BÖLÜM 4 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ
DÜNYA NÜFUS ARTIŞININ TARİHSEL GELİŞİMİ
• Nüfus bilimciler insanlık tarihi boyunca nüfus artışında üç tane önemli sıçrayış dönemi olduğunu savunmaktadır. Bunlarda birincisi iki milyon yıl önce insanların alet yapmayı öğrenmeleri ile kendi besinleri için avcılık yapabilmesi ve vahşi hayvanlardan korunması ile olmuştur. İkincisi 10.000 yıl önce insanların yerleşik hayata geçip tarım yapmasıyla gerçekleşmiştir. Tarım yapmaya başlamadan önce genelde avcılıkla besinini temin eden insanların tarımla birlikte daha düzenli beslenmeleri ve yerleşik hayatla beraber daha düzenli bir yaşama sahip olmaları nüfuslarının artmasını sağlamıştır. Üçüncü büyük sıçrama ise 1750-1850 yılları arasında gerçekleşen Sanayi İnkılâbı ile gerçekleşmiştir. Bu devrimle beraber beslenme ve sağlık koşullarındaki düzelme ölümlerin azalmasını ve ortalama insan ömrünün uzamasını sağlamıştır. Sanayi inkılâbının ilk ortaya çıktığı kıta Avrupa kıtası olduğu için ilk önemli nüfus artışı ve değişimi Avrupa’da yaşanmıştır. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin 1800’lü yıllarda eriştiği yaşam koşullarına gelişmekte olan ülkeler daha geç ulaşmıştır. Yine bu yıllarda Thomas Malthus isimli bir bilim adamı "Nüfus Artışı Hakkında Araştırma" isimli tezini yayınlamıştır. Bu tezinde ilerleyen zamanlarda nüfusun hızla artmaya devam edeceğini ve bu artışın doğal kaynakların kendini yenileme hızından daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve bu durumun böyle gitmesi halinde gelecekte dünyada kıtlık ve salgın hastalıkların baş göstereceğini ileriye sürmüştür. Bu duruma neden olacak kişilerin ise genellikle alt sınıftaki insanlar olduğu düşüncesindeydi. Bu kuram bazı kişilerce kabul edildiği gibi çoğu kimselerce de reddedildi. Günümüze gelindiğinde nüfus artışının ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ile bağlantılı olduğu görüldü. Genellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı görülürken, gelişmiş ülkelerde bu hızın düşük olduğu görülmektedir.

Günümüzde 6 milyar dolaylarında olan dünya nüfusunun artışı önümüzdeki 50-100 yıl boyunca artacağı ve 10-15 milyar dolaylarına gelince artışının duracağı tahmin edilmektedir. Malthus’un teoremi çok tartışılsa da nüfusun hızla artacağı ve bu artışta alt tabakadaki insanların (gelişmemiş ülkeler) etkili olacağı fikri günümüz koşullarında doğruluğunu kanıtlamıştır. Ancak besin kaynaklarının yetersizliğinden doğacak kıtlık konusundaki düşünce günümüzdeki intansif tarım teknikleri, gen teknolojisi, biyoteknoloji ve organik tarım metotları gibi teknolojik ilerlemeler neticesinde gerçekleşme olasılığını yitirmiştir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful