10.SINIF TEST SORULARI (KAYAÇLAR VE LEVHA HAREKETLERİ) 1.

Magmada bulunan lavların basıncın etkisiyle kırık hatlar boyunca yükselerek yerkabuğu içerisinde soğuması sonucunda oluşan kayalara “İç Püskürük Kayaçlar” denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kayalara örnek olarak verilebilir? A) Siyenit B) Andezit C) Kil taşı D) Tebeşir E)Tüf

E) Erime çukurlukları bulunur 10. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi daha fazladır? A) Kil taşı B) Granit C) Bazalt D) Andezit E) Mermer 11. Aşağıdakilerden hangisi dünyada depremlerin sık görüldüğü yerlerden değildir? A) Endonezya B) Pasifik kıyıları C) Doğu Afrika D) Akdeniz havzası E) Afrika'nın kuzeyi 12. Tektonik depremler yerkabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir. Yerküre’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı en azdır? A) Güneydoğu Asya B) İtalya ve Sicilya Adası C) Japonya ve Çin D) İskandinavya ve Sibirya E) Amerika Kıtalarının batısı 13. Çin,Japonya,Filipinler,Endonezya,Amerika kıtasının batı kıyıları,Akdeniz çevresi ve Hindistan civarı Dünya’da depremin en fazla görüldüğü başlıca alanlardır.Buna karşılık Doğu Avrupa,Avustralya ve İskandinavya yarımadasında hiç deprem görülmez. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir? A)Jeolojik yapılarının farklı olması B)İklim özelliklerinin farklı olması C)Arazilerinin eğimlerinin farklı olması D)Ortalama yükseltilerinin farklı olması E)Ekvatora uzaklıklarını farklı olması 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de fay hatlarının yaygın olduğunun kanıtlarından biridir? A)İklim çeşitliliğinin fazla olması B)Buzulların etki alanının az olması C)Sıcak su kaynaklarının yaygın olması D)Karstik aşınım ve birikim şekillerinin yaygın olması E)Erozyonla toprak kaybının fazla olması 15. Deprem hatlarının dağılışı ile aşağıdakilerden hangisinin dağılışı arasında kesin bir paralellik gözlenir? A)Kapalı havzalar B) Vadiler C) Ormanlar D) Ilıca ve kaplıcalar E) Yüksek platolar 16. Yeryüzündeki volkanik alanlar ile depremlerin yaygın olduğu alanlar arasında paralellik görülür. İskandinavya ve Kanada'da bu tür oluşumların görülmemesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) Eski jeolojik devirlerde oluşmuş olmaları B) Fay hatlarına yakın olmaları C) Engebeli bölgeler olmaları D) Aşınarak deniz seviyesine yaklaşmış olmaları E) Genç kıvrım dağlarının bu alanlarda yaygın olması 17. Volkanik olaylar ve depremlerin yoğun olarak görüldüğü alan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcak iklim alanları B) Ekvatoral Bölge C) Eski kıtalar D) Yakın zamanda oluşmuş alanlar E) Dış kuvvetlerin etkin görüldüğü yerler 18. Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir.Bazı sahalar fay hatlarının bulunduğu alanlarla paralellik gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu sahalardan biri olarak gösterilemez? A) Deprem alanları B) Karstik araziler C) Volkanik sahalar D) Genç kıvrım dağları E) Sıcak su kaynakları

2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Taşlar çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşur. B) Tüm taşların kökeni magmadır. C) Taşlar çeşitli olaylar sonucunda değişikliğe uğrayabilir. D) Taşların oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi yoktur E) Taşlar renk, koku, sertlik, gözeneklilik… vb özellikler bakımından farklılık gösterebilir 3. Aşağıdakilerden hangisinde verilen kayaçların içinde canlı kalıntıları olan fosiller daha fazla bulunur? A)Kireç taşı B)Granit C)Kaya tuzu D)Traverten E)Kömür 4. Taşların yüksek basınç ve sıcaklık altında ilk yapısını terk edip başka bir yapıya girmesiyle oluşan taşlara aşağıdakilerden hangisi örnektir? A) Andezit B) Granit C) Traverten D) Kumtaşı E )Gnays 5. Tabakalı yapıya sahiptirler –İçlerinde fosil bulunur – Çökelme ile oluşmuştur. Yukarıda bir kayaç türünün bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki kayaçlardan hangisi bu tür kayaçlardan değildir? A) Tebeşir B) Kömür C) Mermer D) Jips E) Traverten 6. Mekanik (Kırıntılı) tortul kayaçların oluşumundaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A)Sular tarafından eritilme B)Organik maddelerin etkisi C)Magmanın sıcaklığının etkisi D)Tabakaların uyguladığı basınç E)Dış kuvvetler tarafından parçalanma 7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kayaçlar ve oluşum şekilleri yanlış olarak eşleştirilmiştir? Kayaç Oluşum Şekli A) Granit İç püskürük B) Kireç taşı Kimyasal tortul C) Kömür Dış püskürük D) Mercan Organik Tortul E) Konglomera Mekanik Tortul

8. Kömürün oluşuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır? A)Ortamın iklimi sıcak ve nemli olmalıdır. B)Oksijensiz ortam gereklidir C)Uzun bir zaman geçmesi gerekir. D)Yüksek bir basınç uygulanmalıdır. E)Karbon değerlerindeki değişikli nedeniyle farklı kömür türleri oluşmuştur

9. Pamukkale ve Antalya gibi karstik alanlarla ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yer altı suları kireçlidir B) Mağaralar boldur C) Kalker kayaçlara sık rastlanır D) Dış püskürük kayaçlar fazla yer tutar

19. Yeryüzünde faal volkanların yoğun olarak bulunduğu yer Pasifik Okyanusu ve çevresidir. Burasına ateş çemberi de denir:” Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Derinliğin fazla olması B) Bu bölgedeki yer kabuğunun kırıklı olması C) Bu bölgedeki yer kabuğunun sert olması D) Yerkabuğunun kıvrımlı olması E) Yer kabuğunda depremlerin olması

D) Arazinin oturmuş bir kütle olması E) Toprağın tarıma elverişli olması 29. Volkan dağları tek kütleler olmalarına rağmen, çoğu zaman aynı istikamette dizilmişlerdir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kıvrım dağlarını takip etmeleri B) Akarsu yataklarını takip etmeleri C) Kırık hatlarını takip etmeleri D) Verimli ovaları takip etmeleri E) Deprem alanlarını takip etmeleri 30. Yer kabuğu tek parçadan oluşmaz. Levha denilen ve hareketli olan 7 büyük parçadan oluşur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi levhaların oluşumu ve hareket etmelerinde etkili olmuştur? A) Magmada oluşan konveksiyonel hareket B) Dış kuvvetlerin yeryüzünü aşındırıp, düzleştirmesi C) Karalar üzerinde izostatik dengenin bozulması D) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi E) İnsanların yerkabuğu üzerinde yaptıkları değişiklik 31. Yerkabuğunda doğal nedenlerle meydana gelen titreşim ve sarsıntılara deprem denir. Depremler oluşumlarına göre volkanik, çöküntü ve tektonik depremler olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre, deprem türleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) En yaygın ve yıkıcı olan tektonik depremlerdir. B) Aktif volkanların yakın çevresinde sık sık volkanik depremler görülebilir. C) Bir mağara veya yeraltı boşluğunun çökmesiyle tektonik depremler oluşur. D) Dünya'da en şiddetli deprem bölgeleri, Alp kıvrımlarının geçtiği okyanus kıyılarıdır. E) Kalker ve Jips gibi kayaçların yaygın olduğu yörelerde, çöküntü depremi görülme olasılığı yüksektir. 32. Volkanik faaliyetler aşağıdaki bölgelerden hangisinde yoğun olarak görülmektedir? A) Pasifik çevresi B) Akdeniz çevresi C) Kuzey Afrika D) Alp-Himalaya çevresi E) Kuzeybatı Avrupa

20. Ülkemizde kimyasal tortul taşlara en fazla hangi
bölgemizde rastlanır? A)Ege Bölgesi B)Marmara Bölgesi C)Akdeniz Bölgesi D)Doğu Anadolu Bölgesi E)İç Anadolu Bölgesi 21. Bir bölgenin jeolojik yapısı aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha etkilidir? A) Akarsu rejimi B) İklim çeşitliliği C) Yer altı kaynakları D) Doğal bitki örtüsü E) Tarım ürünleri çeşidi 22. Bursa, Kütahya, Afyon ve Denizli yörelerinde kaplıca ve ılıcaların yaygın olması bu yörelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrular? A)Yükseltilerinin birbirine yakın olduğunu B)Birinci zamanın başında oluştuklarını C)Karstik bir yapıya sahip olduklarını D)Kırıklı bir yapı sahip olduklarını E)Toprak tiplerinin benzer olduğunu 23. I.jeolojik zamanda oluşan arazilerde deprem görülmez. Aşağıdakilerden hangisi bu tür alanlardan değildir? A) Doğu Avrupa B) Kanada C) Avustralya D) İskandinavya E)Hindistan 24. İtalya, Japonya, Filipinler, Endonezya ve Şili gibi ülkelerdeki volkanik faaliyetlerin günümüzde de devam etmesi, bu ülkelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? A) Bulundukları yarım küre ile B) Bitki örtüleri ile C) Jeolojik yapıları ile D) Yeraltı suları ile E) Genel iklim özellikleri ile

25. Yeryüzünde fay hatlarıyla aşağıdakilerden hangisinin
paralellik göstermesi beklenir? A)Volkanik arazilerin B)Hidroelektrik santrallerinin C)Karstik arazilerin D)Yüksek dağların E)Platoların 26. Aşağıda verilen taşların hangi ikisi canlı kalıntılardan oluşmuştur? A) Taşkömürü – Mercan kaya B) Traverten – Çakmaktaşı C) Granit – Tuz D) Jips – Turba E) Linyit – Kalker 27. Aktif volkanların ve şiddetli depremlerin olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisi kesinlikle görülür? A) Kaplıcalar B) Ormanlar C) Gelgit D) Buzullar E) Heyelanlar 28. Tektonik depremlerin etkisini sürdürdüğü bölgelerin genel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Volkanik dağların geniş yer tutması B) Genç yapı ve kırıklı dağların olması C) Arazinin killi yapıda olması Aşağıdaki soruları Dünya haritasına göre yapınız. 33. Haritada belirtilen noktalardan hangilerinde deprem ihtimali dahafazladır?(…………………………….…………) 34. Haritada belirtilen noktalardan hangilerinde deprem ihtimali daha azdır? (………………..………...……………...) 35. Haritada belirtilen yerlerden hangilerinde aktif volkanlar bulunur? (………………………………...……..……………)

Okumadan geçen üç günden sonra konuşma tadını kaybeder. (Çin atasözü)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times