biri değildir? A) İl genel idaresi C) İlçe idaresi E) Bölge idareleri B) Belediye idaresi D) Bucak idaresi 143 Türkiye’de önümüzdeki yapılacaktır? yerel seçimler hangi yılda A) 2011 D) 2015 B) 2013 E) 2016 C) 2014 .C.135 Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? 139 Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir? A) Milletvekillerine B) Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna C) Yargıtay Başkanına ve Danıştay Başkanına D) Hâkimlere ve savcılara E) Genelkurmay Başkanına A) Kanun hükmünde kararname C) Anayasa E) Tüzük B) Yönetmelik D) Kanun 140 136 Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin A) Uyrukluk (Tabiiyet) C) Katılma A) İl genel meclisi C) Belediye meclisi E) İl idare kurulu B) İl daimi encümeni D) Belediye encümeni E) Karşılıklılık B) Üyelik D) Sığınma Bir kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir? organlarından biridir? 141 Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır? 137 Belediyenin hangisidir? asli karar organı aşağıdakilerden A) Sosyal yaşamı düzenlemesi B) Kişilere bazı ödevler yüklemesi C) Herkese uygulanabilir olması A) Belediye meclisi C) İl genel meclisi E) Vali B) Belediye encümeni D) Belediye başkanı D) Devlet gücüne dayanması E) Bazı emir ve yasakları içermesi 142 Hazine Müsteşarlığı aşağıdakilerden hangisine 138 Aşağıdakilerden hangisi merkezî idarenin taşra bağlıdır? A) TBMM C) İçişleri Bakanlığı E) T.

C.144 Türkiye’de ve başka bazı ülkelerde kene aracılığıyla bulaşarak ölümlere yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 148 Dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) ABD A) Malarya B) Karasu ateşi C) Tatarcık humması D) Kayalık dağlar ateşi E) Kırım-Kongo kanamalı ateşi Aşağıdakilerden B) Kanada D) Kazakistan C) Venezuela E) Suudi Arabistan 149 hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir? 145 A) Kutuplardaki buzulların erimesi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanan ülke aşağıdakilerden hangisidir? B) Deniz seviyelerinin alçalması C) İklimlerin özelliklerinin değişmesi D) Dünyanın bazı bölgelerinde seller yaşanırken A) Almanya B) İtalya C) İspanya E) Portekiz bazı bölgelerinde kuraklığın etkili olması E) Bitki ve hayvan türlerinin azalması ya da tamamen yok olması D) Hollanda 146 150 Birleşmiş Milletler tarafından çocuk haklarının Son yıllarda Türkiye’de ve başka ülkelerde ölümlere neden olan böcek aşağıdakilerden hangisidir? korunması ve çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olunması için oluşturulmuş uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Hamam böceği A) UNESCO D) ILO B) UNICEF E) FAO C) WHO C) Örümcek E) Kene B) Karafatma D) Süne 147 2008 Olimpiyat Oyunları aşağıdaki ülkelerden 151 Aşağıdakilerden hangisi kamusal sermayeli mevduat bankasıdır? hangisinde yapılmıştır? A) Denizbank A) Almanya D) Çin B) Fransa C) İtalya B) Finans Bank C) T. Ziraat Bankası D) Türkiye Garanti Bankası E) Yapı ve Kredi Bankası E) Japonya .

TBMM tatilde veya ara TBMM’nin görevlerinden biri olarak sayılmamıştır? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek B) Para basılmasına karar vermek C) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek D) Kesin hesap kanun tasarısını görüşmek ve kabul etmek E) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir? A) TBMM Başkanı B) Cumhurbaşkanı 155 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda sayılan yüksek mahkemeler arasında yer almaz? C) Dışişleri Bakanı D) Millî Savunma Bakanı E) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri A) Danıştay B) Askerî Yargıtay C) Anayasa Mahkemesi D) Ağır ceza mahkemeleri E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi . Merkez Bankası A) Sayıştay B) Danıştay C) TBMM Başkanı 153 I. Cumhurbaşkanının TBMM’ce kabul edilen kanunları en çok kaç gün içinde A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II yayımlaması veya bir kez daha görüşülmesi için TBMM’ye geri göndermesi gerekir? D) I ve III E) II ve III A) 7 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30 154 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda 158 1982 Anayasası’na göre. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) II.156 152 1982 Anayasası’na göre. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC) III. merkezî yönetim bütçesi Türkiye’de para politikası uygulama yetkisi kapsamındaki giderlerini kamu TBMM idarelerinin adına bütün gelir ve aşağıdakilerden hangisine aittir? denetlemek yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Maliye Bakanlığı C) Hazine Müsteşarlığı E) TBMM B) İçişleri Bakanlığı D) T.C. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Türkiye yukarıdakilerden hangilerine üyedir? D) Anayasa Mahkemesi E) Uyuşmazlık Mahkemesi 157 1982 Anayasası’na göre.

dinî ayin ve törenler hiçbir şekilde sınırlanamaz. B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar. III ve V E) II. suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 164 A) Ölüm cezası verilemez. vatandaşı bir kişi C) 25 yaşını doldurmuş. kısıtlı. II ve III B) I. askerî öğrenciler Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nda düzenlenen seçme hakkından yararlanamaz? 162 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden olan Hukuk Devletinin vazgeçilmez koşullarından biri değildir? A) Yasalar önünde eşitliğin sağlanması B) Yargı bağımsızlığının sağlanması C) Anayasa ve yasalara uygunluğun sağlanması D) Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması E) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi A) I. din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 160 1982 Anayasası’na göre. aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilir? A) Herkes vicdan. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın göre.159 I. A) 18 yaşını doldurmuş okur-yazar. IV ve V C) II. Türkiye Cumhuriyeti C) Kimse dinî inanç veya dinî duyguları kötüye kullanamaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi B) 25 yaşını doldurmuş. E) Kimse dinî inanç veya kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. delil vatandaşlığından 1 yıl önce çıkmış olan bir kişi 161 1982 Anayasası’na göre. TBMM kaç milletvekilinden oluşur? olarak kabul edilemez. dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. III ve IV D) II. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler V. kimse suçlu sayılamaz. D) Ağır cezayı gerektiren suçlarda genel müsadere cezası verilebilir. yükümlü olduğu askerlik hizmetini henüz yapmamış. D) Kimse dinî inanç veya kanaatlerinden dolayı kınanamaz. 2 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kişi D) 18 yaşını doldurmuş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi E) 25 yaşını doldurmuş. 18 yaşını doldurmuş olsalar dahi. C) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular. IV ve V 163 1982 Anayasası’na göre. Sandık Kurulları Başkan ve üyeleri IV. işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz A) 350 D) 500 B) 400 E) 550 C) 450 . Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri III. Silah altında bulunan er ve erbaşlar II. B) İbadet. E) Kimse.

A) Basın özgürlüğü B) Haberleşme özgürlüğü C) Konut dokunulmazlığı D) Özel hayatın gizliliği E) Düşünce ve kanaatlerini açıklamama özgürlüğü E) Başbakan. bu istemi en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla reddedebilir. görev sırasında kendi yetkisi içindeki uygulamalarından ötürü TBMM’den güven isteyebilir. hükümetin siyasetinin yürütülmesini gözetmekle yetinemez. 168 1982 Anayasası’na göre. TBMM. gerek gördüğünde Bakanlar Kuruluna da 1982 Anayasası’na göre savaş. A) Başbakan. Bakanlar Kurulunun başkanı olarak sadece bakanlıklar arasında işbirliğini sağlayıp. aşağıdakilerin hangisinde Milli Güvenlik zorunludur? Kurulunun da görüşünün alınması A) Şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebebiyle olağanüstü hâl ilanı B) TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi C) Siyasi partiler hakkında kapatma davası açılması D) Milletlerarası antlaşmaların TBMM tarafından uygun bulunması E) Tehlikeli salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hâl ilanı . ve Cumhurbaşkanı tarafından tarafından TBMM dokunulamaz? onandıktan sonra Bakanlar Kurulu göreve başlayabilir. Başbakan ve bakanların konumuyla doğrudur? ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir? A) Millî marşın “İstiklal Marşı” olması B) Bayrağın. danışarak bir bakanın görevine son verebilir. şeklinin kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayrak olması C) Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olması D) Yürütme görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmesi E) Devletin şeklinin Cumhuriyet olması B) Herhangi bir bakan. ayrıca bakanların görevlerinin Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla da yükümlüdür. Başbakan. sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde dahi aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisine D) Yeni Bakanlar TBMM’ye Kurulunun sunulur listesi. Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından atanır. seferberlik. 166 C) Başbakan.165 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 167 1982 Anayasası’na göre.

E) Cumhurbaşkanı. bütçe kanunu tasarısının TBMM’de reddedilmesi hâlinde seçimlerin yenilenmesine karar verir. Anayasa’nın değiştirilen hükümlerinden hangilerinin birlikte. B) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini TBMM üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki milletvekili yapabilir. hangilerinin ayrı ayrı oylanacağına sadece Cumhurbaşkanı karar verebilir. D) Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar hakkındaki kanunların Cumhurbaşkanınca TBMM’ye geri gönderilmediği takdirde halk oyuna sunulması zorunludur. C) Cumhurbaşkanı.169 1982 Anayasası’na göre. Bakanlar Kurulunun görev sırasında güvenoyu isteminin reddedilerek düşürülmesinden D) TBMM tarafından beşte üç veya daha fazla. önergesiyle düşürülmesinden sonra 45 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. B) Cumhurbaşkanı. Bakanlar Kurulunun göreve TBMM Genel Kurulunda iki kez görüşülür. Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 170 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri A) Cumhurbaşkanı. başlarken güvenoyu alamamasından itibaren 45 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması hâlinde seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 171 Aşağıdakilerden değildir? hangisi Sayıştay denetimine tabi A) Rekabet Kurumu B) Ankara Üniversitesi C) Sosyal Güvenlik Kurumu D) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü E) Ankara Büyükşehir Belediyesi . Bakanlar Kurulunun gensoru E) Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunların halk oyuna sunulması hâlinde. itibaren 45 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması hâlinde seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. verirken TBMM Başkanına danışır. ancak üçte ikiden az oyla kabul edilmiş Anayasa değişiklikleri C) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir.

Anayasa’da belirtilen süreler içinde hâkim önüne çıkarılması ve bu süreler geçtikten sonra yoksun hâkim kararı olmaksızın 1982 hürriyetinden A) Öze dokunma yasağı B) Kanunla sınırlama C) Anayasa’nın sözü ve ruhu D) Ölçülülük ilkesi E) Kuvvetler ayrılığı ilkesi bırakılmaması. aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu denetlemekle görevlidir? A) Başlangıç kısmı B) Geçici maddeler C) Madde kenar başlıkları D) Anayasa değişikliğine ilişkin hüküm E) İnkılap kanunlarının korunmasına ilişkin madde A) Anayasa Mahkemesi B) Yargıtay C) Devlet Denetleme Kurulu D) Yüksek Seçim Kurulu E) Maliye Bakanlığı 173 Aşağıdakilerden hangisi TC Anayasa’nda öngörülen. on sekiz yaşına girmiş Türk vatandaşları A) Mülkiyet hakkı B) Çevre hakkı C) Düzeltme ve cevap hakkı D) Süreli ve süresiz yayın hakkı E) Konut dokunulmazlığı . temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında esas alınacak ölçütlerden biri değildir? 176 Yakalanan veya tutuklanan kişinin. Anayasası’nda yer alan aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisinin bir gereğidir? A) Haberleşme hürriyetinin B) Hak arama hürriyetinin C) İspat hakkının D) Kişi hürriyeti ve güvenliğinin 174 Aşağıdakilerden hangisi seçimler ve halk E) Özel yaşamın gizliliğinin oylamasında oy kullanma hakkına sahiptir? 177 1982 Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisi sosyal haklar bölümünde düzenlenmiştir? A) Askerî öğrenciler B) Silah altında bulunan erler C) Silah altında bulunan erbaşlar D) Taksirli suçlardan hüküm giymiş hükümlüler E) On yedi yaşını doldurup.172 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın metnine dahil değildir? 175 1982 Anayasası’na göre.

kesin hesap kanunu 181 1982 Anayasası’na göre. daha az karbon çıkaran sistemlerin devreye sokulması 183 Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz? A) Bakanlar Kurulu üyeleri B) Yargıtay Başkanı ve üyeleri C) Danıştay Başkanı ve üyeleri D) Sayıştay üyeleri E) Milletvekilleri .178 1982 Anayasası’na göre. E) Tutuklu ve hükümlüler seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanamaz. A) Atmosfere salınan sera gazı miktarının azaltılması B) Alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi C) Fosil yakıtların kullanılmasına ağırlık verilmesi D) Endüstriye. Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur? tasarısını TBMM’ye aşağıdakilerden hangisi sunar? A) Sayıştay C) Maliye Bakanı E) Bakanlar Kurulu B) Danıştay D) Başbakan A) Millî Savunma Bakanı B) Millî Güvenlik Kurulu C) Bakanlar Kurulu D) TBMM E) Başbakan 179 Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne başvurma hakkına sahip değildir? 182 1982 Anayasası’na göre. daha az enerji tüketen sistemlerin yerleştirilmesi E) Termik santrallerde. C) Seçimler ve halk oylaması açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. seçimler ve halk oylamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cumhurbaşkanı B) Meclis Başkanı C) Bir davaya bakmakta olan mahkeme D) İktidar Partisi Meclis Grubu E) TBMM üye tam sayısının beşte biri oranında milletvekili A) Seçimler ve halk oylaması genel ve eşit oy esasına göre yapılır. B) Seçimler ve halk oylaması yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılır. 180 Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ve iklim değişikliklerine karşı mücadeleyi amaçlayan Kyoto Protokolü’nde yer alan önlemlerden biri değildir? D) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamalarına katılma hakkına sahiptir.

184 TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır? 188 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi İnkılap Kanunları arasında yer almaz? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun B) Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri 185 Hakkında Kanun C) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun D) Uluslararası Rakamların Kabulü Hakkında Kanun Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu görevleri arasında yer alır? A) Anayasa’ya aykırı uluslararası antlaşmaları iptal etmek B) Dernek ve vakıfları tescil etmek C) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak D) Vatandaşların kanunlara karşı açacakları iptal 189 Aşağıdakilerden hangisi çalışmayla ilgili olarak 1982 Anayasası’nda yer alan hükümlerden biri değildir? davalarını karara bağlamak E) Kanunları onaylamak A) Çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olması B) Dinlenmenin çalışanların hakkı olması 186 Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının C) Devletin çalışma hayatını geliştirmek için gerekli tedbirleri alması D) Küçüklerin ve kadınların çalışma şartları bakı-mından özel olarak korunması E) Devletin kendi işletmelerinde çalışma hayatını Anayasa’da sayılan görev ve yetkileri içinde yer almaz? A) Kanunları yayımlamak B) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak C) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek D) Gerekli gördüğü hallerde herhangi bir kanunu halkoyuna sunmak E) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek geliştirmesi için devletleştirmeye gitmesi 190 1982 Anayasası’na göre. Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderemez? A) Bütçe kanunlarını 187 1982 Anayasası’na göre. aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yetkileri arasında yer almaz? B) Özel af ilanına ilişkin kanunları C) Kesin hesap kanunlarını D) Genel af ilanına ilişkin kanunları E) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanunlarında değişiklik öngören kanunları A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek B) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak D) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek E) Savaş ilanına karar vermek .

aşağıdakilerden hangisi göreviyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanabilecek kişilerden biri değildir? A) Rekabet Kurulu B) Sermaye Piyasası Kurulu C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği D) T. açığa satış ve repo işlemlerini düzenleme görevi hangi kuruluşa aittir? 195 1982 Anayasası’na göre. aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlerden biri değildir? A) Genel Kurul B) Güvenlik Konseyi C) Genel Sekreterlik D) Dünya Bankası E) Ekonomik ve Sosyal Konsey A) Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak B) Genelkurmay Başkanını seçmek C) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak D) Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak E) Kanunları ve Anayasa değişikliklerini yayımlamak 193 Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin dönem başkanlığı süreleri ne kadardır? 1982 A) 4 ay D) 2 yıl B) 6 ay E) 3 yıl C) 1 yıl Anayasası’na göre.C.191 Türkiye’de menkul kıymetlerin ödünç alma ve ödünç verme. aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkileri arasında yer alır? B) İfade özgürlüğü C) Dernek kurma özgürlüğü D) Toplantı yapma özgürlüğü E) Seyahat ve yerleşme özgürlüğü A) Milletlerarası antlaşmaları yayımlamak B) Tüzük çıkarmak C) Anayasa Mahkemesine üye seçmek D) Hâkimleri görevden almak E) Bir bakanı Yüce Divana göndermek . Merkez Bankası E) Hazine Müsteşarlığı A) Anayasa Mahkemesi Başkanı B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı C) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı D) Sayıştay Başkanı E) TBMM Başkanı 192 Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin (BM) organlarından biri değildir? 196 1982 Anayasası’na göre. aşağıdakilerden bile hangisi 197 olağanüstü dönemlerde dokunulamayacak haklardan biridir? A) Suçsuzluk karinesi 194 1982 Anayasası’na göre.

D) Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclisin seçilmesine kadar sürer. A) Vergi Usul Kanunu B) Bütçe Kanunu C) Harcırah Kanunu D) Sayıştay Kanunu E) Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 202 Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar? 199 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Başbakan B) TBMM Başkanı C) Cumhurbaşkanı D) Dışişleri Bakanı E) TBMM Dışişleri Komisyonu A) Başbakan B) TBMM Başkanı C) Cumhurbaşkanı D) Yargıtay Başkanı E) Adalet Bakanı Bakanlıkların kurulması. 3 ay içinde genel seçimlere gidilir. görevleriyle ilgili suçlardan dolayı aşağıdakilerin hangisinde yargılanırlar? 204 A) Danıştay B) Yargıtay C) Sayıştay D) Yüce Divan E) Uyuşmazlık Mahkemesi .198 1982 Anayasası’na göre. kaldırılması. E) TBMM genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. yetkileri ve teşkilatı aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? 203 A) Kanun 200 Aşağıdakilerden hangisi bir yüksek mahkemedir? B) Danıştay kararı C) Başbakanın kararı D) Bakanlar Kurulu kararı E) Cumhurbaşkanının kararı A) Cumhuriyet Başsavcılığı B) Asliye hukuk mahkemesi C) Uyuşmazlık Mahkemesi D) Bölge idare mahkemesi E) Ağır ceza mahkemesi Bakanlar. görevleri. TBMM’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 201 Kural olarak yıllık hazırlanan ve devletin harcamalarını düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır. B) TBMM olağan seçim süresi dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. C) TBMM üye tam sayısının % 5’inin boşalması durumunda.

maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri hakkındaki hükümler IV. II. III ve IV . bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır? zamanlar aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında toplanır? D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 A) Başbakan B) İçişleri Bakanı C) Dışişleri Bakanı 207 Başkomutanlığı aşağıdakilerden hangisi temsil eder? D) TBMM Başkanı E) Genelkurmay Başkanı A) Cumhurbaşkanı B) Başbakan C) TBMM Başkanı D) Milli Savunma Bakanı E) İçişleri Bakanı 211 I. III ve IV D) II. II. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu öngören hüküm III. 2. Cumhurbaşkanının katılamadığı TBMM Başkanlık Divanı için.205 Aşağıdakilerden hangisi başbakan olmak için 209 Aşağıdakilerden hangisi aynı görev için üst üste iki kez seçilemez? A) TBMM Başkanı karşılanması gereken koşullardan biridir? A) TBMM üye tamsayısının en az beşte biri tarafından önerilmek B) Bir siyasal partinin genel başkanı olmak C) Yükseköğrenim yapmış olmak D) Milletvekili olmak E) En az 40 yaşında olmak B) Anayasa Mahkemesi Başkanı C) Dışişleri Bakanı D) İçişleri Bakanı E) Başbakan 210 206 Milli Güvenlik Kurulu. maddesindeki hükümler Anayasası’nın yukarıdaki hükümlerinden 208 Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden biri değildir? 1982 hangilerinin değiştirilmesi yasaktır? A) Para basılmasına karar vermek B) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak D) Savaş ilanına karar vermek E) Başbakanı atamak ve Başbakanın istifasını kabul etmek A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV E) I. Başlangıç metni 1. 3.

TBMM Başkanı III. C) Ceza sorumluluğu şahsidir. E) III ve IV 214 I. TBMM Başkanı III. A) I ve II B) I ve III D) II ve IV C) II ve III B) Vatandaş hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Cumhurbaşkanı II. işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. yukarıdakilerden hangileri tatil veya ara verme sırasında TBMM’yi doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir? yerine getirememekten dolayı da özgürlüğünden alıkonulabilir. Bakanlar Kurulu 1982 Anayasası’na göre. E) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez 217 1982 Anayasası’na göre. suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulabilir. Anayasa Mahkemesi Başkanı II. Cumhurbaşkanı 1982 Anayasası’na göre.212 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin iç ticaret 215 (2006 KPSS) 1982 Anayasası’na göre. aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II A) Bakanlar Kurulu B) Sayıştay C) Bakanlıklar D) Cumhurbaşkanı E) Kamu tüzel kişileri D) II ve IV E) III ve IV . A) Tarım ürünlerinin çeşitlenmesi B) Endüstri ürünlerinin artması C) Dış alımların gittikçe artması D) Pazarlama koşullarının iyileşmesi E) Ulaştırma olanaklarının artması B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. E) Bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü 213 I. Başbakan IV. 216 1982 (2008 KPSS) Anayasası’na göre. D) Kimse. yukarıdakilerden hangilerini doğrudan TBMM seçer? D) Ceza sorumluluğu şahsidir. suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? hacminin büyümesinde etkili değildir? A) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. Başbakan IV.

yerel yönetimler içinde yer almaz? 223 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’den beyin göçünü önlemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir? A) İl özel idaresi B) İlçe idaresi C) Belediye idaresi D) Büyükşehir belediyesi E) Köy idaresi A) Bilimsel araştırmalara daha fazla önem verilmesi B) Ücretlerin artırılması C) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi D) Üniversitelerin geliştirilmesi E) Yabancı ülkelerden bilim adamları getirilmesi 220 224 Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlardan biri değildir? A) Kamusal hukuk C) Dogmatik hukuk E) Mevzu hukuk B) Tarihi hukuk D) Tabii hukuk A) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) B) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 221 1982 Anayasası’na göre.218 1982 Anayasası’na göre. kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir A) Almanya D) İtalya B) Yunanistan C) İngiltere E) Belçika . E) Vatandaşlık. vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. AB’nin ortak para birimi olan Avro’yu kabul etmeyerek kendi ulusal para birimini kullanmaya devam etmektedir? A) Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. B) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? 222 Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin şartlarından biri değildir? A) TBMM Başkanı B) Başbakan C) Cumhurbaşkanı D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu E) Anayasa Mahkemesi Başkanı A) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması B) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi C) Devlet başkanının halk tarafından seçilmesi D) İdarenin yargısal denetiminin yapılması E) Yargı bağımsızlığı 219 Aşağıdakilerden hangisi. C) Hiçbir Türk. D) Vatandaşlıktan çıkarmayla ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Türk vatandaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? D) Kalkınma Programı (UNDP) E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 225 Avrupa Birliği (AB) üyesi olan aşağıdaki ülkelerden hangisi.

Anayasası’na göre. C) Dilekçe kişilerin kamu ile ilgili şikâyetlerini içerebilir. siyasi iktidarın A) 1 B)3 C) 5 D)9 E)11 sınırlandırılmasını sağlayan hukuki araçlardan biri değildir? 229 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın çalışma şartları ve dinlenme hakkını düzenleyen maddesinde.226 Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) 10 Eylül 2008 tarihinde başlattığı deneyin amacı 230 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda tanınmış hak ve özgürlüklerden biri değildir? aşağıdakilerden hangisidir? A) Kansere çare bulmak B) Dünyadaki kuraklık sorununu çözmek C) Evrenin oluşumundaki sırları ortaya çıkarmak D) Yenilenebilir yakıtlar geliştirmek E) Depremleri önceden haber verecek sistemler Geliştirmek A) Sendika hakkı B) Seyahat özgürlüğü C) Kanun teklifinde bulunma hakkı D) Din ve vicdan özgürlüğü E) Sosyal güvenlik hakkı 231 227 1982 Dünya Su Forumu 2009 yılının Mart ayında aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır? A) Türkiye’de ikamet eden yabancılar başka bir koşul A) Berlin D) Tokyo B) Paris C) Madrid E) İstanbul aranmaksızın dilekçe hakkından yararlanabilir. B) Her Türk vatandaşı dilekçe hakkına sahiptir. D) Dilekçe kişinin kendisiyle ilgili bir dileğini içerebilir. dilekçe hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 228 Dünya Su Forumunun 2009 yılının Mart ayında kaçıncısı yapılmıştır ? E) Dilekçe ile yetkili makamlara ve TBMM’ye başvurulabilir 232 Aşağıdakilerden hangisi. özel olarak korunması gerekenler arasında A) Katı anayasa B) Yargı denetimi C) Çift meclis sistemi D) Devlet başkanının vetosu E) Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarabilme yetkisine sahip olması sayılmamıştır? A) Küçükler B) Kadınlar C) Ruhi yetersizliği olanlar D) Bedensel yetersizliği olanlar E) 65 yaşını doldurmuş olan yaşlılar .

Yüksek Seçim Kurulunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi aşağıdakilerden A) Dış alım ve dış satımda taşımacılığın çoğunlukla yabancı gemiler tarafından yapılması B) Dış pazarlarla rekabet güçlüklerinin yaşanması C) Dış alımın büyük bir kısmını endüstri ürünleri. B) Kamulaştırma kamu yararının gerektirdiği hâllerde yapılabilir. . kamulaştırmayla ilgili 236 1982 Anayasası’na göre. petrol ve doğal gazın oluşturması D) Tarımsal üretimin bir kısmının iç pazarda tüketilmesi E) Dış ticaret ürünlerinde beklenen uluslararası standartlara ulaşılamaması doğrudur? A) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri arasından seçtikleri üyelerden oluşur. 234 Türkiye’nin dış ticaret açığı vermesinde 237 hangisinin etkisi yoktur? 1982 Anayasası’na göre. C) Turizm amacıyla kamulaştırma yapılabilir. aşağıdakilerden hangisi için TBMM üye tamsayısının en az beşte biri kadar milletvekilinin imzası şarttır? Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilen üyelerden oluşur. E) Yeni ormanların yetiştirilmesi amacıyla kamulaştırma yapılabilir. bu bedelin mutlaka peşin olarak ödenmesi gerekir. TBMM’nin Bakanlar Kuruluna belli bir konuda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verdiği yetki kanununda. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri arasından seçtikleri üyelerden oluşur. C) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden 235 1982 Anayasası’na göre. B) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden oluşur. aşağıdakilerden aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kamulaştırmayı devlet ve diğer kamu tüzel kişileri yapabilir. D) Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden TBMM Genel Kurulunca seçilen üyelerden oluşur. E) Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri arasından A) Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilmesi B) Meclis soruşturması açılmasının istenmesi C) Başbakan hakkında gensoru önergesi verilmesi D) Bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu kararının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması E) Özel af için kanun teklifinde bulunulması görevlendirdiği bir üyenin Başkanlığında. D) Kamulaştırma bedeli hiçbir koşulda takside hangisi yer almaz? A) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amacı B) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamı C) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri D) Yetki kanununun süresi ve bu süre içinde birden fazla kanun hükmünde kararnamenin çıkarılıp çıkarılamayacağı E) Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten kaldırabileceği kanun hükümleri bağlanamaz.233 1982 Anayasası’na göre.

bir siyasal parti hakkında sadece temelli kapatma kararı verebilir. E) Anayasa Mahkemesi. E) Tüm yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da yapılır. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bir iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi. B) Bakanlar Kurulu yönetmelik çıkarabilir. A) Kamu yararı kararının alınması B) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sınırlarını ve cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yaptırılması C) Satın alma usulünün denenmesi D) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi E) Kamulaştırılacak taşınmaz malın maliki ya da zilyedinin belirlenmesi 239 1982 Anayasası’na göre. bir siyasal partinin A) Kanunla B) Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı ile C) Müşterek kararname ile D) Danıştay idari dairesinin kararı ile E) Doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu kararı ile 242 kapatılmasına. bir siyasal partinin temelli kapatılmasına karar verebilir. resen sürdüreceği inceleme sonunda. D) Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla da yönetmelikler çıkarılabilir. o partinin temelli kapatılmasına karar verebilir. o partinin bir süre seçimlere katılmasının yasaklanmasına da karar verebilir. C) Anayasa Mahkemesi. 243 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı’nın görev süresi kaç yıldır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 10 240 1982 Anayasası’na göre.238 Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 241 Aşağıdakilerden alınmasından yapılmalıdır? hangisi kamulaştırma göre ilk kararının olarak önce diğerlerine A) Başbakanlık yönetmelik çıkarabilir. D) Anayasa Mahkemesi. üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verebilir. C) Kanunda belirtilen yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması zorunludur. B) Anayasa Mahkemesi. herhangi bir parti üyesinin eylemlerinden ötürü. bir siyasal partiyi temelli kapatmak yerine. siyasal partilerin kapatılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Belediye idaresi aşağıdakilerden hangisi ile kurulur? A) Anayasa Mahkemesi. aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin adli organıdır? itibaren en çok ne kadar süre için erteleyebilir? A) Avrupa Birliği (AB) B) Avrupa Konseyi A) 3 ay D) 1 yıl B) 5 ay E) 2 yıl C) 6 ay C) Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) E) Birleşmiş Milletler (BM) . kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden 244 Uluslararası Adalet Divanı. bir siyasal partinin tüzüğünün veya programının Anayasa’nın yasakladığı hususlara aykırı olması halinde.

Danıştay üyelerinin dörtte biri IV. IV. III B) I. Anayasa Mahkemesi Üyeleri V. aşağıdakilerden hangisi hem Türk vatandaşlarına hem de karşılıklılık esası aşağıdakilerden hangisidir? gözetilmek şartıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılara A) Petrol üreten ülkeler teşkilatı B) Petrol ithal eden ülkeler teşkilatı C) Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı D) Petrol ürünleri işverenleri teşkilatı E) Petrol ürünleri fiyat karteli A) Seçme hakkı B) Milletvekili seçilme hakkı C) Yerel yönetimlere seçilme hakkı D) Siyasi parti kurma hakkı E) Dilekçe hakkı tanınmış bir haktır? 246 250 TBMM bir yasama yılında en çok ne kadar süreyle tatil yapabilir? Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir? A) 45 gün D) 3 ay B) 75 gün E) 4 ay C) 2 ay A) Kutuplardaki buzulların erimesi B) Kıyı kesimlerde toprak kayıplarının artması C) İklimlerin başlangıç dönemlerinin ve özelliklerinin 247 Aşağıdakilerden hangisi halen ülkemizde milletvekili seçimlerinde uygulanmamaktadır? değişmesi D) Bitki ve hayvan türlerinin azalması ya da tamamen yok olması E) Sera gazlarının atmosferdeki oranının artması A) Seçim çevresi barajı B) Ülke barajı (genel baraj) C) d’Hondt sistemi D) Geniş çevre (geniş bölge) sistemi E) Liste usulü Aşağıdakilerden hangisi dünyada önemli bir sorun haline gelen gıda fiyatlarının artışının nedenlerinden biri değildir? 251 248 I. Yargıtay Başkanı 1982 Anayasası’na göre. IV. V E) III. V . yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir? A) Gıda tüketiminin artması B) Yanlış tarım politikaları C) Biyo-yakıt üretiminin artması D) Petrol fiyatlarının düşmesi E) Küresel iklim değişiklikleri sonucu ortaya çıkan kuraklık ya da seller A) I. IV.245 Kısa adı “OPEC” olan uluslararası teşkilat 249 1982 Anayasası’na göre. II. III. Yargıtay Başsavcısı III. IV D) II. Danıştay daire başkanları II. V C) II.

C. öncelikle hangi sektördeki markaları desteklemeyi hedeflemiştir? B) Devlet Planlama Teşkilatı C) Hazine Müsteşarlığı D) Maliye Bakanlığı E) Dış Ticaret Müsteşarlığı A) Otomotiv B) Hazır giyim C) Endüstriyel makine D) Kuyum/Mücevher E) Mobilya . Türk Sanatı’nın ulaşan Selçuklu 256 Sabit kur sistemlerinde. sanat tarihiyle ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesine de sahip olan müze düşürülmesine ne ad verilir? aşağıdakilerden hangisidir? A) Enflasyon B) Devalüasyon E) Leasing C) Repo D) Sübvansiyon A) Anıtkabir Müzesi B) Etnografya Müzesi C) Cumhuriyet Müzesi D) Anadolu Medeniyetleri Müzesi E) Devlet Resim ve Heykel Müzesi 257 Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir? 254 A) T. 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? almıştır? A) Cannes Film Festivali B) Berlin Film Festivali C) Houston Film Festivali D) Akdeniz Film Festivali E) Palm Springs Film Festivali A) Kuzey Atlantik Örgütü (NATO) B) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) D) Avrupa Birliği (AB) E) Uluslararası Para Fonu (IMF) 253 Ankara’da Devri’nden bulunan. hükümet tarafından alınan bir kararla.252 Yönetmenliğini Mahzun Kırmızıgül’ün yaptığı Beyaz Melek filmi Nisan 2008’de “En İyi Uluslar arası Yabancı Film” ödülünü aşağıdaki festivallerin hangisinde 255 Üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla. Merkez Bankası On yılda 10 Türk dünya markası çıkarmayı hedefleyen marka destek projesi Turquality. ülkenin ulusal parasının dış değerinin günümüze örneklerinin sergilendiği.

aşağıdakilerin hangisi için bu nüfus sayımı sonuçlarından yararlanılmaz? 262 Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen yabancı temsilcileri kabul etmek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) TBMM Başkanı B) Başbakan C) Bakanlar Kurulu D) Devlet bakanı E) Cumhurbaşkanı A) Askerlik çağındakilerin belirlenmesi B) Kişi başına düşen gelir miktarının belirlenmesi C) Eğitim kurumlarının planlanması D) Nüfusun iş kollarına göre dağılımının belirlenmesi E) Yapılacak enerji santrallerinin yerlerinin belirlenmesi TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını aşağıdakilerden hangisi kabul eder? 263 259 İlçe yönetiminin başında aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) Vali B) Kaymakam C) Muhtar D) İlçe başkanı E) Bölge müdürü A) Cumhurbaşkanı B) Başbakan C) TBMM D) Yüksek Seçim Kurulu E) Danıştay 264 Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye yetkilidir? 260 “Adil yargılanma” aşağıdaki anayasal ilkelerden A) Anayasa Mahkemesi Başkanı B) Danıştay Başkanı C) Yargıtay Başkanı D) Milletvekilleri E) Hâkimler hangisinin gereğidir? A) Hukuk devleti B) Üniter devlet C) Laik devlet D) Sosyal devlet E) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet Siyasi parti üyesi olabilmek için en az kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir? 265 261 A) Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk düzenindeki yaptırım türlerinden biri değildir? 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 25 A) Cebri icra D) Tazminat B) Ceza E) İptal C) Kısas . çalışıyorlarsa yaptıkları işin türü ve yaptıkları işin eğitim aldıkları alanla ilgili olup olmadığı. Buna göre.258 Bir nüfus sayımında kişilere. nüfusta kayıtlı bilgilerinin yanı sıra bir işte çalışıp çalışmadıkları. aldıkları ücret de sorulmuştur.

maddesinde sayılan cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz? 272 Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden biri değildir? A) İnsan haklarına saygılı B) Demokratik C) Laik D) Sosyal E) Halkçı A) Para basılmasına karar vermek B) Kanun koymak C) Savaş ilanına karar vermek D) Bakanlar Kurulunu denetlemek E) Üniversite rektörlerini seçmek 269 TBMM kararıyla. Anayasa’nın 2. 267 Milli Güvenlik Kurulunun gündemini aşağıdakilerden hangisi düzenler? 271 Kanunların şekil bakımından Anayasa’ya uygun olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi denetler? A) TBMM Başkanı B) Adalet Bakanı C) Cumhurbaşkanı D) İçişleri Bakanı E) Milli Savunma Bakanı A) Anayasa Mahkemesi B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi C) Yargıtay D) Danıştay E) Uyuşmazlık Mahkemesi 268 Aşağıdakilerden hangisi. cins farkı gözetilemez. B) İnsan hakları bireyi topluma ve devlete karşı korur. C) İnsan en üstün değer olarak kabul edilmelidir. D) İnsan hakları tüm insanlar bakımından geçerli olmalıdır. E) İnsan hakları bakımından ırk.266 Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden biri değildir? 270 İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Uyuşmazlık Mahkemesi B) Ağır ceza mahkemesi C) Yargıtay D) Askeri Yargıtay E) Danıştay A) İnsan hakları sadece sivil toplum örgütleri tarafından güvence altına alınır. din. 1 Ocak 2005 tarihinde Türk 273 Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme biçimlerinden biri değildir? lirasından (TL) kaç sıfır atılmıştır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 A) Soru B) Genel görüşme C) Gensoru D) Meclis araştırması E) Ara seçim .

TBMM seçimleriyle ilgili Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek için aranan şartlardan biri değildir? A) TBMM savaş nedeniyle seçimlerin 1 yıl geriye A) En az lise mezunu olmak B) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak E) Kısıtlı olmamak C) Boşalan milletvekilliklerinin sayısı. D) Ara seçim her seçim döneminde kural olarak 1 defa yapılır. E) TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona ermeden A) Yetki kanununda çıkarılacak ve kanun kullanma hükmünde süresinin seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. bırakılmasına karar verebilir. B) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulur.276 274 1982 Anayasası’na göre. belli bir süre için verilmiş de olsa kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sona ermesine yol açar. olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? yapılmasına karar verilir. aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 275 1982 Anayasası’na göre. 1982 Anayasası’na göre. C) Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri D) Atatürk milliyetçiliği. kararnamenin kapsamının gösterilmesi gerekir. aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında sayılan hususlardan D) Yasama döneminin bitmesi. TBMM’de öncelik ve ivedilikle görüşülür. seçimin ne zaman yapılacağını Yüksek Seçim Kurulu belirler. üye tam sayı-sının yüzde beşini bulması durumunda 3 ay için-de ara seçim B) Ara seçim yapılmasının gerektiği her durumda. 277 C) Bakanlar Kurulunun istifası ya da düşürülmesi belli bir süre için verilmiş yetkinin sona ermesine sebep olmaz. ilke ve inkılâpları E) Parlamenter hükûmet sisteminin benimsenmiş olması biri değildir? . A) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü B) Anayasa’nın üstünlüğü E) Yetki yasaları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler.

E) Normlar hiyerarşisinde genelge. yönetmeliğin altındadır. Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-si yanlıştır? hangisinin bağlı kuruluşudur? .278 1982 Anayasası’na göre. A) Genelkurmay Başkanlığı B) İçişleri Bakanlığı C) Başbakanlık D) Cumhurbaşkanlığı E) Milli Savunma Bakanlığı B) Yönetmelikle düzenlenen bir konunun mutlaka yasal dayanağının bulunması gerekir. aşağıdakilerden hangisi bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine veya 281 Aşağıdaki olayların hangisinde İngiltere. aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin özelliklerinden biri değildir? 283 Tüzüklerin iptaline ilişkin davalara aşağıdakilerden hangisi bakar? A) Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenmeleri B) Yürütme organlarının seçmenler tarafından seçilerek oluşturulmaları C) Merkezî idarenin vesayet denetimine tabi olmaları D) Seçimlerin 5 yılda bir yapılması E) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları A) Yargıtay B) Danıştay C) İdare mahkemesi D) Bölge idare mahkemesi E) Anayasa Mahkemesi 284 280 Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden A) Anayasa’nın yönetmelik çıkarılabileceğine açıkça izin vermediği konularda yönetmelik çıkarılamaz. C) Yönetmelikle suç ve ceza konulamaz. Osmanlı Devleti’nin yanında yer almıştır? Meclis kararıyla düşürülmesine neden olan hallerden biri değildir? A) 1821-1829 Yunan Ayaklanması B) 1827 Navarin Savaşı A) Bir milletvekilinin milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giymesi B) Bir milletvekilinin. milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi C) 1831-1833 Mehmet Ali Paşa Ayaklanması D) 1876 Bulgar Ayaklanması E) 1912-1913 Balkan Savaşları 282 C) Bir milletvekilinin partisinden istifa ederek başka bir partiye girmesi veya seçim hükümleri hariç Bakanlar Kurulunda görev alması D) Bir milletvekilinin kesin bir mahkeme kararıyla kısıtlanması A) Uludağ E) Bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 bir-leşim günü katılmaması B) Ilgaz C) Kartepe E) Palandöken D) Kartalkaya Türkiye’de yapılacak olan 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları aşağıdaki kayak merkezlerinin hangisinde düzenlenecektir? 279 1982 Anayasası’na göre. D) Bakanlıklar yönetmelik çıkarabilirler.

aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) Bölge idare mahkemeleri B) İl seçim kurulu C) Ağır ceza mahkemeleri 287 1982 Anayasası’na göre. kanunları yayımlamak D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu E) Yargıtay görevi kime aittir? 291 Türk Medeni Kanunu’na göre. kişilik nasıl başlar? A) TBMM Başkanı B) Başbakan C) Cumhurbaşkanı D) İçişleri Bakanı E) Adalet Bakanı A) Sağ ve tam doğumla B) Ayırt etme gücünün kazanılmasıyla C) Yedi yaşına girmekle D) Reşit olmakla 288 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet’in E) Evlenmekle niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından biri değildir? A) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi B) Devlet mülkiyetinin genişletilmesi C) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması D) İstihdamın geliştirilmesi E) Fırsat eşitliğinin sağlanması . TBMM bir yasama yılın-da en çok kaç ay tatil yapabilir? 290 1982 Anayasası’na göre.285 Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelir 289 Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin kaynaklarından biri değildir? gereklerinden biri değildir? A) Parti üyelerinden alınan giriş ve üyelik aidatları B) Parti milletvekillerinden alınan milletvekili aidatı C) Devletçe yapılan yardımlar D) Ticari faaliyet kazançları E) Partinin mal varlığından elde edilen gelirler A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu D) Yargı bağımsızlığı E) İki kanatlı yürütme organı 286 1982 Anayasası’na göre.

D) Bu kararnamelerin de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulmaları gerekir. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir. durumlarda temel haklar ve hürriyetler de düzenlenebilir. uygunluğu konusundaki temel ilke bunların siyasi partilerin amaçlarına uygun olmasıdır. düzenledikleri temel hak ve hürriyetin özüne dokunamaz. yükümlülüğü getirememesinden dolayı B) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin Anayasa’ya özgürlüğünden alıkonulamaz. yalnızca yerine sözleşmeden doğan bir 294 1982 Anayasası’na göre. yabancı devletlerden. Anayasa’nın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz. önceden kabul edeceği bir yetki kanununa gerek yoktur. uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar A) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar. bu görevin yerine getirilmesi sırasında Sayıştay’dan yardım sağlanacağı bizzat Anayasa tarafından hüküm altına alınmıştır. yalnızca olağanüstü hâlin geçerli olduğu bölgede ilan edilmek suretiyle de yürürlüğe sokulabilir. E) Bu kararnameler Resmî Gazete’de yayımlanmak zorunda olmayıp. kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 295 1982 Anayasası’na göre. C) İdare. D) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. C) Bu kararnamelerle. B) Hiç kimse. B) Bu kararnamelerin çıkarılabilmesi için TBMM’nin daha B) Temel hak ve hürriyetler Anayasa’da gösterilen genel nedenlerle ve ayrıca Anayasa’nın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle sınırlanabilir. bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık hâlinde uygulanacak yaptırımların bir kanunla düzenlenmesi 293 1982 Anayasası’na göre. E) Siyasi partiler. C) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.292 1982 Anayasası’na göre. D) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hiç kimse. siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti. temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması hangisi yanlıştır? ile ilgili aşağıdaki ifadelerden emredilmiştir. siyasi partilerin gelir ve giderleri ile bunların ilgili Anayasa’ya uygunluğunun hangisi denetimiyle yanlıştır? aşağıdaki ifadelerden A) Siyasi partiler amaçlarına uygun olmak şartıyla ticari faaliyette bulunabilirler. olağanüstü hâllerde çıkarılabilecek olan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu kararnameler Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. E) Savaş hâli ve terör suçları dışında ölüm cezası verilemez. C) Siyasi partilerin gelir ve giderleriyle ilgili denetim görevi ve yetkisi esas itibarıyla Anayasa Mahkemesine ait olup. . D) Anayasa’da. olağanüstü hâlin gerekli kıldığı E) Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamalar.

III ve V E) III. IV ve V D) II. III ve V B) I. TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının çıkarılmasında IV. Bir özel teşebbüsün devletleştirilmesine karar verilirken III. IV ve V Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarının kabul edilmesi Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’na göre. Başbakanın görev sırasında güvenoyu isteminde bulunmasına yönelik düşüncesinin görüşülmesinde V. Sıkıyönetim ilan edilmesine karar verilirken 1982 Anayasası’na göre. Olağanüstü hâl ilan edilmesine karar verilirken II. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin 297 I. III ve V C) I. IV ve V C) II. Meclisin kararı A) Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması B) Yeni seçilen TBMM’de sonra 45 Başkanlık gün içinde Divanının Bakanlar olmadan sorguya çekilemez ve tutuklanamaz. C) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli yasama oluşturulmasından Kurulunun kurulamaması C) TBMM Başkanının. E) Milletvekili sahip olduğu yasama dokunulmazlığından dilediği zaman vazgeçebilir. aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi koşullarından biri değildir? 298 1982 Anayasası’na göre. III ve V . Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi A) I. B) Yasama dokunulmazlığının TBMM tarafından kaldırılması o milletvekilinin milletvekilliği sıfatını sona erdirmez. Yüksek Seçim Kurulunun görevleri arasında yer alır? A) I. III ve IV işlemlerinin genel yönetimi ve denetimi IV. II ve IV B) I.296 1982 Anayasası’na göre. yukarıdakilerin hangilerinde Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması gerekir? kaldırılmasına ilişkin TBMM kararlarına karşı yapılacak başvuruların karara bağlanması II. 299 I. TBMM üyelerinin seçim tutanaklarının ve D) II. TBMM Başkanının seçilmesi işlemlerinin yönetimi ve denetimi V. TBMM’nin toplandığı günden itibaren 5 gün içinde seçilememesi D) Yeni kurulan Bakanlar Kurulunun göreve başlama sırasında istediği güvenoyunu alamaması hâlinde 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu hâlde güvenoyu alamaması E) Bakanlar Kurulunun TBMM tarafından güvensizlik oyuyla düşürülmesinden itibaren 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu hâlde güvenoyu alamaması dokunulmazlığı kapsamı dışındadır. D) Yasama dokunulmazlığı milletvekilliğinin devamı boyunca geçerlidir. yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Suç işlediği ileri sürülen milletvekili. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetimi ve denetimi III. III ve IV E) II.

D) Bir hak ve özgürlüğün kullanımının durdurulması geçici bir nitelik taşır. II ve V E) III. Doğrudan doğruya halk tarafından seçilen bir Devlet Başkanının varlığı IV. II. aşağıdakilerden hangisi Başbakanın yetkilerinden biri değildir? yetkilerle donatılmış olması V. II ve IV D) II. 302 Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin I. ticaret. temel hak ve özgürlüklerin kullanımının kısmen ya da tamamen durdurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 303 Aşağıdaki kural ve işlemlerden hangisi 1982 Anayasası ile yargı denetimi dışında tutulmamıştır? A) Milletlerarası antlaşmalar A) Temel hak ve özgürlüklerin kullanımı yalnızca savaş. C) Bir temel hak ve özgürlüğün kullanımının durdurulması ölçülülük ilkesi çerçevesinde mümkündür. Bakanlar Kurulunun yasama organı önünde siyasal açıdan sorumlu olması III. seferberlik. IV ve V 305 Laik devlette. Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun merkezileşmiş bir yargı organı tarafından denetlenmesi Yukarıdakilerden hangileri klasik parlamenter sistemin A) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek B) Bir kanuna karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak C) Bakanlıklar arasında iş birliğini sağlamak D) Bakanları seçmek ve bakanların görevden alınmasını Cumhurbaşkanına önermek E) Millî Güvenlik Kuruluna katılmak özellikleri arasındadır? A) I. eğitim alanlarının hangilerinde laikliğin söz konusu olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III . Devlet Başkanının çoğunlukla sembolik ve törensel durdurulmasına ilişkin olarak yapılan bütün işlemler Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde B) Yüksek Askerî Şûra kararları C) İnkılap Kanunları’nın Anayasa’nın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümleri D) Yükseköğretim Kurulu kararları E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 304 301 1982 Anayasası’na göre. durdurulabilir.300 1982 Anayasası’na göre. görev ve yetkileri arasında yer almaz? A) Bazı kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılamak B) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarını denetlemek C) Uyuşmazlık Mahkemesinin üyelerini seçmek D) Siyasal partilerin mali denetimini yapmak E) Kanun. hukuk. kanun hükmünde kararname ve TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek III. B) Bir temel hak ve özgürlüğün kullanımı durdurulurken Türkiye’nin milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ihlal edilemez. IV ve V B) I. E) Bir temel hak ve özgürlüğün kullanımının I. II ve III C) I. Başbakanın yasama organı üyeleri içinden belirlenmesi II.

E) Anayasa’da 2004 yılında yapılan değişikliklerde ölüm cezasının verilemeyeceği öngörülmüş ve bu ceza hukuk sisteminden tümüyle çıkarılmıştır. D) Anayasa’da sadece ülkenin tümünde sıkıyönetim veya olağanüstü hâl varken. C) Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve siyasi partilere Devlet. yönetici ve denetçisi olamazlar. C) Anayasa’da terör ve savaş suçları için ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. kısmının birinci. D) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek E) Kamu mallarını korumak 309 1982 Anayasası. görüşme öngörülmüştür. D) TBMM’deki siyasi parti grupları Meclis başkanlığı için aday gösteremezler. C) Her iki kanun hükmünde kararname de Bakanlar Kurulunca yapılır ve daha sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur. E) TBMM’deki siyasi ilgili parti gruplarında. üyesi. televizyon ve sinema yayımlarının B) Süreli yayınların C) Süresiz yayınların D) Dernek kurmanın 307 Aşağıdaki Anayasa hükümlerinden hangisi E) Gösteri yürüyüşü düzenlemenin “mücadeleci demokrasi” anlayışının bir sonucudur? 310 1982 Anayasası’na göre. “yerleşme hürriyeti” aşağıdaki sebeplerden hangisine bağlı olarak sınırlanamaz? A) Genel ahlakı korumak B) Suç işlenmesini önlemek C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Anayasa’da sadece savaş suçları için ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. B) Siyasi partiler. aşağıdaki ifadelerden hangisi olağan ve olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerin her ikisi için de geçerlidir? A) Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan üyeleri. Bu sürede karara bağlanmayan kanun hükmünde kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkar. E) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de Resmî Gazete’de yayımlanması ve yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulması gerekir. . aşağıdakilerden hangisinin izin sistemine bağlanmasını yasaklamamıştır? A) Radyo. D) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de TBMM’ce görüşülme ve karara bağlanma süresi Anayasa’da soruşturmasıyla alınamaz. ölüm cezasıyla ilgili 308 1982 Anayasası’na göre. yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. B) Her iki kanun hükmünde kararnameyle de Anayasa’nın 2. yapılamaz ve Meclis karar A) Her iki kanun hükmünde kararnamenin çıkarılabilmesi için de TBMM’nin bir kanunla Bakanlar Kuruluna yetki vermesi gerekir. ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.306 1982 Anayasası’na göre. Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kararının Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu. B) Anayasa’da sadece terör suçları için ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetler düzenlenemez.

C) Kanun hükümlerini yorumlamalıdır. E) Cumhurbaşkanı bütçe kanununu tekrar görüşülmek üzere 15 gün içerisinde Meclis’e geri gönderebilir. seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz. E) Dürüstlük kuralına başvurmalıdır. bütçe kanunuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 316 Aşağıdaki bakanlardan hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir? A) Bütçe Komisyonu 40 üyeden oluşur. A) Dışişleri Bakanı C) Adalet Bakanı E) Maliye Bakanı B) İçişleri Bakanı D) Millî Savunma Bakanı . B) Merkezî yönetim bütçe tasarısı. sorguya çekilemez. mali yılın başından en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulur. C) Savurganlık D) Kötü yaşama tarzı E) Mal varlığını kötü yönetme değildir? belirleyebilmek için gerekenle aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 313 1982 Anayasası’na göre. D) Doktrin ve mahkeme içtihatlarını incelemelidir. tutuklanamaz ve yargılanamaz. B) Örf ve âdet hukukunu araştırmalıdır. aşağıdakilerden hangisi bu hükmün istisnasıdır? nedeniyle sıkıyönetim ilan ederken Bakanlar Kurulunun B) Milli Güvenlik Kurulunun C) Ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hâl ilan A) Ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken suç B) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla yüz kızartıcı suçlar C) Milletvekili seçildikten sonra işlenmesi koşuluyla. D) Bakanlar Kurulu bütçe kanununda kanun hükmünde kararnameyle değişiklik yapamaz. olağanüstü kanun hükmünde kararname çıkarırken Bakanlar Kurulunun E) Şiddet olaylarının yaygınlaşması sebebiyle ilan edilmiş olağanüstü hâl süresince. olağanüstü kanun hükmünde kararname çıkarırken Bakanlar Kurulunun 315 312 Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama nedenlerinden biri Hâkimin kanunda bir boşluk yapması olup olmadığını ilgili A) Akıl zayıflığı B) Yaş küçüklüğü A) Takdir hakkını kullanmalıdır. 314 1982 Anayasası’na göre.311 1982 Anayasası’na göre. aşağıdakilerden hangisinin Cumhurbaşkanının değildir? başkanlığında toplanması şart A) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi Buna göre. C) Bütçe Komisyonunda iktidar grubu ya da grupları en az 25 üye ile temsil edilir. Anayasa’da yasaklanan eylemler içine giren suçlar D) Her türlü suçüstü hâli E) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla Anayasa’da yasaklanan eylemler içine giren suçlar ederken Bakanlar Kurulunun D) Tabii afet sebebiyle ilan edilmiş olağanüstü hâl süresince.

D) 1924 Anayasası’nda yer almıştır. aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir? A) Kanun çıkarmak B) Parti değiştiren milletvekilinin üyeliğinin düşmesine karar vermek C) Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak D) Bütçe kanununu görüşmek ve kabul etmek E) Savaş hâli ilanına karar vermek A) Çalışma C) Sosyal güvenlik E) Sendika kurma B) Haberleşme hürriyeti D) Toplu iş sözleşmesi 324 320 Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin 1982 Anayasası’na göre. bir siyasi partinin unsurlarından biri değildir? A) Yönetimin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olması A) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına B) Yargıtay Genel Kuruluna C) Danıştay Başsavcısına D) Ankara Cumhuriyet Başsavcısına E) İçişleri Bakanına B) Yasaların Anayasa’ya uygunluğunun sağlanması C) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi D) Suç ve cezaların yasayla düzenlenmesi E) Yasa önünde eşitlik ilkesinin benimsenmesi kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? . 319 Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevleri arasında yer almaz? E) 1924 Anayasası’nda 1928 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kabul edilmiştir. C) 1921 Anayasası’nda 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan ve aynı zamanda Cumhuriyeti ilan eden Anayasa değişikliğiyle kabul edilmiştir.317 Aşağıdakilerden hangisi. A) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları B) Kamuya yararlı dernekler C) Kamuya yararlı vakıflar D) İşçi ve işveren meslek kuruluşları E) Silahlı Kuvvetler B) 1876 Anayasası’nda 1909 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kabul edilmiştir. 1982 Anayasası’nda ilk kez ve doğrudan yer almış kuruluşlardan biridir? 321 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın sistematiğinde “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlığı altında düzenlenmemiştir? A) Anayasa Mahkemesi B) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi C) Diyanet İşleri Başkanlığı D) Devlet Denetleme Kurulu E) Millî Güvenlik Kurulu A) İspat hakkı B) Zorla çalıştırma yasağı C) Bilim ve sanat hürriyeti D) Sosyal Güvenlik Hakkı E) Yerleşme ve seyahat hürriyeti 318 Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez? 322 Millî egemenlik ilkesinin Anayasa’da açıkça ilk kez yer almasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1921 Anayasası’nda yer almıştır. 323 1982 Anayasası’na göre.

E) Hâkim ve savcıların disiplin işlerine bakar. sıkıyönetim hâlinde sıkıyönetim komutanları aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar? A) Kanun yapmak B) Güvensizlik oyuyla Bakanlar Kurulunu düşürmek C) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere A) Genelkurmay Başkanlığı B) Emniyet Genel Müdürlüğü C) Millî Savunma Bakanlığı D) İç İşleri Bakanlığı E) Millî Güvenlik Kurulu gönderilmesine karar vermek D) Başbakana veya bakanlara belli bir konu hakkında soru sormak E) Anayasa Mahkemesine üye seçmek 329 326 Sayıştay’ın görev ve yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yargıtay A) Genel ve katma bütçeli kuruluşların gelir ve giderlerini TBMM adına denetler. B) Hukuk davalarının temyiz merciidir. illerin idaresi aşağıdaki esaslardan hangisine dayanır? A) Yerellik C) Vesayet yetkisi E) Yerindenlik B) Yetki genişliği D) Yetki devri . D) İdari eylem ve işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakar. C) Yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetler. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hükümeti denetleme araçlarından biri değildir? C) Anayasa Mahkemesi E) Sayıştay B) Danıştay D) Uyuşmazlık Mahkemesi Aşağıdaki mahkemelerden hangisi Bakanlar Kurulu üyelerini görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar? 330 327 Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında yer almaz? A) Yasaları bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek B) Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek C) Bakanlar Kurulu kararnamelerini imzalamak D) Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulunun görevine son vermek E) Başbakanı atamak A) Bakanlara soru sormak B) Belli bir konuda bilgi edinmek amacıyla özel bir komisyon kurup inceleme yapmak C) Bakanlar Kurulu üyelerini görevleriyle ilgili olarak işledikleri bir suçtan dolayı Yüce Divana yollamak D) Toplumu ya da Devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konuyu Genel Kurulda görüşmek E) Cumhurbaşkanını güvensizlik oyuyla düşürmek 331 1982 Anayasası’na göre.328 325 1982 Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz? Anayasası’na göre.

kaç yıl üst üste olumsuz sicil alan memur başka bir amirin emrine atanır? A) Sağlık Bakanlığı B) Maliye Bakanlığı C) Milli Eğitim Bakanlığı D) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı E) Adalet Bakanlığı A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 339 335 İklim değişikliklerine yol açan sera gazı emisyonlarının Köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını seçmeye hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasına ne ad verilir? A) 1983 A) Köy topluluğu C) Köy seçmenleri E) Köylüler grubu B) Köy derneği D) Köy heyeti D) 2000 B) 1990 E) 2002 C) 1997 azaltılmasına yönelik yükümlülükler içeren Kyoto Protokolü hangi yılda düzenlenmiştir? . İlçe merkezleri III. memur kadrolarında kaç adet derece bulunur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 338 Türkiye’de en fazla sivil personele sahip bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? D) I. II ve IV E) I.332 Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun 336 Kamu hizmetlerine girişin. hizmet içinde ilerleme ve yükselişin ve her türlü görevlendirme ve özelliklerinden biridir? ödüllendirmenin yalnızca yeterlik ve başarı ölçütüne A) Amacının kamu yararını gerçekleştirmek olması B) Konusunu sivil toplum kuruluşlarının oluşturması C) Kamu gücü kullanımını kapsamaması D) Süreksiz olması E) Bireylerle doğrudan ilgili olması A) Yağma sistemi C) Kamu hizmeti sistemi E) Ölçüt sistemi B) Başarı sistemi D) Liyakat sistemi dayandığı sisteme ne ad verilir? 333 337 I. III ve IV 334 Sicil sistemine göre. Merkez köyler IV. II. İl merkezleri II. Nahiyeler Yukarıdakilerin zorunludur? hangilerinde belediye kurulması A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15 Devlet Memurları Kanunu’na göre.

en çok 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanının seçimi ve görev süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? . 1982 Anayasası’nda 2007 yılında yapılan değişiklikten sonra. Başkomutanlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? D) Millî Savunma Bakanı E) Genelkurmay Başkanı 345 A) Başkomutanlık Millî Savunma Bakanı tarafından temsil olunur. E) Başkomutanlık Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi varlığından ayrılamaz ve en kıdemli orgeneral tarafından temsil olunur. Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde. D) Cumhurbaşkanı 7 yıllık bir süre için TBMM tarafından seçilir. Aynı kişi. D) Başkomutanlık Türk milletinin manevi varlığından ayrılamaz ve TBMM Başkanı tarafından temsil olunur. savaş hâli ilanı yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) 18 D) 25 B) 20 E) 28 C) 22 A) TBMM B) Başbakan C) Cumhurbaşkanı 342 1982 Anayasası’na göre. EXPO 2015 Fuarının nerede yapılmasına karar vermiştir? 343 1982 Anayasası’na göre. en çok 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.340 Uluslararası Sergiler Bürosu. Aynı kişi. Cumhurbaşkanlığına A) Milano D) İzmir B) Nice C) Atina E) Madrid aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder? A) Başbakan B) TBMM Başkanı 341 1982 Anayasası’nda yapılan değişiklikle daha önce 30 olan milletvekili seçilebilme yaşı indirilmiştir. E) Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir süre için halk tarafından seçilir. 1982 Anayasası’nda yapılan değişiklikten sonra belirlenen milletvekili seçilebilme yaşı en az kaçtır? C) Genelkurmay Başkanı D) Anayasa Mahkemesi Başkanı E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 344 1982 Anayasası’na göre. Buna göre. B) Başkomutanlık Millî Güvenlik Kurulunun manevi varlığından ayrılamaz ve Başbakan tarafından temsil olunur. A) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllık C) Başkomutanlık TBMM’nin manevi varlığından bir süre için TBMM tarafından seçilir. B) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıllık bir süre için TBMM tarafından seçilir. C) Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllık bir süre için halk tarafından seçilir. ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.

yer almıştır. E) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1921 Anayasası’nda 1923 yılında yapılan değişikliklerden sonra Anayasa’da yer almıştır A) Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine 350 Türkiye Cumhuriyeti’nde. TBMM’nin üye tam sayısı ve görev süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Anayasa’da düzenlenişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1924 Anayasası’nda A) TBMM. Genelkurmay Başkanının atanmasıyla doğrudur? ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almıştır. C) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1961 Anayasası’nın kabulüyle birlikte verilmiştir. seçimlerinde oy kullanabilmeleri ve yasama organı üyesi olabilmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 348 D) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924 1982 Anayasası’nın hangisi 3. 4 yıllığına seçilen 550 milletvekilinden oluşur. C) TBMM. D) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası’nda 1971 yılında yapılan değişikliklerden sonra Anayasa’da 347 1982 Anayasası’na göre. Anayasası’nın kabulüyle birlikte verilmiştir. B) TBMM Başkanının önerisi üzerine TBMM Millî Savunma Komisyonunca atanır. 4 yıllığına seçilen 500 milletvekilinden oluşur.346 1982 Anayasası’nda 2007 yılında yapılan 349 Türkiye Cumhuriyeti’nde Anayasa Mahkemesinin değişikliklerden sonra. D) TBMM. C) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1982 Anayasası’nda yer almıştır. B) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924 E) Millî Savunma Bakanının önerisi üzerine Başbakanca atanır. TBMM Genel Kurulunca atanır. kadınların yasama organı Cumhurbaşkanınca atanır. B) TBMM. 4 yıllığına seçilen 450 milletvekilinden oluşur. maddesine değiştirilemeyecek göre. ve Anayasası’nda 1934 yılında yapılan değişiklikle birlikte verilmiştir. E) TBMM. C) TBMM Millî Savunma Komisyonunun önerisi üzerine. 5 yıllığına seçilen 550 milletvekilinden oluşur. E) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1924 Anayasası’nda 1946 yılında yapılan değişiklikle birlikte verilmiştir A) Bayrağın şekli C) Başkent E) Vatan hizmeti B) Millî Marş D) Devletin dili aşağıdakilerden değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek hükümlerden biri değildir? . A) Kadınlara seçme ve seçilme hakları ilk kez 1921 D) Millî Güvenlik Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. B) Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası’nda yer almıştır. Anayasası’nın kabulüyle birlikte verilmiştir. 5 yıllığına seçilen 500 milletvekilinden oluşur.

Yüksek Seçim Kurulundan izin alınarak kurulabilir. tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Siyasi partiler. C) Siyasi partiler. yürütme organının işlemlerine karşı açılan davalara bakar. bütçe kanununun seçimlerde uygulanmaz. 354 1982 Anayasası’na göre. C) Uyuşmazlık Mahkemesi. E) Tüzükler. D) Siyasi partilerin kurulabilmesi için önceden herhangi bir yerden izin almaya gerek yoktur. E) Uyuşmazlık Mahkemesi. A) Tüzükler. D) Tüzüklerin kanunlara aykırı olduğu iddiaları Anayasa Mahkemesince çözümlenir. C) Seçimler sonunda oyların değerlendirilmesine yönelik şikâyetler TBMM’ce karara bağlanır. TBMM seçimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? imzalanarak kanunlar gibi yayımlanır. yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yapılacak A) Uyuşmazlık Mahkemesi adli. İçişleri Bakanlığından izin alınarak kurulabilir. C) Tüzükler. idari ve askerî yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarına bakar. yerel yönetimlerce çıkarılabilir ve İçişleri Bakanlığınca onaylanarak kanunlar gibi yayımlanır. milletlerarası antlaşmalarla kanunlar arasındaki uyuşmazlıklara bakar. Uyuşmazlık Mahkemesinin yetkileriyle doğrudur? ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi A) Vatandaşların oy kullanabilmeleri için 18 yaşını doldurmaları gerekir. siyasi partilerin kuruluşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 353 1982 Anayasası’na göre. E) Siyasi partiler. E) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler. B) Uyuşmazlık Mahkemesi. herhangi bir bakanlıkça çıkarılabilir ve Cumhurbaşkanınca imzalanarak kanunlar gibi yayımlanır.351 1982 Anayasası’na göre. B) Tüzükler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından izin alınarak kurulabilir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun işlemlerine karşı açılan davalara bakar. uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara bakar. . B) Seçimler tek derecelidir. D) Uyuşmazlık Mahkemesi. D) Her seçmen eşit oy hakkına sahiptir. B) Siyasi partiler. Anayasa Mahkemesinden izin alınarak kurulabilir. Danıştayın incelemesinden geçirilerek Bakanlar Kurulunca çıkarılabilir ve Cumhurbaşkanınca 352 1982 Anayasası’na göre. Başbakanlıkça çıkarılabilir ve Cumhurbaşkanınca imzalanarak kanunlar gibi yayımlanır.

verilen kararları veya hukuk bilginlerince belirtilen düşünceleri ifade eden kavram ne ile ifade edilir ? A) İçtihat B) Öğreti C) Doktrin D) Kanun E) İcma 1982 Anayasası’na göre. sırada tamamlamıştır. sırada tamamlamıştır. 16 .Türkiye yarışmayı 4.355 Aşağıdakilerden hangisi kanunların esas bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa 358 Türk Hükümeti ve Dünya Su Konseyi tarafından.Türkiye yarışmayı 6. sırada tamamlamıştır. 2009 yılında hangi ülkede yapılacaktır? 361 A) İtalya B) Rusya C) Kanada D) Almanya E) Fransa . .Türkiye yarışmayı 5.Türkiye yarışmayı 4. C) Moldova . . D) Rusya E) Rusya . sırada tamamlamıştır. sırada tamamlamıştır.Türkiye yarışmayı 4.22 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da Dünya Su Forumu’nun kaçıncısı düzenlenmiştir ? Mahkemesinde iptal davası açma hakkına sahip değildir? A) 9 A) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar Kurulu C) İktidar Partisi Meclis Grubu D) Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu E) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki Milletvekilleri B) 7 C) 5 D) 3 E) 1 359 2009 Eurovision Şarkı Yarışmasının yapıldığı yer ve Türkiye'nin yarışma sonunda sıralamadaki yeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir? 356 Bir meselenin çözümü hakkında mahkemelerce A) Rusya B) Norveç . TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? 360 A) Genel ve özel af ilanına karar vermek B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek 357 1982 Anayasası’na göre. merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetlemek yetkisi kabulüne karar vermek C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevkine karar vermek D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sayıştay B) Danıştay C) TBMM Başkanı D) Anayasa Mahkemesi E) Uyuşmazlık Mahkemesi G-8 zirvesi.

365 2009 yılında G-20 Liderleri Zirvesi hangi merkezde yapılmıştır? D) Gürcistan E) Türkiye A) Paris B) Atina C) Londra D) İstanbul E) Berlin .362 2009 yılı NATO zirvesinin yapıldığı ülkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir ? 366 2009 yılı itibariyle Avrupa Birliği üye sayısı kaçtır? A) 15 A) Almanya .İtalya D) Türkiye .Fransa B) Almanya .İtalya C) Fransa .Fransa B) 18 C) 25 D) 27 E) 32 363 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası nerede 367 düzenlenecektir ? Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin organlarından biridir? A) Stockholm (İsveç) B) Berlin (Almanya) C) İstanbul (Türkiye) D) Köstence (Romanya) E) Budapeşte (Macaristan A) İl genel meclisi C) Belediye meclisi E) İl idare kurulu B) İl daimi encümeni D) Belediye encümeni 368 364 1.Almanya E) Türkiye . Karadeniz Oyunları.8 Temmuz 2007 tarihleri Aşağıdakilerden hangisi maddi bir yaptırım türüdür? arasında merkezi Trabzon olmak üzere Rize ve Giresun'da düzenlenen Karadeniz'e kıyısı olan ve Karadeniz Ekonomik A) Geçersiz sayma B) Kınama C) Ayıplama D) Günahkar sayma E) Dışlama A) Romanya B) Moldova C) Ukrayna 2. Karadeniz Oyunları nerede yapılacaktır ? İşbirliği (KEİ) üyesi olan ülkelerin katıldığı Karadeniz Olimpiyat Oyunları'dır. 2 .

Almanya gibi ülkelerin giriştikleri 19. II ve III . örf ve âdet hukukuna göre. karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanması.369 Aşağıdaki gelişmelerden hangisi son yıllarda 371 Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvelerinde aşağıdaki Dünya’daki “ Yeni Büyük Oyun ” kavramını tanımlamak için kullanılmaktadır ? devletlerden hangisi yer almaz ? A) Kırgızistan A) Orta Asya’da İngiltere ile Rusya arasında 19. 373 Aşağıdaki hangisi Türkiye’nin başkentinde bulunan müzelerden biri değildir ? I. Rusya. Kanunun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanamaması. Hâkim. yüzyılda yaşanan güç mücadelesinin farklı aktörlerle günümüzde tekrar ortaya çıkışı B) Tacikistan C) Kazakistan D) Özbekistan E) Azerbaycan B) Soğuk Savaş sonrasında ABD ile Rusya arasında eski Doğu Avrupa ülkelerinin NATO üyeliğine alınması konusunda çıkan anlaşmazlık 372 C) ABD’nin Irak üzerinden Orta Doğu petrollerini kontrol etme girişimine Almanya’nın gösterdiği tepki 2010 Eurovision Şarkı Yarışması aşağıdaki ülkelerden D) Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında 2000’li yıllarda yaşanan güç mücadelesi A) Rusya E) Orta Doğu üzerinde ABD. yüzyıla benzer bir güç B) Ukrayna C) İzlanda D) Norveç E) Yunanistan hangisinde yapılacaktır ? mücadelesinin yeniden yaşanması 370 Türk Medeni Kanunu’na göre . Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa. bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar vermesi durumlarından hangileri söylenebilir ? A) Sakarya Şehitleri Müzesi B) Gordion Müzesi C) Anadolu Medeniyetleri Müzesi D) Etnografya Müzesi E) Türk ve İslam Eserleri Müzesi A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I. III. II. hâkim.

suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 375 Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlardan biri değildir? A) Ölüm cezası verilemez. E) Kimse.374 1982 Anayasası’nın göre. kimse suçlu sayılamaz. B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar. delil olarak kabul edilemez. D) Ağır cezayı gerektiren suçlarda genel müsadere cezası verilebilir. işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz A) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) B) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) D) Kalkınma Programı (UNDP) E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) . C) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful