Ġġ VE MESLEK DANIġMANLIĞI SINAV SORULARI

1-) 3008 sayılı ĠĢ Kanunu, ülkemizde bu güne dek bireysel iĢ iliĢkilerini düzenlemek üzere yürürlüğe konulmuĢ olan kaçıncı iĢ kanunudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2-) AĢağıdakilerden hangisi toplu iĢ hukukunun konularındandır? A) Bir hizmet akdi ile işverene bağlı çalışma B) İş sözleşmesinin sona ermesi C) İşçi ücretleri D) Çalışma yaşamının denetlenmesi E) İşçi ve işverenin sendikaları ile olan ilişkileri 3-) 01.01.1984‟de yürürlüğe giren, tarım iĢlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalıĢanların kanunda gösterilen koĢullara bağlı olarak sosyal güvenliklerini sağlayan kanun aĢağıdakilerden hangisidir? A) 506 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu B) 4447 sayılı Kanun C) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigorta Kanunu D) Emekli Sandığı Kanunu E) Bağ-Kur Kanununu 4-) 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu‟nun 2.maddesinin tarifine uygun olan iĢyerlerinde en çok kaç kiĢi ile yapılan iĢler ĠĢ Kanunu‟nun istisnaları arasında yer alır? A) 1 B) 3 C) 5 D) 15 E) 30 5-) AĢağıdaki faaliyetlerden hangisi 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 4. maddesinde düzenlenen istisnalardan birisi değildir? A) Çıraklar B) Hava taşıma işleri C) Evde yürütülen temizlik işleri D) İskelelerde yük boşaltma işleri E) Rehabilite edilenler

6-) ĠĢyerinin otoparkı aĢağıdakilerden hangisi içinde yer alır? A) Eklenti B) Asıl işyeri C) Araçlar D) İşyerine bağlı bulunan yerler E) Ayrı düzenlenmiş alanlar 7-) AĢağıdaki sözleĢmelerden hangisinin yazılı olarak yapılması zorunlu değildir? A) Süreksiz iş sözleşmeleri B) Belirli süresi 1 yıl olan iş sözleşmeleri C) Toplu iş sözleşmesi D) Takım sözleşmesi E) Çıraklık sözleşmesi

8-) Hizmet akdinde en çok kaç iĢgünü devam eden iĢler süreksiz iĢ olarak adlandırılır? A) 10 işgünü B) 20 işgünü C) 25 işgünü D) 30 işgünü E) 20 işgünü 9-) Yüzde usulünün uygulandığı iĢyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil ücretini aĢağıdakilerden hangisini öder? A) İşçi B) İşveren C) Müşteri D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E) İşsizlik sigortası 10-) Asgari ücret en geç ne kadar sürede bir belirlenir? A) 6 ayda bir B) Yılda bir C) 2 yılda bir D) 3 yılda bir E) 5 yılda bir 11-) ĠĢverenin iĢçiye verdiği, ücret hesabını gösteren ve iĢyerinin özel iĢaretini taĢıyan belge aĢağıdakilerden hangisidir? A) Bonservis B) Çalışma belgesi C) Referans D) Ücret hesap pusulası E) İbra belgesi

1

12-) Ücretin saptanması ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) İş sözleşmesi ile kararlaştırılır. B) İş sözleşmesi ile kararlaştırılmamışsa geleneğe göre saptanır. C) Asgari ücretin altında saptanabilir. D) İşin mahiyeti ücretin saptanmasında önem taşır. E) İşçinin tecrübesi ücretin saptanmasında önem taşır. 13-) AĢağıdaki iĢlerin hangisinde ĠĢ Kanunu‟nun yıllık ücretli izne iliĢkin hükümleri uygulanmaz? A) 10 ay süren mevsimlik işler B) Sürekli işler C) Sanayiye ait işler D) Gece döneminde yapılan işler E) Maden, yeraltı, sualtında yapılan işler 14-) Saat ücreti ile çalıĢan iĢçinin hafta tatili ücreti saatlik ücretinin kaç katıdır? A) 7 B) 7,5 C) 9 D) 10 E) 11 15-) Fazla süreli çalıĢma ücreti saat baĢına ücretin en az ne kadar arttırılması suretiyle ödenir? A) % 25 B) % 30 C) % 50 D) % 60 E) % 75 16-) ĠĢçi hak ettiği yıllık ücretli iznini kullanmak istediği zaman en az ne kadar önce iĢverene yazılı olarak bildirecektir? A) 1 hafta B) 10 gün C) 1 ay D) 3 ay E) 6 ay 17-) Gece çalıĢma süresi kaç saatten fazla olamaz? A) 7.5 saat B) 8 saat C) 9 saat D) 10 saat E) 11 saat

18-) AĢağıdakilerden hangisi zorunlu sebeplerle fazla çalıĢmaya örnektir? A) Ülkenin genel yararı B) Tabil afet C) Üretimin arttırılması D) Arıza E) Tehlikeli salgın hastalıklar 19-) AĢağıdaki kanunların hangisinde iĢ yaĢamında özel olarak korunanlara iliĢkin herhangi bir hüküm yoktur? A) Basın-iş Kanunu B) Umumi Hıfzısıhha Kanunu C) Deniz-İş Kanunu D) Medeni Kanun E) Borçlar Kanunu 20-) ĠĢ kanunu ilke olarak hangi yaĢ grubunu genç iĢçi olarak kabul eder? A) 14 yaşını doldurmuş 16 yaşını doldurmamış B) 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış C) 15 yaşını doldurmuş 17 yaşını doldurmamış D) 14 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış E) 11 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış 21-) Özürlü ve eski hükümlü çalıĢtırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen iĢverene verilen para cezaları nereye aktarılır? A) Hazineye B) Türkiye İş Kurumuna C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına D) Özürlü vakfına E) Bölge Çalışma Müdürlüğüne 22-) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu‟nun hükümleri uyarınca; bar, kabare, dans salonları, kahve ve gazino, hamam gibi iĢyerlerinde 18 yaĢından küçük çocukların çalıĢtırılmaları hangi makam tarafından yasaklanabilir? A) Adalet Bakanlığı B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Valilikler D) Belediyeler E) Bölge Çalışma Müdürlüğü 23-) ĠĢçi haklı bir sebebe dayanmaksızın ardarda 2 gün iĢe gelmemesi durumunda iĢveren öğrendiği günden itibaren kaç iĢ günü içinde ve hangi maddeye dayanarak iĢ sözleĢmesini bildirimsiz olarak feshedebilir? A) 6 iş günü içinde; İ.K. 25/II B) 6 iş günü içinde; İ.K. 24/II C) 3 iş günü içinde; İ.K. 24/I D) 6 iş günü içinde; İ.K. 25/I E) 3 iş günü içinde; İ.K. 25/II

2

24-) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanılarak hizmet akdinin (derhal) bildirimsiz fesih süresi aĢağıdakilerden hangisidir? A) Olayı öğrendikten sonra 1 aydır. B) Fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 6 işgünüdür. C) Taraflardan birinin bu gibi davranışlarda bulunduğunu karşı taraf öğrenir öğrenmez derhal akti feshetmelidir. D) Taraflardan birinin bu gibi davranışlarda bulunduğunu karşı taraf öğrenir öğrenmez 6 iş günü ya da fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde akit feshedilmelidir. E) İ.K.’de süre belirtilmemiştir. Taraflar bu hakkı diledikleri zaman kullanabilirler. 25-) ĠĢ Mahkemesi, bildirimli feshin geçersizliğine karar verdiğinde, iĢveren iĢçiye mahkeme kararı kesinleĢinceye kadar çalıĢtırmadığı süre içinde en çok ne kadarlık ücreti ödemekle yükümlüdür? A) 3 aylık ücret B) 4 aylık ücret C) 6 aylık ücret D) 1 yıllık ücret E) 2 yıllık ücret 26-) Bir iĢyerinde 1 yıldır çalıĢmakta olan iĢçinin iĢ sözleĢmesi iĢveren tarafından kötüniyetli olarak feshedilmesi halinde iĢverenin ödeyeceği kötüniyet tazminatının tutarı ne kadardır? A) İşçinin iki haftalık ücreti tutarı B) İşçinin dört haftalık ücreti tutarı C) İşçinin altı haftalık ücreti tutarı D) İşçinin on haftalık ücreti tutarı E) İşçinin on iki haftalık ücreti tutarı 27-) 140 iĢçinin çalıĢtığı bir iĢyerinde iĢçi çıkarımının toplu iĢçi çıkarma olarak kabulü için en az kaç iĢçinin çıkarılması gerekir? A) 10 B) 14 C) 15 D) 20 E) 30 28-) AĢağıdaki genel kurul türlerinden hangisi, üye sayısının beĢ yüzü aĢması halinde üyeler tarafından belirlenecek delegelerin katılımıyla toplanır? A) İşçi sendikası genel kurulu B) İşveren sendikası genel kurulu C) İşçi sendikası şubesi genel kurulu D) İşveren sendikası şubesi genel kurulu E) İşçi konfederasyonu genel kurul

29-) Bir iĢçi sendikasının genel kurulunun toplanmasına iliĢkin hangisi yanlıĢtır? A) İlk genel kurul toplantısı tüzel kişilik kazanılmasından itibaren 6 ay içinde yapılır. B) Olağan genel kurul toplantısı 4 yılda bir yapılır. C) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördükleri hallerde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir. D) Toplantı yetersayısı üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. E) İlk toplantıda yeter sayı yoksa en çok 30 gün içinde ikinci toplantı yapılır. 30-) Sendika ve konfederasyonlar defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılından baĢlayarak kaç yıl süreyle saklamak zorundadırlar? A) 10 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1 31-) Bireyin giysilerine bakarak aĢğ.konulardan hangisi hakkında bir kanıya varmak olası değildir? A) Sosyal kimliği B) Statüsü C) Değerleri D) Mesleği E) Düşünceleri 32-) AĢağıdakilerden hangisi bireylerin kendine benzeyenlerle daha iyi iletiĢim kurduğunun göstergesi olan etkili iletiĢim tekniğidir? A) Mizaç B) Beden dili C) Aynalama D) Empati E) Odaklama 33-) AĢağıdakilerden hangisi bireyin kendi kendini yönetmesidir? A) Kariyer B) İmaj C) Kalibrasyon D) Narsistlik E) Nevrotiklik 34-) AĢağıdakilerden hangisi soğuk renklerden birisidir? A) Mavi B) Kırmızı C) Yeşil D) Beyaz E) Pembe

3

35-) AĢağıdakilerden hangisi imajın sözel öğelerinden biri değildir? A) Sesin vurgusu B) Fiziksel görünüm C) Sesin hızı D) Sesin tonu E) Sözel ifadeler 36-) Tüzük ve belgelerin eksikliği nedeniyle, iĢ mahkemesi baĢvurudan itibaren kaç iĢgünü içinde sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verebilir? A) 3 işgünü B) 4 işgünü C) 5 işgünü D) 6 işgünü E) 7 işgünü 37-) Toplu iĢ sözleĢmesindeki teĢmil kararını aĢağıdaki organlardan hangisi yürürlükten kaldırır? A) Yüksek Hakem Kurulu B) Bakanlar kurulu C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı D) İşveren Sendikası E) İşçi Sendikası 38-) AĢağıdakilerden hangisi sendika organları arasında sayılmaz? A) Genel Kurul B) İdare Kurulu C) Yönetim Kurulu D) Denetleme Kurulu E) Disiplin Kurulu 39-) I. Kadın işçi II. 50 yaşından büyük olan işçi III. Özürlü işçi IV. İşin yönetiminde görev alan işçi V. 16 yaşından küçük olan işçi

40-) Sendikanın zorunlu organlarının birinde yasaklanmıĢ kiĢiye görev verildiğinin tespiti halinde bildirime rağmen görevlendirilen kiĢinin görevine son verilmezse, iĢ mahkemesi sendikanın faaliyetini ne kadar süreyle durdurur? A) 1 aydan 3 aya kadar B) 2 aydan 4 aya kadar C) 3 aydan 6 aya kadar D) 6 aydan 1 yıla kadar E) 1 yıldan 2 yıla kadar 41-) AĢağıdaki tonlama çeĢitlerinden hangisi sevgi ve Ģefkatin göstergesidir? A) Kuvvetli ve yüksek ton B) Hafif sesle orta ton C) Tatlı ve biraz yükselen ton D) Fısıltı halinde ton E) Tatlı bir ses ve alçak ton 42-) Kimi kelimelerin güçlü manaları vardır ve güçlü bir izlenim bırakır. Buna göre aĢağıdaki hangi kelime bireyin kendine güvenini ve konu hakkındaki yeterliliğini ifade etmektedir? A) Bence B) Açıkça C) Söylemek istediğim D) İyi bilinen E) Zannediyorum ki 43-) Kepçeoğluna göre danıĢman aĢamalarının sırası aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? A) yapılanma-sonuçlandırma-çözüm için gerekenleri ortaya koyma-problemi ortaya koyma B) problemi ortaya koyma-çözüm için gerekenleri ortaya koyma-yapılanma-sonuçlandırma C) çözüm için gerekenleri ortaya koyma-problemi ortaya koyma-yapılanma-sonuçlandırma D) yapılanma-problemi ortaya koyma-çözüm için gerekenleri ortaya koyma-sonuçlandırma E) problemi ortaya koyma-çözüm için gerekenleri ortaya koyma-sonuçlandırma-yapılanma 44-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ ve meslek danıĢmanının sahip olması gereken özelliklerden değildir? A) Ölçme, değerlendirme becerisi B) Denetleme becerisi C) Alanıyla ilgili teknolojiyi kullanma becerisi D) Bilgisayar proğramlama bilgisi E) Araştırma yapabilme becerisi

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri iĢçi sendikası genel kurulunda oy kullanamaz? A) Yalnız IV B) Yalnız V C) I ve II D) II ve III E) I,II,III ve IV

4

45-) AĢağıdakilerden hangisi ĠMD nin sahip olması gereken bilgi ve becerilerden değildir? A) Bilgisayar programları bilgisi B) Raporlama bilgisi C) Genel eğitim, öğretim ve sınav sistemleri bilgisi D) Kalite standartları bilgisi E) İleri düzeyde finansal piyasa bilgisi 46-) AĢağıdakilerden hangisi ĠMD nin tutum ve davranıĢlarından değildir? A) Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarma B) Danışanlarının sorunlarını başkalarıyla paylaşma C) Çevre korumaya karşı duyarlı olma D) Güncel olayları takip etmeye önem verme E) Süreç kalitesine önem verme 47-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ ve meslek danıĢmanlığı sürecinde uyulması gereken ilkelerden değildir? A) İnsan saygıya değer bir varlıktır B) İMD hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir C) İMD ilgili tarafların işbirliğiyle yürütülmelidir D) İMD tüm bireylere açık bir hizmettir E) İMD birey adına karar verilebilecek bir süreçtir 48-) ”ĠMD hizmeti, sadece iĢsizleri, meslek seçme durumunda olanları kapsamaz ; iĢine devam ederken iĢiyle ilgili yeni beceriler kazanmak veya farklı alanlarda kendini geliĢtirmek isteyen bireyleri de kapsar” açıklaması ĠMD nin hangi ilkesiyle ilgilidir? A) İsteğe bağlıdır B) Tüm bireylere açık bir hizmettir C) İlgili tarafların işbirliği ile yürütülmelidir D) Bireysel farklara saygı esastır E) Danışman hem bireye hem de topluma karşı sorumludur 49-) AĢağıdakilerden hangisi ĠMD nin temel aĢamalarından değildir? A) Bireye psikolojik sorun yaşadığında yardım etmek B) İş dünyası, işler ve meslekler hakkında bilgi toplamak C) Bireyin özelliklerini işler ve mesleklerin gereklilikleriyle karşılaştırmak D) Birey hakkında bilgi toplama, tanıma ve analiz etme E) Birey için bir gelişim ve eylem planı hazırlama 50-) DanıĢanın çalıĢma sonunda "nerede olmak istiyorsunuz" sorusunu cevaplandırmasına yardımcı olacak ĠMD aĢaması hangisidir? A) Geliştirmek istediğiniz öncelikli alanlar B) Bulgular ve öneriler C) Vizyon oluşturma D) Eylem planları geliştirme E) Öz değerlendirme

51-) DanıĢmanlık görüĢmelerinde aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢ bir tutumdur? A) Önyargılı olmamak B) Danışanın söylediklerini koşulsuz onaylamak C) Görüşme tıkandığında karşılıklı olarak görüşmeyi sonlandırmak D) Anlaşmaya varılan konuları danışana teyit ettirmek E) Danışana konuyla ilgili açık uçlu sorular sormak 52-) AĢağıdakilerden hangisi ĠMD süreçlerinden değildir? A) Danışanı tanıma B) Danışmanın aktif olarak iş arama sürecine katılması C) Eğitim ve istihdam eylem planı hazırlanması D) Eğitim ve istihdam eylem planı uygulanması E) Eğitim ve istihdam eylem planının değerlendirilmesi 53-) DanıĢanı tanıma sürecinde danıĢanla ilgili hangi bilgiye ulaĢmak amaç değildir? A) Kısa zamanda iş bulacağını düşünüp düşünmediği B) İdeolojik eğilimleri C) İş bulmak için motivasyonu D) Sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel durumu E) Hobileri ve ilgi alanları, 54-) Yeterli meslki bilgisi olan,ancak iĢ arama becerisi eksik, iĢgücü piyasasından en fazla 6 ay uzak kalmıĢ bireylerden oluĢan grup hangisidir? A) Az yeterli grup B) İkinci grup C) Yeterli grup D) Birinci grup E) Dördüncü grup 55-) Arz ve talebi eĢleĢtirme iĢlevinde hangisi talep yanlı tedbirler arasında yer almaz? A) Girişimci teşvikleri B) Mikro krediler C) Mesleki eğitim kursları D) İstihdam sübvansiyonları E) Vergi indirimleri 56-) Hangisi aktif iĢgücü piyasası tedbirlerine duyulan ihtiyaçların nedenlerinden değildir? A) Piyasa aksaklıkları B) Kurumsal katılıklar C) Dezavantajlı gruplar D) Arz-talebin dengede olması E) Yanlış vasıf-meslek eşleştirmeleri

5

57-) Hangisi pasif iĢgücü piyasası politikalarına örnektir? A) İstihdam yaratmak B) Girişimci kredileri C) İşsizlik sigortası desteği sağlamakd)Mesleki eğitim kursları açmak D) Mesleki eğitim kursları açmak E) İstihdam sübvansiyonları 58-) Hangisi aktif istihdam politikalarının amaçlarından değildir? A) İşsizlik yardımları B) İstihdamın geliştirilmesi C) Değişim içinde güvence D) Yoksulluğun azaltılması E) Eşitlik 59-) ĠĢkur genel kurulu kimin baĢkanlığında ve ne zaman toplanır? A) Başbakan veya onun görevlendirdiği kişi başkanlığında, yılda iki B) Başbakan veya onun görevlendirdiği kişi başkanlığında, yılda bir C) Başbakan veya onun görevlendirdiği kişi başkanlığında, 2 yılda bir D) Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı veya onun görevlendirdiği kişi başkanılığında, yılda bir E) Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı veya onun görevlendirdiği kişi başkanılığında, 2 yılda bir 60-) ĠĢkur genel kurulu temsilcilerinin görev süresi ne kadardır? A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 4 yıl E) 5 yıl 61-) ĠĢkurun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğa sahip organı hangisidir? A) Teftiş kurulu başkanlığı B) Yönetim kurulu C) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları D) Genel kurul E) Genel müdürlük

62-) Yönetim kurulunun üye sayısı ve toplanma Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir? A) 4 üyeden oluşur, haftada en az bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır B) 6 üyeden oluşur, haftada en az bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır C) 4 üyeden oluşur, ayda en az bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır D) 6 üyeden oluşur, ayda en az bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır E) 8 üyeden oluşur, haftada en az bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır 63-) AĢağıdakilerden hangisi Genel müdürlüğe bağlı merkez teĢkilatının ana hizmet birimleri arasında yer almaz? A) İşgücü piyasası bilgi hizmetleri dairesi başkanlığı B) İşsizlik sigortası dairesi başkanlığıc)Personel ve eğitim daire başkanlığı C) Personel ve eğitim daire başkanlığı D) İşgücü uyum dairesi başkanlığı E) İstihdam dairesi başkanlığı 64-) Hangisi Genel Müdürlüğün merkez teĢkilatının danıĢma ve denetim birimleri arasında yer alır? A) Dış ilişkiler dairesi başkanlığı B) Hukuk müşavirliği C) Personel eğitim dairesi başkanlığı D) İdari ve mali işler dairesi başkanlığı E) İşgücü uyum dairesi başkanlığı 65-) Ġl istihdam ve merkezi eğitim kurullarına kim baĢkanlık eder? A) Bu iş için başbakanlıkça görevlendirilen kişi B) Çalışma ve sosyal güvenlik bakanının görevlendirdiği kişi C) Genel müdürlükçe görevlendirilen kişi D) Vali E) Belediye başkanı 66-) AĢağıdakilerden hangisi özel istihdam bürosu açmak için gerekli Ģartlardan değildir? A) Lisans mezunu olmak B) Müflis olmamak C) Konkordato ilan edilmiş olmamak D) Memurluğa engel teşkil edecek mahkumiyeti bulunmamak E) En az 30 bin tl nakite sahip olmak

6

67-) Hangisi istihdam bürosu açma baĢvurusunun kabulü için gerekli Ģartlardan değildir A) Uzman personelin en az önlisans mezunu olması B) Önlisans mezunu değilse iş ve işci bulma, istihdam, insan kaynakları gibi alanlarda sertifikalı bir eğitim almış olması yada tecrübeli olması C) Uygun fiziki mekana veya internet sayfasına sahip olması D) Bilgilerin elektronik ortamda muhafazasına ve elektronik iletişime uygun teknik donanıma sahip olması E) Büro mal varlığının en az 30 bin tl tutarında olması 68-) Özel istihdam büroları için aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Verilen izinler üç yıl geçerlidir B) Başvurusu uygun bulunmayanların,kurumca alınan masraf bedelleri iade edilmez C) İzni iptal edilenlerin teminatları geri verilmez D) Büro, yenileme ve iptal kararına karşı15 gün içinde kuruma itiraz edebilir E) İzinden itibaren onsekiz aya içerisinde hiçbir işe yerleştirme gerçekleştirilmemişse izin iptal edilir 69-) Hangisi özel istihdam bürolarının ücret alabileceği mesleklerden değildir? A) Manken B) Sanatçı C) Profesyonel sporcu D) Genel müdür E) Müşteri temsilcisi 70-) AĢağıdakilerden hangisi grup uzmanlıklarından biri değildir? A) İş grupları B) Meslek grupları C) Danışma grupları D) Psikoterapi gruplar E) Psiko-eğitsel gruplar 71-) ĠĢ hukukunda niteliği itibariyle 30 günden az süren iĢlere ne ad verilir? A) Süresiz iş B) Sürekli iş C) Belirsiz iş D) Süreli iş E) Süreksiz iş 72-) AraĢtırmayı sonuca götürmeye yarayan her türlü bilgi, belge, kayıt veya istatistiğe ne denir? A) Gözlem B) Veri C) İçerik Çözümlemesi D) Anket E) Yazılı kaynaklar

73-) AĢağıdakilerden hangisi veri türü değildir? A) Olgusal Veri B) Birincil Veri C) Yargısal Veri D) Yapısal Veri E) İkincil Veri 74-) Anketlerde verilen cevaplarda rastlanılan yanlı tutumlardan kaynaklanan hata tipi hangisidir? A) Cevap alınmama hatası B) Ölçme hatası C) Kapsam hatası D) Dizin hatası E) işlemci hatası 75-) AĢağıdakilerden hangisi veri toplama kaynaklarından değildir? A) Fikir yürütme B) Yazılı kaynaklar C) Gözlem D) Soru Kağıdı- Anket E) Görüşme 76-) Günümüzde giderek yaygınlaĢan, maliyeti oldukça düĢük, alınması ve değerlendirmesi hızlı ve geniĢ kitlelere ulaĢabilen anket yöntemi hangisidir? A) Yüz Yüze Anket Yapma B) Posta Aracılığı ile Anket Yapma C) Telefonla Anket Yapma D) Gözlem Altında Gözlem Yapma E) İnternet Sitesi Üzerinden Anket Yapma 77-) AĢağıdakilerden hangisi veri toplama tekniklerinin yazılı kaynaklarından değildir? A) Plak B) Kişisel Anı C) Fotoğraf D) Duyum E) Harita 78-) Hangisi gözlemin bilimsel bir nitelik kazanabilmesi için gerekli koĢullardan değildir? A) Gözlem yargısal verilere dayanmalıdır. B) Gözlem belirli bir araştırma amacına hizmet etmelidir. C) Araştırmacı tarafından önceden planlanmış bir faaliyet olmalıdır. D) Gözlem sonuçları sistematik olarak kaydedilmelidir. E) Tutarlılık ve geçerlilik açısından gözlem sonuçları kanıtlanabilmelidir.

7

79-)AĢağıdakilerden hangisi gözlem çeĢidi değildir? A) Basit Gözlem B) Sistematik Gözlem C) Katılımlı Gözlem D) Objektif Gözlem E) Katılımsız Gözlem 80-) Ġletilerin verildiği zamanlardaki sıklığı sayılarak nasıl bir etkisi olacağını ortaya çıkaran içerik örneği hangi çözümleme türüne aittir? A) Görüşme(Mülakat) B) Sistematik Çözümleme C) Anlambilimsel çözümleme D) İşaret Aracı Olarak Çözümleme E) Pragmatik(Faydacı) Çözümleme 81-) Hangisi kaynak kiĢilerin doğum yeri, yaĢı, öğrenim durumu, eğitim düzeyi, medeni hali,cinsiyeti ve mesleğine iliĢkin bilgiler gibi gözlemlenebilen ve kolaylıkla kontrol edilebilen kiĢisel özelikleri belirleyen sorulardır? A) Olgusal Sorular B) Bilgi Soruları C) Davranış Soruları D) Tutum, İnanç, Kanı ve Görüş Soruları E) Sondaj Soruları 82-) AĢağıdakilerden hangisi bilgi ve veri toplamada anket uygulamasının avantajları arasında yer almaz? A) Geniş kitlelere kısa sürede uygulanabilir. B) Fazla araç ve gereç ihtiyaç olmadan hazırlanır ve uygulanır. C) Cevaplar sorunun hemen altında yazılı olarak yer aldığı için cevaplayıcı cevaplamada zorluk çekmez. D) Sorulara ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilebilir. E) İsim ve imza kullanılmadan yapılabileceğinden, kişi cevapları hiç çekinmeden yazar. 83-) Anket sorularında kiĢinin davranıĢ, tutum ve görüĢlerinin kökenine inen, neden ve niçinlerini araĢtıran soru çeĢidi hangisidir? A) Eleme Sorusu B) Sondaj Sorusu C) Sınama Sorusu D) Sınıflama Sorusu E) Gruplama Sorusu 84-) AĢağıdakilerden hangisi olgusal veridir? A) Kişilik B) Tutum C) İnsanların Demografik Özelikleri D) Başarı E) Yetenek

85-) AĢağıdakilerden hangisi bilgi ve veri toplamada anket uygulamasının avantajları arasında yer alır? A) Açık uçlu sorularda verilen cevapların anlaşılamaması B) Anketin sadece okuryazarlara verilebilmesi C) Anket sorularının yazılı olması cevaplayıcıların onları tekrar tekrar incelemesine imkân vermesi D) Anketlerde derinlemesine bilgi edinme imkânın olmaması E) Cevapların ne derece bilinçli ve içtenlikle verildiğinin bilinmemesi 86-) Gerçeklere dayalı, kiĢisel yargı ve yanlılıktan uzak, yorum gerektirmeyen ve değiĢme olasılıkları zayıf (zamana ve koĢullara bağlı olarak mümkün) veri tipi hangisidir? A) Yargısal Veri B) Olgusal Veri C) Sistematik Veri D) Pragmatik Veri E) Basit Veri 87-) ĠĢten çıkarmalar nedeni ile ortaya çıkan iĢ gücü dönüĢüm oranı ile iliĢkili olan personel gereksinim türü hangisidir? A) Gerçek Personel gereksinimi B) Yedek Personel gereksinimi C) Ek Personel gereksinimi D) Yeni personel Gereksinimi E) İşletmede Personel Fazlalığı 88-) AĢağıdaki faktörlerden hangisi üretim için zorunlu değildir? A) Doğal Kaynak B) Sermaye C) Emek(İşgücü) D) Müteşebbis(Girişimci) E) Yerel Boyutlar 89-) Hangisi ĠK planlaması aĢamaları arasında yer almaz? A) Belirli örgütsel birimlerin örgütsel hedeflere etkilerini belirlemek B) Karşılanacak hedeflere yönelik uzmanlık gerekleri ve becerileri tanımlamak C) Ülkedeki işgücü arzını azaltmak için aktif politikalar üretmek D) İK akımı ışığında eklenecek İK gereklerini belirlemek E) İK ihtiyaçlarını belirleyerek eylem planları gerçekleştirmek

8

90-) AĢağıdakilerden hangisi ĠK planlamasının nedenlerinden değildir? A) İşgücü maliyetinin artması B) İş gücü arzının az olması C) Hızlı toplumsal ve kültürel gelişmeler D) Yasal ve politik gelişmeler E) Teknolojideki sürekli ve hızlı değişim 91-) Hangisi personel gereksinim türlerinden değildir? A) Denemeye dayalı personel gereksinimi B) Gerçek personel gereksinimi C) Yeni personel gereksinimi D) Yedek personel gereksinimi E) İşletmede personel fazlalığı 92-) Mevcut çalıĢanların özellikleri, becerileri, mesleki yeterlilik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanması aĢağıdaki ĠK planlamasında kullanılan araçlardan hangisidir? A) Yeniden yerleştirme oran B) Beceri envanteri C) Personel devir oranı(PDO) D) Devamsızlık oranı E) İşgücü genel envanteri 93-) AĢağıdakilerden hangisi Düzeltici Kalite YaklaĢımı Sisteminin özelliklerinden değildir? A) Müşteri isteklerinin analizi B) Hataların tekrarlamaması için faaliyetler C) Tasarım ve geliştirme D) Düzeltici faaliyetler E) Sürecin kontrolü 94-) Kalite yönetimi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Kalite yönetimi anlayışı 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. B) Kalite yönetimi felsefesi şirketlerin sert rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için ortaya çıkan bir anlayıştır. C) “Klasik yönetim” felsefesi Frederick Taylor tarafından ortaya atılmıştır. D) Klasik yönetimde temel felsefe kaliteli üretim yapmaktır. E) Klasik yönetimde çalışanların karar alma ya da problem çözümünde işlevi yoktur. 95-) MüĢteriyi memnun eden, beklenti ve ihtiyaçlarını karĢılayan her ürün/hizmet ……….. dır. A) Toplam kalite yönetimi B) Kalite C) Hedef D) Amaç E) Süreç

96-) TKY iĢletme tarafından ürün kalitesini herhangi bir Ģekilde etkileyen bütün faaliyetlerin yönetilmesi ………………. dır. A) Toplam kalite yönetimi B) Kalite C) Prosedür D) Amaç E) Süreç 97-) “Bir faaliyeti veya bir süreci icra etmek için belirlenen yoldur. Dokümante edildiğinde; NE, NE ZAMAN, NASIL, NEREYE ve KĠM sorularına cevap vermelidir.” Yukarıda tanımlanan temel kavram hangisidir? A) Kalite el kitabı B) Süreç (proses) C) Prosedür D) Kalite politikası E) Misyon 98-) Süreç (proses) nedir? A) Bir faaliyeti veya bir süreci icra etmek için belirlenen yoldur. B) NE, NE ZAMAN, NASIL, NEREYE ve KİM sorularına cevap veren dökümandır. C) Kuruluşun amacına ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken izlediği temel yol ve yöntemlerdir. D) Misyon ve vizyona uygun olarak kurumun kısa, orta ve uzun vadede ulaşmak istediği yerdir. E) Girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle etkileşimli faaliyetler bütünüdür. 99-) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Vizyon Kuruluşun amacını ya da varoluş nedenini açıklayan ifadedir. B) Hedef süreli, ölçülebilir ve gerçekçi olmalıdır. C) Kalite politikası, kuruluşun amacına ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken izlediği temel yol ve yöntemlerdir. D) Hedefler kısa, orta ya da uzun vadeli olabilir. E) Dış Müşteri, sürecin nihai çıktısını alan kişi, kuruluşlar, gruplar vb. dir. 100-) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Müşteri, bir kuruluşta hizmet sunan veya hizmet alan kişi veya kuruluşlardır. B) Bir alışveriş merkezindeki satışa sunulan ürünler müşteri malıdır. C) Prosesin (süreç) içerisinde yer alan ve süreçteki faaliyetlerin çıktılarını kullanan kişiler iç müşteridir. D) Bir ürünün firma tarafından çok dayanıklı üretilmiş olması “müşteri memnuniyeti” anlamına gelmeyebilir. E) Düzeltici Faaliyet, oluşmuş bir hatanın tekrarını önlemek için yapılan faaliyettir.

9

101-) AĢağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir? A) Satın alınan bir üründe arıza çıkması sonucu müşterinin ürünü garanti kapsamında iade etmesi B) Karayollarında riskli noktalara uyarıcı tabelalar konması C) Fazla kaza olan kavşaklara alt geçit yapılması D) Ar-Ge çalışmaları E) Ürün kalitesini artırmaya yönelik yeni tasarımlar geliştirilmesi 102-) Kalite sistem standartları ile ilgili hangisi yanlıĢtır? A) Kaliteyi güvence altına almak için ortaya çıkmıştır. B) 1987 yılında ISO 9000 adıyla uluslararası bir standart haline getirilmiştir. C) İlk askeri alanda kullanılmıştır. D) ISO, her 10 yılda bir standardın revizyon ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmektedir E) TSE EN ISO 9000 adıyla yaygın olarak kullanılan standart, kurum ve kuruluşlara kalite yönetim sistemlerini kurmak ve işletmek amacıyla bir örnek model gösterir. 103-) Hangisi ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi‟nin KuruluĢlara Sağlayacağı Faydalardan değildir? A) Pazar payı artar B) Karlılık artar C) Maliyet artar D) İletişim artar E) Çalışanların memnuniyeti artar 104-) Toplam kalite yönetim sisteminin kurulması için hangisi zorunlu değildir? A) Kalite El Kitabı oluşturulması B) Dokümanların kontrolü prosedürü C) İç tetkik prosedürü D) Uygun olmayan hizmetin kontrolü prosedürü E) İnsan kaynakları faaliyet prosedürü 105-) Lider ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Kalite uygulamasında üst yönetim kararlı ve ciddi olmalıdır B) Liderler çalışanların tam katılım sağlayacağı bir ortam oluşturmalı C) Kaynakların bulmalıdır D) Çalışanları hataları olduğunda uyarmalı, gerekli cezai işlemleri uygulamalıdır E) Gelişme/iyileşmeye dönük hedefleri belirlemeli

106-) Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaĢılması ve yönlendirilmesi ……….. dır? A) Süreçlerle ve verilerle yönetim B) Çalışanların gelişimi ve katılımı C) Yönetimde sistem yaklaşımı D) Sürekli iyileştirme E) Sürekli öğrenme ve yenilikçilik 107-) Bir fabrikanın insan sağlığı için atıklarını kontrol altında tutması aĢağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Sürekli iyileştirme B) Yönetimde sistem yaklaşımı C) Süreçlerle yönetim D) Toplumsal sorumluluk E) Müşteri odaklılık 108-) PUKO döngüsü hangisinde doğru verilmiĢtir? A) Uygula-önlem al-kontrol et-planla B) Önlem al-uygula-kontrol et - planla C) Planla-önlem al- uygula-kontrol et D) Kontrol et-planla-önlem al-uygula E) Planla-uygula-kontrol et-önlem al 109-) Hangisi süreçlerle yönetimin avantajlarından değildir? A) Kuruluş önceliklerine sistematik bir yaklaşım getirmek B) Fonksiyonlar arası ilişkileri geliştirmek C) Müşteri odaklı yönetimi teşvik etmek D) Kaynakların daha fazla kullanımını sağlamak E) Hızlı karar alma avantajı sağlamak 110-) Hangisi destek sürecidir? A) Politika oluşturma B) Strateji geliştirme C) Araştırma-geliştirme D) Pazarlama-satış faaliyetleri E) İnsan kaynakları yönetimi 111-) Bir iĢveren veya kamu tüzel kiĢiliğine ait aynı iĢkolunda birden fazla iĢyerini kapsayan tek bir TĠS(toplu iĢ sözleĢmesi) yapılabilir. Bu Ģekilde yapılan TĠS'e ne ad verilir? A) İşyeri TİS B) İşletme TİS C) İşyerleri TİS D) Grup TİS E) Kamu TİS

10

112-) Toplu iĢ sözleĢmesine iliĢkin aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) TİS ancak yetkili işçi sendikası ile işveren veya işveren sendikası ile imzalanır. B) Yazılı olarak yapılması zorunludur. C) Süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz. D) Aynı işkolunda sadece bir işyerinde TİS yapılabilir. E) TİS ile iş kanununa aykırı olmayan genel düzenlemeler yapılabilir 113-) TĠS imzalamak için ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca verilecek yetki belge ile ilgili olarak itirazlar hangi makama yapılır? A) Valilik B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Bölge çalışma müdürlüğü D) İş mahkemesi E) T.İş kurumu'na 114-) TĠS'de dayanıĢma aidata ödeyen iĢçi hangi tarihten itibaren bundan faydalanır? A) İmza tarihinden itibaren B) Yürürlük tarihinden itibaren C) Talep tarihinden itibaren D) Aidat ödemeye başladığı tarihten itibaren E) İşveren bildirdiği tarihten itibaren 115-) Ġmzalanan TĠS aĢağıdaki kurumlardan hangisine gönderilmez? A) Devlet planlama teşkilatı B) İşçi sendikası C) İşveren sendikası D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E) Devlet istatistik enstitüsü 116-) TĠS(toplu iĢ sözleĢmesi) de ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetki baĢvurusuna karĢı olumlu ya da olumsuz kaç gün içinde cevap vermelidir? A) 6 B) 3 C) 15 D) 7 E) 10 117-) Yetki belgesi olan sendika kaç gün içinde diğer tarafı toplu iĢ görüĢmelerine çağırmalıdır? A) 6 B) 3 C) 8 D) 10 E) 15

118-) DayanıĢma aidatı normal üyelik aidatının ne kadarlık kısmından oluĢur? A) 1/2 B) 1/3 C) 1/4 D) 3/5 E) 2/3 119-) Yürürlükte bir TĠS(toplu iĢ sözleĢmesi) varken yeni bir TĠS yapmak için yetki iĢlemleri ile yürürlükteki TĠS'in bitimine en çok kaç gün olmalıdır? A) 90 B) 60 C) 120 D) 100 E) 30 120-) Bir iĢçi sendikasının yetkili olması o iĢ kolundaki tüm iĢçilerin ne kadarını üye yapmalıdır? A) %10 B) %20 C) %30 D) %40 E) %51 121-) AĢağıdakilerden hangisi, toplu iĢ sözleĢmesinden yararlanma biçimi değildir? A) Sendika üyeliği B) Dayanışma aidatı ödenmesi C) Sendikaların yazılı onayı D) Teşmil E) İş mahkemesi kararı ile yararlanma 122-) AĢağıdaki eĢleĢtirmelerden hangisi yanlıĢtır? A) Basın iş kanunu-5953 sayılı B) Sendikalar kanunu-2821 sayılı C) İşsizlik sigortası kanunu-4447 sayılı D) Çevre kanunu-2882 sayılı E) İş sağlığı ve güvenliği-4857 sayılı 123-) KIDEM TAZMĠNATININ DÜZENLENDĠĞĠ KANUN AġĞ.HANGĠSĠNDE DOĞRU VERĠLMĠġTĠR? A) Basın iş kanunu B) Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu C) 1475 sayılı milga iş kanunu D) İşsizlik sigortası kanunu E) Sendikalar kanunu

11

124-) SSK, Bağ-Kur ve ĠĢ Kanunu 2003‟te tek çatı ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlanmıĢtır.Bu çatı örgütünün adı nedir? A) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı B) Sosyal Güvenlik Müdürlüğü C) Sosyal Güvenlik Başkanlığı D) Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü E) Sosyal Güvenlik Müsteşarlığı 125-) Ġnsan ve diğer canlıların varlık ve geliĢmelerini,doğal yapılarına uygun bir Ģekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan Ģartlar bütünü aĢağıdakilerden hangisidir? A) Ekosistem B) Çevre C) Ekolojik denge D) Sürdürülebilir çevre E) Sosyal çevre 126-) ''Herkes,sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasama hakkına sahiptir.Çevreyi geliĢtirmek,çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢların ödevidir.'' hükmü hangi anayasada yer almıĢtır? A) 1923 B) 1961 C) 1982 D) 1982 anayasasının 1995 değişikliği E) 1982 anayasasının 2001 değişikliği 127-) Temel hak ve ödevlerden hangisinde çevre hakkı güvence altına alınmıĢtır? A) Negatif haklar B) Siyasi haklar C) Sosyal ve ekonomik haklar D) Aktif statü haklar E) Nispi statü haklar 128-) AĢağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin nedenlerinden değildir? A) Hızlı nüfus artışı B) Plansız endüstrileşme C) Sağlıksız kentleşme D) Pasif göçler E) Bölgesel savaşlar 129-) AĢağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin türlerinden değildir? A) Bitki kirlenmesi B) Nükleer kirlenme C) Kimyasal kirlenme D) Katı atık kirlenmesi E) Gürültü kirlenmesi

130-) Ekonomik ve sosyal eykinlikler gerçekleĢtirilirken çevrenin ve doğal kaynakların kullanımında denge kurulması gerekliliğini aĢğ.sistemlerden hangisinde yer verilmiĢtir? A) Çevre uyumu sistemi B) Çevre yönetim sistemi C) Çevre koruma sistemi D) Çevre standartları sistemi E) Çevre düzenleme sistemi 131-) Fizik,çevre ve insanla ilgili eĢyanın,insan eliyle doğal çevre ve insan tabiatıyla uyumsuz ve sağlıklı insanları rahatsız edici hale getirilmesiyle ilgili kirlenme türü aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiĢtir? A) Gürültü kirliliği B) Katı atık kirlenmesi C) Nükleer kirlenme D) Görüntü kirliliği E) Akustik kirlilik 132-) AĢağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin türlerinden değildir? A) Hava kirlenmesi B) Su kirlenmesi C) Deniz kirlenmesi D) Besin kirlenmesi E) Toprak kirlenmesi

133-)

I. Emek II. Sermaye III. Doğal kaynaklar

Yukarıdaki verilenlerden hangileri gereksinimlerin karĢılanması amacıyla gerçekleĢtirilen üretim faaliyetlerinin unsurlarındandır? A) I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I,II veIII 134-) Çevre Kanunu kaç sayılı yasa ile kabul edilmiĢtir? A) 2822 sayılı B) 2862 sayılı C) 2872 sayılı D) 2882 sayılı E) 2892 sayılı

12

135-) Çevre Kanunu kaç yılında resmi gazetede yayınlanmıĢtır? A) 1961 B) 1968 C) 1978 D) 1983 E) 1988 136-) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından aĢağıdakilerden hangisi Çevre Yönetim Sistemi standardı olarak kabul edilmiĢtir? A) ISO 9001 B) ISO 9003 C) ISO 14000 D) ISO 14001 E) ISO 14002 137-) AĢağıdakilerden hangsi Geri dönüĢümün sağladığı faydalardan değildir? A) Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar B) Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar C) Geri dönüşümle ekonomiye yatırım yapılmasını sağlar D) Enerji sarfiyatını sağlar E) Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder 138-) Tekrar kullanılabilen atıkların kaynağından ayrı toplanması,sınıflandırılması,fiziksel ve kimyasal yöntemlerle baĢka ürünlere veya enerjiye dönüĢtürülmesi iĢlemi aĢağıdakilerden hangisidir? A) Tekrar kullanım B) Geri dönüşüm C) Geri kazanım D) Tekrar dönüşüm E) Geri bildirim 139-) Ortalama görüĢme zamanı aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? Bireysel Grup Çocuk A) 40dk 30dk 50dk B) 50dk 90dk 60dk C) 20dk 30dk 10dk D) 10dk 20dk 25dk E) 50dk 60dk 45dk 140-) Grev ve Lokavta katılmayacak iĢçilerin isimlerini aĢağıdakilerden hangisi belirler? A) İşveren B) Bölge Çalışma Müdürlüğü C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı D) Danıştay E) İş Mahkemesi

141-) AĢağıdakilerden hangisi MBRD hizmetlerinde ĠĢbirliği Protokolünün uygulamaya konmasından sonra komisyona dahil edilmiĢtir? A) MEB B) TİSK C) MYK D) MPM E) TÜRK-İŞ 142-) AĢağıdakilerden hangisi talep yanlı tedbirler arasında yer almaz? A) İşverene saglanan girişim teşvikleri B) Mikro krediler C) İstihdam yada ücret sübvansiyonları D) Kamu sektöründe istihdam yaratma E) İşgücü piyasasında var olan işlere issizleri yerlestirme 143-) AĢağıdakilerden hangisi oturma düzeni için söylenen yanlıĢ bir bilgidir? A) Arada masa sandalye gibi fiziksel engeller olmamalı B) İki tarafta eşit sandalyede oturmalı C) Danışman kıyafeti ile dikkat çekmemeli D) Hafif açılı oturulmalı E) 180 derecelik bir açıda oturmalı 144-) AĢağıdaki genel kurul türlerinden hangisi yasada düzenlenmemiĢtir? A) İşçi Sendikası B) İşveren Sendikası C) İşçi Sendikası Şubesi D) İşveren Sendikası Şubesi E) İşçi-İşveren Konfederasyonu 145-) asagıdakilerden hangisi psikolojik danıĢmanın amaçları içinde degildir? A)kişiyi tedevi etme B)olumlu ruh saglıgı C)davranışta degişiklik D)karar verme E)problemin çözümü 146-) AĢağıdakilerden hangisi Meslek Liseleri Hakkında Bilgi Formudur ? A-MBM-A2 B-FORM 6-1 C-MBRD D-MBM-A1 E-FORM 6-2

13

147-) Benliğin en önemli iĢlevlerinden birinin kimlik duygusu geliĢtirmesi ve koruması olduğunu söyleyerek her bireyin yaĢamı boyunca geçtiği 8 aĢamadan bahseden psikanalitik yaklaĢımcısı kimdir? A) Jung B) Adler C) Horney D) Erickson E) Freud 148-) AĢağıdakilerden hangisi Ericson'nun geliĢtirdiği bireyin yaĢamı boyunca geçtiği aĢamalardan biri değildir? A) Temel güvensizliğe karşı temel güven B) Utanç ve kuşkuya karşı özerklik C) İnsan özünde iyidir yada en azından nötrdür D) Suçluluk duygusuna karşı girişkenlik E) Yalnız kalmaya karşı yakınlık kurma 149-) ''Nevrotik olarak 3 farklı kiĢilik tipi tanımlanmıĢtırbirincisi,sosyal etkinliklere sık katılan.yanlız kalmaya dayanamayan bir kimsedir.ikincisi kimse tafarından sevilmeyen ,küçümseyici,herkesten nefretle bahseden kimsedir.üçüncüsü kiĢi,insanlarla nadiren iletiĢim kuran,çok az arkadaĢa sahip genelde zamanını tek geçiren kimsedir'' Bu Ģekilde 3 kiĢilik tipi tanımlayan psikanalitik yaklaĢımcı kimdir? A) Erickson B) Horney C) Harry Stuck Sullivan D) Adler E) Jung 150-) ''Her bireyin kendisi ve baĢkaları için zihinsel imgeler oluĢturduğunu,iyi-ben,kötüben ve ben-değil Ģeklinde kiĢileĢtirmelerde bulunduğunu belirten psikanalitik yaklaĢımcı kimdir? A) Freud B) Skinner C) Bandura D) Adler E) Harry Stack Sullivan 151-) Ġnsan özünde iyi ve saygı duyulması gerken bir varlıktır''düĢüncesini savunan kiĢilik yaklaĢımı hangisidir? A) Hümanistik yaklaşım B) Davranışçı yaklaşım C) Psikianalitik yaklaşım D) Bilişsel yaklaşım E) Ayırıcı özellik yaklaşımı

152-) AĢağıdaki kuramlardan hangisi kariyer geliĢtirmeyi ''bireyin benlik kavramını geliĢtirmesi ve bunu değiĢik rollerde uygulaması sürecidir'' Ģeklinde açıklamıĢtır A) Super’in benlik kuramı B) Ginzberg ve arkadaĢlarının geliĢim kuramı C) Gottfredson’un sınırlandırma ve uzlaĢma kuramı D) Roe’nin kiĢilik geliĢimi kuramı E) Bordin’in psikanalitik kariyer seçimi kuramı 153-) I.Maslov II.Freud III.Carl Rogers IV.Adler Hangisi veya hangileri hümanistik yaklaĢımın öncüleridir? A) I-IV B) II-III C) IV D) I-III-IV E) I-III 154-) AĢağıdakilerden hangisi hümanist psikoloji yaklaĢımına temel oluĢturan 4 temel öğeden biri değildir? A) Kişisel sorumluluk B) Şimdi ve burada C) Algılar ve başkalarına ilişkin izlenimler D) Bireyin fenomolojisi E) Kişisel gelişim 155-) AĢağıdaki kuramlardan hangisi ''biyolojik ihtiyaçlar ve dürtüler ile aile atmosferi arasındaki iliĢki ve bu iliĢkiden ortaya çıkan kiĢilik tipi üzerinde durur''? A) Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramı B) Bordin’in psikanalitik kariyer seçimi kuramı C) Super’in benlik kuramı D) Roe’nin kişilik gelişimi kuramı E) Gottfredson’un sınırlandırma ve uzlaşma kuramı 156-) Kendini gerçekleĢtirme kuramını ortaya atarak,her insanın kendini gerçekleĢtirmeye yönelik doğuĢtan gelen bir eğilim olduğunu ileri süren yaklaĢımcı kimdir? A) Adler B) Maslow C) Rogers D) Kelly E) Erickson

14

157-) DANIġAN MERKEZLĠ TERAPĠ yaklaĢımıyla ün yapan ve danıĢan merkezli terapi ile insanın düĢünce ve davranıĢlarını istenmeyenden istenene doğru bilinçli ve makul bir Ģekilde değiĢtirebileceğini iddia eden yaklaĢımcı kimdir? A) Kelly B) Gordon allport C) Maslow D) Carl Rogers E) Horney 158-) BiliĢsel psikolojinin kurucusu kimdir? A) Gordon Allport B) Carl Rogers C) George Kelly D) Hans Eyserck E) Eric Erickson 159-) Çevremizdeki bazı kiĢilerin olayları yada kendilerini bizim algıladığımızdan farklı algılamalarını -kişisel yapılar -şemalar -kendilik şemaları ile açıklayan kiĢilik yaklaĢımı hangisidir? A) Bilişsel yaklaşım B) Ayırıcı özellik yaklaşımı C) Hümanist yaklaşım D) Davranışçı yaklaşım E) Psikanalitik yaklaşım 160-) bu yaklaĢımı ortaya koyan ilk kiĢi GORDON ALLPORT tur.bir insanın belirli bir kiĢilik özelliğini gösterme derecesine göre kiĢileri sınıflandırmayı sağlayan bir kiĢilik boyutudur. bu yaklaĢımın benimsediği 2 temel yaklaĢım vardır I. Kişilik özelliklerinin zaman içinde değişmez olduğudur II. Bu özelliklerin farklı durumlarda da kararlılık gösterdiği yönündedir. Yukarıda açıklaması yapılan kiĢilik yaklaĢımı aĢağıdakilerden hangisidir? A)bilişsel yaklaşım B)biyolojik yaklaşım C)davranışçı yaklaşım D)psikianalitik yaklaşım E)ayırıcı özellik yaklaşımı

161-) Kisilik kuramlarında bireysel farklılıkları "Bilgiyi elde etme ve iĢleme yöntemi" olarak tanımlayan kuram asagıdakilerden hangisidir? A.davranışçi yaklaşim B.psikanalitik yaklaşim C.bilişsel yaklaşim D.biyolojik yaklaşim E.ayırıcı özellik yaklaşımı 162-) 6-7yaĢında baĢlayıp ergenlige kadar süren ve cocukların fiziksel aktivitelere ve arkadaslık iliskilerine yöneldigi dönem Freud'un hangi psikoseksüel dönemindedir? A.oral dönem B.anal döndm C.fallik dönem D.gizil dönew E.genital dönem 163-) aĢağıdakilerden hangisi CATTELL tarafından ortaya atılan ve BÜYÜK BEġLĠ olarak isimlendirilen kiĢilik sınıflamasındaki boyutlardan biri değildir? I-Nevrotiklik II-Dışadönüklük III-Açıklık IV-Uyumluluk V-Özdisiplin VI-Narsist A)I-II-IV B)Yalnız IV C)II-III-V D)Yalnız I E)Yalnız III 164-) KiĢilik özelliklerinin kalıtsal olarak aktarıldığıını savunan yaklaĢım ve temsilcisi kimdir? A)Davranışçı Yaklaşım-Bandura B)Bilişsel Yaklaşım-Georfe Kelly C)Psikanalitik Yaklaşım-Erickson D)Biyolojik Yaklaşım-Hans Eysenck E)Hümanistik Yaklaşım-Maslow 165-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ kanununun temel kavramlarından birisi değildir? A) İş sözleşmesi B) İşçi C) Üstişveren D) İşveren E) Taşeron

15

166-) AĢağıdakilerdn hangisi düsüncelerin en büyük bölümünü olusturan ve bilinç düzeyine getiremediği bölümdür? A) Benlik B) Alt benlik C) Bilinç D) Bilinc öncesi E) Bilinç alti 167-) Özel istihdam bürolarında ,aĢağıdaki meslek gruplarından hangisinden ücret alınmaz? A) Profesyonel sporcu B) Sanatçı C) Genel müdür D) Antrenör E) Yazar 168-) Deneme süreli iĢ sözleĢmelerinde deneme süresi en çok ay olabilir ve toplu iĢ sözleĢmeli ile bu süre en çok kaç aya uzatılabilir? A) 1-2 B) 1-3 C) 2-3 D) 2-4 E) 3-4 169-) Devreden iĢ verenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıl ile sınırlıdır? A)1 B)1.5 C)2 D)3 E)3.75 170-) tam süreli iĢ sözleĢmesinde haftalık çalıĢma süresi azami kaç saattir? A)30 B)35 C)40 D)45 E)50 171-) il istihdam ve mesleki eğitim kurulları kaç ayda bir toplanır? A-2ay B-3ay C-4ay D-5ay E-6ay 172-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ sözleĢmesi yapma yasaklarından biri değildir? A) yaş küçüklüğü B) cinsiyet C) ekonomik durum D) sağlık durumu E) yabancılık

173-) AĢagidakilerdn hangisi çagdaĢ görüsme tekniklerindn degildir? A.baskılı gör. B.baş başa gör. C.karma gör. D.telefon ile gör. E.bilgisayar ile gör. 174-) ĠĢ-kur'un organlarından biri olan ''il istihdam ve mesleki eğitim kurulları'' aĢağıdakilerden hangisi baĢkanlığında oluĢur? A-işkur il müdürü B-il milli eğitim müdürü C-vali D-çalışma ve sosyal güvenlik bölge müdürü E-il sanayi ve ticaret bölge müdürü 175-) taĢra teĢkilatı Ģube müdürlükleri kurulması için yeterli Ģart aĢağıdakilerden hangisidir? A merkez nüfüsü 80.000ve yukarı olan ilçeler B-merkez nüfusu 50.000ve yukarı olan ilçeler C-merkez nüfusu 10.000 ve yukarı olan ilçeler D-sosyal sig. kurumuna tabi çalışan sayısı 10.000in üzerindeki ilçeler E-sos. sig. kurumuna tabi çalışan sayısı 5.000nin üzerindeki ilçeler 176-) "geçmisteki davranislar gelecekteki davranislarin habercisidir"görüsünü savunan çagdaĢ görüsme teknigi aĢagidakilerdn hangisidir? A.yetkinlik bazlı gör B.davranışsal gör C.durumsal gör D.baskılı gör E.yapılandırılmıs gör 177-) AĢağıdakilerden hangisi zaman yönetiminde dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir? A) bireysel hazırlık B) risk alabilme C) %60 kuralı D) Etkinlik ve verimlilik E) Belirli zamanda belirli bir işin yapılması 178-) „‟elde edilen baĢarının %80 i,harcanan zamanın %20 sinde gerçekleĢir.‟‟ AĢağıdakilerden hangisi ile alakalıdır? A) %20 ilkesi B) Puko döngüsü C) Beceri envanteri D) İş analizi E) Pareto analizi

16

179-) aĢağıdakilerden hangisi 'dıĢ iliĢkiler daire baĢkanlığı' nın görevlerinden biri değildir? A-yurtdışı istihdam hizmetleri konusunda araştırmalar yapmak B-ulusal gözlemevi faaliyetlerini yürütmek C-AB üyesi ve diğer ülkelerle yapılan işbirliği programlarını koordine etmek D-yurtdışında çalışan türk işçileerinin ve yakınlarının işçi pasaport işlemlerinin yapılamasını sağlamak E-kurumu ilgilendiren konularda uluslararası antlaşmaları ve yabancı mevzuatı incelemek,bunların uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak 180-) AĢağıdakilerden hangisi "kalite nedir?" sorusuna verilen bir cevap olabilir? I-müşteriyi menmun eden beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan her ürün ve hizmet II-Bir ürünün belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyeti III-Misyon ve vizyona uygun olarak kurumun kısa ve orta vadede ulaşmak istediği yer A) I B) I,II C) I,III D) II,III E) I,II,III

184-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ-kur un organlarından hukuk müĢavirliğinin görevlerinden biridir? A-işsizlik sigortası fon hareketlerini izlemek B-kurumun yıllık çalışma programını ve iş planını hazırlamak C-bilgi edinme hakkı kanununun uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek D-iş ve meslek analizlerini yapmak ve yaptırmak E-genel müdürlük ve diğer birimler ile taşra teşkilatından intikal ettirilen ve hukuki ,mali ,idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek 185-) AĢğıdakilerden hangisi iĢ-kur organlarından genel müdürlük merkez teĢkilatına bağlı 'danıĢma ve denetim' birimlerinden biridir? A-işgücü uyum dairesi B-işsizlik sigortası dairesi C-hukuk müşavirliği D-idari ve mali işler E-istihdam dairesi başkanlığı 186-) iĢkur da ,kurumun organizasyon ve toplam kalite yönetimi çalıĢmalarını yürüten organ aĢağıdakilerden hangisidir? A-personel ve eğitim daire başkanlığı B-il istihdam ve mesleki eğitim kurulları C-işgücü uyum dairesi başkanlığı D-istihdam dairesi başkanlığı E-işgücü piyasası bilgi hizmetleri dairesi başkanlığı 187-) 'dıĢ iliĢkiler daire baĢkanlığı' iĢ-kur un hangi organına bağlıdır? A-merkez teşkilatı -ana hizmet birimleri B-merkez teşkilatı-yardımcı hizmet birimleri C-merkez teşkilatı- danışma ve denetim D-taşra teşkilatı E-yönetim kurulu

181-) kuruluĢun amacını yada varoluĢ nedenini açıklayan ifadeye ne denir? A) Vizyon B) Misyon C) Hedef D) Kalite politikası E) Müşteri 182-) Bir raporda doğru yada yanlıĢ,iyi yada kötü benzer konularda kullanılan biçim raporun her tarafında aynı olması raporun hangi özelliğini belirtir? A-Bağlantı B-bir örneklik C-sadelik ve acıklık D-Akıcılık E-imla kurallarına uyma 183-) AĢağıdakilerden hangisi aktif iĢgücü politikalarının iĢlevlerinden birisi değildir? A) Sosyal bütünleşmeye yardım işlevi B) İş kayıplarının önlenmesi C) Aktivasyonu finanse etmek D) İşsizlere sigorta sağlamak E).............

188-) I- Bir faaliyeti yada süreci icra etmek için belirlenen yol II- Girdileri cıktılara dönüştüren birbiriyle etkileşim içinde bulunan faaliyetler bütünüdür III- Kuruluşun amacına ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken izlediği temel yol ve yöntem IV- Kuruluşun amacını yada varoluş nedenini acıklayan ifadedir V- Bir sürecin sonucudur AĢağıdakilerden hangisinin tanımı yukarıda yapılmamıĢtır? A) Prosedür B) Kalite politikası C) Misyon D) Süreç E) Müşteri

17

189-) I- Bir faaliyeti yada süreci icra etmek için belirlenen yol II- Girdileri cıktılara dönüştüren birbiriyle etkileşim içinde bulunan faaliyetler bütünüdür III- Kuruluşun amacına ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken izlediği temel yol ve yöntem IV- Kuruluşun amacını yada varoluş nedenini acıklayan ifadedir V- bir sürecin sonucudur Yukarıda tanımları verilen kavramların doğru diziliĢi aĢagıdakilerden hangisinde verilmiĢtir? A) prosedür-süreç-kalite politikası-misyonürün/hizmet B)süreç-kalite politikası-prosedür-ürün/hzimetmisyon C)prosedür-kalite politikası-süreç-misyonürün/hizmet D)ürün/hizmet-misyon-kalite politikası-prosedürsüreç E)prosedür-süreç-kalite politikası-ürün/hzimetmisyon 190-) biyolojik yaklaĢım temsilcilerinden HANS EYSENCK in ileri sürdüğü kiĢilik boyutları hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? A)nevrotiklik,psikotiklik,açıklık B)uyumluluk,açıklık,nevrotiklik C)dışa dönüklük-içe dönüklük,nevrotiklik,psikotiklik D)açıklık,uyumluluk,öz disiplin E)nevrotiklik,dışa-içe dönüklük,öz disiplin 191-) Çıraklık eğitimi ile herhangibir iĢ yerinde çalıĢan kiĢinin sigortası hangi kurum öder? A)İŞ-KUR B)M.E.B C)İŞVEREN D)ÇALIŞAN E)SİGORTA ÖDENMEZ 192-) 1987 yılında yılında oluĢturulan uluslar arası standartlar organizasyonu(ISO) kaç yılda bir standartın revize ihtiyacını değerlendirir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

193-) Kalite yönetim sisteminin kapsamı ve varsa tüm hariç tutmaların ,kalite yönetim sistemi için oluĢturulan dökümante edilmiĢ prosedürler veya bunlara atıfların ,kalite yönetim süreçleri arasındaki etkileĢimin açıklandığı dökümante edilmiĢ bilgi kaynağına ne denir? A) kalite el kitabı B) iş ve meslek danışmanı El kitabı C) Müşteri el kitabı D) personel el kitabı E) işveren el kitabı

194-) bilgiyi elde etmeye ve iĢleme yöntemini,bireysel farklılıklrın kaynağı olarak gören kiĢilik yaklaĢımı hangisidir? A)biyolojik yaklaşım B)psikanalitik yaklaşım C)hümanist yaklaşım D)davranışçı yaklaşım E)bilişsel yaklaşım 195-) ''duyguları sık değiĢen ve duygularını yönetmekte zorluk yaĢadıkları için duygusal açıdan sıkıntılı kimselerdir'' yukarda tanımı yapılan kiĢilik tipi hangisidir A)dışa dönüklük B)açıklık C)uyumluluk D)nevrotiklik E)öz disiplin 196-) hangisi öğrenmenin temel özelliklerinden değildir? A)davranışta değişme olur B)öğrenme doğrudan doğruya gözlenebilir C)öğrenmede birey aktif rol oynar D)olgunlaşma,öğrenmenin ön koşuludur E)ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda bireyin çevreye uyum sağlamasına yardımcı olur 197-) ''bireyin gözlenebilen ve gözlenemeyen açık veya örtük etkinliklerinin tümümdür.'' yukarıda tanımı yapılan kavram aĢağıdakilerden hangisidir? A)yaşantı B)tepki C)edim(performans) D)davranış E)karşılık

18

198-)

I- Pekiştireç II- Sönme III- Ceza IV- Karşılık

vermemek organizmanın herhangi bir tepkisine yönelik olarak karĢılık çeĢitleri hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? A) pekiştireç-sönme B) pekiştireç-sönme-ceza C) karşılık vermemek-ceza-sönme D) sönme-pekiştireç-karşılık vermeme E) pekiştireç-ceza-karşılık vermeme 199-) öğrenmenin ön koĢulu aĢağıdakilerden hangisidir? A)olgunlaşma B)güdü C)biyolojik(türe özgü) hazır oluş D)dikkat E)yaş 200-) önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi karıĢtırması ve zorlaĢtırmasına ne denir? A)olumlu aktarma(olumlu transfer) B)olumsuz aktarma C)ileriye ket vurma D)geriye ket vurma E)ayırt etme 201-) bir alanda öğrenilmiĢ bilgi ve becerilerin bir baĢka alandaki bilgi ve becerilerin öğrenilmesini desteklemesi ve kolaylaĢtırmasına ne ad verilir? A)ileriye ket vurma B)olumsuz aktarma C)geriye ket vurma D)pekiştireç E)olumlu aktarma 202-) geniĢ bir kavramın iliĢki içinde bulunduğu diğer kavramlar ile beraber bir Ģema içerisinde somut ve görsel bir Ģekilde ifade edilmesidir. Yukarıdaki tanımı yapılan öğrenme malzemesi ile ilgili olan faktör hangisidir? A)kavram ağı B)kavram haritası C)algısal ayırt edebilirlik D)geri bildirim E)öğrenme aktivitesi

203-) aĢağıda verilen kiĢilik tipleri ve temsilcileri eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır A) jang-içe-dışa dönük B) adler-iyimser-kötümser C) horney-nevrotik-dışa dönük-açıklık-uyumluluk-öz disiplin D) freud-obsesif-narsist-tutkulu E) maslow-kendini gerçekleştiren 204-)Asagıdakılerden hangısı ıletısım engellerınden degıldır? A)Fıltreleme B)Gonderıcı C)Algıda secıcılık D)Asırı Bılgı Yuklemesı E)Kulturel Faktorler 205-)Asagıdakılerden hangısı ıletısım sekıllerınden degıldır? A)Kısının kendısı ıle ıletısımı B)Grup ıletısımı C)Bılıssel ıletısım D)Orgutsel ıletısım E)kısıler arası ıletısım 206-)Asagıdakılerden hangısı ıletısım unsurlarından degıldır? A)Kaynak B)Iletı C)Kanal D)Alıcı E)Kullanılan Dıl 207-)Asagıdakılerden hangısı ınsan kaynakları yonetımının fonksıyonlarından degıldır? A)Motıvasyon yonetımı B)Ucret Yonetımı C)Karıyer Yonetımı D)Imaj yonetımı E)Calısma Ilıskılerı Yonetımı 208-)Asagıdakılerden hangısı herhangı bır orgutte ınsan kaynaklarını olusturmaz? A)Yonetıcıler B)Danısanlar C)Yonetılenler D)Yardımcı Isgucu E)Teknık Isgucu 209-)aĢağıda verilen davranıĢçı kuram ve temsilci eĢleĢtirmesinde hangisi yanlıĢtır A)klasik şartlanma kuramı-pavlov B)bitişiklik kuramı-watson,guthrie C)bağdaşımcılık kuramı-thorndike D)işaret öğrenme kuramı –tolman E)sistematik davranışçı kuram-hull

19

210-)Bir iĢletmenin insan kaynakları yönetimi aĢağıdakilerden hangisiyle baĢlar? A) İşi tanımlamayla B) Süreci planlamayla C) İş gören araştırmasıyla D) Kişilik analizleriyle E) Tesis yerinin belirlenmesiyle 211-)okul müdürü, bir öğrencinin odasına ceketini ilikleyerek ve izin isteyerek girmesi üzerine bu öğrencinin saygılı olmanın yanı sıra arkadaĢlarıyla olan iliĢkilerininde iyi olduğunu, derslerinde baĢarılı olduğunu ve çevresi tarafından çok sevildiğini düĢünmesi aĢağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A)yorumlama B)yansıtma ve tahminde bulunma C)kendine yontma D)hale etkisi E)algısal savunma 212-)AĢağıdakilerden hangisinin iĢletme içinden (iç kaynak) personel tedarik etmenin yararları arasında olduğu söylenemez? A) Dış ödeme yapılmadığı için ucuz bir yöntem olması B) Geleceğin yöneticilerinin hazırlanması C) Motivasyon arttırması D) Yavaş bir yöntem olması E) Kişinin yeni işinde ölçümü ve geliştirilmesini sağlaması 213-)AĢağıdakilerden hangisi bir iĢletmenin personel seçiminde dıĢ kaynaklara baĢvurma nedenleri arasında yer almaz? A) İşletmenin büyümesi B) Aday havuzu oluşturma olanağının çok olması C) İç kaynaklardan iş gören bulunmada çatışma olması D) İş gücü arzının çok pahalı olması E) İş gereklerine en uygun adayın bulunmak istenmesi 214-)DıĢ kaynaklardan eleman temin etmede aĢağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmamaktadır? A) Duyuru B) Aracılar vasıtasıyla C) İşkur D) İlan E) Terfi

215-)Personel temin etmede aĢağıdakilerden hangisi personel ihtiyacını tahmin etmek için "öncelikle" göz önünde bulundurulur? A) Ürün veya hizmet için talep tahmini B) Üretim hacmi öngörüsü C) Personel ihtiyacı D) Satış politikası E) Diğer nedenler 216-)AĢağıdakilerden hangisi dıĢ kaynaklardan eleman elde etmek için kullanılan yöntemlerden değildir? A) Sendikal kuruluşlar B) Mesleki örgütler C) Sakat veya eski hükümlüler kanunu gereğince D) Mesleki eğitim kuruluşları E) Hepsi kullanılan yöntemlerdendir. 217-)Temelde 8 adımdan oluĢan "standart personel seçimi" aĢağıdakilerden hangisiyle iliĢkilendirilemez? A) İlan ve aday kabulü B) Ön görüşme ve başvuru formu C) Sağlık kontrolü D) Referansların incelenmesi E) Toplam kalite yönetiminin sınırlandırılması 218-) 4857 sayılı ĠĢ Kanunu'na göre taraflarca iĢ sözleĢmesine bir deneme kaydı (süresi) konursa, bunun süresi en çok kaç ay olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 219-) Önceden hazırlanmıĢ soruların olduğu ve tüm adaylara aynı soruların sorulduğu görüĢme tipi aĢağıdaki ifadelerin hangisiyle tanımlanır? A) Komisyon görüşmesi B) Sıralı görüşme C) Standart görüşme D) Grup görüşmesi E) Sistematik görüşme 220-) ĠĢverenler iĢyerlerinde meydana gelen iĢ kazasını ve tespit edilebilecek meslek hastalığını en geç kaç iĢ günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

20

221-) Türk Milli Eğitimi kaç kademeden oluĢur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 222-) ĠĢyerlerinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği konusunda iĢçilerin görev ve sorumlulukları aĢağıdakilerden hangisidir? A) Koruyucusuz makine kullanmak. B) İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak. C) Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak. D) İşyerinde meydana gelen bir arızaya, işveren veya işveren vekillerine bildirmeden arızaya hemen müdahale etmek E)……. 223-) ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliğinin esas amacı nedir? A) Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamaktır. B) İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak. C) İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak. D) İşçilerin ekonomik E) 224-) ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliğinin tarafları kimlerdir? A) Yalnızca işçiler. B) Yalnızca işverenler. C) Devlet, İşçiler ve İşverenler. D) Devlet ve İşçiler. E) 225-) Türkiye'de, okul öncesi eğitim hangi aylar arasındaki çocukların eğitimini kapsar? A) 24 - 48 B) 24 - 72 C) 36 - 72 D) 48 - 72 E) 36 - 96 226-) AĢağıdakilerden hangisi, iĢ hukukunun temel ilkelerinden biridir? A) İşçi güvenliğinin sağlanması B) İşçinin işverene bağımlı olarak çalışması C) İşçinin korunması ilkesi D) İşveren yararına yorum E) İşçi ve işvereni gözetme ilkesi

227-) Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler ile aĢağıdaki kiĢilerden hangileri korunur? A) Prim ödeyen işçiler B) Kamu görevlileri C) Gazeteciler D) Belli bir yaşın üstünde olanlar E) Çalışan ya da çalışmayan muhtaç tüm vatandaşlar 228-) ĠĢçinin iĢverene iĢin yapılma biçimi ve yürütüm koĢulları yönünden tabi bulunması hangi alandaki bağımlılığı ifade eder? A) İdari B) Ahlaki C) Ekonomi D) Teknik E) Hukuki 229-) ÇalıĢma yaĢamının iĢ hukuku kuralları ile düzenlemesi ihtiyacı ne zaman ortaya çıkmıĢtır? A) 18.yy. sonları B) 19. yy. başları C) 19.yy. ortası D) 17.yy. E) 20. yy. 230-) AĢağıdakilerden hangisi, ĠĢ Hukuku'nun konularından biri değildir? A) İşçilerin işverenle olan ilişkisi B) Kamu görevlilerinin işverenle ilişkisi C) Toplu iş sözleşmesinin yapılması D) Sendikaların üyeleriyle olan ilişkileri E) İşçi sendikası ile işveren sendikası arasındaki ilişki 231-) Hangi enerji kaynağının üretim sürecine katılması ile sanayi devrimi baĢlamıĢ kabul edilir? A) İnsan B) Doğa güçleri C) Elektrik D) Buhar E) Atom 232-) Bir ülkede yaĢayan tüm vatandaĢları tüm risklere karĢı korumak amacıyla devletçe oluĢturulan kurum ve kuruluĢlar topluluğuna ne ad verilir? A) Sosyal güvenlik araçları B) Sosyal güvenlik sistemi C) Sosyal güvenlik hukuku D) İş hukuku E) Sosyal güvenlik şemsiyesi

21

233-) AĢağıdakilerden hangisi Sendikalar Hukuku'nun konusuna dahil değildir? A) Sendikaların kurulması B) Sendikaların grev kararı alması C) İşçinin sendikaya üye olması D) Sendikanın mahkemece kapatılması E) Sendikanın üyelik koşulları 234-) ĠĢ Hukuku kuralları ile ilk düzenleme hangi iĢ kolunda ve kimleri kapsamıĢtır? A) Dokuma - çocuk işçi B) Maden - çocuk işçi C) Dokuma - kadın işçi D) Maden - kadın işçi E) Cam - çocuk işçi 235-) Türkiye'de sanayileĢme hangi dönemde baĢlamıĢtır? A) 18.yy. sonları B) 19.yy. ortaları C) 20. yy. başları D) 20.yy. ortaları E) 19. yy. başları 236-) AĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır? A) Osmanlı döneminde iş hukuku alanında ilk yazılı düzenleme 1865 yılında yapılmıştır. B) İlk sanayileşme, İstanbul çevresinde olmuştur. C) Tanzimat döneminde teamül hukuku önem kazanmıştır. D) 1877 yılında ilk medeni kanun mecelle kabu edilmiştir. E) İş ilişkileri ilk kez 1926 yılında çıkarılan Borçlar Kanunu ile özel olarak düzenlenmiştir. 237-) 1909 yılında kabul edilen Tatil-i EĢgal Kanunu hangi amaçla çıkarılmıĢtır? A) İş ilişkisini düzenlemek için B) Çalışma saatlerini ayarlamak için C) Tatil günlerinin tespiti için D) İşçi eylemlerini yasaklamak için E) Zorunlu çalıştırma koşullarını düzenlemek için 238-) AĢağıdakilerden hangisi, bir iliĢkinin iĢ hukuku kapsamında değerlendirilmesi için gereken koĢullardan biri değildir? A) Bağımlılık ilişkisi B) Fiziksel gücü gerektiren bir iş olması C) İşin, ücret karşılığı yapılması D) İş sözleşmesi ile işin görülmesi E) İşveren adına iş yapılması

239-) Borçlar Kanununda ve diğer mevzuatta iĢ sözleĢmesi yerine aĢağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? A) İş akdi B) Karz akdi C) Hizmet sözleşmesi D) Kefalet sözleşmesi E) Hizmet akdi 240-) 3008 Sayılı ĠĢ Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiĢtir? A) 1923 B)1926 C) 1929 D)1937 E)1968 241-) AĢağıdakilerden hangisi bireysel iĢ iliĢkisini düzenleyen bir yasa değildir? A) 4857 Sayılı Kanun B) Sendikalar Kanunu C) Basın İş Kanunu D) Deniz İş Kanunu E) Borçlar Kanunu 242-) AĢağıdakilerden hangisi, 4857 Sayılı ĠK'nın kapsamına giren iĢlerden değildir? A) Limanlarda yapılan yükleme ve boşaltma işleri B) Tarladan pamuk toplanması C) Tarım makinelerinin yapıldığı atölye D) Belediye'ye ait parkta yapılan işler E) Yapı işleri 243-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ kanunu kapsamında değildir? A) Uçak pilotu B) Dershane öğretmeni C) Fabrikada çalışan muhasebeci D) Özel hastanede çalışan doktor E) İşletmede çalışan avukat 244-) Tarım iĢlerinde ağırlıklı olarak hangi hukuk kuralları uygulanır? A) Tarım - İş Kanunu B) Örf-Adet Hukuku C) Borçlar Kanunu D) İş Kanunu E) Tarım Sanatları Kanunu 245-) Kamu görevlilerine ilk sendika kurma hakkı ne zaman hangi yasayla verilmiĢtir? A) 2828 Sayılı Yasa - 1965 B) 4688 Sayılı Yasa - 2001 C) 1475 Sayılı Yasa-1971 D) 1982 Anayasası E) 657 Sayılı Yasa-1975

22

246-) ILO üyesi devletler ÇalıĢma Konferansı Kararlarını olağanüstü durumlarda kaç ay içinde yasama organlarına sevk etmekle yükümlüdür? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 12 ay E) 18 ay 247-) AĢağıdakilerden hangisi, iĢ hukukunun kendine özgü kaynakları içerisinde yer alır? A) Kanun - Tüzük - Yönetmelik - Genelge B) Genelge - İş Sözleşmesi -İşyeri İç Yönetmeliği C) İşyeri İç Yönetmeliği - İş Sözleşmesi - Toplu İş Sözleşmesi - Çalışma Koşulu Haline Gelen Uygulamalar D) Gelenek Hukuku - Anayasa - Borçlar Kanunu E) Kazai İçtihatlar - İlmi İçtihatlar 248-) AĢağıdakilerden hangisi, yazılı kaynaklar kapsamına girmez? A) Kanun B) Tüzük C) Yönetmelik D) Mahkeme kararı E) Tebliğ 249-) ĠK kapsamında; bir iĢyeri kuran, devreden, kapatan bir kiĢi ne kadar süre içinde Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü'ne bildirmelidir? A) 7 gün B) 15 gün C) 20 gün D) 1 ay E) 3 ay 250-) ĠK'ya göre asıl iĢveren alt iĢverenin sorumluluğu nasıl düzenlenmiĢtir? A) Her biri ayrı sorumludur B) Sadece alt işveren somludur. C) Sadece asıl işveren sorumludur. D) Her iki işveren birlikte zincirleme sorumludur. E) Alt işverenin davranışlarından doğrudan asıl işveren sorumludur. 251-) AĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır? A) Tarım sanatı ile uğraşanlar İK kapsamındadır. B) El sanatlarının İK kapsamına girmesi için evir odasında 2. dereceye dar akrabalarla yapılmalıdır. C) Esnaflar kendisi ile birlikte üç kişi ise İK uygulanmaz. D) Yapı işi de olsa ahır samanlık gibi işler İK kapsamında değildir. E) Çıraklar kural olarak İK kapsamında değildir.

252-) Çıraklara ĠK'nın hangi hükümleri uygulanır? A) İşçi sağlığı ve güvenliği B) Yıllık izin C) Kıdem tazminatı D) Tarafların borçları E) Ehliyet ve şekil 253-) 4857 Sayılı yasa kaç yılında yürürlüğe girmiĢtir ve kaçıncı iĢ kanunudur? A) 1971 - 3. B) 2001 - 4. C) 2003 - 3. D) 2003 - 4. E) 2002 - 3. 254-) ĠK'ya göre hangisi iĢyeri kavramına girmez? A) Fabrika B) Dükkan C) Servis otobüsü D) Seyyar tezgahı E) Mağaza 255-) Bir hizmet akdi ile iĢverenin emir ve denetimi altında çalıĢan gerçek kiĢiye ne ad verilir? A) İşveren B) Amele C) İşçi D) Çırak E) Emekçi 256-) Geçici iĢ iliĢkisi bir defada en çok kaç ay için yapılabilir? A) 6 ay B) 12 ay C) 18 ay D) 4 ay E) 24 ay 257-) AĢağıdakilerden hangisinin yazıla olarak yapılması zorunlu değildir? A) Süresi 6 ay olan sözleşme B) Belirli süresi 1 yıl olan iş sözleşmesi C) Takım sözleşmesi D) Çıraklık sözleşmesi E) Çağrıya dayalı iş sözleşmesi 258-) Çocukların ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtırılması iĢ sözleĢmesinde iĢverenin hangi borcuna aykırılık taĢır? A) Kanunlara uyma B) İşe uygun işte çalıştırma borcu C) Eşit davranma D) Zararları tazmin etme E) İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak

23

259-) AĢağıdakilerden hangisinde iĢ sözleĢmesinin unsurları bir arada verilmiĢtir? A) Yazılılık-ehliyet-yaş B) Bağımlılık-iş-ücret C) İşçinin korunması - İŞÇİ lehine yorum D) İş-ücret-yazılılık E) Bağımlılık - yazılılık - işçinin korunması 260-) ĠĢ sözleĢmesinin gabin ile sakatlanması halinde taraflar iĢ sözleĢmesini ne kadar sürede iptal edebilirler? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 5 yıl 261-) Bir yıllık kıdemi olan bir iĢçi. kanuni görevle görevlendirilmesi halinde iĢ akdi kaç gün süreyle sona erdirilemez? A) 6 B) 10 C) 60 D) 90 E) 120 262-) Geçici iĢ iliĢkisine ait hangi ifade doğru değildir? A) 6 ay süreyle yapılır ve iki defa yenilenebilir. B) Devir sırasında işçinin rızası alınmalıdır. C) İşçi verdiği zarardan devredene karşı sorumludur. D) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verebilir. E) Ödenmeyen ücretten her iki işverende sorumludurlar. 263-) Okul içindeki bir sınıfın boyanması için okul müdürü ile boyacı anlaĢmıĢtır. Aralarında hangi tür iĢ sözleĢmesi kurulmuĢ olur? A) Sürekli iş sözleşmesi B) Belirli süreli iş sözleşmesi C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi D) Süreksiz iş sözleşmesi E) Kısmi süreli iş sözleşmesi 264-) Çağrıya dayalı iĢ sözleĢmesinde aksi kararlaĢtırılmamıĢ ise iĢveren çağrıyı en az kaç gün önceden yapmalıdır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

265-) AĢağıdakilerden hangisi tekrar iĢe alma zorunluluğu kapsamında değildir? A) İşçinin sakatlanarak işten ayrılması B) Toplu işten ayrılma C) Kanuni bir görev nedeniyle işten ayrılması D) İşçinin işveren tarafından işten çıkarılması E) Sendikal nedenle işten ayrılması 266-) ĠĢ sözleĢmesi normal haftalık çalıĢma süresinden önemli ölçüde az yapılması ile oluĢan sözleĢme türü aĢağıdakilerden hangisidir? A) Tam süreli iş sözleşmesi B) Belirsiz süreli iş sözleşmesi C) Kısa süreli iş sözleşmesi D) Kısmi süreli iş sözleşmesi E) Süreksiz iş sözleşmesi 267-) Çağrıya dayalı iĢ sözleĢmesinde taraflar ay-hafta gibi bir zaman dilimi içinde ne kadar süre ile çalıĢacağı kararlaĢtırılmamıĢ ise iĢveren iĢçiyi haftada en az kaç saat çalıĢtırmak zorundadır? A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 268-) Deneme süreli iĢ sözleĢme-sinde TIS ile deneme süresi en fazla kaç ay uzatılabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 269-) ĠĢyerinde sendikal neden dıĢında eĢit davranma ilkesine uyulmaması halinde iĢverenini iĢçiye ödeyeceği tazminat miktarı ne kadardır? A) 2 ay B) 4 ay C) 8 ay D) 1 yıl E) 18 ay 270-) Ağır ve tehlikeli iĢlerde kaç yaĢından küçüklerin çalıĢtırılması yasaklanmıĢtır? A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18

24

271-) Dünyada uygulanan en eski ve en yaygın ücret sistemi aĢağıdakilerden hangisidir? A) Akort ücret B) Zamana göre ücret C) Prim usulü D) Götürü ücret E) Yüzde usulü ücret 272-) AĢağıdakilerden hangisinde, iĢçinin ücreti üç kiĢi tarafından ödenmektedir? A) Hamala ödenen nakliye ücreti B) Terziye ödenen ücret C) Servis karşılığı verilen bahşiş D) Otelde kalan müşterinin yaptığı ödeme E) İşveren vekilince ücret ödenmesi 273-) Asgari ücret tespit komisyonu en az kaç üyeyle toplanabilir? A) 8 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15 274-) ĠĢverenin haciz ve icra istemi uygulanması halinde iĢçinin kaç aylık ücretleri öncelikli olacaktır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 275-) ĠĢçiye sattığı her tencereden %10 ücret ödenme hangi tür ücret sistemi oluĢturur? A) Komisyon B) Prim C) Akort D) Kardan pay alma E) Götürü 276-) Sanayi devriminde geçerli olan iĢçiye nakit ücret yerine mal, fiĢ ya da kupon verme yöntemine ne ad verilir? A) Ayni ödeme B) Sosyal yardım C) Factoring D) Bono ile ödeme E) Truck sistemi 277-) ĠĢveren iĢyerini kapatması halende iĢçilerin ödenmemiĢ olan 3 aylık ücretleri hangi fondan ödenir? A) Para Fonu B) Kıdem Tazminat Fonu C) Ücret Garanti Fonu D) İşsizlik Fonu E) Sosyal Dayanışma Fonu

278-) AĢağıdakilerden hangisi bir ücret sistemi değildir? A) Zamana Göre Ücret B) Kardan Pay Alma C) Komisyon Ücret D) Götürü Ücret E) Baz Ücret 279-) ĠĢ sözleĢmesi ile iĢyerinde sigara içme cezası olarak 30 TL para cezası belirlenmiĢtir. ĠĢçinin iĢ yerindeki günlük ücreti 20 TL'dir. Bir iĢçi bir ay içinde üç kez yakalanmıĢtır. MaaĢından kesilebilecek miktar kaç TL. dir? A) 30 B) 60 C) 20 D) 40 E) 90 280-) Kısmi ya da genel seferberlik nedeniyle silah altına alınan gazeteciye ne kadar süre ücret ödenecektir? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 15 ay 281-) Kamu kurumları, alt iĢverenlere iĢlerini yaptırırken hak ediĢ dönemlerinde alt iĢverenin kaç aylık ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek sorumluluğundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 282-) AĢağıdaki ücret sistemlerinden hangisi tek baĢına uygulanmaz? A) Zamana göre ücret B) Akort ücret C) Komisyon ücret D) Götürü ücret E) Primli ücret 283-) AĢağıdakilerden hangisi iĢçiye bir iĢ yapmaksızın ücret ödenmesi gereken durumlardan değildir? A) Ramazan Bayramı B) Raporlu olduğu günler C) İşverenin tenamüdü D) 19 Mayıs E) Hafta tatili

25

284-) Kanuni ipotek hakkı hangi iĢçilere tanınmıĢtır? A) Yapı işçilerine B) Maden işçilerine C) Basın işçilerine D) Tüm işçilere E) Kamu işçilerine 285-) ĠĢçi ücretinin ne kadardan fazlası devir, temlik ve takas edemez? A) 2/3 B) 3/4 C) 1/4 D) 1/5 E) 1/2 286-) Saat ücreti 10 TL olan bir iĢçinin 1 saatlik fazla süre karĢılığı alacağı ücret ne kadardır? A) 12,50 TL B) 15 TL C) 20 TL D) 16,4 TL E) 14,50 TL 287-) DenkleĢtirme süresi toplu iĢ sözleĢmeleri ile en çok kaç aya kadar uzatılabilir? A) 2 ay B) 4 ay C) 6 ay D) 12 ay E) 18 ay 288-) Günde 6 saat çalıĢılan bir iĢyerinde uygulanacak ara dinlenme süresi ne kadardır? A) 10 dk. B) 15dk. C) 30 dk. D) 1 saat E) 1,5 saat 289-) Yıllık izin süresinin hesabında hangisi dikkate alınmaz? A) Evlenmelerde verilen 3 günlük izin B) Emzirme izin saatleri C) Resmi tatiller D) Kanuni görevle ayrı kalınan 120 gün E) Çalıştığı halde çalışılmış gibi sayılan haller 290-) Kısa çalıĢma dönemi en fazla ne kadar süre uygulanır? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 1 yıl

291-) Yıllık izin süresinde çalıĢtığı. tespit edilen iĢçiye aĢağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? A) Çalıştığı diğer işverenden izin ücreti istenir. B) İşçinin iş akdi bildirimli olarak feshedilir. C) İşçinin iş akdi bildirimsiz olarak feshedilir. D) Bir sonraki yıl için yıllık izin verilmez. E) Yıllık izin ücreti geri istenir. 292-) Gece çalıĢtırılan iĢçiler ne kadarlık bir sürede periyodik olarak sağlık kontrolünden geçirilmelidir? A) 3 ay B) 6 ay C) 12 ay D) 18 ay E) 24 ay 293-) Resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalıĢma ve karĢılığına iliĢkin hangi ifade doğru değildir? A) Hafta tatilinde işçi çalışmasa da 1 günlük ücret alır. B) Bayramlarda çıplak ücret ve sosyal yardımlar birlikte ödenir. C) Hafta tatili ile bayram tatili aynı güne rastlar ise tek tatil ücreti alınır, D) Yıllık izne rastlayan hafta tatili ve diğer tatiller izin süresine eklenir. E) Hafta tatilinde ancak fazla çalışma şartları oluşur ise işçi çalışabilir. 294-) Haftalık çalıĢma süresine bölünemeyen dönemsel çalıĢma iĢlerinde günlük çaIıĢma süresi en fazla kaç saattir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 295-) ĠĢçinin annesinin ölümü halinde verilecek izinin kaç günü çalıĢmıĢ gibi haftalık çalıĢma süresine dahil edilir? A)1 B) 2 C) 3 D)4 E)5 296-) Hazırlama, tamamlama ve temizleme iĢlerinde çalıĢacak iĢçiler günlük çalıĢma süresine ilaveten günde en fazla kaç saat çalıĢtırılabilir? A) 1/2 saat B) 1 saat C) 1,5 saat D) 2 saat E) 3 saat

26

297-) ĠĢyerinde toplu izin uygulamasına hangi dönemde geçilebilir? A) Mart-Ekim B) Nisan - Haziran C) Nisan-Eylül D) Mart-Eylül E) Nisan – Ekim 298-) AĢağıdakilerden hangisi fazla çalıĢması yasaklanmıĢ kiĢilerden değildir ? A) Kadınlar B) 18 yaşından küçükler C) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler D) Fazla çalışma yapamayacaklarına dair sağlık raporu olanlar E) Özürlüler 299-) 16 yaĢında 4 yıllık iĢçinin yıllık izin süresi kaç gündür? A) 20 B)10 C)14 D) 18 E) 26 300-) Olağanüstü fazla çalıĢma kararı kim tarafından verilir? A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı B) Bölge Çalışma Müdürü C) Bakanlar Kurulu D) İşveren E) İşveren, işçi, Bölge Çalışma Müdürü 301-) ĠK'ya göre çocuk iĢçi kabul edilmek için kaç yaĢını doldurmamıĢ olmak gerekir? A)12 B)13 C)14 D) 15 E) 16 302-) Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na göre 18 yaĢından küçüklerin bar, kahve vb. yerlerde çalıĢtırılmaları hangi makam tarafından yasaklanmakta ve denetlemektedir? A) Belediye B) Valilik C) Bölge Çalışma Müdürü D) İçişleri Bakanlığı E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 303-) ĠK'ya göre doğum yapmıĢ kadınlar, çocuk kaç yaĢına gelinceye kadar süt izni kullanabilir? A) 4 aylık B) 6 aylık C) 1 yaş D) 1,5 yaş E) 2 yaş

304-) Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıĢtırma oranları kim tarafından belirlenir? A) Bölge Çalışma Müdürü B) Bakanlar Kurulu C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı D) Yüksek Sağlık Kurulu E) T. İş Kurumu 305-) ĠĢyerinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıĢtırma zorunluluğu için en az kaç iĢçi çalıĢtırılmalıdır? A)30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 51 306-) AĢağıdakilerden hangisi, ĠK'da özel olarak düzenlenen kiĢilerden değildir? A) Çocuklar B) Göçmenler C) Gençler D) Kadınlar E) Özürlüler 307-) ÂĢağıdakilerden hangisi kadın iĢçilere yasaklanmıĢ iĢlerden değildir? A) Tünel B) Maden C) Tarım D) Kanalizasyon E) Sualtı 308-) Yeraltında ve sualtında kaç yaĢından küçükler çalıĢtırılamaz? A)15 B)16 C)18 D) 20 E) 21 309-) 18 yaĢından küçüklerin ne kadarlık bir periyoda sağlık kontrolünden geçirilmelidir? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl 310-) Kadın iĢçinin evlenmesi halinde hizmet akdi evlilik nedeni ile ne kadar süre içinde iĢçinin arzusu ile feshedilse de kıdem tazminatına hak kazanır? A)1 ay B)2ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl 311-) Hem çalıĢıp hem okula devam eden çocuk iĢçilerin günlük çalıĢma saatleri ancak ne kadar olabilir? A) 1/2 saat B) 1 saat C) 1,5 saat D) 2 saat E) 3 saat

27

312-) 150 iĢçili kamuya ait bir' iĢyerinde çalıĢtırılması gereken en az özürlü iĢçi sayısı kaçtır? A)6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 313-) Kadın iĢçinin doğum izin süresi toplam olarak kaç haftadır? A)8 B) 12 C) 16 D) 18 E)24 314-) Kadın iĢçiye doğum sonrasında talep etmesi halinde en fazla kaç ay ücretsiz izin verilir? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 315-) ĠK kapsamı dıĢındaki iĢyerlerinde en alt çalıĢma yaĢı nedir? A)10 B) 11 C)12 D) 14 E) 15 316-) ĠK'ya göre 250 iĢçinin çalıĢtığı bir iĢyerinde toplu iĢçi çıkarma kabul edilebilmesi için en az kaç iĢçinin iĢine son verilmelidir? A) 10 B)25 C)30 D) 35 E) 40 317-) AĢağıdakiLerden hangisi iĢverenin bildirimli fesih için kullanabileceği sebeplerden olamaz? A) İşçinin yetersizliği B) Kadın işçinin hamileliği C) İşçinin davranışları D) İşyerinin gerekleri E) İşletmenin dışından kaynaklanan nedenler 318-) ĠĢçinin fesih davasını kazanması üzerine iĢveren tarafından iĢe baĢlatılmaz ise ne kadarlık bir tazminat ödemek zorunda kalacaktır? A) 3 ay- 9 ay B) 3 ay-6 ay C) 4 ay-8 ay D) 4 ay- 10 ay E) 3 ay-8 ay 319-) ĠĢçinin iĢverene verdiği zarar kaç günlük ücretini aĢarsa iĢveren tarafından iĢ akdi derhal feshedilebilir? A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10

320-) Bildirimli fesihte iĢverenin sınırlı sebepleri kullanmak zorunda kalması için en az kaç iĢçi çalıĢtırıyor olmalıdır? A)8 B)10 C)15 D) 30 E) 50 321-) 5 yıllık bir iĢçi yeni bir bulup iĢverene bildirerek ertesi gün iĢyerinden ayrılmıĢtır. Bu durumda hangi tür fesih gerçekleĢmiĢ sayılır? A) Geçersiz fesih B) Kötü niyetli fesih C) Derhal fesih D) Bildirimli fesih E) Usulsüz fesih 322-) Günlüğü 20 TL olan iĢçi askerden önce 2 yıl çalıĢıp askere gitmiĢ, terhisten sonra aynı iĢyerinde 2 yıl daha çalıĢan iĢçi bu defa iĢveren tarafından 17. madde ile iĢten çıkarılmıĢtır. Alabileceği kıdem tazminatı kaç TL'dir? A) 2400 B) 1000 C) 1500 D) 800 E) 1200 323-) ĠK'ya göre iĢverenin toplu iĢçi çıkarma iĢlemi ne zaman hüküm doğurur? A) İşçilere bildirdikten 10 gün sonra B) İşçilere bildirdikten 30 gün sonra C) Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne bildirdikten 30 gün sonra D) Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirdikten 20 gün sonra E) T.İş Kurumu'na bildirdikten sonra 324-) Bildirim sürelerinde yeni iĢ arama izni kaç saattir? A) 1/2 B)1 C)1,5 D) 2 E)3 325-) Feshin geçerli olmadığı iddiası ile açılan dava, mahkeme tarafından ne kadar süre içinde sonuçlandırılacaktır? A)10gün B) 30 gün C) 2 ay D) 6 ay E) 8 ay

28

326-) ĠĢyerinde 4,5 yıldır çalıĢmakta olan iĢçiyi, iĢveren geçerli bir sebebe dayanarak ama usulsüz bir Ģekilde iĢten çıkarmıĢtır. Ödeyeceği tazminat miktarı ne kadardır? A) 2 haftalık B) 4 haftalık C) 6 haftalık D) 8 haftalık E) 24 haftalık 327-) AĢağıdakilerden hangisinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz? A) İşçi tarafından 17. Madde ile fesih halinde B) İşçi tarafından 24/1. Madde gereğince fesih halinde C) Kadın işçinin evlenmesi halinde 1 yıl içinde feshetmesi halinde D) İşveren tarafından 25/3. Madde gereğince fesih halinde E) İşçinin rızası ile askere gitmesi halinde 328-) ĠĢ akdinin sona ermesi halinde iĢveren tarafından verilmesi zorunlu belgenin adı nedir? A) Bonservis B) İbraname C) Referans D) Çıkış belgesi E) Çalışma belgesi 329-) Kıdem tazminatının zaman aĢımı kaç yıldır? A)1 B) 3 C) 5 D) 8 E) 10 330-) ĠĢyerinin devri halinde devirden önce doğmuĢ bulunan kıdem tazminatı alacaklarından devreden iĢverenin sorumluluğu kaç yıl sonra sona erer? A)1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 10 331-) AĢağıdakilerden hangisi, sendika temsilcisinin görevlerinden biri değildir? A) Sendika üyelerinin şikayetlerini dinlemek. B) Çalışma barışını korumak. C) İşverenlerin çalışma koşullarına uyup uymadığını denetlemek. D) Sendika aidatı toplamak E) İşçi, işveren ve sendika arasındaki diyalogu sağlamak

332-) ĠĢçi sendikası genel kurulu kaç delegeden oluĢur? A) 100 B) 250-500 C) 250 D) 500 E) 100-300 333-) ĠĢveren sendikası üye sayısı 1000'i geçtiği takdirde kaç delege ile toplanır? A) 100 B) 250-500 C) 250 D) 500 E) 100-300 334-) AĢağıdakilerden hangisi denetleme kurulunun görevlerinden biri değildir? A) Sendika bütçesini hazırlamak B) Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygunluğunu denetlemek C) İdari ve mali denetimde f bulunmak D) Olağanüstü kurul için yönetim kuruluna talepte bulunmak E) Denetleme raporu hazırlayarak genel kurula sunmak 335-) Yöneticilerin alacağı ücret, ve yolluklar hangi organ tarafından belirlenir? A) Yönetim kurulu B) Genel kurul C) Tüzük D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E) Konfederasyon 336-) AĢağıdakilerden hangisi, sendika genel kurul türü olarak Sendikalar Kanunu'nda düzenlenmemiĢtir? A) İşçi Sendikası Genel Kurulu B) İşçi Konfederasyonu Genel Kurulu C) İşveren Sendikası Şubesi Genel Kurulu D) İşçi Sendikası Şubesi Genel Kurulu E) İşveren Sendikası Genel Kurulu 337-) AĢağıdakilerden hangisi, sendika kuruculuğunda istenen belgelerden değildir? A) Kendisine, eşine ve çocuklarına ait mal beyanı B) Sabıka kaydı C) İş kolunda çalıştığını gösteren kayıtlar D) Kendisine, eşine ve çocuklarına ait özgeçmişler E) İkametgah belgesi

29

338-) Sendika yöneticilik görevi sona eren iĢçi, talepte bulunması halinde ne kadar süre içinde iĢveren tarafından iĢe alınmak zorundadır? A) Derhal B) 6 işgünü C) 10 işgünü D) 1 ay E) 3 ay 339-) ġube açma veya bir konuda yönetim kuruluna yetki vermek hangi organın yetkisindedir? A) Konfederasyon B) Genel kurul C) Tüzük D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E) Denetim kurulu 340-) Kamu görevlilerine sendika kurma hakkını düzenleyen kanun hangi yıl kabul edilmiĢtir? A) 2001 B) 2000 C) 1999 D) 1998 E) 2003 341-) Sendikaların olağan genel kurulu kaç yılda bir toplanır? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E)5 342-) 450 delegeden oluĢan bir, genel kurula 225 kiĢi katılmıĢtır. Bu genel kurulda karar nisabı en az kaçtır? A) 150 B) Karar alınamaz C) 113 D) 225 E) 200 343-) AĢağıdakilerden hangisi sendikalarda bulunması zorunlu organlardan değildir? A) Genel kurul B) Disiplin kurulu C) Yönetim kurulu D) Denetleme kurulu E) Başkanlar kurulu 344-) 1500 iĢçinin çalıĢtığı bir iĢyerinde kaç sendika temsilcisi atanabilir? A)1 B) 2 C) 4 D)6 E)8

345-) AĢağıdakilerden hangisi, sendika yöneticisi unvanına sahip değildir? A) İşçi sendikası başkanı B) İşveren konfederasyonu yönetim kurulu üyesi C) İşçi sendikası disiplin kurulu üyesi D) İşçi sendika şubesi yönetim kurulu üyesi E) İşveren sendikası denetleme kurulu üyesi 346-) Hangi durumda sendika üyeliği sona erer? A) Geçici olarak işsiz kalması B) Sendika yönetiminde görev alarak işyerinden ayrılması C) Konfederasyon yönetiminde görev alınması D) İş kolu değiştirerek başka bir işyerinde çalışmaya başlaması E) İşletmenin yönetiminde kanunen temsilci olarak atanması 347-) Sendika üyeliğinden çıkartılan kiĢi kaç gün içinde itiraz % edebilir? A)10 B)15 C)20 D) 30 E) 45 348-) AĢağıdakilerden hangisi sendikaya üye olamaz? A) Adi şirket sözleşmesinde emek koyanlar B) Askerlikle uğraşanlar C) Askeri işyerinde çalışan işçiler D) Özel dershanede ders veren öğretmenler E) İşverenler 349-) Sendikalar Kanunu'na göre 16 yaĢından küçük olanların sendikaya üye olabilmesi için aĢağıdakilerden hangisinden izin alınmalıdır? A) Bölge Çalışma Müdürlüğümden B) İşverenden C) Kanuni temsilcisinden D) Validen E) Bu kişiler üye olamazlar 350-) AĢağıdakilerden hangisi, sendika üyeliğinden doğan haklardan biri değildir? A) Sendikal faaliyetlerden yararlanmak B) Sendika faaliyetlerine katılmak C) Sendika yönetimine katılmak D) Sendika aidatı ödemek E) Sendika menfaatlerinden yararlanmak. 351-) ĠĢçi sendikasına üye oları bilmek için kaç nüsha üye kayıt fiĢi doldurmak gereklidir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

30

352-) Sendikalar Kanunu'na göre aĢağıdakilerden hangisi iĢveren vekili sıfatı kazanabilir? A) İşveren adına hareket edenler B) İşveren tarafından görevlendirilenler C) İşveren adına hareket eden ve işletmenin tüm yetkisine sahip kişiler D) Ustabaşı E) Personel müdürü 353-) Sendika üyeliğinden çekilme, notere baĢvuru tarihinden itibaren ne kadar süre sonra geçerli olur? A) Hemen B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün E) 60 gün 354-) ĠĢveren sendika üyeliği hangi makam tarafından kabul edilerek geçerli hale gelir? A) Sendikanın yetkili organı B) Noter C) Valilik D) Bölge çalışma müdürlüğü E) Konfederasyonun yetkili organı 355-) ĠĢçilerin sendika nedeniyle iĢten çıkartılması hangi tazminatın ödenmesini gerektirir? A) İş güvencesi tazminatı B) Sendikacılık tazminatı C) İhbar tazminatı D) Kıdem tazminatı E) Manevi tazminat 356-) Sendika üyeliğinden çıkarmaya hangi organ yetkilidir? A) Genel Kurul B) Disiplin Kurulu C) Denetleme Kurulu D) Yönetim Kurulu E) Tüzük Kurulu 357-) Sendika üyelik aidatının iĢçi için üst sınırı nedir? A) İşçinin aylık çıplak ücreti B) İşçinin 2 günlük çıplak ücreti C) İşçinin aylık giydirilmiş ücreti D) İşçinin günlük brüt ücreti E) İşçinin günlük çıplak ücreti

358-) Aynı anda birden fazla konfederasyona üye olunması halinde hangisi geçerlidir? A) Her iki üyelikte geçersizdir B) Son üyelik geçerlidir. C) İlk üyelik geçerlidir. D) Son üyelik 1 ay sonra geçerli hale gelir. E) Sendika aynı anda birden fazla konfederasyona üye olabilir. 359-) Uluslararası KuruluĢlara üye olan sendika, üye olunan kuruluĢun tüzüğünü kaç gün içinde nereye vermelidir? A) 15 gün - Dışişleri Bakanlığı B) 15 gün - İçişleri Bakanlığı C) 15 gün-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı D) 30 gün - Dışişleri Bakanlığı E) 30 gün - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 360-) ĠĢverenlerin özgür sendikacılık ilkelerine aykırı olarak kendi denetimleri altında tuttukları iĢçi sendikalarına ne ad verilir? A) Kısıtlı sendika B) Sahte sendika C) Sarı sendika D) Beyaz sendika E) Güdümlü sendika 361-) AĢağıdakilerden hangisi sendikanın çalıĢma yaĢamına iliĢkin faaliyetlerindendir? A) Kanun gereği toplanan kuruluşlara üye göndermek B) Üyelerine mesleki eğitim vermek C) Adi şirket mukavelesi ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyeleri ve mirasçıları için davada husumete ehil olmak D) Kooperatiflere kredi vermek E) Üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak 362-) ĠĢ Mahkemesince tüzüğün kanuna aykırılığını gidermek amacıyla verilen 60 gün süreye rağmen düzeltme yapılmaz ise hangi yaptırım ortaya çıkar? A) Mahkemece kapatılır B) Valilikçe kapatılır C) Mahkemece faaliyeti durdurulur D) Valilikçe faaliyeti durdurulur E) Savcılıkça faaliyeti durdurulur

31

363-) Sendikalar kooperatiflere ne kadar kredi verebilirler? A) Nakit mal varlığının %5'i B) Nakit mal varlığının %10'u C) Nakit mal varlığının %7'si D) Nakit mal varlığının %20'si E) Nakit mal varlığının %40'ı 364-) Sendikaların iç denetimi hangi organ tarafından yerine getirilir? A) Yönetim Kurulu B) Genel Kurul C) Denetleme Kurulu D) Disiplin Kurulu E) İç Denetim Kurulu 365-) AĢağıdakilerden hangisi, dayanıĢma aidatı ödeyerek TĠS'den faydalanamaz? A) Taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar B) Sonradan işyerine girdikleri için üye olamayanlar C) Sendika üyesi olanlar D) Sendika üyeliğinden ayrılanlar E) Sendika üyeliğinden çıkarılanlar 366-) Bakanlar Kurulunda izin alınmadan dıĢ kaynaklardan izin alınması halinde bağıĢlar aĢağıdakilerden hangisine intikal ettirilir? A) Maliye Bakanlığı'na B) Konfederasyona C) T.İş Kurumuna D) Hazineye E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 367-) Sendikanın zorunlu organlarına yasak kiĢilerin görevlendirilmesi halinde ne kadar süreyle faaliyeti durdurulur? A) 2-4 ay B) 2-6 ay C) 6ay-1 yıl D) 1 yıl-1,5 yıl E) 3-6 ay 368-) Sendikalar Kanunu'nda boĢluk bulunması halinde hangi yasaya baĢvurulur? A) Borçlar Kanunu B) İş Kanunu C) Ticaret Kanunu D) Dernekler Kanunu E) Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

369-) AĢağıdakilerden hangisi, dıĢ denetim yetkisine sahiptir? A) Mülkiye Müfettişleri B) Devlet Denetleme Kurulu C) Yüksek Hakem Kurulu D) Teftiş Kurulu E) Maliye Müfettişleri 370-) AĢağıdakilerden hangisi sendikanın mahkemece kapatılma nedenlerinden biri değildir? A) Tüzük ve belgelerin kanuna aykırılık taşıması B) Sendikanın amacının genel ahlaka aykırılık taşıması C) İlk altı ay içinde genel kurulu toplayamaması D) Genel kurulun yeter sayısını sağlayamaması E) Sendikanın bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğinin sağlaması 371-) Sendikalar mesleki eğitim1 amaçlı olarak gelirlerinin yüzde kaçını ayırmak zorundadır? A)10 B)20 C)30 D) 40 E) 5 372-) DayanıĢma aidatı normal üyelik aidatının ne kadarlık kısmından oluĢur? A)1/2 B) 1/3 C)1/4 D) 3/5 E) 2/3 373-) Sendikaların en önemli faaliyeti aĢağıdakilerden hangisidir? A) Grev ve lokavt kararı almak B) Kooperatiflere kredi vermek C) Üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübesini artırmak D) Toplu iş sözleşmesi imzalamak E) Yargı organlarına başvurmak 374-) Bir iĢçi sendikası aĢağıdakilerden hangisinden bağıĢ alabilir? A) Hiçbir şekilde bağış alamaz. B) İşçi konfederasyonu C) Devlet D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu E) Dernekler 375-) Tüzük ve belgelerin kanuna aykırılık taĢıması halinde aĢağıdakilerden hangisi sendikaların kapatılması için baĢvuruda bulunamaz? A) Vali B) İçişleri bakanlığı C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı D) Bölge Çalışma Müdürlüğü E) Maliye Bakanlığı

32

376-) Toplu iĢ sözleĢmesine iliĢkin aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? A) TİS ancak yetkili işçi sendikası ile işveren veya işveren sendikası ile imzalanır. B) Yazılı olarak yapılması zorunludur. C) Süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz. D) Aynı işkolunda sadece bir işyerinde TİS yapılabilir. E) TİS ile iş kanununa aykırı olmayan genel düzenlemeler yapılabilir. 377-) Bir iĢveren veya kamu tüzel kiĢiliğine ait aynı iĢkolunda birden fazla iĢyerini kapsayan tek bir TIS yapılabilir. Bu Ģekilde yapılan TĠS'e ne ad verilir? A) İşyeri TİS B) İşletme TİS C) İşyerleri TİS D) Grup TİS E) Kamu TİS 378-) TĠS imzalamak için ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilecek yetki belge ile ilgili olarak itirazlar hangi makama yapılır? A) Valilik B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Bölge çalışma müdürlüğü D) İş mahkemesi E) T.İş kurumu'na 379-) Ġmzalanan TĠS aĢağıdaki kurumlardan hangisine gönderilmez? A) Devlet planlama teşkilatı B) İşçi sendikası C) İşveren sendikası D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E) Devlet istatistik enstitüsü 380-) TĠS'de dayanıĢma aidata ödeyen iĢçi hangi tarihten itibaren bundan faydalanır? A) İmza tarihinden itibaren B) Yürürlük tarihinden itibaren C) Talep tarihinden itibaren D) Aidat ödemeye başladığı tarihten itibaren E) İşveren bildirdiği tarihten itibaren 381-) Yürürlükte bir TĠS varken yeni bir TĠS yapmak için yetki iĢlemleri ile yürürlükteki TĠS'in bitimine en çok kaç gün olmalıdır? A) 90 B)60 C)120 D)100 E)30

382-) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetki baĢvurusuna karĢı olumlu ya da olumsuz kaç gün içinde cevap vermelidir? A) 6 B)3 C)15 D) 7 E) 10 383-) Yetki belgesi olan sendika kaç gün içinde diğer tarafı toplu iĢ görüĢmelerine çağırmalıdır? A)6 B) 3 C)8 D)10 E) 15 384-) AĢağıdakilerden hangisi TĠS türü değildir? A) İşyeri TİS B) İşyerleri TİS C) Özel işyeri TİS D) Grup Toplu İş Sözleşmesi E) İşletme TİS 385-) Toplu ĠĢ SözleĢmesinin yetkili sendika ve TĠS olmayan aynı iĢkolundaki diğer iĢyerlerini de kapsamasına ne ad verilir? A) İşyerleri TİS B) Teşmil C) Tahkim D) Uzlaştırma E) Zorunlu TİS 386-) AĢağıdakilerden hangisi imzalanan bir TĠS'de normatif hükümlere örnek olarak gösterilemez? A) Deneme süresinin 4 ay olarak kararlaştırılması B) İşyeri sendika temsilcisinin odasının belirlenmesi C) Özürlü çalıştırma oranının %8 olarak belirlenmesi D) Kıdem tazminatının 40 gün üzerinden tespit edilmesi E) Fazla çalışma ücretinin %50 olarak belirlenmesi 387-) Sendikaya TĠS imzalandıktan sonra üye olanlar TĠS'ten ne zaman faydalanabilirler? A) Talep tarihinden itibaren B) İmza tarihinden itibaren C) Üyelik işverene bildirildiği tarihten itibaren D) TİS'in yürürlük tarihinde itibaren E) Aidat kesilmeye başlandığı tarihten itibaren 388-) Bir iĢçi sendikasının yetkili olması o iĢ kolundaki tüm iĢçilerin ne kadarını üye yapmalıdır? A)%10 B)%20 C)%30 D) %40 E) %51

33

389-) AĢağıdakilerden hangisi, toplu iĢ sözleĢmesinden yararlanma biçimi değildir? A) Sendika üyeliği B) Dayanışma aidatı ödenmesi C) Sendikaların yazılı onayı D) Teşmil E) İş mahkemesi kararı ile yararlanma 390-) Toplu iĢ sözleĢmesi ile iĢ sözleĢmeleri arasındaki iliĢkiye ait hangi ifade yanlıĢtır? A) TİS yapılmadan önce yapılan iş sözleşmeleri TİS'e aykırı olarak değiştirilmez. B) TİS'de iş sözleşmesine aykırı hükümler olması halinde iş sözleşmesindeki lehte hükümler geçerli olur. C) TİS'in yürürlüğünden sonra yapılacak iş sözleşmesinde TİS'e aykırı hükümler yer alabilir. D) Uygulanan iş sözleşmesinde TİS'e aykırı hükümler var ise bunlar hükümsüz olur ve yerine TİS'deki hükümler geçerli olur. E) İş sözleşmesinin düzenlemediği konularda TİS hükümleri doğrudan uygulama alanı bulur. 391-) Grevin ertelenmesi durumunda arabulucuyu aĢağıdakilerden hangisi tayin eder? A) Bölge Çalışma Müdürü B) Taraflar C) İş Mahkemesi D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı E) İşçi Sendikası 392-) Arabulucunun görev süresi normal zamanlarda kaç gündür? A) 6 B) 9 C) 15 D) 20 E) 30 393-) Taraflar özel hakem olarak aĢağıdakilerden hangisini tayin edebilir? A) İş Mahkemesi B) Devlet Denetleme Kurulu C) Yüksek Hakem Kurulu D) Başbakanlık Teftiş Kurulu E) Bakanlar Kurulu 394-) Bir iĢçinin ücretinin arttırılmasından doğan uyuĢmazlığa ne ad verilir? A) Bireysel Hak Uyuşmazlığı B) Bireysel Menfaat Uyuşmazlığı C) Toplu Hak Uyuşmazlığı D) Toplu Menfaat Uyuşmazlığı E) İş uyuşmazlığı

395-) AĢağıdakilerden hangisi, hakem kurulunun üyelerinden biri değildir? A) Yargıtay ilgili dairesinin başkanı B) Çalışma genel müdürü C) YÖK tarafından seçilen bir üye D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı E) Bakanlar Kurulu'ndan seçilen bir üye 396-) Olağanüstü arabuluculuk görev süresi kaç gündür? A)6 B)15 C)21 D) 30 E) 60 397-) Arabulucu tarafları anlaĢtıramaz ise kaç gün içinde uyuĢmazlık tutanağı düzenlemek zorundadır? A)1 B) 2 C)3 D) 6 E) 15 398-) Toplu Menfaat UyuĢmazlığında hangi çözüm yoluna baĢvurulamaz? A) Grev B) Arabuluculuk C) Kanuni hakem D) is mahkemesi E) Özel hakem 399-) Tarafların Toplu ĠĢ UyuĢmazlığında çözümü tamamen yetkili kıldıkları bir hakeme kendi rızaları ile bırakmalarına ne ad verilir? A) Arabuluculuk B) Uzlaştırma C) Gönüllü hakem D) Teşmil E) Zorunlu tahkim 400-) Özel hakemin toplu hak uyuĢmazlığında verdiği kararların hükmü nedir? A) TİS hükmündedir B) Mahkeme kararı hükmündedir C) Teşmil hükmündedir D) Arabulucu kararı niteliğindedir E) Bakanlık kararı niteliğindedir

34

401-) AĢağıdaki durumların hangisinde Yüksek Hakem Kurulu'na baĢvurulamaz? A) Grevin ve lokavtın sürekli yasak olduğu iş ve işyerlerinde B) Arabulucunun tarafları uzlaştıramadığı durumlarda C) Geçici grev yasağının 6 ayı doldurması üzerine D) Grevin ertelenmesi ve arabulucunun 60 gün içinde uyumazlığı çözememesi ve taraflarda özel hakem hususunda anlaşmamış ise E) Grev oylamasında greve hayır kararı çıkmışsa ve sendika 15 gün içinde uzlaşamaması halinde 402-) Ġsteğe bağlı arabuluculuk hangi durumda söz konusudur? A) TİS görüşmelerinin başlaması sırasında taraflardan birinin toplantıya katılmamış ise B) TİS görüşmelerinin 30.günü doldurup da uzlaşma sağlanamaz ise C) Grev oylamasında D) Grev antlaşmasında E) TİS görüşmelerinin sonunda 403-)-Grevin ertelenmesine aĢağıdakilerden hangisi karar verebilir? A) Çalışma Bakanı B) Bakanlar Kurulu C) Başbakan D) İş Mahkemesi E) Yüksek Hakem Kurulu 404-) Toplu hak uyuĢmazlığında yorum farkında çıkan uyuĢmazlık davalarında iĢ mahkemesince ne kadar sürede karar verilir? A) Derhal B) 6 gün C) 15 gün D) 30 gün E) 60 gün 405-) AĢağıdakilerden hangisi barıĢçı yollardan biri değildir? A) İş mahkemesine başvurulması B) Uzlaştırma C) Arabulucu D) Gönüllü tahkim E) Zorunlu tahkim

406-) AĢağıdakilerden hangisi, grev yasağı olan iĢyerlerinden biri değildir? A) Aşı ve serum imal edilen yerler B) Hastaneler C) Bakımevleri D) İlaç imal edenler E) Mezarlıklar 407-) AĢağıdakilerden hangisi, grev ve lokavt yasağı olan iĢlerden biri değildir? A) Can ve mal kurtarma işleri B) Cenaze ve tekfin işleri C) Sigorta işleri D) Banka ve noterlik E) Enerji dağıtımı ve üretimi 408-) Kanuni grevin amacı aĢağıdakilerden hangisidir? A) İşverenlere baskı yapmak B) Hükümeti işçi lehine karar almaya yönlendirmek C) İçiler arasında dayanışma sağlamak D) Hak uyuşmazlığını işçiler lehine çözümlemek E) İşçilerin ekonomik ve sosyal menfaatlerini savunmak 409-) Grev kararı alındıktan sonra kaç gün içinde uygulanmalıdır? A) 90 B) 60 C) 30 D)20 E)15 410-) AĢağıdakilerden hangisi grev ve lokavta iliĢkin yanlıĢ bir ifadedir? A) Grev kararı işletmedeki bir işyeri için alınsa da işveren tüm işyerleri için lokavt karan alabilir. B) Grev ve lokavt kararı işyerinde derhal ilen edilir ve karşı taraf 6 gün içinde tebliğ ettirilmek üzere notere tasdik ettirilir. C) İşverenin lokavt kararı alması için mutlaka grevin uygulamaya geçmesi gerekir. D) Lokavt durumunda tüm işçiler işten uzaklaştırılır. E) Sendika üyesi olmayan işçiler greve katılmayabilir. 411-) Grev ertelenmesine karĢı nereye itiraz edilebilir? A) Danıştay B) İş Mahkemesi C) Yüksek Hakem Kurulu D) İdare Mahkemesi E) Anayasa Mahkemesi

35

412-) Ġyi niyet kurallarına aykırı tarzda uygulanmakta olan lokavtın durdurulması için hangisi iĢ mahkemesine baĢvurulabilir? A) Vali B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı C) Bölge Çalışma Müdürü D) İşveren Konfederasyon Başkanı E) İçişleri Bakanı 413-) Grev oylaması hakkında aĢağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Fabrikada çalışan sendika üyelerinin 1/4'ünün yazılı talebi olması gerekir. B) Grev oylama isteği en büyük mülki amire yapılır. C) Grev oylamasına itirazlar 3 iş günü içinde iş mahkemesine yapılır ve mahkeme 3 işgününde kesin karar verir. D) Grev oylamasında hayır çıkarsa sendika 15 gün içinde anlaşmak veya YHK'ya başvurmak zorundadır. E) Grev oylama talebi grev kararının ilan edildiği tarihten itibaren 6 iş gününde yapılmalıdır. 414-) Grev ve lokavt süresi boyunca iĢçiler kaç gün lojmandan çıkarılmaz? A) 10 B)20 C)30 D) 60 E) 90 415-) AĢağıdakilerden hangisi, grev ve lokavt gözcülerine ait yanlıĢ bir bilgidir? A) Grev gözcülerinin sayısı en çok 2'şer tane olabilir. B) Grev gözcüleri kendi üyelerini denetler. C) Grev gözcüleri giriş çıkışı engelleyemez. D) Sendika üyesi olmayan işveren gözcü bulundurmaz. E) İşyeri önünde baraka ve çadır vb. kurulamaz. 416-) Greve katılmayacak (kanun gereği) iĢçiler hangi iĢlerde çalıĢtırılamaz? A) Sürekli çalışması gereken teknik işler B) Üretilen malların satışına yönelik işler C) Hayvanların bakım ve korunması D) İşyerlerinin güvenliğinin sağlanması E) İşyerinde araç ve gereçlerin bakımı ve korunması 417-) Grev ve lokavt süresinde baĢka bir iĢte çalıĢtığı tespit edilen iĢçiye karĢı hangi yaptırım uygulanır? A) Ücretleri geri istenir B) Savcılığa suç duyurusunda bulunulur C) İş akitleri bildirimli olarak fesih edilir D) İş akitleri derhal ve tazminatsız fesih edilir E) Grev bitiminden çalıştıkları süre boyunca asıl işlerine dönemezler.

418-) AĢağıdaki durumların hangisinde grev ve lokavt geçici olarak yasaklanamaz? A) Eğitim ve öğretim kurumlarında B) Savaş veya seferberlik halinde C) Başladığı yolculuğu bitirmeyen deniz, hava ve kara ulaşım araçlarında D) Şiddet hareketleri nedeniyle OHAL ilan edilmesi Halinde E) Yangın, su baskını vb. nedenlerle 419-) AĢağıdakilerden hangisi kanuni grevin unsurlarından biri değildir? A) İşçileri toplu menfaat uyuşmazlığı nedeniyle grev yapması B) Ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla yapılması C) İşçilerin birbirleriyle dayanışmak için yapılması D) Sosyal çıkarlarını korumak amacıyla yapılması E) TİSGK içindeki sürelere uyularak yapılması 420-) Grev ve lokavt döneminde iĢçiler hangi sigortadan faydalanamaz? A) Malullük B) Ölüm C) Hastalık D) Analık E) İş kazası ve meslek hastalıkları 421-) Sosyal güvenlik hukukuna iliĢkin olarak hangi yasa uygulama alanı bulamaz? A) SSK Kanunu B) Emekli Sandığı Kanunu C) Ticaret Kanunu D) İş Kanunu E) T. İş Kurumu Kanunu 422-) SSK'ya göre hizmet akdi ile yanında sigortalı çalıĢtıran kiĢiye ne ad verilir? A) İşçi B) İşveren C) İştirakçi D) Sigortalı E) Patron 423-) AĢağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik sisteminin araçlarından biridir? A) Sosyal harcamalar B) Kesenek C) Primler D) Sosyal hizmetler E) Sosyal devlet

36

424-) Miras yolu ile kendisine iĢyeri intikal eden kiĢiler SSK'ya ne kadar süre içinde bildirimde bulunmalıdır? A) En geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte B) Sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce C) Ölüm olayını takip eden ay içinde D) Ölüm olayını takip eden ay içinde E) Tekrar bildirim zorunluluğu yoktur. 425-) AĢağıdakilerden hangisi SSK'ya göre hizmet akdi çalıĢmamasına rağmen SSK'lı sayılanlardan biri değildir? A) Çiftçi koruma bekçileri B) Çıraklar C) Bazı sanatçılar D) Genelev kadınları E) El sanatları işi yapanlar 426-) Ġsteğe bağlı SSK'lı olanlar hangi sigorta dalından faydalanabilir? A) Malullük B) Analık C) Hastalık D) İşsizlik E) Hepsinden 427-) AĢağıdakilerden hangisi sigorta dahilinde îĢçi iĢveren ve devlet birlikte katkı yaparak prim öderler? A) Hastalık B) İşsizlik C) Ölüm D) İş kazası ve meslek hastalıkları E) Analık 428-) AĢağıdaki sigortalardan hangisi çıraklar hakkında uygulanır ? A) İşsizlik B) Ölüm C) Analık D) Hastalık E) Malullük 429-) Sigortalının ücretsiz izinli veya grevde olması halinde sigortalılık niteliği ne zaman yitirilmiĢ sayılır? A) Hizmet akdi sona erince B) 5 gün C) 10 gün D) 12 gün E) 20 gün

430-) Sosyal sigortalar uygulaması ilk olarak hangi ülkede görülmüĢtür? A) Fransa B) İngiltere C) İspanya D) ABD E) Almanya 431-) Ülkemizde ilk sosyal sigortalarla ilgili düzenleme kaç yılında kabul edilmiĢtir ve hangi sigortaları kapsamıĢtır? A) 1936-Analık B) 1945 - İş kazası ve hastalık C) 1936-İş kazası ve analık D) 1945 - iş kazası ve analık E) 1960 - iş kazası - analık -hastalık 432-) AĢağıdakilerden hangisi topluluk sigortasında zorunlu olarak SSK'lı olmak zorundadır? A) Mimar B) Muhasebeci C) Noter D) Banka E) Sigorta 433-) SSK prim hesabına esas kazançların üst sınırı günlük asgari ücretin kaç katıdır? A)1 B) 2 C) 4,5 D) 5 E) 6,5 434-) SSK, Bağ-Kur ve ĠĢ Kanunu 2003‟te tek çatı ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlanmıĢtır. Bu çatı örgütünün adı nedir? A) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı B) Sosyal Güvenlik Müdürlüğü C) Sosyal Güvenlik Başkanlığı D) Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü E) Sosyal Güvenlik Müsteşarlığı 435-) Ġsteğe bağlı sigortalılıkta kaç ay prim ödemeyenlerin kurumla iliĢkisi kesilir? A) 1 B) 2 C) 3 D)4 E)5 436-) Hastalık sigortasında geçici iĢ göremezlik ödeneği süresi ne kadardır? A) 1 hafta B) 6 ay C) İstirahat bitinceye kadar D) 3 hafta E) 1ay

37

437-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ kazası değildir? A) İşçinin işyerinde bir başka işçi tarafından yaralanması B) İşçinin aracıyla işe giderken kaza geçirmesi C) Kadın işçinin emzirme saatlerinde kaza geçirmesi D) İşçinin öğle tatilinde kaza geçirmesi E) İşçinin makineye elini kaptırması 438-) AĢağıdakilerden hangisi, iĢsizlik sigortası ödeneğinin kesilmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Gereğinden fazla miktarda ödenek almas B) Gelir getiren bir iş bulması C) Ödeme alma süresinin dolması D) İş kurumunun çağrılarına uyman,ası E) Geçerli mazereti olmadan iş kurumunda bulunan işi kabul etmemesi 439-) AĢağıdakilerden hangisi, iĢsizlik sigortasından sağlanan yardımlardan biri değildir? A) Sürekli işsizlik ödeneği verilmesi B) Hastalık sigortası yardımlarının yapılması C) Mesleki eğitim verilmesi D) İş bulunması E) Analık sigortası yardımı yapılması 440-) Sigortalı iĢ kazası sonucu ' vefat etmiĢtir. Geride 1 eĢ 3 çocuk kalmıĢtır. EĢin ve çocukların alabileceği aylık bağlama oranı hangisidir? A) 20 eşe - 10' ar çocuklar B) 50 eş - 25'şer çocuklara C) 40 eş - 20'şer çocuklar D) 25 eş - 50'şer çocuklar E) 75 eş - 10'ar çocuklar 441-) Sigortalılık niteliğini yitiren kadın sigortalı kaç gün içinde doğumu gerçekleĢtirirse analık yardımında faydalanabilir? A) 90 gün B) 120 gün C) 180 gün D) 240 gün E) 300 gün

442-) Sigortalı çalıĢtığı iĢyerinden ayrıldıktan sonra bir hastalığa yakalanırsa bunun meslek hastalığı olup olmadığına aĢağıdakilerden hangisi karar verir? A) SSK Dispanseri B) Yüksek Sağlık Kurulu C) Meslek Hastalıkları Has tanesi D) Tıp Fakültesi E) Adli Tıp Kurumu 443-) Geçici iĢ göremezlik ödeneğinde hangi borç için kesinti yapılır? A) Nafaka B) İlamlı borç C) Kamu alacakları D) Ödeneğin 1/4'ünü aşmamak kaydıyla her türlü alacak E) Hiçbir kesinti yapılmaz. 444-) Sigortalının çocuğunun yurtdıĢı tedavisinden faydalanması için en az kaç gün prim ödenmelidir? A) 90 B)120 C)180 D) 240 E) 300 445-) Sigortalı kadının alacağı geçici iĢ göremezlik ödeneği miktarı ve süresi ne kadardır? A) 2/3-8 hafta B) 1/2-8 hafta C) 2/3-16 hafta D) 1/2-16 hafta E) 1/2 - iyileşinceye kadar 446-) ĠĢ kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iĢ göremezlik ödeneği alabilmek için en az % kaç iĢ göremezlik oranı gereklidir? A) 10 B)20 C)30 D) 40 E) 50 447-) Hangi, sigorta dalında sigortalıya yardım yazılması için prim ödeme Ģartı aranmaz ? A) Analık B) Hastalık C) İş kazası ve meslek hastalıkları D) İşsizlik E) Ölüm

38

448-) Kasti bir hareketi ile iĢ kazasına sebebiyet veren iĢçi hakkında aĢağıdakilerden hangisi geçerlidir? A) Yardım %50'ye kadar azaltılır B) Tüm yardımlar kesintisiz yapılır C) Sağlık yardımı alır ama parasal yardım alamaz D) Yardımlar kusur oranına ı göre yapılır E) Bu konuda takdir hakkı kurumundur 449-) Aktif sigortalıların ayakta tedavileri halinde katılım paylan oranı nedir? A)%10 B)%20 C)%5 D)%15 E)%25 450-) Hangi durumda iĢsizlik sigortası ödeneği verilmez? A) Belirli süreli iş sözleşmesinin süre bitimi ile sona ermesi B) Özelleştirme sonucu işten çıkarılma C) Kamu görevlisinin işten çıkartılması D) İşveren tarafından 17. maddeye göre işten çıkartılması E) İşçi tarafından 24/1. maddeye göre iş akdinin fesih edilmesi 451-)AĢağıdakilerden hangisi yaĢlılık aylığı alma koĢulları bakımından özel bir düzenlemeye tabi tutulmamıĢtır? A) Madende yeraltında çalışanlar B) Madende yeraltında nöbetleşe çalışanlar C) Sakatlar (1..2., 3. derece) D) İş kazası geçirenler E) 50 yaşını geçmiş ve erken yaşlanma hastalığına yakalanmış olanlar 452-) SSK'da sağ kalan eĢin ölüm aylığı alması için hangi Ģart aranmaktadır? A) Ölüm tarihinde nikah bağının olması B) SSK'ya tabi bir işte çalışmaması C) Kendisinin yaşlılık aylığı almaması D) Bakıma muhtaç olması E) 65 yaşını doldurmuş olması 453-) Dul eĢ ölüm aylığı almakta iken evlenmiĢtir. Daha sonra bu eĢi de vefat etmiĢ ve bu eĢinden de ölüm aylığına hak kazanmıĢtır. Bu durumda hangisi geçerli olacaktır? A) Kesilen ilk eşin aylığı tekrar bağlanır. B) Her iki eşten de aylık alabilir. C) Son eşten aylık almaya başlar. D) İlk eşten kalan aylığın yarısı, diğerinin tamamını alır. E) Hangisi yüksek ise sadece onu alır.

454-) Kadın iĢçinin emekli olabilmesi için en az kaç yaĢını doldurmuĢ olması gereklidir? A) 50 B) 52 C) 55 D) 58 E) 60

455-) AĢağıdakilerden hangisi malullük aylığı bağlanması için aranan koĢullardan biri değildir? A) İş kazası sonucu %60 maluliyet oluşması B) Hastalık sebebiyle 2/3 oranında çalışma gücünün kaybolması C) 5000 gün prim ödenmesi D) 5 yıldır sigortalı olunması E) Çalıştığı işten ayrılması ve talepte bulunması 456-) SSK'da iĢçinin ölümü halinde aĢağıdakilerden hangisi hak sahibi olarak düzenlenmemiĢtir? A) Babası B) Annesi C) Kardeşi D) Eşi E) Erkek çocuğu 457-) SSK uygulamasında ölüm aylığında evlenme yardımından hangisi faydalanır? A) Sigortalının eşi B) Sigortalının kızı C) Sigortalının kızı ve eşi D) Sigortalının eşi ve tüm çocukları E) Sigortalının kız ve erkek çocuğu 458-) Maluliyet sigortasında hangi yardım yapılmaz? A) Sosyal yardım zammı B) Geçici iş göremezlik ödeneği C) Maluliyet aylığı D) Vergi iadesi E) Rehabilite yardımı 459-) YaĢlılık aylığı koĢulları bakımından özel düzenlemeye tabi tutulanların aylık bağlanma oranı % kaçtan az olamaz? A)50 B)60 C)70 D) 80 E) 90 460-) Kendisine yaĢlılık aylığı bağlanan sigortala tekrar çalıĢmaya baĢlarsa ücretinden kesilen SGD primi oranı katılma payı kaçtır? A)2/3 B)1/2 C) 1/4 D) 1/5 E) 2/5

39

461-) Üniversiteye devam eden erkek çocuk kaç yaĢına kadar SSK yardımlarından faydalanır? A)18 B)19 C)20 D) 22 E) 25 462-) 6000 TL yaĢlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının geride eĢ ve çocuğu kalmıĢtır. Ödenecek toplam aylık ne kadardır? A)600 B) 450 C)480 D) 500 E) 960 463-) Sigortalının ölümü halinde yaĢlılık aylığına hak kazanan yakınların kaç yıl içinde talepte bulunması gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E)5 464-) SSK'da maluliyet aylığı alanlar belirli dönemlerde kontrole tabi tutulabilir. Çağrıya rağmen kaç ay içinde kontrol yaptırmayanlar geriye dönük aylıkları alamazlar? A)1 B) 2 C) 3 D)4 E)6 465-) AĢağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Yaşlılık aylığı ile iş kazası ve meslek hastalıklarından gelire hak kazanılması halinde bunlardan yüksek olanın tamamı, eksik olanın yarısı bağlanacaktır, B) Yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalı malullük aylığına da hak kazanması halinde bunlardan yüksek olanı eşitse yaşlılık aylığı bağlanır. C) Yaşlılık aylığından toptan ödeme iş kazası ve meslek hastalığından sermayeye çevrilerek gelir hak kazananlara her iki yardım tam olarak ödenir. D) Yaşlılık sigortasından aylık ile analık sigortasından geçici işsizlik ödeneği hak kazanılması halinde her ikisinin de tamamı ödenir. E) Yaşlılık sigortasından toptan ödeme ile malullük aylığı birleşir ise sadece malullük aylığı bağlanır. 466-) Emekli sandığına tabi zorunlu iĢtirakçilerden hangisi seçilme yolu ile göreve gelir? A) Daha önce emekli sandığına tabi görevlerde bulunmadan belediye başkanı seçilenler B) Cumhurbaşkanı C) Kadrolu memur D) Muhtar E) Milletvekili

467-) AĢağıdakilerden hangisi, emekli sandığının uygulama alanına giren yerlerden değildir? A) Genel ve katma bütçeli idareler B) Özel kesime ait işyerleri C) Kefalet sandığı D) Belediye E) Amele birliği 468-) Emekli Sandığı'na tabi iĢtirakçiye hangi yardım yapılmaz? A) Malullük aylığı B) Yaşlılık aylığı C) Evlenme yardımı D) Sosyal yardım zammı E) Vergi iadesi 469-) Emekli Sandığında dul aylığı alan eĢin payı iĢtirakçinin çocuğu yoksa % kaçtır? A) 45 B) 55 C) 60 D) 75 E) 80 470-) Emekli Sandığı'ndan yapılan maluliyet aylığına iliĢkin hangi ifade doğru değildir? A) Adi, vazife ve harp malullüğü olmak üzere 3 türü bulunmaktadır. B) Tedavisi olanaksız hastalığı olanlar 5 yıl hizmette bulunmuş olması şartıyla 15 yıl hizmeti varmış gibi aylık bağlanır. C) Vazife maluliyetinden faydalanmak için en az 10 yılı tamamlamak gerekir. D) Vazife başında iken uyuşturucu aldığı için malul olanlar adi malul olarak değerlendirilir. E) Harp malulü asker kişi olabileceği gibi sivil de olabilir. 471-) Vazife maluliyet derecesi 3. derece olan iĢtirakçiye hangi oranda ek zam yapılır? A) 15 B)20 C)30 D) 40 E) 60 472-) EK'da emekli aylığının hesaplanmasında aĢağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Gösterge B) Ek gösterge C) Katsayı D) Taban aylığı E) Sosyal yardım zammı 473-) 23 yıllık iĢtirakçinin bağlama oranı % kaçtır? A)80 B) 73 C) 75 D) 77 E)60

40

474-) Emekli Sandığı'ndan borç almak için en az kaç yıl hizmette bulunmuĢ olunması gerekir? A)5 B)4 C) 3 D) 2 E)1 475-) Üniversite öğretim üyeleri kaç yaĢında re'sen emekli edilirler? A)61 B)65 C)67 D) 68 E) 69 476-) AĢağıdakilerden hangisi Emekli Sandığı'nın gelirler arasında yer almaz? A) Emeklilik keseneği B) Artış farkı keseneği C) Sağlık keseneği D) Yardım giderleri karşılığı E) Öğrenci keseneği karşılı yardım 477-) 15 yıl hizmeti olanlar kaç yaĢını doldurmaları kaydı ile emekli olabilirler? A) 55 B)58 C)60 D) 61 E) 65 478-) Kurumdan disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye ayrılan subayların emekli aylığı alması için en az kaç yıl çalıĢmıĢ olması gerekir? A) 30 B) 25 C)20 D)15 E) 12 479-) Emekli olan iĢtirakçiye verilecek emikli ikramiyesinin hesabında kaç hizmet yılından fazla bulunan süreler dikkate alınmaz ? A) 20 B) 25 C) 30 D)35 E) 40 480-) Fiili hizmet müddet zammı süresi en çok ne kadar olabilir ? A) 6 ay B) 1 yıl C) 5 yıl D) 8 yıl E) 12 yıl 481-) Bağ-Kur'da basamakla* hakkında hangi ifade doğru değildir? A) Bağ-kur'lu 12. basamağa kadar istediği basamaktan başlayabilir. B) İstemesi halinde 13. basamaktan 14, basamağa yükselebilir. C) 24. basamaktan emekli olunmak zorundadır, D) İlk 12 basamakta yükselme her yıl olur. E) Basamak seçimi sigortalı tarafından yapılmaz ise kurumca 1. basamaktan başlatılır. 482-) Bağ-Kur'da 25 yıl prim ödemesi olan kadın sigortalı kaç yaĢında emekli olabilir? A)50 B) 55 C) 58 D) 59 E) 60

483-) 26 yıllık sigortalı olan Bağ Kurlunun aylık bağlanma oranı % kaçtır? A)70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 484-) Afet, deprem, sel gibi durumlarda primleri erteleme yetkisi aĢağıdakilerden hangisine aittir? A) Yönetim Kurulu B) Genel Kurul C) Bakanlar Kurulu D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E) Genel Müdür 485-) Bağ-Kur'da sigortalı kendisini en geç ne zaman kuruma bildirmek zorundadır? A) İşe başlamadan önce B) 15 gün içinde C) 30 gün içinde D) 7 gün içinde E) 3 ay içinde 486-) Bağ-Kur'da sosyal güvenlik destek primi oranı kaçtır? A) 10 B)20 C)30 D) 35 E) 40 487-) Bağ-Kur'da malullük aylığı bağlanmasının koĢulu nedir? A) 20 yıl prim ödemiş olmak B) 10 yıl prim ödemiş olmak C) Sadece malul olmak D) 55 yaşını tamamlamak ve malul olmak E) Malul sayılmak ve 5 yıl sigortalı olmak 488-) AĢağıdakilerden hangisi, Bağ-Kur'lu niteliğini kazanabilir? A) Hizmet akdiyle çalışanlar B) Kamu görevlileri C) Kendi nam ve hesabına çalışanlar D) Çıraklar E) Cami görevlileri 489-) Bağ-kur'a ilk giriĢte prim oranı % kaçtır? A)10 B)15 C)20 D) 25 E) 30 490-) Ġlk kez Bağ-Kur'lu olanlar en az kaç ay sağlık sigorta-sı primi ödemek kaydıyla sağlık yardımından yararlanabilir? A)1 B)2 C)4 D) 6 E)8,

41

491-) Yersiz ve yanlıĢ yere alınan primler kaç yıl içinde geri istenebilir? A) 10 yıl B) 18 yıl C) 15 yıl D) Süre sınırı yoktur. E) 5 yıl 492-) Malullük aylığının bağlanma oranı BağKur'da yüzde kaçtır? A)60 B)65 C)70 D) 75 E) 80 493-) Kadın sigortalı maluliyet yardımında kaç yaĢına kadar kontrole tabi tutulabilir? A)55 B) 56 C) 58 D) 60 E) 62 494-) AĢağıdakilerden hangisi, Bağ-Kur'da isteğe bağlı sigortalı olabilir? A) Bağ-kur'da isteğe bağlı sigortalılık yoktur. B) Mahalle muhtarları C) Daha önce 1080 gün prim ödemiş olanlar D) Limited şirket kurucuları E) Ev kadınları 495-) Bağ-Kur'da hangi sigorta dalı bulunmamaktadır? A) Analık B) Ölüm C) Sağlık D) Maluliyet E) Yaşlılık 496-) ĠĢçi ile iĢveren arasındaki iĢ iliĢkilerini sözleĢme serbestliğine göre düzenleyen kanun aĢağıdakilerden hangisidir? A) Dilâver Paşa Nizamnamesi B) Tatil-i Eşgal Kanunu C) Maadin Nizamnamesi D) Umumi Hıfzısıhha Kanunu E) Mecelle 497-) YetiĢkin iĢçilerin yanısıra ilk kez kadın genç ve çocuk iĢçileri çalıĢma yaĢı, süreleri, iĢin nitelik ve koĢulları yönünden koruyan kanunun adı ve yürürlük tarihi aĢağıdakilerden hangisidir? A) 1926 - Borçlar Kanunu B) 1930 - Umumi Hıfzıssıhha Kanunu C) 1937 - 3008 sayılı İş Kanunu D) 1953 - Deniz İş Kanunu E) 1971 - 1475 sayılı İş Kanunu

498-) Devlet memurlarının iĢ iliĢkilerini hangi hukuk kuralları ile düzenlenir? A) Anayasa hukuku B) Medeni hukuk C) İş hukuku D) İdare hukuku E) Kamu hukuku 499-) Bir doktorun yanında çalıĢan pansumancı iĢ iliĢkisi yönünden aĢağıdaki kanunlardan hangisine tabidir? A)Borçlar Kanunu B)İş Kanunu C)Medeni Kanun D)Umumi Hıfzısıhha E) Ticaret Kanunu 500-) "Tüzük ve yönetmelikler" iĢ hukukunun kaynaklarından hangisi içinde yer almaktadır? A) Uluslararası Kaynaklar B) Yazılı Kaynaklar C) Yazısız Kaynaklar D) Yardımcı Kaynaklar E) Bakanlar Kurulu Kararları 501-) AĢağıdakilerden hangisi tarım iĢleri kavramına dahil olsa dahi istisnai olarak ĠĢ Kanununun uygulandığı alanlardandır? A) Aile ekonomisi sınırları içinde yapılan tarımla ilgili yapı işleri B) Tarlada yapılan ekim işleri C) Tarım sanatları D) Bitkisel ürün elde edilmesine yönelik işler E) Hayvan bakıcılığı 502-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ hukukunun kendine özgü kaynaklarından değildir? A) İş sözleşmesi B) Toplu iş sözleşmesi C) İşyeri iç yönetmelikleri D) Çalışma koşulu haline gelmiş işyeri uygulamaları E) İçtihadi birleştirme kararı

42

503-) AĢağıdakilerden hangisi ĠĢ Kanunu kapsamındadır? A) Ev hizmetlerinde çalışanlar B) Rehabilite edilenler C) Gemi adamları D) Profesyonel sporcular E) Zirai mücadele pilotları 504-) Hizmet akdinin tarafları kendi aralarında belirli bir süre kararlaĢtırmadıkları halde iĢin niteliğinden kapsadığı süre belirli olabiliyorsa bu durumda ne tür hizmet akdi söz konusudur? A) Belirsiz süreli iş sözleşmesi B) Tam süreli iş sözleşmesi C) Belirli süreli iş sözleşmesi D) Süreksiz iş sözleşmesi E) Sürekli iş sözleşmesi 505-) Özellikle iĢverenler için getirilen akit yapma zorunluluğunun gerekçelerinden en önemlisi hangisidir? A) Toplumsal amaç B) Sosyal amaç C) İktisadi amaç D) Siyasi amaç E) Ahlaki esaslar 506-) AĢağıdakilerden hangisi tekrar iĢe alma zorunluluğu doğuran nedenlerden biri değildir? A) İşçinin kanuni görev nedeniyle işten çıkarılması B) İşçinin sakatlanarak işten ayrılması C) İşçinin sendikal nedenlerden dolayı işinden ayrılması D) Gazeteci işçinin hastlanarak işten ayrılması E) İş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanunu’nun 25/II maddesindeki kurallarına uymayan haller nedeniyle feshedilmesi 512-) Haftalığı 140 TL olan bir iĢçiye 507-) Hastalanan gazetecinin iĢ sözleĢmesi ne kadar süre ile feshedilemez? A) 3 ay B) 6 ay C) 9 ay D) 1 yıl E) 2 yıl iĢverence uygulanacak olan ücret kesintisi bir ayda en çok ne kadardır? A) 10 TL B) 20 TL C) 30 TL D) 40 TL E) 60 TL 511-) ĠĢçinin sattığı mal miktarına göre maktu veya yüzde olarak ödenen ücret türü hangisidir? A) Yüzde usulü ücret B) Götürü ücret C) Komisyon ücret D) Kârdan pay alma E) Akort ücret 510-) AĢağıdakilerden hangisi iĢverenin borçlarından değildir? A) Ücret ödeme B) Eşit davranma C) İşe uygun işçi çalıştırma D) İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma E) Disiplin borcu 509-) Toplu iĢçi çıkarmaya gidilen iĢyerlerinde çıkarma tarihinin kesinleĢmesinden itibaren ne kadar süre ile geçici iĢ iliĢkisi kurulamaz? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 5 ay E) 6 ay 508-) Çağrı üzerine çalıĢmaya dayalı iĢ sözleĢmesinde, günlük çalıĢma süresi kararlaĢtırılmamıĢ ise, iĢveren her çağrıda iĢçiyi en az kaç saat üst üste çalıĢtırmak zorundadır? A) 2 saat B) 3 saat C) 4 saat D) 5 saat E) 6 saat

43

518-) Evlenme sebebi ile kadın iĢçi iĢ 513-) AĢağıdakilerden hangisi ücretin unsurlarından biri değildir? A) Üçüncü kişiler tarafından ödenmesi B) İşveren tarafından ödenmesi C) Para olarak ödenmesi D) Ücretin takas edilememesi E) Bir iş karşılığı olması 514-) Yüzde usulünün uygulandığı iĢyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil ücretini aĢağıdakilerden hangisini öder? A) İşçi B) İşveren C) Müşteri D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E) Türkiye İş Kurumu 515-) AĢağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer almaz? A) Çalışma Genel Müdürü B) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü C) Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi D) En üst işveren teşekküllerinden 5 temsilci E) Sağlık Bakanı 516-) ĠĢ iliĢkisinin çocuklar gençler, kadınlar, özürlüler eski hükümlüler ve terör mağduru kiĢiler yönünden en kapsamlı ve en ayrıntılı düzenleme hangi mevzuatta yer almaktadır? A) 4857 sayılı İş Kanunu B) Medeni Kanun C) Umumi Hıfzısıhha Kanunu D) Borçlar Kanunu E) Basın-İş Kanunu 517-) Bir il sınırı içinde elli ve daha fazla iĢçi çalıĢtıran özel sektör en az yüzde kaç özürlü çalıĢtırmalıdır? A) 9 B) 6 C) 3 D) 2 E) 1 521-) Mahkemece feshin geçersizliğine karar verilirse iĢveren en geç ne zaman iĢçiyi iĢe baĢlatmak zorundadır? A) 1 hafta B) 2 hafta C) 1 ay D) 2 ay E) Derhal 520-) ĠĢ Mahkemesi, bildirimli feshin geçersizliğine karar verdiğinde, iĢveren iĢçiyi mahkeme kararına rağmen iĢe baĢlatmazsa iĢçiye ne kadar ücreti tutarında tazminat öder? A) En az 3 ay en çok 6 aylık B) En az 2 ay en çok 6 aylık C) En az 4 ay en çok 6 aylık D) En az 4 ay en çok 8 aylık E) En az 6 ay en çok 8 aylık 519-) ĠĢçinin hiçbir sebep göstermeksizin ard arda kaç iĢ günü iĢe gelmemesi halinde iĢveren tarafından hizmet akdi derhal feshedilebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 sözleĢmesini evlediği tarihten ne kadar süre içinde sona erdirirse kıdem tazminatı almaya hak kazanır? A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl E) 5 yıl

44

522-) ĠĢveren belirli süreli bir iĢ sözleĢmesini süresinden önce haklı bir sebep olmaksızın feshedecek olursa, iĢçi aĢağıdakilerden hangisini talep edebilir? A) 1 yıllık ücreti tutarında tazminat B) 6 aylık ücreti tutarında tazminat C) 3 aylık ücreti tutarında tazminat D) Fesih tarihi ile iş sözleşmesinin son erme tarihi arasındaki ücret ve ekleri E) En az 4 aylık en çok 8 aylık ücret tutarında tazminat 523-) DeğiĢik iĢkollarından en az 2 sendikanın bir araya gelmesiyle oluĢturulan tüzel kiĢiliğe sahip üst kuruluĢa ne ad verilir? A) Federasyon B) Konfederasyon C) Platform D) Birlik E) Meslek Örgütü 524-) AĢağıdakilerden hangisi Sendika Yönetim kurullarının baĢlıca görev ve yetkilerinden biridir? A) Tüzük değişikliği B) Şube açma C) Bütçenin hazırlanması D) Bütçenin kabulü E) Sendikanın feshi 525-) Bir limited ortaklığa ait olan (A) iĢyerinde 100 iĢçi, (B) iĢyerinde 600 iĢçi çalıĢmaktadır. Toplu iĢ sözleĢmesine taraf olan iĢçi sendikası, bu iĢyerlerine toplam kaç iĢyeri sendika temsilcisi atayabilir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

526-) ĠĢçinin iĢverene iĢin yapılması ile yürütüm biçimi ve koĢulları yönünden bağlı olması hangi tür bağlılığı ifade eder? A) İktisadi bağlılık B) Hukuki bağlılık C) Ekonomik bağlılık D) Teknik bağlılık E) İdari bağlılık 527-) ĠĢçinin korunması ilkesinin sınırı aĢağıdakilerden hangisidir? A) işçi ile işveren arasındaki hukuki bağlılık B) İşçinin üretim araçlarına sahip olmaması C) Kamu yararına ters düşmemesi D) İşçinin bedeni hizmet görmesi E) Hizmet aktinin en önemli unsurunun insan olması 528-) Toplu ĠĢ Hukukunun iĢçilerin ve iĢverenlerin sendikaları ile olan iliĢkilerini düzenleyen kuralları ne olarak adlandırılır? A) Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku B) Bireysel İş Hukuku C) Sendikalar Hukuku D) İş Hukuku E) Borçlar Hukuku 529-) 18 yy. sonlarında Ġngilterede yapılan Sanayi Devrimi döneminde hukuk düzeni hangi ilkelere dayanmaktadır? A) Sosyalist sistem B) Sözleşme Serbestisi ve Hukuki Eşitlik C) Devletin özel hukuki düzenlemeleri D) Sosyal Politika kuralları E) Sözleşme zorunluluğu 530-) AĢağıdaki tarihi eĢleĢtirmelerden hangisi yanlıĢtır? A) Tatil-i Eşgal Kanunu - 1909 B) Dilaver Paşa Nizamnamesi - 1865 C) Mecelle - 1869 D) Borçlar Kanunu - 1926 E) 931 sayılı II. İş kanunu – 1967

45

531-) Hava taĢıma iĢlerine aĢağıdaki kanunlardan hangisi uygulanır? A) Borçlar Kanunu B) Basın-İş Kanunu C) Medeni Kanun D) Ticaret Kanunu E) Hava İş kanunu 532-) AĢağıdaki kaynaklardan hangisi ĠĢ Hukukunun kendi özgü kaynaklarındandır? A) İçtihadı birleştirme kararları B) Çalışma koşulu haline gelen işyeri uygulamaları C) Resmi Tebliğ D) Örf ve adet hukuku E) Uluslararası Çalışma Örgütü kararları 533-) AĢağıdaki kanunlardan hangisi genel kanunlar arasında yer almaz? A) Medeni Kanun B) Borçlar Kanunu C) Umumi Hıfzısıhha Kanunu D) Sendikalar Kanunu E) Belediyeler Kanunu 534-) AĢağıdaki ücret sistemlerinden hangisi karma olarak uygulanmalıdır? A) Komisyon ücreti B) Primli ücret C) Götürü ücret D) Yüzde usulü ücret E) Zamana göre ücret 535-) Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Anayasa; iĢ hukukunun hangi tür kaynakları arasında yer alır? A) Yardımcı kaynak - Yapısal kararlar B) Yazılı kaynak - Özel kanun C) Yazılı kaynak - Genel kanun D) Yardımcı kaynak - Özel kanun E) Yardımcı kaynak - Bilimsel kararlar

536-) AĢağıdakilerden hangisi ĠĢ Kanunu kapsamına girer? A) Ev hizmetleri B) Rehabilite edilenler C) Profesyonel sporcular D) İşveren dahil 3 kişiden fazla çalışan esnaf ve küçük sanatkarlar E) Aile ekonomisi içinde kalan her çeşit yapı işi 537-) AĢağıdakilerden hangisi iĢverenin hizmet akdi yapma zorunluluğu içinde sayılamaz? A) İş kazası sonucu malul olan işçinin maluliyetinin sona ermesi B) Sakat ve eski hükümlü çalıştırma C) Bir sendikada yönetim görevi sona eren işçi D) Hastalık nedeniyle akdi feshedilen gazeteci E) Bir siyasi partide yönetim görevi sona eren işçi 538-) ĠĢçi kuruluĢunda yönetim görevi biten bir iĢçinin eski iĢine geri dönebilmesi için hangi süre içinde talepte bulunması gerekir? A) 10 iş gün B) 1 ay C) 2 ay D) 3 ay E) 6 ay 539-) AĢağıdakilerden hangisi ücret sistemlerinden değildir? A) Komisyon ücreti B) Avans ücret C) Parçabaşı ücret D) Götürü ücret E) Yüzde usulü ücret 540-) Hafta tatili ücretine hak kazanabilmesi için hangi koĢula gerek vardır? A) Borçlar Kanunu’nun uygulama alanı içinde olmak. B) Tatilden önceki iş günlerinde çalışmış olmak. C) İş Kanunu kapsamı dışında olmak. D) En az 1 yıl çalışmış olmak. E) Hizmet akdinde hafta tatili ile ilgili düzenleme bulunması.

46

541-) Kadın iĢçinin kocası ile iĢin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı iĢyerinde çalıĢıyor ise, kadın iĢçinin gece çalıĢmasının kocasının çalıĢtığı gece postasına rastlamayacak Ģekilde düzenlenmesi kimin talebi ile düzenlenecektir? A) Kadın işçinin B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) İşverenin D) Bölge Çalışma Müdürlüğü’nün E) Erkek işçinin 542-) DenkleĢtirme modeli ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) İlk kez 4857 sayılı iş kanunu ile çalışma yaşamımıza girmiştir. B) İş kanuna göre 2 ay uygulanır. Bu süre TİS ile 4 aya kadar uzatılabilir. C) Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. D)Dönemsel çalışma süresinin söz konusu olduğu işlerde 6 aya kadar denkleştirme süresi uygulanır. E) Denkleştirme modeli yalnızca dönemsel işlerde uygulanabilir. 543-) Dönemsel iĢlerde çalıĢma dönemi iĢin niteliğine göre en çok ne kadar süreyi geçmemek üzere iĢveren tarafından belirlenebilir? A) 2 ay B) 3 ay C) 4 ay D) 6 ay E) 1 yıl 544-) Saat ücreti 20 TL olan iĢçi 1 saat fazla sürelerle çalıĢmıĢtır. ĠĢçinin bu çalıĢması için en az kaç TL ödenecektir? A) 20 TL B) 25 TL C) 30 TL D) 40 TL E) 60 TL

545-) Kıdemi iki yıl olan bir iĢçinin kaç günlük yıllık ücretli izni vardır? A) 7 gün B) 10 gün C) 14 gün D) 20 gün E) 26 gün 546-) Akit yapma serbestisinin sınırları hangi kanunda belirtilmiĢtir? A) Deniz - İş Kanun B) Ticaret Kanunu C) Borçlar Kanunu D) İş Kanunu E) Medeni Kanun 547-) ĠĢçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde iĢveren iĢçinin sözleĢmesini ne zaman sona erdirebilecektir? A) 10 iş günü sonra B) Bildirim süresi içinde C) Devamsızlığın bildirim sürelerini aşmasından sonra D) Devamsızlığın 1 haftayı geçmesi halinde E) Devamsızlığı öğrenir öğrenmez derhal 548-) 3 yıllık yapılmıĢ iĢ sözleĢmesi sükut ile en fazla ne kadar süre ile yenilenebilir? A) 1 yıl B) 3 yıl C) 1 ay D) 6 ay E) 3 ay 549-) ĠĢçi, gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren kaç ay içinde ĠĢ Mahkemesinde dava açabilir? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 4 ay E) 6 ay

47

550-) 80 iĢçi çalıĢtıran iĢveren iĢ kanunundaki anlamıyla toplu iĢçi çıkarmanın söz konusu olabilmesi için ne kadar sürede ve en az kaç iĢçinin iĢten çıkarılması gerekir? A) 1 hafta içinde 4 işçi B) 1 hafta içinde 5 işçi C) 1 ay içinde 8 işçi D) 1 hafta içinde 10 işçi E) 1 ay içinde 10 işçi 551-) ĠĢçi kesinleĢen mahkeme veya özel hakim kararının kendisine tebliğinden itibaren kaç iĢgünü içinde iĢe baĢlamak için iĢverene baĢvuruda bulunmak zorundadır? A) 7 iş günü B) 20 iş günü C) 30 iş günü D) 10 iş günü E) 3 iş günü 552-) ĠĢçinin, iĢverenin eli altında bulunan makinaları kaç günlük ücreti ile ödenmeyecek Ģekilde hasara uğratması halinde iĢveren tarafından iĢçinin iĢ sözleĢmesi bildirimsiz olarak feshedilebilir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 60 E) 90 553-) AĢağıdakilerden hangisi sendika kurucularında aranılan niteliklerden birisi değildir? A) Türk vatandaşı olmak B) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak C) Türkçe okur yazar olmak D) Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş olmak E) Sendikanın kurulacağı işkolunda en az 10 yıl fiilen çalışmış olmak

554-) Konfederasyon, sendika veya sendika Ģubelerinin baĢka ve yöneticileri göreve seçildikten sonra kaç ay içinde kendilerinin, eĢlerinin çocuklarının mal varlığı bildirimini notere vermek zorundadırlar? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 555-) ĠĢyeri sendika temsilciliğinin güvencesine iliĢkin olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Temsilcinin sözleşmesi temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilirse 1 yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilir. B) Temsilci feshe karşı 3 ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. C) İş mahkemesi iki ay içinde davayı sonuçlandırır. D) İş mahkemesinin kararı kesindir. E) İşveren, temsilciyi feshin geçersizliği kararından itibaren 6 işgünü içinde işe başlatmak zorundadır. 556-) 3008 sayılı ĠĢ Kanunu, ülkemizde bu güne dek bireysel iĢ iliĢkilerini düzenlemek üzere yürürlüğe konulmuĢ olan kaçıncı iĢ kanunudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 557-) AĢağıdakilerden hangisi toplu iĢ hukukunun konularındandır? A) Bir hizmet akdi ile işverene bağlı çalışma B) İş sözleşmesinin sona ermesi C) İşçi ücretleri D) Çalışma yaşamının denetlenmesi E) İşçi ve işverenin sendikaları ile olan ilişkileri

48

558-) 01.01.1984‟de yürürlüğe giren, tarım iĢlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalıĢanların kanunda gösterilen koĢullara bağlı olarak sosyal güvenliklerini sağlayan kanun aĢağıdakilerden hangisidir? A) 506 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu B) 4447 sayılı Kanun C) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigorta Kanunu D) Emekli Sandığı Kanunu E) Bağ-Kur Kanununu 559-) 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu‟nun 2. maddesinin tarifine uygun olan iĢyerlerinde en çok kaç kiĢi ile yapılan iĢler ĠĢ Kanunu‟nun istisnaları arasında yer alır? A) 1 B) 3 C) 5 D) 15 E) 30 560-) AĢağıdaki faaliyetlerden hangisi 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 4. maddesinde düzenlenen istisnalardan birisi değildir? A) Çıraklar B) Hava taşıma işleri C) Evde yürütülen temizlik işleri D) İskelelerde yük boşaltma işleri E) Rehabilite edilenler 561-) ĠĢyerinin otoparkı aĢağıdakilerden hangisi içinde yer alır? A) Eklenti B) Asıl işyeri C) Araçlar D) İşyerine bağlı bulunan yerler E) Ayrı düzenlenmiş alanlar

563-) Hizmet akdinde en çok kaç iĢgünü devam eden iĢler süreksiz iĢ olarak adlandırılır? A) 10 işgünü B) 20 işgünü C) 25 işgünü D) 30 işgünü E) 20 işgünü 564-) Yüzde usulünün uygulandığı iĢyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil ücretini aĢağıdakilerden hangisini öder? A) İşçi B) İşveren C) Müşteri D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E) İşsizlik sigortası 565-) Asgari ücret en geç ne kadar sürede bir belirlenir? A) 6 ayda bir B) Yılda bir C) 2 yılda bir D) 3 yılda bir E) 5 yılda bir

566-) ĠĢverenin iĢçiye verdiği, ücret hesabını gösteren ve iĢyerinin özel iĢaretini taĢıyan belge aĢağıdakilerden hangisidir? A) Bonservis B) Çalışma belgesi C) Referans D) Ücret hesap pusulası E) İbra belgesi 567-) Ücretin saptanması ile ilgili olarak

562-) AĢağıdaki sözleĢmelerden hangisinin yazılı olarak yapılması zorunlu değildir? A) Süreksiz iş sözleşmeleri B) Belirli süresi 1 yıl olan iş sözleşmeleri C) Toplu iş sözleşmesi D) Takım sözleşmesi E) Çıraklık sözleşmesi

aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) İş sözleşmesi ile kararlaştırılır. B) İş sözleşmesi ile kararlaştırılmamışsa geleneğe göre saptanır. C) Asgari ücretin altında saptanabilir. D) İşin mahiyeti ücretin saptanmasında önem taşır. E) İşçinin tecrübesi ücretin saptanmasında önem taşır.

49

568-) AĢağıdaki iĢlerin hangisinde ĠĢ Kanunu‟nun yıllık ücretli izne iliĢkin hükümleri uygulanmaz? A) 10 ay süren mevsimlik işler B) Sürekli işler C) Sanayiye ait işler D) Gece döneminde yapılan işler E) Maden, yeraltı, sualtında yapılan işler

573-) AĢağıdakilerden hangisi zorunlu sebeplerle fazla çalıĢmaya örnektir? A) Ülkenin genel yararı B) Tabil afet C) Üretimin arttırılması D) Arıza E) Tehlikeli salgın hastalıklar 574-) AĢağıdaki kanunların hangisinde iĢ

569-) Saat ücreti ile çalıĢan iĢçinin hafta tatili ücreti saatlik ücretinin kaç katıdır? A) 7 B) 7,5 C) 9 D) 10 E) 11 570-) Fazla süreli çalıĢma ücreti saat baĢına ücretin en az ne kadar arttırılması suretiyle ödenir? A) % 25 B) % 30 C) % 50 D) % 60 E) % 75

yaĢamında özel olarak korunanlara iliĢkin herhangi bir hüküm yoktur? A) Basın-iş Kanunu B) Umumi Hıfzısıhha Kanunu C) Deniz-İş Kanunu D) Medeni Kanun E) Borçlar Kanunu 575-) ĠĢ kanunu ilke olarak hangi yaĢ grubunu genç iĢçi olarak kabul eder? A) 14 yaşını doldurmuş 16 yaşını doldurmamış B) 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış C) 15 yaşını doldurmuş 17 yaşını doldurmamış D) 14 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış E) 11 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış 576-) Özürlü ve eski hükümlü çalıĢtırma

571-) ĠĢçi hak ettiği yıllık ücretli iznini kullanmak istediği zaman en az ne kadar önce iĢverene yazılı olarak bildirecektir? A) 1 hafta B) 10 gün C) 1 ay D) 3 ay E) 6 ay

yükümlülüğünü yerine getirmeyen iĢverene verilen para cezaları nereye aktarılır? A) Hazineye B) Türkiye İş Kurumuna C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına D) Özürlü vakfına E) Bölge Çalışma Müdürlüğüne 577-) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu‟nun

572-) Gece çalıĢma süresi kaç saatten fazla olamaz? A) 7.5 saat B) 8 saat C) 9 saat D) 10 saat E) 11 saat

hükümleri uyarınca; bar, kabare, dans salonları, kahve ve gazino, hamam gibi iĢyerlerinde 18 yaĢından küçük çocukların çalıĢtırılmaları hangi makam tarafından yasaklanabilir? A) Adalet Bakanlığı B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Valilikler D) Belediyeler E) Bölge Çalışma Müdürlüğü

50

578-) ĠĢçi haklı bir sebebe dayanmaksızın ardarda 2 gün iĢe gelmemesi durumunda iĢveren öğrendiği günden itibaren kaç iĢ günü içinde ve hangi maddeye dayanarak iĢ sözleĢmesini bildirimsiz olarak feshedebilir? A) 6 iş günü içinde; İ.K. 25/II B) 6 iş günü içinde; İ.K. 24/II C) 3 iş günü içinde; İ.K. 24/I D) 6 iş günü içinde; İ.K. 25/I E) 3 iş günü içinde; İ.K. 25/II 579-) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanılarak hizmet akdinin (derhal) bildirimsiz fesih süresi aĢağıdakilerden hangisidir? A) Olayı öğrendikten sonra 1 aydır. B) Fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 6 işgünüdür. C) Taraflardan birinin bu gibi davranışlarda bulunduğunu karşı taraf öğrenir öğrenmez derhal akti feshetmelidir. D) Taraflardan birinin bu gibi davranışlarda bulunduğunu karşı taraf öğrenir öğrenmez 6 iş günü ya da fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde akit feshedilmelidir. E) İ.K.’de süre belirtilmemiştir. Taraflar bu hakkı diledikleri zaman kullanabilirler. 580-) ĠĢ Mahkemesi, bildirimli feshin geçersizliğine karar verdiğinde, iĢveren iĢçiye mahkeme kararı kesinleĢinceye kadar çalıĢtırmadığı süre içinde en çok ne kadarlık ücreti ödemekle yükümlüdür? A) 3 aylık ücret B) 4 aylık ücret C) 6 aylık ücret D) 1 yıllık ücret E) 2 yıllık ücret

581-) Bir iĢyerinde 1 yıldır çalıĢmakta olan iĢçinin iĢ sözleĢmesi iĢveren tarafından kötüniyetli olarak feshedilmesi halinde iĢverenin ödeyeceği kötüniyet tazminatının tutarı ne kadardır? A) İşçinin iki haftalık ücreti tutarı B) İşçinin dört haftalık ücreti tutarı C) İşçinin altı haftalık ücreti tutarı D) İşçinin on haftalık ücreti tutarı E) İşçinin on iki haftalık ücreti tutarı 582-) 140 iĢçinin çalıĢtığı bir iĢyerinde iĢçi çıkarımının toplu iĢçi çıkarma olarak kabulü için en az kaç iĢçinin çıkarılması gerekir? A) 10 B) 14 C) 15 D) 20 E) 30 583-) AĢağıdaki genel kurul türlerinden hangisi, üye sayısının beĢ yüzü aĢması halinde üyeler tarafından belirlenecek delegelerin katılımıyla toplanır? A) İşçi sendikası genel kurulu B) İşveren sendikası genel kurulu C) İşçi sendikası şubesi genel kurulu D) İşveren sendikası şubesi genel kurulu E) İşçi konfederasyonu genel kurul 584-) Bir iĢçi sendikasının genel kurulunun toplanmasına iliĢkin hangisi yanlıĢtır? A) İlk genel kurul toplantısı tüzel kişilik kazanılmasından itibaren 6 ay içinde yapılır. B) Olağan genel kurul toplantısı 4 yılda bir yapılır. C) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördükleri hallerde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir. D) Toplantı yetersayısı üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. E) İlk toplantıda yeter sayı yoksa en çok 30 gün içinde ikinci toplantı yapılır.

51

585-) Sendika ve konfederasyonlar defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılından baĢlayarak kaç yıl süreyle saklamak zorundadırlar? A) 10 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1 586-) AĢağıdakilerden hangisi toplu iĢ hukukunun konuları arasında yer almaz? A) Sendikaya üye olmak B) Çalışma yaşamının denetlenmesi C) Toplu iş uyuşmazlıkları D) Grev ve lokavt E) Sendika üyeliğinden doğan hak ve yükümlülükler 587-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ kanunu kapsamı içinde yer alır? A) Deniz taşıma işleri B) Hava taşıma işleri C) Aile ekonomisi içinde kalan tarımla ilgili yapı işleri D) Tarım sanatları E) 507 sayılı yasanın 2.maddesine göre en çok 3 kişi ile yapılan işler 588-) Çağrı üzerine çalıĢmaya dayalı iĢ sözleĢmesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) İlk kez 4857 sayılı iş kanunu ile düzenlenmiştir. B) İşçinin, kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme edimini yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı sözleşmedir. C) Ne kadar süreyle çalıştırılacağını taraflar belirlememişse haftalık 20 saat kararlaştırılmış sayılır. D) Hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar çalışacağı taraflarca belirlenir. E) Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi, tam süreli iş sözleşmesidir.

589-) Çoğul gebelik halinde kadın iĢçiye doğumdan önce en az kaç hafta izin verilir? A) 2 hafta B) 6 hafta C) 8 hafta D) 10 hafta E) 16 hafta 590-) Hesap pusulalarına yüzde olarak belirlenen bir miktarın eklendiği ve bu miktarın müĢteriler tarafından ödendiği ücret sistemine ne ad verilmektedir? A) Zamana göre ücret B) Akort ücret C) Götürü ücret D) Komisyon ücret E) Yüzde usulü ücret 591-) ĠĢyerinde meydana gelen su baskını nedeniyle iĢyerinde dört haftadır çalıĢamayan iĢçiye iĢveren ne kadar süreyle, ne kadar ücret ödemek zorundadır? A) Dört hafta süreyle tam gündelik ücret B) Dört hafta süreyle yarım gündelik ücret C) İki hafta süreyle yarım gündelik ücret D) Bir hafta süreyle tam gündelik ücret E) Bir hafta süreyle yarım günlük ücret 592-) ĠĢçi aleyhine değiĢtirilemeyen fakat iĢçinin lehine olacak biçimde her zaman değiĢtirilebilmesi mümkün olan kanun hükümlerine ne ad verilmektedir? A) Mutlak Emredici Norm B) Pozitif Norm C) Nisbi Emredici Norm D) Sosyal Emredici Norm E) Negatif Norm 593-) Telafi çalıĢma günde kaç saatten fazla yaptırılamaz? A) 2 B) 3 C) 4 D) 7.5 E) 11

52

594-) Yıllık ücretli iznin kullanılması sırasında verilen ücretsiz yol izni en çok kaç gündür? A) 2 gün B) 3 gün C) 4 gün D) 7 gün E) 10 gün 595-) ĠĢ kanununun uygulama alanı dıĢında kalan yerlerde en az çalıĢtırma yaĢı kaçtır? A) 9 yaş B) 10 yaş C) 11 yaş D) 12 yaş E) 14 yaş 596-) AĢağıdaki iĢlerin hangisinde kadın iĢçilerin çalıĢmaları yasak değildir? A) Maden ocakları B) Kablo döşemesi C) Kanalizasyon inşaatı D) Tünel inşaatı E) İlaçlama ve gübreleme işleri 597-) Derhal fesih hakkı öğrenildiği günden baĢlayarak kaç iĢgünü geçtikten sonra kullanılamaz? A) 5 işgünü B) 6 işgünü C) 7 işgünü D) 8 işgünü E) 10 işgünü 598-) ĠĢçi iĢyerinde kaç günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç iĢlemiĢse iĢveren iĢ sözleĢmesini bildirimsiz olarak feshedebilir? A) 5 gün B) 7 gün C) 15 gün D) 20 gün E) 30 gün

599-) Sendikalarda tüzel kiĢiliğin kazanılması hangi andan itibaren söz konusu olur? A) Tüzük valilikçe onaylanınca B) Tüzüğün sendika merkezinin bulunacağı il valiliğine dilekçe ile verilmesiyle C) Ticaret siciline tescil edilmesiyle D) İlk Genel Kurul toplantısının yapılmasıyla E) Yönetim Kurulunun bu yönde alacağı karar ile 600-) Bireyin sendikalara girmeme yahut girmiĢ olduğu sendikalardan ayrılma hakkına ne ad verilir? A) Olumlu sendika özgürlüğü B) Kollektif sendika özgürlüğü C) Olumsuz sendika özgürlüğü D) Pozitif sendikacılık özgürlüğü E) Bireysel sendikacılık özgürlüğü 601-) AĢağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların gelirleri arasında yer almaz? A) Dayanışma aidatı B) Eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler C) Bağışlar D) Mal varlığı gelirleri E) Dernek ve vakıflardan yapılan bağışlar 602-) Bir iĢyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda iĢveren veya vekili tarafından kendi teĢebbüsü ile veya bir iĢveren kuruluĢunun verdiği karara uyarak iĢçilerin topluca iĢten uzaklaĢtırılmalarına ne ad verilir? A) Grev B) Toplu Direniş C) Genel Grev D) Lokavt E) Toplu Uzaklaştırma

53

603-) Fesih Kararı alınabilmesi amacıyla tüzük '67ereği genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3‟ünün toplantıda bulunması durumunda karar yeter sayısı kaçtır? A) 1/4 B) 1/2 + 1 C) 1/3 D) 1/2 E) 1/5 604-) Aynı iĢ kolunda birden fazla iĢyerini kapsayan toplu iĢ sözleĢmesine ne ad verilir? A) İşletme toplu iş sözleşmesi B) İşyeri toplu iş sözleşmesi C) İşkolu toplu iş sözleşmesi D) İşveren toplu iş sözleşmesi E) Grup toplu iş sözleşmesi

608-) Ülkemizde ilk sosyal sigorta uygulaması kaç yılında baĢlamıĢtır? A) 1930 B) 1937 C) 1945 D) 1967 E) 1971 609-) AĢağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından yararlananlardan değildir? A) Hizmet akdi ile çalışanlar B) Bağımsız çalışanlar C) Oturma izni almış yabancılar D) İsteğe bağlı sigortalılar E) Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular 610-) AĢağıdakilerden hangisinde genel sağlık

605-) Toplu ĠĢ SözleĢmesinden doğan hakların ifa edilmemesi sebebiyle açılan davaya ne ad verilir? A) Eda davası B) Yorum davası C) Tespit davası D) Alacak davası E) Tazminat davası

sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler tam ve doğru olarak verilmiĢtir? A) Eş - anne B) Eş - çocuk - anne - baba C) Eş - çocuk D) Eş - baba E) Eş - anne - baba 611-) AĢağıdakilerden hangisi genel sağlık

606-) Geçici grev yasaklarında, taraflardan biri, geçici grev yasağının kaç ayı doldurmasından itibaren kaç iĢ günü içinde Yüksek Hakem Kuruluna baĢvurabilir? A) 3 ay, 6 işgünü B) 3 ay, 3 işgünü C) 6 ay, Derhal D) 6 ay, 6 işgünü E) 6 ay, 3 işgünü 607-) AĢağıdakilerden hangisi grevin sürekli olarak yasaklandığı iĢlerden değildir? A) Can ve mal kurtarma işleri B) Cenaze ve tekfin işleri C) Banka ve noterlik hizmetleri D) Aşı ve serum imal eden işyerlerinde yapılan işler E) İlaç imal edilen işyerlerinde yapılan işler.

sigortasından yararlanmaları için herhangi bir koĢul aranmayanlardan değildir? A) 18 yaşını doldurmamış kişi B) Acil haller C) Hastalık halleri D) Afet, savaş hali E) Grev lokavt hali 612-) SGK‟ nun organlarından olan Genel Kurul ne kadar sürede toplanır? A) Yılda bir B) Altı ayda bir C) 2 yılda bir D) 5 yılda bir E) 3 yılda bir

54

613-) Özgür sendikacılık ilkelerine aykırı olarak iĢverenlerin gözetim ve denetimlerinde kurulan sendikaya ne ad verilir? A) Mali sendika B) Sözde sendika C) Sarı sendika D) Yasak sendika E) Tali sendika 614-) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararlarını kimin görüĢünü almak suretiyle, salt çoğunlukla alır? A) Sağlık Bakanlığı B) Maliye Bakanlığı C) Sosyal Güvenlik Kurumu D) Hazine Müsteşarlığı E) Devlet İstatistik Enstitüsü 615-) ĠĢsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için Türkiye ĠĢ Kurumu‟na sigortalı hizmet akdinin sona ermesinden itibaren ne kadar süre içinde baĢvurmalıdır? A) 10 gün içinde B) 15 gün içinde C) 30 gün içinde D) 45 gün içinde E) 60 gün içinde 616-) ĠĢ Hukuku‟nun kendine özgü bir hukuk dalı olarak kabul edilmesi hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Özel Hukukun dalı olması B) Kamu Hukukunun dalı olması C) Karma yapıda bulunması D) İdare Hukuku içinde incelenmesi E) Ticaret Hukuku kapsamında yer alması 617-) Kazai içtihatlar iĢ hukukunun hangi tür kaynaklarındandır? A) Yazılı B) Yazısız C) Yardımcı D) Kendine özgü E) Uluslararası

618-) Ġ.K. hükümlerine göre, bir iĢyeri kuran, devralan veya faaliyetine son veren iĢveren ne kadar süre içinde, nereye bildirimde bulunmak zorundadır? A) 1 ay - Zabıtaya B) 15 gün - Belediyeye C) 1 ay - Sendikaya D) 1 ay - Bölge Çalışma Müdürlüğüne E) Derhal - Bölge Çalışma Müdürlüğüne 619-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ hukukunun uluslar arası kaynaklarından biridir? A) İlmi içtihatlar B) İçtihadı birleştirme kararları C) Genel hukuk ilkeleri D) Toplu iş sözleşmesi E) İş sözleşmesi 620-) Sürekli ve süreksiz iĢ sözleĢmelerini ayıran unsur aĢağıdakilerden hangisidir? A) İşin niteliği itibari ile süresi B) Haftalık çalışma süresi C) İş sözleşmesinin şekli D) Sürenin belirli olması E) Yazılı yapılması 621-) ĠĢçinin hastalanması sebebiyle, kendi yerine kardeĢini göndermesi hangi borcuna aykırıdır? A) Özenle iş görme B) Bizzat iş görme C) Sadakat D) Disiplin E) Bağımlı çalışma 622-) ĠĢçinin yaptığı iĢin miktarına bağlı maktu veya yüzde olarak ödenen ücret sistemi hangisidir? A) Zaman B) Götürü C) Akort D) Komisyon E) Primli

55

623-) Asgari ücretle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Asgari ücret tespit komisyonu 15 kişiden oluşur. B) Asgari ücret tespit komisyonu en az 10 üyeyle toplanır. C) Asgari ücret en geç yılda bir belirlenir. D) Asgari ücret tespit komisyonunun kararları Resmi Gazetede yayımlanır. E) Asgari ücret tespit komisyonunun kararları kesindir. 624-) Aynı iĢverene ait (X) iĢyerinde altı ay, (Y) iĢyerinde üç ay, (Z) iĢyerinde üç ay çalıĢan 52 yaĢındaki bir iĢçi kaç günlük yıllık ücretli izne hak kazanır? A) 10 gün B) 14 gün C) 20 gün D) 26 gün E) Hak kazanamaz. 625-) Genel Sebeplerle yapılan fazla çalıĢmalarda yıllık sınır kaç saattir? A) 100 B) 150 C) 250 D) 270 E) 300 626-) Bir sendikanın kurulabilmesi için en az 7 kurucunun bulunması zorunluluğu hangi kanun ile düzenlenmiĢtir? A) Sendikalar Kanunu B) Medeni Kanun C) Dernekler Kanunu D) Borçlar Kanunu E) İş Kanunu 627-) AĢağıdaki genel kurul türlerinden hangisi yasada düzenlenmemiĢtir? A) İşçi Sendikası B) İşveren Sendikası C) İşçi Sendikası Şubesi D) İşveren Sendikası Şubesi E) İşçi-İşveren Konfederasyonu

628-) Üye sayısı 900 olan bir sendikanın olağanüstü genel kurul toplantısı için en az kaç üyenin yazılı isteği aranır? A) 450 B) 451 C) 300 D) 180 E) 90 629-) Bir sendikanın üye sayısı 960‟tır. Kanunun öngördüğü yeter sayının sağlanılmaması sebebiyle ilk genel kurul yapılamamıĢtır. Ġkinci genel kurulun yapılabilmesi için toplantıda en az kaç üyenin bulunması gerekir? A) 320 B) 640 C) 96 D) 481 E) 192 630-) AĢağıdakilerden hangisi Sendika Genel kurullarının baĢlıca görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Organların seçimi B) Tüzük değişikliği C) Feshetme D) Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası E) İdari ve mali denetimde bulunmak 631-) Sendikalarca kurulmasına yardımcı olunan kooperatif türleri özellikle aĢağıdakilerden hangisi ya da hangileridir? A) Üretim ve tüketim B) Üretim ve yapı C) Tüketim ve konut D) Kredi E) Kredi ve konut

56

632-) Tüzük ve belgelerin eksikliği nedeniyle, iĢ mahkemesi baĢvurudan itibaren kaç iĢgünü içinde sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verebilir? A) 3 işgünü B) 4 işgünü C) 5 işgünü D) 6 işgünü E) 7 işgünü 633-) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Sendikalar borçlarını ödeyemeyecek derecede yoksullaşırsa kendiliğinden sona ererler. B) Sendikalar nakit mevcudunun %5’ini kooperatiflere kredi verebilir. C) Sendikalar gelirlerinin %10’unu üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgilerini arttırmak için kullanabilir. D) Sendikalar nakit mevcudunun en çok %30’unu sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak amacıyla kullanabilir. E) Sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına mahkeme karar verir. 634-) Sendikanın zorunlu organlarının birinde yasaklanmıĢ kiĢiye görev verildiğinin tespiti halinde bildirime rağmen görevlendirilen kiĢinin görevine son verilmezse, iĢ mahkemesi sendikanın faaliyetini ne kadar süreyle durdurur? A) 1 aydan 3 aya kadar B) 2 aydan 4 aya kadar C) 3 aydan 6 aya kadar D) 6 aydan 1 yıla kadar E) 1 yıldan 2 yıla kadar

636-) Toplu iĢ sözleĢmesinde tarafların hak ve borçları, sözleĢmenin uygulanması ve denetimi ile uyuĢmazlıkların çözümünü içeren hükümlerin tabi olduğu hukuk dalı hangisidir? A) Normatif hüküm - İş Hukuku B) Kesin hüküm - İş Hukuk C) Borç doğuran hüküm - Borçlar Hukuku D) Zorunlu hüküm - Borçlar Hukuku E) Borç doğuran hüküm - Medeni Hukuk 637-) 10.000 iĢçinin bulunduğu bir iĢkolunda A iĢyerinde 750, B iĢyerinde 2400 iĢçinin çalıĢması halinde bu iĢkolunda toplu iĢ sözleĢmesini yapmaya yetkili iĢçi sendikasının aĢağıdaki koĢullardan hangisini taĢıması gerekir? A) İş kolunda 5000, A işyerinde 375 B işyerinde 1200 B) İş kolunda 1000, A işyerinde 376, B işyerinde 1201 C) İş kolunda 5001, A işyerinde 75, B işyerinde 240 D) İş kolunda 1000, A işyerinde 75, B işyerinde 240 E) İş kolunda 5000, A işyerinde 376, B işyerinde 1201 638-) Toplu ĠĢ SözleĢmesinin normatif hükümleri için hangisi söylenemez? A) Tarafların aralarında anlaşmaları suretiyle düzenlenir. B) Emredici hukuk kuralı niteliğindedir. C) Objektif hukuk kuralı niteliğindedir. D) Maddi anlamda yasa hükmü niteliğindedir. E) Tali kaynak niteliğindedir. 639-) AĢağıdaki durumların hangisinde eda

635-) AĢağıdaki faaliyetlerden hangisi, lokavt için geçerli değildir? A) İşçiler topluca işten uzaklaştırılır. B) İşyerinde sürdürülen faaliyet tamamen durur. C) İşveren veya vekili ya da işveren kuruluşu kararı ile lokavta karar verilir. D) İşveren çalışmak isteyen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta serbesttir. E) Grev kararı olmadıkça lokavta karar verilemez.

davasına baĢvurulamaz? A) Prim uygulamasını toplu iş sözleşmesine uygun biçimde gerçekleştirmeyen işverene karşı B) Toplu iş sözleşmesinde yer alan giyecek yardımını eksik yerine getiren işverene karşı C) Ücretlere zam yapılmaması halinde D) Toplu iş sözleşmesiyle belirlenen ücretleri zamanında ödemeyen işverene karşı E) Kredi faizlerinin yüksekliğini gerekçe gösteren işverenin daha önceden kararlaştırılan ikramiyeyi ödememesi

57

640-) AĢağıdakilerden hangisi, grevi erteleme kararı verebilir? A) Çalışma Bakanı B) İş Mahkemesi C) Danıştay D) Bakanlar Kurulu E) Yargıtay 641-) AĢağıdakilerden hangisi 5510 sayılı SSGSSK‟ya göre kısmi istisnalardan değildir? A) Tutuklu ve hükümlüler B) Çıraklar C) Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olanlar D) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme geliştirme eğitimine katılanlar. E) Niteliği itibariyle bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde, yevmiyeli olarak çalışanlar 642-) AĢağıdakilerden hangisi Genel Sağlık Sigortasında sağlanan hizmetlerin kapsamı dıĢında kalır? A) Koruyucu sağlık hizmetleri B) Analık sebebiyle sağlanan sağlık hizmetleri C) Yardımcı üreme yöntemi tedavisi D) Ağız ve diş tedavileri E) Estetik amaçlı sağlık hizmetleri 647-) AĢağıdakilerden hangisi iĢ hukukunun 643-) Bir toplumda yaĢayan bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenmiĢ kurum ya da kurumlar topluluğuna ne ad verilir? A) Sosyal Hizmet B) Sosyal Yardım C) Sosyal Güvenlik Sistemi D) Sosyal Sigorta Sistemi E) Sosya Güvenlik Hukuku 644) Bir Anonim ġirket bünyesinde yer alan fabrikanın eklentisinde iĢ alan ve bu iĢ için yanında sigortalı iĢçi çalıĢtıran kiĢiye ne ad verilir? A) Alt işveren B) İşveren C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren D) İşveren vekili E) Müdür 648-) Günde 2 saat çalıĢılan bir iĢyerinde ara dinlenme süresi ne kadardır? A) 15 dakika B) 20 dakika C) 30 dakika D) 45 dakika E) 60 dakika yazılı kaynakları içinde sayılmaz? A) Yönetmelik B) Genelge C) Bakanlar Kurulu Kararları D) Resmi tebliğ E) İş sözleşmesi 646-) 1930‟lu yıllara gelindiğinde Türkiye‟de özel kesim önderliğindeki ulusal sanayinin yeterince geliĢmediği ortaya çıktı. Bu durum üzerine 1929 Ekonomik bunalımdan sonra çeĢitli ülkelerde de uygulanan hangi sistem benimsenmiĢtir? A) Liberal ekonomi B) Karma ekonomi C) Sosyalist ekonomi D) Kapitalist ekonomi E) Sosyal ekonomi 645-) Malullük sigortasından yararlanma Ģartları aĢağıdakilerden hangisidir? A) 10 yıldan beri sigortalı olup, 1800 gün prim bildirilmiş olması B) 5 yıldan beri sigortalı olup, 1800 gün prim bildirilmiş Olması C) 3 yıldan beri sigortalı olup, 600 gün prim bildirilmiş olması D) 10 yıldan beri sigortalı olup, 3600 gün prim bildirilmiş olması E) 10 yıldan beri sigortalı olup, 900 gün prim bildirilmiş olması

58

649-) ĠĢverenin iĢçiyi iĢ arama izni sırasında çalıĢtırırsa iĢçinin alacağı ücrete ek olarak iĢçiye yüzde kaç oranında zamlı ücret öder? A) %10 B) %25 C) %50 D) %75 E) %100 650-) Ġ.K.‟da okula devam eden çocukların eğitim döneminde çalıĢma süreleri günde en çok ve haftada kaç saat olacağı hükme bağlanmıĢtır? A) Günde en çok 3 saat haftada 15 saat B) Günde en çok 2 saat haftada 10 saat C) Günde en çok 4 saat haftada 20 saat D) Günde en çok 5 saat haftada 25 saat E) Günde en çok 7 saat haftada 35 saat 651-) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Ücretin en geç 1 ay en erken 1 hafta içinde ödenmesi gerekir. B) İşçi ücretinden yapılacak kesintiler 1 ayda 2 gündelikten fazla olamaz. C) Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulmuştur. D) Seferberlik nedeniyle silah altına alınan gazetecinin 5 ay boyunca ücreti ödenir. E) Çalışma süresinin indirilmesi sebebiyle işçi ücretleri indirilemez.

653-) 10 aylık kıdemi olan bir iĢçinin iĢ sözleĢmesi iĢveren tarafından kötüniyetli olarak feshedilmiĢtir. Bu durumda iĢveren tarafından iĢçiye ödenecek kötüniyet tazminatının tutarı ne kadar olmalıdır? A) İşçinin 12 haftalık ücreti kadar B) İşçinin 18 haftalık ücreti kadar C) İşçinin 24 haftalık ücreti kadar D) İşçinin 10 haftalık ücreti kadar E) İşçinin 6 haftalık ücreti kadar 654-) Aylık ücreti 2.000 TL olan bir iĢçinin kredi borcu nedeni ile ücretinin en çok ne kadarı haczedilebilir? A) 1.000 B) 500 C) 750 D) 400 E) İşçi ücreti haczedilemez. 655-) Fazla sürelerle çalıĢmada her bir saat fazla çalıĢma için verilecek ücret normal çalıĢma ücretinin saat baĢına düĢen miktarın yüzde kaç yükseltilmesiyle ödenir? A) % 100 B) % 75 C) % 50 D) % 30 E) % 25 656-) Askerliği meslek edinmemiĢ Ģahısların,

652-) ÇalıĢma gücünün %80‟inden fazlasını kaybetmiĢ bir özürlünün çalıĢtırılması durumunda bu iĢçinin sigorta priminin yüzde kaçını Hazine öder? A) %25 B) %30 C) %35 D) %45 E) %50

Sendikalar Kanunu‟na göre, silah altında bulundukları süre için üyelikleri hakkında ne söylenebilir? A) Üyelik devam eder. B) Üyelik iptal edilir. C) Haklar devam eder, borçlar sona erer. D) Haklar sona erer, borçlar devam eder. E) Haklar ve borçlar askıdadır.

59

657-) Toplu iĢ sözleĢmesinin imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar, imzalanan sözleĢmeden hangi tarihten itibaren yararlanır? A) Üyeliğinin işverene bildirildiği tarihten B) Sendika üyelik aidatını ödemesinden C) Sözleşmenin imzalanmasından D) Sendikaya üye oldukları tarihten E) Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten 658-) Grev ve Lokavta katılmayacak iĢçilerin isimlerini aĢağıdakilerden hangisi belirler? A) İşveren B) Bölge Çalışma Müdürlüğü C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı D) Danıştay E) İş Mahkemesi 659-) Grevin ilan edilmesinden itibaren iĢyerinde çalıĢan tüm iĢçilerin 1/4'ü hangi makamdan grev oylaması isteyebilir? A) Mahallin en büyük mülki amiri B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Danıştay D) İşveren E) İş Mahkemesi 660-) AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiğini Türkiye İş Kurumu tespit eder. B) Konfederasyonlar en az 3, en fazla 9 üyeden oluşur. C) Genel Kurul sendika ve konfederasyonların en üst zorunlu organıdır. D) İşçi sendikasının üye sayısı 100’ü aşarsa genel kurul delegeler ile toplanır. E) Mali Hesap Defteri sendikalarca tutulması gerekli defterlerdendir. 661-) AĢağıdakilerden hangisi, sendikaların kapatılmasına karar verebilir? A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) Konfederasyonlar C) Bölge Çalışma Müdürlüğü D) İş Mahkemeleri E) Sendikaların denetleme kurulları

662-) AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? A) Bir işçi sendikasına üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. B) Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 işgünü içinde reddedilmezse, üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. C)İşçinin işçi sendikasına ödeyeceği aylık üyelik aidatının üst sınırı işçinin 1 günlük çıplak ücreti kadardır. D)Askeri şahıslar işçi ve işveren sendikalarına üye olamazlar. E) Sendikacılık tazminatının alt sınırı işçinin ücretinin 1 yıllık tutarı kadardır. 663-) AĢağıdakilerden hangisi genel olarak grevin unsurlarından biri değildir? A) Grevi yapacak işçilerin işi bırakması B) Grevin işçiler tarafından yapılması C) Greve, işyerinde faaliyeti durdurmak veya aksatmak amacıyla başvurulması D) İşçilerin aralarında anlaşarak işi bırakmaları E) Grevin bir hak uyuşmazlığından kaynaklanması 664-) Bir iĢ kazası sonucu tedavi gören ve günlük geliri 90 TL olan sigortalıya verilecek günlük geçici iĢ göremezlik ödeneğinin miktarı kaç TL‟dir? A) 90 TL B) 60 TL C) 45 TL D) 30 TL E) 10 TL 665-) AĢağıdakilerden hangisi Toplu ĠĢ SözleĢmesinden yararlanamaz? A) Toplu iş sözleşmesinin teşmil edildiği işyerinde çalışan işçiler B) Taraf sendikanın izin vereceği kişiler C) Taraf işçi sendikasına üye olan işçiler D) Taraf işçi sendikasına üye olmayıp dayanışma aidatı ödeyenler E) Taraf işçi sendikasına üye olmayıp dayanışma aidatı ödemeyenler

60

666-) Sendikalar Kanununa göre, toplu görüĢme aĢaması kaç günle sınırlandırılmıĢtır? A) 30 B) 50 C) 60 D) 90 E) 100 667-) ĠĢçi sayısı 2500 olan bir iĢyerinde Toplu ĠĢ SözleĢmesinin tarafı olan bir sendika, en çok kaç iĢyeri sendika temsilcisi bulundurabilir? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 668-) Sendikaların iç örgütlerini diledikleri biçimde düzenleyebilme özgürlüğüne ne denir? A) Kollektif Sendika özgürlüğü B) İhtiyari Sendika özgürlüğü C) Olumsuz Sendika özgürlüğü D) Olumlu Sendika özgürlüğü E) Bireysel Sendika özgürlüğü 669-) BaĢka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül olan sigortalının, malüllük sigortasından yararlanabilmek için en az kaç yıldan beri sigortalı olup toplam kaç gün ya da daha fazla primin bildirilmiĢ olması gerekir? A) 10 yıl - 1800 gün B) 15 yıl - 1800 gün C) 5 yıl - 900 gün D) 20 yıl - 7000 gün E) 25 yıl - 9000 gün

670-) Bir iĢyerinde 1200 iĢçi çalıĢmakta ve bu iĢçilerden 350 tanesinin talebi ile grev oylamasına gidilmektedir. Oylamaya 900 iĢçi katılmıĢtır. Bu iĢyerinde grev uygulanmaması için en az kaç iĢçinin Greve Hayır yönünde oy kullanması gerekir? A) 601 B) 451 C) 301 D) 251 E) 200 671-) Toplu iĢ sözleĢmesi taraflarından birinin toplu görüĢme için kararlaĢtırılan yere, kararlaĢtırılan zamanda gelmediğini haber alan görevli makam hangi süre içinde arabulucu tayinine gider? A) Derhal B) 6 iş günü içinde C) 30 iş günü içinde D) 60 iş günü içinde E) 90 iş günü içinde 672-) 2006 yılında gerçekleĢtirilen sosyal güvenlik reformu ile mevcut kurumlar aĢağıdakilerden hangisinde tek çatı altında birleĢtirilmiĢtir? A) İş-Kur B) Emekli Sandığı C) SSK D) Sosyal Güvenlik Kurumu E) Bağ-Kur 673-) Ayakta tedavide hekim ve diĢ hekimi muayenesi için ne kadar katılma payı aranır? A) 2 YTL B) 3 YTL C) 4 YTL D)5 YTL E) 6 YTL

61

674-) AĢağıdakilerden hangisi kurumca sağlanamayacak sağlık hizmetlerinden değildir? A) Estetik amaçlı sağlık hizmeti B) Estetik amaçlı ortodontik diş tedavisi C) Yardımcı üreme yöntemi tedavisi D) Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri E) Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri 675-) Genel sağlık sigortasında devletin hissesi yüzde kaçtır? A) % 12.5 B) % 7.5 C) % 12 D)% 5 E) % 3 676-) aĢağıda verilen davranıĢçı kuram ve temsilci eĢleĢtirmesinde hangisi yanlıĢtır A)Klasik şartlanma kuramı-pavlov B)Bitişiklik kuramı-watson,guthrie C)Bağdaşımcılık kuramı-thorndike D)İşaret öğrenme kuramı –tolman E)Sistematik davranışçı kuram-hull 677-) AĢağıdakilerden hangisi klasik koĢullanma ilkeleri ile iliĢkili kavramlardan biri değildir.? A)Bitişiklik B)Hazırbulunuşluk C)Pekiştirme D)Sönme E)Öğrenilmiş Çaresizlik 678-)‟‟Ģartlanma sürecinde Ģartlı ve Ģartsız uyarıcıların verilme zamanının birbirine yakın olması söz konusudur‟‟ Yukarda tanımı yapılan ve klasik koĢullanmanın temelini oluĢturan kavram hangisidir A)Habercilik B)Sönme C)Bitişiklik D)Pekiştirme E)Gölgeleme 679-)AĢağıdakilerden hangisi klasik Ģartlanma yoluyla öğrenilen davranıĢları ortadan kaldırma yöntemlerinden biri değildir A)Alışma(eşik) B)Sönmeyi bekleme C)Karşıt koşullanma D)Sistematik duyarsızlaştırma E)Öğrenilmiş çaresizlik

680-)Ġstenmeyen davranıĢa neden olan uyarıcıları bu davranıĢla uyuĢmayan davranıĢlara koĢullayarak,Ģartlı uyarıcının zayıflatılması ve Ģartlı tepkinin tersi olan davranıĢın ortaya çıkarılmasıdır Yukarda tanımı yapılan kavram hangisidir? A)Karşıt kouşllanma B)Sönmeyi bekleme C)Sistematik duyarsızlaştırma D)Kendiliğinden geri gelme E)Gölgeleme 681-)‟‟ köpekten korkan bir çocuğa,önce oyuncak köpek alınır,sonra köpekle oynayan çocuklar izletilir‟‟ Yukardaki örnekle açıklanan kalsik Ģartlanma yoluyla öğrenilen davranıĢları ortadan kaldırma yöntemi hangisidir. A)Sönmeyi bekleme B)Alışma(eşik) C)Karşıt koşullanma D) Sistematik duyarsızlaştırma E)Karşı karşıya getirme 682-)‟‟……… bir alıĢkanlığın yok edilmesine çalıĢılırken; …………. Bir korkunu ortadan kaldırılması söz konusudur.‟‟ Yukarda boĢ bırakılan yerlere gelecek kavramlar hangisinde doğru verilmiĢtir. A)Eşik yöntemi-Sönmeyi bekleme B)Sönmeyi bekleme-Karşıt koşullanma C)Sistematik duyarsızlaştırma-Sönmeyi bekleme D)Eşik yöntemi-Karşıt koşullanma E)Eşik yöntemi-Sistematik duyarsızlaştırma 683-)Öğrenmede ödül veya pekiĢtirmeyi gerekli görmeyen davranıĢçı kuram ve temsilcisi hangisidir. A)Klasik koşullanma-Pavlov B)Bağlaşımcılık(bağ) kuramı-thordike C)Bitişiklik kuramı-Watson ve guthire D)Edimsel şartlanma kuramı-skinner E)Sistematik davranışçı kuram-hull 684-)‟‟Bu uramda zihinsel bir süreç bulunmaktadır ve yaparak yaĢayarak öğrenme söz konusudur.Bu kurama göre öğrenmenin temel formu deneme-yanılma öğrenmesidir.‟‟ Yukarıda açıklaması yapılan kuram ve temsilcisi kimdir? A)Bitişiklik kuramı-watson B)Edimsel şartlanma kuramı-skinner C)klasik şartlanma kuramı-pavlow D)Bağlaşımcılık) kuramı- thordike E)İşaret öğrenme-tolman

62

685-)AĢağıdakilerin hangisi BağlaĢımcılık kuramının temel ilkelerinden biri değildir. A)Hazırbulunuşluk ilkesi B)Habercilik ilkesi C)Tekrar(alıştırma) ilkesi D)tepki çeşitliliği ilkesi E)Transferde benzer öğeler ilkesi 686-)‟‟Bu ilkeye göre,uyarıcının yol açtığı tepki,organizmayı hoĢnut ederse,uyarıcı ile tepki arasındaki bağ güçlenmektedir.Eğer tepki cezalandırılır ise uyarıcı tepki bağı zayıflamaktadır.‟‟ Yukarda açıklaması yapılan ilke hangisidir. A) Hazırbulunuşluk ilkesi B) Etki ilkesi C) Çağrışımsal geçiş. D) Tepki çeşitliliği ilkesi E) Tekrar(alıştırma) ilkesi 687-)‟‟‟Bu kuram bir davranıĢın;kendisinin ortaya çıkardığı sonuçlara bağlı olarak öğrenildiğini ileri sürer.bu kurama göre birey davranıĢı farklı nedenlere bağlı olarak kendisi baĢlatır ve davranıĢın sonucunda aldığı ceza yada ödüle göre davranıĢı tekrar etmeye baĢlar‟‟ Yukarda tanımı yapılan kuram ve temsilcisi kimdir. A) Edimsel şartlanma kuramı-skinner B) klasik şartlanma kuramı-pavlow C) Bitişiklik kuramı-guthire D)Bağlaşımcılık) kuramı- thordike E)Sistematik davranışçı kuram-hull 688-)‟‟Etrafa bakınmak,ilginç gördüğü bir Ģeyi koklamak,yeni bir yazıcının üzerinde açıklama olmadığı halde tuĢlara basmak.‟‟ Örneklerde verilen davranıĢ Ģekli hangisidir. A)Tepkisel davranış B)Deneme-yanılma C)Bitişiklik D)Edimsel davranış E)Alışma

689-) Bir davranıĢın tekrarlanmasını yada davranıĢ sıklığının artmasını sağlayan sonuca--I------denir. Belli bir davranıĢla ilgili pekiĢtiricinin ortadan kalkması sonucu davranıĢın unutulması—II-denir. Belli bir davranıĢın ardından,olumsuz bir uyarıcı verilmesine-------III----- denir. I_II_III ile nuralandırılmıĢ yerlere hangi kavramlar gelmelidir. I II III A) ceza sönme pekiştirme B) pekiştirme sönme ceza C) pekiştirme ceza sönme D) sönme pekiştirme ceza E) ceza pekiştirme sönme 690-)‟‟Bu kurama göre dıĢsal uyarıcının etkisi uyarıcı yok olduktan sonra devam etmektedir.geleneksel uyarıcı-tepki sıralaması uyarıcı-uyarıcı kalıntısı-tepki olarak değiĢtirilmiĢtir. Yukardaki açıklması yapılan kuram ve temsilcisi kimdir. A)İşaret öğrenme kuramı-tolman B)Bağlaşımcılık kuramı-thorndike C)Sistematikd.kuramı-hull D)Sosyal –bilişsel öğrenme kuramı-bandura E)Edimsel şartlanma kuramı-skinner 691-)Öğrenmeyi çevreyi tanıma ve keĢfetme süreci olarak tanımlayan kuram ve temsilcisi hangisidir? A) Sistematikd.kuramı-hull B)Sosyal bilişsel öğrenme kuramı-bandura C)Gestalt öğrenme kuramı-koffa D)İşaret öğrenme kuramı-tolman e)İç görüsel öğrenme kuramı-köhler 692-)Organizmanın kendisini en kısa biçimde hedefe ulaĢtıran yöntemi seçmesine ne ad verilir? A)En az çaba ilkesi B)Gizil öğrenme C)Beklenti öğrenme D)Dolaylı öğrenme E)Hazırbulunuşluk 693-)KiĢinin öğrenme amacı olmadan,farkında olmadan yada istemeden gerçekleĢen öğrenmeye Gizil(örtük) öğrenme denir.bu kavramı geliĢtiren kuramcı kimdir? A)Skinner B)Hull C)Köhler D)PaVLOV E)Tolman

63

694-)Tolman tarafından savunulan bir görüĢ olup buna göre;organizmanın bir uyarıcıya tepki vermesinin ardından yeni bir uyarıcının ortaya çıkması durumda,organizma aynı uyarı-tepki iliĢkisinin ardından ikinci uyarıcı durumla karĢılaĢmayı beklemesidir. Tanımı yapılan kavram hangisidir. A)Gizil öğrenme B)Enaz çaba ilkesi C)Beklenti öğrenme D)Karşılıklı belirleyicilik E)Sembolleştirme 695-) I-Çevresel değiĢkenler II-Bireysel değiĢkenler III-Ara değiĢkenler, IV-Ceza Yukardakilerden hangileri,tolman‟a göre öğrenme sürecini etkileyen faktörlerdir. A)I-IV-V B)II-III-IV C)I-II-III D)IV-V E)I-IV-V 696-) Bu modelin kurucusu her zaman kiĢinin kendi kendini pekiĢtirmesi gerekmediğini,baĢika insanların davranıĢlarını ve sonuçlarını gözlemleyerekte öğrenmenin gerçekleĢebileceğini belirtmiĢtir. Yukarda tanımı yapılan kuram ve temsilcisi kimdir? A)Sosyal bilişsel öğrenme kuramı-bandura B)iç görüsel öğrenme kuramı-köhler C)Gestalt öğrenme kuramı-Wertheimer D)Sistematik davranışçı kuram-hull E)İşaret öğrenme kuramı-tolman 697-) I-YaĢantı,öğrenmenin temel nedenidir II-pekiĢtime III-ceza IV-Geribildirim V-Gizil öğrenme Hangisi veya hangileri sosyal biliĢsel öğrenme kuramı ile davranıĢçı kuramlar arasındaki ortak noktalardır A)I-V B)I-II-III-IV C)II-III-IV-V D)yalnız III E)yalnız V 698-)AĢağıdakilerden hangisi sosyal-biliĢsel teorinin ilkelerinden biri değildir? A)Karşılıklı belirleyicilik B)Sembolleştirme C)Dolaylı öğrenme D)Öngörü kapasitesi E)Anlamlandırma

699-) I-Dikkat, II-davranıĢı sergileme III-Motivasyon IV-Hatırda tutma Banduraya göre gözlemleyerek öğrenmenin ve bunu gerçekleĢtirmenin birbirine bağlı 4 aĢaması bulunmaktadır. AĢagıdakilerden hangisinde bu doğru olara sıralanmıĢtır. A)I-III-II-IV B)II-III-I-IV C)IV-III-II-I D)I-IV-II-III E)I-II-III-IV 700-) KiĢinin görevlerini yerine getirmek ve üretebilmek için eylemlerini organize etmek ve yürütme kapasitesine sahip olduğuna inanmasıdır. Bu kavram aĢğ. Hangisinde verilmiĢtir. A)Özyeterlilik algısı B)Karşılıklı belirleyicilik C)Öz düzenleme kapasitesi D)Öz yargılama kapasitesi E)Öngörü kapasitesi 701-)AĢağıdakilerden hangisi öz yeterlilik inancını etkileyen psikososysl süreçlerden biri değildir. A)Bilişsel süreçler B)motivasyon C)dikkat D)duygulama süreci E)seçilen süreç 702-) AĢağıda verilen kuramlar ve temsilcilerinden hangisi davranıĢçı kurama aittir. A)İşaret öğrenme-Tolman B)Bitişiklik kuramı-Watson-guthire C)İç görüsel öğrenme ve problem çözme-köhler D)sosyal bilişsel öğrenme-bandura E)gestalt kuramı-wertheimer,köhler,kofka

64

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful