KADASTRO BİLGİSİ

Doç. Dr. Hülya DEMİR
2004-2005, İSTANBUL

1. GİRİŞ Toplumsal yaşamın başından bu yana toprak, her dönemde kişisel ve toplumsal zenginliğin başlıca kaynağı olmuştur. Üretilemeyen, miktarı artırılamayan, hatta erozyon gibi doğal olaylarla azalabilen toprak üzerindeki en önemli baskı unsurunu nüfus artışı oluşturmaktadır. Sanayi toplumu ile birlikte karşılık olarak ta gösterilmeye başlanması, alanının sabit kalmasına karşın üzerinde daha çok insanın yaşama zorunluluğu toprağı pahalı, edinilmesi güç, baskı unsuru olarak kullanılan bir mal yapmıştır. Toplumsal ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak oluşan ihtiyaç ve amaçlar sonucu toprağın iyeliği ve sınırlarının belirlenmesi önem kazanmış, yasal güvence altına alınması zorunluluğu doğmuştur. Bu da, artık günümüzde toprakla ilgili her türlü projelendirme hizmetlerinin altyapısını oluşturan niteliğe gelmiş kadastroyu doğurmuştur. Dinamik bir hizmet olan kadastro, ülkemizde de 1912 yılından bu yana uygulanmaktadır. İyelik ve buna ilişkin hakların tespit edilerek, Anayasa ile güvence altına alınması Devletin en önemli fonksiyonlarından biri olup rejimin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin sonucu meydana gelen yaklaşımlar, toprağa dayalı hizmetlere de yeni bir anlayış getirmiş, kadastro çalışmalarını da etkilemiştir. Kadastro, kamu ve özel sektörün birlikte çalıştığı, tüm arazi kayıt bilgilerine sahip, mekana dayalı bilgi sistemlerinin temeli olmuştur.

2. İYELİK Türkçe sözlük iyeliği, “Kendisinin olan bir şey üzerinde, yasaya uygun bir biçimde, dilediği, istediği gibi kullanma hakkı bulunma durumu, kendisinin olan şeyi istediği gibi kullanabilme hakkını veren yasal ilişki” olarak tanımlamaktadır1. İyelik, iye ile nesne arasındaki ilişkidir. Dilimizdeki iyelik (mülkiyet) kelimesi Arapça “mulk” sözcüğünden türemiştir. Mulk, hüküm ile bir nesnenin zapt ve tasarrufu olarak tanımlanmakta, azim, azamet, saltanat anlamlarına gelmektedir. Melik, mülke sahip olan yani hükümdar anlamındadır. Arapça’da iyelik ile egemenlik, hakimiyet, kavramları arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişkinin benzeri Yunan ve Latin dillerinde de görülmektedir. Bu kelimeler (Yunanca’da Ktema, Latince’de Dominium) efendi, hakim, ev sahibi anlamına gelen Kyrios’tan gelmektedir. İnsanın yaşaması, varlığını devam ettirebilmesi için tabiatta bulunan nesneleri elde etmesi gerekir. İşte insanla tabiat arasındaki bu kaçınılmaz ve zorunlu ilişki iyelik sorununun temelini meydana getirir. İnsan sosyal bir varlık olarak yasamak durumundadır. Bu nedenle iyelik konusunda dikkatimizi çeken insan tabiat ilişkisinin aynı zamanda insanın içinde bulunduğu sosyal çevreyi de ilgilendirdiğidir. Dolayısıyla insan iyelik ilişkisi sosyal bir ilişki niteliği taşır. İye, iyelik adı verilen ilişkinin birinci öğesidir ve karşımıza kişi olarak çıkmaktadır. Bu kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Nesne ise taşınır olabileceği gibi taşınmaz da olabilir. Ayrıca zamanla patent hakkı, hisse senetleri üzerindeki haklar vb. gibi gayri maddi haklarda iyeliğe konu olmuştur. Sosyal gelişme süreci içinde, bazı şeylerin iyeliğe hiç konu olamayacağı (Açık deniz, ceset gibi), bazı şeylerin devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaları (Tuz, maden gibi) bazılarının da kamu malı olmaları nedeniyle özel iyelik konusu sayılamayacakları ortaya çıkmıştır. İlişki ise, elde bulundurma, başkasına engel olma, kullanma, yararlanma, tasarruf etme yetkileridir. 20.10.1982 gün ve 2709 sayılı Anayasamızın 35. maddesinde iyelik “Herkes iyelik ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacı ile ve kanunla sınırlanabilir. İyelik hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklinde hükme bağlanmıştır. İyeliğin bir hak olduğu, buna ancak kamu yararı amacı ile sınırlama getirilebileceği ve toplum yararına aykırı kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

2.1.

İyelik Hakkının İçeriği

1

Püsküllüoğlu, A., (1999), “Türkçe Sözlük”, sayfa: 836, Doğan Kitapçılık AŞ, İstanbul

maddede hükme bağlanmıştır: “Bir şeyin maliki. maddesinde iyelik hakkının içeriğini “Bir şeye malik olan kimse.” . Doğal Ürünler Doğal ürünler TMK. Bütünleyici parça. her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. maddede hükme bağlanmıştır: “Bir şeye malik olan kimse. yüzyıllar boyu değişmez bir iyelik kavramı aramış. o devir veya sistemin birbirleriyle sıkı bir ilişki içinde olan hukuk. yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.” şeklinde hükme bağlamıştır.2. dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukukî ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. o şey üzerinde dilediği gibi kullanma. fakat salt bir iyelik kavramı ve iyelik tanımı bulamamıştır. bir haktır. o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. İyelik Hakkının Kapsamı TMK.1.2. yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe. bana aittir” dedirten ve üzerinde tarih boyunca uzun tartışmaların yapıldığı. bir devrin ya da sistemin iyelik kavramına verdiği değeri tespit ederken. hukuk düzeninin sınırları içinde. iyelik hakkının kapsamını üçe ayırmıştır: • • • Bütünleyici parça Doğal ürünler Eklenti 2. Malik. sosyal ve ahlaki bir yöntem oluşudur.2. sosyal ve ahlak değerlerinin de göz önünde tutulması gerekir. zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır. onun ürünlerinin de maliki olur. malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi. 2. Hukuk.2. ekonomi. 683. Bunun nedeni. Bütünleyici Parça Bütünleyici parça TMK. iyeliğin sadece hukuki bir yöntem değil aynı zamanda ekonomik. 684. Bu nedenle. Ürünler. aynı milletin hukuk sistemi içinde dahi zamanla değişmeler göstermiştir. Diğer bir neden de. TMK. iyeliğin soyut bir kavram olmayıp ilk toplum hayatından bugüne kadar töre ve kurumların sürekli gelişmesi sonucu hazırlanmış sosyal bir yöntem oluşudur.İyelik hakkı kişiye bir şey (nesne) üzerinde “Bu benimdir.” 2. 685. Bu nedenle iyenin eşya üzerindeki yetki ve ödevleri çeşitli hukuk sistemlerine göre farklı olduğu gibi.

satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz. işletilmesi. TMK birlikte iyeliği.3. madde 686’da eklenti “Bir şeye ilişkin tasarruflar. Eklenti TMK.” olarak tanımlanmış. Eklenti. Pay devredilebilir. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Paylı İyelik Paylı iyelik. Bağımsız iyelik Bağımsız iyelik.1. korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme. • • Paylı iyelik ve Elbirliği iyeliği olarak ikiye ayırmıştır. Başka türlü belirlenmedikçe. birden çok kişinin bir nesne üzerindeki iyeliğidir. maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. 687. maddede genel kuralları ile hükme bağlanmıştır: “Paylı mülkiyette birden çok kimse. 688. asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre.1.3. paylar eşit sayılır.3. aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar.” Paylı . rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. TMK. Birlikte İyelik Birlikte iyelik.2.2. asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez. 2. takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. maddede de eklenti sayılmayanlar hükme bağlanmıştır: “Asıl şeye zilyet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak.2. İyelik Çeşitleri 2. özel ya da tüzel bir kişinin bir nesne üzerindeki tek başına iyeliğidir.2. 2.” 2.3.3. Eklenti.

maddede.asp?IDNO=34 . http://www. www.gov.msb. kapsam ve teorik açıklanma açısından büyük değişikliklere uğramış çağlar ve sistemler içinde anlam kazanarak gelişmiştir. yani kolektif iyelik biçimi giderek yerini bireysel iyelik biçimine bırakmıştır. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı.2. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk.2. 690. Y. 2. 694.iyelik ile ilgili diğer ayrıntılar 689. Günümüzde iyelik kavramının özünde. sadece yetkileri öngören.. İnsan Evrensel Hakları Bildirgesi’nde doğal bir hak olmaktan çıkarılarak. buna karşılık ödevleri yadsıyan klasik iyelik anlayışı ile özel iyeliğe yaşam hakkı tanımayan Marksizm bir kenara itilerek. Bu ilişki.geocities. ama biçimde bu hakkın kullanılmasını sınırlandıran ve bunun toplum yararına aykırı olamayacağını benimseyen bir karma iyelik anlayışı geliştirilmiştir4. insanın emeğiyle kendisini bütün canlı varlıklardan ayıran özellikleri kazanmasından sonra ortaya çıkan ilk sosyal biçimdir. “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti. 697. ilkel çağlardan bu yana dokunulmaz. 701.” şeklinde kaynakları ve niteliği ile gösterilmiştir. Komunal Toplumlarda İyelik İlkel topluluk.4.4.3. 699 ve 700. 2. kanunca tanındıkça varolan ve kapsamı da kanunla çizilen bir hak olarak kabul edilmiştir. İyeliğin Tarihsel Gelişimi İyelik ilişkisi. kabile ve kabileler birliği. 2 3 Bakınız: TMK ilgili maddeleri Bakınız: TMK ilgili maddeleri 4 Dal. 692. nitelik. 693. İyelik hakkı. 2. Kendiliğinden bir evrimle doğan insan topluluğu. özde iyelik hakkının varlığını tanıyan. ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. üretme ve tüketme biçimine uygun olarak toplumsal bir karakter taşıyan ve özde topluma ait kabul edilen eşyalar üzerinde hak ileri sürebilme olgusu toplumsallıktan bireyselliğe doğru bir süreç izlemiş. “Mülkiyet Üzerine”. S. Elbirliği İyeliği Elbirliği iyeliği. yani göçebe aile. 691.htm 5 Erdoğan. Zamanla bu hak niteliği kanunlarla tanınan bir hak durumuna gelmiştir. Elbirliği iyelik ile ilgili diğer ayrıntılar 702 ve 703. doğal bir hak ve ilişki olarak kabul edilmiştir. İlkel. 695.1. elbirliği mülkiyetidir.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. İyeyle nesne arasında başka bir güç söz konusu değildir. TMK. toprak iyeliğinin en eski biçiminin yani toprağın ortaklaşa edinilmesi ve kullanılmasının ön koşuludur. kutsal. 5. 696. maddelerde2 verilmiştir.. 698. İnsanlığın ilk aşamalarında kolektif yaşama. maddelerde3 verilmiştir.

TMMOB HKMO Yayını. İyelik eşitsizliğini körükleyen faiz kesinlikle yasaktır. 4. aristokrat yöneticiler ve koruyucular ise devletin yönetim ve güvenliğini sağlayacaklar. üretim araçlarının ve üretim ürünlerinin ortaklaşa olmasına yol açmıştır. Yaşayanların elinde sadece bir emanetti. Zamanla. Toprak sadece ailenin yaşayanlarına değil ölenlere ve doğacaklara. esnaf ve tüccar ortak iyelikteki üretim araçlarını kullanarak üretim yapacaklar. Vatandaşlar arasında iyelik eşitsizliğinin sınırları 5'e 1'dir. birkaç erkek varsa en büyüğüne kalırdı.2. yy) bazı hallerde ortak iyeliğe de yer verilmesini ister. ticaretin gelişmesi. Kutsal ocak hangi toprakta kurulmuş ise o toprağın iyeliği ölenin ailesine aitti. Bu bir aile iyeliğiydi. Bu düşünürlerin en önemlileri Eflatun ve Aristo’dur.. Eflatun (MÖ. Daha pratik ve uygulanabilir devlet teorisini ele aldığı ve "Devlet"ten sonra yazdığı "Kanunlar"da Eflatun. Bu tanrısal varlıklara bir kutsal ocak kurulur ve kurulduğu yer bir daha değiştirilmezdi. H. 4. bazı sınırlamalarla özel iyeliği kabul etmiştir: • • • • Her vatandaş. Bu nedenle bu topraklarda sömürü ve sınıfların varlığı söz konusu değildir6. Bu yüzden üretim araçları üzerinde özel iyelik yoktur. İnsanların tabiî eşitsizliğinden hareketle aşağı sınıf olarak kabul ettiği çiftçi.. “Kadastro Bilgisi Ders Notları”. Aristo da Eflatun gibi faizin yasaklanması 6 7 Yıldız. Eski Yunanda İyelik Yunanlıların ilk dönemlerinde. İyeliğin ve ailenin devamını sağlamak için ilgili toprak tümü ile ailenin erkek çocuğuna. O’na göre hem yoksulluk hem de zenginlik zararlıdır. Toprak kabilelerinin ortak malındır ve çok sayıda aile tarafından kullanılır. bu işler yabancılara bırakılmalıdır. Eflatun'un deyimiyle geçmişe ve geleceğe aitti. üzüntüler bazı düşünürleri de yeni devlet düzenleri ve iyelik sistemleri aramaya yöneltmiştir7. yaratıcılık için biricik itici güç ve mutluluk öğesi olarak değerlendirerek özel iyeliği savunan Aristo (MÖ. soyun ölüleri yaşamakta kabul edilir ve onların artık tanrısal varlıklar haline geldikleri düşünülürdü. Diğer toprakların ise eşit olarak dağıtılmasını ve bunlarda vatandaşların kendi kölelerine işleteceği özel bir iyeliği öngörür. Köleler ile efendiler arasında doğan çatışmalar. sayfa: 9. N. toplumda köleler ve efendiler oluşmuştur. İstanbul Erkan. neticede nesneler (şeyler) ortaklaşa paylaşılacaktır. (1989). gerek geçim gerekse korunma amacı ile ortaklaşa çalışmak zorunluluğu. Ticaret ve üretim faaliyetleri aşağılayıcıdır.Üretim araçlarının ilkelliği yüzünden. 2. “Kadastro Bilgisi”. bu gelişmeler sonucu insanlar da iyelik konusu olmaya başlamış. "Politika"sında ortak köleler tarafından işletilecek bir kısım toprakta ortak iyeliği savunur. Üstünlük. sayfa: 14. karışıklıklar. bu toprak iyeliği anlayışını sarsmaya başlamış ve kişiye ait özel iyelik aile iyeliği aleyhine gelişmiş. Biri en fakir olandan 5 kattan daha fazla varlıklı ise 5 kattan sonrasına devlet el koymalıdır. Ankara . Ortak toprakların geliri kamu giderleri için kullanılmalıdır. değerli madenlere ve gümüşe verilen önem. üretimi iyeliğe konu olan kölelerin yaptığı toprak parçalarına sahiptir. Aristo. (1986).4. yy) ideal "Devlet"inde ortak iyeliği önermiştir.

Emirleriyle ödeve çağırır. Roma’da İyelik Romalı düşünür Cicero. Doğal eşitlik ve ortaklığın olduğunu varsaydığı eski geçmişe. "doğal durum"a veya "Altın Çağ"a göndermede bulunur. yayınlayan ve uygulayan Tanrı’dır. "gerçek hukuk. değişim ve yağmadan kaynaklandığını ancak hukuk bakımından herkes eşit olduğundan devletin özel iyeliğe karışmaması ve sadece koruması gerektiğini söyler. deniz ve kıyısının" özel iyeliğe konu olamayacağını kabul eder. akarsu. Tabiî hukuka uymayan kendinden kaçmakta. geçim sıkıntısından bağımsız. yararlanma ve tasarruf etme haklarını birleştiren iyelik hakkı. yy). "Cumhuriyet"inde özel iyeliğin tabiattan değil. vatandaş olma ayrıcalığına sahip Partice'leri zorlamaları sonucunda kabul edilmiştir. ortak ve özgür. özel iyeliğe. iyeye sahip olduğu nesneyi hibe ve vasiyet edebilme. Romalı Seneca. Bünyesinde kullanma.3. tabiata uygun akıldır. Roma hukuku. Bu hukuku yazan. yasaklarıyla yanlış fiilleri önler. Evrensel şekilde uygulanır. Bu yüzden yöneticiler iyelikte hiç olmazsa göreli bir eşitliği sağlamalıdırlar. Özel iyelik hakkını miras sistemiyle destekleyen Roma hukuku. sahibine mülkü üzerinde neredeyse sınırsız bir yetki verir. Eşitsiz iyelik dağılımı kargaşa ve devrimlerin temel nedenidir. Günümüz Batı ülkelerinde ve Batı değer yargılarını uygarlığın ölçüsü olarak kabul eden dünyanın diğer pek çok ülkesinde uygulama alanı bulan Roma hukuku'nun doğuşu "On İki Levha Kanunları"na dayandırılabilir." der. Roma'da iyelik hakkının hukukî yönden gelişmesine karşın mülkler arasında eşitsizlik giderek artmıştır. "İşler ve Günler" isimli eserinde insanlık tarihini altın çağ-gümüş çağ-bronz çağ-kahramanlık çağı ve demir çağ olarak beş döneme ayırır. Bu kavramı ilk kullanan Yunan düşünürü Hesirodes'tir (MÖ. doğal olmadığı için karşı çıkar. Bu nesnelerde taşınır ve taşınmaz olarak iki cinse ayrılmıştır. Cicero’ya göre tabiî hukukun temel unsuru insanların eşitliğidir. çekişmesiz ve tabiatın cömert olduğu bir çağ olarak tanımlar. "Altın Çağ"ı insanların eşit. ticaret ve üretim işleriyle uğraşıp zenginleşen ancak vergiden ve askerlikten ayrıcalıklı tutulan Roma'nın eski yerlileri Plepler'in. Roma hukukunda. Yararlanma hakkı ise o şeyden kendi ya da başkasına kiralamak suretiyle yararlanma .taraftarıdır. Bu kanunlar.4. değişmez ve ebedidir. Roma'da böylece belirmeye başlayan özel iyelik gelecek yüzyıllarda gelişmeye devam etmiştir. tabiî hukuka göre ortak şeyler sayılan "hava. kendi tabiatını inkar etmektedir. 8. iyelik hakkını mutlak bir hak olarak kabul eder. "Altın Çağ". Bundan diğer nesneler üzerinde özel iyeliğin kurulabileceği çıkmaktadır. iyeliğin şey (nesne) üzerinde oluşturulabileceği kabul edilmiştir. satabilme ve ortadan kaldırabilme. 2. çok eski geçmişe ait bir efsanedir. Cicero. işgal. orayı özler. • • • Tasarruf hakkı. kavgasız. hukuk. o şeyi istediği zaman ve istediği sürece kullanabilme. Kullanma hakkı. Hesirodes.

2. Fransa’da İyelik Fransız hukukunda. sınırlı kalmıştır. S.4.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Senyör tarafından vasale verilen toprağa fief denir. iyeye ödevler yüklenmiştir. Fransız Devriminden önce derebeylik anlamında bir iyelik hakkı vardı. Kara Avrupasında iyelik hakkı eşya (nesne) ile ilgili bir hak sayılmış. 2. Buna karşılık senyör ise vasali mahkemelerde hukuki bakımdan korumak. ilk dönemlerde iyelik hakkının sınırsız yani mutlak yetkileri kapsadığı kabul edilmişken zamanla şehir planlamaları. devletin özel iyeliğe müdahalesi bir esas değil ayrıcalıktır.htm Erdoğan. İngiliz hukukunda. ayrıcalıklara yol açan bu iyelik kavramına iyelik hakkının özüne dokunmadan saldırmış ve bu hak somutlaştırıp özgürlük. Amerika'da 1776. Vasal senyöre sadakat ve gerekli hallerde yardım borcu altındadır. www. ayrıca vasale belli bir toprak parçası vererek geçindirmekle yükümlüdür. dolayısıyla taşınır ve taşınmaz nesneler iyeliğin konusu olmuştur.4.4.4. İyeliğin kralın bağışladığı bir hak değil.. İngiltere’de İyelik İngiltere'de 1688 devrimiyle doğal bir hak sayılan iyelik hakkı. Böylece aynı toprak fief yoluyla birden fazla vasale bağlanabilir. Fransa'da ise 1789 devrimiyle doğal bir hak sayılmıştır. Bedelini ödemek koşuluyla kamulaştırma. mutlak ve parçalanamayan hak olmaktan çıkmış. patent hakları gibi) ve kişinin alacak haklarını da iyelik kavramı içinde değerlendirmiştir.msb. doğal bir hak olarak ele alınması istenmiştir. İngiliz iyelik anlayışının kara Avrupası anlayışından farklı yönleri vardır. Özel iyelik.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. 2. http://www. Feodal toprak düzeninde senyörün ve ona bağlı olarak çalışan vasalin hakları ve ödevleri vardır. Y.9. 8 9 Dal. kamu yararı. eşitlik gibi doğal bir hak olarak benimsenmiştir.4. miras hukukuna ilişkin gerekçelerle sınırlamalar getirilmiştir.geocities. 2. öldüğü zamanda çocuklarına bakmak. intifa ve irtifak hakları gibi diğer kişiler yararına iyeliğin konusuna yükümlülükler koyması da sınırlı niteliktedir.yetkisini verir. Oysa İngiliz hukuku bunların yanı sıra maddi olmayan hakları (Fikri haklar. Senyörden fief elde eden vasal kendi fiefi üzerinde başkalarına fief tanıyabilir. Devrim. İyenin. Orta Çağ Avrupası’nda İyelik Orta Çağ Avrupa’sında (feodalizmde) Roma hukukunun mutlak iyelik kavramı değişmiştir. Toplumda en alt kademede serfler yer almaktadır. “Mülkiyet Üzerine”. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. Serfler toprakta çalışmak ve toprak el değiştirince onunla birlikte sahip değiştirmek durumundadır8. Zaman aşımı yoluyla iyeliğin kaybı da çok azdır. İyelik hakkı parçalanmış ve hiyerarşik özellik taşıyan hakların ve ödevlerin konusu haline gelmiştir..1.4.asp?IDNO=34 .gov.

diğer iyelik çeşitleri ise doğal olamayan. Güvencesi de 17. mutlak olduğu anlamına gelmez. adil ve peşin bir tazminat ödemedikçe hiç kimse bu haktan yoksun bırakılamaz. İyelik kutsal sayılmış olsa da. yasayla belirlenen kamusal zorunluluklar açık bir biçimde gerektirmedikçe. sunîdir. 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi. Günümüz Fransa’sında da bu Bildirge esas alınmıştır. Devletin görevi iyeliği düzenlemek değil iyelikten yoksul kalan insanlara iş alanı ve fırsatı sağlamaktır. özel iyeliğin varolduğunu. 4 Temmuz 1776 Bağımsızlık Demecini hazırlayan Thomas Jefferson. XlX. İyelik hakkının kullanılmasına sınırlama getiren kuralların sayısında da artış olduğu dikkati çekmektedir. XIX. Fransız Devrimi’nin bu iyelik anlayışı o dönemde yapılan bütün medeni kanunları (Örneğin. devletleştirme). İyelik hakkı. Dolayısıyla sunî kilisenin iyeliği de sunî kabul edilmiş ve el konulmuştur. Özel iyelik doğal. iyelik hakkını tabiî kabul edilip devlet müdahalesini sakıncalı görmüştür. İyeliğe konulan sınırlamalar daha çok kamu yararı ve kamu düzeni amaçlarını gerçekleştirmeyi hedef almıştır. Avrupa’ya hükmeden monarşi sonrasında meydana gelen Fransız Devrimi ile Roma Hukuku sistemine dönülmüştür. madde 2’de iyeliğin “İnsanın doğal ve zaman aşımına uğramaz hakları” arasında yer aldığı belirtilmiştir. Genel çıkarın varlığı halinde hakkın etki ve anlamını bozmamak kaydıyla iyelik hakkının kullanımı sınırlanabilir ya da ortadan kaldırılabilir (kamulaştırma. Bu yeni yaklaşım iyelik konusunda Roma hukukundan gelen şey (nesne) kavramı yerine değer kavramını kullanmak eğilimi taşımaktadır. 1791 yılında da sunî devletin olanaklarıyla büyük iyeliklere kavuşan soyluların topraklarına tazminat ödenmeksizin el koymuştur. 2. İyelik. Medeni Kanunda “Nesneler üzerinde en mutlak şekilde tasarruf ve yararlanma” hakkı olarak tanımlanmıştır. kira kanunlarıyla iyelik hakkına getirilen sınırlamaların XlX. İsviçre) etkilemiştir. yüzyılın bireyci öğretilerinin etkisi altında iyenin kişiliğine bağlı. Vergi. yüzyıldan bu yana gerçekleşen teknolojik ve endüstriyel gelişme ile ortayan çıkan elektrik enerjisi. O’na göre.”. Ancak. .5. maddede gösterilmiştir: “İyelik dokunulmaz ve kutsal bir hak olduğundan. imar. sonradan ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir. ABD’de İyelik ABD’de. Alman. nükleer enerji gibi ekonomik değerler ne taşınır ne de taşınmaz sayılmadığı için. bu hakkın kanun koyucu tarafından sınırlanabileceği ve toplum yönünden zorunlu olduğu takdirde zararın ödenmesi koşuluyla özel mülke dokunulabileceği açıklanmıştır. kutsal ve doğal haklardan sayılırken günümüzde bu görüş değişmiş ve iyelik hakkı. Nitekim Devrim Meclisi. 1789 Kasım'ında kilisenin bütün mallarına. bedeli ödenmek koşuluyla müdahale edilebilmektedir. yüzyıl iyelik anlayışından daha farklı bir yaklaşımı yansıttığı söylenebilir. dokunulmaz. iyesine toplum yararına bazı ödev ve görevler yükleyen sosyal bir hak olarak görülmeye başlanmıştır.4. 1804 Fransız Medeni Kanunu’nda da iyeliğin tabiattan gelme bir hak olduğu üzerinde durulmuştur. Avusturya.Devrimciler. ancak buna karşılık devlet dahil bütün kurumların ve onlara ait iyeliklerin söz konusu olmadığını. Roma hukukundan gelen iyelik tanımı geçerliliğini kısmen yitirmiştir.

S. http://www. Tarım ve meyvecilikle uğraşıyorlardı. Tevrat’ın iyelikle ilgili üç önemli ilkesi vardır: • • • Her şeyin iyeliği Tanrıya aittir.geocities. Musa’nın vaat ettiği Kenan iline yerleştikten sonra (MÖ. İyelik bireye değil. 2.6. Yahudilikte İyelik Hz. Y. aileye ya da topluluğa aittir.13.4.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay.. faizle borç verdi. Aile servetleri arasında aşırı bir fark yoktu: "En fakir. Ancak faiz-güç-hile iyelikte eşitsizliği getirdi.) tebliğleri de Yahudiler'e etki edemedi." Yahudiler Hz.gov.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay.asp?IDNO=34 12 Dal.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Y. hayvancılıkla uğraşan.htm Erdoğan. Tanrının insana bir bağışı olduğu için iyi sayılması gerekir. Mika. Massachusetts Haklar Demeci ve 1774 Kıta Kongresi bildirisi gibi aynı dönemde yayınlanan Amerikan demeçlerinde iyelik. yarattığı diğer şeyleri serbestçe kullanma olanağı vermiştir. Taşınır mallardaki özel iyelik zamanla toprak üzerinde de görüldü. Ancak. Musa'dan önce Yahudiler. sonra borcunu ödeyemeyen fakir yığınları köleleştirdi.) göçebeliği bırakıp yerleşik hayata geçtiler. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”.asp?IDNO=34 . Zenginliğin ölçüsü malik olunan sürülerdi. Zira beslenme-giyim ve barınak (çadır) gibi doğal ihtiyaçlar sürülerden karşılanırdı.6.msb. havayı.. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. adaleti sağlamak için birçok peygamberin (Hz. Tanrı insana toprağı. hayat ve hürriyet hakları tabiî hak olarak ilan ve kabul edilmiştir. İyelik.2. çadırlarda yaşayan göçebe Samîlerdi.. İlyas.11. www.msb.gov. Din Kurallarında İyelik 2.1776 Virginia Haklar Demeci. “Mülkiyet Üzerine”. 14. Hz. "Hiç kimsenin hukuka aykırı şekilde hayat. ABD Yüksek Mahkemesi ise özel iyelik hakkını doğal.. Yeremya. S. www. Haksızlıkları önlemek. yerleştikleri topraklar ise ortaklaşa iyeliğe bağlıydı. suyu. İyelik bireye değil. Kenan (Filistin) iline yerleşmeden önce onlara İbranîler denilirdi.1.htm 13 Erdoğan. Hayvan sürüleri aile iyeliğine.. http://www. en zengine eşitti.4.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Sahip olan olmayanı sömürdükçe sömürdü. yy.. 2. Hz.geocities. Bunlar kabilelere ayrılmış ve her kabile de farklı ailelerden oluşan klanlara bölünmüştü. “Mülkiyet Üzerine”. İsrail. Hz.6. Hıristiyanlıkta İyelik Hıristiyanlık genel olarak iyeliği yeniden düzenlemeye yönelmiş değildir. mutlak ve dokunulmaz kabul ederek karşı girişimleri önlemiştir10. Hıristiyanlıkta da kuramsal olarak yeryüzündeki her şeyin iyeliğinin Tanrıya ait olduğu 10 11 Dal. aileye aittir diyerek başlangıçta iyelik ortaklığı sistemini savunan Yahudi toplumlarında zamanla özel iyelik yerleşmiştir12.4. hürriyet ve iyelikten yoksun bırakılamayacağı ve özel mülkün haklı bir neden olmaksızın ve tazminat ödenmeksizin genel kullanma için alınamayacağı" görüşü Anayasaya alınmıştır.

msb. Hıristiyanlığın ilk yıllarında azizler. yararlanma ve tasarruf etme yönlerinden hemen hemen mutlak yetkilere sahiptir. www.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. ölü toprak emek verilmesi. Kimi Hıristiyan topluluklarının ortak iyeliği savunmalarına karşın Hıristiyanlığın özel iyelikten yana olduğu söylenebilir. İslam toprak rejiminde iye. İslam hukukunda yararlanması. Bazı kilise önderleri İncil’e dayanarak görüşler geliştirmeye çalışmışlardır. başkasına devredilebilen şeye rakabe denir. ortaklaşa iyelik hakkı doğanın hediyesidir". Her insan kendine ait olandan hoşnutsa toplumda barışçı bir düzen kurulabilir. yararlanma ve tasarruf yetkilerini kapsayan hakları bir yed-i eminin durumuna benzemektedir. İnsanların mallar üzerinde kullanma. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. özel mülkü üzerinde kullanma. ortaklaşa kullanımı savunmuştur. üzerine tesisler kurulması durumunda mülk haline gelebilir. iyeliğin doğal hukuk gereğince ortak olduğu görüşünü reddeder ve On Emir'le doğal hukuku birbirinin aynı sayar. Tertullian. Kuran. 4.htm Erdoğan. 2. servetin gereksiz yere harap edilmesi ya da savurganlığı günahtır.” diyerek özel iyeliği savunmuştur.gov. ağaçlandırılması. Y. İslam hukukçuları toprağı. Gerçek iye Allah’tır. İnsanlar dış dünyada var olan şeylerden yararlanma hakkına sahiptirler. ortaklaşa iyeliği över. ölü topraklar ve mülk topraklar olarak başlıca iki bölüme ayırmışlardır.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk.6.anlayışı vardır. Kilisenin servetine.. Bugünkü hukukta da yararlanma (intifa) hakkı bir kişiye.3. yy'da Aziz Ambrosius göre "özel iyelik hakkı zorbalığın ürünü. S. http://www. “Mülkiyet Üzerine”. Böylece toprağın ihyası iyelik edinme nedeni olabilmektedir. çıplak iyelik başka birisine ait olabilir. yy'da Aziz François d' Assise ise her şeyi reddedip fakirliği övmüştür. 14 15 Dal. faize ve çalışmayanların ferah hayat sürmelerine karşı çıkan bu Alman din adamı "Bir insan çalışmıyorsa yememelidir de!" der14. Müslümanlıkta İyelik İslam anlayışına göre kuramsal olarak yeryüzündeki her şey.15. Ancak. onun işlenir duruma getirilmesi. özel iyeliğe karşı değildir. temelde Allahın iyeliği altındadır.. özel iyeliği eleştirir. Ancak. Bir şeyin yararlanması birisine.geocities. 12-13. Cataldine ve Maceta isimli iki Cizvit sahibi tarafından Paraguay'da 1610 yılında kurulan Guaranie Cumhuriyeti Hıristiyanlık ilkelerine dayanan ortakçı bir toplum denemesidir. Aziz Thomas “İnsan sadece kendisine ait olanı üretme konusunda herkese ait olanı üretmeye oranla daha isteklidir. "Hırsızlık yapmayacaksın!" On Emir'deki bu ilkeden hareketle reformist Luther (14831546) özel iyeliğin yasal olduğunu savunur. Aziz Augustinus da aynı düşüncededir. Her insana belli bir şey bırakılırsa hayat daha düzenli olur.asp?IDNO=34 . O. rakabesi başka birisine ait olabilir.4.

htm Erdoğan.4. vazgeçilmez. toplum yararına aykırı olabileceği gibi. Toprağı olan kişi dilerse bunu eker. ve 17. ödevler içermez.4.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk.İslam hukuku.gov. umumi yollar gibi kimseye ait olmayan şeylerdir.7. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. Ancak.asp?IDNO=34 . iyelik hakkının kapsamı yetkilerden oluşur. Bu nedenle kişi-eşya ilişkisinde kişiye sınırsız haklar tanır.2. kanun hükümleri ve üçüncü kişilerin haklarıyla sınırlıdır. Marksist Sistem 16 17 Dal. Bu sistemin temel aldığı değer kişidir.geocities.gov. bu hak kişiye bağlı..com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Bu sistemi savunanlara göre. kişiye toplum çıkarı uğruna da olsa. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. Bunlar hava. sınırsız ve tekelci bir egemenlik hakkı vardır. Sahibine hiçbir ödev yüklemeyip sadece yetkiler veren klasik iyelik anlayışı.4. http://www. müdahale edemez.geocities. bazı şeylerin iyeliğe konu olamayacağını belirtmiştir. Çünkü kişi kendi çıkarlarını daha iyi değerlendirir ve çıkarlarının gerçekleşmesi sonucu toplum çıkarı da kendiliğinden gerçekleşmiş olur.19: • • • Klasik sistem Marksist sistem Modern (sosyal) sistem Klasik Sistem (Kapitalizm . Ekonomi Sistemleri Açından İyelik İyelik konusunda başlıca üç sistem vardır18.. boş bırakır. Y. Devlet. S. www. Çünkü iye malının mutlak hakimidir. İyelik kavramı ile ödev kavramı birbiri ile bağdaşmaz. çukur kazar.. S. “Mülkiyet Üzerine”. İyenin mülkü üzerinde mutlak. Y. su.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. nehirler.asp?IDNO=34 18 Dal. eşyanın doğasına uygun olarak.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. iyenin hakkı.7. Kişinin çıkarı toplumun çıkarından önce gelir. sömürme sonucu da doğurabilir. “Mülkiyet Üzerine”.htm 19 Erdoğan.1.msb. Kişi dilediği gibi hareket etmekte serbesttir. İyelik hakkına dışarıdan hiçbir müdahale yapılamaz. maddelerinde iyelik hakkının bu niteliği belirtilmiştir. Bu sistemde. dokunulmaz. Klasik iyelik anlayışına göre. Kamuya zarar vermemek koşuluyla herkes bunlardan faydalanabilir16. feodalizmin yerini alan kapitalizminden doğmuştur.msb. yakar. Bireysel iyelik anlayışı. zaman aşımına uğramaz kutsal bir haktır. 2. www.7.. Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nin 2.Liberalizm) 2. 2.17. kanundaki sınırlarla üçüncü kişilerin hakları iyelik kavramına sokulmuş ödevler değildir. http://www.

Bu görüş. iyelik hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağıdır. Yapmama ödevi yönünden Anayasamızda da hüküm getirilmiştir. Yapma ödevleri olarak ayrıştırılabilir. İyenin yetkileri. yetkilerin yanında ödevler de bulunduğunu kabul etmektedir.Marksist sistem. eşya üzerinde hukuki ve fiili tasarrufta bulunmadır. ancak üretim araçları üzerindeki özel iyelik hakkının devletleştirilmesiyle önlenebilir. klasik anlayışın aksine. genel olarak elde bulundurma. kişi-eşya ilişkisini. eşyanın iyeliğini kişiden alarak topluma. iyenin vergi yükümlülüğü gibi olumlu bir takım davranışlarda bulunmasını gerektirir. Yapma ödevi. Hürriyet “Alternatif davranış olanaklarının varlığı” olarak iyeliğin varlığına bağlıdır. Katlanma ödevine örnek olarak ta kamulaştırma gösterilebilir. İyelik. İyelik hakkının kapsamını iyenin yetki ve ödevleri oluşturmaktadır. Katlanma. yani devlete taşımıştır. Marksizmle özel iyelik hakkının birbiriyle bağdaşması.4. Kişi bazen kamu için malını feda etmek zorunda kalabilir. iyeliğin içeriğinde sadece yetkiler değil. ilke olarak olanaklı değildir. Bu sisteme göre. Modern görüşe göre. hürriyetin bir koşuludur. hem sadece yetkileri gören. Geliştirilen bu sistemde iyelik hakkının özüne egemen olan tasarruf serbestisini sınırsız olarak kabul etmek olanaksızdır. Aykırı kullanırsa artık Anayasadaki güvenceden faydalanamaz. eşyanın ürün ve gelirinden yararlanma. . 2. fakat biçimde bu hakkın kullanılmasını sınırlandıran ve bunun toplum yararına aykırı olamayacağını benimseyen bir karma iyelik anlayışı geliştirilmiştir. Bu hüküm.7. klasik sistemin tam aksi yönünde değiştirmiş.3. İmar planlarında inşaat yasağı getirilen parsellerde inşaat yapılamaması örnek olarak verilebilir. buna karşılık ödevleri yadsıyan klasik iyelik anlayışı hem de üretim araçları üzerinde iyeliğe yaşam hakkı tanımayan Marksist iyelik yaklaşımı reddedilerek özde iyelik hakkının varlığını tanıyan. mutlak ve sınırsız yetkiler tanıyan dokunulmaz bir hak olmamalıdır. iyelik. Marksistlere göre. Tüm üretim araçlarının devlet eline terk edilmesi anlamına gelen Marksist sistemde. özel iyelik insanın insan tarafından sömürülmesini sağladığından toplumlaştırılmalıdır. özel iyeliğin yaratmış olduğu sosyal adaletsizlik. İyenin ödevleri genel olarak • • • Yapmama. Yapmama (kaçınma) ödevi. kullanma. Modern (Sosyal) Sistem Modern (sosyal) sistemin getirdiği iyelik kavramının özünde. iyenin hukuk düzeninin iyeliğe çizdiği sınırları aşan eylem ve işlemleri yapmamasıdır. insanlar için alternatif davranış olanağı hemen hemen yok olmuştur.

1. gibi diğer klasik iktisatçılar da iyeliğin yasallığını emeğe dayandırırlar. "Eğer acı çekiyorsak. meyvelerin herkesin olduğunu ve toprağın kimseye . medenî toplumun gerçek kurucusudur. yy'da kurulan Eseni tarikatı." der. Çin devlet başkanı mutlak hâkimdir. dokunulmaz ve kutsal nitelik taşır. Buna göre diğer hürriyetler gibi iyelik hürriyeti de başkalarının hürriyetlerinin başladığı yerde bitmelidir.8. Servet seni insan olmaktan uzaklaştırır. diğer iyelik türlerinin temelidir. ödevler yükleyen genel hürriyet kurallarının kaynağı ise bağlayıcı bir irade olan toplum iradesidir. yy) aktardıklarına göre MÖ. "bu yalancıyı dinlemekten sakınınız. Özel iyelik hakkı da medenî toplumlarda hürriyetleri düzenleyen "genel hürriyet kanunu"nun sonucudur. Düşüncelerini şöyle savunur: “Bir toprak parçasını çevirerek "bu benimdir" demeyi düşünen ve kendisine inanacak kadar saf insanlar bulan kişi.2.” İktisat biliminin kurucusu Adam Smith (1723-1790). özel iyelik hakkını insanlık için bir yıkım faktörü olarak görür. Hukuk. Friedrich Hegel (1770-1831). refahı değil insanlığı iste. "Her insanın kendi emeği üzerindeki iyeliği. "Altın Çağ" olarak nitelendirdiği tabiat durumundan medenî topluma geçişi özel iyeliğin ortaya çıkışına bağlar. kurtuluşa ereceksin. Budizm’de. her şeyin sahibi odur. ticaretin hoş görünmediği. her türlü özel iyeliği yasaklamıştır. Kazıkları çekip atarak veya hendeği doldurarak insanlara. Konfüçyüs. 2." görüşleri benimsenerek bir anlamda iyelik reddedilmiştir. Bu çelişkiyi yakalayan Marx. diğer insanların varlığıdır. Smith. ortak anlaşmayla dağıtılmasına bağlar. anarşist Proudhon ise çalındığını iddia etmiştir. kişilerin iradî davranışlarını genel bir hürriyet kanununa göre uzlaştırır.4. Ona göre büyük iyeliğin bulunduğu yerde büyük eşitsizlikler kaçınılmazdır. Toprakta özel iyeliğin doğuşunu kardeş katili Kabil'e bağlayan ve ortaklaşa iyeliği erdemlilik sayan tarihçi Josephus ve filozof Philon'un (MÖ. köleliğin olmadığı bu tarikatta herkese ait giyecek. Smith toprak iyeliğini emeğe değil. ticaret ve ziraatla uğraşmayı affedilmez günahlardan saymıştır. kişi ile eşya arasında söz konusu olan herhangi bir ödev ilişkisi değil. isteklerimiz yüzündendir. emeğin hakkının "artık değer" ile gasp-istismar edildiğini.J. devlet iyeliğini savunmuştur. iyeliğin konusunu kişisel iradenin belirme alanı olarak görmüştür: “Kişiyi irade belirtmeye iten neden. Ancak klasik iktisatçılardan hiçbirisi çalışmadan büyük iyeliklere sahip olan kapitalistlerin servetlerinin gayrı meşru olduğunu dile getirmez. İyelik Üzerine Bazı Görüşler Hindistan'da Brahmanizm. şehvet. Fikirleriyle anarşistleri ve sosyalistleri etkileyen J. tarım ve balıkçılıkla uğraşan. böbürlenme ve servet edinme hevesindendir. Bunların hepsine sırtını dönecek ve işte o zaman Nirvana'ya varacaksın. Onlarla sınırlı olmalıdır. Üyeleri. servet edinmek için çalışmayı. iyeliğin her türlüsüne karşı çıkarak. Rousseau "İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temeli Hakkında" isimli incelemesinde. Dünya malını hor ve hakir gör. Kişisel iyeliğin sınırını çizen. yiyecek ve eşyalar ortaklaşa ambarlarda korunmuştur.

. Devlete asker ve polis olmamalı. "her insanın ancak kendi çalışmasının ürününü alacağı" bir gelecek vardır ve orada her şeyi Hıristiyanlığın sevgi ilkesi düzenlemektedir. insanlığı ne kadar cürümden. Rousseau'ya göre. Godwin şöyle der: "Bir yanda.". Bireyci anarşizmin temsilcisi Benjamin Tucker. yy’ın başlarında İngiltere’deki özel iyelik kurumunu "herkesin iyiliği" ilkesine temelde aykırı görür. özel iyelik kurumuna şiddetli eleştiriler yöneltmişlerdir. insanların pek çoğunu en pis tasaların içinde boğmuştur. en yoksul olanlar da yoksulluğu başkalarının mallarını almak için bir hak saymaya başlamışlardır. kendini beğenmeye. Bunu güvenlik altına alan devlettir. Malların eşitsiz dağılımı. ne de gücü bulunan yoksullar durur. her şeyi kendine mal edecek ve ferdin hiçbir şeyi kalmayacaktır. en akıllı insanlar ailelerini açlıktan kurtarmak için en büyük çabayı harcamaktadır. elde etmemiş olduğum da hakkımın dışında kalır. insanların düşünme gücünü yıkmakta. aile hayatının gelişmesi. zenginleri ihtirasa. Bundan sonra da artık kutsalın kutsalı toplum. malların insanlar arasında "her insana ihtiyaç ve durumuna göre" dağıtılmasını öngörür. iyeliğin kişinin kendi gücü ve yetenekleri ile sınırlı olduğu. dehanın kıvılcımını söndürmüş. işte bundan dolayı da hiçbir hak tanımak zorunda değilim. en aktif. Oysa komünizm bu son barınağı da toplum adına istemektedir. İyelik o kadar eşitsiz ve keyfî dağılmıştır ki. malların insan mutluluğunu gerçekleştirecek şekilde dağıtıldığı devletsiz bir toplum düzenidir. mahkemelere gidilmemeli. Kapitalist düzende işçi asgarî düzeyde yaşarken. Kapitalist düzenin şiddet yoluyla değil de ikna yoluyla yok edilmesini savunan Tucker'in idealinde. günlük ekmeğini çıkarabilmek için mücadeleye dalmış ve varlıklarının en değerli kısmı olan akıllarını işletmek için ne zaman. sürekli oturulacak barınakların yapılması. komünist bir toplum düzenine de karşıdır: "Liberal devlet. Malların bazı ellerde birikimi fikrin gücünü yerle bir etmiş. yani faizle tefeciye gitmektedir. Her türlü otorite ve düzen fikrini inkar eden anarşizm ilk olarak "gerçek ve dolaysız demokrasi" olarak "Cumhuriyet"inde dile getiren Eflatun'dan etkilenmiştir. Adaletsizliğin kaynağı ise kapitalizmdir. iyeliğin özel olmasına değil ama onun adaletsiz dağılımına ve işleyişine karşı tavır alır. "Hiçbir hak istemiyorum. Stirner'in özlediği. Öte yandan da kendilerine düşen malların bolluğu ile baştan çıkmış. ferde başını sokacağı son bir sığınak bırakmıştı. yeni ortaya çıkan toplumda en kuvvetli olanlar kuvveti. vergi ödenmemelidir.ait olmadığını unutursanız batarsınız" diyen adam. İyeliğin nasıl düzenlenmesi gerektiği hususunda farklı fikirler ileri süren Anarşistler. onları nefrete sürüklemekte.” Devletin varlığına da karşı çıkan Godwin. yoksulları ise hileye. işçinin meydana getirdiği "artık-değer" her türlü kira ve kârla. O halde devlete-hukuka ve iyeliğe boyun eğilmemelidir. zihinsel faaliyetlerde bulunacakları yerde kendilerini en bayağı zevklere vermiş zenginler vardır. Elde etmek yeteneğinde olduğumu elde ederim. savaştan ve cinayetten korumuş olur. suça teşvik etmektedir. avcılık için araçların bulunması ve insan isteklerinin giderek çoğalması özel iyelik fikrinin belirmesini etkilemiş ve bu da insanlar arasındaki tabiî eşitliğin yerini giderek eşitsizliğe bırakmasına neden olmuş. Anarşizmin öncüsü İngiliz düşünürü William Godwin'dir. Stirner." der. Godwin'den sonra Max Stirner.”. 19.

her türlü düzenleyici otoriteye karşıdır: "Toplumun ve kolektif iyeliğin organizasyonu aşağıdan yukarıya hür birleşme yoluyla olmalı. İdealist-ütopist sosyalizmin kurucusu Saint-Simon (1760-1825). Komünist anarşizmin temsilcisi sayılan Kropotkin. üretim araçlarında ve Bakunin'in aksine. tefecilikle. O her şeyde kolektif iyeliği savunur: "Her şey herkese aittir. adil bir değişim ilkesine göre emeğinin karşılığını almalıdır. özel iyeliği toplumun başlıca hastalığı olarak kabul etmektedir. iyelik de o derece aykırıdır. işgale. hileli iflasla. diğerlerinin ürettikleri şeylerden pay almaya hak kazanırlar. Kolektif anarşizmin savunucularından M. Her kişi ve aile. çiftlik-konak-toprak kirasıyla. Ütopist sosyalistlerden Blanc (1811-1882) ve Fourier (1772-1837) sosyalizme geçiş olanaklarını hazırlamak amacıyla işçi kooperatiflerinin öncülüğünü yapmışlardır. "Kölelik nedir? Tasarılı öldürmedir. Orada herkese emeğinin karşılığı. ne eksik ne fazla. yankesicilik ve dolandırıcılıkla. Kendi sisteminin komünist değil kolektivist olduğunu ileri süren Bakunin. ayrıcalık ve tekele dayalı eşitsizliklere son verilmesidir. kamu yararına ve sosyal sözleşmeye dayandıran görüşleri eleştiren Proudhon. Evrim sürecinde özel iyeliğin yerini kolektivizme (ortaklaşacılığa) bırakacağına inanan Bakunin. Bununla birlikte.". İyeliği emeğe. rantla. Almanya'da devlet sosyalizmini savunan Karl Rodbertus (1805-1875). sadece sermayenin faizi ve toprağın rantının yani "zehirli organlar" ın devlet eliyle toplanıp paylaşıma bağlanması koşuluyla olanaklı görmektedir. Bazen aksini söylemiş olsa da onun amacı iyelik eşitsizliğinin değil. faizcilikle. Hırsızlık: Aşırma yoluyla. Aleksandroviç Bakunin (1814-1876). kapitalizmin. tabiî hukuka.". iyelik kurumunun yerini kişisel "elde bulundurma" nın (zilyetlik) alması gerektiğini savunur. Üretime katılan herkes bölüşümden pay alacaktır. Proudhon’a göre iyelik. hem özel. evrakta oynamalarla. eksperler ve idareciler tarafından kurulan ve yönetilen yeni bir sosyal düzen vardır. küçük bir azınlığı zenginleştirirken çalışan kitleyi köleleştirip yoksulluğa ittiğini ileri sürerek iyeliğin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemiştir. Orada işçinin emeğinin bütün ürünü kendisinindir. Büyük topraklar ve büyük sanayi tesisleri toplum adına devletindir. geleceğin toplumunda toprak ve üretim araçlarının topluma ait olacağını. tüketim mallarında da özel iyeliği reddeder. eşit olmayan iyelikleri doğurmasını adaletsizlik olarak görmez. adaletsizliğinin kaldırılması. kumar ve piyangoyla.Anarşist. bir insanın bir şeyden yararlanması hakkından çok başkalarının o şeyden yararlanmasını önlemek hakkıdır. . İyelik nedir? Hırsızlıktır!" der. Proudhon. Her kadın ve erkek gerekli nesnelerin üretimine paylarını katmaları koşuluyla. özel iyeliğin devam etmesini. sosyalist. ekonomik düzenin ferdiyetçilik ve fert çıkarları üzerine kurulmasıdır. hakkıyla ödenecektir. eşit olmayan emeklerin. ticaret yoluyla. hem devlet iyeliğine karşıdır. ütopist ve idealist Pierre Joseph Proudhon (1809-1865). İyelik nedir? Hırsızlıktır. bununla birlikte tüketim malları üzerinde özel iyeliğin devam edeceğini öngörür. yukarıdan aşağıya herhangi bir otorite aracılığı ile birlik kurulmamalıdır. O başkaları: Yoksul halk kitlesidir. Saint-Simon'a göre bütün kötülüklerin nedeni. Onun özlediği ekonomik alanda mutlak yetkilere sahip bir devlet. İyelik başkalarını yoksun bırakma hakkıdır. güveni kötüye kullanmayla. Çünkü zilyetlik adalete ne derece uygunsa.

şayet proletarya kapitalist ülkelerde iktidarı ele geçirirse. yani Marx'ın deyimiyle "üretim güçlerinin gelişmesiyle" ilkel kolektif iyelik yerini kabile iyeliğine bıraktı. Tarımsal komünden sonraki aşama. Burada bütün üretim araçlarının iyeliği kapitalistlere aittir.Karl Marx (1818-1883) ve Friedrich Engels (1820-1895) tarafından geliştirilen Marksizm ve Marksist Sosyalizm. üretim güçlerinde bir değişme olmadıkça kendiliğinden değişmez. üretim ve ulaştırma araçlarının devlete devredileceği. hukuk ve iyelik gibi üstyapı kurumlarının biçim ve içeriğini belirleyen "üretim ilişkilerinin. kapital birikimi. birçok kabilenin birleşerek anlaşma ve fetih yoluyla kurdukları site devletlerdir ki. Bundan sonrası. Sömürünün olmadığı bu dönemde hem hukukî hem de fiili eşitlik sürüp gitmekteydi. Proletarya Diktatörlüğü'nde tüketim malları üzerinde özel iyelik devam edecek ve ürünlerin paylaşımında Saint-Somoncuların sloganı olan "herkesten yeteneklerine. Toplam gayrı safî üründen amortisman. devlet. Din. Toplumsal zenginliğin toplum üyeleri arasında dağılış şeklini (iyeliği) belirleyen toplumsal üretim güçleri ve ilişkileri değiştikçe ve geliştikçe. miras kurumunun kaldırılacağı. Ancak Engels'e göre aynı toprak üzerinde yaşayan insanların çoğalması ve iş bölümünün yavaş yavaş üretim sürecine etki etmesiyle. Ancak Marksizm’e göre kapitalist toplum düzeninden komünist aşamaya geçiş "geçici nitelik taşıyan proletarya diktatörlüğü" olmaksızın imkansızdır. kapitalizmin yerini son aşamayı teşkil eden komünizme bırakmasıdır. sınaî alanda devletçiliğe gidileceği ilan edilir. toprakta özel iyeliğe son verileceği. Marksizm'e göre her üretim ilişkisine karşılık gelen bir iyelik biçimi vardır. sanat. iyeliği hukukî bir üstyapı kurumu olarak algılar. iyelik de değişir ve gelişir. Feodal toplumda üretim araçlarına feodal lordlar sahipse de serfler de kısmen üretim araçlarına sahip olabiliyorlardı. artık burada esir de diğer üretim araçlarıyla birlikte özel iyeliğin konusudur. Feodal düzen ise üretim güçlerindeki gelişmeyle (özellikle buhar makinesinin keşfi) yerini. eğitim. . "tarım komünü"nü. Üretim güçlerindeki gelişme devam etmekte (özellikle el tezgahlarının keşfi) ve sahneye feodal iyelik düzeni çıkmaktadır. Marx. Üretim güçleri tarafından belirlenen iyelik biçimleri ve iyelik ilişkileri. kamu yönetim giderleri. politika. toplumsal ekonomik yapının gerçek temelinin ifadesi olan altyapı"dır. yerini özel iyeliğe dayanan farklılaşmış topluma (anti-tez) bıraktıysa o da yerini. Zamanla üretim güçleri ve ilişkileri daha da gelişerek kabile iyeliğinin yerini ondan daha gelişmiş bir aşamayı oluşturan komşuluk iyeliği (tarımsal komün) aldı. Bu altyapı tarafından belirlenen ve onun üzerine kurulan üst-yapı kurumları her zaman ve mekanda hakim sınıfların çıkarlarını yansıtır. temeli kolektif olan fakat ilkel komünizme üstün olan komünist topluma (sentez) bırakacaktır. Tarihi süreçte bir aşamadan daha ileri bir aşamaya geçiş nasıl ki sınıflar arasındaki çatışmayla olanaklı olmuş ise proletarya diktatörlüğüne geçiş de ancak ezilen işçi sınıfının hakim kapitalist sınıfla çatışmasıyla yani bir devrimle olanaklı olacaktır. Marx ve Engels tarafından kaleme alınan 1948 tarihli Komünist Partisi Manifestosu'nda. daha gelişmiş bir aşamayı ifade eden kapitalizme bırakır. Nasıl ki kolektif temelli ilkel toplum (tez). tabiatın insanlara sağladığı üretim araçları boldu ve bu üretim araçlarının üzerinde ortaklaşa iyelik söz konusuydu. herkese çalışmasına göre" ilkesi geçerli olacaktır. Tarihi maddeciliğe göre bu evrim süreci yaşanacaktır ve yaşanmıştır. sağlık ve diğer toplumsal tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak giderler indirildikten sonra geriye kalan fon yukarıdaki ilkeye göre fertlere paylaştırılacaktır. Tabiat döneminde. "ortak iyeliğe dayanan toplumdan özel iyeliğe dayanan topluma geçişin aşaması" olarak niteler.

devletin. niteliği ve kapsamı üzerinde açıklama yapılmamıştır. 1924 Anayasası 1793 Fransız Anayasası’ndan esinlendiği için oradaki liberal anlayışı getirmek istemiştir. Aynı maddede. . iyeliğin kullanılmasını toplum yararına bağlayan iyelik anlayışı getirmiştir. mülk edinme ve bunu kullanma hakkını Türklerin doğal hakları arasında saymıştır. 1961 Anayasası’nda herkesin iyelik ve miras hakkına sahip olduğu belirtilmiş fakat iyelik hakkının tanımı. Bu haklar. maddesi. Kurtuluş Savaşı sırasında hazırlanan Anayasa’da iyelik konusunda herhangi bir ilke yer almamaktadır. 1921 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen. mal güvenliğinin gerektiği de benimsenmiştir. kanunla sınırlanabilir. kamulaştırma hakkını sınırlayarak iyelik hakkını daha fazla güvenceye bağlamıştır. Anayasanın sosyal bir nitelik kazandırdığı iyelik hakkının toplumla ve toplum yararı ile yakından ilgili olması nedeniyle. onu sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde (36. sonsuz bolluk toplumuna. toplum yararının üstün tutulması gerekir. Osmanlı döneminde yayımlanan 1876 tarihli ilk Türk anayasası Kanuni Esasi’nin 21.maddede) şu şekilde düzenlenmiştir: “Herkes iyelik ve miras haklarına sahiptir. 2. iyelik hakkının toplumsal bir niteliği olduğu gerekçesiyle. Bu Fermanda can ve mal güvenliği ile vergi alınması konularında gereken kanunların çıkarılmasının zorunlu olduğuna da değinilmiştir. İnsan için can güvenliği kadar. Bu hükümle kamulaştırmanın temelleri konulmuştur.9. 1876 Anayasası’nda 1909 yılında yapılan değişiklikte bu hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 1961 Anayasası. 1961 Anayasası. yabancılaşmanın. bundan sonra kamu yararı için lüzumu sabit olmadıkça ve kanuna göre değer pahası peşin verilmedikçe kimsenin tasarrufunda olan mülkün alınamayacağı açıklanmıştır. 70. dinin ve ailenin olmadığı sınıfsız topluma. 1856 Islahat Fermanı’nda da bütün Osmanlı tabası bakımından can ve mal güvenliğinin geçerli olması ilkesinin doğrulandığı dikkati çekmektedir. “Herkes usulen mutasarrıf olduğu mal ve mülkünden emindir”. Maddesi bu metinlerden farklı olarak şu ilkeyi belirtmiştir.4. Türk Hukuk Tarihinde İyelik 1839 Tanzimat Fermanı’nda herkesin malından ve mülkünden emin olması gereği üzerinde durulmuş. mal ve mülk güvenliği sağlandığı takdirde herkesin işi ve gücü ile uğraşıp devlete ve millete yararlı olacağından söz edilmiştir. İyelik hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Tanzimat Fermanı can ile birlikte maldan söz açarak iyelik ilkesini tekrar etmiştir. ancak kamu yararı amacıyla. bu konuda kişi ile toplum yararının çakışması halinde.Proletarya Diktatörlüğü'nün de ortadan kalkacağı son aşamaya. Bu temel daha sonraki belgelerde de kendisini göstermiştir. komünist düzene erişildiğinde artık tüketim malları üzerindeki özel iyelik de ortadan kalkacak ve her şeyde toplum iyeliği söz konusu olacaktır.”. Hüküm hiçbir sınırlama getirmemiştir. 1924 Anayasası’nda iyelik kavramı doğal hukuk doktrinine dayanmıştır.

niteliği ve maddedeki düzenleniş şeklinde de açıklandığı gibi. maddesinde de iyelik hakkı klasik anlayışa göre düzenlenmiştir: “Bir şeye malik olan kimse. maddede bu hakkın kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği ve kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı belirtilmiştir. toplum yararının üstün tutulması tartışılamayacak kadar açıktır”21. Sınırlamanın kamu yararının korunması için kanunla yapılması gerekir.İyelik. Maddede “ancak kamu yararı” deyimi kullanılmış olsa da iyelik hakkı da diğer bütün haklar gibi gerektiğinde Anayasanın 13. 1982 Anayasası’nda klasik haklar arasında (35. milli egemenliğinin. 1982 Anayasası’nda klasik haklar arasında düzenlenmiştir.” 21 Anayasa Mahkemesi Kararı Esas No:1988/34. Gerçekten de iyelik hakkı. Sosyal devletin iyelik anlayışı. Anayasa garantisine hem taşınır hem de taşınmazlar üzerindeki iyelik hem de patent. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. maddesinde20 yer alan diğer nedenlerle de sınırlanabilir. hukuk düzeninin sınırları içinde. “Toplum yararına aykırı kullanılamayacağı” için günümüzde artık bir ekonomik ve sosyal hak olarak kabul edilmektedir. genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle. bireyle toplum yararının karşılaştığı durumlarda. milli güvenliğin. klasik iyelik anlayışında olduğu gibi mutlak ve sınırsız bir hak vermediği gibi iyeliğin haklarla birlikte ödevler de yüklediğini kabul eder. Karar No:1989/26 . Anayasa Mahkemesi de çeşitli kararlarında iyelik hakkının sosyal niteliğini vurgulamıştır: “Sosyal nitelik taşıyan iyelik hakkının toplum ve toplum yararı ile doğrudan ve yakından ilgili olması karşısında bu konuda. ayrı bir bölümde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün. Sosyal devlet özel iyelik anlayışına dayanır. o şey 20 TC Anayasası. Metin olarak 1961 Anayasası ile aynıdır. Her ne kadar iyelik hakkı bir klasik hak olarak düzenlenmişse de. Cumhuriyetin. Nitekim 35. kamu yararının. madde 13: “Temel hak ve hürriyetler. İkinci fıkrada iyelik ve miras haklarının “kamu yararı” için “kanunla” sınırlanabileceği belirtilmiştir. kıyılardan yararlanma hakkı gibi haklar sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında. 1982 Anayasası sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. kamu düzeninin. genel asayişin. Metin aynen alınmış olmakla birlikte bu hakkın yer aldığı bölüm değiştirilmiştir. fikri haklar gibi maddi ve maddi olmayan mallar üzerindeki diğer mutlak haklar girmektedir. maddenin birinci fıkrası iyelik ve miras haklarını tanıyan ve koruyan genel ilkeyi açıklamaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 683. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde ve Fransız Devrimi’nin İnsan Ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nde kişinin haklarından hem de en temel haklarından sayılmıştır. devletleştirme. 1982 Anayasası’ndaki yer değişikliği ilk evrensel metinlere uygundur. Bu hakla ilgili kamulaştırma. Üçüncü fıkrada ise bütün iyelere yönelen genel bir emir yer almaktadır. Alacak (şahsi) haklar da anayasal garanti altında bulunmaktadır. Anayasanın 35. 1961 Anayasası’nda sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde düzenlendiği halde. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. Bu emir “iyelik hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” şeklinde ifade edilmiştir.maddede) düzenlenmiştir.

kullanılmasında yarar olduğu ölçüde. mutlak ve sınırsız yetkiler verir.gov.üzerinde dilediği gibi kullanma..4. “Türk Medeni Kanunu”. Taşınmaz Türkçe sözlük taşınmazı tanımlarken “Ev.4.” 22 Erdoğan. maddesindeki sınırsız iyelik kavramı. gayrimenkul” ifadesini kullanmıştır23. A. Püsküllüoğlu ise taşınmazı. Anayasanın 35.10.asp?IDNO=34 23 Milliyet Türkçe Sözlük. 2.msb. Taşınmaz İyeliğinin Kapsamı Taşınmaz iyeliğinin kapsamı. nesneler üzerinde. toplum yararıyla sınırlı ve bağımlı olarak yorumlanmalıdır22. Taşınmaz İyeliğinin Konusu Türk Medeni Kanun’unda taşınmaz iyeliğinin konusu: 1.10.10. http://www.1. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar. TMK. 2.4. Anayasa. TMK’yi de etkiler. 3. 2.2.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. Bu mülkiyetin kapsamına. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak hükme bağlanmıştır (TMK. “Bir yerden başka bir yere götürülemeyen.. yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar. 2. sayfa: 1463 25 Öztan. yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir”. . Ankara.3. ayrı bir kanunla özel bir rejime tabi tutulmuş olduğundan maddeden çıkarılmıştır25. sayfa: 1425 24 Püsküllüoğlu.e. en üstün hukuk normu olduğuna göre. üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. madde 718’de hükme bağlanmıştır: “Arazi üzerindeki mülkiyet. maddesi karşısında TMK’nin 683. İyelik hakkı. B.10. tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilmiş olma ilkesi eklenmiştir. sayfa: 490. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile getirilen yeni bir taşınmaz konusu olan “Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler” de taşınmaz iyeliğinin konusunu oluşturan varlıklar arasına alınmıştır. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. a. Taşınmaz İyeliği 2. Arazi.g. Y. bitkiler ve kaynaklar da girer. tarla gibi taşınamayan (mülk). (2002). 704). kanunlarla bu yetkilerin kullanılmasına sınırlamalar getirilebilir. 743 sayılı TMK’nda yer alan “Madenler”. m. ev gibi mal” olarak tanımlamıştır24. iyeye.4.. Maddenin gerekçesinde bağımsız ve sürekli hakların taşınmaz sayılabilmesi için. taşınabilir olmayan tarla. Turan Kitabevi.

tarımın örgütlenmesi yoluyla üretimin arttırılması değil. Türk ordu örgütünün temellerini toprak sorunuyla birleştirerek ve ordu kuruluşunu ön plana alarak askeri ikta sisteminin temellerini belirlemiştir. hayvan sürüleri vb.4. özellikle erkek olanları belirli büyüklükte olan bir toprak parçasını (tımar) belirli bir askeri görev karşılığı alırdı. Çiftçilerin işlediği parçalardan toplanan vergi hazineye aktarılır.11. İyelik olayı genelde davar. Türklerin siyasal teşkilatlanma düzeni ile İslam toprak iyeliği anlayışının bir sentezi olmuştur26. Böylece tımar (ikta) dağıtımı.4.e. Gerek Selçuklu İmparatorluğu gerekse Anadolu Selçuklularının yıkılmasına kadar uygulanan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda da bazı değişikliklerle süregelen toprak düzeninin en belirgin şeklini aldığı dönem Melikşah ve Nizam-ül Mülk dönemidir.. taşınanlar üzerinde vardır. (1989). beslenme sorununun geçici biçimde çözülmesi için savaş ve yağmaya dönük bir örgütlenme gereksinimidir.11. Bu nedenle toprak üzerinde özel iyelik gelişmemiş aksine toplumsal iyelik oluşmuştur. Soyun üyeleri. merkezi otoritenin kontrolü altındaki üretim güçlerinden askeri hizmetler yerine getirmeleri istenmiştir. Tımar mirasla geçerdi. Türklerde Toprak İyeliği 2. Yani toprak ailenin değil toplumun malıdır. Coğrafi koşullardan dolayı steplerin tarıma elverişli olmaması hayvancılığı ön plana çıkarmış. Varlığı yerleşik toplumların artık ürünlerinin talanına bağlı olan göçebe imparatorlukları. ikta ve harici topraklar olmak üzere üç ana grupta toplanır: Has Topraklar: Sultanın kendisine ait olan topraklardır. Eski göçebe geleneklerini sürdüren Moğollarda ise bütün toprak. sayfa: 20 . H. İkta Topraklar: Ordu üyelerine ve taşrada oturup seferlere asker götürerek katılanlara ülkenin çeşitli yerlerinden verilen topraklardır. Bu sistem gereği bütünüyle sultanın malı sayılan imparatorluk toprakları. Göçebe toplumlarda toplumsal (ortak) iyelik söz konusudur. Savaş ve fetihler bir ordu şeklinde örgütlenmeyi gerektirdiğinden. askeri hizmetlere bağlanmış ve ikta sahiplerinden. İkta sahibinin ölümünde ya da sultanın 26 Erkan. belli sayıda askerle savaşa katılmaları koşulu istenmiştir. a. Oluşmuş Türk imparatorluklarının yapısı da bir göçebe kabileler birliği niteliğindedir.g. Göçebe toplumlardaki toplumsal iyeliğin temeli. bir liderin üstün otoritesi altında sürekli bir ordu şeklinde örgütlenmiştir. Nizam-ül Mülk. ana geçim kaynağı olmuştur. Selçuklu toprak iyeliği sistemi.1. İyeliği sultana ait olan bu topraklar babadan oğula geçmektedir.2. Hayvancılık toplulukları yerleşik bir yapı yerine sürekli yer değiştiren gezici bir yaşama sürüklemiştir. has. Eski Türklerde Toprak İyeliği İlk Türk toplumlarının yapısı kabile iyeliği olarak adlandırılabilecek göçebe model olarak ele alınabilir. imparator Han’ın yönetiminde Han soyuna aittir. Bir kısmı çiftçiler tarafından işlenir..

Osmanlı İmparatorluğu’nun bir yandan güçlü bir orduya sahip olmasına yaramış. Harici Topraklar: Fethedilen yerlerde. açık artırma ile isteklilere dağıtılmaya başlanmıştır.değişmesinde ikta beratları onaylanmak zorundadır. beylerbeyi ve sancak beylerine verilen. 27 Erkan. Miri toprak sisteminde. batıda olduğu gibi. Tanzimat’a kadar Osmanlı Devletinde modern anlamda. Zeamet topraklar. sayfa: 21 . a. toprağın kuru iyeliği devlete aittir. diğer yandan toprak sahiplerinin. toprağın kuru iyeliğini mirileştirerek (devlete mal ederek) belli bir sisteme bağlamış. Bu sistem. padişah yakınları. Has topraklar.11.. bütün ülke topraklarında geçerli olan bir arazi kanununa rastlanmaz. Dirlik sisteminde başlıca üç toprak türü görülür27: 1. savaş zamanında savaşa geliri ile doğru orantılı miktarda atlı asker (cebel) götürmek zorundadır. vezirler. padişah. zeamet ve tımar adını taşıyan dirliklere ayrılmış ve bunların geliri askeri görevler karşılığında kişilere bırakılmıştır. kullanılmasını tapu adı verilen bir bedel karşılığında çiftçiye vermiştir (tevfiz etmiştir). Miri Topraklar: İyeliği devlete ait olan toprakladır. Tımar topraklar. H. Bu yönteme iltizam adı verilmiştir.2. geliri yüz bin akçeden fazla olan topraklardır. müslüman olmayan prenslerin elinde bırakılarak islami ilkelere göre yüksek oranlı vergi (ürünün ½’sine kadar varan oranlarda) şeklinde haraca bağlanan topraklardır. alay beyleri ve birinci dereceden devlet memurlarına verilen geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasındaki topraklardır. sipahilere verilen geliri üç bin ile yirmi bin akçe arasındaki topraklardır. (1989). feodal bey olarak gelişmelerini. toprakların istekli kişilere bir çok vergilerin yıllığının. Dirlik sahipleri. Bu sistemde. Bu topraklar Osmanlı İmparatorluğu’nun asker yapısına uygun olarak has. Osmanlılarda geliştirilen bu toprak iyeliği sistemine dirlik sistemi denir. İltizam.4. toprağı işleyen reaya adı verilen çiftçilerden belli oranlı vergi almak hakkına sahiptir. 2. Kanuni Sultan Süleyman’ın son yıllarında başlayan bir bozulma görülmektedir. İkta sahipleri yasaya uygun olarak çiftçilerden (reaya) belirli miktarda vergi almaya. Toprağı kullanan da toprağın başında bir tür devlete bağlı memur haline getirmiştir.g. Sahipsiz kalan dirlikler. Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak İyeliği Osmanlı Devleti toprak hukuku alanında İslam Hukuku’ndan yararlanmıştır.e. Arazi hakkında bağımsız bir sistem yoktur. güçlenmelerini önlemiştir. Buna karşılık dirlik sahibi. daha sonraları da birkaç yıllığının peşin para karşılığında bırakılmasıdır. onlara iyi davranarak can ve mallarını korumaya yetkilidirler. Bunlardan başka geliri üç bin akçeden daha az olan yurtluk ve ocaklıklar da bulunmaktadır..

Tanzimat dönemi. Vakıf kuran. a. haciz edilemez. öşür ve haraç vergisine bağlanmış topraklar olmak üzere ikiye ayrılan ve kişiye en geniş anlamı ile kullanma hakkı veren topraklardır. Miri araziler üzerinde miras hakkı vardır. hayri. kamu yararı için kurulmuş kurumlardır. çayırlık. Bu tür kurumların ve vakıfların bir tüzel kişiliği vardır. Bu arazinin özellikleri: • • • • • 28 Çıplak iyeliği devlete aittir. zor alıma konu olamaz. H. miri toprak iyeliği kurallarının Batı’nın özel iyelik anlayışına göre değiştirilmesi yolunda hazırlıklar yapılmıştır. kamu yararına dönük gibi gösterilerek bir tür özel toprak iyeliği yaratılmıştır. Dini. Vakıflara vergi muafiyetleri tanınmıştır. kışlak. koru ve benzeri topraklardır. toprakta iyelik şekillerini ayrıntılı olarak tespit ediyor ve her bir iyelik türünün kurallarını da gösteriyordu. zamanla yozlaştırılmış. Tevfiz devleti temsil eden memurlar tarafından yapılmaktadır. Bu arazi işletilmek üzere sınırsız olarak köylüye (reayaya) verilmektedir (tefviz). Mülk Topraklar: Mülk topraklar. 3. vakıf yönetiminin düzenlenmesinde tamamen serbesttir. Bu Kanuna göre Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan araziler beş gruba ayrılmıştı28: • • • • • Arazi-i miriye (Devlet toprakları) Arazi-i mevkufe (vakıf topraklar) Arazi-i metruka (kamusal topraklar) Arazi-i mevat (ölü topraklar) Arazi-i memluke (mülk topraklar) Arazi-i Miriye Ülke topraklarının geniş bir kısmını içine alan ve çıplak iyeliği devlete ait olan topraklardır. değiştirilemez. toprakta iyelik sisteminin. insancıl ve ruhsal amaçlı... Vakıf Araziler: Vakıflar. kendi ya da ailelerinin geleceklerini sağlama almak için kullanma girişimlerine yöneltmiştir. kişileri aslında sahibi olmadıkları toprakları ve gelirlerini.2. Osmanlı İmparatorluğu’nda. yaylak. Öşür topraklar yalnızca müslüman halka verilirken haraç topraklar müslüman olmayanlara verilirdi. Tanzimat’ın ilanından Arazi Kanunnamesi’nin çıkarıldığı 1858 yılına kadar geçen sürede. 1839 Tanzimat Fermanı’na kadar çağdaş anlamda bir kanunlaştırma çabasına rastlanmaz. (1989). batı hukuku çerçevesinde ve ülkenin bütününde uygulandığı bir dönemdir. sayfa: 22 .g. Erkan. amaçlarından saptırılmıştır. Bu Kanun. Sayılan bu üstünlükler. Vakıf kurmanın sağladığı birçok üstünlükten bazıları şunlardır: • • • • • Dini amaçla bir tesis yapmak isteyen hiçbir kayda tabi değildir. hayri ve kamu yararı amacıyla kurulmakla birlikte. tarla. Yeni iyelik sistemini düzenleyen “Arazi Kanunnamei Hümayunu” toprak hukuku ile ilgili ilk ayrıntılı kanundur. Devletin gelir kaynaklarından önemli bir kısmını tamamen kurutan vakıflar çok defada gerçekten dini. dokunulmazdır. Bu araziler. Vakfa ait mallar satılamaz.e.

miri arazi kurumu da evrimin zirvesine ulaştıktan sonra. kanunun çizdiği sınırlar içinde olmak koşuluyla. Gayri sahih vakıflar: Bu vakıflarda. vakfın konusu olan arazi miri arazidir. arazisini satmak. Günümüzde miri arazinin 743 sayılı TMK ile kaldırılıp kaldırılmadığı tartışılmaktadır. Eğer miri arazi sistemi geçerli olursa bugün mülk sayılan birçok arazi devletin sayılabilecektir. devlet tarafından herhangi bir cemaate ayrılamaz. en geniş anlamı ile kullanma hakkı veren ve iyelik hakkına ilişkin tasarruf yetkisi sağlayan bir arazi iyeliği türüdür. Devlet bu topraklardan yararlanma biçimini düzenleyebilir. tahsis yönleri değiştirilemez. tarıma elverişli olmayan. çıplak iyeliği devlet geçer. Yani. Osmanlı miri arazi düzeni. araziyi bir hayır işine tahsis etmesi ile kurulur. ancak sultanın izni ile bu topraklar mülk toprak haline gelir. Arazi-i Mevat (Ölü Topraklar) Bir kimsenin tasarrufunda bulunmayan. Arazi Kanunnamesine göre vakıf arazi iki kısma ayrılmıştır. ile mera. İslam ve bir çok Türk-İslam devletlerinde var olduğu gibi Bizans ve Roma’da da vardır. Her toplumsal kurumda olduğu gibi. toprağın ancak tasarruf hakkına sahip olur. Arazi Kanunnamesine göre mülk arazi dört türe ayrılmıştır: . Arazi-i Metruka (Kamusal Topraklar) Kamunun ya da belli bir kasaba veya köyün kullanımına ayrılan pazar. Bu olgu Cumhuriyet döneminde devam etmiş ve tartışmalı bir biçimde tamamlanmıştır. Malikin ölümü halinde. Osmanlı toplumunun yeni yapısal özellikleriyle uyuşamamış. yol. mülk arazi. sosyal yardım amacıyla bir malın bir hayır işine tahsisidir. ihya edilen ölü arazi miri arazi niteliği kazanır. miri arazi de mülk araziye dönüşmüştür. bağışlamak. vakıf ve vasiyet konusu yapmak gibi geniş tasarruf yetkisini kullanabilirdi. kamuya ayrılmayan. alınıp satılamaz. Arazi-i Memluke (Mülk Topraklar) Mülk arazi. Kamusal topraklar. Arazi-i Mevkufe (Vakıf Topraklar) Vakıf. vb. Arazinin maliki. toprak mirasçılarına geçerdi. köy ve kasabadan gür sesli bir adamın sesinin işitilemeyeceği uzaklıktaki arazilerdir. panayır. Arazi Kanunnamesine göre ölü araziyi ihya eden kimse. bir iyelik ya da tasarruf hakkına konu olamaz. ona malik olan kişi tarafından zamanla sınırlı olmamak üzere bir hayır işi için ayrılır. Osmanlı toplum yapısının doğurduğu bir toprak düzenidir. Vakıf. giderek özel iyelik gelişmiş.Miri arazi düzeni yalnızca Osmanlılara özgü bir toprak rejimi değildir. miri araziyi tasarruf yetkisine sahip olan kişinin. yaylak ve kışlaklardır. Sonuçları bugün bile önemlidir. Sahih vakıflar: Bu tür vakıflarda. ona malik olan kişiye. Bu topraklarda zaman aşımı yoktur. köprü.

Bu yıllarda miri arazi düzeninin bazı özellikleri tamamen ortadan kaldırılmamış. Bıyık. askerlere ve İslamiyeti kabul edenlere dağıtılan arazilerdir. sayfa: 22.1924 tarih ve 810 sayılı. Uygulama Kanunu’nun 18. iyileştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu sırada miri arazi fiilen mülk haline geçmiş olduğu halde. bunların uzantısı sayılan 460 m2 yüzölçümündeki arazilerdir. “Kadastro Bilgisi”. 19. Trabzon. 1922 yılında çıkarılan 522 sayılı yasayla öşür kaldırılmış vergiye dönüşmüştür.11. Dirlik sahiplerine verilmiş tasarruf senetlerinin yerini devletçe düzenlenmiş tuğralı tapu senetleri almıştır. (1994).Köy ve kasabalar içindeki arazi: Köy ve kasabaların içindeki araziler ile köy ve kasabaların kenarlarında bulunan oturulan yerlerle. Arazi Kanunnamesinin Osmanlı toprak iyeliğine getirdiği değişiklikler aşağıdaki biçimde sıralanabilir: • • • • Kanun biçim ve teknik bakımdan batı hukuku çerçevesinde ele almış olup moderndir. Senetsiz Mülklerin Senede Bağlanması İle İlgili Kanun yürürlükten kalkmış. a) Mülk arazi malikinin mirasçısının olmaması ve vasiyetname bırakmamış olması durumunda arazi devlete kalır ve miri arazi niteliği kazanır. Ana ve babaya evladının arazisinden intikal hakkı tanınmıştır.. c) Öşürlü arazi: Savaş sonucu kazanılan ve komutanlara. C. Cumhuriyet Döneminde Toprak İyeliği Osmanlı arazi sisteminin bozulması ve bu arazilerin mülk arazi haline dönüşümü sonunda Anadolu’da özellikle nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı yerlerde büyük toprak sahipleri türemişti29. .4. Bu tür arazilerin ürünlerinden 1/10 oranında öşür adı verilen vergi alınırdı.. maddesi uyarınca TMK’nun yürürlüğe girdiği sırada var olan taşınmazlarla ilgili 29 Tüdeş. Yani miri olan arazi filen mülk haline geçirilmiş ancak çıplak iyeliğin devlette kalma koşuluna dokunulmamıştı. 2. tek tip ve kuru iyelik ile tasarruf hakkını aynı elde toplayan mutlak iyelik esası getirilmiştir.3. İsviçre Medeni Kanunu esas alınmak suretiyle hazırlanan 743 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de tek tip arazi olduğu ve bu arazide mutlak iyelik kuralını getiren. Miri arazinin verilmesinde devleti temsil eden devlet memurları yer almıştır. eski tip arazi rejimi uygulamasına son verilmiş. Osmanlılardan devralınan Arazi Kanunu’nun Cumhuriyetin ilk yıllarında da sürmesiydi. 743 sayılı TMK’na göre. arazinin kuru iyeliğinin devlette kalma koşulu korunmuştu. d) Haraçlı arazi: Bu tür mülk araziler savaş sonrası kazanılmış ve müslüman olmayan kişilere belli bir harcın (vergi) karşılığında bırakılmış arazilerdir.4. b) Miri arazinin özel iyelik biçiminde tasarruf edilmek üzere. Bunun nedeni. KTÜ Basımevi. 864 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Uygulama Kanunu gereğince de (madde 43) Arazi Kanunnamesi dolaylı olarak ortadan kalkmıştır. kamu yararı amacıyla padişahlar tarafından satılmış kısmıdır. T.

maddesi uyarınca da eski yasa uyarınca tescil edilmiş hakların yeni tapu kütüklerine doğrudan doğruya ilgililerce geçirileceği kuralları getirilmiştir. TMK’dan önce ve sonra geçen süreler birbirine eklenip araziyi tasarruf edenler zilyet sayılarak arazi adlarına tapuya tecil edilmiştir. maddesine göre. 1950 yılından sonra zilyetlikle edinme yasayla yargıç kararına bağlanmıştır. bahçe ve arsaların 15 yıl süre ile tasarruf edilmesi halinde zilyedi (elmeni) adına tapu dairesince tescil edilip tapu senedi verileceği hükme bağlanmıştır. fasılasız (aralıksız) 20 yıl elinde bulunduran kimsenin bu araziye malik olacağı” hakkındaki 639. bağ. maddesi ve TMK’nun “tapusuz araziyi nizasız (çekişmesiz). Uygulama Kanunu’nun 4. yürürlükten sonra TMK’na bağlı olduğu. Bu hükümler uyarınca. Bu Kanunun nasıl uygulanacağına dair 9331 sayılı tüzüğe eklenen bir madde ile tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların da aynı şekilde tescil edileceği kabul edilmiştir. araziyi tasarruf etmekte olanlara. 37. TMK’nun yürürlüğe girmesinden önce fiilen malik durumunda olan kullanım hakkı sahipleri (tasarruf edenler) malik kabul edilmiştir. Senetsiz Mülklerin Senede Bağlanması İle İlgili Kanun hükmü uygulanmıştır. 36. maddesi uyarınca TMK’nun yürürlüğünden önce oluşmuş zilyetliğin.hakların saklılığı. . kendisinden kazanılmış bir hak doğmayan eski olaylarda 501 sayılı TBMM’nin Yorum Kararı uygulanmıştır.1929 tarih ve 1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymeti Kaybolanların Tasfiyesine Dair Kanun uyarınca. 2. TMK’na ve tescil ilkesine uydurabilmek için Uygulama Kanunu’nun 20. Bu karara göre yapılan işlemlerde.6. yargı yoluna başvurmadan tapu dairelerince tapu senedi verilmesine ilişkin hükümleri içeren TMK uyarınca kaldırılmış olan 810 sayılı. tapu defterlerinde kayıtlı olup ta başkasının iyeliğine geçmiş olan arazinin 10 yıl. maddesi birlikte uygulanmış.

Toprağa yerleşmenin artması. tapu işlemlerinin yürütüldüğü devlet dairesi anlamında da kullanılmaktadır30. toplumsal hayatı ortaya çıkarmış. ölünceye kadar bakma akdi. bu kurallara uymayanlar cezalandırılmıştır. taşınmaz iyeliğinin kazanımının tapu kütüğüne tescil ile sağlanacağını hükme bağlamıştır. trampa. Günümüzde insanların düşünce ve emekleri sonucu elde ettikleri birikimleri güven altına alma ve geleceğe aktarma ihtiyacı. İnsan toprak ilişkileri ve toprağa sahip olma istek ve ihtiyacı devlet hayatından önce başlamıştır.). intikal. • Akde yönelik hizmetler (Satış. Taşınmaz. mülk edinme isteğini güdülemektedir. Devletlerin kuruluşu ile birlikte insanların yaşamı yazılı kurallara bağlanmış. üretilememesi topraktan daha farklı şekillerde yararlanma sonucunu doğurmaktadır. a.. Tapu Hizmetleri Tapu hizmetleri. A.3. Tapu. bir taşınmazın sahibinin kim ya da kimler olduğunu gösteren. maddesi. kat iyeliği ve kat irtifakı tesisi vb. İlk çağlarda ortaya çıkan bu sahip olma arzusu iyelik hakkının tarihteki ilk doğumudur. Tapu. (1999). 3. Püsküllüoğlu.. servetlerin temelini teşkil eden önemli bir ekonomik öz varlıktır. Kabilelerin bir araya gelmesi ile de devletler kurulmuştur. taksim. bu hizmetlerin devlet tarafından ve devletin sorumluluğu altında bulunmasını zorunlu kılmaktadır. bağış. ipotek. sayfa:1455 30 . TAPU İlk çağlarda avcılık ve madencilikle yaşamlarını sürdüren insanların toprağı işlemeyi öğrenmeleri göçebe toplumdan yerleşik hayata geçilmesi sonucunu doğurmuş ve insanların işledikleri topraklara sahip olma düşüncelerini ortaya çıkarmıştır. Bu da tapu hizmetleri ile sağlanır.e. Taşınmaza yönelik işlemlerin sağlıklı ve güven içinde yürütülebilmesi gereği. Giderek artan ve yoğunlaşan dünya nüfusuna karşı kullanılabilen toprakların sınırlı olması.1. TMK’nin 705. rant artışının yüksek olması ekonomide taşınmaza yönelmeyi sağlamıştır. Üzerinde ayni ve şahsi haklar kurulabilmesi.g. buna bağlı olarak insan ve toplum ilişkilerini düzenlendiği kabileler oluşmuştur. Devlet tarafından verilen resmi belgedir.

3163 sayılı Kanunla. borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi ve borç sözleşmelerine göre tapuya tescil edilerek akit düzenlemeye yönelik bazı kolaylıklar getirilmiştir. tek personelle hizmet vermeye çalışan müdürlükler bulunmaktadır. Bu düzenlemeye müdürün yanında bir memurun da katılması akdin doğruluğu için gereklidir. maddesine 3000 sayılı Kanunla eklenen ek fıkra ile. Daha pek çok kanun.1. Tapu Kanunu’nun 26. işletmecilere. esnaf ve sanatkarlara konuları ile ilgili olarak bankalarca ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazlar ipotek işlemleri. maddesinde akit. Akit. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. Borçlar Kanunu’nun 213. Akde Yönelik Hizmetler Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan hizmetlerden en önemlisi akit düzenlenmesidir. konut yapanlara. maddelerinde 33 taşınmaz iyeliği ve iyelikten gayri ayni haklara yönelik resmi senetlerin tapu sicil müdürlüklerince düzenleneceği belirtilmiştir. 3. Ancak uygulamada kanunun öngördüğü bu ikinci memuru olmayan. Taşınmazın devir ve temlikini veya üzerinde iyelikten başka ayni hak kurulmasını gerektiren istemler için resmi senet düzenlenmekte ve resmi senet düzenlenen bu işlemlere uygulamada “Akitli İşlemler” adı verilmektedir . ihracatçılara.1. 781. imar tescilleri vb). Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Bakınız: Türk Medeni Kanunu 33 Bakınız: Tapu Kanunu 34 Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü . 826. 101532. Borçlar Kanunu’nun 1. TKGM’nin otomasyon uygulamasına geçilmiş müdürlüklerinde bazı işlemlere yönelik akit hizmetleri bilgisayarla karşılanabilmektedir. tüzük ve yönetmelikte tapu sicil müdürlüklerine akit düzenleme görev ve yetkisi verilmiştir. tarımsal kredi nedeniyle bankalar ve kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinde kolaylık getirilerek bu işlemler resmi senet düzenleme gereğinden muaf tutulmuştur. Tapu idarelerince yapılan akitler düzenleme şeklinde hazırlanır. 7 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tapu Sicil Tüzüğünün 16 ve 20. Borçlar Kanunu’nun kullandığı bir kavram olup mukavele ve sözleşme anlamına gelir. Arşive yönelik ve Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hizmetler olarak dört ana başlık altında toplanabilir31. alacaklı. “icap ve kabulün karşılıklı bir araya gelerek uyuşmaları” olarak tanımlanmıştır. 856.• • • Tescile yönelik hizmetler (Cins tashihi. ifraz (ayırma). Kat Mülkiyeti Kanununun 13. Türk Medeni Kanunu’nun 706. sanayicilere. 31 32 VIII. maddelerinde ise bu görevin nasıl yerine getirileceği açıklanmıştır34. turizm tesisi yapanlarla. tevhit (birleştirme).

ları kapsayan) 2322 cilt Tahrir Defteri. Akitsiz işlemlerde bu tek tarafın iradesi resmi senet yerine. A. miras. kamulaştırma.Bankaların ipotek işlemleri tapu sicil müdürlüklerinde sayfalarca resmi senet yazılması.1. Doğan Kitapçılık AŞ. kurumların gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bu amaçla saklanan dökümantasyon.. 35 Püsküllüoğlu. İstanbul . “tescilin gerekliliği ilkesine” ayrıcalık getirmiştir. sayfa: 233. Her tescilin mutlaka geçerli bir hukuki nedene dayalı olarak yapılması gerekir. Varsa temsilciye ait bilgi ve belgeler istenir. ceylan derisi üzerine yazılmış 65.30 metre uzunluğundaki “Ayasofya Camii Vakfiyesi” nin de aralarında bulunduğu (15 ile 19.En eski belge olarak 1460 tarihli. belgelerin ve belge değeri taşıyan şeylerin saklandığı. bütün bu araştırmalar sonucunda hiç bir ikircik yok ise karşılanmaktadır. korunduğu ve yararlanmaya sunulduğu yer35. yy. Tescile Yönelik Hizmetler Bir akit düzenlemesini gerektirmeyen işlemlere ise uygulamada “Akitsiz İşlemler” denmektedir.1. Medeni Kanun işgal. 1. yoğun bir emek ve zaman harcanması gerektirdiğinden TKGM’nin olumlu görüşü alınmak koşuluyla bankalarca matbu resmi senet düzenlenmesine olanak sağlanmıştır. akit düzenlemeden önce • • Öncelikle talepte bulunan kişinin hak sahibi olup olmadığını.3. hukuki sonuç doğurması ancak akdin veya istem belgesinin yevmiyeye alınarak tapu kütüğüne tescil edilmesine bağlıdır. Geçerli hukuki nedeni “akit ve tescil istem belgesi” oluşturur. TKGM’nin çalışmaları sonucu oluşan arşiv. Merkez Arşivinde.2. Arşiv Hizmetleri Arşiv (belgelik). Bu da uygulamaya önemli bir yenilik ve kolaylık getirmiştir. Tasarruf ehliyetinin bulunup bulunmadığını kayıt. Türkçe Sözlük. TKGM merkez ve taşra arşivleri taşınmaza ilişkin iyelik ve diğer hakların tespit ve korunmasını sağlamaktadır. Kural olarak tapu kütüğüne tescil zorunlu ise de. tescil istem belgesine yazılmaktadır. başta mahkemeler olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu ile vatandaşların çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Tek taraflı iradeyle yapılabilen işlemlerdir. Medeni Kanun’un hükümlerine göre taşınmaz iyeliğinin edinilmesi ya da üzerinde ayni bir hakkın kazanılması. 3. Tapu sicil müdürlükleri. cebri icra ve mahkeme kararında sözü geçen hakların iktisabı (kazanımı) için tescilin şart olmadığını belirterek. (1999). belge ve nüfus bilgileri yardımıyla ayrıntılı bir şekilde araştırıp doğrulatırlar. söz konusu dökümanlara bakan kurum ve bunları barındıran yerler olarak tanımlanabilmektedir. 3. Talep edilen akit.

1933 tarihinden günümüze kadar 290. sosyal ve ekonomik ilişkilerde de önemli bir yer oluşturmaktadır. taşınmaz iyeliğinin korunması ve kullanılmasının yanı sıra. Kuruluşlara Yönelik Diğer Hizmetler Tapu hizmetleri. proje vb. tapu kütüğü. özel ve kamusal faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. 4. ülke kalkınmasında çok önemli rolleri bulunan.2. ikinci nüsha tapu senedi. vekaletten azil defteri. Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek akit ve tescile yönelik. 1001 Cilt tablo-mahzen defteri. toplulaştırma. 1925-1967 yılları arasındaki döneme ait köy sınır kayıtları ve mer’a tahsis kararları bulunmaktadır. kamulaştırma. 360. Tapu bilgileri. zabıt-kayıt defteri.1847 tarihinden 1914’e kadar milli sınırlar dışındaki yerlere ait 8. toprak düzenlemeleri. başta yargı işlemleri olmak üzere yerel yönetimlerin teknik hizmetlerinden yeşil kart uygulamasına kadar ilk bakışta göze çarpmayan birçok hizmetin yerine getirilmesi de tapudan alınan bilgilerle olanaklı olmaktadır. dökümanlar bulunmaktadır. Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tutulan tapu sicili.4. mevzuata uygun talepler tapu hizmetleri ile karşılanmaktadır. Tapu sicil müdürlükleri arşivlerinde ise. Ayrıca. kadastro beyannameleri. ipotek belgesi ve ipotek terkin cetveli.000 cilt ikinci nüsha tapu kütüğü.1. kat mülkiyeti kütüğü. işlemleri düzenleyici ve yönlendirici bir role sahip bulunmaktadır. taşınmaza ilişkin haklarla. aşağıdaki şekilde sıralanabilir: • • • • • • • • • • • • Belediyelere yönelik hizmetler Yargıya yönelik hizmetler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na yönelik hizmetler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na yönelik hizmetler Turizm Bakanlığı’na yönelik hizmetler Ulaştırma Bakanlığı’na yönelik hizmetler Maliye Bakanlığı’na yönelik hizmetler Milli Savunma Bakanlığı’na yönelik hizmetler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yönelik hizmetler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yönelik hizmetler Orman Bakanlığı’na yönelik hizmetler Kültür Bakanlığı’na yönelik hizmetler . vergi düzenlemeleri vb. yol-su-baraj ve elektrik hizmetleri. 3. Bu hizmetler.İyelik hakkının tanınarak kayıt altına alınmaya başlandığı 1847 tarihinden 1933’e kadar milli sınırlar içindeki yerlere ait 14. yevmiye defteri. harita. 3.277 cilt ZabıtKayıt Defteri.000 cilt. evrak geliş-gidiş defteri. tablo-mahzen defteri. resmi senet.023 cilt Zabıt-Kayıt Defteri.

Torrens Sistemi. Orta Avrupadaki gibi silsile tarzı tapu sicili oluşturma.• • • • • • • • DİE’ye yönelik hizmetler Kooperatiflere yönelik hizmetler Derneklere yönelik hizmetler Şirketlere yönelik hizmetler Bankalara yönelik hizmetler Sendikalara yönelik hizmetler Vakıflara yönelik hizmetler Diğer tüzel kişilere yönelik hizmetler 3. koruma. Orta Avrupa Tapu Sicili Sistemi Orta Avrupa tapu sicili sistemi.1. geleneklerin yön verdiği bir sistemdir. Torrens Sistemi İngiliz sömürge memurlarından Sir Robert Torrens tarafından Avusturalya’da geliştirilen bir sistemdir. taşınmaz sayfa sistemine göre ana kütüğün değişik bölümlerinde kayıtların sınıflandırılması. ana kütüğün kadastro planı ile bağlantısı. 3. Önceki hakların araştırılması koşulu vardır. daha sonraki hak sahibi ya da alacaklıya tapu kaydına eşdeğerde bir güven sağlar. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . sadece toprağın politik ve hukuksal önemiden değil. kuvvetli tarihsel bağların hakim olduğu.2. Kayıtlı iyeye verilen sertifika. 36 VIII. kayıt esaslarının tespiti. Torrens Sistemi’nde tescili yapılan tüm topraklar ölçülmüş ve gerekli sınır işaretleri sertifikaya işaretlenmiştir.2. ayrıcalıklı ipotek tesisi gibi konularda yapılan çalışmalarla sistem geliştirilmiştir. 3. zamanımızda geniş ölçüde uygulanmaya başlanan reformlar açısından da büyük önem taşımaktadır. şahsi ve mali çıkarların gizli tutulması (pozitif yayın prensibi). sıralı kütük oluşturma. mülki idare için tapu kütüğünün kurulması ve yürütülmesinde koordinasyon.2. Bu alandaki yasal hükümler. Toprak kredisinin özendirilmesini bir ihtiyaç olarak ortaya koyan. uygulanan başlıca sistemler yönüyle değerlendirildiğinde. yüzyıldaki gelişmeler ise tapu sicil hukukunda daha geniş uzlaşma şeklinde kendini göstermiştir. Tapu Hizmetlerinin Dünyadaki Durumu Dünya genelinde liberal bir hukuk devletinde hukuk düzeninin kurulmasında iyelik hukukunun yeniden düzenlenmesi özel bir önem taşır. 19.2. yüzyıl Alman devletleri ve Avusturya’daki yasal mevzuat bu ülkelerdeki tapu sicil sistemlerinin gelişmesinde etkili olmuştur. sicile bağlı güven. 18. karşımıza aşağıda ana başlıkları ile verilen sistemler çıkmaktadır36. Tapu hizmetleri. Avrupa ve dünyadaki sistemler Orta Avrupa tapu sicil sistemi tipine dayanmaktadır. Ana kütüğün geliştirilmesi. gerçek folye ve kayıt kuralları temeline dayanır.

Bu sistem Fransa’nın yanı sıra Belçika. daha az güvenlik ve parsel iyeleri için oldukça yüksek maliyettir. İngiltere’de tapu araştırması hem alıcı hem de satıcının aracısı (avukatı) tarafından yapılır.2. Çek Cumhuriyeti. Fransız hukukunda bütün ayni haklar alanında Anglo Amerikan Sisteminde (Senet Tescili) olduğu gibi (30 yıl) kaynağına inmek gerekir.2.3. Senetlerin Tescili Anglo Amerikan bölgesinde Torrens Sistemi karşısında bu sistem uygulanmaktadır. Fransız Sistemi ile Orta Avrupa Sistemi arasında bir konuma sahiptirler. Amerika Birleşik Devletleri’nde kayıtların etkisi için bazı sınırlamalar getirilmiştir. Mal edinen (iktisap eden) kendinden önceki durumu bilmek zorundadır. Tapu memurlarının hatasından kaynaklanan hak kayıplarında tazminat fonu aracılığıyla gerçek hak sahibini korur. Slovenya . Bu sistemin dezavantajı. 3. 3. işlem koruma ve iyelik koruma arasında adil bir çıkar dengesi kurmada oldukça kuvvetlidir. Doğu Almanya. Macaristan. Bunun için standart 40 yıldır. Lüksemburg ve kısmen de İtalya’da uygulanmaktadır. Bu sistemler. Hırvatistan ve eski Yugoslavya’ya bağlı diğer . Litvanya gibi reform devletlerinde taşınmaz konusunda hızlı bir özelleştirme yaşanmış. Aleniyet konusunda Avrupa ülkelerinde çok farklı düzenlemeler söz konusudur.5. Avusturya. Letonya. Üçüncü şahıslara karşı ayni hak sahipliği kayda bağlı olduğundan ve ayrıca devir temlik yapanın önceki kaydı bir devir temlik zorunluluğu gerektirdiğinden kayıt sorumluluğu vardır. Senetlerin tescil edildiği bu sistem İngiltere’de Amerika’dakinden daha masraflı ancak mal sahibi için daha risksizdir. Estonya. düzenli ve bilgisayar ortamında kadastro planları ile çalışmayı gerektirmektedir. Slovenya. tapu araştırması koşuludur. Diğer Sistemler En belirginleri Hollanda ve İspanya sistemleridir.Torrens Sistemi. Macaristan. İngiltere’de kayıtların yarısı Torrens kayıtlarıdır ve tescili kraliyet onayı ile yapılır. Sistemin uygulamadaki güçlüğü. Hırvatistan. Fransa Sistemi Bu sistemde. 3. Polonya. Bulgaristan. Reform ülkelerinde tapu kütüğü içeriğinin güncelleştirilmesi ve ana kütüğün yeniden oluşturulması öncelikli bir görevdir. ayni hak değişiklikleri bir forma bağlı olmayan anlaşmalarla yapılır. Tapu işlerinde kaynağına kadar gidilmesi gerekir. Bu dolaylı kayıt sorumluluğu. tapunun noterde onaylanması şeklinde kendini gösterir.2. Tapu araştırmasında büyük veri yığınları ile uğraşmak gerektiğinden bu işlemlerin kontrolü ve bu konudaki garanti-sigorta işlemleri avukatların uğraşı alanı haline gelmiştir. Bu çalışma. Yugoslavya. serbest noterliğin yeniden oluşturulması ilk önce planlanan ve gerçekleştirilen olmuştur.4. Slovakya. 1955’te oluşturulan arazi kartları teknik bakımdan Orta Avrupa tapu kütüğüne benzemektedir.

3. Dirlik sahipleri. sadece kopyası verilir. Belçika. Dirlik sahipleri.3. Noterler bundan muaftır. Bu ülkelerin hemen hepsinde tapu işlemleri noterler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 1534 ile 1847 Yılları Arasındaki Dönem 37 VIII. Köylü ise. dirlik içinde bulunan toprakların maliki olmadıkları gibi yararlanma hakkına da sahip değillerdi. Devlete ait olan miri araziyi işletmek üzere köylüye dağıtmışlardı. Polonya ve yeni yasası ile Çek Cumhuriyeti’nde sınırsız bir aleniyet ilkesi geçerlidir. Fransa ve İngiltere’de kayıtların doğrudan incelenmesi olanaksızdır. hem idari. Yararlanma hakkının köylüye verilmesine tefviz adı verilmiştir. Avustralya.ülkeler. Orhangazi Zamanından 1534 Yılına Kadarki Dönem Osmanlı Devletinin kuruluş yapısına hakim olan asker devlet anlayışı ve İslam Hukukunun etkisi arazi rejiminin temelini oluşturmuştur. İngiltere. 1534 ile 1847 yılları arasındaki dönem. Buna öşür ismi de verilmiştir. Almanya. ülkenin savunması. Norveç. yeni savaşlar için asker yetiştirmek.3. hem askeri hem de tarıma dayalı ekonominin sürdürülmesinde en önemli rolü oynamıştır. Osmanlı toprak yönetimi dirlik (timar) sistemi içinde yürütülmüştür. 1534 yılına kadar kullanılan.3. İsveç. 3. Lüksemburg. 1847 ile 1926 yılları arasındaki dönem. ABD. köylülere tefviz ettikleri bu miri araziye karşılık tapu resmi adı altında bir para alarak onlara da yararlanma haklarını belirlemek üzere temessük denilen bir belge verirlerdi. İtalya gibi ülkelerde tapu işlemleri elektronik anlamda bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaktadır. 1926’dan sonraki dönem. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . Bu sistem.1. Hollanda. Ülkemizde Tapu Hizmetlerinin Gelişimi Ülkemizde tapu sicilinin gelişimini dört dönemde inceleyebiliriz37: • • • • Orhangazi zamanından 1534 yılına kadarki dönem. bunların donanımını sağlamak ve sınır boyundaki kalelere bakmaktı. Dirlik sahiplerinin Devlete olan yükümlülükleri ise. arazinin tasarruf şekilleri ve gelirlerini gösteren kayıtlar (Defter-i Köhne) düzenlenmiştir. Dirlik sahipleri. Almanya ve İsviçre’de tapu kütüğü ilgilisine açıktır. Avusturya.2. Danimarka. 3. her yıl o yılın ürünü üzerinden icare-i muaccele adı verilen bir vergiyi dirlik sahibine ödemek zorundaydı. İsviçre. Fransa.

orman. Miri araziye ilişkin arazi alım ve satımı tevfiz ve ihale işleri Tanzimatın ilanına (1839) kadar dirlik (tımar ve zeamet) sahipleri tarafından. bu kayıtların kesin delil niteliğinde sayılacağına işaret etmiştir. yöresindeki miri araziye ilişkin tasarruf işlemlerinde verilecek senetlerin kaydı. arazinin bağlı bulunduğu vilayet. bu tarihten sonra da 1847 tarihli Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamat esasları çerçevesinde Arazi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1858 tarihine kadar mültezim ve muhasıllar tarafından yürütülmüştür.1976 tarih ve 2954-3862 Esas sayılı kararında. Bu kayıtlar miri ve vakıf arazilerinin belirtilmesine dayalı olup şahısların tasarruf ve iyelik haklarıyla bir ilgisi yoktur. Tahrir işlemlerinin yapıldığı döneme ait tahrir defterlerinden 2322 cildi Kuyud-ı Kadime ya da Kuyud-ı Hakani defterleri adı altında TKGM arşivinde korunmaktadır. mer’a. . kışlak ve su hakları anlaşmazlıklarını çözen kararların işlendiği defterlerin (Kuyudu kadime) tutulmasına Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlanmıştır. ruznamçe (günlük gelir ve giderlerin ya da günlük olayların yazıldığı defter) ve kal’a ve mustahfazat defterleri olarak gruplara ayrılmaktadır. kasaba ve köylerdeki arazi. hudutlarını. Mülk olmayan toprakların genel ve ağırlıklı tahriri (yazımı) 1534 ile 1634 tarihleri arasında yapılmıştır. kaza. Bu kayıtlar oluşturulduktan sonra alım satım.06. yaylak ve kışlaklarla bunların hangi köy ve kasabaya ait olduğu. yaylak. Defterhane-i Amire Kalemi’nde düzenlenen tapu kayıtları.Nahiye esasına göre düzenlenmiş. miri araziye ilişkin tasarruf işlemlerinde verilecek senetlerin Defter-i Hakani Eminliği idaresinde oluşturulan Defterhane-i Amire Kalemi’nde kayıtlarının tutulması ve tapu senetlerinin Defterhaneden verilmesi esası kabul edilmiştir. Tahrir defterleri. hayvan çeşitleri. hem bu kayıtlar üzerinden hem de ilgililerin elindeki tuğralı tapu senetlerinden izlenmiştir. korunması ve tuğralı tapu senetlerinin buradan yazılarak mal sahiplerine iletilmesi görevi ile yetkili kılınmıştır. Hukuk Dairesi 30. Osmanlı Devleti’nin o zamanki sınırları içerisinde bulunan bütün şehir. Defter-i Hakani Eminliği idaresinde kurulan Defterhane-i Amire Kalemi’nin kuruluş tarihi olan 21 Mayıs 1847 tarihi TKGM’nin kuruluş tarihi olarak benimsenmiştir. o taşınmazın kimden kime ne suretle geçtiğini. intikal gibi nedenlerden dolayı şahıslar arasında meydana gelen dolanımlar. derdest (tutma). arazinin nev’ileri divan katipleri denilen memurlar aracılığıyla özenle araştırılıp tespit edilerek defterlere geçilmeye başlanmıştır. evkaf (vakıflar). Yargıtay 14. Her işlem için yeni kayıt düzenlenmesi ve yeni tapu senedi verilmesi esası kabul edilip eski kayıtla yenisi arasında bir bağlantı kurulması kuralına münakale (bağlantı) denilmiştir. belli başlı tarım ürünleri ve bunların miktarları. halkın yararlanmasına ayrılmış olan mera. koru. Özel iyeliğe esas olacak hiçbir bilgiyi içermemektedir. yüzölçümünü. icmal (özet). bucak ve köy ile arazinin mevkiini. 1847 tarihinde yayımlanan kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 1847 tarihli Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamname ile. mufassal (ayrıntı). Böylece Defterhane-i Amire Kalemi. iktisap (edinim) nedenini ve sahiplerini gösterecek şekilde düzenlenmiştir.

İdare heyetlerince onaylanmış olan yoklama esas defterlerinin tapu harçları tamamen tahsil edilip tapu idarelerince sahiplerine onay tasarruf ilmühaberi (resmi belgesi) verildikten sonra birer örneği aynen çıkarılarak Defterhaneye gönderilirdi. kaza müdürleri ve tapu katipleri yetkili kılınmış. kışlak ve koruluk gibi) yetkili memurlar aracılığıyla yerlerinde görülüp incelenerek mevki ve sınırları. yoklamayı yapan memur ile o yerin ihtiyar heyeti tarafından mühürlenip imza edildikten sonra idare heyetlerince onaylanırdı. 1872 tarihinde yoklama usulü getirilmiştir. mültezim (maliyeci) ve muhasılların (vergi tahsildarı) görev ve yetkileri son bulmuştur. Yoklama usulü ile meydana getirilen yoklama esas defterlerinin sonları. .3. her sancakta bir arazi memuru ve beraberinde iki veya üç katip. Buna göre. harman yeri. tapu kaydı sayılmayıp ispat belgesi niteliğindedir. yoncalık. kazalarda ise birer tapu katibi bulunacak şekilde örgütlendirilmiş ve bunlar merkez vilayette bulunan bir müdür. O tarihlerde mülk adı verilen hem tasarruf hakkı hem de rakabesi (bir malın sahipliği) kişilere ait olan her nev’i bina. şahısların tasarrufları altında bulunan miri arazinin (tarla. Taşınmaz işlemleri şer’iye mahkemelerinde tescil edilir ve ilgililerine şer’iye hücceti belgeleri verilirdi. Bunlar. tahmini yüzölçümü. Kaza. yaylak.3. kesin tapu kaydı niteliğindeydi. İyelere verilen tuğralı tapu senetlerinin Defterhanede doldurularak yerlerine gönderilmesi yöntemi. Ağustos 1909’dan itibaren kaldırılarak bu yetki mahalli tapu idarelerine bırakılmıştır. 1872 tarihinde başlatılmış olup 1909 tarihinde uygulamaya son verilmiştir. 1876 tarihli nizamname ile de mazbut ve mülhak vakıfların yapı ve eklentilerine ait her cins işlemin tapu idarelerince yapılması ve tapu senetlerinin defterhaneden verilmesi yöntemi kabul edilmiştir. satım. 1875 tarihli nizamname gereğince mazbut ve mülhak vakıfların yalnız arazisine. Taşra örgütü 1868 tarihli Tapu Mesalihi Hakkında Talimat ile örgütlenmesini tamamlamıştır. arsa. 1874 tarihli nizamname ile mülk taşınmazlara. Yerine gidilmemiş olan ve sonuç olarak Defterhaneye gönderilmemiş bulunan defterlerdeki kayıtlar ise. bir muavin ve yedi katipten oluşan Defterhane-i Hakani Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. sancak ve vilayet teşkilatı ise merkezde Defterhane-i Hakani Emaneti’ne bağlı kılınmıştır. çayırlık. sahibinin ismi ve şöhreti gösterilmek üzere köy köy. Nizamnamenin uygulanması için ilk defa takrir (beyan) komisyonları oluşturulmuştur. 1847 İle 1926 Yılları Arasındaki Dönem Arazi Kanunu’nun yayımından sonra kabul edilen 1859 tarihli Tapu Nizamnamesi ile. Yoklama usulü. ne şekilde tasarruf altına alındığı ve iktisap hakkı. bağ ve bahçelere ilişkin alım. Yoklama usulü. 1847 tarihinden itibaren tesis olunan tapu kayıtları ile 1872 tarihinde başlayan yoklamalar yalnız miri araziye ilişkindi. miri arazinin tefviz ve ihalesine mal memurları denilen defterdar. intikal vb işlemleri yapma yetkisi tapu idarelerine verilmemişti. şehir ve kasabalarda mahalle mahalle tapu kayıtlarının meydana getirilmesi sistemidir.3. mal müdürleri. Vakıf taşınmazlarda ise ya mütevveli denilen vakıf temsilcileri ya da evkaf idareleri tarafından kayıtlar tutularak sahiplerine senetler verilirdi.

cinsleri mülk. 3. Tapu Umum Müdürlüğü adlarını almış ve 1925 tarihinde de örgüte kadastro birimi eklenmiştir. maddesi uyarınca tutulmakta ve başbakanlığa bağlı olarak yürütülmektedir. Takrir komisyonlarınca alınmakta olan takrirler. bu defterler yoklama usulünde olduğu gibi köy ve mahalleye ayrılmamıştır. 1930 yılında Tapu Sicil Nizamnamesi kabul edilerek bu tarihten sonra tutulan kütüklere tapu sicili denmeye başlanmıştır. hem tescil hem de akit tablosunu içerir. Kadastrosu yapılmayan yerlerde tapu idareleri tarafından tutulan zabıt defterleri kullanılmakta olup bütün kayıtlar bu defterler üzerinde işlenmektedir. Tapu idarelerindeki kayıtlar 1872 tarihinden sonra tutuluş şekilleri ve niteliklerine göre iki kısma ayrılmıştır. 2. 3. 1. Bu nedenle tapu idarelerinde mevcut daimi defterlerdeki kayıtların her köy ve mahallesi için ayrıca birer arama defteri (fihrist defteri) düzenlenmiştir. miri ve vakıf olan bütün taşınmazların kayıtları bir deftere işlenmeye başlanmıştır. Yoklama kaydı: Her köy ve mahalle için her cins taşınmaza bir numaradan başlayarak taşınmazların yoklaması tamam oluncaya kadar dizi bir sıra numarası verilmek suretiyle ayrı ayrı defterler halinde tutulan kayıtlardır. Böylece tapu daireleri görev ve sorumluluklarının gereği olan yetkilerine kavuşmuştur. yine bir numaradan başlayıp ay esasında dizi sıra numarası altında tutulan defterlerdir. 1926’dan Sonraki Dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra taşınmaz hukuku alanında yapılan değişikliklerin temeli 743 sayılı TMK’na dayandırılmıştır. Taşınmazların cinsleri itibariyle ayrı ayrı defter tutma usulü 1884 yılından sonra kaldırılmış. Tapu sicili ülkemizde TMK’nun 997. Daimi defterlerinde o kazanın çeşitli köy ve mahallelerine ait ve başka başka şahıslar adına kayıtlı birden fazla taşınmazın kayıtları bulunmaktadır. 1916 tarihli Nizamname ile Defteri-i Hakani müdür ve tapu memurları tarafından iki şahit huzurunda alınmaya başlanmıştır.4. Bu defterler. Tapu Sicili . Bir defter dolunca diğerine başlanmakta olduğu için. 1909 tarihinde muvakkat ilmuhaber (geçici resmi belge) yöntemi kaldırılmıştır.3.Tapu idarelerince miri. 1847 tarihinde Defterhane-i Hakani Emaneti olarak kurulmuş olan bu kurum. 1861 tarihinde Defterhane-i Hakani Nazırlığı. Kadastrosu yapılarak modern tapu sicilleri meydana getirilinceye kadar işlemler zabıt defterleri üzerinde görülecektir.4. 1913 tarihinde Defterne-i Hakani Eminliği ve 1922 tarihinde ise Umur-ı Tasarrufiye Müdüriyet-i Umumiyesi. Bu yüzden daimi defterlerde herhangi bir köy ya da mahallede bir kişi adına taşınmaz kaydı olup olmadığını hemen tespit etmek güçtür. mülk ve vakıf taşınmazlar için başlangıçta ayrı ayrı defterler tutulmuştur. Daimi kayıtlar: Tapu idarelerine iş sahipleri tarafından her gün yapılan başvurulara göre. 1899 yılından sonra tutulan kayıtların bulunduğu defterlere tapu idarelerince zabıtkayıt defteri denilmiştir.

• • • • Ana Siciller Tapu Kütüğü. çıkıntı yapılamaz. eski. satış bedeli ve kayıt tarihi ile yevmiye no Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü Bakınız: TMK ilgili maddeleri .ları) Pafta. parsel no Semti.1930 tarih ve 10012 sayılı Tapu Sicil Nizamnamesi. köyü. m. Ayni hakların doğması. 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur38. plan. 1009.Taşınmaz ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tutulan tapu sicili ile ilgili ilk kayıtlara 12 yy. md. nevi Şerhler (MK.da Almanya’da rastlanmıştır.1. 3.4. sokağı Yüzölçümü Taşınmazın niteliği. Tapu kütüğü üzerinde kazıntı. mahkeme kararı. değiştirilmesi. bağımsız bölüm sayfa no. Özel iyelik konusu olan taşınmazlara ilişkin iyelik hakkı. silinti. plan ve belgelerinden oluşan bugünkü tapu sicili düzenine ulaşmıştır. 6’ya göre tapu sicili. Kat Mülkiyeti Kütüğü. her taşınmazın ayrı bir sayfada gösterildiği kütükle. 1011)39 Maliğin adı. Taşınmazların el değiştirme işlemlerini tarih sırasına göre gösteren bu kayıtlar zamanla her mahalle için tutulmaya başlanmış. sonunda. mahallesi.) Tapu Kütüğü Taşınmazın hukuki durumunu açıklayan ana defterdir. Yevmiye Defteri. Her taşınmaz ayrı bir sayfaya kayıt edilir. Tapu kütüğünde aşağıdaki veriler bulunur: • • • • • • • • 38 39 Sayfa no (yeni. 1010. ana ve yardımcı sicillerden oluşur. Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe giren Tapu Sicil Nizamnamesi geçen süre içerisinde mevzuatta meydana gelen değişikliklere ve gelişen teknolojiye paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve yeni Tapu Sicil Tüzüğü Resmi Gazetenin 7 Haziran 1994 gün 21953 sayılı nüshasında yayımlanan 18 Mayıs 1994 gün.1. Resmi Belgeler (Resmi Senet.1. mevkii. 8. yasa ve tüzük hükümlerine göre şerh ve tescil gereken bütün hak ve yükümlülükler tapu kütüğünde yer almak suretiyle tapu sicilinin sağladığı güvenceye kavuşur. vb.10. Tapu Sicili Bileşenleri 3. gerçekleştirilmesi bu kütüğe yapılan tescile bağlıdır. mal sahipleri sicil no İyeliğin edinme sebebi. husus no. soyadı ve baba adı. umum no. ada. matbuat.4.

• •

İrtifak hakları ve taşınmaz mükellefiyetleri ve bunların kayıt tarihi, yevmiye no Beyanlar Taşınmaz rehinleri ve bunların mahiyeti, tesis tarihinde alacaklıların adı, soyadı, baba adı, alacak miktarı, faiz, derece, müddet, kayıt tarihi, yevmiye no ile rehin hakkı için düşünceler.

Kat Mülkiyeti Kütüğü Kat iyeliğinin tescil edildiği kütüktür. Kat mülkiyeti kütüğünde aşağıdaki veriler bulunur: • • • • • • •

• •
• • •

Kat iyeliği sayfa no (eski, yeni, devam, ana taşınmaz sayfa no) Bağımsız bölümün onaylı bina planındaki kat no, müstakil bölüm no, proje no ve tarihi Bağımsız bölümün vergi hesap no, arsa payı, niteliği Bağımsız bölümün özel sigorta no ve tarihi, süresi, miktarı Ana taşınmazın mahallesi, sokağı, kapı no Ana taşınmazın pafta, ada, parsel no, yüzölçümü, niteliği Ana taşınmazın genel sigorta no ve tarihi, süresi, miktarı Şerhler (MK, m. 1009, 1010, 1011)40 Maliğin adı, soyadı ve baba adı, mal sahipleri sicil no İyeliğin edinme sebebi, satış bedeli ve kayıt tarihi ile yevmiye no İrtifak hakları ve taşınmaz mükellefiyetleri ve bunların kayıt tarihi, yevmiye no Beyanlar Taşınmaz rehinleri ve bunların mahiyeti, tesis tarihinde alacaklıların adı, soyadı, baba adı, alacak miktarı, faiz, derece, müddet, kayıt tarihi, yevmiye no ile rehin hakkı için düşünceler.

Yevmiye Defteri Tapu kütüğüne tescil edilen ayni hakların sırasını belirleme yönünden önemli defterdir. İyeliğin devri, ayni hakların kurulması, değiştirilmesi, terkini ile ilgili istemler başvuru tarih ve sırasına göre yevmiye defterine kayıt edilir. Yevmiye defterine her yıl başında 1’den başlayarak sıra no verilir. Yevmiye defterinde aşağıdaki veriler bulunur: • • • • • • • Sıra no Alındığı saat, dakika İstem sahibinin adı, soyadı ve adresi, köy veya mahallesi Sayfa no İstemin konusu Eklenti sayısı Düşünceler, yapılan işlem

Resmi Belgeler

40

Bakınız: TMK ilgili maddeleri

Tapu kütüğündeki mevcut hakların ayrıntılarını, kayıtların hukuki dayanağını sağlarlar. Resmi senet, plan, mahkeme kararları ve diğer belgeler resmi belgeler olarak sayılabilir. İşleme konu taşınmaz ve tarafların isteğinin açıkça yazıldığı belgeler resmi senettir. Resmi senetlerde silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz. Plan; ölçü tekniğine göre, belli ölçekte, taşınmazların zemindeki sınır ve yüzölçümlerini gösteren belgedir. Mahkeme kararı; bir hakkın tescil, değiştirme, terkin ya da düzeltilmesini gerektiren kararlardır. Vekaletnameler, mirasçılık belgeleri, vasiyetnameler, rüşt kararları vb. diğer belgeler olarak sayılabilir. 3.4.1.2. • • • • Yardımcı Siciller

Mal Sahipleri Sicili, Aziller Sicili, Düzeltmeler Sicili, Kamu Orta Malları Sicili (Mera, yaylak, kışlak kütüğü)

Mal Sahipleri Sicili Mal sahipleri sicili soyadının baş harfine göre her harf için ayrı olarak tutulan kütüklerden oluşur. Maliğin sahip olduğu taşınmazlar bir sayfada gösterilir. Maliğin iyeliğinden çıkan taşınmazın ada ve parsel no kırmızı mürekkeple çizilir. Ayırma, birleştirme işlemlerinde eski ada, parsel ve sayfa no.ları çizilip yeni no.lar yazılır. İkametgah değişikliklerinde de yeni ikametgah yazılır. Mal sahipleri sicili; • • • Mal sahibinin adı, soyadı, baba adı, tabiiyeti İkametgahı, mahalle ya da köyü Sayfa no

verilerinden oluşur. Aziller Sicili Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde vekilin azledilmiş olup olmadığını kontrol olanağı sağlar. Vekalet verenlerin soyadının baş harfine göre sicil tutulur. Azil geldiğinde tarih, saat, dakika hemen kaydedilir. Vekaletnameye dayalı işlem geldiğinde kontrol edilir. Düzeltmeler Sicili

İlgilisinin kusuru olmaksızın tapu kütüğüne yanlış olarak yapılmış tescillerin düzeltilmesine ve düzeltme nedeninin açıklanmasına yarayan defterdir. Düzeltmeler sicili; • • • Sıra no Düzeltme tarihi Düzeltmenin içeriği

verilerinden oluşur. Kamu Orta Malları Sicili Bölge itibarıyla tutulan, kamu orta mallarının yazıldığı, bu malların hangi köy ya da belediyeye ait olduğunu gösteren sicildir. Tescil niteliğinde olmayıp bilgi niteliğindedir. 3.4.2. Tapu Sicilinin İlkeleri

Tapu sicil sistemi temeli TMK’na dayanan beş temel ilkeye sahiptir. Bu ilkeler kadastro için de geçerlidir. 3.4.2.1. Tescil İlkesi

TMK, madde 1022 “Ayni haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır..” şeklindedir. Taşınmaz iyeliğinin kazanılması ya da bir taşınmaz üzerinde herhangi bir ayni hakkın kurulabilmesi için tapu siciline kayıt gereklidir. Bu kayıtlar tescil olarak adlandırılır. Bir ayni hak, tescil olmadıkça ayni hak niteliğini kazanamaz. Her taşınmaz TMK, madde 1004 gereğince bulunduğu bölgenin tapu siciline kaydedilir. TMK, madde 1005 uyarınca birden fazla bölgeye giren taşınmazlar, diğer bölge sicillerinde kaydedildiği gösterilmek koşuluyla her bölgede ayrı ayrı kaydedilir41. Tapu Sicil Tüzüğü’nün 6. maddesi42 ile tescillerin de bilgisayar ortamında yapılabilmesine olanak tanınmıştır. TKGM’nin otomasyon uygulamasına geçilen müdürlüklerinde tesciller hem kütükler üzerinde hem de bilgisayar ortamında yapılmasına karşın, zamanla kütük sisteminden vazgeçilerek tamamen bilgisayar ortamında tutulmasına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir. 3.4.2.2. Açıklık İlkesi

TMK’nun 1020. maddesi uyarınca tapu sicili, ilgilisi olan herkese açıktır. TMK’nun 1020. maddesi “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.” uyarınca açıklık ilkesi gerçekleşir. Bu ilke kadastro bilgi ve belgeleri için de geçerlidir.
41 42

Bakınız TMK ilgili maddedleri Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü

herkes. 3. Tapu Hizmetlerinde Görülen Sorunlar sorunlarla Ülkemizde tapu hizmetlerinin gerçekleşmesi sırasında bir takım karşılaşılmaktadır.3.4. tapu sicilindeki kayıtların doğru ve tam olduğuna güvenebilir.3. Çünkü bunlar ölçü ve plana bağlı değillerdir. haksız uygulamadan dolayı dava açarak zararın giderilmesini isteyebilir. tapu sicilindeki kayda dayanarak iyi niyetle iyelik ya da diğer bir ayni hak iddia edenin bu hakkı geçerli olur. Aşağıda verilenler bunlardan yalnızca birkaçıdır43. ancak hatalı bir tescildir.5.” şeklindedir. yalnızca tapu siciline yapılan tescil işlemleri ile sınırlıdır. Kadastrosu yapılan alanlarda ise tapu sicilleri düzenlenerek bütün işlemler bu siciller üzerinde yapılmaya devam eder. Geçerli bir hukuki işleme dayanmayan tescil. tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. devlet aleyhine. Zarar gören hak sahibi. Kadastro Tapu Sicili İlişkisi Tapu hizmetleri bir bölgede kadastro yapılmadan öncede vardır. Bu durum nedeniyle zarara uğrayanlar devletten bunun ortadan kaldırılmasını isteyebilir. tescile esas olan hukuki işlemin geçerliliğine bağlıdır. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu .4. 3. 1023. zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Bu maddeye göre bu sorumluluk. Taşınmaz iyeliğinin güvence altına alınması için ikisinin de eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir.4. 43 VIII. maddesi uyarınca. maddesi “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Kısaca taşınmazın hem ölçü ve plana bağlı konumu hem de devlet güvencesi altına alınmış belgesi vardır.2.4.5. Ancak bu tapuların. Nedensellik İlkesi Tapu siciline yapılan bir tescilin geçerliliği. 3. Devlet.2. hem araziye uygulanması zor hem de alanlarına ilişkin değerlerin güvenilirliği kuşku doludur. Bu madde bağlamında. 3.4. Güven İlkesi TMK. Devletin Sorumluğu İlkesi TMK’nun 1007. Kadastro ve tapu sicili birbirini tamamlayan. biri olmazsa diğerinin işlevleri eksik kalan iki ayrı çalışmadır.2. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar. şekil olarak vardır.3.

kadastro ve coğrafi bilgi sistemleri konularında yeterli sayıda eğitilmiş insan gücü potansiyeli vardır. Bu konuya gereken önem verilerek öğrenci ve elemanların uygulama alanlarına kaydırılması sağlanmalıdır. Ancak bu kanunların bir çoğunun yürürlüğe giriş tarihi eski olup çağın gereklerine yanıt vermemektedir.3. nitelikli insan kaynağına sahip olmaktır. tapu.3. Ülkemizde harita. sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasına da yol açabilecektir. Bunun da bilinen en temel yolu eğitimdir. Personele İlişkin Sorunlar Ülkemizde sanayi ve ticaretin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan şehirleşme. Mevzuata İlişkin Sorunlar Tapu hizmetleri. Ancak teorik olarak kazanılmış olan bilgiler uygulama sahasına gelindiğinde problemleri çözmeye yetmemektedir. Mesleğe yeni personel alınamaması yanı sıra nitelikli personel çalıştırılamaması nedeniyle hızlı ve daha çağdaş hizmet sunulması zorlaşmaktadır. buna bağlı olarak da yeni tapu sicil müdürlüklerinin örgütlendirilmesini gerekli kılmaktadır. hizmetin özellikli olmasından kaynaklanmaktadır. talepte bulunanın hak sahibi ya da vekili olduğunun tespitini ve sicillerin incelenerek talebin karşılanmasında bir engel olup olmadığının belirlenmesini gerektirmektedir. 3. teknoloji kullanımın yanı sıra.5. Bu. 3. İmar Kanunu. Eğitime İlişkin Sorunlar Yarını yakalamanın en önemli koşulu. 3.5.4.5. Kamulaştırma Kanunu. 44 45 Bakınız: Türk Medeni Kanunu Bakınız: Tapu Kanunu . tapu hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak artışına yol açmaktadır. yeni il ve ilçelerin kurulmasını. Türk Ticaret Kanunu gibi temel kanunların yanı sıra pek çok mevzuat. hukuki ve teknik konularda yetişmiş olmalıdır. Tapu hizmetlerini yürütecek personel. Hizmetin nitelik ve nicelik açısından yeterli olmayan personelle yürütülmesinin doğuracağı aksaklıklar. başta Türk Medeni Kanunu44 olmak üzere Tapu Kanunu45.2. Borçlar Kanunu.1. Diğer idarelerden belirli bilgi ya da belge alındıktan sonra talepler karşılanabilmektedir. tarıma bağlı nüfusun azalarak şehirleşmenin yoğunlaşması. içtihat ve doktrine dayanmaktadır. Bu zorunluluk. Donanım ve Yerleşime İlişkin Sorunlar Tapu hizmetlerinin önemli bir bölümü. Devletin sorumluluğu altında tutulan tapu sicillerine güven duygusunu zedeleyeceği gibi.5.

diğer hizmetlerde olduğu gibi tapu hizmetine ilişkin bilgileri üretip. 3. Donanımlarda teknolojiden en yüksek düzeyde yararlanılması hizmetlerdeki verimin artmasını sağlayacaktır. 3.1. 3.6. Eldeki olanaklarla hizmetin en uç noktalara kadar götürülmesi de çağdaş devletin amaçları arasında yer almaktadır.Gerek akit ve tescile yönelik tapu hizmetlerinin. koordine ve etkin hizmete ulaşılabilmesi ve sorunların bulunduğu yerde çözümlenmesini sağlamak amacıyla yaygın ve yetersiz idari birimler yerine. Türkiye’de Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık konusunun gerçekleşmesi üzerine.2. her sektörde olduğu gibi harita-tapu ve kadastro sektöründe de mevzuat uyum çalışmalarına başlanacaktır. gerekse büyük emek ve zaman kaybına yol açan veri toplama faaliyetlerinin daha hızlı karşılanabilmesi için.5. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada daha hızlı. Dünyada Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler Haberleşme ve ulaştırma teknolojisindeki hızlı gelişme dünyanın her yerindeki insanlarda belirli bir standartta yaşam özlemi yaratmaktadır. Ancak. karşılıklılık esasları çerçevesinde düzenlenen yabancıların mülk edinim konusunu. hizmetin etkin bir şekilde yerine getirilmesine engel teşkil etmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri için yeniden değerlendirilmelidir. derleyip bir bilgi ağı ile kullanıma sunarak etkin bir hizmet gerçekleştirebilecekler ve ülke insanlarının bu hizmetten beklentilerini karşılayabileceklerdir46. kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine uygun bulunmamakta. Dünyada ve Türkiye’de Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler 3.5. iş hacmi çok sınırlı olan mülki birimlerde dahi tapu sicil müdürlüklerinin kurulması. Bu gelişme ülkelerin kalkınma eylemlerini küresel bir çerçeve içerisinde düzenlemelerini gerekli kılmıştır. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu .6. Bu doğrultuda. Yapısal uyum programları kapsamında şu an için en belirgin olanı. birlik içerisindeki ülkelerin iyelik edinim haklarıdır. Örgütlenmeye İlişkin Sorunlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün örgütlenme yapısı var olan olanak ve kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi yoluyla amacın gerçekleştirilmesine uygun olmalıdır.6. düzenli ve güven içerisinde korunabilmesi için de yeni donanımlar gereklidir. Sicillerin temiz. Ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeler de bu birleşmeye uyum sağlamıştır. 46 VIII. Dünyada bilgi toplumu olma yönünde gerekli hazırlıklarını tamamlayan ülkeler. kayıt ve bilgilere daha kısa sürede ulaşılmasını sağlayacak teknolojik donanımlara ihtiyaç bulunmaktadır. güçlü mahalli birimlerin oluşturulması gerekli görülmektedir.

Taşınmaz iyelik sisteminin toplum düzeni ve rejimin temelini oluşturduğu dikkate alınarak.7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tapu hizmetlerinde AB uyum sağlayacak idari. • 47 48 VIII. Avrupa Birliği ile ortak standartlara yönelik idari ve örgütsel düzenlemeler yapılması gerekmektedir.7. uzman personelce yürütülmesi ve gerektirdiği tarafsızlık özellikleri dikkate alınarak. akit ve tescile yönelik tapu işlemlerinin idari emirlerle durdurulmasının olanaklı olamayacağı belirlenmiştir. ilgili diğer kamu hizmetlerine ilişkin bilgileri de içeren bilgi sisteminin oluşturulması. yargı kararları dışında. 3. 3. belirli bir işlemi yapmaya ya da yapmamaya zorlanmaları olanaksızdır. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Tapu Hizmetlerinde Öngörülen Hedef Ve Politikalar 3.2.1992 yılında başlatılan ve tapu müdürlüklerine yaygınlaştırılan otomasyona yönelik çalışmalar bilgi sistemi mantığıyla yeniden değerlendirilerek. Akit ve tescil işlemlerinde tapu sicil müdürlüklerinin. Politikalar Tapu hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yaşam için taşıdığı önem. Hedefler Temel hedef. maddesi ile. tapu idaresinin özel statüsünü güçlendirecek olan aşağıdaki öneriler uygun bulunmaktadır48: • AB' ne girmeyi planlayan ülkemizde. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . mali ve hukuki önlemler alınmalıdır. proje uygulanması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir47.1. Tapu Kanunu’nun 28. bu kapsamda tapu bilgi sisteminin kurulabilmesi için bilimsel ve teknik taban oluşturulması. gerek akit ve tescile gerekse arşiv ve ilgililerini bilgilendirmeye yönelik tapu hizmetlerinin çağdaş ve düzenli bir şekilde ve daha kısa süre içerisinde karşılanmasını sağlamaktır. maddesi ile.7. İlgili mevzuat günümüz gereklerine yanıt verecek şekilde yeniden düzenlenerek sade ve anlaşılır hale getirilmelidir. AB standartlarına ulaşmak amacıyla 8. tapu idarelerinin özel kanun hükümlerine tabi olması hüküm altına alınmıştır. Medeni Kanunun 1006. Bu hedefe ulaşabilmek ve devamlılığını koruyabilmek için. bilgisayar ve diğer teknolojik donanımlardan daha yoğun bir şekilde yararlanılması.

Müdür ve personelin görev ve yetkileri ile yetki devri hususu yeniden düzenlenmelidir. bilgi sistemi oluşturulmalıdır. Tapu hizmetlerini yürütenlere taşıdıkları ağır sorumluluğa uygun düşecek ölçüde ücret ve risk tazminatı ödenmesi ve tapu sicillerinin tutulmasından doğabilecek zararların oluşturulacak fon veya sigorta kaynaklarından karşılanması sağlanmalıdır. Her ilçede birden çok tapu sicil müdürlüğü yerine tek bir tapu sicil müdürlüğü kurulmalıdır. Arşiv hizmetlerinin daha fonksiyonel hale gelmesi için merkezde bulunması zorunlu olmayan bilgi ve belgeler bölgelerde oluşturulacak arşivlerde mikro filmlerle korunmalıdır. Ayrıca. vatandaş ile kamu idareleri arasında isteğe bağlı olarak ortaya çıkan aracılık ve bilgilendirme hizmetlerinin hukuk çerçevesinde ve belirli bir disiplin altında yürütülebilmesi için taşınmazlar ile ilgili aracı kişi ve kuruluşların yasal statüye kavuşturulması sağlanmalıdır. çağdaş ve süratli hizmet sunulabilmesi için. her müdürlüğün ülkenin her yerindeki taşınmazlarla ilgili tapu işlemleri yapabilmesine olanak sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır. standart hale getirilmesi sağlanmalıdır. sisteme esas olacak bilgiler belirlenerek. Ret kararlarının bölge ve merkezde oluşturulacak kurullarda görüşülerek karara bağlanmasına yönelik yasal değişiklik yapılmalıdır. Tapu Kadastro Bilgi Sistemine bağlı olarak. Bu anlamda. tapu sicilinde kayıtlı bilgilerin güncelleştirilmesi ve güncelliğinin korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. işlem sayısı az olan müdürlükler yakın müdürlüklerden yetki ile idare edilmeli ya da akit memuru bulundurmak veya göndermek suretiyle mevcut müdürlük sayısı azaltılmalıdır. Her ilçede müdürlük açılmasına gerek olmadan. maddesindeki “ilgilisi” deyimi yeniden değerlendirilmeli. nüfus bilgileri v.b) taşınmaz bilgileri ilişkilendirilmelidir.• Teknolojik gelişmelerden yararlanarak. Taşınmazlara ilişkin hizmetleri yerine getiren kamu idarelerine duyulan güvenin korunması. diğer hizmet sektörleri ile (vergi. Bu sistem ile kayıt ve belgelere daha kısa sürede ulaşılarak. Vergi kaybının önlenmesi ve taşınmazlar ile ilgili işlemlerin gerçek değerleri üzerinden yürütülebilmesi için taşınmazların gerçek değerlerini belirleyecek iyelik değerleme ve sigorta sistemi oluşturulmalıdır. • • • • • • • • . tapu sicilinin açıklık ilkesine yönelik Medeni Kanunun 1020.

maddesinde kadastro “Taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarını tespit eder ve gösterir.” şeklinde tanımlamıştır51. (1994). vergi kadastrosu gibi terim bağlantıları ile kullanılır.. Uluslararası Jeodeziciler Birliği (FIG) tarafından “kadastro teşkilatı tarafından yürütülen kütüklerden ve büyük ölçekli haritalardan oluşan. alanlarının.e. KADASTRO Kadastro. 49 50 Tüdeş. T.g. “Kadastro Bilgisi”. C. 23. C. elde edilen verilerin harita üzerinde gösterimi ile TMK’nin öngördüğü şekilde tapu siciline tescili şeklinde tespit. idari birimlere göre bölümlenmiş olarak bütün taşınmaz malları. a. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 1. Kadastronun ortaya çıkma nedeni. Sayfa: 2.4. değerlerinin ve hukuksal durumlarının devlet eliyle saptanıp plana bağlanması işi” olarak tanımlamıştır50. Uluslararası Kadastrocular Birliği (OICRF) kadastroyu “Aynı türden nesnelerin siciller ya da grafikler biçiminde bir araya toplanmasının ifadesidir ki. maddesi “Memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak” şeklinde kadastronun amacını hükme bağlamıştır.. A.e. genellikle taşınmaz kadastrosu. Hem Türkçe sözlük hem de 2613 ve 3402 sayılı Kanunlar incelendiğinde ülkemizde. (1999). a. Latince’de caput (bir arazi vergi birimi). taşınmazların geometrik ve hukuki tespiti.. Kadastro kelimesinin türetildiği kelimelerden de anlaşılacağı gibi temelinde vergi amaçlı kayıt söz konusu olmuştur. Eski Türk devletleri ve Osmanlılarda ise kadastro. caputetestio (nüfus başına düşen vergi).1934 tarih. Bıyık. Püsküllüoğlu. arsa ve mülklerin yerlerinin. sayfa: 851 51 Tüdeş. Bizans ve Avrupa’da arazilere bağlı vergi toplama için gerekli bilgi üretimidir. kayıt) kelimelerinin birleşiminden oluşan caputastrum kelimesinden türetilmiştir49. 1987 tarih.. Türkçe sözlük kadastroyu “Düzenli ve sağlam bir tapu sicili oluşturmak ereğiyle bir ülkedeki bütün arazi. sınırlarının. T. gösterim ve tescil üçgeninden oluşan bir kadastro anlayışı ile karşı karşıya kalırız.g.11.” biçiminde tanımlanmıştır. sayfa: 2 . registrum (tescil. Bıyık. çok amaçlı bir anlayışla ortaya çıkmıştır. Trabzon. eski Mısır ve Mezopotamya gibi uygarlıklarda iyelik sınırlarının tespiti. Roma. KTÜ Basımevi.. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 1. Taşınmaz kadastrosu...

FIG ise taşınmaz kadastrosunu yürütülmesi açısından bir elde toplayıp hizmet alanını genişleterek ele almıştır. Kadastronun esas görevi. bunların imar planlarının yapılması. kamu yönetiminin. tapulu taşınmazların da ölçülmesi ve teknik tanımlanması yapılmaktadır. ekonominin ve istatistiğin ihtiyaç duyduğu biçimde gösteren ve tanımlayan bir kamu hizmetidir. H. kentsel arazi kullanımının planlanmasında. Bunun yanında kadastro ürünlerinden. Kadastro bilgileri. Ülkemizde taşınmaz iyeliği Anayasa ve yasalarla koruma altına alınmış kutsal bir haktır.1. bu görevleri yaparken tapu ve harita bilgileri arasındaki ilişkiyi kurar. Öncelikle OICRF’nin yaklaşımında kadastro yalnızca taşınmazlar kadastrosu olarak görülmemiştir. uçak gibi aynı türden nesnelerin bir araya gelmesi de bir kadastro oluşturabilir. biten değil. proje ve hizmetlere altlık oluşturan bir bilgi sistemidir şeklinde tanımlanabilir.e. Kadastroya uluslararası yaklaşım ülkemizdekinin aksine çok yönlüdür. Hızla artan nüfus gereksinimlerini karşılayabilmek amacı ile kalkınma projelerin hazırlanması. orman ve mera arazilerinin tespitinde. bilimsel araştırmalarda. konumsal özellikli her türlü projenin başarıya ulaşabilmesi için altyapı olarak kullanılmalıdır. Bu nedenle. Sınırsız hiçbir hak yoktur.” olarak belirlenmiştir52. kadastro ile taşınmazların kayıtları tescil ve tesis edilmektedir. Ülkemizde Medeni Kanun ile belirlenen ayni hakların varlığı tapu sicili ile belirlenirken. 4. Erkan. nicelikleri de kadastro ile tespit edilmektedir.. uçak kadastrosu gibi. hazine ve kamu mallarının belirlenmesinde.. kadastral çalışmaların hazırlanış yöntemlerinin ve kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. sayfa: 2. sürekli bir çalışmadır. Bu nedenle ileriye dönük olarak oluşacak koşullar tahmin edilerek. Kullanıcıları. Önemi Ve Kapsamı Kadastro toprak-insan ilişkilerini düzenleyen bir hizmet kurumudur. toprakla ilgili her türlü plan. sürekli olarak güncel halde tutulmalıdır. . Tüm bu tanımlar göz önünde bulundurulup çağdaş boyutu ile düşünüldüğünde kadastro. istatistikte birinci derecede yararlanılır. Kadastro. günün gereklerine yanıt veren. iyelik yapısını tespit ederek teknik esaslara bağlamaktır. tarımsal faaliyetlerde. Kadastral bilgilerin projelere altlık olarak daha fazla yararlı olabilmesi için teknoloji ve günün koşulları iyi değerlendirilmeli.hukukun. ekonomik projelerin planlanmasında. yeterli kapsamda ve güncel aşağıda yer alan tapu ve kadastro bilgilerine gereksinim vardır: • • 52 Parselin iyeleri. a. toprak-insan ilişkilerini modellendiren. tüm altyapı gereklerinin oluşturulması zorunludur. Örneğin gemi kadastrosu.g. Kadastro sırasında hiç tapuya kaydedilmemiş taşınmazların yanı sıra. hukuki problemlerin çözümünde. yeni yerleşim alanları belirlenmesi. Bu tanıma göre gemi. Bu kapsamda. Bir hakkın korunabilmesi ve kullanılabilmesinin temel koşulu sınırlarının belirlenmiş olmasıdır. Kadastro.

VIII. Bu tür projelerin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için mutlaka taşınmazla ilgili her türlü nitelik ve öznitelik verilerine sahip kapsamlı bilgi sistemlerine gereksinim vardır. Kırsal ve kentsel alan düzenlemeleri ve İstatistik konularını içeren özel hukuk ve kamu hukukunun büyük yer kapladığı görülmektedir. Parsellerin şekilleri. Sulama durumları. maden vs. Kadastronun uygulama alanları incelendiğinde • • • • • Ölçme. iyelikten başka diğer ayni hakların ve arazilerin yükseklik modellerinin belirlenmesi. kanal. Yeraltındaki toprağın kullanımına etki edecek kaynak. Bir kısmı yukarıda anlatılan kadastrodan yararlanılan alanlar incelendiğinde. kadastro hizmetleri ve ürünlerinden aşağıdaki alanlarda doğrudan ve dolaylı olarak faydalanılmaktadır53: • Özel ve tüzel kişilerin iyeliğindeki taşınmazların iyelerinin. su. Ne kadar. Yetiştirilecek olan ürünlerin değerlendirme merkezlerine olan uzaklığı vb. Hangi nitelikte taşınmazı olduğunu göstermekle kalmayıp. Yerleşim yerlerine olan uzaklıklar. her türlü hizmete altlık oluşturacak verilere sahip olması gerektiğini de görebiliriz. Topoğrafyası. Yerüstündeki toprağın kullanımına etki edecek yapay tesisler (Elektrik. sınırlarının. Bölgelerle ilgili yol durumları. Bu doğrultuda. telefon vs. bilgiler). Toprak analizleri. çağdaş boyutu ile kadastronun yalnızca • • • • Kimin. bu gereklerin bir kısmını karşılayamaz. Nerede. Ekonomi. üzerindeki mütemmim cüz (tamamlayıcılar) ve detayların. bilgiler. kadastral bilgilerin güncel olarak yer almasını sağlamak amacıyla var olan kadastral bilgilerin belirlenecek öncelikler sırasıyla bilgi sistemlerine altlık olabilecek çağdaş bir niteliğe kavuşturulması gerekmektedir. Hukuk.• • • • • • • • • • • • Parsel büyüklükleri. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu 53 . Ülkemizde uygulanmakta olan sınır kadastrosu ile üretilen bilgiler. Bu bilgi sistemlerinde. yüzölçümlerinin. Halkın üretilmek istenen ürünler ile ilgili bilgi düzeyi.

doğal gaz. önceden depolama. Toprak erozyonunun önlenmesi için arazilerin iyelik durumunun belirlenmesine bağlı olarak sahipsiz yerlerin hızla ağaçlandırılması. PTT. Kentsel altyapının belirlenmesi ve çevreye zarar vermeyecek biçimde hizmete sunulmasının sağlanması. Yerel yönetimlerin emlak. Kent arazilerinin ve kent alanlarına yeni katılan arazilerin planlanması ve gecekondulaşmanın önlenmesi. belediyeler ve diğer kamu kurumlarına ait taşınmazların belirlenmesi ve işletilmesinin sağlanması.• • Arazi ve her türlü taşınmaz iyeliğine yönelik tecavüzlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü davalarının aydınlatılması. Günümüzde temel bir ihtiyaç haline gelen ve başta yerel yönetimler olmak üzere birçok özel ve tüzel kişi ve kurumların ihtiyacı olan bilgilerin bulunacağı “Coğrafi Bilgi Sistemi” nin altyapısının oluşturulması. yaylak ve kışlak arazilerinin belirlenmesi ve amacına uygun bir biçimde kullanılmalarının sağlanması. Tarımsal üretim planlama ve rekolte tahminlerini zamanında ve gerçekçi bir biçimde yaparak. kanalizasyon vd. Vakıflar. Tarım arazilerinin en fazla verim elde edilebilecek biçimde planlanması ve düzenlenmesi. Kamulaştırma çalışmalarında öncelikle kullanılma. işleme. Bölge kalkınma planlarının yapılması ve uygulanması. Her çeşit bayındırlık yapı ve faaliyetlerinin planlanması ve yerine uygulanması. adaletli ve düzenli bir biçimde toplayabilmelerine yardımcı olunması. Çarpık kentleşmenin ve yapılaşmanın engellenmesi. Mera. Orman alanlarının belirlenmesi ve koruma altına alınması. altyapı tesisleri için irtifak kurulması ve uygun bedel tespitine katılma. • • • • • • • • • • • • • • • . Taşınmazlarla ilgili her türlü istatistik bilgilerin toplanması ve başta bilimsel araştırmalar olmak üzere birçok kullanıcıya sunulması. Araziler üzerinden geçen elektrik. çevre ve temizlik vergilerini eksiksiz. nakletme ve pazarlama gibi önlemlerin alınmasına yardımcı olma.

İlkçağlarda Kadastro Kadastro işlemlerinin yapıldığını gösteren en eski belge MÖ 5000 yılına ait olduğu tahmin edilen Mısırlıların kerpiç tabletler üzerine çizdikleri şekillerdir.e. cinsini ve gelirlerini gösterir kütükler düzenlenmiştir. bütün toprak sahipleri. XVIII. T. Avrupa’da Kadastro Kadastronun Avrupa’ya girişi. sayfa: 25..2. Eski Yunanistan’da mal sahiplerinin bildirimine ve nüfus sayımına dayanan bir kadastro olduğu. 10 Aralık 1656’da Almanya’da Wilhelm von Hessen Prensliği’ne ait bir yönetmelikle ilk defa “kataster” terimi kullanılmıştır.2. Zamanla.2. C. Nil kıyısında bulunan tarım alanlarının parsel sınırları işaretlenmiş ve bunlardan taşkın sonrasında sınırların tekrar eski sahiplerine gösterilmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesinde yararlanılmıştır55. yüzyılın başından itibaren ölçmeler geniş çevrede uygulanıp sonuçlar kütük ve plan şeklinde düzenlenmiştir. Eski Mısır’da yüzölçümü ve net gelire dayalı olarak toprak vergisinin de alındığı bilinmektedir. Roma İmparatorluğu zamanında haritacıların bütün Yunanistan arazisini ölçtükleri ve parselleri gösteren haritaların mermer ya da bronz tabletler üzerine çizildiği bazı tarihçiler tarafından belirtilmiştir.. 27 . Bu bildirimlere dayanılarak toprakların yüzölçümünü. Romalılarda toprakların vergilendirilmesi amacıyla. Arabistan çölünde bulunan ve MÖ 4000 yılına ait tuğladan bir planda. 26.2. 4. Tarihsel Gelişimi Kadastro.g. 1688 yılında ilk resmi ölçme işlemleri Dortmund şehri çevresinde başlamıştır.4. planlama ve projelendirme çalışmalarında temel altlık ve hazırlanan plan ve projelerin araziye uygulanmasında vazgeçilmez bir araç özelliği kazanmıştır54... Giderek kadastronun gücü ve yararı artmış ve bugün artık. a. toprak kayıtlarının yazımı ile 1085 yılında İngiltere’de başlamıştır. Önceleri vergi toplamak amacıyla yapılan kadastrodan daha sonraları Nil nehrinin taşması sonucu ortaya çıkan sınır sorunlarının giderilmesinde de yararlanılmıştır. 6.g. Bıyık.. 4. sayfa:5. taşınmazlara ilişkin iyelik ve sınır anlaşmazlıklarının çözümünde de kullanılabilecek güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiş ve bu özelliğinden yararlanılmıştır.e. taşınmazların durumunu ve değerlerini bildirmekle yükümlü kılınmıştır. yükseklikleri ve alanları ile belirli bir arazinin payları gösterilmiştir. 35 Tüdeş.1. başlangıçta toplumların ortak giderlerini karşılamak amacıyla tarım topraklarından adil ve düzenli bir biçimde vergi alınabilmesi için düzenlenmiş bir kamu hizmetidir. H. a. araziye yönelik her tür araştırma. Bu 54 55 Erkan. Tabletlere. (1989). (1994).

1872 yılında Prusya tapu sicil yönetmeliği ile vergi kadastrosundan iyelik kadastrosuna dönüşmüş. Almanya’da kadastro. Toprağa verilen verim derecesi ve toprak sınıfının belirlenerek parsellerin her birinin sınıflandırılması. . 1800 yıllarında ülke nirengi ağına dayalı. Köy sınırları ya da mera. Türk Devletleri ve Osmanlılarda yirminci yüzyılın başlarına kadar yazılı kadastro ürünleri olan defterler üretilmiş. 1650’li yıllarda başlayan Avrupa kadastrosu değişik amaçlar için birkaç kez tamamen bitirilmiş ve bugün bilgi sistemlerine altlık eden çağdaş çok amaçlı kadastro şeklini almıştır.3. ölçüye ve plana dayalı ilk kadastro çalışmaları 1808 yılında başlayıp 1850’de tamamlanmıştır. yaylak ve kışlak yerlerinde oraya çıkan anlaşmazlıklarda günümüzde de bu kayıtlardan yararlanılmaktadır. Dortmund kentinde 1826-1833 yılları arasında ülke nirengi ağına dayalı kadastro çalışmaları yapılmış ve hazırlanan planlar arazi vergi haritalarının altlığını oluşturmuştur. 1.2.2. hukuki ağırlıklı ilk kadastro işlemleri bitirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kadastro Çalışmaları Osman Gazi zamanında ilk tapu kayıtları tutulduğu sanılmaktadır. tarım türüne göre bir hektarlık alana düşen kira ve alım satım değerini gösteren listelerin hazırlanması ve bunlara bağlı olarak kira sözleşmelerinin uygunluğunun kontrolü. her parselin yüzölçümüne göre kadastro gelirini belirlemek gibi tamamen mali amaçlı olan bu kadastro 1861’den sonra yerini tapu kütüğüne dayalı iyelik kadastrosuna bırakmıştır. İsviçre’de ise. 1535 yılından 1847’e kadar devam eden tapu tahriri (yazımı) kayıtları tutulmuştur. 1871’de çıkarılan bir buyruk ile köylerde “Yoklama” adı altında tapu tahrirleri (yazımları) yapılmış ve bu işlem 1909 yılına kadar devam etmiştir. olabildiğince. Ülkemizde Kadastro Ülkemizde kadastro çalışmalarını. 4. Cumhuriyet döneminde kadastro çalışmaları olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz. çizgisel kadastroya ise yirminci yüzyılla birlikte başlanmıştır. 4. toprak vergi ve harçlarının adil ve düzenli dağılımını gerçekleştirmektir. Fransa’da Napolyon Kadastrosu adıyla anılan. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadastro çalışmaları ve 2. 1847 yılından sonra tapu belgeleri “Defterhane” (Tapu İdaresi) tarafından verilmeye başlanmıştır. ancak kadastro kuruluşları toprak vergi ve harçlarının adil ve düzenli dağılımını amaçlayan geniş kapsamlı vergilendirme ödevlerini de yerine getirmişlerdir.3.çalışmaların amacı.1.

sanayi bölgelerinde ve belediye hizmetlerinde altlık olarak kullanılan. • Kadastro. ülkedeki tüm taşınmazların sınırlandırılmasını ve yazımını öngören “Emval-i (Mallar) Gayrimenkulenin Tahdit (Sınırlama) ve Tahrirî Hakkında Kanun-u Muvakkat” çıkarılmıştır. D.1925 tarih ve 658 sayılı Kadastro Kanunu çıkarılmıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen bu çalışmalar yalnız Konya’nın Çumra ilçesinde kısmen uygulanabilmiştir. İTÜ. Ardahan ve Kars illerinde başlatılmıştır. Kanunun gerekçesinde aşağıdaki ifadelerden kolayca anlaşılabilir: • Kadastro. taşınmazların iyeliklerinin belirlenip gelir ve değerlerinin tahmin ve tayin edilip ölçülerek plana bağlandığı bu kadastro çalışmalarına ait belgelerin birer örneği TKGM arşivine geçmediği için günümüzde kadastro yerine kullanılmamakta. Büyükada’da yerel (mevzii) nirengi tesis edilmiştir. Bu Kanunda çağdaş çok amaçlı kadastroya yönelik bir anlayış görülmektedir. • Sosyal ve ekonomik her tür sorun ve yatırımlara altlık olan ve bu amaçla gereken bilgileri. miras yolu ile bırakma. demiryolu. su kanalı.2. Bu çalışmalar da Kurtuluş Savaşı’nın bitimine kadar durdurulmuştur. taşınmazların yalnızca mali yönü ile vergi miktarını belirleyen bir kamu hizmeti olarak görülmemelidir. Cumhuriyet Döneminde Kadastro Çalışmaları 10 Nisan 1924 tarih ve 474 sayılı “Artvin. ayırma. teminat. yollarla taşınmazlar üzerinde oluşan değişiklik ve olayları izlemeyi amaç edinen. haciz vb. 4. birleştirme. mekanla ilişkili biçimde verebilen 56 Yalın. O günün gereklerine göre. • • İmparatorluğu döneminde. kadastro diye adlandırılabilecek Dönemin koşullarına göre devletin ihtiyacı olan vergiyi alabilmek ve Devlet arazisine sahip çıkmak için arazi kayıtlarını tutmanın esas alındığı görülmektedir56. sadece anlaşmazlıkların çözümünde mahkemelere belge olarak sunulmaktadır. Tüm Türkiye sınırları içinde tam bir kadastro uygulaması gerçekleştirmek amacıyla 22.3. rehin verme. • Devretme. Iğdır Kazaları ve Hopa Kazasının Kemalpaşa Nahiyesi’ndeki Araziler Hakkında Tasarrufa Ait Kanun” uyarınca Cumhuriyet döneminde ilk kadastro çalışmaları Artvin.4. • Yerleşme alanlarında ve tarımsal alanlarda yol. Karaköy ve Büyükada’da kadastro işlemlerine başlanmış. Bu. Galata. • Her tür taşınmazın değerini belirlemeye altlık olan. Kars Vilayetleri ile Kulp.. 1915 yılında İstanbul’da. (1999). Özetle. sayfa: 7. Osmanlı çalışmalarda. “Kadastro Bilgisi Ders Notları”.5 Şubat 1912’de ilk kadastro kanunu olarak kabul edilebilecek. İstanbul .2. Ardahan.

H. sayfa:9.1934 tarih ve 2613 sayılı “Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu” yürürlüğe girmiştir. • • Taşınmazların sınırlarının plan üzerinde gösterilmesi ve arazide işaretlenmesi. 1966 yılında 766 sayılı Tapulama Kanunları ile devam eden bu çalışmalar kent kadastrosu ile tapulama çalışmalarını birleştiren 26 haziran 1987 gün ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.g. sayfa:38-44 Erkan. parasal değerleri ve verimliliklerine ilişkin verileri hazırlayan ve sınıflandırarak gösteren kadastrodur.10. (1989).bir kamu hizmetidir. 4. gereksinimlerin çeşitlenmesi. 1964 yılında 509. Ada paftaları daha uygun olup.3. sanayi toplumu ile birlikte gelişen tüketim alışkanlıklarının artmasıyla çok amaçlı hale gelmiştir58. çalışmaların yavaş yürümesi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle tarımın önem kazanması üzerine kasaba.. köy ve çiftliklerdeki arazilerin kadastrosunun yapılması için 15.e...1987 tarihinden bu yana yürürlüktedir57. H. Bu Kanun 9. (1989). teknolojinin ilerlemesi. 1926 yılında kabul edilen 743 sayılı TMK ile 1930 yılında yürürlüğe konulmuş olan Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak 11. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gerekçesinde. tek boyutlu bir kadastro türüdür.3.e. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun yürürlükte olduğu sürece uygulamaların kent topraklarına özgü kalması. Vergi kadastrosunda siciller haritalardan daha önemli olduğundan çoğunlukla grafik kadastro amaç için yeterlidir. taşınmazların değerlerinin belirlenmesi işinin kanunlar gereğince Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün işi olduğu. kesin sınır işaretlenmesine gerek yoktur. a.1. a.12. Vergi Kadastrosu (Mali Kadastro) Sadece taşınmazların vergilendirmesine yönelik.g. Vergi kadastrosu gereğinden fazla duyarlı ölçmeleri gerektirmez. En önemli üretim aracı olan tarım topraklarının vergilendirilmesi amacıyla bunların yüzölçümleri. kadastronun hızlı ve ekonomik üretimi amacıyla 658 sayılı Kadastro Kanununun çağdaş kadastroya yaklaşımı kesintiye uğratılmıştır. 10 . bu nedenle kadastro ekiplerinin yeniden değer belirleme işinin hem emek hem de para kaybına neden olacağı belirtilerek kadastro ekiplerine değer belirlemeye ilişkin bir görev verilmemiştir. 4. Böylece.. 57 58 Erkan.1950 tarih ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Sınırlaması yapılan taşınmazların iyelerinin belirlenmesi amacıyla çıkarılan bu Kanun uyarınca yapılan çalışmalarla 1950 yılına kadar kentlerde ve köylerdeki birçok arazi tapuya kaydedilmiştir.3. İşlevindeki Değişimlere Göre Kadastro Doğuşundan bu yana toprağa ilişkin verileri saptama ve verme görevini üstlenmiş olan kadastronun işlevi vergi amaçlı başlamış.

alan ve yapılanma biçimi. toprak-insan ilişkilerini belirleyerek somutlaştırmak.2. Bu ilişkilerin yeni döneminde taşınmaz iyeliği giderek daha çok önem kazanmış ve bir güvence unsuruna dönüşmüştür. üretim ve iyelik ilişkilerinin toplumsal yaşamda etkili olması sonucunu doğurmuştur. Kişiler arası ilişkileri düzenleyen kuralları kapsayan özel hukukun konusu olan taşınmaz iyeliği. İyelik kadastrosunda sınırlar vergi kadastrosuna göre daha incelikli olarak ölçülmeli ve haritalanmalıdır. toprak kullanımı ve yapısal özellikleri gibi ölçüler var olmalıdır. İyelik kadastrosu ile birlikte haritalar sicillerden daha çok önem kazanmaya başlamış.3. Parsellerin numaralandırılması. Tapu sicillerinin oluşturulmasını amaçlayan iyelik kadastrosu. . İyelik Kadastrosu Toplumların ekonomik yapılarında sanayiinin giderek önem kazanması. yerleşim alanlarında konum. 4. Taşınmaz iyeliği sınırları arazide uygun biçimde işaretlenerek nirengi. sicillerin oluşumunun ön aşamasını oluşturmuşlardır. 4. taşınmazların hukuki ve geometrik durumları yanında ekonomik değerlerini de (parasal karşılıklarını) gösteren ve taşınmazlar üzerindeki her türlü ticari ilişkilerin güven ve düzen içinde yürütülmesine olanak veren kadastrodur. tarımsal bölgelerde ortalama verim gücü ve sulama olanakları. Toprağın gelir durumu ve temel verimi için sınıflandırılması. toplumların tümünü ilgilendirmeye başlayınca bunun güvencelenmesi de gündeme gelmiştir. hukuksal temellere dayandırmak ve böylece hukuksal açıdan güvenli duruma getirmek iyelik kadastrosunun temel özelliğidir. Taşınmaz iyeliğinin güncel yapısını.Günümüzde çağdaş çok amaçlı kadastronun da bir kolu olması gereken vergi kadastrosu aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir: • • • İyelik. Ekonomik Kadastro XIX. Ekonomik kadastro. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmenin artmasına paralel olarak ticari ilişkiler de gelişmiş ve tarım toprakları ile kent toprakları karşılık gösterilerek para dolaşımı hız kazanmıştır. Böylece taşınmazlar ekonomik yaşamda diğer mallar gibi yer almaya başlamıştır. poligon gibi ölçü noktalarına bağlı biçimde ve yeteri incelikte ölçülmelidir.3.3. Taşınmazlara bir ekonomik değişim değeri verilmesi sonucu kadastro bu ilişkileri düzenleme görevini üstlenmiş ve ekonomik kadastro adını almıştır. yapıların gelişmelerini vb kapsayan bilgiler her parsel için saptanmalı ve yazımlanmalıdır. taşınmaz iyeliğinin güvence altına alınması ve taşınmazlar üzerindeki her türlü hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine yarar. üretkenliği. büyük ölçekli haritalar ve içerilen taşınmaz yerleşimi ile başvuru ve sorgulama yapılmasına olanak vermelidir. tapu kayıtlarının.

Teknolojik gelişmeleri jeodezi uygulamalarına uyarlayan. iyelik. kullanıma ve işlemeye hazır bulunduran. bu da kadastral veriye duyulan dolaylı ve dolaysız istemin büyümesi sonucunu doğurmuştur. Çok Amaçlı Kadastro (ÇAK) Gerek toplumsal gereksinimlerin ortaya çıkardığı toprağa ilişkin kapsamlı bilgi gereksinmesi. Yeni yapılanma hedefleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte ortak ilkeler. verilerin güncelliğini sağlamak. Kadastro Bilsiiiiiiiiiiiiiiii . gerekse toplumsal olgulara yaklaşımda artan önem kazanan bilimsel yaklaşımlar sonucu kadastronun bütünsel olarak değerlendirilmesi çok amaçlı kadastro (ÇAK) olgusunun doğmasına neden olmuştur. nitelikli.5. arazi ölçmelerinden veri yönetimine kaymış ve verileri farklı kullanıcılar için daha yararlı olmaya başlamıştır. kamu yönetimi ve çeşitli bilimsel araştırmaların gereklerine yanıt verebilecek içerikteki kadastrodur. Gerekli verileri ülke.4. Ülkenin doğal kaynaklarının korunmasını ve uygun kullanımını amaçlayan. ÇAK. ekonomi. • • • • verimliliğin artırılması ve maliyet/yarar kullanıcıya daha iyi hizmet sunmak.4. Kamu ve toplum yararına bir iyelik anlayışından kaynaklanan.3. Ayrıntılı arazi bilgi sisteminin kurulmasına temel olan verilerin sürekli akımını sağlayan devingen ve sistemli bir süreçtir59. planlama. Geleceğin Kadastrosu (2014 Kadastrosu) Kadastro.3. çok amaçlı veri hazırlamak. Bu gelişmeler kadastroyu yeniden yapılanmaya yöneltmektedir. istatistik. değerleme ve öteki veriler ve bunların eşgüdümü ile ilgili daha çok şey bilmek istemiş.. • • • • • • • Yalnız kişilerin değil. Böylece kadastronun işlevsellik merkezi. verilere mekan boyutunu kazandıran ve yeryüzünün topoğrafik yapısını gösteren. 4. özel sektörün katılımını artırmak oranının iyileştirilmesi yoluyla 59 Özen. Merkezi ve yerel yönetimlerin gereksindikleri bilgileri kapsayan. ekonomik gelişme ve çevre yönetimindeki işlevi nedeniyle küreselleşme düzeni içinde daha da önem kazanan bir faaliyet alanı olmuştur. bölge ve kent ölçeğinde planlı kalkınmaya. toprak üzerinde yapılacak her türlü düzenleme için kaynak veri hazırlayan. kamunun taşınmazlarını da güvence ve denetim altına alan. hukuk. ÇAK. Veriye erişim kolaylaştıkça kullanıcılar. H.

olarak saptanmıştır. • Doğru. kamusal haklar ve sınırlamalar doğrultusunda ‘Kadastro 2014 Raporu’ ile biçimlendirilmiştir. Kadastroda yeniden yapılanmanın gelişme eğilimleri görev tanımı. kuramlar. Bu ilkelere göre kadastronun vizyonu ve gelecekteki yapısı. • Çok amaçlı. kurallar ve örgütsel yapı başlıkları altında aşağıdaki gibi somutlaştırılabilir : sayısallaştırma sistemin otomasyonu KURAMLAR ağ yapılarının kurulması vb…. her bir taşınmazın doğal durumunu. sistematik olarak belirli özel tanımlayıcılarla betimlenir ve tüzel olarak tanımlanır. Z. Kullanıcı dostu sayısal hızlı veri erişimli doğru ve güncel eşgüdümlendirme özel sektörün katılımı kamu yapısının düzenlenmesi personel sayısında indirim ÖRGÜTSEL YAPIdönüşümü maliyetin geri sistemin yerelleştirilmesi vb… GÖREV TANIMI çok amaçlı verimli özel sektör katılımı kaynakların korunması vb…. • Verimli. ‘kim ?’ ve ‘nasıl ?’ sorularını yanıtlar. 2003) Görev tanımı • Kullanıcı gereksinimlerini karşılayan. Sınırlar ve niteleyici verilerle tanımlayıcılar.. büyüklüğünü. Kadastro 2014 ‘nerede ?’.. Kadastr o 2014 çok amaçlı kadastro KURALLAR arazi bilgi sistemi yeni tüze vb…. • Sayısal ortamda. değerini ve ona bağlı yasal hak ve kısıtlamalarını gösterir. güvenilir ve güncel. sınır ölçümlerine dayandırılmış ‘taşınmaz’a ilişkin verilerin kamu adına kaydedilmesi yöntemidir. Kadastro 2014. ‘ne kadar ?’. • Hızlı veri erişimli. Bu taşınmaz. . 2014 Kadastrosu’na göre yeniden yapılanma (Demirel. vd. Özünde..

Özel sektörün katılımının sağlanması. Z. bilgi sistemi Var Var Yeterli 60 Demirel. • Ağ yapılarının kurulması ve başka sistemlerle bağlantılarının sağlanması. Kuralları • • • • • • Çok amaçlı kadastronun (ÇAK) ve arazi bilgi sisteminin (ABS) oluşturulması. • Krediler için güvence oluşturan ve vergilendirmeyi destekleyen. pek çok altlık kullanılıyor Altlık haritanın ölçeğine göre değişiyor Yok Sabit ölçekler Yetersiz İyeliği güvencelemek (Tescil ve Tespit) Yetersiz Yetersiz Klasik ve sayısal ortamda Yok Var Yetersiz 2014 Kadastrosu %100 Sayısal Amaçlara göre çok çeşitli Güncel Hassas ve istenilen doğrulukta Kamuya-kamu intranet Toplum-kamu-toplum internet Esnek ve amaca yönelik Yeterli İyelik. hak ve yükümlülükler Güncel değil.Çevresel verilerle bağlantılı ve doğal kaynakları koruyucu. Taşınmaz idaresi ile ilgili kurumların eşgüdümlendirilmesi. Konu Gösterim Veri çeşitliliği Veri doğruluğu Veri duyarlılığı İnternet ve İntranet Otomasyonu Ölçek Yasal düzenlemeler Kullanımı Veri üretim altyapısı Özel sektörün katılımı Veri Saklama ve Depolama İstatiksel veri üretimi Sistemin kendini finansmanı Jeodezik altyapı Türkiye Kadastrosu Klasik harita Kısmen sayısal harita Geometrik sınırlar. Sistemin yerelleştirilmesi. vd. planlama. katı kamu yapısının düzenlenmesi. Maliyet dönüşüm sistemleri çalıştırılması. Gelişmiş Var Veri tabanı. vb. Tüze yenilemesi. • Özel sektör katılımını artıran • vb. Personel sayısında indirim. vb. ekonomi vb. sayısallaştırma. Örgütsel yapısı yeniden • • • • Yürürlükte olan 3402 sayılı Kadastro Yasası ve 2014 Kadastrosu karşılaştırıldığında aşağıda yer alan çizelgedeki sonuçlar ortaya çıkmaktadır60. Kuramları • Sistemin otomasyonu. 2003 . iyelik. • vb.

. kullanıcıların yararlanmasına sunulmaktadır.4. ileri teknolojiye dayalı.1. Türkiye’deki mevcut duruma ait veriler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur61. Dünyadaki Durum Tesis kadastrosunu tamamlanmış gelişmiş ülkelerde. ülke ekonomisi üzerinde büyük önemi bulunan değerlendirme haritalarının çıkarılmasına yönelik olarak arazi bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yine bu ülkelerde. Belli merkezde toplanan bu bilgiler.06. Bilgisayar ortamına aktarılan bilgiler kolay bir şekilde arşivlenmekte (depolanmakta) ve güncelleşmektedir. 21.4. bitki örtüsü. teknik altyapı.Türkiye’deki mevcut kadastronun 2014 Kadastrosu ile karşılaştırılması (Demirel. 61 VIII.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre yapılmakta olan hukuksal kadastro ya da sınır kadastrosu olarak da adlandırılan iyelik kadastrosudur. Aynı zamanda taşınmazlardaki değişikliklerin kadastral belgelere geçirilmesi zorunluluğu getirilerek hem kadastronun güncelliği sağlanmış hem de taşınmaz vergisinin ödenmesinde denetim kolaylığı getirilmiştir. Mevcut Durum Türkiye’de yapılmakta olan kadastro çalışmaları.4. iyileştirme ve yenileştirmeye dönük. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . kamu kanalı ile yapıldığı gibi aynı koşullar ile özel sektör tarafından da yapılabilmektedir. Böylece istenilen koşullara uygun her türlü mühendislik plan ve projelerinin hazırlanması.1. Oluşturulan arazi bilgi sistemleri sayesinde tüm kadastral bilgiler. Z.2.2. özel sektör tarafından yapılan her türlü teknik çalışmalar ile ilgili (kontrolden geçse dahi) ilerde doğabilecek hatalarda işi yapan yüklenicinin sorumluluğu devam etmektedir. kadastro hizmetlerinin yerine getirilmesinde günün teknolojisinden en iyi şekilde yararlanılmakta ve arazi bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. 2003) 4. Kadastroda Mevcut Durum 4. arazinin değeri. Batı Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde. Türkiye’deki Durum 4. topoğrafik durum. 4. vd. Kadastro verileri bilgisayar olanakları ile geliştirilmekte ve istenildiğinde grafik ya da hukuksal bilgiler arzu edildiği şekilde görülebilmekte.4. Hatta bazı ülkelerde özel sektörün canlandırılması amacıyla belirlenen oranda işin özel sektöre yaptırılması ilke haline gelmiştir. isteyen kurumların kullanımına ücreti ödenmek koşulu ile sunulmuştur. toprak sınıfı. verilen bilgilerin geliştirme ve dönüştürülmesi olanaklı olmaktadır. Bu ülkelerdeki kadastro sonrası teknik hizmetler.

22 88.22 35.97 97.71 72.76 84.23 100 100 97.57 69.91 69.1999) İL TOPLAM BİTEN GERÇEKLEŞME ( %) MAH KÖY MAH KÖY MAH KÖY ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU62 BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY ISPARTA 62 DEVAM MAH 1 2 4 8 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 1 7 0 5 2 10 0 0 3 0 2 0 0 KÖY 8 16 20 11 0 1 15 3 15 52 13 9 1 14 5 19 9 14 19 8 9 3 8 8 53 1 1 17 13 1 0 13 KALAN MAH 3 3 1 8 0 0 5 3 0 0 0 15 1 2 1 0 0 0 1 1 23 0 10 0 10 0 0 11 0 7 0 0 KÖY 111 48 134 239 1 9 177 268 39 309 57 198 110 184 48 123 82 182 135 43 244 0 128 281 582 0 0 375 147 107 0 11 100 83 206 52 70 439 186 31 106 148 34 42 55 96 77 255 51 58 105 105 137 76 70 53 177 117 147 108 32 25 127 134 588 407 484 36 366 924 630 314 517 943 252 322 358 808 203 722 591 385 754 453 756 265 576 559 1056 404 501 559 335 111 395 209 96 78 201 572 70 439 181 24 106 148 34 25 53 94 76 255 51 53 104 103 107 76 55 51 157 117 147 94 32 16 127 134 469 343 330 322 365 914 438 43 463 582 182 115 247 610 150 580 500 189 600 402 503 262 440 270 421 403 500 167 175 3 395 185 96 93.91 98.74 66.83 27 003 679 311 883 703 379 000 000 %82.55 61.57 88.29 99. TÜRKİYE KADASTROSU SONUÇ BİLGİLERİ (30.18 56.41 100 100 100 59.52 13.37 99.10 100 78.57 96.31 77.80 29.23 2.9. .09 79.69 89.89 80.33 84.03 100 64 100 100 79.70 100 100 91.29 Şehir Kadastrosu Türkiye’de illerin toplam mahalle ve köy sayılarına göre kadastrosunun yapılma durumları aşağıda gösterilmiştir.Köy Kadastrosu Toplam Köy Sayısı Tesis Kadastrosu Tamamlanan Köy Sayısı Devam Eden Köy Sayısı Yapılmamış Köy Sayısı Köy Sayısı Bazında Gerçekleşme Tesis Kadastrosu Tamamlanan Parsel Adedi Tesis Kadastrosu Tamamlanan Alan (Dönüm) DPT Tarafından Tespit Edilen Kadastrolanacak Alan (Dönüm) Alan Bazında Gerçekleşme 37 089 24 416 962 11 711 % 65.27 68.53 98.51 Yeni kurulan Düzce iline ait bilgiler Bolu ilinde gösterilmiştir.75 99.72 98.36 97.04 98.38 48.86 76.87 52.60 49.71 68.52 96.70 100 88.49 73.09 78.99 75.70 100 100 87.86 99.30 39.

63 100 100 97.12 84.16 94.26 45.34 75.16 74.23 51.MARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ ŞANLIURFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRıKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE TÜRKİYE 177 598 408 34 136 239 46 37 51 498 79 148 205 77 55 75 36 79 70 136 126 80 166 39 160 49 125 118 35 70 41 78 100 49 66 16 75 38 61 33 25 22 21 13 61 21 62 8479 568 213 699 385 1083 487 195 258 272 784 607 541 829 520 564 430 379 172 158 549 352 536 989 467 1273 283 676 541 375 896 262 585 630 398 187 175 168 191 258 240 271 245 160 53 277 140 166 37089 177 598 408 31 105 231 43 37 51 492 74 134 205 75 35 75 36 77 69 90 96 80 155 37 136 49 123 109 25 70 41 65 97 40 66 16 66 38 40 20 22 16 20 13 58 21 59 7988 479 212 507 122 295 253 138 258 204 572 276 384 683 332 363 335 347 121 120 243 161 360 740 241 322 283 518 195 195 896 219 352 387 128 186 168 120 191 133 117 104 24 109 45 33 140 151 24416 100 100 100 91.17 76.46 70.20 96.87 85 100 98.37 71.17 77.57 66.16 99.46 96 71.42 100 51.90 91.23 100 95.97 82.96 65.73 67.63 100 100 88 100 65.75 38.84 64.33 99.38 63.57 60.37 94.76 100 75 72.42 32.53 72.29 100 76.21 84.58 61.65 93.79 93.94 44.91 100 90.İÇEL İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA K.55 70.19 100 93.53 31.95 70.54 100 97.72 95.08 100 95.60 25.82 51.42 100 100 83.60 88 72.47 100 100 98.79 68.33 97 81.68 27.46 98.95 45.62 36.36 77.67 90.17 61.04 52 100 83.37 9.55 48.90 11.40 92.83 0 0 0 3 5 2 2 0 0 1 0 3 0 0 7 0 0 2 0 8 7 0 0 0 12 0 1 2 3 0 0 5 3 0 0 0 1 0 11 1 3 3 1 0 3 0 1 150 19 1 19 18 19 35 10 0 6 31 17 24 11 27 0 11 4 6 13 20 7 17 23 16 50 0 27 34 3 0 10 12 21 22 2 6 4 0 0 2 5 6 6 3 15 0 2 962 0 0 0 0 26 6 1 0 0 5 5 11 0 2 13 0 0 0 1 38 23 0 11 2 12 0 1 7 7 0 0 8 0 9 0 0 8 0 10 12 0 3 0 0 0 0 2 341 70 0 173 245 769 199 47 0 62 181 314 133 135 161 201 84 28 45 25 286 184 159 226 210 901 0 131 312 177 0 33 221 222 248 0 1 44 0 125 121 162 215 45 5 229 0 13 11711 Kadastro Çalışmaları Özeti ( 30 / 09 / 1999 Tarihine Göre) MEVCUT Toplam İl Sayısı Toplam İlçe Sayısı 81 950 BİTEN 79 794 (127 si Merkez İlçe) .4 63.

Bu çerçevede 1999 tarihi itibariyle aşağıda verilen tablodaki sonuçlar çıkmıştır. yer kayması. su basması. 31/10/1999 tarihine kadar 13 129 adet parselin (17 040 dönüm) afet kadastrosu yapılmıştır.21 5 778 258 37 987 880 38 000 000 %99. uygulama niteliğini kaybeden.Kentsel Kadastro Toplam Mahalle Sayısı Tesis Kadastrosu Tamamlanan Mahalle Sayısı Devam Eden Mahalle Sayısı Yapılmamış Mahalle Sayısı Mahalle Sayısı Bazında Gerçekleşme Tesis Kadastrosu Tamamlanan Parsel Adedi Tesis Kadastrosu Tamamlanan Alan (Dönüm) DPT Tarafından Tespit Edilen Kadastrolanacak Alan (Dönüm) Alan Bazında Gerçekleşme 8 479 7 988 150 341 %94. Orman Kadastrosu Orman tahdit (sınırlandırma) ve kadastrosu ya da orman kadastrosu olarak adlandırılan çalışmaların esası. Yenileme Çalışmaları Tamamlanan Parsel (Adet) Tamamlanan Alan (Dönüm) 222. 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre belirlenecek orman alanlarının sınırlarını belirlemek. çığ vb.307 1 147 532 Afet Kadastrosu Deprem. 63 Bakınız: Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun . 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri sonrasında deprem bölgelerinde ilgili kuruluşlarca geçici yerleşim yerlerinin belirlenmesi işlemleri. bu sınır noktalarına kalıcı zemin işaretleri tesis etmek ve kaybolmaması ya da ihya edilebilmeleri için gerekli önlemleri almak şeklinde özetlenebilir. zeminde sınırları gerçeğe uygun olarak göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftaları 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna63 göre yenilenmektedir. kalıcı yerleşim yerlerinde ise imar planlarına altlık olmak üzere seçilen yerleşim alanlarındaki taşınmazların iyelik durumlarının belirlenmesi çalışmaları da afet kadastrosu çalışmaları kapsamında tamamlanmıştır.97 Yenileme Çalışmaları Önceden tapulama ve kadastroları yapılmış olup da teknik nedenlerle yetersiz kalan. geçici yerleşim planlarının araziye uygulanması. yangın. afetler sonucunda yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak şekilde zarar gören veya görmesi olası olan yerlerdeki afetzedeler için seçilen yeni yerleşim yerlerinden kadastrosu yapılmamış olanların Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi üzerine 7269/1051 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca öncelikle kadastrolanması çalışmalarını içerir. kaya düşmesi.

11. valilik ve belediyelerin istemi üzerine kadastro çalışmaları. Kısaca 2/B kadastrosu olarak adlandırılan bu çalışmalarla. (c) fıkrası kapsamına giren alanlarda ise Kanunun öngördüğü ölçütlere uyularak imar uygulaması biçiminde çalışmalar yapılmaktadır. Kanunun 10. Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün (OR-KÖY) talebi üzerine 2924/4127 sayılı Kanunlar uyarınca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. bunun 4 127 145 hektarının tapuya tescili gerçekleştirilmiştir. maddesinin (b) fıkrası kapsamında bulunan alanlarda.56 13 845. Ölçümü yapılan parsellerin tespitleri.11. Halen 5 666 094 hektar alanın orman kadastrosu yapılmamıştır. Kullanılan ölçü yöntemlerinin yönetmeliklerde belirtilen ölçü tekniklerine uygun olmayışı tescil edilmelerini engellemiştir. orman sınırlandırılması ve kadastrosu yapılan yerlerin. 31.Bu çalışmalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.68 İmar Affı Çalışmaları 2981/3290/3366 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca bu Kanun ile görevli kılınan idarelerle beraber yapılan çalışmalardır. Uygulamada kısaca İmar Affı Kanunu olarak da nitelenen bu Kanunun amacı. Yapılan çalışmalar sonucunda. uygulama ve duyuru esasları ile diğer konuları belirlemektir. Ülkemizde yaklaşık 1 250 000 imara aykırı yapı ve 575 000 civarında da gecekondu bulunduğu kestirilmektedir. bu işlemler ait başvuru. imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ya da inşa halindeki işlemleri düzenlemek. ayrı parseller halinde ölçülür. kişilerin kullanımındaki kısımlar. 20 milyon hektar olarak tahmin edilen orman varlığının 15 037 029 hektarının orman sınırlandırılması ve kadastrosu yapılmış olup. 30 günlük askı ilanı sonunda tespitleri kesinleşen parseller tapuya tescil edilerek sonuç bilgileri OR-KÖY Genel Müdürlüğüne bildirilir. varsa üzerindeki yapı ve tesislerle beraber fiili kullanım sınırları dikkate alınarak. Türkiye’de düzenli olarak 1937 yılından beri yapılmakta olan bu çalışmalarla. değerlendirme. 10 909 884 hektarlık alanın tapuya tescil edilmemesinin en önemli nedeni.1999 tarihi itibariyle aşağıda sunulan tablodaki değerlere ulaşılmıştır: Tamamlanan Parsel (Adet) 619 071 . tespit. Hazine adına yapılmakla birlikte parseli. Orman Dışına Çıkarılan Alanların Kadastrosu 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin kadastrosu.1999 tarihi itibariyle aşağıda sunulan tablodaki değerlere ulaşılmıştır: Birim (Adet): Tamamlanan (Köy/Mahalle) Devam Eden (Köy/Mahalle) 463 160 Alan (Ha): 43 694. fiilen kullananlar ile yapı ve tesis sahiplerinin isimleri kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir. 31. özellikle haritalarının tescile esas evrak niteliğinde olmayışıdır.

1999 tarihli protokol düzenlenmiştir.08. maddesine göre. mera komisyonlarınca tespit ve sınırlandırması yapılan mera. yaylak ve kışlakların haritalarının yapılması ya da yaptırılması ile özel sicile kaydedilmiş olanların araziye aplikasyonları • olarak sıralanabilir. yaylak ve kışlakların kadastro işlemlerinin kadastro komisyonlarınca yapılması. harita ve belge örneklerinin talep edildiğinde geciktirilmeden verilmesi. • Kamu malları özel siciline kayıtlı bulunan mera. İlgili İdarece bugüne kadar yapılan çalışmalarda aşağıda sunulan tablodaki değerlere ulaşmıştır: .Tamamlanan Alan (Dönüm) 334 424 Ayrıca. yaylak ve kışlaklara ait kayıt. • Mera Kanunu’nun 7. il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idaresindeki araziler üzerinde yapılmış gecekonduların sahiplerine. 31. hazine. Yukarıda sıralanan çalışmalarla ilgili olarak Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında 28. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bildirilmesine karşın bu süre içerisinde kesinleşmiş olarak sınırlandırma ve tespitleri yapılamayan mera. maddesinin (a) fıkrasına göre. Mera Kanunu’nun uygulanmasında tapu ve kadastro idarelerine düşen başlıca görevler. belediye. 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca programa alınan yerlerin. Kanunun 10. 4342 sayılı Mera Kanunu ve ilgili protokol hükümlerine yönelik uygulamalar yeni başlamıştır. görevli kuruluşların talebi doğrultusunda tapu senedine dönüştürülmektedir. • Mera komisyonları ile bu komisyonların emrinde oluşturulacak teknik ekiplere üye olarak kadastro teknik elemanı görevlendirilmesi. yaylak ve kışlaklarla ilgili belgelerin teknik mevzuata uygunluğunun kontrol edilmek suretiyle özel siciline kaydedilmesi.05. 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. çalışmaların başlamasından en az 4 ay önce. sınırlandırma ve tespitleri yapılarak kesinleştirilen ve özel siciline tescil edilmek için gönderilen mera. ölçü ve tahsisi (dağıtımı) gibi işlemler. tahsise konu taşınmazların tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine belirtme yapılmakta ve daha sonra da bu tapu tahsis belgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce. belirlenen usul ve esaslar uyarınca tapu tahsis belgeleri verilerek.1999 tarihine kadar 377994 adet tapu tahsis belgesi şerh edilmiştir. Mera Komisyonları tarafından. • İstem halinde. Mera Yaylak ve Kışlaklarla İlgili Çalışmalar Mera. tahdit (sınırlandırma). yaylak ve kışlakların tespit.

plan ve belge örneklerinin verilmesi vb hizmetler de yerine getirilmektedir. Toprağa dayalı hakların belirlenmesi ve devlet güvencesi altında kayda bağlanması şeklinde tanımlayabileceğimiz kadastronun. Kadastro bilgilerinin güncel olabilmesi için bu değişikliklerin. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . 6831 ve 4342 sayılı Kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlarca kadastro anlamında yapılmakta olan sınırlandırma. İsteğe bağlı olarak yapılan bu değişiklikler genel olarak parsellerin geometrik şekilleri. 4.İlgili İdarece İstenen Mera Aplikasyonu (Hektar) Tamamlanan Mera Aplikasyonu (Hektar) İlgili İdarece İstenen Harita Yapımı (Hektar) Tamamlanan Mera Harita Yapımı (Hektar) 49 800 9 350 7 514 316 Yaşatma ve Güncelleme Çalışmaları Kadastro hizmetinin tamamlanmasından sonra. ormanlar. Bu durum ise haklarını aramak durumunda olan 64 VIII. kadastro belgelerine yansıtılması gerekmektedir. Örneğin.4.2.2. bu konuda uzmanlığı olan görevlilerce yapılması zorunludur. Ayrıca parsellerin yerinde gösterilmesi. Bu çalışmaların tümü. yaşatma ve güncel tutma olarak tanımlanmaktadır. taşınmazlar üzerindeki haklarda ve fiziksel durumlarında bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. Bu anlamdaki işlem ise yıllardan beri TKGM’nce yürütülmektedir. tespit ve haritalandırma işlemlerinin iyelik haklarının belirlenmesine ilişkin ölçütlere uygun olarak gerçekleştirilmediği görülmektedir. bunların dışında kalan yerlerle Orman Kanunu hükümlerine göre Hazine adına orman dışına çıkarılmış olan yerlerden Orman Bakanlığınca kadastrosu talep edilen yerler 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre TKGM’nce kadastrolanmaktadır. cinsleri ve irtifak hakkı tesisi gibi hususları kapsamaktadır. 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre Orman Genel Müdürlüğünce. mera nitelikli araziler ise 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulan mera komisyonlarınca. Sorunlar Türkiye’deki kadastro çalışmaları incelendiğinde aşağıda genel hatlarıyla verilmiş sorunlarla karşılaşılmaktadır64 • • • • • • • • Kadastro müdürlüklerinin yeniden planlanmasıyla ilgili sorunlar Personel sorunları Teknolojik gelişmelerden yararlanmadaki sorunlar Mevzuatla ilgili sorunlar Kadastrosu biten yerlerle ilgili sorunlar Teknolojik gelişmelerden yararlanma sorunları Kadastronun yenilenmesindeki sorunlar Arşivleme ile ilgili sorunlar Ülkemizde. değişik alanların değişik kurumlarca kadastro çalışmaları yapılmaktadır.

itiraz için. kısıtlı bütçe olanakları da dikkate alınırsa. öğrenilmesi ve bunların duyurulmasına. çoğu kez taşınmazların değerine göre yüksek oranda olması gibi nedenlerle ilgililerin haklarını aramak için genelde dava açmaktan vazgeçtikleri gözlenmektedir. yoksa yatırımlar için buna ihtiyaç duyulacak yerlerde mi olması gerektiğinin tartışılmasında yarar görülmektedir. Üç boyutlu haritaya ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlar. 3402 sayılı Kadastro Kanunu öncesinde yürürlükte bulunan Tapulama ve Kadastro Kanunları uygulamaları sonucunda üretilmiş olan kadastral haritalar. • Gerek o günkü teknik koşullar gerekse diğer nedenlerle oluşan teknik yetersizliklerinin varlığı. Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS). maddesi ile Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği’nin 2. kısaca bilgilendirmeye ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından ilgililer. günün getirdiği teknolojik olanaklar çerçevesinde. • Yetersizliklerinin aşılmasına uygun düzenlemelerin bulunmaması gibi sorunlardan dolayı halkın kadastrodan beklentilerine zamanın ölçütlerine göre gereken yanıt vermemektedir. bu bilgilerin. ek sorun getiren üçüncü boyutun her yerde mi. • Yapısı itibariyle otomasyona geçişe uygun verilerinin olmayışı. teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. maddesi hükümlerine göre. Üretilmiş olan tüm bilgilere hızla ulaşılamaması. Ancak ülkemiz kadastrosunun büyük oranda tamamlanmış olması ve kalan kısımların büyük bölümünün dağlık engebelik ve ormanla ilişkili alanları oluşturması yüzünden. kadastro haritalarının topoğrafik nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir. yapılan kadastro tespitlerinin ilgililerince incelenmesi. kadastro hizmetleri açısından anılan madde hükmünün yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.taşınmaz iyeleri ile devleti karşı karşıya getirmektedir. Askı ilanında. gelecek yıllara yanıt verebilecek şekilde bilgi sistemlerinin kurulması gerekmektedir. yalnızca kadastronun ihale yoluyla yükleniciye yaptırılan teknik işlerine ait yerlerin haritaları üç boyutlu. Bu durumlar da her türlü gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. yani topoğrafik niteliği de taşıyacak biçimde hazırlanmaktadır. yeni gerekler ve gelişmeler dikkate alınarak daha fazla geciktirilmeden . Günümüz gereklerine yeterli düzeyde yanıt veremeyen Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY). kullanılmakta olan yeni tekniklerle istenildiği şekilde irdelenemiyor ve planlama çalışmalarında hızla ve ihtiyaç ölçülerinde kullanılamıyor olması sorunlarının giderilebilmesi için. askı ilanını bekler durumdadırlar. üçüncü boyutla ilgili bir kısım bilgiler toplanarak arşivlenmekte. mahkeme giderlerinin. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 1. itirazların kadastro mahkemesine yapılması. Ayrıca bu nedenlere dayalı ve mahkemelere intikal eden anlaşmazlıklar büyük boyutlara ulaşmakta ve çözümleri de uzun sürmektedir. Askı ilanı öncesinde. Uygulamada. ülke kadastro görevinin tek kamu kurumu tarafından yapılması için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır. bu haritaları kendi ölçütlerine uygun biçimde yaptırdıkları göz önüne alınırsa. • Bu nedenlere dayalı pafta-zemin uyumsuzlukları. Bu nedenlerden.

yanılma sınırları dışında hatalara neden olmaktadır. Ancak. • Kullanılan pafta altlıkları ya eskimiştir ya da kalitesizdir. • Kadastro sonrasında. • Plan ölçekleri gereksinimlere yanıt vermemektedir. var olan teknik donanımın yetersizliği gibi nedenlerle yapılan çalışmalar sonucu çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. değişiklik işlemleri ile ilgili belgeler kadastro müdürlükleri tarafından periyodik olarak merkeze ya da bu amaçla arşiv tutan bölge müdürlüklerine gönderilmektedir. arşivden beklenen amacı tam olarak yansıtmamaktadır. arşivlemede otomasyona geçilmeli. Ancak bu Kanun. • Bu sorunların giderilmesine çare olarak 2859 sayılı “Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Kanunu” yürürlüğe girmiştir65.oluşturulmasına başlanmalıdır. Beş Yıllık Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda aşağıdaki şekilde sunulmuştur66: • Tesis kadastrosu öncelikle tamamlanmalıdır. Sistemlerin ülke genelinde uygulanabilir olmasını sağlayacak içerikte gereken yasal düzenlemeler (Bilgi ve Bilgi Standardı Kanunu gibi) getirilmelidir. 4. Mevcut uygulamada.3. Değişmediği anlaşılan sınırlara göre uygulama yeteneği dahi yoktur. Kullanılmasının devamı. kalan köylerin büyük çoğunluğu ormanla ilişkili olduğuna göre. çerçevesinin çok dar olması nedeniyle sorunun çözümüne yeterli yanıt getirememiştir. Türkiye’de kadastral çalışmaların başladığı yıllarda eğitilmiş elemanın az olması. Çoğunun yerlerine konulmaları da olanaklı değildir. Bu sorunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Nirengi. Bu yüzden pafta ile arazi birbirine uymamaktadır.2. planlar üzerindeki değişiklikler gereği gibi izlenememiş ve güncelleştirilememiştir.4. Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . teknolojik olanaklar kullanılarak. işlenerek günlük izlenemediği ve sadece dosyalanarak arşivlendiğinden. Bu nedenle. poligon gibi yer kontrol noktaları kaybolmuştur. yeni arşiv sistemi oluşturularak tüm kurumların ortaklaşa yararlanacağı merkezi bir arşiv kurulmalıdır. • Grafik sistemde yapılan paftalar gereksinimler karşısında yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de Kadastro Çalışmalarında İzlenmesi Gerekli Politikalar Türkiye’de kadastro çalışmalarında kısa ve uzun dönemde izlenmesi gerekli politikalar VIII. • Kadastronun ölçü ve haritalara işlenmesinde yanılma sınırı dışında hatalar vardır. Büyütülmeleri halinde yanılma sınırı dışında hatalar ortaya çıkmaktadır. 65 66 Bakınız: Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Kanunu Ayrıntı için bakınız: VIII. Ancak gönderilen bu belgeler. • Bazı paftalar fotoplan olduğu için yetersizdir. öncelikle orman kadastro problemleri çözümlenmelidir.

bilgi standartlarının belirlenmesi. Bu çalışmalar sırasında ortaya çıkacak olan hukuksal ve teknik hataların kolayca giderilebilmesi için ikinci kadastroyu da içeren yasal düzenlemeler mutlak yapılmalıdır. Hazırlanacak bir proje çerçevesinde. hizmet alma ve her türlü teknik iş birliği olanaklarının yaratılması amaçlanmalıdır. kadastral haritaların sayısal üretimi. Taşınmazların değerlendirilmesinde harita ve harita bilgileri vazgeçilmez temel öge teşkil etmesine karşın. yasal düzenlemeye gidilerek. hem de tescil dışı alanların belirlenmesinde büyük problemlerle karşılaşılmaktadır. bu konudaki uygulamaların yetkili bir birim tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. Bunun için. coğrafi altlıkların elde edilmesi. Ülkemizde taşınmaz piyasası sağlıklı gelişmediğinden. kadastro paftaları ülke koordinat sisteminde açılmadığından kenarlaştırma sorunları yaşanmakta. kullanıma sunma ve hizmetleri kontrol etme konumuna getirilmesini sağlamak için yeniden yapılanmasına ihtiyaç vardır. • Ülke jeodezik ağının yenilenmesi ile yeni elipsoid parametrelerinin belirlenmesi. hazine taşınmazlarının modern değerlendirme yöntemleriyle ekonomiye kazandırılması gerekliliği vardır. tapu sicilinin tam otomasyonu. dolayısıyla hem sorunların boyutu bilinmemekte. tüzenin uyarlanması gibi çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. yeni datumun gritlerine işlenmesi ve mevcut kadastro haritalarının yeni datumdaki sisteme dönüştürülerek yenilenmesi gerekli olacaktır. hem de toprağa ilişkin planlama ve projelendirmelerde temel veri olarak yararlanılacaktır. Böylece hem sorunlar daha kolayca belirlenerek çözümlenebilecek. sağlıklı sayım (envanter) ve veri tabanı oluşturulması. özel sektörden daha fazla yararlanmaya yönelik olarak kadastronun güncelleme ve yaşatma hizmetlerinin lisanslı ölçme büroları tarafından yapılması. Çok amaçlı tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak. bu değerler nesnel ölçütlerden çok öznel ölçütlere dayanmakta. hukuki ve idari düzenlemelerin yapılması. • • TKGM'nin yeniden yapılanmasında. rastgele ve tahminlerle belirlenmektedir. Türkiye’nin kadastrosu tamamlanan pek çok yerinde. tüm kadastro paftaları ülke koordinat sisteminde sayısal hale getirilmeli ve tapu kayıt bilgileriyle beraber bilgisayar ortamında tutulmalıdır. uygulamada haritaya yeterince önem verilmediğinden. çok amaçlı kadastronun kapsamı. • • • • TKGM’nin. Günümüz ihtiyaç ve koşulları da dikkate alınacak olduğunda. sağlıklı bir değerlendirme olanaklı olmamaktadır. Taşınmazların rayiçlerinin belirlenmesinde sağlıklı bir yöntem tespit edilmemiş olduğundan. standart bilgi depolama. . taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili hem nesnel bir ölçüt hem de sağlıklı yasal düzenlemeler bulunmamaktadır.• Kadastro paftalarının sayısallaştırılması ve ihtiyaç halinde de yenilenmesi bir gerekliliktir. tapu ve kadastro bilgi sistemi oluşturmaya yönelik teknik. yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara hizmet satma.

• Özellikle. bu proje çerçevesinde TKGM’nin ayrı bütçeli özerk bir kurum statüsünde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine giriş süreci içerisinde. . Avrupa Birliği standartları ile ülkemizin ihtiyaç ve koşullarına uygun bir yapılanma projesi oluşturularak.

10. resim alımı. TKGM Tapu kadastro hizmetlerinin yönetim birimi ülkemizde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’dür (TKGM). bunlar üzerindeki değişikliklerin izlenmesi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bağımsız bütçeli bir Genel Müdürlük olarak Maliye Bakanlığı’na. 25. harita ve planlarının yapılarak tapu sicillerinin oluşturulması ve bunlarla ilgili temel ilkelerin tespiti. "Defter Eminliği" ve "Defterhane-i Hakani Nezareti" gibi çeşitli isimler altında varlığını sürdürmüştür. Taşınmazlar üzerindeki hakların belirlenmesi. Tapu ve Kadastro sıralanabilir:68 • • Genel Müdürlüğünün ana görevleri aşağıdaki şekilde • • Yasalarla belirlenmiş olan. Memleketin topoğrafik kadastral haritalarını üretmek. tapu dairelerinin kuruluş ve görevlerinin düzenlenmesini özel kanunlarına bırakmıştır. değerlendirme ve kartografik işlerin yapılması. İlk tapu kurumu 21 Mayıs 1847 yılında "Defterhane-i Amire Kalemi" adı altında ve taşınmazlara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur. Bu kurum.1932 tarih ve 2015 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanun ile 29. fotogrametrik harita yapımı için gerekli nirengi sıklaştırma. TMK’nin bu hükmü ile.1984 tarih ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. korunması.tapu. Tapu Umum Müdürlüğü’ne 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir 67. 2997 sayılı Kanunla. 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü teşkilatı kurulmuştur. www.5. 7. banyo ve baskı işleri.1939 tarihli ve 3707 sayılı Kanunla Adalet Bakanlığına. Tesis kadastrosu yaparak taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek.9.tr VIII.7. denetlemek ve arşivlemek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluncaya kadar "Defterhane-i Hakani Emaneti". Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu 67 68 . Cumhuriyetin kurulmasından sonra iyelik ve tapu işlemlerine ait çalışmalar daha fazla önem kazanmış.8.gov. sicillerinin tutulması.6. 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 916. maddesi. taşınmazlara ilişkin her türlü devir.1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur.1951 tarihli ve 5840 sayılı Kanunla da Adalet Bakanlığından alınarak Başbakanlığa bağlanmıştır.5. TKGM’nin idari yapısı 26. temlik ve tescil işlemlerinin yapılması.

Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . TKGM’de temel olarak “Orta Avrupa Sistemi” benimsenmiştir. • • "Kimin ve nasıl?" soruları ile belirlenen hukuki vb. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. "Nerede ve ne kadar?" soruları ile belirlenen konum ve teknik duruma ilişkin uygulamalarını kadastro çatısı altında birleştirerek görevini sürdürmektedir. Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim. TKGM’nün bu yapısı.gov.tr VIII.tapu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması (TKGM Web Sayfası) Günümüzde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde hizmet alanına giren uygulamaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla birtakım proje ve çalışmalar yürütülmektedir70: 69 70 www. durumlarını tapu.• • Kadastro haritalarının yenileme ve güncelleştirilmesi. taşınmazlara ilişkin. bilgi sistemi oluşturma çalışmalarına uygun örgütsel bir yapıdır69.

kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri zamanında doğru ve güncel olarak bilgisayar ortamında sunmak hedeflenmiştir. sistem birliği ve standardı oluşturmak. eksikliği görülen. uygulama niteliğini kaybeden. uydu jeodezisinin getirdiği olanaklardan yararlanarak yeni bir ülke jeodezi ağının oluşturulması zorunlu görülmüştür.htm 73 Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü . Proje Ocak-2000 tarihinde başlamıştır. taşınmazlara ilişkin akit ve tescil işlemlerine ait hizmetler TKGM Bölge Müdürlüklerine bağlı tapu sicil müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Bugün tapu ve kadastro hizmetleri bölge müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren tapu sicil ve kadastro müdürlüklerince karşılanmaktadır. Yenileme Çalışmaları: Önceden tesis kadastrosu tamamlanmış olup da teknik nedenlerle yetersiz kalan. tapu sicil müdürlüklerinin yetki alanlarını il ve ilçelerin idari sınırları oluşturmaktadır. MERLIS Projesi: Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilecek bu proje ile 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden etkilenen alanlarda tapu ve kadastro işlemlerinin iyileştirilmesi ve bir arazi bilgi sisteminin kurulması planlanmıştır. işlemleri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek. iş hacmi yoğun olan ilçelerde müdürlük sayısı işlem adedine göre artmaktadır. verim artışı sağlamak. Bu işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir72 73: • 71 72 Bağış Bakınız: 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun http://www. Kastamonu ve Zonguldak illerinde kadastrosu yapılmayan yerleşim birimlerinin tesis kadastrosunu bitirmek amacıyla yapılan projedir. Tapu Otomasyonu Projesi: Bu proje ile kütüklere ve gerekli belgelere hızlı ulaşmak. mevcut kadastro bilgi ve belgelerinin sayısallaştırılması ve kadastro müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi amaçlanmaktadır.istanbultapubolge. Gümüşhane. Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı Projesi (TUTGA): Kadastro ve her türlü büyük ölçekli harita çalışmasının dayandırılacağı mevcut ülke temel jeodezi ağının kadastrodan beklenen duyarlık isteklerine yanıt vermekten uzak ve yetersiz olması nedeniyle. 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenen TKGM’nin idari yapısında. Sivas. kadastro sonrası kayıtların bilgisayar ortamında oluşturulması. zeminde sınırları gerçeğe uygun olarak gösterilmediği tespit edilen kadastro paftaları 2859 sayılı Kanuna göre yenilenmektedir71. Kadastro müdürlüklerinin yetki alanları yörenin koşullarına ve iş kapasitesine göre değişebilmesine karşın.Kadastro Otomasyonu Projesi: Bu proje ile sayısal kadastro üretimi. Hazırlanan proje Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün finansman desteğiyle Harita Genel Komutanlığınca gerçekleştirilmiştir.tr/kadastro/html/tap_ana. kadastro müdürlükleri modern donanımlarla desteklenmiştir. Bugün her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinde bir tapu sicil müdürlüğü bulunmakta. Anılan bölgelerde geçici görevlendirmelerle ekipler oluşturulmuş. Hızlandırılmış Kadastro Projesi: Kadastro hizmetleri yönüyle oldukça geride olduğu tespit edilen Erzurum.gov.

faiz değişiklikleri) İpotek terkini İpotek tesisi İştira hakkı tesisi ve terkini Kamulaştırma Kat irtifakı Kat irtifakının kat mülkiyetine dönüştürülmesi Kat mülkiyeti Kaynak hakkı tesisi ve terkini Kesinleşmemiş ilam şerhi ve terkini Kira şerhi tesisi ve terkini Konkordato şerhi ve terkini Kooperatif işlemleri Mahkeme ilamları Muvakkat tescili ve tescilin terkini Ölünceye kadar bakma akdi Satış Satış vaadi şerhi ve terkini Satışa arz şerhi ve terkini Sukna tesisi ve terkini Şufa hakkı şerhi ve terkini Şufa hakkından feragat tesisi ve terkini Taksim Teknik Hata Temsil Tevhit Trampa Üst hakkı tesisi ve terkini Vefa hakkı şerhi ve terkini Yabancıların iktisabı Yola terk Yoldan ihdas Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler kendisi ya da vekilleri (temsilcileri) varsa vasi. vade.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cebri satış Cins değişikliği Devremülk hakkı tesisi Geçit hakkı tesisi ve terkini Hükmen tescil İflas şerhi ve terkini İfraz Haciz İhtiyati haciz şerhi ve terkini İhtiyati tedbir şerhi ve terkini İntifa hakkı terkini İntikal İmar uygulaması İpotek alacağının devri İpotek değişiklikleri (Nokta. kayyum ve kanuni temsilcileri aracılığıyla talepte bulunurlar. İyelik ve iyelikten gayri ayni haklara ait resmi senetler. derece. taşınmaz iyesi veya bunların .

imar durumuna altlık oluşturan belgedir76. Çap olarak ta adlandırılan plan örneği.html 76 Demir. “Türkiye’de Yapı Denetim Sisteminin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma”. Kadastro müdürlüklerince yapılan bazı işlemler ve bunların içerikleri aşağıda verilmiştir75: Harita (Plan) Örneği Parselin tescilli olduğu haritasından aynen alınan örneğidir. • • • • • • Tapulu taşınmazların tapularının yenilenmesi. güncel tutulması. Plan örneği çıkarılması istenen taşınmazın iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat ya da yasal temsilcisi aracılığı ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur: • • • • • Plan örneği istenen taşınmazın tapu senedi ya da tapu kayıt örneği. YTÜ FBE. Ülke genelindeki kadastro müdürlüklerinde yürütülen kadastro hizmetlerinin genel kapsamı. (1996). Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi ya da kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. ölçeğe bağlı olarak parselin komşu parseller ve yollarla olan geometrik durumunu gösteren.. vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise. yetki belgesi ile kimliği. sayfa: 41. Taleplerin karşılanması şeklinde sıralanabilir74.gov. Doktora Tezi.vekilleri huzurunda tapu sicil müdürlüğünce düzenlenmekte olup akdi gerektirmeyen işlemlerde ise istem belgesi düzenlenmektedir. Tevhid (Birleştirme) 74 75 VIII. Taşınmaz sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. İstanbul . Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır. Yenileme. Yapılan çalışmaların yaşatılması. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenip harç ve eğitime katkı payı alınarak plan örneği ilgilisine imza karşılığı verilir.tr/kadastro/html/kad_ana. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu http://www.istanbultapubolge. Talep sahibi şirket. Tescile konu her türlü harita ve planların kontrolü ve arşivlenmesi. İstenen plan örneği üst yazı ile gönderilir. Tapusuz taşınmazların tapuya bağlanması. H.

Kadastro müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onanması. Taşınmaz iyesinin veya iyelerinin nüfus cüzdanları ya da pasaportları. Taşınmaz belediye veya mücavir alanı içinde ise belediye encümen kararı. kontrolü de kadastro müdürlüklerince yapıldığından. iyeler bizzat müracaat etmiyorsa tevhide açık yetki bulunan düzenleme şeklinde vekaletnameleri ile vekilin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve malik veya vekillerin ikişer adet fotoğrafları ile başvurulur. dışında ise il idare kurulu kararı. belediye veya mücavir alan dışında ise il idare kurulu kararı ile kadastro müdürlüğüne taşınmaz iyesi ya da iyelerinin nüfus cüzdanları veya pasaportları. Kadastro müdürlüğünce değişiklik tasarımı hazırlanıp onaylanarak işlem tapu sicil müdürlüğüne geçirilir. Tapu sicil müdürlüğünce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde. İye veya iyelerin ya da vekaleten yapılıyorsa temsilcinin (vekilin) ikişer adet fotoğrafları. İfraz (Ayırma) İfraz (ayırma) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın imar tüzesine göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rızaen (yargı yoluyla veya anlaşarak) belli parsellere bölünerek. İfraz işlemi için gerekli belgeler şunlardır: • • • • Kadastro müdürlüğünce düzenlenmiş krokili beyanname. tapu harcı ile döner sermaye ücreti alınır. iye veya iyeler bizzat başvurmuyorlarsa ifraz işlemi için açık yetkinin bulunduğu düzenleme şeklinde vekaletnameleriyle vekilin nüfus cüzdanı ya da pasaportu. İfraz işleminin teknik yönü serbest harita mühendisliklerince. Kadastro müdürlüğünce evrakın tapu sicil müdürlüğüne sevki. Parselin Yerinde Gösterilmesi . Kadastro müdürlüğünce birleştirme işlemine konu her parsel için hizmet bedeli. birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın imar tüzesine göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir. Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise belediye encümen kararı.Tevhid (Birleştirme) tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı. her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir. İşlem süreci aşağıdaki gibidir: • • • • • Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin kadastro müdürlüğüne gösterilmesi. tapu harçlarının alınması suretiyle işlemin sonuçlandırılıp tescilinin yapılması. Ayrıca tapu harcı ve tapu sicil müdürlüğünce de döner sermaye ücreti alınır. İşlemin belediye encümeni ve il idare kurulunca onayı. kontrol hizmeti için döner sermaye ücreti alınmaktadır.

yetki belgesi ile kimliği. vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenip hizmet bedeli alınarak başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte taşınmazın bulunduğu yere gidilerek görevli kadastro elemanınca herhangi bir ölçü yapılmadan pafta örneğinden faydalanılarak taşınmaz ilgilisine gösterilir. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. Sınırlandırma haritası yapılacak taşınmazın iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi aracılığı ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır. yetki belgesi ile kimliği. Talep sahibi şirket. Hizmet bedeli ilgilisinden alınır. İstenen bilgi ve belgeler şunlardır: • • • • • Taşınmazın tapu senedi ya da tapu kayıt örneği. Taşınmaz iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi aracılığıyle ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur.Taşınmazın bulunduğu yerin her hangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir. vakıf. Sınırlandırma Krokileri (Haritaları) Tapuda kayıtlı olup henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmazların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır. Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi ya da kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. İstenen belge ve bilgiler şunlardır: • • • • • Sınırlandırma haritası yapılacak taşınmazın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. . Taşınmaz sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. Sınırlandırma haritası istenen taşınmazın kadastro müdürü ya da yardımcısı kontrol mühendisi ve kadastro üyesi tarafından tapu araştırması yapılıp tapu sınırları ile tasarruf sınırları zeminde belirlenerek sınır noktaları işaretlenir. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Talep sahibi şirket. dernek veya kooperatif temsilcisi ise. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır. Kadastro elemanlarınca inceleme tutanağı ve sınırlandırma krokisi düzenlenip ilgilisine imza karşılığında teslim edilir. Taşınmazın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği.

Bu amaçla istem sahibine parsel sınırlarının belirlendiği. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. 77 Demir. Aplikasyon işlemi için istenen belge ve bilgiler: • • • • • Aplikasyonu istenen taşınmazın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği. Talep Kamu Kurum ve Kuruluşlarından olmuş ise aplikasyon krokisi üst yazı ile ilgili kuruma gönderilir. a. hazine ve diğer ilgili kuruluşların temsilcileri hazır bulundurularak sınırlandırma krokisi ile tutanağına imzaları alınır.e. Aplikasyon işleminin bitiminden sonra görevli kadastro elemanlarınca hazırlanan aplikasyon krokisinin bir kopyası ilgilisine imza karşılığında verilir. Talep sahibi şirket. sayfa: 42 . muhtar.. Taşınmaz sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. parselin köşe noktalarının yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak gösterilip zeminden alınan ölçü ve parsel cephe değerlerinin yazıldığı aplikasyon krokisi (röperli kroki) verilir77. H. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.Taşınmaz mahallinde yapılacak tapu araştırması sırasında taşınmazın iyesi ya da yetkili temsilcisi ile sınır komşuları. ihtiyar heyetince seçilecek mahalli üç bilirkişi ile ilgilendiriyorsa belediye. Aplikasyonu istenen taşınmazın iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi aracılığı ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir.. Aplikasyon Aplikasyon (Yer tespiti).g. (1996). veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. Hizmet bedeli ilgilisi tarafından yatırılır. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. Başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte taşınmazın bulunduğu mahalle gidilerek görevli kadastro elemanlarınca hazırlanan aplikasyon krokisi zemine uygulanıp parselin köşe noktaları zeminde işaretlenir. vakıf.

bölgede daha önceden kurulmuş mevcut kadastro müdürlüğü bulunuyorsa işlemleri bu müdürlük yürütür. memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmazların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle TMK’nun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. Böylece o bölgede kadastro yapılması kararlaştırılmış olur.” hükmü ile bu Kanun uyarınca yapılan çalışmaların amacını belirlemiştir. radyo veya televizyonda.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre yürütülmektedir. İlk İşlemler 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 2. Kanunun 1. gerçekleştirilmesi iyelik belirlemesine bağlı kalkınma projelerinin geciktirilmeden sonuçlandırılması sağlanabilir. Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini oluşturur. Ancak. KK’nun 24.7. Her ikisinin de kurulamaması durumunda en yakın ilçenin kadastro müdürlüğüne yetki verilir.1. kadastroya başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatırımlarla ilgili mevki ve adaların kadastroları öncelikle yapılır.6. Böylece. ilgililerince ve istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşunca TKGM Döner Sermaye İşletmesi hesabına giderlerinin tamamı yatırılması halinde. Kadastro çalışmalarının bir çok anlaşmazlığa sebep olacağı ve bunların genel mahkemelerde çözülmesi halinde bu mahkemelerdeki diğer davaların da gecikeceği düşüncesiyle. “Bu Kanunun amacı. varsa yerel gazetede ilan olunur. maddesi. Bunların yanı sıra alışılmış yollarla da ilan yapılır. maddesi78 uyarınca her kadastro bölgesinde tek hakimli ve 78 Bakınız: Kadastro Kanunu . 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNA GÖRE TÜRKİYE’DE KADASTRO ÇALIŞMALARI Türkiye’de kadastro çalışmaları. Eğer bölgede daha önceden kurulmuş bir müdürlük bulunmuyor ise yeni bir kadastro müdürlüğü veya kadastro şefliği kurulur. 9. 6. kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak TKGM’nün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir. bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde. maddesi uyarınca. Kadastro yapılmasına karar verilen bu bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete (RG). Kadastro yapılacak bölgede çalışmaları yürütecek kadastro müdürlüğü kurulur. Bu sıra düzenin yanı sıra.

asliye mahkemesi sıfatına sahip uygun sayıda kadastro mahkemesi kurulur. Kadastro mahkemesinin kurulması için TKGM’nce Adalet Bakanlığı’na başvurulur. 6.2. Teknik İşler

Kadastro işlemleri sırasında yapılan teknik işlemler; 3402 sayılı Kadastro Kanunu, bu Kanunun 47/D maddesi79 uyarınca çıkarılan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ne (BÖHYY) bağlı olarak uygulanır. Teknik işlemlerin amacı KK’nun 1. maddesinde belirtilen kadastral topoğrafik haritaları oluşturmaktır. Teknik işlemler TKGM ve KK, md. 39/380 uyarınca TKGM’nün, bağlı olduğu Bakanlığın onayını alması kaydıyla gerçek veya tüzelkişilere ihale yoluyla yaptırılabilir. 6.2.1. Ölçek ve Ölçüm Yönteminin Saptanması

Kadastro haritalarının ölçekleri kent ve kasabaların yerleşim alanlarında 1/500, 1/1000; bunların yerleşim bölgeleri dışında 1/2000; köy merkezlerinde 1/1000, tarım arazilerinde ise 1/5000 olarak alınır. 1/500, 1/1000 ve 1/2000 ölçekli haritalar BÖHYY, md. 2 uyarınca yersel ya da fotogrametrik yöntemle, ülke nirengi ve nivelman ağına dayalı ve ülke pafta bölümleme sisteminde üretilir. 1/5000 ölçekli haritalar ise yalnız fotogrametrik yöntem kullanılarak üretilir. Teknik işlemler sırasında kullanılacak ölçek ve ölçü yöntemleri TKGM tarafından belirlenir. 6.2.2. Pafta Bölümlemesi

Ülkemizde, nirengi sisteminin koordinatları Gauss-Krüger projeksiyon sisteminde ve 30’lik dilim esasına göre yapılır. Pafta bölümlemede temel olarak 1/250 000 ölçekli paftanın çizim alanı alınır. Buradan daha büyük ölçekli paftaların köşe koordinatları hesaplanır. 6.2.3. Topoğrafik Haritaların Kadastral Alıma Hazırlanması

Fotogrametrik ölçüm yöntemiyle yapılmış topoğrafik haritaların ve büyütülmüş hava resimlerinin kopyaları merkezden getirilir. Bunlarla arazide parsellerin sınırlandırılması yapılır. Fotogrametrik alım ve değerlendirme için oluşturulan sabit noktaların sıklaştırmasının parsel ölçümünde yetmemesi halinde arazide yeniden sabit noktalar tesis edilir. Böylece, fotogrametrik ya da klasik olarak yapılan haritalarda topoğrafik bakımdan paralellik sağlanarak bunlar parsel ölçümlerine hazır duruma getirilir. Parsel sınırlandırma krokisi ile birlikte hazırlanan parsel ölçüm krokisi ve ölçüm işleri değerlendirildikten (çizildikten) sonra topoğrafik kadastral harita büyük ölçüde tamamlanmış olur. Bu işlemler sonunda alan hesabına geçilir.

79 80

Bakınız: Kadastro Kanunu Bakınız: Kadastro Kanunu

6.2.4.

Alan Hesapları

Alan hesapları BÖHYY’nin 259, 260 ve 261. maddelerine uygun olarak yapılır. BÖHYY, md. 259: “Parsellerin yüzölçümleri, köşe noktalarının koordinatları ile desimetreye kadar hesaplanır. Kontrol amacı ile ada veya parsel topluluğunun yüzölçümleri grafik yöntemle hesaplanarak parsel yüzölçümleri toplamı ile karşılaştırılır. Bu iki hesaptan bulunan yüzölçüm farkı,
f =0.0 3 1 M +0.0 0 F F 03

formülünün verdiği miktardan büyük olamaz. Farkın büyük olması durumunda çizim ve hesaplar kontrol edilerek hata giderilir. M= Ölçek paydası F=m2 cinsinden alan.” BÖHYY, md. 260: “Yapılaşmamış alanlarda idarenin izni ile parsellerin yüzölçümleri grafik olarak hesaplanabilir. Parsellerin yüzölçümleri ayrı ayrı grafik yöntemle hesaplandıktan sonra ada veya parsel topluluklarının yüzölçümleri de aynı yöntemle hesaplanır ve bu topluluğa giren parsel yüzölçümlerinin toplamı ile karşılaştırılır. Aradaki fark,
f =0.0 0 M 04 F +0.0 0 F 03

formülünün verdiği miktardan büyük olamaz. Bu fark parsellerin yüzölçümleri ile orantılı ve desimetrekare birimine kadar dağıtılarak geçerli parsel yüzölçümleri bulunur.” BÖHYY, md. 261: “Planimetre ile grafik olarak yapılan yüzölçümü hesaplarında planimetre katsayısı, md. 260’daki formülden bulunan yanılma sınırından küçük olmalıdır.” Farkın, hata sınırı dışında olması durumunda hesaplar ve çizim kontrol edilerek yanlışlık giderilir. 6.3. Yasal İşler (Tespit ve Sınırlandırma)

6.3.1.

Hazırlık Çalışmaları

Yasal işlerin hazırlık çalışmaları KK, md. 3’e göre kadastro ekipleri ile kadastro komisyonlarının kurulmasından oluşur.

6.3.1.1.

Kadastro Ekiplerinin Kurulması

KK, md. 3’e göre kadastro çalışmalarında sınırlandırma ve tespit işlemlerini yapmak üzere kadastro ekipleri kurulur. Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle ya da köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur. Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir nedenle hazır bulunmaması durumunda, yerine kanuni vekili katılır. Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından bir ekip için altı bilirkişinin adı en geç on beş gün içinde kadastro müdürlüğüne bildirilir. Çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamış olması gerekir. Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine engel hallerinin bulunması durumunda, bölgenin mülki amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir. Taşınmazların sınırları ve hak sahiplerini bilmesi ve yörede 10 yıldır oturmakta olması gereken bilirkişiler, kadastro ekibinin çalışması sırasında, herhangi bir çıkar ya da akrabalık ilişkisi söz konusu olan taşınmazlar konusunda dinlenmezler. Bilirkişiliğe engel bu durumlar, kadastro teknisyeni, muhtar ve diğer görevliler hakkında da uygulanır. Kadastro ekibi çalışmalarının kapsamına göre birden fazla kurulabilir. 6.3.1.2. Kadastro Komisyonlarının Kurulması

KK, md. 3’e ve İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 81 madde 3’e göre kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın niteliğine göre kontrol mühendisi veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması durumunda yerine fen kontrol memuru katılır. Kadastro komisyonu çalışmalarının kapsamına göre birden fazla kurulabilir. 6.3.2. Kadastro Çalışma Alanının Sınırlandırılması İlanı

KK, md. 4’e göre, kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını oluşturur. Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu mahalle ve belediyelerde alışılmış araçlarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir. Bunun yanı sıra çalışma alanı sınırında taşınmazı bulunan kişi veya temsilciler aşağıdaki konular hakkında bilgilendirilir: • Sınırları belli olmayan taşınmazların köşe noktalarına mahallin örf ve adetlerine uygun kalıcı işaretler koymaları,
Bakınız: İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

81

Sınır tespitlerinde komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden yararlanılır. Çalışma alanı sınırının belirlenmesi sırasında hazır bulunmayan belediye başkanları ile mahalle ve köy muhtarlarına çalışma alanının sınır krokisinin bir örneği gönderilir. bu itirazların kadastro komisyonunda inceleneceği. Bu sınırlar mahalle. kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. kadastro teknisyenliğince yapılacak ada veya mevkii ilanında belirtilen gün ve saatte taşınmazlarının başında hazır bulunmaları. Bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. köy idari sınırları sayılmaz. Hazır bulunanlara ise yerinde bir tutanakla tebliğ edilir. Kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevleri sona erene kadar sınırlandırma ve tespitlere yapılacak itirazları için belgelerle birlikte kadastro müdürlüğü veya kadastro teknisyenliğine başvurmaları. belediye. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar 3402 sayılı KK uyarınca yürütülür. durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. Ayrıca mahalle ya da köy muhtarlıklarında ilan . Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunursa. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar 3402 sayılı KK uyarınca yürütülür. emlak vergisi beyan değeri üzerinden. İtiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği. bulunmayanların yokluklarında işlem yapılacağı. Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunan yerlerde orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit edilir ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir.• • • • İyelik ve iyelikten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte. 6. Orman kadastrosu tamamlanmış yerlerde bu sınırlara aynen uyulur.3. çalışma alanındaki görevin sona ermesi tarihinden sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesine dava açmak suretiyle yapılabileceği. tapulu ve tapusuz yerler için farklı oranlarda ve taşınmazlarının başında bulunanlardan bulunmayanlara göre daha düşük oranda alınacağı. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de tamamlanmış sayılır. Tespit edilen sınırlar harita veya ölçü krokisinde gösterilir. Kadastro harçlarının. Çalışma alanı krokisinin onaylı bir örneği ilgili kadastro mahkemesine gönderilir.3. Kadastro Çalışma Alanının Sınırlandırılması Kadastro ekibi. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de tamamlanmış sayılır. Orman kadastrosu tamamlanmış yerlerde bu sınırlara aynen uyulur.

md. DÜZENLE0. s. tepe. s. BÖHYY. md. tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz. Ancak. md. Bu itirazlar. çalışma alanındaki son kırık . md. md. DÜZENLE1). BÖHYY. 113. mahalle veya köy muhtarı ve orman idaresinin yerel kuruluşu ile sınırdaki taşınmazlara ilişkin özel ve tüzel kişiler kadastro müdürlüğüne itiraz edebilirler. 111. kesinleşme tarihlerine göre ve en eski tarihli en alta gelmek üzere nokta numaraları birer kesir çizgisi ile alt alta gösterilir.edilir.) (Bakınız Örnek 4. belirlenecek olan bu çalışma alanı sınırındaki kırık noktalara poligon zemin tesisleri gibi beton tesisler yapılır.” BÖHYY. md. s. yol ve benzerleri özel işaretleri ile komşu kadastro çalışma alanları adları yazılarak gösterilir. pafta nitelikli altlıklara çizilir ve mürekkeplenir. DÜZENLE 1(Bir sayfa)ve Örnek 2. “Kadastro çalışma alanı sınırına rastlayan taşınmazların sınır köşe noktaları ölçülerek (en yakın sınır betonu veya yardımcı ölçü betonlarından ölçülerek) gösterilir ve mal sahipleri belirtilir. Ancak kenarları kısa olan kırık noktalar. 108. Anlaşmazlık olan sınırlar. sınır krokisinde gösterilir. 15 gün içinde kesin karara bağlanır. köprü. 114 ve 115 uyarınca kadastro çalışma alanı sınırlandırması ve krokisi hazırlanır. duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde inceleme yapılarak. “Kadastro çalışma alanı köy birimi ise.” BÖHYY. Anlaşmazlık sonuçlandığında ortaya çıkacak yeni kırık noktalara.5) . Bunlar. “Her kadastro çalışma alanı için düzenlenecek olan sınır krokileri uygun yaklaşık ölçekte. md. 112. Bu itiraz.” BÖHYY. 108. anlaşmazlık sonuçlanıncaya kadar kurşun kalemle ve kesik çizgilerle gösterilir (Bu tür sınırlar üzerindeki kırık noktalara numara verilmez. DÜZENLE0. çalışma alanını sınırındaki betonlardan veya bu betonlar arasında bir poligon dizisi gibi tesis edilen yardımcı ölçü betonlarından detay noktaları gibi ölçülürler). Sınırda bulunan veya sınıra yakın olan dere. 109. “3402 sayılı KK’nun 4. ve 47/A maddeleri gereğince düzenlenen yönetmelik esaslarına göre belirlenen kadastro çalışma alanı sınırları için bir kroki düzenlenir (Bakınız Örnek 1. en yakın betondan detay alımı için belirlenen kurallara göre ölçülür (Bu noktalara beton dökülmez. varsa yakındaki yer kontrol noktalarına bağlantı ölçüleri yapılır. Böylece yersiz itirazlar önlenmiş olur. ” BÖHYY. Bütün kırık noktalara birden başlayarak numara verilir (Kuzey-batıdan saat ibresi yönünde) (Bakınız Örnek 3. s. Çalışma alanına komşu belediye ve köylerin evvelce kesinleşmiş kadastro çalışma alanı sınırlarındaki noktaların numaraları. 109. yeni çalışma alanı sınır noktalarına payda olarak eklenir (İkiden fazla çalışma alanının ortak sınır noktası bulunuyorsa. 110. 110.” BÖHYY. 113. gerekirse yerinde inceleme yapılarak 7 gün içinde karara bağlanır ve ilgililere tebliğ edilir. 111.5). 112. İlan tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili belediye başkanı. “Çalışma alanı sınır kırık noktaları arasındaki açı ve uzunluklar (detay olarak ölçülenler hariç) ölçülür. Bu karara karşı 7 gün içinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. “Zemin tesisi yapılan çalışma alanı sınır kırık noktaları poligon noktalarında olduğu gibi röperlenerek krokileri düzenlenir.

özel idare. özel idareler ve işletmeler tarafından yapılmış harita ve planlar ile bunlara ait belgelerden çalışma 82 Tüdeş. “Gerektiğinde birden çok mahalle birimindeki kadastro çalışma alanı sınırı aynı altlık üzerinde gösterilebilir. ölçülmeden ve sınır noktalarına zemin tesisi yapılmadan belirlenir. Bu kayıtları tarih sırasına göre çalışma alanı için düzenlenen tapu ve vergi kayıt defterine yazarlar. md. Tapu. kadastro müdürü tarafından görevlendirilen yeterli sayıda memur.4. kadastrosu yapılacak mahalle ya da köye ait tüm tapu ve vergi yazım kayıtlarını çıkartırlar. Sınırlanacak mahalle biriminin. orman kadastro komisyonlarınca tespit edilerek haritasına işlenmesi istenir.)..” Kadastro çalışma alanı içinde. aynı idari sınır içerisindeki diğer komşu mahalleler arasındaki sınırları. yoksa orman sınırlarının. gerekirse her iki iddia ayrı ayrı olmak üzere kurşun kalemle ve kesik çizgilerle gösterilir. 114. belediyeler. a. Kadastro müdürü ayrıca. bu haritaların elde edilememesi durumunda. orman idaresince sınırların arazide işaretlenmesi istenir.g. ilgili yerin orman sınır haritası varsa bu haritaların gönderilmesi. (1994). C.. 115. Belediye. vergi dairesi ve köy muhtarlıkları vergi kayıtlarının çıkartılması esnasında gerekli tüm kolaylıkları göstermek zorundadır. Sınır tespit tutanaklarında imzaları bulunan komşu çalışma alanlarının varsa belediye başkanı yoksa muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri ile bilirkişiler ve kadastro müdürü.nokta numarasından başlayarak numara verilir ve kesinleşen sınır çizgisi mürekkeplenir. Yazıda ayrıca. başlanan kadastroyu durdurmaz. Tapu kayıtlarının harita veya krokisi varsa bunlar da tapu kayıt defterinde belirtilir.e.3. Yararlanılacak olan haritaların yeterli olmaması durumunda. Vergi Kaydı. 110. sağlanacak haritalardan ve mahalle sınırlarını gösterir belgelerden yararlanılarak. Anlaşmazlık olan sınırlar. Orman idaresince bunların hiçbiri yapılmadığı takdirde orman sınırları kadastro teknisyenlerince belirlenir82.. Anlaşmazlık sonuçlandığında kesinleşen sınırlar mürekkeplenir. maddedeki esaslar içerisinde belirlenmek üzere ölçülür ve bu ölçüler daha önce belirlenmiş diğer sınırlarla ilişkilendirilir. Çıkarılan kayıtların sağ üst kenarına. sayfa 322 . md. Bu takdirde ölçüyü kadastro örgütü yapar. Bıyık. kontrol mühendisi yoksa fen kontrol memuru ile düzenleyen teknisyenler tarafından imzalanır. “Kadastro çalışma alanı mahalle birimi ise. bütün resmi daireler. Çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde. bu birimde de sınır belirleme ölçüleri yukarıda belirtilen esaslara göre yapılır. ilk parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idari teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik.” BÖHYY. T. Harita ve Diğer Belgelerin Çıkarılması Çalışma alanında işe başlamadan önce. vakıflar. kırmızı kalemle “KADASTRO” yazılır. 6.” BÖHYY. durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirilerek.

Kadastro müdürü. 120. 117. emlak vergisi beyan değeri üzerinden. itirazları olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne başvurmaları.alanına ait olanlarının birer örneğini yazılı olarak ister ve tespit ve sınırlandırma çalışmaları sırasında bir temsilci eleman bulundurmalarını belirtir. göl. 121 ve 122 uyarınca ada bölümleri ve krokisi hazırlanır. Sınırlandırma ve tespitlere karşı.” . senet. mahalli hukuk mahkemesinden. hükme bağlanmış olup ta henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu diğer belgelerle birlikte kadastro teknisyenliğine verir. dere. 116. bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemelerine gönderir ve bu durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi bilgilendirir. hangi mevkii veya adada kadastro çalışmasına başlayacaklarını en az 7 gün önceden alışılmış araçlarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir ve ilanın yapıldığına dair bir tutanak düzenler. çevresi kamuya ait cadde. 118. deniz gibi doğal yapay sınırlarla. vergi kaydı. ark. “Kadastro adası. 116. md.5. Kadastro harçlarının. tapulu ve tapusuz yerler için farklı oranlarda ve taşınmazlarının başında bulunanlardan bulunmayanlara göre daha düşük oranda alınacağı. bu listelerdeki davalı taşınmazların tespiti yapıldıktan sonra. Listenin alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmazlar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar. emlak vergisi beyannamesi ve sair ne gibi belgeleri varsa bunları ibraz etmek için taşınmazlarının başında hazır bulunmaları. BÖHYY. sınırları göstermek ve varsa iyelik ve iyelikten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı tapu. yol. itiraz sonuçlarının taraflara tebliğ edilmeyip askı cetvellerinde gösterileceği. derhal kadastro müdürüne bildirilir. Tüm bunların yanı sıra kadastro müdürü. Parselleri Sınırlandırılacak Mevkii ya da Ada İlanı Kadastro teknisyenleri. 6. kanal. 119.3. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir. md. Ada ya da mevkii ilanında ilgili mahalle ya da köyün hangi ada ya da mevkiinde bulunan taşınmazların kadastro işlemine hangi gün ve saatten itibaren başlanacağı ve bunun yanı sıra bu ada veya mevkide taşınmazı bulunan kişiler ile hak iddiasında bulunanların veya temsilcilerinin: • • Sınırları belli olmayan taşınmazların köşe noktalarına mahallin örf ve adetlerine uygun kalıcı işaretler koymaları. kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevleri sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden. bu çalışma alanında taşınmazlar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla. Çalışmalar sırasında. sokak. BÖHYY. kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğudur. bu tarihten sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılacağı • • duyurulur. bulunmayanlara ait sınırlandırma ve tespit işlemlerinin yokluklarında yapılacağı.

3. 122.1.BÖHYY. DÜZENLE1).3. İl.” 6. “Ada numaralarında karışıklık ve tekrar olmaması için. md.” BÖHYY. ilçe. 121. Birkaç mahallenin ada bölümü krokileri bir altlık üzerinde gösterilebilir (Bakınız Örnek 5. . a) İki veya daha fazla adanın birleşmesi durumunda oluşan yeni adaya. “Sınırlandırılması biten çalışma alanları için. “Çalışma alanı sınır ve ada bölümleri krokileri birer asıl üçer kopya olarak düzenlenir. 118. eski ada numarası. Teknik İşlemler (Parsel Sınırlandırma Krokisi) Parsel Sınırlandırma Krokisi ve İyelik Tutanağının BÖHYY’nin aşağıdaki maddeleri uyarınca parsel sınırlandırma krokileri hazırlanır. 117.).” BÖHYY. md. Asılları merkeze gönderilir. adalardan uygun görülecek birinde bırakılarak. kadastro çalışmalarının en uzun ve kapsamlı bölümünü oluşturur. md.” BÖHYY.” BÖHYY. pafta nitelikli altlıklara uygun ve yaklaşık ölçekte olmak üzere ada bölümü krokisi düzenlenir. Bu çizelgeler ada numarasına göre hazırlanır.6. Örneklerinden bir takım kadastro müdürlüğünde bırakılır. md. 6. birleşen eski adanın en küçük numarası verilir. Hazırlanması Teknik ve yasal işlemlerden oluşan parsel sınırlandırma krokileri ve iyelik tutanağının hazırlanması. hangi adanın hangi paftada bulunduğunu gösterir bir çizelge düzenlenir. ” b) Bir adanın iki veya daha fazla adaya bölünmesi durumunda. “Ek sınırlandırma krokilerinin düzenlenmesi sırasında.” BÖHYY. bir takım ilgili belediye başkanlığı ya da köy muhtarlığına. bir takım da kadastro mahkemesine teslim edilir. yoksa en son ada numarasını izleyen ada numaraları verilir. daha sonra oluşan ya da oluşacak adalara verilmek üzere saklanır. sınırlandırma sırasına göre 101’den başlayarak ada numarası verilir. “Kadastro çalışma alanı içinde kalan alanın tümü kadastro adalarına bölünür. 119. 120. diğer adalara varsa eskiden iptal edilmiş ada numaralarından kalan numaralar. “Kadastro çalışma alanı sınırları içinde kalan adalara.6. md. Diğer numaralar. bucak belediyeleri veya köy sınırları içindeki tüm mahallelerin sınırlandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar adalara verilen numaralar aralıksız birbirini izler (Bir mahalledeki adalar sürekli numaralandırılmadan başka bir mahalledeki adalara numara verilmez. md.

kesin ve duraksamaya (tereddüde) yer vermeyecek biçimde düzenlenir. su boruları. 127. “Sınırlandırma krokilerinde iyelik sınır çizgileri ve sınırlardaki tesisler özel işaretlerine göre gösterilir ve krokiler siyah renkte mürekkeplenir. md. parçaların birleşme durumunu gösterir bir indeks kroki çizilir. bu sınırların arazide işaretlenmesi ve bu duruma göre de kroki olarak bir kağıda çizilmesi işlemlerinden oluşur.” BÖHYY. aidiyetleri ve içinde bulunan doğal ve yapay tesisler yaklaşık ölçekte. “Bir ada içindeki bütün parsellere 1’den başlayarak parsel numarası verilir.BÖHYY. Kadastro planlarının özel sektöre yaptırılması durumunda sınırlandırma. “Sınırlandırma krokileri içerdikleri bilgiler bakımından açık. kablo. her parça kağıda 1’den başlayarak parantez içinde yazılı numara verilir. sınır işaretleri. irtifak hakları ve belirsiz sınırlar röper ölçüleri ile gösterilir. md. Her kağıda. Bu tesislerden sadece irtifak hakkı kurulmuş olanlar kadastro paftalarına aktarılır. aydınlık gibi her türlü irtifak hakları uzunluk ve genişlikleri ile gösterilir ve gerekirse röperlenir. elektrik ve telefon hatları. md. Parsel numaraları adanın kuzey batısından başlar ve saat ibresi yönünde devam eder.” BÖHYY. “Sınırlandırma krokilerinde. “Bir tek kağıda sığmayan büyük adaların birkaç kağıda çizilmesi zorunlu olduğunda.” BÖHYY.” BÖHYY. sayfa DÜZENLE2). ölçü işlemleri ile birlikte veya ölçü işlemlerinden ayrı olarak yürütülebilir. 132.” BÖHYY. “Taşınmaz mal sınırlandırma. Belirli olmayan sınır kırık ve köşe noktaları en az üç değişmez noktadan röperlenir. “Sınırlandırma krokilerinde mecralar. tünel. md. 129. yoksa nokta ile gösterilir. md. Sınırlandırma ada esasına göre yapılır (Yani. 126. “Sınırlandırma işlemleri. parselin her parça krokideki birleşme noktaları A.” BÖHYY. md.” BÖHYY. Bir parselin birkaç krokide gösterilmesi durumunda. D gibi harflerle işaretlenir (Bakınız Örnek 7. damlalık.). her sınırlandırma krokisinde 1 ada bulunur. 131.” BÖHYY. Her parça krokide diğer parçaların ilgili sınır çizgileri ve parsel numaraları gösterilir. md. 128. taşınmaz malların sınır ve cinsleri. “Sınır kırık ve köşe noktaları. DÜZENLE 1).” . B. 124. noktada özel bir tesis varsa özel işaretleriyle. Bu krokiler. C. 123. kuzeye yönlendirilmiş olarak 297 mm x 420 mm boyutlarında basılı kağıtlara yapılır (Bakınız Örnek 6. ölçü işlerinden önce yapılır. md. 130. vergi kaydında veya herhangi bir resmi belgede belirtilen sınırların arazide gösterilmesi. md. bir taşınmaz mala ait tapu kaydında. açık ve kapalı geçitler.

İşaretleme işlemi belediye harita kadastro mühendisi veya fen memuru.” BÖHYY. “Belli edilmemiş olan imar ada. “Tescil edilmiş tapu haritaları bulunan parsellerin sınırlandırılmasında bu haritalar göz önüne alınır ve sınırlandırma ona göre yapılır. yoksa yetkili bir eleman ile birlikte yapılır. “Demiryollarına geçtikleri her köy ve mahallede ayrı ada ve parsel numarası verilir ve sınırlandırma krokileri ayrıca yapılır. sınırlandırma ve ölçü işleri bir arada yürütülür. Tapu haritaları ilgili kadastro tutanağına eklenir. md. Bir kadastro çalışma alanı içindeki demiryolunun iki veya daha fazla parçalara ayrılması durumunda.” BÖHYY. 133. kesin olarak gösterilmemiş olan yangın yerleri ile tarla. sınırlandırma krokisinin uygun bir yerinde gösterilir (Sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine “Bu parsellerin tapu haritası vardır” biçiminde açıklama yapılır.).” . Tesislerin kısa zamanda kaybolma olasılığı varsa. md. “Sokak kapıları kapının bulunduğu yerde sadece ince bir okla gösterilir ve kapı numaraları okun altına yazılır. parsel köşeleri ve adalar içindeki bazı parsel sınırları. “Yapıların sokak kısmı hariç iyelik sınırındaki duvarlar aidiyeti ile gösterilir.” BÖHYY. 134. Zemine uygulanamayan tapu haritalarından şeklen yararlanılır ve durum tapu haritası üzerinde açıklanır. Sınırlandırma ekibince bu işaretlere göre gerekli ölçü ve röper işleri yapılarak sınırlandırma krokileri düzenlenir. 140. 139. md. bahçe iken adalar teşkili suretiyle parseller meydana getirilen ve poligon tesisleri olmayan yerlerde kadastro sınırlandırma ekibi tarafından bütün adaların köşe noktalarına ve adalar içindeki gerekli görülen önemli kırık noktalara. “Sınırlandırma krokisi üzerinde. 137. parçalardan her birine ayrı ada ve parsel numarası verilir. 136.BÖHYY. md.” BÖHYY. “İyelik sınırları belli edilmeyen ve harita ya da planı bulunmayan yangın ve afet yerleri tek parsel olarak sınırlandırılır. Bu yerlere ait sınırlandırma krokileri.” BÖHYY. “Sokak adları ya da numaraları. md. bağ. karşı ada cepheleri siyah çini mürekkebi ile ince olarak çizilir ve ada numaraları yazılır. md.” BÖHYY.” BÖHYY. mevcut planlar uygulanmak suretiyle ada ve parsel köşe noktası belirtme tesisi konur. 138. md. çalışma alanlarından birine katılır. Tapu haritası olan parseller. 135. sınırlandırmaya katılan belediye yetkililerince de imzalanır. İki kadastro çalışma alanının ortak sınırına rastlayan demiryolu. md. belediyeden alınarak uygun bir yerine çini mürekkebi ve blok harfleri ile yazı yazılır.

dereler. parsellerin üzerinde ve . her parsel için ayrı basılı kağıtlara yapılır ve bu durum. Bu krokilerde duvarların kalınlıkları gösterilir. yapay ve doğal bütün tesisler özel işaretleri ile gösterilir.. Katlar için ayrıca sınırlandırma krokileri yapılmaz..” BÖHYY.. normal bir parsel gibi taşınmaz malın sınırlandırma krokisi ada içindeki diğer parseller ile birlikte yapılır..... nolu taşınmaz malın yararına ve krokideki röperlerine göre . dış ve iç beden duvarları..” • BÖHYY.. Bu sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine “.” BÖHYY.. Akarsuların akış yönü bir okla işaretlenir. md.. md.. 145... Zemin sınırlandırma krokilerinde duvarlara. kapı nolu taşınmaz malları vardır” sözcükleri yazılır.” BÖHYY. 146. su kanalları... kuyular.” sözleri yazılır.. “Kat sayısının fazla olması durumunda. “Üzerinde kat hakkı bulunan taşınmaz malların sınırlandırma krokileri aşağıdaki gibi yapılır: • • Zemin ve katlara ait sınırlandırma krokilerinde taşınmaz malların sınırları. “Sınırlandırma krokilerinde bütün yapılar yapı malzemesi türleri ve kat sayısı ile. md.” BÖHYY.. Bağımsız bölümlerin tespitinde bu planlar ile kat iyeliğinin kuruluşunda kullanılan ilgili diğer belgelerden ve zemin sınırlandırma krokilerinden yararlanılır . md. 143. Tamamlayıcı krokilerin uygun bir yerine “.. yapı cinsleri belirtilir.. 144. metre yükseklikte . “Kat haklarını gösterir tamamlayıcı krokilerde taşınmaz mallara parsel numarası verilmez.. giriş ve avlu ile bağlantısı bulunması durumunda aynı parsel numarası.. sadece sınırlandırma krokilerinde olduğu gibi kapı numaraları gösterilir.. “Ada sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine üzerine kat hakkı bulunan parsellerin numaraları yazılarak karşılarına “bu parselin aleyhine ve kat hakkını gösteren krokideki röperlerine göre . md.... 142. Tapuda kat iyeliğinin kuruluşuna esas olan kat planları projesi... leh ve aleyhte haklar belirtilerek krokileri düzenlenir. 147. metre yüksekliğinde kat hakkı vardır” sözü yazılır. bağımsız bölümlerin sınırlandırma krokisi yerine kullanılır.... içten içe ölçülür.. “Kat mülkiyeti uygulanan alanlarda sınırlandırma krokileri aşağıdaki gibi düzenlenir: • Kat iyeliği durumu düşünülmeden.. md. havuzlar vb.. deniz kenarları. zemin sınırlandırma krokisinde olduğu gibi gösterilir ve taranır. kale duvarları gibi taranır..” • .” BÖHYY. parsellerin bulunduğu sınırlandırma krokisinde belirtilir. numaralı parsellerde kat iyeliği kuruludur.BÖHYY.. kat hakları bulunan parsellere ait kat hakkı krokileri.. nehirler... 141. Katların sınırlandırma krokilerinde dış ve iç beden duvarları.. Bunlara ayrıca parsel numarası verilmez. ara duvarlar hariç olmak üzere. ayrı parsel numarası verilir. duvarların avlu ile ya da birbirleri ile bağlantısı olmaması durumunda. “Sınırlandırma krokilerinde. md. Parsel numarası alan bu duvarlar. ve .

md. Bu durumda düzenlenen ölçü krokilerinin altları kadastro ekibinin tüm üyeleri tarafından imzalanır.2. Anlaşmazlık giderildikten sonra kroki mürekkeplenir.. “Sınırlandırma krokileri için ek sınırlandırma krokisi yapılması gereken durumlarda.. Ölçü işleri özel sektöre yaptırılacak yerlerde. 7 uyarınca kadastro teknisyenleri. Çekişmesiz (Davasız) Parsellerin Sınırlandırılması ve İyelik Tutanaklarının Hazırlanması Kadastro teknisyenleri ilan edilen gün ve saatte muhtar ve bilirkişilerle beraber belirtilen ada ya da mevkie giderler. Herhangi bir şekilde yapılmış olan yanlışlıklar aşağıdaki şekilde düzeltilebilir: a) Yanlış mürekkeplenen çizgiler (X) işareti ile iptal edilerek.. sınırlandırma krokilerinin uygun bir yerinde açıklanır ve açıklamanın altı kadastro ekibi elemanları tarafından imzalanır. Yasal İşlemler Parsel sınırlandırma krokisi ve iyelik tutanağının hazırlanması çalışmalarındaki. sınırlandırma krokilerinde kurşun kalemle ve kesik çizgilerle gösterilir. 150. “Sınırlandırma krokileri ve ek sınırlandırma krokileri bir asıl iki suret olarak hazırlanır. 151. 152. Asıl sınırlandırma krokisi TKGM’ne.BÖHYY. md.” BÖHYY. varsa harita. 148. a. “Sınırlandırma krokilerinde kazıntı ve silinti yapılmaz. hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda. hangi parsel ya da parseller için ek krokiler yapılmış ise. yasal işlemler çekişmesiz (davasız) ve çekişmeli (davalı) taşınmazlar olarak ikiye ayrılır..6. bir suret tapu sicil müdürlüğüne verilir. okunurluğu kaybolmayacak şekilde.. asıl sınırlandırma krokisinde o parsel numaralarını içine alacak şekilde bir daire çizilir. md. numaralı parsellerin ek sınırlandırma krokileri vardır” sözleri yazılır. md. Yapılan düzeltmeler. Asıl sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine “. md..3. tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri.” BÖHYY. 149. düz siyah bir çizgi ile iptal edilir ve doğrusu uygun biçimde yazılır. KK.” BÖHYY. siyah renkte mürekkeplenir. doğrusu uygun biçimde çizilir. “Yapılaşmış alanlarda sınırlandırma krokileri ölçü sırasında yapılabilir..” 6. b) Rakam ve yazılardaki yanlışlıklar. en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak .” BÖHYY. Ek sınırlandırma krokileri de kadastro ekibi ya da kadastro komisyonu tarafından imzalanır. md. Sınırlandırma krokisi yerine geçen ölçü krokileri. ölçü işlerinde önce sınırlandırma krokisi düzenlenmesi zorunludur. “Aralarında anlaşmazlık olan parsellerin sınırları..

anlaşmazlık olan sınırlar ayrıca belirtilir. -Yüzölçümü. -İrtifak hakları ve taşınmaz mükellefiyeti. Eğer bu temsilciler gözlemci olarak hazır bulunmuşlarsa. diğer kimselerin bilgi ve tanıklıklarına başvurabilirler. Taşınmaz rehinlerinin harfi. süresi. kayıt tarih ve no. tesis tarihindeki alacaklının ad ve soyadı. borç miktarı. yıl ve yüzölçümü. bunların beyanlarına bağlı olmaksızın. -Parsel. Böylece KK hükümlerine göre taşınmazı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin ederler. bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile kanaate varamadıkları durumda. tarihi. rehinin mahiyeti (içyüzü). 5. sayfa ve yüzölçümü. no. -Kanuna göre değerlendirilecek vergi kaydının mevki. düşünceler. -İli. -Tapu kaydının çalışma defterindeki cilt no. -Kadastro harcı oran ve tutarı. cilt. sıra. Kadastro tutanağında aşağıdaki bilgiler bulunur: 1. -Mevkii/Sokağı. kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde gösterilir. -Pafta no. -Tapu kaydının zabıt defterindeki83 tarih. -Beyanlar.inceler ve mahallinde uygular. sayısı ve ek adedi. ilgilisine alındı belgesi vererek elde ettikleri belgeleri değerlendirerek taşınmazın yasal durumunu tespit ederler. -İlçesi. -Kütük sayfa no. sayfası. hazine hukukunun korunması amacıyla istedikleri takdirde Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün temsilcileri de gözlemci olarak katılabilirler. Bu çalışmalara. Kadastro teknisyenleri. faizi. -Harca esas değeri. -Ada. gerektiğinde bunlarında bilgilerine başvurulup tutanağın ilgililer sütununa imzaları alınır. Sınırlandırma. İyelikte gayri ayni ve şahsi haklar. Teknisyenler. 83 . -Şerhler. Taşınmazların sınırları sınır komşuları yazılarak gösterilir. 2. Ancak bu durumun kayıt ve belgelere dayandırılarak yapılması ve nedenlerinin kadastro tutanağında açıklanması zorunludur. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt defteri ve kat mülkiyeti zabıt defteri tutulur. Edinme sebebi. -Tutanağa eklenen belgelerin çeşidi. 3. Tespit dayanağı belgeler. Kanaatlerini her taşınmaz için düzenleyecekleri kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklarlar. derecesi. Taşınmazın. -Mahalle/Köyü. 4.

adresi. Sınırlandırma ve tespite itiraz edenin adı. 9. İhya edilen taşınmazlar (KK. Tutanağın edinme sebebinde ilgililerin haklarını etkilemeyen adi yazım hataları ile eksikliklerin sonradan farkına varılırsa. Sınırlandırma ve iyelik tespiti işlemleri aşağıdaki taşınmazlar için gerçekleştirilir: • • • • • • Tapuda kayıtlı taşınmazlar (KK. imzası. soyadı. hissesi. md. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar (KK. bunlar. md. nüfus kaydı. Kamu malları (KK. 40 uyarınca. Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmazlar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmazlardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin kadastroya tabi olması yolunda iddia olursa. Beyanda bulunan ilgililerin ad. md. imzası. 7. Tescili kontrol edenlerin adı. kadastro teknisyenlerince durum açıklanmak ve tutanağı imzalamış olan muhtar ve bilirkişilerin imzaları alınmak suretiyle düzeltilir. Okuyan ve tescil edenlerin adı. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar . Toplu yapılar (KK. 12. baba adı. 17). soyad ve imzası. md.6. 14). KK gereğince sınırlandırma ve tespit yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia nedenleri açıklanarak kadastro komisyonuna verilir. Malik hanesi yeni duruma göre değiştirilir. md. soyadı. 10. KK. 14. 16 ve 18). 8. Görevlilerin ad. soyadı. adına tespit edilen kimse tarafından yapılan devir ve temlikler dikkate alınır. Kadastro tutanağı düzenlenip ekipteki görevlilerce imzalandıktan sonra KK ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen ayrıcalıklar dışında değişiklik ya da ek yapılmaz. Tutanağı kontrol eden elemanın ad. Sınırlandırma ve tespitin sonucu. İtiraz edilen belgenin niteliği ve tarihi. 11. soyadı. Yapılan inceleme sonucunda belirlenen hak sahiplerinin adı. Ancak. Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette (gerçeklikte) görüldüğü takdirde taşınmaza ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönderilir. md. 13). baba adı ve itirazın nedeni. soyad ve imzası. 13. 44). soyad ve imzası. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler.

md. Zilyet adına tespitlerde. c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine (kayıplığına) hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise. mevcut ve her türlü kısıtlama ve sınırlı ayni haklar saklı tutulur. ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına. Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır. çit. onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl boyunca çekişmesiz.). tek iyeliğe dönüştürebilir. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 84 TMK. kayıt malikinden veya mirasçılarından veya temsilcilerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini (kazandığını). kuyu vb. aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde. duvar. zilyet adına. B) Kayıt sahibi veya mirasçılardan başkası zilyet bulunuyorsa. muhdesat var ise bunun sahibi. veraset belgesi yoksa muhtar ve bilirkişi beyanlarının köy nüfus defteri ya da nüfus idarelerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneklerindeki bilgilerle karşılaştırılıp uyum sağlandıktan sonra yapılır.Tapuda kayıtlı taşınmaz: A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet84 bulunuyorsa. başka bir şart aranmaksızın. 973 zilyetliği şu şekilde açıklar: “Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse o şeyin zilyedidir. taşınmazı. Sınırlandırılmamış orman sınırları içinde kalan tapulu taşınmazların. a) Kayıt sahibi adına. b) Zilyet. anlaşmaları çerçevesinde. Bu tür haklar kadastro tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. ibraz edilmesi (gösterilmesi) halinde veraset (hak sahibi olma) belgesine göre. hak sahipleri adına sınırlandırma ve tespiti yapılır. çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur. noter tarafından tespit ve tevsik edilen (belgelendirilen) onay beyanı veya düzenlenen satış vaadi senedi teknisyen huzurunda yapılmış kabul sayılır (KK. md. cinsi. c) Mirasçılar tayin edilemezse. .13). a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda onay vermeleri halinde zilyet adına. Taşınmaz üzerinde iyeden başka birine ait bina. Tarafların onayı halinde kadastro teknisyenleri ya da kadastro komisyonları ikili kullanmayı. b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına (Mirasçıların belirlenmesi. ihdas tarihi ve edinme sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla. Çalışma alanı ilanının yapıldığı günden sonraki tarihli tapu dışı sözleşmelerle yapılan devir ve temlikler kabul edilmez.

40 ya da 100 dönüm kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için. kuru topraklarda 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz.e. md. Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. Hissedarlar arasındaki taksimlerde. b. Taşınmaz tapuda kayıtlı olsun olmasın. Kayıtları bulunmayan tapu ve kaldırılan hazinei hassa senetleri veya geçici tasarruf ilmühaberleri. tapuda kayıtlı taşınmazların iyeleri veya bunların mirasçıları arasında.. muhasebatı atika kalemi kayıtları. İştirak halinde iyelik hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde.Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam alanı sulu topraklarda 40. Bu durum. mültezim. Bıyık. C. h. (1994). Mülkname. mirasçılar arasındaki taksimlerde ise her mirasçının miras payına karşılık aldığı taşınır ve taşınmazlar. iştirakçilerden biri veya birkaçının belirli bir taşınmazdaki hissesinin diğer iştirakçilere devir ve temliki.12. g. 15 uyarınca.. Ayırma işlemi gerektiren tapulu ve tapusuz taşınmazların taksimlerinde ayırma tarihindeki imar mevzuatına göre işlem yapılır. kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklanır. onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belli bir payının. 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu hükümlerine göre yapılır: Taşınmazın. taksim sonucu her hissedara hangi taşınmazın isabet ettiği. temessük veya senetleri. Onaylı irade suretleri ile fermanlar. T. son zilyedi adına yapılır. istihkam ve ihbar hüccetleri. çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. Onaysız tapu yoklama kayıtları. 85 Tüdeş. KK’da zilyet lehine kabul edilen nedenlere iktisabı uygundur. tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları. f. bu mallar taksim gereğince zilyetler adına tespit olunur. kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklanır85. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların devir ve temliki. d. KK. kadastro tutanağının düzenleme tarihine kadar kabul edilerek tespit. Mubayaa. delillendirme koşulları dışında ayrıca şu belgelerden birine dayandırılması gerekir: a.g. 31. e. c. a. sipahi. Sulu veya kuru toprak ayrımı. tapulu taşınmazlarda yazılı. Geçerli mütevelli. sayfa: 346 . İyelik sütununda iştirak hali çözülmeden payını devreden mirasçının adı yerine devralan mirasçının adı yazılarak tespit yapılır. tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların ise KK uyarınca belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu durumda..

göl. b. md. Ayrıca Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dağlar. hastane veya diğer sağlık tesisleri. kışlak. yunak ile kapanmış olan yollar. Bu sınırlandırma. bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler (Hükümet. Tarım alanına dönüştürülmesi ya da ekonomik yarar sağlanması mümkün olan hali arazi ya da ham toprak gibi nitelikli yerler hazine adına tespit edilir ve tutanakta bu husus ayrıntılı olarak açıklanır. kayalar. köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetinilir. c. e. 18 ile hükme bağlanmıştır. özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel iyeliğe konu teşkil etmezler. namazgah. tepeler. nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir. kitaplık. istisnalar saklıdır. Sınırlandırılmış Devlet ormanları içinde kalan ve sınırlandırma tutanaklarında da kabul edilmeyen özel iyeliğe konu taşınmazlar. cami. harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmazlar sınırlandırılır. tapulu olsa dahi. belediye. parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmazlar özel siciline yazılır. kuyular. il. kadastrolamaya tabi tutulmaz. . genel mezarlık. tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz. otlak.Kamu Malları Kamunun ortak kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden: a. tepeler. Kamu hizmetinde kullanılan. boşluklar ve benzeri hizmet alanları) kayıt. pazar yerleri. d. Yol. Sınırlandırılmış ormanlar için tahdit haritasındaki sınırlar esas alınarak bulunduğu adanın son parsel numarası verilmek suretiyle tapu kütüğüne aynen aktarılır. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar. tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmazlar. köy odası. dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi. karakol. belge veya özel kanunlarına göre Hazine. meydanlar. kamu kurum ve kuruluşları. yaylak. kütüphane. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Araziler Özel ve tüzel kişiler adına iktisap koşulları gerçekleşmeyen ve tescile tabi bulunan taşınmazlar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerlerin hazine adına tescil edileceği KK. belediye. çeşme. Çalışma alanı sınırları içinde kalan Devlet ormanları sınırlandırılarak orman özelliği ile hazine adına tespit ve tescil edilir. park ve bahçeler. özel kanunları hükümlerine tabidir. meydan. köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar. bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde. Özel kanunları hükümlerine tabi olan ormanlar Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunur. Mera. okul binaları.

aksi takdirde hazine adına tespit edilir. talepte bulunan paydaşların. göl. maddelerinde sayılan belgeler mevcut olmalıdır. nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırma dışında tutulur. Orta malları. İhya Edilen Taşınmazlar Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden. bağımsız bölümlerin kime ait olduğu. arsa payları ve edinme nedenleri etraflıca açılanır ve iyelik sütununda malikleri ve payları gösterilir. Kat iyeliği esasına göre yapılacak tespitlerde ana taşınmaz ve her bağımsız bölüm için ayrı ayrı kadastro tutanağı düzenlenir ve bağımsız bölümlere ait tutanaklar ana taşınmaz için düzenlenen tutanağa eklenir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. kendi imar ya da vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirilerek ya da parçalara ayrılarak. Bağımsız bölüm olarak tespit yapılabilmesi için: • • Tüzel kişiliğe sahip yapı kooperatifleri ve şirketlerin yönetim kurullarınca alınıp genel kurullarının oy çokluğu ile kabul edilen yönetim kurulu kararı bulunmalıdır. yönetim planını imzalaması yeterlidir. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat iyeliği ya da kat irtifakı tesis edilip bağımsız bölümler şeklinde kadastro tespitleri yapılır. hizmet malları. bağımsız bölümleri gösterir noterden onaylı liste aranmaz. Edinme sebebinde ise o bağımsız bölümün . maliklerin adet ve pay olarak yarıdan bir fazlasının noterlerce düzenlenmiş yazılı onayları gerekir.bunlardan çıkan kaynaklar gibi tarıma uygun olmayan sahipsiz yerler ile deniz. tüzel kişilerin ya da topluluk temsilcilerinin talebi üzerine TKGM’nün izni alınmak suretiyle ikinci defa kadastrosu yapılır. Şahıs topluluklarına ait taşınmazlarda. 1/3 gibi) yazılır. masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmazlar. Tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının malik olduğu taşınmazlarda ise. ve 14. şirket ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden fazla yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmazların. ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup ta bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmazlar. • Daha önce kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmazların. ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmazlarda bu hüküm uygulanmaz. şahıs topluluklarında ise oy çokluğu ile alınan karar gerekir. Kayden malik oldukları paylar arsa payı olarak kabul edilir. Ana taşınmaz için düzenlenecek tutanağın edinme sebebinde. İl. tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zaman aşımı yolu ile iktisap edilemez. Bu şekilde tespitler için tüzel kişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararı. Ayrıca. Toplu Yapılar Kooperatif. Bağımsız bölümler için düzenlenecek tutanaklarda bağımsız bölüm numarası parsel numarası ile kesirli (1/1. tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların tespiti ile ilgili koşullar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına.

md. Ancak. Çekişmeli (Davalı) Parsellerin Tespiti • • • Taşınmaz iyeliğine ve sınırlı ayni haklara. md. Sınır ve ölçüm uyuşmazlıklarına ilişkin kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara konu taşınmazlar çekişmeli sayılır86. harita. kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınır içeriyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. Hazinece. Harita. bu çalışma alanında taşınmazlar 86 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. kayıt ve belgelerde gösterilen yer esas alınarak tespit yapılır. plan ve krokideki sınırlara uyulur. Sınırlandırma ve iyelik tespiti işlemlerinde tapu kayıtları ve diğer belgelerin kapsadığı yerin tayininde (belirlenmesinde). Askı cetvellerinde bağımsız bölümlerin tespit sonuçları yazılıp tapu kütüğüne yazım işlemleri Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre yapılır. miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tespit edilir. Tapuya tescil ya da şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek diğer haklara. tefviz (dağıtma) veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmazlarda çıkan fazlalık. taşınmazla birlikte satış. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde. mahalli hukuk mahkemesinden. zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırdaki taşınmazların kayıtları. fiziki yapıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa. değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte ise. 20 uyarınca aşağıdaki şekilde hareket edilir: • • • Kayıt ve belgeler. b. bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabiliyor ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise. KK. tefviz. 5 uyarınca kadastro müdürü tarafından. özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye uygun olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan. harita. Zilyet. tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz. 21’e göre kayıt ve belgelerde yazılı miktara uyulması gereken hallerde. tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise. 10 yıllık süre dolmamış ise miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan (tespit sırasında zilyet hazır bulunmaz ise zilyedin yararına uygun düşen taraftan) bölünerek maliye hazinesi adına kayıt edilir. tespit o sınır esas alınarak yapılır. miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. Harita. md. plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması olanaklı ise. madde: 3 .tespit şekli açıklanır. • KK. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar. Çalışma alanında işe başlamadan önce KK. miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde.

Kadastro teknisyenlerine teslim edilen davalı taşınmazların sınırlandırma ve tespiti dava konusuna göre aşağıdaki şekilde yapılır88: a. Ancak yüzölçümü hesaplanmaz. teknisyenlerce. taşınmazın iyeliği tayin edilmeden davaya konu sınırlar paftasında kurşun kalemle işaretlenir. davacı ve davalının adı. tarih ve numarası belirtilir. madde: 4 88 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. Davalı olan tutanakların sağ üst köşesine kırmızı kalemle “davalıdır” yazıldıktan sonra tutanağın dava dosyası ile kolayca birleşmesini sağlamak için mahkemenin adı ve esas numarası yazılır. c. Yerel hukuk mahkemelerince düzenlenecek listelerde. Dava sınıra ve yüzölçümüne yönelik ise. Tarafların iddia ettikleri sınırlar ile zeminde mevcut olan sınır ayrı bir kroki üzerinde gösterilir ve bu kroki kadastro tutanağına eklenir. d. davanın konusu. Bu taşınmazlara ait kadastro tutanakları. soyadı ve adresleri. Sonuçları ve varacakları kanaatleri tutanağın edinme sebebi sütununa etraflıca açıklanır. Davalı taşınmaza ait tutanak ve eklerinin asılları kadastro müdürünce en geç 7 gün içinde kadastro mahkemesine gönderilir.hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla. Mahalli mahkemede görülmekte olan dava aynı çalışma alanında birden fazla taşınmazı ilgilendiriyorsa her bir parselin kadastro tutanağı düzenlendikçe ayrı ayrı kadastro mahkemesine gönderilir89. a ve b’de açıklandığı şekilde. Yüzölçümü hesaplanmaz. davanın esas numarası. Davanın iyelikle birlikte sınıra da yönelik olması halinde. tarafların iddiaları. taşınmaz teknisyenlerce ölçülür. Dava iyeliğe yönelik ise. kadastro mahkemesine gönderilmek üzere pafta örnekleri ile birlikte en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir. davanın görülmekte olduğu mahalli mahkemeye de bilgi verilir. maliki tayin edilir. Ayrıca. madde: 6 . varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirilir. Davanın dosya numarası belirtilerek maliki tayin edilmeden (iyelik tablosu doldurulmadan) kadastro tutanağı düzenlenir. tarafların iddiaları. Taşınmazın iyesi tayin edilerek kadastro tutanağı düzenlenir. hükme bağlanmış olup ta henüz kesinleşmeyen davaların listesi yazılı olarak istenir. davalı taşınmazın mevkii ve sınırları ile varsa davaya dayanak belgelerin cinsi. 87 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. tapuya tescil ya da şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara yönelik olması halinde. Davanın sınırlı ayni haklara. taşınmazın sınırları belirlenir. madde: 5 89 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. Kadastro mahkemesi görevi içine giren ve çekişmeli parsellere konu olan davalar tespit edildikten sonra bu liste ve davalarla ilgili belgeler kadastro teknisyenlerine imza karşılığı teslim edilir87. taşınmaz teknisyenlerce ölçülür. Davaya konu sınırlar paftasında mürekkeplenmeden kurşun kalemle işaretlenir. b. varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirilir. davanın konusu ile dosya numarası kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda ayrıntılı olarak açıklanır. Dava listeleri müdür ya da müdür yardımcısı tarafından incelenir.

Davalı taşınmazlara ait kadastro tutanağı ile ekler çalışmaların tamamlanmasından sonra. Taşınmaz tapu kütüğüne tescil edildikten sonra el değiştirmiş ise hiçbir işlem yapılmadan ilgililerine mahkemeye başvurmaları gerektiği bildirilir. Davalı olduğu halde tutanaklar kesinleştirilmiş ise. o çalışma alanında bulunan taşınmazlarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce kadastro müdürlüğüne bildirilmesi üzerine. Askı ilanı süresi içinde dava açılmış ise. Bunlar. b. d. Bir örneği de aslına uygunluğu onaylanarak kadastro müdürlüğünde saklanır. Dava konusu taşınmazın tespitinin yapılarak 30 günlük askı ilanına alındığı konusunda davanın açıldığı mahkemeye ayrıntılı bilgi verilir. Mahkeme. davalı tutanaklar kadastro mahkemesine devredilir. Davanın mahiyetine göre. kadastro müdürünce bu listeler derhal kadastro teknisyenlerine verilir. devredilmişse tapu sicil müdürlüğünce. devredilmemiş ise kadastro müdürlüğünce ilgili parselin tapu kütüğü sayfasının beyanlar hanesine. Tutanağın uygun bir yerine kadastro ekibince şerh verilerek parsel davalı hale getirilir. 90 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. Kadastro mahkemesinde sınır uyuşmazlığı nedeniyle açılmış davalarda. ancak tutanak düzenlendikten sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmiş ise. c. ilgililerin talebi üzerine dava konusu taşınmazın anlaşmazlık dışında kalan kısmı KK. Mahkemenin bildirisi üzerine ihtilafsız kısma son parsel numarası verilerek tescili yapılır90. dava listesine dahil edilmeyen ya da davalı olduğu mahkemelerce bildirildiği halde bu husus göz önünde bulundurulmayarak tespitleri kesinleştirilen taşınmazlar bulunabilir. e. madde: 8 . Davalı tutanaklar kadastro mahkemesine devredilir. teknisyenlerce kadastro tutanağının malik sütunu kırmızı kalemle çizilerek mahkemenin adı ve esas numarası yazılır. Kadastro tutanağı henüz düzenlenmeden dava açılmış ise. tespitin davalı olması nedeniyle kesinleşmediği yazılarak sınırlandırılır. bu süre içinde taşınmazlarla ilgili olarak kadastro mahkemesinde dava açılabileceğinden. Kadastro müdürlüğü bu ayırmanın imara uygunluğunu yetkili mercilerden sağladıktan sonra ayrımı yapar ve sonucunu mahkemeye iletir. bu süre içinde mahalli hukuk mahkemesinde açılan davalar hakkında kadastro müdürlüklerince kadastro tutanağı üzerinde bir işlem yapılmaz. Kadastro tutanağının düzenlenmesinden önce dava açılmış. teknisyenlerce sınırlandırma ve tespit işlemleri tamamlanır ve davalı tutanaklar kadastro mahkemesine verilir. ayırma işlemini yapmak üzere kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. tutanak üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan derhal mahalli mahkemeye açıklayıcı bir yazı ile kadastro tutanağının düzenlendiği bildirilir. madde 30 uyarınca mahkemece ayrılabilir. madde 7 uyarınca aşağıdaki gibi yapılır: a. Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra dava açılmış ise. diğer belgelerle birlikte tapu sicil müdürlüğüne devredilir. Ayrıca. Dava listesi kadastro müdürlüğüne verildikten sonra mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalara ilişkin işlemler Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik.

Kadastro Harçlarının Belirlenmesi taşınmazların tespiti sırasında. idari ve hukuksal konuları içeren kontrol işlemleri KK.5. 6. kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzeltilir.3. 6. Köy beyan defteri ya da c. idari ve hukuki noksan ve yanlışlıklar. Bu. md. kadastro çalışmalarının hızla sonuçlandırılması ve kadastro komisyonlarında iş birikimini önlemeyi amaçlamaktadır. Emlak vergisi beyannamesi. kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise. Kontrol sonuçları her çalışma alanı için tutulan onaylı kontrol defterine yazılır.3. tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemelerde tespit edilen teknik. md. ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir. İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. tutanak. Yapılacak düzeltme işlemi ilgililerin haklarını etkiliyor veya kontrol elemanları ile kadastro ekibi arasında görüş ayrılığı bulunuyorsa. İtirazları yerinde görülmeyen kişilerin ilan süresi içinde de dava açma hakkı saklıdır. 9 uyarınca. kadastro tutanağı ekleri ile beraber konunun çözümlenmesi ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kadastro komisyonuna devredilir.3. madde 22 uyarınca gerçekleşir: “Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından. a. sadece belgeye dayalı itirazlar komisyonca incelenir. Kroki.4. Kadastro Tespitine İtiraz KK. Teknik kontrol işlemleri harita mühendisleri.6. İtiraz üzerine kadastro tutanağı ve ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. bunlar yoksa fen kontrol memurları ya da her ikisi tarafından. 8 ve Taşınmaz Malların Sınırlandırma. Yapılan işlem. b. Belediye ya da köy muhtarlıklarınca onaylı ilgililerince ibraz edilecek belgelerdeki .3. hukuki kontrol ise tasarruf kontrol memurları tarafından gerçekleştirilir.” Kontrol belirli periyotlarla yapılır. Tutanak ve Ölçümlerin Kontrolü Teknik.6.6. Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik. Sınırlandırma ve tespite itiraz.6. kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. Gelişigüzel itirazların önlenmesi amacıyla. Eksiklikler ve yanlışlıklar kadastro ekibine tamamlattırılır ya da düzelttirilir. ilgililerince Kadastro çalışma alanlarındaki belediyelere verilen.

kendisine intikal eden işleri itirazlı işlemler ve itiraz dışı işlemler olarak iki ayrı grupta inceler: Komisyon. Bunların her ada ya da mevkiin bitiminde teknisyenlerce. İlgililerince son beyan döneminde • • • Vergi beyannamesi verilmeyen. 8 ve 9. ada ve parsel numarası. mevki ve sokak adı. KK’nin 9. Kadastrosu yapılan yerlerde. Kadastro Komisyonunun Görevleri KK. intikal tarihinden itibaren bir ay içinde ya da gerekçe göstermek suretiyle. Paylı olup ta bir kısım paydaşlarca beyanda bulunulmayan ya da Beyan tarihinden sonra özelliği değişen taşınmazlar tespit edilmiş olabilir. Çalışma alanı sınırları içinde veya bitişiğindeki taşınmazlar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmazlardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin. maddesi uyarınca düzenlenen tutanakların geometrik ve yasal konularının çözümlenmesi. emlak vergisi değerlerinin belirlenmesini ister. 3 uyarınca kurulan kadastro komisyonlarının görevleri ilgili kanun ve bu konuda hazırlanmış yönetmelik92 hükümlerine göre şunlardır93: • • Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görülmesi nedeniyle KK’nin 7/3. kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları.yazılı emlak vergisi değer miktarları. 7/4. Kadastro komisyonunun saptadığı emlak vergisi değeri de dikkate alınarak her parsel için kadastro harcı tahakkuk ettirilir91. Kadastro tespitlerine yapılan itirazlar ancak iki halde incelenir: 91 Bakınız: Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik 92 Bakınız: İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 93 Bakınız: Kadastro Kanunu’nun 7/3.6. en geç çalışma alanında kadastro ekibinin faaliyeti sona erinceye kadar sonuçlandırılır. maddesinde açıklanan konularda görüş ayrılığı bulunması nedeniyle bu aykırılığın giderilmesine. Kadastro müdürü de bunları en kısa sürede kadastro komisyonuna havale ederek. kadastro harcı ve yargılama giderlerine matrah olmak üzere kadastro tutanağının ilgili sütununa teknisyenlerce işlenir. kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında KK’nin 8. maddesi gereğince çözümlenmek üzere gönderilen işler. kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere.3. kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere vergi kıymet takdir edilmesi için gönderilen işler. • • • Kadastro komisyonu. alanı ve özellikleri yazılarak düzenlenecek bir listesi kadastro müdürüne teslim edilir. md. 6. Kontrol işlemleri sırasında. KK’nin 7/4. maddeleri . son beyan dönemi emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmazlara. kadastroya tabi olması yolunda iddia olursa. maddesi uyarınca kadastro tespitlerine yapılan itirazların çözümlenmesi.6.

Kadastro komisyonunca takdir edilen bu değerler teknisyenler tarafından kadastro tutanağına işlenir. gönderilen tutanaktaki bilgilerden. Tespit. İtirazların sonuca bağlanmasından sonra yapılacak itirazlar ise ayrıca incelenip yeniden komisyon tutanağı düzenlenir. Ancak. İtiraz dışı işlemlerde komisyon incelenme ve araştırma ile sınırlandırılmamıştır. muhtar ve üçüncü kişileri dinleyerek gerçek hak sahibini belirler.• • Tespite esas alınan belgenin geçersiz olduğu ileri sürülebilir. Tutanaklar devredilmiş ise bu işi müdürlük yapar. itirazlar henüz sonuçlandırılmamış ise. Kadastro komisyonu tarafından sonuçlandırılan emlak vergisi değeri bulunmayan taşınmazların kıymet takdiri işleri de itiraz dışı işlemlerdendir. kendisine tebligat yapılmayacağı. Kadastro komisyonlarınca takdir edilen bu değerlere maddi hesap hataları dışında itiraz edilemez. birlikte incelenerek sorun çözümlenir. Komisyon. bir belgeye ya da bilirkişi beyanlarına dayalı olarak yapılmakla beraber taşınmaz üzerinde hak iddia eden kimse belgeye dayanabilir. Bina aşınma payı oranlarını gösteren cetveller. bu taşınmazlara kıymet takdir edilir ve en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye bildirilir. Matrahın tespitinde ya da harcın tahakkukunda meydana getirilen maddi hesap hataları nedeniyle 30 günlük askı ilanı sonuna kadar yapılacak itirazlar kadastro müdürü tarafından incelenip düzeltilir. madde 8 95 Bakınız: Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik. Görülmekte olan davaların konusunu teşkil eden taşınmazların yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro mahkemelerince kıymetinin belirlenmesi istenmesi halinde. itirazı için doğrudan başvurduğu zaman. Gerektiğinde yerinde uygulama. sonucun askı 94 Bakınız: İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik. Taşınmazın yüzölçümü ve özellikleri. Gerektiğinde mahallinde araştırma yapılır ve bilirkişilerden de yararlanılır95. Matrah belirlenirken: • • • • • Vergi daireleri ya da belediyelerde bulunan emlak vergisi asgari m 2 birim değerleri cetveli. madde 4 . askı cetvellerinde bütün itirazlar incelenerek en son durum gösterilir94. gerektiğinde tutanakta beyanları alınan kimselerin de görüşlerinden yararlanmak suretiyle hak sahibini belli eder. Komşu parsellerin beyan edilen değerleri göz önünde tutulur. Binaların m2 inşaat maliyet bedelleri. İtiraz eden kimse. Komisyonun buradaki incelemesi yalnızca. soruşturma ve inceleme yapıp bilirkişi. Aynı parsel için birden fazla itiraz yapılması halinde. belgenin yasal durumu ve bu yere ait olup olmadığı hususu ile sınırlıdır. Müdürlükçe kadastro komisyonuna intikal ettirilen listelerdeki taşınmazlara kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerine esas olacak matrah belirlenir.

Kadastro Mahkemesinin Görevleri ve Tutanakların Kesinleşmesi KK. 11’de belirtilen. İlgililerince imzalanan bu tutanakta komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde. 27 uyarınca mahalli hukuk mahkemelerinden kadastro mahkemelerine devredilen dava ve dosyalar. askı cetvellerini düzenler. ilgili gerçek kişilere.3. Tutanağın ve itiraz kayıt defterinin ilgili sütununa itirazın kaldırıldığı işaret edilir.6. sınırlandırma ve tespit sonucu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak. komisyonca kimlik tespiti yapılır. KK. md. md. Bu cetvelleri ve pafta örneklerini. 11 uyarınca kadastro müdürü. 10/4 uyarınca. c. kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapmak zorundadır. md. md. Düzenlenen bu tutanak ta kadastro tutanağına eklenir. KK.3. 30 günlük askı ilanı süresi içinde kadastro mahkemesinde açılan davalar. itirazın geri alınma nedeni açıklanarak bir tutanak düzenlenir ve itirazını geri alanın imzası alınarak itiraz kaldırılır. aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konulara ilişkin kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davalar. İtirazlı ve itiraz dışı işlemlerde hak sahibi belirlendikten sonra yeniden komisyon tutanağı düzenlenir.6. İtirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. Komisyonca düzenlenen tutanakların sonucu askı ilanında belirtilir. İtiraz edenin. KK uyarınca yapılan ilanlar. md. Kadastro müdürü bu işlemleri. . müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir. ayrıca 30 günlük askı ilanı süresince kadastro mahkemesine dava açma hakkı vardır.8. tam üye sayısı ile toplanılır ve oy çokluğuna dayalı olarak tutanak düzenlenir. Müdür. 6. md. Bu ilanda kadastro harçları da gösterilir. b.7. Askı İlanı KK. 24 uyarınca kurulan kadastro mahkemesi aşağıdaki davalara bakar ve sonuçlandırır (KK.ilanında açıklanacağı belirtilir. KK. kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Genel Müdürlüğün iznini alarak kadastrosu henüz tamamlanmayan çalışma alanlarında mahalle. bucak merkezi ve köyde. Kadastro tutanağına yapılan itirazların geri alınmasının istenilmesi halinde. 6. bir ada veya mevkiden daha küçük olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan taşınmazlara ait kısmi ilanı aynı esaslara göre yapabilir. 26): a. Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan ya da çözümü yasalarla mahkemelerin takdirine bırakılan konularda kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle düzenlenecek komisyon tutanağı ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir.

kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir. Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları. çalışma alanında kadastrosu yapılmayan taşınmaz kalmadığına. Zemine uygulanamayan tapu kayıtlarının zabıt defterlerindeki uygun bir yere kırmızı kalemle uygulanamadı diye işaret düşülür. işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurulanlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar. sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra. KK. Bu tutanaklarda belirtilen haklara.3. Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra. kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. Revizyon yapılan kayıtların uygun bir yeri ile kayıt defterleri işleyen kişilerce imzalanır. Kesinlik kazanan kadastro tutanakları müdür tarafından onaylanır. iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın. Ayrıca. aslî müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıklar. madde 12 uyarınca hükme bağlanmıştır: “30 günlük ilan süresi geçtikten sonra. 6. tespitten önceki haklara dayanarak. sınırlandırma ve tespitler ancak kadastro mahkemesinin kararı sonucunda kesinleşir. İtiraz edilmeyen ve davalı olmayan kadastro tutanakları. Yargıtay’da bunlara karşı itiraz edilemez.” Hak düşürücü süre. Kadastro mahkemelerinin sonuçlandırdığı davalara ait kararlar kesindir. bilirkişiler ve kadastro teknisyenlerince imzalanır.9. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. sınırlandırma ve tespit işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bir tutanak tutularak imzalanır. Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse. Çalışmaların bitiminden sonra. Davalı taşınmazlara ait tutanaklar. sınırlandırmalar ve tespitler 30 günlük askı ilanı sonunda kesinlik kazanır. Hak Düşürücü Süre Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre. Tutulan bu zabıttaki bilgiler ve çalışma alanına ait tapu kayıt defterlerine göre 30 günlük askı ilanından sonra.d. uygulanamayan tapu kayıtlarının uygulanamama nedenleri açıklanmak suretiyle düzenlenen tutanak muhtar.6. tescil işleminden önce tapu sicil müdürlüğündeki tapu kayıtlarına gerekli revizyonlar işlenir. Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları. kanunun belirlediği sürede bir dava açılmaması halinde hakkın kendisinin sona ermesidir. dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir. Kanunun ön gördüğü belli bir süre içinde hak istenmediği .

a. Hakim. Ankara . b. Komisyon tarafından iki nüsha tescil dosyası hazırlanır. Kadastrosu yapılan ormanlarla 96 97 Tüdeş. hak düşürücü süre davalı taşınmazlarda. sayfa: 225. artık o hakkı isteme yetkisinin sona ermesi ise hak düşürücü süreye benzeyen zaman aşımıdır96.g. Davalı olup kadastro mahkemesine intikal etmiş bulunan taşınmazların kütük sayfalarının itirazla ilgili hanesi boş bırakılır.takdirde. Kesinleşme tarihleri tescil tarihleri olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde ada ve parsel sırasına göre tapu kütüklerine kaydedilir. Bıyık.4. Orman tapuları birisi dosyasına konmak. Kadastro tutanaklarında belirtilen haklara.Çorbalı.1. Son İşlemler Kadastroda teknik ve yasal işlemlerin kesinleşmesinden sonra gerçekleştirilen • • • • Tapu kütüğüne tescil. 6. kadastrodan önceki yasal nedenlere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz (KK. sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra. Hak düşürücü sürenin başlangıcı tutanağın kesinleştiği tarihtir.. Tüdeş ve Bıyık hak düşürücü sürenin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır: a. Hak düşürücü süre kanun düzeni ile ilgilidir. Hak düşürücü süreye uymama hakkın kaybına neden olur. Buna göre.. T. 97. kütük sayfasının beyanlar hanesinde kurşun kalemle belirtilir. Feryal Matbaası. Devlete ait ormanlar harç ve resm alınmaksızın hazine adına tapuya tescil edilir. 6.e. sayfa: 365 Özmen.. md. “3402 sayılı Kadastro Kanunu Şerhi. İlgili davanın esas numarası. (1988). kadastro mahkemesinin kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar. İ.12). C. c. Çaplı tasarruf belgelerinin ilgililere dağıtılması ve Devir ve teslim çalışmaları son işlemleri oluşturur. H. diğeri ise aslı ile beraber Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere iki nüsha hazırlanır. (1994). Tapu Kütüğüne Tescil Tescil işlemleri kadastro mahkemesince kesinleşen veya ilan süresince itiraz edilmeden kesinleşen tutanak ve eklerine dayanarak yapılır. hak düşürücü süreyi resen gözönünde bulundurmalıdır... Eski tapu kayıtlarının kapatılması.4.

ölçü krokileri. a. 6. ada bölümü krokileri. Bunların dışında nirengi röper krokileri. Devir ve Teslim Kadastrosu biten çalışma alanlarına ait bütün tutanak ve ekleri ile paftaları mahalle ya da köy itibariyle ve ada. Çaplı Tasarruf Belgelerinin İlgililerine Dağıtımı Taşınmaza ait konum.. Bu kayıtlara dayanılarak işlem yapılamaz. mahalle ya da köy klasörlerinin birer örnekleri de TKGM’ne gönderilir. ilçelerde ilçe orman kadastro dosyaları. Harç çizelgelerinin birer kopyası yerel vergi dairesine gönderilir. sayfa: 393 .3. kadastro çalışma alanı sınır krokileri. iyelik bilgileri yanı sıra taşınmazın komşu parsel ve yollarla olan durumunu gösteren krokisinin de bulunduğu çaplı tasarruf belgeleri tescil işlemleri tamamlandıktan sonra ilgililerine dağıtılır. sınır köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri. Orman Genel Müdürlüğü’nde orman kadastrosu sicil defteri.. 98 Tüdeş. Eski Tapu Kayıtlarının Kapatılması Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içinde kalan eski tapu kayıtları kapatılarak. Bunlar kadastro ve tapu müdürleri tarafından imzalanır. kıymet. Devir teslim için üç nüsha tutanak düzenlenir. nirengi ve poligon kanavaları. kütük. Pafta ve fenni belgelerin asılları kadastro müdürlüğünde saklanır. vergi. işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Kadastro paftalarının birer örnekleri ile hazırlanan tapu kütüklerinin birer kopyası TKGM’ne gönderilir.g. T. 6. nirengi ve poligon özet çizelgeleri. yüzölçümü hesap çizelgeleri.ilgili olarak. Bıyık.4.4. 6.2.. parsel sırasınca ayrı klasörlerde toplanarak ve bir cetvele bağlı olarak tapu sicil müdürlüğüne devredilir. sınırlandırma krokileri. C. (1994).4.e.4. ayrıca belde/köy orman kadastrosu dosyaları düzenlenir98.

maddede nitelik ve iyelik değişikliği doğuran hatalar düzeltme dışı tutulmuştur. “Kadastroları kesinleşmiş taşınmazlarda vasıf (nitelik) ve iyelik değişikliği dışında kalan ölçü. maddesi bu hataların düzeltilmesini hükme bağlamıştır. taşınmaz iyeliğinde değişikliğe neden olduğu yorum ve gerekçesiyle uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz. mahalle adlarının yanlış yazılması. Bu maddenin uygulanmasında. yapılan düzeltme kesinleşir. KADASTRO HATALARI VE DÜZELTİLMESİ Kadastro çalışmaları sırasında ölçü. sayfa: 153. taşınmaz iyeleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. parsel numaralarının yanlış yazılması. maddeye göre. Taşınmaz iyelerinin gereksiz yere mahkemeye gitmelerini önlemek. çizim ve hesaplamadan doğan teknik hatalar meydana gelebilir. İstanbul . 12’de hükme bağlanmış olan 10 yıllık hak düşürücü süre dikkate alınmaz. Ölçeğin yanlış yazılması. KK. ölçü değerlerinden yararlanarak ya da paftasından değer alınarak ve elde edilen değerlerin zeminle karşılaştırılması yapılarak. paftaların sayısallaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. parsellerin paftadaki sınır ve yüzölçüm miktarlarında düzeltme yapılabilmektedir. E. çizgisel olarak üretilmiş kadastro haritalarının. Uygulamada. Düzeltme. Tebliğ tarihinden başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı takdirde. 12. Sayısallaştırma işlemleri sırasında. (1997). 41. Ancak taşınmazların teknik belgelerine uyularak kadastro paftalarında yapılan sınır ve yüzölçüm düzeltmelerinin. Pafta.. Kenar koordinatlarının yanlış yazılması. ada.7. ortaya çıkan yorum ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için hak kaybına meydan vermeyecek ve pratik olarak çözümlenmesini sağlayabilecek şekilde yasal düzenlemeye gidilmesinde yarar vardır99. bu gibi hataların idari yolla düzeltilmesi amacıyla KK’nun 41.” 41. Sayısallaştırma işlemi nedeniyle ortaya çıkacak düzeltmelerin. Çalışma alanı içinde. VIII. “Kadastro Bilgisi Ders Notları”. md. ilçe. kadastro kesinleştikten sonra ortaya çıkan hataların düzeltme işlemlerinde. Düzeltmeye konu olan kadastro hataları şunlardır100: • • • • 99 100 İl. ilgilinin başvurusu ya da kadastro müdürlüğünce resen düzeltilir. tersimat (çizim) ve hesaplamalardan doğan hatalar. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Ülger.

mira. Teknik hatalar tarafların kusuru olmaksızın görevli memurların dikkatsizliğinden kaynaklanıyor ise büro ve zeminde gerekli incelemeler yapıldıktan ve bir tutanakla durum belirlendikten sonra gerekli düzeltmeler kadastro ve tapu sicil müdürlükleri tarafından yapılır. 30 gün içinde sulh hukuk mahkemesinde dava açarlarsa verilecek karar beklenir. duvar vb. Sınırların yanlış mürekkeplenmesi. Diğer idarelerin düzenledikleri belgelere dayalı olarak meydana gelen hatalar için düzeltme harcı alınır. İlan süresinin kısa tutulması nedeniyle usul hatasının ortaya çıkması. Gerek kadastro gerekse tapu sicil müdürlüklerinin neden oldukları hataların düzeltilmesinden hiç bir harç alınmaz. Mal sahibinin adının hiç yazılmaması.). Değişikliklere ilişkin geometrik verilerin doğru işlenmemesi. . hatalı hesaplanması). Taşınmazları devir ve temliki esnasında yanlışlıklar yapılması. tesislerin sınırlandırma krokisinde yanlış belirtilmesinden doğan kazalar). soyadları. yüzölçümlerinin vb. Taşınmaz iyesinin teknik hatayı fark ederek başvurması ya da röperli kroki veya çap istemi sırasında yanlışlığın anlaşılması halinde de büro ve zeminde gerekli incelemeler yapılıp bir tutanakla durum belirlendikten sonra kadastro ve tapu sicil müdürlükleri tarafından gerekli düzeltmeler yapılır. küçük nokta. Bilirkişilerin. cinsiyeti. açı ya da uzunluk ölçülerinde hata yapılması vb. İyelik sınırının yanlış geçirilmesi (kırık noktaların yanlış birleştirilmesi vb. Kadastro müdürlüğü tarafından bizzat fark edilen hatalar için de aynı işlemler yapılır. baba adları veya paylarının yanlış yazılması ya da iki adından yalnız birinin kaydedilmesi. Ayrıca. Ölçümlerin yanlış yapılması (prizmatik/kombine ya da kurulsal/takeometrik ölçümlerde yanlış nokta ölçülmesi. Kadastro hatalarının düzeltilmesi işlemleri yapılırken ilgili mal sahipleri yanlışlığın giderilmesi için yazılı onay verirlerse o zaman 30 gün beklemeden karar kesinleştirilir.). yemin ettirilmeden çalıştırılması. İyelik bilgilerinin yanlış belirtilmesi (beyannamelerde ilgili parsellerinin iyelerinin adları. Taraflar. nokta numaralarının yanlış yazılması. parsel değerinin doğru belirlenmemesi). Hesapların yanlış yapılması (poligon. nokta atlanması. Hatalar birden fazla parseli ilgilendirdiğinde taraflar adreslerinde bulunamıyor ya da adresleri saptanamıyorsa gazete ilanı ile bildirim yapılarak hatalar düzeltilir.• • • • • • • • • • • • Sınırlandırmanın yanlış yapılması (parsel sınırlarının tam olarak saptanamaması ya da nereden geçtiklerinin ve birbirlerinden ne gibi tesislerle ayrıldıklarının veya sınırlardaki çit. kadastro müdürlüğü tarafında durum taraflara tebliğ edilir. Mahkemeye gidilmemesi halinde 30 gün sonra kesinleşen düzeltme kararı tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

KADASTRONUN YAŞATILMASI Kadastro en son durumu gösterdiği takdirde. ifraz. Çünkü. cins değişikliği. Kadastronun yenilemesi ile gerçekleştirilir. toprakla ilgili her türlü plan ve projeye altlık teşkil eder diye tanımladığımız ÇAK’nun görevini tam olarak yerine getirebilmesi için de en son kadastral durumlara ihtiyaç vardır. Mahalle ya da birlik klasörleri de yeni duruma göre düzeltilir. saydam paftalara mürekkeple çizilir. Yapılan kadastro çalışmalarının geçerliliğini sürdürmesi için yapılacak iş kadastronun yaşatılmasını sağlamaktır. a.1. tesis inşası gibi geometri. tevhit. Devletin taşınmaz iyeliğini güvence altına alması ilkesi yerine getirilmiş olur. Taşınmazlar üzerine meydana gelen her değişikliği kadastro paftası ve tapu siciline düzenli olarak aktaracak bir sistem ve düzenlemeye ihtiyaç vardır. imar uygulaması. Kadastrosu tamamlanmış olan yerlerde. taşınmazlar üzerinde meydana gelen sınır değişiklikleri. sınır ve şekil değişiklikleri gibi talebe bağlı değişiklik de kadastro müdürlüklerince yürütülmektedir. ilgililerinin isteklerine göre yapılan kadastro parsellerinin üzerindeki tesis. Talebe bağlı değişiklik işlemlerinde. kullanım türü ve tasarrufu etkileyen değişikliklerin kadastro belge ve haritaları üzerinde izlenmesi ve bu suretle kadastronun yaşatılması ve güncel tutulması gerekmektedir. oldukça dinamik bir yapıya sahip olan taşınmazlar üzerindeki değişiklikler düzenli olarak izlenip ilgili altlıklara işlenmezse belli bir süre sonra geçerliliğini kaybeder. yol gösteren ve denetleyen konumunda olması gerektiğinden. Kadastro belge ve haritalarında meydana gelen değişiklikler orijinal paftaya kurşun kalemle. Kadastronun güncelleştirilmesi ve b.8. özel sektörün olanak ve gücünden yararlanılarak bu aksaklıklar giderilebilir. 8. kadastro haritaları zaman içinde güncelliğini yitirmektedir. Kadastronun Güncelleştirilmesi Kadastro hizmetlerinin tamamlanmasından sonra. söz konusu değişiklik işlemlerinin lisanslı harita ve kadastro . Devletin aslen yapmakla yükümlü olmadığı bu tür hizmetleri bizzat yapmak yerine. kadastro müdürlüklerinin kendiliğinden dikkate alması ve paftalarında güncel durumu izlemesi zorunluluğu bulunmadığından. Kadastronun yaşatılması. Bu nedenle kadastronun güncel tutulması ve yenilenmesi gibi çalışmalar aksayabilmektedir. yaptıran. Kadastro hizmetinin tamamlanmasından sonra meydana gelen bu değişiklikleri. Ayrıca.

1. iken arazi. kamulaştırma örnek verilebilir. Yola terk. Geometrik Şekil Değişikliği Taşınmazların sınırları. Kullanım türü değişiklikleri bazı durumlarda ölçmeyi gerektirirken bazen de ölçmeyi gerektirmez. arsa ve arazi düzenlemeleri. alanı veya boyutunda değişikliklere neden olan geometrik şekil değişikliği. arazi iken arsa.1. Arsa ve arazi düzenlemeleri. Geometrik şekil değişikliğine neden olan bazı işlemler şunlardır: • • • • • Ayırma ve birleştirme.mühendislik bürolarınca yaptırılmasını temin edecek yasal düzenlemeye gereksinim vardır101. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . arsa iken yapılı arsa.2.1. yapılı iken yapısız arsa olması durumunda paftasında ve tapu sicilinde yapılan değişiklikler kullanma türü değişikliğini oluşturur. Ölçmeyi gerektiren kullanma türü değişikliklerinde ise işlem sonucu kadastro ve tapu kütüğüne işlenir. bahçe. • • Mal sahibinin isteği ya da Kamu yararı amacıyla zorunlu olarak oluşur. Vergi dairesine de haber verilerek vergi türü yeni duruma göre düzeltilir. Eğer yapılan yapının komşu parsele tecavüz ettiği anlaşılırsa nitelik değişikliği tapu kütüğüne işlenmekle birlikte kütüğün beyanlar hanesine yapının tecavüz ettiği belirtilir. Kamulaştırma. Geometrik şekil değişikliklerinin bazıları ölçmeyi gerektirirken bazıları da ölçmeyi gerektirmez. Birleştirme ise ölçmeyi gerektirmeyen geometrik şekil değişikliğidir. yola terk. Kullanma Türü (Cins) Değişikliği Taşınmazların bağ. tarla vb. Vb. Bir parselin geometrisinin (şekli) değiştiği ve yeni şeklin belirlenmesi için mutlaka ölçme işleminin gerektiği ölçmeyi gerektiren geometrik şekil değişikliklerine ayırma. Ölçmeyi gerektirmeyen kullanma türü değişikliklerinde yalnızca tapu kütüğüne düzeltme yapılır ve ilgili vergi dairesine durum bildirilir. 8. 101 VIII. 8.

imar planı uygulamaları. En az bir mevki veya ada biriminde. Ayrıca Kanunun 4. Alım-satım. hibe. 8.” hükmü ile yenileme çalışmalarının kapsamı belirlenmiştir. 3083 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan düzenleme çalışmalarıyla da paftaların yenilenmesi söz konusu olmaktadır. . • • • Teknik nedenlerle yetersiz kalan. Ülkemizde yenileme çalışmaları. 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanunun 1. maddesinde yer alan. maddesinde. Tasarruf Değişikliği Tasarruf değişiklikleri. yenilenmesi gereklidir. Uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen.3. Tapu siciline geçmiş veya geçmemiş iyelik veya iyeliğe ilişkin haklar inceleme konusu olamaz. yaşatılması için gerekli önlemler alınmayan kadastro ölçü ve belgeleri bir süre sonra geçerliliklerini yitirerek. harita ve sicillerdeki durumun arazideki değişimin gerisinde kaldığı. Kadastronun Yenilenmesi Kadastronun yaşayan ve devamlılık gerektiren bir hizmet olması için üretilmiş olan tapulama ve kadastro paftalarının teknik nedenlerin yanı sıra toplumun sosyoekonomik yapısındaki dinamizmine paralel olarak da günün koşullarına ve teknolojisine uygun hale getirilmesi. “Yenileme yalnız teknik çalışmaları kapsar.1. 1983 tarih ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun ile 21 Mart 1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmaktadır. toprakla ilgili plan ve projelerin gereklerini karşılayamaz duruma düşerler. TMK’nin 719. ölçü yapılmasına ihtiyaç duyulmayan değişikliklerdir. Geçmişte üretilen tapulama ve kadastro paftaları. hızlı kentleşme. buna bağlı olarak taşınmazların değerlerinin artması. günümüz koşullarına yanıt verebilmesi için kadastronun yenilenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.8. kadastral harita üzerinde herhangi bir değişiklik gerektirmeyen. Yenileme çalışmaları. 2981. daha hassas ölçü ve planlara gerek duyulması gibi nedenlerle günümüzün gereksinmelerine yanıt veremezler. trampa. yalnızca tapu sicili üzerinde değişiklik yapılmasını gerektiren. her ne kadar 2859 sayılı Kanun kapsamında yapılıyor ise de 3194. Meydana gelen değişikliklerin sürekli ve düzenli olarak işlenilmediği. rehin vb tasarruf türü değişikliklerine örnek olarak verilebilir.2. maddesinde ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda yenilemeye ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Gerektiğinde ilgili vergi dairesine de işleme ait bilgi verilir. zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermeyen tapulama ve kadastro haritaları yenilenir denerek yenilemenin amacı da belirlenmiştir. Ortaya çıkan pafta zemin uyuşumsuzluklarının çözümlenebilmesi.

Bunun için. yenilemeyi gerektiren sorunları teknik ve sosyo-ekonomik sorunlar olarak ele alınabiliz103: 102 103 VIII. “Yenileme işlemi sırasında ilk kadastro veya tapulamanın tahdit ve tespit ettiği parsel sınırlarına itibar olunması esas alınır. yapılmışsa da bunun bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılacağı hükme bağlanmıştır. eksikliğinin görülmesi ya da zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediğinin belirlenmesi durumunda. Eğer harita hatalı ise. Bu nedenle. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . daha önce kadastro ya da tapulaması yapılan yerlerdeki haritaların. hatasız tutulması zorunlu olup tapu sicilini oluşturan haritanın da aynı derecede doğru. plan. hatasız ve teknik belgelerine uygun olma zorunluluğu vardır. hatalı ve eksik olduğu anlaşılan kadastro haritasının. md. maddesinde yer alan “ikinci kez kadastro yapılamaz” hükmüne ayrıcalık getirilerek. TMK ve Tapu Sicil Tüzüğü hükümlerine göre. Tapu kütüğünün hukuka ve evraklara uygun. Parselin zemindeki sınırları değişmiş veya işaretsiz ise ilk kadastro veya tapulamanın pafta ve fenni belgelerinden yararlanarak sınırlar tespit edilir. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu VIII.” hükümleri yer almaktadır. plan ve zemin arasında fark olduğunda asıl olan plandır hükmü yer aldığından. teknik nedenlerle yetersiz kalması.1983 gün ve 18253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenileme Yönetmeliği sadece tapulama ve kadastro paftalarının yenilenmesini öngörmektedir. Bu hükümlerden kadastronun yenilenmesinin yeniden kadastro anlamına gelmediği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. hataların giderilerek haritaların sağlıklı hale getirilmesi gerekmekte olup halen yürürlükte olan 2859 sayılı Yenileme Kanunu bu ihtiyacı karşılamaya yeterli olmadığından. kadastronun amacına ulaşması olanaklı olmayıp tapu sicilinin asli unsurlarından birisi eksik kalmış sayılır. 3402 sayılı KK. Kadastrodan beklenen amaç. Parselin zemindeki sınırları değişmemiş ise ölçümleme sonucunda bulunan değerler aynen kabul edilir.12.2859 sayılı Kanun ve yenileme işlemlerinin esaslarını ve uygulanacak teknik yöntemleri göstermek üzere 16. Teknik belgelerine uymayan. Yenileme işlemleri. gerekli hallerde ikinci kez kadastro yapılmasını sağlayacak yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır102. taşınmazlar üzerindeki hakların gerçek durumunun gösterilmesi ile iyelik sınırlarının güvenliğini sağlayacak nitelikte doğru haritaların düzenlenmesidir. maddesinde. Ülkemizde. mevcut kadastro haritalarının zemindeki ayrıntıları doğru biçimde göstermemesinden kaynaklanan sorunların yaşandığı bilinmektedir. Bu nedenle. 2859 sayılı Kanunun 4. tapu sicilindeki durumun zemindeki durumla uyum sağlamasına yöneliktir. gerçeği yansıtmayan. maddesinde. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. tapu sicilinin ana siciller bölümünde yer almaktadır. 22/1’de. iyelik güvenliğini sağlaması olanaklı değildir. sınırları aynen yansıtacak şekilde hatasız oluşturulması asıldır. önceden kadastrosu ya da tapulaması yapılmış bir yerde yeniden kadastro yapılamayacağı. haritanın. Ancak TMK’nin 719.

Plansız kentleşme. İmar planı uygulamaları. Yenileme isteğinin bildirilmesi. Mahkemelerden dava listelerinin istenmesi. 9. kullanılması halinde yanılma sınırları dışında hatalara neden olması. büyültme durumunda ise yanılma sınırı dışında hataların oluşması.Teknik Sorunlar • • • • • • Nirengi poligon gibi yer kontrol noktalarına ait tesislerin kaybolması ya da ihya edilemez olması. 104 VIII. önceki paftaların plan hassasiyetinin artırılamaması. Kayıt ve belgelerin toplanması. Sınırların belirlenmesi. 7. 8. 2. 5. 4. Yenileme ilanı. Şehirlerin hızlı büyümesi. bu pafta bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılamamasıdır. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde mahalle ve köy kapsamında yenilenmesi gerekenler alanlar aşağıda gösterilmiştir104. Tapuya şerh konulması. Kadastro sonrasında yapılan değişikliklerin güncelleştirilememesi. Sosyo-Ekonomik Sorunlar • • • • • Köyden kente göç. kalitesiz oluşları nedeniyle kullanılamaz duruma gelmeleri. 6. aşınması. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . 3. Kadastronun başladığı yıllarda eğitilmiş elemanın ve teknik donanım yetmezliği. Kullanılan pafta altlıklarının yıpranması. Taşınmazlardaki değer artışları. Potansiyel olarak yenilenecek alanlar MAHALLE Toplam Birim 359 Toplam Parsel 421825 Toplam Dönüm 3288764 Toplam Pafta 4936 KÖY Toplam Birim 4310 Toplam Parsel 4732503 Toplam Dönüm 45242481 Toplam Pafta 80758 GENEL TOPLAM Toplam Birim 4669 Toplam Parsel 5154328 Toplam Dönüm 48531245 Toplam Pafta 85696 Yenileme işlemleri süreci aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Yenilemeye karar verilmesi. Plan ölçeklerinin ihtiyaca yanıt verememesi. Yenileme isteklerinin incelenmesi. Kadastro çalışmaları sırasında yapılan ölçü ve tersimat hataları ve bunlara bağlı olarak meydana gelen zeminle pafta arasındaki uyuşmazlıklar ve sabit sınırlarda bile uygulama kabiliyeti olmayışı. Ülke nirengi ağına bağlama için ön hazırlık işlemleri.

Yenilemeye itirazlar. 17. Tapu kütüğünde düzeltme. 20. 14. . Davaların tapu kütüğünde belirtilmesi. 16. hesap ve çizim işlemleri.10. Merkeze gönderme. 19. 15. Hak sahiplerine duyuru. 11. rölöve ölçüleri ve çizim. Ölçü. Yenileme tutanağı ve rapor düzenlenmesi. geçerlik kazanması ve ilanı. 18. Eski paftaların geçersiz sayılması. Parsellerin düzenlemesi. 12. Plan aplikasyonu. Yeni paftaların kontrolü. Davalı taşınmazlar. 21. 13.

Hukuki açıdan orman. ÇAK’nun amaçlarının aksine ülkemizde. (1999). Orman Nedir? Ormanlar. Ankara. orman toprağının birlikte oluşturduğu bir yaşam birliği (Biosonöse) olarak tanımlanabilir. TMMOB. 106 Cebeci. ülkemizde orman kadastrosu işlemleri. Lisans Bitirme Çalışması.1. U. toprağın altında ve üstünde yaşayan mikroorganizmalar ve çeşitli böcek ve hayvanlarla. geniş alanlarda kendine özgü bir iklim yaratabilen. Çünkü. YTÜ. Biyolojik açıdan orman. asli unsurun arazi olduğu. çalı ve otsu bitkiler. Parklar. ağaç bulunmayan bazı alanların da orman kapsamına sokulması gerekmektedir. ağaç bulunan her yere orman denemeyeceği gibi. “Ormanların Sınırlandırılması ve Kadastro Çalışmaları”. ağaç ve ağaççık topluluklarının mütemmim cüz (tamamlayıcı parça) olarak yer aldığı bileşik eşya olarak nitelendirilir106.. ormanların sınırlandırılması yer almamaktadır105. TKGM tarafından değil. yalnızca TMK’nun öngördüğü tüzel (hukuki) amaçlı bir tapu sicilinin kurulmasına indirgenen Türkiye kadastrosunun amacında. eğrelti ve mantarlar. belli yükseklik. • • • • • Sazlıklar. Her çeşit dikenler. HKMO. Şehir mezarlıklarıyla. kasaba ve köylerin hudutları içinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler. Yedinci Harita Kurultayı. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) görev ve yetkisinde yürütülmektedir. yenilenebilir doğal kaynaklardandır. ORMAN KADASTROSU Orman kadastrosu. E. Y) kadastral haritalara dayalı olarak taşınmazların sınırlarının yalnızca haritada grafik olarak gösterilerek saptanması. çeşitli fayda ve fonksiyonları nedeniyle toplum açısından son derece önemli. Sayfa: 4. “Orman Kadastrosu”. tabii olarak yetişen ya da emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. yosun. 105 Köktürk. Ancak buna karşın. Yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre. (2000). ülke yüzey ağlarına dayalı olmayan ve standart birlik içinde üretilmemiş bilgilerle. yapı ve sıklıktaki ağaçların. iki boyutlu (X. Step nebatlarıyla örtülü yerler. taşınmaz kadastrosunun önemli bir boyutudur.. Hukuki açıdan ise ormanı tanımlamak oldukça zordur.9. 9. ağaççık. Ancak. sayfa: 2. İstanbul .

Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler Orman Kanunu’nun 1. Orman Kadastrosu Çalışmalarında Yasal Dayanaklar Ülke genelinde. “Devlet. Orman Kanunları. Geriye kalan 11. maddede. bozuk. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun. makilik ve çalılıklardan oluşmuştur107. U. Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve yüzölçümü 3 hektardan yukarı bulunmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar. (2000). 131.g. Devlet ormanlarının iyeliği. 9. 4.. yer yer küme ve sıra halinde bulunan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler. Sağladıkları toplumsal yararlar nedeniyle toplumun ortak malı kabul edilen ve bu nedenle devletin gözetim ve denetimi altında bulunan ormanlık alanların. yurdumuzda kapladığı alan 20 199 296 hektardır (ülkemiz yüzölçümünün % 26’sı). Devlet ormanları Kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir.2. devlet ormanlarından ayırt edilen ve edilecek olan imar. Anayasa. yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devir olunamaz. 3. maddesine göre orman sayılmaz. Kadastro Kanunu (KK). Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Sahipli arazide ve çevrenin özelliklerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar. 5.1.3 milyon hektar orman alanı ise verim gücü düşük ormanlardan ya da tamamen verimsiz.• • • • • • Sahipli arazide bulunan ve civardaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle. ormanlarının korunması ve ormanlık sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve önlemleri alır. 2. Anayasalarımızda Orman Kadastrosu Ormanlarla ilgili ilk anayasal düzenleme 1961 Anayasası’nın 131. a. Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan ve dağınık. sakızlık ve harnupluklar. 9. maddesiyle yapılmıştır. Bu alanların tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp ürün verebilen orman alanı 8. temlik koşulları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ve 6777 sayılı Kanunda belirtilen yabani veya aşılanmış fıstıklık.9 milyon hektardır.. özel kanunu gereğince.e.2. sayfa: 2 . TMK. ormanların sınırlandırılması ve kadastro çalışmalarını düzenleyen ve etkileyen beş temel yasal dayanak vardır: 1. 107 Cebeci. ıslah.

diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı önlemler alır. tarım ve hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen orman alanlarının orman rejimi dışına çıkarılması ilkesi getirilmiştir. Devlet bu halkın işletme araç ve gereçleriyle. dal ve köklerin komşu toprağa geçmesi (md. maddesinde çizilen çerçeve dahilinde 1983 yılında 2924 sayılı Kanun yürürlüğe girerek. meyvelik.e. 9. (2000).” denmektedir. bağ. 170. 740).2. iyesi nesneler ve kamu malları (md. şehir.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi. 729). maddelerinde ormanların korunması ve geliştirilmesi. 751). a. Bu yasaya göre. bilim ve fen bakımından orman olarak korunmasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması. bağ. meyvelik. 1982 Anayasasının 169 ve 170. Anayasanın 170.. zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler.04. U.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla. ormanların ve bütünlüğünün korunmaları bakımlarından.12. Bu madde 17. toprağın iyileştirilmesi (md.. ormanların tahribine yol açacak hiçbir siyasi propaganda yapılamaz. 31. maddede orman ile ilgili genel hususlar belirtildikten sonra orman olarak korunmasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen... Bu değişiklik ile bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak yitiren. tarım alanlarında daraltma yapılamayacağı belirtilmiştir. şehir. 108 109 Cebeci. TMK’de Orman Kadastrosu TMK’nin. ağaç. aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.1970 tarih. ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı önlemlerle. 1255 sayılı yasa ile değişikliğe uğramıştır. zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla. kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 755). ormanlar (md. kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında. orman rejimi dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi esaslarını getirmiştir108. “Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması. 818) başlıklı maddeleri orman kadastrosunu ilgilendirir109. sayfa: 5 Bakınız: TMK ilgili maddeleri . Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla. .Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.” hükmü yer almıştır. dikilen bitkiler (md.2. orman ve mera (md. Orman suçları için genel af çıkarılamaz.12. 169. orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir. 715). maddede ise. orman köylüsünün korunması ile ilgili maddeler yer almıştır.g.

U. 24.03.1982 tarih ve 2655 sayılı Kanun.. Bu Kanunda yer alan ormancılıkla ilgili esasların çoğu bugün yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanununda yer almıştır.06.e.1987 tarih ve 3373 sayılı Kanun. E.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu 9. Ormanın hukuki tanımı ilk kez bu Kanunla yapılmıştır. (2000). Bu yöntem 1965 yılına kadar tek başına ve o tarihten sonra fotogrametrik yöntemle birlikte 1974 yılına kadar devam etmiştir110 Bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar şunlardır111: • • • • 16. 14. 23.1950 tarih ve 5653 sayılı Kanun. 05.1986 tarih ve 3302 sayılı Kanun.. (1999).04.09.1988 tarih ve 3493 sayılı Kanun. 20.3. 110 111 Cebeci.1938 tarih ve 3444 sayılı Kanun. a.08.1945 tarih ve 4785 sayılı Kanun.02. madde “Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait olan mallar.g.e.06. 09.2.11.1937 tarih ve 3116 sayılı Orman Kanunu Ülkemizde orman alanlarının sınırlandırılıp güvence altına alınması çalışmaları çağdaş ve teknik boyutta bu Kanun ile başlamıştır. orman sınırlarını birleştiren doğrultuların (hatların).g. 9.1983 tarih ve 2896 sayılı Kanun. sayfa: 6 Köktürk.05. 31. Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.1975 tarih ve 1906 sayılı Kanun. 08.3..07.07. 05.” ormanların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu hükme bağlamıştır.. manyetik kuzey ile yaptıkları açıların ve optik yoldan uzaklıkların ölçülmesi şeklinde tanımlanabilen puslalı kat’ı mesafe yönteminin uygulanmasıyla başlamıştır.2. 24. sayfa: 7 .e. Ormanların sınırlandırılması işlemlerine ilk kez bu Kanunda yer verilmiş ve bu işlemlerin 1937 tarihinden itibaren 10 yıl içinde bitirilmesi öngörülmüştür.03. sayfa: 2 112 Cebeci.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanun.1. a.2..715. 03.06.. (2000).1950 tarih ve 5658 sayılı Kanun. 22.1971 tarih ve 1444 sayılı Kanun.g.3.03. U. Kanunlarımızda Orman Kadastrosu 9. Bu Kanuna göre orman sınırlarının ölçülüp plana bağlanması işlemleri. Bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar şunlardır112: • • • • • • • • 19. Halen yürürlükte bulunan Kanundur... a.2.

5.4. 715’e göre bu yerlerin benimsenmesi. 9.3. 17. tutanaklar ile kadastro ekiplerine teslim edileceği. tarla. FIG tarafından yapılan kadastro tanımlamasının aksine. zeytinlik. sahipsiz kayalar. 21. rayiç bedelleri peşin ya da on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere Orman Bakanlığı’nca satılır hükmü getirilmiştir. Türkiye kadastrosuna yön veren 766 sayılı Tapulama Kanunu’na göre ormanlar. Devlet ormanları ve devlet ormanı sayılan yerlere ilişkin her çeşit işler (buna ormanların sınırlandırılması ve kadastrosu da dahildir) Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) görevleri arasında bulunmaktadır.2. 04. Pazar ve panayır yerleri gibi orta malları da tapuya tescil amacı taşımayan sınırlandırma işlemine bağlı kılınmıştır.2. yetki ve sorumluluğu altında. Bunun temel nedeni olarak ülkemizde ÇAK’nun kurulamamış olması gösterilebilir. tek bir kadastro örgütü (tek elden) tarafından değil. bahçe.06. eski TMK. tepeler. maddesi uyarınca orman kadastro komisyonlarınca yerine getirilmektedir. . dağlar yazım dışı bırakmıştır. md.08. orman kadastrosu doğmuştur.1983 tarih ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun Bu Kanunla tarım alanlarına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesinde.9. harman yeri. orman sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek. Ülkemizdeki ormanların sınırlandırılması ve kadastrosu çalışmaları. Bu görev. maddesiyle kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde. Mera.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu Bu Kanunun 4. fıstıklık (antepfıstığı) gibi tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri. kışlak. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 7. Genel kadastrodan ayrı. ormanların sınırlandırması ve kadastrosu yer almamaktadır. farklı yasal altlıklara bağlı olarak yerine getirilmektedir. fındıklık.1995 tarih ve 4127 sayılı Kanun. farklı kurumların görev. madde “. Kimsenin özel malı olmayan ve kamunun kullanımına ayrılan bu yerler. meyvelik.. işletilmesi ve kullanılması için özel kurallar konur hükmü getirilmiştir. 912. Ormanların Sınırlandırılması ve Kadastrosu Kavramalarına Yaklaşımlar Türkiye kadastrosunun temelinde.” hükmü gereğince tescil dışı bırakılmıştır. bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırı çıkarma işlemlerinin 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre. otlak.onlara ilişkin ve tapuya tescili gerekli bir nesnel hak bulunmadıkça. tapuya tescile bağlı değildirler. 9.11.10. orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işlenerek. yaylak.. ancak 2 ay içinde orman kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenememesi halinde kadastro ekiplerince belirleneceği ve kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemlerinin de tamamlanmış sayılacağı hükmü getirilmiştir. Bu Kanunda değişiklik yapan yasalar şunlardır: • • 28.1991 tarih ve 3763 sayılı Kanun. Yeni TMK. bağ. bu yerleri kullanan kişilere.

Orman Bakanlığı’nın onayı ile belirlenir. yapılan haritalar üzerinde orman sınırlarının ve bu sınırlar içinde kalan alanların işlenmesinden oluştuğu düşüncesindedir113. a. • • • Devlet orman işletme müdürlüklerinden.. orman kadastrosu adıyla ayrı bir kadastro yoktur ve bu çalışmalar genel kadastronun bir parçasını oluşturduğundan her ikisinin de içiçe çalışması doğal kılınmalıdır. sayfa: 10 . Tokmanoğlu’na göre. İlan edilen ilçelerdeki çalışma yapılacak belde ve köylerde. 3402 sayılı KK uyarınca çıkarılan. Tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinden. orman kadastrosu..3. md. 22. ölçülüp haritaya işlenecek taşınmaz orman alanı. Tahdit görmüş ormanların ise. bulunduğu adanın son parsel numarası verilmek suretiyle kütüğüne aynen aktarılır. çalışmanın başlamasından en az 15 gün önce bu belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kağıdı ile duyurulur. 18. 19 uyarınca. E. Ormanların Kadastrosu ve 2/B Uygulaması Orman kadastrosu ve Orman Kanununun 2/B maddesi uygulaması yapılacak il ve ilçeler. Kızılay ise. genel kadastronun yalın bir uygulaması biçiminde değerlendirilmelidir. 22. sayfa: 6 Cebeci.. adına iyelik belgesi düzenlenecek taraf ise devlettir. Ayrıca bu çalışmalar Orman İşletme Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nın mahalli birimlerine çalışmaya başlamadan 15 gün önce ilgili Orman Kadastro Komisyonu Başkanlığı’nca yazı ile bildirilir114. 113 114 Köktürk.e. Dolayısıyla. çalışma alanı ile ilgili olarak 2/B Yönetmeliği. çalışma başlamadan en az bir ay önce radyo ile.e.17. Edin’e göre.6831 sayılı Orman Kanunu’nun. a. Taşınmaz Malların Sınırlandırma. Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmeliğinin “Çalışma alanı içerisindeki ormanlar” başlıklı 17. Böylece sınırlandırma kavramından kadastro kavramına geçilmiştir. (1999). etkinliklerin bir harita çalışmasını gerektirmediği. iyelik ihtilaflarının yoğun olduğu yerler ile devlet yatırım alanlarına. Orman kadastrosu ve Orman Kanununun 2/B maddesi uygulamasının yapılacağı ilgili ilçelerde. tahdit haritasındaki sınırları esas alınarak Kadastro Kanununun 22 nci maddesine göre. maddesi ile “Çalışma alanı sınırları içinde kalan tahdit görmemiş Devlet ormanları sınırlandırılarak orman vasfı ile Hazine adına tespit ve tescil edilir. İl ve ilçelerden belge ve bilgileri isterler. Bu yasadan 3 ay sonra yürülüğe giren 3402 sayılı KK.g. orman kadastrosunda.g. belediye yayın araçları ya da belediye ilan tahtasında askı suretiyle ilan olunur.1. U. Orman kadastro komisyonları. (2000). maddesi ile de ormanlar tescile konu olmuştur.” hükme bağlanmıştır. sınırlandırma ve kadastro çalışmaları öncesi. orman kadastrosu adıyla sürdürülen çalışmaların temelinin ormanın niteliğinin belirlenmesi olduğu. maddesi Devlet ormanlarının tescile tabi tutulması hükmünü getirmiştir.5. Ormanların tescili.1987 tarih ve 3373 sayılı yasa ile değiştirilen 11. tapulama ve kadastro çalışmalarının programa alındığı yerlere öncelik verilerek Orman Genel Müdürlüğü’nün teklifi. 9.

. Bıyık. “Orman kadastro komisyonlarının emrine ayrıca yeteri kadar teknik eleman ve memur verilir. deneyim ve potansiyellerinden gereği gibi yararlanılmadığı yargı kararlarına da girmiştir.. 22.e. faaliyetlerde kadastro mühendislerinin kontrol. o kadar harita mühendislerinin işi ve görevidir.) bir başkan ve dört üyeden oluşur: • • • • • Bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi (başkan). Sorunun sağlıklı bir biçimde çözümü açısından. C. Orman tahdit ya da kadastrosu daha önce yapılmış yerlerde.” hükmü uyarınca istihdam edilen harita teknisyenleri tarafından yerine getirilir. (1999). Bir yerin orman olup olmadığının saptanması ve belirlenmesi ne kadar orman mühendislerinin uzmanlık alanına giriyorsa. Harita hizmetleri. Bu komisyonda kadastro çalışmalarının hukuki ve teknik yönünü içeren bir eğitim almış olan harita mühendisi bulunmamaktadır. konuya taraf olan Orman Genel Müdürlüğü ve TKGM arasında kurumsal işbirliği ve eşgüdüm düzeneğinin sağlıklı bir biçimde bir an önce kurulması zorunludur116. harita mühendislerinin bilgi.1987 tarih ve 3373 sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: • • • Ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmazların ormanlarla ortak sınırlarını saptamak ve belirlemek. E. yürürlükteki yönetmelik ve haritacılık standartlarına uygun yürütülmemesi de böylesi bir sonuç doğurmaktadır. Orman kadastro çalışmalarının kadastro tekniğine. a. a. Bir ziraat yüksek mühendisi ya da ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknisyeni. sayfa: 13. Mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci.. maddesi ile değişikliğe uğramıştır.g. daha önceleri yapılan orman sınırlandırma çalışmaları tartışmalı duruma getirilmektedir.3. köylerde köy muhtarlığınca bildirilecek bir temsilci.e. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca.05. (1994). Orman Kanunu’nda yapılan her kanun değişikliği ile. Kadastro komisyonlarının görevleri 6831 sayılı Kanunun 7.g. 6831 sayılı Orman Kanunu 2/B maddesi uygulaması sonunda ortaya çıkan yeni orman sınırlarını tespit etmek. denetim ve onayı esastır115. maddesi uyarınca (Bu madde. sayfa: 376 Köktürk. 115 116 Tüdeş. Çalışmalarda.9. Orman Kadastro Komisyonu ve Görevleri Bölgelerindeki orman kadastro çalışmalarını yapan veya yapılmasına katkıda bulunan orman kadastro komisyonları 6831 sayılı kanunun 7. maddesi ve 2/B yönetmeliğinin 8. 20 . Beldelerde belediye encümenince. sınırları kesinleşmiş ormanların tahdit haritalarının ya da memleket haritalarının ya da hava fotoğraflarının araziye uygulanması da. orman sayılan yerlerden orman sınırı dışına çıkarılması gereken yerleri belirlemek. orman sınır noktalarını aplike etmek.2. Bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri. T.. İyelik kadastrosunda ise..

zeytinlik.12.. 3402 sayılı Kanun uygulamalarında dikkate alınan zilyetliği ispat belgeleri burada da dikkate alınır117. 31. 117 Tüdeş. Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerlerin Belirlenmesi 05. Bu madde hükümleri. Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması tamamlanmış ve kesinleşmiş belde ve köylerde bu amaçla tekrar çalışma yapılamaz. belde ve köy bütünlüğü esastır. çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak. Bu sırada bilirkişilerin de görüşlerine başvurularak. orman olarak korunmasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler. uygulamada güçlük çekilen orman sınır hattının haritalarını tekniğine uygun olarak yapmak.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden. izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince. T.1986 tarih ve 3302 sayılı Kanunla değişik. Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler. koruma ormanı. bahçe.3. sayfa: 383 . 6831/2-B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılması gereken yerler de belirlenir. 6831 sayılı Kanunun 1. meyvelik. a. Orman tahdit ve kadastrosu evvelce yapılmış yerlerde yapılan 2/B uygulamasında da ilçe. tarla. bağ. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları • orman sınırları dışına çıkartılır. amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına. Ayrıca. maddesi uyarınca orman tanımına giren yerlerin hangi nitelikte orman alanı olduğu belirlenerek tutanaklara yazılır.3. kışlak. fındıklık. orman olan yerler belirlenerek bunların dış ve iç sınırları orman kadastro ekipleri tarafından arazide belirlenerek sınır noktalarına özel işaretler dikilir. 6831 sayılı Kanunun 2. fıstıklık (antepfıstığı. (1994). Bıyık.g. yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerle şehir. devlete ait ise hazine adına.06.• Sınırlandırması ya da kadastrosu yapılan ölçü ve haritaları günün tekniğine uymayan.e. maddesine göre • Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla.. C. 9.. yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz. 9.3. milli park ormanı olarak ayrılan. Orman Sınırlarının İşaretlenmesi ve Nitelik Belirlenmesi Mevcut belge ve bilgiler ışığında. özel orman ise iyeleri adına orman sınırları dışına çıkartılır.4. orman olup ta. Orman içinde ve bitişiğindeki taşınmazlarda nitelik belirlenirken. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 20.

fakat orman tahdit veya kadastrosuna itiraz nedeni ile mahkemeye intikal etmiş olan 2/B maddesini taşıyan yerler. Komisyon belge ve gerekçeleri inceler. Orman Bölge Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaparak varsa şekli ve hukuki noksanlıkların düzeltilmesi için gerekçe ve belgelerini komisyona verir ve bu noksanlıkların düzeltilmesini komisyondan ister. 9.3. Bu tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren 6 ay içinde kadastro mahkemelerine. Evvelce sınırlaması yapılmış.3. kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro Orman Kadastrosu ve 2/B Maddesi Uygulamalarının . gerekli düzeltmeleri yaparak karara bağlar.6.5. Ancak 1/5000 ölçekli haritaların bulunmadığı yerlerde 1/10000 ölçekli haritalar yapılır. Bitirilmesi Orman kadastro komisyonu sınırlama ve 2/B maddesi uygulamalarının bitiminde durumu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirir. ileride mahkemelerce verilecek kararlar saklı kalmak koşuluyla hazine adına orman sınırları dışına çıkarılır. ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerinde asılmak suretiyle ilan edilir. İlgili kuruluşlarca 1/5000 ölçekli standart topoğrafik haritası yapılacağı bildirilen yerler orman alanlarına rastlıyor ve buralarda da orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılıyorsa orman sınır veya bağlantı noktalarına hava işareti tesis edilmek suretiyle fotogrametrik metotla da çalışma yapılabilir. Orman sınırlarının kısa aralıklarla değiştiği yerlerde harita ve arazide mevcut belirgin noktalardan faydalanarak ta ölçme yapılabilir. Orman Kadastrosu ve 2/B Maddesi Uygulamaları Çalışmalarında Teknik Esaslar Orman kadastrosu ve 2/B maddesi uygulamalarında yersel metot esastır. 1/5000 ölçekli standart topoğrafik harita veya daha büyük ölçekli haritaların mevcut olduğu yerlerde yapılacak çalışmalarda orman sınırları haritada belirgin ise bu sınırlara komisyonca aynen uyulduğu takdirde ayrıca ölçme yapılmaz. Günümüzde öncelik arz eden bazı yerlerde istenilen hassasiyet sağlandığı takdirde doğrudan fotogrametrik yöntemden yararlanılabilmektedir. değiştirilecek bir husus varsa evvelce almış olduğu kararı iptal eder.Ancak kanunlarda değişiklik yapıldığı takdirde yeni kanun değişikliklerinin uygulaması yapılır. Orman kadastrosu ve 2/B maddesi uygulama haritalarının 1/5000 ölçekli olarak hazırlanması esastır. Orman kadastrosu ve 2/B maddesi uygulama dosyasının bir nüshası onaylanmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü’nce ilgili valiliğe gönderilir. Orman kadastrosu işlemleri valiliğin onayı ile yürürlüğe girer. Ancak fotogrametrik yöntem saptanan kaba hataları nedeni ile 1983 yılında terkedilmiştir. Fotoğrafta çıkmayan sınır noktaları ile bağlantı noktaları arasındaki orman sınırları yersel olarak ölçülür. 9. Kıymetli arazilerde büyük ölçekli haritalar yapılabilir.

Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 1988 yılı sonuna kadar fiili olarak 431 111 hektar alan orman niteliğini kaybettiği gerekçesi ile orman sınırları dışına çıkarılmıştır.9. 26 Cebeci. 1961 Anayasasının 17. maddelerinde yer almış ve başlıca 27. (2000). a. Aynı konu.1983 tarih ve 2896 ile 19. 25. gerek ormanın tanımı.7. Orman ile ilgili kanunlarda. Anayasanın yürürlük tarihinden önce (15.1973 tarihinde yayımlanan 1744 sayılı yasanın 2 maddesinde yerini almıştır. 1982 Anayasasında ise 31.e. 170..1981 tarihinden önce nitelik kaybeden yerler esas alınarak nitelik kaybına devamlılık kazandırılmıştır.) 3 582 386 Cebeci. gerekse 2/B maddesi ile orman sayılan yerlerin orman rejiminden çıkarılma kriterleri özellikle seçim dönemlerinde yapılan yasal düzenleme ve değişikliklerle ve her değişiklik sonucu özellikle orman köylüsünün kalkındırılması adı altında Orman Kanununda yapılan 22 köklü değişiklik ile ormanlarımızın sınırları sürekli geri çekilerek ormanlık alanlarda büyük kayıplar meydana getirilmiştir. Ancak tapulu taşınmazlarda tapu sahipleri 10 yıllık süre içinde dava açabilirler. 2/B maddesi uygulamalarında yapılan itiraz davaları harç ve resme tabidir.. (2000).12.3.6.7.8.g.e. 9.. Bu kayıpların 600 bin hektara ulaşacağı Orman Genel Müdürlüğü yetkililerince tahmin edilmektedir118. maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine. U. sayfa: 15. U.g. 7 Kasım 1982 tarihli Anayasanın 169.1970 tarihinde çıkarılan 1255 sayılı Kanunla değiştirilmesiyle benimsenip 4. maddesinin 17. orman sınırları dışına çıkarılması 1961 Anayasasının 131.davalarına bakmakla görevli mahkemeye başvuru ile sınırlamaya ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2. Sınırlamaya yapılan itiraz davaları her türlü harç ve resimlerden muaf olmasına rağmen.1986 tarih ve 3302 sayılı Kanunlarla uygulaması sürdürülmüştür. Orman Tahdit (Sınırlandırma) ve Kadastrosu ile 2/B Maddesi Uygulamalarının Yıllara Göre Dağılımı Orman tahdit (sınırlandırma) ve kadastrosu ile 2/B maddesi uygulamalarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir119: Yıllar 1937-1950 arası 118 119 Kanun No 3116 Yapılan Orman Kadastrosu (ha.10.4. maddesinde..3. 6 ay içinde itiraz davası açılmadığı takdirde komisyon kararları aynen kesinleşecek olup bu süre hak düşürücü süredir. a. Orman Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilmektedir. 2/B Maddesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi Bilim ve fen bakımından niteliğini kaybeden ormanların.4. sayfa: 18 .1970 tarih ve 1255 sayılı Kanun ile değiştirilen 131.1961)nitelik kaybeden yerler denilmiş. 9.

1950-1957 arası 1957-1974 arası 1974-1984 arası 1984-1986 arası 1986 1987-1999 arası Toplam 5653 6831 1744 2896 3302 3302 ve 3373 255 316 2 569 449 2 831 358 312 574 136 938 5 349 008 15 037 029 .

malumat.10. Üretilen bilgiler (koordinat ve alan bilgileri. D . Milliyet Türkçe Sözlük.. Gelişmiş ülkelerde. Öğrenme. T. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. İnsan aklının erebileceği olgu. (2000). malumat. Bilgiler. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için mekana dayalı bilgi sistemlerinin temelini oluşturan kadastro bilgi sisteminin kurulması kaçınılmaz bir gerekliliktir.. tüm kurum ve kuruluşların amaçları doğrultusunda kurmak için çalıştıkları önemli bir teknolojik yapıdır. sayfa: 475 123 Öneren. Değişken bilgiler (sıcaklık ve basınç bilgileri gibi) c. Bilgi sistemleri. a. Birikimli bilgiler (Taşınmaz sicilleri gibi).” olarak tanımlamaktadır121.. (1994). 2. Şekil 3’de görüldüğü gibi bilgi sistemlerini temelde iki gruba ayırmak olasıdır123: 120 121 Öneren. 5 .e. 3. sayfa: 186 122 Tüdeş. Sabit bilgiler (örneğin özel isimler gibi). 1. D. a. parsel bazında bir bilgi sistemi olarak tanımlanacak olan kadastro oluşturmaktadır120. doğru ve standart bir erişimde önem kazanmıştır. Alkış... Bilgi sistemi. 10. donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan kapalı bir sistem olarak tanımlamıştır. depolayan.g. Mevcut bilgiler: a. yenileme bilgileri). vukuf.e. YTÜ. tüm organizasyonların yönetimsel fonksiyonlarını desteklemek için bilgiyi toplayan.g. Kadastro çalışmalarında da böyle bir erişimin sağlanabilmesi ve bilgi ve belgelerin analizi ile istenildiği şekilde sorgulanmasının gerekliliği olmazsa olmaz bir gerçektir... “Kadastro Bilgi Sitemi”. Bilgi ve Bilgi Sistemi Türkçe sözlük bilgiyi. C. kolay. Planlanan bilgiler (imar planlı gibi) olmak üzere üç grupta toplanır ve ortak özellikleri de hepsinin insan gereklerini karşılamaya yönelik olmasıdır122. 2. ise bilgi sistemini kullanıcı. KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Günümüzde bilginin önem kazanması ile birlikte bu bilgilere hızlı. İstanbul. araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. sayfa: 48. bilgisayar teknolojisine paralel gelişen ve uygulama alanı bulan araziye ilişkin bilgi sistemlerinin temelini. Bitirme Projesi Çalışması.1.. Bıyık. sayfa: 4. (2000). b. üreten ve dağıtan bir mekanizma olarak tanımlanır. “1.

Coğrafi bilgi sistemi. yeryüzü referanslı verileri idare etmek için girdi. sayfa: 26 . grafik ve grafik olmayan verileri bir bütün içinde işlemeye yarayan teknolojik bir araçtır. Teknik Altyapı. Hesaplama Sistemleri) Mekansal Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS. işleme. E. mekansal bilgi sistemleri ise objelerin X. Y. Jeoloji vb.e.. (1997). gözlem ve ölçmeler sonucunda elde edilen. Z koordinat verileri ile bunların tanımsal bilgilerini içerirler. Bilgi Sistemlerinin Sınıflandırılması124 BİLGİ SİSTEMLERİ Mekansal Olmayan Bilgi Sistemleri (Örn. Sosyo Ekonomik) Arazi Bilgi Sistemleri (ABS. Cad-Cam) Diğer Coğrafi Bilgi Sistemleri (Örn. Mekansal bilgi sistemleri Mekansal olmayan bilgi sistemleri yalnız yönetimsel fonksiyonları. Orman. veri yönetimi. Mekansal olmayan bilgi sistemleri 2.) KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ 124 Ülger.. Küçük Ölçek) Diğer Mekansal Bilgi Sistemleri (Örn. Büyük Ölçek) Parsel Bazında Arazi Bilgi Sistemleri Diğer Arazi Bilgi Sistemleri (Örn.g. a.1. konuma dayalı. Coğrafi bilgi sistemi (CBS). analiz ve çıktı yeteneklerine sahip bilgisayar bazlı bir sistemdir.

CBS literatüründe mal sahipleri bilgilerini de içeren bir sistem olarak tanımlanmaktadır. a.. kullanım biçimi) 2. Bu anlamı ile ABS. D. ABS’nin kapsayacağı bilgi kümeleri şunlardır126: 1. İyelik verileri • • • İyelik bilgileri Ayni haklar Kısıtlamalar 3. değer. yüzölçümü. biçim) Semantik veriler (gösterim. coğrafi bilgi sisteminin özel bir şeklidir. (1994).e. Arazi bilgi sistemi veya arazi ile ilişkili bilgi sistemi..Arazi bilgi sistemi (ABS). Bıyık. Jeodezik veriler • • Geometrik veriler (konum.. a.g. CBS’nin özel bir şeklidir125. T.e. Ekonomik ve sosyo-politik veriler • • • 125 126 Nüfus yoğunluğu İş ve geçim kaynakları Eğitim ve kültür tesisleri Öneren.. Çevreyi etkileyen faktörlere ait veriler • • • • Su kalitesi Hava kirliliği Gürültü Trafik yoğunluğu 6. Teknik tesislere ait veriler • • • • • Yeraltı ve yerüstü hatları Enerji ve sanayi tesisleri Konut alanları Ticaret ve işyeri alanları Trafik tesisleri 5..g. detaylı mal sahipleri bilgilerini de idare edecek şekilde tasarlanan. (2000). C. sayfa: 479 . sayfa: 5 Tüdeş. Doğal kaynaklarla ilgili veriler • • • • • Jeolojik özellikler Zemin özellikleri Su durumu Orman durumu İklim 4.

TAKBİS projesi..e. sayfa: 6 . sorgulama ve sunum günümüzün bir gereğidir.. TAKBİS ile. ilçe ve bölge tapu ve kadastro bilgi sistemlerinin birbirine bağlanması. mükerrer harita yapımını önlemek. başka kuruluşlarca daha önce üretilmiş olan ya da yeniden toplanması gereken bilgilerin belirlenerek toplanılmasına geçilecektir. standartların belirlenmesinin ardından. kadastro ve tapu verilerinin ilişkilendirilerek. daha önce üretilmiş olan kadastro bilgi ve belgelerinde bulunmayan. kurulacak olan tapu ve kadastro bilgi sistemini oluşturma için çerçeve projedir. Plan döneminde. “Toprağa dayalı bütün yatırımlara altlık oluşturan kadastro bilgilerine. talep edilecek harita. kadastro sektöründeki en önemli uygulama alanı. doğru ve eksiksiz olarak karşılanmasını sağlamak amacıyla 6.” olgusu HAKAR projesi ile olgunlaşmış. (2000). D. ulusal tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. tapu. Ülkemizde Kadastro Bilgi Sistemi Çalışmaları Sektörümüzde mekansal bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar TKGM tarafından 1986 yılında hazırlatılan HAKAR projesinde yerini almıştır.2. 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda aşağıda bir kısmı ile özetlenen kapsamlı bir şekilde yer almıştır: • • Kadastro üretiminin temel hedefi KBS’yi oluşturmaktır. Her kadastro sisteminde üç temel bileşen mevcuttur127: 1. ancak kadastronun çok yönlü kadastroya ya da daha doğru deyimi ile KBS’ne kavuşturulması ile olanaklıdır.g. doğru ve standart bir şekilde erişim. 3. hızlı. 2. kolay. kadastro ve tapu bilgilerinin süratli. Kadastro hizmetlerinde standardizasyon ve arşiv birliğini sağlamak. Kadastral parsel. analiz. Kadastrodan beklenen toprağa ilişkin her türlü projelendirme çalışmalarının ihtiyaç duyduğu verilerin elde edilmesi ve kullanıcılara mekan boyutu ile sunulabilmesi. 1990-1994 yıllarını kapsayan 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi başlangıcında KBS Kanunu yürürlüğe konmalıdır. Kadastral kayıt. Arşiv. KBS’nin hem harita hem de tapu bilgilerini içerdiği dikkate alınarak öngörülen sistemin KBS biçiminde ve bu ad altında oluşturulması ve bilgi sistemi hedefinin sürekli göz önünde tutulması gerekmektedir.• Sağlık durumları ABS’nin harita. parsel bazında bir bilgi sistemi olarak tanımlanabilecek kadastro bilgi sistemidir (KBS). parsel bazında parsel-iye arasındaki ilişkileri düzenler. ilçe TAKBİS’lerden gelen verilerin bölge TAKBİS’lerinden kullanıcı çevresine sunulması. Kadastro bilgi sistemi. a. Bu bilgi sistemi diğer bilgi sistemlerine de bağlanarak ulusal bilgi sisteminin önemli bir parçası ve kent bilgi 127 Öneren. kadastral işlemleri esas alarak. • • • TKGM tarafından gittikçe artan sayısal bilgi ihtiyacı nedeniyle 1990 yılında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Oluşturma Projesi (TAKBİS) hazırlanarak yatırım bütçesine girmiştir. KBS’ne toplanması öngörülen bilgi ve belgelerin kesinleştirilmesi.

ilgili memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayacak. problemler bulunmaktadır128. TKGM’de TAKBİS bağlamında yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur 129: TKGM’ce. S. geliştirilecek Vatandaş Bilgi Sistemi (TAPUNET) uygulamasıyla vatandaşın kendi evinden. başvuru öncesinde tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili bilgi ve belge edinmelerini sağlayacak. • • • • 128 129 görünür. Günümüz itibariyle. geliştirilecek uygulama yazılımlarına dahil edilecek kontrol ve uyarı mekanizmaları ile memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize edecek veya ortadan kaldıracak. Bu sistem için TKGM tarafından çözümlenebilecek problemler olduğu gibi bütün meslek çevrelerinin ve diğer disiplinlerin ortak çözüm aramaları gereken vatandaşlık numarası. değerlendirilebilir. Yıldız. hukuksal.sisteminin altlığı olacaktır. teknik. harita bilgileri için standartlar oluşturulması. merkezde oluşan bilgileri kullanarak bölge müdürlükleri ve genel müdürlük merkez birimleri için karar destek fonksiyonları ve raporları üretecek. sayfa: 322 www. paylaşılabilir. tapu sicil müdürlüklerini bu tür iş yüklerinden arındıracak.” şeklinde tanımlanmıştır Çok katmanlı hiyerarşik yapıya ve ülke geneline dağılmış taşra teşkilatına sahip kurumların yönetsel ve işlevsel faaliyetlerinin Entegre Bilgi Sistemi mantığı ile otomasyona tabi tutulması ile üretilen ya da sahip olunan bilginin. A.tapu.. mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak. işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştirecek entegre bir bilgi sistemi'dir. yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden bilgisayar destekli eğitim imkanı getirecek. “TAKBİS. karar üretilebilir Yılmaz. • • • • • • • • TKGM’nin tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde (şeflikler dahil) yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayacak. herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki sonuçlar üretecek.tr . işyerinden veya internet cafelerden sahip olduğu taşınmazla ilgili en son bilgileri görmelerini.. müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından izlenebilmesini sağlayacak.gov. kurumsal ve kurumlar arası işbirliği vb. bilgi ve veri değişim standartlarının belirlenmesi. TAKBİS projesinde şimdiye kadar yapılan çalışmaların asıl hedefi kurulacak olan bilgi sisteminin ihtiyaç duyacağı altlık bilgileri veri tabanında güncel tutmak olmuştur.

Şekil TAKBİS Nedir?130 KURUM VİZYONU (Ülkenin her yerinden işlem yapabilme) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (Performans İzleme ve Çeşitli Özel Analizler) İleri Bilgi Teknolojileri Kullanışlı Ekranlar Kapsamlı Analiz Kurumsal Yapıya Uygun Tasarım Kontrol ve Uyarı Mekanizması Taşınabilir Sistem Tasarımı Kullanıcı Destek Servisleri CBS ABS TAPUNET (Vatandaş Bilgi Sistemi) • • Mevzuata Uygunluk UYGULAMA STANDARDİZASYONU (Ülkenin her yerinde aynı işlem. tüm bilgilerin veri tabanına aktarılması. aynı uygulama) Dış Kullanıcılar (TAKBİS Veri Sözlüğü) Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından iyeliğe ait sözel bilgiler ile iyelik sınırlarını (arazinin geometrisini) içeren harita bilgileri kullanılmaktadır. mevcut durumu yansıtan geçerli ve güvenilir arazi bilgilerinin sağlanması. ayrıca TAKBİS’in strateji ve ülke güvenliği için de çok önemli bir proje olduğu vurgulanmıştır. diğer kurum ve kuruluşlara vermekte olduğu verilerin daha yaygın bir şekilde kullanımının sağlanması. TAKBİS Projesinin amaçları ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: • Arazi ve araziye ilişkin her türlü faaliyetler ve karar verici mekanizmalar için gerekli olan.tr . Bu ise kurumların tapu ve kadastro müdürlüklerinden veri alışverişi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. dış kullanıcıların da katılımyla Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine dönüştürülmesi. Bu anlamda temel görevlerinden biri kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu 130 www. Avrupa Topluluğu’na giriş sürecinde veri standardının sağlanması ve üretilen verinin paylaşılmasının büyük önem taşıdığı. Tapu ve kadastro çalışmalarının ve bilgilerinin. bilgilerin güncel olarak bilgisayar ortamında tutulması ve bunların bilgi sistemleri teknolojisi kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve kullanıma sunulması. TKGM hizmetlerinin daha sağlıklı. bu bilgilerin güvenli ortamda tutulması ve güvenli bir şekilde erişiminin sağlanması. hızlı. tapu kayıtları ve kadastro haritaların güncel tutulması. güvenilir ve etkin bir şekilde plânlanması.tapu.hale dönüştürülebileceği belirtilmiş.gov. yönetilmesi ve faaliyete geçirilmesi.

Kent ve il yönetimlerine. Çünkü çok amaçlı kadastro ile. güncel tutulacak ve kullanım hakları çerçevesinde ihtiyacı olanların kullanımına sunulacaktır131. bilgi teknolojileri projelerinde standart oluşturmak. konu aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: Tapu ve kadastro tabanlı bilgi sisteminin. adalet. refah ve güven gibi sayısız çıkarları olacaktır. taşınmazlardan vergi toplamanın yanında arazi ekonomisi. bir çok kamu projelerinde tapu ve kadastro verilerinin altlık olarak kullanılması gerekecektir. TAKBİS Projesi ile ülke kalkınması açısından da büyük önem taşıyan ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan veriler. Hukuk uygulamalarına. Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda da bilgi sistemleri özellikle getireceği yararlar yönünden ele alınmış.sağlamak olan Başbakanlık. arazi planlaması. Bu bağlamda.tapu.tr . TAKBİS’in dış kullanıcıları TKGM’nin web sayfasında aşağıdaki birimler olarak sıralanmıştır: • • • • • • • • • • Vatandaş Bakanlıklar Telekom Tedaş Orman Genel Müdürlüğü Botaş Bankalar Su ve kanalizasyon idaresi Doğalgaz idaresi Vd. Taşınmazlardan sadece zilyet sıfatıyla yararlananlara. Kentsel ve kırsal alanda bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına dolaysız ve dolaylı olarak getireceği. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita. aynı verinin tekrar edilerek farklı kuruluşlarca üretilmesiyle oluşacak maddi ve manevi kayıpları ortadan kaldırmak. • • • • • • • • Taşınmaz iyelerine. Mühendislik hizmetlerine. verilerin sorumlusu olan kuruluş tarafından bir kez üretilmesini ve ihtiyacı olan diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ölçüsünde kullanmasını sağlanmak üzere KAMUNET projesini başlatmıştır. huzur. Hazineye. Taşınmaz edinmek isteyenlere. verinin sorumluluğuna sahip olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimleri tarafından sağlıklı ve doğru bir biçimde üretilecek. arazi istatistiği ve arazi yönetimi gibi ülke 131 www. başta belediyelerin kurmak istedikleri Kent Bilgi Sistemleri olmak üzere. 8.gov.

bölge . kadastro çalışmaları sadece sınır kadastrosu çalışmaları olmayıp ülke bilgi sistemleri için kendinden beklenen hizmetleri de içerecek. vermesi gereken herkesten alınmasının sağlanması. Kamu mallarının belirlenmesi ve verimli işletilmesi. Kıyıların planlanması ve amacı doğrultusunda kullanılması. Tarımsal üretim planlamaları. çizgisel olarak yürütülen kadastro hizmetlerinin sayısal hale getirilmesi. İyelik ve kullanım uygulamalarından doğal anlaşmazlıklara kalıcı çözüm. güncel ve hassas bilgilere sahip yeni politikalarla planlanmalıdır. Tarımda ürün değerlendirmesi ve pazarlamalarına önceden karışma amacıyla doğru rekolte tahminleri. vb. Taşınmaz kullanımının kurallara bağlanması ve kuralsızlık sebebiyle doğan sosyal ve toplumsal problemlerin önlenmesi.2. belediye teknik hizmetleri. Atıl duran hazine arazilerinin kullanıma açılması. yargı. yatırım planlaması. arazi ve arsa düzenlemeleri. sağlıklı. Vergi. Bu projeye göre. yeniliklere açık. Kadastro otomasyon uygulamaları 2. Tarım topraklarının belirlenmesi ve tarım dışı amaçlar için kullanımının önlenmesi. Kentlerdeki gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut gecekondu bölgelerinin ıslahı. Kentsel ve kırsal alanda planlı ve düzenli kullanım. faaliyetlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi. Mera. taşınmaz değerlemesi. katkıda bulunacak oluşumların Tapu ve kadastro bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sistemi ile ekonomik ve sosyal faaliyetlere sağlanacak yararlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) Kentsel ve kırsal alanda sağlam bir iyelik düzeni kurulması. bir veri tabanı yönetim sistemi içinde tutulması ve sorgulanabilmesi amacıyla TKGM bünyesinde. günden güne değişen taleplere hızlı ve kapsamlı bir şekilde yanıt verebilmesi gerekmektedir. Taşınmazlarla ilgili vergilerin sadece verenden değil. çok amaçlı kadastro çalışmaları gibi kadastroda yeni anlayışa paralel çalışmalar olmalıdır. buna bağlı olarak hayvancılığın geliştirilmesi. kamulaştırma. gerektiğinde birbirleri ile bağlantı kurabilecek iki adet uygulama çalışmasına başlanmıştır: 1. ÇAK’ye paralel ülkemizde de kadastro sisteminin. Günümüzde. yaylak ve kışlak yelerinin amaç dışı kullanılmalarının önlenmesi. Orman arazilerinin korunması ve ormancılığın geliştirilmesi. Doğal afete uğrayabilecek yerlerin belirlenmesi ve bu yerlerden yararlanmak amacıyla planlar yapılırken bu durumun göz ardı edilmemesi.ekonomisine ve kullanıcıların çıkarlarına gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır. Tapu sicil otomasyon uygulamaları 10.1. Kadastro. Kadastroda Otomasyon Uygulamaları Kadastro hizmetlerinde bilgi sisteminin ilk adımını oluşturan kadastro otomasyonuna geçilmesi amacı ile Kadastro Otomasyon Projesi yapılmıştır. Devlet güvencesinde temliki tasarruflar.

olanaklar ölçüsünde ileri teknoloji ürünü ve düşük maliyetli olması tercih edilmektedir. Kadastroda otomasyon çalışmalarında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: • • • • 132 133 Donanım seçme konusunda problem yaşanmamaktadır. Bilgi Toplama . VIII. Mevcut kadastro bilgi. 3. Bilgi Sunma Kadastral bilgileri TKGM formatı olarak kabul edilen formatta ve manyetik ortamlarda kullanıma sunmak. Yurt içinde özel sektörce hazırlanmış haritacılık programları yabancı menşeli programlara göre daha sorunsuz çalışabilir durumdadır. • • • • oluşturulmaya başlanmıştır. harita yapımında izlenecek yöntemler ve kontrollerin nasıl yapılacağı belirlenmiştir..müdürlüklerinde "otomasyon" birimleri otomasyon projesi tamamlandığında. Toplanan Bilgilerin Kalite Kontrolü ve Düzenlemeler • Düzeltmeler • Koordinat hesaplamaları • Dönüşümler • Dengelemeler • Uygun çizimler oluşturulması (TKGM’nce tescile konu haritalar için uyulması gereken asgari standartlar ve formatlar (diğer harita yapan kurum ve kuruluşların standartları ile uyuşuyor mu?). Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Yılmaz. A. Kadastro sonrası kayıtların bilgisayar ortamında oluşturulması.. Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi: Veri kaydediciler ile toplanan arazi bilgileri aktarma programları yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Kadastroda otomasyon uygulamaları dört işlem adımından oluşmaktadır133: 1. Türkiye genelinde tüm kadastro müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi amaçlanmaktadır132. sayfa: 322 . Yıldız. Donanımların. Yurt dışında üretilmiş genel amaçlı CAD programlarından bir paket program gibi yararlanmak ve paketi kullanabilmek için uygulama programları geliştirmek her zaman tam anlamı ile problemi çözememektedir.) • Parsel alanlarının hesaplanması 4. Kullanılan yazılımı geliştirme daha doğru bir yol gibi görünmekle birlikte zaman kaybı ve gelişme döneminin oldukça uzun olması sonucuyla karşılaşılmaktadır. belge ve haritalarının sayısallaştırılması.Araziden bilgi toplama • Elektronik ölçü aletleri • Fotogrametri • GPS . S.Mevcut belge ve bilgilerden sayısallaştırma 2. Kadastro Sayısal kadastro üretimi.

çok yakın gelecekte kurulması kaçınılmaz olan bilgi sisteminin ihtiyaç duyduğu altlık bilgileri oluşturmaktır134. Kütüklere ve gerekli belgelere hızla ulaşmak ve işlemi bilgisayar ortamında sürdürmek. Bugün 250 tapu sicil müdürlüğünde (özellikle İstanbul. Otomasyon çalışmalarındaki amaç sadece sistem birliğini ve bilgi standardını sağlamak değil. istedikleri bilgileri zamanında. 10. sayfa: 322 . tapu sicil müdürlüklerinde otomasyon çalışmaları devam etmektedir. İzmir gibi illerimizde) tüm kayıtlar bilgisayar ortamına girilmiş olup otomasyon çalışmaları hızla yaygınlaşmaktadır. Yapılan kadastro çalışmalarının çoğu kullanılamaz durumda iken böyle bir süre gerçekçi olamaz. Bilgileri bilgisayar ortamında güncel tutmak.. belediyeler ve mahkemelere bilgi formları yerine manyetik ortamda veya on-line hatlar ile iletilecektir. Bilgiler. doğru ve güncel olarak istendiğinde manyetik ortamda sunmaktır. Maliye Bakanlığına. tam. mahkemelere ve diğer kullanıcılara zamanında. Yıldız. A..2. Tapu sicil sisteminde otomasyonun amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir135: • • • • • • • • Mevcut karteks sistemini ortadan kaldırarak. Grafik bilgilerle uyum sağlayacak verileri toplamak. Maliye Bakanlığı’na manyetik ortamda veya on-line hatlar ile iletilen bilgiler. Bilgi çalışmalarındaki temel hedef ise. Tapu Sicil Otomasyon Uygulamaları Bir yıl içerisinde yaklaşık 12 milyon kişiye hizmet verilmekte olup yapılan başvurular.tr Yılmaz. Maliye Bakanlığı’na. tam.• • Tüm kadastro birimlerinin tam otomasyonunun sağlanması 10 yıl olarak hesaplanmıştır (Burada olaya nesnel bir yaklaşım söz konusu değildir. belediyelere.tapu. Bu çalışmalar paralelinde oluşturulan tapumatik ile iyeye aşağıdaki kolaylıklar sağlanacaktır: 134 135 www.gov. güvenilir bir biçimde gerçekleştirerek çağı yakalamak. %30-%40 civarında iş kolaylığı ve verim artışı sağlamak. S. Belediyelere. mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmektedir. doğru ve güncel bilgileri sayısal formda sunmak. Uygulamada doğacak aksaklıkları belirlemek ve çözüm bulmak. iş sahiplerine çağın gereklerine uygun hizmet sunmak ve müdürlüğün işleyişinde %50-60 oranında iş kolaylığı ve verim artışı sağlamaktır. Maliye Bakanlığı. Ankara. Sistem birliği ve bilgi standardı sağlamak. etkin vergi denetimi amacıyla kullanılabilecektir. Otomasyon çalışmalarının bir diğer amacı da.) Projenin donanım maliyeti yaklaşık olarak 20 milyon $’dır. Bu hizmetlerin daha süratli ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla.2. mahkemelere ve diğer kullanıcılara. günlük işlemleri bilgisayar ortamında çok daha hızlı.

•Veri kalitesi standardı. Tapu senedi alabilecek. Ayrıca. Bu bağlamda oluşturulan kadastral haritalar da toprağa yatırım yapan kuruluşların gereklerinı karşılayacak şekilde çok amaçlı olarak üretilmelidir. KBS’de düzenli bir güncelleme çalışması için yasal dayanaklar oluşturulmalıdır..g.. (2000). gerektiğinde kartografik sayısallaştırma ile yenilenmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki Kadastro Bilgi Sistemi Çalışmalarının Değerlendirilmesi • Oluşturulacak kadastro bilgi sisteminde (KBS) teknik açıdan en büyük problemi mevcut paftaların çoğunun kullanılabilir durumda olmaması oluşturmaktadır. arazi ve arsa düzenlemeleri sonucunda oluşan yeni durumlar da kadastronun yenilenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. •Veri modeli standardı. Tapu kaydının dökümü alabilecek. yerine göre yersel. a. KBS’ye hazırlık amacı ile diğer veri üretici ve kullanıcı kurumlarla eşgüdüm halinde aşağıdaki standartlar oluşturulmalıdır136: •Terminoloji standardı. fotogrametrik. sayfa: 62 . • • • • 136 Öneren. mevcut duruma bile beklenen duyarlılıkta yanıt vermemektedir. Kadastro paftalarının. 10.e. Bilgi sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri de güncel veriye sahip olmalarıdır.• • • • • Tapu kaydını ekranda inceleyecek. Başvuruda bulunabilecek. Tapu işlemleri hakkında bilgi edinebilecektir. Ulusal ülke temel jeodezik ağı bırakın oluşturulacak KBS. D. Yukarıda sayılanların yanı sıra nitelikli ve yeter sayıda insan gücünü sağlayabilmek KBS’nin hem kurulması hem de yaşatılması için oldukça önemlidir. •Veri sınıflandırma standardı.2. Bunların yanı sıra teknik ve yasal boyutları iyice değerlendirilip gerekli altlıkları hazırlandıktan sonra ikinci kadastro kavramı gündeme getirilmelidir. uydu bazlı sistemler kullanarak.3. Yeni bir ülke temel jeodezik ağı oluşturularak tüm kadastro çalışmaları bu ağa dayandırılmalıdır. Tespit ve tescil verileri ile kısıtlı kadastro verilerinin kapsamı ÇAK’ya yanıt verebilecek şekilde genişletilmelidir. •Değişim formatı.

teknik altyapı donatıları için değişmez bir haritalama sistemine olan gereksinmeyi giderek arttırmaktadır. güncel olanla ileride değişme olasılığı olan elemanlar hakkında bilgi vermelidir. havagazı. Teknik Altyapı Kadastrosu Hızlı kentleşme. bütüncül. Yerleştirilen donatıların niteliğinin ve niceliğinin yükselmesi. temiz su.g. onarımı sırasında güvenilirliğin yükselmesini. daha pahalı ve daha gerekli biçime geldikçe. Zararın ve maliyetin azaltılmasını. Eksik verilerle kentlerin planlanması ve planlama sürecinde teknik altyapının göz önüne alınmaması. • • • • • Var olan yeraltı mekanın en uygun kullanılmasını. E. Teknik Altyapı Kadastrosu Teknik altyapı. pis su. sayfa: 42 .. Teknik altyapı donatılarının yerleştirilmesi için. kablolu TV. 11. • • • Trafik alanlarının altında bulunan yeraltı mekanının gittikçe daralması. bakımı. Teknik Altyapı. merkezi ısıtma. Toplumumuz için altyapı sistemi daha karmaşık. kesin işletme planlarına sahip olmaması gibi nedenler. daha çok nüfusa daha geniş kentsel alanlarda.e. Bu gereksinme. doğalgaz.1. telefon. ABS kurulmasında temel öğelerden biri olan teknik altyapıya ilişkin verilerin elde edilmesini sağlar137. Proje yöneticisi ve Karar organlarına konu hakkında yeterince açık fikir verecek şekilde oluşturulmalı. Kurumlar ve yapılan işler arasında eşgüdümü. Bireysel her kurumun değişmez. Kurulması kaçınılmaz teknik altyapı kadastrosu özet olarak.11. aranması. arıtma ve çöp yok etme tesislerine verilen genel isimdir.. kentleri ve belediye yönetimlerini içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya getirmektedir. teknik ve sosyal altyapı yetersizliği kentsel yaşamı zorlaştırmaktadır. altyapının tüm elemanlarıyla ilgili her türlü temel bilgiye ihtiyacı olan • • • Yerel planlamacı. vb. yeni teknik altyapı olanaklarının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Teknik altyapı tesislerinin değiştirilmesi. doğru ve günün koşullarına uygun bir bilgi sistemine duyulan gereksinim daha da artmaktadır. konut bölgelerinde sürekli yoğunluk artışları sonucu. (1997). hatlar ile su kazanma. a. Büyük kentler içinde. 137 Ülger. fiziksel çevre koşulları giderek kötüleşmekte.

1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Kanun ile merkezi anlamda bir teknik altyapı kadastrosu kurulması öngörülmüştür. tapulu arazilerden geçmeleri nedeniyledir. maddesinde. bu nedenle teknik altyapı tesislerinin ölçülmesi ve haritalanmasının da bir kadastro faaliyeti olmadığı görüşü savunulmaktadır. Teknik altyapı tesislerine ait aşağıdaki veriler kırık. bunların belirli bir kurum tarafından ölçülerek haritalarının ya da bilgi sistemlerinin oluşturulması gerekir138. kanalizasyon. maddesine göre belirlenen taşınmazlar sınıfına girmemektedir. büyükşehir dahilindeki altyapı ile kara ve deniz taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülebilmesi için Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin (UKOME) kurulması hükme bağlanmıştır.. geometrisinin birleşik. hem gelişim yönünü izleyebilmek hem de planların gerçekçi olmasını sağlamak için teknik altyapı hatlarının planlanmasını yaparken iyelik sınırlarının göz önüne alınması gerekmektedir. kurdurmak. Bıyık.e. Ülkemizde Teknik Altyapı Kadastrosuna Yaklaşım Teknik altyapı tesisleri.g. büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görevleri içinde büyükşehir dahilinde su. işletmek veya işlettirmek sayılmıştır. özel iyeliğe konu olan taşınmazların sınırlarının belirlenmesi ile olanaklıdır.. merkezi ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak. Türkiye’de. başlangıç. md. havagazı tesislerinin görünen kısımlarının prizmatik olarak ölçülmesi öngörülmüştür. Teknik altyapı tesislerinin ölçülmesi yatay ve düşey konum belirleme şeklinde olmalıdır. (1994). 727). günlük kullanım için yeterli nitelik ve nicelikte bir gösterimle donatıldığı ÇAK’nun bir bölümüdür. 744. Bu Kanunda. 11. Bir kısım çevrelerde. elektrik. Plancıların. birbirine göre hangi derinlik ve uzaklıkta yerleştirilmesi gerektiği bir standarda bağlanmıştır. sayfa: 463 .2. a.. kütüğe geçmeyen ve iyeliğe konu olmayan taşınmazlarla kadastronun uğraşmadığı. 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapılmasına Ait Teknik Yönetmeliğin 271. kadastro paftalarına tersim edilmeyen.3. Bu durumda olanlar ya kamulaştırılır ya da irtifak hakkı tesis edilir (TMK.Fischer ve Höflinger’e göre teknik altyapı kadastrosu. Teknik altyapı tesislerinin kadastro ile ilgisi. 6 Şubat 1972’de 1097 sayılı Türk Standardı ile teknik altyapı tesislerinin yolun neresine. TMK’nin 704. her nevi gaz. 138 Tüdeş. Tüm teknik altyapı tesisleri ve yollardaki donatılar jeodezik ağa dayalı olarak ölçülmelidir. su. Teknik Altyapı Kadastrosunun Teknik İşlemleri Genelde kamusal alanlara yerleştirilen teknik altyapı donatılarının geçeceği alanların doğru yerleri. C. yeraltında bulunan kanalizasyon. üç boyutlu teknik altyapı tesislerinin hem konumsal hem de yükseklikleri ile belirlendiği. T. grafik ve sayısal olarak gösterildiği. Teknik altyapı hatlarının tamamının kadastro ile ilgisi olmasa bile. 11. Ayrıca.

kaldırımlar. vanalar... a. kablo sayısı vb. yollar. (1997). petrol. kadastro ve taşınmaz sınırları vb. E. (1997). elektrik.) Yerleri (X. yükümlülükler. doğru ve güvenilir veri ve bilgiye ulaşım için teknik altyapı tesislerinde oluşan değişiklikler. su.e. ısıtma. kanallar. köprüler. sayfa: 63 . hatları. Kapaklar. Arazi üzerindeki nesneler: Kanal bacaları. Diğer veriler: Hatlarla ilgili haklar.e. yapılaşmamış alanlarda ise 1/1000 ile 1/5000’e kadar ölçekler kullanılmalıdır.g. irtifak hakları.. Yapılaşmanın bulunduğu alanlarda yapı yoğunluğuna göre 1/200 ile 1/500 arasında. çap.g. yükseklik noktaları.. Arazideki nesneler: Binalar.Y. üst geçitler.Z) Hatların Değişim Yerlerinin Koordinatları (X. demiryolu. yangın muslukları. trigonometrik kestirme ve poligon noktaları. Çitler Arazi Kullanım Biçimi Sokak Adları Yapılar Yaya ve Platform Sınırları Ağaçlar Çeşitli TA Hatlarının Yerüstündeki Ayrılmaz Bölümlerinin (Direkler. bölge. Z) Tüketicilere Yönelik Veriler Tüketicilerin Adresleri Tüketim Miktarları 139 140 Ülger. alt geçitler. Soyut veriler: Sabit noktalar. malzeme cinsi. Güncel.. trafik sinyalizasyon vb. Şekil: Teknik Altyapı Veri Türleri Teknik Altyapı Veri Türleri Donatılara İlişkin Özel Veriler Malzeme Cinsi Döşeme Tarihi Yük Alabilirliği Bakım Kayıtları Boru Çapı Topoğrafik Kadastral Veriler Yapıların Dış Sınırları. Oluşturulacak bir teknik altyapı veri tabanı veri türleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir140. fabrikalar vb. sayfa: 54. a. havagazı. gerilim. boyut değiştirdikleri yerlerin konum ve yükseklikleri ile belirlenmeli ve ölçülmelidir139: • • • • • • Konum verileri. 58 Ülger.. bunların ev bağlantıları. tramvay yolu. yanlışlıklar kısa zamanda etkileşimli olarak düzeltilmeli ve sonuçlar veri tabanında saklanmalıdır. Y.bitim noktaları. Bacalar vb. ızgaralar. Arazi altındaki nesneler: Metro. E. elektrik direkleri. iletişim. Teknik altyapı tesislerine ait konum bilgileri farklı renk ve kalınlıkta özel işaretleri ile yapı yoğunluğuna uygun olarak seçilen ölçekler kullanılarak haritada gösterilmelidir. Duvarlar.

g. KBS’de ABS’nin temelidir..Teknik altyapı veri türlerinden topoğrafik kadastral veriler kadastro sistemi içinde de yer almaktadır.. E.e. ortak ölçü yöntem ve teknikleri kullanılarak edinilmektedirler. ulusal kadastro sisteminin bir parçası olarak bakılmasını gerektirir. kadastro bilgi isteminin (KBS) bir öğesi. Bu da teknik altyapı sistemine. Bunlar aynı jeodezik ağa dayalı. Kısaca oluşturulacak bir teknik altyapı bilgi sistemi (TABS). a. (1997). Şekil TABS/KBS/ABS İlişkisi ABS KBS TABS 141 Ülger. sayfa: 64 . Sonuçta ABS hem teknik altyapıya hem de kadastroya ilişkin verileri içermektedir141.

7269/1051 sayılı Kanunun 18. “Afet sebebiyle. maddede hükme bağlanan ve 3402 sayılı KK’nun genel uygulamasından değişik olarak getirilen noktalar şunlardır143: • • • • • • İlanların yapılması.. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi üzerine. 1051 sayılı Kanunla değişik 2.gov.12. kaya düşmesi. Kadastro komisyonlarının kurulması. . Ankara. mahkemelerde 7269 sayılı Afetler Kanunu’nun 17. Anlaşmazlıkların kadastro mahkemesi yerine mahalli çözümlenmesi.. 2613 sayılı Kanun yürürlükte olmadığı için yerine 3402 sayılı Kanun uygulanır.7..... AFET KADASTROSU Afet kadastrosu. Tespitlerin 3402 sayılı KK hükümlerine göre yapılması. kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksızın kadastro paftalarına. su baskınına uğramış veya uğrayabilir yerler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın teklifi üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça...”. Afet nedeniyle belirlenen yerlerin kadastrosunda işlemlerin hızlandırılması ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla.. 18. yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi olası olan yerlerdeki afetzedeler için seçilen yeni yerleşim yerlerinden kadastro görmemiş olanların. çığ ve benzeri afetler sonucunda.. imar planı bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığının isteği üzerine ilgili Valilikçe ilan olunur. diğer tabi afetler veya afet olabilecek yerler ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Kadastro ekibine iki bilirkişi verilmesi.1968 tarih. İmar ve İskan Bakanlığı’nca lüzum görülecek yerlerin kadastrosu. 1051 sayılı Kanunla değişik 18. 7269 sayılı Afetler Kanunu’nun 17. yer kayması.sayfa: 10. maddesine göre. Afet bölgesi ilan edilen yerlerin halihazır harita ve imar planlarını yapmaya. ilanların yapılmasına. Bu işlerin doğru ve hakça yapılabilmesi için afetten önce o bölgelerde kadastro çalışmalarının bitirilmesi öncelikli koşullardan biridir. belediyece / köy ihtiyar heyetince iki bilirkişi verilmek ve tasarruf tetkikleri mahalli kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu’na göre öncelikle TKGM’nce yapılır.7.tapu. maddesi uyarınca kadastrolanmasıdır142...1968 tarih.. deprem...tr Altındal.. Mülkiyet Dergisi. maddesine göre. su basması. Bu yerlerin sınırları imar planına. değiştirmeye Bayındırlık ve İskan 142 143 www. . yangın. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda afet kadastrosu ile ilgili bir madde bulunmamaktadır. Tasarruf kontrollerinin yapılması.

Bölgenin önceden kadastrosu yapılmamış ise tespitler. nirengi.. Afet kadastrosu köy ve mahallelerden afete maruz kalan evlerin yerleşim sahaları ile sınırlı olduğu için mevzii bir kadastro uygulamasıdır. Afet bölgesi ilan edilen yerin bulunduğu ilçenin. Yerel özelliklerinden dolayı yangın afetine uğraması olası alanlar şehir ve kasabalarda belediye meclisleri. köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit edilip kaymakamların düşüncesi alındıktan sonra valilerin onayı üzerine ilgili bölgelerde ilan edilir. 2. Bıyık.g. Afet kadastrodan sonra olmuş ise önemli bir problem yoktur. maddesine göre bölge ilanı yapılmamış ise bölge ilanı yapılmadan afet kadastrosuna başlanır. İmar planı olan yerlerin tespitinde imar mevzuatı ve teknik yönetmelikler dikkate alınır. Uygulamada TKGM’nce ilgili kadastro müdürlüğü görevlendirilmekte. Afet kadastrosunda sınırlandırma ve tespitler KK’nun ilgili maddeleri ile yönetmeliklere uygun olarak yapılır.. maddesine göre kadastro görmemiş yerlerde kamulaştırma yapması durumunda. Afet kadastrosu işlemlerinde düzenlenen tutanakların tasarruf kontrolleri kadastro komisyonu yerine ilgili kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından yapılır.g. Bıyık. Afet kadastrosu bir kadastro yapımından çok bir çeşit aplikasyon işlemidir.... masraflar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca karşılanır144.. sayfa: 471 . Afet protokolü gereğince bu uygulamalarda kadastro harcı alınmaz. KK. idareden kamulaştırma ile ilgili evrak.e. Eğer kadastro çok önceden yapılmış. 3402 sayılı KK’nda kadastro ekibi. (1994). T. Afet kadastrosu işlemlerinde görüş ayrılıklarının giderilmesi ve tespite itiraz nedeniyle kadastro komisyonlarının kurulmasına gerek yoktur. Eski ölçülere göre sınırlar yeniden tesis edilebilir. a. 144 145 Tüdeş. maddesi uyarınca afet bölgesinde ilgili idareye kamulaştırma mevzuatı dahilinde kamulaştırma yetkisi verilmiştir. sayfa: 470 Tüdeş. en az iki kadastro teknisyeni. Hisseli arsalar üzerinde yapılmış ve paftasına işlenmemiş ve afet sonrası tamamen yıkılmış binalar ile kadastro görmemiş alanlardaki binaların aplikasyonu çok daha kaba olacaktır145. Uygulama Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile TKGM’nün bağlı bulunduğu bakanlık arasında ortaklaşa tespit edilecek esaslar dahilinde yapılır. mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşmaktadır. C. Afet kadastrosu önceşinde ilgili idarenin Kamulaştırma Kanunu’nun 9. Kadastronun varlığına ve niteliğine göre yapılan aplikasyonun hassasiyeti ve doğruluğu değişir. belge ve kayıtlar alınarak kadastroda uygulanmalıdır. mahalli bilirkişiler yardımıyla ve mevcut bilgi ve belgelerden yararlanılarak yapılır. C. Afetler Kanunu’nun 21.e. poligon gibi sabit tesislere dayandırılmamış ve güncelleme işlemleri de gerçekleşmemiş ise parsellerin aplikasyonu güç ve nispeten kaba olacaktır. tapu memurlarına gerek görülmemektedir. (1994). a.Bakanlığı yetkilidir. Afet kadastrosu işlemleri için 2 kişilik kadastro ekibi yeterlidir. T.

III..Paylı mülkiyette birden çok kimse. hukuk düzeninin sınırları içinde. korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme.Bir şeye malik olan kimse.. Bütünleyici parça. Pay devredilebilir. zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRK MEDENÎ KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : 4721 : 22.Bir şeye malik olan kimse. Tanım MADDE 686.. kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilirler. yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.Bir şeyin maliki. işletilmesi.11. böyle bir anlaşmayla paydaşların aşağıdaki hak ve yetkileri kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz: . rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukukî ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre.. Eklenti sayılmayanlar MADDE 687.. Bütünleyici parça MADDE 684. yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe. Başka türlü belirlenmedikçe. o şey üzerinde dilediği gibi kullanma. Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır. Paylı mülkiyet 1. Eklenti 1. B. asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez.2001 DÖRDÜNCÜ KİTAP EŞYA HUKUKU BİRİNCİ KISIM MÜLKİYET BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Eklenti. onun ürünlerinin de maliki olur. takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.Bir şeye ilişkin tasarruflar. her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Anlaşmalar MADDE 689. malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi. 2. Mülkiyet hakkının içeriği MADDE 683. maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Genel kurallar MADDE 688. Yönetim ve tasarruf a.13. paylar eşit sayılır. 2. aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. Doğal ürünler MADDE 685..Paydaşlar. Ürünler.Asıl şeye zilyet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak.. Malik. II. Eklenti. Birlikte mülkiyet I. Ancak. kendi aralarında oybirliğiyle anlaşarak yararlanma. o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz. Mülkiyet hakkının kapsamı I. C.

. çıkarılacak paydaşın payını karşılayacak kısmı maldan ayırmaya olanak varsa.Yararlanma. pay üzerinde intifa veya diğer bir aynî ya da tapuya şerh edilmiş kişisel yararlanma hakkı sahipleri hakkında da uygulanır. 4. Giderler ve yükümlülükler MADDE 694. sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynî hak kazanan kimseleri de bağlar. Pay ve paydaşların eşitliği hâlinde hâkim. kullanma ve yönetime ilişkin kararların sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynî hak kazananları bağlaması için. paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Paydaşlardan her biri. 3. bütün paydaşların kabulüne bağlıdır.. Hâkim. davalıya payını devretmesi için bir süre belirler ve bu süre içinde devredilmeyen payın açık artırmayla satışına karar verir. Uyuşmazlık hâlinde yararlanma ve kullanma şeklini hâkim belirler. oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça. Aynen ayrılmasına olanak bulunmayan maldaki payın dava tarihindeki değeriyle kendilerine devrini isteyen paydaş veya paydaşlar bu istemlerini paydaşlıktan çıkarma istemi ile birlikte ileri sürmek zorundadırlar. diğerlerine payları oranında rücu edebilir. b. Davanın açılması.Paylı mülkiyetten doğan veya paylı malı ilgilendiren yönetim giderleri. bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir. Zorunlu ve ivedi işlerin yapılmasına ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla.. Davanın kabulü hâlinde payın istemde bulunan adına tesciline hükmolunur. paydaşların çoğunlukla alacağı kararla olağan yönetim işlerinde yetkiyle ilgili farklı düzenleme getirilebilir.1.Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi. Hâkim. Satış kararı. özellikle küçük onarımları yaptırmaya ve tarımsal işleri yürütmeye yetkilidir. Paydaşın çıkarılması MADDE 696. Paylı mülkiyetin sona ermesi a. Kararların bağlayıcılığı MADDE 695. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz. Bu belirleme. devri caiz olmayan bir hakkın uygun bir tazminat karşılığında sona ermesine karar verilir. Ancak. Payına düşenden fazlasını ödemiş bulunan paydaş. aksi kararlaştırılmış olmadıkça. adî kiraya veya ürün kirasına ilişkin sözleşmelerin yapılması veya feshi. bu yüzden onlar için paylı mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hâle getirmişse.. Taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzalarının noterlikçe onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir.Kendi tutum ve davranışlarıyla veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışlarıyla diğer paydaşların tamamına veya bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde çiğneyen paydaş. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar MADDE 692. Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhâl alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak. vergiler ve diğer yükümlülükler. paylı malın kullanılmasının zaman veya yer itibarıyla paydaşlar arasında bölünmesi biçiminde de olabilir. kullanma ve koruma MADDE 693. c. Paylaşma biçimi .Paydaşlardan her biri. 6. kıyas yoluyla. 5. bunların tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekir. kullanma ve yönetime ilişkin konularda paydaşların yaptıkları düzenleme ve aldıkları kararlar ile mahkemece verilen kararlar.. Yararlanma.İşletme usulünün veya tarım türünün değiştirilmesi. paydaşlardan birinin istemi üzerine bütün paydaşların menfaatini gözeterek hakkaniyete uygun bir karar verir. Paydaşlıktan çıkarma a. aksine bir hüküm bulunmadıkça. paydaşlar malın tamamını benzer haklarla kayıtlayamazlar. gerekli gördüğü işlerin yapılması için paydaşlar arasından veya dışarıdan bir kayyım atayabilir. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması MADDE 697. mahkeme kararıyla paydaşlıktan çıkarılabilir. Olağan yönetim sınırlarını aşan ve paylı malın değerinin veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli bakım.Paydaşlardan her biri olağan yönetim işlerini yapmaya. Payı karşılayacak kısım maldan aynen ayrılamaz ve bu payı isteyen paydaş da bulunmazsa hâkim. onarım ve yapı işlerinde de aynı çoğunluk aranır. diğerlerinin hakları ile bağdaştığı ölçüde paylı maldan yararlanabilir ve onu kullanabilir. 2.. Paylaşmayı isteme hakkı. toprağın ıslahı gibi önemli yönetim işleri için pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesi gerekir... hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir.Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça. çıkarma istemini haklı gördüğü takdirde.Bir paydaşın çıkarılmasına ilişkin hükümler. Paylar üzerinde taşınmaz rehni veya taşınmaz yükü kurulmuşsa. cebrî icra yoluyla paraya çevirmeye ilişkin hükümler uyarınca yerine getirilir.. b. bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın paylı mülkiyetten çıkarılana özgülenmesine karar verir. Paylaşma istemi MADDE 698. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler. resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. 7. b. hüküm vermeden önce re'sen belirleyeceği uygun bir süre içinde pay değerinin ödenmesine veya tevdiine karar verir. Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek. korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması. paydaşlar tarafından payları oranında karşılanır. Olağan yönetim işleri MADDE 690. Önemli yönetim işleri MADDE 691. Taşınmazlarda yararlanma. pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesine bağlıdır. d.

bu araziyi kamusal bir sakınca bulunmadığı takdirde öncelikle arazisi kayba uğrayana veya bitişik arazi malikine devredebilir. İntifa hakkı sahibinin durumu MADDE 700. mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır. 2. açık artırmayla satışa hükmolunur.Ortakların hakları ve yükümlülükleri. mülkiyet tescilden önce kazanılır.Elbirliği mülkiyeti. toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazi Devlete ait olur. Kaynakları ve niteliği MADDE 701. II.. topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. diğer paydaşlardan biri intifa hakkının kurulduğunun kendisine tebliğinden başlayarak üç ay içinde paylaşma isteminde bulunursa. ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.. ancak kaydının malikin istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır. 3. malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde. topluluğun dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesiyle sona erer..Bir paydaşın kendi payı üzerinde intifa hakkı kurması hâlinde. Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça..Tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması. tescille olur.Taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır: 1. dolma.MADDE 699.Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti. Hükümleri MADDE 702. Kazanma yolları 1. İşgal MADDE 707. malın aynen bölünerek paylaştırılmasına. Paylaştırma. işgal. Hukukî işlem MADDE 706. 2. Elbirliği mülkiyeti 1.Arazi kayması sınır değişikliğini gerektirmez. Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler. topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir... İKİNCİ BÖLÜM TAŞINMAZ MÜLKİYETİ BİRİNCİ AYIRIM TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması I.Paylaşma.Birikme. durumu öğrendiği tarihten başlayarak bir ve her hâlde oluşumun gerçekleştiği tarihten başlayarak on yıl içinde geri alabilir. Genel olarak MADDE 709. gerek yönetim. Yeni arazi oluşması MADDE 708. satış yoluyla paylaşmada intifa hakkı.Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı. . malın devri.. Miras. Arazi. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır. c. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar. bütün paydaşların rızasına bağlıdır. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa.. bunları. KAZANILMASI VE KAYBI A. Ölüme bağlı tasarruflar ve mal rejimi sözleşmeleri. Sona ermesi MADDE 703. B. bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. cebrî icra. Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece. II. paylı mülkiyet hükümlerine göre yapılır. Toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu ispat eden malik. paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz. 4.. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi. mahkeme kararı. resmî şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır. paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yoluyla mülkiyet kazanılamaz. Devlet.. bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi.. Arazi kayması a. 3. kendilerine özgü şekillere tâbidir. buna ilişkin paya düşecek bedel üzerinde devam eder. Tescil MADDE 705. elbirliği mülkiyetidir. Ancak. 2. Ortaklardan her biri. Taşınmaz mülkiyetinin konusu MADDE 704. gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir. 3.Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması. aksine bir hüküm bulunmadıkça.

Arazi kayması sebebiyle bir taşınmazdan diğerine geçmiş olan arazi parçaları ve diğer cisimler hakkında sürüklenen şeylere ve karışmaya ilişkin hükümler uygulanır. arazi kayması sebebiyle gerçeği yansıtmıyorsa. Tescili isteme hakkı MADDE 716. yararı kamuya ait sular ile kayalar. Sürelerin hesabı MADDE 714. bakımı.. II. aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler. Bir taşınmazın böyle bir yörede bulunduğu.Arazi üzerindeki mülkiyet. Fazlalık ve eksiklikler denkleştirilir. uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir. Heyelân MADDE 710. yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz. maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de. ilgili taşınmaz maliki. onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez. Davanın konusu. Tescil davası. kamulaştırma. tepeler. mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur. 5. Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Aynı koşullar altında. o taşınmazın tamamı.. 6. cebrî icra veya mahkeme kararına dayanarak kazanan kişi tescili doğrudan doğruya yaptırabilir. sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara. miras. buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar. kesilmesinde ve durmasında. Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması. kullanılmasında yarar olduğu ölçüde.Sınır. Olağan zamanaşımı MADDE 712. Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır. Kararda. b.. mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. ilgililere uygun biçimde bildirilir ve tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. dağlar. üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. C. yeri. Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa. Sınırların belirlenmesi . b. o taşınmazın tamamı..Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse. Mülkiyet. eşlerden birinin istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur. Davalılar ve itiraz edenler. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar MADDE 715. korunması. kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. Bu mülkiyetin kapsamına. Bir taşınmazın mülkiyetini işgal. tescili istenilen taşınmazın niteliği. birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur... sınırın yeniden belirlenmesini isteyebilir. Olağanüstü zamanaşımı MADDE 713. hâkim tescile karar verir. Bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen değişiklikler. Kapsam MADDE 718. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı MADDE 717. III.. Sınırın yeniden belirlenmesi MADDE 711. Sınırlar 1.Taşınmaz mülkiyeti.Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi. bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Bu yörelerin belirlenmesi sırasında yöredeki arazinin yapısı göz önünde tutulur. c. Özel kanun hükümleri saklıdır. malikin kaçınması hâlinde hâkimden.. taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse. Kamulaştırma hâlinde mülkiyetin ne zaman sona ereceği özel kanunla belirlenir İKİNCİ AYIRIM TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI A. işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir..Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi.Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar. Aksi ispatlanmadıkça.Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında.Arazi kaymasının sınır değişikliğine yol açmayacağı ilkesi. Kazandırıcı zamanaşımı a. Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. bitkiler ve kaynaklar da girer. terkin veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer. c. yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği I.

iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir. b.Her arazi maliki. başkasının malzemesini kullanarak yapılan yapılara veya taşınır yapılara ilişkin hükümler bunlar hakkında da uygulanır. taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse.Malzeme sökülüp alınmazsa arazi maliki. 3. Bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması. elektrik ve benzerlerinin mecraları. bunların malikine aittir. komşusunun istemi üzerine belli olmayan sınırların belirlenmesi için tapu plânlarının düzeltilmesine veya arz üzerine sınır işaretleri konulmasına katkıda bulunmakla yükümlüdür. ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur. yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz. baraka ve benzeri hafif yapılar.. B. parmaklık. Bağımsız bölümler üzerinde ayrıca üst hakkı kurulamaz... aksine bir düzenleme olmadıkça o işletmenin eklentisi ve işletme malikinin malı sayılır. ancak bir irtifak hakkı kurulması suretiyle olabilir. Kat Mülkiyeti Kanununa tâbidir. hâkimin hükmedeceği miktar bu malzemenin arazi maliki için taşıdığı en az değeri geçmeyebilir. Yapıyı yaptıran malzeme sahibi iyiniyetli değilse. Taşınır yapılar MADDE 728. bu malzeme arazinin bütünleyici parçası olur.Başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın yapılan kulübe. dışarıdan görülüyorsa noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğar. tapu plânları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir. IV. Yapıyı yaptıran arazi maliki iyiniyetli değilse hâkim. malzeme sahibine uygun bir tazminat ödemekle yükümlüdür.Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse.Su. rızası olmaksızın yapılan yapıda kullanılan malzemenin. zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği. Sınır belirleme yükümlülüğü MADDE 720. çardak.. Tapu plânları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa. malzeme sahibi. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet MADDE 721. aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde..Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı. her iki komşunun paylı malı sayılır. asıl olan plândaki sınırdır. Arazi ve yapı malzemesi a. irtifak hakkı sahibine ait olur. gaz.. III.. malzeme sahibinin uğradığı zararın tamamının tazmin edilmesine karar verebilir. durumun eski hâline getirilmesini. gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere sökülüp kaldırılmasını isteyebilir.. Taşkın yapılar MADDE 725. aksi ispat edilmedikçe. Hâkim. işletmenin bulunduğu taşınmazın dışında olsalar bile.Bir kimse kendi arazisindeki yapıda başkasının malzemesini ya da başkasının arazisindeki yapıda kendisinin veya bir başkasının malzemesini kullanırsa.İki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan duvar. c. gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere bunların sökülüp kendisine verilmesini isteyebilir. 2. V. 4..Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi MADDE 724. 2.Bir kimse başkasının fidanını kendi arazisine ya da kendisinin veya bir üçüncü kişinin fidanını başkasının arazisine dikerse. Mülkiyet ilişkisi MADDE 722.Taşınmazın sınırları. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları .. 5. sahibinin rızası olmaksızın kullanılmış olan malzemenin sökülmesi aşırı zarara yol açmayacaksa.. çit gibi sınırlıklar. Bu tür yapılar.MADDE 719. mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle. Mecralar MADDE 727. Arazideki yapılar 1. İrtifak hakkı.Bir üst irtifakına dayalı olarak başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere inşa edilen yapıların mülkiyeti. Üst hakkı MADDE 726. taşınır mal hükümlerine tâbi olur ve tapu kütüğünde gösterilmez. 3. tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. büfe. Ağaçlar ve ormanlar üst hakkına konu olamaz. Araziye dikilen fidanlar MADDE 729. Komşuluk hukukunun gerektirdiği hâller dışında bir taşınmazın böyle bir mecra ile aynî hak olarak yüklenmesi. uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir. Taşınmaz malikinin sorumluluğu MADDE 730. yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir. Bu kural. Tazminat MADDE 723. Böyle bir irtifak hakkı yoksa. eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa. Ancak.. Aynı koşullar altında arazinin maliki de.

Özel kurallar MADDE 739.. komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. buğu. Özellikle. Kural MADDE 740. Kamu yararı için konulan kısıtlamalar kaldırılamaz ve değiştirilemez.Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı. Genel olarak MADDE 731.. şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. üst taraftaki araziden kendi arazisine doğal olarak akan suların ve özellikle yağmur.Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde. Önalım hakkı sahibi. Sözleşmeden doğan önalım hakkı MADDE 735.Kazı ve yapılarda uyulması gerekli kurallar özel kanunlarla belirlenir. Devir hakkının kısıtlamaları 1.. taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken. Fazla suyun akıtılması .Komşu taşınmaz maliklerinin bitki dikerken uymak zorunda oldukları kurallar özel kanunlarla belirlenir. Komşu hakkı 1.Malik. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme. onun istemi üzerine uygun bir süre içinde kaldırılmazsa. tapu siciline tescil edilmeksizin etkili olur. alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. 3. Kural MADDE 738. hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır. feragat ve hak düşürücü süre MADDE 733. b.Komşunun arazisine taşarak zarar veren dal ve kökler.. Bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi. kurum. Özel kurallar MADDE 741. II. III.. Ekilmiş veya üzerine yapı yapılmış arazisine dalların taşmasına katlanan komşu. Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında taşkın yapılara ilişkin hükümler uygulanır. komşu bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirebilir. b. Doğal olarak akan su MADDE 742.-Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları. buna ilişkin sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesine ve tapu kütüğüne şerh verilmesine bağlıdır. alt taraftaki taşınmaza gerekli olan suyu. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. Komşulardan hiçbiri bu suların akışını diğerinin zararına değiştiremez. bu dallarda yetişen meyvaları toplama hakkına sahip olur. 3. Şerhin etkisi her durumda. yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Yasal önalım hakkı a. toz.. şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. kar ve tutulmamış kaynak sularının akışına katlanmak zorundadır. Bitkiler a. 5. Kullanılması MADDE 734..Önalım hakkı.Tapu kütüğüne şerh verilen alım ve geri alım hakları. taşınmazın durumuna. Kullanma biçimi MADDE 737.. b. şerhde belirtilen süre içinde her malike karşı kullanılabilir. satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. 2. kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara.. Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır. Alım ve geri alım hakları MADDE 736. koku çıkartarak. ancak kendi taşınmazı için zorunlu olduğu ölçüde tutabilir. Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Üstteki arazi maliki. Yapılan satış. her durumda. Kazı ve yapılar a. 4.Taşınmaz maliki. satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini. Şerhin etkisi. Komşu ormanlar hakkında bu hükümler uygulanmaz.. 2. Önalım hakkı.I.. diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır. alıcıya karşı dava açılarak kullanılır.Herkes. niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman. Kullanma yasağı. şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. c. adına payın tesciline karar verilmeden önce. Önalım hakkı sahibi MADDE 732.

. IV.. Yer değiştirme giderleri. yükümlü taşınmaz maliki. çığ veya diğer doğal güçlerin etkisiyle ya da rastlantı sonucunda başkasının arazisine sürüklenen veya düşen şeyler ile buraya giren büyük ve küçük baş hayvan.. zararını tam olarak karşılayacak bir bedelle satın alınmasını isteyebilir. Avlanmak ve balık tutmak için başkasının arazisine girme.. rüzgâr. Genel olarak . Sınırlıklar MADDE 749.Yetkili makamlar tarafından bitki örtüsünü korumak amacıyla yasaklanmadıkça. Katlanma yükümlülüğü MADDE 744. kanatlı hayvan ve balık gibi hayvanların hak sahipleri tarafından aranıp alınmasına.. V. bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir. 2.Su. Alt taraftaki arazi maliki boşaltma dolayısıyla akan sulardan zarar görmekte ise. Mecra geçirilmesi a. kural olarak mecra hakkı sahibine aittir. Zorunlu geçit MADDE 747.Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik. özel kanun hükümlerine tâbidir.Her taşınmaz maliki.. kendi arazisinde yapılacak mecrayla suyun akıtılmasını isteyebilir..Durum değişirse. alt taraftaki arazi maliki. uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla.Taşınmaz malikinin taşınmazını işletme veya iyileştirme ya da taşınmazı üzerinde yapı yapma amacıyla komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı ile tarla yolu.Her taşınmaz maliki. tomruk kaydırma yolu ve oluğu ve bunlara benzer diğer geçitler özel kanun hükümlerine tâbidir. Ancak. tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar. malik buna katlanmak zorundadır. bu mecraların üzerinden geçirileceği arazi parçasının uygun bir kısmının. Arazi maliki. Özel durumlar haklı gösterdiği takdirde. Mecrayı geçirme hakkı. elektrik hat ve kablolarının. mecranın kendi yararına olarak başka bir yere nakledilmesini isteyebilir. Malik. 3. Arazinin sınırlıklarla çevrilmesi yükümlülüğü ve biçimine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. taşınmazının sınırının çit veya duvar gibi sınırlıklarla çevrilmesi için yapılan giderleri karşılar. Mecra geçirilmesinin kamulaştırma kurallarına bağlı olması hâlinde. gaz ve benzerlerine ait boruların. komşuluk hukukundan doğan yetkilerin kullanılması için gerekli işlere ve bunların giderlerine. Orman ve meraya girme MADDE 751. kurutma kanalı.Bir arazinin suyu öteden beri alt taraftaki araziye doğal bir şekilde akmakta ise. 6. Katılma yükümlülüğü MADDE 750. 7. gideri üstteki arazi malikine ait olmak üzere. başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde. Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir. c. Arazinin üzerinden geçecek mecralarda olağanüstü durumlar varsa malik. hak sahibinin istemi üzerine ve giderleri ödemesi koşuluyla tapu kütüğüne tescil edilir. Kamu hukuku kısıtlamaları 1. Geçit hakları a. her arazi maliki. yerel âdetlerin izin verdiği ölçüde toplayıp alabilir. Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları. Durumun değişmesi MADDE 746. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması MADDE 752. taşınmaz maliki de giderlerin uygun bir kısmına katılmakla yükümlü tutulabilir. b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması MADDE 745. kendi menfaatinin hakkaniyete uygun bir biçimde gözetilmesini isteyebilir. Zorunluluk hâlinde MADDE 753. Diğer geçit hakları MADDE 748.. bu yüzden uğradığı zararın denkleştirilmesini istemek ve denkleştirme bedeli kendisine ödeninceye kadar o şeyleri hapsetmek hakkına sahiptir. 9. bu Kanunun mecralara ilişkin komşuluk hükümleri uygulanmaz. kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür. herkes başkasının orman ve merasına girebilir ve oralarda yetişen yabanî meyve.. tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir.Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyete ilişkin hükümler saklı kalmak üzere. Bataklıkların kurutulması hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır. arazi maliki izin vermek zorundadır.MADDE 743. Bu hak.. ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır. üst taraftaki araziden fazla suyun boşaltılması sırasında da bu suları tazminat isteme hakkı olmaksızın kabul etmek zorundadır. su yolu.Bir kimse kendisini veya başkasını tehdit eden bir zararı veya o anda mevcut bir tehlikeyi ancak başkasının taşınmazına müdahale ile önleyebilecek ve bu zarar ya da tehlike taşınmaza müdahaleden doğacak zarardan önemli ölçüde büyük ise. bu yüzden uğradığı zarar için hakkaniyete uygun bir denkleştirme bedeli isteyebilir. hayvan sulama yolu. Başkasının arazisine girme hakkı 1. 8.Yükümlü taşınmaz maliki. mantar ve benzeri şeyleri. arı oğulu. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır. kendi yararlanması oranında katılmakla yükümlüdür. kış geçidi.. b.

orman yetiştirme. II.Değişik maliklere ait komşu kaynaklar. bu zararı gidermekle yükümlüdür. doğal afetler ve sağlıkla ilgili kolluk hizmetlerine. Mülkiyet ve irtifak hakkı MADDE 756. bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil ile kurulur. V.. Aslî ve fer'î zilyetlik MADDE 974. Zilyetlik kavramı ve türleri I. diğeri fer'î zilyettir..Özel mülkiyete tâbi arazide bulunan kaynak. Hak sahipleri. Diğer malikler de bu karara uymak zorundadır. su alma veya hayvan sulama ya da benzer yollarla yararlanmaları özel kanun hükümlerine tâbidir. doğal güzellikler. kendi kaynağındaki suyun tutulup akıtılması için gerekli işleri yapabilir ve kendi kaynağına gelen suyun miktarı bu işler sonunda çoğaldığı takdirde. Zarar kasten veya ihmal yoluyla verilmemişse ya da zarar görenin de kusuru varsa hâkim. deniz ve göl kıyılarındaki ana ve tali yollara sınır işaretleri ve nirengi noktaları konulmasına. II. Kavram MADDE 973. eski eserler. yangın. arazisi veya işletmesi için gerekli sudan yoksun olup. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet MADDE 760. Arazi maliklerinin yeraltı sularından yararlanma biçimi ve ölçüsüne ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. Birinin karşı çıkması hâlinde.Kaynaklar. Bu konulara ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.. arazinin bütünleyici parçası olup. IV. III.MADDE 754. Türleri 1. bu kaynakların birlikte tutulmasını ve suyun hak sahiplerine o zamana kadarki yararlanmaları oranında dağıtılmasını isteyebilir. C.. ancak ilgili maliklerin ortak girişimleriyle yapılabilecekse. yol açma. toprağın iyileştirilmesine veya bölünmesine. Arza malik olmak. sulama. tazminatın gerekip gerekmediğini. onun altındaki yeraltı sularına da malik olmak sonucunu doğurmaz. Bunlar dışında eski duruma getirme. Toprağın iyileştirilmesi MADDE 755.. bunların ikisi de zilyet olur. kurulmuş irtifak hakkının değiştirilmesi veya kaldırılması istenebilir. komşusundan. arazileri toplulaştırma gibi iyileştirme işleri. 2. ÜÇÜNCÜ KISIM ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ BİRİNCİ BÖLÜM ZİLYETLİK A. kaynağın olabildiği ölçüde eski duruma getirilmesi istenebilir. kuyu veya derelerden komşuların ve diğer kişilerin su içme. ılıcalar. 2. onu işletmek veya bir yerin içme ya da kullanma suyunu sağlamak için gerekli olan kaynaklar kesilir ve kirletilirse. yapı veya benzeri faaliyetler yüzünden kısmen olsun keserek ya da kirleterek malikine veya onda hak sahibi olana zarar veren kimse.Zilyet. gerekiyorsa miktar ve türünü takdir eder. Alınan karar.Taşınmaz mülkiyeti hakkının kamu yararı için kısıtlanması. Tazminat MADDE 757. Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak. Yeraltı suları. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır. Zorunlu su MADDE 761.. ortak bir ana kaynaktan beslenmekte ise maliklerden her biri. seyirlik noktaları ve ender doğa anıtları ile içmeler. bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse. onun ihtiyacından fazla olan suyu tam bir bedel karşılığında almasını sağlayacak bir irtifak kurulmasını isteyebilir. Kaynak ve yeraltı suları I. arazinin yarısından fazlasına sahip bulunmak koşuluyla maliklerin üçte ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir. Kaynaklara zarar verilmesi 1. Bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan aslî zilyet.Önemli ölçüde yararlanılan veya yararlanmak amacıyla suyu biriktirilen kaynakları veya kuyuları kazı. bunu aşırı zahmet ve gidere katlanmaksızın başka yoldan sağlayamayan taşınmaz maliki. Durum değişirse. ortak tesis masraflarını yararlanmaları oranında üstlenirler. hak sahiplerinden her biri. maden ve kaynak sularının korunmasına ilişkin mülkiyet kısıtlamaları. özellikle yapı. tarım topraklarının veya yapıya özgü arsaların birleştirilmesine.Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. kamu yararına ait sulardandır. ancak özel hâller haklı gösterdiği takdirde istenebilir. Zorunlu su irtifakının kurulmasında öncelikle kaynak sahibinin menfaati gözetilir. Aynı yataktan beslenen kaynaklar MADDE 759. bataklık yerlerini kurutma. özel kanun hükümlerine tâbidir. tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir. diğer kaynaklardaki su azalacak olsa bile. Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır. Eski duruma getirme MADDE 758.. orman ve yollara.Su yollarını düzeltme. .. bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir... manzaralar.Bir taşınmazda oturmak. ancak bu çoğalma oranında bir bedel vermekle yükümlü olur.Evi.

. Mülkiyet karinesi MADDE 985. Kıymetli evrakı iyiniyetle teslim alan kimse ile emtiayı iyiniyetle teslim alan kimse arasında uyuşmazlık çıkarsa emtiayı teslim alan tercih olunur. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması 1.Bir üçüncü kişi veya zilyetliği devreden. B. 3.Bir taşınıra malik olma iradesi bulunmaksızın zilyet olan kimse. Zilyetliğin devri I. saldırının sona erdirilmesine. Zilyetliğin hükümleri I. Gasp veya saldırıya ilişkin hükümler saklıdır. taşınırı kendisinden iyiniyetle aldığı kişinin mülkiyet karinesine dayanabilir. III. Zilyetliğin gasbında dava hakkı MADDE 982.Temsilciye yapılan teslim. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi MADDE 980. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı MADDE 983. Savunma hakkı MADDE 981. 4.Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse. taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak..Bir taşınırın zilyedi. ona karşı dava açabilir. Davaya karşı savunma MADDE 987. zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır. Hazırlar arasında MADDE 977. zilyet bu karineyi şeyi kendisine vermiş olan kişiye karşı ileri süremez. her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir.. ancak durumun devreden tarafından kendisine bildirildiği andan başlayarak hüküm doğurur. 3.. b..2..Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı. o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip olduğunu derhâl ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir. temsil edilene yapılmış gibi zilyetliği geçirir. emtianın teslimi gibi sonuç doğurur. Davalı. başka bir kişi aracılığı ile sürdüren kimse dolaylı zilyettir. zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her hâlde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşer. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik MADDE 975. Ancak. III. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından . rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak. edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur. 4. o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür. Dava. Korunması 1. zilyetliği saldırıya uğrayan. Zilyet. II. Önceki zilyetler de zilyetlikleri süresince o taşınırın maliki sayılırlar. Hazır olmayanlar arasında MADDE 978. şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların.Zilyet. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından MADDE 988. Teslimsiz devir MADDE 979. Zilyetliğin bu yolla devri...Bir şeyde fiilî hâkimiyetini doğrudan doğruya sürdüren kimse dolaysız zilyet. C.Zilyetlik. II.. Taşınıra bir sınırlı aynî hak veya kişisel hak iddiasıyla zilyet bulunan kimsenin iddia ettiği hakkın varlığı karine olarak kabul edilir. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası a.. IV. Dava hakkının düşmesi MADDE 984.Fiilî hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez. zilyet olmakta devam eden üçüncü kişiye karşı.. teslim gerçekleşmeksizin kazanılmış olur.. özel bir hukukî ilişkiye dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik..Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı aynî hak edinen kimsenin edinimi. şey üzerinde bir hak iddia etse bile. Üçüncü kişi. zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur.. zilyetliği devredene karşı ileri sürebileceği sebeplerle şeyi edinene vermekten kaçınabilir.Saldırıda bulunan. Dava. Geçici olarak kesilme MADDE 976. Fer'î zilyetlikte karine MADDE 986. şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur.Bir taşıyıcıya veya umumî mağazaya bırakılmış emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi. kendisine karşı açılan her davada üstün hakka sahip olduğu karinesine dayanabilir. 2. sebebinin önlenmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur. 2.Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır.

Kurulması I. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olması gerekir. 3. IV.İyiniyetli olmayan zilyet. c. Taşınmazlarda karine MADDE 992. Genel olarak MADDE 997. iyiniyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası.Taşınırı çalınan. d. iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile. Arazinin tapu siciline kaydı.. Sorumluluk 1. yaptığı giderler sebebiyle doğan alacaklarına mahsup edilir.. 5. İyiniyetli olmayan zilyet... kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet. Tapuya kayıtlı bir taşınmaz.İyiniyetle zilyedi bulunduğu şeyi. İyiniyetli olmayan zilyet.İyiniyetli zilyet. 2. Zilyedin elde ettiği ürünler.Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur. Tapu kütüğü MADDE 1000. İyiniyetli zilyet. kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse. Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli koşullar ve usul tüzükle belirlenir.MADDE 989. yok olmasından veya hasara uğramasından sorumlu olmaz. özel kanun hükümlerine tâbidir. İKİNCİ BÖLÜM TAPU SİCİLİ A. tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler. Tapu sicili. o şeyi elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir. Bununla birlikte taşınmaz üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse. ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir. para ve hamile yazılı senetleri iyiniyetle edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz.. yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir.. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar. b. Arazi. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından MADDE 995. tapu sicilinden çıkarılır. nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir.. . Ancak.. 2. Taşınmazların kaydedilmesi a. 2. Kaydedilmeyecek taşınmazlar MADDE 999. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı. Tazminat MADDE 994. kendisi tarafından o şeyle birleştirilen ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri o şeyi geri vermeden önce ayırıp alabilir.Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir: 1. şeyin kaybedilmesinden.. özel kanun hükümlerine tâbidir. İyiniyetli zilyet. Eğer önceki zilyet de. diğer giderler için tazminat isteyemez. açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyiniyetle edinilmiş ise. zilyetliği iyiniyetle edinmemiş ise sonraki zilyede karşı taşınır davası açamaz. her zaman taşınır davası açabilir. geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma MADDE 996. karineyle mevcut hakkına uygun şekilde kullanan veya ondan yararlanan zilyet. b. İyiniyetli olmama hâlinde MADDE 991... Yararlanma MADDE 993.Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar. geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri tazmin etmesini isteyebilir ve bu tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten kaçınabilir.Tapuya kayıtlı taşınmazlarda.Bir taşınırın zilyetliğini iyiniyetle edinmemiş olan kimseye karşı önceki zilyet.. zilyetliği kendisine devreden aynı yetkiye sahip idiyse onun zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir. o şeyi geri vermekle yükümlü olduğu kimseye karşı bu yüzden herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir.Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma hakkına sahip olan zilyet. Sicilin unsurları a.Zilyet. Sicil bakımından 1. Bu taşınır. şeyin geri verilmesinden önce kendisine bu giderler için bir tazminat önerilmezse. Diğer konularda iyiniyetli zilyedin haklarına ilişkin hükümler uygulanır. hak karinesinden ve zilyetlikten doğan dava açma hakkından yalnız adına tescil bulunan kimse yararlanır. bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. Kaydedilecek taşınmazlar MADDE 998. Para ve hamile yazılı senetlerde MADDE 990. şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur. Sicilin örneği. III. 3. gasp veya saldırı sebebiyle dava açabilir. İyiniyetli zilyet bakımından a.

Bir taşınmazın bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi hâlinde uyulacak usul tüzükle belirlenir. Kütüğün her sayfasındaki özel sütunlara şunlar tescil edilir: 1. Mülkiyet, 2. Taşınmaz üzerinde kurulmuş olan veya o taşınmaz lehine başka taşınmaz üzerinde kurulmuş bulunan irtifak hakları ile taşınmaz yükü, 3. Taşınmaz üzerindeki rehin hakları. Eklentiler, malikin isteği üzerine beyanlar sütununa kaydedilir. Yapılan bu kayıt, ancak kütükte hak sahibi olarak görünenlerin rızasıyla kütükten silinebilir. Aynı malike ait olan birden çok taşınmaz, sınırları birbirine bitişik olmasa bile, malikin istemiyle kütükte ortak bir sayfaya kaydedilebilir. Bu sayfaya yapılan rehin tescilleri, o sayfada kayıtlı bulunan bütün taşınmazları bağlar; aynı sayfada kayıtlı bu gibi taşınmazlardan bir kısmı malikin istemi üzerine veya mahkeme kararıyla o sayfadan çıkarılırsa, çıkarılan taşınmazlar üzerinde tescil edilmiş bulunan haklar saklı kalır. b. Kat mülkiyeti kütüğü MADDE 1001.- Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler, ayrıca tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne yazılır. Özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kütükte yapılacak işlemler hakkında tapu kütüğüne ilişkin hükümler uygulanır. c. Yevmiye defteri ve belgeler MADDE 1002.- Tapu kütüğüne tescil istemleri, isteyenin kimliği ve istemin konusu belirtilerek istem sırasına göre derhâl yevmiye defterine yazılır. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler, özenle sıraya konulur ve saklanır. d. Plân MADDE 1003.- Bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmî bir ölçüme dayanan plân esas alınır. Plânların nasıl hazırlanacağı tüzükle belirlenir. II. Tapu sicilinin tutulması 1. Bir bölgede MADDE 1004.- Taşınmazlar, bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir. 2. Birden çok bölgede MADDE 1005.- Birden çok bölgede bulunan taşınmaz, diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belirtilmek suretiyle her bölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilir. Böyle bir taşınmaza ilişkin tescil istemleri ve tescil işlemleri taşınmazın büyük kısmının bulunduğu bölgede yapılır ve yapılan tescil kütüğe işlenmek üzere diğer bölgelerdeki tapu idarelerine bildirilir. III. Tapu idareleri 1. Kuruluş MADDE 1006.- Tapu idarelerinin kuruluş, işleyiş ve hizmetlerinin yürütülmesi, özel kanun hükümlerine tâbidir. 2. Sorumluluk MADDE 1007.- Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. B. İşlemler I. İşlemlerin konusu 1. Tescil MADDE 1008.- Taşınmaza ilişkin aşağıdaki haklar, tapu kütüğüne tescil edilir: 1. Mülkiyet, 2. İrtifak hakları ve taşınmaz yükleri, 3. Rehin hakları. 2. Şerhler a. Kişisel haklarda MADDE 1009.- Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında MADDE 1010.- Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları, tapu kütüğüne şerh verilebilir: 1. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları, 2. Haciz, iflâs kararı veya konkordato ile verilen süre, 3. Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemler. Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. c. Geçici tescil şerhi MADDE 1011.- Aşağıdaki hâllerde geçici tescil şerhi verilebilir: 1. İddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alınması gerekiyorsa, 2. Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanlıkların sonradan tamamlanmasına kanun olanak tanıyorsa. Geçici tescil şerhi, bütün ilgililerin razı olmasına veya hâkimin karar vermesine bağlıdır. Şerhin konusu olan hak sonradan gerçekleşirse, şerh tarihinden başlayarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.

Geçici tescil şerhi verilmesi istemi üzerine hâkim, tarafları dinleyerek veya dosya üzerinde inceleme yaparak şerhe konu olan hakkın varlığının kabul edilebileceği kanaatına varırsa, şerh kararı verir. Kararda şerhin etki bakımından süresi ve içeriği belirlenir; gerektiğinde mahkemeye başvurulması için bir süre verilir. 3. Beyanlar MADDE 1012.- Bir taşınmazın eklentileri, malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa yazılır. Bu kaydın terkini, kütükte hak sahibi görünen bütün ilgililerin rızasına bağlıdır. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamalarının beyanlar sütununa yazılması ve bu sütuna yazılabilecek diğer hususlar tüzükle belirlenir. Özel kanun hükümleri saklıdır. II. Tescilin ve terkinin koşulları 1. İstem a. Tescil için MADDE 1013.- Tescil, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır. Edinen kimse, kanun hükmüne, kesinleşmiş mahkeme kararına veya buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu beyana gerek yoktur. Bir aynî hakkı tescilden önce kazanan kimse, gerekli belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir. b. Terkin ve değişiklik için MADDE 1014.- Bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapılabilir. 2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi MADDE 1015.- Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır. İstemde bulunan kimse, kendisinin, sicilde hak sahibi görünen kişi veya bu kişinin temsilcisi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur. Hukukî sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur. 3. Belgelerin tamamlanması MADDE 1016.- Tasarruf yetkisine ve hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem reddedilir. Bununla birlikte, hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına rağmen, tasarruf yetkisini belirten belgenin tamamlanması gereken hâllerde, malikin rızası veya hâkimin kararıyla geçici tescil şerhi verilebilir. III. Tescilin biçimi 1. Genel olarak MADDE 1017.- Kütüğe tesciller, istem tarihine ve sırasına göre yapılır. Sicildeki kaydın bir örneği isteyen ilgiliye verilir. Tescil ve terkin ile verilecek örneklerin şekli tüzükle belirlenir. 2. Taşınmaz lehine irtifaklarda MADDE 1018.- Taşınmaz lehine irtifakların tescil ve terkini hem yüklü, hem yararlanan taşınmazların sayfalarına kaydedilir. IV. Tebliğ zorunluluğu MADDE 1019.- Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür. İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden işlemeye başlar. C. Tapu sicilinin açıklığı MADDE 1020.- Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez. D. Tescilin etkileri I. Tescilin yapılmamasının sonuçları MADDE 1021.- Kurulması kanunen tescile tâbi aynî haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamaz. II. Tescilin sonuçları 1. Genel olarak MADDE 1022.- Aynî haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır. Tescilin etkisi, kanunen öngörülen belgeler isteme eklenmiş veya geçici tescil hâlinde belgelerin uygun zamanda tamamlanmış olması koşuluyla yevmiye defterine yapılan kayıt tarihinden başlar. Bir hakkın içeriği, tescilin sınırları içinde, dayandığı belgelere göre veya diğer herhangi bir yolla belirlenir. 2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı MADDE 1023.- Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. 3. İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı MADDE 1024.- Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan veya hukukî sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur.

Böyle bir tescil yüzünden aynî hakkı zedelenen kimse, tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir. E. Terkin ve değiştirme I. Yolsuz tescilde MADDE 1025.- Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir. İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır. II. Aynî hakların sona ermesi MADDE 1026.- Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir. III. Düzeltme MADDE 1027.- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir. Yürürlükten kaldırılan kanun MADDE 1028.- 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 1029.- Bu Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 1030.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

dalgakıran.5516/12 md. Bu yerleri satın alanların o yeri korumak için rıhtım inşası hakkı olacaktır. gayri menkulün bataklık halindeki gerçek karşılığı olarak arazi sahibine ödenecek bedelinin tespitinde 6830 sayılı İstimlâk Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 18 . Madde 4 .8. Ticaret Şirketleri bu belgeyi ticaret sicil memurundan alırlar. 9. Şahıslara ait ormanlarda dahi ait olduğu vekâletten izin alınmadıkça tarla açılamaz. Üç yıl içinde makbul bir özür olmaksızın doldurma işini bitirmeyenlerin bu yerlerden eli çektirilir. Madde 12 .Bir gayrimenkulun önünde veya bitişiğinde olup ta sahibi tarafından doldurulmak istenilen yerin doldurma işi bitirilmeksizin o gayrimenkul bir başkasının iyeliğine geçer veya ayni bir hakla takyit olunursa.Bu kanunda yazılı vergi kıymetleri 1837 numaralı Bina Vergisi ve 1933 numaralı Arazi Vergisi Kanunları mucibince vergiye matrah olan kıymettir. koru ve baltalıklardan tarla açılamaz ve hususi bina yapılamaz.Erbabı vukufa takdir ettirilen değer bahaların ikinci derecede tasdiki belediyelerce seçilecek iki zatın da iştirakiyle mahalli idare heyetlerine aittir. Madde 15 . Bu izin doldurulacak yer belediye sınırı içinde ise belediyenin. Madde 5 . Bu müddet içinde doldurmadıkları takdirde bu hakları kalmaz.) Bu takdirde. Madde 20 . evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru. Madde 3 . diğer arazinin on seneden daha az bir müddet . Şu kadar ki nehrin asıl yatağını ve suların akıntısını bozmadığı ve alt taraflara ve başkalarına mazarrattı olmayacağı hakkında fenni rapor aranır. Bu yerler başlı başına tasarruf olunmayacak halde ise takdir olunacak değer baha ile bitişiğindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri borçlandırılır.) Madde 7 . Madde 16 . Göl veya nehrin istilâ veya tahrip ettiği yerlerin sahiplerine Kanunu Medeninin 636 ve 637 nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere mukabil tarafta bu sebeplerden meydana gelmiş arazi var ise muadili parasız verilebilir.(Mülga: 4/11/1990 .Hükmi şahısların tapu işlerinde merkez veya şubelerinin bulundukları yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarına ve tescil işini yapacak mümessilin salahiyetine dair alınacak belgenin verilmesi mecburidir.Deniz kıyısında teressübattan veya denizlerin med ve cezrinden dolmuş yerlerin satılmasında mahzur olmadığı sekizinci maddede yazılı alakalı dairelerce bildirildiği takdirde o yerlerin kendi gayri menkulüne bitişik olan kısmını o gayrimenkul sahibinin kendisine yapılacak tebligattan itibaren iki sene içinde takdir olunacak değer baha ile almağa hakkı vardır.Tapu Kanunu Kanun No Tarihi Resmi GazeteTarihi Resmi Gazete Sayısı : 2644 : 22/12/1934 : 29/12/1934 : 2892 Madde 1 . Belediye sınırı dışında ise alâkalarına göre vilâyet veya kaza idare heyetlerinin muvafakatı alınır. belediyelere ve köylere ait orman.Kadastro veya tapu tahriri yapılmış olan yerlerle tapu senet veya kayıtlarına sahiplerinin fotoğrafı yapıştırılmış olan gayri menkullerin vuku bulacak tasarruf muameleleri için belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz.Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarına göre verilecek belgelerin İktisat Vekaletince tasdik edilmiş olması şarttır.4753/64 md.Köy ve belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlaları köy veya belediye namına tescil olunur.Bu kanunun neşrinden evvel muamelesi bitipte tahakkuk ettirilmiş olan değer bahalar dahi 19 uncu maddede yazılı şekilde taksitle tahsil olunur. hususi idareye ait ise vali. Madde 19 .) Madde 8 . Başlı başına tasarruf olunabilecek deniz. belediyeye ait ise belediye reisi. İzinsiz olarak sahibi tarafından doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur olmadığı alâkalı daire ve heyetlerce bildirildiği takdirde doldurulan yerin doldurulmuş olduğu haldeki kıymetinin onda biri alınıp dolduranın veya dolduranın yerine geçenin namına asıl mülkü ile birleştirilerek tescil olunur.(Birinci fıkra Mülga: 18/1/1950 . içtimai veya iktisadi sebeplerle yapılacak doldurma işlerinde yukarıdaki fıkrada yazılı gayrimenkul sahiplerine doldurmağa yetecek mühlet verilerek doldurma teklif olunur. Madde 13 . İki seneye ait taksit ödenince gayrimenkul sahibi namına tescil edilir ve geri kalan taksitler için o gayrimenkul ipotekli olur. limanı da alâkadar ediyorsa liman daireşinin veya deniz ticareti idareşinin ve müstahkem mevki kumandanlığı olan yerlerde müstahkem mevki kumandanlığının muvafakatları alındıktan sonra 3 yıl müddetle verilir. ilmi. İzinle doldurulan bu yerler izin veren dairelerden alınacak belgeler üzerine değer baha aranmaksızın dolduran namına tapu sicillerine geçirilir.4070/15 md.Devletçe veya vilâyet ve belediyelerce yapılan liman.) Sahipli arazide husule gelen bataklıkların sıhhi sebeplerinden dolayı kurutulması zarureti tahakkuk edince Devlet veya vilâyet tarafından verilecek müsait bir mühlet içinde sahipleri kurutmadıkları takdirde o bataklık Devlet veya vilâyet tarafından kurutulur. köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri salahiyetlidirler. 10. Sahiplerinden kurutma masrafına iştirak edenlerin arazisi kendilerine verilir. Bu mümessillerin salahiyetlerini kullanma şeklini gösteren kanunlar hükmü yerinde durmaktadır. başka suretle mukavele bulunmadığı takdirde bu muamele işin şartları mahfuz olmak üzere doldurulan yerde de sâri olunur.Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal memurundan izin almak lazımdır.3678/31 md. Madde 22 .Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tanınmış olan yabancılara ait dini. göl veya nehir metrukâtı bulunan sahipsiz yerler sahipli bir gayri menkulün önünde veya bitişiğinde bulunursa o gayrimenkul sahibine değer baha ile satın alması teklif olunur. Madde 21 .Değer bahalar müsavi taksitlerle beş yıl içinde vergi ile birlikte Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur.Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru.Hususi kanunlarında müsaade edilenleri hariç olmak üzere Devlete. Madde 14 . Madde 11 . Madde 9 .(Mülga: 16/2/1995 . Madde 10 . hayri müesseselerin fermanlara ve Hükümet kararlarına müsteniden sahiplendikleri gayri menkuller bu belgelerin sınırları dışına çıkmamak ve Hükümetin izni alınmak şartı ile müesseselerin hükmi şahsiyetleri namına tescil olunabilir. 11 ve 12 nci maddeler hükmü bataklık olmayan göl ve nehir kenarlarında da caridir. Kanunu Medeninin mer'iyeti tarihine kadar musakkaf ve hükümde olan bağ ve bahçe ve arsaların on beş.(Mülga: 11/6/1945 . Madde 2 . Madde 17 . belediye veya köy meclisince sıhhi. Devlet. inşaatıile temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi hususi kanunlarındaki hükümlere bağlıdır. vilâyet.Sahipli bir gayri menkulün önü veya bitişiği doldurulmak istenildiği takdirde sahibinden başkasına izin verilemez.) Madde 6 . Bir yıl içinde talip olmadığı takdirde başkalarına satılır. Masrafa iştirak etmeyenlerin arazisi kurutanın mülkü olur. (Değişik: 18/10/1962 -79/1 md.İzinsiz doldurulmuş olan yerlerin tescilinde mahzur olmadığı alakalı daire ve heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin doldurulmuş olduğu halindeki değer bahasının onda biri alınmak şartı ile dolduran namına tescili yapılır.

içinde husul bulmuş olan iktisap sebeplerine veya Kanunu Medeninin meriyetinden sonra düşürülmüş olan kayıtlara müstenit tasarruf muameleleri için dahi böyle yapılır. Ancak bu muamelelerde kayıt sahibinin fotoğraf vermesi ve bu fotoğrafın kayda yapıştırılması lâzımdır. Bu çerçeve dışında kalan muamelelerle 2 nci fıkradaki hallerde fotoğraf veremeyenler için gayri menkulün sahibi olduğuna ve başkasının alakası bulunmadığına dair belediye veya köy ilmühaberi almak lâzımdır. Madde 23 - İlmühaber alınması lâzım gelen muameleler için belediye veya ihtiyar meclisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini şerh ile izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakkında kanuni takibat yapılır. Tapu idareleri yapacakları tetkik ve tahkik üzerine bu sebeplerin kanuni olmadığını anlarlarsa işi tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni olmadığına karar verirse tapu idarelerince muamele yapılır. Aksine karar verirse tapu idareleri 1515 numaralı kanunun şumülü dışındaki hallerde alâkalıyı mahkemeye gönderir. Kaza tapu komisyonlarının kararlarına karış alakalıların vilâyet tapu komisyonlarına itiraz hakları vardır. Madde 24 - Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait umumi mezarlıklar köyün manevi şahsiyeti namına tescil olunur. Madde 25 - 1580 sayılı Belediye Kanununun 159 uncu maddesi ile 2510 sayılı İskân Kanununun 21 inci maddesi dışında kalan mera, baltalık gibi köy orta malı sayılan yerlerin tescili ve alım satım şekilleri hakkında hususi hükümler konulacaktır. Madde 26 - (Değişik: 6/1/1954 - 6217/1 md.) İyeliğe, iyeliğin gayri aynı haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayri menkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya daireşinden yahut müstakilen istimale elverişli bir bölümünden münhasıran istifadeşinin temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil muhafızları veya memurları tarafından tanzim edilir. Alâkalıların isteği halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler, bu sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmi senedi yapmak için ikametgaha gitmiş olan memura tebliğ olunur. (Ek:02.04.1998-4358/3 md) Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaraları da kaydedilir. (Değişik: 6/3/1981 - 2421/1 md.) Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve tapu sicil muhafızı imzalar. Tarafların kimliklerinde şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. Kanunların tanık bulundurulmasını zorunlu kıldığı hükümler saklıdır. 11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayılı Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uygulanır. Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline re'sen şerh verilir. Bunlardan irtifak hakkı tesisi vadine mütedair resmi senetler tapuya şerh verilmekle, taalluk ettiği gayri menkulün sonraki maliklerini de ilzam eder. Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından re'sen terkin olunur. (Ek: 26/4/1984 - 3000/1 md.) Konut yapanlara, ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkârlara konuları ile ilgili olarak bankalarca veya kamu kurum veya kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat gösterilen gayri menkullerin ipotek işlemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, ilgililerin talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir. (Ek: 12/3/1985 - 3163/1 md.) Tarımsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen gayri menkullerin ipotek işlemlerinde de bu usule uyulur. Madde 27 - Tapu Sicil Muhafız veya memurları tarafından yapılan resmi senetlere iki tarafın ve tapu senetleriyle akte müstenit olmayan iktibaslarda kayıtlara sahibinin 6x4 büyüklüğünde ve mümkün olan yerlerde fotoğrafları yapıştırılır. Bu imkânı idare heyeti tayin eder. Tapu sicil muhafızları veya memurları da küçüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne alabilirler. 1515 numaralı kanunun şümulüne girmeyen fotoğrafsız tapu kayıt ve senetlerine fotoğraf yapıştırılmak istenildikçe tapu memurluğunca hüviyet bilinmeyenler için hüviyetleri tasdik ettirilerek fotoğraf yapıştırılır. Madde 28 - Akte ve tescile müteallik tapu işleri idari emirlerle durdurulamaz. Madde 29 - (Mülga : 25/2/1952 - 5887/126 md.) Madde 30 - Plan ve resmi mesahaya istinat etmeyen gayrimenkul mallarda eskiden beri malum ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar Kanununun 215'inci maddesi hükmü yerinde durmaktadır. Madde 31 - (Değişik: 25/1/1950-5520/1 md.) Gayrimenkul malların yüz ölçüsü tapu sicilinde yazılı miktardan fazla çıkıp ta bu fazlalığın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmediğine ve sınırca da bir değişiklik olmadığına mahkemece karar verilirse sicile karar veçhile kaydolunur. Mahkeme gayri menkulün başında incelemeler yapar ve bitişik gayrimenkul maliklerini dinler. Mahkeme kararına, tapu fen memurlarına ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarına veya mühendislere yaptırılacak o yere ait harita da eklenir. İtiraz halinde genel hükümler çerçevesinde dava açılır. Madde 32 - Planı veya resmi şekilde yapılmış haritası bulunan gayri menkullerin gerek kazaen ve gerekse rızaen parçalara ayrılmasında harita yapılması mecburidir. Şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde olup ta tapu fen memuru bulunan yerlerde plan ve haritaya bağlı olmayan gayri menkullerin parçalara ayrılmasında harita yapılır. Belediye sınırları dışında bulunan gayri menkullerden kazai şekilde parçalara ayrılanların haritasını yaptırmak hakimin takdirine bağlıdır. Madde 33 - Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine göre sicillin tashihine ve bir ayni hakkın sükut edip etmediğinin tayinine dair tapu sicil muhafız veya memuru tarafından mahkemeye yapılacak müracaatlar ve bunun üzerine verilecek kararlardan bir güna harç ve resim alınmaz ve bunlara damga pulu yapıştırılmaz. Madde 34 - Bedelli âkitlerde ve bir akdin yapılması diğerinin yapılmış olmasına bağlı olan hallerde alakalılar tapu sicil muhafız veya memurunu yedi adil yapabilirler. Bu takdirde memur tarafından paranın hak sahiplerine verilmesi Akitlerin tamam olmasın bağlıdır. Akitler tamam olmazsa memur parayı kimden almış ise alâkalılar dağılmadan huzurlarında derhal ona geri verir ve taalluk ettiği muameleleri bozar. Madde 35 - Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartıyla yabancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler. (Ek fıkra: 21/6/1984-3029/1 md.; iptâl: An. Mah. 13/6/1985 tarih ve E. 1984/14, K. 1985/7 sayılı Kararı ile) (Ek fıkralar: 22/4/1986 - 3278/1 md.; iptâl: An. Mah 9/10/1986 tarih ve E. 1986/18, K. 1986/24 sayılı Kararı ile) Madde 36 - Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı olmayan müstakil çiftçilere ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan çoğuna ancak hükümetin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden dışarıdır. Adı geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadeşine vasiyet suretiyle veya mensup mirasçı sıfatıyla yabancı hakiki şahısların sahip olabilmesi de hükümetin iznine bağlı olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir.

Madde 37 - Yabancı hakiki şahısların intikal işleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden verilen veyahut kendi salâhiyetli makamlarından verilip de Türk kanunlarının veraset usulü hakkındaki hükümlerine uygun olduğu Türk mahkemelerince tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yapılır. Madde 38 - 8 cemaziyülevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 recep 1291 tarihli emlâk nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hakkındaki fıkaratı nizamiyenin ve 8 recep 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tapu senedatı hakkındaki talimatnamenin ve 28 recep 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tarifnamenin ve emvali gayri menkullerin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvakkat kanununun ve defter hane idarelerinin teşkilat ve tensikatına dair 17 Temmuz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkul erin muamelâtı tasarrufiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadarının fotoğrafları yapıştırılmasına dair 30 kânunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu Medeninin tatbikine ait kanun ve Borçlar Kanunu ile ortadan kalkmamış olan hükümleriyle başka kanunların bu kanuna uygun olmayan hükümleri kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 - (2644 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Bu kanunun mer'iyetinden evvel açılarak tarla veya bağ ve bahçe haline konulmuş olup ta henüz muamelesi bitmemiş yerler hakkında da bu kanunun 6 ıncı maddesi hükümleri tatbik olunur. Madde 39 - Bu kanun hükümleri, neşrolunduğu tarihten itibaren yürümeğe başlar. Madde 40 - Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, Maliye Bakanları yerine getirir.

Kadastro Kanunu Kanun No Tarihi Resmi GazeteTarihi Resmi Gazete Sayısı BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlke Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. İKİNCİ BÖLÜM Kadastro Çalışmaları Kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı Madde 2 - Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder. Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir. Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete, Radyo veya Televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel gazetede ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur. Kadastro ekibi ve komisyonunun kuruluşu Madde 3 - Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni; mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur. Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir sebeple hazır bulunmaması halinde, yerine kanuni vekili katılır. Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç on beş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kasıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması gerekir. Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine mani hallerin bulunması halinde, bölgenin mülkî amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir. Seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sırasında; kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait tespitler ile bunların hak iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca hak iddia edenlerden biri ile kendisi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespitlerde de bilirkişi olarak dinlenemezler. Bilirkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadastro teksisyeni, muhtar ve diğer görevliler ile bunların yerine kaim olanlar hakkında da uygulanır. Kadasto komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontro mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması halinde yerine fen kontrol memuru katılır. Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar arasından atanırlar. Kadastro komisyonlarında veya kadasatro hizmetlerinde görevli personele, arazide fiilen çalıştıkları sürelere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının (ek gösterge dahil), bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere, her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürüğünün teklifi ve bağlı olduğu Bakanlığın onayı ile hizmettin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilecek miktarda aylık ödenek ayrıca ödenir. Kadastro çalışma alanı, ilan ve itiraz Madde 4 - Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder. Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir. Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürüğüne bildirilir. Bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre ormar kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. Bu yerlerin ölçü ve harita işlemleri yukarıdaki sınırlar esas alınarak kadastro ekiplerince ikmal edilir. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de ikmal edilmiş sayılır. Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyulur. Kadastro ekibi; kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, belediye, köy idari sınırları sayılmaz. Sınır tespitlerinde; komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden istifade edilir. Tespit edilen sınır; harita veya ölçü krokisinde gösterilir. Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar. İlgililer hazırsa tefhim, değilse derhal tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün içerisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde ineleme yapılarak, onbeş gün içinde kesin karara bağlanır. Ancak; tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkame kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz. Kadasatro çalışma alanı içinde, iki parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idarî teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik, başlanan kadastroyu durdurmaz. Dava listesi ve diğer belgelerin alınması Madde 5 - Kadastro müdürü, çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge örnekleri ile birikte kadastro teknisyenliğine verir. Listenin : 3402 : 21/06/1987 : 09/07/1987 : 19512

Kadastro müdürü. Bu Kanun gereğince yapılan ilanlar. bu listedeki davalı taşınmaz malların tespiti yapıldıktan sonra. Kadasatro müdürü bu işlemleri. Sınırlandırma. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınırlandırma ve Tespit İşleri Mevki veya ada ilanı Madde 6 . kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak. merkezi ve köyde bir ada veya mevkiden daha küçük olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan taşınmaz mallara ait kısmi ilanı yukarıdaki esaslara göre yapabilir. diğer kimselerin bilgi ve şahadetlerine başvurulabilir. Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlemeyen yerlerin kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa. bucak. kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Bu tutanaklarda belirtilen haklara. en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler ve mahalline uygular. tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri. kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarih-ten itibaren en geç üç ay içerisinde yapmak zorundadır. bu cetvelleri ve pafta örneklerini. ihtilaflı sınırlar ayrıca belirtilir. Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları. durumun kayıt ve belgelere dayandırılması ve ayrıca sebeplerinin kadastro tutanağında açıklanması zorunludur.Kadastro teknisyenleri. Bu incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibinin belirleyeci yen bir tutanak düzenlenir. taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurulanlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar. askı cetvellerini düzenler. kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muhtarın bilgilerinden yararlanabilir. Belgeye karşı şahit dinlenmez. kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir.Kadastro teknisyeneri. iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın. bu Kanun gereğince tahdit ve tespiti yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia sebepleri açıklanarak kadastro komisyonuna tevdi edilir. kadastrosuna başlayacakları mevki veya adaları en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir. kadastro komisyunu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak ve ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir. Ancak. Kadastro sonuçlarının ilanı Madde 11 . Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları. elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz malı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder. İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapıbalilir. Bu ilanda kadastro harçları da gösterilir. hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda. kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde göste-rilir. Müdür. sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra. bilirkişilerin bilgi ve beyanlarıyla kanaate varamadıkları takdirde. Komisyon. kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları. bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına uymayan tespitlerde. ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir. bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemesine gönderir ve durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi haberdar eder. tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemede tespit edilen teknik. bunların beyanlarına bağlı olmaksızın. Yapılan işlem. kadastrosu henüz tamamlanmayan çalışma alanlarında mahalle. Kadastro teknisyenleri. ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise.müdür tarafından alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar. tutanak. istedikleri takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü temsilcilikleri de gözlemci olarak katılabilirler.Komisyon. tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğu ile tespit yapar. sonuç askı ilan ile ilgililere duyurulur. İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır. ilgili gerçek kişilere. Genel Müdürlüğün iznini alarak. Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre Madde 12 . varsa harita. kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir. Taşınmaz malların sınırlandırılması Madde 7 . Kontrol Madde 8 . Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir. Kadastro tespitine itiraz Madde 9 . İtiraz. itirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. .Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından. idarî ve hukuki noksan ve yanlışlıklar. Bu çalışmalara. Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde taşınmaza ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönderilir.30 günlük ilan süresi geçtikten sonra. derhal kadastro müdürüne bildirilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzeltttirilir. Teknisyenler.Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. Kadastro müdürü. Komisyon incelemesi Madde 10 . Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse. yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca işlem yapar. müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir. Bu halde de kadastro müdürü. intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar incelemek zorundadır. Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılmayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konular.

yaylak. bu Kanunda zilyet lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 7) Mubayaa. 4) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri. kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal. genel mezarlık. İştirak halinde iyelik hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde. çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi ad ına tespit edilir. özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mükliyete konu teşkil etmezler. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tespiti Madde 14 . tapulu taşınmaz mallarda yazılı. parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri (hizmet malları) kayıt. harman ve panayır yerleri gibi paralı parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen (orta malı) taşınmaz mallar sınırlandırılır. yunak ile kapanmış olan yollar. B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa. b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına.Yukarıdaki maddelerin hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bulunan taşınmaz mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler Hazine adına tespit olunur. kamu kurum ve kurumuşları. belge veya özel kanunlarına göre Hazine. İhya edilen taşınmaz mallar Madde 17 . Taksim ve kısmi iktisap hali Madde 15 . muhasebatı atika kalemi kayıtları. iştirakçilerinden biri veya birkaçının belirli bir taşınmaz maldaki hisseşinin diğer iştirakçilere devir ve temlik. pazar yerleri. tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar. C) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar. 3083 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. otlak.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları. adlarına tespit olunur. Sulu veya kuru toprak ayrımı. Taşınmaz malın. taşınmaz malı. okul binaları.Kamunun ortak kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden: A) Kamu hizmetinde kullanılan. tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir.Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40. çeşme. a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet adına. Kamu malları Madde 16 . tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise ondördüncü madde gereğince belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu takdirde. a) Kayıt sahibi adına.Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden. kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini. 1) 31. özel kanunları hükümlerine tabidir. yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için. çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur. kütüphane. İl. D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar. ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına. nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir. namazgah. Hazine adına tespit Madde 18 . onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belirli bir payının. masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar 14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına aksi takdirde hazine adına tespit edilir. temessük veya senetleri. bu mallar taksim gereğince zilyetleri adına tespit olunur. kuyular. Bu sınırandırma. köy odası. aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde. Taşınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın. bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler. sipahi. hastane veya diğer sağlık tesisleri. mültezim. ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygulanmaz. tepeler. köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği. 2) Tasdiki irade suretleri ile fermanlar. (Hükümet. B) Mera. b) Zilyet. Yol. parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınaz mallar özel siciline yazılır. 3) Muteber mütevelli. köprü gibi (orta malları) ise haritasında gösterilmekle yetinilir. kışlak. c) Mirasçılar tayin olunamazsa. zilyet adına. .Tapuda kayıtlı taşınmaz mal: A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa. c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılmamış ise. göl. dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi. Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihindeki imar mevzuatı dikkate alınır. belediye. istisnalar saklıdır. onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz. kitaplık. birinci fıkra gereğince delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır.Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya bunların mirasçıları arasında. bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde. belediye. meydanlar. tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz. Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı veya düzenlenen satış vaadi senedi teknisyen huzurunda yapılmış muvafakat sayılır. 5) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları. karakol.12. cami. meydan. 8) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. istihkâm ve ihbar hüccetleri.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İyelik Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti Madde 13 . il. 6) Mülkname.

taksim.Bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hallerde. Kayıt ve belgelerin kapsamını tayin Madde 20 . belirlenen usul ve esaslara göre bakmak üzere her kadastro bölgesinde tek hâkimli ve Asliye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda kadastro mahkemesi kurulur. ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanununun 934 üncü maddesine göre işlem yapılır.Genel mahkemelere ait olup da bu Kanunun uygulanması ile ilgili dava ve işlere. kadastro tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. Bu gibi yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutulmuşsa. tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez. plan ve krokideki sınırları itibar olunur. Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır. Genel olarak görev Madde 25 . C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyatî tedbir kararı verebilir. mevcut ve her türlü takyid ile sınırlı ayni haklar saklı tutulur. şuyuun giderilmesi veya muhdesata bağlı olarak aşınmaz malı iktisap. C) Harita.Tapuda kayıtlı taşınmaz malın zilyet lehine tespitinde.Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde.Orta malları. zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. Tarafların muvafakatı halinde kadastro teknisyenleri veya kadastro komisyonu ikili kullanmayı anlaşmaları çerçevesinde tek iyeliğe dönüştürülebilir. Süreşinde dava açılmadığı takdirde. Zilyed tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz. Daha önce sadece kadastro tahriri yapılan veya 23. cinsi. Bu kararı hemen o yerin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. A) Kayıt ve belgeler. D) Hazinece. Tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait kayıt ve belgeler tapu kütüğüne olduğu gibi aktarılır. istek üzerine veraset belgesi de verebilir. plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün bulunmakta ise. hizmet malları. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabilir ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise. kadastro tutanağının düzenlenmesi gününden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmiş ise. kadastro mahkemesinin görevi dışındadır. tapu sicil müdürlüğünce resen iptal edilir. Bunların menfaatleri korumak amacıyla Türk Medeni Kanunun hâkimin iznini şart kıldğı hallerde bu izni verir. Türk Medeni Kanunu ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır. ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar. ikinci defa yapılan kadastro. Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi.1983 tarih ve 2859 sayılı Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı Kanun ve değişiklikleri hükümlerine tabi yerlerde bu madde hükmü uygulanmaz. Evvelce kadastrosu yapılan yerler Madde 22 .Kadastro mahkemesi. . kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar. Bu Kanunun 26 ve 40 ıncı madde hükümleri saklı kalmak üzere. tespit o sınır esas alınarak yapılır. Bu mahkeme hâkimleri 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabidir. özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan. taşınmaz mal iyeliğine ve sınırlı aynî haklara. değişebilir ve genişeltilmeye elverişli nitelikte ise. miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde. Takyitler. tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tesbit edilir. Ancak. tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık. değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlardaki taşınmazmalların kayıtları.Evvelce tespit.Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde. A) Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayin eder. Bu maddede yazılı taşınmaz mallarda meydana gelen fazlalıklar hakkında şartlar uygun bulunduğu takdirde. bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. Kadastro mahkemesi. o günden sonra doğan haklara dair istekler. tefviz. fizik yapıları ve konumarı itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa. taşınmaz malla birlikte satış. BEŞİNCİ BÖLÜM Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi Adli kuruluş Madde 24 . tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar haneşinde gösterilecek sair haklara sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına. miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. Tedbir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün öngördüğü süre içinde kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz kalır. kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlar esas alınarak tespit yapılır.6. Diğer Kanun hükümlerinin uygulanacağı haller Madde 23 . Eski tapu kayıtlarındaki bu tür hak ve mükellefiyetler. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar. sınırlı ayni haklar ve muhdesat Madde 19 . kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde. Miktar fazlasının ifrazı Madde 21 . 14 üncü ve 17 nci madde hükümleri uygulanır. ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar haneşinde gösterilir. muhdesatın yıkılıp kaldırıması ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğrucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi. B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve bunu takip eden maddeleri gereğince adli yardım taleplerini inceleyerek kabul edebilir. B) Harita. tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. harita. harita. yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere. Kadastro veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi.

Davacı gerçek ve tüzelkişiler. davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. davaya ihtilaflı kısım üzerinde devam edilir. İlan süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. hak ve eşitlik kuralları göz önünde tutularak maktuan takdir ve tayin olunur. A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davaları. takdir edilecek vekâlet ücretinin miktarı. ihtilaf taşınmaz malın muayyen bir kısmına münhasır kalıyorsa. yeniden dinlenmezler. bunu gidermek için tutanakta beyanlarına başvurulan kimseleri tanık sıfatıyla yeniden dinleyebilir. Kadastro işlerinde 3553 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Deliller ve hakimin takdiri Madde 30 . Avukat veya dava vekili ile takip edilen davalarda vekâlet ücreti. Kadastro veya sulh hâkimi tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler de geçerlidir. Bu Kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmayan hallerde basit yargılama usulü uygulanır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz. Kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahalli mahkemelerden devredilen dosyaların muhtevasından malik tespiti yapılmadığı veya dava açan mirasçının dışında başka mirasçıarın da bulunduğu anlaşıldığı takdirde. teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç. kaldıkları noktadan bu Kanunda öngörülen esas ve usul daireşinde devam olunur. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. davanın önemi. B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davaları. kadastro tutanağındaki beyanla. davalının davadan önce öldüğünün anlaşılması halinde davaya mirasçıları aleyhine devam edilir. idarî kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar. İnceler ve karara bağlar. avukatlarıyla. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ile dairelerden getirtir. Hâkim. hâkim. devredilen bu dava dosyaları ile beşinci madde gereğince müdür tarafından gönderilen kadastro tutanaklarını birleştirerek 11 inci maddede yazılı şekle uygun olarak askı ilanını yaptırır. Yeni ilçe kurulup.Kadastro Mahkemesi. avukatları bulunmadığı takdirde. keşif yapılmışsa. Davacı. . ölünün ismi açıklanarak mirasçıları denilmek suretiyle mirasçılar aleyhinde dava açılabilir. daire amiri veya daire amirinin yetkili kılacağı memurlarca temsil edilir. usul ve şekle ilişkin eksiklikler sebebiyle tutanakları kadastro müdürlüğüne iade edemez. Bir mirasçı diğerlerinin muvafakatı olmadan dava açabilir ve yalnız başına davaya devam edebilir. Kadastro mahkemesinde açılmış davalarda. askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahallî hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası açar.Mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu mahkemelerin görevi sona erer ve davalara ait dosyalar mahkemesine resen devrolunur. Henüz kesinleşmemiş olan davalara. davaya devralan devam eder. taşınmaz malın değerine göre avukatlık ücret tarifeşinin tayin ettiği nispi vekalet ücreti sınırlarının üstünde olamaz. ilgililerin talebi üzerine ve imar mevzuatı da engel teşkil etmediği takdirde intilaflı olmayan kısım ifraz edilerek. bu beyanlarına gerekçe gösterilerek itiraz edilmedikçe. Mirasçılarının tayin edilmemesi sebebiyle ölü olduğu belirtilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşınmaz mallar hakkında. Dava sırasında. Mahalli mahkemelerde görülmekte olan davaların devri ve eksik idari işler hakkında yapılacak işlem Madde 27 . duruşma sırasında topladığı deliller arasında çelişki görürse. duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunun hükümlerine göre resen tebliğ eder.Kadastro mahkemesine gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. tesbitten önceki haklara dayanarak. hâkim resen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın kimin adına tescil edileceğine karar vermekle yükümlüdür. Hâkim. Kadastro komisyonları tarafından 10 uncu madde uyarınca gönderilen tutanaklar için de hemen askı ilan yaptırılarak 28 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Kadastro hâkimi. tarafların davada iyi niyetle hareket edip etmediği.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar saklı kalmak ve davaya menfaatleri zıt olmamak şartıyla. veki-lin sarf ettiği emek. Vekalet Madde 31 . kadastro işlerinde karı ve koca birbirlerini vekil tayin edebilirler. C) Mahalli hukuk mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca Kadastro Mahkemesine devredilen dava ve dosyaları. Kadastro mahkemeleri adli tatile tabi değildir. hâkim gönderilecek davetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder.Zaman bakımından görev ve yetki Madde 26 . Ayrıca müracaata kalmış davaların yenilenmesi halinde de yukarıdaki hüküm uygulanır. ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir. 30 uncu madde ikinci fıkrası hükmü saklıdır. ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk o turuma gelmek suretiyle bildirmez ise. Kamu kurum ve kuruluşları. Davacı. Yargılama usulü Madde 29 . dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. Hâkim. toplanması mümkün olan delilleri inceler ve 30 uncu madde hükmünce işi karara bağlar.Kadastro hâkimi. Dilekçede bu husus bidirilmemiş ise. Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır ve mirsaçıları da tespit edilmezse.Kadastro tutanaklarında beyanlarına başvurulan kişiler. D) Kadastro Mahkemelerine dava açıldıktan sonra. Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal 40 ıncı madde uyarınca başkasına devredildiği takdirde. ½u kadar ki. Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içireşinde mahallî hukuk mahkemelerinde yeniden dava hakkı saklıdır. kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır. Kadastro davalarında usul Madde 28 . taraf olduğu işlerde. asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları. Ancak hâkim. tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir. Bu yetkiyi bölgenin idarî sınırları belli eder.

Bu Kanunun zilyede tanıdığı haklar kadastrosuna başlanan bölgede zilyedin leh ve aleyhine açılan davalarda iddia ve defi olarak ileri sürülebilir. hâkim tarafından belirlenecek süre içinde gerekli giderleri mahkeme vezneşine yatırmadığı takdirde. kadastro müdürü bu taşınmaz malların listesini. 21 inci maddeler uygulanır. veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. Yargılama giderleri. Döner sermaye teşkili Madde 37 . Devredilen bu davalar ile kesinleşmemiş kadastro tespitleri aleyhine sonradan mahalli mahkemelerde açılacak davalarda. yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir. bağış ve yardımlardan meydana gelir. dava harcı. kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro komisyonunca kıymet takdir edilir. Bu Kanunun uygulandığı yerler dışında bulunan taşınmaz mallar hakkında da 14. fotoğraf. kanun yollarına başvurma ve ilamların infazı Madde 32 . kadastro harcı ve tahakkuku Madde 36 .Bu Kanuna göre bağışlama veya veraset suretiyle tespit edilen taşınmaz mallar hakkındaki işlemler. Döner sermaye işlemlerinde. 20. Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı takdirde. araç. Mahkeme. Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya. Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği gerektiriyorsa. Döner sermaye işletmeleri için genel bütçeden 300 milyon lira sermaye tahsis olunmuştur.Kadastro işlemlerinin bir bölgede tamamlanasından sonra veya iş hacmi itibariyle kadastro mahkemesinin devamına ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde.Döner Sermaye İşletmeleri. Elde edilen kârlar ödenmiş sermaye. dinlenmesini talep ettiği tanık ve bilirkişi ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. Süresi içinde ödenmeyen giderler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. kesinleşen ilamları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte tescil edilmek üzere ilgili kadastro veya tapu sicil müdürlüğüne devreder. Döner sermaye. teknik aletleri. ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere bütçeye konulan ödenekten karşılanır. Davacı. Hâkim. Kadastro yapılan taşınmaz mallara. ALTINCI BÖLÜM Mali Hükümler Veraset ve intikal vergisi Madde 35 . ilama eklenir. kamu yararının ve Milli ekonomimizin gerektirdiği veya teknik olarak yapılması mümkün olduğu hallerde. döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere. bu değişikliği gösteren ve mahkemece tasdiki gereken harita.Kadastro mahkemesi kararları Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen taraflara tebliğ olunur. Döner Sermaye işletmelerinin yetkileri Madde 38 . hükmün kesinleşmesinden itibaren onbeş gün içinde giderin miktarı ile mükellefin kimliği ve en son ikametgahını bir yazı ile maliyeye bildirir. tescillerden sonra bir ay içinde maliye dairesine vermekle yükümlüdür. Ancak.Kadastro mahkemeleri kararları. tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Bu mahkemede davaya bu Kanunda yazılı usul ve esasa göre. dördüncü bölüm hükümleri uygulanır. Tescilin tapu sicil müdürülünde yapılması halinde bu sorumluluk. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla. onunla ilgili delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılır. araştırma ve eğitim giderleri ve diğer gerekler döner sermayeden kaşılanır. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen hüküm yukarıda sözü edilenleri de bağlar. kaldığı noktadan devam olunur. Genel Müdürlükçe meydana getirilmiş olan kadastral ve topografik harita. her türlü bilgi ve belgeleri bedel karşlığında verebilir. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir. Bu yazıda belirtilen giderler maliye tarafından yapılacak tebligattan başlayarak iki ay içinde ödenir. nirengi ve poligon değerleri. Kadastro hâkimi. bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde veya Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bölge müdürlüklerinde döner sermaye işletmeleri kurulabilir. 18. Bu hükümler henüz kesinleşmemiş davalarda da uygulanır. emlak vergisi son beyan dönemi esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifede gösterilen oranlarda. yargılama giderlerinin tespit ve hesaplanmasında ilgili taşınmaz mala ait son beyan dönemi emlak vergisi değerini esas alır. Kesin hüküm Madde 34 . Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeşine bu amaçla konulan ödenekler ile işletme faaliyetinden elde edilecek kârlar. Döner Sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz. 15. Kadastrosu yapılan yerlerde. 17. . kamu kurum ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzelkişilerden sipariş almaya ve her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir. davada taraf olanlar ile taraflar dışında hak iddia ederek davaya müdahil sıfatıyla katılanların leh ve aleyhinde kesin hüküm teşkil eder. kendilerine 100–300 rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan. uçakları ve benzeri araç ve gereçleri kiralayabilir. emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmaz mallara. satın alma. gereç.Kararların tebliği. Bu kanunun uygulanacağı diğer haller Madde 33 . kadastro harcı tahakkuk ettirilir. Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider veya harcamalar ile kiralama. Elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir. Bu Kanun gereğince resen yapılması gereken soruşturma ve tebligat işlemleri için zaruri giderler. tapu sicil müdürlüğüne düşer. Bu kararlara karşı kanun yollarına asliye mahkemelerindeki usule uygun olarak başvurulur. Adalet Bakanlığı o bölgede kadastro mahkemesini kaldırmaya ve görülmekte olan dava dosyalarını taşınmaz malların bulunduğu mahallî asliye hukuk mahkemesine devretmeye yetkilidir. 1050 sayılı Muuhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.Taraflardan her biri dava harcını.

el değiştirme. beşbin liradan onbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. Onanmış imar planlarının kapsadığı alanlar ile kamulaştırma kararı kesinleşmiş olan ve toplu halde bulunan taşınmaz malların kadastrosu. Bu maddenin uygulanmasında. hiç bir vergi. SEKİZİNCİ BÖLÜM Ceza Hükümleri Ceza Madde 42 .Kooperatif.Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı taşınmaz malı kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait taşınmaz malı başkası adına yazdırmak için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 343 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza uyglanır. Düzeltme. Bu maddenin uygulanmasında. tüzelkişiler. ihtiyati tedbir. ilgili kamu kurum ve kuruluşunun talebi üzerine.) . Kadastro çalışması veya itirazın incelenmesi sırasında çağrılan yerlere yahut kadastro mahkemesince davetiyede ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmeyen bilirkişi veya tanıklar. altı aydan üç yıla kadar hapis ve ayrıca beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. şirket veya tüzelkişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların. cins değişikliği. bu Kanunun öngördüğü ilanlardan mevki veya ada ilanı ile yetinilerek yapılıp. Yalan beyan. hile ve desise Madde 43 . 11 inci maddesine göre ilan edilir. ½irketlerin bütün hak ve yükümlülükleri kurulacak kooperatife aynen intikal eder. İkinci fıkrada yazılı fiilleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. kadastroya başladıktan sonra her türlü akit ve tescil işlemleri taşınmaz malların o andaki kadastro tespit durumu.Çalışma alanlarında. Daha evvel kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların. Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösteren sebeplerin varlığı halinde verilen ceza kaldırılır.(İptal: ilgili Maddenin 1 ve 2 nci fıkraları Anayasa Mahkemesinin 20/8/1988 gün ve 19905 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararı ile İptal Edilmiştir. Bunun için tüzelkişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararı veya şahıs topluluklarında oy çokluğu ile alınan karara dayanılarak kadastro tespitleri yapılır. tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar. 12 nci maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz. bu işlemler tapu sicil müdürlüğünde yapılır ve keyfiyet derhal kadastro müdürlüğüne. Kat İyeliği Kanunu hükümlerine göre bağımsız bölümler şeklinde tespitleri yapılır. Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı bir taşınmaz malı hile ve desise veya kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler kullanarak. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kadastro başladıktan sonraki akit ve tescil işlemleri Madde 40 .Kadastroya başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatırımlarla ilgili mevki ve adaların kadastro giderlerinin tamamının ilgililerince veya istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması halinde kadastroları öncelikle yapılır. eylemleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde onbin liradan yirmibin liraya kadar. Bu tespitler bütün hissedarları bağlar. ancak ilgililer kadastro sonunda hâsıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde düzenlenmiş bir belge ile veya tapu sicil müdürü huzurunda tespit olunacak ifadeleri ile beyan ederek. kadastro sonucunu beklemeleri. Orman içinde ve dışındaki taşınmaz mallarda iktisap Madde 45 .Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve iyelik değişikliği dışında kalan ölçü. Tebliğ tarihinden başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yo-lunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı takdirde. Bu maddede belirtilen eylemler için kadastrno sırasında.Öncelikli kadastro ve ihale Madde 39 . Bu ihalelerde gelecek yıllara sari taahhütlerde bulunabilir. taşınmaz mal malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu sicil müdürlüğünce derhal tapu siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. kanun veya yetkili makamlarca görevlendirilen kimselerin işlemesi halinde ceza üçte bir oranında artırılarak hükmolunur. tüzelkişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi üzerine maksada uygun hale getirmek için. genel kurullarının oy çokluğu kararıyla. DOKUZUNCU BÖLÜM İntikal ve Son Hükümler Toplu yapıların kadastrosu Madde 44 . yapılan düzeltme kesinleşir. kadastro müdürünün yazısı üzerine. kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirerek veya parçalara ayırarak. hisse değişikliği gibi hukuki işlemlerden kadastro harcı hariç. eylemi daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde. tescil. Teknik hataların düzeltilmesi Madde 41 . şahıs toplulukları ile gerçek kişiler arasında yapılacak ifraz.Bu Kanunda belirli yükümlülükleri yerine getirmeyenler. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ortaklarına yapı yapmak amacıyla kurulmuş bulunan şirketler. aktin veya tescilin yapılmasını isterlerse. kendisi veya başkası adına keydettirirse. dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. bağlı olduğu Bakanlığın onayını almak kaydı ile. yargılama sırasında ise resen araştırma inceleme yapılarak kadastro hâkimi tarafından verilir. kadastronun fenni işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek ve tüzelkişilere ihale yolu ile yaptırabilir. ikinci defa kadastrosu yapılabilir. resim ve harç alınmaz. yapı kooperatifleri şekline dönüşebilirler. ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce resen düzeltilir. kadastro müdüründen sorularak alınacak cevaba göre tapu sicil müdürlükleri tarafından yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir. ilgililere tebliğ olunur. Kadasatro tespiti kayıt sahibi veye mirascılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise.

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 8 ay içinde gerçekleştirilir. da duruşma henüz açılmamışsa. üyelerinin niteliği. Tapulama mahkemeleri ile kadastro mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye mahkemelerinde halen görülmekte olan davalar ile 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılacak davalara bu Kanun hükümleri uygulanır. ikamet süreleri.Tapulama ve kadastro mahkemelerince bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesin hükme bağlanmış uyuşmazlıklara bu Kanun uygulanmaz. Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın. daha önce kadastrosu yapılan yerlerde bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı. yetki ve sorumlulukları. yine aynı fıkrada geçen "İskân Suretiyle veya" ibaresi ise Anayasa Mahkemesinin 25/8/1988 gün ve 20263 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararları ile iptal edilmiştir.Tapulama Kanununa göre birlik merkezinde duruşma açılmasına karar verilmiş olup. İ) Kadastro görevlilerinin taşınmaz mallara girme şekli ve müsaade verecek makamlar. bu Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmekle düşer. bilirkişiliği engelleyen haller. kadastro mahkemelerinde bu Kanundaki hükümler doğrultusunda bakılmaya devam olunur. tutulma şekli. müfettişler refakatında çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar. duyurulacak kamu kurum ve kuruluşları. bu Kanundaki hükümlere göre yürütür. yeminleri. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince belirtielen turizm alanlarında. (İptal: Yukarıdaki fıkrada geçen "tapulu yerler" ibaresi Anayasa Mahkemesinin 20/8/1988 gün ve 19905 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan. Geçici Madde 4 . Bu hüküm.Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş tapulama mahkemeleri. H) Kadastrosu yapılan yerlerde emlak vergisi kıymeti belli olmayan taşınmaz malların.Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama ve kadastrosu tamamlanmamış bulunan yerlerde 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz mallar bu Kanun hükümlerine göre doğan iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil olunur. kadastro mahkemesi adını alır ve açılmış davaları. ilanlarda belirtilecek hususlar. ihtilafların çözümü usul ve esasları. Geçici Madde 3 . Bu şekilde hak sahipleri adına tespit ve tescil işlemleri gerçekleşinceye kadarki süre içinde evvelce tahakkuk ettirilenler de dahil olmak üzere ecri-misil alınmaz.Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak aşağdaki konularda yönetmelikler çıkarılır. 28 Haziran 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 19 Temmuz 1972 tarih ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu madde gereğince. görevi. gelir kaynakları. Bu Kanunun yürürlüğünden önce düzenlenmiş tapulama tutanakları ve kadastro beyannameleri ile verilmiş bulunan komisyon kararları geçerliliklerini korurlar. Hazinenin iyeliğinden çıkmış bulunan veya amme hizmetine tasis edilen taşınmaz mallar hakkında bu madde uygulanmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte. C) Mahallî mahkemelerde davalı taşınmaz malların tutanaklarının tanzim şekli.Bu Kanun gereğince ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve mevcut kadrolardan yapılacak değişiklikler. belgelerinin değerlendirilmesi. A) Kadastro çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi. hak sahipleri adına tespitve tescil olunur. çıkarılması. dosyaların kadastro mahkemesine devri usulül. ilk duruşma için birlik merkezine gidilmeyerek. Kaldırılan kanun ve hükümler Madde 48 . yaşları. Bunlara süresi içinde itiraz durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. E) İtirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu. çalışma şekli. tapulama mahkemelerinde görevli diğer personel hakkında da uygulanır. revizyon gören eski kayıtların kapatılması gibi hususlar. Diğer kanunların. komşu çalışma alanlarında yapılacak işlemler. L) Bölge kontrolörlerinin işe alınma ve istihdamları ile görev. Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallarda iktisap Madde 46 . bu Kanunda belirtilen unvanlarda görevlendirilebilir. İlgililerin. F) Bu Kanunla belirtilen ilanların yapılış şekli. tutanakların muhteviyatı. dava bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür. D) Taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerinde ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik. malî işlemleri ile harcama usul ve esasları. değerlendirilmesi. Tapulama hâkimleri ile tapulama mahkemelerinde yetkili olarak görev yapan hâkimler yeniden bir atamaya veya yetkilendirilmeye gerek olmadan kadastro hâkimi olarak görevlerini yürütürler. G) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları. asılacağı yerler. hukukî ve idarî usul ve esaslar. Orman Kanunları hükümlerine göre tahsis edilen yerlerde ve imar planlarının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallar hakkında yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. K) Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde uygulanacak usul ve esaslar. muhafaza ve devri gibi işlemler. mahallinde inceleme ve yeniden tutanak tanzimi usul ve esasları. B) Tutanak bilirkişilerinin seçilme usul ve esasları.15 Aralık 1934 Tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu. Asliye hukuk mahkemelerinde bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre açılan veya müracaata bırakılan davalara. 2613 ve 766 sayılı kanunlara yaptığı atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan personel. 6831 Sayıl Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulanmasında bu madde hükmü tatbik edilir. Geçici Madde 2 . ONUNCU BÖLÜM Geçici Hükümler Geçici Madde 1 . yeni kadroların ihdası ve mevcut kadrolarda yapılacak değişikliğe kadar. kayıt ve belgelerin bulunması.Orman sınırları içerisinde kalan veya orman dışına çıkarılan alanlarda toprak tevzi yoluyla verilen yerler (İşlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmadan hak sahipleri adına tespit ve tescil edilir. . kıymetini takdir etme usul ve esasları. Yönetmelikler Madde 47 . ücretleri.

Bu Kanun Bakanlar Kurulu yürütür.Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş komisyonlara intikal etmiş veya edecek itirazlar. Yürütme Madde 50 . bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hak sahipleri dava açabilirler. . bu komisyonlarda bu Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır. Tapulama ve kadastrosu yapılıp tespit dışı bırakılan yerlerde tapulu taşınmazların maliklerinin talep etmesi halinde.2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile diğer kanunlar gereğince özel kadastrosu yapılan ve tutanakları kesinleşmiş bulunan taşınmazlar için 10 yıllık hat düşürücü süre geçmiş ise. Tebligat ve ilanlar 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. bu Kanun hükümlerine göre bunarın kadastrosu yapılır. Geçici Madde 5 . Yürürlük Madde 49 .Bu Kanun yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

Bu işlemler sırasında parseller içindeki mevcut daimi yapı ve tesislerin aynı parsel içerisinde bırakılması. bu Kanun hükülerine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yenilenir. Yürütme Madde 8 . Bu topuluk içindeki sınırları değişmemiş parseller dengelemeye dahil edilmeyip haklarında üçüncü fıkra hükümü uygulanır. . ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük gazatede ve radyo ile ilan olunur. il ve ilçe belediye sınırları içinde 2613 sayılı Kadasatro ve Tapu Tahrir Kanunundaki. İtiraz ve davalar Madde 5 . o mahallin asliye hukuk mahkemelerince. Yönetmelik Madde 6 . hak sahiplerinin birbirleri ile uyuşmazlık çıkarmadan kabullendikleri yerleşme biçimlerinin olduğu gibi muhafazası gözönünde bulundurulur. pafta ve ada numaraları en az bir ay önce Resmi Gazetede. Tapu siciline geçmiş veya geçmemiş iyelik ve iyeliğe ilişkin haklar inceleme konusu yapılamaz. dere ve benzeri tabii ve suni tesislerle çevrili parseller topluluğu bir bütün olarak ele alınır. tapulama mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde. tapulama komisyon kararlarına karşı açılacak davalar. bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur.Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Teknik nedenlerle yetersiz kalan. mevzii. köy veya mahallesi. Parselin zemindeki sınırarı değişmiş veya işaretsiz ise ilk kadastro veya tapulamanın pafta ve fenni belgelerinden yararlanılarak sınırlar tespit edilir.Yenilemenin yapılış biçimi ve uygulanacak teknik yöntemler bu Kanunun yaymından itibaren üç ay içerisinde hazırlanıp Resmi Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. bunun dışında kalan yerlerde 766 sayılı Tapulama Kanunundaki usul ve esaslara ilişkin hükümlere uyularak kadastro veya tapulama müdürlüklerince yerine getirilir. Yenilemenin esasları Madde 4 . 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uyarınca çözümlenir. Ancak.Yenileme işlemleri. Buna göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılır. Bu müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yetkili kılıncak müdürlüklerce yenileme işlemi yapılır.Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yenileme işlemi sırasında ilk kadastro veya tapulamanın tahdit ve tespit ettiği parsel sınırlarına itibar olunması esas alınır. Parsel sınırlarının tespit edilememesi halinde yol. Yetki ve uygulanacak hükümler Madde 3 . İlan Madde 2 .Yenilemeye tabi tutulacak birimlerin ilçe. Yürürlük Madde 7 . Bu topluluk içindeki parselerin konumu dikkate alınarak yüzölçümü farklılıkları her bir parselin sicilindeki yüzölçümü ile orantılı olarak bütün parsellere dağıtılmak suretiyle dengelenir.Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Kanun No Tarihi Resmi GazeteTarihi Resmi Gazete Sayısı : 2859 : 23/06/1983 : 25/06/1983 : 18088 Yenileme Madde 1 . Parselin zemindeki sınırları değişmemiş ise ölçümleme sonunda yeni bulunan değerler aynen kabul edilir.Yenileme tespitlerine yapılacak itirazlar ve komisyon kararlarına karşı açılacak davalar 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 766 sayılı Tapulama Kanununun ilgili hükümlerine göre sonuçlandırlır. uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen ve en az bir mevki veya ada biriminde zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftaları.Yenileme yalnız teknik çalışmaları kapsar.

Bu Tüzükte geçen. a) Mal sahipleri sicili. d) Kütük: Tapu Kütüğü ve Kat İyeliği Kütüğü. Tapu Siciline Yazımı Gereken Taşınmaz Mal ve Haklar Madde 7 – Tapu siciline aşağıdakiler taşınmaz mal ve hak olarak yazılır.Bu Tüzük. Bağımsız Bölümler Madde 9 – Ana taşınmaz malın bağımsız iyeliğe konu olan bölümleri. Sicil Bölgeler Madde 5. taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM . mahkeme kararı ve diğerleri) B) Yardımcı Siciller. işlemlerin ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde birden fazla müdürlük oluşturabilir. bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir. tamamının veya büyük kısmının bulunduğu mahalle veya köyün kütüğüne yazılır. d) Kamu orta malları sicili. b) Müdürlük: Tapu Sicil Müdürlüğü. Tapu sicili. plan. kamunun ortak kullanımına ayrılmış taşınmaz mallar kütüğe yazılamaz. Müstakil ve Daimi Haklar Madde 10 – Müstakil ve daimi niteliği bulunan irtifak hakları. Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulunduğu müdürlüğe yapılır. tescil. c) Yevmiye defteri. b) Kat iyeliği kütüğü. Kapsam ve Kısaltmalar Amaç Madde 1. a) Arazi. iyelik ve iyelik dışındaki aynî ve şahsî hakların tapu siciline tescil edilme koşullarını. a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Kapsam Madde 2. üzerinde kurulduğu taşınmaz malla irtibatlandırılarak kütüğün ayrı bir sayfasına taşınmaz mal olarak yazılır. anlamında kullanılmıştır. tapu sicili üzerinde gerekli değişikliğin yapılması sağlanır. b) Bağımsız bölümler. mirasçılara intikal edebilir ve üzerlerinde her türlü aynî ve şahsî hak kurulabilir. ilgili olduğu her sicil bölgesi kütüğüne ayrı ayrı yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de gösterilir. terkin ve düzeltme işlemlerini kapsar. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tapu Sicili Madde 4. değişiklik.Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir. Tapu Sicilinin Oluşumu Madde 6 – Tapu sicili.Tapu sicili. aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur: A) Ana Siciller: a) Tapu kütüğü. c) Müstakil ve daimi haklar. c) Düzeltmeler sicili. d) Resmi belgeler (resmi senet. Arazi Madde 8 – Bir sicil bölgesindeki arazi. Bu müdürlükçe yapılan işlemler ilgili müdürlüklere bildirilerek. üçüncü kişilere devir olunabilir. Mevzuat çerçevesinde tescilleri zorunlu hale gelmedikçe Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle. kat iyeliği kütüğünde ayrı ayrı sayfalara yazılır. Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal. b) Aziller sicili. c) Müdür: Tapu Sicil Müdürü. Genel Müdürlük. Genel Müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamını karteks şekinde veya bilgisayar ortamında tuturmaya yetkilidir. Kısaltmalar Madde 3.Bu Tüzüğün amacı. Bu şekilde kütüğe taşınmaz mal olarak yazılan müstakil ve daimi haklar.TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı :07/06/1994 :21953 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç. Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.

kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi aranır. talep edilen işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten. Taraflar isterlerse resmi senedi kendileri de alıp okuyabilirler. ayrıca yeminli tercüman bulundurulur. Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde. İstem resmi kuruluşlarca yapılırsa. c) Taraflardan biri veya birkaçı sağır. "okudum" ibareşini yazarak imzalar. Belge. Akdi Gerektirmeyen İşlemlerde İstem Belgesi Düzenlenmesi Madde 15 – Akit yapılmasını gerektirmeyen işlemlerde istem sahibinin kimlik bilgileriyle adreşini içeren istem belgesi düzenlenir. ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. akitli işlemlerde iki memuru ikametgahta işlem yapmaları için görevlendirir. tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise. İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise. müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından incelenerek hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı saptanır. Taraflar resmi senetteki imza yerine "okudum" ibareşini yazdıktan sonra. Resmi senede tarafların fotoğrafları yapıştırılır. Memurlar belirtilen adrese gittikten sonra. İmza Bilmeyenin İşareti Madde 18 – Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa. Vekil. kuruluşların ve temsilcilerinin yetkilerinin olup olmadığı araştırılır. Hak Sahibinin Belirlenmesi Madde 13 – İstem. işlemin yapılmasına engel ise müdür istemi reddeder. İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise. Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri eksiksiz yazılır. Tanıklar mühür ve parmak izini onaylarlar. o taşınmaz malla ilgili kısıtlayıcı bir istem gelirse telefonla veya memur gönderilerek durum bildirilir. İkametgahta İstem Belgesi Düzenlenmesi veya Akit Yapılması Madde 19 – Taraflardan birinin tapu idareşine gelmesine engel bir durumu varsa ikametgahta istem belgeşinin düzenlenmesi veya akdin yapılması istenebilir. dilsiz ve körler ile okuma yazma bilmeyenler tarafından yapılacak başvurularda bu tüzüğün 17 nci ve 18 nci maddeleri hükümleri uygulanır. resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer alan imza ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir. Düzenlenen resmi senet memur tarafından müdür ve tarafların huzurunda okunur. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi. Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi Madde 14 – İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. Müdürlüklere her türlü işlem için yapılacak başvurular. müdürle belgeyi düzenleyen memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onanır. Müdür. İstem. tarih atılmak. İşlemin yapıldığı dairede çalışanlar tanıklık yapamazlar. Tapu siciline yazımdan önce hak sahibi olmuş kişiler de bu hakkın yazımı için gerekli belgelerle istemde bulunabilirler. Taraflar akdi imza etmemiş ise. hem imza yerlerini ve hem de karşılıklı birbirlerinin fotoğrafı üzerini imzalarlar. d) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş ise. Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur. Resmi Senedin İçeriği . Tanık ve tercümanın okuma yazma bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden olması gerekir. Tanık Bulundurulması Gereken Haller Madde 17 – Akitli ve akitsiz işlemlerde. yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır. tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanununa göre. nüfus cüzdanı veya pasaport istenilerek kütük. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse. f) Kanunların öngördüğü işlemlerde iki tanık bulundurulur. b) Taraflardan biri veya birkaçı okuma yazma bilmiyorsa. müdür ve düzenleyen memur da imza ederler. e) Ölünceye kadar bakma akitlerinde. memur tarafından başvuru belgesi doldurulmak. İstemde bulunan kişi kanuni temsilci ise. İstem sahibi belgeyi. Ayrıca müdür. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik tespitinde kabul edilebilecek diğer belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Bu halde başvuru belgeşinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir. sol elin baş parmağı. İstemde Bulunacaklar Madde 12 – Kanuni istisnalar dışında. kör veya dilsiz ise. yetkili olduğunu belirten karar veya belge istenir. gelen kısıtlama taraflara memur tarafından bildirilir ve yevmiye defterine işlemden önce kaydedilir. yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılmaz. Vekilin kimliği saptandıktan sonra tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki müvekkilinin kimliği karşılaştırılır.İstem ve Belgelenmesi İstem Zorunluluğu Madde 11 – Kanunlarda veya bu Tüzükte yazılı istisnalar dışında. daire mührü ile kendi imza yerini ve fotoğrafları mühürler. düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir. Akdi Gerektiren İşlemlerde Resmi Senet Düzenlenmesi Madde 16 – Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenir. Resmi senede tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri yazılır. Tanıklar ve tercüman da resmi senedi imza ederler. a) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa. memur ve başvuruda bulunan tarafından imzalanmak suretiyle yazılı hale getirilir. müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir. tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz. Gelen kısıtlama. Sağır.

Tapu sicili üzerinde kayıtlı hakların birbirlerine üstünlüğü. ilgili kanuna uygun şekilde ve yetkili mercilerce verilen karar ve dağıtım cetvellerine dayalı olarak hak sahipleri adına tescil edilir. ortaklaşa kullanılan taşınmaz malın. ilgili taşınmaz malın kütük sayfası irtifak hakları sütununda mükellefiyet anlamına gelen "M' harfi ile gösterilir. Yevmiye defterine. tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren veya reddedilen istemler kaydedilir. a) İstem. bayağı kesir olarak gösterilir. maliklerin rızası alınmadan re'sen tescil edilir. soyadı. e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda. a) Akitli işlemlerde. İmar Uygulanmasının Tescili Madde 27 – Kesinleşmiş imar parselasyon planlarıyla ada dağıtım cetvelleri. Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – Resmi senet düzenlenmesini gerektirmeyen hallerde ayni hakların tescili için. c) Resmi kurumların akitsiz işlemlerine ait yazılarının alınmasından. imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların başvuruları. Ret kararına. istemin niteliği. Malik sütununun ilk boş satırına yeni malikin adı. İştirak halinde iyelikte iştiraki doğuran neden. lehine vasiyet edilen tarafından yapılırsa hakim tarafından tescil için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneği. yetkili mercilerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları ile yeni maliklerini gösteren cetvellere dayanılarak hak sahipleri adına tescil edilir. Resmi senetlerdeki yanlışlık ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır. mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tesciller Tescilin Şekli Madde 24 – İstem. istem belgeşinin imzalanmasından. Resmi senette. tarihi. Yevmiye defterine. Tescil. Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz. kütük sayfasında ayrılan özel sütununa tescil edilir. aranır. Hak sahibinin adı. saat ve dakikası belirtilir. malik sütununa faydalanan taşınmaz malların ada ve parsel veya bağımsız bölüm numaralı yazılır. baba adı ile edinme nedeni. sonra yevmiye defterine kaydedilir. ayni tarih ve yevmiye numarası ile kütüğe tescil edilir. bu deftere yazım tarih ve sıra numarasına göre belirlenir. edinme nedeni. kazıntı. f) Mahkeme kararına dayalı tescillerde. geciktirilmeden gerekçesi. Şahsi irtifak hakları. baba adı ve irtifak . Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili Madde 26 – Sosyal tesis. Kütük üzerinde kazıntı. Müdür daire dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden ayrılırken yetki verdiği memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. istemde bulunanın adı. mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm mirasçıların. Resmi senet birkaç sayfa ise her sayfası ayrı ayrı imzalanır. Bir paydaş sonradan başka paya sahip olduğu takdirde. Ortaklaşa kullanılan yerler. kanuni istisnalar dışında. soyadı ve baba adından sonraki kısımda. b) Akitsiz işlemlerde. Tescillerde yevmiye defterindeki sıra numarası esas alınır. soyadı ve adresi yazılır. silinti. ortak sınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de bulunabilir. tenis kortu gibi taşınmaz mal veya bağımsız bölümleri ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise. Faydalanan taşınmaz malların kütük sayfasının beyanlar bölümüne. istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Ret kararı. göreve başlandığı yine yevmiye defterine yazar ve imza eder. İrtifak Hakları ve Taşınmaz Mal Mükellefiyetinin Tescili Madde 30 – İrtifak hakları. Tahsis Yoluyla Tescil Madde 28 – Devlet veya kamu kurumlarınca dağıtılan taşınmaz mallar. faydalanan taşınmaz mallarla aynı ada ve parsel içerisinde olabileceği gibi. hangi ada ve parsel veya bağımsız bölümle ortak olduğu belirtilir. bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. çıkıntı yapılamaz. tarih ve yevmiye numarası yazılır. tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır. paydaşların adı. ticari mahal yüzme havuzu. İyelik Hakkının Tescili Madde 25 – Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı. Yevmiye defterine kayıtlar siyah veya mavi mürekkepli kalemle yazılır. Yevmiye Defterlerine Kayıt Madde 22 – Müdürlüğe gelen istemler. Ortaklaşa kullanılan yerler. siyah veya mavi mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde yazılır. silinti. kesinleşmiş mahkeme kararı. birden başlayan sıra numarası verilir. Yevmiye defterine her sene başında. Tüzel kişilerin adı tam olarak yazılır. İstemin Reddedilmesi Madde 23 – Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanununun 921 inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istemler.Madde 20 – Resmi senede. d) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda. soyadı ve baba adı. malik isimlerinin ortak paranteze alınmasından sonra belirtilir. payın tescili sırasında payların toplamı yazılır. Arazi Toplulaştırmalarında Tescil Madde 29 – Arazi toplulaştırmalarında yeni doğan parseller. taşınmaz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı. kanuni veya mansup mirasçılar tarafından yapılırsa hakim tarafından verilmiş veraset belgesi. c) Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise sözleşme. saat ve dakikası. Müdür göreve dönünce. b) İstem. yevmiye defterine kaydedildikten sonra. tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu üst birime. faydalanan bütün taşınmaz mal maliklerinin birlikte istemleri olmadan müşterek iyeliğe dönüştürülemez. çıkıntı yapılamaz. itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. işleme konu taşınmaz mal ve tarafların isteği açıkça yazılır ve yevmiye defterine kaydedildiği tarih. kesinleşmiş mahkeme kararı. Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş günü sonunda kapatılarak imzalanır. Müşterek iyelikte pay miktarı. usulüne uygun resmi senet düzenlenerek taraflarca imzalanmasından.

ilgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte. Taşınmaz mal mükellefiyeti. c) İlgisine göre belediye encümeni veya il veya ilçe İdare Kurulu tarafından belirlenecek bir teknik eleman. B. rehin müddeti ile tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılır. düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müşterek rehinli olduğu belirtilerek. kütük sayfası özel kısmından aşağıdaki şekilde yapılır . a) Her bir rehin hakkı. İştirak halinde iyelikte. gibi harfler altında tescil edilir. . rehin miktarından taşınmaz mala isabet eden miktarı tescil edilir. arsa payları ayrı ayrı rehne konu olabilir. Rehin Haklarının Tescili Madde 31 – Taşınmaz mal rehin haklarının tescili. Rehnin terkini halinde düşünceler sütunundaki rehne ilişkin belirtmeler de terkin edilir. İpotekli borç senedi hamiline yazılı ise. istem reddedilir. İrat Senetleri ve Taşınmaz Mal Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler Değerlendirme Komisyonu Madde 39 – İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için taşınmaz malın kıymeti. rehin hangi harf ile tescil edilmiş ise o harf kullanılarak yazılır. aleyhinde irtifak hakkı tesis edilen yükümlü (hadim) arazinin kütük sayfasında ise. akitli işlemlerde.. rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte. "M" harfi ile gösterilir. İstemde bulununlar her bir taşınmaz malın ne miktar için rehnedildiğini belirtmezlerse. C . c) Alacaklının adı. soyadı ve baba adı. Yükümlü taşınmaz malın kütük sayfasında ise hangi taşınmaz mal lehine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir. Yapılan tesciller.S. rehin derecesi. Olmak üzere (beş) kişiden oluşur. akitsiz işlemlerde de istem belgeşinin arka yüzündeki özel bölümünde "Tescil tarafımdan yapılmıştır" cümleşinin altına adını. taksim ve trampa işlemleri. ilgili bütün taşınmaz mal kütük sayfaları. Kat irtifakı kurulmuş taşınmaz mal üzerinde. varsa faiz oranı. b) Defterdarlık veya mal müdürlüğünden bir temsilci. irat senedi "İ. d) Rehin miktarı. Tescilin Kontrolü Madde 38 – Tescili yapan memur. müdür veya bu iş için görevlendirilen memur tarafından.. b) Tescilde. Bu komisyon. Korunmuş Miktar Madde 34 – Daha sonra tesis edilecek rehin için saklı derece bırakılmak istenirse rehindeki şekle uyulmakla beraber. ipotek "İ". aynı alacak için birden çok kişilere ait taşınmaz mal veya pay rehin edilirse.". Yararlanan arazinin kütük sayfası irtifak hakları sütununda hangi taşınmaz mal aleyhine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir. "Kontrol edilmiştir" cümlesi yazılarak imza edilir. Gerekiyorsa planında da gösterilir. ipotekli borç senedi "İ. bu durum belirtilir. Payın Rehnedilmesi Madde 33 – Müşterek iyeliğe konu taşınmaz mallarda payın rehnedilmesi halinde. A. aynı zamanda yararlanan taşınmaz mal kütük sayfası irtifak sütununda niteliği de belirtilerek tescil edilir. a) Kadastro müdürlüğünden varsa mühendis yoksa kontrol memuru. Arzî irtifak hakları. Müşterek Rehnin Tescili Madde 32 –Müşterek rehnin tescili aşağıdaki şekilde yapılır: a) Aynı malike ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse. Aynı rehin için birden fazla belirtme yazılması halinde de aynı harf kullanılır. ilgili müdürlüklerinden yetki alınmak suretiyle o müdürlükçe sonuçlandırılır ve tescilin yapılması için resmi senet ve diğer belgelerin tasdikli birer örneği ilgili müdürlüklere gönderilir. düşünceler sütununda belirtilir. yükümlülük söz konusu ise. Rehinle yükümlü pay devre konu olursa. tüzel kişinin ünvanı yazılır." harfleriyle gösterilir. arsa veya bina ise ticaret veya sanayi odası tarafından belirlenecek bir teknik eleman. C . kütük sayfası rehin sütunu alacaklı adı kısmına "korunmuş miktar" ibaresi ve alacak sütununa da miktarı yazılır. müşterek ve müteselsil borç olduğu ayrıca açıklanır. c) Müşterek ve/veya müteselsil borç durumu söz konusu olmaksızın. kimin payının rehinli olduğu düşünceler sütununda belirtilir. taşınmaz mal veya paylardan her birinin bu alacağını belli bir kısmı için rehin edilmesi gerekir. BEŞİNCİ BÖLÜM İpotekli Borç Senetleri.. Bu hakların tescilinde. İşçi ve Yüklenici İpoteğinin Tescili Madde 37 – İşçi ve yüklenici ipoteklerinin tescilinde kütüğün rehin haklarına ait düşünceler kısmında "inşaatçı ipoteği" olduğu belirtilir. düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müştereken rehinli olduğu belirtilir. İlgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin sütununa. resmi senedin. Serbest dereceden yararlanma hakkı veren sözleşmeler şerhler sütununda gösterilir. d) Kıymeti takdir olunacak taşınmaz mal tarım arazisi ise tarım müdürlüğünce. yükümlü arazinin kütük sayfası irtifak hakları sütununa tescil edilir. Faiz ve müddet sütunu boş bırakılır. irtifak hakkı tesis edilen yararlanan (hakim) arazinin kütük sayfasında hak anlamına gelen "H" harfi ile. Rehin hakkının tesisindeki şartlarda yapılan değişikliğe ait sözleşmelerle alacağın kısmen ödenmesine ilişkin istemler ve Borçlar Kanununun 162 nci maddesi uyarınca yapılacak alacağın temliki sözleşmeleri ve benzerleri. paydaşın payı da bölünerek rehin edilemez. Taşınmaz mal paylara ayrılarak rehnedilemeyeceği gibi. istem hangi müdürlüğe yapılmış ise. B. iştirak çözülmeden bir paydaşın payı rehnedilemez. Ayrı Müdürlüklerle İlgili İstem ve Yetki Madde 36 – Ayrı müdürlüklerin yetki alanlarında bulunan taşınmaz mallarla ilgili müşterek rehin.hakkının çeşidi belirtilerek ve varsa süresi yazılarak tescil edilir. Belirli bir taşınmaz mal lehine.. b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse. B. ayrıca her bir irtifak hakkı için A. devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye ile rehne ait harf kullanılmak suretiyle yeni malikin adı yazılır. gibi harfler kullanılır. Hak sahibi ve kıymeti belirtilir. soyadını yazarak imza eder. düşünceler sütunundaki eski malikin adı çizilip. müdürün başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından belirlenir. lehine. Rehin Haklarına Ait Düşünceler Madde 35 – Rehin haklarına ait düşünceler sütunundaki rehinle ilgili belirtmeler.

İpotekli borç ve irat senetleri. müdürün üyelere yazılı olarak bildireceği yer. alacaklının. İpotekli Borç Senedi veya İrat Senetlerinin Düzenlenmesi Madde 45 – ipotekli borç senedi veya irat senedi. Komisyon. İrat senedi tarım arazisi üzerinde tesis edilecekse. aynı bölgede bulunan diğer taşınmaz malların aynı rehin hakkına dahil edilmesi. . rayiç değerinin beşte üçü değeri kabul edilir. resmi senedi düzenler. Hasılat ortalamasının bulunmasında. borçlunun ve taşınmaz mal malikinin birlikte istemde bulunmaları halinde istem belgeşinde veya resmi senette vekilin kimliği ve adresi açıkça yazılır. Komisyon Üyelerinin Ücreti ve Giderleri Madde 44 – Komisyon üyelerine. diğer müdürlüğe göndererek rehin senedinin o yer müdürü ile yetkili hakimin imzalamasından sonra ilgilisine verilmek üzere gönderilmesini ister. binalar ve arsalar üzerinde tesis edilebilir. taşınmaz mal sahibiyle birlikte borçlu tarafından imzalanır. Ücret. taşınmaz malın değeri kabul edilir. Tarımın gerektirdiği masraf düşülüp. Bir senet iptal edilip de yerine yeniden senet verildiğinde. h) Binalarda resmi birim fiyatları ve yıpranma payı.Komisyon üyeleri. tarımsal taşınmaz mallar. Karara katılmayan üye katılmama gerekçeşini yazmak zorundadır. taşınmaz malın gelir değerinin üçte ikisine varsa. mahallesi veya köyü. İpotekli borç Senedi İçin Değer Belirleme Madde 40 – Taşınmaz malın değeri. yıllık olağan kira ile ortalama kira bedeli toplamının yarısının on (10) rakamı ile çarpımından elde edilecek tutardır. İpotekli borç ve irat senetleri tapu siciliyle karşılaştırılarak. Bu senetlerde taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu kütüğün sayfa numarası. taşınmaz malın gelir değerine arsa ve varsa bina değerlerinin katılmasından oluşan toplamın yarısının beşte üçü taşınmaz malın değeri kabul edilir. taşınmaz malı kısıtlayan her alacak için ayrı senet verilir. bu bölümdeki hükümlere göre yapılır. b) Yüzölçümü. araziyi işleten kimsenin emek ve masrafına karşılık makul bir kazanç elde etmesine elverişli olan kiradır. Ortalama kira. birden çok taşınmaz mal üzerinde aynı alacak için ipotekli borç senedi veya irat senedi tesisinde istemin yapıldığı müdürlük: a) Taşınmaz malların bulunduğu yer müdürlüklerinden değer belirlemesinin yaptırılmasını ve kayıt örneğiyle birlikte gönderilmesini ister. d) Varsa resmi senedin yoksa istem belgeşinin bir örneği ile imzalı rehin senedini. değeri belirlenecek arazinin geriye doğru on senelik getirdiği kira toplamının onda biridir. b) İstem belgeşini veya gerekiyorsa. istem belgesi veya gerekiyorsa resmi senet düzenlendikten sonra düzenlenir. Birden Çok Taşınmaz Malın Kısıtlanmasında Senetler Madde 46 – Aynı alacak için aynı malike veya müşterek ve/veya müteselsil borçlu olan kimselere ait birden çok taşınmaz mal üzerinde ipotekli borç senedi veya irat senedi tesis edilirse tek bir senet verilir. resmi değeri. g) Arsa ve arazilerde emsal satış değerleri. Vekilin sonradan tayininde ilgililerin istemi veya mahkeme kararı gerekir. emlak vergisine esas vergi değerinden fazla olamaz. on yılda getirdiği hasılat göz önüne alınır. üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla alacağı kararla değeri belirler. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinde Vekil Madde 49 – İpotekli borç senedi veya irat senedinin tesisi sırasında. türü. e) Varsa resmi makamlarca yapılmış değer takdiri. Harcırah Kanununun birinci derecedeki memurlara öngördüğü miktarın üç katından fazla olmamak üzere genel müdürlükçe belirlenir. Olağan kira. keşif ve inceleme giderleri ilgililer tarafından ödenir. Tesis edilecek ipotekli borç senedi miktarı. müdürün yazılı talebi üzerine ilgili idarelerce yedi gün içerisinde belirlenerek müdürlüğe bildirilir. Aynı alacak için birden çok kişiye ait taşınmaz mal veya payı üzerinde müşterek borç durumu söz konusu olmaksızın ipotekli borç senedi veya irat senedi tesis edilirse. ada ve parsel numaraları. c) İstem belgesi veya resmi senedin düzenlenmesinden sonra 45 inci maddeye uygun olarak ipotekli borç veya irat senetlerini düzenler. sokağı. yeni senette eski senedin yerine verildiği belirtilir. esas alınarak bir rapora dayalı olarak belirlenir. Değişik Bölgelerde Bulunan Taşınmaz Malların Rehnedilmesi Madde 48 – Değişik bölgelerde. taşınmaz malı önceden sınırlamış yükümlülükler ve taşınmaz mala ilişkin irtifak hakları ve rehin hakları yer alır. İrat Senedi İçin Değer Belirleme Madde 41 – İrat senedi. Sonradan Taşınmaz Mal İlavesi Madde 47 – Bir ipotekli borç senedinin veya irat senedinin tesisinden sonra. üzerindeki bina değerinin yarısının eklenmesinden oluşan miktar. gün ve saatte. Ayrıca vekilin adı rehin senedinde ve kütük sayfasının rehin haklarına ait düşünceler sütununda belirtilir. Taşınmaz mal arsa ise. belirlenen değerden fazla olamaz. Taşınmaz Malın Gelir Değerinin Belirlenmesi Madde 42 – Tarım arazisinin gelir değeri. f) Getireceği gelir. kapsamı sicil içeriğine uygun olduğu takdirde ilgili müdür ile yetkili hakim tarafından imza edilir. genel hasılatın ortalaması bulunur. a) Cinsi. Bu ücret. En Yüksek Değerin Belirlenmesi Madde 43 – İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için belirlenecek değerler. kalan net hasılat kabul edilerek on yıllık toplamı gelir gider değeri kabul edilir. c) Değerini etkileyecek nitelikleri. d) Emlak vergisi beyan değeri. niteliği. çalışacakları günler için ücret ödenir. Gelir değeri belirlenecek taşınmaz mal kiraya verilmemiş olur ve bulunduğu bölge içinde veya civar bölgelerde karşılaştırma yoluyla olağan ve ortalama kirayı da belirleme mümkün olmaz ise. İrat senedi imar alanı içindeki taşınmaz mal üzerinde tesis edilecekse.

ALTINCI BÖLÜM Şerhler Şerhler Sütununda Belirtme Madde 54 – Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar. devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye numarası ile yeni malikin adı yazılır. kütük sayfasındaki özel sütunda. YEDİNCİ BÖLÜM Beyanlar Beyanlar Sütununda Belirtme Madde 60 – Kütüğün beyanlar sütununa. Temlik Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 57 – Temlik hakkını yasaklayan şerhler için: a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı. b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı. tahvillerin nama veya hamiline yazılı olduğu.Senetlerin Alacaklıya veya Vekile Verilmesi Madde 50 – Müdür. b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet. rehinle ilgili işlemlerden başka. dosyasındaki istem belgeşine yollama yapılır. müstakil ve daimi hakların kaydı usulüne tabidir. tescille ilgili geçici şerhler ile kanunların öngördüğü hususlar yazılır. kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için. taşınmaz malın kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. terkin olunacak şerhin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır. Ş. borçlunun ve kısıtlanan taşınmaz mal sahibinin yazılı istemi ile senedi alacaklıya veya vekiline teslim eder.) harfleriyle gösterilir. alacaklılar sütununda ayrıca belirtilir. Senet İhracı Halinde İstem Madde 51 – Türk Medeni Kanununun 845 inci maddesi uyarınca tertip halinde senet ihraç edilirse. sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a). 70 ve 71 inci maddelerde yazılı hükümler uygulanır. bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme. Kesin tescil. Bu hakların tasarruf işlemleri. yazılı istemin tarih ve yevmiye numarası belirtilerek. Tesisi Artık Mümkün Olmayan Ayni Hakların Yazımı Madde 62 – Türk Medeni Kanununun taşınmaz mal sicilleri ile ilgili hükümlerine göre kurulmaları artık mümkün olmayan ayni haklar. . Teferruatın Yazımı Madde 61 – Teferruat. Kişisel hakların Şerhi İçin Aranacak Belgeler Madde 55 – Kişisel hakların. tarih ve yevmiye numarası ile varsa değeri gösterilerek yazılır. Tahvillerin adet ve niteliği ile varsa alacaklı ve borçluyu temsil eden kişinin adı rehin haklarına düşünceler sütununda belirtilir. mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar ta-rih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır. Beyanlar sütunu. c) Alım (iştira). iyelik hakkı sahibinin yazlı istemi üzerine herhangi bir belge aranılmaksızın kütüğün beyanlar sütununa yazılır. satış vaadi. cinsi ve kıymeti gösterilir. temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler. varsa şerhler bölümündeki eski malikin adı çizilip. Tahvilleri güvence altına almak üzere çıkarılan ipotekli borç veya irat senetleri. teferruatın yazımı için yeterli olmaz ise. taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının rehinler hanesine ait düşünceler sütununda belirtilir. d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi aranır. a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı (vefa). Şerhin Şekli Madde 59 – Şerhler. c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngürdüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranır. çıkarılan senetlerin adedi. Senetlerin Şekli Madde 53 – İpotekli borç ve irat senetlerinin şekilleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Temlik Hakkını Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 56 – Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için. İpotekli Borç ve İrat Senedi ile Kısıtlı Taşınmaz Malın İfraz ve Taksimi Madde 52 – İpotekli borç senedi ve irat senedi ile kısıtlanmış taşınmaz malın ifraz ve taksim halinde. Şerhle yükümlü taşınmaz mal devre konu olursa. şerhin tarihi ve yevmiye numarası değiştirilmeksizin. bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet. 68. a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı. c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı. konusu. süresi. Tescil ile İlgili Geçici Şerh Madde 58 – Tescille ilgili geçici şerh mal sahibi ve ilgililerin istemi veya mahkeme kararıyla yapılır. rehin olarak tescil edilirken. Geçici Şerhler (G. 69. d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranır. Bu yazımda teferruatın adedi. b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa) bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme.

Taşınmaz Mal Ayrılmasında Faydalanan Taşınmaz Mal Yönünden İrtifak Haklarının Nakli Madde 66 – İrtifak hakkından istifade eden taşınmaz mal parçalara ayrıldığında. durum taşınmaz malların kütüğünün beyanlar sütununa. o kısım maliki irtifak hakkının kendi taşınmaz malından terkin olunmasını isteyebilir. taşınmaz malın kütüğünün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile birlikte yazılır. İşlemin sonucu alacaklıya hemen duyurulur . Yeni Parsel Oluşumunu Gerektirmeyen Ayrılmalarda Hakların Durumu Madde 74 – Bir taşınmaz maldan kamulaştırma gibi bir nedenle hakların ve yükümlülüklerin nakline gerek olmadan bir parçası ayrılarak sicilden terkini gerekiyor ise. rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmiş haklar ile taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilmiş haklar varsa. Beyan kaydı ile ilgili olan parseller hukuken ve teknik açıdan belirlenebilir ise. Oluşan parsellerin tapu kütük sayfalarının düşünceler sütununda birbirleriyle bağlantıları belirtilir. ayrılma söz konusu olmaksızın taksim edilir ise. bir kişinin vesayet altına alındığına veya vesayetin kaldırıldığına dair mahkeme kararlarından yazılı olarak bilgisi olursa. bedelin dağıtımında dikkate alınmak üzere. Ancak bu haktan yalnız bir kısım taşınmaz mal istifade edebiliyorsa. SEKİZİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Malların Ayrılması -Birleşmesi . Kamulaştırma işleminin sonucunda. Ayrılan parçanın yüzölçümü. İşlem sonucu alacaklıya hemen duyurulur. ayırma tarihi ve yevmiye numarası ile ayırma nedeni taşınmaz malın yüzölçümü kısmında gösterilir ve miktarından düşülür. Ayrıca. Nakledilen haklar ve yükümlülüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu da ayrıca belirtilir ve eski sayfalar kapatılır.Vesayet Altına Alınma Madde 63 – Müdürlüğün. oluşan yeni parsellerin kütük sayfalarına aynen nakledilir ve beyanlar sütunlarında aralarındaki bağlantı gösterilir. Birleştirilen taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yükümlülükler. alacaklılara hemen bildirilir. İşlemin soncu alacaklıya hemen duyurulur. Bu durumdan taşınmaz mal malikine bilgi verilir. tarih ve yevmiye numarası da gösterilerek yazılır. Birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde. Tapu idaresi. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin olunur. işçi veya yüklenicilerden birinin istemi halinde inşaatla ilgili sözleşme ve belediye yer teslim tutanağının verilmesi üzerine. taşınmaz malın diğer kısmı için olduğu gibi bırakılır.İşçi ve yüklenicinin işe başlama tarihi. Taşınmaz Malların Ayırma Yolu ile Taksiminde Rehnin Nakli Madde 70 – Hisseli bir taşınmaz malın paydaşlarından bir veya birkaçının payı üzerinde rehin hakkı olup da. rehin hakları bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara aynen nakledilir. Ancak irtifak hakkı bir kısım üzerinde kullanılamazsa. Taşınmaz Malın Ayrılmasında Yükümlü Taşınmaz Mal Yönünden İrtifak Haklarının Nakli Madde 67 – Yükümlü taşınmaz malın ayrılması halinde irtifak hakkı her kısım için devam eder. bu taşınmaz mal parçalara ayrılarak taksim edilirse. İşlemin sonucu alacaklıya duyurulur. Taşınmaz Malların Ayrılmasında Rehnin Nakli Madde 68 – Taşınmaz malların ayrılmasında. yükümlü taşınmaz mal sahibi irtifak hakkının diğer parçalardan terkinini isteyebilir. Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal. Taşınmaz Malın Ayrılmasında Rehnin Bölünmesi Madde 69 – Taşınmaz malın ayrılması sırasında üzerinde bulunan rehnin de ayrılan parçaların kıymeti oranında bölünmesi istenirse. talep eden tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır. yeni oluşan taşınmaz malın kütük sayfasına aynen nakledilir. Ek Sayfa Açılması .Taksimi Kayıtların Nakli Taşınmaz malların Ayrılması Madde 65 – Bir taşınmaz malın ayrılmasında her yeni parsel için bir kütük sayfası açılıp resen tescil edilir. Ayırma ve nakil işlemi. Şerhlerin ve Beyanlar Sütunundaki Belirtmelerin Nakli Madde 73 – Bir taşınmaz malın ayrılmasında üzerindeki bütün şerhler ve beyan kayıtları. aşağıdaki hükümlere göre yeni sayfasına nakledilerek eski sayfa kapatılır. kütük sayfası. Önceki sayfadaki kayıtlar. alacaklı ile borçlunun aralarında yapacakları sözleşmeye. sadece o parsellere nakledilmekle yetinilir. sözleşme yoksa. oluşan parsellerin sayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı sağlanır. Rehin hakkı ile yükümlü olmayan paydaş veya paydaşlara ait taşınmaz mallar ise serbest bırakılır. bu istemi istifade eden irtifak hakkı sahibine tebliğ eder. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin olunur. irtifak hakkı her kısım için devam eder. kütükteki bütün hak sahipleri son durumdan haberdar edilir. rehin bütün taşınmaz mallar üzerinde olduğu gibi muhafaza edilir. rehin hakkı bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara aynen nakledilir. bütün hak sahiplerinin ve rehnin alacaklılarının muvafakatlarının alınması zorunludur. Taşınmaz Malların Aynen Taksiminde Rehnin Nakli Madde 71 – Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal müşterek ve müteselsilen rehinli olup da. Faydalanan ve Yükümlü Taşınmaz Malların Ayrılması Madde 72 – Faydalanan ve yükümlü taşınmaz malların ayrılmasında kütük sayfasında mevcut hak ve yükümlülük. Taşınmaz Malların Birleştirilmesi ve Üzerindeki Hakların Nakli Madde 75 – Aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik taşınmaz malların birleştirilmesi mümkündür. Tapu idaresi bu istemi irtifak hakkı sahibine tebliğ eder. rehin hakları yeni taşınmaz malların hepsinin sayfalarına aynen nakledilir. müşterek ve müteselsilen sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinli olup da aynen taksim edilir ise. İşçi ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi Madde 64 . işlem kamulaştırmayı yapan idareye ve hak sahiplerine duyurulur.

ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa. ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütununda belirtilir. Hakkın tescilinde harf kullanılmış ise terkininde de aynı harf kullanılır. DOKUZUNCU BÖLÜM Terkin . İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinin İptali Madde 80 – Bir ipotekli borç senedi veya irat senedinin iptali. müdürce nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak resen düzeltme yapılır. re'sen kapatılır ve yeni sayfa açılır. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi Üzerinde Yapılacak Değişiklikler Madde 83 – İpotekli borç ve irat senetleri kayıtlarının değiştirilmesi. senetler üzerine de yazılmak suretiyle müdür ve hakim tarafından imza edilir. bu hak sahiplerinin de yazılı olurları aranır. Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst köşeden sağa çapraz. müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını. taşınmaz mal kaydının terkini ve nakli durumlarında kütük sayfası kapatılır. Rehinli Alacağın Temliki Madde 84 – Rehinli alacağın temliki halinde.Değişiklik Terkin İstemi Madde 78 – Tapu sicilinde terkin. Yeni senet müdür ve hakim tarafından imzalanır. Önceki kayıt bir harfle yazılır ise. Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi Madde 87 – Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen yazım hatalarıyla ad.Senetlerin İptali . işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası yazılır. Bir taşınmaz mala ait kütük sayfası yıpranma veya kopma gibi nedenlerle kullanılamaz veya okunamaz hale gelirse. derece. yeniden verilme nedeni belirtmek suretiyle yeni senet verilir. düşünceler sütununda da rehinle ilgili harfle yeni alacaklının adı. tarafların anlaşması ve senetlerin müdürlüğe verilmesi ile yapılabilir. aynı usulle ve üzerinde iptal nedeni yazıldıktan sonra iptal edilip. hak sahibinin veya yetkili makamın istemi ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır. Terkinin Şekli Madde 79 – Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler. kütük sayfasının ilgili kısmında eski alacaklının adı. Rehinle İlgili Değişiklikler Madde 82 – Rehinli alacağın kısmen ödenmesi veya rehnin miktar. Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine. açılan yeni sayfaya kendi tarih ve yevmiye numaraları değiştirilmeden aynen nakledilir. baba adı. birleştirme. terkine ilişkin tarih ve yevmiye numarası belirtilmek ve müdür tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. düşünceler sütununda ilgili rehnin harfi kullanılmak suretiyle belirtilir. Anlaşma olmazsa mahkeme kararı olmadan değişiklik yapılamaz. kırmızı mürekkepli kalemle çapraz çizgi çekilmek ve terkin edildiği hususu yazılmak. Kayıt üzerinde yapılan değişiklikler. soyadı ve baba adı kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve üzerine düşüncelere bakınız anlamına gelen "D. Kütükte belgeşine aykırı olarak adi yazım hatası yapıldığının işlem sırasında saptanması halinde. yine aynı harf kullanılır. İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum.Madde 76 – Bir taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının bölümlerinden herhangi birisinin dolması halinde. B. Kanunda açıkça gösterilen haller ile şerh edilmiş şahsi haklarda ve tescil edilmiş arzi ve şahsi irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise. soyadı. Sayfa Kapatılması ve Yeni Sayfa Açılması Madde 77 – Ayırma. terkin edilecek hakla ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra yine kırmızı mürekkepli kalemle "terkin edilmiştir" ibaresi ile tarih ve yevmiye numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği bir memurun imza etmesi ile olur. Eklenen sayfada herhangi bir bölümün dolması halinde de yeni ek sayfa açılması mümkündür. Rehinler hakkındaki özel hükümler saklı kalmak koşuluyla tapu sicilindeki değişiklikler. Kaydın Değiştirilmesi Madde 81 – Tapu sicilinde değişiklik. üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip. Açılan ek sayfalarda taşınmaz malın yüzölçümü ve niteliği belirtilmez. ilgili mahalle veya köyün son kütüğünde ilk boş sayfa açılır ve sayfanın numara bölümündeki ek sayfa numarası ile karşılıklı bağlantı sağlanır. süre gibi unsurlarında yapılacak değişiklikler. hak sahibinin veya yetkili makamın istemine ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır. Kapatılan kütük sayfası ile birlikte varsa ek sayfalar da aynı şekilde kapatılır. Kapatılan sayfa üzerinde işlem yapılamaz. faiz. bu sürenin dolması halinde taşınmaz mal malikinin istemi üzerine de terkin işlemi yapılabilir. ONUNCU BÖLÜM Düzeltmeler Kütük Üzerinde Düzeltmeler Madde 85 – Kütük üzerinde belgelere aykırı tescil veya yazımın düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması ve yevmiye defterine kaydedilmesi gerekir. soyadı ve baba adındaki yanlışlık veya eksiklikler ilgilisinin başvurusu üzerine." harfleri. İptal edilen senetler kütük sayfasına ait dosyada saklanır. Beyanlar sütununda kapatılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak. değişiklik tarih ve yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır. Bir senet yıpranmış ve okunamayacak hale gelmiş ise. Sonradan Gelen Hak Sahiplerinin Durumu Madde 86 – Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikte ise. Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından resen dava açılır. "İyelik" sütununda maliklerden sonra gelen ilk boş satır da yatay olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir. İpotekli borç senedi ve irat senetlerinin terkininde bu senetlerin müdürlüğe ibrazı veya mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması zorunludur. Kapatılan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemiş haklar ve beyanlar. Kayıtların terkininde tescil istemleriyle ilgili hükümler aynen uygulanır. talep eder. işleme ait tarih ve yevmiye numarası yazılır. .

a) Senetsizden tespitlerde. ikametgahları ve sahip oldukları taşınmaz malların ada. Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numarası. vekalet verenlerin soyadının baş harflerine göre.Mahzen Defteri Madde 94 – Müdürlükte bulunan bütün kütük. yazışma defteri ve idari sınırlar kayıt defteri de tutulur. örnekleri müdür tarafından tasdik edilip. zabıt defteri. Tablo . soyadı. Tapu Senedi ve Örnekler . müdür veya görevlendireceği memur tarafından üzerine alındığı tarih. Bir taşınmaz mal. Taşınmaz mal sahibi. tapu dairesi dışına çıkarılamaz. parsel ve sayfa numaraları çizilip yeni numaralar yazılır.mahzen defterindeki yazımlar. Yazışma Defteri Madde 95 – Yevmiye defteri ve aziller siciline yazılan işlem ve belgeler dışında tapu dairesine gelen ve giden bütün yazılar ve istemler yazışma defterine kaydedilir. Devlete. Diğer Defterler Madde 93 – Tapu dairelerinde ayrıca tablo . İdari Sınırlar Kayıt Defteri Madde 96 – Yetkili mercilerce karara bağlanan idari sınırlarla ilgili kararlar ve köy sınırları. her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır. Taşınmaz mal dosyaları. düzeltmeler siciline kaydedilir. b) Kayda dayalı tespitlerde. Belgelerin Saklanması Madde 99 – Her taşınmaz mal için bir dosya açılır ve dosya üzerine mahalle veya köyü ile kütük sayfası. dayanağı kayıt ve belgeler. Belgelere birden başlayan numaralar verilir ve dosya kapağının iç kısmına hangi belgelerin hangi tarih ve yevmiye işleme ait olduğu yazılır. satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek yapılmak suretiyle düzeltme yapılamaz. Kamu Orta Malları Sicili Madde 92 – Mer'a. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Örnekler ve Genel Müdürlüğe Bilgi Verme Sicillerin Daire Dışına Çıkarılması Madde 100 – Tapu sicilleri. talebin gerçek hak sahibinden geldiğine kanaat getirilmesi şartıyla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle düzeltilebilir. Maliklerin soyadının baş harfine göre her harf için ayrı bir defter açılır. gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi. Bir belge birkaç taşınmaz malla ilgili ise en küçük sayfalı taşınmaz mal dosyasına konulur ve bu belgenin hangi dosyada olduğu diğer dosyalarda belirtilir. arşivde her mahalle veya köy itibariyle kütük sayfası numarası sırasına göre dizilir. parsel. ada ve parsel numarası yazılır. nüfus kayıt örneği ve taşınmaz malın bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmühaber. Düzeltmenin Şekli Madde 88 – Yanlış yazım okunacak şekilde kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve ilk boş sütuna doğrusu yazılır. silinti. her yıl sonunda Genel Müdürlüğe bildirilir. Kişinin bir-den fazla taşınmaz malı varsa. Kazıntı. Tablo . kışlak gibi kamu orta malları. İncelenerek. sayfa numaraları ile mahalle veya köyleri mal sahipleri siciline yazılır. Tapu işlemleriyle. malikinin iyeliğinden çıkıncı kırmızı mürekkepli kalemle ada ve parsel numarası çizilir. Ayırma ve birleştirme işlemlerinde. ONBİRİNCİ BÖLÜM Yardımcı Siciller Mal Sahipleri Sicili Madde 89 – Taşınmaz mal maliklerinin adı. eski ada . idari sınırlar defterine yazılır ve belgeleri özel dosyasında saklanır. yaylak. Aziller Sicili Madde 90 – Vekaletten aziller. ONİKİNCİ BÖLÜM Sicillerin Saklanması Sicil ve Defterlerin Saklanması Madde 97 – Bu tüzükte yazılı ana ve yardımcı siciller ile defterler özenle saklanır ve imha edilemezler. yevmiye defteri ve resmi senet ciltleri ile yardımcı siciller tablo mahzen defterine kaydedilir. düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise bu sicilin numarası düzeltilen işlemin üzerine yazılır. özel siciline yazılır ve hangi köy veya belediye tahsisli olduğu belirtilir. tamamı aynı sütunda gösterilir. İlgili belgeler özel dosyasında saklanır. Döner Sermaye İşletmesine ait belgeler tarih ve yevmiye numarasına göre bu dosyaya konulur. onaylı örnekleri verilir Ancak mahkemelerce sicil veya belgelerin aslı istenildiği taktirde. Düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaz mala ait dosyada saklanır. Düzeltmeler Sicili Madde 91 – Yevmiye defterine yazılması gerekmeyen düzeltmelerin sebebi. iade edilmek üzere imza karşılığında asılları verilir. mal sahipleri sicilinin ilgili kısmına yeni ikametgah yazılır.mahzen defteri. bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde. Azil belgesi geldiğinde. saat ve dakika hemen yazılarak aziller siciline kaydedilir. ikametgahını değiştirdiğini bildirdiğinde. Resmi Senetlerin Saklanması Madde 98 – Resmi senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek saklanır.

sayfa araları da ayrıca daire mührü ile mühürlenir. ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kadastro Görmemiş Taşınmaz Malın Yazımı Geçici Madde 1 – Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt defteri ve kat iyeliği zabıt defteri tutulur. Genel Müdürlük bölge arşivleri oluşturmaya yetkilidir. işlemi izleyen ayın ilk haftası içinde Genel Müdürlüğe gönde-rilir. . müdür tarafından hak sahipilerine verilir. sıra ve yevmiye numarası yazılarak saklanır. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Belgelerin Saklanması Geçici Madde 2 – Kadastrosu yapılmamış yerlerde. Yürürlük Madde 106 – Türk Medeni Kanununun 910 uncu maddesine göre hazırlanıp Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük. tapu sicilini oluşturan bilgi ve belgelerin örneği verilir. Kütük. Belgelerin Gönderilmesi Madde 103 – Tapu senetleri ve ipotek belgelerinin fotoğrafsız birer örneği ile ipotek terkin işlemleri liste halinde. Taşınmaz malların sınırları hudut komşuları yazılarak gösterilir. o işlem için ayrı bir dosya içinde üzeri tarih. her işleme ait belgeler.Madde 101 – Tapu daireşinde akitli veya akitsiz işlemlerle ilgili olarak düzenlenen tapu senedi veya ipotek belgelerinin birer örneği. Taşınmaz malın varsa resmi haritası veya planı dosyasında saklanır. Yevmiye Defteri ve Yardımcı Sicillerin Onanması Madde 104 – Kütükler. yevmiye defteri ve yardımcı siciller üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce. Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Kaldırılan Hükümler Madde 105 – 8/10/1930 tarih ve 10012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicilli Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. İşlemlere ait dosyalar ayrıca aylık olarak arşivlenir. imza ve mühürle onanır. birbirini takip eden sayfa numaraları verilerek müdür tarafından kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfaya yazılıp tarih. Yürütme Madde 107 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. İlgilisinin istemi halinde de. Belgelerin Şekli Madde 102 – Tapu işlemlerinde kullanılacak belgelerin şekilleri. Kadastro aşamasında oluşturulan kütüklerin onama işlemi kadastro müdürü tarafından yapılır. Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

M. Okuma . parmak izinin kime ve hangi el ve parmağa ait olduğu ekipte görevli kadastro teknisyenleri ile muhtar tarafından tasdik edilir.yazma bilenler arasında bilirkişi olabilecek nitelikte kimse bulunmadığı takdirde.Kadastro müdürü. 1580 sayılı Belediye Kanununun 83 üncü maddesinin son fıkrası gereğince belediye encümenince seçilebilir. oy ve düşüncemi tarafısız olarak açıklayacağıma Allahım ve namusum üzerine yemin ederim" şeklinde yeminlerinin yapılmasını ister.Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişiler.) e. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/B maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. .a) Karar organları tarafından seçilmesi: Bilirkişi. Bilirkişilerde aranacak nitelikler Madde 5 . bir örneği de ekip dosyasında saklanır.yazma bilmeyen bilirkişilerin. çalışma alanı içinde okuma . yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer. inancı kötüye kullanmak. hırsızlık.yazma bilmesi gerekir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı ertesi güne bırakılır. çalışma alanının ilanını müteakip. nun uygulamasında olduğu gibi "Kadastro tespitleri sırasında. Seçim sonuçları. dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması.40 yaşını bitiriş olması. köylerde köy karar defterinde. kadastro çalışma alanı içerisindeki taşınmaz maların sınırlandırma ve tespitlerinde bilgisine başvurulmak üzere. irtikap. Bilirkişilerin seçimi Madde 4 . belediye hudutları içinde görev yapacak bilirkişilerin belediye meclisince. Dayanak Madde 2 . b. c. a. okuma . 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kadastro ekiplerinde görevlendirilecek (kadastro mahkemeleri hariç) bilirkişilerin seçimi.Kadastro müdürü.Bilirkişi seçilen kimseler. nitelikleri. ikinci toplantıda bulunanların çoğunluğu ile seçilir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince kadastro müdürünün talebi ile mülki amir tarafından o köy veya mahalleden ya da mücavir veya yakın köy ve mahallelerden istenilen sayıda bilirkişi belirlenir. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Bilirkişi seçimi için talepte bulunulması Madde 3 . d. belediye meclisi veya köy derneğince salt çoğunlukla seçilir. çalışma alanı belediye hudutları içinde ise ilgili belediye başkanlığından. Yapılan araştırma sonucunda yukarıdaki şartları taşımayan veya seçildikten sonra bilirkişi olma niteliklerini kaybedenlerin yerine yenileri seçtirilir. Bu yazıda. görev yapma usul ve esasları ile ödenecek ücretleri belirlemektir. Ancak.Zimmet. Mahkemece. kadastro bilirkişisi olarak bilgime başvurulduğunda.yazma bilmeyen kişilerde seçilebilirler . (Mülki amir tarafından belirlenen kimselerde bu şart aranmaz. köy hudutları içinde ise köy muhtarlığından. köylerde görev yapacak bilirkişilerin ise köy derneğince seçilmeleri açıkça belirtilir.Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması. Kadastro Kanununa göre düzenlencek belgelere sol elinin baş parmağını. kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere onbeş gün içinde altı adet bilirkişi (çalışma alanında birden fazla ekip görev yapacaksa diğer her ekip için ayrıca üç bilirkişi) seçmelerini ve isimlerinin de bildirilmesini bir yazı ile ister. f.Bu Yönetmelik.K. bilirkişi olarak seçilecek kişilerin çalışma alanı içinde bulunan taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimseler olmasını ve bu Yönetmelikte belirtilen engel hallerin bulunmaması gerektiğini açıklar. Belediye meclislerinin toplantı halinde olmadığı zamanlarda. Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler Madde 7 . seçilen veya belirlenen bilirkişileri bir yazı ile kadastro mahkemesine (bölgede kadastro mahkemesi henüz kurulmamışsa sulh hukuk mahkemesine) göndererek. köy derneği veya belediye meclisince seçilen bilirkişilerin yaş durumları nüfus idaresinden. belediyelerde ise bu konuda alınacak meclis kararında belirtilir. duygu ve bilgimi gerçeğe uygun şekilde bildireceğime.En az on yıldan beri o mahalle veya köyde ikamet etmesi. b) Mülki amir tarafından belirlenmesi: Bilirkişilerin süresi içinde seçilmemesi veya bilirkişiliklerine engel sebeplerinin bulunması ya da köy veya mahalle sınırlarının değişmış olması nedeniyle seçilen bilirkişilerin ta-şınmaz mallar hakkında yeterli bilgi verememeleri halinde.Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . Bu durumda. bilirkişinin yeminleri yaptırıldıktan sonra düzenlenecek yemin tutanağı kadastro müdürlüğüne gönderilir.Okuma . sabıka durumları ise cumhuriyet savcılığından bir yazı ile sorulur. bilirkişiler. Bu tutanağın aslı müdürlük dosyasında. Kadastro müdürlüğünce. görgü.Bu Yönetmeliğin amacı. muhtar veya belediye başkanlığınca kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmek suretiyle. rüşvet.Türk vatandaşı olması. Bilirkişilere yemin ettirilmesi Madde 6 .U. ihtilas. H.

d. eşine. Kadastro Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri hükmü uygulanır. Bilirkişilere ücret ödenmesi Madde 8 -Kadastro ekibinde görev yapacak bilirkişilere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce . usul ve furuuna. Yürütme Madde 11 .Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu husus.Tespiti yapılan taşınmaz mal üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında dava veya husumet bulunanlar.Kadastro çalışmalarında. belediye meclisi ve encümeni ile köy ihtiyar kurulu üyesi olarak görev yapanlar bilirkişi olarak dinlenemezler. c. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 10 .3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesine göre belediye veya köy tüzel kişilikleri adına yapılacak sınırlandırma ve tespitlerde.Tespiti yapılan taşınmaz mal üzerinde hak idia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı olanlar. kardeşine.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. . kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve furuuna ait taşınmaz malların tespitinde. Görevini yapmayan bilirkişilere uygulanacak hükümler Madde 9 .a) Kendisine. çalışmalara başlanmadan önce kadastro müdürü tarafından bir yazı ile bilirkişilere duyurulur. görevli bilirkişilerin geçerli mazeretleri olmaksızın görevden kaçınmaları veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde. b. 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre (madde 50/5) belirlenecek miktar üzerinde çalıştıkları iş günü hesabıyla her ayın sonunda ücretleri ödenir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesi uyarınca kadastro çalışmalarına başlamadan önce mahalli hukuk mahkemelerinde davalı bulunan veya davaları karara bağlanıp da henüz kesinleşmeyen taşınmaz malların. Davalı listeleri kadastro müdürlüğüne verildikten sonra mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalar Madde 7 .Davalı olan tutanakların üst sağ köşesine kırmızı kalemle ve dikkati çekecek şekilde (davalıdır) sözcüğü yazıldıktan sonra. Mahalli hukuk mahkemelerince düzenenecek listelerde. davalı taşınmaz malın mevki ve hudutları ile varsa davaya dayanak belgelerin cinsi. Ayrıca. bu dosya diğer evrakı müsbitelerle birlikte tapu sicil müdürüğüne devredilir. taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara. teknisyenlerce. davanın esas numarası. Dayanak Madde 2. c. Dava listesinde kadastroyu ilgilendirmeyen dava bulunduğu takdirde. davanın konusu ile dosya numarası kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda etraflıca açıklanır. Dava listelerinin kadastro müdürlüğünce gönderilmesinden sonra. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/C maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. kadastro mahkemesine gönderilmek üzere pafta örnekleri ile birikte en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir. davanın . davanın görülmekte olduğu mahali hukuk mahkemesine de bilgi verilir. Ancak. Dava listeleri. asılları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca en geç 7 gün içinde kadastro mahkemesine gönderilir. e.Bu yönetmeliğin amacı.Davanın sınırlı ayni haklara. varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerendirildikten sonra. taşınmaz malın maliki tayin edilmeksizin davaya konu hudutlar paftasında kurşun kalemle işaretlenir ve yüzölçümü hesaplanmaz.Davalının konusuna göre: a. davaya konu hudutlar paftasında mürekkeplenmeden kurşun kalemle işaretlenip yüzölçümü hesaplanmaz. taşınmaz mal teknisyenlerce ölçülüp tarafların iddiaları. mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davalardan kadastro ile ilgili olanların listesi. taşınmaz malın sınırları belirlenip maliki tayin edilir. davalı sayılır. sonuçları ve varacakları kanaatları tutanağın edinme sebebi sütununda etrafınca açıklanmak ve davanın dosya numarası belirtilmek suretiyle maliki tayin edilmeden (mülkiyet tablosu doldurulmadan) kadastro tutanağı düzenlenir. Davalı tutanakların kadastro mahkemesine devri Madde 6 .a) Kadastro tutanağı henüz düzenlenmeden dava açılmışsa. kadastro müdürü tarafından aslına uygunluğu tasdik edilerek ayrı bir dosyada saklanır ve çalışmaların tamamlanmasından sonra.Bu Yönetmelik. taşınmaz malın maliki tayin edilmek suretiyle kadastro tutanağı düzenlenir. davanın konusu. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Davacı sayılacak taşınmaz mallar Madde 3 . d.Dava mülkiyete yönelik ise. durum ilgili mahalli mahkemeden sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır. Tarafların iddia ettikleri sınırlar ile zeminde mevcut olan sınır ayrı bir kroki üzerinde gösterilip. Bu maddeye göre sınırlandırma ve tespiti yapılan taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları. kadastro müdürünce bu listeler derhal kadastro teknisyenleine ve-rilir. Davalı taşınmaz malların sınırlandırma ve tespiti Madde 5 . Dava listelerinde belirtilen taşınmaz malların kadastro tutanağı henüz düzenlenmemiş ise.Dava hududa ve yüzölçümüne yönelik ise (a) fıkrasında belirtildiği şekilde gerekli ölçüm ve inceleme yapıldıktan sonra. o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce kadastro müdürlüğüne bildirlmesi üzerine. kadastro müdürü tarafından bu mahkemelerden yazılı olarak istenir. her bir parselin kadastro tutanağı düzenlendikçe ayrı ayrı kadastro mahkemesine gönderilir. tarih ve numarası belirtilir. Mahalli mahkemede görülmekte olan aynı çalışma alanında birden fazla taşınmaz malı (parseli) ilgilendiriyor ise.Çalışma alanında işe başlamadan önce. tapuya tescil ve şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara yönelik olması halinde. b. kadastro mahkemesi görev içerisine giren davalar tespit edildikten sonra bu liste ve davalarla ilgili belgeler kadastro teknisyenlerine imza karşılığı teslim edilir.3402 sayılı Kadastro Kanununun 25 inci maddesi sayılan. (a) ve (b) fıkralarında açıklandığı gibi. Davalı taşınmaz mallara ait kadastro tutanağı ile eklerinin fotokopisi veya örneği. bu kroki kadastro tutanağına eklenir.Teknisyenlerce kadastro müdürüne teslim edilen davalı taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ile eklerinin kadastro müdürünce derhal fotokopisi veya örnekleri çıkarılarak. tespiti ve kadastro tutanaklarının tanzim şekli ile dosyalarının kadastro mahkemelerine devri usulünü belirlemektir.Davanın mülkiyetle birlikte hududu da (hudut ve yüzölçümü) yönelik olması halinde. bu alan içerisinde kalan taşınmaz mallar hakkında. kadastro mahkemesine bu dava ile ilgili başka taşınmaz malların da (parsellerin) bulunduğu ve kadastro tutanakları düzenlendikçe bunların da gönde-rileceği hususu yazıda açıkça belirtilir. tutanağın dava dosyası ile kolayca birleşmesini sağlamak için mahkemenin adı ve esas numarası yazılır. müdür veya müdür yardımcısı tarafından incelenir. davacı ve davalının adı-soyadı ile adresleri.Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara. sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına ilişkin kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara konu taşınmaz mallar. Dava listelerinin alınması Madde 4 .

tespitin davalı olması nedeniyle kesinleşmediği yazılarak bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ıncı maddeleri uyarınca işlem yapılır. Bundan sonra yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılır. e) Davalı olduğu halde tutanaklar kesinleştirilmişse. b) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden önce dava açılmış. devredilmemiş ise kadastro müdürlüğünce ilgili parselin tapu kütüğü sahifesinin beyanlar hanesine. tutanak üzerinden herhangi bir işlem yapılmadan. dava listesine dahil edilmemesi veya davalı olduğu mahkemelerece bildirildiği halde bu husus gözönünde bulundurulmıyarak tespitleri kesinleştirilen taşınmaz mallar bulunduğu takdirde. ilgililerin talebi üzerine dava konusu taşınmaz malın ihtilaf dışında kalan kısmı. kadastro tutanağının malik sütunu kırmızı kalemle çizilerek mahkemenin adı ve esas numarası yazılı tutanağın uygun bir yerine kadastro ekibince şerh verilmek suretiyle parsel davalı hale getirilir. Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra kadastro mahkemesinin görevi başladığından. Kadastro müdürlüğü bu ayırmanın imara uygunluğunu yetkili mercilerden sağladıktan sonra ayır ımı yapar ve sonucunu mahkemeye iletir.Kadastro mahkemesinde sınır uyuşmazlığı nedeniyle açılmış davalarda. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 9 . Mahkemenin bildirişi üzerine ihtilafsız kısma son parsel numarası verilerek tescili yapılır. derhal mahalli mahkemeye açıklayıcı bir yazı ile kadastro tutanağının düzenlendiği bildirilir.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. Taşınmaz mal tapu kütüğüne tescil edildikten sonra el değiştirmiş ise. hiçbir işlem yapılmadan ilgililerin mahkemeye başvurmları gerektiği tebliğ edilir. Mahkeme. İhtilafsız kısmın ayrılması Madde 8 . Kadastro öncesi davalı olduğu halde.Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ancak tutanak düzenlendikten sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmişse. . 30 günlük askı ilanına alınan taşınmaz mallarla ilgili olarak kadastro mahkemesinde dava açılabileceğinden. Yürütme Madde 10 . bu süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalar hakkında kadastro müdürlüklerince kadastro tutanağı üzerinde bir işlem yapılmaz.mahiyetine göre. 3402 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince mahkemece ayrılabilir. ayırma işlemini yapmak üzere kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. devredilmişse tapu sicil müdürlüğünce. d) Askı ilanı süresi içerisinde dava. Teknisyenlerce. teknisyenlerce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca sınırlandırma ve tesbit yapıldıktan sonra 6 ncı maddesine göre işleme yapılır. c) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra dava açılmışsa. Dava konusu taşınmaz malın tespitinin yapılarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ilana alındığı hususunda davanın açıldığı mahkemeye ayrıntılı bilgi verilir.

hukuki ve idari usul ve esaslar. 1981 yılı emlak vergisi beyan dönemine ait. nedeni tutanakta açıkça gösterilmek şartı ile diğer kimselerin de bilgi ve şahadetlerine başvurabilirler. ilan edilen gün ve saatte. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/D maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. Kaydı çıkaran ve kontrol eden tarafından. Alınan belge ve haritalar.Kadastro müdürü. Kadastro Kanununun 18 inci maddesi tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler "Hali arazi" veya "Ham toprak" gibi vasıflarla Hazine adına tespit edilir ve tutanakta bu huuss etrafınca açıkanır. muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına aykırı olarak yapılan tespitlerin kayıt ve belgelere dayandırlması. Düzenlenen tutanaklar. çalışma yapılacak mahalle veya köye ait tapu ve vergi tahrir kayıtları. Köy nüfusuna kayıtlı hak sahiplerini gerçek kimliği nüfus kaydı ibraz edilmediği takdirde köy nüfus defterinden tespit edilir. Hazır bulundukları takdirde ilgilelerin mahallinde verdiği belgeler de gözönünde tutularak. belediyeler. çalışma alanında işe başlamadan önce. Görevlendirilen memurlarca. en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanmak suretiyle mahalline uygulanır ve teknik yönetmeliğe göre taşınmaz malın sınırlandırılması yapılır.Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . belirtilen ada veya mevkiye. Çıkarılan kayıtların harita veya krokisi varsa. muhafaza ve devri gibi işlemleri ve revizyon gören eski kayıtların kapatılması hususlarını belirlemektir. harita veya krokinin hangi tapu kaydına ait olduğu ve başkaca harita ve kroki bulunmadığı hususu dizi pusulasında belirtilerek imzalanır. önceki beyan dönemlerine ait beyannameleri alınır veya tasdikli birer suretleri ilgililerinden istenir. Taşınmaz mal maliklerinin hüviyetinin tespitinde. kanaatlarını her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda izah ederler. bütün resmi daireler.Taşınmaz Malların Sınırlandırma. kayıt ve belgelerin bulunması. Aynı iktisap şartlarına bağlı tutanaklar. Sınırlandırma ve tespit Madde 4 . muhtar ve bilirkişilere (edinme sebebinin bittiği yerde ve boş satır bırakmadan) kendi el yazıları ile "Okudum" ibaresi yazdırılıktan sonra imza ettirilir. muhtar ve bilirkişilerle varsa düşünce ve tanıklığına başvurulan kimselerle birlikte teknisyenlerce imzalanır.Kadastro teknisyenleri. çalışma alanına ait tapu ve vergi kayıt defterine yazılır. Kadastro müdürü. sebeplerinin kadastro tutanağında açıklanması. Sonradan çıkarılan veya ilgililerce ibraz edilen kayıtlar bu deftere ilave edilip yazan kişi tarafından imzalanır. bilirkişiler ile ilgililerden elde edilecek tüm bilgileri değerlendirip taşınmaz malın hukuksal durumunu tespit ettikten sonra. Ancak. köylerde emlak vergisi beyan defterlerinin. il ve ilçelerde ise emlak vergisi beyannamelerinin örneği (fotokopisi) vergi dairelerinden (Belediyelere devredilmiş ise belediyeden) teslim alınır. varsa tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeler. tutanakların muhteviyatı. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre taşınmaz malların sınırlandırma. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kayıt ve belgelerin çıkarılması ve yararlanma Madde 3 . Vergi kayıtlarının çıkartılması sırasında. Ancak gerektiğinde sadece tutanağın "edinme sütunu" matbu hale getirilerek boş bırakılacak yerler teknisyenlerce doldurulmak suretiyle düzenlenebilir. muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile kanaata varamadıkları takdirde. Ayrıca. özel idareler ve müesseseler tarafından yapılmış harita ve planlar ile bunlara ait belgelerden çalışma alanına ait olanlarının birer örneğini yazılı olarak ister ve ayrıcıa çalışmalar sırasında temsilci bulundurabileceklerini bildirir. özel idare. Bu harita ve krokilerin birer örneği dizi pusulasına bağlı olarak bir dosya içinde muhafaza edilir. doğruluğu ve başkaca çıkarılması gereken kayıt bulunmadığı hususu tanzim edilen tapu ve vergi kayıt defterinde belirtilerek imzalanır. çalışma alanı için tanzim edilen tapu kayıt defterinde belirtilir. Ayrıca . Diğer kişilerin bilgilerine başvurma Madde 5 . İbraz edilen belgeler. çıkarılan tapu ve vergi kayıtları ile dava listeleri imza karşılığında kadastro teknisyenlerine teslim edilir. edinme sebeplerine atıf suretiyle düzenlenmez. Teknisyenler. çıkarılması. ilgili sütununa işlenmek suretiyle kadastro tutanağına eklenerek ilgilisine Ek. nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus kayıt örneğinden yararlanılır. vergi dairesi ve köy muhtarlıklarınca gereken kolaylık gösterilir. tespit ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik.3 deki alındı belgesi verilir. Çıkarılan kayıtların sağ kenarına örneği alındığını belirtmek amacıyla kırmızı kalemle "KADASTRO" ibaresi yazılır. Dayanak Madde 2 .Bu Yönetmelik. çalışma yapılacak mahalle veya köye ait tapu ve vergi kayıtlarının çıkarılması için yeteri kadar memur görevlendirir. muhtar ve bilirkişilerle birlikte giderler.Bu Yönetmeliğin amacı. tarih sırasına göre. 1981 yılı beyan döneminde beyanname verilmeyen taşınmaz malların da. bu şekilde yapılacak tespite muhtar ve bilirkişilerin muhalif olmaları halinde mahalefet şerhi yazılmak suretiyle imzalarının alınması . tutulma şekli. değerlendirilmesi.Kadastro teknisyenleri. belediye.

c) Sınırlandırma ve tespite esas alınacak tapu ve vergi kaydı. soyadı ve imzalarını kapsar. kütük sahifesi. soyadı ve imzalarını. mahalle veya köyü (çalışma alanı) ile mevki veya sokağını. On yıllık zilyedlik süresi dolmamış ise kayıt maliki veya mirasçılarının muvafakatları aranır. çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyed bulunan kimse adına tespit edilir. Kadastro Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca adına tespit edilen kimse tarafından yapılan devir ve temlikler dikkate alınarak malik hanesinde gerekli değişiklik yapılır. j) Tapu kütüğüne tescil edenler ile tescili kontrol edenlerin adı.Kadastro tutanağı. veraset belgesi yoksa. belgeler. ibraz edilen belgelerin niteliği ve tarihini. teknisyenler. Muhtar veya bilirkişilerin kadastro tutanağını imzalamaktan kaçınması durumunda. zilyedlik şartları belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile ispat edildiği takdirde. taşınmaz malı. Mirasçıların belirlenmesi. onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleri ile ispat ettiği ve ayrıca. bilirkişiler. ilgililerin haklarını etkilemeyen adi yazım hataları ile eksikliklerin sonradan farkına varılması halinde. yerine getirilmiş olduğu aranır. aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde. komisyon başkanı ve üyeleri ile hazır bulunanları adı.Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinde sayılan belgeler dışında kalan ve zilyedlikle iktisabı mümkün olan ve bir çalışma alanı içerisinde toplam yüzölçümü sulu toprakta 40. Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış olan taşınmaz mallar. Sınırlandırma ve tespit çalışmaları sırasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri gözlemci olarak hazır bulunmuşlarsa. gayrimenkul rehinerini. kadastro harcına esas olan değerini. kuru toprakta 100 dönüme kadar bir veya birden fazla taşınmaz mal. kayıt sahibinin zilyetliğinde bulunuyorsa kayıt sahibi adına. muhtar. Gerektiğinde. mirasçıların zilyetliğinde bulunuyorsa mirasçılara adına tespit edilir. Tutanak ve matbu belgelerin tanzimi ve değiştirilmesi Madde 7 . sıınrlandırma ve tespitin sonucunu. Tapuda kayıtlı taşınmaz mal kayıt sahibi veya mirasçılarından başkasının zilyet ve tasarrufunda bulunuyorsa. b) Kütük sahifesi. kaydında sulu tarla yazsa dahi kuru toprak olarak kabul edilir. komisyonca belirlenen hak sahiplerinin kimliklerini kapsar. kadastro teknisyenlerince durum açıklanmak ve tutanağı imzalanmış olan muhtar ve bilirkişilerin imzaları alınmak suretiyle düzeltilir. harcın tutarını ve niteliğini. Tutanağın edinme sebebinde.gerekir. zilyet adına tespit edilir. d) Edinme sebebini ve yapılan inceleme sonucunda belirlenen hak sahipilerinin kimliklerini. komisyonun tespit gerekçesini. parsel ve pafta numarasını. Taşınmaz malın bağlı bulunduğu il. komisyonca takdir edilen değerini. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tespiti Madde 10 . mahalle veya köyü (çalışma alanı) ile mevki veya sokağını.Kadastro tutanağı düzenlenip ekipteki görevlilerce imzalandıktan sonra. ibraz edilmesi halinde veraset belgesine göre. Sulu toprak (arazi) 3083 sayılı Kanunda "Devletçe sulanan arazi" olarak tanımlanmıştır. ilçe. ada. kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini. soyadı ve imzalarını. muhtar ve bilirkişi beyanlarının köy nüfus defteri veya nüfus idarelerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneklerindeki bilgilerle karşılaştırıp mutabakat sağlandıktan sonra yapılır. kadastro üyesi ve tespiti denetleme ile görevli kontrol elemanının adı. aksi takdirde kayıt maliki veya mirasçıları adına tespit yapılır. İzin verilmedikçe. i) Sınırlandırma ve tespitinin sonucunu.Tapuda kayıtlı t aşınmaz mal. . Çalışma alanı ilanının yapıldığı günden sonraki tarihi taşıyan tapu dışı sözleşmelerle yapılan devir ve temlikler kabul edilmez. beyanda bulunan ilgililer ve tanıkların adı. soyadı ve imzalarını. a) Taşınmaz malın bağlı bulunduğu il. tapu kütüğüne tescil edenler ile tescili kontrol edenlerin adı. yüzölçümünü. f) Kadastro müdürü. Ancak. çalışma alanının ilanından önce en az on yıl müdetle çekişmesiz. gerektiğinde bunların da bilgilerine başvurulup tutanağın ilgililer sütununa imzaları alınır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çoğaltılıp kadastro müdürlüklerine gönderilir. pafta ada ve parsel numarası. g) Mülkiyetin gayri ayni ve şahsi hakları. emlak beyannamesi ve tutanağa eklenen belgelerin adetleri ile çeşit. ilçe. bu husus tutanağın uygun bir yerinde belirtilerek diğer hazır bulunanlarca imzalanır. Muvafakat temin edildiği takdirde muvafakat beyanlarına ilişkin imzaları kadastro tutanağının "Beyanda bulunan ilgililer" sütununa alınmak ve edinme sebebi sütununda açıklanmak suretiyle zilyedi adına. Beyan ve belgeler arasında mutabakat sağlanmadığı takdirde tespit kayıt maliki adına yapılıp. zilyet. Noterlerce tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanları veya satış vaadi senetlerinin kadastro teknisyenlerine ibrazı halinde. Tutanakların kapsamı Madde 6 . zilyedi adına tespit edilir. baba adı. Kişilerin kendi imkanlarıyla suladığı topraklar. 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerde belirlenen istisnalar dışında değişiklik ya da ilave yapılamaz. müdürlükler ve diğer özel ve tüzel kişilerce basılamaz ve kullanılamaz. şerhler ve beyanları. gün ve sayısını. Bunlar ekip görevlisi yet-kisine haiz değildir. ayrıca kayıt maliki veya mirasçılarının muvafakat beyanları aranmaz. soyadı ve imzalarını. h) Sınırlandırma ve tespit işlerine itiraz edenlerin adı. Komisyon tutanağı. Satış vaadi taraflara vecibe yüklemişse. soyadı. itiraz özeti. e) Sınırlandırma ve tespitte görev alan. Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti Madde 9 .Kadastro ve komisyon tutanakları Ek 1 ve 2 de belirlenmiştir. Bu Yönetmelikte belirtilen tutanak ve matbu belgeler. malikin ölü olduğu kadastro tutanağının edinme sebebinde açıklanarak beyanlar hanesinde gösterilir. bu belgelerin şekil ve içeriğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılabilir. Tutanaklar üzerinde yapılabilecek değişiklikler Madde 8 .

belge veya özel kanunlarına göre Hazine. hizmet malları. . taksim sonucu hissedara hangi taşınmaz malın isabet ettiği. plan ve krokiye dayanmakta ve bunların uygulanması mümkün ise.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları. mültezim. Hissedarlar arasındaki taksimlerde. G) Mubayaa. bir çalışma alanı içerisinde sulu ve kuru arazisi varsa ve tespitte hazır bulunuyorsa. bahçe ve benzeri yerler. kuru arazide 100 dönümü geçemez. kuyu. ormanlar ve bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile özel kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz malların dışında kalan araziden. köprü gibi orta mallları ise. Bu durum. hastane. kadastro tutanağının düzenlenme tarihine kadar kabul edilerek tespit son zilyedi adına yapılır.Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde. park. Taksim ve kısmi iktisap Madde 11 . şekil ve miktarları ile kenar uzunlukları bir arada değerlendirilmek suretiyle tayin edilebilecek hatlara göre sınırlandırılır.Tapuda kayıtlı taşınaz malların malikleri. Sınırlandırılarak tespit ve tescili edilir. detay noksanlıkları gibi sebeplerle ait olduğu taşınmaz malların fiili hudutlarına uygun olmadığının belirlenmesi halinde. okul. 3402 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin. H) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına. taksim gereğince tespit yapılır. ilgili harita. Kapanmış yollar ile meydanlar. diğer sağlık tesisleri. meydan. hükümet. İştirak halinde mülkiyet olarak tasarruf edilen taşınmaz mallarda. il. ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlar dışında olup da. A) 31. belirlenmesi gereken sınırları için. (A) fıkrasında sayılan taşınmaz mallardan. yukarıdaki fıkranın kapsam dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için. İhya edilen taşınmaz malların tespiti Madde 13 . kayıt. plan veya krokinin uygun bir yerine yazılarak kadastro teknisyenlerince imzalanır. tutanağın edinme sebebinde açıklanarak. Kayıt ve belgelerin kapsamının tayini Madde 14 . bu belgelerin uygulanabilir olması halinde aynen uygulanmak. belediye. a. 3402 sayılı Kanununun 14 üncü maddesindeki şartların gerçekeşmesi halinde imar ve ihya edenler veya halefleri adına tespit edilir. aksi halde. İmar ve ihya nedeniyle yapıla tespitler ile belgesiz olarak yapılan tespitlerin yüzölçümü toplamları bir çalışma alanı içerisinde sulu arazide.Zilyedin. Bu belgelerden birine dayanılmakla birlikte hudutları sabit olmayan ya da sınır ihtilafı bulununan taşınmaz mallar ise. kamu kurum ve kuruluşları. muhasebatı atika kalemi kayıtları. çeşme. genel mezarlık. iştirakçilerden biri veya bir kaçının hissesinin diğer bir iştirakçi veya iştirakçilere devir . B) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar. belediye. C)Muteber mütevelli. haritasında özel işaretiyle gösterilir. 40. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların devir ve temliki. Kayıt dayanağı bu belgelerin. beyan ve imzası kadastro tutanağına alınarak tercihine göre. Taşınmaz malın. kütüphane. temesük veya senetleri.Kamu hizmetinin görülmesine veya ortak kullanılmasına ayrılan yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden.temlik mümkündür. bu harita. mülkiyet sütununda iştirak hali çözülmeden hissesini devreden mirsaçının ismi yerine devralan mirasçının ismi tekrar yazılmak suretiyle tespit yapılır. Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki 40/100 ilkesi gözönünde bulundurularak (1 dönüm sulu arazi=2. Yol. F) Mülkname. bulundukları yere göre belediye veya köy tüzel kişiliği boşluklar ise Hazine adına.5 dönüm kuru arazi) orantı kurulmak suretiyle adına sınırlandırma ve tespit yapılır. yapım tekniği. kamuya ait orta malları. Kamu mallarının sınırlandırma ve tespiti Madde 12 .Kayıt ve belgeler. plan ve krokideki sınırlara itibar edilir. malikin adı ve soyadına göre her çalışma alanı için ayrı ayrı düzenlenecek bir çizelge veya deftere işlenmek suretiyle takip edilir. karakol. mirasçıları veya haricen iktisap edenler arasında. köyodası. namazgah.12. cami. mirasçılar arasındaki taksimlerde ise her mirasçının miras payına karşılık aldığı taşınır ve taşınmaz mallar. zilyedleri arasında taksim edildiği belge veya bilirkişi ya da tanık beyanları ile anlaşıldğı takdirde.İl. tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise. ada ve parsel numarası verilmek suretiyle sınırlandırılıp yüzölçümü hesaplanır düzenlenecek kadastro tutanağının malik sütununa "orta maldır" şeklinde belirtme yapılarak" özel siciline" işlenir. kadastro tutanağının edinme sebebinde hiç bir tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklanır. hazır bulunmadığı takdirde ise menfaatine uygun düşen taraftan. istihkam ve ihbar hüccetleri. D) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri. birinci fıkra gereğince delillendiren zilyedliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır. masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar. (B) fıkrasında sayılan orta malı taşınmaz mallar. "Hudutları sabit taşınmaz mallar için" sınırlandırma ihtilafsız fiili sınırlara göre yapılır ve keyfiyet. kitaplık. sipahi. E) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları. Bu şekilde yapılacak tespitler. harita. yunak gibi bina ve tesisler ile pazar yeri.

bağımsız bölümün numarası parsel numarası ile taksimli (1/1. şirket veya tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların. kasaba ve köy yerleşim sahaları ile tarım arazileri. o sınırlar esas alınır. özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan. kayden malik oldukları hisseler arsa payı olarak kabul edilir. a. 31 Aralık 1981 tarihinden öneki vergi kaydı veya geçerli bir belgeye dayanmak ve Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki zilyedlik şartları bulunmak koşuluyla zilyedleri adına tespit edilir. d. b. (3402 Sayılı Kanunun 45/1 ve 2 nci fıkraları tamamen 3 üncü fıkrasındaki "tapulu yerler" "İskân suretiyle veya" ibareleri iptal edildiğinden uygulama kabiliyeti kalmamıştır. ½u kadar ki zilyedlik müddeti 31 Aralık 1981 tarihinden önce dolmuş olmalıdır. Ana taşınmaz mal için düzenlenecek tutanağın edinme sebebinde. değişebilir ve genişletilmeye elverişli ise taşınmaz malın kaydında yazılı miktara itibar edilerek sınırlandırma ve tespit yapılır. a. bağımsız bölümlerin kimlere ait olduğu.Tüzel kişiliğe haiz yapı kooperatifleri ve şirketlerin. iskân veya belirtmelik tutanağında veya yetkili merciden ve-rilen belgede ismi yazılı kimseler veya bunların kanuni mirasçıları adına tespit edilir. Çalışma alanı içerisindeki ormanlar . fizik yapıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa. Bu maddeye göre bağımsız bölüm olarak tespit yapılabilmesi için. Daha önce kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların.) (3402 Sayılı Kanunun 45/1 ve 2 nci fıkraları tamamen 3 üncü fıkrasındaki "tapulu yerler" "İskân suretiyle veya" ibareleri iptal edildiğinden uygulama kabiliyeti kalmamıştır. Orman içinde ve dışında kalan taşnmaz malların kadastrosu Madde 16 . Kat mülkiyeti esasına göre yapılacak tespitlerde.Hazinece.Tahdit görmüş Devlet ormanarı içinde kalan ve tahdit zabıtlarında da kabul edilmeyen özel mülkiyete konu taşınmaz mallar tapulu olsa dahi kadastroya tabi tutulmaz. bağımsız bölümleri gösterir noterden tasdikli liste de aranmaz.Tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının malik olduğu taşınmaz mallarda ise. tüzel kişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararına. 1/3 gibi) yazılır.Değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi (B) bendi gereğince orman sınırları dışına çıkarılmış veya çıkarılacak yerlerdeki. Hudutları genişletilmeye elverişli taşınmaz malların kayıtları.Kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılmış olan (Devlet Demiryolları. tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık. taşınmaz malın kayıt miktarına bakılmaksızın tamamı kayıt sahibi adına. 3402 sayılı Kanunun 14 ve 17 nci maddelerindeki şartların tahakkuku halinde zilyedleri adına tespit edilir. Bağımsız bölümler için düzenlencek tutanaklarda.Kat Mülkiyeti Kanununun 12 veya 14 üncü maddelerinde sayılan belgelerin. c. Evvelce orman sınırları dışına çıkartılarak hazine adına tescil edilen veya edilmeyen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır. tüzel kişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi üzerine. yönetim kurullarınca alınıp genel kurullarının oy çokluğu ile kabul edilen yönetim kurulu kararının. tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren de onyıl geçmiş ise. Karayolları gibi) harita ve planlar aynen uygulanır ve bunların bitişiğindeki diğer taşınmaz malların müşterek hudutları bu uygulama sonucuna göre belirlenir. taşınmaz malla birlikte kullanılıyor ve satış. Askı cetvevellerine bağımsız bölümerin tespit sonuçları yazılıp. Kadastro teknisyenlerine ibraz edilmesi gerekir. yönetim planını talepte bulunan hissedarların imzalanması yeterlidir. on yıllık süre dolmamışsa miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan (zilyed tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa zilyedin yararına uygun düşen taraftan) ifrazen Maliye Hazinesi adına tespit edilir. şehir. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilerek bağımsız bölümler şeklinde. b. plan veya krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde yazılı hudutlar. maliklerin adet ve hisse olarak yarıdan bir fazlasının noterlerce düzenlenmiş yazılı muvafakatlarının.Orman içinde ve dışında kalan özel mülkiyet konu taşınmaz malların sınırlandırma ve tespiti aşağıdaki esaslara göre yapılır. c. iskân suretiyle veya toprak tevzii yoluyla verilen taşınmaz mallar çeşitli nedenlerle işlemleri tamamlanmamış olsa dahi zilyetlik ve mülk edinme şartları mevcutsa.Tahdit görmemiş orman sınırları içerisindeki. tapu kütüğüne yazım işlemleri Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre yapılır. Toplu yapılanların kadastrosu Madde 15 -Kooperatif. Genel Müdürlüğün izni alınmak suretiyle ikinci defa kadastro yapılır. kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirilerek veya parçalara ayrılarak. ana taşınmaz mal ve her bağımsız bölüm için ayrı ayrı kadastro tutanağı düzenlenir ve bağımsız bölümlere ait tutanaklar ana taşınmaz mal için düzenlenen tutanağa eklenir. (Tapu maliklerinin 10 yıllık dava hakkı saklıdır. mahalline uygulanabiliyor ve hak sahibi tarafından ihtilafsız olarak kullanılıyor ise bu sabit hudutlar esas alınarak. c. b.Harita.Miktar fazlası olaarak ayrılan taşınmaz mallar.Tahdit görmemiş orman sınırları içinde kalan tapulu taşınmaz malların başka bir şart aranmaksızın hak sahipleri adına sınırlandırma ve tespiti yapılır. Şahıs topluluklarına ait taşınmaz mallarda. Edinme sebebinde ise o bağımsız bölümün tespit şekli açıklanır. d. arsa payları ve edinme nedeneri etraflıca açıklanır ve mülkiyet sütununda malikleri ve hisseleri gösterilir. tefviz. (3402 Sayılı Kanunun 45/1 ve 2 nci fıkraları tamamen 3 üncü fıkrasındaki "tapulu yerler" "İskân suretiyle veya" ibareleri iptal edildiğinden uygulama kabiliyeti kalmamıştır. 1/2. şahıs topluluklarında ise oy çokluğu ile alınan karara göre kadastro tespitleri yapılır. Ayrıca.

Kadasatro müdürü. 27 Mart 1950 tarihinden önce imar ve ihya edilip de Hazine adına tespit ve tescil olunan ve ayrıca tapu kütüğünün beyanlar sütununda ihya edenlerle kanuni veya akdi halefleri gösterilen taşınmaz malların. kontrol mühendisi. çalışma yapılacak alanlarla ilgili bir kontrol planı yapar ve her çalışma alanı için. Komisyona intikal ettirilecek işler Madde 21 . konu kadastro komisyonunda çözümlenmek üzere tutanak ve ekleri en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir.Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler. süre dolmadan evvel talebin idari. taşınmaz mala ait kadastro tutanağında açıklama yapılıp. Kadastro veya tapulama yapılmış yerlerde: Kadastro veya tapulaması yapılmış yerlerin ikinci defa kadastrosu yapılamayacağından: a. kontrol ettiği belgeleri imzalar ve yaptığı kontrolları kontrol defterinde gösterir.Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama veya kadastrosu tamamlanmış bulunnan yerlerde.Kişilerin zilyedliğinde iken. çalışmaların her aşamasında bizzat veya müdür yardımcısı. tahdit haritasındaki sınırları esas alınarak Kadastro Kanununun 22 nci maddesine göre.Çalışma alanı içinde ve bitişiğinde taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin. Mühendis ve fen kontrol memurları kontrol mühendisine karşı sorumlu olup. kontrol sırasında eksik veya gerekli gördükleri bilgi ve belgeleri tamamlamak üzere kadastro müdürünün izni ile ilgili tapu sicil müdürlüğü ve diğer kurumların mahalli kuruluşlarına gidebilir. kadastro müdürlüklerince gerekli araştırma yapılıp hak sahibi belirlendikten sonra. kadastro komisyonunca incelenerek eski tutanağın yerine kaim olmak üzere yeni bir tutanak düzenlenir. Kadastro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl geçmekle düşeceği ve idareye yapılan talep de bu süreyi durdurmayacağından. . Hazine adına tapuya tescil edildiği tarihe kadar. Yapılan işlemleri kontrol defterinde göstererek tutanaktaki ilgili sütunu imzalarlar. kontrol mühendisleri. 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre dağıtılmak üzere Hazine adına tescil edilmiş yerlerin. arazi ve büro çalışmalarını fenni yönden devamlı izleyip kontrol ederek gördüğü aksaklık ve eksikliklerin giderilmesini sağlar. Hazine adına yapılmış olan tescilin tashihen düzeltilmesi için durum mahalli maliye kuruluşundan sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır. Sınırlandırma ve tespit yapılır. Kontrol elemanları. işlemleri tamamlanmamış olsa dahi. Kontrol elemanları. varsa iskân defterleri. Müdür. Hak sahiplerince idari yoldan tescil talebinde bulunulması halinde. hukuki. tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemede tesbit edilen teknik.Kadastro Kanununun yürürlüğe girmesinden önce tapulama. 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca topraksız çiftçilere dağıtılmak üzere Hazine adına tesil edilmiş olup da kayden Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz malların. sınırlandırma ve tespiti yapılarak iddia sebepleri açıklanmak suretiyle düzenlenen kadastro tutanağına itiraz edilmese dahi kadastro komisyonunda incelenmek üzere tutanak ve ekleri kadastro müdürüne teslim edilir. kontrol memurları veya kadastro üyesi aracılığıyla denetim yapar ve gerekli gördüğü önlemleri alır. Kadastrosu ve tapulaması yapılmış yerlerdeki bu gibi taşınmazın mallarla ilgili talep ve dava hakkı. dağıtım cetvelleri veya ilgili idarelerce düzenlenmiş herhangi bir belgeye istinaden başka bir şart aranmaksızın hak sahibi adına. Kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerler Madde 20 . 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki zilyedlik şartları oluşmuş ise zilyedi adına. Tahdit görmüş ormanların ise.Çalışma alanı sınırları içinde kalan tahdit görmemiş Devlet ormanları sınırlandırılarak orman vasfı ile Hazine adına tespit ve tescil edilir. bu taşınmaz mal bir başka çalışma alanında değilse. Kontrol işleri Madde 22 . idari noksan ve yanlışlıkları kadastro ekibine tamamlattırır veya düzelttirir.Kadastro teknisyenleri arasında taşınmaz malın geometrik ve hukuksal durumu hakkında görüş ayrılğı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde.Evvelce yapılan tapulama sırasında 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre. Bu gibi yerler.Madde 17 . Hükme bağlanmış uyuşmazlıklar Madde 19 . kadastro ekibine tasdikli bir kontrol defteri verir. malik tablosu doldurulmadan veya ihtilaf sınıra ait ise sınırlar kesinleştirilmeden. Bu planda mühendis ve kontrol memurlarının hangi mahalle veya köylerin kontrolundan sorumlu oldukları belirtilir. kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa. yoldan karşılanmaması halinde dava açılması gerektiği talep sırasında ilgilisine hatırlatılarak talebin uygun bir yerine bu husus yazılıp imzası alınır. Kadastrosu yapılacak yerlerde: a. Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar Madde 18 . b. b. toprak tevzi komisyonlarınca Hazine adına tescil edildiği tarihe kadar 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki zilyedlik şartları oluşmuş olanlarının. kadastro veya genel mahkemelerce kesin hükme bağlanmış taşınmaz mallara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. bulunduğu adanın son parsel numarası verilmek suretiyle kütüğüne aynen aktarılır.4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına tesis edilmiş tapu kayıtlarına istinaden kadastro veya tapulama sonucu Hazine adına tespit ve tescil edilmiş taşınmaz mallardan.

mühendis ve kontrol memurları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı çıkarsa veya kontrol sonucu yapılması istenen düzeltmeler ilgililerin haklarını etkiliyorsa. kadastro tutanakları. taşınmaz malların ada ve parsel numaraları sırasına göre. diğer belgelerle birlikte kadastro müdürlüğünce ilgili tapu sicil müdürlüğüne bir cetvele bağlı olarak devir ve teslim edilir.Kesinleşen tutanakları. ilanından sonra kadastro müdürünün görevlendireceği elemanlarca.Haritaların teknik yönetmeliğe göre düzenlenip düzenlenmediği fen kontrol elemanlarınca incelenir ve müdür ile birlikte doğru olduğu imza altına alınır.30 günlük askı. Tutanakların devri ve kesinleştirilmesi Madde 25 . Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . Ayrıca. kadatro üyesi ve kadastro müdürü birlikte sorumludur. durum kontrol defterine yazılıp tutanak ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir.Bu Yönetmelik yayımı t arihinde yürürlüğe girer. R.1990 gün. (Bölge arşivleri kurulduğu takdirde bu belgeler bölge müdürlüklerine gönderilecektir.Çalışma alanında. tapu sicil müdürlüğündeki tapu kayıtlarına gerekli revizyonlar işlenir ve revizyon yapılan kayıtların uygun bir yeri ile birlikte kayıt defterleri bu kişilerce imzalanır. Kesinleşerek tescillleri yapılan tutanaklar ile kadastro mahkemesine gönderilmesi nedeniyle suretleri alıkonulan davalı taşınmaz mallara ait tutanaklar (ada ve parsel sırasına göre bir klasör dosya içerisine konulmak suretiyle) ve tapu kütükleri. İkinci nüshası dosyasından saklanır. çalışma alanına ait tapu kayıt defterleri ile bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesu uyarınca düzenlenen zabıtlardaki bilgilere göre. bilirkişiler ve kadastro teknisyenlerince imzalanır. Zemine uygulanamayan tapu kayıtlarının zabıt defterindeki uygun bir yerine kırmızı kalemle "uygulanamadı" diye işaret edilir. Dayanak Madde 2 . uygulanamama nedenleri açıklanmak suretiyle düzenlenen tutanak.11.Çalışma alanındaki çalışmaların bitiminden evvel: a.G. 3402 sayılı Kadastro Kanununda öngörülen ilanların yapılış şekli. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/F maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. sınırlandırma ve tespit işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bir tutanak düzenlenerek aynı kişilerce imzalanır.Bu Yönetmelik.Çalışmaların bitiminden sonra. . ilanlarda belirtilecek hususları.Bu Yönetmeliğin amacı. uygulanamayan tapu kayıtlarının. Davalı olup. asılacağı yer ve süreleri. Tutanak ve haritaların imzalanması Madde 23 . İlgili davanın esas numarası. çalışma alanı içinde kadastrosu yapılmayan taşınmaz mal kalmadığına. tescil işleminden önce. duyurulacak kamu kuruluşlarını belirlemektir. müdür tarafından imzalanarak teknisyenlere iade edilir. tutanağa eklenen belgelerin sayısını ve itirazlı olanlarını da gösterir iki nüsha cetvel ile birlikte kadastro müdürüne teslim edilir. kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç üç ay içinde tapu kütüklerine ada ve parsel sırasına göre tescilleri yapılır. b. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesi gereğince yapılacak ilandan sonra. Pafta ve fenni belgelerin asılları kadastro müdürlüğünde muhafaza edilir. Tescil ve muhafaza işleri Madde 26 . Cetvelin bir nüshası. Yürütme Madde 29 .) Tescil işlemi tamamlandıktan sonra. Sicil ve paftaların ikinci nüshaları Merkeze göenderilir. kadastro mahkemesine intikal etmiş bulunan taşınmaz malların kütük sahifeleri boş bırakılır. tapu senetleri düzenlenerek ilgililerine dağıtılır. kadastro işinin bitiminden sonra teknisyenler tarafından.) Revizyon işleri Madde 27 .Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. muhtar. 20685 S. Bu işlemin yerine getirilmemesinden.Kadastro tutanaklarının bütün sütunlarının eksiksiz doldurulup doldurulmadığı kadastro üyesi tarafından incelenip görülen noksanlıklar ilgili teknisyenlere tamamlattırılır ve bu incelemenin yapıldığı tutanağın mahsus sütununa el yazısı ile yazılarak imzalanır. kütük sahifesinin beyanlar hanesinde kurşun kalemle belirtilir. Kanunun 12 nci maddesine göre dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tesiptler ilanın bitimini takip eden gün itibariyle kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleştirilir. maliklerinin ad ve soyadlarını. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 28 . Uygulanmayan kayıtlar Madde 24 .Kontrol mühendisi. (Değişik: 4.

İlanın yapıldığına dair bir tutanak düzenlenir (Ek-4). jandarma karakolu belediye zabıtası. 18/Haziran/1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 160-162 nci maddeleri gereğince hesaplanır. ilanın asıldığı. vakıflar idaresine. kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapmak zorundadır. şerhler. tapu sicil müdürlüğüne.Bu Yönetmeliğe göre yapılan ilanlar ile düzenlenen tutanaklar. sokak veya mevkii. herhangi bir sebeple kadastro çalışmalarına üç aydan fazla ara verilmesi halinde bu ilan yenilenir.Kadastro teknisyeneleri. Türkiye Radyo veya Televizyonda.İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Bölgelerin belirlenmesi ve ilanı Madde 3 . sokak açık olarak gösterilir.Bu yönetmeliğe göre yapılacak ilanlar ve alınacak belgelerin korunması ve ilan sonuna kadar asıldığı yerde muhafaza edilmesi için. emlak vergisi değeri. mahalle. kadastro harcı tutarı ve oranı. bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde alışılmış vasıtalarla varsa mahalli gazetelerden birisi ile ayrıca duyurulur.Kadastro müdürü. taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetin gayri ayni hakları olanların belirli günde taşınmaz mallarının başında hazır bulunarak. parsel numarası. "itiraz red veya kabul edildi" şeklinde ilgili sütununda belirtilir. Kadastro Kanununun 5. çalışma alanında. Hangi mevki veya adada çalışmaya başlanacağını en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir. iddialarını bildirmeleri varsa belgelerini vermeleri ve gelmemeleri veya temsilci göndermemeleri halinde sınırlandırma ve tespitin gıyaplarında yapılacağı. baba adı. ikametgah adresi ve hisse miktarı. Üç ayrı yerde de ilan yapıldığına dair tutanak düzenlenir (Ek-7). Askı cetvelinde. jandarma komutanlığı. İlanın yapılışnda. (Ek-1) ve ilanın yapıldığı bir tutanakla tespit edilir.Kadastrosu yapılacak bölgeler. mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla ilan edilir.Askı cetvellerinde taşınmaz malın. Mahkemelerce yaptırılacak askı ilanı Madde 8 . beyanlar ve rehinler ile ilandan önceki itirazların sonucu yer alır (Ek-5) Kadastro tutanaklarının ilanı Madde 7 . taşınmaz malların bulunduğu köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca. mahalle veya köy esasına göre askı cetvellerini düzenler. Kopan veya yırtılan cetvellerin yerine hemen yenileri konulur. belgeye dayanamayan itirazların kabul edilmeyeceği ve ayrıca itirazların çalışma alanındaki faaliyetler sırasında yapılabileceği ve benzeri hususlar belirtilir (Ek-3). İlanların korunması Madde 10 . mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine. ili. Ayrıca. Kadastro çalışma alanı ilanı Madde 4 . mahallesi veya köyü. sınırlarını göstermeleri. Bu ilan. Devir işleri Madde 11 . (Ek-2) İlanın yapıldığı mahallin mülki amirine. İlanı yapılan mevki veya adada sınırlandırma ve tespit işlemleri ilan edilen günde ikmal edilmediği takdirde. yüzölçümü. ayrıca bir ilana gerek kalmaksızın bunu takip eden günlerde de çalışmalara devam edilir. kadastro çalışmalarına başlanmadan en az 15 gün önce kadastro müdürü tarafından bölge merkezinde.Kadastro çalışma alanı. kadastro müdürlüğünce çalışma alanlarına göre ayrı ayrı bir dosyada toplanarak. mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine.tespit malikinin adı. Kadastro müdürü. bu ilanla ilgili işlemleri. bir ada veya mevkiden az olmamak üzere aynı esaslara göre kısmi ilan yapılabilir. köy veya mahallenin devir evrakı ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne devredilir ve birer nüshası da müdürlükte saklanır. bulunduğu yere göre il veya ilçe emniyet müdürlüğü ve amirliği. Askı cetvelinin bir örneğini mahalli maliye kuruluşuna (illerde defterdarlık. müdüriyette. cinsi. Kadastro askı cetvellerinin kapsamı Madde 6 . sınırlandırma ve tespit sonucu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak. Mevki veya ada ilanı Madde 5 . kadastrosu yapılacak mevki. Bu cetvelleri ve pafta örneklerini. mülkiyetten gayri haklar. ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlendikten sonra bağlı bulunduğu Bakan tarafından uygun görülenlerin ilanları Genel Müdürlükçe en az bir ay öneden Resmi Gazete. ilçelerde mal müdürlüğü) ve orman idaresine gönderir. Kadastro kanunundaki sürelerin tespiti Madde 9 . muhtar ve belediye başkanlığı ile temas kurulup özel tedbirler alınır. Genel müdürlükten izin alınmak suretiyle. ilçelerle mal müdürlükleri). maliye kuruluşuna (ilerde defterdarlar. ilçesi. il özel idaresine ve ilgisi var ise orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli ünitelerine bildirilir. kadastro çalışma alanı sınırlarını belirledikten sonra çalışma alanını. pafta. çalışma alanında faaliyet bitinceye kadar itiraz edilen parseller hakkında kadastro komisyonunca yapılan işlemin sonucu.Kadastro Kanunundaki usul. Ancak. kadastro müdürleri kadastro hakimliğine her türlü yardımı sağlar. ada. Ayrıca. mevki veya ada durumlarına göre kısımlara ayırarak bir iş proğramı düzenler. İlanlar aynı günde yapılmadığı takdirde son ilan tarihi hepsinde esas alınır. komşu köy. ilgisi olan kamu kurum ve kuruluşlarına da bir yazı ile bildirilir. . 10 ve 27 ni maddeleri gereğince kendisine intikal eden dava dosyaları ile kadastro tutanaklarını birleştirerek askı ilanını yaptırır. Kadastro Kanununun 11 inci maddesindeki şekle uygun olarak yerine getirilir. kazandırıcı zaman aşımı ve hak düşürücü süre-ler. belediye teşkilatı varsa sadece ilan cetvelinin bir örneğini belediye başkanının göstereceği yere aynı günde astırarak 30 gün süre ile ilan ettirir (Ek-6).Kadastro hakimi. soyadı. İlanda.

.../...............dan itibaren başlanacağını belirten ilanın bir örneği .... mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte........... (x) Köylerde muhtar ve üç ihtiyar kurulu üyesi.. soyadı ve görevi yazılmak suretiyle imzalanacaktır...................KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ........... .. emlak vergisi beyan değeri üzerinden........ belirtilen günde ve usulüne uygun şekilde ilan yapıldığını gösterir işbu tutanak tarafımızdan düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır........ ................günü.Bu Yönetmelikte belirtilen ilan ve matbu belgeleri.. Tahdit ve tespitlere kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden............ tapasuz yerleri için binde altı oranlarında alınacağı.....İlçesinin ................. bu belgelerin şekil ve içeriğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılabilir......../...........2 ÇALIŞMA ALANI İLAN TUTANAĞI .../........... Sınırları belli olmayan taşınmaz malların köşe noktalarına mahallin örf ve adetine uygun kalıcı işaretler koymaları.......... ..... hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde dört.... emlak vergisi beyan değeri üzerinden........ malların kadastro ...KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN .............. hazır bulunmayanlara ait taşınmaz malların tahdit ve tesbitinin yokluklarında yapılacağı.........Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür................ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çoğaltılıp kadastro müdürlüklerine gönderilir..'na asılmak üzere....... Bu ada veya mevkide taşınmaz malı bulunan kişiler ile hak iddiasında bulunanların veya temsilcilerinin../.... Gerektiğinde..İli .........günü... Kadastro Müdürü Ek .3 ADA / MEVKİ İLANI ........ itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte müdürlüğümüze veya kadastro teknisyenliğine müracaat etmeleri.. tapusuz yerleri için binde beş.. senet..Sokağında (.......................... ...../......Mahallesi/Köyünün ........ Kadastro harçlarının. bu tarihten sonraki itirazların ise...... .......İlçesinin ......... tapusuz yerleri için binde altı oranlarında alınacağı... sınırlarını göstermek ve varsa mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı tapu...... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 13 ............ kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılabileceği...... Çalışmalar sırasında./. taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde üç...... 3402 saylı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak kadastro çalışma alanı sınırlarının tespiti ve bu çalışma alanındaki taşınmaz malların kadastro işlemlerine ..nolu adada) /Mevkiinde bulunan taşınmaz malların kadastro işlemine ........................ vergi kaydı. kadastro teknisyenliğince yapılacak ada veya mevki ilanında belirtilen gün ve saatte taşınmaz mallarının başında hazır bulunmaları. Yürütme Madde 14 ............. Ek .......... Ek ....................... Sınırları belli olmayan taşınmaz mallarının köşe noktalarının mahallin örf ve adetine uygun kalıcı işaretler koymaları........... hazır bulunmayanların yokluğunda işlem yapılacağı...............Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.... Bu çalışma alanı sınırı içerisinde taşınmaz mal bulunan kişilerin veya temsilcilerinin.................................... saat............................. .....Kadastro Müdürlüğünden teslim alınıp... hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde dört........../.........dan itibaren başlanacaktır........ saat ......... emlak vergisi beyannamesi ve sair ne gibi belgeleri varsa bunları ibraz etmek için taşınmaz mallarının başında hazır bulunmaları... belediyelerde Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişi ile diğer üç yetkili tarafından adı... taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde üç.............../........... .................. tapusuz yerleri için binde beş.. 3402 sayılı kanunun 4 ncü maddesi uyarınca duyurulur..dan itibaren başlanacaktır................. itiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği.Mahallesinde/ Köyünde..... günü ilan edilmek ve ............./......./......1 ÇALIŞMA ALANI İLANI .. (x) .İlan ve matbu belgelerin tanzimi ve değiştirilmesi Madde 12 ../.günü...İli... saat..Mahallesinde/ Köyünden kadastro çalışma alanı sınırı tespitine ve bu çalışma alanı içinde bulunan taşınmaz işlemlerine................... Kadastro harçlarının..

. ........... kadastro sonucunu gösterir aski cetvelleri ile pafta ozalit kopyaları ............. 3402 sayılı kanununun 11 inci maddesi uyarınca duyurulur..........6 ASKI CETVELİ İLANI ...... dava açılmayan taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği.......Kadastro Müdürlüğünden teslimi alınıp..İli .......... belirtilen tarihler arasında usulune uygun şekilde ilan yapıldığını gösterir işbu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır ...................sokakları) .............7 ASKI CETVELİ İLAN TUTANAĞI .............. ............. itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte teknisyenliğimize veya ........../.....Mahallesi / Köyü kadastro çalışma alanı sınırları içinde bulunan taşınmaz malların..../........ (x) ..'na asılmak üzere ......Mahallesi / Köyü kadastro çalışma alanı sınırları içinde bulunan taşınmaz malların...../. tarihleri arasında ilan edilmek ve .........../...... 3402 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine uygun şekilde yapılıdığını ve ilanın bir örneğinin ........./................................../........... 3402 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uyarınca duyurulur................................................. ekibimizin çalışma alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden......... (x) Kadasatro Teknisyeni Muhtar Üye Üye Üye (x) Adı ve Soyadı yazılmak suretiyle imzalanacaktır. (x) Köylerde muhtar ve üç ihtiyar kurulu üyesi........ belediyelerde Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişi ile diğer üç yetkili tarafından adı soyadı ve görevi yazılmak suretiyle imzalanacaktır......................Mevkiinde / Adasında (.... ......... sınırları ise pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir............ .. Ek . ..İlçesinin .................................. Kadastro Müdürü Ek ......... Kadastro Mahkemesinde dava açmaları ve dava açıldığına dair mahkemeden alınacak belgenin müdürlüğümüze ibraz edilmesi...İli ....... .................. bu tarihden sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılacağı.. günü başlanacak kadastro çalışmaları ilanının.........../....../..... Kadastro Teknisyenliği tarafından ...../.................. itiraz sonuçlarının taraflara tebliğ edilmeyip askı cetvellerinde göste-rileceği...../.....Tahdit ve tespitlere karşı... cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayir ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin.......... Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek............... ila ........... ............/............/....................../...........Mahallesi / Köyü ............./......ila ...../ ...İlçesinin ........................................../.. ............... tarihleri arasında ......KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN .. Kadastro Teknisyeni Ek ...........................'na asıldığını belirten işbu tutanak tarafından düzenlenerek imza altına alınmıştır.../......Kadastro Müdürlüğüne müracaat etmeleri...4 ADA / MEVKİ İLAN TUTANAĞI ..................... ilan müddeti olan ............/... 3402 sayılı kadastro kanunu hükümlerine göre yapılan tahdit ve tespitleri ile bu taşınmaz mallara tahakkuk ettirilen kadastro harçları ve kadastro komisyonuna yapılmış olan itirazların sonuçları ekli cevtvelde...

Nevşehir. 16 Ocak 1957 tarihinden sonra belediye teşkilatı kurulan yerlerde.Taşınmaz malların harici ayırma veya birleştirilmesiyle ilgili olarak belediye encümeni veya il idare kurullarınca çalışma alanının tamamını veya bir kısmını kapsar şekilde ve-rilen kararlar kabul edilmeyerek. Tokat. Yozgat İlleri 1 Haziran 1983 tarih 18064 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanmıştır.Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise. Bolu. ilin imar düzenine tabi tutulduğu tarihten önce yapıldığının anlaşılması halinde il idare kurulu kararı aranılmadan. Bilecik. il idare kurulunun olumlu kararı alınmak suretiyle. Konya. İllerin imar düzenine tabi kılınması kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı Resmi Gazetelerin tarih ve numaraları.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. Kahramanmaraş. Trabzon. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Harici ayırma ve birleştirme işlemleri Madde 3 . Gümüşhane. İmar affı uygulaması Madde 4 . Burdur. Isparta. Samsun. Aydın. İzmir. ek ve değişiklikleri de dikkate alınır. Bursa. Niğde. Giresun. ilin imar düzenine tabi kılındığı tarihten sonra belediye teşkilatı kurulmuş ise. fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tespiti yapılır. Manisa. Köy. bu gibi yerlerde imar düzenine tabi kılınma tarihinden sonraki ayırma ve birleştirme işlemleri için belediye encümen kararı aranır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 5 .Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . İçel. tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların da zilyedleri arasında harici ayırma veya birleştirme sonucu müstakil hale getirildiği. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/K maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. Siirt. belediye encümeni kararı aranılmadan. Bingöl. Rize." c. belgelerle veya bilirkişi ya da tanık beyanlarıyla anlaşılan ve zeminde hudutları. B . Madde 6 . . Van. harici ayırma veya birleştirmeye konu olan her taşınmaz mal (ifrazen oluşan her parça için değil.16 Ocak 1957 tarihinden sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise. telörgü gibi işaretlerle belirlenen taşınmaz mallar.Bitlis. çit. Hakkari. duvar. Muğla. Kastamonu. ve bucaklarda. Çanakkale. a.Bu Yönetmelik.Ayırma veya birleştirme işleminin 3194 sayılı İmar Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen ek 7 ve 8 inci maddeleri ilişkin yönetmelik gereğince. Eskişehir. 2981 sayılı Kanun. Balıkesir. İstanbul. Antalya. Şanlıurfa. Diyarbakır. Sinop. Kocaeli. b. b.Ayırma veya birleştirme işleminin 3194 sayılı İmir Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 16 Ocak 1957 tarihinden önce yapıldığının anlaşılması halinde. ilgililerden.Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya mirasçıları. A.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ifrazdan önceki taşınmaz mal) için belediye encümeni veya il idare kurulu kararı getirmeleri istenir.Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmlerde şartlar uygun bulunuyorsa. Kars. illere göre aşağıda gösterilmiştir. Ankara. Ağrı. Amasya. Afyon.Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise. kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 15 inci maddesine göre. fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tespit yapılır.İlin imar düzenine tabi tutulduğu tarihten sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise. Malatya. "Adana. belediye encümeninin olumlu kararı alınmak suretiyle. taksim sebebiyle yapılacak ayırma (ifraz) ve birleştirme (tevhit) işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Erzurum. Ordu. a. Edirne. Çankırı. Mardin. Kütahya. Artvin. Tekirdağ. Sivas. Kırşehir illeri 23 Kasım 1982 tarih 17877 sayılı Uşak İli 29 Mart 1983 tarih 18002 sayılı.Bu Yönetmeliğin amacı. Dayanak Madde 2 . Kayseri. Kırıkkale. Zonguldak illeri 10 Ocak 1975 tarih 15114 sayılı. Denizli. Erzincan ili 22 Nisan 1980 tarih 16968 sayılı. Sakarya. belediyenin kuruluş tarihi esas alınır. Elazığ. Gaziantep. Hatay. Tunceli. Muş. Çor um. Adıyaman.

Kadastro görevlileri ile bunların sorumluluğundaki yardımcı eleman ve kişiler. görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sırasında. yarıcı. kadastro görevlilerinin girme şekli ile ilgili hususları belirlemektir. mesai saatleri dahilinde ve içinde oturan ya da kullananların muvafakatı alınarak. yetki belgesi sahibi kadastro görevlisi tarafından bir tutanakla olay yerinde tespit olunur. a) Görevliler: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya kadastro müdürlüğü personeli ile kadastro ekibinde görev alacak muhtar ve bilirkişiler ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kadastronun fenni işlerinin yapımını üstlenen özel hukuk gerçek ve tüzel kişilikler personelini. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 8 . c) Binalara.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. veriliş tarihi ve iptal tarihi kadastro müdürlüğünce tutalacak bir deftere kaydedilir. nöbetçi ve benzeri bir sıfatla. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/i maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. mesai saatleri içinde. c) Açık Girişi Olmayan Taşınmaz Mal: Etrafı. Bu tatanakta zarar ve ziyana sebep olan kişi veya kişiler ile hadisenin oluş şekli ve nelere zarar ve ziyan verildiği belirlenir. Zarar ve ziyanın tazmini Madde 7 . b) Yetki Belgesi: Kadastro çalışmaları için. Bu belgelerin kimlere verildiği. taşınmaz mallara girmeye yetkili olan görevlilere verilen belgeyi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 917 nci maddesi gereğince kuruluş.Belge sahiplerinin kusuru sonucu doğan zarar ve ziyanın tazimninden.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zarar ve Ziyan Zarar ve ziyanın tespiti Madde 6 .Bu Yönetmeliğin amacı. ardiye ve benzeri taşınmaz malları. Yetki bölgesi. kullanıcı adına hareket eden sorumlulara alışılmış vasıtalarla haber verilmek suretiyle. kiracı. duvar veya benzeri bir tesis ile çevrilmiş içinde binası olan ve olmayan taşınmaz malları. ifade eder. d) Bina: Mesken. b) Açık girişi olmayan taşınmaz mallara.Kadastro çalışmaları sırasında yetki belgesi olanlar ile bunarın sorumluluğundaki yardımcı elemanlar ve kişilerce çalışmaları devam ettiği sürede: a) Açık girişi olan taşınmaz mallara.Kadastro Çalışma Alanlarındaki Taşınmaz Mallara Girebilecek Görevliler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallara. Tazminatın ödenmesi ve gerektiğinde zarar ve ziyanı doğuranlara yüklenmesinde Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. depo. ilgilisi hazır olmazsa dahi gün doğumundan gün batımına kadar. bu belgeler düzenleyenler tarafından geri alanırak iptal edilir. Tanımlar Madde 3 .Bu Yönetmelik. taşınmaz mala. Muvafakat verilmediği takdirde.Bu Yönetmelikte geçen. hak sahibi veya hak sahibi adına hareket edenin isteği üzerinde durum. dükkan. Yürütme Madde 9 . kadastro müdürünce düzenlenir ve mahallin mülki amirince tasdik edilir. burada bulanan her türlü mal veya ürüne türüne herhangi bir zarar ve ziyan verdikleri takdirde. ortakça ve benzeri bir sıfatla taşınmaz malı kullananlar ile bekçi. görevi veren kuruluş birinci derecede sorumludur . malik. Dayanak Madde 2 . zilyet. kadastro çalışması yapılan alanlarda hizmetin devam müddetince geçerlidir. Girilir. Taşınmaz mallara girme Madde 5 . İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yetki belgeşinin verilmesi Madde 4 . tel örgü. . büro. bu gibi yerlere mahakeme kararı ile girilir. görevlilere şahsi kusurları sebebiyle rücu etme hakkına haizdir. çit.Kadastro çalışmaları için taşınmaz mallara girme yetkisine sahip kadastro görevlilerine göre bu Yönetmeliğe ekli Yetki Belgesi verilir Bu belge. tahtaperde. Kadastro çalışmasının bitmesi ya da kadastro görevlisinin hangi sebeple olursa olsun bölgedeki görevinin sona ermesi halinde.

Bu Yönetmeliğin amacı. İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı değişen taşınmaz maların tespiti halinde. son beyan dönemine ait emlak vergi değeri olmayanların. bu listeleri en kısa sürede kadastro komisyonuna havale ederek. kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere. yüzölçümü ve vasıfları yazılmak suretiyle düzenlenecek bir listesi kadastro müdürüne teslim edilir. ait oldukları taşınmaz malların kadastro tutanağının ilgili sütununa işlenir.Bu Yönetmelik. Teknisyenlerce. köy beyan defterlerindeki veya ilgililerince ibraz edilecek (belediye ya da köy muhtarlarınca tasdikli) belgelerdeki yazılı miktarlar. Madde 6 . taşınmaz malın yüzölçümü ve vasfı dikkate alınıp. görülmekte olan davaların konusunu teşkil eden taşınmaz malların yargılama giderlerine esas olamak üzere kıymetinin belirlenmesinin istenmesi halinde.Matrahın tespitinde veya harcın tahakkukunda meydana getirilen maddi hesap hataları nedeniyle 30 günlük askı ilanı sonuna kadar yapılacak itirazlar kadastro müdürü tarafından incelenip düzeltilir. vergi daireleri veya belediyelerde bulunan emlak vergisi asgari metrakere birim değerleri cetveli ve binaların metrekare inşaat maliyet bedelleri ile aşınma payları oranlarını gösteren cetveller (bu cetvellerde gösterilen değerler davalı olsa dahi) esas alınarak. derhal teknisyenlerce. kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallardan. Bu belirlemede. Kadastro müdürü.Kadastro çalışma aalnlarındaki taşınmaz malların tespiti sırasında. Kadastro komisyonunca yapılacak işlem Madde 4 . kadastro komisyonunca takdir edilen bu değerler.Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . Belirlenen bu değerler. bu taşınmaz mallara yukarıdaki esaslara göre kıymet takdir edilerek. en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye bildirilir. sadece kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerinin hesaplanmasında kullanılır. ada ve parsel numarası. ilgilile-rince belediyelere verilen beyannamelerdeki. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/H maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.Kadastro komisyonlarınca kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere takdir edilen bu değerlere karşı maddi hesap hataları dışında itiraz edilemez. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alıncak kadastro harcı ve yargılama giderle-rine esas olmak üzere değer takdir etmek usul ve esaslarını belirlemektedir.Müdürlükçe kadastro komisyonuna intikal ettirilen listelerdeki taşınmaz mallara. . yetkili müdürlük Tapu va Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir. komşu parsellerin beyan edilen değerleri de dikkete alınır. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kadastro teknisyenlerince yapılacak işlem Madde 3 . ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 7 . Kadastro komisyonunca takdir edilen değere itiraz Madde 5 . mevki veya ada esasına göre iki nüsha olarak düzenlenecek bir listede gösterilerek komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalandıktan sonra bir örneği kadastro teknisyenlerine gönderilir. O bölgede kadastro faaliyeti bitmiş ise. Dayanak Madde 2 . kadastro harcı ve yargılama giderlerine matrah olmak üzere kadastro tutanağının ilgili sütununa teknisyenlerce işlenir. Takdir edilen değerler.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. gerektiğinde mahallinde inceleme yapılmak ve bilirkişilerden de yararlanmak suretiyle komisyonca kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerine esas olacak matrah belirlenir. Tutanaklar devrredilmiş ise bu işi müdürlük yapar. bunların her ada veya mevkiin bitiminde. Kadastro mahkemelerince. Yürütme Madde 8 . değerlerinin belirlenmesini ister.Bu Yönetmelik hükümlerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. mevki ve sokak ismi.

Özgürlükler Hukuku. Karagözoglu H. 4. Anayasanin Anlami. Alfa Yayinlari. “Türk Miras Hukukunun Anayasal Temelleri”. “Mülkiyet Kavrami”. Mülkiyet Hakkınin Sinirlanmasi. “Türk Hukuk Sisteminde Insan Haklari” Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Yayin No:473. Filiz Kitapevi. Önbilgin. Genel Kamu Hukuku. Istanbul. “Hürriyet ile Mülkiyet”. Anayasasinin Ilke ve Kurallari ile Anayasa Mahkemesi Kararlari Dizini. Istanbul. 1993. Gürbüz ve Oytan. Ankara.Basimevi. 1992. 1. Eren Fikret.H. Mecmuasi. Duman Ilker Hasan. 14. 8.Basi. 10. Sayi:2. 1991.St. Ersin.Ü. A. 1983. 1996. 6. Soysal Mümtaz. Akin Ilhan F. 1974. 1976. 3. Hukuk Baslangici. Türk Anayasa Hukuku.Cilt. 1991-94. Ankara. Kaneti Selim.C. Özbudun Ergun. Filiz Kitapevi. 2. 6. 4. 13. 1983. 1974. 1985. Hukuk Baslangici.F.F. Armagan Servet. Fakülteler Matbaasi. Armagan Servet. 9. Sayi:1-4. Konya. T.Recai Seçkin’e Armagan A.BIBLIYOGRAFYA KITAPLAR 1. Türk Anayasa Hukuku. MAKALELER 1. 7. Ayan Mehmet.Basi. Iktisadi ve Ticari Ilimler Dergisi. Mimoza Basim. I. Örücü. 1993. Yektin Yayinlari.Ü. 11. . Hukuk Fakültesi Yayinlari.Basi. Ankara. Sayi:6. 1980. 3. Dogan Basimevi.. Yayinlari No:351. 2. Ankara. Akad Mehmet.. Güriz Adnan.H. Özelmas Ekrem.Basi. 4. 5. Bilge Necip.Ü. Hatemi/Serozon/Arpaci. 1993. Istanbul Gaye Ltd. 1961 Anayasasi’na Göre Temel Haklar Ve Ödevler. A. 3. Esya Hukuku. Istanbul. Kamulastirma. Arpaz Matbaacilik. Esya Hukuku. Fevzi. Turhan Kitapevi. Gerçek Yayinevi.Basi. Istanbul. 2. 12. Fakülteler Matbaasi. 1986. 1977. 3. Kamu Hukuku. Kaboglu Ibrahim. Muammer. Istanbul. Istanbul. Istanbul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful