KONSOLÎDASYON VE OTURMA

Zemin yüzeyine tatbik edilen yük altìnda meydana gelen
deformasyonlar:
1. Elastik Deformasyon: Porozitenin hafif degisimi ile yatay genisleme.
yükün kalkmasì ile eski haline dönüs.
2. Plastik Deformasyon: Basìnc tesiri ile zeminin yatay olarak hareketi
(akmasì). geri dönüsüm az veya yok. Killerde önemli.
3. Kompresif Deformasyon: Basìnc altìnda zeminin bosluklarìndaki su
ve havanìn kacmasì ve danelerin birbirine yaklasmasì
(Kompresebilite - Sìkìsabilirlik). orta kìvamda killer.

Konsolidasyon: Devamlì bir basìnc etkisi altìnda suya doygun zeminin
sìkìsmasì. Sebep bosluklardaki suyun kacìsì
Kompaksiyon: Gerec kullanarak mekanik olarak yapìlan zemini sìkìstìrma
islemi. Hava bosluklarìnìn azalmasì ile.
Oturma Kompresebilite
Konsolidasyon Hìzì Kompresebilite . Permeabilite
Konsolidasyon Katsayìsì: Oturma ve konsolidasyon hìzì faktörlerini
belirten deger.

KOMPRESEBÎLÎTE
Zeminler denge durumuna erisip erismediklerine baglì olarak tam
konsolide veya kìsmen konsolide olarak tariflenebilir. Zeminlerin
Kompresebilite ve Konsolidasyon özellikleri ÖDOMETRE deneyi ile
belirlenir.Zaman
Sìkìsma - Zaman Egrisi
Normal konsolide kile ait sìkìsma - zaman egrisi.
Basìnc - Bosluk oranì bagìntìsì:
Egrinin incelemesinden cìkan sonuclar:
1. Geri dönen bölüm; Daneleri ayìran su filmlerindeki azalma
2. Geri dönmeyen kìsìm; Danelerin yerlesiminde degisme
A-B egrisine Sikisma Indisi denir ve kohezyonlu zeminler icin dogadaki
konsolidasyona denk gelen basìnc/bosluk oranì egrisi olarak tarif edilir.
Egrinin denklemi: e ÷ e
1
- C
C
log
10
p olarak ifade edilir.
e: bosluk oranì e
1
: birim basìncdaki bosluk oranì
C
C
: Sìkìsma indisi

Sìkìsma Katsayìsì (a
v
): Beher birim basìnc artmasìnda bosluk oranìnda
meydana gelen azalma. Sìkìsma egrisinin egimine esittir.
a
v
÷ - 'e / 'p

Hacimsel Sìkìsma Katsayìsì (m
v
): Basìnctaki birim artìsa karsìlìk birim
hacimdeki azalma.
m
v
¬ a
v
/ (1+e)
kalìnlìga baglì olarak ifade edilirse. h numune kalìnlìgì. 'p basìnc artìsì ve
buna karsì gelen 'h kalìnlìk azalìsì icin;
m
v
¬ Birim hacimdeki degisme / Basinctaki degisme
m
v
¬ ('h / h) / 'p
'h ¬ m
v
'p h
bulunur.
Egrinin denkleminde yerine koyup difransì alìndìgìnda Hacimsel
sìkìsma katsayìsì ile sìkìsma indisi arasìndaki bagìntì;
m
v
¬ (ô,434 C
C
) / [(1+e)pj
bulunur.

Konsolidasyon Hìzì:
Herhangi bir andaki p toplam basìncìnìn iki kìsìmdan olustugu kabul
edilebilir; Zemin tarafìndan tasìnan V` efektif basìncì ve su tarafìndan
alìnan u. Burada dengelenemeyen basìnc u (hidrodinamik fazlalik)
degeridir.
Konsolidasyon hìzì:
¾Tabaka kalìnlìgì boyunca efektif basìnc dagìlìmìna.
¾Drenaj yolunun uzunluguna
¾Suyun kacìs yollarìnìn fazlalìgìna
¾Zeminin sìkìsma katsayìsìna
¾Zeminin permeabilite katsayìsìna baglìdìr.

Konsolidasyon Katsayìsì: c
v
¬ k / ( J
w
m
v
)


YAPILARIN OTURMASI
Sebepleri :
¾Statik Yükler
¾Hareketli yükler
¾Su muhtevasìndaki degisiklikler
¾Temel altìnìn bosaltìlmasì
Oturma Tipleri:
¾Ani Oturma: Hacim veya su muhtevasìnda bir degisme
olmaksìzìn elastik sìkìsma ve plastik deformasyonun birlesimi. Însa
asamasìnda.
¾Konsolidasyon Oturmasì: Yüklenmis zeminin bosluklarìndaki
suyun azar azar dìsarì atìlmasì ile hacimde meydana gelen azalma
neticesi olusan oturma.

Ortalama basinc ¬ A
p
/ h olarak alìnìrsa oturma degeri;
s ¬ m
v
(A
p
/ h) h ¬ m
v
A
p

olarak bulunur. (A
p
: uygulanan basìnc diyagramìnìn alanì)
Degisik tabakalardaki durumu incelemek icin h kalìnlìgì ince tabakalara
bölünerek ayrì ayrì 'h kalìnlìklarì ve bunlara ait 's oturmalarì
hesaplanabilir.
's ¬ m
v
p 'h
Oturmalarì bosluk oranlarìndan hesaplamakta mümkündür. Basìnc p
1
den
p
2
ye yükseldiginde bosluk oranì da e
1
den e
2
ye degisiyorsa birim hacim
degisimine baglì olarak oturma;
s ¬ [(e
1
~ e
2
) / (1 + e
1
)j h
olarak bulunur.• Permeabilite yüksek ise oturma daha kìsa sürer.
• Oturma yük artìmì ile dogru orantìlìdìr.
• Oturma tabaka yüksekligi ile dogru orantìlìdìr.
• Zemin direnci ile ters orantìlìdìr.

Zemin Mekanigindeki Sorunlarì:
• Farklì yüklere maruz zeminlerde yapìlar arasìnda farklì oturmalar
veya büyük zorlamalar olusabilir.
• Tabaka kalìnlìklarì farklì jeolojik olusumlar temellerde farklì
oturmalara neden olabilir.
• Aynì taban basìncìna ve farklì temel büyüklüklerine sahip yapìlarda
farklì oturmalar olur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful