9. sıNıF

GEoMETRı
KoNu ANLATIMIı

Maıla

Eğıtam Bakanlığı Ta|im ve Terbiye Kurulu Başkan|ığı'nın 11.09.2009 tarih ve

151 sayılı kararı ile kabu! edilen programa uygun olarak hazırlanmıştır.

Nevzat ASMA
www,neuzatasma.com

Halİt BıYıK
www.halitbİyilçcom

3EşEN ru

w

-$H-''

ü*$j"#,.İğffi

ffi

ffitrB

Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemİyle çoğaltıIması, yaylmlanması ve depolanması yasaktır.

Bu kltabın tüm hakları yazarlarlna Ve Esen Basın Yayın Dağıtım Limitet Şlrketi'ne aittir.

Genel Müdür
Teme! Ateş

Genel Koordinatör
Akın Ateş

Eğitim Koordİnatörü - Editör
Nevzat Asma

-

Halit Bıyık

Dizgİ, Grafik, Tasarım

Esen Dİzgl Servlsl

ffi
U

sE;SEN
87

isteme Adresi

ESEN BASıN YAY|N DAĞıTıM LTD. ŞTı. Bayındır 2 Sokak No.: 50/ 11 Kızılay / ANKARA
tlf.: (0312) 417

43 - 417 65

.

faks: (0312) 417 1578

ısBN

978-gU-777 -91 -9
Basım Tarihi
Ankara, Ekİm 2009

Baskı
AYDAN YAYlNcıLlK
Sanayİ Ticaret Limited Şirketi (0312) 385 00 42. lnfo@aydan-ltd.com.tr Ankara.- 2009

on soz
aa aa
Sevgili Öğrencİleı

Bu kitap, Milıi Eğitım Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığt'nca kabul edilen orta
Öğretim 9. Sınıf Geometri Dersi Öğretİm Programı'na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu program; lise türIerinin hepsinde de ortak olup, yeni sınav sistemine göre YGS ve LYS'de sorulan Geometri

sorularını kapsamaktadır. Ayrıca, ağır!ık|ı orta öğretim başarl puanınln etkisi ünlversiteye giriş puanının hesaplanmasında çok fazla olup bunun telafisi mümkün değildir.
Bu sebepten dolayı;

r' r' J/

Bu kitap, 9. sınıf öğrencileri İçin okuldaki Geometri dersİne yardımcı ve YGS-LYS sınavlarına

yönelik hazı rlanmıştı

r.

9. sınıf Geometrİ dersinİn konuları içinde yer alan temel kavram ve bilgİler, gereksİz delay-

lardan uzak, açık, anlaşılır ve özlü bİr anlatım şekli İle verilmiştir. Bu kitap, 6 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümde konu anlatımından sonra; konunun daha İyi anlaşılması içİn çok sayıda çözümlü örnekleı a!ıştırmalar,yazılıya hazırlık soruları, YGS-LYS'ye yönelİk testler ve konu ile ilgili üniversİteye giriş sınavlarında çıkmış sorular ve çözümleri bulunmaktadır.

Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat geçirmenİz dileğiyle...

Bu kİtabın hazırlanmasında kontrol yaparak bİze katkıda bulunan Zeynep Tufan, Çağla Yüksel Kargacı ve Elmas Öcat'a teşekkür ederiz.

Gan,

.

Nevzat ASMA
www.nevzatasma.com

Halit BıYIK
www.halitbiyik.com

ıSTlKLAL MARŞı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hi6l! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celAl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra hel6l... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklill!

Bastığın yerleri 'Toprak!'' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedl? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şühedil! CAnı, cAnAnı, bütün Varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdil. Ruhumun Senden, iıahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nilmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstİjnde benim inlemeli.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşanm. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın 6fAkını sarmşsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!'dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayAsızca akın. Doğacaktır Sana va'dettiği günler Hakk'ın... Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.

o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerfhamdan, iıehi, boşanıp kanlı yaştm, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'ştm; o zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hi6l! olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helAl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlill: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istikl1l! Mehmet Arıt

ensoy

ATATü RK'üııı GENçı-IĞ
ve müdafaa etmektir.

r H irngrsi
Bu temel, senin, en
kıymetli

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istikl1lini, Türk cumhunyetini, ilelebet. ınulıafaza
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegAne temeli budur.

hazinendir. istikbatde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici,

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklAl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkAn ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkAn ve şerait, çok nAmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. lstiklAl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün ordulan dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün

bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak uzere. memleketin dahilinde, iktidara sahip
olanlar gaflet ve dal1let ve hattA hıyanet içinde bulunabilirler. HattA bu ıktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleilfle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde

harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlAdı! lşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen" Türk istiklAl ve
cumhuriyetini kuı'tarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

ffi t
sş &

#5

ffi'.f- ##'ry

ğ'.

r

Teorem KoordinatSistemi. NoktaArasındaki Uzaklık Doğru Parçası Bir Doğru Parçasının orta Noktası . . lşın.. ..... Alıştırma|ar_1.. Uzay, Düzlem ikı Dogrunun Bİrbirİne Göre Durumları iı<ı Düzıemin Birbirine Göre Durumları Alıştırmalar_2.. Açı, Yönlü Açılar. Rçı Ölçu Birimleri Açıortay,Açı Çeşitleri... . Alıştırmalar_3.. Yöndeş, içTersve DışTersAçılar.... Kenarları ParalelAçılar Kenarları DikAçılar
Terim, Önerme, Aksiyom ve
iı<ı

. Botui,r

GEoMETRıK

]GVRAMLAR

....9
. . . 10

.....12
....16 ......18
.. ..

..10 ....11
. . 13

..15

. . 19 .

....23
..

.22

...30 ......31

......26 ....28 ......2g

.24 . . .25

Tesl

Yazılıya Hazırlık Soruları _ 1, 2

Alıştırmalar4.. - j.2,3. /. 5

.

2. BOtUlil
Analitik Düzlem
iı<ı

DoĞRUNUN ANALıTIx iruceLENMEsı

r.ıokta Arasındaki Uzaklık

OrtaNokta...
Bİr Doğru Parçasını Belli oranda Bölen Noktalar

Alıştırmalar_l . .
Bİr Doğrunun Eğİm Açısı ve Eğim|.
|kı

Noktası Verilen Doğrunun Eğİmİ

Doğrunun Denklemi

Özel Doğru Denklemleri. . . irı oogrunun Birbİrİne Göre Durum|arı
Alıştırmalar_2.
Bir Doğrunun
iı<ı

Grafiğİ
.

.

... . .

.

oogru ArasındakiAçı.

Bİr Noktanın Bir Doğruya olan Uzaklığı .

.

Paralel ixı ooğru Arasındaki Uzaklık
Simetrİ

Alıştırmalar-3.
-[est

.

-

1. 2, 3, 4, 5,

6,7. 8, 9,

10

Yazılıya Hazırlık Soruları

-

1, 2
.

Üniversiteye Giriş Sınav Sorutarı ve Çözümleri.

UçGENLER
Çokgen. ÜçgenÇeşitleri. Üçgende Yardımcı Elemanlar Üçgende Açı Bağıntıları.
Bİr Üçgende Açıortayların oluşturduğu

....

135

....136
...138
. . 139 . 140

Açılar
Bağıntılar....

....

.1u

:

A|ıştırmalar_1

..

...152

Üçgenlerin Kenarları ileAçılarıArasındakİ

.....157
..158

Eşİtslz|iği. Alıştırmalar_2.. DikÜçgen PisagorTeoremi Öı<ııt aagıntıları Alıştırmalar_3.. '/,8,9 i : ..i . t. :'i .l I r,. 6i. Yazlrya Hazırlık Soruları _1,2
Üçgen
Ünİversiteye Giriş Sınav Soruları ve Çözümleri. .

...162
..164

...164

...174 ...176
. . . 181

.

......199 ..... .2o3

Kavramlar Çemberde Kirişin Özellikleri Çemberde Teğetin Özelliklerİ Teğetler Dörtgenİ çemuerin Birbirine Göre Konumları Alıştlrmalar_1 .. ÇemberdeAçılarveYaylar..... MerkezAçı, ÇevreAçı .. Teğet-KirişAçı .. DışAçı Kirişler Dörtgeni Çemberin Uzunluğu (Çevresi) Alıştırmalar_2.. -Iı;i.' i, ?-, ij, ,i, 5' 6 . . . Yazı|ıyaHazırlıkSoruları _1,2
Çemberde Temel
İı<ı

. iei.ııi,i}jiir$

çEMBER

..

.....227
..

.228

.. ..229
.. . ....

.232
.234

.234

...237 ....239

......239
..244

.....28
...251
.

.252
.257
-269

...253

Üniversiteye Giriş Sınav Soruları ve Çözümleri..

.

.273

323 ..2 Ünİvorsiteye Giriş Sınav Soruları ve Çözümlerİ..391 .:. Dİk Prlzmaların Alanı ve Hacmi .6 YazılıyaHazırlıkSoruları Küre.2 Yazılıya .... ..309 ..315 . Küp. ... Düzgün Pİramİt Düzgün Piramidin Alanı Düzgün Dörtyüzlü Alıştırmalar4. . .2 ÇözümIeri... 6. .359 ...392 .393 ... .331 .. Alıştırmalar.1.....'.... Botutl Yön|ü Doğru Vektörler..363 ....... Alıştırmalar_2.2.397 .. 318 ...... ..ffiffiffi 5. DikPrizma KATı cİsiı..306 .4... . : . lrıvertortn Lineer Bağımlılığı ve Uneer Bağımsızlığı .. .....U7 ... Test... Alıştırmalar-€.. ..4o7 ..". Koni . Alıştırmalar-3..399 Hazırlıİ< Soruları - 1. ...j.....411 ...... .. ..5... iıı vertortın Toplamı ve Farkı Bİr Vektörün Bİr Reel Sayı lb Çarpımı ircveı<toron Paralelliğİve Dıkııği Biıim Vektör VektörlerinlineerBileşimİ . Analitİk Düzlemde Vektör.. -1....g87 ..... Parçası DüZLEMDE VEıfiöRLER ...346 ÜniversİteyeGİrişSınavSoruları ve :.. Piramİt.334 Alıştırmalar-7...... ..... BotUm Prizma... .340 ..1..317 ...... ...u2 .302 . DikdörtgenlerPrizmasl.3...326 ...301 Alıştırmalar-1.... Test.rıı_ER..393 394 396 398 .395 ..305 ......!.388 . İrı vettorunEşitliği.32o . .. .. . . 304 .j.... Silinclir Alıştırmalar-5.

Geometrik Kovromlor 'ilt ıl+ il+ lı+ ıl+ il+ rrr) Nokto. Düzlem lşın Doğru porçosl iki noklo orosındoki uzoklık Orto nokto Bir doğru ile bir düzlemin durumlorı ikı duzlemin durumlorı rl+ ıır} Açı. Doğru. Açının ölçüsü Açı çeşitleri .

C noktalarına karşılık gelen reel sayılar sırasıyla -3. Bir kalemin kağıt üzerinde oluşturduğu iz nokta ile ilgili fikir verebilir. B(0) ve C(4) biçiminde göste_ B(0) noktası verilen sayı doğrusunun başlangıç ----> | noktasıdır. t. A noktası / doğrusu üzerinde ise A e l biçiminde gösterilir. Doğruluğu ispatlanabilen önermeler teoremdir. Bu sözcüklere o bilim dalının terimi denir. . Şekildekisayı doğrusu üzerinde bulunan A.* Farklı iki noktadan bir doğru geçer. AB . yine sezgisel bİr kavram o|up. B. Terimleri tanımlamak için. İspatlanamayan. noktalarından geçen doğru AB biçiminde uzaklığı ve bir doğru parçaslnın uzunluğunu bulurken mutlak değer ve mutlak değerin özelliklerinden yarar- Doğrularl. Koordinat sisteminde. Noktanın eni.TERiM VE TANıMslz TERıM Bilim dallarınln tamamında konuşma dilinin dışında özel anlamları olan sözcükler vardır. / doğrusudur. boyu ve yüksekliği yoktur. C noktası 1 doğrusu üzerinde değiIse C e ( biçimin- öNrnmı. doğru ve düzlem geometrideki tanımsız terimlerdir. Bir doğrunun herhangi bir denir NOKTA Nokta. (. daha önce tanımlanmış te_ rimlerden yararlanmak gerekir. d AB gibi harflerle gösterebiliriz. p önermesi teoremin hipotezi. AKsiYoM VE TEoREM de gösterilir. Nokta. = q biçiminde KooRDıNAT slsTEMı Her noktasına bir reel sayı eşlenen doğruya sayı doğrusu ya da koordinat sistemi denir. x sayıslna ve A(x) A noktasına karşı|ık gelen noktasının koordinatı biçimİnde gösteri|ir. doğrusu Veya lanacağız. Önermeter. p Ve q önermeleri için bir teorem p ifade edilir. Yukarıdaki doğru. A reel sayı x ise. k. noktalar küme_ si olarak ifade edilebilir. ispatına gerek görülmeyen ve doğru kabul edilen önermeler aksiyomdur. ııö Bir doğru üzerinde en az iki nokta ve dışında en az bir nokta vardır. Doğru. 0 ve 4 olduğundan A(-3) rilir. Doğru veya yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Bu durumda tanımla_ ta C -a-- B . Dolayısıyla mutlak değer kavramını Ve özelliklerini hatırlayal ı m. İki nokta arasındaki AveB gösterilir. q önermesi de teoremin hükmüdür.. aksiyomlar ve teoremler olmak üzere İkiye ayrlIırlar. DoĞRU Geometrideki tanımsız terimlerden biri de doğrudur. .-'''t A namayan bazı terimler ortaya çıkar. geometrİdeki tanımsız terimlerden biri olup sezgisel bir kavramdır. Bu terimlere tanımsız terim denir.

. biçiminde tanımlanır. Çözüm Aradığımız nokta B(x) o|sun. =3+lx_(_2)|=3 + lx+2l =3 =x+2=3 v x+2=-3 :lX=1 v X=-5 OlUf. x<o o|arak tanımlanır.Geometrİk Kavramlar . dır... r.+ A=B<+lABl =0 . .a ise ise Sayı doğrusu üzerinde' A(-2) noktasına 3 br uzaklıkta bulunan noktaları bulunuz.D lx + yl < lxl + lyl rx I s.irıınİ . x>0 [-x .br B muTıAK oeĞıniN özrı. (aeR+) (aeR+) 3 } x öımx ı >a+x>a V xS-8. . sa=9-asxsa.D önınx ^(_2') ı br dİr? Fl =İi . lABl =ı5-2ı =3br olur.ı aclx! <b+a<x<b v {<x<-a (a.lyl A(2) ve B(5) olduğundan. (aeR+) z s z iJl - (-2)ı = l3 + 2l =5 br olur. b Çözüm lABl =5=+lx-(-2)l =5 e R+) +lx+21=5 İri Norrı ARASıNDAKı uzAKtlK İki nokta A(a) Sayı doğrusu üzerindekİ gösterİlip ve B(b) olmak +x+2=5 v x+2=-5 +x=3 v x=-7 olur. ....ı. l-Xl = lXl lx. bu noktalar arasındaki uzaklık lABl biçİminde öırıx ı lABl [u-a.bl olduğundan lABl = lBAl dır.UIUTIAK DECER x gerçel saylsının mutlak değeri öıılx ı A(2) ve B(5) noktaları arasındaki uzaklık kaç br dir? Çözüm lxl ={ I x. D . üzere.0*o) ve B(3) nokaları arasındaki uzaklık kaç Çözüm lxnl = lxln ı. b>a =1"-.br A -3-2-101234 A(-2) ve B(3) olduğundan ıı\Bl = ı3 B _ yr > rxr _ ryr ı} ıı} ö lxl lxl lxl =a+x=a V x=-o. A -1 0123456 3.) lb ıABı .al = la . . A(-2) ve B(x) noktaları arasındaki uzaklık 5 br ise değerlerini bulunuz. .yl = lxl.

Yukarıda uç noktaları Uç noktalarının koordinatları A(a) Ve B(b) olan AB doğru parÇaslnln uzunluğu.fZ+ 1l = 3 = lg ="=1olur. O halde. x+2=2(x-7) v x+2=-2(x-7) x+2=2x-14 v x+2=-2x+14 x-16 v x=4 olur. c/j ) tw \3/ . B(2) noktasına olan uzaklığının 2 katı olan ve [AB] üzerinde bulunan nokta nedir? l ' b '|a A(4) . A ve B noktaları araslndaki uzaklığa AB doğru parçaSlnın uzunluğu denir ve lABl biçiminde gösterilir. İnceleyiniz' Sayı doğrusu üzerinde. B(2) + lABl 12 - (-3)l = 5 ^(+) A(a + B/q\ +lABl = \21 B(a _ 4) 5--3 -4 2 2 = 2).fu A(1_. B(n+Z) _ ('tr _ 1l| = ıABl = l'tr + 2 + lABl =|fr +Z. olacağından. A(-3) . . lABl = lb _ al dır.frr.4l =3 Aradığımız nokta C(x) olsun. A(_3) noktasına olan uzaklığı. Cöıüın C noktasının koordinatı lACl lACl = lx + = x o]sun. B(3-/3) + lABl _ . C(4) veya C(16) bulunur. + lABl +lABl lACl = lx -(-3)l = lx + 3l ıa_ a _ @ + 2|| =X*3.fg _ (ı _ +lABl =13_ 'Et +lABl =13-11=2 "B_ı*frl öıxıx z DoGRu PARçASı Bir doğrunun A ve B nir Sayı doğrusu üzerinde A(_2) gibi iki noktası ile bu noktalar ve B(7) olmak üzere.Geometrik Kavramlar öııır g öııııx c Aşağıda bazı doğru parçalarlnln uç noktalarlnın koordinatları ile bu doğru parçalarının uzunlukları verilmiştir. (2-x>0) lACl = =la-4-a-21 +lABl =l{l =6 2lCBl =+ x+3 =2(2-x) 9 =x+3=4-2x =3x=1 ^(n _1). B(1) + lABl = 11 = . 3 o halde. = 2l ve lBCl + lx -71 2lBCl + lx 2l = 2lx-71 A ve B olan [AB] çizilmiştir.. lACl nuz. = 2lBCı eşitliğini sağlayan C noktalarını bulu- arasındaki noktalar kümesine AB doğru parçası de- ve [AB] biçiminde gösterilir. (x+3>0) lCBl =12-xl=l-x .

B(2) ve C(a _ ı) olmak üzere. =lx+1-21= lx-11 lCDl = l2x_3 _ 5l = l2x _ 8l lABl [AB] =[CD] olacağından =lABl =lCDl lx _ 1l = l2x _ öıı. 3 1=_f + x +2=-3+x=x=5 _ bulunur. Bu kümey a I_2. Uç noktaları A(-1) ve B(7) olan [AB] nın orta nok- tasının koordinatını bulunuz. A-{x: xe R ve lx-21<4} kümesine karşılık gelen noktalar kümesini bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.6] biçiminde de Ve 8(6) öıxıx ıo gösterebiliriz. C(3) lCDl dir. [AB] = [CD] <+ lABl = biçi= [CD] o ha]de. bulunuz. tAB] nln orta noktası C ise a kaçtır? A(a _ 8l x-1=Zx-B v x-1=-(2x-8) x=7 v X=3 bulunur. Eş D9ĞRU PARçAIARı doğru [AB] nın orta noktası C(x) ise Uzunlukları eşit olan iki doğru parçaslna eş parçaları denir. a_1=a-?+2+Za_2=a c e3= 2 olur. ACB axb lACl lBCl lx - 2l < 4 = -4 < x- 2<4 + -2< x<6 =lx-al =X-? =lb-xl =b-x lACl =lBCl +x-a=b-x +2x=a+b+x=9P Z. IAB] Ve tCD] eş doğru parçaları [AB] minde gösterilir. B(b) ve [AB] nın orta noktası C(x) olsun.Geometrik Kavramlar öııı:x g gin ooĞRU PARçAslNlN oRTA NoKTAsı A(a). öırır ı ı A(-3) . yukarıda- ki şekilde çizildiği gibi uç noktaları A(-2) olan AB doğru parçasıdır. .ı:x ız 2). oırr. x _ _1+7 - 2 = 3 olur. dır. c(5)' D(2x _ 3) olmak C ise x kaçtır? tAB] =tCD] ise x değerlerini İizere. B(x) ve C(1) olmak 'tizere öıxıx e A(2)' B(x + tAB] nın orta noktası 1). _2 < x < 6 koşuluna uyan noktalar kümesi.

B(y) ve C(z) olmak üzere B noktası A ile C oRNEK ı 3 arasındadır.( x<y<z ise.. B ve C ol- mak üzere. _1 < x < dir.Geo|nCtrik Ki]Vı i-l n] ia.) arasında ise -. A(x). (.) ve .f.) ". 1 ve .2 ve 17 Z=).. A ile C A(_5)' B(2x _ 3) Ve C(3) olmak üzere. lACl in alabileceği tam sayı de- =lx-11=X-1 ğerlerini bulunuz.r. B(x _ 1) noktası. lABl + lBCl = lACl ise dır denir. o (_.) olmak üzere. (. Bir l doğrusunun üzerindeki üç nokta A. B noktası A ile C arasında- ORNEK I5 A(1) ve B(11) olmak üzere C noktası A ile B ara- ABC . olacağından X z koşuluna uygun tam sayıları 3 tür. sında bulunup ' ]l:1 : ! lcBl 3 ı<oşuıunu sağlıyosa C nok- tasının koordinatını bulunuz.ı' ARADA OIMA oRı{EK l4 B(x _ 1) sıA ile C ^ (-. A(_5) ve C(3) arasında ise lACl z x-1 lCBl 3 11-x 2 3 -5<2x-3<3=-2<2x<6 +-1 <x<3 olur. B(2x _ 3) noktası.x-1< t. . 2 3 koşuluna uygun x tam sayılar 0. +3x-3-22-2x eX=5 olur. lBCl =111 -xl =11 -x olur. . 1.r. B nokta- arasında ise x in alabileceği tam sayı de- ğerlerini bulunuz. arasında ise x B noktası C noktasının koordinatı x olsun. xYz ' .

. biçiminde ifade edebiliriz. o halde aradığımız küme 1*. ifade edilen [oA ile [oB aynı ışındır. doğru parçası Ve ışınlar verilmiştir. '. Bu ışın [oA bıçıminde gösterilir. +. OA ab Yukarıdaki ışını [a. doğru parçası) ' -f AB CAB Yukarıdaki şekilde ifade edİlen [AB ve [AC ışınlarına zıt ışınlar denir. halde bu küme [AD v IBC dir. öıxıx ı z Aşağıdaki şekillerle bazı doğru.". IAB (AB ışını) (AB) (AB doğru parçaslnln iç noktaları) öıx:r ıc N = {x: x e R ve lx - 2l > 3} kümesine karşılık gelen noktalar kümesinİ bulup sayı ekseni üzerinde gösteriniz. Bu durum [oA [oB biçiminde gösterilir. İnceleyiniz.ım =+ lx-21> 3 x +x>5 v xs-1 [5' -2> 3 v x-2 s-3 dir. = tAB] (AB .".ceome]lf luul*l ışıN Bir doğru üzer|ndekl başlangıç noktası o noktası ile o noktasının aynı DABC 5 tarafında bulunan bütün noktaların kümesine. başlangıç noktası B(5) olan BC ışınlarının birleşimidir. OA Başlangıç noktası A(-1) olan AD ışını ile. -1]v +-) kümesİdir.. AB AB (AB doğrusu) (/ doğrusu) OAB -J Yukarıdaki şekilde. (AB] (AB doğru parçasından A çıkarılmış) .i. o Yukarıdaki şekilde başlangıç noktası o ve üzerindeki bİr noktası A olan ışın çizilmiştir. o olan ışın denir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü 9ıbı N kümesİ. tAB) (AB doğru parçasından B çıkarılmış) .

M-{x:xe R ve 11 -2xl s3) d. D(./3) A(x+1) B(s-^/3) Aşağıdakİ kümelere karşılık gelen noktalar kü(f J z mesini bulup sayı doğrusu üzerinde gösterİniz. Sayı doğrusu üzerinde.(. H={x:xe R ve l3x-21s2\ U) UJ A(-3) ve B(x + 1) olmak üzere lABl kaçtır? =6isex -10 veya 2 c. B(o) ' a(. Sayı doğrusu üzerinde uzaklığı doğrusu üzerinde gösteriniz.) noktasına oIan . (. . 2. -4 veya 2 2x+1 x+3 A(2)' B(x + 1).) . N={x:xe R ve 4-lxl>2} z b.) = TJJ a. K={x:xe R ve lx-2ı>-1 } Sayı doğrusu üzerinde A(-1) noktasına uzak!ığı 3 birim olan noktaları bulunuz. A(-2) l A(_. lABl =IBCI =lCDl =2birimdir. Aşağıdakitabloda uç noktaları verilen doğru parçalarının uzunluklarını bulunuz. c(5) B(-2) B(0) A(-3) A(1-. A(-1) Ve B(3) olmak tjzere lACl = 3lBcı eşitliğini sağlayan C noktalarını bulunuz. B(x-€) ^G) .6) noktaıarını sayl 6. c(2). Buna göre A noktasının koordinatı kaçtır? iiiıiİI' ı0 ]i!ii:i.ALışTıRilALAR _ 1. A A(-3) A(1) B B(1) IABI 7.) noktasına olan uzaklığına eşİt olan noktayı bulunuz. C(4) olmak üzere A ile B araslndaki uzaklık B ile C arasındaki uzaklığa eşit ise x kaçtır? Yukarıdaki şekilde. .

A A(2) B A ile B nin orta noktası gerçek|eyen C noktalarının koordinatlarını bulu- lBcl ı ko9ulunu = ffi 7 c(Ş1veya c1z.Geometrik Kavramlar 10.) . M = {x: x e R ve 11 _2xl > 5} kümesine kaşı- lık gelen noktalar kümeslni bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. B(4).) ^(-*) A(2-x) .tAc [BAu[BC=AC [BA] 12.iii!i. l 14' A(-1) ve nuz. 2 I cr 16.2) u tr [ABu[BC=[AB IABnIBCI=[BC] ':::İat' / _ .(. Aşağıdakitabloda koordinatları lerinin orta noktalarını bulunuz. [CD] nın orta noktası P.) B(x+4) I 15.(._ l / lİ!!i !!:ı: . verİlen nokta çift.n z. B(3) olmak Üzere. B(6) A(-1) B(s) ^(. z J 11.(*)ve C(x + 1) olmak üzere. A(x + 1). ^(-.)' . [KP] nin orta noktası T(2) ise x kaçtır? -1 z UJ a tU Yukarıdaki sayı doğrusu üzerİndeki noktalara göre aşağıdakİ ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara "D' yanlış olanlar için "Y' yaz. c(6) ve D(x) olmak üzere [AB] nın orta noktası K. [AB] nın f v [BC] = [ACt orta noktası C ise x kaçtır? _9 8 tr tr [ABn[BC=[BC [BAn[BC=[AC] 13. 7 ı ı [AB ı-ı tBc -.. A(-1). B(-1) ve C(3) olmak üiere A noktası B ile C arasında ise x hangi aralıkta değerler alır? (-2.

. Yukarıdakİ şekilde. B noktaları hem doğrusal hem düzlemseldir. A a Düzlem Geometrldeki tanımsız terimlerden bİri düzlemdİr. L. uzAYDA ooĞnu vE DÜztEtltER oüzı. L. B. c. P 2.ırr oLuşTuRftrA KoşuttARı 1. F. Kalınlığı yoktur.Geometrik Kavramlar |JZAY. F. Elİnİzdeki kitap sayfasının yüzü odanızdaki duvarın yüzü size düzlemle İlgili bir fikir verebİlİr. Bir dogru iIe dışındakİ bir nokta bir düzlem belirtİr. Uzay Bütün noktaların kümesine uzay denir.lJ IJJ z 3. Düzlemlerİ R Q' R gibİ harfIer|e gösterİr|z. Kesİşen İki doğru bİr düzlem belİrtir. P dİzlemi Paralel iki doğru bir düzlem belİrtir. D. ğınıx ıı 4. K. P E. bir düzlem belirtİr.iilllıa ]ıiiii. N.: . M. Düzlem sınırsızdır. k A. cr k <--_-_------------ l z J a ı. :.K noktalan hem doğrusal hem düzlemse|dir. E noktaları düzlemseldir. A. M noktaları düz|emseldİr. K noktalan düzlemseldir. Doğrusal olmayan üç nokta.

Doğru düzlemin üzerinde olabilir. P Yukarıdaki şekilde belirtilen doğrulardır. k = (. 4 E J ıl. k ve / doğruları. Bir doğru İle bir düzlem bir noktada kesişebİlir. Doğru düzleme paralel olabilir.: . doğ_ ru ile düzlem çakışıktır biçiminde ifade ederiz. k ı Kesisen Doğrulor Aynı düzlemde bulunan farklı İki doğrunun bir ortak noktası Varsa bu doğrular kesişen doğrulardır. ise k ile / çakışık doğrulardır.Geometrik Kavramlar İxİ ooĞnuNuN ıİnıiniNE GöRE DURurvltARı Porolel Doğrulor Aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen doğrular paralel doğrulardır. Bu durumu. ı. z Çckışık Doğrulor Bir P düzleminİn iki doğrusu k ve / olmak üzere. k. a LU z LIJ 7 P k ı P Aykırı Doğrulor Aynı düzlem içinde bulunmayan Ve birbİrinikesmeyen iki doğruya aykırı doğrular denir.ii!Il' ıg ]|i!i. lıı. cönı DuRuMtARı ıin ooĞRu ıtE gin oüztErvııN ıinginiNı . aykırı .

ABD ve BCD düzlemleri oluşur. bu düzlemi Enaz: n+1 En çok : bölgeye bcilgeye ayırır. 4 nokta en İazla c(4' 3) kadar düzlem gösterir. . 3) tane düzIem gösterir.Geometrik Kavramlar öıııır Çözüm ıı Doğrusal olmayan 4 nokta en az kaç düzlem gösterir? Bir düzlem içindeki farklı n tane doğru. ABC.3)= (. zı 4 nokta aynl Bİr düzlemdeki x doğru düzlemi en çok 16 bölgeye ayırdığına göre x kaçtır? düzlemde alınmazsa bu 4 noktanın herhangİ üçü bir AcD. Herhangi üçü doğrusal olmayan n tane nokta C(n. öıııır ıı Bir düzlemdeki farklı 6 doğru düzlemi en az ve en çok kaç bcilgeye ayırır? Cözüm öııııx zo Doğrusal olmayan 4 nokta en çok kaç düz|em gösterir? Yukarıdaki açıklamaya göre 6 farklı doğru bir düz]emi Enaz:6+1=7 d ü. .. /A a c Yukarıdaki şeki|de de görüldüğü gibı 4 nokta aynı düzlemde alınırsa bu 4 nokta en az bir düzlem gösterir. En çok: '2 Ş A2 ıA ıD =22bölgeye aylrır.İiİİ. +x2+x-30=0 +(x+6)(x-5)=0 c(4.=o eX=5 bulunur. Çözüm ) z z Li-i U) ü :-.ft =#. Çözüm Bİr düzlemdeki x doğru düzlemi en çok bölgeye ayıracağından l ff u2ıuıo 16+x2+x+2=32 Yukarıdaki açıklamaya göre. öıxıx Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi düzlem göstereceğinden. zo ]iii.

Yo! P düzlemİndeki 4 nokta ile C(4. C. BcK.: . c(4. #^= 6 olur.Geometrik Kavramlar Herhangİ üçü doğrusa! olmayan n noktadan Aşağıdaki şekilde bu noktalar belirtilmiştir. l. 2) tane doğru oluşturulur. C(n' 2) kadar doğru geçer. Bu düzlemlerABK.zl ' AI (4 - 2)t.2. öırıx ıa Herhangi üçü doğrusal olmayan 4 noktadan kaç doğru geçer? Çözüm Yukarıdaki açıklamaya göre. Bir doğru ile dışındaki bir nokta düzlem oluştu- 4 doğru en tazla kaç noktada kesişir? racağından oIuşacak düzlem sayıSı Yukarıdaki açıklamaya göre 4 doğru en fazla c(4' noktada kesişir. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi P düzlemindeki A. öııııx Çözüm ır ll.21 =&=6 olur. D noktaları ile düzlemin dışındaki K noktasının oluşturduğu 6 düzlem vardır.iiii' z'ı -. DBK ve ACK dır.21 = 6 olur. İnceleyiniz. Yo! cr J 4 z L]J (1) LIJ n tane doğru en fazla. DCK. C(n' 2) noktada kesişir. öıxır ıs Bir düzlemin içindeki 4 nokta ile düzlemin dışındaki nokta en fazla kaç düzlem oluşturur? 1 Aşağıdaki şekilde bu noktalar belirtilmiştir. lnceleyinİz. = 2't CA. B. c(4.iiii. ADK. Cözüm !.

ABCD dörtgeninin dir.'ı Bir ortak doğrusu olan iki düzleme kesişen düzlemler denir.Geometrik Kavram|:ır ıKı DUZLEMıN BıRB|RıNE GoRE DuRUMtARl Tüm noktaları ortak olan düzlemıere çakışık düzlemler denir. ABCD dörtgeninin iç bölgesi konveks (dış bükey) medir.irı'i Kesiseıı Diiz İeiıiiı. D iizIt:nı i':'. ortak noktasl olmayan iki düzleme paralel düzlemler KONVEKS (dısbükey} ve KoNKAV (içbükey) KÜMELER Bir P noktalar kümesinin herhangi farkIı iki elemanı E ve F olsun. / . ortak doğruya da ara kesit doğrusu denir. iç bölgesi konkav (iç bükey) küme_ 22 . [EF] nin bütün noktaıarı P kümesinin içinde kalıyorsa bu kümeye konveks (dışbükey)' bazı noktaları P kümesinin dışında kalıyorsa da kon- kav (içbükey) küme denir. kü_ D Yukarıdaki şekilde kesişen P ve Q düzlemlerinin kesit doğrusu AB dir. /1 ıJarcİcI denir.

Farklı üç düzlem uzaY en az kaç alt uzaya ayr rır? 4. Doğrusal olmayan 7 nokta en çok kaç düzlem gösterir? 7. = a LU LLI z T 6. Cr tr tr tr ı / ile n k ile ( d ile ( k ile n k ile d aykırı doğrulardır. -2 L-] Bir doğru ile dışındaki bir noktadan bir düzlem geçer. paralel doğrulardır. . . 5. tulara "D" yanlış olanlar için "Y'' yaAnız. Bu doğrular en fazla kaç noktada kesişir? (A ve B dahil) 14 1 3. 4 Kesişen iki doğru bİr düzlem belirtir. paralel doğrulardır. Kesişen iki düzlemin arakesiti bir düzlem_ dir.1. .i!iiii. r r tr Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. Doğrusal olmayan gösterir? 8 nokta en az kaç düzlem 4 farklı doğru bir A noktasından ve başka 3 farklı doğru bir B noktasından geçmektedir. Farklı üç düzlem uzap en çok kaç alt uzaya ayr rır? li:iiiil zg . T T Doğrusal olmayan üç noktadan bir düzlem geçer. aykırı doğrulardır. AtışTıRtlA]AR Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş ku_ . z J aykırı doğrulardır. Herhangi üçü doğrusal olmayan 8 noktadan kaç doğru geçer? 8..? 2. Uzay tanımsız terimdir.

ışınların ortak noktası da açının köşesidir. .ı [AC biçimin- de gösteririz. başlangıç kenarı. Bu açının başlangıç kenarı [oB' bitim ke- 1 -i narı [oA dır. bitim kenarı ve gösterilişi ifade edilmiştir. o\''. [oA. CAB .7/ı'' Poziliİ yön Başlanglç kenarı BoA açısı CT pozitif yönlü bir açı olup 6-6A biçiminde gösterilir. ikincisinde ise saat yönü ile aynı yönde (negatif yön) gidilmiştir.A*6. --\ Bu açıyı. z LU Ll AoB açısı nan [OB negatif yönlü bir açı olup ffi biçiminde bitim ke- gösterilir. :iiiii za . Açıyı oluşturan ışınlar açının kenarları. Aşağldaki şekillerin birincisinde başlangıç kenarından bitim kenarına saat yönünün tersi yönde (pozitif yön)./ A// (\' ro' . Bu açlnın başlangıç kenarı dir. inceleyiniz. Başlangıç noktaları ortak olan iki ışınln birleşimi açıdır. Yukarıda [AB ve [AC ışınlarlnln oluşturduğu açı çizilmiştir.Geometrik Kavramlar Aç| Yönlü Açılor Açıyı. kenarlarının yazılış slrasına göre iki değişik biçimde gösteririz. Bunlar ayrık kümeler olup birleşimleri IYX TYZ E düzlemidir. bu açının iç bölgesi ve dış bölgesi belirtilmiştlr. A /"\\ veya [AB t-.iii . ILM ILK MLK Şekilde görüldüğü gibi BAC açıSı./ .. BAc Aşağıda bazı açıların yönü./ I OB ./ .

51" 16" 32'. m(n . m(fi) * m(0 40" 45.m(B) /\' öıııx 32" zc ifadelerinin eşitini bulunuz.m(0 = 1G" gz'43" bulunur.51" 64" 57' 32" 24' = 1920' + 24' = 1944' olur. kaç saniyedir? celik bir yaydır. + 400 45'34" 24" 12'. 85" (85" = 60" + 25" = 1' 1' yi 57' ye ekleyelim + 25" olduğundan öııııx 11" 12' ız b. 20" kaç saniyedir? g4. çiminde gösterilir. Bu durumda /. m(BoA) 1o biçiminde gösteririz. m(A) + m(B) m(A) ^.'J m(0 = 24" 12' 51" ise u a.Ğ- BoA açısı 1 derecelik = Bunu.A.Geometrik Kavramlar Bir Açının öıçıı'ıı Bir ABC aç|sınakarşı|ıkgelen cıe R+ sayısınaABC açısının ölçüsü denir Ve m(ABc) terilir. ) Bir derecenin * ına 1 dakika denir ve 1' bi- çiminde gösterilir. 43" olur. . b. 1' = 6o" olduğundan 12' = 12.60" = 720" 11" 12' 20" = 39600" +720" + 20" = 40340" bulunur. O halde..60'=1920' a. = 64o 58'25" bulunur. (34" den 5'1" çıkmaz 45'den 1' = 60" alıp 34" ye ekleyelim) Çözüm 1o = 3600" olduğundan 11 11" = .n" 1 saniye denir ve 1" bı." = lçı ölçü Bİrimlerİ ' (*)' obuğundan s4oo" = Geometride açı ölçü birimlerİnden dereceyi kuIIanırız.3600" = 39600" olur. " = öıx:K 2a 54oo" kaç dakikadır? cı biçlminde gös- ' Çözüm '. Şekildeki o merkezIi çember 360 eş parçaya bölünüp 360 eş yay elde edilirse bu yaylardan biri öıxıx Çözüm bir açı olur. kaç dakika.. Bu durumda. 40" 44'. 24' kaç dakikadır? olacağından Çözüm Çözüm 32o =32. (W)'= eo' otur. . 1" = 60' = 3600" dir.ıiiiil zs ]iiıi: . 24" 12.94" 24" 12'. z LLl = öıxıx ıo m(ff) = 4oo 45'34" ve tI. -. ) Bir dakikanın $ . ıc AB yayı olup 1 dere- 7950" kaç derece. 51.: a t 7950" = 2" 12' 30" bulunur.

iiiii[ ze .^. m(^) = Geniş Açı Öıçusu 9oo ile 18o" arasında olan açıya geniş açı denir. /\= n l BPC ise /ı CC [PB ışını APC n açıortayıd ı Doğru Açı r.Geometrik Kavramlar Eş AçIIAR Ölçuıeri eşit olan açılar eş açılardır. Tümler açıların herbirine diğerinin tümleyeni denir. olçüsü 180' olan açıya doğru açı denir. [KL] l I rPA -l_ Tom Acı \ lKMl [Pc ]+ J KL = KM olçüsü 360" olan açıya tam açı denir.. 90o dir. açı ise 90o < cı < 180" dir. Bu iki açınln P köşeleri ile [PB kenarları ortaktır. KoMşu AçıLAR Şekildeki APB Ve BPc Dik Açı Öıçusıı 90' olan açıya dik açı denir.]!ii:r:: . Şekİldeki BPA açısı doğru açl o|up. AçIoRTAY APB aç!sı . Şekildeki açı Açı çEşıTIERı Dor Açı tam açıdır.asında olan açıya dar açı Tümler Açılor Öıçtııerı toplamı 90' olan iki açıya' tümler açılar denir.. APB açısı dik açı ise m(APB) = açıları komşu açılardır.y'1\. denir. m(BPA) = 180" dir.e A= 6 nıçırınde gösterilir. öıçusu oo ile 90' a. z J t z ILJ U) uJ . i. 180'. a bir dar açı ise 0o < cı < 90" dir. Şekildeki APB açısı geniş m(0 ise A ve B eş açılardır .. Açıortay üzerinde alınan bir nokta açının kollarına eşit uzaklıktadır.

m((Ft) *F = 90' bulunur. olsun.... Şekilde görüldüğü gibi leri toplamı 190" ise bu açlnın ölçüsü kaç derecedir? €öıüişJ [PM ve [PN bu açıların açıortaylarıdır. Komşu tümler iki açının açıortayları arasındaki açının o halde. Bu durumda diğerinin ölçüsü 90o _ x olacağından. 27O" - 2x = 190" = X = 40o bulunur. m(APK) =m(KPC) =a m16FL1 =m1[FB1 -. . Cöıüııı Tümler ikİ açıdan birinin ölçüsü 90o x onııEK 3a olsun. Bu açının tümleX= olacağından.. mt6ful =m1ffi1 =p alırsak 2o + 2p= 90o + m1ffiNı) = cı + P = 45' 90"-x+180o-x=190o olur. açılardan birinin ölçüsü 25" diğerinin ölçüsü 90' .Geometrik Kavramlar Büfüirler Acıİ<ıı' ixı açı hem tümler hem de komşu açı ise bu açılara cPB A Öıçuıerı toplamı denir.'\ =p alınırsa + Cİ. Aradığımız açlnln ölçüsü x olsun.X = 90o _ 25o = 65o olur. Bütünler iki açıdan birine diğerinin bütünleyeni Şekilde. bütün|eyeninin ölçüsü 180'_ x olur. - x = 2. :iıı 27 ''iii'' . iı<i açı hem komşu hem p öır:x ıı Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 2 APc Ve cPB de bütünler ise bu iki açıya komşu bütünler açılar denir. m(APM) =m(MPB) =cı -4. Komşu bütün|er iki açının açıortaylarının birbirine dik olduğunu gösteriniz. ölçüsü kaç derecedir? €dıüm önıııx gs Bir açının tümleyeninin ölçüsü ile bütünleyeninin ölçüA APB Ve BPc komşu tümler açllar olup.x- 6o + 2x = 84 * 42' bulunur. komşu bütünler iki açı olup a+p=180o dir.-\ + -. bütünler açılar komşu tümler açılar denir. [PK ve [PL bu açı|arın açlortaylarıdır. o halde. Bu açının tümleyeninin ölçüsü 90" _ x -4. Şekildeki açıları katından 15'İazla ise bu açıların ölçülerini bulunuz. "?özüm + 3x =75" e X = 25" olur. cı+p=90o oldu- ğundan.x+ 15o öırıx ız Bir açının ölçüsü tümleyeninin ölçüsünden 6o eksik ise bu açı kaç derecedir? tözılrş Aradığımız açının ölçüsü yenİnin ölçüsü 90o X = 90o -x x Şekilde görüldüğü gibiAPC ve CPB açıları komşu bütünler açılar olup. önıııx sı 2a 2p= 180o + ü = 9 = 90o olur. denir. APc i|e komşu tümler açılardır. 180' olan iki açlya.

AtısTıRftlALAR 1. t 40'. L. olçüsü.D Cr 2.D. Bu açıları bulunuz. Komşu bütünler iki açının açıortayları diktir. tr tr ı Doğru açın|n ölçüsü 180" dir. Tümler iki açının ölçüleritoplamı 180'dir.70" 6. Aşağıdakiifadelerden doğru olanlar için boş lara "D" yanlış olanlar için "Y'' yaAnz. 20". L__l 2460" = 41' 20" 18'=7218" 7200" = 120' 30" = 108000" Tam açının ölçüsü 360" dir.i_i Tümler iki açıdan birinİn ö|çüsü diğerinin ölçüsü- ü a nün 3 katından 10' fazladır. Bu açıları bulunuz.: . tümleyeninin olan açı kaç derecedir? 2 katına eşit 60 :lİii.Y D.J . I ı Bütünler iki açının ölçüleri toplamı 180" dir.YD.D. tümleyeninin ölçüsünün 3 katından 10' eksik olan açının ölçüsü kaç derecedir? 65 7. Bütünleyeninin yarısı. -3 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara "D'' yanlış olanlar için "Y'' yaAn'z. 140' I 3.D. tr tr tr tr 7800" =2" 12' D. kutu- 4. Aşağıdaki tabloyu Uygun şekilde doldurunuz.YD. 7 __. za ]İiii. Bütünler iki açının ölçülerinin toplamı farı<lnın katına eş|ttir.

^- vöNoış. Yöndeş açılar eştir..ö l."' 0llk ve ?=@ d bu iki doğruyu kesiyorsa. Dış ters açılar eşt|r.ıiıl zg ]iii:i .r-at ı| +. iç ters açllar olduğundan ölçü- m(ffi) =m1ffi. İç rrns VE Dış TERs AçııAR Aynı düzlemde bulunan üç doğrudan biri diğer ikis|ni kestiğinde yöndeş.--rk z üJ a t-! I I -I I 7d d=f d=Il öıııır sc Yukarıdaki şekilde oluşan yöndeş.Geometrik Kavramlar TERS AçıIAR PARAIEI İrİ ooĞnuNuN ıİn YAPTıĞı AçııAR oluşan: rısrNı. iç ters açılar eştir. . Şeki|deki' DKB ve AKC açıları ters açı|ardır.:. iç ters ve dış ters açı lar aşağıda belirtilmiştir.--_ ) z - n b=f lTl=? b=D C=lTl . Ters açıların ölçüleri eşittir.ı Paralel ikı doğruyu üçüncü bir doğru kest|ğinde Kenarları birbirinin ters ışını olup köşelerİ ortak olan açılara ters açılar denir.. ıc . . Şekilde IBA / [CD qfil=45o -4. /-- -. ise m(BCE) m(ABC) = 100o =x kaç derecedir? bilen cilee ailem dilef ıc ters acı|ar Çözüm ABC ile BCD açıları |eri eşittir. /. iç ters ve dış ters açl|ar oluşur. m(DKB) = m(AKC) dir. =100o=X+45o =iX=55o bulunur.

m16oE1 =72o ise m(ABC) Çözüm = x kaç derecedir? Kenarları ters yönde paralel olan açıların ölçüleri eşittir.Geometrik Kavramlar öıxıx ız lı. t pc (r . EDC ve BF ılı. t-'p E- r a> İ (a B KBC ile BCD açıları iç ters açılar olur. +( / [ED ise ABC ve DEF kenarları [BC ters yönde paralel açılardır. mtffiı=m1ft. =m1ffiF. - m(ABD) r = 3x + 10" ve m(EFKl . Bu durumda Z- mtffil =m(mR) +m1ıG. =a l =m(fiD) =p l"*9=180" olur' Birer kenarları aynı yönde diğer kenarları ters yön_ KENARIARı PARAIEI AçıIAR de paraleI olan açılar bütünlerdir. FED açıları birer kenarları Kr D.iiiiİ. ^ü n -D a. <--'+ c ol mtffiı =m1ft1 Şekilde |B^ll[DE. J) llJ x =72o + 64o * mlAacy =m1ft1 m(Feo) X = 136" bulunur.! cıL = tr o. =cı dır. Şekilde IBA / // IED oRİ{Eı( 38 IBC IEF ise ABC ve DEF açıları B kenarları aynı yönde paralel açılardır. Kenar|arı aynı yönde paralel olan açıların ölçüleri eşİttir. K Şekilde IBA . i-lj aynı yönde dİğer kenarları ters yönde paralel olan açılardır. Şekilde IBA // [EF t/ A. /^.- o. lllcD| çizilirse EFB.l / Ar [ED ABK açıları yöndeş açılar IEF /t IBC ise ABC ve a.iiiIi /^- = 2x + 30o ise m(FCD) kaç derecedir? . go . l. Şeki|de IBA ll [FK ' [FE ll IBD . =m15G1 =m15EF1 =c m(ffi) = 64o.

[ED J.Geometrik Kavramlar Çözüm öıxıx ıo olza. Çözün ABD ve FEC açıları kenarlarının biri aynı yönde ğeri ters yönde paralel iki açı olduğundan.20'= 180o *X=40" bulunur. BAD ve BCD açıları. - /^- = 80o VE 3x _ 20' ise x kaç derecedir? - 12" = 180o + X= 52o bulunur. kenarları dİk açılar olup. Şekilde IB^/l[Ec m(FEC) = . Kenarları birbirine dik Çözüın olan iki açıdan. m(BAD) = X + 50 =2x_25'ise x kaçderecedir? ıı.[BA 3x - 12o ise x ' m(ABC) = 36o kaç derecedir? ABc ile DEc 4 E z_ J açı|arı. [CB m(BCD) . diğeri geniş açı olduğundan.[cD . biri dar açı. ABD ve EFK kenar]arı ters yönde paraIel iki açı duğundan ölçüleri eşittir. kenar|arı dar açı olduğunda dik açılar olup ikiside m(BAD) = m(BCD) + x /^- ua- + 5" ü+p=180o dir. birer dar açı ise. mtA6'Dı = 3x +'t0o = 3. IEF /I[BD . m(ABD) -^\ di- z uJ a tu oı}ıEx al + m(FEC) . diğeri geniş açı ise bu açılar bütünlerdir.^- -^\ Şekilde IAB J. -. biri dar açı.z1- = 180" = 80'+ 3x .2o" + 10o =7oo ABD ve FCD açıları yöndeş açılar olduğundan m(FCD) = m(ABD) =70" bulunur. g =2x-25" )( = 30o bulunur. ö|- m(BDF) = m(BAE) . IAD J. m(ffi) m(ABC) +m(DEC) =180o 36o + 3x -. Kenarları birbirine dik oIan iki açı. :iiiiıl31 ]ıiıİi . KENARIARı DİK AçllAR l. önıı:x ıc Şekilde [Ec m(DEC) Çözüm = _l- [Bc .\\ m(ABD) = m(EFK) =ı 3x + 10o = 2x + 30o eX=20'bulunur. bu açıların çüleri eşıttir.

m(AEL)=m(BAE)=a m( LEC )= m(ECD)= p .iiil[ sz ]!iiii: . öıx:x lı t CE z J z J^Bll [CD İse Çözüm LK // .4. / [AB m( BAE )=a (KEA )= mtfiBı=m1ffi1 olacağından =p m(KEC)=m(ECD)=p olur.' .ll^l. (/) tJJ IJJ [AB çizilirse 4 -'-.Al- ise c+F=180o m1ffiEy=m1fi1=p olsun. . açılara göre ters yönlü olan açıların ölçİi|erİ topla_ mına eşİt çıktığına dikkat edinİz. öıı:x lı Yönleıi aynı olan açıların ölçüleri tçlamının. m(AEC)=cı+F x=o+p bulunur. a+p=x olduğunu gösterinİz.. +(ı+9=90o O halde m1ft1 = o + P= bulunur.Geometrik Kavramlar Çözüm m(BAE)=m(EAC)=a . m(ACD) = 180o + 2a+ 90' 2p = 180 olur. m(BAC) + o+p=180o bulunur. KE çİzİlirse. bu D I^B ll cD . [AE] ve [CE| açıortaylar ise m(AEC) kaç derecedir? ':.

180' =360o 80o CDE ile DEF iç ters açılar olup öıçr: alınırsa.----=--:::-:---' ii D toplamı iili ii (açı sayısl . I z t z lrJ J Şekilde görüldüğü gibi m(KAC) 180" t . \' \*------.^. aynı li li | . a l. + m(CDL)= m(ACD) --a + 180o öıtıf .. VerilenIere göre x kaç dere- Şekilde [AB gösteriniz.--------/ Şekilde [AB // [FK ' IDc| ll[FE] dır. :.' . m(CDE)=m(DEF)=cı 50o+cı+30o=Xi0t*X = 80o olur.180" =1 a+b+c=(3-1). bu açı|ara göre ters yönlü ik| K 180'-a c0b D olan açıların ölçüleri toplamına eşit olacağından 42" + 45o + 30o = 80o + x + x = 37o olur./'\ il j| açıların ölçüleri ii lkl naralel doğru araslna çizİlmİş.180' dir.Geometrik Kavramlar öıxıx cı oRıaEK 46 Şekilde cedİr? IB^ ll [FK dır.rl i. I . . -' ---. -^. Verllenlere göre x kaç derecedir? Çözüm IDcl tt[FE] ise 31ğ=(2-1). Çözüm / [DE ise a+b+C=360" olduğunu Çözüm paralel doğru arasına çizilen açılardan yönleri aynı olanların ölçüleri top|amı.1).t -c = b + a+b+c= 360' olur. egittir.iii!il ge llilii.

-. ./ ü+ x = 180o + 40o * X = 180o + X = 140" dir. \ K -am(ABC) + m(CDK)= m(BCD) z-. - ğ - = 40" a UJ I. x kaç derecedİr? .^.JJ z m(KAD) + m(ADE) = 180o . m1fiB1 = 2Oo.Geometrik Kavramlar oıııCf. \ ll IEK. m(ABC) --r (iç ters açılar) olur.'^. Şekilde IB^ ll [DE iiırıır rı m(ABC)= x kaç ' [Bc] J. m(ABC) = 45o . 50o 50o olacağından p(FDM) 95o bulunur. m( KEF )=50o x + 56o = 90o e X = 34o bulunur. IDM ll[EK çizersek m(ABC) -^. m1ffi1 = 60o ise m(ADE)= x kaç derecedir? Çözüm -^m(ADM)= . -+----- . -^. . a + 20" = 60" =J -4.[cF ' m( EDF )= 56o ise derecedir? Çözüm IEK il IBA çiziIirse m(CDK)= m(EDF)= 56' olur. 4 [^K ll[DE çİzilİrse' ) z > t öıxır rc m(KAB)= -4.^. a7 Çözüm Şekilde lBc II[DE . m(ADF)= m(ADM) X = 45o + /^. = 45o = + = m1ffi1= m1€R.

Bu durumda.\. ğ BKL ile FEL cc iç ters açılar. m(AEC) = x kaç derecedir? ::::!l' iiiııı. Şekİlde AB m(KEB) +m(EBC) +m(BCD) =360o 180" m(FCE) = m(ECD) . /^- DC Şekİlde [B^lt[cD] ---t. = x olur. ... . Şekilde m(ABD) . m(FBK) = m(KBC) ---.. m(EBF)= 36o ise m(DBK) kaç dereced|r? .^. öıııır ıı z J yöndeş açılar z U) tıJ = olacağından m( FEL) = 58o LU ve m(LED) . .Geometrik Kavramlar öıxır şo i}ıırr ıı -. ^Jc . m1ffiD. llCD . / [cD] çizelim. ABK ile BKL KE =72" + 36o = 108o bulunur. m(BAE) = m(FAE) . 4 m( FED)=120"+58o+X=1200 eX=62'bulunur. = 110o öıxır ıı ise m(FEK) Çözüm Şekilde = x kaç derecedir? görüldüğü gibi m(KEB) =180o-x m(FBC) = 130o dir. m( ABF) = S0o. D Şekilde IEK ll[CD . =+ Cı Çözüm 2cı + 36o + 2p = 180o m( DBK )=a+p+36' +p = 72" o|ur. m(ffi) - = 58o Çözüm m(ABD)= m( DBE )=a m(FBK) = 1n1 m(FED) = 120" ise m(CDE) = x kaç derecedir? KBC ) = p olsun. = -a.^. . . m(AFC) .. = 86" ise - x + 130" + 110o = 360o Ş X = 60o olur. IEF - ttlBcl .ıi:!ii 't:l!:. . m(DBE) z'\.

\ -. yay. kesit. eşkenar...-. dil ve matematik- C noktasından geçen KL l/ [B^ çizelim. açıoıtay. m(FED) = 145' terimler Atatürk taraf ı ndan türetilmiştir. Prof. .. para|elkenar.--> K rimlerle böylesine özlü bir yapıtı yazmakla. düşey. konum. alan.-\ = 180o =+ _. bunu. ılgili kavramı tüm öğeleriyle eksiksiz ve açık biçimde anlatmakta. 2a + 2p= 86o + 0 + I = 43' m(BAE) +m(ECD) =m(AEC) /^\ ---.7 lı. artı. ''Küçük fakat anıtsal bir yapıt.\ = 70" çok belirgin bir örneğini izlediğimiz gibi. düzey. yamuk. dil ve matematik gibi aklın değişik disiplinleri birbirini hep olumlu yönde etkilemiş ve geliştirmiştir. m1fiğ+m16D1 =m1{fu. yüzey. kesen. çekül. yeni türettiği te-. köşegen. eşit. yaşamlnln önemli bir bölümünü tarihin en büyük sa- vaşlarından birinin içinde.. m(ABC) . yön- c Şekilde |BA ll [EF m(EDC) = 155o ise m(BCD) (. türev. Dr. Atatürk. özel ve temelli nitelikleri içermektedir. x kaç derecedir? Atatürk. açı. ''Fen terimleri o suretle yapılmalı ki anlamları ancak istenilen şeyi ifade edebilsin'' demiştir. taban. birtakım Fransızca geometri kitaplarını okuduktan sonra hazırlamıştır. I 50' terimin öz Türkçe karşılıklarını başarlyla türetmiştir. eksi. açı. yalay.l^- teki üstün yeteneğini kanıtlamıştır. eğik. Yapıt ilk kez 1937 yılında. ashnda dil ile matematiksel kültür arasında sıkı bağıntı vardır.. bölü." diye nitelendirmiştir.-\ --.. Atatürk. bu Geometri kitabını. 36 i.. ulusal Ve evrensel sorumluluk|ar yüklenerek geçirdikten yıllarca sonra.. gerekçe gibi 1 = = 0" . m(FED) +m(EDC) +m(DCL) =360o 145" + 155'+ m16el1 70o + x + 60" = 180o . kırık. dörtgen. Atatürk'ün dehasında..-\ m(KCB) /. Atatürk'ün yaşamında olur. toplam. çember...Geometrik Kavramlar ıı]r. çap. Tanınmış bilim tarihçisi ord.^\ ' m(ABC) -. beşgen. /. düzenli bir mantık ve bilgi disiplini gerektiren matematik alanında.. ORNEK 5' BA <_ü--__Ş\ . Her tanım. tam bir yetkiyle.t45" 't5 711o' FE/ i l Atatürk.öı üıyı . yarlçap. ATATÜRK ve GEOMETR| AB \_ CD m15IE1 =m1FIE) =cı m(FCE) =m(ECD) _/. bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığı nca yayımlanmlştır. çarpı.-\ cı+p-x+X=43o bulunur. . üçgen. Yaplttaki tanımların tümünü Atatürk yazmlştlr. ''Atatürk ölümünden bir buçuk yıl kadar önce.\ ikizkenar. Uçüncü Türk Dil Kurultayı'ndan (24-31Ağustos 1936) hemen sonra 19361937 yılı kış aylarında kendi e|iyle "Geometri'' ad|ı bir kitap yazmıştır". Ge-' ometri öğretenlerle.^\ + m(KCB) --l. uzay. oran..-... içters deş. çok sayıdaki osmanlıca 360o X= =+ m(5el) bulunur. Varsayl.-\ olur. 44 sayfalık bu yapıttaki boyut.'\ =p olsun. dışters açı..ll = -. Aydın Sayılı. teğet. = 60' otur.-\ -.. orantl. yanal.

{r ı-ı .l 7 .) -. 60" 5o"i' l.iiiil sz ]iİii: .ALışTıRilIALAR .'-' ->' '>' / 100' / x. 110 x/ .1 .. '. 130.4 30" 130 100' x 70 ır t Z j ı') !l rL.

Geometrik Kavramlar 3a a 20" .

A(2a_ 2b) ve B(3a . A) 1 Br2 c)3 D)4 E)5 Şekildeki sayı doğrusunda =lBCl =ıcDı =lDEl =2birimdir.1.) 12 B) 13 C) 14 D) ls E) 16 İle B(x 3 bİrim ise x . Sayı doğrusu üzerİnde. B(x) İle 7. A(-2) noktasına 3 birim uzakl ı ktaki noktalardan biri ni C(3) noktaları arasındaki uzaklığın yarısına eşit ise x in tam sayı değeri kaçtır? n koord inatı aşağ daı kilerden hangisidir? A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 A)-2 B)-1 C)0 D) 1 E')2 . At ^(_2') tır? A'. A ve D noktalarının koordinatları sırasıyla x _ IAB| 1 ve 2x .:!iiiil ag llii:i: . Nokta !V. a. A(1) ve B(x) noktaları arasındaki uzaklık. A(-1) ve bİrimdir? B(2) noktaları arasındaki uzaklık kaç 5.1) noktaları arasındaki uzaklık in alabİleceğİ değerler toplamı kaç- -2 B) -1 C) 0 D) 1 Erz 4 E -J z t t! a L|l 7_ 6.3 ise E noktasının koordinatı kaçtır? 2.be R ve a<b olmaküzere. Doğru Parçası lll. Düzlem A)a D)b-a B)b E)a+b C)a-b A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 4. lşın ll. Aşağıdakilerden kaç tanesi tanımsız terimdir? l. Doğru V.3b) noktaları için lABl kaç birimdir? 3.

K noktalarına gidecektİr.A Y+ 2+K:X 6. Bu hareketli hangi yolu takip ederse en kısa yolu yürümüş olur? Y+X->K+Z C) Y+Z+X->K A) E) B)Y+X+K->Z D) 14.D 10. ıV.C B)e C)10 D)11 Er12 14.i. B(x) ve C(6) olmak uzere.A +o .C 11.Geometrik Kavramlar 8.C 1. x+2.D A)I 8. ıı. z. kaçtır? A) 1 B)4 C) 6 D) e E)10 Şekibe eş karelerden oluşan zemin üzerindeki Y noktasında buIunan bir hareketIi x. Bl7 C)8 D)e E)10 A..iiıİil 3C 4B 5D 7D 9. II ve III 12.< z uJ a LU .: .2x-3 tür. en çok kaç noktada kesişir? A) 21 B) 23 C) 2s D)27 E) 2e AB Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) IveII D) II ve IV B) II ve III C) IveIV E) I. |Ac| c noktaları doğrusal ve koordinatları sıra ile x-1. 4 (AB) veya lABl (AB| veya ]AB] ]BA 11.C .C 13. lıı. 5 noktadan entazla kaç düzlem geçer? Y+K+X+Z 2.!liiii . A(-1)' B(x) ve C(7) |AB| + olmak üzere. xe R+ ve = 7 İse B noktasının koordinatı kaçtır? /ı A)8 B)e C)10 D)11 E)12 J z . B.A 12./ 13. ifadesinin alabileceğİ en büyük değer #ffi 10.ı. A(-3) . |BC| toplamlnln en küçük değeri kaçtır? A)6 9. Düzlemde verilen 7 tarkh doğru.

2:l <. düzlemi en çok kaç ayrık bölgeye ayırır? A)10 B)e C)8 D)7 E)6 4. noktasından geçip. veya hangileri doğrudur? ı. d doğrusuna paralel doğrusuna dik olan ııı.2 Yukarıda bir d doğrusu ile dışında bir A noktahangisİ sı verilmiştir. Bir düzlemdeki 3 farklı doğru.) 3 olan AB doğru 5. A o|an o]an bir tane doğru çizilebilir? d bir tane doğru çizilebilir? B(+) \3/ noktasına olan uzaklığının 3 katı A) I D) I ve olan noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A') III B) IveII C) IIveIII E) I. A ile B arasında olup |Bc| = s|Ac| koşulunu sağlayan A(-1). D) 2 -ü2 E\ J tr 'J. A noktasından geçen Sonsuz tane doğru çizilebilir? noktasından geçip. l! 26. 1] 7.1. A Sayı doğrusu üzerinde A(1) noktasına uzaklığı. B(a-1). parçasınln orta noktasının koordinatı kaçtır? A)s . toplamı kaçtır? C(Za + 1) ve D(4) olmak tizere. II ve III I B) 1 c) . 4] E) [-2. 4l B) [1. Sayı doğrusu üzerinde A(2) B(14) noktaları ve' riliyor.(. 4] D'. 3] C) [-3. Uç noktalar' n(-3) * . [AB]= [CD] ise a nın alabileceği değerler C noktasının koordinatı kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 Ar2 B)3 C)4 D)5 E)6 :iiii.)l-2. Bir düzlemdeki 3 farklı doğru. Buna göre aşağıdakilerden ıı. düzlemi en az kaç C)5 D) u-) Lll ayrık bölgeye ayırır? A)3 3.2 R B)2 C) 2 D) 1 E)1 . A={x: B)4 6 E)7 x€ R ve lx-1l<3} kümesinekarşılık gelen noktalar kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [0. 1. cı ]iiiij .

D B. B) Farklı ve doğrusal olan üç noktadan yalnız birİ.e 6.is.iiiiİ[cz }İilil..8 t. Uçnoktaları. 16.A 11.t4 D)5 E)6 14.o E)8 i6. B(2x-1) ve C(9) olmaküzere..B a" . B noktası A İ!e C arasında ise x ln alabileceğİ tam sayı değerlerİnİn toplamı kaçtır? A)5 i.c 1o. c(2') ile D(y + 3) noktaları arasındaki uzaklığa eşit ise y aşağıdakilerden hangİsi olabilir? A)0 B)1 C'.1) ve B(x + 2) noktaları arasındaki uzaklık. A = {x: x e R ve lx .a_ . E) FarkIı ikİ noktadan ya|nız bir doğru geçer.aiD +.C .D . A(x)' B(-1) ve C(1) nokta_ ları içİn 2ıABl = lBCl eşit!İğini sağlayan x degerİ kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E'.z tr c) z t z ıJJ J [! 15. Paralel 5 doğru.A.)z D)3 E)4 A'tz B)3 C'. bulundukları düzlemi kaç bölge_ ye ayırır? .c e.1l >2I kümesİne karşı!ık gelen noktalar kümesinin sayı eksenİ üzerindekİ İfadesi aşağıdakİlerden hangisidir? 11.p s. E) D) Herhangi üç noktadan bir düzlem geçer. A(x ABCD Şeki|de' başlangıç noktası.Geometri ramlar 13. C) Her düzIemİn doğrusa! olmayan en az üç noktası vardır.t It. 8)6 Cl7 D)8 E)e A)4 B)5 C)6 D'.. B e [AC]o|mak üzere. c ve D noktala_ rından herhangi birİ olan ve A noktasını içeren kaç fark!ı ışın çizilebİlir? . A(3) 12. Aşağıdakİ önermelerden hangisi yanlüşu? A) Kesişen iki düzlemİn arakesitİ bir doğrudur. A(3-a) ve B(a+1) olan [AB] nın orta noktasının koordİnatı kaçtır? 10. diğer ikİsinİn arasındadır. B.D ir.7 i4.

25" AB Şekilde.:. 112" ve mt6Eı A) = 118o ise m156ö1 x kaç derecedir? so B) 45 C) 40 D) 35 E) 30 2. 5. 23' 25'. \tl Şekilde d2 X-Y=5o ise x kaç 4.J 6. m(A) = 67' 16' 15" ise hangisine eşiüir? + aşağıdakilerden Al 22 25'25'. derecedir? Bütünleyeninin ölçüsü ile tümıeyenenin ölçüleri toplamı 130" olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 80 B) 7s C) 70 D) 6s E) 60 A) 40 B) 45 c) s0 D) s5 E) 60 .25'.1.lİ.i. Şekilde IAB z Z 'Jl a mtftl / [DE =2Go m(ffiöı = 126o m1ft. B) 22" 24'.] . Ar =x kaç derecedir? D 3. Bütünleyeni tümleyeninin 6 katı olan açı kaç derecedİr? A) 36 B) 50 C) 60 D'172 E) 80 . |B^lt[DE. m1ffi1 = = E' 23" 24'. Tümleyenİnin ölçüsünün yarısı ile bütünleyeninin ölçüsünün toplamı 74 B) 76 c) 80 D) 82 E) 84 165' olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50 D) ss E) 60 7. 25" D) cl 22' 24'. 24'. qı .

^ 12'D i . / ICD = 33o cr J z = ş z m(EAB) = 109o mtffiEl o|duğuna göre F m(AEc) kaç derecedir? ŞekiIde AB ttFE. ^.E B) lls C) 120 11. Şekİlde . -'\. Şekilde IAB .u .^. tJJ U) r. Şekİlde olduğuna göre cAilDB IBPI r IOA m(DBO) kaç derecedir? .4. m(FDC) = m(CDA).4. Şekilde' IBA 13.4 E) 131 6.^.ö 1o. / [FD x+y=72" m( F) = . m(OBP) 40o İse m1ft1 A) 30 B) 3s C) 40 m1ffi1 D) 4s x kaç E) 50 derecedir? A) s5 B) 60 C) 6s D) 70 E) 75 12.4. m(ADE) = 140o İse m1ffi) =x kaçderecedir? m(ffi1 = m1fiB) A) 108 B) 107 C) 106 D) 105 E) 104 1 A) 135 B) 130 C) 12s D) 120 E) 115 10.C A) 7C 110 9. I BilIEF m(BAC) = 40o 34o ise kaç ı i İ { mt6rl derecedİr? m(ffi) = 12oo ve m1ffi) = so" ise x kaç dere_ cedİr? D) 130 5.Geometrik'Kavramlar 8. = = = --. qlt x Şekilde d2 11.c D) 12s E) 130 ı3 8.

lcBl .t_ m(ABC) a . ll l2 olduğuna göre x kaç derel Yandaki şekilde 1 Şekilde A. 3.. B doğrusaldır. Şekilde A.\ [BE] = a m156Ey = o + a A) b = 150o ise cF Şekilde AE ll cF C) kaç derecedir? . Şekilde d. D doğrusal 4. [oD' [oE ve [oF sırasıyla BoC.ii:. 2. .-/. ise / [DE lBcl / [FG IBA Şekilde x kaç de- m(ABC) = 40" recedir? d2 mtffiDl = 110" ve [DF açıortay E ise m1ĞFİ. D) 40 = x kaç derecedir? A) 55 B) 50 c) 4s E) 35 A) 100 B) 10s c) 110 D) 115 E) 120 6. o. // d. = mt6Fl B) 120 130" ise m16G) kaç derecedir? A) 115 c) 125 D) 130 E) 135 A) 80 B) 75 C)70 D) 6s E) 60 liıii 45 .1. AoC ve AoE açı ları n ı cedir? n açıortaylarıdır. B. m(ffi) = 145o = 115 B) 120 125 D) 130 E) 13s [AB] ile [CB] açıortaylar ise m1ffi1 kaç derecedir? ' A) 70 B) 7s C) 80 D) 85 E) e0 5.

. E = z = ş z tıJ a t.D B) 130 C) 120 10.[oB D.. = 13oo ise dere_ m(EoB) kaç cedir? m(ACD) 96o İse m( AFD) kaç derecedir? A) 32 B) 48 C) s2 D) 64 E) 68 A) İ 40 B) 2s c) 20 D) 15 E) 10 İ 9.A. = x Şekİlde KE llTF . C doğrusal . [AB] ll |cD| ..\. İse m(GDT) .!o =x kaç derecedir? kaç derecedir? A) 140 8. m(ı(AB) = |!./\. IKA. o. I I 12. kaç derecedİr? Şekilde IBc ll[EF. .. m(ABC) m(BAD) = 15o.D .Geometrik Kavramlar 7.. Şekilde [oA].u m(AOG) = m(COE) . Şekilde IKC - J [KB r.C D) 110 E) 100 9.. ffi( ADE ) kaç derecedir? = = 140' = 35o ise m(DEF) x A't 240 B) 200 C) 180 D) 1s0 E) 13s A) 160 B) 155 C) 1s0 D) 14s E) 140 Şekİlde [AB / [DE (r 11..J. ABC ve CDE açıları üçer eş parçaya ayrılmıştır.[KD m(AKB) + m(CKD) -. Yandaki şekilde IDAI r_ IAB I I IDE // [AC I F ı I m(ADE) = 140o I İ ise m(68. 10.'A. mt6Bl .

lAc / [EF m(ADE) . 2. Şekilde IBA / [DC m(ABE) = 150o m(CDE) = 160' ise m(BED) = Şekilde. Z a:.1. m(BAF) = m(CAF) = x kaç mtffiFı derecedir? mtftı C) 20 D) = m16D. Şekilde CT m(DOB) .. . qz ]iilii. 3... a LU mtffiBı a ise olduğuna göre z m(CoB) aşağıdakilerden hangisidir? x A) kaç derecedir? .. m166E1 100" ise =x kaçderecedir? B) A) 10 B) 15 2s E) 30 A) 30 35 C) 40 D) 45 E) s0 ::iiiiİ]. 90" a i]e b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? E D Şekilde I^B ll[DE /^- ' m(ACD) = 108" ise /-r A)a+b=90o C) b-o=60o E)a+2b=180" B)b-?=90" D)a+b=150o m(BAC) /^r - m(CDE) kaç derecedir? B) A) 108 102 C) e4 D) 86 E)72 5. AoD Şekı|de [oC açısının =b = açıortayıdır..^.: .^= Şekilde 4. X-Y=4oo IBA tt [DE ve z -J LIJ . qT 120 B) 125 c) 130 D) 135 E) 140 D) 2a-b E)2b-a ğ. IAB ll [DE .

A 6.C 33 e. 11.l 42 C) 43 52 E'. il d2 oImak üzere. 10. -'\. c J z = Şekilde |AB llIEF ise m(C) A) ' m(A) = 35o .8 iiiİİİf 2. D) [EF J- d ve a kaçderecedir? E) 110 A) 7. lld A) 12s C) 120 D) 115 m(A) =57o İse m(E) ' [Ac ' j = [ED .E 5. Yukarıdaki şekilde I^B ll[DF -'\.A B'.A io.i iı..[Ac = cı kaç derecedir? Şeki|de |AB .E l 9. m(E) = 135" ıtJ o LıJ z Yukarıdaki şekilde verİlenlere göre cedir? = m(D) = x kaç derecedir? a kaç dere- 130 B) 13s C) 140 D) 145 E) 150 A) 120 B) 12s C) 130 D) 13s E) 140 9.4.i cg I|iiiı.A 4. . verilenlere göre x kaç derecdir? Şekİlde q A) 100 B) e5 C) e0 D) 8s E) 80 Şekilde tFE] I^B ll IFK ll [cD .Ğeometrik Kavramlar 7. = m(EAC) = 20o 120o İse r [EAt ve = m1ffi) C) m(KFE) c B) kaç derecedir? A) 110 115 120 D) 125 E) 130 8. m(EDF) = 40o ise m(cAE) 130 B) ' [AB J.t 57 1.D 3.ö ıi.

Sayı doğrusu üzerinde. Bir düzlemin içindeki 6 nokta ve düzlemin dışın_ daki 1 nokta ile en fazla kaç düzlem oluşfurulabi_ lir? A={x: lx + 1l s 4. K. c<b' ıADı +lCAl =lCDl ve lDBl + lADl = lABl İse a. R noktaları / doğrusu üzerindedir.1. 6. E. C(c) ve 5. B(b) . b.2a) olmak üzere. c noktaları k doğrusu. Herhangİ üçü doğrusal olmayan 6 noktadan kaç doğru geçer? 2. A(a B(1) ve c(1 . = IJJ D. Bu Z 8 noktanın en az ikisinden geçen en İazla kaç doğru vardır? U) tu 7 3. [AB] nın orta noktası C ise a ka$ır? + 6) . B. c. /i CC z -J Yukarıdakişekilde A. 4. d arasındaki sıralama nedir? D(d) noktaları İçin Bir doğru üzerinde bulunan A(a) . F. x € R} kümesİne karşılık gelen doğru parçaslnın uç noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? ::iiiill +g liiiiii .

22 9. ıı.3 so . ı 6. -2 4. . 15 5. -1 2. Çakışık ikİ doğru Doğrusal olmayan üç nokta Paralel iki doğru bir nokta U> 4 'ı İ ü { V. x kaçtır? 8. z ıJJ uJ lıı. Bir doğru ve dışındakİ Kesişen iki doğru İ $ t CE'-İ/\Ş:J*/1 H 1. 15 l:iii!İl 8.9 3. Aşağıdakilerden hangİsİ bir düzlem be|irtmez? z = G J l. Bir düzlemdekİ fark|ı 8 doğru düzlemİ en az kaç btilgeye ayırıı? 9. Bir düzlemdeki 6 farklı doğru düzlemİ en çok kaç böIgeye ayırır? 10.Geometrık Kavramlar {. Bir düzlemdekİ x farklı doğru düzlemi en çok 7 bcilgeye ayırdığına göre.c<a<d<b 7. lV.]lİiiii.17 10.

// IFL .^. [Ec / [DF] -^. kaç derecedir? \ ll d2 olmak ı. Şekilde.l E tJ. [BA -4.4. mtfiğl /^. IBF llIDE --\. za. // IBE .ızere. = = 2Oo = 110o ise m(AGD) a kaç derecedir? 3.şekildeki verilenlere göre m(66i) nin x ve y cinsinden değeri nedir? Şekİlde verilenlere göre o. göre x kaç derecedir? m(CEK) =7o" ise m(BDF) = x i:. m(DFK) = m(KFL) /^- verilenlere ll[DE olmak üzere. 6. ü G J Şekilde. .^. Şekilde kaç derecedir? I^B m(ABC) = m(CBD). 2. 5. ise m(FBK) = x ' [BK ll[cD| ' m(CDE) = 60o = kaç derecedir? z (/) rJ.ıiiil sı ]İjiilı .l Şekilde [cD m(ABE) ü .

[CD ICE i.. b (2 AEnKC=tB) mtdgEl m(ABK) = 100' Şekilde tc c-a=40o ise b kaç derecedir? ..j- . i.. .Geometrik Kavramlar 7 ' Şekilde (1ll 9..E i / 0.'e cinsinden değeri ise *" -t-ii c-.iD-b mte6Dl x kaç derecedir? .. m(ABF) = m(AFB) = 43o = B''.^ = m(EEF) m(66by y_x m(KBF) = ^ =y x E ise kaçderecedir? 8.-\ /^ m(FBD) mt6Eöı = m1ffib... Şekilde IEA r IBA IED t_ IBD R.[CA] ve m(CAB) _/\ = x ise mtSGl nedir? nin x . Şekilde IAB *.

r+ r+ r+ r+ lki noho orosındoki uzoklık Orto nokto Bir doğru porçoslnı belli orondo bölen noho Doğrunun eğimi Doğrunun denklemi Bir noktonın bir doğruyo olon uzok|ığı t* t+ r+ lÖ Porolel iki doğru orosındoki uzoklık Simetri .

|'fı Apsis ve ordinat eksenlerinin oluşturduğu sistem önxıx z A(3. 0) . b ye A noktasının ordina- I (a. z Z trj LLI Koordinat sisteminde. -4) noktalarını ana|itik düzlemde gösteriniz.iiiii. C(-2. +t (ordinaü A(3. orijindir. 0) . -2) nokta- Çözüm ^y J3 2 tv a o 12s4(apsis) ---. 2) . noktasının apsisi. |ı} Eksenlerin kesiştiği nokta de koordinat sistemidir.( 4 -2 0 5 -2 C{ 2 5lı v' Dik koordinat sistemini oluşturan sayı eksenlerinden. bu sayı doğrularının belirttiği düzlem de analitik düzlemdir. nir.!iiii . Çözüm l Lltl'zı I : e b) sıralı ikilisine karşılık gelen noktayı A ile gösterirsek A noktası A(a' b) biçiminde yazılır. larını analitik düzlemde gösterlniz.()) İi I t I t I e ye A tı. -5) ve D(5. B(-5. x ekseni üzerindeki noktaların ordİnatları sıfırdır. sq . ı} Yatay olanı (xx') apsisler eksenidir. 3) . y ekseni üzerindekinoktaların apsisleri sıfırdır. (a' tsü 5. b) sıralı ikilisine A noktasının koordinatları de- ö I I l) t) _J . B(-4. c(0' 2) ve D(0. Düşey olanı (yy') ordinatlar eksenidir.ANALıT!K DUztEM 0 (sıfır) sayısına karşılık gelen ORNEK I o noktasında birbirlne dik olan biri yatay diğeri düşey ikİ sayı doğrusunun oluşturduğu sistem dik koordinat sistemi. İ t J ı} {.

Çözüm AY A(x.2_b) noktaları analitik düzlemin aynı bölgesinde ise a + b hangi ara|ıkta değer alır? A(a_3. y) noktasının koordinatları için. tür. x<0 BOLGE ıv. A(a-1. A oA Çözüm >x 4 4 a-3<0+a<3 a<3 b <2 B nin apsisi negatif olduğundan. )2 I Şekilde görüldüğü gibi I öııııx cr ı A noktasının x eJtsenine olan uzaklığı l2l=2 ve y eksenine olan uzaklığı l-3l = 3 z . bölgesinde ise a nın alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. 2+3=5 olur.Doğrunun Analitik lncelenmesi A(a.Ohalde. x>0 Ve y>0 ise x<0 Ve y>0 ise x<0 Ve y<0 ise x>0 Ve y<0 ise nokta l. J A(2a{.t::i. Koordinat sistemini oluşturan eksenler. bölgede ise 1. analitik düzlemi dört bölgeye aylrlr. Cözüm öıx:x c 5) Ve B(_2. a+2) noktası analitik düzlemin ll. i:i:i!ı :. tür.5) bulunur.bölgededir. 3) noktas|nın y eksenine olan uzaklığı 4 birim ise a nın alabileceği değerleri bulunuz. nokta lV.2 dir. z a u-J LIJ Çözüm öıx:r 7 2a-6<0 ve a+2>0 a<3 ve a>-2 olur. b) noktasının eksenlere olan uzaklıkları |a| + toplamı: |bl dır. 0. nokta lll. y.bölgededir.o III. öıııx ı y.bölgededir. e a nln tam sayı değerleri -1. la-11=4+ a-1= 4 v a-1=-4 l?=5 v a=-3 2-b >0=b<2 dir. nokta ll. A(2a4. a+b<5 ise a+be (--. _ _ rJrJ }:i::l .::iit. Bunagöre.: .bölgededir. a+2) noktası II. Ohalde -2<a<3 bulunur.o x>0 eöı-ee A(-3' 2) noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamını bulunuz. A nın ordinatı pozitif olduğundan.

BAc dık üçgeninde. B(2. 1) noktası ordinat ekseni üzerinde ve B(-2. A(4. lABı2 = (xe - x. a2.b.b. bulunur. bölgede ise a. a+1=0 a-b= C(a. bölgesindedir. =@=s . Çöıüm {) noktası hangİ bölgededir? A(a.b) noktası analitik düzlemin lV.t' S E.'. a + 1) noktası Aşağıdaki nokta çiftleri arasındaki uzaklıklar bulun- x ekseni üzerinde ise muştur.lti" a-b=0dır. b) noktası hangi bölgededir? IU a [lJ z Çöıüm A(a - b. İnceleyiniz. b) dır. olup -1) noktası analitik düzlemin ııı. a2. 3) c. '.b . c(-3.')2 + (Y"_ Yrlz butunur. z E lABl = ffi A(a . 1) noktası y ekseni üzerinde ise t.b>0 ve b<0+a<0 ise -a ve { pozitif olup B(-a. 1) |ABı .t i.b) noktası lV. B(-2.Doğrunun Analitik inceIenmesi i- iri xorn ARAslNDAri uzırııx B(x2 y2) A(a.0+b<0 a ve b negatif dır.b. bölgesinde ise B(-a. a + 1) noktası apsis ekseni üzerinde ise C(a. a+1=0+a=-1 0 = =/( 1) _fi=zn +-1 -b=0 + b=-1 C(-1. 2) lEFl = :İ!!![ss }İ!iii /( :tB .b > 0 ve a2. -2) gesindedir. F(-2. -ö) noktası analitik düzlemin l. D(1. a. a2. böı- b. |Ac| = Xz_Xı Ve |Bcl = Yz-Yı olacağından lABı2=|Ac|2+|BC|2 t.3) Ohalde. lcDl .0 olmalıdır. E(0.b. a.

nan x ekseni üzerindeki Çözüm 0) Ve B(-1. (a-2lı2 =(a+ 1)2+1 /( = lcBl =f1 +1o_ı72 a2-4a+4=a2+2a+1+1 -4a+4=2a+2 -6a = -2 bulunur. 5) olan ABCD karesinin alanı kaç Çözün nan y ekseni üzerindeki C noktası nedir? . dir. 1) C noktasının apsisi nedlr? Çözüm lABl = s= f1 =s C noktası x ekseni üzerinde ise C(a.1) lABl =lBCl =g B 1+ (a -2)2 = 9 + (a+2)2 lACl = s'/8 |Ac| = Je*ı)2+(1_5)2 = 1+a2-4a+4=9+a2+4a+4 5-4a=4a+13 -8a=8 ? = .Doğrunun Analitik lncelenmesi öırır A(a. " = i 1 (:. CC öırır ı ı of oırı J z öıxır ı ı A(1.5) Çözüm C noktası y ekseni üzerinde ise C(0. lcAl = lcBl A(2.l D C(-1.]l!ii: . a) dır. Ardışık olmayan iki köşesinin koordinatları A(2. 0) dır. C(0. 1) lABl = 5 ıo öıxıx izere A(2' ıı noktalarına eşit uzaklıkta bulu- ve B(2. 1) ve ve -2) noktalarına eşit uzaklıkta bulu- a uJ z LU c(-1. +(a-2f+9=25 +(a-2)2=16 lcAl +a-2=4 v a-2=-4 Ş?=6 V A=_2 bulunur.s r -lnl = = s2 + br2 dır. :ıiitll sz . = afr=afr=5+a =h -1 A(ABCD) O halde. 4) olmak birim ise a nın a|abileceği değerleri buIunuz.6TT6 = 5 lACl bulunur. -1) _ı. 2) t B(_3.

Xl ve |G'B'| - x2 - xo oIduğundan E = lC'B'l e Xo - X. ise C orta noktadır.4) B(2.Y2) olan [AB] nın A(4.Doğrunun Analitik ince|enmesi oRTA NoıCA Uç noktaIarı. B(2. yo-- z J oıur. Dolayısıyla.5) C(5. Bu durumda.. A(x. 3) orta noktası C(xo.#)+D(4.. . z l. Y9) ise B(-2.-2) A(3.b) B(-2. b) noktalarının c(5'4) ise a+b kaçtır? A(3.3) |Ac| = |Bc| C(a. b) olmak üzere A. D.ıJ = A(6. Ohalde. ^=ry*B=1 O=T+b=4 lCBl + lA'C'l bulunur.5) Şekilde görüldüğü gibİ A.Y1) ve B(x2. C noktaları doğrusal ve lAC| = |Bc| İse a + b ka$ır? . Çözüm A(6. ohalde.1) olmak Üzere ABC üç- kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç bi- ry bulunur.b) Şekilde görüldüğü gibi dır. B.t = Xz Xo +Xo=ff Benzer yöntemle. B. = 1) orur.o=Y ve vo=Y dir. 5) Ve B(a.1) orta noktası Çöıüm B(a. +=5+3+a=10+ a=7 ıf =4+5+b=8+b=3 bulunur. a+b =7 +3= 10 İiıffisg Xliiiii . -2) a [lJ geninin rimdir? AB . [AB] nın orta noktası- o[T. a+b=1+4=5 lACl = = lG'B'l olur. 5) Ve c(a. C noktaları doğrusal ve.4) ve c(2. ıA'c'| lA'C'l = Xo .4') c(2. Çözüm A(4. f4 = Z br bulunur. tİr.

6) ve B e [AC] olmak lızere. ise |AB| = 1 y6 lBc| = 2t alınabilir.'.yı) B(xz'yz| C(xo'yo) IJJ a t! z t z J vo=HP=+b=+=12 1-. B(15. b) olduğundan. 3t de 9 artış olur.u10 1-2 4 t =-o .Y1) gİn ooĞRU PARçAsıNı vERıtEN gin oRANDA oRıaıı( l a A(2' 3) KooRDıNATIARI .o=#. .'. yo=iff ıı. O halde.-l =k sağlayan ke R+ verildiğinde. Yol: eşitıiğini sağlayan C noktasını bulunuz' j".12) bulunur. Y2) noktaları eşİt|İğini ve [AB] üzerİnde j#i = 9 Çözüm l. A ile B 8=0 C noktasının apsisi. 12) bulunur. için 3 birim artma olmuş olur. k oranında i$en bölen nokta C(xo.6) Yı xz JI C(a. B(0.: .b) Yz xo i\ Io k oranında dıştan bö|en .noa dıştan bölen nokta A(xı. e [AB] olrnak üzere . B(x. nokta C(xo. ll. l'\ X'ı B(0.o=ry+o='. sg :İiiili ]iiii. O halde. -1).yz) A(2. io*i=| Çözüm ır. 2t için 4 birim azalmaolur. b = 6 + 6 = 12 bulunur. de 10 azalma varsa 3t de 6 azalma noktasının ordinatı -1 2t için 6 birim artma Yani C - 6= -7 C noktasının ordinatı.3) .. -4 tür. G(9. C(-4. Yani C noktasınınapsisi 0+9=9 olur.. noktalarının apsis|erini karşılaştırdığımızda (2 den 0 a) 5t de 10 azalma t için 2 birim azalma oImuş 4_ A ile B noktalarının apsis|eri içİn 5t de 15 artış varsa. ise } oran.r=#.yı) C(xo.yo) B(xz. noktalarının ordjnatlarını karşılaştırdığımız(3 ten 6 ya) da A ile B noktalarının ordİnatları için 5t t olur.6) 4+l C(a. olur.b) A(0 - 1 ) C'(? '|ı B(15 1^1 ) ]**i A ile B :.yj AB doğru parçasınl C(a. Yol: 2t orur. AB doğru parçaslnı. ı. AB doğru parçasını.Yo=ff0. -11)ve C A(x1. C It noktasının koordinatlarını bulunuz.Doğrunun Analitik lncelenmesi aölıN NoKTAIARıN A(xı. C(-4. O halde. -7) bulunur. A(2.ye) ise o. ORNIK 17 A(0.3) |ı- B(0.

0) C(-4. -1 . (-1. 2| 5. 1} -ö) noktası analitik düzlemin lV.0) . bölgea nın değer aralığını bulunuz. bölgesinde İse B({.5 d.4) . E(0.5 c. d. {-2. A(1. h)lge- sİnde ise B(a.2'). A(a+l sİnde İse . -3) A(a.b. a+3) noktası analitİk düzlemin l!. B(-3. b. B(-3.2a4| noktası analitİk düzlemin !V. o) ve B(tsl. A(a-2. 0. 0) H(5. ı3 .2) ve B(-4.5 b. 3) Aşağıda verilen A ve B noktaları için |AB| de_ ğerlerİni bu!unuz. A1a2. a. g) . btilgesinde İse a nın alabileceği tam sayı değerlerİnİ bulunuz. A(a+1 A(0. -a) noktası hangi bölgededir? lll bolgede 5 z E z uJ a UJ 7.i:ı![oo Xıiii: . D(0. bölgede c. b) noktası kaçıncı bö|gededİr? ll. B(-2.0) . b) hangi btilgededİr? l bölgecıt. B(2.b. A(1. -4' a. Aşağıdaki noktaları analitik düzlemde gösterinİz.b21 noktası analitİk düzlemin ll. F2) noktaları aynı bolgede ise G(a. F(1.A]ışTıRilALAR 1. 4) noktaları ordinat ekseni üzerinde İse C(-a. -1) A(3.21 -2) G(-4. bolgede 3. _l A(a+b. -3) A(-2. 4) -4) B(3.b) noktası hangi bölgededir? lll. a. a2.

(-7'-6) '. 4(6..a 14. a) ve |AB| = 13 bİrim ise a de1c 15.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9.-J 16. 0) A ve B noktaları için [AB] nın l - a.liill' B noktasının koordi- . A(a. ...10) ve lABl =l0birimise a de- _2.3) ğu kaç .A(1. dİnatIarını bulunuz.iıiai . a (. B(0. bulunuz. _2) ğerlerini bulunuz' . Aşağıdaverilen orta noktasını bulunuz... -3) B . B(b.. -2) .21 ğerlerini . B c(4. B(4. A(2. -14' e [AC] koşutunu sağIayan B noktasının koor(-1 0) dinatlarını bulunuz._1)' C(_1. Verilenlere göre natlarını bulunuz.'" D(-7. c. 5) A(2.-2) ve e [AC] koşulunu sağlayan A noktasının koori-6 13) ]#i = | 0.. 8(6. 11. C e [ABJ koşu|unu sağlayan C noktasının d|natlarını bulunuz. [CD] beşve [AB] yedi eşitparçayabö_ lünmüştür.4) B(4. 8(4.-ı1 13. koor- (2. g z i TU z . 1) B(0. I 7 .4) ise a+b kaçtır? [AB] nın orta noktası 17.1. B(2.. ol ^ 2 '!::i: -.ri__*---* .2).-8) ve lBCl =4lACl dir. A(-2. / / /----- --+--- / /c1s. 3) ve c(2. 1) tr (r 3) c 11 -2\ / 12. a) . 4._2) olmaküzere üçgeninde [AB] kenarlna ait kenarortay birimdir? ABC uzunlu5 Şekilde. b. c(-5. A(2.t.:i!i. -4).4) ve 4|AB| = 3lBCl dir. B(0. 0) 10. A(4. A(5.a1 5 Aio.

= jffil =f=. ffiı = tancı doğrusunun eğimi.7 I I l'/3 I ./l /1 oıonton A I cossoo= !o"! /'l -'fr lnal 2 =*=+ cos.'301 ıi i 4 lAcl . bu açının tanjantı da doğrunun Komşu dik kenar uzunluğu Hipotenüs a c tancı Karşı dik kenar uzunluğu = b Komşu dik kenar uzunluğu a cotcı Komşu dik kenar uzunluğu = Karşı dik kenar uzunluğu a b Eğim açısı.=Jffl =*=+ AN = 90o ve m(B) liiil. frz= tanp dır. l sin3o. Şekilde' cı Şimdi de 30o..t cl I I tb I I I tan3o"=lffl tan6o.fr or Bu bö]ümde. Bir doğrunun eğimi genellikle m ile gösterilir.= lfff =.i' 2. 180'] arasındaki açıların trigonometrik oran|arı ile dik üçgende bir dar açlnın trigonometrik oranları biIinmelidir.re I ABC üçgeninde. z _l t 2 61 z uJ a L! lBCl = 1 br = /') .= lot! =4=fr lacl 1 cot6o. t lACl l_ [Bc] lABl = A dl d. vr rĞiııİ x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı SlhC[ = Karşı dik kenar uzunluğu Hipotenüs _ b doğrunun eğim açısı. (30"-60"-90'üçgeni) .oo=l*Ef =* . 45" ve 60' |ik açıların trigonometrik oranlarını dik üçgenden yararlanarak bulalım. d1 doğrusunun eğim açlsının ölçüsü d. Dİk Üçgüende Dor Acılonn Trigonometrik . doğrusunun eğimi. [0". [0". Bu neden]e trigonometri konusuna ait bu bilgileri kısaca hatırlayalım.l . doğrusunun eğim aç]sının ölçüsü 9 dır. m(c) .Doğrunun Analitik lncelenmesi gİn ooĞRuNuN rĞİıvı Açısı Bir doğrunun eğimidir.. = cı ise oz .:iliii cot3o. 180'] aralığında bu]unur.

.. tv r tan150'=-tan3Oo =-g 3 = B(0. cosX=-cosy = . cotx . birbirini 180" ye tamamlayan iki açının sinüsleri eşit. li t x + y = 90o ise sinx = cosy ve tanx z -_J = coty . A(1. lBCl =[ACl =1br |AB| = = 0o ise P noktası A(1. fr ır sinOo=O.Doğrunun Analitik lncelenmesi ABC ikizkenar dik üçgen Ayrıca. birbirini 90" ye tamamlayan iki açıdan birinln si- nüsü diğerinin cosinüsüne. 0) ile çakışacağından. tan60o = cot3Oo dir.. Yani. 1. cos9Oo = 0 ve tan90' = + = tanımsız sin4So=CoS4So=E= tan4So=COt45"=-=1 1 1 1 olur. tang = ü 1 srn d Ve a"a" cotcı = cos sı'd d dır. cı = 180o ise P noktası c(-1. oJ .iliill'' ^^ rliilii .JJ tanx sinx=siny. de etmek için birim çemberi kısaca inceleye|im. D(0 -1) . cos180o=-1 ve tan180"=*=0 Bulduğumuz bu değerlerden de görüleceği gibi. y) noktasının apsisine cı gerçek sayısının cosi_ nüsü. 90o ve 180o lik açıların trigonometrik oranlarını ifa- -İ Bu sonuca göre. P(x.1) tan135" = -tan45o = -1 tan120" = -tan60" +X -ft olur. sin180"=0. sin60" = cos3Oo . olur. ordinatına da X= c aerçek açıslnın sinüsüdür. 0) ile çakışacağından.'l.0) Bir doğrunun eğimini bulurken kullanacağımız bu özel açıların tanjantını aşağıdaki tabloyla ifade edebiliriz.l!i:ii CoSC Ve y = sincı dır. . cosOo=1 ve tan0o=+=0 cı=90o lse sin90" = P noktası B(0' 1) ileçakışacağından. z a LIJ ı.l. Birim çember üzerinde ^ıg -1 _. . birinin tanjantı diğerinin cotanjantına eşittir.iiiill. cotanjant ve cosinüsleri ters işaretlidir./3 3 0 ml6Fı =o olmaküzere. Ayrıca. tanjant.coty 0o.tany. olur.I 1200 135" 150" 180' Merkezi başlangıç noktası Ve yarıçapı 1 br olan çember birim çemberdir.

:i:iilll .J a LU z LU 1v IIl*=1319=- 1 __.+ x eksenine dİk olan doğrulann (eglm açı|arı 9O"olan) eğİmlerİ tanımsızdır.Doğrunun Analitik ince]enmesi öırÇıı ıı Aşağıdaki şeki|lerin her birinde verilen doğruların eğimlari bulunmuştur.+ x eksenine paraleldoğrulann (eğim açıları sıfır olan) eğimleri sıfırdır. ffiı=tancı=-tanp =-1 ffiO = lan61= - 2 I/ / C z . inceleyiniz. i_ 0i i __ ı. . + Eğim açıları geniş açı olan doğruların eğimle' ri negaffiİr.+ Eğim açısı dar açı olan doğruların eğ'imleripozitiftir. o+ lliiii: . mr=tanp=-tanc=-.=--_ ---+ x ffir=tan9Oo=tanımsız .

lTl. x ekseniyle pozitİf yön|ü 45" lak açı yaptığına göre a A(3.Doğrunun Analİtik incelenmesi ixİ ııoı<rısı vERıtEN lki noktası A(xı. 1) B(2.7. eğimi. X2-X1 x 1 = a-l z4 = |_a dır' ffiı=tano=]iŞ| ffik = ekseni ile pozitif yönlü 45o |ik açı = tancı = -tanO = -ffi o. 1) ve B(2. = m1ffiE1 'ı = cı dır. m = !' t z UJ ıJJ J z lı. mı ikİ tan(ABE) = 12ng . -.Y1) doğrunun eğimİ ooĞıuııuıı 6. ve B(x. a| noktalarından geçen doğrunun / l- k olsun. bulunur.4. iiiliites ]iiiii .i= t"r(ffg = Eoc l * tt = lrz bulunur' / doğrusunun eğimini bulalım: Yukarıdaki şekilde..rr. .ı. yr) olan ltk+ = tfiEEı . yr) olan 6 = J2_I1 Xz_\ı I noktası A(x. m tan45" = 1 1 olur. Dık İkı doğrunun eğimleri çarpımı U) EI1 -1 dIr. ıĞİınİ ı.=-1 butunur. Para|el ikİ doğrunun eğimleri eşİttir.. ve kaçtır? Çözüın A(3. ffiı. Xz_X'ı 9. yaptığına göre. m= Ye-yı Bu doğru. m( BAC )=m(BKL)=a ve /\.ffie = Budurumda. i a) noktalarından geçen doğru. -a= +?=0 j**i t jffii] tffi.Y1) ve B(x. CE ABc dık üçgeninde tanc = !'_ oEuğundan Xz_X'ı / doğrusunun eğimi.rr.

I A(3. y .ına dik İse eğİmlai çaıpmı -1 dir.2= -4(x . DoĞRUNuN DENKIEmı !ğİmİ ve Bİr ııloktos veİİıen Doğrunıın Denıdemı 3) Ve B(0' 1) noktalarından geçen doğru 1) ve D(0' 2) noktalarından geçen doğruya a kaçtır? para|el İse Çöıüıı AB doğrusu. --: -I 1-a 2-g .2- 1-3 o-a 1 2-1 -z -a -1=1 ?-. . öıııır ız a) ve B(3.+ 14 olur. 1) noktalarından geçen doğru C(-2.3) - 2 = -4x + 12 Ş -4x.3) ve D(1. dİk U) UJ I z ş z u. 2) noktasından geçen ve eğimi -4 olan doğru_ nun denklemini bulalım. yazarsak. AB llCD + ffiAB = fficD - o. Burada.Yı = m(x .ı G Çöıüm AB doğrusu CD doğrus. y yalnız bırakıldığında eğime eşit olduğuna dikkat ediniz. 2) noktalarından geçen doğruya ise a kaçtır? A(1. -23ı - Çöıün Verilenlerİ Y -1+a o = -'i . 'İ!'.g-l 1.(-2) l-a -1 . CD doğrusuna paralel İse eğİmleri eşittİr.xı) dİr. ABJ-cD +ffiıg. Eğimi m olan ve A(x'.Doğrunun Analitik incelenmesi . x in kat sayısının :iii!ffioe Sliii. A(2.=- -2 =e?=-1 bulunur.xı) =ş y Y= denklemlnde yerİne +-1 +o=€ =)o=-5 bulunur. C(a. Y1) noktasından geçen doğrunun denklemi Y -Yl = m(x .ffico=-1 :-r .

A(x. ?X + by + C = 0 A(x. Verilendeğerleri 0 Y_Yı Yı_ y Eğim < + a_ 4< 0 + a < 4 olmalıdır.'' Y1) Ve B(xz. o halde.|* dir. x-3 x-3 .* doğrularının eğİmi tanımsızdır. _1 olarak ifade edilebİleceğinden.IT'l=0 dır...y2) Y noktalarından geçen doğ- denklemi düzenlenerek l=rununeğimi runun denklemi _ Yı durumuna getirildiğinde bu doğ- Yı_ Yz '_ '' = Xı_Xz dir. 0) ve B(0. Doğrunun eğimi.2) Ve B(0. ? e (--.ıxır ıı öııır ıc A(3. noktalarından geçen X 2x+6y-3=0 doğrusununeğimi iffi= _?u=_ 2x + j rrr. ITl = _3 I' Yı_Yz= Xı_Xz _ X1 dir. Y1) doğrunun Y=2 doğrusununeğimi .Y2) _ . Bu doğrunun üzerinde bir C(x' y) noktası alalım.a Xz_Xı öıııır Y =2x+ Y= ır 5 doğrusunun eğimi m= .x+2) X_Xı Xz-Xı= Yı_Yz= Xı_Xz ve B(x2. ffi=- dir. .. A(a..Doğrunun Analitik lncelenmesi Iki ııok1o11 Veri|en Do-ğrynu-n D_e1k!9m! .ı}Y=mx+n doğrusununeğimi m . rine yazarsak. Y_Yı _ Yz_Yı Yani. Y= X= a 8 doğrularının eğimi 0 (sıfır) dır. a ir Eksenleri Kestiği Noktolorı Bİlinen Doğrunun Denklemi Eksenleri.I Y_Yı X_X1 bu]unur. denklemi 3= 0 doğrusunun eğimi .i:l . =tanımsızdır. b) noktalarında kesen doğrunun dir. m = Ye-yı . -1) noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz. m = 2 dir. dir. I*I=ı ab ö. ITl = Y_Yı X_Xı -x + 1 doğrusunun eğimi .'. \ denklemi. Denklemi y = (a _ 4)x . 4) -2 -2 z1_ı1=3-0_..5 olan doğrunun eğim açısı geniş açı ise a hangi aralıkta değer alır? Cözüm Çözüııı Eğim açısı geniş açı ise eğim negatiftir. !i:ii o/ iI:ıl' ^! !!ilj. (y=0.t.aH. y Yz X_X1 = Xı_Xz denklemindeye- olur.

y= 0. Doğrunun üzerindeki bir nokta A(a. Y=]Tlx denkleminde m=1 ise y=x doğrusuelde edilir. açıortay doğrusu denir. 1.) y _ 0 = m(x Y = )Y = mx tir.(x _ a) 0) *Y = b bulunur. o halde. doğruları x eksenine paralel doğrulardır. V = 0 doğrusu x ekseninİn denklemldir.-+x -1 2. Bu doğruya 1.x. a z LIJ UJ I a" y=-2. y=2. Başlangıç noktası olan o(0. _Yı= m(X . y=-1 .. 0) dan geçen ve eğimi Bu durumda doğrunun denklemi Y m olan doğrunun denklemi.) + y - b = 0. dur.. b) olsun. açıortay doğrusu denir. ITl = u cc i2 Y=2 Y='l _1 ise y= -x doğrusu elde edilir. önxıx zz A(-1' 3) noktasından geçen ve x ekseni ile ortak noktası olmayan doğrunun denklemini bulunuz.3) 3 Y=3 ------. z J Bu doğruya 2. y=1. açıortay doğrusu Çözüın v A(-1. açıortay doğrusu 0 >x x eksenine paralelolmalıdır.Doğrunun Analitik lncelenmesi özııDoĞRU DENKIEMIERı x Eksenİne Pqrolel Doğrulorın DenkIemleri Boştoııgtç ı{olcıosındon Cıeçeıı Doğruhnn Deııklemi _-________>x x eksenine paralel doğruların eğimlerinin 0 (sıfır) olduğunu hatırlayalım... _Yı= rn(x _ x. Y = 3 doğrusu- :iiiiİIl ea ]Iiii: .

lse. X=0.x') + y - b = m(x - v-b Şffi=l.. ax+by+c=0 l . 1.. d ll ı. U) z ul d = r.. \=-2. bu ikidoğru aynı doğ- ruyu göstereceğinden abc . ak ab -:kp bulunur. I z CE Bu durumdi. o|malıdır. X=1.... =+_ k'p ab doğruları b|r noktada kesiş|yorsa. X=2. a) ffid=ffi/+-b =-F= 2. d ve / doğrularının d n (.. -Yı = m(X .rJ ll 0.Doğrunun Analitik lncelenmesi y Eksenİne PorqIel Doğrulorın Denklemlerİ İri ooĞnuNUN ıinıİniııE GöRE DuRuMtARı d doğrusunun denklemi ax + by + c = 0 ve / doğrusunun denklemi kx + py + r = 0 olsun. oırr. Doğrunun üzerİndeki bir nokta A(a' Y b) olsun. 0 doğrusu y ekseninin denklemidir. = {A} dır.=i= kpr 3. olmalıdır. Eğİmin tanımsız o|ması için payda sıfır olma|ıdır. bu iki doğrunun eğimIeri birbirine eşİt olacağından y eksenine parale! doğruların eğimlerinin tanımsız ol- duğunu hatırlayalım.l sisteminin çözüm kx+py*[=0 J kür"rı Anoktasıdır. i:i!![ og }İiiı: . x-8 = 0 =l X = a bulunur. doğruları çakışık ise. d ve / doğruları y eksenane paralel doğrulardır. kesim noktası A ise Yani. X= X=-1 .

Verilen doğruların kesim noktası (İ' . x+Y=-3 + 2x=2 olup d (r -J z x-Y=5 Verilen İki doğru çakışık ise.. Zx-y +2 =0 Çözüm doğrusu ile ax + by- 1=0 doğruları çakışık ise a ve b değerlerini bulunuz .o=İ+y- 2=O+ y= l butunur.-4) ]Tl 2-1 2 . y = olacağından' ?=-ze?=-1 -*= -2+b=+ butunur. bu doğru paraleldir.Doğrunun Analitİk incelenmesi 6x + ay + 1 = 0 ve 3x-y +2=0 doğrularının ortak 'a kaç olmalıdır? noktalarının bulunmaması için X-Y=5 ve x+Y=-3 dan geçen V€ doğrularının kesim noktasın- t = 3x + n doğrusuna paralel olan doğ- Çözüm Verilen ikİ doğrunun ortak noktaları yoksa.x') ise. i:iiiif. Bu durumda. dir. ABCD karesİnin B köşesi d doğrusunun üzerındedir.= o =a Paralel doğruların eğimleri eşit olduğundan doğrusunun denklemı. D(lo.zo Miii.J öırıx ız 2x-2y +1=0 ve x+y_2=0 doğrularınınkesİm noktasınl bulunuz. . - 1 tr= + x + 2y= sağlar. Y- (-4) 3(x- 1) + Y = 3x -7 - =3 Y1 = m(x . 0) otduğuna göreABCD kareşİnİn atanı kaç dir? 2l x+y-2=0 2x-2y +1 =0 bf 2x-2y +'l =0 2x+2y-4=O 3 4x-3=0 + . e X= 1. -a) 4 o|up B noktası denklemi d doğrusunun denklemİ. 10-a+2(-a) =4+?=2 'u. y =-4+A(1. A(ABCD) = a2 = 22 -- 4 ıf aıı. B(lo-a.ıJ TJ.. ikİ runun denklemi nedir? Çözüm x-Y=5 6a 5=i+?=-2 olmalıdır. Çöıüın ıABl = lADı = a+ A(lra. Çöıüm Bu İki doğrunun kesim noktası x+y-2=0 2x-2y+1=0 l l l sisteminin çözüm kümesidir. . x+y -2. 0).= Z olur. z a l.

o.4a + 1 5a2+6a+5 =5a2-12a+17 y= 0 * -+ bulunur. ı 18a=12="= 1g=E 122 2 7/ o harde. x in kat lıdır.2a) olsun. a. *J or. c(a. o halde. x eksenine olan uzaklığı kaç bi- (a_2)x+ rimdir? ne paralel olanının z 0 doğrularından x ekseni. 2x + 2x + ay- $ = 0 doğrusunda y = 0 İse 0) dır. 1) noktalarından eşit uzaklıktaki noktayı bulu- Çözüııı y eksenine dik oIacaksa ortak çözümde x i yok etme- Çözüm Y liyiz.J 7 sayısı 0 olma- /.3 - 2.0 - 12 = 0 + 9a = 12 =a= 5 bulunur. +}/ x eksenini kestiği noktaları çakışıktır.0 + x = 3 +A(3' A noktası 3ax - 2y _ 12 = 0 doğrusunun denklemini 4 de sağlayacağından. _6-0 ve 3ax-2y_12=o ekseni üzerinde kesiştiklerine göre a doğruları kaçtır? Çözüm a-2=0+a=2 (a-2lx dir./ öııııx x 2x+ay gc Çözüııı x eksenine paralel olacaksa. (a + 1)y + 3a = t J z .rnu öıxıx gı ae R olmaküzere. :iiiilıl zı )Iİı:i .Doğrunun Analitik lncelenmesi önxıx ıı oıılİK 35 Y= x+2y +5=0 ve 5x+3y+7=o doğrularınınkesim noktasından geçen ve y eksenine dik olan doğrunun denklemi nedir? 2x doğrusu üzerinde bulunan ve A(1' -2) ile B(4' nuz. 3a.t! a IJ. + (a + 1)y + 3a = 0 +(2-2)x+(2+1)y+3.2a)= .[3.6 . = lcAl M=M a2 lcBl -5x-10y-25=0 5x+3y+7=g -7y -18 = -2a + 1 + 4a2+ ga + 4= d2-8a + 16 + 4a2 . -Sl x+2y+5=0 5x+3Y+7=0 =2x doğrusu üzerindeki nokta C(a.2=0 +3y={ tY=-2 olup x 2x+ay4=0 3ax-2Y-12=O eksenine olan uzaklığı 2 birimdir.

u. B(2. tanlmsız c. .3x+2y+1=0 c.2. A(3. 1) A(0. . -1) ^ _+ b. . Aşağıda iki noktası verİlen doğruların eğimlerinİ bulunuz.2) . B(-3. . o) -1) 1) c. tanlmslz . ] 3. A(-1.t.4'. 1) A(2. x-4 =O a. J 9. b.. Aşağıda denklemlerİ verİtmiş otan doğruların eğimlerini bulunuz. 0 o.iiİi[zz }lİİil. _z Ç. B(3. a. -5 e. B(-3. a' Y =-2x+ 1 b. d.

Y=2x+4 b. Aşağıda bir noktası ve eğimiverilmiş olan doğru_ ların denklemlerini yazırlz.2x+3y=1 c. 1) . A(-4. -1) c. cı = 45o d. cı = 0o a. 1) .Doğrunun Analitik incelenmesi 5. a. . b. A(2.3) .Y=x+2 b. Aşağıda iki noktası verilmiş olan doğruların denklemlerini bulunuz. b.x=-4 d. B(3.Y=3x c.2) . ITI = a. A(0.Y=5 x=3 7. Aşağıda grafikleri veriımış olan doğruların denk_ lemlerini bulunuz.3) -3 B(4.y=-x+1 b. a. -3) . A(4. tı = 120o cı = 90" x+3y+6=0 @ c. d.Y=-3 x-2Y +2=0 6. d. . 8. rl = 3 c. B(2. J z z UJ TJJ A(*/3. ttt = 2 A(0. Aşağıda bir noktası ve eğim açıları verilmiş olan doğruların denklemlerini yazınız.21. 2) . . A(0' 2) .x=4 lii!!!ül zs ]Iliiii . 1) B(2. -1) Y=-4 A(-1 .y=-r/3x+4 c. a. a.y=3 d. -1) d.0) A(3. b. A(-1.x=3 d.2| A(2' 5) 4 t İ . JTl = tanımsız 0 x-4y=4 A(-2.

I zş z 11.b=6 18. A(2' E a. 1= 17. -3) noktasından geçen ve 3x -2y + 1 = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini bulunuz. x. (-2.3x+2y+ 1=0 Ve ax+y-1=0 doğruları dik ise a ka$ır? 2 3 10.3x+ny.3)y+6=0 doğrusu y eksenine paralel ise a kaçtır? 3 noktasından geçen Ve x doğrularınınkesim eksenine dk olan doğrunun denklemİ nedir? iiiİİKz+ illliii. A(2.12=o Ve 2nx-y+6=0 y eksenİ üzerinde kesiştİklerine göre. 13. x-3y=5 -11 b. sx _ zy =iı2 16. d 2x-my+2=0 ve 3x+6y+ paralel |se m ka$ır? 1= 0 doğruları 15. .Doğrunun Analitik incelenmesi 9. 3x-2y-5=0 x+3y+2=0 a. Aşağıdakidoğru çiftlerİnin kesim noktalarını bulunuz. Şekilde verilen d doğrusunun denklemini bulunuz. x. -l ) 12.y+3=0 ve x+y+5-0 ae R olmaküzere. 2x+3yruları 0 doğrusu ile ax-by + 2 = 0 doğçakışık ise a ve b değerlerinİ bulunuz. (1. doğruları n kaçtır? 2 ?=-4. 14. (a+l)x+(a. noktasından geçen ve 3x + y - U) ıJJ UJ b.-y+1=0 '2x+y+5=0 1=Q -1) doğrusuna dİk olan doğrunun denklemini bulunuz.

tür. B(0. doğru üzerindeki farklı İki noktanın bilinmesi yeterlidİr. ve b) olduğundan..6) ve B(-3. l 2x -y + 6= 0 doğrusunun grafiğini çiziniz.q = i*t Çözüm ' doğrusunun grafiğlni çiziniz. A(0. X= bir -------+ X 1 için y =2. 0) A(3. 2) tür. ğundan doğru o(0. doğrunun koordinat eksenlerini kestiği noktalar olarak alabiliriz. 2y + 4= 0 doğrusunun grafiğini çiziniz. Çözüm Yani. ***=. X=0 lçin y ve y=0 İçin x değerlerini bu- x Y= b doğruları eksenine paralel fv I lup düzlemde işaretledikten sonra bu noktaları birleştirerek doğrunun grafiğinİ elde ederiz. A(a.1 = 2 olacağından doğrunun iki noktası o(0. 0) ve A(1.Doğrunun Analitİk incelenmesi ıin ooıöRuNuN cRArıĞı Denklemi verilen bir doğrunun grafiğini çİzmek için. 2x denkleminde oldu+Y I 3 doğruları y eksenine paralel doğrular olduğundan x . Kolay bulunması açısından bu İki noktayı. doğrular olduğundan 2y+4=0+Y=-2 doğrusunun grafiği yandaki gibi çizilir. Çöıüm 2x-y +6=0 denklemİnde X=0 için 2.4) ^y ömı ıı x - 1= 0 doğrusunun grafiğini çiziniz.0) dır. Çözüm Y= X=0 için y=0 geçmektedir.1 = 0 + x = 1 doğrusunun grafiği aşağıdakİ gibİ çizilir. olduğundan . ffiıııı Y= Çözüm X= 2x doğrusunun grafiğini çiziniz. 0) başlangıç noktasından Bu nedenle ikinci nokta alalım.0-y+6=0+Y=6 Y = 0 için 2.x-0 +6 = 0 l X =-3 doğrunun eksenleri kestiğİ noktaları . 0) ve B(0. İiiiı:75 jliii:: . doğrusunun eksenleri kesen noktaları.

b =2.0 -2y + 18 = 0 +y =9 Şekildeki Çözüm A oABc dikdörtgeninin çevresi 6 cm ise alanı kaç cm2 dır? A(BAo) = P99 = 6.0+18=0+x={ Eksenleri (0. a z UJ 2x _ ay + 6 = I.Doğrunun Analitik lncelenmesi önxıx ız 0 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu öıxıx l+ 3x _ 2y + 18 = bölgenin alanı kaç brz dir? Çözüm X=0 y=0+3x-2.9 2 = 27 brz dir.1 bulunur' zo . AI B(a' b) noktası bu doğrunun üzerinde ise doğru denk- x+2y=4=a+2b=4 l ve ll i (ll) denk|emlerinin ortak çözümünden I ) Bu değerler yardımıyla çizdiğimiz grafikten de görüldüğü gibi a+b=3 a+2b=4 A(OABC) = l =a=2 ve b=l =2cmz olur. 9) ve (-6. = 3. loc| =b alırsak. olduğundan bu doğrunun denklemi: 2x-ay+6=0 4**=1+ x+2y=4 42 lemini sağlayacağından olur.ıx=0 + y=: x= eksenleri kesen noktaları (4' 0) ve (0' 2) + _3 tür. A(ABC) :. 0) da keser.İ Çevre(oABC) 6 =+ 2(a + b) = 6 Çözüm +a+b=3 ( doğrusunun .J a>0 olmaküzere.(l) zx-ay +6=o\y=o tv I .b) önıı:x ıg 0 doğrusunun koordinat eksenleriyle z .JJ |oA| =3.İiİ!: =4=93 =4=a=z ]iiii!i I 9 ?. bulunur. 4 cr B(a. = oluşturduğu bölgenin alanı 4 br2 ise a kaçtır? .

5) üPy4 12 2 =l3 t:r. O halde.4) >x Ana]itik düzlemde |AB| = ıBo| ve A(-3. l:iii'rr'::l.4) ise Şekilde loBl kaç br dir? doğrularının eksen]eri kesen nokta_ ları verilmiştir.| ohalde.!iii. 2 |AH| değerini bulalım. Verilenlere göre taralı AED üçgeninin ve aIanı bulunuz.:- =ry =+=+of 5 oır. = z t! a LLj Önce. b) olsun. = J of :iiil|. rİ z -_J A(a.Doğrunun Analitik lncelenmesi öııı:x +s öııııx ız A(-3. k doğrusunun denk]emi: l*I=1=x+y=l 22 B\ Dik koordinat sisteminde [OC] JA(AOB) kaç br2 dir? \ / doğrusunun denklemi: >x 4* I=ı =-x +2y=2 -2 1 olupbudoğruların AB ve C(2. k ve 1 doğru|arının kesim noktasının apsisi a dır.E.ı(*.0) Çözüm lABl =a=@=^ +(-a+3)2 +16=a2 +a2-6a+9+'16=a2 =?=?=lOBl =?0r öıxıx ıc dr. 6 Y=0=r=ö.i.. o) A(AoB) ''3 butunur. AB nin denklemi y-1=-2(x-2)=y =-2x+5 X = 0 )Y = 5. 1) ise denklemlerini ortak çözersek kesim noktasının koor_ dinat|arlnı buluruz. ( k Çözüın lABl =lBOl =a+B(-a.| . ?=X A(AED) = bulunur. Çözüm ffiOC= 1-0 Z4:Z- 1 ffiAB=-2 dir' x+Y=l I l +x=-Z 3 -x+2Y =l . r ı . A(0.

fg.2.36) eğimi . dakikada sıvının sıcaklığı 60oC olur. lOBl = z'E br ise lABl = 4 br ve BAo üçgeni 30"-60o-90" üçgenidir. Buna göre 100 liraya satılan bir maldan kaç lira kAr elde edilmiştir? .Doğrunun Analitik incelenmesi önıııx ra 1Y Cöıüm ie(0.1) elde edilir. '!ı::ii .. bulunur. KAr =Satış-Alış =Y# tr J z t z IJJ X = 150 = - 100 50 lira bulunur. = Zroo = 150 butunur. ji:]!ı!ı !A /ğ j!ii. 60=3x+6+X=18 Yani 18.:..ii:!:!' = Y = 3x + 6 dır. Bu denklemde y = 60 alınırsa. Satış I I Buna göre kaçıncı dakİkada sıVının sıcaklığı 60"c olur? Çözüm (0' 6) ve (10. o halde.B) ve |AD| = 2 br ise D köşesinin koordinatlarını bulunuz. 4 ömro Yandaki doğrusal 3 I I sıcaklık ('C) v grafik bir sıvının ısı- tıldığında zamana göre slcaklığındaki oıııEK a9 yr l artışı vermektedir. 0).=ffi=3 3(x-0) + noktalarından geçen doğrunun ve denklemi y-6 Şekildeki grafik bir malln alış ve satış fiyatları arasındaki bağıntıyı göstermektedir. olduğundafl X=100 için . Çözüm rY o(0' 0) Ve A(2' denklemi 3) noktalarından geçen doğrunun y=92. |DH| = 1 ve |HA| = .6 D(-2. ADH üçgeni de 30'-60o-90" üçgenİ lOAl = 2 5t a IJJ olup |AD| = 2 ise Bu durumda.2y'3) I ABCD dikdörtgeninde A(-2. B(O. buıunur.

't-@ 1+ mı. bu iki doğrunun arasındaki dar açının ölçÜsÜ : ü. P = 45" 9. I (maliyet) tano='t-" . Bu değerler yardımıyla eğim açılarını bulamayacağımlzdan -Alış = 24 _ 18 = 6 TL olur.) :iiiİ'ıil zg )!iii: .= 1+2. (Birbirini 180" ye ta- mamlayan açıların tanjantları zlt işaretlidir. x = 12 için. KAr = Satış Y = 18 TL (alış fiyatı) Y=2x_1 Y = 3x + 2 doğrusununeğimi frı=2 ve doğrusunun eğimi ffi2 = 3 tÜr.15o = 165' dir.p = 60o _ 45" = 15" geniş açlnln ölçüsü : 180'. tanq. Bu durumda verilen formülü kullanalım. örnekteki gibi çözemeyiz. fr olduğun- 60" dir. frx +2 ve Y=X+ 4 doğrularlnın arasındaki açı- ları bulunuz. J Y= 2x lir. 2) ve A(3.3 / doğrusu (o' açısı.mz 1* m1. 1 Soruyu 1. bir malın miktarına bağlı olarak satış ve maliyet tutarları sırasıyla kAr kaç TL olur? k ve 1 doğruları Çözüm y = rftx + dan eğim eğim 2 doğrusunun eğimi.Doğrunun Analitik lncelenmesi öıxıx ıı k (satış) İri ooĞnu ARAsıNDAKi Açı Kesişen iki doğru arasındaki açının ölçüsü 0 Ve doğruların eğimleri m1 Ve m2 olmak üzere. 6) noktalarından geçtiğin- dendenkr"ri.ar" tano=-.m2 ' öıx:r ız y= dir. fr2= 1 olduğundan Çözüm k doğrusu o(0' 0) ve A(3. dir. larını bulmuş oluruz. H= 3-0 =y=4 2 0lur' o-2 I-: 5'+ z t z UJ a ul cr J k ve / doğrularının denklemlerinde X = 12 alırsak I I o 12 kg mal satıldığında bu malın maliyet ve satış fiyat- halde. Yukarıdaki grafikte. Y=X+4 /. 6) noktalarından geçtiğinden denklemi: y = . 2_3 ITlı _ [Tlc +tang= -:----=:--= OlUf. 12 kg mal satıldığında elde edilen açlsı. doğrusununeğimi.12+2 '33 Çöıüm ) Bu durumda. mı = cı = ile gösterilmiştir. Y=.12 öırıx Y = 24 TL (satış fiyatı) sa Y=2x_1 Ve y-3x+2 doğrularınınarasındaki açı+ ların tanjantlarını bulunuz. Dar açının tanjantı ise : T olur.m2 Yani aradaki geniş açlnln tanjantı _} on.X+2=Y==.3 7 1+m1. Y = 2x =) Y = 2.

r. + 4y ] o'". y=(a-1)x+1 Ve Y=X+3 açınln ölçüsü dir? Çözüm 4(-1. Çözüm 6 o 2_ııu =-1 +ffi2=-T halde istenen doğruların denklem]eri / CC Y+ 1 =3(x-3) veya }+ 1= _}lr-rı olarak bulunur. 1) olmak üzere. tan4so=|ş| -'=l#l 1 öııııx ıc A(3' #=1+ffi2=g _ 2) noktasının 4x + 3y - 8= 0 doğrusuna olan uzaklığını bulunuz. olan en kısa uzak]ığı d ise.2) taşıyıcısı olan doğrunun H c(3. o = ıl9::]] eğim = ffi m.2) Ve C(3.ı.. B(_1. - l)x + 1 doğrusunun eğim açısı + 15" = - 15o = 30o veya 45" 60' 1 dir. x+1 Y_Yı = X_X1 =Y_2 _ Yı_Yz Xı_Xz A noktasının bu doğru- = uzaklığı lAH| r':L_. z J +d=lız+o_gl 10 =::2br 116+9 5 öıı:r sz OlUr. yı) rusu ile 45'ıık açı yapan doğruların denk]emlerini bulunuz. A(xı. ABc üçgeninde [BC] kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bulunuz. Y1) noktaslnın ax + by + C = 0 doğrusuna o.0). ya olan uzaklığını hesaplarsak ha yı elde ederız.n7 F.Doğrunun Analitik lncelenmesi öıııır A(3. =nr=J$Il =+ . z LU a uJ öıxıx ıı doğruları arasındaki i 15' ise a nln alabileceği değerler ne- A(-1.. A(_1' 0) noktasının x _7 _ 0 doğrusuna olan bulunur.1) denklemini bulup. önce BC doğrusunun denklemini bulalım. ıı noktasından geçen BiR }|o|CANN BıR ooığnm ouN uzAKLKil . 4-' 2x+y+3=0 -1) ve 2x+ y + 3= 0 doğ- d H ' ax+by+c=o Çözüm egim = frı =_2 A(x. O halde. so liiii .0) Şekildeki gibi çizdiğimiz üçgende de görüldüğü Çözüın Y=X+ 3 gibi [BC] kenarının dciğrusunun eğimi 1 olup eğim açısı 45'dir.. a- 1 =tan30' + a- a-1 =tan60'+aolarak bulunur.j :iiiii. # 1 = fr*o= 1 + fr 1= #=) o= . Bu durumda y = (a 45" B(-1.

Çözüm __-ax*by*cr=O Denklemleri ax Şekilde ifade edildiğı gibi x_2y _ 4 .moA -1 =+ ffioA = / cC Denklemleri 2x-y +1=0 ve 2x-y-4=0olan o(0. _n} oenxıemlerlnin . 9 bf bulunur. -2 olan doğrunun y-Q=-2(x-0) +y=-2x olur. lc. doğruIar araslndaki uzaklık kaç br dir? denk- !=:'". orijine en yakın olanını bulunuz. olur. B H C 3x{Y-5=0 Şekilde de görüldüğü gibıA noktasının BC doğrusuna uzaklığı h ye eşittir.' r' öııı-x ıı 1) ABC üçgeninin [BC] kenarı 3x of aırı Çözüm üzerindedir. = 48 y = _ğ bulunur. = = oA * -2 on._. öıxıx co olduğundan m/. ve |BC| = 6 br ise A(ABC) kaç -4y-$ = 0 doğrusu öııııx cı 6x-8y Çözüm Doğruların eğimleri ffi1 = + 2 =0 doğrusu ile 3x _ 4y - 4 = o doğru- Iarı arasındaki uzaklığı bulunuz.0 doğrusu üzerindeki noktalardan o(0.Doğrunun Analitik incelenmesi öıııır ıı PARAIEL irİ ooĞıu ARASıNDAKı UzAKtlK . A(_2. - lı_l_+ıl . ^ 6x- 8y + 2 =0 + 2(3x . = 0 ve ax + by +c.. o halde..n = *u. - ls(_?)_+.ii: 81 . 0) dan geçen ve eğimi lemi._ 3) o. + by + c. s Ve ^-4y-*-vJ 1 -J ortak çözümünden z a LIJ I. =Q olan parale| doğrular arasındaki uzaklık d ise.' crl oA /a2 +b2 doğrusunun (:x_2y _4= 0 l J- doğrusunun eğimi: m.-aX+by+Cr=O x_2y _4= 0 doğrusu üzerindeki noktalardan. 0) a en yakın olan A noktasıdır. d=#dir. istenen A noitası o(./9+ 5 ı0 =9=1 dir. iii.4y + 1) = 0 +3x-4y+ 1=0 3x-4y+1=01 olur. 3 4 VE ^" = 9o olduğun- dan bu iki doğru paraleldir.ıliii .IJ =h-tB br dir.ı -s| /g'*(- 4r2 = + =3 b' = sx-ay-4=ol +d= A(ABc) = }ıraı. Bu nokta ise x _2y _ 4 = 0 doğrusu ile oA doğrusunun kesim noktasıdır. Önce denklemini bulalım.

2y + 0 olarak bulunur. 1) olmak uzere [AB] nin y ekseni üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu kaç birimdir? 2) ve B(1. . 6) olmak uzere [AB] nin x ekseni üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu kaç birimdir? Çözüm /a2 +b2 /z2+ı2 /5 __ 4 Karenin alanı : a2 kB)2= 5 br2 bulunur. Çözüm x=2a-1 -21 Y =?*3 x=2a-1 -2Y = -2a-6 x 2x+y-1=0 - 2y = -7 + x - 2y +7 =0 bulunur. verilen doğrular arasındaki uzaklığa eşittir. karenİn bir kenar uzunluğu. lCDl = 4 .Doğrunun Analitik lncelenmesi öıxıx cı Karşılıklı iki kenarı 2x+y öııır 0 -1=0 ve A(2a or 1. lCDl =5-1=4birimdir. a LU lI. Çözüm önxır cc A(-1. ) z A cr cr -3 a +X öıxıx oı A(-1' 2) Ve B(1' 1) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrık yerınin denklemini bulunuz. öırıx cs A(-3. Çözüm ıAcl =tBC| +r@U$=@1İ *f 3= +x2 +2x+1 -4y +4=x2-2x+1 *f -2y +1 +2x-4y+5=-2x-2y+2 + 4x . Alanını aradığımız kare şekilde görüldüğü gibi olacağından. A(-1 . riiiii[ sz ]lliiii . . 5) (1 1) ve 8(6. [ABl nin y ekseni üzerindeki dik iz düşümü [CD] olup.(-3) = 7 birimdir. 1) ve B(4.n [AB] nin x ekseni üzerindeki dik iz düşümü [CD] olup. 1) noktalarına eşit uzaklıktaki noktaları temsil eden C(x' y) alalım. a + - 3) noktalarının geometrik yerinin denk- 2x + y + 4 = Çözüm doğruları üzerinde bulunan karenin leml nedir? alanını bulalım.

(3' -4) y eksenine göre simetriği. 1) noktasına göre simetriği. Q. 1. 2.1) -il -x k x= Y= doğrusuna göre simetriği. -b) y eksenine göre simetriği. n) noktasına göre simetriği. Yol 2 den A(2. a) doğrusuna göre simetriği. 4) doğrusuna göre simetriği. Yo! A(2. 5) bulunur.1) noktasının B(-1. 3.3) A(2. Bir A(a.3) -1 i 3 azaltırsak C(-a' (-4.1)= (4.1 4.2 _ 3' 2. b) a u.=l bulunur' ::iiii. x eksenine göre simetriği. (3.---.Doğrunun Analitik lncelenmesi sırvtETRı öııır cı ıY I A(2.-1) . = (1' _2) i =?*. K(m. G(2k_a. 3) noktasına göre simetriği y ekseni üzerinde bulunduğuna göre a kaçtır? x 4 doğrusuna göre simetriği. 6.b) doğrusuna göre simetriği. 7. oe _1) noktasının B(a. 2+O C(o. --ll--. -a a _>x Yol 8. (-3' 4) orijine göre simetriği.. (-3' -4) Y= öııııx A(2.---.11-O halde. gg ]iiİi . l!. 4.5) olur. H(a' 2m-b) B noktası [AC] nin orta noktasıdır. -1 e 3 azalmlş B(-1.. + a A(2. E(b. +=-1 + 2+a=-2=a=-4 L(2m-a. -5 -4) _ = (3' (2. b) noktasrntn. 7 8. 3) noktasına göre simetriği B(a -b) (2(-1)-2.1) x eksenine göre simetriği. (_4' -3) Y= x= Y= B(a.o) a 3) noktasına göre sİmetri- bl Çözüm !. (2.3 .i LIJ z m doğrusuna göre simetriği. 2(-5) C noktası y ekseni üzerinde ise apsisi -14) 0 dır. 1) noktasının B(-1' ğini bulalım.5) 3 ü 2 artlrlrsak b) 1den3e2artmış orijine göre simetriği. kuralda ifade ettiğimiz formüle göre.2. F(-b' -a) I ) z = r- lll. A(a. C(-4. (4' 3) Çözüm _x doğrusuna göre simetriği. öıxır cz A(3' 4) noktasının. D(-a' -b) Y= Y= x doğrusuna göre simetriği. 5. 2n-b) +=3=1+b=6+b=5 O halde.a_3. B(a. 4) = (5.

önırıx A(4. o halde. natları toplamı kaçtır? Çözüm ıf B(-2. c(-2. -3) tür.3) noktasının orijine göre simetriği (2. zı = . Cözüm Ohalde. Buna göre.. aa ]İı:i' . kaç br dir? A(_2.-3) ı-$ Cözüm A(x' y) noktasının x eksenine göre simetriği + C noktasının koordinatları toplamı. |Bc| = lı_ı_3)2+(_ g_D2 .1 +c=0+8-3+c=0 z Lıl =c--5 öıx:x zz A(2. n+2) dir. 9.(n-l). n+2| noktasının x riği olannokta Z _. B(x' -y) dir. 3) noktasının B nin bulunur. - 1=0 + 2x-5y- 1= 0 bulunur.n + 2(n + 2) .1 = 0 + r = -12 dir. 2x + 5(-y) 5y _ 1 = 0 denk- -2 + (-3) = -5 tir./ToJ-16 = -1) noktasının x eksenine göre simetriği 2x_3y *C=0 doğrusuüzerindeise c kaçtır? Çözüm A(4. B(x.3) a 3' A(2 3) öıxıx zı 2x+5y -1=0 doğrusunun x ekseninegöresimet- -2 riğini bulunuz. x eksenine göre simetriği B Ve göre simetriği C ise C nin koordieksenine y A'noktası x+2y -1=0 denklemini sağlayacağından. _y) noktasını 2x leminde yerine yazarsak. 1) dir. x doğrusuna göre simetriği doğrusuna göre simetriği b+1=-3=b=-4 olduğundan a + b = 1 + (_4) = _3 bulunur.1 2. 3) noktasının orijine göre simetriği B(2a' b+1) ise a+b kaçtır? Çözüm öııı:x zı lBcl A(1' 3) noktasının Y = x doğrusuna göre simetriği B ve B nin Y = _x doğrusuna göre simetriği C dir.4 = 4 doğrusuna göre simetriği .2a=2*?=1 A(1' 3) noktasının Y = B(3. :iiiıi. öıx:x zr A(n-1 .@. = 4 r/2 br dir. 1) olup 2x _ 3y * C = 0 doğrusunun üzerinde = ise denklemi sağlayacağından. _1) noktasının x eksenine göre simetriği A'(4.4- 3. u-l O) x+2y n kaçtır? -1=0 = 4 doğrusuna göre simet_ doğrusuüzerindeise Cözüm A noktasınlh X A'(2.Doğrunun Analitik lncelenmesi önx:x zo A(_2. n+2) = A'(9-n. B(3' 1) noktasınlfi } = _x C(-1' -3) tür.

3) olduğuna gö- runun denklemini sağlar. -2) noktasının x +y - 4= o doğrusuna göre simetriğini bulunuz. O halde. Çözüm Çözüm simetrİği y) noktasının A(2. bulunur.. B(x. ş z J l.17 x + 3y + C = Y= 0 doğrusu üftrindeki bir noktanın IJJ (n z ..(ı) [Ac] l- / ise ffio.. Şeki|de görüldüğü gıbı [ACl J|AB| = (r / ve lBC] olur.. jıiiİİfi as }İiıii: . b+2 - :.4= 0 sun.Doğrunun Analitlk incelenmesi öırıx 4x + 3y zo - 2= simetriğini bulunuz.2-y) noktasını 4x+3y.2. re c kaçtır? Çözüm 3+a b-2 .u tası iser[T.b) 3y = 20 bulunur.(-1)=-1 +b+2=A-3 a-3' +b_i=-5 . 4(4-x)+3(2-y) -2=O 16-4x+6-3y-2=g 4x + G(a. 1) dir.2=o denkleminde yerine yazarsak.(ıı) (_2. 0 doğrusuçun A(2. b) ol- ''e: İ1 . G(4-x. z-Yl dir.1-y) = C(4-x. A(3' -2) y noktasının doğrusuna göre simetriği C(a... 1) noktasına göre l A(3. 3 + l ve ll eşitliklerinin ortak çözümünden..:.lTlo = -1 olacağından. B noktası [AC] nın orta noko. 1) noktasına göre C(2. ] : = rt ilr..-2) olup x+3y+C=0 denklemini sağlar.3l noktasının Y = x doğrusuna göre simetriği A(3.:-+ -4=0=3+a+b-2=8 22 +a+b=7 .. o=6 ve b=1 3(-2) + c = t O halde. ffi.2-x.. istenen nokta C(6.T] / B noktası doğrusu üzerinde o|duğundan bu doğ- x doğrusuna göre simötriğİ (-2.

Aşağıdaki grafiklerde verilen taraıı bölgelerin alanlarını bulunuz.. a. e.AıışTıRtA]AR r3 1. 2x-3Y=6 >x C. . X+Y=Q tr J z Y=-3x t ı! z UJ (!) 2. Aşağıda denklemIeri verilmiş olan doğruların grafiklerini çiziniz.4y + 12 = 0 doğrusunun koordinat eksenIeri ile oluşturduğu üçgenin alanı kaç bf dir? 3. 4. X=5 d' Y=3 b. a- t*t=. 3x . g. b. !-X=0 f. Şekildekİ üzerİnde oABc karesinin B köşesi d ise Çevre(oABc) kaç br dir? doğrusu 48 '5 :iiiİlflae 4 3 I!!::. d.

2x-6y+12=0 a. Y=X-5 b. 'p. x+2y-3=0. B(2./5 c. . Şekilde A Ve B araçlarının hız-zaman grafiği ABC üçgeninde tBC] kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bulunuz. c(_2. a. 12. 9. A(3. A(_2.?./ıo ijii!!ll ez liiiii . 2x-y+3=0. a. 3x+4y+1 8. A(2. Y=2. 3x+4y-4=0. Y=3X-2 b.Doğrunun Analitik incelenFnesi 5. . X*2y-1=0 11 .I bi c.fi 7. 3) noktasının 5x + 1 2y _ k= 0 doğrusuna olan uzaklığı 1 birim ise k nın alabileceği deürt. =0 _1) noktasının 3x _ 4y + 10 = 0 doğrusuna b. Aşağıda verilen doğru çiftlerinin arasındaki dar açıların tanjantlarını bulunuz. / cC 11.r6x+2. 1) . 4x-2y-4=0 olan uzaklığını bulunuz._1) olmak üzere. 23 5 ifade edilmiştir. z . Y=X+3. Bu iki aracın başlangıçtan kaç saat sonra hızları eşit olur? : 18 5 6. y=3x+1. = (1. x + y doğrusu üzerindekl noktalardan A(0' 2) noktasına en yakın olanını bulunuz.90' c. 3x+y-2=0 C. y=-\r+2 y _ 2x + 1 = 0 doğrusu üzerindeki noktalardan orijine en yakın olanını bulunuz.45 ._4) .1 b. 3) - 4 0 a. 3y.J [? Is' _11 sJ c. x+2y-3=0 a. c. x-3y+1=0. Aşağıdaki doğru çiftleri arasındaki uzaklıkları bulunuz.x+4=0. Aşağıda verilen doğru çiftlerinin arasındaki açıların ölçülerini bulunuz. ğerler toplamı kaçtır? _ ->x Zaman (saaı) 10. t 13. y=-.75 veya a tu veya 135 z tU 105' b.

Karşılıklı |ki kenarı doğruları x-y+2=0 ve 2x_2y_8=0 nu bulunuz. 19. rinde bulunan karenin bir köşegeninin uzunluğu- a. 2x + 3y + 4 = 0 doğrusunun. X=4 doğrusuna doğrusuna g.3m-2) mini bulunuz. Y=_2 h. orijine 2x 'Y =3 d.3') noktasına göre simetriklerini bulunuz.i . _2) noktasına göre simetriklerini bulunuz.Doğrunun Analitik incelenmesi 14. g z LU e' Y=-xdoğrusuna 6x_4y+5=0 tU o z İ 7 17. y eksenine 15. iiiiill es ]liii.3) (2. Y=_x doğrusuna f. Y=x h. A(2. göre simetriğİni bulunuz. y g. A(3. üze- 18. A(2. a. 1) ve B(-1. e. x eksenine b.3) noktaIarınaeşituzaklıktabulunan nokta|arın geometrik yerinin denklemini bu- doğrusuna # lunuz. -1) noktasının x - y+1= 0 doğrusuna t:2. x eksenİne eksenine b. m+4) olmak uzere. Y=x 15. ve B(m+l. -2) noktaslnın. tAB] nın orta noktalarının geometrik yer denkle- c. A(m+3. (1. Y=3 doğrusuna c. orijine doğrusuna d.

(n-2)x+(n+2)y+1 1 = 0 doğrusunun eğimi . de A) -ö) noktası analitik düzlemin l!. bir doğrunun üzerinde 3) noktaları eğim açısı 45" olan ise a kaçtır? C) | C) ııı E) y ekseninde A'. 1) ve B(2. A(_a. B(5.1. b) noktası hangi bölgededir? B) ıı D) ıV 5. 4x + 0 doğrusu_ alanı 6 bf 8. B) (-7. a< ise a kaçtır? ay _ 12 = nun eksenlerle oluşturduğu üçgenin 0 olmak izere. 6) A)-2 B)-1 C)o C) E) (7' -€) D)1 E)2 ({. / / --\ \-E(3. A(2. 3x-(n paralel 3lBCl eşitliğini sağlayan G noktası aşa- + 1)y + 4 =0 doğrusu X= ise n kaçtır? 5 doğrusuna ğıdakilerden hangisidir? A' (7.4). A(a.-4) EAB üçgeninde lAC| = 3|CBl' IED| = |DC| ise /: D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 1 <rr A) 4 B) 3 c'ı2 D) 1 J A)4 B)s C)6 D)7 E) 8 E) 0 z UJ i-r. bölgesinise B(a{.-2 B)-1 0 D) 1 Erz 2. D) ise n kaçtlr? B) A){ B)-4 c)-3 -2 E) -1 A)2 5 A c) 1 D) 3 E).J 7 3. -2) ve B e [AC] olmak üzere 2|AB| = 7.1) A(-4.21 6. göre Şekİlde veriIenlere c noktasının apsisi kaçtır? B(-1. 7) -6) 4. ii!İl ag ]!iii . -2) D) (-7.

.r. x . X-Y = 0 ve x + y+ 1 = 0 doğrularının arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 B) 4s C) 60 D) e0 E) 120 A(2' nın arasındakİ dar -1) noktasında kesişen k ve / doğrularıaçı 0 ise tana nedir? g eı3 z a U) ı..9 1.D ıiiiliKgo . A){ B)-3 C)0 D)3 E)6 10.8 15. * ı .} A) Parametrİk denklemlerİ İle verİlen 16. X!!iii. -1) noktasına göre simetriği D ise lBDı kaç birimdİr? -2 -3 C)':+ D) -5 E) { A) 5 B.ğ +1= doğrusuna paralel oıan ve A(2. -2) 16.E 12. 2) 1) C) (-2.8__ 19 9.r.A 14.fl0 E) 3/5 x=2t*1'l . A(1.A 13. 2x+y seni A) *]l=0 ve x+my_p=0 doğrularıxeküzerinde dik kesİştİğine göre m + n kaçtır? B) 15.D 11.ıJ B)3 .2) D) (-1. Doğrünun Ahditİk inceIenmesi 9. x *Y= 6 doğrusu üzerindekİ birnoktanın orİjine göre simetriğinİn koordinatları toplamı ka$ı r? A)x-2y+3=0 C)x-2y-1=0 E) x-2y-4=g B)x-2y+2=0 D)x-2y-2=Q 14. A(-1. -1) noktasından geçen doğrunun denklemİ nedir? Q 13.-1') E) (-1.C __19 __la__gi_ 1.2) noktaslnln y ekseninegöresİmetrİğİ B' c(l. B')l c) 1 _5_c D)2 _ gg_ A) E')4 (1.E 10. B) (2. rm c) 6 D) 2..)f D)1 E)g 11.-2) noktaslnln x ekseninegöresimetriğİ B İse B noktasının X * } = Q doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? doğrunun eğİmİ ka$ır? .

3) ve rusal ise a kaçtır? c(-1' a+2) noktaları doğ- A) -i B')-2 c) -. B(b+1. B(a. a) ve B(-2. gı . 4x-my+2=0 E) -1 doğruları paralel doğrusuile nx+2y+ 1=0 ise m. E 7. A(a.1. 6) olmak üzere.]iiiii: ./ 3.i -J c z z riJ A)4 B)T qı D)f E)g ar) . ekseni üzerinde ise a A(2' a-3) noktası x ekseni. A(3. A(1' ax + arasındaki uzakIık kaç br dir? -2) 4y + noktasından geçen Ve 3= ^'ı z-tr Dr denklemi 2x-by+4=0 ise a c) 3 0 doğrusuna paralel olan doğrunun kaçtır? E) 4 2n B) 4 cl z.n kaçtır? C) A) -18 B) -16 -12 D) -8 E) { 4. ğ- x= 4 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar 8. 3) noktası y + b kaçtır? 5. 2) ve 6.fs Er2 A)2 . D) -. Şekildeki oABc karesinin bir kenarı kaç bİrimdir? A) -1 B') -2 C) -3 D) -4 E) -s '{ t . B(a+l.ı 3 D) + :iiii!. 1) noktalarından geçen doğru ox*kseniyle pozitif yönde 45' ıık açı yapıyorsa a kaçtır? A(-2. lAB| = 13 br ise a nın alabi]eceği değerler top- ^'ı -2 B) -1 c) 0 D) 1 lamı kaçtır? E)2 A){ B)-2 C)2 D)6 E)12 2. 0).

^ i6.a __ _9. Bu doğrunun A(3' 0) noktasında kesmesiİçİn x doğrusu y eksenİni kaç olmalıdır? A)-3 B)-2 C)-1 D)1 E)3 = t 3 nıl! B)4 . y y= = lTlX Vo . 2) D) (-2.D 4.A '10". ise d' doğrusunun denklemi nedİr? ^'. A(2' olan doğrunun denklemİ aşağıdakİlerden hangİsİdır? -4) noktasından geçen ve eğİmi tanımsız 16. B) (-2. 10.B A)2x+3y+4=0 C)3x-2y+2=O E)3x-2y+6=0 14. Şekildekİ.B-1 B)3x+2y+6=0 D)3x-2y+4=0 D) -1 B)_. -2) -3) 12.13y = 2 doğrularının kesim noktasından Ve orijİnden geçen doğrunun denklemi nedir? 15.\ : Doğrünun Analitik incetenmesi 13. 3) C) (2. A(3.)ş D)T E)5 fr 11.^ _ia.19 A) y= E) doğrusunun A(3'-2) noktaslna göre simetrİğİ aşağdakİlerden hangİsİdİr? A)x-2=O B)x+2=O C)x-4=0 D)x+4=0 E)x=g i_E_ 1c -_-g.8 i.i 6._.q-- -ir.İiK gz }!:iii: .B .i.o C..-. -2) noktasının x eksenine göre sİmetrİğı B ve B nİn y eksenine göre simetrİğı sı nedir? c İse C nokta- Al 2x+11y=9 C)x+13y=9 E) 6x -17y =g B)2x-lly=9 D)x-13y=g A) (-3. 4x +7y = 4 ve 5x .E y=4x-15 _1i.A s.Zx-y+ 1=0 2x-15 C)y=2x. 3) E) (3. B)y=2x-17 D)y=4x-13 ia:ö'_ i4. Denklemİ ax+2y olan doğrular (a-b-4)x+ (2a+ b-5)y-6=0 a Ve 2x_by+2=0 çakışık İse a + b kaçtır? -4=0 eksenine paraleldİr.6+ı cl-.f3x doğruları arasındaki açının ölçüsü 60o İse m ka$ır? Analitİk düzlemde verilenlere göre d' J- d.

( -6.3) sayı değerleri toplamı kaçtır? A) -8 B) -7 C) -6 D) -5 E) -4 A(-2. Analitik düzlemde T(_1. D)-* E)-.u . Ar4 B)2 C)-1 Dr-z E) -4 ve B(-1. 3) 7. -1') ve C(4. Buna göre A noktasının apsisi nedir? nl-.b kaçtır? Z lLJ a r. _1) noktalarından geçen doğruya parale| ise a kaçtır? A(2.-'t) 0i B A(-2. .) A(1. 3) ve 18 B) 20 C) 24 D) c(l. 30 E) 36 2) noktalarına eşit uzakhkta bulunmaktadır.1. x-y+3=0 ve mx_2y+6=0 doğruları 3x+y+5=0 doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre m kaçtır? A) 8.)-. A) x ekseni üzerindeki A noktası B(-2.)-+ . . x+5) Ve B(x_3. 1) noktaları koordinatdüz- leminde aynı bölgede ise x in alablleceği tam c(4. C(1' 4) ve D(a. 3) ise ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birİm karedir? 2.]iiiiij . ax+by+3=0 ve ax-2by +6=0 doğruları -1) noktasında kesiştiğine göre a. 2) noktalarından geçen doğru. A) -14 B) -13 Cl-12 Düzlemde D) -11 Y=_frx Ve y=1 doğruları arasln- E) -10 daki dar açlnın ölçüsü kaç derecedir? A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) ls 4. A(_2. 2) noktası 3x + y + C = 0 doğrusunun üzerinde ise c kaçtır? -2 B) -l c)0 D)1 E)2 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 ıiiiiil gg ./ 3.

y = x doğrusunun A(-2.A il.e i. doğruA(4. B)-1 . 6) noktasının y eksenine uzaklığı.4) D) (0.l ış. 0) noktasında kestiğine göre Şekildeki d doğrusu ABCD karesinin B köşesin_ köşesinin den geçmektedir.B i. 120" ----->x ŞekiIdekİ 90" d. 1) noktasının x eksenİne uzaklığının 2 katı olabilir? doğrusunun A(2'1) noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir? ise n aşağıdakilerden hangisi A)x-2y-1=0 C)x-2y+2=0 E) x-ğ+4=0 B)x-2y=0 D) x-2y+3=0 A)1 Br2 C)3 D)4 E)5 16.ö ı+.ı . d. y = X * 3 ile y = r/-3x _ 2 doğru|arı arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir? y=x doğrusunagöre simetriğİ A(-1. Verilenlere göre koordinatları toplamı kaçtır? c su x eksenini y eksenini hangi noktada keser? A)o B)-1 Ct-2 D)-3 E)+ A) (0. Analitik düzlemde.o 11. A(n-2. 2. cı-2 e-.A i.e a. 3.r3) 14.ö 6. 2) noktasından ge$iğine göre. x = 5 doğrusuna paralel olan ve A(-2.) -.D ir. A) 15 B) 30 60 E) 75 _8. in eğİm açısı 120" dir. 6) noktasına en yakın E 10.poğrunun Analitik incelenmesi 13. a kaçtır? i.c . B(m.B. 5.e ıs. ve d2 doğrularının arasındaki açı olup d.x-ğ+ 1=0 11.3) B) (0.iii![ ga IIİiii. 3rr2) E) (0.i..8' c) (0. ax +y+4=0 doğrusunun 12.BC) D) 4s N-.B ıo.3) nok_ tasından geçen doğrunun denklemi nedİr? noktasının koordinatları toplamı kaçtır? s = ıLJ a tu A)4 B)6 C)8 D)10 E)12 z C)x=O B)x=2 A)x=3 E)x=-3 D)x=-2 15.

3) D) (-2. z t z L! -J A) 5 B)6 C) ş D) I T 17 A(a_2.. 1) ve B(2' 3) noktaları arasındaki uzaklık 2 fi ise a aşağıdakilerden hangisi olabilir? 6.1. bölgenin bulunacağı aralık aşağıdakiler- 5. -3) C) (-3. Analitik düzlemde X = 3 Ve dır? y-_4 doğru]arlnın kesim noktasının orİjine olan uzaklığl kaç birim- den hangisidir? A) (-5. I = B({. r N+ 1 qZ B) dn? D)2 E)3 7. 5) A)3 B)4 C)s D) 6 E)7 E) (3.4) B) (-5. 1) E)4 lABl = lAOl ise A noktasının ordinatı kaçtır? 'ğ. sinde ise n -rn) noktası analitik düz]emin lll. 5) A(a. doğrunun denklemi aşağıdaki|erden hangisidir? A) x+2y+2=0 B)x-2y-1=0 D) Y=X.r? C)2x+y+2=0 E)2x-y-2=0 2x-y+2=0 A) 6 B) 12 C) 18 D)24 D) 36 iiiifi gs ]ltiiii .2a_1) noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre A noktasının orijine olan uzaklığı kaç br . Eğim açısı 120' olan doğrunun denklemi frx*ay+4=0 ise a B) kaçtır? D) A).B 4.1) o ul 3. A(n_3. Eğimi 2 olan ve A(1' 0) noktasından geçen 8. Dik koordinat düzleminde A)-6 B)-4 C)-2 D)2 B(-4.re 1 C) o -1 El-.Y=0 ve x=6 doğrularınınsınırladığı bölgenin alanı kaç brz d.

-1). 6) D) B) (-2.A 2. 1) olmak üzere.frx=O [oB] ve B(4. -1) E) (-2.6) ve B(2.8 :riiiiil 9B 10.E 4.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9. Yandaki grafikte [AB] r- A)Y+X=0 B)Y-X=0 C)Y+2x=0 D) Y-2x=O E) Y. A(1.B 2. 1) noktalarının doğru- A) 1 3 B). 4) ise c köşesinin koordinatları nedir? A) (-1.8 13. B'ı -7 C) ü D) -9 D) (2.m E) cr z.C 6.2t ise A noktasının ordinatı kaçtır? A) 10. Köşeleri A(2. _1) noktasının 1.8 11 . 11. ol . 2) B) (1. A(2. açıortay doğrusuna göre simetriği B ise B noktasının orijine göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? 13. 6) C) (-3. x + 2y + 3 = 0 doğrusu üzerİnde bulunan noktanın apsisi nedir? Y= -2 ve y= 6 doğrularından eşİt uzaklıkta ve A) (-1.8) (-2. 1) A) € liiiii. 6) E) (-4.C 12.2) olanABC üçgeninin AB kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç birimdir? Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin [AD] kenarı Y = -x doğrusu üzerİnde ve B(0.8) A)3 B. clz D) 2 5 E)3 15. A(2.8 16. Eğim açısınln ölçüsü 45'oIan ve orijinden geçen doğrunun denklemi nedir? 14.E 5. sal olması için a kaç olma|ıdır? B(1.B 14. B(4.C 1. c( J of aırz z D)36 E) A) e B) 16 C)25 il tJ-ı (ü) z ıJJ / 12.E 7.C 3. -2) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 ve C(a.D 15.4r. -1) E) -10 8. -2) c) (-2.f6 s 16. [AB] nin X=4 doğrusuna göre simetrİğı [cD] ise ABCD dörtgenİnin alanı kaç t.3) ve C(0.8 go .

doğrusunun eksen|erle oluşturduğu kaç birimdir? A) ls B) 13 C) 12 D) 10 E)s {. E'ı 2 8. [AB] nın orta noktasının orijine o|an uzaklığı kaç birimdir? A) 0 q) A)e B). t e R olmak X=t+2 Y= üzere. Y= B(1.' 3. noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın apsisİ nedir? 3) doğrusu üzerinde bulunan ve A(_2. sİnde ise t kaç A(t-2. A(5. 1 7. XV _ 7 =. bölgefarkh tam sayı değeri alır? 5. A(2' 3) Ve B) B(_4. -6). Z a u. 3t-14) noktası anaııtık düzlemin lV.1. 2). C: J A)x- C)2x-y=0 E) x+Y=0 2y=0 B)x+2y=O D)2x+y=0 Z .1 .l ii_. 2) noktaları arasındaki uzaklık dık üçgenin hipotenüsüne ait kenarortayının denklemi aşağıdakilerden hangisidir? . c)5 D)6 E)f c) 1 D) . A) 2l + 6 parametrık denklemi ile verilen doğru- nun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı kaç bf dn? -25 B) -16 c) -9 D) -4 E'ü _2 A)1 Bl2 C)3 D)4 E)5 riiiiil gz l:iiii . B(-1. k) noktaslnln orijine olan uzak|ığı 5 birim ise k nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? A(4. doğrunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir? -3) noktalarından geçen A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 A) 30 45 C) 60 D) 120 E) 135 6. ı 4. 3x _ 4y = 36 doğrusunun eksenleri kesen noktaları A ve B olmak üzere.

ı <ffie<ffi3 ffiı D)mz. 5) noktaları arasındakİ uzak!ık br ise a nın alabileceğideğerler toplamı kaç- tır? m.E 9. 1) D) (4. drve d. 3x eşit o|an noktası aşağıdakilerden hangİsİdir? -4 = 5 15. Şekildeki d.)7 . 12. apsisi 2 olan A nok_ tasında kesİşmektedir.c 11. A) mı ffiz B) m.8 7.ffig 13.C 5.8 6. 1). m2 ve -3) ve B(2.ffiı.A ii!!![gs ]iliii . 10 doğrularının eğimlerİ sırasıyla m1.C 2. ffi3 . A(2.A 14.3) E) (s.2) C) (3.5i A)y=3 B)y=l D) x=1 c)y=-g Elx'=7 1.ny+5=0 doğrusuna rik İkİ nokta ise n ka$ır? ve B(-4. ffi3. 1) E) mg<D2.8 13.ffi. 1) noktasının y doğrusunun koordİnatları birbİrine riği 2 doğrusuna göre sİmet_ olan noktadan geçen Ve y eksenine dik olan = doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) (1.C 10. ise aşağıdakİ sıralamalardan han_ gİsİ doğrudur? A)3 B)4 C)s D)6 E'.4) B) (2. A(a. C) mz.D 15. B(0. orta dikmesİ o|an doğrunun denklemi z . A(-3. Buna göre doğrusunun x eksenini kestİği noktanın apsisi ka6ır? l l A)7 8)6 C)5 D)4 E)3 11.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9. tABl nın -3) olmak İJzere.D 4. IJJ a ılJ s aşağ ıdakİlerden hangİsİdir? z A) C)x+2y+1=0 El 2x+y+2=0 x+ğ+3=0 B)x+2y+2=0 D)2x+y+1=0 Şekildeki k ve doğruları. 10.3) noktala- göre simet_ A)1 B)2 C)3 D)4 E) s (r 14. Analİtik düzlemde A(2.E 12.ı rı (n+2)x.

2.1. 2) C) (2. -4) noktalarının orta noktası7. -2) A) (2.. gg ..}. 3) B) (1..3 P.-- i .n q . -2) c) E) (3.iilı.. ve B(4. koordinat sistemine yerleştirildiğ|nde A(-1...-.. 1) D) (4. -1) D) (2.i}.. z __J 2x + y - 15 = 0 doğrusu üzerinde olup apsisi or- 'z l-ii dinatının ikİ katı olan noktanın orijine olan uzaklığı kaç birimdir? ul 'J) A)3 D) 6 B)4 E) q 2'E 3.. 2l+1) doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? t A) (2. böl- gede ise B(a. 2) ise lAEl lCDl = lDEl ise D noktasının koordinatları aşağıdakilerden hanglsidir? -1) B) (3.. 2) B) (2. 4) T6. 3) D) (3. 0) noktaları C e [AB] ve lACl = 2lBCl ise C nok- 8.re C) 3 Düzlemde 2x + 3y = 15 doğrusu üzerinde olan ve eksenlere eşit uzaklıkta bulunan noktalardan birinin apsisi nedir? A)3 B)6 C)e D)12 E)15 Analitik düzlemde A(-2' 3) veriliyor. 1) A) x+2y=1 1) B)2x-y=3 D) C) x+2y=3 E)2x+y=4 2x+y=3 iiiii.2) c) (4.A : i A) | B) ıl c) ııl E) orİjinde "İ"-"'o""":" D) ıV Şekildeki birim karelere bö]ünmüş olan kağıt dik 2.. A(1-t.ı. .F 3.-. Yandakişekilde [CE] nlABl = ={E} 2lEBl B noktasının koordinatlarl aşağıdakilerden hangisidir? A) (3. _b) noktası ll. Dik koordİnat sisteminde A(a. nın orijine olan uzaklığı kaç br dir? A)2 D) 2f. A(1' -2) Ve B(3..b.2I E) (3... E) (1. tasının koordinatları nedir? gerçel sayı olmak üzere. a+b) noktası hangi bölgededir? --. 1) (2.l---.

E 3.D . 12. o B)5 C)6 D)ş q7 iJJ a LU z A)s B)4 c)3 Dr2 E)1 İ 15.3) ve B(3.0) olduğuna göre oA doğrusunun eğimi kaçtır? A) 1 B)n q. A(4n-2. 4) noktalarından geçen tasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? doğru x eksenine dik ise n kaçtır? A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 A)2x+3y+20=0 C) 3x +2y + E)3x-2y+13=0 20 = 0 B)2x+3y+13=0 D) 3x+2y+'t3=0 16.8 10.C 14. 1) ve B(3n+2.E 4. 2x _ 3y = 1 doğrusuna dik olan ve x _ 2y ='| ile x + V = -5 doğrularının kesim nok11. 13.D 13. a) ve B(12.toB] A(4.A 6. A)6 ^. A(_1. m nin alabileceği kaç tane doğal sayı değerı vardır? 0 doğrusunun eğim açısı dar A).E 12.fr Şekilde verilenlere kaçtır? 1 göre d2 doğrusunun eğimi 2 1 B)5 c).D A)6 B)5 C)4 D)3 E)2 16.E D)2 q. x = 2 doğrusu üzerinde olup.E 7. Şekilde toA] l.A 9.8 15. y ekseni üzerindeki noktalardan A(3. D) 1 E)2 10.D 11.. y + (m _ 4)x +8 = açı olduğuna göre. x = 2 -2) nokta- doğrusuna göre simetriği kendisi olan nokX= sına uzaklığı 5 br olanının ordinatı aşağıdakiler_ den hangisİ olabilir? tanın -3 B)3 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? A)2 1. 2) noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın ordinatı kaçtır? 4 n -) z 14.D 2.iiİiiıoo]iiiiii.8 5.C i. c)4 D)5 E)6 8.Doğrunun Analitik incelenmesi 9.

1).a<5 C) 0. ve y I 7. Koordinat düzleminde A(3. A(2. Koordinat düzleminde birA noktasının x eksenine uzaklığı 2 birim ise A eksenine uzaklığı 3 birim noktası aşağıdakilerden hangisi dangz? B) (-3. 0). _4). 3|Bc| = bölen A) (6. 3) ve |ABl =6 birim ise k nın ala- A) e0 B) 75 C) 60 D) 45 cağı değerler toplamı nedİr? E) 30 A)-8 B){ C)-4 D)0 E)4 2. B(2. ve B(0' -2) noktaları 8. Koordinatdüzleminde nun x eksenİyle yaptığı açı kaç derecedir? A(_2. a<7 A) E'ı _2<a<7 0<a<6 D)-1 <a<6 B) . q-3 4. 3) Ve B(2. B) -. c(_2' 8) noktaları için -s) D) (12.7 cr.5) ve A) (3. c) -1 D) -. Köşelerinin koordinatları A(-2. B(6. D)2 E)f (t) tli 3. Şekilde verilenlere göre taralı bölgenin a|anı kaç brz dir? <= { l-ir A) 1 B) 3 c). 1) veriliyor. B(3. a4) ve 6. -3) noktalarından geçen doğru- 5. A(a+1.1. C 2lAcl oranında [AB] yi dıştan noktasının koordinatIarı nedir? B) (-6. Analitik düzlemde A(-3. 2) D) (3. B(k. -8) E) (-12. -3) noktaları koordinat sis- teminin aynı bölgesinde olduğuna aşağıdakilerden hangisi doğrudur? göre a için 1. 3) -2) C(1' 8) olan ABC üçgeninin tAB] kenarına tr ait yüksek|iği taşlyan doğrunun eğimi kaçtır? A) -.3). 8) -10) C) (6. 10) |AB| + |ACI toplamı kaç birimdir? A) 25 B) 20 C) 18 D) 15 El :iiliillı 12 oı ]iiiii . -2) E) (2. 2) C) (-3.

m B -1) lse noktasının koor_ dinatları top|amı E)4 kaçtır? A) F(1.3) ve B(2' 5) olmak ıızere. E(3.D i3.D C)7 D)8 E)e 1. A(-1. y = 2x + simetriğl 1 doğrusunun B(2.C :iii!İ![ 6. y eksenleri üzerindeki dik izdüşümlerinin uzun- Bu doğrunun y ekseninikestiği noktanın ordinatı lukları toplamı kaç birimdir? aşağıdakilerden hangisi oIabilir? A)3 B)4 C)6 D)8 A)3 E)12 B)4 C)s D)6 E')7 10.A 2.4) noktalarından geçen doğru x eksenİyle pozİtif yönlü 45' lık açı yapıyorsa a 15.ü -4 B) -3 -2 D)-1 E)0 11. ^'ı 2n D.-1) c c'. Y= 2x- nln y i doğrusunun x eksenini kestlği nokta- eksenine uzaklığı 3 13.l ıoz]iiiiii.A ıs. 7. ABc üçgeninin ke_ 2) nar orta noktaları D(-2.D 3.3). ve F(1.D A)5 9.E 4. ka$ır? A) xIY=2.Doğrunun Analitik |ncelenmesi 9.c ıo.2| ve B(a. a) kendisi ise a ka$ır? noktasına göre A) 3 B'ı2 c) . D) 1 q.f3 B) 3 c'ü . A(1 .l io. kesiştikleri noktanın x eksenine olan uzaklığı kaç br dir? 16.)4 A)-2 B)-1 C)0 D)l E)2 12.C ii.C 5. 2) ve c(5. 2. . Köşelerİnin koordinatları A(3' 0)' B(1. 4). [AB] nin x ve birimdir. olan ABC üçgenİnİn tBc] kenarına ait kenarortay uzunIuğu kaç birimdir? 14.ö il.2x-y=7 ve a(+y+7=0 doğru_ |arının bir noktada kesişmesİ İçin a kaç olmalı_ dır? 0 B)1 C)2 D)3 E'. y =)(-1 ve y=ırlX+3 doğrularıdikkesİştikle_ rine göre.a 8)6 11.

iiİilı og jiiiii . -1) ve B(3. A)-2 B)-1 C)0 D)1 Er2 riği x-3y -2) noktasının +m -4 = 0 x= 3 doğrusuna göre simetdoğrusu üzerinde ise m kaçtır? A)-8 B)-7 C)4 D)-5 E)4 8. A(a-2' toplamı 5 br ise a nln pozitif değeri kaçtır? -3) noktaslnın eksenIeri olan uzaklıkları A) 5 B) 4 c) 3 D'ı2 E) 1 B(*4. ıy dakilerden hangisidir? A) x+2y=5 C)2x+4y=1 E)2x+4y=$ B)x+2y=3 D) 2x+4y=3 / n . Düzlemde A(2-n' 3) Ve B(n+4.re (tuz) C) z.1.tr D) 2. A köşesinin ordinatı kaçtır? 2. Buna göre 120 gr lık karışımda kaç gr tuz vardır? .0) Şekilde ABo eşkenar üçgen olduğuna göre. lır? 5) noktaların- dan geçen doğru. A(2.l i.t A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80 3.x (su) Lr. 3x+y=$ 4. ax _ 2y = 1 doğrusu tAB] nin orta noktasından geçtiğine göre a kaçtır? A ve _2 ^'ı B) -3 c) -4 D) -5 -€ A)3 B)4 c)5 D)6 E)7 .l. 1) noktalarına eşit uzaklıkta bu_ A' . doğrusukoordinateksenlerini y=2x+k-1 ve y=-x+2k+5 ekseni üzerinde kesiştiklerine göre k doğruları nedir? E) B noktalarında kesmektedir. A(1. y eksenine para|el ise n kaç- 7.fr E) 4 lunan noktaların geometrik yer denklemi aşağı6. z lJ Yukarıdaki grafikte bir karışımdaki tuz-su miktarı ifade edi]miştir.E Bl .

E 5.) .C 7.E . A(2' 1) A(ABC) raç A) 1 B).E 3. A(-2. c)l D)İ =r} 2 D'ı 2n Bl . . Y=0 Ve x * larının oluşturduğu üçgenin en küçük açısının fiv-3=0 doğru- 13.D 6. c'ı2 . ABc üçgeninİn [BCl kenarı doğrusu üzerindedİr. C köşesi Y = mx doğrusu üzerinde olduğuna göre m kagtır? 10. 3) noktasınln x rİği o. 2x 3y = 6 doğrusunun eksen|erle oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı kaç o? avz - A)l B)2 C)3 D)4 E)6 12. q* :. ölçüsü kaç derecedir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 7s Şekİ|deklABcD karesinİn D köşesİ y = 3x doğrusu.F E) 3 q. y= 2x doğrusu İle Y = €lx doğrusu arasındakidar açınln ölçüsü 45o ise a nın pozİtİf değeri ka$ır? 16.f7 s z (r 14.8 2.8 8. 0) noktasına en yakın o|an noktanın apsisi kaçtır? .B A) { -5 C) -4 Di-3 E' -2 1. x * Y = 1 doğrusu üzerİnde bulunan ve A(4. TJJ z ıtJ a 11.).iiİ![ıoa}i:i:: o)+ x-y+k=0 B) 2 doğrusuna göre simetdoğrusuüzerindetse k ka$ır? = E). E) 3 4x+3y-1=0 ve lBCl = 12 br ise uf dİrz A)6 B)10 Cr12 D) 16 Er 24 15.).Doğrunun Analitik incelenmesi 9. x-y+6=0. 9. x-2y+4=0 doğrusuİle x-2y-1=0 doğrusu arasındaki uzaklık kaç birimdİr? A') ^')2 .8 4.

1). c. 2) noktaları x doğrusu üzerinde + by ise a kaçtır? - 6=0 A)6 Br12 C)18 D)24 E)36 A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 2x_y = 1 doğrusunun koordinatları birbirine eşit 4. . E E) -4 z ^) (. A(-2.) D) . cl2 D). E)g D)2x+Y=1 . c) (2.. Bu karenin alanı kaç ıf oırz A(2. [AB] l. 2) noktaslnın 6x _ 8y + 2 -- 0 doğrusuna 5.i.1) ve B(a. olan uzaklığı kaç br dir? x ekseni ile pozitif yönde 135' ıık açı yapıyorsa n -1) ve B(3' n) noktalarından geçen doğru A)1 B).2| ve C(n' 3) olmak lızere.i!i.1..iiii. 2) 7.'. c)2 D). kaçtır? E) 3 A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 2. _1) noktasından geçen ve y eksenini natı 3 olan bir noktada kesen doğrunun senini kestiği noktanın apsisi nedir? A) 1 x ordi_ olan noktasında bu doğruya dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ek- A)x+2y=1 C) x + 2y =3 E) 2x+Y=3 B) x + 2y =2 B) . A(2.[AC] ise n kaçtır? A) -1 B) -. A(-1 . -2 D) -. 1) E) (3. B(-1. ıos . z L! a LıJ Bir köşesi A(2' _1) olan karenin bir kenarı x + y + 5 = 0 doğrusu üzerindedir. A(2.

Doğrunun Ahalitik incelenmesi

9.

Şekİldekİ d doğrusu ABCD karesinin B köşesinden geçmektedir. Verilenlere göre C noktasının koordİnatları toplamı kaç-

13.

lıı?
A')

-2

,)+

c)-1

D',r

-*

E)0

Dİk koordinat sistemİnde B(8,

0)' A(a,

3)

ıoAı

=

5

br olduğuna göre |AB| kaç

br dir?

A)6
10. A(1,

B)4n D) 2,8

C)5
E) 4

-2) noktasından, B(2' 1) ve 'c(3, 2) noktalarına çizilen iki doğru arasındaki dar açının
tanjantı ka$ır?

14.

A)* B)+

.)*

,);

=);
E

z
J

=
I.IJ I.IJ

z

(/)

Şekildekİ ABCD ve BEFK karelerinin C ve F köşeleri d doğrusunun üzerindedir.

4.A(ABGD)

11.3x-4y+ 6=0 ve 6x-8y-4=0
arasındaki uzaklık kaç birimdİr?

=

9.A(BEFK) ise d doğrusunun eği-

doğruları

mi nedir?

A)

3 ş c)4
B)

q+

o)i
E)s
15. 2y

B)

; c)l

D)

;

E',2

-x+

6=

na göre simetrİği kendisi

0 doğrusunun y = lTlX + 3 doğrusu_ ise m kaçtır?

A) 12. y
=

-2

B)

-;

c) -1

rı-'

=)-*

x

doğrusu üzerİndekİ bİrA noktasının

4x

-

3y + 2

=0 doğrusuna uzaklığı

2 birim

iseA
16.

noktasının apsisi aşağıdakİ|erden hangİsi olabi_ lir?

A(-1,2) noktasının 3x-4y + 1 =0 doğrusuna göre simetriği B ise |AB! kaç birimdİr?
D)

A')2 B)3 C) 4 l.c 2.A 3.A 4.B 5.A a.e ı.c'-."--d.c g.A-_- ]oa- ıil 12.A 13.c '---B)
E',)12

A)8

9

C)10 D)11

5

a-

E)6
16.c

14.B 15.A

:iii!İilıoesiiii;,

1.

DüzIemde A(1,3+n) Ve B(5,2n-1) noktalarından geçen doğru x eksenine paralel ise n kaç-

5.

A(4,

3) noktası ile B(2, -1) noktasının x ekseni üzerindeki C noktasına uzaklık|arı eşit olduğuna

lır?

göre C noktasının apsisi kaçtır?

A)0 B)1 Cr2 D)3

E)4

A)3

B)5 C)7

D)8

E)10

2.

c doğrusalolmak uizere, A(-3, 3)' B(-1' 2) C e [AB] ve 3lAC| = 2|Bcl ise C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A, B, A)

6.

A(1,

ruIarının kesim noktasından geçen doğrunun
denklemi nedir?

-2)

noktasında]'l Ve X =

2 ile

y

=

-1

doğ-

-1

Bl

-2

C)

-3

D)

-4

E)

-5

Z
-7

A)y=-2x c) y=3x-5
E)

y=x-3

B)Y=-x-1 D) y = 2x-4

L!
O:,

LlJ

3.

Analitik düzlemde

^(2,4| Eksenler saatin dönme yönünde 90o döndürü-

noktası veriliyor.

lürse

A

noktasının yeni koordinatları ne olur?

7.

Eğimi2 olan doğrunun üzerinde olan bir noktanın
apsisi 4 artınca ordinatı kaç artar?

A) (-4,

-2) B't 9,2'l D) (-2,4)

C, (-2, -4) E) (-4,2)

A)2

B)

4

C)

6

D)

8

E) 10

ax+y=4 ve (a+l)x+2y=5 paraleI ıkı doğru ise bu doğrular
uzaklık kaç birimdir?

arasındaki

8.

A(_1, 2)

or+

qn

c(1, _2) Ve D(4, m) noktalarından geçen doğruya paralel

ve

B(0,

4) noktalarından geçen doğru,

c)
Er 3,r2

2n

ise m kaçtır?
C)

or+

A)

-4 B')-2

0

Ol

2

El 4
oz

;it,

ı

:iii

Doğrunun Analitik lncelenmesi

9.

Dik koordinat sisteminde

13.
D(-4,3)

ı y (kd0

A({, -2), B(2, -2) D(_4' 3) koordinatları
ile verilen ABCD dik

C
>x

yamuğunun alanı

A(-6,-2)

B(2,-2)

'

x (alış)

kaç br2 dir? A)

25

B)

30

C) 35

D) 40

E) 45

Yukarıdaki grafikte bir malın kAr ve alış fiyatı arasındaki bağıntı verilmiştir. Buna göre 12 lira kör edilen malın satış fiyatl kaç liradır?

A)

24

B)

36

C)

48

D)

60

E) 72

10. y

[ _ 1 doğrusu üzerinde bulunan ve A(1' 1) ile B(2, _1) noktalarına eşit uzaklıkta olan nokta
=

aşağıdakilerden hangisidir?

A) (1,

o)
,)

B) (-1,

(!

-2)

f, c)

14.

2x+y_ 2= 0doğrusunun x ekseninegöresimetrİği aşağıdakilerden hangisidir?

[*,

+]

-2) [.,-5j

tr\/(0,-1) E)

) z
U)
LU
LIJ

CT

A)2x+y+2=0
C)

z

E)2x+2y-1=0

2x-y-2=0

B)2x-y+2=0 D) 2x+y-2=O

7
11.

y_2x+1=0 Ve 3x+y_2=0
A)

doğruları

arasındaki geniş açınln ölçüsü kaç derecedir?

100

B)

120

C)

135

D)

150

E) 160

15. A(1, 2) noktasının y = )( - 1 doğrusuna göre si_ metriği olan noktanın koordinatları toplamı kaç_ lır?

A)3

B)4 C)5

D)6

Er7

12. Karşılıklı iki kenarı 2x+y+1=0ve
2x + y

_

4

=0

doğruları üzerinde bulunan kare_

16. Koordinatları toplamı 3 olan A noktası x

nin çevresi kaç birimdir?

doğrusu üzerindedİr. Buna göre, A nın orüıne 9öre simetriği nedir?

-

y=5

A)

/5
D)

B) 4 /-s

c)
E) 8.,6
5.8 6.E

56
7D

6/5

A) (1,

-4)
D) (-4,

B) (4,

-l)
E) (-4,

C) (4,
1)

1)

-1)

1.E 2.8 3.E 4.A
li;iiill

8E

9C

10

c 11.C 12.8 13,C 14.C 15.A

16.E

ı oaiil;;,.

1.

A(a'

b)

noktası analitik düzlemİn lV. bölgesinde

4.

A(2_a, a-3)

ve

B(a+S,

a)

noktalarından geçen

ise B(_a' b) noktası hangi bölgededir?

doğru,

a

kaçtlr?

t * ',

= 1 doğrusuna dik olduğuna göre

2.

A(-3,

-4) Ve

B(0,

3)

nokta|arının orijine olan

uzaklıkları toplamı kaçtır?

7,
E,

5.

Köşelerinin koordinatları A(4, 0), B(1,
kenarortayının denklemi nedir?

c(2' 4) olan ABC üçgeninin tAc] kenarına

-2)

ve
ait

J

z z
a tJ.l
I,JJ

=

3.

6.

3) noktasından geçen ve oy eksenİni B, ox eksenini C noktasında kesen bir d doğrusu için |AB| = 2|Ac| ise d doğrusunun denklemi
A(2,

nedir? (B noktasının ordinatı pozitiftir.)

Şekildeki ABCD karesinin B köşesi x _ 2y
doğrusu üzerindedir. Buna göre, A(ABco) kaç

=

12

bf

oir?

iiilitı og]iiiiii

Doğrunun Analitik lnceleıımelsi

7.
40
10,

y

9. x_zy +3=0
,,,,
.u'''

Ve

3y+x_4=0

doğrularl ara_

(Satış)

Slndaki dar açının ölçüsü kaç derecedi?

o

20

x

(Alış)

Yukarıdaki doğrusal grafik bir malın alıŞ Ve Satlş|-

na aittir. Buna göre 40 lira kAr edilebilmesi için
alış fiyatı kaç lira olmalıdır?

8.

A(_3'0) noktaslnln 3x+4y_1-0
olan uzaklığı kaç

birimdir?

doğrusuna 10.A(1,_2)

noktaslnln

x_y+2=0
B ise

doğrusuna

göre simetriği olan nokta

|AB| kaç br dir?

A(5, m), B(3,

[AC] nin orta noktası

-1), C(n' 4) olmak üzere, B ise m + n ka$ır?

A(3, 1) noktasının x

uzaklığı

fi

ır İse k

-

2y + k=

0 doğrusuna olan

nın pozitif değeri ka$ır?

2.

x+y+4=0 ve

x-y-2=0
ve 2x-

doğrularınınke_
y
+

sim noktasından geçen

4

=o

doğru_

5. y-x+1=0

ve

y=fix

doğrularıarasındakİ

suna paralel olan doğrunun denklemi nedir?

dar açının ölçüsü kaç derecedİr?

E
-J z ş

1

a

3.

2x-y +3=0

doğrusunun A(1,3) noktasına

göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?

Şekilde ver|lenlere

göre

A

noktasının apsisi

ka$ır?

iiiliffi11xiiii

Doğrurıun Analitik lnı;elerırıesi

7.

A(2_a, 6_a) noktası analitik dÜzlemin ikinci bölgesinde ise a nın alabileceği tam sayı değerleri
toplamı kaçtır?

I

ile Y=A, X=2 Ve X=4 doğrularının x ekseni oluşturduğu bölgenin alanı 6 bf ise a nln pozitif değeri kaçtır?

8.

A(3, a+1) noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı 8 br ise a nln alabileceği değerler top_
lamı kaçtır?

10
d1

d2

eğimi Şekildeki verilere göre d2 doğrusunun

kaçtır?

1.

1966

- USS

6.
y=

1975

y =,,/-3x +

1 İle

1 doğruları kaç derecelik açı

- ÜSS

altında kesişirler?

A)o B)30 C)45 D)60

E)eo
B(1,-3)

Şekle göre A(2, 3), B(1, -3), c(3, 4)
1972

3x + 4y

10 = 0 doğrusuna A(1, uzaklığı ne kadardır?

- USS

-

3) noktasının

|BDı = 2|DAı ve |DE| = nın ordinatı ne olur?

ıEcı olursa E

noktası_

A)0

A)+

qh

c)

1

D')2

,r+
ğ.

B); .);

ott

E)3

1973 A(1,

ffi = 0 doğrusuna uzak!ığının 1 e eşit olması için m nin değeri aşa-

- USS 3) noktasının

3x

+

4y

-

s7. z
E

;
z
a
u.,l

- ÜSS ve b herhangi a
1976

iki reel sayı olduğuna göre

ğıdakilerden hangisi olmalıdır?

l,J-l

dlk koordinatlar sistemİnde

,[#, *)

A)

5

B)

10

C)

15

D',)

22

E) 25

noktasnın

7

-.t

Y=

-x

doğrusuna göre simetriğinin

koordinatları nelerdir? B) (-(a + b), -(a

4.

-

b))

1974

A(-1, 4), B(3,
sidir?

- USS

göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi-

-2)

noktaları verilİyor. A nın B ye

D)(a+b,a-b)

A) (-5,

-8) D) (5,8)
1975

B) (7, -€)

c) (-7,8)

E) (8,5)

Koordİnatları (2,3) olanA noktasının y = x e göre simetriği B noktası ise B nin X = -3 e göre simetriği olan C noktasının koordİnatları ne olur?

-

USS

1977 - Üss (-2,7, noktasının

Y=

x

doğrusuna göre simet-

riği olan noktanın koordinatları nedir?

A) (-9,

2)
D)

(-4,3)

B) (9,

-2)

C)
E) (3,4)

(4, -3)

A) (2,

7)
D'

(7,2',)

B) (-2,

-7)

Cl (7,-21

E' (-7,21
iiiiltııg]İiiiİ:

eksenine göre simetriği Q o|duğuna göre lPol A) kaç birimdir? A) (-3' -€) D) (-10. Y=X+ B 1 doğrusu A köşesinden noktasına göre sİmetr.. 1983 X+y = ile meydana getirdiği üçgenin alanının 2 birimka_ $ doğrusu üzerinde bulunan ve A(3..Doğrunun Analitik lncelenmesi 9.. 4) noktaları veriliyor. c(_8. 5) noktasında olduğuna göre z UJ ordinatları toplamı nedir? tJ-l A)-e B)-10 C)-11 D)-12 E)-13 A) 9 B't 12 C) 6 D) 0 E) 3 ? 16.. kilerden hangisidir? 3) noktasının B(2. -3) E) (3.OSS için a.ÖYs a>0 ve b>0 ax + by + 1 = 0 re olması olmakkoşuluyla. E) 4 (4.4) -4) C) (3. 19s1 . B(a.. Bu dikdörtgenin bir köşesi 1 U) ) a C noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna göre kaçtlr? N(3..Öss A(-2' 3) noktasının Y = -x doğrusuna göre simetriği B ise B noktasının Y=_2 doğrusuna göre simetriği olan C noktaslnln koordinatları nedir? 13. -2) . C noktas| aşağıda- geçtiğine göre köşesinin apsisi kaçtır? A)e B)8 C)6 iiiii[ı ıq]iiiii: A) (4.. 1982 ..ir X=0 Ve y=0 doğruları olan dört köşesinin r . 3) noktasına en yakın olan noktanın apsisi kaçtır? B)1 .)+ D)4 E) 1 4 1985 11.M 10. Dr2 E) T 5 A)2 B. D)s -3) D) B) (3. 5). ..OSS ŞekildekiABC ikizkenar dik üçgeninin AB kenarı y= 2 Yukarıdaki şekilde A(0..OYS .b çarpımının değeri ne olmalı- .. B) (-4' 1) 8 Dl C) (-2' E) (4.+ ..OYS y. _5) noktasının x-eksenine göre simetriği P .15. 1982 Simetri eksenleri b. 1982 A(3. dır? A)0 4.OSS . 0) doğrusu üzerinde olup alanı 8 bİrim karedİr.. -3) 1) 2) 12 B)2@ El 26 Cr. 3).ÖYS A(-3.ğİC dİr. doğrusunun koordinat eksenleri ' 14. 1981 . 1986 12.. dikdörtgen vardır.) ..

21.OYS malın maliyeti ile satış fiyatı arasındaki bağıntıyı göstermektedir. B(x. 1986 . 19s7 _ Öss A(3.ÖYS o(o. 18000 TL ye satılan bir maldan kaç TL kör elde edilir? l.OSS A(1 .0) ve D(0' 3) noktalarından geçmektedir.)-+ r). B.l-l v 23. D(1 .] noktası bu doğru üzerinde olduğuna göre. Yandaki doğrusal grafik bir Satış (TL) 9.Öss . K noktasınln apsisi kaçtır? Yandaki şekilde grafiği .. 1989 . 1990 . 1991 ^)z B)3 . doğrusu C(2.11s ]İİii. 0) noktasında kestiğine göre. C noktaları veri]miştir. 3ı Alış (TL) ^['.4) A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -s c(0. 1990 E)+ verilenY=f(x) doğrusu x-eksenini K(x. y)' C(5. Bu bilgilere göre OABC dörtgeninin alanı kaç birim karedir? noktası nda kesmektedir. 5) noktasının Y uzaklığı kaç birimdir? D) doğrusuna olan = y=-1 'ıv=+ C)y=-2 E)y=0 3x + A)# B)+ . 19. 0) ve B(0' 2) noktalarından d.iiiİil. 1991 .o) A(6.J Bunagöre y=IT'IX*1 denklemindeki m kaçtır? A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 A)-1 rı-+. Yukarıdaki şekilde dik koordinat sisteminde o. [f.0) B(5.OSS doğrularının kesim noktasından geçen ve x+ksenine paralel A)0 B)1 C)3 D)4 5 E)5 Nv=+ 18. =)* .' .)# o)# E)# 22. 4.4) 24. Bu iki doğrunun K kesim noktasının koordinatları toplamı kaçtı r? t.öSs Dik koordinatsisteminde y = ffiX * 1 doğrusunun y-cksenine göre simetriği x*ksenin.J-l z t z J A) 1000 D) B) 3000 1500 c) 2000 E) 3600 U) d1 doğrusu A(3. A. C( . 1).Doğrunun Analitik lncelenmesi 17.)+ D)+ 20..OYS 5 '. 5)' renin köşeleri olduğuna göre y kaçtır? 5) noktaları 6 bir ka- 2x+3y-4=0 Ve x_2y+ 6=0 olan doğrunun denklemi hangisidir? 1990 .

o olduğuna göre. _ I B) D) XV c) -+a-'l 86 E) 6*4=1 XV l*I=ı 84 XV -*a=1 68 '994 Denklemi _12x + 16y Öss 3) noktasına en yakln olan noktasının - 11 = 0 olan doğrunun ordi- natı aşağıdakİlerden hangisidir? A)ü B)_7 c)2 D)4 E)6 iliİİlı ı o jiiii.E q.OSS Şekilde y=1 Ve Y=ax-1 fonksiyonlarının graf|kleri Ve siyonu aşağıdakilerden hangisidir? U) x'fi c)Y=x+1 E) y-ekseniyle sınırlı tara|ı bölgenln alanı 1 A)y=x birim kare olduğuna göre. [AB] üzerinde bir C(x' y) noktası alınıyor. 86 xy.5 c) 3 D) 3.Doğrunun Analitik lncelenmesi 25. 0) noktaları veriliyor.OYS kaçtır? A'ı lcnl ffi = z 1 olduğuna göre C noktasının apsisi 2 B) 2. 5 z LU LiJ 27. 0). _ A(1. 1992 nin A Köşeleri o(0. . c)l Drz E)3 28. 1992 .B . 1992 .OSS (r 30.5 E) 4 Denklemi y A(6. 1994 Yanda grafiği verilen y = f(x) doğrusal fonk- z .)z E) 1 A) 3 B) 4 c) 5 D'ı . 1991 Denklemi x_2y =0 ve x_zy +5=0 olandoğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir? - OYS A)s B)4 C) 3 D'. öSS A(1. A(8' 0) ve B(8. 3). ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? 26. B(4.6) olan üçgeköşesine ait kenarortay doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) ___ . +x _2 ABOD karesinin 0) C = olan şekildeki d doğrusu köşesinden geçmektedir. 1991 _ 29.OYS 31. a kaçtır? B)y=-x D)Y=-x+1 Y=x-1 o) + B).

z -J li. A t b) ikilisi aşağıdakilerden ü CE dan saatteki hızı 5 km olan bir yaya B ye doğru B den de saatteki hızı 15 km olan bir bisikletli A ya doğru aynı anda yola çıkıyorlar.Öss A(a' b) noktası koordinat düzleminde 3.OSS (_3' 0) Ve (8' 5) noktalarına eşit uzaklıkta olan ve y+kseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı kaçtır? |oB| = 4|oA| olduğuna göre.[_*. (a. Yaya ve bisiklet- A) (1. 1995 X= 4 doğrusu üzerinde bulunan ve A(-3. 4) (2. hangisi olabilir? .OYS ŞekildekiAB doğrusu . B(3. hareketlerinden kaç saat sonra ve A dan kaç km uzakta karşılaşırlar? Problemin grafikle çözümünü aşağıdakilerden hangisi verir? -3) -1) a ul z LU il 34.ı ı z. 6). B noktasından AB A)-6 B)-4 C)0 D)2 E)8 doğrusuna çizilen dik doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 8y +2x. 1994 . 2) D) (-1. noktasından 36. 4) noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın ÖSS ordinatı kaçtır? A) -15 B) -e C) 12 D) 1s E) 17 c) 6 5 4 3 2 1 35. 1996 1995 . 3) C) E) (0.Doğrunun Analitik incelenmesi 32.13 = 0 C) 3y+x-12=0 E)4V*X=0 B)4y+x-16=0 Dl2y+8x-9=0 37. bölgede bulunduğuna göre.iiiıii .OSS A ve B kentleri arasındaki uzaklık 100 km dir. 1996 . 1995 - OSS Denklemleri 2x+3y-8=0 ve 7x+2y +16=0 olan doğruların kesim noktasından ve koordinat başlangıcından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 11x+8y=Q C) x-6y=0 B)8x+11y=Q D) 6x-y=0 E)9x+5y=9 :iiiit. . B) (-2.) geçmektedİr.

5y + 20 = 0 doğrusunun A(3. 1997 4x . ve d. c noktasının ordinatı kaçtır? 39.OSS o[*.'ı B)3y-x+9=0 D) 5y -4x- 15 = 0 A)3x-2y+6=0 B) 3x +2y-6=0 C) 2x-3y-6=0 D)2x-3y+6=0 E)2x+3y-6=0 ıaliiil.J . . 0). 0). y) aşağıdakilerden hangisidir? A)4x-5y-34=0 C) 4x-5y-7 =0 E)5y-4x-3=0 42. 1997 .. göre A(4.OSS .' doğrusu x--eksenini (3.CD) -3 doğrusu ile y+kseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A)2y-x+6=0 C) 5y-4x+15=0 E) 5y-4x=0 .ÖYS 4x_ 5y + 6 = Y=x doğrusuna paralel olan ve CD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? (AB J. [*. 1996 Şekildeki d. A) y=-7x+3 1 B) D) y=}x*ı y=2x+1 c) Y=-2x+3 # E)y=2x+5 44. 9.l_ / CT loHl [AB] A) B(0.ş B) ' i9 .OSS Yandaki verilere göre. eJ nonasına = 2x_ 1 doğrusunun.OSS 41. 6) z J . 40..Doğrunun Analitik lncelenmesi 38... 1998 Y . 1997 . doğrularının A kesim noktasının koordinatları (x. d2 doğrusu ise x+ksenini (-2.3) noktasında.iiıii.h '.0) lOHl = 3 t a L! LIJ 4s..# 0 t.)# 16 D) .# Yukarıdaki verilere göre.# =.+J . d. y+ksenini (0. [+. 1998 . 1998 B)4x-5y-13=0 D)5y-4x-5=0 n [+.J . 1) noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi aşğıdakilerden hangisidir? . simetriği aşağıdakilerden hangisidir? o.. .2) nok- tasında kesmektedir.OYS y+ksenini (0..OSS Şekildeki oABc kare olduğuna gö- Ie. |oH| =a kaçbirimdir? o.

Cc z . OABC bir kare D(1.+Y=1 Ve y-X=0 Ve y+X=0 D) x_ f.-Y=1 Ve y+X=0 x ve y ekgöre. diğeri de haftada 1 cm uzamaktadır.=ı A)1 Bl2 C)3 D)4 E) x+ f =ı Ve y-X=0 iiiiiilı ı s ]iiii: .Y bağıntısının grafiği aşağıda- fidesidikilmiştir.J-l . a nln değeri kaçtır? köşesi aşağıdakiler- A)2 48. haftanın sonunda bu iki fidenin boyları arasındaki fark kaç cm olur? A) 18 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 46. 2000 B)3 C)4 D)6 El7 den hangisinde verilen doğru çiftinin kesim noktasıdır? A) x+y=1 Ve y+X=0 . 2000 .ÖsS a pozitif bir gerçel (reel) sayı olmak uzere denklemleri J z UJ a l. 1999 . 1998 .OYS Bir bahçeye boyIarı 50 cm ve 40 cm olan iki ağaç 49. 1998 . 47. A(5' 3k) ve B(2k' 4) noktaları veriliyor. [AB] doğru parçaslnın oıta noktası. E(0. 0). Bu fidelerin boyu 50 cm olan haf- kilerden hangisidir? lada2 cm.Doğrunun Analitik lncelenmesi 45. olan doğruların oluş- X=-3 Ve Y=0 turdukları taralı bölgenin alanı 84 birimkaredir.oss > Düz|emde k 0 olmak üzere. 2) .OYS 3x + 2y .5 = 0 doğrusunun y*ksenine göre simetriğİ olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A)Y= 2r*t 25 C) y=-ar-a 35 E)Y=-Tr*t 35 B)v= D)v= ?r*9 33 -?r*9 33 /. k kaçE)5 tır? c) .oss OABC karesinin ED doğrusu üzerindeki B Yandaki şeki|de. x=-7. senlerinden eşit uzaklıkta olduğuna B).oss (x + 3)(y - 1) = x. 50. Buna göre 20. 2000 Y=-3x+a. Buna göre.

2001 8)6 C)7 D)8 E) e 2002 . ').oss Bc doğrularının denklemleriy|e verİlen doğrular paralel olduğuna kesim noktası P göre A'ı a kaçtır? B) olduğuna göre.oss ax-y=6 4x+(a+4)y=4 n v z 5. aynı A noktasının Y=x doğrusunagöresimetriği C olduğuna göre.oss Dik koordinat düz|eminde. A(-5. Hareketlerinden kaç saat sonra. 2000 . 12| noktasının orijine göre simetriği A'(x. cc B)3n D'ü qzn E) 1 re.r2 I.). A)s 52.Doğrunun Analitik incelenmesi 51.oss A(1. ıoB| = |oA| ve c(2' 8) noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna gö- Al 4. 2m+2| noktası ll./ . m yerine yazılabiIecek tam sayıların toplamı kaçtır? nı + B). .oss x+4y=4. doğruları Y=x doğrusu almayan dört bölgeye ayrılmıştır. bu araçların de58. mx*r=. eksenleri İçine 55. AoB dik üçgeninin alanı kaç 2 b? B) dn? A) 12 15 C) 18 D) 21 E) 24 ) 1 UJ 2001 . 2oo2 Yandaki grafik sabit hızla hareket eden K . _2 AocP dörtgeni- -1 c)0 D)1 E)2 nin alanı kaç birimkaredir? 54.: B)3 cl4 D)5 E)6 A) 13 26 3s D) 45 E) s4 . o)+ -)* ve L araçlarının da geçen süreye göre depolarında kalan benzin miktarını göstermektedir. 2003 .oss nı+ yo|- .7- 2002 Şekildeki AD ve . A ile A' B) y) noktası oIduğuna arasındaki uzaklık kaç birimdir? C) Al2 iiiillzollii:i. |CB| uzun|uğu kaç birimdir? Şekilde.). üzerinde kesiştiklerine göre m kaçtır? K(m-4.ÖSs . polarında kalan benzin miktarları eşit olur? göre. bolgede olduğuna gö(a.oss Yandaki şekilde analitik düzlem. -1) noktasının y-eksenine göre simetriği B. 2002 . ')-+ rı-.

.Doğrunun Analitik lncelenmesi 59.5 63.oss ffi A) nİn alabileceğİ en küçük değer kaçtır? 3 B)4 . A)1 Br2 C)3 D)4 E)5 iiiiiil'ı zı ]iiiii: . 2oo5 . taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? A)2 B)2. E'ıI Buna göre taralı bölgenin toplam alanı kaç birim karedir? A) 7.OSS larından geçen d1 doğrusu bu doğrunun y*ksenine göre s|metriği olan d. 2004 OABC bir kare |ADı =lcE| =1birim |oA| = 4 bİrim . Yandaki şekİlde z a UJ . doğrusu ve y . A(1. 2) noktası 1) ve c(3' 4) bir doğrunun üç olduğuna göre m kaçtır? B(0. . Z Buna göre 60.8 B) 9.5 C) 10 D) 12 E) 13 t. =)f _D y=fx+3 x X=3 Yukarıdaki verilere göre. b) noktası alınmıştı r.Öss El 4 A(m.Öss 61. 2003 .)* D). 0) ve B(-3.5 C)3 D) 3. _4) Yukarıdaki verilenlere göre.Öss z J LU 4x + 3y = 12 doğrusu üzerİnde herhangİ bir P(a. C( 62. Yukarıdakİ şekilde. 2oo4 . nokta- doğrusunun K oB o) doğrusuy|a ED kesim noktasının apsisi kaçtır? ^l 2 B) 3 .) . ..-4 doğrusu verilmişt|r. 2004 .

5 C)4 D) 4. a kaçlır? A) Dik koordinat düzleminde o(0' 0) merkezli. 2OO7 Dik koordinat düz]eminde denk]emi x + y olan doğrunun. bölgedeki çeyrek çembere A(9.Öss A)A B)B C)C D)D E)E K(0' 6) noktasından geçen l. . b) olduğuna göre. D. Bu kareli kağıda A. J z B A L c . B. y) olduğuna göre X + y toplamı kaçtır? 67. c. a ul z tIJ Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A. . E. 2005 . B. C. 0) noktasından çizilen teğetin değme noktası T(a. hangisidir? K ve L noktalarının orijine uzak- lıkları eşit olduğuna göre orijin aşağıdakilerden . L noktaları şekildekigibi işaretlenmiştir. 68.Doğrunun Analitik incelenmesi 64.OSS oy - 3 eksenine göre simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 3 B) 3.oss 66. E noktalarından biri orijin olacak biçimde bir dik koordinat sistemi 7 65. 2oo5 yerleştiriliyor.5 E) 5 A)-x+Y=3 B)x-Y=3 C)-x-Y=3 D) x+2y=1 E)2x+y=1 i:iii[ı zz]iiiıi:. D. K. 2006 .oss A) e B) 10 C) 11 D)12 E) 13 K E D a G. 2006 - oss uzunluğu kaç birimdir? A(-3' 4) noktasının Y = -X doğrusuna göre sımetriği B ve B nin ox eksenine göre simetriği C ise lBCl A)9 '2 B)Z 2 c)8 D)6 E)5 Şekilde d1 doğrusuyla d2 doğrusunun kesim noktası A(x.

46.c 10. 24. A 17. B 14. A C A 69. D 8. B 55. B(2. A 64. c 39. A c A 45. E 11. 57.A 54.8 4. 43. &. B 30. D 12. A 22. A 36. A 26. 37. D 3. D 49.. D 47. y koordİnatını 2 birim artıra- xoY dık 71. B 21. E c A 13. c 53. c 41. n kaçtır? A) y=x-3 B)y=-x+3 C)y=. c 60. D 40. 48. C 61. .. B 58. E 3s. c 29. A 42. k ka$ır? S (r z A)4 8)6 C)8 D)10 E)12 uJ U) UJ z 2. c 32. E 27. B 59. 2007-OSS koordinat sistemİyle verilen düzlemde \(-1' 2) noktasından başlayıp her seferinde x koordinatını 1 birim. B A A E B 52. 51. . D 70. D 23..oss Dik koordinat düzlemi üzerinde A(0. D 62. E 38. 71. B 18. D iiiiİKızg}İii. E 16.4 9. c 19.4 6. 68.8 7.Doğrunun Analİtik lncelenmesi 69. 25. E 63. c 66. D 67.4 15. D s0. c 28. -1).8 5. E 44. 2008-OSS Y = X + 3 doğrusunun hangisidir? y= x doğrusuna göre si- metriği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden rak A1. E 65. Bu noktıaların üçü de aynı doğru üzerinde oldu_ ğuna göre. B 33. D 20. An noktaları İşaretleniyor. 0) ve C(k.c 1. C 56. D 31.. An noktası )/ = 3x doğrusu üzerİnde olduğuna göre.4) noktaları veriliyor. E)y=ğ-ı D)y=ğ-ı A)8 B'ı7 c)6 D)5 E)4 2008 . D 34.

x+1ile y=1 ve 0 tanc a = doğrularınıneğımleri . #=3+ J4 2 d=7 = =-2+b -8 ye göre simetriği C(7.-2) (_2' 7) nin y = X e göre simetriği (7 Doğru Seçenek C ' _2) dir. Doğru Seçenek A . 2) ve B nin X = -3 e göre simetriği fr=o l= /3 = l.h) Doğru Seçenek A 4.ı++.(*.'. ı) C ve D nin orta 3) noktasının 3x + 4y - ITl = 0 doğrusuna a uJ l. -6) dır. 3) noktasının Y = -x e göre simetriği B(-3. . c(-3. 2) =C(-9.01 | I oırp c(2(-3)-3. Doğru Seçenek C İ .T_* l =l 1+ rq.ffi=-5 Doğru Seçenek B (_*'_. Doğru Seçenek A 60o dir. Bu doğrular arasındaki dar açı a ise A(2..--:- 6 azalırsa 2 azalır 33 oıun 'l 3-2=1 E noktası J z A(1.azarr A15 . 3n n ı f=ıbrdir.*) simetriği o.#)==(.o =[#.::.LJ z noktasl olduğundan olan uzaklığı 1 ise |s. ]lT=.fr 5. 4 dn.ı. 2(_2'ü - 2) = c(-3. dır. Doğru Seçenek B 7. niny=-x doğrusuna göre dir..f. tr = I 3n 1 azalırsa n . A nın B A(-2.iiii$tıza]iiiii: .1. |ıs_m| =.-3) c(3.5-. A(1.4) doğrusuna İ olan uzaklığı Adan 1 B ye. Doğru Seçenek D 6. 3) ün y = X € göre simetriği B(3. y=r€.s_m| 1 .n.4) B(3.--:r ffis { 4 I l. 3) noktasının 3x + 4y _ 10 = 0 B(1.(*.m2 I 1+ ls . o halde.) . 2) ve B nin Y = _2 ye göre simetrİği Doğru Seçenek B -8) dir. A(-1.

C(a. . 14. ---'*Y=g 9v'ı!'eğim-1 ! oluşan üçgenin alanı 2 bf ıse tur. b) nin orta noktasıdır. o . a > 0. -3) bulunur.0) noktası A(0' 3) ve C(a. Anoktasının ordinatı 2 ise Y=X+ 1 +2=X* 1 +x= 1 olupapsisİ 1 |AB| =|Acı =a. olup C(4. tJJ * I z 1s. b) oImak üzere.JJ Doğru Seçenek D -l +-:=l o -g+g 3-4 3-5 -3-" 5 -3-a = -2 =+3+a=-10 -13 tür.A(3 3) ax + by + 1 = 0 ın eksenleri kestiği noktalar o(o.. .r 4+a.Doğrunun Analİtik incelenmesi 10.(_*. A(ABC) =8bf ise a'a dİr. A(-3. Y=x t Doğru Seçenek C 11. :l:='}-x+x=3+r=f. Doğru Seçenek E 12. b> 0 olmak lızere. 1+4=5 -=o-a=4 2 tir. P(3. o halde.iiİifiızs}ıİiii . I. B(a' 5) ve C(-8' 4) = noktaları doğru- halde. o) oır. . z ffiAc = ffiAB + ordinatlar toplamı 5 + 5 + (-5) + (-5) = 0 U) dır. 13.5) ıPQı =üffi=/T36 ve Q(-3. Y= x olup . _ *) * t.oğru Seçenek E B noktasının apsisi.Bbr dir. Dikdörtgenin simetrİ merkezi orijindlr.b=f AB nİn denklemi y-3 = l(x-3) + oı. \ eğim=1 !+ =2+*= 2 ' l_. 3) sa|dır. Doğru Seçenek A :. -5) olup +=o+b=:3 Doğru Seçenek B =z. o+a 2 =2sA=4 -e -c. B(2. - Gl: a _ A nlıın El lzAoaoi köşesinİnapsis| olup B Doğru Seçenek D 16.

ortak çözümde x yok edilmeli. İ-I=. o=-r. oABc dörtgeni bir yamuk olup A(oABC) _ = (loAl+ lcBl)' 2 locl Y = mx + 1 in y eksenine göre simetriği + y= m(-x) +1 +y=-lTx 1 olup (6+5).2 5-3 x-2 _ Y-5 x-2 _Y-5 2 +xr'Y= 12 s K nın koordinatları toplamı :+x_2=y_S ŞY=x+3 bulunur. ABCD kare ise karşılıklı köşelerin koordinatIarı toplamı eşittir. 19.4 2 (8' . Doğru Seçenek B 22.: . * a.y) 7y_16=0 *Y=f oır. + 5x +5Y =12 2-0 =. Doğru Seçenek A X+1=1+5:+X=5 y+5=1+5+y=l bulunur..) Doğru Seçenek B dan geçiyorsa.8+1+r=$ Doğru Seçenek E :iiii|[ı zo]i!ii.1) B(x. Alış 16 a Satış 5 18.18ooo * ? = 15ooo Doğru Seçenek A z J kAr=satış-ahş = 18000 = 3000 TL - 15000 bulunur. A(3' 5) in -3x +y _5 = 0 doğrusuna olan uzak- 18000 Doğru orantı lığı. l-3. + z LU Doğru Seçenek D LU a r*I=1 23 v y = f(x) in denklemi ö-. f . 21.Cıi. *I*!=z*+ **=.3+5-51 e /(-slz +( /10 Di. 2x+3y-4=0 x-2y +6=01-2 2x+3y-4=0 + -2x+4y-12=O A(1. K(x. 22bf bulunur. 0) + 0 = x + 3 + x --3 Doğru Seçenek D Doğru Seçenek C r 20. i-i=:=:' . butunur.ir.Doğrunun Analitik lncelenmesi 17.3 = 1.

0) ve C(6-a.n=-3 AB nin denklemi y - 3= _ft.rç4z =t.0) 29.Doğrunun Analitik incelenmesi 25.6. 3n n a ise B(6-a. Y=ax-1 26-x-Zy=0 ve x_2y +5=0 arasındaki uzaklık n=E=+ .F =uf 5 /{. A(1.. 9 Doğru Seçenek C B noktasının ordinatı 2 Y= 2 dır.IBCI -ı .3) G(x. IABI . o halde. ği. ı A(1 3) -1 2x+1 6y-1 1 =0 "ği. İ I Doğru Seçenek E t z t z J c A(ABC) =1= ff=1 ^2 z.-a) olup C noktası y+x-2=o doğrusunun üzerindedir. Doğru Seçenek C ::ii!i[ı zz}iiii. i İ Doğru Seçenek D Doğru Seçenek C 31.t"br dir. 30.y) B(4.. dir.++I=1=+-x+!=1 -1 1 +Y=X+l 4 bulunur. nBl = lBCl A dan B ye apsis. olduğundan karenin alanı 22 = Doğru Seçenek A Doğru Seçenek B 4bf dir.. .2 .ıı 3y-9 =-4x+4 4x+3y=13 A köşesine alt kenarortay doğrusunun denklemi + -12x+16y-11=0 4x+3Y=13 /3 25y _ 11 = 39 ö** =. = 3 artarsa k artar -a+6 -a-2=0+-2a+4=0 *A=2 3nk=3n+k=1olup X=1+1=2bulunur.=]€=İ 28. 27. . buIunur. a [! TJJ ee=2 bulunur.

Affi. -22 1 2Y=5 34.Doğrunun Analitik lncelenmesi 32.. -4(- |). 0).) dİr.. y-4=-|ür-oı 4y-16=-x 4y+x-16=0 bulunur. .. Doğru Secenek C -4a=48+s=17 bulunur. 4x+6y-16=0 *7x+2y+16=0 doğruya olan uzaklığı llx+8y=0 iiiii..y +-x+Y=2. bu problemin çözümü A seçeneğindeki grafiktedir.ohaldeseçenek- 38. Buna göre.. t= 4n + n=1 = Dogru Secenek E bulunur.(_ ğ ++=1 +-4x*Y=4n 4n *. a) noKtasl (-3' 0) ve dİr. ffiAB = = iffi + 4 ise B(o..d..ı Seçenek E 35. 1 ) nok- tasından geçer.0-121 12 Doğru Seçenek D ıze . -1) noktası 3. 4) ve ıCA| Y= z 5 /( ıCB| ise = 49 + a2 - /(4-sF+@4 a2-8a + 16 x+y-3 +x+ }=s*X= j oıuo 12a+ 36 = 1 + a2-12a+85= a2-8a+17 ^(.ii!j. b) noktası koordinat düz|eminde 3.. x = 4 doğrusu üzerindeki bir nokta C(4' a) ol= sun. y ekseni üzerindeki (8' (0.ffi)z=f( 5) noktalarına eşİt uzaklıkta ise 10a=80+o=8 bulunur. 4n) 36..z) oenxıemi sağlayacağından 9+a2 =64+ a2-10a+25 .. B(0.i +2. -n . B den hareket edenin saaüe- ise 100 - 15 = 85 olup (85. Dooru Secenek B Doğru Seçenek A 33. ortak ç<izümde sabit sayıyı yok etme|iyİz. ^=@=mbrclır. AB n|n denklemİ. Doqru Secenek . A(a.d1 33 x . lerde verilen (-1. ]oAı = n + ]oB| = 4n olup A(-n. AB doğrusunun denklemi 3x+2y-12=g lg. 7x+2y+16=0 2x+3y-8=0 l2 39. bolgede ise a<0 ve b<0 o|malıdır.o İ**='ise 0) noktasının bu olup o(0. 4) den geçen ve AB ye dİk olan doğrunun eğimi _| oıun 37' A dan hareket edenin saatteki hızı 5 km ise (5' ki hızı 15 km 1) denklemi. bölgededir. Dogrıı Seçenek D I*I= 1+x+y=3 . üoçlı'ı. bulunur. noktasından geçer. dir... 6). B(3.

3) noktasına göre simetriğini bulmuş oluruz. + 4(6 x) . Boy ı 40 + 20 = 60 cm olur. yazarsak A(3.1 + z. Boyu .5'3 -l 2 2 2a 2a + -=-_+_ = I 5 3 6a+10a .r-3) + 3y=2x_6 = zx- 3y - 6 = otur. 0 cm olan ha ada 1 cm uzarsa.. o halde boyları arasındaki fark Boy 50 + 40 = 90 cm olur.3-x). 1) resİmetriğini bulmuşoluruz. 16 -5 -2Y=3x+5 = -3x + 2y =0 35 )Y=i'*. a) ve X * y _ı=4*4-=1 5 _ 3 -'. / noktasınagö+ - 2 3 C(3. Y 2x' = .1 _y 2.5(2 _ y) + 20 = 0 ' =24 4x-10+5y 20=0 3 +4x-5y-34=0 tulunur. 46. y yazarsa* y yerine 2.0) noktasından geçtiğinden.g _ o(. 20 haftada 40 cm uzar. Doğru Seçenek B iiiiiil1 29 ]lııiii. (x'y) (_x'y) alınırsa y ekseninegöresimet- riği bu unur.o mco = -.5(2. 4x-5y +2o =0= 4(2.ffico 41.Y =2-2x-1 Doğru Seçenek C tY=2x+5 bulunur' Doğru Seçenek E 44. UJ Doğru Seçenek C Doğru Seçenek A 45. da 20 cm Uzar.3 doğrusunun y "xrenıiı (0. 42.r.4x y-(-3)=i-(x-0)+Y+3=L J c + 5y + 15 = 4x kestiği nokta . = -1 + =+ ffi. i 20 T y-0= 3. ffiRs. = Doğru Seçenek D lOCl = a iken B(a. +6-y=2(1 -x) -1 + 6. 20 hafta- 90. -3) olduğundan istenen doğrunun denklemİ. Boyu 50 cm olan haftada 2 cm uzarsa.|_.Doğrunun Analitik lncelenmesi 40. OABC kare ise lOAl C(0.1 -y) =0 . $obuğundan 5YTv. .on' Dogru Seçenek A .g_y =z(z.0=30cm ol r.]_')-' \ 2 I +5y-4x+ 15=0 dır.2 43. 3x+2y-5-0=+3(-x) +2Y-5=0 *o=Ş orırnrr. 4x_5y+6=0 doğrusununeğimi aradığımız doğrunun eğimi oe Y=x 4. B noktası d ğru ddnklemini sağlar. { tir.. X yerine z. 15 -ı a) dır.g-. . x yerine y yerıne 2.

. A(5... a). ax - 1) = x.?-0= 0-8 ffiAB = ffiBc + o+" -a-2 -8 =ı1= *8=6 .. =ffi2=)o= a+4 -4 z - a+4 -4 OIUD doğru- +a2+4a=-4 =(a +2)2=g ==)?=-2 bUlUnUr.8) doğrusal =a olsun. Doğru Seçenek B =-3 x= -7 * * Y =-3(-3) + + Y = -3(-7) a+ Y a+ Y = = 9+a 21 + a ise = Taralı dik yamuğun aıanl 84 bf (21+a+-9+a)'4 2 = 84 +(30 + 2a).*f. lOAl =lOBl ü t- A(0.ry) 5+2k _ 3k+4 olup eksenlerden eşit uzaklık- 5+2k=3k+4 k=1 22 5+2k Veya:=-z2 3k+4 .4) ün orta noktası 52... _| = 6 nın eğimi ffi1 = o 4x+(a 50.. olduğun_t ta ise.a-2 bulunur. dır.3k) ve B(2k.=ı y_X=0 i*I ffi1 =. Doğru Seçenek A =ry=T=18bf Doğru Seçenek C 49. dan. B(_a. D Doğru Seçenek 48. 2m+2) ll.. (ıı) lve ll den -1 <m < 4 olup m yerine gelebilecek tam sayıların toplamı 0 + 1 + 2+ 3 = X 6 dır. m-4<0+m<4 . "(#.! grafiği A seçeneğindedir. noktasıdır' Doğru Seçenek E Doğru Seçenek A ii!ii[ıgo)iiili: . (x + 3)(y x.y-x + 3y-3 = X. bölgede ise m-4<0 ve 2m+2>0 olmalıdır. 0) ve c(2..Doğrunun Analitik lncelenmesi 47. oB doğrusu Y= +4')y ={nıneğimi lTl^ = X ve ED doğrusu Ve olupBnoktası larının kesim .Y + -x + 3y-3 = 0 doğrusu (0.. 51. a UJ ) z z 5+2k=-3k-4 LıJ m _m _.(ı) 2m + 2>0+ m >_1 .2 84 ŞQ=6 dır. 1) Ve (-3. 0) noktalarından geçeceğinden Doğru Seçenek A 53. K(m{. *=-i 9 / k>0 A(AoB) ise k=1 değerini alırız.

A noktası mX y= ğ o denklemini sağlayaca58. A(BOD) =++6A=2 + 2A= an... Yol K aracı saatte 10 lt. v B(0.Doğrunun Analitik lncelenmesi 54..+) ğından. olur...5 55 --A- -12) ol- =1 llTl= 4 E lM'l IUr. 56. o halde. A(-5.iiiitl .(|ı) ve ll nin ortak çözümünden. A(1 . LLJ LLI P noktası BoD üçgeninin ağırlık merkezidir.. 12) nin orijine göre simetriği A'(5. duğundan.(ı) L grafiği (0' eğimi m . -1) iken = B(-1 . oıun =4=r=f .ı gı -.40 (1.50 -10 ve denklemi 60 = -10(x - 0) + _10x + Y= 60 ..-+. L aracı saatte 5 lt benzin tüketmektedir. 45) ve 45. Y=f bulunur. + 4 saat bulunur. Başlangıçta 60 _ 45 __ 15 lt fazla benzin olduğun- dan. 40) dan geçtiğinden = y-45 =-5(x-0) + Y =-5x l ffi = -5 ve denklemi + 57. l... + ^(*. ş = 3 saatte kalan benzin miktartarı eşit ll. 1) olup 10 _ 5 = 5 ]t İazlabenzin tüketir. = l_.94m s.=2brdir. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek C !lıii. Dogru Seçenek D -'l) ve C(-1 . 44 m. Doğru Seçenek -10x 60 = -5x + 45 + X=3 BE z J z a 55. Yol K grafiği (0' 60) ve = (1. 50) den geçtiğinden ' eglml y- .2) 45 . K aracı L aracından saatte lcBl ffi=rq. 50.. =@=26brdir. Jaf Doğru Seçenek B y=x Ve x+4y x+4x =4ÜnortakçözümÜnden.

. 0) noktasının 4x + 3y 0 doğrusuna 1i7. O halde. 63. =' olduğundan denklemi y-0=l(x-l)+y=X-l dir.*sz Doğru Seçenek E Doğruların kesim noktaIarı bulunursa. Doğru Seçenek C + j:i+ffi=1dir. 0) ve (0' 5) noktalarının orta noktası olup dir. B(0.) Doğru Seçenek D *6'3 =1+9=1obr2 22 Doğru Seçenek C 4 r- G2. taralı bölgeIer toplamı oluşan dikdörtgenin alanının yar|sı- na eşittir. 61. o(0. ffiıq = Ağ 911 1+3 K noktası DE doğrusunun eksenleri kestiği (5. o halde dir. ^(.l- [AB] ise tr# = loP| değeri en küçük _ 12 = değerİni alır. -1) de keser. 1) =T=3bf ffiAB = ffiBc ve c(3.Doğrunun Analitik incelenmesi 59. z . Tara]ı üçgenlerin alanları toplamı. 4) doğrusal 4-1 + 1-2 : g-o o-m olup. -1 3 -m 3 Doğru Seçenek A :liiiliı gziliiijl .. . |oPl = |+'o+g'o_ızl = s ."t. A(m' 2) . 2'1 y eksenini (0. Ahnt". dir. 12 uzaklığı.tf. LU (/) LU ) z I toP] 60.

62=a.J o ul LIJ z r 68..ohalde. Ao(-1 ..d2 E K D nin ortak çözümünden..Doğrunun Analitik lncelenmesi 60.. + **4=1+x-y=g 3 -3 x-Y=3 -x+2Y=2 . ctr z . y) -+ (_x. A(-3' 6) 8) 10) 12) = 4) noktasının Y = -x e göre simetriği B(-4. Doğru Seçenek C 69. X-5=3=lX=8 OlUp A(8.(2. (x. + A. Doğru Seçenek D As(4.. ğundan C(-4. v oTA üçgen|nde oklit teoremine göre. Doğru Seçenek E c L Taralı dik üçgende (3-4-5 üçgeni) |cK| = 5 br ve |CL| = 5 br olduğundan orijin C noktasıdır.. A B Y=5. 66. Doğru Seçenek C dı 65. + Au(4. -3) olup =@=6brdir. dl ve d.+++= 1+-x +2y=2 .9 Doğru Seçenek A *a=4 bulunur.d1 67.. 3) ve B nin x eksenine göre simetriği lBcl + Ao(3. 12) noktast y 3x doğrusu üzerinde oldu- n=5 tir. Doğru Seçenek D i:iiiİ'ı gg]ililli .2) + Ai(0. 4) + Ar(1.5) ise x*Y=8+5=13 bulunur.. y) allnırsa y eksenine göre simet- riği bulunur. X*V=3 doğrusunun y eksenine göre simetriği _x +Y = 3 doğrusudur.

y =X*3 doğrusunun =Y + y=x doğrusunagöresi- metriği x x=y+3+y=x-3 3 doğrusudur.i . A(0.J z (/) L!- . Doğru Seçenek A r': CC z U. -1)' B(2' 0) ve C(k. 4) noktaları doğrusal ise ffiAB=ffiıc+#=# _ -t-1-5 1 + k= 10 bulunur.iiiii ıga]ii.Doğrunun Analitik lncelenmesi 70. Doğru Seçenek D 71. bulunur.

ı} lı+ ı[+ Üçgenin yordımcı elemonlorı ıil+ Üçgende kenorlorlo oçılor orosındoki ilişkiler Üçgende oçılor Üçgen eşitsizliği Dik üçgen ve özellikleri .*=*+* Çokgenin lonımı Üçgen ve üçgen çeşitleri ıı* .

.. z t z J @ LIJ I.ı Çokgenin kendisi... A EE.. e.] . beş kenarı olan çokgene "beş9eh''. Çokgenin dış bölgesidir. [A2A3] . A f. Çokgenin iç bölgesi. B.. An noktalarında kesişen ve herhangi ardışık üç noktası doğrusal olmayan [A1A2] .. [A2A.. ... dörtgen denir. üç kenarı olan çokgene "üçgen". öırıx ı Aşağıdaki şek||lerden çokgen olanlarını tespit edip.. A3. altıgen denir. c... lıı.. Ikişer İkişer ayrık üç kümeye ayrr. Çözüm a. bu noktaları bir|eştiren [A1A2] .. aynı düzlemdeki yalnız A1. * t kenar sayılarına göre adlandırınız. ıs]l!iiil: . . ıl. Bir çokgen olup. n kenarı olan çokgene ise "n-gen" denir.. A2..çoKoEN n G N+ Ve n> 3 olmak uzere. Bir çokgen olup. D herhangi üçü doğrusal olmayan dört nokta olmak üzere. Örneğin. . [AB] genin köşeleri. d. [AnAl] doğru parçiıar. döıt kenarı olan fr çokgene "dörtgen''. [Ar*ıAn] . Bir çokgen olup. Bu tanımdaki A1. beşgen denir. f.. . [An-ıAn] . A3. üçgen den|r.- nın birleşim kümesine çokgen denir. [AnAl] doğru parçaları- v [BC| u [cD] v [DA] kümesine de ABCD dörtgeni denir. Bir çokgen değildir.. b. Bu kümeleıı: Bir çokgen olup..JJ Çokgenler kenar sayılarına göre ad|andırıtırlar.iiii![. Bir çokgen değildir. na da çokgenin kenarları denir. . An noktalarına çok- A... A2. c. d. . ı. Çokgen|er İçİnde bulunduğu düzlemi.

d... U) 7 öıx:r z Aşağıdaki çokgenlerden hangileri dışbükey çokgendir? a. Şekildeki ABC üçgeninde. ve [BC] doğru parçaları üçgenin ke- ı |BC| =3.. cr -j z [AB] ' [AC] narlarıdır. a . =b ve |AB| =ç üçgeninkenar .. iiiiİlı gz. lç açılarla komşu bütünleyen olan açılar. |AC| uzunluklarıdır. ABC üçgeninin [AB] . B. Çözüm Yukarıdaki çokgenlerden a. şekillerdeki çokgenler dışbükey çokgenlerdir. B. a7 l( Şekildeki ABC üçgeninde. Diğerleri ise içbükey çokgenlerdir. c.\. Bundan sonraki bölümlerde.. B.iiiii. hiçb|r zaman çokgenin kenarlarını kesmiyorsa (tamamen çokgenin iç bölgesİn- uçGEN A. . Üçgen düzleminde. üçgenin dış açılarıdır. ABC ve ACB dır. bu uzantllar çokgeni kesmez. C biçiminde de AnA açıları üçgenin iç açılarıgösterilir. üçgene veya iç bölgesine ait olmayan noktalar kümesi üçgenin dış bölgesidir...\/. Dışbükey olmayan çokgene ise. [Bc] ve [CA] kenarlarının sınırladığı noktalar kümesi üçgenin iç bölgesidir.e e' dir. Dışbükey çokgen İ Dışbükey çokgenin kenarlarının uzantılarını aldığımızda.Uçgenler Dışbükey (Konveks} ve İçbükey (Konkov) Çokgenler Çokgenin iç bölgesinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasl. İ. dışbükey (konveks) çok- gen denir. çokgen denildiği zaman dışbükey çokgen kastedilecektir.. e. . Bu açılar R. L\ \\ \-) \/ \-------1 /. Bu açılar A. de kalıyorsa) bu çokgene. içbükey (konkav) çokgen denir.. c doğrusal olmayan üç nokta olmak üzere [AB] v[BC] u[AC] kümesine üçgen denir ve A^BC bİçiminde gösterilir. + ı} A. c noktaları üçgenin köşeleridir. L) V b. ve d.< = z LTJ tl-J .\ r' BAC . içbükey çokgenin kenarlarının uzantıları ise çokgeni keser.

Çesitkena. diğer açı ise üçgenin tepe açısıdır.Üçgenler UçGEN çEşlTtERl KENARLARı}lA çüı|I. Eş kenarların karşısındaki açılar üçgenin taban açlları. AçttARlNA GöRE ÜçcıNı.:ı_l ABC üçgeni dar açılı bir üçgendir. a*b * c ise BC Üç açısı da dar açı olan üçgenlerdir. Dik üçgende.poıeo% D = B dik kenar C -ı -ı ı ı Buüçgende. m(o m(o [AB] ve [Ac] eş kenarlardır. Şeki|deki üçgen lABl = lACl olan bir ikizkenar üçgendir. l m(A < 9oo. B veya C açılarından birisinin ölçüsü 90o den üçgeni geniş açılı bir üçgendir. ŞekildekiABC üçgeni bir dik üçgendir. üçgenin ikiz kenarları diğer kenar da üçgenin tabanı- dır. Y (ı) (! C ı. Üç kenarı da eş olan üçgen|erdir. |ABl = B = a c Bir açısı dik açı olan üçgenlerdir.ı olan üçgenlerdir. ııe. [}ik Ü(şer. Şekildeki üçgen bir eşkenar üçgendir. A açısı tepe açısıdır.rn t}ar At ılı Lı. Herhangi lki kenarı eş oıan üçgenlerdir. Eş kenarlar. m(A)=m(O=m(O=60" dir. diğer kenar ise hipotenüs olarak adlandırılır. m(O < 90' ve m101 < 9oo ise k lzkencı' ii<*. Geııis Acılı Ucge:i EskenCIr üçg'r. lAcl .i.. B ve C açıları taban açıları.*. dik açıyı oluşturan kenarlar dİk kenarlar. 1 38 :. büyük |se ABC . |ABl =|Bcı =|Ac| Bir açısı geniş açı olan üçgenlerdir. yandaki üçgen bir çeşitkenar üçgendir. . ü':q"ı Kenar uzunıukıarı birbirinden farklı ri"üüEi"{L'Eı{. A. [BC] kenarı üçgenin tabanıdır.

nCı EtEfftANıAR Açıortoy Bir üçgenin herhangi bİr açısını ikİ eş parçaya ayıran Kenoroıtoy Bir üçgenin. Bir üçgende. Şekilde ağırlık merkezi tir. iki köşesinden gizilen dış açıortayları aynı noktada kesişir. U) [! G olan ABC üçgeni çizilmiş- . kenarına ait yüksekliğİ denİr. [AD] kenarortayının uzunluğu ıADı = V" bİçiminde gösterilir. da sırasıy- r. Üçgenin bu Bu noktia.Uçgenler uçoENDE YARDı. z tJJ Bu nokta. bir köşeden karşı kenara veya bu kenarln uzantısına çizilen dik doğru parçasına.iiiilıgg jiiii: . Şekildeki ABc üçgeninde [BC] kenarına aİt [AD] kenarortayı çizİlmiştir. B ve C köşelerİne ait açıortay uzun|ukları la n. lADl = biçiminde gösterilir. köşe ile köşenİn karşısındaki kenar arasında kalan Pargasına. üçgenin o köşeye ait açıortayı denir. Bir üçgenİn bir köşeslnden çizilen iç açıortayı ile diğer ıAHı = h" bİçiminde gösterİlir. ctr z J B Bir üçgenin üç kenarortayı aynı noktada kesişirler. Şekildekİ ABC üçgenirıde A köşesine no ait tADl açıortayı çİzİlmiştİr. ışlnın.( Yükseklİk Bir üçgenin iç açıortay|arı aynı noktada kesişir. [AC] ve [AB] kenarlarına ait yükseklİklerin uzunlukları sırasıyla ho ve h" biçiminde gösterilİr. tADl açıortayının uzunluğu. bir köşesİni karşısındaki kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına o kenarına a|t kenarortayı denİr. üçgenin kenarların4 igten teğet olan çemberin merkezHir. üçgenin ağırlık merkezİdir. ve nc bigiminde gösterilir. l. Şeki|dekİ ABC üçgeninin [Bc] kenarına ait [AH! yüksekliği çizilmiştir.

üçcrxoE Açl BAĞıNTıIARı = ii 6 iı. lBKl = hb.-. x + y + 130o = '180o =) x + Y = 50o olur. ::':--:'-'---'-:-.i ^ ile ACD :i ii ii ı"-ı ji ıngı ii--lrllüçgeninde ED ii ABC t! çizilirse / / / \ // P .. lCLl = h. dir.. Verilen|ere göre x ı...-:-..---r:---.-.-.----.--\ A . öırır s H B = c lAHl 1r. =m(A) +2y+x+y+2x=180" =+ m(A) + 3(x + y) = 180' + m(A) + 3..--. Bn ii il ii i. t \ '.. -'-::--'--". ABC üçgeninde verilenlere göre cedir? m(A kaç dere- Çözüm BCD üçgeninde.t6ı+ m(0)+ m(^) = 180o / . --'. ffiE iç irl... ABC ügçeninde.l ii rr t. m(A) +m(O+m(O=180o ABC üçgeninde |AL| = ha. Bu noktaya üçgenin dıklik merkezi denir.. :i ii acılar olur. bulunur."i orrr- ıiiİilıao]iiiiil .50" = 180" m(A) = 3oo bulunur.-:. |cH| = h" dir..-r:. ii ii : Şekilde tAB cedir? / [cD dir.-- .--'---:'------:t-:'... 'i' öııııx l j -. -.:--:----'-. ij v.'-.Üçgenler Herhangi bir üçgenin yükseklikleri aynı noktada i kesişirler. ii'il .

-->.. c noktaları doğrusaldır.Uçgenler Çözüm Bir üçgende. bir dış açının ölçüsü.iii. B ile DCE yöndeş.. i:ıi. Verilenlere göre x kaç derecedir? Çözüm = m(0 cİ. kendisine komşu olmayan iki iç açlnın ölçüleri toplamına eşittar. A ile ACD . B. Bu durumda.\ .. .. m(o +q+F=40" = 180" OlUr' _ 14o"= 40o ABC üçgeninde -. +m(ffiE) m(O * m(A) = mlAG. ABC üçgeninde + Şekilde D.. 3x=x+20"+7O" X= 45" bulunur. . DBA açısı bir dış açı olduğundan."\ lECl ise m1ft1 = m1E6i.-\ iç ters açııar oıur..\. lAEl m1ı5Iö1 = 140" = p olur...7. m15Iö1 = 140" + + p + x = 140' m(DBA) =m(A) +m(C) =40+X=140o eX=100'bulunur./ m(BAK)+m(KCD)=m(AKC) 40o + 50" = L -/'-\ /^\ m(AKC) + m(AKC) = CE = 90o olur. D ( A '-\ \\.ı0ı. butunur. EKF üçgeninde.-. B D./^\ -. mtERFI = m(ARö) 90o olacağından ABC üçgeninde |cD ll[BA] çizilirse . öır:r s t J + 4 m(A) = m1ffi1 m(o+m(A) =m1{Ş. 90o + 60o + x ='180o :l X= 30' bulunur.-.. c ABC üçgeninde |BDl |EC| ve a uJ z tli = |AD|' |AEl = = m(BAC) = 140o ise m(DAE) x kaç derecedir? oRılEK 6 lBDl = lADl ise m(ABD) =m(BAD) =cı /'-'\ = -.

\ olmayan iki iç açının üçgenlerinde verilenlere göre x kaç toplamına <. x in kaç katıdır? Çözüm ABC üçgeninde dış açıların ölçüleri toplamı 360' olduğundan x + z+ 180o -y =360" =+ x+ z-l = 180" olur. x+z-Y=180' 2y = 120o x+y+Z=300o +y = 60o bulunur. m(BCF) =m(A) +m(B) -. ABC üçgeninin . ECD . \ AcD . . Çözüm A + y + Z = 300o ise y kaç dere- ABc üçgeninin iç açıortaylarının kesim cedir? noktasıdır. D ' ölçüleri ------ '''C _'\.4. dış açıların ölçüleri toplamı 360' dir. . önxır ı z . m( BCF ) + 180' m(EAC) + m(ABD) = 360" bulunur.'. ^ U. 1] BCD ABc ve ECD derecedir?' Cözüm /'' Bir dış açlnın ölçüsü goİ:-- kendisine komşu :.^. bir dış açısı olduğundan. m1erö) =m(o+m(o = m(A) + m10..J z öıx:r c / 1.Uçgenler öıx:r z A Bir üçgende.^- üçgenınde + m(ECD) m(D) + m(CED) = 180o . .. Buna göre z./\\.\ m(ACD) =m(A) +m(B) =X*75" olur. /^r + mlA6'Dı x+75o+30o+40o=180o X= 35" bulunur.-'a eşitolacağından.J L! z/ B ABC üçgeninde x Şekilde E.

+ m(C) .. Şekildeki verilenlere göre + x kaç derecedir? m(A) . öıııı ıo öırer ı ı BC Şekildeki Verııenıere göre x kaç derecedir? Çözüm m(BDC) = m(B) . Jt=150" bulunur. J ii oec üçgeninde. ii m(BDC) = m(BEC) ii i\ + m(EcD) (dış açı özelliği) z U) t Y=cı.4..4. _--'. z tLl J-l .:_-_' . t^.+y+a. :--: .Uçgenler kenarını olsun. m(A) .. u\.-. . -^- f/ Z=ğ. -^\ E. + m(o (dış açı özelliği) il m(BEC) =X*y ii l1 olur.+x=cı=Y-X LAB üçgeninde.=Z_Y lve ll eşitliklerinden y-x= z-y*y= # bulunur.i!i!tıeg}!i:ii ._. Çözüm Yukarıdaki kurala göre 110o= 70'-+x 2 120" = 30o + 70" + x:+ x =20" bulunur. ir ii il ii ii Bc = il^ i il -^ii mtfeöl .. bulunur.. m(LBC) =m(BAL) +m(ALB) a-x+y+z .' -.4. i -..-.'. . m(FAM) =m(MAC)=cı olsun. . --.

2(180'. . (l) -. ABC üçgeninde [BE] ve [CE] açıortaylardır.-\ Ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz.. "-. = go. x = 12Oo < 3x < 210o +40"<x<70" ./ -t' -- - -r- ->\ C t\ ABC üçgeninde [BE] ve [CEt açıortay|ardır.30'< li m(A) + 2x + 2y = 180' . + +x-120'bulunur. in en büyük tam sayı değeri 69" ii m(A) i.20".. ii. oıxıl( l ı ABC üçgeninde [BE] ve [CE] iç açıortaylar ise m(A) 2 B m1dfty =9oo+ dir. . 1 I oıur. (ll) ü .-\ m(BDC) .iillı aalliiii . bir üçgenin açısı olduğunda EBc üçgeninde.._\\ Çözüm m15ft1 mtffil rB = cı olsun.+cı ry '' n öııııx ıu B c ABC üçgeninde [BE] ve [CD| açıortaylardır.^. /..... li . m(BEC) = 150" ise m(BAC) _-.___ _ + 180' _-2u.. m(EDC) = x ise x kaç derecedir? Çözüm m(A) ^ =90o*...* ğ+y=180"+x+Y=180o-a l ABC üçgeninde.."'. 180"-X=90o+x-10o 100" = 2x iX=50'bulunur./ . -^m(A) =2x.30" 180o < 180' .\ BEc ...t^ı li. E N___ / .ü) = 180' r il m(A) + 360'- 2cı = 180o = 90o 7 öıııx ı l - . =90o-ryouuğundan ^ mtSRl > 9oo = 3x .30' > 9oo . mlffiı 90o < 3x < 180" lve ll den + 3x .. m(A) + 2(x + y) = 180" + L! UJ = = o halde. .DuĞu AçıIAR ' -a--.Uçgenler BlR uçGENDE AçıoRTAYIAR|N otUşTuR.r5oo = 9oo + T 2x - 20' ry A + 150. m(BEC) = 3x _ 30" ise x in alabileceği en küçük m(ABE) =m(EBC) =x m(ACE)=m(ECB) =y /\/\- .-\ = x kaç derecedir? 180'-X=90'* Çözüm ..

+ 180" - 2a - Cözüm m16ft1 m1BoĞ1 m(A) + 180' -2(a+ F) m(A) + 180" 2(180" = 0 - x) = 0 m(A) + 18oo-goo' +2x=o ffi lve =90o-ryouuğundan < 9oo + 2x .. m(A) + 180o 2x . I . (|) > 0o =+ . x + cı + 9 = 180o +q + p = olur. .{ 180o-x ABC üçgeninde [BDl ve [CDl dış açıortaylardır. .. 2x-2o" >o" . 90" - m(A) 2 ..J -^. --r -^. . mfdftl =eoo-m(A) 2 r \+. m(BDC) 2F = 180' = BDC üçgenİnde.20' ise n x in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz. m(BDC) = 50o ise m(BAC) A = x kaç derecedir? A . :ii:iilı qs]iiiii: en küçük tam sayı değeri ./ Çözüm /.(ll) 110o X=9oo-ry A l! den 0o<2x -20" <90o +2Oo <2x< o halde. ABC üçgenİnde [BDl ve [CDl dış açıortaylardır. \Jıı. in en büyük tam sayı değeri 54o ve bulunur.Üçgenler öıx:r A ı ı \ ABC üçgeninde [BD] ve [CDt dış açıortaylar ise m(BDC) = .J 50o=9oo-ğ = X=80" 2 bulunur. x +10o<x<55o 11' olur. D .. öıııır ı c m1EaD1 =m1DBö1 -4... ABC üçgeninde.\ .20" < 9oo . bir üçgenin açısı olduğundan 2x=180o-m(A) m(BoÖ) bulunur. z U) Lrl u. =a m(BCD) =m(DCF) =9 m(BDC) = x olsun. c( ..

' -:-. mtffiı mtffiı = 180o - 1oo'= 80o olur.. l| li 1i .: -:- ]l . = m(EBD) za- = o ii .:--::-:::-:::::::::-::--:::-':---::-"1 [DB] dış açıortay olmak zorundadrr. . mtı6öl =m(ffi1 CD ABC üçgeninde [BE] ıç açıortay. m1ffi) =+Şf = # -x=35o olur... ve m1ft Çöıüm ) = 70" ıse m(ft) = x kaç derecedır? =aP=.tffir=xorsun üçgeninde.J B c ii m(A) + m(B) + m(C) = 180o + 2q' + 180" .(|) /\..=ş eX=40o bulunur. m(ECD)= P -^- I >( / -^- öııır ı ı il ii BcE ' ir ri m(ECD) =m(CBE) +m(BEC) . .'---:':.-.. .i 4 cr . z z LU ABC üçgeninde [CD] iç açıortay' [AD] dış açıortay ve m(DBA) Çözüm iı<i --: = 50" ise m(ADC) = x kaç derecedir? i: m(A) ll ri 'i ^ ii ]i .Aac üçgeninde ii Bir üçgende iki ll tBE] il ri iç açıortay dış açıortay ile bir iç açıortay i] tCE] dış açıortay aynı noktada kesişir. ii m(A) = 2(p . [CE] dış açıortay m(ABC) = 180o-m(KBA) /'-\ =50o -/_\.'I - : --: ---.:-a:-'-:-::.. ii _^_ ii m(ACE) = r m(ABE) z\.--r...Uçgenler i' . E Bu durumda.ıii!iİ[ı ce)iii..-:----:':-::::-1 ---:.cı) li li lve ll eşitliklerinden - 2P = 180" n a U +p-o=ry =ry ^ "'(ıı) ü oış açıortayla bir iç açıortay n aynı noktada bu]unur' '=ry+m15Eö) oRıaEK 17 kesişeceğinden l:\.^ F=61+xJ|=p-cı ıec üçgeninde.ı.-::-.r-aa---... -ı.

CE +0+9=90'olur.m(0) 3o' = 15o olur.iiii: . 90o = x + 35o + 20" * X = 35' bulunur. z'\. X= dir. = 90" . iiiİ ı0z-. m(A) +m(O+m101 =180o olur. [AD] açıortay ve olduğundan m(o m(O = m(0) + 30o ise m1}ifu) = x kaç derecedir? 30" m(BDC) olur. iiııııx ıe ABC üçgeninde verilenlere göre Çözüm x değerini bulunuz. =m1ffi. =x+y m(O=9oo-y ve m(m)=9oo-x ADC üçgeninde m(ADB) =m(DAC) +m(ACB) p + P + C = 180o + 2(a +p) = 180' /^\ - /^. = BEC . m1ffiy = 61ffiy =p ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180'olduğundan. fdğ bir dış açı olduğundan. nn lm(B) .+m15ft1 +m1ffi. /^- /. m(BAC) = Cİ *9 = 90" bulunur. _ lm(B)-m(c)l 22 = m1ffi. 90' X = X * y + m1e1 + m(O = 90o -2x-y z J bulunur. DBC üçgeninde lDEl =lBEl =lEcl ABC üçgeninde [AH] yüksek]ik. = 90" Cözüm = m(O nn + 3oo = m(O . Cı + m1ffiy =m1ft. m(O-90'-y m(O = 9oo -2x-y N/\ Z LU a LlJ öııııx ıo m(O-m(O =2x+t= %@ bulunur.m(c)l 2 BHDC - m1fty BHDC = m(AeD) = a..Uçgenler ABC üçgeninde [AH] yükseklik [AD] açıortay ise A ABC üçgeninde lBDl =lDcl =lADl ise m(BAC) dir.

ıBE| =ıAE| =|Ec| olur. |BKı = ıKD| olacak şekilde Bu durumda [AK| çizilirse' tr J z =+ DBE ikizkenar üçgendir. m(DAC) = 24o ve = x kaç derecedİr? 2|Acı ise m1[ft) a a!ırsak x kaç derecedir? Çözüm = 90" ıAcı ıBDı = = olduğundan 2a olur. . s. m(A) | e m(B) nin en küçük tam . ABK ve AKC . =+ m(0 > 30" olur. T(A) 180" + m(C) =+ 5.Üçgenler öır:x ır ORNEK 23 Şekilde -^m(ACD) Çözüm m(ABC) [AB] J= [DCl' ıAEı 50" ise m(EDC) -/\- = ıEc| = = lDB| ve ABC üçgeninde m(BAD) ıBDı = = 90o. . |Dcı = |AC| İse m(EBC) x = 30" kaÇ dere- . m(EBC) = m(ECB) z uJ @ uJ m(BAK)=m(ABK) =x /^.m(B) - m(c) .m(B) za. =2x lir.^. önxıx zl sayı değeri kaç derecedir? Çözüm s. T ı ü m(A) + m(B) + m(C) = 180" = 114 + x + 2x = 180' bulunur. m(ftı = m1ffirt1 . +2x bulunur.4. mtffiğl = m16B1 =x olacağından m(EBC)=X*x=2x EBG ikİzkenar üçgeninde. ABC üçgeninde = 50 =+ x--25 /^.m(B) > 180" . ni en küçük tam sayı değeri ABC üçgeninde m(BCA) cedir? |DE| = = 110".4. m(BED) = 31' dir.m(B) > 180" m(B) > 30o ise m(B) .m(B)-m(C)>m(A) 5.üffiftllı Bir ABC üçgenİnde . |EAl. z\. +x-22o ı . - m(B) - m(6) =+ 6. .4. . birer ikizkenar üçgen olacağından.ıi:ii![ıaeJİliiiı: . .4. |DBı = |BE| |BKı =ıKD| =|AK| =a olur.

ABC üçgeninde lBD| m(EBC) = 15" ise m(ABD) /--\ = |Dc|' |AB| = |AE| -.ıqg . (f) I m(A) +m(O+m(O=180o 30o + 4x + x = 180":+ x .) m(DBC) =p(DCB) =2x olur.\ = 2x = 60o olacağından -z^- kaç derecedir? m(D) +m(DBC) +m(DCB) =180o Cözüm m(O + 60" + 60o = 180o + m(O = 60o bulunur.. ..4.../-.. recedir? Cözüm . a+b+a+24"+b+24"=180" 2(a +b) = 180" -48" + a + b = 66o m(BAC) = olur.^. /.30o olur. -..\m(DBC)' m(BcA) = = = m(ACD) kaç de- /-\ mlftl = m(ffi) + m1ffi1 50" = x + 300 |DC| ve m15Iö1 30" ise m(ffi) * X= 20' bulunur. ...UçgenIer Çözüm [AD] çizilirse DCA ve DAE ikizkenar üç9enlerİnde' m(ADC)=m(DAC) =35o m(EDA) --\ = m(EAD) = 15o olur. --..-\ = x kaç derecedir? iiiıi.-\ t\ \ DBC üçgeninde.iii.--\ -/\. -/\ öıxıx ız ABC üçgeninde B m(A) +m(B) +m(C) =180o /\. ABC üçgeninde |AD| = |BD| = |Dc|' ise m(ft) m(DCB) = 24o m(DBC) = m(DCB) _. m(ffiy =m(ffi) =a m(DAC)=m(ACD)=b olsun. /\. .-\ /-\ -.^ lDCl /"'\ öııır ıı lDBl = ise ... (dış açı özelliği) /-\ Şekilde m(ABD) |DB| = _..'\ = z uJ i-L ABC üçgeninde. ?*b = 66o bulunur.-.-. DBC üçgeninde.

6il oıduğundan mtfiEl Cözüım = 50o ıse m15R) = x }ıaç derecedir? ixı oış açıortayla bir iç açıortay aynı noktada oııııK 2a T kesiştiğinden ) [AE] dış açlortaydır.!. E . Bu durumda.^./ '\ { \. z'\- öıxıx go m(ADC) = 25" ise m(ABC) = x kaç derecedir? Çözüm ixı oış açıortay|a bir iç açıortay aynı noktada kesiştiğinden [AD] iç açıortaydır. . ise lAEl mtffiEı =m1ffi. Bu durumda. B . -''-r . m(BED) =m(EBC)+m(ECB) x+a=15o+a+15o x = 30o bulunur. ABC üçgeninde z'\.'A.\ -_jCı-) ABC üçgeninde m(ffi)=+ +zso=+ +m(B) =x=50o :iiiii ABC üçgeninde bulunur.. [BD] ve [CD] dış açıortayıardlr. mt6Rl = aP 9 ş = 40o bu|unur. |BDt = ıABı = |AE|. = m(ft) - 60o mtffiğı = 30o ise m(Eft) x kaç derecedir? ı so . = 3 + 15o ABC üçgeninde [BEl ıç açıortay [CEl dış açıortay -^. = 80o olur.'' ./ .^.ÜÇgenler Çözüm öıxır ıe = mtffiEl lABl = a olsun. BCE üçgeninin bir dış açısı . = 50o ve m(BAC) X= . z'\.iiiiı ./\ BDC .=X*? lBDl =lDCl +m( DBC ) = m(DCB) olur.^r.' s" ____ . = a tlJ -! L m(KAE) = m(EAC) .

. i alırsak [DC] çizilirse DBC üçgeni ikizkenar olur. lABl = lACl ve lAHl J. 60o+75o+X=180o+X=45o öııur ıı öıxıx gı 4 cr J z z U) UJ I.. (dış açı özelliği) olur.[BC] ise lBHl = lHCl ve m(BAH) = m(HAC) = z'\. IDEI. . ADC üçgeninde. ABD eşkenar üçgen ve ADE ikizkenar üçgen olur. m(AEB) =m(ECB) +m(EBC) .Uçgenler Çözüm [AD] çİzilirse lkizkenar üçgende tepe açısına ait açıortay.. EBC üçgeninde.^- Bu durumda.l ldc 50" ise m(ACB) x kaç derecedir? 40" ise m(ACB) = x kaç derecedir? Çözüm Çözüm \ A. m(foi) + m(foE) + m1ft. = 50o + a (tDE] yükseklik ve kenarortay olduğundan) Bu durumda ADC üçgeninde |AC| = |DC| = a oi. rTı( ADE ) m(AED) = = 75' olur.. eX=60'bulunur. m(BDA) =m(BAD) =60o m( DAE) = 30" . z'\. -. kenarortay ve yükseklik çakışıktır.JJ "'2 I ABC üçgeninde m(BAD) = m( ABE ) = m(EBC)' ıAFl = = ıAE| ABC üçgeninde lBDl m(ABC) = = lAcl./ lBDl =lACl m(ABE) = m( EBC ) = m(AFE) = m(AEF) =a olsun.^.liiiiiılı s'ı ]fflii . lBEl = lEcl. 180' bulunur.4. = 50o+o=X*€ı m(A) + m(O + m(0) 180o+80o+80o+ x- 40o =180o eX=50'bulunur.. Yani. ADC üçgeni de ikizkenardır.

AtışTıRtlALAR Aşağıdaki soruların her birinde nuz. 1.rJ z t z c( J 7 i. . _ı x değerlerini bulu- i6. o I i' iiiiiİ|lı sz]Jliii:: . a ul r. i I i i I I i ı . 7./ 8. İ I I i i i ı I I I .1 .. J 75 İ I I i7.

oq.o O i5. !c) (cı Ç: o ğl o o J o . ı9JJ l*l ğl (.

Üçgenler 30" 35" 28. 35" ı:i:i|[ıs+]|!iiii: . a j Z_ Z 15o H İ 29.

I z CT t 38. z LlJ uJ 80" .İ i:iiiill'ı ss]liiiii .Uçgenler /.

lü CE . I 48.rt' :iiiilt ı se]liiii.. go' ' 43. J z 18' A .. 47.x- . . . z LU UJ 'ü/ 49.Uçgenler 42. 24 40' 50.

iii:i[. m(C) <m(B)<m(A) şc<b<a I önrıx ır Şekİldeki verilenlere göre ölçüsü en büyük olan açıyı bulunuz.....4. 8 < 9 < 10 Bİr üçgenin açıları arasındaki sıralama. b<c< a+ m(B). + ıABı < |Acı < ıBcı arasında da vardır.. . m(D) < m(C) < m(A) ü lve ll den c<a<b<e<d =+ b <e .4.ısz]liiiiil . öıııır ıı m(c) .. +c<b<a. Çözüm ADE üçgenİnde. ABC üçgeninde 4 <8< 10 olduğundan.4..(ıı) l ve |l den ölçüsü en büyük olan açı d o|ur.. d..ınİııı rrNARt/AR ıtE AçILARı ARAsıNDıri glĞlNTıtAR Bir üçgende iki kenardan büyük olanın karşısındakİ açının ölçüsü...Uçgenler üçarıtı. < m(B) + c< z\ a<b <d . küçük o|anının karşısındaki açı- ömx ıc nın ölçüsünden büyüktür. c. < m(A) dır' 5<6<7+lADı <|DEı <|AE| +e<a<d. 80' olduğundan dır. (l) bulunur.... e arasındakisırala- Çözüm ABC üçgenİnde.. (ı) ACD üçgenİnde. . .(l) ABc üçgeninde. ise A m(A)>m(B)>m(C) Şekİlde verilenlere göre a. ) z U) UJ cc z t! = ömx ıc ABC üçgenlnde .4. a>b>c olur. < m(A) . m(c) .. 40o < 60o < u\. mayı bulunuz...4. . b.

.(ıı) I ve ll den 2<a < 10 ı t 6<a 6<a<10 l+6<a<10 ıse dur...i Üçgeı eşitsizliğine göre + 16.. m(K)<m(KBC)+a<c+b. . i| öıx:x gz ll lb-cl <a<b+c aC ABC üçgeninde |ABı ıBcı = a nın = 4 cm. 7. +2<a<10 O halde.(ll) '-^' .4l < a< 6 + 4 2<a< 10 . (ı<(ı+p olacağından.. ABC üçgeninde i bca+c ve c<a+b bulunabilir. lACl = 5 51 =g m(B) < m(A) .. +6<a. .. t I ae (2..4l.10) bulunur.... ise lBCl nın alabİleceği tam sayı i i değerlerinİ bulunuz..(ı) Benzer yöntemle dir.^. diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük.. c < o+I + + m(K) < m(KBA) + m(ABC) m(K) < m(KBC) . L [CA üzerİnde |AK| = |AB| = c o|acak şekilde d.a< 6+4 olur.. i i Çözüm li lı ii .8ve9 İ!ilısg]iiliii a nın alabİleceğİ tam sayı değerleri ... - . Çözüm Üçgen eşitsizliğİne göre lb-cl < a< b + c + ı6. |AB| = 4 br.Uçgenler üçoııı ışirsizüĞİ Bir üçgende. mtftl =m1ffiR1 =c U) ıJJ [! z m(ABC) = p olsun.. bulunur. b<a+c=tb-c<aı --l*lb-clca. bir kenar uzunluğu.A... J z oRtıı( 38 K noktası alırsak |Kc| = b+ c olur. (ı) /\ m(B)<m(A)=+bca lb-cl < a < b+c . |Ac| = 6 cm ise alabİleceği değerler kümesini bulunuz.. farkının mutlak oeğerinden büyüktür.

+x+5<9 ve 9<3x+'l +x<4 ve rrS c ifadesinin en küçük tam sayı değerİ 11 cm dlr. bulunur. z t z ır...(x ... (ı) ABC üçgeninde. x ln alabileceği değerler kümesi: (4.6ve7dir. 11 ::iiiİfu59}i!il. x+5<9<3x+ 1 3+ x- 2 Çözüm b+ 'l0<b+c olacağından.. 4<x<12ı l+4<x<7 3<x<7 | bulunur.. 4<x<8J o halde x in alabileceği tam sayı değerleri öıxıx ıo I t İ İ I 5..Uçgenler . Çözüm 18-4l < x<8+4 + 4 <x < 12 .. DBC üçgeninde.. ı5-4l .7) aralığıdır.. lDc| = 2 br ise |BC| = değerler kümesini bu|unuz.. x<4 Çevre(ABC) =b+c+10=11 +10=21 cm l--J olur. (lı) a LU 1<x<9ı l+4<x<8 bulunur.lBcl <lACl +lABl + . x in alabileceği ŞekiIde lDc| = |AB| =4bı |AG| = =567 |BD| =661 2 br ise |Bc| x in alabi|eceği tam sayı de- Çözüm ğerlerini bulunuz. öıxıx ız I I a I ABC üçgeninde verİlenlere göre x in alabileceği ğerler kümesini bulunuz. Bu durumda çevrenİn en küçük değeri *3. |Bc| = 10 cm ise üçgenin çevresinin en küçük değeri kaç cm dir? Çözüm llAcl -lABll 2x + 3 ... ABC üçgeninde. (ı) 15-2l < x < 5 +2+ 3 < x<7 I ve ll den BDC üçgeninde...l E. de_ ABC üçgeninin kenar uzunlukları birer tam sayıdır.. J 16-2l < x < 6 I ve ll den 2+ 4 <x< 8 .önrı* ıc öıııg( rı ABC ve BDC üçgenlerinde |AB| = g 57 |AC| = 4 br |BD| = 5 61. (ıl) <x <5+4+ + 1 <x<9 . .2) < I <2x x+5<9<3x+1olur.

m(B) = 50o İse lb-al- la + c-b| iİadesinin eşitini bulunuz. . z J Ltl u-J ıBc| =2x+1=2.iiiii[ıoo)iiii:l . x in alabileceğitam sayı değerleri ıBDı =ıDc| buIunur. |AD| = 2 br öıxıx ır |Dc| = 6 br ise |ABı x İn alabİleceğİ kaç İark|ı tam sayı değeri vardır? Çözün DBC üçgenİnde [DE] hem yükseklik hem de kenarortay olduğundan DBC ikizkenardır. a+c>b ABC üçgeninde x bir tam sayı olmak üzere olduğundan > ıAB| = 5 br ise ABC ıBCı = (2x + 1) br' |AG| = 8 üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük değer kaç br dir? bı a + c-b 0 + la + c-bl = a + c-b olur. I E Bu durumda. ABC üçgenİnde [DE] J= [Bc]. O halde lc-al +lb-al -la+c-bl =Ç-a-b+a-(a+c-b) 1 < 8+ 5 Çözüm ı8-5l <2x+ + 3 <2x+ 1 < 13 = c-a-b + a-a-c + b =-a bulunur. = 60o ve m(B) . o halde. x in en büyük tam sayı değeri öıxır rs 5 o|duğundan. m(4. ABD üçgeninde 6_2 <x < 6 + 2 + 4< x < 8 o halde.5+1=11 br olur. Bu durumda m(O + b a< c bulunur.UçgenIer öırır +ı Çöıüm m(A) . = 50" ise m(C) < ' .ı.6ve7olup3tanedir. +2<2x<12 +1<x<6 X= olur. . Dolayısıyla ABC üçgenirıde m(A) |c_al+ = 60o. a<c+c-a>0+lc-ol =c-a b< a + b-a< 0+ |b-al ={ + a Ayrıca. üçgenin çevresİnin en büyük degerİ (i) 5+8+11 =24brbulunur. üçgen eşitsİzliğine göre dır. |BEı = ıEc|. =6br olur. = 70' oluP m(0. 5. .

Çözüm DBC üçgeninde 5-4<lDBl <5+4 1<|DBı <9 olur. ABD |ABı = a z UJ = I. = 3 alınırsa. öffi. en küçük tam sayı değeri . i:::l' .'] +30-2x<2x =+30<4x 15 . 12 dir.iiil||lı0ı }!iii:: . 3-3<x<3+3+0<x<6 o halde. x in en büyük tam sayı değerİ 15 tir.ıDBl <7+5 2<lDBl<12 olacağından lDBl . o halde. a+fDBl <4+12+ 4+lDBl <16 x<lADl +lDBl +x<a+lDBl ABGD dörtgeninde verilenlere göre ıAB| çük tam sayı değeri kaçtır? =x }+x<ıo in en kü- bulunur.' 2x+y=30+y=30-2x x - x<Y<x . Bulunan bu aralıktaki değerlerden biri de ıDB| = ıDB| il cc 'ffiı+ı Çevresi 30 cm olan bir İkizkenar üçgenin eşİt kenar_ |arından birİsinİn uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değerİ kaç cm dir? z J 3 tür. x in alabileceği 8 cm dİr.. 4 Çöıüm x in en küçük tam sayı değerl 1 dir. ABD üçgenİnde.Üçgenler oRilEt( a6 Çöıüm DBC üçgeninde 7_5.7. olur.JJ üçgenİnde.r= so-2x ) ABOD dörtgenİnde verilenlere göre |AB| bileceğ| en büyük tam sayı değeri kaçtır? = x in ala- o halde.

her birinde verilenlere göre en 5 /.a e cc B z -J t z uJ a lu 3.]iiiiii . . f 7. 4.iiii!:ı oz. 8.Aşağıdaki uzun kenarları 1.

Q. 4.8. 10) {5.Uçgenler Aşağıdaki soruların her birinde verilenlere göre değer aralığını bulunuz. 2. 6) !+3 x7 (s.. ^ q. 4 g x in a]abileceği tam sayı değerlerinin kümesini bulunuz. 10) \ 2x-1 {4. 6} (2. . 8) {3.. 22l.. (2. /\.9} (2 7) {1. s.7. .:. 4. . 163 ' . 5.. .6. '/ t./ 1--- x in Aşağıdaki soruların her birinde 1. 3.\. .' 2x-2 10 {3.. - ./ '" \.. 1./ x '. s} C_ 3.

|ADI = |Dc|. Çöıüm A_BH A_HC . sa]lliii . [AH] J. |BH| = 6 cm. E J z +x2 =289 Ş X = 17 cm dir.i öıxır ıo lr iü ılJ C) UJ z = ABC üçgeninde [AB] 1[BGl. -4.-' i . |AB| = 4 cm cm |se |Acı = x kaç cm dir? Çözüm ıADı2=|AB|2+]BD]2 ıADt2 =42 +32 lADl2 = e5 lADl =Scm ise dir.Uçgenler oİr ÜçcıN Bir açısının ölçüsü 90' olan üçgenlere dik üçgen denir. .ı 4.5. I L tl tl .f5 cm dlr. = ıAB|2 + |BCt2 ıDc| =5cm ıAcı2 83D + = x2 = 42 + 82 x2 = 16 + 64 =ax2=80 =) X = :. de lAcl2 = ıAH|2 + |HCI2 + x2 = 82 + 152 +x2=64+225 I ti i !l !.[Bc]. ıBD| = 3 rından bulunabilir. |Hc| = 15 cm ise |ACl +|AHı 8 = x kaç cm dir? i oıx xenar|arın uzunluklarının kareleri toplamına de ıAHl2 + 62 = 1o2 = cm dir. |ABı = 10 cm. öıxıx ıc c A Pİsogor Teoremİ dik kenar B ABC üçgeninde.ii!i![.

25k ıABl2 + 152 = 172 A_BD A.J ı ^. ıBD| lAC| = 17 = 6 cffi. 24k.ü cm dir. x2 = 82 + 62 + x = 10 cm (6-8-10 üçgeni) dir. . 3k. 812 16 Yukarıdakİ şekilde [AB] J.5k kenar uzun|ukları. liiiiİlı os]İiiil . Çözüm -^- A-BC de ıABl2 + |BC|2 = |Ac|2 olduğundan.[ADl' ıAB| = 5 lBcl . t [} 13k 17k cm ise |AD| = x kaç cm dir? gk.t_ [cD] 8 cm ıse cm. ABC üçgeninde [AB]l.[Bc]. 4k. 7k. ıAD| = 12 cm ise |cDı = ıBcı = x kaç cm dir? Çözüın I cc 24 z J z LU = a I. l2k. 15k.f.Uçgenler önxır s ı Bu üçgenlere verİlen aşağıdakl örnekleri inceleyiniz. = 9 ç6 5k. de lAD|2 = |AB|2 + |BD|2 olduğundan. + |AB| = 8 cm (8-15-17 üçgeni) i oıan üçgenler birer dik üçgendir.l oRıtEK 52 x2 = 105 1= . ffi oe lBDı2 = 52 + 122 + |BDı = 13 cm .J. |DC.a. i k e R+ o|mak üzere.

. |Bcı = 15 cm ise kaç cm dir? A Çözüm BaC 3 ı c( J .Uçgenler öırur ıg Çözün =ıDcı =y alınırsa. = 16-41 <x l ve !I x2r52 . AoBc de x2 + (2y)2 = 82 o|duğundan.[Bc]' |BDı ıADı :iiiiiİ.rA.. |Dc| = 5 cm. ıAD| = 17 cm olur.iiii:. < 6 + 4+2<x < 10 = . ıAcl = 8 cm lse lAB| x kaç cm d|r? eşitsizliklerine göre ıAc| küçük tam sayı değerİ 8 dir. (8-15-17 üçgeni) İ.. i m(a) . < 90o + m(ADC) . I = |Dcı. o halde.4. Ğhııır ır ABC üçgeninde |AB| ıAc| = = |ADı = 6 cm. ıDcı = 4 cm ise x İn alabileceğİ en küçük tam sayı değerİ kaç cm dir? Çözüm ABD ikİzkenar üçgen olduğundan. ..' . m(^) < 9oo İse a2 <b2 + & z BCDE dİkdörtgenive [AD] çizildİkten uJ '6 öıııx ıı :'o_ ::: :l:b'2 + &_ de a [! = 82 z lADı2 = ıAE|z + ]ED|2 ıADr + 152 . [Bc]. --. |AD| 3 cm.\ = 90o ise a2 =b2 + c2 E15o Yukarıdaki gibi sonra oluşan A-ED a. ADc x2r42 +62+ ABC üçgeninde [AB]J. üçgeninde.. > 90' dir.. x in alabİleceği en ıoo. m(ABD) = m(ADB) .'=T9X=ffcm [Bc]' [Dc] -l- oır..4.. .. R-ED oe x2 * y2 = 62 ve |BDl . ll = 6 cm. x2*f =36 +r x2+4v2=64 l4 -3x2= -144+64 Yukarıdakl şek|lde [AB] ıABı = l ..

. li ABC ikizkenar dik üçgeninde ABC üçgeninde m(^) < 9oo... o yük tam sayı değeri olur. üçgen eşitsizlİğİne göre 8-6<x <8+6 +2<x< 14 I ve ll den ABC üçgeninde m(A) > 90o... ıAcl = 8 br ise |BC| = x İn aIabileceği en küçük Ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz... |AB| = 6 br.. ii iiii!|llıoz]|!iii. Çöıüm Üçgen eşİtsizliğinden.i .11 l ve ll eşitsizliklerinden dolayı 5 = < a< 7 ise ? 6 olup |BCl = ? ]ll]l alabileceği 1 tam sayı de- ğeri vardır. nın alabileceği kaç farklı halde. I m(A)>goo +a2>b2+c2 A +a2>32+42 +a2>25 +a>5.. x in en küçük tam sayı değeri 3 ve en bü- 9 dur...ı ABC üçgeninde.. önıııx ız +h2=3x2+h=€x ri bulunur.. lc-bl .Uçgenler oRIıtEK 56 Çözüm m(A<9oo +a2<b2+& +x2<82+62+x<10. < a < c + b + ı4-3l < a < 4 + 3 + 1< a<7 ..4. '. ll |AB| = 4 cm ise ]BC| = tam sayı değerİ vardır? a ıAc| = 3 cm x<10 ı l+2<x<10 2<x<14 . ...

ıAHl = ıHcl = a tU z = LIJ 2'B cm ise |Ac] =X = = z. ı oe. mtffiğı = 45o lBHl =lHCl -A =3cm =4cm ise A x kaç cm dir? ABH (30'-60o-90o üçgeni) olduğundan./3 cm dİr.[AC] ise Bft dir. ıı 3rn tBHl J. m(BAC) = 60o ve m(ACD) = = 30o = 3.[cDI' tBE] 1IAc] |ADl =3cm.n 2fr cm dir. x 4 =6 =+x cm ise lAc| = 2. m(ACB) = 45o O halde.E. Ohalde.F.]iiiiil . ıAE| =4cm ıBD| =5cmise |EC| =x kaç cm dir? öıİffıt J9 Çözüm c ABE dık üçgeninde |AB| olduğundan m(A€E) = = 8 cm VE lAEı dir. "/ ABC üçgeninde [ABl J. 4 B2HZ^/3C tAH] J- öııııx oo t [BC] ise A:Bx (30'-60"-90" üçgeni) = 2 z J olup. lACl =x=lAHl +lHCl = 3. |AD| = 3 + Yani. ikizkenar dik üçgen olup ABC üçgeninde ıABı mtffiı |Ac| = = 60o. lBHl .3 = 2cm dİr. 6 cm olmalıdır.a cm ve lAHl = 2'B cm dir. AHc (45'-45o-90o üçgeni) olup. = 4 cm 30' ABC üçgeninde m(BAC) ıBc| ıiiiİ!] = = 30o.fr + 3 cm dir.Üçgenler öıııu. cm ise |AC| x kaç cm dir? olup. ıBHl = Çözüm 3 cm ise |AH| = 3.

Uçgenler öıxıx oı A Cözüm l I h_\ BDC I I BC ABD (30"-60o-90o üçgeni) olup' ..i a) =X=2. lABl'2 = = * = 4 cm dir. lEcı = 6 cm ise x 4<x<4n = 16 .:i. |AD| = cm ise lAC| x kaç cm 2x ve lABl = x*/3 tUr. m(ACB) + lACl = 2lABl z l-J. m1[eB1 = 45" 3Oo<m(C).1 Li.l.trz = 15o = m(AoB) = 45o..A ABc üçgeninde I dk? Cözüm m(ACB) m(BAD) lADl = dir. lAEl = lABl + x+2x-6=xfr lADl = x + lBDl = +3x--xfr=6 =+x(3-fry 30o ve *X= Jv1 45o olup ise r'.l öııııx cı =x-2 cm dir. m(0=45o+lABl ABC üçgeninde mtdEEl |AD| = = r=ft=4frcm [AB] .45o+ olduğundan |AB| ri vardır. = 3-J3 6 (3 + 6 =A L ?_ frcm -A- g-3 'u31 lABl =lBDl =1cm jo"\ = 30o c =r X = 3 + fr cm bulunur.. . ? _) O halde. m1fio) . lBDl = lDCl = 2x + lDEl = 2x-B cm dir. mtEftl = 15o.x2.[AC]. öıxıx oı ABC üçgeninde |AC| = 8 [AB] J|AB| cm ise [Bcl. = = B] J- [BCl.4. 3oo < m(0 < 45o = x in aIabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Gözüm m(0 = 3oo =+ =. 15o.92 5 olup 1 tane tam sayı değeı og kaç cm dir? =X = .iiii: . .

. = 30' dir. [BDJ.[AD]' [BD] l. m1ffi1 6 = 15o. lDEl Yukarıdakİ şekilde [AB] l.:.iiii = cm ise ıBcı x kaç cm dir? |Bc| = 4. 2h m(BAD) = 15o =ı m(ADC) A^DH . efü Oe Pisagor teoreminden. ıAH| = = 2 cm ^ ABc ıKH| = |EF| = 4 cm ise ıAHl = 6 cm dir.4. .^.Uçgenler Çözüm A^BD (ı5o-75o-9oo üçgeni) olup |AH| = 2 cm ise ıBDı =4. =2h+|BC| =41 |AD| =|BDı =|Dc| z J LU a I. CC cı (30'_60'_90' üçgen i) olup.6 = 24 cm dir. ızo. (1 5o-75o-90o üçgeni) olduğundan |Dcı . lDEl = / [Bc].2=8cm dir.ohalde. = 82 + 62 lBCl2 = lBDl2 + lDCl2 + x2 +x2=64+36 + x2 = 100 =r X = 10 cm bulunur. m(ffiBı 8 cm lEF| = 4 cm ise lBCl kaç cm dir? Çözüm tAHl-L [BC] m(AED) = 15" A^DE (ı 5"-75o-9oo üçgeni) olup. öııı:x # olur.tBc] 15o.[Dc] tAH] J- = 8 cm ise lAKl = 2 cm dir. |AHı =h+|AD| =2h dır.iiiii.ıAH| + |BC| = 4. öır-r cr [AcI' tER l.J-J z ABC üçgeninde [DE] [AB] l= .

lBDl = 2cm. lABl = 1 cm . m1fcB ) = ıAB| = 1 cm ise ıACı = x kaç cm dir? 22.4. bulunur. a z r. tt' .Uç9enler öıxır co Çözüm -. J- [Bc].=15o z .90o üçgenidir. ninde lEDl = fr = 45o olup EHD üçge.t y'Z m(DBC) . ffo ABC üçgeninde tABl |AB| = 1 (+s'-45o-9oo üçgeni) olup. [DH] ./ / / I B2D1 [AD] açıortay olduğundan. 7 ABC üçgeninde [Ac] |ED| kaç cm dir? Çözüm -:4 ıAc| = .J LU ABD (30'-60o-90' üçgeni) olup.5o /-. ABc üçgeninde tAB] J.J_l ıBDı =ıDcı =2cm olduğundan.[AB] çızıılrse |DH| = |Dcı = 1 cm olup lBD| = 2 cm ise BHD üçgeni 30'_ 60o .. öıxır cı 4 CC mtffil .ıiilı cm zı .5" mtıi6Dl = 30o Ve m1ffi.i!il. mt6nD) = 1 = m1ft1 m(BDE) = 15o. m1G) = 15o cm ise |Ac| x kaç cm dir? + lADl = 1 cm ve lBDl ıBDı = |Dcl = .// .fz cm olduğundan.l..fg +zcm dir.1nc1. = r = [Ac]. .E cm dir.^.f3 cm dir. =m1ffiB. |AB| = 1 cm =+ ıBD| = 2 cm ve |AD| = . BC = m(ACB) =22. lDCl cm ise A öııııx cz . Çözüm lACl =1*frcm dir.

lADl =9cm ise |DE| = x kaç cm dir? Çözüm |cF| ll[ED] çizilİrse' = ıBDı = ıDFı 3 cm ve ıAF| = 6 cm olur. O halde. =ry= !=ıcm olur. ıBEı lBDl = ıEc| =3cm.Üçgenler öıx:r oe Çözüm ABC üçgeninde |BE| [AB] J- [Ac]' lAc| = |DE| = |Ecl ise m1ffi) [AH] l.|iiii:l . [EH] r_ öııııx zı IEHı = = lDEl m(HDE) = 30o dir. lDEl =r=S =3=3cm butunur. öııı:x zo ABC üçgeninde [Acl J.[Bcl. ABC üçgeninde |Bcı =6 [DC] l- cm. = cı kaç derecedir? lAD| = |DB] Çöıüm ^ ACH de Pisagor teoreminden ıAHı |Dc| =+ ıcHı = 6 cm dir. iliiiillı zz. = 8 cm olup.[BH] ise lDc| ll [AH] ıBcı = dır. ct = 180o - 30" = 150' dir. |AC| [Bcl' ıAD| = |DB| 10 cm ise |Dc| = x kaç cm dir? = |BF| =|FA| =ıFc| =6cm olduğundan.

[cBl |ADı = lDE]' ıcE| = 1 kaç cm dir? LU I |AB| = cm.:\ c2 *y2 =b2 +x2 olur.[BC] ise ıAHl = 1 /^r D'--n cm dir. ise . -:['jı.lilı. lABl lDc| = -- 5 cm =y alınırsa..[BC]. . |EB| = 2 ç. yukarıda verilen bağıntı 4 kez Pisagor teoremi uygulanarak elde edilebilmektedir.\ _:\ ABC üçgeninde [AH] l. lDcl2 + 12 = y2 + |Dcı = 1ç coDB de lDBl2 = 4 cm.. + 32 = x2 * y2 +x2=8 =x =zrEcm = y2- . /.. lr . .E ' ._ yl l.. i.iiili . ise m(BAC) B ı x HC i Y'. oRıaEK 7a Çözüm C '@:1r"'it". ]BD| =x.Uçgenler öıxıx ze A / ABC üçgeninde lAHl. ı zs. (L c2-x2-b2+Y2=o cz *y2 =b2 + öııı:r zı x2 elde edilir. x2=1DH.\ B Yukarıdaki şekilde [DAl J.1 I o/__-. Görüldüğü gibi../ . lABl2 + lDCl2 = lACl2 + lBDl2 ise DAB de lDBl' A^l d-yLıl'* x' + -- y' .fZ cm kaç derecedir? c l A .. _\.ı. |Ac| = 6 cm ise |BD| = x kaç cm dir? Çöıüııı Yukarıdaki kurala göre..AH12+lBHl2 B 'r H [AHl l. Çözüm ç2=.l z tlJ .'l I (fiyz 52+42 =62+ 1 + g = x2 + y2 dir. 2C lABl = ..O =s.1 .. ___ AxB |AD| =|DE| Iv\. lABl lACl =5 |Dcı =y ise 2 cm.t_ [BC] 'b l\ ) BD ABC üçgeninde m(ACB) |ADı = |Dc| = = 15o u-.[AB]' [DCI l. 1 e) .2+lBHl2 pz=1AH12+lHCl2 t t -1 -1 m(HAD) - - = 60" ve 1n(BAH) = 45o olup *Y'= ıDHl2 + |HC|2 m1ft1 = 45o + 60o + 15" = 12oo bulunur.. c6Ede 6r.

'i.|AE' 'r=. fg=)X=t4 9X= f.'.' 1_ dir.|BCl ncr . ]'. ıHc| 4 cm lAB| = c kaç cm dir? Çözüm lBHı2 = ıAH|'ıH. ABC üçgenlnde |BH| = 2 [AB] = r [Bc]' ise [BH] l. g=p+k (p*k)2 =2h2+p2+k2 p2 lBAr = ıAH|'^.9 r) lABı2 = |BH!. =4cm. ıHcı =9cmlse |AHı =h.[Ac] cm.. 1T:l ]:'==.4 + lBEl = 1 cm = + l^lDEl = 12 = dir. 4 cr J z diıııx zz t z a UJ öıxır LU zg * Yukarıdaki şekilde [AB] J.13 + h = 6 cm C= +x2= 9 22 = ıcHı. lEc| = 4 cm İse |BD| = x Çözüm ıAEl2 = |BE|. butunur.recm dir.13 2.R cm + b = g.lEcl ABC üçgeninde [ABl |BHı J- [Ac]. cm -i = j lBDı2 = |DEı. Çözüm Ökııo bağıntılarına göre..lcBl }iiii. a2=2h2+p2+k2. - b2 = 9.[Ac].Uçgenler ötııa Boğınİılorı öııır ıc BC Dik üçgenlerde Pisagor teoremIeri a2 =b2 + c2 b2 =h2 +k2 c2 =h2 +p2 uygulayalım.k bulunur.9 c2= 4.cn aır..iiiiİ: - = h2= 4.lHcl ıBEl2 = |DEı. |ABl =C |Acl =b değerlerİnİ bulunuz. [AH] r [BcI V€ + 22= |BE|. [AB] l. *kz +Zpk=2h2 +p2 +k2 2pk = 2h2 + h2 = p.[BD] [AD] J- kaç cm dir? [Bc]' |AE| = 2 cm.ıDAI } (*1.r.m . ıAHt2 = lBH|. 174 .

.4 =+h=f ..l.y = 1 dir.C =+ lBHl.[BD] olduğundan olarak bulunur.h = 3.[EDl lAHl i. A^Bc de lABl2 = lBHl. bulunur. |BDı [Ac] .y + lBHl. iiiillı zs :iiiiı. x2 = 2. y alınırsa. dir.Uçgenler öırıt zı ABC üçgeninde. ABC üçgeninde |BD| = |Dcl = vv lBEl2 = lBHl.. ABc üçgeninde mgt6'01 = lHD| m( ABE )= m( m1ffi.[B l=5cm =4cmise =x kaç Çözüm [ABl .lBcl x2 = 1BH1.tBC] |AH| = cm.h = b.zy 5.18H.[BC] oldu' ğundan.lDAl iIe / cr x2 = 4. + 12 = de a2=32+42+?=5cm ?.[BC]. tBE] J.(4+ 5) =+ x2 = 36 r X = 6 cm bulunur.l.. |Ac| 4 cm ise h kaç cm dir? Çözüm lBc| = a o]mak ijzere.l. ABD üçgeninde Öxııo bağıntısı lBDl2 = lDHl. tAH] . Çözüm ABC üçgeninde |AB| = 3 [AB] l= A [Ac]. [ABl1[AC] ve [AH]. lBEl =1 cm ise lABl = .[Ac]. öııı:x ıo öıxıx zo a UJ u-J z t z J .y x2=2.1 Ş |= frcm bulunur..r.lBDl HD B^ED Pisagor bağıntısına göre. ABC üçgeninde [AB] l. lBDl kaç cm dir? = lDCl.

İİ:i. B8D12C 2sJz LU a LU l._\ 6 6... i $. t- z A BzH8C B24C 7 4.iiiıi ızo..'"' Bxc /: //\ 20.--_ --. A . A g . '// I \ B4H5C .A 2.f'. i ^ l-- ____rX B12C i l...' A 8.. 5 "r.eğer- 5. .

A 60 13 . /: C. zrft z t J tiJ a LU 11. z ğ 15.iiiiil 16 z/2 ı zz ]iiili . 5 T . A x 14.Uçgenler 13. 12.fr 10.

. J ü 4 z L. L so.- 18.l I z.i .iii::178 iii:: .L LIJ ] -i 23- .fr /i. /l 4--'- . /l BXC A 22. 17.. A >\ t\ t\\ 21.n 4/5 24. BSDx 2/5 l. 4n 4.__- | i I _ i.. d BC --- t'-i\-x i.Uçgenler 17.

/ . /_./ 31./- B10c Ğ 11 \.ı:iii. /5 ı zg ]iiiii .___xD Cc z t z J u-l a LU 27. 30. 4. B L- 16 13 2 I + 4.r.. P zo./ . \ . A . z\ A 32./2 +4 26. /\ /\ a..Uçgenler 25./3 28. B 1 H ı o-z \ i fr-t . 29.

z/6 Yukarıda verilenlere göre. A 39. lABl =9cm 36. lBCl = 12 cm B12C g ABC üçgeninde m161 . A 37. x x 60" 3y'5 45" 12 HC 38.90' ise 6 . |BC| = x in ala- bileceği en küçük tam sayı değeri kaç cm dir? 26 40. lABl cm lACl = 24 cm = 7 A 24 7 BXC ABC üçgeninde m(A . A 12 : 45" 'B5b4E_7ö BxC A iS. 34.Uçgenler 33. so' ise |AC| = x kaç farklı tam sayı değeri alabilir? 11 . |AD| + |AE| + |ACI toplamı kaç br dir? 48 35.

tDEl l.l ABC üçgeninde |cA| |AE| lcBı . ABG üçgeninde [BA] 1 [ACl [BD] ıç açıortay ABC üçgeninde m(AFD) m(ACB) m(ADF) = 10o ise m(ABC) kaç derecedir? /_\. |AB| = |DC| = lEcı . ür _l 5. |ADı =lBD| -4.-r.[ACl ise m(ffiE1 = çı = . = a ise m(ffi) = x kaç derecedir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 20 B) 30 C) 40 D) 4s E) 50 '.4. derecedir? = 80o m(DCB) = 2Oo.. ABc üçgeninde [AE] açıortay m(ffi) m(EFC) U-\ =7Oo = 50o = = mtftl m(AcF) ABC üçgenİnde |AB| =lAcı m(DBC) = 25o /^. ABC üçgeninde lADl = lAEl lBDl = lECl m(DAE) = 20" Llr Z . m(BAC) kaç derecedİr? ise m1ffi1 A) = 61 A) 1s B) 20 c) 2s D) 30 E) 40 es B) 100 c) 105 D) 110 E) 115 2.D .liil ı gı ]iiii:: . - -/\- = 70" [CD] dış açıortay -^. . 6.-\ 80o ise x kaç . /.(AG) = so" = ise m(BAD) A) x kaç derecedir? kaç derecedir? 30 B) 2s C) 20 D) 15 E) 10 A) 108 B) 116 C) 126 D) 132 E) 144 3.

C) 140 1ü D) 150 1i .C 3. ABc üçgeninde m(ABD) m16 m(C) = ex /^. =x mtffiı cedir? D) AO tL' 80o lse mldftl = 15oo lse x kaç derecedir? A) m(BDC) kaç dere- 15 B) 20 Cr 25 30 5. ise m(BAC) kaç derecedir? = = 40o ise m(ffiEı c) 4s D) x kaç A) 15 B) 30 50 derecedir? E) 60 A) 15 B) 20 C) 2s D) 30 E) 40 ' ise m(BEC) A) m(ffiRl=m1ffirt1 = B 120 D 135 E) c 150 _^ cr kaC derecedir? = o kaç B) fr LlJ . = 3oo tEDl/ tAcl m(EBC) z'\.) :. E) 3s A) 100 B) 120 i.iilı.? A) 105 B) 115 c) 120 D) 135 E) 1s0 9. r.. -4.E rU 7€ 8C E ı az.Uçgenler 7. = = m(BCD) .a İ açıortayIarise m(ğft) =x kaç derecedir? 10s 108 C) D) . ABD üçgeninde lABl =lAcl =lcDl 10. Şekilde m(A) = 3x 12. ABc üçgeninde lBDl =lDEl =lEcl m1ffi.t) E) 160 l. 1. .^.iiiiii 2.4.A .

-\ = m(DBE) /-- = = m(EBC) /..1. ABD üçgeninde lABl =lADl =lBcl m(CAD) -.^- = = lEFl lEKl = 24o ise B m(C) = 50" ise =x B K m(0 dtr? kaç derece- mlGF. c kaç derecedir? A) 50 B) 60 c) 70 D) 80 Al E) 100 44 B) 48 c) s4 D) 56 E) 66 4 = .-\ m(BAC) E) 72 = 60o ise m(ACF) X kaç derecedir? A) 24 B) 36 C) 48 D) 60 A) 120 B) 12s C) 130 D) 135 E) 140 .4.i..iilıgg l!İii . Şekilde m1ffiy=m1601 lABl = lAcl Şekilde' m(ABD) D m(ADC) =72o ise m15ft1 kaç derecedir? /-.J : kaç derecedir? m(CFB) = 100" ise B E)5 c tlJ mt66El = x a LU kaç derecedjr? A) A)2s B)20 C)15 D)10 10 B) 15 C) 20 D) 2s E) 30 6. 4. ABc üçgeninde lAEl lEBl .. 3.

ABC üçgeninde lABl = lAcl m(ABD) z-i 12. . ABC üçgen|nde |AB| = |Bcı İ t J 11. ABC üçgeninde lABl = lACl lADl = lAEl m(BAD) 10.D ıiiiiİ!] 2.D . . 4A 7./\.C A) 20 8.t_ ıDc| = |Acl m(6ft1 = looo .-\ - x kaç 25o ise B derecedir? m( 56l kaç derecedir? B) A) 12 B) 18 C) 24 3.D l.0 E) 40 12. m1ffiBy m(BAC) . ise m(ABC) kaç derecedir? z z LU </) IDCI m(BAC) = 32 lAEl =lEcl =lDBl LU A) 20 B) 2s c) 30 D) 3s ise m(E6ö) =x E) 40 "ü kaç derecedir? A) 20 B) 23 C) 26 D) 2e El32 9.E ı aa l!iıi.C E) 48 6.8 D) 36 5.A.8 D) 35 11. ABC üçgeninde lADl = lDcl lDEl = lEcl m( DAE) = m( DBC) = B = m(DBC) -.Üç9enler 7. [AB] .A 25 9. = = ı08" ise .D C) 30 10.-\ m(EAC) /.^- = 40o =x ise m(ft1 BDU ABC üçgeninde m(BAC) C) 30 D) = 120" kaç derecedir? A) 40 B) 35 25 |AD| = |AC| = |DE| = |EB| ise m(ABC) kaç -/\- E) 20 derecedir? A) 10 B) 1s C) 20 D) 25 E) 30 8.. ABC ve DCE birer üçgendir.

ABD üçgeninde lAFl lcFI = /^- lFBl = = = 75" r_ [AB] mlffiBı m(CDE) -^\ 25o ise J z lDAl = lDEl m(BAE) = 15o ise x kaç derecedir? z iJ a L! m1frö. ABC üçgeninde m(BAC) 4. B) 40 A) 37. ABC üçgenİnde lAHl t_ lABl = lAcl /^- [BC] = 50o m(ft1 =m1fi.4 CT 5.A\ kaç derecedir? lKc| İse B H m(BAH) kaç derecedir? A) 45 B) s0 C) s5 D) 60 E) 6s A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E') 25 2.125 D) 30 E) 35 3. ABC üçgeninde lABl =lADl =lAEl m(ABC) .1. Şekilde [BC] ve [CD] lADl = lDcl m(HBD) = 15o açıortaylar m(BAD) = 40o ise m(fi1 =x kaç derecedir? mt6EDl = 120" ise m1ffi. ABC üçgeninde IABI .t_ [BC] IACI lBHl t_ 6.5 kaç derecedir? A) s0 B) 60 c) 70 D) 80 E) e0 ı gs ]İiii: iiİiİi .A.5 42.5 D) 45 c) E) 47. [BKJ ve [CK] açıortaylar = x m(HAK) = 15o lAK| = -. lse m(EDC) -. = x kaç derecedir? A) 30 B) 35 C) 40 D) 4s E) s0 A) 15 B) 20 C'.

/ derecedir? A) 30 B) 3s C) 40 D) 45 E) s0 9.L] kaç derecedir? z m(ft) m(ABC) ul . ABC üçgeninde ıBD| = |AD| 10. ABc üçgeninde [BD] ve [CE] m(DAE) lAEl = lEcl -^- iç açıortaylar.Üçgenler 7.C e6 C) 108 D) 116 5D Er 124 ED A) 42 8. ABC üçgeninde [BF] açıortay lAEl = lDEl = 48 = 60o =x I m(DFB) mt6ğl ( z __. [CD] dış açıortay = 40o ise m1ft1 kaç derecedir? m(DEC) -^- = 48o ise m1ft1 +m1ı5ft1 C) 110 D) A) 100 B) 105 115 kaç derecedir? E) 120 A) 126 B) 116 C) 112 D) 108 E) e6 8.E B) 48 C) s4 10.E E) 66 l.A D) 60 11. ABC üçgeninde |AB| =|ADı =|Dc| m1fty ABC üçgeninde.^. |. = = 13oo ise x kaÇ A) 60 B) s6 C) 48 Dt 42 E) 36 . |AEl m(FBC) za- = lED| = |DF| = -^- lFBl = |Bcl m(ABC) -^- = = logo ise = 36o ise m(EDF) = x x kaç kaç derecedir? derecedir? A) 72 B) 2.J 11. 12.E iiiiİİlıgo]l!iii:|' 12. ABc üçgeninde lDEl =lAEl =lEcl m(BAD) = 15" r ise m(AED) /^- .8 .

^. ABC üçgeninde lABl =lADl =lAEl m(BCA) = 36o ADG birer üçgen m(BAC) -- 70" 2oo E t- mtffiEı = |ADı = ıAEl |BDı = 7 _.] J kaç derecedir? m(ADE) x kaç derecedir? A) s0 B) 60 A) 32 B) 34 C) 36 D) clTo 38 E) 40 D) 80 E) e0 6.. 3. Şekilde ABE ve 5.A. ABC üçgeninde m(DBC) = m(ACD) m(BDC) = 100o m(ABC) = /^.J m15fuy=m1ft1 ise m(CDE) . =72o =x 20 B) 30 C) 40 kaç derecedir? E) 60 A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42 2.\- ABC üçgeninde [ADl ve [BE] açıortaylar m(AEB) = 70" B 55' ise m15fi1 = 8oo = x m(BAC) =x B ise m(AFB) A) . z.iiilıaz ]iiiii: . 4.1. --\ m(BDC) = 100o ise m(BAC) kaç derecedir? A) mtğftl ise m(ABD) D) s0 -^. kaç derecedir? kaç derecedir? 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 1s0 A) 30 B) 3s C) 40 D) 4s E) 50 .^=x D ıEc| = |se Z l-t-. ABC üçgeninde B ve C açıları üçer eş parçaya ayrı|mıştır. ABC üçgeninde lABl = lAcl lBDl = lBcl m(BAC) = 24o .

ABc üçgenİnde tABl r_ [Bc] ıDc| [Bc] |ABı = 6 cm |BDı = 2 cm lAB| = lEcı = 6oo = x . -'\. Şekİ|de m(BAC) m(AFD) .A E) 50 12.C B) 35 9. m(ABC) m(EDB) -4.^.A D) x kaç derecedir? A) 30 B) 40 50 5..y ise mtEfr) x kaç aşağıdakİlerden hangisi doğrudur? derecedir? A) x+y+z=180o C) E) x-y-Z=25o x-y+z=130o x-y-z=50o D) x+y-z-130" B) A) so B) ss c) 60 D) 65 E) 70 11.8 C) 40 D) 45 11.iiiiıflıga}!iI. =x m(BAC) kaç derecedir? A) kaç derecedir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 9. ABC üçgeninde lDEl ıBDl r_ -_ 12. ABC üçgeninde IBE| = JEDı ıBcı = ıDcı ABC üçgeninde..m(ACB) = ıAD| = 20" ise m(DBC) . 10.-\.E 4E 10.D 1.4- m1ffi) lDCl ıAEı = 8 cm ise m(ACB) = |ECl ise = kaç derecedir? m(EDC) C) 45 3. [AD] ıç açıortay [CD] dış açıortay --\. ABc üçgenİnde = 50o =x = .C E) ss A) 30 B. . m(ABC) .UçgenIer 7. ıAB| 70" ise B m(ADE) = 100o m(mB) = ..E . 8.: 2. = = 25o ise .D . . z m(ADC) -4.

B lAGl z\.ıiilı eg ]iiil: . en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? = 7o" . ABC üçgeninde lADl = lDCl .ABC üçgeninde m(A) |Bcı Şekilde verilenlere göre.124 D) 25 E) 26 6. ıAcl =bcm' lABl =ccm |a+b-cl +lb-cl +lc-a-bı _|a_b| aşağıdakİ|erden hangisine eşittir? ıse değeri A) tABl B) tBCl c) tcDl D) tADl E) tAcl A)a-b+c B) a+b-c C) a+2b-c Dl2a-b+c E)2a+b-c 2. |Ac| =8cm m(A) > m(B) ise |BC| = x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? lBCl lCDl ıADı =361 = 4 br =7br ise |Acl =x inalablleceği tam sayı değerlerinin toplamı kaç br dir? A)2 B)3 Cl4 D)s E)6 Al 3.L . a .J.' ?_ -_ Şekilde lABl = tl 5 br B ABCüçge{dr'|AB| =6cm. .5. 22 B) 23 C'.l. m( B) = 50" =acm. ABC üçgeninde lABl = = 6 br 8 br za.lABl =8cm lBCl = 12 cm ise lBDl kaç farklı tam sayı değerİ alabilir? m(A) < m(B) ise lBCl = x in alabic) B leceğl kaç tam sayı değeri vardır? A) 3 B)4 C) 5 D) 6 E'ü7 A)6 B)5 4 D) 3 E'ü2 .

4-_ _ i'd ii-. Şeki|de lABl = 4 br lADl.4ö-:c. ABC üçgeninde x bir tam sayı olmak üzere lABl tACl = = 3 67 g 57 3x-1 1) 5 C E z ıBcı = (3x - br ise ABC üçgeninİn çevresikaç z uJ @ uJ = Şekildekİ verİlen|ere göre rİmdİr? ABC üçgeninİn çevre- sinİn alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç bi- br dir? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E') 20 A'l 24 B) 25 C) 26 D'.t 27 E'. ABc üçgeninde kenar uzun|ukları birer tam sayıdır.= 6 10.i- ii'. ABc üçgeninde 9. ABG üçgenİnde veri|enlere göre IEDIr_ [BC] ıBDl = |Dcı x in alabİleceği ıBEı ıEAl = toplamıkaçtır? B Al tam sayı değerlerİnin =3cmise B 8 cm 8 D) c E) 26 ]AC| = vardır? x D c in alabileceğİ kaç tam sayı değeri 22 B) 23 C) 24 25 A)6 7.Üçgenler 7.24 C) 26 E'l 27 A) 6 B'ı7 c) 8 e E) 10 11.o D)3 iI.D ].D ao B)5 C)4 ö..c - iii!ı[ıgo}!ii:l .)28 12.- ---6. | 51 IBC! = 3 51 |Bcı = 12 cm ise |cDı ıBDı ceği en büyük tam =8br ise =x inalabİle- üçgenln çevresinİn B 25 D) 12 en küçük tam sayı değeri kaç cm dir? sayı değeri kaç br dİr? A) D) 23 B'.

. Şekildeki verilenlere göre en uzun kenar ıBcl = x in en küçük aşağıdakilerden tam sayı değeri kaç birimdir? hangİsidir? B A) 1 B'. ABc üçgeninde verilenlere göre =x inalabileceği Zrl aşağıdaki sıralamalardan hangİsi doğrudur? en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? A Z U' r. Veri|enlere göre 6.. _-l 5.1.z A)a C) 3 B)b C)c D)d E)e D)4 E)s ABCD dörtgenlnde verilenlere göre ıAB| (. ABC üçgen|nİn iç bölgesindeki noktalardan bİri D dir. ABGD dörtgeninde verilenlere göre 4. !1-l l.l A)5 8)6 Cl7 D)8 E)e A) z. ABC üçgeninde verilenlere göre ABC üçgeninin çevresinİn en küçük tam sayı değeri kaç birimdir? B BCD üçgeninin çevresinin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? A)8 Bl7 C)6 D) 5 El4 A)8 B)s C)10 D) 11 El 12 liiiıllıgı jiii.y<z 3.y<x B)zcx<y C)y< z<x D) x<z<y E)x.

E A)3 6. Kenar uzunlukları a. c Kenar uzun|uklan birerüam sayı o|an ABG üçge_ ninin çevıesi32 cm dir. Şekıldeki verİlenlere göre x in alabileceöi kaç İarklı tam sayı değerİ vardır? 8. |AB| = (r ıAc| ise |BC| nin en büyük tam sayı değeıİ kaç cm dir? 12 ^|ı B) 13 c) 14 D) 15 E) 16 a uJ ş z ı! 4 J A)10 B) e C)8 D'.A 4. ıABı = 4 cm |Bcı -Scm ise en büyük üam sayı değeıİ ka$ır? |Acı =xinkaç fartlı tam sayı değeri vardıı? A) 8 B)e 2.c 9. üçgeninde a2 = b2 + 5 G tam sayıları olan ABC ise üçgenin çevresi en çok kaç blrim olabilir? B ABC üggeninin çevresi en r Y'cıç biıİmdir? A) A'. x tıir tam sayı o|mak üzere ABC üçgeninde verİlenlere göre 10.A 8.c 1.8 7.D id.C B)4 c)s D)6 El7 ız.l .c ii.Üçgenler 7.D C)10 D) 11 El12 5.A :iiiliillı gzs!İii: 3.7 E) 6 12.t7 B)8 C)9 D) D)10 E) 11 8 B) e C) 10 11 El12 11. b. ABc aeşitkenar ABC üggenirıde veıilenlere göre |BC| nin alabiloceğı bir üçgerıdir. .

b.m(C) olup a+b+c=24br ise a nın alabi|eceği m(A) >m(B) kaç farklı değer vardır? . A 4. /\.i L]J . Şekilde verilen ölçülere göre en uzun kenar c 5. Şekilde lADl lBDl = = = 6 51 dir. za. ABC çeşİtkenar . c kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisidir? a 60" Cı J L tam sayı olmak üzere B A)a B)b C)c Z a !r. . |AB| dır. ŞekildekiABC üçgeninde a..1. Şekilde lABl = A üç9eninde lACl lAcl lBCl = 13 cm ise Veri|enlere göre x lam sayısı kaç değer alabiIir? farklı B 7 lABl aşağıdakic lerden olabilir? hangisl B B)4 C)s ls D)6 El7 c Al2 B)3 C)4 D)5 E)6 A)3 2. D) d E) e A) 1 B'ü2 C) 3 D)4 E)5 3. Şekilde m(C) > m(A) lABl = 6. 3 61 5 61 2 br lACl =4br ve lBCl =xbr x bir tam sayı çimde çizilebilir? xC lBCl lABl ve lDCl olmak olmak uzere ABC üçgeni kaç değişik bi- birer tam sayı ise |AB| + |DC| nin en büyük değeri kaç br dir? A)1 Br2 C)3 D)4 E)s Al 12 B) 13 C) 14 D) 1s E) 16 iillı:lıgg ]iliiii .

4.4.4. . .. .4'.8) B) (7.5.. Şekilde verilenlere göre ABC üçgeninin açıları arasındaki ıACı lABl = 5 cm ıBcl =9cm ise = sıra|ama aşağıdakilerden hangisidir? x in aIabileceği kaç tam sayı değerİ vardır? A)6 Bl7 A) m(A) .ıge}i!iiii .8) D) (4.a<ccb=d E)a. Aşağıdaki üçlülerden hangisi bir üçgenİn kenar A)3 B)6 C)8 D)e E) 10 uzunlukları olamaz? A) (5. /\.8 D)8 11.A 1. . 10.8 A)5 8)6 C)7 10.C B)a.8 . C)8 D)e E) 10 B) m(C) C) m(C) .ii!!f.4..\.C 3. m(A) < m(C) . ABG üçgöhinde m(B) < m(C) . . 10) BaD ABC üçgeninde verııenıere göre aşağıdaki sırala_ malardan hangisi doğrudur? 12.-\' ABC üçgenİnde |AEl = ıEc| lADl = 6 cm lDBf = 2 cm ıBcı =4cm ise lDEl = x in E a|abİleceğİtam sayı değerlerinin toplamı B4C s z = ıtJ a uJ z kaç cm dir? 11.C 6.a<c<d<b 4.14.4. E) (4.6) C) (7.71 9.e<c<d<b D) e.4. D) m(B) < m(C) < m(A) E) m(B) 8.Üçgenler 7.bcccecd 2. . lkizkenar bir üçgeninln çevresi 20 cm ise eşit ke- narlardan birinin uzunluğu aşağıdakİlerden han_ gisi olamaz? A) a<e<ccb=d C) e.4. .E E)e 12. < m(B) < m(C) < m(B) < m(A) < m(A) < m(B) .E 5. 12. 10.4.. 10.A.

8 cm ise lACl = x kaç cm dir? x kaç cm dir? B E2C A) 3 A)4 B)6 c) 8 D) 10 E) 12 q 2.fr :İıiİlı gs.6 cm ise lAB| = x kaç cm dir? A) |DC| = x kaç cm dir? 3 q2/5 c)4 q3n A)1 D) :tr)2. ABC üçgeninde tAcl r_ tBcl c [AB] l.F 3 B)fr E) c)2 z.re fr 2..iiiii ..lBDl =lDCl =56p lBCl = 4. I B 5.m E) cr .lBDl =7cm ise |Dc| =x kaçcm E)2/3 a üJ z !! ç1 lBDl =2cm |AB| = 3 ise |Bc| = x kaç cm dir? . ABC üçgeninde tABl r_ [BC] |ADl =|DC| |AB| = 6 B ç6 =5çp 6 c lECl =2cm ise |DE| = ABC üçgeninde m(B) = 45o .fr q2 D) 3 ^. l-t qlI .8 Br.[BC] ' z lADl = lDcl t = 30o ABC üçgeninde lADl dn? m(c) =8cm. m(A) = 105o ve lABl = 4. ABC üçgeninde IACI r tBCl = 30o m(ABC) B q'/5 c lBDl = lADl lABl = 4/5 cm ise ABC üçgeninde IABIJ-[AC] .ı A) 1 q.l! qlI 3.4.

ABC üçgeninde lABl r.Üçgenler 7._r.ı- -e{_ __lı---.ç .-' -"o . ABC üçgeninde lABl lACl .lBGl = r [Acl [BC] lCHl =3cm lse |BH| = x kaç cm dir? B) s lBHl = slHcl lACl =4cm ise lABl kaç cm dir? Al 4 c)6 D)8 E) e A) 6 D)8 8r 4./3 cm ise ıHN] = za- IABI ._ * -__ _ ş.t [AC] lBDl lAHl lADl lBHı |Ec| t_ [DE] r [BC] 8 cm 8 cm = = B 8 H 2E lHEl =2cm ise = x kaç cm dir? Br x kaç cm dİr? B) A) _.fa D) 3 E'.[BD] lABl = 10 cm lBcl t5 lBEl lDEl = [AD] ise lAcı lBCl = 2 cm B = 12 cm ise z = =1cm = x |BH| kaç cm dir? A): B)5 c)6 D)7 qE z a |.l- 10.ı - .[BC] m(ACB) = 15o lBNl = lNcl lBCl = 4.fr E) 6n c) 5n 11.ı_-:-e-_--:9.ıJ TJJ |Ecl kaç cm dir? A)10 B)8 C)6 D) 5 E)4 12.' 2113 A) 10 12 C) 14 D) 16 E) 18 ii!i!İKıge}i!ilii -.! _-.[AC] lAHl t.E __ 2 -- c) -j.. ABc üçgeninde ABC üçgeninde tAHl [AB] r_ [AC] r tBcl 8 cm CE lABl r. ABC üçgenİnde 9. ABc üçgeninde lABl lAHl r_ [AC] 6 cm lAHl t.

Yandaki şekilde 2.4.[Bc] m1ffi1 = 3oo lBDl = lDcl lADl ABC üçgeninde tAEl r. ABC üçgeninde tABl a [AC] m(ABC) --\ = 15o BDC ABC üçgeninde [DA] J.re q3fr ABC üçgeninde lAcl t.fr 3/7 E\2fr q4rt A)6 B)7 qsn q 2.8 5.) fi tr J mtA6öl IBC = 45o IBA t_ [AD] t_ [DC] . - = 60o |AD| = 2 ç1n !) i_tl lBDl = 12 cm =gsrn = x ise lDCl = /2 cm ise i-LJ kaç cm dir? B) lBDl kaç cm dir? A) 2 D) 4 2n E) 6 2/3 D) 2/5 B) 4 E) z.[Bc] lBDl = 5 cm =7cm ise lDCl = /5 cm lACl =4cm ise |AB| = lAB| kaç cm dir? A' 4. ABC üçgeninde lABl = lAcl m(ADB) lADl lDC| A'.n5 E) 8 jiiillı gz ]liiii: .[Ac]' |BD| |AD| = |Ac| = 2fr cm ise = =2çp ise lABl = x kaç cm dir? |AC| 2 cm lAB| = x kaç cm dir? A)2+/5 D) 8 B)a+/5 A) 4 q 2/6 Brsn E) 5 q2fi 92+2/5 9a+2.rU D) x kaç cm dir? E 8r 3.

C 4. = loso 12.C 11.re 6n ı I I I ı ABC üçgeninde I İ ml6ful m(ABC) IACI = .C 4.E 9.8 .D 3. ABc üçgenİnde = 30o lADl l_ [Acl |ABı = 3 cm 3.C 2.f6 B'.8 1 İ A) 6 D'.6.8 cm ise x lABl = lBDl = 1 cm kaç cm dir? ıDcı =6cm lse ıAcı = x kaç cm dir? B) 6 BlD N l.m 10.[AC] lECl = lACl .A 7.f9 E'r cr 6.4. lDEl = 2 cm lse lABl a uJ I.E 5.cm ise = lBDl = =3cm m(ABC) a kaç lDCl =3cm ise ıAc| = x kaç cm dir? A) derecedir? 4 Dr A) 50 B) 60 C) 65 D) 75 E) 80 2'16 B) 3.C 12. ABc üçgeninde lABı lAEl |ADı = 10.J.8 6/3 A) 4 Dr 4n B)5 EI .Üçgenler 7.r2 D) c) 4. 11.O 8.f2 q q 5 21tr 8. 4.FSS cr.D 6.:i.iİKıgaxl!!ii: . ABc üçgenİnde lABlr_ [Ac] E D J IBDI r_ IDFI z .[AD] =x lADl l_ [Bc] cm İse ABC üçgenlnde lBEl = [AB] l.J z ıBFı ıBDı = ıFCı B ıAB| = 12 = kaç cm dİr? x kaç cm dir? D Al 2.8 q B) 4 6112 q4n E) 4. ABc üçgeninde IABI ıAc| = 6oo r [AC] 2 cm m1ffi1 = |ABı = |ADı 2.r3 E) 6. [BD] l..

J.'A.4. ıAcl = |Dc| ise m16B) = a kaç derecedir? ü 2. CC J = z ırJ U) l. 5.. [Ac] J.J ABC üçgeninde m(BAC) =70". = 70o ise m1fi1 =x kaç derecedir? ABC eşkenar üçgen. ABG üçgeninde [AD] ve [CE] açıortaylar m(ABG) .[Dc] . lBDl ıDc| = |DF| ise m16F) = = ıDE| ABGüçgeninde' lABl =Scm' lAcl =6cm lBcı = (2x _ 1) cm ise x in alabİleceğİ kaç farklı tam sayı değeri vardır? cı kaçderecedir? ABC üçgeninde |AB| = ıAD| ABOD dörtgeninde verilenlere göre lBDl = lDcl (BCD ) =32" en uzun kenarı bulunuz. ise m(BAC) =x kaç derecedİr? I __) :::ii!l['ıgg]$!!iiii I .

ABC üçgeninde lABlr_ [AD] m(mB) ıAcı = 2fr x = 45o cm 6 lDc| =1cm İse ABC üçgeninde [ABl l. 30 2. : l : {-----. . 55 9.J a 8.4 10.52 4.[Ac] |BD| =7cm. 10 5. ıBD| = kaç cm dir? ıABı = |Ac| |BC| =x kaçcm dlr? 1.-'"--'--' ABC üçgeninde m(A) < 90o ıABı =3cm lACl =4cm ise ıBcı = x iD alabi- leceği tam sayı değerlerİnin toplamı kaç cm dir? ABC üçgeninde [AD] _l- [AB] l. |cD| =13cm ise .[Ac] [Bc] |DEı = 1 cm kaç cm dir? |BC] ' . z t!l uJ .i 7.40 3. [AB] l.[BD] = ıAEı 4 cm ise fr cc z . [cD] :iiiiİfizoo}iii.9 8.Uçgenler l7.12/2 . 5 6. fl 10.

#.[cDl m(BAD) = m(DAE) -^. m(AFK) z'\. CC lAcl/ IDEI = 30o = 80o =x tFKl / [BCl . ABC üçgeninde lBcl /^r = lcEl 2Oo m1ffi1 -'\. LU (/) LU z ise m(ACB) I 2 kaç derecedir? ABC üçgeninde |AB| |Dc| = 2 cm ise lAc| = = x lBDl |ADı = 4 cm in alabileceğİ kaç farklı . . m(BCD) = m(DCE) lse ..'l^.^. = .'^. .. m(BCA) = Goo = 40o ise m(ABE) = ise m(ft1 =x B c kaç derecedir? la-bl +lc-b| +]a-b-c| İfadesinineşiti nedir? iiiiiillzoı ]!i!iii . tam sayı degeri vardır? 3.^.-l. z J = m(ADE) --. ABC üçgeninde lABl =lBDl =lDcl m(ABC) .^.. 2. . ABC üçgeninde 5./^.4. Şekilde lABl = lAcl lEDl = lDcl A 6. m(ABC) + m(AEC) kaç derecedir? .75" ise m(^) kaç derecedir? Yukarıdaki şekilde [AD]J. /^.

[Dcl r_ D l l=x =4cm İse ıBcı ıAE| = ıcEl ise kaçcmdir? ıAB| = 3 cm =1cm ıED| = x kaç cm dir? i I t__ 1.Üçgenler 9.b iiiİİ[zoz]l!!ii. U) ıJJ TJJ z 10.60 4. 7. 180 2. ABC üçgeninde m(ABC) u'\.3 8. ABC üçgeninde lABl r_ [AD] r tBcl tBEl |AEı = |Ecı lAFl = 4 cm ABC üçgeninde [BD] ve [cD] ıç açıortaylardır.70 9.4 . ıBDı = lFDl =1cm ise 6 cm ve |cDı = 8 cm ise |Bcı = a kaç |FE| = x kaç cm dir? farklı tam sayı değeri alabilir? z -J E = 8. Yandaki şekilde = 45o = 3oo lABl mtffiBl |Ac| [Bc] tADl l.50 3.3 5. 1 6.2+2fr 10.

eşit kenar]arından biri c o]an bir ikizkenar üçgendir. b.i:. (/) Lil X-!=10" dn? B "D' c A) . 1981 .OSS Yandaki şekilde lBCl = 2 cm |AC| = 6 çç1 Kesişen doğrulardan oluşan bir şekilde belirleyici üç özelik aşağıda verilmiştlr. termektedir. Her kesim noktasından ikidoğru geçmektedir. l.1. Her doğru diğer üçünü kesmektedir. aynı harflerle gösterilen açılar birbirlerine eşittir.AD 'fSS ACTBC ABC açısının olduğuna göre.ii!i . Buna göre şekİlde kaç kesim noktası vardır? ABC geniş açı olduğuna göre IABI uzunluğu Ar4 B)s C)6 D)7 kaç cm olabilir? E)8 A) I B)7 c) 6 5. 1981 . 3x+ 1. c tam sayıları bir ABc Yandaki şekilde AB J. Üçgen.m D) s olduğuna göre BCA açlsınln ölçüsü kaç derece_ 8r 2.OYS Yandaki 2. Şekil dört doğrudan oluşmaktadır. lll.OSS 4.4x+ 1 sayıları bir d|k üçgenin kenar uzunluklarını gös- x>0 ABC açısının ölçüsü 50' ve J şekilde 4 z [. l!. 1982 1981 . 3. eşit kenarların uzunluğu kaç bi- - c) = 15 ölçüsü 60" ise EAD açısının ölçüsü kaç derecedir? A)7 8)6 C)5 D)4 E)3 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 ZOS.tr E) 11 c) 10 A) 7s B) 70 C) 65 D) 60 E) s5 6. 1981 . .OSS olmakkoşulu ile 2x+ 1. (a + b + c) (a + b rİmdir? a. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? . 1981 .OSS üçgeninin kenar uzunluklarıdır.

1984 . eşkenar üçgendir. 1983 . 1983 _ Öss 12. . ise BAo ölçüsü kaç derecedir? r z t z J LU lABl lBCl = = lADl B a LIJ ABC açısının ölçüsü cı.ÖsS Şekilde verilen Yandaki şekilde ABCD dörtgeninin kenar uzunlukları verilmiştir..zot. olduğuna göre nedir? lCDl ve A) s0 B) 4s C) 40 D) 30 Pl E) 2s A) 90'+ o D) B) 90' - 180"-a T C) 90" + 2cı E) 180" - 2u 9. 1982 _ ÖYs 10. lABl = 9 cm ise bu üçgenlerin çevrelerinin toplamı kaç cm dir? a A açısının derece cinsinden ölçüsü bir tam sayı olduğuna göre bu açı en çok kaç derece olabilir? A) 30 B) 5e C) 60 D) 44 A) E) 2e 27 B) 24 Cr 21 D) 18 E) ls 8.OYS Şekilde ABC lOBl = lOCl açısının Yandaki şekilde bir 4.OSS 1982 . = lADl lBDl lBDl B) |BDl . . Şekildeki ikizkenar üçgende a<b Şekilcleki üçgenler birer eşkenar üçgendir. 1985 . 11. ABD üçgeninin A Buna kenar uzunlukları içİn aşağıdaki göre lACl uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? bağıntılardan hangisi doğrudur? A) 22 B) 1e C) 17 D) 12 El7 A) lABl C) lABl E) lABl .Uçgenler 7. BAD açısının ölçüsü 90'dir. lADı D) lBDl = lADl .iii!.Uli.OSS dir.

EA EB J. eşkenar üçgen biçimindeki bİr bahçenin çevresine.EA G = 10 cm = BA I.12" E) 62'47'. ıa.Uçgenler 13. 1986 - Öss Kenar uzunlukları 2 nin katı olan. b=7cm A açısının ölçüsü 95' Öss ıı. 1986 - oYs a=5cm. D') 11 B) 1f.22" A) Yalnız ı D) lve ıı B) Yalnız ıı c) Yalnız lll c) 63'46'. 1985 . h"=6cm C açısının ö|çüsü 90" ll!. a=4cffi.AC ıAcı 8 cm 5 z 10 FCA açısının ıBD| = ıDc| ise lDEl kaç cm dir? A) z UJ E)3 e ölçüsü 30" ise EBA açısının ölçüsü kaç derecedir? D a tıJ c) 1f. Dikilen top|am ağaç saylsı 21 olduğuna göre. b=3cm ha=4cm 229632 saniyelik bir açı kaç derece.EA dır. 2 A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 15. bir köşeslnden başlayaıak2m ara ile ağaç dİkİliyor. kaç dakika ve kaç sanİyedir? Yukarıdaki grupların hangilerinde verilen elemanlar bir üçgen belirtir? A) 63" 47'. 1985 . 1986 - !.12" E) ll ve lll iiıiiKzos}!iii: .. 1986 - Yandaki şekilde m(A) = 90o Öss m(0 |Bcı = 9oo Aşağıdaki şekilde Dc l.\' oYs 17. bahçenin ıABı = 5 cm lBCl = 4 cm ıcD| ıDA| = 8 cm ise =6cm + bir kenarı kaç m dir? lACl lDBl toplamı kaç cm olabilir? A) D) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 A) 25 B) 23 C') 21 19 E) 6 ı +.12" B) 63' 47'22" D) 63" 46'.OYS Yandaki dörtgende 16. a=6cm.

F noktaları bir dik üçgenin köşeleridir? .Uçgenler 19.fr A) 11 B) e c)7 D)5 E)3 . B.OSS AD//BC lBcl = lDCl lABl = lAcl ABD açısının ölçüsü 30" BAD açısının ölçüsü 100" ise lBcl =lcDl =lDAl ABÇ açısının ölçüsü kaç derecedir? B BCD açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 80 B) 75 C)72 D) 60 E) 45 A) 80 B) 85 C) e0 D) e5 E) 100 23. C noktaları doğrusal ) z CC lABl = = 3 6 lBCl a UJ UJ z EAC açısının ölçüsü 110" Buna göre x kaçtır? a>b aBbC a ile b arasındaki hangi bağıntı İçin E.-\- lABl = 5 srn ıAcı AD = 13 cm lDcl = lAcl = 40o = 5oo lDCl = 12 cm r BC = m(ABC) lBDl x ise kaç cm dir? BxD mld6Ay A)/7 B).iiiillzoo]İİıi::.n .OYS YandakiABC ikizkenar üç9eninde 22.OYS 21. 1986 . 1986 .OSS 20. C) 3 q.m q.. B. 1987 .OYS Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgenlerdir. 1987 . 1986 .OYS Yandaki ABC üçgeninde Aşağıdaki şekilde ABC ve ADC ikizkenar üçgenlerdir.: r A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 A) a=3b B) a=2b C)a=fib D)a=rEb E) a=b+3 1987 . Buna göre m(BAD) kaç derecedir? lABl = lBCl -. ABC üçgeninde 4 lDCl = lDAl ABD açısının ölçüsü 2x" BAD açısının ölçüsü x" A.

OSS Bİr üçgenin kenar uzunluklarının ikişer ikişer top_ lamları 33.dce B)d<e<k C)e<k<d D)d. [Ac] D.6 . [Bc]üzerinde m(BAD) = 10o m1fty 19ss .7 D) 8 A)k. 1989 [BD]' B) 6 C'. 38.Öss AB = 3 bİrim ıBc| = 7 birim =2oo lADl = = = s 6 lAEl lDEl k E z J BD K E C 87C Yukarıda verilen ABC üçgeninde o ıU z uJ Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgendir.rg Cr Safg E) A) 15 B) 20 C) 2s D) 30 E) 35 D) 2. 1989 .Öys H.k<e E)k<e<d E)9 Öss 30.tr 3.l^. [Ac] üzerİnde ABc açıslnın açıortayı üzerinde 6 A -'\m(BDA) = 120" lABl lAHl . = =4birim = 90o = 6 birim m(AHB) BC Şekildeki ABC ikİzkenar üçgeninde A tepe açısı_ nın ö|çüsü kaç derecedir? mtffil Al 3-tr 9oo B I Yukarıdaki şekilde x = |BC| kaç birİmdir? B) 2. Bu üçgenin en küçük kenarı kaç birimdİr? c m(BEG) = m( GEF) =3o A) 16 B) ls C) 14 D) 13 E) 12 mtftl=m(ffi)=b" Yukarıdaki şekilde m(FGE) kaç derecedir? ^B llCD olduğuna göre ı) + D) 1989 - Öss B)2(a+b) c) 45 E) e0 60 D ve E. d. 45 bİrimdir.::iiffizozli!ti: .. k kenarları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? mtffiı < 60o olduğuna göre |ACI kaç birim olabilir? A)4 27..Üçgenler 28. 1989 . Buna göre ADE üçgeninin e.

-.\ /.--\ m(BAC) m(BAD) J_ lAHl = Yukarıda ver|lenlere göre ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? D) =m(DAH) .Uçgenler 31. 1992 .OSS göre cı açısı kaç G m(ABD) = 7' /\...İ!i. 1991 . lADl lBDl /. 1990 _ ÖYS D.OSS D e [AC] = lABl m(ABC) .-\ -. 1990 _ ÖYS |ABı = |ACl 35. E doğrusal [AC] / [DE] D lANl = lNcl AN açıortay m(EBN) = 25" Yukarıda verilen]ere göre DBA açısının ölçüsü kaç derecedir? 21.. 1992 .. =100o A) 30 B) 35 C) 40 45 E) s0 A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 . B. Şekildeki verilenlere mlffil = 35o ) z a ul derecedir? 100' YandakiABC ikizkenar üçgeninde BCA taban açısının ölçüsü kaç derecedir? z t! A) 74 B) 7s " C) 76 D) 77 A) E) 78 2s B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 36.ÖYS 33.: .iiiii. [BC].. zoe. 1990 _ ÖYS 34.^\ lADl = 100o = cı BC Taban açıları 24" olan ikizkenar bir ABC Üçgenin- m16b1 Şekildeki ABC üçgeninde A de tepe açıslnl üç eş parçaya bölen ışınlar arasındaki açı kaç derecedir? açısının B cı türünden değeri A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E') 44 aşağıdakilerden hangisidir? A) 100'- 2a B) 100" -cı C)2u-10o D) 2cı _ 20" E) cı + 10" g2..:.

E noktaları düzlemseldir.r2 E)1 q3- n A) 1s0 B) 140 C) 130 D) 120 E) 110 41.tr ' .. 1994 .\ = 1o6o = .cı kaç dere- A kentinden y yolu üzerindeki bir N noktasına uğrayarak B kentine giden en kısa lAN| + |NB| yolu kaç km dir? A) 138 B) 146 G) 148 D) 152 E) 1s4 A) 10 B) 12 C) 13 D) 5/5 El 7 . 38.Uçgenler g7.cı D) kaç dere- r A) B) 1s2 B) 150 C) 148 D) 146 E't144 Al 7 I C) e 10 E) 11 42.B.zog. 1994 .C.OYS A.iii:ii... 1993 .OSS ABC bir üçgen |AB| = ıBD| ceq lOAl lDAl c m(DOC) = = .OSS lAKl . = 60o |Acı -4. 1995 .OSS ABC bir üçgen P e [BC] I cr J lPHl r_ [BL] m1ft1 m(APH) /. PC --m(CAE) = 118o m(CBD) cedir? AE TBD -)+ 7" z UJ a IJJ .y = 39. [oD o m1ffi1 cedir? Şekildeki A ve B kentleri y yolunun aynı tarafinda bulunmaktadır. 1992 [DA] ÖYs p 40.i /^\ = cı = m1ft1 =q Yukarıdaki verilere göre cedir? Yukarıdaki verilere göre m(CBD) o kaç dere- m(fiöı .D. =61 Yukarıdaki verilere göre m(ABC) . 1994 .OSS [AK] IBLI r y 8 km A J.^. = |cE| 2 birim x birim m(EAD) = 20" ODxA 2 BEDC Yukarıdaki verilere kaç derecedİr? ABCD bir kare olduğuna göre |DA| .x kaç birim- göre BAc açısının ölçüsü ür? A)3-l3 D) I 2 Br2-.liiii ._Li Be Ce loA [OA [OD t_ lBLl = 6 km lKLl = 7 km lrkm-ıL m(BCD) = 124" /\.

_ Öss = 46. m(AFD) = A) a + 10" Dl Z+ 40" B) a + 40" E) fr C) 2a+ 10" x B) kaç derecedir? 40o A) 30 35 C) 40 D) 45 E) s0 44. m(ACB) EA 48. 1996 m(BAC) - ." = 40o lAcl lBEl = x lBcl lcDl m(AFD) . |Ac| lABl = 4 cm lBCl = .A- ı tr = 45" = 30o S z z.OSS m(ACD) m(BDC) 3' m1fty lABl lDBl = = = 12oo /^= =.\ Yukarıdaki şekilde lAB| = |AC| oıduğuna göre.^.OYS lACl = 6 cm = lEcl = lcDl = c lABl = x Yukarıdaki verilere göre.fr E) 2n q . x in a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki şekilde |AB| = lAC| olduğuna göre.. 47./. |AB| A) x LU a uJ m(AFE) a kaç cm dir? .Ğ. 1997 .OYS = 50o+10o = 3cıo+10o =x -/\ = lBcl ABC bir üçgen m(BAC) = 120" /-r mlffil Yukarıdaki şekilde |ACl = |BC| oıduğuna göre.Öss EBlMD lAcl m(EAC) . 1997 . m(AFE) = cı kaç derecedi? üçgen olduğuna c C) 100 D) A) 110 B) 10s e5 E) s0 45. 61n BJ61c = x kaç cm dir? A) 70 B) 60 C) 50 D) 40 E) 30 A)5 8)6 C)7 D)8 E)e iıiiİilzıoJiii:::: ..Uçgenler 43.l Yandaki şekilde ABC bir eşkenar 3. 1997 . ml6Bı _x kaçderecedir? Yukarıdaki verilere göre.6 cm lACl = . 1996 _ Öys ABC bir üçgen /^m(ABC) m(BCA) .8 q3n q z. 't997 ..fg ^ göre.

1998 - Öss = 54. |Bcı or"nı kaçtır? = (a ffi Yukarıdaki verilere - 1) birim göre a ka$ır? eı+ B)t c)8 D) I E) I A)2 B)3 C) D)5 E)6 50.^ = = = m(DCA) = 15o m(6ft) a -'\. 1998 . m(BLC) = 90o = 90o = 90o |BDı = |DAı ıAL| =|LCı =8cm ıLBı = 6 cm lDcl lAcl = = f uırım 4.Öss m(BCA) u'\- --.Üçgenler 49.Övs m(AHC) =^. 1998 - mtftl .OSS 53.lJ ıAB| =|Bcı =|BDı =ıcD| =lDEl Yukarıdaki verilere göre.^. m(cAB) ıDc| lABl = 90o = 90o Şekilde ıABı = |AC| ve ıBD| = ıBc| o|duğuna göre 3 cm 6 cm 9 cm lACl m(BDC) = ct kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre. m(CED)=61 mtffi) = a kaç dereD) Yukarıdaki verilere göre lBE] x kaç cm dİr? cedir? A)ş B) € c)5 D)4 E) 3 A) e0 B) 60 C) 45 30 E) 20 51. = Öss =9oo = 90o m(BED) d 5 z a l. |DB| kaç cm dlr? A) 35 B) 40 c) 4s A)6 D) s0 B)e D' 9'f2 q6n El rc1r2 liii!ffizıı }!!i:: E) 55 . LıJ lBDl 4 cm z |DAı = 16 cm lACl = 15 cm lBEl = x = .r3 bx|m HB Yukarıdaki verİIere göre.Övs m(DCA) . 52. 1998 . 1998 . 1997 .

OYS a. lCBl kaç cm dir? A) es B) 100 c) 10s D) 110 E) l1s . lABl = lACl m(ADB) z-\. AoD [oc.OSS ADC bir üçgen lADl = aerçel sayıları bir üçgenin kenarlarının uzunlukları olduğuna göre.OSS |ABı = 5 cm lACl = 12 cm BM - lLMl l_ BM m1ffi) = 3oo m(DBC) .:iiiİ![zız]iİ!ii:: ^rl B)8 c)2 D)3 E)4 . 1999 . DoB açısının açısınln açıortayı. 1999 .. b. 1999 . |oE| = 4 cm ve ıEBı = 7 cm olduğuna göre. B Yandaki şekilde ABC ve ABD birer ikizkenar üçgendir. IDB|.b>0. o. c 58. açıortayı.OSS AL // 59.Uçgenler ss. ıAD| = |BD| olcuğuna göre. = cı kaç derecedİr? Yukarıdaki şeki|de |oC| = 3 cm. 1998 .OSS 57.ÖSS m1ffi1 m(ADB) /-- = 3oo = a A.IDC| çarpımlnın sayısal değeri kaçtır? A) 36 B) 3e C) 42 D) 45 E) 48 Se. 2000 . 2000 . lBcl nin en küçük tam sayı değeri Yukarıdaki verilere göre.c>0 a+b>c a+c>b D)b+c>a B) Yukarıdaki verilere göre. aşağıdakilerden hangisi vanlıştır? 9 cm lABl =lACl =6cm A) C) b-c>a E)ar0. [oE. |LM| kaç cm dir? kaçtır? A)8 B)6 C)s Dl4 # E)3 A) 13 B) 14 C) 1s D) 16 E) 17 59. ve B noktaları doğrusal./\ = 30o lADl = 6 cm ıBD| = 2 cm lLMl = x =x E J z z IU c) LU Şekİldekİ ABC üçgenİnde m(6Aö) > 9oo olduğuna göre.

= 50o .F 3+r/3 D2+tE E 5 z z = tıJ a UJ 2001 - Öss m1G.4. ıoA| =Scm ' olduğuna göre. ıcD| =60o. |ADl = x x kaç cm dir? 6 E) C)6-. .-.^. m(DAC) = 25o Yukarıdaki taslak çizimde verİlenlere göre. lABı lADı lADı B) ıABı D) ıAc| > ıBD| . - = 25 = x |CB| kaç cm dİr? A)5 B)6 Cl7 D)e E) 12 Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 150 B) 13s C) 130 D) 120 E) 108 :i:ı$[zıg}ii!ii .4. 2006 - Öss ABC m(ACD) m(ABC) . .|AB| = ficm = 4 cm. B.\. lDcı Yukarıdaki verilere göre A) 5 B) 2cm.Uçgenler 61. bir üçgen . 2oo7 - Öss ABC bir üçgen noktasının oK ye göre |BPı = ıPR| simetriği C dir. oL ye göre . |cP| = ıPo| m(BAC) m(RPQ) .=m(f6R)=ıs" Yandaki şekilde A simetriği 64. 2001 - oss = 35o 63. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? mtftı=m1ffi1 |Bcı = A) ıAc| c) ıAc| > E) ıBDl .

60" ABC blr 09gon AE ve CD açıortay' . E 34. c 20. co ve 4c . B A i i iii!i[zıaXiliii . B 18. sE.. 24. c 21. B 41.^.lJ a UJ z 25 B) 30 C) 36 Dr 42 E) 4s 2. D 51. D 50. mtftı m1ffi1 -65" . B 16.8 4. E 48. 5 z 66. A 22. c A A 42. 8. A 54.c 7. 62. 25. D 14. D 46. c s7. D 33.b < a olduğuna göre. E 26. E 31. bo . E 32.. a4. A 11. 39.8 10. D c 38.D 45. C 67. E 12. s9. E 43. D 47. A 36. m(ADB) =70" m(ACB) m(ABF) . D 97.oss BirABC üçgeninin iç açılarının ölçüleriao . x kag derecedİr? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A) s0 B) 45 C) 40 D) 3s E) 30 i.8 5.D c 15. C 56.. - ABC bir iıçgen ıAEı m(BAD) . B 27. C 65. D 35. B 19.A 1. = ' |AF| = . c en çok kaçtır? A) ı. C s5. B 40. C 66. B 28.A 63. 2008 - osŞ. B 13. D B D B 60. 2009 .E 61. . x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre. = 50o = -ı - x Yukarıdakİverilere göre.D 9. c 17.D 3. 23.c 6. 30. D 53. E 52. A B D 29. A 49. E u.65.

1 1=5 birimdir. şekil aşağıdaki gibi olmalıdır. 5. 8_2 m('B) < c < 8+2 = < =ş 6 < c< 10 > . (b+c) ?=1+c=7 (a+2c). l:. Doğru Seçenek C Doğru Seçenek B 2.1.:iiİl zı s ]liiii:. |AB| = ç m(B) > 90' Uçgen eşitsizliğine göre. Doğru Seçenek C ... 90o 82 > c2 + 22 + 60 c2 . Doğru Seçenek B 6. E -J (4x+ 112=12x+1)2 +(3x +1f 1 . . ] .. l ve ll den 6 c < *6o' ıse C=7cm olabilir.. c (a+b+c) (a+b-c) (a + c + c) (a + c =15.+m16iö1=ı80o = Doğru Seçenek A m1ffi.. LıJ 16x2 + 8x + 1 = 4x2+ 4x + 1 + 9x2 + 6x + a LU z 2x+2y= 180o l X 3x2-2x-1 =o (3x+1Xx-1)=0rt=1dir.ceZ) c) = 15 birimbulunur. m1fiö1 =60o m1fiö.b.ceZ b = c olsun. Soruda verilen belirleyici üç özelliğe göre. ıı _ A7'.a=15.0 ---^ / B^ED + 2x + z= 18oo ' + Z = 3oo AoBc+50"+ 2z+m(ğ=180o 50" + 60o + 4x+1=4. m(0 m(0 = 180o Doğru Seçenek D = 7Oo bulunur.Y = 1oo + 50" --E^o Y=40' ıJX=50o. (a. = 120" dir. 4. + 60" ='t80o = m1fiö) . m16B1 =30o.. o halde hipotenüs uzunluğu + .. a.. lı Buna göre şekilde 6 kesim noktası vardır..

lAcı <12+5 7 < |Ac| < ^ c<u+c< 180' 2 ABC+16-10<ıAc| <16+10 Ive lI 17 .v = 27 cm dir..l_ [BC] + |BHı = |HC| dır.. + 12-5. 11. Doğru Seçenek D BD bulunur. olabilir' a açısı tam sayı olarak en çok 59' Doğru Seçenek B 10.4.^. 3a+3b+3c=3(a+b+c) Bu üçgenlerin çevreleri toplamı. ' =-(I*90o+cı = 90o + 2s olur. = m161 = cı m(BCD) = m(B) + m(A) + m(D) . ı + 2a < 180o +cı<60o olduğundan cı den 7.. a+20=180o+0= 180'--a 2 cr DoAc . . Doğru Seçenek A o halde. a<b=+C<0 dır.. Doğru Seçenek C iii!iı[zıe}İili:l . m(0 .. Doğru Seçenek D E S z = a UJ 8.. -eo v. ffi = ffc oıorğundan. ıı lACı = < 16 bulunur. ABc [oHl. lACl 12 bulunur.. z ılJ B ıAB| =9cm+a+b+C=9cm dir. O halde. 2x=60o*X=30'dİr.Üç9enler 7. /\. o 9. 6 < ıAc| < 16 . eşkenar üçgenİnde tAH] aynı zamanda açıortaydır. O halde.4..

eA=]DCi=lEDl lncl lnal B . E 10 coED-f. ?=5 8_6.4. 3 = 14 Doğru Seçenek D Bir kenarının uzunluğu ıse € m dir. 13. O halde lBDl . Doğru Seçenek C . mlAfuı BDF -^- = m16FB.g- s _ lEDl 6 dir.4 + cm = de m(B) + 90o + 60o = 180" = ise m(B) 30o bulunur. < m(B) = m(D) ise olur.lsol <8+41 6-5. Doğru Seçenek C lABl = 6 cm 17. -Ğ. dikileceğine göre. .laol <6+ui*4 6 < lACl + lBDl < olabilir. b>a olduğundan m(B) >m(A) =95' Üçgende birden fazla . + 20 olup lACl lBDl = 19 cm üçgenin çevresi 2.21 =42mdir. BDC ABD de m(A) lBDl geniş açı olamayacağı için yandaki şekil yanlıştır.Uçgenler 12. Doğru Seçenek B iiiii[zız]Iii*:. dik kenar uzunluğun- dan kısa olamayacaA 4 ğı için bu üçgen çizilemez. .lıcl<8+6l 5-4.4. lADl dir. = 60o (ters açı) + lEDl. AHc dik üçgeninde hipotenüs uzun|uğu.lncl <5+ ol*2<lACl 8-4. < <e 11 ""'I ""' ll CC Doğru Seçenek B z . 15. lADl = lABl .J lBDl < fr a iJJ t 10. Doğru Seçenek B = 90o olan bir üçgen çizilebilir. ?=4 b=h"=6 m(c) . Üçgenin etrafına 2 m aralık]arla 21 tane ağaç l ve ll taraf tarafa toplanırsa.

. Doğru Seçenek A + 50o + m(ABC) =2ü. 2296g2" 180 21.ğ. _ 496 480 163 120 432 420 BxD 12 12" 229632" = 63o 47' 12" bulunur. |BFl = o m(ABC) 2x" +70" + m(BCA) = m(EAC) ise xo = 110o -4. A-BD + 62 = x2 + 52 +36 . = 2a a dır. EBF üçgeninde a > b Ve m(EBF) m(EFB) = 60o ise o halde = 90o o]malıdır. lADl = lDCl + m(0 =7Oo . Doğru Seçenek A 22..xo m(DAC) -^. c CC z -J BC lAB| = |AC| ul DBC + 2a .xo dir.= 72o bulunur. LIJ z m(ffiBl = 5oo lADl lt[BC] ise m(DBC) = 50" =+ dir. = 70" olur. 80o dİr. Doğru Seçenek B - x = 40o bulunur.6. ADC+lADl =5srn . m1ft1 m(ACD) m(BDC) m(DBC) -.. 2a* C[ = 180o + cı = 36o ş lCBl BCD + 50o -zs.a = m(ffi) + = m1[f.a. *X=lfrcm A = x2 + 25 dn.'İ.Uçgenler 18. m(C) = 180o m(^ = 20. . Doğru Seçenek C 23.. Doğru Seçenek E 19..^zA\ =c = = = 61 ise -^\ 2cı /İ: 2o olur.^- ] !=]'. Doğru Seçenek B :iiiiİ[zıeiiiiii . = lCDl mtffil = 50o olur.

. mlğftl = = 65o ıBAı = lBC| + m(BAD) + m( ftl m15&1 =7Oo =7oo + m15fD) + m1ffi) + 65' =7oo |AB| =|AC| . EGF+a+b+m( EGF) .ıil[21g]!!iiii:l . 5o dir. a+c=38. m(A) = =ıao' 20' dir.Uçgenler 24. lCAl = lCDl + mtftl = m1ffi.=2.. Doğru Seçenek B c 2a+2b A F 4 cr J z + a+b = 90' dir. BD ADE -+ 30o K 70" < E C -Ğ- o halde.4. m(O = 6oo + lACl2 = (+)'. 27.a+b=33.190" = 180o 28. Doğru Seçenek D = DBC + a+2o-=120" +Cı=40o ABD + cı -6. + 120" + m(A) = 180' 40o+ 12oo+m1A1 25.4. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek A ::i. c = 25 birim 26. |Acı k<dce < 80' olduğundan bulunur. Doğru Seçenek D 29.Eı fr7 ABC + 7 -3 4<|Acı <10 = lAcı <7 +3 6 birİm olabilir. (#f ıAcl2 = '44 +*9 alr. -90" = m(EGF) 90o olur. lAcl m(0 A < 60o + = ]AC| < < . Dogru Seçenek z tU a O+C=38 E LI. +mlffiı =m1ffi.J rt 2a+b +c=71 +2a+45=71 =l o = 13 birim =+ b = 20 birim. b+c=45 a+b=33 + olsun.

l'5JJi. 33. = Doğru Seçenek E ABC+m(ABC)=105o mtffil + 105" +2s = 180o + m1ffi) soo dir.4. . = 76o otur.Üçgenler 30. Doğru Seçenek E = 31.4. .1ACl +lACl =9cm =+ lHCl = 5 cm dir. Doğru Seçenek D 100" ABD + 7'+ m(A) . 6z=4.J z U) ırJ l'o'* 0 = l1u.iii!: zo}liiii.4."- = A^BD -+ 1OO. = 1g0o m(A = 32. 34. ABC de oklit bağıntılarına göre. = 35o + m(A) =28" m(B) + m(C) = 180o -28" = = 152' 2 lABl = lAct =r m(A m(0 = t1'' dir. -a + 100" -a + m1i. a + Doğru Seçenek C 40" + 100o = 180o 9 (r = 40o olur. lBcr = ıcHı'|cA ilicltt[DE] + m1ffi81 |ANl = ]Nc| :- = ] m1ft1 =25" m15fu. -20" dlr. Doğru Seçenek D . S E z BL 3u + 24" + 24o = u. =25o t'==# birimdir. 2s.. + m1ı(ft.

4. = 146" Doğru Seçenek B 100'+30o+m(0=180o m(0 = 5oo olur' Doğru Seçenek D 40.: . Doğru Seçenek c cı = 90o + 62" Ş ğ = 152' dir.za- . ABC + m(A) + m(B) + m(C) = 180o -.fr -h)=. z.3 4 ı') I I AED + 20" +0 m(BAC) = ct 20' + ğ + 20o = 180" cı+0=120" * 0 + 20o = 120" + 2O" = 140o dir. m(BCO) = = 56" * cr = 90o + 56" dir. U) IIJ lACl =lCEl =+m1fiE1 =m1ffi. q B x cc z J .=0+20o :-- J[= frı. D lBDl =lDAl +m(ABD) =m(BAD) -aABH + m(ABH) = m(BAD) = m(DAH) _Ğ.[ı + x(.Üçgenler 36. . .fr_ıl Ş|=3_.re birimdir. . 39. .fr+ı 2'E + 1\ = 2f. . 38. . +m(6ıÖ)=m1Aoa1 =ü+20o + x+ ft=z=. 37. BPC 90o + a +7" = 106" $ ğ = 9' dir. Doğru Seçenek A iııiıfizzı Iiiii.frkfe _ 3_1 ı I Doğru Seçenek B Doğru Seçenek A 41. 2 z uJ ıAB| =|BD| -4. c 30" dİr.

Doğru Seçenek E 47. N.. s z z uJ Lı.4. Doğru Seçenek D |=. 90o bulunur. lABl = lACl = --.Uçgenler 42.20o + 10" = 110o o|duğundan olur. m(ACM) A. g a . ATB' üçgeninde. lAB'l2 IAB'12 = |AT|2 + |TB'|2 m15fty =m1ffi1 =7Oo*X=4oo Doğru Seçenek D =142+72 = ı.45' ıBD| =|BE] dir.Ğ.. m(ABC) .J E . B doğrusal sadır = m(DCF) = Scro + 10o Scıo + 10" + 3oo + 10o = 180o + u. -'\. halde. = 60o ve lCEl = = lCDl ise + lABl cm dir. m(CED) = m(EDC) Doğru Seçenek D AFE+60o+cı+30o=180o Cı = .=15o ADF + 12O" + 15" + x = 180o =+ x . = 20o ise ve |AN! + |NB| toplamı en kı- |AN| + |NBl = |AB'| olur. m(ACB) ve m(A = = 120o ise 30o dir.4. u. 43. Doğru Seçenek E 46. = X = 3rf2 m(ACB) . o m(EAC) = 5. ABC de a 100o 20o + a= 2x 10o + -x + 100 -x + ? = 180o +m(ffiE) =m1ffi. 30o olur./-s ıAB'ı ı<m aır. 30' B3H tAH]r[BC] +ıAHı =Ş=e. 45. Doğru Seçenek E iiiiİiKzzz}!iii: .

BxE25c m(DBC) =60o=m(DAB) =m(ADB) =30" /^.8 -s lxrl Doğru Seçenek D 50. (6)2 + 2+x=7+X=5cm olur.E)z a2+6a+9= a2-2a+1+48 ?=5birim bulunur.lBLl 22 z 10. . AHC de [AH] l. A-BC + lABl2 = lBCl2 + lACl2 (a+3)2=(a-112+F. lACl = 15 + lBCl = 25 cm dir.İ oıur.+ cı + 15o * C[= 180o +o = 55o olur. =9oo =l 0 = 45" dir. ) z a UJ t ao*.lAHl 22 _ 16. Doğru Seçenek D 53. /.4.[HC] ve lALl lHLl =lALl =lLCl nvv = lLCl ise =8cm tr = J-l dir. 52.iİ:i[223]iiiiiii + Cı. =a+3 tür. B^DE-BocA= *=* cm oır Doğru Seçenek A . er6f lDBl2+lDCl2=lBCl2 + lDCl2 = lDCl =7 cm Doğru Seçenek A lBD| =|BC| +m(frD) =cı lABl =lACl +m1ffi) =c+15o DBC + -4. ohalde |AHl 48 =s lo'J = T _9 eıoeedilir.Uçgenler 48. + 90o = 180o Doğru Seçenek C Ş|= 16 u . mtffil =6oo+m1Eft) E^Dc Cİ. cİ. 51.lAHl _ lACl. |AB| . - - lBCl.6 . Doğru Seçenek E 49. + -^\ /-- lABl = 29 .

/2 cm o|ur' Doğru Seçenek D ABC + 0 +0 + 30" + 0 + 30o = 180o =a 0 = 40o ABD+0+0+o+=180" 40o + 40o + cı = 180o * (I = 100o bu|unur.ıJ z 58. Doğru Seçenek D iiiİKzz+H!!iiıl . 57.ıDO| =y. K3 A ffi-ıDBı2=ıDKız+tKBtz lDBı2 =92 +92 |ADı =tDB| ıAB| =|AC| A A +m15fu1 =m1ffi1 =e +m1ffi1 =m1ffiB1 =0+30" ıDBı = 9.(y+2x| =ıf = 2ry Doğru Seçenek D 45 bulunur. la-cl <b<a+c+b<a+c C seçeneğinde verilen b z olur. D +zry +f =81 36 2xy+ttz=45 + ıDBı. A.Uçgenler 54. lLMı =lEFl +x=4cıTl bulunur.BM İse |DF| =1cm ıDEı =3cm olur. Doğru Seçenek B 55. +b-c<a -c il'il::Jil:r: a UJ |. AHC+hz+xz=36 A-DH+h2+(x +yl2=92 56.A A U CM e [Efl ve [EFl J.

155'-180' X= seçeneğinde verilen Doğru Seçenek B lBD| ifadesi yanlıştır. AoBc-ş25"+9+cı=180" B.lABl <lBDl -^. 64.l!iii:: . x=2F+24-180" x=2. lBcl tür. BC m15ft1 > eoo + lBCl2.Üçgenler 62. 180"-2p 180'-2cı Doğru Seçenek C iiiiİilzzs . '1 ABD+lADl . B |AB| > lABl . 130o bulunur.[OC a Lül IBHI r_ [AD] + lECl = 5 cm dir. AHB üçgeninde lABl2 = lAHl2 + lBHl2 + kre)z= lAHl2 = + k6)z dir. lBCl > 13 CoB eşkenar üçgen olup cm bulunur. 60. lEBl =7cm+lCBl =7-5=2cm I olur.lOCl =lOAl =5cm |CB| = 5 o halde.ft cm Ohalde. lBcl2 lABl2 + lACl2 lBCl2>52+122 > 169 lOBl =lOAl -a- =5cm. lADl =3+lAHl =rX=3+frcm Doğru Seçenek E 61. lCT z J z LU ALrğ IOE J. 80'-2p+x+1 80"-20 = 1 Aft --> o halde. nin en küçük tam sayı değeri 14 Doğru Seçenek A Doğru Seçenek B 63. c g+a=155" doğrusal olduğun80o BDC dan. Doğru Seçenek C + lAHl . P. lACl < lBCl olur.

X r. Doğru Seçenek A m(Gb -. I . 4c-b<a = 4c<a+b = 4c < 180'- t c z -J = 5c < 180' + c(36'olur. mtA6öl = 115o = * 115" = 90o .. Doğru seçenek C /ı 66."\ + m1a-nD1 = 6oo + x =m(AEF) =60o+x + ADC üçgeninde m16iö1 50' = 70" =2oo m1ft1 AEF üçgeninde 20" + 60" + x + 60o + X = 180o x = 20o dir. Doğru Seçenek C a ul z LU Bu durumda c nin alabileceği en büyük değer 36' dir.iiiİllzzo ]liiii: .^ m(AFB) = m1ffi1 -. X=50'bulunur. 67.Üçgenler 65.

rı tÖ r+ Çemberde temel kovromlor Teğet özellikleri Kiriş öze|likleri lki çemberin birbirine göre durum|orı ı+ r+ lt} Çemberde oçılor ve yoylor Çemberin uzunluğu .

Bir çemberde en büyük kiriş çaptır. r- . çemberin kirişi denir. o merkezli ve r yarıçaplı çembeı ç(o' 0 biçiminde I {. :iiiillzzs. Sabit nokta (o) çemberin merkezidir. gösterilir. denir. bir çapıdlr. çemberİ farklı iki noktada kestikleri iç|n çemberin birer kesenidir.!iii:: .çEMBERDE Çember TErvıE t KAvRArvlLAR Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir. a LU LiJ J 7 Şekilde d doğrusu A noktasında çembere teğettir. Eş Çemberler Yarıçap uzunlukları eşit olan çember|ere eş çemberler denir. değme noktasında dik olan doğruya çemberin o noktasındaki normali Şekildeki çemberde [AB] bir kiriştir. o merkez ve o e [KL] ise [KL] çemberin Çop Merkezden geçen kirişe çap denir. |oA| = r çemberin yarıçapıdır. Teğet Çember ile yalnız bir ortak noktası olan doğruya teğet denir. Kesen Çemberi farklı iki noktada kesen doğruya çemberİn bir keseni denir. Kİriş Bir çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına. Şekildeki d ve t doğrularl. Normol Bir çemberin herhangi bir teğetine.

Teğet Normal Çnd={H} : : Kesen IABI IDEI IKLI : Çap Kiriş E ş loHl .rnİ Bir çemberin merkezinden herhangi bir kirişine indirilen dikme. doğrusu Çözüm / doğrusu d doğrusu k doğrusu : çembere teğettir.Çemberde Teğet ve Kiriş iiıım ı Şekildeki o merkezli çemberdebazı temel kavramlar Düzlemde Bir Doğru lle Bİr Çemberin Birbİrine Göre Konumlorı Aynı düzlemde bulunan Ç(o' r) çemberi ile rusu araslnda aşağıdaki üç durum vardır. Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler Çember bulunduğu düzlemde biri kendisi olmak üzere. inceleyiniz. d doğ- t5 loHl . z LU .r ise d doğrusu dir. Çnd =@ loH| =r ise d dir. çemberi kesmez. kirişi ortalar.r ise d doğrusu : : Çap z ş __J çemberi farklı iki noktada keser. dış bölge lOHl J. A noktası çemberin üzerinde ise |oA| =r |Ao| = lBo| = r olduğundan.1J Çnd={A. s 15 R5 Çember Çemberin iç bölgesi Çemberin dış böIgesİdir.ıii. oAB ikizkenar üç- c B noktası çemberin iç bölgesinde noktası çemberin ise loB| < r dış bölgesinde ise |oC| > r gendir. . ikızkenar üçgende tepe açısından indirilen dikme aynl zamanda kenarortay olduğundan.zzg iiii:i: . '/ çEMBERDr rinişİN özıı.İxı. üç ayrık küme oluşturur. ifade edilmiştir.[AB] ise lAHl = lHBl dir.J) '.B} dir. |AH| = |HB| dır. Bu kümeler..

.iiii. lAEl : lODl =x+lOAl =lOBl =t=x*2 (x + 2)2 = x2 + 62 lEBl l I lcFl =lFDl [+lABl =lcDl BoD dık üçgeninde +x = 8 cıTl Inel = lcFl J ohalde.[AB] |AE| = lcFl ' |oE| = 4 cm ise |oF| ' [oFl l. |AB| = |CD| =+ loFı = loEl + X=4 cm dir.. lOBl2 = lOHl2 + lHBl2 + f = 42 + g2 dir. bulunur.Çemberde Teğet ve Kiriş öııır ı Bir çemberde 6 cm uzunluğundaki kirişin merkeze olan uzaklığı 4 cm ise bu çemberin yar]çap uzunluğu kaç cm dir? Bir çemberde veya eş çemberlerde.l- [BC] dır. Çözüm [oH] J.. lI=5cm öııır e B /1 41 lAHl = lF{Bl = lcEl =lEDl . olduğundan. O merkez lABl = lCDl ise loH| = |oE| dır.[cDl = x kaç cm dir? Çözüm |BD| = |Dc| =+ [oD] .. m1ffi. t z __J OHB=OEC+lOHl =lOEl =h _A- Z a Ltl LLJ c o |BD| =|Dc| \... zıo ]iiil: .. . I=X*2=8+2= 10cm dİr.4 ---------.-___/ oıtır = {D} a merkezli çemberde [oA] =6cm' lADl =2cm n [Bc] iseçemberin yarıçapı kaç cm dir? Cözüm o merkezli çemberde [oE] J.Ğ.[AB] çizersek lAHl =lHBl |oH| =3cm olur. eş kirişlerİn merkeze uzaklık|arı eşittir. loBl = locl =r mtfrB) . =4cm olduğundan oHB üçgeninde Pisagor teoremine göre. \.*--- = .

< E 2 I ve ll den 4<x< z 13 l.l- [cD] |ABı =|cD| =6cm. ıAB| = (x + 1) cm ve |cDl = Qx- 3) cm ise x hangi aralıkta değer a|ır? O merkez I [AB] loFl r [cDI [oE] Çözüm 0<lABl <lCDl <2r ıoE| = |oF| ise lAB| = |CD| dır.i!i![zgı Iiii:i . ıoE| =(3x-2)cm cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? |oF| = (x + 2) Çözüm z J t |AE| =|EB| =|CF| =|FD| =3ç1 ıoEı = |oF| + 3x-2=X*2 a uJ I. Bir çemberde veya eş çemberlerde.2-2=4cm oEB dık üçgeninde Pisagor bağıntısına göre lOBl2 = lEBl2 + lOEl2 + f = 32 + 42g r=5 cm dir. Çapı 10 cm olan şekildeki [CD] kırİşi merkeze [AB] kirİşinden daha yakındır.[AB] . [oF] .JJ z = öııaı c +x=2Cm lOEl =3x-2--3.Çemberde Teğet ve Kiriş ömıı ı o merkezli çemberde [oE] l. merkezden eşit uzaklıktaki kir|şlerin uzunlukları eşittir. 0<x+1<2x-3<10 x+1<2x-3+4<x 2x-3< 10 +.

Ayrıca A noktası l ve lI sonuçları t _t lOHl = lOAl + birbiri ile çeliştiği için [OH] l- d olur... O halde.--../) o merkezli çemberin yarıçapı 5 cm ve |oA| = 3 cm ise A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? Cözüm IOBI J- o dir. lOAl < lOHl H . A noktasından geçen en uzun kiriş [ED] çapıdır. değme nokta- sındaki yarıçapa diktir. öırıx z . iiii!. çemberın lOAl > lOHl . d doğrusuna A noktasından geçen en kısa kiriş [BC] dir.' 4 tı noktası çemberin üzerinde. (ll) olur..... (l) olur. + (2r)2 = f + 62 +4r2=f+36+3f=36 * r = 2rft cm bulunur. z Ll-. lACl = lcol ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? lCAl = lADl Cözüm ocA dik üçgeninde. pB. dik olduğunu Varsa- oAH dik üçge- ninde. = ıoJ| = |CA| = r Yani A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu ABo dik üçgeninde lAOl2 = lOBl2 + lABl2 cm olur.irrcnİ Çemberin herhangi bir teğeti.l- 1na çirersBeı.. A noktasından geçen Ve yarlçapa bu noktada dik olan kiriştir. dışında olduğundan. .iiiii .. hipotenüsten kısa olacağından.-. toB] . lCAl 8 = lADl = 4 cm olup lCDl = 8 cm dir..Çemberde Teğet ve Kiriş Bir çember içindeki herhangi bir A noktasından geçen kirişler içinde en kısa olanı.. dik kenar.1 öıxıx ı -/' Lrl '. [oH] nin değilde D [oA] nın yalım.. merkezli çemberde [AB [CD] ise |AB| = 5 ç6 teğet. E CEMBERDE TEĞETİN özrı._. Pisagor teoreminden lACl =4cm bulunur.zsz.

+ x= 3 roEr =ry 6+2 I=Ş=4cm 2 olur. [BC] -l- [DC] . :iiiii:zgs liiiii: . lADl = 6 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? |EF| =|EC| =2ç1n Çözüm lDBl =lDFl =xcm A ABOD yamuğunda [OE] orta taban olup. B ve E nokta|arında [AB] çaplı çembere teğettir.ı lAc12 + |Co|2 = |Ao|2 + |AC|2 * r2 -_ lAol2.Çemberde Teğet ve Kiriş Bir çembere dlşındaki bir noktadan çizilen teğet öıııx ıo parçalarının uzunlukları eşittir.. ise lDEl kaç cm dir? Çözüm o merkezli çemberde E teğet değme noktası IADI .. lABl = lAcl [DA]. |EC| =2ç. I ğ' lABl =lDHl =x DHC dik üçgeninde lDH12+lHC12=lDc12 öııı:x c z ...l. |AD| F.ıı IDHI r ECI lcB| =|CE| =9ç1 I ve ll den lABl = lACl bulunur..... J a Lil z x2+52=132 x = 12 LU cm olur.[DC] |BC| = 2 ç1 . |cB| = 9 cm ise |AB| kaç cm dir? Çözüm lADl =lDEl =4cm |AB12 + |Bo|2 = lAo|2 -+ |AB|2 * f2 = lAol2. lDEl 2= x= 1 cm =x+2=1+2=3cm dir. |AD| = 4 cm . [CB] ve [DC] sırasıyla A. =4cm. C teğet değme noktalarıdır. + lABl = lACl + 4 Ohalde.. |AE| =3cm.. öırıx ıı Şekilde B.

Çevre(BEC) kaç cm dir? Çözüm D4E6C |AB| +|DEı =|AD| +|BE| +10+4=8+b = a + b = 14 cm loMlt_ d loAl 1d Çevre(BEC) = a + b + 6 = 14 + 6 = 20 cm bulunur. Kesişmeyen Çemberler lABl +lDCl =lADl +lBCl lOMl .iiil: . teğet değme noktasından 9eçer. Birbirine dıştan Veya ıçten teğet çemberlerin merkez_ lerini birleştiren doğru. 4 öııııx ı z z J Dıştan teğet çemberler lOMl = 11+ 12 z UJ a I.11+12 lABl +lDCl =x+y+z+t loMl lADl +lBCl =x+t+z+y . diğer çembere de aynı noktada teğettir. (ı_|z lABl +lDcl =lADl +lBCl bulunur.zg+. :iiiİİ.l ABCD paralelkenar Ve lçten teğet çemberler ABED teğetler dörtgeni ol= |oM| = lı_|z mak üzere |AB| = 10 cm ' ıDEl 4 cm ise Birbirine dıştan veya içten teğet çemberlerden birine kesişme noktasında teğet olan doğru.IJ .Çemberde Teğet ve Kiriş TEĞETIER oönıoıN ixi çrıvıgERİN gingİniNE GöRE KoNUMtARl Aynı düzlemde bulunan iki çemberin birbirine göre konumları. Teğetler dörtgeninde karşı- Bütün kenarları bir çembere teğet olan dörtgene. teğetler dörtgeni denir. yarıçaplarına Ve merkezler arasındaki uzaklığa bağlıdır. lıklı kenarların uzunlukları toplamı birbirine eşittir.

ar. lBCl =6cm ise A. +6 = 18 teoremine göre. B. üçgeninde. Dİk Kesişen Çemberler Kesişen iki çemberin kesim noktalarından çemberlere teğet çizllen yarıçaplar blrbirine dik lse bu çemberlere dik kesişiyor denir. = + 2tE cm bulunur. + t2+ rg= 18 =r * [1 = 6 cm olur. M o merkezli çemberin yarıçapı 2 cm ise merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? Cözüm lONl =lOHl =2cm MHON kare olduğundan lMOl = 2. . doğrusal 6 =5ç7p ise |oM| =5-r ocM dik üçgeninde Pisagor ıoMl2 = |oc|2 + |CM|2 2r. cm 2 lMKl =lMol +loKl lOMl2 = r? + 12. ii:i. ikişer ikişer dıştan teğettir. |DM| =|MB| Ir+Ia=8 lr+ lr= r1 + 12= 10 M dir. + 12 + l'r+Ia=8 = (5_ i2 =f 2r.4 cm bulunur. <11 +12 -rrl . lABl =10cm.8.. ise çemberler A ve B merkezli çembeı M merkezli çeyrek çembere K noktasında ve [MT] ile [ML] yarıçaplarına da şekilde- ki gibiteğettir. merkezl| çem|Ac| = 4 cm Ve |CB| = 6 cm ise berin yarıçapı kaç cm dir? o A merkezli çemberin yarlçapl kaç cm dir? Cözüm 11 + 12 = Cözüm M merkez r_ [AB] locl 10 lDOl =lOCl =r D. z -_l öırıx ıs z a UJ önxıx ı ı LU A4C o merkezliçember [AB] çaplı yarım çembere D nokmerkez|i çemberler.zgs "İi. +25-10r*f=f+1 ) | = 2. o. c tasında ve [AB] ye C noktasında teğettir.lOMl o gibi iki fark]ı noktada kesişir. lACl =8cm.Çemberde Teğet ve Kiriş Kesişen Çemberler öııııx ır AoM lr. üçgen eşitsizllğine göre..

=5+6 = 11 cm . Çözüm /.Çemberde Teğet ve Kiriş öııır ıc öııııı ı ı ---.: öıxıx ı z -J z ..i:iii zso. f2 = 12 + 12 = r= ncm oIur. I B ve D noktaIarında kesişen lAOl =lOBl =lOEl =6cm lMEl =r+lMOl -6-r dir. O halde..iiiij . o ve M merkezli = 10 MoD çem- dik üçgeninde Pisagor teoremine göre.---\- . berlerde lACl ll [OM] |BCl = 12 cm .[AB| ve [MF] |AEı =|EB| = -l- [BC] çizersek |BF| =|FC| = +=5 = ve A=a dır. cm ise M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? CMo üçgeninde. [oEl l. lOMl lEFl bulunur. { A3C303D38 U) LU z tu C ve D merkez olmak üzere.-J çaplı yarım çemberler ile zi' o merkezli [Ao] ve toB] |AB| = 12 M merkezli çember birbirine şekildeki gibi teğettir. o ve M merkezli yarım çemberlerde. o teğet değme noktası ve |CM| = 1 cm ise |Aol = r kaç cm dir? Çözüm A "---. ise loMl kaç lABl cm ve lMD12=lMOl2+lODl2 cm dir? (r+3)2=(6-r)2+32 Cözüm r2+6r+9=36-12r+12+9 'l8r=36 + r=2cm bulunur.

J z c. d.iiii:zsz liiiii . o 3 A ec 5 B zla :.1. o I I \ I I b. ) 7- a LU LI. ltu r. Aşağıdaki o merkezli çemberlerde verilenlere göre. 4 E. yarıçapları bulunuz.

lBCl = 10 cm ise A4 lDCl kaç cm dir? D . lCEl =6cm. lADl = 6 cm.lBEl =8cm ise |DC| kaç cm dir? .C 2 I A tl o ABCD teğetler dörtgeni. |AD| |BC| = 7 = 4 cm cm ise Çevre(ABCD) kaç cm dir? A B ABCD teğetler dörtgeni. 2 D AOB ABCD dörtgeni çembere A. E ve B de teğettir.Çemberde Teğet ve Kiriş Aşağıdaki göre. ABED dikdörtgendir. x o merkezli çemberlerde verilenlere D 6 değerlerini bu]unuz.

çEMBERDE AçıLAR yayı. merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. =y alınırsa. çemberin merkezi olan iki lşlnln oluşturduğu açlya merkez açı denir. oRııEx 19 2y olur' (Dış açı özeltiği) Bu durumda m(COB) =m(COD) +m(DOB) _.-\ -. . m(m) Çöıüm 80o ise x kaç derecedir? Merkez açlnln ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğundan m(AOB) --\ = m(AB) = 2x. Çevre Açı Köşesi çember üzerinde olan ve kenarları çemberi kesen açlya çevre açı denir. Büyük yayı ifade etmek için C gibi üçüncü bir nokta alırız ve ACB yayı olarak okur ffi biçiminde gösteririz. |Ao| = |oB| = m(DAB) =m(ABo) m156B1 = _. aynı yay| gören merkez açlnln ölçüsünün yarlslna eşittir.. m16Ib1 =m(A6ö) =X allnlrsa. bu yaylardan küçük olanını ifade eder ve ' Bir çevre aç|nln ölçüsü. o merkezli çemberde = m1ffi ) = 2x _ 20" Çevre açlnln ölçüsü gördüğü yayln ölçüsünün yarısına eşittir. B Yukarıdaki çember üzerinde alınan rı çemberi iki yaya ayırmıştır.( -J z Şekildeki AoB açısı t B bir merkez açıdır.... /. AB yayı ise merkez a Lü z LU .20" = 80o e X= 50' olur._r\ _-..Çemberde Açılar ve Yaylar çEMBERDE YAYIAR Çemberin herhangi iki noktası arasında kalan parçasına yay denir. A ve B noktala- Şekildeki çemberde BAC açısı bir çevre açldır. AB m biçiminde gösterilir. :iiiiil-zgg]iiıiii . açınln gördüğü yaydır.'\ m1cG1 m16fBy = 2x + 2y = 2(x+ Y) = zm1öIB1 = jmli6B) butunur. m1i6Ö1 = 2x olur./1 lAol = |oC| =r olduğundan AoC ikizkenar üç- gendir... (Dış açı özelliği) i Bir çemberde... Merkez Açı Başlangıç noktası.-\ r ise AoB -.'\ ikizkenar Üçgendir.

=70" + 48o = 118" yayların ölçüleri eşittir. oBC üçgeninde |oB| =|oC| =r olduğundan mt6Bl = = m166ö1 = 30" ve öıxır zı /ü mtftl m1fiö1 t .. Paralel iki kirişin arasında kalan Bu durumda..2 olur.. = ::li. 'nt$' eX= ry=Seo burunur..Çemberde Açılar ve Yaylar öırıx zo öıxıx zz o merkezli çemberde.ono -vv m(ft) m(m) = : 48" olıJr. Çevre Açı ile iı9ııı sonuçlor o merkezliçemberde mtAGı =7Oo ...J =aP 12oo olur.iil. m1fiö.i!İlzlo. = o merkezli çemberde m(BoC) = = 130' ise mt66öl Çözüm 30o ise m15Iö1 = x kaç derecedir? m(BAC) Çözüm x kaç derecedir? m15ft1 = jm1ffi) +x=g=65o bulunur.\ = m(CDA) . = m(ffi) + m1*...\ m(AOB) = m(AB) olduğundan Çapı gören çevre açlnln ölçüsü m(m) = 7oo m1ffiE1 =ry 24"... m1ffiE. IABI tt[CD] + m(re) = m(ffi) .. c 90' dir.. 180' 2 olduğundan .\ m(BDE) = 24" ? ş Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir. z z L! a LU . -. m(ABC) ise m1ffi) Çözüm /^- = x kaç derecedir? -. =$. olacağından.=ry=x-60'bulunur.

[AB] nin uzunluğu çemberin yarıçaplna eşit olduğuna öıxıx ıı göre. . liiiiil. m(BCA) Çözüm O merkez ise -4. Bu durumda. X= = x kaç derecedir? m(mB) = I 4 S = 3o' bulunur. Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşit olacağından m(ACE) =m(ADE) m(ACD) = m(ACB) m(ACB) a t öıxıx ıı =x = olur.Ayrıca. m(BOA) Şekildeki çemberde |ABl = |CB| = 60o ise = /'\ise m(CDB) ve mtffiı = 30" m(BA) = m(BOA) 60o olur. z J = uJ U) LI.. .. z =45+x+20o=45 *X=25'bulunur.Çemberde Açılar ve Yaylar t}ııııx ıı Çözüm mrffit=ry = olduğundan m(m) 6oo olur.zqı ]iiiii . m( ECB ') = Bu durumda 20" ise m1ffiğ) = x kaç derecedir? m(m) = m1ffi1 @H = 15oo dir. Eş kiriş|erin çemberden ayırdıkları yaylar eş' olacağından lABl =lCBl +m(m) =m1ffi) = ABOD karesinin köşeleri çember üzerindedir.J 45o olacağından.*X=ry eX=105'bulunur. = x kaç derecedir? lOBl =lOAl =lABl =r olduğundan ABo eşkenar üçgendir./ ABC üçgeninin köşeleri çember üzerindedir. Çözüm ABCD karesinin mt6Bl [AC] =m(F). köşegenini çizelİm.

rt m(BD) = 2m(BCDI =2.70o .J o . ise m1ft. m(ffi) =m1ffi1 +m(ffi) Şekildeki çemberde m(BDA) =. . Çöıüm 4 L öııııx ıı z J m(m) = 2m(ffi) u'\. z-.Çemberde Açılar ve Yaylar öıx:x ıc m(AED) = 130" ise m(ffi) Bu = 26oo otur. ise m(DCB) Çözüm .20" = 40o m(DC) = 2m(DAC) = 2.160' bulunur. m(ffi) +m1ffi) =360' 200" + m(ACB) = 360o + m(ACB) = 160" o olacağından.- - . merkezIi yarım çemberde m(AeÖ) = 130o -4.30'= 60o olacağından m(re) = 360o = . + m(ffi)] = 120" bulunur.iiiiiiilzrzliiiii:: = x kaç derecedir? m(AOB) = m(ACB) + x . m1601 =20" m(ABC) = x kaç derecedir? = 100o + 180o = 280o olur. o merkezIi çemberde = m1ffi) = 100' ıse 360" [140" + 40" + 60'l m(AoB) Çözüm x kaç derecedir? mtffi) =ry * X= ry=6oo mtA?ğı = ''P' D öıxıx ez oIduğundan. =30o. A durumda = 100o m(ffi) =360"-260' olacağından. =2. mtffiBl =ryeX= ry=140o bulunur.70" = 14oo z LU LI.tmtffiı - + m1ffi. m(m) ise = 2oo" olur.

m(m) +m1ft1 +m1fu1 =(x. K. loAl lKBl r_ J_ AB AB öıx:x ıo olduğundan.\\ m(AC) =) ğ = m(AC) m(CKB) =m(CB) olacağından. C. A.\\ m(AoC) -./\\ = + m1G1 = cr + P = bulunur.!ı Birbirine teğet iki çemberin merkezlerini birleştiren doğru değme noktasından öırıx ıı I t =c geçeceğinden oKL üçgeni oluşturulduğunda m(LOK) = m(AB) = m(AB) m(OLK) = m(AC) m(OKL) = m(BC) Dolayısıyla.180' olduğunu gösteriniz. o. /. /^\ --\ +m1ft1 =x t z UJ LI.Çemberde Açılar ve Yaylar öırır ıc Çözüm m1[oBy = 70" =+ m1ffi. =40o =X*m(BC)=2x olacağından. = 70" mtAftı =2Oo+m1ft.. + m1ft) + m1ft) = 180" olduğunu gösteri- sözüm . + 9= 'l80' olur. OABK dörtgeninde ü + p + 90o + 90o = 360o = + Cİ. m(BEC) /\.. AB. B.+X+p= 180: bulunur. m(ADC) =20" ise m(BEC) derecedir? =P=m(CB) 180' /^\ /\\ m(m) /. C noktalarında birbirine teğettir. x kaç liıi:z+e lliii .J z -J -/-- =m(fi) =p olur. B noktalarında birbirine teğet ise m(m) +m(ft) +m(fi) =180o 70o +40o + 2x = 180o = X= 35o bulunur. o ve K merkezli çemberler C noktasında teğettir. L merkezli çemberler A. çemberlere A ve B noktalarında teğet ise m(m) Çözüm + m1G1 . m(AOB) =70". m(m) niz.

C noktasında teğettir' AB. =1ooo olur' tr mt6Bl =m(G)+m(G) =x z J tıJ CJ) UJ 4 ı Teğeİ' Kİriş Açı Köşesiçember üzerinde bulunan ve kenarlarından bi_ teğeti.2 ='(F) . Bu açının gördüğü yay AB yayıdır. r=9 Şekildeki çemberde CAB açısı bir teget-kiriş açıdır.z+a]iİ!iii . diğeri de kirİşiolan açıya teget_kiriş ri çemberin denir. i I I ı t açı ı İ I Teğet-kiriş açının ötçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısınaeşittir.i:ıi!f.Çemberde Açılar ve Yaylar öıııır gı o ve_x merkezti çemberler. çembere A ve B noktalarında tegettir' mtffiı Çözüm ='50o ise m16B1 = x kaç derecedir? mtftl=rP+m1ffi1 m(re) +m(G)=180o 100o+x=180o x = 80o bulunur. Aynı yayı göien teğet_kiriş açı ile çevre açlnın mtfiğı=m1ffiB1 .

.--\ m(BAC) yayl (AC) gördüğünden ..60' bulunur..'-.iiıi: .. Çözüm mrrSdDl = olduğundan lIP öıx:x ıs m(m) = 80o olur.--\ mtıi6bl= m((6ö)= olur.z+s. m166ö1 = = - 100' 140' 'Y]7-B .. + F + p + 140" = 360o = 22O" =) = = 80" m(ACD) . = x kaç derecedir? D oRlaİr 8a noktasından geçen DK ortak teğeti çizilirse m(BAD)= m(ADK)= a . noktasında teğettir.--\ ..^\ = m(ADC) = 60o + x .. çembere m(DAC) m(BAC) /"'\ A . cı + Cı.\ m(BCD) = 40o ise m(ABC) = x kaç derecedir? I j -.. teğet-kiriş açı olduğundan..r' olur. iki çember ^ m(ABC) = 140o ise m(ADC) Çözüm _-..'-\\ = 40o ise 2(a + F) 0 + P = 1'10" x kaç derecedir? J[=110'bulunur.Çemberde Açılar ve Yaylar öıııt ıı Çözüm ADC üçgeninde m(ADC) +80o+40o=180o mtAftı = 60" olur. [BA ve [BC çembere 9 =9 X = # = 50' bulunur. [CD] çap olduğundan m(G) +m1fi1 =180o=m1Gy +8oo=18b" = m1G1 A6ö. de birbirine D noktasında teğettir.\ A ve C noktalarında. /-^\ . P (aynı yayı gören teğet kiriş açılar) ABOD dörtgeninde iç açılar toplamı 360" t\ olacağından. o merkezli çembere B noktasınd! teğettir.. AB.iiıi.. ADC çevre açısı ile BAC teğet-kiriş açısi aynı AB..

ise m(ffi1 = m(ffi) oEuğunu Çözüm Çözüm B noktasından geçen ED ortak teğeti çizilirse m(ABD) = m(EBC) olur. A noktasında teğettir. m1ffiE. = m(m) =m(fu) dan Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşit olacağınm(BEC) =m(ADB) /^-. B. x ğ r z J m(ffi) = m1ffi) m1G. ise m(ffi) = m(ffi) obuğunu Şekildeki iki çember C. B. = m1ffi. c. + m(m) mıffiEı \r22 = 200' =.n(F) =* X = ry = 100o bulunur. = aP + m(ffi) = 160o otur. C doğrusal gösterinlz. B. 160' + 1 dir. bulunur. E doğrusaı A noktasında teğettir. Şekildeki iki çember A. . Bu /^- /^- durumda bulunur. B noktasında teğettir. iiiiiilz+o liiiii. *X=100" bulunur. oEuğundan Çözüm m1ffiy dir. öııııx ac öııııx ez a LU LLI z r Şekildeki iki çember A. = kaç derecedir? C doğrusal mtffiEı = 100o ise Çözüm m(BEC) x kaç derecedir? mtft) = m1ffiE. = m1ffi. A doğrusal gösteriniz. = m(ffi) + m(m) = 36oo + m1ffi) 6o' 36oo otur. m1ffi) = 80o ise m1ffiE1 = x B noktasında teğettir.Çemberde Açılar ve Yaylar öırır ıc öırıx gı Şeki|deki iki çember A.A- Bu durumda.

. m(m) = 4oo \. \^ 1 =9 J 80' bulunur. DEC ve CEA açılarının her biri bİr iç açıdır.. ıı 2 0. gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarıslna eşittir. çembere B noktasında teğettir. m166ö1 = 20o ise m1Afrğ1 . bir iç açı olduğundan \nxa rntAhı Çemberde.'. = 30o x kaç derecedir? öıx-x ro -/----\ /\ Çözüm ABD bir teğet-kiriş açı EDC bir çevre açı olduğundan mtA6Dı = m1E6ö1 = In(F) 2 + m15D1 = 14oo m1Ec-) = 'n(F) = 2 60" olur..ı. [BC] n ise m(BFD) -. olduğundan... c Şekildeki çemberde [AC] BFD bir iç açı olduğundan [BD] = {K} = n m1ffi1 mtA6Bl = 60o . Birbirine eş olan AEB ve CED iç açılarının gördüğü yaylar AB ve CD yaylarıdır. bir iç açlnln ölçüsü. BED. EBC üçgeninin bir dış açısı m(AEB) =m(ACB) +m(DBC) .Çemberde Açılar ve Yaylar Çemberde iç Açı Çemberin içindeki bir noktada kesişen iki kirişin oluşturduğu açıların her birine çemberin iç açısı denir.\ = \ olduğundan B 22 * + a LLI z ul mr{EBı m(AEB) m(m) m(m) . mtA6Dı =7Oo.oa Ş X= kaç derecedir? ' 100" bulunur.ım...(ffi) m(m) AB. m(AB) = 120" olur. Çözüm ADB ve DBC çevre açıları için Şekilde [AD] ve ki [BC] rişlerinin oluşturduğu mr66öı = olduğundan \ '(ffi) 2 AEB.''{m). .-.''{C) r)(="5.-\ [DE] = = {F}... m1E6ö. bulunur.. m1ffi1 =$ . =atrğ@j|=ry )( = m(ACB) m (AB) = öııı:r fr.\ tJ z AEB açısı.

gördüğü yaylardan büyük olanı ile küçük olanının farkınln yarıslna eşittir.. Cz J z (f) u. . Bu açının gördüğü yay- CKD blr dış açı olduğundan = m(CKD) m(m) -m(m) lar AB ve AC yaylarıdır. AKB açısı bir dış açıdır.-^\ m(o) =70".(F) 2 =+ m1ffi.. m(AKC) 1 m(re) - mtfiBl . bir dış açlnln ö|çüsü. mr66Dı = \r2 '(P) [BC] çap olduğundan. AKC bir dış açı olduğundan = . kenarları çembere teğet Veya çemberin keseni olan açıya çemberin dış öıxıx rı açısı denir. bulunur. m(m) +m1ft1 =180" 70" + CBD açısı KBC üçgeninin b|r dış açısı olduğundan. +m16G1 = 180o + m(ft) m(m) = 11oo dir.. o merkezli yarım çembere A noktasında teğettir.. Şekildeki çemberde m(CKD) Çözüm . m(m) = 40o ıse = x kaç derecedir? AKC açısı bir dış açıdır. .l LIJ [KA..-\ = 35" ise m(AKC) . = 7oo orur.=7 ŞX=20. mlffil m(m) =m1ıGB.. Bu açının gördüğü yay- lar AB ve CD yaylarıdır..n(F) 22 +m1fi81 bulunur.m(6) : m(ffi) 2 iiiiiilzae liiii..Çemberde Açılar ve Yaylar Çemberde Dış Açı Köşesi çemberin dış bölgesinde. 10'-70' ...(AAR) = o. Bu açının gördüğü yay- ( CL öıxır lı lar AB ve ACB yaylarıdır. =)X= 70 -40" = J | 15' bulunur.-'\ = x kaç derecedir? ACK bir çevre açı olduğundan CBD ve KCB çevre açıları için mtı6Bl =9 .P=. n. CKD açısı bir dış açıdır.. m(ACK) Çözüm ? Çemberde.

\ -/'\ m(DOB) =m(DB) +m(DB) =x m(COK) = m(AC -A /'\\ = m(DKB) . A ve C noktalarında teğet - + m(AC) = 180' olduğunu gösterİniz.]iiiii.x-20' -. m(ffi) m(ffi) m(CE) m(BD) = = + m(ft) = 360" ise oıur.80":2x *X=1oo z J mtftı - .m(ft) + 2oo.^\ A o r B [KA ve [KB çembere A ve m(AKB) = 20" /.^_ = B = noktalarında teğettir. L E 2 m(ftı =H geo'_m(&)_m(ft) 2 +3oo. ^ 2m(CDE) 2m(BED) /^\ AKC bir dış açı olduğundan = 2. a L! z LU m1Axö. bulunur. 68" ise m(ACB) _.zag.. m(COA) . m1fiE.4O" = = . olur. m16E1 = 40o [KA ve [KC çembere ise m(AKC) Çözüm /. öıxıx rz o merkezli çemberde. . = 360o .Çemberde Açılar ve Yaylar oııalK 4a oRx:x a6 Şekildeki çemberde.^- x kaç derecedir? Çöıüm dir. + m(AC) = 20' m(AKB) + m(AB) = 180" + 68" -^\ A + m(AB) = 180" = m16h1 - m(ffi) . -^\ ^ ._\ 80" 2x olur. 112" olur. mtffiB) =9eX= = m1ffi.v = z 2 =x-60" bulunur.m1ft. m(DKB) = 20" ise m(6G) = x kaç derecedir? Çözün lOBl =lKCl |oCl = ' loBl = lKC| =r ise r olduğundan KoC ikizkenarüçgendir. #=50" iiiİ[. =180"-m(re) m(AKC) + m(AC) = 180" bulunur. = 30o ise m1ffi) = x kaç derecedir? Çözüm ..

+m(A?R) =45o_cı 2x tir.\\ ise m(AKB) çevre açı B noktalarında teğettir.2 bir dış = eo"-2a oıur. mtffiöı = 65o .zso]!iıiiı . = 100' olur.^\ /-\ /^- 180' ise + m(A ^ = 90o ise m(AB) 7 = 90o - 2o dir. . [KA' o merkezli çembere + A noktasında teğet ise = x m(AKC) -/^\ m(AB) = 90o olduğunu gösteriniz.. o: 4 7 UJ a tJ-l __) öıxır sı öıııır ıc [KA' -. l!il.- = 36oo + m1ffi) olduğundan bulunur. + 9 = 90" bu|unur. = m(A) + m(EF) = 180o + +x-60o 2x = 180o bulunur..180' = 180o = x . --\ m(ADK) DKC üçgeninin =m(DKC) C[ + -/\-/-\ +m(ACK) açısı A6R olduğundan X= 45"-0 + X = 450 bUlUnUr. D ve E nokta- ]arında teğettir. noktalarında teğet olduğundan m(ffi) m1ffi1 = m(AKD) +m(AD) =180o m(AKB) + m(ACB) x + 100" /^\ + m1ffi. kaç derecedir? Çöıüm [KA ve [KD çembere Çözüm ACB A ve D olduğundan mtAGı =9 26oo olur.80' . .l^- o merkezli çembere --^- A -. = m(AKD) = m(DKC) ise m(ADK) x kaç derecedir? Çörüın ABc üçgeninin kenarları çembere F. m(i) * 65o + 55o = 180" mtFGr zL =9+x-9 + m1F1 = 60" 60' olur. m(AKC) + m(AB) = KBoC ..^_ noktasında teğettir.Çemberde Açı|ar ve Yaylar oıİıEı( aa öıxıx ıo [KA ve IKB çembere A ve m(ACB) = 130" --^\.fi 2a + 2p= 180" = ü./. m1ffiB1 = 55o ise m(FDE) = x kaç derecedir? Çözüın m(A) + m(B) + m(C) = m(AKD) =m(DKC) =cı olsun. m(ffiR) ='(F) + m(A?R 2\'.

karşılıklı açılar bütünlerdir. bulunur.i:iil'zsı . CT iB =+ =9+m(m) + =2p kiriş|er dörtgeni olur. + 100o + x = 180o olur. . oııa:x 5a ABOD Cözüm m(A) + m(C) = 180o kir|şler dörtgeninde verilenlere göre y kaç de- recedİr? . m1ffiD. = 30o rse x kaç derecedir? l. . m1ffiy ABEF ve BCDE dörtgenleri birer otur.Çemberde Açılar ve Yaylar Kirisler Dör?geni Köşeleri aynı çemberin üzerinde olan dörtgene kirişler dörtgeni denir.]İiiİ. Kirişler dörtgeninde. oRI{Eı( 33 Şekildeki ABCD dörtgeni bir kirişler dörtgenidir. m1ft1 +m1E6ö1 =180o +70" +X=180o Ş X= 110" bulunur. E ve B noktalarında kesişmiştir.1 ABEF kirişler dörtgeninde. 70" ise m(FDC) =x Çöıüm E ile B B birleştirildiğinde m(ft)=9+m(m)=2u. m(ffi) 2a + m1ffi1 = 360o = 360o olduğundan 2p+ + 0. . *X=80o m(0 + B c Şeki|de m15Iö1 m(FCA) = = 50o m(A = 18Oo =i x + 20" +y = 180o +80o+20o+t=1800 =tY=80o bulunur. = 110o ve J) m(EBC) = 180o - 110'= 70o olur. iki çember.^. r! ri-.. ACDF dörtgeninde m(AFD) kaç derecedir? -^- = /^. + p = 180' . öıx:x sı BcDE kirişler dörtgeninde. m( AFE )+m( ABE ) = 180" m(ABE.

çemberin uzunluğu (çevresi). Çevresi Ç.s. = 130o olacağından .9 + 360' 2ıı = 2n.Çemberde Açılar ve Yaylar Çözüm Bir İenrber Yoyının Uzunluğu bir kirişler AFED dörtgeni o|duğundan .^\ .B \ . bulunur./^\ göre ı "ıl.) o 3 I ! Bu sayı pi sayısıdır Ve ır sembolü ile gösterilir. 360" -!.ı i . -. /-'\. Ayrıca a' ]ik bir merkez açlnln gördüğü AB yayının uzunluğu ıGı biçiminde gösterilir..r'' bir sayı buluruz. ml6ğı Cöıüm = 120" ise ıffiı kaç cm dir? öıxıx ss Yarıçapı 2 cm olan bir çemberin uzunluğu (çevresi) kaç cm dir? liGl = znr. yarlçapı kaç cm dir? Yarıçapı 4 cm olan o merkezli çemberde. . \ öıxıx sz A/ . Ş ğ = 90' olur. m(ABD) + m(A) + m(ACF) = m(BEC) kuralına 30o + 50o + x = 130o mtftl = m1€D.d ' = 360" 6ç. --- --'.s$ = 2ı cm olur. lffil ıffil = 2n cm ise cı kaç derecedir? Çözüm Ç = Cozüm 2nr =r 8ıı = 2nr =9 I = 4 cm bulunur... '.*360' otur. * c = n olacağlndan Yarıçapı 3 cm olan o merkezli çemberde. Ç = 2nr bulunur. lik merkez açlnın gördüğü' AB yayının çEMBERıN UzuNtuĞU (çEvREsı) çemberin uzunıuğunu.4./-\ m(A) +m(FED) =180o 50o+m(FED) =180o m(FED) = 130o olur. . ' lffil'| 2n7.ft.14 e eşit olan r yarıçaplı bir ( \ .a+ lml'!= ' X= 50' 2nr. A t o B --\ 360" lik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 2nr rse cı'lik merkez açınln gördüğü yayın uzunluğu |6BI Irlıqı-'_ dir. öıxır sc Çevresi (uzunluğu) 8ıı cm olan bir çemberin. 120 3 i.ffi1. yarıçapı r olan bir çemberde.. o ha|de' a' uzunluğu. = znr. çap uzunluğuna bölersek yaklaşık olarak 3. öııı:r sı Çözüm r=2 ve Ç=2nr olduğundan Ç =2n'2 + Ç = 4ncm bulunur. = zn.iiii1ii^zsz}iıı:. .aoo' = 2nr.

120" I cc İg.lJ z 40" 4 İ I 9.AIışTıRilALAR . z J a LU r.2 Aşağıdakİ o lenlere göre x merkezli çemberlerin her birinde verideğerlerini bulunuz. :ilil[zsg}İiiii .

iiiiiitzs+]iiıiii .J .Çemberde Açılar ve Yaylar veriAşağıdaki o merkezli çemberlerin her birinde lenlere göre x değerlerini bulunuz' 6. . z LIJ a u./ / # 4. 5. /:1 t ) 4 3. 10. 2. 7.

. 6. 1. veri. 2A' 2.Çemberde Açılar ve Yaylar Aşağıdaki o merkezli çemberIerin her birinde lenlere göre x değerlerini bulunuz. 36 5. 7. LU a z ş z .J LU 90" r 9. 60" ğ C( 8. 4. 3. 65' ııi![zss]!!ili: .

Yarıçapı 6cm oIanbirçemberde.Çemberde Açılar ve Yaylar Aşağıdakİ soruların her blrinde verilenlere göre değerlerini bulunuz.iiiii[zss]!iiıl . 1. Çevresi 10ıı cm olan bir çemberin yarıçapı kaç cm dir? 4. 2. 10. Bir çemberin 100" lik merkez açlsınln gördüğÜ yayın uzunluğu kaç cm dir? 70 Y "^ ise çemberin yarıçapı . 7. 3. 6. 9. 120"lik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu kaç cm dir? 4n 5. Yarıçapı 3 cm olan bir çemberin uzunIuğu (çevresi) kaç cm dir? 86 I 8.

fr q 2/7 A) 5 D) B) 2/7 E)7 c)6 3/5 6. 3. 4. |Bc| = 2|Ac|' |BD| = 20 cm ise |DE| = x kaç cm dir? A)5 8)6 Cl7 D)8 E) e A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 i:iiilzszliliii: . lAEl = (x lcDl - 2) cm .1.l_ [AB] [OE] tcDI r_ toFI lOEl = lOFl = 2cm o merkezli yarım çemberde. o merkezli çemberde o merkezli çemberde 2 cm toHl t.r13 z.tABl lAHl =x+2cm lHBl lOHl = [AB] kiriş lACl lCBl = 2x cm ise = 10 cm =3cm B) lOCl =5cm ise çemberin yarlçapı kaç cm dir? D) s çemberin yarıçapı kaç cm dir? A).2r E) c') .re 4 C)z. o merkezli çemberde .tr /S. lCDl =4cm ise |oD| kaç cm dir? lCDl = (x + 1)cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? A) 1 q2n B)fz E) 3 c'ü 2 A) 3 D) 4 B'. o merkezli lABl lDCl lDBl t_ = = çemberde [oc] 2 cm 6 cm = x ise lODl kaç cm dir? [AB] ve [AC] çaplı yarlm çemberlerde D teğet değme noktasıdır.l_ [AB] lDBl =2cm.

.C 9. A = 10 cm İse [oMl/[AD] .ıiıi!ffizsg}iiiii. . c.D . [EF! ıle [EK| dİr? 20 Bl24 C'.)... OveMmerkezli çemberler T nok- 12.. |TM| =3cm ve ıADl = 15 cm İse |Bcl kaç cm dir? Çevre(ABE) kaç cm dir? A)1 .) 24 -.D E) g A) 16 B) 18 C)20 D') 22 E'.f - -- 4. |AB| = 15 cm ise Çevre(EFK) kaç cm A) Şekilde AB ve CD ortak dış teğet.A 10.t 28 D) 30 El32 AB gap!ı çemberde tcDl / [AB] ıAcı ıAD| = 6 cm İse =8cm 2 tr 11. Yandakİ şekİlde C.i.re s 2/7 9.e c')2 D). ıAcI F teğet tasında dıştan teğeüir. D. .1 ÇemberdeXçılar ve Yaylar 7.O [ABl kirişı çember!erde C noktasında küçük çembere teğettİr. Çemberlerin yarıçapları 8 cm ve 10 cm olduğuna göre |AB| kaç cm dir? A)8 B)e C)10 D) 11 E) 12 ise N ve T noktalarında teğettir. ıoTı =5cm. uJ S çemberde CDEF kare lFEl =2cm İse |AB| kaç cm dir? A z A)e B) 10 (r) uJ C) 11 D) 12 E) 13 A)4 D) Br 2115 E't cr 2. değme noktalarıdır. [AB] 9pıı yarım |AB| kaç cm dir? z .

zsg lii. |oTl = 4 cm.i:ili. tDF] l.1. 2. B. o merkezli çemberde 2 cm ise [AB] çap lACl |Co| = =3ç6 C den geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? Şekildeki gibi birblrlerine teğet olan A. |DF| = 6 cm ve |EK| = 4 çp ise [oT ve [MT sırasıyla M ve o merkezli çemberlere teğettir. o merkezli çemberde 4.).re D) 4 c) z. c merkezli çemberlerin yarıçapları 8 cm.[AC] lDE| = J . tocl loDl |AB| r O merkez [AB] tABl nIOCI ={D} lDcl =6ç7n ise = rftr =rGl lODl -lDCl =2cm lABl = 16 cm çemberin yarıçapl kaç cm dir? lDcl B)3 E) 2"r5 kaç cm dir? A). |MT| = 3 cm ise |AB| = x J x kaç cm dir? B) A) e 10 C) 11 D)12 E) 13 kaç cm dir? D')2 A)i B)i . E).tAc] [EK] J. 2 cm Ve 3 cm ise Çevre(ABC) kaç cm dir? C) A)s 8)6 C)7 D)8 E) e A) 13 B)14 15 D)16 E)17 . [DE] ortak dış teğet. 6. E l I 3. 1 v) [AB] ve [BC] çaplı yarım çemberler dıştan teğet- tir. .fr A)7 8)6 C)s D)4 E) 3 5.i.

sında birbirine dıştan teğettir.2 cl2 D) . MveNmerkezli çemberler şekildeki gibi O merkezli yarlm çembere ve birbirine teğettir. lDAl. [CB] ve sırasıyla A.. lADl = 16 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? N merkezli çemberin yarıçapl lABl = 12 cm kaç cm dir? ise A) e B)10 C) 11 D) 12 E) 13 A) 1 B)9 .D 12. ABCD dikdörtgen o|mak üzere [AD] çaplı yarım 8.D 4.!!iii: . M merkezli ABC üçgeninde. €)L} B. 10. lDAl |BC| [AB] çaplı çembere çember ile B E E 7: J B ve ve ise [DC] merkezli çeyrek çember K nokta- noktaları nda teğettir.ft-. ABGD karesi çembere E noktasında teğettir. lADl = 10 cm ve lAEl |FBl = x kaç cm dir-? = =2cm =6ç1 B) 4 cm ise |AB| kaç cm dir? B A) 10 e a E) 6 z rlJ Lr-l C) 8 D)7 A)5 8)6 C)7 D)8 E)e 12.8 c')2-.Çemberde Açılar ve Yaylar 7.fr E)z. lBDl =x+1cm lCEl = yarlçapl 1 cm ise kaç cm dir? çemberin M o L x+2cm. lAFl =xcm. Çevre(ABC)=24 cm ise merkezli çemberin yarıçapl |DC| kaç cm dir? A) 6 B)5 c)4 D)3 Elz 30 A) fr_ı Dlfr-. R E) 3 11.ü 5i:.A 1.C zoo.8 B)fr+ı 10.n 9.C i:iiİ! 2.re 11. o merkezli çember 9. M merkezli çeyrek çembere T noktasında ve [ML] ile [MK] yarıçaplarına da şekildeki gibi teğettir.

|AD| =|DB| =3gın |Dcı = 1 cm ise çemberin yarlçapı kaç cm dir? merkezli çemberde. 2. diğer çemberin yarıçapl hangi aralıkta değer alabilir? merkezli çeyrek çemberin yarlçapı 10 cm ise ABCD karesinin bir kenar uzunluğu kaç cm dir? A) (2. keze uzahlığı 9 cm ise bu çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm dir? Bir çemberde 24 cm uzunluğundaki kirişin mer- 4. r. 11) zoı . 9) C) (3. E') 4 A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 o Farklı iki noktada kesişen ikiçemberin merkezleri arasındaki uzaklık 6 cm ve çemberlerden birinin yarıçapı 4 cm ise. c) 6 E) (3.Z --] o [oC] n[AB] ={D}.i Z l_l r) o merkezli çemberin yarlçapı 13 cm ve = |oAl 5 cm ise A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? A) 6 B) . S) 10) A') 7 q 2/5 q 2/To E) /T6 :iiiİ. 10) D) (3. B) (2.iil:'l .1. c) s D) . . Çapı 20 cm olan bir çemberin merkezinin bir doğruya olan uzaklığı 6 cm ise bu doğrunun çemberİ kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç cm A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 du? E) 13 A) 12 B) 13 c) 14 D) ls E) 16 5.

|ocı = 6 cm o kaç cm dir? A) 9 10 C) 11 D't 12 E) 13 A)4 B)5 C)6 Dl7 E)8 8.8 7. ^merkezli [AB] çaplı yarım çember çeyrek çembeı ve M o merkezli yarım teğettİr. [AB] çaplı yarım çember ve ABCD dİkdörtgeninde x 12 E J ıABl ıADı = 20 cm ve cm ise kaç cm dİr? A n |EFı = 12 = @ ABOD paralelkenar Ve ABED teğetler dörtgenİ olmak üzere lABı = 11 cm. merkezli çember şekildeki gibi birbirine çember ile ABCO karesinde ıADı lABl =8cm ise M merkezlİ çemberİn yarıçapı kaç cm dİr? E) 5. qz 9. A.F 6.C nı. C.C =1ficm ise A)1 B)n q.[DC] . j 10.8 2.JJ 11.D .A 10.C :.C 3. lADl = 16 cm o |Bc| = 6 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? B) rusal. '. ü z z I.A .) . [BCl . |DE| Çevre(BEC) kaç cm dir? = I.E . 12. merkezli çemberde [AB teğet. doğise |AG| = x |AB| = 8 cm . [AB] çaplı çemberde E teğet değme noktası [AD] J.JJ x 5 cm ise 7 A)5 8)6 C) 7 D)8 E)e A) 19 B) 20 C) 21 D') 22 E) 23 12.[DC] .F l.ı Çemberde Açılar ve Yaylar 7. D)3 11. çemberin yarıçapı kaç cm dir? Drz 4.D Eı.J.iiii[:ez]i!iiı.

J Şekilde m(fip) =25o.. m1ffi. z-- m(ABC) = 40o ise z . m(BAC) kaç derecedir? = 4oo ise sında teğettir.::::31'^^^ ::::!ıl zoJ-ıli!. [BA çembere A nokta- m1ffiy . üçgeninin Yandaki çemberde iç teğet çemberi çizİ|miştir. =4x-1oo CKA yayının za- ö|çüsü m(ABC) = 50o = = 6x + 20" olduğuna m(ffiB) m(KML) 30o İse göre m(ABC) kaç derecedir? x kaç derecedir? A) 60 B) 6s C)70 D) 75 E) 80 A) 25 B) 30 C) 3s D) 40 E) 4s . m1feD1 = 35o ise A) B) 75 C) 80 AKD açısının ölçüsü kaç derecedlr? D) 85 E) e0 A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) e0 ABC 3. AB. o merkezli çemberde m(ACO) = 24" /^- 4. o merkezli çembere 1s. m16t1 lABl = = 45o lALl = ise m(AKL) A) x kaç derecedir? s2 B) 58 C) 60 D) 62 E) 64 A) 75 B) 80 C) 85 D) e0 E) e5 2.. t B noktasında teğettir.I.. -_J mtffil 70 kaç derec edir? Z a UJ L.1. Şekilde.:: 'l::lil . .

A 12.E 8. = bu çemberlerin ortak teğetid|r. = 18o m(DBC) =70" ise m(BDA) t .Çemberde Açılar ve Yaylar 7. 12.D 7. [AB ve [AC m(BAC) z-- teğettir. em1ft) .C 3.E :iii!!lzoali!ili: 2. [CD] ve [AB] [PA' çembere A noktasında m(m) = teğettir. Şekildek| çemberler E noktasında teğettir.C .8 C) 60 D) 65 11.. = 30" ise m(BDA) x kaç derecedir? m(CEA) = 120o ise mtffiBı =x kagderecedir? D) 40 . m16ıD. m15fr. o merkezli çembere A noktasında teğettir.D 10. A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 m(ABC) = 28" ise m(KAC) kaç derecedir? E) s5 /^- . Şekildeki çemberde 10.^. = = 70o ise m1ffi) x kaç derecedir? [BA.C 5D 6. 11.A E) 70 1. A) 5e B) 58 C) 56 D) 54 E) s3 8.^\ A) 75 B) 60 C) 45 4D E) 30 A) 50 B) 5s 9.J -J A) 38 B) 42 C't 44 D) 46 E) 48 a UJ tU / A) 132 B) 130 C) 128 D) 120 E) 118 9. - = 42" ise A mtftı=x kaç derecedİr? -'\- /^- = x kaç derecedir? z z . o merkez|i çemberde m(CAB) Şekildeki çemberde [AB teğet.

6.1. 4. t J 5.ii:ii ./'\ = x kaç derecedir? A) el B) 8e C)87 D) 86 E) 84 A) 30 Bl 28 C) 26 D) 24 E) 22 . Şekildeki /. [AB. [BA' çembere A noktasında teğettir.\ o merkez|i çemberde. Şekildeki çemberde m(ABO) = 24" z_ [AB ve [AC teğet . O merkezli çembere.. /^r /^. B nokteğettir. zos . |Pcl = |oBl' . lAcl m(ABD) /-\- = lcDl = = 36" ise m(ffiı x kaç Şekildeki derecedir? m(DPB) = 20" ise m(DKB) /"\ o merkezli çemberde. tasında m(BDC) Şekilde m(BPD) = 20o.^\ m(ğ-nÖ) = 80o m(fi1 = 28o ise Z UJ 01 ise A Lll mlffiÖl = x kaç mt66öl kaç derecedir? derecedir? A) A) 104 B) 106 C) 108 D) 110 e0 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 E) 112 3.. m(cED) = 100o ise -^. = = A 55o ise m16B1 x kaç mtffil =x A) derecedir? kaçderecedir? 45 B) 50 C) 55 D) 60 A' 12 E) 65 B) 16 C) 18 D) 20 E')24 2..:i*.

B) x o kaç derecedir? merkezli yarım çemberde = m1ffi1 = = 15o mtdftl A) 1s 7E B. O merkezli çemberde = 38o ise m(DAC) x / C noktasında dıştan teğet olan çemberlerde. çemberle A ve B C noktalarında AOD /. K merkezli çembe1 diğer 12.^.Çemberde Açılar ve Yaylar 7.E 6A 9C 10.. J m(ffi) B - = z LU kaç derecedir? a UJ 35 B) 40 C) 4s D) 50 r E) 5s A) 38 B) 40 C) 44 D) 48 E) s2 9. 75 C) 70 4D D) 65 E) 60 20 C) 25 D) 30 E) 3s 2A 3E 5. 3oo ise m(AoD) x kaç x kaç derecedir? derecedir? A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 A) E) 50 e2 B) e4 C) e6 D) e8 E) 100 8. o merkezIi çemberde m(ABE) = 24o m(ECD) = = T noktasında teğet. m(APT) -^- = 50o = = 26o ise m(6fr) m(PAT) .O 35o ise m(dAD) B) x kaç derecedir? A) 80 1.İii..... 11 .zso]ii:i.E 12... [PT çembere 10.. m(ADC) = 40" ise m(ABC) .. = kesişmiştir. AB ortak dış teğet doğrusu ve m1ft) = 80o se m(ADC) kaç derecedir? A) ü.^.E 11.^.8 .8 .

AB. ise m(ABC) =x ise m(OCA) - m15ft1 = 70" =x kaç derecedir? kaç derecedir? A) 4s B) 40 C) 3s D) 30 E) 25 A) 40 B) 3s C) 30 D) 2s E) 20 2. ABCD karesinin çevrel çemberi çizilmiştir. m(coD) . m1ffi1 20" ise ise m(EAB) = x x B) kaç derecedir? kaç derecedir? D) A) 80 70 C) 60 s5 E) s0 A' 22 B) 23 C)24 D) 2s E) 26 :i. O merkezli çemberde 4. 6. o talarında teğettir. O merkezli çembere A da teğettir. merkezli çembere A ve D nok- m(CDE) = 23" = m1fry m(ABD) = 3oo = . ise m(ACB) -5.4. O merkezli çemberde lABl = lBcl m1ft1 = Boo =x -'\. [BA ve IBD . -J Şekildeki çemberde m(CDA) = z kaç derecedir? 50" Z L! s) mtffiğı -4.1.^. = 50o --. 4.. = 70" =x A) 25 B) 30 C) 3s ul D) 40 E) 45 ise m(DAB) kaç derecedir? A) 60 B) s5 C) 50 D) 45 E) 40 3.267 :: . m(AED) = 70o .

o merkezli yarım çemberde .8 |Co| İse B) e q6ful = x C) kaç derecedİr? A) 25 30 C) 35 D) 40 E) 45 A) 1.\.4:ü s. C) = x kaç derecedir? ılJ a ılJ z = x kaç derecedir? A) 65 66 67 D) 70 E) 75 A) 40 B) 4s C) s0 D) ss E) 60 9.-.ı _ 1s 20 D 25 D) 30 E) 35 12.C .D e. m1fiE) = 24o = m(BEC) . O merkezli . |Acı B) 2. 12.^.A .^--. .iiiiliffizoe]!i!ii: a.4. O merkezli çemberde -'\.. çemberde m(OAB) E z J m(AOC) = 100o . 11. 16 ise m(Eft) kaç derecedir? = 40o ise m(AEB) B) x kaç derecedir? A) 1s C) 14 D) 13 E) 12 A) 100 B) 105 c) 110 D) l1s E) 120 8..Çemberde Açılar ve Yaylar 10. m(DOG) = 7Oo ADOE o merkezli yarım çemberde m(m)=m(ffi) . m(DCB) = 130o dtt? ise m(ABD) =.e _8.o = merkezıı çembere B de tegettir.^.^. = 80o .c 11. = ise m(5&1 40o ıse B) m(ffi._l 10. kaç derece- -^- [AB .o m1ffi) [Ac merkezli çembere teğettir.

[AD] çap|ı yarlm çemberde DlC A.1. [DC] B _l- [AB] o merkezli yarım çemberde. lBCl m(BAC) -. 5. Cx [AB| çaplı yarım çemberde. =x iii!i!lzog]İİiiı: . = 4 cm ve lACl = 10 |EC| = x cm ise kaç cm dir? z z ui a r. lACl lcB| =4cm. o merkezli çeyrek çemberde lADl = oABc dikdörtgen 2 cm A# E J 2.U çevrel çemberinin yarıçapı kaç cm dir? v 3.lDCl =2cm = x kaç cm dir? ise lODl = lECl . D. larıdır. E teğet değme noktax F noktasında teğettir. ABCD karesinde [DE] [AB] çaplı yarlm çembere 4. m(ffi1 = 18o kaç derecedir? ise m1ft. 6. lFEı =1cm ise ıDFı = x kaç cm dir? ıABl = 3 cm lDCl =1cm ise ıAD| = x kaç cm dir? 2.45" olmak üzere ABC üçgeninin /^.

50 .45 8. tABl / [oc] = = z ü a iLJ T ve D nokta]arı nda teğettir.iıii'.ii':' \ 2.4 6.zıo'.4 7. o merkezlİ t z J 10.99 3. 1 4. 126 . 30 5' 2.2 10. mt6ful = 81o |se m1ffi) = x kaç derecedir? ç 8. Çember 9. -^m(DAB) kaç dere- cedir? Şekildeki iki çember E ve F noktalarında kesişmlştir. Şekilde [AT ııe [BD çembere çemberde. m(OAB) 80o ise m(TAB) = 15o m(BCo) x kaç mtffiiı m(EBD) =75o derecedir? olduğuna göre = x kaç derecedir? !'+ 1.2r'3 9. Şekilde o merkezli yarım çemberle B merkezli çeyrek çember çizilmiştir.Çemberde Açılar ve Yaylar 7.

6. |AD| = 2 cm ise |DE| = x kaç cm dir? 2.ii. A merkezli çeyrek 4.l|i . o merkezli çember oAB üçgenine C noktasında teğettir. ise |Fc| = x kaç cm dir? Şekildeki çemberde. o merkezli yarım çemberde CDEF dikdörtgen lACl =1cm. lAol lACl |oDl r_ = [Bo] 4 cm ğ lCBl =1cm ise = z .lODl =26. J x kaç cm dir? ul a LU z [AB] çaplı yarım çemberde' m(CBD) = 30o |cD| = 6 cm ise lABl kaç cm dir? 3. 5.. F çemberde ABCD dikdörtgen lABl lADl = 3 cm ise lBEl = x =4cm kaç cm dir? ABCD dikdörtgeninde A ve C merkezli çeyrek çemberler F noktasında dıştan teğettİr. m( ABE) = 72" m(ffibl dir? = 1oo" ise m(BEA) =x kaçderece- :i:1.1.271 .

10.\ çemberde m(ABC) = 112" ..Şekilde. E merkezli. P 7.\ = x kaç derecedir? ise m(DCB) .^ mlAEbı = 121" = x kaç derecedir? .. o merkezli . IPA. IPC çembere dıştan teğettir....x o kaç derecedir? /.Çemberde Açılar ve Yaylar Çember 9. ./ ise m(A6ö1 = x . iki çember ve m(ABC) ---\ = 140" ise m(APC) kaçderecedir? ^ de F merkezli B de teğet 8. o merkezli yarım çemberde m(BED) ='110o ise m(BAD) ^ /. AOB \ o noktası küçük çemberin merkezi olup.

1989 - ÖsS bİr 4. Dıştaki çember üzerin_ deki bir noktadan içteki 4 t 5. Çemberlerin yarıçapları kaçar cm dir? köşelerden uzaklıkları A)e B)8 C)6 D)4 E)3 1 er cm olan 6 nokta aIınıyor. = 50o = 3oo B m1ffi81 1990 . Bu noktalardan geçen çemberin yarıçapl kaç cm dlr? ^)n D'ı Bl . Buna göre küçük çemberin çapı kaç cm dir? Birbirine içten teğet iki çemberin merkezler arası A) 40 B) 50 C) 60 Dl70 E) 80 Al2 B)3 C)4 D)s E)6 ':.OYS Bir kenarı 4 cm olan bir eşkenar üçgenin kenar|arı üzerinde A|anı 72 cm2 olan İkİ dikdörtgenin içine.1. 1989 .F El2 c) l+ 1989 . 1989 _ ÖYS z J çembere çizilen iki teğet arasındaki açı kaç derecedir? A) 30 B) 4s C) 60 D) 7s U) LU z LU E) e0 ABCD yamuk.]İilii ' .5 C)5 D)4.ÖSS Şekİldekİ o merkezli çemberlerin yarıçap|arı R ve 2R dir.5 E)4 o çemberin merkezi [AB| çap C. Bu bilgilere göre dir? r kaç cm 3. D çember üzerinde m(CAO) .:ii!ilzzg.4. |AB| = 39 cm ıBcl = 13 cm ' |cDl = 18 cm ' lDAı = 20 cm Şekildeki r yarlçaplı eş çemberler birbirine ve üçer kenara teğeüir. 1989 . dıkdört- genin üçer kenarına içten ve birbirine dıştan teğet eş çember çizilebi|İyor.OSS A)6 B)5.OSS Yukarıdaki şekilde veriIen kaç derecedİr? coD açıslnın ölçüsü uzaklığı 10 cm ve büyük çemberin çapı 22 cm dlr.

J . Buna göre bu çemberin yarıçapl kaç birimdir? S A) 1.6 E) 1. m(B) = lTBl = 2 birim ATB 3t2-a 69'. [AC] ye E de teğettir. q+ Şekilde o merkezli çember [AB] ye T de.5 D) 2 E) 1.E qn q+ |BT| = 6 cm ise lpgl oeöeri nedir? ffi D). 1991 - OYS r CC Kenar uzunlukları a ve b olan ABCD dikdörtgeninde bir Yandaki şekilde A merkezlİ ve 2 birim yarıçaplı çembere.5 D) 1. 1992 .5 3 Cl2.OSS 9. 1990 . 1991 . ffi y" de teğettir. .8 1990 - ÖYs CATAB DBTAB lABl = 7 birim lAEl = 2 birim 11.Çemberde Açılar ve Yaylar 7.liiiiiilzza]lİİi:i.u çapı kaç birimdir? r a |AD| = |AE| olduğuna göre b oranl kaçtır? A) A) 3.0 B) 1. 1991 - ÖsS m(DAO) m(CBO) = 55o = 80o ABOD bir kirişler dörtgeni m(BCD) = 130o --\ mt6Dl lOBl = 5 bi1m lCDl = x birim AOSB = 1oo Yukarıdaki veri|ere göre m(BAC) kaç derecedir? /^- =x Şekİlde o merkezli ve tAB] çaplı yarıçember üzerinde C ve D noktaları alınmıştır. Buna göre |CD| = C) 30 D) x kaç birimdir? A) 20 B) 25 3s E) 40 A)3 qsn B)4 E) C)5 5.2 C) 1. AB doğrusuVe BD doğrusuna teğet olan çemberin B) a tU l.OYS [AB] çapıı yarlm çember lATl = 3 birim çizilen teğet doğrusu AB yi P de kesiyor.5 l B) + c) I D') n E)fi 12. ^l . na z .F . Bz yarı- çember [BC] ye B de.OSS Yandaki şekilde [AB] çaplı çemberin bir T noktasından 10.

''l. .OSS Şekildeki çemberde 16. rıçaplı çember yayı çizilmiştir. |AD| na göre lAT| olduğu_ tJ'. açısı kaç derecedir? A) 32 B) 35 C) 36 D) 40 E) 45 A)+ Buna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? B) İ c) 8 14.2 C) 4 D) 2. 1992 .OSS Kenar uzunIukları 4 birim ve 3 birim olan bir dikdörtgende şekildeki gibi A merkezli. 1993 .OYS Oe BC = = kesişen [AB] ve tcD] kirişlerinin oluşturduğu dört yayrn derece türünden ölçüleri verildiğine göre o c Şekilde. ABD doğrusunu C de kesiyor. o merkezli çember üç kenara teğet. 1992 . Şekilde A noktasından çizilen teğet doğru o merkezliçem= z :liJ Buna göre dörtgenin Z ABC açısının kaç derecedir? ölçüsü bere T noktaslnda değiyor. 1993 . L! $ oran. 1992 .8 E) 3 .OSS 18. işaretli Aa n dört açının ölçüleri verilmiştir.Çemberde Açılar ve Yaylar 13.OSS ABCD bir dikdörtgen T 17.275'ı1i'. mtoCil = 12Oo olduğuna göre m1ffğ) = cı kaç C nin bu yay üzerinde kendisine en yakın nokta i|e arasındaki uzaklık kaç birimdir? olan derecedir? A)5 B)10 C)15 D)20 E)25 A) 4. 1 birim ya- Şekildeki [AB] çaplı yarı çemberin T noktasındaki teğeti.OSS Şekildeki kirişler o B a lABl lADl =2 = b b dörtgeninde. o merkezli çember lABl lACl 4 birim 3 birim ABC dik üçgeninin yan kenarlarına E ve F de teğettir. 1992 . kaçtır? A) e0 B) 80 C)75 D) 70 E) 60 A)8 B)8 c)2 qn q[3 15.3 B) 4.

n 3.. . Buna göre m1ffrğ) = 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 cı kaç derecedir? 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 21. merkezi A. A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 zzo ]!iİ. yarıçapı 3 birim olan küçük çember..ii!i.Çemberde Açılar ve Yaylar 19.OYS O merkezli [AB] o çaplı yarım çember Ge ffi De ffi .l.. şekildeki gibi.ÖSs ğ BDC ı( lcBl = lcDl = a m(BCD) = 100o m(ABC) merkezli Şekilde çemberin [AB] çapı z . m1ÖnB) = 2o" A)l B)2 c)3 i. = = g Yukarıdaki verilere göre m(66B) cedir? cı kaç dereE) 50 D)8 E) . 24.\ [OB = 30o = 60" =abirim o lABl = 12 birim Yukarıdaki verilere göre çemberın yarıçapı kaç birimdir? Şekilde A dan geçen ve merkezı [oA] üzerinde Çemberin yar]çaplnın |oAl çembeı oB ye C de teğettir. de içten teğet. = a D) türünden değeri A) 6 D 4/5 q6n E) q 2. küçük çembere D de dıştan teğet olan üçüncü çemberin r yarıçapl kaç birimdir? Büyük çembere C Ioc] J. [BC] ye D de. IAB] z.-\ = .. 1994 . büyük çemberin [oA] ya dik bir yarıçapıdır.OYS - ABc bir üçgen m(BAC) = 50o m(FDE) /.[AD] .OYS Merkezi B. m(oCB.J Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi. 1993 . [AC].r2 aşağıdakilerden hangisidir? o)ft B)ft qft 3 ee 20. a ul -'--X Buna göre m(FDE) = a kaç derecedir? A) . 1994 . 1993 .^ 23..OSS 22. UJ ye F de.\ m(AOB) --.. [AC] ye E de teğettir.OYS o LA. yarıçapl 5 birim olan büyük çembere. 1993 . A noktasında çembere teğet merkezli çember Ce lOAl olan m(LAB) -. o s A ve [CD] A) ile birbirine eşit [BC] kirişleri çizilmiştir. O noktasında teğettir. 1993 .

z a LU LU lOCl =r=10cm lOHl = x cm Yandaki şeki|de.-\- kezli. çember [oC] ye D de. . d doğrusu çemberi o merkezli AveBde x kaç cm A) es B) 100 c) 105 D) 106 kesmektedir.-/\ = x kaç derecedir? 2.OYS Şekilde merkezi o.[oA] olduğuna göre |DM| dir? A1 = Şekildeki [TE ışını o merkezli çembere A noktasında teğettir. yarıçapı 2 birim olan dörtte bir çember içine çizilen M mer- 28. 1995 . E) 108 2lHB| = |cH| olduğuna göre |oH| = dir? A)4 27. [OA] ya E de ve [oc] J. m15IB1 = 30o . karaların alanları toplamlna cr _J L 29. A. C T. 1996 . 1995 . = x" r kaç birim- |^c| ll [oB] olduğuna göre m(ATC) -.OYS [AD].OSS Yeryüzündeki denizlerin alanları toplamının. 1994 .OSS B. C.iı. B noktasından 5 birim uzaklıkta bulunan noktalarln geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) ıki nokta C) Bir doğru parçasl E) Bir çember B) ıki çember yayı D) Bir doğru A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 ./g br Yukarıdaki verilere göre lDCl kaç birimdir? 2<|AB| <8 olmaküzere. r yarıçaplı m1{ft.izzz ]İiii. Buna göre yeryüzünün toplam alanında denizler- le karaların pay|nı gösteren bir dairesel grafikte karaların alanı kaç derecelik merkez açı ile gösterilir.OYS O e [CH] oranr g '7 lcHl i_ d olarak veriliyor.tr-2 Br2n-2 D q2n-1 A) s0 B) 60 c) 65 D) 70 E) 75 /5_ı E) /2_ı 26.. lCBl = 14.Çemberde Açılar ve Yaylar 25.. o merkezli çemberin çapı. C doğrusal [CB. 1996 . A noktasından 3birim. D.OSS B)s C)6 D)7 E)8 30. 1996 . B çember üzerinde doğrusal m(AOB) = 130o -. B noktasında çembere teğet.

Şekildeki [AC ışını.o = 90o Yukarıdaki verilere göre m(DEc) = x derece türünden aşağıdakilerden hangisine eşittir? m1ffi.OYS o. çember üzerinde = a * = + oEuğuna göre.OYS Merkezleri arasındakiuzaklık 15birim olan. O merkezli.Ğ- 8rl3 cm 1 A olduğuna göre çemberin yarlçapl kaç cm dir? yannoktasından yuvarlanmaya başlayan çaplı bir çember 5 tam dönme yaparak şekildeki gibi l A' noktasında durmuştur. 36. [AB] çaplı çember CT z J D. C çember üzerinde m(cAD) m(ACB) . r için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a LL' z Lj-i s 6n1 |ABl = 2a cm olduğuna A)1<r<3 B)3<r<5 C)3<r<6 D)6<r<7 E)7<r<8 gore m(ffiB) kaç derecedir? A) 120 B) 110 C) 100 D) e0 E) 80 33. A) 12 qs.i!i . C m(DCB) lADl = -/\. 1997 . 1997 .Çemberde Açılar ve Yaylar 31. çemberin merkezi çember.\ . D.. r Ve R yarıçaplı eş düzlemli iki çember farklı iki noktada kesişmektedir.OYS ABCD bir teğetler dörtgeni. 1998 .OSS 32.OSS o.^- = 32" = 6ı m(m) m(BOC) --\ = Zo. 1997 . çemberin merkezi m(DAB) = 120o Yandaki şekilde lOAl = /. 1997 . 1998 . derecedir? o merkezliçembere C nok- =ı1 tasında teğet olduğuna göre m(ffiğ) = cı kaç A) cı B) 2cı D) cı+90 C) a+45 A) 11s B) 116 C)117 D)118 E)119 E)2a+45 35.OSS O merkezli [AB] çaplı yarlm 34.E B) 13 q7/5 c) 14 |AA'l = 240 kaç cm dir? ı olduğuna göre çemberin yarıçapı A) 30 B) 26 C)24 D) 20 E) 18 iiii!:zzs.

Bc doğrusunu şekildeki gibi A noktasında kesmektedir. 1999 .^i 40. 1999 .\\ = x z .\ = 20 cm |BD| = 9 ç1 lCDl = x -/\Şekildeki [AC] çaplı = 40o 4 a- çemberin.Öss lACl 38. Şekildeki ABC üçgeninin çevreı çemberınin merkezi Bu akrebin ucu 1 saatte kaç cm yol alır? O dur. teğetine m(ABO) = 20o m(LTB) /.r2 El 6n c) 3f.OSS |DC| = 9 ç1 |BC| = 3 ç1n Kenarları 9 cm ve 8 cm ABoc o merkezlı [Bc] çaplı yarım çemberin PD keseni.2 41. 1998 . |AD| = olan ABCD dikdörtgeninin A köşesinden geçen o mer- |Bo| ve m1FIö1 =a = 18o olduğuna göre kezli çember bu dikdörtgenin tBC] Ve tDc] kenarlarına şekildeki gibi teğettir.Çemberde Açılar ve Yaylar 37.OSS 42. 1999 . B çember üzerinde m(KTA) -/.J tasını C A daki ait B nokye birleş- A tiren doğru.ÖSs Bir saat kulesindeki saatin akrebinin uzunluğu 72 cm dir.OYS m(ABC) = 45o IOR.:ıiiiilzzg ]iiiıii . A) 12n B) 10ır C) 8ı D) 6ır E) 4n o noktaslnın ye uzaklığı kaç cm dir? [AC] Buna göre A) /6 q5n B) . 1999 . 1998 . kaç cm dir? Yukarıdaki çembere m(LTB) T =x şekilde KL doğrusu o merkezli LIJ (ü) z uJ Buna göre |CD| = x noktasında teğet olduğuna göre kaç derecedir? A) 18 B) 16 C) 1s D) 14 E)12 .OYS A. Buna göre çemberin yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir? m(A6F) A) kaç derecedir? 51 B) 54 C) 57 D) 60 A) E) 63 2/5 D) 5 q 2n E)2 c)6 . = 6 cm .. çemberi D de kesmektedir. A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 39..

1999 . şekildeki gibi bir iple sıkıca çevrelenmiştir. c ve D bir düzlemin dört noktası olmak üzere.E_ı B). o Şekildeki M ve = cp AB doğrusu çembere göre A') B merkezli çemberler noktasında dıştan teğet a ul z B noktasında teğet. içteki çembere D Ac doğrusu da noktasında teğet olduğuna Buna göre m(oAB) --\ ve [AoJ ll IcD| dir. kenarları da içteki çembere teğettir. 2000 - oss Şekilde. ABC ikiz- kenar üçgeninin A A.' çember.OSS [CD çap a. Yukarıdaki verilere göre m(ffiD) cedir? x kaç dere- noktasının çembere uzaklığı (en kısa) kaç cm dir? Buna göre A A) B) z-. 2001 - oss c.fs A) 40 s0 c) 60 D)70 E) 80 D.-\ 30" Şekildeki [AB ışını o merkezli çembere B ç. = o kaç derecedir? D) A) 33 B) 30 C) 28 26 Er21 . 2000 - oss 1999 . o merkezli ve [BC] çaplı çem- Şekilde [Bo] çaplı m(BMD) = 124" m1fiBy ) I D LU bere B noktasında her iki içten teğettir. m(feDl =m1ffi1 =m16ö. o merkezli. B.zeo]İ:ıı.iii. yarıçapları 3 cm ve 5 cm olan iki çember verilmiştir.Öss A. 12oo =x C = noktasında. .Çemberde Açılar ve Yaylar 43. ?. D = mlöiBy = noktaları |AB| = 1 çember üzerİnde m(BAC) m(ACD) . |AB| = lACI olduğuna göre lBcl kaç cm dir? --- makara.OSS 46. ABCD dörtgenininçevresi 47ncm olduğuna göre ipin uzunluğu kaç cm dir? A) 6/3 D) 10 Br En c) e E) 12 A) 50ır B) 51ır C) 53ır D) 56ır E) 60ıı 47. B. merkezleribu noktalar olan 3 cm yarıçaplı dört -lü köşesi dıştaki çemberin üzerinde.Ğ- 48. ffi or"nı kaçtır? B) + ql D)e Et? 45. 2ooo . [AC lşını da noktasında teğettir. q+ q1_+ ii.

trz+z 50.OSS [AC]. Çember üzerinde bere T noktasında + teğettir. O merkezli çemberin çapı [TB teğet' [TA teğet m(BDA) .. o merkezli ve 1 cm yarıçaplı çeyrek A ve B merkezıı Şekildeki E noktası |AB| yarıçaplı çember yayl.OSS Şekildeki çember ABCD karesinin kenarlarına teğettir.arının kesim noktasıdır...\\ = 40o m15il. 2002 . 2001 ..zgı ]liii. a rnldfBy = göre cı kaç cedir? ŞekiIdeki verilere dere- m(ODB) T /^\ 2so = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? D) 32 A) 45 B) 36 C) 34 E) 30 A) 25 B) 22 Cr 20 D) 18 E) 1s İıİll.OSS 51.Çemberde Açılar ve Yaylar 49.OSS ABCD bir kare m(ECB) /^\ =x Şekildeki M merkezli çember. Buna göre çembere T noktasında.OSS 52. ABC eşkenar üçgeninin 24 cm olduğuna göre uzunluğu kaç cm dir? B çevresinin uzunluğu o Lil LL] alınan bir P noktasının [AB] ve [AD] kenarlarına uzaklıkları sırasıyla 2 cm ve 1 cm olduğuna göre çemberin yarlçapınln alabileceğl değerler toplamı kaç cm dir? C AKL üçgeninin çevresinin A)4 B)6 C)8 D)10 Er12 A)7 8)6 C)5 D)4 E)3 54. Ox ve Oy eksenlerine de sırasıyla A ve B x kaç derecedir? noktaları nda teğettir.. A) 55 B) 60 C) 65 Buna göre M merkezliçemberin yarIçapl kaç cm D) 70 E) 75 dn? A'ı n Dl2 B).E'+1 E)4 Q. 2002 . 2001 - Şekildeki o merkezli çember ABC eşkenar beri üçgeninin iç teğet çemve [KL] bu çem- oss 4 J 53. 2003 . 2003 .\ = 3cı = m(DBA) /. .

r3 1) 56. Şekildeki karenin toB] yarıçaplı tAC] köşegeni o merkezli 120 yarlm çem- Dikey kesİti çember biçiminde olan bir iş makine- bere E noktasında teğet ise si lastiği. Buna göre lastiğin dikey kesitinin yarıçapı kaç cm dİr? ]€l loal o.Öss lACl = 58.tr B) 4r E) r(2 C) 6r + 1) A) 4.J z z LU a LTJ A. Bu çeyrek çembere. yarı- çap uzunlukları da 1 cm ve 2 cm olan iki çember verilmiş- kezli çember. B. o noktası [AB] doğru parças| uzerindedir.Çemberde Açılar ve Yaylar 55. c o CT m(BDC) merkezli çemberin üzerinde mtA6'öı m1ffiö1 . yarlçapl lABl olan A merkezli tir. 2006 57. boyu 120 cm.8 B). B. Buna göre luğu kaç cm dir? ABC B Ve c noktalarında üçgeninin çevre uzun- A) 2r D r. Buna göre R nin r türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? teğetler büyük çemberi kesiyor. derinliğİ 40 cm. çapı [AC] olan yarlm çembere ve T noktasında [AB] doğru parçasına teğettir. +. 2005 .rnı kaçtır? Alfr+ı D). 2006 - oss = 30o = 45o =x A. 2004 .:.5 E) 65 .Öss oss ABCD bir kare. D doğrusal m(CBD) = Yukarıdaki verilere göre 70" x A) kaç derecedir? m1ft1 A) =x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? D) I e5 B) 100 C) 105 D) 110 E) 11s 10 B) 15 C) 20 25 E) 30 60. 2oo5 .fz+z Erg- n C)f.. 2oo5 - oss noktaları I 59. d|key kesiti dikdörtgen biçiminde olacak şekilde oyulmuş bir altlığa şekildeki gibi tam oturtularak sergilenmektedir.3+ı A) 75 B) 72.OSS Aşağıdaki şekilde merkezleri 2R cm çapı loTl olan o lOTl = r cm Yandaki şekilde yarımer- o noktasında bulunan. Büyük çember üzerinde alınan herhangi bir A noktasından içteki çembere iki farklı teğet çiziliyor.5 C) 70 D) 67.fr iliiİ|lzez]i!i.8 D 2kf3 + ıl B) 6/3 E) 3(/3 + Cr 8.

M merkezlİ çemberin yarıçapı da 1 cm ol- o. m(AOB) = 12 cm 9 qn o lABl =x Şekildeki kezli çeyrek çembere A noktasında. 2007 - oss PR doğrusu O merkezli çembere T noktasında teğet 01. o O9AxB mer- Şekildeki E.Çemberde Açılar ve Yaylar 61.fg ğ3+zrt 1+ı/3 C)2+2lE E|3+3'E ^):n D) qZn q 3. merkezli çemberlerin yarıçapları o. 2006 - oss 63. 20a6 - oss 64. ve r cm. lPAl lAOl = = r kaçtır? B) lTRl = x Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir? ^l . 02. Buna göre 01 x merkezli yarım çember. D ve B noktaıarı o kaç derecedir? rek çemberin üzerindedir. ve M merkezli çemberler birbirlerine PR . duğuna göre şekildeki gİbi teğettir. [BC] doğru parçasına da T noktasında teğettlr. Buna dir? göre X kaç cm E)6 merkezli çey- A) ls B) 20 C) 30 D) 4s E) 60 A)10 B)e C)8 D)7 z . o. 2007 - oss BC J_ J_ OC oA oc = x oADc lOCl lOAf = bir dikdörtgen -'\.I- RB 4 cm 2 cm o.fr c) 92fr */3 ]:iii[zeg ]İiiıiı .J z LIJ LU / 62.

2007 - oss AB doğrusu o merkezli çembere B noktasında teğet |oP| = 5 ç. 'v z tU 68' 2008 - oss 66.4. küçük çemberi ise B de kesmektedir. oluşan AT ve BT yaylarının uzunlukları sırasıyla a cm ve b cm olduğuna göre. Şekilde. büyük çemberi A da. o dan geçen bir doğru. 2008 . '''.oss A. t?. tAC] kirişi üzerinde alınan bir K noktası için DK doğrusu.iiiillzaaJiıii:: . a ile b arasındaki A .=+ + E) c) "=+ "=+ . 67.Çemberde Açılar ve Yaylar 65. a kaç derecedir? A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 135 Yukarıdaki verilere göre A) x kaç derecedir? B) 130 125 C) 120 D) 115 E) 105 e z . lABl = 12 cm bağıntı aşağıdakllerden hangisidir? Şekildeki P noktası çember üzerinde değişmektedir.BveCnoktaları o merkezli çember üzerinde m(EDC) = 15o m(DMB) = 110o m(DKC) =x mt6Eöı =m16ö1 =a Yukarıdaki verilere göre. Buna göre |AP| uzunluğunun en büyük değeri kaç cm dir? A') A) a=b D) B)a= 22 B) 20 C) 19 D) 18 E' 17 . çemberi E noktasında kesiyor. 2007 - oss M merkezli bir çemberin [AB] çaplnln ayırdığı farklı yaylar üzerinde C ve D noktaları alınıyor. o ve M merkezli çemberler T noktasında teğet ve M merkezli çember o dan geçmektedir.

B 59. C 38. E 27. B 25. B.C 5. E 28. E 2. A 18. A D D 71. x kaç derecedir? A) 25 B) 30 C) 3s D) 40 E) 4s 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 70.Af. E 12. C 62. C 45. B 43. B 26.8 9. D 23. A 29.=x o noktası çemberin merkezi. A 15. E 35. çembere T noktasında teğet A. E 50. A 19. A 49. D 13. o. z __J H noktası AC ve BD nin kesim noktası |BH| =|HD| m(BAH) Yukarldaki verilere göre. 36. dir? -/-- =2ç6 a L! z LU = 30" I lAcl uzunluğu kaç cm A)ş B)+ '2 3 C)5 D) 6 Er7 1.Öss AT.OSS 71. 42. B 54. B 39. E 40.E 10.A 6. E 61. x kaç derecedir? A) /^\ z^- = 70" Yukarıdakİ verilere göre. A 41. E 8. C A 58. B 48.D 4.C 3.A 7. B 52. 2009 . C 22. E C 30. 2oo9 . A 56. A 31. E 70. B 24. D 20. C doğrusa| m(ABT) =100". C 51. A 69. C 60. B 53. A 66. B 46. C . B 33_ A 34. 2009 . C 32. E 55. D C 44. E 47. D 65.oss AD doğru parçası O merkezli çemberin çapı B ve C çember üzerinde I C. 67. 64. C 37. C 14.Çemberde Açılar ve Yaylar 69. AT've BC /^- o O merkezli çembere teğet m(BOC) m1ft. B 21. E 57. 68. D 63.C 16.A 17. m(CAT) =x Yukarıdaki verilere göre. B 11.

3cm ise lOHl dir. = l-+cm dir.-. + = 7o' . ABo de ıoBı m(OAB) = = R. = a UJ -7 z uJ m1ft.r I 4r A(ABCD) =72+4r. m(CAB) = = m1fi81 60o dir.el - x)2 = 132 80o+m(COD)+30o=180o ise m(60) iiii!!|lzge}İiii:./-.^. O halde.Q1 -x)2 -x2 + = 12 C-LB+ (2112=132-x2 |oAı = |oc| = r=ı ..2r=72 +f=9 Eşkenar üçgende A dir.1. f -.6...Ğ. CLB de 2r Doğru Seçenek D . I ri ir . . = 4 cm ıse =lI=3Cm Doğru Seçenek E ıAH| =h=2f. Doğru Seçenek C /" cr z J . I 'i I 4. 2. lI m(ft) dtr.Aı 39 18 LX B . |Ao| = 2R ise 30o dir.j. = O merkez ooHD # + 12 " de f = (+)' +.. = 80o 202 . 3oo ise Doğru Seçenek C 3. K39 A z1-x K D-KA -+ (2r)2 =202 . 5.

. lKTl = *.4. -ıl2 * f = ( + 2|2* I=3 =a5r=6+r=1. + |osı =|oTı =r+|Ko| oKT dık üçgeninde A . B lAKl = 8.60o - [! a ıJ z 90' üçgenidir. AHo de Pİsagor teoreminden (7 -++P=+-5r+f cm dir..2br Doğru Seçenek B Doğru Seçenek B iiiiıKzgzI|iiiii . Doğru Seçenek E 7. 9. =Z-. + m1ft) = 1oo ABOD kİrişler dörtgeni olduğundan..Çemberde Açılar ve Yaylar 6. iHl = #=#--+ burunur Doğru Seçenek E A 1 *i. r+10=11+r=1 +2r =2cm m(6'ö) =20o dir. G J z loTI J TP oTB eşkenar üçgen oTP üçgeni 30" . Doğru Seçenek A m(fiBı+m1ffiB1 =180o 10o + x + 130o = 180o :9 X = 40' dİr. ı-3---+2-l 8. 7--t H rB 7 ııfir + !oT|2 = ıKoı2 * (*r P =(8_'r dir.

i m(m) . lBFl lorl . z Li. ıAoD ve BoC [Do] J- 5 üçgenleri ikizkenar üçgenlerdir. m(AT) = 180o m(ACT) 60o = - 2cı a u-. =rr= ffO.J m(TB) = 2ü. 3x + x + 2x +4x = 360o =+ X = 36o BFo_BAC+ffi=ldAI 4-r t 4 -3 . 16.mfB) 2 dir.Çemberde Açılar ve Yaylar 11. Doğru Seçenek E Doğru Seçenek A 12.=ILp =o=ğ Şcı=x+Oı=36o dir.^. b2 + a2 = (2b'f + b2 a2=3b2+o= frı= fr=ı/3 lABl =a+b *l="=$=" =fr =* on.^. Doğru Seçenek C riiiiilzeellifii. -. T b q 2 o a L q 2 AbKqB ıADı =ıAEı =b : --' ıBc| =|cEl =o lBCl + a2 =b+lBLl =lLCl =lBKl =* ADc dak üçgeninde lADl =lATl +lATl =lAKl =6 = 4b2 olur. an. . 14.ı _-J 7_ [Col |Doı =ıocl =5cm+|DCı =x=5ıf2cm bulunduğundan. Doğru Seçenek D 180'-2a-2q + o( = 15' Doğru Seçenek C 13. olarak elde edilİr. Çemberin çevresi 360' olduğundan. 15. Doğru Seçenek A .

120" üçgeni) olduğundan. +32 ıAc|2 dir.ur bulunur. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek D 20. A. E. Doğru Seçeııek B 18.f3 = = 5. + 180" ıAo| =|Boı =r+|ABl =rfr + 12 = r. .^.Çemberde Açılar ve Yaylar 17. AoB (30'- 30" .6. (r z J z ıJJ U) LJ-. 19. IAC! = 5 cm lAE]2+tABtz=ıBEr (5-02 +22=(3*r)2 Doğru Seçenek C |cE| =|ACı -|AEı =5-1=4cm 25-10r*f*4=9+6r+f ise r=f. ı-Fc + lABl2 42 + lBC]2 = |Act2 EAB dik üçgeninde. mtffiı m(ABC) + m1ffi1 5c = 180" + 5a + 5cı +0=18o dir. Ş + 2Cı = 180" ğ = 65'dİr. = m(FE) = 2cı m(FAE) + m(FE) = 180" + 50o . c doğrusal ise ]CE| = en kısa oıur.18'= 90o * l = +.E ır aır. Doğru Seçenek E iillKzaglliiii: .

Çemberde Açılar ve Yaylar 22.ft. Doğru Seçenek E 24. ooMc de (30'_ 60o . Doğru Seçenek B g z m1ffi1 + m(fu) =20" |Dcı =|cBl +m(m)=m1G) =80o = 2ooo 26. 3o = 3. dir.90'üçgeni) "s loMl ıoF| |Mcı =r+|oM| =2r ıoAı =a+3r=a Şİ=fr oıur.+2a"=70" =A.60" _ 90" üçgeni) m(AOC) =2s.. karalar. =o =+c=35" dir.36o = 108" dir. Doğru Seçenek A liiiİIKzgoIiliii .loC. a ıtJ = ş z tıJ __ m(ffi) 4n_ u-2-q-2 Denizler 20.+gO. =+c=50" 7u + 3s. 27. 25.r3+]Bol =14. AOB |ocı =]oBt +m1ffi. =r. c?o ıBc| Doğru Seçenek B oe (3o" . 14+ ıDc| = =29 = |oD| = ıoB| = 28-14 14cm dİr.= 360o Doğru Seçenek B e c = 36' O halde. lMFl =r =2+rrfz+f=2 +4n+11=2 =i Doğru Seçenek D '= =2 1/2+1 dir. Karalar 7 3 a Karalar = 3cı dir. =er=2n-2cm 23.

A m1fr. J3T 2 =75o dir' 32. '=#=iX=cı+45'd|r' Doğru Seçenek C .rB cm dir.oğru Seçenek C 33.2 * (s * ' ğ)'= 102 =) t 6 cm dir.' Doğru Seçenek B =ş3r<15<5r lCHl = 10+x. * =*=R=4r <lOMl Çemberler iki noktada kesişiyorsa. = 18oo m(F) = 5oo. lR-rl <R+r+l4r-rl <15<4r+r +r<5 ve 3<r +3<r<5 bulunur.l \ /.i-l lOMl =15br.Çemberde Açılar ve Yaylar 28. / Cf Z z i-u i-. =m16İ. m(m) x bir dış açı olup. m( TAC )=40o x bir iç açı olup._ - m(ffi) -m(ft) _ 2go.-80. 31. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek A l:. o/ /: o . E lOAll. Doğru Seçenek E 29.: . c 30. 3 br yamerkezli 5 br yarıçaplı gibi iki nokta belirtir. 2lHBl = lCHl +2lHBl = 10+x +|HB| =s+ğ = o?s oe loHl2 + lHBl2 = loBl2 .[-A ise m(re) = 8oo .=60o lAOl = \rE cm + tAHl = 4rB + lOHl = cm = 12 4rf!. . B ve B çember şekildeki C ve D rıçap|ı çember 2 < |AB| < 8 olmak üzere.iıi:zgı ]i!i. merkezll..

Doğru Seçenek C .^.zgz PoC de cı+ Cı + 54o = 180o + 0 .i.ii. 0 o noktasının loHl = = 90" + 29" =119" dir..Çevre(Çember) /\. + go" + 2x = 140" =lX=30" Dogru Seçenek A Dogru Seçenek B 39 36. lADl =lBOl m(PDO) |AA'| = 5. 37. 240n=5. Doğru Seçenek E E=h=Bfrcm Dogru Seçenek C 35. = 14oo = 2x. =#=29" mtffiBı = AoC ikizkenar dik üçgendir. m1G.63' dir. 4 38. u=T.2nrrr=24cm iiiii. ) z z LrJ -tJ t ADo eşkenar üçgendir. dir.Çemberde Açılar ve Yaylar 34. Dogru Seçenek E . dir. = 36o. m(ffi) = 80o. m(DOP) =r+lDOl =lPOl =lOCl =r . tOCl r[AC+m(AOC) =58" ise mt6ğl =m1ffi._ 51)'t180'=120" m(ffi) dİr. mt6ğ) dir. 140" m1ffi. = 18o + 36o = 54' dir. [AC] ye uzaklığı. = 36o mtftl -^.

Çemberde Açılar ve Yay|ar 43.zn.J ıcB':1:" . ABCD dörtgenİnde. IJ. = 12ıc Doğru Seçenek A o halde. A U) z [J ABc ıAcı2 [cAl J- [ADl J.3 = 53ıı cm dir.-=30. x + y + z + t = 360o olduğundan. Çevre(ABCD) + Znr = 47n + 2n.ız cm o!ur. Yanİ. 3f8. Doğru Seçenek C gg}şii: =er=5Cm Doğru Seçenek D i!ıı! . ipin makaralar üzerindeki uzunlukları toplamı bir makaranın çeVresİne eşittİr.ent = s. ipin uzunluğu ABCD dört- geninin çevresi ile makaralardan birinin çevresinin toplamına eşiüİr.? Doğru Seçenek B 42. ıAoı2 = ıAHı2 + m16E1 = _ r)2 2a. m(m)=g. + m1ffiB1 = 2a (yöndeş açı) 2a+124"=180'ş20. = |cD| AB. $ğ=28'dir.: . o oAH dık üçgeninde Pİsagor teoreminden. Doğru Seçenek C I z (r .=56o pHt2 + P =(9 - r)2 + (8 dir.[BC] üçgeninde Örııo bağıntısına göre. 41.

Çemberde Açılar ve Yaylar 45.6 =2 cm olur. oe (3o" . 4 CT z -J B x LIJ ADC üçgeninde Pisagor teoreminden.60" _ 9oo üçgeni) = +m1ffi.. lAcı2 = lADl2 + [DC[2 a !U lAB| =ıAE| =|BEı =ıBc| BCE |kizkenar üçgendir. x + x + 30" = 180" Ş| Doğru Seçenek E =75" dir.İiii] . m(fcD) =Xem1ffi. =x Doğru Seçenek B |AB| = 1 cm ise lBo| fr cm. cm Doğru Seçenek A 49. Çevre(ABC) m(BAM) = m(MAC) olduğundan. ıAo| = + x + 30o * X = 180' lAKl = lAOl - lKOl + lAKl 2. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek C . =r ise + (x + 4|2 = 82 * x2 * o halde. Doğru Seçenek E 50. -v 47. =4-y+y+x+4-x = 8 cm olur.a. dir. =zx ı6 + x = 50o dir. ABC de x ..iiiİ: zgq. 46. =+x=6Cm lBCl = 2x = 12 cm dir. 48. -L-ı=-J- = 24 cm ise ıcEı = ıAD| = |DBı = |BF| = |Fcı = ıEAı =4cm lıcl lıel lBMl |ııııc| Çevre(AKL) =lAKl +|KL| +|ALI - lnel |ıc| =#= j tu.

:ıı![zgsIliiiii .c o ha|de. OHP de A (r-1)2*(r-2)2=f ?-zr+1+f-+r+4=f f-Ar+5=0 m(ABC) = 110o oıup . + 6cı = 360o cı = 36o olur. (R-r)2 Doğru Seçenek B ise R -f 2r = bulunur. =(R+r)2 -(2R-rl2 ' Doğru Seçenek A s3. 54. =+ ^ m(AEG) = 220o + 180o + 2x = 220o =lx=20'dir.tJ e z = + ıoLı2 + (R . Doğru Seçenek B Doğru Seçenek E 52.a m(6)=4oo+m(ffi) =8oo + m(ffi) x + 40o + 25" = 80o A. 180'. 55.4.r)2 = (R + r)2 o_LA+ıoll2 +?=QR-r|2 ooı(L A *=n+1cm dir. c + m(ffi) = 18oo + m(ffi) gs = 180o = 180'. Doğru Seçenek c Doğru Seçenek B . lLAl |KLı =r =R-r =R+r lKOl lAOl = 2R-r R-r L K ıoMı =rfr+1+r=rfr + 1= +1--rçn-1l eI= rfr-r I z a uJ l.Çemberde Açılar ve Yaylar 51. (r-5)(r-1)=0 r=5 veya r=1 5+1=6 dır. dir. e = 80o X= 15.

E'+1o|ur./2 r 120 B AEo (45'.İ!! 96x!!ii: . r. |Bo| _ = 2r Bco üçgeni 30" 60" 90" üçgenİdir.) |AE| =r-40cm ofi-ıoHı2+|HA|2=|oAI2 lOHl lffil rfr+r = =ıEol =r+|Ao] =rfr (r--4012+602=P loBl - r(rfz-+ı') . 61. Doğru Seçenek A f-gOr+1600+3600=f 5200=80rer=65cm Doğru Seçenek E 58.. - m(BAC) = 30o ıAo1l = lo1o| = loC] _ = r. 60.Çemberde Açılar ve Yaylar 57. ABc üçgeni eşkenar üç9endir.J tı.6. mtffil=30o*x=30'dir. Çevre(AB''::fiulunur.:.J E z Doğru Seçenek B 59.45" . I z . Doğru Seçenek C Doğru Seçenek C . . a u. ABE+x+30"+45o=180o x = 105" bulunur. ı-_-9 . m(foĞ) =30o+m(fi) =60o /^. =.90'üçgenidir.

p-İo . an. _+ lPTr + [o|2 + |PT| = 4. DKC + .i -92=+*X= ıo1o2l = (r + 1)r/-3 Doğru Seçenek A tn". . - m(ACD) - . genin ağırlık kezidİr.Çemberde Açılar ve Yaylar 62. O |oBı = r 9 X = 15 AxB + X=6 m(Ö-ıtıi) =70" + m1ffi1 =7o" Ofr+ f =92+122:lr=15cm +9* cm dir.' ./-g rB (r z -J ı! D1 a UJ z İ 65.- = 35o 15o + 35o + x = 180" I X= 130' dir. Doğru Seçenek E Doğru Seçenek A :iiiiİfizgz}|iii:: .f3+g Doğru Seçenek . mer- [oT] l_ [PR] ise ıoT| A = = ıoAı ıPo|2 = 2 cm dİr..E r r = fit'?:f' =lI=2.=>. o1o2o3 bir eşkenar üçgen ve M üç- 64.2+?--./-2 cm rortı[BR] ıPo| _ |PTı +İ=ir.Ğ. 63. + 2r = F + 1116 +2r=rfr+tB +r(2_ fgı= .

eX=70o ooğru Seçenek E .ıJ o UJ ohalde. olur.Çemberde Açılar ve Yaylar 66.m(fi) ^*Z=180o . 68. 69. J z ı.\N olacağından m( bulunur. Doğru Seçenek D frı = a+2ıc. +a=120o Doğru seçenek D 22 1 \ 9 X= 160o-20o bulunur.l.160' = 20" mtffiı = ADGB kirİşler dörtgeninde m(B)+m(D)=180" . . ıAPl IAB nin en büyük olması için A. P doğrusal seçİlm9lidir. lAç) mridı. 80o + m(ft) = 160o olur. b olur. J [OB] ıoMı =|MT| =r olsuh.1ı Dq E 9C = dİr. o. m(ADC) = = t oıur. ıAoı2 = ıABı2 + IoBl2 + m1ffi1 = C aıırsak m1ffi) = 2a olur.. a=b ş z Doğru seçenek A 67.fJı 9ü lBTl = ? olur.2r#=" d. Bu durumda m(G) = 180" .iii:! ga}İiiii.13=5 36C d. |Ao| = 13 cm ıAPı = |Ao| + ıoP| = 13 + 5 = 18 cm bulunur.^. =ğş!1.

^. = = 90o dİr. = 30o ABH üçgeninde ıAHI 2ıBH| = 2. [Bo] ve [Co] açıortay olduğundan 70o =rO" - x = 40" bulunur. Doğru Sdçenek D Çapı gören çevre açı 90" olduğundan m1ffi) m(BHA) = m(CHD) olacağından .iiı!lzgg.iİiii .Çemberde Açılar ve Yaylar 70.l. . = m1ffi1 . 60o ve m(CDB) = .^.' . 71. U) IJJ IJJ z 1 . ıAcı =|AH| +ıHc| =4+1=5cm Doğru Seçenek C ü E J z .2 = 4 HCDüçgeninde ıHcı =ry = |Hcı =1 bulunur.

Çemberde Açılar ve Yaylar t z J z tU a Lll .

Prizmo Ve dık prızmo Dikdörtgenler prizmosı Küp Piromit Düzgün döfiüzlü Silindir Koni .'.wrlft.

ADD'A' yan yüzle- ' . cDD'c' . Düzgün Prİzmo Tabanı düzgün çokgen olan dik prizmaya düzgün prizma denir. ' [BF] . Uçgen dik prlzma Düzgün beşgen pnzma Bir prizmatik yüzey paralel iki düzlemle kesildiğinde bu düz]emler arasında kalan kapalı cisme prizma denir. ' [BB'] ' tcc'] ve [DD'] [A'B'] yan ayrıtlar [Bc] ABB?' . tabanlarlABCD ve A'B'C'D'olan bir prizma çizilmiştir. Dik prizmada yanal ayrıt uzunluğu prizmanın yüksekliğidir.... D DlK PRıZMA Yan yüzeyleri taban düz]emine dik olan prizmalara dik prizmalar denir. |AE| =|BF| =|cK| =|DL| =h tır. B D A B Yukarıda. . [B'c] . . Bu prizmada. ö '. BCKF' DCKL ve DAEL yan yüzleri birer dikdörtgendir. taban ayrıtları Yukarıdaki şekil bir dik prizmadır. [AE] ABFE. Prizmalar tabanlarını oluşturan çokgenlere Ve yan ayrıtlarının taban düzlemi ile konumlarına göre adlandırılırlar.PRızMA Dİk Prizmo Yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmaya dik prizma denir. Bcc'B' . . Aşağ ıdaki şeki lde bazı prizmalar çizi mişti l r..iii 302 .. } [AA] [AB] ridir. Bu düzlem parçaları prizmanın tabanlarıdır. [CK] ve [DL] yanal ayrıtlardır. .

:iiiİiileoe]lİiii.2 2 Yanal alan Taban alanı = 3o br. verilmiştir.5 = 3. Yanal alan Taban Çevresi x Yükseklik Şekildeki üçgen dik prizmanın alanını ve hacmini bu- lunuz.Ll .Taban Alanı ) ü Prizmanın hacmi Taban Alanı. diğeri ise taban çevresi kadardır. = Taban çevresi.l Şekilde görüldüğü gibitabandaki şekil ne olursa olsun yanal yüzey bir dikdörtgendir ve bu dİkdörtgenin bir kenarı prizmanın yüksekliği kadar.lncl .6 =72bf olur. h = (2 +4 + 3 + 5). 3. .6 = 84bC bulunur.lesl. Çözüm Yanal Alan = Taban çevresi . Dik prizmanın hacmi ( V ) taban alanı ile yüksek_ liğin çarpımı kadardır. .h = (3 + 4 + 5).4 =6 br2 olacağından V = Taban alanı x Yükseklik Tüm alan = Yanal alan + 2. Çözüm .h = . (-I I tr iinxır z I hz a J I L z UJ a l.5 = 60 bf . = Tüm alan = YanalAlan + 2.Taban alanı = 60 + 2.5 'e.Katı Cisimler DlK PRızttAtARıN AIANı ve HAcMl öıxıx ı Şekildekİ dik prizmanın taban ayrıtalrı ile yüksekliği Yukarıdaki dik prizmanın inceleyiniz. Dolayısıyla. = ABC dik üçgeninde (3-4-5 üçgeni) lBCl =5br dir. Bu prizmanın yana| alanını bulunuz.4.

Yükseklik = .' Yanal alan = (Taban çevresi).h = (4.ii!ii.h 5=h olacağından prizmanın yüksekliği 5 br bulunur.h ! A 3. Çözüm Taban alanı = A(ABC) 4 _ az/g _ *.8 br2 Taban alanı 25 br2 ve yüksekliği 4 br olan kare dik prizmanın yanal alanını bulunuz. Şekildeki kare dik prizmada lKC| = 5 br.goq ]:lij.4 = 5 br olur. Cözüm Prizmanın hacmi = = Taban alanı. .5).Katı Cisimler oıİaıK 3 Eşkenar üçgen dik prizmanın taban ayrı|ı 2 br. u.3 = 18 br2 = alan = Yanal alan + 2. z.B br2 i2 i Yanal alan Tüm = Taban Çevresi.5 -.9 = 78 br2 bulunur. .Yükseklik Yanal alan = (Taban çevresi).Taban alan öırııx s = 18 + 2. = 3 51 öıxır c Çözüm Taban alanı = Taban alanı 18 bf olan bir dik prizmanln hacmi 90 bf A(ABCD) = 32 = 9 br2 olup tür.60 br2 90 = 18. Tüm alan = Yanal alan + 2.Yükseklik 9.5 = 45 br3 olur.2./5 = 18 + 2.ES = grE br3 bulunur.. Bu prizmanın yüksekliği kaç br dir? V = Taban alanı. u_ = Cözüın Taban alanı = 25 + a2 = 25 ?. ) = (4.fr 4 = . = öırır ı _) 4.3).' i-r-.h ui 80 br2 bulunur. |AB| ise prizmanın alanını ve hacmini bulunuz. yüksekliği 3 br ise alanını ve hacmini bulunuz. V = Taban alanı.Taban alanı = 60 + 2.

alanını bulunuz. 2.J t z z J Şekildeki dik prizmanın tabanı karedir. Bu prizmanın tüm alanı 6 + kaç bf . Bir eşkenar üçgen dik prizmanın yüksekliği ile taban ayrıtı aynı uzunluktadır. l /. Verilenlere göre bu prizmanın yanal alanını bulunuz./-e ıP ise hacmi . Bu prizmanın yanal alanı 64 cm2 ıse yüksekliğl kaç cm dir? t- Lti (/) u. Verilere göre şekildeki eşkenar üçgen dik prizmanln hacmi kaç bf tür? go6 5.6 2 tur? 3. 4 Şeki|deki düzgün altıgen dik prizmanın yan yüzleri karedir.AtışTıRilAı. Şekildeki dik prizmanın tabanı düzgün beşgendir.: Tabanı düzgün sekizgen olan bir dik prizmanın taban çevresi 16 cm dir. Bu prizmanın yüksekliği kaç br dir? 6 :iiİ!!l.sos ]iiii. 56 ? 6. Taban alanı 30 180 bf bf olan bir dik prizmanın hacmi tur.] .: \: 4.AR _ 1. Verilenlere göre bu prizmanın yanal 7. /. Verllen|ere göre bu prizmanın tüm alanını bulunuz.

(2k.3k.Taban alanı = 2(a + b).E +b2 +c2 tLB] frr+*+gz = r-3€br öıııx ı Ayrıtları 2.Iiiii: .Taban alanı + Yana| alan = 2j0 + 42 = 62br2 Hacim = = a.h Z(a + b).2 = 1o br Ve bf Yanal alan = Taban çevresi. e. Şekilde görüldüğü gibi yan yüzJeri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı tane dikdörtgenden oluşmuştur.c Çözüm z İ .b. lLBl = trW bulunur.a. O halde V =26R2=1O4şk=Zbr = a. b. Taban alanını Yanal alanını Tüm alanını Hacmini Cisim köşegen uzunluğunu bulalım.3 ve 4 ile orantılı olan dikdörtgenler piiz- masınln aIanı 208 br2 ise hacm| kaç br3 tür? Çözüm ABD dık üçgeninde lDBl2 = lADl2 + lABl2 =b2 + a2 Prizmanın ayrıtları a.b = 5.4k = 24k3 = 24. c. Şekildeki prizmanın cisim köşegenlerinden dir.b.3 = 30 br3 Cisim köşegen uzunluğu = = .4k + 3k. Tüm alan = 2. d. C=3br Bu dikdörtgenler prizmasında a = 5 bI. oi PRızrYıAtAR önrıx z roönrGENtER PRızrüıAsI Tabanı dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir.4k) = 208 + a2 6k2 + 8k2 + 12k2 = 104 olur.Yükseklik z LlJ = = I2(2 + 5)1.Katı Cisimler özıı.b.2. LDB dık üçgeninde lLBl2 = lLDl2 + = 2(ab+ ac = 2. b = 2 olduğundan Taban alanı = o.c 5./ Bütün alan = Yanal alan + 2. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında verilenlere göre.8 = 192 bf :ii!lilgos. biri ? d' ' e. ( v^n^ıalan = = Taban çevresi. b.3 = 42bf = a. a. Dikdörtgenler prizmasının en uzak iki noktaslnı birleştiren doğru parçaslna cisim köşegeni denir. b.b cr = 2(ab + ac + bc) z J a.c = 2k. c ise a=2k. c. b=3k V9 C=4k A= 208 alınabilir.h Hacim = V = Taban alanı.3k = + bc) = 208 lDBl2 = c2 +b2 + 2k.c a t! dir.c + 2.

b. -L*l*1=i a 'b c 3 o"g. Çözüm Çözüm Prizmanın ayrıtları a.Katı Cisimler öıx:x c Bir dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzünün alanları 6 bf .1 2+ (a.12 24 bf bulunur.b. MDB dık üçgeninde.c + a.b.S Or Şekildeki dikdörtgenler prizmasında lMLl = lMDl = 1 br.C=8 x b. |LK| = 5 br ise A(LMK) kaç bf dir? Çözüm KBc dık üçgeninde lKBl2=lBC12+lKCl2 lKBl2=22+42 =20 lKBl = Zf.144 = = ABD dık üçgeninde.c2 = 6.b2.8. c ise a. i:iiiilıoz ]iiiİ: . 8 bf ve 12bf olduğuna göre hacmini bulunuz.c 2. abc +bc) 3 c 3 z Lı.b=6 8.ısı olan ise hacmi kaç tr nf bf öıxıx ız turz Çözüm -J--J-3 z J a 'b 1112ac+ab+bc2 . |BC| = 2 br |Kc| = 4br . lMBl2 = |MD|2 + tDB|2 lMBl2 = 12 + 20 + |MB| = öıx:x ıo Ayrıtları araslnda dikdörtgenler prizmasının alan ı 24 'E ır bulunur.j -abc3 ----244 {---abc-3 + abc Z(ac+ ab 4 Lll v +V = 18 = 18 brs olur.n. lADl = 2br .c = 12 a2. lDBl2 = |DAl2 + |AB|2 lDBl2 =22+42=20 + a. b. oilı:r l l Şekildeki dikdörtgenler prizmasında.c)z = 4. lABl ise lBMl kaç birimdir? A(LMK)=ry=ry = 4 br =ry-sfibf otur.

3. A ile K arasındaki en kısa yol ffi : s /2 or aır. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında bir miktar su vardır.g 8. 2 br ve 3 br olan dlkdörtgenler prizması elde ediliyor..- L . ./----E1-. prizma BCKF yüzeyi üzerine yatırılırsa içindeki Suyun yüksekliği kaç br o|ur? ı=-[ I Çözüm Prizmanın su dolu kısmının hacmi V = EF 2 ir . |KM| =|CM| =261 = lAKl = /aa ır olmak üzere. 232 Şekilde görüldüğü gibi ayrıtlan 2 br. ve kırmızı yüzeylerden harekettir. Bu prizmayı BCKF yüzeyi üzerine yatırırsak yandaki gibİ olur.F: K t' Çözüm A59 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2 br. önr:r ıı __J t L E U) LLI z Lu | A .9 = 12br3 bulunur. lAKl2=ıAB|2+|BK|2 ıAKl2 = 52 + 52 V=3.4. )..2 = 48 br3 tür. D AcK dik üçgeninde.iiiİil. Bu iki durumda alınan yollardan kısa olanı aradığımız uzunluktur._-/ . . ikincisi ise mavi a. Bu durumda prizmanın dolu kısmının hacmi ABK dik üçgeninde. V = Hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir? Cöığm Hareketlinin A dan K ya ulaşabileceği durumlardan biri maviVe sarl yüzeylerden hareket.Katı Cisimler öıxır ı ı Kenarları ORNEK 15 br ve 7 br olan dikdörtgen biçimindeki bir 6 sacln 4 köşesinden kenarları 2 şer br olan kare]er kesiliyor.x=12x olacağından. 12x=48=x=4brolur. Bu prizmanın hacmi. Kalan kısım katlanarak üstü açık bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor. |Bc| =3br..2. Bu prizmanın hacmi kaç br3 tür? . Prizmanın A köşesinde bulunan bir hareketli yüzeyde ilerleyerek K noktasına varacaktır.goe. 3 br ve 5 br dir. lABl lAKl2=lAC12+lKC12 lAı(l2 = 82 + 22 =8br. = |AK| = "60 br olur.b..c +V = 2. O halde.]liii:.

kaç c olan dikdörtgenler prizmasında. a. e. 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prİzmasının alanı kaç cm2 dir? 108 5.2 1. 2 ve 3 ile orantılı olan dİkdörtgenler prizmasının hacmi 162 cm3 ise alanı kaç cm2 dir? 198 6.A]ışTıRilA1AR .c = 10 . Yükseklİğitaban ayrıtının 3 katına eşit olan kare prizmanın alanı 56 bf ıse hacmi kaç bf tur? 24 Ayrıtları 1.C = 20 ise prizmanın hacmi 40 İ bf tür? İ t ı İ 7. b.b = 8 . ctr z J Yukarıdakİ dikdörtgenler prizmasında x kaç br 2 a UJ UJ z dir? Ayrıtları a.gog}İiiij . b.fz bf tur? or 36 göre Şekİ|deki dikdörtgenler prizmasında verilenlere x kaç br dir? 18 iii![. A. Ayrıtları 3 cm. 5 br. Yüzey köşegen uzunlukları 5 olan dik prizmanın hacmİ kaç br.

x A noktası bulunduğu yüzeyİn ağırlık merkezidir. a. 12 b. 9. Fzg :iiliiİ[gıoJıİfii: . Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının her birinde verilenlere göre x değerlerinibulunuz. Aşağıdaki dikdöngenler pıizmalarının her biriıı de verilenlere göre taralı alanları bulunuz. c. tr z _J z t! a tıJ * t afr c.Katı Cisİmler 8. b.

A=108. Bu prizma en küçük alanlı tabanı üzeri- T 24 nuz. 15. Küpün bir ayrıtı kaç br dir? 4 a IJJ z uJ A dan B ye yüzeyden hareketle gidecek olan bir 7 cismin alabileceği en kısa yol kaç br dir? sfr 12. z J Dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta bloktan şekildeki gibi küp biçiminde bir parça çıkartılınca oluşan cismin alanı 32 bf artıyor. I CC 14. Şekildeki dikdörtgen prizmasının bir kısmı su Dikdörtgenler prizması biçlmindeki tahta bloktan dikdörtgenler prizması biçiminde bir parça çıkarılmıştır.Katı Cisimler 10. A7 Şekildeki dikdörtgenler prizmasında veri]enlere göre x kaç derecedir? 60 |AK| + |KC| nin en küçük değeri kaç birimdir? iiliiılsı't ]iiii: . Kalan cİsmİn alanını ve hacmini bulune yatırılırsa suyun yüksekliği kaç br olur? i]e doludur. V=70 11. 13.

ıLBı2 = ıLDı2 + tDBt2 + |LB|2 = a2 + = 1afr)2 olur.. önııx ız AaB Hacim = Şekildekiküpün bir ayrıtı 4 br ise A(DBK) kaç uf oir? Taban alanı x Yükseklik Çözüm Y=a2.32=54bf Yüzey köşegeni Cisim köşegeni :iiliillgı z. |PB| = 1 . DBK bir kenarı afr ır = = olan eşkenar A(DBK) = + g. '* Bu durumda üçgendir. Çözüm \rE bf öıxıx ıı V=a3+V=gs=Zlbf A=6a2=+A=6.}!iii. . ) z CC . yüzey köşegenini ve cisim köşegeninİ bulunuz. t! a + lLBl a./. Gisim köşegenlerinden biri ILB| dır.Katı Cisimler rÜp Bütün ayrıtları eşit uzunlukta olan prizmaya küp denir. = = afr = 3lE br br afr = 3lB Şekildeki küpte |APı = 2br ise JLP| = x kaç br dir? .a2+ A=6a2 Yüzey köşegeni = LıK arf2 dir./3 z [DB] ' [KB] ve [DK| yüzey köşegenleri olup UJ |DB| = ıKB| = |DK| = öıxır ıc Bir ayrıtı 3 br olan küpün alanını.nf 'E buıunur. hacmini. afr = 4fr olur.a+V=a3 A[dn=6. LDB dık üçgeninde.

8.Katı Cisimler Çözüm öıııır ıo 2 P 1 B DAP dak üçgeninde. c Şekildeki küpte |FM| = |MB| kaç br dir? = K A(EML)=ry =#=4fibf = x 3 br ise lLMl öııııx ıı Çözüm [LF] yüzey köşegeni olduğundan.ft12 + 32 olur. lETl2 = fATl2 + lAEl2 |MH| = |ETı = cm olur.:ıı!İ[gı a]iİii: .E' br olur. lDPr LPD ıLPlz = ıAD|z + |AP|2 =ı |DP|2 = 32 + 22 =ı |DP|2 = 13 dak Şekildeki küpte M noktası ABCD karesinin ağırlık merkezidir. lLFl = afr = 6. z r J öııııx ıı Z a x 3 z LU UJ çtL| ll[AD] çizersek' |AT| = |TB| = 2 ATE dik üçgeninde. LFM dık üçgeninde CK + x2 = 16. lABl = 4 cm ise A(EML) kaç cm2 dır? üçgeninde. 'İ + M 3 2. = |LD|2 + lDPı2 + x2= Çözüm 32 + 13 L =x2=9+13 Ş X = . olur. lLMı2 = ıLFl2 + |FM]2 eX=9br Şekildeki küpün bir ayrıtının uzunluğu 2 br ise A(BCLE) kaç bf dirz .F =+ lETl = 2fi lETl2 - 22 + 42 olacağından olur.

A(APC) nin en küçük değeri.Katı Cisimler Çözüın BCLE dikdörtgeninde lEBl = 2. Buna göre A(APC) nin en büyük Ve en küçük değerini bulunuz.62 = 216 bf olur.iİtııa. Ka|an parçanln alanını ve hacmini bulunuz.]iii. Bu nedenle kalan parçanın alanı. kesilmeden önceki küpün alanına eşittir. P noktası.8. Çözüm P noktası EFKL yüzeyinin ağırlık merkezine getirilirse [PH] en küçük olur.' iııııx ıı r z ..ıqf'?t'fr = 8r/5 bf bulunur. Bu durumda. Bir ayrıtı 6 br olan küpün hacmi : 63 = 216 bf Bir ayrıtı 2br olan küpün hacmi :23 = 8 bf lPHl =lFBl =4br q.lELl= 2. Bu durumda PAC eşkenar üçgen olacağından A(APO) nin en büyük değerı öırıx ız A(APC) . Bir ayrıtı 6 br olan küpün köşesinden bir ayrıtı 2 br olan küp biçiminde bir parça kes|lip atılmıştır.. ka]an parçanIn hacmi br olacağından 216-8=208bf bulunur.J Şekildeki küpün bir ayrıtı 4 br dir.E ıf Bu alan = 6a2 = 6. olur. 4'4_f 2 = 8. /. olur. EFKL üzerinde herhangi bir noktadır. A(APC) =ry = Çıkarılan parçadan dolayı kaybolan 3 yüzeyin yerİne bunlara eş olan 3 yeni yuzey oluşmuştur. t z LIJ a LU Çözüm . .tr |AC| = olduğundan.1.i.2 = 4fr bf P noktası L noktası ile çakıştırıldığında [PH] en büyük bulunur. .8 br lELl = 2 br olduğundan CK A(BCLE) = lEBl.

!l Lii c. Yüzey köşegenİ afr ır olan küpün cisim köşeq/s genİ kaç birimdir? 5. Bir ayrıtının uzunluğu raç uf oir? fr ır olan küpün alanı 't8 6.L.l!ilJlc_rüii:: F !!!il:: . 4. 2 -re P noktası DAEL yüzeyinİn ağırlık merkezİdir.::!t!' ^r :i. . Aşağıdakiküplerin herbirİnde verilenlere göre taralı bölgelerin alanlarını bulunuz.N noktaIarı alz d. a. 64rh A|anı 24 bP ohn küpün yüzey köşegeni kaç birimdir? z/d ı_: -l + <:- ıa/d '.ArışrıRilALAR _ 3 1.l---Aztj |KP| kaç birimdir? bulundukları --J yüzeyin ağırlık merkezidir. 'ii. LK K.M. Hacmi 27 rimdir? bf ohn küpün clsim köşegeni kaç bİ- s/3 b. 2.

Kalan kısmın aıanını ve hacmİnibu_ lunuz. V=117 :iii!ffgıeI|!İ!i: . Bir ayrıtı 5 br olan küp biçimindeki bir tahta bloktan bir ayrıtı 2 br olan küp biçimindek| bir parça çıkarılmıştır. 9. 7.ı Şekildeki küpte m(AFL) = x }€Ç derecedir? d. 8.fs b.re kaç br dir? q.Katı Cisimler Aşağıdaki küplerin hebirinde verilenlere göre x değerlerini bulunuz. 4B A ile K arasındaki yüzeyden alınan en kısa yol . A=150. afr E s= z UJ = a u.

Piramidin hacmi A]anı x Yükseklik V= 5. Yan yüzler birbirine eş ikizkenar üçgenlerdir. piramidin tepe noktasıdır. Yı zc Kare piramit Eşkenar üçgen piramit R A Piramitler tabanlarındaki çokgenin türüne göre adlandırılırlar.Taban I Bir çokgen ile bu çokgenin düzlemi dışında bir nokta oüzaüıt pimmİr Tabanı düzgün çokgen olan ve yükseklik ayağı taban merkezinde bulunan piramide düzgün piramit denir. PAB. bir dörtgen piramittir. . I \ Drj [_ . |PH| =h) [PR] piramidin yan yüz yüksekliğidir.iiiillsız]l!iiiii .Katı Cisimler PıRAMlT Pİrqmidin Alqnı ve Hqcmi Piramidin alanı. . taban alanı ile yan yüz alanlarının toplamına eşittir. P. Tepe noktaslnln taban düzlemine olan uzak|ığı piramidin yüksekliğidir. Düzgün altıgen piramit Düzgün piramitlerde PDA. çokgenin bütün noktalarını dışındaki noktaya birleştirerek elde edilen cisme piramit denir. Aşağıdaki piramitler düzgün piramide birer örnektir. ( 'ıü ıl* Yan yüz yükseklikleri eşittir. [PA]' [PB]' [PC]' [PD] doğru parçaları piramidin yan ayrıtlarıdır. verildiğinde. PDC üçgensel bölgeleri piramidin yan yüzleridir. Yukarıdaki piramit." \. ABCD piramidin tabanıdır. PBc.ı+ Yan ayrıt uzunlukları eşittir.

ö 2 Taban çevresi x Yan yüz yüksekliği lPKl br t A(PBC) A L- ilPKl.lBCl I = = i13. 4 CT -) z t a LIJ z AlOB Şekilde düzgün kare piramİdin yüksekliği 12 br |AB| = 10 br ise piramidinyüzey alanı kaç of oırı ul i Şekilde de görüIdüğü gıbı Yanal alanı = Çözüm [PH] piramidin yüksekliği olmak üzere PHK üçgenlnde 4.Taban 1 Alanı x Yüksekllk . ORNEK 24 Taban a]anı 21 cm2.10 65 bf dir. Bir düzgün plramidin alanı yanal alanı İle taban alanının toplamına eşittir.65 + 102 360 bf buıunur.eı g ]iiii.Katı Cisimler Düzgün Piromidin Alonı Bir düzgün piramidin yanal a]anı. ORXEK 25 Şekildeki kare piramidin açılımı aşağıdaki gibidir.h1 lPHl = 12br lHKl =5br = 13 = ise olur.+ L 4a. yüksekliği 5 cm olan piramidin hacmi kaç cm3 tür? Çözüm Hacim = = = 1 a. iliii. Piramidin yuzey alanı: A=4.s 35 cm3 olur.. taban çevresi ile yan yüz yüksekliğinin çarpımının yarlsına eşittir..A(PBC) +A(ABCD) = = 4. .21.

Piramidin hacmi 36 bf ise taban ayrıtı kaç birimdir? Çözüm lHKl =lBKl =lKcl PHK dık üçgeninde Şekildeki düzgün kare piramidin yan ayrıt uzunluğu ..l öıxıx zı bf olan düzgün kare piramidin taban br dir? Yanal alanı 60 lTKl 5 br olur.Yükseklik 3 1 j. / C.iiiifigıg]|!iii . = 1 o2o . taban ayrıtının uzunluğu 8 br ise piramidin hacmi kaç br3 tür? m(PKH) = m(HPK)=45" olduğundan za. /^- =9 2 lPHl = Çözüm T lHKl = . z J = uJ TKc dık üçgeninde. PHK dik üçgeninde' lHKl 3 br olup bulunur.^on.3't '' = ry=15=lPKl =5br = otur.Katı Cisimler önııx ıc öıx:x zz Bir düzgün kare piramidin yan yizeyi taban düzlemi ile 45'lik açı yapmaktadır. V = !.A(ABCD). = 3 br olur.lscl _.. ayrıtı 6 br ise yüksekliği kaç Çözüm Yanal alanı 60 br2 ise THK dik üçgeninde. lPKl2 = lPHl2 + lHKl2 + 52 =h2 +32 +h=4br . A(PBC) = 60 4 = 15 br2 dir.Taban Alanı. 64 br3 bulunur. V=36 =*^'Z=36=*=u' Ş?=6br =a3=63 bulunur.lTHl A(PBC) 2-rs = 15 ise lpxl.F41 br. lTKlz = lTHl2 + lHKl2 + 52 = lTHlz + 42 + lTHl Piramidin hacmi. lTCl2 = lTKl2 + lKCl2 a ul z + 41 =+ = lTKl2 + 16 = .

Piramidİn yükseklik ayağı (H) bandakİ DBC üçgeninİn ağırlık merkezidir. Bir ayrıtının uzunluğu a br olan düzgün dörtyüzlünün alanı A= fr ıf arr. ACD ve ABD yüzeylerİ birer eşkenar üçgendir. cBD. lABl 6 = + |^cl = 6E' a LIJ z Düzgün Dörtyüzlünün Alonı Bir kenar uzunluğu LIJ a olan düzgün döğüzlünün açı- EHC üçgeninde IFK| ü![EH] olduğundan v lımı aşağıdaki gibidir. E J z ABOD karesİnde. Şekildeki kare piramitte |EF| |ABı = 6 = 8 br. Bu durumda bir kenarı a olan 4 eşkenar üçgenin oluşturduğu bölgenİn alanı AKF dİk üçgeninde. Bu düzgün dörğüzlünün ABC. + lAFl 8 bulunur.E' br olur. irei lFcl=m=iiüKi =6-z ıKcl ıKCI 4 1 oıur' ıAH| = ıHc| = 3rE' olduğundan = |Kcı = fr ve ıAKı 5. lFCl = 4 51 br İse !AF| kaç br dir? Şekildeki piramit bir düzgün dörtyüzlüdür. ta_ Çözüm t. iiii!il'gzo liiliii . KcF dık üçgeninde. ıAFı2 = ıAKız + |KF|2 + ]AF|2 = = Fn')z br + çmf ^ + a2 = a2 frof oır.Katı Cisimler öırır ıı oüzcüıı oönwüzı.ü Dört yüzü de eşkenar üçgen olan piramite düzgün döoüzlü denir. ıFcr = ıFKı2 + |KC|2 + =+ 42= ıFKız + (nf lFKl = tm.

rebr öıxıx ıg Yüksekliği kaç br3 tür? CC olur. + a2= .=# rE = A= 9fr nün hacmi of tur. tABt2 = tBHt2 + lAHl2 *oe butunur. Düzgün dörtyüzlü bir piramit olup hacmi ].Katı Cisimler öııır ıo Bir ayrıtının uzunluğu 3 br olan düzgün dörtyüzlünün Bir ayrıtının uzunluğu a br olan düzgün dörtyüzlü- alanını bulunuz.ranan alanı x Yükseklik v=+ #+=# brorur ABCD düzgün dörtyüzlüsünde lDEl = lECl = 4 br ise A(ABE) raç bf dir? :iiiillszı ]iiiii: .fg br2 olan düzgün dörtyüzlünün bir ayrıtının sı B|r ayrıtının uzunluğu 6 br olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği kaç br dir? Çözüm uzunluğunu bulunuz. n' dir. Çözüm ağırlık merkezi olduğundan |BHl =fıaxı =|BH| =t'. UJ H noktası BCD üçgeninin a tlJ z n=+=fr=+ *?=3br olur. h=+=+h= +=z. = 16/3 = ^' .=#+V=# =+V= ABH dık üçgeninde. =a2-16+a=4br [BK]' BCD eşkenar Düzgün Dörtyüzlünün Yüksek|iğİ ve Hocmi üçA fr ı. -J z on. öıırır önxır gı Alanı 16.. . olan düzgün dörtyüzlünün hacmi geninin yüksek|iği olduğundan. [f]' . 3 oIduğundan A= a2 tE +A = 32 bf bulunur./3 bulunur. +h= +br öırıx ır Bir ayrıtının uzunluğu a br olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği h=+ v = br dir. lBKl = ^f.fr Çözüm A = a2 . Çözüm o= .r.

A(ABE) = l*y*1 bulunur.iiiii:i lBCl = lCAl = 5 =+ lABl = 5. lAKl =lDKl = +=4frbr olur.J AKE dık üçgeninde lKEl2 = lAEl2 - lAKl2 = + lKEl lKEl2 = 1+. |BK| = |Kc| ise |KE| = x en kısa uzaklık yanda görüldüğü gibi BCD ve ACD yüzeylerİnin oluşturduğu eşkenar dörtgenin [AB] köşegenidir. . |AE| = |EDl .F)z=x2+42 4" x = 4.Katı Cisimler Çözüm Cözüm [AE] ve [BE] sırasıyla ADC ve DBC eşkenar üçgenlerinin yükseklikler|dir.fsbr dir..6:ı2 -- - +2 a UJ z öıxır ıc UJ afr o./6 br bulunur.iiii:illgzz. n Yukarıda aynca çizdiğimiz ABE üçgeni için z . :i =+=$.8 br bulunur. kaç br dir? . AKE dık üçgeninde. .Ebf oıillr ı5 Bir ayrıtının uzunluğu 5 br olan düzgün dörtyüz]ünün yüzeyinden hareketle B den A ya gidecek olan bir karıncanln alabileceği en kısa yol kaç br dir? Çözüm B ile A arasındaki c ABOD düzgün dörtyüzlüsünün bir ayrıtının uzunluğu 8 br. lAKl2=lKEl2+lAEl2 g. Bu durumda [AK] ve [DK] sırasıyla ABC ve DBC yüzeylerinin yük- sekliği olduğundan lAEl = lBEl = + -- q.

taban çevresi 24 brolan düzgün kare piramidin yan ayrıtı kaç br dir? 10 Şekİldeki düzgün kare pİramidin tüm alanını bu_ lunuz.. .34C 7 ' Yüksekliği 8 b1 yan ayrıtl 10 br olan düzgün kare pİramİdin hacmi kaç br3 tür? 192 . İ. ./.ji 323 :iİj . 5 A JTc. Şekİldeki eşkenar üçgen dİk piramidin hacmİni ıa /3 3. 6 6 ' ı'/3 Şekildeki düzgün kare pİramİdin yanal alanı kaç brz dır? bulunuz.4 1. B . 6. /': E 4. . Şekitdekİ düzgün kare pİramidin hacmini bulu192 2./tt\ /ı I ıll' '10 A3F3 Şekildeki düzgün kare piramidin yüksekliği 4 cm ise ıEFı = x kaç cm dir? nuz. D X /'i. Yanal alanı 48 bf.AılşTıRrnAıAR .

13. 9. Verilenlere göre taralı pİramidin hacmi kaç tür? bf 288 . INL| = |NDI dir. Şekildeki dik kare piramidin yan yüz yüksekliği 10 br ise hacmi kaç of tur? 512 Şekildeki dikdörtgenler prizması içindeki tara|ı piramidin hacmi ı<aç bf tur? 12. c tt Şekildeki dik kare piramitte A(ABCD) = 64 br2 A(EBC) = 20 bf ise piramidin yüksekliği kaç br dir? 3 a tlJ LU z t z J .iiiİ|lsza]iliii|. .Katı Cisimler 11./ piramidin hacminin dikdörtgenler prizmasının hacmine oranI kaçtır? Şekilde. 10. |DNl = |Nc| dir. A 128 Şekildeki kare piramidin yan yüzleri eşkenar üçgendİr. 8. Buna göre m(fi) kaç derecedir? Şekildeki küpte. Verilenlere göre taralı i.

zfr t E. Bir ayrıtının uzunluğu z. Hacmi kaç bf firr2 bf dir? olan düzgün dörtyüzlünün alanı Sertr ABCD düzgün döğüzlüsünde ıAEı = |Ecı = 6 br ise A(EDB) kaç bf dır? gafr :. s 3 15. 16.re br olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği kaç br dir? 4 z I. Bir ayrıtının uzunluğu gfz br olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç bf tur? 9 A28 gendir. afi 1 I I I İ 19.Katı Cisİmler 14. |AF| + |FG| nin en küçük değeri kaç br Şek|ldeki kare piramidin yan yüzlerİ eşkenar üç- dt? 18. 17.JJ Yukarıdaki düzgün dörtyüzlünün ABC tabanını ku]lanmadan şekildeki gibi B den A ya gidecek olan bir hareketlinin a|abileceği en kısa yol kaç br dir? 3.i!:lfigzs]iiii .

4 Bir dik silindirin açık biçimi şekilde ifade edilmiştir. o Ay halde silindirin yanal alanı (Ar) = Taban çevresi x Yükseklik Ay = 2nr.ıı . önrıx ız Dayanak eğrisi kapalı bir eğri olan silindirik bir yüzeyin ana doğrularını kesen ve birbirine paralel olan iki düzlemle.Taban alanı =+ A ı doğru = Yanal alan A = 2nr. Silindirin yan yüzeyi bir dikdörtgen olup bu dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu taban çevresine diğeri ise yüksekliğe eşittir.ıoiıı si ı-i ı. - '-1 ln i I Uzayda bir eğri ile bu eğrinin düzlemine paralel olmayan bir / doğrusu verildiğinde. Biz bu bölümde sadece dairesel silindiri inceleyeceğimizden silindirden söz ettiğimizde dairesel silindir olduğu anlaşılmalıdı r. hareket eden doğruya ana doğru denir. |BG| = 6 61 ise silindirin alanı kaç bf .ı pi niı. D } ıı} il} Paralel düzlemlerin silindirik yüzey içinde kalan parçalarına silindirin tabanları. A Yukarıdaki dik silindirde o taban merkezidİr.3(6 + 3) = A= 2nr(h + r) - 5anbf buIunur.h + 2. i I I r'.ı aı-ır. Tabanların çevrelerini birleştiren eğri yüzeyine silindirin yanal yüzeyi. : Taban alanı ıtf + olduğundan silindirin tüm alanı (A) 2. . silindirik yüzey arasında kalan cisme silindir denir. eğriye dayanarak hareket eden ve / doğrusuna para|el olan doğruların oluşturduğu yüzeye silindirik yüzey.h bulunur. br. Tabanlar arasındaki uzaklığa silindirin yüksekliği denir.ııö Silindirler tabanlarına göre adlandırılırlar.Kaİı Cisiırıicr siı-iı.l E '/. dayanak eğrisi ..nr2 A = Zıır(h + r) butunur. |oB| = 3 br dn? Çü *ıiıt: r=3 . h=6 br olduğundan 2ıı.

2An + A.32. . A1' = ı(R2 n142 . :iiiillszz.h+ h=5 br bulunur.7ıc = 14nbf olur.h=8 Hacim:V=ırf'h-JT.10 60ır 80ıı f. r.h+20ıt=2n.h + 15ıı = 2nr.2.r.3.h= 8 + br bulunur.h=ır. -_ 2nr..h = 16 şJ + r= 2br istenen alan.i An= - s2) oır.h + 20n = 4n.f) V=ııf. Şekildeki demir borunun iç çapı 6 br.Katı Cisimler önxıx ıı 2On SıLıNDıRıN HACMı Yanal alanı Çözüm bf ohn dik silindirin taban yarıçapı 2 br ise yüksekliği kaç birimdir? Ay=2nr. \ 1 Halkanın alanı z L1J LU Çözüm '.J Taban yarıçapı 3 cm. = 14n + 80ır + 60ı = 154n bf buıunur. iç ve dış yuzeyler aşağıdaki silindirler olduğundan öııııx ıı 16nbf . Borunun alanını bulunuz.4.h =+f. hacmi 16ır bf olan dik silindirin Yana] alanı yüksekliği kaç br dir? Çözüm Yanal alan : A. öıııx ıe Dairesel silindiı taban ayrıtlarının saylsı sonsuza yaklaşan bir prizma olarak düşünülebileceğİnden Hacmi = Taban alanı x Yükseklik Y = ıcf .liiiii.10 = = 2n. / - 45n bf buıunur. An=7nof Alt ve üst tabanların alanı 2Ah = 2.h =16 + r. öııııx ro CC Çözüm Borunun üst ve alt yüzeyleri aşağıdaki şekilde görülen bir daire halkası olduğundan z . + I h=4 A.r'^ Az= 2nr'h = = 2n.h = 8 + 2.5 .h olur. dış çapı 8 br dir. yüksekIiği 5 cm olan silindirin hacmini bulunuz.

3 Aradığımız hacim bulunur. ! 6rı bulunur..4?.22. silindirin yarıçapı 3 katına çıkarı|malıdır.3 = 24nbr3 tür.24n +r3=8 r r'= 2 br bulunur.h X= Buyarımsilindirde r=1br ve h=3br olduğundan hacmi : vr= }nlz.4 = 16ır bf bu]unur.2nr.Katı Cisimler öıx:x cı öıx-r ls Yüksekliği taban yarlçaplnln 3 katı olan dik silindirin hacmi 24nbr3 ise taban yarlçapl kaç br dir? Çözüm Y = 24n + n.:. bf !: olur? 7 --.h Yarıçapı xr olan silindirin yanal alanı 2nxr. r=4br ve h=3br olduğundan sahip bir silindir elde edilmiştir.f 122 .h = 3.h 2nxr.h =n. A49 ABCD dikdörtgenı [AB] etrafında 360' döndürülürse oluşan cismin hacmi kaç Çözüm Şekilde görüldüğü gibi r = 2br yarıçaplı h = 4 br yüksek|iğine 4 '7.'= T bf tür. .ii.n = }n. = !n.. o l--r LJ-J Buyarımsilindirde hacmi.h = 24n + n. öırır ıl Bir dik silindirin yanal alanını 3 katına çıkarmak için taban yarlçaplnl kaç katına çıkarmak gerekir? Çözüm Yarıçapı r olan silİndirin yanal alanı Znr.ı". Yani. oluşan cismin hacmi kaç of tur? Cözüm öıııx ıı DC ABcD dikdörtgeninin AKLD parçası / doğrusu etrafında 180' döndürüldüğünde aşağıdaki yarlm silindir elde edilir.gr .r?. V=Vı *Y2=24n+ 3ıı 2 szs . ABCD dikdörtgeni / doğrusu etrafında 180" döndürülüyor.r?.h = 1n.P. Bu silindirin hacmi V=ıı. ABCD dikdörtgeninin KBCL parçası 1 doğrusu etrafında 180'döndürülürse aşağıdaki yarım silindir elde edilir.i .iiiii . Y.

f . l8n z J ı = n.Katı Cisimler öıxır ıo öıııx re D ABCDEF çokgeni [BC] etrafında 360' döndürülüyor. Y r= 4 br dörtgenin köşegenidir.z=16n]ı2+(8ıı)2 x = 10ı Aradığımız cismin hacmi V = Vı _Y2= 48n _ 2n = 46nbr3 bulunur.3 = 48ı br3 = tU (f.. öıxıx lz Bir ayrıtı 4 br olan küpün içine oRıaİı( a9 en büyük hacimli bir siIindir yerleştirilmiştir. + .2 = 2ı br3 tür.12.3=6n içteki si|indirin yarlçapl r = 1 br olacağından A6ıA' yüksekliği h Yz= n.42.4 = 1 6n . br olur.f . AA'D'dik üçgeninde IAD'12 = IAA'12 + lA'D'12 = n. 2r=4 h= *I=2 ve 4 olduğundan Taban yarlçapl Silindirin hacmi: A dan D ye silindirin yüzeyinden iki kez dolanarak br3 bulunur. t-lr/ D' . L IAA'I = 2nr=2n.22. A dan D ye silindirin yüzeyinden bir kez do|anarak gidecek olan bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir? Çözüm A ile D arasrndaki en kısa yol silindirin yan yüzü olan dik+ Şekilde görüldüğü gibi aradığımız hacim.h = n. oluşan silindirin hacimleri farkıdır. Silindirin hacmini bu lunuz. gidecek olan bir hareketlİnin alabileceği en kısa yol kaç br dir? ibr e ve yüksekliği 8ır br olan silindirde Y= nr2.1 I oluşan silindirlerden dıştakinin yarıçapı yüksekliği h = 3 br olup hacmi.h = 2br olup hacmi.h = n.. Çözüm Şekilde görüldüğü gibi karenin bir kenar uzun- luğu silindirin çapına eşittir. oluşan cismin hacmi kaç Cözüm br3 tür? Taban yarlçapı 3 br ve yüksekliği 8n br olan silindirde.

]iiiiil . 16ıc olacağından öııııx Dökülen kısım N = ry= 8n br3 tür.h = = n. Bu silindir taban düzlemi ile 45" lik açı yapacak şekilde = n. AA'K dik üçgeninde |AK| =5ıı+x=5ı so Y = ıc. K noktasındak| delikten akan su yukarıdaki biçimi oluşturacağından büyük silindirin içindeki su.22. taban düzlemine paraleldir.4 2x = 10ıı bulunur.f..12. öıx:x sz 12 CT Soldaki silindir eğilerek sağdaki duruma getirilmiştir. içteki silindirin tabanına yakın K noktasında bir delik açılırsa silindirin içindeki su seviyesi kaç br olur? lADl +lBcl =lALl +lBKl 7 +7 = 2 +x + x = 12br bulunur.f . Şekilde görüldüğü gibi dökülen kısım taban çapı 2x tir.f .x = 4nx X=3 Vı = Vz + 12n = 4ııx* br olur. sgo. eğilerek sağdaki duruma getirilirse içindeki suyun ne kadarı dökülür? .h = n. Buna göre x z J B kaç bİrimdir? Çözüm ikı durumda da su miktarı aynı olacağından z a UJ u-t Şekilde taban merkezleri aynı olan iki silindirden içteki su ile doludur.iiiiİ.}=ın olacağından 4 br.h = ır. yükseklİği 4 br olan silindirin yarısıdır.12 = 12n olup bu miktaı suyun hacmldir.Katı Cisimler Çözüm En kısa yol yandakı şekilde görüldüğü gibi lAKl + ILD'I = Çözüm Su yüzeyi. |AA'l = 2nl =zn. Yz= rc. Cözüm öıxır sı x B lçtekl silindirin hacmi Vı Taban çapı 4 br olan soldaki silindir su ile doIudur.22. taban yarıçapı 2 br yüksekliği x br olan si]indirin hacmi kadardır.

Bir ayrıtı 2 br olan küpün içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli silindirin hacmi kaç br3 tür? 2n Hacmi 80r bf olan silindirin yüksekliği 5 br ise taban yarıçapı kaç birimdir? = Z: t -iü ifl I .AtışrıRillALAR _ 5 br. yüksekliği Taban yarıçapı 'f2 yanal alanı kaç bf dir? silindirin 2'E br olan 5. Yanal alanı ZOn br2 olan silindirin taban yarıçapl 5 2 br ise yüksekliği kaç br dir? 6. . 6 Taban çevresi 6ıt bı yüksekliği 4 br olan silindirin hacmi kaç br3 tür? 36ı ABCD dikdörtgeni [BC] etrafında 360" döndürülüyor. Taban yarıçapl 2 cm. yÜksekliği 10 cm olan bir dik silindirin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli kare dik prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Yüksekliğitaban yarıçaplnın 4 katı olan silindirin hacmi 32nbf ise taban alanı kaç ıf oırı 1n 8. oluşan cismin hacmini bulunuz.

şekildeki hale getirilmiştir. i 13.__._ __ fn Yukarıdakiçokgen [CB] etrafında 360" döndürülüyor. taban ya- rt l. til _ __. AB ABCD dikdörtgeni [EF] etrafında 360' döndürülüyor. oluşan cismin hacminl bulunuz.Katı Cisimler 9. şekİldeki silindir düzeltilerek ll. t CC J z z U) rJ-l = tJJ Kare prizma biçimindeki bir tahtadan. oluşan cismİn alanı kaç ıf aırz 240+12n 14. oluşan cismin hacmini bulunuz. Şekİldekl yarım silindirin alanı kaç ıf oırz bir parça çıkarılarak elde edilen cismin hacmİ kaç Küpün bir köşesinden çeyrek silindir biçiminde bf tur? 64-4n iilii!]ggz ]İiiij . Buna göre x kaç br dir? . 12. 11. . rıçapl 1 br olan silindİr biçiminde bir parça çıkarılmıştır.

ipin uzunluğu en az kaç br dir? 20. taban yarıçapı 2 cm olan bir dik silindirden bir parça koparılarak yukarıdaki cisim elde edilmiştir.Katı Cisimler ı 18. ipin uzunluğu en az kaç br dir? 10n ::iiii:sss iiiii. olan 9ı /İ /.DI z h = 12nbr tr U) UJ it A ile B arasına gergin bir ip sarılmıştır. r=2br h=6ıbr Taban merkezleri pı 3 cm. şekildeki gibi 30" lik açı ile eğilirse içindeki suyun kaç bf ü dökülür? |. Bu cismin hacm| kaç cm3 tür? 20n Taban yarıçapı şekildeki silİndir su i]e doludur./ CT 19. Silindirin taban yarıça4 cm ise [MT| kaç cm dir? 5 A ile B arasına silindirin etrafında 2 kez dolanan bir ip sarılmıştır. Bu silindir ll. . J z z Yarıçapları 2 cm olan iki eş silindİr şekildeki gibi gergin bir telle çevrilmiştir. Yüksekliği 6 cm. fr o. Telin uzunluğu en az kaç cm dir? 8+4n IJJ f=. ıcB| = o ve M olan silindir tabanı üzerindeki bir nokta T dir.

. '. tepe noktası Bir dairesel koninin tabanına paralel bir dÜzlemle kesiti yine bir dairedir. ül. E eğrisine taban eğrisi veya dayanak eğrisi ııö P noktasından geçen ve konik yÜzeyi oluşturan doğrulara.. I+ \B IAb€ın e9rlSl İ h 3:ı4 . konik yüzeyin ana doğrusu denir' lPEl lPHl = h' = h ise . ------+ Ana doğru i-Yükseklik gl H r.'_h' rh Konik yüzeyin tüm ana doğrularını kesen bir düzlemle tepe noktasl araslnda kalan cisme koni denir. it l r. |.ıı Dik dairesel konide.l} lJzaydakapalı bir E eğrisi ile sabit bir P noktası verilsin. |fi} P noktasına. Yükseklik. -_- .at ^(- H t Yukarıdaki bir konik yüzey olup.tabanı daire olan dik koniye dik dairesel koni denir' P h' AoB |-:ıi'. simetri eksenidir.ı'I lr. dik koni. P noktası ile E eğrisinin her noktasından geçen doğruların oluşturduğu yüzeye konik yÜzey denir' /ı P Ana doğruların uzunlukları eşittir..' .1. Simetri ekseninden geçen düzlemlerle koninin arakesitleri eş ikizkenar Üç9ensel bölgelerdir' C r.Katı Cisimler KONi Yükseklik ayağı taban merkezinde olan koniye.. f' IE ' .__ i t I f.

Ş[=4br :iiiii.Katı Cisimler DıK DAıRESEL KoNINıN ALANı P öıııx ır Yarıçapı 6 br. O halde r=6br ve (=10 br q. önrıx ıe Yarıçapı 3 br.. d =n.r2 PoB dik üçgeninde lPBl2 = |Po|2 + |oB|2 Av = 1l. 1 -_.r. f/ öıx:x sı P merkezli ( yarıçaplı daire dilimi olduğundan Yanal alanı taban alanının 2 katı o]an dik koninin yük- AY=n.(.L j 1ffi1 360" /: CT A=rE.5 = 15ır bf Çöıüm = (2r|2 = 1ırE72 + olur.r. Ay = =n. Cözüm Yukarıdaki şekilde bir koni ile bu koninin açılımı ve- rilmiştir. yükseklığı 8 br olan dik dairese! koninin tüm alanını bulunuz.f bulunur.n. lPBl = 10 br dir.( *n. * n.E cm ise yarıçapı kaç cm dir? Çözüm P ı.( = ır.6. sekliği 4. olduğundan tüm atanı A A= n.(.( bulunur.F. !- q = ı 360o ve koninin yanal alanının Şekilde görüldüğü gibi PoB dik üçgeninde Ay = n.İ.( olduğunu gösterelim. . . .t. Koninin taban alanı nf \.(2. ana doğrusunun uzunluğu 5 br olan dik dairesel koninin yanal alanını bulunuz.3. ise =zır fv ll=2nr_2n. f bulunur.f bulunur.L r 360" O halde.62 olacağından bu eşitlikte gerekli sadeleştirmeler yapılarak.B ise ( = 2r olur. = 7[.r.J = 96ı br2 r= d / 360" Z LU bulunur. lABl =2n.l di.gOO.t.10 + ır.( = 2. LıJ Koninin açılımında oluşan yanal alan.t.. sss lliii.(. n.=r.

Çözüm Döndürme sonucunda PoB dık üçgeninde (5-12-13 üçgeni) yandaki koni oluşur.. öııı:x ıa Çözüm ABc dik üçgeni [AB] etrafında 360" döndürülüyor. OE Bu durumda V =.. LU a ut z öırıx sc Taban yarlçapı 5 br.iii:-sso.rz. . oluşan cismin alanlnl bu]unuz.n butunur.22 + n.h !n.3 = 10n br2 bulunur.iiiir.r2. Bu dik konide r ıPol v = = = 3 12br olacağından !n.ü +l_120' *I=2brbulunur. = n.r.. -J z d r= d -' / 360" 2r= 360" +d=180o bulunur. f . Koninin taban yarıçapl kaç br dir? DAIRESET KONININ HACMI P Çözüın Dairesel koni taban kenar sayısl sonsuza yaklaşan bir piramit olarak düşünülebilir. .r2 + 2--u A n.2.. ana doğrusunun uzunluğu 13 br olan dik koninin hacmini bulunuz. / 360" 6 360" öııı:r ız Ana doğrusu taban çapına eşit olan dİk koni açılırsa yan yüzeyinin oluşturduğu daire di]iminin merkez açısı kaç derece olur? Çözüm Verilen koni yandaki gibidir.12 3 ( =2br =3br olduğundan. = 100ır br3 bulunur.( = n.Taban alanı x Yükseklik olacağından 1 v = jrr.s2.Katı Cisimler öıx:r şc Yarıçapı 6 br ve merkez açlsınln ölçüsü 120' o]an daire dilimi kıvralarak bir dik koni elde ediliyor.

Katı Cisimler

öııııx co

öıı:x cz

Şekildeki
Çözüm

P

merkezli yarım daire kıvrılarak koni

oluşturuluyor. Koninin hacmini bulunuz.

t d, r 180" _ =--_ ıı 360 6 =_af

360"

=

J

olııL
P

Taban merkezi O olan dik konide lPBl = 3 51

loB| = 1 br dir. Koninin ön yüzünden hareket ederek A dan B ye gidecek o|an bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dlr?

Daire dilimi kıvrıldığında

yandaki koni oluşur.

PoB dık üçgeninde
B

4
= 32 + hL

Çözüm Koninin açılımında oluşacak daire diliminin merkez açls| a olsun.

lPBl2 = lOBl2 + lPOl2 = 62

t ) z
(h

rd,1ü, _=--_--_ı' 360 3

360
olur.

+h=3./5

olur.

z L!

ec=120"

v

=

)n.f 33

.n =
=

)n.gz.grT

tıJ

Bu durumda yan yüz açılımı aşağıdaki gibi olur.

9frn brs

bulunur.

önıııx oı
Taban yarlçapı 2 br, yüksekliği 6 br olan koni su i|e doludur. Bu su taban yarıçapı 4 br olan yeterı kadar yüksek bir silindirin içine boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç br o|ur?

Bu açılımda B noktasının AA' yayının orta noktası
oIacağı açıktır. Dolayısıyla,

Cözünı
Koninin içindeki su miktarı v^ =

m(m)
8ır

jı.f

.h =

tn.22.6

=

bf

=

m(fr) + m1ffiğ)
bulunur.

=

m1ffi')

= 60o

olur.

olup ABP üçgenl eşkenardır.

Silindire boşaltılan su x br yüksekliğe sahipse

lABl

=3br

8n=n.rZ.x=8ı

=ıc.42.x

+x-]o,

orırnrr.

ii::i

ggz

liii;r

Katı Cisimler

öıx:x oı

Cözüm
Koninin açılımında oluşacak daire diliminin merkez açısı ğ olsun.

d 'z =,! =-1 = 360 -cı=90o 360 4

olur.

dir. A dan harekete

Şekildeki dik koninin taban yarıçapı 2br ' |AP| = 5 51 başlayıp koni yüzeyi üzerinden bir kez dönerek A ya gelen bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir?

Şekilde görüldüğü gibiAPR dik üçgeninde lARl2 = lAPl2 + lPRl2

Çözüm
Koninin açıIımında oluşacak daire dilim]nin merkez

= lARl2 = 42 + 22 + lARl = 2rE br bulunur.

açısl 0 olsun.

r=d -2= z 360 6

360

d *(r=12o"olur.

öıxır oı
4
CC

z
J

A'Z ^LU

a

UJ

ğudur. APA' üçgeninde |AP|
m1e1 =

Şekilde de görüIdüğü gıbi en kısa

yol lAA'| = |PA'| = 6 ve
=

uzunIu-

t'/

ABCD dik yamuğu [AB] etrafında 360'döndürülüyor. oluşan cismin hacmi kaç bf tur? Çözüm

120' olduğundan lAA'l

or/5 or bulunur.

D3C

önxıx

Şekilde görüldüğü gibi döndürme sonucunda bir dik koni ile bir dik silindir elde edllmiştir.
Silindirin hacmi

Vs
Taban merkezi O olan dik konide lOBl = 1 br

=

ır.f.h

= n.42.3

=

48nbf
= 16ır br3

Koninin hacmi
v^ =

|ARl = |RP| = 2 51 dir. A dan harekete başlayan bir hareketli yüzeyden dolanarak R ye geliyor. Hareketlinin aldığı en kısa yol kaç br dir?

jı.f

.n

=

tn.a2.3

oluşan cismin hacmi
V
=

Vs * Vx

-

48n + 16ır = 64r br3 olur.

:iiii!İl.geg.]!iii;;

:

Katı Cisimler

öıııır cc
Aşağıda taralı alanların / doğrusu etrafında döndürülmesi ile o|uşmuş cİsimler yanlarına çizilmiştir. inceleyiniz.
a.

oRİ{E( 67

ABCD dlk yamuğu [AD] etrafında 360o döndürü|üyor. oluşan cismin hacminİ bu|unuz. Çözüm
Döndürme sonucu aşağıdaki şekilde taranan cİsim
oluşur.
b.

4
t
J z

a

z
UJ LU

Döndürme 360"

'f

PoB üçgeninde [AC]
|Ac|

orta taban olacağından

=ry= }=ı
=2
olur.

lPAl =lAOl

Büyük koninin hacmi

v= fn.P.h
Döndürme 180'

=

!n.22.ı =

1T af

Küçük koninin hacmi

v,
d.

=

jır.f.n

=

jıı.ı2.z=!ıf

olacağından, kesik koninin hacmi

Vx=v-V1=
=

Y-+
+
bf
buıunur.

Döndürme 360'
iiiii,ggg
]İiiii,

ALışİıRilAı.AR - 6 1.
Yandakİ dİk koninln
taban merkezi O dur.

5.

Yanal alanı 15ır

bf,

yüksekıığı 4 br olan dik ko_
5

ninin ana doğrusunun uzunluğu kaç br dir?

lABl

=

6 51

|BCl = 5 51 ise konİ_ nin yana! alanını bu_
!unuz.

Yarıçapı 2 cm, hacmİ 8ıı cm3 o|an dik koninİn ana doğrusunun uzunluğunu bulunuz.
z,rıo

Yandakİ dik koninin
taban merkeziO dur.

lOBl

=

4 cm

|cBı = 6 cm ise koni' nin alanını bulunuz.

7.

Şekİldeki

o

merkezlİ daire dilİmi kıvrılarak koni
zr/2

oluşturulursa yüksekliği kaç br olur?

Yandakİ dİk konide

ABC kesitİ eşkenar
üçgendir. Konİnİn hacmİ

ise |Act kaç cm
dlr?

'f n.r'
8.

Taban yançapı 8 br, yanal atanı 136'E
dik koninİn yükseklİği kaç br dir?

bf

ohn
15

Şekildekİ

o

merkezli daire dilimİ kıvrılarak koni

oluşturuluyor. Koninin hacminİ bulunuz.

iii!i[slo]iİİiij

Katı Cisimler Şekildeki konilerin yan yüzeyleri açılarak daire dilimleri elde edilmiştir. Verilenlere göre istenenleri bulunuz.
11.

Aşağıdaki taralı bölgeler / doğrusu etrafında 360" döndürülüyor. oluşan cisimlerin hacimlerini
bulunuz.

20n
3

I

1?.0"

\.

ro.
:

j

4

\

5 z
CT
1

80'

12. loAl = lABl olmak uzere
koninin hacmi silindirin hacminin

a UJ
u.J

z

'/,

kaç katıdır?

10.

Aşağıdaki taralı bölgeler 1 doğrusu etrafında

360' döndürülüyor. oluşan cisimlerin alanlarını
bulunuz.

13.

c

b.

Şek|ldeki dik konide A dan harekete başlayıp koni yüzeyi üzerinden bir kez dönerek A ya gelen
bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir?

srt

:;il;ilg+ı j!:i,

Katı Cisimler

KURE
Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine küre yuzeyi, küre yüzeyi ile sınırlanan cisme ise küre denir. Sabit nokta kürenin merkezi, sabit uzaklık kürenin yarıçapıdır. Şekildeki kürede

öırıx oı
Yarıçapı 5 br olan bir küre merkezden 3 br uzak|ıkta bir düztem ile kesiliyor. oluşan kesitin alanı kaç bf
dir?

Çözüm
Şekilde görüIdüğü gibi oluşan kesit [KB] yarıçaplı bir dairedir.

O merkez,
[AB] çap olup

kürenin yarıçapı

lOBl

= r

dir.

oKB dik üçgeninde,
loBl2 = |oKl2 + |KB|2
=+

Bir Küre İte gı, Düzlemİn Durumlorı

52 = 32 + ıKBı2

r 1.

yarıçaplı bir küre ile bu kürenin merkezİne
d>

dbr

Kesit Alanı =

nf

+lKBl =4br
= n.42 = 16ır

bf

buıunur.

uzaklıkta bir E düzlemi verilsin.

r

ise düzlem küreyi kesmez.
ğ,

önıııx oş

t

z
J

lri

a LıJ

z

'fr

2.

d=

r

ise düzlem küreye teğettir.

Küre ile düzlemin arakesiti bİr noktadır. (Değme
noktası)

o

merkezli kürenin A merkezli kesitinin alanı 12ıı dir.

[PA] J- [Bc]

,

|PA| = 2

br

İse kürenin yarıçapını bulu-

nuz.

Çözüm

ıAoı
lOCl
d<

=

x

a|ınırsa
=

=

lOPl

x+2
İse

Kesitİn
3.

alanı 12ır
12
olur.

r

ise düzlem küreyi keser.

ıı.|AC|2 = 12n

Küre ile düzlemin arakesiti bir dairedir.

n0l2

=

Aoc dık üçgeninde, pcı2 = lAo|2 + |AC]2 +
Kürenin yarıçapı;

(x + 2l2 = x2 + 12

+x=2bI
lOCl
;iiii!İlgez-]i!i!ij

=

x+2=2+2=

4br

bulunur.

Katı Cisimler

öııııx zo
Yarıçapı 10 cm olan bir kürenin merkezinden 8 cm
uzaklıktaki kesitinitaban kabul eden en büyük koninin hacmi kaç cm3 tür?

i

KuRENıN AIANı
Yarıçapının uzunluğu

Çözüm
Şekildeki görüldüğü 9ibi

i lOBl = r br olan , kürenin alanı ':..A=4n.r2 dir.

en büyük hacimli koninin taban yarıçapl 6 cm,

yüksekliği 18 cm olacağından hacmi

öııııx
bulunur.

zg

Yarıçapı 3 br olan kürenin alanı kaç

of

aırz

v

=

!"f

.n =

jı.o2.18 = 216ıccm3

r=3br
A=

Çözüm
o|duğundan;
4n.r2 = 4n.32
=

öııııx zı
Bir küpün içine çizilebi|ecek en büyük hacim|i kürenin

36n

bf

olur.

yarlçapl 3 br ise küpün cisim köşegeni kaç br dir?

Çözüm

CC

J

Şekilde görüldüğü gibi
kürenin çapl, küpün bir kenar uzunluğuna eşittir.

Z

öıxır zı
Alanı 144n Çözüm
br2 olan kürenin

z UJ

çapı kaç br dir?

U)
LIJ

O halde,

o=6

.P

A=144rc+4ıır2=144n

olupküpün
bulunur.

cisim köşegeni

+r2=36 * l'= 6 br
Kürenin çapı; 2r = 2.6 = 12

olur.

afr = 6.fr or
oRılCK 72
Çapı

br

bulunur.

arE

br olan kürenin içine çizilebilecek en büyük

öıx:x zs

hacimli küpün hacmini bulunuz.

Çözüm
]\9 vlvl Yv]\lıvv Şekilde görüldüğü gibi küvvı g.vglr9

şegenidir.
Bu

renin çapl küpün cisim

durumda hacmi,
+V

kö- ,r'(._l' ,,|.\'İı--.]

/-

''

afr=af,g=a=4brolur.
Küpün

i i i l,.
\ \l '\

\tL__j -\=

i \'.i

'*.. \.

i

-'l

'*l

l

V

= o3

= 43 =

64br3 bulunur.

Şekildeki o merkezli kürenin alanı 16ır bf dir. Tepesi P olan koninin hacmi kaç br3 tür?
:iiiii,

gas

]İiiii

Katı Cisimler

Çözüm

xünrNiıı HAcMı

Kürenin

alanı 16ıt

bf

ise

Tabanı küre yüzeyinde, ucu kürenin merkezinde olacak şekilde koni biçiminde demir cisimler kürenin tüm yüzeyini kaplayacak şekilde çakılmıştır. Bu konilerden bir tanesinin taban a]anı A olsun. Koninin yüksekliği kürenin yarıçapına (r) eşit olduğundan Kürenin hacmi;

A=16ı+4nf=16n

*

r'

=

2 br olur.

Bu durumda, koninin taban yarıçapı 2 br ve yüksekliği 2 br oIacağından koninin hacmi

v

lnf .h = !n.22.2 = 33
=

y
buıunur.

= ]r.ı<onilerin taban

3

alanları toplamı
bulunur.

9n br3
3

4 Y = Lr.4nr2 =Y = !n" '33
t

öıx:x zc

z
J

;
Z LU a UJ

İ

öıııx zz
Yarıçapı 6 br olan kürenin hacmi kaç br3 tür? Çözüm

o merkezlı |oB| = 3 br yarıçaplı yarım daire [AB] etrafında 360' döndürülüyor. oluşan cismin alanını
bulunuz.

3 olduğundan v = lnr} = !n.6s
r=

33

= ZSBnbr3 bulunur.

Çözüm

öıııır zı
Hacmi

36ı

br3 olan kürenin alanı kaç br2 dır?
A

Çözüm
V
Döndürme sonucunda r = 3 cağından kürenin alanı ; A = 4nr2 = 4n.32 = 36ıı
=

36ır

br yarıçaplı küre oluşa-

eI=3br
A=4nr2

= *nr'= 36ıı J
olur.

+A=

4n.32

=36ıcbr2 bulunur.

bf

bu]unur.

,iiti sc+;iil!,,

f. Çözüm A.. Konİnin hacmini bulunuz. o4. U) LIJ öıx:ı ıo Metal bir küre erİtilip 8 eş küre oluşturuluyor. Koninin hacmi 2 bulunur. z t z J h=2r=2.z4 = 1152 bf bulunur.32 = 27n br2 bulunur. lOBl = 15 Ar_ an* : 8. alanı sun. ol- . v = !n. 2 +nr2=3nf = 3n. Çözüm Büyük kürenin yarlçapl R.=8Vr+fıın3 =a.ıs ! --- ) R r =2 olur.h 33 1ır.. V. Y Çözüm ıf Şekildeki yarım kürenin hacmi 18ır br3 ise alanı kaç aız Çözüm Yarım kürenin hacmi 18ı br3 ise }'t"'= dan t --2 *'! 18ır * I=3 br olur' Yarım kürenin alanı küre yüzeyinin alanının yarısı ile tabandaki dairenin alanları toplamına eşit olacağın- Şekilde görüldüğü gibi kürenin yarıçapı ile silindirin taban yarıçapları eşit olup silindirin yükseklİği h = 2r dir.1 22. v=Y*I"r=Y 4 E =lI=2 Silindirin yüksekliği Olur./- K /---\ V. = lOCl = 9 br ise lCBl '12 =I= br olur.2=4br bulunur.a iİnıx ız Yarıçapı 15 br olan kürenin içine yüksekliği 24br olan en büyük hacim]i koni yerleştiriliyor. hacmi kürelerden blrisinin yarıçapı r. c' '_-r- . Şekilde görüldüğü gibi oCB dik üçgeninde. iiiilils+s]İ!!ii: . küçük hacmi V..tnrg +R3=8f = 8Az /ıs oi l \o \ \= ".4nr2 *(f)': *. alanı A.' 1 br. Başlangıçtaki kürenin alanının..Katı Cisimler öırıx zc öır:x Hacmi ıı oe olan bir küreyi içine alabilecek en kü-. çük hacimli silindİrİn yüksekliğini buIunuz. elde edilen 8 kürenin alanları toplamına oranl kaçtır? UJ 7 .

ALışİıRilA]AR ' 7
1.
Yarıçapı 13 br olan bir küre merkezinden 5 br uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. oluşan kesitin
alanını bulunuz.
144ıı

o

merkezli kürenin, B merkezli kesitİnin alanı 7ıcb?, |AB! = 1 br ise kürenin yarıçapı kagbr
dir?

2.

cm oIan küre içine çizilebİlecek olan en Çapı büyük hacimli küpün hacmi kaç cm3 tür? z,fz

fi

b.
(E

z ;
ıU

J

o IJJ

z

Şekildeki koninin tabanı, yarım kürenin tabanıdır. Koninin hacmİ 9ır cm3 ise yarım kürenin hacmi kaç cm3 tür?
18ı

3.

Çapı 13 ctn olan'bİr kürenin içine yüksekliği 5 cm olan en büyük hacimli dik silindİr yerleştiriliyor. Silİndirin hacmi kaç cm3 tür?
180ıt

7.

4.

Yarıçapı 10 br olan küre merkezinden 6 br uzaklıkta bir düzlemle kesilİyor. Kesit alanının, küre_
nin alanına oranı ka$ır?
4 25

Şekİldekİ İç içe çizİlmiş o ve K merkezli yarım kürelerin hacimleri oranı ka$ır?

zfz

iiii!ilgıo}!iiii

1.

AyrıtIarı ardışık üç çİtt sayı olan dikdörtgenler prizmasının cisİm köşegen uzunluğu br ise
prİzmanın hacmi kaç
A',l

bf

LR

4.

Şekilde

j

u su doıu

tur?
D)

dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 3

42

B)

46

C)

48

52

E) 58

5 br ve 6 br

dir. Prizma alanı en büyük

olan yüzeyi üzerİne yatırı-

lırsa içindeki suyun yüksekliğl kaç br olur?

A)

1

B);

c)2

D);

E)g

2.

Şekildeki küpte ıLMı = |MD|

5.

ıBPı

=

|Pcı

|MFı = 3 cm

Ise

|FP| kaç

cm dir?
A

A',F

B'2

C),tr

D' /7
Şekildeki dik üçgen prizmada [AF] l- [AB] lABl = 4 br , |CB| = 5 61 ve prizmanın hacmi 30 bf ıse |FB| = x kaç cm dir?

A)s
3.

8)6 C)7

D)8

E)e

6.

Şekildeki küpte
B

lELl

=

A(AGE) taç uf dır?

Şekildeki küpün bir kenar uzunluğu

4 br
6/3

ise

lALl = SlLBl ise

fr

cm

lBcl

kaç cm dir?

A'

4,F
Dl

B)

7,F

5.6
E)

C)

8,8

A)

3

qzz

c)4

D)

;

E)5
aqz

:;iiii,

}iı;;i

Katı Cisimler

7.

Ayrıtları a, b,

c
=

olan bir dikdörtgenler prizmasın-

10.

Taban kenarı 2 br, bütün alanı 56

bf

olan bir ka-

o, ]+J+] abc

s

ise prizmanın alanının sayısal

re prizmanın yüksekliği kaç br dir?

değeri, hacminin sayısal değerinin kaç katıdır?

A)5

B)6

C)8

D)e

A)4

B)5 C)6

D)7

E)8

E)10

11. 8.

Yüksekliği 24nbr olan silindirin

A

köşesinden

l. şekildeki gibi eğik tutulan silindir biçimindeki
bir kapta bir miktar su vardır. lBC| = 2 br olmak üzere, kap ll. şekideki duruma getirilirse |AL| = x kaç br olur?
|AB| = 6 br

hareket eden bir cisim yuzeyde 2kez dönerek D

ye ulaşacaktır. Cismin alabileceği en kısa yol
26nbr ise silindirin taban çapı kaç br dir?

,

A)9 ,2

B)2

c)

;

D)3

E)ı

A)2

B)4 C)5

D)6

El7

12.
9.

ril
l. şekildeki bir kenarı 12 br o]an kare biçimindeki karton katlanarak ll. şekildeki gibi alt ve üst ka-

pakları bulunmayan kare prizma elde ediliyor.
Bu kare prizmanın hacmi kaç br3 olur?

Şekildeki silindir su ile dolu iken taban düzlemi ile 45' lik açı yapacak şekiIde eğilince 64ı cm3 su dökülmüştür. Sİllndirin taban yarıçapı kaç cm
dn?

A) 108 B) 104 C)

e2

D) 88

E) 72

A) 3

B)4

c)5
it)
C;

D)

6

E)7
12.8

t'

İ.!

l-

1.

4.

Bir kenarının uzunluğu

gfr

cm olan kare, köşe_

genlerinden biri etrafında 360" döndürülüyor. oluşan cismin hacmi kaç ır cm3 tür?

A)

18

B)

20 Cr24

D)

30

E) 36

|EB| = lABl = 4br, lBcı prizmanın hacmi kaç br3 tür?

Şekildeki dikdörtgenler prizmasında

sfrır,

=

3 br ise
5.

A)

60 B)72

C)

80

D) 84

E) e0

Şekİldeki küpün bir ayrıtı 4 cm ise A(FBCE) kaç cmz dır?

At

12112

2.

Hacmi 60 br3 olan bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzeyinin a]anları 12 bf , 15 bf Ve
x br2

Dt

$n

B'

B,N
E)rc,n

c,

An

ise x kaçtır?
B)

A)

16

18

C)

20

D)

22

El 24
6.

Taban yançapı 3 br olan silindirde A dan hareke-

Hacmi 25On br3 olan silindirin yüksekliği taban yarıçapınln 2 katına eşittir. Bu silindirin taban
alanı kaç

te başlayan bir cisim yüzeyi bir kez dolanarak D ye varıyor. Cismin alabileceği en kısa yol 10ıı br olduğuna göre yüksekliği kaç br dir?

ıP
B)

alrz

A)

20ı

22n

C|

25n

D)

28ır

E) 30ır

A)

6ıı

B)

7n

C)

8ır

D)

9ır

E) 10ıı
gag-;ii;;i;

;ıiıi.

Katı Cisimler

7.

Taban alanı, yanal a|anına eşit olan dİk silindirin

10. Taban çevresi 4n
dirin hacm| kaç

hacmi 32ıcbf ise yüksekliği kaç br dk?

ı

cm, yüksekllği 5 cm olan silincm3 tür?

A)1 B'n

c',ü

'B D)2

E),B

A)

16

B)

18

C)

20 D)24

E) 30

11.

8.

D

/
Şekildeki küpte A(FKB)
br dİr?

=gfr'af ise
D)5

lKBl

ı€ç
.J

CC

Şekildeki dikdörtgenler prizmasında |AB| = 5 çrn ıBc| =3cm, lKc| =6cm dir. A ile K arasında yüzeyden hareket edecek bir cismin alab|leceği en kısa yol kaç cm dir? B) 10 ,rıoe q3/7 q,B

A)2

B)3 C)4

E)6

(/) LU

I.JJ

= z

A)

?

c)

,E

12.
9.

Yandaki şekil özdeş iki küpün üst üste konması
ile elde edilmiştir. Buna göre,

ji:i

kaçtır?
A B

A

B = x

Şekildeki küpte m(EAK)

kaç derecedir?
D)

A)

fz

Bl

,E

c)z
4.A

D) ,f5
5.E

E)3
6C
l.lJ

A)

30 B.E

B) 45
9.A

c) 60
10.c

7s
B

E) e0
12.C

1.A
iiı:İi

2.C

3.C

11

gso]liiii;

1.

Hacmi

+bf

olan düzgün dörtyüzlünün bir ay-

rıtı kaç br dir?

A)

1

q,n C)f,3 D)2

E)3

Şekilde bir ayrıtı 2 br olan küpün içine, küpün tüm yüzeylerine teğet olan küre çizilmiştir. Küpün herhangi bir köşesinin, kürenin yüzeyine
en kısa uzaklığı kaç br dir?

2.

cl/1-ı ^),B Bl ,tr-ı D)fr+ı 9,E+1

Şekildeki daire diliminden A ile B noktaları çakışacak şekilde bir koni elde edİliyor.

{,,

m(6Bı

=

N+

hacmi kaç

ı

120o

|oA| = 3 6rn ise koninin cm3 tür?

ve

J

::7
L,..i

qn

f5.
-;

Şekildeki dik kare
piramitte

crt

Lll

q2n

lABl

=

6 51
= 15

A(BCE)

bf
tur?

ise piramidin
hacmi kaç

bf

AB
A) 20
B)

24

C)

28

D)

32

E) 48

3.

Şekildeki küpün
bir kenarı 4

br ise
br2

A(LMF) kaç

dir?

Taban alanı
B

4,E bf
B)

olan düzgün dörtyüzlünün

tüm alanı kaç br2 dir?

^)

6n

B)7n

q8n
E) 10,f2

A)

12fr
q

q I'n

ft,f3

14,f3
E)

c) 16./5

20fr
iiiiİil.gsı
]!iiiii

Katı Cisimler

7.

Kenar uzun|ukları 2 cm ve 4 cm olan dikdörtgen

uzun kenarı etrafında 360" döndürüldüğünde
oluşan cismin hacmi kaç cm3 olur?

10. Yüzey köşegen uzunlukları x bı 6 br ve ır 'Fzg olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegen uzunluğu 3,B br ise x kaçtır?

A) 16ır B) 15ır C| 14ıc

D)

13ır

E| 12ıı

A)

,fg Br,r7

C)

3

D)

4

E) 5

8.

11.

Şekildeki dik kare
piramidin yükseklİği
12

br ve
= 10

lABl

br ise

36
Taban ayrıtı 3

I
6

piramidin yanal

alanı kaç

ıf

arz

A

B

t

yüksekliği 8 br olan dik kare

prizma su ile doludur. Bu su bir kenar uzunluğu

6 br olan küp şeklindeki kaba boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç br olur?

a

LU LU

z t z
J

A)

320

B)

300

C) 280

D)

260

E')

240

A)

1

B)2

.);

D)3

E,ı

7

12.

9.

Şekildeki dik kare
piramİtte yan yüzeyler

taban düzlemİ İle

45'lik

açı yapmaktadır.
Piramİdin hacmi 288 cm3 İse

Şek|ldeki daire dİlimi B ile C çakışacak şekilde

kıvrılarak koni elde ediIiyor. lABı = 9
tür?

m1ft1

= 12o"
ıt cm3

cm ise oluşan koninin hacmi kaç

ıABl kaç cm dir?

A)8
1.D
liii!İlgsz,]liiiijll

B)e C)10
2.A 3.C

D)12
5.E

A) 30.6
E) 13
6,C

B) 32"6
D)

q
E) 39,fr
11

34,rs

36/5
10.E

4.C

8.B

9.D

D

12.O

1.

Üç farklı ayrıtlnın uzunlukları toplamı 12br, cisim

4.

köşegeni

5'E

or olan dikdörtgenler prizmasının

Ayrıtları 1, 3 ve 9 birim olan dikdörtgenler prizması ile aynı hacimli olan küpün alanı kaç bf
dir?

bütün alanı kaç brz

di?
C)

A)

e4

B)

e2

e0

D)

80

E)72

A)

60

B)

54 Cr52

D)

50

E) 48

5. 2.

o merkezli çeyrek çemberin yarıçapı 3 cm dir.

ABC dik üçgeninde

ç6 lBCl =6cm dir. Üçgen tBc] etrafında
|AC| = 3

Taralı bölge [Ao] etrafında 360' döndürülürse oluşan cismin hacmi kaç ıı cm3 olur?

360" döndürüldüğünde

oluşan cismin hacmi
kaç ır cm3 olur?

A)6
D) 18

B)7 C)8

D)e

E) 10

A)

15

B)

16

C) 17

E) 1e

6.

Şekildeki koninin içine yerleştirilen küre

3.

Şekildeki

o

merkezli

koninin yan yüzlerine ve tabanına teğettir.

kürenin çapl tarall koninin de çapıdır.

Koninin

hacmi
turz
B)

m(BAC)
B

= 60o

12ır cm3 ise

kürenin hacmi
8ır cm3 ise koninin

kürenin hacmi kaç ır

bf

hacmi kaç

ı

cm3 tür?

A'

24

28

C)

32

D) 40

E) 48

A)6

B)8

C)12

D) 1s

E) 18
iiiii.ass;iiili!

Dörtyüzlünün B A noktasından hareket eden bir cisim E z J .Katı Cislmler 7. Bir kenarı 4 cm olan eşkenar Üçgen bir kenarı et- rafında 360' döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi kaç ır cm3 olur? 10.fs B) /6 c) 3 D) 2. yüzeyden hareketle A ya uIaşacaktır.A 7.8 5.E Ert 12.E cm E)12 m(DCO) = 60o ise koninin yanal alanı kaç ıı cmz d. Silİndirin hacminin kürenin hacmine oranı kaçtır? A) 80 B) eo C) 100 D) 120 E) 1s0 6.F E) 4 AB A) 5 B) 6 C'. Bir dik silİndirin içİne. Şekildeki dik koninin taban merkezi O dur. 11.r? A)6 Bl7 C)8 E) 10 Şekildeki düzgün dörtyüzlünün bir kenarı /3 cm dir. D)3 9.C 10. 2.)7 D)8 E)e Bİr kürenin merkezinden 3 cm uzaklıktakİ kesitinİn 12.D 3.D 8.C A) U.A 1.A 2. Cismin alabileceği en kısa yol kaç cm dir? z ıll ct) lDMl = 2lLMl ise uJ küpün hacmi piramidin hacminin kaç katıdır? A) .C :iiiiİ[ss+Iİİİiii: . ABD) piramidi çizilmiştir. B)z . Şekildeki küpün içine (M.C 11. Koninin yüksek- A)18 Bl17 C)16 D)15 liğ.). silindirİn yüzeylerine teğet alanı 16ır cm2 ise kürenin alanı kaç n cm? dir? olacak şekilde bir küre çiziliyor.E 4.

::iiless liii. M. .A açı 60'dir. Yarıçapı 3 br olan kürenin içine çizilen en bÜyÜk küpün alanı kaç cm2 dir? 4.1. Taban çevresi 8n cm ve yüksekliği 3 cm olan dik koninin yanal alanı kaç n cmz dir? A) 80 B) 72 C) 70 D) 60 E't 52 A) 23 B) 22 C) 21 D) 20 E) 1e 2. Hareketli- Şekildeki küpte nin alabileceği en lFPl =lPBl =2br ise lLPl kaç br dir? A kısa yol kaç br dir? A) zxr6 D) 6x B) 3x"6 E) 8x Cl ax.fr brs ise lBCl kaç A) br dir? A B A) 20 B) 21 C) 22 E) 24 Lr-i Z l.. Şekildeki dik kare piramitle BCE EFKL yüzeyinin ağırlık merkezi P dir. A dan yola çıkan bir 6. R..jl 4 B)5 c) 6 Dl7 E) 8 3. Şekibeki dikdörtgen E prizmanın ABCD yü- zeyinin kenar orta noktaları N. Taban yarıçapı x br olan şekildeki dik konide lACl = 3x br dir. hareketli yüzeyden dolanarak yine A ya gelecektir. NRMT) piramidinin hacmi 4 cm3 ise dikdörtgenler priz. yüzeyi ile ABCD yüzeyi arasındaki (P.fr A)3 B)4 C)5 D) 6 El7 . R C( Piramidin hacmi maslnln hacmi kaç cm3 tür? z D) 23 36. T ' 'lF 5.

Bir ayrıtı 6 br olan küp biçimindeki bir mermer bloktan kare prlzma 8. lABl yük hacimli madeni bir koni yerleştirilmiş- =3br ise tir.fr 6.C .h D') "): D) 1 q3 B) 3.fr D) B) 4.fr 11. alanı 80 br2 ise hacmi kaç bf z z ı! a ııJ ttır? Kalan cismin hacmi 192 br3 ise alanı kaç A) 80 B) 81 C) 82 D) 83 E) 84 oP aırz A' 232 Bl 234 C) 236 D) 238 E) 240 9. Şekildeki silindirde o ve C taban merkezleridir. Bu koni küpün hareketlinin alabi- leceği en kısa yol kaç birimdir? A)l c) 8 E) e içinde eritilirse yüksekliği kaç ır br olur? B)+ A) s.O A) D) 13 E) 14 z. Taban atanı 16 br2 olan kare dik prizmanın yanal E 5 biçiminde bir parça kesilip atllıyor. Şekilde bir ayrıtı 6 br olan küp ve içine yerleştirilebilecek en bü- cisim yüzeyden hareketle K noktasına gidecektir. Şekildeki küpün A noktasından harekete başlayan bir 10.n 11. 12. Şekildeki 4 br yarıçaplı daire dillmiA ve B nok- A(ABC) hacmi 300ır br3 ise |AC| kaç br dir? = 60 bf ve silindirin taları çakışacak şekilde kıvrılıyor.h E) ct 3/1 4.A 12. o|uşan koninin hacml kaç ır br3 olur? A) 10 B) 11 C) 12 4.Katı Cisimler 7./5 4.

o c) 5 D) . lçİ su do|u olan dikdörtgenler prizmasının farklı 4. Taban yarıçapı 3 br ana doğrusu 5 br o|an dik koni içine 4 br s/5 or ıse m(6B) = cı kaç |Kc| = lBCl = 3 67 yerleştirilebilecek en büyük hacim|i /* kürenin hacmi kaç ır br3 tür? derecedir? at a $ = A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) e0 z tlJ a .fr q B) 21 /3 27. A) 18.lBCl =13cm dir. Bu prizmanın içindeki su bir ayrıtı 4 br olan küpü tam doldurduğuna göre prizmanln diğer ayrıtı kaç br dir? Tabanının bir kenarı 8 br olan düzgün kare piramidin hacmi 64 br3 ise yanal alanı kaç br2 dir? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 2.fr q c) 24/3 28.1.fr A) 60 B) 70 C) 75 D) 105 E) 150 ::iiilllsszlilii:i . [AB] etrafında 180" döndürüldüğÜnde oluşan cismin hacmi kaç n cm3 olur? =5cm. lADl Yamuk. ayrıtlarından ikisi 2 br ve 4 br dir. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında lABl = 5. E) 6 3. Yarıçapı 3 br olan içi su dolu silindir biçimindeki kap şekilde görüldüğü gibi 30" açı ile eğiliyor._1i A) 4 B). lDCl =2cm. Kaptan dökülen suyun hacmi kaç ır br3 tür? Şekildeki dik yamukta. 6.

Bir ayrıtı 2 br olan 3 tane küp üst üste konarak elde edilen kare dik prizmanın alanı kaç of aırz A) .lt 4. |BM| = |MCl ise taralı piramidin hacmi kaç bf tur? ıAF| = 4br z J Şekildeki dikdörtgenler prİzmasında.E E)1 '. Bir ayrıtının uzunluğu 2br olan düzgün rJ-i dörtyüz_ r : : /4 A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 Er 12 A)+ lünün yüksekliği kaç br dir? q+ E) i üE .E q+ q+ q.rz u '// t .8 8. Alanı 36.+.|i:iill: . Bu silİndlrin yükseklığİ kaç cm dlr? a A) 12 'fi B)19 '1ı c)9 D)g '.E 2. lFK| = 8 br.D D)6 E)s 1. Kürenin hacmi küpün hacminin kaç ır katıdır? 10.2 tr 3 "'. 141tr Dl20. ql A) 24 B) 32 C) 48 D) 56 E) 60 11.C A)e 7B B)8 C)7 10.lı '. |AL| = 6 61 z c) LU 12. köşeIeri küreye değecek şekilde bir küp yerleştiriliyor.F cmz mi kaç cm3 tür? oIan düzgün döğüzlünün hac_ A' 8. Bu silİndir taban düzlemi İ|e 45" lik açı ya_ ni yerIeştirilİyor. Bir kürenin içine.C 5.f2 B) 161tr E) 22tf2 q fi.lI 6. Katı Cisimler 7.A LA iiiiiİ[asg. Taban yarıçapı 2 cm olan bİr dik silindir su ile do_ ludur. Prizmanın hacminİn hacmine oranı kaçtır? koninin pacak bİçimde eğildiğinde içindek| suyun "/"25 boşalıyor.+ Bir kare dik prizmanın içine en büyük hacimli ko- 13. .

|AB| = ıBc| = 6 br.fg cmz dir? otan bir düzgün dörtyüzlünün yüzeylerİnden herhangi bİrİnin yükseklİği kaç cm çapı kaç br dir? a t z J-t = 3. : : i I i I 2 B|r kürenin içine çizilen küpün köşelerİ kürenİn üzerindedir. DAC) piramidinin hacmi kaç bf Şekildeki 6 br yarıçaplı yarım küre merkezinden 3 br uzak|ıkta bir düzlem|e kesilmiştir. Şekildekl küpün hacmi 72 bf ise tür? (L. Küpün alanı 48 bf ıse kürenin yarı_ -5. { A T A(DGC) =# kaç cm : muştur.l j I I ic. tabanı kesit alanı olan konİnin hacmi kaç ır of turz . i . z J tJJ Alanı 36. Şekildeki düzgün dörtyüzlüde ABC ! tabanının ağır!ık merkezi G dir. ). |Ec| = 5 o|uşan cismin alanı kaç oııı Şekildeki c|sim bir dik silindirle d|k koniden oluş_ + ıse lBC| dir? nıf br ise i I ! t . Tepesi kü- renin merkezi. b.

/T5 . ğ tr 10' Taban yarıçapı 3 br olan bir dik silindirin bütün alanı 42ıı bf ıse hacmi kaç ır uf tıırz o-Şekildeki ABCD dikdörtgeni.9 9.iiı!!|lgeo]|iiiıi] ı.128 5. 36 6. /6 3. Bu konİnin hacmi kaç bf türz 8. 20 4. |AB| = 4ır br ve |BC| = 5 ise silİndirİn hacmi kaç ır bf turı z t z J a LU t J-l I ş 1. IABJ taban çevresİ olacak şekllde kıvrılarak sİlindir biçimine getirilİyor. Taban alanı 64ır ır bf ohn dik koninİn ana doğrusunun uzunluğu 10 br dir. 60 z.3.12 8.Katı Cisimler 7- Yarıçapı 4 br olan çeyrek daire dilimi kıvrılarak bir dik konİ oluşturulursa bu koninİn yükseklİği kaç br olur? i 9.27 .8 10.

Küpün hacmi 5+ tür? bf ise pİramidin hacmi kaç bf 2. Yüksekliği hacmi kaç bf zfi or tıır? olan düzgün dörtyüzlünün 6. Taban yarıçapı 3 br ve yüksekliği 8 br olan bir si_ lİndirin içine yerIeştirilebilecek en büyük hacimli 4. Silindirin hacmi 8 bf z Li-. N.1. M. Yandaki O merkezli yarım kürenİn hacmi 144ıc cm3 ise alanı kaç ır cmz dır? . Şekildeki o merkezli /s.1 ise kürenin hacmi kaç (i) ! of tıırz 3. kürenin yarıçapı kaç br dir? K ait oldukları ke- narların orta noktaları. L. ) 3C 7-. küre. Şekildeki küpün içine taralı pİramit yerIeştirilmiştir. P ise FGDE ka- resinin içİnde herhangi bir noktadır. içine çizildiği silindirİn tabanlarına ve Alanının saylsal değerl hacminin sayısaI değerine eşit olan küpün cisim köşegeni kaç br dir? yan yüzüne teğeüir.

90 s.9 9. 4. oluşan küpün alanı xaç of oırz . bf tür? 1.R 10.ıJ = of dir? . göre yanal alanı xaç 6 br olan eşkenar üç_ gendir. ve 4 br dir. 8. manln hacmi.3 6. Bİr üçgen dik prİzmanın taban ayrıtıarı 6 bı 8 br. küpün alanının kaç katıdır? Şekİldeki ayrıtları Zbr .9 br ve 12brolan dik-: dörtgen prizma biçimİndeki kurşun levha eritile_. z. U) Bu konİnin hacmi kaç ır l.216 5.f z. Şekildeki konİnin ABC kesİti. Prİzmanın yüksekıığİ 5 br olduğuna.F . bir ayrıtının uzunluğu x br olan küpün hacminİn 2 katıdır. 108 iiiiiİi[gsz]iiiil.9 8. Kare prizmanın alanı. kenar uzunluğu E l z IrJ 10. rek küp bİçimine getiriliyor.6.! 3.Katı Cisimler Taban ayrıtının uzunluğu x br olan dik kare priz9.

1.

1967

-

US*e

5.

ı

ij7c 'ıjSli

Hacimleri eşit iki silindirin yan a|anları arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir?

Bir silindirin yanal alanı 20n ve yüksekliği 10 birim

olduğuna göre hacmi kaç birim küptür?

o)+ B)İ

",h

=rh

A)

2n

B)

20n

C)

10ır

D)

40n

E) 200n

6. t9;;'2.
1968

lJ:;S

Çapı d olan kürenin hacmi çap cinsinden yazılırsa aşağldakilerden hangisi elde edilir?

- USS

Bir kürenin merkezinden 4 cm uzaklıktaki kesitinin alanı 6n cm2 olduğuna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dir?

A)
7.

5

B),8

C)

6 D),8

E) 8

A) v

= =

fno'
*no'

B) v =
D)

3"ot *no'

c) v

v

=

Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3, 5, 7 ile orantılıdır. Bu prizmanın tüm alanı 568 cm2 olduğuna göre hacmi kaç cm3 tür?

ıi ,''l: _ -'.i:

E) V =

)"ot

A)
8.
r

440
..ı

B)
i'

540

C)

840 D)740

E) 640

3.

i i;{:.-;

:>

969 -- USli

Tabanının bir kenarı 8 cm, yüksekliği 3 cm olan düzgün kare piramidin bütün alanı kaç cm2 dir?

A)

224

B)

144

C)

112

D)

80

E) 64

4.

1974

- USS

Ayrıtlarından biri

s uzunluğunda olan bir

küpün

içine teğet bir küre çiziliyor. Küpün bir köşesinin kürenin yüzüne olan uzaklığı aşağıdakilerden
hangisidir?

Şekildeki ABCD dörtyüzlüsünün ABC yüzü bir kenarının uzunluğu a olan bir eşkenar üçgen, BDC yüzü ise D açısı dik olan bir üçgendir. AD

ayrıtı BDC düzlemine dik olduğuna göre,
dörtyüzlünün hacmi ne kadardır?

bu

A)

*
oı .'r/o '24

,)#
353

Katı Cisimler

9.

1981

- OYS

12. 1982

- OYS

Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 1, 3, 5 sa-

yıları ile orantılıdır. Bu dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni fio cm olduğuna göre hacmi kaç
cm3 tür?

Yarıçapı R olan bir küre, merkezind"" kaç ıR2 olur?

*

uzaklık-

ta bir düzlemde kesiliyor. Elde edilen kesitin alanı

A)

120

B)

e2
E) 1s,/6

C)

sO

th

A)9 ,9

B)2

cı* ,);

E)3

D) 15

13. 19s2 _ ÖYS

10. 1981

- ÖYs

Bir küpün alanı b cm2 dir. ikinci bir küpün hacmi

bu küpün hacminin c katıdır. lkinci küpün alanı kaç cm2 dir?

A)b3,8
q

,6il

a)cW

c)

b2c

q,Fo
6
_)

Yukarıdaki l. şekil taban çapı 4 cm, yüksekliği
10 cm olan bir silindir, bu si]indirdeki suyun yük-

z
!

sekliği h dır. Bu kap 45' ıik açı yapacak biçimde eğildiğinde su düzeyi şekildeki gibi kabın ağzına
dayanmaktadır. Buna göre h kaç cm dir?

UJ

z

U)
l_.1 I

ıı.

1981

- oss

A)e
14. 1983

B)8

cr7

D)6

E)5

- OSS

Taban

çapı 2R

=

20

cm olan silindir biçimindeki
iç içe girmiş ve yükseklikleri eşit, dik silindir biçimindeki iki kaptan dıştakinin çapı içtekinin çapının iki katıdır. içteki kap ağzına kadar su ile dolu iken tabanına çok yakın bir detik açılırsa, ikisi arasındaki boşlukta su hangi yüksekliğe çıkar? (içteki kabın kalınlığı önemsenmeyecektir.)

bir kapta, başlangıçta20On cm3 su vardır. Bu ka-

ba yeniden su konmakta ve kaptaki SUyUn h yüksekliği, t zamanına göre

h=at+b
bağıntısı ile değişmektedir. Bu kaba su konmaya başlandıktan 2 sn Sonra Suyun yüksekliği 8 cm olduğuna göre 3 sn daha Sonra (beşinci saniye sonunda) Suyun yüksekliği kaç cm olur?

A)

32

B) 23

c)

1e

D)

17

E) 14

A)l

B)1 .)+ o)+

E)+

iiiiii[sel,İiiiii

Katı Cisimler 15. 1983

- OYS

18. 1986

- Öss

Yukarıdaki şekilde küre içine yerleştirilmiş silindirin yüksekliği 8 cm ve hacmi 72ıc cm3 olduğuna
göre kürenin yarıçapı kaç cm dir? Yukarıdaki şekilde kare tabanlı dik piramidin içine yerleştirilmiş küp görülmektedir. Küpün alt yüzü

A)7

8)6

C)5

D)4

E)3

piramidin tabanı iIe aynı düzlemde olup üst köşe-

leri ayrıtları üzerindedir. Ustte ka]an küçük piramidin yüksekliği 3 cm, hacmi 9 cm3 olduğuna gö-

re büyük piramidin taban kenarlarından biri kaç
cm dir?

E

A)e

B)8 C)7

D)6

E)5

ıe.

1984

- Öss

5
=
UJ

10 cm boyunda 1 cm çapında silindir biçimindeki 10 kalem beşerli iki sıra halinde, cİikdörtgenler

t
z
UJ

U)

prizması şeklindeki bir kutuya konulacaktır. Bu
kutunun hacmi en az kaç cm3 olmalıdır?

4
I
a

A)

300

B)

200

C)

150

D)

100

E) 50

19. 1987

- OYS

ı

z.

1985

- oYs

Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları x, x, h cm dir. Bu prizmanın hacmi 75 cm3 olduğuna göre

yüzlerinin toplam a]anının
aşağıdakilerden hangisidir?

x

cinsinden ifadesi

Taban kenarı 10 cm olan bir düzgün kare piramidin bütün alanı 360 cm2 dir. Buna göre piramidin

Al 2x2 * 3oo ,x

*

B) x2 +

4x
++

c) xz +75
300x

yüksekliği kaç cm dir?

Ç +x

A)

11

B)

12

C) 13

D)

14

E) 15

=)

l;:iiitgss jıiiil

Katı CisimIer

20. 1987 -

övs

23. 1989-OYS

AB
Yukarıdaki şekilde verilen küpün bir ayrıtının uzunluğu 1 cm dir. Buna göre D?B' üçgeninİn alanı kaç cm2 d,r? Küp biçimindeki tahta bir bloktan küçük bİr küp
alınmıştır. Kalan tahtanın hacmi 208 cm3 olduğuna göre |BC| kaç cm dİr?

A) 3/e

q

2,/ğ

c),F

D'r+

q+

A)e

B)8 C)7

D)6

E)s

E

5
21. 1987

z
- OSS
Yüksektİğİ 60 cm ve taban kenar uzunluğu a cm

lABl

=
=

4 birim
x birim

z ı!

?

lFcı

o UJ

olan kare prizma su ile doludur. Yarıçapı a cm
olan bir silindirİn prizmadaki suyun tamamını a!abilmesi İçin yüksekliği en azY'aç cm olmalıdır?

AB
eşittir. |AB| = 4 birim olduğuna göre lFC| kaç bİrimdir?
A't


A:l

=

3 alınız.) B)

ŞekildekiABCD ve ADEF karelerİ birbirine dik ve
=

x

22

20

C)

18

D)

16

E) 15

2,F

Dl4,tr

B',4r/,
E)

c)

9.6

2,tr

22. 1988 _ Övs
Boyu eninin iki katı uzunluğunda olan dikdörtgen

şeklindeki bir kartonun tümü kullanılarak 16 cm3 hacmİnde, kare prizma şeklinde kapaksız bir ku_ tu yapıyor|ar. Kare prizmanın taban kenarı, verilen kartonun enine eşit olduğuna göre kullanılan kartonun atanı kaç cm2 dir?

25. 1995 - Öss Taban yarıçap 8 cm, yanal yüzeyİnin alanı 96ır
cm2 olan bir dönel koninin yüksekliğinin bir ana doğrusuna oranı kaçtır?

A)

128

B)

e6

C)

64

D)

32

E) 16

N+

,)+

.); ,)A q+

,;iiiliilgse]liİ!i;;,

Katı Cisimler

26. 1995 - OSS Kenarları 3 cm , 6 cm Ve 12 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmlne eşit hacimde
olan küpün bir kenarı kaç cm dir?

30. 1996 - OYS

A)2

B)3 C)4

D)5

E)6

27. 1995

Kenarları 60 cm Ve 80 cm olan dikdörtgen biçimlndeki karton bükülerek dik silindir biçiminde bir boru haline getirilecektir. Bükme işlemi uzun

- ÖSs

Şekildeki kare dik piramidin bir yan yüzü taban düzlemi ile 60" lik açı yapmaktadır. Piramidin

hacmi 288rE cm3 olduğuna göre tabanın bir kenarı kaç cm dir?

kenar ve kısa kenar üzerine yapıldığında elde
edilecek iki fark]ı boru si]indirin yan alanları oranl kaçtır?

A)
/z

10

B)

12

C)

13

D)

14

E) 16

A)

1

B); .) 3 D);
- OYS

1997

*

(r

z
J

Tabanının boyutları 6 cm ve 8 cm o]an dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kapta bir miktar su
vardır. Bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan kapalı bir küp, tabanı kabın tabanına değecek biçimde su-

- OSS

.<

z ı]J
LIJ

o
28. 1995
Bir düzgün dörtyüzlünün tüm alanı 256,fr birimkaredir. Bu dörtyüzlünün yanal yüksekliği kaç birimdir?

ya batırılınca su seviyesi küpün yarısına kadar
yükseliyor. Buna göre suyun ilk yüksekliği kaç cm dir?

7

A) 115 '96
D)

A)

6/5

e/5

B't

7,6
E) 1016

c) B,E

D)

1#

B) '94

113

.)
E)

1}1

1#

32. 199s

- ÖYs Kare tabanlı kapalı bir dik prizmanın hacmi
re prizmanın tüm alanını Veren Y = f(x) fonksiyo-

30 cm3 tür. Karenin bir kenarı x cm olduğuna gö-

29. 1996 3,

Bir dikdörtgenler prizmasınıD X, Y,

- OSS

4

z

boyutlan 2,
cm2

nu aşağıdakilerden hangisidir?

sayıları ile doğru orantılıdır. Bu prizmanın

hacmi 3000 cm3 olduğuna göre alanı kaç
dir?

2x+60 A) y=
x2

B) y=
D) y=

x2+30
x

x2+60
x2

A)

B) 1200 C) 1300 1100 E) 1s00 D) 1400

:iiiliilsezlliii;

Katı cısimıer

33. 1998 - OSS

ge. 1999

- OSS

Yanal alanı 135ıı cm2 olan bir dİk koninin taban yançapı 9 cm dir. Bu koninin hacmi kaç cm3 tür?
A') 282rc
D)

B) 292ıc

C) 302ır
E) 324ıc

312ı

gı.

1998 _

Öys
A

noktası ve taban çemberİ o merkezli kürenin yüzeyindedir. Dik koninin hacmİ 216ıccm3 olduğuna göre kürenin yarıçapı kaç cm dİr?

Şekilde taban yarıçapı 6 cm olan dik koninln tepe

A)e
Yukarıdaki şekil ana doğrusunun uzunluğu a cm olan bir dik koninin açılımıdır. Dik koninin hacmi
96ır cm3

B)10 C)12 D)13 E)ls

ve m((6B1
=

ıoAı

=

ıoBı

a

= 216" olduğuna göre, kaç cm dir?

cr
J z

A)6 B)8 C)e D)10
35. 1998 - OSS

Er12

uJ

a ı.ıJ

z
gı.
20oo

- Öss

Yarıçapı 5 cm, yüksekliğİ 24ıc olan dik silindir bi-

ABCD kare taban!ı ABCDA'B'O'D' dİkdörtgen|er prizmasında D'noktası, Ave B ile D noktası da B
İle birleştİrilirse,

hacmı 3oo cm3 o|an (D', ABD)

piramidi elde ediliyor. ABCDA'B' c'D' prİzmasının

çimindekİ bir kutunun alt tabanı üzerindekiA noktası İle üst tabanı üzerİndeki B noktası aynı düşey doğru üzerindedir. Şekildeki gibi A dan hareket edip kutunun yalnızca yanal yüzeyinde tek bir do_

yüksekliği 15 cm olduğuna göre tabanının bir ke_ narı kaç cm dİr?

lanım yaparak en kısa yoldan B ye gİden bir ka_ rıncanın a|dığı yo| kaç cm dir?

A)

2'/15 c) 3'R5 /_ıs cız6d E) s/30
B')

Al 26n

B) 25n C')2418 D')2s18 E) 2siE.

Iii!ffissslii!i;

Katı Cisimler q0. 2002

- oss

T dık koninin tepesi
|AB| koni tabanının

bir çapı

lAOl =lOBl =1km
ıTB| = 3 km

Yukarıda ABCDEF üçgen tabanlı dik prizması ile

Yukarıdaki şekil dik koni biçiminde idealleştirilmiş bir dağı, A ve B noktaları ise bu dağ eteğindeki iki köyü temsil etmektedir. Bu iki köyü birleştiren dağ yüzeyi üzerindeki en kısa yol kaç km dir?

köşeleri bu prizmanın ayrıtları üzerinde olan
MLEK piramidi verilmiştir. tML] / tDFl

ffi

=

+' jffi

=

j

oıduouna göre'

Nt
4
c.

"+

Cln Dr.fr

E) 3

Hacim(MLEK) Hacim(ABCDEF)

kaçtır?

o)

*B) *.) *r) .b51*
oss

z ;
J u.l

a LU

z
2003

,l cı.
39. 2002 -

- oSS

ABODEFGH küp AKLMTSRN küp
|AB| = 3

ç6

lAKl =

3

..
Şekildeki gibi koni biçiminde bir kapak ile koni biçiminde bir gövdeden oluşan kapaklı bir cisim yapılacaktır. Kapak koninin yanal ayrıtı 3 cm, yanal

Bir kenarı a cm olan içi dolu tahta bir küpün köşesinden, bir kenarı

çıkartılıyor. Geriye kalan büyük küp parçasının a]anının küçük küpün alanına oranı kaçtır?

., 3

olan bir küp kesilerek

alanı 24 cm2 dir. Gövde koninin yanal ayrılı 12
cm olduğuna göre yanal alanı kaç cm2 d,r?

A)

e

B)

12

C)

18 D)27

E) 36

A)

96

B)

108

C)

116

D)

1s0

E) 384

,:ii:!il

gog.]i!İj

Katı Cisimler 42. 2003

- oss

44. 2005

Yüksekliği 10 cm olan dik silindir biçimindeki bir su bardağı tümüyle su İle doludur. Suyun 25 cm3 ü boşaltıldığında su yüksekliği 2 cm azalmaktadır.

- OSS

Buna göre tümüyle dolu bardakta kaç cm3 su bulunur?

Şekildeki gibi 6 bölümü ve tabanı kare olan kapaklı bir karton kutu yapı|acaktır. Bu kutunun yük-

A)

12s

B)

135

C)

150 D't225

E) 250

sekliği 5 cm, tabanının bir kenarının uzunluğu
20 cm olacağına göre kaç cm2 karton gereklidir?

A)

1000
D)

B)

1400

1100
E) 1500

c) 1200

İ

,
43.2004-oss
lABl
= = =

İ

cE

J z

,

;
IJJ ct)

z

5 61 3 61 5 br

UJ

lBCl lAFl

45. 2005

- oss
kumaşla kap|anacaktlr.

lHXl =lHZl =1br lHYl
=

2 51

Kenar uzunlukları 1 er birim olan 6 küple oluşturulan aşağıdaki kürsünün tabanı hariç tüm ytızeyi
bİr madalya töreni lçin

Yukarıdaki gibi dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun A köşesinden harekete başlayan üç
karıncadan birincisi X, ikincisiY, üçüncüsü Z noktasına sırasıyla x, y Ve z birim yol alarak ulaşmıştı r.

Kutunun ABOD tabanından geçemeyen bu karın-

calar X, Y ve Z noktalarına kutu yüzeyinde kalarak en kısa yol|ardan ulaştıklarına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

Bu kaplama işi için kaç birim kare kumaş gereklidir?

A)

x. y <z B) x. z<y D) y. z<x E)2.

C)

y. x<z

A)

18

B)

20

C)

21

D)

2s

E) s2

y<x

liiiiııfgzo]i!!ii.

Fn El9n iıiliİ[gzı ]iiiiii q.2006-OSS 48. 2006 .f2n . 2oo8 Yarıçapı 3 cm olan o merkez|i küre içine ekseni küre merkezinden geçen 1 cm yarıçaplı dik daire_ sel silindir aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. yüksekliği 2 metre olan dik koni biçimindeki bir su deposuna bir musluktan sabit hızla su akıtılıyor.Katı Cisimler 46.)+ D.)+ .ı+ =)+ Bu silindirin hacmi kaç cm3 tür? A) + D) Btsn cl3. .Öss ŞekiIdeki gibi taban yarıçapı 1 metre. Depoda bi_ riken suyun derinliği x metre olduğunda depoda biriken suyun hacmi x türünden kaç m3 olur? A) # .Öss 49. Bu prizmanın hacmi kaç cm3 tür? A) 200 B)210 c)240 D)260 E)280 Bir kenar uzunluğu 16 cm olan kare şeklindeki kartonun köşelerinden bir kenar uzunluğu 3 cm olan birer kare kesilerek çıkartılıyor ve kalan karton parçası kıvrılarak şekildeki gibi üstü açık bir kutu yapılıyor.OSS 35 30 42 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzünün alanları cm2 türünden üzerlerine yazılmıştır. Bu kutunun hacmi kaç cm3 tür? A) 200 B)240 C) 250 D) 300 E E) 360 J z = ş z a tu TJJ 47. 2007 .

C 29.D 36.A 28. A 32.D 35.8 2.A 13.D 19. A 45.D B 20.Katı Cisimler 50. 2oo9 .C 3. D 50.A 48.D 12.8 31. A 38.A 18.Öss sI. C 16. noktaları şekildeki gibi çakışacak biçimde bükülerek tepesi o noktası olan bir dik koni bluşturuluyor. E 46.E 41.A 11.D 23. taban yarlçapı 6 cm ve yüksekliği 4 cm olan kesik koni bİçimİndeki A parçası ile taban yarıçapı 3 cm olan yeterince yüksek silindir biçimindeki B parçasının şekildeki gİbi birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. E 27. B 15. E 34. C 10. 2009 Aşağıda verilen kahve yapma makinesi.A 4.A 40.8 14.8 22. B 9.A 42.C 8. A 39. ve A.C 6.C 30. .A 5. D 51. C 43.8 25. B 26. D 21.E 33.D 24.D 47.8 :iiiiifigzz]!!ii 7.8 .E 37. 49.D 17. C 44. Bu koninin taban alanı kaç cm2 dir? A) 6ı B| 7ıc C) 8ıt D) grt E) 10rl Kahve makinesi boşken B nin üstünden A kısmının hacminin 3 katı su konulduğunda B kısmında oş E su kaç cm yükselir? q+ c)ş + D) E) T S = z ııJ U) tıJ 1.oss Yarıçap uzunluğu 6 cm olan yarım daire biçimindeki kAğıt parçası' A.

8. I (r lEPl lEol . Vı = Vz = n|.loPl = v = 2R=d+R=$ $ırn3 tur.4 Doğru Seçenek C 3. _ı!|!i.g Kürenin çapı 2R olmak üzere.r.? = [EBl küpün cisim köşegeni olmak üzere aradığımız uzaklık |EP| dir. .A = 2nr.3 = 96 96 + 2.h1 2xr2.J / \r j:::lı'^_^ ı:i:::. n ıABl =s+|EB| _-"f. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek C . oıacaöından.. g =ğ h2t oırr.Yükseklik = 4.12.Taban alanı = :lI=1br = = 2On = 2n. z J u=+'(*)'-u=+'* +Vi*n. ve A. =2R=R=i 2 = Kürenin hacmi.n.Ot bulunur.h +V n. 8 Taban alanı = 82 = 64 Yanal alan = Taban çevresi. Y..h Bütün alan = Yanal alan + 2.h.ü f2 . = n'r. z t Doğru Seçenek A @ [! J-l .' i:ıi:llı. 5. Yanal alanlar A.h2 t2 h2 2nrl. 4.10 olur.L. olsun.1.hl .10 +V = 10ır br3 buıunur. V = ırr2. Doğru Seçenek B 13 brırnrr.:.64 = 224 cm2 olur. s lABl 2. A_= A2 =Iı. Silindirin yana| alanı.

ıBD| =|cDı = E-ıBD| + a2 = ıcill=ft |AD|2 ABD üçgenİnde.b.b. dİk üçgeninde loBı2 = ıAo|2 + |AB|2 + R2 = 42 + ? +R2=22+R=.^r. b. Doğru Seçenek C Doğru Seçenek C a. {ffi=. A merkezli kesitin alanı 6ıt ise nf =6ıı+f =6 AoB olur.ft. b= 3k=91Q. Bu durumda.gfz.2=6 b=5k=5. b=5k. .(15k2 +21k2 + 35k2) genl 569= 2. lABı2 = |BD|2 + ]AD|2 =|df+ Dörğüzlünün hacmi. Dikdörtgen|er prİzmasının ayrıtları a. c -.Sfr =3o'/. 3k.c +V = 6.fu cm O=3k=3.10.71lrt2+1P.cm Doğru Seçenek B ABD ve AcD dık üçgenlerinin hipotenüsleri eşit (ıABı =|AC| =31 [AD] kenarları ortak olduğundan bu ikİ üçgen eştir. c= 5k=sfr. b.. Doğru Seçenek B Dikdörtgenler prizmasının ayrıtları a. 3 1 'ft=# b= bubnur' olsun. olur. a=k V = = fZ. |golJocl. iiiii[sza]liilii!: . 8=3k.c = fr.Katı Cisimler 8. oıur' v = jntaDc).2k2 Bu durumda =568+k= 2 olur. cm3 buıunur. .lADt = ı .E. ? = k.fu /ffi=tm 70+k=.2=10 C 35k2= =7k =7. c ise = 5k olacağından cisim köşe- 568 = 2. 6. + |AD| = f. c=7k 4=2(ab+ac+bc) olacağından c olsun.14 +V = 840 cm3 bulunur.2 = 14 = Bu durumda V a.

s = $ıın2 olur.Vı +y3=C.* -f =+ Kesİtin alanı.ii!: 75xıııi. saniye sonundaki suyun yüksekliğİ =+40-4h=h bulunur.0+b+b=2 h=ot+b+h=ot+2 bağıntısında Su konmaya başladıktan 2 sn sonra suyun yüksekliğİ 8 cm oluyorsa. Aı=b+6x2=b+r=fr Ve=C. küpün bir ayrıtı y a!ınırsa. ıoBı2 = ıocı2 + |cB|2 =+ R2 = *Y=tfr'' ey= rfrF6 (5[ . V=200ır+ırR2. .(%ö =. h=it+b=a2=O..'G8 = A= nP+ A = .h = 20oıc +h=2 olur. o halde. Başlangıçta h=2 ise h=?t+b t=0 içİn h=2 olacaktır.h =2O0n + ıı. 12. 1.x3 CoB dik üçgeninde. h=?t+b+8=a.3G bulunur. Şekilde görüldüğü gibİ boş kısmının hacmi 2V dolu kısmının hacmİ 8V dir. b.2+2 + ?= 3 h tür.Katı Cİsimler 10. Doğru Seçenek D Doğru Seçenek B .102. 2R = 20 zooıc. cm ise R = 10 cm olup silindirde o uJ ş z ılJ cm3 su bulunuyorsa. \=6f=. - 3t + 2 +h = 3. 10-h 2v 10-h =---=h8vh4 +h=8cm 1 5. küpün blr ayrıtı x alınırsa.. Alanı =A1 =6x2 Hacmi =Vl=x3 2. Alanı = Az= Hacmi 6f ŞekİIde görüldüğü gibİ =Y2=f olur..5 + 2 = 17 cm bulunur. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek A G 5 z 11.

Şekİlde ifade ediıdiğı gİbi kalemlar kutuya beşerli İkİ sıra ha|inde koyulursa kutunun ay- rıtları 10 cm. 17.h + Şl=3cm ocB dik üçgeninde.8 o|ur. A=2(ab+ac+bc) = e[r. 15. 5 cm ve 2 cm olacağından hacmi. 72n = Prizmanın alanı.b. *r.#. Delik açıldıktan sonra büyük silindirİn içindekİ su x kadar yükselmişse. E) ıoBl2=|oc|2+tCB|2 R2 = 42+ 32 f] 3@ x burunur.. Delik açılmadan önce içteki sİlindİrin içinde bulunan su miktarı Doğru Seçenek D Vı = ııf. f x oıur.h kadardır. .x + Y z = 4nf .h +h= Silindirin hacmi 72ı cm3 ise nf . Doğru Seçenek B 5 z g cr a LıJ UJ z 15. V = 10. Vı =Vz +nf. b=x ve c=h. V = a.5.(Zrl2. = z(* *75 \ x * xl = 2x2 * Doğru Seçenek C Doğru Seçenek A :İiiilgzeNİİii. Prizmanın ayrıtları 3=x. Y z = n.x h *x=7 bulunur.2 = 100 cm3 bulunur.C hacmi 75cmg ise +75 = X. V = ırf.x olur.h=4nf.X.. +R = 5 cm bulunur.Katı Cisimler 14.

3 +9 = jtzrı'. = *X=} Bu durumda.) = + _ ry = +cm2 buıunur.AB..i. Bu durumda D'AB' eşkenar üçgeninin alanı A(D. Doğru Seçenek B PoK üçgeninde / [oK] olduğundan.E' şer cm dir.10 =+ 1 = 65 lEFl = 13 cm olur. Bu durumda yan yüzlerden herhangi birinin alanı Piramidin taban alanı 1O2 2Eo v = ]etoEFN).}=3 [ML] = 132 . A(EBC) 65 = ilEFl.ıl LlJ :7 a LU Şekilde görüldüğü gibi D'AB' üçgeninİn kenarı küpün yüzey köşegenleri olup uzunlukları . 3 lırıı-l.Katı Cisim|er 18.3=6cm bulunur. 19. 4 = 65 cm2 dir. Dogru Seçenek D 20. lMLl ll2 =. = 9 çc oEF dık üçgeninde. +lOKl =3cm lABl =2lOKl =2. Küpün bir ayrıtı 2x cm alınırsa |ML| = x cm olur.s oıur.h2 + 52 + h = 12 cm bulunur. Doğru Seçenek D .iıilszz]İıiii . yanal alanı 360 = 100 cm2 olduğun100 = 260 cm2 olur. -J z lMo| = zx=z.6 Z -=-loxl lpol -= loxl lpır. Üstte kalan küçük piramidin yüksek|iği 3 cm hacmi g cm3 ise dan. lEFl2 = lEOl2 + lOFl2 tür.

eni a br uzunlukta dİkdörtgen istenenlere uygun olarak parçalara ayrılıp 2. 1 2a2 12a2 + Doğru Seçenek D * CE a J-l t J z t z t. Yüksekliği 60 cm Ve taban kenar uzunluğu a cm olan kare prizmanın hacmi.42 = 32 cmz bulunur. Doğru Seçenek D .İiii![gzg]liiiii: lFcl = afr+x=4rE birim bulunur.h + 60 = 7r.h + h = 20 cm Büyük küpün hacmi ile küçük küpün hacimleri farkı 208 cm3 olacağından. bulunur.60 = ııa2. şekilde boyu 2a. Vı = a2'6o tır' Yarıçapı a cm olan silindirin hacmi Yz= ıı'a2'h SiIindirin prizmadaki suyun tamamını alabilmesi için hacimler eşit olmalıdır.a = 2a2 = 2.u 1 22aJ4 al4 al4 al4 a 24.144 = O a2+4a-12=O (a+6Xa-2)=0=+a=2cm lBCl = a + 4 = 2 +4 = 6 cm bulunur. Bu durumda kullanılan kartonun alanı 2a. 1.9=16 i?=4Cm 4 ABCD ve DAFE kareleri birbirine eş ve dik o|duOlur. 23. Vı = Vz =+ a2. Prizmanın hacmi 16 cm3 ise V=16=ıa2. şe- kildeki kare prizma biçiminde kapaksız kutu elde edilmiştir. (a+4)3-o3=208 a3 + Doğru Seçenek B +48a + 64.a3 = 208 48a.h +60=3. ğundan verilen şekil yukarıda görüldüğü gıbi küpe tamamlanırsa |FC| bu küpün cİsİm köşegeni olur. Doğru Seçenek D .Katı Cisimler 21.

x.z= 3000 z ayrıtları 2. Dogru Seçerıek B 28. V .5=10 Y=3k=3..5=15 z = 4k = 4. ".5 = 20 olacağından =+k=S Doğru Seçenek C i.3k. Y=3k. 29. =Tİ'J^ A ". A = a2fr + 256.4 İle orantılı x=2k.-.iii:37e ..y.-..12 = 216 cm3 olacağından prizmanın hacmİne eşİt hacİmdeki küpün bİr kenarı a ise a3 = 216 =) !t = 6 cm bulunur.25.. + |oB|2 = |ABl2 =ş h2 + 82 nor h Doğru Seçenek A = 12z =qrE ı123 =fi =şh2-80 =+h=4ficm bulunur. AoB dak üçgenİnde. 6 cm ve 12cm olan d|kdörtgenler prizmasının hacmi A = 1300 cmz butunur.--- Prizmanın hacmİ 3ooo cms İse = 3000 + x.4k = 3000 24ks = 3000 V = 3.'ilii .. + + İse 12 a 2k.-. I 60 Taban gevresi: g0 Her ikİ durumda da Yanal alanlar = 60. Yanal yüzey alanı 96z cm2 İse Y = nJ'( * Katı Cisimler 27.". Prizmanln alanı A = z(xy + xz + yz) =2(150 + 2OO+ 300) x=2k=2.--J-.3.6. Doğru Seçenek E Kenarlan 3 cm.-. Doğru Seçenek C 26.-....fr = a2fr=+ a 16 Yan yüzler bİrer eşkenar üçgen olduğundan yan yüz yükseklİğİ h= +=ı h= y = ''Ebİrİm bulunur.80 4800 cm2 o|acağından = Yan alanlar orant 1 olur.. z=4k dir. y.._-.

*+ızo x Doğru Seçenek E lBCl = 2x = 2.xh = 2x2 * +x. Suyun hacmİ = i.9. 11r 6. 3ıı. Doğru Seçenek A h = 12 cm v=jııf.n=jı.sz.Katı Cisİmler 30.8. .h+n=$ olur. 32. + |oC|2 = .. |Acı2 + h2 = iık durumda suyuk yüksekliği x olsun.ız = 324ıcar' brırnra Doğru'Seçenek E . |Bc| = 2x alınırsa |oL| = x .*. Bu durumda bulunur.6 = 12 cm bulunur.r. Küp batırıldıktan sonraki suyun yüksekliği olacağından.u. t' A= 2x2 + 4.fg cm3 İse = x/5 V=x2. + Bu durumda.h+30=x2.9$ v = jüraoan alanı).. *X=6cm 120 x ..h = t' = zr'* zBBtE 2BB= t+r'.l 115 _ı. - Rç3 Yanal alanı = ıc. R ..iiiitssoxliiii: .r.. + 135ır = rc.ı 115 =İ*X=T*.I +I=15cm 152 Aoc nol2 dık üçgenİnde. ıEoı Piramitin hacmi 288.E = . Doğru Seçenek B I = E z ııJ a uj 31. - 92 olur._ our.

tAA] kenarının uzunluğu tabanın çevresİne eşit 300 AA'B'dik üçgeninde. . l .ıs 32 +a2=120 = = 300 olduğundan. V=96ır=jo. |oK| olur.Katı CisimIer 34.B cm ıAB'ı bulunur.R)2 + 62 = R2 +324-36R+R2+36=R2 + R = 10 cm bulunur. 36. 35. Koninin hacmi 216ncm3 ıse V=216ıı+ jı. = nA'r + p'B'|2 (10-24_26 üçgenİ) Ş il = 2.r.5 = 10ır cm dir.e2. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek D E. ıoBr + (18 .9. = 26ı cm bulunur. 5 z 3 ıJJ ctt z ııJ 37. .f. ?=5k alınabilir.=96ır =lTı(-|To| =18-R + |KB|2 = olur.2 = 10 cm bulunur.ıDD'| = J. lAA'l = 2n. ABD) pİramidinin hacmi 300 cm3 ise 300 V = = jııaD). Bu durumda oML dİk üçgeninde ıoMı =4k+h=4k olur. 96 pKr +k= 2 5k = 5.4k = 1^ oKB dık üçgeninde. = r=3k.b + = :# =* = $ oıacaöından.n =216n +h=18 Bu durumda. (D'. * i = jüeı<)2.ii: ıXiiii. lAB'r ıAB'ı2 = (1otr)2 + (24ıc|2 . Doğru Seçenek A Doğru Seçenek D .

r.I. bulunur.. 9s Ayrıca m(A?Bı Dolayısıyla |AB| /. . şekilde görüldüğü gibi en kısa yol siyah çİzgi ile ifade edilmiş olan AB yoludur.(.f.3 = 24 +ır.1 2 = 8. z a LıJ Doğru Seçenek LU A i 41. 2. r A(MEL) A (MEL) A (EDF) = =1= .r = 8 olur.. CT = m1ffi'1 \12 ='T = 60o |=*| lgal =!+lEKl =h.iiili. = |AT| = |BTl = 3 km bulunur. Gövde koninin yanal alanı.Katr Cisimler 38.!.sez liliii. S olsun. . ı .r. =[jHr =oöD=(+). bir ke- fr cm olan küp çıkarıldığında alanı değiş- Bİr kenarı a olan küpün alanı Aı = 6a2 Bir kenarı fr oıan küpün alanı Kapak koninin yanal alanı 24 cm2 ise n.360 3 360 Q +d=120'olur. Bir kenarı a cm olan küpün nan mez. bİr köşesinden. Hacim (MLEK) Hacim (ABCDEF) Doğru Seçenek E z J . = o. olacağından ABT üçgeni eşkenar üçgendir.12 = 96 cm2 bulunur.)'=+ 24 + n.tr= 6a2 \l fi.. 39. + A(EDF) = Bu durumda m1ffi'1 = 120o dir.=u(. 8' Doğru Seçenek A Doğru Seçenek A . Bu durumda. s=€=9 A2 9 ıı.3 -'-''' |KB| =2h alınabilir.

45. Kutunun alt tabanı i|e kapağı için 2. sırada (sarı boyalı) 7 yüzey 2. sırada (mavi boyalı) 10 yüzey 3. |AY|2 = lABl2 + |BY|2 10 yüzey Y2=62+62 Y2 =72 = ACZ üçgeninde.5 = 100 cm2 oduğundan 2 cm yüksekliğindeki r yarıçaplı silindir 25 cm3 su alabiliyorsa aynl yarıçaplı 10 cm yüksekIlğindeki silindir 5. AEX üçgeninde. olmak üzere toplam 21 yuzey Vardır. Doğru Seçenek C Doğru Seçenek C :iiilifigesSiliii .25 = 125 cm3 su alır.Katı Cisimler 42. Bu durumda kutunun tamamı için gerekli karton 800 + 7OO = 1500 cmz bulunur. |Azr lAcl2 + |CZ|z Şekil dikkatle incelendiğinde 1. Doğru Seçenek A 7 tanesinin alanı 700 cm2 olur.202 = g00 cm2 Kutunun yan kenarları ile iç kısmındaki 7 dikdörtgen eş olup her bir|nin alanı 2o. lAXl2 = |AE|2 + |EX|2 x2 =82 +52 x2=89 ABY üçgeninde. Her bir yüzeye 1bf kumaş ku|lanı]acağından toplam 21 be kumaş gerekir. Dikdörtgenler prizmaslnın yan ve üst yüzeyleri açılırsa. y<xcz bulunur. oIan { Doğru Seçenek E ü z t z uJ a IJJ ı E J 43. sırada (kırmızı boyalı) 4 yüzey z2 =92 + 42 z2=97 Ohalde. 44.

Katı Cisim]er 46.5.72.fn=*'(.30. 3.7. Bu durumda kutunun hacmi A.3 = 3oo cm3 bulunur. Doğru Seçenek A . Doğru Seçenek B t t// cc 47.7 (abc)2 = 62.52 V = obc = 6.r=e+ V=ı.r.iiiiilgga}i!ı:i . Doğru Seçenek D (abc)2 = 6. 3 48. yüksekliği 3 cm dir.C = 42 b. Doğru Seçenek D 7 nx3 bulunur.35 V = 102.5 = 210 cm3 bulunur.7.5.c = 30 a.f. = 4.b = 35 2.262"2 = 42. AoB üçgenİnde İcD| ll[oB] olacağından lAol2+]AB|2=ıoBı2 |ıcl lcol x 2 lıol -= loel f 1 !.4rf2 v=jı.f2n cm3 bulunur. 35 30 10 10 42 a 3 3 Şekilde açıkça görüldüğü gibi oluşan kutu bir kare prİzma olup taban ayrıtı 10 cm.12. 4 AoB dık üçgeninde.6. TJJ z t z J 49. +r=I 2 Silindirin hacmi =n.h = h=4[2 olur.

Katı Cisimler ı 360 r 180 -=-360 6 r=3cm Taban alanı = bulunur.sss liilii: .12n=ır.h' 3 + h'= 99 cm bulunur. nf = 9ır cm2 dir.9. rq.h' 14V= n. Doğru Seçenek D 51.gz. A kısımdaki kesik koninin hacmi 7V iken.iii. Dogru Seçenek E :. av=o'2''8 + 3 V =12ncms 14. B deki koninin hacmi V ve B deki toplam hacim 14V olur.

Katı cisimler 5 z t z UJ E a ı! 'i!ii![gs6Xiİiii .

It [] ıl} r+ lı} Yönlü doğru porçosı Vektör Yer (Konuml veklörü Vektörün uzunluğu Bir vektörün loplomı ve forkınln bileşenleri iki vehörün porolelliği lllı lılt} Birim vektör iki vektörün lineer boğımlılığı iki vektörün lineer boğımsızlığı lıü lıl} .

--) AB yön|ü doğru parçasının üzerinde bulunduğu doğ_> ru. DoIayısı + ile Dc yönlü doğru parçasınln belli olması için gerekli olan üç koşul da bilinmektedir. C bitim noktasıdlr. B olan yönlü ABC __ş --n AB yönlü doğru parçasınln A ve B noktaları arasın+ dakİ uzaklığı AB yönlü doğru parçasının uzunluğudur ve |AB| şeklinde gösterilir. + ABdeA + BCdeB + ACdeA başlanglç. B. CA de C başlanglç. AB nin taşıyıcısıdır.YoNLu DoGRu PARçASı Uç noktalardan biri başlangıç noktası.:iiii!rc88]!İ!ii. -)+ AB nin uzunluğu |AB| dır.) aynı A noktası olan l I l bellİ olması Başlangıç ve bitim noktaları yönlü doğru parçasl fi ile gösterillr ve uzunluğu ıfil = 0 dır. yönlü doğru parçaslnln yönü ve ta- öırıx ı i lAAl =6 öırır ı ABC DC nin yönü D den C ye doğrudur. + AB şeklinde BA de B başlangıç. uJ 3. uç noktaları A. A bitim noktasıdır. Taşıyıcı doğru (doğrultu) Başlangıç noktası doğru parçası A ve bitim noktası gösterilir. . C olan yönlü doğru parçalarınl yazlnz. (doğrultusunun) . taşıyıcısının bilinmesİ gerekir. + 5 z E . J-+ DC nin uzunluğu |DCl dir. + nin taşıyıcısı d doğrusudur. diğeri de bitim Çöıüın noktası olarak seçilen doğru parçası yönlü doğru parçasıdır. U> öıxır ı A z uJ AB nin yönü A dan B ye doğrudur.: nin taşıyıcısı k doğrusudur. A. fi şlylClSl belirsizdir. başlangıç. Taşıyıcının düzlemdeki konu-+ mu ise AB nin doğruItusudur. A: B: d: Başlangıç noktası Bitim noktası B bitim noktasıdır. A bitim noktasıdır. CB de C başlangıç. DC + + C doğrusal üç nokta olmak üzere. B. başlangıç. AB --) Dolayısı ile AB yön|ü doğru parçasının için gerekli olan üç koşul da bilinmektedlr. C bitim noktasıdır. B bİtim noktasıdır. .

d // k ve lABl = lDCl ise AB ---> = -DC dir.Dek Ve d llk + --) llCD dir. -) AB llCD --) A. fi ." cö AB: CD ++ "ş yönlü doğru parçaları şeklinde gösterilir. c ve D dir. ters (zıt) yönlü doğru parçalarıdır.Düzlemde Vektörler Taşıyıcılarl aynı veya birbİrine paralel olan yönlü doğru parçaları. eş yönlü doğru parçalarıdır. paralel yönlü doğru parçalarıdır. lBCl ise BA = -BC ---> + dir. AB ve DC zıt yönlü --ş + A d//k ise AB --) ve DC zıt yönlü + doğru parçalarıdır. Doğrultuları ve yönleri aynı. noktaları doğrusal olduğundan AB A.Bed. Aynı şekilde C6 EF olur. J a Lu ıi 'z = tJ.. uzunlukları eşit olan yön|ü doğru parçaları. '/ Taşıyıcılarl aynl Veya paralel ve yön]eri ters olan yönlü doğru parçaıarı.l lABl = |EF| ve d AB = llk = ise yönleri de aynı olduğundan EF dir. C. olduğundan 4 cc ıfil = ıcBı ise doğrultuları ve yönleri de aynı oldu= ğundan AB cB oıı. B. ıııiİillgagJl!!iii: . ABC lBAl = A d ---) ---) BC doğru parçalarıdır.

Buna göre.} AB llCD ve AB * lAB| = lCD| dır. yönler ve doğrul- tuları farklı olduğundrn ffi+G oır. + fi dır ıı" cB ) LIJ (r. FK ile LT FK ++ AB nin doğrultuları aynl. uzun- lukları da eşit olduğundan nin yönleri ve doğrultuları aynı. AB .) ]ukları eşit olduğundan eş yönlü doğru parçaları- +-+++ .+ AB ile CD ve FK ile CE çaıarıdlr. Köşegenleri ise birbirini ortalar.. . FK # CE AC doğrusuna birer paralel dir.i-. çizİp kesiştikleri noktaya D denirse. olmasına karşın yönleri zıt olduğundan." :r Eö nın doğrultuları ve yönleri aynı.. + = -LT --) + Cözüm dir. . nın yönleri zıt olduğundan --\ -s ve AB : CD şeklinde gösterilir. : A: i :B . lel (doğrultuları aynı) fakat uzunlukları farklı oldu- ğundan. Çözüm Paralelkenarın karşılıklı kenarları eşit ve paraleldir. ++ lö FK ve CE nin yönleri aynı ve taşıyıcıları para- AC C noktasından AB doğrusuna.------!+. i_! ++ Fakat n? ııe cö dir. FK ve CE yönlü doğru parçaları ile ters (zıt) yönlü doğru parçasıdır.Düzlemde Vektörler öıxır ı öııııx s H :D : F Yukarıdakı ABCD paraIelkenarında birbirine eş olan yönlü doğru parça|arınl yaAnlz.- --. ı} 16 -\ Çözüm |ADl = |BC| oıduğundan AD = ııe BC )-J-++ I nin yönleri aynı AÖ --. CD _\ -\ LT yönlü doğru parçası.\ llBÖ -\ ve BC dir. bir eş yönlü doğru parçası çiziniz.r. +++-) aynı yönlü doğru par- fi . t |FM| = |cE olmasına karşılık. uzunlukları eşit + öıııx c yönlü doğru parçaslna dışındaki bir C noktasın- dan. uzun- fi = Eö oı'. B noktasından --> + : CD olur. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerine çizilmiş olan yönlü doğru parçalarını karşılaştırınız.

fi J vektörünün uzunluğu (normu). CD. gibi sembollerle gösterilir. l Doğrultuları aynı. yönlü doğru parçaIarı arasındak| eşlik (:) bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. b. ||fi|l veya |AB| ııe gösterilir. sınıfı fi veya . Bu denklik sınıflarının herbirine bir vektör adı verilir. doğrultusu ve uzunluğu değişmemek koşulu ile yer değiştirilebilir. Böyle vektörIere eşit z LU IJJ A?." E? yönıü doğru pardir. -J z a Bir vektör. fi ve c-ö yönlü doğru parçası AB=CD=EF +++ r++-+ l.. rına aylrır. liıiifisgı ]lliiiii . fi yönlü doğru parçasına denk olan yönlü doğru parçaIarının +-)+ c a . Her denklik sınıfı bİr temsilci eleman ile gösterilebilir..Düzlemde Vektörler vEKTöR Eşlİk bağıntısı. EF) AB:CD+CD=AB ilö Geçişme özelliği Düzlemin her çaları için.. cB . il = B_b: . 'i vektörleri. doğrultuIarl aynı' uzunlukları fi = -Bi biçiminde gösterilİr. yönü._\ Dolayısı ile yönlü doğru parçaIarl kümesinde eşlik bağıntısı. yönleriters olan vektörlere zıt (ters) 1 Bundan sonraki bölümlerimi parçasını vektör anlamında ycınıtı doğru parçalarına I Eş da eşit vektörler vektörler denir. . Başlangıç ve bitim noktaları aynı olan vektörlere sıfır vektörü denir v AB:CD ve CD=EF+AB:EF _\. Normu (uzunluğu) 1 birim olan vektöre. yönlü doğru parçalarını denklİk sınıf|a- öıx:x z Yönlü doğru parçaları kümesİnde eşlİk bağıntısının. r... fi Ve eşit zıt vektörIer oıup. ıı* Yansıma özelliği -)+ AB : AB + ii:liiiii Her yönlü doğru parçası kendisine eştir.= (AB. dİr. = b' ile gösterilir. birim vektör denir... Dolayısıyıa Çözüm Yansıma. kümeyi denklik sınıflarına ayırdığını gösteriniz. Simetri özeIliği Düzlemin ner için. Denklik sınlfının temsilcisi ? CC vektörüdür. simetri ve geçişme özelllkleri varsa. kümeyi denklik sınıflarına ayw. vektör|er denir. +++-+ dir. a.. Bu denklik sınıflarının her birine bir vektör adı verildiğini de biliyoruz.

AB nin yer vektörünün uzun|uğunu hesaplayn.5) Ve B(5. b) uzunluğu vektörünün (normu). b) şeklinde gösterilir..ffi br butunur.. ++ = = oP + P (xz - xı . B(x". AB ++ loPl = OP = (5 -4. ly b:.8) olmak üzere. 4) noktaları ile tanımlan"n AB . g LU vektörü yerine P vektörü de yazılabilir. AB --) vektörüne eşit ve başlangıç noktası ori- + vektörünün yer (veya + BA vektörlerinİn yer (konum) Y. Y2_Y. Y2) noktaları jin olan oP vektörü. b) olur.(2 (-1'ü' 4 _ 2't = - = (Z + 1.iiıiilegz .) olduğundan. 3) oHP dik üçgeninden p?ı = 1Ç6z bulunur. P vektörünün. 8 - 5) = (1. 2) b o fi=O?r=(-1 .2-4') _2) = (_3. . z -J o? -> oP -) = 1a. Çözüm A(x'' konum) vektörüdür.Düzlemde Vektörler ANAIıTiK DÜztEftrDE vEKTöRIER Analitik düzlemde A(x. Y2- Y1) = (a. .iıı:. önıııx A(-1. . b) olmak Üzere. -++ AB oP' . Y1). 2) g AB -+ Ve B(x2.z. AB + = + . birinci bileşeni reel sayısıdır.Y2) ve P(a. a Ve ikİnci bileşeni öıxır c A(4.: 4 5 Ita H >x >x lıoplı veya pF| ib gösterilir.) ve B(2.Fsz = . AB (İ Burada. olarak bulunur. b + Çözüm ay Bir Vektörün Uzunluğu (Normu) oP I + = (a.Y2) olmak üzere.BA olduğuna dikkat ediniz.xı .2. -r z UJ . =. ry fi = ol = (xz . vektörlerini bulunuz. Y1) veriIsin.. B(Xe. A(x.21 I = (3.

(xı + \z.Y2) olmak üzere.iiiiir .. +a+b=4 ve a-b=6 /.Düzlemde Vektörler İkı vekıarün Eşiılİğİ ikı vektarün Toplomt Ye Forkı yer vektörleri aynı olacaktır. -)-)J-) A-B=A+(-B) Fxr.. -)-)-) A. yrl j = 1a+b.\z. ı z -) ve B = (6. Y1) ve ü= (r.b kaçtır? AB fg) = (4. 3) 7 B(5. ü = (4. b=-1 a.. yr+y. 6) = (4. a-b) öıxır ıo i= olmak ılzere. = ise öıııır -) A = (3.) ü=7€X1 B(x".-1 _ -) = (-a' P +2) -) {) vektörüne J-) = (9. o ve BA +-)-) B olduğuna A_ = dikkat ediniz. -1) 5-a=4 ve b-3=-1 b=2 o=1 Çözüm + (Fa. nı olan ve i ü = (r.. olduğundan.=y.b = 5. P = (?..b =1. Y2) olmak ı.. + A+ B -)_) . -1) ise a.Yı .-1 -2) = (-3. b) olmak üzere. .lii:ggg.. 1) olur.l + = (Xı yr) dir. b) vektörünün tersi denir.(-1) = -5 bulunur. AB --) = (4. o halde. a. ln. A-B=(3-6. A+ dır. tr\*çJ ı) C(xr+x. -Yr) bulunur. -3) olur.Y2) a+b=4 ry cr J a-b=6 2a=10+a=5. y. olup = UJ a ul z öıxır ı ı A(a.b kaçtır? -\ tJ Çözüm ü = 7+ (a+b. bulunuz.2=2 A+B=(3+6. (r. . dir. 6) .Y1) ve d= (rz.-) vektörlerini B B ve Çözüm -)J -1) 2) olmak üzere.ızere. =x2 Ve Y.Yı = (X1. a{) -\= V ise a.

tr = (6. 3.2al (-a + 4b) = (0. --\ -ı -ı BA=A-g =(1 z J =(6-(-2). ".2) 4) vektö- --> -) a. örrgı ıı i= İse c.0) bulunur.mı -2) ve B(3.ggı}!İ!i.A+b.(2.i* b.(3. C+BA I I c. AB +-) + (2..-2-2'l -4) C -)+ = (-1. 4) = (0.(-1. 6) b.n? = d* Bi oıduğuna dİkkat edİnİz.(2. Bir YeIıtörün Bİr R.Düz]emde Vektör]er ğmıg(. 4) 1-ı . =(-1 +(-2'). -) --+ C-AB j ltuları üıııır (-2'l) 't--' -) B ll +-)-) a." a -) Ve b reel sayılarını butunuz.2| ve d= (3.2a -a+3b=0 t[ +a=0 ve b=0 2a+4b=0 J - :iiiiiİf. 2) -) -) + b. AB -+ a.ıı A(1. d = -)-+ C-AB.4) + (-1.4-41 + -BA olduğundan. 3b. (-3.2.d= o'ı.(-1). 0) dır. 4) ve fi = (2. noktaları ve d = 1-ı.2 i= 1e.4+4) = (1.(-1. 3) - (-2.eel Soyı İIe ço'p.3) =(2+(-1). 4) vektör|eri verİliyor. AB=B-A = (3 = çöıüı ır ı1 ve ğ= 1-ı.a+(-a)) (-3. gi-zd vektörünü (2. . (-a. 4) + (-2.4) gi- Çözüm ed = 3. rüne göre aşağıdakileri bulunuz. s) 2.4l C = bulunuz. 0) 4b) = (0.1) - 2.=(-1 = 1_ı. AB+C b. bulunur. = Çözüm Burada.0) bulunur. s1 ise - 1. -2.B=0 a. 0) + (3b.3-6) = (8. -3.1). a tu z lrJ -3) bulunur. 8) = (3. + BA = _4') = (_2. + d.

l-d+OAl-OB r.(-3)) = (-3. + moA.t1 İııd+g=_ 'a+4 +a+4=6ro=2 2 bulunur. 1) vektörü verilİyor.3) vd<İorleridıkıse a lraçtr? 4 I Çözüm -) -) A-l-B+moA. -s -\ A. ı' d ıse n kaçtır? A(2.2) z UJ U) -) A= ğıilııİ ıİ (1 -) . R= 1x. Y2) olmak üzere.2.moB = 4 -1 0 (Eğimler çarpımı -1 dir.2. = (5.i= (x. t ' kaçtır? 'tö ve g = (3.Y2l= (kxı. -) B Ar -) +x1.Yz= 0 dır. rı-1) Çözüm AB ABrd. n) noktaları ile rü veriliyor. -3) ve A(-2.5) n6rC+mor. İ5* 0 ve kıt0 olmak İizere.kYl) kYı=Yz = kı = X2 Vo +k= E-=E X1 Yı oıur.___t . 2) noktaları ııe d = (a. ffiııı ıc öııtrf.Yz= bulunur._2\ ve ğ= (a+1.-ga- 56 .moB=-1 Çözüm rr..Düzlemde Vektörler itı vetıtırün Porqlellİği -l-lJ-ı itı vercarün Dİklİğİ İ'*d.x2+Yı.1 a+1 +-6=-o-1 *?=6-1+o=5 --I -23 bulunur.(-2). 6) vektö_l- C ise a kaçtır? d= (-1. .) YıYz X1 x2 + x1. rrl) ._l +3a=30+o=10 bulunur. A = (xı. 1) vektörleri paralel ise 4r! J z = -)J |i= (a+4. İrdo" X1=b-k Yı d= d= r.io d rİ ouuğundan. iiı!İllggs]liiii . d = (x".*=T +n-1=-5 fi = -4 bulunur. AB +-) B(-1. y2) için -)-) Y1) ve B = (Xz.x2 + Yı. A?ıl Çözüm A6 = (3 .ffic=-1 = + (-1 _\ . 1) ve B(3._ -3a 30 . yl) .

_. 12) vektörünün birim vektör olduğunu gös- =(*.A ı4 şeklinde bulunan z uJ tıJ g A -) = (-5.üs. = -t-. lunuz.ffi = 13 oıup A -) ile aynı doğrultulu fakat zıt yön!ü olan birim vektöı ?=-l. A= -) (x. 1) birim Çözüm vektörlerine.0) ve 4 = (o. i ile e2 düşey birim vektörü.) vektörü ile aynı doğrultu ve yöndeki 5 z E birim vektöı -)1-ı I=+._. AnaIitikdüztemde törler denir. .) (+. lİı= /t_ sf +ı* -_ . f) oıaraı bu|unur. birim vektör denir.(-5. J -) yatay e1 birim vektörü. Çözüm ? vektörüdür. lİiilKggelliiii:. Y.3) vektörüdür.ı.ı 6r I '= teriniz. +) (3.Düzlemde Vektörler Bİrİm Yekltİr -) A = (3.i ıAl = = J f. 4 = ('. Çöıüm A'r =mTS 125 t- = TT6T 25 -'l = t6 zs 1 olduğundan -) A vektörü birim vektördür.ffi=rE=5 olup A ııeaynı ?=l. 12) ile aynı doğrultulu fakat zıt yön|ü bİrim a vektörü buIunuz. Uzunluğu 1 birim olan vektöre. -) |Aı = 1 br 4) ile aynı doğrultu ve yönlü birim vektörü bu- -) ise A vektörü birim vektördür. J -) j ile gösterilir. standart (temel veya baz) birim vek- doğru|tu ve yön!ü birim vektöı l^|=Jt+{z=..

(0. 4) + vektörlerinin tineer = = bileşimi denir. = -)-) t I -x) + (y.e'.(1. y € R olmak üzere (x.(1. ise |A + B| kaç birim- dir? Çözüm x.y€ R} kümesı (3x + y. 1) ve -)-) -3) C = (8. 4 ı a O halde.e'._X +2y):x. Çözüm A= (_2. -) olmak üzere. d vektörlerinin lineer bi- leşimi ı ı ı ! İ vektörlerin lineer biIeşimi olarak yazılabileceğini gösteriniz. x.4) -) -)+J x.B = x. 0) + yı(0' 1) = X1.ışiıvıİ öıııİı( 2l A= (_2. 2) vektörlerinin li- neer bileşim kümesini yazınız..) |+ Yı- X=0 ve y=1+(1 . -1) + y. öıxır zc _)_\_\-)J-J-)-) -) B = (-1. 1) 4.2y) ı Çözüm -) A = (x.(1. C -)J-) = = 3A-2B öırıx ız Düzlemde A -)-J = (3. I I { _1) ve B = (1. y1) = (X1. önııır ıa vektörünü. -2.(2.dı J-) + (0. 2) = (3x.Düzlemde Vektörler VEKTöRIERıN ı. :liilliİlggz]liiii. Çözüm A tr --)ll = 2a'ı _ €'z= (2.B=C ise C -) vektörüne. di.az J. ive dveı<- Xı. -1+(-3)) = (3.A + y. -)-)Yı. 1) + y. _1) (1. 0) + (0.yG R olmakuzere J+-) x. A kümesinde sonsuz çoklukta vektör bulu- .B=C x. törlerinin lineer bileşim kümesidir.A+y.E = 5 br v=-2 olur. 0) + 4. A={(3x+y.e1 + = x.-2) eA şeklinde nur.€'.A+y. -4) A+B ır* dı = ..0) _2. Y1) vektörünün standart birim i u. ll -3) z J ' (2x- y.'. j bulunur.4) vektörünün lineer biIeşenlerini yaınız. ve 4. i . d = (-2.(-1. X + 3y) = (8. dir. uJ /g'+(_qz : .1)eA x=2 ve y-0+(6. l-\ -) A vektörünün lineer biIeşenleri _2. 3) = (8.(3. yr) = -x + 2y) olur.e1.2leA X=1 ve y-1+(4. 3) vektörlerinin lineer bileşimi şeklinde yazı- A = 2a'ı _ a'z ve B _ e'1 3 e. A = (2. bulunur.3e'r= -3) olup ise dir.ixren ıiı. 2xy I z ul U) -)-) = (2 + 1. nız. -3) ' =g l x+3y=-3 J =x=3. öırır zı -) Düzlemde her A = Çözüm X.

k. kr. 0) ve Cozüm -)+-) k'. (kı'0) + (0. = -f. 2) = (0.. -)J Dolayısı ile A ve B vektörleri lineer bağımlıdır. (k1. Cöıu ı:ı -)-)-)-) A ve B lineer O halde. + I . 0) = k. 6) vektörleri lineer bağımlı ise a kaçtır? oRılEK 3l lineerbağımsız -)-) ORNEK 29 olduğunu gösteriniz. -)-) öııııx zı 3) Ve B = (4.. lineer değerleri Varsa i .B = 0 ikı vektarün Lineer Boğımsızlığı vektörleri veril- i u" d Düzlemde sıfırdan farklı i . + 4k2.. o halde. -)-) A= (3. +1) + (2kr. k2) = (0.(6. -I ve -ıd2 vektörleri lineer bağımsızdır. v ktör lineer bağımsız -)+J=) A ve B vektörleri lineer bağımlı ise A llB olur. ğımsız vektörler denir.A -)-)J + kr. 0) (3k1.B = 0 eşitliğini sağlayan en az biri sıfırdan farklı reel sayılarI Varsa' i .Dü1ıemd3 v3ı<t3rı1r ikı vektarün Lineer Boğımlılığı Düzlemde sıfırdan farklı .(4. 3k. -k1 + 4R2) = (0. = 0 ve kz = 0 bulunur. 3) + kr.)JJ sin.4kr) = (0. k2) = (0..4) = (0. -1) ve B = (2.(3. 4 = (o. 0) olduğunu gösteriniz. iki ise paralel değildir.. -1) + k2. 0) şeklinde sonsuz çözüm vardır.B=0 k1...(1. Zkr=g *ı * 4kr=g l =*''k2 0 bulunur' o halde. Bulunan bu sonuç vektörlerin lineer bağım!ı olduğunu gösterir. e.3k1 + 2k2l = (0. + kr. B' k' ve Ç eşitlİğini sağlayan yalnız k. Ustelik . A = (6. 1) = (0.X. 0) . ('. d vektörleri lineer bağımsızdır.. 0) 4kr=g l _I 3k.e'r= kl.=i=4a=6 e +o=ğ 398 : bulunur. i . 1) vektörlerinln lineer bağımsız -)-)-) kr. 4) Ve B = (8.B=0 kr. 0) =+ X.ı O (6k. 1A Cözüm bağımlı ise A // B olma|ıdır." d Ç = 0 vektörlerine. vektörlerine.A+kr.2) vektörlerinin lineer bağımlı öıııır 4 = go olduğunu gösteriniz.. 0) (3k. 0) * ı:'ğ "ı t .A + kr. + + kr. -) B=*A J t) olduğundan -) -) AllB dir.4) vektörlerinin A = (1.e. lineer ba- (doğrusal) bağımlı vektörler denir. -) -) -) k.(O. + 2k2. + 2k"=g l 6k.(2." d = vektörleri veril- sin.A+kr.

b) nokta. 4) veriliyor.2) ve vektörlerini analitik düzlemde gös- 7. -s A6+BC -4) b. vektörünün yer vektörü nedir? =ı J =ı (_14. C = (0. -)-) 8.2) noktalarınagöre A? vektörünü ve yer (konum) vektörünü analitik düzlemde gösterıniz.4) = (a. fi ve BĞ vex- törlerini analitik dÜzlemde çiziniz' / E 9. 4ğ = DC ise n kaçtır? A(n+4. larına r -1).2) ve göre fi.1ı ıse i vektörü nedir? a l.3) i]e B ı a -)-) 2. terınız. A(3. 1). Analitik düzlemde verilen A(2.-1) ve B(0. c(1.:iiiiİlggg jiiiii. (-1.b kaçtlr? --o v 5.AtışTıRmAtAR -)+-) 1. AB +--\' 2| noktalarından geçen (3 1) J bulunuz. -1) ve B = (1. a (a. -4) a." d = (2. 2AB . -2). + --) b. -2) noktalarına -1). 3). B(4. 5) 3.3BC a. A(2. z z I. A= (2.JJ A? = (-1. A(n-l. b) vektörleri için ise a+b kaçtır? 6. A(2. B(-3. 0) noktaları için aşağı- D = (-3. _5) . 0). 5) ve c(1. _\ D(1. 3) Ve B(n+2. . A= (-1. A = (3.*' 1) ve B = (6'a) olmak üzere' göre n? = şa ise a + b kaçtır? 2A= B ise a. -)-) a. 3) . -) B = (-1. C(n.4|. 46 vektörünü buIunuz. dakileri bulunuz. (-2. b.'"-. (-22.3). 5) ve -)-) 11.10' r o. C(a. B(3. A + B vektörünü bulunuz.tJ 4. -2) ve D(-1. 17) 2.4). 3) b. B(3.A-B=(-3.

vektörühün normu kaçtır? 5 ^(2.ııd ise n ka$ır? 3 (1 . x eksenİ İle pozitif yönde 45" ıık a9ı yapan birİm vektör nedir? ıdı değerlerini butunuz.*) c. i= (n+1. rr1).. fi= 1-ı. B(-2. aynı doğrultu_ lu birim vektörü bulunuz. fi =(2. Aşağıdakİ vektörlerin birim vektör olduğunu gös_ 14.n+2) I vektörleri İçİn d. d=(3. Lh' lzl [ı ıl . i= (2. ın?ı =5 ise a kaçolabilir? -3 veya 5 E J z = 16.1) ve İ.ü ı I _ 22. ıiı * E'= (5.4) r" i= a UJ ıl. i= (€.4). 1) olmak üzere.-1| ve B(-1. 1) ıse |d| kaçtır? 1 I I ! 17. d = çz. d-d= riİ nedir? 1-a. o1 b d=(+.3) noktalarınoan geçen R? terİniz.Düzlemde Vektörler 13. 2. d = 12. A= (1' -) -2) vektörü ile aynı yön!ü. 1) 20._3) 15. a. kaç br dir? 5 I İ ı lE'-Rl [ı z) 18. A(1' a).J z 21.0) ve i* d= (6. rFl). J rr1) birlm vektör ise n nİn pozitif değeri kaçtır? 1 (o. A= (n.-12} ise ıi* dı ve 23.fr' n Iiiiffoooli!i.3) ıse R vektö- 19.

2) c. -) lBı ise aşağıdakile- 112 \s'- 16\ 5/ ri bulunuz. ^= (l3.frs -1) noktasından geçen . -) -) a. 2A. A=(1. C-3ez i:iiii{o''' ]İıı. B = 9ı + b. + -) -) 3e.) aı-2e2 -)J-) ve A=€ıf€z İse -) vektörü B 2e. aynı doğrultu_ da ve uzunluğu 4 birim olan vektörü bulunuz. 27. lA+ Bl -)-) ^. 8=4e1 . d.. 3A-B -) -) b. AB = --) -) . 4e. 2er-e. A -) -) a. ". ıse -) -) -)-3e2 -) A-28=-el i . 30. lABl + d.fr o. rim vektörü bulunuz.Düzlemde Vektör|er -)F 24.38 J-) c c." d = (1. -) = (0. - 25." d vektörlerini bulunuz. c. ise aşağıdakile- -) a.fi o.fro 26. lAl =2al-€z -) -) -)-)-) 3e. A(3. A+B -) -) c. -2) vek_ törüne dik olan doğrunun denklemi nedir? x-2y-5=0 -)-)+-) 31. Aşağıdaki vektörlerin bileşenlerini bulunuz. Aşağıdaki vektörleri standart (taban) birim vek- 28.' . A=(2. A-B d. -) 32.. + b. -) = (4. -) -) A=Zer-€2-) ve ri bulunuz.1) B=(1. A= (3. e._3) B b.3) A--2e. nedİr? a -))e. -1) vektörüne zıt yönde paraleı olan bi_ 29. B törlerin lineer bileşİmi olarak yazln|z. -) -) -)= 01 * 3e. J -4) vektörü ile aynı yönde. 2e. -3"r.0) -) -) a.4+B=2er+3e.

ıı d= (a. D(-2. C(n+l. A(1.3) ve ü= 1e. nuz.B = C ise n ve m değerlerini bulunuz.-1't ve C = (5. m=-2 F1. 9) vektörlerinin B lineer ba- ğımlı olduğunu gösteriniz. u. -) 1).-fr) A = -) ({. ise a ka6ır? vektörlerİ |ineer bağımlı 36. d= (2. ı? ve Cö ka$ır? -5 17 .0 41.iiİKeoznİİil.-fg'ı vektörü orijin etrafında saat yönünde 60' döndürülürse oluşan yeni vektörü bulu(1 37. A= (2. 4) olmak vektörlerİ lineer bağımlı ise tızere. ..d= o' ı'.. n ve m değer|erini bulunuz.J t z = U) TU x ekseni ile pozİtif yönde 30" lik açı yapan ve uzunluğu 2 birim o|an vektör nedir? ırt. n=3.-1) ve B = (3.J -l n. -2). 6) ve -) = ({. B = -) -) (-2. 5) olmak üzere. i= -\ 13. 0.A+ m.6.Düzlemde Vektörler J A= . 3). n.-2) vektörlerinin lineer -)-) ğımsız oIduğunu gösterıniz. . B(2.i*. 4). i= 4 * fiJ" vektörünün x ekseni i|e yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecüir? E J 39.3) vektörleri verİliyor. 2). A = (3.

. D) (-4. 5. A= .r2 q E) (2. -)J+ A=[3. 5) vek++ törüne göre.j -) -J3 e1 + e2 J vektörünün x ekseni ile yaptı- ğı pozitif yönlü açlnln ölçüsü kaç derecedir? A) 30 B) 60 C) 120 D) 150 E) 210 i. vektörünün yer vektörü aşağıdakilerden han- A = (5. -) -) ++ V. A(3.3) noktaları ile C = (4.c vektörü aşağıdakilerden A(2. 1) 1) C) (-4. 9) t z t z . a) vektörünün uzunluğu 10 alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) -) ise a nın gisidir? -sl5 B' A) (-3.ii.!iii. = (x-y. a-1) olmak üzere.-\ e7 B' vektörü aşağıdakilerden hangisidir? (2.! LLi 7. 11) B) (-2.6) o|mak üzere. a03 .1. -3) D) (3. hangisidir? + si- z A) (-2. -1) ve B(1. a+1) AB J ve B(1. A)s B)4 C)3 D)2 E)1 Vı = Vz ise x.1] -+ -) -) ve C=[3. B' (-2. -1) B) (-5. .-1t veriliyor. AB .B=[-1. A=2e'r+3e'. -e) A) (-5. -1) E) (3. 9) C) D) (2. 3) -2) C) (-1. J B = 4 --\ ei.2) +-) 6.-21 .y kaçtır? A)4 B)6 C)8 D)10 E)12 A = (-4. 4. 3) ve B = (8. C vektörü A ve B nin ]ineer bileşimi o|arak yazıl- dığında A ve B nin kat sayıları toplamı kaç olur? 3._2) ise AB vektörü doğrultusundaki birim vektörlerden birisİ aşağıdakilerden hangisidir? 8. -11) E) (3. x+y) ve Yr= (2. 11) 2. -1) q -sn c) 0 s"fg 5.

. d= F2. 2) vektörünün yönündeki birim vektör 16. Aşağıdakilerden hangisl bİrim vektör değildir? A=(n +2.A 3.) -2 Dl2 E) 4 14. A = (0.D 5. 3) .C 6.E 12.y'3) 15. A = (X. 1) vektörünün pozitı'İ yönde 120" döİıdürülmesiyle elde edilen birim vgktör aşağıdakiler_ den hangisidir? -) -) 13.A 14. B=(n. B=(1. vektör|erİnin taşıyıcılarından eşit uzaklıktaki bir i=(fi. rE o.6)olmak 10.m-1)ve C=(3.A 7. B)A . AB =zCD ff'+) A' ise x e R+ kaçtır? B) I + -> l+AB=kAC BC=5CD.).41.2) ve C = (1.E 1.C 13. B = (-1 .eşİtliğinde k nın değeri ka$ır? /7 3 Cl . n) ıse i r" d İçin nA+mB= +++ -2). al vektörlerinin doğrusal bağımlı olması için a kaç olma!ıdır? A) { B) -4 C'. I= 1ı.C 4.C :iiiİiKool}iiiı . -)-)+ üzere AC= -++ B ise m+n ka$ır? A)3 qı q4 .fr D)4 E'.)3 q+ E')? 16. E)s CE z t z tıJ a uJ _\J 5 11. nokta c(1.D 10. 6) vektörleri kaçtır? C olduğunagöre n+m vektörlerİ arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? A)s B)6 cl7 D) I E) e A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15 + 12.8 11.A 8.l).8 2.C 9.8 1s. A = (3.Düzlemde Vektörler 9.

6) a b A) (0.0) B) (0.+os. -1) ^)_2 B)-3 c)-4 D)4 E)ü 6. B) BA = (-3. vektörünün uzunluğu kaç birim- lerden hangisi yan-!ştr? dir? A)3 B)4 C)s D)6 E)7 --) 5) -)+->+ C) A+ B= (7. -5) 4. 2) olduğuna göre aşağıdaki- 3€ı - 4".b kaçtır? 1) D) (-1. A) 6e. ve =2Q1+ 5e./g +4 -\ 'frez + e'z -) --t B) ei . +-) + + 2e.-1) ++ A) AB = (3. a) ve b'= (b. -) İse 2a + vektörü aşağıdakİ|erden hangisİdİr? iİ 5. +-) E) 2e. _i T -. -3) vektörleri paralel olduğuna göre a. 1). _ıl + 2e.iiiı .3) ve -) B=(-1. C) 6e..\ lJ-l 3. 1) vektörleri ve+->-) riliyor. ->-) D) 2e. B = (1. -r-)+ V = 7.a U.m) -) -) isen+m kaçtır? A= B A)1 Br2 C)3 vektörleri veriliyor.-5) --) D)2A. A vektörü B ve C vektörlerinİn doğrusal g.. C) 2?1 -J E) . B) 6e. .B= (-1. -3).-4) E) A- B = (-3. D)4 E)s / it. -1) c) (1. A= (2. 2 ve U vektörünün taşıyıcıslnın eğim açı+ sı 60" ise U vektörü aşağıdakilerden hangisine IU | = +-> J+-)+++ A) A=B-2C C)A=28-C -)->+ E) A=-28+3C J-)-)-)->-) eşittir? B)A=28-3C D)A=28+3C A) -\ * e. -2". + 6e.0) E) (1.J3e'z J D) e. -6". -2) Ve -)= (-4.1. ? = (2. -)->-)-ı_)_)_)KL K = 4@ı _3". birleşimi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? +-)-) A = (2. -)= (1. -) A=(o. e'1 ::ii. 2) ve C = (0. B = (5. 3e. rü aşağıdakilerden hangisidir? ise L vektö- 2.

] :[.ı .[?J.O . V = €ı + e.3) noktasından geçen ve'V = (1.C . 2).]!iiii. c) 1 oıZ A) Y=3xY= 8 B)y= q2 8.B A) Y=x+5 B) y= D) C)y= İ*o tr*. Y=2x+5 E) Y=2x+7 16. (-Ln.[_.-2') otmak üzere 1ı?1 ııaçtırz . 16. = (n+2.1 ) .8 3.Düzlerpde Vektörler 9. A = (1' 1) vektörü ile aynı yön!ü.D 1.-1ı vektö_ rüne dik olan doğrunun denkleml aşğıdakiler- 12.) -2 C) -3 -4 E) -s 10.] = [İ ] =ı.A ı-i.E 15. A) z. 3) ve A ll B ise D) k -1 B'. 1)noktasından geçen r" 7= (2. 1) kaçtır? vektörleri lineer den hangisİdİr? n A)o 14Iz iiiiiiıoe. aynl doğrultulu birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) xy[_I=[3J n (#. A(-1 ? 11.] E) (n.8 2. törel denklem halinde yazılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 2x + 3y = 4.2) ve B(2..1I=[.L'.B D)5 B) 4 E)6 cl z.[JJ-.2.] .r. V.h) D) (0..E E)Y=2x-5 9.C 14.A c) x-2 1 1 D)y=2x-4 13.) vektö_ rüne paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakİlerden hangisidir? .4 7.3) bağımlı İse Ve İr=(n. x- 4y = 5 denklem sistemi bİr vek- 13.C 4. A(3.8 5.n) . A(-2.. A ++++ = (k+1.D 6.[ 1l-. kaçtır? A) B = (k-1.E 12.'J =[i] 14.r[_'.- +r) c) (1. vektörünün x ekseni ile yaptığı dar /+ açının ölçüsü kaç derecedir? CC A) 1s B) 30 C) 4s D) 60 z J E') 75 U) LU ul z 15.C 10. o) B)'[3].

d içİn k 3 a vektörünün birim vektör olması nın pozitif değeri kaç olmalıdır? 2. 4) ve B = (3. + 2e. kaçtır? 3A. ü = (3.28 + ++rr+rr = 4e. A=(-x.1. .t? ) z a uJ = .. A+ B = 3e.gü vektörü ne_ 4 '5. ise B vektörünün x eksen|yle yaptığı dar açının ölçü- sü kaç derecedir? iiiiit. i= (3. ü= (1.B=(-1. o) ise 2ü. -1) İse d vektörü nedir? i= .2r. 0) İse 6.2y) x+ y 2^- +-) B = (3. -1). + ef. E d.1. 2) ve ei= 1ı. -3) vektörlerl doğru_ sal bağımlı olduğuna göre a kaçtır? -)+ A (2a z ut = I 3.coz]i!iı.

4) ise AC vektörü s -. AB = (2. Ve Ei=2e'r+ -) -.[)(ızlerıltJe Vei<tö. = (0. V.3) ve V. Ieı' ı İ= e'r+3j. lA_ B Ikaçtır?^ _)-+J-)+-)J_)-) e.= çre. olmaküzere 9.3) nedir? Ve CB = (-1.- x 3x+4y--12 lAC| = |CB| olmak üzere. 1 ) vektörleri arasındaki 10 A '| açlnın ölçüsü kaç derecedi? ''t-- o B--r. yukarıda verilenlere gö- re loB -+ l+ |oC -) l kaç birimdir? .

D.A= (3. al ve C = (b. +-)-) t -2). d= (2.A t.-2). 6 İse a+b kaçtır? A = (2.2).' v : g. -)+ oA=BC -4) olmak üzeıe.B = C eşitliğini sağlayan k Ve reel sayllannın toplamı kaçtır? i i i ı 2. i= 14. + 3) o|mak üzere. 14) 4. -1) ve d= 15. i= AB i 12. 4) ve C -)-)J + = (-13. AB nedir? = (4.(-2. A= (2.= (a-1. -) 3). ++ f. $ ralel olduğuna göre = (a+6. 3) olduğuna göra B vektörü olmak üzere k. B . vektörü ile aynı yön|ü b|rim vektör nedir? 4 z J {. 1) a vektörleri birbirİne pa- kaçtır? t . 2) vektörünün x eksenİ İle yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecedir? liii!l[+og]lliii:: . a ul IJJ z .

-'i 6. V = kr5.i5 i:ı. .= /3 aı _ az VektörÜ orijin etrafında pozitif 9' yönde 60" dönd-ürülürse oluşan yeni vektör ne_ ni ue Cö vektorle i lineer bağımlı ise n kaçtır? dtr? 8. oı o '. 1o. .Düzlemde Vektörler A(n' 1)' B(2' 4)' C(-1' 3)' D(0' 2) olmak uzere' -A 7..:.-2) vektörÜ ile aynı doğruItulu fakat zıt yönlü olan birim vektör nedir? !. -+ -> -> Y =2Eı_ az vektörünün bileşenlerini bulunuz.

Yz= [6. 1972 3x 16] D) [ü.iiii: . Aşağıdakilerden hangisi kombinasyonu değildir? ü' . olduğuna göre.J ı-+ 3 j-l_ıJl B) 3 ı'+ 2 3 j' E't D. aşağıdakilorden hangisidir? A) 2 JJJ. -)-)J V=3 1970 . 4|.t3 i A) J E)6 1972 e) .l 1.1 E) c) 2.1 B) 1. 4l .1 C) y=x2+1 v=*-1 x' E)y=4*ı x' iiiil 411 .OYS 3i'- 2i Bir ABCD paralelkenarının içinde olacak biçimde |AP| =3 P ve Q A? = fi = a-ö noktaları alınıyor. y de- ğerleri aşağıdakilerden hangisidir? A'.USS -) + j vektörünün x ekseni ile yaptığı açı kaç derecedir? 120 B) e0 C) 60 D) 4s io 7. A)5 B)4 C)3 Dl2 E)l [4. 4x + 6y = 13 denklem sistemi bir vektöre| denklem halinde yazılırsa aşağıdakiler_ den hangİsi elde edilir? A) B) D) .2+ ı) ver veı<- töründe t değiştikçe uç noktasının çizdiği eğrinin denklemi nedir? c) E) A) xy=1 D) B) y=x2. -1 2.2 1971 . ABCD paralelkenarının [ACl köşegeninin uzunluğu nedir? A)18 B)1s C)12 D)e x.OYS -) = [3.2y = 5 . -4] . nin doğrusal A) [12.USS i . {] vektör|eri veriliyor. 'i* yğ'= 1974 . ü. 2] ü] E) [-3. 12] c) [1.1. -2l eşİtlİğinİ sağtayan x..USS 1989 . -2 D) 2. B) [9. 8] vektör]eri veriliyor.USS 3x + 2y - 1= 0 doğrusunun doğrultman vektörü 6.JJ.. vektörünün boyu kaç birimdir? -)+ A = f2.USS B = [8. E) 30 -) V' i 988 .4| 5. -2 i'+ j' c) -3 i'+ 2i' 1981 .CYS Dik koordinat sisteminoe ü= (i.

A\ -Z B) -9 c\ -Z "t 3 -.C 6.E LD 10. V2 -+ = (_3. -+ V. 7 -. 7) Vektörleri doğrusal ba- ğlmlı olduğuna göre a kaçtır? D) .D 7C 8..A 2. ı ) vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? İ A) e0 B) 7s c) 60 D) 45 E) 30 1. = (a. 2)./5. = 12.D 3E 4D 5. _2) ve d = (.Düzlemde Vektörler 9. 6 -q 7 E) l1 3 10.8 .

131 4l=V. 4] + 2y[3.4x] + [-2y.4xl + [8y.1. J 7 x + 2y x[3. 3x-2y =$ 4x+6y=13 (x + 2y). ı1 vektörünün eğimı a . = [3x.0 doğrusunun eğımı oıun doğrultman Vektörünün eğiml de _} _2i + olmalıdır.A + Y. doğrunun doğrultman vektörüdür.iiliiKaıs]liiiii.Vz=V x.fr ekseni ile Doğru Seçenek E 7. -)+-) V=3 1V1 i'. ( ve Ç nın doğrusal kom- Doğru Seçenek D Doğru Seçenek c . D.1l sı i|e [1. 2] vektöru binasyonu değildir. -21 x.3. Ohalde lACl =3+3+3=9 dur.6] = [5.4l + y[8.[3.l=[.1. 6y] = [5. 4] + yI-2. Dolayı- {ıl-.4i'= IaA (3. -21 -) -) bulunur.3) vektörünün eğimİ ğ oıup b. gi = e2.y=-1 -4x-6y=-2 l xl2. fr x . -21 [2x.[. 8] = -)-)-) ü x. x. =z. . Doğru Seçenek c 3x + 2y ffi = _} . 4] + y[6.[3. seçeneklerindeki vektörler bulunur.V.+Y. _2. +) il-9a16 = = / sz +(- 4f - 5 br Doğru Seçenek A 2x+8Y=y' l=. 13] x + 2y yerİne sırayla 4.B = 14.( I /t i i QC ise AC köşegendir. {yl = 14. E eR _1 yazarak A. Doğru Seçenek D l c( a LU z t z tu .J -ş++ AP = PQ -J x'= r) + /5 T* i= (fr. {] = [4. B.[3. = Doğru Seçenek D olup m=tan3Oo=a olduğundan 30" lik açl yapar.4] = 4.

-) -) V1//V2dir. v=}+ı Dogru Seçenek E 9.İ -J >- Doğru Seçenek D a z LU UJ 10. .t2+ı) x=f l*t=l I y= t2+1J ' v= (|)'*ı bulunur. Doğru Secenek B . ü= (+.Düzlemde Vektörler 8.7| lineer bağımlı ise O hade. A ve B -)-) vektörlerinin arasındak| açl 30o + 45o = 75" dir. V. 3=++7a= =)o= _Ş / on. -) = (a. 2| ve Yr= (_ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful