ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

ÖNSÖZ

Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları, artan enerji fiyatları, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda gelişen duyarlılık, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Bakanlığımızca; Enerji sektöründeki dönüşüm dikkatle izlemekte, ülkemizin artan enerji talebi dikkate alınarak enerji güvenliğimize yönelik politikalar oluşturulmakta, enerji ve iklim değişikliği politikalarının yarattığı sanayi, teknoloji ve istihdam genç ve dinamik nüfusumuz için bir fırsat alanı olarak görülmektedir. Ayrıca, enerji arz güvenliğimizin sağlanmasında ve toplumda enerji verimliliği bilincinin yerleştirilmesine ve geliştirilmesine de özel bir önem verilmekte, ülkemiz yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirmesi amaçlanarak, çalışmalar bu doğrultuda yoğunlaştırılmaktadır. Bu çalışmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının amaç ve faaliyetleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu kapsamda; yürürlükte bulunan enerji ve maden politikalarının yanı sıra ülkemizin doğal kaynak yönünden potansiyeli ile devam eden geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler için tahsis edilen ödenek, personel, makine ve ekipman bilgileri 2010 yılı sonu itibariyle yenilenerek sunulmuştur. 2011 yılı yatırım programlarını da kapsayan kitabın hazırlanmasında emeği geçen Bakanlığımız Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür eder, Mavi Kitap’ın ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim.

Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı

İÇİNDEKİLER
Sayfa No 1- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI I. Kuruluş Amacı ve Görevleri 1. Kuruluş Amacı 2. Görevleri Merkez Kuruluşu 1. Bakanlık Makamı 2. Ana Hizmet Birimleri 3. Danışma ve Denetim Birimleri 4. Yardımcı Birimler Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 1. Bağlı Kuruluşlar 2. İlgili Kuruluşlar 3. Bağlı Ortaklıklar 4. İlişkili Kuruluşlar Personel Durumu Bütçe ve Yatırım Durumu 1. 2010 Yılı Bakanlık Bütçesi 2. 2011 Yılı Bakanlık Bütçesi 3. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2010 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşme Durumu 4. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2011 Yılı Yatırım Programı Hizmet Alanları ile İlgili Ülke Potansiyeli 1. Rezerv ve Kaynaklar 2. Birincil Enerji Kaynakları Rezervi Türkiye Genel Enerji Durumu 1. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi 2. Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi 3. Sektörel Enerji Tüketimi 4. Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, İthalat, İhracat Arzının Yıllar İtibariyle Gelişimi 5. Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı 6. Türkiye Elektrik Enerjisi Brüt-Net Üretimi İthalat, İhracat ve İletim Kayıplarının Yıllar İtibariyle Gelişimi 7. EÜAŞ ve Bağlı Ortaklık Santralları a. Termik Santrallar 1- EÜAŞ Termik Santralları 2- Bağlı Ortaklık Termik Santralları b. EÜAŞ Hidrolik Santralları 8. 2010 Yılında İşletmeye Giren Üretim Tesisleri 9. 2010 Yılında İşletmeden Çıkarılan / Güç Revizesi Yapılan/ Lisans Tipi Değişen Üretim Tesisleri Uzun Vadeli Enerji Talep ve Üretim Projeksiyonları 1. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi 2. Birincil Enerji Kaynak Talepleri 3. Genel Enerji Sektörel Talebi 4. Elektrik Enerjisi Arz-Talep Dengesi
I

II.

III.

IV. V.

2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 14 14 15 15 18 18 19 19 20 21 22

VI.

VII.

VIII.

Sayfa No IX. Bazı Dünya Ülkelerinde Enerji Değerleri 1. a) Bazı Ülkelerde Enerji Göstergeleri b) Bazı Ülkelerde Enerji Göstergeleri 2. Bazı Ülkelerde Kömür Üretimi 3. Bazı Ülkelerde Nükleer Elektrik Üretimi 4. Bazı Ülkelerde Hidroelektrik Üretimi 5. Bazı Ülkelerde Ham Petrol Üretimi 6. Bazı Ülkelerde Doğal Gaz Üretimi X. Hizmet Alanlarında Yürütülen Faaliyetler 1. Enerji Sektöründe Yürütülen Çalışmalar a) Arz Güvenliğine İlişkin Faaliyetler b) Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Çalışmaları c) Elektrik Üretim Tesis Uygulamaları d) Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Çalışmalar e) Nükleer Enerji ile İlgili Çalışmalar f) Enerji Verimliliği Çalışmaları g) 3096 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Projelere İlişkin Çalışmalar h) Tahkim Davaları ı) Enerji Teknolojileri ve Ar-Ge Çalışmaları 2. Madencilik Alanında Yürütülen Çalışmalar a) Denetim Çalışmaları b) Müracaatların Maden Grubuna Göre Dağılımı c) Müracaatların Dağılımı d) Hammadde Üretim İzinleri e) Ruhsatlar f) Maden Saha İhaleleri g) Mali İşlemler h) e-Devlet Projeleri i) Madenciliği Teşvik, Destekleme ve Krediler 2- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ BAĞLI KURULUŞLARI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 1. Petrol Arama Ruhsatnamelerinin Yıllara Göre Adet ve Yüzölçümleri 2. Yıllar İtibariyle Türkiye’de Petrol Şirketlerince Yapılan Jeolojik ve Jeofizik Etütler 3. Türkiye’de Açılan Petrol Kuyularının Yıllar İtibariyle Cinslerine Göre Adet ve Metrajları 4. Yılları İtibariyle Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Hareketleri 5. 2006-2010 Yılları Arası Türkiye Ham Petrol Üretimi 6. 2006-2010 Yılları Arası Türkiye Doğal Gaz Üretimi 7. Yıllar İtibariyle İthal Edilen Ham Petrol ve Ödenen Döviz 8. Yıllar İtibariyle Türkiye Doğal Gaz Hareketleri IV. 2011 Yılı Bütçe Durumu
II

23 23 24 25 25 26 26 27 27 27 27 27 28 29 30 30 32 33 34 35 35 36 36 37 37 41 41 42 43

44 45 45 46 46 47 47 48 48 48 48 49

Sayfa No ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri II. Personel Durumu III. Makina ve Ekipman Durumu IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler V. 2011 Yılı Bütçe Durumu VI. 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler VII. 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi MADEN VE TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Bütçe Durumu 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 72 73 73 73 97 97 51 52 52 53 67 67 67

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Teknik Alt Yapı Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Bütçe Durumu 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 99 100 101 102 110 111

3- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ İLGİLİ KURULUŞLARI ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 1. 2006-2010 Döneminde Devreye Giren Santrallar 2. EÜAŞ Kurulu Gücünün Yıllar İtibariyle Gelişimi 3. EÜAŞ Elektrik Enerjisi Üretiminin Yıllar İtibariyle Gelişimi V. 2011 Yılı Yatırım Programı VI. 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri II. Personel Durumu III. Makina ve Ekipman Durumu
III

115 116 116 117 117 117 117 118 121

124 125 125

Sayfa No IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler V. 2011 Yılı Yatırım Programı VI. 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli İletim Tesisi Projeleri TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 137 138 138 139 125 127 128

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 141 142 142 143 148

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 150 151 151 152 152 152

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 158 159 159 160 160 160

TÜRKİYE PETROLLERİ A. O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 1. Jeolojik ve Jeofizik Saha Çalışmaları 2. Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi 3. Sondaj Çalışmaları V. 2011 Yılı Yatırım Programı
IV

163 164 164 164 164 164 165 166

Sayfa No VI. 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi VII. Bağlı Ortaklıklar VIII. İştirakler ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. VI. VII. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Pazarlama Satış Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 189 191 191 192 192 194 194 175 176 176 179 180 181 185 186 167

4- ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NİN BAĞLI ORTAKLIKLARI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 198 199 199 199 200 200

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi
V

202 203 203 203 204 204

Sayfa No YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 206 207 207 208 208 208

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Yatırım Programı 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 210 211 211 211 212 212

5- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ İLİŞKİLİ KURULUŞLARI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI I. II. III. IV. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu 2010 Yılı Faaliyetleri 2011 Yılı Bütçe Durumu 214 215 216 227

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI I. II. III. IV. V. VI. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri Personel Durumu Makina ve Ekipman Durumu Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 2011 Yılı Bütçe Durumu 2011 Yılı Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 229 230 230 230 237 237

VI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
BAKAN ÖZEL KALEM MÜD.

MÜSTEŞAR

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

MADEN İŞLERİ ENERJİ İŞLERİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK. BİK. DAİRESİ BŞK. 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ A.B. KOORD. DAİRESİ BŞK. PERSONEL DAİRESİ BŞK.
1 1

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRANSİT PETROL B.H. DAİRESİ BŞK.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BŞK.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ BASIN VE HALKLA İLİŞK. MÜŞAVİRLİĞİ

İLGİLİ KURULUŞLAR
EÜAŞ GN.MD. HEAŞ GN.MD. YEAŞ GN.MD. TEİAŞ GN.MD. TETAŞ GN.MD. TEMSAN GN.MD. TKİ GN.MD. TTK GN.MD. TPAO GN. MD. BOTAŞ GN.MD. ETİ MADEN İŞL.GN.MD.

BAĞLI KURULUŞLAR
P.İ. GN.MD E.İ.E. GN.MD MTA GN.MD TAEK BŞK.

SEAŞ GN.MD. KEAŞ GN.MD.

İLİŞKİLİ KURULUŞLAR
EPDK BŞK. BOREN BŞK.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (ETKB)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kanunu

Tarih No Adres Tel Faks İnternet

: : : :

25.12.1963 19.02.1985 3154 İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA : 212 64 20 (Santral) : 222 94 05 : www.enerji.gov.tr

I- KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Kuruluş Amacı Kuruluş amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır. 2. Görevleri Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, gerekli politikaların saptanmasına yardımcı olmak, planlamalarını yapmak, enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik gereklere ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, denetimi ve korunması amacıyla genel politika esaslarının belirlenmesine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak ya da hazırlatmak, bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak; ipotek, kamulaştırma ve öteki kısıtlayıcı hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve saklamak, kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, tesislerin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını saptama çalışmalarının eşgüdümünü yapmak ve denetlemek, yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim, fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını saptamak; Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek; Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan incelemek, araştırmak ve teftiş etmek, gerekli her türlü emri vermek ve desteklemek, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların saptanması ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmaktır.

2

II- MERKEZ KURULUŞU 1. Bakanlık Makamı Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarından oluşur. 2. Ana Hizmet Birimleri a) Maden İşleri Genel Müdürlüğü Maden hakları ile ilgili ruhsatları verir ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini izler, maden aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici önlemleri alır, madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak önlemleri alır ve teşvik için gerekli önerilerde bulunur, faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini izler, madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izler ve gerekli önlemleri alır, maden kaynaklarının ülke yararına en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını saptar, ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini izler, gerekli bilgileri derler, değerlendirir ve yayınlar, maden sicilini tutar, madenlerin genel envanterini yapar. b) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutar, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapar, enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri alır ve aldırır, enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri alır ve aldırır, enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine eder, enerji fiyatlandırma esaslarını tespit eder, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirler ve uygulanmasını denetler, enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izler, değerlendirir, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletir ve koordine eder, enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yapar ve bunu teşvik eder. c) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izler, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetir, bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapar. d) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar, Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik önlemleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.
3

e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası ilişkilere ilişkin konularda görevli kuruluşlarla sürekli ilişkide bulunur, bunlarla koordinasyonu sağlar, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan konular hakkında inceleme ve araştırmalar yapar ve yaptırır, Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda oluşturulan kurullara sekreterlik hizmeti yapar, Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütür ve koordinasyonu sağlar. f) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlar, milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirir, milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütür, milletlerarası transit petrol geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlar, milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunur ve çalışmalar yapar, milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur, milletlerarası transit petrol geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretlerinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütür, milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütür, milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlar, Transit Petrol Boru Hatları Kurulunca verilecek her türlü görevi yerine getirir ve bu Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütür, Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapar. 3. Danışma ve Denetim Birimleri - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı - Hukuk Müşavirliği - Bakanlık Müşavirleri - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 4. Yardımcı Birimler - Personel Dairesi Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - Özel Kalem Müdürlüğü III- BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR 1. Bağlı Kuruluşlar - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) - Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)
4

2. İlgili Kuruluşlar - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ) - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN) - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) - Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO) - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 3. Bağlı Ortaklıklar - Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (HEAŞ) - Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (SEAŞ) - Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (YEAŞ) - Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (KEAŞ) 4. İlişkili Kuruluşlar - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK) - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN) IV- PERSONEL DURUMU
PERSONEL A) Merkez Kadrolu: - Genel İdari Hizmetler - Teknik Hizmetler - Yardımcı Hizmetler - Sağlık Hizmetleri - Sözleşmeli Toplam B) Bağlı ve İlgili Kuruluş Kadrolu: - Memur - Sözleşmeli Personel - İşçi Toplam GENEL TOPLAM 31.12.2010 Tarihi İtibariyle 475 253 13 4 1 746 37 47 119 203 949

V - BÜTÇE VE YATIRIM DURUMU 1. 2010 Yılı Bakanlık Bütçesi
2010 YILI BÜTÇESİ Bakanlık BÜTÇE ÖDENEĞİ 448.334.000 HARCAMA 242.994.915 GERÇ.(%) 54,20

5

2. 2011 Yılı Bakanlık Bütçesi
2011 YILI BÜTÇESİ Bakanlık CARİ YATIRIM TRANSFER (TL) TOPLAM

75.583.000 16.284.000 359.893.000 451.760.000

3. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2010 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşme Durumu
(TL) KURULUŞLAR PİGM EİE MTA TAEK EÜAŞ TEİAŞ TETAŞ TEMSAN TKİ TTK TPAO BOTAŞ ETİ MADEN Program 400.000 12.360.000 135.596.668 31.775.000 935.000.000 550.000.000 2.134.000 1.000.000 99.000.000 47.000.000 1.100.000.000 450.000.000 165.000.000 2010 Harcama 245.031 7.678.000 105.167.801 23.929.911 501.389,900 371.225.000 1.654.364 374.254 63.784.410 43.378.000 571.136.000 146.675.000 126.635.000 Gerç. (%) 61,3 62,1 77,6 75,3 53,6 67,5 77,5 37,4 64,4 92,3 51,9 32,6 76,7

4. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2011 Yılı Yatırım Programı
(TL) KURULUŞLAR PİGM EİE MTA TAEK EÜAŞ(*) TEİAŞ TETAŞ TEMSAN TKİ TTK TPAO BOTAŞ ETİ MADEN TOPLAM
(*) Bağlı Ortaklıklar Dahil.

YATIRIM PROGRAMI 400.000 16.527.000 106.000.000 28.900.000 758.000.000 600.000.000 2.675.000 1.100.000 106.848.000 55.000.000 1.280.000.000 400.000.000 158.000.000 3.513.450.000

6

VI- HİZMET ALANLARI İLE İLGİLİ ÜLKE POTANSİYELİ 1. REZERV VE KAYNAKLAR

Toprak Kaynakları
(Milyon Hektar) Türkiye yüzölçümü (izdüşüm alanı) Tarım arazileri Sulanabilir arazi Ekonomik olarak sulanabilecek alan DSİ’ce inşa edilerek sulamaya açılan alanlar (2010 yılı başı) (2011 yılı başı) 77,95 28,05 25,85 8,50 3,135 3,216

Su Kaynakları
Türkiye yıllık yağış ortalaması (aritmetik) Türkiye’ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 642,60 mm 501,00 km3

Yerüstü Suları
Yıllık akış (Ortalama) Yıllık akış/yağış oranı Tüketilebilecek yıllık su miktarı Fiili yıllık tüketim 186,05 km3 0,37 95,00 km3 33,90 km3

Yeraltı Suları
(km3) Çekilebilir yıllık su potansiyeli Tahsis edilen miktar
1 km =1 milyar m
3 3

13,66 12,81

7

2. Birincil Enerji Kaynakları Rezervi (2010 Yılı)

KAYNAKLAR Taşkömürü (Milyon Ton) Linyit (Milyon Ton) Elbistan Diğer Toplam Asfaltit (Milyon Ton) Bitümler (Milyon Ton) Hidrolik GWh/Yıl MW/Yıl Ham Petrol (Milyon Ton) Doğalgaz (Milyar m3) Nükleer Kaynaklar (Ton) Tabii Uranyum Toryum Jeotermal (MW/Yıl) Elektrik Termal Güneş (Milyon Tep) Elektrik Isı Rüzgar Elektrik (MW) Isı Biyokütle (Milyon TEP) Elektrik Isı

GÖRÜNÜR 534,6

MUHTEMEL 431,5

MÜMKÜN 368,4

TOPLAM 1.334,6

4.917,9 4.920,0 9.837,9 40,7 1.641,4 1.345,0 1.345,0 29,5 262,0 262,0 7,3

4.917,9 6.527,0 11.444,9 77,5 1.641,4

129.388 36.603 44,3 6,2

129.388 36.603 44,3 6,2

9.129 380.000

9129 380.000

98 3.348

512 28.152

600 31.500

32,6

48.000

2,6 6,0

8

VII- TÜRKİYE GENEL ENERJİ DURUMU 1. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi (Orjinal Birimler)

TAŞKÖMÜRÜ LİNYİT ASFALTİT PETROL (Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) YILLAR

DOĞAL GAZ (106 m3) 639 312 378 561 708 897 907 893 1.017 685

HİDROLİK ve HAYVAN JEOTERMAL JEOTERMAL RÜZGAR GÜNEŞ ODUN VE BİTKİ BİYOYAKIT TOPLAM ELEKTRİK ISI (GWh) (Bin Tep) (Bin ART. (Bin Ton) (Bin Tep) (GWh) (Bin Tep) Ton) (Bin Ton) 30.955 24.100 33.789 35.419 46.177 39.655 44.338 36.007 33.432 36.395 648 687 730 784 811 926 898 914 1.011 1.250 21 33 62 48 61 58 127 355 847 1.495 262 287 318 350 375 385 403 420 420 429 16.938 16.263 15.614 14.991 14.393 13.819 13.411 12.932 12.264 11.766 5.981 5.790 5.609 5.439 5.278 5.127 4.984 4.850 4.883 4.862 2 14 20 10 26.047 24.576 24.282 23.783 24.332 24.549 26.580 27.455 29.209 30.328

2000 2001
9

2.392 2.494 2.319 2.059 1.946 2.170 2.319 2.462 2.601 2.863

60.854 59.572 51.660 46.168 43.709 57.708 61.484 72.121 76.171 75.577

22 31 5 336 722 888 452 782 630 1.058

2.749 2.551 2.442 2.375 2.276 2.281 2.176 2.134 2.160 2.237

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

* 2010 yılına ait verilerin hesaplanması işlemleri Aralık-2011 tarihinden önce tamamlanamadığından verilememektedir.

9

2. Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi (Orjinal Birimler)

YILLAR

TAŞKÖMÜRÜ (Bin Ton)

LİNYİT (Bin Ton)

ASFALTİT PETROL (Bin Ton) (Bin Ton)

DOĞAL GAZ 6 3 (10 m )

HİDROLİK ve HAYVAN JEOTERMAL JEOTERMAL RÜZGÂR GÜNEŞ ODUN VE BİTKİ ELEKTRİK ELEKTRİK ELEKTRİK ISI (GWh) (Bin Tep) (Bin Ton) ART. İTHALATI İHRACATI (GWh) (Bin Tep) (Bin Ton) (GWh) (GWh)

BİYOYAKIT TOPLAM (Bin Ton) (Bin Tep)

2000 2001 2002 2003
10

15.525 11.176 13.830 17.535 18.904 19.421 22.798 25.388 22.720 23.698

64.384 61.010 52.039 46.051 44.823 56.571 60.184 72.317 75.264 75.641

22 31 5 336 722 738 602 632 630 1.010

31.072 29.661 29.776 30.669 31.729 31.062 31.395 32.143 30.877 29.845

15.086 16.339 17.694 21.374 22.446 27.171 31.187 36.682 36.928 35.800

30.955 24.100 33.789 35.419 46.177 39.655 44.338 36.007 33.432 36.395

648 687 730 784 811 926 898 914 1.011 1.250

33 62 48 61 58 59 127 355 847 1.495

262 287 318 350 375 385 403 420 420 429

16.938 16.263 15.614 14.991 14.393 13.819 13.411 12.932 12.264 11.766

5.981 5.790 5.609 5.439 5.278 5.127 4.984 4.850 4.883 4.862

3.791 4.579 3.588 1.158 464 636 573 864 789 812

-437 -433 -435 -588 -1.144 -1.798 -2.236 -2.422 -1.122 -1.546 2 12 20 10

80.500 75.402 78.331 83.826 87.818 91.074 99.642 107.627 106.421 106.138

2004 2005 2006 2007 2008 2009

* 2010 yılına ait verilerin hesaplanması işlemleri Aralık-2011 tarihinden önce tamamlanamadığından verilememektedir.

10

3. Sektörel Enerji Tüketimi (Bin TEP)

YILLAR 2000 2001 2002 2003 2004 2005
11

KONUT 20.058 18.122 18.463 19.634 20.252 22.923 23.677 24.623 28.323 29.466

SANAYİ 24.501 21.324 24.782 27.777 29.358 28.084 30.996 32.466 26.906 25.966

ULAŞTIRMA 12.008 12.000 11.405 12.395 13.907 13.849 14.994 17.282 15.996 15.916

TARIM 3.073 2.964 3.030 3.086 3.314 3.359 3.610 3.945 5.174 5.073

ENERJİ DIŞI 1.915 1.638 1.806 2.098 2.174 3.296 4.163 4.430 3.244 4.153

NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİ 61.555 56.048 59.486 64.990 69.005 71.510 77.441 82.746 79.642 80.574

ÇEVRİM SEKTÖRÜ 18.945 19.354 18.845 18.836 18.814 19.564 22.201 24.879 26.779 25.565

TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ 80.500 75.402 78.331 83.826 87.818 91.074 99.642 107.625 106.421 106.138

2006 2007 2008 2009

* 2010 yılına ait verilerin hesaplanması işlemleri Aralık-2011 tarihinden önce tamamlanamadığından verilememektedir.

11

4. Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, İthalat, İhracat ve Arzının Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006-2010)
(GWh) KURULUŞLAR
EÜAŞ EÜAŞ'IN BAĞLI ORTAKLIKLARI MOBİL SANTRALLAR OTOPRODÜKTÖRLER AYRICALIKLI ŞRK. ÜRETİM ŞRK. İŞLETME HAKKI DEVİR

2006 Termik
Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar

2007 62.092 31.032 93.125 93.104 5.330 98.433 155.196 36.362 191.558

2008 69.628 28.419 98.047 94.511 5.859

2009 61.116 28.338 89.454

2010 54.155,1 41.377,4 95.532,5

46.361 38.773 85.134 85.474 5.691 91.166 131.835 44.465 176.300

TOPLAM Termik
Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar

95.808 101.672,5 9.551 14.002,7

TOPLAM Termik

100.371 105.359 115.675,2 164.139 156.924 155.827,6 34.279 37.890 55.380,1

TÜRKİYE ÜRETİMİ

Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar

TOPLAM Bulgaristan Gürcistan İTHALAT İran Azerbaycan Türkmenistan Yunanistan TOPLAM Gürcistan Bulgaristan İHRACAT Azerbaycan Irak Suriye Yunanistan TOPLAM TÜRKİYE TÜKETİMİ

198.418 194.813 211.207,7

41

216

216

182

303,2

15 533 633

94 450 30

125 505

156,0 684,6

573 107

864 118

789 54

812 0

1.143,8

326 1.669 135

15 1.237 962 90 912 97 59 1.122

0 1.215 331

0,3 1.288,1 629,1

2.236 174.637

2.422

1.546

1.917,5

190.000 198.085

194.079 210.434,0

12

5.Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2006-2010)
(MW) KURULUŞLAR EÜAŞ EÜAŞ'IN BAĞLI ORTAKLIKLARI MOBİL SANTRALLAR OTOPRODÜKTÖRLER ÜRETİM ŞİRKETLERİ İŞLETME HAKKI DEVİR Termik Hidrolik+Jeotermal +Rüzgar TOPLAM Termik Hidrolik+Jeotermal +Rüzgar TOPLAM Termik Hidrolik+Jeotermal +Rüzgar TOPLAM 13.265 11.176 24.441 14.155 1.969 16.124 27.420 13.145 40.565 12.788 11.350 24.138 14.484 2.214 16.698 27.272 13.564 40.836 12.788 11.456 24.244 14.807 2.766 17.574 27.595 14.222 41.817 12.788 12.788 11.678 11.678 24.465 24.466 16.551 19.491 3.744 5.568 2006 2007 2008 2009 2010

20.296 25.059 29.339 32.278 15.422 17.246 44.761 49.524

TÜRKİYE KURULU GÜCÜ

6. Türkiye Elektrik Enerjisi Brüt - Net Üretimi, İthalat, İhracat ve İletim Kayıplarının Yıllar İtibariyle Gelişimi
(GWh) BRÜT YILLAR ÜRETİM 2006 2007 2008 2009 2010 176.299,8 191.558,1 198.418,0 194.812,9 211.207,7 İÇ İHTİYAÇ 6.756,7 8.218,4 8.656,1 8.193,6 8.161,6 NET ÜRETİM 169.543,1 183.339,7 189.761,9 186.619,3 203.046,1 İTHALAT 573,2 864,3 789,4 812,0 1.143,8 BRÜT TÜKETİM 170.116,3 184.204,0 190.551,3 187.431,3 204.189,9 İLETİM KAYBI 4.543,8 4.523,0 4.388,4 3.973,4 5.690,5 İHRACAT 2.235,7 2.422,2 1.122,2 1.545,8 1.917,6

13

7. EÜAŞ ve Bağlı Ortaklık Santralları (31.12.2010) a) Termik Santrallar 1- EÜAŞ Termik Santralları

YAKIT CİNSİ VE SANTRALIN ADI TAŞKÖMÜRÜ Çatalağzı Taşkömürü Toplam LİNYİT Afşin Elbistan A Afşin-Elbistan B Orhaneli Seyitömer Tunçbilek A Tunçbilek B Kangal 18 Mart Çan Linyit Toplam FUEL-OIL Ambarlı Hopa Fuel-Oil Toplam MOTORİN Çukurca Motorin Toplam DOĞAL GAZ Ambarlı D.Gaz Bursa Doğal Gaz Aliağa GT+KÇ Doğal Gaz Toplam EÜAŞ TERMİK TOPLAMI

TOPLAM KURULU GÜÇ (MW)

PROJE ÜRETİMİ (GWh)

300,0 300,0 1.355,0 1.440,0 210,0 600,0 65,0 300,0 457,0 320,0 4.747,0 630,0 50,0 680,0 1,04 1,04 1.350,9 1.432,0 180,0 2.962,9 8.690,94

1.950,0 1.950,0 8.807,5 10.080,0 1.365,0 3.900,0 422,0 1.950,5 2.970,5 2.240,0 31.735,5 4.410,0 350,0 4.760,0 0,0 0,0 9.456,3 10.024,0 1.260,0 20.740,3 59.185,8

14

2- Bağlı Ortaklık Termik Santralları (2010 Yılı)
YAKIT CİNSİ VE SANTRALIN ADI LİNYİT Soma-A Soma-B Yatağan Yeniköy Kemerköy LİNYİT TOPLAM DOĞAL GAZ Hamitabat DOĞAL GAZ TOPLAM BAĞLI ORTAKLIKLAR TERMİK TOPLAMI EÜAŞ TERMİK TOPLAMI EÜAŞ ve BAĞLI ORTAKLIKLAR TERMİK TOPLAMI 44,0 990,0 630,0 420,0 630,0 2.714,0 1.120,0 1.120,0 3.834,0 8.690,9 12.524,9 286,0 6.435,0 4.095,0 2.730,0 4.095,0 17.641,0 7.840,0 7.840,0 25.481,0 59.185,8 84.666,8 TOPLAM KURULU GÜÇ (MW) PROJE ÜRETİMİ (GWh)

b) EÜAŞ Hidrolik Santralları (2010 Yılı)
SANTRALIN ADI BARAJLI SANTRALLAR Adıgüzel Almus Altınkaya Aslantaş Atatürk Batman Berke Borçka Çamlıgöze Çatalan Demirköprü Derbent Dicle Gezende Gökçekaya Hasan Uğurlu Hirfanlı Hoşap (Zernek) Kadıncık-1 Kadıncık-2 Kapulukaya Karacaören–1 Karacaören–2 Karakaya Karkamış 62,000 27,000 702,550 138,000 2.405,000 198,000 510,000 300,600 32,000 168,900 69,000 56,400 110,000 159,375 278,400 500,000 128,000 3,450 70,000 56,000 54,000 32,000 46,400 1.800,000 189,000 15 150,00 100,00 1.632,00 569,00 8.100,00 483,00 1.669,00 1.039,00 102,00 596,00 80,00 257,00 298,00 528,00 400,00 1.217,00 300,00 13,00 315,00 307,00 190,00 142,00 206,00 7.500,00 652,00 TOPLAM KURULU GÜÇ PROJE ÜRETİMİ ORTALAMA (MW) (GWh)

SANTRALIN ADI Keban Kemer Kesikköprü Kılıçkaya Koçköprü Köklüce Kralkızı Kürtün Manavgat Menzelet Muratlı Obruk Özlüce Sarıyar Hasan Polatkan Seyhan–1 Sır Suat Uğurlu Torul Yenice TOPLAM AKARSU-GÖL SANTRALLARI Adilcevaz Ahlat Anamur Arpaçay-Telek Bayburt Besni Botan Bozkır Bozüyük Bozyazı Bünyan Ceyhan Çağ Çağ Çamardı Çemişgezek Değirmendere Dere Dereiçi Derme Doğankent Durucasu Engil Erçiş Erkenek Ermenek Esendal Girlevik Göksu

TOPLAM KURULU GÜÇ PROJE ÜRETİMİ ORTALAMA (MW) (GWh) 1.330,000 48,000 76,000 120,000 8,800 90,000 94,500 85,000 48,000 124,000 115,000 212,400 170,000 160,000 60,000 283,500 69,000 103,200 37,890 11.331,365 0,394 1,065 0,840 0,062 0,396 0,272 1,584 0,075 0,360 0,424 1,360 3,600 14,400 0,069 0,116 0,500 0,600 0,400 4,500 74,500 0,800 4,590 0,800 0,320 1,120 0,300 3,040 10,800 16 6.600,00 80,00 250,00 332,00 20,00 588,00 146,00 198,00 220,00 515,00 444,12 473,00 413,00 300,00 350,00 725,00 350,00 322,28 121,78 39.293,18 1,00 1,00 3,50 0,30 1,25 0,60 7,00 0,40 1,00 1,00 4,00 20,00 40,00 0,60 0,75 1,00 1,00 0,80 2,00 314,00 3,00 14,00 1,50 1,60 1,25 1,00 18,00 70,00

SANTRALIN ADI Haraklı - Hendek Işıklar (Visera) İnegöl - Cerrah İvriz İznik-Dereköy Karaçay Kayadibi Kayaköy Kepez 1 Kepez 2 Kernek Kısık Kiti Kovada ı Kovada ıı Koyulhisar Kuzuculu Ladik-Büyükkızoğlu M.Kemalpaşa-Suuçtu Malazgirt Mut-Derinçay Otluca Pazarköy-Akyazı Pınarbaşı Seyhan 2 Sızır Silifke Şanlıurfa Tortum Turunçova-Finike Uludere Varto-Sönmez Yüreğir Zeyne TOPLAM HİDROLİK SANTRALLAR TOPLAMI

TOPLAM KURULU GÜÇ PROJE ÜRETİMİ ORTALAMA (MW) (GWh) 0,264 1,040 0,272 1,040 0,240 0,400 0,464 2,560 26,400 6,000 0,832 9,600 2,760 8,250 51,200 0,200 0,272 0,400 0,472 1,216 0,880 1,280 0,178 0,099 7,500 6,780 0,400 51,000 26,200 0,552 0,640 0,292 6,000 0,328 343,298 11.674,663 1,00 2,45 0,80 2,00 1,50 1,50 2,50 8,00 150,00 20,00 2,20 26,00 9,00 3,00 20,00 0,50 1,00 1,50 1,00 2,50 3,60 3,50 0,50 0,70 124,00 50,00 33,00 2,15 100,00 1,00 1,20 1,00 20,00 1,00 1.109,65 40.402,83

2010 YILI EÜAŞ TOPLAMI EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM

KURULU GÜÇ (MW) 20.365,603 3.834,000 24.199,603

PROJE ÜRETİMİ (ORTALAMA) (GWh) 99.588,63 25.481,00 125.069,63

17

8. 2010 Yılında İşletmeye Giren Üretim Tesisleri

KURULUŞ ADI TERMİK TOPLAM OTOPRODÜKTÖR SERBEST ÜR.ŞTİ. JEOTER.+RÜZGAR TOP. SERBEST ÜR.ŞTİ. HİDROLİK TOPLAM SERBEST ÜR.ŞTİ.

KURULU GÜÇ (MW) 3.050,4 121,2 2.929,2 545,6 545,6 1.296,0 1.296,0

ÜRETİM KAPASİTESİ (GWh) Ortalama Güvenilir 21.993,4 766,9 21.226,5 2.041,0 2.041,0 4.639,9 4.639,9 21.993,4 766,9 21.226,5 1.568,9 1.568,9 2.597,6 2.597,6

GENEL TOPLAM

4.892,0

28.674,3

26.159,9

9. 2010 Yılında İşletmeden Çıkarılan / Güç Revizesi Yapılan / Lisans Tipi Değişen Üretim Tesisleri
ÜRETİM KAPASİTESİ (GWh) Ortalama Güvenilir

KURULUŞ ADI

KURULU GÜÇ (MW)

OTOPRODÜKTÖR SERBEST ÜR.ŞTİ.

-34,0 -95,1

-249,6 -633,5

-249,6 -593,9

GENEL TOPLAM

-129,1

-883,1

-843,5

18

VIII- UZUN VADELİ ENERJİ TALEP VE ÜRETİM PROJEKSİYONLARI

1. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi (Orjinal Birimler)

JEOTERMAL YILLAR TAŞKÖMÜRÜ LİNYİT ASFALTİT PETROL DOĞALGAZ HİDROLİK ELEKTRİK
(Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) (10 Sm )
6 3

ISI
(Bin Tep)

HAYVAN VE RÜZGAR GÜNEŞ NÜKLEER ODUN BİT.ARTIK. TOPLAM
(GWh) (Bin Tep) (GWh) (Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Tep)

(GWh)

(GWh)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

102.705 113.932 119.233 130.382 140.657 151.659 162.701 174.559 191.189 202.334 209.733

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

1.498 1.390 1.294 1.204 1.105 1.018 943 871 809 718 660

258 250 243 247 245 234 234 233 237 242 252

57.009 60.196 65.651 71.770 77.590 82.095 87.102 92.415 97.916 103.865 109.524

384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384

1.360 1.538 1.734 1.949 2.186 2.446 2.732 3.047 3.394 3.775 4.195

4.890 5.238 5.587 5.938 6.287 6.636 6.985 7.334 7.684 8.033 8.382

495 515 536 558 580 605 650 697 748 803 862

10.527 10.527 21.052 31.579 31.579 31.579 31.579 31.579 31.579

11.275 11.062 10.853 10.648 10.447 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250

4.493 4.389 4.287 4.194 4.108 4.026 3.952 3.878 3.813 3.752 3.696

37.126 38.879 42.828 44.888 49.452 54.124 56.244 58.634 61.599 63.774 65.704

19

19

2. Birincil Enerji Kaynak Talepleri

(Orjinal Birimler)

JEOTERMAL HAYVAN TOPLAM RÜZGAR GÜNEŞ NÜKLEER ELEKTRİK ODUN VE (Bin Tep) (GWh) (Bin Tep) (GWh) (Bin Ton) İTHALİ BİT. NET ARTIK.
(GWh) (Bin Ton)

YILLAR TAŞKÖMÜRÜ LİNYİT ASFALTİT PETROL DOĞALGAZ HİDROLİK ELEKTRİK ISI
(Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) (10 Sm )
6 3

(GWh)

(GWh)

(Bin Tep)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
20

29.688 31.374 35.013 38.451 41.814 45.366 49.117 54.573 61.733 69.968 81.038

102.705 113.932 119.233 130.382 140.657 151.659 162.701 174.559 191.189 202.334 209.733

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

39.872 41.411 43.070 44.954 46.796 48.774 50.433 52.542 54.646 56.755 58.911

42.624 46.305 47.305 49.463 50.251 51.357 52.801 53.905 55.594 57.817 59.300

57.009 60.196 65.651 71.770 77.590 82.095 87.102 92.415 97.916 103.865 109.524

384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384

1.360 1.538 1.734 1.949 2.186 2.446 2.732 3.047 3.394 3.775 4.195

4.890 5.238 5.587 5.938 6.287 6.636 6.985 7.334 7.684 8.033 8.382

495 515 536 558 580 605 650 697 748 803 862

10.527 10.527 21.052 31.579 31.579 31.579 31.579 31.579 31.579

9.750 16.250 16.250 16.250 16.250

11.275 11.062 10.853 10.648 10.447 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250

4.493 4.389 4.287 4.194 4.108 4.026 3.952 3.878 3.813 3.752 3.696

126.274 133.982 142.861 150.890 160.211 170.154 178.455 187.923 198.911 210.236 222.424

20

3. Genel Enerji Sektörel Talebi
(Bin TEP)

YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014
21

SANAYİ (*) 43.585 46.353 49.270 52.056 54.766 57.633 60.991 64.842 69.144 73.795 78.732

KONUT 29.019 30.800 32.650 34.500 36.450 38.507 40.400 42.150 43.900 45.700 47.549

ULAŞTIRMA 19.915 21.100 22.370 23.700 25.100 26.541 28.000 29.480 31.000 32.500 34.039

TARIM 4.370 4.571 4.775 4.988 5.210 5.443 5.690 5.943 6.203 6.475 6.753

ENERJİ DIŞI 2.513 2.576 2.640 2.706 2.774 2.844 2.915 2.988 3.063 3.140 3.219

TOP. NİHAİ EN. TALEBİ 99.402 105.400 111.705 117.950 124.300 130.968 137.996 145.403 153.310 161.610 170.292

ÇEVRİM SEKTÖRÜ 26.872 28.582 31.156 32.940 35.911 39.186 40.459 42.520 45.601 48.626 52.132

TOP. BİRİNC. EN. TALEBİ 126.274 133.982 142.861 150.890 160.211 170.154 178.455 187.923 198.911 210.236 222.424

2015 2016 2017 2018 2019 2020

(*) Rafineri talebi dahildir.

21

4. Elektrik Enerjisi Arz-Talep Dengesi

ORT.ÜRETİM KAPASİTESİ (GWh) ARZ YILLAR TERMİK HİDROLİK+ TOPLAM İTHALAT (GWh) KAPASİ. YENİLENEBİLİR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
22

YEDEK TALEP (ARZ) 242.020 262.000 283.500 306.100 330.300 356.200 383.000 410.700 439.600 469.500 499.490 MİKTAR (%) TERMİK

KURULU GÜÇ (MW) HİDROLİK+ YENİLENEBİLİR 18.234 19.090 20.693 24.099 25.670 27.278 28.961 28.961 30.505 32.220 34.076 TOPLAM

211.043 230.772 249.910 268.520 289.732 313.928 327.624 345.668 372.361 399.529 425.998

62.283 65.818 71.622 78.092 84.261 89.115 94.470 100.133 105.984 112.282 118.290

273.326 296.590 321.532 346.612 373.993 403.043 422.094 445.801 478.345 511.811 544.288 9.750 16.250 16.250 16.250 16.250

273.326 296.590 321.532 346.612 373.993 403.043 431.844 462.051 494.595 528.061 560.538

31.306 34.590 38.032 40.512 43.693 46.843 48.844 51.351 54.995 58.561 61.048

12,9 13,2 13,4 13,2 13,2 13,2 12,8 12,5 12,5 12,5 12,2

30.583 33.573 36.293 39.008 42.088 45.603 47.618 50.293 54.253 58.293 62.273

48.817 52.663 56.986 63.107 67.758 72.881 76.579 79.254 84.758 90.513 96.349

22

IX- BAZI DÜNYA ÜLKELERİNDE ENERJİ DEĞERLERİ 1. a) Bazı Ülkelerde Enerji Göstergeleri (2008 Yılı)

Ülke Dünya ABD Kanada Meksika Arjantin Brezilya Şili Almanya Belçika Danimarka Fransa İngiltere İspanya İsviçre İtalya Lüksemburg Norveç TÜRKİYE Yunanistan Bulgaristan Macaristan Rusya Ukrayna Azerbaycan Kazakistan B. A. Emirlikleri İran Mısır Suriye Etyopya Kenya Vietnam Japonya Hindistan Avustralya Çin

Nüfus (milyon) 6 688,00 304,53 33,33 106,57 39,88 191,97 16,76 82,12 10,71 5,49 64,12 61,35 45,59 7,71 59,89 0,49 4,77 71,08 11,24 7,62 10,04 141,79 46,26 8,68 15,68 4,48 71,96 81,53 21,23 80,71 38,53 86,21 127,69 1 139,97 21,51 1 325,64

GSYİH (*) (Milyar Dolar) 40 482,00 11 742,29 870,39 769,26 395,37 853,82 104,63 2 095,18 268,69 177,59 1 515,00 1 772,81 740,85 291,43 1 176,14 27,19 200,90 375,96 172,92 19,59 61,49 429,55 53,47 18,50 37,27 123,44 160,30 145,47 27,37 15,32 17,87 55,79 5 166,27 825,77 516,41 2 602,57

Kişi Başına GSYİH (Milyon Dolar) 6053 38559 26115 7219 9914 4448 6243 25514 25088 32348 23628 28897 16251 37799 19639 55490 42118 5290 15385 2571 6125 3030 1156 2132 2377 27554 2228 1785 1290 190 464 648 40460 725 21008 1964

Enerji Üretimi (MTEP) 12 369,00 1 706,06 407,38 233,60 82,86 228,13 9,01 134,11 14,55 26,59 136,63 166,69 30,42 12,73 26,94 0,08 219,66 28,98 9,86 10,24 10,50 1 253,92 81,29 58,59 148,19 180,55 326,85 87,49 23,48 29,58 15,11 71,38 88,66 468,31 302,13 1 993,31

Toplam Birincil Enerji Arzı (MTEP) 12 267,00 2 283,72 266,77 180,61 76,36 248,53 31,45 335,28 58,58 19,01 266,50 208,45 138,79 26,70 176,03 4,12 29,67 98,50 30,42 19,78 26,46 686,76 136,14 13,37 70,92 58,44 202,05 70,71 19,70 31,70 18,02 59,42 495,84 620,97 130,11 2 116,43

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Key World Energy Statistics 2010

23

b) Bazı Ülkelerde Enerji Göstergeleri (2008 Yılı)

Ülke

Elektrik Tüketimi (TWh) 18 603 4 155,92 568,32 21,80 111,21 428,50 55,78 587,01 91,27 35,49 493,95 372,19 287,71 63,53 338,72 7,77 118,57 170,60 64,31 35,02 40,04 913,51 163,49 20,12 73,50 75,76 174,33 116,21 31,31 3,42 6,02 68,91 1 030,70 645,25 240,40 3 252,28

CO2 Emisyonu (milyon ton) 29 381 5 595,92 550,91 408,30 173,80 364,61 72,98 803,86 110,96 48,41 368,23 510,63 317,63 43,70 430,10 10,40 37,61 263,53 93,39 48,78 53,01 1 593,83 309,58 29,28 201,63 146,95 505,01 174,03 54,44 6,83 8,62 102,96 1 151,14 1 427,64 397,54 6 508,24

Kişi Başına Enerji Tüketimi (TEP) 1,83 7,50 8,00 1,69 1,91 1,29 1,88 4,08 5,47 3,46 4,16 3,40 3,04 3,46 2,94 8,42 6,22 1,39 2,71 2,59 2,64 4,84 2,94 1,54 4,52 13,03 2,81 0,87 0,93 0,39 0,47 0,69 3,88 0,54 6,05 1,60

Kişi Başına Elektrik Tüketimi (kWh) 2 782 13 647 17 053 2 016 2 789 2 232 3 327 7 148 8 523 6 462 7 703 6 067 6 310 8 240 5 656 15 883 24 868 2 400 5 723 4 595 3 989 6 443 3 534 2 318 4 689 16 895 2 423 1 425 1 475 42 156 799 8 072 566 11 174 2 453

Kişi Başına CO2 (ton)

Dünya ABD Kanada Meksika Arjantin Brezilya Şili Almanya Belçika Danimarka Fransa İngiltere İspanya İsviçre İtalya Lüksemburg Norveç TÜRKİYE Yunanistan Bulgaristan Macaristan Rusya Ukrayna Azerbaycan Kazakistan B. A. Emirlikleri İran Mısır Suriye Etyopya Kenya Vietnam Japonya Hindistan Avustralya Çin

4,39 18,38 16,53 3,83 4,36 1,90 4,35 9,79 10,36 8,82 5,74 8,32 6,97 5,67 7,18 21,27 7,89 3,71 8,31 6,40 5,28 11,24 6,69 3,37 12,86 32,77 7,02 2,13 2,56 0,08 0,22 1,19 9,02 1,25 18,48 4,91

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Key World Energy Statistics 2010

24

2. Bazı Ülkelerde Kömür Üretimi (2009)

Ülke Çin ABD Hindistan Avustralya Endonezya Güney Afrika Rusya Kazakistan Polonya Kolombiya Diğer Ülkeler DÜNYA

Taşkömürü (Milyon Ton) 2971 919 526 335 263 247 229 96 78 73 253 5990

Linyit *
**

66 35 64 38 0 68 5 57 0 580 913

* (Kahverengi Kömür: Linyit ve Alt Bitümlü Kömürler) ** (Taşkömürü miktarına dahil) Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Key World Energy Statistics 2010

3. Bazı Ülkelerde Nükleer Elektrik Üretimi (2008)

Ülke A.B.D Fransa Japonya Rusya Kore Almanya Kanada Ukrayna Çin İsveç Diğer Ülkeler DÜNYA

Üretim (TWh) 838 439 258 163 151 148 94 90 68 64 418 2731

Dünya Üretimi İçinde Yüzdesi 30,7 16,1 9,4 6,0 5,5 5,4 3,4 3,3 2,5 2,3 15,4 100,0

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Key World Energy Statistics 2010

25

4. Bazı Ülkelerde Hidroelektrik Üretimi (2008)

Ülke Çin Kanada Brezilya ABD Rusya Norveç Hindistan Venezuela Japonya İsveç Diğer Ülkeler DÜNYA

Üretim (TWh) 585 383 370 282 167 141 114 87 83 69 1007 3288

Dünya Üretimi İçinde Yüzdesi 17,8 11,5 11,2 8,6 5,1 4,3 3,5 2,6 2,5 2,1 30,8 100,0

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Key World Energy Statistics 2010

5. Bazı Ülkelerde Ham Petrol Üretimi (2009)

Ülke Rusya Suudi Arabistan ABD İran Çin Kanada Meksika Venezuela Kuveyt B.Arap Emirlikleri Diğer Ülkeler DÜNYA

Üretim (Milyon Ton) 494 452 320 206 194 152 146 126 124 120 1509 3843

Dünya Üretimi İçinde Yüzdesi 12,9 11,8 8,3 5,4 5,0 4,0 3,8 3,3 3,2 3,1 39,2 100,0

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Key World Energy Statistics 2010

26

6. Bazı Ülkelerde Doğal Gaz Üretimi (2009)
Üretim (Milyon m³) 594 589 159 144 106 90 89 81 79 76 1094 3101 Dünya Üretimi İçinde Yüzdesi 19,2 19,0 5,1 4,6 3,4 2,9 2,9 2,6 2,5 2,5 35,3 100,0

Ülke ABD Rusya Kanada İran Norveç Çin Katar Cezayir Hollanda Endonezya Diğer Ülkeler DÜNYA

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Key World Energy Statistics 2010

X- HİZMET ALANLARINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1. ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR a) Arz Güvenliğine İlişkin Faaliyetler Enerjinin yeterli, kaliteli, sürdürülebilir, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde temini için ülke politikalarını oluşturma çalışmaları devam etmekte ve Avrupa Birliği ile entegrasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği perspektifinde başlatılan enerji sektörünün liberalleştirilmesi çalışmalarında çıkarılan Kanun, Yönetmelik v.b. mevzuatın (Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun) uygulanması ve öngörülen piyasa yapılarına tam işler bir şekilde geçilmesine çalışılmaktadır. Elektrik enerjisi sektöründe rekabete dayalı piyasa işleyişine geçiş dönemine ilişkin yol haritası niteliğindeki “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi” Yüksek Planlama Kurulu’nun 18.05.2009 tarih ve 2009/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Strateji Belgesinde arz güvenliğine ilişkin olarak arz-talep dengesinin yeterli yedekle sağlanması, kaynak çeşitliliği, dışa bağımlılık, çevresel etkiler ve piyasalarda oluşan fiyatlar açısından sektörün belirlenen hedeflere uygun olarak gelişmesi ve hedeflerden sapma halinde ise piyasanın yönlendirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması prensibi yer almaktadır. b) Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Çalışmaları Elektrik enerjisi sektörü reformu ve özelleştirme çalışmaları kapsamında önemli aşamalar kaydedilmiştir. TEDAŞ, 2 Nisan 2004 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. Dağıtım tesislerinin
27

özelleştirilmesi amacıyla TEDAŞ, 20 dağıtım bölgesi olarak yeniden yapılandırılmış olup, teknik çalışmalar bölgeler bazında ayrı ayrı yapılmıştır. TETAŞ-EÜAŞ, TETAŞ-Dağıtım Şirketleri ve Portföy Şirketleriyle-Dağıtım Şirketleri arasındaki elektrik enerjisinin alım ve satımını düzenleyen geçiş dönemi sözleşmeleri imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu elektrik enerjisi tarifesinin ulusal bazda uygulanmasını teminen fiyat eşitleme mekanizması tasarlanmış olup, Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğin 21 Aralık 2006 tarih ve 26383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla uygulanmaya başlanmıştır. Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması, 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 9. maddesine göre 31.12.2012 tarihinde sona erecek olan geçiş dönemi süresince yürürlükte kalacaktır. Üretim tesislerinin özelleştirmelerine ilişkin olarak Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü uhdesindeki 50 hidroelektrik santralın özelleştirilmesi EÜAŞ ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülerek ÖİB tarafından özelleştirilmesi tamamlanmış olup, 19 portföy grubuna bölünen 50 hidroelektrik santralın devir işlemlerine başlanmıştır. EÜAŞ uhdesindeki özelleştirilmesi planlanan diğer santrallara ilişkin teknik ve hukuki çalışmalar da bahse konu kuruluşlarla sürdürülmektedir. Elektrik dağıtım tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale işlemleri 2010 yılında tamamlanmış olup, 21 dağıtım bölgesinden 12 dağıtım bölgesinin özel sektöre devir işlemi yapılmıştır.

c) Elektrik Üretim Tesis Uygulamaları 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanuna dayalı olarak çıkartılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine tabi lisans alan tüzel kişilerin; elektrik üretim tesis projelerinin onaylanması, montajı tamamlanan tesislerinin geçici kabulü yapılarak ticari işletmeye açılması ile kesin kabullerinin yapılması ve yapılan geçici–kesin kabul işlemlerine ait tutanak onay işlemleri Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 2010 yılı içerisinde 7953 MW’lık 103 adet elektrik üretim santral projesi onaylanmıştır. Projesi onaylanan santralların 15 adeti (491 MW) rüzgar, 56 adeti (3070 MW) hidroelektrik, 23 adeti (2101 MW) doğal gaz, 2 adeti (1967 MW) kömür, 2 adeti (5 MW) çöp gazı, 2 adeti (25 MW) biyogaz, 1 adet 275 MW asfaltit, 2 adet 19 MW jeotermaldir. 2010 yılında toplam 4810 MW kurulu gücünde özel sektöre ait 106 adet elektrik üretim santralının geçici kabulleri yapılarak işletmeye açma izni verilmiştir. İşletmeye açılan tesislerin 2 adeti ( 17 MW) jeotermal, 18 adeti ( 529 MW) rüzgar, 54 adeti ( 1097 MW) hidroelektrik, 2 adeti (1,53 MW) biyogaz, 3 adeti (15,57 MW), 27 adeti (3150 MW) ise termik santrallardır. Ayrıca DSİ tarafından geçici kabulü yapılan; 9,573 MW kurulu gücünde Cindere Barajı-HES ve 54,66 MW kurulu gücünde Uzunçayır Barajı-HES, 38,25 MW kurulu gücünde Dim HES,100 MW kurulu gücünde Uluabat HES işletmeye açılmıştır. 2010 yılında işletmeye açılan özel sektör ve devlet santralları toplamı 5012 MW olarak gerçekleşmiştir.
28

d) Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Çalışmalar 1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan 27774 sayılı “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 3 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulanlara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esasları kapsar. 2- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 27707 sayılı “Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği” 22 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış lisans başvurularından aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması durumunda, sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için yapılacak yarışmanın ve yarışma sonunda belirlenen Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali Katkı Payının ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 3- 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29.12.2010 tarihinde kabul edilerek 08 Ocak 2011 tarihli ve 27809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminde fiyat destek mekanizması 2015 yılına kadar uzatılmış olup, ayrıca yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde yerli ekipman kullanımında ilave teşvikler yer almaktadır. Bu Kanun ile 5346 sayılı Kanun kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi yatırımcılarına sabit fiyat alım garantisinin yanı sıra hâlihazırda bütün kaynaklar için 5-5,5 Euro cent/kWh olan fiyat garantisi, son değişiklikle her bir kaynak için yeniden düzenlenmiştir. Kanun ile ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek santralların kurulumunda kullanılan ekipmanların yurt içinde imal edilmesini teşvik etmek amacıyla elektrik bedeline ilaveten ek ödemeler öngörülmüştür. Halihazırda 2011 yılı sonu olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 2013 yılı sonu olarak değiştirilen santralların Kanun kapsamında sayılmaları için dikkate alınması gereken son tarih bu değişiklik ile 31.12.2015 olarak yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 18 Mayıs 2005 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek yenilenebilir enerji santralları için Kanun ekinde yer alan fiyatlar 10 yıl süreyle uygulanacaktır.

29

e) Nükleer Enerji İle İlgili Çalışmalar “Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun”un 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte Bakanlığımızca hazırlanan “Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik” 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 15.07.2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletilmesine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması Bakanlar Kurulu’nca 27.08.2010 tarihinde kararlaştırılmış ve 6 Ekim 2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Aynı zamanda, Sinop ilinde kurulması planlanan diğer santral ile ilgili olarak Japonya ile müzakereler heyetler bazında devam etmektedir. f) Enerji Verimliliği Çalışmaları Enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleri çerçevesinde, enerjinin üretiminden kullanımına kadar olan süreçte verimliliğin artırılması, israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması hayati önem arz etmektedir. Bu bağlamda, sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerini etkilemeden enerji tüketimini azaltacak tedbirler uygulanmakta; elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına, yüksek verimli kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede, enerji üretiminde verimliliği arttırmak amacıyla uzun yıllardır işletilen kamuya ait termik ve hidrolik santrallarımıza ait verim değerleri hesaplanmış ve yeni teknolojiler kullanılarak verimi yükseltmek ve üretim kapasitesini artırmak için rehabilitasyon çalışmaları başlatılmıştır. 1- Sanayi Alanında Uygulamalar Destekler: Endüstriyel işletmeler tarafından hazırlanan ve Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) tarafından onaylanan, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl ve projesinde belirlenmiş bedelleri en fazla beş yüz bin Türk Lirası olan uygulama projeleri, bedellerinin en fazla %20’si oranında desteklenir. EVKK tarafından 2009 yılında 12 işletmeye ait 17 adet VAP (Verimliliği Artırıcı Projeler), 2010 yılında ise 15 adet VAP desteklenmiştir. Gönüllü Anlaşmalar: Herhangi bir endüstriyel işletmesi için 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin, ödenek imkânları göz önüne alınmak ve yüz bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, anlaşmanın
30

yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’si karşılanır. 2010 yılında uygulanmak üzere 11 adet ve 2011 yılında yürürlüğe girmek üzere yine 11 adet Gönüllü Anlaşma yapılmıştır. Enerji Yönetimi: Kanunun yürürlüğe girmesi ile son 3 yıllık enerji tüketimleri esas alınmak suretiyle yıllık toplam enerji tüketimi 1.000,00 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde sertifikalı enerji yöneticisi görevlendirilmesi gerekmektedir. Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000,00 TEP’in altında olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere Organize Sanayi Bölgelerinde ve yıllık toplam enerji tüketimi 50.000,00 TEP ve üzeri olan enerji yoğun endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimlerinin kurulması ve bu birimlerde enerji yöneticisinin dışında en az iki teknik personelin daha çalıştırılması gerekmektedir. 2-Binalardaki Uygulamalar Enerji Yönetimi: Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan ticari binaların ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzerinde olan kamu kesimi binaları için de enerji yöneticisi görevlendirme yükümlülüğü getirilmektedir. Binaların Enerji Performansı: 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile birlikte yeni yapılan binaların mimari tasarımı, ısıtma ve/veya soğutma ekipmanları, yalıtımı, tesisatı ve aydınlatması yönetmelikte tanımlanan asgari performans kriterlerine uygun olarak yapılacak, bunları sağlamayan projelere onay verilmeyecektir. Enerji Kimlik Belgesi: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan, belediyeler ve mücavir alan dışında kalan,1.000 m2’den fazla olan yeni yapılan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenecektir. Bu belgede, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler yer alacaktır. Bu belge bina satın alınırken, el değiştirirken ve kiralanırken sahibi tarafından gösterilecektir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan veya yapı izni alınmış olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi yükümlülüğü 10 yıl sonra başlamaktadır. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak binalarda “Enerji Kimlik Belgesi”nin hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. “Enerji Kimlik Belgesi” düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca geçerli olacaktır. Mevcut binaların ise "Enerji Kimlik Belgesi" alması için 2017'ye kadar süre tanınmıştır. 3-Enerji Verimliliği Bilinçlendirme Faaliyetleri Bakanlığımız, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında, Enerji Tasarrufu Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu etkinlikler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile "ENERJİ VERİMLİLİĞİ" konulu,
31

ilköğretim öğrencileri arası resim ve öykü dalında, lise ve dengi okul öğrencileri arasında ise proje dalında yarışmalar yapılmaktadır. Enerji verimliliği konusunda öğrencilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla seminerler düzenlenmekte, öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli dökümanlar sağlanmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet içi eğitim programları kapsamında enerji verimliliği konulu seminerler verilmektedir. Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu ve TRT işbirliği ile enerji verimliliği konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve ülkemizde yürütülen enerji tasarrufu çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla TRT kanallarında dönüşümlü olarak yayınlanmak üzere enerji verimliliği ile ilgili spot filmler hazırlanmıştır. Binalarda ve ulaştırmada enerji verimliliğine yönelik çeşitli, broşür ve kitapçıklar hazırlanarak, kamu kurumlarına, üniversitelere, belediyelere, valiliklere, enerji verimliliği ile ilgili etkinliklerde katılımcılara dağıtılmaktadır. g) 3096 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Projelere İlişkin Çalışmalar 3096 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret Modeli ile inşa edilen 2377,85 MW Kurulu gücünde toplam 23 adet santral mevcuttur. Bu santralların 4 adedi doğal gaz santralı (toplam 1389.4 MW), 2 adedi rüzgar santralı (toplam 17.4 MW) ve 17 adedi hidroelektrik santralıdır (toplam 971,40 MW). Dilek Güroluk HES projesinde Şirketin 18.08.2005 tarihli dava dilekçesi ile başlatmış olduğu tahkim davası Hakem Heyetinin 17.07.2006 tarihli Hakem Heyeti Kararı ile sonuçlanmış, karar taraflarca temyiz edilmiş ve Yargıtay tarafından yapılan temyiz incelemesi sonucunda Hakem Heyeti kararı Yargıtay 15 inci Hukuk Dairesinin 2007/2163 Esas ve 2007/5035 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur. Yargıtayın bozma kararı üzerine yeniden tahkim yargılanmasına başlanmış ve II inci Hakem Heyeti oluşturulmuş olup, dava devam etmektedir. Çayırhan Termik Santralı 3 ve 4 üncü ünitelerine kömür sağlayan maden sahasına ait yakıt anlaşmasının 29.12.2010 tarihinde sona ermesi üzerine bu sahanın da İmtiyaz Sözleşmesi kapsamına alınmasına ilişkin hazırlanan protokol Danıştay Başkanlığına gönderilmiş olup, görüş beklenmektedir. İşletme hakkı devri gerçekleştirilmeyen Afşin Elbistan A Termik Santralı Projesinde ESA ve Devir Anlaşmalarının yapılmamasına ilişkin Görevli Şirketin açtığı dava Şirket lehine sonuçlanmış olup, EÜAŞ, TETAŞ ve Bakanlığımız tarafından temyize gidilmiştir. Temyiz süreci de Şirket lehine sonuçlanmış olup, Bakanlığımızca karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen red kararı sonucu şirket ve ilgili kuruluşlar görüşmelere başlanmıştır. Danıştay’da görevlendirilmeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı iptal edilmeyen AKEDAŞ ile 4628 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşme tadilatı görüşmeleri sürdürülmektedir. Bakanlığımız ile AYDEM arasında imzalanmış olan 20.09.2000 tarihli Uygulama Sözleşmesi ise tadil edilmiştir. EPDK’nın 29.05.2008 tarihli 1622-20 ve 1622-21 sayılı Kurul kararlarıyla AYDEM’e dağıtım ve perakende satış lisansı verilmesi uygun bulunmuştur. Bakanlık Makamının 11.04.2008 tarih ve 1988 sayılı yazısı ile devir kurulu oluşturulmuş olup, devir işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu görev bölgesindeki elektrik dağıtım faaliyetleri, AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yürütülmektedir.
32

İşletmede olan hidroelektrik santralarının yıllık enerji satış tarifeleri belirlenmiştir. YİD modeli ile işletilmekte olan hidroelektrik santralların kuraklıktan kaynaklanan eksik üretim bedelleri ödenmiştir. 3291 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince nihai tüketiciye elektrik satışı yapan şirketlerden Fon Katkı Payı tahsil edilmiştir. 3096 sayılı Kanun kapsamında faaliyette olan üretim santrallarının projelerine ait aylık, üç aylık ve yıllık üretim raporları incelenmiştir. h) Tahkim Davaları 1- Uluslararası Tahkim Davaları Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.AŞ.’nin hisselerinin sahibi olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs menşeli Libananco Holdings Co. Ltd. tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine 10,1 milyar ABD Dolar tazminat talebi ile ICSID (Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi) nezdinde enerji şartı anlaşması çerçevesinde tahkim süreci başlatılmıştır. Davanın takip ve savunma işlemleri 4353 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Yine, Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş.’nin hissedarı olduğunu iddia eden Polonya menşeli “Cementownia Nowa Huta” tarafından ICSID nezdinde 28.10.2006 tarihli “Tahkim Başvurusu”nda bulunulmuş, ICSID’in 16.11.2006 tarihli yazısı ile söz konusu tahkim başvurusunun ARB(AF)/06/2 dosya no ile kayda alındığı bildirilmiştir. Söz konusu tahkim davasında; taraflarca hakemler belirlenmiş ve ICSID tarafından başhakem atanmıştır. İlk duruşma 23.08.2007 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, süreç devam etmektedir. Diğer taraftan, adı geçen Şirketlerin hissedarı olduğunu iddia eden Polonya menşeli “Europe Cement Investment and Trade S.A” tarafından da ICSID nezdinde 02.02.2007 tarihli “Tahkim Başvurusu”nda bulunulmuş, tahkim davasında; Yetkiye ilişkin duruşma 3-4 Mayıs 2009 tarihlerinde gerçekleşmiş olup, Hakem Heyetinin 13.08.2009 tarihli kararı ile Şirketin tüm talepleri reddedilmiştir. Davacı tarafından devletimize, hukuki masraf ve harcamalar için 3.907.383,14 ABD Doları, tahkim masrafları için 129.740 ABD Doları ödenmesine karar verilmiştir. Şirket iflas ettiğini açıklamış olup, devletimiz tarafından iflas masasına kayıt olunmuştur. K.Ereğlisi DG projesine ilişkin olarak ilgili Şirket 12.12.2007 tarihli yazısı ile Adalet Bakanlığına tazminat talebiyle başvurmuş ve 28.06.2008 tarihinde de ICSID’e tahkim için talepte bulunmuştur. ICSID tarafından başvuru 12.08.2008 tarihinde kabul edilmiştir. Dava süreci başlamıştır. Tunçbilek Termik Santralına ilişkin olarak, ICC’nin 29.07.2010 tarih ve 17284/GZ sayılı yazısı ile TEMZET A.Ş.’nin yaptığı 23.07.2010 tarihli tahkim başvurusunun kabul edildiği bildirilmiştir. Davaya ilişkin çalışmalar başlamıştır. Sivas–Kangal Termik Santralına ilişkin olarak, Uluslararası Ticaret Mahkemesi ICC’den alınan 27.10.2010 tarih ve 17486/JHN sayılı yazı ile Kanel Elektrik Limited Şirketi’nin başvurusu bildirilmiştir. Davaya ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

33

2- Yerli Tahkim Davaları Bakanlığımız ile AYEN Enerji A.Ş. arasında Çamlıca I HES’e ilişkin olarak imzalanan Uygulama Sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın çözümü için açılan tahkim davasında taraflarca dava dilekçeleri sunulmuş, 29.11.2010 tarihinde duruşma yapılmış olup, karar beklenmektedir. Dilek – Güroluk HES ile ilgili olarak, BME Enerji Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 20.06.2005 tarihli Ankara 18. Noterliği kanalıyla Dilek Güroluk HES projesinde Uzlaşma Komisyonunda, uzlaşma sağlanamaması nedeniyle sözleşmenin 27.3 maddesi gereğince tahkime gitme zorunluluğu doğduğu belirtilmiş ve sözleşmenin ifası için gerekli koşulları sağlayamadıkları anlaşıldığından ve edimin ifası mümkün olmadığından gecikmiş ifayı reddederek açılan tahkim davasında Dilek Güroluk HES projesine ilişkin olarak Hakem Heyetinin 17.07.2006 tarihli kararının Yargıtay 15 .H.D. nin 2007/2163-5035 sayılı ilamı ile bozulması üzerine Şirket II. Tahkim sürecini başlatmıştır. Dilek Güroluk HES projesine ilişkin olarak Hakem Heyetinin 07.01.2009 tarihli kararının Yargıtay 15 . Hukuk Dairesi’nin 2009/2358 Esas, 2009/7185 Karar Sayılı bozulması üzerine, Şirket III. Tahkim sürecini başlatmıştır. ı) Enerji Teknolojileri ve Ar-Ge Çalışmaları Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin izlenmesi, enerji sektöründe Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ile teknoloji alt yapımızın geliştirilmesi ve enerji konusundaki Ar-Ge projelerinin Bakanlığımızca koordinesi sağlanarak desteklenmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, “Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. EN-AR programına ilişkin olarak Teknik ve Mali Kılavuzun hazırlanması için çalışmalara başlanmış ve Bakanlar Kurulu Kararının alınması beklenmektedir. Bakanlık desteğiyle, TÜBİTAK KAMAG proje programı kapsamında Mil-Res proje başvurusu yapılmıştır. Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) ile Bakanlığımız arasındaki koordinasyon sağlanarak Merkezin Ar-Ge proje çalışmaları izlenmektedir. Bakanlık desteğiyle, TÜBİTAK KAMAG proje programı kapsamında “Türkiye için Güneş Enerjisi Uygulamalarına Yönelik Tekno-Ekonomik Değerlendirme Modeli Geliştirilmesi” proje başvurusu yapılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına IPA-7 kapsamında enerji sektöründe “Genç İstihdamı Arttırma” için proje önerisinde bulunulmuştur.

34

2. MADENCİLİK ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ülkemizdeki madencilik faaliyetlerini düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanununda; madenlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, bulunduğu yerin mülkiyeti ile ilgili olmadığı hükme bağlanmıştır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki madenlerde, ruhsatların verilmesi, denetimi, projelerinin incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetleri Bakanlığımız ana hizmet birimlerinden olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. a) Denetim Çalışmaları 01 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasında toplam 6199 adet saha denetlenmiştir. Tetkik konusuna göre denetim ayrıntıları aşağıda verilmektedir.

31.12.2010 Tarihi İtibariyle Denetim Çalışmaları
2010YILINDA DENETLENEN SAHA SAYISI ( ADET ) 1.643 769 2.554 238 217 14 194 117 3 359 43 20 28 6.199

TETKİK KONUSU 11, 29.MADDE (GENEL DENETİM) 24.MADDE’NİN 3. Fıkrası(TEMDİT TALEBİ) 24. MADDE’NİN 1. Fıkrası (İŞLETME TALEBİ) 32.MADDE (TERK) ARAMA DÖNEMİNDE 17. MADDE GEREĞİ SEVK FİŞİ TALEBİ 2.MADDEYE GÖRE TETKİK 7. MADDEYE GÖRE TETKİK 12. MADDEYE GÖRE TETKİK MADEN KANUNUNA İNTİBAK HAMMADDE TALEBİ VALİLİĞİN 1(A) RUHSAT TALEBİ MERA VASFI DEĞİŞİKLİĞİ DİĞER (MAHKEME, OSB, VS.) TOPLAM

35

b) Müracaatların Maden Grubuna Göre Dağılımı

2010 YILI MÜRACAATLARIN GRUBA VE MÜRACAAT SONUÇLARINA DAĞILIMI Maden grubu adı I-B II. II (A) II.(B) III. IV. V. VI. TOPLAM Grubu Grup Grubu Grubu Grup Grup Grup Grup Ruhsat Düzenlenen Müracaat Sayısı 50 2.545 30 129 8 1.949 19 8 4.730 İşlemleri Devam Eden Müracaat Sayısı Çeşitli Nedenlerle Kabul Edilmeyen Müracaat Sayısı TOPLAM MÜRACAAT SAYISI

136

203

205

4

360

30

28

939

171 357

1.294 3.839

155 388

247 581

23 35

1.879 4.188

21 43

2 30

3.792 9.461

c) Müracaatların Dağılımı

YILLARA GÖRE İLK MÜRACAAT DAĞILIMI Yıllar 2006* 2007* 2008* 2009 2010
* I-B İşletme Ruhsatları Dahil

Müracaat Sayısı 18.208 17.669 17.297 10.377 9.461

Düzenlenen Ruhsat 10.462 10.731 9.957 6.157 4.730

36

d) Hammadde Üretim İzinleri Hammadde Üretim İzin Belgesi talebinde bulunan kuruluşların talep sayıları ile bu talepleri karşılanan ve işlemi devam edenlerinin durumu aşağıdaki şekildedir.

KURUMLAR BELEDİYE DİĞER DLH. D.S.İ. I-B Grubu II. Grup IV. Grup Toplam 7 179 5 191 2 23 2 27 49 703 1 48 201 502

ETİ EÜAŞ ÖZEL K.G.M. KÖY HİZ. T.C.D.D. TOPLAM MADEN İDARE G.M. 1 1 1 1 16 116 1 2 2 133 2 982 3 987 21 28 21 28 231 1901 11 2143

Not: 31.12.2010 tarihi itibariyle Kamu Kuruluşlarına “1B Grubu, II. Grup ve IV. Grup toplam 2143 adet Hammadde Üretim İzin Belgesi verilmiştir. Ayrıca Valiliklerce 1.146 adet 1A Grubu HÜİB ruhsatı düzenlenmiş, 723 saha da rezerve edilmiştir.

e) Ruhsatlar

Türkiye Geneli Ruhsat Dağılımı
(Adet) MADEN ADI I-A GRUBU I-B GRUBU II. GRUP II(A) II(B) III. GRUP IV. GRUP V. GRUP VI. GRUP MADEN MERMER TOPLAM 129 157 15331 97 0 399 114 27778 11551 ARAMA RUHSATLARI İŞLETME RUHSATLARI 63 1062 4574 234 204 21 1096 4 0 2622 2322 12202 İŞLETME İZNİ OLANLAR 63 526 2500 31 48 14 707 1 0 2023 1742 7635 RUHSAT TOPLAM 63 1062 16125 234 333 178 16427 101 0 3021 2436 39980

Not: 31.12.2010 itibariyle toplam ruhsat sayıları

37

01.01.2010- 31.12.2010 Tarihleri Arası Ruhsat İşlemleri
(Adet) MADEN GRUBU I-A Grubu I-B Grubu II. Grup II-A Grup II-B Grup III. Grup IV. Grup Maden Mermer V. Grup Toplam İptal Edildi Ruhsat Temdit Terk Edildi Ön Ön Arama İşletme İşletme Toplam Arama İşletme Toplam Arama İşletme Toplam Arama İşletme İşletme Toplam 2 1 2.517 37 146 1 38 2.664 2.577 178 855 232 129 18 491 279 137 23 3.466 398 48 3 78 134 17 30 18 494 374 301 23 3.912 22 4.740 9 2.003 202 6 390 183 7 1 2.054 2 178 3.432 232 331 15 2.393 183 7 23 6794 25 196 221 23 2 55 51 2 78 53 2 7 1.036 372 23 186 4.006 240 18 4 43 67 9 9 7 1.040 424 99 186 4.264 3 84 1 3 84 1 2.382 42 84 42 2.466

38

41

İSTATİSTİKİ BİLGİLER
(Ton)
Sıra no: 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2005-2009 Yılları Endüstriyel Hammadde Dökümü Üretim Miktarı Maden Adı 2005 2006 2007 2008 2009 Alçıtaşı 3.500.864,00 4.369.771,00 5.546.496,00 7.338.127,00 4.369.589,00 Alünit (Şap) 0 6.683,00 2.511,00 15.324,00 2.068,00 Barit 157.179,00 161.993,00 184.041,00 482.740,00 213.187,00 Bentonit 501.142,00 1.134.251,00 1.742.487,00 1.553.588,00 932.487,00 Bor (tüvenan) 3.478.784,00 3.955.574,00 4.406.970,00 4.998.826,00 3.923.494,00 Civa 0 0 65 0 0 Çört 0 34.606,00 12.532,00 5.134,00 109.409,00 Dikit 3.100,00 0 0 80 50 Diyatomit 44.122,00 45.420,00 33.135,00 62.685,00 27.634,00 Dolomit 10.636.615,00 14.621.691,00 15.672.171,00 531.925,00 11.152.094,00 Feldispat 4.560.226,00 5.771.892,00 6.548.796,00 6.728.326,00 4.212.547,00 Fluorit 0 0 0 2.931,00 3.756,00 Fosfat 900 1.300,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 Grafit 0 0 0 3.236,00 2.400,00 İllit 0 27.898,00 57.774,00 61.577,00 36.509,00 Kalsedon 4.716,00 4.706,00 5.461,00 4.370,00 2.162,00 Kaolen 908.862,00 1.064.107,00 914.117,00 792.044,00 727.649,00 Seramik Kili 1.962.072,00 3.034.560,00 2.871.145,00 3.261.379,00 2.412.609,00 Kuvars 503.715,00 408.725,00 343.299,00 556.191,00 550.246,00 Kuvars Kumu 1.729.525,00 2.608.260,00 4.997.694,00 4.810.530,00 4.499.154,00 Kuvarsit 962.818,00 1.463.162,00 1.803.670,00 2.054.225,00 1.393.631,00 Kükürt 0,00 0,00 0,00 300,00 5.230,00 Manyezit 571.142,00 466.193,00 802.406,00 677.784,00 861.180,00 KALSİT 3.177.661,00 5.875.732,00 7.171.456,00 6.579.920,00 6.291.822,00 Mika 3.584,00 0 3.313,00 8.392,00 4.172,00 Montmorillonit 260.000,00 428.756,00 530.879,00 125.000,00 279.473,00 Nef. Siyenit 0 0 400 0 759 Obsidyen 0 0 226 0 19 Olivin+Dünit 94.439,00 191.298,00 145.839,00 170.631,00 168.567,00 Perlit 333.400,00 474.966,00 478.579,00 551.266,00 522.832,00 Pomza 1.860.037,00 3.515.644,00 3.995.423,00 3.340.200,00 4.322.543,00 Radyolarit 0 7.056,00 62.040,00 82.363,00 458 Rutil 12 0 20 20 4.000,00 Sepiyolit 10.478,00 19.242,00 36.402,00 3.824,00 3.448,00 Sileks (Çakmaktaşı) 0 7.228,00 12.325,00 7.818,00 7.038,00 Sodyum Klorür 1.307.006,00 1.341.677,00 1.464.782,00 1.515.479,00 1.409.593,00 Sodyum Sülfat (Soda) 766.636,00 826.206,00 1.120.968,00 961.295,00 4.592.014,00 Stroansiyum Tuzu 30.100,00 0 0 0 0 Talk 8.775,00 4.969,00 12.722,00 3.364,00 6.887,00 Trona 12 2.184,00 1.716,00 23.673,00 1.581.149,00 Turba 71.749,00 185.944,00 145.403,00 113.112,00 65.315,00 Kaya tuzu 32.710,00 211.263,00 280.350,00 244.164,00 1.685.708,00 Kaynak tuzu 9.563,00 12.386,00 14.615,00 11.750,00 16.046,00 Tuzlar Göl tuzu 1.582.521,00 1.463.926,00 1.531.501,00 1.597.259,00 1.579.375,00 Mg tuzu 0 0 0 19.695,00 484.435,00 Deniz tuzu 529.234,00 535.598,00 537.166,00 616.958,00 0 Zeolit 249.572,00 121.014,00 104.138,00 107.951,00 141.728,00 Zımpara+Diyasporit 9.378,00 13.899,00 19.108,00 57.722,00 28.198,00 Zirkon 0 0 0 75 10.000 TOPLAM 39.862.649,00 54.419.780,00 63.615.441,00 50.083.953,00 58.643.664,00 ( m3 ) 12.281,00

41

42 43 44

1

Karbondioksit

42.144,00

43.963,00

41.347,00

25.297,00

39

(Ton) 2006-2009 YILLARI METALİK MADEN ÜRETİMLERİ Maden Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Altın (metal) Antimuan (tüvenan) Bakır (tüvenan) Boksit (tüvenan) Çinko (tüvenan) Demir (tüvenan) Gümüş (metal) Kadmiyum (tüvenan) Krom (tüvenan) Kurşun (tüvenan) Manganez (tüvenan) Molibden (tüvenan) Nikel (tüvenan) Pilatin (tüvenan) Üretim Miktarı 2006 8,04 25.316,00 4.293.530,00 879.214,00 554.425,00 3.785.121,00 167,34 141,00 1.849.864,30 279.727,00 32.144,00 0,00 20.000,00 0,00 63.674,00 11.783.331,68 2007 9,92 28.111,00 4.806.198,00 1.264.933,00 464.690,00 4.849.397,00 198,00 12.650,00 3.639.752,00 684.931,00 42.033,00 185,00 107.000,00 10.000,00 109.100,00 16.019.187,92 2008 11,02 50.357,00 6.166.035,00 818.928,00 627.870,00 4.696.950,00 294,40 2.291,00 5.100.482,00 565.374,00 51.703,00 25,00 51.250,00 0,00 116.091,00 18.247.661,42 2009 14,47 24.917,00 6.470.475,00 1.473.181,00 362.327,00 3.854.972,00 351,60 15,00 6.240.290,00 599.705,00 141.246,00 0,00 106.127,00 0,00 124.130,00 19.397.751,07

15 Pirit TOPLAM

Not: 2010 verileri, 2011 yılı sonunda derlendiğinden tabloda yer almamıştır.

40

2006-2009 YILLARI DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ Üretim Cinsi 1 Mermer 2 Mermer 3 Mermer 4 Mermer 5 Mermer TOPLAM 1 Mermer 2 Mermer 3 Mermer 4 Mermer 5 Mermer TOPLAM Andezit Bazalt Granit Kayrak + Dekoratif taş Serpantin Diyabaz İgnimbrit Mermer Oniks Traverten 2006 0,00 19.730,00 1.855.740,00 2.578,00 1.017.672,00 2007 2.071,00 18.486,00 2.801.757,00 5.663,00 995.065,00 2008 1.276 26.313 2.262.537 2.145 759.118 2009 Birim 5.538,00 m3 3 122.172,00 m 2.715.601,00 2.322,00 1.002.866,00 3.848.499,00 m3 m3 m m
3 3

6.103.196,00 10.697.948,00 12.307.521,00 2.485.956,00 2.909.031,00 320.069,00 382.377,00 4.115.184,00 4.914.124,00 252.354,00 1.111.024,00 4.456.102

1.908.544,00 ton 8.448.618 12.963.003,00 ton 367.959 324.718,00 ton 161.166 112.318,00 ton

5.763,00 305.262,00 22.671,00 14.000,00 ton 6.103.196,00 10.697.948,00 12.307.521,00 15.322.583,00 ton

f) Maden Saha İhaleleri
İHALE EDİLEN RUHSAT SAYISI 23.944 17.942 22.292 11.042 İHALE SONUCU DÜZENLENEN ARAMA RUHSATI SAYISI 1.753 1.387 1.278 508 İHALE GELİRİ (x 1000 TL) 21.335 39.100 23.806 9.120 -

YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010*

* 2010 Yılında ihale yapılmamıştır.

g) Mali İşlemler Devlet Hakkı Gelirleri
(TL) YIL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM DEVLET HAKKI 45.089.712,33 43.226.256,52 44.686.753,15 52.569.260,04 73.505.607,55 103.977.552,14 130.629.884,11 134.001.364,38 199.106.810,14 826.793.200,36

41

h) e-DEVLET PROJELERİ 1- Bilgisayar Sistemi Projesi e-Devlet kapsamında verilen hizmetlerin yanında, verilebilecek hizmetlerle ilgili olarak öncelikle veri güvenliğinin sağlanması ve bilgisayar alt yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bilgisayar alt yapısının güçlendirilmesi, veri güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, MİGEM’de bulunan verilerin başka bir ortamda (TÜRKSAT Gölbaşı Tesisleri) birebir yedeklenmesi, merkezde oluşabilecek bir sıkıntıda FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) den hizmete devam edilebilmesi amacı ile yapılan ihale sonucunda alınan donanımların kurulumu başlamıştır. “Yönetici Raporu” adı ile yapılan raporlama yazılımı hizmet alımı ile yöneticilere yönelik hızlı ve detaylı rapor alınması sağlanmıştır. İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenleyen 5651 sayılı Kanun çerçevesinde; kullanıcı aktiviteleri, internet, intranet, ağ ve diğer altyapıların kullanımının kurum tarafından kayıt altına alınması ve gereğinde sorgulanabilmesi amacı ile yazılım alımı yapılmıştır. 2011 yılında yapılacak hizmet alımı ile; ruhsat sahiplerinin dosyaları ile ilgili detaylı sorgulama yapabilmesi, ruhsatları/müracaatları ile ilgili kanuni yükümlükleri ve süre sonları konusunda e-mail, cep mesaj (SMS) yolu ile bilgilendirilmelerinin yapılması, veri bankası faaliyetlerine ilişkin ruhsat sahasında yürütülen faaliyetlerin, taleplerin, mali yükümlülüklerin ve bunlara ilişkin bilgilendirmelerin merkezi bir veri tabanı üzerinde interaktif olarak yönetilmesinin sağlanması, ruhsat/müracaat sahiplerinin internet üzerinden kabul edilebilecek taleplerinin WEB sayfamızda oluşturulacak talep formları (serbest alan sorgulama, birleştirme, küçültme, vs.) ile yapılması amaçlanmaktadır. Bu proje ile müracaat/ruhsatlandırma işlemleri hızlanmış ve zaman kaybı önlenmiştir. Ruhsat dosyaları üzerinden yapılan ruhsat süreleri, yıllık harçların takibi, faaliyet raporları, devlet hakkı ödemeleri, uygulanan cezai işlemler, yaptırımlar ve diğer yasal işlemler çok kısa bir süre içerisinde yapılmaktadır. Genel Müdürlük hizmetleri; bu hizmetleri kullanmak isteyen bireylere ve vatandaşlara, çeşitli kurum ve kuruluşlara, bilgi teknolojileri üzerinden kolayca ulaştırabilmekte ve amaçlara yönelik olarak her an dinamik, güncel ve gelişen koşullara uygun olarak veriler üzerinde yeni analizler yapma imkanı sağlanmaktadır. Yapılan ruhsat müracaatlarının sonuçları aynı gün WEB sitesinde yayınlanmakta, müracaat numarası ve vergi kimlik numarası girilerek öğrenilebilmektedir. Evrak, dilekçe ve dosyaların, Kurum içindeki hareketi WEB sitesinden takip edilebilmektedir. İhale ilanına çıkan sahalar, internet sayfasından koordinatlı ve çizimli olarak sorgulanabilmektedir. İlana çıkan sahalar içerisinde izin alınarak çalışılması gereken sahalar, buluculuk sahaları ise uyarılmaktadır.

42

İnternet sayfasından Satış Bilgi Formu hazırlanabilmekte, Teknik Nezaretçi sorgulamaları ile ruhsatlar hakkında yürürlük tarihleri, süre bitiş tarihi, sahibi, numaralarını içeren sorgulama yapılabilmektedir. 2- Doküman Arşiv Tarama Sistemi Projesi (Dats) Elektronik Arşiv Çalışmaları: MİGEM Arşivlerinde bulunan yaklaşık 14.715.000 dokümandan 10.100.000 adetinin dokumanın tarayıcılarla taranması, tanımlı alanlar üzerinden işlem dosyası bazında indekslenmesi, taranan sayfaların içerik arama için Optical Character Recognition (OCR) işleminden geçirilerek manuel düzeltme yapmadan searchable Portable Document Format (PDF) formatında dosya oluşturulması, bu verinin sayısal ortama aktarılması, depolanması, İdarede mevcut kurulu bulunan sisteme aktarılması ve entegrasyonu amacıyla hizmet alım ihalesi yapılmıştır. Arşivlerde tarama işlemleri ise 14.07.2009 tarihinde başlamış ve yaklaşık 10.100.000 sayfa Optical Character Recognition (OCR) işleminden geçirilerek elektronik ortama aktarılmış olup, yıl içinde çıkılacak yeni bir ihale ile 5.250.000 sayfanın daha taranması hedeflenmiştir. i) Madenciliği Teşvik, Destekleme Ve Krediler Madencilik sektörünün finansman yönünden desteklenmesi amacıyla 4629 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi dayanak alınarak, 14.06.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24785 sayılı “Maden Kanunu Gereğince Yapılacak Bazı Harcamalar ile Madencilik Sektörüne Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller” Tebliği kapsamında madencilik sektöründe verilecek kredilerle ilgili işlemleri yapmak üzere Madenciliği Teşvik, Destekleme ve Kredi Komisyonu oluşturulmuştur.
YIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kredi Tahsis Edilen Firma Sayısı 8 14 2 4 Tahsis Edilen Kredi Miktarı (TL) 3.486.000 3.296.500 668.000 1.408.000 Kullandırılan Kredi Miktarı (TL) 1.100.000 1.774.500 375 -

43

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ARAMA RUHSATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BİLGİ İŞLEM VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İŞLETME RUHSATLARI KOORDİNASYON VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI

MADENCİLİĞİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

YİD-İHD GÖREVLİ ŞİRKETLER UYGULAMA VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ENERJİ PİYASALARI İZLEME VE ARZ GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE, VERİMLİLİK VE ARGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

NÜKLEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PİGM)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kanunu Tarih No Adres

: 07.03.1954 : 07.03.1954 : 6326 : Eskişehir Yolu 7. km. No: 166, 06520 ANKARA Tel : 219 81 12 Faks : 219 81 05 İnternet : www.pigm.gov.tr

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, genel bütçeli, tüzel kişiliği olan bir Genel Müdürlüktür. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda (I) sayılı “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri” cetvelinde yer almaktadır. 2. Kuruluş Amacı 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında, Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin, verilerin toplanması ve arama üretim şirketlerinin kullanımına sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında sektöre hizmet amacıyla kurulmuştur. 3. Görevleri Petrol Kanunu kapsamında; Ülkemizin petrol ve doğal gaz kaynaklarının milli menfaatlere uygun olarak, hızla, sürekli ve etkili bir şekilde aranması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak, şirketlerin petrol hakkı sahibi olmak için yapmış oldukları başvuruları inceleyerek mevzuata uygun olanlara araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak, petrol hakları ile ilgili petrol sicil kayıtlarını tutmak, petrol arama ve üretim faaliyetlerinin takip ve denetimini yapmak, petrol hakkı sahibi şirketlerin arama ve üretime ilişkin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve raporların Genel Müdürlük arşivlerine intikalini sağlamak suretiyle ilgililerin kullanıma açmak, ruhsatların kapsadığı alana ilişkin belirlenmiş birim hektar üzerinden yıllık Devlet hakkı ve gerçekleştirilen ham petrol ve doğal gaz üretiminden alınması gereken Devlet Hissesine ilişkin işlemleri yapmak, petrol hakkı sahibi şirketlerin petrol işlemlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştirmek, petrol işlemleri için gerekli arazinin kullanma haklarına ilişkin kararlar almak, petrol işlemleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetki alanına giren konularda gerekli izinleri temin etmek ve koordinasyonu sağlamakla birlikte; Ülke ekonomisine büyük katkı temin edilecek olan petrol politikasının belirlenmesine ve yönlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.
44

Ayrıca, Ülkemizin üye ve taraf olduğu uluslararası örgüt ve organizasyonların petrol ve petrol ürünleri konusunda getirdiği yükümlülüklere ilişkin, Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri yürütmektir. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL Teknik Hizmetler İdari Hizmetler(*) Sözleşmeli TOPLAM
(*) Genel, İdari, Sağlık ve Yardımcı Hizmetler

2010 YILI 31 82 5 118

III- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER ( 2006-2010) PİGM, 2006-2010 dönemini kapsayan 5 yıllık süre içinde Ülkemizde faaliyet gösteren 78 adet yerli ve yabancı şirkete 324 adet petrol arama ruhsatı vermiştir. Bu dönem içinde toplam 17 adet işletme ruhsatnamesi ve 4 adet jeolojik istikşaf müsaadesi verilmiş, müddeti sona eren, terk edilen veya fesih edilen 279 arama ruhsatnamesi ile ilgili işlemler tamamlanmıştır. Mevcut sahalarda yapılan jeolojik ve jeofizik etütlerle açılan petrol kuyularından elde edilen dokümanlar herkesin istifade edebileceği PİGM Arşivine intikal ettirilmiştir. PİGM, aynı yıllar arasında biri Samsun-Ceyhan arasında ham petrol, diğeri İranAlmanya arasında transit doğalgaz taşıma olmak üzere 2 adet izin belgesi vermiş, biri ham petrol taşıma belgesinin şirketler arasında devri, diğeri transit doğalgaz taşıma izni güzergahında yapılan değişiklikler olmak üzere 2 adet belgede devir işlemi yapılmış ve 214 adet arama ve işletme ruhsatnamesinin de devir işlemini tamamlamıştır. PİGM, verilen ruhsatnameler ve belgeler ile ilgili olarak Kanunun kendisine verdiği yetki ve mevcut imkanları dahilinde şirketlerin yapmış olduğu arama, üretim işlemlerinin denetimini sağlamıştır. Petrol Kanunu’nun 119 uncu maddesi gereği, petrol hakkı sahibi şirketler için lüzumlu görülen yabancı uyruklu personelin Türkiye’ de istihdamı ile ilgili işlemler PİGM tarafından yürütülmüş, şirketlerin petrol aramalarında yararlandıkları 9.320 adet harita ve hava fotoğrafları, 8 adet CD ortamında raster ve yükseklik paftaları ve 4 rulo hava fotoğrafı filmi Harita Genel Komutanlığından temin edilerek şirketlere intikal ettirilmiştir. 2006-2010 tarihleri arasında şirketlere verilen arama ve işletme ruhsatnamelerinden; 50.591,48 TL tutarındaki Devlet Hakkı, petrollü sahalardan üretilen ham petrol ve doğal gazın 1/8’ i olan 9.798.579 varil ham petrol ve 504.819.384 m³ doğal gazdan toplam 1.096.617.269,83 TL tutarındaki Devlet Hissesi tahsil edilmiştir. 2006-2010 dönemini kapsayan süre içinde yabancı petrol şirketleri nakit, malzeme ve diğer kıymetler olarak toplam 828.842.023 TL sermaye ithal etmişlerdir. Aynı dönemde yabancı şirketlerin 1.030.167.768,78 TL, 10.514.806,54 ABD Doları transfer talepleri ilgili kuruluşlarla birlikte incelenerek karara bağlanmış ve transferi gerçekleştirilmiştir.

45

PİGM, 2006-2010 yılları arasında petrol şirketleri tarafından gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithali talep edilen toplam 4.837.468.043 TL tutarında, 2010 yılında ise 1.831.375.085 TL tutarındaki malzeme için gereken ithal müsaadesini vermiştir. Sektörün doğru yönlendirilmesi ile yatırımlarda sağlanan artış, 2006-2010 yılları arasında yaklaşık 500 milyon ABD Dolarından, ikiye katlanmak suretiyle 1 milyar ABD Doları seviyesine çıkmıştır. Bu gelişmenin istihdam ve vergi olarak da Ülkemiz ekonomisine olumlu yansıdığı kuşkusuzdur. 1. Petrol Arama Ruhsatnamelerinin Yıllara Göre Adet ve Yüzölçümleri ( 2006-2010)
(km2) ŞİRKET YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 ADET 38 41 48 48 47 ADET 64 62 73 68 57 YÜZÖLÇÜMÜ 26.257 60.201 46.310 32.887 26.754 İKTİSAP EDİLEN TERK EDİLEN, MÜDDETİ SONA EREN VE FESHEDİLEN ADET YÜZÖLÇÜMÜ 32 14.739 45 22.020 38 24.460 79 37.842 82 37.725 YILSONU İTİBARİYLE ADET 374 391 426 415 369 YÜZÖLÇÜMÜ 327.594 365.780 386.846 381.854 369.368

2. Yıllar İtibariyle Türkiye’de Petrol Şirketlerince Yapılan Jeolojik ve Jeofizik Etütler (2006-2010)
JEOLOJİK ETÜTLER YILLAR EKİP/AY 2210 (1) 3858 (2) 1093 ***5419 1634 20518(1) 903(2) 4019(3) 2240 (1) 11258 (2) 480 2306 (1) 9747 (2) 790 (3) 4040 2011 3068(1) 1870(2) 561(3) SİSMİK JEOFİZİK ETÜTLER GRAVİMETRE MANYETOMETRE REZISTIVITE TOPLAM JEOFİZİK EKİP/AY 75.5

PROFİL (km) İSTASYON (Adet) SONDAJ (Adet) 2006 47.43 14.239 570

2007

52.0

14.956

71.9

2008

62.50

11.507

-

59.9

2009

28 17

16.832

81.5

2010

24 13

25.315

31.445(4)

60.2

(1) : Deniz etüdü (km) 2 (2) : Üç boyutlu sismik etüt olup değeri km ’dir. 2 (3) : Üç boyutlu deniz sismiği olup değeri km ’dir. (4) : Havadan manyetik veri toplama çalışması olup değeri km’dir.

46

3. Türkiye’de Açılan Petrol Kuyularının Yıllar İtibariyle Cinslerine Göre Adet ve Metrajları ( 2006-2010)
KUYU CİNSLERİ ÜRETİM ENJEKSİYON ADET METRAJ ADET METRAJ 27 38.553 45 41 51 61 61.362 53.428 81.663 93.798 1 1.526 -

YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010

ARAMA ADET METRAJ 45 66.503 43 50 51 93 81.362 91.120 88.907 150.999

TESPİT ADET METRAJ 25 28.885 42 29 41 51 54.846 39.331 71.787 78.258

JEO. İSTİKŞAF ADET METRAJ 2 5 879 8.707 -

TOPLAM ADET METRAJ 97 133.941 132 126 143 205 198.449 194.112 242.357 323.055

4. Yıllar İtibariyle Türkiye Petrol Ve Petrol Ürünleri Hareketleri (2006-2010)
47

(Ton) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010
(1)

HAM PETROL ÜRETİMİ 2.175.668 2.134.175 2.160.067 2.401.799 2.538.317(4)

HAM PETROL İTHALATI 23.753.698 23.445.754 21.724.235 14.192.524 16.898.364

TOPLAM 25.929.366 25.579.929 23.884.302 16.594.323 19.436.681

İŞLENEN HAM PETROL 26.192.202 25.589.533 24.008.004 16.974.719 19.243.434

ELDE EDİLEN ÜRÜN 25.275.155 24.985.775 25.913.357 19.382.905
(2)

ÜRÜN İTHALATI 11.531.120 13.018.428 11.376.387 10.440.898 11.005.298

ÜRÜN İHRACATI 6.237.659 6.576.170 7.559.495 3.227.489 5.327.960

SİVİL TÜKETİM 30.041.928 30.942.965 27.796.010 23.209.491(3) 19.538.675(5)

19.567.588

(1) : Bakanlar Kurulu tarafından 15.06.2009 tarihinde kararlaştırılarak, 05/07/2009 tarih ve 27279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre revize edilen “Resmi İstatistik Programı” (2007-2001,Rev 2)na göre “Petrol İstatistikleri Piyasa Faaliyetleri”nin hazırlanması sorumluluğu 2009 yılından itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na verilmiş olmasından dolayı EPDK’dan temin edilmiştir. (2) : Akaryakıt üretimi esnasında kullanılan ara ürünler de dikkate alınmıştır. Akaryakıt üretiminde kullanılan ara ürünlerin (İzomerat, Nafta, HVGO, LCO, ASRFO, MTBE vb.) toplamı 2.504.303 tondur. (3) : Solvent ve madeni yağ tüketimi dahil edilmemiştir. (4) : Tüpraş’ın yurt içi ham petrol üreticilerinden temin ettiği madde miktarını gösterir. (5) : 22.03.2011 itibariyle PPBS’de yer alan bilgilere göre hazırlanmıştır.

53

5. 2006-2010Yılları Arası Türkiye Ham Petrol Üretimi
(Ton) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 ÜRETİM 2.175.668 2.134.175 2.160.067 2.401.799 2.497.022

6. 2006-2010Yılları Arası Türkiye Doğal Gaz Üretimi
(m ) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 ÜRETİM 906.587.974 893.055.000 1.013.919.982 729.414.370 725.984.564
3

7. Yıllar İtibariyle İthal Edilen Ham Petrol ve Ödenen Döviz (2006-2010)
İTHAL EDİLEN HAM PETROL (TON) 23.753.698 23.445.754 21.724.235 14.192.524* 16.898.364 ÖDENEN DÖVİZ (CIF $) 10.691.315.203 11.750.441.163 15.564.058.128 6.372.261.775 9.599.158.535

YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010

* Akaryakıt üretimi esnasında kullanılan ve bu amaçla ithal edilen ara ürünler dikkate alınmamıştır. Kaynak: EPDK

8. Yıllar İtibariyle Türkiye Doğal Gaz Hareketleri (2006-2010)
m3) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010* ÜRETİM 906.588 893.055 1.013.920 729.414 648.341 İTHALAT 30.307.851 35.873.577 37.152.787 35.856.475 38.294.444 TOPLAM 31.214.439 36.766.632 38.166.707 36.585.889 38.942.785 TÜKETİM 30.024.390 34.507.180 35.637.659 35.102.147 37.411.118 (Bin

*2010 Yılı verileri EPDK tarafından doldurulan iş bu tablo ile ilgili olarak,2011 yılıTüketim Tahmini çalışmaları kapsamında şirketlerden temin edilen verilerden yararlanılmıştır. ( İlk 10 ay için kesinleşen, son 2 ay tahmini gerçekleşme)

48

IV- 2011 YILI BÜTÇE DURUMU
(TL) BÜTÇE 1) Cari Harcamalar 2) Yatırım Harcamaları 3) Transferler TOPLAM ÖDENEK 5.732.000 400.000 44.500 6.176.500

49

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

DANIŞMA KURULU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ARAMA ÜRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

RAFİNERİ VE PETROKİMYA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

50 50

Arama Şube Müdürlüğü Akaryakıt İşlemleri Şube Müdürlüğü Üretim, Devlet Hakkı ve Hissesi Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Sicil, Teknik Arşiv ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü Sermaye ve Malzeme Şube Müdürlüğü

Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Bilgi Edinme Birimi

Fon İşleri Şube Müdürlüğü

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EİE)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kanunu (BKK)

Tarih No Adres Tel Faks İnternet

: : : :

24.06.1935 24.06.1935 2819 EİE İdaresi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. km No: 166 06520/ANKARA : 295 50 00 (Santral) : 295 50 05 : www.eie.gov.tr

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü EİE, 1935 yılında 2819 sayılı özel kanunla kurulmuş, özel hukuk hükümlerine bağlı tüzel kişiliği olan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlüktür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda (II) sayılı cetvelde “Özel Bütçeli İdareler” bölümünde yer almaktadır. Hesap ve işlemleri Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. 2. Kuruluş Amacı Ülkemizin elektrik enerjisi üretim imkanlarını araştırmak ve bunlarla ilgili mühendislik hizmetleri yapmaktır. 3. Görevleri Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek. Sanayide ve binalarda enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve eğitim hizmetleri vermek, üniversiteleri, meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri verebilmeleri için yetkilendirmek ve denetlemek, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun sekretaryasını yürütmek. Ulaşımda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde enerjinin etkin ve verimli kullanılması yönünde ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları izlemek, değerlendirmek, önlem ve/veya proje önerileri geliştirmek. Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamaktır. Ülkede ve dünyada enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmaktır. Enerji ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla
51

erişebilmelerini sağlamak; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kurmak ve işletmektir. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmektir. Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması amacıyla faaliyette bulunmaktır. Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonu sağlamaktır. Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmaktır. Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmaktır. 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgâr enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin olarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmaktır. II-PERSONEL DURUMU
PERSONEL Teknik Hizmetler Genel İdari Hizmetler Diğer (Avukatlık Hiz., Sağlık Hiz.ve Sözleşmeli Personel (657/4-b) Daimi İşçi TOPLAM Yardımcı Hiz.) 2010 YILI 226 127 7 35 320 715

III- MAKİNA VE EKİPMAN DURUMU (2010)
CİNSİ Taşıt Türleri Binek Pikap Minibüs Midibüs - Otobüs Kamyon Toplam İş Makinesinin Türü Enjeksiyon, Su ve Çamur, Motopomp, Santrifüj Pompaları Sondaj Makinesi Jeneratör Kompresör Lastik Tek. Traktör ve Yükleyici Mikser Köken Hm-250 Deniz Motoru Kar Motorsikleti Toplam 63 58 21 4 10 1 11 5 173 14 68 5 2 5 94 MİKTARI

52

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER 1. Baraj ve HES Mühendislik Çalışmaları a) Etüt – Proje Hizmetleri Etüt-proje hizmetleri kapsamında ülkemiz akarsuları üzerinde tasarlanan baraj ve hidroelektrik santral projelerinin mühendislik hizmetleri çalışmaları yürütülmektedir. EİE’nin katkıda bulunduğu 425 adet HES projesinin (işletmede olanlar dahil) toplam yıllık enerji üretim potansiyeli 78.269 GWh/yıl olup, bu rakam ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin yaklaşık %60’ına karşılık gelmektedir. Büyük kapasiteli HES projelerinin yanı sıra akarsularımızın bugüne kadar incelenmemiş kısımlarının araştırılarak enerji üretimi bakımından değerlendirilmesine yönelik olarak ülkemizin ekonomik HES potansiyelinin daha da artırılması maksadıyla küçük akarsular üzerinde de ilave HES potansiyel belirleme çalışmaları yürütülmektedir. b) Teknik Danışmanlık Hizmetleri 4628 sayılı Kanun kapsamında üretilen baraj ve hidroelektrik santral projelerine ilişkin ön başvuru ve fizibilite raporları incelenerek bu projelerin EİE tarafından üretilen projeler ile çakışıp çakışmadığının kontrolü ile teknik kontrolleri yapılmaktadır. Bugüne kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gönderilen 2770 adet ön başvuru ve 260 HES’e ait fizibilite ve revize fizibilite raporları kontrol edilerek görüş bildirilmiştir. EİE Genel Müdürlüğü, rüzgâr enerjisine dayalı yatırım yapmak isteyen kamu tüzel kişilerine talebe bağlı olarak rüzgâr ölçümü, zemin etüdü ve fizibilite desteği sağlamaktadır. c) Kamulaştırma Çalışmaları 3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” kapsamında Yap-İşlet-Devret yöntemi ile gerçekleştirilen Birecik Barajı ile Yamula Barajı ve HES Projesi kamulaştırma çalışmaları, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre EİE tarafından yürütülmektedir. d) İnşaat ve İşletme Denetimi Çalışmaları 3096 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından gerçekleştirilen tesislerin, gerek inşaat gerekse işletme dönemi boyunca onaylanmış projelerine, bu konuda yayınlanmış standartlarına ve Bakanlığımız ile özel şirketler arasında imzalanan sözleşme hükümlerine uygunluğu denetlenerek, Bakanlığımıza teknik danışmanlık hizmeti vermektedir. Halen YİD Projesi kapsamında işletilmekte olan toplam 19 adet HES ve 2 adet RES tesisi EİE tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. e) Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Atlası (HEPA) Projesi Hidroelektrik Enerji Potansiyel Atlası (HEPA) Projesi; EİE tarafından bugüne kadar çeşitli seviyelerde projelendirilen ve bundan sonra projelendirilecek HES’lerin sayısal ortama aktarılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla sorgulama, sunum ve analiz elde etme çalışmalarını kapsamaktadır.

53

Bu amaçla öncelikle, EİE tarafından geliştirilen (işletmedeki barajlı santrallar ve işletmedeki regülatör tipi santralar dahil) HES'lerin detaylı karakteristik bilgileri (proje seviyesi, ili, ilçesi, nehir, kurulu gücü vb.) konumsal verilerini de içerecek şekilde sayısal ortama aktarılmıştır. Mevcut yazılım kullanılarak hazırlanan HEPA Projesi için 1/25.000 ölçekli haritalar altlık olarak kullanılmakta olup 2010 yılında sisteme ilave edilenlerle birlikte toplam 382 adet proje her türlü sorgulama, sunum ve analize hazır hale getirilmiştir. Ön çalışma olarak basit sorgulamaları içeren bir yazılım hazırlanmış ve EİE web sayfasında kullanıma açılmıştır. HES Proje verilerinden başka, EİE tarafından işletilmekte olan Akım Gözlem İstasyonları’na (AGİ) ilişkin bilgiler de derlenerek sisteme aktarılmış ve test aşamasına getirilmiştir. HEPA kapsamında bundan sonraki aşamada, EİE tarafından geliştirilen yeni projelere ilave olarak özel sektör tarafından geliştirilen projeler ve DSİ enerji projeleri ile bu projelerin genel yerleşim planlarının da çizilerek sisteme dahil edilmesi hedeflenmiştir. f) Pompaj Depolamalı HES Potansiyel Belirleme Çalışmaları Ülkemizin pik enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli bölgelerde sürdürülen Pompaj Depolamalı HES potansiyel belirleme çalışmalarını kapsamaktadır. Günümüze kadar ilk etüt seviyesinde çalışılan 18 adet Pompaj Depolamalı HES projesi tamamlanmış olup, bu projelerin toplam kurulu gücü 14.600 MW’tir
Mühendislik Hizmetlerine EİE’nin Katkısı Olan ve Halen İşletilen Nehir Tipi HES’ler
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROJE ADI DEFNE GİRLEVİK DURUCASU HAZAR-I CEYHAN YERKÖPRÜ KAYAKÖY KOVADA-I TORTUM I KEPEZ-I İKİZDERE SIZIR KERNEK KİTİ HAZAR-II ENGİL ÇAĞÇAĞ DOĞANKENT-I KOVADA-II KADINCIK-I KEPEZKAYA SELİMOĞLU BAĞIŞLI KAHRAMAN BİTİŞ YILI 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1960 1960 1961 1961 1961 1964 1966 1967 1968 1968 1971 1971 1971 2010 2010 2009 2010 İLİ HATAY ERZİNCAN AMASYA ELAZIĞ K.MARAŞ KONYA KÜTAHYA ISPARTA ERZURUM ANTALYA RİZE SİVAS MALATYA KARS ELAZIĞ VAN MARDİN GİRESUN ISPARTA MERSİN KARAMAN TRABZON HAKKARİ GİRESUN TOPLAM 54 KURULU GÜÇ (MW) 3,00 3,04 0,80 20,12 3,60 10,56 3,84 8,25 26,18 26,40 15,12 6,77 0,83 2,76 10,00 4,60 14,40 32,80 51,20 70,00 15,00 2,80 21,00 1,00 354,07 YILLIK ORTALAMA ENERJİ (GWh) 15,00 17,00 3,00 128,00 12,00 65,00 12,00 35,00 85,00 169,00 100,00 35,00 3,00 6,00 64,00 14,00 42,00 124,00 222,00 345,00 77,00 16,43 122,00 6,00 1.717,43

Mühendislik Hizmetlerine EİE’nin Katkısı Olan ve Halen İşletilen Baraj ve HES’ler

PROJE ADI

BİTİŞ YILI AKARSU 1956 SAKARYA 1956 SEYHAN 1958 AKÇAY

YERİ İLİ ANKARA ADANA AYDIN ANKARA MANİSA TOKAT ANKARA ESKİŞEHİR ELAZIĞ SAMSUN SAMSUN ANTALYA ADANA DİYARBAKIR SAMSUN SAMSUN K.MARAŞ ŞANLIURFA DİYARBAKIR DİYARBAKIR ŞANLIURFA ŞANLIURFA ADANA ARTVİN KAYSERİ ARTVİN BİNGÖL

BARAJ TİPİ B.A. T.D. B.A. K.D. T.D. T.D. T.+K.D. B.K. BA.+K.D. K.D. K.D. İ.K. T.D. K.A. K.D. K.D. İ.K. K.D. K.D. K.D. K.D. BA+K.D. İ.K. K.D. K.D. K.D. K.D.

TALVEGDEN DEPOLAMA KURULU YÜKSEKLİK HACMİ GÜÇ 6 3 (m) (10 m ) (MW) 108,0 77,0 113,5 83,0 77,0 95,0 52,6 158,0 207,0 175,0 51,0 185,0 95,0 173,0 195,0 33,0 116,0 169,0 126,0 87,0 29,0 62,5 201,0 44,0 115,0 86,0 164,0 1900 1200 544 5980 1320 950 95 910 30600 1074 182 300 1150 9580 5763 213 1120 48700 1919 595 157 1220 427 75 3476 419 507 160 54 48 128 69 27 76 278 1330 500 46 540 138 1800 700 58 284 2400 94 110 189 672 510 115 100 300 140 10.866

YILLIK ORT. ENERJİ (GWh) 400 350 143 400 193 99 250 562 6000 1217 273 1620 569 7354 1632 257 725 8900 146 298 652 2518 1668 444 422 1039 423 38.554

SARIYAR SEYHAN KEMER HİRFANLI DEMİRKÖPRÜ ALMUS KESİKKÖPRÜ GÖKÇEKAYA KEBAN HASAN UĞURLU SUAT UĞURLU OYMAPINAR ASLANTAŞ KARAKAYA ALTINKAYA DERBENT SIR ATATÜRK KIRALKIZI DİCLE KARKAMIŞ BİRECİK BERKE MURATLI YAMULA BORÇKA KİĞI TOPLAM
B.A. : Beton Ağırlık B.K. : Beton Kemer

1959 KIZILIRMAK 1960 GEDİZ 1966 YEŞİLIRMAK 1966 KIZILIRMAK 1972 SAKARYA 1975 FIRAT 1981 YEŞİLIRMAK 1981 YEŞİLIRMAK 1984 MANAVGAT 1984 CEYHAN 1987 FIRAT 1988 KIZILIRMAK 1990 KIZILIRMAK 1991 CEYHAN 1993 FIRAT 1998 DİCLE 1999 DİCLE 1999 FIRAT 2000 FIRAT 2001 CEYHAN 2006 ÇORUH 2006 KIZILIRMAK 2008 ÇORUH 1991 FIRAT(PERİ)

T.D.: Toprak Dolgu İ.K. : İnce Kemer

K.D. : Kaya Dolgu T.+K.D.: Toprak+Kaya Dolgu BA.+K.D. : Beton Ağırlık + Kaya Dolgu

55

Mühendislik Hizmetleri Çalışmaları EİE Tarafından Yapılan ve Halen İnşaatı Devam Etmekte Olan Baraj ve HES’ler
YERİ PROJE ADI Deriner AKARSU Çoruh İLİ Artvin Karaman Şırnak

YILLIK TALVEGDEN DEPOLAMA KURULU ORTALAMA BARAJ TİPİ YÜKSEKLİK HACMİ GÜÇ ENERJİ 6 3 (m) (10 m ) (MW) (GWh) İnce Kemer İnce Kemer Kaya Dolgu 247 230 130 1.969 4.582 10.410 670 306 1.200 2.176 2.118 1.134 3.833 7.085

Ermenek Ermenek Ilısu TOPLAM Dicle

Kesin Projeleri EİE Tarafından Hazırlanmış Olan Baraj ve HES’ler
YILLIK ORTALAMA ENERJİ (GWh) 1.026 1.208 276 246 991 1.705 5.452

PROJE ADI ARTVİN CİZRE GÜRSÖĞÜT KARGI SAKARYA KAYRAKTEPE YUSUFELİ TOPLAM

YERİ AKARSU ÇORUH DİCLE SAKARYA SAKARYA GÖKSU ÇORUH İLİ ARTVİN ŞIRNAK ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR İÇEL ARTVİN BARAJ TİPİ Kaya Dolgu Kaya Dolgu Kaya Dolgu Kaya Dolgu Kaya Dolgu Kaya Dolgu

TALVEGDEN YÜKSEKLİK (m) 135 46 100 69 135 223

KURULU GÜÇ (MW) 332 240 242 194 420 540 1.968

İlk Etüt ve Master Plan Çalışmaları EİE Tarafından Gerçekleştirilen Projeler
TOPLAM PROJE SAYISI (ADET) 291 38 TOPLAM KURULU GÜÇ (MW) 2.882 1.685 TOPLAM YILLIK ORT. ENERJİ (GWH) 11.738 6.014

PROJE AŞAMASI İlk Etüt Master Plan

56

Yapılabilirlik Raporları EİE Tarafından Hazırlanmış Olan Baraj ve HES’ler
YERİ PROJE ADI AĞAÇHİSAR AKSU-ANAKOL AKSU-DÜZCE ALAKÖPRÜ ALKUMRU ALTIPARMAK ARKUN ASARCIK AYVADERE AYVALI-ÇORUH BAĞLIK BALLICA BAŞAK BAYRAM BAYRAMHACILI BORA BOZTEPE BUCAKKIŞLA ÇANKAYA DEĞİRMENDERE DELİBALLILAR DEMİRKAPI ERENLER GÜLLÜBAĞ HAKKARİ İSPİR KALEBAŞI KARAKURT KASIMLAR KETİR KULOĞLU LALELİ MUT OLUR SİLİFKE II TORTUM II TUZLUCA YAĞLIDERE TOPLAM
RCC.:Silindir Sıkıştırmalı Beton Baraj K.D : Kaya Dolgu N. HES: Nehir Tipi Hidroelektrik Santral B.A.: Beton Ağırlık

TİPİ AKARSU ORHANELİ ÇORUH MELEN BOTAN BARHAL ÇORUH HAVZASI SUSURLUK ÇORUH B.KARADENİZ DİCLE ÇORUH ÇORUH RCC K.D. N. HES K.D. K.D. İ.K. K.D. N. HES N. HES K.D. B.A. N. HES K.D. K.D. K.D. N. HES N. HES N. HES K.D. N. HES RCC N. HES N. HES İ.K. K.D. K.D. N. HES K.D. B. K.D. N. HES N. HES K.D. K.D. K.D. N. HES N. HES K.D. RCC

TALVEGGÖVDE DEN HACMİ YÜKSEKLİK 6 3 (10 m ) (m) 82 114 5 88 110 138 129 11,7 10 125 68 13,25 60 110 45 10 20,5 10 145 21,5 62 22,5 5 61 170 85 20,5 152 17 95 13 24,5 122 113 85 12,5 10 45 25,5 0,964 7,510 --2,564 15,629 0,626 8,935 ----9,268 0,195 0,055 0,752 6,147 1,475 --0,192 --5,060 0,168 0,493 0,145 --0,056 19,348 6,207 0,156 12,450 --4,416 --0,233 5,756 5,258 3,818 ----2,040 0,050

KURULU GÜÇ (MW) 20,00 120,00 41,00 26,00 222,00 50,00 222,00 16,65 10,00 125,00 59,00 7,89 12,34 68,00 70,00 9,27 13,43 23,00 70,00 14,01 15,00 14,81 19,00 84,00 208,00 54,00 12,60 110,00 98,00 87,00 14,60 33,40 99,00 91,00 65,00 41,00 8,00 20,00 9,51 2 283,51

YILLIK ORT. ENERJİ (GWh) 72,06 344,00 144,00 116,00 812,00 200,00 788,00 43,46 40,40 409,00 226,00 38,61 41,57 250,00 165,00 28,53 43,80 125,00 247,70 46,23 56,55 48,67 89,00 285,00 625,00 327,00 41,17 342,03 450,00 291,00 40,78 113,86 245,00 270,00 242,00 81,00 42,30 117,10 41,79 7 930,61

ANAMUR Ç. D.AKDENİZ

ASARCIK D. D.AKDENİZ KARADERE D.KARADENİZ OLTU BERTA ÇORUH ÇORUH

SOLAKLI D. D.KARADENİZ KÖPRÜÇAY O.AKDENİZ BERTA ÇORUH KIZILIRMAK KIZILIRMAK KÖPRÜÇAY O.AKDENİZ ARAS GÖKSU ARAS ORHANELİ ARAS DEVİSKEL ÇORUH ZAPSUYU ÇORUH ARAS ARAS ARAS D.AKDENİZ ARAS SUSURLUK ARAS ÇORUH ÇORUH DİCLE ÇORUH ARAS ARAS

KARADERE D.KARADENİZ

KARGI-KIZILIRMAK KIZILIRMAK KIZILIRMAK KÖPRÜÇAY O.AKDENİZ FARİSKE Ç. D.AKDENİZ ARAS ÇORUH GÖKSU OLTU GÖKSU TORTUM ARAS ARAS ÇORUH D.AKDENİZ ÇORUH D.AKDENİZ ÇORUH ARAS

YAĞLIDERE D. KARADENİZ

İ.K.: İnce Kemer B.: Beton

57

2. Hidrometrik ve Hidrolojik Çalışmalar Hidrometrik etüt çalışmaları kapsamında gözlem istasyonlarının tesisi ve işletilmesi, istasyonlardan toplanan verilerin değerlendirilmesi, baraj ve HES projelerinin mühendislik hidrolojisi ile hidrolojik model çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan 25 adet ana akarsu havzasında akarsuların hidrometrik ve hidrolojik karakterlerinin belirlenmesi amacıyla hidrometrik Etüt Merkezleri (Elazığ, Erzincan, Samsun, Bursa, Aydın, Adana, Ankara, Van, Rize, Isparta, Kayseri) aracılığıyla ölçümler yapılmaktadır. Elde edilen hidrometrik veriler EİE Genel Müdürlüğünde değerlendirilip, analizleri yapılarak yayın haline getirilmekte; kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğretim kurumları ile özel firmalardan gelen talepler doğrultusunda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca özel firmalara istekleri doğrultusunda akım ölçüsü yapılmakta ve akarsu gözlem istasyonu tesisi kurarak istasyonun işletilmesi sağlanmaktadır. EİE Gözlem İstasyonları ve Ölçüm Bilgileri
(Adet) Gözlem İstasyonu Akarsu Gözlem İstasyonu Akarsu Gözlem İstasyonu Ölçümü Aylık Akarsu Gözlem İstasyonu Aylık Akarsu Gözlem İstasyonu Ölçümü Yıllık Akarsu Gözlem İstasyonu Yıllık Akarsu Gözlem İstasyonu Ölçümü Kar Gözlem İstasyonu Kar Gözlem İstasyonu Ölçüsü Göl Gözlem İstasyonu Göl Gözlem İstasyonu Ölçüsü Aylık Göl Gözlem İstasyonu Kuyu Seviye Gözlem İstasyonu Kuyu Seviye Gözlem İstasyonu Ölçümü Sediment Gözlem İstasyonu Su Kalitesi Gözlem İstasyonu Meteoroloji Gözlem İstasyonu Meteoroloji Gözlem İstasyonu Ölçümü 2006 297 3696 215 2163 255 492 50 214 13 196 37 14 143 144 232 7 74 2007 304 3964 205 2391 210 390 54 188 13 171 37 14 132 144 231 7 74 2008 321 3870 202 2209 155 374 57 209 12 168 38 10 128 144 232 7 72 2009 319 4058 186 2072 108 174 68 228 12 140 37 14 150 141 222 7 73 2010 320 4098 185 1957 90 138 71 281 12 135 36 14 140 139 215 7 65

3. Jeolojik-Jeoteknik ve Jeotermal Araştırma Çalışmaları Ülkemizin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, nükleer, kömür, güneş vb. enerji kaynaklarını değerlendirmeye yönelik tasarlanan mühendislik yapılarını, ilk etüt aşamasındaki yer seçiminden işletme aşamasına kadar ki süreçte, olumsuz etkileyecek jeomühendislik sorunları (depremsellik, geçirimlilik, duraysızlık, vb.) yüzey ve/veya yeraltı sondajlı araştırmalarla belirlenmekte; belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirilmekte; inşaat için gerekli kil, kum, çakıl vb. malzemenin temini amacıyla arazide ve laboratuarda araştırmalar yapılmaktadır.
58

Ayrıca ülkemizde elektrik üretimine uygun jeotermal sahaların geliştirilmesine yönelik master plan ve fizibilite çalışmaları yapılmakta olup, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ücreti karşılığında yüzeysel ve/veya sondajlı araştırma hizmetleri verilmektedir. MTA koordinatörlüğünde, EİE ve birçok kamu kurumu tarafından desteklenen, Türkiye Maden ve Jeotermal Kaynak Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalar Bulunması Projesi kapsamında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ile EİE arasında imzalanan protokoller ile belirlenen araştırma programı çerçevesinde, arama ve geliştirme amaçlı jeolojik-jeoteknik etütler ile işletme amaçlı sondajlı araştırmalar yürütülmektedir. Proje kapsamında; Yatağan-Turgut linyit sahalarında 2010 yılında 64 adet sondaj kuyusu açılarak 9.872,00 metre sondaj yapılmıştır. 4628 sayılı Kanun kapsamındaki HES fizibilite raporlarının incelenmesi ile HES tesislerinin işletme denetim ve geçici kabul çalışmaları yapılmakta olup, EİE İdaresi Genel Müdürlüğünce geçici sondaj kampları aracılığı ile kuruluşundan günümüze kadar 938.306,65 metre sondaj, 110.978 metre galeri ve 31.350 metre enjeksiyon yapılmıştır. EİE Tarafından Yapılmış Olan Sondajların Yıllara Göre Dağılımı
(m) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM SONDAJ 13.491,55 11.084,25 9.682,50 7.771,30 9.872,00 51.901,60

4. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çalışmaları Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre etkileri de dikkate alınarak değerlendirilmesi için kullanılabilir enerji potansiyellerini belirlemek ve bu potansiyellerden yararlanma yöntemlerini ortaya koymak, kullanımlarının yaygınlaştırılmasını ve dolayısıyla bu kaynakların getireceği avantajlardan yararlanmak amacıyla strateji geliştirme, potansiyel belirleme, etüt, ölçüm, fizibilite, araştırma ve geliştirme, test ve demonstrasyon projeleri yürütülmektedir. a) Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) Coğrafi Bilgi Sistemlerinden ve uydu görüntülerinden yararlanarak yapılan çalışmalar ile Ülkemizin tamamını kapsayan “Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA)” tamamlanmış olup, EİE web sayfasında yayımlanmaktadır. Ülkemizde rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri kurmak isteyen birçok yatırımcı, ilgilendikleri alanların rüzgâr kaynak bilgilerini EİE’ye başvuru yaparak temin edebilmektedir. Mevcut REPA ürün görüntüleme yazılımı geliştirilerek ilave özellikler kazandırılmıştır. Bu kapsamda; alansal/noktasal bilgi taleplerinin raporlanması, belirlenecek olan rüzgâr kaynak alanlarına rüzgâr türbinlerinin otomatik olarak yerleştirilmesi, 30 ve 70 metre yüksekliklerde güç yoğunluğu ile kapasite faktörü haritalarının oluşturulması, belirlenen bir rüzgâr santral alanının referans elektrik enerjisi üretim değerinin hesaplanması ve bu alanın ortalama güç yoğunluğunun
59

belirlenmesi, istenilen türbin tipine ait teknik değerlerin girilmesi gibi özellikler tamamlanarak yazılıma ilave edilmiştir. Ayrıca, mevcut ürün görüntüleme yazılımına ilave tematik haritalar entegre edilmiştir. İhtiyaç halinde temin edilecek yeni tematik haritalar da sayısallaştırılarak REPA’ya entegre edilecektir. Türkiye Toplam Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli – 50 metre
RÜZGÂR HIZI (m/s) 7,5 – 8,0 8,0 – 8,5 8,5 – 9,0 > 9,0 TOPLAM RÜZGÂR GÜCÜ (W/m2) 400 – 500 500 – 600 600 – 800 > 800 TOPLAM ALAN (km2) 5.851,87 2.598,86 1.079,98 39,17 9.569,89 RÜZGÂRLI ARAZİ YÜZDESİ 0,80 0,40 0,10 0 1,30 TOPLAM KURULU GÜÇ (MW) 29.259,36 12.994,32 5.399,92 195,84 47.849,44

b) Rüzgâr Enerjisi Santraları (RES) Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından gönderilen ve başvuru sahibi tüzel kişilerin santral sahası bildirimlerinde belirtilen türbin koordinatları CBS teknikleri kullanılarak sayısal ortama aktarılmıştır. Lisanslı, uygun bulma kararı alınmış ve uygun bağlantı görüşü oluşmuş başvurulara ait santral sahaları incelenmiş ve EPDK’ya görüş bildirilmiştir. Ayrıca, lisansındaki türbin koordinatlarında değişiklik isteyenler ile geçici kabulü yapılmış lisanslı projelerinde kapasite artışı talep edenlerin uygunluk yazıları da EPDK’ya bildirilmiştir. İnceleme ve değerlendirme aşamasındaki 679 (722 toplam başvuru, 43’ü iptal) adet başvurunun bilgileri CBS ortamına aktarılmış ve 481 adetinin teknik değerlendirmesi yapılarak “Teknik Değerlendirme Sonuç Raporları” EPDK’ya gönderilmiştir. RES Yönetmeliği kapsamında, RES yatırımı yapmak isteyen kamu tüzel kişilerine sunulacak destek hizmetlerinin kapsamı belirlenmiştir. c) Güneş Kolektörü Test Çalışması Ülkemizde yaklaşık 12 milyon m2 düzlemsel güneş kolektörü mevcut olup her yıl yaklaşık 1 milyon m2 kolektör üretilmektedir. EİE’de kurulu bulunan güneş kolektörleri ısıl performans test platformu aracılığı ile firmaların Ar-Ge çalışmalarına destek verilmekte ve TSE belgesi isteyen firmalara ait kolektörlerin ısıl performans testleri yapılmaktadır. d) Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) “Güneş Enerjisi Potansiyel Belirleme Çalışması” kapsamında hazırlanan atlas ile ülkemizdeki güneş enerjisi uygulamaları açısından en iyi alanların nereler olduğu ve belirlenen bu alanlardaki güneş enerjisine dayalı elektrik veya ısı enerjisi üretim imkânlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ülkemiz güneş kuşağı içinde yer almakta olup bu konuda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel sıcak su üretiminde kullanılmakla birlikte elektrik üretimi yok denecek seviyededir. Bu potansiyeli elektrik üretiminde kullanılabilmesi amacıyla GEPA
60

hazırlanarak EİE internet sayfası üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kullanıcılar internet sayfası üzerinden il ve ilçe bazlı aylık güneş enerjisi potansiyellerini ve güneşlenme sürelerini rahatlıkla öğrenebilmektedirler. e) Bitkisel Atıklardan Uygulamaları Elektrik, Isı Veya Akaryakıt Üretebilen Örnek Tesis

Yeterli miktarda bitkisel atıkların temin edilebileceği ve üretilecek atık ısının servis edilebileceği özelliklere uygun bir tesis alanının araştırılması ve biyogaz ile biyokütle gazlaştırma tesisleri için örnek uygulamaların yapılması amacıyla yürütülen bir projedir. Bu kapsamda BEPA projesi çıktıları kullanılarak 500 kW gücünde biyogaz tesislerinin kurulabileceği ve TİGEM tarafından işletilen hayvan çiftlikleri belirlenmiş ve bu konuda TİGEM yetkilileri ile görüşülmüştür. Aynı şekilde orman kaynaklı biyokütle atıklarının kullanılacağı 500 kW gücündeki gazlaştırma tesislerinin kurulabileceği öncelikli alanlar belirlenerek konu Orman Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. 5. Enerji Verimliliği Çalışmaları Doğal enerji kaynakların kıtlığı, enerjiye olan talebin artışı ve hammadde fiyatlarındaki yükselmeler sonucunda bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik önlemler alınmasını gündeme getirmektedir. Bu bağlamda enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanılması ve israfının önlenmesi amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında kişi başına en düşük enerji tüketimine sahip olmasına karşın, gelişme hızına bağlı enerji tüketimindeki artış nedeniyle önemli bir tasarruf potansiyeline sahiptir. Gerekli önlemler alınmaz ise Türkiye’nin nihai enerji tüketimindeki artış, küresel enerji tüketimine ve sera gazı emisyonlarına önemli etkide bulunacaktır. Bu durum karşısında Türkiye, enerji temin güvenliğinin sağlanması, çevre sorunlarının azaltılması ve ekonomi üzerinde enerji maliyetlerinin yükünün azaltılması amacıyla enerji verimliliğine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu çerçevede, 2007 yılında yasalaşan Enerji Verimliliği Kanunu Ülkemiz genelinde uygulanabilir tedbirleri, uygulamaları, destekleme mekanizmalarını ve yaptırımları kapsamaktadır. a) Etüt ve Eğitim Hizmetleri Enerji verimliliği bilincini oluşturmak, enerji tasarrufu odaklarını ve miktarlarını tespit etmek, endüstriyel işletmeler ile kamu, ticari ve hizmet binalarında etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak amacıyla sanayi ve bina gibi nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji verimliliği etüt çalışmaları ile mevcut durum ve tasarruf potansiyeli tespit edilmekte ve yapılan kurslar ile enerji yöneticileri yetiştirilmektedir. 2005-2009 yılları arasında gıda, seramik, tekstil, demir-çelik, beyaz eşya, kağıt ve kimya sektörlerinde olmak üzere 51 ön görüşme, 51 ön inceleme, 2 ön etüt ve 8 etüt olmak üzere toplam 112 çalışma yapılmıştır. Ayrıca 2005-2008 yılları arasında 7 kamu kurumuna
61

ait toplam 14 binada enerji verimliliği etütleri ve Antalya’da 239 otelde enerji tasarruf potansiyelini belirlemeye yönelik çalışma yapılmıştır. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP’ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere organize sanayi bölgelerinde, kurulu gücü 100 MW ve üzeri olan elektrik üretim tesislerinde, toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî ve hizmet binalarında ve toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarında da enerji yöneticisi görevlendirilmesi gerekmektedir. 2006-2010 yılları arasında sanayi sektöründe enerji yöneticilerinin sertifikalandırılmasına yönelik 48, bina sektöründe enerji yöneticilerinin sertifikalandırılmasına yönelik 32 kurs gerçekleştirilmiş olup bu eğitimlere 1.785 kursiyer katılmıştır. Yetkilendirilmiş EVD şirketlerine laboratuar kullanım desteği sağlanması kapsamında 2009 yılından itibaren bina ve sanayi sektörüne yönelik 41 uygulamalı eğitim programı gerçekleştirilmiş olup bu eğitimlere 1.027 kursiyer katılmıştır. Ayrıca, bölgesel işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik uluslararası enerji yöneticisi eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2005-2010 tarihleri arasında 25 ülkeden 124 kişinin katıldığı 7 eğitim programı düzenlenmiştir. Yıllar İtibariyle Düzenlenen Kurs ve Kursa Katılan Enerji Yöneticisi Sayıları
(Adet) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM
(*) Uluslararası kurslar dahildir.

DÜZENLENEN ENERJİ YÖNETİCİSİ KURSU Sanayi (*) Bina 9 10 12 10 7 48 2 4 9 10 7 32

KURSA KATILAN ENERJİ YÖNETİCİSİ SAYISI Sanayi (*) Bina 166 198 289 271 159 1.083 32 58 168 245 199 702

b) Üniversitelerin, Meslek Odalarının ve Enerji Verimliliği Şirketlerinin Yetkilendirilmesi

Danışmanlık (EVD)

Üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) onayı ile EİE tarafından beş yıl süreli yetki belgesi verilmektedir. 2009 yılında Makina Mühendisleri Odası’na “B Sınıfı”, 2010 yılında ise Makine Mühendisleri Odası’na “A” sınıfı, Elektrik Mühendisleri Odası ve Gazi Üniversitesi’ne “B sınıfı” yetki belgesi verilmiştir.

62

EVD şirketlerine enerji yöneticisi eğitimi düzenleme, enerji etüdü ve verimlilik arttırıcı proje hazırlama, proje uygulama ve danışmanlık gibi enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere EİE tarafından üç yıl süreli yetki belgesi verilmektedir. 2009-2010 yıllarında bina ve sanayi kategorilerinde toplam 28 şirkete yetki belgesi verilmiştir. c) Enerji Verimliliği Portalı Enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinliğinin artırılması ve enerji verimliliğinin gelişiminin izlenmesi amacıyla, etkileşimli bilgi akışının sağlanabileceği, dinamik envanter üzerinden sağlıklı projeksiyonların üretilebileceği, bilgi toplama, depolama, analiz ve raporlama fonksiyonlarına sahip bir Enerji Verimliliği (EnVer) Portalı 2007 yılında kurulmuştur. Enver Portalı ile esnek raporlama özelliğine sahip güncel ve güvenilir bir veri tabanı oluşturulmakta, EİE tarafından sunulan hizmetlerin yanı sıra izleme ve denetim çalışmalarında etkinlik artırılmakta ve kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyi geliştirilmektedir. Portala Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca endüstriyel işletmelere ve binalara ait 20042005 ve 2006 yılı enerji tüketim verileri girilmiş olup, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan 956 endüstriyel işletme ve 530 bina tespit edilmiştir. Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü endüstriyel işletme ve binaların 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait enerji tüketim verileri de portala girilmiş olup izlenmeye devam edilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan sektörel bazda yakıt kullanım istatistikleri, enerji yoğunlukları, karbon emisyonları, vb bilgiler portalda yer almaktadır. d) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) Enerji Verimliliği Kanununun yürürlüğe girmesinden bugüne kadar 14 toplantı yapılmış ve aşağıdaki konularda kararlar alınmıştır;       Enerji verimliliği stratejisinin revizyonu, Mali destek sağlanacak enerji verimliliği projelerinin onaylanması, Sanayi kuruluşları ile yapılan Gönüllü Anlaşmaların onaylanması, Enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Gazi Üniversitesinin yetkilendirilmesi, Eğitim ve sertifika ücretlerinin yıllık olarak belirlenmesi, Enerji Verimliliği Strateji Belgesinin görüşülmesi ve Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin iyileştirilmesine yönelik Danışma Kurulu Toplantıları

e) Ulusal Enerji Bilgi Yönetim Merkezi (UEBYM) 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanunun 2 inci maddesi kapsamında, enerji ile ilgili tüm paydaşların doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kurmak ve işletmek EİE’nin görevleri arasında yer almaktadır. “Ulusal Enerji Bilgi Yönetim Merkezi (UEBYM)” Projesinde enerji sektöründeki verilerin güncel, güvenilir ve faydalı bilgiye dönüştürülmesi; doğru bilginin, doğru yere,
63

doğru formatta, doğru kanaldan ve doğru zamanda ulaştırılması, sektördeki gelişimin uluslararasında kabul görmüş göstergeler yardımıyla izlenmesi ve değerlendirilmesi, etkileşimli bilgi akışı ile Bakanlık faaliyetlerindeki katılımcılığın ve toplum genelindeki enerji kültürünün gelişimine katkıda bulunulması, performansa dayalı stratejik yönetim tekniklerine ve karar süreçlerine destek sağlanması hedeflenmiştir. Bu proje 2010 yılında başlatılan Enerji Bilgi ve Teknoloji Yönetim Merkezi (EBİTEM) Projesi altında yürütülecektir. f) Uluslararası Projeler Eşleştirme (Twinning) Projesi Temmuz 2005 - Kasım 2007 tarihleri arasında AB desteğinde, Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Artırılması Eşleştirme (Twinning) Projesi yürütülmüştür. Fransa ve Hollanda’nın enerji verimliliği kuruluşları olan ADEME ve SenterNovem ile yürütülen söz konusu proje kapsamında, Avrupa Birliğinin enerji verimliliği politikaları ve uygulamaları konusunda teknik yardım, bilgi transferi ve eğitim yoluyla Avrupa’daki benzerlerine uygun bir yapının Türkiye’de geliştirilmesine çalışılmıştır. Proje faaliyetleri; Yasal ve Kurumsal Yapının Kuvvetlendirilmesi, Enerji Tasarrufu Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Enerji Verimliliğinin Artırılmasının Önündeki Engellerin Belirlenmesi ve Uygulamaların Desteklenmesi gibi üç ana bileşen altında gerçekleştirilmiştir. Bu bileşenler altında gerçekleşen faaliyetler sonucunda;  Proje boyunca taslak hazırlanması çalışmaları devam eden Enerji Verimliliği Kanunu ve Yönetmelik çalışmalarında AB uzmanlarının görüşlerinden de yararlanılmıştır. EİE’deki mevcut kapasitenin iyileştirilmesi ile bilgi ve tecrübe transferinin sağlanmasında proje ortağı ülkelerde düzenlenen eğitim, teknik gezi ve stajların yanı sıra yurt içinde sanayi, bina ve ulaştırma sektörlerine yönelik gerçekleştirilen çalıştaylarda özellikle AB ülkelerinde uygulanan politika, plan, program ve uygulamalar, hakkında detaylı bilgiler edinilmiş ve önemli faydalar sağlanmıştır. Sanayi, bina ve ulaşım sektörlerinde enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi, göstergeler ve modellemelerle ilgili olarak ülkemizde metodolojiler geliştirilmiş, yazılım programları temin edilmiş ve enerji verimliliğini ülkemizin genel enerji projeksiyonlarına entegre etmek için bu konuda farklı kurum ve kuruluş çalışanlarından oluşturulan bir ekibin eğitilmesi de dahil olmak üzere çalışmalar yürütülmüştür. Yerel düzeyde enerji tasarrufu programların geliştirilmesi ve izlenmesi için özellikle bina ve ulaşım sektörlerinde yerel makamların ve paydaşların bilgilendirilmesi, organize edilmesi ve eğitilmesi, enerji tarifeleri, Avrupa Birliği programlarında Türk ortakların aktif olarak yer alması gibi konularda çalışmalar yürütülmüştür. İlgili kurum ve kuruluşlarla temaslar arttırılmış, bu kuruluşlardan ilgili personelin, proje faaliyetlerine katılımları sağlanmış ve işbirlikleri tesis edilmiştir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, ülkemiz sanayi sektöründe enerji verimliliğini artırmak üzere Gönüllü Anlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak ve uygulama mekanizmalarını tesis etmek üzere, bu konuda önemli bilgi ve tecrübe birikimi olan Hollanda’nın bu bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Hollanda Hükümeti ile ikili işbirliği geliştirilmiştir.
64

 

f) Destekler Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğini artırmaya yönelik projelerden proje bedeli 500.000 TL’yi aşmayan projeler, bedellerinin en fazla %20'si oranında desteklenmektedir. VAP destekleri ile ilgili uygulamalar 2009 yılında başlatılmış olup, 2009 yılında 12 işletmeye ait 17 adet VAP, 2010 yılında ise 13 işletmeye ait 15 adet VAP olmak üzere toplam 32 VAP’ın desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Desteklenmesine karar verilen VAP’ların uygulamaları tamamlandıktan ve uygulama raporları onaylandıktan sonra destek ödemeleri yapılacaktır. Gönüllü Anlaşmalar Endüstriyel işletmelerin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre, anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az % 10 oranında azaltmayı taahhüt etmeleri ve bu taahhütlerini yerine getirmeleri halinde anlaşma yapılan yıla ait enerji giderinin %20'si oranında her durumda 100.000 TL’yi aşmamak üzere destek olarak verilmektedir. 2009 yılında başlatılmış olan Gönüllü Anlaşma uygulamalarında 11 işletme, 2010 yılında 11 işletme olmak üzere toplam 22 işletme ile anlaşma yapılmıştır. 2009 yılında gönüllü anlaşma yapılan işletmeler ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 6.Tanıtım ve Bilinçlendirme Çalışmaları Her yıl ocak ayında, enerji konusunda çalışmalar yapan üniversite, sanayi ve kamu kurumlarındaki uzmanların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Hafta etkinlikleri kapsamında Ulusal Enerji Verimliliği Forumu düzenlenmektedir. Kamuoyunun enerji verimliliği bilinç seviyesinin ölçülmesi amacıyla anketler düzenlenmektedir. Broşür, kitap, afiş vb dokümanlar hazırlanarak dağıtılmaktadır. a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Parkı Projesi Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Enerji Parkı’nın yönetilmesi, tanıtılması, ziyaret programlarının düzenlenmesi, gelen ziyaretçilerin gezdirilmesi, enerji ile ilgili konferans, seminer, eğitim gibi aktivitelerin düzenlenmesi gibi işletme faaliyetleri EİE tarafından yürütülmektedir. 29 Ekim 2004 tarihinde ziyarete açılan Enerji Parkını bugüne kadar 200.000 üzerinde kişi ziyaret etmiştir. b) Örnek Bina Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla EİE yerleşkesinde ısı yalıtım tekniklerinin, güneş enerjisi uygulamalarının, jeotermal ısı pompası ve enerji verimliliği yöntemlerinin uygulandığı “Örnek Bina” 2006 yılında açılmış olup bina, yıl boyunca ilköğretim okullarınca yoğun şekilde ziyaret edilmekte ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Örnek Bina 2010 yılı içinde yaklaşık 3000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. 7. Mevzuat Çalışmaları “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” 18.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
65

09.11.2008 tarih ve 27049 sayılı Resmi Gazete’de “Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile elektrik enerjisi üretiminde rüzgâr enerjisinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla kaynak alanlarının belirlenmesi, lisans başvurularının teknik değerlendirilmesi, proje kontrolü, inşaat dönemi denetimi ve destek hizmetleri ile ilgili olarak uygulama esasları belirlenmiştir. “Enerji Verimliliği Kanunu” 2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında ikincil düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. V- 2011 YILI BÜTÇE DURUMU
(TL) KOD 01 02 03 05 06 AÇIKLAMA Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev. Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM ÖDENEK 24.992.000 4.685.000 5.222.000 6.410.000 16.527.000 57.836.000

66

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELER
(TL) PROJE ADI A) ETÜT-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2011 Yılında Biten Projeler - Araştırma Etüt Çalışmaları - Hidrometrik Araştırma ve Etüt Projesi -Jeolojik-Jeoteknik Araştırma Çalışmaları - Enerji Verimliliği Çalışmaları - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çalışmaları - Ücret Karşılığı Yapılan Etüt Projeleri B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI b) 2011 Yılından Sonraya Kalan Projeler - Bilişim Sistemleri ve İnternet Teknolojileri Destek Projesi - Yalova Rüzgar Destekli Pompajlı HES Projesi - Enerji Bilgi ve Teknoloji Yönetim Merkezi Projesi (EBİTEM) - Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi Kurulması Projesi (RİTM) - Hidrometrik Etüt Merkezlerinin Yerleşik Düzene Geçirilmesi Projesi C) YENİ PROJELER TOPLAMI a) 2011 Yılında Biten Projeler - İdame-Yenileme ve Tamamlama Projesi Taşıt Alımı Projesi TOPLAM Makine-Teçhizat, Alım, Bakım Onarım ve Düzenleme 1 adet T-2 Binek, 1 adet T-5 Midibüs, 4 adet T-8 Pick Up Yapılabilirlik, Master Plan ve İlk Etüt Proje Çalışmaları Rasat ve Değerlendirme Jeoteknik Etütler Sanayi, Bina ve Ulaşımda Enerji Verimliliği Çalışmaları Güneş, Rüzgar ve Biyo Enerj ArGe, Uygulama, Pilot Projeleri Ücret Karşılığı Yapılan Araştırma, Etüt ve Projelendirme Çalışmaları KARAKTERİSTİK ÖDENEK 4.683.000 4.683.000 24.000 2.409.000 6.000 1.986.000 74.000 184.000 9.888.000 9.888.000 Bilgisayar - Yazılım Alımı Örnek Uygulama (Hibrit), Hizmet Alımı Enerji Bilgi ve Teknoloji Yönetim Tesisinin Kurulması Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezinin Etüt ve Bina Tadilatı Hidrometrik Etüt Merkezi Bina Tadilatı 378.000 10.000 6.000.000 2.000.000 1.500.000 1.956.000 1.956.000 1.496.000 460.000 16.527.000

VII- 2011 YILI YATIRIM HAKKINDA BİLGİ

PROGRAMINDA

YER

ALAN

ÖNEMLİ

PROJELER

1. Yalova Rüzgâr Destekli Pompaj Depolamalı HES Projesi Rüzgâr Destekli Pompajlı HES çalışmaları kapsamında, Yalova İli Karpuz Deresi üzerinde ilk etüt çalışmaları tamamlanmış ve raporu Kasım 2008 yılında basılmıştır. Proje sahasında rüzgar ölçüm istasyonu (RGİ) kurulmuş ve ölçüm çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında 2009 yılında EİE tarafından TÜBİTAK Uzay Bilimleri Enstitüsü’ne Yalova Rüzgâr Destekli Pompajlı HES Tesisi Elektromekanik Sistemler Kavramsal Tasarım Projesi ihale edilerek çalışmalarına başlanmıştır.

67

Yalova Rüzgâr Destekli Pompaj Depolamalı HES Tesisi Elektromekanik Sistemler Kavramsal Tasarımın Projesinde yapılan çalışmaları özetleyen TÜBİTAK- Uzay Bilimleri tarafından hazırlanan Nihai Rapor Aralık 2010 da teslim alınmıştır. Elektromekanik ekipmanların plan ve kesitlerinin çizimleri ve fizibilite rapor çalışmalarına devam edilmektedir. Fizibilite Raporunun jeoteknik bölümünü Aralık 2010 da tamamlamıştır. Ayrıca proje ile ilgili akım ve sediment ölçümleri 2011 yılı içinde yapılacaktır. Prototip PHES Projesinin tasarım ve inşaat işleri tamamlanmış olup elektromekanik sistemin temin çalışmaları devam etmektedir. Projeye 2011 yılında da devam edilecektir. 2. Rüzgâr İzleme ve Tahmin Merkezi Projesi (RİTM) Rüzgâr hızlarının ileriye dönük (1-48 saat) tahmin edilmesi ve böylece rüzgâr elektrik santrallarından üretilecek enerji miktarlarının önceden belirlenerek enerji üretim sistemi içinde (üretim, iletim, dağıtım) rüzgârın kapasite kredisinin artırılması oldukça önemlidir. Böylece, bir rüzgâr elektrik santralından 1-48 saat sonrası için elde edilebilecek enerji miktarının tahmin edilmesi sektördeki yatırımcının ve şebeke işleticilerinin yapacağı planlamaların sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bu amaca yönelik olarak yapılacak bu proje ile hem mevcut işletmedeki RES’lerden üretilen enerji miktarlarının izlenmesi hem de bu tesislerin ileriye dönük enerji üretimlerinin tahmin edilebilmesi için 2010 yılı içinde EİE yerleşkesinde bir merkez kurulmuş ve halihazırda 8 adet RES izlenmektedir. Sistemin yazılım tasarımları üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Projeye 2011 yılı içerisinde de devam edilecektir. 3. Rüzgâr Enerjisi Kaynak Alanlarının Belirlenmesi EİE tarafından hazırlanan REPA kullanılarak ekonomik olarak RES kurulabilecek alanlar tespit edilebilir hale gelmiştir. Bu amaçla, başlangıç olarak Mersin ve YahyalıKayseri bölgelerinde belirlenen rüzgâr kaynak alanlarına ait bilgiler (ortalama yıllık rüzgâr hızı, ortalama yıllık güç yoğunluğu, ortalama kapasite faktörü değeri, alana kurulabilecek RES kapasitesi ve hâkim rüzgâr yönü) ile bu alanların sınır koordinatları tespit edilmiştir. Rüzgâr enerjisi kaynak alanlarının tespit edilebilmesine yönelik Lisanslı CBS yazılımı satın alınmıştır. Bugüne kadar lisans almış, uygun bulma kararı alınmış ve uygun bağlantı görüşü verilmiş projeler ile inceleme ve değerlendirme aşamasındaki başvurulara ait türbin ve santral sahası köşe koordinatları CBS ortamına aktarılmıştır. Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında rüzgâr enerjisine dayalı lisans başvurusunda bulunulmamış, lisans başvurusu reddedilmiş, lisansı iptal edilmiş olan RES kurmaya elverişli kaynak alanları üzerinde; en az bir yıl süreyle rüzgâr ölçümü yapmak ve referans türbin özelliklerine göre türbin koordinatlarını belirlemek suretiyle güç yoğunluğu sınıflarına göre gruplandırılmış RES alanları oluşturulacaktır. Bu alanlar üzerinde, EİE’nin çalışması tamamlanana kadar, özel sektör başvurularının kabul edilmemesi konusunda mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır. Belirlenecek RES alanlarını kullanarak EPDK’ya lisans başvurusu yapmak isteyen tüzel kişilere, alanın topografik özellikleri, rüzgâr özellikleri, türbin koordinatları, çevre, mülkiyet, kullanım ve ulaşım durumu, alanın yakın çevresi ile ilgili var olan bilgiler verilecektir.
68

4. Enerji Yöneticisi ve Etüt Proje Eğitimleri 2011 yılında, Enerji Verimliliği Uygulama Tesisi, sanayide ve binada enerji yöneticisi eğitimleri için geliştirilen müfredat ve programlara uygun olarak rehabilite edilecektir. Ayrıca yetkilendirilmiş şirketlerin talep etmesi halinde düzenleyecekleri teorik eğitim programlarına katılan kursiyerlerin uygulama eğitimleri imkânlar ölçüsünde bu tesiste gerçekleştirilecektir. Bina ve sanayi enerji yöneticilerine yönelik 10 adet kurs düzenlenmesi ve 200 civarında kursiyerin eğitilmesi planlanmıştır. EİE, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde “Üçüncü Ülke Eğitim Programı” projesi kapsamında Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ve EİT üyesi ülkelere yönelik uluslararası iki adet eğitim programının uygulanması planlanmıştır. Sanayi ve bina sektörlerinde eğitim, enerji etüdü, verimlilik artırıcı proje hazırlama, danışmanlık ve proje uygulama hizmetlerini vermek üzere yetki belgesi almak isteyen şirketlerin sertifikalandırılmış eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 8 adet eğitim programının düzenlenmesi planlanmıştır. 5. Enerji Bilgi ve Teknoloji Yönetim Merkezi Projesi (EBİTEM) EİE kampusu içinde enerjisinin büyük bir bölümünü kendi üreten, içinde laboratuar, eğitim salonları olan ve yenilenebilir enerji uygulamaları ve yeni teknolojileri barındıran bir bina kurulması ve 2012 yılı sonuna kadar inşa edilmesi planlanmaktadır. 6. Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri (ÖDES) Bu proje ile yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanlarında güncel ve güvenilir veri tabanları oluşturmak suretiyle; gelişimin önceki yıllar ve diğer ülkeler ile kıyaslamasının yapılabileceği performans göstergelerinin ve olası senaryolara bağlı gelecek öngörülerinin üretilmesi, mevzuat hazırlıklarındaki düzenleyici etki analizlerinin karar destek araçları ile desteklenmesi, kamu ve özel kesimlerdeki paydaşların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacına yönelik bir sistematiğin kurulması amaçlanmaktadır. 7. Uluslararası projeler Türkiye’de Enerji Verimliliği İzleme Ve Değerlendirme Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi EİE ile NL Agency İşbirliği kapsamında “Türkiye’de Enerji Verimliliği İzleme ve Değerlendirme Alt Yapısının Desteklenmesi” başlıklı yeni bir proje başlatılmıştır. Söz konusu proje, uzmanlık kapasitesinin geliştirilmesi, Pilot proje uygulamaları, izleme ve değerlendirme ile ilgili metodoloji geliştirilmesi gibi faaliyetlerle EİE’nin başlatmış olduğu izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek sağlayacaktır. 1-4 Kasım 2010 tarihleri arasında proje yöneticisi, EİE uzmanları ve ilgili bazı Kurumların temsilcileri ile toplantı yapılarak Global Proje Planı hazırlanmış ve EİE’nin Proje Onay mektubu ile birlikte Hollanda Ekonomi Bakanlığına sunulmuştur. Proje faaliyetlerinin ilk safhasına (Inception Phase) başlanmıştır.
69

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNDP-GEF) Projenin amacı, enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesidir. Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi amacıyla Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenmesi uygun bulunan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO) işbirliği ile yürütülecek olan Projenin proje yöneticisi ve asistanı seçme işlemleri devam etmektedir. Proje yöneticisi seçiminden sonra üç ay süreli detaylı proje faaliyetlerin belirleneceği projenin başlangıç safhası “inception phase” başlayacaktır. Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNDP/GEF) Bu projenin amacı, ülkemiz bina sektöründe enerji verimliliğinin arttırılmasıdır. EİE koordinatörlüğünde; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile yürütülecek olan 4 yıl süreli bu proje çerçevesinde ülkemiz bina sektöründe enerji verimliliğinin arttırılması amacı doğrultusunda bütüncül bina tasarım yaklaşımının tanıtılması, ülke şartlarına uygun bina tasarım kriterlerinin geliştirilmesi, pilot projelerde uygulanması, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nin güçlendirilmesi ve sektörde etkili aktörlere yönelik eğitim programlarının geliştirilerek uygulanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2010 yılında planladığı bir sosyal tesis ile TOKİ’nin iş programında yer alan bir ilköğretim okulu projesine, tasarım konusunda proje desteği verilerek 2 enerji verimli pilot uygulama (en az %50 enerji tasarrufu sağlayan) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Halihazırda proje yöneticisi ve asistanı seçme işlemleri devam etmektedir. Enerji Verimli Elektrikli Ev Aletlerinin Piyasa Dönüşümü Projesi (UNDP/GEF) Projenin amacı Türkiye’de enerji verimli elektrikli ev aletlerinin kullanımının yaygınlaştırılarak piyasa dönüşümünün hızlandırılmasıdır. Projenin başlama çalıştayı 7 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilmiş olup başlama raporu proje yöneticisi tarafından hazırlanmış ve görüşleri alınmak üzere proje paydaşlarına gönderilmiştir.

70

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EİE)

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

DANIŞMA-DENETİM BİRİMLERİ
71

ANA HİZMET BİRİMLERİ

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA-İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

JEOLOJİ VE SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİDROLİK ETÜTLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ KAYNAKLARI ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MADEN TETKİK ve ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kanunu

Tarih No Adres

: 14.06.1935 : 14.06.1935 : 2804 : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA

Tel : 201 10 00 (Santral) Fax : 287 91 88 İnternet : www.mta.gov.tr

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü MTA Genel Müdürlüğü 1935 yılında 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, özel hukuk hükümlerine bağlı tüzel kişiliği olan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlüktür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda (II) sayılı cetvelde “Özel Bütçeli İdareler” bölümünde yer almış olup hesap ve işlemleri Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. 2. Kuruluş Amacı MTA genel Müdürlüğü, 2804 sayılı Kuruluş Kanununun 2. Maddesinde yer aldığı üzere “Ülkemizde işletmeye elverişli maden ve taş ocağı alanlarının bulunup bulunmadığını araştırmak, işletilen maden ve taş ocaklarının daha verimli işletilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, bunlarla ilgili jeolojik ve jeofizik etütler, arama çalışmaları, her türlü laboratuar tahlil ve tecrübeleri ile fizibilite raporlarını hazırlamak, ayrıca madencilik sektörü için uzman teknik personel ve kalifiye işçi yetiştirmek” amacıyla kurulmuştur. 3. Görevleri Yerkabuğunun jeolojik yapısını ve özelliklerini araştırmak, başta Türkiye’nin ulusal topraklarına ait jeolojik bilgileri üretmek, genel jeolojik haritalar oluşturmak, sistematik jeolojik referans tabanını geliştirmek, doğal kaynakları aramak, araştırmak, bulmak, bulunmasına ait altyapı bilgilerini üretmek, ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknik kalkınmasında doğal kaynaklardan yararlanmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, sondaj yapan kuruluşlardan bilgileri toplayarak arşivlemek, değerlendirmek ve uygun şekilde kullanıcıların erişimine sunmak ve Karot Bilgi Bankası oluşturmak, yerbilimleriyle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile analiz, deney, ürün ve süreç geliştirme çalışmaları yapmak, doğal afetler hakkında araştırmalar yapmak ve altyapı bilgileri oluşturmak, çevre jeolojisi, jeoteknik, arazi kullanım potansiyeli ve madenlerden kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili uzman görüşü oluşturmak, planlar ve haritalar hazırlamak ve altyapı bilgileri üretmek, görev alanı ile ilgili
72

görev alacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yüksek öğretim kurumları ile işbirliği yapmak, görev alanı ile ilgili uzman kuruluşlarla uluslararası düzeyde faaliyetler yürütmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri ile bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve desteklemek, kurumun görevleri ile ilgili her türlü yayın faaliyetinde bulunmak, fizibilite raporları hazırlamak, dokümantasyon, enformasyon ve bilgi bankası sistemi oluşturmak kütüphane, müze ve arşiv gibi destek birimleri kurmak, konularında hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. II - PERSONEL DURUMU
PERSONEL Memur Teknik Hizmetler Genel İdari Ve Diğer Hizmetler Sözleşmeli İşçi TOPLAM 2010 YILI 2.222 1.520 702 5 785 3.012

III- MAKİNE VE EKİPMAN DURUMU (2010) Sondaj makine parkının yenilenmesine yönelik yapılan yatırımlar kapsamında 2007-2010 yılları arasında toplam 15 adet sondaj makinası alımı gerçekleştirilmiştir. Böylece mevcut sondaj makine parkının % 21’i yenilenmiştir.

CİNSİ Sondaj Makineleri (Adet) Taşıma Vasıtaları (Adet)

MİKTARI 78 278

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER 1. Sunulan Hizmetler Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişi/kişilere ruhsat sahalarında karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olmak, bu yolla madenciliğimize destek vermek ve gerek maden yataklarının geliştirilmesi gerekse de bölgesel bilgi birikiminin artırılması amacıyla gerçekleştirilen Ücretli etütler, Danışmanlık hizmetleri kapsamında, sondaj, laboratuar, jeoteknik, jeolojik ve jeofizik etütler, bilimsel dokümanlar ve eğitime yönelik hizmetler sunulmaktadır. Sondaj Çalışmaları   Metalik Maden Sondajları Endüstriyel Hammadde Sondajları
73

    

Kömür Sondajları Hidrojeoloji Sondajları Zemin Sondajları Jeotermal Sondajları Jeotermal Kuyu Testleri ve Temizliği

Laboratuar ve Raporlama Çalışmaları     Cevher, kayaç, mineral, su, katı yakıt, karot ve kırıntı numunelerinin kimyasal, mineralojik ve petrografik analiz ile testleri Zenginleştirme Teknolojik test ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) çalışmaları, OSB (Organize Sanayi Bölgeleri) yer seçimi

Fizibilite ve Jeoteknik Araştırma Çalışmaları     Madencilikteki fizibilite etütleri ve değerlendirme çalışmaları; gelecekteki olası bir maden işletmesinin eko Şev Stabilite Etütleri Zemin Etütleri (Temel Zemin Araştırmaları) Yer altı Yapıları (Tünel, Kuyu, Galeri) İçin Jeoteknik Etütler Mühendislik Jeolojisi Hizmetleri ve Danışmanlığı

Jeoloji Çalışmaları          Değişik ölçekte jeoloji haritalarının yapımı, sayısallaştırılması ve basımı Paleontoloji tanımlamaları Arazi kullanım potansiyeli çalışmaları Mağara etütleri Fay ve deprem çalışmaları Heyelan haritaları Uzaktan algılama Doğal anıtlara ilişkin veri üretimi Sağlığa zararlı minerallerin ve dağılımlarının belirlenmesi

Jeofizik Çalışmaları    Kuyu Logu ölçümleri Kuyu Sıcaklık ölçümleri Çeşitli Jeofizik Haritaları ve Jeofizik ölçümler

Dokümantasyon ve Enformasyon Çalışmaları     MTA Genel Müdürlüğü tarafından basılan, yayınlanan bilimsel dokümanların tanıtımı, satışı ve dağıtımı, Kongre, konferans ve seminer vb. faaliyetler kapsamında Kültür Sitesi salonlarının ekipmanlarıyla kullanılması, Kütüphane ve derlemedeki kitap, dergi, raporların kullandırılması, MTA web sayfası (www.mta.gov.tr) aracılığıyla yerbilimleri ve Kurum faaliyetleriyle ilgili bilgilerin sunulması,
74

2. Sondaj Çalışmaları a- 2006-2010 Yılları Türüne Göre Yapılan Sondajlar MTA Genel Müdürlüğü son dört yıldır yapmakta olduğu sondajlı aramaların bir kısmını özel sektöre ücreti karşılığı yaptırmakta olup 2010 yılında özel sektöre ihale edilen sondaj metrajı 117.300 metredir.
(metre) GERÇEKLEŞEN MTA SONDAJLARI Jeotermal Sondajları Kömür Sondajları Metalik Maden Sondajları Endüstriyel Ham. Sondajları Diğer Çalışmalar TOPLAM SONDAJ 139431 109143 191188 2006 10809 107084 6432 15106 2007 17403 68164 9607 13969 2008 16158 126174 34986 13870 2009 17938 171955 36160 20850 1170 248073 2010 21533 121257 39076 14526 629 197021

b- 2006-2010 Yılları Arası Sondaj Dağılımları

75

3. Maden, Enerji Hammaddeleri ve Jeotermal Kaynak Aramalarına Yönelik Çalışmalar Günümüzde, ülkemizin kamu ve özel sektör tarafından işletilen maden yataklarının hemen hemen hepsinin ilk bulunuşlarında ya da rezervlerinin geliştirilmesinde MTA Genel Müdürlüğünün katkıları bulunmaktadır. MTA, Maden arama ve araştırma projeleri gerçekleştirerek ülkemizin maden potansiyelini ortaya koymak ve envanterini çıkarmak, arama ve araştırma projeleri sonucunda bulunan maden yataklarının kalite ve rezervlerini tespit etmek, ülkemiz maden potansiyelinin ekonomimize kazandırılmasına yönelik ulusal madencilik politika ve stratejilerinin oluşturulmasına öncülük etmek, bir yandan da gerekli bilgi üretimi ile madencilik yatırımlarına alt yapı hazırlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. MTA Genel Müdürlüğü ülkemizin maden potansiyelinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalarını ülke genelinde uyguladığı projeler kapsamında yoğun olarak sürdürmektedir. Maden arama ve araştırma projelerinin ülkemiz genelinde uygulanması ve somut sonuçlara ulaştırılabilmesi, maden yataklarının keşfinden ekonomiye kazandırılmasına kadar geçen süreç; ortalama 10-15 yıllık uzun vadeli bir dönemi kapsamaktadır. Örtülü ve gömülü madenlerin aranmasında bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılmakta, madencilikte risklerin azaltılması amacıyla havza bazında arama-araştırma çalışmalarına devam edilmektedir. Metalik Maden Ve Endüstriyel Hammadde Aramalarına Yönelik Çalışmalar Metalik maden aramalarına yönelik olarak, özellikle sondajlı çalışmaların ağırlık kazandığı Doğu Anadolu Metalik Maden Aramaları, Doğu Karadeniz Metalik Maden Aramaları, Batı-Orta Anadolu Metalik Maden Aramaları ile Orta Anadolu-Orta Toroslar Metalik Maden Aramaları projeleri kapsamında, önceki yıllarda başlayan çalışmalara 2010 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda 17 ayrı projede, bakır-kurşun-çinko, altın, gümüş, antimuan molibden, krom, nikel, PGE (platin grubu elementleri), demir, barit, manganez ve NTE (nadir toprak elementleri) aramalarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 2010 yılı metalik maden aramalarına yönelik 39.076 m sondaj yapılmıştır. Kahramanmaraş ve civarındaki çalışmalara 2008 yılında genel jeokimyasal ve prospeksiyon çalışmaları ile başlanılmıştır. 2010 yılında, bölgedeki 6 ruhsat sahasında detay maden jeolojisi, detay jeokimya ve sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır. Küçükkızılcık Au-Sb-F-Ba ruhsatında, potansiyelin ortaya konulması amacıyla detaylı aramaların yanısıra nadir toprak elementleri (NTE) ve uranyum analizleri de yapılmaktadır. Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Urfa civarında altın-bakır aramalarına yönelik yapılan sondajlı arama çalışmaları, 2011 yılında da devam etmektedir. Proje kapsamında, Koçali Karmaşığı içerisindeki Kıbrıs Tipi Masif Sülfit Yataklarının (VMS) aranması, kökeninin belirlenmesi ve ekonomiye kazandırılması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Güneydoğu Anadolu Kuşağı boyunca uzanan Koçali Karmaşığı içerisinde Sincik-Ormanbaşı Tepe ruhsat sahasında 1933 m. sondaj yapılarak bakır cevherleşmesi tespit edilmiştir. Sahada ortalama 10071 ppm (%1) Cu tenörlü, 677.010 ton toplam (görünür+muhtemel) rezerv hesaplanmıştır. Buluculuk hakkı alınarak MİGEM’e devredilmiş ve madencilik sektörünün hizmetine sunulmuştur.
76

Adıyaman-Tut-İncekoz ruhsatında detay maden jeolojisi haritası, detay jeokimya ve arama sondajları (6.350 m.) yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır. Rezerv hesaplama çalışmaları devam etmektedir. İlk değerlendirmelere göre ortalama % 0.2 Cu tenörlü 140150 milyon ton görünür+muhtemel+mümkün kaynak beklenmektedir. Adıyaman-Koçali bakır ruhsat sahasında detay maden jeolojisi, detay jeokimya ve jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır. Sondaj çalışmaları devam etmekte olup, ilk bulgular olumlu sonuçlar göstermektedir. Malatya-Sivas-Tunceli-Erzincan illeri arasında kalan bölge hem FeO’lere bağlı maden yatakları hem de baz (Cu, Pb, Zn) ve değerli metaller (Au, Ag) açısından önemlidir. Bu nedenle bölgede demir oksitlere bağlı Olympic Dam tipi yataklar, baz ve kıymetli metal yatakları (Altın, Gümüş, Bakır, Molibden, Çinko, Kurşun) ile uranyum-toryum ve NTE (nadir toprak elementleri) araştırılması sürdürülmüştür. Bölgedeki ruhsat sahalarında sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır. Ülkemizdeki demir provensleri kendi içerisinde arama öncelikleri açısından önem sırasına göre sıralandığında, Sivas-Erzincan-Malatya bölgesi ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizin toplam demir üretiminin %60’ından fazlası bu bölgeden karşılanmakta olup, yılda 2-2.5 milyon ton düzeyinde yüksek kalitede cevher üretilmektedir. 2010 yılında yapılan havza projesi ile Divriği Havzası’nda bilinen veya tükenmiş demir yataklarının ve alçak uçuşlarda belirlenmiş, ancak değerlendirilememiş manyetik anomalilerin tahkikleri yapılarak, mevcut jeolojik bilgiler ve yatak oluşum modelleriyle birlikte yorumlanması, dolayısıyla gömülü durumda olabilecek demir yataklarının bulunması amaçlanmıştır. Türkiye’nin en büyük demir yataklarının bulunduğu Divriği Havzası olarak bilinen bu metalojenik kuşakta, rejyonal gravite, manyetik ve spektrometre verileri ile tüm jeolojik ve jeofizik dataları önceki çalışmalarla birlikte bilgisayar ortamında sayısallaştırılarak birleştirilecek ve yatak oluşum modelleriyle birlikte değerlendirilip yorumlanacaktır. Bu şekilde, bölgede bilinenlerin dışında gömülü durumdaki demir yataklarının bulunabileceği uygun jeolojik ortamlar daha detay aramalar için hedef alanlar olarak belirlenecektir. 2009 yılında Divriği-Akdağ ruhsat sahasında Mo içeren zonların devamlılığını ve Cu, Pb, Zn damarları içeren altere zonların derine doğru kalınlığını araştırmak üzere yapılan 5774m. sondajlı arama çalışmalarında, seyrek dissemine molibden içeren zonlarla, galen, sfalerit ve kalkopirit içeren limonitli, hematitli ve silisifiye zonlar tespit edilmiştir. Sivas-Divriği-Akdağ’da yapılan maden jeolojisi çalışmaları sonucunda porfiri molibden ve damar oluşumlu çinko-kurşun cevherleşmesi saptanmıştır. Sahada yapılan sondajlarda Zn-Pb damarlarından buluculuk hakkı alınabilecek sonuçlar elde edilmiştir. Rezerv hesaplama çalışmaları halen devam etmektedir. Erzurum, Van, Ağrı ve Kars illerini kapsayan, Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı projesi 2004 yılında ruhsatlı çalışmalarla başlamış olup, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda farklı metalojenik kuşakların varlığını ortaya koymuştur. Bu metalojenik kuşakların ortaya çıkması Türkiye madencilik sektörü için önemli açınımlar sağlayacak ve yeni maden yatakların ortaya çıkarılması açısından da önemli olacaktır. Ayrıca proje kapsamında, evaporitik çökeller içinde hammadde olanaklarının ön araştırılması da gerçekleştirilmektedir. Erzurum civarındaki ruhsat sahalarında detay maden jeolojisi ve tahkik jeokimya etütleri ile 2006-2009 yılları arasında toplam 20.443m
77

maden arama sondajları yapılmıştır. 2010 yılında havza etüdü bazında prospeksiyon ve genel jeokimya çalışmalarına devam edilmektedir. Nevşehir - Avanos - Ayhanlar, Nevşehir - Hacıbektaş - Topayin, Aksaray - Ortaköy Seksenuşağı, Niğde - Çamardı - Eynelli, Niğde - Merkez - Tepeköy, Niğde - Çiftlik Narköy’de altın aramalarına yönelik sondajlı arama çalışmaları (6550m.) tamamlanmış olup, değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Çanakkale-Gökçeada’daki ruhsat sahalarında bakır, kurşun, çinko ve altın aramalarına yönelik olarak 2009-2010 yıllarında yaklaşık 28.000 m. sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan sondajlarda 200 m’ye varan kalınlıklarda bakır ve altın içerikli zonlar kesilmiştir. Tepeköy’de, porfiri bakır-altın yatağı keşfedilmiştir Ayrıca Yıldıztepe ruhsatında önemli bakır içeren zonlar tespit edilmiştir. Yalova-Armutlu’da bakır, kurşun, çinko, molibden ve altın aramalarına yönelik sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır.Manisa-Demirci civarındaki ruhsat sahalarında polimetal maden aramalarına yönelik detay maden jeolojisi çalışması gerçekleştirilmiştir. Doğu Karadeniz bölgesi ülkemizin en önemli metalojenik maden provenslerinden biridir. Bu maden provensi içerisinde VMS (Volkanojenik Masif Sülfit), hidrotermal damar, porfiri, skarn ve epitermal tip yatak ve zuhurlar mevcuttur. Ülkemizde bilinen 650 civarındaki bakır cevherleşmesinin % 60’ı Doğu Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgede, Artvin-Murgul ve Cerattepe, Rize-Çayeli, Trabzon-Sürmene-Kutlular, GiresunEspiye-Lahanos ve Kızılkaya, Giresun-Tirebolu-Harköy ve Köprübaşı’nda önemli Kuroko tipi VMS Cu-Pb-Zn yatakları bulunur. 2010 yılında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt’ta bakır, kurşun, çinko ve altın aramalarına yönelik sondajlı arama (4650m.) ve detay maden jeolojisi çalışmaları yapılmıştır. Sondaj çalışmalarına halen devam edilmektedir. Yapılan çalışmalarla, Trabzon–Araklı’da çinko-kurşun ve Bayburt-Zarani ‘de altın cevherleşmeleri tespit edilmiştir. Volkanojenik masif sülfid (VMS) tip yataklar; bakır, çinko, kurşun, gümüş ve altın için en önemli kaynaklardan biri olmasına karşın mevcut rezervler gittikçe azalmaktadır. Günümüzde kullanılan arama teknikleri ile rezervleri arttırma çabaları, artan ihtiyacı karşılayamamaktadır. VMS Yataklarının Karşılaştırılması ve Yeni Arama Kıriterlerinin Geliştirilmesi projesinin amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi masif sülfid yataklarının oluşum ortam ve süreçlerinin yanı sıra jeolojik özelliklerinin analizini güncel bilgiler ışığında doğru bir biçimde yapmak ve sahip oldukları ortak özelliklerin belirlenerek söz konusu yatakların aranmasında yeni kriterler geliştirmektir. Proje kapsamında seçilen hedef sahalarda yapılacak çalışmalar neticesinde elde edilen verilerin (cevherleşmeyi kontrol eden bölgesel jeolojik faktörlerin tespiti, yeni hedef sahalar tespiti vs.) değerlendirilmesi ile yapılacak maden arama projelerinin başarı şansı artacak ve yeni maden yatakları bulunabilecek veya mevcut yatakların maden potansiyelleri arttırılabilecektir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından, endüstriyel mineral ve hammadde kaynaklarının araştırılmasına yönelik olarak Orta Anadolu, Trakya ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun arama projeleri yürütülmüştür. Maden ihracatımızda en büyük paya sahip olan mermer ve seramik hammaddeleri konusunda ülke genelinde potansiyel belirleme ve alternatif sahaları araştırmaya yönelik çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüştür. Diyarbakır’da 6 adet ruhsat sahası alınmış ve sondajlı detay etütler gerçekleştirilmiştir. Bolu, Balıkesir, Afyon ve Malatya’da birer adet seramik hammadde (kil,
78

feldispat ve kaolen) amaçlı; Adana, Antalya, K. Maraş ve Malatya’da ise feldispat, kuvarsit ve kuvars kumu amaçlı ruhsatlar alınmış ve detay maden jeolojisi etütlerine başlanılmıştır. Orta Anadolu’da Ankara, Çankırı, Konya ve Niğde civarında yer alan gölsel havzalarda endüstriyel mineral kaynaklarının (evaporit tuzları, killer vd. ekonomik oluşumlar) araştırılmasına yönelik havza etütleri uygulamaya konulmuştur. Çankırı-Çorum ve Nevşehir-Ürgüp yöresindeki evaporitik havzalarda 2006-2010 yılları arasında yürütülen sondajlı çalışmalar sonucunda toplam 8365 m sondaj yapılmıştır. Çankırı-Merkez ve Çorum–Bayat-İshaklı köylerinde açılan 2 kuyuda toplam 275,85 m halit; ayrıca ÇankırıMerkez’de Yenidoğan-2 kuyusunda 365,45-368,70 m’ler arası toplam 3,45 m globeritli zon kesilmiştir. Proje kapsamında Nevşehir-Ürgüp Ulaşlı-1 kuyusunda gaz ve tuzlu su gelişleri olmuş, ancak evaporitik birimler kesilememiştir. Gömülü tip endüstriyel tuz yataklarına yönelik olarak Tuzgölü güneyindeki evaporitik havzalarda yürütülen arama ve araştırma çalışmalarıyla ülkemizin uzun yıllar ihtiyacına cevap verebilecek yeni tuz oluşumları belirlenmiştir. 2006-2010 yılları arasında toplam 20 lokasyonda yapılan 15.453,55 m sondajlı arama çalışmaları ile 784,60 m sodyum sülfat (globeritli zon), 2625 m kayatuzu (Halit) zonu, 1086 m yer yer sıvı petrol düzeyleri de içeren şeyl zonu kesilmiştir. Rezerv belirlemeye ve ekonomik değerlendirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Binlerce metre kalınlığa sahip olan bu tuz oluşumları; Tuz Gölü’nün günümüzde uğradığı çevre kirliliği de dikkate alındığında; ayrı bir öneme sahip olmakla birlikte, doğal gaz depolaması için de stratejik önem taşımaktadır. Niğde-Bor-Badak’ta havzada 2007 yılında yapılan sondajlı araştırma çalışmaları sırasında ilk defa petrol varlığı keşfedilmiştir. MTA Genel Müdürlüğünce Konya-Ereğli yöresinde 2008, 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında da yer yer petrollü bitümlü şeyl seviyeleri kesilmiştir. Bu keşif TPAO ile paylaşılmış, ilgili Kurum bölgede jeofizik ve arama sondajlarına başlamıştır. Hızlı bir gelişme potansiyeline sahip olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde endüstriyel hammadde kaynaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmiştir. 2006-2010 yılları arasında yürütülen çeşitli projelerde yeni sahaların tespitine yönelik araştırmalar sürdürülmüş olup, bölgede kuvarsit, alçı taşı, çimento hammaddesi ve mermer gibi endüstriyel hammadde oluşumları ortaya çıkartılmıştır. 2009 yılının sonlarında ise Devlet Planlama Teşkilatının yürüttüğü “Cazibe Merkezleri Programı” çerçevesinde Diyarbakır ilinde mermer potansiyel alanlarının belirlenmesine yönelik yeni bir proje uygulamaya geçirilmiştir. 2010 yılında MTA Genel Müdürlüğü ruhsat sahalarında 10 lokasyonda toplam 1000 m sondaj yapılarak proje tamamlanmıştır. Ayrıca Diyarbakır’da işletilen 47 desen mermerlerin tanıtımına yönelik katalog hazırlanmıştır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve Batı Anadolu'da yoğunlaşan bor yataklarının geliştirilmesi yeni yatakların bulunmasına yönelik olarak 20022009 yılları arasındaki süreçte ücretli arama projeleri yapılmıştır. Sekiz yıllık süreçte, Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Balıkesir-Bigadiç ve BursaKestelek bor havzalarında 64.286,55 metre bor, 6.537,40 metre altın ve 846,90 m sodyum sülfat amaçlı olmak üzere toplam 71.670,85 m. karotlu sondaj yapılmıştır. 99 kuyuda 8.577,25 metre boratlı zon kesilmiştir.

79

Balıkesir-Sındırgı ve Kepsut’ta yapılan Altın (Au) amaçlı sondajlarda, altın içeren zonlar kesilmiş, laboratuar ve değerlendirme çalışmaları sürmektedir. Bu proje kapsamında Eskişehir-İnönü’de yeni bir kömür havzası tespit edilmiş, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi bu havzada ve ayrıca Eskişehir-Alpu’da detay etütlere başlamıştır. Bu proje 2010-2014 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere 5 yıl süreyle yeniden uzatılmıştır. Bu süreç içinde bor havzaları ve münferit sahalarda çeşitli ölçeklerde maden jeolojisi etütleri, çeşitli laboratuvar çalışmaları ile 22.500 m’si bor ve diğer endüstriyel hammaddeler, 12.500 m’si altın ve diğer metalik madenlere yönelik toplam 35.000 m ± % 20 sondaj çalışması planlanmıştır. 2010 yılında Kütahya-Emet’te bor amaçlı 20 lokasyonda toplam 3929,60 m sondaj gerçekleştirilmiştir. Sondajlarda toplam 744,55 m bor cevheri kesilmiştir. Proje kapsamında Eskişehir-İnönü’de Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan İR: 3636 no’lu sahada 4 lokasyonda kömür amaçlı toplam 1647,50 m sondaj yapılmıştır. 2 kuyuda toplam 12,10 m kömür kesilmiştir. Ankara-Ayaş’ta 1200 m olarak planlanan ve evaporit amaçlı açılan kuyu 949 m’de tamamlanmış ancak cevher kesilememiştir. Balıkesir-Kepsut’ta 18 lokasyonda altın amaçlı toplam 2348,30 m sondaj gerçekleştirilmiştir. Analiz ve değerlendirme çalışmaları sürmektedir. Kütahya-Gediz-Pınarbaşı’nda çeşitli ölçeklerde polimetal amaçlı maden jeolojisi etütleri yapılmıştır. Ülkemizin sahip olduğu yer altı kaynaklarının belirlenmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması başlı başına stratejik önemi haiz bir konudur. Bu kapsamda yapılan çalışmalar yoğunlaşarak devam edilmiştir. 2010 yılında toplam 112 adet metalik maden (56 adet) ve endüstriyel hammadde (56 adet) arama ruhsatı sahasında detaylı maden jeolojisi araştırmaları sürdürülmüş ve 2010 yılında 129 lokasyonda 44.994 m maden arama amaçlı, ücretli işler kapsamında bor ve diğer endüstriyel tuzlar, kömür ve Au amaçlı olmak üzere 43 lokasyonda 8608 m olmak üzere toplam 53602 m karotlu sondaj gerçekleştirilmiştir. Enerji Hammade Aramalarına Yönelik Çalışmalar MTA Genel Müdürlüğünce 2005 yılından itibaren yoğun bir kömür arama faaliyeti yürütülmekte ve Türkiye genelinde gerçekleştirilecek geniş çaplı projelerle ülkemiz kömür rezervlerinin artırılması hedeflenmektedir. Kömür rezervlerinin bugünkü tüketim koşullarında 200 yıl kullanılabilecek bir potansiyel sunması, sürdürülebilir bir kalkınma ve enerji güvenliği sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ülkemizin 8,3 milyar ton olan linyit rezervine 2005 yılından bu yana yürütülen ve halen devam eden çalışmalar sonucunda aşağıdaki sahalardan 4.7 milyar ton ilave rezerv katkısı sağlanmıştır. Böylece ülkemiz toplam linyit rezervi %50 artırılarak 13,00 milyar tona ulaşmıştır. Günümüze kadar yapılmış olan yaklaşık tüketim toplamı düşüldükten sonra ise ülkemizin toplam linyit rezervi 11,5 milyar tondur.     1,3 milyar ton (Afşin-Elbistan EÜAŞ sahası) 1.280 milyon ton (Konya-Karapınar MTA ruhsat sahalarında), 498 milyon ton (Trakya havzası MTA ruhsat sahalarında), 515 Milyon ton (Elbistan MTA ruhsat sahalarında),
80

   

275 Milyon ton (Eskişehir Alpu MTA Ruhsat sahasında), 172 milyon ton (Manisa-Soma TKİ sahasında) 160 milyon ton (Afyon-Dinar) 13 milyon ton (Malatya)

Kömür arama çalışmaları Trakya Havzası, Konya-Karapınar, Eskişehir-İnönü-Alpu, Afyon-Dinar-Sandıklı, Denizli-Çivril, Malatya-Arguvan‘da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca kurumlar arası iş birliği kapsamında Ankara-Beypazarı‘nda EÜAŞ ile, Manisa-Soma sahasında TKİ ile arama çalışmaları yürütülmektedir. Yeni tespit edilen 4,5 miyar ton kömürlerin kalorileri 1500-3000 Kcal/kg arasında olup, 5000 MW’lık termik santrala yetecek potansiyeldedir. MTA Genel Müdürlüğünün Kırklareli, Eskişehir, Malatya, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Denizli, Malatya, Kayseri ve Karaman illerinde toplam 106 adet kömür ruhsatı bulunmaktadır. Çalışmaları tamamlanan Tekirdağ ilinde 8, Konya-Karapınar’da 4, Afyon-Dinar’da 2, Kahramanmaraş ilinde 3 adet ruhsat sahası, buluculuk talebi ile Raporu hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ülkemizde, Manisa-Köprübaşı, Uşak-Fakılı, Aydın-Demirtepe, Aydın-Küçükçavdar, Yozgat-Sorgun’da 9129 ton uranyum; Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören’de 380.000 ton toryum rezervi belirlenmiştir. Belirlenen uranyum yataklarının tenörleri ise % 0,04 - % 0.1U3O8 arasında değişmektedir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından geçmiş yıllarda yapılan aramalar sonucunda Eskişehir, Sivrihisar-Kızılcaören yöresinde toryum rezervi ortaya çıkartılmış olup, uranyum rezervlerinin belirlenmesine ve rezervin artırılmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Ülkemizde bulunan bir diğer fosil enerji hammaddesi ise bitümlü şeyllerdir. Bilindiği gibi bitümlü şeyller enerji hammaddesi olarak kullanıldığı gibi toprak güçlendirici olarak tarımda da kullanım olanağı bulunan bir hammaddedir. Bitümlü şeyllerden ayrıca petrol eldesi de olasıdır. Türkiye’de belirlenmiş bulunan 1.6 milyar ton bitümlü şeyl rezervinin ekonomiye kazandırılması konusunda gerek toprak güçlendirici gerekse petrol eldesi bağlamında projeler hazırlanmakta ve araştırmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

81

Ülkemiz için en önemli alternatif enerji kaynaklarından biri de Jeotermal Enerji’dir. Türkiye, jeotermal sistemlerin oluşumunu sağlayan unsurların yaygın olması sonucu jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyadaki zengin ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemizdeki jeotermal enerji araştırmaları MTA tarafından yürütülmektedir. Günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulan bu enerji kaynağına dayalı olarak elektrik üretimi, konut-sera ısıtmacılığı ve termal turizm yapılarak ekonomiye önemli katkı sağlanmaktadır. Ülkemizde jeotermal arama yapan tek kuruluş olan MTA çalışmalarına 1962 yılında prospeksiyon çalışmaları ile başlanmıştır; 2007 yılında 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun yürürlüğe girmesi ile jeotermal arama ruhsatlı sahalarda çalışmalar başlamıştır. Böylece yatırım olarak jeotermale ilgi artmış, özel sektör tarafından yapılan sondajlarla beraber jeotermal amaçlı yapılan sondaj miktarı yılda 50.000 metre seviyelerine gelmiştir. Ülkemizin jeotermal ısı kapasitesini görünür hale getirmek için jeotermal aramalara hız verilmiş, son dört yılda yapılan arama-araştırma faaliyetleri sonucunda yüzde 40 arttırılarak 4.500 MWt’e yükseltilmiştir. Yılda 2.000 m olan MTA‟nın jeotermal sondaj miktarı yaklaşık 20.000 metrelere çıkarılmıştır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından jeoloji, jeofizik, hidrojeokimya ve sondaj çalışmaları şeklinde sürdürülen sistematik çalışmalar sonucunda 2010 yılı aralık ayı sonu itibariyle 504 adet 252.936 m. sondajlı arama yapılarak ülkemizde 190 adet sahanın olduğu belirlenmiş olup, doğal çıkışlar dahil açılan kuyular ile 4500 MWt ısı enerjisi elde edilmiştir. Ülkemizin teorik jeotermal enerji potansiyeli 31.500 Mwt olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz bu potansiyeli ile Dünya’da 7. Avrupa’ da ise 1. konumdadır. Jeotermal alanlardaki potansiyelin arttırılması, geliştirilmesi ve yeni jeotermal alanların belirlenmesi, araştırılması çalışmaları yatırım programı çerçevesinde hızla devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan jeotermal çalışmalar sırasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda bundan sonra sadece potansiyelin ortaya çıkarılması değil, optimum yararlanma ve geliştirilme süreçleri de bilimsel ve teknik çalışmalarla desteklenerek gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalarla jeotermal sahalarımızda gereğinden fazla, bilinçsiz ve kontrolsüz sondaj yapılması önlenmiş olacak, üretimde beslenmeboşalım dengesi gözetilecek ve böylece jeotermal kaynağın yenilenebilirliği korunmuş olacaktır. Ayrıca bu kaynakların aranması, kullanımı ve korunması gibi faaliyetlerin teknik denetim altına alınarak kontrollü ve bilinçli yapılması sağlanacaktır. Daha önce belirlenen jeotermal sahaların yeni araştırma etütleri ve sondajları ile geliştirilmesi çalışmaları MTA Genel Müdürlüğünün başlıca hedeflerindendir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılı içerisinde 19 adet kuyuda çalışmalar tamamlanmış olup, toplam 21.533,15 m sondaj yapılmış, ülke potansiyeline 119,38 MWt enerji ilave edilmiştir. Türkiye'de elektrik üretimine uygun potansiyel içeren 17 adet saha bulunmaktadır. Ülkemizde jeotermal enerjiden elektrik üretiminin 2013 yılı sonunda 600 MWe ulaşılabileceği öngörülmektedir. Tüm bu sahaların geliştirilme çalışmaları neticesinde 1.000 MWe ulaşılabileceği düşünülmektedir.

82

MTA Genel Müdürlüğünün Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kütahya, Kırıkkale, Karaman, Manisa, Muğla, Malatya, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde toplam 358 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı bulunmaktadır. Kurumda yürütülen teknoloji, analiz ve çevre çalışmaları 2010 yılında da devam etmiştir. Laboratuvarlarda, MTA projeleri ile Kurum dışından gönderilen cevher, kayaç, toprak, dere sedimanı, katı yakıt, deresuyu, gölsuyu, yeraltı suyu, sanayi atığı (anot çamuru), metal ve alaşım numunelerinin, kimyasal, mineralojik-petrografik analizleri ve teknolojik testleri yapılmaktadır. 2010 yılında 49.702 adet numunede 349.083 adet analiz/test yapılmıştır. Kurum laboratuvarları, yılda 60.000 numunenin analiz/testlerini yapabilecek kapasiteye ulaştırılmıştır.

Yıllar Numune Sayısı Analiz Sayısı

2006 32.421 211.919

2007 36.635 238.587

2008 42.025 267.903

2009 59.439 401.582

2010 49.702 349.083

2010 yılında laboratuvarlarda kurulan Kalite Yönetim Sistemi ile laboratuvarların teknik yeterliliği Türk Akreditasyon Kurumu tarafından uygun bulunarak 04.10.2010 tarih ve AB-0394-T numaralı Akreditasyon Sertifikası ile belgelendirilmiştir.
83

4. 2006-2010 Yılları MTA Genel Müdürlüğü’nce Belirlenen Rezerv Tabloları ve Ruhsat Bilgileri a) 2006-2010 Döneminde MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Belirlenen Kömür Rezervleri
Ruhsat No Rapor Tarihi Maden Cinsi REZERV ( Ton ) Görünür Muhtemel Mümkün Toplam Orijinal Alt Isı Değeri (KCal/Kg) 1794

S.No

İli

İlçesi

Açıklama

1

Yalova

Safranköy

İR:5333 AR-2005 3128 AR-2005 3129 AR-2006 9698 AR-2005 0075 AR-2005 9231 AR-2005 9230 AR-2005 9236 AR-2005 0052 AR-2005 9229

2007

Linyit

5 961 573

3 384 342

-

9 345 915

Ücretli İş. ( Ruhsat Sahibi: Cihangir Şengel ) MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı

2 3
84

K.Maraş K.Maraş K.Maraş Tekirdağ İstanbul İstanbul İstanbul Tekirdağ İstanbul

Elbistan Elbistan Elbistan Merkez Çatalca Çatalca Çatalca Merkez Çatalca

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010

Linyit Linyit Linyit Linyit Linyit Linyit Linyit Linyit Linyit

10 155 900 367 658 200 137 240 700 5 005 460 74 475 705 61 159 543 67 533 359 84 445 738 25 288

2 539 000 25 767 015 12 728 100 12 283 530 27 107 040 993

2 963 700 -

10 155 900 367 658 200 137 240 700 10 508 160 100 242 720 73 887 643 79 816 889 111 552 778 26 281

950 1018 1115 2865 2010 1894 2086 2183 2156

4 5 6 7 8 9 10

84

S.No 11

İli

İlçesi

Ruhsat No AR-2005 0032 AR-2005 0063 AR-2005 8284 AR-2005 8285 AR-2005 4450 AR-2006 0120 AR-2006 0120 AR-2006 0118 AR-2006 0118 AR-2006 0119 AR-2006 0119

Rapor Tarihi 2010 2010 2010 2010 2010

Maden Cinsi Linyit Linyit Linyit Linyit Linyit

REZERV ( Ton ) Görünür 50 525 20 609 19 412 3 971 633 760 5 629 Muhtemel 17 272 4 015 Mümkün Toplam 67 797 24 624 19 412 9 600 633 760

Orijinal Alt Isı Değeri (KCal/Kg) 2072 1961 1351 1556 1343

Açıklama MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı MTA Ruhsatı

Tekirdağ Tekirdağ Afyon Afyon Konya

Merkez Merkez Dinar Dinar Karapınar

12 13 14 15
85

Konya 16 Konya

Karapınar

2010

Linyit

631 259

631 259

1443

MTA Ruhsatı

Karapınar

2010

Linyit

15 628

15 628

1296

MTA Ruhsatı

Konya 17 Konya

Karapınar

2010

Linyit

201 591

201 591

1402

MTA Ruhsatı

Karapınar

2010

Linyit

65 306

65 306

1288

MTA Ruhsatı

18

Konya

Karapınar

2010 2010

Linyit

116 593

116 593

1354

MTA Ruhsatı

19

Konya

Karapınar

Linyit

51 579

51 579

1247

MTA Ruhsatı

85

b) 2006-2010 Döneminde MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Belirlenen Metalik Maden Rezervleri
REZ ERV veTENÖR S.No 1 2 3 İLİ İLÇESİ RUHSAT NO RAPOR MADENİN TARİHİ CİNSİ GÖRÜNÜR Rezerv(ton) KIRŞEHİR BİLECİK ESKİŞEHİR BALIKESİR KAMAN BOZÜYÜK Ö.İ.R.9709 Ö.İ.R.10269 2006 2006 2006 2006 ALTIN ALTIN ALTIN ALTIN 111.000 5.265.526 5.590.000 Tenör(g/t) 0.8 0.25 0.165 0.65 %0.33 Cu MUHTEMEL Rezerv(ton) Tenör(g/t) 317.000 11.054.902 16.274.000 0.8 0.25 0.165 0.69 %0.32 Cu 39.264.841 24.879.460 0.25 0.160 0.79 MÜMKÜN TOPLAM Tenör(g/t) AÇIKLAMA

Rezerv(ton) Tenör(g/t) Rezerv(ton) 428.000 55.585.269 46.743.460 0.8 0.25 0.162 0.70 %0.32 Cu MTA Ruhsatlı MTA Ruhsatlı MTA Ruhsatlı

SARICAKAYA Ö.İ.R.10415. AYVALIK

4

Ö.İ.R.10578

317.980

440.836

219.338

978.154

MTA Ruhsatlı

5

%0.041 Mo BALIKESİR HAVRAN Ö.İ.R.10598 2006 Cu+Mo 19.245.455 %0.96 eşd.Cu 4.869.413

%0.046 Mo 24.114.868 %1 eşd.Cu 867.848 2.592.650 1.1 0,24% 931.432 1.1 2.270.160 4.228.303 15.695 985.698 32.037.750 528.100 604,731 311.748 192.00 1,01 0.55 1,187 % 0,14 Cu % 1,52 Pb % 2,06 Zn % 1,07 Cu % 0,2 Cu 18.458.943 944.500 789,948 0.54 1,211 % 0,15 Cu % 1,20 Pb % 1,80 Zn 2.326.830 56.537.693 1.668.800 1,510,851 677.010 256.000

%0.042 Mo

MTA Ruhsatlı

%0.97 eşd.Cu MTA Ruhsatlı 1.1 0.25 1.17 0.89 0.55 1.2O5 % 0,15 Cu % 1,37 Pb % 1,95 Zn % 1,007 Cu % 0,2 Cu MTA Ruhsatlı MTA Ruhsatlı Tip Mukavele ek rezerv MTA Ruhsatlı MTA Ruhsatlı Ücretli iş MTA Ruhsatlı

86
6 7 8 9 10 11 12 13 14 KIRŞEHİR ELAZIĞ BİLECİK TERZİALİ SİVRİCE SÖĞÜT Ö.İ.R. 10544 Ö.İ.R.10817 İR-3141 ÖİR. 11150 ÖİR. 11280 İR:1608 AR.91984 AR:2005 0055 AR:2005 0405 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2010 ALTIN BAKIR ALTIN ALTIN ALTIN ALTIN Cu-Pb-Zn BAKIR BAKIR 470.880 1.635.653 15.695 1.341.132 6.041.000 196.200 116,172 365.262 64.000 GÜMÜŞHANE SOBRAN ÇANAKKALE BALIKESİR ORDU ADIYAMAN ERZURUM BAYRAMİÇ BEYKÖY GÖLKÖY SİNCİK OLTU

1,1 0,26 1,17 0,8 0,55 1,221 % 0,14 Cu % 1,69 Pb % 2,42 Zn % 0,95 Cu % 0,2 Cu

MTA Ruhsatlı MTA Ruhsatlı

86

c) 2006-2010 Döneminde MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Belirlenen Endüstriyel Hammadde Rezervleri
R E Z E R V G Ö R Ü N Ü R Rezerv(ton) 1 2 3 4 5 6 YOZGAT GİRESUN İZMİR KIRKLARELİ ÇORUM AFYON Merkez Çamoluk Tire Dereköy İskilip Sincanlı ÖİR.10545 AR.90647 ÖİR.10679 ÖİR.1878 AR:81868 AR:83983 2007 7 SİİRT Merkez AR: 200609530 2007 Alçıtaşı 41.783.175 2006 2006 2006 2007 2007 Feldispat Mermer Feldispat Dolomit Feldispat Kaolen 138.718.750 425,000 m3 46.813 %7,49 Alkali 1.674.081.874 %19-21 MgO Tenör(%) %7,7-8,7 Alkali ve T E N Ö R M Ü M K Ü N Rezerv(t) Tenör(%) TOPL AM Rezerv(t) 196.968.750 850,000 m3 46.813 4.001.496.932 849.680 306.000

No

İLİ

İLÇESİ

RUHSAT NO

RAPOR TARİHİ

MADENİN CİNSİ

M U H T E M E L Rezerv(ton) Tenör(%)

58.250.000 %7,7-8,7 Alkali 425,000 m3

2.327.415.058 %19-21 MgO 849.680 306.000 % 8.5-11.5 (K2O+Na2O) Fe2O3 oranı %1.1-3.3 %20 Aluminyum oksit % 2'nin altında demiroksit % 30.20-%36.52 CaO %37.0-%47.18 SO3 %20.30 H2O Ortalama % 8 Toplam Alkali (Na2O+K2O) Ortalama % 4 Fe2O3+TiO2 Ortalama % 8 Toplam Alkali (Na2O+K2O) Ortalama % 4 Fe2O3+TiO2

41.783.175

8

YOZGAT

Sorgun

AR:86090

2007

Feldspat

36.168.818

36.168.818

87

9

YOZGAT

Sorgun

AR:86110

2007

Feldspat

78.412.780

78.412.780

10

MARDİN

Kızıltepe

AR:20060958

2008

Kuvars Kumu

17.501.594

% (80.10 - 97.20) SiO2 % (0.45 - 1.60) Fe2O3 % (0.80 - 5.90) Al2O3 % (0.70 - 4.50) K2O

17.501.594

11 12 13 14 15 16 17

MARDİN MARDİN MARDİN MARDİN MARDİN MARDİN KARABÜK

Merkez Merkez Derik Derik Merkez Merkez Yenice

AR:20060955 AR:20060807 AR:20060802 AR:20060803 AR:20060806 AR:20060805 AR:91284

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009

Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Mermer Feldspat

12.178.406 7.042.706 104.273.280 107.752.320 13.141.350 14.955.275 1.921.875 % 5,75 ( K2O+Na2O ) Fe2O3 oranı % 2,10 3.289.062 % 4,55 ( K2O+Na2O ) Fe2O3 oranı % 1,88

12.178.406 7.042.706 104.273.280 107.752.320 13.141.350 14.955.275 1.921.875

3.289.062

87

No

İLİ

İLÇESİ

RUHSAT NO

RAPOR TARİHİ

MADENİN CİNSİ G Ö R Ü N Ü R Rezerv(ton) Tenör(%) Feldspat +Kuvars Kuvars

R E Z E R V

ve T E N Ö R M Ü M K Ü N Rezerv(t) Tenör(%) TOPL AM Rezerv(t) 319.453.124 327.245.435

M U H T E M E L Rezerv(ton) Tenör(%)

18 KASTAMONU Bozkurt AR:92179 2009

92.437.187 % (72.00 - 81.90) SiO2 94.385.265 % (9.20 - 15.20) Al2O3 % (0.10- 1.80) Fe2O3 %(5.30-9.60)(K2O+Na2O)

107.114.375 % (72.00 - 81.90) SiO2 109.711.812 % (9.20 - 15.20) Al2O3 % (0.10- 1.80) Fe2O3 %(5.30-9.60) (K2O+Na2O) 115.250.158 % 97.10 SiO2 % 0.76 Al2O3 % 0.58 Fe2O3 340.187.500 % 87.29 SiO2 % 4.23 Al2O3 % 3.81 Fe2O3 6.807.812 % (84.10 - 96.50) SiO2 % (0.70 - 7.50) Al2O3 % (1.30- 4.00) Fe2O3 19.602.187 % 75.29 SiO2 19.602.187 % 13.81 Al2O3 % 0.63 Fe2O3 %7.44(K2O+Na2O)

119.901.562 % (72.00 - 81.90) SiO2 123.148.358 % (9.20 - 15.20) Al2O3 % (0.10- 1.80) Fe2O3 %(5.30-9,60) (K2O+Na2O) 126.860.717 % 97.10 SiO2 % 0.76 Al2O3 % 0.58 Fe2O3

19

KASTAMONU

Daday

AR:93041 2009

Kuvarsit

83.370.291 % 97.10 SiO2 % 0.76 Al2O3 % 0.58 Fe2O3

325.481.166

20

ZONGULDAK

Merkez

AR:93113 2009

Kuvars Kumu

195.421.365 % 88.84 SiO2 % 4.23 Al2O3 % 3.81 Fe2O3

535.608.865

21

ZONGULDAK

Merkez

AR:93047 2009

Kuvars Kumu

27.231.250 % (84.10 - 96.50) SiO2 % (0.70 - 7.50) Al2O3 % (1.30- 4.00) Fe2O3

6.807.812 % (84.10 - 96.50) SiO2 % (0.70 - 7.50) Al2O3 % (1.30- 4.00) Fe2O3 19.602.187 % 75.29 SiO2 19.602.187 % 13.81 Al2O3 % 0.63 Fe2O3 %7.44(K2O+Na2O)

40.846.874

88

22

KASTAMONU

Doğanyurt

AR:93465 2009

Kuvars Feldspat

57.118.437 % 75.29 SiO2 57.118.437 % 13.81 Al2O3 % 0.63 Fe2O3 %7.44(K2O+Na2O)

96.322.811 96.322.811

23 24

ERZURUM MUŞ

Karayazı Bulanık

AR:200801077 AR:200801076

2009

Mermer Alçıtaşı

4.531.800 1.340.768 % 35.07 CaO % 36.60 SO3 % 17 Kristal suyu (Kil Aralıklı)

4.531.800 1.340.768

2009

25

MUŞ

Bulanık

AR:200707234

2009

Alçıtaşı

3.173.144 % 33.45 CaO % 37.67 SO3 % 15.60 Kristal suyu ( Kil Arakatkılı)

3.173.144

26

MUŞ

Merkez

AR:200805560

2009

Kuvarsit

85.716.550

% (92.81 - 97.10) SiO2 % (1.30 - 3.06) Al2O3 % (0.40 - 0.65) Fe2O3

85.716.550

88

No

İLİ

İLÇESİ

RUHSAT NO

RAPOR TARİHİ

MADENİN CİNSİ G Ö R Ü N Ü R Rezerv(ton) Tenör(%) % (92.4 - 96.2) SiO2 % (0.30 - 0.50) Fe2O3 % (0.30 - 0.50) Fe2O3

R E Z E R V

ve T E N Ö R M Ü M K Ü N Rezerv(t) Tenör(%) TOPL AM Rezerv(t) 15.906.751

M U H T E M E L Rezerv(ton) Tenör(%)

27

MUŞ

Hasköy

AR:200805338

2009

Kuvarsit

15.906.751

28

BİTLİS

Mutki

AR:200805605

2009

Kuvarsit

30.814.000

Tabandaki gri kuvarsit % (88.86 - 93.34) SiO2 % (2.80 - 5.75) Al2O3 % (1.40 - 3.90) Fe2O3 Tavandaki beyaz kuvarsit % (92.29 - 95.70) SiO2 % (1.80 - 3.99) Al2O3 % (1.10 - 2.30) Fe2O3 Toplam Alkali (Na2+K2O)%(5,33-5,63) Fe2O3 oranı %(0,76-1,48) Toplam Alkali (Na2+K2O)%(5,36-5,96) Fe2O3 oranı %(0,93-1,47) Ort. % 80 Zeolit (Şabazitik Ağırlıklı) % 82 NaCl % 33,34 Na2SO4 % 80,25 NaCl % 28,19 Na2SO4 % 93,50 NaCl Toplam Alkali (Na2+K2O)%(4,82-6,28) Fe2O3 oranı %(0,66-2,53)

30.814.000

29

KIRKLARELİ

Merkez

AR:200711493

2010

Feldspat

432.602.844

432.602.844

89

30

KIRKLARELİ

Merkez

AR:200711491

2010

Feldspat Zeolit (Şabazitik) Kayatuzu (Halit) Sodyum Sülfat (Gluaberit) Kayatuzu (Halit) Sodyum Sülfat (Bloedit) Kayatuzu (Halit) Feldspat

88.332.187

88.332.187

31 32

ANKARA KARS

Bala Kağızman

AR:200554708 AR:20054905

2010

96.550 14.610.888 595.247.793 523.997.278 51.234.750 144.608.861 71.591.500

96.550 14.610.888 595.247.793

2010

33

KONYA

Ereğli

AR:20056105

523.997.278 51.234.750 144.608.861 71.591.500

2010 2010 2010 2010 2010

34 35

KONYA KIRKLARELİ

Ereğli Merkez

AR:20056243 AR:200711492

36 37

ÇORUM ÇANKIRI

Bayat Merkez

AR:200811011 AR:200900343

Göl Tuzu Kayatuzu (Halit)

14.195 7.974.750

% 53,98 (Blödit+Tenardit) % 97 NaCl

14.195 7.974.750

89

d) 2010 Yılında MİGEM’e Devredilen Sahalar (31.12.2010 tarihi itibariyle)
SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 İLİ Denizli Sivas Kırşehir Sakarya Sakarya Manisa Bilecik Yozgat Giresun Eskişehir Balıkesir Balıkesir Kırşehir İzmir Elazığ Kırklareli Gümüşhane Çanakkale Çorum Afyon Siirt Yozgat Yozgat Mardin Mardin Mardin Mardin Mardin Mardin Mardin Karabük Ordu Kastamonu Kastamonu Zonguldak Zonguldak Kastamonu Muş Muş Erzurum Tekirdağ K.Maraş K.Maraş K.Maraş Muş Muş Bitlis İstanbul İstanbul İstanbul Tekirdağ İLÇESİ Acıpayam Kangal Kaman Karasu Karasu Alaşehir Bozüyük Merkez Çamoluk Sarıcakaya Ayvalık Havran Merkez Tire Sivrice Merkez Merkez Bayramiç İskilip Sincanlı Merkez Sorgun Sorgun Derik Derik Merkez Merkez Merkez Kızıltepe Merkez Yenice Gölköy İnebolu Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bulanık Karayazı Merkez Elbistan Elbistan Elbistan Merkez Hasköy Mutki Çatalca Çatalca Çatalca Merkez RUHSAT NO MADENİN CİNSİ ERİŞİM 2324517 1052838 2373094 2384404 2384413 1508556 2401373 24114177 2542522 2421518 2180799 1017402 2421518 2414613 2416178 1112842 2438982 2448857 2465948 2483311 3089871 2503137 2502937 3089856 3089863 3089989 3089994 3089995 3089845 3089997 2547452 1050499 2551748 1202169 1205867 1205954 1200825 3147112 3166631 3166632 3052880 3117409 3063746 3063742 3182611 3182615 3182614 3079915 3079910 3079903 3052746 DEVİR TARİHİ 10.11.2004 07.07.2005 13.08.2005 30.09.2005 30.09.2005 03.10.2005 03.02.2006 23.02.2006 31.05.2006 13.07.2006 31.07.2006 31.07.2006 22.08.2006 22.11.2006 26.12.2006 14.03.2007 28.03.2007 05.04.2007 28.05.2007 19.09.2007 14.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 23.01.2008 31.01.2008 31.01.2008 23.01.2008 31.01.2008 23.01.2008 31.01.2008 08.01.2009 20.02.2009 09.03.2009 16.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 24.04.2009 18.05.2009 18.05.2009 18.05.2009 23.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 26.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 28.12.2009

2004-2005-2006 YILLARI ÖNİR:9109 Sepiyolit ÖNİR 9670 Altın ÖNİR 9709 Altın +Volastonit ÖNİR9812 Titan ÖNİR 9972 Titan ÖNİR- 9713 Titan ÖNİR-10269 Altın ÖNİR-10545 Feldspat AR-90647 Mermer ÖN-İR10415 Altın ÖNİR-10578 Altın ÖNİR-10598 Bakır ÖNİR-10544 Altın ÖNİR- 10679 Kuvars+Feldspat ÖNİR-10817 Metalik 2007 YILI ÖNİR-1878 Dolomit ÖNİR-11150 Altın ÖNİR-11280 Altın AR-81868 Feldspat AR-83983 Kaolen AR-20060953 Alçıtaşı AR-86110 Feldispat AR-86090 Feldispat 2008 YILI 20060803 Mermer 20060802 Mermer 20060807 Mermer 20060806 Mermer 20060805 Mermer 20060958 Kuv. Kumu 20060955 Mermer 2009 YILI 91284 91984 92179 93041 93047 93113 93465 200707234 200801076 200801077 20050075 20069698 20053128 20053129 200805560 200805338 200805605 20059231 20059230 20059236 20050052 Feldispat Bakır-Pb-Zn Feldispat Kuvarsit Kuvars Kuvars Kumu Feldspat,Kuvars Alçıtaşı Alçıtaşı Mermer Kömür Kömür Kömür Kömür Kuvarsit Kuvarsit Kuvarsit Kömür Kömür Kömür Kömür

90

SIRA NO 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

İLİ İstanbul Tekirdağ Tekirdağ Adıyaman Kırklareli Kırklareli Erzurum Afyon Afyon Konya Ankara Kars Konya Konya Kırklareli Çorum Çankırı

İLÇESİ Çatalca Merkez Merkez Sincik Merkez Merkez Oltu Dinar Dinar Karapınar Akyurt Kağızman Ereğli Ereğli Merkez Bayat Merkez

RUHSAT NO

MADENİN CİNSİ

ERİŞİM 3079911 3052800 3052712 3052769 3158077 3158079 3058098 3078257 3078256 3068081 3068483 1156453 3072214 3072216 3158076 3201299 3202659

DEVİR TARİHİ 23.02.2010 23.02.2010 23.02.2010 12.03.2010 12.03.2010 12.03.2010 01.04.2010 01.04.2010 01.04.2010 22.04.2010 13.07.2010 21.07.2010 07.09.2010 07.09.2010 10.12.2010 13.12.2010 28.12.2010

2010 YILI 20059229 Kömür 20050063 Kömür 20050032 Kömür 20050055 Au-Cu-Ag-Pb-Zn 200711491 Feldispat 200711493 Feldispat 20050405 Au-Cu--Pb-Zn-Mo 20058284 Kömür 20058285 Kömür 20054450 Kömür 20054708 Kim. Tuz 20054905 Kim. Tuz 20056105 Kim. Tuz 20056243 Kim. Tuz 200711492 Feldispat 200811011 Göl tuzu 200900343 Kaya Tuzu

24.06.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5995 sayılı Kanun düzenlemeleri ile IV(b) grubu kömür sahalarının ihale edilmek üzere MİGEM’e devri yerine İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşlarına arama masrafları karşılığında devir edilmesi gerekmektedir.
İHTİSASLAŞMIŞ DEVLET KURULUŞLARINA VERİLMEK ÜZERE BEKLEYEN SAHALAR SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 İLİ Konya Konya Konya Tekirdağ K.Maraş K.Maraş K.Maraş İstanbul İstanbul İstanbul Tekirdağ İstanbul Tekirdağ Tekirdağ Afyon Afyon Konya İLÇESİ Karapınar Karapınar Karapınar Merkez Elbistan Elbistan Elbistan Çatalca Çatalca Çatalca Merkez Çatalca Merkez Merkez Dinar Dinar Karapınar RUHSAT NO 20060118 20060120 20060119 20050075 20069698 20053128 20053129 20059231 20059230 20059236 20050052 20059229 20050063 20050032 20058284 20058285 20054450 M.CİNSİ Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür ER.NO 3081329 3081331 3081330 3052880 3117409 3063746 3063742 3079915 3079910 3079903 3052746 3079911 3052800 3052712 3078257 3078256 3068081

1935-1985 Yılları Arasinda Devredilen Maden Sahası Sayısı 1985 Yılından 05.06.2004 Tarihine Kadar da Devredilen Maden Sahası Sayısı 2005-Aralik 2010 Tarihleri Arasinda Devredilen Ruhsat Sayısı

506 139 68

91

Ülkemiz yeraltı kaynaklarının aranması-araştırılması için başlatılan yoğun çalışmalar sonucunda MTA’nın ruhsat sayısı 2004 yılında 25 iken 2010 yılında 833’e ulaşmıştır. 2010 yılı sonu itibarı ile endüstriyel hammadde arama ruhsat sayısı 113, metalik maden arama ruhsat sayısı 127, kömür arama ruhsat sayısı 234, jeotermal kaynak arama ruhsat sayısı 359 olmak üzere, toplam 833 adet arama ruhsatı alınmıştır. MTA Tarafından 2005-2010 Yılları Arasında Alınan Ruhsatların Dağılımı

2005 METALİK MADEN ENDÜSTRİYEL HAMMADDE KÖMÜR TOPLAM 11 9 10 30

2006 6 10 10 26

2007 17 9 19 45

2008 22 21 50 93

2009 15 8 42 65

2010 56 56 103 215

TOPLAM 127 113 234 474

2010 yılı sonu itibariyle, 56 adet Metalik Maden ve 56 adet Endüstriyel Hammadde, 103 adet Kömür olmak üzere 215 adet arama ruhsatı alınmıştır.

Jeotermal Ruhsatları – İhale ve Devirleri MTA Genel Müdürlüğü çalışmaları sonucu ortaya çıkardığı jeotermal alanlar ile ilgili çalışmalar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurular yapılarak Jeotermal alan buluculuk belgeleri alınmıştır. Buluculuk belgesi alınan sahalar için; 5686 sayılı Kanun gereği İl Özel İdareleri nezdinde çalışma yürütülerek; buluculuk belgelerine istinaden jeotermal arama ruhsatları alınmıştır. 2010 yılı sonu itibarı ile MTA Genel Müdürlüğü’nün 359 adet jeotermal arama ruhsatı mevcuttur.
92

Jeotermal Ruhsatlar Özet Bilgileri
2010 Yılı Sonu İtibarıyla Jeotermal Ruhsat Sayısı İhalesi Sonuçlanarak Sözleşme İle Devir Edilen Saha Sayısı

359 adet 21 adet saha (31 adet ruhsat)

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ALINAN JEOTERMAL ARAMA RUHSATLARI DAĞILIMI

5686 sayılı Kanun ile MTA’ya, bulduğu jeotermal kaynakları ihale yolu ile devir yetkisi verilerek bu kaynakların hızlı bir şekilde yatırıma dönüştürülmesi sağlanmıştır. 2008 yılı içerisinde elektrik üretimine uygun 4 saha ve 2009 yılında ısıtma ve termal turizmine uygun 7 saha, 2010 yılında 3’ü elektrik üretimine, 7’si ısıtma ve termal turizmine uygun 10 saha ihale yoluyla devredilmiştir. 2011 yılında 2’si elektrik üretimine uygun 22 sahanın ihale süreci devam etmektedir.

93

İHALE SONUCU SÖZLEŞME İMZALANAN JEOTERMAL ALAN İHALE SONUÇ BİLGİLERİ
SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İLİ Aydın Aydın Aydın Manisa Van Van İzmir İzmir Konya İLÇESİ Merkez Germencik Sultanhisar Salihli Erciş Özalp Aliağa Aliağa Seydişehir Akşehir Eskipazar Kuyucak Sultanhisar Nazilli Çaldıran Çubuk İhsaniye Çiçekdağı Cihanbeyli Tarsus Torbalı ALAN ADI RUHSAT NO SÖZLEŞME TARİHİ

Merkez-Köşk-Umurlu-Serçeköy J-641 A,B,C,D 24.12.2008 Germencik-Bozköy-Çamur Sultanhisar-Atça Salihli-Caferbeyli Zilan-Şorköy Çaybağı Samurlu Ilıcaburun Kavakköy Tuzlukçu Eskipazar Pamukören Sultanhisar Gedik Ayrancılar Melikşah Bozhüyük Mahmutlu Bozdağ Güneyyolu-Camili Torbalı J-552 A-B J-844 15.12.2008 1.ETAP 03.02.2009

10/A-20/A,21 10.02.2009 002/A-B 1 1001 1012 1 2 2008/1 J-451 J-551 4 06.2008/66 107 1004 3 ve 4 2009/03 1013 23.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 13.07.2009 23.06.2010 2.ETAP

10 Konya 11 Karabük 12 Aydın 13 Aydın 14 Aydın 15 Van 16 Ankara 17 Afyon 18 Kırşehir 19 Konya 20 Mersin 21 İzmir

21.05.2010 3.ETAP J-452/A-B-C 24.05.2010 20.05.2010 21.05.2010 13.05.2010 21.05.2010 18.05.2010 21.05.2010 24.05.2010

5686 sayılı yasa gereği ayrıca MTA Genel Müdürlüğü tarafından maliyet bedelleri üzerinden kuyu devirleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Sivas-Sıcakçermik sahasında bulunan MTA-4 kuyusu Sivas Belediye Başkanlığı’na, Afyon Gazlıgöl sahasında bulunan G-1 kuyusu ise Afyon Gazlıgöl Belediye Başkanlığı’na sözleşme ile 2009 yılında devir edilmiştir. 2010 yılı içinde Afyon ili dahilinde 117 nolu ruhsat içerisinde bulunan AS-1, AF-1 ve AF-3 kuyuları Afyon İl Özel İdaresi iştiraki AFJET-Afyon Jeotermal A.Ş.’ne devir edilmiştir. Devir edilen kuyu bilgileri aşağıda verilmiştir. KUYU DEVİR BİLGİLERİ
DEVİR ALAN Sivas Belediye Başkanlığı Gazlıgöl Belediye Başkanlığı AFJET-Afyon Jeotermal A.Ş. AFJET-Afyon Jeotermal A.Ş. AFJET-Afyon Jeotermal A.Ş. Denizli İl Özel İdaresi RUHSAT NO 1 145 117 117 117 J-559/C 94 KUYU ADI MTA-4 G-1 AS-1 AF-1 AF-3 TH-1 SÖZLEŞME TARİHİ 12.08.2009 23.09.2009 08.02.2010 30.06.2010 30.06.2010 10.08.2010

5. 2010 Yılı MTA Projeleri Sondajlı Aramalar Özeti
YERİ K.Maraş- Afşin-Kızılcık Malatya- Darende- Sofular Adıyaman- Koçali Nevşehir- Avanos- Ayhanlar Niğde- Çamardı-Eynelli Nevşehir-Hacıbektaş-Topayin Aksaray-Ortaköy- Seksenuşağı Niğde-Merkez-Tepeköy Niğde-Çiftlik-Narköy Gökçeada-Tepeköy Gökçeada-Dereköy Gökçeada-Yıldıztepe Gökçeada-Eşelek Yalova-Armutlu-İhsaniye Yalova-Armutlu-Fıstıklı Bayburt-Demirözü-Zarani Tarbzon-Araklı-Taştepe Çorum-Bayat-İshaklı Nevşehir-Ürgüp Konya-Ereğli-Aziziye Niğde-Ulukışla Niğde-Bor-Kayı Niğde-Bor-Çukurkuyu Konya-Karapınar Eskişehir Malatya-Elazığ Batı Anadolu Trakya Havzası Güney Marmara Emirdağ-Yunak İzmir Kuzeyi Denizli Civarı Aydın Civarı Çanakkale Kızgın Kaya Muğla Civarı Manisa Civarı Bolu Civarı Nevşehir Civarı Çankırı civarı Kayseri civarı DPT cazibe Diyarbakır MTA PROJELERİ TOPLAMI CİNSİ Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal Polimetal EHM EHM EHM EHM EHM EHM Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Kömür Jeotermal Jeotermal Jeotermal Jeotermal Jeotermal Jeotermal Jeotermal Jeotermal Jeotermal Jeotermal Mermer Diğer (m) TOPLAM DERİNLİK 2.429 2.198 4.114 1.726 1.259 1.373 589 1.001 243 4.820 4.928 4.034 2.528 791 1.209 1.664 4.169 1.254 846 434 411 831 1.143 17.313 24.181 2.815 14.220 2.885 6.111 1.066 3.112 4.695 3.475 1.071 368 4.500 2.200 637 1.099 377 1.000 629 135.748

6. 2010 Yılı Ücretli İşler Sondajlı Aramalar Özeti
Yeri Balıkesir- Kepsut Ankara-Ayaş Kütahya-Emet Eskişehir-Oklubalı Manisa-Soma Ankara-Beypazarı Kütahya-Tunçbilek MTA PROJELERİ TOPLAMI 95 Cinsi Altın Na Tuzları Bor Kömür Kömür Kömür Kömür (m) Toplam Derinlik 2.348 673 3.929 1.658 8.504 44.003 158 61.273

7- 2010 Yılı Jeotermal Sondajlı Arama Çalışmaları ve Elde Edilen Sonuçlar
DERINLIK SICAKLIK ÜRETIM POTANSIYEL o m C lt/sn MWt 1071 275 530 102 815 457 734 2003 1499 265,65 486 2202 377 1099,1 1250 270,6 2200 150,8 572 181 56,7 68 40 58 50 31 86 88 38,6 50 114 40 49 137 47,5 103 18,5 53 35 40 58 350 44 90 23 15 6,5 160 100 50 50 37 38 35 50 60 50 21,39 3,63 8,01 7,33 4,24 5,65 3,20 1,44 2,41 6,28 16,53 1,05 2,17 16,22 1,83 14,23 3,77

NO 1 2

YER Kütahya-ŞaphaneKaracaderbent * Aydın -Horsunlu-Ortakçı *

AÇIKLAMALAR MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi MTA Projesi

3 İzmir-Dikili-Bademli – 2 * 4 Muğla-Köyceğiz-Sultaniye-1 5 Aydın-Kuşadası-Davutlar 6 İzmir-Bergama-Karahıdırlı 7 Denizli-Buldan-Derbent 8 Aydın-Kuyucak-Horsunlu 9 Denizli-Buldan-Merkez 10 Muğla-Köyceğiz-Sultaniye-2 Yozgat-Akdağmadeni11 Karadikmen 12 Denizli-Sarayköy-Gerali 13 Kayseri-Özvatan-Kermelik 14 Çankırı-Merkez-Balıbağı 15 İzmir-Dikili-Hanımçifliği 16 İzmir-Dikili-Kocaoba 17 Bolu-Seben-Kesenözü 18 Yozgat-Çayıralan-Alidemirci 19 İzmir-Dikili-Denizköy

2010 YILI IÇERISINDE BAŞLAYIP 2011 YILINA SARKAN SONDAJLAR Planlanan Derinlik Manisa20 AlaşehirKavaklıdere-1 Manisa21 AlaşehirKavaklıdere-2 Aydın22 GermencikGümüş Denizli23 SarayköyTekkehamam Çanakkale-Çan24 Bardakçılar Toplam:

2010 yılında uygulanan derinlik 2750 MTA Projesi

2500±250

1500±250

1750

MTA Projesi

1200±100

381,5

MTA Projesi

1400±100 650±100

260 32,5 21.533,15 m 119,38

MTA Projesi MTA Projesi

Geçmiş yıllardan başlayıp devam eden projeler de dahildir.

96

V- 2011 YILI BÜTÇE DURUMU
(TL) ANA FAALİYET KONULARI Deniz Jeolojisi ve Jeofizik Araştırma Gemisi MAT Labaratuarlarının İyileştirilmesi Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar İnşaat İşleri Muhtelif İşler (Makine Teçhizat, Taşıt, Bilgisayar Don. Cari Tarnsferler (Cari İdame- Personel) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI
Yaz. Alımı, Büyük Onarım İdame Yen.)

2011 YILI ÖDENEĞİ 1.000 4.300.000 65.900.000 8.200 3.500 8.000 16.099 144.840 250.840

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ  Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği Araştirma Gemisi Projesi Kapsamında; Denizlerimize ait jeolojik, jeofizik ve oşinografik bilgilerinin üretilmesi, araştırılması kapsamında ihtiyaç duyulan Deniz Araştırma Gemisi alımını kapsamaktadır.  Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları kapsamında; Metalik Maden, Endüstriyel Hammadde, Kömür, Jeotermal, Nükleer Hammadde, Bitümlü Şeyl Aramaları, Sondaj Ön Etütleri, Fizibilite Ön Etütleri, Tip Mukaveleli Etütler ile Maden ve Enerji Hammadde Aramalarına yönelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirilecektir.  Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar kapsamında; Türkiye Jeoloji Araştırmaları, 1/25.000 Ölçekli Haritaların Güncellenmesi, Diri fay ve Paleosismoloji Araştırmaları, Karst ve Mağara Araştırmaları, Uzaktan Algılama Araştırmaları, Türkiye Jeofizik Araştırmaları, Deniz Araştırmaları, harita hazırlamabasım ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecektir.

97

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENCÜMEN GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ANA HİZMET BİRİMLERİ JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
98 98

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUHASEBE DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

ENERJİ HAMMADDE ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİZİBİLİTE ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Orta Anadolu I.Bölge Müdürlüğü SİVAS K.Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü BALIKESİR Orta Anadolu II.Bölge Müdürlüğü KONYA Ege Bölge Müdürlüğü İZMİR

BÖLGE
Orta Anadolu III.Bölge Müdürlüğü KIZILCAHAMAM Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü ADANA

MÜDÜRLÜKLERİ
Orta Anadolu IV.Bölge Müdürlüğü MALATYA G.Anadolu Bölge Müdürlüğü DİYARBAKIR Marmara Bölge Müdürlüğü KOCAELİ Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü VAN Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü ZONGULDAK Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü TRABZON

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI (TAEK)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kanunu Tarih No

: 27.08.1956 : 09.07.1982 : 2690 :TAEK Başkanlığı Adres Eskişehir Yolu 06530 Lodumlu-ANKARA : 0 312 295 87 00 Tel Fax : 0 312 287 87 61 İnternet : www.taek.gov.tr

I-

STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ

1. Statüsü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 1982 yılında 2690 sayılı Yasa ile Başbakan’a bağlı olarak kurulmuştur. 27.11.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile 3046 sayılı Kanunun 4 üncü ve 10 uncu maddeleri uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda (II) sayılı cetvelde “Özel Bütçeli İdareler” bölümünde yer almış olup, hesap ve işlemleri Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. 2. Kuruluş Amacı Barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere kurulmuştur. 3. Görevleri Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın esaslarını ve bu konudaki plan ve programları belirleyip Başbakan'ın onayına sunmak; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmek, nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stratejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü arama, çıkarma, arıtma, işletme, üretme, dağıtım, ithal, ihraç, ticaret, taşıma, kullanma, devir ve depolama gibi hususlarda uyulacak genel esasları saptamak, tavsiyelerde bulunmak ve işbirliği yapmak, birey, toplum ve çevrenin radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasını sağlamak amacıyla, nükleer alanda faaliyet göstermek üzere yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişilerin yetki koşullarına uyup uymadıklarını nükleer güvenlik denetimi faaliyetleri ile kontrol etmek, ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, birimler, laboratuarlar, deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek;
99

ülke sanayinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak; yakıt çevirimine yönelik işletme, arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin kurulması için önerilerde bulunmak, radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak ve işletmek, radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir maddeler ve benzeri iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı korunmayı sağlayıcı ilkeleri ve önlemleri ve hukuki sorumluluk sınırlarını saptamak, radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımından bunları denetlemek; bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında sigorta yükümlülüğü koymak; radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde, verilmiş olan lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek; söz konusu kurum ve kuruluş hakkında, gerekirse kapatma kararı almak ve genel hukuk esasları dahilinde kanuni kovuşturmaya geçilmesini sağlamak, radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı, nakli ve sigorta yükümlülüğüne ait esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimleri, inşaat, işletme ve çevre güvenliği ile ilgili her türlü onay, izin ve lisansları vermek; gerekli inceleme ve denetimleri yapmak, izin ve lisanslara uyulmayan hallerde işletme yetkilerini sınırlamak; verilen izin veya lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek ve gerektiğinde bu tesislerin kapatılmaları için Başbakana önerilerde bulunmak, bu amaçlar için gerekli teknik mevzuatları, tüzükleri ve yönetmelikleri hazırlamak, nükleer tesislerden ve radyoizotop laboratuarlarından çıkan radyoaktif atıkların güvenli şekilde işlenmeleri, taşınmaları, geçici veya sürekli depolanmaları için gereken önlemleri almak veya aldırmak, atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; nükleer alandaki yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak, her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve dağıtımlarını yapmak, nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yüksek öğretim kurumları ile işbirliği yapmak; nükleer konulardaki iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek; bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek, nükleer enerji ve uygulamaları konusunda gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; nükleer konularda halkı aydınlatmak, nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve gerekli düzenlemeleri önermek, nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili hususları denetlemek ve diğer kuruluşların konu ile ilgili olarak hazırlayacakları yönetmelikler hakkında görüş bildirmektir. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL Başkanlık Teşkilatı SANAEM ÇNAEM ANAEM TOPLAM İDARİ 116 39 59 6 220 TEKNİK 159 199 146 7 511 2010 YILI 275 238 205 13 731

100

III- TEKNİK ALTYAPI (2010)
CİNSİ Radyasyon Erken Uyarı Sistemi ( RESA ) Gümrük Kapılarındaki Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı ( RESA-GATE ) TR–2 araştırma reaktörü Düşük enerjili iyon hızlandırıcısı Nükleer yakıt pilot tesisi Radyoaktif atık sınıflama, işleme, geçici depolama tesisi Gama ışınlama tesisi ADET 99 47 1 2 1 1 1

LABORATUVAR ADI Radyasyon ölçme cihazlarının kalibrasyon laboratuvarı (SSDL) Radyoaktivite ölçme ve analiz laboratuvarları Analitik ölçüm ve analiz laboratuvarları Kromozom aberasyon analiz laboratuvarı Tahribatsız muayene (NDT) laboratuvarları Termohidrolik laboratuvarı Nötron aktivasyon analiz laboratuvarı Radyoizotop üretim ve kalite kontrol laboratuvarı Kişisel dozimetri izleme laboratuvarları Radon izleme laboratuvarı Hayvancılık ve tarım ile ilgili nükleer biyoteknoloji laboratuvarları Işınlanmış gıdaların tespiti laboratuvarı Radyasyon mikrobiyolojisi laboratuvarı Moleküler genetik laboratuvarı Polimer kimyası laboratuvarları Füzyon laboratuvarı Nötron çalışmaları laboratuvarı Radyasyon algılama sistemleri laboratuvarı Hızlandırıcı fiziği laboratuvarı Kromatografi laboratuvarı Spektroskopi laboratuvarı Sitogenetik laboratuvarı Dozimetri laboratuvarı Seramik malzeme laboratuvarı Malzeme araştırma ve karakterizasyon laboratuvarları Mikroskopi laboratuvarları Nükleer elektronik cihaz bakım-onarım laboratuvarları Radyasyon ölçme cihazları geliştirme ve üretim laboratuvarları Mekanik ağaç ve cam atölyeleri Mühendislik tasarım kodları ve gelişmiş bilgisayarlar

YERİ ÇNAEM SANAEM, ÇNAEM SANAEM, ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM ÇNAEM SANAEM SANAEM, ÇNAEM SANAEM SANAEM SANAEM SANAEM SANAEM SANAEM SANAEM, ÇNAEM SANAEM SANAEM SANAEM SANAEM ÇNAEM SANAEM ÇNAEM SANAEM, ÇNAEM SANAEM, ÇNAEM SANAEM, ÇNAEM SANAEM, ÇNAEM SANAEM, ÇNAEM ÇNAEM

101

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Verilen Hizmetler

SIRA HİZMETİN ADI NO 1 Acil Durumlara Müdahale

HİZMET SAYISI 2006 4 2007 11 2008 15 2009 3 2010 182

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Hizmetler

SIRA NO 1 2 3 4 5 6

HİZMETİN ADI Lisans verme, yenileme ve vize işlemleri İthal ve ihraç izni Denetim (Cihaz sayısı) Proje (zırhlama hesabı yapılan) Radyasyon Ölçüm kuruluşların denetimi Radyasyon Ölçüm Belgesi verilmesi Sistemi Sistemlerine bulunduran Uygunluk

HİZMET SAYISI 2006 3942 4055 2007 4827 3412 950 2008 4434 3496 920 157 2009 4509 1231 1245 211 2010 4776 1103 2535 102 79 43

Ülkemizdeki Nükleer Tesislerde ve Nükleer Madde ile Yapılan Uygulama ve Faaliyetlerde, Uluslararası Normlara Uygun Seviyede Güvenlik ve Emniyet Tedbirlerinin Alınmasını Garanti Altına Almak Kapsamında Verilen Hizmetler

SIRA NO 1 2

HİZMETİN ADI ÇNAEM TR-2 Araştırma Reaktörü İşletici Lisansı (Operatör ve İşletme Şefi) İTÜ-TRIGA Mark II Araştırma Reaktörü İşletici Lisansı ( Operatör ve İşletme Şefi) Limanlarımızı ziyaret eden nükleer güçle çalışan gemiler için çevre izleme faaliyeti Nükleer maddeler/stratejik malzemeler/nükleerle ilgili diğer ekipman ve bileşenler için ithal uygunluk yazısı Emniyet Denetimleri (Nükleer Madde Sayım ve Kontrolü ve Fiziksel Korunma Kapsamında)

HİZMET SAYISI 2006 1 2 2007 2008 2009 1 2010 -

3

3

3

2

3

4

45

60

54

55

36

5

7

7

7

14

15

102

SIRA NO 6

HİZMETİN ADI ÇNAEM-TR-2 Araştırma Reaktörüne Yapılan Nükleer Güvenlik Denetimleri İTÜ-TR TRIGA Mark II Araştırma Reaktörüne Yapılan Nükleer Güvenlik Denetimleri ÇNAEM Yakıt Pilot Tesisine Yapılan Nükleer Güvenlik Denetimleri Nükleer maddeler/stratejik malzemeler/nükleerle ilgili diğer ekipman ve bileşenler için ihracat uygunluk yazısı

HİZMET SAYISI 2006 2007 2008 1 2009 1 2010 1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

9

116

93

26

Ölçüm ve Analiz Hizmetleri

SIRA HİZMETİN ADI NO Sterilite Testi (TS8232) Bioburden Testi (ANSI/AAMI/ISO 11737-1) Radyasyonla Sterilizasyon Dozunun Tespiti (ANSI/AAMI/ISO 11137-2) ESR Ölçümü, Spektrum Başına ESR Ölçümü, Spektrum (Gonyometreli)

KODU

HİZMETİN VERİLDİĞİ BÖLÜM/ BİRİM/ LABORATUVAR Uygulama Bölümü/ Gama Işınlama tesisi Uygulama Bölümü/ Gama Işınlama tesisi

HİZMET SAYISI 2006 18 2007 20 2008 9 2009 9 2010 12

1

10.04.01.00.00

2

10.04.02.00.00

3

5

5

5

17

3

10.04.03.00.00

Uygulama Bölümü/ Gama Işınlama tesisi Teknoloji Bölümü/ Malzeme Birimi Teknoloji Bölümü/ Malzeme Birimi Teknoloji Bölümü/ Malzeme Birimi Teknoloji Bölümü/ Malzeme Birimi

8

-

19

19

19

4 5 6

07.03.02.01.00 07.03.02.03.00

-

1 404

237 504 55

163 1519 382

60 6 222

TGA, DSC Analizleri 07.03.03.00.00 DSC Analizi, Örnek Başına (Sıvı Azot Sıcaklığı ile 650 0C arası) Eriyik Akış İndisi (MFI) Ölçümü Eriyik Akış İndisi (MFI) Ölçümü İçin Numune Hazırlama Mekanik Testler XRD Ölçümü (Oda Sıcaklığında)

7

07.03.03.02.00

-

-

-

3

3

8 9 10 11

Teknoloji Bölümü/ 07.03.05.00.00 Malzeme Birimi Teknoloji Bölümü/ 07.03.05.01.00 Malzeme Birimi 07.03.04.00.00 07.03.01.00.00 Teknoloji Bölümü/ Malzeme Birimi

-

42 42 144

6 6 400 300

5 5 5 284

38 5 3 225

103

SIRA HİZMETİN ADI NO SEM Ölçüm ve Analizi EDS ölçümü ESR Tekniği ile yaş tayini Radyoaktif Kaynak Sızıntı/ Bulaşma Testi

KODU

HİZMETİN VERİLDİĞİ BÖLÜM/ BİRİM/ LABORATUVAR

HİZMET SAYISI 2006 2007 2008 85 2009 1720 96 4 2010 793 85 -

12 13 14

15

Teknoloji Bölümü/ Malzeme Birimi Teknoloji Bölümü/ Malzeme Birimi Teknoloji Bölümü/ Malzeme Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon 06.02.02.00.00 Bölümü / Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Birimi 07.03.10.02.00

-

-

1

1

3

16

Ölçüm ve Sularda Toplam Enstrümantasyon Alfa-Beta 06.03.01.00.00 Bölümü / Radyoaktivite Analizi Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Birimi

400

410

500

354

11

17

Sularda Trityum (H3) Analizi

06.03.02.00.00

-

367

400

483

345

18

İçme suyunda toplam gösterge dozu

06.03.04.01.00

-

-

-

309

386

19

İçme suyunda toplam gösterge dozu (ileri analiz)

06.03.04.02.00

-

41

36

26

1

20

Sularda Cs-137/134 Analizi

06.03.05.00.00

-

-

9

-

-

21

Gıdalarda Radyoaktivite Analizi ve Sertifikası(Cs06.03.06.00.00 137/134)

1500

1800

2400 1515

1769

22

Yapı Malzemelerinde Ölçüm ve Radyoaktivite Analizi Enstrümantasyon ve Sertifikası(Ra06.03.08.00.00 Bölümü / 226,Th-232,KRadyoaktivite Ölçüm 40,Cs-137) ve Analiz Birimi

45

64

50

79

26

104

SIRA HİZMETİN ADI NO

KODU

HİZMETİN VERİLDİĞİ BÖLÜM/ BİRİM/ LABORATUVAR

HİZMET SAYISI 2006 2007 2008 2009 2010

23

Diğer Numunelerde Ölçüm ve Gama Radyoaktivite Enstrümantasyon Analizi (Cs06.03.10.00.00 Bölümü / 137/134,K-40,RaRadyoaktivite Ölçüm 226,U-238,Th-232) ve Analiz Birimi Diğer Numunelerde Alfa Ölçüm ve Radyoaktivite Enstrümantasyon Analizi(Pu06.03.11.00.00 Bölümü / 239/240,Am-241,URadyoaktivite Ölçüm 238,Th-232,Po-210) ve Analiz Birimi Diğer Numunelerde Beta Radyoaktivite Analizi (Sr-90) Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi

500

-

1250

700

-

24

-

-

-

11

-

25

06.03.12.00.00

-

-

40

55

133

26

XRF Yöntemiyle Element Analizi

07.01.01.00.00

405

709

1290

734

1945

27

IRMS ile İzotop Oranı Analizi

07.01.03.00.00

-

-

-

-

494

28

AAS Yöntemi ile yapılan Element Analizleri İyon Kromotografi Analizleri (Kantitatif)

07.01.04.00.00

15

901

1253

574

303

29

07.01.04.05.00

87

108

2167

897

240

30

HR-ICP-MS ile Yapılan Analizler

07.01.05.00.00

-

-

-

-

29

31

FT-IR Spektrometresi ile Analiz

07.01.06.00.00

1

443

92

265

188

32

Raman Spektrometresi ile Analiz

07.01.07.00.00

1

29

31

26

137

105

SIRA HİZMETİN ADI NO

KODU

HİZMETİN VERİLDİĞİ BÖLÜM/ BİRİM/ LABORATUVAR

HİZMET SAYISI 2006 2007 2008 2009 2010

33

Element Analiz Cihazı ile (C,H,S,N,O) Analizi

34

UV-Görünür Bölge Spektrum Çekimi

35

Kromatografik Analizler Gamma-Cell’de Yapılacak Işınlamalar Gamma-Cell Kaynağında Özel Doz Hızlarında Yapılacak Işınlamalar Gamma-Cell Kaynağında Yapılacak Doz Haritalama Hizmetleri TS EN 1787:2005 Standardına Göre Selüloz İçeren Işınlanmış Gıdaların ESR Spektroskopisi İle Belirlenmesi. TS EN 1788:2007 Standardına Göre Işınlanmış Gıdaların TL Tekniği ile Belirlenmesi. EPR Tekniği ile 0.01-200 kGy Arası Radyasyon Dozlarının Ölçülmesi EPR Tekniği ile Yaş Tayini OSL Tekniği ile Yaş Tayini TL Tekniği ile Background (Tabii Fon) Dozu Ölçümü TL Tekniği ile Yaş Tayini

Ölçüm ve Enstrümantasyon 07.01.10.00.00 Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon 07.01.13.00.00 Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi Ölçüm ve Enstrümantasyon 07.01.15.00.00 Bölümü / Analitik Ölçüm ve Analiz Birimi 10.03.01.00.00 Teknoloji Bölümü/ Dozimetri Birimi

37

3

3

50

-

-

26

67

38

82

-

-

-

-

862

36

-

99

73

37

10.03.02.01.00

Teknoloji Bölümü/ Dozimetri Birimi

-

-

-

10

-

38

10.03.03.00.00

Teknoloji Bölümü/ Dozimetri Birimi

-

3

2

6

7

39

10.05.05.01.00

Teknoloji Bölümü/ Dozimetri Birimi

-

-

23

23

89

40

10.05.04.00.00

Teknoloji Bölümü/ Dozimetri Birimi

-

-

6

5

-

41

10.04.05.00.00

Teknoloji Bölümü/ Dozimetri Birimi

-

-

55

70

204

42 43 44 45

Teknoloji Bölümü/ Dozimetri Birimi Teknoloji Bölümü/ 10.06.03.00.00 Dozimetri Birimi 10.06.02.00.00 10.04.06.00.00 10.06.01.00.00 Teknoloji Bölümü/ Dozimetri Birimi Teknoloji Bölümü/ Dozimetri Birimi

-

-

4 1 2 2

2 5 1 1

8 10 0 2

106

SIRA HİZMETİN ADI NO

KODU

HİZMETİN VERİLDİĞİ BÖLÜM/ BİRİM/ LABORATUVAR

HİZMET SAYISI 2006 2007 2008 2009 2010

46

47

TS EN 13708:2004 Standardına Göre Şeker İçeren Teknoloji Bölümü/ 10.05.05.02.00 Işınlanmış Gıdaların Dozimetri Birimi ESR Spektroskopisi İle Belirlenmesi. TS EN 1786:1996 Standardına Göre Kemik İçeren Teknoloji Bölümü/ 10.05.05.03.00 Işınlanmış Gıdaların Dozimetri Birimi ESR Spektroskopisi İle Belirlenmesi.

-

-

1

1

0

-

-

1

-

1

Kişisel Doz İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri
HİZMETİN VERİLDİĞİ BÖLÜM/ BİRİM/ 2006 LABORATUVAR HİZMET SAYISI 2007 2008 2009 2010

SIRA HİZMETİN ADI NO Kişisel Doz İzleme ve Değerlendirme (TLD ve Yüzük Dozimetre) Tüm Vücut Sayım Sistemi Radon Ölçme (çift dedektör) Kişisel Doz İzleme ve Değerlendirme (Elektronik Dozimetre)

KODU

1

Uygulama 05.01.01.00.00 Bölümü/ Sağlık Fiziği Birimi Uygulama Bölümü/ Sağlık Fiziği Birimi Uygulama Bölümü/ Sağlık Fiziği Birimi

145850 131786 158450

175368 196856

2

-

-

Talep doğrultusunda yapılmaktadır

3

-

-

-

-

250 dedektör

255

4

Uygulama 05.01.01.00.00 Bölümü/ Sağlık Fiziği Birimi

80

80

80

80

80

Işınlama Hizmetleri
SIRA HİZMETİN ADI NO Endüstriyel Işınlama Hizmetleri (Gıda) Endüstriyel Işınlama Hizmetleri (Tıbbi Malzeme) KODU HİZMETİN VERİLDİĞİ BÖLÜM/ BİRİM/ LABORATUVAR 2006 HİZMET SAYISI 2007 2008 2009 2010

1

Uygulama 10.03.01.00.00 Bölümü/Gama Işınlama Tesisi Uygulama 10.03.04.00.00 Bölümü/Gama Işınlama Tesisi

945 307 adet 391 adet 391 adet 363 adet m3 (1.268 m3) (2.023 m3) (2.023 m3) (2.739 m3)

2

697 m3

41 adet 340 adet 340 adet 517 adet (120 m3) (1.045 m3) (1.045 m3) (1.031 m3)

107

Elektrik/Elektronik Cihaz ve Sistemlerin Tasarımı, Testi ve Kurulması ile İlgili Hizmetler
SIRA NO ADI RESA ve RESAGATE Sistemlerin Kurulması ve Bakımları KODU HİZMETİN VERİLDİĞİ BÖLÜM/ BİRİM/ LABORATUVAR HİZMET SAYISI 2006 2007 2008 2009 2010

1

Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü/ 11.01.02.00.00 Nükleer Elektronik ve Enstrümantasyon Birimi

9

18

53

70

29

2

Ölçüm ve Enstrümantasyon Nükleer Cihazların Bölümü/ Bakım Onarım ve 11.01.02.00.00 Nükleer Elektronik ve Testlerinin Yapılması Enstrümantasyon Birimi Bilgisayar ve Donanımlarının Bakım ve İşletilmesi Ölçüm ve Enstrümantasyon Bölümü/ 11.01.02.00.00 Nükleer Elektronik ve Enstrümantasyon Birimi

34

95

65

55

23

3

-

-

105 200 147

Ölçme/Uygulama Üretim Sayıları
SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HİZMETİN ADI Son kullanıma uygun paketlenmiş Ir-192 Radyoizotop kaynağı Son kullanıma uygun paketlenmiş Se-75 Radyoizotop kaynağı Üretilip satılan soğuk Radyofarmasötik kitleri Çeşitli tipte Radyasyon Ölçer Cihaz üretimi Çeşitli nükleer elektronik cihaz bakım-onarımı RESA Cihazı Üretimi RESA-GATE Üretimi RESA ve RESA-GATE Sistemlerinin Kurulması RESA ve RESA-GATE Bakım-Onarımı Kanser Teşhis ve Tedavisinde kullanılan cihaz ve her tür Radyasyon Ölçerlerin Kalibrasyonu Hastanelerden ve endüstriden gelen radyoaktif atıkların toplanıp geçici depolanması (gelen radyoaktif parça sayısı) Kütle Spektrometresi’nde (ICP-MS)Nükleer Madde (uranyum, toryum) analizleri 2006 57 2 850 320 151 10 7 1 20 154 3 201 0 477 HİZMET SAYISI 2007 2008 2009 83 0 395 1263 152 2 7 29 4163 114 4 135 677 154 29 40 3 26 3859 74 4 5 780 139 7 18 12 60 3065 2010 86 7 658 273 20 10 10 155 3396

11

2056

3558

3366

3956

12

295

84

72

245

108

SIRA NO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

HİZMETİN ADI Kütle Spektrometresi’nde (ICP-MS)Uranyum İzotopik Oran Analizi ICP-MS’te yapılan diğer analizler Yüzey alanı tayini Tane Boyutu X-Işını kırınım Titratör TGA+Dilatometre Deneyleri Piknometre İle Yoğunluk Ölçümü SEM Ölçüm ve Analizi Gıdalarda Radyoaktivite Analizi ve Sertifikası(Cs-137/134) Gıdalarda Radyoaktivite Analizi ve Sertifikası(Pu-239/240,Sr-90,Am-241,U238,Th-232) Yapı Malzemelerinde Radyoaktivite Analizi ve Sertifikası(Ra-226,Th-232,K-40,Cs-137) XRF Yöntemiyle Element Analizi AAS Yöntemi ile yapılan Element Analizleri DR 2800 ile yapılan Spektrofotometrik Analizler Hydrolab Data Sonda 5 Portatif Su Kalite Ölçüm Cihazı ile yapılan Analizler Radon Detektörü dağıtma ve değerlendirme Tahribatsız muayeneler Nötron Aktivasyon analizi Sularda alfa/beta analizi Sularda trityum analizi Merkezi Radyofarmasi Kalite Kontrol analizleri

2006 1

HİZMET SAYISI 2007 2008 2009 136 25 9

2010 67 171 52 29 50 273

80 1500

29 100 1000

19 160 90 410

10 90 131 1566

129 266 802
867

23

18

6

5

5

5

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

25 233 878 223 3 73 0

30 78 789 490 5 476 108 0

26 57 657 266 4 91 77 0

57 196 662 368 292 206 4

79 152 137 96 45 1309 434 24 306 306 6

Radyasyondan Korunma Hizmetleri
SIRA HİZMETİN ADI NO 1 2 Lisanslamaya esas radyasyon kontrolü işlemleri Biyolojik doz tayini HİZMET SAYISI 2008 596/976 46

2006 372/462 60

2007

2009 669/1107 106

2010 711/967 15

611/1100 168

109

Kurs Hizmetleri
SIRA HİZMETİN ADI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Radyasyondan Korunma Kursları Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Kursları Endüstriyel Radyografide Korunma Kursları Radyasyondan 2006 4 7 6 HİZMET SAYISI 2007 2008 2009 4 2 4 1 6 1 8 1 6 6 8 1 1 1 12 2010 2 5 1 1 6 2 5 3

Temel Radyasyondan Korunma Kursları Temel Radyofarmasi Kursu DNA Komet Analiz Yöntemi Kursu Nükleer ve Radyoaktif Maddelerin Tanıtımı ve Yasal Mevzuatı Kursu NDT Kursları Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Faaliyetlerine Yönelik Eğitimler Radyoaktif Kursu Maddenin Güvenli Taşınması

Endüstriyel Uygulamalarda Korunma Kursu Radyasyon Ölçümü Korunma Kursu ve

Radyasyondan Radyasyondan

V- 2011 YILI BÜTÇE DURUMU
(TL) GİDER TÜRLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurum Dev.Primi Gideri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi TOPLAM 2011 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ 34.767.000 4.488.000 16.702.000 2.955.000 28.900.000 3.100.000 90.912.000

110

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ 1) Hızlandırıcı TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi; kanser, nörolojik hasta lıklar, beyin fizyolojisi ve patolojisi ile koroner arter hastalığı gibi pek çok hastalıkta teşhise yönelik olarak kullanılan iyot-123, flor-18 (FDG), indiyum-111, galyum-67, talyum-201 ile gelecekte gereksinim duyulacak diğer radyoizotopların ( örneğin; iyot-124, karbon-11, oksijen-15, azot-13, paladyum - 103 gibi ) ve bu radyoizotoplardan radyofarmasotiklerin üretilmesi, radyofarmasotiklerin kalite kontrolü ve hasta dozu olarak dağıtımı ve ayrıca nükleer alanda araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmaktadır. TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisinde tıp alanında kullanılan önemli radyoizotopların üretimi sayesinde, sağlık sektörünün yeni tedavi ve teşhis olanaklarından yararlanabilmesi mümkün olacaktır. Halen ülkemizde tıpta teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılan radyofarmasotiklerin büyük çoğunluğu tıp merkezleri ve hastaneler tarafından ithal edilmektedir. Bu radyofarmasotiklerin TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisinde üretimi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacaktır. Hızlandırıcı Tesisinin bir diğer kullanım amacı hızlandırıcı teknolojisi kullanılarak araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak ve bu alanda ülkemizde öncü olmaktır. Bu çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:  Proton kullanılarak yapılabilecek nükleer fizik ve malzeme araştırma çalışmaları gibi temel nükleer ve uygulamalı araştırmalar.  Nötron aktivasyon analizleri.  Endüstriyel uygulamalar.  Radyofarmasotik araştırması. Hızlandırıcı teknolojisi kullanılarak yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmaları için alt yapı oluşturma amaçlı “Yüklü Parçacıklar için Demet Hattı Tasarımı ve Demet Parametrelerinin Ölçülmesi” projesi devam etmektedir. Tesis inşaatı Aralık 2010’da tamamlanmıştır. Hızlandırıcı sistemi ile üretim ve kalite kontrol laboratuarlarının montajı ve testleri Ağustos 2011’e kadar devam edecektir. Bu projenin amacı; gelişmiş ülkelerin birçok alanda yaygın olarak kullandığı hızlandırıcı teknolojisini ülkemize tanıtmak ve başta tıp olmak üzere araştırma ve sanayi sektörlerinin bu teknolojiden faydalanmasını sağlamaktır. Ayrıca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu konunun ülkemizde öncülüğünü yaparak önemli bir rol oynayacaktır. 2) Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Bu program kapsamında; birbirine yakın zamanlarda kurulması öngörülen nükleer güç santrallarının lisanslanması sürecinde, nükleer tesisler kapsamında lisanslama deneyimi; araştırma reaktörleri ve bir yakıt pilot tesisi ile sınırlı olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun, öngörülen nükleer güç santrallarının lisanslama süreçlerini başarı ile sürdürülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için yeterli ve yetkin insan gücüne ve altyapıya sahip olması sağlanacaktır. Sinkrotron radyasyonu kullanılan temel ve uygulamalı araştırmalar ile bunlara yakın diğer konularda Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesinde işbirliğini sağlamak ve askeri amaç dışında, bilimsel ve endüstriyel araştırmalar yapmak üzere kurulan SESAME’nin (Synchrotron Light For Experimental Science and Applications in the Middle East)
111

teknik kapasitesini artırmak üzere ikinci halkanın kurulabilmesi için ülkemizden istenilen gönüllü katkının şartlı olarak verilmesi sağlanacaktır. 3) Radyasyondan Korunmada Teknik Alt Yapının Geliştirilmesi Bu proje ile Türkiye’nin radyasyondan korunmada teknik altyapısının geliştirilmesi için TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde İkincil Derece Standard Dozimetri Laboratuarının (SSDL) kurulması, Sağlık Fiziği Birimi tarafından yürütülen kişisel dozimetri hizmetlerine yönelik altyapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin radyasyon ölçümü ve radyasyondan korunma altyapısının daha da iyileştirilmesi amacıyla, iyonlaştırıcı radyasyon dozlarının ölçülmesinde kullanılan cihazların ve sistemlerin kalibrasyonu ile ilgili gelişmiş bir kalibrasyon altyapısına sahip olunması gerekmektedir. Türkiye’de sağlık, endüstri ve araştırma alanlarında iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını kullanarak faaliyet gösteren üniversite, kamu ve özel sektöre ait laboratuarlarda radyasyon güvenliğinin etkinliğinin artırılması, bu laboratuarların izlenebilir ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmeleri için iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında ülke kapasitesinin ve uluslararası platformda rekabet gücünün artırılması gerekmektedir. Bu amaçla, farklı enerji ve tipteki iyonlaştırıcı radyasyon ölçümlerinde kullanılan dedektörlerin ve cihazların, alan izleme amacıyla kullanılan cihazların, kontaminasyon ölçüm cihazlarının, dahili dozimetri (radon vb.) ölçüm sistemlerinin, çevre ve kişisel doz izleme amacıyla kullanılan dozimetrelerin belli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması ve bu kalibrasyon laboratuarının her bir radyasyon tipi ve enerjisi için uluslararası standartlara uygun, izlenebilir ve akredite laboratuarlar olması gerekmektedir. 4) TAEK Projeleri TAEK projeleri başlıklı program kapsamında; Atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması amacıyla Kurum stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda aşağıda yer alan toplulaştırılmış projeler yürütülmektedir. Nükleer teknoloji geliştirme projesi; Nükleer teknolojinin ülke çıkarlarına uygun olarak kullanılabilmesi için bu teknolojileri edinmek, geliştirmek, ülkemizde uygulama alanlarını yaygınlaştırmak ve ülke altyapısını güçlendirmek amacıyla 2011 yılında 2 adet proje ve 6 adet faaliyet yürütülmektedir. Nükleer ve radyasyon emniyeti ve güvenliği projesi; Ülkemizdeki nükleer tesislerde, radyasyon tesislerinde, nükleer madde ve radyasyon kaynakları ile yapılan tüm uygulama ve faaliyetler sırasında çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyonun zararlı etkilerinden korunması için güvenlik ve emniyeti sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapabilmek amacıyla 2011 yılında 7 adet proje ve 20 adet faaliyet yürütülmektedir. Nükleer bilimlerde araştırma ve geliştirme projesi; Her türlü radyasyon ölçme ve izleme cihazları geliştirmek, üretim teknolojilerini kazanmak ve talebe uygun üretim yapmak. Tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyofarmasötikleri geliştirmek, üretmek, üretilmesini sağlamak. Yurtdışından gelen ve/veya yurt içinde üretilen radyofarmasötiklerin kalite kontrollerini yapmak, bu alanda akredite olmuş laboratuvarlar oluşturmak, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak.
112

Nükleer tekniklerin ve radyasyon teknolojilerinin tıp, tarım, gıda, hayvancılık, çevre, endüstri gibi farklı alanlarda uygulamalarını yaygınlaştırmak, bu alanlarda malzeme araştırmaları, yeni teknik geliştirme ve uygulama gibi Ar-Ge çalışmalarına öncülük etmek, kültürel mirasın korunması amacıyla nükleer analitik tekniklerin kullanımını yaygınlaştırmak, herhangi bir nükleer ve/veya radyasyon kazası durumunda insanların üzerlerinde ve çevrelerinde bulunması muhtemel malzemelerin dozimetrik özelliklerini araştırmak, füzyon ve fisyon araştırmaları alanında öncülük etmek, kurumun görevi kapsamında bulunan analiz, ölçüm ve test hizmetlerini vermek üzere 2011 yılında 18 adet proje ve 12 adet faaliyet yürütülmektedir. Ulusal ve Uluslararası İlgili Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirme Projesi; Nükleer alanla ilgili teknolojilerin ülkemizde uygulanabilirliğinin sağlamak ve vasıflı eleman, donanımlı laboratuvarlar gibi altyapı unsurlarının oluşturmasını teşvik etmek ve desteklemek, kamu kurum kuruluşları, özel kuruluşlar ile üniversitelerin bu alanlardaki projelerine katılım ve katkı sağlamak, düzenlenecek toplantılara ve bilimsel faaliyetlere katılım sağlamak ve destek vermek, radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği ile ilgili hususlarda ilgili kamu kurum kuruluşları, özel kuruluşlar ile üniversiteler ile işbirliği faaliyetleri geliştirmek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlarla nükleer teknik ve teknolojilerin barışçıl amaçlarla kullanımı kapsamında işbirliği yapmak, CERN, SESAME vb. uluslararası merkezlerde yapılan çalışmaları koordine ve teşvik etmek, desteklemek, bu alanlardaki projelere katılmak ve katkı sağlamak. Çeşitli ülkelerle ikili veya çok taraflı anlaşmalar yaparak nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği ile ilgili tekniklerin karşılıklı transferini sağlamak, bilgi alışverişi ve eğitim programları geliştirmek, ülkenin nükleer konulardaki bilimsel altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla uluslararası nükleer enerji teşkilâtları ile anlaşmalar yapmak veya olan işbirliğini geliştirmek amacıyla 2011 yılında 2 adet proje ve 8 adet faaliyet yürütülmektedir.

113

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
BAŞKAN

Atom Enerjisi Komisyonu

Danışma Kurulu Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanlığı Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı Teknoloji Dairesi Başkanlığı Araştırma Geliştirme Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

114 114

Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı (BKK) Tarih No Ana Statü (RG) Tarih No Adres

01.10.2001 05.02.2001 2001/2026 29.06.2001 24447 İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler/ANKARA Telefon : 0 (312) 212 69 00 (Santral) Faks : 0 (312) 212 12 62 İnternet : www.euas.gov.tr

: : : : : :

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü Tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. İlgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’dır. 2. Kuruluş Amacı Devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak elektrik üretim faaliyetlerini yürütmektir. 3. Görevleri İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde üretim tesislerinde elektrik enerjisi üretmek, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanunla ilgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi satışı ve/veya Yan Hizmet anlaşmaları yapmak, Devir alınması gereken tesisleri devir almak ve özel sektöre devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi ve/veya Bağlı Ortaklıkları vasıtasıyla işletmek, gerektiğinde sistemden çıkarmak, Bakanlık tarafından kurulması öngörülen yeni üretim tesislerini kurmak, kiralamak, işletmek, özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere işletme hakkı devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerinin ve bunlara yapılacak ilave ve idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza etmek, ilgili mercilerce özelleştirilmesine karar verilen tesislerin veya iştirak hisselerinin ilgili mevzuat çerçevesinde devrini yapmak, Nükleer enerji üretim tesisi yapımı için ilgili mevzuat gereğince ilgili mercilerden kuruluş yeri, inşaat, işletme ve benzeri izinler ve lisans alınmasıyla ilgili işlemleri yapmak, Elektrik üretimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak ve söz konusu tesislerin proje, tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk ilgili şirket veya kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak, Üretim tesislerinin yapılması, bakımı ve onarımı, rehabilitasyonu, işletilmesi ve genişletilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve/veya yurt dışından tedarik etmek, Elektrik üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma,
115

geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak, yurt içi imkânlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek, Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak ve sahip olduğu imkânlar kullanılarak bedeli mukabilinde, gerektiğinde araç ve gereç kiraya vermek ya da üçüncü şahıslardan kiralamak, teşekkül faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde mal ve hizmet satışı yapmak, santrallarda elektrik üretimi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan her türlü yan ürünün satışını yapmak, gerektiğinde; mevcut ve/veya kurulacak olan termik santrallarda, elektrik üretiminde kullanılacak madenleri ve diğer hammadde kaynaklarını işletmek veya hizmet alımı yoluyla ürettirmek, elektrik üretiminde kullanılacak maden tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya hizmet alımı yoluyla işlettirmek, elektrik üretimi için üçüncü şahıslara maden sahalarını kiralamaktır.

II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İŞÇİ Daimi Kapsam Dışı MEMUR Teknik İdari SÖZLEŞMELİ Teknik İdari TOPLAM MERKEZ 113 113 0 146 90 56 519 261 258 778 TAŞRA 8.138 8.109 29 154 103 51 2.542 624 1.918 10.834 2010 YILI 8.251 8.222 29 300 193 107 3.061 885 2.176 11.612

III- MAKİNE VE EKİPMAN DURUMU (2010)
CİNSİ İŞ MAKİNELERİ TAŞITLAR ADET 547 536

116

IV. GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER 1. 2006–2010 Döneminde Devreye Giren Santrallar a) Termik Santrallar
ADI A-LİNYİT GRUP NO SERVİSE GİRİŞ YILI KURULU GÜCÜ (MW)

b) Hidrolik Santrallar
ADI A- BARAJ SANTRALLARI Borçka Torul Obruk B- AKARSU SANTRALLARI Şanlıurfa Kısık GRUP NO SERVİSE GİRİŞ YILI KURULU GÜCÜ (MW)

1,2 1,2 1,2,3,4

2007 2008 2009

300,0 103,0 212,4

1,2 1,2,3

2006 2009

51,0 9,6

2. EÜAŞ Kurulu Gücünün Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006–2010) (Bağlı Ortaklıklar Dâhil)
(MW) 2006 Termik Hidrolik Jeotermal Toplam Değişim (%) 12.539,9 11.159,2 15,0 23.714,1 5,00 2007 12.524,9 11.348,8 23.873,8 0,67 2008 12.524,9 11.451,9 23.976,8 0,43 2009 12.524,9 11.674,1 24.199,0 0,93 2010 12.524,9 11.674,7 24.199,6 0,00

3. EÜAŞ Elektrik Enerjisi Üretiminin Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006–2010) (Bağlı Ortaklıklar Dâhil)
(GWh) 2006 Termik Hidrolik Jeotermal Toplam Değişim (%) 45.756,6 38.679,4 94,01 84.530,0 15,07 2007 61.290,3 30.993,3 51,7 92.335,3 9,23 2008 69.297,4 28.419,4 97.716,8 5,83 2009 61.115,1 28.338,2 89.453,3 -8,46 2010 54.156,2 41.210,4 95.366,6 6,61

117

V - 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI 1. Enerji Sektörü
(TL) PROJE ADI EÜAŞ TOPLAMI A-ETÜD PROJE TOPLAMI a) 2011’de Bitenler Mühtelif Etüdler b) 2011’den Sonraya Kalanlar Mühtelif Etüdler Nükleer Santral Etüdleri
118

İŞİN BAŞ-BİT TARİHİ

PROJE TUTARI TOPLAMI 4.233.510.000 18.600.000 5.200.000

2010 YILI SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA TOP. 1.358.345.000 2.100.000 1.800.000 1.800.000 300.000 300.000 1.356.245.000 656.593.000 39.581.000 230.785.000 86.192.000 63.510.000 117.525.000 119.000.000 699.652.000 16.260.000 -

2011 YILI YATIRIMI DIŞ (Kredi+Öz kaynak 103.497.000 103.497.000 2.675.000 1.675.000 500.000 500.000 100.822.000 1.000 TOPLAM 700.000.000 6.950.000 3.400.000 3.400.000 3.550.000 550.000 3.000.000 693.000.000 22.164.000 1.474.000 3.715.000 7.500.000 7.000.000 1.475.000 1.000.000 670.836.000 17.000.000 2.000

2009-2011

5.200.000 13.400.000

2010-2012 2011-2014

1.400.000 12.000.000 4.214.860.000 678.757.000

B-DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI a) 2011’de Bitenler Çatalağzı TS Kül Curuf Atma Sistemi Yeniköy Termik Santralı Bacagazı Tesisi Soma EÜT Karanlıkdere Ayıtlı Kül Barajı Taşkın Önleme Projesi HES'lerin Rehabilitasyonu ve SCADA Uygulama Kangal TS I. Ve II. Ünite Kazanları Rehabilitasyonu ve Optimizasyonu Yeniköy EÜT Buhar Kazanı Modifikasyonu b) 2011’den Sonraya Kalanlar Soma-B (1-2-3-4) Üniteler Elektrofiltre İyileştirmesi Soma-B (1-6) Termik Santralı Bacagazı Tesisi 1995-2012 1996-2015 1996-2011 1996-2011 2006-2011 2007-2011 2007-2011 2008-2011

41.055.000 234.500.000 93.692.000 70.510.000 119.000.000 120.000.000 3.536.103.000 49.000.000 405.110.000

1

PROJE ADI

İŞİN BAŞ-BİT TARİHİ 1999-2015 2006-2015 2006-2015

PROJE TUTARI TOPLAMI 410.280.000 591.760.000 143.125.000

2011 YILI YATIRIMI 2010 YILI SONUNA KADAR TAHMİNİ DIŞ TOPLAM HARCAMA TOP. (Kredi+Öz kaynak) 12.250.000 1.000 2.000 2.000.000 500.000

Afşin-Elbistan-A TS I-IV. Üniteler Bacagazı Tesisi Afşin Elbistan-A TS Müşavirlik Hizmetleri ve Rehabilitasyon İşleri (1) Keban HES'de Etüd, Müşavirlik Hizmetleri ve Rehabilitasyon İşleri (DAP) Ambarlı Fuel-Oil Santralı 4. ve 5. Ünitelerin Çift Yakıtlı (Motorin-Doğalgaz) Kombine Çevrim Santralına Dönüştürülmesi ve Rehabilitasyonu Çatalağzı TS 1.ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu Somaı TS 1.ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu Karakaya HES'de Türbin Verimliliğinin Artırılması, Danışmanlık, Etüd ve Rehabilitasyon İşleri (GAP) Seyhan I HES'de Türbin Verimliliğinin Artırılması, Danışmanlık, Etüd ve Rehabilitasyon İşleri Kadıncık -1 ve Kadıncık 2 HES'de Türbin Verimliliğinin Artırılması, Danışmanlık, Etüd ve Rehabilitasyon İşleri İŞLETMELER GRUBU YATIRIMLARI MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMLARI C- YENİ PROJELER TOPLAMI a) 2011’de Bitenler Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek İşler
119

2007-2012

763.930.000

512.545.000

100.820.000

233.772.000

2009-2013 2009-2013 2010-2017 2010-2013

150.000.000 208.000.000 74.314.000 16.125.000

-

-

1.000 35.000.000 9.000.000 2.000.000

2010-2014 1998-2012 1995-2012

21.570.000 566.631.000 136.258.000 50.000 50.000

83.970.000 74.627.000 -

-

2.500.000 324.776.000 44.283.000

-

50.000 50.000 50.000

2011-2011

50.000

NOT: Daha önceki yıllarda dış kredi ile gerçekleştirilmesi planlanan projenin yeni tasarımı çerçevesinde Kuruluş tarafından hazırlanacak revize proje etüdünün DPT’ce değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben harcama yapılabilecektir.

2

2. Madencilik Sektörü
(TL) PROJE ADI İŞİN BAŞ-BİTİŞ TARİHİ PROJE TUTARI TOPLAMI 184.346.000 172.362.000 16.500.000 2006-2011 16.500.000 155.862.000 2008-2013 155.862.000 11.984.000 11.984.000 2011-2011 11.984.000 2010 YILI 2011 YILI YATIRIMI SONUNA KADAR TAHMİNİ DIŞ TOPLAM HARCAMA (Kredi+Öz kaynak) 43.200.000 43.200.000 12.500.000 12.500.000 30.700.000 30.700.000 58.000.000 46.016.000 4.000.000 4.000.000 42.016.000 42.016.000 11.984.000 11.984.000 11.984.000

EÜAŞ TOPLAMI A-DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI a) 2011’de Bitenler Kışlaköy Ana Şalt Merkezi Yapımı b) 2011’den Sonraya Kalanlar Çayırhan II.Saha Sondajlı Etüd Projesi B- YENİ PROJELER TOPLAMI a) 2011’de Bitenler Muhtelif İşler
120

(TL) SEKTÖR ADI EÜAŞ ENERJİ SEKTÖRÜ EÜAŞ MADENCİLİK SEKTÖRÜ SEKTÖRLER TOPLAMI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI TOPLAM 700.000.000 58.000.000 758.000.000

3

VI - 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN BAZI ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ Keban HES Rehabilitasyonu 36 yıldan beri hizmet veren Keban HES’de eskiyen sistemlerin yenilenmesi, verimin artırılması ve kurulu gücün yükseltilmesi amacıyla kapsamlı bir rehabilitasyon yapılması için gerçekleştirilen ihalede yer teslimi yapılmış ancak çalışmalar sürerken, Ankara 16 ncı İdare Mahkemesi’nin kararına istinaden Kamu İhale Kurumu (KİK)'nun 23 Şubat 2010 tarih ve 2010/MK-18 no’lu kararı ile ihale iptal edilmiştir. Hukuki sürecin sonunda yeniden ihaleye çıkılacaktır. Atatürk-Karakaya HES Kontrol Kumanda ve Otomasyon Sistemleri Rehabilitasyon Projesi Santralların güvenli ve sürekli üretiminin sağlanması için yapılmaktadır. Sözleşme bedeli 22,6 milyon Avro’dur. Her iki santralda da ünitelere ait işler tamamlanmış, ünite geçici kabulleri yapılmıştır. Santral ortak sistemlerine ait işler devam etmekte olup, işin 2011 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Seyhan-1 HES'de Türbin Rehabilitasyon İşleri Verimliliğinin Artırılması, Danışmanlık, Etüt ve

İhale dokümanları hazırlama ve kontrolörlük hizmetlerine ilişkin 31.12.2010 tarihinde Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalanmış olup, ihale dokümanları hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Kadıncık-1 ve Kadıncık-2 HES'de Türbin Verimliliğinin Arttırılması, Danışmanlık Etüt ve Rehabilitasyon İşleri Bu proje için de, ihale dokümanları hazırlama ve kontrolörlük hizmetleri konusunda Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalanmış olup, ihale dokümanları hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Ambarlı Fuel-Oil Santralı 4. ve 5. Ünitelerinin Gaz Türbini İlave Edilerek Kombine Çevrim Santralına Dönüştürülmesi Projesi Ambarlı Fuel-Oil Santralı 4. ve 5. Ünitelerinin Gaz Türbini İlave Edilerek Kombine Çevrim Santralına Dönüştürülmesi Projesi için 10 Kasım 2008 tarihinde 384 milyon Avro bedelle sözleşme imzalanmıştır. Projenin finansmanı öz kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu proje ile Santralın kurulu gücü 540 MW artırılarak 840 MW’a yükseltilecektir. Firmaya yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Demontaj işleri tamamlanmış, sökümü yapılan buhar türbinleri bakım onarım ve rehabilitasyon yapılmak üzere yurt dışına gönderilmiştir. İnşaat çalışmaları, malzeme sevkiyatı ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Projenin 2012 yılı başında tamamlanması planlanmıştır. Aliağa Kombine Çevrim Santralının 4 adet Gaz Türbininin Yakıt Sisteminin Doğal Gaza Dönüştürülmesi Projesi Yakıtının motorin olması nedeniyle üretim maliyetinin yüksek olması yüzünden uzun zamandır çalıştırılmayan Aliağa Kombine Çevrim Santralının 4 adet gaz türbininin yakıt
121

sistemi, doğal gazı da kullanabilmesine olanak sağlayacak şekilde 17,6 milyon Avro harcanarak çift yakıta (motorin–doğal gaz) dönüştürülmüş ve gaz türbinleri 15 Haziran 2008 tarihinde işletmeye alınmıştır. 3 ve 4 no’lu grupların buhar türbinlerinde rehabilitasyon çalışmaları Eylül 2009 tarihinde tamamlanarak üniteler devreye alınmıştır. 1 ve 2 no’lu gruplarda ise rehabilitasyon çalışmaları devam etmekte olup, işin 2011 yılında bitirilmesi planlanmıştır. Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda, hem yakıt maliyeti hem de doğal gaza dönüşümden dolayı emisyonlar düşürülmüş olacaktır. Yeniköy Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi Tesisin geçici kabul çalışmaları devam etmektedir. Santralın kazanlarında devam eden rehabilitasyonun tamamlanmasını müteakip, 2011 yılı ilk yarısında tesisin geçici kabulünün yapılması planlanmıştır. Yeniköy Termik Santralı 1. ve 2. Ünite Kazanlarının Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu Projesi Proje için yüklenici firma ile 29 Kasım 2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 57,5 milyon Avro’dur. Tasarım ve tedarik çalışmaları sonrasında, 2. ünitede kazan rehabilitasyonu tamamlanmış ve Santral devreye alınmıştır. Geçici kabul çalışmalarına başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 1. ünitede ise devreye alma çalışmaları tamamlanmış olup, Geçici Kabul çalışmalarının 2011 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanmıştır. Soma Termik Santralı 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu ile 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesi Projesi 2009 Yılı Yatırım Programına alınmış olan “Soma Termik Santralı 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu” ve “Soma EÜT 1-6 Üniteler Otomasyon Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesi" projeleri 2011 yılı Yatırım Programında birleştirilmiştir. Proje tutarı 208 milyon TL olup, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte, SEAŞ Genel Müdürlüğünce TÜBİTAK MAM'a mevcut kazanların rehabilitasyonu yerine akışkan yataklı kazan kurulumunun fizibilitesi yaptırılmaktadır. Fizibiliteye göre, akışkan yataklı kazan kurulumunun ekonomik bulunmaması halinde söz konusu işin ihalesi yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Afşin-Elbistan Kömür Havzasındaki C ve E Kömür Sahalarından, Termik Santral Kurmak Ve İşletmek Üzere Belli Bir Süre İle Rödovans Karşılığı Kömür Üretim Hakkı Verilmesi Projesi Proje için danışmanlık hizmet alımı ihalesine çıkılmış ve kazanan firma ile Ağustos 2010’da sözleşme imzalanmış olup, çalışmaları devam etmektedir. Çayırhan II. Saha Sondajlı Etüt Projesi 147,3 milyon TL proje tutarı, 30,7 milyon TL ödenekle 2010 Yılı Yatırım Programına Haziran 2010’da alınmıştır. Bu proje için MTA ile 14 Temmuz 2010 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, iş devam etmektedir.
122

ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜR

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

123 123

GENEL MÜDÜR YRD.

GENEL MÜDÜR YRD.

GENEL MÜDÜR YRD.

TEFTİŞ KURULU BŞK.

TERMİK SANT. ve MADEN SAHALARI DAİ. BŞK.

MALZEME YÖNETİMİ ve TİCARET DAİ. BŞK.

APK DAİ. BŞK.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

HİDROLİK SANT. DAİ. BŞK.

İNŞAAT EMLAK KAMU HARİTA ETÜD DAİ. BŞK.

ÇEVRE DAİ. BŞK.

İNSAN KAYNAKLARI ve DESTEK HİZ. DAİ. BŞK.

SANTRALLAR PROJE ve TES. DAİ. BŞK.

MALİ İŞLER ve FİNANS YÖNETİMİ DAİ. BŞK.

EĞİTİM VE BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK.

ELEKTRİK PİYASASI HİZMETLERİ DAİ. BŞK.

BASIN-HALKLA İLİŞ. ve ENFORMASYON MÜD.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı (BKK) Ana Statü (RG)

Tarih No Tarih No Adres Telefon Faks İnternet

: : : : :

01.10.2001 05.02.2001 2001/2026 29.06.2001 24447

: İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler/ANKARA : 212 69 30 (Santral) : 212 98 90 : www.teias.gov.tr

I-STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü Tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. İlgili olduğu Bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 2. Kuruluş Amacı Devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak, elektrik enerjisinin iletim hizmetlerini yürütmektir. 3. Görevleri Elektrik iletimi ve yük dağıtımı ile ilgili faaliyetleri verimlilik ve karlılık ilkelerine göre Teşekkül bünyesinde gerçekleştirmek üzere, kurulması öngörülen yeni iletim tesislerinin etüd ve planlamasını yapmak, buna bağlı olarak gerekli tesislerin yatırım programına alınarak yapılmasını sağlamak; mevcut ve kurulacak tesisleri işletmek, bakım-onarım ve rehabilitasyonunu yapmak ve gerektiğinde bu fonksiyonlarını yerine getirmek üzere hizmet satın almak, tüm iletim tesislerini devralmak, mülkiyetindeki tesislerde tüm iletim faaliyetlerini yürütmek, Kurul tarafından belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisans hükümleri uyarınca faaliyet göstermek, iletim sistemine bağlı tüm kamu ve özel tüzel kişiler, Ticaret A.Ş. ve Serbest Tüketiciler ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları, üretim ve dağıtım kamu ve özel tüzel kişiler ile Yan Hizmet Anlaşmaları yapmak, İletim Tarifesi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifelerini hazırlamak, gerektiğinde revize etmek, eşitler arasında fark gözetmeksizin, bir Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifesi uyarınca, bağlantı hizmeti ve ilgili hizmetleri Şebeke Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sunmak, Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifesi ile İletim Tarifesinde belirlenen ücretleri tahsil etmek ve bu ücretlerin ödenmemesi halinde bu konuya ilişkin gerekli önlemleri almak; Kurul tarafından belirlenen iletim ek ücretini tahsil ederek Kuruma ödemek, Teşekkül ile Üretim Şirketleri, Dağıtım Şirketleri, Otoprodüktörler, Otoprodüktör Grupları ve Serbest Tüketiciler arasında yapılan Yan Hizmetler Anlaşmaları
124

ile yan hizmetler almak, tüm iletim tesislerini işletmek, sistem yük dağıtım ve frekans kontrolü yapmak, sistem kontrolü sağlamak, gerçek-zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek, arz güvenliğini ve kalitesini sağlamak amacıyla üretim kapasite projeksiyonunu hazırlamak, enterkonnekte sistem için teknik ve işletme standartlarını belirleyecek olan Şebeke Yönetmeliğini ve Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini hazırlamak ve uygulamak üzere gerekli altyapıyı ve örgütlenmeyi oluşturmak, gerek görüldüğünde Şebeke Yönetmeliğini inceleyerek gerekli revizyonları yapmak ve uygulamak, Bakanlığın uluslararası enterkonneksiyonlarla ilgili politikaları doğrultusunda, uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yapmak ve uygulamak, şebekenin teknik standartlarını geliştirmek, uygulamak ve bu standartlara uygunluğunu izlemek; sistem kontrolü ve işletme faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü iletişim, bilişim ve kontrol altyapısının sağlanması ile, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği için gereken alt yapıyı kurmak ve bu yönetmelik uyarınca uygulamayı yapmak ve bu kapsamda mali uzlaştırma sistemininin çalıştırılmasını sağlamak, piyasanın gelişimine bağlı olarak Kurul kararı doğrultusunda yeni ticaret yöntemleri ve satış kanallarının uygulanabilmesine yönelik alt yapıyı geliştirmek ve uygulamak, bu amaç ve faaliyetleri doğrudan doğruya, Merkez ve Taşra eliyle yapmaktır. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İŞÇİ MEMUR Teknik İdari SÖZLEŞMELİ Teknik İdari TOPLAM MERKEZ 189 124 66 58 571 293 278 884 TAŞRA 4.006 200 130 70 2.850 875 1.975 7.056 2010 YILI 4.195 324 196 128 3.421 1.168 2.253 7.940

III- MAKİNA VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet) CİNSİ - İŞ MAKİNALARI - TAŞIT MAKİNALARI MİKTARI 354 417

IV-GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER 1. İletim Hat Uzunluklarının Yıllık Gelişimi (2006-2010)
(km) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 380 kV 14.307,3 14.338,4 14.420,4 14.622,9 15.559,2 220 kV 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 154 kV 31.163,4 31.383,0 31.653,9 31.931,7 32.607,8 66 kV 477,4 477,4 508,5 508,5 508,5 TOPLAM 46.032,6 46.283,3 46.667,3 47.147,6 48.760,0

Not: 66 kV'luk trafo merkezleri, sistem gereği 1986 yılından itibaren 33 kV'a dönüştürüldüğü için, adet ve güçlerinde azalma olmuştur.

125

2. Yer Altı Kablosu Uzunluklarının Yıllık Gelişimi (2006-2010)
YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 380 kV 12,8 12,8 22,3 28,6 154 kV 147,5 152,1 162,9 170,9 179,3 66 kV 3,2 3,2 3,2 3,2 (km) TOPLAM 147,5 168,1 178,9 196,4 211,1

3. İletim Trafolarının Yıllık Gelişimi (2006-2010)
380 kV TRAFO YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 154 kV TRAFO 66 kV VE DAHA DÜŞÜK TRAFO 56 57 57 54 53 662 672 672 637 617 TOPLAM TRAFO

ADET GÜÇ(MVA) ADET GÜÇ(MVA) ADET GÜÇ (MVA) ADET GÜÇ (MVA) 151 153 174 184 197 28.015 28.715 33.220 35.020 37.870 923 963 1.010 1.034 1.067 49.385 52.669 55.584 58.015 61.365 1.130 1.173 1.241 1.272 1.317 78.062 82.056 89.476 93.672 99.852

Not: 1-66kV'luk trafo merkezleri, sistem gereği 1986 yılından itibaren 33kV'a dönüştürüldüğü için, adet ve güçlerinde azalma olmuştur. 2- 220 kV trafo adet ve güçleri, 154 kV trafolara dahil edilmiştir.

4. TEİAŞ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN İLETİM TESİSLERİ
PROJE GRUBU 380 kV’luk E.İ.H 154 kV’luk E.İ.H Hat Toplamı PROJE GRUBU 380 kV’luk TM 154 kV’luk TM Trafo Toplamı GENEL TOPLAM ADEDİ 44 102 146 ADEDİ 51 179 230 376 UZUNLUK (KM) PROJE BEDELİ (BİN TL) 2010 ÖDENEĞİ (BİN TL) 3.244,8 3.631,5 6.876,0 GÜÇ (MVA) 18.350 10.386 28.736 1.019.200 154.378 650.980 78.984 1.670.180 233.362 PROJE BEDELİ (BİN TL) 2010 ÖDENEĞİ (BİN TL) 767.030 106.624 816.790 161.694 1.583.820 268.318 3.254.000 501.680

5. TEİAŞ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN İLETİM TESİSİ PROJELERİ FİZİKİ ÖZETİ
PROJE GRUBU 380 kV’luk E.İ.H 154 kV’luk E.İ.H HAT TOPLAMI PROJE GRUBU 380 kV’luk TM 154 kV’luk TM TRAFO TOPLAMI GENEL TOPLAM TESİSİ YAPIMI DEVAM İHALE HENÜZ İHALESİ BİTENLER EDENLER EDİLECEKLER YAPILMAYANLAR 6 15 21 TESİSİ 10 34 44 65 3 10 13 YAPIMI DEVAM 11 26 37 50 6 6 12 İHALE 1 1 2 14 29 71 100 HENÜZ İHALESİ 29 118 147 247

TOPLAM PROJE SAYISI: 376
Not : 380-154 kV Kablolar, E.İ. Hatları içerisinde değerlendirilmiş olup, 2010 yılında 1 adet 380 Kv, 6.3 km kablo tesisi tamamlanmıştır.

126

V- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI 1.TEİAŞ 2011Yılı Yatırım Programı Özeti
(TL)
Proje Grupları Proje Adedi Proje Bedeli Dış
306.775.000

Toplam
2.078.320.000

2010 Yılı Sonuna Kadar Harcama Öz Kredi Toplam kaynak
95.160.000

2011 Yılı Yatırımı Kredi Öz kaynak Toplam

380 kV'LUK İLETİM TESİSLERİ 154 kV'LUK İLETİM TESİSLERİ TOPLAM ETÜDLER İŞLETMELER GRUBU MAKİNA VE TECHİZAT TAŞITLAR GENEL TOPLAM

102

8.375.000 228.078.000 38.200.000

3.820.000 244.114.000

284 386 4 14 14 1 419

87.300.000 394.075.000 0 0 38.100.000 0

1.332.150.000

41.500.000

4.150.000 102.472.000 12.570.000

1.257.000 250.466.000 5.077.000 494.580.000 0 0 1.055.000 1.300.000 69.100.000 35.000.000 20.000

3.410.470.000 136.660.000 12.525.000 330.550.000 50.770.000 4.000.000 129.700.000 87.150.000 20.000 0 0 17.900.000 0 0 1.790.000 350.000 51.965.000 36.030.000 0 61.320.000 0 0 10.550.000

432.175.000 3.631.340.000 154.560.000 14.315.000 418.895.000

6.132.000 600.000.000

Not :1 USD = 1,5995 TL alınmıştır.

2.TEİAŞ 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan İletim Tesisi Projelerinin Özeti
(TL) İletim Tesisi Proje Grupları 380 kV'luk Enerji İletim Hatları 154 kV'luk Enerji İletim Hatları TOPLAM 380 kV'luk Trafo Merkezleri 154 kV'luk Trafo Merkezleri 154 kV'luk TM. (İşletme) TOPLAM GENEL TOPLAM Proje Adedi 43 84 127 Uzunluk / Güç Dış 3.537 KM 2.819 KM 6.356 KM 10.230.000 0 Proje Bedeli Toplam 944.000.000 399.420.000 Kredi 0 0 0 2011 Yılı Yatırımı Özkaynak Toplam

0 123.168.000 0 56.210.000

10.230.000 1.343.420.000

0 179.378.000

59 17.925 MVA 296.545.000 1.134.320.000 38.200.000 3.820.000 120.946.000 200 10.550 MVA MVA 259 28.475 MVA 383.845.000 2.067.050.000 50.770.000 5.077.000 315.202.000 386 394.075.000 3.410.470.000 50.770.000 5.077.000 494.580.000 87.300.000 932.730.000 12.570.000 1.257.000 194.256.000

Not :1 USD = 1,5995 TL alınmıştır.

127

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLİ İLETİM TESİSİ PROJELERİ 1. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE ÇALIŞMALARI a) 380 kV Enerji İletim Hatları Projeleri  99.D03.0070 Proje No.lu Borçka HES-Deriner HES-Yusufeli HES EİH: 380 kV, 3B 954 MCM 75 km uzunluğundaki hattın 07.11.2008 tarihinde sözleşmesi (H.182.A) imzalanmıştır. İhale bedeli 11.964.070.-TL’dir. Tesis süresi 390 gün olup, tesis faaliyetleri tamamlanmıştır. Finansmanı öz kaynaktır. 04.D03.0030 Proje No.lu Gercüş-Ilısu-Cizre-Sınır EİH: 380 kV, 2x3B 954 MCM +3B 954 MCM 30+100 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmektedir. GAP Bölgesi yatırımları içerisinde önemli bir yeri olan bu tesisin finansmanı öz kaynaktır. 05.D03.0040 Proje No.lu Mersin-İskenderun İKS EİH: 380 kV, 3B 1272 MCM 107,5 km uzunluğundaki hattın 18.01.2011 tarihinde sözleşmesi (H.228) imzalanmıştır. İhale bedeli 21.459.377.-TL’dir. Tesis süresi 720 gün olup tesis faaliyetleri devam etmektedir. Finansmanı öz kaynaktır. 05.D03.0070 Proje No.lu İsdemir 380 TM-Hatay 380 TM EİH: 380 kV, 2x3B 954+3B 954 MCM 62+7 km uzunluğundaki hattın 03.12.2010 tarihinde sözleşmesi (H.226) imzalanmıştır. İhale bedeli 12.987.276.-USD+ 5.913.010.-TL’dir. Tesis bitiş süresi 26.03.2012 olup, tesis faaliyetleri devam etmektedir. Finansmanı öz kaynaktır. 05.D03.0110 Proje No.lu Oymapınar HES-Ermenek HES EİH: 380 kV, 3B 1272 MCM 148 km uzunluğundaki hattın 31.12.2009 tarihinde sözleşmesi (H.202.A) imzalanmıştır. İhale bedeli 33.179.349.-TL’dir. Tesis süresi 360 gün olup, tesis faaliyetleri devam etmektedir. Finansmanı öz kaynaktır. 06.D03.0030 Proje No.lu Karakaya-Diyarbakır 380 EİH: 380 kV, 3B 1272 MCM 98 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmektedir. Etüd çalışmaları tamamlanmış olup, finansmanı öz kaynak olacaktır. 06.D03.0110 Proje No.lu Mersin-Ermenek HES EİH: 380 kV, 3B 1272 MCM 172 km uzunluğundaki hattın tesis ihalesi (H.232) referans ile ihaleye çıkılacak olup, teklifler değerlendirilmektedir. Finansmanı öz kaynak olacaktır. 06.D03.0130 Proje No.lu Ağrı-Van EİH: 380 kV, 3B 954 MCM 185 km uzunluğundaki hattın tesis ihalesi H.230 referans ile ihaleye çıkılacak olup, teklifler değerlendirilmektedir. Finansmanı öz kaynak olacaktır. 06.D03.0160 Proje No.lu Van-Siirt TM Brş. Noktasına kadar EİH: 380 kV, 3B 1272 MCM 205 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmektedir. Etüd ve ÇED çalışmaları tamamlanmış olup, finansmanı öz kaynak olacaktır.

128

08.D03.0050 Proje No.lu Soma-Manisa EİH: 380 kV, 3B 1272 MCM 86 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmektedir. Etüd çalışmaları tamamlanmış olup, finansmanı öz kaynak olacaktır. 08.D03.0030 Proje No.lu (Bursa DGKÇS-İçdaş Karabiga) Brş.N-Bursa San. EİH: 380 kV, 2x3B 954 MCM 13 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmektedir. Etüd çalışmaları tamamlanmış olup, finansmanı öz kaynak olacaktır. 08.D03.0110 Proje No.lu Batman-Siirt Brş. Noktasına kadar EİH: 380 kV, 3B 1272 MCM 65 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmekte olup, 2011 yılında ihale edilecektir. Etüd çalışmaları tamamlanmış olup, finansmanı öz kaynak olacaktır. 08.D03.0180 Proje No.lu Borçka-Sınır(Gürcistan) EİH: 380 kV, 3B 954 MCM 130 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmektedir. Gürcistan hükümeti ile yapılan anlaşma sonucunda acil işler kapsamına alınmıştır. Güzergah çalışmaları devam etmekte olup, finansmanı öz kaynak olacaktır. 09.D03.0040 Proje No.lu Sütlüce(INTERFACE)-Gelibolu-Unimar EİH: 380 kV, 2x3B 954+3B 1272 MCM (iki hat) 15+2x130 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları ile Etüd ve ÇED çalışmaları devam etmekte olup, finansmanı öz kaynak olacaktır. 09.D03.0250 Proje No.lu Eren TES-Ereğli-Osmanca EİH: 380 kV, 2x3B 1272 MCM 104 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmektedir. Etüd çalışmaları tamamlanmış olup, tevziat yapılacak olan hattın finansmanı öz kaynak olacaktır.

b) 154 kV Enerji İletim Hatları Projeleri  01.D03.0390 Proje No.lu Muğla-Marmaris 2 TM EİH: 154 kV, 2x1272 MCM 44 km uzunluğundaki hattın 11.12.2009 tarihinde sözleşmesi (H.319) imzalanmıştır. İhale bedeli 7.242.493,79 TL’dir. Tesis faaliyetleri devam etmekte olup, finansmanı öz kaynaktır. 07.D03.0280 Proje No.lu Yatağan-Milas EİH Yenileme: 154 kV, 1272+2x1272 MCM 24+1 km uzunluğundaki hattın 21.10.2010 tarihinde sözleşmesi (H.331) imzalanmıştır. İhale bedeli 2.488.690,50 TL’dir. Tesis süresi 210 gün olup tesis faaliyetleri devam etmektedir. Finansmanı öz kaynaktır. 08.D03.0290 Proje No.lu (Işıklar-Aslanlar)Brş.N-Pancar(İzmir) EİH: 154 kV, 2x1272 MCM 10 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmekte olup, finansmanı öz kaynaktır. 05.D03.0440 Proje No.lu Alaçatı-Urla-Tahtalı EİH: 154 kV, 2x1272+1272 MCM 37+36 km uzunluğundaki hattın 23.07.2010 tarihinde sözleşmesi (H.329) imzalanmıştır. İhale bedeli 8.949.000.- TL’dir. Tesis süresi 450 gün olup, tesis faaliyetleri devam etmektedir. Finansmanı öz kaynaktır. 05.D03.0750 Proje No.lu Üniversite-Morsan-Manisa EİH: 154 kV, 2x1272 MCM 25+3 km uzunluğundaki hattın 21.10.2010 tarihinde sözleşmesi (H.333)
129

imzalanmıştır. İhale bedeli 4.743.000.- TL’dir. Tesis süresi 240 gün olup tesis faaliyetleri devam etmektedir. Finansmanı öz kaynaktır.  09.D03.0880 Proje No.lu Daran HES-Alanya 2 EİH: 154 kV, 1272 MCM 55 km uzunluğundaki hattın 18.01.2011 tarihinde sözleşmesi (H.335) imzalanmıştır. İhale bedeli 6.329.000.- TL’dir. Tesis süresi 300 gün olup, tesis faaliyetleri devam etmektedir. Finansmanı öz kaynaktır. 07.D03.0510 Proje No.lu Mardin-Kızıltepe EİH Yenileme: 154 kV, 2x1272 MCM 11 km uzunluğundaki hattın tesis ihalesi (H.345) referans ile ihaleye çıkılacak, ihaleye çıkılacak olup teklifler değerlendirilmektedir. Finansmanı öz kaynak olacaktır. 08.D03.0640 Proje No.lu Kepez-Akorsan EİH: 154 kV, 2x1272 MCM 23 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmektedir. Etüd çalışmaları yapılmış olup, tevziat yapılacak olan hattın finansmanı öz kaynak olacaktır. 08.D03.0700 Proje No.lu Karabük-Kurşunlu EİH: 154 kV, 2x1272+1272+2x1272 MCM 5+67+13 km uzunluğundaki hattın tesis ihalesi (H.341) referans ile ihaleye çıkılacak olup teklifler değerlendirilmektedir. Finansmanı öz kaynak olacaktır. 10.D03.0420 Proje No.lu Germencik-Aydın EİH Yenileme: 154 kV, 1272 MCM 25 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmekte olup, finansmanı öz kaynak olacaktır. 10.D03.0520 Proje No.lu Hadımköy-Çorlu EİH (Mevcut hat yerine): 154 kV, 2x1272 MCM 67 km uzunluğundaki hattın tesis ihale çalışmaları devam etmekte olup, finansmanı öz kaynak olacaktır.

2. TRAFO MERKEZLERİ a) 380 kV Trafo Merkezleri Projeleri  Afyon 380 TM’ ne Ototrafo, Bank ve Fider İlavesi : 380/154 kV Fider İlavesi 21.10.2008 tarihinde ihale edilmiş, 24.11.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 1.534 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 10.05.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Temelli 380 TM’ ne Fider İlavesi : 380 kV 1 Fider İlavesi 21.10.2008 tarihinde ihale edilmiş, 24.11.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 1.237 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 16.04.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Ümraniye 380 TM’ ne Fider İlavesi : 380 kV 1 Fider İlavesi 21.10.2008 tarihinde ihale edilmiş, 24.11.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 1.438 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 28.04.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır.

130

Küçükbakkalköy GIS 380 TM : 380/154 kV GIS TM. 03.07.2008 tarihinde ihale edilmiş, 28.7.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 24.596 bin EURO olup, finansmanı Dünya Bankasıdır. 28.04.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Paşaköy 380 TM’ ne Bank Fideri, 154/33 kV Trafo ve OG Şalt İlavesi : 380 kV, 1 Bank Fideri 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 22.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.078 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 07.05.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Bursa DGKÇS 380 kV Şaltına Ototrafo ve Bank Fideri : 380/154 kV, 2x250 MVA Bank Fideri, 30.09.2009 tarihinde ihale edilmiş, 30.10.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 11.288 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 24.11.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Yeni Bosna GIS 380 TM : 380/154 kV, 2x250 MVA,380/33 2x125 MVA Trafo Merkezi,154/33 kV 2x100 MVA, 04.03.2009 tarihinde ihale edilmiş, 30.6.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 20.290 bin EURO olup, tesis süresi 544 gündür. Finansmanı Dünya Bankasıdır. Başkale 380 TM : 380/154 kV, 150 MVA Trafo Merkezi, 17.07.2009 tarihinde ihale edilmiş, 07.8.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 14.875 bin TL olup, tesis süresi 600 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Kalkandere (İyidere) 380 TM’ ne Ototrafo, Bank ve Fider İlavesi: 380/154 kV, 2x250 MVA,154/33 kV 50 MVA ve 2.Trafo Fideri 27.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 07.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 18.949 bin TL olup, tesis süresi 510 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Hatay 380 TM: 380/154 kV, 2x250 MVA ve 154/33 kV 100 MVA Trafo Merkezi 30.09.2010 tarihinde ihale edilmiş, 09.11.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 9.819 bin EURO olup, tesis süresi 540 gündür. Finansmanı Dünya Bankasıdır. Van 380 TM: 380/154 kV, 2x250 MVA Trafo Merkezi 10.05.2010 tarihinde ihale edilmiş, 27.05.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 12.166 bin EURO olup, tesis süresi 510 gündür. Finansmanı Dünya Bankasıdır. Davutpaşa GIS TM'ne Fider ilavesi (Yenibosna): 380 kV, 1 Fider, 154 kV 1 Fider Trafo Merkezi 11.03.2010 tarihinde ihale edilmiş, 27.04.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 1.450 bin EURO olup, tesis süresi 510 gündür. Finansmanı Dünya Bankasıdır. Uzundere 380 TM'ne Trafo, Fider ve OG Kapalı Şalt İlavesi: 380/33 kV, 125 MVA, 380 kV 3 fider ve 33 kV Şalt 27.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 06.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 7.199 bin TL olup, tesis süresi 330 gündür. Finansmanı öz kaynaktır.

131

Diyarbakır 380 TM'de Tevsiat: 380/33 kV, 125 MVA, 380 kV 2.Bara ve 380 kV 3 Fideri 27.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 07.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 6.711 bin TL olup, tesis süresi 390 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Ambarlı DGKÇS Tevsiat: 380 kV, 1 Fider (Yeni Ambarlı DGKÇS) 154 kV, 3 Fider ( Ambarlı TM, Ambarlı Fuel Oil, Hadımköy) Trafo Merkezi 27.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 06.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.837 bin TL olup, tesis süresi 330 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Hamitabat 380 TM'ne Otatrafo ilavesi: 380/154kV, 250 MVA Trafo Merkezi 27.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 07.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 4.866 bin TL olup, tesis süresi 390 gün gündür. Finansmanı öz kaynaktır.

b) 154 kV Trafo Merkezleri Projeleri  Tuzla TM Yenileme : 154 kV TM. 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 22.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 8.539 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 11.01.2010 geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Güneysınır TM : 154/33 kV TM. 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 22.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 6.791 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 10.02.2010 geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Yağlıdere TM : 154/33 kV TM. 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 18.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 3.732 bin TL olup, tesis süresi 451 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Yenikapı GIS TM : 154/33 kV GIS 12.12.2007 tarihinde ihale edilmiş, 26.12.2007 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 9.520 bin EURO, tesis süresi 695 gündür. Finansmanı Dünya Bankasıdır. Çarşamba 380 TM’ne Trafo ve Fider İlavesi : 154/33 kV TM. 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 18.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 5.703 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 18.03.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. İnebolu TM : 154/33 kV, 25 MVA Trafo Merkezi, 30.9.2009 tarihinde ihale edilmiş, 30.10.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.066 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 02.08.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Uşak TM'ne Kapalı Şalt İlavesi : 33 kV, Kapalı Şalt, 30.9.2009 tarihinde ihale edilmiş, 30.10.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 1.709 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 05.08.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Yüreğir TM : 154/33 kV TM. 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 22.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 7.019 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 05.02.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır.
132

Kulu TM : 154/33 kV TM. 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 22.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 6.419 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 09.02.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Yavrudoğan (Gündoğdu) TM : 154/33 kV TM. 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 22.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 6.302 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 22.01.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Enez TM : 154/33 kV, 100 MVA Trafo Merkezi, 16.3.2009 tarihinde ihale edilmiş, 16.4.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 6.245 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 30.05.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Niğde OSB : 154/33 kV TM. 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 22.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 3.757 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 04.02.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Vakfıkebir TM : 154/33 kV, 100 MVA Trafo Merkezi, 17.7.2009 tarihinde ihale edilmiş, 06.8.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 6.273 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 06.10.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Aydın TM Yenileme : 154 ve 33 kV Şalt, 30.9.2009 tarihinde ihale edilmiş, 02.11.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 4.844 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 14.09.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Erzurum 1 TM Yenileme : 154/33 kV, 100 MVA Trafo Merkezi, 30.9.2009 tarihinde ihale edilmiş, 02.11.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 7.550 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 01.12.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Patnos TM : 154/33 kV TM. 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 22.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 4.463 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 19.03.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Marmaris 2 TM : 154 /33 kV, 100 MVA ve 2.Trafo Fideri, 30.9.2009 tarihinde ihale edilmiş, 02.11.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 6.733 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 01.02.2011 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Seydişehir TM’ ne Fider İlavesi : 380 kV 1 Fider İlavesi 21.10.2008 tarihinde ihale edilmiş, 20.11.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.950 bin TL olup, finansmanı öz kaynaktır. 22.03.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Erciş TM OG Şalt Yenileme (DAP): 33 kV Kapalı Şalt Trafo Merkezi 27.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 03.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.086 bin TL olup, tesis süresi 330 gündür. Finansmanı öz kaynaktır.
133

Gebze OSB TM'ne Fider ve OG Şalt ilavesi: 154 kV, 4 Fider ve 33 kV Şalt Trafo Merkezi 25.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 03.11.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.188 bin TL olup, tesis süresi 300 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Ünye TM'de Tevsiat (DOKAP): 154 kV Transfer Bara, 154 kV 1 Fider ve 33 kV Şalt Trafo Merkezi 25.02.2010 tarihinde ihale edilmiş, 24.03.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.240 bin TL olup, tesis süresi 330 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Alaçatı TM Yenileme: 154 ve 33 kV Şaltın Yenilenmesi Trafo Merkezi 27.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 06.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 3.483 bin TL olup, tesis süresi 420 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Denizli 2 TM'ne 2.Kapalı Şalt İlavesi: 33 kV, Kapalı Şalt Trafo Merkezi 25.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 04.11.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.439 bin TL olup, tesis süresi 330 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Pancar (İzmir) TM: 154 /33 kV, 100 MVA Trafo Merkezi 25.02.2010 tarihinde ihale edilmiş, 25.03.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 5.479 bin TL olup, tesis süresi 420 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Ilgın TM: 154/33 kV, 50 MVA ve 2.Trafo Fideri Trafo Merkezi 25.02.2010 tarihinde ihale edilmiş, 25.03.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 4.683 bin TL olup, tesis süresi 420 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Akorsan TM'ne Fider İlavesi ve OG Şalt yenileme: 154 kV, 1 Fider, 33 kV Şalt Trafo Merkezi 27.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 06.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.681 bin TL olup, tesis süresi 330 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Işıklar TM'ne fider ve OG Şalt İlavesi: 154 kV 1 Fider ve 33 kV Şalt Trafo Merkezi 25.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 03.11.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.478 bin TL olup, tesis süresi 330 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Malorsa TM'ne Fider ve OG Şalt ilavesi: 154 kV 1 Fider ve 33 kV Şalt Trafo Merkezi 25.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 03.11.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.217 bin TL olup, tesis süresi 330 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Elazığ -2 TM yenileme (DAP): 154 kV ve 33 kV şalt Trafo Merkezi 25.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 05.11.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 4.368 bin TL olup, tesis süresi 480 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Kavak OSB TM (YHGP): 154/33 kV 25 MVA ve 2.Trafo fideri Trafo Merkezi 27.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 06.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.617 bin TL olup, yüklenici tesis süresi 360 gündür. Finansmanı öz kaynaktır.
134

3. KABLOLAR a) 380 kV Kablo Projeleri  Ümraniye-Küçükbakkalköy 380 Kablosu : 380 kV Kablo 28.11.2008 tarihinde ihale edilmiş, 17.12.2008 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 17.532 bin USD+2.914 bin EURO olup, finansmanı Dünya Bankasıdır. 08.06.2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Davutpaşa -Yeni Bosna GIS TM Kablosu : 380 kV, 2000 mm2, 6,98 km Kablo, 04.11.2009 tarihinde ihale edilmiş, 29.12.2009 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 13.211 bin TL.+5.190 bin EURO olup, tesis süresi 510 gündür. Finansmanı Dünya Bankasıdır. Lapseki - Sütlüce Denizaltı Kablosu: 380 kV, 2x1600 mm2, 4 km kablo Projesine ait “ETÜD” işleri 07.10.2010 tarihinde ihale edilmiş, 08.11.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 420 bin TL olup, tesis süresi 120 gündür. Finansmanı Dünya Bankasıdır.

b) 154 kV Kablo Projeleri  Bursa San.- Bursa Merinos Kablosu: 154 kV, 1600 mm2, 11 km kablo Projesine ait Tesis işleri 01.12.2010 tarihinde ihale edilmiş, 17.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 25.334 bin TL olup, tesis süresi 420 gündür. Finansmanı öz kaynaktır. Ümraniye - Vaniköy EİH Yenileme: 154 kV, 1600 mm2, 6,13 km Kablo projesine ait Tesis İşleri 01.12.2010 tarihinde ihale edilmiş, 17.12.2010 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 15.650 bin TL olup, tesis süresi 420 gündür. Finansmanı öz kaynaktır.

135

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BÜRO MD. GENEL MÜDÜR ÖZEL KALEM MÜD.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÜK TEVZİ DAİRESİ BŞK. ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORD. DAİ. BŞK. EĞİTİM VE İŞ GÜVENLİĞİ DAİ. BŞK.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İLETİM ŞEB. İŞLETME BAKIM DAİ. BŞK. TM PROJE TESİS VE İNŞAAT DAİ. BŞK. EİH.PROJE VE TESİS DAİ. BŞK.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÇEVRE EMLAK KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK. İLETİŞİM KONT. OTOM. VE BİLGİ İŞL.DAİ. BŞK. MALZEME YÖNETİMİ VE TİCARET DAİ. BŞK.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI DAİ.BŞK. MALİ İŞLER VE FİNANS YÖNETİMİ DAİ.BŞK. ELEKTRİK PİYASA HİZM.VE MALİ UZLAŞMA DAİ.BŞK. DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.

136 136

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TETAŞ)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı (BKK) Tarih No Ana Statü (RG) Tarih No Adres

: 01.10.2001 : 05.02.2001 : 2001/2026 : 29.06.2001 : 24447 : İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler/ANKARA Tel : 0 (312) 212 69 15-30 Faks : 0 (312)212 94 30 İnternet : www.tetas.gov.tr

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü TETAŞ, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü’dür. İlgili olduğu Bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 2. Kuruluş Amacı Devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak elektrik enerjisinin alımı ve satışına ilişkin ticaret faaliyetlerini yürütmektir. 3. Görevleri İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan Enerji Alım ve Satış Anlaşmalarını Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.’den (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (TEDAŞ) devralmak ve yürütmek, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun getirdiği koşullarla sınırlı kalmak üzere gerektiğinde Enerji Satış Anlaşmaları ve süresi bir yılı aşmayan enerji alım anlaşmaları yapmak ve yürütmek, Kurul tarafından belirlenen lisans bedellerini kuruma ödemek ve lisans hükümleri uyarınca faaliyet göstermek, Enterkoneksiyon şartları oluşmuş ülkelerden/ülkelere, Bakanlık politikalarına uygun olarak elektrik ithalat ve ihracatını yapmak, Toptan Satış Tarifesini hazırlamak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre oluşturulan Bakanlık görüşü çerçevesinde Kurul’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ve Kurul’ca belirlenen bir dönem boyunca Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ)’dan ve bağlı ortaklıklarından ürettiği elektrik enerjisini satın almak, yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yeterli, sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temini için gerekli tedbirleri almak, Teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili olarak gerekli planlamayı yapmak, Teşekkül’ün taraf olacağı Enerji Alım ve Satış Anlaşmalarını değişen sektör şartlarına göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünü almak kaydıyla tadil etmek, üretilen elektrik enerjisinin alımı ile ilgili olarak düzenlenen faturaların ilgili Enerji Alım Anlaşmalarında belirtilen santralın işletilmesi ile ilgili madde hükümleri doğrultusunda Türkiye Elektrik
137

İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile yapılacak mutabakattan sonra ödeme işlemlerini başlatmak, İletim A.Ş.’nin görevlerini ifası ile ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri TEİAŞ’a vermek, ithalat-ihracattan kaynaklanan faaliyetleri için, iletim tarifesine tabi olarak diğer kullanıcılara eşit şartlarda aldığı hizmet karşılığında ortaya çıkan bağlantı ve sistem kullanım ücretleri ile iletim ücretlerini TEİAŞ’a ödemek, TEİAŞ’dan sözleşmelerin uygulanması için aldığı diğer hizmetler karşılığında bedel ödemek, faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkullerle her türlü ayni ve fikri hakları tasarruf etmek, Teşekkülü ilgilendiren mülga TEAŞ’ın mevcut uluslararası konulardaki ikili ve çoklu ilişkilerini devam ettirmek, gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili yeni ilişkiler kurmak, mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak, mevcut sözleşmeler kapsamındaki devir işlemi süresi içinde tamamlanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri çerçevesinde dağıtım şirketlerine ve TEDAŞ’a karşı üstlendiği enerji satış taahhütlerini 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak aksatmadan yerine getirmektir. 21.12.2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ çerçevesinde; Fiyat Eşitleme Mekanizması uygulaması sonunda belirlenen desteklenecek tutarların Dağıtım Şirketleri arasındaki transferi, 5710 sayılı Kanun ile, kurulacak olan nükleer güç santrallarından ve anılan Yasanın Geçici 2. Maddesi çerçevesinde rödovans karşılığı işletilen santrallardan enerji alımını gerçekleştirmesi, 5784 sayılı Kanun ile de 4628 sayılı Kanunun 2. Maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen koşullara bağlı olmadan ihale yapmak suretiyle lisans sahibi tüzel kişilere ait mevcut veya işletmeye girecek üretim tesislerinden sözleşme süreleri 31.12.2012 tarihini geçmemek üzere enerji satın alınması konularında da görevlendirilmiştir. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İŞÇİ MEMUR SÖZLEŞMELİ GENEL TOPLAM 2010 YILI 25 48 141 214

III- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER 1. 2006-2010 Yılları Enerji Alış Değerleri
(Milyon kWh) DÖNEM 2006 2007 2008 2009 2010 EÜAŞ 53.667,9 23.410,8 23.070 20.080,0 23.069,7 ÖZELLEŞ. BAĞLI İTHALAT KAPSAM. Yİ SANT. YİD SANT. IHD SANT. ORTAKLIKLAR TOPLAMI PMUM TOPLAM SANTR. 2.927,1 4.509 41.529,9 43.597,1 42.013,3 42.522,4 43.983,8 14.559,2 14.034 12.967,4 13.653,1 13.383,0 3.512,4 3.672,8 3.711,7 3.756,0 3.712,6 575,1 864,3 980,2 813,5 931,8 18,3 121.299,3 3.519,4 4.195,8 3.633,1 1.951,9 89.098,4 86.950,0 84.457,1 87.032,8

138

2. 2006-2010 Yılları Enerji Satış Değerleri
(Milyon kWh) DÖNEM TEDAŞ BAĞLI ÖZEL DAĞITIM ORTAKLIKLAR ŞİRKETLERİ 25.753,9 76.748,1 74.711,3 61.790,1 51.943,7 2.250,6 2.410,3 3.563,4 14.853,9 23.550,7 DİREK MÜŞTERİLER 6.145,8 6.029,6 5.962,3 4.556,5 4.225,1 PMUM İHRACAT TOPLAMI 457,3 1216 210,5 330,8 627,1 TOPLAM

2006 2007 2008 2009 2010

80.157,4 -

3.845,4 943,4 889,9 1.496,2 4.907,1

118.610,7 87.348,2 85.337,5 83.027,7 85.253.8

IV- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI
(TL) PROJE NO 2009D080020 2011D080010 2011D080020 TOPLAM PROJENİN ADI KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ MAKİNE TEÇHİZAT PROJESİ İDAME YENİLEME PROJESİ PROJE TUTARI 2.600.000,00 50.000,00 25.000,00 2.675.000,00

139

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

140 140

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

MALİ İŞL.VE FİN.YÖN.DAİ.BŞK. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERS.EĞT.VE.İDA.İŞL. DAİ.BŞK

ENERJİ ALIŞ

DAİ.BŞK

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOOR. DAİ.BŞK

ENERJİ SATIŞ DAİ.BŞK

SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

DENGELEME VE UZLAŞTIRMA UYGULAMALARI DAİ.BŞK.

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı (BKK)

Tarih No Statü Değişikliği Kararı Tarih (BKK) No Ana Statü (RG) Tarih No Adres

01.03.1977 13.11.1975 7/10907 14.05.2007 2007/12106 26.07.2008 26948 Bağdat Cad. OSTİM Yolu Macunköy /ANKARA Telefon : 0312 397 55 75 (8 hat) Faks : 0312 397 55 73 İnternet : www.temsan.gov.tr

: : : : : : : :

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü TEMSAN, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün bağlı ortaklığı iken 14.05.2007 tarih ve 2007/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılmıştır. 2. Kuruluş Amacı Her çeşit türbin, buhar kazanı, çeşitli kazanlar, su ve gaz tankları, çelik konstrüksiyon elemanları, alternatörler, jeneratörler, transformatörler, elektrik nakil hattı ve emsali teçhizat, kablo, şalt cihazı, elektrik motorları, pompalar, kompresörler, kaynak makineleri, elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili tüm teçhizat ile elektrik santrallerini imal, temin ve tesis etmek, işletmek ve bunların ticaretini yapmaktır. 3. Görevleri Her çeşit türbin, generatör ve transformatörleri yapmak, her çeşit basınçlı kazan ve tanklar ile buhar kazanları yapmak, inşaat işlerine ait projeleri yapmak, elektrik nakil hattı ve emsali teçhizatları yapmak, her türlü otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve kurulması işlerini yapmak, şalt merkezleri ve şalt cihazlarını, şalt sahalarının montaj işlerini anahtar teslimi esasına göre yapmak, elektrik motorları ve pompalarını yapmak, elektrik santrallerinin rehabilitasyon işlerini yapmak ve elektromekanik santralleri kurmak, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek ve ticaretini yapmak, elektrik santrallerinin imali, temini, tesis edilmesi ve projelendirilmesi işlerini ve ticaretini yapmak ve işletmek, çelik konstrüksiyon işleri ve makine imalatları yapmak, faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle verilen görevleri yapmak; yukarıdaki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için; teşekkülün amacı doğrultusunda gerekli plan ve programları hazırlamak ve takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için malî
141

kaynakları temin etmek ve bunları arttırmak, müessese ve işletmelerin ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetin yurt içi ve yurt dışından alınması ile ilgili usul ve esasları belirlemek; müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştiraklerde üretilen her türlü mal ve hizmetin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve satılması faaliyetini yürütmek, yürüttürmek ve koordine etmek, her nevi gayrimenkul taşınmazı alıp, satmak, takas etmek, kiralamak veya kiraya vermek, kendisine ait veya başkasına ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesis etmek veya kaldırmak, inşa etmek ve ettirmek, aynî, sınaî, fikrî haklar almak ve satmak, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve her türlü kanunî haklar tesis etmek ve ettirmek, malî, ticarî, iktisadî taahhütlere girmek, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakler arasında koordinasyonu sağlamak, çalışmaların verimli ve kârlı olarak yerine getirilmesinin şartlarını oluşturmak ve bunların kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, yönerge, kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde gelişmelerini sağlayacak tedbirler almak ve verilen diğer işleri yapmak, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerce üretilecek ve satışa sunulacak ürünlerle ilgili fiyat ve tarifeleri tespit etmek, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin, işletme bütçesi tekliflerini faaliyet alanına giren konularda aldıkları iştirak kararlarını inceleyerek onaylamak, yatırımların genel ekonomi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak, döküm, dövme, işleme, imal, fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonları kurmak veya işletmek, gerekli yedek parça, takım, makine ve teçhizatı ithal ve ihraç etmek veya ettirmek, kara nakliyatı için gerekli vasıtalar satın almak, ithal veya imal ettirmek, kiralamak veya kiraya vermek, ilgili mevzuat kapsamında, yurt içinde kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara, şirketlere iştirak etmek ve kurulmuş teşebbüsleri tamamen veya kısmen devir almak, faaliyet alanları ile ilgili olarak araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak, bu amaçla yurt dışına personelini göndermektir. II- PERSONEL DURUMU
2010 YILI PERSONEL Genel Müdürlük Ankara İşletme Müd. Diyarbakır İşletme Müd. TOPLAM KAPSAM DIŞI 67 29 37 133 KAPSAM İÇİ 24 73 106 203 TOPLAM 91 102 143 336

III- MAKİNE VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet) CİNSİ İş Makinesi Taşıt Aracı Nakil Vasıtası Makine ve Tezgâh TOPLAM MİKTAR 8 19 1 234 262

142

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER (2006-2010) 1. Tamamlanan İşler a) Tamamlanan Hidroelektrik ve Termik Santral Rehabilitasyon Çalışmaları  Gökçekaya HES rotor kutuplarının yenileme işine ait rotor kutup (35 adet) imalâtı  Kemerköy Termik Santralı kül ve sevk kompresörünün onarımı, montajı  Kemerköy Termik Santralı kömür kırıcılarındaki rotor çarpma plakalarının imalâtı  Yeniköy Termik Santralı soğutma kuleleri dişlilerinin imalâtı  Yeniköy Termik Santralı rotor çarpma plakalarının imalâtı  Afşin-Elbistan Termik Santralı 170–380 kV’luk şalt sahası rehabilitasyonu  Afşin-Elbistan Termik Santralı 380 kV’luk ayırıcı bakımı ve 7,2 kV’luk hücre imalâtı  Afşin-Elbistan Termik Santralı 154 kV’luk güç trafosunun yağ değişimi  Afşin-Elbistan Termik Santralı trafo fırınının bakımı  Aslantaş HES 170 kV’luk kesici temini, montajı ve devreye alınması  Burdur-Bucak 33 kV’luk fider ilavesi ve devreye alınması  Alpaslan HES 4 ünitelik bus-duct sisteminin imalâtı (ihraç edilmiştir)  Orhaneli Termik Santralı 154 kV’luk güç trafosunun bakımı  Orhaneli Termik Santralı hava patlaç sisteminin imalâtı, montajı ve devreye alınması  Tunçbilek Termik Santralı hava patlaç sisteminin imalâtı, montajı ve devreye alınması  Gökçekaya HES 21582 adet yedek stator laminasyon sacının imalâtı  Gökçekaya HES su alma ağzı kapaklarının bakım ve onarımı, sızdırmazlık sisteminin yenilenmesi, kapak ve kapak rotlarının kumlama ve boyama işlemi  Gökçekaya HES III. ünite generatör fren ringinin imalâtı ve montajı  Beyköy HES ızgara temizleme sisteminin imalâtı, montajı ve devreye alınması  İkizdere HES 48 adet ayar kanadı ve 7 adet türbin labirentinin imalâtı  Köklüce HES beton trafo köşkü ve vakumlu kesicinin imalâtı ve montajı  Yenice HES 36 kV’luk hücre tadilatı ve montajı  Generatör grupları için OG/YG AC sargı testleri  Afşin-Elbistan Termik Santralı 2(2 MW) elektrik motoru sargılarının imali, 1 adet 780 kW elektrik motor sargılarının imali, 1 adet elektrik motoru onarımı ve balansı, 1 adet 6 kW 500 kW KSB elektrik motoru onarımı  Manavgat HES ızgara temizleme sisteminin imalâtı ve montajı  Dicle HES kelebek vana arızasının giderilmesi  Ermenek HES 14 adet kaldırma çevirme, taşıma ve montaj aparatları  Kesikköprü HES 2+2 adet rotor kutup imalâtı ve onarımı  Kralkızı HES 2 adet Q4800 genleşme contaları demontaj ve montajı  Almus-Köklüce-Ataköy HES cebri boru, kelebek vana, heyelan tüneli, korkuluklar ile diğer kapıların kumlama ve boyama işleri  Seyitömer Termik Santralı luvo petek taşıyıcı kasaları imalâtı  Çatalağzı Termik Santralı konveyor bant altı kazıyıcı zincir imalâtı  Birecik HES'e muhtelif imalât  Torul HES bus-duct sisteminin imalâtı  Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santralı metal clad ve ölçü hücreleri imalâtı  Afşin-Elbistan Termik Santralı döner başlıklı kül bandının montajı
143

                           

          

Afşin-Elbistan Termik Santralı 2 adet (2 MW) elektrik motoru sargılarının imalâtı, 1 adet 4100 kV elektrik motor sargılarının yenilenmesi Karakaya HES 2 adet mercek contası sıkma flanşı imalâtı Tortum HES türbin çarkı ve şaftı ile bağlantı parçalarının bakım onarımı Seyitömer Termik Santralı 4 adet sirkülasyon pompa fanı imalâtı Çatalağzı Termik Santralı 80 adet valf onarımı Doğankent HES 13 adet labirent imalâtı Gezende HES 1 adet genleşme contası imalâtı Uzunçayır HES 3 adet salyangoz ve salyangoz giriş borusu imalâtı Tunçbilek Termik Santralı bus-duct sistemi onarımı Hirfanlı HES 12 kV ikaz ayırıcısının değiştirilmesi Kemerköy Termik Santralı 2 adet kül sevk kompresörüne ait otomatik kontrol panosu imalâtı Seyhan HES 3 adet 170 kV kesici ve 6 adet akım trafosu demontajı-montajı Kapulukaya HES 3 adet 170 kV kesici demontajı-montajı Gökçekaya HES 2 adet 420 kV kesici demontajı-montajı Almus HES 4 adet 170 kV kesici demontajı-montajı Sarıyar HES 4 adet 170 kV kesici demontajı-montajı Gezende HES 1 adet 170 kV kesici demontajı-montajı Kesikköprü HES 2 adet 170 kV kesici demontajı-montajı Demirköprü HES 1 adet 170 kV kesici demontajı-montajı İkizdere HES 1 adet 170 kV kesici demontajı-montajı Yenice HES 3 adet 170 kV kesici demontajı-montajı Adıgüzel HES birer adet 170 kV kesici, akım trafosu, parafudur demontajı-montajı Gökçekaya HES üç ünitelik stator sargılarının F sınıfı olarak yeniden imal edilmesi ve montajı Demirköprü HES iki ünitelik stator sargılarının F sınıfı olarak yeniden imal edilmesi ve montajı Borçka – Karkamış HES ızgara temizleme sisteminin imalâtı ve montajı Çamlıkaya HES elektrik işlerine ait projelendirme, imalât/temin, nakliye ve montaj işlerinin anahtar teslimi esasına göre tesis edilmesi Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santralı akım trafosu temini ve montajı Kulp HES 154 kV şalt sahasına ait malzemenin temini, montajı, primer testi ile devreye alma işlemi sırasında süpervizörlük hizmetlerinin verilmesi ve projelerin hazırlanması Kulp I HES 154 kV şalt sahasının enterkonnekte sisteme bağlanması için gereken Lice TM bağlantı fiderine ait primer, sekonder malzeme temini, montajı, testleri ve devreye alınması Altınkaya HES 29 adet sayaç panosu imalâtı ve montajı Hasan Polatkan HES 14 adet YG ayırıcı ve kumanda kutusu imalât ve montajı Sarıyar HES 14 adet yüksek gerilim ayırıcı temini Madagaskar’dan siparişi alınan 1 adet türbin çarkının rehabilitasyonu Afşin-Elbistan Termik Santralı için muhtelif ebatlarda motor sarım ve bakım işleri Karakaya HES 4 ünitelik kelebek vana mercek contası sıkma flanşı imalât işleri Van-Engil HES 3 komple kılavuz yatak köprüsü imalâtı ve rotor şaftı balansı Gezende HES acil vana bakım onarım ve rehabilitasyon işleri Kılıçkaya HES 2 ünitelik cebri boru kumlama ve boyama işleri Birecik HES aşınma plakası imalâtı Tortum HES için türbin teçhizatı tadilatı
144

b) Diğer İmalat Çalışmaları                     İskenderun Demir Çelik Fabrikası'na muhtelif imalât Mardin Çimento Fabrikası’na muhtelif imalât Lâdik Çimento Fabrikası için döner fırın manto imalâtı Ergani Çimento Fabrikası’na muhtelif imalât Şanlıurfa Çimento Fabrikası'na ait 1 adet döner fırın ringi iç yüzeyinin işlenmesi ve manto montajı Kırka Bor bakım ve onarım işleri DSİ X. Bölge Müdürlüğü’ne ait 60 adet sondaj borusu başlığına kanal açılması Çamlıkaya Elektrik Üretim A.Ş. için 7 adet 36 kV metal muhafazalı hücre ve 3 adet AC-DC iç ihtiyaç panosu imalâtı Cihaz mesnet ve taşıyıcı sehpaları Döner fırın manto imalâtı Muhtelif firmalar için çekme testi yapılması Büyük güçlü elektrik motorlarının muhtelif bakım onarım işleri DİSKİ’ye ait 1 adet pompa fanı tornalanması Güneş panelleri sistemi imalâtı Yüksek gerilim testi Yurtçim Çimento Fabrikası’na ait değirmen parçaları imalât ve onarım işleri Yurtçim Çimento Fabrikası’na ait planet kasedi tadilat işlemi ve kapak imalâtı Flanş işlemesi Muhtelif firmalar için balans işlemleri Muhtelif firmalar sac kesme işlemleri
(Adet) ÜRETİLEN MAMÜLLER 1-Az Yağlı Kesiciler 2-Vakumlu Kesiciler 3-SF6 Gazlı Kesiciler 4-O.G.Dahili Tip Ayırıcı 5-O.G.Harici Tip Ayırıcı 6–170 kV Har. Tip Ayırıcı 7-A.G. Dağıtım Panosu 8-A.G.-O.G. Kum. Otom. Pano 9-HES'lere Panolar 10-Bant Rulo İmalâtı 11-İTM Trafo Merkezleri 12-HES İçin Emme Borusu ve Türbin Çukuru 13-HES İçin Izgara Temizleme Sistemi 14-HES İçin Stator Karkası 15-HES İçin Hava Yönlendiricileri 16-HES İçin Alt ve Üst Fan 17-HES İçin Hücre 18-36 kV Metal Muhafazalı Hücreler 19-36 kV Metal Muhafazalı Hücreler(tip test için) 145 2006 2 42 275 154 937 1 1 60 5 3 ünite 3 ünite 2007 7 3 50 44 20 18 4 1000 1 YILLAR 2008 2009 2010 TOPLAM 3 4 41 39 6 4 59 38 500 4 3 ünite 4 10 159 33 36 36 32 2 8 7 40 2 260 136 204 12 15 31 2 9 1 56 61 785 406 1167 53 1 188 105 1500 14 6 ünite 6 ünite 1 ünite 7 ünite 7 ünite 44 9 7

c) Ankara Tesislerinde Tamamlanan İşler

2 ünite 1 ünite 1 ünite 7 ünite 7 ünite 17 18 -

ÜRETİLEN MAMÜLLER 20-HES İçin Emme Borusu Difüzörü 21-HES İçin Alt ve Üst Yatak Taşıyıcı 22-Türbinler: Mikro ve mini türbin konusundaki Ar-Ge çalışmaları kapsamında çeşitli tip ve güçlerde türbin imalatı a)Francis Tipi Türbin (37 kW) b)Banki Tipi Türbin (3 kW) c)Banki Tipi Türbin (4 kW) d)Banki Tipi Türbin (16 kW) e)Banki Tipi Türbin (25 kW) f) Banki Tipi Türbin (30 kW) g) Banki Tipi Türbin (40 kW) h)Banki Tipi Türbin (41 kW) i)Banki Tipi Türbin (200 kW) j)Pelton Tipi Türbin (6 kW) k)Pelton Tipi Türbin (10 kW) l)Pelton Tipi Türbin (25 W) m)Pelton Tipi Türbin (500 W) n) Uskur Tipi Türbin (1,5 kW) 23-Banki Tipi Türbin Panosu (16 kW) 24-Banki Tipi Türbin Panosu (40 kW) 25-Pelton Tipi Türbin Panosu (10 kW) 26-Mikro HES'ler İçin Elektronik Yük Kontrol Cihazı 27-Rüzgar Türbini ve Güneş Hibrit Sistemi

2006 2007 3 ünite 1 1 13 5 6 1 1 1 1 -

YILLAR 2008 2009 2010 TOPLAM 3 ünite 6 ünite 3+3 6 ünite ünite 17 1 6 -10 1 1 1 16 1 1 1 1 4 1 6 1 1 8 1 1 1 1 4 55 1 6 12 1 1 1 1 1 1 2 5 2 21 1 1 1 1 1 2

2. Devam Eden İşler a) Diyarbakır ve Ankara Tesislerinde Devam Eden İşler          ALPASLAN-I HES (4x41,75 MW) elektromekanik teçhizatının montaj çalışmaları, ÇİNE HES (2x23,60 MW) elektromekanik teçhizatının imalât çalışmaları, KILAVUZLU HES (4x14,10 MW) elektromekanik teçhizatının imalât ve montaj çalışmaları, MANYAS HES (3x6,83 MW) elektromekanik teçhizatının imalât ve montaj çalışmaları, TOPÇAM HES (3x20,87 MW) elektromekanik teçhizatının imalât ve montaj çalışmaları, CUNİŞ HES (3x2,96 MW) elektromekanik teçhizatının montaj çalışmaları, GELİNKAYA HES (2x3,54 MW) elektromekanik teçhizatının imalât çalışmaları, ÇAYKARA TM imalât ve montaj çalışmaları, Fiji Adaları’nda anahtar teslimi esasına göre enerji nakil hattı ve mikro hidroelektrik santral montaj çalışmaları,

146

b) Ankara Tesislerinde Devam Eden Diğer İşler
(Adet) İMALÂT CİNSİ Manyas HES muhtelif imalât Kılavuzlu HES muhtelif imalât Topçam HES muhtelif imalât Banki Tipi Türbin (30 kW) Banki Tipi Türbin (4 kW) SF6 gazlı kesici Miktar 3 ünite 4 ünite 3 ünite 2 10 100

c) Devam Eden AR-GE Çalışmaları  TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında; hidroelektrik santralların kontrol, kumanda, ölçme ve koruma sistemi tasarımı için TÜBİTAK UZAY ENSTİTÜSÜ ile birlikte 2006 yılında başlanan çalışmalar 31.12.2008 tarihinde tamamlanmıştır. Proje, CUNİŞ HES ve GELİNKAYA HES’de uygulanmaktadır. DPT desteğinde, İTÜ ile birlikte pompalar, küçük HES'lerde kullanılan türbinler ile su türbinlerinin prototip ve modellerinin performans ve kabul testlerinin yapılması ve ArGe çalışmalarına yönelik laboratuar kurulması projesi tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ile birlikte, dalga hareketlerinden elektrik enerjisi üretimi konusundaki çalışmalar tamamlanarak, sistem Karasu(Sakarya) sahilindeki uygun bir yere kurulmuş ve elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. Standart imalâtımız olan ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili olarak; çeşitli tasarım ve prototip çalışmaları sürdürülmektedir (12 kV, 17,5 kV, 24 kV 1250/2500 A 31,5 kA hücre, dahili ve harici AG dağıtım panolarının tip testi için numune v.b.). 12 kV 1250/2500 A 31,5 kA numune hücre imalât çalışmaları tamamlanmış olup, tip testlerinden başarıyla geçmiştir. 31,5 kV kesici ve hücre teste gönderilmiştir. 36 kV metal muhafazalı hücrelerin imalâtı tamamlanmış olup, tip testine gönderilecektir. 500 W, 1,5 kW, 6 kW , 10 kW , 25 kW , 28 kW, 40 kW, 100 kW , 166 kW, 500 kW Pelton tipi ve 4 kW, 16 kW, 30 kW, 40kW, 165 kW, 200 kW Banki tipi ile 1,5 kW ve 5 kW Uskur tipi türbinlerin tasarım aşamaları tamamlanmış, imalâta geçilmiştir. 500 kW ve 2500 kW’lık rüzgar generatörü prototip tasarım ve imalât çalışmaları TÜBİTAK ile birlikte sürdürülmektedir. Bakanlığımız koordinatörlüğünde özel sektörle birlikte yapılmaktadır. rüzgâr türbini tasarımı

  

TEMSAN, OSTİM ve Gazi Üniversitesi arasında, teknoloji geliştirme ve yeni tasarımlar konusunda işbirliği yapmak üzere anlaşmaya varılmıştır.

3. Bakım ve İşletmesi Protokol ile Alınan HES’ler EÜAŞ ile yapılan 18.11.2004 tarihli sözleşme ile KÜRTÜN ve BATMAN HES’lerin işletmesi Aralık 2004 tarihinden itibaren TEMSAN tarafından yürütülmüştür.
147

4. Sözleşmesi İmzalanan İşler  Keban HES’in, 02.04.2009 tarihinde imzalanan rehabilitasyon işleri sözleşmesi kapsamında TEMSAN tarafından gerçekleştirilen hızlı iyileştirme işlemi sonucunda, Keban HES 2. Grup 7. Ünitesi’nin kurulu gücü 160 MW’dan 180 MW’a yükselterek ülkemize 20 MW’lık ek bir üretim kapasitesi kazandırılmıştır. Keban HES’in rehabilitasyon işlerine ilişkin hukuki süreç devam etmektedir. Sivas Belediyesi için anahtar teslimi esasıyla kurulacak olan Paşabahçe Mikro Hidroelektrik Santralının sözleşmesi imzalanmıştır. Gelinkaya HES için sözleşme imzalanmış olup, imalât çalışmalarına başlanmıştır. Dumlu HES için sözleşme imzalanmıştır.

  

V- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI
(TL) PROJE ADI Bilgisayar Sistemi İdame –Yenileme TOPLAM PROGRAM ÖDENEĞİ 100.000 1.000.000 1.100.000

148

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR İç Denetçi-Başuzman GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı Üretim Dairesi Başkanı Pazarlama Dairesi Başkanı Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı Finansman Dairesi Başkanı İŞLETMELER
149 149

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Küçük Türbin Generatör ve Tesisler İşletme Müdürlüğü (Ankara) Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü (Ankara) Türbin İşletme Müdürlüğü (Diyarbakır) Generatör İşletme Müdürlüğü (Diyarbakır)

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ)

Kuruluş Tarihi Kuruluş KHK

Tarih No Ana Statü (RG) Tarih No Adres

22.05.1957 08.06.1984 KHK/233 27.11.1984 18588 Hipodrom Cad. No.12 Yenimahalle/ANKARA Tel : 384 17 20 (Santral) Faks : 384 16 35 İnternet : www.tki.gov.tr

: : : : : :

I-STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü TKİ, tüzel kişiliği olan, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. İlgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 2. Kuruluş Amacı Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turp, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 3. Görevleri Faaliyetleriyle ilgili yukarıdaki her türlü madenleri işletmek ve işlettirmek ve bu amaçla aramak, 10.06.1983 tarih ve 2840 sayılı Kanun’un 2. maddesi gereğince asfaltit madenini işletmek ve bu amaçla da aramak, iştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak ve işletmek, işletme çalışmalarında yan ürün ve artıkları değerlendirmek, iştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya yaptırmak, konu ile ilgili her türlü nakliye tahmil ve tahliye işleri yapmak ve yaptırmak, ithalat, ihracat ve sigorta acenteliği dahil her türlü ticari faaliyetlerde bulunmak, ayni ve fikri haklar almak veya satmak, faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlak işlemlerini yapmak, bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve artırmak, gerektiğinde yurtiçinde veya dışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak, müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak, müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve madencilik, enerji ve yakıt politikalarına uyumunu sağlamak, gerçek ve tüzel kişilerin istihsal ettiği linyit, turp, bitümlü şist gibi enerji hammaddelerini ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun FOB ve FOW olarak sattığı kömürler dışındaki taşkömürü ile özel idareler ve belediyelerin ve bunlara bağlı işletmelerin, iktisadi devlet teşekkülleri ve müesseselerinin, gerçek ve tüzel kişilerinin ürettiği kok, briket kömürleri ile koklaşma esnasında elde edilen tali maddeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca onaylanacak teknik şartname ve yönetmelik esasları dahilinde alıp satmak,
150

üretilen kömürlerden hangi cinslerin hangi bölgelerde kullanılacağının tespiti ile programını hazırlamak ve Bakanlığın onayını müteakip uygulamak, üretilen kömürlerin kullanım, stoklama ve yakılması konularında halka öğretici bilgiler vermek ve yardımcı olmak, bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesaire hakları tesis etmek, istihdam geliştirme çabaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak, kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmaktır. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İŞÇİ MEMUR TOPLAM 2010 YILI 6.033 2.193 8.226

III- MAKİNA VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet)
MAKİNANIN CİNSİ Genel Müdl. ELİ Soma Çan GELİ Yatağan Milas GLİ Tavşanlı Ilgın SLİ TOPLAM Seyitömer Orhaneli

DRAGLINE ELEKT. EKSKAVATÖR HİDROLİK EKSKAVATÖR AĞIR KAMYON DELİK DELME MAKİNASI SONDAJ MAKİNASI BULDOZER PAYDOZER GRAYDER YÜKLEYİCİ İSTİF MAKİNASI( forklift) VİNÇ TRAYLER TRAKTÖR YOL SİLİNDİRİ DAMPERLİ KAMYON SONDAJ KAMYONU TAHTA KASALI KAMY. TAMİR-ÇÖP KAM.-ANFO YAĞLAMA KAMYONU AKARYAKIT TANKERİ SULAMA TANKERİ İTFAİYE - ARAZÖZ VİDANJÖR OTOBÜS - MİDİBÜS MİNÜBÜS KAMYONET-PIKAP OTOMOBİL-S. WAGON JEEP AMBULANS GALERİ AÇMA MAK. YER ALTI YÜKLEYİCİ TROLEY LOKOMOTİF DİZEL LOKOMOTİF KOMPRESÖR(Seyyar-Diz.) JENARATÖR TOPLAM

1

3 3 7 16 1

31

16 9 124 21 1 47 4 15 23 11 9 9 6 4 30 2 8 5 9 11 18 2 2 17 4 12 5 2 4 2 7 15 3 17 14 488

5 4 45 3 1 10 2 3 11 3 2 4 1 1 2 3 6 3 2 4 1 2 3 1 5 1 1

2 11 3 75 8 1 24 3 5 7 6 7 3 4 1 10 5 5 4 7 1 1 4 3 11 5 4 3

2 6 4 46 4 15 3 5 6 3 2 2 1 1 7 4 3 3 3 3 2 3 7 5 2 4 2

2 12 7 95 9 3 32 3 9 8 7 12 8 4 2 19 7

4

1 2 2 1

1 11 6 32 5 1 13 3 6 6 6 8 2 3 5 1 3 2 5 3 4 3 1 2 4 12 5 2 2

8

5 1 1 2 4 19 4 9 3 2 5 5 13 15 13 340

1 2 1 1 1 3 4 2 1

1 7 5 45 6 1 11 2 5 7 4 3 8 2 1 17 1 3 1 4 4 5 4 1 1 9 8 4 2

10 4 143

9 2 234

7 3 158

1 3 38

31 14 202

11 8 191

8 68 42 462 56 8 153 20 50 70 41 43 36 21 10 98 4 34 14 30 34 43 16 6 35 32 80 52 27 18 4 12 20 16 101 61 1.825

151

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER ( 2006-2010) (2006-2010) Yılları Linyit Kömürü Üretim Ve Tüketimi
(Bin Ton) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM SATILABİLİR ÜRETİM Rödovansla TKİ Toplam Ürettirilen 27.721 3.016 30.737 26.210 3.601 29.811 31.684 4.188 35.872 28.444 4.083 32.527 25.838 3.823 29.661 139.897 18.711 158.608 SATIŞ TERMİK 23.362 25.074 29.442 26.596 23.390 127.864 TESHİN 6.453 6.493 6.208 6.452 6.390 31.996 TOPLA M 29.815 31.567 35.650 33.048 29.780 159.860

(2006-2010) Yılları Dekapaj Miktarları
YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM EMANET 90.042 94.318 89.659 81.201 70.162 425.382 İHALE 194.752 174.020 125.031 137.449 139.456 770.708 TOPLAM 284.794 268.338 214.690 218.650 209.618 1.196.090

(1000 m )

3

V- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI
(TL) PROJE ADI Çeşitli Etütler Temiz Kömür Teknolojileri Linyit Aramaları Projesi Tevsii Muhtelif İşler İnşaat TOPLAM PROGRAM 6.000.000 6.848.000 10.000.000 40.300.000 37.494.000 6.206.000 106.848.000

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ 1. Linyit Aramaları Projesi: Bakanlığımızın talimatları sonucunda TKİ, MTA, ETİ MADEN, EİE, TPAO, DSİ ve MİGEM işbirliği ile 2004 yılı Ekim ayında Türkiye Linyit Rezervlerinin geliştirilmesi ve yeni sahalarda linyit aranması projesi başlatılmıştır. 2005 yılında başlayan ve halen devam eden çalışmalarla Soma Eynez havzasında yaklaşık 170 milyon ton iyi kaliteli kömür rezerv artışı tespit edilmiştir. Trakya havzasında yeni ruhsat alınan toplam 67 sahada
152

toplam 23.962 m sondaj yapılmıştır. Kırklareli Vize İlçesi civarındaki iki ruhsatlı sahada yapılan sondajlardan olumlu sonuç alınmış olup, ilk belirlemelere göre önemli bir rezerve sahip linyit havzası belirlenmiştir. Çan, Muğla-Yatağan ve Milas havzalarında bulunan ve Çan, Yatağan ve Yeniköy termik santrallarına kömür veren sahalar ile Tufanbeyli sahasında sondaj yaptırmak için EİE Genel Müdürlüğü ile 2005 yılında protokoller imzalanmıştır. 2009 yılı sonu itibarı ile Çan havzasında 9.663 m sondaj yapılmıştır. Muğla Yatağan ve Milas sahalarında 2010 yılı sonu itibariyle toplam 37.293 m sondaj yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. GLİ Müessesesi Tunçbilek – Ömerler ve derin sahalarda sürdürülen sondajlar devam etmektedir. 2010 yılı sonu itibarı ile toplam 21.577 m sondaj yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Adana-Tufanbeyli’de bulunan linyit sahamızda rezerv sınırlarını tespit etmek amacıyla başlatılan sondajlarda toplam 5.242 m sondaj yapılmış olup, çalışmalar tamamlanmıştır. Manisa-Soma Eynez havzasında 2005 yılında MTA ile yapılan sözleşme ile sondajlara başlanarak 2010 yılı sonu itibarı ile 35.780 m sondaj yapılmış, halen çalışmalar devam etmektedir. Eynez havzasında bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu kömürlü saha sınırında önemli bir genişleme olmuş ve yaklaşık 170 milyon ton civarında bir rezerv artışı hesaplanmıştır. Eynez havzasında kömür gazı potansiyelinin araştırılması ve kuyu içi sismik yöntemlerle kömür damarının yayılımını tespit etmek amacı ile TÜBİTAK MAM, TPAO ve Üniversitelerin katılımı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje başlatılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Linyit Arama projesi kapsamında Saray civarında yeni alınan ruhsatlar ve bu havzalarda olabilecek linyit potansiyelini ortaya çıkarmak için yapılan etüt ve sondajlar devam etmektedir. Trakya havzasındaki 67 adet yeni sahada sondajlara Ağustos 2008’de başlanmıştır. 2010 yılına kadar 23.962 m sondaj yapılarak proje tamamlanmıştır. 2009 yılında Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan “Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi” ile Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına kadar tüm yerli kömür potansiyelimizin ekonomimize kazandırılması hedefleri ve KYOTO protokolüne göre 2014 yılından itibaren CO2 emisyonları ile ilgili uygulamanın başlayacağı da göz önünde bulundurularak rezervlerimizin tamamının projelendirilme çalışmaları, üniversitelerimizle ortaklaşa olarak yürütülmektedir. 2. Temiz Kömür Teknolojileri Projesi: 07.10.2006 tarih 26312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 12 Eylül 2006 tarihli kararlarına ilişkin 2006/31 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan direktifler de dikkate alınarak, “2008–2010 Dönemi Orta Vadeli Plan ve 9. Kalkınma Planı-Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi” kapsamında; 1) 02 Aralık 2008 tarihinde kömürün briketlenmesi, kurutulması, hümik ve fülvik asit üretim metotlarının geliştirilmesi, asfaltitlerin değerlendirilmesi, Ar-Ge program ve
153

laboratuarlarının geliştirilmesi konularında TEKNOPROM ile “TKİ Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Projeleri Çalışma Sözleşmesi” imzalanmış olup, faaliyetler devam etmektedir. Bu kapsamda Ilgın’da hümik asit pilot tesisi kurulmuş, “Linyitin Uygun Bir Çözeltide Yıkanarak Yanma Esnasında SO2 Çıkışının Azaltılması” projesi kapsamında da Tunçbilekte küçük bir pilot ve Ar-Ge laboratuarı kurulması çalışmaları yürütülmüştür. 2) MTA ile birlikte, Ekim-2006’da yürürlüğe giren 1007-TÜBİTAK KAMAG Programı kapsamında “Linyitlerimizin Sarsıntılı Masa, Multi-Gravite Separator(MGS) ve Kolon Flotasyonu Yöntemleri ile Zenginleştirilmesi Projesi” kapsamında bugüne kadar şlam atıkları ve ince malzemelerin geri kazanımıyla ilgili çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Projeden bu şekilde olumlu sonuçlar alınması üzerine GLİ Ömerler lavvarında ince malzemenin kazanımı ile ilgili düzenlemeler ve pilot ölçekli donanımların kurulması çalışmaları tamamlanmış olup, doğrudan uygulamaya geçilerek Ömerler lavvarına doğrudan sınıflandırma eleği ve siklon grupları ilavesi ile ince malzemeler geri kazanılmaya başlanmıştır. 3) ODTÜ ile 2009 yılında imzalanan sözleşme çerçevesinde; TKİ’ye ait sahalardaki asfaltitlerin değerlendirilmesi ile kömürlerin yıkanmasında kullanılan magnetitlerin ekonomik ve verimli kullanımı, otojen yöntemlerle kömürlerin yıkanabilirliğinin araştırılması faaliyetleri sonuçlanmıştır. Otojen siklon yöntemiyle %8–10 kül içeren kömürler üretilmiş bulunmaktadır. 4) İTÜ ile 2007’de Kömürden Gaz ve Sıvı Yakıt Üretimine İlişkin ortak bir Proje Sözleşmesi imzalanmış olup bu kapsamda; TKİ imkanları ile kömürün gazlaştırılarak sentez gazı elde edilmesine yönelik pilot bir tesisin kurulması ve çalıştırılması için ortaklaşa proje faaliyeti başlatılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Pilot tesisle ilgili ihale 08.10.2009 tarihinde yapılmıştır. Pilot tesisin kurulum çalışmaları devam etmektedir. 5) Hacettepe Üniversitesi ile Kömür Hazırlamada Modelleme Simülasyon Uygulamaları, Soma Lavvarının simülasyon modelleme ile maliyetlerinin incelenmesi ve lavvar verimliliklerinin arttırılması faaliyetleri devam etmektedir. 6) AB 7. Çerçeve Programı kapsamında yer alan temiz kömür teknolojilerine yönelik oksijenli yanma verimliliğinin iyileştirilmesi konulu SOMALOX adlı proje başvurusu, kısa listeye alınmış (short list), sonuç beklenmektedir. 7) Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde bulunmak, teşviklerden yararlanmak ve uygun işbirliği platformları oluşturmak üzere Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde uygun büyüklükte bir mekanı kiralamış bulunmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri bu merkezde yürütülmeye başlamıştır. 8)TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü ile kömür-biyokütle karışımlarının gazlaştırılarak sıvı yakıt üretimi konusunda TKİ Müşteri Kuruluş sıfatıyla TÜBİTAK destekli 4 yıl süreli bir projeye başlanılmıştır. 9) TÜBİTAK-MAM Çevre ve Kimya Enstitüsü ile laboratuar ölçekte hümik asit esaslı adsorban ve diğer alternatif maddelerinin geliştirilmesi konularında Ar-Ge faaliyetleri başlatılmıştır.

154

10) Hümik asitlerin tarımda kullanımı ve değerlendirilmesi ile ilgili sözleşme imzalanarak yurt çapında hümik asit kullanımıyla ilgili muhtelif topraklarda tarımsal deneme uygulamaları başlatılmış ve bilimsel raporlamalar yapılmak üzere takibe alınmıştır. 11) TÜBİTAK Projesi çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi, NETCAD ve TKİ işbirliği ile “Madencilik Otomasyon ve Tasarım Yazılımı (MOTAY) Geliştirme” Projesi ve TÜBİTAK-MAM ve TKİ işbirliği ile Soma Tersiyer Havzası’nda “Organik Jeokimyasal, Petrografik Yöntemlerle, Kömür Kökenli Doğalgaz Potansiyelinin Araştırılması ve Modellenmesi, Entegre Sismik Yöntemlerle Kömür Damarının Yayılım Sınırlarının Belirlenmesi” projeleri yürürlüğe konulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir. 12) Hacettepe Üniversitesi Teknokent bünyesinde Milas Işıkdere panolarının şev duraylılığı konulu AR-GE çalışmasına 2010 yılında başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 13) Bitümlü şeyllerin enerjide kullanım olanakları ile bitümlü şeylerle birlikte bulunan metal ametal ve nadir toprak minerallerinin belirlenmesi konulu AR-GE projesi Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyeleri ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Sıralanan tüm Ar-Ge çalışmaları 2011 yılında da planlanan şekilde devam etmektedir. İlave olarak oksijenle yanma ve gelişmiş yanma teknolojileri, sentez gazından metanol üretilmesi, plazma teknolojileri ve yer altı gazlaştırma faaliyetleri planlanmış durumdadır. 14) Bakanlığımız ve USTDA (ABD Ticaret Geliştirme Ajansı) arasında 4 Nisan 2009 tarihinde Kömür Gazlaştırma Fizibilite Çalışması yapmak üzere bir hibe anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma uyarınca TKİ 437.020.- ABD Dolar’ı tutarında bir hibe sağlanmıştır. Hibe Anlaşması ile sağlanan fon, uygulaması Türkiye’nin doğal gaz iletim sisteminde kullanılmak üzere linyitten elde edilmiş gazın (SNG) üretimine olanak sağlayabilecek bir kömür (linyit) gazlaştırma projesi kavramsal tasarımının teknik yönlerini ve ekonomisini değerlendirmeyi amaçlayan bir fizibilite etüdünün maliyetlerini karşılamayı öngörmektedir. Bu çerçevede; ABD WorleyParsons firması ile kömür gazlaştırma tesisi için fizibilite çalışması devam etmektedir. 15) Amerikan Enerji Bakanlığı (DOE)’na bağlı Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ve GTI(Amerikan Kömür Teknoloji Enstitüsü) Yeraltı Kömür Gazlaştırma Projesi için sözleşme imzalanmış ve çalışmalar devam etmektedir. 16) TKİ “Linyitlerden Bioteknoloji Yöntemi ile Hümik Asit Üretilmesi” konusunda Amerikan ARCHTECH Inc. Firması ile ortak işbirliği anlaşması 5 Kasım 2009 tarihinde imzalanmış ve çalışmalara devam edilmektedir. Proje kapsamında yaptırılan pilot üniteler Mart 2011 sonunda Türkiye’de olacak ve deneme üretimlerine başlanacaktır. Söz konusu ünitelerde metan gazı, hümik asit, adsorban madde ve atık mühimmatların bertaraf edilmesinde kullanılan hümik asit tabanlı reactant madde üretilecektir.

155

3. Ömerler Yeraltı Mekanizasyon Tevsii Projesi: TKİ Garp Linyitleri Müessese Müdürlüğü Ömerler Yeraltı Ocağında üretimde olan bir adet 90 metre uzunluğunda ve 350.000 ton/yıl kapasiteli mekanize ayağa ilave olarak 120’şer metre uzunlukta 2 adet mekanize ayak makine teçhizatı yatırımını içeren ve 1.400.000 ton/yıl üretim artışı sağlayacak proje 2006 yılında TKİ Genel Müdürlüğü yatırım programına alınmıştır. 2012 yılı sonunda tam kapasite üretime geçilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında elektrik teçhizatlarının tamamının temini, önceki yıllarda tamamlanmıştır. Hazırlık işleri müteahhit marifetiyle sürdürülmektedir. Mekanize ayak ve pano teçhizatlarının temini amacıyla 2010 yılında başlanan ihale süreci halen devam etmekte olup, Temmuz ayı içerisinde ihalenin tamamlanarak, sözleşmenin imzalanması hedeflenmektedir.

156

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GENEL MD.YRD.

GENEL MÜD. MÜŞAVİRLERİ

İŞ.SAĞ.ve GÜV. MÜDÜRLÜĞÜ
157 157

YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

APK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MUHASEBE
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ET. PRO. ve TESİS
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PAZARL. ve SATIŞ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MAKİNA İKMAL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SATINALMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İD. ve SOS. İŞLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İŞ GÜV. ve SAĞLIĞI
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AR-GE
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ELİ
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GELİ
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GLİ
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SLİ
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖYNÜK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DODURGA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SİLOPİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SARAY KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ

YLİ MÜDÜRLÜĞÜ

ILİ MÜDÜRLÜĞÜ

BLİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TTK)

Kuruluş Tarihi Kuruluş KHK Ana Statü (RG)

28.10.1983 08.06.1984 KHK / 233 11.12.1984 18602 TTK Genel Müdürlüğü Yayla Mh. Bağlık Cd. İhsan Soyak Sk. No: 2 67090 Tel : 0 372 2524000 Faks : 0 372 2531616 İnternet : www.taskomuru.gov.tr Tarih No Tarih No Adres

: : : : : :

l-STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1.Statüsü TTK, tüzel kişiliği olan, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. İlgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 2. Kuruluş Amacı Devletin genel sanayi ve enerji siyasetine uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla teşkil edilmiştir. 3. Görevleri Teşekkülün amacının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü arama, etüt, plan, proje ve programlar yapmak, bunları takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sınai tesislerini kurmak, işletmek veya işlettirmek, taşkömüründen kok, briket gibi diğer cins kömürler ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türevleri üretmek, ürettirmek, tüm tali maddeleri yapmak üretmek, ürettirmek, 11 Haziran 1937 tarihli ve 3241 sayılı Ereğli şirketinden alınan liman (Zonguldak), demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının işletilmesi ve Havza’daki deniz işlerinin tekel altına alınması ve 30 Mayıs 1940 tarih ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesi hakkındaki yasalarla Etibank’a ve Ereğli Kömürleri İşletmesi’ne (EKİ) verilmiş veya devredilmiş bulunan ve 6974 sayılı Yasa ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumuna intikal eden taşkömürü madenlerinin, sınai tesisleri, liman ve demiryollarını ve konulmuş olan tekeli ve Ereğli limanı ile Ereğli-Armutçuk demiryolunu işletmek, ve işlettirmek, Taşkömürü ve taşkömürü havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elde edilen türevlerinin ithalat ve ihracatını yapmak, iştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek, işletme çalışmalarından çıkan ürün ve artıkları değerlendirmek, iştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya yaptırmak, konu ile ilgili kara
158

ve deniz dahil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yaptırmak, amaçları ile ilgili ithalat ve ihracat dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak ayni ve fikri haklar almak ve satmak, taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenleri işletmek veya işlettirmektir. Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlâk işlerini yapmak, bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve arttırmak, gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak, müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve madencilik, sanayi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak, bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vs. hakları tesis etmektir. İstihdamı geliştirme çabaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak, kurulmuş ve kurulacak olan küçük ve orta büyüklükte özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmaktır. TTK bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya müessese, bağlı ortaklık ve diğer birimler eli ile yerine getirir. II- PERSONEL DURUMU

PERSONEL MEMUR - Genel-İdari Personel TOPLAM SÖZLEŞMELİ - Teknik Personel - İdari Personel - Özel Güvenlik Görevlisi TOPLAM İŞÇİ Yeraltı Yerüstü TOPLAM GENEL TOPLAM

2010 YILI 214 214 449 703 418 1.570 9.334 2.125 11.459 13.243

III- MAKİNE VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet) CİNSİ İş Makineleri Sondaj Makineleri (Küçük-Büyük Çaplı ve Kapasiteli) Küçük Vasıtalar 159 MİKTARI 70 81 57

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER (2006-2010) Taşkömürü Üretim Ve Satışları
(Ton) YIL 2006 2007 2008 2009 2010 SATILABİLİR ÜRETİM 1.522.698 1.675.283 1.586.532 1.879.630 1.708.844 SEKTÖREL SATIŞLAR DEMİR-ÇELİK 331.340 398.743 359.918 419.139 498.640 ENERJİ 1.635.014 1.786.179 1.628.146 1.168.796 1.023.558 MUHTELİF 185.057 192.954 231.505 228.023 246.713 TOPLAM* 2.151.411 2.377.876 2.219.569 1.815.957 1.768.911

* 2009 Haziran ayı sonuna kadar rodövanslı sahalardan alınıp satışa arz edilen kömürler de dahil.

V. 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI

PROJE ADI Rehabilitasyon Etütleri Arama İhzarat İnşaat İşleri Muhtelif İşler GENEL TOPLAM

PROJE TUTARI (TL) 50.000 278.630.000 2.772.000 27.198.000 308.650.000

2011 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ (TL) DIŞ TOPLAM 25.000 50.000 10.150.000 17.746.000 27.921.000 26.450.000 1.302.000 27.198.000 55.000.000

İŞ MİKTARI (m) GALERİ 7.210 KUYU 605

7.210

605

VI – 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ Taşkömürü üretiminin idamesini sağlamaya yönelik önemli galeri ve tesis yatırımlarını içeren ve yıllık dilimler halinde uygulanan Arama İhzarat Projesi kapsamında 2011 yılında 7.210 m galeri, 605 m kuyu ve diğer tesisler için (6.523.555,49 $ karşılığı) 10.150 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 26.450 Bin TL’lik yatırım yapılması hedeflenmiştir. 2011 Yılı Yatırım tutarının % 48,09’unu oluşturan söz konusu proje kapsamındaki işler, ana başlıklar halinde aşağıda özetlenmiştir. Galeriler için;  Armutçuk -500/-550 Kat Hazırlığı 60 m galeri açılması,  Armutçuk -400/-450 Kat Galerileri Islahı 150 m galeri açılması,
160

 Armutçuk IV. Blok Ana Kat Hazırlığı 250 m galeri açılması,  Kozlu -560 Kat Hazırlığı 485 m galeri açılması,  Kozlu -630 Kat Hazırlığı 1.405 m galeri açılması,  Üzülmez Asma-Dilaver -250 Kat Hazırlığı 1.500m galeri açılması,  Üzülmez Havalandırma ve Nakliyat Galerilerinin Islahı 450 m galeri açılması,  Karadon Kilimli -540 Doğu Kanadı Kat Hazırlığı 1.280 m galeri, 20 m kuyu açılması,  Karadon Gelik -460 Kat Hazırlığı 600 m galeri açılması,  Amasra –250/-350 Kat Hazırlığı 750 m galeri açılması, olmak üzere yer altı kat hazırlıkları ve bağlantı lağımları için toplam 7.210 m değişik kesit ve meyilde galeri kazısına karşılık toplam 16.100 Bin TL, Kuyular için;  Kozlu İncirharmanı Havalandırma Kuyusu 125 m kuyu açılması,  Karadon 1 Nolu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi 354 m kuyu açılması,  Karadon Kilimli Havalandırma Kuyusu 280 m galeri, 106 m kuyu açılması için, olmak üzere toplam 10.350 Bin TL yatırım yapılması planlanmıştır.

161

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ MÜŞAVİRLER ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
162

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT PLAN PROJE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN TETKİK VE VERİMLİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI A.P.K. DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUHASEBE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PAZARLAMA VE SATIŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MADEN MAK. FABRİKA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN VE DEMİRYOLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK GERİLİM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ve SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ

KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ

ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ

KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ

AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kanunu Ana Statü (RG)

Tarih No Tarih No Adres Tel Faks Internet

: : : : : : : : :

10.12.1954 18.06.1984 KHK/233 09.11.1984 18570 Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Çankaya-ANKARA 207 20 00 (Santral) 286 90 00 www.tpao.gov.tr

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü TPAO, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. İlgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 2. Kuruluş Amacı Kamu petrol sektörünü merkezi planlama ve koordinasyon ilkeleri dahilinde organize etmek ve bu suretle sektörü verimli, uyumlu ve memleket ihtiyaçlarını karşılamakta etkin duruma getirmek ve Petrol Kanunu’nda tanımlanan petrol ameliyeleri ile dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve jeotermal enerji üretimini geliştirmek, sermaye birikimi sağlayarak öncelikle petrol arama ve üretiminde yatırım kaynağı yaratmaktır. 3. Görevleri Devletin genel enerji ve petrol politikası çerçevesinde yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak; jeotermal aramaları yapmak ve üretim tesisleri kurmak; hampetrol, doğal gaz ve petrol ürünleri ithal ve ihraç etmek; petrol ürünlerinin ihtiyaca göre bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasını ve yurt içinde veya yurt dışında depolanıp pazarlanmasını sağlamak; yurt içinde ve dışında mühendislik, laboratuvar ve servis hizmetlerini yürütmek, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara katılmak veya ayrılmak, her türlü ticari işlemlerde bulunmak; faaliyet konusu işlerden herhangi biri için gerekli fabrika, boru hattı depolama, enerji, su tesisleri ile bina, kamp, site, başka tesis ve teçhizatı inşa etmek, kurmak, işletmek; plan ve programları hazırlayıp izlemek, uygulama stratejilerini saptamak, gerçekleşmesine çalışmak; hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için mali kaynakları bulmak ve artırmak; bağlı ortaklıklar arasında eşgüdüm sağlayarak bunları bütçelerin fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi, enerji ve petrol politikalarına uyumunu sağlamak; hizmetle ilgili taşınmaz ve taşınır mallar almak ve satmak, kendisine
163

ya da başkasına ait taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek ya da kaldırmak, ayni veya fikri hakları almak veya satmaktır. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İşçi Kapsam Dışı Kapsam İçi TOPLAM MERKEZ 844 757 1.601 TAŞRA 438 2.669 3.107 2010 YILI 1.282 3.426 4.708

III- MAKİNE VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet) MİKTAR 145 15 218 282

CİNSİ İş Makineleri Sondaj Makineleri (faal durumda olan 14) Taşıt Vasıtaları Taşıma Makineleri

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER (2006-2010) 1. Jeolojik ve Jeofizik Saha Çalışmaları (2006-2010)
JEOLOJİK ETÜDLER (Adam/Ay) 33 23/30 28 14/30 49 05/30 29 12/30 27 25/30 JEOFİZİK ETÜDLER (Ekip/Ay) 55 12/30 64 16/30 45 20/30 68 26/30 59 27/30

YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010

2. Hampetrol ve Doğal Gaz Üretimi (2006-2010)
YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 HAMPETROL (Ton) 1.535.009 1.518.881 1.517.902 1.818.312 1.863.339 DOĞAL GAZ (sm3 ) 412.615.946 421.464.200 495.586.522 277.334.366 260.693.378

164

3. Sondaj Çalışmaları (2006-2010)
(m) ARAMA ÜRETİM YILLAR SONDAJI SONDAJI 2006 2007 2008 2009 2010
* ** *** **** *****

SİLİVRİ DENİZ ORTAK SONDAJLA MÜTEAHHİT DOĞAL SONDAJI SONDAJLAR R TOPLAMI HİZMETİ GAZ DEP. 14.224* 13.700** 3.498*** 3.945**** 13.888***** 17.168 18.802 7.229 14.378 8.164 102.834 133.084 122.263 158.227 181.005

39.169 62.737 72.399 89.500 105.677

32.273 37.845 39.137 50.404 53.276

TOREADOR-STRATIC ortaklığında açılmıştır. 7.100 metresi TPAO- TOREADOR ortaklığında açılmıştır. Tamamı TPAO tarafından açılmıştır. TPAO-POAŞ-TIWAY OIL-STRATIC ortaklığında açılmıştır. 10.874 metresi PETROBRAS ve CHEVRON tarafından açılmıştır.

YILLAR

TPAO TARAFINDAN KEŞFEDİLEN SAHALAR D.Sınırtepe (Petrol), D.Karakuş (Petrol), G. Şelmo-1 (Petrol), Yanarsu-3 (Petrol), G. Kırtepe-1 (Petrol PERENCO ile ortak), Karatepe-1 (Doğal Gaz), İncilibayır-1 (Doğal Gaz), Yeşilgöl-O1 (Doğal Gaz), Hamitabat-O1 (Doğal Gaz), B. Sinekli-O1 (Doğal Gaz), B. Velimeşe-1 (Doğal Gaz AMITY OIL ile ortak), Reisdere-1 (Doğal Gaz AMITY OIL ile ortak), Akkaya-1A (Doğal Gaz ToreadorStratic ile ortak), Bayhanlı-1A (Doğal Gaz Toreador-Stratic ile ortak) B. Gökçe-1 (Petrol), Yolaçan-C1 (Doğal Gaz) Gölgeli-1 (Petrol), Fidanlık-1 (Doğal Gaz),

2006

2007

2008

Doğu Çemberlitaş (Petrol), Şambayat (Petrol), Güney Kırtepe (Petrol PERENCO ile ortak), Dikilitaş (Doğal Gaz AMITY OIL ile ortak) Şambayat-2,3,4,5,6 (Petrol), D.Karakuş-6,7 (Petrol), Sağım-1 (Petrol), D.Başpınar-1 (Petrol), Gölgeli-2,3,4 (Petrol), Beyazçeşme-1 (Petrol), Mehmetdere-9 (Petrol), Gökçe-2 (Petrol), Batı Gökçe-7 (Petrol), Karacan-2,3 (Petrol), Köseler-M1 (Petrol), G.Kırtepe-4,5,6 (Petrol PERENCO ile ortak), Fidanlık-3 (Doğal Gaz), Vakıflar-O2,O7 (Doğal Gaz), Tulumba-1 (Doğal Gaz), Taşpınar-1 (Doğal Gaz), Paşaköy-1 (Doğal Gaz AMITY OIL ile ortak), Dikilitaş3 (Doğal Gaz AMITY OIL ile ortak), B.Ayazlı-1 (Deniz, Doğal Gaz POAŞ, TIWAY OIL, STRATIC ile ortak) Güzeldere-4 (Petrol), G.Şelmo-5 (Petrol), Köseler-2 (Petrol), D.Çemberlitaş-2,3 (Petrol), G.Sarık-2 (Petrol), Karacan-4,5,6 (Petrol), Beyazçeşme-3 (Petrol), Sivritepe-101 (Petrol), G.Kırtepe-7,8 (Petrol), Elbeyi-2,3,4,6 (Petrol), Gökçe-3 (Petrol), D.Karakuş-8 (Petrol), K.Akçeli-2 (Petrol), B.Sarısöğüt-1(Petrol), K.Eskitaş-1 (Petrol), B.Gökçe-6 (Petrol), ve D.Lilan-1 (Petrol), Umurca-O11 (Doğal Gaz), Fidanlık-4,5 (Doğal Gaz), Kavakdere-O1 (Doğal Gaz), Vakıflar-O8 (Doğal Gaz), Pelit-1,2 (Doğal Gaz AMITY OIL ile ortak),

2009

2010

165

V- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI
(TL) 2010 SONUNA KADAR İŞİN PROJE TUTARI 2011 YATIRIMI TAHMİNİ HARCAMA YER BAŞLAMA KARAKTERİSTİK TOPLAM DIŞ DIŞ (İL ve İLÇESİ) BİTİŞ DIŞ TOPLAM TOPLAM ÖZ ÖZ TARİHİ KREDİ KREDİ KAYNAK KAYNAK
1.231.856 58.603 Ankara, Batman, İstanbul 1.940.779 111.629 20.725 İnşaat 2010-2011 58.603 İstanbul 7 milyon sm3/gün Geri Üretim Kapasitesi Artışı 2009-2013 58.603 1.173.253 728.253 Muhtelif Muhtelif Muhtelif Muhtelif Adıyaman, Ankara, Batman, Kırklareli Jeolojik-Jeofizik Etüd Arama, Tespit ve Ür. Kuyuları Geliştirme, Üretim Tamamlama İnşaat Makine Teç., İdameYen. Bilg. DonanımYazılım. (T-13(1Ad), T-22(1Ad)) 2011-2011 2011-2011 2011-2011 2011-2011 2011-2011 64.957 494.514 18.070 97.510 20.725 90.904 90.904 1.829.150 1.243.150 120.000 795.910 91.200 103.700 11.500 13.000 13.000 13.000 13.000 35.647 35.647 325 325 35.322 35.322 11.750 11.750 730.953 728.253 64.957 494.514 18.070 97.510 742.703 11.750 1.280.000 33.850 20.400 20.400 13.450 13.450 1.246.150 1.243.150 120.000 795.910 91.200 103.700 11.500

PROJE ADI

TPAO GN.MD. TOPLAMI DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI a) 2011'de Bitenler 2010’dan Kalan İnşaat İşleri b) 2011’den Sonraya Kalanlar Değirmenköy Tevsi ve Çevre Doğal Gaz Sahaları Depolama Projesi YENİ PROJELER TOPLAMI a) 2011'de Bitenler Sondaj Öncesi Aramalar Sondaj Çalışmaları Petrol ve Doğalgaz Sahalarının Geliştirilmesi Kuyu Tamamlama Yatırımları İnşaat İşleri

166

Muhtelif İşler

Muhtelif

2011-2011

53.202

120.840

53.202

120.840

b) 2011’den Sonraya Kalanlar 25 Milyon sm /gün Geri Üretim Kapasitesi Artışı
3

445.000

586.000

2.700

3.000

Kuzey Marmara Depolama Tevsii Projesi

İstanbul

2011-2015

445.000

586.000

2.700

3.000

166

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ 1- Ortak Arama Projeleri 2010 yılı içerisinde TPAO’nun ortak olduğu Göçerler, Adatepe, D. Adatepe, Velimeşe, B. Velimeşe, Reisdere, Eskitaşlı ve Dikilitaş Sahalarından doğal gaz ve kondensat üretimi sürdürülmüştür. Yıl içerisinde AMITY OIL ortaklığında açılan Pelit-1 ve Pelit-2 kuyularının gaz keşfi ile sonuçlanması neticesinde, taraflarca Pelit Sahasının da üretim sahalarına dahil edilmesi kararı alınmıştır. TPAO-TIWAY OIL Turkey Ltd.- PETROL OFİSİ E&P-FOINAVON arasındaki Batı Karadeniz Ortak İşletme Anlaşması kapsamında, yıl içerisinde, ortak ruhsatlarda bulunan Ayazlı, D.Ayazlı ve Akkaya Kuyularından gaz üretimine devam edilmiş olup, STRATIC’in FOINAVON tarafından satın alınması ile ortaklık faaliyetleri, TPAO-TIWAY OIL-PETROL OFİSİ ve FOINAVON olarak sürdürülmüştür. OCEAN RIG Firmasının LEIV EIRIKSSON platformu tarafından, 26 Şubat 2010 tarihinde platformun sondaj planında yer alan ilk kuyu olan Sinop-1 Kuyusunun sondajına başlanmıştır. PETROBRAS operatörlüğünde yürütülen sondaj faaliyetleri neticesinde, platform, TPAO-CHEVRON ortaklığında kazılan Yassıhöyük-1 Kuyusu lokasyonuna yerleştirilerek, Kasım 2010 tarihinde söz konusu kuyu faaliyetleri tamamlanmış olup, kule, TPAO operatörlüğünde açılan Sürmene-1 lokasyonuna yerleştirilmiştir. TPAO-TIWAY OIL arasında imzalanmış olan Cendere Sahasını Arama ve Geliştirme Anlaşması kapsamında, 2010 yılında da devam eden sondaj ve üretim faaliyetleri taraflarca onaylanan İş Programı ve Bütçesi dahilinde takip edilmiştir. TPAO - NVT PERENCO arasındaki Ortak Girişim Anlaşması, Kastel, Karaali ve Yalankoz Sahalarından yapılan üretimle 2010 yılında da devam etmiştir. 2010 yılı İş Programı ve Bütçesi çerçevesinde, TPAO operatörlüğünde G.Kırtepe-7 ve G.Kırtepe-8 Kuyularının sondajları gerçekleştirilmiştir. X. Petrol Bölgesi, Gercüş ruhsatlarında ise PERENCO operatörlüğünde B.Gercüş-B1 kuyusunun sondajı gerçekleştirilmiştir. Trakya Baseni ve Güneydoğu Anadolu’da unconventional rezervuarlardan üretim yapabilme potansiyelini belirlemek amacıyla TRANSATLANTIC ile 9 Nisan 2010 tarihinde bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzalanmış olup, bu kapsamda çalışmalara başlanmıştır. TPAO tarafından AR/TPO/3921 no’lu ruhsatın bir kısmı için CHEVRON ile müzakere çalışmaları sürdürülerek, bir Ortak İşletme Anlaşması’nın genel şartları üzerinde mutabakat sağlanmasını takiben, taraflarca TPAO-%50, CHEVRON - %50 hisse dağılımına dayanan Ortak İşletme Anlaşması imzalanarak 16 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu süreçte, ortak faaliyetleri kapsayan ilk yükümlülük kuyusu olan Yassıhöyük-1 Kuyusunun sondajına başlanmış ve TPAO operatörlüğündeki bu kuyu, 1 Kasım 2010 tarihinde “gaz emareli kuru kuyu” olarak tamamlanmıştır. Taraflarca, kuyudan elde edilen veriler ışığında tüm ruhsat alanının yeniden değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. TPAO-EXXONMOBIL arasında yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, prospektlerin daha iyi tariflenebilmesi için 2010 yılı ilk ayları içerisinde kaynak kontrollü elektro-magnetik veri toplama (CSEM) çalışması yapılmıştır. Nisan 2011 tarihinde
167

EXXONMOBIL operatörlüğünde kazılması planlanan kuyunun lokasyonuna yönelik site survey çalışması yürütülerek, lokasyon seçimi tamamlanmıştır. 2- Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları Doğalgaz Depolama Tesisleri İşletme Kapasitesinin Artırılması Projesi Ülkemizin yıllar içerisinde gaz talebi sürekli artma eğilimi göstermekte, buna bağlı olarak da yeni depolama tesislerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, TPAO mevcut tesislerin depolama ve geri üretim kapasitelerinin üç aşamada (Faz-I, II ve III) artırılmasını öngörerek, 2016 yılının sonuna kadar depolama kapasitesinin yaklaşık 3 milyar sm3’e, geri üretim kapasitesinin ise azami 50 milyon sm3/gün kapasiteye çıkarılmasını planlamıştır. a) Aşama (Faz-I) - Silivri Proses Tesisleri Revizyon Çalışmaları Bu aşama, Kuzey Marmara Sahası ve kuyularının ilave depolama ve geri üretim kapasitesi dikkate alınarak 3. aşama tesisleri devreye alınana kadar Kuzey Marmara Sahasının ilk üretiminde kullanılan Silivri Proses Tesislerinde küçük çaplı revizyonlar yapılması ve yedek ünitelerin de devrede tutulması neticesinde geri üretim debisinin artırılmasını içermektedir. Bu kapsamda, Silivri Proses Tesisleri ile Silivri Depolama Tesisleri arasında yapımı planlanan 24”- 3,5 km. doğal gaz boru hattının yapımını müteakip Faz-1 aşaması sonlandırılmıştır. b) Aşama (Faz-II) – Değirmenköy Tevsi ve Çevre Doğal Gaz Sahaları Depolama Projesi Bu aşamada, Değirmenköy Sahasında depolanacak olan gazın ayrı bir tesiste işlenmesi ve doğrudan BOTAŞ ana iletim hattına verilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, Değirmenköy Sahasında bulunan mevcut tesislerin yanına, bunlar ile bağlantılı 10 milyon sm3/gün geri üretim kapasiteli ek bir üretim tesisinin kurulması planlanmıştır. Söz konusu tesisin, 2013 yılında hizmete girmesi ile mevcut depolama tesislerinden toplam 25 milyon sm3/gün geri üretim debisine ulaşılması ve Değirmenköy Sahasında yaklaşık 600 milyon sm3 gaz depolanması hedeflenmektedir.

c) Aşama (Faz-III) – Kuzey Marmara Depolama Tevsi Projesi Bu aşamada 1. ve 2. aşamalarda yapılacak tesislerin yanı sıra Silivri’deki mevcut doğal gaz depolama tesislerinin yanına 25 milyon sm3/gün geri üretim, 10 milyon sm3/gün enjeksiyon kapasiteli yeni bir yüzey tesisi kurulacaktır. Kuzey Marmara Sahasının geri üretim debisini artırmak için ilave 14+4 kuyu kazılması öngörülmektedir. Minimum basınçta 30 milyon sm3/gün üretilebilecek kuyulardan basıncın yüksek olduğu geri üretim dönemlerinde 50 milyon sm3/gün gaz üretilebilmesi beklenmektedir. Bu nedenle, 3. aşama mevcut 15 milyon sm3/gün üretim kapasiteli ortak tesislerin yanına 25 milyon sm3/gün üretim kapasiteli gaz proses ünitesi kurularak, yalnızca Kuzey Marmara Sahasına hizmet edecek tesislerin üretim kapasitesi bu aşama sonunda 40 milyon sm3/gün’e ulaşmış olacaktır. Bu aşamanın sonunda Değirmenköy Sahasının üretim kapasitesi de 10 milyon sm3/gün’e ulaşmış olacaktır.
168

3- Yurtdışı Projeler Hakkında Bilgi TPAO, Azerbaycan ve Kazakistan’da üretim, Libya ve Irak’ta ise arama projeleri ile faaliyetlerini aktif olarak yürütmektedir. Bunlara ek olarak, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip Rusya Federasyonu, Ukrayna, Brezilya, Cezayir, Suriye, Türkmenistan, İran, Mısır, Endonezya ve Sudan gibi ülkelerin yanı sıra Batı Afrika ve Güney Amerika'daki kıyı ötesi projeleri ile ilgili ruhsat ihalelerine katılım, stratejik ortaklıklar kurma ve hisse devirleri yolu ile yeni iş geliştirmeye yönelik değerlendirmelere devam edilmektedir. a) Kazakistan Ortaklığın, Kazakistan’da iştirak ettiği projeler, KAZAKTURKMUNAY (KTM) ortak şirketi (Kazak hissesi %51, TPAO hissesi %49) tarafından yürütülmektedir. Buradaki petrol üretimi ağırlıklı faaliyetler, halen toplam 456,45 km2’lik alana sahip Aktau Bölgesindeki Yelemez-Bekbolat ile Aktöbe Bölgesindeki D. Akjar ve G.Karatöbe ruhsatlarında sürdürülmektedir. 2010 yılında, Aktau Bölgesinde B.Yelemez, Saztübe ve Tasım Sahalarında ortalama 1.760 varil/gün, Aktöbe Bölgesinde Laktibay ve G. Karatöbe Sahalarında ortalama 2.910 varil/gün (toplam TPAO payı 2.500 varil/gün) petrol üretimi gerçekleştirilmiştir (2010 yılı TPAO payı ham petrol üretimi: 908.915 varil). Petrol üretimine, ilgili saha operasyonlarına, G.Karatöbe Sahasında üretim tesisleri inşasına, Aktau ve Aktöbe Bölgelerinde çözelti gazı değerlendirme çalışmalarına ve petrol satış faaliyetlerine devam edilmektedir. b) Azerbaycan TPAO, Hazar Denizi Azerbaycan Sektöründe yer alan Azeri-Çıralı-Güneşli (ACG) Projesi, (%6,75) ve Şah Deniz Projesi (%9)’nin yanısıra Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı (%6,53) ve Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (%9) projelerine de ortaktır.  ACG (Azeri-Çıralı-Güneşli) Projesi

Azerbaycan’da Azeri-Çıralı-Güneşli Sahalarının işletilmesi için, 20.09.1994 tarihinde imzalanan Mega Proje Anlaşması kapsamında TPAO’nun da % 6,75 hisse ile yer aldığı Uluslararası Petrol Şirketleri Konsorsiyumu faaliyetlerine devam etmektedir. ACG Projesi’nde PSA süresinde üretilebilir petrol rezervi, 5,56 milyar varil olarak hesaplanmıştır. Projenin tahmini yatırım maliyeti ise yaklaşık 37,50 milyar ABD Doları’dır. 2010 yılında ACG Projesinde 14 kuyunun sondajı yapılmıştır. Çıralı Petrol Projesinde “Detay Mühendislik Safhası” tamamlanarak “İmalat, İnşaat ve Montaj Safhası”na geçilmiştir. 2010 yılı ham petrol üretimi 301,15 milyon varil (TPAO payı 6,10 milyon varil), kümülatif ham petrol üretimi ise 1.643,71 milyon varildir. ( TPAO payı 78 milyon varil)

169

Şah Deniz Projesi

Hazar Denizi’nin hidrokarbon potansiyelinin araştırılması amacıyla BP/STATOIL ve TPAO tarafından 1992 yılı sonunda görüşmeleri başlatılan projede, TPAO’nun bağlı kuruluşu olan TPOC Ltd. Şti.’nin payı %9’dur. 625 milyar m3 doğal gaz ile 750 milyon varil kondensat rezervine sahip olan projede keşfedilen doğal gaz için Aşama-1 kapsamında BOTAŞ-SOCAR arasında Alım-Satım Anlaşması ve Türkiye-Gürcistan ve Türkiye-Azerbaycan arasında da Hükümetlerarası Anlaşma imzalanmıştır. 2010 yılında Şah Deniz Projesinde, günlük olarak 4 kuyudan ortalama 18,88 milyon m doğal gaz ve 40 bin varil kondensat üretimi yapılmış olup, toplam 6,9 milyar m3 (TPAO payı 502 milyon m3) doğal gaz ve 14,70 milyon varil (TPAO payı 1.07 milyon varil) kondensat üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen gaz, SCP boru hattı ile müşterilerin hizmetine; kondensat ise BTC Boru Hattı ile taşınarak Ceyhan’dan dünya pazarlarına sunulmaktadır.
3

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı (BTC) Projesi

BTC Projesi ile Hazar Bölgesi, özellikle Azerbaycan ACG (Azeri-Çıralı-Güneşli) ve diğer projelerden üretilen petrollerin güvenli, güvenilir ve çevre dostu bir boru hattıyla dünya pazarlarına taşınması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, Bakü'den başlamak üzere, Gürcistan-Tiflis yakınlarından geçerek, Türkiye-Ceyhan’da sonlanan, nominal 50 milyon ton/yıl kapasiteli, yaklaşık 1.768 km uzunluğundaki boru hattı ile gerekli tesislerin 2003 Nisan ayında her üç ülkede başlatılan fiziki inşaat, imalat, montaj ve her türlü testleri 2006 yılı Mayıs ayında tamamlanmış ve ilk tanker Ceyhan Terminalinden 3 Haziran 2006 tarihinde dünya pazarlarına taşınmak üzere yüklenmiştir. 13 Temmuz 2006 itibariyle BTC Hattının açılış töreni Ceyhan Terminalinde gerçekleştirilmiştir. TPAO’nun projeye katılımı, bağlı kuruluşu TPBTC Ltd. Şti. vasıtasıyla sağlanmaktadır. 2010 yılı sonu itibariyle 1,2 milyon varil/gün kapasite ile normal taşıma operasyonlarına devam edilmiştir. Halen, ACG Projesi üretimi petrolün çoğu Şah Deniz kondensatının tamamı ve bir kısım Türkmenistan petrolünün taşınmakta olduğu projede, Ceyhan’daki Haydar Aliyev Deniz Terminalinden, 2010 yılında 366 tankere 286,90 milyon varil yükleme yapılmıştır. Kümülatif olarak 1.387 tanker ile 1.088 milyon varil Hazar Bölgesi petrolü BTC projesi vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaştırılmıştır.  Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP) Projesi

SCP Projesi ile Şah Deniz sahasından üretilen doğal gaz, Türkiye-Gürcistan sınırına getirilmektedir. BTC ile aynı koridoru kullanan SCP, yaklaşık 690 km uzunluğunda ve 42” çapındadır. Boru hattı Şangaçal Terminalindeki tek kompresör istasyonu ile yıllık 8,10 milyar m3 gazı AGSC-BOTAŞ arasındaki Alım-Satım Anlaşması (SPA) şartlarına uygun olarak Türkiye sınırına taşıyacak kapasitededir. İlave kompresör istasyonları ile bu kapasitenin yıllık 22 milyar m3 'e çıkarılması mümkündür. 2004 yılında başlayan fiziki inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, proje 26 Kasım 2006 tarihi itibari ile gaz sevkiyatını yapabilecek hale getirilmiştir. Şah Deniz Projesindeki
170

üretim faaliyetlerine paralel olarak, 7 Mart 2007 tarihinden itibaren sürekli gaz sevkine başlanmıştır. Yaklaşık maliyeti 1,4 milyar ABD Doları olan hattan mevcut güzergâh boyunca Azerbaycan, BTC’nin Azerbaycan ve Gürcistan’daki pompa istasyonları, Gürcistan ve Türkiye’ye gaz taşınmaktadır. 2009 yılı içinde toplam 6,14 milyar m3 gaz taşınmış olup, bu miktarın 4,80 milyar m3’ü BOTAŞ’a satılmıştır. Projenin ana hedefi ikinci aşamada bölge doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletilmesidir. 2010 yılı içinde satış için toplam 6,796 milyar m3 gaz taşınmış olup, bu miktarın 4,36 milyar m3’ü BOTAŞ’a satılmıştır. Projenin ana hedefi, ikinci aşamada bölge doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletilmesidir. c) Libya  Blok NC188-NC189 Arama Projesi

TPAO’nun bağlı kuruluşu Turkish Petroleum Overseas Company (TPOC) ile Libya Milli Petrol Şirketi (NOC) arasında imzalanan Ghadames Baseni’ndeki NC188 ve Sirte Baseni’ndeki NC189 no’lu ruhsatlara ilişkin “Arama ve Üretim Paylaşım Anlaşması” (EPSA) 22 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmaya göre, 5 yıllık arama döneminde 5 kuyu kazılması ve sismik veri toplama yükümlülüğü bulunmaktadır. Her iki ruhsatta TPOC operatör olup, Hindistan Milli Petrol Şirketinin uluslararası kolu olan ONGC Videsh Ltd. (OVL) % 49 hisseye sahiptir. Sismik mükellefiyetler her iki blok için tamamlanmış olup, NC188 ruhsatında iki adet arama kuyusu; NC189 ruhsatında ise üç adet arama kuyusu kazılmıştır.

22 Şubat 2005 tarihinde sona eren Arama Dönemi, arama kuyularının kazılabilmesi için 12 Aralık 2009 tarihine kadar uzatılmıştır. İki arama kuyusu NC189 ruhsatında kazılmıştır. 2008 yılında başlayan B1-NC189 Kuyusunun sondajı 7 Nisan 2009 tarihinde “petrol emareli kuru kuyu” olarak tamamlanmıştır. C1-NC189 Kuyusunun sondajına ise 31 Mayıs 2009 tarihinde başlanmış ve 19 Kasım 2009 tarihinde “kuru kuyu” olarak bitirilmiştir. 2010 yılında ruhsatların terkine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.  2. Blok 147/3-4 Arama Projesi

TPOC ile NOC arasında imzalanan Arama ve Üretim Paylaşım Anlaşması 10 Aralık 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmaya göre 2.783 km2'lik bir alanı kapsayan ruhsatta, 5 yıllık arama döneminde sismik veri toplama ve 2 adet kuyu kazılması yükümlülüğü bulunmaktadır. Ruhsatta 2007 yılında, 573 km 2B ve 352 km2 3B sismik veri alımı gerçekleştirilerek sismik veri toplama yükümlülüğü yerine getirilmiştir. Ruhsatta 2010 yılında 10 adet arama kuyusunun sondajı tamamlanmış olup, 6 kuyu petrol keşfi ile sonuçlanmıştır. 2009 yılında petrol keşfi yapılan ilk arama kuyusu olan A1147/3 kuyusu ile birlikte toplam petrol keşfi yapılan arama kuyusu sayısı 7 olmuştur. 10 Aralık 2010 tarihinde sona eren Arama Dönemi, Libya Milli Petrol Şirketi (NOC) tarafından 10 Haziran 2012 tarihine kadar uzatılmıştır. Keşif yapılan prospektlerde tespit kuyularının kazılmasına başlanmış olup, ilave 2B ve 3B sismik veri toplama, işleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak yeni arama kuyularının kazılması planlanmaktadır.
171

d) Irak Irak Petrol İşleri İdaresi tarafından 1. Petrol Ruhsat İhalesi 30 Haziran 2009 tarihinde, 2. Petrol Ruhsat İhalesi, 11-12 Aralık 2009 tarihinde, 3. Petrol İhalesi 20 Ekim 2010 tarihinde düzenlenmiştir. TPAO konsorsiyumlar ile söz konusu ihalelere katılmış, Badra ve Missan Petrol Sahaları ile Mansurya ve Siba Gaz Sahaları için Üretim Geliştirme Servis Anlaşmalarını imzalamıştır. Irak Badra Geliştirme-Üretim Projesi 2. Ruhsat İhalesi sonucunda GAZPROM NEFT Neft (%40), KOGAS (%30), PETRONAS (%20), TPAO (%10) konsorsiyumu tarafından kazanılmıştır. Badra Sahası Geliştirme Üretim Servis Anlaşması 28 Ocak 2010 tarihinde imzalanmış ve kabine onayı almıştır. 18 Şubat 2010 tarihinin yürürlük tarihi olarak ilan edilmesinin akabinde 20 yıllık proje süreci başlamıştır. TPAO, ayrıca, Missan Sahaları 1. Ruhsat İhalesi için teklif veren Çin Şirketi CNOOC ile ortak olarak, %15 hisseye sahip olmuştur. Anlaşmaya göre CNOOC operatör olup, projenin yürürlülük tarihi 20 Aralık 2010’dur. TPAO’nun operatörlüğünde, (%50), KEC (%30), KOGAS (%20) konsorsiyumu ile Mansurya Sahasına ve KEC (operatör,%60) ve TPAO (%40) şirketlerinden oluşan konsorsiyumu ile Siba Sahasına teklif verilmiş ve ihaleler kazanılmıştır. Mansurya ve Siba Sahaları Geliştirme Üretim Servis Anlaşması 15 Kasım 2010 tarihinde paraflanmış olup, Irak Bakanlar Kurulu onayı beklenmektedir.

172

TPAO BAĞLI KURULUŞLAR
Türkiye Petrolleri Uluslararası Petrol Şirketi

TPIC
Denizaşırı Arama Şirketi

TPOC
BTC Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı Projesine Katılım

TPBTC
Güney Kafkasya Boru Hattı Projesine Katılım

TPSCP

İŞTİRAK
Yurtdışı Ortak Arama Şirketi

KAZAKTURKMUNAY LTD.

173

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Yönetim Kurulu Büro Müd.

Özel Kalem Müdürlüğü Genel Md. Danışmanlığı
174 174

Arama Daire Bşk. Genel Müdür Yardımcısı Teftiş Kurulu Bşk. Batman Bl. Müd. Hukuk Müşavirliği Sondaj Daire Bşk. YDP Daire Bşk. Ofisler İnsan Kay. Dai. Bşk KTH Daire Bşk. Üretim Daire Bşk. İN-GE Kurulu Bşk. BT Daire Bşk. İGÇ Daire şk. Araştırma Daire Bşk. Mali İşler Daire Bşk. Trakya Bl. Müd. Mak-İkm ve İnş. Dai. Bşk. Adıyaman Bl. Müd. PLK Daire Bşk. Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı

Strateji Daire Bşk.

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı (BKK) Ana Statü (RG)

Tarih No Tarih No Adres Tel Faks İnternet

: : : : : : : : :

15.08.1974 15.08.1974 7/7871 17.04.1995 08.02.1995 tarih ve 95/6526 sayılı BKK Bilkent Plaza A-2 Blok 06530 Bilkent/ANKARA 0 (312) 297 20 00 0 (312) 266 07 33 www.botas.gov.tr

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü BOTAŞ, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü’dür. İlgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’dır. 2. Kuruluş Amacı Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol, petrol ürünü ile doğal gaz boru hatlarını inşa etmek, ettirmek, inşa edilmiş boru hatlarını devralmak, satın almak veya kiralamak, boru hatları ile petrol ve petrol ürünleri ile doğal gaz nakliyatında bulunmak ve anılan boru hatlarında nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın almak ve satmak, yurt dışında petrol ve doğal gazın teminine yönelik arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak amacı ile kurulmuştur. 3. Görevleri İnşa edeceği veya ettireceği, satın alacağı veya kiralayacağı veya devralacağı boru hatları için gerekli terminal veya pompaj istasyonları ile liman ve diğer tesisleri, depolama tankları, yükleme tesis ve iskeleleri, binalar, sosyal tesisler inşa ettirebilir, işletebilir. Bu tesisler için gerekli makina, kara nakil ve deniz araçları ile teçhizatını inşa, imal ettirebilir, ithal edebilir veya sair şekillerde, üzerinde ayni haklar tesis edebilir. Bu hususlarla ilgili olarak patent hakları tesis edebilir, bu hakları satabilir, patent hakları satın alabilir, yurt dışında arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapar, yaptırır. Bu faaliyetler için gerekli makina, kara ve deniz araçları ile teçhizatını inşa, imal ettirebilir, ithal edebilir veya sair şekillerde, üzerinde ayni haklar tesis edebilir. Bu hususlarla ilgili olarak patent hakları tesis edebilir, bu hakları satabilir, patent hakları satın alabilir, ham petrol, doğal gaz ve petrol ürünlerini ithal ve ihraç eder, yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, laboratuvar ve servis hizmetlerini yürütür. Kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak eder, mali, ticari, iktisadi taahhütlere girebilir, uzun, orta, kısa vadeli istikraz yapabilir, krediler terhin edebilir ve gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin veya ipotek edebilir, tahvil çıkartabilir, sigorta acentalığı, deniz
175

acentalığı, bankerlik, mümessillik ve deniz ticareti ile ilgili tavassut işleri yapabilir, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için pompa istasyonları, terminaller, kuyular, merkez ve şubeler ile acentalar ve bunların birbiriyle ve gemilerle haberleşmesini teminen, telgraf, telefon teleteyp ve radyo telefon telsiz tesisleri, uydu haberleşme sistemleri kurar ve işletir. Her türlü haberleşme araç ve gereçleri satınalabilir, kiralayabilir, satabilir, kılavuzluk, romorkörcülük, palamarcılık, tahmil/tahliye, kurtarma ve yardım işleri ve cer hizmetleri, dalgıç hizmetleri ile her türlü liman işletmeciliği yapabilir, boru hattı güzergahında, kuyularda, arazide havadan kontrolü sağlayacak araç, gereç ve tesisleri temin eder ve işletir, Şirket kendisi için gerekli ve yararlı gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında iştigal konularıyla ilgili ticari şirketler kurabilir. Türkiye’de veya yabancı memleketlerde kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve kurulmuş teşebbüsleri tamamen veya kısmen devir alabilir ve daha önce kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini satın alabilir, devir edebilir. İştigal konularıyla ilgili müşavirlik işleri yapabilir, imalatçı firmalara ortaklık bağı tesis edebilir, kuracağı ve/veya işletebileceği boru hatları ve tesisleri ile ülkelerarası ve transit olarak, kendine ve/veya başkalarına ait petrol ve petrol mahsulleri ile doğal gazın nakliyatını yapar, depolar, LNG taşımacılığı yapar ve bu amaçla tanker filoları kurar. Yurt içinde ve yurt dışında doğal gaz sıvılaştırma tesisleri kurar, bağlı ortaklıkları arasında koordinasyonu sağlar; bunların bütçelerinin, fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi, enerji ve petrol politikalarına uyumunu sağlar, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli olan her türlü menkul ve gayrimenkul malları, menkul kıymetleri satın alabilir, bunları satabilir, kiralayabilir, gerektiğinde terhin veya ipotek edebilir, bunlar üzerinde ve başkalarının malları üzerinde mülkiyetten gayri ayni haklar tesis edebilir. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İŞÇİ -Kapsam Dışı -Kapsam İçi -Güvenlik Pers. - Geçici İşçi TOPLAM 2010 YILI TAŞRA 445 1069 457 1971

MERKEZ 559 232 28 819

TOPLAM 1004 1301 485 2790

III- MAKİNA VE EKİPMAN DURUMU (2010) Sahip Olunan Sabit Kıymetler  Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Irak-Türkiye HPBH’nın Türkiye’de kalan kısmı 1.297 km 1.950 m 6 adet 1 adet 12 adet 1 adet 1 adet 3 adet 1 adet Boru Hattı (I. Hat 641 km., II. hat 656 km.) 15.000-300.000 DWT’luk Tankerlerin Yanaşabileceği İskele, Pompa İstasyonu Pig İstasyonu Depolama Tankı Relief Tankı Su Tankı Ballast Arıtma Tankı Slop Tankı
176

5 adet 5 adet 4 adet

Romorkör Palamar Botu Pilot Botu

 Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı 511 km. 1.320 m 3 adet 22 adet 1 adet Boru Hattı Maksimum 65.000 DWT’lik Tankerlerin Yanaşabileceği İskele Pompa İstasyonu Depolama Tankı Ballast Arıtma Tankı

 Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı 448 km 2 adet 3 adet 1 adet 1 adet 5 adet 1 adet Boru Hattı Pompa İstasyonu Depolama Tankı Pig İstasyonu Dağıtım Terminali Slop Tankı Relief tankı

 Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Ana İletim Hattı (Malkoçlar-Ankara) Ana İletim Hattı Üzerindeki Looplar: Loop-1 (Malkoçlar/CS-1) Loop-2 (Önerler/İstanbul Batı) Loop-3 (Hersek/Yumurtatepe) Loop-4 (CS-1 Önerler) Loop-5 (Bursa/Karacabey) Loop-6 (Bozüyük/LV-125) Mihallıççık-Eskişehir Eskişehir-Bozüyük Loop-7 (Adapazarı/Bozüyük) Bozüyük-Adapazarı (Faz I) Bozüyük-Adapazarı (Faz II) 124 adet Hat Vanası 35,932 km. 76,151 km. 47,940 km. 98,913 km. 74,729 km. 150,803 km. 76 km. 74,8 km. 125,12 km. 62,12 km. 63 km. 842 km.

7 adet Kompresör İstasyonu (Çorum, Kırklareli, Pendik, Eskişehir, Bursa, Ambarlı, Hanak) 35 adet Pig İstasyonu 95 adet RM/A (Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) Ana Ölçüm İstasyonları: Malkoçlar FMS/ Kırklareli İstasyonu (FMS-1, FMS-2) LNG Terminal Marmara Ereğli İstasyonu Bazargan FMS İstasyonu (İran) Durusu/Samsun FMS İstasyonu (Mavi Akım)
177

 Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı Doğubayazıt-Erzurum Erzurum-Sivas Sivas-Kayseri Kayseri-Ankara Kayseri-Konya-Seydişehir Toplam 1 adet Kompresör İstasyonu  Güney Doğal Gaz İletim Hattı Sivas-Malatya Doğal Gaz İletim Hattı Malatya - Gaziantep Doğal Gaz İletim Hattı Gaziantep-Mersin Doğal Gaz İletim Hattı  Konya-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı Konya-Isparta Doğal Gaz İletim Hattı Isparta-Nazilli Doğal Gaz İletim Hattı Nazilli-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı  Doğu Karadeniz Doğal Gaz İletim Hattı Doğu Karadeniz Doğal Gaz İletim Hattı Faz-1 Doğu Karadeniz Doğal Gaz İletim Hattı Faz-2 Doğu Karadeniz Doğal Gaz İletim Hattı Faz-3  Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz İletim Hattı Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz İletim Hattı Faz -1 Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz İletim Hattı Faz- 2 113 km 113 km 96 km. 96 km. 114 km. 258 km. 363 km. 244 km. 195 km. 240 km. 287 km. 291 km. 307 km. 256 km. 320 km. 317 km. 1.491 km.

 Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz İletim Hattı Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz İletim Hattı Faz- 1 Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz İletim Hattı Faz- 2 Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz İletim Hattı Faz- 3      Samsun-Ankara Doğal Gaz İletim Hattı İzmit-Kdz. Ereğli Doğal Gaz İletim Hattı Bursa-Çan Doğal Gaz İletim Hattı Çan-Çanakkale Doğal Gaz İletim Hattı Karacabey-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı 188,6 km 16,9 km 0,42 km 501 km 210 km 213 km 116 km 240 km

 Adıyaman-Ş.Urfa-Elazığ-Diyarbakır DGBH Adıyaman-Ş.Urfa-Elazığ-Diyarbakır DGBH Faz- 1 Adıyaman-Ş.Urfa-Elazığ-Diyarbakır DGBH Faz- 2 Adıyaman-Ş.Urfa-Elazığ-Diyarbakır DGBH Faz -3
178

123 km 130 km 170 km

 Ordu-Giresun Doğal Gaz İletim Hattı Ordu-Giresun Doğal Gaz İletim Hattı Faz- 1 Ordu-Giresun Doğal Gaz İletim Hattı Faz- 2 Ordu-Giresun Doğal Gaz İletim Hattı Faz- 3            99 km 59 km 261,2 km 164,5 km 79 km 264 km 252,2 km 158,2 km 145,2 km 91,5 km 170,5 km 17,5 km 38 km 2.660 km

Van Doğal Gaz Boru Hattı Edirne-Tekirdağ Doğal Gaz Boru Hattı Sungurlu-Çankırı-Kastamonu Doğal Gaz Boru Hattı Amasya-Tokat-Merzifon-Erzincan Doğal Gaz Boru Hattı Çankırı-Korgun-Kızılcahamam-Gerede Doğal Gaz Boru Hattı Gerede-Bolu-Düzce Doğal Gaz Boru Hattı Nevşehir-Ilgın-Akşehir Doğal Gaz Boru Hattı Eskipazar - Karabük ve Zonguldak - Çaycuma - Bartın DGBH Gönen Doğal Gaz Boru Hattı Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı Muhtelif Doğal Gaz Dağıtım/Bağlantı Hatları

 LNG İthal Terminali 300 m.’lik İskele 3 adet LNG Depolama Tankı 2 adet LNG Dreyn Tankı 1 adet Sıvı Azot Depolama Tankı 1 adet Blower Ünitesi Diğer LNG İthal Terminali Malzemeleri IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER
2006 I- HAM PETROLE İLİŞKİN FAALİYETLER (Bin Varil) 1-1 Boru Hattı İle Ham Petrol Taşıma Faaliyetleri 1.1.1- Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı 1.1.2- Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı 1.1.3- Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı 1.1.4- Şelmo-Batman Ham Petrol Boru Hattı 1-2 Arıtım Petrolü 1.2.1- Ceyhan Arıtım Ünitesi 1.2.2- Dörtyol Arıtım Ünitesi 1-3 Booster Hizmetleri 1.3.1-Rafineriye Verilen Booster 1.3.2- Hatta Verilen Booster II- DOĞAL GAZA İLİŞKİN FAALİYETLER II.1 -Doğal Gaz Satış (Milyon Sm3) 61568 56.530 12.932 27.984 15.111 503 23 18 5 5.015 5.015 30.024 30.024 2007 80354 80.084 43.699 23.108 12.770 507 23 18 5 247 247 34.507 34.507 2008 171395 171.168 132.941 21.433 16.794 18 18 209 209 35.637 35.637 2009 208763 204.549 167.467 20.090 16.992 18 18 4.196 4.196 31.642 31.642 6.081 6.081 30.946 30.946 2010 187128 181.029 144.590 19.061 17.378 18 18

179

V- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI

(Bin TL) PROJE TUTARI PROJE ADI DIŞ BOTAŞ GN. MD. TOPLAMI A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI  2011'de Bitenler 2011'den Sonraya Kalanlar C) YENİ PROJELER TOPLAMI 2011'de Bitenler 4.372.619 8.973 4.363.258 1.958.164 2.405.094 388 388 TOPLAM 5.991.842 36.534 5.931.261 2.179.430 3.751.831 24.047 24.047 1.379.189 1.157.206 221.983 2010 YILI SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA DIŞ DIŞ KREDİ ÖZKAYNAK TOPLAM 1.379.189 1.572.746 3.995 1.568.751 739.307 829.444 4.275.329 24.688 4.250.641 2.098.061 2.152.580 165.000 55.000 110.000 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI DIŞ DIŞ KREDİ ÖZKAYNAK TOPLAM 165.000 87.863 674 86.801 6.651 80.150 388 388 400.000 7.442 368.511 81.369 287.142 24.047 24.047

180

180

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ 1. Irak-Türkiye Gaz İhraç Projesi Etüdü Irak doğal gaz fazlalığının dünya piyasalarına ihracı hususunda işbirliği yapma taahhütleri ve Irak Petrol Bakanlığı ile TPAO ve BOTAŞ temsilcilerinin, Türkiye aracılığıyla en uygun ihracat rotasının dikkatli bir şekilde çalışılacağı fizibilite çalışması için toplanmalarına ilişkin olarak 07 Ağustos 2007 tarihinde Bakanımız ile Irak Petrol ve Elektrik Bakanı arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. BOTAŞ-TPAO-SHELL arasında 20 Kasım 2008 tarihinde Irak’taki hidrokarbon yataklarında arama ve üretim faaliyetlerinde bulunulması ve Irak doğal gazının Türkiye ve Dünya pazarına ihraç etmelerine yönelik bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmış olup, bununla Türkiye´deki doğal gaz altyapısının değerlendirilmesi bakımından bir çerçeve oluşturulacak ve anlaşma Irak gibi ülkelerin kendi iç talepleri karşılandıktan sonra artan doğal gazın Türkiye ve Avrupa’ya ihraç edilmesine imkan tanınacaktır. İlk yönlendirme komitesi toplantısı 6 Ocak 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Sayın Başbakanımızın 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Bakanımız ve Irak Petrol Bakanı arasında “Türkiye ile Irak Arasında bir Doğal Gaz Koridoru Geliştirilmesine dair Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır. BOTAŞ Irak’da halihazır siyasi durum, ihale süreci ve saha durumlarının Türkiye için pozitif gelişmesi dahilinde 2020’ye kadar 10-12 milyar m3/yıl gazın Türkiye, Nabucco ve ITGI projelerine yönlenebileceği, Irak’dan ilk gaz akışının en erken 2015 yılında sağlanabileceği düşünülmektedir. 2. Türkiye-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı Etüdü Ortadoğu ve Hazar Bölgesi doğal gaz rezervlerini Avrupa pazarlarına bağlamayı öngören Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco) ile ilk etapta güzergah üzerindeki ülkelerin gaz ihtiyacının karşılanması, takip eden yıllarda ise Avusturya’nın Avrupa’da önemli bir doğal gaz dağıtım noktası olma özelliğinden de faydalanılarak diğer ülkelerin gaz taleplerindeki gelişmelere göre Batı Avrupa’ya ulaşılması amaçlanmaktadır. Yaklaşık uzunluğunun 3.300 km, kapasitesinin ise 25,5-31 milyar m3/yıl olması, 2015 yılında ilk kapasite ile devreye alınması planlanmaktadır. Boru hattı güzergahının planlanan uzunluğu şu şekildedir: Toplam Nabucco Boru Hattı Uzunluğu (Besleme Hatları Dahil): 3.825 km. Ana Nabucco Hattı: Türkiye kısmı: Bulgaristan : Romanya : Macaristan : Avusturya : 2.512 km. 413 km. 469 km. 383 km. 48 km.

181

Mevcut şartlara bakıldığında, Azerbaycan Şah Deniz, Türkmenistan ve diğer TransHazar kaynakları ile İran gazının taşınması öngörülmektedir. Uzun vadede Irak ve Suriye üzerinden Mısır gaz kaynağı başta olmak üzere diğer çevreleyen kaynaklardan da gaz taşınması planlanmaktadır. Proje çalışmaları Şubat 2002’de BOTAŞ‘ın girişimi ve Bulgargaz (Bulgaristan), Transgaz (Romanya) ve OMV Erdgas (Avusturya-Şimdiki OMV Gas) şirketleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda oluşturulan çalışma grubu ile başlatılmıştır. Nabucco hattının yapımı ile ilgili olarak finansman modelinin geliştirilmesi, yatırımcılar için uygun teşviklerin araştırılması, pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu ve muhtemel tedarikçiler ile kontrat müzakerelerinin gerçekleştirilmesi işlerinin tek bir elden yürütülmesi amacı ile ilgili 5 şirket tarafından merkezi Viyana’da “Nabucco Company Study Pipeline GmbH ” şirketi kurulmuştur. 2004 yılında ortaklarca Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. Ortaklık Anlaşmasının imzalanması ile proje mühendislik, inşaat, finansman tedariki gibi konularda daha geniş iş kapsamı tarifi yapılmıştır. Ancak proje geliştirme sürecinde gelinen aşama gözönünde bulundurularak projenin finansmanını sağlayıp yatırımlarını gerçekleştirmesi amacı ile 2005 yılında şirketin Nabucco Gas Pipeline International Şirketine (NIC) dönüşümü kabul edilmiştir. Bununla birlikte her bir transit ülkede de Nabucco Yerel Şirketleri (NNC) kurulacaktır. NNC şirketleri boru hattının geliştirilmesi, yapımı, işletimi ile bakımı ve idamesinden sorumlu olacaktır. Ekim 2009 ayı itibarıyla Romanya, Macaristan, Avusturya ve Bulgaristan’da, 18 Haziran 2010 tarihi itibarıyla da Türkiye’de NNC kurulumları tamamlanmıştır. 2007 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Genel Mühendislik Danışman Şirketi görevine başlamıştır. Proje ortağı beş geçiş ülkesinde (Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya) 2008 yılı içinde LFE (Local FEED Engineers) ihalelerine çıkılmış olup, 2009 yılının ilk çeyreğinde LFE firmaları ile sözleşme imzalanmıştır. Mühendislik hizmetlerinin 2010 yılında da devam ederek, Nisan 2012’de tamamlanması ve bu tarihten itibaren yapım faaliyetlerine başlanılarak inşaatın 2015 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır. RWE Midstream GmbH Şirketi 05.02.2008 tarihinde resmi olarak Nabucco Projesi’nin 6. ortağı olmuş ve Proje ortaklık oranı %16.6 şeklinde olmuştur. Proje Ortakları arasında yapılan çalışmalar sonunda mutabık kalınan Hükümetlerarası Anlaşma (IGA) taslağı 13 Temmuz 2009 tarihinde imzalanmış olup, kamu veya özel hukuka tabi ticari bir anlaşmadır. Söz konusu anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun (Kanun No. 5956) 4 Mart 2010 tarihinde T.B.M.M.’de onaylanmış ve 11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ev Sahibi Ülke Anlaşması (HGA) niteliğindeki Proje Destek Anlaşması (PSA) üzerinde 14 Temmuz 2009 tarihinde başlatılan çalışmalar ise halen sürdürülmektedir. Nabucco Projesi ve projenin gerçekleşmesi için gereken mali gereklilikler ve taahütleri yansıtan yetki mektubu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası, (EIB) Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve aynı zamanda Nabucco Uluslararası Şirketi (NIC) ve Nabucco Projesi hissedarları arasında 6 Eylül 2010 tarihinde imzalanmıştır. Güney Gaz Koridoru’nun en güvenli projesi olan Nabucco Projesi, Avrupa enerji güvenliğinin sağlanması için Avrupa Komisyon tarafından stratejik olarak desteklenmektedir. Bu mektup, AB Komisyonun Enerji İyileştirme Programı kapsamında

182

Nabucco Boru Hattı’nın inşaatının ilk aşaması için 200 milyon Avro hibe sağlayan kararının devamı niteliğinde kabul edilebilir. 3. Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Boru Hattı Etüdü Türkiye ve Yunanistan doğal gaz şebekelerinin enterkonneksiyonu ve Avrupa Birliği INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) Programı dahilinde Güney Avrupa Gaz Ringi’nin ilk basamağının gerçekleştirilmesi kapsamında yürütülen TürkiyeYunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile Hazar Bölgesi, Orta Doğu ve Ülkemize komşu diğer kaynaklardan sağlanacak doğal gazın Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşınması amaçlanmaktadır. Güney Avrupa Gaz Ringi’nin ilk basamağı, Hazar Bölgesi’nden sağlananan Azeri Şah Deniz Faz-I doğal gazının Türkiye üzerinden Yunanistan’a arz edilmesine olanak sağlayan Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı’nın (ITG) Kasım 2007 tarihinde devreye alınması ile hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında plato seviyesinde Yunanistan’a 3,6 Milyar m3/yıl ve İtalya’ya 8 Milyar m3/yıl olmak üzere toplam 11,6 Milyar m3/yıl hacmindeki gazın Hazar kaynaklarından sağlanarak Türkiye üzerinden taşınması planlanmıştır. 26 Temmuz 2007 tarihinde Roma’da ilgili ülke Bakanlarının imzası ile TürkiyeYunanistan-İtalya Doğal Gaz Boru Hattı (ITGI) Hükümetlerarası Anlaşması (IGA) hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye, Hazar gazının Avrupa’ya temininde önemli rol üstlenecek, bunun yanında netback esasına göre geçiş yapan gaz hacminin % 15 ilave miktarını da doğu sınırında “cost-reflective net-back” hesabına göre ucuz fiyattan temin edebilecektir. Bu anlaşma enerji arenasında bir ilki temsil etmektedir. 16 Aralık 2009 tarihinde Türkiye ve İtalya hükümetleri arasında ITGI projesine yönelik olarak “Ortak Deklarasyon” imzalanmıştır. Bu deklarasyon ile iki ülke projeye ve ilgili şirketlere yönelik politik desteklerini yinelemiştir. ITGI Projesi kapsamında BOTAŞ, DEPA ve EDISON şirketleri arasında “Şirketlerarası Mutabakat Zaptı”nın (MoU) 2010 yılında imzalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. ITGI sisteminin 2016 yılında devreye alınması öngörülmektedir. ITGI projesi kapsamında BOTAŞ, DEPA ve EDISON şirketleri arasında ele alınan Şirketlerarası MoU 17 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da ilgili Genel Müdürler tarafından imzalanmıştır. İlgili MoU, BOTAŞ’ın Poseidon Co.’ya katılımının tekrar değerlendirilmesi ve bu sayede İtalyan pazarına gaz iletimi/arzı ile Türkiye’de gerekli boru hattı yatırımının ortak ele alınması gibi hususlarıda içermektedir. Bu kapsamda, şirketlerarası Uzun Dönemli Taşımacılık Anlaşması (LTTA) genel şartlarının belirlenmesi üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. 4. Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı Hat, Doğubayazıt-Erzurum, Erzurum-Sivas (İmranlı), Sivas-Kayseri, Kayseri-Ankara ve Kayseri-Konya-Seydişehir olmak üzere beş bölüm halinde yapılmış olup, İran’dan gaz alımı Aralık 2001’de başlamıştır.

183

Ayrıca, proje kapsamında, İran-Türkiye sınırından yaklaşık 35 km. uzaklıkta, Doğubayazıt’ta toplam kurulu gücü 30 MW olan üç kompresörden müteşekkil Doğubayazıt Kompresör İstasyonu (CS-1) kurulmuştur. Ancak, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerindeki Doğubayazıt Kompresör İstasyonu ile önümüzdeki yıllarda doğudaki kaynaklardan artan miktarlarda temin edilecek olan doğal gazın, ülke genelindeki tüm tüketicilere istenilen basınç ve miktarlarda teslimi mümkün olamayacağından, birisi Sivas yakınlarında, diğeri ise Erzurum yakınlarında olmak üzere 2 adet ilave Kompresör İstasyonu’na daha ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.Bu çerçevede, proje kapsamındaki Sivas Kompresör İstasyonu (CS-2) Yapım İşi’nin 01.04.2009 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılmıştır. Ayrıca, Proje kapsamında yapılacak olan Erzincan Kompresör İstasyonu’nun yapım ihalesine Dünya Bankası Kredisi kapsamında çıkılacak olup, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 5. Doğal Gaz Dağıtım Hatları Projenin detayındaki; “Sanayi ve Bağlantı Hatları” kapsamında halen doğal gaz arzı sağlanamayan yerleşim birimlerine doğal gaz arzı sağlamak amacıyla sanayi ve bağlantı hatlarının yapımı yer almaktadır. Bu kapsamda; Tamamlanan; Ordu-Giresun DGBH’nın 23.09.2009 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Sinop DGBH Arazi Etüt ve Kamulaştırma/Mühendislik İşi’nin 13.09.2010 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İhalesi yapılan; Muğla DGBH’nın Yapım İşi çalışmaları Hatay DGBH’nın Yapım İşi çalışmaları Kahta DGBH’nın Yapım İşi çalışmaları Diyarbakır-Batman-Siirt DGBH’nın Yapım İşi çalışmaları Antalya Doğal Gaz Loop Hattı Yapım İşi çalışmaları ve Antalya Doğal Gaz Loop Hattı (Çakıcı Pig İstasyonu - Burdur Ayrımı) Yapım İşi çalışmaları, sürdürülmüştür. Önerler–Keşan DGBH ve Esenyurt–Ambarlı Loop Hattı Danışmanlık İşi’nin, Denizli-Uşak DGBH Arazi Etüt ve Kamulaştırma / Mühendislik İşi’nin, Muş DGBH Arazi Etüt ve Kamulaştırma / Mühendislik İşi’nin, Mardin DGBH Arazi Etüt ve Kamulaştırma / Mühendislik İşi’nin, Bitlis- Bingöl DGBH Arazi Etüt ve Kamulaştırma / Mühendislik İşi’nin sözleşmeleri imzalanmıştır. Kilis DGBH Yapım İşi’nin 29.12.2010 tarihinde ihalesine çıkılmıştır. Tunceli DGBH, Şırnak DGBH, Hakkari DGBH ve Artvin DGBH projelerinin 2011 yılında mühendislik ihaleleri için hazırlık çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
184

6.Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi Proje kapsamında, Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 km. güneyindeki Aksaray İli, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık 1.100 ile 1.400 m. altında bulunan tuz yapılarında doğal gaz depolanması amacıyla, her birinin fiziksel hacmi 630.000 m3 olan (yaklaşık 500 milyon m3 çalışma gazı), toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturulacaktır. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1 milyar m3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 40 milyon m3 gaz Türkiye doğal gaz şebekesine verilebilecektir. 2015-2016 yılında 6 adet depodan oluşan birinci aşamanın, 2018-2019 yıllarında ise ikinci aşamanın tamamlanarak Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi kapsamındaki tesislerin bir bütün olarak devreye alınması planlanmaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki ihale paketleri Dünya Bankası ile birlikte belirlenmiş olup, çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmektedir. Proje Kapsamında; Paket-1: Proje yönetimi ve uygulama desteği danışmanlık hizmetleri (Genel danışman seçimi) sözleşmesi: 20 Eylül 2006 tarihinde DBI-GUT (Almanya) + Troya Ltd. Şti (Türkiye) İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır. İş Ortaklığı, projenin inşaatı ve yürütümü esnasında genel danışmanlık hizmetleri sunacaktır. Paket-2: Çevresel izleme danışmanlık hizmetleri sözleşmesi seçimi: Çınar Mühendislik Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ltd. Şti ile 19 Mart 2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, su temin ve tuzlu su deşarj boru hatları temin ve montaj işinin başlamasıyla yürürlüğe girecektir. Paket-3: Yer üstü ve yer altı tesisleri, su temin ve tuzlu su deşarj boru hatları temin ve montajı ve kavern çözeltme işlemi satın alma işi ihalesi: İhaleyle ilgili ön yeterlilik alan firma/iş ortaklıklarının listesi 17 Mart 2010’da ilan edilmiş ve bu firma/iş ortaklıklarından teknik ve mali teklifler istenmiştir. 19 Nisan 2010’da ön yeterlilik alan firma/iş ortaklıklarına proje sahası gösterilmiş, 20 Nisan 2010’da da “Teklif Öncesi Toplantı” yapılmıştır. Firma/iş ortaklıklarının soruları cevaplanmakta olup, 30 Temmuz 2010’a uzatılan teklif verme tarihi tekrar uzatılarak 20 Eylül 2010’a alınmıştır. 20 Eylül 2010’da 5 iş ortaklığı/firmadan alınan teklifler değerlendirilmektedir. VII- BAĞLI ORTAKLIKLAR Botaş International Limited Şirketi (BIL) BIL, 06.06.1996 tarih ve 233 sayılı Kanun'un 58. maddesine istinaden Jersey Channel Adaları’nda kurulmuştur. Faaliyet Kapsamı; petrol işlemleri, (arama, kuyu sondajı, üretim, taşıma, depolama, pazarlama, hizmet ve rafineri) doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz işlemleri (ithalat, taşıma, dağıtım, satış vb) dir.

185

BIL, 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından BTC Ham Petrol Boru Hattı’nın Türkiye Bölümü İşletme Şirketi olarak atanmış, 40 yıllık İşletme anlaşması, BIL Ankara Şubesi ve BTC Co. arasında 2002’de imzalanmıştır. BIL vizyonunu, kuruluş kayıtlarında tanımlandığı şekilde BIL’in iş fırsatlarını geliştirmek ve işi için arzu duyulan vasıflı insan varlığını geliştirerek, Türkiye’yi dünyada en önemli enerji koridorlarından biri seviyesine yükseltmek olarak belirlemiştir. Gelinen aşamada BIL, özellikle BTC Boru Hattı’nın işletimine yönelik faaliyetlerine başlamış ilk tanker yüklemesi 02.06.2006 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, resmi açılış 13.07.2006 tarihinde yapılmıştır.

2010 AYLAR TANKER SAYISI 32 25 27 30 35 32 34 33 30 31 31 33 373 YÜKLENEN MİKTAR (VARİL) 22.950.101,240 18.815.868,624 21.233.217,594 23.184.947,492 26.317.521,080 24.498.485,382 26.178.930,342 26.238.546,084 23.959.559,152 25.257.981,260 23.150.172,374 25.163.208,679 286.948.539,303 K.K.O.'NIN ÖNCEKİ KAPASİTE YILA GÖRE TUTAR (USD) KULLANIM DEĞİŞİM ORANI (%) (VARİL x 0,35 USD) ORANI (%) 8.032.535,43 6.585.554,02 7.431.626,16 8.114.731,62 9.211.132,38 8.574.469,88 9.162.625,62 9.183.491,13 8.385.845,70 8.840.293,44 8.102.560,33 8.807.123,04 100.431.988,76 74,03 64,88 68,49 77,28 84,90 81,66 84,45 84,64 79,87 81,48 74,68 81,17 76,53 8,98 -15,64 -5,49 6,08 -2,65 1,92 -1,95 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,35

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

VIII- İŞTİRAKLER 1.Turusgaz 1993 yılında Gama A.Ş. ile Rus Gazprom şirketi arasında ortak olarak kurulan Gama-Gazprom şirketine Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.11.1996 tarih ve 96/T-53 sayılı Kararı ile BOTAŞ da % 35 oranında iştirak ettirilmiştir. Şirket, BOTAŞ’ın da iştiraki ile TURUSGAZ adını almıştır. BOTAŞ’ın TURUSGAZ’a iştirakini ve paylarını gösteren tadil edilmiş Ana Sözleşme Metni 13.12.1999 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Şirketin ünvanı TURUSGAZ Taahhüt, Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi olup, kayıtlı sermayesi 80 Milyar TL’dir. Şirketin ortaklık yapısı, Gazprom % 45, BOTAŞ % 35, Gama Şirketleri %20 dir.

186

2. Nabucco Company Study Pipeline Gmbh Türkiye-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (NABUCCO) ile doğal gazın; Bulgaristan’dan başlayıp Romanya, Macaristan güzergahını izleyerek Avusturya’ya ulaşması planlanmaktadır. Bu projenin gerçekleştirilmesi için güzergah üzerindeki bu 5 ülke bir araya gelerek bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Şirketin kurulması hususu BOTAŞ Yönetim Kurulu’nun 25.12.2003 tarih ve 2003/61-547 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 24.02.2004 tarih ve 2004/6929 sayılı Kararı ile yurt dışında bir şirket kurulması kararlaştırılmış ve Resmi Gazete’nin 12 Mart 2004 tarih ve 25400 nolu sayısında yayımlanmıştır. Söz konusu Şirkette BOTAŞ’ın hissesi ile diğer 4 ortağın hissesi eşit oranda %20 olarak belirlenmiştir. 28 Haziran 2005 tarihinde Ortak Girişim Anlaşmasının imzalanmasını müteakiben söz konusu şirketin Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) şirketine dönüşümü kabul edilmiştir. Projede gelinen aşama itibarıyla ticari deneyimi, piyasadaki konumu ve vizyonu ile projenin kurulu hedeflerinin gerçekleştirilmesine yarar sağlayacak, proje finansmanı açısından Ortakların genel kredi notunu uluslararası finans piyasaları nezdinde yükseltebilecek yeni ortak/ortakların projeye dahil edilmesi kararı doğrultusunda katılımı uygun görülen Alman RWE firması 5 Şubat 2008’de 6. Ortak olarak projeye katılmıştır. Bu katılım sonrasında ise her bir Ortağının hissesi % 16,67 olarak yeniden belirlenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. aracılığıyla; 25 Haziran 2010 tarihinde BOTAŞ’ın Avusturya’da yerleşik Nabucco Gas Pipeline International GmbH. ticari ünvanlı iştirakine yapılan 2.000.000-EURO tutarındaki sermaye ihracı ile, anılan iştirakin toplam sermayesi 42.266,700.- EURO'ya ve herbir ortağın payı ise 7.044.450.- EURO 'ya, 30 Kasım 2010 tarihinde de Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. aracılığıyla BOTAŞ’ın Avusturya'da yerleşik Nabucco Gas Pipeline International GmbH ünvanlı iştirakine yapılan 2.000.000-EURO tutarındaki sermaye ihracı ile anılan İştirakin toplam sermayesi 54.266.700-EURO'ya ve herbir ortağın payı ise 9.044.450-EURO'ya yükseltilmiştir. Her bir transit ülkede de boru hattının geliştirilmesi, yapımı, iletimi ile bakımı ve idamesinden sorumlu olacak Nabucco Yerel Şirketlerinin (NNC) kurulması kararı alınmış ve Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya’da NNC’lerin kurulumları tamamlanmış olup, Türkiye Yerel Nabucco Şirketi (Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı İnşaatı ve İşletmeciliği Limited Şirketi) de 18 Haziran 2010 tarihinde kurulmuştur. Boru hattının Türkiye kısmının işleyişi Türk mevzuat ve yasaları çerçevesinde şekillenen Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı İnşaatı ve İşletmeciliği Limited Şirketi (NNC) üzerinden sağlanacaktır.

187

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR
ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAZİ İNŞAAT VE KAMULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI MÜHENDİSLİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞAL GAZ PAZARLAMA VE SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI

KALİTE EĞİTİM VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETİM İŞLEMLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

188

İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TELEKOM-SCADA VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞAL GAZ ALIM VE İHRACAT DAİRE BAŞKANLIĞI

İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

DOĞAL GAZ YER ALTI DEPOLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED ŞİRKETİ ( BIL )

DÖRTYOL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HPBH PROJE DİREKTÖRLÜĞÜ

LNG İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kanunu

Tarih No Son Değişiklik Kanunu Tarih No Ana Statüsü Tarih (Türkiye Tic. Sic.Gzt.) No Yayımlandığı R. Gzt. Tarih No Adres

: : : : : : : : : :

14.6.1935 14.6.1935 2805 08.06.1984 KHK/233 7/10/2009 7412 9/11/2009 27401 Korkutreis Mah.Cihan Sok. No: 2, Çankaya/Ankara 0 (312) 294 20 00 0 (312) 230 71 84 www.etimaden.gov.tr webmaster@etimaden.gov.tr

Tel : Faks : İnternet : e-posta :

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü’dür. Teşekkül; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir. İlgili olduğu bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 2. Kuruluş Amacı Taşkömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek ve yurt dışında da benzer faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmektir. 3. Görevleri 3213 sayılı Maden Kanununun 49 uncu maddesi ile 2840 sayılı Kanun gereğince; bor tuzlarını aramak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, yurt içinde işlemek, özel bor kimyasalları ve teknolojik uç ürün üretimi için sınai tesisler kurmak, tesis kiralamak veya satın almak, faaliyet amaçlarına yönelik olarak şirketler kurmak ve bu şirketlerde operatörlük yapmak. Teşekkülün faaliyet alanındaki görevlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti almak, yapım işlerini yapmak, yaptırmak. Ayrıca, bor tuzu ruhsat sahalarında bulunan diğer madenleri değerlendirmek amacıyla fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, işlemek veya işlettirmek, Maden Kanununun 50 nci maddesi kapsamında; toryum ve uranyum madenlerini aramak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, yurt içinde işlemek, sınai tesisler kurmak, tesis kiralamak veya satın almak, konuya ilişkin faaliyetler ile ilgili olarak her türlü mal ve hizmeti almak, ayrıca, uranyum ve
189

toryum madenlerine ait ruhsat sahalarında bulunan diğer madenleri değerlendirmek amacıyla; fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, işlemek veya işlettirmek, yurt dışında bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerini aramak, maden işletme hak ve imtiyazlarını almak, kiralamak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, işletmek, sınai tesisler kurmak, kurulu tesisi satın almak veya kiralamak, şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak, operatörlük yapmak, Maden Kanununun 2 nci maddesinde II. grup madenler olarak belirlenmiş; mermer, dekoratif taşlar, traverten, kalker, dolomit, kalsit, granit, siyenit, andezit, bazalt ve benzeri taşlarla ilgili ruhsat almak ve işletmek, kiralamak, kiraya vermek, işlettirmek ve gerektiğinde devretmek, üretim gereği ortaya çıkan enerjiden veya bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerine ait ruhsat sahalarında bulunan kömür dahil çeşitli enerji kaynaklarından kendi tüketimi için elektrik enerjisi üretmek, ürettirmek, bu amaçla tesis kiralamak, satın almak ve ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini ilgili mevzuat çerçevesinde satmak veya değerlendirmek, elektrik üretimi ile ilgili her türlü lisans almak, kiralamak, kiraya vermek ve devretmek, teşekkülün amacı doğrultusunda gerekli plan ve programları hazırlamak ve takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için, mali kaynakları temin etmek ve arttırmak, madencilik yapmak, gerektiğinde üretim ile ilgili olan yardımcı hammaddeleri üretmek ve işletme çalışmalarında çıkacak yan ürünleri, artıkları ve atıkları değerlendirmek, faaliyetleri ile ilgili olarak ticaret, ithalat, ihracat, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri yapmak, yaptırmak, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bağlı ortaklık, müessese ve işletmelerinin ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetin yurt içi veya yurt dışından alınması ile ilgili usûl ve esasları belirlemek, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştiraklerinde üretilen her türlü mal ve hizmetin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve satılması faaliyetini yürütmek, yürüttürmek, koordine etmek ve bu amacı gerçekleştirmek üzere yurt dışında şirketler kurmak ve ortak olmak, bunlara yönelik bayilik, temsilcilik, büro, mağaza açmak, açtırmak veya ortak olmak, gerektiğinde taşınmaz almak, satmak, takas etmek, kamulaştırmak, kendisine veya başkasına ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesis etmek veya kaldırmak, kiralamak veya kiraya vermek, ayni, sınai ve fikri haklar almak ve satmak, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeler ile iştirakler arasında koordinasyonu sağlayarak çalışmaların verimli ve kârlı olarak yerine getirilmesinin şartlarını oluşturmak, bunların kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, plan, program, yönerge ve bu Ana Statü hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almak, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin, işletme bütçesi tekliflerini inceleyerek onaylamak, fiyat, tarife ve yatırımların genel ekonomi ve madencilik politikalarına uyumunu sağlamak, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin hazırlamış oldukları genel yatırım ve finansman program tekliflerini, inceleyerek hazırlamak ve kesinleştirerek ilgili mercilerin onayına sunmak, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerce üretilecek ve satışa sunulacak ürünlerle ilgili fiyat ve tarifeleri tespit etmek, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştiraklerin; üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yatırımların güvenliğini ve finansmanın verimliliğini sağlamak, milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak, faaliyet alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak, teknoloji geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, hizmet almak, satmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak, tesislerdeki atıl kapasiteyi faaliyet konularına uygun olarak değerlendirmek, bu konuda taahhütlere girmek, faaliyet konuları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı taahhüt işleri yapmak, yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, sınai hak, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmalar yapmak, bağlı ortaklıkların faaliyet alanına giren konularda aldıkları iştirak kararlarını onaylamak, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, sigorta acenteliği yapmak ve her türlü
190

ekspertiz işlemlerini yapmak veya yaptırmak, faaliyet sahası ile ilgili olarak kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, plan, program ve yönergelerle verilen diğer işleri yapmaktır. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL Memur Sözleşmeli Personel İşçi TOPLAM MERKEZ 211 476 31 718 TAŞRA 80 682 2.250 3.012 2010 YILI 291 1.158 2.281 3.730

III- MAKİNE VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet) AÇIKLAMA CİNSİ MİKTAR 9 18 7 29 5 1 3 7 11 15 6 5 3 119 35 9 12 34 4 9 30 7 9 13 8 1 5 176 295

Ambulans Arazi Taşıtı Arazöz Binek Otomobil Minibüs Otobüs TAŞITLAR Otobüs (Midibüs) (Plakalı) Pikap Kamyonet Damperli Kamyon Kasalı Kamyon Tanker Traktör Taşıtlar (Plakalı) Toplam İş Kamyonu (Damperli) Delici Dozer Loder Kazıcı / Kırıcı / Yükleyici Ekskavatör İŞ MAKİNELERİ Forklift (Plakasız) Greyder Jeneratör Kompresör Lokomotif Vakumlu Süpürge aracı Vinç İş Makinaları (Plakasız) Toplam GENEL TOPLAM

191

IV- PAZARLAMA SATIŞ DURUMU Dünya ekonomisinin 2010 yılında yaklaşık %5 büyüyerek krizden çıkmasına ve buna bağlı olarak bor tüketiminin önemli olduğu geleneksel ve gelişmekte olan pazarlardaki ekonomik büyüme paralelinde dünya bor tüketimi 2010 yılında artış göstermiştir. Ekonomik kriz nedeniyle daralan talep doğrultusunda 2009 yılında azalma gösteren Eti Maden’in bor ürünleri satışı 2010 yılında ekonomik canlanmaya paralel olarak bir önceki yıla göre miktar bazında %50 artarak 1,6 milyon tona, tutar bazında %43 artarak 647 milyon dolara ulaşmıştır. Eti Maden’in bütün ürünler bazında 2009 yılında 454 milyon dolar olan toplam satış geliri 2010 yılında %43 artarak 651,3 milyon dolara yükselmiş olup bu gelirin %97’si yurt dışı satışlardan, %3’ü yurt içi satışlardan elde edilmiştir. Eti Maden hem üretim hem de pazar payı açısından dünya bor pazarındaki liderliğini sürdürmekte olup 2000 yılında 232,8 milyon dolar olan bor ürünleri satışı 2010 yılında 2000 yılına göre %178 artarak 647 milyon dolara çıkmıştır. Mevcut ekonomik veriler ışığında Eti Maden’in bor ürünleri satışının 2011 yılında da büyümeye devam edeceği öngörülmekte olup bor ürünleri satışından yaklaşık 800 milyon doları yurt dışı satışlardan olmak üzere 820 milyon dolar civarında satış geliri hedeflenmektedir.

Eti Maden Bor Ürünleri Satışı
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P

820 647 535 275 322 390 399 452

233

224

201

228

V- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER 1. Rezerv ve Üretim Durumu a) Rezerv Durumu (Görünür + Muhtemel + Mümkün) Bor üretimi yapılmakta olan bor havzalarında 2002 yılında başlatılan Bor Master Arama Projesi kapsamında yapılan sondajlar neticesinde, 2 milyar ton olan bor rezervlerimiz 1 milyar ton artarak 3 milyar tona çıkmıştır. Bor Master Arama Projesi kapsamında yapılan çalışmalar 5 yıl daha (2010-2014) uzatılmıştır.

192

( Milyon Ton) BOR REZERVİ BİGADİÇ EMET KESTELEK KIRKA TOPLAM 2.255,1 47,2 Kolemanit 570,9 1.678,4 5,8 737,0 737,0 Üleksit 47,2 Tinkal TOPLAM 618,1 1.678,4 5,8 737,0 3.039,3

b) Üretim Durumu Doğal bor ve kimyasal bor bileşikleri üretimini gerçekleştiren Eti Maden geniş bir ürün yelpazesi ile dünya bor sektöründe 2005 yılından itibaren lider konumuna gelmiştir. 2010 yılında kimyasal bor bileşikleri üretimi 1.399.677 ton olarak gerçekleştirilmiş olup, 2011 yılı programı 1.874.000 ton’dur. c) Yıllar İtibariyle Üretim Durumu
(Ton) İŞLETME ADI ÜRÜN CİNSİ Bor Kimyasalları BANDIRMA Sülfürik Asit Konsantre Kolemanit BİGADİÇ Konsantre Üleksit Öğütülmüş Kol./Ülek. EMET Konsantre Kolemanit Bor Kimyasalları Konsantre Tinkal KIRKA Bor Kimyasalları KESTELEK Kons. Kol./Üleksit 552.774 95.085 584.100 104.731 623.952 110.663 492.204 117.998 710.880 117.258 174.200 401.669 135.026 194.799 455.788 105.769 860.700 230.992 487.497 129.686 230.909 513.898 106.080 892.000 197.105 563.094 117.555 323.278 521.799 121.810 972.000 137.929 529.009 54.707 221.311 431.223 102.141 191.931 594579 105.353 339703 509.340 122.743 2006 167.798 2007 180.073 2008 242.789 2009 185.985 2010 227.760

791.000 1.045.000

2. 2010 Yılında Tamamlanan Önemli Yatırım Projeleri Yeni Buhar Kazanı Ünitesi / Bandırma - BALIKESİR  Yatırımın Önemi : Gerçekleştirilecek proje ile buhar üretim sistemi çevre, güvenlik ve kontrol konusunda uluslararası standartlara uygun hale gelecek, işletmenin ihtiyacı olan kesintisiz buhar ve enerji üretimi hedeflenmiştir. Kapasite : 130 ton/h Yatırım Tutarı : 24,4 Milyon ABD$ İstihdam : 26 Kişi

  

193

Stok Sahalarının Rehabilitasyonu / Bandırma – BALIKESİR  Yatırımın Önemi : İşletmede üretimde kullanılan ürünlerin olumsuz hava koşullarından korunarak bunlara bağlı müşteri şikayetlerinin azaltılması ile 6. Ana Hava Jet Üssü ve stok sahası çevresinde bulunan konut bölgesinin şikayetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir. Yatırım Tutarı :6,5 Milyon ABD$ Tek Kademede Penta Üretim Tesisi / Kırka – ESKİŞEHİR  Yatırımın Önemi :İki kademede üretilen Boraks Pentahidrat (BPH), direkt tüvenan tinkal kullanılarak tek kademede üretilecektir. Bu sayede; verim artacak, atıklar katı halde sistemden uzaklaştırılarak gölet ihtiyacı azaltılacak ve çevreye olan olumsuzlukların azaltılması sağlanacaktır. Kapalı alandaki cevher stoklama kapasitesi arttırılacaktır. Kapasite : 3x50 t/h Cevher Besleme Yatırım Tutarı : 46 Milyon ABD $ İstihdam : 99 kişi Yıllık Getiri : 2,5 Milyon ABD $

   

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI
(TL) SEKTÖRLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ TOPLAMI İMALAT SEKTÖRÜ / KİMYA SANAYİ TOPLAMI GENEL MÜDÜRLÜKTOPLAMI PROGRAM 43.000.000 115.000.000 158.000.000

VII- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ Bor Oksit Üretim Tesisi I. Ve II. Ünite / Bandırma - BALIKESİR  Yatırımın Önemi : Teşekkülümüzün ürettiği ürünlere katılarak ürün kalitesinin korunmasına katkı yapmasının yanı sıra pazara yeni bir ürün sunmak hedeflenmiştir.  Kapasite : 5.000 Ton/yıl Bor Oksit (2.000 ton/yıl kapasiteli I. ve II ünitede üretim yapılmaktadır.)  Yatırım Tutarı : 2,2 milyon ABD $  İstihdam : 9 kişi  Yıllık Getiri : 4,4 Milyon ABD$ Konsantratör ve Öğütme Tesisi / Bigadiç - BALIKESİR  Yatırımın Önemi amaçlanmıştır.  Kapasite  Yatırım Tutarı  İstihdam  Yıllık Getiri : Öğütülmüş kolemanit ürününe olan talebin karşılaması

: 400.000 Ton/Yıl Öğütme Tesisi 975.000 Ton/Yıl Tüvenan Konsantratör Tesisi : 38,8 Milyon ABD$ : 134 kişi : 150 Milyon ABD$
194

Borik Asit Tesisi Tevsii / Emet - KÜTAHYA  Yatırımın Önemi hedeflenmiştir.  Kapasite  Yatırım Tutarı  İstihdam  Yıllık Getiri : Borik asit üretiminin arttırılarak Pazar talebinin karşılanması : 100.000 ton/yıl Borik Asit : 53 Milyon ABD$) : 116 kişi : 50 Milyon ABD$

IV. Boraks Pentahidrat Tesisi / Kırka - ESKİŞEHİR  Yatırımın Önemi : Boraks pentahidrat (Etibor-48) üretiminin arttırılarak müşteri talebinin karşılanması hedeflenmiştir.  Kapasite : 240.000 ton/yıl Boraks Pentahidrat (Etibor-48)  Yatırım Tutarı : 88,4 Milyon ABD$)  İstihdam : 186 kişi  Yıllık Getiri : 100 Milyon ABD$ V. Boraks Pentahidrat Tesisi / Kırka - ESKİŞEHİR  Yatırımın Önemi : Boraks pentahidrat (Etibor-48) üretiminin arttırılarak müşteri talebinin karşılanması hedeflenmiştir.  Kapasite : 500.000 ton/yıl  Yatırım Tutarı : 150 milyon ABD$  İstihdam : 189 Kişi  Yıllık Getiri : 210 Milyon ABD$ Değirmenözü II. Paketleme Tesisi ve Ambar Binası / Kırka - ESKİŞEHİR     Yatırımın Önemi Kapasite Yatırım Tutarı İstihdam : Etibor-48 paketli ürün talebinin karşılanması amaçlanmıştır. : 30 t/s : 10 milyon ABD$ : 15 Kişi

Bor Master Arama Projesi / Muhtelif Proje ile bor varlığı bilinen ve halen bor üretimi yapılan Bigadiç-Emet-Kırka-Kestelek bor havzasında 2002 yılında başlayan beş yıllık bir Protokol çerçevesinde jeolojik harita, sondaj, mineralojik-petrografik ve kimyasal analiz çalışmaları MTA tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2002-2005 yıllarında yapılan sondajlar neticesinde, 2 milyar ton olan bor rezervlerimiz 1 milyar ton artarak 3 milyar ton’a çıkartılmıştır. 2002-2009 yılları arasında bor ve altın amaçlı toplam 66.684,65 m sondaj, 480.299 hektar jeolojik harita yapımı ve 12.944 adet numune analizi gerçekleştirilmiştir. Bor Master Arama Projesinin 2010-2014 yıllarını kapsayan 5 yıllık uzatma döneminde yaklaşık 41.300 metre sondaj yapılması planlanmıştır. 2010 yılı içerisinde Bigadiç ve Emet havzalarında bor, altın ve metalik madenlerin aramasına yönelik olarak 6.277,90 m sondaj, 1.300 hektar 1/5000 ve 1/2000 ölçekli detay jeoloji harita çalışması, 3948 adet numune analizi gerçekleştirilmiştir.

195

Ruhsatlı Saha Etütleri Projesi / Muhtelif Proje kapsamında, Eskişehir/İnonü’deki sahada kömür aramalarına yönelik toplam 4 lokasyonda yaklaşık 1.658 metre daha sondaj ve Ankara Ayaş sodyum tuzu sahasında ise bir lokasyonda 668 metre olmak üzere 5 lokasyonda toplam 2.326 metre sondaj gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Manisa/Gördes-Tomaşa ve Köprübaşı sahalarında uranyum aramalarına yönelik 2010 yılı çalışmaları kapsamında, açılan yarma ve kuyulardan alınan 421 adet numunenin analiz çalışmaları TAEK’te devam etmektedir.

196

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR
Özel Büro Müdürlüğü GENEL MÜDÜR MÜŞAVİRLİĞİ TEFTİŞ KURULU BŞK. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü

GENEL MÜDÜR YRD.
197
MALİ İŞLER D.BŞK. SATINALMA D.BŞK.

GENEL MÜDÜR YRD.

GENEL MÜDÜR YRD.

İDARİ VE SOSYAL İŞLER D. BŞK. İŞLETMELER D.BŞK.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME D. BŞK. PLANLAMA ve BİLGİ İŞLEM D. BŞK.

MADEN ARAMA VE MADEN HAKLARI D. BŞK. TESİS-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ D. BŞK..

İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM GELİŞTİRME D.BŞK.

PAZARLAMA VE SATIŞ D.BŞK.

İŞTİRAKLER Hidrojen Peroksit San. ve Tic.A.Ş. Eti Soda A.Ş. Etimine SA (YURTDIŞI) A.B Etiproducts OY (YURTDIŞI)

İŞLETMELER Bigadiç Bor İşletme Md. Emet Bor İşletme Md. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Md. Kırka Bor İşletme Md. İstanbul Alım-Satım Md. İzmir İhracat Md.

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (HEAŞ)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı Dönüşüm Tarihi Kuruluş Kararı

Tarih No

Tarih No Ana Statü (TTSG) Tarih No Adres Tel Faks İnternet

: : : : : : : : :

04.10.1995 28.09.1995 55075 16.01.1998 25.12.1997 97/T-94 16.01.1998 4463 HEAŞ Genel Müdürlüğü P.K. 17 Lüleburgaz/KIRKLARELİ : 0.288.464 42 37 (3 Hat) : 0.288.464 42 41 : www.heas.gov.tr

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü HEAŞ, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ek ve değişiklikleri ile Ana Sözleşmesinde yazılı kayıt ve şartlara ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün bağlı ortaklığıdır. 2. Kuruluş Amacı Devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak elektrik üretim ve ticaretini yapmaktadır. 3. Görevleri Üretim faaliyetlerini, Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen işletme standartları uyarınca Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün talimatlarına göre gerçekleştirmek, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, temiz ve düşük maliyetli üretimi için TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almak, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan Bakanlık görüşü çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulun’ca belirlenen bir dönem boyunca ürettiği elektrik enerjisini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne satmak, elektrik üretim tesislerinin işletilmesi ve kurulmasında diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, elektrik üretimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak ve yaptırmak, elektrik üretimi ile ilgili her türlü hammadde, yardımcı madde mal ve hizmetleri yurtiçinden ve yurtdışından tedarik etmek, gerektiğinde kendi tesislerinin bakım ve onarımı için makine ve tesisleri bulundurmak, değerlendirmek, faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul ile işletme hakkı ve sair hakları gerekli makine tesis ve teçhizatı satın almak, inşa ve imal ettirmek veya sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, iktisap ettiklerini veya kiraladıklarını işletmek, kiraya vermek, iktisap
198

ettiklerini satmak, üzerinde aynı haklar tesis etmek, iştigal konusu ile ilgili olarak mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişmek, gerektiğinde mevzuat dahilinde her türlü tahvilat ve menkul kıymetler çıkartmak, elektrik santralının enerji üretiminde kullandığı veya kullanacağı yakıt ve hammadde sahalarını işletmek veya işlettirmek, sadece kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makinaları bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makinalar ile insan gücü kapasitelerini değerlendirmek, elektrik üretim ve şalt sisteminin tesis ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine-teçhizat konularında araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yurtiçi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek, yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olmak veya işletme artıklarını değerlendirmek üzere iştiraklerde bulunmak, mevzuat kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EÜAŞ Genel Müdürlüğünün vereceği diğer görevleri yapmaktır. Şirket bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya diğer birimleri veya üçüncü şahıslar eliyle yerine getirir.

II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İŞÇİ MEMUR SÖZLEŞMELİ MEMUR GENEL TOPLAM 2010 YILI 222 4 27 253

III- MAKİNA VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet) CİNSİ İŞ MAKİNALARI TAŞIT MİKTARI 6 5

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER
(GWh) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ 2.268,4 5.612,3 7.995,1 6.694,4 5.749,9

199

V- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI
(TL) PROJE ADI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. A-İŞLETMELER GRUBU YATIRIMLARI B-İDAME-YENİLEME C-ZORUNLU İŞLER VE MAKİNA ve TEÇHİZAT D-TAŞITLAR TOPLAM 9.144.000 6.867.000 2.277.000 -

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ  Buhar Türbinleri 6 kV Az Yağlı Kesicilerin Vakumlu Tip Kesicilere Dönüştürülmesi.  35 m3 /h Kapasiteli Yeni Derin Kuyu Açılması.  A – B Gaz Türbinleri için Fogging (Sisleme-Kompresör Giriş Havası Soğutulması) Sistemi Kurulması  Su Arıtma 1 Ünitesinin Kapasitesinin 35 m3 /h Arttırılması.  Gaz Türbinleri Start Ekipmanlarının ve İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi.  Gaz Türbinleri 0,4 kV Kesicilerinin Yenilenmesi.  Ana Soğutma Suyu Hatlarının Yenilenmesi.

200

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BÜROSU ÖZEL BÜRO KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ

HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

SAĞLIK SERVİSİ GENEL MÜDÜR YRD.

ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCILIĞI (TEKNİK) ÜRETİM BAŞ MÜHENDİSLİĞİ KİMYA BAŞ MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇÜ KONTROL BAŞ MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK BÜRO SERVİSİ EĞİTİM VE İŞ GÜV. BAŞ MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ İTFAİYE VE TEKNİK EMNİYET SERVİSİ

BAKIM-ONARIM VE AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCILIĞI (TEKNİK) TÜRBİN BAKIM BAŞ MÜHENDİSLİĞİ KAZAN BAKIM BAŞ MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK ATÖLYE BAŞ MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME İKMAL VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İDARİ)

PERSONEL VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İDARİ) MUHASEBE ŞEFLİĞİ

201

TİCARET ŞEFLİĞİ

SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ

PERSONEL ŞEFLİĞİ

AMBAR ŞEFLİĞİ ELEKTRİK BAKIM BAŞ MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT BAKIM SERVİSİ GARAJ OTO BAKIM SERVİSİ
MARANGOZHANE SERVİSİ

MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SEAŞ)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı Tarih No Ana Statü Tarih No Adres

16.01.1998 25.12.1997 97/T-94(YPK) 16.01.1998 4463 SEAŞ Genel Müdürlüğü Soma/MANİSA Tel : 0 (236) 613 19 83 Faks : 0(236) 613 31 00 internet : www.seas.gov.tr

: : : : : :

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü SEAŞ, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 233 sayılı KHK ek ve değişiklikleri ile Ana Sözleşmesinde yazılı kayıt ve şartlara ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün bağlı ortaklığıdır. 2. Kuruluş Amacı Devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak elektrik üretim faaliyeti ve ticaretini yapmaktadır. 3. Görevleri 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Elektrik Üretim A.Ş.nin Ana Statüsü hükümleri dahilinde; yurtiçinde ve yurtdışında elektrik santralları ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisler kurmak (şalt teçhizatı dahil), satın almak, bu tesislere iştirak etmek yurtiçi tesislerini TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) Yük Dağıtım Dairesi Başkanlığı talimatları doğrultusunda işletmek ve TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi) ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde elektriğin alış, satış ve ticaretini yapmak, elektrik üretim tesislerinin işletilmesi ve kurulmasında diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, elektrik üretimi için gereken her türlü etüd ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak ve yaptırmak, elektrik üretimi ile ilgili her türlü hammadde, yardımcı madde, mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik etmek, gerektiğinde kendi tesislerinin bakım ve onarımı için makine ve tesisleri bulundurmak, değerlendirmek, faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul ile işletme hakkı ve sair hakları gerekli makine, tesis ve teçhizatı satın almak, inşaa ve imal ettirmek veya sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletmek, kiraya vermek, iktisap ettiklerini satmak, üzerinde ayni haklar tesis etmek, iştigal konusu ile ilgili olarak mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişmek, gerektiğinde mevzuat dahilinde her türlü tahvilat ve menkul kıymet çıkarmak, elektrik Santralının enerji üretiminde kullandığı veya kullanacağı yakıt ve hammadde sahalarını işletmek veya işlettirmek,
202

mevzuat kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve EÜAŞ’ın vereceği diğer görevleri yapmak, sadece kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makinaları bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makinalar ile insan gücü kapasitelerini değerlendirmek, elektrik Üretim ve Şalt Sisteminin tesis ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makina-teçhizat konularında araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek, Santralda elektrik üretimi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan atık ısı, buhar, kül, demineralize su, alçı taşı gibi her türlü yan ürünün satışını yapmaktır. Şirket, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya diğer birimleri veya üçüncü şahıslar eliyle yerine getirir. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İŞÇİ (Geçici Dahil) MEMUR SÖZLEŞMELİ GENEL TOPLAM 2010 YILI 832 4 126 962

III- MAKİNE VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet) CİNSİ İş makineleri Kamyon Binek aracı Pikap Otobüs Minibüs Traktör Tır çekici Arazöz Ambulans Kamyonet Vidanjör MİKTARI 29 9 2 1 --3 5 1 2 1 3 1

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER (2006-2010)
(GWh) ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 SOMA – A 186,02 292,02 273,79 300,03 29,22 SOMA - B 3141,5 4396,1 5208,4 4495,9 3867,7 203 TOPLAM 3327,5 3327,1 5482,2 4795,9 3896,9

V- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI
(TL) PROJE ADI A - ÜRETİM TESİSLERİ B – İŞLETMELER GRUBU YATIRIMI C - MAKİNE - TECHİZAT ALIMLARI SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş. TOPLAM 805 795 000 ----------805 795 000

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ 1- Soma-B (1-2-3-4) Üniteler Elektrofiltre İyileştirmesi 2- Soma-B (1-6) Termik Santralı Bacagazı Tesisi 3- Soma EÜT Karanlıkdere Ayıtlı Kül Barajı Taşkın Önleme Projesi 4- Soma TS 1-6 Üniteler Otomasyon Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesi 5- Soma TS 1.ve 2.Ünite Kazan rehabilitasyonu ve yanma Optimizasyonu 6- Soma EÜT B Santralı Şalt Sahası 154 kV. ve 380 kV. Fiderlerinin Yenilenmesi 7- Soma EÜT 3. ve 4. Ünite İç İhtiyaç Panellerinin Yenilenmesi 8- Soma EÜT (3-6) Üniteler Sulu Buharlı Kurum Üfleme Sisteminin Rehabilitasyonu 9- Soma EÜT 3. ve 4. Üniteler Döner Hava Isıtıcıları (luvo) Rehabilitasyonu 10- Soma EÜT 5.ve 6. Ünitelerin Soğutma Kulelerinin Rehabilitasyonu 11- Soma EÜT Yedek Alçak Basınç Türbin Rotoru Tamir ve Bakımının Yapılması 12- Soma EÜT Start-Up (Yardımcı) Kazan Temini 13- Soma EÜT 1-2 ve 7-8 Ünitelerin DC Sisteminin Rehabilitasyonu 14- Soma EÜT 1-6 Üniteler Panel Odalarının Klima Sistemlerinin Yenilenmesi 15- Soma EÜT 1-4 Üniteler Kömür Besleme (OPC 14-24) Sistemleri Numune Alıcılarının Yenilenmesi 16- Soma EÜT 1-6 Üniteler İkaz Sistemlerinin Rehabilitasyonu 17- SEAŞ Yangın Hatlarının Yenilenmesi 18- Soma Termik Santralında Atık Isıları Değerlendirme Projesi

204

SOMA ELEKTRİK VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU
YÖN. KURULU BÜRO ŞEFLİĞİ

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BAŞ UZMANLIK

KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ

ÜRETİM MÜDÜRÜ İŞLETME BAŞ MÜHENDİSİ KÖMÜR HAZIRLAMA BAŞ MÜHENDİSİ ÇEVRE BAŞ MÜHENDİSİ TEKNİK BÜRO ŞEFİ EĞİTİM VE İŞ GÜVENLİĞİ BAŞ MÜHENDİSİ LABORATUVAR BAŞ MÜHENDİSİ

BAKIM MÜDÜRÜ TEKNİK MÜDÜR YARD. DEĞİRMEN VE KÜL BAKIM BAŞ MÜHENDİSİ KAZAN BAKIM B.MÜH. TÜRBİN BAKIM B.MÜH. ELEKTRİK BAKIM B.MÜH. ÖLÇÜ KONTROL B.MÜH. BİLGİ İŞLEM B.MÜH. GARAJ OTO ONARIM BAŞ MÜHENDİSİ MEKANİK ATÖLYE BAŞ MÜHENDİSİ İNŞAAT BAKIM B.MÜH.

MALZEME YÖNETİM VE TİCARET MÜDÜRÜ TEKNİK MÜDÜR YARDIMCISI MALZEME YÖNETİM BAŞ MÜHENDİSİ TİCARET VE SATINALMA ŞEFİ AMBAR ŞEFİ İDARİ – MALİ MÜD. YARDIMCISI MUHASEBE ŞEFİ PERSONEL ŞEFİ İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFİ ARŞİV VE MUHABERAT ŞEFİ SAĞLIK

İDARİ – MALİ MÜDÜR HUKUK BÜROSU

205 205

KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ İTFAİYE ŞEFİ

YENİKÖY-YATAĞAN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEAŞ)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı

Tarih No Ana Sözleşme Tarih No Sicil No Revize Ana Sözleşme Tarih Sayı Sicil No Adres Tel Faks İnternet

: 06.10.1995 : 11.08.1995 : 95/92 (ÖYK) : 19.10.1995 : 33896 : 25852885 : 04.01.2007 : 6716 (T.T.S.G.) : 2585 : PK. 25 Milas / MUĞLA : 0 (252) 558 02 90 (Santral) : 0 (252) 558 02 91 : http://www.yeas.gov.tr

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü YEAŞ, Kamu İktisadi Tesebbüsleri hakkındaki 233 sayılı KHK ek ve değişiklikleri ile Ana Sözleşmesinde yazılı kayıt ve şartlara ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün bağlı ortaklığıdır. 2. Kuruluş Amacı Devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak elektrik üretim faaliyeti ve ticaretini yapmaktır. 3. Görevleri 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa uygun olarak elektrik enerjjsinin üretim ve satış faaliyetlerini karlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde üretim tesislerinde elektrik enerjisi üretmek, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanunla ilgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi satışı ve/veya Yan Hizmet Anlaşmaları yapmak. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde üretim tesislerini işletmek, gerektiğinde sistemden çıkarmak, Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak EPDK’dan Lisansları almak ve Lisansların hükümleri uyarınca faaliyet göstermek, elektrik üretim tesislerinin işletilmesi ve kurulmasında diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu konulara ilişkin hizmet almak, Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak gerekli işletme planlamasını yapmak, elektrik üretimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak ve söz konusu tesislerin proje, tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü
206

önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk ilgili şirket veya kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak, üretim tesislerinin yapılması, bakımı ve onarımı, rehabilitasyonu, işletilmesi ve genişletilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve/veya yurt dışından tedarik etmek, faaliyet konuları ile ilgili olarak gerekli tesis ve makinaleri bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makina kapasiteleri ile insan kaynaklarını değerlendirmek, elektrik üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makina teçhizat konularında araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak, elektrik üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makina teçhizatı yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde imal etmek veya ettirmek, faaliyet konuları ile ilgili taşınır ve taşınmazlarla her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek, amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak ve sahip olduğu imkanlar kullanılarak bedeli mukabilinde, gerektiğinde araç ve gereç kiraya vermek ya da üçüncü şahıslardan kiralamak, Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde mal ve hizmet satışı yapmak, santrallarda elektrik üretimi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan her türlü Yan Ürünün satışını yapmak, gerektiğinde; mevcut ve/veya kurulacak olan termik santrallarda elektrik üretiminde kullanılacak madenleri ve diğer hammadde kaynaklarını işletmek veya işlettirmek, maden tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya hizmet alımı yoluyla ürettirmek, santralların enerji üretiminde kullanılan veya kullanılacak olan yakıt ve diğer her türlü hammadde ithalatını yapmak, Şirketi ilgilendiren konularda, uluslararası mevcut ikili ve çoklu ilişkileri devam ettirmek, gerektiğinde yeni ilişkiler kurmak, amaç ve faaliyetleriyle ilgili olarak; ilgili kurum ve kuruluşlar, iletim ve dağıtım sisteminin gereksinimi olan veya olabilecek gerekli anlaşmaları yapmak, amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm mevzuat hükümlerini uygulamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşların, görevlerinin ifası ile ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı, ticari sır kapsamında yer almayan, serbest piyasa koşullarında rekabeti zedelemeyecek, santrallar ile ilgili gerekli teknik ve ekonomik bilgileri vermek, faaliyet konusu ile ilgili olarak mali ticari, iktisadi taahhütlere girişmek, gerektiğinde mevzuat dahilinde her türlü tahvilat ve menkul kıymet çıkartmak, ilgili mevzuatta tanınan tüm hak ve yetkilerle faaliyette bulunmak, mevzuat hükümleri çerçevesindeki diğer görevleri yapmak, Şirketin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile serbest piyasaya laboratuar hizmetleri vermektir. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İŞÇİ MEMUR SÖZLEŞMELİ GENEL TOPLAM MERKEZ 0 5 10 15 YENİKÖY 370 2 87 459 YATAĞAN 519 4 98 621 2010 YILI 889 11 195 1095

III- MAKİNA VE EKİPMAN DURUMU (2010)
CİNSİ İŞ MAKİNALARI TAŞITLAR YENİKÖY 20 21 YATAĞAN 33 10 (Adet) TOPLAM 53 31

207

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER (2006-2010)
(GWh) YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010 NET ÜRETİM YENİKÖY YATAĞAN 1.ÜNİTE 2.ÜNİTE 1.ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE 919,4 1125,6 1058,1 686,2 273,1 890,2 837,5 649,0 106,6 876,7 1021,7 1048,8 1014,0 926,2 782,8 775,0 767,4 1238,5 937,6 632,9 832,8 946,0 1383,0 1103,8 915,7 TOPLAM 4439,1 4725,3 5342,6 3760,4 3481,2

V- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI
(TL) PROJE ADI A- ETÜTLER B- ÜRETİM TESİSLERİ C- İŞLETMELER GRUBU YATIRIMLARI D- MAKİNA-TEÇHİZAT ALIMLARI TOPLAMI TOPLAM TUTARI 500.000 4.715.000 68.755.000 3.332.000 77.302.000

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ Yeniköy Eüt Buhar Kazani Modifikasyonu : Proje No (08D010070) İşin başlama tarihi 2008, bitiş tarihi 2011 yılı olarak planlanmıştır. Projenin toplam tutarı 120.000.000 TL olup 2011 yılı ödeneği 1.000.000 TL’dir. Yeniköy Termik Santrali Bacagazi Tesisi: Proje No (1996D010120) İşin başlama tarihi 1996, bitiş tarihi 2011 yılı olarak planlanmıştır. Projenin toplam tutarı 234.500.000 TL olup 2011 yılı ödeneği 3.715.000 TL’dir. Yatağan Ts’de 1.2.Ve 3. Ünitelerin Elektrofiltre Rehabilitasyonu: Proje No (08D070420) İşin başlama tarihi 2008, bitiş tarihi 2013 yılı olarak planlanmıştır. Projenin toplam tutarı 36.750.000 TL olup 2011 yılı ödeneği 19.000.000 TL’dir. Yatağan Generatör Seti : Proje No (08D070430) İşin başlama tarihi 2008, bitiş tarihi 2012 yılı olarak planlanmıştır. Projenin toplam tutarı 18.200.000 TL olup 2011 yılı ödeneği 5.000.000 TL’dir.
208

YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Büro

GENEL MÜDÜR
Özel Kalem

GENEL MÜDÜR YRD.
Hukuk Bürosu

MÜDÜR (TEKNİK) MÜDÜR YRD. Başmühendis MÜDÜR YRD. Başmühendis

MÜDÜR (PERSONEL-İDARİ) MÜDÜR YRD. ŞEF

MÜDÜR (MALİ-TİCARET) MÜDÜR YRD.

YENİKÖY TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

209
Kor. ve Güv. Amirliği BAKIM-ONARIM MÜDÜR
―KAZAN BAKIM B.MÜHENDİSLİĞİ ―TÜRBİN BAKIM B.MÜHENDİSLİĞİ ―ÖLÇÜ KONTROL B.MÜHENDİSLİĞİ ―ELEKT. BAK. B.MÜHENDİSLİĞİ. ―DEĞRMN-BGA BK. B.MÜHENDİSLİĞİ ―DIŞ TES. BAKIM B.MÜHENDİSLİĞİ ―OTO BK.MK.ATL. B.MÜHENDİSLİĞİ

İŞLETME MÜDÜRÜ
Sağlık Servisi Kor. ve Güv. Amirliği

İŞLETME MÜDÜRÜ
Sağlık Servisi

İŞLETME MÜDÜR YRD. (TEKNİK)

İŞLETME MÜDÜR YRD. (İDARİ-MALİ)
PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
―PERSONEL ŞEFİ ―İDARİ İŞLER ŞEFİ ―MUHABERAT ŞEFİ

İŞLETME MÜDÜR YRD. (TEKNİK)
BAKIM-ONARIM MÜDÜR
―KAZ-DEĞ BAK. B.MÜHENDİSLİĞİ ―TÜRBİN BAKIM B.MÜHENDİSLİĞİ ―ÖLÇÜ KONTROL B.MÜHENDİSLİĞİ ―ELEKT. BAK. B.MÜHENDİSLİĞİ. ―DIŞ TES. BAKIM B.MÜHENDİSLİĞİ ―BGA BAKIM B.MÜHENDİSLİĞİ ―OTO BK.MK.ATL. B.MÜHENDİSLİĞİ

İŞLETME MÜDÜR YRD. (İDARİ-MALİ)
PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
―PERSONEL ŞEFİ ―İDARİ İŞLER ŞEFİ ―ARŞİV ŞEFİ

ÜRETİM MÜDÜRÜ
―İŞLETME B.MÜHENDİSİ ―KİMYA B.MÜHENDİSİ ―EĞ İŞ GÜV. B.MÜHENDİSİ ―ÇEVRE B.MÜHENDİSİ ―MAT. PLAN. B.MÜHENDİSİ

MALİ İŞLER VE TİCARET MÜDÜRÜ
―MUHASEBE ŞEFİ ―TİCARET ŞEFİ ―AMBAR ŞEFİ

ÜRETİM MÜDÜRÜ
―İŞLETME B.MÜHENDİSİ ―KİMYA B.MÜHENDİSİ ―EĞ İŞ GÜV. B.MÜHENDİSİ ―ÇEVRE B.MÜHENDİSİ ―İNŞAAT BAKIM B.MÜHENDİSİ ―MAT. PLAN. B.MÜHENDİSİ

MALİ İŞLER VE TİCARET MÜDÜRÜ
―MUHASEBE ŞEFİ ―AMBAR-YATIRIM ŞEFİ ―TİCARETŞEFİ

―İNŞAAT BAKIM B.MÜHENDİSİ

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KEAŞ)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı

Tarih No Ana Sözleşme Tarih No Revize Ana Sözleşme Tarih No Adres

19.10.1995 11.08.1995 95/92 (ÖYK) 19.10.1995 3896-2584 16.01.1998 4463-2584 P.K. 27 Milas/MUĞLA Tel : 0 252 532 26 67-70 Fax : 0 252 532 26 60 İnternet : www.keas.gov.tr

: : : : : : : :

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü KEAŞ, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 233 sayılı KHK ek ve değişiklikleriyle Ana Sözleşmesinde yazılı kayıt ve şartlara ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün bir bağlı ortaklığıdır. 2. Kuruluş Amacı 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na uygun olarak elektrik enerjisinin üretim ve satış faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmektir. 3. Görevleri İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde üretim tesislerinde elektrik enerjisi üretmek, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na uygun olarak elektrik enerjisi satmak ve/veya yan anlaşmalar yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde üretim tesislerini işletmek, gerektiğinde sistemden çıkarmak, Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak Kurumdan Lisansları almak ve Kurul tarafından belirlenen Lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı Lisansların hükümleri uyarınca faaliyet göstermek, elektrik üretim tesislerinin işletilmesi ve kurulmasında diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu konulara ilişkin hizmet almak, Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak gerekli işletme planlamasını yapmak, elektrik üretimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak ve söz konusu tesislerin proje, tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk ilgili şirket ve kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak, üretim tesislerinin yapılması, bakımı ve onarımı, rehabilitasyonu, işletilmesi ve genişletilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurtiçinden ve/veya yurtdışından tedarik etmek, faaliyet konuları ile ilgili olarak gerekli tesis ve makinaları bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makina kapasiteleri ile insan kaynaklarını değerlendirmek, elektrik üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makina teçhizatı
210

konularında araştırma, geliştirme, eğitim çalışmaları yapmak, elektrik üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makina teçhizatı yurtiçi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde imal etmek ve ettirmek, faaliyet konuları ile ilgili taşınır ve taşınmazlarla her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek, amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak ve sahip olduğu imkanlar kullanılarak bedeli mukabilinde, gerektiğinde araç ve gereç kiraya vermek ya da üçüncü şahıslardan kiralamak, Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde mal ve hizmet satışı yapmak, santrallarda elektrik üretimi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan her türlü Yan Ürünün satışını yapmak. Gerektiğinde; mevcut ve/veya kurulacak olan termik santrallarda Elektrik Üretiminde Kullanılacak MadenIeri ve diğer hammadde kaynaklarını işletmek veya işlettirmek, maden tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya hizmet alımı yoluyla ürettirmek, santralların enerji üretiminde kullanılan veya kullanılacak olan yakıt ve diğer her türlü hammadde ithalatını yapmak, Şirketi ilgilendiren konularda, uluslararası mevcut ikili ve çoklu ilişkileri devam ettirmek, gerektiğinde yeni ilişkiler kurmak, amaç ve faaliyetleriyle ilgili olarak; ilgili kurum ve kuruluşlar, İletim ve Dağıtım Sisteminin gereksinimi olan veya olabilecek gerekli anlaşmaları yapmak, amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm mevzuat hükümlerini uygulamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşların, görevlerinin ifası ile ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı, ticari sır kapsamında yer almayan, serbest piyasa koşullarında rekabeti zedelemeyecek, Santrallar ile ilgili gerekli teknik ve ekonomik bilgileri vermek, faaliyet konusu ile ilgili olarak mali ticari, iktisadi taahhütlere girişmek, gerektiğinde mevzuat dahilinde her türlü tahvilat ve menkul kıymet çıkartmak İlgili mevzuatta tanınan tüm hak ve yetkilerle faaliyette bulunmak, mevzuat hükümleri çerçevesindeki diğer görevleri yapmaktır. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL İŞÇİ MEMUR SÖZLEŞMELİ GENEL TOPLAM 2010 YILI 310 4 86 400

III- MAKİNA VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet) CİNSİ İş Makinaları Taşıt Araçları MİKTARI 22 22

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER (2006-2010)
(GWh) ELEKTRİK ÜRETİMİ 2.944,1 2.906,5 3.410,5 3.011.5 2.720.1

YILLAR 2006 2007 2008 2009 2010

211

V- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI
(TL) PROJE ADI ÜRETİM TESİSLERİ A- İŞLETMELER GRUBU YATIRIMLARI B- MAKİNA-TEÇHİZAT ALIMLARI TOPLAMI C- İDAME YENİLEME TOPLAMI D- TAŞITLAR TOPLAM TOPLAM 40.382.000 2.318.000

42.700.000

VI- 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ 1- Kemerköy EÜT Kazan Rehabilitasyonu ve Optimizasyonu; proje tutarı 4.000.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 1.000.000 TL’dir. Kömürdeki iyileşme nedeniyle proje izlemeye alınmış olup, sonucuna göre hareket edilecektir. 2- Kemerköy EÜT Santral ünitelerine Primer Frekans Kontrol Ünitesi yapımı ve Ünite Kazan-Türbin Kontrol Sistemlerinin Dijital sisteme dönüştürülmesi (I.II.III Ünite için); proje tutarı 16.500.000TL olup, 2011 yılı ödeneği 7.500.000’dir. 3- Kemerköy EÜT Kül Barajında +130.m kotu üstü için yapılması gereken imalatlar; proje tutarı10.500.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 9.182.000’dir. 4- Kemerköy EÜT ikaz sistemlerinin PLC'ye çevrilmesi; 3 adet ünite jeneratörünün ikaz sistemlerinin PLC’ye çevrilerek iyileştirilmesi proje tutarı 4.500.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 2.000.000 TL’dir. 5- Kemerköy EÜT soğutma suyu deşarj hattındaki kaçakların giderilmesi; proje tutarı 1.000.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 500.000 TL’dir. 6- Kemerköy EÜT 6000 m3 lük ham su havuzu yapımı; Baca Gazı arıtma Sistemlerinin devreye girmesiyle önem kazanan su konusunda emre amadeliğin sağlanması hususunda diğer Santrallarda mevcut olduğu gibi ham su havuzu yapılması proje tutarı 800.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 800.000 TL’dir. 7- Kemerköy EÜT Organik Madde Tutucu Kolonu; proje tutarı 4.000.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 4.000.000 TL’dir. İşin projelendirilmesi ile ilgili 31.12.2008 tarihinde TÜBİTAK ile protokol imzalanmış, rapor hazırlama çalışmaları devam etmektedir. 8- Kemerköy EÜT Çevresel Etki Etüdleri; proje tutarı 1.800.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 1.500.000 TL’dir. Emisyon iznine yönelik hava kalitesi ölçümleri yaptırılmış, rapor TÜBİTAK MAM’dan beklenilmekte olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 9- Kemerköy EÜT OBS 01-02 Tranformatörlerin (6.3 Kv) çıkışlaına kompazasyon sistemi kurulması; proje tutarı 3.000.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 1.500.000 TL’dir. 10- Kemerköy EÜT 5025 M Bandı yolu güzergahına yangın söndürme hattı yapılması; proje tutarı 350.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 350.000 TL’dir. Santralın kırıcı binasından A3 Binasına kadar 5025 m 22kalınlığında boruyla basınçlı su hattı çekilip, her 50 metrede bir aparatlı yangın dolabı konulacaktır. 11- Kemerköy EÜT I.ünite generatörünün rehabilitasyonu; Generatör sargılarının izolasyonu düşük olduğundan rehabilitasyonu gerekmektedir. Proje tutarı 5.000.000 TL olup, 2011 yılı ödeneği 2.500.000 TL’dir.
212

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BAŞUZMAN TABİB

YÖNETİM KURULU BÜRO ŞEFİ

HUKUK MÜŞAVİRİ (Hizmet Alımı)

KORUMA GÜVENLİK AMİRİ

213

ÜRETİM MÜDÜRÜ (TEKNİK) ÜRETİM MÜDÜR YRD. (TEKNİK) İŞLETME BAŞMÜHENDİSİ. KİMYA BAŞMÜHENDİSİ EĞİTİM VE İŞ GÜVENLİĞİ BAŞMÜHENDİSİ DIŞ TESİSLER BAŞMÜHENDİSİ AR-GE VE PLANLAMA BAŞMÜHENDİSİ

BGA KİMYA BAŞMÜHENDİSİ BGA İŞLETME BAŞMÜHENDİSİ

BAKIM ONARIM MÜDÜRÜ (TEKNİK) BAKIM ONARIM MÜDÜR YRD. (TEKNİK) TÜRBİN BAKIM BAŞMÜHENDİSİ DEĞİRMEN-KAZAN BAKIM BAŞMÜHENDİSİ ELEKTRİK BAKIM BAŞMÜHENDİSİ ÖLÇÜ TEST KONTROL BAŞMÜHENDİSİ YARDIMCI TESİSLER BAŞMÜHENDİSİ

BGA MEKANİK BAKIM BAŞMÜHENDİSİ BGA ELK- ELEKTRONİK BAŞMÜHENDİSİ

MALİ İŞLER VE TİC. MÜDÜRÜ MALİ İŞLER VE TİC. MD. YRD. MUHASEBE ŞEFLİĞİ TİCARET ŞEFLİĞİ AMBAR ŞEFLİĞİ

PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜR YRD. PERSONEL ŞEFLİĞİ İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ MUHABERAT ŞEFLİĞİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI (EPDK)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kararı Tarih No Adres

19.11.2001 20.02.2001 4628 Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C Yüzüncüyıl/ANKARA Tel : 0 (312) 201 40 00 Faks : 0 (312) 201 40 50 İnternet : www.epdk.org.tr

: : : :

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulan Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda yapılan düzenleme ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adını almıştır. EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilişkili kuruluşudur. 2. Kuruluş Amacı 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile; doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde, çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ile; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılması, amacını yerine getirmektedir. 3. Görevleri Elektrik Piyasasında; tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan Kurul onaylı lisansların verilmesinden, işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin 4628 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden, piyasa performansının izlenmesinden, performans standartlarının
214

ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan ve bunların denetlenmesinden ve piyasada Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan sorumludur. Doğal Gaz Piyasasında; doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisans ve sertifikaların verilmesinden, piyasa ve sistem işleyişinin incelenmesinden, dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, maliyeti yansıtan fiyatların incelenmesinden ve piyasada 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan yetkili ve sorumludur. Kanunun yürütülmesinde, gerçek ve tüzel kişilerin Kurumdan alacakları lisans veya sertifika kapsamında yapacağı faaliyetlerin denetimi, gözetimi, yönlendirilmesi, uyulacak usul ve esaslar ile bu lisans ve sertifikaların kapsamı, verilme kriterleri, süreleri, bedellerinin tespit şekli, çevre mevzuatı ile uyum sağlaması, sicil kayıtlarının tutulma usulü ile lisans ve sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ve piyasanın düzenlenmesi ile ilgili gerek görülen diğer hususlar, çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Petrol Piyasasında; petrol ile ilgili rafinaj, işleme, madeni yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye faaliyetlerinin yapılması ve bu amaçla tesis kurulması ve/veya işletilmesi, akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetlerinin yapılması için lisansların verilmesi, güncelleştirilmesi, geçici olarak durdurulması veya iptaline ilişkin işlemler yapmak, lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamları, lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler, lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması, faaliyetin yürütülmesine ilişkin olarak özel şartlar belirlenmesi konularında düzenlemelerde bulunmaktadır. LPG Piyasasında; LPG’nin dağıtımı, taşınması ve oto gaz bayilik faaliyetlerinin yapılması (tüplü LPG bayiliği hariç), depolanması, LPG tüpünün imalatı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için lisansların verilmesi, güncelleştirilmesi, geçici olarak durdurulması veya iptaline ilişkin işlemler yapmak, lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamları, lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler, lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması, faaliyetin yürütülmesine ilişkin olarak özel şartlar belirlenmesi konularında düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Kurum; 4628, 4646, 5015 ve 5307 sayılı Kanunların hükümleri uyarınca Kurul Kararıyla elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasasına ilişkin olarak hazırladığı yönetmelikleri ve tebliğleri piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak yürürlüğe koymaktadır.

II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL Kurul Üyesi İdari Personel TOPLAM 2010 YILI 9 428 437

215

III- 2010 YILI FAALİYETLERİ 1. Elektrik Piyasası Faaliyetleri a) Düzenlemeler Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, 03.12.2010 tarih ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik; elektrik piyasasında, yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 kW’lık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulanlara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 kW’lık üretim tesisi ve mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esasları kapsamaktadır. 08.09.2010 tarih ve 27696 sayılı ile 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikler çerçevesinde; elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alan serbest tüketicilerle tedarikçileri arasındaki perakende satış hizmetleri ile sayaçlara ve kaçak elektrik enerjisi tüketimine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. 19.08.2010 tarih ve 27677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca proje onayı 22.01.2003 tarihinden önce yapılmış üretim tesisleri veya sözleşme yürürlük tarihi 22.01.2003 tarihinden önce olan Elektrik Üretim Anonim Şirketine bağlı üretim tesisleri için, reaktif güç kontrolüne katılmakla zorunlu oldukları reaktif güç değerlerinin, proje onayı veya üretim tesisi yapım sözleşmesi yürürlük tarihinde geçerli mevzuat çerçevesinde belirleneceği ve reaktif güç kontrolüne ilişkin yan hizmet anlaşmalarında yer alacağına şeklinde düzenlenmiştir. 17.04.2010 tarih ve 27555 sayılı ile 06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler çerçevesinde teminat mekanizmasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. 23.10.2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; iletim sistemine bağlantıyla ilgili her bir ölçüm noktasında ve her bir uzlaştırma periyodunda, sistemden çekilen enerjiye ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2010 tarih ve 27633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 13.05.2010 tarih ve 27580 sayılı, 19.08.2010 tarih ve 27677 sayılı ve 15.10.2010 tarih ve 27730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile; yan hizmetlerin izlenmesi,

216

kontrolü ile primer frekans kontrol hizmet anlaşmasına ve reaktif güç kontrolüne ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca, 2010 yılı için serbest tüketici limitinin 100.000 kWh olarak uygulanmasına, 28.01.2010 tarihli ve 2408 sayılı Kurul Kararı ile karar verilmiştir. Kanun ve Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan talep tahmini esas alınarak piyasa katılımcılarına yol göstermek amacıyla; TEİAŞ tarafından hazırlanan Türkiye Elektrik Enerjisi 10 yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2010-2019); 21.12.2010 tarihli ve 2938-48 sayılı Kurul kararı ile onaylanmış ve TEİAŞ tarafından yayımlanmıştır. b) Lisans İşlemleri Kurum tarafından verilecek lisanslara ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde düzenlenmiş olup; Kurumca verilen ve halen yürürlükte olan lisansların türlerine ve lisans veriliş yıllarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
LİSANSIN VERİLDİĞİ YIL (Lisans Sayısı – Adet) LİSANS TÜRÜ İletim Lisansı Dağıtım Lisansı Perakende Satış Lisansı Toptan Satış Lisansı OSB Dağıtım Lisansı Üretim Lisansı Otoprodüktör Lisansı Toplam 137 105 249 52 14 76 55 18 77 86 18 146 6 10 4 2003 1 19 19 4 3 57 185 10 255 1 1 6 49 222 22 301 1 1 8 13 168 8 199 1 1 48 8 120 16 194 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM (Adet) 1 21 21 89 127 1.025 211 1.495

Üretim ve otoprodüktör faaliyetinde bulunmak üzere Kuruma başvuruda bulunan tüzel kişilere verilen lisansların yakıt/kaynak türlerine göre dağılımı ise şöyledir:
KAYNAK / YAKIT TÜRÜ Hidrolik Doğal Gaz Linyit İthal Kömür Rüzgar Taş kömürü 1 6 110,0 220,0 2010 Adet 96 20 Kurulu Güç (MWm) 2052,2 470,9 Adet 774 215 42 15 98 4 TOPLAM Kurulu Güç (MWm) 29739,0 16028,3 9672,6 6889,5 3572,5 2846,4

217

KAYNAK / YAKIT TÜRÜ Fuel Oil Asfaltit Jeotermal Diğer Termik Çöp Gazı Diğer Kömür Biyogaz Biyokütle TOPLAM

2010 Adet Kurulu Güç (MWm) Adet 41 2 3 48,5 10 10 7 1 5 3 135 6,1 10,0 15,1 2932,8 3 10 5 1236

TOPLAM Kurulu Güç (MWm) 2785,8 688,8 212,4 86,6 43,6 44,5 17,0 21,7 72648,7

2010 yılında en çok hidroelektrik Santrallara lisans verilmiş, bunu doğal gaz yakıtlı tesisler izlemiştir. 2010 yılında 3810,3 MW’lık yeni üretim kapasitesi ile 2004-2010 döneminde en yüksek yıllık kapasite artışına ulaşılmıştır. c) İzleme Faaliyetleri Elektrik enerjisi sektöründe rekabete dayalı serbest piyasanın oluşması, bir geçiş dönemini gerektirmektedir. Geçiş döneminin ihtiyaçları ile önümüzdeki dönemde elektrik enerjisi sektöründe hedeflenen piyasa yapısını oluşturmak üzere izlenecek yolu ve özelleştirme programını açıklayan, arz güvenliğini sağlamak üzere atılacak adımları ve orta ve uzun dönemde elektrik arzında kullanılacak kaynaklara ilişkin hedefleri belirleyen “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi”, Yüksek Planlama Kurulunun 18.05.2009 tarihli ve 2009/11 sayılı kararı ile kabul edilerek Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. 2. Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri a) Düzenlemeler 2010 yılı içerisinde yürürlüğe girmiş olan doğal gaz piyasası mevzuat değişiklikleri ve önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir;  12.08.2008 tarih ve 26965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu yönetmelikte, 4646 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 5784 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye paralel değişiklikler yapılmıştır. 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak para cezası miktarları yeniden belirlenmiştir. 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.12.2010 tarih ve 2966 sayılı Kurul Kararı ile Doğal Gaz Piyasasındaki serbest tüketicilere ve 2011 yılı boyunca uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
218

15.04.2010 tarih ve 27553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.04.2010 tarih ve 2498 sayılı Kurul Kararı ile BOTAŞ’ın 2010 yılı transit doğal gaz iletimi dahil ulusal iletim şebekesi yatırım programı onaylanmış olup, 01.07.2010 tarih ve 2624-14 sayılı, 24.11.2010 tarih ve 2888-2 sayılı ve 28.12.2010 tarih ve 2965-7 sayılı Kurul Kararları ile 2010 yılı yatırım programı değişiklikleri onaylanmıştır. 28.01.2010 tarih ve 2409/5 sayılı Kurul Kararı ile “2010 yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini”, doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 37 milyar metreküp (393,68 milyar kWh) olarak belirlenmiştir. 01.11.2008 tarih ve 27041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.10.2008 tarih ve 1808/1 sayılı Kurul Kararı ile lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra, Kanunun 8 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci bendinde belirtilen serbest tüketici olma sınırına ilişkin 1 inci madde hükümlerinin geçerli olacağına ilişkin düzenleme getirilmiştir. 02.09.2010 tarih ve 2749 sayılı Kurul Kararı ile BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın (ŞİD) 1.Kısım F Bölümünde yer alan, Gaz Yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talebinde bulunacakların, bu taleplerini Taşıyıcı’ya sunması için belirlenen son tarihe ilişkin Karar alınmıştır daha sonra bu Karar 27.10.2010 tarih ve 2838-9 sayılı Kurul Kararı ile değiştirilmiştir. 09.11.2010 tarih ve 2869 sayılı Kurul Kararı ile BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD)’da değişiklikler yapılmıştır. Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Egegaz Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları 03.06.2010 tarih ve 2586/1 sayılı Kurul Kararı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine ait 03.06.2010 tarih ve 2586/2 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 26.01.2011 tarih ve 3055/6 sayılı Kurul Kararı ile “2011 yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini”, doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 39 milyar metreküp olarak belirlenmiştir.

 

b) Lisans İşlemleri Doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak için Kuruma başvuran şirketlerin başvurularının Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesi ve uygun bulunanlara lisanslarının verilmesi faaliyetine 2010 yılında da devam edilmiştir. 2010 yılı içerisinde 3 adet ihracat, 13 adet ithalat (spot LNG), 5 adet toptan satış, 2 adet iletim (LNG), 4 adet CNG iletim-dağıtım ve 1 adet CNG satış olmak üzere toplam 28 adet lisans verilmiştir. 2010 yılı içerisinde 2 adet toptan satış ve 1 adet iletim (LNG) lisansı olmak üzere toplam 3 adet lisans ise sona erdirilmiştir.

219

2010 yılı sonu itibariyle toplam lisans sayısı 218 olup, bu lisansların dağılımı şu şekildedir:
LİSANS TÜRÜ İthalat İthalat (Spot LNG) İhracat Toptan Satış Depolama İletim İletim (LNG) Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) CNG Satış CNG İletim ve Dağıtım Dağıtım TOPLAM VERİLEN LİSANS SAYISI 12 22 4 36 4 1 17 62 42 20 60 218

Ayrıca;  Yürürlükte olan lisanslar gerektiğinde mevzuat hükümleri doğrultusunda tadil edilmiştir. Doğal gaz şebekelerine yapılacak bağlantılar hakkında EPDK’ya yapılan başvurular, 19 Ocak 2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren doğal gaz şebekelerine yapılacak bağlantılara ilişkin olarak alınan 11.01.2005 tarih ve 419 sayılı Kurul Kararı uyarınca değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

c) İhaleler 2010 yılı içerisinde Havza-Vezirköprü-Bafra ve Geyve-Ali Fuat Paşa-Pamukova dağıtım bölgeleri için ihaleler gerçekleştirilmiş olup, Zonguldak-Bartın ve Mardin dağıtım bölgeleri için ihale ilanına çıkılması planlanmaktadır. d) Sertifikalar 1 Ocak - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında EPDK tarafından; 67 adet yapım ve hizmet sertifikası verilmiştir. Kurumun 2010 yılı sonuna kadar vermiş olduğu toplam sertifika sayısı 1149 adettir. Sertifika sahiplerinden gelen talep üzerine 26 adet sertifika, ticaret unvanı veya faaliyet konuları ve kategorilerinde değişiklik yapılarak tadil edilmiştir.112 adet yapım ve hizmet sertifikasının vize işlemleri yapılmıştır. e) İzleme ve İnceleme Faaliyetleri 4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının “g” bendi ile Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi çerçevesinde; Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin denetimi için hizmet alımına ilişkin olarak 21.12.2006 tarih ve 1031/8 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olan her bir dağıtım bölgesi için uygulanacak birim denetim hizmet bedelleri esas alınarak denetim faaliyeti yapılmak üzere, 22.03.2007 tarih ve 1135/8 sayılı Kurul Kararı ile Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığına verilen yetki çerçevesinde 2 adet şirket ile 01.06.2007 tarihinde Hizmet Alım Sözleşmesi imzalanmıştır. EPDK adına izleme ve incelemeler yapmak üzere SGS Supervıse Gözetme
220

Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. ve SMM Mühendislik Ve Müşavirlik San. Turz. Tic. Ltd. Şti. ile 01.06.2007 tarihinde imzalanan Hizmet Alım Sözleşmelerinin süresi 01.06.2010 tarihi itibari ile sona ermesi nedeniyle dağıtım şirketlerinin izlenmesi ve incelenmesine ilişkin alınan 27.05.2010 tarih ve 2573/2 sayılı Kurul Kararı ile yeniden yeterlilik ilanına çıkılmasına ve yeni şirketlerin belirlenerek sözleşme imzalanmasına kadar, denetim hizmetlerinin aksamaması için mevcut denetim şirketlerinden aynı şartlarda hizmet alımına devam edilmesine, karar verilmiştir. 2011 yılında dağıtım şirketlerinin ikinci rutin izleme ve inceleme çalışmalarına başlanması planlanmakta olup, diğer özel konuların izleme ve incelemesi ile birlikte en az 30-35 izleme ve incelemenin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. EPDK tarafından sektörde faaliyet gösteren başta şehir içi dağıtım şirketleri olmak üzere tüm piyasa oyuncularının faaliyetleri izlenmektedir. Bu çalışmalara ilaveten EPDK adına iki bağımsız denetim şirketi tarafından bugüne kadar 51 dağıtım bölgesinde izleme ve inceleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu dağıtım bölgeleri aşağıda yer almaktadır. 1. Çorlu 2. Bandırma 3. Polatlı 4. Aksaray 5. Balıkesir 6. Yalova 7. Kayseri 8. Uşak 9. Bursa 10. Eskişehir 11. Gebze 12. Çatalca-Hadımköy 13. Denizli 14. Konya 15. Yozgat 16. Kahramanmaraş 17. Sivas 18. Samsun 19. Kütahya 20. Şanlıurfa 21. Malatya 22. Karaman 23. Afyon 24. İzmir 25. Manisa 26. Çorum 27. Gaziantep 28. Isparta-Burdur 29. Niğde-Nevşehir 30. Düzce-Kdz.Ereğli 31. Çanakkale 32. Erzincan 33. Elazığ 34. İnegöl 35. Diyarbakır 36. Amasya-Tokat 37. Kars-Ardahan 38. Van 39. İstanbul 40. Erzurum 41. Adapazarı 42. İzmit 43. Gümüşhane Bayburt 44. Trabzon Rize 45. Çukurova 46. Edirne-TekirdağKırklareli 47. Antalya 48. Ordu-Giresun 49. Bilecik-Bolu 50. Karabük-ÇankırıKastamonu 51. Ankara

5 yıllık sürelerini tamamlayan Dağıtım Şirketlerinin şartname kapsamında yatırım yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi ve kesin teminat iadesinin sağlanması amacıyla gerekli incelemeler yaptırılmış, raporlar EPDK tarafından değerlendirilmektedir. Doğal Gaz Piyasasında lisans alarak faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin internet ortamında alınması, izlenmesi, geçmiş yıllardaki faaliyetlerin veri tabanında tutularak piyasa bilgi geçmişinin oluşturulması amacıyla TÜBİTAK ile ortak yürütülen çalışma kapsamında Doğal Gaz Piyasası Bilgi Portalı hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir. Bu sistemin tam olarak çalışması ile piyasa faaliyetleri hakkında anında bilgi alınacak olup olası piyasa müdahaleleri anında ve hızlı olarak yapılabilecektir.
221

3. Petrol Piyasası Faaliyetleri a) Düzenlemeler 17.12.2010 tarihli ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi “Bu Yönetmelik hükümleri; nafta, gaz yağı ve fuel-oil türleri için 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. 01.04.2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle; teslim numunesi ile analiz raporu ve bu raporla tanzim edilecek akaryakıtların numunelerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 06.04.2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, şirketlerin asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için 50.000.000 TL, iletici lisansı için 1.000.000 TL, depolama lisansı için 1.000.000 TL, işleme lisansı için 500.000 TL, dağıtıcı lisansı için 10.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 2.500.000 TL olması hükme bağlanmış, 01.12.2010 tarihli ve 27772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle ise, yıllık asgari 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış zorunluluğunu yerine getiremediği tespit edilen dağıtıcı hakkında ön araştırma ve soruşturma yapılmadan, dağıtıcının bu yükümlülüğünü gerçekleştirememe nedenine ilişkin yazılı açıklaması da dikkate alınarak, mücbir sebepler hariç bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen ve bu konuda Kuruma hukuken geçerli bir neden sunamayan dağıtıcının lisansının Kurul kararı ile sona erdirilmesi hükme bağlanmıştır. Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nde 29.12.2010 tarihli ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile belirlenen süreler içerisinde yapılmamış olan ya da eksik yapılmış olan bildirimlere ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. b) Lisanslar Petrol piyasası kapsamında 2010 yılı içinde verilen lisans dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

LİSANS TÜRÜ Dağıtıcı Lisansı Depolama Lisansı İhrakiye Teslim Lisansı İletim Lisansı Madeni Yağ Lisansı Serbest Kullanıcı Taşıma Lisansı (deniz yolu) TOPLAM

VERİLEN LİSANS SAYISI 11 28 11 3 118 16 36 223

222

2010 yılı sonu itibariyle geçerli olan lisans sayısı toplam 14.712 adet olup, lisansların faaliyet türlerine göre dağılımı aşağıda verilmektedir:
YÜRÜRLÜKTE OLAN LİSANS SAYISI 53 102 67 22 45 266 6 60 13.980 111 14.712

LİSANS TÜRÜ Dağıtıcı Lisansı Depolama Lisansı İhrakiye Teslim Lisansı İletim Lisansı İşleme Lisansı Madeni Yağ Lisansı Rafinerici Lisansı Serbest Kullanıcı Lisansı Bayilik Lisansı Taşıma Lisansı (deniz yolu) TOPLAM

2010 yılında 1.264 adet bayilik lisansı iptal edilmiş, bayilik lisansları üzerinde 2.385 adet tadil işlemi gerçekleştirilmiştir. 2010 sonu itibarı ile yürürlükte olan bayilik lisansı sayısı 13.980 olup bu lisansların 1398 adedi istasyonlu, 168 adedi istasyonsuz olmak üzere toplam 1.566 adedi 2010 yılında verilmiştir. 2010 yılı sonu itibarı ile madeni yağ lisansı sahipleri ve dağıtıcı lisansı alt başlığı kapsamında madeni yağ üretim kapasiteleri sırasıyla 4.300.000 ton/yıl ve 531.363 ton/yıl’dır. Toplam biyodizel işleme üretim kapasitesi 1.294.582 m3 olup, bunun 228.658 m3’lük kısmı atık bitkisel yağ kaynaklı üretim kapasitesidir. c) Piyasa Gözetim ve Denetimi Ulusal Marker Ülkemiz petrol piyasasında dolaşımda olan akaryakıtın, piyasaya yasal yollardan girip girmediğinin tespit edilerek, kaçak ve standart dışı ürün satışının önlenmesi amacıyla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesi ile Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, ulusal marker uygulaması 01.01.2007 tarihinde başlamıştır. 01.01.2007 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve biodizel türlerine; yurt içi piyasaya giriş noktaları olan rafineri çıkışında, gümrük girişinde veya ilk defa ticari faaliyete konu edileceği diğer tesislerde olmak üzere rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri tarafından Kurumca belirlenen 8 ppm (0,008 Litre Marker/1000 Litre) oranında ulusal marker eklenmektedir. Uygulamanın başlamasından bu yana ilgili lisans sahiplerine teslim edilen, ilgili lisans sahiplerince kullanılan ulusal marker ve işaretlenen akaryakıt miktarları aşağıda verilmektedir:
223

KULLANILAN ULUSAL MARKER VE İŞARETLENEN AKARYAKIT MİKTARLARI İşaretlenen Toplam Teslim İşaretlenen İşaretlenen Biodizel/ İşaretlenen Lisans Yıllar Edilen UM Kullanılan Benzin Motorin Etanol Akaryakıt Sahipleri Miktarı UM Miktarı Miktarı Miktarı Miktarı Miktarı (Lt.) (Lt.) (m³) (m³) (m³) (m³) Rafineri 105.502,64 100.936,65 2.550.960 9.813.110 0 12.364.070 Dağıtıcılar 63.270,89 56.522,89 751.636 6.247.129 26.719 7.025.484 2007 Toplam 168.773,53 157.459,54 3.302.596 16.060.239 26.719 19.389.554 Rafineri 99.646,23 97.632,10 2.632.398 9.527.443 0 12.159.841 Dağıtıcılar 58.378,19 58.724,41 394.211 6.843.603 18.568 7.256.382 2008 Toplam 158.024,42 156.356,51 3.026.609 16.371.046 18.568 19.416.223 Rafineri 87.617,32 88.218,87 2.675.966 8.320.760 0 10.996.726 Dağıtıcılar 66.726,45 66.141,29 276.821 7.975.514 12.231 8.264.566 2009 Toplam 154.343,77 154.360,16 2.952.787 16.296.274 12.231 19.261.292 Rafineri 79.641,87 79.614,98 2.380.445 7.571.627 0 9.952.072 Dağıtıcılar 80.050,80 78.335,93 367.442 9.405.426 18.591 9.791.459 2010 Toplam 159.692,67 157.950,90 2.747.888 16.977.053 18.591 19.743.532 Rafineri 372.408,06 366.402,60 10.239.769 35.232.940 0 45.472.709 TOPLAM Dağıtıcılar 268.426,33 259.724,52 1.790.110 30.471.672 76.109 32.337.891 GENEL TOPLAM 640.834,39 626.127,11 12.029.880 65.704.612 76.109 77.810.601

İlgili lisans sahipleri tarafından EPDK tarafından belirlenen şart ve seviyede marker eklendikten sonra yurt içine pazarlanan akaryakıtın ikmal zincirinin herhangi bir noktasında denetimler kapsamında kontrolü ise TÜBİTAK tarafından üretilen 482 adet “Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı” ile yapılmaktadır. Petrol piyasasında serbest dolaşımda bulunan akaryakıtın denetimleri EPDK ile İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı arasında imzalanan işbirliği protokolleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ulusal Marker Uygulaması sonucu ülke içerisinde yasal olarak serbest dolaşıma giren akaryakıt ile yasal olmayan akaryakıt ayrıştırılarak, ürün ikmal zincirin her aşamasında ürün kalite denetimi yapılabilmekte ve kaçak akaryakıtın yurt içinde piyasaya arzı ve standart dışı akaryakıtın diğer akaryakıt ile karıştırılarak piyasaya sunulması engellenmektedir. Böylece piyasaya arz edilen akaryakıtın dolaylı olarak standartlara uygun olması da sağlanabilmektedir. Akredite Laboratuvarlar Kurulması Petrol Piyasası Kanunu’nun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “Kurum piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tabi tutar. Kurum, denetlemelerde kullanılmak üzere, Türkiye Akreditasyon Kurumu ile işbirliği yaparak akredite sabit ve gezici laboratuvarlar kurabilir, kurulmasına kaynak aktarabilir…” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, “Akredite Laboratuvar Kurulması ve Akaryakıt Türlerinin Analizlerinin Yapılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü”nün Ege Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile EPDK arasında imzalanmasına karar verilmiş, 02.04.2007 tarihinde protokoller imzalanmıştır. Üniversiteler tarafından laboratuarların %100 akredite olunmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.
224

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bildirimlerin büyük bir çoğunluğu elektronik imza ile yapılmaktadır. Bildirimler vasıtası ile edinilen veriler derlenerek üçer aylık sektör raporları hazırlanmış ve bildirimlerin zamanında veya hiç yapılıp yapılmadığı, mevzuatla belirtilen nicel kısıt ve yükümlülüklere uyulup uyulmadığı izlenmiştir. 4. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Faaliyetleri a) Düzenlemeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15.10.2009 tarih ve 2274 sayılı Kurul Kararı ile “Gerekli durumlarda numune alınmak üzere Rafinerici, LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin 01.01.2010 tarihinden itibaren her bir LPG dolum ve/veya depolama tesislerinde ayrı ayrı olmak üzere TS EN ISO 4257 standartlarına uygun asgari 3 adet (1 set) LPG numune kabı bulundurması zorunlu hale getirilmiştir.” LPG otogaz numunelerinin TS 589 Standardına uygunluğunu kontrol edecek laboratuarlardan hizmet alımı için gerekli çalışmalar 2010 yılı içerisinde başlatılmıştır. LPG piyasası faaliyetlerine ilişkin bildirimlerin, ilgili gerçek ve tüzel kişilerce, 15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yapılabilmesinin sağlanması ve bu sayede izleme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, gereksiz bürokrasinin engellenmesi ve zamanın verimli kullanılabilmesi için EPDK tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına ilişkin yönetmelik 17.03.2010 tarihli ve 27524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Lisanslama faaliyetlerine ilişkin olarak; 1) 08.09.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 02.09.2010 tarih ve 2752 sayılı Kurul Kararı ile lisans başvurusunda bulunacak gerçek ve tüzel kişilere, başvuruları esnasında faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta poliçesi sunma zorunluluğu getirilmiştir. 2) 15.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 08.12.2010 tarih ve 2908 b) sayılı Kurul Kararı ile de LPG Dağıtıcı ve LPG Otogaz Bayilik lisansı için başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilere, başvurularında sorumlu müdür sözleşmesi sunma yükümlülüğü getirilmiştir. b) Lisanslar LPG piyasası kapsamında 2010 yılı içinde verilen lisans dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

LİSANS TÜRÜ LPG Dağıtıcı Lisansı LPG Depolama Lisansı LPG Taşıma Lisansı ( 4 adet Karayolu, 6 adet Boru hattı) 225

VERİLEN LİSANS SAYISI 2 4 10

LİSANS TÜRÜ LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı LPG Tüpü İmalatı Lisansı LPG Otogaz Bayilik Lisansı TOPLAM

VERİLEN LİSANS SAYISI 1 1 1.199 1.217

2010 yılı içinde iptal edilen lisans dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
LİSANS TÜRÜ LPG Depolama Lisansı LPG Karayolu Taşıma Lisansı LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı LPG Tüpü İmalatı Lisansı LPG Otogaz Bayilik Lisansı (Devir, ruhsat iptali v.b.) TOPLAM İPTAL EDİLEN LİSANS SAYISI 3 2 3 1 613 622

Yeni lisans başvurularının değerlendirmeye alınması ve lisanslanmasına ilişkin süreç devam etmekte olup, 2010 yılında 31.12.2010 tarihi itibari ile LPG Piyasası lisans dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
LİSANS TÜRÜ LPG Dağıtıcı Lisansı LPG Depolama Lisansı LPG Taşıma Lisansı LPG Tüpü İmalatı Lisansı LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı LPG Otogaz Bayilik Lisansı TOPLAM YÜRÜRLÜKTE OLAN LİSANS SAYISI 65 83 43 10 114 8.701 9.016

Ayrıca, 2010 yılı içerisinde 3 adet LPG Karayolu Taşıma Lisansı ve 1 adet LPG Denizyolu Taşıma Lisansı süre uzatımı işlemi yapılmıştır. Ayrıca aynı yıl içerisinde 1.487 adet lisans tadili gerçekleştirilmiştir. c) Piyasa Gözetim ve Denetimi Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Piyasası Bilgi Sistemi 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği ile düzenlenen bildirim yükümlülükleri çerçevesinde, bildirim yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerce, LPG Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla bulunulmaktadır. İzleme faaliyetleri kapsamında 2010 yılı içerisinde EPDK’ya yapılan bildirimler üzerinden Dağıtıcı ve Rafinerici Lisansı sahibi tüzel kişilerin LPG piyasası faaliyetlerinin takibi yapılmış, elde edilen veriler raporlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede söz konusu dönemde öncelikle 2009 Yılı Piyasa Raporu, sonrasında 2010 Yılı Ocak- Mart Dönemi özet piyasa
226

rakamları, 2010 Yılı Ocak-Haziran dönemi Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Raporu ve 2010 Yılı Ocak-Eylül dönemi Özet Piyasa Rakamları yayımlanmıştır. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişikliğine uyum sağlanabilmesi açısından LPG Bilgi Yönetim Sistemi’nde de gerekli düzeltme çalışmaları tamamlanmıştır. Bildirimler, 01.04.2010 tarihinden itibaren LPG Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yapılmaya başlanmıştır. TS EN ISO 4257 Standardına uygun olarak LPG numunesi alma konusunda ilk aşamada 16-20 Kasım 2009’da, ikinci olarak 10-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığının toplam 200 personeline TÜBİTAK Enerji Enstitüsü bünyesinde eğitim ve sertifika programı düzenlenmiştir. IV- 2011 YILI BÜTÇE DURUMU
(TL) 2011 TOPLAM ÖDENEK 103.595.000,00

227

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlık Başkan Yardımcılığı Başkan Yardımcılığı

Ana Hizmet Birimleri
228

Danışma Hizmet Birimleri

Yardımcı Hizmet Birimler

İrtibat Büroları

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Denetim Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Tarifeler Dairesi Başkanlığı

Hukuk Dairesi Başkanlığı Başkan Danışmanlığı

İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kurul Hizmetleri Müdürlüğü Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Basın Müşavirliği

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (BOREN)

Kuruluş Tarihi Kuruluş Kanunu Tarih No Adres

: 04.06.2003 : 04.06.2003 : 4865 : Dumlupınar Bulvarı No:166 Kat:10 06520 Ankara : 0 312 219 81 50 Tel : 0 312 219 80 55 Faks İnternet :http://www.boren.gov.t r

I- STATÜSÜ, KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Statüsü BOREN, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşudur. 2. Kuruluş Amacı Enstitü, Türkiye’de ve dünyada bor, ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 3. Görevleri Türkiye’nin, bor kimyasalları konusunda dünya pazarında, sahip olduğu cevher zenginliğine koşut bir konuma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun dönem bor ürünleri pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararlarını almaya ışık tutacak bilgileri oluşturmak, Bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak, yapmayı özendirmek, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı ve alt yapıyı sağlamak, bunun için laboratuarlar kurmak, laboratuarların kurulmasına destek vermek, mevcut ve/veya kurulacak laboratuarları teçhizat ile desteklemek, Eti Maden İşletmeleri ve bağlı ortakları ile bor konusunda araştırma altyapısı olan üniversitelerde araştırma merkezleri kurmak, kurulmasına destek olmak, bor ürünlerini kullanan ve bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak, bor ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi alanındaki bilimsel araştırmaların teknolojik
229

yeniliklere süratle dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek, bu alandaki teknolojilerin yurt dışından transferi için gerekli çalışmaları yürütmek, özel sektörün bor ve ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara katılımını sağlayacak programlar yapmak, sanayi sektörünün Enstitü ile işbirliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek, mevcut ve geliştirilecek yeni bor ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerini saptayıp, anlaşılmasına yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve işbirliğini verimli kılacak ortamı oluşturmak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile gerçek ve tüzel kişilerin bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi hakkında araştırma isteklerini değerlendirmek, Ar-Ge sonuçlarını piyasaya sunmak, bu konularda araştırma yapan gerçek ve tüzel kişileri finansman, personel ve teçhizat ile desteklemek, Türkiye’nin taraf olacağı bor ürünleri ile ilgili Ar-Ge işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresinde Eti Maden İşletmeleri ile birlikte Hükümete yardımcı olmak ve anlaşmaların izlenmesinde ve uygulanmasında 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun ile 05.05.1969 tarih ve 1173 sayılı Kanun çerçevesinde görev almak, Eti Maden İşletmeleri’nin talep edeceği Ar-Ge projelerini öncelikle ve ücretsiz olarak gerçekleştirmek, görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantılara bilimsel ve maddi katkı sağlamak, desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak, Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde kitap ve periyodik yayınlarda bulunmak ve bu tür yayınları desteklemek, bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmaktır. II- PERSONEL DURUMU
PERSONEL MEMUR -Teknik -İdari TOPLAM 11 14 25 2010 YILI

III- MAKİNE VE EKİPMAN DURUMU (2010)
(Adet) CİNSİ Pilot Tesis MİKTARI 1

IV- GEÇMİŞ YILLARDAN BU YANA ÜRETİLEN HİZMETLER (2006-2010)

Proje No

Proje Adı SOĞUTMASIZ KULLANIM İÇİN KESİCİ TAKIMLARIN BOR NİTRÜR İÇEREN MALZEME İLE KAPLANMASI

Yürüten Kuruluş

Durumu

2006.B0031

ODTÜ Makina Mühendisliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fizik Mühendisliği

Tamamlandı Tamamlandı

2006.Ç0011 21NCİ YÜZYILIN GÖZDE MALZEMELERİ BOR TABANLI MANYETİK MALZEMELER 230

Proje No

Proje Adı

Yürüten Kuruluş

Durumu

BOR ESASLI ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ, 2006.Ç0060 SENTEZİ, MANYETİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ KARAKTERİZASYONU VE TEKNOLOJİK Fizik Bölümü UYGULAMALAR İÇİN KALICI MIKNATIS VE PROTOTİP KABLO YAPIMI 2007.B0188 BETON YOL YAPIMINDA BORLU ÇİMENTO KULLANIMI 2007.Ç0033 BORİK ASİT VE AMONYUM HİDROKSİT BİLEŞİKLERİNDEN AMONYUM BİBORAT TETRAHİDRAT VE AMONYUM PENTABORAT OKTAHİDRATIN ÜRETİM ŞARTLARININ BELİRLENMESİ SODYUM BORHİDRÜR'ÜN TEKSTİL TERBİYE İŞLEMLERİNDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Tamamlandı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA Tamamlandı ENSTİTÜSÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Tamamlandı

2007.Ç0058

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Tamamlandı

2007.Ç0141 2007.G0140

BAKIR ÜRETİMİNDE BOR BİLEŞİKLERİNİN ODTÜ Metalurji ve Malzeme Tamamlandı KULLANIMI Mühendisliği TARIMBOR GÜBRESİNİN ÇEŞİTLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ BOR KİMYASALLARI KULLANARAK YANMAYA VE HAŞERELERE DAYANIKLI AHŞAP KOMPOZİT LEVHA ÜRETİMİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Devam Ediyor

2007.G0143

Devam Ediyor

BİGADİÇ (BALIKESİR) ÇEVRESİ BORAT YATAKLARININ MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, BUNLARIN 2008.Ç0050 DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMLERİ İLE MANYETİK REZONANS YÖNTEMİYLE BAZI YÜKSEK TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 2008.Ç0063 B4C/SİC KOMPOZİTLERİNİN SICAK PRESLEME VE REALSİYON SICAK PRESLEME YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Tamamlandı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tamamlandı

HİDROJEN DEPOLANMASINDA AMİNBORANLARIN 2008.Ç0146 DEHİDROJENLENMESİNİ KATALİZLEYECEK GEÇİŞ METAL NANOKÜMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ TERMAL ARAYÜZEY MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLECEK POLİMER/ 2008.Ç0148 BOR NİTRÜR MİKRO VE NANO KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TİB2 İÇERİKLİ SERT YÜZEY KAPLAMA 2008.Ç0151 ÖRTÜLÜ ELEKTROT İMALİ

ODTÜ Kimya

Tamamlandı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği

Tamamlandı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Tamamlandı

231

Proje No

Proje Adı

Yürüten Kuruluş MARMARA ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Durumu

2008.Ç0154

KİMYASAL YÖNTEMLER KULLANARAK NANO BOYUTTA ÇİNKO BORAT ÜRETİMİ

Devam ediyor

DOĞAL YOLLA ALINAN BOR MİNERALİNİN CELAL BAYAR ERKEKLERDE PROSTAT BÜYÜKLÜĞÜ, 2008.Ç0164 ÜNİVERSİTESİ Tıp BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ VE ALT Fakültesi ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARINA ETKİSİNİN TOPLUMA DAYALI BİR ÇALIŞMA İLE ARAŞTIRILMASI ULTRASONİC SPRAY PYROLYSİS(USP) YÖNTEMİ İLE SÜPERİLETKEN KÜRESEL 2008.Ç0171 MAGNEZYUM Dİ-BORİDE (MGB2) NANOTOZLARININ ELDE EDİLMESİ VE TEKNOLOJİK UYGULAMASI MİKRODALGA İNDÜKLEMELİ PLAZMA 2008.Ç0177 FIRINI KULLANILARAK RAFİNE BOR ÜRÜNLERİNİN ARINDIRILMASI VE ÖZEL BOR KİMYASALLARININ ELDESİ 2008.Ç0179 KÜÇÜK PARÇACIK BOYUTLU ÇİNKO BORAT ÜRETİMİ VE ALEV GECİKTİRİCİ OLARAK KULLANIMI

Tamamlandı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fizik

Tamamlandı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Kimya Tamamlandı

ODTÜ Kimya Mühendisliği

Tamamlandı

METABOLİK MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMIYLA MAYA HÜCRELERİNE BOR DİRENCİ KAZANDIRILMASI VE BOR 2008.Ç0180 DİRENCİNİN VE BORA BAĞLANMANIN MOLEKÜLER MEKANİZMASININ BİYOBENZETİM VE NANOBİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR AMAÇLI İNCELENMESİ 2008.Ç0181 SOĞUK GAZ DİNAMİK SPREY YÖNTEMİ İLE METAL YÜZEYLERİNİN BORKARBÜR TAKVİYELİ KOMPOZİT KAPLANMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik

Tamamlandı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Tamamlandı Malzeme Mühendisliği

NOBLEİT TÜRÜ KALSİYUMLU 2008.Ç0185 BORATLARIN SENTEZİ VE YANMAYA DAYANIKLI MALZEME ÜRETİMİNDE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ ATIMLI LASER İLE MGB2 İNCE FİLM YAPILMASI VE SÜPERİLETKEN 2008.Ç0190 KUANTUM GİRİŞİM AYGIT YONGASI GELİŞTİRİLMESİ 2008.Ç0191 SODYUM PERBORAT İLE ZEYTİN KARASUYUNUN FOTOLİTİK ARITIMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Kiya

Tamamlandı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fizik MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

Tamamlandı

Tamamlandı

ÜLKEMİZ BOR REZERVLERİNDEN ÜRETİLEN BORİK ASİTİN ZARARLI 2008.Ç0194 BÖCEKLERİN KİMYASAL MÜCADELESİNDE UCUZ VE ÇEVRE DOSTU İNORGANİK İNSEKTİSİT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 232

ZONGULDAK KARAELMAS Tamamlandı ÜNİVERSİTESİ Biyoloji

Proje No

Proje Adı

Yürüten Kuruluş BARTIN ÜNİVERSİTESİ Orman Endüstrisi Mühendisliği

Durumu

PİGMENT KUŞELİ ORTA YOĞUNLUKTA 2008.Ç0197 LİFLEVHA (MDF) ÜRETİMİ

Devam Ediyor

BORUN DOMATES RİZOSFERİNDE MİKROBİYAL POPULASYON YOĞUNLUĞU 2008.Ç0200 VE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞINA KARŞI (BOTRYTİS CİNEREA) KULLANILAN BAZI PESTİSİTLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 2008.G0157 ÇUKUROVA BÖLGESİNDE (ADANA İLİ) PAMUK VE AYÇİÇEĞİNDE BOR BESLENMESİ

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

Tamamlandı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi

Tamamlandı

TARIMSAL SULAMADA KULLANIM İÇİN BOR İÇEREN SULARDAN TERS OZMOS, 2008.G0192 SORPSİYON-MEMBRAN FİLTRASYON HİBRİT YÖNTEMLERİYLE BOR GİDERİLMESİ VE KAZANILMASI

EGE ÜNİVERSİTESİ Kimya Devam Ediyor Mühendisliği

BOR GÜBRELEMESİNİN DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN BUĞDAY, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2008.G0193 SİLAJLIK MISIR VE ÜZÜM DE DONA Ziraat Fakültesi DAYANIM, VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ 2008.G0195 SABİT UYGULAMALAR İÇİN DOĞRUDAN SODYUM BORHİDRÜRLÜ YAKIT PİLİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

Tamamlandı

TÜBİTAK MAM

Tamamlandı

ANKARA KOŞULLARINDA YAZLIK KOLZA 2008.G0198 (BRASSİCA NAPUS SSP. OLEİFERA 1. ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇEŞİTLERİNDE FARKLI BOR DOZLARININ Ziraat Fakültesi VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİSİ TERMAL NÖTRON ABSORBENT OLARAK KULLANILAN 10B İZOTOPUNUN BORİK 2008.G0205 ASİT ÇÖZELTİSİNDEN KROMATOGRAFİK USULLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AMACA UYGUN KRAMATOGRAFİK MATERYALİN SENTEZİ 2008.G0206 TÜRKİYE TOPRAKLARININ BOR STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİ VE HARİTALANMASI BOR MARUZİYETİNİN İNSANLARIN ÜREME FONKSİYONU ÜZERİNDEKİ TOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI SODYUM BORHİDRÜR ÜRETİMİ İÇİN SODYUM METALİ PİLOT TESİS ÜRETİMİ

Tamamlandı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği

Devam Ediyor

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi

Tamamlandı

2008.G0207

Tamamlandı

2008.G0208

TÜBİTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü

Devam Ediyor

233

Proje No

Proje Adı

Yürüten Kuruluş

Durumu

2009.Ç0209

BOR İÇEREN GÜÇ TUTUŞUR POLİAMİD ODTÜ Kimya VE POLİPROPİLEN LİFLERİN ÜRETİLMESİ UV IŞINLARIYLA SERTLEŞEBİLEN BOR İÇEREN HİBRİT KAPLAMALAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ Kimya

Devam Ediyor

2009.Ç0210

Tamamlandı

YALITIMDA KULLANILAN LEVHALARIN 2009.Ç0211 MİNERAL LİFLİ SELÜLOZ MALZEMEDEN BOR KATKILI OLARAK ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN OPTİMİZASYONU LİTYUM-İYON POLİMER PİLLERİNDE KULLANIM AMAÇLI BOR İÇERİKLİ 2009.Ç0213 POLİMER ELEKTROLİTLERİN ÜRETİLMESİ TİCARİ OLARAK ÜRETİLEN BAZI BOR ÜRÜNLERİNİN ANTİ-MİKROBİYAL, ANTİ2009.Ç0214 KANSEROJENİK VE GÖL SUYUNDA BAKTERİ YAŞAMI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MOR ÖTESİ IŞIK KAYNAKLARI İÇİN 2009.Ç0215 HEGZAGONAL BOR NİTRÜR TEK KRİSTAL BÜŞÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU BOR STRESİ ALTINDA BUĞDAY BİTKİSİNİN GEN İFADE PROFİLLERİNİN 2009.Ç0217 İNCELENMESİ VE TARIMBORUN BU STRESE TEPKİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN MOLEKÜLER SEVİYELERDE BELİRLENMESİ BORLA KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA 2009.Ç0218 YETİŞEBİLEN DİRENÇLİ YONCA BİTKİSİ GELİŞTİRİLMESİ VE BİTKİ AKTİF BOR ALIMI MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 2009.Ç0219 SODYUM BORHİDRÜRLE ÇALIŞAN 100W GÜCÜNDE TAŞINABİLİR YAKIT PİLİ GELİŞTİRİLMESİ PLEUROTUS OSTREATUS ÜRETİMİNDE BOR DOZLARININ ETKİSİ

YALİZ YAPI İZOLASYON SAN. TİC. A.Ş.

Devam Ediyor

FATİH ÜNİVERSİTESİ Kimya

Devam Ediyor

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Devam Ediyor

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisliği

Devam Ediyor

ODTÜ Biyoloji

Devam Ediyor

FATİH ÜNİVERSİTESİ Biyoloji

Devam Ediyor

ODTÜ Kimya Mühendisliği PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Devam Ediyor

2009.Ç0222

Devam Ediyor

BAZI BOR BİLEŞİKLERİNİN SERA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN BAZI ANA ZARARLILARIN MÜCADELESİNDE 2009.Ç0225 ALTERNATİF PESTİSİT OLARAK MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KULLANIM OLANAKLARININ VE BİTKİ Fen-Edebiyat Fakültesi FİZYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Devam Ediyor

234

Proje No

Proje Adı

Yürüten Kuruluş

Durumu

BOR KATKILI NANO YAPILI ÇİNKO OKSİT 2009.Ç0226 YARIİLETKEN FİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE Devam Ediyor FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fizik ELEKTRONİK DEVRE ELEMANI UYGULAMALARI MİKRO TANELİ HAM KOLEMANİT İLE POLİPROPİLEN MALZEMELERİN 2009.Ç0227 MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YURTİÇİ TÜKETİM MİKTARININ ARTTIRILMASI 2009.Ç0229 YAYLI MÜZİK ALETLERİ YAPIMINDA BORAKSIN KULLANILMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makina Mühendisliği

Devam Ediyor

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Devam Ediyor

ISIL VE MİKRODALGA ENERJİ ORTAMLARINDA BOR NİTRÜR 2009.Ç0230 NANOTÜPLERİNİN KATALİTİK OLARAK ÜRETİMİ VE BUNLARIN HİDROJEN DEPOLANMASINDA KULLANILMASI BOROKSİT/POLİMER 2009.Ç0231 NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ AKTİVE EDİLMİŞ TOZLARLA DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ZRB2 VE ZRB2 ESASLI 2009.Ç0232 SERAMİKLERİN SENTEZLENMESİ SİNTERLENMESİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ LİTYUM TRİBORAT DOZİMETRİK MALZEMENİN TEKNOLOJİK 2009.Ç0235 UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Devam Ediyor

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devam Ediyor Kimya

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Seramik Mühendisliği

Devam Ediyor

ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi

Tamamlandı

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ÜÇ BOR BİLEŞİĞİNİN PLASTİK VE KOMPOZİT ÜRÜNLERDE ALEV GECİKTİRİCİ OLARAK 2009.Ç0236 ODTÜ Metalurji ve Malzeme Devam Ediyor YAYGIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN Mühendisliği ARAŞTIRILMASI: (I) KABLO, ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ VE OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ PLASTİKLERİ HİDROJELLE KAPSÜLLENMİŞ METAL NANO KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI 2009.Ç0237 VE SODYUM BOR HİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİNDE KATALİTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ANADOLU MENŞEİLİ BİR BOR BAKTERİSİ, BACİLLUS BORONİPHİLUS'UN TÜM 2009.Ç0238 GENOM DİZİLİMİNİN ÇIKARILMASI VE HAZIRLANACAK GENOMİK KÜTÜPHANESİ ÜZERİNDEN BOR İLE İLGİLİ GENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Kimya

Devam Ediyor

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji

Devam Ediyor

235

Proje No

Proje Adı

Yürüten Kuruluş

Durumu

ELEMENTER SAF BOR TOZUNUN 2009.Ç0241 ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE GAZ FAZDAN ÜRETİLMESİ UZAY VE HAVACILIK AMAÇLI, KENDİNİ İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİ GÖSTEREN BOR 2009.Ç0243 BİLEŞİKLİ (B4C/BN+SİC) KAPLAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ BOR KAYNAKLI PASTA KARIŞIMLARI İLE PLAZMA PASTA BORLANMIŞ AISI 8620 2009.Ç0246 ÇELİĞİNİN YÜZEY KARAKTERİZASYONU VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 2009.G0253 SODYUM BORHİDRÜR YAKIT PİLLİ ARAÇ BOR BİLEŞİKLERİNİN ORGAN 2010.Ç0239 PREZERVASYONU VE İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ JEL YÖNTEMİ İLE AISI 4140 :ÇELİĞİNİN 2010.Ç0247 BORLANMASI BOR/SELÜLOZ NANOKRİSTALİT 2010.Ç0254 (WHİSKERS) TAKVİYELİ NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ DENEYSEL ALZHEİMER MODELİNDE ALÜMİNYUM TOKSİSİTESİNE KARŞI BOR BİLEŞİKLERİNİN ROLLERİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Devam Ediyor Malzeme Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Devam Ediyor

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Devam Ediyor

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORGAN NAKLİ KOORDİNASYON MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Endüstrisi Mühendisliği ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Biyoloji

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Devam Ediyor

2010.Ç0256

Devam Ediyor

BOR KATKILI NANOLİFLERİN ÜRETİLMESİ, MEKANİK, TERMAL VE 2010.Ç0257 ELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ HİDROTERMAL PROSESLE BİYOYAKIT ÜRETİMİNDE BOR KATALİZÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, NANOTEKNOLOJİ VE Devam Ediyor BİYOMALZEMELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Kimya Devam Ediyor

2010.Ç0263

ORAL MUKOZİTİS MEYDANA GETİRİLMİŞ GAZİANTEP RATLARDA SİSTEMİK OLARAK VERİLEN 2010.Ç0277 ÜNİVERSİTESİ Dişhekimliği BOR'UN; ORAL MUKOZİTİSİN ORTADAN Devam Ediyor Fakültesi KALDIRILMASINDAKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GÖRÜNÜR IŞIĞA DUYARLI BOR VE 2010.Ç0275 ZİRKONYUM KATKILI FOTOKATALİTİK TİO2 HAZIRLANMASI ATILIM ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Devam Ediyor

236

Proje No

Proje Adı

Yürüten Kuruluş ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Durumu

NANOBOYUTLU ÇİNKO BORAT VE 2010.Ç0264 GÜMÜŞ KATKILI ÇOK FONKSİYONLU TEKSTİL MALZEMELERİ GELİŞTİRİLMESİ 2010.Ç0259 NANO BOR OKSİT ÜRETİMİ DİYETTEKİ BORUN SAĞLIKLI RATLARDA MYOKARDIN İSKEMİK ÖNKOŞULLANMA 2010.Ç0258 YANITINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BORÜR KATKILI ÇELİK MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ, MİKROYAPI 2010.Ç0252 VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Devam Ediyor

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devam Ediyor Kimya DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Devam Ediyor

Devam Ediyor

V- 2011 YILI BÜTÇE DURUMU
(TL) 2011 TOPLAM ÖDENEK 9.971.000,00

VI- 2011 YILI PROGRAMINDA YER ALAN ÖNEMLİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ
Proje No 2007.G0140 Proje Adı TARIMBOR GÜBRESİNİN ÇEŞİTLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ BOR KİMYASALLARI KULLANARAK YANMAYA VE HAŞERELERE DAYANIKLI AHŞAP KOMPOZİT LEVHA ÜRETİMİ TARIMBOR GÜBRESİNİN ÇEŞİTLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ BOR KİMYASALLARI KULLANARAK YANMAYA VE HAŞERELERE DAYANIKLI AHŞAP KOMPOZİT LEVHA ÜRETİMİ KİMYASAL YÖNTEMLER KULLANARAK NANO BOYUTTA ÇİNKO BORAT ÜRETİMİ Yürüten Kuruluş DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Durumu Devam Ediyor

2007.G0143

Devam Ediyor

2007.G0140

Devam Ediyor

2007.G0143

Devam Ediyor

2008.Ç0154

Devam ediyor

237

Proje No

Proje Adı TARIMSAL SULAMADA KULLANIM İÇİN BOR İÇEREN SULARDAN TERS OZMOS, SORPSİYON-MEMBRAN FİLTRASYON HİBRİT YÖNTEMLERİYLE BOR GİDERİLMESİ VE KAZANILMASI TERMAL NÖTRON ABSORBENT OLARAK KULLANILAN 10B İZOTOPUNUN BORİK ASİT ÇÖZELTİSİNDEN KROMATOGRAFİK USULLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AMACA UYGUN KRAMATOGRAFİK MATERYALİN SENTEZİ SODYUM BORHİDRÜR ÜRETİMİ İÇİN SODYUM METALİ PİLOT TESİS ÜRETİMİ

Yürüten Kuruluş

Durumu

2008.G0192

EGE ÜNİVERSİTESİ Kimya Devam Ediyor Mühendisliği

2008.G0205

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği

Devam Ediyor

2008.G0208 2009.Ç0209

TÜBİTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü

Devam Ediyor Devam Ediyor

BOR İÇEREN GÜÇ TUTUŞUR POLİAMİD ODTÜ Kimya VE POLİPROPİLEN LİFLERİN ÜRETİLMESİ YALITIMDA KULLANILAN LEVHALARIN MİNERAL LİFLİ SELÜLOZ MALZEMEDEN BOR KATKILI OLARAK ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN OPTİMİZASYONU LİTYUM-İYON POLİMER PİLLERİNDE KULLANIM AMAÇLI BOR İÇERİKLİ POLİMER ELEKTROLİTLERİN ÜRETİLMESİ TİCARİ OLARAK ÜRETİLEN BAZI BOR ÜRÜNLERİNİN ANTİ-MİKROBİYAL, ANTİKANSEROJENİK VE GÖL SUYUNDA BAKTERİ YAŞAMI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MOR ÖTESİ IŞIK KAYNAKLARI İÇİN HEGZAGONAL BOR NİTRÜR TEK KRİSTAL BÜŞÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU BOR STRESİ ALTINDA BUĞDAY BİTKİSİNİN GEN İFADE PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ VE TARIMBORUN BU STRESE TEPKİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN MOLEKÜLER SEVİYELERDE BELİRLENMESİ BORLA KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA YETİŞEBİLEN DİRENÇLİ YONCA BİTKİSİ GELİŞTİRİLMESİ VE BİTKİ AKTİF BOR ALIMI MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI SODYUM BORHİDRÜRLE ÇALIŞAN 100W GÜCÜNDE TAŞINABİLİR YAKIT PİLİ GELİŞTİRİLMESİ PLEUROTUS OSTREATUS ÜRETİMİNDE BOR DOZLARININ ETKİSİ YALİZ YAPI İZOLASYON SAN. TİC. A.Ş.

2009.Ç0211

Devam Ediyor

2009.Ç0213

FATİH ÜNİVERSİTESİ Kimya

Devam Ediyor

2009.Ç0214

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Devam Ediyor

2009.Ç0215

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisliği

Devam Ediyor

2009.Ç0217

ODTÜ Biyoloji

Devam Ediyor

2009.Ç0218

FATİH ÜNİVERSİTESİ Biyoloji

Devam Ediyor

2009.Ç0219

ODTÜ Kimya Mühendisliği

Devam Ediyor

2009.Ç0222

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Devam Ediyor

238

Proje No

Proje Adı

Yürüten Kuruluş

Durumu

2009.Ç0225

BAZI BOR BİLEŞİKLERİNİN SERA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN BAZI ANA ZARARLILARIN MÜCADELESİNDE ALTERNATİF PESTİSİT OLARAK MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KULLANIM OLANAKLARININ VE BİTKİ Fen-Edebiyat Fakültesi FİZYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Devam Ediyor

2009.Ç0226

BOR KATKILI NANO YAPILI ÇİNKO OKSİT YARIİLETKEN FİLMLERİN ÜRETİLMESİ VE Devam Ediyor FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fizik ELEKTRONİK DEVRE ELEMANI UYGULAMALARI MİKRO TANELİ HAM KOLEMANİT İLE POLİPROPİLEN MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YURTİÇİ TÜKETİM MİKTARININ ARTTIRILMASI YAYLI MÜZİK ALETLERİ YAPIMINDA BORAKSIN KULLANILMASI ISIL VE MİKRODALGA ENERJİ ORTAMLARINDA BOR NİTRÜR NANOTÜPLERİNİN KATALİTİK OLARAK ÜRETİMİ VE BUNLARIN HİDROJEN DEPOLANMASINDA KULLANILMASI BOROKSİT/POLİMER NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ AKTİVE EDİLMİŞ TOZLARLA DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ZRB2 VE ZRB2 ESASLI SERAMİKLERİN SENTEZLENMESİ SİNTERLENMESİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2009.Ç0227

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makina Mühendisliği

Devam Ediyor

2009.Ç0229

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Devam Ediyor

2009.Ç0230

Devam Ediyor

2009.Ç0231

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devam Ediyor Kimya

2009.Ç0232

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Seramik Mühendisliği

Devam Ediyor

2009.Ç0236

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ÜÇ BOR BİLEŞİĞİNİN PLASTİK VE KOMPOZİT ÜRÜNLERDE ALEV GECİKTİRİCİ OLARAK ODTÜ Metalurji ve Malzeme Devam Ediyor YAYGIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN Mühendisliği ARAŞTIRILMASI: (I) KABLO, ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ VE OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ PLASTİKLERİ HİDROJELLE KAPSÜLLENMİŞ METAL NANO KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE SODYUM BOR HİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİNDE KATALİTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Kimya

2009.Ç0237

Devam Ediyor

239

Proje No

Proje Adı ANADOLU MENŞEİLİ BİR BOR BAKTERİSİ, BACİLLUS BORONİPHİLUS'UN TÜM GENOM DİZİLİMİNİN ÇIKARILMASI VE HAZIRLANACAK GENOMİK KÜTÜPHANESİ ÜZERİNDEN BOR İLE İLGİLİ GENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ELEMENTER SAF BOR TOZUNUN ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE GAZ FAZDAN ÜRETİLMESİ UZAY VE HAVACILIK AMAÇLI, KENDİNİ İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİ GÖSTEREN BOR BİLEŞİKLİ (B4C/BN+SİC) KAPLAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ BOR KAYNAKLI PASTA KARIŞIMLARI İLE PLAZMA PASTA BORLANMIŞ AISI 8620 ÇELİĞİNİN YÜZEY KARAKTERİZASYONU VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ SODYUM BORHİDRÜR YAKIT PİLLİ ARAÇ BOR BİLEŞİKLERİNİN ORGAN PREZERVASYONU VE İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ %90, %95, %99 SAFLIKTA AMORF BOR, %98 SAFLIKTA KRİSTAL BOR VE MGB2 TOZLARININ ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ÜRETİMİ JEL YÖNTEMİ İLE AISI 4140 :ÇELİĞİNİN BORLANMASI BOR/SELÜLOZ NANOKRİSTALİT (WHİSKERS) TAKVİYELİ NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ DENEYSEL ALZHEİMER MODELİNDE ALÜMİNYUM TOKSİSİTESİNE KARŞI BOR BİLEŞİKLERİNİN ROLLERİ

Yürüten Kuruluş

Durumu

2009.Ç0238

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji

Devam Ediyor

2009.Ç0241

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Devam Ediyor Malzeme Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

2009.Ç0243

Devam Ediyor

2009.Ç0246

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Devam Ediyor

2009.G0253

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORGAN NAKLİ KOORDİNASYON MERKEZİ PAVEZYUM KİMYA SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Endüstrisi Mühendisliği ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Biyoloji

Devam Ediyor

2010.Ç0239

Devam Ediyor

2010.Ç0244

Devam Ediyor

Devam Ediyor

2010.Ç0247

2010.Ç0254

Devam Ediyor

2010.Ç0256

Devam Ediyor

2010.Ç0257

BOR KATKILI NANOLİFLERİN ÜRETİLMESİ, MEKANİK, TERMAL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 240

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, NANOTEKNOLOJİ VE Devam Ediyor BİYOMALZEMELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Proje No 2010.Ç0263

Proje Adı HİDROTERMAL PROSESLE BİYOYAKIT ÜRETİMİNDE BOR KATALİZÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ORAL MUKOZİTİS MEYDANA GETİRİLMİŞ RATLARDA SİSTEMİK OLARAK VERİLEN BOR'UN; ORAL MUKOZİTİSİN ORTADAN KALDIRILMASINDAKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GÖRÜNÜR IŞIĞA DUYARLI BOR VE ZİRKONYUM KATKILI FOTOKATALİTİK TİO2 HAZIRLANMASI NANOBOYUTLU ÇİNKO BORAT VE GÜMÜŞ KATKILI ÇOK FONKSİYONLU TEKSTİL MALZEMELERİ GELİŞTİRİLMESİ NANO BOR OKSİT ÜRETİMİ DİYETTEKİ BORUN SAĞLIKLI RATLARDA MYOKARDIN İSKEMİK ÖNKOŞULLANMA YANITINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BORÜR KATKILI ÇELİK MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yürüten Kuruluş KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Kimya GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Durumu Devam Ediyor

2010.Ç0277

Devam Ediyor

2010.Ç0275

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Devam Ediyor

2010.Ç0264

Devam Ediyor

2010.Ç0259

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devam Ediyor Kimya DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2010.Ç0258

Devam Ediyor

2010.Ç0252

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Devam Ediyor

2011.Ç0281

BOR-DİPİRİN (BODIPY) SINIFI ORGANİK BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BOYARMADDELERİN PRATİK SENTEZ VE Kimya UYGULAMA ÇALIŞMALARI LEONARDİT KÖKENLİ HUMİK BİLEŞİKLERİN BORLU GÜBRELEMEDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi

Devam Ediyor

2011.Ç0279

Devam Ediyor

2011.Ç0276

BOR ESASLI YENİ ANORGANİK-ORGANİK ATILIM ÜNİVERSİTESİ MELEZ POLİMERİK MALZEMELERİN Metalurji ve Malzeme TASARIMI, SENTEZİ VE TEKNOLOJİK Mühendisliği UYGULAMALARI BOR DOZU UYGULAMALARININ ASPİR (CARTHAMUS TİNCTORİUS L.) BİTKİSİNDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Devam Ediyor

2011.Ç0270

Devam Ediyor

241

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM KURULU

ENSTİTÜ BAŞKANI
242

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLGİ TOPLAMA, İDARİ ve MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful