İSG Temel Kavram ve Kurallar 1- Siyasi liberalizmin ürünü olan dayanışma yasağının kaldırılması ve ilk sendikaların kurulması hangi

yılda gerçekleşmiştir? a) 1824 yılında b) 1888 yılında c) 1901 yılında d) 1846 yılında 2- Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir? a) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi b) İşçinin kendi imkanlarıyla işe gidip gelirken meydana gelen kaza c) İşçinin işyerinde kavga ederken yaralanması d) İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması 3- Çalışanı üretemediği dönemde korumayı amaçlayan sigortalar aşağıdakilerden hangisidir? a) Sakatlık ve yaşlılık b) Hepsi c) Analık ve işsizlik d) Kaza ve hastalık 4- İş denetimi hangi amaçla başlatılmıştır? a) İşverenin otoritesini arttırmak b) Yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak c) İşçinin çalışmasını sağlamak d) Hepsi 5- Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir? a) İş sağlığı ve güvenliği uzmanı b) Hepsi c) İşverenin kendisi d) İş sağlığı ve güvenliği kurulu 6-İlk Sendikal girişimlerle aşağıdakilerden hangileri gerçekleşmeye başlamıştır? a) Çalıştıranların yükümlülüklerine uymalarını sağlamak b) Çalışma sürelerini azaltmak c) Hepsi d) Kaza ve hastalık tazminatı ödenmesini ve tazminatların artırılmasını sağlamak

7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacaktır. b) İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir. c) İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır. d) İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorundadır. 8- Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir? a) 81 numaralı İLO sözleşmesi b) 1982 tarihli Anayasa c) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik d) 4857 sayılı İş Kanunu 9- Sir Percivale Pott, 1776’de baca temizleyicilerinin hangi kanser türüne sebep olduğunu tarif etmiştir? a) Hiçbiri b) Lenf kanseri c) Akciğer kanseri d) Skroktum (testis) kanseri 10- Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sayılı Kanun), hangi tarihte çıkmıştır? a) 8 Haziran 1936 b) 10 Eylül 1921 c) Hiçbiri d) 17 Ağustos 1950 11- İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa Birliği içerisinde, hangi tarihten itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır? a) Hiçbiri b) 1960'lardan itibaren c) 1950'lerden itibaren d) 1980'lerden itibaren

12- 1865 yılında hangi nizamname yayımlanmıştır? a) Dilaver Paşa Nizamnamesi b) Mahmut Paşa Nizamnamesi c) Maadin Nizamnamesi d) Vefik Paşa Nizamnamesi 13- Bir İşletmenin bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir. a) Gereçler (makine ve maddeler) b) Ortam (fiziksel, toplumsal) c) Hepsi d) Çalışanlar, görevler 14- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı; a) İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir alandır. b) Hepsi c) İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık konuları ile ilgili bir alandır. d) İş sağlığı ve güvenliği çalışanların güvenlik konuları ile ilgili bir alandır. 15- Uluslar arası Çalışma Örgütünün hangi sayılı sözleşmelerinde işte sağlıklı olmak tanımlanmıştır? a) 190 ve 200 sayılı b) 155 ve 161 sayılı c) 165 ve 166 sayılı d) 177 ve 188 sayılı 16- İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı, Kişisel Kusurlar, Tehlikeli HareketTehlikeli Durum, Kaza Olayı,Yaralanma (Zarar Veya Hasar) aşağidakilerden hangisini oluşturur? a) Kaza olayı b) Kaza zinciri c) Kaza olgusu d) Hiçbiri 17- Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik ve ihmal gibi kusurlar kazaların ikinci temel sebebidir. Bu kusurlar aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır? a) Kişisel Kusurlar b) İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı c) Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar içinde yer alır? a) Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler.bakımsız bina. laubalilik. umursamazlık) d) Uygunsuz mekanik koşullar ve fiziki çevre 19. Yetersiz havalandırma. alet makineler b) Hepsi c) Uygun olmayan koruyucular. makine.Yaralanma (Zarar Veya Hasar) 18.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları arasındadır? a) Çalışanların korunması b) İşletmenin korunması c) Üretim ve kalitenin artırılması d) Hepsi . Koruyucusuz çalışma.Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepsi b) Bilgi. Kusurlu alet.İş güvenliği temel prensipleri kaç adettir? a) 10 b) 5 c) 2 d) 12 22. Yetersiz. ustalık ve Fiziki yetersizlik c) İşçinin bünyeden ve yaradılışından gelen şahsi kusurları (dikkatsizlik.İş kazalarının % kaçı tehlikeli hareketlerden meydana gelir? a) % 88 b) %75 c) % 60 d) % 50 20. Emniyetsiz yöntem ve şartlar 21. teçhizat Kullanma d) Yetersiz ya da fazla aydınlatma.d) Kaza Olayı.

23- Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde .......... ve ............ meydana gelmeyen olay vardır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz. a) 29 yaralanma 300 ramak kala b) 300 yaralanma 29 uzuv kayıplı c) 290 uzuv kayıplı 27 yaralanma d) 27 uzuv kayıplı 290 yaralanma 24- Aşağıdakilerden hangisi kanunların özellikleri arasında değildir? a) Kesin olması b) Genel Olması c) Yazılı olması d) Sürekli olması 25- Halen yürürlükte olan Anayasa'mız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı Anayasa'sıdır? a) Üçüncü b) İkinci c) Beşinci d) Dördüncü 26- İçtihatlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İçtihadı Birleştirme Kararları Resmi Gazete'de yayımlanır. b) Yargı kararları kazai içtihatlardır. c) Bilimsel görüşler ilmi içtihatlardır. d) İçtihatlara uyulması zorunludur. 27- Sözleşme serbestisinin sınırı için hangisi söylenemez? a) Ahlaka aykırı sözleşmeler geçersizdir. b) Taraflar kanunlara aykırı türde bir sözleşme yapabilirler. c) Konusu imkansız sözleşmeler geçersizdir. d) Sözleşmeye aykırılık tazminat davasına konu edilebilir. 28- Aşağıdaki idari organlardan hangisi Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir? a) Başbakanlık b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü d) Bakanlar Kurulu

29- Aşağıdakilerden hangisi, sosyal kurallar arasında bulunmaz? a) Hukuk Kuralları b) Ahlak Kuralları c) Trafik Kuralları d) Din Kuralları 30- Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır? a) İş Hukuku b) Borçlar Hukuku c) İdare Hukuku d) Mali Hukuk 31- Anayasaya aykırılığın yargısal denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Denetim Anayasa Mahkemesince yapılır. b) Anayasaya aykırılığı, herhangi bir dava sırasında herkes ileri sürebilir. c) Cumhurbaşkanı, iktidar partisi meclis grubu, ana muhalefet meclis grubu ve milletvekili üye tamsayısının beşte biri yayımı izleyen 10 gün içinde şekli bakımdan anayasaya aykırılık iddiasında bulunabilir. d) Yerel mahkemede anayasaya aykırılık iddiası bulunulduğunda, hakim iddiayı anayasa mahkemesine gönderir, ancak mevcut kanuna göre kararını da verir. 32- Normlar hiyerarşisi, aşağıda hangi sırayla doğru verilmiştir? a) Anayasa,Kanun,Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) b) Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik c) Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük d) Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik 33- Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Normlar hiyerarşisinde tüzük, kanunlardan alt sırada yer alır. b) Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır. c) Kanunun uygulamasını açıklayan hukuki kaynaklardır. d) Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer. 34-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Anayasa yalnızca devlet kurumlarını bağlar, kişileri bağlamaz. b) Kanunda açık hüküm varsa, hakimin takdir yetkisi yoktur. c) Kanun hükmünün emrediciliği, madde metnindeki cümle yapısından anlaşılır. d) Kanunun düzenlediği konu hakkında, hakim örf ve adete göre karar veremez.

35- Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir. b) Kanun Hükmünde Kararnameler T.B.M.M. tarafından çıkarılabilir. c) Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez. d) Temel haklar ve ödevler, Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenebilir. 36- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın onayından geçirilmek zorundadır? a) Kanunlar b) Tebliğler c) Yönetmelikler d) Tüzükler 37- Aşağıdakilerden hangisi bir yaptırım türü değildir? a) Yapılan İşlemin İptal Edilmesi b) İdari Para Cezası c) İhtarname d) Adli Para Cezası 38- Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir? a) Ulusal kanunlar esas alınmalıdır. b) Anayasa mahkemesine başvurulmalıdır. c) Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalıdır. d) Uluslararası antlaşma hükümleri esas alınmalıdır. 39- İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin durdurulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır? a) Mali b) Cezai c) Hukuki d) İdari

40. tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda.İş Müfettişleri hangi birime bağlı çalışır? a) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına b) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne c) İş Teftiş Kurulu Başkanlığına d) Personel Dairesine 44.Aşağıdaki davalardan hangisi SSK'nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır? a) SSK davası b) Tazminat davası c) Ceza davası d) Rücu davası 43. işveren işçiyi derhal işten çıkarabilir? a) 10 b) 15 c) 30 d) 90 41.İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi.Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz b) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz c) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamaz d) Hiçbiri . işyerinin malı olan veya olmayıp da eli altında bulunan makineleri.Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı? a) 3 gün b) 1 ay c) 3 ay d) 15 gün 42.

SS Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz? a) Servis aracı ile evine giden b) Görevli olarak başka bir işte çalışan c) İşe gelmek için durağa giderken d) İş yerinin bahçesinde oturan 49.Kaç yaşını doldurmamış genç işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz? a) 18 b) 19 c) 17 d) 16 50.2 defa c) Süre ve tekrarlama zorunluluğu yoktur d) 3 ay .Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? a) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler b) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler .İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? a) Ticari b) Cezai c) İdari d) Mali 47.45.2 defa 48.On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır? a) 15 gün b) 26 gün c) 30 gün d) 20 gün 46.1 defa b) 6 ay .Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir? a) 1 yıl .

adına c) Bakan adına d) Devlet adına 53.c) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler d) Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler 51.Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır? a) İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez b) Gece ve gündüz postalarında.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri kimin adına denetleme yapar? a) Cumhurbaşkanı adına b) T.M. makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler 54.Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer? a) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri b) 50'den fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri c) Ev hizmetleri d) Deniz ve hava taşıma işleri 52. postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz .M.Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girmez? a) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri b) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri c) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri d) Tarım sanatları ile tarım aletleri.Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır? a) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir b) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir c) Yedi buçuk saten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir d) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır 55.B.

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra 57.Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir? (1)Nafaka davası (2)Manevi tazminat (3)Destekten yoksun kalma tazminatı a) 1.c) Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler d) Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20:00'de başlayarak en erken saat 06:00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir 56. bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra b) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için.3 c) 2.2.3 b) 1. bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra c) İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için.Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesine yanlıştır? a) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için. bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra d) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için.3 d) 1.2 .İşverenin İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır? a) İş Kurumu Kanunu b) İş Kanunu c) SSK d) Meslek Eğitim Kanunu 58.

Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir? a) Maddi tazminat davası b) Destekten yoksun kalma tazminat davası c) İş göremezlik tazminatı davası d) Rücu davası 61.İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi kanunda yer alır? a) Borçlar Kanunu b) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu c) SS ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu d) İş Kanunu 62.Kusur oranları hangi kanuna tabidir? a) SS Kanunu b) Borçlar Kanunu c) Ticaret Kanunu d) İş Kanunu 63.İşverenin.İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin sorumluluğu devir tarihiden itibaren kaç yıldır? a) 1 b) 2 c) 5 d) 10 60.59.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş. iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinde yer alır? a) SS Kanunu b) Borçlar Kanunu c) İş Kanunu d) Ceza Kanunu 64. bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir b) Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez .

İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? a) İdari b) Ticari c) Mali d) Cezai Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 68.Süresi belirli olsun veya olmasın işverenin iş sözleşmesini. iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. aşağıdaki hallerden hangisine göre feshetmesi halinde geçersizdir? İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? a) SS Kanunu b) İş Kanunu c) Ceza Kanunu d) Ticaret Kanunu 66.4857 İş Kanunu'na göre bir işyerinin kapatılması veya işin durdurulması ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri doğru değildir? .c) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur d) İşçinin normal haftalık çalışma süresinin. 67. sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin. tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir 65. alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak. b) İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir statüdür.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. d) Asıl işveren. c) İşveren adına hareket eden ve işin.

. III. Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder.. karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.Sağlık Bakanlığı'na c) 7 iş günü .. içinde yazı ile ..Aşağıdakilerden hangisi T.. 70.. bildirmek zorundadırlar.... III. II... cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa... a) II.. V c) II.4857 Sayılı İş Kanunu'na göre... işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.. IV d) I. IV. Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş.. d) Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.." a) 2 iş günü .ilgili bölge müdürlüğüne b) 3 iş günü .. sosyal güvenlik hakkına sahiptir....... komisyon tarafından tespit tutanağı hazırlanır anacak bu kişiler çalışmaktan alıkonulamaz. V 69..... işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş ve bir işveren temsilcisinden oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından verilir.. araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.. İşyeri kapatma kararı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na . b) Herkes.I. c) İşçiler ve işverenler. Verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır. "İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç .C Anayasası'nın çalışma hayatı ile ilgili içerdiği düzenlemelerden birisi değildir? a) İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak. V b) IV.. Bir işyerinde.

II.İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler. yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek III.III c) I. IV d) II.Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işler ile ilgili olarak İş Kanunu'nda düzenlenen hususlardan biri değildir? a) İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde. işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur.İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne 71. b) Ağır ve tehlikeli işler raporu damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.İşyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz? a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu b) Belediyeler Kanunu c) Borçlar Kanunu d) Anayasa 72.III. . c) Ağır ve tehlikeli işler raporu ilgili bölge müdürlüğünün talebi üzerine düzenlenir.İşçinin yaptığı iş ile ilgili olarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işe girişten önce almış olduğunu denetlemek IV.d) 4 iş günü . a) II. d) Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler işe girişlerinde veya işin devamı süresince en az yılda bir kere muayene olmalıdırlar.4857 sayılı İş Kanunu ile işverenlerin yükümlülükleri arasında sıralanan aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur? I. IV b) I.İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek II.IV 73.

46. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne veya Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptırmak ve Sınavlarda başarılı olanlara işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerini düzenlemek d) Hepsi 76. 47. değerlendirme sonucunun 43. 45.İSG ve OSG Birimleri 74.Ortak sağlık ve güvenlik birimleri aşağıdakilerden hangilerine uymak zorundadırlar? a) Hepsi b) Özel kuruluşlar tarafından. ticari isim olarak kullanılamaz.İSG Genel Müdürlüğün. . eğitim kurumlarının vereceği eğitim hizmetleri ile ilgili görevleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Eğitim kurumu olarak yetkilendirilmek için yapılan başvuruları incelemek ve Eğitim kurumunun eğitim faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek. araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür d) Hepsi 75. yanlış algılama ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla. işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir ve gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar c) Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır ve görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme.İş güvenliği uzmanlarının yetkileri aşağıdakilerden hangisidir? a) Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken. görevini yapmaktan alıkonulamaz b) İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde. işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez. c) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavlarını. 48 ve 49 uncu maddelere aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda yetkilendirmeyi iptal etmek b) Eğitim kurumlarına ait kayıtları tutmak.

Eğitim kurumlarında kişi başına en az kaç m3 hava temin edilmelidir? a) 9 b) 11 c) 10 d) 8 81.c) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır ve Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yapılamaz. . işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler kaç yıl süreyle saklanır? a) 15 b) 7 c) 10 d) 9 79.İş güvenliği uzmanlarından.İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliğinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? a) ILO sözleşmeleri b) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu c) 4857 sayılı İş Kanunu d) İş Sağlığı ve güvenliği tüzüğü 78.İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler. a) İşverenle ve İşyeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya diğer bölüm çalışanları ile b) Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile c) Hepsi d) İşletmede iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ile 80. başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz. d) Tabela veya basılı evraklarında. 77.İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi. (A) sınıfı belgeye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde görev yapabilirler? a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde. aşağıdakilerden hangisi ile işbirliği yapar.

. iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek ....İş yeri hekimleri. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine. Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavdan 100 tam puan üzerinden en az kaç puan almış olmaları şartı aranır? a) 85 b) 70 c) 80 d) 75 85. 36 saat d) 36 saat 90 dakika. teorik eğitimin % kaçına katılmak zorundadır? a) % 90 b) % 80 c) %70 d) % 60 86.... 84. uygulanmasını izlemek c) Denetlemek ve geliştirmek.. c) Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde. sağlık gözetimi için ayda en az.İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi. süre hizmet verirler. yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan kimin tarafından onaylanır? a) İşçi temsilcisi b) Sendika c) İşveren d) İşçi 83..Eğitime katılanlar...... a) 60 dakika 24 saat b) 24 saat 60 dakika c) 90 dakika... eğitime katılanların başarılı sayılmaları için.b) Bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde.... almak.Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında yer almaz? a) Hiçbiri b) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek. buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az .. d) Hiçbiri 82....Eğitim sonunda....

Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. II. Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş. teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç saatten az olamaz? a) 200 b) 240 c) 210 d) 220 88. a) II.d) İşçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek 87.Eğitimin süresi. V b) IV. İşyeri kapatma kararı. Verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır.4857 İş Kanunu'na göre bir işyerinin kapatılması veya işin durdurulması ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri doğru değildir? I. işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. V . cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa. III. işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş ve bir işveren temsilcisinden oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından verilir. komisyon tarafından tespit tutanağı hazırlanır anacak bu kişiler çalışmaktan alıkonulamaz.İşyeri hekimleri için düzenlenecek yenileme eğitiminin süresi kaç saatten az olamaz? a) 52 b) 48 c) 36 d) 24 Derslerim » Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 89. IV. Bir işyerinde.

"İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç .. 91. c) İşçiler ve işverenler.... karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.İşçinin yaptığı iş ile ilgili olarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işe girişten . IV d) I..Sağlık Bakanlığı'na c) 7 iş günü . içinde yazı ile ..Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na d) 4 iş günü .C Anayasası'nın çalışma hayatı ile ilgili içerdiği düzenlemelerden birisi değildir? a) İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak...İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek II.. b) Herkes.ilgili bölge müdürlüğüne b) 3 iş günü ... yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek III.İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler.4857 Sayılı İş Kanunu'na göre.. sosyal güvenlik hakkına sahiptir. V 90.4857 sayılı İş Kanunu ile işverenlerin yükümlülükleri arasında sıralanan aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur? I. d) Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar..Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz? a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu b) Belediyeler Kanunu c) Borçlar Kanunu d) Anayasa 93........." a) 2 iş günü ...... bildirmek zorundadırlar...İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne 92...Aşağıdakilerden hangisi T. araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.. III..c) II..

önce almış olduğunu denetlemek IV.İş güvenliği uzmanlarının yetkileri aşağıdakilerden hangisidir? a) Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken.İSG Genel Müdürlüğün. Derslerim » İSG ve OSG Birimleri » Test 1 95. araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür d) Hepsi 96.II. işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir ve gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar c) Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır ve görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme.Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işler ile ilgili olarak İş Kanunu'nda düzenlenen hususlardan biri değildir? a) İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde. işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur. görevini yapmaktan alıkonulamaz b) İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde. d) Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler işe girişlerinde veya işin devamı süresince en az yılda bir kere muayene olmalıdırlar. c) Ağır ve tehlikeli işler raporu ilgili bölge müdürlüğünün talebi üzerine düzenlenir. eğitim kurumlarının vereceği eğitim hizmetleri ile ilgili görevleri aşağıdakilerden hangisidir? . b) Ağır ve tehlikeli işler raporu damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. a) II. işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez.III.IV 94. IV d) II.İşyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.III c) I. IV b) I.

c) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır ve Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yapılamaz.İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler.a) Eğitim kurumu olarak yetkilendirilmek için yapılan başvuruları incelemek ve Eğitim kurumunun eğitim faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek.Ortak sağlık ve güvenlik birimleri aşağıdakilerden hangilerine uymak zorundadırlar? a) Hepsi b) Özel kuruluşlar tarafından. 45. 46. yanlış algılama ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla. d) Tabela veya basılı evraklarında. işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler kaç yıl süreyle saklanır? a) 15 b) 7 . başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz. 48 ve 49 uncu maddelere aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda yetkilendirmeyi iptal etmek b) Eğitim kurumlarına ait kayıtları tutmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler. 47. c) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavlarını. değerlendirme sonucunun 43. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne veya Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptırmak ve Sınavlarda başarılı olanlara işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerini düzenlemek d) Hepsi 97. 98.İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliğinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? a) ILO sözleşmeleri b) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu c) 4857 sayılı İş Kanunu d) İş Sağlığı ve güvenliği tüzüğü 99. ticari isim olarak kullanılamaz.

... Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine.. (A) sınıfı belgeye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde görev yapabilirler? a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde..Eğitim kurumlarında kişi başına en az kaç m3 hava temin edilmelidir? a) 9 b) 11 c) 10 d) 8 102......İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi.... b) Bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde..İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi.c) 10 d) 9 100. c) Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde.. aşağıdakilerden hangisi ile işbirliği yapar. buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az . a) 60 dakika 24 saat b) 24 saat 60 dakika c) 90 dakika...İş yeri hekimleri... a) İşverenle ve İşyeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya diğer bölüm çalışanları ile b) Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile c) Hepsi d) İşletmede iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ile 101. yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan kimin tarafından onaylanır? a) İşçi temsilcisi b) Sendika c) İşveren d) İşçi 10.... 36 saat ... d) Hiçbiri 103. süre hizmet verirler..İş güvenliği uzmanlarından. sağlık gözetimi için ayda en az..

uygulanmasını izlemek c) Denetlemek ve geliştirmek. teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç saatten az olamaz? a) 200 b) 240 c) 210 d) 220 109.Eğitime katılanlar.Eğitimin süresi. almak. eğitime katılanların başarılı sayılmaları için.Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında yer almaz? a) Hiçbiri b) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek. iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek d) İşçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek 108.İşyeri hekimleri için düzenlenecek yenileme eğitiminin süresi kaç saatten az olamaz? a) 52 b) 48 c) 36 d) 24 .d) 36 saat 90 dakika.Eğitim sonunda. 105. teorik eğitimin % kaçına katılmak zorundadır? a) % 90 b) % 80 c) %70 d) % 60 107. Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavdan 100 tam puan üzerinden en az kaç puan almış olmaları şartı aranır? a) 85 b) 70 c) 80 d) 75 106.

G.Derslerim » İSG Kurulları 110. doğal afetlerle. sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek b) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamalarını kontrol etmek c) Alınan kararları bakanlığa bildirmekle yükümlüdür d) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek 112. Kurulları ayda bir toplanır c) İ.Aşağıdakilerden hangisi İSİG Kurulunun görevlerinden değildir? a) İş yerinde yangınla.S.İSİG Kurulu ile ilgili hangisi yanlıştır? a) İşveren veya vekili gereken araç ve gereci sağlamak zorundadır b) İ.İSİG Kurulunda aşağıdakilerden hangisi seçimle gelir? a) İşveren vekili b) Formen.G. Kurulları sanayiden sayılan.S.S.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun sekreterliğini kim yapar? a) İşveren b) İşyeri hekimi c) İş veren vekili d) İş güvenliği mühendisi Derslerim » İSG Yönetim Sistemleri 114.OHSAS 18001'in temel felsefesi hangisidir? a) İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması b) İSG mevzuatına göre ihtiyaçaları belirtmek c) Risk değerlendirmesi yapmak d) Verimliliği artırmak . devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur d) İ. ustabaşı c) İşyeri hekimi d) İş güvenliği uzmanı 111. Kurullarının kararları danışma organı niteliğindedir 113.G.

uyarı tabelası. eğitim v.Prosedür oluşturma.115.Aşağıdakilerden hangisi süreklilik arzeden koruma uygulamalarından değildir? a) Periyodik sağlık muayenesi b) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri c) Kişisel koruyucu donanım kullanımı d) İşe giriş sağlık muayenesi 117.Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir? a) İşe giriş muayenesi b) Yangından sonra alınacak tedbirler c) Makine koruyucuları kullanımı d) İletkenlere koruma topraklama yapılması 118. TS OHSAS 18001'in kontrol önlemlerinden hangisine girer? a) Mali b) Yönetsel c) Mühendislik d) Kişisel koruyucu 120.s. çalışma izni verme.İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi TS OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır? a) Durum tespiti b) Kontrol önlemleri c) Planlama d) Uygulama 116.İşverenin. çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme. çalışma zamanını kısıtlama. OHSAS 18001 yönetim sisteminin hangi aşamasında yapılır? a) Planlama b) Kontrol ve düzeltici faaliyetler c) Önlem alma d) Uygulama .Aşağıdaki tehlikelerden korunma yollarından hangisi önceliklidir? a) Kişiye yönelik koruma uygulamalarına öncelik verilmesi b) Tehlikenin kaynağında azaltılması c) Tehlike alanının mesafesinin artırılması veya çalışma ortamına kapatılması d) Tehlikenin kaynağında yok edilmesi 119. eğitme ve katılımını sağlama.

Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur? a) Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek.Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder? a) Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali b) Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir c) Kaybetme ihtimali d) Muhtemel kaybın miktarı .ISO 18001'in amaçları arasında hangisi yoktur? a) Sürekli öğrenme.Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden getirilen yeni anlayış değildir? a) Uzman Katkısı Sağlanması b) Koruma Önleme Anlayışı c) Tespit Bazlı Reaktif d) Çalışanların Katılımı 123. riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür b) Tüm proseslerde. yenilikçilik ve iyileştirme b) Risk değerlendirilmesinin yapılması c) Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi d) Stajyer ve taşeronların korunması Derslerim » Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 122.121. riskin büyüklüğünü tahmin etmek c) Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır d) Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç 125.Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır? a) %2 b) %6 c) %4 d) %8 124.

Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) İş sağlığı profesyonelleri.Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası etik ilkelerinden değildir? a) Zarar vermeme b) Bağımlılık c) Güvenilirlik d) Dürüstlük 129. d) İş sağlığı profesyonelleri. c) Etik. bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler. etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamakla yükümlüdürler. gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir nedenle işyeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır. işin. toplumdaki belirli bir mesleğin. d) İş sağlığı profesyonelleri. c) İş sağlığı profesyonelleri. b) İş sağlığı profesyonelleri. . b) İş sağlığı profesyonelleri. davranış kuralları. İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi. davranışın bilimidir. Sağlık eğitimi ve danışmanlık 128. kurumun veya grubun davranış standartlarıdır. işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır. c) Uygun işe yerleştirme. 127. yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı Uygulama İlkeleri" arasında incelenebilir? a) Hepsi b) İşyeri risklerinin kontrolu. işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi. d) İşyerinde sağlık hizmeti sunulması. Aralıklı kontrol muayeneleri.Derslerim » Çalışma Hayatında Etik 126. güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır. işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı.Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Etik.

araştırmaların güvenirliğine gölge düşürmektedir.Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Asbestli gemi sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırılması uluslar arası açıdan etik bir sorundur. açık denizlere bırakılması uluslar arası etik sorunlardandır. c) Sorumluluğunda bulunan kişilerin sağlık güvencesini temin eden kişidir. b) Etik.Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gelişmiş ülkelerin refahını artırmak için. 133. İnsanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri. c) Bilimsel araştırmaların konuyla ilişkili endüstri tarafından desteklenmesi.Aşağıdakilerden hangisi İşveren teriminin karşılığıdır? a) Hiçbiri b) Sorumluluğunda bulunan kişilerin geçimini temin eden kişidir. gelişmekte olan ülkelerden ucuz iş gücü sağlamak. 131. b) Zararlılarla ilgili olarak. b) Bir işverenin her türlü işini yapan kişidir. d) Üzerinde karşılıklı anlaşılmış bulunan bir ilişkinin sonucu olarak uğraş alanındaki işçilere karşı yasal sorumluluk. ya da geçici olarak çalışan her kişidir. yarı süreli. izin verilen limitlerde ülkeler arasında farklılık olması kaçınılmazdır. doğru yada yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalıdır. c) Hepsi d) Bir işveren için tam süreli.Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı uygulamasının amacıdır? a) Herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmak ve sürdürmek b) Hepsi c) Sağlık durumlarını gözeterek işçilerin yeterliliklerine göre işin uyarlanmasını düzenlemek d) İşçilerin sağlığını korumak ve desteklemek. taahhüt ve görev üstlenen kişilerdir. d) Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması.130.Aşağıdakilerden hangisi İşçi teriminin karşılığıdır? a) Bir işveren adına iş yapan kişidir. . çalışma kapasiteleri ile becerilerini güçlendirmek ve geliştirmek 134. fakir ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağından etik olarak değerlendirilmelidir. 132. ahlaki bakımdan iyi ya da kötü.

c) Ahlak.İş sağlığı uygulaması. estetik güzele ve ahlak da iyiye ulaşmaya çalışır.Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyuculardan değildir? a) Parafunlu pamuk b) Cam pamuğu c) Kar maskesi d) Kulak tıkacı . d) Bilim doğruya.Bir ses kaynağının yaydığı ses enerjisinin gücüne ne ad verilir? a) Enerji b) Akustik güç c) Hız d) Paskal 137.Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının özelliklerinden değildir? a) Enine dalgalardır b) 340 m/sn hızla yayılırlar c) Dalga boyu. şiddeti.Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarına etki eden faktörlerden hangisi etkili değildir? a) Gürültüye karşı kişisel duyarlılık b) Ortamın ısısına c) Gürültüden etkilenme süresi d) Sesin frekansı 138. toplumun en üst düzeydeki davranış standartlarıdır. 135. frekansı. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından hangi yılda tanımlanmıştır? a) 1952 b) 1949 c) 1951 d) 1950 Derslerim » Fiziksel Risk Etmenleri 136. genliği olan dalgalardır d) Madde ortamında yayılırlar 139.

140.Hareketin oluşması için geçen süreye ne denir? a) Genlik b) Frekans c) Dalga boyu d) Hız 143. a) 90 b) 80 c) 85 d) 88 .5 b) 6 c) 8 d) 6.Gürültü düzeyi 85 DB ortamlardaki işyerlerinde günlük kaç saat çalıştırılmalıdır? a) 7.5 144.Birden bire şiddetli gürültünün etkisinde kalındığında meydana gelen kişisel bozukluklardan değildir? a) Terlemenin artması b) Dolaşım bozukluğu c) Solunum hızı değişmesi d) Geçici körlük 145.Kulak koruyucularında en fazla korumayı yapan malzeme hangisidir? a) kulak tıkacı b) pamuk c) Parafunlu pamuk d) kulaklık 141.Kişisel koruyucu kullanmayı gerektirmeyen en yüksek gürültü düzeyi kaç Desibel olmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi ses basınç birimidir? a) l/sn b) Bar c) m/sn d) Sn 142.

İşyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması için.İşletme belgesi talepleri kaç gün içerisinde incelenir ? a) 30 b) 20 c) 10 d) 40 148. vaziyet planı.146.İşyerinde Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? a) 60 b) 70 c) 90 d) 80 149. sabit tesislerinde Tavan Yüksekliği en az kaç metre olacaktır? a) 3 b) 3.İşyerinin kuruluşunda.5 c) 2.5 d) 2 . mimari proje ve beyanname üzerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan inceleme neticesinde verilen izin a) Kurma İznidir b) İşletme İznidir c) Tesis İznidir d) Hiçbiri 150. işyeri kurulmadan önce.Birim saniyedeki devir sayısına ne denir? a) Hız b) Dalga boyu c) Periyot d) Genlik Derslerim » İşyeri Bina ve Eklentileri 147.

Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerleri 155.151.Hangi İşyerleri Kurma İzni Almak Zorundadır? a) Hepsi b) Çalışan sayısına bakılmaksızın Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği. kullanıldığı ve depolandığı işyerleri c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesisleri d) Sanayi. kişi başına kaç metreküp olmalıdır? a) 12 b) 11 c) 10 d) 15 153.işyerindeki Merdivenin eğimi en az ve en çok kaç derece olmalıdır? a) 20 45 b) 50 15 c) 40 75 d) 30 65 154.Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde prensip olarak gürültü seviyesi kaç desibeli geçmemelidir? a) 95 b) 65 c) 75 d) 85 .Aşağıdakilerden hangisi Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler arasındadır? a) Hepsi b) Beyanname c) İşyeri mimari projesi d) İşyerinin vaziyet planı 152.İşyerindeki hava hacmi.

Malzeme Güvenlik Bilgi formunu hazırlayanın imzası olmalıdır. a) (4) b) (1) c) (5) d) (Hepsi doğru) 158.3 c) 2.4 b) 1.Malzeme güvenlik bilgi formları sağlık güvenlik bilgilerini de kapsar. 3. 2. 4.Malzeme Güvenlik Bilgi formları kişisel korunma malzemesini de belirler.3. 5. maddesine göre çıkartılan malzeme güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır.3. Makine ve teçhizat yerleşim planı.156.Malzeme Güvenli Bilgi formları yanıcılık ve patlayıcılık bilgileri de içerir. İfadelerinden hangisi yanlıştır. Kullanılan maddelerin tanımlanması a) 1.4 d) hepsi .İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kg.2.4857 sayılı kanunun 78. yük taşıyabilmelidir? a) 700 b) 500 c) 600 d) 800 Derslerim » Kimyasal Risk Etmenleri » Test 157. Proses tanımlaması.Aşağıdakilerden hangileri patlamadan korunma dokümanıdır? 1234İşyerinin genel planı.

İşyerinde bulunan tesis. b) patlamadan korunma doküman çalışmalarının tümüdür.159. 2.Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı.Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınmaz? 1. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri.Patlama limitlerinde karışımın meydana gelmemesi ve patlama enerjisinin açığa çıkmaması için yapılacak çalışmalar. kullanılan maddeler. c.5 c) 1. 3.Risk değerlendirmesi sadece 5 yılda bir yapılır.Risk değerlendirmesi çalışma şartlarında değişiklik olduğunda tekrarlanır.Yeni bir kimyasal madde ile çalışmada risk değerlendirmesi yapmaya ihtiyaç yoktur.Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a. d) patlamayı önleme kurallarının tümüdür. 160.3 b) 4.Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma.Risk değerlendirmesi yapılmadan Kimyasal maddelerle çalışmalar yapılamaz b.Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. a) (a-c-d) b) (a-c-e) c) Hepsi doğru d) (a-b-c-d) .Risk değerlendirmesi iş kazasından sonrada yapılmalıdır. 5.2 d) 5 161. c) yanma olayını önleme çalışmalarıdır.İşverenin üretime yönelik istekleri a) 2. e. d. prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri. 4. nedir? a) tehlikeli ortam oluşmaması için yapılan çalışmaların tümüdür.

8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama Konsantrasyon.Patlama enerjisine dönüşebilecek ısı kaynaklarının önlenmesi.Statik elektrik yük boşalmalarının önlenmesi. 4-Haftada 40 saat çalışan bir işçinin. çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı nedir? a) TLV (TWA) değer b) Mesleki maruziyet sınır değeri c) MAC değer d) Kabul edilebilir limit değer 163. İfadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle ifade edilir? .Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? a) Tehlike b) potansiyel risk c) risk d) şiddet 164.162. 3. 2-15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer. 3-Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon.Katodik koruma yapılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi. 2.Ex-proof malzeme kullanılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi İfadelerinden doğru olan ifadeler hangileridir? a) (2-3-4) b) (1-2-3) c) (1-2-4) d) (1-3-4) 165.1-Müsaade edilen azami konsantrasyon. 4. 8 saatlik sürede.1.Başka şekilde belirtilmedikçe.

TWA değer b) TLV değer.Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder? a) Deri b) Sindirim c) Solunum d) hepsi . kategori ekipman 169.a) MAC değer. b) Patlama aralığı uygun patlama konsantrasyonudur.Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır? a) Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz. STEL değer. TWA değer. 167. STEL değer. MAC değer. Kabul edilebilir değer. Kabul edilebilir limit değer c) Kabul edilebilir limit değer. d) Patlayıcı her maddenin uygun patlama konsantrasyonu farklıdır. TLV değer. kategori ekipman bütün bölgelerde uygulanır c) Patlayıcı ortamlardan 0 ve 20 bölgede 3. kategori ekipman b) 3. c) Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz. STEL değer 166. MAC değer.Hangi durum patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesinde yeterli değildir? a) Açık havalı sahada çalışmak b) Gaz kaçakları uygun alarm sistemleri ile kontrol edilmesi c) Yanıcı sıvı gaz ve tozun az miktarda kullanımı d) İyi bir havalandırma 168. kategori ekipman d) Patlayıcı ortamlardan 2 ve 22 bölgede 1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Patlayıcı ortamlardan 1 ve 21 bölgede 2. Kabul edilebilir limit değer.Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan indekslerden ATEX 100 A hangi tehlike derecelendirme sınıflamasında kullanılır? a) Hepsinde b) Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde c) Patlayıcı ortam derecelendirme sınıflamasında d) Yangın sınıflamasında 170. STEL değer d) MAC değer.

2.3.Patlama limitlerinde gaz.Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması.3 b) 2.Patlama konsantrasyonunda patlayıcı madde ve ateşleme kaynağı olması 3.4 172.4 b) 1.2 d) hepsi 173.3.Fakir karışım konsantrasyonu ve ateşleme kaynağı a) 2.3 c) 1. 2.Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı. kullanımı.4 c) Hepsi d) 1.hava karışımı ile patlama kaynağının aynı anda olması 2. 4. işlemlerden geçmesi.Patlama hangi şartlarda olur? 1. 3.Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunma hakkındaki yönetmelik kapsamına aşağıdaki çalışmalardan hangileri girmez? 1.2.Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi.Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması.171.Kimyasal Maddenin Zarar Verme Potansiyelinin Çalışma Ve/Veya Maruziyet Şartlarında Ortaya Çıkma İhtimali nedir? a) potansiyel tehlike b) tehlike c) risk d) şiddet .Zengin patlayıcı madde karışımı ve ateşleme enerjisi 4. a) 1. depolanması ve nakledilmesi.3.

174- Sağlık gözetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a- İşçiler üzerinde yapılan tetkiklerin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumda b- Sağlık yönünden olumsuzluğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet halinde, c- Özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma ihtimalinin olduğu durumda d- Bu gözetimler kan ve idrar tahlilleri ile yapılır. a) (b-c) b) (b-c-d) c) (hepsi) d) (a-b-c) 175- Aşağıdaki şıklardan hangisi organizasyona yönelik önlemlerdendir? a) Kişisel koruyucu b) İkame c) Çalışanların eğitimi d) Havalandırma 176- Biyolojik sınır değerleri belirlenmiş kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda şu ifadelerden hangileri doğru ifadelerdir? a- Biyolojik izleme absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer metot kullanılarak kanda kurşun seviyesinin ölçümünü de kapsar, b- Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu (yönetmeliğin ekinde verilen değer 0,075 mg/m3) ten fazla ise, c- İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi (yönetmelikte belirtilen mg Pb/100 ml kan) dan fazla ise. d- Biyolojik sınır değer aşılması halinde işçi sağlık gözetimine tabi tutularak aynı işte çalışmasına devam eder. e- Risk değerlendirmesi yenilenir. a) (a-b-c-e) b) (b-c-d-e) c) (a-b-d-e) d) Hepsi

177- Kimyasl maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliği ekinde verilen yasaklanmış kimyasal maddelerle Ancak Tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak hangi işlerde çalışılamaz? a) En uygun teknolojik sistem kulanılarak işçi sayısını en az seviyede tutarak üretimde b) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde c) Bilimsel araştırma ve deneylerde d) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde 178- Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma .......... denir? a) patlayıcı gaz karışımı b) tehlikeli ortam c) patlayıcı ortam d) patlama 179 -Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişim ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Patlama b) Ekzotermik reaksiyon c) Hızlı yanma d) Yanma 180- Solunum bölgesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tarif edilir? a) Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı küredir. b) Kişinin burnu merkez kabul edilerek 50 cm yarıçaplı küredir. c) Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır. d) Kişinin burnu merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır,

Derslerim » Biyolojik Risk Etmenleri 181- Aşağıdakilerden hangisi Çalışma yaşamında karşılaşılan biyolojik risk etkenleri arasındadır? a) mikroorganizmalar b) insan parazitleri c) Hepsi d) hücre kültürleri 182- Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel enfeksiyonlar arasındadır? a) Şarbon b) Hepsi c) Lejyoner hastalığı d) Tüberküloz, Tifo ve Brusellozis 183- Tarihsel olarak sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk hangisidir? a) Enfeksiyon riski b) HIV riski c) HBV riski d) HCV riski 184- Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Risk Etkenlerine Karşı Genel Yaklaşım içinde yer alır? a) Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması; Başta işe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri olmak üzere taramalarla duyarlı kişilerin saptanması,Tüm çalışan personelin eğitimi b) Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi, Çalışma ortamının (hastane, laboratuar, hayvan barınağı, kesimevi, paketleme atölyeleri, klinikler, kişisel bakım merkezleri, atık arıtma atölyeleri vb. mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu c) Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri,Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem, Aktif bağışıklama (immünizasyon-aşılama). d) Hepsi 185- Biyolojik bir etkenin sağlıklı kişide hastalığa yol açması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Konakçı adı verilen kişinin duyarlılığına

işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır. Ağaç işleme. Bina onarımı işleri. gazlar ve toksinler) bağlıdır.Aşağıdakilerden hangisi En sık görülen enfeksiyonlar arasındadır? a) Bakteriyel Enfeksiyonlar b) Diğerleri c) Viral Enfeksiyonlar d) Hepsi 188. çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri dikkate alınmalıdır. Balıkçılık. kimyasal maddeler. hava ve vektörler) 186. c) Hepsi d) Etkenin hasta etme yetisinin yüksekliğine (patojenite-virülans). Evsel (katı ve sıvı) atıkların yok edilmesi. Endüstriyel atıkların yok edilmesi b) Hepsi c) Tarım ürünlerinin işlenmesi.Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıda söz edilen konulardan hangisi dikkate alınmalıdır? a) Çalışanların. Ormancılık.Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkenleri arasındadır? a) Hepsi b) Asellüler c) Çok hücreliler d) Tek hücreliler 187.b) Çevre etmenlerine (ısı değişiklikleri. işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Farmasötik. Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi. Günlük bakım merkezleri. 189. Hayvancılık. nem. radyasyon.Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risklere maruz kalınan meslekler arasındadır? a) Laboratuvar hayvanlarının bakımı. hava akımının hızı. Biyoteknoloji üretim işlemleri. b) Çalışma ortamındaki insan sağlığına zararlı olan veya olabilecek tüm biyolojik etkenlerin sınıflandırılması gereklidir. ortak kullanılan cansız maddeler. hava basıncı. Tekstil fabrikaları . Yetkili makamların. Bulaşma yollarına (temas. c) Hepsi d) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıkla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır. Çalışanların.

Biyolojik etkenlerin enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılması kaç grupta yapılabilir? a) 4 b) 6 c) 8 d) 2 191. kahve ya da sigara ile konsantrasyonu artırma 192. Tarım ürünün yetiştirilmesi ve hasadı 190.d) Sağlık bakımı.Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından strese yol açan özelliklerden değildir? a) Liyakate uygun yükselme olanağı b) Değişmez çalışma saatleri c) Vardiyalı çalışma d) Monoton iş 193.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres yönetimlerinden biri değildir? a) Esnek çalışma programı b) İşçinin işini denetleyebilmesi c) İş güvencesinin ortadan kaldırılması d) Çalışanın örgüt içi bilgi akışına katılımı 194. Kişisel bakım.Aşağıdakilerden hangisi strese bağlı insan vücudunda ortaya çıkan fiziksel sorunlardan değildir? a) Vücut direncindeki artışa bağlı mikrobik hastalıklara dayanıklılık b) Mide-bağırsak şişkinlikleri c) Uyku bozuklukları d) Depresyon .Hangisi iş çevresi bakımından strese yol açan nedenlerden değildir? a) Kişisel gelişim olanaklarının yetersizliği b) Ekip çalışması c) Çalışanlar arasındaki rol belirsizliği d) Çalışanın iş üzerinde denetiminin olmaması 195.Aşağıdakilerden hangisi kişisel stres yönetimlerinden biri değildir? a) Gevşeme b) Egzersiz c) Olumlu davranış değişiklikleri d) Çay.

Hangi ifade bel yaralanmalarından korumak için doğrudur? a) El arabaları iterek taşımak b) Belden yükle birlikte dönüş yapmak c) Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek d) Kaldıramayacağımız kadar ağır yükleri taşımak 198. aydınlık ve gürültü gibi çevresel faktörler b) Belden eğilerek iş yapmak c) Vücudumuzun dinç ve zinde tutmak için spor yapmak d) Aşırı tekrarlı hareketler 201.Hangisi Ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir? a) Beyin b) Kalp c) Böbrekler d) Kas ve eklemler 200. titreşim.Hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri değildir? a) Sıcaklık.Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir? a) Spontan b) İş-koşullu c) Önceden programlanmış d) Maskelenmiş 197.Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk yapmaz? a) Çok az motivasyon b) Çalışma hızı çok yavaşsa c) Spor yapmak d) Donuk iş ortamı 199.Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi'nin amaçlarından biri değildir? a) Çalışanların moral ve motivasyonunu azaltmak b) Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak c) Verimliliği artırmak d) İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak .Derslerim » Ergonomi » Test 196.

sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır? a) 250 kg b) 5 kg c) 55 kg d) 550 kg 205. üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır? a) Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı b) Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı durumda kilitlenmiş olmalı c) Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli.Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür? a) Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak b) Uzun süre. yanlış anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına meydan verilmemelidir d) Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı . d) İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği ilkeleridir.Hangi seçenekte verilen bilgi ergonomi tanımı için doğru değildir. 204.Bel üst gövde aralığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg bir yükü kaldırırsa. a) Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliliklerini sınırlarını ve diğer özelliklerini içeren bilgi bütünüdür. b) Ergonomi sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir.Üst beden zorlamalarında hangi faktörün etkisi yoktur? a) Gece çalışmak b) Uygulanan Güç c) Duruş d) Tekrar Sayısı 203.Kapasitif boşalmayı temin için. dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak d) Belden eğilerek bobin veya malzeme almak Derslerim » Elektrikle Çalışmalarda İSG 206.202. c) İşin insana göre tasarlanmasıdır. hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak c) Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden.

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a) İyonizasyon b) Nemlendirme c) Ayırıcı transformatör .Teknik ve işletme bakımından dokunmaya karşı koruma yapılamazsa aşağıdaki alınacak emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır? a) Yalıtkan ayakkabı kullandırılmamalı b) Yalıtılan çalışma zemininin izolasyon direnci ölçülerek uygunluğu tespit edilmeli c) Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asılmalı d) Çalışma zeminini yalıtılmalı 210.Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir? a) 10 b) 3 c) 5 d) 1 209. a) 40 amper b) 24 amper c) 60 amper d) 32 amper 211.207.Aşağıda verilen elektrik kaynağı işlerinde güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a) Elektrik kaynak makinelerinin şalteri. üzerinden taşıt geçmesi halinde zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunmalı d) Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmamalıdır 208. makineden ayrı bir kısımda bulunmalı. kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olmalı b) Elektrik kaynak işlerinde ehil kaynakçılar çalıştırılmalı c) Besleme ve kaynak kabloları.Elektrik iç tesislerinde alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kaç amperin üzerinde en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır.

patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde. ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? a) 2 yıl b) 6 ay c) 5 yıl d) 1 yıl 214.Parlayıcı.Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek. ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı.Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene. belgelendirilmelidir? a) 3 ay b) 6 ay c) 1 yıl d) 2 yıl 215. kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı . aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır? a) 6 ay b) 2 yıl c) 1 yıl d) 3 ay 213.Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak aşağıdaki işlerden hangisi yanlıştır? a) Sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılmalı b) Gerilim dışı bırakılmalı c) Gerilim yokluğu kontrol edilmeli d) Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa.d) Topraklama 212.

Don halinde bir ağaç direğe çıkılmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur? a) Bir çekiç ile dip tarafına vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilmeli b) Dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmeli c) Direğin kaldırma çatalları.uçtan – uça c) .216. çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmeli c) Üzerinde çalışma yapılmalı teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır d) Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmeli 218.Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirler hangisinin ilk önce yapılması gerekir? a) Kilitleme tertibatı mevcut değilse.Bir pilde akım. gerçekte akış yönü aşağıdakilerden hangisidir? a) + uçtan – uça b) .uçtan + uça d) + uçtan + uça 219.Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a) Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalı b) Elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli anında ani müdahaleler için alanın içinde kurulmalı c) Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı . payanda veya lenteleme gibi başka bir vasıta ile kuvvetlendirilmesi sağlanmalı d) Sağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalı 217. kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalı b) Görev Emri ve Çalışma Müsaadesi Formu düzenlenmeli.

ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? a) 2 yıl b) 5 yıl c) 1 yıl d) 6 ay 224. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır d) Kuru havalı.d) Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı 220. sıcaklık değişmelerinden korunmalı 223.Atmosferde doğal elektriklenme sonucu bulutla yer arasında bir elektrik boşalmasına ne denir? a) Yıldırım . serin ve sarsıntısız olmalı. ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı. priz vs. topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalı d) Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalı 222. Alüminyum ve Magnezyum ince tozlarının taşındığı yerlere statik elektrik dedektörleri konulmalı c) Yük gidericileri ve nötralizatörler koymak d) Sentetik akaryakıt kapları iletken maddelerle kaplanmamalı 221. iyi havalandırılmış olmalı c) Anahtar.Kurşun-asitli sabit akümülatör tesisleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? a) Kapılar içeri doğru açılacak şekilde yapılmalıdır b) Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış.Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a) Kablolar dağınık bulundurulmamalı. iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı.Statik elektik birikmelerine karşı alınacak aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a) Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü oldukları statik elektrikten tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokulmamalı b) Titan. hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene.Elektrik üretim. geçitlerde zeminden geçirilmeli b) Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulmalı c) Topraklanmaları.

Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Buralarda çalışanlar.Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi kaç Volt'tan yukarı olan alternatif veya kaç Volt' tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak b) Statik elektriklenmeyi önlemek c) Depoları korozyona karşı korumak d) Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak 229-Aşağıdaki Fiş-Priz Sistemleri ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? . a) 20-50 b) 32-150 c) 50-120 d) 50-150 228.Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı periyodik olarak en az hangi sürede yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri yapılmalıdır? a) 3 ay b) 6 ay c) 1 yıl d) 2 yıl 227. buralarda giyinip soyunmalı b) Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli c) Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası asılmalı d) Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı 226.b) Gök gürültüsü c) Şimşek d) Paratoner 225.

d) Çıplak iletkenler civarında çalışırken baret. şalter ve anahtarların üzerine. çalışma müsaadesi veya hizmet talimatında sayılan şartlar dahilinde ve aşağıdaki hususlara hangisine uyularak çalışma yapılması zorunlu değildir? a) İyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalı b) Nötr teli dahil işyerine yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden çalışanın kendisini önceden izole etmesi sağlanmalıdır c) Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem veya diğer işlerde yalıtkan bir eşya üzerinde durulmalısına gerek yoktur.Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmelidir. Ancak zorunluluk hallerinde.Transformatör. aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalı b) Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalı c) Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalı d) Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalı 230.Tevzi tabloları için aşağıda verilen güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır? a) Sigorta. kilitli dolap veya hücre içinde olmalı 232. kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a) Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı b) Soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı c) Şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı . yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmeli 231. kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı b) Metal gövdesi topraklanmalı diğer gerilim altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalı c) Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalı d) Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat.a) Fişler.

Alçak gerilim etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) 1000 V a kadar ← Yanlış cevap ( )1000 V dahil üstü ( )1000 V üstü ( )1000 V dahil altı Derslerim » Korunma Politikaları Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır ? ( )İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ( )Sosyal Sigortalar Kanunu ( )İş Teftiş Tüzüğü ( )İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı İLO Sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir? ( )Çalışma Ortamının Niteliklerini ( )İş sağlığı ve Güvenliği Politikalarını ( )İş sağlığı Hizmetlerini ( )Sanayi ve Ticarette İş Teftişini . aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalı c) Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı d) Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli 234.Aşağıda verilen elektrikli el aletleri özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalışma sırasında kullanılmalıdır b) Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde.d) Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları açıkta olmalı 233.

yorgunluk. mide bulantısı yapar .Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır ? ( )İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ( )Sosyal Sigortalar Kanunu ( )İş Teftiş Tüzüğü ( )İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Aşağıdakilerin hangisi uygun nitelikte Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturma yöntemidir? ( )İşveren ve işçi sendikalarına danışılarak Devlet tarafından ( )Devlet tarafından oluşturma ( )İşveren ve işçi sendikaları tarafından ( )Sivil Toplum örgütleri ve Üniversiteler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturma amacı aşağıdakilerden hangisidir ? ( )Personel servisinin re-organizasyonunu gerçekleştirmek ( )İşyerlerinde tam önleme ve koruma sağlamak ( )Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak ( )İşletmenin ekonomik yapısını düzenlemek İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdakilerden hangisi tarafından bilinmelidir? ( )İşverenin kendisi ( )İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu ( )İşyerinde çalışanların tümü ( )Çalışma Bakanlığı Derslerim » Kaynak İşlerinde Güvenlik Aşağıdakilerden hangisi Elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz? ( )Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması ( )Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması ( )Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları (x)Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (x)Kaynak akım şiddeti (Amper) artıkça lens koyuluğu azalır ← Doğru cevap ( )Görünen ışınlar ışık stresi.

Zincirler için Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? ( )Zincirin baklalarında ezilme. en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır ( )Zincir baklalarındaki boyuna uzama % 5' i geçmişse zincir kullanılmamalıdır ( )Kopan zincir baklaları cıvata ile birbirlerine tutturulmalıdır Fork-liftlerin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? ( )Altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir ( )G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır ( )Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır ( )Sürücü hariç başka şahısların binmemelidir Aşağıdakilerden hangisi Vinçlerde Ayrı Kaldırma donatısı değildir? ( )Vinç Kancası ( )Kulaklı çengel .( )Kaynak ışınlarının % 60 IR ışınlardır ( )Kaynak ışınları iyonlayıcı radyasyon neşretmez Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir? (x)Oksijen ← Doğru cevap ( )Asetilen ( )Hidrojen ( )SPG Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (x)Kalifiye eleman eksikliği ← Doğru cevap ( )Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahele edilmesi ( )Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Arızalı regülatör kullanılmak ( )Elektrik kullanılan kaynak işlerinde Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar? (x)Alev Geri Tepmesini önler ← Doğru cevap ( )Alev boyunu ayarlar ( )Gazın düzenli akışını ayarlar ( )Gazın filtre edilmesini sağlar Derslerim » Kaldırma Araçlarında Güvenlik Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı zincirler kullanılır. aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir ( )Bir zincirin sağlamlığı.

elektrik akımını otomatik olarak kesecek tertibat olmalıdır ( )Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır ( )Tanbur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır ( )Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman.5 katını.( )Kelepçe ( )Kilitli zincir Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıda özelliklerinden hangisi yanlıştır? ( )Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır ( )Halat eklemeleri uygun yapılmalı ( )Halat eklemeleri uygun yapılmalı ( )Kesinlikle yağlanmamalı Kaldırma makinaları. yivli tanbur üzerinde sarılmış halat kalmamalıdır Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıdaki kullanım avantajlarından hangisi yanlıştır? ( )Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması ( )Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavim olması ( )Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmesi ( )Uzun ömürlü ve dayanıklı olması Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıda kullanma özelliklerinden hangisi risklidir? ( )Her kullanımdan önce kontrol edilmeli ( )Demir askılara asılmalı ( )Islak ve gergin bekletilmemeli ( )Asit ve aşındırıcılardan korunmalı . kabul edilen en ağır yükün en az 1. etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak şekilde yapılacak yük deneyi aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır? ( )Dinamik Yük deneyi ( )Şartnameye uygunluk Deneyi ( )Kararlılık Deneyi ( )Statik Yük deneyi Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde.

yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak ( )Forklift devrilmeyecek yapıda olacak Aşağıdakilerden hangisi İş makinelerinde medyana gelen kaza türleri arasındadır? ( )Tamir tamir bakım çalışmaları esnasında meydana gelen kazalar ( )Tipik trafik kazası niteliğinde olan kazalar (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Yapılan iş esnasında meydana gelen kazalar . (x)Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir. kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır. ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır. ( )Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Trafikte gerekli tedbirlerin alınmamış olması.Derslerim » Motorlu Araçlarda Güvenlik Aşağıdakilerden hangisi kaza sebeplerindendir? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşyeri ortamında gerekli tedbirlerin alınmamış olması ( )Operatörün (Sürücünün) ehil olmaması. "Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için" alınması gerekli aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğru değildir? ( )Sürücü için kabin olacaktır. sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda. devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek kişisel koruyucular verilecektir. yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan işçiler için. ( )Makinenin emniyet sistemlerinin olmaması. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir? ( )Uzaktan kumandalı iş ekipmanı. (x)Forklift. görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır. Güvenlik şartları gerektiriyorsa. ← Doğru cevap ( )Güvenliğin sağlanmasında. ← Doğru cevap ( )Forkliftin devrilmesi halinde. Makinenin bakımlı olmaması.

Düşme şeklindeki kazalar ( )Parlama. hayvan. toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar ( )Elektriğe çarpılma. karayolunda insan. sanayi. iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş. . Hareketli kısımlarda yaralanma. tespit yapıp gerekli önlemleri almak ( )Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak ( )Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak Bakım ve onarım işlerinde en sık rastlanan kazalar aşağıdakilerden hangisidir? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Zararlı zehirli gaz. Düşme şeklindeki kazalar (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Parlama. bayındırlık. yanma şeklinde meydana gelen kazalar ( )Zararlı zehirli gaz. milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan. yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlar aşağıdakilerden hangisidir? (x)İş makinası ← Doğru cevap ( )Taraktör ( )Hiçbiri ( )Forklift Derslerim » Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedef (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek için arıza ve kaza olmadan. patlama. yanma şeklinde meydana gelen kazalar Bakım ve onarım işlerinde çok rastlanan kaza türleri hangileridir? ( )Elektriğe çarpılma. Hareketli kısımlarda yaralanma. toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar. patlama.Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ? ( )Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır ( )Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir ( )Geri gidişlerinde sesli yada ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır (x)Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir ← Doğru cevap Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım.

malzeme hasarlarına. beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması.5 ()%2 ( )% 1. tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle.5 50 işçinin çalışmakta olduğu bir mermer ocağı işletmesinde. kazalara. zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar arasındadır? (x)Bakım ve onarım hizmetleri ← Doğru cevap ( )İnşaat hizmetleri ( )Hiçbiri ( )Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan hizmetler Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve onarım işleri arasındadır? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım ( )Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım ( )Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım Derslerim » Maden İşyerlerinde Güvenlik Aşağıdaki patlayıcı madde cinslerinden hangisinin "CE Uygunluk İşareti" ile işaretlenmesi zorunlu değildir? ( )Kapsüller ( )Havai Fişekler ( )Dinamitler (x)Fitiller ← Yanlış cevap Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla ne kadar olmalıdır? ( )% 1 ( ) % 0. istenmeyen olaylara. aşağıdaki unvanlı personelden hangisinin istihdam edilmesi zorunlu değildir? ( )İlk yardımcı ( )Ateşleyici ( )Maden mühendisi ( )Daimi nezaretçi Elektrikli ateşleme hangi araç ile gerçekleştirilir? .Aşağıdakilerden hangisi makine. yaralanmalara. arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını.

galeri içerisinde hangi tip tahkimat kullanılmaz? ( )Kilit Tahkimat ( )Kasa Tahkimatı ( )Arına Paralel Tahkimat ( )Çelik Bağ Bir açık işletme yönergesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? ( )Kademe genişliği ( )Ateşleme sırasında alınacak önlemler ( )Şev yüksekliği ( )Bir kademede çalışabilecek en çok işçi sayısı Yeraltında iki kat arasını birleştiren tahkimatlı bir bürün bir bölümünün insan iniş ve çıkışı için merdivenle teçhiz edildiği.( )Manyeto ile ( )Akümülatör ile ( )Hepsi ( )Elektrik akımı ile Yerleşim yerlerine yakın olan işletmelerde büyük atımlarda hangi tip ateşleme vasıtası kullanılmalıdır? ( )Gecikmeli Kapsül ( )Kara Barut ( )İnfilaklı Fitil ( )Adi Kapsül Bir ana nakliyat galerisinde. bir bölümünden ise cevher veya ramble nakledildiği açıklığa ne denir? ( )Kelebe ( )Başyukarı ( )Fere ( )Bür Bir yer altı ocağı içerisindeki hava akım hızı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? ( )Anemometre ( )Termometre ( )Barometre ( )Metanometre .

Metan gazının havayla yaptığı karışım hangi oranlar arasında patlayıcı özellik arz eder? ( )4-15 ( )0-17 ( )0-100 ( )5-25 Aşağıdaki gazlardan hangisi zehirleyicidir? ( )Grizu ( )Hiçbiri ( )Metan ( )Karbondioksit Bir yeraltı krom işletmesinde hangi tip aydınlatma aracının kullanılması yasak değildir? ( )Hiçbiri ( )Davy Lambası ( )Madenci Baş Lambası ( )Karpit lambası Patlamayan lağım olması durumunda ne gibi işlem yapılmalıdır? ( )Yeni bir lağıma bağlanarak elektrikli ateşleme ile patlatılır ( )Aynı lağım yeniden doldurularak ateşlenir ( )Olduğu gibi bırakılır ( )30 santimetre paraleline yeni lağım açılarak imha edilir Bir ana nakliyat galerisi içerisinde kendini tutamayan tavan formasyonunun bulunması durumunda hangi tip ilave tahkimat yapılabilir? ( )Kilit Tahkimat ( )Süren Kamalar ( )Poligon Bağ ( )Hepsi Bir kalker ocağındaki şev yüksekliği en fazla ne kadar olmalıdır? ( )30 metre ( )Hiçbiri ( )20 metre ( )10 metre .

gre ve konglometre gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç metreden daha derin kazılarda. sert kalker. sert şist. betonlaşmış çakıl. aşağıdaki dokümanlardan hangisinin hazırlanması zorunlu değildir? ( )Açık İşletme Yönergesi ( )Tahkimat Yönergesi ( )Sağlık ve Güvenlik dokümanı ( )Patlamadan Korunma Dokümanı Grizulu veya kendi kendine yanmaya elverişli ocaklarda ayak arkalarında hangi işlem yapılmalıdır? ( )En az 5-6 have bırakılmalıdır ( )Havalandırma yapılmalıdır ( )Domuz damları ile tahkim edilmelidir ( )Dolgu yapılmalıdır Derslerim » İnşaat İşyerlerinde Güvenlik Sert kaya. yan yüzler uygun . killi şist kaya.Metan oranın yüzde kaçı geçmesi durumunda ocaklarda çalışmaya müsaade edilmez? ( )% 2.5 ( )% 2 Vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzen aşağıdakilerden hangisidir? ( )Niş ( )Karakol ( )Baraj ( )Kademe Grizulu bir ocakta hangi tip kişisel koruyucu kullanılması zorunludur? ( )Tahlisiye Cihazı ( )Hiçbiri ( )Basınçlı Hava Tüplü maske ( )Gaz Maskesi Maden ve Taşocakları İşletmelerinde.5 ( )% 4 ( )% 1.

şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmalı ve iksa için kullanılacak kalas başları. tabandan yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır? ( )120 cm ( )150 cm ( )90 cm ( )50 cm İşyeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlarında korkuluk ve tırabzan bulunması zorunludur? ( )2 ( )4 ( )6 ( )8 Yapı işletmelerinde hangisi Sağlık ve Güvenlik planını hazırlamaz? ( )Uygulama koordinatörü ( )Proje sorumlusu ( )Koordinatör ( )İşveren İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük taşımalıdır? ( )500 kg ( )100 kg ( )1000 kg ( )1500 kg Yapı iş defteri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? . kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılmalıdır? ( )1.5 ( )5 ( )1 ( )2 Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine girmez? ( )Hafriyat ( )Sökme işleri ( )Sondajla maden çıkarılması ( )Kuyu açılması Korkulukların.

( )Patlamadan sonra en az on dakika geçmeden patlama yapılan yere girilmesi yasaktır.( )Her sayfası bir asıl bir kopya olarak düzenlenir. Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda. işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatı olmalı ve motorla işletilmelidir ( )5 ( )10 ( )25 ( )20 Cam. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri. ( )İşveren tarafından her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır. saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş. Bakanlığın ilgili bölge Müdürlüğüne hangi şartla bildirim yapar? ( )Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10'dan fazla işçi çalıştıracaksa ( )İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse . tabandan en az kaç santimetre olmalıdır? ( )10 cm ( )15 cm ( )20 cm ( )5 cm Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır? ( )Patlatma ile ilgili hususlar yapı iş defterine yazılır. yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda. aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ( )Korkuluk ( )Uzatma merdiveni ( )Çatı merdiveni ( )Platform Yapı işlerinde işveren. ( )100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılır. ( )Fenni yeterliği bulunan sorumlu kişi tarafından tutulur. ( )Bölge Çalışma Müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır. ( )Patlamadan sonra yapılan patlama yapılan yere yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı belirlendikten sonra girilir.

( )Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20'den fazla işçi çalışacaksa ( )İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse Korkulukların tümü. Bağımsız ve iradi olarak iş yapabilen. kişiliği oluşmuş ve bütün yeteneklerini kullanabilen Eğitim nedir? ← Yanlış cevap . aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? ( )Metro ( )Baraj ( )İskele ( )Maden Derslerim » Yetişkin Eğitimi Aşağıdakilerden hangisi yetişkindir? (x)Kendisi ve diğer kişilerle ilgili olarak uygun davranabilen ve doğru karar verebilen. büyüme ve gelişmesini tamamlamış. buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz ( )Kazı işleri. herhangi bir eğitim kurumuna tam zamanlı öğrenci olarak devam etmeyen ( )Olgunlaşmış. sorumluluk üstlenebilen ( )Hepsi ( )Yaşı 18'i geçmiş. yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır Yapı işleri. herhangi bir yönden gelebilecek en az kaç kilogramlık yüke dayanabilmelidir? ( )150 kg ( )50 kg ( )200 kg ( )100 kg Aşağıdakilerden kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir? ( )İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 4 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecektir ( )Kazıların toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz ( )Ekskavatör.

......LPG ( )Benzen – Benzin Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre.... olarak adlandırılır........ . ( )21 ( )36 ← Doğru cevap ( )Benzen . Havadan hafif. ( )Doğalgaz.... ( )Kişiyi geliştirmektir.. Eğitim kaç şekilde gerçekleştirilmektedir? ( )3 ( )4 ( )Hiçbiri ( )5 Yetişkinler...( )Hiçbiri ( )Mevcut haliyle yetersiz olan kişiyi değiştirerek yeterli hale getirmektir." (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz) ( )Bölge 21 ( )Bölge 2 (x)Bölge 20 ← Doğru cevap ( )Bölge 1 Genel olarak tutuşma sıcaklığı .. çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra öğrenir ve kabul ederler.. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerin içindedir? ( )Farkında olma....... sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecekleri yerler ........ bilgi ve becerilerini bir süreçten...ise havadan ağırdır. İlgilenme ( )Değerlendirme.. ( )Kişiyi değiştirmektir..Doğalgaz . santigrat derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir.metan (x)Doğalgaz ............ Deneme ( )Uygulama ( )Hepsi Derslerim » Yangın Parlayıcı gazlardan ... "Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların.

.. ( )Endotermik bir olaydır. ( )Biyolojik bir olaydır. olarak adlandırılır... ( )Yavaş yanmadır. ( )Fiziksel bir olaydır.. (x)Hızlı yanmadır.( )28 (x)38 ← Doğru cevap Bezir yağına batırılmış bir bez parçasının havanın ısısı ve oksijeni ile oksitlenmesi süreci sonunda artan ısı ile alevli yanmanın başlaması olayı için aşağıdaki ifadelerden hangisi tam doğrudur.." (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz) (x)Bölge 0 ← Doğru cevap ( )Bölge 20 ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan kimyasal boğucu gazdır.. "Gaz buhar ve sis halindeki patlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yerler .. ( )Kendiliğinden yanmadır. ← Yanlış cevap . "Yanma" tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (x)Kimyasal bir olaydır. (x)Karbon di oksit ( )Karbon monoksit ( )Amonyak ( )Azot e-metan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre oluşturulacak yangın ekipleri içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir. ( )Söndürme ekibi (x)Haberleşme ekibi ← Doğru cevap ( )Kurtarma ekibi ( )İlk yardım ekibi Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre.. ← Doğru cevap ( )Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesi şeklinde gerçekleşen kendiliğinden yanmadır.

. Güncelleme...... gerekir.. ( )Toz malzemenin pnomatik olarak nakledilmesi.( )Bölge 1 ( )Bölge 2 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre.. ( )İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi...Önlemlerin belirlenmesi II.İyileştirme (x)II-I-III-V-IV-VI ← Doğru cevap ( )I-II-III-V-IV-VI . VI-Geçirme. (x)Havalandırma bacasından parlayıcı buharların çıkması ← Doğru cevap Derslerim » Acil Durum Planları » Test Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir? ( )İlkyardım ekibi ( )Söndürme ekibi ( )Koruma ekibi (x)Haberleşme ekibi ← Doğru cevap İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır? I..Acil durumların belirlenmesi III-Ekiplerin oluşturulması IV-Uygulama... (x)Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması ← Doğru cevap ( )Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması ( )Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması ( )Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması Aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz. Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin . ( )İletken olmayan bir boru ile sıvının yüksek hızla nakledilmesi.. V-Eğitim.

Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır? ( )Işıklı işaret ve sesli sinyal ( )Işıklı işaret ve sözlü haberleşme (x)El işaretleri ve sözlü haberleşme ← Yanlış cevap ( )El işaretleri ve sesli sinyal Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir? ( )Yasaklayıcı işaretler ( )Yangınla mücadele işaretleri . yalın.( )II-I-III-IV-V-IV ( )I-III-II-IV-V-VI Derslerim » Sağlık ve güvenlik İşaretleri Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin "acil kaçış" anlamı veya amacı vardır? ( )Kırmızı ( )Mavi (x)Yeşil ← Doğru cevap ( )Sarı Geometrik şekil. piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden hangisidir? ( )Sembol veya piktogram ( )Işıklı işaret (x)İşaret levhası ← Doğru cevap ( )Hepsi İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? ( )El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır. sembol. ← Doğru cevap ( )El işaretleri kesin. bunlar asimetrik olarak hareket ettirilecektir. (x)El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa. ( )İşaretçinin esas görevi. resim. manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır. yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır.

(x)Sesli işaretler ← Doğru cevap ( )Uyarı işaretleri Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret hangisidir? ( )Emredici işaret ( )Uyarı işareti (x)Yasak işareti ← Doğru cevap ( )Hiçbiri Derslerim » Kişisel Koruyucu Donanımlar Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir? ( )Kullanılma süreleri ( )Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri ( )Kişisel koruyucu donanımın kalitesi Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği en uygun işlerdendir? ( )Ergitme ocaklarında yapılan işler ( )Demiryolu manevra işleri ( )Metal çekme fabrikalarında yapılan işler ( )Bina yıkım işleri Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu. aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır? ( )Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında ( )Gürültü düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında ( )Gürültü düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında ( )Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır? ( )Riskler önlenmişse ( )Riskler yeterli derecede azaltılmışsa .

kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır. bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.( )Toplu korunma önlemleri alınmışsa ( )Teknik tedbirler yetersizse Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? ( )Maruziyet sıklığı ( )Kullanım süreleri ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri ( )İşyerindeki çalışan sayısı Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan sayılmaz? ( )Baş koruyucuları ( )Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman ( )Göz ve yüz koruyucuları ( )El ve kol koruyucuları Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı ( )İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı ( )Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı ( )Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir? ( )Tabanca ( )Sedye ( )Çizme ( )Gaz ölçüm cihazı Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ( )Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle çalışmalarda kullanılır? . ( )Kullanımı. ( )Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. ( )Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda.

Aşağıdakilerden hangisi. (x)Kazan dairelerinin dışarı açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır. ( )Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır. ( )Patlayıcı. cevap ( )Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı. ← Doğru cevap Kazan dairesinin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ( )Kazan daireleri sürekli havalandırılacaktır. basınçlı hava tesisatında kullanılan hava tanklarının kullanım amaçlarından birisi değildir? ← Doğru . parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır. fennin. Aşağıdakilerden hangisi kazanlar ile yapılan çalışmalarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden biri değildir? ( )Kazanların görünür yerine imalatçı tarafından kazanı tanıtıcı bilgi plakası konulacaktır. (x)Kompresör dairesi çalışanlardan 15 metre uzakta yerleştirilecektir. Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır. tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olacaktır. (x)Kazan dairesi elektrik sistemi exfroop özellikli olarak kurulacaktır. ← Doğru cevap ( )Kazan dairesi drenaj sistemi ile donatılacaktır. ( )Kompresörler patlamalara dayanıklı ayrı bir bölüme yerleştirilecektir. ( )Kompresörlerin temiz hava emmesi sağlanmış olacaktır.( )Yalıtkan baret ( )Plastik baret ( )İletken baret ( )Madenci bareti Derslerim » İş Ekipmanlarının Tasarım ve Kullanımda Güvenlik Aşağıdakilerden hangisi kompresör dairesinde uyulması gerekli güvenlik kurallarından biri değildir? ( )Kompresör dairesi kumanda panosu tehlike bölgesi dışına yerleştirilmiş olmalıdır.

(x)Sabit platform yapılamayan durumlarda. ← Doğru cevap Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir? ( )Yüksekte çalışmalarda. ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli güvenlik cihazlardan biri değildir? ( )Uzaktan durdurma sistemi ( )Manometre ( )Su tahliye sistemi (x)Seviye göstergesi ← Doğru cevap Derslerim » Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? ( )Portatif el merdivenlerinin. ( )Tesisat yetkili elektrikçilere yaptırılacak ve periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır. kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir. (x)El merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa merdivende elle tutacak yer bulunması zorunlu değildir. ( )Kaldırma araçlarında. ← Doğru cevap El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde kullanılamaz? . ( )El merdivenleri. ( )El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır. (x)İşletme topraklama hattı ile tank gövdesi arasında bağlantı oluşturulmalıdır.(x)Havanın şartlanmasını sağlamak ← Doğru cevap ( )Basınç dalgalanmalarını önlemek ( )Çıkış havasının sıcaklığını düşürmek ( )Kompresörün sık sık devreye girmesini önlemek Kompresör dairesi elektrik tesisatının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ( )İmalatçıların önerilerine uygun pano ve tesisat hazırlanmalıdır. basamakları yatay konumda olmalıdır. ( )Hareketli iş ekipmanlarında. ( )Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.

kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır. ( )Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa. ( )İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır. yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılır. ( )Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. ( )İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması. (x)Kapalı alanlarda aydınlatma tesisatı çok güçlü ve yüksek gerilimli aydınlatma lambalarıyla sağlanmalıdır. ( )Kapalı alanlarda sürekliliği olan işlerin yapılmasından kaçınılmalıdır. ( )İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. ← Doğru cevap Hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? ( )İskelelerin kurulması. ( )Kısa süre kullanılacaksa. ( )Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır. İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )İskelenin kurma. ( )Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır. ← Doğru cevap ( )İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanda yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? ( )Kapalı alanlarda mümkün olduğunca az eleman ile çalışılmalıdır.(x)Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde. ← Doğru cevap Derslerim » Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik » Test Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir? ( )Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır. ( )Kapalı alanlarda çalışmalara başlanmadan önce Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır. sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması. . ( )Tekerlekli iskelelerin kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenir. ( )Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. (x)İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilir. taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecekir.

Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır. el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir. ( )Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır. İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır. yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir. ( )İşçi tarafından kullanılan alet. ( )Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır. düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır. ( )İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı tarafından kontrol edilecektir. ( )Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır. ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır. ( )Çalışma halatı. ( )İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken. uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır. düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa. ( )El merdivenleri ancak. ( )Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak. kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir. ( )Halat ancak. . güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde. ( )Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır. Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ( )El merdivenler ancak. ( )Kapalı alanlarda sürekliliği olan işler yapılacaksa iş güvenliği uzmanından onay alınacaktır.

platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda. güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin altında olacaktır. ( )Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri. Derslerim » Elle Taşıma İşlerinde İSG Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen husus yükle ilgili risk faktörlerinden değildir? ( )İşçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu (x)İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması ← Doğru cevap ( )Vücudun bükülmesiyle yapılabilen elle taşıma işi ( )Çalışma zemininde bulunan engeller Elle taşıma işlerinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireysel risk faktörlerinden sayılmaz? ( )İşçinin fiziki yapısı (x)İşçinin yetersiz dinlenme süresi ← Doğru cevap ( )İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması ( )İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması Elle taşıma işi aşağıda belirtilen hususlardan hangisini içermez? . ( )Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri. ip merdivenler hariç. aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. ( )Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilecektir. İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? ( )Koruyucuların. yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir. üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir. ( )Mobil el merdivenleri. ( )Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak. ( )Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda. parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır.

aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır? ( )FFP2 (x)P3 ← Doğru cevap ( )P2 ( )FFP1 LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? ( )Zehirlenme süresi ( )Öldürücü konsantrasyon ( )Yarılanma zamanı (x)Öldürücü doz ← Doğru cevap İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza....(x)Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması ← Doğru cevap ( )Yükün işçi tarafından elle ve beden gücü kullanılarak kaldırılması ( )Yükün mekanik bir araç yardımıyla taşınması ( )Yükün birden fazla kişi tarafından başka bir yere götürülmesi Derslerim » İş Kazaları İş kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur? ( )Vardiyalı çalışmalarda (x)1..Saat İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda.... olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir..Saat ← Doğru cevap ( )Öğleden sonra ( )2.hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? ( )Etkilenmiş alan planı ( )Risk analizi ( )Patlamadan korunma dokümanı (x)Acil eylem planı ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır? ( )Su üzerine asit dökülmemelidir ( )Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır .

olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz? ( )Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak ( )Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası.( )Asitler plastik kaplara konulmamalıdır (x)Asit üzerine su dökülmemelidir ← Doğru cevap İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza. kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek ( )Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak (x)Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek ← Doğru cevap İş kazaları meslek hastalıklarının aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? ( )4857 sayılı iş kanunu (x)Sosyal sigortalar kanunu ← Doğru cevap ( )Deniz iş kanunu ( )Borçlar kanunu Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir? (x)Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma ← Doğru cevap ( )Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi ( )Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması ( )Uygun olmayan termal konfor şartlar Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir? (x)Risk ← Doğru cevap ( )Vak'a ( )Tehlike ( )Tolore edilebilir risk Kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlanır? ( )Deniz iş kanunu ( )4857 sayılı iş kanunu (x)Borçlar kanunu ← Doğru cevap ( )Ticaret hukuku Aşağıdakilerden hangisi kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan değildir? .

denir....... ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır? ( )Dünya çalışma örgütü (ILO) (x)Dünya sağlık örğütü (WHO) ← Doğru cevap ( )Avrupa parlamentosu ve konseyi direktifi ( )Avrupa konseyi direktifleri Ölüme..( )Eğitim ( )Mühendislik ve revizyon ( )Teşvik tedbirleri uygulama (x)Kişisel özürleri önleme ← Doğru cevap Seyyar kompresörler çalışanlardan en az kaç metre uzakta olmalıdır? (x)5 ← Doğru cevap ( )10 ( )20 ( )15 Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir? ( )Geçici hastalık ( )Sürekli hastalık (x)Yaşlılık ← Doğru cevap ( )Ruhi bir arıza Tehlikeli gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir? ( )65 volt ( )110 volt (x)50 volt ← Doğru cevap ( )42 volt Fiziksel...denir.. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline ..sağlık ← Doğru cevap ( )Kaza ....... hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya........sağlık ( )Korkma – iyilik İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir? ... hastalığa..mutluluk ( )Şansızlık .Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? (x)Kaza . yaralanmaya.

mali. mukavva. kablo vb. Doğru olanı işaretleyiniz? ( )Petrol. atıkları dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur ( )Ahşap. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır (x)Çöpleri kapalı ve ayrı tutulması. kağıt vb. hijyen ve zaman kazancı sağlar ← Doğru cevap Derslerim » Meslek Hastalıkları . yağ. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından dökülmemelidir ( )Metal parçaları.( )%5 ( )%10 ( )%3 (x)%2 ← Doğru cevap Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur? ( )Metal ( )Maden ( )Kimya (x)İnşaat ← Doğru cevap Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir? ( )Zarar ( )Zehirlenme ( )Risk (x)Tehlike ← Doğru cevap İskelede çalışırken yapılmaması gerekeni bulunuz? ( )Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır (x)Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır ← Doğru cevap ( )Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır ( )Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış sebebi değildir? ( )Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma ( )Eğitim yetersizliği ( )Koruyucu tertibatı kullanmama (x)Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi ← Doğru cevap Şantiye çöpleri atılırken nelere dikkat edilmelidir. vb.

( )Sistematik muayene ( )Aralıklı muayene ( )İşe giriş muayenesi ( )İlk muayene Hangisi C grubu meslek hastalığı sayılmıştır ( )Kemik ve eklem zararları ( )Cıva ve krom nedeniyle oluşan hastalıklar ( )Mesleki solunum sistemi hastalıkları ( )Deri kanseri Slikozis hastalığı durumunda işverenin yükümlülük süresi ne kadardır ( )10 yıl ( )6 ay ( )2 yıl ( )1 ay Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir ( )Maddi Tazminat davası ( )Manevi tazminat davası ( )Rücu davası ( )Maddi Nafaka davası Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımlanmasında kullanılan ayrıntılı çalışma öyküsü içinde yer almaz? ( )Bütün işlerin tanımlanması ( )Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı ( )İşçinin ailesinde aynı hastalığın varlığı ( )İşyeri maruziyetleri Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanısında kullanılabilecek laboratuar yöntemlerinden biri değildir ( )Biyokimyasal yöntemler ( )Radyolojik yöntemler .Kişinin niteliklerine uygun olan bir işe yerleştirilmesini amaçlayan muayene çeşidi hangisidir.

IV Hangisi meslek hastalıklarına ait bir özelliktir ( )Sadece belli yaşın üzerindeki çalışanlarda görülmesi ( )Tedavilerinin kolay olması ( )İşyerinde yapılacak düzenlemelerle korunulabilir olması ( )Ağır sağlık riski yaratmaması Hangisi meslek hastalıklarından korunma yaklaşımlarından sayılmaz ( )Psikolojik rehberlik uygulamaları ( )Kişisel koruyucu uygulamaları .IV ( )I. Hastalık tanımlanıncaya kadar üretimin durdurulması III.III ( )III.( )Patolojik incelemeler ( )Analitik yöntemler Meslek hastalığına yakalanan bir işçiye çalışamadığı günler için hangi tür ödeme yapılır ( )Kıdem tazminatı ( )İşsizlik maaşı ( )Geçici iş göremezlik ödeneği ( )Sürekli iş göremezlik ödeneği Hangisi meslek hastalığının tanımıdır ( )Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır ( )İş hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır ( )Belli meslek sahiplerinde sıklıkla görülen hastalıklardır ( )Meslek hastalığı bir kişinin. Maruziyetin sonlandırılması II. Gerekiyorsa spesifik tedavi uygulanması IV. Gerekiyorsa semptomatik-destekleyici tedavi uygulanması Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalığının tedavisindeki başlıca ilkelerdendir ( )Hepsi ( )I. çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalığıdır I.III.

solunum sistemi hastalığı vb. Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması III. ( )Stres nedenli meslek hastalıkları ( )Tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları ( )Fiziksel nedenli meslek hastalıkları ( )Kimyasal nedenli meslek hastalıkları Çalışan bir kişinin sağlık sorunları 3 grupta ele alınabilir. Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları yukarıda verilmiştir. Bu çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır ( )II-I-III ( )III-I-II ( )I-III-II ( )I-II-III .) ( )Cinsiyete göre sınıflandırma ( )İşyerlerindeki faktörlere göre sınıflandırma ( )Hastalığa neden olan faktöre göre sınıflandırma Meslek hastalığının tanımı hangisinde yapılmıştır. hangisi bu tanımlama içinde yer almaz ( )İşle ilişkili hastalıklar ( )İşe özgü olan sağlık sorunları ( )Ailevi yatkınlık gösteren hastalıklar ( )Genel sağlık sorunları Hangisi meslek hastalığı sınıflandırmasında yer almaz ( )Hastalığın türüne göre sınıflandırma ( deri hastalığı. ( )Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü'nde ( )Temel sağlık hizmetleri tüzüğü ( )Mesleki hastalıklar kanununda ( )4857 sayılı iş kanununda I.( )Kaynakta kontrol yaklaşımları ( )Tıbbi yaklaşımlar Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı gruplarından biri değildir. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması II.

ölçüm ve test usulu ile tekniği.İşyeri sağlık birimlerinde çalışmalar sırasında en çok karşılaşılan sağlık sorunları hangisidir. karşılamadığı . testte kullanılacak cihaz ve aletler ile uyulacak kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerin hangilerinden faydalanılmaz? ( )İş kazası kayıt ve belgeleri ( )İlgili standartlar ( )Mevcut hukuki düzenlemeler ( )Fenni ve teknolojik literatür Aşağıdakilerden hangisi kayıt sisteminin yararlarından biri değildir? ( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesi ( )İşyerinin ve çalışanların durumlarının sürekli izlenebilirliği ( )Risk değerlendirmelerine ışık tutması ( )Kayıt dışı sektörün kayıt altına alınmasına yardımcı olması Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporun "Değerlendirme" bölümünde yer alması zorunlu bilgilerden değildir? ( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin ilgili standartlar. Derslerim » İSG Kontroller Belgeler İşyerinde bir kayıt sistemi bulunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Hizmetlerinin devamlılığını sağlar ( )İşyerinin ve çalışanların durumları sürekli izlenebilirliğini sağlar. Kontrol. ( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesini sağlar ( )Risk değerlendirmesine herhangi bir katkı sağlamaz. teknolojik literatürde ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı ( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler bir önceki kontrole göre değerlendirildiğinde iyileşme olup olmadığı ( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı ( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin. ( )İşle ilişkili hastalıklar ( )üst solunum yolu enfeksiyonları ( )Kalp damar hastalıkları ( )Duyu kaybına yol açan hastalıklar. teknik özellikleri karşılayıp.

teknik periyodik kontrol ve test sonrasında düzenlenen bir belgedir. aşınma vb. Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporda bulunması gerekli bilgilerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi periyodik kontrollerin amacı değildir? ( )Yeni alınacak ekipmanın asgari özelliklerinin belirlenmesi ( )Tamir. yapılan test ve kontroller esnasında elde edilen bilgiler yer alır. yetkili teknik elemanın kanaat ve onayı yer alır. ( )Raporda. onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri tespit etmek. ( )Verimlilik ( )Süreklilik ( )Güvenlik ( )İkame İşyerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir? ( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler ( )Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler ( )Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler ( )Ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgiler .Aşağıdakilerden hangisi Teknik Rapor ile ilgili doğru bir bilgi değildir? ( )Teknik Rapor. durumlarının araştırılması ( )İşçi ya da makine. tesis ve tertiplerin sağlık ya da fiziki özelliklerini önceden belirlenmesi Aşağıdakilerden hangisi işçilere periyodik olarak sağlık kontrolü yapılmasının amaçlarından değildir? ( )Proaktif yaklaşım ( )İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin güvenirliliği ile yeterliliğinin ölçülmesi ( )İleride işçi ve işveren arasında oluşması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere kayıt ve belge oluşturulması ( )Kayıp işgünü sayısının azaltılması Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin esaslarından değildir. ( )Raporda. ( )Teknik Raporun sonuç bölümünde kontrole tabi tutulan kişiye konan tanı ve yapılması gerekenler yazılır. bakım. ( )Çalışma şartlarından dolayı yıpranma.

( )Patlamadan korunma dokümanı. bakım. işyeri hekimi tarafından düzenleneceği mevzuatta açıkça belirtilmiş bir belgedir? ( )Yıllık çalışma raporu ( )Risk değerlendirmesi ( )İşyeri bildirgesi ( )Teknik rapor Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki alet ve ekipmanın periyodik olarak kontrol edilmesinin amaçlarından birisi değildir. Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kontrol edilmek zorunda değildir? ( )İşyeri sıhhi tesisatı ( )İşyerinin aydınlatma tesisatı ( )İşyerinin elektrik tesisatı ( )İşyerinin havalandırma tesisatı Aşağıdakilerden hangisi. ( )Gerekli hallerde tamir.G.Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanması gereken kayıt ve belgelerden değildir? ( )İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıkları ile ilgili kayıtlar ( )İşyeri sağlık birimi yıllık çalışma planı ( )Acil durum planları ( )Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarının kayıtları Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerinin herhangi birinde yer almaz? ( )İşveren. Bakanlığı'na vermek zorundadır. istenmesi halinde Ç. ( )İşveren kanserojen ve mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını. işyeri için yaptığı veya yaptırdığı risk değerlendirmesine ilişkin dokümanları ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir. uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleriyle belirlenecektir. onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek.S. ( )İş kazasına neden olabilecek risk noktalarını belirlemek . işin başlamasından önce hazırlanacaktır. Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır. ( )İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak. ( )Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler.

( )İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek. Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol ve test uygulanacak makine ve/veya tesisin ön incelemesinde belirlenecek hususlardan değildir? ( )İşletme ve bakım şartları ( )Ekipmanın amortisman değerleri ( )Teknik karakteristik değerler ( )Çalışma usul ve esasları Derslerim » Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Kadın işçiler itfaiyelerde çalıştırılabilir mi? ( )Hayır ( )Evet ( )Hiçbiri ( )Özel günleri haricinde çalıştırılabilir Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır? ( )16 yaşından küçükler ( )18 yaşından küçükler ( )21 yaşından küçükler ( )Hiçbiri Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar? ( )16 yaşını doldurmuş-18 yaşını bitirmemiş olanlar ( )Hiçbiri ( )Doğum tarihinden 18 yıl geçmiş olanlar ( )15 yaşını doldurmuş-18 yaşından gün almış olanlar Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır? ( )16 yaşından küçükler ( )Hiçbiri ( )18 yaşından küçükler ( )21 yaşından küçükler İşin devamı süresince genç işçilerin hangi sürelerde periyodik muayenelerinin yapılması zorunludur? ( )9 ay ( )Hiçbiri .

durum normale dönünceye kadar hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir ( )Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. ( )Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.( )6 ay ( )12 ay Derslerim » Kanserojen ve Mutajen Maddeler Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp. ağız yoluyla alındığında. Kanserojen ve mutajen maddelerin kullanıldığı işyerlerinde risk değerlendirmesi en az hangi aralıkta bir yapılmalıdır? ( )3 ay da bir kez ( )15 günde bir kez ( )9 ay da bir kez ( )5 yılda bir kez Hangisi kanserojen mutajen maddelere karşı alınacak önlemlerden biri değildir ( )İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir. sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir. ( )Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir. deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeler ( )Genetik hastalık sonucunda insan vücudu tarafından hastalığa karşı direnç göstermek için salgılanan madde. ( )İş yeri hekimin onayı verilene kadar işe ara verilecektir. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir. Mutajen maddenin tanımı hangisidir ( )Cilt ile temas ettiğinde yanmaya yol açan madde ( )Hiçbiri ( )Solunduğunda. ( )Etkilenmiş alana. .

deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler ( )Kanser oluşumunu engelleyen önleyici mahiyetteki maddeler ( )Solunduğunda akciğer kanserine neden olan maddeler ( )Kanser tedavisinde kullanılan maddeler Hangisi işverenin yükümlülüklerinden biri değildir. ( )Eğer mümkünse daha az zararlı olan maddelerin kullanılmasını sağlamak. ( )Kanserojen ve mutajen madde ile çalışan arasında olmasa gereken minimum mesafe ( )Kanserojen ve mutajen maddelerin bir iş yerinde bulunması gereken en az miktarı ( )Kanserojen ve mutajen maddenin. işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki. istenmesi halinde Bakanlığa vermek Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangisinde uygulanmaz . zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu ( )Bir maddenin kanserojen veya mutajen sayılması o maddeden dolayı hastalındığı tespit edilen en az çalışan sayısı Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangi yılda yürürlüğe girmiştir. kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını. ağız yoluyla alındığında. ( )2006 ( )2005 ( )2009 ( )2003 Kanserojen maddenin tanımı hangisidir ( )Solunduğunda.( )Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır. ( )Kanserojen mutajen maddelere maruz kalan çalışanların beslenmesi konusunda özel önlemler alınması Sınır değer kavramını açıklayınız. ( )Kanserojen madde ile çalışanların temas halinde olduğu aile bireylerin sağlık kontrollerini yaptırmak ( )işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltmak ( )İşveren.

( )Su ürünleri alımı ve satımı işleri ( )Her türlü kurma. antrepoculuk. dağıtma ve yıkma. hayvani veya sınai ürün ve malların alımı ve satımı. ticaret. yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel. ( )Ham. taş. kum ve kireç ocakları. onarma. bozulması. değiştirilmesi. ambarcılık. maddesi ( )4857 sayılı kanunun 11. ( )Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma. depoculuk. 4857 sayılı kanunun 111.( )Sadece radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalışmalarda ( )Çalışanların kanserojen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde ( )Asbest ile çalışmalarda ( )Çalışanların mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde Derslerim » Sanayi Tarım ve Orman Hangisi ilgili kanuna göre ticaretten sayılacak işlerden biri değildir ( )Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işlerle. sökme. sigortacılık. yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi. şeklinin değiştirilmesi. süslenmesi. maddesi ( )4857 sayılı kanunun 66. ( )Ham. komisyonculuk. satış için hazırlanması. ticaret. tarım ve orman işlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmeliğe göre sanayiden sayılan işler kaç adet olarak tanımlanmıştır ( )37 ( )101 ( )102 ( )17 . Sanayi. maddesi Hangisi ilgili kanuna göre sanayiden sayılacak işlerden biri değildir ( )Bina yapılması ve onarımı. maddesi ( )4811 sayılı kanunun 57. maddesine dayanılarak hazırlanan Sanayi. ( )Su ürünleri alımı ve satımı. tarım ve orman işleri ile ilgili düzenleme hangisinde yapılmıştır ( )4857 sayılı kanunun 111. temizlenmesi. yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü sınaî yapım.

. ( )İşletme basıncının 1.den fazla olmalıdır.'den az olmamalıdır. Olmalıdır.Derslerim » Basınçlı Kaplarda Güvenlik Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ? (x)100 0C'den fazla olamaz ← Doğru cevap ( )185 0C'den fazla olamaz ( )150 0C'den fazla olamaz ( )85 0C'den fazla olamaz Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uyarınca bir basınçlı kabın iç basıncı için verilen sınır değerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( )Asgari basıncı 2 bar'dan yukarı olmalıdır ( )Asgari çalışma sıcaklığı .25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ? ( )150 0C'den fazla olamaz ( )185 0C'den fazla olamaz (x)100 0C'den fazla olamaz ← Doğru cevap ( )85 0C'den fazla olamaz Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun gerçek et kalınlığı en az ne kadar olmalıdır? (x)2mm. ( )En az 5mm. ( )En az 3mm. ← Doğru cevap ( )3mm.40 0C'den aşağı olamaz (x)Azami çalışma basıncı 30 bar'dan fazla olamaz ← Doğru cevap ( )Azami çalışma sıcaklığı 250 0C'den yukarı olamaz Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ( )İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.den olmalıdır.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır ← Doğru cevap ( )Tasarım basıncının 1.5 katına eşit hidrostatik test uygulanır (x)Tasarım basıncının 1.

Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar "Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği" uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır? ( )Alaşımlı çelik malzemelerden ( )Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından ( )Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden (x)Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen Alüminyumdan ← Doğru cevap Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir? ( )Kabın öngörülen kullanım amacı (x)Tehlikelerin renk kotları ← Doğru cevap ( )Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları ( )İşaretlemeler Basınçlı kabın veya tanıtım plakasının üstünde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir? (x)Kabın imalat malzemesi ← Doğru cevap ( )Kabın kapasitesi Litre olarak ( )Azami çalışma sıcaklığı (0C) olarak ( )Bar cinsinden azami çalışma basıncı Derslerim » Ekranlı Araçlarda İSG Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir? x)Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda ← Doğru cevap ( )Düzenli aralıklarla ( )Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ( )Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlıgı ve Güvenliği kapsamına girmez? ( )Doğru oturma şekilleri ( )Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları ( )Gözlerin korunması (x)Hızlı yazma teknikleri ← Doğru cevap .

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayınlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur? ( )3 ( )4 (x)1 ← Yanlış cevap ( )2 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygundur? (x)Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde ← Doğru cevap ( )Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde ( )Ekranlı daktilolarda ( )Toplumun kullanıma açık bilgisayar sistemlerinde Derslerim » Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe girişte alınan sağlık raporundan sonra hangi periyotlarla sağlık kontrolü yapılır? ( )3 ay ( )9 ay ( )12 ay ( )6 ay Gebe kadın işçilerin gebe oldukları doktor raporuyla tespitinden sonra ne zamana kadar gece postasında çalıştırılamazlar? ( )Doğuma kadar ( )Emzirme dönemi bitene kadar ( )Kadın işçinin çocuğu kreşe başlayana kadar ( )Hiçbiri Aşağıdakilerden hangisi Vardiya düzeninin esasları içinde yer alır? ( )Vardiya düzenine ilişkin kural ve sınırlamalar ( )Hepsi ( )Dörtlü vardiya düzeni ( )Çalışma süreleri Kadın işçiler gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamazlar? .

( )8 ( )6.A. mesleğini seçme ve adil ve uygun iş koşullarında çalışma hakkı bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) (x)Hepsi ← Doğru cevap "Herkesin. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) ( )Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ( )İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. Kuruluş ve Sözleşmeler Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM'ün görevleri arasındadır? ( )Bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını yürütmekte (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Gaz." İlkesi hangi belgede yer almaktadır? ( )WHO Kuruluş beyannamesinde ( )Dilaver Paşa Nizamnamesinde ( )Mahmut Paşa Nizamnamesinde (x)Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ← Doğru cevap Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunan kaç birim vardır? ( )4 (x)5 ← Yanlış cevap ( )7 ( )3 .5 ( )7 Vardiyalı çalışmaların düzenlendiği yönetmeliğin dayanağı hangi kanundur? ( )4857 sayılı kanun ( )8457 sayılı kanun ( )4587 sayılı kanun ( )7857 sayılı kanun Derslerim » Ulusal-U. ölçümlerini gerçekleştirmek ( )Titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunur? ( )İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM). çalışma. toz.5 ( )7. gürültü.

( )Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak. eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak ( )İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun temel stratejik hedefleri arasındadır? ( )Çalışma yaşamında standartlar. Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek. kaç yılında imzalanan Versay Antlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır? ( )1925 ( )1922 (x)1919 ← Doğru cevap ( )1923 Derslerim » El Aletlerinde Güvenlik Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı ( )Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli (x)Keski ve çekiç gevşek tutulmalı ← Doğru cevap ( )Keski başında oluşacak zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli . Türkiye hangi tarihte Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur? ( )30 Ekim 1945 ( )22 Temmuz 1949 ( )10 Mayıs 1940 (x)2 Ocak 1948 ← Doğru cevap Uluslararası Çalışma Örgütü. (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak. temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri aşağıdakilerden hangisidir? (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak ( )İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek.

Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı ( )Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı ( )Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı (x)Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı ← Doğru cevap Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmelidir. plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır. ( )Yapılacak işe uygun seçilmeli (x)Sert çelikten yapılmamalı ← Yanlış cevap Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? (x)Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli ← Doğru cevap ( )Tornavidaya çekiçle vurulmamalı ( )Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli ( )Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? (x)Küçük eğeler fazla bastırılmalı ← Doğru cevap ( )Eğelerden zımba keski vs yapılmamalı . ( )İş parçası elle tutulmalı ( )Uygun havalandırma yapılmalıdır (x)Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı ← Yanlış cevap Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Raspa manivela gibi kullanılmamalı ( )Sapsız raspa kullanılmamalı ( )Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı (x)Vücuda doğru raspalama yapılmalı ← Doğru cevap Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli ( )Destek olarak tahta.

.( )Eğeler manivela gibi kullanılmamalı ( )Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? ( )Anahtar başka amaçla kullanılmamalıdır (x)Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı ← Yanlış cevap ( )Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı ( )Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır? ( )Uygun yerde Muhafaza edilmeli ( )Bakımlı olmalı (x)Sapları uygun olmalı. çatlak kırık olmalı ← Doğru cevap ( )Yapılacak işe uygun olmalı Derslerim » Yerleşim Yerlerinden Uzakta Çalışmalar Hangisi doğru değildir ( )İşçiler soğukta çalıştırılamaz ( )Kuvvetli rüzgarlarda tedbir alınmadan işçiler çalıştırılamaz ( )İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz ( )Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılamaz Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi yrleşim yerlerinden uzakta açıkta yapılan çalışmalarla ilgili değildir ( )Sondajla maden çıkaran işletmelerde sağlık güvenlik şartları yönetmeliği ( )İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü ( )Kadın ve çocukların gece çalıştırılması ile ilgili yönetmelik ( )4857 sayılı iş kanunu Hangisi açıkta yapılan çalışmalara özel önlemlerden biri değildir. kolayca çıkmalı. İşçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte düzenli bir şekilde getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler hangisinden sayılır. ( )İşçiler cisim düşmelerine karşı korunacaktır. ( )İşçilere ara öğünlerle beslenme takviyesi yapılacaktır. ( )İşçilerin kaymaları ve düşmeleri önlenecektir. ( )İşçiler zararlı düzeyde gürültüden ve gaz buhar toz gibi zararlı dış etkenlerden korunacaktır.

( )90 ( )70 ( )80 ( )60 Derslerim » Havalandırma ve İklimlendirme Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? ( )8 ( )15 ( )10 ( )12 Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa değiştiği kabul edilmektedir? ( )3-4 ( )2-3 ( )4-5 ( )1-2 Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? ( )3. telefon.5 ( )3 . tesislere olan mesafe kaç metre bırakılmalıdır.( )Öğle tatili ve mola sürelerinden ( )Yıllık izin sürelerinden ( )Günlük çalışma sürelerinden ( )İş dışı geçen sürelerden Meskun mahalden uzakta geceleri iş yerinde kalmak zorunda olan işçilere hangisinin sağlanması zorunlu değildir. ( )Yer yatağı ( )Baraka veya çadır temini ( )Isıtma için gerekli donanım ( )Temiz battaniye Maden ve taşocaklarında ateşleme sırasında yol bina köprü elektrik. vb. telgraf.

5 ( )3.5 ( )3 İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır? ( )3 ( )4 ( )2.5 ( )3.5 Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? ( )5 ( )10 ( )15 ( )20 Aşağıdakilerden hangisi havalandırma sınıfına girmez? ( )Gaz maskeleri kullanma ( )Seyrelme aspirasyonu ( )Genel aspirasyon ( )Cebri havalandırma Çalışma yerlerinde ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz? ( )2.5 ( )4 Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır? ( )40 ( )10 ( )20 ( )30 Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? ( )4 ( )3.( )2.5 ( )3 ( )4 Zararlı gaz/toz çıkaran makinalarda ne tür havalandırma sistemi yapılmalıdır? .5 ( )2.

( )İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma ( )Tabii havalandırma ( )Cebri havalandırma ( )Dışarıdan hava basarak havalandırma .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful