İSGDEM SİZLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK DİLEĞİ İLE

SINAVDA BAŞARILAR DİLİYOR

MESUT TORAMAN
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir? A)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik B)1982 tarihli Anayasa C)81 numaralı İLO sözleşmesi D)4857 sayılı İş Kanunu
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

2. Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun temel stratejik hedefleri arasındadır? A) Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek. B)Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. C)Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak, D)Hepsi

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

3. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunur? A)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) B)İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) C )Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) D)Hepsi

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

4. Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM'ün görevleri arasındadır? A) Titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek B)Gaz, toz, gürültü, ölçümlerini gerçekleştirmek C)Bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını yürütmekte D)Hepsi
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

5. İş güvenliği temel prensipleri kaç adettir? A)10 B)12 C)2 D)5

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

6. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları arasındadır? A)İşletmenin korunması B)Üretim ve kalitenin artırılması C)Çalışanların korunması D)Hepsi
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

7. Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde .......... ve ............ meydana gelmeyen olay vardır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz. A)300 yaralanma 29 uzuv kayıplı B)29 yaralanma 300 ramak kala C)290 uzuv kayıplı 27 yaralanma D)27 uzuv kayıplı 290 yaralanma
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Kanunun düzenlediği konu hakkında, hakim örf ve adete göre karar veremez. B)Anayasa yalnızca devlet kurumlarını bağlar, kişileri bağlamaz. C)Kanunda açık hüküm varsa, hakimin takdir yetkisi yoktur. D)Kanun hükmünün emrediciliği, madde metnindeki cümle yapısından anlaşılır.
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

9.Sözleşme serbestisinin sınırı için hangisi söylenemez? A)Sözleşmeye aykırılık tazminat davasına konu edilebilir. B)Ahlaka aykırı sözleşmeler geçersizdir. C)Konusu imkansız sözleşmeler geçersizdir. D)Taraflar kanunlara aykırı türde bir sözleşme yapabilirler.
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

10. Aşağıdaki idari organlardan hangisi Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir? A)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü C)Bakanlar Kurulu D)Başbakanlık
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

11.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri kimin adına denetleme yapar? A)T.B.M.M. adına B)Cumhurbaşkanı adına C)Bakan adına D)Devlet adına
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

12. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? A)Ceza Kanunu B)İş Kanunu C)Ticaret Kanunu D)SS Kanunu

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

13. İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinde yer alır? A)İş Kanunu B)SS Kanunu C)Borçlar Kanunu D)Ceza Kanunu
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

14. Aşağıdakilerden hangisi T.C Anayasası'nın çalışma hayatı ile ilgili içerdiği düzenlemelerden birisi değildir? A) Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. B) İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. C) İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler. D) Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

tr .15.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz? A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu B) Borçlar Kanunu C) Anayasa D) Belediyeler Kanunu Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.com www.

..Sağlık Bakanlığı'na D) 7 iş günü .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.. "İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç .tr ......“ A) 2 iş günü ...16..com.. 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre.isgdem. bildirmek zorundadırlar..com www.. içinde yazı ile ...ilgili bölge müdürlüğüne B) 4 iş günü ..osgb.......Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Mesut TORAMAN .......İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne C) 3 iş günü .....

aşağıdakilerden hangisi ile işbirliği yapar.isgdem. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi.com.com www.17. A) İşverenle ve İşyeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya diğer bölüm çalışanları ile B) İşletmede iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ile C) Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile • D) Hepsi Mesut TORAMAN .tr .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.18. İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliğinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? A) ILO sözleşmeleri B) İş Sağlığı ve güvenliği tüzüğü C) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu D)4857 sayılı İş Kanunu Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.tr .isgdem.

19.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez.osgb.com www.tr . işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir ve gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar C) Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır ve görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme. görevini yapmaktan alıkonulamaz B) İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde. araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür D) Hepsi Mesut TORAMAN .com.isgdem. İş güvenliği uzmanlarının yetkileri aşağıdakilerden hangisidir? A) Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken.

com www.tr .com. ustabaşı C) İş güvenliği uzmanı D) İşyeri hekimi Mesut TORAMAN .20.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İSİG Kurulunda aşağıdakilerden hangisi seçimle gelir? A) İşveren vekili B) Formen.isgdem.

21.isgdem.com www. sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek Mesut TORAMAN .tr . doğal afetlerle. Aşağıdakilerden hangisi İSİG Kurulunun görevlerinden değildir? A) Alınan kararları bakanlığa bildirmekle yükümlüdür B) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek C) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamalarını kontrol etmek D) İş yerinde yangınla.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

OHSAS 18001 yönetim sisteminin hangi aşamasında yapılır? A) Önlem alma B) Planlama C) Kontrol ve düzeltici faaliyetler D) Uygulama Mesut TORAMAN . eğitme ve katılımını sağlama. İşverenin. çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.22.isgdem.osgb.tr .com www.com.

isgdem. OHSAS 18001'in amaçları arasında hangisi yoktur? A)Stajyer ve taşeronların korunması B)Sürekli öğrenme.23.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.com www.osgb. yenilikçilik ve iyileştirme C)Risk değerlendirilmesinin yapılması D)Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi Mesut TORAMAN .

tr .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. OHSAS 18001'in temel felsefesi hangisidir? • A)İSG mevzuatına göre ihtiyaçaları belirtmek B)Risk değerlendirmesi yapmak C)İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması D)Verimliliği artırmak Mesut TORAMAN .• 24.osgb.

riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür Mesut TORAMAN .isgdem. Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur? A)Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır B)Tüm proseslerde.osgb.com www. riskin büyüklüğünü tahmin etmek C)Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç D) Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek.tr .25.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

osgb.com www. Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerleri C)İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesisleri D)Hepsi Mesut TORAMAN .26.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Hangi İşyerleri Kurma İzni Almak Zorundadır? A) Çalışan sayısına bakılmaksızın Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği. kullanıldığı ve depolandığı işyerleri B)Sanayi.tr .isgdem.com.

com.osgb.27. Aşağıdakilerden hangisi Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler arasındadır? A)Beyanname B)İşyeri mimari projesi C)İşyerinin vaziyet planı D)Hepsi Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.isgdem.

com www.osgb. işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır. toplumdaki belirli bir mesleğin. işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi. etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamakla yükümlüdürler. B)İş sağlığı profesyonelleri. işin.isgdem. C)Etik.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. D)Etik.com. Mesut TORAMAN . davranışın bilimidir. kurumun veya grubun davranış standartlarıdır.28. Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A)İş sağlığı profesyonelleri.tr . davranış kuralları.

açık denizlere bırakılması uluslar arası etik sorunlardandır. C)Zararlılarla ilgili olarak. izin verilen limitlerde ülkeler arasında farklılık olması kaçınılmazdır.osgb.isgdem. araştırmaların güvenirliğine gölge düşürmektedir. Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A)Asbestli gemi sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırılması uluslar arası açıdan etik bir sorundur.tr .com.29.com www. D)Bilimsel araştırmaların konuyla ilişkili endüstri tarafından desteklenmesi. B)Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. çalışma kapasiteleri ile becerilerini güçlendirmek ve geliştirmek D)Hepsi Mesut TORAMAN .tr . Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı uygulamasının amacıdır? A) Herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmak ve sürdürmek B)Sağlık durumlarını gözeterek işçilerin yeterliliklerine göre işin uyarlanmasını düzenlemek C)İşçilerin sağlığını korumak ve desteklemek.osgb.com.30.isgdem.

osgb.com www.31. Aşağıdakilerden hangisi ses basınç birimidir? A) l/sn B) m/sn C) Pascal D) Sn Mesut TORAMAN .com.tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.32.8 B) 2-3 C) 1.tr .6-0.osgb.15-0. Sekiz saatlik bir sürede bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri ve maruziyet etkin değeri kaç m/sn karesi olmalıdır? A) 1.isgdem.com www.5 D) 2-1 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

5 C) 0.3-0.5-2.com.3-0.osgb.5 D) 0.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.6 Mesut TORAMAN . İş yerinde hava akımının hız değerleri kaç m/sn arasında olmalıdır? A) 1-2 B) 1.isgdem.33.

com www. Kabul edilebilir limit değer B)MAC değer. STEL değer. TWA değer D)Kabul edilebilir limit değer. TLV değer. STEL değer C)MAC değer.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 2-15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer. MAC değer. TWA değer. STEL değer Mesut TORAMAN . 3-Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon. 1-Müsaade edilen azami konsantrasyon. 4-Haftada 40 saat çalışan bir işçinin.com.8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama Konsantrasyon.34. Kabul edilebilir limit değer. Kabul edilebilir değer. İfadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle ifade edilir? A)TLV değer. STEL değer.tr .isgdem. MAC değer.osgb.

35. Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır? A)Patlayıcı her maddenin uygun patlama konsantrasyonu farklıdır.tr .com www.osgb. C)Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.com. B)Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.isgdem. D)Patlama aralığı uygun patlama konsantrasyonudur.

Bu gözetimler kan ve idrar tahlilleri ile yapılır.Sağlık yönünden olumsuzluğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet halinde.İşçiler üzerinde yapılan tetkiklerin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumda b. c.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.36.isgdem.tr . A) (b-c) B)(a-b-c) C)(b-c-d) D) (hepsi) Mesut TORAMAN . Sağlık gözetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a.Özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma ihtimalinin olduğu durumda d.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.37. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen enfeksiyonlar arasındadır? A)Viral Enfeksiyonlar B) Bakteriyel Enfeksiyonlar C)Mantar D) Hepsi Mesut TORAMAN .tr .com.osgb.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .osgb.38.com www.isgdem. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında karşılaşılan biyolojik risk etkenleri arasındadır? A)Hücre kültürleri B)Mikroorganizmalar C)İnsan parazitleri D)Hepsi Mesut TORAMAN .

com.39. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkenleri arasındadır? A)Çok hücreliler B)Tek hücreliler C)Asellüler D) Hepsi Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.tr .

com www. Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından strese yol açan özelliklerden değildir? A)Monoton iş B)Vardiyalı çalışma C)Liyakate uygun yükselme olanağı D)Değişmez çalışma saatleri Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr .40.osgb.

com www.osgb.isgdem.com.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Hangisi iş çevresi bakımından strese yol açan nedenlerden değildir? A)Çalışanlar arasındaki rol belirsizliği B)Kişisel gelişim olanaklarının yetersizliği C)Ekip çalışması D)Çalışanın iş üzerinde denetiminin olmaması Mesut TORAMAN .41.

com.42.osgb.tr . dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak B)Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak C)Uzun süre. Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür? A)Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden. hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak D)Belden eğilerek bobin veya malzeme almak Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.

com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi'nin amaçlarından biri değildir? A)Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak B)Verimliliği artırmak C)İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak D)Çalışanların moral ve motivasyonunu azaltmak Mesut TORAMAN .43.osgb.tr .com www.

com www. Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir? A)Maskelenmiş B)Önceden programlanmış C)İş-koşullu D)Spontan Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.44.osgb.isgdem.tr .com.

priz vs.tr .isgdem.com www.com. serin ve sarsıntısız olmalı. sıcaklık değişmelerinden korunmalı C)Anahtar. Kurşun-asitli sabit akümülatör tesisleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A)Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır D)Kapılar içeri doğru açılacak şekilde yapılmalıdır Mesut TORAMAN . iyi havalandırılmış olmalı B)Kuru havalı.osgb.45.

com www.isgdem.tr . Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek.com. belgelendirilmelidir? A) 1 yıl B) 3 ay C) 6 ay D) 2 yıl Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.46.

Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene.isgdem.osgb.com www. ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? A) 2 yıl B) 5 yıl C) 1 yıl D) 6 ay Mesut TORAMAN . ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı.tr .47.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.48.isgdem. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturma amacı aşağıdakilerden hangisidir ? A)İşletmenin ekonomik yapısını düzenlemek B)Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak C)Personel servisinin re-organizasyonunu gerçekleştirmek D)İşyerlerinde tam önleme ve koruma sağlamak Mesut TORAMAN .com.osgb.

49. Aşağıdakilerin hangisi uygun nitelikte Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturma yöntemidir? A)İşveren ve işçi sendikalarına danışılarak Devlet tarafından B)Sivil Toplum örgütleri ve Üniversiteler tarafından C)İşveren ve işçi sendikaları tarafından D)Devlet tarafından oluşturma Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.50.com www. Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır ? A) İş Teftiş Tüzüğü B) İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği C) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği D) Sosyal Sigortalar Kanunu Mesut TORAMAN .com.tr .isgdem.

Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir? A) Asetilen B) Oksijen C) Hidrojen D) SPG Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.51.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.52.tr . Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazalarının artmaya başlamasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksi-Asetilen kaynak işlerinde arızalı regülatör kullanılması B)Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahele edilmesi C) Kalifiye eleman eksikliği D) Elektrik kullanılan kaynak işlerinde Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması Mesut TORAMAN .osgb.com www.com.isgdem.

com. elektrik akımını otomatik olarak kesecek tertibat olmalıdır D) Tanbur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır Mesut TORAMAN .tr . yivli tanbur üzerinde sarılmış halat kalmamalıdır C) Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır B) Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman.com www.53.osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.54.com.osgb. Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıdaki kullanma özelliklerinden hangisi risklidir? A) Demir askılara asılmalı B) Asit ve aşındırıcılardan korunmalı C) Her kullanımdan önce kontrol edilmeli D) Islak ve gergin bekletilmemeli Mesut TORAMAN .tr .isgdem.com www.

tr .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. kendir halatlara göre daha mukavim olması Mesut TORAMAN .com.com www. Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların aşağıdaki kullanım avantajlarından hangisi yanlıştır? A) Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması B) Uzun ömürlü ve dayanıklı olması C) Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmesi D) Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde.55.

com www.tr . karayolunda insan.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. sanayi. yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Forklift B) Taraktör C) İş makinası D) Hiçbiri Mesut TORAMAN . milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan.osgb. hayvan. iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş.56. Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım. bayındırlık.com.

Aşağıdakilerden hangisi kaza sebeplerindendir? A) Makinenin emniyet sistemlerinin olmaması.com www.com.tr . B) Operatörün (Sürücünün) ehil olmaması.osgb. Trafikte gerekli tedbirlerin alınmamış olması.isgdem.57. C) İşyeri ortamında gerekli tedbirlerin alınmamış olması D) Hepsi Mesut TORAMAN . Makinenin bakımlı olmaması.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

malzeme hasarlarına. beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması. istenmeyen olaylara. tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle. zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar arasındadır? A) Bakım ve onarım hizmetleri B) Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan hizmetler C) İnşaat hizmetleri D) Hiçbiri Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. yaralanmalara. kazalara. Aşağıdakilerden hangisi makine. arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını.isgdem.com.tr .59.osgb.

isgdem. Aşağıdakilerden hangisi bakım ve onarım işleri arasındadır? A) Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım B) Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım C) Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım D) Hepsi Mesut TORAMAN .tr .com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.60.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.osgb.isgdem.com www.61. Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A) Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı B) Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı C) Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı D) Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı Mesut TORAMAN .

isgdem. Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A) Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı B) Raspa manivela gibi kullanılmamalı C) Sapsız raspa kullanılmamalı D) Vücuda doğru raspalama yapılmalı Mesut TORAMAN .62.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.osgb.

com. kolayca çıkmalı.tr .isgdem.63. Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır? A) Sapları uygun olmalı.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. çatlak kırık olmalı B) Yapılacak işe uygun olmalı C) Bakımlı olmalı D) Uygun yerde muhafaza edilmeli Mesut TORAMAN .osgb.com www.

tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kademe B) Karakol C) Niş D) Baraj Mesut TORAMAN .isgdem.com www.com.osgb.64.

isgdem.65.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr .Bir kalker ocağındaki şev yüksekliği en fazla ne kadar olmalıdır? A) 10 metre B) 20 metre C) 30 metre D) Hiçbiri Mesut TORAMAN .com.osgb.

5 B) % 1 B) % 2 D) % 1.tr . Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla ne kadar olmalıdır? A) % 0.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.5 Mesut TORAMAN .66.com www.

osgb.com www. İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük taşımalıdır? A) 1000 kg B) 500 kg C) 100 kg D) 1500 kg Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .67.

68.isgdem.osgb.tr .com. Yapı işlerinde işveren.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Bakanlığın ilgili bölge Müdürlüğüne hangi şartla bildirim yapar? A) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse B) İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse C) Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20'den fazla işçi çalışacaksa D) Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10'dan fazla işçi çalıştıracaksa Mesut TORAMAN .

aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) İskele B) Maden C) Metro D) Baraj Mesut TORAMAN .69.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr . Yapı işleri.osgb.com.isgdem.

C) Kişiyi geliştirmektir.isgdem.com www.tr . B) Kişiyi değiştirmektir.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Eğitim nedir? A) Mevcut haliyle yetersiz olan kişiyi değiştirerek yeterli hale getirmektir.com.70. D) Hiçbiri Mesut TORAMAN .

com www. İlgilenme D) Hepsi Mesut TORAMAN .isgdem. Yetişkinler.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Deneme C) Farkında olma.osgb. çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra öğrenir ve kabul ederler. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerin içindedir? A) Uygulama B) Değerlendirme.com. bilgi ve becerilerini bir süreçten.71.

"Yanma" tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.com www.tr . D) Endotermik bir olaydır. A) Fiziksel bir olaydır.isgdem. B) Biyolojik bir olaydır.72.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. Mesut TORAMAN . C) Kimyasal bir olaydır.osgb.

A) Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması B) Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması C) Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması D) Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması Mesut TORAMAN ..A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.... Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin ...isgdem.. gerekir...com www...tr ... Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre.73..osgb.com.

.isgdem....com..A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.....74...tr . A) 21 B) 38 C) 36 D) 28 Mesut TORAMAN . Genel olarak tutuşma sıcaklığı . santigrat derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir...com www.

İyileştirme A) I-II-III-V-IV-VI B) II-I-III-IV-V-IV C) II-I-III-V-IV-VI D) I-III-II-IV-V-VI Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. VI-Geçirme.Acil durumların belirlenmesi III-Ekiplerin oluşturulması IV-Uygulama.com.Önlemlerin belirlenmesi II.isgdem.75.tr . V-Eğitim. İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır? I. Güncelleme.com www.osgb.

isgdem.76. resim.tr . Geometrik şekil.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. sembol. piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden hangisidir? A) Sembol veya piktogram B) Işıklı işaret C) İşaret levhası D) Hepsi Mesut TORAMAN .com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.77.com.com www. Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret hangisidir? A) Hiçbiri B) Yasak işareti C) Uyarı işareti D) Emredici işaret Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.tr .

com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.78. Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir? A) Yangınla mücadele işaretleri B) Yasaklayıcı işaretler C) Sesli işaretler D) Uyarı işaretleri Mesut TORAMAN .isgdem.tr .com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? A) 3.5 D) 3 Mesut TORAMAN .tr .5 B) 4 C) 2.isgdem.com.com www.79.

com.com www.5 C) 3 D) 3. Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? A) 4 B) 2.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.5 Mesut TORAMAN .80.tr .

81.5 C) 3.5 D) 3 Mesut TORAMAN . İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır? A) 4 B) 2.osgb.isgdem.com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.82.osgb.tr .com www.isgdem. Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle çalışmalarda kullanılır? A)Madenci bareti B)İletken baret C)Yalıtkan baret D)Plastik baret Mesut TORAMAN .com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır? A)Gürültü düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında B)Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında C)Gürültü düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında D)Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında Mesut TORAMAN . Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu.osgb.tr .83.com www.isgdem.

osgb.tr . Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.com.isgdem. B) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda. C) Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. D) Kullanımı.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.84. kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır. Mesut TORAMAN .

Aşağıdakilerden hangisi kazanlar ile yapılan çalışmalarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden biri değildir? A) Patlayıcı.osgb. fennin.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. D) Kazanların görünür yerine imalatçı tarafından kazanı tanıtıcı bilgi plakası konulacaktır.com www. C) Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı.85. tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olacaktır.isgdem.tr . Mesut TORAMAN . parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır. B) Kazan dairesi elektrik sistemi exfroop özellikli olarak kurulacaktır.

C) Kazan dairelerinin dışarı açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.tr . Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır. Mesut TORAMAN . Kazan dairesinin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Kazan daireleri sürekli havalandırılacaktır.com www.86. D) Kazan dairesi drenaj sistemi ile donatılacaktır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. B) Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır.isgdem.com.

Kompresör dairesi elektrik tesisatının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) İmalatçıların önerilerine uygun pano ve tesisat hazırlanmalıdır.com www.osgb. D) İşletme topraklama hattı ile tank gövdesi arasında bağlantı oluşturulmalıdır.tr .isgdem. B) Tesisat yetkili elektrikçilere yaptırılacak ve periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır. C) Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.87.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN .

5 katına eşit hidrostatik test uygulanır C) Tasarım basıncının 1.isgdem.88. Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Tasarım basıncının 1.25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır B) İşletme basıncının 1.osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır D) İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Mesut TORAMAN .com www.tr .

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.89.com.tr . Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ? A) 100 0C'den fazla olamaz B) 85 0C'den fazla olamaz C) 150 0C'den fazla olamaz D) 185 0C'den fazla olamaz Mesut TORAMAN .

Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir? A) Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları B) Kabın öngörülen kullanım amacı C) İşaretlemeler D) Tehlikelerin renk kotları Mesut TORAMAN .isgdem.com www.90.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.

Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir? A) Kaldırma araçlarında.com.osgb.91. D) Sabit platform yapılamayan durumlarda. B) Yüksekte çalışmalarda. Mesut TORAMAN .tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. C) Hareketli iş ekipmanlarında.isgdem.

com. B) El merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa merdivende elle tutacak yer bulunması zorunlu değildir. Mesut TORAMAN .92.osgb. C) El merdivenleri.isgdem. kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.com www. Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A) El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır. basamakları yatay konumda olmalıdır.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. D) Portatif el merdivenlerinin.

D) İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. Mesut TORAMAN .tr . B) İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı tarafından kontrol edilecektir.93.com.com www. İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır.osgb. ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır. C) Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır.

C) Koruyucuların.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN .osgb.com www. aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. B) Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilecektir. İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.com.tr . D) Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda.isgdem.94.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir? A) Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. C) Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır. D) Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.isgdem. B) Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır.tr . Mesut TORAMAN .95.com www.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygundur? A) Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde B) Ekranlı daktilolarda C) Toplumun kullanıma açık bilgisayar sistemlerinde D) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.com www.isgdem.96.tr .

osgb.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir? A) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce B) Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda C) Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda D) Düzenli aralıklarla Mesut TORAMAN .com.97.com www.isgdem.

isgdem.osgb.com. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen husus yükle ilgili risk faktörlerinden değildir? A) Çalışma zemininde bulunan engeller B) Vücudun bükülmesiyle yapılabilen elle taşıma işi C) İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması D) İşçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu Mesut TORAMAN .tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.98.

com. Elle taşıma işlerinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireysel risk faktörlerinden sayılmaz? A) İşçinin yetersiz dinlenme süresi B) İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması C) İşçinin fiziki yapısı D) İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması Mesut TORAMAN .osgb.tr .99.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

kablo vb.100.com.isgdem. kağıt vb.com www. A) Çöpleri kapalı ve ayrı tutulması. mali.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr . hijyen ve zaman kazancı sağlar B) Metal parçaları. mukavva.osgb. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır C) Petrol. vb. atıkları dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur D) Ahşap. Şantiye çöpleri atılırken nelere dikkat edilmelidir? Doğru olanı işaretleyiniz. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından dökülmemelidir Mesut TORAMAN . yağ.

.mutluluk D)Şansızlık ...A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www...Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? A) Korkma .tr ....osgb..iyilik B) Kaza .sağlık Mesut TORAMAN .sağlık C) Kaza . yaralanmaya.. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline . Ölüme. denir.com www.....101..denir. hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya. hastalığa....isgdem..........com.

com www.102.com.isgdem.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İskelede çalışırken yapılmaması gerekeni bulunuz? A) Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır B) Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır C) Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır D) Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır Mesut TORAMAN .osgb.

) D) Hastalığa neden olan faktöre göre sınıflandırmaI.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.com www. solunum sistemi hastalığı vb. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması Mesut TORAMAN .osgb. Hangisi meslek hastalığı sınıflandırmasında yer almaz • A) Cinsiyete göre sınıflandırma B) İşyerlerindeki faktörlere göre sınıflandırma C) Hastalığın türüne göre sınıflandırma ( deri hastalığı.isgdem.• 103.

com www. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması II.• I.com.osgb.isgdem. Bu çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır? • A)I-III-II B)III-I-II C)II-I-III D)I-II-III Mesut TORAMAN . Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması III.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması 104.tr . Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları yukarıda verilmiştir.

tr . Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir • A)Rücu davası B)Manevi tazminat davası C)Maddi Nafaka davası D)Maddi Tazminat davası Mesut TORAMAN .com.osgb.com www.• 105.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.com.isgdem. karşılamadığı D)Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin ilgili standartlar.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. teknolojik literatürde ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı Mesut TORAMAN .tr . teknik özellikleri karşılayıp.• 106. Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporun "Değerlendirme" bölümünde yer alması zorunlu bilgilerden değildir? • A)Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı B)Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler bir önceki kontrole göre değerlendirildiğinde iyileşme olup olmadığı C)Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin.

• 107.osgb.com.tr .com www. testte kullanılacak cihaz ve aletler ile uyulacak kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerin hangilerinden faydalanılmaz? • A)Mevcut hukuki düzenlemeler B)İlgili standartlar C)İş kazası kayıt ve belgeleri D)Fenni ve teknolojik literatür Mesut TORAMAN .isgdem. Kontrol. ölçüm ve test usulu ile tekniği.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

• 108. İşyerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir? • A)Ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgiler B)Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler C)Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler D)Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler Mesut TORAMAN .tr .isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.

• 109.com www.isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kadın işçiler itfaiyelerde çalıştırılabilir mi? • A) Evet B)Özel günleri haricinde çalıştırılabilir C) Hayır D) Hiçbiri Mesut TORAMAN .osgb.tr .

com.tr . İşin devamı süresince genç işçilerin hangi sürelerde periyodik muayenelerinin yapılması zorunludur? • A)9 ay B)6 ay C)Hiçbiri D)12 ay Mesut TORAMAN .osgb.com www.isgdem.119.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangi yılda yürürlüğe girmiştir. • A)2005 B)2003 C)2006 D)2009 Mesut TORAMAN .com.osgb.• 111.

Kanserojen ve mutajen maddelerin kullanıldığı işyerlerinde risk değerlendirmesi en az hangi aralıkta bir yapılmalıdır? • A)3 ay da bir kez B)15 günde bir kez C)9 ay da bir kez D)5 yılda bir kez Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 112.com.

isgdem.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangisinde uygulanmaz • A)Çalışanların kanserojen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde B)Sadece radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalışmalarda C)Asbest ile çalışmalarda D)Çalışanların mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde Mesut TORAMAN .com www.• 113.osgb.com.

D)Su ürünleri alımı ve satımı işleri Mesut TORAMAN . bozulması.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. değiştirilmesi. C)Bina yapılması ve onarımı. yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi. dağıtma ve yıkma. yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü sınaî yapım.tr .osgb.com.• 114. satış için hazırlanması. Hangisi ilgili kanuna göre sanayiden sayılacak işlerden biri değildir • A)Ham. B)Her türlü kurma. şeklinin değiştirilmesi. onarma.isgdem. temizlenmesi.com www. sökme. süslenmesi.

maddesi B)4811 sayılı kanunun 57. ticaret. Sanayi. maddesi C)4857 sayılı kanunun 111.com www.isgdem.osgb.tr . tarım ve orman işleri ile ilgili düzenleme hangisinde yapılmıştır • A)4857 sayılı kanunun 66.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. maddesi Mesut TORAMAN .com. maddesi D)4857 sayılı kanunun 11.• 115.

Vardiyalı çalışmaların düzenlendiği yönetmeliğin dayanağı hangi kanundur? • A)4587 sayılı kanun B)8457 sayılı kanun C)4857 sayılı kanun D)7857 sayılı kanun Mesut TORAMAN .com.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 116.com www.isgdem.osgb.

com.com www. Aşağıdakilerden hangisi Vardiya düzeninin esasları içinde yer alır? • A)Vardiya düzenine ilişkin kural ve sınırlamalar B)Hepsi C)Çalışma süreleri D)Dörtlü vardiya düzeni Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .isgdem.• 117.osgb.

• A)70 B)90 C)60 D)80 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.com. Maden ve taşocaklarında ateşleme sırasında yol bina köprü elektrik.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. vb. telgraf.• 118. telefon. tesislere olan mesafe kaç metre bırakılmalıdır.tr .com www.

isgdem.com www.tr .osgb.• 119.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. Hangisi doğru değildir • A)İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz B)Kuvvetli rüzgarlarda tedbir alınmadan işçiler çalıştırılamaz C)Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılamaz D)İşçiler soğukta çalıştırılamaz Mesut TORAMAN .

Hangisi açıkta yapılan çalışmalara özel önlemlerden biri değildir.tr . C)İşçilerin kaymaları ve düşmeleri önlenecektir.com. • A)İşçiler cisim düşmelerine karşı korunacaktır.com www.osgb.• 120. Mesut TORAMAN . D)İşçilere ara öğünlerle beslenme takviyesi yapılacaktır.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. B)İşçiler zararlı düzeyde gürültüden ve gaz buhar toz gibi zararlı dış etkenlerden korunacaktır.

osgb.Kimyasal maddelerin toksik etki (zehir etkisi) göstermesi ve bu toksik etkinin şiddeti aşağıda belirtilen faktörlerden hangisine bağlı değildir? • • • • A. C. D. İşçinin hangi vardiyada çalıştığına Mesut TORAMAN . B.com www. Kimyasala maruz kalan kişinin cinsiyetine.• 121.tr .com.isgdem.Vücuda giren maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerine.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kullanımı sırasında alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine.

TLV STEL Değeri Mesut TORAMAN . Patlayıcı.• • 122.com www.MEL Değeri C.NIOHS REL Değeri D.osgb.isgdem. Tehlikeli ve Zararlı İşlerde ve İşyerlerinde alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ekinde "çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyerleri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarları" olarak tanımlanmıştır.com. Parlayıcı.MAK Değer B. Kimyasalların işyeri havasında bulunmasına ilişkin yukarıda tanımı yer alan kavram aşağıda belirtilenlerden hangisidir? • • • • A. .tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.……………….

com www. En az yılda bir D. En az 5 yılda bir Mesut TORAMAN .tr .isgdem.• 123.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları aşağıda belirtilen periyotlardan hangisinde yapılmalıdır? • • A.com. En az 6 ayda bir C.osgb.En az 3 ayda bir B.

C.com www.Parlayıcı.• 124. patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? • • • • A.tr .isgdem.Depo kapısı metal olmalıdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İşyerinin zemini. hafif eğimli olmalıdır D. B.İmalat bölümündeki motorlar eX -proof olmalıdır.Doğalgaz/LPG kullanılan yerlerde gaz dedektörlü alarm sistemi bulunmalıdır.com.osgb. Mesut TORAMAN .

osgb. D.com www. Mesut TORAMAN . B.Tüpler devrilmeye ve yuvarlanmaya karşı önlem alınmış şekilde bulundurulacaktır.tr .• 125.Depolama kısmında ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Dolu tüplerin depolandığı yerlere güneşin ışınlarının dik olarak gelmesi sağlanmalıdır.Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? • • • • A.Tüplerin depolandığı kısımların havalandırılması sağlanacaktır. C.com.

isgdem. işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı.tr . Mesut TORAMAN .Herhangi bir tehlike durumunda. boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine.Acil çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.Acil çıkış kapıları işçinin kendisine doğru çekmesiyle kolayca açılabilecektir.İşyerlerindeki acil çıkış yolları ve kapılarının özellikleri konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? • • • • A.osgb.com www. B. C.com.• 126. D.

tr . Buhar kazanlarında su seviye göstergesi bulunması gerekmemektedir.com www. • B.osgb.• 127 Buhar kazanlarında en az kaç adet su seviye göstergesi bulunmalıdır? • A. 4 adet • C.com. 2 adet • D. 1 adet Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb. Kısa devre ve topraklama teçhizatı. B.com www.Aşağıda belirtilenlerden hangisinin yüksek gerilim hücrelerinde bulunması zorunlu değildir? • • • • A. Yangın söndürme Cihazı Mesut TORAMAN .com.tr .isgdem.• 128. Istaka C. Deri Eldiven D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

asıl işveren. çalışanlarına.isgdem. geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. D. alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. B.com.• 129.com www.Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde.osgb. alt işverenle birlikte sorumludur. C.İşverenler. iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Mesut TORAMAN .Geçici iş ilişkisi kurulan işveren.Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.tr .Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yer alan hususlardan değildir? • • • • A.

Tanzimattan sonra çıkartılan ve “Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir.com.isgdem.• 130.Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair Yasa C.tr .Maadin Nizamnamesi Mesut TORAMAN .” Hükmünün yer aldığı düzenleme aşağıda belirtilenlerden hangisidir? • • • • A.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Dilaverpaşa Nizamnamesi B.Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa D.osgb.com www.

sesli yangın uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az ….85 dBA.osgb.80 dBA.90 dBA.isgdem. 125 dBA Mesut TORAMAN .75 dBA.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz. 100 dBA • C. ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır. • “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında.” • A.com. 115 dBA • D.com www.. 120 dBA • B. … ve en çok …….• 131..tr .

tr .com.isgdem. D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C.İşverenin.Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır. • • • • Mesut TORAMAN . B.osgb.Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda. Ayrıca uygulamalı olarak eğitim vermesine gerek yoktur. kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda teorik eğitim vermesi yeterlidir. bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.com www.Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A.• • 132.

com.com www. Bazen Yargıtay kararları arasında çelişkiler olabilir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İçtihat birleştirme kararları. Resmi Gazete’de yayımlanır. Yargıtay Dairelerini bağlamaz. sadece adalet mahkemelerini bağlar.Büyük Genel Kurul. Küçük Genel Kurullar. • D. Mesut TORAMAN . İçtihat birleştirme kararları da kanunlar gibi.• 134.İçtihatları Birleştirme Kararlarına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? • A. yargı bakımından.osgb.isgdem.tr . • B. hem de içtihat birleştirme kararı verir. Bu çelişkiler İçtihatları Birleştirme Genel Kurulları’nca giderilir. ancak içtihat birleştirme kararı vermekle yükümlü olduğu halde. hem mahalli mahkemelerin direnme kararlarını inceler. • C.

Mesleki Eğitim almamış işçiler Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılamaz III. 18 yaşını bitirmemiş işçiler çalıştırılabilir.18 yaşını bitirmemiş işçiler Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamındaki hiçbir işte çalıştırılamaz II.• • • • • • • • • • 135. III I. III.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. On altı yaşını doldurmuş.com.İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.isgdem.Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır? I. III. II.osgb.com www.Bazı Ağır ve Tehlikeli işlerde. IV I Mesut TORAMAN .tr . IV II.

• 136. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan tüm işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.osgb.com.İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? • • • A.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Yukarıda belirtilenlerin hiçbiri doğru değildir.com www.tr . D. C.Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur. Mesut TORAMAN .isgdem. B. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.

com www.osgb.İş Kanunu kapsamında olan bir işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Oluşturulaması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? İşyerinde 50 veya daha fazla işçi çalışmalıdır İşyeri Çok tehlikeli sınıfta yer almalıdır İşyerinde yapılan işler sanayiden sayılmalıdır İşyerinde parlayıcı patlayıcı madde üretiliyor olmalıdır Mesut TORAMAN .• 137.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr • • • • .isgdem.com.

bir mukaveledir ki onunla işçi. muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder”.com.• 138.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.isgdem. Şeklinde hizmet akdi tanımının yer aldığı kanun aşağıda belirtilenlerden hangisidir? 4857 sayılı İş Kanunu Borçlar Kanunu Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu • • • • Mesut TORAMAN .“Hizmet akdi.tr .

com.Üçgen biçimindedir B. C.Piktogram siyahtır Mesut TORAMAN .• 139.Çerçeve siyahtır D.tr .Zemin mavidir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı işaretlerin özelliklerinden değildir? • • • • A.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.140. doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin süresi ne kadardır? A) 6 hafta B) 12 hafta C) 16 hafta D) 18 hafta Mesut TORAMAN .isgdem.İş Kanununa göre Kadın işçilerin çoğul gebelikte.com.tr .osgb.

metan oranının % 3’ü aştığını ilk gören. birinin herhangi bir nedenle durması halinde. Mesut TORAMAN . fenni nezaretçinin emriyle durdurulur.141. iki havalandırma grubu bulunacaktır. C) Metan oranının % 3’ün altında olduğu sürece ocakta çalışılır.Aşağıda belirtilenlerden hangisi grizu tehlikesi olan ocaklarda yapılabilecek yanlış uygulamadır? A) Bütün grizulu ocaklarda. bacadaki çalışmayı durdurur. Birinin durması halinde. durumu sorumlu nezaretçiye bildirir.tr . diğeri derhal. doğrudan basınçlı hava verilerek giderilemez. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanırlar.com www. çalışacak durumda. diğerinin ocak havalandırılmasını aksatmayacak en kısa sürede çalışması sağlanır.osgb. ancak. herbiri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte. B) Pek az miktarda bile olsa.isgdem. grizu birikmeleri. D) Vantilatörler ve aspiratörler.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

%2 nin üzerinde metan varsa patlayıcı madde kullanılmaz.Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında. patlayıcı madde kullanılmaz.osgb.• 142. patlayıcı madde kullanılmaz.com.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. • D. patlayıcı madde kullanılmaz.Ocaklarda patlayıcı madde kullanılabilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? • A. bür ve siloların açılmasında. • C.isgdem.Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde metan oranı % 2 ‘nin altında ise patlayıcı madde kullanılabilir. Mesut TORAMAN .Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde. • B.Tıkanmış kömür.com www.

kazadan sonraki 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir. Mesut TORAMAN .isgdem.• 143 İş kazalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimine İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilen Sürelerden Hangisi Doğrudur? • • • • A) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. C) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 3 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne. Kazadan sonraki 2 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.com.tr .osgb. D) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları en geç 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne. B) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kazadan sonraki 2 Gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü İle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

tr .com. En az beş yılda bir defa b.com www. Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. En az yılda bir defa Mesut TORAMAN .Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te Risk değerlendirmesi yenilenmesi için belirtilen hususlar arasında yer almamaktadır? • • • • a.• 144. Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda d.isgdem.

IV. IV. III. A. II D.com www. IV. III.İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır. III. II Mesut TORAMAN .145.com.I.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. III.isgdem. uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır. III.Riski kaynağında önlemek üzere. II.Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanacaktır.Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır. I. I.osgb. IV C. II. I.tr . II.Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için alınması gereken önlemlerden aşağıda belirtilenleri önceliğine göre sıralanışı hangisidir? I. IV B.

50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyorsa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur B.• 146.osgb.tr . İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? • • • • • A.com www.50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyorsa işyeri hekimi çalıştırılması zorunludur C. Mesut TORAMAN . iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu değildir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İşyerinde yapılan işlerin Ticaretten Sayılan İşlerden olduğu İş Kanunu kapsamındaki bir işyerinde. E. D.com.isgdem.Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değildir.İşyerinde yapılan işler Ticaretten sayılan işler olduğu için 50 veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olsa bile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunluluğu yoktur.

osgb. D.com www. Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir.Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır.com.147.isgdem.Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre yanlıştır ? A. Mesut TORAMAN .Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitime ilişkin hususlarda işverenin herhangi bir sorumluluğu kalmaz. B. C.tr .

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.tr .osgb.Çalışma Genel Müdürlüğü C.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi biriminin görevidir? A.com www.148.ÇASGEM Mesut TORAMAN .isgdem.“İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri.İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü D.İş Teftiş Kurulu Başkanlığı B.

com.isgdem.tr .com www.ILO Daimi örgütlerinden olan Uluslararası Çalışma Konferansında Ülkeler kaçar delege ile temsil edilir? A.osgb. 3 C. 2 D. 1 Mesut TORAMAN .149.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 4 B.

D.isgdem.? A. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada. Yukarıda belirtilenlerden hepsi doğrudur. Mesut TORAMAN . düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.tr .com.osgb. işçinin maruziyetinin türü.150. Risk değerlendirmesi.Aşağıda belirtilenlerden hangisi İşyerlerinde Biyolojik Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak etmenlerdendir.com www. B. Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi. C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır. işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için. düzeyi ve süresi belirlenir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği yapmaları.com.? A .tr . B. iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi.151.İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi çerçevesinde işletme düzeyinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yapacağı düzenlemler arasında değildir. İşletmedeki işçi temsilcilerine.com www. İşletmedeki işçi ve temsilcilerine.osgb.İşletmedeki işçi temsilcilerinin. iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla bu bilgilerin istişare edilmesi. C. İşçilerin işe alınma kuralları Mesut TORAMAN . D.

Servis hizmetinin verilmediği işyerinde Sigortalının kendi aracıyla işe gidiş gelişi sırasında C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.152.com. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının.com www. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada B.isgdem. görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda Mesut TORAMAN .tr . İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle D.osgb.Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kapsamında iş kazası sayılmaz ? A.

işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.İşverenler 10 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerine işletme belgesi almak zorundadır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İşverenler.153. Mesut TORAMAN . yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek zorundadır.İşverenler. işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler.osgb.tr .isgdem.İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi işverenlerin sorumluluğunun kapsamında değildir? A. alınması gerekli tedbirler.com www.İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. D.com. C. B.

154. SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış. yapılan incelemede.tr .com. iş kazasının meydana gelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir.İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu.Peşin sermaye değeri davası D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. bağlanan gelirin alınması için işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir? A.com www.Rücu davası C.Taksir davası Mesut TORAMAN .Destekten yoksun kalma tazminatı davası B.isgdem. bu durumda SGK’nın .

isgdem.İşverenin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcunu yerine getirmemesi B.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İşçinin uğradığı zararın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ortaya çıkması Mesut TORAMAN .osgb.İşçinin zarar görmesi C.com.155. işverenin sorumluluğuna etki eden faktörler kapsamı dışındadır? A.İşçinin iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına yakalanması halinde. aşağıda belirtilenlerden hangisi.tr .İşçinin cinsiyeti D.com www.

1930 yılında çıkartılan ve işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırılmasına ilişkin hükmünde yer aldığı kanunu aşağıda belirtilenlerden hangisidir? A.com www.931 Sayılı İş Kanunu D.tr .isgdem.3008 sayılı İş Kanunu B.156.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Umumi Hıfzıssıhha Kanunu C.osgb.Hiçbiri Mesut TORAMAN .

D. Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.Kuruluşun üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği şekliyle.com www. kuruluşun İSG performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü.com.isgdem.Aşağıda belirtilenlerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde “ önleyici faaliyet” i tanımlamaktadır? A. B.Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem.Kuruluşun ulaşmak için belirlediği. İSG performansı cinsinden İSG amacı. C.157.tr .

158.Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çevre Yönetim Sisteminin numarasıdır A.27000 Mesut TORAMAN . 9001 B.com.osgb.isgdem.14001 C.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.18001 D.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıda belirtilenlerden hangileri işyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenlerindendir? A.osgb.com.159. Monotoni (üretimin tek düzeliği) B. Vardiya sistemi D.com www.tr . Yetersiz İletişim C. Hepsi Mesut TORAMAN .isgdem.

Hepsi Mesut TORAMAN . fiziki yapısının uygun olmaması B.osgb.com.com www.İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması D. ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Yapılacak işi yürütmeye işçinin.tr .İşçinin.Aşağıda belirtilenlerden hangisi yükün elle taşınmasında bireysel risk faktörlerindendir? A.160.isgdem. uygun olmayan giysi.

D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.100 voltu geçmeyen alternatif akım ve 100 voltu geçmeyen doğru akım kullanılabilir Mesut TORAMAN .161.Doğru akım da. kaynak yapıldığında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? A.Kazanlar.Yalnız alternatif akım kullanılabilir.isgdem. tanklar ve benzeri dar yerlerde nemli ve ıslak yerlerde.osgb.com.Yalnız doğru akım kullanılabilir C. B.com www.tr . alternafif akım da kullanılabilir.

isgdem. Topraklama devresi. düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede. gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak.Aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Mesut TORAMAN . B.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı.com. cereyan kesilmesinden hemen sonra kapasitif boşalmayı temin için. yeteri sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri konacaktır.162.osgb. D.com www. Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere. Priz ve fiş sisteminde akım kontakt elemanları. üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilecek ve topraklanacaktır. uygun bir şekilde korunacaktır C. topraklama kontakt elemanlarından önce bağlantıyı sağlayacaktır.tr . Yeraltı kablolarında yapılacak bir işlemde.

yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C.Tehlikeli gerilim: Etkin değeri. Mesut TORAMAN .Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? A.tr . D. B.osgb.com www.163.Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.Orta gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.isgdem.com. alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan.

osgb.Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir? A.Mühendislik kontrolü D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.164.Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması B.tr .Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması C.com.Kişisel koruyucu donanım kullanımı Mesut TORAMAN .com www.isgdem.

Aşağıda belirtilenlerden hangisi “ ikame” kavramını ifade etmektedir? A.com.Tehlikeli olanın tehlikesiz olanla değiştirilmesi B.Makinanın tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması D.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümde en az işçi ile çalışma Mesut TORAMAN .tr .osgb.165.Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümün tecrit edilmesi C.com www.

1 katını.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.1 katını.5 katını.com. B) En ağır yükün en az 1.osgb.com www. D) En ağır yükün en az 1. etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır. Mesut TORAMAN . kabul edilen en ağır yükün kaç katı yük frenine sahip olacaktır? A) En ağır yükün en çok 1. etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.isgdem.5 katını.Kaldırma makineleri. C) En ağır yükün en çok 1.tr .166. etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte yük frenleri bulunacaktır.

isgdem. vasıtaların akaryakıt depolarının doldurulduğu kapalı yerlerde kullanılmayacaktır.• 167. • B. mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu arabalar.com. patlayıcı maddelerin.com www.osgb. ön ve arka ışıkları yakılacaktır. Mesut TORAMAN . Görevli olmayanların motorlu arabalar ve römorklar üzerine çıkmaları. • D. • C.Motorlu araçların işyerinde kullanımına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? • A.tr . binaların içlerinde. operatörler tarafından önlenecektir. tozların ve parlayıcı buharların bulunduğu yerlerin yakınında.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Benzin. Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için klakson çan veya zil sesleri için farklı ses tonu kullanılacaktır. Motorlu arabaların gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanıldığında.

Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarımında gerekli önlemler alınacaktır. alev geçirmez el lambaları verilecektir D. Mesut TORAMAN . koruyucu tertibatın kaldırılması gerekiyorsa.isgdem. onarılan makina.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.osgb.168.Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için.Onarım işlerinden sorumlu kişi. cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce.Aşağıda belirtilenlerden hangisi bakım.Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere.onarım işlerinde uygun bir davranış değildir? A.tr . C. bunlar makina durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır. B.

Taşınabilir elektrikli el aletlerinin üzerlerinde. devreyi kapalı tutmak için. D.• 169.osgb. yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacaktır. tek yalıtkanlı olacaktır. C.İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri.Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce.Aşağıda belirtilenlerden hangisi el aletleri ile çalışmalarda İş Sağlığı Güvenliği Kurallarına uygun değildir? • • • • A. Mesut TORAMAN . alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri de uygun bir iş güvenliği tedbiri olarak kabul edilecektir.com www. alçak gerilim ile çalıştırılacak ya da.com.Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları.isgdem. sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunacaktır.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. B.

işverenin aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunması zorunludur? A.Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa C.İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa B.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.170.osgb.tr .Yapı işlerinde.isgdem.Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa Mesut TORAMAN .com www.İşin büyüklüğü 200 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa D.

Operatör. B.Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının kumanda cihazlarının sahip olması gereken özelliklere uygun değildir? A. istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.Kumanda cihazları.com www.Makinenin herhangi bir yerine yerleştirilebilir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.osgb. Mesut TORAMAN .İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir. ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığından emin olabilmelidir. C.171.Kumanda cihazlarının ekipmanın üzerinde yerleştirildiği yerin önemi yoktur.com.isgdem. D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunacaktır. istem dışı hareketlerle de çalışabilir olmalıdır.Gaz.Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının sahip olması gereken özelliklere aykırıdır? A.172. C.tr . D. bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılacaktır.com www. buhar. Mesut TORAMAN . sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. B. bunları kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır.Kumanda cihazları.Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları.com.osgb.

Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının hareketli parçalarıyla mekanik temasını kesecek olan koruyucular veya koruma donanımında bulunması gereken özelliklerden değidir? A. Kolayca yerinden çıkartılabilecek D.com. Sağlam yapıda olacak B.com www.tr .osgb. İlave tehlike yaratmayacak C.173.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak Mesut TORAMAN .

com.Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak özel bir mevzuat yoktur. C.Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak “Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizat ve koruyucu sistemlere ilişkin yönetmelik “ başlıklı özel bir düzenleme vardır.osgb.Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak “Makine Emniyet Yönetmeliği“ başlıklı özel bir düzenleme vardır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? A. D.isgdem. Mesut TORAMAN .Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve techizata ilişkin olarak “Makine Emniyet Yönetmeliği“ başlıklı özel bir düzenleme vardır.174.com www.tr . B.

belirtilerini saptayan.Heredots C. Ve 18.Hipokrates B.175.osgb. işişçi uyumnun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak “bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. kurşun ve cıva zehirlenmelerini inceleyen.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Ramazzini Mesut TORAMAN . 17.tr .Nicander D.com. yüz yılda açıklayan” İtalyan bilim insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir? A. Yüzyılda yaşayan.

Hepsinde B.com www. aşağıda belirtilen yükümlülüklerden hangisinin/hangilerinin yerine getirilmesini zorunlu kılan ölçüt olarak alınmaktadır? I.İşyerinde işyeri hekimi çalıştırılmasında II. IV C.İşyerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmasında IV. D.Bir işyerinin sanayiden sayılması durumu. III.II.İşyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi kurulmasında A.osgb. IV Mesut TORAMAN .I.com.isgdem.III.İşyerinde İş güvenliği uzmanı çalıştırılmasında III. mevzuatın zorunlu kıldığı diğer ölçütlerle birlikte. II.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .176.

Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda alınacak önlemlerden değildir? A.177. Yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunmasının önlenmesi.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. D.tr .isgdem.osgb. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması. İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarının belirlenmesi. Sağlık Güvenlik Planı hazırlanması Mesut TORAMAN .com. B. C.

3 C.isgdem.tr .com www.com.4 D.osgb.178.Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az kaç olmalıdır? A.2 B.1 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

İş kazası nedeniyle yapılmış masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneğinin tamamı. İş Kazasının 5510 sayılı kanunda belirtilen sürede SGK’ya bilidirlmemesi halinde işverenin karşılaşacağı yaptırım aşağıda belirtilenlerden hangisidir.com www. Kurumca işverenden tahsil edilir • D.tr . İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin tamamı. Kurumca işverenden tahsil edilir. Kurumca işverenden tahsil edilir Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin tamamı. Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği.• 179.com. • A. Kurumca işverenden tahsil edilir • C.isgdem. • B.osgb.

osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıda belirtilenlerden hangisi.Koruyucusu olmayan makine C.Kırık fiş-priz D. İSG yönünden “güvensiz davranış” olarak ifade edilmektedir? A.Kişisel koruyucu kullanmamak B.İşyeri ortamına yayılmış zararlı toz Mesut TORAMAN .tr .com www.isgdem.180.

isgdem. IV. III B. II. Mesut TORAMAN . I.osgb. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu toplantılarında. II.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. LPG dolumu yapılan. III. IV. İşçilerin Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporları A.tr . D. IV C. Patlamadan korunma dökümanı II.181.com www.com. görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren tutanaklar. 50 nin üzerinde işçi çalıştırılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde aşağıda belirtilen belgelerden hangilerinin bulunması gerekmektedir? • • • • • I. III. Sağlık Güvenlik Planı III. I. III.

Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. gerekli araçlar sağlanacaktır.isgdem. C. Baraka ve çadırlarda mangal. B. maltız ve benzeri açık ateşler yasaktır. yere yatak serilerek yatılabilir. Baraka ve çadırların ısıtılması için. İşçilere ait yatıp. İşveren yeteri kadar yatak sağlayacaktır. Birlikte kullanılan duş yerleri banyo ve hamamlarda. kalkma yerlerine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Baraka ve çadırlarda. sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte olacaktır. Baraka ve çadırlar. D. Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan çalışmalarda.182.tr .com. genel veya özel soyunma yerleri yapılacaktır.com www.

makinadan uzak bir yerde bulunacaktır. C. Elektrik kaynak makinalarının şalteri. Mesut TORAMAN . operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü uygulanacaktır.com www. Kaynak işlerinde ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinalarında.isgdem. Elektrik kaynağı yapılmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır.com.183. D. B.tr .

C.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem. Kaynak ile işçiler arasına paravana konulacaktır. İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları özel cihazlarla ölçülecektir. Bu paravanalar. Kaynak ile işçiler arasında uygun bir aralık bulunacaktır. D. İşçiler kaynak yakınında mümkün olduğunca kısa süreli kalmaları sağlanacaktır. beta ışınları için kurşun malzemeden olacaktır. Aşağıda belirtilenlerden hangisi iyonize ışınlarla yapılan çalışmalarda yanlış uygulamadır? A. X ve gama ışınları için plastik.184.com www.osgb. Mesut TORAMAN . B.

Nemi yok etme.185. Yerel havalandırma D. kuru ortamda çalışma Mesut TORAMAN .isgdem. Kapalı çalışma C.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .osgb.Yerine koyma B.com. Aşağıda belirtilenlerden hangisi tozların neden olabileceği meslek hastalığının önlenmesi için uygun bir çalışma yöntemi değildir_? A.

isgdem.com www. Portör muayenesi B. Periyodik muayene C.Aşağıda belirtilen muayene şekillerinden hangisi meslek hastalıklarının tanı amaçlı muayene değildir? A. Erken kontrol muayenesi D.tr . Takip muayenesi Mesut TORAMAN .com.186.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Meslek Hastalığına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır? A. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük B.com www.isgdem. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Parlayıcı. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Mesut TORAMAN .com.tr . Patlayıcı. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranları Tespit İşlemi Yönetmeliği C.187.

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre D.isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. Yukarıda sayılanların hiçbirisi yükümlülük süresini doğru olarak ifade etmemektedir Mesut TORAMAN . işverenin tazminat ödeme yükümlülüğünü belirten süre (5 yıl) B. İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde. Aşağıda belirtilenlerden hangisinde yükümlülük süresi kavramı doğru şekilde ifade edilmektedir? A.osgb. İşçinin meslek hastalığına yakalanması halinde.188. işverenin tazminat ödeme yükümlülüğünü belirten süre ( 10 yıl) C.tr .

tr . Mesut TORAMAN . D. güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde.osgb. edevat ve diğer aksesuarlar çalışma yerinde uygun ve kolayca uzanılarak alınabilecek bir yere bırakılacaktır. Güvenlik halatında da. C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İşçi tarafından kullanılan alet. işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır.isgdem. Çalışma halatı.Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yüksekte yapılan geçici işlerde uygun bir çalışma şekli değildir? A. çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. İşçilere. B. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır. düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.com www.com.189.

” A. bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının.190.Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerdeki kavramlardan hangisi gelmelidir? “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında.tr . Kullanıcı yükü katsayısı Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.com www. Kullanıcı yükü C. Yangın yükü B. plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğüne ………………… denir.isgdem. Yangın yük katsayısı D.

Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.osgb. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yolları dışındaki yollarda tesis edilir. Mesut TORAMAN .isgdem.Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında.com. aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır ? A. C. D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. yerden en az 110 cm ve en fazla 140 cm yüksekliğe yerleştirilir.tr . Yangın uyarı butonları. yangın uyarı butonları ile yapılır.com www. B.191. El ile yangın uyarısı.

düşük tehlike sınıfında her ……. 300 m² Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 150 m² B. 400 m2.tr .192.osgb. Aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.isgdem. 600 m2. uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.” A. 450 m2.com www. 500 m2. 200 m² C. 250 m² D. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında. orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her …… yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere.com.

osgb.com www. Kurşunla çalışan işçiler hangi sıklıkla sağlık muayenesinden geçirilmelidir? a) 1 ay b) 3 ay c) 6 ay d) 1 yıl Mesut TORAMAN .isgdem.193.tr .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

tr . Maruziyet sınır değeri C. Maruziyet limit değeri D.194.Hiçbiri Mesut TORAMAN .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. Gürültü Yönetmeliği’ne göre hangisi hesaplanırken işçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır? A. Maruziyet etkin değeri B.com.

com www.com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Yangın C. Zehirlenme B.“Asma kat korkuluğunun olmaması” şeklinde ifade edilen tehlike kaynağının bulunması durumunda aşağıda belirtilen hangi risk ortaya çıkabilir? A.tr .osgb. Kısa devre D. Yüksekten düşme Mesut TORAMAN .195.

196. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yer alması gerekmemektedir? A. Ekolojik Bilgi B. Kişisel Korunma C.isgdem.com www.com. Tüketicinin Adresi D.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. Bertaraf Bilgileri Mesut TORAMAN .

isgdem. Isı krampı D.197.Aşağıda belirtilenlerden hangisi yüksek ısı bulunan ortamda çalışma nedeni ile oluşan sağlık sorunları arasında yer almamaktadır? A. Deride kızarıklık B.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Yorgunluk Mesut TORAMAN . Parmak uçlarında morluk C.com.tr .com www.osgb.

FTA B.osgb. FMEA C.com.isgdem. Aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinde “ olası hata türleri ve etkileri analizi” ni ifade etmektedir? A.198.tr .com www. HAZOP D. PRA Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.199.isgdem. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bir kurumun güvenlik kültürünün değerlendirilmesinde göz önüne alınacak kriterler arasında yer almaz? A. Yönetimin güvenlik konusundaki kararlı olup olmadığı B.com. Çalışanların İş sağlığı güvenliği konusunda yetkin hale getirilmesi için çaba yürütülüp yürütülmediği D.tr .osgb. Ekipmanların düzenli olarak bakımlarının yapılıp yapılmadığı C. İşyerinin şehir merkezine olan uzaklığı Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik aşağıdaki işlerden hangisinde uygulanır A) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde B) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde C) Ekranlı daktilolarda D) Bankacılık.isgdem.com www. finans sektöründeki bilgisayar sistemlerinde Mesut TORAMAN .tr .com.200.

osgb. Sağlam tabanlar üzerine oturtulmalıdır.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. D. Basınç değişiminde otomatik açılıp kapanan bir basınç valf bulunacaktır. C. Deponun tavanı yanlarına göre daha kalın demir sacdan yapılmış olmalıdır.com www. Mesut TORAMAN . B.201.tr .isgdem. Uzaktan kumandalı yangın söndürme tesisatı olacaktır. Parlayıcı sıvıların konulduğu yerüstü depolarıyla ilgili alınması gerekli olan ve aşağıda belirtilen önlemlerden hangisi yanlıştır? A.

isgdem. Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır Mesut TORAMAN . B. C.202. Kazanın en yüksek çalışma basıncını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacaktır.osgb.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır. Kazanlarda bulunacak göstergelere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A. Manometrenin işaretleri. kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır. D.com.com www.

203.com www. etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamakla yükümlüdürler.com. işin. İş sağlığı profesyonelleri. davranış kuralları.Etik.osgb. C.tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. B. İş sağlığı profesyonelleri. kurumun veya grubun davranış standartlarıdır Mesut TORAMAN . toplumdaki belirli bir mesleğin. davranışın bilimidir. D. Çalışma yaşamında Etik Kurallarına İlişkin Olarak Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? A. Etik. işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır. işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi.

Zemin düz ise III.osgb. elle taşıma işi yapan işçide sırt incinmesi oluşur? I. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde çalışma ortamının özelliği nedeniyle . IV Mesut TORAMAN .I. IV. nem veya havalandırma uygun değilse A.com www. IV D. V B. Çalışılan yer. işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise II.204.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. I. Sıcaklık. I.com. III.tr . I. III C. III. Düşme veya kayma ihtimali varsa IV. II. II.

tr .Yaşlı kişileri hareket hızı azalmıştır D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.Aşağıda belirtlenlerden hangisi yaşlı çalışanlar için risk değerlendirmesinde .205.Yaşlı kişilerin düşünme ve öğrenme hızları artmıştır C.com www.isgdem. Yaşlı kişilerin görme ve duyma yetisi azalmıştır Mesut TORAMAN . Yaşlı kişilerin mesleki birikimleri artmıştır B. yanlış belirlemedir? A.osgb.

Aşağıda çalışan kişilerin ailesinde bulunan kişi sayısı D.isgdem. Yukarıda ve aşağıda çalışan kişilerin çalışma alışkanlıkları Mesut TORAMAN .osgb. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bir inşaatta duvar örme işi yapılırken aşağıda çalışanların başına tuğla düşme olasılığını artıracak etmenlerden değildir? A.tr .com. Aşağıda çalışan kişilerin sayısı B. Duvar örme yapılan yerin altına çalışanların girmemesi için önlem alınıp alınmadığı C.com www.206.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

207.isgdem. nem veya havalandırmanın uygun olmaması D.osgb. Sıcaklık. İşin vücudun bükülmesi ile yapılabilmesi B.com www.tr .com. Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerinden değildir? A. Yükün vücuda yakın taşınması Mesut TORAMAN . Yükün kaba olması C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www. Yalnız II Mesut TORAMAN .Yalnız I B.Gözler A. Periferik damarlar III. II.com.isgdem. I.208.tr .Titreşim vücudun hangi kısımlarına zarar verir? I.İç kulak denge organı IV.osgb. III D. Kemikler II.Yalnız IV C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.tr . kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâllere ne denir ? A) Acil durum B) Afet durumu C) İlk yardım durumu D) Olağanüstü durum Mesut TORAMAN . Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik.osgb. tedbirsizlik.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.209 . ihmal.

olaya ilk müdahaleyi yapan.isgdem.210.osgb. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında. deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com. yangın. arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibe ne denir ? A) Söndürme ekibi B) Kurtarma ekibi C)Acil durum ekibi D) İlk yardım ekibi Mesut TORAMAN .

I. III.tr . I. B.osgb. Sırada belirtilen hastalıklar yer almaktadır. Hepsi yer almaktadır Mesut TORAMAN . Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar A.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.211.isgdem. III sırada belirtilen hastalıklar yer almaktadır C. II.com. Sırada belirtilen hastalıklar yer almaktadır D. IV. Kimyasal Maddelerle Olan Meslek Hastalıkları II. I.com www. Aşağıda belirtilenlerden hangileri Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde 5 başlıkta sınıflandırılan meslek hastalıkları sınıflandırılmasında yer almaktadır. Mesleki Deri Hastalıkları III. II. I. Pnomokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları IV. IV.

212. Çatı işleri C.isgdem. ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri B.com. Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler D.tr . Hepsinde Mesut TORAMAN . Fırın yapımı.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kolayca çıkartılabilen emniyet ayakkabıları aşağıda belirtilen işlerden hangisi yapılırken kullanılmalıdır? A.com www.osgb.

isgdem.com www.osgb.213.tr .com. Açık kalıpla çalışılan presler de hangi koruyucu sistem kullanılmamalıdır? A) Fotosel sistemi B) Çift el kumanda sistemi C) Ayak pedallı kumanda sistemi D) Mekanik koruyucular Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

D. C. B.com www. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır. işyerinde yapılan asıl iş tehlike sınıfının tayininde temel alınır. “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği” ile birlikte yürürlüktedir.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN ..? A.İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir.isgdem. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine göre işyerleri 5 tehlike sınıfına ayrılmıştır.tr . Bir işyerinde muhtelif işlerin yapılması durumunda.osgb.214. Tehlike Sınıfları Tebliği.

I.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. III Mesut TORAMAN . II. Bulaşık yıkayan kadınların baş parmaklarında oluşan rahatsızlıklar A. Aşağıda belirtilenlerden hangileri yapılmayan yada eksik yapılan ergonomik düzenlemeler nedeni ile olan rahatsızlıklardandır? I. IV D. II. Çöp toplayanların omuzlarındaki rahatsızlıklar III.tr . III B.osgb. I. II . III. I. Bayan Hizmetlilerin dizlerindeki rahatsızlıklar II.isgdem.com www. Yazarların el krampları IV.215. IV C.com.

Acil ve Hayati Tehlike Bulunduğu gerekçesi ile işyerinin kapatılmasına karar vermesi için oluşturulan Komisyonun başkanı kimdir? A.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.216.com. Komisyondaki kıdemli müfettiş C. İşçi Temsilcisi Mesut TORAMAN . İşyerinde teftiş yaparak.com www. işyerinin kapatılmasını isteyen iş müfettişi B.osgb.isgdem. Bölge Çalışma Müdürü D.

SORULAR 217-Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır Yapılacak işe uygun seçilmeli Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli Sert çelikten yapılmamalı Destek olarak tahta.isgdem.osgb.com www.tr . plastik veya yumuşak malzeme kullanılmalıdır Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.com.SORULAR 218-Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı Sapsız raspa kullanılmamalı Raspa manivela gibi kullanılmamalı Vücuda doğru raspalama yapılmalı Mesut TORAMAN .isgdem.tr .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.com.com www.tr .SORULAR 219-Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli Uygun havalandırma yapılmalı İş parçası elle tutulmalı Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı Mesut TORAMAN .

düzenlemek.tr .isgdem.com. geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür İşverenler.com www. iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde. alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. alt işveren sorumludur İşveren eğitim programlarını hazırlamak. araç ve gereç temin etmekle yükümlüdür Mesut TORAMAN . çalışanlarına.SORULAR 220-İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde aşağıdaki işveren yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır Geçici iş ilişkisi kurulan işveren. çalışanların katılmasını sağlamak ve uygun yer.

com.osgb.isgdem.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 221-İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir Mesut TORAMAN .

tr .com www.com.isgdem.SORULAR 222-Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez Hızlı yazma teknikleri Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları Gözlerin korunması Doğru oturuş Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

tr .SORULAR 223-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezleri en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur 1 2 3 4 Mesut TORAMAN .com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.

com.SORULAR 224-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki.tr .osgb.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir En az 3 veya 4 yıl elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler En az 2 yıllık elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik İle İlgili mesleki ve teknik öğrenim görenler Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik İle İlgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar Mesut TORAMAN .

tr . grup 3.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. grup 2.SORULAR 225-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki.osgb. grup 4. Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 150 KW-400 V Elk.isgdem. iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir 1. grup Mesut TORAMAN .com www.

osgb.com.5 m Mesut TORAMAN .isgdem.5 m 3m 3.SORULAR 226.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.250-450 kV gerilime yaklaşma mesafesi kaç metredir 2m 2.com www.tr .

üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır.com www.tr .osgb. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir Kapasitif boşalmayı Akım boşalmasını Statik yük boşalmasını Gerilim boşalmasını Mesut TORAMAN .com.SORULAR 227-Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde. elektrik kesilmesinden hemen sonra …………………… temin için.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

tr . ikaz levhaları takılmalı.com www.com.SORULAR 228-Açık hava elektrik tesisleri en az …………… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı.isgdem. giriş kapıları kilitli olmalıdır.osgb. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir 180 cm 200 cm 250 cm 300 cm Mesut TORAMAN . Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

bağlı olup olmadığı araştırılmalı. yenileme işlerine başlamadan önce. ………….SORULAR 229-Elektrik şebekelerinin bakım.tr .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.. bu şebekelerden beslenen tüketicilerde …………. olup olmadığı tespit edilmelidir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir jeneratör.com. onarım.isgdem.ters besleme akım-ters besleme jeneratör-akım cihaz-jeneratör Mesut TORAMAN .com www.

işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi Kısa devre etme ve topraklama Mesut TORAMAN .tr .com www.com.SORULAR 230-Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir Gerilimin Her Yönden Kesilmesi Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü Çalışılan yerlerde.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.

tr .isgdem.SORULAR 231-Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir 42 Volt 50 Volt 65 Volt 110 Volt Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.com.

SORULAR 232.osgb.tr .Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir 380 Volt 660 Volt 1000 Volt 6000 Volt Mesut TORAMAN .com.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.com. boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki .. ile korunacaktır....SORULAR 233-Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ..com www......A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www...........osgb...... Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir Sigorta Paratoner Parafudr Akım Trafosu Mesut TORAMAN .tr .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. çabuk soğuyan.tr .com. Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz hangisidir SF6 Karbondioksit Azot Helyum Mesut TORAMAN .com www.SORULAR 234-Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan.isgdem. yanmayan. açma sırasında ark üzerine Sabit basınçlı gaz üflenerek arkı söndürülen.osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr .com.osgb.SORULAR 235-Elektrik enerjisi başlı başına bir tehlike kaynağı olup bu tehlike aşağıdakilerden hangisidir Yanma Elektrik Çarpması Travma Korkma Mesut TORAMAN .com www.

com.isgdem. atışlar düzensiz gerçekleşir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 236-Elektrik çarpması sırasında kalp.osgb. her ne kadar çalışmaya devam etse de.tr . Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir Çarpıntı Heyecan Travma Fibrilasyon Mesut TORAMAN .com www.

isgdem.com. hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir Elektriksel artırma yöntemi Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi Yerel Eş Potansiyel ile koruma yöntemi Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr .SORULAR 237-Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan.osgb.

com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.SORULAR 238-Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir Alternatif Akım Doğru Akım Statik Elektrik Kondansatör Mesut TORAMAN .com.

isgdem.SORULAR 239-Gürültüden ileri gelen meslek hastalığı SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre hangi hastalıklardan sayılır Kimyasal maddelerle olan meslek hastalığı Fiziki etkenlerle olan meslek hastalığı Mesleki deri hastalıkları Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.tr .

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.com www.SORULAR 240-Gürültü şiddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültüsü şiddeti aşağıdakilerden hangisidir 87 90 174 140 Mesut TORAMAN .isgdem.

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.tr .isgdem.SORULAR 241-Her biri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makina aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur 180 desibel 90 desibel 89 desibel 93 desibel Mesut TORAMAN .

osgb.SORULAR 242-Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını kullanırken yapılmamalıdır Gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmalıdır Temiz elle takılıp çıkarılmalıdır Kulağa uygun şekilde takılmalıdır Gürültülü yerlerde konuşurken çıkarılmalıdır Mesut TORAMAN .isgdem.tr .com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 243-Gürültü şiddetinin dB(A) olarak verilen değeri neyi ifade eder Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü Gürültünün frekans bantlarına göre ölçüldüğünü Gürültünün insan kulağının işitme eğrisine göre kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü Sesin telekomünikasyon aygıtlarının kalibresi için ölçüldüğünü Mesut TORAMAN .tr .osgb.

com.com www.osgb.isgdem.SORULAR 244-Odyometrik test hangi organımız için yapılır Göz Kalp Akciğer Kulak Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

SORULAR 245-Gürültülü işlerde çalışacakların seçiminde aşağıdaki işçilerden hangisi tercih edilmelidir Çocuk işçiler Yaşlı işçiler Genç ve sağlıklı işçiler Yaşlı bayan işçiler Mesut TORAMAN .com.osgb.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

SORULAR 246.com.com www.osgb.40 kHz Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar 0 Hz-10 Hz 6 Hz-20 Hz 20 Hz-20 kHz 20 kHz.tr .

SORULAR 247-Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti.com. ses ölçme cihazlarının hangi sıkalasında ölçülmelidir Lineer sıkala A sıkalası B sıkalası C sıkalası Mesut TORAMAN .osgb.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

com www.osgb.SORULAR 248-Gürültüden korunmada aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir Kulak koruyucu kullanmak Çalışanı kapalı bölme içine almak Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak Mesut TORAMAN .isgdem.com.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

SORULAR 249-Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır 10 20 30 40 Mesut TORAMAN .tr .com.isgdem.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.osgb.SORULAR 250-Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa değiştiği kabul edilmektedir 1-2 2-3 3-4 4-5 Mesut TORAMAN .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.SORULAR 251-Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır 5 10 15 20 Mesut TORAMAN .com.tr .osgb.isgdem.

com www.com.SORULAR 252-Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır 8 10 12 15 Mesut TORAMAN .tr .isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.com www.5 3 3.5 4 Mesut TORAMAN .SORULAR 253-Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır 2.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .osgb.

SORULAR 254-Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır 2.com www.tr .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.5 3 3.5 4 Mesut TORAMAN .

osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 255-Zararlı gaz/toz çıkaran makinalarda ne tür havalandırma sistemi yapılmalıdır Tabii havalandırma Dışarıdan hava basarak havalandırma Cebri havalandırma İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma Mesut TORAMAN .com.isgdem.tr .

SORULAR 256-İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır Deniz İş Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu Borçlar Kanunu Ticaret Hukuku Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.osgb.com.tr .

isgdem.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .osgb.SORULAR 257-İş kazaları meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır Deniz İş Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu Borçlar Kanunu Sosyal Sigortalar Kanunu Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.com www.isgdem.SORULAR 258-İlk İş Sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır İngiltere Fransa Amerika Birleşik Devletleri Almanya Mesut TORAMAN .tr .

isgdem.tr . sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir Taksir İhmal Kasıt Kusur Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.SORULAR 259-Kişinin hukuka aykırı olarak.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.SORULAR 260-Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa. kamu davası açılır 10 15 20 30 Mesut TORAMAN .tr .isgdem.com www.

osgb.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. bir kişini hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir Taksir İhmal Kasıt Kusur Mesut TORAMAN .com.SORULAR 261-Ceza Hukuk açısından.tr .

isgdem.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.SORULAR 262-Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır 1 5 10 15 Mesut TORAMAN .osgb.com www.

com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya Kuruluşun kusuru bulunmuyor ise.tr . bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir.SORULAR 263-Kaza. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir Kusursuz sorumluluk Manevi tazminat Destek tazminatı Kaçınılmazlık sorumluluğu Mesut TORAMAN . kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise.com www.osgb.

tr .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.SORULAR 264-Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz Gürültü Yönetmeliği Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.

com.isgdem.tr .osgb. işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır 1 2 3 4 Mesut TORAMAN .com www.SORULAR 265-İşverenler.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

SORULAR
266-İşçilere İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir

4857 Sayılı İş Kanununda Sosyal Sigortalar Kanununda Deniz İş Kanununda Milli Eğitim Kanununda

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
267-Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre, işin tamamen veya kısmen durdurulması veya işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyona aşağıdaki görevlilerden hangisi girmez Denetlemeye Yetkili Müfettiş İşçi Temsilcisi İşveren Temsilcisi İl Sanayi Müdürü
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
268-İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş Mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır

6 15 10 3
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
269-Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz
Ücretlerini ödemeye devam eder İşten çıkarır Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
270-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır
Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir Kurul kararlarını uygulamak İş Güvenliği Mühendisinin yükümlülüğüdür Kurul, aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
271-4857 sayılı İş Kanununa göre, İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir I-Sanayiden sayılan işyerleri II- Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri III- Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

I-II I-II-III I-IV I-IV

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
272-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak İşveren veya işveren vekiline başvurmak Hizmet akdini derhal feshetmek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurmak
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
273-İşyerlerinde, alkollü içki kullanma yasağı aşağıdakilerden hangisine uygulanır
Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenlere Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara Günde 7,5 saatten az hafif işlerde çalışanlara

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
274-Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekir I-İlk işe girişte II- İşçinin meslek hastalığı durumunda III- İşin devamı süresince en az yılda bir defa I-II-III I-II I-III II-III

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
275-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur
6 7 8 9

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
276-Aşağıdaki İş sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinden hangisini işveren veya işveren vekili görevlendirir
İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta Sendika Temsilcisi Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi İşyeri hekimi

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
277-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun toplantı yapma usullerinden hangisi yanlıştır
Ayda bir kere Altı ayda bir kere acil durumlarda Ağır iş kazası veya özel bir tedbiri gerektiren durumlarda Acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin müracaatında

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
278-Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevi değildir
İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri almak Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek 4857 sayılı İş Kanununun 83. maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
279.İş güvenliği uzmanları, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;………………saat,buna ilave olarak işçi başına ayda………….dakika görev yaparlar.
Ayda en az 36 saat/10 dakika Ayda en az 24 saat/5 dakika Ayda en az 12 saat/5 dakika Ayda en az 26 saat/ 10 dakika

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
280-Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenliği Uzmanının görevi değildir

Acil durum planlarını hazırlamak İşe yeni girecek işçilerin seçimini yapmak Yangınla mücadele çalışmalarını yönetmek Risk değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.SORULAR 281-Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı olamaz Kimya Mühendisi Jeofizikçi Veteriner hekim Makine Mühendisi Mesut TORAMAN .osgb.tr .

tr .osgb.isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 282-İş güvenliği uzmanı bulunan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüğünde değildir İş güvenliği uzmanının çalışanlara tanıtılması iş güvenliği uzmanının yetki ve sorumluluklarını çalışanlara bildirmek Acil durum planlarını hazırlamak İş güvenliği uzmanının görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlamak Mesut TORAMAN .com www.

isgdem.50 den fazla işçi çalışan ve Çok Tehlikeli risk grubunda yer alan bir işyerinde aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisi çalışmaya yetkilidir A sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanları B sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanları C sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanları A ve B sınıfı sertifikalı İş güvenliği uzmanları Mesut TORAMAN .osgb.com www.com.SORULAR 283.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

SORULAR 284.tr .osgb.com www.isgdem.Az Tehlikeli. risk grubunda yer alan bir işyerinde aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisi çalışmaya yetkilidir A sınıfı yetkilidir B sınıfı yetkilidir C sınıfı yetkilidir Hepsi yetkilidir Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.com www.osgb. kaç yıllık periyotlarla. Bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme eğitimine katılmaları zorunludur 1 3 5 10 Mesut TORAMAN .com.SORULAR 285 -İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını aldıkları tarihten itibaren.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? Ani veya yakın tehlike Risk ve kaza İş Kazası ve Meslek hastalıkları Patlama ve parlama Mesut TORAMAN . …………….A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.SORULAR 286-İş Güvenliği Uzmanı işletmede Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak.com.tr .osgb.isgdem. durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar.

com.isgdem. Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan ve yasa gereği İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu bulunan işyerlerinde en az kaç işçi çalışmalıdır 30 50 300 500 Mesut TORAMAN .SORULAR 287-İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr .osgb.

isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. petrol ve gaz çıkarma işlerinde Mesut TORAMAN .com www.osgb.tr .SORULAR 288-İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri aşağıdakilerden hangisinde uygulanır Geçici veya hareketli iş alanlarında Balıkçı teknelerinde Fabrika ve depolarda Maden.

osgb.isgdem.tr .SORULAR 289-Aşağıdaki işyeri bina ve eklentilerinde acil çıkış yolları ve kapılarının özelliklerinden hangisi yanlıştır Acil çıkış yolları ve kapıları güvenli bir alana açılmalıdır Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmalı Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmamalı Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.

Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur İstem dışı Hatalı Tehlikeli Cihazın kumandasındaki Mesut TORAMAN ..com www...A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.osgb....tr ..SORULAR 290-İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan Kumanda cihazları.isgdem. …..com.

isgdem.SORULAR 291-İş ekipmanlarının çalıştırma ve durdurma sistemlerinde öncelik hangisindedir Çalıştırma sisteminde Durdurma sisteminde İkisi de önceliklidir İkisinin de önceliği yoktur Mesut TORAMAN .tr .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.SORULAR 292-İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan aşağıdaki koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır Sağlam yapıda olmalı İlave tehlike yaratmamalı Kolayca yerinden çıkarılacak veya etkisiz hale getirilecek şekilde olmalı Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunmalı Mesut TORAMAN .com.tr .

SORULAR 293-Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüptakılabilir iş ekipmanlarının ……………dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.com www.tr .osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur Aksesuarları da Zemin özellikleri de Yük kaldırma kapasitesi de Kaldırılacak yükler de Mesut TORAMAN .

osgb.SORULAR 294-Yüksekte yapılan geçici işlerde. iş ekipmanının kullanımı ile ilgili olarak düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular nerelerde kesintiye uğrayabilir Kaldırma araçlarının bulunduğu yerlerde Çatılarda Seyyar veya sabit merdiven başlarında Katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde Mesut TORAMAN .tr .isgdem.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

çalışma halatına bağlı ……………….tr . verilecek ve kullandırılacaktır.com.” Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur Paraşütçü tipi emniyet kemeri Emniyet kemeri Güvenlik halatı Halat tutucu Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 295.osgb.Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümlerden olan “İşçilere.com www.isgdem.

test usul ve tekniğinin belirlenmesi Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi Kontrol periyotlarının belirlenmesi Mesut TORAMAN .tr .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. ölçüm.osgb.SORULAR 296-İş ekipmanının kontrolünde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir Yetkili Teknik Eleman Temin edilmesi Kontrol.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.SORULAR 297-İş makinalarının yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla kaç km/h olmalıdır 10km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/h Mesut TORAMAN .com www.tr .osgb.com.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.com.SORULAR 298-İş makinaları nakliye sırasında. taşıyacak araca bindirilirken tırmanabileceği rampaların açısı en fazla kaç derece olmalıdır 20° 30° 40° 50° Mesut TORAMAN .isgdem.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.SORULAR 299-İş makinası operatörleri hangi sınıf ehliyete sahip olmalıdırlar B sınıfı E sınıfı F sınıfı G sınıfı Mesut TORAMAN .com.com www.tr .

osgb.isgdem.SORULAR 300-İş makinası operatörü makinasıyla çalışmaya başlamadan.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.com. aşağıdaki seçeneklerden hangisini ilk önce kontrol etmelidir Lastik havaları Ataşmanlar Fren sistemi Motor yağ seviyesi Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.SORULAR 301-İş makinası üzerinde kaynak işlemi yapılmadan önce aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması doğrudur Motor çalışır durumda olmalı Motor stop edilmeli Akü kutup başı bağlantısı gevşetilmeli Akü kutup başı bağlantısı sökülmeli Mesut TORAMAN .tr .com.isgdem.

isgdem.SORULAR 303-İşyeri sağlık birimi çalışanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır Elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde hemşire ya da sağlık memuru bulunması zorunludur İşyerlerinde sağlık ile ilgili eğitimi görevi işyeri hemşirelerince sürdürülür. hekimler bu konuda yardımcı olur İşyeri hekimleri işyerinde verilen yemekleri kontrol eder İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tespit edilmesi ve önceliklerin belirlenmesi İşyeri hemşirelerinin görevleridir Mesut TORAMAN .tr .osgb.com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.tr .SORULAR 304-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır Çalışma Bakanlığı 1923 de Cumhuriyetin ilanı ile kurulan ilk bakanlıklardandır Türkiye de iş sağlığıyla ilgili ilk yasal mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesidir İşe giriş muayenesi yapmak üzere doktor atama yetkisi ilk kez 1833 yılında İngiltere’de verilmiştir Bernardino Ramazzini iş sağlığının babası olarak tanınan İtalyan hekimidir Mesut TORAMAN .com.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.tr .com www. ve S.isgdem. Bakanlığınca düzenlenen işyeri hekimliği sertifika programına katılan ve sınavda başarılı olan hekime Mesut TORAMAN .SORULAR 305-Aşağıdaki hekimlerden hangisine Ç. ve S.G.com. Bakanlığınca işyeri hekimliği sertifikası verilmez İş sağlığı bilim doktorası yapmış hekime Halk sağlığı uzmanına İş müfettişliği yapmış hekim müfettişlere Ç. G.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

tr .com.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.SORULAR 306-Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin görevleri arasında değildir Kronik hastalığı olanları sık aralarla muayene etmek İşyerinde ilkyardım ve kurtarma çalışmalarını organize etmek Kreşteki ve erkek çocukların sünnetin yapmak Özürlülerin işe alınmaları sırasında uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlamak Mesut TORAMAN .

kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek Üç haftadan fazla süren işten uzaklaşmalarda işe dönüş muayenesi yapmak Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www. danışmanlık yapmak.isgdem.SORULAR 307-Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin görevleri arasında bulunmaz Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önlemek ve aşılama çalışmalarını organize etmek Poliklinik hizmeti vermek (hasta muayenesi) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantılarına katılmak.tr .

osgb. V II. II. IV.İşyeri sağlık biriminin yıllık faaliyet raporunun bir örneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir I. II-İşyeri sağlık biriminin asıl görevi birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleridir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 308-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I-İşyeri hekimi. IV Mesut TORAMAN . V. IV. III.tr . III I. V I.com.isgdem.İşyeri sağlık birimlerinde hazırlanan yıllık çalışma planı işverene verilir. işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı işyeri sağlık ve güvenlik hizmetinin çekirdek kadrosunu oluşturur. III.com www. III-İşyeri sağlık biriminin görevleri arasında sağlığı geliştirici müdahaleler yoktur.

isgdem.tr .SORULAR 309-İşyeri sağlık birimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur İşyeri sağlık birimi 30 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde kurulur Ülkemizde işyerlerinin yarısı işyeri sağlık birimi kurmakla yükümlü 100 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleridir İşyeri sağlık biriminin harcamaları çalışanların ücretlerinden yapılan kesintilerle karşılanır İşyeri sağlık birimlerinin öncelikli amacı koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleridir Mesut TORAMAN .com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

SORULAR 310-Solunduğunda. ağız yoluyla alındığında.isgdem.osgb.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir Mutajen madde Kanserojen madde Asbest Benzen Mesut TORAMAN .com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. bu maddelere maruziyet şekli.tr .com www.com.osgb.SORULAR 311-Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların. maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek yapılacak risk değerlendirmesi en fazla kaç yılda bir defa yenilenmelidir 1 2 5 10 Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.SORULAR 312-Aşağıdaki Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir Maddelerin kullanıldığı değiştirilmesi Kapalı sistemler kullanılması Mühendislik kontrol önlemleri Lokal veya genel havalandırma sistemi prosesin Mesut TORAMAN .com.osgb.tr .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanmalıdır Koruyucu araç ve gereçler kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilerek ve temizlenmelidir Mesut TORAMAN .isgdem.osgb. yemeleri ve içmeleri önlenmelidir Özel koruyucu giyim eşyası verilerek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının aynı yerlerde saklanması için elbise dolabı verilmelidir Uygun ve yeterli yıkanma yeri.com.tr .SORULAR 313-Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır Kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri.com www.

tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.SORULAR 314-Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık veGüvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtları kaç yıl saklanması gerekir 5 10 20 40 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.

tr .com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.SORULAR 315-Direk güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla ne kadar olabilir 30 0C 40 0C 50 0C 100 0C Mesut TORAMAN .

osgb.SORULAR 317-Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır 1 metre 3 metre 5 metre 7 metre Mesut TORAMAN .com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.

tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir Su Toz Toprak Yağ Mesut TORAMAN .SORULAR 318.Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının.osgb.isgdem.com www.com.

com www.5 8.5 9.isgdem.5 Mesut TORAMAN .5 7.osgb.tr .SORULAR 319-Kaynak işlerinde çalışanlar.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir 4.

SORULAR 320-Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir Beyaz Mavi Sarı Yeşil Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.com.osgb.

osgb.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.com.SORULAR 321-Sanayide kullanılan oksijen tüpleri hangi renktedir Beyaz Mavi Sarı Yeşil Mesut TORAMAN .

isgdem.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 322-Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ültraviyole ışınlarına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaş cinsi aşağıdakilerden hangisidir Naylon Pamuklu Deri Yün Mesut TORAMAN .com.osgb.

osgb.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 323-Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik olarak basınç testleri en fazla ne kadar sürede yapılmalıdır 3 ay 6 ay 1 yıl 5 yıl Mesut TORAMAN .isgdem.tr .

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.tr .SORULAR 324-Oksijen tüpleri diğer yanıcı ve patlayıcı gaz ihtiva eden tüplerden en az kaç metre uzakta ayrı olarak depolanmalıdır 1 6 10 15 Mesut TORAMAN .osgb.

com www.SORULAR 325-Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı yerler işyerinin neresinde olmalıdır Kaynak yapılan yerlere yakın İşyerinin bulunduğu binanın en alt katında İşyerinin bulunduğu binanın baş veya son kısımlarında binadan ayrı bölümlerde İşyerinin bulunduğu binanın en üst katında Mesut TORAMAN .com.tr .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

SORULAR 326-Kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir Sirkülasyon pompası Brülör Duman boruları Manometre Mesut TORAMAN .com.com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .isgdem.

tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.SORULAR 327-Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır 1 adet 2 adet 3 adet 4 adet Mesut TORAMAN .osgb.com.

SORULAR 328-Kazanlara ve basınçlı kaplara aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde periyodik olarak basınç testi uygulanır 4 ay 6 ay 12 ay 18 ay Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr .com.com www.

SORULAR 329-Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik manometresi vardır 4 adet 3 adet 2 adet 1 adet Mesut TORAMAN .osgb.com.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır.SORULAR 330-Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir 24 amper’ in 32 amper’ in 40 amper’ in 60 amper’ in Mesut TORAMAN .tr ..isgdem.com www. değeri ………….com.

SORULAR 331-Elektrik iç tesislerinde Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır 24-50 50-100 50-120 60-120 Mesut TORAMAN .osgb.com www.tr .isgdem.

bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler Sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır Mesut TORAMAN .SORULAR 332-Hangisi seyyar elektrikli cihazlarda alınması gereken önlem değildir Nötralizasyon yapılmalı Kaçak akım rölesi olmalı Çalışanlar.isgdem.tr .com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

SORULAR 333-Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü hangi periyotta yapılmalıdır 3 ay 6 ay 1 yıl 5 yıl Mesut TORAMAN .com www.isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .

osgb. kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.tr . Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? Kaldırma şekilleri Kavrama yerleri Ölçüleri Ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri Mesut TORAMAN . elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ………………… hakkında.SORULAR 334-İşveren.com www.

com.SORULAR 335-Aşağıdaki çalışma ortamı özelliklerden hangisi sırt incinmesi riskini artırabilir Zemin düz ve engeller bulunmamalı Sıcaklık.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.osgb. nem veya havalandırma uygun olmalı Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte olmalı İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları olmalı Mesut TORAMAN .

ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanılması Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olunmaması Yetersiz ara ve dinlenme süresi Mesut TORAMAN .SORULAR 336-Aşağıdakilerden hangisi Elle taşıma İşlerinde Bireysel Risk Faktörleri kapsamına girmez Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapının uygun olmaması Uygun olmayan giysi.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.isgdem.

com.tr . sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır 5 kg 55 kg 250 kg 550 kg Mesut TORAMAN .SORULAR 337-Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg lık bir yükü kaldırırsa.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

SORULAR 338-Hangi seçenekte verilen bilgi Ergonomi tanımı için doğru değildir Ergonomi.isgdem.osgb.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com. sınırlarını ve diğer özelliklerini içeren bilgi bütünüdür İşin insana göre tasarlanmasıdır İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği ilkeleridir Mesut TORAMAN . sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliklerini.

SORULAR 339-Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi’nin amaçlarından biri değildir Çalışanların moral ve motivasyonlarını azaltmak Verimliliği artırmak Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak Mesut TORAMAN .isgdem.com.tr .osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

SORULAR 340-Hangisi Ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir Böbrekler Kalp Beyin Kas ve eklemler Mesut TORAMAN .isgdem.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.com.

com.SORULAR 341-Hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri değildir Vücudumuzu dinç ve zinde tutmak için spor yapmak Aşırı tekrarlı hareketler Sıcaklık. titreşim.isgdem.tr .osgb. aydınlık ve gürültü gibi çevresel faktörler Belden eğilerek iş yapmak Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak Mesut TORAMAN .tr .com. hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden.osgb.isgdem.SORULAR 342-Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak Belden eğilerek bobin veya malzeme almak Uzun süre.

com.com www.osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 343-Hangi ifade bel yaralanmalarından korunmak için doğrudur Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek El arabaları iterek taşımak Belden yükle birlikte dönüş yapmak Kaldıramayacağınız kadar ağır yükleri taşımak Mesut TORAMAN .tr .

osgb.isgdem.tr .com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 344-Üst beden zorlanmalarında hangi faktörün etkisi yoktur Gece çalışmak Uygulanan güç Tekrar sayısı Duruş Mesut TORAMAN .

com www.SORULAR 345-Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk yapmaz Çalışma hızı çok yavaşsa Donuk iş ortamı Spor yapmak Çok az motivasyon Mesut TORAMAN .com.tr .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

tr .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.SORULAR 346-ILO kaç yılında kuruldu 1811 1890 1919 1923 Mesut TORAMAN .isgdem.

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.com.osgb.SORULAR 347-Türkiye ILO ya kaç yılında girdi ve fiili işbirliğine kaç yılında başladı 1932-1946 1942-1946 1945-1950 1950-1956 Mesut TORAMAN .

isgdem.SORULAR 348-Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır 1923 1926 1936 1971 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .com www.osgb.

osgb.com.isgdem.com www.SORULAR 349-Yeni çıkarılan mevzuatın getirdiği en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir İSİG ne sistematik yaklaşım Uzman katkısının sağlanması İşçilerin katılımı Risk değerlendirmesi Mesut TORAMAN .tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.SORULAR 350-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öncelikli yaklaşımıdır Çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması İş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırmak İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusurluları cezalandırmak Mesut TORAMAN .osgb.

isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.SORULAR 351-506 sayılı SSK kanunun 11.tr . Maddesine göre aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası sayılmaz Görevli olarak işyerine malzeme almaya giden işçinin geçirdiği trafik kazası Kendi aracı ile işe gelen işçinin karayolunda geçirdiği trafik kazası İşveren tarafından sağlanan taşıtla evine dönen işçinin geçirdiği trafik kazası İşyerinde buzdan kayarak düşen işçinin kazası Mesut TORAMAN .osgb.

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.com www.SORULAR 352-Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir Geçici hastalık Ruhi bir arıza Yaşlılık Sürekli hastalık Mesut TORAMAN .tr .

osgb.SORULAR 353-Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde genel olarak alınabilecek emniyet tedbirlerinden değildir Kurma izni ve İşletme Belgesi alınması İşyeri binasının uygun kurulması Tavan Yüksekliği en az 3 metre olması Periyodik sağlık kontrolleri yapılması Mesut TORAMAN .com.isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

isgdem.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.5 cm 3 cm Mesut TORAMAN .osgb.SORULAR 354-Kaymaya ve düşmeye karşı alınan önlemlerden olan ızgaraların aralıkları en çok kaç cm olmalıdır 1 cm 2 cm 2.com.

.SORULAR 355-Ölüme.....tr . İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline ………………… denir... Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir Kaza – Sağlık Şansızlık – Sağlık Kaza – Mutluluk Korkma .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.. hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya...İyilik Mesut TORAMAN .. hastalığa.com....isgdem....com www.osgb... yaralanmaya..... denir..

com.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.SORULAR 356-Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir Risk Tehlike Tolore edilebilir risk Vak’a Mesut TORAMAN .

SORULAR 357-İş Kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur 1.osgb. saat Öğleden sonra Vardiyalı çalışmalarda Mesut TORAMAN .com.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. saat 2.

osgb.SORULAR 358-Fiziksel.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır Dünya Çalışma Örgütü (ILO) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Konseyi Direktifleri Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Mesut TORAMAN .tr .isgdem.com www.

osgb.SORULAR 359-İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir % 10 %5 %3 %2 Mesut TORAMAN .com.tr .com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.com.SORULAR 360-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeleri belirlemede en etkili uygulamadır Malzeme güvenlik formları Ortam ölçümleri Sağlık gözetimi İş kazası analizleri Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.SORULAR 361-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış sebebi değildir Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi Eğitim yetersizliği Koruyucu tertibatı kullanmama Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma Mesut TORAMAN .com.isgdem.osgb.tr .

osgb.SORULAR 362-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma Uygun olmayan termal konfor şartlar Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.com.tr .

com www.osgb.SORULAR 363-Aşağıdakilerden hangisi kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan değildir Mühendislik ve revizyon Teşvik tedbirleri uygulama Eğitim Kişisel özürleri önleme Mesut TORAMAN .tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

SORULAR 344-Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram. kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram. beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram.osgb. sarı çerçeve ve diyagonal çizgi Mesut TORAMAN .isgdem.com.com www.

com.tr .osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 365-Bu zemin piktogram) işaret levhasının anlamı nedir (Şekil: Yeşil üzerine beyaz Özel haberleşme telefonu Acil yardım ve ilkyardım telefonu Acil yangın telefonu Normal haberleşme telefonu Mesut TORAMAN .isgdem.

com.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.SORULAR 366-Bu nedir kodlanmış işaretin anlamı Her iki yöne gidilir Başlat Dur Tamam Mesut TORAMAN .tr .

isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır Mesut TORAMAN .com.tr .SORULAR 367-Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir İşaretlerin boyutu.osgb. engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır Engellere çarpma.

com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr .com www.SORULAR 368-Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir Tehlike İşareti Yasak İşareti Tehlike Uyarı İşareti Uyarı İşareti Mesut TORAMAN .

tr .SORULAR 369-Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir Konteynır ve borular üzerindeki işaretler Acil kaçış yolları işaretleri Yasaklama ve uyarı işaretleri Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.osgb.

com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır Yeşil Sarı Mavi Kırmızı Mesut TORAMAN .isgdem.SORULAR 370-Acil kaçış.tr .

osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.tr .SORULAR 371-Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır Uyarı işaretlerinde Zorunluluk işaretlerinde Acil kaçış işaretlerinde Yasak İşaretlerinde Mesut TORAMAN .

tr .com www.SORULAR 372-Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır Yeşil Sarı Mavi Kırmızı Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.

SORULAR 373-Mavi renk aşağıdakilerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir Daire şeklinde Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda Kare şeklinde Üçgen şeklinde Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.tr .com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.SORULAR 375-Aşağıdakilerden hangisi Elle taşıma İşlerinde Bireysel Risk Faktörleri kapsamına girmez Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapının uygun olmaması Uygun olmayan giysi.isgdem.com www.tr . ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanılması Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olunmaması Yetersiz ara ve dinlenme süresi Mesut TORAMAN .

tr .SORULAR 376-Üst beden zorlanmalarında hangi faktörün etkisi yoktur Gece çalışmak Uygulanan güç Tekrar sayısı Duruş Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr .SORULAR 377-Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk yapmaz Çalışma hızı çok yavaşsa Donuk iş ortamı Spor yapmak Çok az motivasyon Mesut TORAMAN .

com.isgdem.tr .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 378-Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir Spontan Maskelenmiş İş-koşullu Önceden programlanmış Mesut TORAMAN .com www.

tr .com www.Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde genel olarak alınabilecek emniyet tedbirlerinden değildir Kurma izni ve İşletme Belgesi alınması İşyeri binasının uygun kurulması Tavan Yüksekliği en az 3 metre olması Periyodik sağlık kontrolleri yapılması Mesut TORAMAN .com.isgdem.SORULAR 379.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.tr .osgb.isgdem.SORULAR 380-Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir Risk Tehlike Tolore edilebilir risk Vak’a Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr . saat Öğleden sonra Vardiyalı çalışmalarda Mesut TORAMAN . saat 2.isgdem.com.osgb.com www.SORULAR 381-İş Kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur 1.

SORULAR 382.isgdem.Fiziksel.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır Dünya Çalışma Örgütü (ILO) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Konseyi Direktifleri Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Mesut TORAMAN .tr .com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .isgdem.SORULAR 383-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeleri belirlemede en etkili uygulamadır Malzeme güvenlik formları Ortam ölçümleri Sağlık gözetimi İş kazası analizleri Mesut TORAMAN .osgb.com www.com.

SORULAR 384-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış sebebi değildir Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi Eğitim yetersizliği Koruyucu tertibatı kullanmama Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.com.osgb.

osgb.com.SORULAR 385-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma Uygun olmayan termal konfor şartlar Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr .com www.

kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram.osgb. sarı çerçeve ve diyagonal çizgi Mesut TORAMAN .tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem. beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram. kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram.com.SORULAR 386-Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram.

osgb.com www.tr .İşaret levhaları için floresan renkler.com.SORULAR 387. reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde Sarı renkli tehlike işareti levhalarında Mavi renkli yasak işareti levhalarında Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.com www.com.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 388-Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır Karıştırılma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır Mesut TORAMAN .isgdem.

com www.com.SORULAR 389-Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir Mesut TORAMAN .tr .isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.com.osgb.tr .isgdem.SORULAR 390-Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değerleri aşağıdakilerden hangisidir 80 dBA 85 dBA 87 dBA 90 dBA Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

tr .com www.SORULAR 391.com.Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır Watt/h Joule/cm dB kV/h Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.SORULAR 392.osgb.5 3.Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan hidrolik basınç deneyi kazan konstrüksiyon basıncının kaç katı ile yapılmalıdır 4.5 Mesut TORAMAN .com www.5 2 1.com.tr .

tr .osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 393-Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada Çalışma yapılan katların en üst katında Çalışma yapılan katın bodrumunda Çalışma yapılan katta Mesut TORAMAN .com www.isgdem.

SORULAR
394-İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz
Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
395-İngilizce baş harflerinden oluşan Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri aşağıdakilerden hangisidir
EINECS OSHA ILO WHO

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
396-“CAS” ın Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir
Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası Kanserojen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
397-“TWA” ın Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir
8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer 20 0C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
398-Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir

Patlayıcı madde Tehlikeli madde Kimyasal madde Kanserojen madde
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
399-Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir
Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin üst kısmıdır Başın boyundan yukarı olan kısmının kapsayan 30 cm yarıçaplı kürenin kapsadığı kısımdır Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin alt kısmıdır

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
400-Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir
Risk Tehlike Zehirleme Zarar

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
401- 0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir.

Çok kolay alevlenir madde Kolay alevlenir madde Alevlenir madde Patlayıcı madde
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
402- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında değildir
Sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararlar Maddenin fiyatı ve kalitesi Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi Maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
403- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik yönetmeliğine göre Risk değerlendirmesinin yenilenmesi süresi azami ne kadaradır

1 yıl 2 yıl 3 yıl 5 yıl

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
404-Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemler hangisi birinci önceliğe sahiptir
Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması Yeterli havalandırma sistemi kurulması Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilmesi
Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
405- Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte ……………………..uygulanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir

Kişisel korunma yöntemleri Havalandırma sistemi İkame yöntemi Uygun iş organizasyonu

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
406- İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir …………….. hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir

Acil eylem planı Risk analizi Patlamadan Korunma dokümanı Etkilenmiş alan planı

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
407-Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir
2 3 4 5

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
408-Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz

Sinerjik etki Additif etki Antagonizma Potansiyalizasyon

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

com.SORULAR 409-Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir Kanserojenik Etki İmmunotoksik Etki Teratojenik Etki Allerjen etki Mesut TORAMAN .com www.osgb.tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.isgdem.osgb.com www.tr .SORULAR 410-Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir Hidrojen sülfür Karbon monoksit Karbon dioksit Azot Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

SORULAR 411-Karbon dioksit Yanıcıdır Yakıcıdır Zehirlidir Boğucudur Mesut TORAMAN .tr .osgb.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

tr .com.isgdem.com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 412-Hidrojen sülfür Yanıcıdır Yakıcıdır Zehirlidir Boğucudur Mesut TORAMAN .

tr .SORULAR 413-Pamuk tozu Allerjendir Yakıcıdır Zehirlidir Boğucudur Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.isgdem.osgb.

SORULAR 414.com.Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur Kan kanseri Omurilik kanseri Katarakt kanseri Kornea yırtılması Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.tr .

com.isgdem.osgb.tr .com www.SORULAR 415.Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir LEL MAK STEL MSDS Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

tr .com www.SORULAR 416-Kapalı Alan Çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com. patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır Odyometre Anemometre Eksplozimetre Pisikometre Mesut TORAMAN .osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.SORULAR 418-Çalışma ortamında.osgb. toksik – zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır Yerden 10 cm yukarıda Tavandan 10 cm aşağıda Solunum seviyesinde Bel hizasında Mesut TORAMAN .isgdem.com www.tr .

tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.SORULAR 419-Pamuk lifleri.osgb. keten kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen meslek hastalığına ne ad verilir Silikozis Bisinoz Asbestozis Berilliozis Mesut TORAMAN .com www.

isgdem.SORULAR 420.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyona ne ile ifade edilir Gasfree MSDS STEL MAK Mesut TORAMAN .tr .

Kapalı alan çalışmalarında Nezaretçiye gerek yoktur En az bir nezaretçi olmalıdır İş güvenliği uzmanı nezaretçi görevini üstlenmelidir İş yeri hekimi nezaretçi görevini üstlenmelidir Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.SORULAR 421.com.

com www.SORULAR 422-Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır Asit üzerine su dökülmemelidir Su üzerine asit dökülmemelidir Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır Asitler plastik kaplara konulmamalıdır Mesut TORAMAN .tr .com.isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima Cam kaplar kullanılmalıdır Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır Etiketlenmelidir Plastik şişelere konulmalıdır Mesut TORAMAN .SORULAR 423.com www.osgb.tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.SORULAR 424-Kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken Önce gelen önce gider kuralı uygulanır Üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir Alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir Sıranın hiçbir önemi yoktur Mesut TORAMAN .osgb.com.com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. zehirli.Yakıcı. yanıcı.tr .SORULAR 425.com www. çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en fazla ne kadardır 2m 1m 90 cm 40 cm Mesut TORAMAN .osgb.

tr .com www.osgb.SORULAR 426-Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanabilir Zehirli maddelerle-Parlayıcı maddeler Zehirli maddelerle-Zararlı maddeler Parlayıcı madde-Oksitleyici madde Patlayıcı madde.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Oksitleyici madde Mesut TORAMAN .

osgb. drenaj 3-İç yangın ana duvarı. yerel yangın düzenlemeleri 1. çatı kaplama ve havalandırma 2-Isı ve duman tahliyesi.tr .Kimyasal maddelerin depolandığı depoların/veya deponun konstrüksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin hangisinin baz alınması gereklidir 1-Zemin yüzeyi. 2.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. 4 1. 3 Mesut TORAMAN .com.isgdem.SORULAR 427. 3 3. 2 1.

isgdem.Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gerekir Yakıtlı statik elektriğe karşı önlemi alınmış Akülü statik elektriğe karşı önlemi alınmış Akülü ve susturuculu Akülü.com.SORULAR 428.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış Mesut TORAMAN .osgb.com www.

isgdem.com.tr .SORULAR 429.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayırmaktadır 5 6 8 9 Mesut TORAMAN .

com www.Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .osgb.SORULAR 430.isgdem. içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur I-Bulaşma II-Zehirlenme III-Patlama I-II II-III I-II-III I-III Mesut TORAMAN . yiyecek.com.

tr .isgdem.com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir Sülfürik asit Nitrik asit Hidroklorik asit Bromik asit Mesut TORAMAN .com.SORULAR 431.

com.LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir Öldürücü doz Öldürücü konsantrasyon Yarılanma zamanı Zehirleme süresi Mesut TORAMAN .SORULAR 432.osgb.isgdem.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 433.osgb.com www.isgdem.Avrupa Birliği standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir 3 4 5 6 Mesut TORAMAN .com.tr .

com www.Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun sınıflandırmasında yer almaz Reaktif maddeler Zehirli maddeler Kanserojen olan maddeler Enfeksiyona neden olanlar maddeler Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.SORULAR 434.tr .com.osgb.

com www.tr .com.isgdem.Kişisel koruyucu donanımlarda aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur Ek risk yaratmamalı Koşullara uygun olmalı Kullananın sağlık durumuna uygun olmalı Kullanan kişiye özel olmalı Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 435.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.Yaptığı etkiye göre Karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer Basit boğucular Kimyasal boğucular Tahriş ediciler Sistemik zehirler Mesut TORAMAN .SORULAR 436.com.tr .isgdem.

osgb. aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır P2 P3 FFP1 FFP2 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda.com www.SORULAR 437.isgdem.com.tr .

osgb.isgdem.com www.tr .SORULAR 438-Ayakkabı seçiminde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur Ayakkabının ön tarafında parmakların rahatça hareket edebileceği yer olacak şekilde seçilmeli Ayakkabı ayağa tam oturacak fakat sıkmayacak şekilde seçilmeli Her iki ayağa ayakkabı giyilip denenerek seçilmeli Sabah vakitlerinde denenerek seçilmeli Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

com www.com.isgdem.SORULAR 439.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir Nitril Deri Neopren PVC Mesut TORAMAN .

com www.tr .Aşağıdaki işlerden hangisinde eldiven kullanılmamalıdır Cam kesme işleri Boru kalas taşıma işleri Torna ve matkap tezgahında yapılan işlerde Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda Mesut TORAMAN .SORULAR 440.osgb.isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.com www.SORULAR 444-Kişisel Koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır Toplu korunma önlemleri alınmışsa Teknik Tedbirler yetersizse Riskler yeterli derecede azaltılmışsa Riskler önlenmişse Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.

SORULAR 445-Yüz siperlerinin aşağıdakilerden hangisinde kullanılması uygun değildir Ağır parça darbelerine karşı Öğütme işlerinde Sıcak ve korrozif malzemeyle çalışmalarda Taşlama işlerinde Mesut TORAMAN .osgb.com.tr .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.osgb.com www.SORULAR 446-Göz koruyucu seçiminin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır Özel işyeri tehlikeleri tanımlanmalıdır Önerilen Göz ve Yüz Koruyucuları Sınıf Numaraları belirlenmelidir Önerilen Göz ve Yüz Koruyucuları Sınıf Numaraları belirlenmelidir Radyan Enerjiye Karşı Koruyucu Filtre Lensleri Tablosundan filtre seçimi yapılmalıdır Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

com.SORULAR 447.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri Şantiye alanı ve depolardaki işler Karkas ve temel işleri. yol çalışmaları Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.tr .

isgdem.osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir Taş yontma ve taş işleme işleri Bina yıkım işleri Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi Konserve yiyeceklerin paketlemesi işler Mesut TORAMAN .com www.SORULAR 448.

SORULAR 449-Yağ akaryakıt gibi maddelere karşı ve hafif koruma gerektiren durumlarda aşağıdaki iş elbisesi türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur yünlü pamuklu keten deri Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.tr .com www.com.

SORULAR 450.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.tr .com www.Alev alma ve parlama ihtimali bulunan işlerde kullanılacak koruyucu elbiselerde öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır Cepsiz olmalı Güç yanan malzemeden olmalı Tulum şeklinde tek parça olmalı Vücudu sıkıca sarmalı Mesut TORAMAN .com.

Amonyak.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.com www. formaldehit gazlarının karışık olduğu bir ortamda kullanılacak olan filtrenin harf kodu aşağıdakilerden hangisidir B-P3 E-P3 K-P3 ABEK-P3 Mesut TORAMAN .SORULAR 451.osgb.

tr .com www.SORULAR 452-Yaptığı etkiye göre Amonyak gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer Basit boğucular Kimyasal boğucular Tahriş ediciler Sistemik zehirler Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.

osgb.SORULAR 453-Aşağıdaki gazlardan hangisi sistemik zehirler sınıfına girer Propan Hidrojesülfür Ozon Karbonsülfür Mesut TORAMAN .com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .isgdem.

SORULAR 454.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .isgdem.Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir Gaz ölçüm cihazı Tabanca Çizme Sedye Mesut TORAMAN .com.osgb.com www.

com www.tr .SORULAR 455-Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.osgb.

isgdem.SORULAR 456.com.Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsizi aşağıdakilerden hangisidir Kullanılma süreleri Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı İşçinin çalıştığı yerin özellikleri Kişisel koruyucu donanımın kalitesi Mesut TORAMAN .com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 457-Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir Gürültü Azaltma Oranı Kulak Koruyucusu Tipi Emniyet Faktörü Kulak koruyucusu Standardı Mesut TORAMAN .osgb.com www.tr .isgdem.com.

osgb.com www.isgdem.com.SORULAR 458-Miğfer tipi kulak koruyucularının kullanılmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir Hava yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek Kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek Yüzü ve kulağı korumak Kaynak ışınlarından gözü korumak Mesut TORAMAN .tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.com www.tr .SORULAR 459.osgb.isgdem.11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdır Spor ekipmanı Portatif gaz ölçüm cihazı Çelik burunlu ayakkabı Bekçi üniforması Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 460-Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere.com.tr .com www.osgb. kontrol ve deneyleri periyodik olarak ne kadar sürede yapılır 6 ay 1 yıl 2 yıl 3 yıl Mesut TORAMAN .

osgb. çalışanlardan uzakta bir yerde Akaryakıt istasyonu yanında Ambarın içinde Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .isgdem.SORULAR 461-Sabit kompresörlerin depoları iş yerinde nerede olmalıdır Havanın kullanıldığı en yakın yerde Dayanıklı bir bölümde.com www.com.

com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.SORULAR 462-İmalatçı firmalar kompresör üzerine aşağıdaki hangi bilgiyi yazmak zorunda değildirler İmalatçı firmanın adı Yapıldığı yıl Kompresörün ağırlığı En yüksek çalışma basıncı Mesut TORAMAN .tr .osgb.

com.5 3.isgdem.5 Mesut TORAMAN .osgb.SORULAR 463-Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi. o kademede izin verilen en yüksek basıncının kaç katı ile yapılır 1.5 2.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.5 4.

osgb.SORULAR 464-Kompresörden elde edilen basınçlı havanın aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde kullanılması doğrudur İnsanların üzerinin temizlenmesinde Doğrudan nefes almak amacıyla Dalış tüpü doldurulmasında Basınç regülatöründen geçirdikten sonra Mesut TORAMAN .tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.isgdem.

tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.com www.osgb.SORULAR 465-Seyyar kompresörler çalışanlardan en az kaç metre uzakta olmalıdır 5m 10 m 15 m 20 m Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.tr .com www.com.SORULAR 466-Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir 2 ay 3 ay 6 ay 12 ay Mesut TORAMAN .

com www.isgdem.com.tr .osgb.SORULAR 467-Kaldırma makinası operatörü her kim tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi işareti yerine getirmelidir İndir Kaldır Dur Yürüt Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.SORULAR 468-Vinç ile yük 25-30 cm.com. kaldırıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir Sapanlar Kancalar Frenler Halatlar Mesut TORAMAN .tr .com www.

isgdem.osgb. askıda tutabilecek güçte olmalıdır 1.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.5 3 Mesut TORAMAN .tr .com www.SORULAR 470.5 2 2.Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 472.tr .İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı Vinçler aynı bom yüksekliği.isgdem. aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı En az iki işaretçiden işaret almalı Yüklü olarak hareket ettirilmemeli Mesut TORAMAN .osgb.com.com www.

SORULAR 473-Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az kaç sarım halat kalmalıdır 1 2.5 Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.5 3.5 4.isgdem.tr .com www.com.

isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 476.Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı Bu kapılar kilitli bulundurulmamalı Elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalı Mesut TORAMAN .osgb.tr .com.

com.SORULAR 478-Maden Kanununa göre Madenler kaç gruba ayrılır 3 5 7 10 Mesut TORAMAN .tr .osgb.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.SORULAR 479-Kadın cinsinden hiç bir şahıs. yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yeraltı işlerinde çalıştırılamaz hükmü aşağıdaki mevzuatın hangisinde yer alır Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelikde Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde 45 nolu ILO sözleşmesinde 4857 sayılı iş kanununda Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .osgb.com.

tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. aşağıdakilerden hangisi ilk önce kontrol edilmelidir Makina koruyucularının yerinde olup olmadığı Makinaya enerji sağlayan kablonun prize takılı olup olmadığı Makina ayarlarının uygun olup olmadığı Makinanın çevresinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığı Mesut TORAMAN .isgdem.com.com www.osgb.SORULAR 480-Makinayı çalıştırmaya başlamadan.

osgb.com www.tr .SORULAR 481-Makina ve tezgahtar arasındaki açıklık en az kaç santimetre olmalıdır 60cm 80cm 100cm 150cm Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

SORULAR 482-Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgahlarda alınması gereken genel güvenlik önlemleri arasında sayılamaz Her arıza hemen sorumlusuna bildirilmelidir Uygun iş elbisesi giyilmelidir Makinalar amacı dışında kullanılmamalıdır Makinayı kullanan operatör sadece kendi güvenliğinden sorumludur Mesut TORAMAN .tr .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.

osgb.SORULAR 483-Zımpara taşı tezgahında.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www. taş ile ayarlı destek aralığı en az ne kadar olmalıdır 1 mm 3 mm 6 mm 8 mm Mesut TORAMAN .com.isgdem.

com www.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. üretimi engellememelidir Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır Mesut TORAMAN .isgdem.SORULAR 484-Aşağıdakilerden hangisi makina koruyucularında genel olarak bulunması gereken özellikler arasında sayılamaz Etkin olmalıdır Çok parçalı olmalıdır Çalışmayı zorlaştırmamalı.tr .

com.SORULAR 485-Makine ve Tezgahlarda durdurma düğmesi ne renktir Mavi Yeşil Sarı Kırmızı Mesut TORAMAN .com www.tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

isgdem.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .SORULAR 486-Makine ve Tezgahlarda çalıştırma düğmesi ne renktir Mavi Yeşil Sarı Kırmızı Mesut TORAMAN .com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. bu makinada en az kaç adet çalıştırma ve durdurma düğmesi olmalıdır 1 2 3 4 Mesut TORAMAN .com www.isgdem.com.tr .SORULAR 487.Bir makinada üç işçi çalışıyorsa ve tehlikeli bir durum var ise.osgb.

Taşlama tezgahında emniyetli çalışma için aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlıştır İş Gözlüğü giymek Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 15 cm ye ayarlamak Elleri yeterince uzakta tutmak Gerekli kuvveti uygulayacak şekilde durmak Mesut TORAMAN .tr .com.SORULAR 488.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.com www.

com.osgb.isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 489-Aşağıdaki torna tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı Kayış kasnağa elle tutularak fren yaptırılmalı Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı Mesut TORAMAN .tr .

SORULAR 490-Aşağıdaki pres tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır Açık kalıpla yapılan çalışmalarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel tertibatı olmalı Hidrolik ve pnomatik preslerde manometre ve emniyet supabı olmalı Pres kalıplarının köşeleri ve kenarları keskin olmalı Kalıp bağlarken motor durdurulmalı.tr .com.isgdem.osgb. başlık ile tabla arasında takozlar yerleştirilmeli Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.SORULAR 491-Aşağıdaki matkap ve freze tezgahlarında güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır Çıkan talaşlar elle süpürülmeli Parça işlenirken talaş takım ağızlarında talaş temizliği yapılmamalı İşlenecek parça uygun şekilde bağlanmalı Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınmalı Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.

SORULAR 492.com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kimyasal maddelerin gerek insanlara ve gerekse çevreye olan zararları ile üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formların ismi nedir Taşıma Tehlikeleri formu Ürün Sertifikası formu Firma garantisi formu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Mesut TORAMAN .com www.osgb.tr .

isgdem.osgb.SORULAR 493-Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.tr .com. Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R) sembolü neyin kısaltmasıdır Güvenlik tavsiyeleri Kullanım şartları Risk durumları Maddenin bozunma özellikleri Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) sembolü neyin kısaltmasıdır Güvenlik tavsiyeleri Kullanım şartları Risk durumları Maddenin bozunma özellikleri Mesut TORAMAN .com www.tr .isgdem.SORULAR 494-Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.

tr .SORULAR 495-Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar. buharlar.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www. sisler veya tozlardan oluşuyorsa. alınacak koruyucu önlem aşağıdakilerden hangisine göre olmalıdır En yüksek riske uygun Parlayıcı maddeye uygun Yanıcı gaza uygun Patlayıcı toza uygun Mesut TORAMAN .

tr .isgdem.SORULAR 496-Aşağıdaki yerlerden hangisi Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamına girer Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı Mesut TORAMAN .osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.

SORULAR 497-Yanıcı maddelerin gaz.com www.tr . sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlara genel olarak ne denir Patlayıcı ortam Yanıcı ortam Parlayıcı ortam Alevlenici ortam Mesut TORAMAN . buhar.com.osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.SORULAR 498-Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren.tr .com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. aşağıda belirtilen temel ilkelerden hangisine birinci önceliği vermelidir Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek Patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak Patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirler almak Mesut TORAMAN .osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .osgb.com.com www. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü Sadece patlayıcı ortamların oluşabileceği yerler Mesut TORAMAN .isgdem.SORULAR 499-Patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma.

SORULAR 500-Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan önceden açılmış olan işyerleri.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb. işyerlerini Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirecekleri en son tarih hangisidir 27 Aralık 2006 30 Haziran 2005 27 Aralık 2005 30 Haziran 2006 Mesut TORAMAN .com.com www.tr .

SORULAR 501-Gaz.tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler hangi bölgeye girer 0 1 2 3 Mesut TORAMAN .com.osgb.com www.

isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com. sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler aşağıdaki bölgelerden hangisine girer 10 20 30 40 Mesut TORAMAN .SORULAR 502-Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların.osgb.

com www. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki kategorilerden hangisine göre seçilmelidir Kategori 0 ekipman Kategori 1 ekipman Kategori 1 veya 2 ekipman Kategori 1.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .SORULAR 503. buharlar. sisler ve tozlar için Bölge 0 veya Bölge 20 deki tüm yerlerde ekipman ve koruyucu sistemler.com. 2 veya 3 ekipman Mesut TORAMAN .Patlayıcı ortam oluşabilecek gazlar.isgdem.

SORULAR 504-Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için aşağıda belirtilen uyarı işaretinin belirleyici özellikleri hangisidir Üçgen şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı Üçgen şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı Daire şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı Daire şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı Mesut TORAMAN .isgdem.com.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Sınıf Parlayıcıların tutuşma sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir 21 0C 38 0C 60 0C 94 0C Mesut TORAMAN .com www.osgb.SORULAR 505-1.tr .isgdem.com.

SORULAR 506-Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı sıvı madde sınıfına girer Fosfor penta klorür Zirkon Asetilen Karbon Sülfür Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.tr .com www.

tr .com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.SORULAR 507-Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı gazdır Karpit Zirkon Asetilen Metil Alkol Mesut TORAMAN .

SORULAR 508-Aşağıdakilerden hangisi yüksek detanasyon hızına sahip maddeler sınıfına girer Grafit Nişasta Karbon sülfür Kükürt Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.isgdem.osgb.tr .

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr .com.isgdem.SORULAR 509-Patlama olayı patlayan maddenin cinsine göre tasnif edildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu gruba girmez Katı Madde Patlamaları Toz Patlamaları Sıvı Maddeler Patlamaları Basınç Patlamaları Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .osgb.isgdem.SORULAR 511-Radyasyonun yayılma biçimleri aşağıdakilerden hangisidir I.com www.Enerji II-Dalga biçiminde III-Parçacık modeli I-II I-III II-III I-II-III Mesut TORAMAN .com.

tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.SORULAR 512-Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir Alfa parçacıkları Beta parçacıkları X ışınları infraret Mesut TORAMAN .osgb.com.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .SORULAR 513-Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan (non-iyonize) radyasyondur Alfa parçacıkları Ultra-viyole X ışınları Beta parçacıkları Mesut TORAMAN .com.osgb.isgdem.com www.

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.SORULAR 514-Risk aşağıdaki hangi faktörlerin bileşkesidir.com.osgb. I-Meydana gelme olasılığı II-Meydana gelme süresi III-Zarar verme derecesi IV-Zarar verme süresi I-III I-II II-IV I-IV Mesut TORAMAN .tr .

SORULAR 515-Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır.osgb.isgdem.com www. IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme V-İzleme ve tekrar etme I-II-III-IV-V II-I-IV-III-V I-III-II-V-IV II-III-I-IV-V Mesut TORAMAN . Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır I-Riskleri değerlendirme.com. II-Tehlikeleri tanımlama. III-Kontrol tedbirlerini tamamlama.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.com www.tr .com.isgdem.SORULAR 516-Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir OHSAS 18001 ISO 14001 HAZOP BS8800 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

tr . 5.com. 3. 4 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb. 5. 2. 4. 3. 1. 1.4. 5.com www. 1.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 4 2. 3. 2. 3. 5 2.SORULAR 517-Risk kontrol hiyerarşisinin sırasını belirleyiniz 1-Elimine et 2-Tehlikeli ortamı izole et 3-Daha zararsız ile değiştir 4-Kişisel koruyucu kullan 5-Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır 1.

com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.6 milyonda bir defa kontrolsüz olarak istem dışı baskı yapan bir preste dakikada 60 stok yapıyorsa günde on saat haftada 5 gün çalışma periyodu ile kaç hafta içinde bir kaza olması olasılığı vardır 1 10 2 20 Mesut TORAMAN .SORULAR 518-3.isgdem.tr .

tr .osgb.SORULAR 521-Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz Havanın nemini Hava sıcaklığını Radyant ısıyı Non-iyonizan ışınları Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.isgdem.

osgb.com www.isgdem.tr .SORULAR 522-Aşağıdakilerden hangisi insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktör değildir Hava akım hızı Gürültü Hava sıcaklığı Radyant ısı Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

SORULAR 523-Aşağıdakilerden hangisi yüksek sıcaklığın neden olduğu rahatsızlıklardan değildir Isı çarpması Konsantrasyon bozukluğu Isı yorgunluğu Kulak çınlaması Mesut TORAMAN .com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .isgdem.osgb.

SORULAR 524-İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya …………….A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.tr .osgb.com. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur Islak termometre ile ölçülen ısı Kuru termometre ile ölçülen ısı Efektif ısı Aneometre ile ölçülen hava akım hızı Mesut TORAMAN . denir.

com www.isgdem.osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .SORULAR 525-Termal konfor faktörleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir I-Hava sıcaklığı II-Hava akımı III-Radyant ısı IV-Havanın nemi I-II-III I-III-IV I-II-III-IV I-II-IV Mesut TORAMAN .

osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. sıcaklığın düşük olması halinde aşağıdaki etkilerden hangisine neden olur I-Bunalma hissi II-Ürperme hissi III-Üşüme hissi I-II-III I-III II-III I-II Mesut TORAMAN .isgdem.tr .com www.SORULAR 526-Yüksek bağıl nem.

osgb.com www.isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 527-El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir 2 m/s2 3 m/s2 5 m/s2 8 m/s2 Mesut TORAMAN .tr .

osgb.SORULAR 528-El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir 2.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.5 m/s2 Mesut TORAMAN .5 m/s2 3.5 m/s2 7.isgdem.com.5 m/s2 4.com www.

15 m/s2 2 m/s2 2.SORULAR 529-Bütün vücut titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir 1 m/s2 1.osgb.2 m/s2 Mesut TORAMAN .tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.com.

com www.5 m/s2 3 m/s2 Mesut TORAMAN .5 m/s2 1.25 m/s2 2.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .osgb.SORULAR 530-Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir 0.isgdem.

com www.Sensoryel I-II-III I-II I-III II-III Mesut TORAMAN .com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 531-Titreşim insan vücudu üzerinde aşağıdaki etkilerden hangisini yapar I-Fiziksel ve Biyomekanik II-Psikolojik III.tr .isgdem.

com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.SORULAR 532-Aşağıdaki araç ve gereçlerden hangisi titreşim kaynağı olarak değerlendirilir Tavanlara yakın yerlerdeki havalandırma sistemleri Madenlerde ortamdaki metan gazı detektörü olarak kullanılan elle taşınan lambalar İşçilerin kullandığı pnomatik çekiçler Acil durumlarda kullanılan sesli alarm sistemleri Mesut TORAMAN .tr .

SORULAR 533-Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi insanlar tarafından algılanır 0.tr .1 Hz-0.com www.com.1000 Hz 1000 Hz-2000 Hz Mesut TORAMAN .5 Hz 0 Hz-1 Hz 1 Hz.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.

5 Hz 2 Hz Mesut TORAMAN .osgb.5 Hz 1 Hz 1. Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır 0.tr .SORULAR 534-Deniz taşımacılığında.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

1-30 mikron 10-60 mikron Mesut TORAMAN .com www.SORULAR 535-Meslek hastalıklarına neden olan tozların tane büyüklükleri ne kadardır 0.tr .5-5 mikron 1-20 mikron 0.isgdem.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

SORULAR 536-Akciğerlerde birikebilen.tr .osgb. fakat herhangi bir hastalık yapmayan tozlara genel olarak ne ad verilir Fibrojenik Toksik İnert Kanserojen Mesut TORAMAN .com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 537-Genellikle pamuk ile çalışan işçilerde görülen mesleki toz hastalığına ne denir Silikoz Asbestoz Berilyoz Bissinoz Mesut TORAMAN .tr .com.com www.

osgb.Çok fazlı besleme biçimi uygulamak I-II I-III II-III I-II-III Mesut TORAMAN .tr .SORULAR 538-Makinelerin hareketli aksamının aydınlatılmasında ışıksal görüntü yanılmalarını (stroboskopik etkileri) önlemek için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I-Uygun lamba seçmek II.com.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Balast kullanma (Faz kaydırıcı-Dekatörlü) III.

com.isgdem.tr . aktarılması. olmalıdır 20 lüx 50 lüx 100 lüx 150 lüx Mesut TORAMAN . depolanması gibi kaba işlerin yapıldığı yerlerde aydınlatma en az kaç lüx.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 539-Kaba malzemelerin taşınması.com www.osgb.

tr .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 540-Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine en iyi örnektir Yavaş yanma Kendi Kendine Yanma Hızlı Yanma Parlama Mesut TORAMAN .com www.com.

Titan. hafif metaller veya bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi sınıfa girer A B C D Mesut TORAMAN . Magnezyum.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr . Sodyum vb.com www.com.isgdem.SORULAR 542-Alüminyum.

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. olayı gerçekleşir.tr . Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir Jet Bleve Havuz Sönme Mesut TORAMAN .isgdem.com www.osgb.SORULAR 543-Kapalı bir tankta meydana gelen sızıntı ile yanmaya başlayan tank giderek ısınır ve tank içinde ısınarak kaynamaya başlayan sıvı tank basıncını yenerek tankı yırtar ve patlama ile birlikte ………….

elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir Cihazlara zarar vermesi Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi Yangını geç söndürmesi Bu tür yangınları söndürmede etkili olması Mesut TORAMAN .SORULAR 544-Bilgisayar vb.isgdem.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.com.

SORULAR 545-Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? I-Kondüksiyon II-Konveksiyon III-Radyasyon I-II I-III II-III I-II-III Mesut TORAMAN .com www.osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.com www.osgb.SORULAR 547-Aşağıdakilerden hangisi havadan hafif.tr . hangisi havadan ağırdır Doğalgaz/LPG Karbondioksit/Karbonmonoksit Kükürtdioksit/Amoyak Hidrojensülfür/Aseton Mesut TORAMAN .

SORULAR 548-Yangın söndürme suyunun toplanmasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur Direkt kanalizasyon şebekesine verilmeli Yeraltı toplama duvarı yapılmalı Dış toplama duvarı Yer altı toplama ve dış toplama duvarı yapılmalı Mesut TORAMAN .com www.tr .isgdem.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .isgdem.osgb.SORULAR 549-Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir Söndürme Ekibi Koruma Ekibi İlkyardım Ekibi Haberleşme ekibi Mesut TORAMAN .com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.osgb.SORULAR 550-Portatif yangın söndürme cihazlarının (Örn: 6Kg. ) zeminden ne kadar yükseklikte bulunması gerekir 75 cm 100 cm Maksimum 150cm Bu ölçü ergonomik olarak kişiden kişiye göre değişmelidir Mesut TORAMAN .com.tr .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. güncelleme. VI.Gözden geçirme.com www.isgdem. iyileştirme SORULAR I-II-III-V-IV-VI II-I-III-V-IV-VI I-III-II-IV-V-VI II-I-III-IV-V-VI Mesut TORAMAN . III-Ekiplerin oluşturulması.com.tr . IV-Uygulama. V-Eğitim. II-Acil durumların belirlenmesi.551-İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır I-Önlemlerin belirlenmesi.

com www.SORULAR 552-ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü//itici gaz aşağıdakilerden hangisidir Hava (4N2+O2) N2 H2 O2 Mesut TORAMAN .com.tr .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

maddelerin patlama işlevinin aşağıdaki hangi faktör olmaksızın da gerçekleşmesi mümkündür Isı Sürtünme Basınç Hava Oksijeni Mesut TORAMAN .com.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .osgb.SORULAR 553-Kararsız yapıdaki Roket Yakıtı. Kara Barut vb.

com.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.SORULAR 555-Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz Kum Dökmek Toprak Dökmek Su Dökmek Çimento Dökmek Mesut TORAMAN .isgdem.

osgb.SORULAR 556-Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir Yangın merdiveni kullanmak Teras katına çıkmak Asansör kullanmak Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek Mesut TORAMAN .com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.

tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.SORULAR 557-Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddeyi.com www. yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli özellik hangisidir Alevlenen maddenin yanmasını sürdürmesi Isı kaynağına bağlı olmaksızın yanıp sönmesi (bir yanıp-bir sönmesi) Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi Birbirini ayıran özelliği yoktur Mesut TORAMAN .

osgb.isgdem. manvel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı Günün 24 saatinde tam kapasite çalışamaması Mesut TORAMAN .com.SORULAR 558-İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.

com.SORULAR 559-Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir Hava (Oksijen) Zincirleme reaksiyon Yanıcı madde Isı (Kıvılcım) Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr .osgb.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.isgdem.tr .com www.SORULAR 560-İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araçlarından değildir Korkuluklar Platformlar Güvenlik ağları Vücut tipi emniyet kemerleri Mesut TORAMAN .

com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR 561-Şantiye sahasına personel girişi nasıl yapılmalıdır Çalışanın ustalık belgesi var ise girmelidir Taşeron işçisi ise girmelidir İş güvenliği sorumlusundan izinli olmalıdır Şantiyede çalışma arkadaşı var ise giriş yapmalıdır Mesut TORAMAN .com.osgb.isgdem.

SORULAR 562-Şantiyede risk analizi yapılmasının nedeni hangisidir Sistemli çalışıldığını göstermek Muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek Şantiye bölüm çalışanlarının sayısını tespit etmek Sigortasız çalışanı tespit etmek Mesut TORAMAN .tr .isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.

Kişisel koruyucular verilir Mesut TORAMAN .osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .isgdem.com.SORULAR 563-Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş güvenliği yönünden hangisini uygulamak doğru olur Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhalara bakmak yeterlidir denilir Şantiye iş güvenliği kurallarına uymakta serbest olduğu söylenir Şantiye içerisinde araçla dolaşabileceği söylenir İş güvenliği yönünden bilgilendirilir.

com www.SORULAR 564-Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş güvenliği yönünden yapılması yanlış olan hangisidir Şantiye hız sınırına uyulmalıdır Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat etmelidir Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .osgb.

SORULAR
565-Hangisi şantiyedeki tuvalet ve yıkanma yerleri için aranan şartlardan biri değildir
Çalışma alanlarına kolayca ulaşılabilecek konumda olmalıdır Kapıları geniş olmalıdır Birbirinden ayrı, temiz, yeterli sayı ve büyüklükte olmalıdır Ulaşım kolaylığı sağlamak için, doğrudan çalışma yerlerine ve yemek yerlerine açılmalıdır

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
566-İskelede çalışılırken yapılmaması gerekeni bulunuz

Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
567-Aşağıdakilerden hangisi şantiyede acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir

Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
568-Şantiyede malzemeler nerelere depolanmalıdır, yerleştirilmeleri nasıl olmalıdır. Doğru olanı bulunuz

Çalışma alanında depolama yapılmalıdır Belirtilmiş (tahsis edilmiş) alanlara yapılmamalıdır Su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmelidir Tüm malzemeler uygun taşıyıcılarla taşınmasına gerek yoktur

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
569-Şantiye çöpleri atılır iken nelere dikkat edilmelidir. Doğru olanı işaretleyiniz
Petrol, yağ vb. atıkları atık dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur Metal parçaları, kablo vb. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır Ahşap, mukavva, kağıt vb. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından dökülmemelidir Çöplerin kapalı ve ayrı tutulması mali, hijyen ve zaman kazancı sağlar

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
570-Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır

Yol yapım işleri Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması Arama amacıyla sondaj yapılması

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
571-Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur

Metal İnşaat Kimya Maden

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
574-Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az kaç metre yukarıda olmalıdır
0,5 m 1m 1,5 m 2m

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
575-Kazı işlerinde, kaç metre derinlikten sonra işçilerin inip çıkmaları için el merdivenleri bulundurulmalıdır

1,5 m 2m 2,5 m 3m

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
576-Güvenli olarak yerleştirilmiş bir seyyar merdivenin üst noktasının dayandığı yerden zemine olan düşey mesafesi, merdivenin zeminden duvara olan yatay mesafesinin kaç katı olmalıdır

3 4 5 6

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
577-Aşağıdaki seyyar merdiven kullanma kurallarından hangisi yanlıştır
Merdivenin en üst basamağında çalışılmaz Merdivenin üst noktası sağlam bir yere dayanmalıdır Ahşap merdivenler korumak için boyanmalıdır Merdivenler yatay pozisyonda kullanılmaz

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
580-Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir ………………… hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir Sağlık ve Güvenlik Planı İşyeri Güvenlik Planı İş Güvenliği Kuralları Planı Yüksekte Çalışma Planı

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
581-İzin verilen kişilerin dışında başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak aşağıdakilerden hangisinin asıl görevidir

Proje Sorumlusu Hazırlık Koordinatörü İnşaattan Sorumlu Ustabaşı Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
582-Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi
Sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli Sarımtırak renkte olmalı Güçlü beyaz renkte olmalı Gün ışığına yakın parlak renkte olmalı

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

SORULAR
583-Kapalı Yapı Alanlarındaki acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır
Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı Raylı veya döner kapı olmamalı

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

tr .com.osgb.SORULAR 584-Açık Yapı Alanlarında alçak veya yüksek seviyedeki hareketli veya sabit çalışma yerlerinin sağlamlık ve dayanıklılığı için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır Çalışan işçi sayısı Maruz kalabileceği dış etkiler Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı Alçak ve yüksek yer işaretleri Mesut TORAMAN .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

orta seviyesinde bir ara korkuluk ve …………….A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. bir trabzan.. bulunacaktır.isgdem. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir Tabanında eteklik Bunları bağlayan çaprazlar Aralarında yeterli genişlik Aralarında yeterli yükseklik Mesut TORAMAN .SORULAR 585-İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az.com www.com.tr .osgb.

tr .com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.SORULAR 587-Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği performans ölçüm metodu değildir Çalışma ortamlarının yasal mevzuatlara göre uygunluk testleri Çalışanların hareket biçim . olaylar ve uygunsuzlukların takibi ve incelenmesi Mesut TORAMAN .tarzları Periyodik muayeneler Kazalar.

SORULAR 588-Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır Planlama Uygulama Yönetimin Gözden Geçirmesi Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.com.tr .com www.

Acil Durum İş sağlığı ve İş güvenliği.tr . acil durum Mesut TORAMAN . Proses Güvenliği.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.ISO 9000-ISO 14001-OHSAS 18001 ortak yanları nelerdir Toplumun Bilinçlendirilmesi.isgdem. çevre koruma. Proses güvenliği Çevre koruma.com www.com. ürün sorumluluğu İş sağlığı ve güvenliği.SORULAR 589.

tr .SORULAR 590-Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim neresidir Üst Yönetim Çalışanlar ve sendika Taşeronlar Üst yönetim.osgb. çalışanlar ve sendika.isgdem.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. taşeronlar Mesut TORAMAN .

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .com www.isgdem.SORULAR 591-Standartlar ile ilgili olarak hazırlanan prosedürlerin sürekli yenilenmesi gerekli midir Gerekir Gerekmez Risk oluştuğunda Dış denetleme öncesinde Mesut TORAMAN .

isgdem.osgb.ISO 14001 standardının temel felsefesinin öncelikli sıralaması aşağıdakilerden hangisidir 1-Çevreye gerçekçi yaklaşım ve koruyucu önlemlerin alınması 2-İş sağlığı ve iş güvenliği koruyucu önlemlerin alınması 3-Atık ve enerji yönetimi 4-Bilgilendirme.SORULAR 592.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. iletişim ve eğitimin sağlanması 1-2-3-4 3-2-1-4 4-1-2-3 2-1-3-4 Mesut TORAMAN .com www.tr .com.

tr . 2-Politikanın amaçlarını belirlemek işletme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla prosedürler hazırlamak 3-Çalışanların katılımını sağlamak 4-Yeterli kaynakları sağlamak 1-2-3-4 2-3-4-1 4-2-3-1 2-3-1-4 Mesut TORAMAN .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının en önemli adımlarını sıralayınız 1-Sürekli yarar-maliyet performans gelişimini sağlamak.SORULAR 593.osgb.

isgdem.I.SORULAR 594-Periyodik Durum Değerlendirmeleri yapılırken öncelikli nelere dikkat edilmelidir 1-I.com www.G.com.tr .S.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. yönetim performansının genel yapısı işlerliği 2-Sistemin bileşenlerinin performansı 3-Denetleme bulguları 4-İç ve dış faktörler 1-2-3-4 1-2-4-3 3-2-4-1 2-3-4-1 Mesut TORAMAN .

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.SORULAR 595-Türkiye’nin imzalamadığı kimyasallar ile ilgili sözleşme hangisidir 161 nolu sözleşme 170 nolu sözleşme 184 nolu sözleşme 196 nolu sözleşme Mesut TORAMAN .osgb.com.tr .

Seveso direktifi Seveso direktifi Basel Konvansiyonu Kyoto iklim sözleşmesi Mesut TORAMAN .isgdem.com.tr .com www.SORULAR 596-Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili direktifler nelerdir 174-181 ILO direktifi.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

)İnert Mesut TORAMAN .com www.)Fibrojen d.)Radyoaktif b.)Asbest c.krokidolit hangi cins tozlardır? a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.antofillit.tr .aktirolit.)Krizotil.osgb.isgdem.• • • 597.com.amozit.

• 598.)25 Mesut TORAMAN .)Kristal ya da Si02 toz miktarı %5 den az olduğu taktirde ESD(Eşik Sınır Değer) kaç mg / m3 olarak kabul edilir? • a.tr .isgdem.com www.)12 d.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.)5 b.)2 c.com.osgb.

)1 Mesut TORAMAN .tr .com.)8 b.com www.• 599.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.)Tozla mücadelede toz yoğunluğunu ESD’nin altında tutmak gayesiyle gerekli özellikleri sağlayan toz maskesi ile bir vardiyada en çok kaç saat çalışılabilir? • a.)4 d.)6 c.osgb.

com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.)Asbest solunumu ile aşağıdaki hastalıklardan hangileri insan vücudunda oluşabilir? • a.isgdem.)Asbestozis c.tr .com www.)Akciğer kanseri d.)Hepsi Mesut TORAMAN .)Mezoteliyom b.• 600.

)1 b.)11 Mesut TORAMAN .osgb.• 601.isgdem.tr .1 d.)0.lif / mililitre elyaf konsantrasyonu altında tutulması gerekir? • a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.1 c.)Asbest tozlarının riskinden korunmada ideal olan asbest tozunun 1 mililitre havada …..)1.

• 602.osgb.)Gürültülü ortamda çalışma sonucu insan kulağında geçici veya kalıcı işitme kaybı oluşur.Kalıcı işitme kaybının görüldüğü ilk frekans kaçtır? • a.)1200MHz d.com www.isgdem.com.)400Hz b.)60GHz Mesut TORAMAN .)400KHz c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

)Odyometre d.tr .• 603.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.com www.osgb.)Aerometre c.)Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi hangi aygıtla ölçülür? • a.)Voltmetre b.)Ampermetre Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.)Sintillasyon verisi Mesut TORAMAN .osgb.tr .)Film dozimetresi d.com.• 604.)Odyogram b.)Röntgen filmi c.com www.isgdem.)Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçüldüğünde elde edilen sonuç belgesi hangisidir? • a.

fizyolojik.com www.performans ve sesli haberleşmeyi ilgilendiren fiziksel risk etmeni hangisidir? • a.isgdem.)İnsan vücudu üzerindeki etkilerini fiziksel. psikolojik.tr .com.• 605.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.)Titreşim d.osgb.)Nem Mesut TORAMAN .)Basınç b.)Gürültü c.

Gürültüyü kaynakta azaltmak.) İşyerinde gürültüden korunma yöntemleri düşünüldüğünde.)1 b.osgb.tr .com www.• 606.3.Gürültüyü gürültüye maruz kalan kişide engellemek.2.isgdem.com.Ses enerjisini yayıldığı ortamda engellemek.)2 c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.olasılıklarından hangisi uygundur? • a.1.)3 d.)Hepsi Mesut TORAMAN .

com.• 607.)92 d.com www.osgb.5 saata kadar çalışılabilir? • a.isgdem.)80 b.tr .)120 c.)Gürültü şiddetinin kaç dB olduğu işlerde günde 7.)95 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.5 saatten fazla çalışılamaz koşulunun oluştuğu işyerinde maksimum gürültü şiddeti ne kadar olabilir? • a.)65 c.)80 d.tr .)92 Mesut TORAMAN .)Gürültülü iş ortamında 7.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.)40 b.com www.com.• 608.

isgdem.)1/8 Mesut TORAMAN .com www.)4 b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.5 d.tr .com.• 609.)Gürültü şiddetinin 115 dB olduğu bir ortamda gürültüye maruz kalma süresi maksimum kaç saat olmalıdır? • a.)7.osgb.)2 c.

• 610.tr .)İşitme eşiği d.)Ağrı eşiği b.com www.osgb.isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.)Dikey matkap c.)Kuvvetlice bağırma Mesut TORAMAN .)Gürültü düzeyinin 0 (sıfır) dB olduğu durum aşağıdakilerden hangisi olabilir? • a.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.)Ağrı eşiği olarak adlandırılan gürültü ortamında gürültü düzeyi kaç dB dir? • a.)120 Mesut TORAMAN .tr .)140 c.)80 d.)20 b.com.isgdem.com www.• 611.osgb.

)90-120 c.)30-65 Mesut TORAMAN .com www.tr .)140’dan büyük b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.• 612.)Kulak zarının patlamasına neden olabilecek gürültü ortamında olası gürültü düzeyi aralığı (dB) ne kadardır? a.com.)65-90 d.osgb.

• • 613.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.osgb. Gaz.tr . buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdaki bölge sınıflarından hangisine girer? A) Bölge 0 B) Bölge 1 C) Bölge 20 D) Bölge 21 Mesut TORAMAN .com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.tr .1 lif/m3 B) 0.01 lif/cm3 C) 0.com.0 lif/m3 Mesut TORAMAN .• • 614.osgb.1 lif/cm3 D) 1. Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu için limit değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 0.

com.com www.isgdem.• 615. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren koşullardan değildir? • A) Ortam ölçümleri sonuçlarının sınır değerler içerisinde olduğu durumlarda • B) Maruziyet sınır değerinin aşılması durumunda • C) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda • D) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr .

com. Tehlikeli kimyasallar vücuda en çok hangi yolla alınır? A) Deri C) Gözler B) solunum D) Sindirim • Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 616.tr .osgb.isgdem.com www.

Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler hangi tehlikeli madde sınıfında yer alırlar? A) Patlayıcı C) Tahriş edici B) Alevlenir D) Oksitleyici • Mesut TORAMAN .tr .com.com www.isgdem.• 617.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.com.• 618.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr .isgdem. B) 8 saatlik referans dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortama değer C) 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken sınır değer D) Deri yoluyla maruziyet sonucu aşılmaması gereken limit değer Mesut TORAMAN . Mesleki maruziyet sınır değer için verilen TWA aşağıdakilerden hangisini ifade eder? • • • • A) Herhangi bir zamanda 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarıdır.

com.tr .osgb.Beyaz asbest B) 1996 .Kahverengi beyaz asbest Mesut TORAMAN .isgdem.• 619.Kahverengi ve mavi asbest D) 2004 .Kahverengi ve mavi asbest C) 2001 .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 .

isgdem.com www.com.osgb.• 620.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre işyerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) B) C) D) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi Yangın güvenliği sorumlusu İşçi Temsilcisi Kurtarma Ekip Sorumlusu Mesut TORAMAN .

• 621.com.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya bir örnektir? A) Demirin paslanması B) Elektrik sobasının yanması C) Parlama alt limiti üstündeki parlayıcı buhar yanması D) Parlama üst limiti altındaki parlayıcı buharın yanması Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdakilerden hangi durumda statik elektrik oluşmaz? A) Akışkan sıvının yalıtılmış boru içinde hızla nakli B) Tozların yalıtkan boru içinde hava ile hızla nakli C) Toz malzemenin bant konveyörlerle nakli D) Yoğunluğu yüksek sıvının boru içinde düşük hızla nakli Mesut TORAMAN .osgb.com.tr .isgdem.• 622.

insan kulağının en düşük işitme referans değeri olarak aşağıda verilen değerlerden hangisi esas alınır? A) B) C) D) 15 mikro Bar 20 mikro Bar 15 mikro Paskal 20 mikro Paskal Mesut TORAMAN . İşyerlerindeki gürültünün ölçülmesinde.isgdem.tr .com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 623.osgb.

Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanması.isgdem.com.osgb. aşağıda verilen hususlardan hangisi için geçerlidir? A) B) C) D) Meslek hastalığının artması İş veriminin artması İşe devamsızlığın artması İş kazalarının artması Mesut TORAMAN .com www.• 624.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.tr .• 625.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki radyant ısıya maruziyetin önlenmesi için alınabilecek en iyi tedbirlerdendir? A) İşçilere ince kumaştan yapılmış iş elbiseleri vermek B) Radyant ısı kaynağı ile maruz kalan kişi arasına radyant ısıyı absorblayan engel koymak C) Radyant ısı kaynağı ile maruz kalan kişi arasına radyant ısıyı yansıtan engel koymak D) İşçilere kalın kumaştan yapılmış iş elbiseleri vermek Mesut TORAMAN .osgb.com www.

tr . Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi formlarındaki LD50 ve LC50 değerlerindendir? A) B) C) D) En düşük doz-En düşük konsantrasyon Maksimum doz-Maksimum konsantrasyon Alçak doz-Alçak konsantrasyon Öldürücü doz-Öldürücü konsantrasyon Mesut TORAMAN .isgdem.• 626.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.com.

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Malzeme güvenlik bilgi formlarındaki S1-S24 aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Kilit altında muhafaza ediniz-Deriyle temas.osgb.tr .com.• 627.tan sakınınız B) Hava ile temastan sakınınız-Gözle temastan sakınınız C) Su ile temastan sakınınız-Hava ile temastan sakınınız D) Uygun koruyucu elbise ile çalışınız-Uygun koruyucu eldiven kullanınız Mesut TORAMAN .com www.

com www.• 628.tr . denetim ve gözetim sağlanması Mesut TORAMAN .yonu yapılması B) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı nedeniyle. aşağıda belirtilen.com.lerden hangisinin yapılması gerekmez? A) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizas. uygun makine ve ekipman sağlanması C) Acil eylem plânı hazırlanması D) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol.osgb.isgdem. işçilerin sağlık ve güvenliği yönün.den önemli bir risk bulunmadığının belirlenmesi veya bu alınan önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde.

com www.• 629.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre risk değerlendirilmesi en geç kaç yılda bir yenilenecektir? A) 2 B) 5 C) 8 D) 10 Mesut TORAMAN .isgdem.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.osgb. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre ikame yöntemidir? A) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemlerinin uygulanması B) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilmesi. sağlık gözetimi yapılması Mesut TORAMAN .isgdem.tr . uygun malzeme ve ekipman kullanılması C) Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması D) Riskin özelliğine göre.• 630.

tr . doku. ortam havasında bulunan kimya. solunan hava ya da bunların kombinasyonundaki madde veya metabolitlerinin uygun referanslarla karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlen.com www.rının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler C) Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendiril.• 631.osgb. dışkı.isgdem.dirilmesi Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. salgı.com. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle sağlık gözetiminin tanımıdır? A) Kimyasal maddelerle etkilenme sonucu işçinin tedavisinin yapılması B) Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumla.mesi için.salların maruziyet limit değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi D) Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendiril.mesi için.

com.com www.tr .• 632.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir? A) Patlama C) Yangın B) Yanma D) Parlama Mesut TORAMAN .osgb.

prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri C) Çalışanların sağlık gözetimi D) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakla.isgdem. kullanılan maddeler. B) işyerinde bulunan tesis.osgb. Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.rının bulunma.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 633.com. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri Mesut TORAMAN .tr .com www.

• 634. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır? A) Patlayıcı ortam C) Yanıcı madde B) Parlayıcı madde D) Patlayıcı madde

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 635. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir? A) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır B) Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı, güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır C) Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır D) Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 636. Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Geri gidişlerinde sesli yada ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır B) Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir C) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunma- sına izin verilir D) Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 637. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucula- rında bulunması gerekli özelliklerden değildir? A) Metal yada benzeri malzemeden yapılacaktır B) Kullanımı kolay olacaktır C) Makine ile ilgisi olmamakla birlikte makine çevresinde bulunanların da hareketli kısımlarla temasını önleyecektir D) Makineden toz ve gaz çıkışını da önleyecektir

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 638. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucula- rında aranan özelliklerden biri değildir? A) Amaca uygun olacaktır B) Üretimin kalitesini bozmayacaktır C) Üretimi aksatmayacaktır D) İşçinin operasyon noktasına ulaşmasını engellemeyecektir

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 639. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde, değişik iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerine kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgelerden aşağıdakilerden hangisi istenmez? A) Beyanname (iki nüsha) B) Mimari proje (iki nüsha) C) Küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin kurma izni belgesi (iki nüsha) D) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha)

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 640. Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır? A) B) C) D) Sosyal Sigortalar Kanunu İş Teftiş Tüzüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 641. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir? A) B) C) D) Sanayi ve Ticarette İş Teftişini İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını İş Sağlığı Hizmetlerini Çalışma Ortamının Niteliklerini

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 642. Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir? A) B) C) D) İşverenin kendisi Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşyerinde çalışanların tümü

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 643. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır. B) Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. C) Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. D) Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 644. Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? A) B) C) D) Kullanım süreleri İşyerindeki çalışan sayısı Maruziyet sıklığı İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 645. Aşağıdaki durumların hangisinde kulak koruyucularının kullanımı zorunluluğu başlar? A) B) C) D) Gürültü düzeyi 75 db(A)’ya ulaştığında Gürültü düzeyi 80 db(A)’ya ulaştığında Gürültü düzeyi 85 db(A)’ya ulaştığında Gürültü düzeyi 90 db(A)’ya ulaştığında

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 646. Çalışma hayatının denetiminden sorumlu iş müfettişleri Bakanlığın hangi birimine bağlı olarak görev yaparlar? A) B) C) D) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Genel Müdürlüğü Bölge Çalışma Müdürlüğü

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 647. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir? A) 1982 tarihli Anayasa B) 4857 sayılı İş Kanunu C) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik D) 81 numaralı İLO sözleşmesi

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

• 648. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) B) C) D) Yapılan işin özelliği Havalandırma sistemi İşyerinin büyüklüğü Çalışan sayısı

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

isgdem. En az kaç işçinin çalıştığı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanmalıdır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.tr .• 649.

osgb.isgdem. Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapıları olarak kullanılamaz? A) B) C) D) Yukarı doğru açılan kapılar Dışarıya doğru açılan kapılar Döner kapılar Saydam kapılar Mesut TORAMAN .• 650.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr .com.

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 651. Çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski.com. İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında.tr . tehlikeli bir şekilde sürüklenme veya düşme ve istem dışı kurtulma hareketleri esnasında işçilerin zarar görmemeleri sağlanacaktır Mesut TORAMAN . alınan güvenlik önlemle.osgb.isgdem. aşağıdakilerden hangisi alınacak önlemlerdendir? A) Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir B) Taşıma kabini düşme risklerinde darbelere karşı daha dayanıklı bir malzemeden yapılacak ve her çalışmadan önce kontrol edilecektir C) Olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır D) Taşıma kabininde çarpma.rine rağmen önlenemiyorsa.

tr .isgdem.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. Basınç altında kabin mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar “Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği” uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır? A) Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden B) Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından C) Alaşımlı çelik malzemelerden D) Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan Mesut TORAMAN .• 652.

25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır D) İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır Mesut TORAMAN .• 653.isgdem.com.tr .osgb.5 katına eşit hidrostatik test uygulanır B) Tasarım basıncının 1. Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) İşletme basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır C) Tasarım basıncının 1.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.com www.osgb.• 654.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr . Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir? A) B) C) D) Kabın öngörülen kullanım amacı Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları İşaretlemeler Tehlikelerin renk kotları Mesut TORAMAN .com.

osgb. Basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri hangi basınçta açacak şekilde ayarlanmalıdır? A) B) C) D) Azami çalışma basıncının 1.5 katına İşletme basıncına Ortalama çalışma basıncının %25 üzerine Azami İşletme basıncının 1.• 655.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.1 katına Mesut TORAMAN .tr .isgdem.

com.isgdem.tr .osgb.com www. Aşağıdakilerden hangisi izin verilen en yüksek işletme gerilimi 1kV ile 36 kV (36 dahil) olan hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 656.

com www. Havai hat ağaç direklerinde yapılacak çalışmalara başlanmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A) Bir ağaç direğe sağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalıdır B) Direğe tırmanmadan önce ya bir çekiç ile dip tarafına vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilmeli.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. ya da dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmelidir C) Direk üzerinde yapılan çalışmalar mümkün olduğunda sepetli vinçlerle yapılmalıdır D) Çalışmaya başlanmadan en önce izolatör sıkı bağları çözülmelidir Mesut TORAMAN .com.isgdem.tr .• 657.osgb.

Aşağıdakilerden hangisi şebekeden beslenen tesislerde.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.• 658. kullanılan yedek elektrik üretim aygıtı (jeneratör) ile şebekeyi ayıran işletme elemanıdır? A) Kesici C) Enversör şalter B) Sigorta D) Termik şalter Mesut TORAMAN .tr .osgb.isgdem.

grup elektrikçilerin işletme ve bakım yetkileri aşağıdakilerden hangi güç ve gerilim değerlerine kadardır? A) 2000kW.com.tr . 35kV B) 1500kW.• 659. 35kV C) 1000kW. 400V Mesut TORAMAN . 35k D) 500kW.isgdem.com www. Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre 2.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki.

com.tr . B) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.com www. Aşağıdakilerden hangisinde işveren veya proje sorumlusu yapı işine başlamadan önce Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirim vermekle yükümlüdür? A) Tüm yapı işleri ile ilgili işlerde. D) Yapı işi 20 işgününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 dan fazla işçi çalışacaksa Mesut TORAMAN .osgb. C) Yapı işi 10 işgününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 den fazla işçi çalışacaksa.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.• 660.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. Yapı işlerinde hazırlanması gereken “sağlık ve güvenlik plânı” aşağıdakilerden hangisi tarafın.dan hazırlanmaz? A) B) C) D) İşveren Koordinatör Proje sorumlusu İş sağlığı ve güvenliği kurulu Mesut TORAMAN .osgb.• 661.com.tr .isgdem.

D) Yapı iş defteri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından tasdiklenir.com www. B) Yapı iş defteri Noter tarafından tasdiklenir.osgb. Aşağıdakilerden hangisi yapı iş defteri ile ilgili değildir? A) Yapı iş defterinin sayfaları bir asil bir suret olarak doldurulur.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.• 662. Mesut TORAMAN .isgdem. C) Yapı iş defteri fenni yeterliliği bulunan kişiler tarafından tutulur.

yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda.com.tr . Cam.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.• 663.isgdem. saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş.com www. aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) B) C) D) Çatı merdiveni Uygun korkuluk Baret Çelik burunlu ayakkabı Mesut TORAMAN .

Yapı iş defterine aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru değildir? A) Kazı kontrolü C) İskele kontrolü B) Kalıp kontrolü D) Beton kontrolü Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.• 664.tr .com.com www.

Sert kaya.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www. betonlaşmış çakıl. sert kalker. gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç cm’den daha derin kazılarda. killi şist kaya.tr . sert şist. yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacaktır? A) 100 B) 150 C) 200 D) 250 Mesut TORAMAN .isgdem.• 665.

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir? A) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi B) İşçinin işyerinde intihar etmesi C) İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması D) İşyerinde kule vincin devrilmesi Mesut TORAMAN .tr .? A şıkkı • 666.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.

isgdem. Ölümlü iş kazalarının dağılımında en fazla ölüm hangi meslek kolunda meydana gelmektedir? A) B) C) D) İnşaat Metal eşya sanayii Kömür Madenciliği Dokuma Mesut TORAMAN .• 667.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.com.osgb.

40 B) 2.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde Toplam PTEGS (Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı) 1.600.10 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.tr .000 olup toplam iş kazası sayısı 80 dir.• 668. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösteren iş kazası sıklık hızı kaç olmalıdır? A) 1.30 C) 0.com www.20 D) 3.

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb. Aşağıdakilerden hangisinde İş Kanununa göre.com www. yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi C) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek işçinin işvereni yanıltması D) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi Mesut TORAMAN .• 669. iş akdinin işverence feshinde kıdem tazminatı hakkı doğurur? A) İşçinin kendi kastından doğacak bir hastalığa uğraması halinde.tr . bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi B) İşçinin işyerinde.

tr .• 670.osgb.com www. çalışma konusunu. işyerinin unvan ve adresini. çalıştırılan işçi sayısını. varsa işveren vekili veya vekillerinin ad soyad ve adreslerini ne kadar süre içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? A) 1 hafta C) 1 ay B) 15 gün D) 3 ay Mesut TORAMAN . bu kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerinin çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren işveren. İş Kanuna göre.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. işin başlama veya bitme gününü. adresini. kendi ad soyad ya da unvanını.com.isgdem.

iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İş Kanuna göre işveren.com www.? • 671.com.osgb.isgdem. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından ne kadar süre içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz? A) 3 iş günü C) 15 iş günü B) 6 iş günü D) 30 iş günü Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev. Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşveren. iş güvenliği uzmanının görevini etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için işletme içinde gerekli plânlama ve düzenlemeleri yapmasına imkan sağlar.tr . işyerinde başka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir. C) İş güvenliği uzmanı.com.osgb.• 672.com www. bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi için kendisine sağlanan çalışma süresi içinde başka bir işle de görevlendirilebilir. B) İşveren. Mesut TORAMAN . D) İşveren. işyerinde görev yapan iş güvenliği uzmanının çalışma şartları ile yetki ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

bu durum taraflarca ne kadar süre içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir? A) 3 iş günü C) 10 iş günü B) 5 iş günü D) 15 iş günü Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 673. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev.com.com www.tr .isgdem. iş güvenliği mühendisi ile işveren arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde.osgb. Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.isgdem.• 674. Elle taşıma işlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi bireysel risk faktörlerinden sayılmaz? A) B) C) D) İşçinin fiziki yapısı İşçinin yetersiz dinlenme süresi İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması Mesut TORAMAN .com.osgb.

com www.com. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işi değildir? A) Yükün işçi tarafından elle ve beden gücü kullanılarak kaldırılması B) Yükün birden fazla kişi tarafından başka bir yere götürülmesi C) Yükün mekanik bir araç yardımıyla taşınması D) Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması Mesut TORAMAN .• 675.osgb.tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www. Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin “acil kaçış” anlamı veya amacı vardır? A) Yeşil B) Kırmızı C) Sarı D) Mavi Mesut TORAMAN .tr .• 676.isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

com www. Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir? A) B) C) D) Yasaklayıcı işaretler Uyarı işaretleri Sesli işaretler Yangınla mücadele işaretleri Mesut TORAMAN .com.isgdem.tr .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 677.

osgb.isgdem.tr .com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 678. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekreteridir? A) B) C) D) İşveren veya işveren vekili İşyeri hekimi İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı Sivil savunma uzmanı Mesut TORAMAN .

osgb.com. Aşağıdakilerden hangileri seçimle iş sağlığı ve güvenliği kurul üyesi olur? A) İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı B) İnsan kaynakları.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 679. ustabaşı veya usta Mesut TORAMAN . sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli kişi C) İşyeri hekimi veya hemşiresi D) İşyerinde görevli formen.isgdem.personel.

kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. C) Kurul. D) İşveren veya vekili toplantı için gerekli yeri.osgb.• 680.com www. üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İş sağlığı ve güvenliği kurulları danışman kurul niteliğinde olup. araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.com.isgdem. kararlarıyla bağlayıcı değildir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. B) Kurullar en az ayda bir kere toplanır.tr . Mesut TORAMAN .

sabotaj ve benzerleri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek Mesut TORAMAN . Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkilerinden biri değildir? A) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek B) İşverenler. iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür C) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek D) İşyerinde yangınla.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. doğal afetlerle.isgdem.com.com www.• 681.tr .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C) Gerekli deneyime sahip kimselerin ocağa girmesinde sakınca yoktur.tr . B) Teknik nezaretçi sürekli ocakta bulunmalıdır.osgb.com www.5 m/sn den büyük hızlarda) taşıma yapılan galerilerde araçlarla galeri yan duvarları arasında en az 50 santimetrelik yaya yolu bırakılır. Mesut TORAMAN . Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Mekanik araçlarla (1.isgdem.com. D) 42 volta kadar olan gerilimler küçük gerilim olarak kabul edilir.• 682.

com www. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bakır üretimi IV. risk grubundadır. Mesut TORAMAN . B) Mermer ocaklarına B Sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları atanabilir.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C) Yeraltında çalışan işçiler için kayıt defteri tutulacaktır D) Emniyet lambalarında yakıt olarak ancak gaz yağı kullanılır.tr .• 683.osgb.isgdem.

isgdem.com www. D) Patlayıcı maddelerin kullanımı ancak bu konuda eğitilmiş yetkili kişilerce yapılır. C) Yer altı çalışmaları birbirinden bağımsız en az iki yolla yer üstüne bağlanmalıdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Havasında % 2’den fazla metan bulunan yerlerde çalışma yapılabilir. B) Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenmelidir.tr .com.• 684. Mesut TORAMAN .osgb.

• 685.isgdem.osgb. yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorundadır.tr .com www. C) İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır. B) Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. D) İşveren. Mesut TORAMAN .

com.isgdem.tr .• 686.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Patlayıcı maddeler için tüketim defteri tutulmalı B) Ocaklarda havalandırma plânı olmalı C) Teknik nezaretçinin en az ayda bir ocağın denetimini yapmalı D) Grizulu ocaklarda anti grizu malzeme kullanılmalı Mesut TORAMAN .

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma.com www. her işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur C) Sondaj kuyusu açılması sırasında püskürmelerden korunmak için uygun kontrol ekipmanı bulundurulmalı D) Kömür tozu patlamasını önlemek için kullanılacak taş tozunda % 10’dan fazla kristal yapıda SiO2 bulunmamalı Mesut TORAMAN .com.tr .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. yetkili bir kişinin gözetiminde yapılmalı B) Aynı işyerinde birden çok işletmeye ait işçilerin bulunması durumunda.isgdem.• 687.

Mesut TORAMAN . Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Her çeşit madenlerin aranması ve sondaj işlerinde genç işçiler çalıştırılabilir.isgdem.osgb. B) Taşocaklarında her çeşit taşın çıkarılma ve işlenmesi işlerinde kadınların ve genç işçilerin çalışması yasaktır.com www.com.• 688.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. D) Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işlerinde genç işçiler çalıştırılabilir. C) Taşocaklarında her çeşit taşın çıkarılma ve işlenmesi işlerinde genç işçiler çalıştırılabilir.tr .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb. grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarı çapındaki bir alan içinde grizu ölçümü yapmalı Mesut TORAMAN . Grizulu maden ocaklarıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Grizulu ocaklarda alüminyum kovanlı kapsül kullanılmalı B) Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanmalı C) Çalışmalar metan gazı riski dikkate alınarak yapılmalı D) Ateşçi.isgdem.• 689.tr .com.

botu. Denizlerdeki çalışmalarda kullanılacak cankurtaran sandalı. simidi ve yeleği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yeterli bir süre hayatta kalmayı sağlayacak uygunlukta ve donanımda olmalıdır.com. Mesut TORAMAN .• 690. B) Kurtarma ekibindeki işçilere yetecek sayıda olmalıdır. C) Kullanıldıklarında dikkat çekici renklerde olmalıdır.isgdem.osgb. D) Türü işyerine uygun özellikte olmalıdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.

• 691. A) B) C) D) Yanmaz-Patlayıcı-Patlayıcı Patlayıcı-Yanıcı-Patlayıcı Yanmaz-Yanmaz-Patlayıcı Patlayıcı-Patlayıcı-Patlayıcı Mesut TORAMAN .isgdem. Aşağıda verilen ifadelerden.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www. karbon dioksit –karbon monoksit – metan gazları için sırası ile hangisi doğrudur.osgb.com.

tr .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. etkili.com www.osgb.• 692.isgdem. İşyerlerinde yapılması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin. sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır? A) B) C) D) İşyeri ortamının ölçülmesiyle Kontrollerin yapılmasıyla Belge Sisteminin yerleştirilmesiyle İş ekipmanlarının kontrolüyle Mesut TORAMAN .

osgb.isgdem. Bir işletmede yapılacak periyodik kontrol.com www. bakım ve ölçümlerin plânlanması kim tarafından yerine getirilir? A) B) C) D) İşyeri hekimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşyeri sağlık birimi İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman Mesut TORAMAN .com.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 693.

osgb.com www.isgdem.tr . Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir? A) Tehlike C) Tehlike ve Risk B) Kaza D) Risk Mesut TORAMAN .com.• 694.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

düzeyi ve süresi C) Kimyasal maddenin miktarı.osgb.com.tr .isgdem. kullanma şartları ve kullanım sıklığı D) Yapılacak sağlık gözetimleri Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları B) Maruziyetin türü.• 695.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. C) Asıl işveren.tr . alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur? A) Sadece alt İşveren sorumludur. alt işverenle birlikte sorumludur. D) İş Güvenliği Uzmanı sorumludur Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.com www.• 696. B) Sadece asıl işveren sorumludur. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerle-rinde.

isgdem. D) Deneme süreli iş sözleşmesi olanlara eğitim verilir.com. İş sözleşmesinin türüne göre çalışanlara eğitim verilmesi yükümlülüğünün belirlenmesinde aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A) İş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın çalışanlara eğitim verilir.com www. Mesut TORAMAN .tr .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi olanlara eğitim verilir. B) Belirli süreli iş sözleşmesi olanlara eğitim verilir.• 697.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı aşağıdaki hangi kanunda tanımlanmıştır? A) B) C) D) 4857 sayılı İş Kanunu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Umumi Hıfzısıhha Kanunu Borçlar Kanunu Mesut TORAMAN .com www.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.com.• 698.

tr .osgb.com www.com. Aşağıdakilerden hangisi işyerinde alınacak teknik önlemlere ilişkin hükümleri içermez? A) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği B) Titreşim Yönetmeliği C) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik D) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.• 699.

osgb.com www.tr .• 700.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com. Aşağıdakilerin hangisi İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonuna İlişkin hükümleri kapsar? A) İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik B) İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği C) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik D) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Mesut TORAMAN .

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku yönünden işverenlerin işçiyi gözetme borcunu düzenleyen hükümleri içerir? A) B) C) D) Türk Ceza Kanunu Umumi Hıfzısıhha Kanunu İş Kanunu Borçlar Kanunu Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.tr .• 701.com www.isgdem.

com www.com.isgdem.tr .osgb. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyet olabilecek işlerden değildir? A) B) C) D) Çimento fabrikalarında çalışma Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma Gıda üretilen fabrikalarda çalışma Tarımda çalışma Mesut TORAMAN .• 702.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

C) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.osgb. D) Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler konusu da eğitim içeriğinde yer alacaktır. Mesut TORAMAN . Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruz kalan işçilere verilecek eğitimlerden değildir? A) Eğitim.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. biyolojik etkenle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecektir.com www.com. B) Yeni veya değişen risklere göre daha önce verilmiş olan eğitim verilecektir.• 703.

Aşağıdakilerden hangisinde kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde risk değerlendirmesi yapılırken geçerli değildir? A) Maruziyet süresi C) Maruziyet şekli B) Maruziyet miktarı D) Çalışanın yaşı Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.• 704.com.tr .isgdem.

B) Madde miktarı işlem için gerekenden fazla olmayacaktır.isgdem.• 705.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb. Mesut TORAMAN . C) Yapılan çalışmalarda ilk önce kişisel korunma yöntemi uygulanacaktır. Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan çalışmalarda aşağıdakilerden hangi önlem yanlıştır? A) Kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır.tr . D) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır.com.

tr .osgb. kontrol ve ölçüm raporlarını hazırlamak C) Acil durum plânlarının hazırlanması ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak D) Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi.com www.com. Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş güvenliği uzmanının görevlerinden değildir? A) İşyerindeki tehlikelerin tanımlanması ve risk değerlendirmesi yapmak B) İşyerinde yapılması gerekli periyodik kontrol ve ölçümleri yapmak. bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor vermek Mesut TORAMAN .• 706. kullanılması.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

risk gruplarında yer alan işyerlerinde görev yaparlar. risk gruplarında yer alan işyerlerinde görev yaparlar. IV.osgb. ve V.com.• 707.tr . B) B sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları. II. ve III. Mesut TORAMAN . bütün işyerlerinde görev yaparlar.com www. C) C sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları. ve IV. III. risk gruplarında yer alan işyerlerinde görev yaparlar. I. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları. II.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. D) A sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları. I.

• 708.tr . Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İSG Yönetim Sisteminin ana elemanlarından değildir? A) B) C) D) İSG Politikası Uygulama ve İşletme Plânlama Ürün Gerçekleştirme Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.com www.

.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.....olmalıdır...com www.. Tehlike tanımlama.• 709...değil ….tr . risk değerlendirme ve risk kontrol prosesleri ….. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) B) C) D) proaktif/reaktif reaktif/proaktif koruyucu/düzeltici önleyici/düzeltici Mesut TORAMAN .osgb.com.isgdem.....

tr .• 710. kimyasallara maruz kalma süreleri ve yasal mevzuat Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. Aşağıdakilerden hangisi performans ölçüm yöntemlerinden biri değildir? A) Çalışanların hareket biçim .tarzları B) İş Güvenliği turları C) Yönetimin gözden geçirmesi D) Çevre örneklemesi.com.isgdem.com www. gürültü.

com www. D) Boşta çalışma gerilimi kaynak yaparken oluşan gerilimden daha yüksektir.osgb. Aşağıdakilerden hangisi elektrik ark kaynağı için sağlık ve güvenlik yönünden doğrudur? A) Boşta çalışma gerilimi kaynak yaparken oluşan gerilimden daha düşüktür.isgdem.• 711. C) Tank. kazan imalatı gibi çalışmalarda alternatif akımla çalışan kaynak makineleri kullanılmalıdır.com. B) Kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimleri tehlikeli gerilim sınırı olan 50 V.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.’un üzerinde olamaz.tr . Mesut TORAMAN .

• 712. asetona emdirilmiş halde bulunur.com. C) Asetilen tüpleri içinde absorpsiyon malzemesi bulunur. D) Asetilen tüpleri içinde asetilen.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. B) Asetilen tüpleri doldurulduktan sonra en az 12 saat bekletilip kullanılmalıdır.isgdem. Mesut TORAMAN .tr . Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Asetilenin temas ettiği malzemeler bakırdan ve en az %70’lik bakır alaşımından yapılmış olmalıdır.osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.• 713.tr . Aşağıdakilerden hangisi oksijen tüplerinin TS 7450 Standardı gereği dolum basıncına göre en az veya en çok kaç yılda bir hidrolik basınç testine tabi tutulmalıdır? A) 1-2 B) 3-6 C) 4-8 D) 5-10 Mesut TORAMAN .com www.com.isgdem.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 714.tr .com www.isgdem.com.5 D) 3 Mesut TORAMAN .osgb. Kaldırma araçlarının kancaları en alt seviyede olduğunda tambur üzerinde kaç tam devir yapacak boyda halat sarılı kalmalıdır? A) 1 B) 2 C) 2.

20 dakika 50-60 cm.com. TS 10116’ya göre kaldırma araçlarının statik yük deneylerinde yükler en fazla kaç cm.• 715. 30 dakika Mesut TORAMAN .isgdem. 10 dakika 30-40 cm.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www. havada ve en az kaç dakika askıda tutulmalıdır? A) B) C) D) 10-20 cm. 10 dakika 20-30 cm.tr .

tr .isgdem.malıdır. Aşağıdakilerden hangisi Bant konveyörlerin kullanılmasında sağlık ve güvenlik yönünden yanlıştır? A) Bant konveyör boyunca güvenlik teli bulun. D) Zeminde bulunan konveyörlerin üzerinden geçilmesi için geçitler oluşturulmalıdır. Mesut TORAMAN .osgb.com www.• 716.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. B) Yüksekten geçen konveyörlerin kenarlarında yürüyüş plâtformu olmalıdır. C) Bant konveyörlerde silindir ve tamburların temizliği el ile kullanılan bir sıyırıcı alet ile yapılmalıdır.

2005 tarihi itibariyle AB ülkelerinde yasaklanmaktadır C) Asbest solunum yoluyla alınırsa hastalık riski azalır D) Asbest ülkemizde ekonomik olarak üretilmektedir Mesut TORAMAN .01.• 717.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi Asbestle çalışmalar için doğrudur? A) Asbestle çalışmalar için herhangi bir kısıtlama yoktur B) Asbest 01.tr .osgb.com.isgdem.com www.

com www.osgb. metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınır değerini aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A) Biyolojik sınır değer B) Mesleki maruziyet sınır değer C) LD50 D) LC50 • Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 718.tr .com. Kimyasal maddenin.isgdem.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.tr . İşyeri ortamında mesleki maruziyet sınır değerinin aşılması halinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez? • • • • A) Risk değerlendirmesinin yenilenmesi B) İşçilerin durumdan haberdar edilmesi C) Malzeme güvenlik bilgi formunun hazırlanması D) Sağlık kontrolünün yapılması Mesut TORAMAN .• 719.com www.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre risk değerlendirmesi sonucunda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde en öncelikli koruyucu ve önleyici tedbir aşağıdakilerden hangisidir? • • • • A) Uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi B) Yeterli havalandırma sisteminin kurulması C) Kişisel koruyucu önlemler alınması D) İkame yöntemi Mesut TORAMAN .tr .osgb.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 720.com.

• 721.com.isgdem.com www. A) Kişisel koruyucular B) Havalandırma C) Hijyen ve temizlik D) Kapalı sistem kullanma Mesut TORAMAN . Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı ortam oluşmasını önlemek için yapılması gerekli önlemlerdendir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr • • • • .osgb.

com.com www.• 722. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri C)İşyerinde bulunan tesis. Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması yönetmeliğine göre patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlardan hangisinin dikkate alınması gerekmez? • • • • A) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı B) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynaklarının bulunma. prosesler ile bunların muhtemel etkileşimleri D) Daha önce yapılmış sağlık gözetimlerinin sonuçları Mesut TORAMAN .osgb.tr . kullanılan maddeler.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. Kuru Kafa sembolü aşağıdaki tehlikelerden hangisini ifade eder? A) Zehirli C) Oksitleyici B) Parlayıcı D) Tahriş edici • Mesut TORAMAN .isgdem.• 723.osgb.tr .

• 724. işe özel koruyucu giyim eşyası verilmesi D) Yerel havalandırma sistemi kurulması • • Mesut TORAMAN .tr . Aşağıdakilerden hangisi kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde işverenin alması gereken önlemlerdendir? A) Çalışan işçi sayısını en aza indirmek B) Elektrikli cihazlar çalıştırılmamalı C) Çalışanlara.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.com www.com.

• 725.com. Aşağıdaki tehlikelerden hangisi madde ve müstahzarların fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanır? A) Toksik B) Patlayıcı-parlayıcı C) Kanserojen D) Zararlı Mesut TORAMAN .tr .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.

tr . zararsızdır.osgb.com. kirletici değildir gibi ifadeler B) Risk ve güvenlik ibareleri.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. • • • • A) Toksik değildir.com www. C) Tehlike sembolleri ve işaretleri D)Tehlikeli müstahzarın ticari adı veya piyasaya arz edenin verdiği ad Mesut TORAMAN .Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli müstahzarların etiketinde ve ambalajında yer alamayacak hususlardandır.• 726.

• 727.Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisidir? A) F B) C C) E D) Xn Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.tr • • • • .osgb.

karayolu. Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmeliğe göre.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. A) Kimyasalın tanımı B) Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri C) İlk yardım bilgileri D) Kimyasalın demiryolu.tr • • • • .isgdem.com.osgb. malzeme güvenlik bilgi formlarında aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekmez.• 728. deniz yolu veya havayoluyla taşınması ile ilgili bilgiler Mesut TORAMAN .com www.

Asbestle çalışan işçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir yapılır? A) 2 B) 1 C) 3 D) 5 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr • • .isgdem.com.• 729.com www.

80-100 MA D.isgdem.com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. insan bedeninden geçen kaç MA akım kalpte fibrilasyona ve şuur kaybolmasına neden olur .? A – 20/30 ma B.• • • • • 730.osgb. 50 Hz alternatif gerilimde.100-130 MA Mesut TORAMAN .tr .40/50 MA C.

? • • • • A) 36V B) 60V C) 120 V D) 80V Mesut TORAMAN .com. Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir.isgdem.• 731 .osgb.tr .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

• 732.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Yıldırımdan korunma amacıyla kullanılan paratoner ve diğer koruyucu tertibat hangi sıklıkla ehliyetli elektirkçi tarafından kontrol edilir.com www.com.? • • • • A.osgb.5 Yıl D.tr .isgdem.1 Yıl C.6 ay B.8 Ay Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .? • • • • A-36V B-50V C-120V D-180V Mesut TORAMAN .• 733.isgdem.com www.osgb.tehlikeli gerilim sınırı kaç volt olarak kabul edilmektedir. Şebeke geriliminde .

İş makinası kullanan çalışanların aşağıdaki ehliyet sınıflarından hangisine sahip olmaları gerekir? • • • • a) A b) B c) C d) G Mesut TORAMAN .tr .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.com www.• 734.

• d)Kulağa hoş gelecek melodi de olacaktır.• 735.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. • c)Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu araçların sinyal seslerinde aynı ton kullanılacaktır. • a)İşyerindeki makinaların gürültüsünü bastıracak şiddette olacaktır. -Aşağıdakilerden hangisi iş makinaların da bulunması gerekli geri vites sinyal sesinin özelliklerinden değildir.tr .com.com www. • b)Diğer sinyal seslerinde farklı olacaktır. Mesut TORAMAN .isgdem.

• • • • a)1 ay b)3 ay c)6 ay d)12 ay Mesut TORAMAN .tr .osgb.• 736.com.com www. Forkliftler en az hangi periyotlarla kontrol edilmelidir.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.isgdem.com www. • • • • a)Baret b)Kulak koruyucusu c)İş elbisesi d)Antistatik ayakkabı Mesut TORAMAN .• 737. Aşağıdaki koruyucu malzemelerden hangisi motorlu araçlar operatörün mutlaka kullanması gerekli malzemelerden değildir.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

• a)Motorlu araç geçiş yolları diğer çalışma yerlerinden ayrılmalıdır. • b)Araçlarda operatörden başka personel bulunabilir.com www.com. • d)İş makineları seri ve hızlı çalışmalıdır. • Mesut TORAMAN .• 738. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.osgb.isgdem. • c)Forklift çatalına binen personel yüksekte çalışabilir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)İş Makinesinde operatörden başkası bulunamaz.isgdem. • c)İş makinelerinin geri hareketinde sesli uyarı sistemi otomatik olarak devreye girecektir.osgb.tr . Mesut TORAMAN .• 739.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. • d)İş Makineleri gerektiğinde diğer işçiler tarafından da kullanılabilir.com. • b)Operatörler varsa ikaz levhalarına dikkat edeceklerdir.

• b)Trafik ikaz levhaları.com.• 740. Mesut TORAMAN . Operatörler için en öncelikli uyarı işareti hangisidir? • a)Kim tarafından verilirse verilsin dur işareti.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. • c)Yol çizgileri.tr . • d)Yönerge.isgdem.

com www.tr .osgb.isgdem. Forkliftlerin üç ayda bir yapılması gereken periyodik kontrollerini kim yapar ? • • • • a)Makine Mühendisi b)Elektrik Mühendisi c)Genel Müdür d)Bakım Ustası Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.• 741.

.. İş Makinası trafikte de kullanılıyorsa ... • c)A sınıfı sürücü belgesi yeterlidir...• 742.tr ......osgb......com www.. • b)G sınıfı sürücü belgesi sahibi olunmalıdır......isgdem...A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www..... • Boşluğa hangi cümle yerleştirilmelidir ? • a)Operatörlük Belgesi yeterlidir........... Mesut TORAMAN . • d)B sınıfı sürücü belgesi yeterlidir..com.

isgdem.• 743. • b)Periyodik kontroller 6 ayda bir yapılmalıdır.tr . • c)Yük asılı durumda iken operatör makineyi terk etmemelidir.com. • Mesut TORAMAN . • d)Aracın üzerinde azami kaldırma kapasitesi belirtilmelidir.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? • a)Kancalarda emniyet mandalı olmalıdır.

onarım başlamadan önce karıştırma tertibatının güç kaynağı ile irtibatı kesilmelidir. • b)Kazanların basınç altında iken onarımları tecrübeli ustalar tarafından yapılmalıdır.isgdem.osgb.çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır. Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .• 744. • c)Onarılacak tank ve depoların diğer tank ve depolarla bağlantıları kesilmelidir.com www. • d)Onarılacak tank ve depoların içinde mekanik karıştırma tertibatının bulunduğu durumlarda .com. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? • a)Hendek.

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. Mesut TORAMAN . • d)Bakım onarımın hızlı yapılabilmesi için koruyucular iptal edilmelidir. Bakım onarım sırasında koruyucuların kaldırılması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? • a)Güç kesilmeli.tr .• 745. • c)Bakım onarım işi .bakım onarım işinin yapıldığı makinenin ustası tarafından yapılmalıdır.com. şalter kilitlenmelidir. • b)Üretime devam edilmelidir.osgb.

isgdem. kaynakla tamir işleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılmalıdır? • a)Kap boşaltıldıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır.com www. • b)Kap boşaltıldıktan sonra buharla temizlenir sonra içerisine su (Azot v.osgb. Daha önce benzin.tr . • c)Kap yerinden sökülür ve doldurma ağzı aşağı gelecek şekilde 2 saat bekletildikten sonra kaynak işlemi yapılır.• 746.b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.b asal gazla) doldurularak kaynak işlemi yapılmalıdır. fueloil v. depolanması için kullanılmış kap. • d)Kap kaynak işleminden önce su ile yıkanır ve daha sonra kaynak işlemi yapılır. Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. • c)Eğitimli ve ehil olmak. • a)Koruyucu malzeme kullanmak. • b)Bakım kurallarına uymak.• 747.tr . • d)Üretim Mesut TORAMAN .com www.com.osgb. Bakım onarım işlerinde çalışan personel için aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir.

• 748.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.isgdem. • Mesut TORAMAN . • b) Kablolar mekanik etkilerden etkilenmemelidir.com. Aşağıdakilerden hangisi seyyar aydınlatma cihazlarının özelliklerinden değildir? • a) Seyyar aydınlatma cihazlarında küçük gerilim ( 24-42 Volt ) kullanılmalıdır. • c) Seyyar aydınlatma cihazlarında alçak gerilim kullanılmalıdır. • d) Doğru akım kullanıldığında artı kutup topraklanmalıdır.osgb.

Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır.isgdem.com www.• 749.com. • c) Saplarının kolayca çıkması. • d) Özel kutularında taşınması. Mesut TORAMAN . • b) Uygun yerde saklanması .osgb. • e) Bakımlı olması.? • a) Kullanılacak alet ile kullanılacak parçanın ölçülerin birbirine uygun olması.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.isgdem.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Çekiçle çalışmada genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • • • • a)Çekiç sapının yuvarlatılmış.kıymıksız olması. Mesut TORAMAN . c)Malzemeyi tutmak için özel maşalar kullanılması.tr .• 750. d) Bozulan ve çapaklanan çekiç başlarının eğe veya zımpara taşı ile düzeltilmesi. b) Çekiç başının malzemeye paralel şekilde vurulmaması. • e) Sapı çatlak olan çekiçlerin kullanılmaması.

e) Ucu körelmiş tornavida uçlarının bilenmesi Mesut TORAMAN .tr .osgb. c) Tornavida saplarının sağlam olması. Tornavida ile çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerin hangisi yanlıştır? • • • • • a) Vida başına göre uygun tornavida seçilmesi.com. d) Tornavidanın keski gibi kullanılmaması. b) Tornavidaya çekiçle vurulmaması.com www.• 751.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

com. Anahtarlar ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • • • • • a) Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmaması.• 752.osgb. c) Anahtarların çekerek değil iterek kullanması. d) Küçük anahtarların fazla zorlanmaması.com www. b) Ölçüsüne uygun anahtar kullanılması.isgdem.tr . e) Anahtarları zorlamak için boru veya çubuk takılmaması Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Eğeler ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • • • • • a) Metal bileziği olan sağlam sapları olmalı. b) İş yapılacak parça mengeneye bağlanmalı c) Eğeler manivela gibi kullanılmamalı.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.vb yapılmamalı Mesut TORAMAN .com www..• 753.com. d) Küçük eğeler fazla bastırılmalı.osgb.tr .keski. e) eğelerden zımba.

• c) Keski ve çekiç gevşek tutulmalı. • b) İş yapılırken göz ve baş koruma altına alınmalı.com www. • d) Keskiler manivela gibi kullanılmamalı.osgb. • e) Çekiç ve keski başlarının yaşlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr . Mesut TORAMAN .• 754-Keskiler ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • a)Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli.isgdem.

com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr . • d) Raspalar manivela gibi kullanılmamalı • e) Sapsız raspa kullanılmamalı.isgdem.• 755-Raspalar ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • a)Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı • b)Raspalama işlemi vücuda doğru çekerek yapılmalı. Mesut TORAMAN .com. • c) İş parçası mengeneye bağlanmalı.

b)İş yapılırken çevredekilere zarar verilmemeli.osgb. d) Destek olarak tahta.tr .• 756-Manivela ve sökme aletleri ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • • • • a)Yapılacak işe uygun büyüklükte olmalı. c) Sert çelikten yapılmalı. • e) Dik veya tezgaha dayalı bırakılmamalıdırlar.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalı. Mesut TORAMAN .

• b)Uygun havalandırma yapılmalı. Mesut TORAMAN .• 757-Havya ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • a)Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli. • e) İş parçası elle tutulmalı.com www.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .isgdem. • c) Sürekli havya ile çalışılan bölümlerde havadaki zararlı gazların ölçümü yapılmalı • d) Havya ile çalışanların periyodik olarak kanlarında kurşun tahlili yaptırılmalı.

Mesut TORAMAN .tr .com. • c) Mandrenler alete sıkıca geçerek takılmalı.vücut ve ortam ıslak olmamalı.• 758-Elektrikli el aleti ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • a)Eller.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem. • d) Çalışanın ayak altında yalıtkan paspas veya tahta gibi akımı iletmeyen malzeme bulunmalı. • b)El aleti fişe takılı iken ayar edilmemeli. • e) Elektrik kabloları geçit yerlerinde yüksekten geçirilmeli.

• d) Kauçuktan başka eldiven kullanmamalı.osgb..com www.isgdem. Mesut TORAMAN .tr . • e) Aletler çalışma esnasında zorlanmamalı.akım geçirmeyen bir malzeme ile kaplanmalı • c) Alet üzerinde meydana gelen kaçakları önlemek için güvenlik otomatikleri olmalı. • b)Elektrikli el aletlerinin sapları.com.• 759-Elektrikli el aleti ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • a)Elektrikli el aletleri ile çalışanlar bol ve etekleri geniş elbise giymeli.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com. un üzerinde akım kullanılmalı • c) Alternatif akımda en fazla 42 V.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www. Mesut TORAMAN . • b)Doğru akımda 120 V.• 760-Elektrikli el aleti ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? • a)Kazan içinde ve buna benzer dar ve iletken kısımları olan yerlerde alçak gerilim kullanılmamalı.osgb. akım kullanılmalı • d) Taşınabilir elektrik lambaları 42 V akımdan fazla akımla çalıştırılmamalı • e) Elektrikli el aletlerinin tetiklerinde enterüptör bulunmalıdır.isgdem.

osgb.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 761-Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir? • • • • • a) Yalıtım b) Periyodik sağlık muayeneleri c) Makine koruyucuları d) Uyarı levhaları Mesut TORAMAN .isgdem.com.com www.

osgb.• 762-Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir? • • • • a) İklimlendirme b) İşe giriş sağlık muayenesi c) Periyodik sağlık muayeneleri d) Kişisel koruyucu donanımlar Mesut TORAMAN .com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr .

tr .• 763-Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz? • • • • a) Baş koruyucuları (Baret.) b) Kulak koruyucuları (kulaklık. bere vb.com www.forma vb) d) El ve kol koruyucuları (eldiven.osgb.isgdem. kulak tıkacı) c) Spor ekipmanları (eşofman.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. kolluk vb) Mesut TORAMAN .

Kulak koruyucusu kullanma zorunluluğu minimum hangi gürültü düzeyinden başlar? • • • • a) 80 desibel ve altı b) 85 desibel ve üstü c) 60 desibel ve altı d) 110 desibel ve üstü Mesut TORAMAN .com www.tr .isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• 764.com.

com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.765-Aşağıdakilerden hangisi koruyucu giysi değildir? a) Koruyucu iş elbisesi b) Isıya dayanıklı giysi c) Radyoaktif kirlilikten koruyucu giysi d) Polis ve asker üniforma giysileri Mesut TORAMAN .tr .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr .isgdem.com.com www.766-Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının kullanıldığı işlerden değildir? a) İskelelerde yapılan çalışmalar b) Taşıma ve depolama işleri c) Bina yıkım işleri d) Çatı işleri Mesut TORAMAN .

osgb.767-Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabıların kullanıldığı işler hangisidir? a) Çatı işleri b) Gemi yapım işleri c) Demiryolu manevra işleri d) Cıvatalama işleri Mesut TORAMAN .com.isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .

isgdem.tr .com www.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.768-Aşağıdaki işlerden hangisinde yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmasına gerek yoktur? a) İskelelerde çalışma b) Prefabrik parçaların montajı c) Direk ya da sütunlarda çalışma d) Sıcak demircilik işlerinde Mesut TORAMAN .

tr .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.769-Güvenlik halatları aşağıdaki hangi işlerde gereksizdir? a ) Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda b) Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde yapılan çalışmalarda c) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde yapılan çalışmalarda d) Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışmalarda Mesut TORAMAN .

com.com www. Zehirlenme Mesut TORAMAN . akciğer rahatsızlığı d.• 770.tr .oksijen yetersizliği b. Patlama c.isgdem.Aşagıdakilerden hangisi kısa süreli kapalı alanlarda çalışmanın tehlikelerinden değildir.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. • • • • a.

772.%20 ve üzeri Mesut TORAMAN .osgb.tr .%14-17 d.Metan gazının patlama risk değerlerinin konsantrasyon aralığı aşağıdakilerden hangisidir.com www.%17-%19 e.com. a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.%1-5 b.%5-14 c.

osgb.isgdem.com.Kapalı alanlarda çalışma sırasında risk değerlendirmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini içermez. • a.işi yapan kişilerin uygunluğu d.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.çalışan kişilerin sayısı Mesut TORAMAN .iş b.çalışma alanı c.773.com www.tr .

a.775. b.com www.osgb.oksijen oranı % 19 dan az olan mahaller kirli hava sınıfına girer.com.tr .5 olduğu durumda elektrik aletlerle çalışmaya devam edilebilir.Kapalı alanlarda kaynak işlemi yapmadan önce ortamın temizlenmesi gerekir.isgdem.Kapalı alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. d.kapalı alanlarda çalışırken 24 volt’ luk aydınlatma lambası kullanılır Mesut TORAMAN .metan oranı % 1.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. c.

c.iletişim sisteminin kontrol edilmesi.com.isgdem.777.kapalı alana giriş formunun doldurulması.tr .O2 miktarının ölçülmesi. d. a.com www.kapalı alanda çalışacak işçilerin eğitilmesi. b.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ kapalı alanlarda hemen giriş öncesi dikkat edilmesi gereken işlerden değildir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN .osgb.

778.havalandırmanın sağlanması 4.1-2-4 c.1-2-3-4 d. Riskli oranı yüksek bir kapalı alanda çalışma anında yapılması gereken işlemler aşagıdakilerden hangisidir.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.iletişimin sağlanması 3. 1.2-3-4 Mesut TORAMAN . a.com www.Gaz ölçümünün yapılması 2.osgb.isgdem.ilk yardım ekibinin hazır bulunması.com.1-2 b.

isgdem.Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden. b.tr .osgb. c.Emzikli sigortalı kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında.com.com www. Mesut TORAMAN .Sigortalının. asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. d-Sigortalının kendi aracı ile işyerine gidip gelmesi sırasında.779-Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazasına girmez? a .

Kötü ve tehlikeli çevre koşulları. c-Sıcak ve soğuk. düzenleme ve istifleme.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum içerisine girmez? a. radyasyon ve vibrasyon.osgb.780.Depolama. elektrik akımı. b.com www. d-Tehlikeli boyutta hızlı çalışma Mesut TORAMAN .isgdem.com. ses.tr . ışık.

Makine koruyucuları yönünde bilgi sahibi olmamak.Heyecanlı veya aceleci olmak.Kişisel korucuların kullanımı ve önemi yönünde bilgi sahibi olmamak.com.Mesleki deneyime sahip olmak.tr .com www. Mesut TORAMAN . d.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareket içerisine girmez? a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. b.781.osgb. c.isgdem.

osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .com www.782-İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını ve tesbit edilecek meslek hastalığını ilgili bölge müdürlüğüne kaç iş günü içinde bildirmek zorundadırlar ? a-2 b-3 c-4 d-1 Mesut TORAMAN .

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr .Günde 8 saat çalışılan işyerinde iş kazası sayısı 20 dir.• 783 .isgdem.osgb. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında iş kazası sıklık hızı 25 ise PTEGS kaç olmalıdır? • • a-9000 • b-45000 • c.90000 • d-22500 • Mesut TORAMAN .

osgb.İş güvenliğinin on temel prensibinden ( Heinrich Prensipleri ) hangisi hatalı yazılmıştır ? a) Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez. b) İş Güvenliği çalışmalarına işletmenin üst düzey yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır.tr .com.com www. c) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda formen ve ustabaşı gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir. 29 hafif yaralanma 200 yaralanmasız olay vardır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d) Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın temelinde.784. Mesut TORAMAN .isgdem.

com.isgdem.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının yaralanmanın türüne göre sınıflandırılması içine girmez ? a) Kırık.785.com www. b) Ezilme.tr .osgb. Mesut TORAMAN . c) Parça düşmesi.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d) Yanık.

d) Ekipman zararları. b)İlk yardım masrafları.786.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Aşağıdakilerden hangisi iş kazasından dolayı işyerinin uğradığı doğrudan kayıplardan değildir? a) Siparişin karşılanamaması halinde oluşacak itibar kaybı. Mesut TORAMAN .osgb.tr . c)Tazminatlar.com www.com.

osgb.tr .bunu kullandırmayı sağlamayan işveren.com. iş kazasından sorumludur. d) İşverenler. iş güvenliğine aykırı eylem ve davranışlarını önleyici tedbir almayan işveren.com www. c) Emniyet kemeri vermekle yetinip.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. iş kazasından sorumlu tutulamaz. işyerlerinde tüm önlemleri almak ve koruyucu malzemeyi kullandırmakla yükümlüdür. işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadırlar. Mesut TORAMAN .Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır ? a) İşverenler.787. b) Sigortalının.

d 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş gençler. c Ağır ve tehlikeli işlerde. 16 yaşını doldurmamış kişilerin çalıştırılması yasaktır b Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak kişilerin mutlaka çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almış olmaları gerekir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.osgb.788.Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a Ağır ve tehlikeli işlerde.tr .isgdem. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde çalışabilecekleri belirtilen türden ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilirler. kadınların çalıştırılması yasaktır. Mesut TORAMAN .

osgb.com www.com.isgdem.Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği madde 10 uyarınca.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.789.tr . ekli çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye _________________yetkilidir a b c d Bölge Çalışma Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlar Kurulu Mesut TORAMAN .

com.com www.790.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki sıralanmış işlerin karşısında bulunan “K” harfi ne anlama gelir? a b c d O işte küçük işçi çalıştırılabileceği O işte küçük işçi çalıştırılamayacağı O işte kadın işçi çalıştırılabileceği O işte kadın işçi çalıştırılamayacağı Mesut TORAMAN .

osgb.tr .791.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www. işvereni tarafından verilen ve daha önce ağır ve tehlikeli bir işte çalıştığı gösteren çalışma belgesi b Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık belgesi c Uluslararası bir kuruluştan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belge d işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler Mesut TORAMAN .Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim aldığını ortaya koyan bir belge değildir? a İşçinin eski.com.

isgdem.yılda Mesut TORAMAN .tr .792. diğerleri için de en az _____ bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur.Ağır ve tehlikeli bir işin devamı süresince de bu işte çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için.com www. en az ______ bir.com. a b c d yılda – 6 ayda 6 ayda -yılda yılda – 2 yılda 3 ayda .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

çini. porselen ve seramik imaline ait işler. b Konfeksiyon ve triko imali işleri c Çimento üretim işleri d Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri Mesut TORAMAN .Aşağıdakilerden hangisi onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği ağır ve tehlikeli işlerden değildir? a Çanak.osgb.793. çömlek.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com. fayans.com www.isgdem.

Mesut TORAMAN .isgdem.Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a Kadın işçiler genç işçilerin çalıştırılmasına izin verilen tüm ağır ve tehlikeli işler de çalıştırılabilirler b Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki “su altı ve toprak altı işleri” karşısında “K” harf bulunmasa da maden mühendisi bir kadın işçi burada çalışabilir.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d Ay hali günlerinde kadınlar. çalıştırılmaları mümkün olan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar.794.osgb.com. c Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçinin çalıştığı işle ilgili almış olması gereken mesleki eğitim İş Kanunu madde 77 ‘de düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimidir.tr .

saklanması gereken belgelerden değildir? a Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş Muayene Formu b Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Periyodik Muayene Formu c İşçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örnekleri d İşçilerin muhtar onaylı ikametgah (yerleşim yeri) belgeleri Mesut TORAMAN .osgb.tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından.com www.795.com.

d işveren veya işveren vekiline. işverene uygulanması mümkün değildir. işveren vekiline uygulanması mümkün değildir.osgb.Ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçüklerin veya aynı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırılması halinde idari para cezası kime uygulanır? a aynı zamanda hem işveren hem de işveren vekiline b sadece işveren vekiline.isgdem.com www. c sadece işverene.796.tr . Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C) Sporcular.797-Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatındaki özel risk grupları arasında sayılmaz? A) Çocuklar-Gençler.com www. B) Kadınlar.com.tr .osgb. D) Özürlüler Mesut TORAMAN .isgdem.

tr . cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Bu cümle anayasamızın hangi maddesinde ye almaktadır? A) 40 B) 50 D) 45 C) 52 Mesut TORAMAN . yaşına.com www.isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kimse.798.com.

isgdem.com.osgb. Bu sözleşmenin numarası kaçtır? A) 155 B) 111 C) 78 D) 138 Mesut TORAMAN .tr .799-1973 yılında kabul edilen ILO sözleşmesi ile çocukların çalışabilecekleri en küçük yaşın 15 olması kabul edilmiştir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.

C) 14 yaşını tamamlamış.800. ancak 16 yaşını tamamlamamış kişiyi.Genç işçi tanımı aşağıdakilerden hangisine uyar? A) 15 yaşını tamamlamış. ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www. Mesut TORAMAN . ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi.isgdem.tr . ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi.osgb. D) 16 yaşını tamamlamış. B) 14 yaşını tamamlamış.

801.isgdem. Bu cümle İş Kanununun hangi maddesinde yer alır? A) 74 B) 73 C) 75 D) 78 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.Sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.tr .com www.com.

osgb.com.Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.tr . Bu cümle İş Kanununun hangi maddesinde yer alır? a)74 b)73 c)75 d)85 Mesut TORAMAN .com www.802.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

isgdem.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr .803.Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin periyodik sağlık muayeneleri kaç ayda bir yaptırılır? A) 3 ayda bir B) 6 ayda bir C) Yılda bir D) Her ay Mesut TORAMAN .

osgb...A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kadınlar.• 804. ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı .tr .com www.isgdem.com. gün olarak hesap edilir. Noktalı yere hangi sayı gelmelidir? • • • • A) 5 B) 6 C) 7 D) 4 Mesut TORAMAN .

B) Kadın işçilerin doğumdan önce altı ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam ondört haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.com.805-Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? A) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.com www. Mesut TORAMAN . D) Kadın işçilerin doğumdan önce altı ve doğumdan sonra altı hafta olmak üzere toplam oniki haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. C) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra altıhafta olmak üzere toplam ondört haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.tr .

“Özürlü: Bedensel.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.. duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde .com.” dir.Özürlü.806.osgb..tr . zihinsel.isgdem.. ruhsal. Noktalı bölüme hangi sayı gelmelidir? A) 60 B) 50 C) 40 D) 30 Mesut TORAMAN .com www. ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler. Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik’ teki tanıma göre.

com.00'da başlayarak en erken saat 06.00'ya .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.en az on bir saat d 19.00'ya .00'da başlayarak en erken saat 06.00'ya .en fazla on bir saat Mesut TORAMAN .en fazla on bir saat b 19.4857 sayılı İş Kanununa göre çalışma hayatında "gece" en geç _______________ kadar geçen ve her halde __________ süren gün dönemidir.isgdem.00'ya .00'da başlayarak en erken saat 06.en fazla on bir saat c 20.osgb.807. a 20.tr .00'da başlayarak en erken saat 06.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.osgb.tr . gece çalışması sayılır a b c d en az yarısı yarısından çoğu üçte ikisi üçte biri Mesut TORAMAN .808-Çalışma süresinin _________ gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması.isgdem.

com. Gece çalıştırılan kadın işçiler en geç ___________bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler a b c d iki yılda yılda altı ayda üc ayda Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.809.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.

sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür? a Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri b Belediye sınırları içinde olmakla beraber. posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri c Her ikisi de (a ve b) d Hiçbiri Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.Aşağıdaki işverenlerden hangisi gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri.com www.isgdem.810.osgb.tr .

İşçi bu durumunu işverene nereden alacağı bir raporla bildirmek zorundadır? a Gebelik testinin sonucunu rapor halinde yazabilecek herhangi bir hekimden b İşyeri hekiminden c Hükümet veya belediye doktorundan d Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık hizmeti satın aldığı bir hastaneden Mesut TORAMAN .811.osgb.isgdem.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .Gebelik durumunda kadın işçilerin gece çalışmaları yasaklanmıştır.

işveren tarafından postalarla çalışma sistemi dışına çıkarılabilir.Postalar halinde (vardiyalı) çalışılan işler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a İşyerindeki üretim ile doğrudan ilgili olmayan işler.tr .812.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. c Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az dört işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.com www. iki posta halinde çalışma uygulanabilir.com. b İşyerinde nitelikleri farklı işler için farklı posta sayıları uygulanması mümkünür.isgdem. Mesut TORAMAN .osgb. d Üç posta şeklinde düzenleme zorunluluğuna dahil olmayan işyerlerinde.

813.com www.Postalar halinde çalışılan bir işyerinde gece ve gündüz postasında çalışan işçilerin en çok _________ bir postası nöbetleşe değiştirilmelidir. a b c d haftada iki haftada on günde on işgününde Mesut TORAMAN .tr .isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

com.• 814-Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az _______ saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz • • • • a b c d 8 24 11 7.5 Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com www.

tarım.com.isgdem.osgb. 16 yaşını dolduranlar tüm gece işlerinde çalıştırılabilir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr . Mesut TORAMAN .com www.815.18 yaşını doldurmamış işçilerin İş Kanununa tabi hangi işlerde gece çalıştırması yasaktır? a b c d sanayiden sayılan işler İş Kanunu kapsamındaki tüm işlerde ticaret. orman işlerinde Yasak 16 yaşını doldurmamış işçiler için söz konusudur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful