FZK1

Serkan DÜNDAR

1. Madde ve Özellikleri 2. Hareket 3. Kuvvet 4. I k 5. Enerji 6. Madde ve Elektrik 7. Elektrik ak m

1.Madde & Özellikleri
ANA SAYFAYA GT

Soru 1

ekildeki tabloda özellikleri verilen X, Y ve Z maddelerinin fiziksel hâlleri a a dakilerden hangisindeki gibi olabilir? Y Z X A) Plazma Sv Gaz B) S v Gaz Kat C) S v Kat Plazma D) Kat Plazma S v E) Gaz Sv Plazma Do ru Cevap : C

Çözüm Ak kan olan maddeler kab n biçimini al r. Bu özelli e s v , gaz ya da plazma hâlindeki maddeler uyar. Ak c olmayan ve biçimini koruyan madde ise kat maddedir. S v , gaz ve plazma bu özelli i sahip de ildir. Belirli bir hacmi olmayan ise gaz ya da plazmad r. Çünkü her ikisi de içine girdi i kab n hacmi kadar hacme sahiptir. Plazmalar gazlardan farkl olarak serbest elektronlara ve iyonlara sahiptir. Dolay s yla X s v , Y kat , Z plazmad r.

Do ru Cevap : C

Soru 2

ekilde verilen tabloya göre a a daki sonuçlardan hangisi ç kar labilir? A) Maddelerin en az bir özelli i di erlerinden farkl d r. B) S v lar n tümü saydam de ildir. C) Tüm s v lar renksizdir. D) Koku yaln z s v larda vard r. E) Maddelerin kütlesi ve hacmi vard r.

Do ru Cevap : A

Çözüm Tabloda verilenler s v maddelerin fiziksel özellikleridir.Verilen üç s v örne inin renksiz olmas tüm s v lar n renksiz oldu unu göstermez. Tüm s v lar saydam olma özelli ine sahiptir. ster s v olsun ister kat isterse gaz olsun maddelerin bir ço unda koku vard r. Tüm maddelerin kütle ve hacimlerinin olmas ortak özelliktir. Ancak tabloda kütle ve hacim ile ilgili bir bilgi yoktur.Tüm bu aç klamalara göre, maddeler hangi hâlde olursa olsun en az bir özelli i di erinden farkl d r.

Do ru Cevap : A

Soru 3
Yeni haz rlanm 9. s n f fizik kitab n n eni 20 cm, boyu ise 30 cm¶dir. Bu kitab n alt ve üst kapaklar n n kal nl 0,1 mm ve her bir yapra n kal nl 0,03 mm dir. Kitab n hacmi 642 cm3 oldu una göre, sayfa say s kaçt r? A) 250 B) 300 C) 350 D) 400 E) 450

Çözüm
Kitab n hacmi kapaklar n ve sayfalar n n toplam hacmine e ittir. Kapaklar n toplam hacmi 2 . 0,01 . 20 . 30 = 12 cm3 tür. Her bir yaprak kal nl 0,03 mm = 0,003 cm3 oldu undan, Bir yapra n hacmi 20 . 30 . 0,003 = 1,8 cm3 tür. Kitab n toplam hacmi 642 cm3 oldu una göre, 642 ± 12 = 630 cm3 ü yapraklar n toplam hacmidir. Bir yapra n hacmini bulmu tuk. Kitab n sayfa say s na N denilirse, 630 = 1,8 . N N = 350 sayfa olur. Do ru Cevap : C

Soru 4
Küp eklindeki kutunun bir kenar 4 cm¶ dir. Bu kutunun hacmi kaç cm3 ve m3 tür?

Çözüm a = 4 cm V = a3 V = a.a.a V = 4.4.4 V = 64 cm3 1 cm3 = 0,000001 m3 oldu una göre 64 cm3 = 0,000064 m3

Soru 5
I. Maddeler kat , s v , gaz ve plazma olmak üzere dört hâlde bulunur. II. Kat maddelerin belli bir ekli ve hacmi vard r. S v maddelerin belli bir hacmi olmas na kar l k, belirli bir ekilleri yoktur. III. Gazlar ak c d r. Plazma ak c de ildir. Yukar daki yarg lardan hangileri do rudur? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II E) II ve III

Çözüm I. Maddeler içinde bulundu u s cakl a göre kat , s v , gaz ya da plazma halinde bulunabilir. (I do ru) II. Belli bir ekli ve hacmi olan cisimler kat hâldedir. S v ve gazlar n belli bir ekli yoktur. (II do ru) III. Gaz hâlindeki maddeler ve plazma ak c d r. (III yanl ) Do ru Cevap : D

Soru 6
I. Buhar II. I k III. Hava Yukar dakilerden hangileri madde de ildir? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II E) I, II ve III

Çözüm Uzayda yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan niceliklere madde denilir. Hacmi ve kütlesi olan maddeler buhar ve havad r. Fakat k gözle görülebilmesine ra men bir enerji çe idi oldu undan madde de ildir.

Do ru Cevap : B

Soru 7
Maddelerin fiziksel özellikleri aras nda; I. Renk II. Saydaml k III. Koku IV. Sertlik ± yumu akl k V. Düzgünlük ve pürüzlülük verilerden kaç tanesi vard r? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Çözüm
Maddelerin duyu organlar m z ile alg lanabilen özellikleri görülebilir ve hissedilebilir özellikleridir. Bu özellikler ayn zamanda fiziksel özelliklerdir. Bunlar,renk, koku, tat, saydaml k, sertlik, yumu akl k, düzgünlük, pürüzlülük vs. dir. Do ru Cevap : E

Soru 8
I. Hacim II. Kütle III. Tanecikli yap IV. Elektrikli yap Yukar daki niceliklerden hangileri maddelerin ortak özelliklerinden de ildir? A) I ve II B) II ve III C) Yaln z IV D) I ve III E) II ve IV

Çözüm
Maddelerin ortak özelli i denildi inde bütün maddelerde olan ortak özellikler anla l r. Hacim ve kütle bütün maddeler için ortak özelliktir. Elektrikli yap bütün maddeler için ortak özellik de ildir. Bütün maddeler bo luklu yap ya ve tanecikli yap ya sahiptir.Dolay s ile tanecikli yap da maddelerin ortak özelliklerindendir. Do ru Cevap : C

Soru 9
Kenar uzunluklar 12 cm, 5 cm ve 25 cm olan içi bo dikdörtgenler prizmas biçimindeki kap kaç litre süt al r? A) 1,0 B) 1,5 C) 2,0 D) 2,5 E) 3,0

Çözüm
Kenar uzunluklar verilen prizman n hacmi, V = a . b . c ba nt s ile hesaplan r. Soruda verilmi uzunluk de erlerine göre, V = 5 12 25 V = 1500 cm3 1 lt = 1 dm3 = 1000 cm3 tür. V = 1500 cm3 = 1,5 dm3 = 1,5 lt dir. Demek ki kutunun alabilece i süt hacmi 1,5 lt dir. Do ru Cevap : B

Soru 10
Kesitleri ekildeki gibi olan kaplardan X te bulunan su bo Y kab na bo alt l rsa su yüksekli i kaç cm olur? ( = 3 al n z.) A) 9 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

Çözüm
X teki suyun hacmi, V = r2 h den, Vsu = 3 22 8 = 96 cm3 tür. Y ye bo alt ld nda ayn hacimdeki su, Vsu = 3 2 h 96 = 6 h h = 16 cm olur. Do ru Cevap : D

Soru 11
ekildeki e it kollu terazi 1 grama göre 10 e it parçaya ayr lm t r. Sol kefesinde x cismi bulunan teraziyi dengelemek için sa kefeye 3 g konulup, binicide 4. bölmeye getiriliyor. x cisminin kütlesi kaç gramd r?

Çözüm
Sa koldaki binicinin ard k iki bölme aras ndaki hareketi 0,1 grama kar l k gelir. Yani terazi 0,1 grama duyarl d r. Binici 4. bölmede oldu undan biniciden; 0,1 . 4 = 0,4 gram ek kütle gelmektedir. mx = 3 + 0,4 = 3,4 g

Soru 12

çleri bo X, Y, Z silindirlerinin yükseklikleri sa ndakinin iki kat , yar çaplar sa ndakinin yar s na e ittir. Bu silindirler, solundaki silindirin yüksekli inin dörtte biri yüksekli ine kadar kay s suyu ile dolduruluyor. X silindirinde VX, Y de VY, Z de VZ hacminde kay s suyu oldu una göre, bunlar aras ndaki ili ki nedir? A) VZ < VY < VX D) VX < VY < VZ Do ru Cevap : C B) VY < VX < VZ E) VX = VY = VZ C) VZ < VX = VY

Çözüm
Soruda verilen duruma göre silindirlerin yükseklikleri soldan sa a do ru 4h, 2h ve h; taban yar çaplar da r, 2r ve 4r dir. Konulan kay s sular n n yüksekli i ise soldaki silindirlerin dörtte bir yüksekli i demek kendi yüksekliklerinin yar s demektir. Yani kaplar yar yüksekliklerine kadar doldurulmu demektir. Silindirin hacmi V = . r2 . h ba nt s ile hesaplan r. Her bir silindirin hacmi hesaplan p, yar hacimleri al n rsa, kay s hacimleri bulunmu olur. Hesaplamalara göre X teki kay s suyu hacmi 2V ise Y deki 4V, Z deki 8V olur. Do ru Cevap : C

Soru 13
Özkütlesi 3 g/cm3 olan s v ile ta ma düzeyine kadar doldurulmu bir kap içine kütlesi 1800 gram olan cisim b rak l yor. Ta an s v al nd ktan sonra sistemin (kap + s v + cisim) kütlesi 600 gram art yor. Buna göre, cismin Özkütlesi kaç g/cm3 tür? A) 4,0 B) 4,5 C) 5,0 D) 5,5 E) 6,0

Çözüm
Cismin hacmine V denilirse, kaptan taban s v hacmi V kadar olur. Kaptaki kütle art verildi ine göre taban s v kütlesi 1800 ± 600 = 1200 gramd r. Taban s v n n hacmi ise,

Do ru Cevap : B

Soru 14
çi bo silindirik bir kap özkütlesi 3 g/cm3 ve 6 g/cm3 olan ayn s cakl ktaki iki s v dan e it hacimlerde konularak tamamen dolduruldu unda kütlesi 360 gram artmaktad r. Ayn kap, ayn s v lardan e it kütlelerde al narak doldurulursa kab n kütlesi kaç gram artar? A) 240 B) 280 C) 300 D) 320 E) 340

Çözüm

Do ru Cevap : A

Soru 15
I. Paslanma II. Hâl de i tirme III. Yanabilme IV. Elektroliz V. ekil de i imi VI. Mayalanma Maddelerin kimyasal de i ime u ramas için yukar da verilenlerden kaç tanesi gerçekle melidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Çözüm
Kimyasal de i im maddenin iç yap s nda olan de i imdir. fiziksel de i im ise maddenin d yap s nda olu an de i imdir. Kimyasal de i mede madde kolay kolay eski hâline dönü türülemez. fiziksel de i imde dönü türülür. Ayr ca kimyasal de i imde maddenin kimli i de i irken fiziksel de i imde maddenin kimli i de i mez. Tüm hâl de i imleri ile ekil de i imleri fiziksel de i ime girer. Bunun d nda olan tüm de i imler kimyasal de i ime neden olur. Do ru Cevap : D

Soru 16
çinde 20 cm3 kuru kum bulunan dereceli silindire 20 cm3 su eklendi inde toplam hacim 30 cm3 oluyor. Buna göre; a. Kum tanecikleri aras ndaki havan n hacmi kaç cm3 tür? b. Sadece kum taneciklerinin hacmi kaç cm3 tür? c. Kuru kumun hacminin yüzde kaç havad r?

Çözüm

Soru 17
Bir i e bo ken 20 g, su ile dolu iken 80 g geliyor. Ayn i e öz kütlesi 1,5 g/cm3 olan s v ile doldurulursa kaç gram gelir? (dsu = 1 g/cm3)

Çözüm

Soru 18
0

2

5

0

4

5

ekil I¶deki gibi, e it kollu terazide, m kütleli cisim, özde x kütleleri ile dengeleniyor. ekil II¶de ise x kütlelerinden birisi ç kar l p m ile kalan x kütlesi yer de i tiriliyor. Bu durumda yeniden dengeyi sa lamak için binici 4. bölmeye getiriliyor. E it kollu terazi 1 grama duyarl ise m kütlesi kaç gramd r?

Soru 19
E it kollu bir terazinin sol kefesine silgi konuluyor. Sa kefeye 2 adet 2 gram ve 1 adet 1 gram konuldu unda terazi dengeye geliyor. Silginin kütlesi kaç gramd r?

Çözüm
Sa kefeye konan gramlar n toplam silginin kütlesini verir. msilgi = 2 + 2 + 1 = 5 g

Soru 20
Yar çap 5 cm, yüksekli i 50 cm olan silindir eklindeki kutunun içine,yar çap 3 cm olan küre eklindeki cisimlerden 27 tane s d na göre silindirin içindeki hava bo lu unun hacmi kaç cm3 tür? ( = 3 al nacak)

Çözüm Silindir için; r = 5 cm h = 50 cm V = r2. h V = 3.52. 50 V = 3750 cm3

Bir kürenin hacmi; r ! 3 cm 4 V ! — +3 3 4 V ! .3.33 3 V ! 108 cm3

27 kürenin toplam hacmi; V ! 108.27 V ! 2916cm3 Silindirin içindeki havan a hacmi; V ! 3750  2916 V ! 800 cm3

2. Hareket
ANA SAYFAYA GT

Soru 1

Çözüm

Soru 2

Çözüm

Soru 3

Do ru Cevap : B

Çözüm

Soru 4

Çözüm

a ) v ! v0  a.t

Daha önceden de 4m geçmi ti.

0 ! 6  2.t   t ! 3 s Toplam = 9 + 4 = 13m 1 b) x ! v0 .t  at 2 2 1 x ! 6.3  2.32 2 x ! 18  9 ! 9 m Daha öncedende 4m geçmi ti toplam ! 9  4 ! 13m

Soru 5

Do ru Cevap : E

Çözüm

Çözüm

Do ru Cevap : E

Soru 6

Ye ilova kasabas nda bulunan kuzey-güney do rultusundaki otobanda sabit süratlerle hareket eden otobüs ve bir kamyonet kar la t nda kamyonetin oförü otobüsü kuzeye 30 km/h lik h zla gidiyor olarak görmektedir. Kamyonetin yere göre h z 20 km/h ve güneye oldu una göre, otobüsün yere göre h z ve hareket yönü nedir? A) Kuzeye, 30 km/h B) Kuzeye, 20 km/h C) Kuzeye, 10 km/h D) Güneye, 10 km/h E) Güneye, 30 km/h
Do ru Cevap : C

Çözüm Kamyonet yere göre güney yönünde giderken, resimdeki otobüs, kamyonete göre kuzey yönünde gitti ine göre, ba l h z ve gözleyenin h z ndan otobüsün yere göre h z ve hareket yönü bulunabilir. Bunun için, ba l h z ba nt s kullan l r. Ba l h z ile gözleyenin h z n n vektörel toplam gözlenenin h z n yani otobüsün yere göre h z n verir. Buradan, otobüsün yere göre h z kuzey yönünde ve 10 km/h olarak bulunur. ekilde bu durum gösterilmi tir.
Do ru Cevap : C

Soru 7
Düz bir yol boyuca hareket eden arac n h z ± zaman grafi i ekildeki gibidir. Buna göre, bu arac n ortalama h z kaç m/ s dir? A) 20 B) 24 C) 30 D) 36 E) 48

Do ru Cevap : A Çözüm Arac n ortalama h z n bulabilmek için yerde i tirme miktar n bulmak gerekir. Yerde i tirme miktar h z ± zaman grafi inin alan ndan bulunur. Toplam yerde i tirme 40 + 60 + 60 = 160 m dir. Bu yol için geçen süre t = 8 s oldu undan, arac n ortalama h z , Vort = 160/8 = 20 m/s olur.

Soru 8
H z -zaman grafi i Grafik 2.6¶daki gibi olan hareketlinin 0-4 saniye zaman aral ndaki ortalama h z kaç m/s¶dir?

Çözüm Grafikte taral alanlar hareketlinin iki er saniyelik zaman aral klar ndaki yer de i tirmelerini göstermektedir.

Soru 9
Grafik 2.7¶de konum ± zaman grafi i verilen hareketlinin h z - zaman grafi ini çiziniz. Çözüm 0 -3 saniye ve 3-9 saniye zaman aral klar nda e imler sabittir.

Buna göre hareketlinin h z-zaman grafi i a a daki gibi çizilir.

Soru 10
Geni li i 100 m olan bir nehrin ak nt h z 0,9 km/h¶ tir Bir yüzücü ak nt ya dik do rultuda 1,2 km/h sabit h zla yüzerek nehri geçiyor. Yüzücü ilk do rultusundan kaç m uzakta bir yere ç kar? Çözüm vyk : Yüzücünün k y ya göre h z vyn : Yüzücünün nehre göre h z vnk : Nehrin k y ya göre h z ABC üçgeni ile diyagram üçgeninin benzerli inden,

vyn = 1,2 km/h vnk = 0,9 km/h

Soru 11
Yerden yüksekli i 40 m olan bir balkonda duran top, a a dü ey olarak 10 m/s lik h zla at l yor. Buna göre, top; I. Yere 30 m/s lik h zla çarpar. II. Yere 2 saniye sonra dü er. III. Ortalama h z 20 m/s dir. yarg lar ndan hangileri do rudur? (Sürtünmeler önemsiz; g=10 m/s2) A) Yaln z I D) I ve II Do ru Cevap : E B)Yaln z II E) I, II ve III C) Yaln z III

Çözüm

I. Topun yere çarpma h z v2 =v0 2 + 2 g h ba nt s ile hesaplanabilir. Soruda verilen de erlere göre, v2=102 + 2 10 40 v2=900 v=30 m/s olur. (I. yarg do rudur.)

Do ru Cevap : E

Soru 12
Tramvay ile okula gidip gelen bir ö renci tramvay maksimum h z na ula ncaya kadar geçen süreyi 25 saniye olarak ölçüyor. Bu süre içinde yol kenar nda bulunan ve aralar nda 75 m uzakl k bulunan elektrik direklerinden de 11 tane geçti ini tespit ediyor. Tramvay n düz bir yolda düzgün olarak h zland ve ö rencinin ölçümlerinin do ru oldu u kabul edilirse, tramvay n ortalama h z kaç m/ s dir? A) 20 B) 24 C) 30 D) 36 E) 48 Do ru Cevap : C Çözüm Tramvay h zlan ncaya kadar, elektrik direklerinden 11 tane geçti ine göre, tramvay; 10 75 = 750 m yol alm demektir. Bu yol için geçen süre t = 25 s oldu undan, tramvay n ortalama h z , vort = 750/25 = 30 m/s olur.

Soru 13

Do ru Cevap : E

Çözüm

II. X in Y ye göre h z için, gözlemci Y, gözlenen X tir. I. yarg da yap lan i lem burada da yap l rsa, Y nin h z vektörünün ucundan X in h z vektörünün ucuna çizilen vektör X in Y ye göre h z n verir. Bu durum ekilde verilmi tir. Dolay s ile X in pilotu Y planörünü negatif yönde v büyüklü ündeki h zla uzakla yor olarak görür. (II. yarg do rudur.)

Çözüm

Soru 14

ekil 1. Ayn do rultulu ayn yönlü hareketlerde ba l h z

ekil 2. Ayn do rultulu z t yönlü hareketlerde ba l h z

a. O sabit noktas na göre; A ve B hareketlilerinin mutlak h zlar kaç km/h¶ dir? b. A¶daki gözlemciye göre B¶nin, B¶deki gözlemciye göre A¶n n ba l h z n n yönü ve büyüklü ü nedir?

Çözüm ekil 1 için; a. O sabit noktas na göre; A¶n n mutlak h z + 40 km/h, B¶nin mutlak h z + 20 km/hµdir. b. A¶ daki gözlemci B¶yi geriye do ru (negatif yönde) h zlar fark kadar (20 km/h) B¶deki gözlemci A¶y ileriye do ru (pozitif yönde) h zlar fark kadar (20 km/h) gidiyormu gibi görür. ekil 2 için; a. O sabit noktas na göre; A¶n n mutlak h z - 40 km/h, B¶nin mutlak h z + 20 km/h¶dir. b. A¶daki gözlemci B¶yi negatif yönde h zlar toplam kadar (- 60 km/h) B¶deki gözlemci A¶y pozitif yönde h zlar toplam kadar ( + 60 km/h) gidiyormu gibi görür.

Soru 15

Yukar daki grafikte konum-zaman grafi i verilen hareketlinin A noktas ndaki anî h z (anl k h z ) kaç m/s¶ dir? Çözüm

Soru 16
Grafik 2.5¶te h z-zaman grafi i verilen hareketlinin ivmesini hesaplayarak ivme-zaman grafi ini çiziniz. Çözüm

Soru 17

Aralar ndaki uzakl k 240 m olan iki ko ucu birbirine do ru 8 m/s ve 4 m/s sabit h zlarla ko maya ba l yorlar. Ko ucular n hareket noktalar ndan kaç metre uzakl kta kar la acaklar n bulunuz.

Çözüm

Soru 18
Durmakta olan bir araç sabit ivme ile harekete ba l yor ve 2 saniye sonunda 4 m yol al yor. Arac n 2 saniye sonundaki h z de erini bulunuz.

Çözüm

Soru 19
Yatay düzlemde v1= 8 m/s h zla do uya giden bir arac n sürücüsü, kuzeydo uya do ru v = 10 m/s h zla giden bir arac hangi yönde, kaç m/s h zla gitti ini görür? Çözüm

Soru 20
lk h z 6 m/s olan bir hareketli 2 m/s2 lik ivme ile h zlan yor. Hareketlinin; a. 2 saniye sonraki h z kaç m/s, b. Bu h za ula t nda yer de i tirmesi kaç m olmal d r? Çözüm

3. Kuvvet
ANA SAYFAYA GT

Soru 1

Kuvvetin cisimler üzerinde olu turdu u etkiler için resimlerde verilenlere göre, I. Kuvvetin yön de i tirme etkisi vard r. II. Kuvvetin h z de i tirme etkisi vard r. III. Kuvvetin ekil de i tirme etkisi vard r. sonuçlar ndan hangileri ç kar labilir? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II E) I, II ve III Çözüm Kuvvet, cisimlerde ekil, h z, yön ve do rultu de i tirebilen etkidir. Sporcular raketleri ile gelen topu kar layarak, toplar n hem h zlar n de i tirir. Hem de vuru tekni ine göre e risel bir yörünge izlemesi sa larlar. Kuvvetin ekil de i tirme etkisi verilen resimlerden anla lamaz. O halde I. ve II. de verilen sonuçlar ç kar labilir, III. de verilen sonuç ç kar lamaz. Do ru Cevap : C

Soru 2
ekildeki resimde verilen cisme etki eden kuvvetlerin büyüklükleri bilinmektedir. Bile ke kuvveti hesaplayabilmek için, I. Çokgen yöntemi II. Paralelkenar yöntemi III. Bile enlerine ay rma yöntemi verilen yöntemlerden hangileri uygulanabilir? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II E) I, II ve III Çözüm Kuvvetlerin büyüklükleri bilindi ine göre, bile ke kuvvet bilinen yöntemlerden uç uca ekleme yöntemi olan çokgen yöntemine göre, paralelkenar yöntemine göre ya da bile enlerine ay rma yöntemine göre hesaplanabilir. Kuvvetler aras ndaki aç lara dikkat edilerek gerekli matematiksel i lemler yap l r ve istenen sonuç bulunur. Do ru Cevap : E

Soru 3

Yukar daki resimlerde verilenlerin hangilerinde olaya neden olan kuvvetin vektörel bir nicelik oldu u sonucu ç kar labilir? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II Çözüm Basket topunun potaya at lmas nda, halata uygulanan çekme kuvvetinde, direksiyonun döndürülmesinde kuvvetin yönlü bir büyüklük oldu u gözlemlenebilir. Vektörel büyüklüklerin yön, do rultu ve iddeti oldu undan verilen resimlerin üçü de kuvvetin vektörel bir nicelik oldu unu gösterir. Do ru Cevap : E E) I, II ve III

Soru 4

Çözüm

ekildeki resimde verilen cisme etki eden kuvvetlerin büyüklükleri 3 N, 7 N, 5 N ve 8 N dir. Kuvvetler aras ndaki aç 90° oldu una göre, cisme etki eden bile ke kuvvet kaç newtondur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Kuvvetlerin büyüklükleri bilindi ine göre, bile ke kuvvet ayn ve z t yönlü kuvvetlerin bile kesi al narak hesaplanabilir. Resimde verilen dinamometrelerden 3 N luk de er gösteren ile 7 N luk de er gösterenin bile kesi 7 ± 3 = 4 N dir. Benzer olarak, dinamometrelerden 8 N luk de er gösteren ile 5 N luk de er gösterenin bile kesi 8 ± 5 = 3 N dir. Bunlar n bile kesi ise, pisagor ba nt s ndan bulunur. Çünkü iki kuvvet birbirine dik do rultudad r. R2 = 32 + 42 Do ru Cevap : E R = 5 N olur.

Soru 5

ekildeki resimde verilen K , L ve M dinamometreleri dengededir. Resimde verilenlere göre, I. K dinamometresinin gösterdi i de er M ninkinden küçüktür. II. L dinamometresinin gösterdi i de er K ninkinden büyüktür. III. L dinamometresinin gösterdi i de er M ninkinden büyüktür. yarg lar ndan hangileri kesinlikle do rudur? A) Yaln z I B)Yaln z II C) I ve II D) II ve III E) I ve III Do ru Cevap : D

Çözüm Dinamometreler dengede oldu una göre, dinamometrelerdeki kuvvetlerin bile kesi s f r demektir. Yani K ile L nin bile kesini M, benzer ekilde K ile M nin bile kesini L dengeliyor, L ile M nin bile kesini de K dengeliyor demektir. Kuvvetler aras ndaki aç artt kça bile keleri küçüldü ünden dengeleyen kuvvette küçük olur. Ba ka bir ifade ile kuvvetler aras ndaki aç küçük ise bile ke kuvvet büyük olur. Bu bile keyi dengeleyen kuvvette büyük olur. K saca küçük aç kar s nda büyük kuvvet, büyük aç kar s nda küçük kuvvet bulunur. K ile M dinamometrelerinin aras ndaki aç 60° oldu undan ve bu iki dinamometredeki kuvvetlerin bile kesi L ile dengelendi inden L nin gösterdi i de er K ile M ninkinden kesinlikle büyüktür. K ile L ve L ile M aras ndaki aç lar bilinmedi inden K ile M için yorum yap lamaz.

Do ru Cevap : D

Soru 6
ekildeki gibi dengede olan X, Y ve Z dinamometreleri için; I. X dinamometresinin gösterdi i de er Y ninkinden büyüktür. II. Y dinamometresinin gösterdi i de er Z ninkinden küçüktür. III. Z dinamometresi P cisminin a rl n gösterir. yarg lar ndan hangileri do rudur? A) Yaln z I B)Yaln z II Çözüm C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Dinamometreler dengede oldu undan bile ke kuvvet s f rd r. Z dinamometresi as l olan P cisminin a rl k de erini yani P cismine etki eden yerçekimi kuvvetini gösterir. Ayr ca X ile Y dinamometrelerindeki de erlerin bile kesi Z dinamometresinin gösterdi i de ere e ittir. X ile Y nin paralelkenar yöntemine göre bile kesi al nd nda, bile kenin yani Z nin gösterdi i de erin X e yak n oldu u görülür. Bu durum bile ke kuvvetin büyük kuvvete yak n olmas anlam na geldi inden X te okunan de er Y dekinden büyüktür. Sonuç olarak verilen üç yarg da do rudur. Do ru Cevap : E

Soru 7
ekildeki yatay ve sürtünmesi önemsiz düzlemdeki cisim büyüklükleri verilen kuvvetlerle çekiliyor. Buna göre, cisme etki eden bile ke kuvvet kaç newtondur? (sin53°=0,8; cos53°=0,6) A) 25 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

Do ru Cevap : C

Çözüm Uygulanan kuvvetlerin bile kesi cosinüs teoreminden

bulunabilece i gibi, e ik olan 30 N lik kuvvetin dik bile enleri al narakta bulunabilir. Cosinüs teoremine göre, R2 = 302 + 142 + 2 30 14 cos53° R2 = 900 + 196 + 840 0,6 R2 = 1096 + 504 R2 = 1600 R = 40 N olur. E ik olan 30 N lik kuvvetin dik bile enleri al narak pisagor ba nt s uygulan rsa, 30 sin53°= 24 N dü ey bile en, 30 cos53°= 18 N yatay bile endir. Yatay olarak uygulanan kuvvet ile 30 N lik kuvvetin yatay bile eni ayn yönlü oldu undan bile keleri 18 + 14 = 32 N olur. Bu kuvvet ile 24 N lik kuvvet birbirine dik oldu undan pisagor ba nt s uygulan rsa; R2 = 242 + 322 Do ru Cevap : C 2 = 576 + 1024 = 1600 R R = 40 N olur.

Soru 8
ekildeki gibi dengede olan X, Y ve Z dinamometreleri için; I. X dinamometresinin gösterdi i de er Y ninkinden büyüktür. II. Y dinamometresinin gösterdi i de er Z ninkinden küçüktür. III. Z dinamometresi P cisminin a rl n gösterir. yarg lar ndan hangileri do rudur? A) Yaln z I B)Yaln z II Çözüm C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Dinamometreler dengede oldu undan bile ke kuvvet s f rd r. Z dinamometresi as l olan P cisminin a rl k de erini yani P cismine etki eden yerçekimi kuvvetini gösterir. Ayr ca X ile Y dinamometrelerindeki de erlerin bile kesi Z dinamometresinin gösterdi i de ere e ittir. X ile Y nin paralelkenar yöntemine göre bile kesi al nd nda, bile kenin yani Z nin gösterdi i de erin X e yak n oldu u görülür. Bu durum bile ke kuvvetin büyük kuvvete yak n olmas anlam na geldi inden X te okunan de er Y dekinden büyüktür. Sonuç olarak verilen üç yarg da do rudur. Do ru Cevap : E

Soru 9

Bir cisme ekildeki gibi kuvvetler uygulanm t r. Kuvvetlerin büyüklükleri verildi ine göre, cisme etki eden bile ke kuvvet kaç N dur? (sin37°=0,6; cos37°=0,8) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Do ru Cevap : C

Çözüm

Do ru Cevap : C

Soru 10

Do ru Cevap : C

Çözüm

Do ru Cevap : C

Soru 11

Do ru Cevap : D

Çözüm

Do ru Cevap : D

Soru 12

Yukar daki resimlerde verilenlerin hangileri dengelenmi etkisindedir? A) Yaln z I Çözüm B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve III

kuvvetler

E) I, II ve III

Dengelenmi kuvvet, toplam kuvvetin s f r oldu u kuvvettir. Dengelenmi kuvvetler etkisinde olan cisimler ya durur ya da sabit h zla hareket eder. Dolay s ile duran ya da sabit h zla giden tüm cisimler için dengelenmi kuvvetler vard r. Buna göre, I ve III te verilenler dengelenmi kuvvet etkisindedir. II de verilen ise h zlanmaya devam etti inden dolay dengelenmemi kuvvetler etkisindedir. Do ru Cevap : D

Soru 13
Resimde verilen yamaç para ütçüsüne etki eden kuvvetler; I. A rl k kuvveti II. Sürtünme kuvveti III. Kard rma kuvveti verilenlerden hangileridir? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve III E) I, II ve III Çözüm Yamaç para ütünde, para ütçü a a lara do ru inerken, a rl k kuvveti, havan n sürtünme ve kald rma kuvveti etki eder. Para ütçü sabit h za ula t nda bu kuvvetlerin toplam s f r olur. Buna göre, para ütçü verilen kuvvetlerin üçünün de etkisindedir. Do ru Cevap : E

Soru 14
Yandaki ekilde F bile ke vektörün de eri kaç birimdir? Çözüm

Soru 15
Aralar nda 60° aç bulunan yandaki ekilde kuvvetlerin bile kesi kaç N¶dur? (Cos 60°= 0,5)

Çözüm Aralar nda aç bulunan kuvvetlerin bile kesi kosinüs teoremi ile hesaplan r.

Soru 16
37° lik aç ile kuzey-do u yönünde 40 km yol alan bir uça n; a. Do u b. Kuzey Yönündeki yer de i tirmesi kaç km olmu tur? (Sin 37° = 0,6, Cos 37° = 0,8) Çözüm

Soru 17
ekildeki ölçekli çizimde her ölçü 1 N¶u gösterdi ine göre vektörlerinin bile kesi kaç N¶dur?

Çözüm Kuvvetler aras ndaki aç 0° olup ayn do rultulu ayn yönlü kuvvetler oldu undan

Soru 18
ekil 1.26¶daki sistemde bile ke kuvvetin büyüklü ünü ve yerinin küçük kuvvete olan uzakl n hesaplay n z.

Çözüm

Soru 19
KL ekseni etraf nda dönebilen, eni 0,8 m olan ekildeki gibi çerçeveye 5 N¶luk bir kuvvet dik olarak etkirse, dönme eksenine göre momentin de eri kaç N.m. olur? Çözüm F=5N d = 0,8 m M=M.d M = 5 . 0,8 M = 4 N . m olur.

Soru 20
ki kuvvetin bile kesinin en küçük de eri 4 N, en büyük de eri ise 16 N oldu una göre, bu kuvvetlerin de eri kaç N¶dur? Çözüm

ANA SAYFAYA G T

Soru 1

Yukar daki ekilde A ve B noktalar n n k kayna na olan uzakl klar e ittir. Buna göre; A ve B noktalar nda meydana gelen E ayd nlanma oranlar nedir? E (sin 30o=0,5; cos 30o=0,9) al nacakt r.
A B

Çözüm

Soru 2
7536 lm¶lik ak veren bir kaynaktan 200 cm uzakl ktaki 0,6 m2 lik yüzeye yüzeyin normali ile 45o lik aç yaparak gelmektedir. Buna göre; a. Kayna n k iddetini, b. Yüzeydeki ayd nlanma iddetini, c. Yüzeye gelen k ak s n bulunuz ( = 3,14; cos 45o = 0,7). Çözüm nlar,

Soru 3
Kaynak iddetleri 2 cd ve 50 cd olan iki k kayna aras ndaki uzakl k 12 m olacak ekilde yerle tiriliyor. Kaynaklar n aras nda ve 2 cd¶l k kaynaktan kaç metre uzakl kta kaynaklar n yapt ayd nlanma e it olur? Çözüm

Soru 4

Yukar daki ekilde ayn do rultu üzerine yerle tirilen A ve B k kaynaklar ndan B k kayna ile ekran aras na üzerine dü en n % 20¶sini geçiren buzlu cam kondu unda ekran üzerinde yapm olduklar ayd nlanmalar e it oluyor. Buna göre B k kayna n n k iddeti kaç cd¶dir?

Çözüm

Soru 5
Su yüzeyine gelen nla, yans yan n aras ndaki aç , gelen n n su yüzeyinle yapt aç n n dört kat d r. Buna göre n n gelme aç s kaç derecedir? Çözüm

Soru 6
Mutlak K r lma indisi n=1,5 olan cam n içinde, n yay lma h z kaç m/s¶dir?

Çözüm

Soru 7
Camdan, elmasa geçen n için ba l k r lma indisi 1,5 ve elmas n mutlak k r lma indisi 2,4 oldu una göre cam n mutlak k r lma indisi nedir? Çözüm

Soru 8
I n x ortam ndaki yay lma h z , y ortam ndakinin 3/5 kat d r. x ortam na göre, y ortam n n ba l k r lma indisi (nx,y) nedir? Çözüm

Soru 9
Ba l k r lma indisleri nx,y = 1,6 ve ny,z =1,5 olan ortamlar veriliyor. Buna göre nx,z nedir? Çözüm

Soru 10

Çözüm

Soru 11

Çözüm

Soru 12

Çözüm x,y ortamlar için Snell Kanunu uyguland nx . sin 53o = ny . sin 45o (1) olur. y,x ortamlar için Snell kanunu uyguland ny . sin 45o = nz . sin 37o (2) olur. Her iki e itli in bir taraf yine ayn de ere e it oldu undan (1) ve (2) no'lu denklemlerin birlikte çözümünden; nx . sin 53o = nz . sin 37o olacakt r. Verilenler yerine yaz ld 1,2 . 0,8 = nz . 0,6 nz =1,6 bulunur. nda; nda, nda,

Soru 13

Yukar daki ekilde kal nl 5 3 cm ve k r lma indisi 3 olan paralel yüzlü bir cama havadan normalle 60o lik aç yaparak gelen n ne kadarl k kaymaya u rar?
(sin 60o ! cos 30o ! 3 1 , sin 30o ! ) 2 2

Çözüm

Soru 14

I n x,y ve z saydam ortamlarda izledi i yol ekilde verilmi tir. Buna göre; a) Bu ortamlar n nx, ny, nz k r lma indisleri aras ndaki ili ki nas ld r? b) Bu ortamlardaki vx, vy, vz h zlar aras ndaki ili ki nas ld r?

Çözüm

Soru 15
Derinli i 40 cm olan bir akvaryum tamamen su ile doludur. Mustafa Can su yüzeyinden 30 cm yukar da ve normale yak n do rultuda, akvaryumun taban ndaki bal a bak yor. Buna göre; a) Akvaryumun taban ndaki bal kendinden kaç cm uzakl kta görür? Bal k ne kadar yakla m t r? b) Bal k, Mustafa Can¶ kendinden ne kadar uzakta görür? Mustafa Can ne kadar uzakta görülmektedir?

4 (n su ! , n hava ! 1) 3

Çözüm a)

Yukar daki ekle göre bal

n görünen uzakl

= x + h = x + h . n1,2

Çözüm b)

Yukar daki ekle göre bal k taraf ndan görülen Mustafa Can¶ n uzakl

,

Soru 16

Noktasal, k rm z ve mavi k kaynaklar önüne yukar daki gibi gibi k geçirmeyen küresel bir engel konuyor. Perde üzerinde gösterilen 1, 2 ve 3. bölgeler hangi renkte görünür? Çözüm 1. Bölgeye k gelmedi inden siyah görünür. 2. Bölgeye sadece k rm z k geldi inden, k rm z görünür. 3. Bölgeye k rm z ve mavi n kar m dü tü ünden magenta renginde görünür.

Soru 17
Beyaz, k rm z ve ye il renklerde kâ tlar, ye il renkli kâ tlar hangi renkte görünür? k ile ayd nlat l rsa

Çözüm ‡ Beyaz kâ t ye il rengi yans taca ndan ye il renkte görünür. ‡ K rm z renkli kâ t yans tmayaca ndan siyah renkte görünür. ‡ Ye il renkli kâ t, ye il rengi yans taca ndan ye il renkte görünür.

Soru 18

Tepe aç s 80o olan bir prizmaya, ilk yüzeyle 37o¶lik aç yapacak ekilde gelen n yukar daki ekildeki gibi prizmay ikinci yüzeyle 26o¶lik aç yaparak terk ediyor. Bu n n sapma aç s kaç derecedir?

Çözüm

Soruda verilenleri yukar daki ekildeki gibi gösterecek olursak bu olayda gelme aç s n n i = 53o, prizmadan ç kma aç s n n i´= 64o oldu unu görürüz. Bu durumda sapma aç s , D = i + i´ - A ¶dan D = 53 + 64 - 80 D = 37o bulunur.

Soru 19
Tepe aç s 60o olan bir prizman n minimum sapma aç s 40o oldu una göre prizman n k r lma indisi nedir? (sin30o = 0,5; sin50o = 0,8) Çözüm D A sin min 2 np ! e itli inde soruda verilen de erler yerine yaz l rsa; A sin 2 400  600 sin 2 np ! 600 sin 2 olur. Buradan,

sin 500 0,8 np ! ! ! 0,16 sin 300 0,5

bulunur.

Soru 20
Odak uzakl olan bir çukur aynan n asal ekseni üzerine, aynadan uzakl a bir cisim konuluyor. Buna göre; a) Cismin görüntüsü nerede olu ur? b) Cismin boyu ile görüntüsünün boyu aras ndaki ili ki ne olur?

3 2

f kadar

Çözüm Soru içerisinde verilenler yard m ile a a daki ekildeki gibi elde edilebilir.

5. Enerji

ANA SAYFAYA GT

Soru 1

Çözüm

Soru 2

Çözüm

Soru 3

Çözüm

Soru 4

Çözüm

Soru 5

Çözüm

Soru 6

Çözüm

Soru 7

Çözüm

Soru 8

Çözüm

Soru 9

Çözüm

Soru 10

Çözüm

Soru 11

Çözüm

Soru 12

Çözüm

Soru 13

Çözüm

Soru 14

Çözüm

Soru 15 3 m/s¶lik sabit h zla ilerlemekte olan 10 kg kütleli bir cismin üzerine etki eden Bir kuvvet taraf ndan 80 J¶lük bir i le yap l rsa cismin h z kaç m/s artar? Çözüm

Soru 16 Yay sabiti 4000 N/m olan bir yayda 20 J¶lük bir potansiyel enerjiyi depolayabilmek için, yay kaç m s k t r lmal ya da gerilmelidir? Çözüm

Soru 17
5 kg kütleli bir cisim yatay bir zemin üzerinde 30 N¶luk yatay bir kuvvetle 10 m çekildi inde; a. Kuvvetin yapt i i, b. Cismin h z n bulunuz.

Çözüm

Soru 18
20 m yükseklikten yere dü en 1 kg kütleli cismin yere çarpt h z kaç m/s¶dir? ( g = 10 m/s2 al nacak) andaki

Çözüm

Soru 19
Durmakta olan 1000 kg kütleli bir otomobile, 50 m içinde 400 N¶luk sürtünme kuvvetine kar , 20 m/s¶lik h z kazand rabilecek kuvvetin de eri kaç N olmal d r?

Çözüm

Soru 20
Yeryüzünden f rlat lan 2.103 kg kütleli bir uydunun; a. Ba lanma enerjisini, b. Kurtulma enerjisini, c. Kurtulma h z n bulunuz.

Çözüm

ANA SAYFAYA GT

Soru 1

Çözüm

Çözüm

Çözüm

Soru 3
Potansiyel fark ± ak m iddeti gra i yandaki gibi olan bir iletkenin direncini bulunuz.

Çözüm

:

Soru 4

Çözüm

:

Soru 5

Çözüm

Soru 6

Çözüm

Soru 7

Çözüm

Soru 8

Çözüm :

Soru 9

Çözüm :

a. Cisimler birbirlerini ittiklerine göre her ikisinin de yük cinsleri ayn d r. Ya ikisi de + yüklü; ya da ikisi de ± yüklüdür.

Soru 10

Soru 11

Nötr B ve C iletken levhalar a a daki ekilde görüldü ü gibi birbirlerine dokunmaktad rlar. Pozitif yüklü A küreci i B¶ye yakla t r l p sonra da B ve C levhalar birbirinden ayr l rsa; levhalar n son yükleri ne olur?

Soru 12

Negatif yüklü iletken bir küre nötr ve içi bo bir silindire içten doldurulursa küre ve silindirin son yük da l m nas l olur?
Çözüm : Negatif yüklü iletken küre yal tkan ipten tutulup silindirin iç yüzeyine de dirilince kürenin tüm yükü silindire geçer ve silindirin d yüzeyinde toplan rlar.

Soru 13 Bir transformatörün primeri 1000, sekonderi 100 sar ml d r. Primere verilen ak m iddeti 2A ise sekonderden al nan ak m n iddeti kaç A¶dir? Çözüm :

Soru 14
ekildeki K ve M küreleri birbirine dokundurulup ayr l yor. Bu kürelerin son yük miktarlar n bulunuz.

Çözüm

:

Soru 15

Çözüm

:

Soru 16
Bir iletkenin iki ucu aras ndaki potansiyel fark 20 V, iletkenden geçen ak m iddeti 4 A ise iletkenin direnci kaç 'dur?

Çözüm
V = 20 V i = 4A R=?

:

Soru 17
Bir iletkenin boyu ilk boyunun 3 kat na ç kart l rsa, direnci ilk direncinin kaç kat olur?

ÇÖZÜM

Soru 18
letken bir levhan n kesiti ilk kesitinin 2 kat na ç kart l rsa, bu durumdaki direnci ilk direncinin kaç kat olur?

Çözüm

:

letkenin kesiti ile direnci ters orant l d r. Yani kesit kaç kat artarsa direnç o kadar kat azal r; veya kesit kaç kat azal rsa direnç de o kadar kat artar. Bu örnekte kesit 2 kat artt için direnç te 2 kat azal r. Yani ilk direncin ½ kat olur.

Soru 19 Direnci R olan ve üzerinden i ak m geçen bir iletkenin iki ucu aras ndaki potansiyel fark V den 2V ye ç kar l yor. Buna göre, iletkenin direnci ve üzerinden geçen ak m için ne söylenebilir? Çözüm :

Bir iletkenin direnci, telin uzunlu una telin uzunlu una telin cinsine ve telin kesit alan na ba l d r. Bunlarda bir de i iklik yap lmad ndan telin direnci R de i mez. Ohm kanunu V=i.R formülü ile hesaplan r. R sabit oldu una göre, gerilim V den 2V ye ç kar ld nda telin üzerinden geçen ak m i den 2i ye ç kar.

Soru 20

Çözüm

:

ANA SAYFAYA GT

Soru 1
R 2R

K
X Y

L

ekildeki X, Y dirençlerinin büyüklükleri R, 2R dir. KL noktalar aras ndaki e de er direnç 18 dirençleri kaç olur? oldu una göre, X ve Y

Çözüm

:

X, Y dirençleri seri ba l oldu u için e de er direnç RKL=3R 3R=18 R=6 dur. Buna göre, X direncinin de eri 6 Yninki 12 olur.

Soru 2

Çözüm

:

Soru 3

Çözüm

Soru 4

Özde lambalar ve iç direnci önemsiz üreteçle kurulan ekildeki elektrik devresinde X, Y ve Z lambalar n n parlakl klar için ne söylenebilir?

Çözüm

Lambalar n n parlakl klar kar la t r l rken, lambalar n üzerinde harcanan güce bak l r.

Soru 5

ç direnci önemsiz üreteç ve direnç de erleri verilen K, L ve M lambalar ile kurulan ekildeki devrede lambalar n ili ki nedir? k iddetleri IK, IL ve IM aras ndaki

Çözüm

Soru 6

volttur?

Çözüm

:

Soru 7

:

Çözüm

Soru 8

1. halka ye il 2. halka turuncu 3. halka beyaz 4. halka alt n rengi olan bir direncin de erini bulunuz.

Çözüm 1. halka ye il, de eri : 5 2. halka turuncu, de eri : 3 3. halka beyaz, de eri : 109 4. halka alt n rengi, hata yüzdesi : %5 ise R = 53.109 %5

olur.

X

Y

Z

Soru 9
V V V V V

ekilde özde X,Y,Z lambalar n n aras ndaki ili ki nedir? Çözüm

k verme süreleri

X¶ten i, Y¶den i, Z¶den 2i ak m geçer. Bu nedenle Z¶deki piller daha çabuk tükenir. Y¶de ise iki pil paralel oldu undan her birinden i/2 ak m ç kar ve en son Y¶deki piller tükenir. tY>tX>tZ olur.

Soru 10

A a daki devrelerin hangisinde piller daha çabuk tükenir.
R R V V V

Çözüm

Tek üreteçli devrede üreteç daha çabuk tükenir. Çünkü iki devreden de i ak m geçerken. 2 üreteçli devrede i/2 kadar 1. üreteçten, i/2 kadar ak m ise 2. üreteçten ç kar. Bu da üreteçlerin ömrünü artt r r.

Soru 11

Yukar daki devrede, ana koldan geçen ak m nedir? Çözüm Paralel ba l olan 2 direncin e de eri bulunur: Rx = (6 x 2) / (6 + 2) = 1.5 Daha sonra devrede toplam 3 seri direnç varm toplanarak son e de er direnç bulunur. Rson = 2.5 + 1.5 + 4 = 8 Ohm kanunundan devreden geçen ak m bulunur. I = 200 / 8 = 25 A

gibi de erleri

Soru 12 Devredeki anahtarlardan K ve L kapal ,M aç k ise hangi lambalar k verebilir?

A) X ve Y B) Y ve Z C) Z ve U D) Y, Z ve U E) X, Y ve Z ÖSS - 1981 Do ru Cevap : C

Çözüm

Do ru Cevap : C

Soru 13

Do ru Cevap : C

Çözüm

Do ru Cevap : C

Soru 14

ekil - I

Do ru Cevap : A

Çözüm

Do ru Cevap : A

Soru 15

Do ru Cevap : D

Çözüm

Do ru Cevap : D

Soru 16

Do ru Cevap : C

Çözüm

Do ru Cevap : C

Soru 17

Do ru Cevap : E

Çözüm 1 ve 2 anahtarlar aç k iken her üç lambadan ve ortadaki R direncinden ak m geçer ve her üç lamba da yanar.

Do ru Cevap : E

Soru 18

Do ru Cevap : A

Çözüm

Do ru Cevap : A

Soru 19

Do ru Cevap : A

Çözüm

Do ru Cevap : A

Soru 20

Do ru Cevap : A

Çözüm 1 numaral anahtar aç ld nda, üreteç devreye ak m gönderemeyece inden P lambas söner. Di er anahtarlardan herhangi birinin aç lmas halinde P lambas k vermeye devam eder. Do ru Cevap : A

THE END

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful