Fizibilite Çalışmaları

60 Baş Süt Sığırcılığı
Hindi Yetiştiriciliği
Jojoba Ekimi
Ceviz Yetiştiriciliği
03.03.2011

İÇİNDEKİLER
Projenin Fizibilitesi.....................................................................................................................7
Yıllık elde edilecek süt verimleri...............................................................................................7
Buzağıların süt tüketimi............................................................................................................7
Yıllık değerlendirilebilir ( satılabilir ) süt miktarları.................................................................8
Sütün değerlendirilmesi.............................................................................................................8
Yıllık süt verimleri gelirleri.......................................................................................................9
DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI GELİR GİDER ANALİZİ....................................................10
Verim Değerlendirmeleri..........................................................................................................10
Döl ( yavru ) verimleri gelirleri...............................................................................................10
Yıllık değerlendirilebilir döl ( yavru - hayvan ) verimleri.......................................................10
Yıllık döl verimleri gelirleri....................................................................................................11
Süt sığırcılığı gübre verimi değeri ve değerlendirilmesi..........................................................12
DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME GELİRLERİ........................................................13
İşletme Giderleri Tablosu.........................................................................................................13
SÜT SIĞIRCILIĞI GİDERLERİ................................................................................................14
Yatırım giderleri........................................................................................................................14
Damızlık süt sığırı anaç gebe düveler alınması maliyeti..........................................................14
Yapı ve tesislerin maliyetleri...................................................................................................15
Mekanizasyon sistemler ve barınak ekipmanları maliyetleri...................................................16
İletişim ve bilgisayar sistemleri...............................................................................................19
Çok yıllık yem bitkileri üretim alanları tesisi..........................................................................19
Yatırım etüt, planlama, proje hazırlanması..............................................................................20
Beklenmeyen giderler..............................................................................................................20
Yatırım giderleri toplamı.........................................................................................................20
Yatırımların ve yatırım maliyetlerinin yıllara dağılımı............................................................21
SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME GİDERLERİ.............................................................................21
Yem giderleri.............................................................................................................................21
İşletmede üretilecek yemlerin maliyetleri................................................................................21
İşletmede yem bitkileri üretim maliyetleri...............................................................................22
İşletmede üretilen yem maliyetleri..........................................................................................23

2

Sözleşmeli üretilecek yem bitkileri (ğ) maliyetleri..................................................................26
Sözleşmeli üretilen yem maliyetleri........................................................................................26
Üretim dışı işletme dışından alınacak kesif yemler ve katkı

maddeleri maliyetleri.....28

Yıllık yem ve katkı maddeleri giderleri toplamı......................................................................36
Buzağı başlangıç yemi hazırlama maliyeti..............................................................................37
Sözleşmeli üretilen yemlerle buzağı başlangıç yemi hazırlama maliyeti.................................38
Buzağı büyütme yemi hazırlama maliyeti...............................................................................39
Sözleşmeli üretilen yemlerle buzağı büyütme yemi hazırlama maliyeti..................................40
Sığır süt kesif karma yemi hazırlama maliyeti.........................................................................41
Sözleşmeli üretilen yemlerle sığır süt yemi hazırlama maliyeti..............................................42
HAYVAN SAĞLIĞI GİDERLERİ..............................................................................................43
Sigorta ve Tohumlama Giderleri.............................................................................................43
Suni tohumlama giderleri........................................................................................................43
Damızlık süt sığırları için sigorta giderleri..............................................................................44
İŞLETME GİDERLERİ...............................................................................................................45
Enerji ve Diğer İşletme Giderleri.............................................................................................45
Süt sığırcılığı satış giderleri.....................................................................................................45
İşletmenin akaryakıt gideri......................................................................................................46
İşletmenin bakım onarım giderleri...........................................................................................47
Genel giderler..........................................................................................................................47
Projenin yatırım amortisman tutarı............................................................................................48
Amortisman Tabloları...............................................................................................................48
Yıllık aşınma payı tutarları......................................................................................................49
PERSONEL GİDERLERİ............................................................................................................50
İşletmenin personel kadrosu ve giderleri.................................................................................50
Süt sığırcılığı yıllık işletme giderleri tablosu...............................................................................51
YATIRIM SERMAYESİ..............................................................................................................52
Proje Sermaye İhtiyacı..............................................................................................................52
Süt sığırcılığı işletme sermayesi ihtiyacı.................................................................................52
Projenin Sermaye ihtiyacı (proje tutarı)...................................................................................52
İşletmenin proforma gelir gider tablosu...................................................................................53
PROJE MALİYETİ......................................................................................................................53
Sermaye Bütçelemesi.................................................................................................................53
Projenin finans öncesi değerlendirilmesi.................................................................................53
Yatırımın kalıntı değerleri.......................................................................................................54
Projenin nakit akımı................................................................................................................55

3

.......................................................................................................63 Süt sığırcılığı yatırımlarının desteklenmesinin konuları ve hibe oranları.................................................................................................................................68 Başvuruların yapılması.......................................................59 Proje Finansman Tabloları ve Kredi Olanakları...................................................................69 4 ...........................................................................................................................64 Süt sığırcılığı yatırımları desteklemesİnden yararlanmak İçİn kİmler başvuru yapabİlİr...................... İNCELENMESİ............................... BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI.................................................................................................................................................................................59 Projenin ödeme gücü.................................................................................................68 Başvuru dosyaları...... ALT VE ÜST SINIR.................................................................................................................................66 Başvuruda aranacak belge ve bilgiler....................................................................................................................60 Projenin finans kredisi geri ödeme tablosu............................................65 Süt sığırcılığı yatırımları desteklemesinden yararlanmak için başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar...........63 Süt sığırcılığı yatırımlarında desteklemeden yararlanma................................56 Projenin geri ödeme süresi (GÖS)..65 Desteklemeden yararlanamayacak olanlar... SÜRESİ VE ARANACAK ŞARTLAR...........................................................................................................65 Başvuru Sahİplerİ.............................................................64 Desteklemeden yararlanma........57 Projenin İç Karlılık Oranı ( İKO )...........................63 Süt sığırcılığı yatırımlarının desteklenmesinin alt ve üst sınırı......................64 Süt sığırcılığı yatırımları desteklemesinden yararlanmak için başvuru yeri ve zamanı....57 Projenin Toplam Sermaye İhtiyacı.....................................................58 PROJE FİNANSMANI..............................................63 HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER............................................... DEĞERLENDİRİLMESİ VE YATIRIM PROGRAMINA ALINMASI68 Sunulacak Teknik Destek............................................................................................................................................64 BAŞVURU YERİ..........................................62 HAYVANCILIK DEVLET DESTEKLERİ.........................................................56 İşletme karlılık oranı (İŞKO).....................................................................................................................................................59 Kredi kullanım planı.......63 HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER......................................................................................................63 Süt sığırcılığı yatırımlarının desteklenmesinin kaynağının planlanması........................60 Finans kredisinin geri ödeme planı.............................................................................................................................................................................................................................................. HİBE ORANLARI.................................................................................. PLANLAMA..............................................56 Projenin yatırım karlılık oranı (YKO)..............................................................57 Projenin istihdam katkısı...................68 BAŞVURULARIN YAPILMASI.................................... YARARLANMA KOŞULLARI...........................................67 SUNULACAK TEKNİK HİZMET...........................56 Finansal Oranlar.........................................PROJENİN MALİ ANALİZİ.............................................................................................

Başvuruların incelenmesi........................................................................................................69
Başvuruların değerlendirilmesi................................................................................................70
Başvuru Muhtemel Şartlar.......................................................................................................70
FAİZSİZ KREDİ OLANAKLARI...............................................................................................71
ZİRAAT BANKASI SIFIR FAİZLİ DESTEK KREDİSİ......................................................71
Büyükbaş Hayvan Besiciliği...................................................................................................71
Süt Sığırcılığı...........................................................................................................................71
Büyükbaş Süt Hayvancılığı.....................................................................................................72
Küçükbaş Süt Hayvancılığı.....................................................................................................72
Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği............................................................................................73
Teminat Şartları.......................................................................................................................73
HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ..........................................................................................................74
Kuluçka.......................................................................................................................................74
Büyütme Sistemi........................................................................................................................75
Kümes Hazırlığı ve Üretimde Dikkat Edilecek Hususlar :.....................................................77
Ringler :...................................................................................................................................77
SU İHTİYACI:........................................................................................................................78
Yem:........................................................................................................................................79
Isıtma:......................................................................................................................................79
Havalandırma, Nem ve Sıcaklık Kontrolü...............................................................................80
Beslenme ve Bakım.................................................................................................................81
Kesim :....................................................................................................................................84
Hastalıklara Karşı Tedbirler....................................................................................................84
Aşılama Programı....................................................................................................................85
Kümes Yoğunluğu...................................................................................................................85
YERLİ CEVİZ ÜRETİMİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI..............................................................86
YERLİ ÇEŞİT İÇ CEVİZ VERİM TABLOSU.....................................................................86
1 DEKAR AŞILI CEVİZ KAPAMA BAHÇESİ 8*8 m aralıklı 15 FİDAN ÜRETİM
FİZİBİLİTESİ.............................................................................................................................86
A- KURULUŞ GİDERLERİ...................................................................................................86
B- BAKIM VE HASAT GİDERLERİ....................................................................................86
C- İÇ MEYVE DEĞERİ.........................................................................................................86
GELİR.....................................................................................................................................87
YILLIK NAKİT AKIMI.........................................................................................................87
İÇ VERİM ORANI(IRR)........................................................................................................87
GERİ ÖDEME SÜRESİ..........................................................................................................87

5

İSKONTO ORANI..................................................................................................................87
İTHAL CEVİZ ÜRETİMİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI..........................................................88
İTHAL ÇEŞİT İÇ CEVİZ VERİM TABLOSU......................................................................88
1 DEKAR AŞILI CEVİZ KAPAMA BAHÇESİ 8*8 m ile 15 FİDAN ÜRETİM
FİZİBİLİTESİ.........................................................................................................................88
A- KURULUŞ GİDERLERİ...................................................................................................88
B- BAKIM VE HASAT GİDERLERİ....................................................................................88
C- İÇ MEYVE DEĞERİ.........................................................................................................88
JOJOBA EKİMİ...........................................................................................................................90
JOJOBA NEDİR?.......................................................................................................................91
JOJOBA KULLANIM ALANLARI...........................................................................................91
Jojoba Bitkisel Özellikleri...........................................................................................................92
JOJOBA HANGİ BÖLGELERDE YETİŞİR?............................................................................92
Jojoba Ekiminde Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler..................................................................93
JOJOBA TAHMİNİ VERİM.......................................................................................................93
JOJOBA TOHUM TEDARİK VE FİYATLARI.........................................................................94
JOJOBA PİYASA FİYATI.........................................................................................................94
JOJOBA PİYASA TALEBİ........................................................................................................94
TRC3 BÖLGESİNDE NERELER EKİM İÇİN UYGUNDUR?.................................................95
Arazi Tahsisi...............................................................................................................................95

Arazi Tahsisi

6

PROJENİN MALİ BİLGİLERİ

PROJENİN FİZİBİLİTESİ
YILLIK ELDE EDİLECEK SÜT VERİMLERİ

BUZAĞILARIN

Yıllar

Yıllık Süt verimleri ( g )

1.Yıl

-

2.Yıl

396000

3.Yıl

460200

4.Yıl

537600

5.Yıl

536400

6.Yıl

451200

7.Yıl

452400

8.Yıl

453600

9.Yıl ve sonrası yıllar

486000

SÜT TÜKETİMİ

Damızlık yetiştirilecek dişi buzağılara 4 ay sütle beslenme programı uygulanacak.
Erkek buzağılara yarı erken sütten kesme programı uygulanacak.
Deforme buzağılara erken sütten kesme programı uygulanacaktır.
Buzağıların yıllık süt tüketimleri
Yıllar

Buzağıların yıllık süt tüketimleri (kg)
7

750 TL fiyatla satılabilecektir. süt mamulleri üreten tarımsal sanayi kuruluşlarına pazarlanabilecektir.Yıl 536400 31233 505167 6.Yıl 451200 31233 419967 7.1.Yıl - - - 2.Yıl 453600 31233 422367 9. Yıl ve sonrası yıllar 486000 31233 454767 SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İşletmede elde edilen süt.Yıl 396000 31233 364767 3.) 1. 8 . süt işleyen.Yıl - 2.Yıl ve sonrası yıllar 31233 YILLIK DEĞERLENDİRİLEBİLİR ( SATILABİLİR ) SÜT MİKTARLARI Yıllar Yıllık elde edilen süt Buzağıların yıllık süt miktarı (kg) tüketimleri (kg) Yıllık değerlendirilebilir süt miktarları (kg. Sütün kilogramı 0.Yıl 460200 31233 428967 4.Yıl 452400 31233 421167 8.Yıl 537600 31233 506367 5.

750 315 875 8.Yıl - - - 2.Yıl 419967 0.750 341 075 9 .750 314 975 7.Yıl 421167 0.Yıl 506367 0.750 321 725 4.Yıl ve sonrası yıllar 454767 0.Yıl 364767 0.750 379 775 5.750 378 875 6.Yıl 422367 0.750 316 775 9.Yıl 428967 0.YILLIK SÜT VERİMLERİ GELİRLERİ Yıllar Yıllık elde edilen değerlendirilebilir süt miktarı (ğ) Süt (ğ) fiyatı (TL) Yıllık toplam süt gelirleri (TL) 1.Yıl 505167 0.750 273 575 3.

Canlı ağırlık olarak satılacaklardır.HAYVAN ) VERİMLERİ İşletme dönemi yıllar Değerlendirilebilir sürü bireyleri 1. Damızlık dışı sığırlar. canlı ağırlık ğ fiyatı 6.0 TL fiyatla . İşletmenin damızlık ihtiyaç fazlası olanlar.yıl 3.yıl 4. başka süt sığırcılığı işletmelerine damızlık olarak satılacaklardır .yıl 5.yıl 6.yıl 2. damızlık dışı olanlar .yıl ve sonrası yıllar Damızlık dışı buzağı dana - 27 28 28 28 28 Deforme düve - - 2 2 2 2 Damızlık gebe düve - - 24 24 10 10 10 . besi materyali ve kasaplık olarak değerlendirileceklerdir .DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI GELİR GİDER ANALİZİ VERİM DEĞERLENDİRMELERİ DÖL ( YAVRU ) VERİMLERİ GELİRLERİ Döl ( yavru ) verimlerinin değerlendirilmesi Elde edilen döl verimleri. damızlık düveler birey olarak 5000 TL fiyatla değerlendirilebileceklerdir . YILLIK DEĞERLENDİRİLEBİLİR DÖL ( YAVRU .

0 - 5400 Damızlık gebe düve 24 - - 5000 120000 Deforme süt ineği 1 600 6.0 - 5400 Damızlık gebe düve 10 - - 5000 50000 Deforme süt ineği 15 600 6.yıl 6.0 - 26880 Deforme düve 2 450 6.0 - 54000 Damızlık dışı buzağı dana 28 160 6.0 - 26880 Deforme düve 2 450 6.0 - 3600 Damızlık dışı buzağı dana 28 160 6.0 - 3600 Damızlık dışı buzağı dana 28 160 6.yıl ve sonrası yıllar Değerlendirilebilir döl verimleri bireyleri Birey sayısı (baş) Birey canlı ağırlığı (ğ) Tutarı (TL) Yıllık toplam tutar (TL) (TL) Baş(TL) - - - - - - - Deforme süt ineği - 600 6.0 - 26880 Birim değeri 25 290 155880 155880 85880 136280 11 .0 - 5400 Damızlık gebe düve 24 - - 5000 120000 Deforme süt ineği 1 600 6.0 - 25290 Deforme süt ineği 1 600 6.yıl 2.yıl 5.Deforme süt ineği - - 1 1 1 15 YILLIK DÖL VERİMLERİ GELİRLERİ Yıllar 1.0 - 3600 Damızlık dışı buzağı dana 28 160 6.yıl 4.yıl 3.0 - - Damızlık dışı buzağı dana 27 160 6.0 - 26880 Deforme düve 2 450 6.

yıl 943 6 5658 4. yem bitkileri üretiminde kullanılacaktır .yıl 108 6 648 2.0 - 5400 Damızlık gebe düve 10 - - 5000 50000 SÜT SIĞIRCILIĞI GÜBRE VERİMİ DEĞERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İşletme dönemi Yıllar Süt sığıcılığı yıllık hayvan gübresi verimi ( Ton /Yıl) Hayvan gübresi birim değeri (Ton -TL) Yıllık elde edilen hayvan gübresi değeri (TL) 1.yıl 1222 6 7332 6.yıl 1117 6 6702 5.yıl 519 6 3114 3.yıl 1038 6 6228 8.yıl ve sonrası yıllar 1237 6 7422 İşletmede elde edilecek hayvan gübresi.yıl 1040 6 6240 9. işletmede bitkisel üretimde . 12 .yıl 1104 6 6624 10.Deforme düve 2 450 6.yıl 1157 6 6942 7.

yıl 3.yıl 7.yıl 6.yıl ve sonrası yıllar Süt satış gelirleri - 273575 321725 379775 378875 314975 315875 316775 341075 341075 Hayvan satış Gelirleri - 25290 155880 155880 85880 136280 136280 136280 136280 136280 Elde edilen hayvan gübresi değeri 648 3114 5658 6702 7332 6942 6228 6240 6624 7422 Yıllık işletme gelirleri toplamı 648 301979 483263 542357 472087 458197 458383 459295 483979 484777 13 .yıl 10.yıl 5.yıl 4.yıl 9.Bitkisel üretimde kullanılan hayvan gübresi oranında. DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME GELİRLERİ İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU İşletme dönemi yılar İşletme gelirleri (YTL) 1. kimyevi gübre kullanımı ve maliyeti azalacaktır .yıl 8.yıl 2.

İşletmede damızlık olarak. siyah – alaca. 3 – 6 aylık gebe düveler kullanılacaktır. 60 baş damızlık gebe düve alınacaktır. Tarım Bakanlığı . Proje kapsamında işletmeye. Damızlık süt sığırları alımı giderlerinde TİGEM damızlık fiyatları baz alınmaktadır. 2009 yılı damızlık dişi süt sığırları satış fiyatları listesinde 4-8 aylık gebe düve fiyatları ( 5000 – 5500 ) TL arasında olduğu yer almaktadır. Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM). Holstein ırkı.SÜT SIĞIRCILIĞI GİDERLERİ YATIRIM GİDERLERİ DAMIZLIK SÜT SIĞIRI ANAÇ GEBE DÜVELER ALINMASI MALİYETİ Damızlık gebe düve fiyatları. 60 baş damızlık değeri. 5000 TL dolayında olabilecektir. İşletmenin yıllar itibariyle damızlık giderleri Yıllar Yıllar itibariyle alınacak damızlık sayısı (baş) Damızlık fiyatı TL-baş Yıllar itibariyle damızlık giderleri (TL) Projenin toplam damızlık giderleri (TL) 1. 60 X 5000 = 300 000 TL’dir. Damızlık maliyeti.Yıl ve sonrası yıllar - - - - Projenin toplam damızlık giderleri 300 000 14 .Yıl 60 5000 300 000 300 000 2. 18 -22 aylık yaşlarında.

revir 960 140 134 400 Süt sağım ve soğuk muhafaza yapı ve tesisleri 490 150 73 500 Padokslar 2152 10 21 520 Gübrelik tesisleri 300 40 12 000 Kaba yem deposu (kuru ot deposu) 240 60 14 400 Silaj yerleri 560 40 22 400 350 130 45 500 240 50 12 000 Su tesisleri - - 20 000 Elektrik tesisleri - - 15 000 İdari ve sosyal tesisler 264 180 47 520 Ulaşım ve servis yolları 1500 15 22 500 Kesif yem depoları ve kesif karma yem hazırlama yeri Makine parkı ve bakım onarım yeri tesisi Yapı ve tesisler toplam maliyeti ( TL ) 608 020 15 . Yapı ve tesislerin maliyetleri Yapı ve tesisler Kapsadığı alan (m²) Birim alan (m2) maliyeti (TL-m²) Toplam maliyet tutarı (TL) Barınaklar (sağmal. kuru. genç hayvanlar) 1360 123 167 280 Doğum yeri. Bayındırlık Bakanlığının 2009 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri tebliğinde verilen değerlere ve özel inşaat firmalarının yapı ve tesis maliyet verilerine göre belirlenmektedir .YAPI VE TESİSLERİN MALİYETLERİ Yapı ve tesislerin maliyetleri. buzağı yerleri.

otomatik yıkamalı . sağım makinesi. tam otomatik sürü yönetimli .MEKANİZASYON SİSTEMLER VE BARINAK EKİPMANLARI MALİYETLERİ Alınacak birim miktar Birim fiyatı (TL) Toplam tutar (TL) Süt sağım sistemi . otomatik başlık çıkarıcılı . sağım durakları ve ekipmanları . süt ölçerli ) 96100 (komple sistem) 96100 1 sistem İşletme programı 1 sistem 22400 22 400 60 adet 114 6 800 Aktivite ölçüm sistemi ve anten seti Aktivitemetre Tanımlama anteni 30 adet 1 adet 230 1000 7 820 Somatik hücre sayıcı cihazı 1 cihaz 8000 8 000 Sağım hane için yüzey kaplayıcı Sağım platformu için Sağım hane platformu komple 3450 3 450 Ayırma kapısı 1 adet 14625 14 625 Otomatik tartım sistemi 1 sistem 18000 18 000 Kovalı sağım sistemi (2 kovalı) (doğum yeri ve revir için) 2 adet 1800 3 600 Alınacak mekanizasyon sistem araç makine ve ekipman Otomatik Tanımlama sistemi Tanımlama aygıtları Transponderler Numara seti 16 . sağım sonrası başlık yıkama sistemli .( 2 x 5 ) 10 ünite 30º açılı balık kılçığı sistem. sağım hane. otomatik tanımlama sistemli . bilgisayar donanımlı .

Süt soğutma ve depolama tankı (4 tonluk) 1 sistem 35200 35 200 Elektrikli su ısıtıcı termosifon (200 litrelik) 1 adet 2750 2 750 Çiftlik hijyen ürünleri 1 set 1135 1 135 Ayak ilaçlama banyolukları 4 adet 400 1 600 68 adet 550 37 260 70 adet 350 24 500 60 270 62 270 20 adet 270 60 adet 150 Yataklık ara bölmeleri Durak demirleri Anaç damızlıklar için Yataklık ara bölmeleri Durak demirleri genç damızlıklar için Baş kilitleri Anaç damızlıklar için Baş kilitleri Genç damızlıklar için Hayvan baş kilitleri Doğum yerleri. ezme ve karıştırma makineleri) Hayvan kaşağı fırçası Otomatik .dokunmatik 17 . revir ve ayırma yerleri için Hayvan durak yatakları (anaç damızlıklar için) (su geçirmez 5 cm kalınlıkta) Hayvan durak yatakları (düveler ve genç hayvanlar için) (su geçirmez 5 cm kalınlıkta) Suluk sistemleri (donmaz suluk – ikili) 38 800 18 400 62 adet 150 8 adet 1000 18 300 Suluk sistemleri (donmaz suluk – tekli bireysel) 10 adet 900 Gübre sıyırma sistemi 2 takım 21400 21 400 Gübre karıştırıcı (traktörden hareket alan) 1 adet 7500 7500 Gübre pompası 1 adet 12300 12 300 1 adet 32600 32 600 1 ünite 15 000 15 000 2 adet 3440 6 900 Yemleme vagonu (4 m³) Kesif karma yem hazırlama ünitesi makineleri (yem kırma.

balya tutucu . alt üst etme 1 adet 18000 18000 Yuvarlak balya makinesi 1 adet 32000 32000 Traktör (ön yükleyicili) 1 adet 65000 65000 Römork Adet 8000 8000 Ön yükleme. toplama. silaj kesme ve temizlik aparatları (traktöre monte edilebilir ) 4 adet 30000 30000 Makine Ekipman Toplam Tutarı ( TL ) İLETİŞİM - 2 630 693 870 VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ 18 . karıştırma.Hayvan askı aparatı (hayvan bakım ünitesi) 1 adet 3800 3 800 Buzağı kulübeleri ve bahçesi 16 adet 750 12 000 Buzağı yemliği Buzağı emzikli kovası Buzağı suluğu 32 adet Buzağı mama makinesi 1 adet 8000 8000 Mısır silaj makinesi (tek sıralı) 1 adet 20000 20000 Yonca biçme makinesi 1 adet 24000 24000 Ot biçme makinesi 1 adet 16000 16000 Ot tırmığı.

ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ ÜRETİM ALANLARI TESİSİ Süt sığırcılığı için. 3 dekar yoncalık tesis edilecektir. Süt sığırcılığı için çok yıllık yem bitkileri üretim alanları tesis giderleri ( yoncalık tesisi maliyeti ) Üretimler Üretim unsurları Yonca üretimi tesis giderleri (TL – da) Dekara üretim giderleri Arazi düzenleme ve temizleme 20 Toprak işleme ( sürümler. tırmık merdane) 16 Gübre ve gübreleme 20 Tohum ve bakteri kültürü 30 Ekim 10 Bitki koruma 14 Sulama 20 Dekara maliyet 130 Üretim alanı (da) 3 Çok yıllık yem bitkileri üretim tesisleri toplam giderleri 390 TL YATIRIM ETÜT. PLANLAMA.000 TL’dir. buzağıların beslenmesinde kullanılmak üzere yonca üretimi yapılacak. PROJE HAZIRLANMASI 19 .İletişim ve bilgisayar sistemleri tutarı 6.

000 TL ayrılmaktadır. Beklenmeyen giderler için 15. YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI Süt sığırcılığı yatırımları Yatırım tutarları ( TL ) Yapı ve tesis yatırımları 608 020 Mekanizasyon ve barınak ekipmanları tutarları 693 870 Damızlık alımları 300 000 Çok yıllık yem bitkileri tesisi (Yoncalık tesisi) 390 İletişim ve bilgisayar sistemleri alınması 6 000 Etüt yatırım planlaması ve proje giderleri 3000 Beklenmeyen giderler 15000 Toplam yatırım tutarı ( TL ) 1 626 280 YATIRIMLARIN VE YATIRIM MALİYETLERİNİN YILLARA DAĞILIMI 20 . yeni planlamalar gerektiren maliyetler için yatırım tutarının % 1-3 ‘ü kadar gider ayrılmaktadır.1000 TL’dir.2000 TL Proje hazırlama giderleri .Etüt ve yatırım planlaması giderleri . BEKLENMEYEN GİDERLER Yatırımların gerçekleştirilmesi sürecinde.

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME GİDERLERİ YEM GİDERLERİ İŞLETMEDE ÜRETİLECEK YEMLERİN MALİYETLERİ Damızlık süt sığırcılığı kaba ve kesif yem ihtiyaçları için Yem bitkileri üretim maliyetleri Ü r e t i m l e r Üretim unsurları Buğday (dane) üretim giderleri Arpa (dane) üretim giderleri Mısır (dane) üretim giderleri Yonca kuru otu üretim giderleri Fiğ+Buğday Çayır karışımı kuru kuru otu otu üretim Üretim giderleri Giderleri Mısır hasılı (silajlık) üretim giderleri D e k a r a ü r e t i m g i d e r l e r i (TL) Toprak işleme Gübre ve gübreleme 8 8 8 - 8 - 8 12 12 20 30 10 10 16 Tohum 12 10 9 - 10 - 12 Ekim 6 6 6 - 6 - 6 Bitki koruma 8 7 10 15 5 - 8 Sulama 10 - 16 24 - - 12 Çapa - - 12 - - - 8 Hasat 8 7 10 16 6 9 8 - - 6 12 3 5 6 7 6 8 16 4 7 12 Soldurma kurutma Toplama taşıma yığma depolama 21 .Yatırımların tamamı 2009 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

Dekara maliyet 71 56 105 113 52 31 94 İŞLETMEDE YEM BİTKİLERİ ÜRETİM MALİYETLERİ Üretilen yemler Dekara maliyet (TL) Dekara verim (ğ) Yemlerin ğ üretim maliyetleri (TL) Buğday (dane) 71 400 0.16 Mısır (dane) 105 1000 0.0743 Yonca kuru otu 113 2500 0.105 Mısır hasılı (silajlık) 94 8000 0.1775 Arpa (dane) 56 350 0.0452 22 .01175 Fiğ+Buğday karışımı kuru ot 52 700 0.

1775 426 Arpa (dane) - - - Mısır (dane) - - - 2.0743 1924 YKO 7500 0.Yıl 3.0743 1924 2 689 23 .1775 426 Arpa (dane) - - - Mısır (dane) - - - MHS - - - KO 25900 0.Yıl Yıllık yem maliyeti (TL) 2 689 MHS - - - KO 25900 0.İŞLETMEDE ÜRETİLEN YEM MALİYETLERİ Yıllar 1.Yıl İşletmede üretilen yemler Üretilen yem miktarları (ğ) Yemlerin (ğ) maliyetleri Tutarı (TL) Buğday (dane) - - - Arpa (dane) - - - Mısır (dane) - - - Mısır hasılı (silajlık) (MHS) - - - (Fiğ+Buğday) Kuru otu (KO) - - - Yonca kuru otu (YKO) - - - Buğday (dane) 2400 0.0452 339 Buğday (dane) 2400 0.

Yıl 2 689 MHS - - - KO 25900 0.YKO 7500 0.0743 1924 YKO 7500 0.0743 1924 YKO 7500 0.Yıl 7.1775 426 Arpa (dane) - - - Mısır (dane) - - - 5.0452 339 Buğday (dane) 2400 0.0452 339 Buğday (dane) 2400 0.1775 426 Arpa (dane) - - - Mısır (dane) - - - MHS - - - KO 25900 0.0743 1924 YKO 7500 0.1775 426 Arpa (dane) - - - 6.Yıl 2 689 MHS - - - KO 25900 0.0452 339 Buğday (dane) 2400 0.1775 426 Arpa (dane) - - - Mısır (dane) - - - 4.0452 339 Buğday (dane) 2400 0.Yıl 2 689 2 689 24 .

0452 339 Buğday (dane) 2400 0.0452 339 Buğday (dane) 2400 0.0743 1924 YKO 7500 0.1775 426 Arpa (dane) - - - Mısır (dane) - - - 9.1775 426 Arpa (dane) - - - Mısır (dane) - - - MHS - - - KO 25900 0.Yıl ve sonrası yıllar 2 689 MHS - - - KO 25900 0.1775 426 Arpa (dane) - - - Mısır (dane) - - - 8.Yıl 10.0743 1924 YKO 7500 0.0743 1924 2 689 25 .Yıl 2 689 MHS - - - KO 25900 0.Mısır (dane) - - - MHS - - - KO 25900 0.0743 1924 YKO 7500 0.0452 339 Buğday (dane) 2400 0.

250 Mısır (dane) 0.350 840 Arpa (dane) 8400 0.330 1980 64000 0.130 Yonca kuru otu 0.130 2275 7500 0.200 SÖZLEŞMELİ ÜRETİLEN YEM MALİYETLERİ Yıllar 1.0452 339 SÖZLEŞMELİ ÜRETİLECEK YEM BİTKİLERİ (Ğ) MALİYETLERİ Yemler (ğ) maliyeti (TL) Buğday (dane) 0.200 1500 Arpa (dane) 57750 0.040 (Fiğ+Buğday) karışımı kuru ot 0.350 Arpa (dane) 0.250 2100 Mısır (dane) 6000 0.Yıl Sözleşmeli üretilen yemler Üretilen yem miktarları (ğ) Yemlerin (ğ) maliyetleri Tutarı (TL) Buğday (dane) 2400 0.330 Mısır hasılı (silajlık) 0.330 13200 Mısır hasılı silajlık (MHS) (Fiğ+Buğday) kuru otu (KO) Yonca kuru otu (YKO) Yıllık yem maliyeti (TL) 11 255 58 068 26 .250 14437 Mısır (dane) 40000 0.Yıl 2.040 2560 17500 0.YKO 7500 0.

Yıl MHS 440000 0.3.Yıl 9.040 19200 KO 112700 0.250 23537 Mısır (dane) 64000 0.250 20737 Mısır (dane) 56000 0.330 18480 MHS 496000 0.Yıl 7.250 26337 Mısır (dane) 71000 0.330 15840 MHS 480000 0.330 18480 MHS 504000 0.130 14287 Arpa (dane) 94150 0.250 20475 Mısır (dane) 56000 0.Yıl 8.250 17587 Mısır (dane) 48000 0.130 15197 Arpa (dane) 87500 0.040 17920 KO 104300 0.330 21780 MHS 448000 0.040 16000 KO 94500 0.Yıl 4.250 21875 Mısır (dane) 59000 0.330 23430 MHS 400000 0.130 13741 Arpa (dane) 81900 0.250 24500 Mısır (dane) 66000 0.130 12831 Arpa (dane) 70350 0.040 17920 KO 105700 0.130 13559 Arpa (dane) 105350 0.040 19840 KO 116900 0.130 14651 66 914 76 136 78 052 77 941 74 403 74 254 75 196 27 .Yıl 5.330 19470 MHS 480000 0.130 12285 Arpa (dane) 98000 0.040 17600 KO 98700 0.040 19200 KO 109900 0.040 20160 KO 117600 0.330 21120 MHS 448000 0.Yıl 6.130 15288 Arpa (dane) 82950 0.

040 DCP 0.10.050 28 .330 22440 MHS 504000 0.040 20160 KO 121100 0.350 Tuz 0.250 25287 Mısır (dane) 68000 0.Yıl ve sonrası yıllar Arpa (dane) 101150 0.130 Küspe (soya) 0.180 Küspe (ayçiçeği) 0.090 Mermer tozu veya kireç taşı 0.130 15743 ÜRETİM DIŞI İŞLETME DIŞINDAN 83 630 ALINACAK KESİF YEMLER VE KATKI MADDELERİ MALİYETLERİ İşletme dışından alınacak kesif yemler ve katkı maddelerinin fiyatları Kesif yemler ve katkı maddeleri kg fiyatları (TL) Kepek (buğday) 0.

Premiks 1.000 29 .

Yıl Tuz 141 0.000 141 2.180 7021 Küspe (ayçiçeği) 54820 0.Üretim dışı işletme dışından alınacak kesif yemler ve katkı maddeleri maliyetleri Yıllar Yemler ve katkı maddeleri İhtiyaç miktarları (ğ) Birim fiyatları (TL-ğ) Toplam maliyeti (TL) Kepek (buğday) 5638 0.050 - Premiks 141 1.130 7126 30 .Yıl 16 150 Kepek (buğday) 39010 0.040 11 DCP - 0.350 - Yem katkı maddeleri yıllık giderleri toplamı (TL) 2 279 1.180 1015 Küspe (ayçiçeği) 8457 0.130 1099 Küspe (soya) - 0.090 13 Kireç taşı veya mermer tozu 282 0.

350 862 Tuz 976 0.Küspe (soya) 2463 0.090 106 Kireç taşı veya mermer tozu 2312 0.130 8778 Küspe (soya) 2461 0.090 87 Kireç taşı veya mermer tozu 1889 0.040 75 DCP 62 0.180 8546 Küspe (ayçiçeği) 67525 0.040 92 31 .350 861 Tuz 1187 0.000 976 3.Yıl 19 573 Kepek (buğday) 47478 0.050 3 Premiks 976 1.

130 11861 Küspe (soya) 2453 0.180 12713 Küspe (ayçiçeği) 102270 0.040 124 DCP 62 0.4.090 142 Kireç taşı veya mermer tozu 3103 0.050 3 Premiks 1582 1.000 1582 5.Yıl DCP 62 0.000 1187 Kepek (buğday) 63282 0.350 859 Tuz 1582 0.Yıl 25 961 28 931 Kepek (buğday) 70628 0.050 3 Premiks 1187 1.130 13295 32 .180 11390 Küspe (ayçiçeği) 91243 0.

Küspe (soya) 2449 0.130 12326 Küspe (soya) 2456 0.350 857 Tuz 1766 0.Yıl 26 926 Kepek (buğday) 65673 0.040 128 DCP 62 0.050 3 33 .050 3 Premiks 1766 1.040 138 DCP 62 0.180 11821 Küspe (ayçiçeği) 94817 0.000 1766 6.350 859 Tuz 1642 0.090 159 Kireç taşı veya mermer tozu 3470 0.090 147 Kireç taşı veya mermer tozu 3221 0.

180 10025 Küspe (ayçiçeği) 79854 0.000 1378 8.180 9915 Küspe (ayçiçeği) 78766 0.090 124 Kireç taşı veya mermer tozu 2693 0.350 861 Tuz 1378 0.130 10239 Küspe (soya) 2461 0.000 1642 Kepek (buğday) 55086 0.7.040 108 DCP 62 0.130 10381 Küspe (soya) 2461 0.350 861 34 .Yıl 22 628 22 896 Kepek (buğday) 55697 0.050 3 Premiks 1378 1.Yıl Premiks 1642 1.

130 10994 Küspe (soya) 2462 0.090 132 Kireç taşı veya mermer tozu 2880 0.350 862 Tuz 1471 0.9.Yıl Tuz 1392 0.040 115 DCP 62 0.040 109 DCP 62 0.050 3 1472 1.090 125 Kireç taşı veya mermer tozu 2723 0.000 1472 Premiks 24 169 35 .180 10591 Küspe (ayçiçeği) 84570 0.050 3 Premiks 1392 1.000 1392 Kepek (buğday) 58842 0.

10.130 12730 Küspe (soya) 2456 0.000 1697 27 768 36 .050 3 Premiks 1697 1.180 12193 Küspe (ayçiçeği) 97922 0.350 860 Tuz 1694 0.090 152 Kireç taşı veya mermer tozu 3332 0.040 133 DCP 62 0.Yıl ve sonrası yıllar Kepek (buğday) 67738 0.

Yıl 2 689 66 914 19 573 89 176 4.YILLIK YEM VE KATKI MADDELERİ GİDERLERİ TOPLAMI Yemler ve yem katkı maddeleri giderleri toplamı Yıllar İşletmede Üretilen yem giderleri (TL) Sözleşmeli Üretilen yem giderleri (TL) Üretim dışı işletme dışından alınan yem ve katkı maddeleri giderleri (TL) Yıllık toplam yem ve katkı maddeleri giderleri (TL) 1.Yıl ve sonrası yıllar 2 689 83 630 27 768 114 087 37 .Yıl 2 689 74 254 22 896 99 839 9.Yıl 2 689 78 052 28 931 109 672 6.Yıl 2 689 75 196 24 169 102 054 10.Yıl 2 689 77 941 26 926 107 556 7.Yıl 2 689 76 136 25 961 104 786 5.Yıl 2 689 58 068 16 150 76 907 3.Yıl 2 689 74 403 22 628 99 720 8.Yıl - 11 255 2 279 13 534 2.

021 Kepek (buğday) 0.200 0.005 1.00045 Kireç taşı veya mermer tozu 0.005 Elektrik ve akaryakıt sarfiyatı 0.223900 38 .005 0.02 1 ğ buzağı başlangıç kesif karma yem maliyeti 0.040 0.200 0.BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ HAZIRLAMA MALİYETİ İşletmede üretilen yemlerle buzağı başlangıç yemi hazırlama Maliyeti Buzağı başlangıç kesif karma yemi hazırlama maliyeti Buzağı başlangıç kesif karma yemine katılan kesif yemler İşletmede üretilen ve işletme dışından 1 ğ kesif karma alınan yemdeki kesif Kesif yemlerin yemler miktarları (ğ) maliyeti (ğ-TL) Kesif karma yemdeki kesif yem tutarı (TL) Buğday (dane) 0.090 0.350 0.105 0.0002 DCP 0.00025 Premiks (vitaminmineral-probiyotik) 0.071 Mısır (dane) 0.000 0.005 0.005 0.180 0.400 0.050 0.07 Tuz 0.1775 0.200 0.036 Küspe (soya) 0.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİLEN YEMLERLE

BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ HAZIRLAMA MALİYETİ

Buzağı başlangıç kesif karma yemi hazırlama maliyeti

Buzağı başlangıç
kesif karma yemine
katılan kesif yemler

1 ğ kesif karma
yemdeki kesif
yemler miktarları (ğ)

Sözleşmeli üretilen
ve işletme dışından
alınan
Kesif yemlerin
maliyeti
(ğ-TL)

Buğday (dane)

0.400

0.350

0.14

Mısır (dane)

0.200

0.330

0.066

Kepek (buğday)

0.200

0.180

0.036

Küspe (soya)

0.200

0.350

0.07

Tuz

0.005

0.090

0.00045

Kireç taşı veya
mermer tozu

0.005

0.040

0.0002

DCP

0.005

0.050

0.00025

Premiks (vitaminmineral-probiyotik)

0.005

1.000

0.005

Kesif karma
yemdeki kesif yem
tutarı (TL)

Elektrik ve akaryakıt sarfiyatı

0.02

1 ğ buzağı başlangıç kesif karma yem maliyeti

0.337900

BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ HAZIRLAMA

MALİYETİ

39

İşletmede üretilen yemlerle buzağı büyütme yemi hazırlama maliyeti

Buzağı büyütme kesif karma yemi hazırlama maliyeti

Buzağı büyütme
kesif karma yemine
katılan kesif yemler

İşletmede üretilen ve
işletme dışından
1 ğ kesif karma
alınan
yemdeki kesif
Kesif yemlerin
yemler miktarları (ğ)
maliyeti
(ğ-TL)

Kesif karma
yemdeki kesif yem
tutarı (TL)

Arpa (dane)

0.400

0.16

0.064

Mısır (dane)

0.200

0.105

0.021

Kepek (buğday)

0.200

0.180

0.036

Küspe (soya)

0.200

0.350

0.07

Tuz

0.005

0.090

0.00045

Kireç taşı veya
mermer tozu

0.005

0.040

0.0002

DCP

0.005

0.050

0.00025

Premiks (vitaminmineral-probiyotik)

0.005

1.000

0.005

Elektrik ve akaryakıt sarfiyatı

0.02

1 ğ buzağı büyütme kesif karma yem maliyeti

0.216900

40

SÖZLEŞMELİ ÜRETİLEN YEMLERLE

BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ HAZIRLAMA MALİYETİ

Buzağı büyütme kesif karma yemi hazırlama maliyeti

Buzağı büyütme
kesif karma yemine
katılan kesif yemler

1 ğ kesif karma
yemdeki kesif
yemler miktarları (ğ)

Sözleşmeli üretilen
ve işletme dışından
alınan
Kesif yemlerin
maliyeti
(ğ-TL)

Arpa (dane)

0.400

0.25

0.1

Mısır (dane)

0.200

0.33

0.066

Kepek (buğday)

0.200

0.18

0.036

Küspe (soya)

0.200

0.35

0.07

Tuz

0.005

0.09

0.00045

Kireç taşı veya
mermer tozu

0.005

0.04

0.0002

DCP

0.005

0.05

0.00025

Premiks (vitaminmineral-probiyotik)

0.005

1.000

0.005

Elektrik ve akaryakıt sarfiyatı
1 ğ buzağı büyütme kesif karma yem maliyeti

Kesif karma
yemdeki kesif yem
tutarı (TL)

0.02
0.297900

41

16985 42 .005 0.SIĞIR SÜT KESİF KARMA YEMİ HAZIRLAMA MALİYETİ İşletmede üretilen yemlerle sığır süt yemi hazırlama maliyeti Sığır süt kesif karma yemi hazırlama maliyeti Sığır süt kesif karma yemine katılan kesif yemler İşletmede üretilen ve işletme dışından 1 ğ kesif karma alınan yemdeki kesif Kesif yemlerin yemler miktarları (ğ) maliyeti (ğ-TL) Kesif karma yemdeki kesif yem tutarı (TL) Arpa (dane) 0.300 0.18 0.00045 0.010 0.005 Kireç taşı veya mermer tozu Premiks (vitaminmineral-probiyotik) Elektrik ve akaryakıt sarfiyatı 0.02 1 ğ sığır süt kesif karma yem maliyeti 0.021 Kepek (buğday) 0.0 0.036 Küspe (ayçiçeği) 0.04 0.16 0.0004 0.039 Tuz 0.09 0.005 1.300 0.200 0.105 0.13 0.048 Mısır (dane) 0.200 0.

04 0.02 1 ğ sığır süt kesif karma yem maliyeti 0.200 0.039 Tuz 0.200 0.0004 0.13 0.300 0.SÖZLEŞMELİ ÜRETİLEN YEMLERLE SIĞIR SÜT YEMİ HAZIRLAMA MALİYETİ Sığır süt kesif karma yemi hazırlama maliyeti Sığır süt kesif kesif karma yemine katılan kesif yemler 1 ğ kesif karma yemdeki kesif yemler miktarları (ğ) Sözleşmeli üretilen ve işletme dışından alınan Kesif yemlerin maliyeti (ğ-TL) Arpa (dane) 0.25 0.075 Mısır (dane) 0.33 0.005 1.00045 0.036 Küspe (ayçiçeği) 0.010 0.241850 43 .000 0.300 0.18 0.005 Kireç taşı veya mermer tozu Premiks (vitaminmineral-probiyotik) Kesif karma yemdeki kesif yem tutarı (TL) Elektrik ve akaryakıt sarfiyatı 0.005 0.09 0.066 Kepek (buğday) 0.

Yıl 118 20 2 360 3.Yıl ve sonrası yıllar 87 30 2 610 44 . damızlık dişi sığır başına suni tohumlama giderleri 30 TL olmaktadır. İşletmenin yıllık suni tohumlama giderleri Yıllar Yıllara göre sürüde suni tohumlama yapılacak sığır sayıları (baş) Sığır başına suni tohumlama maliyeti (TL) Yıllık suni tohumlama giderleri (TL) 1.Yıl - - - 2.Yıl ve sonrası yıllar 145 20 2 900 SUNİ TOHUMLAMA GİDERLERİ Süt sığıcılığında.HAYVAN SAĞLIĞI GİDERLERİ SİGORTA VE TOHUMLAMA GİDERLERİ Süt sığıcılığında. sığır başına koruyucu sağlık giderleri 20 TL olmaktadır.Yıl 60 30 1 800 3.Yıl 60 20 1 200 2. İşletmenin yıllık hayvan sağlığı giderleri Yıllar Yıllara göre sürüde olacak sığır sayıları (baş) Sığır başına koruyucu sağlık gideri (TL) Yıllık koruyucu sağlık giderleri tutarı (TL) 1.

45 .

değerinin % 6. 1 baş damızlık süt sığırının değeri 5000 TL’dir. Yıllık sigorta giderleri Yıllar Sigorta edilecek damızlık sayısı (baş) Sigorta edilecek damızlığın değeri (TL) Sigorta prim oranı (%) Sigorta süresi (gün) Yıllık Sigorta tutarı (TL) 1. Sığır başına.DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI İÇİN SİGORTA GİDERLERİ Damızlık sığırlar sigortalanacaktır.5 365 19 500 46 .Yıl ve sonrası yıllar 60 5000 6.Yıl 60 5000 6.5 90 4 875 2.5 oranında yıllık sigorta primleri tutmaktadır.

tanıtım giderleri için.Yıl 2310 0.Yıl 2591 0. araştırma.600 1 040 3.600 1 458 5. sürü kompozisyonundaki sürü bireylerinin niteliklerine göre. günlük su tüketim ihtiyaçlarından ve işletmenin kullanma suyu ihtiyacına göre hesaplanan işletmenin yıllık su ihtiyacı.600 1 554 6.Yıl 1734 0.Yıl 2503 0.600 1 501 7. pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılacak.600 195 2. yıllık 2000 TL ayrılmaktadır. İşletmenin su giderleri Süt sığırlarının su ihtiyaçlarının planlanmasında.600 1 240 4.600 1 386 47 .Yıl 2431 0.İŞLETME GİDERLERİ ENERJİ VE DİĞER İŞLETME GİDERLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI SATIŞ GİDERLERİ İşletmede üretilen ürünlerin pazarlanması sürecinde. İşletmenin yıllık su giderleri Yıllar Süt sığırcılığının su ihtiyacı (Ton) 1 Ton Su maliyeti (TL) Yıllık su giderleri (TL) 1.Yıl 2068 0.Yıl 324 0.

250 2 500 İŞLETMENİN AKARYAKIT GİDERİ Yıllar Kullanılan akaryakıt türü Yıllık akaryakıt sarfiyatı (Litre) Akaryakıt birim fiyatı (Litre-TL) Yakıt tutarları (TL) Mazot 400 3.600 1 419 10.Yıl ve sonrası yıllar 10000 0.Yıl 1960 Benzin 200 3.6 1800 48 .1 2480 2.600 1 618 İşletmenin elektrik enerjisi giderleri İşletmenin yıllık elektrik enerjisi giderleri Yıllar Yıllık elektrik enerjisi sarfiyatı (KW) Elektrik enerjisi (KW) fiyatı (TL) Yıllık elektrik Enerjisi Gideri (TL) 1.1 1240 1.Yıl ve sonrası yıllar Yıllık toplam akaryakıt tutarı (TL) 3 920 Benzin 400 3.Yıl 8000 0.1 3100 4 900 Benzin 500 3.6 720 Mazot 800 3.Yıl 2365 0.250 2 000 3. yıl ve sonrası yıllar 2697 0.600 1 376 9.Yıl 2294 0.Yıl 3.6 1440 Mazot 1000 3.Yıl 1500 0.250 375 2.8.

Yıl - 2. temsil. seyahat.İŞLETMENİN BAKIM ONARIM GİDERLERİ İşletmedeki yapı ve tesislerin yıllık bakım ve onarımları için.Yıl 3 000 4. 49 . yatırım tutarının % 1-3 ‘ü kadar bakım onarım giderleri ayrılmaktadır . reklam. kırtasiye. yayın. ağırlama. ilan. iletişim.Yıl 2 000 3. İşletmenin bakım onarım giderleri Yıllar İşletmenin yıllık bakım onarım giderleri (TL) 1. eğitim ve benzeri gereksinimler için yapılacak genel giderler için 3000 TL ayrılmaktadır.Yıl ve sonrası yıllar 5 000 GENEL GİDERLER İşletme yönetimi.

PROJENİN YATIRIM AMORTİSMAN TUTARI AMORTİSMAN TABLOLARI Amortismana tabi yatırımlar Yapı ve tesis yatırımları Mekanizasyon tutarı İletişim ve bilgisayar sistemleri Yatırım tutarı (TL) 608 020 693 870 6 000 Yatırım yılları ve amortismana tabi yıllar Amortismana tabi yıllık yatırım tutarı (TL) Amortisman oranı (%) Yıllık aşınma payı tutarı (TL) 2009 yılı 608 020 4 6 080 (3 aylık) 2010 yılı ve sonrası yıllar 608 020 4 24 320 (25 yıl) 2009 yılı 693 870 5 8673 (3 aylık) 2010 yılı ve sonrası yıllar 693 870 5 34 693 (20 yıl) 2009 yılı 6 000 10 150 (3 aylık) 2010 yılı ve sonrası yıllar 6 000 10 600 (10 yıl) Çok yıllık yem bitkileri tesisi 390 2009 yılı 390 15 60 7 yıl periyodik Etüt planlama ve proje hazırlanması 3000 2010 yılı ve sonrası yıllar 3000 20 600 (5 yıl) 50 .

YILLIK AŞINMA PAYI TUTARLARI Yıllık aşınma payı tutarları ( TL ) Amortismana tabi Yatırımlar 2009 yılı 2010 yılı ve sonrası yıllar Yapı ve tesisler yatırımları 6 080 (3 aylık) 24 320 (25 yıl) Mekanizasyon sistemler yatırımları 8 673 (3 aylık) İletişim ve bilgisayar sistemler 150 (3 aylık) 600 (10 yıl) - 60 7 yıl periyodik Çok yıllık yem bitkileri tesisi Etüt planlama ve proje hazırlama tutarı Projenin yıllık toplam aşınma payı tutarları 600 34 693 (20 yıl) (1 yıl) 600 (4 yıl) 15 503 60 273 51 .

vergiler dahil) (TL) İstihdam edilecek personel kadrosu Kadro sayısı Aylık Yıllık 1 - 3 000 Veteriner Hekim ( sözleşmeli ) 1 - 6 000 İşçiler 3 750 27 000 Ziraat Mühendisi ( sözleşmeli ) Yıllık toplam personel giderleri 36 000 Yıllara göre personel giderleri Yıllar Personel giderleri tutarı (TL) 1. yıl ve sonrası yıllar 36 000 52 .PERSONEL GİDERLERİ İŞLETMENİN PERSONEL KADROSU VE GİDERLERİ Ücretler (primler. yıl 18 000 2.

yıl 9.SÜT SIĞIRCILIĞI YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU İşletmedönemiyılar İşletme giderleri (TL) 1.yıl 2.yıl 8.yıl 6. yıl ve sonrası yıllar Yem giderleri 13534 76 907 89 176 104 786 109 672 107 556 99 720 99 839 102 054 114 087 Hayvan sağlığı giderleri 1 200 2 360 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 Suni tohumlama giderleri - 1 800 2 610 2 610 2 610 2 610 2 610 2 610 2 610 2 610 Sigorta giderleri 4 875 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 Satış giderleri 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Su giderleri 195 1 040 1 240 1 458 1 554 1 501 1 386 1 376 1 419 1 618 Elektrik giderleri 375 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Akaryakıt giderleri 1960 3 920 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 Bakım onarım giderleri - 2 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Genel giderler 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Amortisman giderleri 15503 60 273 60 273 60 273 60 273 60 273 60 273 60 273 60 273 60 273 Personel giderleri 9000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 Yıllık toplam işletme giderleri 51642 210800 227099 244927 249909 247740 239789 239898 242156 254388 53 .yıl 7.yıl 3.yıl 10.yıl 4.yıl 5.

121908 TL olmaktadır. enerji. 6 . Damızlık olarak alınan 3 . süt verimine başlarlar. Sütün değerlendirilmesine başlandıktan 3 .6 aylık gebe düveler. Üretimin ilk 10 aylık döneminde yapılacak.4 ay sonra nakit birikimi başlar. PROJENİN SERMAYE İHTİYACI (PROJE TUTARI) Projenin sermaye ihtiyaçları Sermaye ihtiyaçları tutarı (TL) Yatırım sermayesi ihtiyacı 1 626 280 İşletme sermayesi ihtiyacı 121 908 Projenin toplam sermaye ihtiyacı ( Proje tutarı ) 1 748 188 54 . Süt sığırcılığında üretime başlandıktan 10 ay sonra yeterli işletme sermayesi dönüşümü başlar. bakım onarım. üretimin başlangıcından. hayvan sağlığı. yem. elektrik.YATIRIM SERMAYESİ PROJE SERMAYE İHTİYACI SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI Yatırımlar tamamlandıktan sonra. amortisman giderleri için süt sığırcılığının hesaplanan işletme sermayesi ihtiyacı. işletmeye gelir akışına kadar yapılacak üretim faaliyetleri giderleri için işletme sermayesine ihtiyaç vardır. satış. personel. genel giderler. yakıt. su.3 ay sonra doğum yapıp. sigorta.

yıl 10.yıl ve sonrası yıllar Yıllık işletme gelirleri 648 301979 483263 542357 472087 458197 458383 459295 483979 484777 Yıllık işletme giderleri 51642 210800 227099 244927 249909 247740 239789 239898 242156 254388 İşletmenin yıllık Gelir – gider farkı (50994) 91179 256164 297430 222178 210457 218594 219397 241823 230389 PROJE MALİYETİ SERMAYE BÜTÇELEMESİ PROJENİN FİNANS ÖNCESİ DEĞERLENDİRİLMESİ Proje tutarı 1. 230 389 TL safi geliri olmaktadır.yıl 3.yıl 4.yıl 2.İŞLETMENİN Yıllık işletme gelir ve giderleri (TL) PROFORMA GELİR GİDER TABLOSU İşletme d ö n e m i y ıl l a r 1.626. Projede yer alan yatırım ve üretim faaliyetleriyle işletmenin ortalama yıllık 484777 TL gayri safi geliri.yıl 5. 55 . 121.188 TL’dir. Proje tutarının 1.748.280 TL’sini yatırım sermayesi.yıl 9. 254 388 TL işletme gideri.yıl 8.yıl 7.yıl 6.908 TL’sini işletme sermayesi oluşturmaktadır.

yatırımın fizibilitesi.Projenin yatırım ve işletme giderleri için yatırılan sermaye ile. projenin gelir ve gider analizleri sonucu elde edilen veriler. 56 . projenin uygulanma süresi sonunda olabilecek değerleri toplamı . değerlendirme kıstaslarıyla analiz edilerek. uygulanabilirliği belirlenmektedir. YATIRIMIN KALINTI DEĞERLERİ Projede yer alacak yatırımların. Yatırımlar Yatırım değeri (TL) Aşınma payı Amostis man oranı (%) 2009 yılı amortisman tutarı (TL) 2010 yılı ve sonrası yıllık amortisman tutarı (TL) Proje süresince amortisman tutarı (TL) Kalıntı değeri (TL) Yapı ve tesis yatırımları 608 020 4 6 080 (3 aylık) 24 320 (25 yıl) 608 020 - Mekanizasyon yatırımları 693 870 5 8 673 ( 3 aylık) 34693 (20 yıl) 693 870 - İletişim ve bilgisayar sistemler 6 000 10 150 ( 3 aylık) 600 (10 yıl) 6 000 - Çok yıllık yem bitkileri tesisi 390 15 390 - Etüt planlama ve proje hazırlama 3 000 20 3 000 - 60 1 yıl periyodik 650 7 yıl periyodik 600 (1 yıl) 600 (4 yıl) Toplam kalıntı değer - İşletmenin 30 yıllık faaliyeti sonunda kalıntı değeri kalmamaktadır. kalıntı değeri oluşturmaktadır .

yıl 7.yıl İşletmenin yıllık Gelir –gider farkı (safi gelir) -(50994) 91179 256164 297430 222178 210457 218594 219397 241823 230389 230389 Kurumlar vergisi (%20) - 18235 51232 59486 44435 42091 43718 43879 48364 46077 46077 Net kar .yıl 3.yıl 6.yıl 8.yıl 10-29 yıllar 30.yıl 9.(50994) 72944 204932 237944 177743 168366 174876 175518 193459 184312 184312 Amortismanlar 15503 60273 60273 60273 60273 60273 60273 60273 60273 60273 60273 Kalan işletme sermayesi - - - - - - - - - - 254388 Kalan damızlıkların değeri - - - - - - - - - - 300000 Kalıntı değer - - - - - - - - - - - -(35491) 151452 316437 357703 282451 270730 278867 279670 302096 290662 845050 Yatırımlar tutarı 1 626 280 - - - - - - - - - - Net nakit akımı -(1661771) 151452 316437 357703 282451 270730 278867 279670 302096 290662 845050 Kümülâtif nakit akımı -(1661771) (1510319) (1193882) (836179) (553728) (282998) -(4131) 275539 Kullanılabilir fonlar (vergi öncesi gelir+ amortismanlar) 57 .yıl 5.yıl 2.yıl 4.PROJENİN NAKİT AKIMI İşletmenin nakit akımları ( TL ) İşletme dönemi yıllar 1.

Projede yer alan yüksek teknoloji dolayısıyla yatırım tutarı fazla olan. sermayenin fırsat maliyeti oranının üzerinde olduğundan. Projenin uygulanması sürecinde elde edilen yıllık net gelirlerle. Yatırım karlılık oranı. proje karlıdır. kapasitesi küçük olan proje için yatırım karlılık oranı iyi sayılmaktadır. 58 . Projede yer alan yüksek teknoloji dolayısıyla yatırım tutarı fazla olan. kapasitesi küçük olan proje için geri ödeme süresi iyi sayılmaktadır.PROJENİN MALİ ANALİZİ FİNANSAL ORANLAR PROJENİN GERİ ÖDEME SÜRESİ (GÖS) 4131 GÖS = (5) + ------------------------279670 GÖS = 5 yıl 1 ay 10 gündür. yatırımlar tutarı 5 yıl 1 ay 10 gün sürede geri ödenmektedir. PROJENİN YATIRIM KARLILIK ORANI (YKO) ( Projenin Rantabilitesi (R) ) 230389 YKO(R) = --------------------1 626 280 YKO = % 14 Günümüzde sermayenin fırsat maliyeti % 11 dolayındadır.

Yıllar 290662 1. PROJENİN İSTİHDAM KATKISI Proje ile 5 kişiye istihdam sağlanmaktadır.İŞLETME KARLILIK ORANI (İŞKO) 230389 İŞKO = ------------------------484777 İŞKO = % 47.Yıl 278867 0. PROJENİN İÇ KARLILIK ORANI ( İKO ) İşletme dönemi yıllar Net nakit akımı Net nakit akımını pozitif yapan kırdırma oranı % 15 ve indirgeme faktörleri İndirgenmiş nakit akımı Net nakit akımını negatif yapan kırdırma oranı % 20 ve indirgeme faktörleri İndirgenmiş nakit akımı 1.Yıl 151452 0.756 114498 0.335 90695 7.482 172413 5.658 208216 0.279 77804 8.233 65163 9.194 58607 10-29.376 104854 0.694 105108 3.778 516797 0.5 Projenin işletme karlılık oranı çok yüksektir.Yıl -(1661771) 0.yıl 302096 0.Yıl 357703 0. Proje yüksek işletme geliri sağladığından dolayı.402 113545 6.870 -(1445741) 0.284 85795 0.497 140378 0.432 116955 0.Yıl 279670 0.572 204606 0.579 183217 4.Yıl 282451 0.833 -(1384255) 2. yatırım karlı görülmektedir.Yıl 270730 0.944 274385 59 .Yıl 316437 0.327 91452 0.

toplam sermaye ihtiyacı. devlet kredi faiz sübvansiyonu desteği sağlanmaktadır. T. T. Süt sığırcılığı yatırımı için. süt sığırcılığı yatırımları için. Projenin finansman ihtiyacının karşılanmasında. iç karlılık oranı iyi sayılmaktadır. Cari faiz oranında % 60 indirim yapıldığında.C. Ziraat Bankası. Bakanlar Kurulunun sübvansiyonlu faiz uygulaması kararı kapsamında. Projede yer alan yüksek teknoloji dolayısıyla yatırım tutarı fazla olan.Yıl 845050 0. Ziraat Bankası.C. PROJENİN TOPLAM SERMAYE İHTİYACI Proje tutarı.30. projenin iç karlılık oranı. projenin finansman ihtiyacını oluşturmaktadır.9 Günümüzde sermayenin fırsat maliyeti ve reel faiz oranları % 11 dolayında olduğuna göre. Projenin finansman ihtiyacı. tarımsal kredi faiz oranı % 7 olmaktadır. 60 .5'tir.015 12676 0. sübvansiyonlu tarımsal kredilerinden yararlanılması planlanmaktadır. Yatırım kredisi için 5 yıla kadar vade uygulanmaktadır. sermayenin fırsat maliyetinin ve reel faizlerin üzerinde bulunduğundan. 1 748 188 TL’dir. tarımsal krediler güncel cari faiz oranı % 17. projemiz karlı görülmektedir. T. Ziraat Bankası. Bakanlar kurulunun 2008/14489 sayılı kararıyla.C. Proje sahibi firmanın yatırıma 848 188 TL öz kaynak katkısı olacaktır. Projenin finansman ihtiyacının tamamının karşılanabilmesi için 900 000 TL finansman katkısına ihtiyaç bulunmaktadır. kapasitesi küçük olan proje için.004 3380 İndirgenmiş nakit akımları toplamı - - +150486 - -(239938) 150486 IKO = 15 +(20 – 15 ) X -----------------------------150486 + [239938] İKO = % 16. tarımsal kredi cari faiz oranında % 60 sübvansiyon sağlanmaktadır.

Ziraat Bankasından kredi isteminde bulunulması. Kredi kullanım planı Yıllar 2009 Kredi kullanımı (TL) 900 000 TL 61 . 2009 yılında kredi kullanılması planlanmaktadır.PROJE FİNANSMANI PROJE FİNANSMAN TABLOLARI VE KREDİ OLANAKLARI Finansman kaynakları Yatırım tutarı finansman ihtiyacı (TL) Özkaynak 1 748 188 KREDİ KULLANIM Kredi Miktarı (TL) Yatırım tutarına oranı (%) Miktarı (TL) Yatırım tutarına oranı (%) 848 188 48 900 000 52 PLANI 2009 yılı Eylül ayında T.C.

yıl ve sonras ı yıllar (2018) (35491 ) 15145 2 31643 7 35770 3 28245 1 27073 0 27886 7 27967 0 30209 6 29066 2 KREDİSİNİN GERİ ÖDEME PLANI Kredinin geri ödemesi ve faiz ödemesi.Yıl 3.Yıl 6. Projenin Yıllar Kullanılabilir fonlar (vergi öncesi gelir+ amortismanla r) ( TL ) FİNANS ödeme gücü 1.Yıl 7. projenin yıllık ödeme gücüne göre planlanmaktadır. 2010 yılında damızlık satışı başlamadığından.Yıl 5. kredi borcu anapara ve faiz ödemesi planlanmaktadır. işletmenin yatırım yılı olduğundan.Yıl 8.Yıl 4.Yıl 2. amortismanlar. Kredi taksit ödemeleri. 2009 yılı.Yıl (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) 10.Yıl 9. 2010 yılından itibaren gelir akışı başlamaktadır. İşletmenin 2009 yılında gelir akışı olmamaktadır. projenin yıllık ödeme gücüne göre ve geri ödeme vadesine göre planlanmaktadır. vergi öncesi yıllık safi gelirleri.PROJENİN ÖDEME GÜCÜ İşletmenin yıllık kullanılabilir fonları. 62 . Kredinin ilk anapara geri ödemesi ve faiz ödemesi 2010 yılında olacaktır. yatırım indirimleri vergiler projenin ödeme gücünü oluşturmaktadır. Projenin ödeme planı 5 yıl vadeye ve yıllık % 7 faiz oranına göre yapılmaktadır. gelir sonraki yıllara göre daha az olmaktadır. Projenin yıllık ödeme gücüne göre.

yıl (2010) 900 000 50 000 63 000 113 000 3.yıl (2009) 900 000 Yatırım ve kredi kullanma yılı 2.yıl (2014) 200 000 200 000 14 000 214 000 Yıllar 63 .yıl (2013) 400 000 200 000 28 000 228 000 6. yıl (2011) 850 000 200 000 59 500 259 500 4.yıl (2012) 650 000 250 000 45 500 295 500 5.Yatırım kredisi anapara borç bakiyeleri (TL) Yatırım kredisi Yatırım kredisi Yatırım kredisi anapara borç anapara borç yıllık anapara taksitleri bakiyeleri faiz ve faiz ödemeleri ödemeleri ödemeleri (TL) (TL) (TL) 1.

Yıl 5.Yıl 6. Projenin finansmanında.Yıl 3. proje sahibinin gelir getiren diğer faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden öz kaynak olarak ödeme gücü desteği sağlanacak ve kullanılabilir fonlardan karşılanacaktır.Yıl (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) 10. Projenin ödeme gücü olmayan dönemlerde. Ziraat Bankası sübvansiyonlu tarımsal kredilerinden yararlanılması uygun görülmektedir. yıl ve sonrası yıllar (2018) - 151452 316437 357703 282451 270730 278867 279670 302096 290662 - 113000 259500 295500 228000 214000 - 38 452 56 937 62 203 54 451 56 730 - - - - - - - - - - (TL) Kredi anapara borç taksitleri ve faiz ödemeleri toplamı (TL) ((Gelir (kullanılabilir fonlar) – borç ödeme)) farkı (TL) Öz kaynak (TL) Projenin vergi öncesi yıllık gelirleri. 2010 yılından itibaren kredi borç taksitlerini ve borç bakiyeleri faizlerini ödeyebilmektedir. Projenin kredi finansmanının geri ödenmesinde sorun bulunmamaktadır.PROJENİN FİNANS KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU Kredi anapara borç taksitleri geri ödemesi ve yıllık faiz ödemesi 2010 yılında başlamaktadır.Yıl 8.Yıl 7.Yıl 2. süt sığırcılığı için Devlet desteği sağlanan. Yıllar Kullanılabilir fonlar (vergi öncesi gelir+ amortismanlar) 1. 64 .C.Yıl 9. kredi anapara geri ödemesi ve faiz ödemesi. T.Yıl 4.

Kilis. Gaziantep. Siirt. Şanlıurfa ve Şırnak illeridir. % 60’ı 100 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler için kullandırılır. Kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Mardin.HAYVANCILIK DEVLET DESTEKLERİ HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER. 2009 yılı müracaatlarında uygun bulunan yatırımlarda üst sınır aranmaz. Diyarbakır. SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNİN KONULARI VE HİBE ORANLARI 2009-2012 yılları arasında süt sığırcılığı yatırımları aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır. SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNİN KAYNAĞININ PLANLANMASI Ayrılacak yıllık kaynağın % 40’ı 50 baş ile 100 baş arası kapasiteli işletmeler. YATIRIM KONULARI İNŞAAT Yeni yatırım HAYVAN ALIMI Damızlık gebe düve alımı MAKİNE ALIMI Süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı SÜT SIĞIRCILIĞI UYGULANACAK HİBE ORANI (%) 30 40 40 YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNİN ALT VE ÜST SINIRI Yatırımın alt sınırı en az 50 en çok 300 baş süt sığırcılığı işletmesi olması esas alınmıştır. ALT VE ÜST SINIR. YARARLANMA KOŞULLARI HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) kapsamındaki Adıyaman. PLANLAMA. Batman. HİBE ORANLARI. 65 .

Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir. 66 . eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak. Örneğin projede öngörülen kapasiteye uygun süt ineği ahırı mevcut olan yatırımcı. Veya süt ineği ahırı ve hayvanı mevcut ise sadece süt sağım ünitesi için proje hazırlayıp desteklemeye müracaat edebilir. gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir. bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı. Kurulu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı İl müdürlüğünün yapacağı kontrolle belirlenir. DESTEKLEMEDEN YARARLANMA Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlanırlar. BAŞVURU YERİ. SÜRESİ VE ARANACAK ŞARTLAR SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARI DESTEKLEMESİNDEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU YERİ VE ZAMANI Uygulama rehberinde bulunan yatırımcı ve yatırım hakkındaki bilgilerin yer aldığı başvuru formu ile ekinde yer alan belgeler ve ön proje ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu tarım il müdürlüğüne her ayın 1-15’i arasında bizzat başvururlar. süt sağım ünitesi ve hayvan alımı için proje hazırlayıp desteklemeye müracaat edebilir. Kurulu işletmeler Kurulu işletmelerde tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla.SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARINDA DESTEKLEMEDEN YARARLANMA Yeni kurulacak işletmeler Yeni yatırımlar için hazırlanan projelerde inşaat yapımı. hayvan alımı ve makine alımı olarak belirlenen üç yatırım konusunu da birlikte yer almalıdır. Bir başka örnek ise projede öngörülen kapasiteye uygun süt ineği ahırı ve süt sağım ünitesi olan yatırımcı. sadece hayvan alımı için proje hazırlayıp desteklemeye müracaat edebilir.

destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler. SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARI DESTEKLEMESİNDEN YARARLANMAK İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR BAŞVURU SAHİPLERİ Kararnamede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılır. b. birlikler ile bunların üst örgütleri SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARI DESTEKLEMESINDEN YARARLANMAK IÇIN BAŞVURUDA BULUNACAK GERÇEK VE TÜZEL KIŞILERDE ARANACAK ŞARTLAR a.İl müdürlüklerinden uygunluğu kabul edilerek gelen müracaatlar için kaynak planlanması tamamlanması genel müdürlükçe ilan edildikten sonra müracaat kabul edilmez. Tüzel Kişiler Gerçek kişilerin bir araya gelerek başvuru tarihinden önce oluşturdukları aşağıda belirtilen tüzel kişiler. 2) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler. limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar. Gerçek Kişiler Başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan bireyler. Bu durum genel müdürlükçe il müdürlüklerine yazı ile bildirilir. a. b. 1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket. Başvuru sahibinin. yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir. 67 . Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve bu belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

g. c. uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi tüzel kişiliğin. bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar. Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kaydı esastır. proje başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine. ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek. kredi verenlerle anlaşma yapmak. işletme faaliyetlerini askıya almış olmak. Bu nedenle. kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde destekleme konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler. İşletme kaba yem ihtiyacını. bunların vakıf. Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir. Temyiz yolu kapalı olan kendi ilgili suçlardan hüküm giyenler. Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması.Örneğin. d. Tarım Kanunu’nun (5488 sayılı) 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar. Kaba yem ihtiyacı belirlenirken işletmenin tam gelişmedeki hayvan sayısı dikkate alınacak olup bir büyükbaş hayvan birimi için 2. kendi arazisi veya kiraladığı araziler vasıtasıyla karşılamak zorundadır. Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla sübvansiyonlu kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler. f. başvuru son tarihinden önce kayıtlı olmaması ve/veya bu belgeyi başvurusu ekinde sunmamış olmaları durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz. İflas etmek veya tasfiye edilmek. Gerçek ve tüzel kişilerin.5 dekar sulu arazi veya bu miktara eşdeğer kaba yem üretimi yapılabilecek arazi istenecektir. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından. 68 . b. f. Yatırım Teşvik Belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler( 300 baş üst sınırına kadar olan kısmından desteklemeden yararlandırılır). birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları. d. Tüzel kişilikler. e. tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmemektedir c. e. DESTEKLEMEDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR a. Kamu kurum ve kuruluşları.

i. d. Ekte yer alan Ön proje formu. f. ğ. Yatırım Teşvik belgesi varsa noter tasdikli bir nüshası 69 . Hile. Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için) h. suçlu bir örgüte girme veya başka herhangi bir kanunsuz faaliyete katılma konularında kaziyeyi muhakeme gücüne sahip bir yargı kararına tabi olanlar. e. Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge.g. Ekte yer alan Hibe Başvuru formu. b. c. Firmanın sermaye yapısı. j. Desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan iş ağır suiistimal suçlusu olanlar. yolsuzluk. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için). g. Ekte yer alan Taahhütname ğ. ç. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı. Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulunduklarının ilan edilmesi durumunda olanların başvuruları değerlendirilmez.Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte yer alan aidiyet belgesi/belgeleri. miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için). Kurulu veya yeni kurulacak işletmelerde en az on yıllık muvafakat belgesi ve/veya arazinin en az on yıllık kiralandığına dair kira kontratı. h. ı. BAŞVURUDA ARANACAK BELGE VE BİLGİLER a.

ekleri ve CD’si destekleyici dokümanlarla birlikte üç takım olarak hazırlanır. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur. BAŞVURULARIN YAPILMASI Uygulama rehberi eki başvuru formuna ve içeriğine uygun olarak hazırlanan proje başvuruları. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir. destekler hakkında illerde bulunan İl proje yürütme birimine başvurarak ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler. Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır bulunması şarttır. illerde bulunan İl proje yürütme biriminden temin edilebilir. Verilecek bilgi. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI. diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir. Proje başvuru dosyaları. dilekçe ile her ayın 1-15’i arasında İl Müdürlüğüne yapılır. başvuru belgelerinin hazırlanmasında ve uygulamada karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz. Başvuruda bulunmak isteyenlerin İl Müdürlükleri veya TÜGEM internet sayfası aracılığıyla bu organizasyonlara ilişkin bilgi alarak katılmalarında fayda bulunmaktadır. İki takımı il müdürlüğüne teslim edilir. vb. İNCELENMESİ. Hibe rehberinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak. Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. İl Proje yürütme ve yönetim birimi. yatırımcılara proje hazırlayamaz! Desteklemeye ilişkin olarak yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları. ön proje formatı. 70 . programa ait uygulama rehberleri ile başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar. çalıştaylar. hibe başvuru formu. DEĞERLENDİRİLMESİ VE YATIRIM PROGRAMINA ALINMASI SUNULACAK TEKNIK DESTEK Desteklemeye başvuracak gerçek ve tüzel kişiler. etkinlikler başvuru süresi içinde İl Müdürlükleri vasıtasıyla organize edilecektir.SUNULACAK TEKNİK HİZMET BAŞVURULARIN YAPILMASI.

İPYB. Başvuru dosyası hazırlanırken başvurusu ve ekleri ayraçlar/indekslerle ayrılmalı ve bunların arasına ayrı bölümler şeklinde konulmalıdır. verilen süre içinde eksik veya hatalı belge düzeltilmez ise başvurunun kabul edilmediğini yatırımcıya yazı ile bildirir. Verilecek süreyi İPYB belirler ve yazı ile bildirir. kurye. teknik yönden uygun bulunduğu halde eksik veya hatalı belgeler ile yapılan başvurularda eksik veya hatalı belgenin düzeltilmesi amacıyla yatırımcıya süre verir.Posta. destekleme alsın ya da almasın yatırımcılara geri iade edilmesi söz konusu değildir. mutlaka bir suretinin yatırımcılar tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle. faks. Daha sonra her CD bir zarfın içerisinde poşet dosyaya konularak ve klasörün en başına iliştirilmelidir. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır. Başvuru formu ve diğer ekler CD’ye kayıt edilmeli ve üzerine asetatlı kalemle başvuru sahibinin adı ve yararlanacağı destekleme konusu yazılmalıdır. Başvurunun eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanarak ve ayrı naylon poşetlerde başvuru dosyasının içine yerleştirilmelidir. Bu inceleme ilk değerlendirme olmayıp. BAŞVURULARIN INCELENMESI İPYB yapılan başvuruları evrak kayıt geliş sırasını esas alarak listeler. Başvuru dosyalarının. başvurunun içerik 71 . Başvuru dosyası sadece başvuru dosyasında yer alan belgelerin var olup olmadığı yönünden on beş gün içinde incelenir. yöntemlerle gönderilen başvurular ile genel müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular ve el yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmez. ön proje formatı ve destekleyici belgeler olmak üzere üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır. vb. BAŞVURU DOSYALARI Hibe başvuru formu. e-posta.

İPDK tüm hibe tekliflerinin değerlendirme raporunu hazırlar ve yatırıma uygun bulunan başvuruları. Yerinde yapılan incelemede şartları taşıyanlar içinde bir rapor düzenlenerek hazırlanan listeleri üst yazı ile İPDK’na gönderir. geliş sırasını esas alarak Eklerde yayınlanan formlara uygun şekilde listeler ve listeleri aylık olarak Genel Müdürlüğe gönderir. süt sığırı mevcut ise hayvanların E-Islah ve Türk-Vet kayıt durumlarını inceler. İPYB başvuru belgeleri ile kurulu işletmeyi yerinde inceler. Bir rapor düzenleyerek gerekli şartları taşımayan başvuruları yazı ile yatırımcıya bildirir. İPDK tarafından uygun bulunmayan projeler. Kurulu işletmelerin başvurularının incelenmesinde. Kurulu işletmelerin başvurularının incelenmesinde. Hazırlanan liste İPDK’na üst yazı ile gönderilir. Hibe desteği uygulanacak yatırımlar ile ilgili asıl liste Genel Müdürlük onayına sunulur. Onaydan çıkan listeler ilgili İl Müdürlüklerine gönderilir. BAŞVURULARIN DEĞERLENDIRILMESI Başvurulara ilişkin İPYB’nce düzenlenen inceleme raporu İPDK tarafından onbeş gün içerisinde değerlendirilir.olarak uygunluğuna karar verme yetkisi İPYB’dedir. yazı ile yatırımcıya bildirilir. BAŞVURU MUHTEMEL ŞARTLAR İnşaat için arazi (tapulu ya da 10 yıllık kiralama) Her bir baş için 2. Müracaatta yer alan destekleme konusunun ve kapasitesinin uygunluğunu. Genel Müdürlüğe gönderilen liste MPDK tarafından on beş gün içinde geliş sırası ve bütçe imkanları dikkate alınarak incelenir.5 dönüm sulu ya da 5 dönüm kuru arazi (tapulu yada en az 10 yıllık kiralama) Açık ahır Çiftçi kaydı 72 .

en fazla 18 aylık erkek hayvan alımı. yem hazırlama ünitesi. 73 .000. En fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe hayvan alımı. süt soğutma tankı. büyükbaş süt hayvancılığı ve küçükbaş süt hayvancılığı ile damızlık etçi sığır yetiştiriciliğine Ziraat Bankası aracılığıyla "7" yıla varan vadelerle "0" faizli destek kredisi verilmektedir. hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.000. tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla 3.000.500.-TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve faizsiz olarak değerlendirilmektedir..TL'yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir.000.TL'yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranımız ile kredilendirilmektedir..TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 24 ay vadeli ve faizsiz olarak değerlendirilmektedir.000.000. BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ 10 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak için. süt sağım ünitesi.FAİZSİZ KREDİ OLANAKLARI ZİRAAT BANKASI SIFIR FAİZLİ DESTEK KREDİSİ Tarım Bakanlığının tarımsal desteklemeleri kapsamında büyükbaş hayvan besiciliği. SÜT SIĞIRCILIĞI Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı 10 baş ve üzerinde hayvanınız var ise veya mevcut hayvan sayınızı 10 baş ve üzerine çıkarmak ya da en az bu kapasiteler ile yeni tesis kurmak için.. süt sığırcılığı. Kredi talebinizin 7.500. Kredi ile temin edilecek hayvanların "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) olmaları gerekmektedir. Kredi talebinizin 3. barınak yapımı ve tadilatı.

BÜYÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞI 10 baş ve üzerinde kültür ırkı ve melezi gebe düve veya inek/mandaya sahip iseniz veya hayvan sayınızı asgari bu kapasiteye çıkarmak ya da en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak için. KÜÇÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞI Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş.-TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7. Ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde mevcut işletmenin "Süt Sığırcılığı İşletmesi" olduğuna dair Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri veya Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı talep edilmektedir. barınak yapımı ve tadilatı. süt soğutma tankı.000. süt sağım ünitesi. barınak yapımı ve tadilatı. Hayvan alımı.500. yem hazırlama ünitesi. süt soğutma tankı.Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanların. en az bu kapasiteler ile yeni tarımsal işletme kurmak ya da mevcut hayvan sayılarınızı bu kapasitelere yükseltmek için. tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı. Kilis ve Ankara Keçisi yetiştiriciliğinde en az 25 baş kapasite ile üretim yapıyorsanız.000.-TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve faizsiz olarak değerlendirilmektedir.500. Kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda alımı. Saanen. Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasının bulunması. süt sağım ünitesi. yem hazırlama ünitesi ve her 10 küçükbaş hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7. 74 .

-TL'ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve faizsiz olarak değerlendirilmektedir. TEMİNAT ŞARTLARI Teminat olarak il ve ilçe merkezlerindeki taşınmazlar kabul ediliyor. süt sağım ünitesi. 75 .500.DAMIZLIK ETÇİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Angus. Hereford. hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.000. Kırsal arazileri teminat kabul etmiyor. süt soğutma tankı. Şarole ve Limuzin ırkı hayvanlarla 50 baş ve üzerinde damızlık et sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmak için. barınak yapımı ve tadilatı. yem hazırlama ünitesi. Kırsal arazileri teminat olarak gösterebilmek için Kredi Garanti Fonu’na başvurulabilir. Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımları.

Çiftleştirmelerde 10 dişi için 1 erkek uygundur. Hindilerde kuluçka süresi 28 gündür. Bir hindi 18 yumurta ile kuluçkaya yatabilir.HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KULUÇKA Hindi civcivleri tabi kuluçka veya kuluçka makineleri ile çıkarılır. 76 .

Kuluçka makinalarında olgunlaşma ve çıkış bölümleri mevcuttur. ışık ve nem ayarlarına dikkat etmek gerekir. Tarım Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış ve sertifikalandırılmış kuluçkahanelerden temin edilmelidir. Sivri. ısı. 77 .-8. Başarılı broiler hindi yetiştiriciliği öncelikle sağlıklı hindi civcivi temini ile başlar. Civcivler topluca büyütme kümesinde. güvenilir. pürtüklü ve kirli yumurtalar kuluçkada kullanılmaz. semirtme kümesleri için hazırlanırlar. Bu periyot içinde kuluçkada veya kümeste 6. Olgunlaşma bölümünde yumurtalar 24 gün tutulur.Kuluçkalık yumurtalar folluklardan günde dört defa toplandıktan sonra uygun şartlarda bir hafta bekletilip kuluçkaya konabilir. Periyod : 0-6 haftalık dönemi kapsar (Büyütme Dönemi). havalandırma. BÜYÜTME SISTEMI 1. Kuluçka makinasında yumurtaların çevrilmesi. Kuluçka yeri temiz ve parazitlere karşı korunmuş olmalıdır. Çıkış bölümünde ise 4 gün kalırlar. yuvarlak. günlerde gagaları kesilip bir çok aşıları da yapılmış olur. Üretime yönelik büyük çapta yapılacak broiler hindi yetiştiriciliğinde civcivler.

Nakil esnasında bir stres oluşacağından semirtme kümesleri her bakımdan hazır olmalı ve stres faktörleri en aza indirgenmelidir. Erkekler ve dişiler karışık olarak semirtilir. Stres faktörlerini en aza indirebilmek için.2. Dişiler 16-18. Nakil sırasında kafeslere uygun sayıda palaz konularak olabilecek zayiatlar önlenmelidir. haftalar. 2 saat önceden de su kesilmelidir. palazlar semirtme kümesine geldiklerinde içme sularında C vitamini kullanılmalıdır. haftalar arasında kesilerek tüketime sunulur. Periyod : 7. Hafta dan kesime kadar olan dönemdir (Semirtme Dönemi). Nakilden 5 saat önceden yem. 78 . erkekler 22-24. Palazlar büyütme kümesinden Semirtme kümesine nakledilirler.

* Kuluçkahanede işlemleri bitmiş olan civcivlerin büyütme kümesine nakli uygun bir civciv nakil kamyonuyla yapılmalıdır. ısıtıcı ringin merkezinde bulunmalı.2 Hepsi içeri . * Her bir ring içine 240 .Hepsi dışarı sistemidir. KÜMES HAZIRLIĞI VE ÜRETIMDE DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR : RINGLER : * Ring materyali. Nakil esnasında ısı 21-24 oC olmalı ve mutlaka havalandırma sistemi bulunmalıdır. 79 . * Yerleştirme esnasında civcivlere nazik davranılmalıdır.Büyütme Sistemi . civcivlerin seviyesindeki hava sirkülasyonunun oluşabilmesi için sağlam ve örgülü telden olması gerekir. * Ringler tam bir daire şeklinde olmalı. * Her ring için bir ısıtıcı temin edilmeli. su ve yem hazır olmalıdır. * Büyütme kümesine yerleştirme esnasında sırasıyla ısı.320 adet civciv konulmalıdır. Kuluçkadan çıkan civcivlerin seks ayrımı yapıldıktan sonra dişiler ve erkekler kümesin büyüklüğüne göre farklı veya aynı kümeslere koyularak kesime kadar bu kümeslerde bakım ve beslemesi yapılır. * Ring çapının en az 3 metre olması gerekmektedir. köşeler bulunmamalıdır. altlık homojen bir şekilde serilmeli ve ring içinde homojen sıcak bir alan oluşturulmalıdır.

ısıtıcıdan en az 30 cm. daha iyi ısıtılarak onlar için özel bir ortam oluşturulmalıdır. * İlk 3 gün boyunca civcivler fazla hassas olduğundan içme suyu ile ilave olarak vitamin ve mineral verilebilir. * Suluklar günlük olarak boşaltılıp temizlenmeli ve belli bir miktar hareket ettirilerek yeri değiştirilmelidir. Ayrıca bu civcivler için iki misli yemlik ve suluk konulmalı. Güçsüz ve zayıf civcivler bu ringe konulmalıdır.000 adet civciv için ekstra bir revir ringi oluşturmalı.* Her 5. besi döneminde ise 2-3 cm suluk uzunluğu sağlanmalıdır. * Depodan itibaren bütün hatta her zaman taze su bulundurmalıdır. 80 . * Civcivler ilk geldiğinde % 2-5 oranında şekerli su verilerek oluşan enerji kaybının önlenmesi yoluna gidilmelidir. * Suluklar. uzaklıkta olmalıdır. * Hindilerde büyütme döneminde her bir palaz için en az 3-4 cm. * Suyun dökülerek altlığın ıslanmasına engel olunmalı. * Civcivlerin suluk içine düşüp boğulmalarını önlemek için suluklardaki su yüksekliğinin iyi ayarlanması gerekmektedir. SU İHTİYACI: * Her 100 adet civciv için bir adet suluk kullanılmalıdır. bunun için suluk kenar yüksekliği hindilerin sırt seviyelerinde olacak şekilde ayarlanmalıdır. * Su hattı dezenfekte edilmiş olmalıdır.

NEM VE SICAKLIK KONTROLÜ A.günden sonra yem içine palaz başına 0.Sıcaklık çok yüksekse B-Sıcaklık çok düşükse C-Hava cereyanı varsa D-Sıcaklık iyi ise Hindi besiciliği yaparken. kümeste yeterli bir havalandırma 81 . * 15. nitrat. * Kümes içi sıcaklığı sürekli kontrol edilmelidir. 5. * Yemlik kenar yüksekliğinin palazların kursak hizasında olması sağlanmalıdır. HAVALANDIRMA. YEM: * Her 100 adet civciv için bir adet yemlik sağlanmalıdır. * Yemlik içine karışan talaş ve gübreler sürekli temizlenmelidir. * Yemlikler ısıtıcıdan en az 30 cm. uzaklıkta olmalıdır. * Isıtıcılardan gaz kaçağı olmadığından emin olunmalıdır. * Hem rasyonun içeriği hem de bakteriyel bulaşmalara karşı belirli aralıklarla yemlerden numune alınarak gerekli laboratuar kontrolleri yaptırılmalıdır.5 gr. * Hindilerde büyütme döneminde her bir palaz için en az 4 cm. * Isıtıcılar mevsime göre kümes zemininden 45-90 cm yüksekliğe konulmalı hindi civcivi seviyesindeki sıcaklık 30-32 oC’den başlayarak her hafta 2-3oC azaltılarak 18-20 oC seviyesine getirilmelidir.* Belli aralıklarla sulardan numune alınarak özellikle bakteri. grit katılarak yemden yararlanma arttırılmalıdır. besi döneminde ise 3-4 cm yemlik uzunluğu sağlanmalıdır. * Civciv yemliklerinin yeri sürekli değiştirilerek altlıktaki bozulma önlenmelidir.haftadan itibaren pelet yeme geçilmelidir. nitrit ve diğer patojenler bakımından laboratuar kontrolleri yapılmalıdır. * Taze yem temin etmek amacıyla yemliklerin hemen doldurulması önemlidir. * İlk 4 hafta kırma pelet yem verilmeli. ISITMA : * Her bir ring için bir adet ısıtıcı kullanılmalı ve her ısıtıcının doğru çalıştığından emin olunmalıdır.

Isının normal olduğu durumda ise civcivlerin kümes içindeki dağılımları normal. kanatları düşer ve ısı kaynağından kaçarlar. Temiz havalı bir ortamda. Bütün havalandırma ekipmanları kullanıma hazır olmalıdır. Hava cereyanı olunca da. Sıcaklık yükselince civcivler güçlükle solurlar. Havlandırma yetersiz olursa amonyak gazı çoğalır. Palazlarda göz tahrişi nedeniyle kısmi körlükler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda kümesteki nemde kontrol edilerek yataklık daha iyi korunur. rahat ve serbest dağılım içindedirler. Kümeste nem oranı % 65-70 olmalıdır. vücudun gelişmesi ve yemden yararlanma artar. 82 . hayvanlarda solunum yolu hastalıklarına karşı duyarlılık artar. civcivler belli bir yere toplanırlar.sağlanmalıdır.

5 gr. vitamin ve mineral ihtiyaçlarında bir azalma varken enerji ihtiyaçları yükselmektedir. *Besiye alınan hindi kümeslerinde aydınlatma süresine ilk gün 23 saatle başlanır ve her gün birer saat indirilerek 7. Yemden yararlanmayı arttırmak için yem içine her bir hindi için 0. yetersiz aydınlatma yapılır ise yığılma sonucu toplu ölümler ortaya çıkabilir. grit katılmalıdır. yada (24 haftalık yaşta kesimlerde) 6 farklı yem verilmektedir.Aydınlatma *Büyütme çemberi başına bir adet 100 Watt gücünde bir ampul yeterli gelmektedir. 22. Yem pelet formunda. 16. günde 16 saat aydınlatma süresi uygulamasına geçilir. BESLENME VE BAKIM Tavuk ve diğer kanatlılarda olduğu gibi yem gideri hindilerde de genel giderlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır(Yaklaşık % 70). Yemler ve yemleme sistemlerinin tümü küf olmaması bakımından kontrol edilmelidir. kalitesi iyi. Entansif hindi yetiştiriciliğinde özel yapılmış hindi sanayi yemi kullanılmalıdır. sonraki 4 haftalık dönemde % 26 ham protein içeren büyütme rasyonu kullanılmalıdır. *Aydınlatma kümesin her yerinde eşit olacak şekilde yapılmalıdır. kolay yutulacak formda olmalıdır. Hem rasyonun içeriği hem de 83 . Yaş ilerledikçe hindi palazlarının protein. Hayvan materyali ne olursa olsun.5 ve 14 ham protein içeren rasyonlarla yemlenmelidir. *Aşırı aydınlatma yapılır ise kanibalizm. Besiye alınan hindilere yumurtadan çıkıştan kesilme yaşlarına göre (16-18 haftalık yaşta kesimlerde) 5. ilk 4 hafta içinde %28 ham protein içeren başlangıç büyütme rasyonları kullanılmalı. Daha sonraki gelişme döneminde 4’er haftalık dönemlerde sırasıyla. Bazen her 4 haftada bir rasyon değişikliğinin zorlukları göz önünde bulundurulduğunda 3 ve 4 farklı rasyon kullanılabilmektedir. 19.

dişi palazlarda 16. Hindi palazlarının genç yaştaki enerji gereksinimleri. haftalardır. hafta arasındadır. Böylece yemden tasarruf edilerek yemden yararlanma iyileştirilmiş olur. yemlerden belirli aralıklarla numune alınarak gerekli laboratuar kontrolleri yapılmalıdır. Ağır ırk hindilerin erkekleri 22 haftada 53. Semirtme dönemi ise 7. dişi hindiler 9-10 kg canlı ağırlığa ulaşmaktadır.bakterilere karşı.6-2. Küçük boy hindilerde aynı dönemlerde erkekler 6-7 kg.7 kg lık yem tüketimi ile 1 kg canlı ağırlık artışı sağlanabilmektedir. yaş. haftada en yüksek düzeyine ulaşmakta. hafta ile kesim arasındaki dönemdir. Hindilerde yaş ilerledikçe protein ihtiyaçları azalır bunun yerine enerji ihtiyacı artar. entansif şartlarda iri boy erkek hindiler 20-22 kg. dişiler ise 3-4 kg canlı ağırlığa ulaşmaktadırlar. daha sonraki dönemlerde ise yavaş yavaş azalmaktadır. Her iki tip için ideal kesim yaşı erkeklerde 23-24. broiler piliçler kadar yüksek değildir. Geciktirilmiş gelişmede birinci aşamada. Başlangıçtaki çalışmalarda yüksek proteinli başlama yeminden tasarruf etme amacı ön planda iken daha 84 . iri ve küçük boy olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. Canlı ağırlık artışı erkek palazlarda 24. Hindilerde Büyütme ve Semirtme dönemleri mevcuttur. dişileri ise 16. dengeli rasyonlarla yeterli besleme uygulanan hayvanlarda görülen bir olaydır.5 kg. canlı ağırlık. çevre sıcaklığı ve hayvanların aktivitelerine bağlı olarak değişmektedir. Ancak broiler piliçlere göre protein gereksinimleri yüksektir. haftada 24 kg yem tüketmektedirler. tavuk etlik piliçlerine (5-6 hafta) oranla uzun olduğundan yem tüketimleri oldukça fazladır. kesim dönemine yaklaştıkça yemdeki protein seviyesi 20 haftadan sonra % 14’e kadar düşürülürken enerji seviyesi aynı dönemde 3300 kcal/kg ME değerine kadar yükselir. Hindilerde normal besleme programı önerilmekle birlikte. Bu gün yetiştirilen kültür ırkı hindiler. Hindilerin besin maddeleri gereksinimleri. Kültür ırkı broiler hindilerde 2. İkinci aşamada ise geciktirilen gelişme telafi edilerek hayvanlar pazarlama yaşına kadar hedef kesim ağırlığına ulaştırılır. geciktirilmiş gelişme yada telafi büyümeside yapılabilmektedir.. yemin besin madde içeriği veya yem miktarı sınırlandırılarak gelişme yavaşlatılır. Büyüme döneminde belli bir süre yetersiz beslenmeyi takiben. Hindilerde kesim yaşı (16-24 hafta). Bu uygulamada büyüme bilerek genetik potansiyelin altında tutulmakta ve hayvanlar serbest bir şekilde yemlemeye tabi tutulduklarında büyüme nispeti ve yemden yararlanmada hızlı bir artış olmaktadır. Büyütme 0-6. dişilerde ise 16-17. canlı ağırlık artışı. hafta. Bu sürede.

göğüs ödemi ve yüksek ölüm oranı gibi sorunların azaltılması da hedeflenmektedir. 85 . sınırlı yemleme ile erken yaşlarda gelişmenin geciktirilmesinin pazarlama yaşındaki yemden yaralanma oranını kontrol grubuna göre % 3-10 arasında iyileştirdiği bildirilmiş olmasına rağmen bazı çalışmalarda beklenen sonuç alınamamıştır.sonra hızlı gelişmenin getirdiği ayak-bacak kusurları. Hindilerde değişik yem miktarı veya protein sınırlamasının yapıldığı çalışmaların karşılaştırıldığı bir araştırmada.

Kümesler boşaltıldığında sodalı su ile yıkanmalı. Koruyucu aşılar zamanında yapılmalıdır. anaç ve palazlar ayrı kümeslerde beslenmelidir. HASTALIKLARA KARŞI TEDBIRLER Yetiştiricilikte esas kaide. Kesim aşamaları. Kümes girişlerinde toz kireç ve dezenfektanlı su bulundurulmalı. Önemli olan hastalık gelmeden gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Söz konusu tedbirlerle ilgili olarak. Damızlık yumurta ve palazlar mutlaka hastalıksız sürülerden alınmalıdır. ıslatma(haşlama) ve yolma dır. Kesimden sonra 1. Hastalıktan ölen hayvanlar ya yakılmalı veya üzerlerine kireç serpilerek toprağa gömülmelidir. kesim. 86 . Zaman zaman sularına koruyucu olarak vitamin veya antibiyotik türü ilaçlar konulmalıdır. şoklama. Şoklama yapılarak kesimin daha insani bir görünüm kazanması ve kanın daha fazla akması sağlanarak etin sertleşmesi azaltılır: Kesim işleminde kafasının hemen altında boğaz kesiminde 45 derecelik bir açı yapacak şekilde kesilir. küflü ve bayat yem kullanılmamalıdır. Hindi yetiştirilecek bölgede başka hiç bir kanatlı hayvan olmamalıdır. hayvanları daima sıhhatli ve canlı tutmaktır. aksi takdirde et ve deri görünüşünde bozulmaya neden olabilir. Her kümesin ayrı bakıcısı olması hijyen açısından gereklidir. Kesim ve yolma uygun şekilde yapılmalıdır. badana ve dezenfekte edilmelidir. Temiz yem kullanılmalı. kümes bakıcıları dışında yabancı kişilerin kümeslere girişleri engellenmelidir. Sonra hindiler 52-54 C sıcaklıktaki suda 50-60 saniye tutulur ve yolma işlemine geçilir. Kümeslere kapasitelerinin üzerinde hayvan konulmamalıdır.KESIM : Kesimden 8 saat önceden yem ve 3 saat önceden su kesilmelidir.5 – 2 dakika kanın akmasına izin verilir. Hemen ve bol miktarda kan akması kesimin doğru yapıldığını gösterir.

8 Adet/M2 Karışık 0-6.Gün ND Aktif Burun/Göz. içme suyu 7.R.4 Adet/M2 87 . içme suyu 21-24.T. Hafta 2. Hafta 9-10 Adet/M2 Dişi 7-18.Gün ND Aktif Burun/Göz. içme suyu 34-36.8 Adet/M2 Erkek 7-24.Gün POXINE Aktif Kanata iğne batırma Not : Aşılama programları bölgesel hastalık risklerine göre ayarlanmalıdır.Dişi 0-6.AŞILAMA PROGRAMI 1. sprey. Aktif Burun/Göz.T Aktif Burun/Göz.Gün ND Aktif Burun/Göz. damlası. damlası.R. Hafta 9-10 Adet/M2 Karışık 7-24. damlası.Gün T.Gün T. damlası. sprey. içme suyu 50-60. içme suyu 60. sprey. KÜMES YOĞUNLUĞU Erkek . damlası. sprey. Hafta 4. Hafta 4. sprey.

5 125 820 1 DEKAR 1 DEKAR 120 TL 60 TL 120 60 180 C.5 67. SULAMA.YERLİ CEVİZ ÜRETİMİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YERLİ ÇEŞİT İÇ CEVİZ VERİM TABLOSU ARALIK MESAFE (M) 8x8 AĞAÇ/Da YAŞ 15 5-7 8-10 1115 1620 İÇ VERİM KG/AĞAÇ KG/Da 2.BAKIM VE HASAT GİDERLERİ ÇAPALAMA.7-5 40-75 5.3-8 80-120 10-23.KURULUŞ GİDERLERİ DİKENLİ TEL SÜRME VE TIRMIKLAMA ÇUKUR AÇILMASI FİDAN BEDELİ DİKİM TEMEL GÜBRELEME DAMLAMA SULAMA KURULUŞ GİDERLERİ TOPLAMI B.3 150-350 28-60 420-900 1 DEKAR AŞILI CEVİZ KAPAMA BAHÇESİ 8*8 M ARALIKLI 15 FİDAN ÜRETİM FİZİBİLİTESİ MİKTAR A.İÇ MEYVE DEĞERİ YAŞ Kg/Da BİRİM TUTAR FİYAT 88 .5 TL 4.50 TL 40 TL 3 TL 11 TL 2.5 TL TOPLA M FİYAT 340 40 45 165 37. GÜBRELEME VE BUDAMA HASAT İÇİN GİDER BAKIM GİDERİ TOPLAMI 40 METRE 1 DEKAR 15 ADET 15 ADET 15 ADET 15 ADET (HER FİDANA 4 TENEKE ÇİFTLİK GÜBRESİ) BİRİM FİYAT 8.

YILDA 7.020 0 82 0 1 12 0 82 0 82 0 12 0 94 0 2 3 4 -120 -120 -120 -120 -120 -120 1.06 0 1.32 YIL GELİR NET AKIM KÜMÜLATİF NET AKIM 600 1200 2250 6300 820 C. YILDA 6.30R) 88 31 SÜRESİ 5 0 0 0 14.02 0 0 89 .İÇ MEYVE DEĞERİ YILLIK NAKİT AKIMI YIL TL TL TL TL 5 18 0 60 0 42 0 6 7 8 18 -180 -180 0 75 1.18 0 İÇ VERİM GERİ 635 1. YILLAR ARASI) HASAT İÇİN GİDER (58.200 180 8. YILDA 8. YILLAR ARASINDA) 1-8.65 ORANI(IR ÖDEME 1. YILDA DEĞER TOPLAMI 40 50 75 80 Kg Kg Kg Kg TUTAR GELİR 8. YILLAR ARASI TOPLAM GİDERLER 15 15 15 15 8 YIL 120 960 4 YIL 60 240 2020 BİRİM TUTAR FİYAT 15 TL 600 15 TL 750 15 TL 1125 15 TL 1. YIL NET GELİR GİDER 1.200 3675 ÜRETİM 5.5-7 8-10 11-15 16-20 40-75 80-120 150-350 420-900 KURULUŞ GİDERLERİ TOPLAMI BAKIM GİDERLERİ (1-8.12 1. YIL GİDERLER 1. YIL MEYVE DEĞERİ TOPLAMI 8.20 0 5 0 57 945 1.691% 6.

4 90 .30 530.06 342.93 182.05 43.İSKONTO ORANI 6% 8% 10% 12% 14% NET BUGÜN KÜ DEĞER (NPV) 748.

İTHAL CEVİZ ÜRETİMİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İTHAL ÇEŞİT İÇ CEVİZ VERİM TABLOSU ARALIK MESAFE (M) 7x7 İÇ VERİM AĞAÇ/D YAŞ Kg/AĞA a Kg/Da Ç 5-7 3.5 75-150 2008-10 10-15 300 20 1136018-35 15 700 1680040-70 20 1400 1 DEKAR AŞILI CEVİZ KAPAMA BAHÇESİ 8*8 M ILE 15 FİDAN ÜRETİM FİZİBİLİTESİ A.İÇ MEYVE DEĞERİ YAŞ Kg/Da 5-7 75-150 BİRİM TUTAR FİYAT 15 TL 1.7-7.50 TL 40 TL 3 TL 15 TL 2. GÜBRELEME VE BUDAMA HASAT İÇİN GİDER BAKIM GİDERİ TOPLAMI TOPLA M FİYAT 340 40 60 300 50 90 125 1.BAKIM VE HASAT GİDERLERİ ÇAPALAMA.KURULUŞ GİDERLERİ MİKTAR DİKENLİ TEL 40 METRE SÜRME VE TIRMIKLAMA ÇUKUR AÇILMASI FİDAN BEDELİ DİKİM 1 DEKAR 20 ADET 20 ADET 20 ADET 15 ADET (HER FİDANA 4 TENEKE ÇİFTLİK GÜBRESİ) TEMEL GÜBRELEME BİRİM FİYAT 8. SULAMA.5 TL 4.12591 .005 1 DEKAR 120 TL 120 1 DEKAR 60 TL 60 180 C.5 TL DAMLAMA SULAMA KURULUŞ GİDERLERİ TOPLAMI B.

25 0 3.82 0 YILLIK NAKİT AKIMI 1 2 3 4 0 5 6 7 8 1. YILDA 200 Kg 15 TL DEĞER TOPLAMI GELİR 8.İÇ MEYVE DEĞERİ ÜRETİM BİRİM FİYAT 5.250 3.00 0 7. YILLAR ARASI) HASAT İÇİN GİDER (5-8. YILLAR ARASI TOPLAM GİDERLER 8 YIL 120 960 4 YIL 60 240 2.00 0 180 2. YILLAR ARASINDA) 1-8.0004.87 5 TUT AR 3.00 -120 -120 -120 -120 180 180 180 180 5 1.000 TUT AR 1. YIL NET GELİR YIL GİDER GELİR 2. YILDA 150 Kg 15 TL 8. YIL MEYVE DEĞERİ TOPLAMI 8.20 5 C.12 5 1.00 92 . YILDA 100 Kg 15 TL 7.8-10 200-300 15 TL 11-15 360-700 15 TL 16-20 800-1400 15 TL 1. YILDA 75 Kg 15 TL 6.25 3.500 12.00021.00 5 KURULUŞ GİDERLERİ TOPLAMI BAKIM GİDERLERİ (1-8.500 5.40010.50 2. YIL GİDERLER TOPLAMI 8.50 0 2.12 1.

950% GERİ ÖDEME SÜRESİ 5.87 2.90 2.12 1.803.48 780 AKIM 540 0 0 5 5 5 5 5 İSKONTO ORANI 6% 8% 10% 12% 14% NET BUGÜNKÜ DEĞER (NPV) 3361.00 1.28 1.07 2.67 1.00 -120 -120 -120 -120 945 0 0 0 5 KÜMÜLATİF NET 2.4 YIL 93 .36 JOJOBA EKİMİ İÇ VERİM ORANI (IRR) 28.5 0 0 0 1.82 NET AKIM 1.553.324.36 1.32 2.910.80 1.85 5.24 1.

94 .

Acılaşma ve bozulmaya karşı dayanıklı olması nedeniyle deri üzerinde hoş bir his oluşturmaktadır. İlk olarak 1789 yılında İtalyan Rahip Clavijero tarafından tanımlanmıştır. 25 metreye kadar inen kökleriyle erozyonu ve çölleşmeyi önlediği gibi. her zaman yeşil. nemlendiriciler. makyaj temizleyicileri. saç besleyicileri. buğday dahi ekilemeyen kırsal ve 1200 metreye kadar kullanılamayan engebeli arazileri ekonomiye kazandıracak nitelikteki bu ürün İsrail başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde yetiştiriliyor. Araçların yakıtına yüzde 5 ve yüzde 20 yakıt katkı maddesi olarak konulduğunda 3 kat performans sağlamaktadır. uzay. Temel madde olarak Jojoba kullanılmış şampuan. Çok hassas makinelerin yağlanmasında kullanılabilecek kadar incedir. Ham yağ olarak.100-200 yıllık ömre sahip çalı formunda bir çöl bitkisidir.JOJOBA NEDİR? Anavatanı Amerika'nın Arizona ve California eyaletleri ile Meksika'nın Sonora Çölü olan. Yüksek hararet ve basınca dayanıklı özelliği ile yemek ve kızartmalarda kanserojen olmayan tek yağ. güneş yağları. kara. Kalitesi nedeniyle hızla temel kozmetik maddesi haline de gelmiştir. Bizde ise keçifındığı olarak bilinmektedir. rujlar. vücut ve banyo yağları. saç spreyleri. 95 . el losyonları. JOJOBA KULLANIM ALANLARI Yüksek hız ve sıcaklıkta çalışan makineler için yağlayıcı madde olarak rafine edilmeksizin kullanım özelliğine sahiptir. deniz ve hava araçlarında motor yağı olarak kullanıldığında 200 bin kilometre yağ değiştirmeden yol aldırabilmektedir. temizleme kremleri gibi birçok ürün Amerika ve Avrupa ülkelerinde satılıyor.

Japonya ve Avrupa Birliği Ülkeleri. tozlanma rüzgar. 600-1200m yüksekliklerde ve 1 dekar alanda 175-200 bitki yetişebilmektedir. Kısa süreli (-5)-(-9)oc düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. İsrail ve Meksika olmak üzere Avustralya. yani erkek ağaç ve dişi ağaç diye iki tipi vardır. Kenya. Venezuella. Toprak seçiciliği yoktur. Başta A. Jojoba çiçekleri yabancı tozlanır. çorak yerlerde büyüyebilir. İdeal olarak Akdeniz iklimini sever. JOJOBA HANGİ BÖLGELERDE YETİŞİR? Jojoba bitkisi Türkiye tarımı için alternatif olabilecek bir ürün.D. Yıllık 500mm yağış. Fakat don olayı kesinlikle olmaması gerekir. Hindistan. Jojoba yetiştiriciliği konusunda her türlü imkanı değerlendirmektedir. iyi bir verim için yeterlidir. California’da 1. Nijerya. Jojoba. Antepfıstığı gibi iki evciklidir. Kuveyt. Ekiminden 2-8 yıl sonra faydalanılabilmektedir. Hatta Japonya iklimi elvermediği için jojobayı kendi topraklarında üretememesine karşın. Brezilya.5 x 3m aralıkla dikilmektedir. Mısır. 96 . böcek ve kuşlarla olur. jojoba üretimi için Akdeniz. Yapılan araştırmalar.JOJOBA BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ Jojoba 1933 yılında tohumundaki mumun yapısına benzer yağın. Amerika ve Meksika’da bu bitkiyi üreten tarım alanlarını satın almış durumda.B. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki fakir ve çorak arazileri uygun ekim alanları olarak gösteriyor. Arjantin.. tohum veya yarı odun çelikleri ile çoğaltılır. Paraguay. diğer bitkilerdekinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Sudan. Libya.

tohum çıkarılır 97 .JOJOBA EKİMİNDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİLGİLER Jojoba tohumlarında %50 oranında yağ bulunmaktadır. – 25 yaşında 14 kg tohum elde edilir. – 5 yaşında yarım kilo. arası yağ elde edilir 2 ila 8 yıl sonra ilk verim alınır İlk verimden sonra tohumlanarak sürekli verim alınır 125 ila 450 kg. – 12 yaşında 2.5 kilo. – İlk verimde 1 bitkiden 350-600 g yağ elde edilebilir – 2 ila 8 yıl sonra ilk verimi verir – Toprak işleme ve çitleme (opsiyonel) hariç hiçbir masrafı yoktur – Yağının rafine edilmesine gerek yoktur – Yağını çıkarması basit ve zeytinyağı çıkarılma yöntemleriyle benzerlik göstermektedir – Eylül-Ekim aylarında ekilmesi önerilir – Ayrıca sulanması zaruri değildir – Ekilen bitkilerde %3-7 arası erkek çıkma olasılığı vardır JOJOBA TAHMİNİ VERİM 1 Dekar Arazi Bitki Verimi Verim Süresi 300 Bitki ekilir 175-200 bitkiden verim alınır 75-225 kg. – Bir jojoba bitkisinden.

JOJOBA PİYASA TALEBİ Devlet alım garantisi vermiyor fakat en kötü ihtimalle internette dahi satış ilanı vermeniz alıcı bulmanız için yeterli olacaktır.sahibinden. İlk başlayanlar için 50-100 fidan makul bir girişim olabilir. www. İki yaşında bir fide için ise tanesine 12 TL civarı bir ödeme yapılması gerekiyor. Tohum ekilmesi halinde ilk verim 3-4 sene içine alınabiliyor. Örneğin.5 TL’dir. Fiyatlar ülkelere ve alıcıya göre değişiklik arz etmektedir. Özel sektörde Jojoba ekimi yapan. yağını işleyen ve tohum temin eden 16 işletme mevcuttur. Yağının tonu tahmini 4000-5000 dolardan alıcı bulmaktadır. Jojoba yağı işleyen 16 tesisden birine (örneğin Osmaniye Tarım ve Fidancılık Tesisleri) üretilen yağ satılabilir. Ürüne olan talepte kesinlikle sıkıntı yoktur. Jojoba yağına yıllık 100 bin ile 200 bin ton dolayında talep vardır Dünyadaki mevcut üretim 1000-2000 tondur.com (ebay) sitesinde arama motoruna Jojoba yağı yazıp talep etmeniz durumunda mevcut fiyatlara ulaşabilir aynı zamanda satış için ilan verebilirsiniz. JOJOBA PİYASA FİYATI Mevcut olarak Jojoba yağının tahmini kilosu 150-180 TL’den satışa sunulabilmektedir. Fide ekiminde ise 1-2 sonra ilk verim alınabiliyor. 98 .JOJOBA TOHUM TEDARİK VE FİYATLARI Jojoba tohumu iç ve dış piyasada da tohum bulmak mümkündür. Mevcut olarak tohumunun tanesi tahmini 1.

Ayrıca Milli Emlak aynı şekilde hazine arazilerini Jojoba ekimi için 49 yıllığına kiralayabilir. Siirt ve Mardin illeri genelinde. Milli Emlak’tan kira bedeli ödenmeksizin arazi tahsis edilebilir. kıraç topraklarda ve yamaçlara doğru ekim yapılması daha makul görünmektedir. 99 . Bu çerçevede Şırnak. Bu hususta ekim için arazi tahsis başvurusunda bulunulması gerekmektedir. don olayının yaşanmadığı ve Akdeniz iklimine en yakın bölgelerde yetiştirilmesi makuldür. ARAZİ TAHSİSİ İl Çevre Orman Müdürlükleri 49 yıllığına ekim için arazi kiralamaktadır.TRC3 BÖLGESİNDE NERELER EKİM İÇİN UYGUNDUR? Arazi yapısının konvansiyonel tarıma elverişsiz olduğu yerlerde Jojoba ekimi yapılabildiğinden ötürü. Batman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful