ALIŞTIRMA SORULARI SORU 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinin denge fiyatına olan etkisi belirsizdir?

a) Talebin ve arzın artması, b) Talebin düşmesi ve arzın sabit kalması c) Arzın artması ve talebin düşmesi d) Talebin artması ve arzın sabit kalması SORU 2. Bir malın talep denklemi Q = 120 − 2 P olarak verildiğinde, malın fiyatı 10 YTL ise talebin fiyat esnekliği kaçtır? a) -20 b) -1 c) -0.2 d)0 SORU 3. X malının talep denklemi P=10-0.2Q ve arz denklemi Q=5P-10 şeklinde ise denge fiyatı ve miktarı kaçtır? a) P=4, Q=20 b) P=6, Q=25 c) P=6, Q=20 d) P=4, Q=25 1 SORU 4. Q1 ve Q2 malları tüketen bir tüketicinin fayda fonksiyonu U = 10 q1 / 2 .q 1 / 3 biçimindedir. 1. 2 malın fiyatı P1=2 ve 2. malın fiyatı P2=4, tüketicinin geliri ise 270 YTL’dir. Bu durumda tüketici en fazla faydayı elde etmek için malların her birinden sırasıyla kaç birim tüketmelidir? a) q1=64, q2=8 b) q1=81, q2=27 c) q1=36, q2=27 d) q1=81, q2=8 SORU 5. 4. sorudaki denkleme göre tüketicinin elde edeceği maksimum fayda değeri kaçtır. a) 140 b) 160 c) 270 d)300 SORU 6. Bir malın arz esnekliği eS = 0 ve talep esnekliği eD = 0.5 olduğu durumda, bu mala uygulanan spesifik verginin yansıması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Uygulanan verginin tamamını üreticiler ödemek zorunda kalır. b) Uygulanan verginin tamamını tüketiciler ödemek zorunda kalır. c) Uygulanan vergiyi üreticiler ve tüketiciler paylaşırlar fakat üreticiler daha fazla vergi öder. d) Vergi sonrası piyasadaki mal miktarı ve tüketici rantlarında bir azalma söz konusudur. SORU 7. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarının varsayımlarından biri değildir. a) Piyasada sınırsız sayıda üretici ve tüketici vardır. b) Mal fiyatları her tüketici tam olarak bilemez eksik bilgi mevcuttur. c) Üreticiler istedikleri zaman bir maliyete katlanmaksızın piyasaya girip çıkabilirler. d) Üreticiler ve tüketiciler bireysel olarak mal fiyatlarını etkileyemezler. SORU 8. Küçük pizza dükkânları hemen hemen bütün caddelerde bulunmaktadır. Herkes bir pizza dükkânı açabilir ve bir dükkândaki pizzanın tadı ve büyüklüğü bir diğerinden farklılık gösterecektir. Bundan dolayı pizza sektörü …………….. piyasasının tipik bir örneği olabilir. a)Tam rekabet b) Tekel c) Oligopol d) Tekelci Rekabet 2 0 SORU 9. Üretim fonksiyonu q =1 .K .L biçiminde olan bir işletme qo=1000 birimlik bir mal siparişi almıştır. Bu işletme faktör piyasasından sermaye faktörünü Pk=10 YTL/br ve emek faktörünü PL=16 YTL/br fiyattan satın almaktadır. İşletme 1000 birimlik mal siparişini en az maliyetle üretebilmek için faktörlerin her birinden kaç birim satın alacaktır? a) K=4, L=4 b) K=4, L=5 c)K=5 L=4 d)K=5, L=5 SORU 10. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için kısa dönemde, aşağıdaki durumlardan hangisi kapanma noktasını ifade eder? (AC: Ortalama Maliyet, AVC: Ortalama Değişken Maliyet, AFC: Ortalama Sabit maliyet) a) P=AC b)P>AVC c)P<AFC d) P=AVC SORU 11. Q TC 1 1000 2 1100 3 1170 4 ? 5 1250 6 1400 TFC 300 300 300 300 300 300 MC 100 ? 50 30 ? AC 1000 550 390 ? 250 233.3 AFC 300 150 100 75 ? 50 AVC 700 400 ? 230 ? 183,3 Yandaki tabloya göre ? ile gösterilen kısımlara sırasıyla hangi değerler gelmelidir? a) 70, 300, 1250, 305, 60, 90,150 b) 75, 290, 1220, 325, 80, 100, 160 c) 70, 290, 1220, 305, 60, 190, 150 d) 75, 310, 1250, 325, 80, 100, 160

SORU 12. Bir işletmenin kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu TC = q 3 −12 q 2 + 90 q +150 şeklindedir. İşletme ürettiği malı piyasada 90 YTL’ye satmaktadır. Buna göre işletmenin ürettiği mal ne kadardır. Bu üretim sonucunda işletme ne kadar kar elde eder? a) q=8, π =106 b) q=8, π =120 c) q=12, π =106 d) q=12, π =120

sermayenin birim maliyeti PK=0. d) Daha yüksek fiyatla daha fazla mal üretilir.1 b) 0. Q=20.5. L d) M K . L = PK .SORU 13. SORU 16. A malı üreten bir firma için sermayenin ve işgücünün marjinal verimlilik değerleri sırasıyla MPK=0. MPL=1 dir. d) Sadece iki firmanın bulunduğu oligopol tipine duopol piyasası denir. tüketici gelirinin artması b) Tamamlayıcı mal olan C’nin fiyatının düşmesi c) İkame mal olan B’nin fiyatının yükselmesi d) A düşük bir mal ise. Piyasa denge fiyatı ve miktarı nedir? Bu firmanın tekelci olmasından dolayı elde ettiği kar ne kadardır? (tekel karı . tüketici gelirinin artması SORU 17. a) Fiyat-İkame Etkisi b)Gelir-İkame Etkisi c)Gelir-Fiyat Etkisi d) Gelir değişmediği için sadece İkame Etkisi SORU 19. Hicks’e göre mal fiyatlarından birinin değişmesi sonucu tüketici her iki mala olan talebini toplam etkiyle değiştirir. Q=20. Buna göre. Bunun sebebi. d) Fiyat marjinal maliyetten büyük ortalama maliyete eşittir.2 ise işgücünün birim maliyeti kaçtır? a) 0. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına sebep olur? a) A normal mal ise. c) Piyasada çok sayıda satıcıya karşın az sayıda alıcı vardır. SORU 20. Buna göre. c) Daha düşük fiyatla daha fazla mal üretilir. L c) M K . Aşağıdaki şekil tekel piyasasında denge durumunu göstermektedir. a) Daha düşük fiyatla daha az mal üretilir. L = P b) M K . Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasasının özelliklerinden biri değildir? a) Piyasada çok sayıda alıcı az sayıda satıcı vardır. L = P / PK . Tekel Karı= 500 d) P=30. Tekel Karı= 400 Soru 21)Aşağıdakilerden hangisi üretim olanakları eğrisinin yukarı doğru kaymasına neden olur? a) Sermeye stokundaki artış b) Ülkedeki işgücünün azalması c) Üretimde etkinliğin sağlanması d) Hepsi . Tekel (monopol) piyasasıyla karşılaştırıldığında tam rekabet piyasasında. L / P P SORU 15.tam rekabet karı) a) P=30. L > PK .25 c)0. Q=30. b) Firmalar rakiplerinin davranışlarını da dikkate alarak üretimde bulunurlar. b) Daha yüksek fiyatla daha az mal üretilir.4 d)2. Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın uzun dönem dengesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a) Fiyat ortalama değişir maliyetten küçük olduğunda firma sektörü terk eder. SORU 14. Emek ve Sermaye faktörleri kullanan bir firmanın karını maksimize edebilmesi için her iki faktörün marjinal verimliliği ne olmalıdır? P P P a) M K . Q=20. Tekel Karı= 500 b) P=10. Tekel Karı= 400 c) P=20.5 SORU 18. c) Fiyat ortalama ve marjinal maliyete eşittir. b) Fiyat marjinal maliyetten küçüktür.

tüketici A’nın aylık talebi 8 birimdir. D) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği 0.Teyp fiyatları artarsa. Soru 25) Otomobil üreticileri gelecek dönem üretim teknolojilerinde bir değişiklik yapmamayı ve işçilere ödedikleri ücretlerde artış yapmayı planlamaktadır. c) Y malı ikame malıdır. Soru 24) X malının fiyatı 400 YTL iken . A) 0.2 arttığında gelir esnekliği _____ dir. B) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği – 5/3 dır.6 (ikame) d)5/3 (ikame) Soru 23) Şişe suyu için talep ve arz eğrilerinin sağa kayması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Şişe suyunun belirlenen denge fiyatı artar.10 D)1. a)0. Fiyat 600 YTL’e yükselince talebin 4 birime düştüğü gözlemlenmiştir.22 B) 0.6 dır. d) Şişe suyunun belirlenen denge miktarı düşer.5 (tamamlayıcı) c)0. C) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği 5/3 dır.6 dır.Soru 22) Bir malın fiyatı %5 arttığında ve diğer bir malın talep miktarı %3 arttığında çapraz esneklik_________ ve bu iki mal _________ dır.Y 2 Fonksiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.Buna göre yay esnekliğini hesaplayınız. B)a+b+c C)f D)d+e+f Fiyat (P) 50 a 40 30 20 f 10 Talep 0 100 200 300 −1 Arz b d c e 400 500 Miktar (Q) Soru 29) Q x D = Px−1 .4 (tamamlayıcı) b)0. d) X malında talep kanunu geçerlidir a) Y malı tamamlayıcı maldır. b) X malı normal maldır .002 C)0. c) Şişe suyunun belirlenen denge miktarı artar.PY . a) Teyp talebi azalır b) Teyp talebi artar c) Talep edilen Teyp miktarı azalır d) Talep edilen Teyp miktarı azalır Soru 28) Aşağıdaki şekle göre denge noktasında tüketici rantı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)a. b) Şişe suyunun belirlenen denge fiyatı düşer.00 Soru 27)Satın alma planları üzerinde diğer etkiler sabitken (ceteris paribus). Bu durumun otomobil arzı üzerinde etkisi ne olur? a) Otomobilin arz miktarı artar b) Otomobilin arz miktarı azalır c) Otomobil arzı azalır d) Otomobil arzı artar Soru 26) Gelir %2 ve talep miktarı % 0. A) Talebin orta nokta yay fiyat esnekliği – 0.

25 düşürür. toplam satış hasılatında değişikliğe yol açamadığı durumda Soru 39) Aşağıdakilerden hangisi piyasa talep eğrisinin Qd=20-2P durumundan Qd=30-2P durumuna gelmesinin sebebidir. C) meyveli sodanın denge fiyatını $0.125 arttırır. B) meyveli sodanın denge fiyatını $0. b) İlgili malın tam ikamesi mevcutsa c) Arz eğrisinde kaymaların. a) Sözü edilen malın fiyatının değişmesi b) Tamamlayıcı malın fiyatının artması c) İkame malının fiyatının artması d) Gelirin düşmesi Soru 40) Telafi edilmiş talep eğrileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) b) c) d) Giffen mallarında pozitif eğimlidir. . bir malın fiyatındaki artış. d) Arz eğrisinde kaymaların. A) meyveli sodanın denge fiyatını $0. İkame ve gelir etkileri toplamından türetilir.Soru 30) Aşağıdaki şekle göre meyveli sodaya uygulanan % 0. * Q S = −18 + P . tüketicinin o mala ilişkin toplam harcamasını. Sadece gelir etkisini gösterir. D) Hiçbiri P 75 50 25 1 2 3 4 5 Q S D Soru 31 ) Q d = 30 − 2 P . a) Arttırır b) Azaltır c) Değiştirmez d) Belirsizdir Soru 33) Q d = 60 − 2 P ve Q s = −12 + P fonksiyonlarına sahip bir piyasada devletin uyguladığı spesifik vergi ardından yeni arz fonksiyonu aşağıdaki şekli almıştır. fiyatta bir değişikliğe yol açmadığı durumda. Soru 41) Uzun Dönemde firmalar. Daima negatif ikame etkisini gösterir. talep edilen miktarda bir değişikliğe yol açmadığı durumda. bu bilgiler ışığında piyasa denge fiyatı ne kadar artmıştır? a) 1 YTL b)2 YTL c)3 YTL d)4 YTL Soru 34) Yukarıdaki fonksiyonlara göre birim başına vergi miktarı ne kadardır? a) 4 YTL b)5 YTL c)6 YTL d)7 YTL Soru 35) Yukarıdaki fonksiyona göre Tüketici rant kaybı ne kadardır? a) 20YTL b)22 YTL c)4 YTL d)26 YTL Soru 36) Yukarıdaki fonksiyona göre vergisonrası üretici rant kaybı ne kadardır? a) 32 YTL b)36 YTL c)40 YTL d)44 YTL Soru 37) Yukarıdaki fonksiyona göre toplumsal refah kaybı ne kadardır? a) 10 YTL b)12 YTL c)14 YTL d)16 YTL Soru38) Aşağıdaki hangi durumda talebin tam inelastikiyetinden bahsedilebilir? a) Arz eğrisinde kaymaların. Dengede üretici ve tüketici rantları toplamı kaçtır? a) 9 TL b)18TL c)27TL d)36TL Soru 32) Talep esnek değilken.25 satış vergisi_________. Q s = −6 + P ise.25 arttırır.

işçinin marjinal verimliliği………. Bundan dolayı pizza endüstrisi ……………. a)3 b)3. b) En fazla (maksimum) işçi istihdam edilmiştir. girdi fiyatlarının değişebilmesidir. bir önceki işçinin ortalama maliyetinden düşüktür. işçi istihdamında c) 3. firmanın artık karını maksimize edememesidir. a)1 b)2 c)3 d)4 Soru 47) Küçük pizza dükkanları hemen hemen bütün caddelerde bulunmaktadır. Soru 51) Marjinal maliyet aşağıdaki gibi hesaplanır. a) İstihdam edilen son birim işçinin marjinal maliyeti. Ortalama Ürün İşgücü 0 1 2 3 4 5 Toplam Ürün 0 2 8 12 15 16 1 Marjinal Ortalama Ürün Ürün 0 0 2 2 Tabloya göre aşağıdaki soruları yanıtlayın. Piyasasının tipik bir örneği olabilir. d) İstihdam edilen son birim işçinin ortalama verimliliği. c) İstihdam edilen son birim işçinin marjinal verimliliği. d) Minimum miktarda işçi istihdam edilmiştir Soru 50) “Azalan Marjinal Verimler” yasası aşağıdaki durumu ifade eder. işçinin ortalama verimliliği . a) Toplam üretim eğrisi kendi maksimumundadır. b) Emek girdilerini değiştirebilirken sermaye girdilerini değiştiremezler c)Hem emek hem de sermaye girdilerini değiştirebilirler d)Ne emek ne de sermaye girdilerini değiştiremezler Toplam Ürün.a)Sermaye girdilerini değiştirebilirken emek girdilerini değiştiremezler... b) Uzun dönemde. Marjinal Ürün. c) Toplam üretim eğrisinin eğimi azalmaya başlamıştır. a) Uzun dönemde. c) Uzun dönemde. Soru 49) Marjinal verimliliğin maksimum olduğu noktada. bir önceki işçinin marjinal maliyetinden düşüktür. bütün girdilerin miktarlarının değişebilmesidir d) Uzun dönemde. işçi istihdamında Soru 46) Tabloya göre 3. çıktı fiyatlarının değişebilmesidir. b) İstihdam edilen son birim işçinin ortalama maliyeti. a) İlk işçi istihdamında b) 2. Herkes bir pizza dükkanı açabilir ve bir dükkandaki pizzanın tadı ve büyüklüğü bir diğerinden farklılık gösterecektir. bir önceki işçinin ortalama verimliliğinden düşüktür. bir önceki işçinin marjinal verimliliğinden düşüktür. .? a)1 b)3 c)4 d)6 Soru 45) Tabloya göre marjinal verimlilik en yüksek değeri ne zaman almaktadır. Soru 42) 4 işçi istihdam edildiğinde toplam üretim değeri ne olacaktır.? a)1 b)2 c)3 d)4 Soru 44) 4. a) Tam rekabet b) Tekel c) Oligopol d) Tekelci rekabet Soru 48) Uzun dönemi kısa dönemden ayıran.75 c)8 d)15 Soru 43) 3. işçinin marjinal verimliliği ………. işçi istihdamında d) 4.

a) b) c) d) Toplam maliyetin çıktıya oranı Toplam maliyetteki artışın çıktı miktarındaki artışa oranı Veri sermaye miktarında.. b) Uzun dönemde üretim arttıkça sabit maliyetlerin aynı kaldığı durumdur. Soru 54) Üretim arttıkça bir firmanın uzun dönem ortalama maliyeti azalıyorsa bu durum aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Soru 53) İşgücünün marjinal ve ortalama verimliliği birbirlerine eşit olduğunda. Satış miktarı 5 6 7 Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız. c) Çıktı miktarı arttıkça uzun dönem ortalama maliyetlerin düştüğü üretim aralığıdır. toplam maliyetteki artışın işgücündeki artışa oranı Toplam maliyetin toplam sabit maliyetten farkının alınmasıyla. a) Ortalama verimlilik kendi maksimum değerini almak zorundadır. c) Piyasaya girişlerde belirli kısıtlar söz konusudur.? a) Marjinal maliyetin ortalama maliyete eşit olduğu noktadır. Soru 56) Tam rekabet piyasasında. d) Yukarıdakilerin ikisi de yanlıştır. Soru 52) Ölçek ekonomileri………………………. firmanın sattığı mal miktarı 5’den 6’ya çıkarsa marjinal geliri. uzun dönem fonksiyonunu kapsamaz. c) Toplam verimlilik kendi maksimum değerini almak zorundadır. d) Bir kısa dönem üretim fonksiyonu şeklidir. a) Her firma mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkileyebilir. c) Tekelci rekabette piyasaya giriş sınırlamaları mevcuttur. d) Tekelci rekabette firmalar negatif eğimli talep eğrisiyle karşı karşıyadır. Soru 57) Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın talep eğrisi………? a) Tam inelastiktir (katı) b) Piyasa talep eğriyle aynıdır. d) Negatif eğimlidir. d) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur. a) Artan marjinal getiri b) Ölçek ekonomileri c) Yukarıdakilerin ikisi de doğrudur. Soru 55) Tam rekabet ile tekelci rekabet arasındaki farklardan biri…. b) Marjinal verimlilik kendi maksimum değerini almak zorundadır. a) Tam rekabet piyasasında az sayıda firma vardır. b) Tam rekabet piyasasında firmalar birbirinden küçük farkları olan mallar üretir. c) Firmanın marjinal gelir eğrisiyle aynıdır. Soru 58) Tabloya göre firma 5 birim mal satarsa toplam geliri……….. d) Piyasadaki her firma ürünlerini aynı fiyattan satarlar. b) Az sayıda alıcı vardır. Fiyat 15 YTL 15 YTL 15 YTL .? a) 15 YTL b) 30 YTL c) 75 YTL d) 90 YTL Soru 59) Tabloya göre.

b) Üretilen malın yakın ikamesi yoktur. b) Fiyattan büyüktür. d) Fiyattan küçük.a) b) c) d) 15 YTL 30 YTL 75 YTL 90 YTL Üretim 0 1 2 3 4 5 6 Toplam Gelir 0 YTL 30 YTL 60 YTL 90 YTL 120 YTL 150 YTL 180 YTL Toplam Maliyet 25 YTL 49 YTL 69 YTL 91 YTL 117 YTL 147 YTL 180 YTL Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız.. çünkü kısa dönem ekonomik karı sıfırdan büyüktür. a) Fiyata eşittir. c) Fiyattan küçüktür. b) Daha yüksek fiyatla daha az mal üretilir. .? a) 30 YTL b) 147 YTL c) 150 YTL d) 180 YTL Soru 61) Tabloya göre firma………? a) Tam rekabet piyasasındadır. c) Tam rekabet piyasasında değildir. Soru 67) Oligopol piyasasında. Soru 66) Tekelci bir firma için marjinal gelir. çünkü marjinal geliri sabittir. d) Daha yüksek fiyatla daha fazla mal üretilir. a) Daha düşük fiyatla daha az mal üretilir. Soru 65) Tekel endüstrisi nasıl tanımlanabilir? a) Piyasada tek bir firma vardır. Soru 62) Tabloya göre dördüncü birim çıktıdan elde edilen marjinal gelir. d) Tam rekabet piyasasında değildir. c) Daha düşük fiyatla daha fazla mal üretilir. çünkü uzun dönem ekonomik karı sıfırdan büyüktür. b) Tam rekabet piyasasındadır. a) Çok sayıda firma vardır. çünkü marjinal maliyeti artan değerler almaktadır. büyük veya eşit olabilir. Soru 60) Tabloya göre. b) Piyasaya giriş engelleri yoktur. d) Hepsi doğrudur. ürünün fiyatı ……. a) 30 YTL b) 147 YTL c) 150 YTL d) 180 YTL Soru 63) Tabloya göre firma 2 br mal ürettiğinde ekonomik karı ne olur? a) 9 YTL kar b) 60 YTL kar c) 9 YTL zarar d) 60 YTL zarar Soru 64) Tekel (monopol) piyasasıyla karşılaştırıldığında tam rekabet piyasasında. c) Piyasaya girişler sınırlandırılmıştır.

Bir mala yönelik talep eğrisinin Q=50-2P durumundan Q’=40-2P durumuna gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Tüketici gelirindeki artış b) İkame malın fiyatının artması c) Tamamlayıcı malın fiyatındaki düşme d) Tüketicileri gelecekte malın fiyatının artacağını beklemesi e) Ölüm oranlarının artması Soru 72. Sosyalist ekonomik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Üretim ve tüketim kararları piyasa kuvvetleri tarafından alınır. Aşağıdakilerden hangisi kardinal fayda teorisinin temel özelliklerinden biri değildir? a) Bir malın tüketimi arttığında doyum noktasına kadar toplam fayda artar. d) Fonksiyon sıfırıncı dereceden homojendir. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörü değildir? a) Emek b) Sermaye c) Toprak d) Teknoloji e) Girişimci Soru 71. a) Tekelci rekabet piyasasında az sayıda firma vardır. b) Tekelci rekabet piyasasında.. Soru 70. c) Y malı X malının ikamesidir. ürünler birbirinin aynısıdır. . e) Bir malın fiyatı arz ve talep kuvvetleri tarafından belirlenir. Soru 78. d) Oligopol piyasasında tekelci rekabete göre daha az sayıda firma vardır. e)X malı talep kanununa uygun olmasına karşın adi bir maldır. Buna göre piyasada oluşacak karaborsa fiyatı nedir? a) 50 b) 35 c) 45 d) 55 e) 60 Soru 77. Bütün ekonomik faaliyetlerin amacı “tercih ve fırsat maliyeti” problemlerine çözüm bulmaktır. Şu an üniversitede eğitim görmenizin alternatif maliyeti nedir? a) İçtiğiniz çayların bedeli b) Verdiğiniz harç bedeli c) Aldığınız kitapların parası d) Dışarıda çalışma durumunuzda elde edeceğiniz gelir e) Okula gelirken katlandığınız ulaştırma bedeli Soru 79. c) Bölüşüm sorunu faktörlerin üretime katkıları ölçüsünde çözülür.. Talep fonksiyonu Q D =120 − 3P ve arz fonksiyonu Q s = −30 + 2 P ise dengede tüketici ve üretici rantları toplamı kaçtır? a) 250 b) 375 c)400 d) 150 e)225 D −3 2 Soru 73. Talep fonksiyonu Q =140 − 2 P ve arz fonksiyonu Q s = −60 + 3P biçiminde olan bir piyasaya P=30 YTL tavan fiyat uygulanmıştır. b) X malı lüks bir maldır. c) Tekelci rekabet piyasasına giriş engelleri mevcuttur. Mal ve hizmetlerin ihtiyaçları giderme özelliğine ne denir? a) Değer b) Fayda c) Üretim d) Fiyat e) Tüketim D Soru 76. . a) Tam rekabet b) Tekelci rekabet c) Oligopol d) Tekel (monopol) Soru 69) Tekelci rekabet ve oligopol piyasası arasındaki bir fark………. b) Piyasa fiyat mekanizması yardımıyla dengeye gelir. Ekonomiler için asıl problem aşağıdakilerden hangisidir? a) Üretim b) Gelir dağılımı c) Teknolojik seviye d) Kıtlık e) Arz ve talep Soru 75.c) Sadece birkaç tane firma vardır.. d) Mülkiyet hakları devlete aittir. Q x =P x PY M biçimindeki bir talep fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Px: X malı fiyatı Py: Y malı fiyatı M:gelir) a)X malı talep kanununa uygundur. Soru 74. Soru 68) Oyun teorisi …………. piyasasını analiz etmeye en elverişli teoridir. d) Bütün firmalar fiyat alıcıdır.

40. Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi X malının “talep edilen miktarının değişimine” neden olur? a) İkame malın fiyatının değişmesi b) Tamamlayıcı malın fiyatının değişmesi c) X malının fiyatının değişmesi d) Gelirin değişmesi e) Nüfusun artması Soru 82. c) Marjinal fayda tüketim arttığında azalan bir seyir izler.5 düşük (adi) mal b) +3. Vergi sonrası devletin vergi gelirleri ne kadar artmıştır? a) 10 b) 12 c) 20 d) 14 e)16 Soru 90. 40.5 tamamlayıcı e) +1. c) İkizkenar hiperbol biçimindeki talep eğrilerinde her noktada esneklik bire eşittir. Aşağıdaki 4 soruyu bu bilgiler ışığında cevaplayınız. Piyasa talep fonksiyonu Q D = 40 − 2 P ve arz fonksiyonu Q S = −20 + 2 P dir. S . Üretim olanakları eğrisi üzerinde iken X malı üretimi 75 ve Y malı üretimi 60 tır. e) Malın yakın ikame sayısı arttıkça esneklik artar. d) Vergi sonrası piyasada işlem gören mal miktarı azalır. Verginin yarattığı sosyal refah kaybı ne kadardır? a) 1 b) 3 c) 2 d) 4 c) 15 Soru 89.10 22. e) Toplam fayda maksimumken marjinal fayda değeri sıfırdır.10 22.42. Buna göre. Verginin üreticiye (geri) yansıyan kısmı ne kadardır? a) 1 b) 2 c) 0 d) 3 e)5 Soru 87. d) Toplam fayda maksimumken marjinal fayda değeri minimumdur. d) Talep eğrisi miktar eksenine dikse esneklik sonsuz değerini alır.12 22. Bir piyasada talep esnekliği sıfır ve arz esnekliği 2 iken bu piyasaya uygulanacak spesifik verginin piyasa üzerindeki etkisi nedir? a) Verginin tamamı ileri yansır. e) Verginin üreticiye yansıyan kısmı tüketiciye yansıyan kısmından daha fazladır.40. Buna göre X malının Y malı cinsinden alternatif maliyeti kaçtır? a) 55 b) 20 c) 5 d) 15 e) 0 Soru 84.10 22. X malı üretimi bir birim artırıldığında Y malı üretimi 55 birime düşmektedir.42. Talebin fiyat esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Malın zorunluluk derecesi arttıkça esneklik azalır. Güven parkta çalışan ve boya sandığı kendisinin olan bir boyacı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Boya sandığı sermayesidir. c) Vergi üreticiler ve tüketiciler arasında eşit paylaşılır.b) Fayda düzeyi sayısal olarak ölçülebilir.3 normal mal c ) +3. Soru 86. X miktarı 0 1 2 3 4 5 Ux 0 22 (2) 55 65 70 MUx (1) 18 15 (3) 5 Yandaki tabloya göre parantez içerisindeki yerlere sırasıyla hangi rakamlar gelmelidir? a) b) c) d) 20. b) Verginin tamamı geri yansır. Uygulanan spesifik vergi sonrasında arz fonksiyonu Qv =-24+2P biçimini almıştır. Gelir düzeyi 100 YTL iken X malı talebi 10 birim ve gelir 120 YTL’ye çıktığında X malı talebi 15’e çıkıyorsa talebin orta nokta gelir esnekliği kaçtır ve bu mal hakkında ne söylenebilir? a) -2. b) Esneklik arttıkça talep eğrisi yatıklaşır.3 İkame malı d) -2. Soru 81.5 normal mal Soru 85.12 e) Soru 83. Vergi sonrası tüketici rant kaybı ne kadardır? a) 15 b) 9 c) 16 d) 14 e)10 Soru 88.

100 d) 30. 30. Aşağıdakilerden hangisi X malının talep eğrisinin sağa doğru kaymasına sebep olur? e) f) g) h) i) A normal mal ise. II b)II c) II. Talep fazlası II. 30. III d) II. Bir piyasada en büyük dört firmanın elde ettiği satış gelirleri toplamı pazar payının %75’ini oluşturuyorsa bu piyasa için ne söylenebilir? a) Tekel (monopol) d) Oligopol e) Monopolcü rekabet b) c) Oligopson Tam rekabet Soru 93.Tavan fiyatı III. APPL:Emeğin ortalama verimliliği) a) 20. a) I. e) Kullandığı cila üretime bağlı ara girdidir. 25. 10 c) 0.5 ve talep esnekliği eD = -0. 25. 90 c) 25. c) Kendisi hem işgücü (emek) hem de girişimcidir. Eğri miktar ekseninden başlıyorsa.5 20 Yandaki tabloda boş bırakılan yerleri sırasıyla doldurunuz. Arz Fazlası Yukarıdakilerin hangisi denge fiyatının üzerindeki fiyatlarla oluşmuştur. Eğri gelir ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden büyüktür.Arz esnekliği e s = 0. I. 25. 35. 0 e) 15. Engel eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. 25.5 olan bir piyasada 20 YTL birim başına vergi konmuştur? Buna göre verginin ileri ve geri yansıyan kısmı ne kadardır? a) 5. tüketici gelirinin artması Tamamlayıcı mal olan C’nin fiyatının artması İkame mal olan B’nin fiyatının düşmesi A düşük bir mal ise. e) Soru 97. Tüketicinin geliri ve zevk ve tercihleri veri iken. söz konusu mal zorunlu bir maldır. Az sayıda firmanın faaliyet gösterdiği ve piyasaya girişlerin engellendiği. L 0 1 2 3 4 5 Q 0 20 50 75 (4) 100 MPPL 20 (2) 25 15 10 APPL (1) (3) 25 22. IV Soru 92. a) b) c) d) Eğri gelir ekseninden başlıyorsa. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için aşağıdakilerden hangisi normal kar durumunu ifade eder? a) MR=MC b) P=MC c) P=AC d) AR=MC e) MR=AR Soru 95. (MPPL:Emeğin Marjinal verimliliği. 5 Soru 94. mal fiyatlarında meydana gelen değişimler sonucu tüketici dengesinin izlediği yola ne ad verilir? a) Gelir Tüketim Eğrisi c) Kayıtsızlık Eğrisi b) Engel Eğrisi d) Bütçe Doğrusu e) Fiyat Tüketim Eğrisi Soru 96. Soru 91. Eğri miktar ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden küçüktür. Eğri orijinden çıkıyorsa gelir esnekliği sıfırdır. 15 b) 10. 95 e) 25. 20 d) 20.b) Mafyaya verdiği para rant bedelidir. 25. d) Kullandığı boya malzemesi sermayedir. tüketici gelirinin artması Gelecekte A malının fiyatında düşme beklentisi Soru 99. Taban fiyatı IV. 100 b) 20. 25. IV e) I. söz konusu mal lüks bir maldır. 90 Soru 98. 25. piyasadaki firmalar arasında bağımlılığın yüksek olduğu piyasa türüne ne ad verilir? a) Tam rekabet c) Monopolcü Rekabet b) Oligopol d) Monopol e) Monopson .

b 46.b 8.b 19.b 85.c 51.d 17.d 9.c 89.c 27.b 34.d 81.Soru 100.c 67.d 48.a .c 84.b 55.c 24.a 60.c 69.d 28.d 92.d 57.b 45.b 10.e 96.c 12. d) Marjinal gelire eşittir.d 11.a 22.a 36.d 80.e 74.c 49.c 50.c 30.c 23.d 47.c 16.a 87.c 82.d 43.d 15.c 20. Cevap Anahtarı 1.d 77.d 66.c 26.d 70.a 99.d 78.c 58.b 88.c 35.b 52. Tam rekabette faaliyet gösteren bir firmanın karşı karşıya kaldığı talep eğrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Negatif eğimlidir.c 65.c 97.d 83.c 14. e) Fiyat veri alındığı için sonsuz esnekliğe sahiptir.b 73.c 95.d 44.a 2.e 90.a 25.a 13.d 91.c 3.d 31.d 41.c 42.c 64.c 53.b 76.b 29.d 21.a 33.a 54.b 94.d 56.b 38.d 93.a 7.c 6. b) Yatay eksene paralel bir doğrudur.a 62.c 18.a 86.d 71.d 75.d 79.b 98.b 100.a 63.a 61.c 39.e 72.c 37.b 5.c 68.c 32.c 40.c 59.c 4. c) Ortalama Gelire eşittir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful