RÜYA TÂBİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hazırlayan Şükran GÖKNAR

KİTSAN

1

Yâ Rabbi!.. Senin ortağın ve benzerin yoktur. Doğmamış, doğurmamışsın. Yaratan ve yarattıklarını yaşatan sensin. Senden geldik sana döneceğiz. Bütün âlemlerin yaratıcısı olan yüce Allah'ım verdiğin bütün ni'metlere hamd-ü senalar olsun. Biz yaratmış olduğun kullarının kötü hareketlerini rahmeti ilâhinle sen düzelt. Çünki bizler çok aciziz fakat nefsimizin bizi yanlış yönlendirmesi sonucun da bütün bu hatalarımızı göremiyoruz. Bizleri doğru yola yönelt, sevdiğin salih kullarının arasına kat Yâ Rabbi!.. Beni ve bütün ehl-i imân ve tevhid üzerine olan tüm insanları âhiret gününde af ve mağfiretinle cennet ve cemâline nail eyle. Âmin. Yâ Rabbi!.. bizlere «Size içinizden pek izzetli ve bütün ağırlıklarınızı üzerine alan, üstünüze titreyen, mü'minlere çok acıyan ve merhamet gösteren bir Peygamber gelmiştir» (Tevbe sûresi-Âyet:128) diyerek mevcudiyetini müjdelemiş olduğun kâinatın serveri, Hatem-ül Enbiyâ, Resûl-ü Müctebâ, Muhammed Mustafa (s.a.v)'e ve bütün ümmetine salât ve selâm olsun. Sevgili okurlarımız ben naçizane olarak sizlere elinizde bulunan kitabı, güvenilirliğine inandığım çeşitli ilmî eserleri araştırarak hazırlamaya çalıştım. Hatalarım olabilir. Çünkü hiç bir zaman kul hatasız olmaz. Yanlız rüya tabirnamesini derlerken, daha ziyâde Islâmi Rüya tâbircilerinin, mutasavvuflarının görüşlerine önem vererek tabirnameyi o şekilde hazırlamaya gayret gösterdim. İnşâAllah faydalı olurum. Ayrıca her türlü eleştirilerinizi açık yüreklilikle siz okurlarımdan sevgi ve saygılarımla bekliyorum. Zira tüm insanlar edilmiş olan tenkitlerin belirlediği ortamda doğruyu ve güzeli bularak hareketlerine ve düşüncelerine yeni ufuklar doğrultusunda yön verecektir. Kitabımızın ilk bölümü; Uyku Nedir?.. Uykuya yatarken okunacak dualar. İslâm düşünürleri ve diğer bilimcilere göre rüyanın tarifi... Rüya çeşitleri nelerdir?..
2

a) Rahmani Rüya b) Şeytani Rüya İstihare nedir ve namazı nasıl kılınır, duaları nelerdir?.. Rüya ile ilgili olan Âyet-i Kerîmeler, Hadîs-i Şerîfler. İslâm yorumcularının yorumladıkları ünlü rüyalardan örnekler... Kitabımızın ikinci bölümü? Rüyada görülen şekillerin, hal ve hareketlerin alfabetik sırayla yorumlanmaları. Gördüğü rüyanın sahih ve doğru olmasını isteyen her müslüman özünde, sözünde doğru, kötü ahlâkı terk etmiş güzel ahlâka sahip olmalıdır diyebiliriz. Ayrıca kişinin uykuya yatmadan abdestli olması ve sağ yönüne yatarak, kıbleye karşı yüzünü dönerek, uyuması da yüce islâm dinine göre de müstehabdır. Kitabımızdan faydalanarak rüyasının yorumunu yapmak isteyen bir kimse; ilk önce rüyasının tamamını hatırlamalı. Ardından görmüş olduğu rüyanın cinsini belirlemelidir. Bu belirlemeyi kitabımızın rüya çeşitleri bölümüne bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Ardından rüyada görmüş olduğunuz renklere, şekillere, insanların yüzlerine, asık yüzlü mü?., sevinçli mi?., hal ve hareketleri nelerdir?., gibi bütün verilere önem vererek ilgili bölümleri (kitabın alfabetik fihristine bakarak orada yazılı olanları) okuyunuz ve rüyada bütün görülen şeylerin manâlarına teker teker baktıktan sonra aralarında bağlantı kurunuz. Yanlız şu hususu önemle belirtmek isterim ki; görülen rüya ertesi günü veya kısa zaman içersinde hemen zuhur etmeyebilir. Seneler sonra vuku bulacak şeyleri gösteren rüyalar da vardır. Meselâ: Hz. Yusuf (a.s)'ın rüyası, rüyayı gördükten tam yirmi yıl sonra vuku bulmuştur. Allâh-ü Teâlâ'nın (c.c) bize emretmiş olduğu doğru yoldan saptıracak olan tüm kötü davranışlardan uzak kalmak ve Allâh-ü Teâlâ'yı (c.c) tam anlamıyla tanımak, iman etmek ve rızâsını kazanmış kullardan olmak dileğini Cenâb-ı Hakk'tan (c.c) niyaz ederek sözlerime son veririm. Ayrıca hazırlamış olduğum bu tabirnamenin tüm müslüman kardeşlerime faydalı olmasını Rabbil Âleminden niyaz eder ve siz okurlarıma derin saygılar sunarım. Şükran GÖKNAR

3

UYKU NEDİR?..
Uyku nöbetle tekrarlanan bir yarı ölüm hali ve şuur bulanıklığıdır. Uyku insanın ihtiyacı için Rabbil Âlemin tarafından verilen ilâhi bir ni'mettir. Kur'ân-ı Azimüşşan'da (Alâk Sûresi/Âyet: 9'da) bu konuya açıklık getirilerek «Uykunuzu dinlenmeniz için oluşturduk» denilmektedir. Uyku fikrin, dimağın, fiziki bedenin tümünün «organların» dinlenebilmesi ve hücrelerin yenilenmesi için gerekli olan zaman dilimidir. Şayet bu zaman insanlara verilmeseydi ne olurdu?.. Bir düşünün Korkunç!.. Çünki yenilenme olmayınca bir müddet sonra insanın beyni duyuları ve fiziki bedeni iflâs ederdi. Çeşitli ilim adamlarının (Psikiyatrislerin) bu konudaki ortak görüşü, — «Uyku ruha iyilik bedeni sıhhat verir bu yüzden sağlığın mükemmel olmasını isteyen insanlar lütfen uykularına özen göstersinler» denilmektedir. Uykusuzluksa insanı sinirli, hırçın ve asabî yapar. Kişinin bütün hareketlerinde düzensizlik oluşur. Halbuki uyku esnasında soluk alıp vermek satihleşir. Kanın basıncı düşer, kalp çarpıntıları ağırlaşır, kollarda bacaklarda hareket azalır ve kişinin şuuru tamamen istirahate çekilir. Uyku ihtiyacı yaşa bağlı olarak süre değişikliği gösterir. Söz gelimi memedeki çocuklar 18-20 saat kadar uyurlar. Okul çağı çocuklarının ihtiyacı olan uyku süresi 5-9 yaş arasında 11-13 saat 9-15 yaş arasında 9-10 saat arasındadır. Bu konu Fransa'daki bir eğitim kongresinde ele alınmış ve tüm delegelerin katılımıyla ortak bir deklarasyon yayınlanmıştır. — Okul çağı çocuklarının belleklerinin güçlenmesi eğitimlerinin başarılı olabilmesi ve sağlıklı bir bedene sahip olabilmeleri için mutlaka düzenli uyku uyumaları gereklidir. Orta yaşlı olan kişilerde uyku ihtiyacı 6-10 saat, yaşlılarda ise bu süre geceleyin daha azalarak yanlız gündüz artarak belirlenmektedir. İnsanlar açlığa az çok dayanabilirler lâkin uykusuzluğa asla dayanamazlar. Az uyku nasıl bedenin ihtiyacı için gerekli olan zamanı insana vermiyorsa fazla uyku uyumakta (fazla yemek gibi) insana zararlıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.leri Marifetnâme adlı eserinde bu konuya temas ederek; — «Erenler yoluna giden, üç hasletten gitmiştir. İlki zaruret olanın
4

dışında yememek. İkincisi imkân sınırı içinde fazla uyumamak. Üçüncüsü gerekli olandan fazla konuşmamak hâsılı, uykusu çok olanın ruhu hasta ve işi zordur.» Demek ki Rabbil Âlemine «Yâkiyn» olmak isteyen bir kimse yemeğine, uykusuna ve söylediği sözlere dikkat etmeli bu konularda daima ölçülü olmalıdır. Uyku iki bölüme ayrılır: İlki yatağa yatıldığı zaman uyumakla uyumamak arasında olan zaman, daha sonra da iyice dalarak uyumak ki buna DERİN UYKU denir. Bu süreler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tıp adamları en rahat uykuya yatış şeklinin sağ tarafa dönerek yatmak olduğunu söylemektedirler. Halbuki Peygamber efendimiz (S.A.V) bu durumu bizlere tam on dört asır evvel bildirmiştir. Ukbe bin Âmir'den rivayet olunan Hadîs-i şerîfe göre... Hz. Resûlullâh (s.a.v) buyurdu ki: «Bir kimse Bakara sûresinin sonundaki iki âyet-i kerîmeyi okuyup abdestli olarak sağ yönüne yâni kıbleye doğru yüzünü dönerek yatsın bu sabaha dek ona yeter.» Ayrıca uykuya yatarken bunlar haricinde de okunmasında faydalı olan dualar vardır ki bunların okunması çok faziletlidir. Çünki uyku bir nevî, insanın ölüm halidir. Kişi uyurken pekâla ruhunu teslim edebilir, malı ziyana uğrayabilir. Cenâb-ı Hakk (c.c) bizleri Kur'ân'da bulunan (En'âm sûresi/Âyet: 60) «O dur ki, sizleri uyutarak ölü gibi yapıyor» diyerek bizleri uyarmaktadır. Ölümden sonra dirilmeye inanmayanlara ne güzel bir örnektir kişinin «Uyku» hali. Şu halde mü'min kişi her zaman olduğu gibi uykuya yatarken de Yüce yaradana sığınmalı ve duâ etmelidir. Çünkü «Duâ mü'minin silâhıdır», «Duâ mü'minin kalkanıdır», «Duâ ibâdetlerin özüdür» Biz kitabımızda bu dualardan bazı örnekler vererekte sizlere yardımcı olmak istiyoruz. İnşâAllâh tüm inanan insanlar, tüm duâ ni'metlerinden fayda sağlamayı bilirler ve Cenâb-ı Hakk'a (c.c) duâ etmek bizlere ve tüm inanan insanlara nasib olur. Çünki Cenâb-ı Hakk (c.c) her şeyi insana nasîb ettiği gibi duâ etmeyi de nasîb etmektedir. Çünki Cenâb-ı Hakk'tan (c.c) izinsiz bir tek yaprağın kımıldayamayacağı gibi, insana da nasîb olmazsa duâ etmek değil bir tek kere göz kapaklarının kirpiğini birbirine değdiremez bile.

5

UYKUYA YATARKEN OKUNMASI FAZİLETLİ OLAN DUALAR

«Âmene'r-Rasûlü bimâ ünzile ileyhi mi'n-Rabbihî ve'lmü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulih. Lâ nüferriku beyne ehadin mi'n-Rûsulih. Ve kâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve iliyke'l-masîr. Lâ yükellifu'llâhü nefsen illâ vüs'ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ me'k-tesebet. Rabbena lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta'nâ, Rabbena velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû ale'l-lezîne min kablinâ, Rabbena velâ tühammilnâ mâla tâkate lenâ bih. Va'fu annâ, vağfir lenâ, ve'rhammâ. Ente Mevlânâ fe'n-surnâ ale'l-kavmi'l-kâfirîn.» (Bakara sûresi: Âyet: 285 - 286)

6

Allahümme eslemtu vechî ileyke ve favvadtu emrî ileyke ve elce'tu zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke lâ melce'e velâ mence'e minke illâ ileyk. Âmentu bi-kitâbike'llezî enzelte ve binebiyyi-kellezî arsalt. Subhanellâhi ve'l-hamdu lillâhi velâilâhe illâllahu va'llahu ekber. Estağ-firullahe'llezî lâilâhe illâ huve'lhayye'l-kayyûm. Abdullah İbn-i Ömer (r.a)'den rivayet olunur ki Peygamber efendimiz (s.a.v) yatarken; «Allahümme bismike rabbî ve veza'tü cenbi fağfirli zenbi» deyip ardından 33 defa «Subhanallahi» 33 defa «Allahü Ekber» diyerek sağ yanınıza dönüp yatın demişlerdir. Uykuları düzenli olmayan uykusuzluk çeken bir kimse de şu duayı okumalıdır. Zeyd bin Sabit (R.A)'dan rivayet olunmuştur: — «Bir gün Hz. Resul (S.A.V)'e uykusuzluktan şikâyet ettim, o da bana bu duayı öğretti. Okudum ve uykusuzluk illetinden kurtuldum.» DUA; «Allahümme garetin nücûmü vehede etil uyûnü ve ente hayün kay-yûmü lâ te'hüzüke sinetün velâ nevmü yâ kayyûmü ehdi leyli ve enmi aynî.» Uyku esnasında zaman zaman korkan kimseler de şu duayı okumalıdırlar.

7

«Eûzü bi kelimatillâhit tamâti min gazabihi ve şerri ibadihi ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurûn.» Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse; (üç defa)

«İnnâ a'taynâke'l-kevser fe-salli lirabbike şani'eke huve'l-ebter» duasını okuyup yatmalıdır.

ve'n-har

inne

UYKUDAN UYANAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DUALAR
Ebû Zer (R.A)'dan rivayete göre Resûlallah (S.A.V.) yatağa girdiği zaman; — «Bismikellâhümme ahyâ ve emût.»

Uyandığı zamanda;
8

"Elhamdü lillâhillezî ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnüşûr.» Ebû Hüreyre (R.A)'dan naklen; Reşûlallah (S.A.V): — «Biriniz uykudan uyandığınız zaman şöyle dua etsin buyurdu»

«Elhamdü lillâhillezî radde aleyye rûhıy ve âfânî fî cesedi ve ezine lî bizikrih.»

«Elhamdülillâhillezî halagannevme velyegzate, elhamdülillâhillezîl beasenî salimen seviyyen, eşhedü ennallâhe yuhyilmevtâ vehüve alâ külli şey'in gadîr» Âişe (R. Anhâ)'dan rivâyet olunur ki; Peygamber Efendimiz (S.A.V): — «Kim ki uykudan uyandığı zaman şu duayı okursa deniz köpükleri kadar günâhı olsa Allah-ü Teâlâ (C.C) o kimsenin günâhlarını afv eder. 10 defa (Allahü Ekber), 10 defa, (Elhamdülillah), 10 defa (Sübhanallahi ve bihamdihi), 10 defa (Sübhanel Kuddus), 10 defa (Estağfirullah El-Azîm), 10 defa (Lâ ilahe illallah Muhammeden Rasûlullah) der ardından;

«Allâhümme innî euzü bike min diygıddünyâ ve dıygı yevmil gıyâmeh.» Veya;

«Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerîke leh, lehülmülkü ve lehülhamdü vehüve alâ külli şey'in kadir»
9

Veya;

«Lâ ilahe illâ ente sübhânekellâhümme estafiruke lizenbî ve es'elüke rahmeteke, Allâhümme zidnî ilmen vela tüziğ galbi ya'de iz hedeytenî veheb lî min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb.»

RÜYA NEDİR VE ÇEŞİTLERİ
Rüya diğer bir anlamda düş; uyku sırasında meydana çıkan canlıymışcasına, yaşanmışcasına ortaya çıkan bir durum, bir halisilasyon (olgudur). Rüya görmeyen insan yoktur fakat rüyalarını uyandıktan sonra hatırlamayan insan vardır. Bugünki tıb günlük olaylardan etkilenerek ortaya çıkan durum, ruhî fantaziler, hayaller diyerek de rüyayı yorumlamaktadırlar. Ancak biz inanan müslümanlar olarak rüyanın (sahih) kişinin Rabbil Âlemin tarafından uyarılması, kimi zamanda bazı şeyler için (cennet, ilim, evlâd vb.) müjdelenmesi olarak algılıyoruz. Çünki iki cihan serveri Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e 23 sene Rabbil Âlemin tarafından vahiy yoluyla Kur'ân-ı Kerîm'in Âyet-i Kerîme'leri indirilmiştir. Ve bu Âyet-i Kerîme'lerin bir çoğu Peygamber efendimize rüya esnasında vahy edilmiştir. Ayrıca Peygamber efendimizin günümüze ulaşan iki tane hadîs-i şerîfi vardır ki; bunlar bize rüyaların ilâhi bir hikmet olduğunu göstermektedir. Bu Hadîs-i şerîfler; «Mü'minin rüyası, Rabbi ile uykuda konuştuğu bir çeşit kelâmdır.» «Salih (ve sâdık) rüya, peygamberliğin yirmi beş cüzünden biridir.» Yanlız şunu unutmamak gerekir Hadîs-i şerîflerde işaret edilen rüyalar «Sahih Rüyalar»dır. Rüyalar anlam ve görüş şekline göre sınıflandırılırlar. Şöyle ki: a) Rahmanî (Sahih) rüyalar, b) Şeytanî (Şeytanın korkutmaları ve nefsin istekleri, kandırmaları) rüyalar,

10

c) Kişinin günlük olaylardan etkilenmesi sonucu veya bedenin arazları sonucun da meydana çıkan rüyalar.

RAHMÂNİ RÜYALAR
Cenâb-ı Hak'ın (C.C) bize melekler vasıtasıyla göstermiş olduğu ve Kur'ân-ı Kerîm yoluyla bildirdiği rüyalardır ki; bunlar Cenâb-ı Hak'ın (C.C) kulunu uyarması veya müjdeleyerek bilgi vermesidir. Nitekim Saaffât sûresi 104-105 buyurulmaktadır ki: «Biz ona: «Yâ İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükâfatlandırırız» diye nida ettik. Sahih rüyalar genelde abdestli olarak uykuya yatıldığı zaman, seher vaktinde sabah namazından sonra veya kutsal gecelerde (kadîr, bayram, arife, üç aylar, cum'a) görülen rüyalardır. Sahih rüyaların en doğrusunu peygamberler görmüşlerdir. Çok defada görüldüğü gibi tatbik edilmiş ve görülen rüyaları doğru olarak yorumlamışlardır. (Fetih sûresi/Cüz: 26-Ayet: 27) — «Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasını doğru çıkardı. Andolsun ki Allah'ın izni ile Mescid-i Harâm'a emniyet içinde kiminiz başlarını traş ederek, kiminiz saçlarınızı keserek, korkusuzca ve kati suretlere gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildide bundan önce (Hayber fethi gibi) yakın bir fetih verdi.» Yukarıdaki bahs edilen Âyet-i Kerîme Resûlullah'ın (S.A.V) Hudeybiyeden çıkmadan önce bir rüya görüp Ashab-ı Kirâm'a anlatması ve onların da rüyanın o yıl çıkacağını sanıp münafıklara söylemeleri. Münafıklarında bu olayın gerçekleşmeyeceğini söyleyerek dedikodu etmeleri üzerine nazil olmuştur. Sahih rüyalar kimi zaman da kişiye uyarıcı olabilir. Söz gelimi kulun günâh işlediği, işlemek üzere olduğu, veya doğru yoldan şaştığı vakit görülen rüyalar vardır ki, cehennem ateşiyle korkutulmak gibi görülen rüyaları bu çeşit rüyalara örnek olarak verebiliriz. Sahih rüyaları genelde özü sözü doğru olan Cenâb-ı Hak'ın (C.C) salih kulları görürler. Sahih rüya görmek için aşağıdaki duanın okunması faziletlidir.

11

Zira sadaka kişinin başına gelebilecek bütün belâları def eder. nesiku billâh.» Fakat her okuyucu şunu bilmelidir ki. Bunlara en iyi örnek halk arasında ağırlık basması.A. tâbirde zorluk çekilen. Buna örnek olarak şu olayı gösterebiliriz. Ashâb-ı Kirâm’dan olan Ümmül Fazl (R. Biriniz hoşlanmadığı bir rüya görecek olursa uyandığında sol tarafına üç nefes üflesin ve onun (rüyanın) şerrinden Allâh-ü Teâiâ'ya (C.C) sığınsın. her görülen rüya Rahmanî olmadığı gibi Şeytanî de olmayabilir. — «Karma karışık görülen. bir olaydan korkmasından sonra görülen rüyalar vardır ki bunlarda yorumlanmaz ve asla çıkmazlar. ürkütücü. rüyadan sayılmazlar.«Nu'munu billâh. Şeytanî rüya gören bir kimse veya rüyasında korkutucu.C) sığınmalı ve rüyayı hiç kimseye anlatmamalıdır. kişiye etki etmeyen rüyalar yorumlanmaz ve birşey ifâde etmezler. Birde uykuya yatıldığı zaman kişinin uyanıkken yapmış olduğu işlerden etkilenerek veya hastalanmasından. Mümkünse yataktan kalktığı gibi güzelce abdest alıp iki rek'ât namaz kılmalı ve o gün fakire sadaka vermelidir.V)'in bir hadîs-i şerîfine binaen «Salih (ve sâdık) rüya Allâh-ü Teâlâ'dandır (C.» ŞEYTANÎ RÜYALAR Bunlar şeytanın gösterdiği rüyalardır ki.A. Bu tip görülen rüyaları islâmi rüya tâbircilerinden olan Câfer-i Sâdık (R. Genelde gusül abdestti olmayan kimselerin gördüğü rüyalardır. ateşli bir hastanın rüyasında bir dere kenarına gidip su içmesi gibi görülen veya kişinin gündüz birisiyle tartışıp geceleyin rüyasında tartıştığı kimseyi yaralaması veya o kimse ile ilgili rüya görmesini sayabiliriz. Korkunç olan rüyalarda aynı şekilde çok güzel bir haberin verilmesi şeklinde tecelli edebilir.) bir gün Resûlullah’ın 12 . Kötü rüya ise şeytandandır. Zira o (böyle yapıldığı zaman) zarar veremez» demelidir.A) şu sözlerle anlatmıştır. karabasan diye tarif edilen durumda meydana çıkan rüyalardır. neruddu umûranâ illâllah ve has-bunâllahu ve ni'mel-vekîl velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'laliyyi'l-azîm. dehşet veren bir rüya gören kişi ilk iş olarak hemen uyandığı zaman Peygamber efendimiz (S. Bunlara örnek meselâ. zihinde hayal meyal hatırlanan.C). uyanınca hemen unutulan. O takdirde böyle bir rüya görmüş olan bir kimse uykudan uyandığı vakit hemen soluna üç defa tükürmeli ve rüyanın şerrinden Cenâb-ı Hak'a (C.

RÜYALARIN YORUMLANMASI VE ÜNLÜ RÜYA TÂBİRCİLERİ Rüya gören bir kimse rüyasını bir âlim veya iyi bir öğüt veren kimseye anlatmalıdır.A.S)'ı kucağına aldı. deyince — Gördüğün hayırdır.V) ilk Islâmi rüya tâbircisidir. gıybet gibi kötü huylardan kendini arındırsın. Bir kimse rüyasının doğru çıkmasını istiyorsa. buyurdular. — Yâ Resûlullah.A.» «Hayırlı olsun. mübarek vücudundan bir parça kesilip benim kucağıma bırakılmıştı. Fatıma (R. koğuculuk.A)'dan bir rivayete.(S. Anha)'ya Hz. göre. Anha)'ya bir çocuk doğurur da sen onu kucağına alırsın. sözlerine yalan katmasın. buyurdu. Bu hususuda her konuda bizleri aydınlatan yüce Peygamber efendimizin (S. Tâbir olunduğu zaman düşer (cesine açığa çıkar). hayren lehâ ve şerren alâ a'dainâ. Ve uykuya yatarken dinimize göre müstehab olan abdesti alarak yatağa girsin ve sağ yöne doğru yatarak uyusun. yol gösterecek bir çok hadîs-i şerîf günümüze kadar ulaşmıştır. Hasan (A. Rüyayı sevdiğin kimseden veya (tâbir hususunda) bilgi sahibi olandan başkasına anlatma» (Feyz'ül-kadir cüz: 4/Sayfa: 46) İki cihan serveri yüce Peygamberimiz (S. vel-hamdülillahi rabbil âlemîne. Hasan (A. Fatıma (R.V. «Rüya. kuşun ayağı üzerinde (durur gibi)dir. — «Hayren telkâhu ve şerren tevekkahu. O zaman Resûluilah tebessüm ederek buyurdu ki: — Ey Ümmü'l FazI yakında Hz. Çünkü bu konuda bize ışık tutacak. Gerçekten Hz.S)'ı dünyaya getirdi ve Ümmü'l FazI Hz. — Peygamber efendimiz (S. tâbir olunmadıkça.V) bir hadîs-i şerîfinde buyurduğu gibi olmalıdır.V) sabah namazını kıldığı vakit yüzünü halka döner ve «Sizden biriniz dün gece bir rüya gördü mü? derdi» diyerek anlatılan rüyayı dinler ve daha sonra. Hayır bize şer düşmanları-mıza 13 . serden uzak olsun.) huzuruna gelip: — Yâ Resûlullah korkunç bir rüya gördüm.A. İbn-i Sünni (R.A.

o rüya tâbir edilmiştir tekrar yorumlanmasına ihtiyaç yoktur. Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah'a» derdi ve rüyayı tâbir ederdi demiştir.A.V) görmek rüyanın hayra ve doğru olarak yorumlanmasına sebebtir. ırklarda. İbn-i Şirin (R. Ayrıca Hz. İlk çağlarda rüyaların tanrılar tarafından gönderildiğine inanılırdı. ataların İbrahim'e ve İshâk'a (R. Rüyayı anlatırken kesinlikle görülmeyen şeyler söylenmemeiidir. Kitab-ı Mukaddes içinde olmak üzere birçok Ortadoğu ve Asya kaynaklı metinde kehanet içeren veya hastaları iyileştirecek bilgilerin bulunduğuna inanılarak rüya yorumları yapılmıştır.S) ünlü bir rüya tâbircisidir. — «Göz bir organdır asıl gören yer beyindir o halde insan gözü kapalı da bazı şeyleri görebilir» diyerek rüyanın gerçek olabileceği mevzuuna açıklık getirmiştir. ateşten oturacak bir yer edinsin. Yûsuf (A. Yûsuf (A. Zira iftiranın en büyüğü kendi gözlerine yaptığı iftiradır.S) soyuna tamamlayacaktır. Tarih içinde birçok devletlerde. kavimlerde rüyaya önem verilmiş ve tâbir edilmesine çalışılmıştır. — «Ve işte öylece Rabbin seni seçecek ve sana rüya tâbirine ait bilgi verecek.S). Çünkü dimağsız insan düşünülmez» diyerek rüya hakkında.'leri Marifetnâme adlı eserinin 101'nci sayfasında rüyanın ne olduğuna ve rüya tâbir etmeye açıklık getirmiş ve demiştir ki: 14 . Bunlar Hz. Ebû Bekir (A.A)'dır.V) buyurdu ki: — «Kim kasten rüyasına yalan (karıştırıp) söylerse. Bazı islâmi rüya tâbircileri rüyada ölünün söylemiş olduğu şeylerde haktır diyerek rüyanın düz olarak yorumlanması gerektiğine karar vermişlerdir. görmüş olduğu rüya içinde tâbir ederse veya başkası tarafından rüya tâbir edilirse.A) ve Câfer-i Sâdık (R. Zira Peygamber efendimiz (S.A) tamamladığı gibi. Ayrıca bir kimse rüyasını. hakîmdir.olsun.» Yakın tarihimizde yaşamış olan ünlü İslâm düşünürü Erzurum'lu ibrahim Hakkı Hz.» (Feyz-ül Kadir cüz: 6/Sayfa: 216) Rüyada Peygamber efendimizi (S. ni'metini sana ve Yakûb (A. Ve yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'de onun rüya tâbirciliğinden Yûnus sûresinde bahs edilmiştir.S).A. Hemde bundan evvel. Son zamanların bilim adamlarından olan Claude Bernard (1813-1878) "Fizyolojinin kurucularından" — «İnsan doğuştan rüyalara karşı istidatlıdır. Ve bu arada adlarını zikretmeden geçemeyeceğimiz çok ünlü İslâmi rüya yorumcuları da vardır. Eski Mısırlılar yaklaşık 4000 yıl önce rüya yorumlarını derlemişlerdir. Hz. Şüphe yok ki Rabbin alîmdir.

bir bağlanışın ifadesidir. Kalb eğer vâsıta ile haberdar olsa. girişilecek bir işin veya sonucun ne olacağını Cenâb-ı Hak'ka (C. Hayvanî rûh o zaman ne eder? Vücûdun dışını bırakıp. içine gider. Uyku hâlini cisim. içimizdeki yanlızlık. Duâ anında insan Allâhü Teâlâ'nın (C. önce burun pislerine nail olur. 15 . O an gelir kalbe gördüğü rüya. Aynısı çıkarsa vakıadır. O halde özetle diyebiliriz ki.C) bütün müslümanlara hayırlı. ona ya işaret veya müjdedir.C) kendisini duyduğuna ve anında cevap verdiğine inanır. İnsanlar duâ anında Allâh-ü Teâlâ'ya (C. O an burun hisleri muattal olur. Çünki Allah-ü Teâlâ (C. Beynin hisleri kalbe indiğinde. onunla bulur.C) ihtiyacı duâ ile ifâde^edilir. kalb o an ruhun içine döner. Vasıtasız bulursa faydalıdır. Âmin. Rüyada görülen şeyin Arapça isminin ilk harfi alınır. Cenâb-ı Hak (C. Âlem-i manâsı ise. İstihareye yatmanın en önemli yönü edilecek dualardır. Ne ise o harflerle bilinir. Yanlız biz inananların rüyasının Rahmanî olabilmesi için yukarda anlattığımız noktalara önem verilmesi gerekli ve zaruridir. Duâ bir inanışın.C) yakınlaşıp. İSTİHARE NEDİR? NAMAZI NASIL KILINIR VE HANGİ DUALAR KONUMLADIR? İstiharenin lûgat manâsı hayırlı şey istemektir. dünya adaletsiz ve zalîm değil. gördüğü düşten tâbir olunur. Ve insanda beklenmedik olayla zuhur eder. rüya vardır haktır ve gerçektir.Çün buhâr-ı gıda dimağa gelir Rûh-u hayvânî ol zaman ne eder Pes havass-ı burun muattal olur Çün dimağın havassı kalbe iner Kalbe ilham olur işaretler Bî vesâit bulursa nâfladır Kalb eğer vâsıta ile olsa habîr Pes gelir kalbe gördüğü rüya Arabî ismin evveli alınır (Gıdâdın buharı beyne geldiğinde. Kalbe işaretler ilham olur. sağlıklı günler ve gecelerin de sahih (Rahmanî) rüyalar görmeyi nasib etsin. Asıldan kalb muştular alır.C) danışmak için iki rek'ât namaz kılmak ve duâ'Iederek hiç konuşmadan uykuya yatmak demektir. dost görünür. güçlenirler. kudretsizlik ve gayretlerimizin boş olduğu hissi yok olur. zihni denge kurulur.

yatarken evvela güzelce abdest almalı ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. (Âmîn) 16 . Fatiha Sûresi: Elhamdülillahi rabbil âlemiyn.C) tarafından duâ etmek nasib olan mü'minlere. Ne mutlu Cenâb-ı Hak (C. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîyn. Errahmânirrahîm. İhdinassırâdal müstekîm.Ve içimiz de ancak iman eden insanlarda görülen esrarengiz bir durum. İstihare Namazının Kılınışı: 1 nci Rek'âtta. İstihare namazını usulüne uygun kılmak için yatsı namasından sonra. Mâliki yevmiddiyn. Sırâdalleziyne en'amte aleyhim.C) rızâsı için «niyyet ettim istihare namasını kılmaya» diyerek niyyet edilmelidir. bir kuvvet uyanır. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteîm.

Ve namaz bittikten sonra duası edilmelidir. lâ âbüdü mâ ta'büdûn. Allâhümme! İn künte ta'lemü enne hâze'l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve akıbeti emrî ve âcili emrî ecilihî fakdirhü. leküm diynüküm veli yediyn. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemü ve-lâ a'lemü ve Ente Allâmü'l-Guyûb. İhlâs Sûresi: Kulhü vellâhü ehad. ve lâ entüm âbidûne mâ âbüd. okunmalıdır. Lem yelid ve lem yûled. ve lâ ene âbidün mâ abettüm. lî ve yessirhü lî sümme 17 . Allâhüssamed. velâ entüm âbidûne mâ abüd. Allâhümme! İnnî estehîruke bi ılmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azîm. ve lem yekûn lehû küfüven ehad. 2 nci Rek'âtta tekrar Fatiha sûresi ve.Kâfirûn Sûresi: Kul yâ eyyühel kâfirûn.

C) hayırlı rüyalar görmenizi niyaz eder ve dualarınızın Rabbil Âlemin katında kabul olunmasını temenni ederim. Riyazet kitaplarından olan Gaıyret'lHâkim adlı kitapta ev-rad ve zikirlerden bazılarından bahs edilerek denmiştir ki: — «Uykuya dalarken bu adlar okunduğu takdirde bu adların özellikleri sayesinde insanın istediği işi hal ve yönünü görebileceği. Siyah mavi. dünya kelâmı etmeden sağ tarafına ve sağ elinin üzerine yatmalı ve böylece uykuya varmalıdır. (100) Ve ardından adı geçen zikirlerden sonra.C) unutmamalı ve onu hatırlamalı çok korkmalı ve onu çok sevmelidir. Kırmızı renk ise kesin olarak olayın tezliğini. Ve bu zikirlere «HÂLÛMİYE» adını vermişlerdir. çabukluğunu gösterir. (100) 3) Yesvad. sarı renk rüyanın sonucunun müsbet olmadığına işarettir. vakdir lî el-hayra haysü kâne sümme ar-dınmî bih. (100) 5) Temâgus'dur. Ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Yanlız istihare duasını okuyan kimse hazel emre diye okunan yerde dileğini söyleyip ondan sonra duaya devam etmelidir. Cenâb-ı Hak'tan (C. kişi dünya ile ilişkisini kesip mu-rad ve maksadına kalben niyyet edip uykuya varmalıdır denmektedir. Mesleme bin Ahmet Mecariti «Kitab-el GAYE» aldı eserinde bunlardan beş tanesine yer vermiştir Bunlar: 1) Tufnâgâdis. Bu duanın 3 veya 7 defa okunması müstehabdır. (100) 2) Vagdas. Bazı tarikat şeyhleri ise rüyaları kendilerine yol gösterici kabul etmişler ve müridlerine bunun için çeşitli zikirler öğretmişlerdir. gaybi âleme yönelerek bilmek istediği kendisine bildirileceği söylenmiştir. Şu halde insan her zaman olduğu gibi Allâh-ü Teâlâ'yı (C. (100) 4) Buğdan. Ve ardından istihareye yatan kimse hiç konuşmadan. Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz. beyaz renkler sonucun hayrını işaret eder. Bizlere Buhariden nakil olunduğuna göre istihare de görülen yeşil. Ve in künte ta'lemü enne hâze'l-emra şerrün lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ve âcili emrî ve ecilihî tasrifhü annî vasrifnî anhü.bârik lî fîh.C) rızâsını kazanmak için bütün hal ve hareketlerine iyi yön vermeli onun rızâsına uygun işler yapmalıdır. 18 .

İşte bu müsaade etmiş olduğum zamanlar gelince azabım hafifliyor demiştir. bereketlerle dolarsın. Ben dünyevî hayatımda kölemin Resûlullah (S.V)'e süt annelik yapmasına müsaade etmiştim. O tarihte Ebû Le-heb ölmüştür ve rüya sahibi Ebû Leheb'e ne halde olduğunu sorunca. Tanımadığımı söyleyince. Bu rüyayı da kimseye söyleme!» dedi. Âmine (R. Orada sana bir «Nûr» arkadaş olur. bilir misin?» 19 . uyku ile uyanıklık arasında bir kimsenin sesini duyar. Sonra içmem için yine zorladı. Kanıncaya kadar içtim. Anha) hamileliğinin altıncı ayının bir gecesinde.A. HZ.İSLÂM TARİHİNE VE DÜNYA TARİHİNE GEÇMİŞ ÜNLÜ RÜYALAR VE YORUMLARI HZ. Ey Halîme! Mekke'ye git. Ebû Leheb cevab veriyor: — Kabir azabı çekiyorum.A. MUHAMMED (S. HZ. MUHAMMED (S.A. baldan tatlı idi. İki parmağın arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. içtikçe içtim. MUHAMMED'İN SÜT ANNESİ SÜVEYDE'NİN SAHİBİ OLAN ZATIN RÜYADA GÖRÜLMESİ Hafız ibn-i Cesîr bir gün rüyasında Ebû Lehebi görür. — «Sütün çok olsun ey Halîme! Beni tanıdın mı?» diye sordu. — «Senin hâmile olduğun kimdir.V) DÜNYA'YA TEŞRİF EDECEĞİNİN MÜJDELENDİĞİ RÜYALAR Hz. — «Bu sudan iç» dedi. — «Ben senin sıkıntılı hâlinde ettiğin hamd ve şükrünüm. Ancak her sene Rebi-ul Evvel ayının on ikinci geceleri azabım hafifliyor.V) SÜT ANNESİ HALÎME HATUNUN RÜYASI HALÎME Hatun rüyasını şöyle anlatmaktadır: — «Rüyamda bir şahıs beni sütten ak bir suyun içine daldırdı ve. Uyanınca göğüslerimi süt ile dolu bulduğum gibi sıkıntı ve açlığın da beni terkettiğini gördüm» demiştir.

S) şöyle bir rüya görmüştür: Abdülmuttalib'e. Evlâdlarından hiç bir muhalefet görmedi. Rüyamı bitirince. Bir ucu semâya yükselmiş. rüyasında. Hemen bir kâhine gidip. — «Senin sulbünden bir peygamber gelecek.— «Bilmiyorum» cevabını verince. — «Ey babamız! Adağını yerine getir! istediğini yapmakta serbestsin!» diye rızâ gösterdiler. Her an nuru artıyordu. Muhammed Mustafa (S. Ayrıca vücûdundan etrafa hoş kokular yayılıyordu. «Ondan daha büyüğü nedir?» diye sordu. — «Ondan daha büyüğünü kurban et!» emri üzerine. — «Ey Abdülmuttalib! Adağını yerine getir!» denildi. — «Bilmiş ol ki. anlatıp rüyamı tâbir ettirmek istedim. Üstelik onlar.A. insanlar O'nun dînine girecekler!» dedi. Ertesi günü Abdülmuttalib çocuklarını toplayarak. güneş yanında çok hafif kalır. Bunun üzerine Abdülmuttabil oğulları arasında kurban olanı belirlemek için kur'a çekti. Abdülmuttalib (A. Bu rüya şu şekilde anlatılmaktadır: — «Bir defasında uykuya dalmıştım. Adağını yerine getir!» denildi. — «Oğullarından birini kurban etmeyi adamıştın. Gördüğüm rüyadan büyük ürpetiyle uyandım. diğer bir kısmı da ağacı kesmeye çalışıyordu. alnında Allah-ü Teâlâ'nın (C.V)'in dedesine rüyasında peygamberimizin gelişi müjdelenmiştir. Bir başka şekilde Hz. O ağaçtan öyle bir nûr saçılıyordu ki. Sabahleyin Abdülmuttalib bir koç kurban etti. dalları doğuya ve batıya yayılmıştı. Ayrıca yüce Peygamber efendimiz Hz. İnsanlar ona yönelmişti. Kureyş kabilesinden bazıları o ağacın dallarına tutunuyor. bazan gözden kayboluyordu. kâhinin yüzü değişti. O zaman. — «Ondan daha büyüğünü kurban et!» emri verildi. — «O ağacın dalına tutunanların» dedi ve devam ederek. seneler önce yaptığı duayı ve adağını söyledi. Çok güzel bir yüzü vardı ve ben şimdiye kadar öyle bir yüz görmedim. her tarafa mâlik olacak. fakat ulaşamadım» dedim. Benzi sarardı.C) habîbi Muhammed (A. — «Kimin nasîbi var» diye sordum. «Bu gece rüyamda çok büyük bir ağaç vardı. Sabahleyin bir sığır kurban ettiği halde tekrar. — «Ondan senin nasîbin yok!» demesi üzerine. Sonra. Ertesi gece tekrar rüyasında. en çok sevdiği oğlu. Peygamberlerin sonuncusuna hamilesin!» diyerek Peygamberin dünyaya teşrifini bana müjdeledi demiştir. Bazan gözüküyor. Ağacın bir dalını tutmak için elimi uzattım. Kur'a.S) nurunu 20 . bir gün rüyasında. Bir genç de onu kesmek isteyenlere mâni oluyordu.

Kâhin. Gözü yaşlı baba. — «On deve ve oğlunuz arasında kur'a çekiniz. Kur'a develere çıkıncaya kadar böyle arttırarak devam ediniz.S)'ın kanadıyla vurduğu yerden çıkmıştır. kur'a develere isabet etti. zemzem kuyusunu kaz!» deyince. ZEMZEM KUYUSUNUN BULUNMASI Bir gün Abdüimuttalib'e rüyasında bir kimse. Berre'yi kaz!» dedi. iki kurbanlığın oğluyum» buyurmuşlardır.C) İsmail (A. Bundan sonra Abdülmuttalib Allâhuekber diyerek tekbirlerle develeri kurban etti. Ancak engelledilerse de devesinin ayağının bir taşa takılması sonucunda zemzem kuyusu ortaya çıktı ve Hz. Yerini bildireyim. yine o kimse. Ancak deve sayışı yüze çıkınca. Susuzları kandırır. — «Zemzem nedir? Kuyu nerededir?» diye sordu. Rüyanın arkası kesimliyordu. — «Kalk. Develerin etlerinden kendisi ve oğullarından hiç biri almadı. Açları doyurur. bu söz üzerine.taşıyan Abdullah'a çıkmıştı. bir de karınca yuvası görürsün. Abdülmut talib. Cebrail (A. «On devedir» diye cevap alınca. O zât da. Ertesi gün. Sen orada iken kırmızı gagalı bir karga gelir. — «Bir kâhine sor da sana yol göstersin» diye teklifte bulundu. Kurban kestikleri zaman artıklarını bir yere dökerler. nesebi İsmail (A. Hep Abdullah'a çıktı. On deve arttırarak defalarca kur'a çekti. Abdullah'ı kurban etmek için bütün hazırlıklarını tamamladı. on deve daha arttırarak yeniden kur'a çekiniz. Peygamber efendimiz. Kur'a oğlunuza çıkarsa. Dünyanın dört bucağından gelen hacılara kifayet eder. Hastalara şifâ olur. işte orası zemzem'in yeridir» dedi ve Abdulmuttalib bu rüyadan sonra tarif edilen yeri buldu kazıya başladı.» dedi. — «Ey Abdülmuttalib! Kalk. hiç eksilmez ve dibine erişilmez. — «Kalk. Abdulmuttalib bu olay esnasında «Yâ Rabbi bana tam on tane erkek evlâd nasib et ve birini 21 . Hepsini fakirlere dağıttı. — «Sizde bir insanın diyeti ne kadardır?» diye sordu. İçlerinden Abdullah'ın dayısı. Üçüncü gün de aynı kimse.S) için yarattığı sudur. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Abdülmuttalib. Gagasıyla yeri eşer. Karganın eştiği yerde. — «Zemzem bir sudur ki. Hayber'de bulunan Kutbe veya (Secak) adındaki kâhine gitti ve durumu anlattı.S)'a dayandığı için «Ben. Dördüncü gün ise. Abdülmuttalib kâhinin dediği gibi yaptı. — «Ey Abdülmuttalib! Kalk Tayyibe'yi kaz!» diyerek kayboldu. Mednûne'yi kaz!» emrini verdi.

onun için tâbir edilmez» demişti. — «Sen neredensin?» dedi. — «Gökten dolunay inip. Hatice (R.Anha) sabahleyin bu rüyayı akrabasından olan Varaka bin Nevfel'e anlattı.A). Fakat bu rüya. O âlim cevabın da.A. sabah olunca. Yahûdî âlimlerinden birisine koşup.A) evine düşen parça ise.Anha)'NlN PEYGAMBERİMİZLE EVLENMEDEN EVVEL GÖRMÜŞ OLDUĞU RÜYA Hz.C) katında kabul olunması neticesindedir.A. heyecanla rüyadan uyanmış. işte daha evvel anlattığımız Hz. Kureyş'ten ve Benî Hâşim'den olur» dedi. Ebû Bekir Sıddık (R. Hatice (R.A). HZ.V) ile evlenmeden önce bir gece rüyasında gökten ay inip koynuna girmiş.A) RÜYASI Resûlullah efendimizin (S. Ticaret için gittiklerinde yolu rahip Bahîra'nın diyarına uğramıştı.V) peygamberliğini açıklayıncaya kadar kimseye söylememişti.A) bir gün bir rüya görmüştür. Ebû Bekr'in (R. vefatından sonra da. rüyasını anlatmıştı. — «Bu karışık rüyalardan biridir. Anha)'ya Peygamberimiz (S.A. ayın nuru koltuğundan çıkıp bütün âlemi aydınlatmıştı. Dinînin nuru âlemi doldurur. — «Orada bir peygamber çıkacak ve hayatında O'nun vezîri. İlk.A) bu rüyasını ve tâbirlerini.V)'in dedesinin oğullarından Abdullah'ı kurban etmek istemişi bu duanın Cenâb-ı Hakkın (C. Anha). Peygamberimiz (S. Hazret-i Ebû Bekir (R. O Peygamber. Ebû Bekr'in (R. Hâdiseyi gören Hazret-i Ebû Bekr (R.V) yakın arkadaşı olan Hz. halîfesi olacaksın» dedi. Kâbe-i muazzamaya gelmiş. Varaka. Bu rüyayı kendi ağzından dinliyelim. — «Kureyş'tenim» diye cevap verince. bu cevaba çok sevindi.sana kurban edeyim» demiştir. Hazret-i Hatîce (R. imân eden insan olursun. — «Âhir zaman Peygamberi vüeûde gelmiştir. HZ. Peygamber efendimiz (S. HATİCE (R. Mekke evlerinden biri üzerine düşmüş sonra bu parçalar bir araya gelerek gökyüzüne yükselmişti. hemen.A) zihnini kurcalamaya devam etmiş. Gördüğü rüyanın tâbirini Bahîra'dan isteyince. Bahîra. 22 . Seninle evlenir ve senin zamanında O'na vahy nazil olur. Hz. Bahîra. yahûdînin cevabı da onu tatmin etmemişti. parça parça olmuş. EBU BEKR (R. Ebû Bekir (R. parçalardan her biri.A. gökyüzüne yükselmemişti.

Ertesi gün bu rüyayı arif bir kimseye naklettiğinde şöyle bir cevap alır: — «Senden bir oğul dünya'ya gelecek.» Ertuğrul bey.» diyerek Fethi müjdelemiştir. Rüyasında kızıla çalan. Osman Gazi dünya'ya gelir. — «İstanbul'un fethi yüce hakanım size inşâAllah nasib olacaktır. O'na şöyle demektedir: — «Mademki sen benim Kelâm-ı Kadimimi o kadar saygıyla okudun. Fâtih han bir rüya görür.FÂTİH SULTAN MEHMED HAN'IN RÜYASI Günlerden birgün gecelerden bir gece. çocukların ve çocuklarının çocukları. Ve daha yüksek bir yere koyar.. şan ve şerefe ulaşacaklardır. Ertuğrul Gazi bu kitabın adını ve neden bahsettiğini sorunca da. ERTUĞRUL GÂZİ'NİN RÜYALARI Osmanlı devletini kuran Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi bir gezisinde. dolunay durumunu bularak kendi göğsüne giriverdi. Ondan sonra da yanlarından bir ağaç belirmişti. Edebâli'nin göğsünden. birden bir hilâl çıkıp büyüdü. Mehmed Han'a. Rüyada kendini. kuşaktan kuşağa. Ertuğrul Kur'ân-ı Kerîm'i alarak bütün gece ayakta okur. gittikçe çoğaldığını ve en sonunda büyük bir deniz haline gelerek yeryüzünü kapladığını görür. kendisi ve evlâdı. ev sahibi bunun Kur'ân-ı Kerîm olduğunu bildirir. Yatma zamanı gelince. OSMAN GÂZİ'NİN RÜYASI Osmanlı hanedanı'nın kurucusu olan Osman Gazi Şeyh Edebâli'nin evinde misafir olduğu bir gece bir rüya gördü!. sabaha doğru uykusunda bir ses duyar ki. ev sahibi. Dallarını gölgesi üç kıt'a ufuklarının sonlarına kadar karaları ve denizleri 23 . Yanlız bir de temennisi vardır. Han'ım bu anahtarları Edirne'de saklıyasın. dallanıp budaklanıyordu. Ertuğrul Gâzi'nin önünde bulunduğu dolaptan bir kitap çıkarır. Rüyayı ertesi günü tâbir eden Akşemsettin hoca. ev sahibinin yâni (Edebâli'nin) yanında yatmış olduğunu görüyordu. Ve İstanbul şehrinin anahtarını teslim eder. bir başka gece rüyasında evindeki ocaktan su kaynayıp. evlâtları dünyaya hâkim olacak. takva sahibi olarak tanınmış bir kişinin evine misafir olur.» Ve birkaç gün sonra da. sonra da azıcık uyumak ister. sarı sakallı bir yiğit: «Ben sarı saltuğum» der. Uyur.

Daha sonra Evliya Çelebi orada bulunan zatların ve Peygamber Efendimiz (S. O zaman Peygamber Efendimiz (S. bu yapraklar çadırının dört desteği gibi görünüyordu. Bir gece rüyada: «Ben burada yatıyorum. Kırlar ekinlerle çevrilmişti. benim yattığım bu kabir de küffar ayakları altında çiğnenmekten kurtulacak» dedi. Osman gaziye kızı mal hatunlan Osman gazinin evleneceklerini ve o ikisinin soyunun imparatorluk kuracak kadar yüceleceklerini söylemiştir. Ağlayarak Peygamber Efendimiz (S. iki yakut ve iki zümrüt arasına yerleştirilmiş bir cevhere benzeyen ve bütün dünyayı çeviren bir halkanın en değerli taşı niteliğinde olan istanbul'a doğru savuruyordu.C) şükrederim ki artık Rumların buradaki hâkimiyetleri sona erdi. Osman Bey yüzüğü parmağına tam geçirmek üzereyken uyanıverdi. Dağlar sık ormanlarla taçlanmış bulunuyordu.A. Pek yakında İslâm ordusu galip ve muzaffer olacak. deniz gibi gemilerle örtülmüş olarak. gül bahçeleri ve servilikler arasında dolaşa dolaşa akıyordu.V)'inde bulunduğu bir meclise götürülür. iki karanın kucak açtığı. Nil ve Tuna fışkırıyordu.A. işte tam bu sırada hızlı esen bir rüzgâr çıkmıştı.A. ehramlar. Minarelerin şerefelerinden ezanlar mü'minleri namaza çağırıyordu. Bu dağlardan çıkan bereketli sular. Dört büyük dağ sırası. Dicle. vadilerde. Hz. Ve Hz. Ağacın kökünden. Ertesi gün rüyasını tâbir ettirmek için Kasımpaşa Mevlevî Dergâhı Şeyhi Abdullah dedenin yanına gider. Ve bütün bunların zirvelerinde birer hilâl parıldıyordu. Ve onun seyyah olup kitap hazırlayacağı kendisine müjdelenir.V): «Şefaati ve seyahati ve ziyareti yâ rabbi sıhhat ve selametlen kolaylaştır. Bu rüyayı tâbir eden Edebali. Fırat. Ve.A. Cenâb-ı Hak'a (C. kubbeler. Eyyüb) şehid düştüğü yeri bulması için Akşemseddin'e ricada bulunmuştu. Akşemseddin'e 24 .V)'in elini öper ardından uyanır.kaplayıverdi. — «Şefaat yâ Resûlullâh» diyecekken birden şaşırır ve. haşmetli kulelerle süslü şehirler gözüküyordu. EVLİYA ÇELEBİ'NİN RÜYASI Evliya Çelebi bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz (S. Uzaklardan. sütunlar. dikili taşlar. bu yaprakları.V)in ayaklarına kapanır. — «Seyahat yâ Resûlullâh» der. AKŞEMSEDDİN'İN RÜYASI Fâtih Sultan Mehmed. Hâlid'in (Hz.» diyerek ardından Fatiha sûresini okur. Eyyüb.

şimdiki Bursa'da «ışıklar» denilen yerde sönmüş.kabrinin bulunduğu yeri tarif etti. Mezarın da orada olacak. Hz. sana hak tarafından ceddin Hz. inşâallah oradaki şahın ölümü 25 . Böylece Hz. Elinde bir kitap tutuyordu.A. Bana buyurdular ki: — «Bu Fusus-ül hikem (Hikmetlerin özü) kitabıdır. Hz. Askerler arasında ibranice bilen birini bulup okuttular.V)'in âdabını.V)'i gerçek bir rüya âleminde gördüm. Muhammed (S. MUHİDDİN-İ ARABİ'NİN RÜYASI Hazret-i Muhammed (S.. Senin önünde nurdan üç kandil belirecek. orada kalacaksın. o kandiller hangi yerde gözünden kaybolursa sen. Âli (A.. bir gece şöyle bir rüya görür: «Hz. Onların huzurunda oturmuş.S) O'na: — Ey oğlum. Ve Emir Sultan orada kalmıştır. Muhammed (S. Evet Sultanım.. Ardından Akşemsettin şu anda Eyyüp Sultan'm yatmış olduğu yere seccadesini serdi ve orada namaz kıldı. EMİR SULTAN'IN RÜYASI Emir Sultan. Fâtih: Mevlânâ Efendimiz!. diye sordu. sünnetlerini takva yoluyla ehli islâm'a göstermen için Rum'a gitmen işaret olundu.» Bu rüya doğru çıkmıştır. koca Timur'a bir gece rüyada buyurdu!.» dedi. Eyyüb'ün mezarı ortaya çıkmış oldu. Gerçekten son kandil. Kabrin başucundaki mermer üzerinde ibranice yazılmış yazı vardı. Hâlid'in kabrinin baş ucunda ibranice yazılı bir taş olsa gerek.A.V) ile Hz. Âli (R. Daha sonradan. Bunu al ve halka açıkça anlat da bu hikmetlerden herkes faydalansın.A.A) yanyana duruyorlarmış. Namaz bitince seccadenin altını kazın emrini verdi. TİMUR'UN RÜYASI Türkistan'lı Hoca Ahmed Yesevî. Gerçekten bu kitabı yazmak Muhiddin-i Arabî'ye nâsib olmuştur. O bulunan yer kazılınca altından bir kabir çıktı. — «Ey yiğit!. yâni fetihten sonra oraya türbe ve cami yapıldı. Bu hususta bir delil gösterebilir misin?. Şeyh Akşemseddin bu rüyasını Fâtih Sultan Mehmed'e anlattığında. Çabuk Buhârâ'ya git..

Âdem (A. parmağıma bir yüzük geçirdi. bir dosttan. Sabaha yakın başımı koyup uykuya daldığım vakit rüyamda müritlerden ve seyyahlardan işittiğim şekilde Mevlânâ'yı gördüm.. Senin bölüğündenim» — «İleri gel» dedi. Ben daha önce koşarak önüne baş koydum.. Açtım. uyanınca Allah-ü Teâlâ'ya (CC) şükretti. bütün Buhârâ halkı zâten seni bekliyorlar» dedi. HZ. HZ. Ve ertesi gün Türkistan hâkimi Nogaybak Han'ı çağırttıp...S)'ı ölmüş ve halkın onun cenazesini götürüp namaz kıldığını görmüş ve uyanmış. hem ol saat. — «Var şimdi işin tamamdır» dedi. Ahmed Yesevî'nin kabrine bir tekke yaptırması için ona çok para verdi. makas istedi. saçlarımı kesti. İMÂM-I ŞÂFİİ'NİN RÜYASI Imâm-ı Şafii buyurur: — «Bir gece Peygamber Efendimiz (S. Âli Hazretleri (A.V)'i rüyamda gördüm: — «Sen kimsin» dedi. Ve: — «Peygamber ilmi ve benim ilmim sana kutlu olsun» dedi. İMÂM-I ŞÂFİİ'NİN BİR BAŞKA RÜYASI Hz. nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de 26 .S)'dan murad ilimdir. duman renginde bir sarık başına sarmış olduğu halde evimize giriyordu. ağzıma mübarek dili üzerindeki ıslaklıktan bir miktar nakletti ve ağzımın içi dopdolu oldu. — «Bu Mevlevî şeyhidir» buyurdu. Âdem (A.S)'ı gördüm ki. yüzümü öptü. Mevlânâ ferace giyinmiş. senin başından çok şeyler geçse gerektir. Tâbirci: — «Hz. Bu rüyayı tâbirciye sorduğunda.senin elindedir. Allah mübarek etsin.. Yaklaştım. Emîr Timur. İmâm-ı Şafii bir gece rüyasında Hz. Türkistan hâkimi öyle görkemli bir tekke yaptırdı ki hâlâ bütün güzellikleriyle durduğu söylenmektedir. — «Ağzını aç» dedi. O.» dedikten sonra. yüzümü onun ayaklarına sürdüm ve yalvarıp yakardım. Cevap verdim: — «Yâ Resûlullâh!.A. bir kaç defa: — «Allah mübarek etsin. EMİR AHMED'İN RÜYASI Emir Ahmed mevlevî şeyhi oluşunu şu şekilde anlatmaktadır: Bir gece son bir kaç rek'ât hacet (ihtiyaç) namazı kıldım ve Allah'ın ni'met ihsan etmesi için kırk defa En'am sûresini okudum.

O'na tabii olacak. Ancak karısının rüyasına sinirlenen kale kumandanı Hz. Uyandığında.A.A): — «Vallahi. Derhal Hz.V): — «Doğrudur söylediklerin» diyerek. Hz.A. Saîd. Kureyş'in zenginlerinden ve ileri gelenlerinden Uhayha Saîd'in oğluydu. Ve imam-ı şâfii üç gün geçmeden Hakk'a ulaştı. Sen. SAFİYE'NİN RÜYASI Hz. Safiye (R. Anha)'yı bu haliyle gören Hz.V) gezmeye başladı ve esirler arasında Hz. babası Saîd'in oraya itip düşürmek istediğini. Hz. Feryâd ederek uyandı. Ardından kale önce müslümanlar tarafından kuşatılıp ardında feth edilince.V)'in ise belinden tutup cehenemin içine düşmekten koruduğunu gördü. O da seni rüyada gördüğün üzere. âyetinde bu husus buyrulur: «Bir ulu kişi dünyadan gidecek» dedi. o da rüyasından dolayı kocası tarafından dövüldüğünü açıklamıştı.Bakara sûresinin 31.. Muhammed (S.S): — «Hakkında hayırlı olmasına dilerim. Ebû Bekir (R.V) ile evlenmeden evvel bir gece rüyasında ayla güneşin gökyüzünden inerek kucağına düştüğünü görmüştü. İslâm dinine girecek O'nunla birlikte bulunacaksın. Ebû Bekir (R. Muhammed (S. O Resûlullâh kurtaracaktır. Resûlullâh (S. Seni. Hz.» dedi. Ardından da Hz.V): — «Nedir bu halin?» diye sormuş. bu rüya gerçektir» dedi. Hz. Safîye Peygamber Efendimiz (S. HALİD BİN VELİD'İN RÜYASI Halid Bin Sâid. Baban ise.A. 27 .A)'a gidip rüyayı anlattı.A. Safiye'yi tokatlamış. Cehennemi boylayacaktır!. bu rüyayı sarayda misafiri olan bir müslüman kıza anlatmıştı. Imâm-ı Şafii Hazretleri onu kendine yordu. onu zevceliğe kabul etmişti. Hemen git. Peygamberimiz (S. kız da: — «Sen Peygamber'e eş olacaksın. bir gece rüyasında cehennemin kenarında dururken kendisini. İbn-i Sa'd'in rivayetine göre: Halid Bin. Kale düşecek» tâbirinde bulunmuştu. Ebû Bekir (A.A. yüzüne gözünü mosmor etmişti.. O'na tabii ol!. Cehenneme düşmekten koruyacaktır.

.. Bu muharebede kayser'in bir oğlu daha müslüman oldu.. Hepsi birbirinden güzeldi. yüzünü ondan çevirdi. Mardinî onun yüzünü çevirdiği tarafa döndü. en güzide müritleri arasında yer aldı. Peygamber (S. Babamın sarayına birini göndere. bu zincirin bir ucu uzaya taa. Bir gece rüyasında Hz.. Resulün sevgilisi ola ve beni ala!.V). AKŞEMSEDDİN'İN RÜYASI Akşemseddin'in gördüğü rüyası bütün hayatını değiştirmiş. yanında kırk serveri vardı. Bu sefer. bu gelen efendim. Rüyasında bir gece. boynunda bir zincir vardı.. Mardinî.» Kayser'in kızı sözünü noktalar noktalamaz Battal Gazi kapıyı açtı. bilhassa. Seyyid-i Battal gazi yanında Zeyneb banu ve kayser kızı olduğu halde birkaç gün sonra Malatya'ya ulaştı ve orada düğün dernek kuruldu. iki kadın Seyyid'e karşı geldiler — «Yüzlerini yere koydular». kimselere demedim. mürşidi tarafından. sultanım. dedim. Peygamber (S.» Daha sonra saray içersinde bir velvele koptu. seni ben ona verdim. babanın sarayındaki odanın merdiveninden her kim inerse o benim sevdiklerimdendir. Seyyid Battal Gâzi'dir. bir büyük vazifenin (Sultan Mehmet Han'ın hocası ve İstanbul'un fethi) ifâsı için hazırlanıp yetiştirilmiştir. Kırk gün evvel ben sizin Resulünüzü rüyamda görmüştüm.SEYYİD-İ BATTAL GÂZİ'NİN KARİSİ KAYSER KIZI'NIN RÜYASI Kayser'in en küçük kızı birgün kimliğini bilmediği Zeynep Banu'ya dedi ki: — «Bir sırrım var.A. Eğer Resulünüz Hak Peygamberi ise. Resulünüz dedi ki: — «Kırk gece bekle.A. bu gece kırkıncı gecedir. Ankara'ya varmıştı ve Hacı Bayram'ın elindeydi!. dolana Ankara'ya geldi ve Hacı Bayram Velî'nin en seçkin. istikbalinin ışığı olmuştu. huzuruna varıp. 28 . ikinci hanımı olarak aldı. merdivenleri ağır usul indi. ŞEYH ŞEMSEDDİN MARDİNÎ'NİN RÜYASI Şemseddin Mardinî Mevlânâ hakkında söylemediğini bırakmazdı. Bu rüyayı gören Hacı Bayram Veli önce Şam'a daha sonra döne.V)'i gördü. Yüksek bir yerde oturmuştu. Sonra Zeynep Hatun: «Kayser kızı! dedi. yalvardım: Beni bu kırk yiğitten birine ver. resmen müslümanlığı kabul eden kayser kızını Battal. Ak-şemseddin.. selâm verdi.

V) cevab verdi: «Dediklerin doğrudur. Şimdi bu mahrumiyete sebep nedir?.» Hz... hadîslerini öğrendim. zahmetler çektim. bizim hoşumuza gitmiyor.» Bu rüya Şemseddin Mardinî'nin kurtuluşuna sebeb olmuş. Bu günâhın. Mevlânâ'ya inkâr gözüyle bakıyorsun. bütün günâhlarından ağırdır. bu sefer niyaza başladı: «Ey Hak elçisi! Senin rahmet ve inayetine nail olmak için ben bu kadar çalıştım. çünki sen. Peygamber (S. 29 . sünnetlerini ifâ ettim.Şemseddin Mardinî..A. Şemseddin. ertesi sabah erkenden Mevlânâ' ya gelerek bütün günâhlarını itiraf edip müritliğe kabulü için niyaz etmiştir... Fakat senin yaptığın.

Sevilen sayılan hem dünyasını hem de âhiretini kazanan bir kimse olur.A ALLÂH-Ü TEÂLÂ Mevlânâ Hazretlerinden. ana ve babasına asî olur. bol Kur'ân-ı Kerîm okur. Allâh-ü Teâlâ (C.C) Hazretlerini rüyada görmek. hayır işler. "Allah ile olduktan sonra.C) adetâ gördüğünü hissederek gören kimsenin rüyası. misilsiz bir şekilde Allâh-ü Teâlâ'yı (C.C) ile konuştuğunu gören kimse. ölümde" Allâh-ü Teâlâ (C. Kur'ân cemîyetlerine katılır. büyük günâh işler. Evlâdı bir din âlimi olur. Benzersiz. Allâh-ü Teâlâ (C. Doğmamış ve doğurmamıştır.C) sığındığını gören kimsenin.C) bir yaratıklarına benzer olarak gören kimsenin. düşmanları rezil 30 . Böyle rüyalar sahibinin başına felâket getirir. Allâh-ü Teâlâ (C. rüyası yalancı bir rüyadır. Allâh-ü Teâlâ (C.C) sevdiklerinin arasına karışır. Şayet Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmiyorsa öğrenir.C) kendisine gazab ettiğini gören kimse. hayra yorulur. çeşitli şekilde tâbir olunur. Allâh-ü Teâlâ (C. hiçbir yarattığı varlığa benzemez. Bu kimse Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmiyorsa öğrenir. o tek yaratıcıdır. tevbekâr olup ana ve babasının rızâsını alması gerekir. ömürde hoştur. çünkü Allâh-ü Teâlâ (C.C) hiçbir şeye benzemez.

hayatında çok fayda sağlayacağı ilim öğrenir. düşmanın şerrinden emin olmaya. Ayrıca bu rüya kısmetin. maksatlarına tam olarak kavuşur. doğru yola gitmeye. gönlün nûrlanmasına delildir. Pis bir su ile abdest almak. Bu tip rüyalar kötü arkadaşlardan ayrılıp iyi dostlar edinmeye de yorumlanır. sıkıntılardan. ibâdetlerini çoğaltır ve âhiret hayatında Allâh-ü Teâlâ (C. helâl mal ile zengin olur.C) doğru gitmek.C) kendisini çağırdığını gören kimse.C) ismini zikrettiğini görürse.C) tarafından verilmesine rüya delâlet eder.C) sığındığını görürse. günahkâr olacak davranışlar yapar ve cennette Allâh-ü Teâlâ (C. Bir kimse rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C. rüya sahibi zühd ve takva sahibi olur ve Kur'ân-ı Kerîm'i çok okuyup özellikle bu tip güzel hareketlerin yapıldığı toplantılara katılır veya bu toplantılara katılan Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) ile arasında perde olduğunu görürse.C) mağfiret eder.C) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder.C) yardımı istemek. Temiz su ile abdest aldığını gören kimse. bazı belâlar gelir ve rüya sahibi bu belâlara sabır ederek âhiret hayatında cennete girmeye hak kazanır. Allâh-ü Teâlâ (C.C) izniyle arzu ettiği bütün muradlarına kavuşur. kutsal topraklara gidip hacc farizasını yerine getirir ve bu ibâdeti de Allâh-ü Teâlâ (C. Cenâb-ı Hakk'ın (C. Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C. evlâdının vaiz olmasına. hidâyete erer ve Allâh-ü Teâlâ (C. üzüntülerden kurtulmaya rüya delâlet eder.C) dostlarıyla birlikte olur.C) kaçtığını gören kimse. cennetle müjdelenir ve o kimse Allâh-ü Teâlâ (C.C) zikretmek.C) kendisine hitab ettiğini rüyasında görürse.C) zikretmek. rızkı çoğalır. Rüyada Allâh-ü Teâlâ (C. ABDEST ALMAK Rüyada abdest almak.C) gazabından emin olur.olur. o kimseye Allâh-ü Teâlâ (C. âhireti kazanmaya Allâh-ü Teâlâ (C.C) katında kabul olunur. Rüyasında bir kimse Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada Allâh-ü Teâlâ (C.C) göremez.C) sığınmaya ve o düşmanın cezasının Allâh-ü Teâlâ (C. Bir kimse Allâh-ü Teâlâ (C. günâha ve borçlanmaya işaret eder. tevbekâr olmaya.C) kendisine kıyafet gibi bazı eşyalar verdiğini gören kimseye. Rüyasında abdest alıp namaza durduğunu 31 . eğer dindar bir kimse ise. Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C. Evlâdları Allâh-ü Teâlâ (C. düşmanın şerrinden Cenâb-ı Hakk'a (C. rızkın gürleşmesine de yorumlanabilir.C) yolunda hayırlı olur.C) korkusundan günâh istememeye özen gösterir. hayırlı bir işe girmesine rüyası delildir. Bir kimse rüyasında şeytanın şerrinden Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (C. saliha kulların arasına katılmaya delâlet eder.

çünkü başına kötü bir olay geleceğinin rüyası habercisidir. Teyemmüm ederek abdest aldığını gören kimse. Rüyasında küçük abdestini yaparak abdestini bozduğunu gören kimseye. Hâmile bir kadın böyle bir rüya görürse. Rüyada abdest aldığı suyu kullandığını gören kimse. üzüntüye. üzüntü ve kederden kurtulur Allâh-ü Teâlâ'ya (C. parasal sıkıntıdan kurtuiur.C) hamd eder.gören kimse. o sudan içmek. namaz kılmaya başlar. şöyle tâbir olunur. mesleğinde çok muvaffak olur. dinî zayıflar. sermayesiz bir işe girer ve bu iş kendisine bol para getirir. 32 . borca girer. ABA Bir kimse rüyasında aba (çobanların giydiği keçeden yapılmış giysi) giydiğini görürse.ABLA . Birde rüya sahibinin başının sıkışacağına ve akrabalarından yardım göreceğine rüya delâlet eder. Bir iş adamı abdestsiz namaz kıldığını görürse. Abdestinin rüyasında bozulduğunu gören kimse. dinine ait olmayan hükümleri uygular veya bu hükümlerle ilgili söz söyleyip günahkâr olur. yakın bir arkadaşının ölüm haberini alır. bu yola gitmekten vazgeçip çıkmamalıdır. doğru yola gitmeye delâlet eder. Rüyasında yatağında abdest aldığını gören kimsenin. hayırlı bir kız evlâd sahibi olur. Rüyasında yarım abdest aldığını gören kimse. parasal sıkıntıya düşer ve hiç ummadığı bir akrabasından yardım görür. kardeş hayırlı evlâda. ABİ . Bir kimse abayı sırtından çıkardığını rüyada görürse. çok arzu etmekte olduğu bir işi yarım kalır. aşırı kederlenmeye dince bâtıl olan şeyleri yapmaya delâlet eder. Rüyada sıcak su ile abdest alıp. ancak aile huzurunu götürür. Şayet bu kimse yola çıkacaksa. kötü huylardan arınmaya. daima Allâh-ü Teâlâ (C. ömrü kısa olur. hastalanır. Rüyada abdest almak. Abi uğurlu habere.KARDEŞ Kendi akrabalarından olan bu şahısları görmek. fakir akrabalarına yardım eder. hastalık isabet eder ve rüya sahibi hastalıklarından kurtulmak için malını ve biriktirmiş olduğu parasını sarf eder. malının zekâtını verir. malının zekâtını verip malının çoğalmasına sebeb olur. Aba diktiğini gören kimsenin evlâdı terzilikle ilgili bir meslek dalında uğraşır. hidâyet nuruyla nurlanmaya. Rüyasında abdestini bozacak şeyler yaptığını gören kimse. Rüyasında büyük abdestini yaparak abdestini bozduğunu gören kimse. abla tez habere işaret eder.C) rızâsını kazanacak işler yapmaya yorumlanır. Rüyada pis bir yerde abdest almak.

Hatta çevresinde cimri olarak tanınmaktadır. Ayrıca yakın akrabalarından birisi ani olarak rahatsızlanır. 33 . bir işten pişman olmaya delâlet eder. çok dikkatli olması gerekir. eşinden boşanmaya delâlet eder. sahibine uyarıcı nitelik taşır. Bu kötü huyundan vaz geçip Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyada kapalı olan kutuları.C) rızâsı için çevresine yardım etmesi gerekir" demişlerdir. Ayrıca bu rüya sahibinin cahil bir kimse olduğuna rüya işaret eder. dininde bilmediği şeyleri öğrenir. hatta vefat eder diyebiliriz. çünkü kendi hatasından dolayı başına bir iftira gelir hatta yuvası dağılabilir. iyi bir haber alır fakat dininde eksiklik meydana gelir. Bazı tâbirciler. gizli ilimler öğrenmeye de yorumlanır. Bu rüya. aynı şekilde tâbir olunur. Fakir akrabalarına ve çevresindekilere yardım etmemektedir.ACELECİLİK Rüyada acele etmek. arzu ettiği maksadına selâmetle erer ve hatasız hareket eder. Rüyasında bir kimse acele etmeyip. Rüyasında evlenmek için acele ettiğini gören kimse. mal hırsına kapılıp başkalarının hakkını üzerine geçirmekte bir mahzur görmez. AÇMAK Rüyasında kapalı bir şeyi açtığını gören kimse. Acele eden birisini görmekte. ACI – AĞRI Rüyasında bir kimse manevî şekilde açındığını (üzüldüğünü) görürse. ağır hareket ettiğini görürse. Rüyasında bir uzvunun şiddetli bir şekilde ağrıdığını gören kimse. AÇLIK Rüyada hissedilen açlık. onun dininin zayıflığına işaret eder. hayırla sonuçlanacak bir işe başlar. Kış ayında açlık çeken kimsenin rüyası o kimsenin oruç borcunun olduğuna delâlet eder. Âlim bir adamın böyle bir rüya görmesi. rüya sahibi istediği. rüyasında açlık çeken bir kimsenin rüyasını şöyle tâbir ederler: "Bu kişi hayırı. günahkâr olunacak işler yapmaya delâlet eder. öğrenilen bilgilerin yetersizliğine delâlet eder. ACIKMAK Rüyada acıkmak. kitapları açmaya çalışmak. Ayrıca yakın bir akrabasının gizli sırlarından haberi olur. Bu rüya bazen degizli sırları öğrenip açığa çıkaran ona buna söyleyen kadına da yorumlanabilir. Rüyasında bir kimse çok acıktığını ve karnını doyurmak için acele ettiğini görürse. hasenatı hiç sevmemektedir. Rüyada kamın çok acıkması.

ADAÇAYI Rüyasında adaçayı topladığını veya içtiğini gören kimse. ADA SOĞANI Rüyada görülen ada soğanı.C) rızâsına nail olmaya delâlet eder. mide hastalığından kurtulur. hidâyete ermeye. dinine batıl itikatları karıştırmasına. romatizmal hastalığa tutulup ağrı çekmeye yorumlamışlardır. tedavisi mümkün olmayan hastalığın teşhis edilip. kötü bir akrabaya delâlet eder. Bir kimse rüyasında kusurlarını bir başkasına söylediğini ve affedildiğini görürse. erkek çocuk yüzünden çekilecek üzüntüye. yalan söze maruz kalmasına. kötü duruma düşmeye de yorumlanmıştır. iftiraya uğramasına rüya delâlet eder. Rüya sahibi uzak bir akrabasına maddî ve manevî yardım eder. ağrılarından. 34 . Hiç umulmadık zamanda ele geçecek paranın rüya sahibini feraha çıkaracağına rüya işaret eder. kötü bir dosta. hoş görülü olmaya ve Cenâb-ı Hakk'ın (C. yapılmış olan büyü bozulur ve rüya sahibi huzursuzluklarından kurtulup feraha çıkar. Rüyada bir kimse Kur'ân-ı Kerîm'den başka bir şeyle afsunlandığını görse. romatizmal hastalıkların tedavisine işaret eder. Rüyada ada soğanı görmek. Rüyasında bir kimsenin kusurunu affettiğini gören kimsenin. Çok büyük sevab kazanır.C) dostlarıyla bir arada olmaya da yorumlanabilir. bu rüyayı yukardaki tâbirin tam aksi olarak görmeyi. Allâh-ü Teâlâ (C. Allâh-ü Teâlâ (C. Rüyasında üzerine Kur'ân-ı Kerîm okunduğunu gören kimseye. AFFETMEK Rüyada başkalarının kusurlarını affetmek. Bazı tâbirciler. hayır işlemeye. kusurların bağışlanmasına. Rüyada adaçayı. Bu rüya bazan da. o kimse tövbekar olup hidâyete erer. Ayrıca bu rüya. hastalıklarından kurtulmaya rüya delâlet eder. Bir başkasının kendi kusurunu affettiğini gören kimsenin. ömrü uzar. tedavi edilmesine. sıkıntıya. Rüyada ada soğanı görmek ve onu yemek.üflemek) Rüyada bir kimse kendisini afsunladığını görürse. AFSUN (Okuyup . şöhreti ve arkadaşları arasında itibârı artar. Rüyada affedilmek. hediye almaya yorumlanabilir. hayırlı evlâda sahip olmaya ve rüya sahibinin kardeşlerinin rüya sahibine iyi davranıp onun gönlünü almalarına rüya delâlet eder.C) günâhlarını affeder.

Şayet bu tip görülen rüyada Besmele-i şerîf (Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm) okunursa. c) Ağaçtan meyve koparmak. Yakın akrabalardan birisinin ömrünün tükendiğine son suyunu rüya sahibinin elinden içeceğine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler ise bu rüyayı. Ayrıca bu rüya. Rüyada daha evvel dikilmiş ağaçların kuruduğunu görmek. d) Çok yapraklı ağaç görmek. kötülüklerin. hayır işleyip duâ almaya da yorumlanabilir. f) Ağacın yakıldığını görmek. huzursuzluğa yorumlanır. Rüyasında hoca olan bir kimse bir bardak suyu afsun ettiğini (okuyup üflediğini) ve onu bir başkasına içirdiğini görürse. saygı duyulan bir kimse haline gelir diyebiliriz. b) Ağaç sökmek. Rüyada ağaç üzerine yatmak. Besmele-i şerîf okunmaz ise. o kimsenin san'atının zirvesine çıkıp başka kimselere san'atını öğretmesine rüya işaret eder. Bekâr bir kimse için evlenmeye. halk arasında şöhretli bir kimse olur ve rüya sahibi toplum içinde aranılan. Rüya sahibinin ibâdetini arttıracağına ve Allâh-ü Teâlâ (C. çocuklardan veya yeğenlerden faydalanıp onlardan menfaat sağlamaya yorumlanır. rüyanın şerre yorumlanmasına sebeb teşkil eder. belâların rüya sahibine bir zarar vermeyeceğine rüya delâlet eder. 35 .C) sevdiği kulları arasına girmeye rüya delâlet eder. Bu rüya aynı zamanda. tam ters olarakta yorumlamışlardır. Evli bir kimse için bir hayır işlemeye. San'at sahibi olan bir kimsenin rüyasında bir şeyi afsunladığını görmesi. o müesseseden bütün aile efradı fayda sağlayıp. ilmini başkalarına öğretip. çeşitli şekilde tâbir olunur. AĞAÇ Rüyada ağaç görmek. o rüyanın hayra yorumlanmasına. Rüya sahibinin mevkisinin yükseleceğine. Bir yakının kalbini kırmaya günâha girmeye delâlet eder. Şöyleki. g) Ağaçtan düşmek. a) Ağaç dikmek. geçimlerini güzelleştirirler. rüya sahibinin başına gelecek kötü bir olaya da işaret edebilir. yeni bir iş kurmaya delâlet eder. Rüya sahibinin cinsel gücünün noksanlığına ve eşinin. kısmetin kapanmasına. işten ayrılıp sıkıntıya düşmeye delâlet eder demişlerdir. ömrün uzamasına. Hayırlı bir evlâd sahibi olmaya. Ve kurduğu bu iş öylesine köklü bir müessese haline gelir ki. çocuğunun olmayacağına rüyası delâlet eder. Ayrıca rüyada ağaç sökmek. rüya sahibinin ortaklı işi varsa o kişi ortağından güzellikle ayrılıp kendine ait iyi bir işyeri açmasına işaret eder. fakir birisini evlendirmeye delâlet eder. boşanmaya veya verilmiş sözden dönmeye de yorumlanır.Rüyada okunup üflenmiş suyu içmek veya başka birisine içirmek. e) Yapraksız kuru ağaç görmek. rüya itibâr kayıb etmeye.

ömrün kısalmasına. malı mülkü çok olan zengin bir kimsenin rüya sahibine yardımcı olmasına. rüya sahibinin endişeye kapılmasına. onun koruması altına girmeye rüya delâlet eder. Selvi. malının bereketi artar ve o kimsenin ağzından halkın ders alacağı sözler çıkar. Kâfir olan bir kimse bu rüyayı görürse. Turunç. gelen rızkın. o takdirde bu rüya sahibi derhal tövbekar olup islâm dini ile şereflenip müslüman olur diyebiliriz. takva sahibi olmaya. yani görülen ağaç önce çıplak daha sonra yapraklı görülürse o takdirde rüya sahibinin önce fakir ve daha sonra çok zengin olacağına rüya delâlet eder. mandalina ağaçlarını rüyada görüp onların meyvelerinden toplamak. Söğüt ağacını görmek. önce zengin olup daha sonra fakir olacağına rüya delâlet eder. Rüyada cinsi bilinen ağaç görmek. Rüyada bir ağacın kabuğunu soyup daha sonra o kabuğu ağzına alıp çiğnediğini gören kimsenin. ibâdet etmeye özen göstermeye. Şayet bu rüya sahibi. kısmetin devamına ve dinî görevleri eksiksiz yerine getirerek imânın kuvvetlenmesine rüya delâlet eder. o ağacın cinsine göre rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder. kavga etmeye yorumlanabilir. Ceviz. ağaç kesmek. zahmet çekip arzu edilen malın ele geçirilmesine ve faydalı durumlarda bulunmaya veya rüya sahibinin kendisinden dostlarının faydalanmasına rüya delâlet eder. evin reisinin ölmesine. Rüyada ağaç gölgesinde oturmak. Rüyada tûba ağacını görüp. Bir erkeğin bahçesine veya evinin önüne ağaç diktiğini görmesi. rüya sahibi kısa bir süre içersinde iyi bir ailenin kızıyla evlenip o aileye içgüveysi olarak girer. onun altında oturmak. dost sandığı aslında düşman olan kimselerle görüşen kimseye rüya işaret eder. insanın karakterinin güzelleşmesine. kötü duygularından arınmasına ve gerçek anlamda rüya sahibinin insan-ı kâmil olmasına rüya delâlet eder. ailede herkesin sözünü dinledikleri muhterem bir büyüğün ölmesine rüya delâlet eder. çam gibi yapraklarını dökmeyen ağacı rüyada görmek. Bu rüya bazan da. Şayet bu rüya tam ters olarak. limon. dini ibâdetlerini. dostlarını terk edip. şiddetli kinlenip avazı çıktığı kadar bağırmasına delâlet eder. ilim sahibi kimselerden ilim öğrenmeye rüya delâlet eder. Rüyasında bekâr bir erkek bir başkasının bahçesine ağaç diktiğini görse. o takdirde bu kimsenin kötü hareketlerine pişman olarak doğru yola döneceğine rüya işaret eder. 36 . eli sıkı olmaya veya ömrün uzamasına. görevlerini yerine getirmeye pek özen göstermiyorsa.Rüyada cinsi bilinmeyen ağaç görmek. daha sonrada yapraksız çıplak bir halde kaldığını görürse. o kimsenin erkek evlâdının çok olacağına rüya işaret eder. Rüyada ağaç kesmek. pek hayra yorumlanmaz. yuvanın dağılmasına. Bir kimse rüyasında bir ağacı önce yapraklı yeşil bir halde görüp. fındık ağaçlarını rüyada görmek. portakal.

Rüyada kayısı ağacı görmek. ihtiyaç içinde olanların yardımına koşmayı seven hayırsever kimseye rüya yorumlanır. Bazı tâbirciler. Rüyada şeftali ağacını görmek. onun meyvesini toplayıp yemek. malı mülkü çok olan zengin kadına yorumlanır. ilim öğrenip âlim olmaya veya çok bilgili olacak şöhretli evlâd sahibi olmaya delâlet eder. dıştan dost gibi görünen aslında münafık olan kimseye rüyayı yorumlamışlardır. selâmetle dönülecek yolculuğa çıkmaya veya akrabadan olan bir yakının doktor olup çevresinde bulunan hasta kimselere şifa dağıtmasına rüya delâlet eder. günâhlardan men olunmaya ve ders alınacak sözler dinlemeye rüya yorumlanır. hastalıklı eşe. hizmet etmeyi seven adama. babaanne) ve onlardan gelecek iyiliğe yorumlamışlardır. çok sevilen erkek evlâdın vefatına işaret eder. Bir kimse rüyasında kendi diktiği ağaçta.C) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. Zeytin ağacını görmek. kardeşe delâlet eder. bekâr kimse için yiğit. va'z dinlemeye. imkânlarına özen duymaya rüya delâlet eder. devlet hizmetlerine girip rüşvet gibi haram parayı yemeye rüya yorumlanır. AĞAÇ KÖMÜRÜ Rüyada ağaç kömürü görüp yakmak. o kimsenin akrabasından bir kadın. küçük olayları büyütüp önemli problemler haline getirmeye ve ruhî sıkıntılara düşmeye rüya delâlet eder. Ayva ağacı görmek. zengin fakat hafif meşreb birisiyle dost olmaya ve onun zenginliğine. baba tarafından olan kadın akrabaya (hala. nikâhlı bir kadınla cinsi münasebette bulunur ve o nikâhlı kadın kendisinden hâmile kalır. Hurma ağacı dikmek. ağaca ait olmayan bir meyve olduğunu görürse. Şayet bir erkek başkasının diktiği ağaca meyve astığını görürse. âlime. Rüyada kiraz ağacını görmek. Bazı tâbirciler rüyada hurma ağacını. Rüyada hurma ağacını kesmek ise. başka birisinden hâmile kalıp gayr-ı meşru bir çocuk doğurur. AĞAÇTAN YAPILMIŞ EŞYA Rüyada ağaçtan yapılmış eşya görmek. çok akıllı olup aklını iyi yolda kullanmayan kimseye. Rüyasında bir kimse bir ağaca çıkıp ağaçtan düşerek ayaklarını kırdığını görürse. Allâh-ü Teâlâ (C. Elma ağacını görüp onun meyvesini toplamak. güzel ahlâklı kimseyle evlenmeye delâlet eder. bu rüyayı.Nar ağacı görmek. takva sahibi olup zikr çekmeye. Başkasına ağaç kömürü alıp verdiğini gören kimse. elinde bulunan haram yolla 37 . doğru sözlü. evlâda. başının bir derde gireceğine ve bu dertten kurtulmak için elindeki bütün malının ve parasının gidebileceğine rüya delâlet eder. Fıstık ağacını görüp.

âhiret hayatını güzelleştirecek işler (sevablar) yapmaya ve birçok insanın hayır duasını almaya yorumlanır. Rüyada ağlamak. zikir çekmeye rüya delâlet eder demiştir. 38 . Rüyasında ağzının güzel bir şekilde koktuğunu görmek. kendisine kötü söz söyleyenlere karşı sabreder ve ilerde sabrının mükâfatını Allâh-ü Teâlâ (C. lisan güzelliğine.kazanılmış parayla hayır yapıp bu paranın başkalarının boğazına gitmesine sebeb olacağına rüya işaret eder. Ağzının bir bantla kapatıldığını gören kimse. Rüyada ağzın normalinden büyük olarak görülmesi. çok yakında sevinçli bir haber alacağına ve bu habere sevineceğine rüya delâlet eder. nafile orucu tutup Allâh-ü Teâlâ (C. mutlu olmaya. rızkın genişlemesine.C) verir.A) rüyada ağız görmeyi. Şayet rüyada görülen ağızın normalinden küçük olduğu görülürse. duâ okumaya. bu huyundan dolayı çok günâha girdiğine rüya delâlet eder. çevresinde bulunan insanları kötü lisanla kırmaya dine uygun olmayan söz söylemeye. delâlet eder. Câfer-i Sâdık (R. sevince. Bu rüya bazen deyukardaki bahsin tam tersi olarak tâbir edilmiştir. kötü sıvı şeylerin aktığını görmek. Rüyada ağlamak. üzüntü ve kederli günlerin gitmesine ve yerine huzurlu günlerin gelmesine yorumlanır. AĞLAMAK Bir kişi rüyasında kendisinin ağladığını görürse. zikir çekmeye. Rüyada Allâh-ü Teâlâ (C. AĞIZ Bir kimse rüyasında bir kişi ağzına birşey atarsa. genelde hayra. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye veya dostlarının gönlünü kazanacak sözler söylemeye rüya delâlet eder. o kimsenin çok küfür ettiğine. kısmetin gürleşmesine delâlet eder. rızkın azalmasına rüya yorumlanır. bu kez tam tersine yani kısmetin kesilmesine. Ağzına gem vurulduğunu gören kimse. belâlı düşmanın şerrinden emin olmaya rüya tâbir edilmiştir. Rüyada ağızdan pis. Ve o kimselerin cezası da Cenâb-ı Hakk (C. göz aydınlığına. Şayet ağzını çok kötü bir şekilde kokar görürse. rüya sahibinin çocuğunun dilsiz veya kekeme olacağına delâlet eder.C) yaraşır şekilde kulluk edeceğine rüya yorumlanır. güzel söz söylemeye.C) korkusundan veya bir evliyanın kabrinde ağlamak. Evlâdının ağzının bantlandığını görmek.C) tarafından verilir. o kişinin gelirinin artacağına rüya delâlet eder.

tövbekar olana kadar kalbi mühürlenir. emânete ihanet etmeye yorumlanır. AİŞE (R. bir suçundan dolayı mahkemeye gideceğine rüyası delildir. kötü yoldan para kazanmaya. ÂHİRET Bir kimsenin rüyasında kendisini âhirette görmesi. günâhlardan dolayı Allâh-ü Teâlâ (C. saliha bir müslüman hanımsa. günâh işlemeye devam etmeye ve günâh işlenilen yerlere gitmeye rüya delâlet eder. Anha) Rüyada Hz. Rüyada sırt. Rüyada el veya ayak ağrısı çekmek.AĞRI Rüyada ağrı duymak. cezasını bu dünyada çekeceğine rüya işaret eder. ÂHİR ZAMAN Rüyasında kendisini âhir zamanda gören kimse. AİLE Rüyasında ailesiyle beraber kendini güzel bir yerde hep beraber olarak gören kimse. bir düğün haberi alır ve bu sevinçli toplantı nedeniyle rüya sahibi uzun zamandır birlikte olamadığı. rüya sahibinin malını lüzumsuz yere sarf edip sonra çok pişman olmasına veya rüya sahibinin eşine kötü şekilde muamele etmesine rüya delâlet eder. akrabadan olan bir erkeğin ölümü ile sonuçlanacak bir kaza geçirmesine veya ölüm tehlikesi atlatmasına rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimse âhiretten kovulduğunu görürse. Rüyada diş ağrısı çekmek. Özellikle rüyayı gören. Bazı tâbircilere göre bu rüya. Rüyada göbek veya karın ağrısını çekmek.C) huzurundan kovulur. Bir kimse şayet suçlu ise. uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir. Anha)'yi görmek. görüşemediği akrabalarına kavuşur Bu rüya bazen de. o hanımın eşinin ve ailesinin yanında itibar kazanacak işler 39 . ağrı çekilen uzvun cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebeb olur. Anha)'yi görmesi. Âişe (R. HZ. diş ağrısı çekmek. Bir hanımın rüyasında Hz. Şöyleki: Rüyada omuz küreğinin ağrıdığını görmek. o rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder. boyun. anne veya babanın gönlünü kazanacak hareketler yapıp onların dualarını almaya da yorumlanabilir.C) azabına uğramaya veya rüya sahibinin akrabalarına karşı kötü muamele etmekte olduğuna rüya delâlet eder. Aişe (R. işlemiş olduğu günâhlarından dolayı Cenâb-ı Hakk'ın (C. Çünkü günâh işlemeye devam eden insanın kalbi kararır. kişinin âhiretteki hayatına delâlet eder.

fakru zarûret içine düsülebilecek bir iş teşebbüsünde bulunmaya. dünyalık bir suçundan dolayı hapise gireceğine şayet başkasını görürse. Şöyleki: Bir kimse rüyasında kendi akciğerlerinin çok kötü durumda olduğunu görse. Rüyada eti yenen hayvanın akciğerini görüp yemek. AKIL HASTANESİ Bir kimse rüyasında kendisini akıl hastanesinde görürse. sıkıntı ve üzüntü içersinde olduğuna delalet eder. akbaba leş yiyen bir kuş olduğu için. helal yoldan gelecek bol kazanca. o rüya sahibinin kız evladının iyi bir tahsil yapıp mevkisinin yükselmesine. maddi durumu iyi olmayan fakat ilerde eline miras kalacak malı bulunan bir kızla hayatını birleştireceğine rüyası delalet eder. halkı soyucu kimseler olacağına rüya delalet eder. Bazı tabircilere göre rüyada akbaba görmek. harâm kazancın helal kazançtan fazla olmasına veya o şehrin başına gelecek memur kimselerin rüşvet yiyici. çok yakın akrabasından hasta olan kişinin vefat edeceğine rüya delalet eder. ailedeki yakınlardan ayrılıp gurbete gitmeye ve o gidilecek yerde uzun süre kalmaya rüya delalet eder. Rüyada akbaba kuşlarının toplu bir halde biryerden başka yere uçtuklarını görmek. eti yenmeyen hayvanın akciğerini görüp yemek. haram karışmış malı yemeye veya büyük bir olaydan dolayı aşırı üzüntü çekmeye rüya delalet eder. çok 40 . ruhî huzura kavuşacağına ve ömrünün uzamasına rüyası delalet eder. o şehir halkının başına gelebilecek felaketlere. şiddetli şekilde rüya sahibini sarsacak bir hastalıga yakalanmasına veya çok üzüntülü sıkıntılı günler geçirmesine rüya delalet eder. isminin şöhret olmasına ve o evladın anne ve babasını mutlu etmesine dünya ve ahiret hayatını kazanacak işler yapmasına rüya delalet eder. kişinin ruh durumuna delalet eder. tutmak. Bazen de bir kimse kendi akciğerinin çok güzel bir durumda olduğunu görse. Rüyada akbabanın sırtına binmek. ölü soyuculara. AKCİĞER Rüyada akciğer görmek. rüya o kimsenin ruh durumunun bozuk. AKBABA Rüyada akbaba gören kimsenin. Bir kimse rüyasında akbaba görürse.yapmasına rüya delalet eder. o kimsenin bir yakınının hakkı olmayan mirası haram yolla ele geçirip yiyeceğine rüya delalet eder. o şehirde artacak hırsızlıklara. Ayrıca bu rüyayı bir erkek görürse. o takdirde o kimsenin üzerindeki üzüntü ve sıkıntılarını atıp. Bekar bir erkek rüyasında akbaba kuşunu tuttuğunu görürse.

Bu tip rüya gören kimse.C) istemelidir. ölüm haberi almasına rüya delalet eder. şerli akrabaların şerlerinden emin olmaya rüya delalet eder demişlerdir. mal mülk ziyanlığına uğramasına veya rüya sahibinin evladlârının. Rüyada akıl hastanesine ziyaret maksadı için gitmek. Bu rüyayı gören rüya sahibi Allah-u Teala (C. rüya sahibinin nefsiyle mücadele etmesine rüya delalet eder. dinî görevleri yerine getirip Saliha bir 41 . AK SAC Bir kimse rüyasında kendisini ak saçlı görürse. malî sıkıntıya düşmeye rüya işaret eder. sıhhate. AKİK TAŞI Rüyasında akik taşından bir mücevher takan bir kimsenin.C) duâ etmeli ve onların affedilmelerini Cenab-i Hakk'tan (C. şehit olarak ölmeye. çoluk çocuğun başına bir felaket geleceğine. fakirliğin gitmesine. bir bedene bürünmüş görmek ve konuşmak. çok büyük bir tehlike atlatmaya. kötü insanlara alet olmamaya. şerefli evlâda.AKILSIZLIK Danyâl (A. Rüyasında tanıdığı bir yakınının birden bire saçlarının beyazlamış olduğunu görmesi. rüya sahibinin yapmış olduğu bir hayır dolayısıyla ömrünün uzamasına rüya delalet eder. o kimse anne ve babasının dualarını alacak hayırlı işler yapar.büyük bir günaha girdiğine rüyası delildir. Rüyada daha evvel ölmüş olan veya ağir hasta olan birisini akil hastanesine kapatılmış görmek. hasta kimsenin veya ölmüş olan kimsenin ahiret hayatında yerinin cehennem olduğuna rüya işaret eder. Salih. AKIL . — "Bir kimse rüyasında kendi aklını bir şekle girmiş olarak görürse. bir yakın dostun başına gelmiş olan üzücü bir haberi alıp onu ziyaret etmeye. Bazı tabircilere göre bu rüya. o kişinin çok üzüntü çekeceği bir olayla karsılaşacağına. Rüyada akik taşı. rüya sahibinin birçok kimsenin yanında sevilip sayılacağına rüyası delalet eder. fakir için feraha çıkmaya. Rüyada bir kimse akıl hastanesine kapatıldığını görse. Bazen de rüyada kendi saçlarının birden bire aklaştığını görmek.S) demiştir ki. akrabalarının hayırsız olup rüya sahibine kötü söz söyleyip onu çok üzmelerine rüya işaret eder." Rüyada aklı bir şekle. düşmanlarını kendi oyunlarına düşürerek düşmanını yener. rızkının artacağına rüyası işaret eder. doğru bilinen yoldan şaşmamaya.

Bir kimse rüyasında evinin içinde veya yatağında akrep bulunduğunu görürse. Evli bir erkek rüyasında.Müslüman olmaya. Bekâr bir yakını olup onun evlenmesini çok arzu eden bir kimse rüyasında akasya çiçeklerini o yakınının elinde görürse. temiz göz aydınlığı olacak haberler almaya yorumlanır. eşinin ona ters ilişki kurma teklifinde bulunacağına yorumlanır. münafık bir kimse tarafından manevî sıkıntıya gireceğine delâlet eder. fenalığa düşmeye. evin dirliğinin bozulacağına rüya delâlet eder. akrabalarda sevilen kimselerle birlikte olmaya. toplamak. AKARSU Bir kimse rüyasında akarsu. Rüyada akrep. Bir kimse rüyasında akrebin kendisini soktuğunu görse. Rüyada akasya ağacının çiçeklerini görmek. düşmanı yenmeye ve o düşmanın malını ondan zorla almasına rüya delâlet eder. evlenip yuva kuracağına. öldürmeye çalışmak. Ayrıca rüyada akrep öldürmek. bir dost kazanılacağına ve bu dostun istikbâlde hem malından hemde manevî yardımlarından rüya sahibinin menfaatleneceğine rüya delâlet eder. sorulmaya ve çoluk çocuğa iyi bir istikbâl kazanılacak iş yeri açmaya rüya delâlet eder. Evli bir kadın arkasından kendisini bir akrebin sokduğunu görürse. o kişinin çevresinde bulunan kimseler içersinde dostundan çok düşmanı bulunduğuna rüyası işaret eder. Ayrıca görülen akrep sayısı da düşmanın sayısına delâlet eder diyebiliriz. çay veya nehirde yıkandığını görürse. Bir kimse rüyasında elbisesinin veya çamaşırının içersinde akrep bulunduğunu görürse. AKASYA ÇİÇEĞİ Rüyada bekâr bir kimsenin başına akasya çiçeği takması. yakınlarından birinin evleneceğine görmüş olduğu rüya delildir. AKREP Rüyada akrep tarafından sokulduğunu görmek. Bazen de bu rüya. rüya sahibi evli ise. dost gibi görünüp sağa sola laf taşıyan. evlâdın ana ve babasına kötülük yapmasına yorumlanabilir. insanlar tarafından aranılıp. o takdirde rüya o kimsenin evleneceğine delâlet eder. rüya sahibinin eline sürekli faydalanamıyacağı bir mal geçer. hanımının üzerine akrep atıp onu korkuttuğunu görürse. Şayet evin içinde akrep görülürse. 42 . Rüyada akrebe vurmak. o kimse hanımının namusuna dil uzatır ve bu davranışı eşinin kendisinden soğumasına sebeb olur. o kimsenin bir düşmanı olduğuna ve bu düşmanının kendi ailesinden birisi olduğuna rüya delâlet eder. dedikoducu gizli düşmana yorumlanır.

günâhlarının Allâh-ü Teâlâ (C.C) şükür etmek. rızkın. malî gücünün aşırı bir şekilde zayıflayacağına rüya delâlet eder. kız çocuğuna yorumlanır. kişinin dünya ve âhiret güzelliğine.C) katında affolunduğuna ve tövbelerin yerini bulduğuna rüya delâlet eder. Rüyada akarsunun genişliğini. katil olmaya işaret eder. Akarsuyun suyunun pisliği ise. Rüyada görülen akursuyun suyunun süt. AKSIRMAK Rüyada aks irip arkasından "Elhamdülillah" demek Allâh-ü Teâlâ (C. imânın gürlüğüne yorumlanır. Rüyada aksak adam görmek. ilim tahsil etmeye. ferahlığa rüya delâlet eder. aynı şekilde bu kez o kimsenin dünya ve âhiretinin çirkinliğine kötülüğüne yorumlanır. malının. Rüyada akursuyun suyunun kan olması. kusurları saklayıp olduğundan başka türlü davranmaya. sabırlı olup Cenâb-ı Hakk (C. gizli sırlar öğrenmeye. Rüyada aksamak veya aksak gibi görünmek. üzüntü çekmeye yorumlanır. Rüyada akan akarsuyun suyunun temizliği. kız çocuğu yüzünden sıkıntı çekmesine rüya delâlet eder. Rüyada sağ ayak. hayır ve hasenat işlerinin çokluğuna yorumlanır. Allâh-ü Teâlâ (C. Bu nedenle sağ ayağının ağrıdığını ve bu yüzden aksadığını gören kimse.C) katında muteber olan insanların arasına katılmaya rüya yorumlanır. Rüyasında aksamadığı halde ayaklarını topal olduğunu gören kimseye. geçimin genişlemesine. Rüyasında bir kimse 43 . çok büyük bir belâya düşmeye. parasının yarısını saklayıp yarısıyla iş çevirmeye çalışmasına rüya delâlet eder. San'atkâr olan bir kimse rüyasında ayağının aksadığını görmesi. bir belânın isabet edeceğine mal veya mülkünün elinden gidip. manevî yönden ruhî olgunluğa kavuşup insan-ı kâmil olmaya rüya delâlet eder. gücünün yetişemeyeceği bir borca girmesine veya san'atını kötüye kullanıp işlerinin kötü gitmesine rüya işaret eder. oğlan çocuğu yüzünden çok üzüntü çeker. kişinin işlemiş olduğu sevabların. o yolculukta başına kötü şeyler geleceğine rüya delâlet eder. hilekâr bir adamla ortak iş yapıp. bal veya benzeri şey olması. gizli işler yapıp onların meydana çıkmasıyla rüya sahibinin zor duruma düşmesine. suyunun bolluğunu görmek. eşi veya rüya sahibinin kendisini sevenleri üzmesine rüya delâlet eder. Rüyada ayağını numaradan aksatarak yürümek. Sol ayağının ağrıdığını görmesi ise. Rüyada akarsu üzerinde hiç bir şeyin yardımı olmadan yürümek. AKSAMAK Rüyasında bir kimse yolculuğa çıktığını ve yolculuk esnasında ayağının aksadığını görmesi. bereketin.C) nimetlerini inkâr etmeye. oğlan çocuğuna sol ayak.

Bu rüya bazen de kişinin eşiyle arasını açmak için eşinin namusu hakkında kötü söz çıkaran bir kimseye de yorumlanabilir.A) ile bir yerde olduğunu ve halkın da ona secde ettiklerini yahut onun şiilik iddia etmelerine ve fitne üzerine toplanmalarına delâlet eder. Âli (R. AKTÖR Rüyada aktör olan kişiyi görmek. borçlu olan kimse için borcunu parça parça ödemesine. içi dışı bir olmayan kimseye rüya yorumlanır. pek hayra yorumlanmaz. bol rızka ve takva sahibi olmaya delâlet eder. şehid olarak ölmesine rüya delâlet eder. yalancı.A)'ın baş ve sakalının beyaz olduğunu gören kimse. o hane hakkında kötülük yapmaya uğraşan aile bireylerinin arasını açmaya çalışan kötü yürekli şeytanın oyuncağı olmuş Allâh-ü Teâlâ (C. düşmanlara galip gelmeye delâlet eder. ibâdete vakar ve münazarada kuvvete nail olmasına rüya delâlet eder. rüyada alaca karga görülmesi. torunlara ve iyi bir nesle. Bu nedenledir ki. Rüyada defalarca arka arkaya aksırmak. ALACA KARGA Rüyada karga görmek. Hz. Rüyada dört halifeyi gören kimsenin. Âlim olan bir kimse rüyasında görse. Hz. Rüyasında Hz. Rüyada alaca karganın sesini duymak. halk arasında hased edilir.A)'ı rüyada görmek. rüya sahibi gençlik zamanında işi çok iyi olur. cimri. Hz.A)'ı ölmemiş olarak gören kimseye. ömrünün uzamasına.A) Rüyada Hz. ilme.A)'ı rüyasında gören kimsenin. Âli (R. Âli (R. Âli (R.aksırdığını görürse. ÂLİ (R. eline azar azar para geçmesine. Rüyada aksırmak.C) korkmayan kişiye rüya delâlet eder. fakir olan kimse için. yakın akrabadan olan birisinin eline çaba harcamadan geçecek paraya. Evin bacası üzerinde alaca karga görmek. o kişinin şüphe ettiği şeyin doğruluğuna rüya delâlet eder. Hz. mala rüya işaret eder. Âli (R. Ali (R. Âli (R. dostların arasını açmak için akla gelebilecek en kötü işleri yapmakta mahzur görmeyen. HZ. evlâda. rahat bir ömür sürmeye rüya yorumlanır. Rüyada alaca karga tutmak. adaletle uğraşan bir kimse ise 44 . esir olmasından ve yüz üstü bir yerden diğer bir yere sevkedilmesinden korkulacağına rüya delâlet eder. dolandırıcı adamın kötülüğüne uğramaya rüya işaret eder. sevinçli insanın üzüntü çekecek şeyler duymasına rüya delâlet eder. hilekâr. rüya sahibinin fazla bir ilme.A)'ı otuz yaşını geçmiş bir halde görmek.A)'ı görmek. dedikodulu haberin rüya sahibinin kulağına gelip onun huzursuzlanmasına rüya yorumlanır. Rüyada Hz.

Rüyada hasta olan bir kimsenin alaca hastalığına tutulduğunu görmesi. güzel temiz kalbli bir insana gönül vermeye fakat o gönül verilen kimseden karşılık görmeyip ruhî sarsıntı geçirip mutsuz olmaya rüya delâlet eder. halkın ayıplayacağı iş yapmaya ve kimsenin yüzüne bakamayacak duruma gelmeye de rüya yorumlanabilir. ALAY EDİLMEK Rüyada alay edilmek. o kimsenin tedavisinin yanlış bir şekilde yürütülmekte olduğuna ve yanlış ilaçlar kullanmasına rüya işaret etmektedir diyebiliriz. ALABALIK Rüyada alabalık görmek. kıymetli hediye almaya. Rüyasında başka bir kimse ile alay ettiğini gören kişiye. eksik söz söylemeye veya söylenen sözde yalan olmasına rüya delâlet eder. aile arasında çıkacak münâkaşalara. Rüyada alabalık tutmak. rahatlığa kavuşmaya rüya işaret eder. yanlış yolda yürüyüp yanlış hareketler yapmasına da rüya yorumlanır. erkek kardeşten gelecek kötü sözlere de işaret edebilir. Rüyada alaca karanlık içinde bulunmak.C) katında itibâr kayıb etmekte olduğuna. kullanmak. Bazı tâbircilere göre. ALÇI Rüyada alçı görüp. aşırı sevinmeye.hukuk bilgisinin zayıflayacağına rüyası işaret eder. rüyada alaca illetini görmek. doğru bilinen kimsenin hilesine maruz kalmaya yorumlanır. Rüyada alaca hastalığı. günahkâr olup Allâh-ü Teâlâ (C. bir müddet daha devam edecek sıkıntılara fakat bu sıkıntıların sonucunda büyük bir huzura. aldanmaya. öylesine kötü bir oyun oynanır ki o oyunun yüzünden halk arasında isminin kötü anılmasına rüya işaret eder. ALACA KARANLIK Rüyada alaca karanlık bir havada dışarıya çıkmak. mevkii yükselmesine sebeb olacak iyi bir iş teklifi almaya rüya delâlet eder. Rüyada alay edilmek. ALACA HASTALIĞI Rüyada cildinin alaca hastalığına tutulup yer yer beyazladığını görmek. göz aydınlığına. yapılması güç olan işi başarıyla 45 . çok büyük bir talih kuşunun rüya sahibinin başına konacağına yorumlanır. rüya sahibine üzüntü ve kederin isabet edeceğine.

Rüyada altın lira bulmak. üzüleceğine rüya delâlet eder. halk arasında iyi sözle anılacak işler yapıp.C) tarafından rızkının bollaşıp. kişinin işini kayıb edip işsiz kalmasına veya 46 . aile fertlerinin huzursuzluklarının ortadan kalkıp mutlu olmalarına veya herkesin faydalanacağı bir eşyanın alınmasına rüya delâlet eder. düşmanın kendi oyununa kendisinin düşmesine ve rüya sahibi için dilemiş olduğu kötülüklerin kendi başına gelmesine ve rüya sahibinin Cenâb-ı Hakk (C. Rüyasında alnının açık ve güzel bir şekilde görülmesi.bitirmeye.A) rüyada alın görmeyi. dince günahkâr olup lânetlenmeye de yorumlanmıştır. ALTIN Rüyada altın ziynet takan kimse. Rüyada başka birisini bilerek aldatmak. rüya sahibinin rütbesinin yükselip halka emir veren kimse olmasına delâlet eder. yatağa düşecek kadar üzülmeye de yorumlanabilir. dünya ve âhiret hayatının güzelleşmesine. şehit sevabı kazanacak işler yapar ve ölürken de ruhunu imânla Allâh-ü Teâlâ (C. başkasına iftira atıp o kimse aleyhinde kötü söz söyleyip günahkâr olmaya rüya delâlet eder. Rüyada alnında Besmele-i şerîfin yazılı olduğunu gören kimse. kız çocuk doğuracağına. geçiminin düzelmesine rüya delâlet eder. halkın iyiliği için çalışmaya yorumlamıştır. Câfer-i Sâdık (R. Bu rüya bazan da. Alçıdan mamul bir eşyanın renginin temiz ve berrak olarak görülmesi. kişinin hareketlerine. şayet hâmile bir kadın ise. davranışlarına yorumlanır. o kadının erkek çocuk doğurmasına ve o çocuğun ilerde çok büyük mevkiilere gelmesine rüya delâlet eder. o kimsenin namusuna dil uzatılıp kötü söze muhatap olmasına işaret eder. ALIN Rüyada alın görmek. Rüya sahibi hareketlerine dikkat etmeli ve hiçbir kimsenin hakkında kötü düşünmemelidir. bekâr bir kızsa. ALDANMAK . gizli sırlar öğrenmeye ve bu sırlar yüzünden kederlenip.ALDATMAK Rüyada birisi tarafından bilerek aldanmak. eğer bir erkek rüyasında altın görürse.C) teslim eder. Rüyada alnın daralması. sonuçlandırmaya rüya delâlet eder. Alında görülen çirkinlik. büyük keder ve üzüntüye yorumlanır. yakında kendisine iyi bir kısmet çıkacağına. namaz kılıp borcu olan namazlarını üzerinden atmaya. Bu rüya bazan. kul hakkı yemeye. Hâmile kadının veya eşi hâmile olan bir kimsenin alnında genişlik güzellik görmesi.

üzüntü ve kederin gitmesine yorumlamıştır. hidâyete. Rüyada altın bozdurmak bazı tâbircilere göre. yakında meşhur olacak diye tâbir olunur. işe yarayan bir eşyanın bozulup büyük masraflar 47 . kişinin çok yakında büyük bir üzüntü geçireceğine delâlet eder. o kişi kendi dengi olmayan birisiyle evlenir ve ömrünün büyük bir kısmını üzüntü içersinde geçirir. müslüman kimsenin dinden çıkacak davranışlar yapmasına rüya işaret eder. hırsızlığa. Bir erkek rüyasında altında bir çubuğu veya lirayı yuttuğunu görse. Câfer-i Sâdık (R. ALKIŞ Rüyasında çok alkışlandığını gören kimse. Rüyasında ellerinin altın olduğunu gören kişi. Evin içinde veya işyerinde kimin olduğu belli olmayan altın lira görmek. başkalarını sevindirmeye veya dargın olan kişileri barıştırmaya da yorumlanabilir. Rüyada altın bozdurmak. eşinin yapmış olduğu bir iş dolay tsıyla elindeki parayrsarf eder. nasihat edip halkı doğru yola çağıran adamın meclisinde bulunmaya yorumlanır. beş vakit namaza yorumlanır. genişliğe. bir vilayete baş olup oradaki halkın haklarını korumaya ve adil bir hüküm içersinde bulunmaya rüya delâlet eder.A) rüyada altın görmeği. kederden ve gamdan kurtulmaya da yorumlanmıştır. kötülüğe uğramaya işaret eder. Bekâr bir kimse altın ipliklerle işlenmiş bir kıyafet giydiğini görse. yeni mal sahibi olup eve yeni eşyalar almaya yorumlanır. ALET Rüyada alet görmek. saliha amele. bolluğa veya bazı tâbircilere göre. Rüyada beş adet altın görmek. Rüyada altın bulup. altın gibi geçerli olacak bir san'at sahibi olur ve bu san'attan istikbâlde çok menfaatlenir. Rüyada boyna altın gerdanlık takmak. üzüntü ve kederden kurtulmaya yorumlanır. şerre. o yerde yangın çıkacağına işaret edebilir.devletten bir olay nedeniyle ceza yiyip haksız yere para ödemesine de yorumlanabilir. Rüyada alkışlanmak. onu külçe haline getirmek. san'atkâr çocuğa. Rüyada altın vermek. hem kendisi namazını kılmaya başlar hem de namaz kılmayan kişilerin namazlarını kılmalarına sebeb olur. ALIŞ VERİŞ Rüyada alışveriş etmek. emanete ihanet etmeye. Rüyada beş adet altını başkasına verdiğini gören kişi. o altını saklamak. Rüyada altın eşya yapan adamı görmek. Rüyada altın eritip.

Rüyasında anahtar gören kişinin rüyası. annesini ziyaretini ihmâl ettiğine ve bu yüzden rüya sahibine annesinin kırgın olduğuna rüya işaret eder. onun duasını almaya ve ihtiyarlıkta ona yardımcı olmaya delâlet eder. ANNE Bir kimsenin rüyasında annesini görmesi. hacca gitmemiş kişi için hacca gitmeye yorumlamışlardır. gönlünü alması gerektiğine. Câfer-i Sâdık (R. Rüyada annenin rüya sahibinin elinden tutması. Rüyada altın anahtar bulmak. Rüyada anneye bağırmak. rüya sahibinin büyüklerinden menfaatlenmesine. Ayrıca eline cennet anahtarı verildiğini gören kimse. eğer vefat etmiş ise.A)'a göre. yeni iş yerine ve ev sahibi olmaya yorumlamıştır. rüya sahibinin annesine asi olacağına ve onu üzecek şeyler yapmasına. faydalanmasına yorumlanır. Rüyada bilinmeyen kapıların anahtarlarını ele almak. güç işlerin haline. Rüyada annenin güler yüzlü görülmesi. üzüntüden kurtulmaya. işlerin yarım kalmasına. yeni bir eve taşınacağına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler anahtarı. felâketlere yani şöyle diyebiliriz ki: anahtarın kırılması pek hayra yorumlanmaz. isteklere.çıkarmasına rüya yorumlanır. ANAHTAR Rüyasında anahtar gören kimsenin. emeksiz kazanılacak paraya yorumlanır. dünya işlerinin yoluna girmesi için Allâh-ü Teâlâ (C.C) duâ etmeye yorumlanır. 48 . âhiret hayatı için evlâdından hayır ve duâ beklediğine rüya delâlet eder. kötü hareket etmek. Bir kimse rüyasında annesinin asık bir yüzle kendisine baktığını veya kötü söz söylediğini görmek. bekâr kimse için evlenmeye yorumlanır. Kilitli kapıları anahtarla açmak.C) tarafından nail olup o ilimden hem dünyevi hemde uhrevî fayda sağlar. Bir kimse rüyasında kilitli bir kapıyı anahtarla açtığını görse. Rüyada eldeki anahtarın kırılması. Rüyada anahtar görmek. büyük bir ilme Cenâb-ı Hakk (C. cennetle müjdelenir. annesinin kalbini kazanıp. anne ve babanın duasını almaya. düşmana galip gelip onu yenmeye de rüya yorumlanır. ibâdete devam etmeye. büyük günâh işleyip onun bedduasını almaya ve bu yüzden de rüya sahibinin tüm işlerinin ters gitmesine rüya işaret eder. mirasa konmaya veya çalışılmadan. arzulara kavuşmaya. şayet annesi sağ ise.

ana ve babaya asi olmaya. Rüyada apartmanı baştan başa temizlemek. ANTLAŞMA YAPMAK Rüyada düşman olan kimseyle antlaşma yapmak.C) korkup günahkâr olmamaya çalışmaya ve kötü hareketlerden uzak kalmaya rüya delâlet eder. iftiradan kurtulmaya. ev halkının huzuruna ve kötü anılan isimin temizlenmesine rüya yorumlanır.MÜCADELE ETMEK Rüyada anarşist görmek. ANA VEYA BABAYA ASİ OLMAK Rüyada ana veya babaya asi olmak. iyi bir teklif alıp o tekliften faydalanmaya yorumlanır. onun Allâh-ü Teâlâ (C. ziyan görmesine rüya yorumlanır. APARTMAN Rüyada apartman sahibi olmak. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. sevinçli haberlere veya deniz aşırı yoldan gelecek kısmetli misafire. başka bir müslümanın malına el uzatmaya.C) eş koşmaya. kötülük yapılmasına fakat bu kötülüklerden ve serden rüya sahibinin çok az zarar. namusuna söz söyleyip günahkâr olmaya rüya delâlet eder. tez vakitte hiç ümit edilmeyen bir yerden gelecek bir parayla veya imkânla ev sahibi olacağına rüya delâlet eder. akrabaya da yorumlanabilir. katil olacak bir suç işlemeye. Ayrıca bu tip görülen bir rüya ard arda gelecek hayırlı. etrafın huzurunu kaçıran fesat adama rüya delâlet eder. onların kötülüklerine mani olmaya. 49 . Rüyada anarşist olmaktan korkmak. büyük günâh işlemeye. ARABA VAPURU Rüyada araba vapuruna binmek veya araba vapuru görmek. Şayet bu rüyayı kiracı olan bir kimse görürse. yeni bir gayri menkul sahibi olmaya rüya işaret eder. sıkıntılı günlerin ardından neş'eli günlerin geleceğine yorumlanır. Rüyada tanınmayan daha evvel gidilmemiş bir apartmanda bulunmak. dine bid'ât sokan kimseye.C) tarafından cezasının verilmesine ve onun helak olmasına rüya delâlet eder.ANARŞİSTLERLE KARŞILAŞMAK . Rüyada anarşistlerle mücadele etmek. Bu rüya bazan da. Allâh-ü Teâlâ'dan (C. kötü insanlarla mücadele etmeye ve düşmanın kendi kendisini kahretmesini görmeye rüya işaret eder.

o rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder demişlerdir. rüya sahibinin borçlarını hiç anlamadan ödemesine. ev değiştirmeye yorumlanır. feraha çıkmaya. Rüyada bir arabaya eşya yüklemek. ARAP Rüyada arap görmek. mutlu olmaya rüya delâlet eder. son model bir arabaya bindiğini görmek. mevkînin yavaş yavaş ama emin adımlarla yükselmesine ve maddî durumun güzelleşmesine yorumlanır. evli ise hâmile kalıp kısmetli bir kız çocuk sahibi olmasına rüya yorumlanır. kendisinin veya yakın birisinin en yakın hacc mevsiminde hacc'a gideceğine rüya delâlet eder. Rüyada arap olup sonra beyaz olmak. hoca olmaya rüya yorumlanır. ARDIÇ KUŞU Rüyada ardıç kuşu görmek. Rüyada Arafat Dağına çıkmak. saliha bir müslüman olmaya. rızkın bollaşıp geçimin güzelleşeceğine yorumlanır. göz aydınlığı almaya rüya delâlet eder. başka bir semte taşınmaya. rüya sahibinin iyi bir tahsil yapıp ana ve babasına yardımcı olacak bir kişi olmasına rüya delâlet eder. o takdirde gidilecek evde iyi ömür sürmeye. rüyada Arafat Dağına çıkmak. ilim öğretip. ana ve babadan veya yakın akrabadan hayır duaları almaya rüya işaret eder. Şayet rüyada yükün yüklendiği araba güzel ise. halka öğretici. Allâh-ü Teâlâ (C.C) tarafından kabul olunmasına. ARAFAT DAĞINA ÇIKMAK Rüyasında Arafat Dağına çıktığını gören kimsenin. o kimsenin dünya hayatına fazla daldığına rüyası delâlet eder. Bir kadın için arabanın yüklenmesi. güzel görülen yük arabası şayet dolu görülürse. Rüyada kitap yüklü arabadan sağa sola kitap vermek. Arafat Dağına çıkmak. hacca gitmemiş kişi için hacc farizasını yerine getirmesine veya bir yakınını hacc yolculuğuna uğurlamaya rüya tâbir olunur. önce üzülüp sonra çok sevinmeye.ARABA Rüyada eski bir arabaya bindiğini görmek. bekâr ise iyi kısmete. Rüyada at arabası görmek. yapılmış olan duaların Cenâb-ı Hakk (C. Rüyada Arafat Dağına çıkmak.C) katında günâhlardan arınmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbircilere göre. Rüyada arabaya kitap yüklemek. tez gelecek üzücü habere yorumlanır. o 50 . Rüyada evinin içinde arap olan insanların dolaştığını görmek. meşakkatli yoldan geçimi sağlamaya. akrabadan fenalık görmeye. fakirlik çekeceğine. islâmiyete uygun yaşamaya.

ARAMAK Rüyada kayıb olan eşyayı. ayrı olan dostların birbirlerine kavuşmalarına. yalan söylenmiş sözleri dinleyip onlardan etkilenmeye ve lüzumsuz yere üzüntü çekmeye yorumlanır. günâhlarının af edildiğine ve rüya sahibinin evlâdlarından yana oldukça kısmetli olacağına rüya delâlet eder. Rüyada Arafat'ta Vakfeye durmak. bu mal. gebe kalan kadına yorumlanır. ARABİSTAN Rüyasında kendisini Arabistan'da gören kimse. Rüyada bir dostu aramak. Rüyada aramak ve aranılan şeyi bulmak. hayırların devamına. düşmanın şerrinden emin olmaya ve o düşmana karşı güçlü olmaya yorumlanır. mülke kavuşur ki. mülk hem kendisinin hemde. çok aşırı yemek yiyip şişmanlamaya. Ayrıca bu rüya kişinin dininin güzelliğine ve halisane ibâdet edeceğine veya etmekte olduğuna da rüya yorumlanır. 51 . müsrifçe harcamalar yapıp maddî sıkıntıya düşmeye rüya delâlet eder. malı aramak. Borçlu olup sıkıntı çeken bir kimse Arafat dağında vakfede durduğunu rüyasında görürse. çok kısa bir zaman sonra hayırlı bir yolculuk yapacağına rüya delâlet eder ve bu yolculuğun sonunda rüya sahibi o kadar büyük mala. arzu edilen işlerin yerine gelmesine. murad edilen şeylere kavuşmaya delâlet eder. Rüyada ardıç kuşunun sesini duymak. geveze insana. dualarının kabul olunup.C) izniyle borçlarından tez zamanda kurtulup feraha çıkacağına delâlet eder. rüya sahibi Cenâb-ı Hakk'ın (C. Rüyada Arabistan'a gitmek ve orada arapça konuşan insanlarla birlikte olmak. ARAFATTA VAKFEYE DURMAK Rüyasında Arafat Dağında vakfede durduğunu gören kişinin. Rüyada ardıç kuşu. kayıb olan o eşyayı tez zaman içersinde bulmaya işaret eder. "Bu (Kur'ân dili) ise apaçık arapça dildir" (Nahl sûresi/Âyet: 103) mealindeki âyet-i Celîle gereğince meşakkatli.akrabaları görmek istememeye rüya yorumlanır. ARAZİ Rüyada boş araziye tohum ekmek. serlerin define. ailesinin ferahlamasına sebeb teşkil eder. hacca gitmemiş kimsenin hacca gitmesine veya hacc sevabı kazanılacak hayırlı işlerin yapılmasına rüya delâlet eder. çözümü güç olan işlerin kendiliğinden çözümlenmesine ve rüya sahibinin maddî ve manevî yönden ferahlamasına rüya işaret eder.

ömründe sıkıntı görmez. eşinden boşanır.C) af dilediğini gören kimse. AREFE GÜNÜ Rüyasında bir kimse bayramdan bir gün önce arefe gününde bulunduğunu görse. kovan kurmak misâli bir yere yerleşip orada kök salmasına ve rüya sahibinin ilerde çok çalışkan hayırlı evlâdlar sahibi olmasına rüya işaret eder. Bekâr bir erkeğin arazi satın aldığını görmesi.ARICI Rüyada arı görmek. miras maldan yemeye ve bahtın açıklığına delâlet eder. mal yemeye. tekrar eski eşine döner veya iş sahibi olan kimse eski işini tekrar yapmaya başlar. Rüyada arefe gününde duâ ettiğini ve Cenâb-ı Hakk'tan (C. çetin bir sürü işten sonra mal almaya. Rüyada arının yapmış olduğu balı toplamak. bazı kişilerin tâbirince tuttuğu altın olur. helâl kazançtan fayda sağlamaya. kısır kadına veya iktidarsız erkeğe yorumlanır. doğurgan kadınla evlenmesine yorumlanır. Rüyasında arıların. ARI . kendi kazancını sıhhatini kazanmak için sarf eder. arı gibi çalışkan olmaya. Rüyada bir kimsenin kendisinin arıcı olduğunu görmesi. Alınan araziden toprak yemek. Rüyada arı tarafından sokulduğunu gören kimse. geçimini helâl yoldan kazanmaya ve bu kazançtan rüya sahibinin hem kendisinin. meşakkatli yoldan kazancın sağlanmasına. çok uzun sürecek olan bir yolculuğa çıkar. oraya birşeyler ektiğini fakat ekilen şeylerin çıkmaması. 52 . mutlu olacağı bir haber alacağına rüya delâlet eder. hemde akrabalarının fayda sağlamalarına rüya delâlet eder. evinin etrafında olduğunu gören hasta bir kimse. lüzumsuz yere bir dostunun kalbini kıracağına rüyası işaret eder. Arazisini elinden sattığını gören bir erkek. Sattığı araziyi tekrar aldığını gören kişi. kısır kadının gebe kalmasına. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. lüzumsuz yere para harcayıp sıkıntıya düşmeye yorumlanır. çok sevineceği. Rüyada arı sütü yemek. Rüyada arazi satın alıp. düşmana karşı muzaffer olmaya rüya delâlet eder. Rüyada arı kovanlarıyla uğraşan arıcıyı görmek. erkeğin neslinin temizliğine veya bekâr kimsenin asil soydan gelen çok güzel karakterli düzgün ahlâklı kimseyle evlenmesine rüya delâlet eder. Rüyada tanınmadık uçsuz bucaksız bir arazide bulunduğunu gören kimse.Rüyasında arazi satın alıp o araziyi ekip biçtiğini gören kişi.C) katında dualarının kabul olunduğuna ve salih kulların adlarının yazılı olduğu deftere adının yazılmış olduğuna ve cennetle müjdelendiğine rüya delâlet e'der.

kederlenmeye ve elden parça parça para çıkmasına delâlet eder. hayra yorumlanır. Rüyasında hasta bir adam arı kovanından bal alıp yediğini görürse. uzunca bir tedaviden sonra iyileşmeye yorumlanır. üzüntüye. ibâdet fazlalığına. o kimsenin çok büyük bir mirasa konacağına delâlet eder. çalışkan aile fertlerine ve onların bütçeye katkıda bulunmasına. göremediğiniz ARSLAN Bir kimse rüyasında arslan görse. ARMONİKA Rüyada armonika çalmak. Armutu mevsiminde rüyada yemek. hasta olan bir kimsenin 53 . yuva kurmak. Bazan rüyada arı kovanı kişinin evine yorumlanır. Arı kovanının doluluğu. eğer çiftçi ise mahsulünün bol olacağına. zekât verilen mala. güçlükle üstünden kalkabileceği meşakkatli bir işe girer fakat rüya sahibi bu işin sonucunda çok büyük başarılar elde eder. Rüyada arı kovanının bal dolu olması. Armutu mevsimsiz rüyada yemek.ARI KOVANI Rüyada arı kovanı. aile fertlerinin tembel olup sadece rüya sahibinin sırtından geçinmelerine rüya yorumlanır. sevabların çokluğuna da yorumlanabilir. dünya hayatını âhiret hayatına tercih edecek işler yapar ve dünya geçimi için hareketlerin her türlüsünü mübâh görüp. Arpa tarlasını görmek. ARMUT Rüyasında bir kimse armut yediğini görse. Rüyada hasta olan bir kimse için armut yemek. Rüyasında kendisine buğday verildiğini. Rüyasında yetişkin evlâdları olan bir adamın arı kovanı kurduğunu görmesi. Rüyasında pazara gidip oradan arpa satın aldığını gören kişi. haram paraya. boş arı kovanı ise.C) takdiriyle kısa süre zarfında sıhhatine sağlığına kavuşur. mala. rüya sahibinin evlâdlarının evlenmelerini sağlığında sağlar ve onların mutlu olduklarını sağlığında görür. şayet esnaf ise zekâtını tam vermediğine rüya delâlet eder. uzun zamandır dostunuzdan alacağınız güzel habere rüya tâbir edilir. sevince. ARPA Rüyasında tarladan arpa toplayan kimse.C) emirlerini dinlememeye başlar. arpa ekmek. kârlı bir ticarete atılmaya yorumlanır. günahkâr olmaya veya Allâh-ü Teâlâ'nın (C. evlenmek anlamına gelir. fakat kendisinin arpayı tercih ettiğini gören kimse. Cenâb-ı Hakk'ın (C.

Bu rüyayı bekâr bir kimse görse. o kişiden iyilik göreceğine rüya tâbir olunur. gizli kazancın ortaya çıkmasına veya yalan konuşan kimsenin yalanlarının ortaya çıkıp halk arasında rezil olmasına rüya yorumlanır. Bir arslana hükmetmek. Ayrıca bu rüya. kendi istediği kimseyle evlenip çok mutlu olur. Aynı şekilde bir erkeğin çamaşır asması da. kadına tâbir edilen şekilde rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder Rüyada çamaşır asmak. Rüyada arzu edilen şeylerin yerine gelmesi. bazı tâbirçilere göre. ömrün uzamasına duçar olur veya çok büyük makamlara geleceği bir işe girer. Rüyada arslan genellikle düşmana yorumlanır. şayet başkasının elinde asa ile görürse. ömrün uzamasına. Bir kadının rüyasında iç çamaşırlarını görünür bir şekilde asması. ASMAK (Çamaşır sermek) Rüyasında bir şey astığını. Rüyada arslan yavrusu görmek. zorluklarla. kişinin düşmanının rüya sahibinin emrine girmesine de yorumlanabilir. birisine iyilik edeceğine. Evinin içinde arslan bulunduğunu görmek. Rüyada arslanla dövüşmek. girilen işten başarı kazanmaya rüya delâlet eder.öleceğine veya başına bir müsîbet olayın geleceğine rüyası delâlet eder. çamaşır serdiğini gören kimsenin evinin tamir göreceğine rüya delildir. o kadının yatak hayatını başka kimselere anlatmasına rüya delâlet eder. Bir kimse elindeki asasının kırıldığını görürse. Bazen de bu rüya kardeşlerden birisinin önemli işler başarıp ailesine ve rüya sahibine faydalı olmasına rüya işaret eder. bir hayra. çok huysuz kimselere baş olmaya işaret eder. Fakat bu rüya sahibi. ARZUYA KAVUŞMAK Rüyada arzu edilen şeye sahip olmak. kendisine çok üzüntü verecek bir olay meydana gelir. Rüyada çamaşır asmak. Arslanı sırt üstü yatırmak. düşmanın kötülüklerinden emin olmaya yorumlanır. kişinin kendi evlâdının kendisine düşman olmasına rüya delâlet eder. murad edilen şeye nail olmaya delâlet eder. pek üzüntü duymamalıdır. düşmanla münâkaşa etmeye delâlet eder. işlerin meydana çıkmasına ve bu söylenmiş sözlerin rüya sahibinin başına olmadık işler açacağına yorumlanır. Rüyada arslan görüp onun sırtına binmek. bir dosta güven duymaya ve ondan yardım gelmesine yorumlanır. meşakkatlerle muradların yerine gelmesine yorumlanır. ASA (Baston/sopa) Rüyasında bir kimse elinde asa ile kendini görürse. gizli sözlerin. Rüyada asa görüp ona yaslanmak. 54 .

Peygamberimiz (S. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. yetişkin erkek için iş hayatında çok başarılı olacağına ve bu başarıdan rüya sahibinin ailesinin ve birçok yakın dostunun faydalanacağına rüya işaret eder. elde görülen asa. Peygamber efendimiz (S. mali güçlülüğe. kıskançlıktan. ASILMAK Rüyada asılmak. iyi.C) katında makbul kimse olduğuna rüya delâlet eder.C) tevekkül etmeye. Ashâb-ı Kirâm'ı rüyada görmek. maddî durumu kuvvetli olan birisinden yardım görmeye rüya yorumlanır. talebe yetiştirmeye. o kimsenin Allâh-ü Teâlâ (C. ASHAB-I KİRAM Rüyasında bir kimse şayet Peygamber efendimiz (S. evlenmeye niyyet etmeye işaret eder. kinden arınmaya İslâmî hayatı yaşayıp Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Bazı tâbireilere göre. görülen rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Bazı tâbirçilere göre. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. dünyada geçim sıkıntısı çekip âhirette çok güzel mevkilerde olmaya. Bekâr kimse için asılmak. güzel huylu olmaya.A.A. Kur'ân-ı Kerîm'i öğrenip onu tercüme etmeye rüya yorumlanır. Rüyada başaşağı ayakları yukarı gelecek şekilde asılmak. hidâyete ermeye. ümid edilen şeylerin olmasına.C) sevgili kullarından olmaya rüya delâlet eder. düşmanı zayıf bırakacak gizli sırları öğrenip.V)'in sünnet-i seniyyelerine uymaya. tövbeye. ümit 55 . geçim sıkıntısı çekmeyeceğine rüya delâlet eder. hastalığa. kayıb olan eşyanın bulunmasına da yorumlanır. Rüyada asılmak. Rüyada görülen asa. Hapiste veya sıkıntıda olan kimse için rüyada asılmak.V)'in şefaatine nail olacağına rüya delâlet eder. hasetten.V)'in çok sevdiği bu topluluğun içinde kendisini görürse.çünkü bu üzüntülerin arkası çok sevinçli olayların başlamasına neden olacaktır.C) emirlerine önem vermeyip hatalı davranışlar içersinde bulunduğuna rüya delâlet eder. dargın dostların barışmasına. Ashâb-ı Kirâm'ı rüyada görmek. düşmanı tesirsiz bırakmaya yorumlanır. kişinin dinî itikatlarından ödün vermeden güzel bir ömür süreceğine.A. dünya hayatından uzaklaşıp âhiret hayatına önem vermeye rüya delâlet eder. Ashâb-ı Kirâm'ı rüyada görüp onların toplantıların katılmak. o kimsenin özgürlüğüne veya feraha çıkmasına yorumlanır. İslâmiyeti yaşamadığına. Bir kimse Ashâb-ı Kirâm'dan bazı kişileri kendine kötü bakarken rüyasında görse. dinî ilimlerden birisini öğrenmeye. Rüyasında bir kimse yere asa ile vurup oradan temiz su fışkırdığını görse. Rüyada asılmak. Ashâb-ı Kirâm'dan bazı kişileri görüp onların sözlerini dinlemek.

Şayet askerin elinde bayrak varsa. Rüyasında kendi evinin duvarına veya tavanına asıldığını veya ailesinden birisinin asıldığını gören kimse. berekete. yaptığı bütün ibâdetlerinin kabul olduğuna.C) af dilemeye. Rüyada siyah bayrak görmek. Zengin kişinin rüyada asılması. korunmaya. âlim olup ilim öğretmeye. bolluğa. Rüyada asi olmak. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. muhafaza edilmeye. yeşil bayrak tutması. bulaşıcı hastalık çıkmasına. o şehirde yaşayan insanların islâmiyetin emirlerini yerine getirmelerine bolluğa. siyah bayrağı trafik kazasına veya ani olacak ölüm olayına yorumlamışlardır. savaş tehlikesine.edilen işlerin ters gitmesine fakat rüya sahibi hakkında hayırlı olmasına rüya delâlet eder. aile arasında kötü şahısların hem kendilerine hemde rüya sahibinin ailesine kötülük yapacak davranışlar içersinde bulunmasına rüya delâlet eder. zafere. dünya için çalışıp imânı kayıb etmeye. huzura. Rüyada idam edilmiş kişiyi görüp ona yardım etmeye çalışmak. sarı bayrak tutması. Askerin elinde kırmızı bayrak tutması. ve dünya nimetlerinin âhiret nimetlerinden fazla olacağına 56 . günahkâr olacak işler yapmaya rüya delâlet eder. fakir olan kimsenin asılması. rüya sahibinin kötülüğüne uğraşan kimseye yardımcı olup onu utandırmaya rüya tâbir olunur. ailesini de beraberinde o göç ettiği şehire götüreceğine rüya işaret eder. zenginliğe yorumlanır. Bazı tâbirciler. dine bid'ât sokmaya. müjdeli habere veya rüya sahibinin yaşadığı şehirde önemli olayların meydana gelmesine rüya yorumlanır. yakın bir yerde harp olacağına rüya delâlet eder: Rüyada asker görmek. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. pek hayra yorumlanmaz. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. ASİ OLMAK Rüyada asi olmak. çok büyük bir nimete kavuşacağına rüya işaret eder. sevinçli. beyaz bayrak tutması. tövbekar olup. büyük günâh işlemeye. bazı tâbircilere göre. Rüyada daha evvel ölmüş olan kişinin asıldığını görmek. Rüyada elinde bayrak tutan asker görmek.C) dostları ile dost olup düşmanlarından uzak durmaya rüya delâlet eder. ucuzluğa. şehrin valisi olacak kimsenin adil şerefli kimse olmasına rüya delâlet eder.C) rızâsını kazanmak için Cenâb-ı Hakk'tan (C.C) isyankâr olmaya. devlet kapısında olan işin hayırla sonuçlanmasına rüya delâlet eder. ASKER Rüyasında asker gören bir kimse. fakirliğe. yaşadığı şehirden göç edip. berekete. ASMA Rüyasında asma gören kişinin.

eşine önem verip onun hizmetlerini severek yapan kimseyle rüya sahibinin evlenmesine rüya delâlet eder. hayvanlara eziyet etmeye. tam aksi olarak rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada aşçı tarafından kendisine yemek verildiğini ve o yemeği iştahla yediğini görmek. cami. Yukardaki rüyanın aksine aşçının kötü görünüşlü bir yemek pişirdiğini görüp. Evlenmek isteyen kişinin rüyasında aşçı görmesi. kişinin hayra. AŞÇI Bir kimse rüyasında evinde aşçılık yaptığını görürse. Rüyasında aşçının temiz. Rüyada astragan manto giymek. üzüntüye. malını parasını saklayıp hiç bir kimseye yardımcı olmayan adama rüya delâlet eder demişlerdir. kişinin ailesine işaret edebilir. eli bol. insanları küçük görecek davranışlar içersinde bulunmaya da yorumlanır. Bazı tâbirciler ise. akrabaların arasını açan iki yüzlü. mutsuz olmayada rüya yorumlanabilir. aşevi gibi hayır kurumları yaptırıp Allâh-ü Teâlâ'nın 57 .rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. Rüyada asma yaprağı toplamak. çok sevaba girdiğine rüyası işaret eder. çok sevab kazanacağı bir iş yapacağına. helâl yoldan kazanacağı parayla ailesinin ihtiyaçlarını temin eder. Rüyada aşçı görmek. ASTRAGAN Rüyasında astragan kürkten manto giyen kimse. haset ruhlu kadına ve o kadının aileye edeceği kötülüklere rüya delâlet eder. iyi. rüyasında aşure yiyen kimsenin ise. yemek yedirmeyi seven. hastane. Rüyada aşure görüp yemek. AŞURE Rüyasında aşure pişiren kimsenin. yukardaki yorumların tam aksi olarak da rüyayı yorumlamışlardır. güzel görünüşlü bir yemek pişirdiğini ve o yemekten yediğini görmesi. fakirlikten kurtulamaya. okul. o yemekten yemek. Şayet görülen yapraklar iyi ve güzelse. cimri. Rüyada görülen asma yapraklarını kurtların yemesi. onlardan menfaatlenmeye rüya delâlet eder. Rüyada görülen yapraklar kötü ve pis ise. tasarruflu yaşayıp muhanete muhtaç olmamaya yorumlanır. bol nimete kavuşmasına yorumlanır. rüya sahibine çalışıp emek sarf edilmeden kazanılmış para geleceğine ve rüya sahibi o paradan önemli miktarda faydalanacağına rüya işaret eder. o takdirde akrabadan olan kişilerin faydasız aynı zamanda zararlı olduklarına rüya yorumlanır. asılsız dedikodulara inanmaya. haris. mal biriktirmeye. iyi akrabaya. dünya işlerine fazla dalıp âhiretini hiç düşünmediğine ve çok gösterişe düşkün olduğuna rüyası delâlet eder. Rüyada asma yaprakları.

At üzerinde 58 . Yarışı kendinin kazandığını görürse. Rüyada aşure pişirip etrafa dağıtmak. eşinden izinsiz sağda solda gezen veya zina suçu işleyen kadına ve ondan gelecek kötülüğe yorumlanır. makam sahibi olacağına rüyası delâlet eder. ömrünün uzamasına yorumlanır. Ayrıca bu rüya. Rüyada eceli yaklaşmış olan kişinin aşure yemesi. kendi rızasıyla işinden ayrılıp başka işe girip ve o işte arzu etmiş olduğu ortamda çalışmasına rüya delâlet eder. iş hayatında kendi yerinde gözü olan kimselerle mücadele eder. Rüyada görülen atın kıllarının çokluğu rüya sahibinin akrabalarının. bir belâ isabet eder ve bu belâ neticesinde rüya sahibi evlâdlarından veya sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalır. o görülen adamın sayesinde dünya veya âhiret hayatında rüya sahibinin menfaatlenmesine rüya tâbir edilir. Rüyada kısrak görmek. ailesinin çoğalmasına. Rüyada erkek at görmek. işinde ilerleyeceğine. Rüyasında kısrağın gemsiz. Rüyada çıplak ata binmek. Rüyasında attan düşüp bayıldığını veya kaza geçirdiğini gören kimsenin. miras almaya ve önemli ölçüde sevinmeye rüya işaret eder. mülkü zayi olur diyebiliriz. AT Rüyasında bir kimse kendisinin ata bindiğini görürse. Rüyada ahıra at sokup bağlamak. nesebinin şöhretli isimle anılmasına da rüya yorumlanır.(C. o rüya kişinin hanımının başına gelebilecek kötü şeylere yorumlanır.C) dost olup düşmanına düşman olmaya veya âhiret hayatı için dünya nimetlerine yüz çevirmeye rüya delâlet eder. büyük bir mala. güzel isimle anılmaya yorumlanır. Hasta olan bir kimsenin. talih kuşuna işaret eder. eşi vefat eder yada rüyayı gören kimsenin başına büyük bir felâket gelip elindeki bütün malı. mal veya para sıkıntısına düşmeye tâbir edilir. o takdirde rüya sahibinin istenilen makama geçeceğine rüya delâlet eder. başıboş bir halde gezinmesi. rüya sahibinin başındaki musîbetli işlerin ortadan kalkmasına ve selâmete çıkmaya da yorumlanabilir. Bir kimse rüyasında kısrağının çalındığını. Rüyasında kendi atını kesip onun etinden yemek. hastalığının kendi kendine geçmesine rüya delâlet eder. bekâr kimsenin zengin bir insanla evlenip onun malından hayır için harcamasına rüya delâlet eder. saltanat sahibi olmaya.C) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. öldüğünü veya kayıb olduğunu görse. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Rüyada ata binip başkasıyla yarıştığını gören kişi. kadına yorumlanır. Rüyada ata binmiş adamın terkine binmek. rüyasında aşure yemesi. Rüyada kısrağın sütünü içmek. Bir kimsenin rüyasında atını satması. Rüyada atının kıllarının olmadığını veya yok olduğunu gören kişiye.

eşe tâbir edilir. eşinden boşanır. şerefli bir insanın malından fayda sağlamaya delâlet eder. zarif ve zengin olan bir kızla evleneceğine rüyası işaret eder. Rüyasında üzerine ateşe atıldığını fakat yanmadığını gören kimseye. zevceye. toplamak. orta halli olarak yaşamını ve geçimini sürdüreceğine rüya delâlet eder. Tüccar bir kimse rüyasında dükkânından ateş attığını görse. Dişi bir attan inip atın gemini çıkardığını gören kimse. hayasız ve ahlâksız bir kadınla evlenir. Eğer başka bir kısrağa binmek için üstünde olduğu kısraktan indiğini gören kimse. hile yoluyla başkalarının malını gasp edip haram yemeye yorumlanır. diğer tarafları kızıl bir ata bindiğini görse. Kendi pisliğinin at pisliği gibi olduğunu gören kişiye. Bekâr bir genç rüyasında kısrağa bindiğini görürse. akrabaların yüzünden aşırı üzüntü. malının elinden gideceğine ve rüya sahibinin günâha gireceğine rüyası delâlet eder. Bir kimse birçok ata sahip olduğunu rüyasında görse. nefsinin isteklerine yenik düşeceğine. Rüyasında bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse. acı çekmeye yorumlanır. Siyah ve beyaz renkli fakat beyazlığının siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini gören kimse. düşmana galip gelmeye yorumlanır. Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse. arkadaşları arasında aranılan bir kimse olur. o kimsenin malına faiz karıştığına delâlet eder. Rüyada görülen atın pisliğini süpürmek. görülen ateşten yemek. Rüyada her tarafı kızıl olan atı görmek. Rüyada kısrak at. kendisine rüşvet teklif edilirse de rüya sahibi Cenâb-ı Hakk'ın (C. hanımının üzerine kuma getireceğine ve o kişiyle nikâh yapacağına rüya delâlet eder. neş'eli ve sevinçli bir kadına tâbir edilir. Rüyada sahip olunan atı ayakları ile vurarak koşturmak ve attan ter çıkması. o kişinin halka pahalı mal satıp haksız kazanç sağladığına tâbir edilir. akrabalarından bir miras düşer ve rüya sahibi bu maldan önemli derecede menfaatlenir.durup başkalarına silâhla saldırmak. dindar olan bir kadınla evlenip iyi bir yuva kuracağına rüyası işaret eder. ATEŞ Rüyasında ateş görüp. rüya sahibinin. Bir kimse rüyasında yelesi ve kuyruğu siyah. Hanımı hâmile olan bir kimse rüyasında ata bindiğini görse. rüya sahibinin bazı zamanlarda içki içeceğine ve günâha gireceğine bundan dolayı tövbe edip tövbekar olması gerektiğine rüyası delâlet eder. Rüyasında karnının ateşle doldurulduğunu gören kimsenin.C) korkusundan harama el sürmez ve rüşveti kabul etmez diyebiliriz. yetim malı yemekte olduğuna yorumlanır. Rüyada ateşten gömlek giymek. Bu üzüntü 59 . hanımının erkek çocuk doğuracağına rüyası delâlet eder. şayet hükümet kapısında çalışıyorsa. Rüyada kır at görmek.

Rüyada alevli ateşin evden çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek. Ticaretle uğraşan bir adamın rüyasında malının bir kısmının ateşle yandığını görmesi. Görülen ateşin sönmesi aile büyüğünün ölmesine ve ailenin dağılmasına yorumlanır. ilim öğrenmeye ve öğretmeye. Hoca olan kişinin rüyasında atlastan elbise giydiğini görmesi. emellere kavuşmaya ve hayatta başarılı olmaya işaret eder. Ayrıca bu rüya sahibinin. Rüyada ateş yakıp o ateşten çıkan kıvılcımların rüya sahibini yakması. Rüyasında evinin içinde yanan ateşin alevinin etrafı aydınlatması. çok iyi bir izdivaç yapacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin o kimselere amir olup onlara emir vereceğine rüya delâlet eder. o hâne halkının Allâh-ü Teâlâ'ya (C. azâb çekmeye ve Allâh-ü Teâlâ (C. Câfer-i Sâdık (R. Rüyada bir kimsenin ateşte yandığını görmek. musibetlere rüya yorumlanır. kötü hastalığa. ATLAS Bir kimse rüyasında atlas kumaştan bir elbise giydiğini görürse. bir çok kimseden faydalanıp yükseleceğine. Gökyüzünden yağmur yerine ateş yağması. Bir hanım bekâr kızının atlastan elbise giydiğini rüyasında görse. yanlış bir evlilik yapıp hayatı boyunca mutsuz olur. zengin olacağına da yorumlanabilir. arzulara. imânın kuvvetlenmesine. Rüyada top halde atlas kumaş satın almak. o adamın başına bir musibetin gelmesine veya dolandırıcı bir kimseye para kaptırıp zarara uğrayacağına rüya işaret eder.A) rüyada ateş görmeyi. rüya o kızın bahtının güzelliğine ve kadrini kıymetini bilen kimseyle evleneceğine yorumlanır. yetim malı yemeye. yanlış evliliğe. hidâyet yoluna gitmeye.a.C) tarafından uyarılmaya yorumlamıştır. rüya sahibi hakkında söylenecek kötü sözlere ve o sözlerin rüya sahibini üzmesine rüya işaret eder. musîbete.genelde mal veya para üzerine çekilir diyebiliriz. Hacca gitmemiş olan kişinin eline dumansız fakat yakıcı olmayan kor halinde bulunan ateş alması.C) isyan etmelerine. haram kazanılmış paraya. o şehir halkının başına gelebilecek belâlara. Bir kimse rüyasında bir ateş etrafında birçok kişilerle beraber oturduğunu görse. rüyada görülen kimsenin büyük bir belâya. dine uygun olmayan söz söylenmesine veya ilim öğretmek için halktan haksız yere para alınmasına rüya delâlet eder. o evin reisine ve onun faydasına yorumlanır. gizli ilim öğrenmeye veya hacca gitip Resulü Peygamber (s. üst üste yapılacak evliliklere veya çok evlilik yapıp bir çok kadının mutsuz olmasına sebep olacak adama rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimse kendisini ateşe attığını görse. musîbete uğrayacağına rüya delâlet eder. Erkek için rüyada atlas elbise giymek. asi olmalarına rüya işaret eder. 60 .v)'e âşık olmaya rüya delâlet eder.

çocuğu ahmak ve anasına babasına asi olur diyebiliriz. onun sağlığına kavuşmak için olmadık yerlerden devasını bulacağına rüya delâlet eder.ATMAK Rüyada bir şey atmak. Rüyada taş atmak. birbirleri hakkında çirkin. hâne halkı arasında çıkacak huzursuzluğa münâkaşalara. Rüyada attardan iyi güzel şeyler alınıp. Rüyada bir insanı toprağa gömüp üzerine taş atmak. zina haberi almaya ve hayrete düşmeye rüya işaret eder diyebiliriz. malî yönden kudretli duruma gelip akrabalarından muhtaç durumda olanlara yardımcı olup onlara kol kanat gerer. Rüyasında hasta bir adam elinde atmaca tuttuğunu görse. o kadının cesur ve tuttuğu işi koparan erkek çocuk doğurmasına delâlet eder. gençlere yardımcı olup 61 . sıhhat işaretidir. Şöyleki: Rüyada ok atmak. iftirâlı söz söyleyip başkasının kul hakkını üzerine geçirmeye delâlet eder. iş hayatında rakiplerine düşmanlık yapan adama. sağlık. rüya sahibinin sevdiklerine zulüm etmesine. ailede bulunan erkek kardeşlerin birbirlerine yardımcı olup destek olmalarına rüya delâlet eder. Hâmile kadının rüyada atmaca görmesi. akraba olan sözü sohbeti dinlenen kimselerin övgüsünü kazanmaya veya terbiye eden kimseden edep öğrenmeye rüya delâlet eder. Rüyada hasta olan bir kimsenin üzerine toprak atmak. arzu ve emellerin meşakkatsiz bir şekilde yerine gelmesine. Rüyasında elinin üstünde atmaca tuttuğunu gören bir erkek. hayırla karışık işlerin çözümlenmesine rüya delâlet eder. zalim olmasına ve günahkâr bir kimse olmasına yorumlanır. kuş türü av hayvanını görmek. atılan şeyin cinsine göre rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder. o kimsenin vefat edeceğine veya ecelinin yaklaştığına delâlet eder. AV HAYVANI Rüyada eti yenen av hayvanı görmek. ATTAR (Cami avlusunda esans türü güzel koku satan kimse) Rüyada cami avlusunda attardan esans alıp sürünmek. Rüyada eşya atmak. alınan şeylere sahip olmak. ATMACA Rüyada atmaca görmek. helâl yoldan kazanılacak mala. Rüyasında edep yerinde atmaca bulunduğunu gören kimsenin. Rüyada birden fazla atmaca görmek. yırtıcı av hayvanı görmek. haksız söz söyleneceğine rüya delâlet eder. halk arasında itibâr kazanacak işler yapmaya.

Bir kadın rüyasında evlâdının veya yakını olan bir erkeğin avcı olduğunu görse. rüya sahibinin kendiside bu işe hayret eder. Rüyada avcı olup eti yenmeyen hayvan avlamak. zahmetsiz kazanılmış mala. gaflete düşmeye veya iş hayatında ve gündelik hayatta düzensiz olmaya rüya delâlet eder demişlerdir. Rüyada insan avcısını görmek. hilekâr fakat rüya sahibine sadakatli olan kimsenin yardımıyla kazanılacak bir mala veya paraya sahip olmaya rüya delâlet eder. 62 . fitne çıkaran hilekâr adama veya zina suçu işleyip büyük günâha girmeye rüya delâlet eder. Rüyada yabanî hayvanlarını avlayan kimse görmek. hastalıktan şifa bulmaya veya rüya sahibinin eşinin yapmış olduğu gizli işleri öğrenmesine de rüya yorumlanabilir. karşı cinse fazla meyil eden bir kimse olduğuna rüyası delâlet eder. Rüyada erkek için avcı olup avlanmak. Bir kimse avret yerinin başkaları tarafından açık olarak görüldüğünü rüyada görmesi. Rüyada avlanmak bazı tâbircilere göre.onlara yol gösteren kişiye rüya delâlet eder. yağcı kimsenin övücü sözlerini dinleyip kibirlenmeye de rüya yorumlanabilir. Küçük çocuğun avlanması. Bu rüya geçimin düzelmesine. Rüyada avcı olup avlanmak. Rüyada av köpeğini görüp onu sevmek. içten gelen isteklere (iyi veya kötü) uymaya. kendi hanımı olduğu halde başka kadınlara cinsel istek duyan adama rüya delâlet eder. hissedar olmaya ve ondan fayda sağlamaya rüya işaret eder. o kimsenin çok büyük günâha girdiğine rüya delâlet eder.AVLANMAK Bir kimse rüyasında şayet kendisini avcı olarak görürse. öğlesine büyük bir miktarda para isabet eder ki. AV KÖPEĞİ Rüyada av köpeği ile ava çıkmak. Rüyasında kendi avret yerine baktığını fakat hiç bir kimsenin kendisini görmediğini gören kimseye. Bir kadının rüyasında avlanması. AVRET YERİ Rüyasında başka bir kimsenin avret yerine baktığını görmek. babasının veya eşinin malını muhafaza etmesi gerektiğine rüya delâlet eder. görülen şahsın ilerde öğretmen olup faydalı ilim öğretmesine ve çok sevilip sayılmasına rüya delâlet eder. geçimini kadın parası yemekle sağlayan adama rüya delâlet eder. AVCI . borçtan kurtulmaya. onun san'atkâr olup istikbâlde o san'atla geçimini sağlamasına yorumlanır. insanların üzerlerindeki alacaklarını zorla ellerinden alan adama rüya delâlet eder.

rüya sahibinin gizli işlerinin düşmanları tarafından öğrenilip rüya sahibine şantaj yapmalarına rüya işaret edebilir diyebiliriz. imânının çok kuvvetli olduğu şeklinde rüya tâbir edilir. o rüyanın hayra yorumlan-masına sebeb teşkil eder. tüccar için zarara. AVİZE Rüyasında evinde avizeyi ışıl ışıl yanar olarak gören bir kimsenin. geçimin rahat yolla teminine. Rüyada ay'ın içersinden çıkmak. çok yersiz yere yemin ettiğine ve bundan dolayı çok günâha girdiğine. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Rüyasında ay'ın parçalandığını gören kimsenin. Bir kimse rüyasında avucunun içersinde kıl bittiğini görürse. Rüyada ay'ı güzel bir halde görmek. Şayet avize karanlıklar içersinde görülürse. elin sıkılığına da işaret edebilir. avucu göğe kaldırmak. sevincine. AY Rüyasında eşi hâmile olan bir kimsenin evine ay doğduğunu görmesi. göz aydınlığına delâlet eder. Rüyada görülen avucun genişliği ve düzgünlüğü ise. mal ve servetin artmasına fakir fukaraya yardımda eli açık davranmaya ve çok büyük sevablar işleyip Cenâb-ı Hakk'ın (C. o kimsenin çok güzel bir oğlu olacağına rüya delâlet eder. geçim durumuna yorumlanır. o hâne halkının mutluluğuna. Ayrıca bu rüya ba-zan de çok güzel bir seyahate çıkılacağı şeklinde tâbir edilir. Rüyada kişinin avucu. o takdirde rüya yukardaki yorumun tam aksi olarak tâbir edilir. Rüyada iki elin avuç içlerini birbirine vurmak. haram yola gitmeye. yakınlarından birisine çok kötülük ettiğine rüyası delâlet eder.C) tarafından kabul edilmesine rüya delâlet eder. o kimsenin evlâdı kötü yolda olup rüya sahibine hakaret edici söz söyler ve kötü davranışlarda bulunur. lüzumsuz şeylere önem verip asıl gerekli olan işlerden vazgeçmeye rüya delâlet eder. Şöyleki: Avucun dar veya pis görülmesi. hâmile kadının çocuğunu düşürmesine rüya işaret eder.C) rızâsını almaya rüya delâlet eder. doğru yoldan çıkıp kanunsuz yoldan para kazanıp o paranın da hayrını görmemeye rüya delâlet eder.C) duâ etmeye ve duaların Cenâb-ı Hakk (C. . AVUÇ İÇİ Rüyada elleri göğe kaldırıp. memur gibi devlet işinde çalışanın işinden kovulmasına. geçim sıkıntısı çekmeye. cimri olmaya. Ayrıca bu rüya. Rüyada avizenin yanar halde görülmesi. 63 .

Şöyleki: Rüya o gizli işlerin meydana çıkıp. rüya sahibinin boğazına çok düşkün birisi olduğuna rüya delâlet eder. AYI Rüyada ayı görüp ona bakmak. o geminin batacağına fakat rüya sahibinin inşâAllah sağ salim kurtulacağına rüya delâlet eder. soyuyla övünmeye. ahmak. Kâfir olan bir kimsenin eline ay alması. Rüyada ay'ı yeryüzünde görmek. Rüyada hasta olan bir kimse ay'a bakıp ay'da kendi yüzünü veya cemâlini görse. düşmanın malından ve kazancından fayda sağlamaya yorumlanır. Rüyada ayı görmek. o hastanın öleceğinden korkulur. pek hayra yorumlanmaz. gizli kapaklı olan bir işinin meydana çıkacağına ve bu işin kendisini birçok yakınının yanında madur duruma düşüreceğine rüyası delâlet eder.A) göre rüyada ayı görmek. erkek evlâda. zina suçu işleyen kadına yorumlanır. rüya sahibinin başının derde girmesine delâlet eder. Bazen de bu rüya. insanlar arasında fesat olan güzelliği ile övünen kötü karakterli kadına ve ondan rüya sahibine ve ailesine gelecek kötülüğe rüya delâlet eder. akılsız. O bakımdan olur olmaz yere yemin etmek günâh işlemeye sebeb teşkil eder.Rüyasında bekâr olan bir kimse ay'ın yatağında bulunduğunu görürse. Rüyada ayı postu üzerine oturmak. rüya sahibinin mertebesinin yavaş yavaş yükselmesine veya maddî durumunun zamanla çok güzel bir duruma gelmesine rüya delâlet eder. endişeye kapılıp boş yere üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. AY TUTULMASI Bir kimse rüyasında ay tutulduğunu veya battığını görürse. aptal düşmana tâbir olunur. Rüyada ay'ı iki parça halinde görmek. hayırlı eşe.C) şükür etmesini bilmeyen kimseye rüya delâlet eder. Gizli işler yapan bir kimsenin rüyasında ay görmesi. Zira yemin etmek. Deniz yolculuğunda bulunan kimsenin rüyasında geminin güvertesinden ay'a baktığını görmesi. başkalarının kazancında gözü olup elindeki nimetlerin farkında olmayan ve Cenâb-ı Hakk'a (C. Rüyada ayı eti yemek. Rüyada ay'a bakıp söz söylemek. o evin reisinin ölüp yuvanın dağılmasına rüya delâlet eder.C) şahit tutmaya işarettir. müslüman olup hidâyete ermesine işaret eder. cahil düşman edinmeye veya hayırsız evlâd sahibi olup istikbâlde onun yüzünden çok üzüntü çekmeye rüya işaret eder. hayır işleri yapmaya ve halka reis olmaya tâbir etmiştir. şerefli ve asil bir kadınla evlenir. Câfer-i Sâdık (R. 64 .A) rüyada ay görmeyi. İbn-i Kesir'e (R. Rüyada ayı doğurmak. Allâh-ü Teâlâ'yı (C. Rüyada ay'ın gökte yavaş yavaş yükseldiğini görmek. çok yemin edip günahkâr olmaya yorumlanır.

Bazı tâbirciler. başka birisinin ayaklarını çıplak görürse. ailenin büyükleri olan anne veya babaya işaret eder. O halde ayakların yokluğu onları kayıb etmeye. evlenmeye ve evlenilen kişinin emri altına girip onun herşeye hükmetmesine rüya delâlet eder. onların desteklerinden mahrum kalmaya yorumlanır. yolculuğa çıkıp o yolculukta kaza geçirmeye rüya delâlet eder. Bazı tâbircilere göre rüyada ayak görmek. AYAKKABI Bir kimse rüyasında yeni bir ayakkabı giydiğini görürse. Rüyasında bir kimse ayaklarını salladığını veya bir şeyi tekmelediğini görmesi. bir işine düşmanının engel olacağına rüya delâlet eder. rüya anne ve babayı korumaya. o kadının kocası tarafından korunup kollanmasına ve onun tarafından çok 65 . Bir kadının rüyasında ayak bileğine bilezikler (halhal) taktığını görmesi. derhal yakınlarına bildirmesi gereklidir. o gördüğü kişinin veya ailesinin maddî sıkıntı çekeceğine rüya delâlet eder. Rüyada ayakların güzelliği. rüya sahibinin çok önemli bir kaza geçireceğine bundan dolayı çok dikkatli olması gerektiğine rüyası delâlet eder. Ayaklarının demirden olup demir ayaklarla yürüdüğünü gören kimsenin. Ayağında bilezik gören bir kimsenin ise. onlara yardımcı olmaya da yorumlamışlardır. malî zarara uğramaya. Rüyada yeni ayakkabı görmek. Rüyada ayakların kesilmesini ve kırılmasını görmek. İki ayağının birden kesilmesi. yeni işe girmeye ve önemli teşebbüste bulunup başarı kazanmaya yorumlanır. sıhhatli bir ömür sürmesine rüya işaret eder. yakında maddî sıkıntı çekeceğine.Şayet bu rüya sahibinin bu tür gizli bir işi varsa. AYAK Rüyada kendi ayaklarını çıplak gören bir kimse. AYAK BİLEZİĞİ Rüyada ayağa bilezik takmak. ayağa kadar gelmiş olan kısmeti tepmeye veya bir kimseyi malî durumunun güçlenmesi yüzünden ayıplamaya ve sonradan da rüya sahibinin o duruma düşmesine rüya delâlet eder. Çünki bu işin. çok büyük bir üzüntüye düşmeye. söylediği bir sözün meydana çıkmasına ve kendisinin bu sözü inkâr edeceğine rüya delâlet eder. çok kazançlı bir i işte başarı kazanacağına rüyası işaret eder. ayakkabı ayağı koruduğu için. rüya sahibi için çok problemlere sebeb olacak diyebiliriz. kişinin dünya ve âhiret hayatının güzel olmasına veya rüya sahibinin bu iki âlemde de başarılı olmasına rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimsenin ayakkabıları ile bir nimete vurduğunu görmesi.

AYDINLIK Bir kimse rüyasında kendisinin aydınlığa çıktığını görürse. rızkının artacağına rüyası delâlet eder. Rüyada Kur'ân-ı Kerîm'den âyeti kerîme okumak. Ayrıca iyi bir haber alınacağına ve çok arzu ettiği bir işin olacağına da rüya yorumlanabilir. nasihat eden adamdan nasihat dinleyip yanlış hareketlerden uzak kalmaya da rüya yorumlanabilir. Bazı tâbirciler bu rüyayı. eşinin ailesi tarafından çok kıskanılmasına hased edilmesine sebeb olacaktır diyebiliriz. AYAZ Rüyasında kendisini veya evinin çok ayazda yâni fırtınada kaldığını gören bir kişinin. ayçiçeği yediğini görürse. o kimsenin bir düşmanı olduğuna ve o düşmanının hâne halkından birisi olduğuna rüya işaret eder. sağlığın bozulup rüya sahibinin hastalanacağına da yorumlanabilir. maddî sıkıntı içine düşeceğine aile huzurunun kaçacağına rüyası işaret eder diyebiliriz. Ayrıca bu rüya. AYÇİÇEĞİ Bir kimse rüyasında ayçiçeği topladığını görürse. şöhrete kavuşacağına. Rüyada ayran içmek. takva sahibi olmaya. iş açıklığına kısmetin gürleşmesine de yorumlamışlardır. evinin huzurunun daha iyi olacağına rüyası delâlet eder. tövbekar olup İslâmiyete uygun yaşamaya. Rüyada ayçiçeğini kelle halinde görmek. Rüyasında bir kimse aydınlıktan karanlığa girdiğini görürse. AYRAN ÇALKALAMAK Bir kimse rüyasında ayran çalkaladığını görürse. Ve bu durum rüya sahibi olan kadının. hayırlı bir haber alacağına çok rahata kavuşacağına rüya delâlet eder. göz aydınlığı almaya çok sevinmeye de yorumlanabilir. küfürden ayrılıp iman dolu bir dünya hayatına döneceğine rüyası delâlet eder. bir yakınının aile hayatına karışacağına ve onların huzurunu bozacağına rüyası delâlet eder. ÂYETLER Rüyasında bir kimse Kur'ân-ı Kerîm'den âyet okuduğunu görürse. 66 .sevilmesine rüya işaret eder.

temiz ve kaygısız başarılı günlerinin bol olacağına rüya delâlet eder. 3) REBİ-UL EVVEL ayında görmek: Bu ayda kendisini yola çıktığını gören bir kimsenin. 2) SAFER ayında görmek: Bu ayda görülen rüyalar hiçbir zaman tâbir olunmaz. 11) ZİLKADE: Bu ayda kendisini gören bir kimsenin asi bir evlâdı olacağına rüya delâlet eder. 7) RECEP: Hz. çok hayırlı bir iş yapacağına. 12) ZİLHİCCE: islâm dininin farz kadar kesin olan sünnetlerinden 67 . Ayrıca bu ayda oruç tuttuğunu gören bir kimseye cennet kapılarının açıldığına rüya işaret eder. 5) CEMAZİYEL-ÛLÂ: Rüyasında kendisini bu ay içinde yaşadığını gören bir kimsenin çok hatalı işler yaptığına rüya delâlet eder. 4) REBİÜ'L ÂHİR: Hz. 8) ŞABAN: Bir kimse kendisini şaban ayı içersinde yaşadığını görürse. 1) MUHARREM: Bir kimsenin kendisini muharrem ayında görmesi. 6) CEMAZİYEL ÂHİR: Bu ayda kendisini gören bir kimsenin. Âli (R. Şöyleki: Arâbî ayların tâbiri aşağıdaki gibi yorumlanır.A)'ın doğduğu bu ayda kendisini gören kimsenin. 9) RAMAZAN: Ayların sultanı olan Ramazan ayında kendisini gören bir kimsenin. hemde aile çevresi için çok hayırlıdır.V) efendimiz'in mi'rac'a çıktığı ay olan recep ayında kendini gören kimsenin. yakınlarına karşı çok cimri davrandığına rüyası delâlet eder.A. rüyası hem kendisi için.AYLAR Rüyasında kendini aylar içinde gören bir kimsenin rüyası çeşitli şekilde yorumlanır. 10) SEVVAL: O kimsenin çok sevinçli bir haber duyacağına rüya delâlet eder. Muhammed (S. memleketinin başında bulunan iktidarın görevinden ayrılacağına rüya delâlet eder. yeni girdiği bir işinin çok kazanç getireceğine rüyası delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ'ın (C. âhiret hayatında çok şerefleneceğine.C) salih kullarından olacak bir evlâdı olacağına iyi bir yolculuk yapacağına rüya delâlet eder. mal bereketine. salih kulların arasına girdiğine rüya delâlet eder.

Rüyada ayva ağacından ayva toplamak. Rüyada bir kimsenin aynaya baktığını görmesi. o kimsenin vefat edeceğine rüya yorumlanır. Bekâr bir kimse rüyasında aynaya baktığını görürse. Bu yüzden bu ayda kendisini gören bir kimsenin. fakirlikten sonra zenginlik ve görevden atıldıktan sonra yeniden işe girmeye yorumlanır. kendisine benzeyen kız çocuğu doğuracağına rüya delâlet eder. malının eksilmesine rüyası delâlet eder. rüya sahibinin gizli ve aşikâre olarak Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) kendisinden razı olmadığına. Hâmile olan bir kadın rüyada kendisini aynada görse. gördüğü o kadının kendisine kuma olacağına rüya işaret eder. karısı vefat eder. kârlı ticaret yapmaya veya hâmile kadının çok güzel yüzlü çocuk doğurmasına rüya işaret eder. çok güzel bir kızı olacağına işaret eder.C) asi olduğuna. AYVA Rüyasında ayva yediğini gören kimsenin.BOŞANMAK Rüyasında eşinden ayrıldığını gören bir kimsenin. Rüyada üzüntülü bir kadının aynada tenasül uzvunu görmesi. Rüyada bir erkek aynaya baktığını ve kendisini değişik bir şekilde görmesi. rüya sahibinin üzüntü ve kederlerinden kurtulacağına rüyası delâlet eder. kendisine çok benzeyen bir çocuğu olur. dinimizce kuvvet. hapisten veya zindandan kurtulacağına rüya yorumlanır. orada kendi yüzünü görse.olan kurban kesmenin vuku bulduğu yüce kurban bayramını içine alan bu ayın hikmeti çok büyüktür. eşine daha büyük bir sevgiyle bağlanacağına rüya delâlet eder. kocasının bir kadınla daha evleneceğine. AYRILMAK . Hasta olan bir kimsenin rüyasında aynaya bakması. Evli olan bir kadın rüyada aynaya bakıp aynada başka bir kadın görse. Rüyada altın ayna görmek. Rüyasında aynanın kırıldığını gören kimsenin. şöhret ve makamı elinden gider. zarar ziyan edeceğine ve aklının noksanlığına rüyası işarettir. 68 . Rüyada gümüş aynaya bakan kimsenin. Eğer rüya sahibi sultan veya vali ise görevinden ayrılacağına rüyası işaret eder. ayva satın aldığını gören bir kimsenin ise. AYNA Bir kimse rüyasında aynaya bakıp. çok seyahate çıkmaya. rüya sahibinin malca. Hapiste veya zindanda bulunan bir kimse rüyasında aynaya bakıp kendi yüzünü görürse. çok büyük sevâb işleyeceğine ve hayırlı bir işe ön ayak olacağına rüya delâlet eder. çok sevdiği birinin ölümünü duyacağına. rüya sahibinin kendi san'atıyla uğraşacak. rüya sahibinin evleneceğine rüya delâlet eder. Cenâb-ı Hakk'ın (C.

figan ve dövünmeyi icab ettiren şeylerin meydana gelmesine rüya delâlet eder. kişinin büyüklerinden göreceği maddî ve manevî desteğe yorumlanır. korkunç haberlere ve bunlara benzer feryad. rüya sahibinin ailesinden ayrılacağına. ömrünün uzadığına ve mirasa konacağına rüyası delâlet eder.S)'ı görmek. Rüyada azap edilmesi. AZARLAMA Rüyada azarlanmak. cinsel arzuların artacağına rüyayı yorumlamışlardır. Çünkü unutmuş olduğu bir adağı vardır o yüzden uyarılmakta olduğuna rüya işaret etmekdir. imtihan etmesine rüya delâlet eder. şehid olmaya delâlet eder. Öfkeli bir halde görmek ise.S)'ı güler yüzlü görmek. AZRAİL (A. rüyasında kendisini azmış bir halde veya rüya sahibinin azmış bir hayvan görmesini. yangın çıkmasına.S) Rüyasında dört büyük meleklerden biri olan Azrail (A. hastaların ölmesine. Rüyada Azrail (A.C) isyan etmeye ve onun istediği yoldan ayrılıp imansız olarak ölmeye rüya delâlet eder.S) ile konuştuğunu gören bir kimsenin. Cenâb-ı Hakk'a (C.S)'ı görmek. ziraat ve meyvelerde görülen afetlere ve kıtlık olmasına rüya delâlet eder. rüya sahibinin Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) sınamasına.AZAD ETMEK Rüyasında bir köleyi azad ettiğini gören bir kimsenin bir kurban kesmesi gerekir. Azrail (A. Rüyada Azrail (A. AZAP ETMEK Rüyasında birisini azarladığını ve azarlandığını gören kimsenin çok hatalı hareketleri olduğuna ve doğru yola dönmesi gerektiğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin tövbe etmeden öleceğine rüya delâlet eder. AZGINLIK Rüyada azgın hale gelmek. binaların yıkılmasına. cemiyeti dağıtmaya ve hiç bir kimseyi himayesi altında tutmamaya. 69 . Bazı tâbirciler ise.

babasının mesleğini öğrenip geçimini o mesleklen temin eder. şayet babası vefat etmişse ondan hayır ve duâ beklediğine rüya delâlet eder. bacanın yıkılması. evin reisinin ölmesine rüya delâlet eder. o tüccarın iflâs edeceğine yorumlanır. BACA Rüyasında bacasının tüttüğünü gören bir kimsenin. Bazı tâbircilere göre rüyada baca görmek. namazı terk etmesine. bir insanın koruyucusu ve sayması gereken insanların başında gelmektedir. rüya sahibi. Babasının elini öperken gören bir kimsenin ise.B BABA Rüyasında babasını gören kişinin. korkuya ve iş karışıklığına. gücendirdiğine. Rüyada bacakların birbirine karışması. Çünkü baba. Ticaretle uğraşan kimsenin bacaklarını yerinde görememesi. hane halkının başına gelebilecek önemli bir felâkete. bacanın temizlenmesi. hane halkının başındaki belâların define. ömrünün mesafesine delâlet eder. kişinin geçim durumuna veya hayatına. BACAK Rüyada bacak görmek. namusu hakkında söz söylenmesine ve kocasıyla 70 . çeşitli şekilde yorumlanmıştır. Şöyleki: rüyada bacanın yanması. eğer babası sağ ise babasını çok kırdığına. Bir kadının rüyasında bacaklarının açılıp görülmesi. kırgın olduğu bir arkadaşıyla barışacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin hayatında önemli problemlerin meydana gelmesine rüya delâlet eder. Bir erkek babasının arkasından gittiğini rüyada görürse. çok üzüleceğine rüya yorumlanır.

ev sahibi olacağına rüya delâlet eder. BADEM Bir şahıs rüyasında badem topladığını veya badem ağacı diktiğini görürse. Rüyada ev badanalamak. BADEMCİK Rüyasında bademcik ameliyatı olan kimsenin. BAĞ Rüyada bağ görüp (üzüm bağı) üzüm toplamak. düğün haberi almaya veya düşman görünüp gerçekte dost olan kimseden iyilik gelmesine rüya delâlet eder. saymalarına. o kimsenin uzun zamandan beri bozuk olan işlerinin düzeleceğine rüyası delâlet eder. Rüyada acı badem yemek. işlemiş olduğu kötü bir hareketten dolayı vijdan azabı 71 . sevinçli habere. hasta olan bir uzvunun iyileşeceğine rüya delâlet eder. birbirlerine iyi veya kötü günde yardımcı olmalarına rüya delâlet eder. acı söz söylemeye veya işitmeye de yorumlanabilir. evin huzursuzluğunun gitmesine ve aile bireylerinin birbirlerini sevip.arasının açılmasına rüya tâbir olunur. BAĞLANMAK Rüyasında elinden veya ayağından bir yere sıkıca bağlandığını gören kimsenin. sıhhatin bozulmasına veya ruhî sarsıntının geçip rüya sahibinin huzura kavuşmasına rüya delâlet eder. Rüyada badem ağacını görüp onun meyvesini toplayıp yemek. yeni bir eve taşınacağına. Rüyasında bir kimse evlâdının bademcik ameliyatı olduğunu görse. çetin adamın elinden malını almaya veya garip muhtaç akrabalara maddi yardımda bulunmaya rüya işaret eder diyebiliriz. rüya sahibinin akrabalarından olan küçük bir çocuğun önemli bir kaza geçirmesine rüya yorumlanır. göz aydınlığına. BADANA Bir kimse rüyasında evini badana ettirirse. BADEM ŞEKERİ Rüyada badem şekeri yemek. kısır kadının gebe kalmasına. Rüyasında bacaklarının koptuğunu gören bir kimsenin çıkmak üzere hazırlandığı seyahatinin yarım kalacağına rüya delâlet eder.

içinin fesat dolu bir kalbe sahip olduğuna rüya delâlet eder. Tarçın görmek. Zencefil görmek. Bu kimse hareketlerine ve düşüncelerine sahip olup kimsenin kötülüğünü istememelidir. şerre. aşevi. Rüyada ellerin bağlanması. Bir kimse rüyasında bahar aylarından birinde ve bahar çiçeklerinin açmış olduğunu görse.C) başkasının hakkında dilenileni (iyi veya kötü) insanın kendi başına verir. evlenmeye. diş ağrısı çekmeye. Bir erkek tenasül uzvunun bağlandığını rüyasında görse.çekmesine. O nedenle rüyada bağırsakların dökülüp meydana çıkması o gizli paranın herkes tarafından öğrenilmesine delâlet eder demişlerdir. cami. BAĞIRSAKLARIN DÖKÜLMESİ Rüyasında bir kimsenin bağırsaklarının döküldüğünü görmek. endişelenip bir iş için meraklanmaya rüya delâlet eder diyebiliriz. zahmetsiz ele geçecek paraya yorumlanır. hasisliğe hayır hasenat işlememeye. çok iyi bir kimseye gitmek için yola çıkacağı rüya işaret eder. BAHARAT Rüyada baharat görmek. Karanfil görmek. zekât ve sadaka vermemeye yorumlanır. o rüya sahibinin cinsel iktidarını kayıb edeceğine rüya delâlet eder. para vermeye veya bu gibi hayır işlerin yapılması için halka önder olan kimseye rüya delâlet eder. zikir söylemeye veya dîni ibâdetleri yerine getirmeye yorumlanır. Bazı tâbircilere göre bağırsak. 72 . insanın ailesinden gizli biriktirdiği paraya da yorumlanmıştır. yetimhane. çok büyük üzüntüye fakat arkadan çok sevindirici olayların meydana gelmesine işaret eder. Şöyleki: Karabiber görmek. belâya düşmeye veya yapılmış olan hataların rüya sahibinin başına önemli işler açacağına rüya delâlet eder. okul gibi yerlerin yapılmasına yardımcı olmaya. cimriliğe. BAHÇIVAN Rüyada bahçıvan olmak. o kimsenin hayatını mutlu ve sıhhatli bir şekilde geçireceğine sevdiği kimseyle evleneceğine ve feraha çıkıp rahat edeceğine rüya delâlet eder diyebiliriz. BAHAR Kendisini baharda gören bir kimsenin. baharatın cinsine göre rüyanın yorumlanmasına sebep teşkil eder. günahkâr olmaya. Zira Allâh-ü Teâlâ (C.

hastalıklı çocuk doğuracağına rüya işaret eder. bahçeyi tırmıklamak. BAHŞİŞ Rüyasında bahşiş veren kimsenin. yaptığı işlerin Allâhü Teâlâ (C. BAKKAL Rüyada bakkal görmek. Rüyada bahçede kürekle toprak kazmak. BAHRİYELİ ASKER Rüyada bahriyeli asker görmek. rüya sahibinin ailesini kötü kimselerin şerrinden muhafaza etmesine rüya işaret eder diyebiliriz. sahibi için uyarı niteliği taşımaktadır. dolandırıcı adam tarafından aldatılmaya yorumlanır. o kişinin askerliğini bahriyeli olarak yapacağına rüya delâlet eder. Çünkü rüya. fakat konuştuğu kadar işe yaramayan. hayırlı iş haberi alacağına. deniz aşırı bir yerden haber almaya veya rüya sahibinin askerlik vakti gelmiş yakını varsa.BAKIRCI Bir kimse rüyasında bakır eşya alır veya satarsa. kavga veya münakaşa etmeye düşmana hainlik etmeye yorumlanmıştır. hemde aile çevresinde çok iyi karşılanacağına rüya delâlet eder. bahçeye duvar örmek. sağlıksız. kişinin dünya hayatına önem verip âhiret hayatını unuttuğuna da işaret etmektedir. dünya işlerine fazlaca önem vermeye. mala sahip olmaya. zahmetli olan işin rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına.C) katında. BAKIR . Bir kimse rüyasında bahçe kazdığını görürse. iflâsa. fakirleşmeye. çok hatalı işler yaptığına rüya delâlet eder. o yolculuktan selâmetle dönmeye. aile bireylerinden gizli birikim yapmaya ve ailenin bu durumu öğrenip rüya sahibine kızmasına rüya delâlet eder. sadaka vermesi icap eder. Ayrıca bu rüya. bahçe düzelten birisini görmek. deniz yolculuğuna çıkmaya. Ticaretle uğraşan kimse için rüyada bakkal görmek. çok lüzumsuz yere konuşan. insanları boş yere meşgul eden adama rüya delâlet eder. miras kalan paraya. Rüya o kişinin dünya ve âhiret haline delâlet eder. Rüyada bakır döven bakırcıyı görmek. Hâmile kadının rüyasında bakırdan yapılmış eşya görüp ona sahip olması.BAHÇE Rüyasında çok güzel bir bahçe içersinde bulunduğunu gören kimsenin rüyası. hayra yorumlanır. 73 . Çünkü rüyada bakır.

74 . BAL Rüyasında bal yediğini gören bir kimsenin. dertten ve gamdan kurtulmaya yorumlanır. Şayet rüyasında balgam tüküren kimse çok hasta ise o kimsenin iyileşeceğine sıhhatine kavuşacağına rüya delâlet eder. Ayrıca rüyada balgam tükürmek. Şayet rüyada yeşil bakla çiğ olarak yenirse çok uzaktan bir haber alınacağına rüya delâlet eder. üzüntü çekeceğine delildir. cahil kimsenin ilim öğrenmesine ve ibâdetlerine önem verip eksiksiz. noksansız yerine getirmesine ve Cenâb-ı Hakk'ın (C. karışık olan işlere düşünmeden girmeye veya rüya sahibinin kardeşlerinden yana şanssız bir kimse olduğuna rüya işaret eder. kötü huyları terk edip hidâyet yoluna dönmeye. BALIK Rüyada balık görmek. zengin kimse için başkalarının malında gözü olmaya.C) sevdiği kullarından olmaya rüya delâlet eder. çok çalışkan kimse olmaya rüya yorumlanır.PİŞİRMEK Rüyada bakla topladığını ve pişirdiğini gören kimse. rüyanın sevindirici olmasına. Malının kiri olan zekâtını vermesi gerekmektedir. Bazı tâbirciler rüyada öksürerek balgam çıkarmayı. tez vakitte evlâd sahibi olacağına ve o evlâdın çok sevileceğine. geçimini alın teri ile kazanmaya. sevinçli habere. kıskançlık çekmeye ve bu yüzden de huzursuz olmaya yorumlamışlardır. iç sıkıntılarından kurtulmaya. Kur'ân-ı Kerîm okumaya başlamasına. Rüyada bakla satın almak. rüya sahibine yararlı olacak iş değişikliğine veya hâmile kadının kız çocuk doğurmasına rüya yorumlanır. helâl para kazanmaya. Rüyasında Kur'ân-ı Kerîm okumayı bilmeyen bir kimsenin bal yemesi. Rüyada pişmiş bakla yemek.BAKLA TOPLAMAK . çok çeşitli şekilde yorumlanır. çok büyük bir sıkıntı geçireceğine. Çocuğu olmayan kimsenin rüyada bal satın alıp yemesi. yalan yemin etmekten vazgeçmeye rüya delâlet eder. çok sıhhatli bir ömür süreceği söylenebilir. BAKLAVA Rüyada baklava yemek. BALGAM Rüyada balgam tükürmek. ana babasına hayırlı olacağına rüya işaret eder. zekâtını tam vermeyen kimseye de yorumlanabilir. Bazı tâbircilere göre arı kovanından bal toplamak.

çok kalabalık ve aynı zamanda malî durumu fevkalâde olan bir aile-den kız alır. Rüyada balık satmak. rüyanın çok hayırlı olduğuna işarettir. boş hevesler peşinde olup sürekli iş değiştirdiğinden dolayı birçok iyi fırsatları kaçırdığını söyleyebiliriz. Bekâr bir erkek büyük bir balık tuttuğunu rüyasında § görse. 8) Balık tarafından yutulmak. Sıhhatli bir ömür geçireceğine. şüpheli bir çocuğa sahip olmaya. Mirasa konmaya. tasarruf etmeye ve devamlı gelecek paraya. Hayırlı bir haberler duyup yola çıkmaya. İyi bir izdivaç yapmaya veya uzun zamandır ümit edilen bir şeyin olmasına. maddî durumu düzeltmek için yeni tedbirler almaya. Rüyada balık atmak. Rüyada gökyüzünden pişmiş balık inmesi. 6) Alabalık görmek. o çocuğun büyük'bir kaza geçireceğinden korkulur. Rüyada kokmuş balık yemek. Rüyasında içi temizlenmemiş balık yemek.1) Büyük balık tutmak. BALIK AĞI Rüyada balık ağı görmek. BALTA Balta ile bir ağacı kestiğini gören bir kimsenin çok yakında 75 . Hakkında iyi şeyler konuşulduğuna. Çok büyük bir kısmet geleceğine. duaların Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) katında kabul olunduğuna ve ni'metin artmasına yorumlanır. alınan tedbirlerin boşa gitmesine rüya delâlet eder. 5) Balık tuzlamak. başkasının namusu hakkında iftira edip o iftira edilen kişinin parasına ve malına göz dikmeye yorumlanır. Rüya sahibinin bir borucunu tez vakitte kolaylıkla ödeyeceğine rüya delâlet eder. Rüyasında kendi elinde birçok şişirilmiş balon tuttuğunu gören kimsenin. 3) Balıkları toplanmış görmek. balık ağının yırtık olması. 4) Ağ ile balık tutmak. yetim malı yemeye veya haram yolla kazanılmış parayı harcamaya yorumlanır. Ferahlık verecek bir haber alınmasına. ayağa gelmiş kısmeti tepmeye yorumlanır. yalan söz konuşup iş ortağını aldatıp ondan zarar görmeye rüya işaret eder. Rüyada balık görmek. zahmetsiz paraya. kısmet azalmasına. 7) Balık pişirmek. 2) Küçük balık tutmak. BALON Bir kimse rüyasında çocuğunun kırmızı bolanla oynadığını görürse.

BANKA Rüyasında kendisini bankada gören kimsenin. BARDAK Bir kimsenin rüyasında kirli bardaktan su içmesi. hapise düşecek fakat tez zamanda kurtulacak yakın akrabaya işaret eder. üzüntüye ve tahta parçaları nisbetinde üzüntünün büyüklüğüne veya küçüklüğüne işaret eder. emanet mala. sıkıntıya delâlet eder. karşılık beklemeden ihtiyaç içersinde olan yakın akrabalara yardımcı olup onları çok sevindirmeye rüya delâlet eder. kazancın artıp geçimin rahatlamasına yorumlamışlardır. eşin hastalanıp yatağa düşmesine. bağırsak hastalığı çekmeye. Bazı tâbirciler rüyada balta görmeyi. başkasının başına gelmiş olaylardan fazlaca etkilenip üzülmeye rüya delâlet eder. Kıymıkların dış tarafa atılması. Rüyada balta ile yontulan tahta görmek. kazancının nereden geldiği belli olmayan adamla birlikte iş yapıp daha sonra rüya sahibinin ödeyemeyeceği oranda borç altına girmesine rüya delâlet eder. kişinin eşine işaret eder. Şayet eldeki bardak kırılırsa. BAMYA Rüyada bamya toplayıp yemek. aile dışından olacak üzüntüye. sıhhatli bir ömür süreceğine rüya delâlet eder.üzüleceği bir haber alacağına rüya delâlet eder. erkek evlâd sahibi olmaya. sevgi görmesine rüya delâlet eder. Bazı tâbircilere göre rüyada bardak. BANKER Rüyada bankerden para almak veya çekmek. meşakkate. yakında sıhhatinin bozulacağına şayet temiz bir bardaktan içerse. 76 . iç tarafa atılması aile içinden olacak üzüntüye. eşinden fazla muhabbet. BARAKA Rüyada barakaya kapatılmış kimseyi görmek. BANDO Rüyada bando veya mızıka sesi duymak. elinde kıymetli bardak tuttuğunu gören kimsenin. haram olan faizden yediğine ve tövbe etmesi gerektiğine rüya delâlet eder.

Rüyasında başının hayvan başı olduğunu gören kimse. malın artmasına. Rüyasında başını fırına soktuğunu veya başının alev alev yandığını gören kimsenin.sahibinin ailesine yorumlanır. sayılan. ilim öğrenmeye. hem de büyümesi. evlâd sayısının artmasına işaret eder. yakın dosta yorumlanır. büyük mala sahip olmasına veya servete emeksiz olarak konmasına rüya delâlet eder. şerefli olmaya yorumlanır.BASAMAK Rüyada merdiven basamağı çıkmak. Bazen de rüyada battaniye görmek. BATTANİYE Bir sevdiğinizin hayatını ve istikbâlini mafh edeceğinize rüya delâlet eder. ailenin reisine. Rüyada iki başlı olmak. bilmeden çok kötü sonuçlanacak bir işe girmeye ve bu iş yüzünden umulmadık işlerin 77 . o kimsenin ailesinin çoğalmasına. Rüyada kesik başın tekrar bedene yapışması. Rüyada başın hem güzetleşip. BATAKLIK Rüyada bataklıkta battığını görmek. Rüyada battaniye. kayıb olan eşyanın bulunmasına. BAŞ Rüyada baş görmek. Şöyleki: Bir kimsenin rüyasında başının normalin üzerinde büyüdüğünü görmesi. devletin başında bulunan kimseye. Câfer-i Sâdık (R. arkadaşa. itimadı kayıb edilmiş bir büyüğün tekrar itimadını kazanmaya rüya işaret eder. kendisine uygun olmayan kişilerle arkadaşlık ettiğine ve o arkadaşlarından kötülük göreceğine rüya delâlet eder. kısmetin bir miktar kapalı olup rüya sahibinin bu durumdan rahatsız olup hüzün duymasına rüya delâlet eder diyebiliriz. zevceye veya emir veren amire yorumlamıştır. sevilen büyüğüne. rütbenin veya mevkînin büyümesine veya itibarın artmasına. malî durumun veya kişinin isminin yavaş yavaş büyümesine rüya işaret eder. Rüyada bir kimse boynunun vurulup başının vücudundan ayrıldığını görürse. rüya. mala. kötülüklere karşı tedbir almaya önlem almaya da yorumlanabilir. Rüyada basamakta oturmak.A) rüyada baş görmeyi. Kendi başının yerinde başkasının başının bulunduğunu gören kimse. çok akılsızca işler yapıp kendisine büyük kötülüklerde bulunur. sözlerin birbirini tutmamasına veya yalan söz konuşmaya yorumlanır. hasta ise o hastanın öleceğinden korkulur. elden çıkmış paranın rüya sahibinin eline tekrar geri gelmesine. evlâda. Bu rüya bazen de yanlış kişiyle evlenmeye de yorumlanabilir.

rüyanın tâbir olunmasına sebeb teşkil eder. üzüntüye aşırı kederlenmeye tâbir edilir. erkek bebek görmek. ibâdetleri yapmaya. hâmile kadının çocuğunu düşürmesine. BAYKUŞ Rüyada evinde baykuş öttüğünü gören kimsenin evinden cenaze çıkar şayet sadece ötmeden durursa. kızgın habere yorumlamışlarsa da aslında kız bebek yeni ev sahibi olmaya. Bazen de rüya sahibinin evine hırsız gireceğinden korkulur. muradların. çok kötü bir evlilik yapıp mutsuz bir ömür süreceğine rüya delâlet eder. siyah bayrak. Yanlız rüyada oyuncak bebek görmek. mutlu habere. cihâd etmeye. arzuların olmasına da işaret edebilir. akrabaların sevinçli bir olay nedeniyle bir araya gelmesine ve aralarında temiz. güzel konuşmaların yapılmasına rüya delâlet eder. Rüyada sarı bayrak. Ayrıca kız bebek. kırmızı bayrak. Rüyada baykuş sesi duymak. iş yeri almaya veya dükkân açmaya yorumlanır. o rüyanın yorumlanmaması gerektiğine işaret eder. ölüme veya çok büyük bir acı olayın duyulmasına yorumlanır. yeşil bayrak. oğlan bebek. Evlilik hazırlığı yapan bir kız rüyasında bataklığa düştüğünü görürse. acı habere. 78 . beyaz bayrak. sevince. BAYRAK Rüyada bayrak görmek. evden birisinin çok hastalanacağı şeklinde rüya yorumlanır. BAYRAM Bir kimse rüyasında kendisini dinî bayramlardan birisinde görürse. Bazı tâbirciler kız bebeği. islâmi hayat sürmeye. gayr-i meşru ilişkiden nesebi belli olmayan çocuğa rüya delâlet eder. hastalığa. gama. rüyanın hayra yorumlanmasına sebeb teşkil eder. Aldatılmaya. Rüyada baykuş görmek genelde rüyanın şerre yorumlanmasına sebeb teşkil eder. görülen bayrağın rengine göre . pişman olup utanmaya.geleceğine rüya işaret eder. göz aydınlığına. pek hayra yorumlanmaz. feraha. acı habere. BEBEK Rüyada yeni doğmuş bebek görmek. tez haber alıp üzülmeye. BAYILMAK Rüyada bayılmak.

hanımının gebe kalmasına yorumlanır. devlet veya mahkeme kapısında olan davanın rüya sahibinin lehine sonuçlanıp rüya sahibinin düşmanlarının karşısında zafere kavuşmasına rüya delâlet eder. yatır ve cami ziyaretlerine gideceğini söyleyebiliriz.A. BEKLEMEK Rüyada ne olduğu belli olmayan şeyi beklemek. BELÂ Rüyada belâ okumak.C) katında kabul olunur. Rüyada bekçi olup türbe veya kabristan beklemek. 79 . onların sohbetlerinde bulunmaya da rüya yorumlanabilir. evine hırsız girer veya rüya sahibi maddî sıkıntı içine düşer. Bu rüya aynı zamanda Cenâb-ı Hakk'ın (C. BEL Bir erkeğin rüyasında belinden su alınması. Çünkü beddua daima söylenen kişiye aittir. BEDDUÂ Rüyada beddua etmek. çok sevdiği bir eşyası zarar görür ayrıca huysuz bir arkadaşıyla başı derde girer diyebiliriz. BEKÇİ Rüyasında bekçinin evini beklediğini gören kimsenin.C) dostu olan iyi kullarının arasına katılmaya. Rüyada bir kimse belinden ikiye bölündüğünü görse. kişinin başına gelecek felâketlere delâlet eder. Dinî bakımdan ise. insanları doğru yola çağırmaya. davranışların peygamber efendimiz (S. aynen beddua etmekte olduğu gibi rüyanın yorumlanmasına sebeb teşkil eder. boş yere vakit geçirmeye veya ümitsiz aşka tutulmaya rüya delâlet eder.BEĞENMEK Rüyasında çok beğendiği bir eşyayı satın alan kişinin. dünya hayatını âhiret hayatına tercih eder ve duaları Allâhü Teâlâ (C. BERAAT Rüyada beraat kağıdını aldığını gören kişi.V)'in sünnet-i seniyyelerine uygun olmasına rüya delâlet eder.

Ancak bu aşırı ilgiden rüya sahibinin evlâdı veya çok yakınları rahatsız olur diyebiliriz. BESMELE-İ ŞERÎF Rüyada besmele-i şerîfeyi yazarken görmek. hoca olup halka iyi sözler söyleyip ders vermeye rüya delâlet eder. şehit sevabı alınarak ruhu teslim etmeye de yorumlanabilir. dine bid'ât sokmaya veya Islâmiyette olmayan hükümleri söylemeye rüya delâlet eder. bekâr için evlenmeye. Çünkü bu tip görülen rüya bazen de kaza geçirmeye. Bazı hallerde ise. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin karekterinin kötülüğüne de işaret eder diyebiliriz. Yolculuğa niyetli olan kimse bu rüyadan sonra yolculuğa çıkmamalıdır. imânın azalmasına veya ibâdet etmekten vazgeçmeye rüya delâlet eder. evlâdın üzerine titremeye ve onunla çok ilgilenir. Birde besmele-i şerîfeyi rüyasında tespihle çeken kimsenin ibâdetlerinin kabul olduğuna rüya işaret eder diyebiliriz. Rüyada beşik sallamak. nimete delâlet eder. dinden dönecek davranışlar içersinde bulunmaya. işlerinin ters gideceğini söyleyebiliriz. * Daha geniş bilgi için bakınız saç tâbirine. Rüyada Besmele-i şerîfeyi karışık olarak yazmanın tâbiri de. Rüyada Besmele-i şerîfi tersten yazmak. BEŞİK Rüyada beşik görmek. sakatlık meydana gelmesine de yorumlanabilir. Rüyada yanlış yazılmış Besmele-i şerîfeyi düzeltmek. aynen yukardaki gibi olur. Gebe kadının madeni beşik alması. meselâ besmelenin alnına yazıldığını gören kimse. Başkasının yazmış olduğu Besmele-i şerîfeyi rüyada silmek. Rüyada alına besmele yazılması.BERBER Rüyasında berberde traş olduğunu gören kimsenin. bol rızka. çok yakında vefat eder. yardımcı olmaya. rüya sahibinin eşinden boşanmasına veya rüya sahibinin yetişkin evlâdı varsa onu bir hatasından dolayı evden kovmasına rüya delâlet eder. oğlan doğurmasına tahtadan yapılmış beşik alması kız doğurmasına delâlet eder. 80 . evli kimse için yeni evlâd sahibi olmaya delâlet eder. çok ümit ettiği bir işinin olmayacağına rüya delâlet eder. başkalarını doğru yola çevirmeye. BENZİNCİ Rüyasında benzinciden arabasına benzin aldığını gören kimsenin. Rüyasında beşik satın alıp daha sonra bu beşiğin kırılıp parçalandığını bir kimsenin görmesi. verilen sözden dönmeye. Berberde saç kestirmek aynı zamanda üzüntü verecek bir olayın duyulmasına veya ömür kısalığına da yorumlanır.

BILDIRCIN Rüyada bıldırcın kuşu tutmak. erkek evlâdının çok kuvvetli 81 . düşmanın şerrinden emin olmaya ve rüya sahibine verilmiş olan sözün tutulmasına rüya işaret eder. BEYTİ-İ MUKADDES (Mescidi Aksa) Bir kimse rüyasında Beyt-i Mukaddes'e gittiğini ve orada bulunduğunu görse. yardımcı bir dost edinmeye ve bu dostun bir çok kere zor zamanlarda faydasını görmeye rüya delâlet eder. hayrete düşeceği bir olayı duyar ve bir türlü inanmak istemez. çok akıllı olmaya ve hayır işlerine önem verip o işleri rüya sahibinin yapmasına rüya yorumlanmıştır. BEYTULLLÂH Rüyasında beytullâh'ı tavaf ettiğini gören kimse. san'atkâr olup o san'atı başkalarına öğretmeye ve bu yüzden birçok kimsenin hayır dualarını almaya rüya delâlet eder. Câfer-i Sâdık (R. Bazen de rüyada bıldırcın kuşu görmek. gizli mala. çok yakında hacca gideceğine ve çok sevaba nail olacağına rüya delâlet eder. yemekleri eşi tarafından çok beğenilir ve bu özelliği nedeniyle rüya sahibinin lehine birçok kimse tarafından övgüyle söz edilmesine rüya delâlet eder. Rüyada bıçak yapan adam görmek. hayır duâ almaya.A)'a göre rüyada beyin görmek.BEYİN Rüyada beyin yiyen kimse. BEZELYE PİŞİRMEK Rüyasında bezelye pişiren kadının. günâhlardan temizlendiğine. Bu rüya aynı zamanda âhirette Peygamber efendimiz (s. çok hatalı olan kimsedir ve bu hatalarından dolayı çok ızdırap çekmektedir. hiç ümit edilmeyen yerden rızıklanmaya. rızkın artıp bereketin çoğalmasına ve ibâdetlerin düzgün yapılmakta olduğuna rüya delâlet eder.a. tasarrufa. BIÇAK Rüyada elini veya başka bir uzvunu bıçakla kestiğini gören kimse. Rüyada bıçaklanmak.v)'in şefaatine nail olmaya da işaret eder. nimete kavuşmaya delâlet eder. BIYIK Rüyasında bıyık bırakan erkeğin.

tatlı biber güzel sevinilecek haber almaya yorumlanır. Rüyada billurdan mamul eşyanın kırıldığını görmek. eşin lüzumsuz yere kalbini kırmaya veya o eşi kaybetmeye rüya işaret eder. Altın bilezik takmak. borcundan kurtulup feraha kavuşacağına işaret eder. malî kuvvetine yorumlanır. BİLEK Rüyada bilek. onun hapisten çıkmasına esaretten kurtulmasına delâlet eder. gücüne. Bileğin kuvvetli olması düşmana üstün gelmeye. kişinin kuvvetine. şans oyunlarında para kaybetmeye veya lüzumsuz işlerle uğraşıp asli görevlerini ihmal etmeye rüya işaret eder. Bazen de bu rüya dost veya düşman demeden çevresinde bulunan herkesin kalbini diliyle kıran kişiye işaret eder. Borçlu bir kimsenin rüyasında bıyığını traş etmesi. BİLLUR Bir erkeğin veya kadının rüyasında billurdan mamul eşya görmesi. çok kötü huyları olan kumarbaz ve sert bir erkekle yuva kuracağına rüya delâlet eder.olacağına rüya delâlet eder. Rüyada hapiste olan adamın bıyığını kesmesi. çok iyi huylu bir kızı olur. erkek için islâmi hükümlere göre mekruh olan işleri yapmaya. malî yönden ele mühimce miktar para gelmesine veya yeni iş yeri açıp rüya sahibinin malî yönden çok güçlü olmasına rüya delâlet eder. çok temiz ruhlu olan. Acı biber acı habere. BİLET Rüyada bilet almak. Şayet rüyasında bıyıklı birisiyle evlendiğini gören bir genç kız ise. 82 . şüpheli kimselerle dostlukta bulunmaya ve rüya sahibinin onlardan hem maddî hem de manevî zarar görmesine rüya delâlet eder. BİBLO Rüyada biblo alıp kırmak. alınan bilet piyango türü ise. asil bir insanla evlenip ömrünü bahtiyar geçirmesine delâlet eder. BİLEZİK TAKMAK Rüyasında şayet gebe bir hanım bilezik taktığını görürse. günâha girip sonra da o günâha pişman olmaya yorumlanır. haber almaya işaret eder. BİBER Rüyada biber yemek.

Ayrıca kendisini birinin sırtına bindiğini veya kendi sırtına başka birisinin bindiğini gören kimse. Bazen de rüyada yeni yapılmış çok güzel bina görmek. Bazı tâbirciler rüyada bilinmeyen binaya girmeyi ve o binanın yıkılışını görmeyi rüya sahibinin akrabalarından erkek olan birisinin ölmesine yorumlamışlardır. yuvası. o çocuğa olan zaafına ve o çocuğu çok sevdiğine rüya delâlet eder. çeşme vb. görülen ahşap evden çıkmak veya evin yıkıldığını görmek. çok sevdiği birisinin ölüm haberini alacağına rüyası delâlet eder. o şehirden kız alır. Bu rüyayı gören kimse tövbekar olup Allâhü Teâlâ'ya (C. gibi hayır işlerinden olan binaları yapar ve yapılması için ön ayak olursa. Bekâr bir erkek bilmediği bir şehirde bina yaptığını rüyasında görse. o eşten ayrılmaya ve o yuvanın yıkılmasına rüya tâbir olunur. yeni bir mala. fakirlikten kurtulup zengin olunur. Rüyada ahşap ev yapmak. Rüya sahibi evlâdına bisiklet aldığını görürse. çok sevdiği bir dostunun evlenmesine yuva kurmasına sebeb olur. BİSİKLET Rüyada bisiklet görüp binmek. eşyaya sahip olmaya ve çok sevinmeye delâlet eder. Hayatının geri kalan bölümünü de o şehirde geçireceğine rüya delâlet eder. yeni eşya sahibi olmaya. rüya sahibinin cenneteki köşkünün yapıldığına rüya delâlet eder. muhabbetle birisine bağlanmaya veya çok neş'eli toplantılara katılıp orada iyi dostluk kurulacak insanlarla tanışmaya rüya yorumlanabilir.C) yönelmelidir. şayet bina yıktığını görürse.BİNA Rüyasında bina yapan kimse. işi bozulur diyebiliriz. Kur'ân kursu. BİT Rüyada elbiselerinin içersinde veya üzerinde bit bulunduğunu 83 . BİRA İÇMEK Rüyada kendisini bira içerken gören kimsenin. sıkıntıda ise rüya sahibi sıkıntılarından üzerinden atıp feraha çıkar. yanlış kişiyle yuva kurmaya. san'atkârsa san'atıyla şöhret olup halk arasında itibar kazanır. Ayrıca rüyasında cami. rüya sahibinin dünyadaki durumuna yorumlamıştır. İmam-ı Nablûsi rüyada bina görmeyi. Şöyleki: Çok güzel bir bina görülürse. BİNMEK Rüyasında binek hayvanlardan birisine binen kimsenin uzun zamanlardan beri bozuk olan işlerinin düzeleceğine rüya işaret eder. haram bir şeyi bilmeden yediğine ve günâha girdiğine rüya delâlet eder.

haber getiren adama. BODRUM Rüyasında bir kimse bodruma kendisini kapatılmış olarak görse. BOĞMAK . Boğazın normalinden uzun görülmesi. akrabalarla münasebetleri kesmeye. BİT PAZARI Rüyada bit pazarından eski eşyalar aldığını gören kimse.BOĞULMAK Bir şahıs rüyasında boğulduğunu veya birisini boğarak öldürdüğünü görürse. BOĞAZ Rüyada kişinin kendi boğazını görmesi. ölüme. asalak yaşamayı seven hilekâr adamın rüya sahibinin sırtından geçinmesine rüya işaret eder. o asalak kimseden yakın süre zarfında kurtulur. Rüyada akrabadan veya akradaşlardan olan kimseyi boğmak. mazluma eziyet 84 . ana ve babaya asi olmaya. ömrün uzamasına. Rüyasında bir kimsenin boğazının kesilmiş olduğunu görmesi. hayata yorumlanır.görmek. malî yönden çok kuvvetli bir düşmanı bulunduğuna ve bu düşmana karşı rüya sahibinin çok dikkatli olması gerektiğine rüya delâlet eder. ev huzuru bulunmadığına. O nedenledir ki bir kimse rüyasında bit öldürdüğünü görse. zaman zaman eskiden olmuş kötü olayları anıp hem kendisini hemde çevresindekileri üzmektedir. BOĞA Bir kimse rüyasında boğanın kendisine saldırdığını görürse. düşmanlığın kinin uzun sürmesine veya rüya sahibi bir yerde mevki sahibi ise o mevkide çok uzun kalmasına rüya delâlet eder. BOĞAZLAMA (Kesmek) Rüyada insan boğazlamak. ömrünün kısalmasına veya acı haber almasına işaret eder. eşiyle sürekli tartıştığına ve bu yüzden çok mutsuz bir ömür sürdüğüne rüya işaret eder. Bu rüya bazen de eski düşmanları görmeye ve rüya sahibinin sinirlerinin bu yüzden bozulmasına da yorumlanabilir. boğulan kimse ile rüya sahibinin arasında husumet meydana gelmesine ve birbirlerine düşmanlık edip dargın olmalarına rüya delâlet eder. günlük hayatında etrafındaki insanların birçoklarının kalplerini kırdığına veya emanete ihanet ettiğine rüya işaret eder. onlara zulüm etmeye.

dini görevlerine önem veren kimseye. Rüyada borazan çalan borazancı görmek. alçak. ona iftira edip onun kalbini kırar veya ona zulmeder. Rüyada çocuk boğazlamak. çocuğa zulmedip onun rüya sahibinden nefret etmesine rüya yorumlanır. BOHÇA Rüyada bir hanım bohça dürerken kendisini görse. BORAZAN . Rüyada boncuk delmek. adi. sinsi düşman sahibi olup onun dost gibi görünüp rüya sahibine kötülük etmesine rüya delâlet eder. işçiye. tez acı haber almaya ve üzülüp arkasından sevinmeye rüya yorumlanır. haram mal yer veya başkasına ait malı zorla gasp eder. Rüyada borazan çalmak. kendi kendine rüya sahibi vehimlenir.etmeye delâlet eder. hizmetkâra yorumlanır. 85 . Rüyada mavi boncuk görmek. hi-lekâr kimseye. o kadının yakın akrabalarından olan bekâr bir kızın kısmetinin çıkıp yakın zamanda evleneceğine veya rüya sahibinin çok sevdiği bir dostunun rüya sahibini ziyarete geleceğine rüya işaret eder. namusuna düşkün olmayan kadınla münasebet kurmaya yorumlanır. BONCUK Rüyada gerdana renkli boncuk takmak.BORAZANCI Rüyada borazan sesi duymak. Bir kimse rüyasında borazana üflediğini görse. beyaz boncuk. ayıp ve kusurları yüze vuran ve bu yüzden birçok dostun arkadaşın kalbini kırmakta olan adama rüya işaret eder. Bir kimse rüyasında eti yenmeyen hayvan boğazladığını görse. bâtıl habere inanıp. yolculuğa çıkmaya ve bu yolculuktan kazançlı dönmeye rüya işaret eder. Yeşil boncuk. Rüyada bazen de boncuk. Ticaretle uğraşan bir adam işçisi olan birisini boğazladığını rüyasında görse. temiz iyi huylu kişiye. Bazen de bu rüya yalan yere şahitlik etmeye tâbir edilir. Rüyada eşini boğazladığını gören kimse. Ayrıca da rüya boncuğun rengine göre tâbir edilir. Bir erkek rüyasında tanımadığı bir kızı veya kadını boğazladığını görse. o işçisine kötü muamelede bulunup onun haklarına tecavüz edecek davranışların içersinde bulunur diyebiliriz. faydalı çalışkan kimseye işaret eder. karışık bir olayın meydana gelmesine ve rüya sahibinin bu karışık işi düzeltmesi için o mahale çağırılmasına rüya delâlet eder. siyah boncuk. gördüğü kadınla zorla cinsel ilişki kurup ona tecavüz eder. mavi boncuk.

geçim durumunun düzelmesine. eski alışkanlıkları terk etmeye delâlet eder. Şöyle-ki: Kim kendisini bostanda görse. 86 . mala ve çok iyi bir durumda bulunmaya yorumlamıştır. malî sıkıntıların azalmasına. rüyası ters olarak tâbir edilir. akrabalarıyla iyi münasebetler kurar ve ayrıca bu rüya sahibi Allâhü Teâlâ'dan (C. BOYA Rüyada evi veya ev eşyasını boyamak. Yani bu rüya sahibinin eşine daha fazla bağlanıp onu çok sevip sayacağına. Rüyada kendi çocuğunun boya yaptığını gören kişinin.A) rüyada bostan görmeyi. Rüyasında üzerindeki borcu ödediğini gören kişi yoksullara sadaka verip onları.C) katında kıymeti olmadığına rüya. kimsenin namaz borcunun çok olduğuna ve bu yüzden Allâhü Teâlâ'nın (C. evlâda. evlâdının geleceğinin çok parlak olacağına hükmolunur. onsuz hiç bir şeyden zevk almayacağına rüya delâlet eder. Bazı tâbircilere göre rüyada bostan cennet manasına yorumlanmıştır.C) günâhları için af talep eder. reis olmaya rüya delâlet eder. Çünkü kendisi fakir fukarayı maddî yardımlarıyla çok sevindirmektedir. Rüyasında kendi bostanına başkasının girip oradan meyve topladığını görmesi. dostları ile olan anlaşmazlıklarını çözmek için teşebbüste bulunur.işaret eder. cennete. eşe. ömrün uzamasına. hayata yeni yön vermeye. Rüyada boyunun kısalması ise. rüyanın yukardaki tâbirin tam tersi olarak yapılmasına delâlet eder. Bir kimse rüyasında boyaları birbirine karıştırdığını görse. BOY Rüyada boyun uzaması. BOSTAN Kendini bir karpuz tarlasında (bostanda) gören şahsın rüyası çok hayırlıdır. rütbenin yükselmesine. Bu rüya bazen de rüya sahibinin malına tecavüz edileceğine veya eşinin namusuna iftira edileceğine delâlet edebilir. cennetlik olduğuna hak yolda gittiğine rüya delâlet eder. sevindirir. kişinin eşinin tecavüze uğrayacağına işaret eder. BOŞANMAK Rüyasında bir kimse eşinden boşandığını görse.BORÇ Rüyasında kendisini çok borçlanmış olarak gören. Câfer-i Sâdık (R.

ümit edilmeyen yerden gelecek kısmete. BOYUN Kuzu boynunu rüyasında pişirip yiyen kimsenin. yardımcılarının çoğalıp işlerinin kolaylaşacağına rüya delâlet eder. BÖREK Rüyada börek görüp yemek. paraya yorumlanır. Şayet yenilen börek çok yumuşaksa ele geçecek paranın üzüntüsüz. çok kısa zamanda dostları arasında kaybettiği mevkiyi tekrar kazanacağına rüya delâlet eder. Rüyada boyun eti yemek. Başka birisini boynunun üstüne aldığını gören adam.BOYNUZ Rüyada boynuz takmak.BUĞDAYCI Rüyasında buğday yiyen kimsenin. ihanete uğramaya veya tam ters olarak rüya sahibinin gayr-i meşru ilişki içersine girip eşine ihanet edeceğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin evlâdı veya erkek kardeşleri başına önemli problemler açıp. Rüyada boyna yılan türü bir hayvanın dolanması. küfre düşüp Allâhü Teâlâ'ya (C. çok çocuğu olur. Bir kimse böbreklerinin ağrıdığını rüyasında görse. BÖBREK Rüyasında eti yenen hayvanın iki böbreğini birden eline aldığını ve onları yediğini gören kimsenin. haram mala. malının çok artacağına rüya işaret eder. Bazen de bu gibi rüyalar ağır hastalığa tutulmaya yorumlanabilir. önündeki 87 . Tarlaya buğday ektiğini gören kimsenin ise.C) isyan etmeye rüya işaret eder. BUĞDAY . sıkması. faiz yemeye veya kişinin zekâtını vermediğine delâlet eder. Birde pazardan buğday satın aldığını gören kimse ise. ödemekte zorluk çekeceği bir borcun altına girer. BUDAMAK Rüyada ağaç budamak. Islâmi hükümlere uygun hareket etmeye ve Kur'ân-ı Kerîm'i çok okumaya rüya yorumlanır. Boyunda yara veya çıban görmek. onlara yön vermeye delâlet eder. eşi tarafından aldatılmaya. Rüyada boyna Kur'ân-ı Kerîm türü dinî kitap asmak. eşin veya sevilen bir dostun vefat etmesine işaret eder. sıkıntısız yoldan geleceğine rüya yorumlanır. rüya sahibinin çok üzülmesine sebeb olur diyebiliriz. insanlara emir vermeye.

ilim öğrenmeye. Bazen de rüyada buğday satıcısını görüp ondan buğday satın alıp karşılığında para vermek. bütün sadakalarının Allâhü Teâlâ'nın (C. Şayet rüya sahibi müslüman.C) isyan edeceğinden korkulur. şayet evliyse çok kısmetli bir evlâdı olacağına rüya delildir. kısmetli bir iş yolculuğuna çıkıp o yolculuktan önemli miktarda kazançla selâmetle evine döner. o kadına kocası altın ziynet eşyası alır. Rüyada buhur yakmak. hayırlı evlâd sahibi olmaya. müslüman olmaya. Sağa sola sebil olarak buğday verdiğini rüyasında gören kimsenin ise. öğretmeye. kısa sürede zengin olur. insanlara faydalı olmaya ve açık olarak sadaka vermeye işaret eder. Rüyada buğday başağını görmek. Ve bu zenginlik için fazla çaba gösterir. Rüyada buğday satıcısından buğday almak. ihtiyaç içersinde olup malî durumu iyi olan aile büyüğünden yardım talebinde bulunmaya ve bu yardımı almaya yorumlanır. BUHAR Rüyasında bir tencere içinde su kaynatıp buhar olduğunu gören kimsenin. yaptığı bir hayır sebebiyle kendisine cennette bir 88 . ele almak. o evlâdtan ihtiyarlıkta menfaatlenmeye veya şerefli bir muhterem büyüğünün rüya sahibinin sıkıntılı zamanında yardımcı olmasına rüya delâlet eder. rahmete. BUHUR Rüyada buhur yakmak. Bir kadın rüyasında buğday aldığını görse. BULUT Rüyasında kendisini buluta binmiş olarak gören kimsenin. Fakir kimse rüyasında buhur yaktığını görse.C) katında kabul olduğuna rüya işaret eder.C) yanında kıymeti olmadığına delâlet eder. Bir kimse rüyasında buğday tarlasının içine girdiğini görse. berekete zenginliğe. Rüyada bulut üzerine ev yapmak. Yanlız rüyada ağzından buhar çıktığını gören kişinin rüyası pek hayra yorumlanmaz. rüya sahibinin akrabaların iyi geçinmelerine birbirlerine zor zamanlarında yardımcı olmalarına rüya delâlet eder. çok sevab getirecek bir işi bilmeden yapmış olduğuna rüya delâlet eder. ilim öğrenmeye yorumlanır.C) rızâsını kazanmaya yorumlanır. ibâdet etmeye başlamaya ve Allâhü Teâlâ'nın (C. eğer bekâr ise çok kısmetli biriyle yuva kuracağına. Rüyada yağmur bulutu görmek. hidâyete ermiş kişi ise o takdirde doğru yoldan sapıp Allâhü Teâlâ'ya (C. yakın bir zamanda yaptığı hayırlı işinin Allâhü Teâlâ'nın (C. Ayrıca bulut içinde kaldığını gören kimse ise.senesini çok maddi sıkıntı içinde geçirir.

Rüyada burun temizlemek. rüya sahibinin hastalığının daha uzun süreceğine ve bu hastalık sebebiyle ölümünün olacağına rüya delâlet eder. çok günahkâr olduğuna rüya delâlet eder.bir kimsenin kendisini kale burcunda görmesi. Bazı durumlarda ise meselâ. BUZAĞI Rüyasında buzağı satın alan kimsenin. BUZDOLABI Rüyasında buzdolabı satın aldığını gören bir kimsenin. burnunun koptuğunu gören kimsenin ise. Bir kimsenin rüyasında burnuna sinek ve benzeri bir şeyin kaçtığını görmesi. çok gururlu olduğuna. Ama burnuna bir şey kaçıp ondan sonra burnunun kanadığını görürse. şayet kan görürse rüyası bozulur.C) o kimseyi nimetleriyle kaplayacağına. Rüyasında başının üzerinde beyaz bulut olduğunu bir kimse görse. aşırı korkmaya veya akıl hastalığına tutulmaya delâlet eder. çok sevdiği bir eşyanın elinden gideceği söylenir. Bazı tâbircilere göre rüyada bumun kanaması. üzüntülerin sona ermesine veya zenginliğe yorumlanmıştır. kadri yüce. şiddete düşmeye. günâhlardan kurtulmaya. Bir kimsenin kendisini beyaz bulut içersinde görmesi. BURÇ (Kale Burcu) Hasta. felâketlerin atlatılmasına ve belâların rüya sahibinin üzerinden gitmesine yorumlamışlardır.köşk inşâ edildiğine rüya işaret eder. doğacak erkek çocuğa ve çocuğun. maddî bir zarara uğrayacağına rüya işarettir. herkes tarafından çok sevilmesine delâlet eder. bir kimse rüyasında burnunu kopmuş ama çok güzel olarak görürse. zengin 89 . rütbesi yüksek adamın rüya sahibine yardımcı olup onun feraha çıkmasına sebep olmasına rüya işaret eder. mevkisi. Hâmile kadın veya yakını olan kişinin rüyasında buzağı görüp onu sevmesi. Allâhü Teâlâ'nın (C. önemli bir rütbeye gelir ve o kimsenin sözüne insanlar arasında çok önem verilir. Korkunç derecede siyah olan bulut görmek. BURUN Rüyasında burnunu büyümüş olarak gören kimsenin. BURUN KANAMASI Burnunun rüyasında kanadığını gören kimse. o senenin feyzli ve bereketli olacağına veya rüya sahibinin hikmetli söz söyleyip halk arasında şöhret olacağına rüya delâlet eder. Sağlam kimse için kale burcuna tırmanmak. yiğit bir erkek evlâdı doğar. rüya sahibinin akrabalarından olan birisinin başına gelecek kötü olaya rüya işaret eder diyebiliriz.

Allâhü Teâlâ'ya (C. evlâda sahip olmaya rüya delâlet eder. çok güzel Kur'ân-ı Kerîm okuyan çocuğa.C) isyan etmeye. güler yüzlü kadına ve onların dostluğunu kazanmaya rüya delâlet eder. Rüyasında bülbülün öttüğünü gören kimsenin. gönüllerinin alınması gerektiğine rüya işaret eder. onları arada sırada ziyaret edip. 90 . iş hayatında maddî zarara uğrayıp dolandırılmaya yorumlamışlardır.birisiyle evleneceğine ve geçim sıkıntısı çekmeyeceğine rüya delâlet eder. bir düşmanı kendisine karşı zafer kazanır. mal sahibi. BÜLBÜL Rüyada bülbül kuşu görmek. BÜYÜKBABA . haram mala. zengin. BÜYÜK ABDEST Rüyasında kendisi büyük abdestle oynayan kimsenin eline çok kısa zaman içinde bol para geçer. büyük günâha girmeye işaret eder. ya kendisi ya da ailesinin etrafında birisi Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenir. neş'eli erkeğe veya neş'eli. paraya. onların ruhuna Kur'ân-ı Kerîm'okuması veya hayır yapması gerektiğine rüya delâlet eder. Rüyada büyü yapmak. Bazı tâbirciler rüyada başkasının büyük abdestini görmeyi.BÜYÜKANNE Rüyada büyükanne veya büyükbaba sağ sıhhatli görülürse. Rüyada bülbül sesi duymak bazen de. Şayet rüya sahibinin büyükannesi veya büyükbabası vefat etmiş ise. Bazı tâbirciler rüyayı önemli sırlar öğrenip o sırlarla şantaj yapmaya rüyayı yorumlamışlardır. BÜYÜ Rüyada kendisine büyü yapıldığını gören kimsenin.

adını. hak yola yönelir. o şahıs çok sevdiği bir arkadaşının kalbini kırar veya çevresinde itimad telkin eden kişiliğini. camın çabuk kırılan bir madde olması nedeniyle geçici üzüntüye işaret eder. Kötü hareketlerine son verip doğru yola. hayatta çok başarılı olacağına ve geçimini rahat yolla temin edeceğine rüya işaret eder. Bu rüya bazen de komşulardan lafını sözünü bilmeyen bir kadınla münakaşa etmeye de yorumlanabilir. o şahıs çok yakın bir zamanda şayet namaz kılmıyorsa. Bazı tâbircilere göre elinde cam görülen kişinin gizli sırlarının açığa çıkmasına ve rüya sahibinin bu durumdan üzüntü duymasına rüya delâlet eder. şöhretini zedeleyecek davranışlar içersinde bulunur. dinî bütün bir 91 . Rüyasında bir kimse cam kırdığını görse. CÂMİ Rüyasında bir kimse camiye girip ibâdet ederse. çok yakın zaman içersinde büyük bir tehlikeye maruz kalacağına rüya delâlet eder. CADI Bir kimse rüyasında kötü yüzlü bir kadınla (cadıyla) oturup sohbet ederse. CADDE Bir kimse rüyasında cadde üstünde yürüdüğünü görürse. hayatını intizama sokar. Rüyasında geniş bir cadde üzerinde kendisini yürüyorken görenin.C CAM Rüyada cam görmek. ibâdete başlar.

sohbet eden. cahil halde bulunmak. Talebe olup okuyan veya okuyan evlâdı bulunan kimse rüyasında Cebrail (A. cömert olup fakir fukaraya kol kanat germeye rüya işaret eder.S)'ı rüyada görmek çok hayırlıdır. şehitlik mertebesi üzere ömrünü tamamlamaya. Rüyasında camiyi aydınlatan kimsenin. vasiyet dinleyen kimse.S) hazretleriyle konuşan. CANKURTARAN Bir kimse rüyasında cankurtaran arabası sürerse veya içine binerse.S) tarafından azarlanırsa. şüpheli dedikodu duymaya veya şerli işlere hayırlı işleri tercih etmeye rüya delâlet eder. o şahıs iyi hareketlerinden yüz çevirip kötü hareket etmeye başlar. trafik kazası haberi almaya da yorumlanabilir. cennetle müjdelenir. korkusu varsa korkusundan kurtulur.S) Rüyada dört büyük meleklerden olup rabbil âlemin ile Peygamberi zişan Hz. o çocuğun astronomi ilmine merak salıp o ilmi çok iyi öğreneceğine ve o ilimde şöhret olup halka bilgi vereceğine rüya delâlet eder. yaptığı ibâdetler Allâhü Teâlâ tarafından kabul olunmaz. Eğer bir şahıs rüyasında camiinin mihrabının yıkıldığını görürse ibâdetini tam olarak yapmadığına ve ailesinin huzurunun bozulacağına. CEBRAİL (A.'lerinin haberleşmelerinde görev alan Cebrail (A. CASUS Bir kimse rüyasında casusluk eden bir şahsı görürse. hasta ise şifa bulur. Rüyada casusluk etmek.S)'ı görüp onunla konuşsa. çocukları âlim olurlar diyebiliriz. Rüyada Cebrail (A.müslüman kimse ölür. Rüyasında Cebrail (A. yuva kurulacağına ya da bir hayır kurumuna yardım yapacağına rüya işaret eder. sırlarını bütün herkes öğrenir. akıl noksanlığına veya önemli bir problem yüzünden ruhî bunalım geçirmeye rüya delâlet eder. kaza geçirmeye. Ayrıca rüyada camii yaptırılırsa veya yapılırsa. Cebrail (A. oğlu olmayan bir kadın görürse. eşinden ayrılacağı şeklinde rüyası yorumlanır. kendisini üzecek bir haber alır. Rüyasında bir kimse cami sergilerine pislerse. 92 . düşmana karşı galip gelmeye. Rüyada can kurtaran görmek. cennet ehlinden olmaya. oğlu olur. CEHÂLET Rüyasında kendisini cehalet içersinde görüp.S)'ı görmek.

ondan birşey alıp veya verirse. Rüyasında 93 . Cenabet olarak ibâdet eden kimsenin dinî bozuk veya kendisi kâfir olur. Bazı tâbirciler rüyada cünüp olarak namaz kılınmasını. Bir kimse rüyasında şayet cehennemde görevli olan MALİK isimli meleği görüp. rüya sahibinin eşinin kendisine ihanet ettiğine işaret eder veya eşi rüya sahibine karşı isyankâr olup rüya sahibini çok üzer. hastalık. sıkıntı. kamçılarla dövüldüğünü. Cehennemde kendisini boynuzlu olarak görmek.CEHENNEM Rüyasında kendini cehennemde gören kimse. korku ve şiddete düşmeye. hayırsız bir yolculuğa çıkmaya tâbir etmişlerdir. Ayrıca bu rüya hamamda cinsel ilişki kurmaya.C) dostları ile bir arada bulunup onlarla muhabbet etmesine. izzete saltanata. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Rüyasında kendini cenabet olarak gören kimsenin. tövbe etmesi gerekir. Allâh-ü Teâlâ (C. yılan ve akreplerin kendini soktuklarını görmesi. servetini kötü yolda harcayıp. Bazı kimseleri rüyasında cehenneme gülerek girerlerken görmek. dünya ve âhiret hayatını islâmi kurallara uygun sürüp imânla ruhunu teslim etmesine rüya delâlet eder. yetim malı yediğine ve bu yetimin mallarını geri verip yetimle helâllaşması gerektiğine rüya delâlet eder. rüya isminin bir olaya karışmasına. bu günâhtan kurtulmaları için tövbe istiğfar etmeleri. CENABET Rüyasında cünüp olduğunu ve gusl abdesti almak için su arayıp bulamadığın bir kimse görse. evliyalara dil uzatıp onların hakkında kötü söz söylemeye. çok büyük günâh işlemiştir. gusl abdesti-ni hatalı olarak aldığını söyleyebiliriz. uyumak gibi işler yaptığını görse. sövüp sayan kimseye ve ondan gelecek kötülüklere yorumlanır. dünya kazancı için müşküle düşmeye delâlet eder. CENAZE Rüyasında cenaze namazı kıldığını gören bir kimse.C) rızâsını kazanmış kimselerle arkadaşlık eder. bu gibi kimselerin zina ettikleri söylenebilir. zâlimlerle bir olup mazlumlara eziyet etmeye.C) Hazretlerine şirk koşmaya veya büyük günâhlara girip cehennemlik olmaya da işaret edebilir. ateş yedirildiğini. Rüyasında bir kimse cehenneme girdiğini ve orada yemek. rüya sahibinin Allâh-ü Teâlâ'nın (C. malî ve bedeni ile ibâdetlerine önem vermeleri gerekir. zor duruma düşer veya müslümanlığa uygun yaşamaz. Ayrıca bir kimse cehennemde. küfr eden. içmek. CELLAT Rüyada cellat görmek.

rüya sahibinin başına dert olan kötü kimseden selâmetle kurtulmasına ve rüya sahibinin hem 94 . o yüzden çok günahkârdır. çok hayırlı evladlara sahip olur. âlim olur. CENNET Rüyasında kendisine cennet kapılarının hepsinin kapatıldığını gören kimse. fakat dünya hayatını âhiret hayatına tercih eder. Rüyasında istediği kapıdan cennete giren kimse ise. haberciye. uzun ömre ve son nefeste imanlı ölmeye yorumlamıştır. çok güvenilen kimsenin. âlim için kendi ilminden faydalanmamaya. haber getirip götüren adama veya söz taşıyan kadına delâlet eder. Rüyada cennete girdiğini gören kimsenin. müslüman olur. CEPHANE Rüyada cephane veya harp silahı görmek. Câfer-i Sâdık (R. fakru zaruret içersine düşmeye rüya delâlet eder. hacc'a gitmeye. Cennete girip oradaki meyvelerden. sıkıntılı bir ay geçirileceğine işaret eder. ödenmesinde güçlük çekilecek borca. malı artıp çok zengin olur. annesi ve babasına asi olmuştur. âhiret ve dünya hayatı rahat. Dünya hayatında ilim ve irfana erişir. CEP Rüyada cep karıştırmak. Rüyada cenaze namazında bulunup cenazeyi sırtlamak. Cennete girdiğini gören kimse kâfir ise. cihâd etmeye. annesinin ve babasının rızâsını almış olduğuna rüya delâlet eder. Cennette evlendiğini gören kimse. huzurlu.A) rüyada cennete girmeyi. iş yerinde bir felâket olup birçok kimsenin bu durumdan etkilenmelerine rüya delâlet eder. emin. cennetten kovulmak. sıkıntı ve maişet çekmeye rüya tâbir edilir. çok hayırlı. o senenin kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine. cami cemâati olmaya. müslümanlığa uygun olmayan davranışlar içersinde bulunmaya.kendi cenaze namazının kılındığını ve tabuta konulduğunu gören kimsenin. hapse düşmeye. Cennet meyvaları yediğini gören kimse ise. itimatsız bir kişi olduğuna ve onun tarafından zarara uğrayacağına rüya delâlet eder. Rüyada cephane taşıyan kimseyi görmek. büyük günâha girip. müslüman her iki âlemde de makbul olan bir şahısla evlenir. ilim öğrenip hoca olmaya. CERAHAT Rüyada bir yarayı cerahatli olarak görmek. sevinçli geçer. Çarşı veya pazar gibi yerlerde cenaze görülmesi. yiyecek yememek.

CEYLAN Rüyada avlanılan veya görülen ceylan. o adamın vefatına veya çok hastalanmasına yorumlanır. mizaçlı.maddî hem de manevî huzura kavuşmasına rüya delâlet eder. daha evvel olmuş bir olay nedeniyle çok üzülür ve kederlenir. maddî ve manevî kazancın bol olacağının alametidir. Ayrıca yakalanan ceylanı kesip yemek. parasından fayda sağlamaya delâlet eder. mal ve zenginlik şeklinde yorumlanır. 95 . güçlük ve zahmet çekilen bir işin başarılacağına. Ceylanı yavrularıyla beraber görmek. CESARET Rüyasında cesur olan kimse. CEVİZ AĞACI Rüyada ceviz ağacı görmek. hayırlı çok güzel evlâtlara sahip olunacağına delâlet eder.C) emirlerini tam yerine getirir ve said kişiler arasına katılır. yukardaki özelliklerini saydığımız adamdan destek istemeye fakat hiç bir yardım alamamaya rüya delâlet eder. Rüyada ceviz ağacına dayanmak. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Ayrıca ceviz ağacının kuruması. dostluğu olmayan ve birçok iyi insana zarar veren adama işaret eder. o adamın malını yemeye. CETVEL Rüyada cetvelle iş görmek. ticaret hayatında dürüst davranmanın gerektiğine işaret eder. azim göstererek güç olan işleri basarmasına. zengin iyi ahlâklı bir kimseyle evlenir. Bir kimsenin rüyasında korkutucu olay karşısında cesaret gösterdiğini görmesi. asabî.C) sığınmasına rüya delâlet eder. kendisine rahatsızlık veren huzursuz eden şeylerden rüya sahibinin uzaklaşarak bütün kötülüklerden Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Şayet rüyasında cevizin içinden yediğini görürse ve o kimse bekârsa. Ceviz ağacından ceviz toplamak. CEVİZ Rüyada ceviz. Ayrıca rüyada cetvelle bir kumaş veya herhangi bir şeyi ölçmek. evlâdın ileride san'atkâr olacağına delâlet eder. elinde cetvel tutmak. yiyen kimsenin cinsel gücünün azaldığına rüya işaret eder. Rüyasında ceviz kabuğu toplayıp kaynattığını ve suyunu içtiğini gören kimse. huysuz.

CİĞER Rüyada pişirilip yenilen ciğer; namusa, sıhhate ayrıca huzurlu sıhhatli bir yaşama işaret eder. Ciğer satın almak; yolculuğa çıkılacağına delâlet eder. Rüyada ciğerciden ciğer satın almak; namusa dil uzatan adamın mahcup olup zelil ve rezîl olmasına, düşmanın rüya sahibi tarafından yenilmesine rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında kendi ciğerini pişirip yediğini görürse; kendi kendisinin namusuna söz gelecek davranışlar içersinde bulunduğuna ve kendi evliliğim yıkacak davranışlar yapmasına veya gayr-ı meşru ilişki içine girmesine rüya delâlet eder. CiHÂD - HARP Rüyada harp etmek; çalışıp alın terinle para kazanmaya işaret eder. Ayrıca aile efradının rızkının artacağına delâlet eder. Kâfirlerle harp etmek; aşırı kıskançlığa delâlet eder ve rüya sahibinin nefsinin kötü arzularına uyduğuna ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) doğru yolundan sapmak üzere olduğunun delilidir. Bir kimse harpte bulunup düşmandan ganimet alsa, helâl yolla mal sahibi olur. Ayrıca rüyada Allâhü Teâlâ'nın (C.C) rızâsını kazanmak için cihâda zafere gitmek, savaşmak, güzel isimle anılmaya, rızkın genişlemesine, âhirette güzel mertebelerde bulunmaya rüya delâlet eder. CİLÂCI Rüyada cilâcı görmek; müşküllü işleri çözüp başarıya ulaşan kimseye delâlet eder. Ayrıca bu rüya bazen de devlet hizmetine girip orada önemli mevkilerde bulunmaya ve halka yararlı insan olmaya da yorumlanabilir. Bir kimse evinin eşyalarını cilaladığını, parlattığını rüyasında görse; eşiyle olan problemlerini hal edip rahata ve huzura kavuşacağına rüya işaret eder. CİLD Rüyada bir kimsenin cildini (tenini) güzel görmesi; o kişinin sabırlı davranması sonucunda istediği arzu ettiği şeylere kavuşmasına, rahata, hayra ve rüya sahibinin hastalıklarından kurtulup sıhhatine kavuşmasına delâlet eder. Daha evvel ölmüş olan kimsenin cildini güzel görmek; onun âhiret hayatının rahatlığına ve makamının cennet olduğuna rüya işaret eder. CİN Rüyasında cin gören kimse; ticaret hayatında çok hilekâr olur, cini evinin içinde gören kimsenin; yuvası yıkılır, huzuru kaçar. Cini kapısının
96

önünde gören; büyük maddi kayıblara uğrar, evine hırsız girer. Cinlerle dövüştüğünü gören kimse; şeytanî arzularını yener, nefsini terbiye etmek için elinden gelen her türlü şeyi yapar ve yapmış olduğu kötülüklere çok pişman olur. Rüyasında cinle evlendiğini gören kimseye; cinler musallat olup onu kendi aralarına çekmeye çalışırlar. Rüyada cin görüp onunla konuşmak; şüpheli yolculuğa çıkmaya, sır sahibi olmaya, hırsızlığa, zinaya, içki müptelâsı olmaya, çalgı çalmaya veya mezbedelik yerlerde yaşamaya rüya tâbir edilir. Âlim bir kimse rüyasında bir cini tutup hapis ettiğini görse; o âlim gizli ilimleri öğrenip o ilim vasıtasıyla para kazanır ve dinîni bozacak davranışlar içersinde bulunur. Rüyada cin görüp onun Kur'ân-ı Kerîm okumasını dinlemek; bir beldeye reis olmaya ve halka sözünü dinletip, insanlara emir vermeye delâlet eder, CİNÂYET Rüyasında katil olan veya cinayet işlerken gören kimse; çok mahzurlu kendisi için zararlı olacak bir işe girer. Bu rüya aynı zamanda kul hakkını üzerine geçirdiğine işaret eder. CİNSİ MÜNASEBET Bir kimse rüyasında eşiyle, helâliyle zina ettiğini görse; büyük mevkilere yükselir, sıkıntıda ise sıkıntılarından kurtulur, malı çoğalır, dostlarına akrabalarına iyilik eder. Rüyasında eşiyle kötü bir şekilde cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse; kendisine helâl olmayan birisiyle ilişki kurar. Şayet aynı cinsten birisiyle cinsi münasebetde bulunduğunu görürse; bir belâya maruz kalır ve çok büyük günâha girer. Bir ölü ile cinsel temasda bulunduğunu gören kimse; ailesinin ona ihanet ettiğine rüya delâlet eder. Evli bir kadın başka bir erkekle rüyasında cinsi münâsebette bulunduğunu görürse; kocasından ayrılacağına veya kocasıyla arasına soğukluk gireceğine rüya delâlet eder. CİVATA Rüyada görülen civata; tamam olmayan yarım kalan işe delâlettir. Bir kimse rüyasında civata ile uğraştığını veya yuttuğunu görse; söz verip daha sonra verdiği sözden dönmesine rüya işaret eder. CUM'A - CUM'A NAMAZI Rüyasında kendisini Cum'a gününde gören kimseye; Allâh-ü Teâlâ (C.C) müşküllü işlerinin çözümünde yardımcı olup, rüya sahibini nimetleriyle kuşatır.
97

Rüyada Cum'a namazına gitmek ve Cum'a namazı kılmak; üzüntü ve kederden kurtulmaya, neş'eye, bayram günü sevdikleriyle beraber olmaya, ömrün uzamasına ve hacc ibâdetini yerine getirip Allâh-ü Teâlâ'nm (C.C) affı ilâhîsine mazhar olmaya rüya delâlet eder. CÜBBE Rüyada giyilen cübbe uzun ömre delâlet eder. Şayet cübbe yırtık ve eski olursa; hastalıklı geçen hayatı gösterir. Cübbe kırmızı boyalı olursa; hapis olunacağını veya aile efradından gelecek kötülüğe rüya yorumlanabilir. CÜCE Bir kimse rüyasında cüce görürse; çok kısa bir zamanda sevindirici iyi bir haber alır. Rüyada cüce bir hale gelmek; ömrün kısalmasına veya çok üzüntülü bir ortamdan feraha çıkmaya rüya delâlet eder. CÜZDAN Rüyada görülen cüzdan; birisinin sizden sakladığı sırrını öğreneceğinize delâlettir. Rüyada elde olan cüzdanı açmak; söylenen sırrın iyi muhafaza edilmeyip başkalarına söylenmesine delâlet eder. CÜZZAM Rüyasında cüzzam hastalığına tutulduğunu gören kimse; çok amansız bir hastalığa ailesinden birisinin veya kendisinin yakalanacağına rüya delâlet eder. Rüyada cüzzam illetine tutulmak; Kur'ân-ı Kerîm'i terk etmeye, haram mal yemeye, Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) rüya sahibinin amellerini kabul etmemesine tâbir olunabilir. CUZ Rüyada okunan cüz; Allâh-ü Teâlâ'ya (C.C) yakın bir kimsenin hayır dualarını almaya işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin amellerinin Cenâb-ı Hakk'ın (C.C) katında kabul olunduğuna delâlet eder.

98

Ç
ÇADIR Rüyada çadır görmek; dünya hayatınızda çok çeşitli yani hem sizi sevindirecek hem de üzecek olaylarla ardı ardına karşılaşacağınıza rüya delâlet eder. Aynı zamanda rüyada çadır kurduğunu görmek; yeni hayırlı bir işe gireceğinize işaret eder. Çadır söktüğünü görmek; işlerin bozulacağına ve maddî zarara uğrayacağına işarettir. Rüyada görülen yeşil çadır ise; çok istenilen bir muradın olacağına, gerçekleşeceğine delâlet eder. Rüyada çadır satın almak; güzel günler geçirilecek bir tatile, yolculuğa çıkmaya yorumlanır. Bir kimse rüyasında beyaz ve çok güzel bir çadır görüp ona girse; dünya ve âhiret için ne dilerse Allah-ü Teâlâ (c.c) onu rüya sahibine InşâAllah nasib eder. Bu rüya aynı zamanda mevkisi çok yüksek olan hayırlı bir insanın emrine girmeye ve ondan fayda sağlamaya, menfaatlenmeye de yorumlanabilir. Rüyada çadır yüklemek; uzak bir yolculuğa veya gurbete çıkıp uzun zaman eve dönmemeye, aileden uzak kalmaya delâlet eder.
99

ÇAKILTAŞI Rüyada görülen çakıl taşları; paraya, üzüntüye, i|me, aynı zamanda da hacc'da şeytan taşlamaya işaret eder. Yani bir kimse şayet sokaktan çakıl taşı toplayıp cebine doldurursa; ticaret hayatında çok para kazanacağı bir Jşe gireceğine veya hacca gitmemiş ise ilk hacc mevsiminde rüya sahibinin hacca gideceğine rüya delâlet eder. Bir kimse sevmediği birisini rüyasında taşlaması; düşmanlarına karşı muzaffer olmasına, çok sevilen âlim birisinin evinden veya elinden beyaz çakıl taşı alınması; Allah-ü Teâlâ (c.c) rüya sahibinin ilminin derecesini artırmasına, âlim olmasına, Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) yakın olmasına ve insanlar arasında sözü dinlenir bir kimse haline gelmesine rüya delâlet eder. Bu rüyayı bir talebe görürse; derslerinde çok başarıya ulaşacağına rüya delâlet eder. ÇAKMAK Rüyada görülen çakmak; şöyle yorumlanır: Bekâr bir kimse çakmak yaktığını görürse; yakında iyi bir yuva yuracağina işaret eder. Bir hanım çakmakla birşey yaktığını görürse; çok güzel hayırlı bir oğlu olur. Eğer bir aile reisi evinde çakmak yaktığını görürse; o evin huzurunu bozmak için uğraşanların başarılı olacağına rüya delâlet eder. ÇAKMAK TAŞI Rüyada çakmak taşı görüp onu karşı cinsten birine vermek; âşık olmaya ve bu âşk yüzünden ızdırab çekmeye rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi rüyasında çakmak taşını düşman olarak gördüğü birisine verirse; o takdirde rüya o düşmanla yapılacak kavgaya işarettir. Bir kimse çakmak taşlarını birbirine sürterek ateş yaktığını görse; eşiyle başka bir erkek birbirlerine rüya sahibinin yüzünden düşman olup kavga ederler. Bu rüya bazen de iki ortak arasında çıkacak kavgaya, eşler arasında meydana gelebilecek münakaşaya da işaret edebilir. ÇALGI Rüyada görülen çalgı; uğursuzluktur. Çok sevdiğiniz bir iş bozulur, üzüntüye gark olursunuz. Şayet çalgı aletini kırar veya bozarsanız; sorumsuzca yaşadığınız hayatınızı düzene koyacağınıza ve hem maddî hemde manevî yönden rahat ve huzurlu bir ortama kavuşacağınıza rüya delâlet eder.

100

ÇALI Rüyada çali görüp, toplamak; kolay yoldan kazanılan meşakkatsiz paraya delâlet eder. Hâmile kadının rüyasında çalı görmesi; zor bir doğum yapıp çok güzel bir çocuk doğurmasına işarettir. Bir erkeğin rüyasında çalı çırpı toplaması; evinin geçimini zorlukla temin edeceğinin fakat bu duruma rağmen mutlu bir ömür süreceğinin işaretçisidir. ÇALAR SAAT Rüyada çalar saatin sesini duymak; kötü söz işitmeye, büyükler tarafından azarlanmaya veya insanın sevdikleri tarafından uyanlmasına rüya delâlet eder. Bu rüya bazen de çevresindeki insanlara güzel davranıp onların gönlünü kazanan adama işaret eder. ÇAM AĞACI Rüyada görülen çam ağacı; çok iyidir. Sürekli zenginlik, refah, bolluk, mutluluk, sıhhatli bir yaşamın işaretidir. Şayet bir kimse kapısını çam ağacından yaptığını görse; o kimsenin evine hırsız sözüne itimat edilmeyen birisi girip çıkmaya başlar. Rüyada çam ağacı; bazı tâbircilere göre, mali çok fakat, hayır etmeyi sevmeyen adama ve rüya sahibinin bu adamdan yardım istemesine rüya yorumlanır. ÇAM FISTIĞI Rüyada çam fıstığı yemek; cinsel isteğe, dul zengin kadınla bir tanıdık erkeğin ilişki kurmasına veya istenmeyen gebeliğe rüya işaret eder. ÇAMAŞIR Bir kimse rüyasında çamaşır yıkadığını görürse; kendi hakkında dedikodu edilen olayda temize çıkar. Rüyada çamaşırları tertemiz yıkamak; tasa, kederden ve üzüntülerden Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yardımıyla kurtulmaya delâlet eder. ÇAMUR Rüyasında çamurla uğraştığını gören kişinin; yaşantısı manevî yönden çok kötüdür, çok yaramaz dostları vardır. Bu kötü kimselerden çok kısa bir zaman içersinde yakasını kurtarmalı, iyi yola dönmeli ailesini ve kendisini sevenleri sevindirmelidir. Rüyada görülen çamur; hayat, hastalık ve zillete düşüp rezîl olmaktır. Bir kimse rüyasında evliyâullahlann kabrini çamurla sıvadığını görse; onlar hakkında kötü söz
101

söyler. Hasta bir kimse rüyasında çamur yediğini görse; o hastanın vefat edeceğinden endişe duyulur. Rüyada pişmiş çamur yemek; gıybet etmeye veya iftiraya uğramaya delâlet eder. Bir başkasının çamur yaptığını rüyada görmek; başkasının işinden dolayı endişe duymaya veya üzüntü çekmeye rüya işaret eder. Rüyada kendisinin çamur yoğurduğunu gören kimse; sürekli istikbâli düşünüp lüzumsuz yere hem kendisini hem de kendisini sevenleri huzursuz eder diyebiliriz. Bir kimse elbiselerinin önce çamurlandığıhı daha sonra temizlendiğini rüyasında görse; günâhlarından, kederlerinden kurtulup dünya ve âhiret hayatını güzelleştirir. Rüyada çamurlu yolda yürümek; maişet temininde güçlük çekmeye, borç parayı lüzumsuz yere sarf etmeye, ırz ve namus hakkında kötü söz söylenmesine delâlet eder. Şayet yolculuğa çıkmak üzere olan bir kimse bu rüyayı görse; yolculuğu yarım kalır ve bu yolculuğa rüya sahibi bir daha çıkamaz. Rüyada sulu çamur görüp onunla uğraşmak; kötü ahlâklı kadınla bir arada bulunmaya ve onun şerrine uğramaya rüya delâlet eder. ÇAN Rüyada çan görmek; uğursuzluğun işaretleridir. Çok üzüleceğiniz bir haber alırsınız. İşleriniz bozulur. Hayvanların boynunda çan görürseniz; çok kısa bir zaman içersinde sağlığınız" bozulur. Rüyada çan sesi duymak; şöhret olmak veya malca zengin olmak için her türlü kötü hareketi yapmaya rüya delâlet eder. Çan rüyada; münafık olan iki yüzlü kadına da yorumlanabilir. Rüyasında çan çalıp halka dinlettiğini gören kimse; yalan söz söyleyip bu sözün üzerine yemin eder. Hayvanların boyunlarında takılı olan çanı görmek veya sesini duymak; hayır sahibinden gelecek iyiliğe, hayırlı yolculuğa çıkmaya veya namaz kılmaya başlamaya rüya işaret eder. ÇANTA Rüyada satın alınan çanta yeni bir işe gireceğinize seyahate çıkacağınaza delâlettir. Bir kimse elinde çanta bulunduğunu ve bu çantanın içinin para dolu olduğunu görmesi; bir iş yolculuğuna çıkarak o yolculuk esnasında para kayıb edeceğine, kâr beklerken zarara uğrayacağına rüya delâlet eder. ÇANAK - ÇÖMLEK Rüyasında çanak çömlek satın aldığını gören kimsenin; yakında ölümü yaklaşır veya ailesinden birisi vefat eder. Çünkü rüyada çanak kişinin rızkına, nimetine dostuna işaret eder. Bir kimse rüyasında içinde
102

tatlı yiyecek bulunan bir çanağı elinde tuttuğunu görse; çok sevdiği eski dostuyla bir araya gelip onunla dertleşir ve bir miktar üzüntülerini sıkıntılarını üzerinden atar. Rüyada çanak çömlek yapan adamı görmek; iş yerine alınacak yeni san'atkâra ve ondan faydalanmaya delâlet eder. Bazen de bu rüya; soy, asalet, mal çokluğuyla övünen veya dindar kadınlarla beraber bir arada bulunmaya da rüya yorumlanabilir. ÇARDAK Rüyada görülen çardak; maddî ve manevî zenginliğin işaretidir. Bir kimse rüyasında evin önüne çardak yaptığını görürse; yeni eve taşınır veya evlâdlarından birini evlendirir. Hanımının üstüne çardak yaptığını gören bir erkek; karısının üzerine bir başka kadına nikâh eder. ÇARPILMAK Rüyasında çarpıldığını gören kimse; ibâdetlerini terk halindedir doğru yola Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yoluna dönmesi için uyarılıyordur. Şayet rüya sahibi bu rüyadan sonra hareketlerine düzgünlük getirmezse başına belâların geleceğine, zillete düşeceğine rüya delâlet eder. ÇARŞAF Rüyada görülen çarşaf; bir yuva kuracağınıza veya yakınlarınızdan birisinin evleneceğine işarettir. Rüyada beyaz çarşaf görmek; erkek için emanet paraya, mala, kadın için; mücevher sahibi olmaya delâlet eder. Siyah çarşaf rüya sahibine atılacak iftiraya ve rüya sahibini aşırı kibirli davranıp kendisini sevenleri darıltmasına, kalp kırıcı davranışlar içersinde bulunmasına delâlet eder. Bir erkek rüyasında karısını kirli bir çarşafla veya kırmızı renkte olan bir çarşaf içersinde görürse; o erkek hanımı için başka kimselerle münakaşa eder. ÇARŞI - PAZAR Rüyasında çarşı veya pazarda dolaştığını gören kimse; çok istediği bir yatırı ziyaret eder. Ticaret hayatında başarı kazanır. Rekabet halinde olduğu bir tüccarla ortak olur veya ona karşı başarısını artırır. Rüyada çarşı pazarda dolaşıp alış veriş etmek; ortak kimselerin birbirinden ayrılmasına ve haklı olan tarafın mağdur duruma düşmesine rüya işaret eder. Talebe olan bir kimse rüyasında çarşıda dolaştığını görse; tahsilini yarım bırakıp ticaret hayatına atılır. Bazı tâbirciler rüyada çarşı görmeyi; kişinin dünyalığına yorumlamışlardır. Şöyleki: Bir kimse rüyasında geniş ve güzel bir çarşıda gezindiğini görse o
103

kimsenin mal durumu iyi olup memleketin sayılı zenginleri arasına giren demişlerdir. Rüyada çarşıda bağırarak gezinmek; iyilikle emir vermeye, insanları doğru yola sevketmeye delâlet eder. Yiyecek maddeleri satılan çarşı görmek; cinsel kudretin kazanılmasına, hastalıklardan kurtulup sıhhate kavuşmaya delâlet eder. Kuyumcular çarşısını görmek; ferahlığa, iç açıcı haberlere ve hediyeleşmeye delâlet eder. Tatlıcılar çarşısını görmek; imânın gürleşmesine ve isiâmi emirleri yerine getirmeye rüya delâlet eder. Balıkçsiar çarşısını görmek; rızka ve helâl yoldan birbiri ardınca gelecek nimetlere delâlet eder. Kasap dükkânlarından meydana gelmiş çarşı görmek; kan davasının çıkmasına veya harbe, savaşa rüya delâlet eder. ÇATAL Rüyada çatal kullanmak veya satın almak; çok zamandır bozuk olan maddî durumun düzeleceğine işarettir. Çatal kullanmak; bazen de güç yoldan kazanılacak paraya rüya yorumlanabilir. ÇAVDAR Rüyasında çavdardan yapılmış ekmek yediğini gören kimsenin; sıhhati düzelir, rahata kavuşur. Bazı tâbircilere göre rüyada çavdar görmek; aynen rüyada buğday görmek gibi tâbir olunur. ÇAVUŞ Rüyada görülen çavuş; şayet erkek evlâdınız varsa onun Ai!ah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda bir kişi olacağına rüya işarettir. Bu rüya bazen de güzel sesli olup ezan okumaya da delâlet edebilir. ÇAY İÇMEK Rüyasında çay içtiğini veya çay pişirdiğini gören kimsenin; çok kısa bir zaman içinde huzursuz olduğu bir konu açığa çıkar rüya sahibi rahata kavuşur. Şayet çay fincanını devirdiğini görürse; çok zamandır planladığı bir işi bozulur. Rüyada çok güzel bir bardakta nefis bir çay içmek; saliha zevceye, hayırlı evlâda, zevke, neş'eye tâbir edilir. Yanlız çayın rüyada çok sıcak içilmesi; pek hayra yorumlanmaz. Hüzüne, kedere veya üzüntüye gark olmaya rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında çay bahçesinde bulunduğunu ve çay içtiğini görse; kendisini mutlu edecek olaylarla karşılaşır ve bu olaylar uzun bir zaman devam eder. Can sıkıntısından, iç huzursuzluğundan kurtulur.

104

ÇAYIR - ÇİMENLİK Rüyasında bir kimsenin çayır, çimenlik gibi güzel yeşil bir alanda kadın görmesi; zahmet çekmeden dünya rızkını temin etmesine, ilim öğrenip insanlara faydalı olmasına veya hayır hasenet işlerinde öncülük yapıp fakir fukarayı sürekli sevindirmesine rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında bir çayırdan başka bir çayıra geçtiğini görürse; o kimse ticaretle uğraşıyorsa, yeni kazançlı bir işe girer veya san'atkârsa yeni bir san'at öğrenip o san'atla geçimini rahat bir şekilde temin etmeye çalışır. Bu rüyayı gören kimse şayet takva sahibi bir kimse ise, dîni ibâdetlerini bir tarafa bırakıp dünya malına sevgi duymaya başlar ve gözünü mal, para hırsı bürür. ÇAYLAK Rüyada çaylak görmek; malınızdan sizden habersiz faydalanan asalak, hilekâr akrabaya ve ondan rüya sahibine gelecek zarara rüya delâlet eder. Şayet rüyada görülen çaylak, vurulup öldürülürse, bu takdirde rüya, o asalak adamdan kurtulmaya işaret eder. ÇEK ALMAK - VERMEK Rüyada çek almak; ödemekte güçlük çekilecek bir borç altına girmeye, çek vermek ise; borçlu olan kimseden alınacak parayı uzun uğraşlardan sonra almaya rüya delâlet eder. ÇEKİÇ Rüyada çekiç sesi duymak veya çekiçle birşey çakmak; yakın bir zamanda sevinilecek bir habere ve yeni bir eve sahip olacağınıza işarettir. Bazen de rüyada çekiç sesi duymak; şer olan sözleri duymaya ve üstüne vazife olmayan şeyler için lüzumsuz yere söz söyleyen adama rüya delâlet eder. ÇEKİRDEK Rüyada çekirdek topladığını veya yediğini gören kimsenin; imanı kuvvetlenir, ibâdetleri fazlalaşır ve kötü huylarından uzaklaşacağının rüya işaretçisidir. Bir kimse rüyasında sevdiği kimseden çekirdek aldığını görse; o arkadaşından uzun zaman ayrı kalacağına rüya delâlet eder. Rüyada hurma çekirdeği görmek; zikir çekmeye, Allah-ü Teâlâ'dan (c.c) sabır istemeye, ömrün uzamasına, bekâr kimsenin ev kurmasına, yuva sahibi olmasına veya rüya sahibinin itikadının düzgün ve doğru olmasına rüya delâlet eder.

105

ÇEKİŞTİRMEK - DEDİKODU Rüyasında dedikodu yaptığını gören kimsenin; çok yakın bir dostuyla münakaşa edeceğine ve o dostunun haksız yere kalbini kıracağına, rüya delâlet eder. Bu rüya kişinin bilmeden girmiş olduğu küçük günâhlara da tâbir edilebilir. ÇEKİRGE Rüyada görülen çekirge, sıkıntı, üzüntü, kıtlık, harp, işsizliğe, bir afete, ticaret hayatında iflâs etmeye, ayrıcada bazen de evli adamın eşiyle tartışıp hatta boşanmaya kalkışacağına rüya delâlet eder. Rüyada gökten çekirge yağması; o şehirin içinde çıkacak belâya, felâkete işaret eder. Evli bir adamın elinde, avucunun içersinde çekirge bulunduğunu görmesi; ahlâkına düşkün bir kadını eşinin üzerine nikahlamasına yorumlanır. Çekirge pişirip, yer mek; hayıra, menfaatlenmeye ve faydalı olan adamın yardımlarını parça parça yapmasına rüya işaret eder. Rüyasında bir kimse altın çekirge tuttuğunu, aldığını görse; elinden çıkmış olan malının, paranın tekrar kendisine dönmesi için Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) yalvarıp, duâ edeceğine işarettir. ÇEKMECE Rüyada dolu çekmece görmek; sadık, itaatkâr eşe, çalışkan işçiye, hizmetçiye delâlet eder. Bekâr kimsenin rüyasında çekmece görmesi; sadık iyi huylu, malının kıymetini bilen bir kimseyle evlenmesine, açık gezen kadının kocasının ondan kapanmasını istemesine veya muhafaza edilmesi gereken mala rüya delâlet eder. ÇEKMEK Rüyada birisinin zor kullanarak kendisini çektiğini gören kimse; başarması imkânsız olan bir işi başarır ve dostları arasında değer kazanır. Bir kimse bilmediği bir şeyi çektiğini rüyasında görse; kendisine ihtiyaçları olan kişilere yardım edip onların müşküllü işlerini kolaylaştırıp hayır dualarını alır. ÇELTİK Rüyada çeltik tarlası görmek; başa gelecek müşküllü işe, kardeşlerden kötülük görmeye, bir işin halli için adakta bulunmaya rüya delâlet eder. Rüyada çeltik toplamak; tasarruf edep arzu edilen eşyaya sahip olmaya da yorumlanabilir.

106

rızkın bollaşmasına. ÇIBAN Rüyasında bir yerinde çıban çıktığını gören kimse. çocuğa ve çocuk sayısının artmasına yorumlanır. kısmetli bir kız evlâd sahibi olmaya. kadın akrabadan yardım görmeye rüya delâlet 107 . ÇIĞ Bir kimse rüyasında çığ altında kaldığını görürse. talebe için o sene sınıfta kalmasına rüya delâlet eder. Şöyleki: Suyu akan çeşme görmek. onun iş hayatında büyük bir sıkıntıya düşeceğine rüya işarettir. ÇIKRIK Rüyada kuyudan çıkrık yardımıyla su çekmek. gizli sırlarını başkalarına söyler ve söylemiş olduğu sırlar nedeniyle başı belâya girer. altında kalmak. güzel yön vermesine yorumlanır. Rüyasında çıbanın çıktığını yerin deşildiğini gören kimse.c) rüya sahibini nimetleriyle kuşatmasına rüya delâlet eder. Bal veya süt akan çeşme görmek. Kuru çeşme görmek. kişinin günâhlarına tövbe edip hayatına iyi. rızkın gürleşmesine ve Allahü Teâlâ'nın (c. hayır işlerine özen göstermeye. ÇEŞME Rüyada çeşme görmek çeşitli şekilde tâbir olunur.ÇENGEL Rüyasında beline veya vücuduna çengel takılıp bağlandığını gören kişi. ana babadan iyilik görmeye onların hayır dualarını almaya işarettir. ÇENE Rüyasında çenesinin hasar gördüğünü yani kırılıp veya uzadığını gören kimse. akrabalarla güzel ilişki kurmaya rüya delâlet eder. hain davranıp ailesinin rızkını kesen adama delâlet eder. sıkıntılarından üzüntülerinden tez zamanda kurtulur. ev hanımı için bir iftirâlı sözden dolayı üzüntü altına girmeye. dilini tutamayıp herşeye karıştığından dolayı çok büyük üzüntü içine gireceğine rüya işarettir. Çenenin sağlamlığı. huzursuz olduğu kendisini üzen bir olaydan başına bir bela gelmeden kendisini kurtarır. Rüyada çene sayısının fazlalaşması. Çıbandan cerahat akması. Rüyada çığ görmek.

ÇIRÇIR BÖCEĞİ Rüyada çırçır böceğinin sesini duymak. Bir erkek rüyasında elindeki çıkrığın kırıldığını. itibârdan düşmeye. çok iyi olan uğurlu bir haber duymaya delâlet eder. hemen Allah-ü Teâlâ'ya (c. yakın bir zaman içersinde büyük bir mirasa konar. heybetliliği ömrün uzamasına.c) tövbe etmesi gerekir. Rüyasında çiçekleri yolup attığını gören kimse. gama. çok üzeleceği bir olayla karşılaşıp ruhî deprasyon geçireceğine rüya işaret eder. yakın bir zamanda şayet rüyayı gören bekâr ise. erkek için evlenip ilk çocuğunun kız olacağına delâlet eder. Yeni bir çıkrık almak. Evli ise. bilmeden büyük bir günâh işlemiştir. iyi bir yuva kurar. ÇIPLAK Rüyasmaa kendisini veya yakınlarından birisini çıplak olarak gören kimse. lüzumsuz sözler söyleyip boş işlerle zaman kayıb eden kimseye ve o kimsenin rüya sahibinin zararı için elinden geleni yapmasına rüya delâlet eder. ÇINAR AĞACI Rüyasında çınar ağaçlan arasında dolaştığını gören kimse. Çiçek satın almak. bir dost sohbetinde tanıştırılacak kimseye âşık olmaya ve bu âşka karşılık görmeye rüya delâlet eder. başarılı olacağını sandığı bir olayda başarısızlığa uğrar. mutlu bir hayat sürmeye. itaatkâr bir evlâda sahip olur. rezil rüsvan bir hale gelmeye rüya delâlet eder. örtünmek için birşey istemek. ÇIRA Rüyada çıra yardımıyla soba yakmak.eder. Rüyasında çıplak kaldığını fakat insanlardan utanmadığını gören bir erkek. zayi olduğunu görmesi. 108 . ÇILDIRMAK Rüyada bir kimse çıldırdığını görse. böceği tutmak. Rüyada çınar ağacının ululuğu. ÇİÇEK Rüyada çiçek görmek. sıkıntıya düşmeye veya o erkeğin eşinin hastalanıp yatağa düşeceğine rüya işaret eder. hacc farizasını yerine getirmek için hacc'a gider. görmek. askerlik çağı gelmiş olan kimsenin askere çağırılmasına delâlet eder. Rüyada çıplak kalıp halktan utanmak.

aynı olayların olması nedeniyle sürekli olarak tekrarlayıcı konuşma yapmaya rüya delâlet eder. ev huzurunun sağlanmasına. ÇİĞNEMEK Rüyada bilinmeyen yiyeceği çiğnemek. köye yerleşmeye. huzurlu bir ömre. yakınlarından birisinden kendisini üzecek ağır bir söz duyacağını söyleyebiliriz. ÇİFTLİK Rüyasında bir çiftlikte dolaştığını gören kimse. faydalı toplantılara katılmaya. Rüyada çiğ et yemek veya görmek. kısmete. başkasının yapmış olduğu hatalardan etkilenmeden işlerini yoluna koyup işini büyütmesine rüya işaret eder. bir üzüntü isabet ederse de rüya sahibi başka bir olaydan duymuş olduğu sevinç yüzünden kötü olayın etkisinden çabuk kurtulur. nişanlanmaya veya nişan haberi olmaya. ÇİKOLATA Rüyada çikolata yemek. güzelliğe rüya delâlet eder. dedikodu yapmalarına rüya işarettir. çok kısa zamanda kendisi için hayırlı olacak bir tatile çıkar.c) katında itibâr kaybetmeye günahkâr olmaya rüya işaret eder. mal çoğalmasına delâlet eder. müjdeli haber alır ve bu haberden sonra çok sevinip mutlu olur. Bazen de büyük bir çiftlikte gezinmek. yazlık sahibi olmaya. arkadaşların hakkında kötü söz söylemeye. Rüyada ağzında hiç bir şey olmadan sürekli ağzını oyanttığını gören kişiye. 109 . ÇİL Rüyada birdenbire yüzünün çil ile dolduğunu gören kişiye. Rüyasında bir kimse sakız çiğnediğini görmesi. kazanmış olduğu paranın kaynağı hakkında insanların şüpheli konuşmalarına. iş sahibi olan adamın rüyasında çiftilkte gezindiğini görmesi. belâlı bir söz isabet eder ve rüya sahibi bu sözden sonra günlerce huzursuz olur. gıybet yapmaya ve Allah-ü Teâlâ'nın (c.ÇİĞ YAĞMASI Bir kimse rüyasında çiçek yapraklarının üzerinde çiğ damlalarını görürse. mide hastalığına tutulmaya. Rüyada çikolata yemek. ÇİĞ ET Rüyasında çiğ et yediğini gören kimse. sıhhat ve mutluluğun devamlı olacağına işarettir. dostların.

yakınlarından birisinin kendi malında gözü olduğuna rüya delâlet eder. yeni bir mal sahibi olacağının rüya delâletidir. rüya sahibinin akrabalarının ihanetine uğrayıp onların malına göz koyduklarını öğrenmesine rüya delâlet eder. ÇİLİNGİR Rüyada çilingir görmek.v)'in kabri şerifi. hayırlı zâtların kabirleri ve Allah-ü Teâlâ'ya (c. Rüyada yeşillik ve sulu yerler görmek. mutluluğun işaretidir.c) ibâdet edilen fazîletli yerlere delâlet eder. Rüyasında başka bir kimsenin kalçasını çimdiklediğini gören kişi.v)'in sünnetlerinden bid'âta. Rüyada ölmüş olan bir kimsenin güzel bir bahçede görülmesi. rüya sahibi Peygamber efendimiz (s. başarının. veyahut ibâdetten vazgeçeceğine rüya işaret eder. Rüyada karnından çimdiklenmek. uzun bir ömrün.ÇİLEK Rüyada satın alıp çilek yemek. Rüyada çimento karmak. ÇİMDİKLEMEK Bir kimse rüyasında bir şahsın kendisini çimdiklediğini görürse. Bir kimse rüyasında çimenli ve sulu yerden çıkıp kirli ve tozlu bir yere girdiğini görse. o adamın karısı hakkında çirkin şeyler düşünüp onunla gayr-ı meşru ilişki kurmaya çalışır. 110 . o kimsenin cennette olduğuna işaretçidir. Rüyada çilingir görmek. hayırlı topluluklar.a. çimdikleme miktarınca başkasının malından menfaatlenmeye yorumlanır. Rüyada başkasını çimdiklemek. ÇİMENLİ VE SULU YERLER Rüyada görülen çimenli ve sulu yerler din ve islâmdır her yeşilliğin tâbiri de böyle yorumlanır. bazen de devlet kapısında olan mahkemelik işin rüya sahibinin lehine çözümlenmesine rüya yorumlanır. ÇİMENTO Bir kimse rüyasında çimento ile harç yaptığını görürse. müşküllü olan işlerin rüya sahibinin gayretiyle çözümleneceğine ve o müşküllü işlerden rüya sahibinin de menfaatlanacağına rüya delâlet eder. evlenmelerine yorumlanır. Çilek yemek bazen de âşık olmaya veya âşık olan ciflerin birleşmesine. gayr-ı menkûl almaya.a. mal ve çeyizi çok olan eşe yorumlanır. bekâr kimsenin evi olan birisiyle evlenmesine rüya delâlet eder. Bu rüya bazen de Peygamber efendimiz (s.

ÇİZME Bir kimse rüyasında çizme giydiğini görürse. Bir kimse rüyasında çitlenbik ağacının meyvelerini topladığını görse. dinlenmek için bir tatile çıkmaya yorumlanır. yardımcı kimselere veya reis olup emir vermeye yorumlamışlardır.ÇİNGENE Düşünde çingeneyi gören bekâr bir erkek veya kızın. görev nedeniyle yolculuğa çıkmasına ve rütbesinin yükselmesine delâlet eder. Rüyada çingene görmek. orduya. Rüyasında eline veya ayağına çivi battığını gören kimse. yolculuğun. ÇİVİT Rüyada çivit kullanmak. Bekâr bir erkek rüyasında çingeneye fal baktırdığını görse. rüya sahibinin kardeşlerinden gelecek zarara delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada çiviyi sayılı paraya. hayra nail olmaya. Rüyasında bir kimse bir yerinden duvara veya tahtaya çivilendiğini görse.ÇİÇEĞİ Bu ağaç. onunla alış verişte bulunmak. soyu temiz olmayan gezmeyi eğlenmeyi çok seven bir kızla evleneceğine rüya işaret eder. uzun bir yolculuğa çıkacağına rüya işaretçidir. yakın bir zamanda evlenir. fala baktırmaya. Ayrıca rüya sahibinin çok sevineceği bir haber işitmesine işarettir. ÇİVİ ÇAKMAK Rüyasında bir yere veya bir kimseye çivi çaktığını gören kimse. hastalığa tutulup günlerce perişan olup. gelecek için endişe duymaya ve hayırsız. gizli kapaklı işlerinin meydana çıkacağının rüya delâletidir. halinin perişan olmasına ve bir olaydan dolayı hayrete düşüp ruhî rahatsızlık geçirmesine rüya işaret eder. fesat olan bir kadından kötü söz işitir. Rüyada çitlenbik yemek. garip olan akrabalarına yardımda bulunup onların hayır duâlarını alır. 111 . zahmet çekmeye delâlet eder. habersiz kalınan bir şeyden haber almaya yorumlanır. Rüyada çivi satın almak. ÇİTLENBİK AĞACI . faydasız işlerle uğraşıp asli görevleri ihmal etmeye rüya delâlet eder. Devlet hizmetinde olan kimsenin rüyada çizme giymesi. bol kazançlı bir işin habercisidir. Çivi bulmak.

Danyâl (a. Ve bir kaç defa çocuğunu düşürme tehlikesi atlatırsa da 112 . Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenir. şayet rüya sahibi Kur'ân-ı Kerîm okumayı bilmiyorsa. zor bir hamilelik geçirir. Rüyada kız çocuk doğurduğunu gören kimse. Oğlan çocuğu doğurduğunu gören kimse. çok kısa bir zamanda üzüleceği bir haber duyar. Bazı tâbirciler kız çocuğu ev almaya. erkek çocuğu. beygir at çobanlığı yapmayı. Şayet rüyasında çocuğunun bir parçasının kesilip atıldığını görürse. memuriyete. ÇOCUK ARABASI Rüyada çocuk arabası görmek. senenin feyizli. hidâyete erip hacc'a gitmeye rüyayı tâbir etmiştir. muratlarına. Bazı tâbirciler bu rüyayı ana veya babanın rahatsızlanıp ölmesine yorumlamışlardır. yakın bir sürede fakirlikten kurtulup zengin olur. deve çobanı olmayı. çocuk sahibi olmak için uzun zamandır hasretle yanıp tutuşan çiftin çocuklarının olmasına veya kısır kadının gebe kalmasına rüya delâlet eder. eşek çobanlığı etmeyi. Ayrıca şayet rüya sahibi fakir bir kimse ise. Çünki Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen Peygamberlerin hemen hemen tümü hayatlarının bir devresinde mutlaka çobanlık yapmışlardır. ÇOCUK Bir kimse rüyasında çocuğunu kayıb ederse. o çocuğun büyüyünce çok temiz tertipli olacağına rüya delâlet eder. o çocuk büyüdüğünde âlim olur. ÇOCUK DÜŞÜRMEK Hâmile bir kadın rüyasında çocuğunu düşürdüğünü görse. arzu ve emellerine nail olur. Allah-ü Teâlâ'nın (c. bereketli bolluk içersinde olmasına. dükkân. Birde çocuğun vücudunda yaralar çıktığını rüyada görmek. atelya türü iş yeri sahibi olmaya yorumlamışlardır. şeref ve ikbâle.ÇOBAN Rüyada çoban görmek. tarla. ÇOCUĞUNU KAYBETMEK Rüyasında çocuğunu kayıb eden kadın görmek veya kendisinin çocuğunu kayıb ettiğini gören bir kadın. arsa türlü mal sahibi olmaya.c) yolunda takva sahibi olan bir şahısla tanışılır ve onun önderliğinde ibâdetlerini artırır. yakın sürede hayırlı bir evlâd sahibi olur. malî durumun düzgünlüğüne.s) rüyada koyun çobanı olmayı. feraha çıkıp çok sevinir. öküz çobanı olmayı. hayır ve menfaate.

ÇÖL Kendisini bir çölde yapayanlız bir halde gören kimse. bulunduğu makama uygun davranmayan adama ve onun hilelerine rüya yorumlanmıştır. ÇÖMLEK . o kimse malının kiri olan zekâtını vermiyor ve bundan dolayı kendiside malının kiri olan zekâtını yediğinden doiayı günâha giriyordur. ÇORAP Rüyada yeni bir çorabı giymek. Bazı tâbircilere göre rüyada çömlekçi görmek. ÇORBA Rüyada çorba içmek.ÇÖPLÜK Rüyada çöpçü gören kimse. Rüyada çöl görmek. yanlızlıktan hoşlanıp kendi kendisine yeter ve bu kimsenin hayatı ile ilgili kararları çok isabetli bir şekilde aldığına rüya delâlet eder. kısa zamanda zekâtını vermesi ve bu günâhtan kurtulması gerektiğine rüyası delâlet eder. hayırlı konuların konuşulduğu toplantılara katılıp oradan hisse kapmaya ve kötü hareketlerden vazgeçip dürüst insan olmaya rüya delâlet eder. mala ve servete kavuşur. Meselâ: Bir kimse rüyasında yeni bir çorap alıp giydiğini veya birisine hediye ettiğini görürse. şayet erkekse hayal kurduğu bir işte hayal kırıklığına uğrar. ÇÖPÇÜ . kadınsa evlik süresince birçok düşük yapar ve ölü çocuk doğurur. O evlâdın büyüyünce çok zengin olacağı söylenebilir. tasadan kurtulmaya ve sevinçli haber alıp zarardan dönmeye işaret eder. Hâmile olmayan kadının rüyasında çocuk düşürmesi. yakın bir süre içinde evlâd sahibi olur. 113 . Fakir kimsenin rüyasında çöpçü olması. hayra. gamdan. zengin olmaya veya büyük bir mirasa konmaya rüya delâlet eder. kederden veya kendisine üzüntü veren olaydan selâmete çıkmasına delâlet eder.çocuğu düşmez o çocuk ana ve babasına ilerde çok hayırlı olur.ÇÖMLEKÇİ Rüyasında toprak bir çömlek kapta yemek yaptığını veya yediğini gören kimse. gelirin artmasına veya mühimsenmeyecek bir hastalığa tutulmaya rüya işaret eder. çok hayırlıdır. maaşa zam almaya. Rüyada çömlek imal eden kimseyi veya satan kişiyi görmek. Şayet bir şahıs eski ve kirli çorap giydiğini rüyasında görürse.

gizli düşmanlığa da yorumlanabilir. Rüyada bilinmeyen çukuru doldurmak. sözü sohbeti dinlenen ve dostları tarafından aranılan.Fakir bir kızın rüyasında çöpçü olup çöplükten çöp topladığını görmesi. birisine lâyık olmadığı bir şekilde davranmaya. Rüyada çöplük görmek. Rüyasında çöple dolu bir yerde kendini gören kimsenin. Bir kadın rüyasında çörek yaptığını görürse. Birisinin düşmesi için çukur kazmak. Rüyada çulluk sesi duymak veya görmek. ÇUVAL Rüyada boş çuval gören kimse. yemek. çok fazla kazanç getireceği umulan bir işten tahmin edilenin aksine çok az para kazanmaya rüya işaret eder. Bu yüzden de daima 114 . o kimsenin gidişatı hiç iyi değildir. ÇUKUR Bir kimse rüyasında pis sularla dolu bir çukur görürse. ÇULLUK Bir kimse rüyasında çulluk kuşu tuttuğunu görürse. yol gösterici olmaya hayır hasenat işlerini yapmaya yorumlanmıştır. çok neş'eli bir kimseyle evlenir. ÇÖREK OTU Rüyada çörek otu görmek. sayılan kadına delâlet eder. güzel akıl vermeye. bazen de yapılacak büyüye. Dünya hayatında daima kendisi ve çevresi için zararlı olan işleri yapmaktadır. çok müsriftir. ona zengin bir adamın evlenme teklifinde bulunacağına ve ilerde müreffeh bir ömür sürüp rahat edeceğine rüyası delâlet eder. bazı tâbircilere göre. görülen çörek otu miktarınca mal zayi etmeye. iyi insana iftira etmeye ve bu yüzden günahkâr olmaya rüya delâlet eder. husumete rüya delâlet eder. ÇÖREK Rüyada çörek görmek. mal varlığı kısa zamanda çoğalır çok zengin olur. Çulluk kuşu neş'eli. dostlarla arada geçecek bir olay nedeniyle münakaşa edip dargın olmaya. acı haber almaya. sevilen dostun ölümüne ve rüya sahibinin onun cenazesinde bulunup üzerine toprak atmasına rüya delâlet eder. mutlu olacağı bir evlilik yapar ve evlendiği kimseyi çok sevip sayar. bilmeden bir kötülüğe sebeb olmaya rüya işaret edebilir. Aklını başına toplayıp iş işten geçmeden doğru yola dönmesi gerektiğine rüyası işaret eder. Rüyada baharatçıdan çörek otu satın almak.

Bir kimse rüyasında evinden çuvalla mal taşıdığını görse. sabırlı kimseye ve bu kimsenin rüya sahibine yapacağı veya yapmış olduğu yardımlara rüya delâlet eder. tutumlu olması icab eder. yakın zaman içersinde mal varlığmı arttırır. eşinden boşanacağına veya hırsızlık olacağına rüya delâlet eder. Ele çuvaldız almak. 115 . çetin geçecek meşakatli yolculuğa çıkmaya rüya yorumlanır. Rüyasında çuval doldurduğunu veya yıkadığını gören kimse. ÇUVALDIZ Rüyada çuvaldız görmek. müşküllü işleri sükûnetle çözen. yeni teşebbüs edilecek bir işten çok para kazanmaya delâlet eder. İçi dolu çuval görmek.sıkıntı içindedir.

bolluk ve sıkıntısız geçecek olan bir ömürü gösterir. yakın bir zamanda çok başarılı olduğu mesleğinde büyük hatalar 116 . büyük bir üne kavuşur. rahat. Dağdan indiğini gören kimse. mesleğinde başarılı olur. Bazı tâbirciler rüyada dabağcıyı görmeyi. terbiye veren adama yorumlanır. evleneceği insanın ağzı pis olup. genel anlamda yarı anne demektir. hayat yolunda. ıslah edici. DADI Dadı. tedavisini üstüne alacak bir doktora gidip onun tedavisi sayesinde hastalığından kurtulmasına rüya delâlet eder. çok küfür edeceğine rüya delâlet eder. Rüyada dabağcı. DAĞ Rüyasında bir kimse dağa tırmandığını görürse. Bundan dolayı rüyada görülen dadı. saltanatlı. üzüntü veren uğursuz habere veya zalim adamdan gelecek kötülüğe yorumlamışlardır. Çok hasta olan bir kimsenin rüyasında dabağcıyı görmesi.DABAĞHANE Derilerin dabağlandığı yeri rüyasında gören kimsenin.D DABAKHÂNE .

Yokuşu çıktığını görmek. üzüntüye. dağ üzerinde oturduğunu gören kimsenin. Bir kimse rüyasında dağa yaslandığını görmesi. o beldenin büyüklerinden birinin vefat etmesine. işçi için mal sahibinin 117 . Dağ üzerinde ağaç olduğunu görmek. eziyet zahmet ve güçlüklerle. umut etmediği bir işte çok para kazanır. Rüyasında bir kimsenin yanında dağ olduğunu görmesi. Rüyasında dağdan düşüp ayağını kırdığını görmek. rüya sahibinin zekâtını vermemesine işaret eder. rüya sahibinin itibâr kayıb edeceğine ve malının zarara uğrayacağına delâlet eder. adil bir insan olur.) teşbih etmeyen ve insanların faydalanamadığı ölü gibidir. dağın yere battığını görmek.c. şayet güçlükle çıktığını görürse. rüya sahibi o dağın üzerine çıkıp üstünde oturuncaya kadar gördüğü şeylerin güçlük veya kolaylığı oranında arzu ve emellerine kavuşur.yapar ve mevkisini kaybeder. Rüyada dağın göklere yükselerek insanların üzerinde olduğunu görmek. Bir kimse rüyasında dağdan indiğini görürse. yüksek tepeler. Dağ içinde olan yol ve yokuşu görmek. memur için rüşvet yemeye. Bir kimse rüyasında bir dağa kolaylıkla çıktığını görmesi. hayırsız bir evlât sahibi olacağının habercisidir. kuvvetli bir insandan yardım göreceğine rüya yorumlanır. işsizliğe. Çünkü o dağ Allah-ü Teâlâ'yı (c. kâfir ve azgın bir reistir. Rüyasında bir dağ üzerinde "Elhamdülillah" diyerek Allah-ü Teâlâ'ya (c. o kimsenin malı elinden alınır tüccar ise zarar görür. rüya sahibinin hayatının yarısında vefat edeceğine rüyası delâlet eder. bütün insanları kaplayacak korku ve şiddete. feryâd etmeye delâlet eder. Bir kimse rüyasında bir dağa çıkarken dağın yarısına geldiğinde aşağı inmesi veya yukarı çıkmaya devam etmesi mümkün olmayan bir halde rüyayı görmesi. vefat edeceğine rüya delâlet eder. ıztıraba. Rüyada dağ keçisi görmek. rüya sahibinin makam ve rütbesinin yükseleceğine. ölümüne rüya işaret ettiğini söylemiştir. Rüyada görülen sıra sıra dağlar. Bitki örtüsü ve su olmayan bir dağ görmek.a) kendisinin bir dağ üzerinde olduğunu gören bir kimsenin. azaba delâlet eder. halk arasında güzel bir isimle itibâr kazanacağına ve şöhret sahibi bir kimse olacağına rüya delâlet eder. İbn-i Şirin (r. işlerini kolaylıkla yapıp faydalı olacağına. ticaretle uğraşan kişi için ganîmet almaya. Rüyasında kurak taşlık ve sarp taşlarla dolu dağı görmek. ana ve babasına asi olacağına ve ecelinin yaklaştığına. DAĞ KEÇİSİ Rüyasında dağ keçisi yakaladığını gören kimse. işlerinde güçlük ve meşakkat çekeceğine rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimse bir dağ üzerine çıkmayı arzu edip o dağın üzerine çıktığını görürse. mevkisinin yüksek olacağına delâlettir.c) hamd ve şükür ettiğini gören kimse. dağın yerle bir olduğunu gören kişinin.

a) rüyada hayvan dalağı görüp yemeyi. Câfer-i Sâdık (r. Ticaretle uğraşan bir kimse rüyasında dalağının sağlam olduğunu görse. Bir kimse rüyasında dalağının ağrıdığını görse. evlâdın veya yakın akrabalardan birisinin ekmeğini yazı yazarak veya yazılmış kitapları satarak kazanacağına rüya delâlet eder. çok başarıya ulaşır. geçimi için ayırmış olduğu parayı israf edip kötü yerlerde kullanır. DALGA Bir kimse gece rüyasında denize düşmüş dalgalarla kendini boğuşurken görürse. kârının umduğundan fazla olacağına rüya delâlet eder. Çünkü Allah-ü Teâlâ (c. kavgaya yorumlanır. DALAK Rüyada dalak depoya işaret eder. ev kadını için kocasından gizli iş çevirip para biriktirmesine rüya delâlet eder. Rüyasında dalağının büyüdüğünü ve ağrıdığını gören kişi. Rüyada dalga görüp içinde boğuşmak. DAĞINIK EV .YER Rüyada dağınık bir halde görülen ev veya işyeri. o tüccarın mal koyduğu deponun dolu olacağına ve kendisine hayırlı müşteriler çıkıp kazancının. ev halkının arasında olacak huzursuzluğa veya işyerinde meydana gelecek münakaşaya. hayat yolunda önüne çıkacak bütün engelleri aşar.c) her zaman dürüst çalışanla beraberdir ve yardımcısıdır. başarılı olmak için olağan üstü gayret göstermeye rüya delâlet eder. DAKTİLO Rüyada daktilo görmek. 118 . Bu rüyayı gören kimse. muradına kavuşamaz zira etmiş olduğu muradı başkasının kötülüğünü istemekle alâkalıdır. o da boğulanlardan oldu.rızâsı olmadan mal almaya. DAĞCILIK Rüyada dağcılık sporuyla uğraşmak. helâl yolla kazanılmış olan parayla mal sahibi olmaya yorumlamıştır." (Lokman sûresi/Âyet: 32) mealindeki âyetlerin işaretince." (Hud sûresi/Âyet: 43) ve "Onları altında gölgeler yapan (dağlar) gibi dalga sardığı vakit dini yani iz kendisine tahsis etmek suretiyle muhlisler olarak Allah'ı çağırırlar. hiç bir zaman inancını ve azmini yitirmemelidir. "İkisinin arasına dalga girdi. azâb ve şiddete düşmeye rüya delâlet eder.

düşmanına galip gelir ve onun kendi kazdığı çukura kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. Damdan düştüğünü gören kimse ise. ölümle veya çok büyük bir kavga nedeniyle akrabasından ayrılır. DAMGA Rüyada kağıtları damgalamak. yeni bir ev sahibi olacağına rüya işaret eder. aileyi. ummadığı. damarından akan kan nisbetince rüya sahibinin eline mal geçer. DAM Rüyada dam yaptığını. ailesi ve akrabalarıdır. çok güvendiği bir arkadaşından büyük bir kötülük görür. elinden büyük bir para çıkar. Rüyasında damarından kan aktığını gören kimsenin. beraat almaya. Damarlarından birisinin yok olduğunu gören kimse. mevkisi yüksek olan bir adamın hizmetine girip onun hem mevkisinden hem de parasından menfaatlenir. DAMAR Rüyada görülen damar. çok kısa zaman içersinde büyük bir miktar mirasa sahip olur.DALGIÇ Rüyada dalgıç olduğunu veya dalgıç gören kimse. dalgıç balığı temsil ettiğinden rüya çok hayırlıdır. evlenmek istediği kızla arası açılır. Şayet fakir ise. görüşmez. Rüyasında dalgıç olup deniz dibine dalıp antika eserler çıkardığını gören bir kimse. Rüyada elinin damarlarından kan aktığını gören kimse. İnsanın damarları. başarması yüzde yüz olduğu bir işte tam sonuna geldiği zaman büyük bir hezimete uğrayıp çok sıkıntı ve müşkülât çeker. aktardığını gören kimsenin. Rüyasında dalgıç olup inci çıkardığını gören kimsenin. Rüyada kızını evlendirip damat sahibi olduğunu gören kişi. kötü yolda giden adama ayak uyduran kişiye yorumlamışlardır. mahkemelik işlerin rüya sahibinin lehine çözümlenmesine. DAMAT Rüyasında bekâr bir erkek damat olduğunu görürse. hatip olup iyi söz söyleyerek halkı hoşnut eden adama veya şair olacak bir evlâd sahibi olmaya rüya 119 . refaha ve bol paraya kavuşur. akrabayı temsil eder. rüya sahibi yakında maddî zenginliğe. zengin ise o kan nisbetinde elinden mal gider. Bazı tâbirciler rüyada dalgıç görmeyi. Bir kimse rüyasında akrabasından ya ölüm yahut büyük bir anlaşmazlıkla ayrılır.

s)'ı gören kimse. Yani bu rüyayı gören kimse. DANYÂL (A. Ancak bir müddet sonra rüya sahibi itibarına ve çok büyük kudrete kavuşur. murat edilen şeylerin yerine gelmesine. Hasta bir kimsenin rüyasında dans etmesi. feraha çıkıp ailesi ile birlikte hem hayıra hem de sevince ulaşacağına rüyayı yorumlamışlardır. şayet bekârsa çok hamarat elinden her iş gelebilen becerikli birisiyle yuva kurar. Rüyada darağacında asılmak. âlim olup. çok dedikodu ettiği ve bu yüzden çok günâha girdiğine rüyası işaret eder. DANA Rüyasında dana satın aldığını veya dana kestiğini gören kimse. rüyası dinimizce çok hayırsızdır. hastalığının uzayıp ağrılarının çoğalacağına işaretçidir. fakat zalim kimselerden o kişiye çok eziyet edilir. 120 . DANS Rüyasında dans ettiğini gören kimsenin. dünya işlerine dalıp âhiretini tamamen unuttuğuna rüya delâlet eder.S) Rüyada Danyâl (a. Rüyada dana kesmek. DARAĞACI Rüyada darağacı görmek. mutlu ömre ve hayır işleyip fakirleri sevindirmeye rüya delâlet eder. üzüntüden kurtulmaya ve hiç umulmadık yerden para sahibi olup o parayla mal sahibi olunmasına rüya delâlet eder. Sevilen bir arkadaşın ölüm haberini duymaya rüya delâlettir. Bir kadın rüyasında kirli dantel ördüğünü veya ördüğü dantelin kirlendiğini görürse. adak adamaya. Bir kadın rüyasında darağacında asıldığını görse. kocasının akrabaları tarafından azarlanırsa da kocası onu koruyup kollar ve rüya sahibine arka çıkar. DANTEL Rüyasında dantel aldığını veya ördüğünü gören kimse. sıkıntıdan. Bazen de rüyada dantel örmek.delâlet eder. Bazı tâbirciler ise rüyasında kendi evinde ailesi ile birlikte dans ettiğini gören kimsenin. gizli ilimlerden nasiplenir. ayrı olan birbirlerinden haber alamayan dostların bir araya gelip eski günlerini anmalarına rüya delâlet eder. ölümün habercisidir. çok yakın bir zaman içinde büyük başarılara uğrayacağına rüya işaretçidir.

cimri kimse ile alış veriş 121 . Yere dağılmış olan darıyı kuşlara yedirmek. ateşle ilgili meslekte olanlar için rüya hayra. rızkının azalacağına. Rüyada davulcu ile konuşmak. sevgisini kayıb eder. şöhret olduğu halde işi boş olup hiç bir işe yararhayan tembel adama yorumlanır. Bir kimse rüyasında davul çalan davulcuyu görürse. hayırlı habere." (Ahzab sûresi/25. bel bağladığı çok umutlu olduğu bir işi yarım kalır.DAVETİYE Rüyada bir davete gittiğini veya bir yerden davetiye aldığını gören kimsenin. kısmete. haberleri getirip götüren adamdan veya kadından yalan yanlış söylenmiş.c). üzülmeye rüya delâlet eder. Çünkü rüyada davulcu. Rüya sahibinin çok geçimsiz bir kimse olduğuna rüya delâlet eder.c) korkup doğru yola dönmesine rüya delâlet eder. görmek. sonuçlanmaz ve rüya sahibi çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yanlız rüyada darı yemek. yakında rüya sahibini büyük bir haberin çok sevindireceğine işarettir. yakın bir zamanda tembelliğinden dolayı çevresindeki insanların saygısını. DAVUL Rüyada davul sesi duymak. DARI Rüyasında darı gören kimse. rahatlığa işaret eder. Bir kimse rüyasında yediği şeyin darıya dönüştüğünü görse. feraha. fakirlere yardımcı olmaya ve rızkın. ni'metin bollaşmasına rüya yorumlanır.DARBUKA Bir kimse rüyasında darbuka çaldığını veya çalındığını görmesi. oruç tutmaya Allah-ü Teâlâ'ya (c. Sahur davulunun çalındığını rüyada görmek. sözleri dinlemeye ve bir olaya sinirlenip. âyet-i kerîme) gereğince rüyada dargın olmak pek hayra yorumlanmaz. "O kâfirleri hiç bir hayra ermedikleri halde öfkeleriyle red (def) etti. çok başarılı görünüp ağzı laf yapan kimseye güvenerek bir işe girer ve o kimsenin ihanetine uğrayıp çok büyük miktarda zarar eder. kısmetinin kesileceğine rüya delâlet eder. göz aydınlığına ve çok mutlu olunacak olayların olmasına rüya delâlet eder.'Rüyada çalınan davulu görmeyip sadece sesini duymak.c) şükür edip hamd etmeye ve malından kibirlenen zengin adamın Allah-ü Teâlâ'dın (c. DAVET . DARGINLIK Allah-ü Teâlâ (c. bâtıl söz söylemeye.

Kur'ân-ı Kerîm okumaya. çok uğursuzdur. dayak yemek.s)'ı görmek. Davut (a. Ayrıca bu rüya. güce kuvvete delâlet eder. Zira bu rüya. Rüyada Hz.c) yolunda imânı tam bir müslüman olur. Davut (a. ailesinden birisi maddî sıkıntı içine düşer. Davut (a. tasalı olduğunu ya da korkuttuğunu veya yüzünü ekşittiğini görürse. teşbih çekmeye. DAVUT (A. kadınlarla imtihan olmaya. anne tarafından olan akrabalarından olan hali vakti yerinde akrabasıyla ilişki kurup ondan maddî ve manevî yardım görür. Morali bozuk olan adamın rüyasında dayak yemesi.s)'ı gören kimse. DAYAK Rüyada dayak atmak. kuvvet ve saltanata erişir ve hatalı bir işte bulunup daha sonra yapmış olduğu bu hatalı işten dolayı pişmanlık duyup takva sahibi olmayı tercih eder. DAYI Rüyasında dayısını gören kimsenin. sahibi için uyarı niteliği taşımaktadır. Rüyada Hz. O kimsenin yaptığı ibâdetlerin birçoğu yaptığı hatalardan dolayı Allah-ü Teâlâ (c.etmeye.s)'ın elbiselerini giydiğini veya O'nun suretine girdiğini bir kimse görse. nefsi terbiye etmeye ve günâhlardan kötülüklerden temizlenmeye delâlet eder. Bazen de rüyada ölmüş olan dayısıyla kucaklaştığını gören kimse. kendisine arka çıkacak aile büyüğüne delâlet eder. yardım etmeye. Allahü Teâlâ'nın (c. DECCAL Rüyasında deccalin çıktığını gören kimsenin rüyası. Davut (a. haksız jpsanlara hak vermeye rüya delâlet eder. kadınlar tarafından meydana gelecek şiddete delâlet eder. yardım almaya. iş yapmak için teşebbüste bulunmaya. Zâlim bir kimse rüyasında Hz.c) katında 122 . Rüyada Hz.s)'ı gören kimse. Fakat rüyayı gören şahıs tarafından yapılan maddî ve manevî yardımlarla sıkıntılarından kurtulur. Bir adam rüyasında eşine dayak attığını görse. Çünkü Deccal kıyametin habercisidir.S) Rüyasında Hz. Davut (a. tamamiyle kendisini kaptırdığı günâh dolu hayatı terk eder. rüya sahibinin geçimini temin ettiği mesleği demirle ilgili bir iş olur ve bu meslekten mal sahibi olup zengin olur. HZ. rüya sahibi Allah-ü Teâlâ'dan (c.c) korkmalı ve dünya halini düzeltmeye çalışmalıdır. eşini her türlü kötülüklere karşı korur ve ona her zaman arka çıkar.s)'ı kederli. hüzünlü.

GÖMMEK Bir kimse rüyasında birisini gömdüğünü veya kendisinin diri diri 123 . Fakat bu para rüya sahibinin ailesine ve kendisine hayırlı olmaz. bilmeden günahkâr olmaya veya bir iftirâlı söz yüzünden rüya sahibinin başının derde girmesine rüya delâlet eder. evlâdlarından birisi meşhur bir san'atkâr olacağına rüya işaret eder. Bazen de defne dalı. rüya sahibinden duâ beklediğini ve rüya sahibinin kendi aleyhinde olacak işler yaptığına ve bu yüzden uyarılmakta olduğuna rüya delâlet eder. DEFNE Rüyasında defne dalı gören kimsenin. sadık eşe. Hâmile kadının eline defne alması düşük tehlikesi atlatacağına ve erkek çocuk doğuracağına delâlet eder. başkasının kazancına sahiplenmeye. uğradığı yerleri görmek. düşmanla barışmaya ve onun şerrinden emin olmaya yorumlanır. zengin kadına tâbir edilir. keder. Rüyada define aramak için uğraştığını gören bir erkek. Rüya sahibi eski günlerini arar diyebiliriz. işini ihmâl edip başkalarının kazançlarına göz diker ve bu yüzden hem mal hem de vakit kayıb eder. kendi asli görevlerini. gıybet etmeye. DEDE Bir kimse rüyasında ölmüş olan dedesini görse. hastalığının uzun süreli tedavi edileceğine ve hastalığı geçse bile izlerinin kalacağına rüya delâlet eder. Hasta kimsenin defne dalını rüyada görmesi. zulüm ve hububat ve emlâkta büyük afetin meydana çıkmasına. DEFNETMEK .kabul olunmamaktadır. yahut yağumur yağmamasından dolayı hayrın men edilmesine rüya delâlet eder. Sıkıntı içersinde olan fakir adam rüyasında define bulduğunu görse. konuşmak. hastalığa. Define rüyada. çok para kazanacağı bir işe girip ummadığı kadar zengin olur. DEFİNE Rüyasında define bulduğunu gören bekâr kimse. şiddet. üzüntü. rüya sahibinin tövbe etmesi gerektiğine rüya delâlet eder. Rüyada Deccal'in geçtiği. çok iyi huyları olan bir kimseyle hayatını birleştirip mutlu bir yuva kurar. DEDİKODU Rüyada dedikodu etmek veya dedikodu eden insanlarla bir arada bulunmak.

uzun bir ömür geçireceğine rüyası işaret eder. 124 . Rüyada ölünün diri kimseyi defnetmesi. DEĞİRMEN Rüyasında değirmen gören çiftçinin. bulunduğu durumda borca girmesine yahut zimmet sebebiyle lisanının tutulmasına delâlet eder. DEFTERDAR . yeni iş teklifi almaya yorumlanır. Bir ölünün başka bir ölüyü rüyada defnetmesi ise. önündeki yıl mahsulü bol olur. hesaplarını güzel tutup hiç bir zaman riskli işlere girmeyeceğine. ancak defnedildikten sonra kabrinden çıkarılırsa rüyanın kötülüğe bir işareti yoktur. onun dini fasit olur. Rüyada temiz defter görmek.MUHASEBECİ Rüyada defterdar veya muhasebeci görmek. o kişi hakkında kötü söz söyler ya da onu hapseder. derde düşmeye rüya delâlet eder. hapis. hastalık. DEFTER Bir kimse rüyasında defterle uğraştığını. hayatında başarıya doğru adım adım yükseleceğine rüya delâlet eder. Bazen de defter görmek. akrabalar arasında samimiyet ve dostluğun meydana gelmesine rüya delâlet eder. devlet kapısında halli mümkün olmayan iş için uğraşmaya. malını neticesi olmayan bir işin halli için lüzumsuz yere kayıb etmeye veya tasarruf edilen paranın lüzumsuz bir şekilde harcanmasına rüya delâlet eder. Bu rüya bazen de emanete ihanet edecek adama itimat etmeye ve onun sadakatsizliğine uğramaya rüya delâlet eder. Bir kimse rüyada defnolursa. deftere yazı yazdığını görürse. şayet defneden kimseyi tanıyorsa. ortak olarak çalıştığı kimseyle arası bozulur ve tartışma sonucunda rüya sahibi ortağından ayrılmaya karar verir. Rüyada sağ bir adamın başka sağ bir adamı defnetmesi. Ticaretle uğraşan bir kimse rüyasında defterdarla konuştuğunu görse. Muhasebecisine hesabını doğru düzgün bir şekilde verdiğini gören bir kimse. karışık işlere girmeye. Bir kimse rüyasında ölerek defnedildiğini görse. çok müsrif ve eli açık bir kimse olduğuna rüyası delâlet eder. emanet yahut rehin ile yorumlanmıştır. Bu rüya bazı tâbircilere göre vergi borcuna ve hatalı evraklar yüzünden ceza yemeye yorumlanmıştır. Ölmeden sağ olarak kabre defnedildiğini gören kimse. evlenme. hiledir. borçları ödemek için plan yapmaya ve yapılan planın rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına ve sıkıntıdan maişetten rüya sahibinin tez zamanda kurtulmasına rüya işaret eder diyebiliriz. uzak bir yolculuğa çıkar.gömüldüğünü görürse. Bu rüya bazen de defin. Bir hayvan leşini rüyada gömmek. menfaatlenmek için uzak yolculuğa çıkmaya.

kısmetli iş yolculuğuna çıkmaya. rahat ömre ve kabir hayatının rahat olmasına yorumlanır. vakıf gibi olan bir hayır kurumunde görev alıp hem çevresini genişletir hem de. kazancın temini için müşküllü yoldan gidip başarıya ulaşmaya. selâmete çıkmaya yorumlanır. kudrete rüya yorumlanır. güzel akîbete. herkese söyleyen adama rüya delâlet eder. Câfer-i Sâdık (r. hayırlı bir dost sahibi olacağının işaretçisidir. insanlar arasında itibâr kazanır ve ismiyle şöhret olur. Ayrıca bir şeyi olduğu halden başka bir hale sokmaya. DELİ Rüyasında deli olduğunu gören kimsenin. helâl paraya. Rüyada görülen dehlizin genişliği. sözüne güvenilir. d) Kuvvete. uzun bir zamandır muzdarip olduğu hastalığından kurtulup sıhhate kavuşur. rüyası tersine yorumlanır. DEĞİRMENCİ Rüyada değirmenci görmek. Rüyada değirmende buğday öğütmek. Şöyleki: Su değirmeni görmek.Değirmen taşının kırıldığını rüyasında gören kimsenin. keder ve düşmanlıktır. aydınlığı. rızkın gürleşmesine. mutlu ve sıkıntısız ömür sürmeye rüya yorumlanır. Bir kimse rüyasında birçok değneği yerden topladığını görse. Yel değirmeni görmek. DEHLİZ Bir kimse rüyasında dehlizden geçtiğini görürse. Rüyada değirmen görmek. c) Çok sevab kazanmaya. hayırlı. beş şeye tâbir etmiştir: a) Emir veren kimse olmaya. DEĞNEK Rüyada ele alınan değnek. kuvvete. hastalığa ve sırları meydana çıkaran. Ayrıca kötürüm olan bir dostun iyileşmeye başlayacağına rüya delâlettir.a) rüyada değirmen görmeyi. eceli yaklaşır ömrü kısalır. Meselâ: bir şahıs deli olup tımarhaneye kapatıldığını 125 . zengin bir kimseyle evlenmeye. bazen de görülen değirmenin cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebeb teşkil eder. b) Hayır hasenat işleriyle uğraşmaya. kazancın çoğalmasına. e) Zenginliğe.

birisinin geçimini üzerine almaya da yorumlanabilir. övünebileceği bir iş yapar. Rüyada elde görülen demir. dünya eşyasından hayıra ve bir kadından arzu ettiği bir şeye kavuşur. DELİKANLI Genç bir kız rüyasında güler yüzlü. Ayrıca sıhhatli mutlu bir ömür sürüleceğinin işaretidir. DEMİR . kısmeti açılır yakın zaman içersinde iyi bir yuva kuracağı ciddi bir delikanlı ile tanışır. uzun bir yolculuğa çıkar. Nitekim 126 . DEMET OT Rüyada demetlenmiş ot görmek. sevimli bir delikanlı görse. hasta veya ölü ise cehennem ateşine girer veya o kimsenin hapise gireceğine de rüya delâlet edebilir. Rüyada demir erittiğini gören kimse. ucuzluğuna. Rüyada demir yediğini görmek. Rüyada demirci olduğunu ve elindeki demirin mum gibi eridiğini ve o demirden arzu ettiği bir eşyayı imal ettiğini gören kimse. ayrıca Azrail (a. bir mülke sahip olur. düşmana ve onun rüya sahibine edeceği kötülüklere rüya işaret eder. Demet ot görüp o otu sırtlanmak. düşmanın gizli sırrını öğrenip ona şantaj yapmaya ve şerrinden emin olmaya rüya delâlet eder. Rüyada bir yere biriktirilmiş demir gören kimse. Demir onun şiddeti ve kuvvetidir. Rüyasında bir demircinin yayına gittiğini ve oturduğunu gören kimse. deliliğin nisbetince mal sahibi olmaya. Bir kimse rüyasında tanımadığı bir delikanlı görse. yerine getirilmeyecek şey için yemin etmeye ve bu yeminin daha sonra keffâretini ödemeye rüyayı yorumlamışlardır.DEMİRCİ Rüyada görülen demir şayet alet haline getirilmişse. âşık olup kara sevdaya tutulmaya veya güzel amel işleyip cennetlik oimaya rüyayı yorumlamışlardır. Aşık yüzlü. rüya sahibi için mal ve kuvvettir. mihnet ve güçlük altına girmeye delâlet eder. halkın diline düşer ve insanlar onun dedikodusu yaparlar. kuvvetin delilidir. Rüyasında demir ve bakırı erittiğini gören kimse. Bazı tâbirciler rüyada demet ot sırtlanmayı. Rüyada görülen demirci. Rüyada delikanlıyı tutmak. birikmiş paraya ve o paradan lüzumlu yere harcamaya rüya delâlet eder. Hapiste olan adam özgürlüğüne kavuşup selâmete çıkar. senenin bolluğuna. düşmanının husumetine uğrar. Bazı tâbirciler rüyada deli olmayı. orta yaşta bulunan kimseler için göz aydınlığı almaya yorumlanır. çirkin delikanlı görmek. Rüyada güler yüzlü delikanlı haline gelmek.görürse.s)'dır.

Ayrıca deniz suyunu alıp bir yere topladığını gören kimse. ğını gören kimsenin. işsiz kalmaya ve gerilemeye de delâlet eder. Rüyada deniz görmek. hem insan için menfaatler bulunan demiri indirdik. büyük ve tehlikeye maruz kalınacağına işaret eder.. DEMİRYOLU Rüyada demiryolu üzerinde yürümek. sakin huzurlu bir ömür sürüleceğine. çok başarıya uğrar ve zengin olur. çok mal biriktireceğine yorumlanır. Rüyada denizin suyunu içtiğini görmek. o kimsenin yakında çok büyük bir tehlikeye maruz kalacağına rüya delâlet eder.bir de kendisinde hem çetin bir sertlik. hapse girmeye ve birisine köle olma derecesinde bağlanmaya rüya delâlet eder. Bu rüyayı gören kimsenin çok dikkatli olması gerekmektedir. bir kimsenin ev halkından bir kadına işaret eder. DEMİR PARMAKLIK Rüyada demir parmaklık. Ayrıca demir ocağı görmek. Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimsenin. denizden içilen su nişbetinde ilim ve edeb öğreneceğine ve rüya sahibinin ortağı varsa ortağından ayrılacağına rüya delâlet eder. bilmeden bir hata işler ve günâha girer. içinde bulunduğu bir işten çıkmaya çalışır." (El-hadid sûresi/Âyet: 25) mealinde de Cenâb-ı Hakk tarafından buyurulmuştur. eşi büyük bir mirasa konar ve bu maldan hem kendisinin hemde ailesinin faydalanacağına rüya işaret eder. zorluklara. aşk ve his hayatında mutluluğa kavuşulacağına.. çok büyük engellere. Sakin bir deniz görmek. Denize düşüldüğünü görmek. tüccar için mala. DENİZ Rüyada dalgalı deniz görmek. Rüyada denize küçük abdestini yaptığını gören kimse. üzerindeki çömlek ise kocaya delâlet eder. işçi ve amele için ustasına delâlet eder. günâhlarından temizlenir.-zevceye. DEMİRCİNİN OCAĞI Rüyada bir demircinin ^cağının çok temiz güzel iyi bir madenden yapıldı-. Rüyada uzaktan denfz görmek. Bazen de demircinin ocağını görmek. Bu işten çıkması için çekeceği 127 . rüya sahibine sıkıntı bela ve fitnenin bulaşacağına delâlet eder. Denizde yüzdüğünü gören kimse. rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına.Kur'ân'da ". Yeşil renkte berrak suyu olan bir deniz görmek.mutsuz geçen evliliğe. aile huzurunun azalacağına. Rüyasında denizde yıkandığını gören kimse. Rüyada demir ocağı görmek.

DERİ Rüyada büyükbaş hayvan derisi almak. Derenin suyunun içinden kan akması. rızk bolluğuna. yolculuk esnasında korkuya ve şiddete düşeceğine rüya delâlet eder. almak. DERE Rüyasında dere kenarında oturduğunu gören kimsenin. o kişinin cennette olduğuna rüya delâlet eder. Şöyleki: Sarı olması. rızkının artacağına ve mal varlığının çoğalacağına rüya işaretçidir. aşırı üzüntüye. eşine karşı haksız muamelede bulunur ve onun kalbini kırar. birkaç ay içinde olabilecek kötü. Ancak bu rüya sahibi şayet soğukkanlılığını muhafaza edebilirse kısa süre zarfında o kötü olan durumdan yakasını sıyırır. DERE OTU Rüyada dere otu toplayıp yemek. derinin aldığı renge göre rüyanın yorumlanmasına sebep teşkil eder. bürünmek. Yolculuğa çıkacak olan bir kimsenin rüyasında denizin kabarıp dalgaların sahile vurduğunu gören kimse. kan davasına. bazı dostların incitici söz söylemelerine. Bir kimse rüyasında dere görüp onun suyunu engel yaparak akıtmadığını görse. menfaatlenilecek yeni işe girmeye. paketle gelecek hediyeye. çok sevinmeye. yeşil olması. Koyun gibi küçükbaş hayvanın derisini yüzmek.zahmet denizde yüzerken çektiği zahmet oranında olur. borcu olan bir kimse görse. Allah-ü Teâlâ (c. borcunu öder ve sıkıntılarından kurtulur. üzüntülü olaya rüya tâbir olunur. hayırlı evlâd sahibi olmaya delâlet eder. rüya sahibine ehemmiyet vermemelerine. mülk satın almaya yorumlanır. hastalığa. Kendi bahçesine veya evinin içine dere akdığını gören kişiye. kısmetin gürleşmesine delâlet eder.c) rüya sahibine şifa verir. bir mal isabet eder veya ailesinin içinde olan bir kadın gebe kalır. Rüyada dere görmek. cinayete yorumlanır. imanın kuvvetlenmesine işarettir. rezil olup utanmaya. 128 . Hasta olan bir kimse rüyasında denizde yıkandığını ve abdest aldığını görse. siyah olması. Rüyada insanın kendi derisini görmesi. gözyaşı döküp feraha çıkmaya. DENİZALTI Rüyasında denizaltı gören kimse. mavi olması. Bir kimsenin rüyasında derisinin kalınlaşması. yakın olan bir akrabası için büyük bir tehlikeye maruz kalır ve ona gelecek olan kötülüğü kendi üzerine alır. kısmet gürlüğüne. Ölmüş olan bir kimseyi denizde görmek.

ilerde olan evlâdlarının iyi bir tahsil yapacağına ve rüya sahibinin bu evlâdlarıyla insanlar arasında gururlanıp. ortak işten ayrılmaya. nefsi terbiye etmeye. Ayrıca rüyada destere kullanmak. rüya sahibinin hasta olacağına ve daha sonra hastalığından kurtulacağına. Koyun derisi yüzmek. Şayet bekâr bir kimse rüyasında bacaklarının derisini yüzdüğünü görse. Rüyada görülen erkek deve. övüneceğine rüya delâlet eder. inatçı. eşten azâb görmeye. Bazı tâbircilere göre rüyada ders almak.c) yolunda uğraşacağına. terbiye almaya. malî durumu yerinde olan bir kimseyle hayatını birleştirir. o kimseye Allahü Teâlâ (c. Rüyasında yolda bindiği deveden indiğini görmek. helâl malın rüya sahibine hayırlı olmasına işaret eder. üzüntüdür. hayırsız bir kadının işaretçisidir. DERİ YÜZMEK Rüyasında bir kimse hayvan derisi yüzdüğünü görürse. ayrıca sevdiği arkadaşlarıyla arasının açılacağına rüya işaret eder. Bir kimse rüyasında dervişle karşılaşıp onunla sohbet edip.c) gizli ilimleri öğretir ve rüya sahibi hidâyete erip takva sahibi bir kimse olup hem dünya hem de âhiret hayatını kurtarır. hayırlı ve uğurlu kız evlâdın olacağının habercisidir. DESTERE (Testere) Rüyada destere görmek. pek hayra yorumlanmaz. elinden mal çıkacağının. Allahü Teâlâ (c. DEVE Rüyada görülen erkek deve. hayırsız evlâdın yapmış olduğu kötü bir işten dolayı para kaybına rüya delâlet eder. ölüme rüya tâbir edilir. ilim irfan sahibi olacağına rüya delâlet eder. işleri ayırmaya. DERVİŞ Rüyada bir kimse derviş olduğunu görse. DERS Rüyasında bir âlim tarafından kendisine ders verildiğini gören kimsenin. Hasta kimsenin rüyada derisinin yüzülmesi. konuştuğunu görse. müşküllü işleri çözen insan olmaya ve müşküllü işin halli için olay mahalline çağırılmaya rüya işaret eder diyebiliriz. Ecele. yolculuğa 129 .ayrıca ziynet eşyası alınmasına işaret edebilir. Eğer görülen deve dişi ise. felâketlere sabır etmeye ve daha sonrada feraha çıkmaya yorumlanmıştır.

büyük bir şahsın gıybetini yapar. çok yakın bir zamanda sevineceği bir haber alır. bazı tâbircilere göre. Bazı tâbîrciler. Rüyada dişi bir deveden süt sağdığını gören bir kimse. sağır kalmaya. rüya sahibinin evinde yakın bir zamanda bir kimsenin vefat edeceğine yorumlanır. hacca delâlet eder demişlerdir. bir şahsı kötü yola sevk edeceğine rüya delâlet eder. Rüyasında deveci gören kimse. Rüyada evinde bir devenin öldürüldüğünü görmek. Rüyada deve başı yediğini gören kimse.çıkacağına rüya işaret eder. sonunun güzel olacağına din ve dünyaca selâmete nail olacağına rüya delâlet eder. halis arabî erkek deveye binmeyi. rüya sahibinin düşmanı tarafından bir meşakkate düşürülmesine. Rüyada bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimsenin. Rüyasında ölmemiş olan sağ devenin derisini yüzülmüş olarak görmek. Rüyasında deve yününü aldığını görmek. Rüyasında devenin yularından tutup bilinen bir yola gittiğini gören kimse. rüya sahibi eline aralıklı zamanlada geçecek olan mala işaret eder. rüya sahibi ile düşmanı arasında bir münakaşa çıkmasına ve rüya sahibinin mağlup olacağına rüya işaret eder. umulmadık yerden mal isabet edeceğine rüya işaret eder. kulak ağrısı çekmeye de yorumlanır. yolculuğa çıkmaya veya uzun zamandır hasta olan kimsenin ölüm haberine rüya delâlet eder. günlük hayatında çok haram yediğine rüya işarettir. fakir olur. Bundan dolayı tövbe etmesi gerekir. bilinmeyen bir yola gittiğini görmek ise. kesmek. Rüyada deve satan veya güden deveci. bir şahsı sapıklıktan doğru yola sevk edeceğine. Rüyasında devenin sırtından düştüğünü gören kimse. DEVE YAVRUSU Gebe olan bir kadın veya yakınlarından birisi gebe olan adam rüyada deve yavrusu görse. vazifesinde yahûd memuriyetinden azledilir yahud malı elinden alınır. Deve kuşuna sarılmak. haram mala vşya bakire kızın bekâretini gönülsüz olarak kayıb etmesine rüya delâlet eder. o kadın evlenir kocası kaybolmuşsa tekrar ona döner. Rüyasında kocası olmayan bir kadın deveye bindiğini görse. DEVE KUŞU Rüyasında deve kuşunun sırtına bindiğini gören kimsenin. 130 . Deve kuşu görmek. pek hayra yorumlanmaz. Bir kimsenin rüyasında devenin kendisini ısırdığını görmesi. rüya erkek çocuğun olmasına delâlet eder.

rüya sahibinin dilini yalayan veya emen kişilerin rüya sahibinin ilminden faydalanmak istediklerine rüya delâlet eder.DİBEK Bir kadın rüyasında dibekte bulgur dövdüğünü görürse. kendisine emanet edilen bir malı inkâr edeceğine rüya işaret 131 . Rüyada deve dikeni görmek. çok küfür eden. Ayrıca diken. sert mizaçlı bir erkekle yuva kurar. Ayrıca rüyasında dilinin çoğaldığını gören kimsenin. Rüyada kendi dili üzerinde kıl bittiğini gören kimse. boğazına düşkün olduğunun rüya işaretçisidir. alacaklıların rüya sahibine borçlarını ödemesi için zaman tanımalarına rüya delâlet eder. asi evlâdın uslanmasına. yakın bir zaman içersinde büyük bir maddî sıkıntı içine gireceğine ve önemli oranda üzüntü çekmesine rüya delâlet eder. ağzı pis olan bir kimsedir. Birde diken kesip topladığını gören bir erkek. kalp kırıklığına yorumlanır. Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kişinin. borcun ödenmesine. Tüccar bir kimsenin rüyasında eline diken batması. Mahkemede işi olan bir kimse rüyasında dilinin koptuğunu görse. itâatkâr sakin tabiatlı bir kadınla evlenmesine rüya işaret eder. kâfirin müslüman olmasına.DEVE DİKENİ Rüyasında dikenlerin kendisini daladığını gören bir kadın. Rüyasında bir kimse insanların kendi dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse. Dilinin uzadığını gören kimse. Alim bir kimse rüyasında dilinin kesildiğini görse. DİKEN . güzel söz söyleme san'atı varsa onu kayıb eder. Diken batması. Dilini kaybettiğini gören kimse. fitne fesat bir adamın habercisidir. Bekâr adamın dibek döğmesi. yakın bir zaman içersinde alış veriş için çarşıya çıkıp çeşitli eşyalar alacağına ayrıca hayırlı vefakâr tatlı dilli bir dost edineceğine rüya işaret eder. rüya sahibinin mücadele ettiği herhangi bir olayda mağlup duruma düşeceğine işarettir. çok dedikoducu olduğuna rüya işaretçidir. bir kadın tarafından büyük maddî kayıba uğrar. DİKİŞ DİKMEK Bir hanım rüyasında dikiş makinesiyle dikiş diktiğini görse. yalan konuşan ve bu yüzden çok günâha giren şahsa rüya delâlet eder. şahidi olan kimsenin ihanetine uğrar ve davayı kayıb eder. düşmanın özür dilemesine rüya delâlet eder. DİL Rüyada dil görmek çok çeşitli şekilde tâbir olunur. ağır söz işitmeye. Şöyleki: Rüyasında dilinin koptuğunu gören bir kimsenin.

eder. Bir kadının rüyasında kendi dilini kaybettiğini görmesi. Rüyasında dilsiz olduğunu gören kimse. Ayrıca rüyada dilini yediğini gören kimse. namaza başlar. Rüyasında Kur'ân-ı Kerîm veya Resûlullah (s. işitmezler. Rüyada dilini hareket ettirdiğini gören kimse. söz söylediğine rüya işaret eder. DİNLEMEK VE İŞİTMEK Bir kimse rüyada başka birisine söylenen söze kulak verdiğini görse.v) hakkında söylenen hadîs-i şerif veya kasideyi yahud da kendisine yapılan bir hitabı dinlediğini görse. Dilsiz kimseyle konuşmaya uğraştığını gören kimse. oysa onlar görmezler" âyeti mealinde bildirmiş olduğu müşriklerin durumuna düşeceğine rüya delâlet eder.c) yönelmesine rüyası delâlet eder. çok yakın birisi tarafından büyük bir iftiraya uğrar. rüya sahibinin kovuculuk yapmasına rüya delâlet eder. ümitsiz olduğu bir aşkta başarıya uğrar ve daha evvel peşinde koşulan kimse bu kezde kendisi koşmaya başlar. bebeğini kayıb edeceğine rüya tâbir olunur. söz söylediği o kimsenin ırz ve namusuna halk arasında dil uzattığına. cahilliğinden dolayı çok zarara uğrayacağına rüya delâlet eder. o kimse söyleyeceği bir sözden dolayı çok pişman olur. bir hata yapar. rüya sahibi koğucu olduğuna rüya delâlet eder. Ayrıca bekâr bir erkek veya kadın bir dilenciyle yemek yediğini görürse. Diktiği direğin yıkıldığını gören kimse. o kimse hidâyete ve Allah-ü Teâlâ'ya (c. Bir kimse rüyada dilini yediğini görse. Direk diktiğini gören kimse. yakın bir zaman içinde zengin birisiyle tanışıp mal varlığının çoğalacağına rüya delâlet eder. emzirmekte olduğu küçük bebeği varsa. Bir kimse rüyasında ağzında kendi dili ile beraber başka bir dilin olduğunu görse.a. Bir kimse başka bir kimseye söylediği bir sözün gizli veya sır olmadığını rüyasında görse. DİREK Rüyada görülen direk. Rüyasında kavga veya münakaşa ederken dilinin uzun olduğunu görmek. şayet namaz kılmıyorsa. Şayet zikredilenlerden başka bir şeyler dinlediğini görülürse. rüya sahibinin kötülükleri ve durumu hakkında Allah-ü Teâlâ'nın (c. sinirine hakim bir insan ve idareci yönetici bir kimse olacağına rüya delâlet eder. DİLENCİ Rüyasında bir dilenciye sadaka verdiğini gören kimse.c) (A'râf sûresi/Âyet: 198) "Onları hidâyete çağırsanız. dinimizin temeli olan namazın habercisidir. yaptığı kötü bir hareketten dolayı 132 . Onların sana baktıklarını sanırsın. rüya sahibinin hayasızca söz söylediğine rüya işaret eder.

Ön taraftaki dişler. Rüyada diş fırçalamak. arzuların yerine gelmesine. Diploma bazen de. Dişlerin tamanının uzaması. DİRİLMEK Rüyada kıyamet kopup ölmüş olan insanların dirildiğini görmek. DİPLOMA Rüyada eline diploma aldığını gören kimse. yakın bir zaman içinde hayli kazanç umduğu bir işte başarısızlığa uğrar. anneanne ve babaanneyi gösterir. hayırlı ortağa. DİRSEK Bir kimse rüyasında düşüp dirseğini kırdığını veya berelendiğini görürse. akrabalar arasında çıkacak münakaşaya 133 . o şahsın ölmesine veya kayıb olmasına yorumlanır. büyük üzüntülere gark olur. Rüyada direk. Alt köpek dişleri ise. Azı dişleri ise. Birde rüyasında altından diş çıkardığını gören kimse. o kişinin hastalanıp öleceğinin rüya işaretidir. halkın başına kendisinden kötülük görülecek bir münâfık'ın geçmesine rüya delâlet eder. yakınları yani anne babayı evlâdı ve eşi gösterir. anna tarafı akrabaları gösterir. günâhlarından arınacağının doğru yola döneceğine delâlet eder. dede. postadan kendisini sevindirecek bir haber alır. Câfer-i Sâdık (r. mülke yorumlamıştır. Rüyada dişlerin tamamının dökülmesi pek hayra yorumlanmaz. evin reisine. o şahsın üzülmesine. hangi dişi ailesinden kimi temsil ediyorsa. Ayrıca dişinin çıkıp yerine diş çıkardığını gören kimse. direğin kırılması. DİŞ Rüyada görülen diş çeşitli şekilde yorumlanır.a) rüyada direği. kimi zamanda kendisine güvenilen. kârlı bir işe gireceğinin bol kazanç sağlayacağının delâletidir. evin reisi olan kimseye delâlet eder. aile içinde birisinin hastalanıp öleceğinin rüya işaretidir. torun. Eğer bu dişlerden birisinin rüyada ağrıdığı görülürse. talebe çocuğun başarılı olmasına. aile yükünün hafiflemesine de yorumlanabilir. Bu nedenle rüyada görülen direğin yıkılması. Büyük üzüntüye acıya işaret eder. babaya. dilini tutmadığından dolayı çevresini üzecek olaylara karışacağının rüya işaretçisidir. Bu dişlerden birisinin rüyasında sallanıp düştüğünü gören kimsenin. Üst köpek dişleri ise.hayır için yaptığı bir iş kendisine sevab yerine günâha girmesine sebeb olur. baba tarafından olan akrabaları gösterir. eşe.

DİVİT Rüyada hat san'atında kullanılan. Tanınmayan daha evvel görülmemiş bir yerde doğan kuşu görüp almak. ailesinin rızkını geçimini kazanmakta güçlük çeker. DİZ Rüyada düşüp dizinin yaralandığını ya da sıyrıldığını gören kimse. sözü dinlenir bir kişi olacağına rüya delâlet. ilerde rüya sahibinin evlâdının okumuş. ortağa. yakında kızgın bir haber duyar. Kısa zaman içinde kendisine büyük bir kısmet çıkar. Şu halde rüyada dizde herhangi bir yaralanma görülürse. hükümet tarafından gelecek mala yorumlanır. hapis olan bir kimsenin hapisten kurtulmasına rüya delâlet eder. Rüyasında hâmile bir kadın kedi doğurduğunu görmesi. üzüntü ve kederden kurtulur. o kişilerden gelecek kötülüğe ve üzüntüye rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında divit bulduğunu görse. namazını kılmıyorsa namazını hatasız kılmaya başlar. ana babaya asi olacağının işaretidir.eder. malını kötü yola harcayıp zor duruma düşer. Şayet bir erkek hanımının hayvan veya sakat bir çocuk doğurduğunu rüyasında görürse. Dişlerini kendi eliyle çıkaran kimse. Rüyada kız doğurduğunu görmek. murad ettiği bir iş olur. Rüyada doğan kuşunun tâbiri talih kuşudur. sıkıntılarından kurtulmaya üzüntülerden sıyrılmaya delâlet eder. evlâdlarmdan biri hayırsız. Rüyasında yarık olan dizinin iyileştiğini gören kimse. yazı yazmak için gerekli olan divit aletini görmek. doğacak olan çocuğunun hırsız olacağına rüya 134 . ahlâksız.kavgaya delâlet eder. DOĞAN KUŞU Rüyasında doğan kuşunun evine girdiğini gören kimsenin rüyası. Kız çocuk doğuran veya hanımının kız doğurduğunu gören kimse. kardeşe veya iş yeri sahibi olanlar için emirde çalışan işçiye yorumlanır. önemli bir miktardaki mirasa varis olur veya hakli olan tarafın şahitliğini yapar. o kimsenin akrabalarından veya kardeşleriyle bir düşmanlığı olur ve bu düşmanlık nedeniyle bütün aile birbirine girer. Genç bir erkek rüyasında divit kullandığını görse. Bazı tâbircilere göre rüyada dizler. Ayrıca sıkıntı içersinde olan kimsenin rüyasında görülen doğum. Rüyada doğan kuşunun etini yemek. çok hayırlıdır. DOĞURMAK Rüyasında eşinin veya kendisinin erkek çocuk doğurduğunu gören kimsenin. rüya sahibinin o mülke kısa süre içersinde sahip olacağına rüya delâlet eder.

Rüyada doğurduğunu görmek. kederden kurtulamaya.işaret eder. ağaca şekil verip onu yararlı hale getiren kimsedir. DOKTOR Rüyasında hasta olup bir doktora muayene olmaya gittiğini gören kimsenin. Çünkü doğramacı. rüya sahibinin evlâdlarmdan birisinin iyi bir san'atkâr veya orta halli bir esnaf olacağının rüya habercisidir. malî yönden orta halli olmaya. rahatlığa. saf olmasına rüya delâlet eder. Rüyada kumaş dokumak. hanımının kısır olmasına veya mahkemelik işi olan kimsenin haklılığını hakim huzurunda ispat etmesine ve tövbelerinin Allah-ü Teâlâ (c. DOĞMAK Bir kimse rüyasında anasından tekrar doğduğunu görse. fakir kimsenin kendisini koruyacak. san'atını başkasının öğrenip onun ekmeğine mani olmasına. öğütleri tesirli olan adama. Rüyada doktor görmek. bazı tâbircilere göre. Rüyada doğmak. ölmesine. geçim yüzünden kimseye muhtaç olmamaya ve uzak bir yere yolculuk yapmaya rüya işaret eder. hastalığının ne olduğunu öğrenip ona göre tedavi olur.c) katında kabul olunup rüya sahibinin anasından doğduğu gibi günahsız. bekâr ise bir an önce evleneceğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin hastalanacağına. onlara ilim öğretmeye delâlet eder. şayet hasta bir yakını varsa. hasta olan şahıs vefat eder. DOĞRAMACI Rüyada doğramacı görmek. zengin ise üzüntü ve kedere düşeceğine. Hasta olan kimse rüyasında güleryüzlü bir doktora muayene olduğunu görse. Rüyada tanıdık bir kimsenin doktor olduğunu ve kefen sattığını görmek. insanları eğitmeye. rüya sahibinin fakir ise zengin olacağına. dünya ve âhiret hayatı güzel olan kimseye delâlet etmektedir. kollayacak bir zenginin emrine girmesine. yahud da ailesinden birisi hastalanır. o kimsenin katil olup etrafına ilerde kötülük saçacağına ve rüya sahibinin o kimseden sakınması gerektiğine rüya işaret eder. borcu olan kimsenin borcunu ödemesine ve işlenmiş günâhlara tövbekar olmaya rüya delâlet eder. DOKUMA Bir kimse rüyasında dokuma tezgahında kumaş dokuduğunu görürse. 135 .

çok müşkülde olan kimsenin rüya sahibinin yardımıyla işinin İnal olmasına rüya delâlet eder.c) o rüya sahibine ummadık yerden büyük bir kısmet nasib etmiştir. selâmete. DOLMA KALEM Bekâr bir kimse rüyasında dolma kalemle yazı yazdığını görürse. Ama rüya sahibi fazla üzülmemelidir. devasız hastalığa. Tanıdık kimseden domates almak. 136 . kıtlığa.DOLAP Rüyasında dolap satın aldığını gören kimseye. yakın zamanda yangın tehlikesiyle karşılaşacağına rüyası delâlet eder. DOMUZ Rüyasında domuzla karşılaşan veya domuzun kendisine saldırdığını gören kimse. önündeki ay içersinde ummadığı kadar çok misafir gelir. uzun zamandır haber alamadığı sevgilisinden haber alır. düşmanın kötülüğüne yorumlamıştır. Sıhhate. külliyetli miktarda parasını düşürür. devlet kapısında halli beklenen işin hayırla sonuçlanmasına. DOMATES Rüyada domates görüp kullanmak.a) rüyada dolu yağmasını. Tüccar olup iş ortağı olan kimse rüyasında dolandırıcı tarafından dolandırıldığını görse. büyük bir düşmanının saldırısına uğrar. hayra yorumlanır. Birde rüyasında dolu yağıp bundan malının zarara uğradığını gören kimsenin. Şayet rüyada görülen dolabın kapağı açık ve içindekiler sağa sola saçılmış bir halde görülürse. aile huzuruna ve sâadetine rüya delâlet eder. önemli sırlar öğrenip bunları saklamaya da yorumlanabilir. saklanan sırrın açığa çıkacağına ve birçok üzüntülere sebep olacağına rüya delâlet eder. belâya husumete. o kimseden iyilik görmeye rüya işaret eder. Aynı zamanda rüyada dolap görmek. DOLU Rüyasında doluya tutulduğunu gören kimsenin. iş ortağının ihanetine uğrayıp onun tarafından kandırılacağına rüya delâlet eder. çünkü Allah-ü Teâlâ (c. Caferi Sâdık (r. işlerinde aksaklık olur ve kendisi iflâs edecek duruma gelir. DOLANDIRICI Rüyasında bir adam tarafından dolandırıldığını gören kimse. Rüyada dolma kalem.

kişinin kendi sağlığına önem vermediğine delâlet eder.c) yolundan ayrılıp kâfir olduğu şeklinde rüyası tâbir edilir. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Rüyasında domuz eti yediğini görmek. Bir kimse rüyasında donunu giydiğini görse. Bu rüya hiç bir zaman hayra yorumlanmaz. DON Rüyada don görmek. sahibi için uyarıdır.Kendisini domuz kılığında gören kimsenin. yalamak. Ayrıca da dinine bağlıdır. Ayrıca rüyasında kendisini domuz olarak gören kimse. zina yapar. itaatkâr.YATAK Rüyada görülen döşek (yatak). kişinin namusudur. şok geçirecek derecede mühim bir haber duymaya ve akrabadan olan umulmadık kimseden çok kötü hareket görmeye rüya delâlet eder. o şahıstan gelecek fenalığa rüya delâlet eder. Rüyada kişinin donunun elden ele dolaşması. eşi anlayışlı. evlilik hayatında karısına karşı pısırık. rüya sahibinin malının bir çoğunun haramdan geldiğini ve kendisinin haram yediğine rüya delâlet eder. bir kimsenin eşini temsil eder. namus yönünden hep halk içinde takdirle anılır. bereketli bir seneye. adının kötü olarak şöhret olmasına. Bu rüya. Yazın dondurma yemek. temiz ve rahatsa. Rüyada görülen döşek. iki yüzlü. kinden kurtulmaya da yorumlanabilir. şerefidir. hilekâr ve riyakâr olduğuna rüya işaret eder. eşinin tam anlamıyla kötü bir insan 137 . Dondurma almak. DÖŞEK . namusu için söz söylenmesine rüya delâlet eder. Şayet rüyada görülen yatak. DÖŞEMECİ Rüyasında kendisini döşemeci olarak gören bir erkek. sevimli ve huy güzelliğine sahip olur. bazen de öfkeden. kılıbık olacağına rüya delâlet eder. Adı şerefli olur. Kadının bu rüyayı görmesi. DONMAK Rüyada soğuktan donmak. rüya sahibinin evini ve ailesinde olan kimseleri her yönden idare etmekte olduğuna rüya işaret eder. kirli ve pisse. ailesi kendisini aldatır. yaz mevsiminin kurak geçeceğine delâlet eder. Rüyada bir dişi domuzla yattığını gören kimsenin. Tanıdık olan bir kimsenin dondurma yerken görülmesi. DONDURMA Rüyada kışın dondurma yediğini görmek. kızgınlıktan.

çevresindeki arkadaşlarını. Allah-ü Teâlâ (c.c) katında kabul olunur. ummadığı yerden hayır ve menfaate nail olup mutlu ve huzurlu bir ömür sürer. dikkatli olması gerekir. DUMAN Rüyada duman içinde kalmak. söylediği tutarsız sözlerden ailesinin güvenini sarsmaktadır. sıkıntıya düşmeye. korktuğu şeyden Allahü Teâlâ'nın (c. 138 . Rüyada edilen duâ. DUDAK Rüyasında karşı cinsten birisinin dudaklarını gören kimsenin. çok arzu ettiği bir işi olur. Rüyada alt dudak görmek. üzüntüsü varsa üzüntülerinden kurtulur. rüya sahibinin iki dostunun kendi işlerinde rüya sahibinin arzusuna uyacaklarına rüya işaret eder. çok yakın zamanda eşinden boşanır veya mecburi olarak ondan ayrılır. doğru yola veya yiyilip içilecek şeylerin güzel ve hoş olmasına delâlet eder. Üst dudak.c) yardımıyla muhafaza olunur. Kendi cinsinden kimselerin dudaklarını rüyasında gören kimsenin rüyası. DUÂ ETMEK Rüyasında bir camide veya bir türbede kendisini duâ ederken gören kimsenin. dostlarını kötü sözleriyle çok incittiğine ve kırdığına rüya delâlet eder. üst dudaktan daha faziletlidir. rüya sahibinin dostu ve bütün işlerinde güvendiği kimselere delâlet eder. geçmişte yapılmış olan hataların rüya sahibinin başına kakılmasına rüya işaret eder.olduğuna rüya delâlet eder. bir yakınına arka olur onu kötü kimselere karşı korur. kişi hidâyete erip takva sahibi olur diyebiliriz. hasta ise şifaya kavuşur. Rüyada görülen yarılmış dudağın iyileşmiş olması. DÖVMEK Rüyasında bir kimseyi dövdüğünü gören bir kimse. Rüyasında yatağmı sattığını gören bir şahıs. rüya sahibinin koğucu-luk etmesine rüya delâlet eder. Rüyada dudak görmek. düzgün söze. Rüyada görülen dudakların inceliği ve kırmızılığı. Ayrıca rüyasında kendi eşinin dudaklarını gören kimse. başkasını çekemeyen bir kimsenin gam ve kahırdan kurtulmasına rüya delâlet eder. cinsi münasebetlere karşı büyük bir düşkünlüğü olduğu söylenebilir. namaz kılmıyorsa kılmaya başlar. Rüyada dudağını kesilmiş olarak görmek. kederlenmeye. Rüyasında dövülmekten korkan kimse. Bir kimse rüyasında tanımadığı bir kişi tarafından dövülürse.

temizliğe. mücevher almaya. DÜĞME Bir kız rüyasında elbisesinin düğmelerini iliklediğini görürse. Rüyada bir duvarı kaldırıp başka bir yere attığını görmek. ticareti artar ve çok para kazanacağına rüyası işaret eder. veyahut arzu ettiği bir şeyden arzusunu yitireceğine rüya delâlet eder. GİBİ MÜZİK ALETLERİNİ ÇALMAK Bir kimse rüyasında böyle aletlerin birisini çaldığını görürse. cinsine göre de rüyanın tâbir edilmesine sebep teşkil eder. evlenme çağı gelmiş kızın kısmetinin açılmasına. din ve mal sahibi ile yorumlanır. Bazı tâbirciler rüyada düdük sesi duymayı. müjdeli habere. DUVAK Rüyada duvak takmak. güzel amele delâlet eder. Duvar rüyada. siyah dut. Rüyada düğme iliklemek. ev sahibinin hasta olmasına. saflığa rüya işaret eder. ev sahibi yolculukta ise yolculuktan dönmesine delâlet eder. Rüyasında duvar üstünden düştüğünü görmek. FÜLÜT VB. sevince de yorumlanabilir. kısmeti açılır. duvarın dışarıya yıkıldığını görmek. Şöyleki: Beyaz dut. Rüyada duvara bakıp duvarda kendisini gören kimse. kırmıziiflut. ceketinin düğmelerini açtığını görürse. hayırlı bir haber duyacağının işaretidir. dindar olmaya. sıkıntılarından kurtulur. dağınık işleri bir araya toplamaya. o kimsenin tutunduğu dalından. yenilen dutun rengine. DUVAR Rüyasında kendisini duvarlar arasında gören kimse. Bir kimse rüyasında duvarının düştüğünü görse. önemli kazanca. çatladığını gören kimse. mal varlığının artacağının işaretidir. Ayrıca bu rüya Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. göz aydınlığına. Evinin duvarının yıkıldığını. ziynete.DUT AĞACI Rüyasında dut ağacından dut yediğini gören kimsenin. vefat eder ve mezar taşına rüya sahibinin adı yazılacağına rüya işaret eder. menfaatli işe. DÜDÜK. Rüyada dut yemek. yeni işe. rüya sahibinin yere gömülü olan bir mal bulacağına rüya delâlet eder. ters zamanda bir haber alınacağına yorumlamışlardır. kişinin 139 . rüya sahibinin bir adamın rızkını engellenmesine ve onun rızkını keseceğine rüya işaret eder. durum ve itibarından düşeceğine. yakınlarından birisinin öleceğine rüya delâlet eder. Bir iş adamı rüyasında paltosunun. büyük paraya. Rüyada duvarın evin içine yıkıldığını görmek.

Bir kimse rüyasında dünyanın 140 . yakın zamanda akrabalarından birisinin ölümüyle mirasa konar. zillete. işten çıkarılmaya. ummadığı kimselerden fena muamele görür ve şaşkınlığa düşer. DÜMBELEK Rüyasında dümbelek çaldığını gören kimsenin. (direksiyonunun) kırıldığını görse. sevgiliye veya iki yüzlü olan riyakâr kimselere tâbir edilir. eşi ölür. isyana veya azgınlığa. hastalıklara. ağrılara. Bir kimse rüyasında düğme dikerse.c) rüya sahibine yardımcı olup o kimseyi bütün sıkıntılarından kurtarıp selâmete çıkarır. borç ve kefalete. evlenir. DÜKKÂN Rüyada görülen dükkân. Rüyada gemi dümeni. DÜĞÜN Rüyada görülen düğün. o takdirde Allah-ü Teâlâ (c. DÜNYA Rüyada dünya. DÜĞÜM Rüyasında kör bir düğümü çözdüğünü gören kimse. ilme ve doğru davranışlar içersinde bulunup itimad edilen bir kimse haline gelmesine tâbir olunur. sıkıntıya. işleri açılır.hayatına düzen getirmesine yorumlanır. Yeni bir dükkân satın aldığını gören bir erkeğin. günlük yaşantısında zamanını boş şeylerle geçirdiğinin rüya işaretçisidir. Dükkanını sattığını gören kimse. ailesinden ayrılır veya çocuğu ölür. Şayet o düğümü çözdüğünü görürse. sıkıntıya düşer. birbirini çok seven iki gencin aralarına girip onların evlenmelerine yardımcı olur. çıkacağı yolculukta kaza geçireceğine rüya delâlet eder. ters şekilde tâbir olunur. huzuru yerine gelir. Bir kimse rüyasında tanımadığı kimselerin düğününe gittiğini görse. DÜMEN Bir kimse rüyasında bindiği taşıtın dümeninin. Rüyasında kendi düğününün yapıldığını gören kişiye çok önemli bir iş teklif edilir ve rüya sahibi bu teklif ile önemli oranda menfaatlere sahip olur. Bir parça ipi rüyasında düğümlediğini gören bir kişi. darlığa. Bir dükkândan mal satın aldığını gören kimse. hanımı hâmile kalır ve kısmetli bir çocuk doğurur. Dükkânının yıkıldığını gören kimsenin. yakında büyük bir borca girer. insanın ailesini temsil eder.

rüya sahibinin malına veya dostuna bir belâ isabet edeceğine rüya delâlet eder. ölümün habercisidir. Rüyada düşmanına öğüt. talebeyse sınıfını geçer. 141 . hayra işaret eder. hanımını boşayacağına rüya yorumlanır. o kimseyi severek onunla dost iyi bir arkadaş olacağına rüya işaret eder. yakın bir arkadaşı askere gider. yemini bozmaya. haydutluğa ve sözünden dönmeye rüya delâlet eder. o kimsenin rüya sahibi ile dost olacağına rüya işaret eder. o takdirde rüya iyiliğe. çok yakın zamanda bir felâketle karşılaşıp sıkıntıya düşeceğine rüya delâlet eder. Rüyasında bir kimsenin kendisine düşmanlık yaptığını görmek. Birde rüyasında düşman askerlerini tutukladığını gören kimsenin. Rüyada dünyanın helak olduğunu ve kendisinden başka hiç bir fert'in kaimadığını görmek. Rüyada düşmanı gözetlemek. kadına da yorumlanır. DÜŞMEK Rüyasında yüksek bir yerden düştüğünü gören kimse. Rüyada düşmandan kaçtığını görmek. Ayrıca rüyada dünyayı görmek. Rüyada kendisinin başka birisi hakkında düşmanlık yaptığını görmek. DÜŞMAN Rüyasında düşmanlar tarafından sarıldığını gören kimsenin. güçlük ve çetinliğe. Rüyada dürbünle bakılan yerler şayet güzel bir şekilde görülürse. düşmanının kendisine hainlik edeceğine rüya delâlet eder. tutulmuş olan yolda sebata delâlet eder. Rüya pek hayra yorumlanmaz. dinî yönden büyük günâha girdiğine rüya delâlet eder. Rüyada damdan düşüp kolunun veya ayağının kırıldığını görmek. tüccarsa kazancı artar ev hanımıysa eşi ile arası düzelir. memursa mevkisi büyür. DÜRMEK Rüyada bir şeyi dürmek. Eğer rüyada sûre okunursa. hasta ise şifa bulacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin güzel ahlâkının kendisinden gideceğine rüya delâlet eder.döndüğünü görse. rüya sahibinin geleceği parlak istikbali çok güzel olur. DÜRBÜN Rüyasında dürbünle etrafına baktığını gören kimsenin. rüya sahibinin kör olacağına delâlet eder. Rüyasında dünyayı terk ettiğini gören bir erkek. nasihat verdiğini gören kimseye. etrafında birçok dostları vardır. askerse rütbesi yükselir. Rüyada dünyayı görmek.

karısının veya çok yakınlarından olan bir kadının hamilelik haberini alıp çok sevinmesine rüya işaret eder. sağlıklı bir çocuk doğuracağına ve rahat bir doğum yapacağına rüya delâlet eder. HZ. merhametli bir zât olacağına rüya delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ (c. insanlara karşı şefkatli olmaya.a)'ı rüyasında gören kimse. Ebû Bekir (r. Ebû Bekir (r.E EBE Hâmile bir kadının rüyasında ebe olarak tanıdığı kimseyi görmesi. EBÛ BEKİR (R.a) ile oturup sohbet ettiğini görse. EBE GÜMECİ Rüyada ebe gümeci toplayıp yemek.c) yolunda cihâd edeceğine.v)'in yakın dostlarından olan Hz.v)'in şefaatine nail olacağına rüya işaret eder. hacc'a gideceğine. mide hastalığından muzdarip olanların iyileşmelerine. 142 . ibâdetlerini artıracağına.a. hakka tabi olmaya.A) Sahabelerin en büyüklerinden halifenin ilki olan yüce Peygamberimiz (s. Bir kimse rüyasında Hz. evlâdlarının yüzünden üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. hayırlı olan bir olayın meydana gelmesine ve rüya sahibinin eline umulmadık bir yerden para gelmesine rüya delâlet eder. Bir erkeğin ebeyi rüyada görmesi.a. Ayrıca âhirette Peygamber efendimiz (s.

Rüya sahibi derhal o arkadaşından özür dileyip hatasını tamir etmelidir. kendisine hayırlı uğurlu olacak birisiyle hayatını birleştirir. rüyasında eğe aletiyle uğraştığını gören kimsenin. güzel bir şekilde ibâdet etmeye. kalemi iyi kullanıp güzel faydalı yazı yazmaya. düşmanlarına karşı muzaffer olur. yolculuk hazırlığı yapmaya. Kendisinin eczacı olduğunu gören kimse. hasta olan kimselere severek yardım yapıp onların hayır duasını almaya ve Allâh-ü Teâlâ'nın (c. diliyle bir dostunun kalbini kırar. Bir kimse rüyasında eğe kullandığını görse. faydalı bir yardımcıya veya birbirini seven iki insanı bir araya getirip onların nikâh şahidi olmaya yorumlanabilir. EĞER . Rüyasında atının eğerinden düştüğünü veya atının eğerinin koptuğunu gören kimsenin büyük bir üzüntü geçireceğine rüya delâlet eder. yakın arkadaşlarının hakiki tam anlamıyla dost olduklarına rüya işaret eder. dile yorumlanır. Rüyada eğer örtüsünü görüp onu atın sırtına örtmek. yiğitliğin. Bu rüya ticaret erbabı olan kişi için pek hayra yorumlanmaz. EĞE Rüyada eğe.ECZANE Rüyasında eczaneden alış veriş ettiğini gören kimsenin. kitap biriktirme merakına kapıhr ve bu sayede ilerde çok güzel bir kütüphane kurar. Bazen de rüyada eğe görmek. yakın bir ahbabının hapise düşeceğine rüyayı yormuşlardır. EJDERHA Rüyasında ejderhayla boğuştuğunu gören kimse. Efelerle rüyasında oyun oynadığını gören kimsenin. Ayrıca bu rüya hâmile kadın için cesur.EĞER ÖRTÜSÜ Bir kimse rüyasında altın bir eğer hediye aldığını görürse. ömrünün sağlıklı sıhhatli geçmesine rüya delâlet eder. ailesinden bir hanımın hareketlerinin çok hafif meşrepçe olduğunun rüya işaretçisidir. EFE Rüyada efe. Hâmile bir hanım rüyasında ejderha doğurduğunu 143 . Bazı tâbirciler. zahmetli bir işten rahat bir şekilde sıyrılmaya rüya delâlet eder. korkusuz bir karaktere sahip olacak erkek çocuk doğurmasına da yorumlanabilir. Çünkü rüya sahibinin kalbini kırdığı o akradaşı hakîki bir dosttur.c) rüya sahibini nimetleriyle kuşatmasına. cesurluğun sembolüdür. Rüyada eczacı görmek.

kolaylıkla meydana gelen ve sahiplenilmesi kolay olan rızka ve bol geçime delâlet eder. kardeş olan iki kız ile nikâh yapacağına rüya işaret eder. Rüyada görülen ekmekçiyi alınan ekmektan para almış olarak görülürse. rüya sahibine ve ailesine hayırlı olacak işlerle girileceğine rüya işaret eder. halis ilme. büyük bir mala sahipleneceğine rüya delâlet eder. Rüyada küflenmiş bozulmuş ekmek görmek. Bir kimsenin rüyasında ekmeği ayaklar altında çiğnenir bir şekilde görmesi. rüya sahibine faydası ve yararı olmayan zekâtı verilmemiş bir malının olduğuna rüya delâlet eder. EKİN Bir kimse rüyasında ekin ektiğini görürse. Rüyada yufka ekmek görmek. Rüyada ekmek sepeti görmek. mal biriktirmeye işaret eder. Rüyada ekin biçtiğini görmek. bir ihtiyaç için söylenen söz olarak tâbir edilir. Rüyasında bir ölünün ekmek verdiğini görmek. rüya sahibi kendisi için hayırlı olacak bir yolculuğa çıkar. Bir kimse kendisini ekilen ekinlerin arasında yürüdüğünü görürse. Rüyada ekmekçiyi görmek. yaşayış ve geçimde darığa delâlet eder. Beyaz ekmek. Bazı tâbirciler rüyada görülen ejderhayı düşmana tâbir etmişlerdir.görürse. rızkın bollaşacağına. Rüyasında kendisini ekmekçi olarak gören kimse. bu rüya kötüye ve şerre. Rüyada tadı acı olan ekmek görmek. rüya sahibine müjdeli bir haber geleceğine aynı zamanda da korkutucu bir kimseye rüya delâlet eder. 144 . rüya sahibine ümid etmediği bir yerden ve başkasının elinden gelecek olan mal veya rızka tâbir edilir. kötü habere yorumlanır diyebiliriz. o kimsenin ömrünün bitmesine işaret eder. Rüya sahibinin başında korkutucu bir meselesi varsa. EKMEK Rüyada ekmek pişirmek ve yemek. yakında kuvvetli cesur bir erkek çocuk doğuracağına rüya yorumlanır. bolluk ve ucuzluğa rüya delâlet eder. hanımının hâmile kalacağına veya yeni bir ticarethane açacağına işaret eder. Rüyada bir kimse iki elinde de yufka ekmek olduğunu ve bir ondan bir ondan yediğini görse. Siyah ekmek. Bu rüya bazen de evlenmeye de yorumlanabilir. güzel ahlâka rüya delâlet eder. hasta olan bir yakının öleceğine ve büyük bir mirasa konulacağına delâlet eder. Bir kimse rüyasında halis ekmek görse. Rüyada kendisine verilen ekmekleri bir an önce hemen yediğini görmek. güçlük ve zahmetti yollarla geçimi temin etmeye delâlet eder. imânın çoğalmasına rüya delâlet eder. o kimsenin güzel ve hoş geçime.

Rüyasında çeşitli şahısların ellerini öptüğünü gören kimse. rüya sahibinin üzüntü ve kederlerinden kurtulmasına işaret eder. hanıma. rüya sahibinin sağa sola yardım yapmadığına. Ayrıca bütün renklerle boyanmış alacalı bulacalı bir elbiseyi giydiğini gören kimse. Elinin birisini nurlanmış olarak görmek. elleri kötü sözler söylerse haram malı olduğuna işaret eder. Rüyasında iki elini açmış olarak görmek. Şöyleki: Yeşil elbise giydiğini görmek. rüya sahibinin veya yakınlarından birinin ölümüne. Rüyada üzerinden kirli elbiseyi çıkardığını görmek ise.EKŞİ Rüyasında ekşi olan yiyecekleri (limon vs. elbisenin rengine göre çeşitli şekilde tâbir edilir. Rüyasında sağ elinin kesildiğini gören kimsenin. hastalanılacağına. EL Rüyada el görmek. ELBİSE Rüyada görülen elbise. ortak ve dosta yorumlanır. mavi renkli elbise giymek. Rüyasında ellerinin konuştuğunu gören kimse.) gibi yediğini gören kimse. Rüyada kirli elbise giydiğini görmek. Rüyasında bekâr bir kimse kendisini karşı cinsten birisinin elbisesi içinde görürse.c) sığınması lâzımdır. onun yakında evleneceğine yorumlanabilir. âşık olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada elinin yok olduğunu gören kimsenin. şayet bekârsa evlenir. yalan yere yemin edeceğine veya rüya hırsızlığa delâlet eder. 145 . rüya sahibinin o istemediği şeyin şerrinden Allâh-ü Teâlâ'ya (c. üzüntü ve kedere delâlet eder. rüya sahibinin başkasının kazancını yediğine rüya delâlet eder. istemediği bir şeyle karşılaşır. beyaz elbise giydiğini görmek. Ellerinin kesilmiş olduğunu görmek. erkek kardeşe. elinin sıkı olduğuna delâlet eder. evli ise kardeşlerinden birinin düğününü yapar. rüya sahibinin cömert olduğuna işaret eder. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. mala. siyah elbise giymek.c) yaşayış tarzından dolayı rüya sahibinden memnun olduğuna rüya delâlet eder. hacca gitmeye veya arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya delâlet eder. Bir kimse rüyasında kendi eli yerinde başkasının elinin olduğunu görse. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alâmetler. geçimini zorlukla karşıladığına ve sıkıntılı bir ömür süreceğine rüya delâlet eder. din yolunda ilerlemeye. hayıra. beyaz elbise giydiğini görmek. şayet elleri iyi sözler söylerse hayırlı malı olduğuna. rüya sahibinin kazandığı günâha delâlet eder. zayıflığa ve hastalığa. kızgın üzüntülü bir haber alınacağına. kırmızı elbise giymek. sarı elbise giymek veya gö-mek. çocuğa.

kötü bir habere işaret eder. ELMA Rüyada elma yediğinin görülmesi. Çünkü ekşi pek hayra yorumlanmaz. ELÇİ Rüyasında elçi olduğunu gören kimse. işsizliğe delâlet eder. her işe karışan zâlim ve zamanını fuzuli işlerle uğraşarak geçiren kadına ve ondan rüya sahibine gelecek kötülüğe rüya delâlet eder. Elma ağacını rüyada dikmek ise. Bir hanım rüyasında ekşi elma yediğini görürse. Evli bir adamın rüyasında elek görüp kullanması. ELEKTRİKÇİ Rüyada elektrikçi görmek. ihsan sahibi dostlar edinileceğine. ELDİVEN Bir kimse rüyasında eldiven giydiğini görürse. hayırlı. kazançlı bir işe gireceğine rüya delâlet eder. zarar ve ziyana. eski elbisenin manâsı iyi olmadığından o kimsenin rüyası hayırsız ve uğursuzdur. o kimenin eli açık. sıkıntıya. birbirine dargın plan iki dostunun barışmalarını sağlar ve daha sonra onların kendisine olan tavırlarından dolayı rüya sahibi üzüntü çeker. uzun zaman evvel yapmış olduğu kötü hareket ailesi tarafından duyulur ve o hareketin cezasını bir gün rüya sahibi pahalı bir şekilde öder. Rüyada elenen unun miktarınca eldeki maldan veya paradan zarara uğranır. ELBİSE DİKMEK Rüyada elbise dikmek. namusu lekelenir. ELEK Bir kimse rüyasında elekten un elediğini görürse. Bazen de bu rüya tam ters olarak yani evdeki elektrikli aletlerden birinin bozulup mühimce masraflara sebep olarak tamir olunmasına da rüya yorumlanabilir. müsrif olduğunun rüya işaretçisidir. Bir kimse rüyasında elbise yamadığını görürse. rüya sahibinin yakın zamanda namaza başlayacağının 146 .Rüyada çirkin ve kötü bir şekilde yamanmış olan elbise giymek. evinize yeni elektrikli ev aletleri alacağınıza yorumlanır. başkaları için kendini üzmeye. adı kötüye çıkar.

mal ve mülkünün bol olacağına rüya delâlet eder. belli miktardaki paraya yorumlanır. Bazen de rüyada emeklemek. parasını kaybeder diyebiliriz. ENFİYE Rüyasında enfiye çektiğini gören kimsenin. EMMEK Rüyasında bir kimse başka bir kimseyi emdiğini görürse. yolculuktan vaz geçmeye de yorumlanabilir. erkek için gam ve kedere. EMEKLEMEK Bir kimse rüyasında emekleyerek yürüdüğünü görürse. Fakat vurdum duymaz yaşantı 147 . yakında kötü haber taşıyan bir mektubun işaretçisidir. EL YAZISI Rüyada kötü yazılmış. Bir kimsenin rüyada emanetini. hanımının ondan hâmile olmasına rüya delâlet eder. onun bütün isteklerine. o kimsenin sırrına vakıf olmasına delâlet eder. Rüyada sayılı elma görmek. onun sırrına ifşa edeceği birisine söylemesine rüya delâlet eder. Ayrıca bir kimse kendisinin emildiğini rüyasında görürse. arzularına kavuşacağına rüya delâlet eder. ELMAS Rüyasında bir kimse eline elmas bir yüzük taktığını görürse. rahatına çok düşkün bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. EMANET Bir erkek rüyasında hanımına bir şeyi emanet olarak verdiğini ve hanımınında onu muhafaza ettiğini görse. ondan önemli miktarda para alıp o paradan faydalanır. Bazı tâbirciler ekşi elmayı lüzumsuz yere bağırıp çağırmaya ve ruhî sarsıntı geçirmeye yorumlamışlardır. onun istikbalinin parlak. laf söz dinlemeyen kimseye boşuna nefes tüketmekte olunduğuna ve çok çaba harcayıp üzüntü çekildiğine rüya delâlet eder.alâmetidir veya bir yetim çocuğun bakımını üstlenip onun sevabına nail olmaya rüya delâlet eder. onu korumaya ehil olmayan bir kimseye bırakması. Kirmanî rüyada elmas görmeyi. malı azalır. kadın için güzelliğe ve hayra yorumlamıştır. okunması güç olan bir el yazısı görmek. Rüyada el yazısı yazmak. Rüyada bir kimsenin bir kimseye emanet mal bırakması.

Bir kimse rüyasında ensesinde çıban. o kişinin iflâs ettiğine delâlet eder. yara gibi bir şey olduğunu görse. Bir erkeğin rüyasında enginar görüp yemesi. o kimsenin malı olduğu halde borçlu olduğuna. kayıb kimseden haber almaya. eski dostlarla bir araya gelmeye. ensesinde kıl olmadığını görmesi. 148 . Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görse. Bazı tâbirciler rüyada ensenin görülmesini. Bir kimsenin rüyasında ensesinin kıllı olduğunu görmesi. rüya sahibi kendi hakkında Allâh-ü Teâlâ'nın (c. mal varlığının çoğalacağının ve rüya sahibinin zengin olacağına rüya işaret eder. o düşmanın kendi hazırlamış olduğu oyuna kendisinin düşmesine delâlet eder. rüya sahibinin düşmanının şerrinden emin olduğuna delâlet eder. hasis bir adamla ortak iş kurup ondan zarar görmesine işaret eder. yakın zamanda ticaretin artacağının. satın alması. emanete. şayet görülen enişte sağ ise. ERİK Rüyada erik görüp yemek. ENSE Rüyasında ensesinin kalınlaştığını görmek. borca yorumlamışlardır. rüya sahibinden duâ beklediğine rüya delâlet eder. çok önemli bir haber alır ve bu haber rüya sahibinin biraz sıkıntıya veya üzüntüye girmesine sebep olur. hanımı hâmile kalır ve karısının kız çocuk doğuracağına rüya tâbir edilir. o kimsenin çok miktarda borç altına gireceğine rüya delâlet eder. ENGİNAR Bir hanım rüyasında enginar yemeği pişirdiğini görürse. Yeni evli olan bir erkek rüyasında ekşi erik yediğini görse. şayet ölmüş ise. ENGEREK YILANI Rüyada engerek yılanı tarafından ısırıldığını görmek. huzura. güvene. rüya sahibinin aleyhinde bir düşmanının komplo hazırladığına rüya işaret eder. hafif bir hastalık atlatmaya yorumlanır.c) takdir ettiği şeye sabır ve tahammül etmesine rüya delâlet eder.yüzünden rüya sahibi ilerde çok ıstırap çekeceğide söylenebilir. ENİŞTE Rüyada enişte görmek. Bu rüya bazen de. Rüyada engerek yılanının öldürülmesi.

rüya sahibinin fasıklık yapmasına ve günâhta ısrar etmesine rüya işaret eder. (Nisa sûresi/Âyet: 176) "Erkek için dişinin iki hissesi vardıı" âyet-i kerîme meali gereğince erkek görülen rüyalar hayırlı olarak yorumlanmıştır. Evli bir erkek hanımının erkek organı gibi organı olduğunu rüyasında görse. bazen de o kimsenin nesli kesilir yahud rahatının kaçacağına rüya yorumlanır. Bir hanım rüyasında kocasının tenasül uzvunu yabancı bir hanımla kötü bir şekilde görürse. o kimsenin dinînin güzel olduğuna rüya delâlet eder. göz aydınlığı almaya delâlet eder. zina yapmaktadır. cinsel kudreti azalır. kocasının kendisini aldattığına delâlet eder. Rüyada erkek çocuk görmek. ERKEK Rüyada erkek bir kimseyi görmek çok hayırlıdır. erkek çocuk dünyaya getireceğine rüya işaret eder. Bir kimse rüyasında tenasül uzvunun madenden olduğunu görse. Bir kimse rüyada tenasül uzvunda çok kıl bittiğini görse. Hâmile bir kadın kocasının tenasül uzvunu rüyasında görürse. evin geçimi ferahlar ve evin reisinin bütün işleri yolunda gideceğine rüya işaret eder. kendisi ve ailesi için çok hayırlı olacak bir haber alır. Bir erkek kendi tenasül uzvunu görürse. Rüyada tenasül uzvunda yara olduğunu görmek. çirkin olan bir sözün söylenmesine işaret eder. Bazı tâbirciler rüyada erkek kardeşi görmeyi. miras veya ortak mal yüzünden münakaşa çıkmasına ve bütün ailenin huzursuz olmasına rüya delâlet eder demişlerdir. kocasının kazancı artar. Bundan dolayı da tövbe etmesi gerekir. Hareketlerine dikkat etmesi gerekir. 149 . onun bilmeden bir erkeğe ilgi gösterdiğini ve bundan dolayı günâha girdiğine rüya delâlet eder. yanlış yapılan işlere.ERKEĞİN TENASÜL UZVU Bir hanım rüyasında yabancı bir erkeğin tenüsül uzvunu görürse. Bir kimse rüyasında tenasül uzvunun sünnet edildiğini görse. doğursa bile çocuğunun ergenlik çağına gelmeden çocuğunun öleceğine rüya delâlet eder. Rüyada erkek kardeşini gören kimse. düzensiz yaşantıya ve unutkanlık hastalığına tutulmaya rüya delâlet eder. o kimse fakir ise zengin olur. kötü arkadaşlara. eğer kadının çocuğu yoksa ebediyyen doğurmamasına. müjdeye. ERİŞTE Rüyasında bir hanım erişte pişirdiğini görürse. Tenasül uzvunu elinde gören bir erkek. EROİN Rüyada eroin kullanmak.

Rüyada görülen bilinmeyen eşek. iki kişi tarafından övüleceğine. sahibinin ölmesine delâlet eder. hayırsız etrafına zararlı olan fitne fesat adamla dostluk etmeye ve rüya sahibinin ilerde bu adamdan göreceği kötülüğe yorumlanmıştır. mevkinin yükseleceğine. fakirliğin. Şayet eşeğin sahibi kadın ise. yakınlarından birisinin gizli olan sırrını öğreneceğine ve bu sırrı kimseye açmaması. 150 . cahil. nefsine fazlaca uyduğu söylenir. ağzını sıkı tutması gerektiğine rüyası delâlet eder. Rüyada eskici bazı tâbircilere göre. kocasının onu boşayacağına veya vefat edeceğine rüya işaret eder. Rüyada dişi olan bir eşek görmek. Rüyada eşeği olan bir kimsenin eşeğinin ölmesi. evine istediği fakat almaya kudretinin yetmediği eşyaları ummadığı yerden gelecek bir miktar para ile satın almasına rüya delâlet eder. rüya sahibinin yakın dostları arasında sevileceğine işaret eder. ESKİCİ Bir kişi rüyasında eskiciye mal sattığını görürse. Rüyada yüklü eşeğin eve girdiğini görmek. o sırrın ortaya çıkıp halk arasında rüya sahibinin kötü duruma düşmesine rüya delâlet eder. üzüntünün habercisidir. çok inat veya kâfir olan bir kimseye işaret eder. günâh işlemeye. eşekten inmek ve satmak ise.ESANS Rüyada esans sürüp güzel bir şekilde koktuğunu görmek. ESİR Bir kimse rüyasında esir olduğunu görürse. mal varlığının çoğalacağına işaret eder. Esir alındığını rüyasında gören kimsenin ise. zenginliğe. feryat figan ağlamaya veya ibâdet etmek için özen göstermemeye ve günâh işlerken sorumsuzca davranmaya delâlet eder. çocuğunun olmayacağına. çocuğu olmayan bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Çok önemli bir sırrı olan kimsenin rüyasında esnemesi. Rüyada güzel koku sürün-i düğünü görmek. bazen de bu rüya o kimsenin i hacc'a gitmesine delâlet eder. rüya sahibinin geçiminin zorluklan elde edilmesine rüya delâlet eder. EŞEK Rüyada eşeğe binmek. ESNEMEK Rüyada esnemek. Rüyada eşek satın almak.

Eşya satın almak. eşya nakletmek. onun tarafından taciz edilmek. ETİKET Rüyasında bazı eşyalara etiket yapıştırdığını gören kimse. kendisi hakkında dedikodu edildiğine. haram mala delâlet eder. Rüyada sığır eti yemek. meşakkat ve az iş yapmaya. yenmesine de rüya yorumlanabilir. EŞKİYA Rüyada eşkiya diye tâbir edilen kimseyi görmek. sermayesini bırakacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin eski bir dostuylan buluşmasına ve o kimseyi davet edeceğine rüya delâlet eder. yeni girilen bir işin bol kazanç getireceğinin habercisidir. düşmanlarına yenilmeye ve onlardan gelecek kötü söze rüya delâlet eder. Ayrıca haram olan malın. zina suçu işlemeye delâlet eder. 151 . görülen şekle göre rüya tâbir edilir. EŞİK Bekâr bir kimse rüyasında evinin eşiğinden atladığını görürse. Eski eşya görmek. ayrıca kötülük yerine iyilik yapmaya da rüya yorumlanabilir. başkası hakkında kötü konuşarak gıybet etmeye ve günahkâr olmaya rüya delâlet eder. ET Rüyada et görmek çeşitli şekilde yorumlanır. Rüyada kendi etini yediğini görmek. Çiğ eti satın almak. Eşya satmak. sevinilecek bir haberin aileye mutluluk getireceğine delâlet eder. o kimse malının kazancını yiyip. para umulan yerden para alınamamasına. destekçi görünüp aslında kötü niyetli olan kimsenin kendi oyununa kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. insan eti yemek. zahmet. ev değiştirileceğinin işaretçisidir. paranın.EŞEK ARISI Rüyada eşek arısı tarafından sokulmak. rüya sahibinin eşi vefat eder veya yuvası bozulur. Bir kimse rüyasında eşiğinin kırıldığını görürse. Rüyada kasaptan et almak. koç eti görmek. musîbet ve kedere delâlet eder. Rüyada domut eti yemek. EŞYA Rüyada eşya görmek. Bir kimse rüyasında kendisinde gördüğü fazla eti yediğini görse. Rüyada tavuk eti. kadın tarafından men-faatlenmeye delâlet eder. evlenip ailesinden ayrı bir yuva kuracağına rüya delâlet eder.

Şayet hasta bir kimse yeni bir ev aldığını görürse. Rüyasında bir kimse bacası olmayan ve güneş ile ay girmeyen bir evde kendisini görürse. rüya sahibinin eşiyle beraber uzun ömür süreceklerine rüya işaret eder.a.v)'in kabrini ziyaret edeceğine rüya işaret eder. vücudu simgeler. hacc farizasını yerine getirir. şayet demirden yapılmış bir ev görürse. rüya sahibinin o gördüğü evden bir kadınla evleneceğine rüya işarettir. Allâh-ü Teâlâ (c. ümidini. Rüyada bir kimse dört kadınla evlendiğini görse. Bir kimse ölmüş olan birisiyle evlendiğini görürse. kötü ve çirkin bir iş yapacağına rüya delâlet eder. vücutça sakat kalınacağına önemli bir kaza geçirileceğine rüya delâlet eder. EV Rüyada ev görmek. Rüyada bilinmeyen bir eve girdiğini ve o evden çıkamadığını görmek. ayrıca iyi bir haber alınacağına rüya işaret eder. Rüyada evinin aydıhlık olduğunu görmek. o kimsenin evinde yangın çıkacağına.c) tarafından olacak yardımı gösterir. Rüyada hâmile olan bir kadının evlendiğini görmesi. EVLENMEK Rüyada evlenmek. hanımını boşayacağına rüyası işaret eder. rüya sahibinin malına başkalarının sahip olacağına rüya delâlet eder. o kadının fakirleşeceğine rüya delâlet eder. doğacak olan çocuğunun kız olacağına delâlet eder. Bir kadın ölmüş olan bir erkekle rüyada evlendiğini görse. kesmiş olduğu. bir arzusuna ümid etmiş olduğu muradına kavuşacağına rüya işaret eder. Rüyasında dişi bir köpekle evlendiğini gören kimsenin. 152 . o kimsenin Peygamber efendimiz (s. Rüyada bir adam nikâhlı olan bir kadınla evlendiğini ve onu kendi evine götürdüğünü görse. çok yakında ümit etmediği bir işte başarıya ulaşır. Evinin yıkıldığını görmek. hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşulacağına işaret eder. Bir erkek rüyasında birçok hanımla evlendiğini görürse. Bir erkek ölmüş olan bir kadınla rüyada evlendiğini görse. çıkmış olunan yolculukta bir hayırla karşılaşılacağına. o kimsenin ecelinin yaklaştığına ve ölümüne delâlet eder. Rüyada bir evi yükleyip ev ile beraber yürüdüğünü görmek. kendi evini yaktığını görmek.gösterişe fazla düşkün kimselerle dost olduğuna rüya delâlet eder. Bir kimse rüyasında evinin altından yapılmış olduğunu görürse. rüya sahibinin bir kadının geçimini üzerine alacağına delâlet eder. rüya sahibi o kadının kocasından mal elde edeceğine rüya delâlet eder. Rüyasında kendi evini sattığını gören evli bir erkeğin.

Ayrıca bir talebe rüyasında bir dersini ezberlediğini görürse. Ayrıca bu rüya sabırsız olan kimsenin sabırlı olması gerektiğine ve Allâh-ü Teâlâ'nın (c. o kimsenin aklını yitirip deli olacağına rüya işaret eder. Rüyada yüzü koyun ezan okuduğunu gören bir erkeğin. o kimsenin bir dost olduğuna ve doğru söz söylediğine rüya delâlet eder.c) yolunda takvasını ilerletir.s)'ı rüyada görmek.c) rızâsını kazanacağına da yorumlanabilir. Rüyasında bir kimse duâ ezberlediğini görürse. rüya sahibinin ailesinden birisinin koğuculuk yaparak çok günâha girdiğine delâlet eder. sesinin duyulduğu yer nisbetinde olan vilayete reis olur. Rüyada mahkeme kapısında ezan okuduğunu görmek. hanımının halk arasında koğuculuk yaptığına ve insanları rahatsız ettiğine rüya delâlet eder. sıtma veya menenjit hastalığına yorumlanır. Rüyada ezan sesi duymak. namaz kılmaya başlar. rüya sahibinin insanlara zulmedip günahkâr bir kimse olacağına rüya delâlet eder. haklı davada şahitlik edileceğine delâlet eder. Doğru haber duyulacağına işaret eder. 153 . Ezanı yanlış olarak okunduğunu duymak. rüya sahibi Allâh-ü Teâlâ (c. salih kimselerden olur. Bir yakınının ezan okuduğunu rüyada görmek. Eyyûb (a. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. EZANI MUHAMMED Bir kimse rüyasında ezan okuduğunu görürse ve kendisi de ezan okumaya uygun bir kimse ise. Rüyada hamamda ezan okumak. dinî vazifelerini tam olarak yapar. rüya sahibinin çok sabır ettiği bir işte selâmete kavuşacağına rüya delâlet eder. kıymetli bir âlimden ders almaya onun öğütlerine göre hareket edip/âhiret hayatını güzelleştirecek işler yapmaya rüya delâlet eder.S) Sabrın ve selâmetin ulu temsilcisi olan Hz. teşbih Ve zikr etmeyi simgeler.EVLİYÂ Rüyasında evliya olan ulu bir zâtla oturup sohbet ettiğini gören bir kimse. Rüyada ezanı noksan okuduğunu veya ezanın lâfızlarını değiştirerek okuduğunu görmek. EZBERLEMEK Rüyada birşey ezberlediğini görmek. ilerde ilim adamı olacağına rüyası delâlet eder. HZ. Allâh-ü Teâlâ (c. hacc farizasını yerine getirir. Rüyada evliya olan bir kimseyi görmek. EYYÛB (A. Bir kimsenin rüyasında oyun olsun diye ezan okuduğunu görmesi.c) yolunda takvasını artırır.c) sevdiği şahıslarlan dost olur.

Hareketlerinde dikkatli olması gerekir. yakında ahlâk bakımından kötü şöhrete ulaşmış bir kadının ağına düşeceğinin rüya işaretidir. FABRİKA Rüyada bir fabrikanın inşaatında kendini çalışırken görmek. Şayet rüyayı gören ticaret sahibi bir kimse ise dikkatli olmalıdır çünkü başkalarının kışkırtmaları sonucunda riski yüksek olan bir işe girip büyük bir mali sıkıntıya düşebilir. Bu rüya görüldüğü şekilde çıkar. Bir kimsenin rüyasında kendisini bir fabrikada çalıştığını görmesi. habersiz olunan bir mirasın rüya sahibine nasip olmasına rüya işaret eder. hem de manevî yönden sağlam temeller üstüne kuracağına delâlet eder. talih kuşuna.a. FAHİŞE Bir erkek. saliha müslüman kadınla rüya sahibinin hayatını birleştireceğine rüya delâlet eder. o kişinin rüyası çok hayırlıdır ve görülen şeylerle birlikte yorum yapılır. fahişe olan bir kadınla sohbet ettiğini görürse. o kimsenin yuvasını hem maddî. Evlenmeye niyetli olan bir erkek için. 154 .v)'in en sevdiği kerimesi olan yüce halifelerden Hz.A) Âlemlerin en büyüklerinden. büyük kısmete. Peygamber Efendimiz (s. Ali efendimizin biricik hanımı Fâtıma annemizi bir kimse rüyasında görürse.F FATIMA (R.

ahlâksız bir kadınla 155 . ümit etmediği bir yerden zahmetsiz büyük para kazanır. o kimse eğer bir aile reisi ise ailesine helâl yoldan kazanmadığı haram parayı yedirdiğine rüya delâlet eder. Farenin eşyaları kemirdiğini görmek. Ölü fare görmek. ağrılara. bir aşk macerasının kısa zamanda biteceğine delâlet eder. şayet fala bakan kendisi ise. Rüyada fakirleşmek. FAKİR Bir kimse rüyasında bir fakire yardım ettiğini görürse rızkı bollaşır ve zengin olur. bid'ât şeylerden uzaklaşmaya ve cennet ehli olan Allâhü Teâla'nın (c. pişmanlık duyulacak günâha girmeye. FALCI Rüyada bir falcıya gidip fala baktırdığını görmek. kötü bir insanla dost olacağınıza delâlet eder. güvenilen kişinden gelecek kötülüğe. kötülüklerden korunmak için tedbir almaya da yorumlanabilir. Fareyi rüyada eline almak. Rüyada kendini fakir olarak görürse. yakında mutlu bir yuva kuracağına. FANİLA Rüyada fanila giydiğini görmek. kandırılmaya rüyayı yorumlamışlardır. Evin içinde farelerin gezindiğini görmek. bazı tâbircilere göre hafif geçecek bir hastalığa. kendisine iyi bir kısmet çıkacağına. Rüyada fanila giymek.FAİZ Bir kimse rüyasında faizle sağa sola para verdiğini yani tefecilik yaptığını görürse. ömrün kısaldığına ecelin yaklaştığına işaret eder. dinin güzelleşmesine. Bir kimse rüyasında karnından veya boğazından fare çıktığını görmesi. yatağında fare görmek. bir düşmanınızın sizi üzecek olan sırrınızı öğrenip etrafa yayacağına rüya delâlet eder. evinize veya işyerinize hırsız gireceğinin delilidir. faizle para almayı ise. FARE Rüyada görülen fare. Rüyada fare eti yemek. düşmanlarınızın evinizin huzurunu bozmak için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eder.c) sevdiği kullar arasına girmeye! hidâyet yolundan gitmeye rüya delâlet eder. zamanını boşa geçirdiğine ye büyük bir huzursuzluk içinde olduğuna rüya delâlet eder. fahişe olan kadının parasını yemeye. hayırsız evlâd sahibi olmaya rüya delâlet eder. akrabalarının içinden ahlâksız bir kadının çıkmasına. Bazı tâbirciler faizle para vermeyi.

Bekâr bir erkek rüyasında bir fareye taş veya benzeri bir şey atması. Rüyada farenin yaşadığı yeri veya çıkmış olduğu deliği görmek. yanm işini tamamlar. Bir erkek rüyasında sergisiz yerde namaz kıldığını görürse. Günahkâr ise. Bir erkek rüyasında Cum'a namazını kılıyorken kendisini görse. vermiş olduğu sözleri yerine getirir. Ailesi zengin olur. yakında büyük bir borca girileceğinin. Açık güneşli bir havada kıldığını görürse. Allah-ü Teâlâ'nın (c. İkindi namazını rüyasında kıldığını görmek ise. üzüntülü bir haber alır. tövbekar. FARAŞ Çöp küreği olan faraşla rüyada çöp topladığını görmek. şayet işsiz ise iş sahibi olur. FARZ NAMAZI Bir kimse farz namazını bütün şartlarını yerine getirmiş olarak kıbleye yönelip rüyasında farz namazını kıldığını görürse. Öğle namazını dışarıda bulutlu kötü bir havada kılarsa. büyük bir işte fazla para kazanılacağına rüya delâlet eder. Bayram namazı kıldığını rüyasında gören bir erkek. kendisine vasiyet edilen maddî ve manevî şeyleri yapar.ilişki kurmaya rüya işaret eder. borçlanmaya veya birisine maddî yönden yük olmaya işaret eder. güç olan işlere gireceğinin işaretidir. Bir kimse rüyasında sabah namazını kıldığını görürse. çok arzu ettiği bir şeye kavuşur.c) hoşnutluğunu kazanır. o kimse henüz hac farizasını yerine getirmemişse hacc'a gider. yalan yere 156 . rızkı bollaşır maddi rahata ulaşır. Yatsı namazı kılıyorken görmek. zekâtını tam olarak verir. Bir kimse rüyasında yatarak namaz kıldığını görürse. ahlâksız bir kadına mektup yazıp onunla bir maceraya girmesine rüya delâlet eder. hastalanacağına işaret eder. rüya sahibinin istemediği veya sonradan söylediği için çok pişman olacağı bir söz ağzından çıkmasına rüya delâlet eder. sizi yoran bir işten kurtulup istirahate çekileceğinize rahata ereceğinize işaret eder. tevbe etmesi gerekir. Öğle namazını kıldığını görürse. Akşam namazını vaktinde kıldığını gören bir kimse. arzu ettiği bir şeye kavuşur. Muradına erer. yersiz yere yemin ettiğinin. Günâha girer. hayırlı bir işe girip bol kazanç temin edeceğine ve Allâhü Teâlâ'nın (c. Rüyada sarhoş olarak farz namazı kılmak. Manevî huzura kavuşur. Çünkü çöpün rüyada tâbiri para olarak yorumlanır. adetli bir kadınla münasebette bulunur. câhil ise âlim olmaya rüya delâlet eder.c) yoluna döneceğine rüya delâlet eder. Bir camiide imam olarak farz namazını cemaatle kıldığını görmek. sevinçli müjdeli bir haber alacağına rüya delâlet eder. Ayrıca rüyada farz namazını kılan kimse.

Bir kimsenin rüyasında istihare namazı kıldığını görmesi. çok hayırlıdır. Bir kimse kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görürse. acı bir haber alır veya sahtekâr olan birisiyle ortak bir işe girer. baht açıklığına. bir yakınının size açtığı sırrını sağa sola yaydığınıza işaret eder. Dünya ve âhiret hayatı rüya sahibinin güzelleşir ve murad etmiş olduğu şeylerin tümü yerine gelir. hatalı bir hareketten dönmeye ve zarardan kurtulmaya yorumlanır. İş sahibi olan kimsenin rüyasında fatura yazdığını görmesi. FATİH SULTAN MEHMET Rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gören kimsenin bahtı açılır.şahitlik yapacağına işaret eder. Bazı tâbirciler rüyada fecir vaktini görmeyi. nafile oruç tutmaya ve akrabadan sıkıntıda olan kimselere yardımcı olup onların hayır dualarını almaya rüya delâlet eder. Bir imamın önderliğinde fakat onlardan Önce rükû'a vardığını gören kimse. Rüyada Fatih Sultan Mehmed'i görmek. Çünkü bu huyu rüya sahibinin ilerde başına önemli sorunlar açacaktır. FATURA Rüyasında fatura yazdığını görmek. FASULYE Rüyada fasulye pişirdiğini görmek. yerine başkası geçer. Bir kadının rüyasında bir cemaate imam olup namaz kıldırdığını görmesi. Şayet rüya sahibinde bu huy varsa. şöhrete ulaşır. Rüyasında bir kimse cenaze namazı kıldığını görse. Rüyada tevbe namazı kılmak. bolluğa. ömrün kısalmasına veya dermanı olmayan bir hastalığa yakalanmasına rüya delâlet eder. kıldığı yöne doğru yolculuğa çıkacağına işaret eder. fakirken zengin olmaya. sıkıntı ve üzüntülerden tamamen 157 . rüyayı gören memur ise yakında işten ayrılıp ticarete atılacağına delâlet eder. üzüntülü bir haber alacağınıza işarettir. Arkasını kıbleye dönerek namaz kıldığını gören kimse. annesine ve babasına asi olur. kısmet gürleşmesine berekete. derhal vazgeçmelidir. Rüyada teravih namazı kılmak. ticaret alanında isim yaparak çok para kazanmaya rüya işaret eder. eşinden ayrılır veya devletin başında olan kimse vazifelerinden ayrılır. borçtan kurtulmaya ve kısır kadının hayırlı bir evlâd sahibi olmasına rüya delâlet eder. duaların kabul olunmasına. FECİR VAKTİ (Güneşin Doğması) Rüyada fecir vaktini görmek.

Sıkıntıda olan kimsenin rüyada ferahlaması. zihin bulanıklığına. hapisten kurtulmasına delâlet eder. maddî yönden güçlü olan yaşlı bir büyüğün manevî ve maddî yardımını alıp problemleri atıp üzüntülerinden kurtulmaya rüya delâlet eder. rüyası ters olarak yorumlanır. lüzumsuz boş şeylerle zamanın boşa geçirildiğine delâlet eder. borçlunun ferahlaması. Ayrıca rüyada bir deniz fenerini yanarken görmek. huzura yorumlamışlardır. iftiraya uğramaya. Câferi Sâdık (R. rahatlığa. FENER Rüyada elinde fenerle gezinti yapıldığını görmek. FERCE BAKMAK (Kadının Edep Yeri) Bir erkek rüyasında yabancı bir kadının edep yerini görürse. dilin felç olması. maddî yönden güçlenmeye rüya delâlet eder. kurtuluşa. sevince. FELÇ Bir kimse rüyasında kendisini felçli olarak görürse. geçim zorluğuna düşmeye. Rüyada yüz felci geçirmek. Hastanın rüyada ferahlaması hastalıktan kurtulmasına. borçlarını ödemesine hapis olanın ferahlaması. büyük bir günâha girdiğine rüya delâlet eder.A) rüyada felç illetini görmeyi. 158 . karışık işlerin yoluna girmesine. akrabadan kötülük gelip işlerin bozulmasına bütün vücudun felç olması. sevinçli müjdeli bir haber alır. rüyanın tam tersi olarak tâbir edilir. deniz aşırı bir yerden haber alınacağına rüya işaret eder. kolun veya elin felç olması. Tövbe etmesi gerekir.sıyrılmaya yorumlamışlardır. Rüyada felâkete uğramak. ibâdet yapamamaya. imanın azalmasına dine bid'ât sokup kâfir olmaya rüyayı yorumlamıştır. Bu rüya zina suçu işlemeye başkasının nikâhlısı olan namuslu bir kadına iftira atmaya da yorumlanabilir. FELÂKET Bir kimse rüyasında büyük bir felâkete uğradığını görürse. rahatlığa. Bazı tâbirciler bu rüyayı hayra. bacakların felç olması. şöyle yorumlamıştır. üzüntülerin atılmasına. Yani çok sıhhatli bir kişi olduğuna delâlet eder. FERAHLIK Rüyada ferahlamak. şuur kaybına.

hayırlı evlâda. iyi dosta. ucuzluğa rüya yorumlanır. FINDIK Rüyasında fındık kırıp yediğini görmek. Veya başarılması güç olan bir işi başarır ve o başarıdan kazanılan parayı rüya sahibi yer. İşinden ayrılıp yeni bir işe girer. bir erkekle ilişkiye girer ve bu ilişki sonucunda bekâretini kayıb eder diyebiliriz. FIÇI Rüyada fıçıya su doldurduğunu görmek. garajına! dükkâna veya bir 159 . bilmeden mekruh olan bir şeyi yapıp Allâh-ü Teâlâ'nın (c.FERİBOT Bir kimse rüyasında feribota bindiğini görürse. Bekâr bir 1<ız tanımadığı bir adamın rüyada elinden fındık aldığını görse. FIRIN . Câfer-i Sâdık (R.FIRIN KÜREĞİ Rüyada görülen fırın. Bu rüya sahibi dikkatli olmalıdır. bolluğa. güzel söze. gönlü zengin arkadaşa. dostluğu zor kazanılan cömert iyi bir kişiyle dost olur.c) katında günahkâr olmaya işaret eder. Rüyada fıçıdan bira içtiğini görmek. tehlikeli bir işe atılacağına rüya delâlet eder. maddî bakımdan çok rahat bir ömür geçirileceğine delâlet eder. evin kilerine. FESLEĞEN Rüyada güzel bir çiçek olan fesleğeni görmek. san'atını yüceltmesine ve mesleği nedeniyle çok aranılan bir kimse haline gelmesine rüya delâlet eder. sevinçli bir habere yorumlanır. Rüyada bal fıçısı görmek. yağ fıçısı görmek ise. medh edilmeye.A) rüyada fesleğen görmeyi. FES Bir kimse rüyada başına fes taktığını görürse. faydalı bir san'at öğrenmeye yorumlamıştır. FIRÇA Bir kimse rüyasında boya fırçasıyla boya yaptığını görürse. Bekâr bir kimse rüyasında fesleğen görürse. neş'eli.FIRINCI . ilim öğretilen meclislere katılmaya. ilim sahibi olan bir zât'tan ders almaya. iyi neş'eli bir kimseyle yuva kurar ve çok mutlu olur. tez zamanda bir işe girer ya da uzun bir yolculuğa çıkar. hayatının yönünü değiştirir. Rüyada san'atkâr'ın başına fes takması.

tövbe etmesi gerekir. sıkıntı çekileceğine işaret eder. ailenin her ferdinin geçimlerini rüya sahibinin yüklenmesine delâlet eder. Fırında çalıştığını görürse. bekâr ise evlenir. Bir kadın rüyasında fil görürse. FISKİYE Rüyada fıskiye görmek. FISTIK Rüyasında fıstık yediğini gören kimse erkekse. Büyük bir borç altına girer. Rüyasında fırından sıcak ekmek aldığını görmek. çocuğu eğiten öğretmene işaret eder. rüya sahibinin bekâr evlâdı varsa evlâdı iyi bir aileye gelin veya damat olur. Rüyada fidan satın alıp kendi bahçesine diktiğini gören kimse. kazancı çok olur. rüya sahibinin zengin güzel fakat. uğursuz bir kişiyle ilişkiye gireceğine delâlet eder. büyük bir günâha girer. takva sahibi olmaya ve günâh işlemekten çok korkmaya delâlet eder. asık yüzlü olursa eğitimin hakkını vermeden görev yapan öğretmene rüya delâlet eder. hayırlı bir evlâd sahibi olur ve o çocuktan sülâlesi devam eder. Fıskiye almak. hasta ise vefat eder. Tanıdık bir fırında alış veriş ettiğini gören kimse. güçlü kuvvetli kavgacı bir kimseye işaret eder. Rüyasında fırıncıyı gören kimse. hanımı hâmile kalır ve kendisi de yolculuğa çıkar. rüya sahibinin istikbâlinin çok parlak olacağına ve önemli görevlere geleceğine rüya delâlet eder. Rüyada hâmile kadının fıstık yemesi. Ayrıca bu rüya bol ibâdet etmeye. Ayrıca bahçesine fıskiye yaptırdığını gören kimse. o rüya. Sağlam ise sağlığı bozulur. Fıskiyeden su içmek. evli ise bir çok evlâdı olur.apartmana yorumlanır. mevkisinde yükselir veya yüksek makamlı bir dost edinir. Rüyada fırında fırına ekmek süren kürekçiyi görmek. Fıskiyeden su akarken görmek. eli bol olacak cömert çocuk doğurmasına delâlet eder. öğretmenin olgun olduğuna. yeni bir işe başlar. Rüyası kötü şekilde yorumlanır. Eğer görülen kürekçi güler yüzlü ise. FİL Rüyada fil görmek. FİDAN Bir kimse rüyasında fidan diktiğini görürse. rızkı azalır. rüya sahibi olan o kadın için çok hayırsızdır. bekâr erkeğin zengin kadınla evlenmesine işarettir. 160 . Bir file binip dolaştığını gören kişinin. Rüyasında yabancı fırına un sattığını gören kişi.

bir düşmanına karşı galip gelir. sağlığı kozulur. Fili sağdığını ondan süt aldığını gören kimse. Ve o gizli düşman kendi kazdığı kuyuya kendi düşer Allâh-ü Teâlâ'nın (c. erkek için genelde hayra yorumlanmasına sebep teşkil eder. Dünyalık geçimini rahatlıkla rüya sahibi temin eder. hayal ettiği şeyler olmaz. Kendisi ızdıraplı bir yaşam sürer. o kimsenin fazla hayal perest olduğuna işaret eder. güçlü bir düşmanından zarar görür. kendisini Allah-ü Teâlâ'nın (c. FİRAVUN Bir kimse rüyasında firavunlarla sohbet ettiğini görürse. devlet kapısında aylardır geciken işi sonuçlanır ve bu işin sonuçlanmasından rüya sahibi çok büyük memnuniyete kavuşur. FİLM ÇEVİRMENİ Rüyada kendini film çevirirken görmek. bol kazançlı işlere girileceğine delâlet eder. hileli yolda kazanca elde eder. FİNCAN Rüyada fincandan kahve içtiğini gören kimsenin. FİRKETE Bir hanım rüyasında başına firkete taktığını görürse. FİLE Bir kimse rüyasında elinde fileyle alış veriş edip filesini doldurduğunu görürse. Bir kişi rüyasında fil ile konuştuğunu görürse. başına kötü bir iş gelir. büyük kazanç elde eder.Rüyasında filin kendisine zarar verdiğini gören kimse.c) lanetini alır. işleri ters gitmeye başlar. rızkı bollaşır zengin olur. Rüya sahibinin dikkatli olması gereklidir. Rüyada fil görmek. FRANSA Rüyasında Fransa'ya gezmeye gittiğini gören kimsenin. 161 . hasta ise vefat eder. Filin pisliğini rüyada toplarken görmek.c) yolundan sapıttıracak faydasız zalim kötü huylu birisiyle arkadaş olur. zengin olunacağına. Bir kimse fil öldürdüğünü rüyasında görürse.

Firuze taşından mamul mücevher alınıp takılması. FOLLUK Bir kimsenin yumurtayla dolu olan folluğu rüyasında görmesi. dolu fişek geçimin güzelleşmesine ümid edilen miktarda paranın rüya sahibinin eline geçmesine rüya delâlet eder. yeni işyerleri açmaya. baş olan kişiyle rüyayı gören kimsenin dost olacağına işaret eder. ahin yerde kalmamasına da yorumlanabilir. müjdeli bir haber alır mutlu olur. FOTOĞRAFÇILIK Bir kimse rüyasında fotoğrafçı olduğunu görürse. FLÖRT Yetişme çağında olan kimse rüyasında flörtüyle gezip dolaştığını görürse. Ticaretle uğraşan kimse için rüyada folluk görmek. iyi huylu kendisine sadık bir kimseyle evlenir. Fitili yanmış olarak görmek. hakkında yalan yanlış birçok dedikodu edileceğine yorumlanır. Bu nedenledir ki. yakında büyük bir mala veya hayırlı bir evlâda sahip olunacağına delâlet eder. işi büyütmeye yorumlanır. Bu rüya bazen de düşmanı rezil olmasına. Birde fitili yakıyorken görmek. büyük bir mevkiye yükselip söz sahibi olmaya. Bu nedenledir ki bu 162 .FİRUZE Rüyasında bir kimse firuze taşından mücevher taktığını görürse. FİTNE Fitne fecir olarak tanınan bir kimseyle rüyada konuştuğunu görmek. baş olan insanın öleceğine yorumlanır. başkasının hayatını taklit ederek yaşamaya çalıştığını gösterir. halkın faydalanacağı yerler yapmaya rüya işaret eder. hanımının gebe kalıp ikiz çocuk doğurmasına işarettir. Hayat boyu mutluluk içinde yaşamını sürdürür. Yeni evli olan bir kimsenin rüyada folluk görmesi. kişinin malî durumuna işarettir. bahtın açılmasına. Bazen de bu rüya âşık olmaya ve âşık olunan kimseden karşılık görmemeye de yorumlanabilir. FİTİL Rüyada görülen fitil. fitili kesilmiş görmek. baş olan kişiye işarettir. FİŞEK Rüyada fişek. boş fişek malî sıkıntıya. başın değişeceğine.

kârlı bir iş yapmaya. ödenmesinde çok güçlük çekilecek büyük miktardaki bir borcun altına girmeye rüya delâlet eder. yanlış iş yapmaya. evini değiştirir. 163 . yanlış adım atmaktan son anda vazgeçmeye. rüya sahibine haset eden kıskanç insandan gelecek kötülüğe rüya işaret eder. Rüyada fuar yerini görmek. Rüyada fotoğraf çektirmek. FÜZE Rüyada füze görmek. Bazı tâbirciler rüyada fotoğraf çekmeyi. önemli kararlara yorumlamışlardır. Rüyada füze ateşlemek. FUTBOL Rüyada futbol oynadığını görmek. tasarlanmış olan şeylerin gerçekleşmeyeceğine işaret eder. bazı tâbircilere göre kişinin yaşantısını değiştirip renkli bir hayatın içine girip dünya hayatına önem vererek âhiret hayatını unutmakta olduğuna rüya delâlet eder. FUAR Bir kimse rüyasında oturduğu şehirde bir fuarda gezmeye çıktığını görürse. boşa vakit harcanılan çabaya.davranışı onun için hayırlı olmadığından yaşantısını değiştirmesi gereklidir diyebiliriz. Başka bir semte taşınır. yakınlarınızdan birinin kumarda büyük para kaybedeceğine işaret eder.

yakın zamanda uzun bir deniz yolculuğuna çıkar. 164 . bazen de zayıflamaya kilo kaybetmeye de yorumlanabilir. kısa sürede mide hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşur. Şayet cinsi bilinen bir kuşun gagası görülürse.G GAGA Rüyasında cinsi bilinmeyen bir kuşun gagasının koptuğunu gören kimse. GANİMET ALMAK Rüyada büyük bir ganimete konduğunu gören kimse. berekete. GALETE Rüyasında galete yediğini gören kimse. GALİP GELMEK Bir kimse rüyasında yabancı birisine karşı galip geldiğini görürse. miras malı için akrabaların birbirine girmesine rüya işaret eder. rahat ömür sürmeye. mal varlığı çoğalır. Rüyada galete yemek. zengin olur. iş hayatında ve gönül işlerinde başarısızlığa uğrar. bol kazanç getirecek bir işe girer fakat yaptığı hataları sonucunda kâr edeceği yerde zarar ziyan eder. ucuzluğa. kişinin ganimet mal alması. görülen kuşun cinsine göre rüya tâbir edilir. bolluğa. Midesinden hasta olan bir adam rüyasında galete yediğini görse.

Arabasına garaj yaptığını rüyasında gören kimse.A) rüyada gamlanmayı. GARSON Rüyada lokanta veya bir restoran'da yemek yerken bir garsonun hizmet ettiğini görmek. Rüyada gar görmek. evini başka bir semte taşıyacağına rüya delâlet eder. Rüyada gardiyan görmek. sevince rütbe yükselmesine. tövbekâr olur. şikâyete. GAMZE Rüyasında bekâr bir erkek gamzeli bir kızla konuştuğunu görürse.GAM . mevkisi yükselir. zalim kocaya veya çok konuşan huysuz kadına da yorumlanabilir. yolculuğa çıkmaya veya memleketten haber almaya işaret eder. uzakta oturan bir dostunu ziyarete gider. fakat rüya sahibi bu misafiri gelince sevinse bile o kimsenin gelişiyle meydana gelen olaylardan dolayı gelen kimseye çok kızıp sinirleneceğine rüya işaret eder. Câfer-i Sâdık (R. kederlendiğini gören kimse. GAR Kendisini garda gören kişi. GAMMAZLIK Rüyada gammazlık yaptığını gören kişi. parası çoğalır. GARDİYAN Rüyasında gardiyan gören kimsenin. ters olan işleri yoluna girer.KEDER Rüyada tasalandığı. yakında büyük bir mirasa konar büyük paraya kavuşur. GARDIROP Rüyada gardırop hazırladığını veya kurduğunu görürse. umulmayan yerden gelecek paraya yorumlamıştır. rüya sahibinin yakın zamanda habersiz bir misafirinin geleceğine. dert yanmaya veya düşmanın yapmış olduğu kötülüklerden illallah çekmeye ve çok iyi dost olan iki arkadaşın arasının açılmasına rüya delâlet eder. ayrıca yeni bir gönül macerasına gireceğine rüya delâlet eder. yakınlarından birinin başına büyük bir felâket gelir ve bu olay o kimsenin hapse girmesine neden olur. günâhlarından nedamet getirir. Rüyada gammazlık etmek. Bazt tâbirciler rüyada 165 . kötü bir arkadaşı yüzünden başı derde girer. Hayırlı yol olan İslâma yönelir.

Bazı tâbirciler gebelik gerek kadın gerekse erkek için. evlenmelerine delâlet eder. bir hastalığa tutulacağına yorumlanır. sır saklamaya veya öğrenmeye yorumlamışlardır. yaşayış biçiminin yanlış olduğunu ve değiştirmesi gerektiğine rüya delâlet eder. aşk ve muhabbetle bir kadına bağlanacağına rüya işaret eder. Bekâr bir kız kendisini rüyasında gebe olarak görürse.hasta ise hastalıktan kurtulur.gardırop görmeyi. Birde eşiyle rüyasında geceleyin münasebette 166 . faiz veya rüşvet yer ve bu yüzden hiç bir zaman mutlu olamaz başına olmadık felâketler gelir. Bir erkek rüyasında kendisinin veya ailesinin gebe kaldığını görürse. Rüyada erkeklerin gebeliği. huzursuz bir ay geçirir. GAZ Rüyada gaz yaktığını görmek veya gaz satın aldığını görmek. uğursuzdur. çevresindeki dostları tarafından övülür. GAZİNO Rüyasında gazinoda oturup eğlendiğini gören kimsenin. Dul kadının veya genç bir kızın rüyada kendilerini gebe görmeleri. GEBE Bir hanım rüyasında gebe kaldığını görürse. yakında ülkenin içinde büyük olaylar olacağına rüya işaret eder. Rüyasında gecenin sabah olduğunu gören kişi. GAZETE Bir kimse rüyasında gazete satın alıp okuduğunu görürse. yakın zamanda ailesine kendisi yüzünden bir dert musallat olacağına rüya delâlet eder. âlim için ilminin fazlalığına. malı artar. ruh sağlığı bozulur. Yaşlı bir hanımın kendisinin gebe kaldığını görmesi eve hırsız girip onun maddî ziyana uğrayacağına rüya delâlet eder. GASB ETMEK Rüyasında başka birisinin malını zorla gasb ettiğini gören kişi. mahpus ise hapisten çıkar. iyidir demişlerdir. GECE Bir kimse rüyasında birdenbire gece olduğunu görürse rüya hayırsızdır. san'atkâr için hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına delâlet eder. günahkâr ise tövbekar olur.

Ayrıca gelincik denen hayvanı rüyasında gören kişinin. Geminin kaybolduğunu gören kimse. Rüyada gece olduğunu ve yolculuğa çıktığını gören kimse. murad edilen şeylerin olmasına arzuların yerine gelmesine delâlet eder. Kendi ağzına gem vurulduğunu rüyasında gören kişi. hayıra. çok gevezedir sır tutmamaktadır bu yüzden başına birçok şeyler gelmektedir. İbn-i Şirin (R. hastalıktan. malının kiri olan zekâtını tam vermemektedir bundan ziyana uğrayacağı söylenebilir. darlıktan kurtulmaya yorumlanır. Atının geminin kesildiğini veya koptuğunu gören kişi. evine hırsız gireceği söylenebilir. GEMİ Rüyada görülen gemi. Rüyada gelin görmek. Gemiye binip seyahate gittiğini gören kimsenin. esmer birisiyle ilgi kurar ve mutlu olur. GELİNCİK Bir kimse rüyasında gelincik çiçeklerini topladığını görürse. Bir erkek gelinlik giymiş bir kadını öptüğünü görürse. ise kötü huylu bir eşe sahip olduğuna rüya işarettir. Ayrıca gemi. günâh işlemekten meleklerce alı koyulduğuna rüya yorumlanır. ızdıraptan. bazı tâbirciler kâfirlikten kurtulup müslüman olmaya. rüyayı görüşe göre çeşitli şekilde tâbir edilir. Adağı olan bir kimse bu rüyayı görse. yakında evlenebilir diyebiliriz. kederden.bulunduğunu gören kişi. kendisine iyi bir kısmet çıkar. rüya sahibinin bu yolculuğa çıkmaması tavsiye edilir. GEM Rüyasında hayvanına gem taktığını gören kimsenin. şayet bir yolculuğa çıkacak ise. ölüme de delâlet edebilir. adağını yerine getirmeli ve oruç borcunuda tutması gerekir diyebiliriz. mal varlığı çoğalır ve murad ettiği şeylere kavuşur.A) bu rüyayı islâmi yoldan şaşarak günahkâr bir ömür sürmeye yorumlamıştır. GELİN Rüyada bir genç kız gelin olduğunu görürse. evlâdının san'atkâr olacağına. ailenin sıkıntıdan kurtulmasına yorumlamışlardır. çünkü çıkmak üzere olduğu o yolculuk esnasında başına gelecek kötü kazaya rüyası işaret etmektedir. Çünkü Allâh-ü Teâlâ (C. eşiyle arası açılır ve bu açılmak boşanmaya kadar gider. mevkisi 167 . Rüyada önce gece görüp daha sonra birdenbire ortalığın aydınlandığını gündüz olduğunu görmeyi.C) uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olaş dış ilişkilerini geceleyin keser. Bazan rüyada gece görmek.

ticari işleri yoluna girer. o kimsenin görevindeki yerine işaret etmektedir. sıkıntıdan kurtulmaya. büyük üzüntü geçirir. Havada yüzen gemide kendini görmek. GENÇ KADIN Rüyasında genç bir kadın. yakın zamanda büyük bir felaketten kurtulur. ferahlığa yorumlanır. geçimini denizden sağlayan birisiyle hayatını birleştirir. Genç bir kız rüyada görülürse. bu rüya o kimsenin dinînin güzelliğine işaret eder. ailesinden birisinin ihanetine uğrar. o kimse bir başka vilayete atanır ve geminin genişliği ile sağlamlığı. Rüyada boş gemi görmek. ölümün yaklaştığını göstermektedir. Rüyada tahtadan gemi yaptğını gören kişi. insanın en önemli düşmanı olan nefse yorumlamışlardır. ticaret yönünden büyük kazanca. Ve bu evlilik onun hayatında mutlu olmasına katkıda bulunur. ihtiyarladığını görse. sevinçli bir habere. Görevinden ayrılıp alınmış olan bir kimse rüyasında gemiye bindiğ. Bazı tâbirciler rüyada genç bir kimseyi görmeyi. Geminin direğini görmek. yolculuğundan selâmetle döneceğine ve bu yolculuğun hayırlı olacağına rüya delâlet eder. uzun bir ömür sürer. his yönünden mutlu ve faydalı bir ömür süreceğine delâlet eder. Bekâr "bir kız bu rüyayı görse. GENÇ Yaşlı bir kimse kendisini rüyasında genç olarak görürse.. Geminin küreğini eline alan kimsenin. İçinde bulunduğu geminin battığını gören kişi. evlâdı ilerde âlim olur. vapurun büyüklüğü nisbetinde kısmetin büyüğüne. o kişinin zina ettiğine ve bu yüzden büyük günâha girdiğine işarettir.yükselir. kazancı artar. Başka bir geminin tahtalarına tutunduğunu gören kimse. Geminin karaya oturması kurtuluşa yaklaşmaya. salih kimselerle dost edinmeyi gösterir. deniz yolculuğuna çıkmaya. uzak bir yoldan beklenmedik bir misafirin geleceğine işaret eder. iflâsın eşiğinde olan ticaret adamı iflâstan kurtulur. muradına kavuşur. kan denizinde yüzdüğünü görürse. mirasa konmaya veya hâmile kadının çok hayırlı bir çocuk doğurmasına rüya delâlet eder. kâfir için müslüman olmaya delâlet eder. hasta ise sıhhati düzelir. İşlerini yoluna koyar. güç olan işleri başarır. şayet yaşlı bir kadın rüyasında 168 .ıi görse. Bir kimse rüyasında bindiği geminin. hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Havada görülen gemi. Yolculuğa çıkmış birisi yolculuk esnasında bu rüyayı görse. çok istediği fakat olması imkânsız olan arzularına. şüpheli bazı işler yapmaktadır. Rüyada vapur görmek. feraha ulaşır. Genç bir erkekle rüyasında sohbet ettiğini gören kimse.

sağlam sıhhatli ise hasta 169 . kocanın kuvvetli olduğuna rüya delâlet eder. sonu hüsranla mutsuzlukla bitecek bir gönül macerasına başlar. geniş ve kuvvetli ise. rüyayı gören kişinin çok cimri olduğuna delâlet eder. hayır. kuvvetli. şayet gerdanlık zayıf olursa.gençleştiğini kendisine şehvet ve kuvvet geldiğini. rüya sahibinin zengin olacağına. zafer ve ferahlığa tâbir edilir. esnediğini gören kişi. kocanın mert. Bu rüya düşmanın kendi oyununa kendisinin düşmesine de yorumlanabilir. Rüyada gerdanlığın sıkı ve dar olduğunu gören kimsenin. Rüyada evli kadın için gerdanlık görmek. hükmünde haksızlık yaptığına rüya delâlet eder. güzel bir kadınla evlenmesine delâlet eder. şayet görülen o kadın tanınmış bir kimse ise. Gerinip esnediğini gören kişi. Rüyasında gerdanlık satın aldığını gören kadiri. zengin bir erkekle evlenir. kocanın yaramaz bir kimse olduğunu. o kimsenin dinî bağlarının kuvvetleneceğine rüya delâlet eder. GERDEK Rüyasında gerdeğe girdiğini gören kişi. dinî bilgi ve konularda cimri olduğuna yorumlanır. Bir kadını boynuna gerdanlık takmış olarak görmek. kendisiyle cinsî münasebette bulunulduğunu ve yapılan ilişkinin helâlinden olduğunu görse. GERGEDAN Rüyasında gergedana zorla bindiğini gören kişi. Fakir bir kimse rüyasında yaşlı olan bir kadını genç olarak görse. talihinin açılacağına. GERİNMEK Rüyasında uykudan uyanıp gerindiğini. güç olan bir işi başarır ve zengin olur. GERDAN . ilmini gizlediğine. iyilik. Rüyada tanınmayan ve süslü genç kadın görmek. hasta ise şifasına kavuşacağına rüya işaret eder. Erkek için rüyada gerdanlık görmek.GERDANLIK Rüyasında bir kadının gerdanı görülürse. Evli olan kimse için bu rüya gayr-ı meşru ilişkiye girmek için teşebbüs etmeye delâlet eder. kocasına yorumlanır. gerdanlık demirden olursa. hasta ise ölür. umulmadık bir yerden sevinçli bir haber almaya. kocanın kendisine emanet etmiş olduğu mal olarak da tâbir edilir. Rüyayı gören kimse âlim ise. Şayet gerdanlık gümüşten. hâkim ise. dünyevi hayatında yaptığı hatalarından pişman olur doğru yola yönelir. cinsel gücünün artacağına işaret eder. Bu rüya kadın için bazen de. yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna.

Çünkü İslâm düşünürleri. namaz da kılmamış fakat (üstelik Kur'ân'ı) yalanlamış (imâna) arkasını dönmüş sonra da çalım sata sata yürüyerek ehline gitmişti' (Kıyamet sûresi/Âyet: 3132) meali gereğince kibirlenmeye. bekârsa evlenir. çok güvendiği birisi ona ihanet eder. tembelliğe delâlet eder. GIDIKLAMAK Bir kimse rüyasında yabancı birisi tarafından gıdıklandığını görse. Bir kimse başının geyik başı olduğunu görürse. böbürlenmeye ve dinsizliği delâlet eder. o ölünün kabir azabına delâlet eder.olur. hakkında edilen dedikoduları öğrenir ve canı sıkılır. işi iptal etmeye. Ayrıca bir kişi rüyasında gıdıklandığını görürse. ya da niyet edilen herhangi bir şeyden vaz geçmeye rüya delâlet eder. yol kesiciye. gıybet eden kimse o şeye müptelâ olur demişlerdir. düşmanını yener ve ona karşı galip olur. GEYİK Rüyada hayvanat bahçesinde geyikleri görmek. evlâdlarından birini evlendirir.c) ve kul yanında itibarını yitirir. Rüyada ölmüş olan bir kimsenin gerinmesi. çok hayra delâlet eder. gurbete çıkacağına. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. Duyulacak söz gıdıklanmanın süresi kadardır.c) "İşte o (Peygamberi ve Kur'ân'ı) tasdik etmemiş. Geyiği evine aldığını gören kişi. diğer bir kimseyi bir şeyden dolayı yerse (gıybet etse). GIYBET Birisi rüyasında başkası hakkında gıybet ettiğini görürse. Rüyada görülen gıybetin zararı tâbirde rüya sahibine aittir. GEZİNMEK Bir kimse rüyasında bilinmeyen yerlerde gezindiğini görse. bir işten usanmaya. bir kızın bekâretini bozar. GERİYE DÖNMEK Rüyada insanları geriye döndüren kimseyi görmek. Rüyada geyik kestiğini gören kişi. yolcuyu yolundan men edip alıkoymaya. «Geyik yavrusunu kuşağına aldığını gören kişi. Rüyada gerinmek. 170 . Rüyada gerinmek. gıybet ettiği şeylere mübtela olur. His durumu alt üst olur şeklinde rüya tâbir edilir. Allâhü Teâlâ (c. Evli ise erkek çocuk sahibi olur. bir kimse. evini başka şehre taşıyıp geçimini orada temin edeceğine ve orada ömrünün sonuna kadar kalacağına rüya delâlet eder.

mal varlığının çoğalıp zengin olacağına işaret eder. GİYMEK . şehitlik mertebesini gösterir. üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. üzücü bir gönül macerası geçireceğine rüya delâlet eder. g) Karşı cinsten birisinin elbisesini giydiğini görmek. Rüya sahibinin bu huyu bir çok iyi fırsatları değerlendirmesine engel teşkil eder. rüya sahibinin tembel olmasından dolayı işinden ayrılacağına delâlet eder. GRİP Rüyada gribe tutulduğunu gören kişi. hasta olan bir dostuna yardım edeceğine ve onun hayır dualarını alacağına rüya işaret eder. d) Yeşil elbise giymek. a) Eski fakat temiz elbise giydiğini görmek. çevresi tarafından övüleceğine ayrıca şöhret sahibi olacağına yorumlanir. yakın zamanda büyük bir tehlikeye düşecek ve bu tehlikeden bir dostun yardımıyla kurtulacaktır.GİYİNMEK Rüyada giyinmek çok çeşitli şekilde yorumlanır. musîbet geleceğine delâlet edebilir. b) Yeni elbise giydiğini görmek. e) Düğmeli elbise giydiğini görmek. çok hayalperest ve zamanını olumsuz isterle harcayan bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. GİTAR Rüyasında gitar çaldığını gören kimsenin. GİŞE Rüyasında bir eğlence yerinin gişesinden alış veriş ettiğini gören kişinin.GİRDAP Rüyasında bir girdaba düştüğünü ve tehlikeye maruz kaldığını gören kimse. c) Beyaz temiz elbise giymek. Hatalı harekete ve sonradan çok pişmanlık çekmeye de rüya yorumlanabilir. bekâr için evlenmeye delâlettir. f) Yırtmaçlı elbise giymek. Çok dikkatli olması gereklidir. yakın zamanda rüya sahibinin başına büyük bir belâ. 171 .

bekârsa fizik yönünden çok güzel birisiyle evlenir. yalan söylemeye ve bu yalana devam etmeye delâlet eder. şerli her türlü kötülüğü yapabilecek karekterde bir kimseyle düşman olmaya delâlet eder. yapmış olduğu alış verişten sonra bu alış verişi bozmasına veya sözünden dönmesine rüya delâlet eder. isabetli karar vermeye. Şayet rüya sahibi evli ve hanımı hâmile ise. ahlâksız. üzüntüye işaret eder. Göbeğinin çiftlendiğini gören kişi. 172 . GÖÇ ETMEK Rüyasında göç ettiğini gören kişi. GÖBEK Rüyada göbek. Göbeğinde çirkin birşey olduğunu gören kimsenin. nifaka ve kötü amelleri söylemeye delâlet eder. Göbeğinin ağrıdığını görmek. ailesinden birisi tehlikeye maruz kalır. o kimsenin yakınlarından birisinin kız çocuğu olacağına rüya delâlet eder. Göbeğinin rüyada açıldığını gören kimsenin. GOL Rüyasında gol atmak. arzu edilen şeyin yerine gelmesine delâlet eder. GİZLİ SÖZ DİNLEMEK Rüyada birisinden bir söz işitip bunu da işitmemiş gibi davranmak. GORİL Rüyada goril görmek. Rüya sahibinin şanını ve şöhretini o evlâdı devam ettirir. Rüyada gizli sözlere kulak verdiğini görmek. o hasta olan kişi vefat eder. rüya sahibinin anne ve babası oturduğu yerden göç edeceğine delâlet eder. sıkıntıya düşer. Şayet rüyayı gören evliyse hayırlı bir evlâd sahibi olur. yalan ve koğuculuğa delâlet eder. çileye. âlim bir kimseye dost olur. yakın zamanda evini başka bir muhite taşıyacağına rüya delâlet eder. yukarıdaki tâbirin tam tersi olarak yorumlanır. Bir ağaca dayanarak gizlendiğini gören. hanımı bir kız çocuğu dünyaya getirir. Bazen de gizlenmek. Rüyada gol yemek ise. hasta bir yakını varsa. başarıya.GİZLENMEK Bir kimse rüyasında gizlendiğini görse. Rüyasında gizli söz dinlediğini gören tüccar bir kimse.

varlığa ve imân kuvvetlenmesine delâlet eder demişlerdir. gibi şeylerin yağdığını görmek. d) Gökle yeryüzünün birleştiğini görmek. bu rüyada hayır yoktur. rüya gören hasta ise vefat edeceğine rüya işaret eder. Islama. c) Gökyüzünden bolluğun sembolü olan arpa. yüksek bir mevkiye nail olur. a) Gökyüzünden ateş yağdığı görülürse. Göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görmek. Göğsünün genişlediğini rahatladığını gören kimse.C) katında kabulüne rüya delâlet eder. rüya sahibinin mal varlığının çoğalacağına. Allah-ü Teâlâ'mn (C. e) Gökte kapılar açıldığını görmek. imkânsız olan bir gönül macerası evlilikle sonuçlanır. Rüyada göğsünün taş olduğunu gören kimsenin. b) Göğe çıktığını gören kimse. rüyada gök gürlediğini ve şimşek çaktığını gören kişi çok büyük bir tehlike geçirir ve ani olarak başına bir felâket gelir. sevinçli bir haber alır ve çok mutlu olur. arzu ettiği maksadına kavuşmasına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada göğüs genişliğini. bir günâh işler ve bu günâhtan dolayı da azâb çeker. O yılın kıtlık yılı olacağına.C) rızâsı olmayan yerlere sarfeder ve bundan dolayı da çok azâb çeker demişlerdir. şerefe ve medhe nail olur ve Allâhü Teâlâ'nın (C. Bir kimsenin doğrudan doğruya düz bir şekilde göğe çıktığını görmesi. kendisiyle yol tayin edilen yıldızlardan bir yıldıza döndüğünü gören kimse.C) sevdiği kulları arasına girer. GÖKYÜZÜ Rüyada görülen gökyüzü şekline göre çeşitli şekilde tâbir edilir. GÖĞE ÇIKMAK Rüyada yıldızlara kavuşacak derecede gökyüzüne çıktığını ve geceleri. Ayrıca bir kimse rüyasında sevgilisinin göğsünün üstünde yattığını görürse. Hayır ve hasenat işleri yapar uzun ömürlü olur. çok büyük bir günâh işlenmiş olduğu söylenebilir. f) Gök gürlemesi görmek. rüya sahibinin yapmış olduğu duaların ve ibâdetlerin Allâhü Teâlâ'nın (C. Rüyada göğsünde ağrı ve acı olduğunu gören kimse.GÖĞÜS Rüyasında göğsünün daraldığını gören kimse.C) yardımıyla kurtuluşa ermeye 173 . meşakkattir. sıkıntı ve üzüntü içine girer. buğday vb. çiftçiyse o yıl bol mahşül alacağına ve zengin olacağına delâlet eder. Bazı tâbirciler o kimse malını israf ederek Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) rızâsı için bir hayır işler ve Âllah-ü Teâlâ'nın (C. kalbi katılaşır.

imanının artmasına. düşman ile anlaşmaya delâlet eder. bid'ât ve sapıklığa delâlet eder. edilen duaların kabul olacağına. sarı gömlek ise. Bir kimse rüyasından gökten nur çıktığını görürse. kâfirin çıkması ise. Rüyada sıcaktan gölgeye çekildiğini gören kimse. sevince. o yer halkının sapıklığına rüya delâlet eder. müslüman olmasına işaret eder. Bir kimse rüyasında gökten yeryüzüne düştüğünü görse. şöhrete. Kadının rüyasında gördüğü gölge. büyük bir iftiraya maruz kalır ve suçsuzluğunu zor ispat eder. müjdeli bir habere. hastalığa delâlet eder. Bir kimse rüyasında gömleğinin enine yırtıldığını görse. üzüntü ve kederden kurtulur. şayet bekâr ise müsrif. rüya sahibinin ömrünün uzun rüya olmasına işaret eder. Günahkâr olan bir kimsenin göğe çıkması. ters olarak giydiğini gören kişinin. Yolcu için rüyada göl görmek. dine delâlet eder. Kırmızı gömlek. yağmurun yağmamasına delâlet eder. gökte karanlığın meydana geldiğini görürse. kadın veya erkek için.rüya delâlet eder. rızka nail olur. hacc'a veya uzak yola gitmeye delâlet eder. Ayrıca yeşil gömlek giydiğini görmek. o kimsenin ölümüne. o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze rüya işaret eder. yaşantısının 174 . yolculuğun mümkün olmamasına delâlet eder. Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görmek. Ayrıca bir ağacın gölgesinde dinlendiği gören kişi alim ve kudretli olan birisinin himayesine girer onun himayesinde mevkisini yükseltir. Meselâ: gömleğinin yırtıldığını gören kişi. GÖL Rüyasında göle girip yıkandığını gören kişi. Rüyada gökyüzünden yere inmek. Rüyada yeşil veya beyaz gömlek görmek. rüya sahibinin büyük bir günâh işleyeceğine rüya işaret eder. Yere düştüğü zaman başaşağı düştüğünü görse. Rüyada göğün yarılmış olarak görülmesi. harabatçı birisiyle evlenir. Kocası olmayan dul bir kadın rüyasında gölgeye çekildiğini görse. kapıların kapanmış olduğunu görmek. Yeni gömlek giydiğini görmekte. bolluğa. GÖMLEK Rüyada görülen gömlek. Evli ise evlâtlarından birisi hayırsız olur. kocasını temsil eder. GÖLGE Rüyasında gölgeyle veya kendi gölgesiyle konuştuğunu gören kişi. Rüyada gömleği ters giydiğini gören kimsenin. işleri bozulur. Gök kapılarının açıldığını gören kimse. hayra ve nimete nail olur. o kadının saygıdeğer ve servet sahibi bir kimse ile evleneceğine rüya delâlet eder. müjdeli haber almaya ve zengin olmaya delâlet eder. o yer halkının hidâyete ermesine. zenginliğe delâlet eder. fakirleşir.

kocasına ve ailesine çok yardımcı olur. Sağ göz sağlığa. ailesinden birisini kayıb eder. iyi bir talip çıkar ve kısa süre zarfında rüya sahibi muradına kavuşur diyebiliriz. hapise düşer. Tam bir mü'min olur. erkeğe. yalan sözden dönmeye rüya tâbir olunur. iki kapak arasında meydana gelen çapak vs. perişanlıktan kurtulmaya. Rüyasında gözlerinin kör olduğunu gören kişi. Tövbekar olması gerekir. Rüyasında kötü bir şahısla göz göze geldiğini gören kimse. Üst kapak. Rüyasında göz kapağının seyirdiğini gören kimsenin. GÖZ Rüyada göz görmek. Ayrıca gözünde perde olduğunu. Rüyada göz kapakları karı ve kocaya işaret eder. kötü yola sapar ve günâha girer. rüya sahibinin Kur'ân-ı Kerîm'le amel ettiğine rüya delâlet eder. göz yediğini gören kimse. üzünlü bir haber alacağına rüya işaret eder. o kişinin ibâdetini artırır. Gözlerinin ağrıdığını gören kimse. yakın zamanda namus ve şerefini kaybedecek işler yapar ve çevresinde sevilmeyen kişi durumuna düşer.değişeceğine rüya işaret eder. Onların yanında itibarının artacağına rüya delâlet eder. çeşitli şekilde tâbir edilir. gibi şeyler ise çocuğa 175 . alt kapak kadına. GÖZLEME Rüyasında gözleme pişirdiğini gören bir hanım. Bir kimse rüyasında gömleğinin üzerinde Kur'ân-ı Kerîm'den bir âyet yazılı olduğunu görse. kalbinde göz açıldığını.C) yolunda ilerler. kendisinin veya evlenme çağı gelmiş akrabasından birisinin kapalı olan kısmeti açılır. Allâhü Teâlâ'nın (C. GÖNÜL DARLIĞI Gönlünün darlığını rüyasında gören kimse. o kimsenin kötü işlerine bulaşır ve günâha girer. Rüyada gönlün daralması. Gözünün demirden olduğunu gören kişi.C) yolundan ayrılır. âlim olur. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. âlim olur. yolculuğa çıkmak üzere ise gittiği yerden bir daha geri dönemez. Gözlerin ikiden fazla olduğunu gören kimse. ibâdetini artırır. GÖRÜCÜ Bir genç kız rüyasında kendine görücü geldiğini görürse. sol göz varlığa diyerek te rüyayı yorumlayan tâbirciler mevcuttur. yaptığı bir günâhtan dolayı nadim olup tövbe eder. bol mala kavuşur veya bozuk olan işlerinide yoluna koyacağına rüya delâlet eder. Kısaca.

GUSLETMEK Gusül abdesini rüyasında aldığını gören kimse. GÖZ YUMMAK Rüyada göz yummak. âlim bir insan olur ye Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Yakûp (A.S)'ın gözlerine gelen perde kıssasına binaen o kimseye büyük bir üzüntü isabet eder ve o kimse bütün bunlara sabır eder. hidâyet yoluna kavuşturan ve dost olan kimseleri bir araya getiren kişiye delâlet eder. Bayram için guslettiğini 176 .C) yardımıyla bir takım kimseleri sapıklık yolundan çıkarıp. günâhlardan tövbe etmeye. Rüyada göz doktoru görmek. Birde soğuk gözyaşı görmek vardır ki. GÖZLÜK Rüyasında gözlük taktığını gören kişi. Ayrıca rüya kederlerinden. Bazı sorunlarını yakını olan birisiyle dertleşerek çözmesi gerekmektedir.C) emir ve yasaklarını yerine getirmeye delâlet eder. GÖZYAŞI Rüyasında sıcak gözyaşı döktüğünü gören kimsenin. GÖZ DOKTORU Göz doktorunu rüyasında gören kimse. üzüntülerinden kurtulacağının habercisidir. rüya sahibi ana ve babası. ümitli olduğu bir aşktan ümitsizliğe düşer. yakınlarından ayrılır. çok dalgındır ve bunun sonucunda bir çok zarara uğramaktadır. ibâdetlerini tam olarak yerine getirir. şöyle tâbir edilir: Ağlayıp gözünden soğuk gözyaşı çıktığını gören kimse. Rüyada cünüplükten kurtulmak için veya Cum'a namazı için gusletmek. iyi bir insanla dost olur ve ondan hayırlı bir haber alır.C) mü'min kulları arasına girer. GÖZE PERDE İNMESİ Bir kimse rüyasında gözlerine beyaz bir perde indiğini görse. yakın akrabaları hakkında gerekli iyiliği yapmasına delâlet eder.yorumlanır. yaptığı tövbeleri kabul olduğuna işaret eder. dinî islâh eden Allâh-ü Teâlâ'nın (C. (Nur sûresi/Âyet: 30) "Mü'min erkeklere söyle gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar" âyet-i kerîme meâlince Allâh-ü Teâlâ'nın (C. ana ve babasına itaat eder.

evlilik. Gülden başına taç konduğunu gören kişi. mahsulün bereketli olmasına delâlet eder. Beyaz gül. malını çoğaltıp zengin olur. iyilik ve bol rozka kavuşur. Rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini gören kimse. GÜĞÜM Bir kimse rüyasında dolu bir güğüm taşıdığını görürse. hayır. hapisten kurtulur. kötü bir haber olmaya delâlet eder. düğün vb. Ayrıca insan gübresine bulaştığını gören kimsenin. GÜL Rüyada görülen gül. şeylerde feraha kavuşacağına rüya delâlet eder. Gülsüz bir gül ağacını rüyasında gören kişi. görünüş şekline göre yorumlanır.görmek ise. o insanın ve özellikle ölünün Allâh-ü Teâlâ'nın (C. iyileşeceğine sıhhatine kavuşacağına. Gül dikeninin eline battığını görmek. üzüntü ve kederden kurtulur. hasta ise Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Sığır gübresi ziraatle uğraşan kimse için. Hâmile bir kadın rüyasında elindeki gülü düşürdüğünü görürse.C) izni ile zenginleşir. mutsuz olur. neş'eli sözlerin söyleneceği GÜBRE Rüyasında gübreye ellerini bulaştırdığını gören kimse. GURBETE ÇIKMAK Sevdikleriyle birara gelmeye. fakir ise Cenâb-ı Hakk'ın (C. çocuğunu düşürür. toplantılara katılmaya rüya işaret eder. Şöyleki: Sarı gül almak. büyük bir mirasa konar. Bazı tâbirciler rüyada gusletmeyi evlenmeye yorumlamışlardır. Bekârsa mutlu bir yuva kurar. yola çıkacaksa yolculukta rahat edeceğine. borçlu ise. Üzüntülü ise. Bir kimse rüyasında gül topladığını görürse. iyi olmayan birisiyle evlenir. hapiste ise. evlâdını kaybeder. GÜLER YÜZLÜLÜK Rüyada bir insanın veya daha evvel ölmüş olan birisinin güler yüzlü ve şen görülmesi. kendisinin veya ailesinden birisinin ağır hastalığa tutulacağına rüya delâlet eder. borcunu öder. hastalığın habercisidir.C) katında halinin iyi olmasına veya ölünün yüzüne karşı güler yüz gösterdiği kimsenin ölünün ruhu veya çoluk çocuğu için verdiği 177 .C) yardımı ile şifa bulur. hasta ise. Hastanın vefatına işaret eder. bekâr kimse için evlenmeye işaret eder. üzüntülü ve kederli olur.

GÜLMEK Rüyasında sessiz olarak güldüğünü gören kişi. GÜMÜŞ PARA Rüyada görülen gümüş para. Bir kimse rüyada bir yerde güldüğünü görürse. sıkıntıya düşüleceğinin habercisidir. üzüntüye. Hatta bu tartışma boşanmaya kadar gidebilir. Bazen de bu rüya görüldüğü şekilde çıkar. Eğer gümüş paralar cüzdan içinde olursa. bir dostunun yemek davetine katılır ve neş'eli saatler geçirir. Ayrıca bu davette yeni dostlar edineceğine de rüya delâlet eder. iyi huylu olan bir kadına kötülük eder. başkasının ailesine kötü gözle bakmaktadır. iyi olarak tanınmayan kötü şöhretli bir kadınla ilişki kurmaya işarettir. Elinde gümüş para olduğunu gören kimse ise. Gümüş aynaya baktığını görmek. hanımıyla kavga eder araları açılır. güzel. sevdiği kadına hediye alır ve onu sevindirir. o kimse kendisinin nasihatini dinlemeyen cahil bir adama nasihat eder. elinde bulunan malının yarısı kadarını ziyan eder. GÜMÜŞ Gümüş rüyada kadın olarak tâbir edilir. söze delâlet eder demişlerdir. Derhal rüya sahibi bu kötülükten vazgeç neli ve hemen tövbe etmesi gereklidir. Bir kimse bir gümüş parayı kayıb ettiğini görse. sevince feraha kavuşur. bozduğunu gören kişi. Gümüş olarak aldığı bir eşyanın değersiz bir madenden olduğunu gören kişi. Gümüşten yapılmış eşyalar aldığını gören kişi. Rüyada ölmüş bir kimseyi gülüyor görmek.sadakasının ve etmiş olduğu hayırlı duasının Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyada gümüş paralar 178 . Rüyada bir şeyi taklid etmekten dolayı gülmek. Bazı tâbirciler rüyada gümüş ve altın para ve sesleri. o kimsenin âhirette durumunun iyi olduğuna rüya delâlet eder. yanında gebe kadın olan kimse için.c) katında kabul olduğuna rüya delâlet eder. Bir kimse rüyada gümüş parayı çalıp o parayla sadaka verdiğini görse. Bir kimse elinde olan gümüş paranın yarım olduğunu görse. ağlamaya. Gümüş erittiğini. çocuğa delâlet eder. Kahkaha ile gülmek ise. Bazen gümüş para. rüya sahibine bir sır emanet edilir. GÜLLAÇ Rüyasında güllaç yediğini gören kişi. orada ucuzluk ve bolluk olur. mahzurlu bir şeyi yapmaya delâlet eder. zikir ve teşbihe bazen de suçsuz kimseyi dövmeye rüya delâlet eder. duymadığı bir sözü nakleder.

Rüyada gündünüz insan üzerine doğması. işini kayıb etmesine rüya delâlet eder. Güneşi karanlık olarak gören kimsenin. tam mü'min olur. aralarının düzelmesine delâlet eder. Güneşin arkasından gittiğini gören kimse.altın paralarla beraber görülürse. duanın kabul edilmesine. itibarlı zengin birisiyle evlenir. küs olunan arkadaşlarla barışılacağının habercisidir. rahat geçecek uzun bir ömrün. ise mal varlığının çoğalacağına rüya delâlet eder. hapiste bulunanların kurtulmasına ve kayıb kimsenin gelmesine rüya delâlet eder. babasını kaybeder. Güneşin birden fazla olduğunu gören kimsenin. delillerin gizli şeylerin açıklanmasına. Ayla güneşin bir araya geldiğini gören kişinin.C) yolunda hayırlı işler yapar. esir olur. karışık olduğu halde. Güneşi yatağında gören kimse. Güneş ışınının bütün dünyayı aydınlattığını gören kişi. GÜZEL . Güneşin batıdan doğduğunu gören kimse. Bir kadın vücuduna güneşin girdiğini görürse. Güneşin tenasül uzvundan çıktığını gören kimse. GÜNDÜZ Gündüz içinde rüya gören kişinin rüyası doğru olarak çıkar ve hayırlı olarak yorumlanır. devleti yönetip. dünyanın her yanında tanınan kişi haline gelir. Güneşin ve ayın ışıklarının üzerinde toplandığını gören kimse. üzüntü ve kederlerden kurtulmaya. bol nimete ve ferahlığa kavuşur. zevcelere. GÜNEŞ Rüyasında güneşi eline aldığını gören kişi. Rüyada beyaz güvercin. çevresinde rezil olup itibarını kaybeder. ağır hastalığa tutulur. evlâdının ölmesine. Gizli işlerle uğraşan bir kişi güneşin çıktığını görürse. Güneşin şekil değiştirip insan olduğunu gören kişi. büyük bir mala sahip olur. çok güzel olan birisiyle evlenir. GÜVERCİN Rüyada güvercin görmek. ihtiyaçların görülmesine ve hastalıktan kurtulup şifa bulunmasına rüya delâlet eder. Güneşin üzerinde oturduğunu gören kimse. sevinçli haberin. eceli yaklaşır ve vefat eder. Güneşin verdiğini görmek. dargın olan dostların barışmasına. o kişinin gizli işleri meydana çıkar. güzel evlâda. Allâh-ü Teâlâ'nın (C.GÜZEL KONUŞMAK 179 . aldığını görmek. baş olacakbir evlâda sahip olur. Güneşin düştüğünü gören kimse. şiddete. alim olur. helâlin işaretidir.

Rüyada görülen güzel şeyler. 180 . Tüccar ise. şeref ve mülke erişir. Rüyada güzel ve açık bir şekilde konuştuğunu gören kimse. hep hayırlı olarak yorumlanır. Ayrıca rüyada görülen güzel eşyalara rüya sahibi tez zamanda kavuşur. Rüya sahibi arzu ve emellerinin tümüne sahip olur diyebiliriz. Ve bu rüya sahibine mutluluk getirir. benzeri olmayan izzet. bulunduğu yerde isim yapar veya herhangi bir san'atkârsa san'atıyla halk arasında şöhret olur ve isim yapar.

C) kendisine vermiş olduğu tüm nimetlere şükretmesine ve hamd etmesine rüya delâlet eder. Haberci ile rüyasında konuştuğunu gören kimse. Rüyada Allâh-ü Teâlâ'nın (C. birçok insanlara mahiyetini bilmediği haberleri götürdüğünü.C) şükretmeye ve verdiği nimete hamd etmeye delâlet eder. Bir kimse rüyasında haberci olup. rahata kavuşur ve 181 .C) kendisine verdiği nimetlerini haber vermesi. selâmette olur. HACC ETMEK . hayırlı olan bir işi yarım kalacağına. Allâh-ü Teâlâ'ya (C.HABERCİ Rüyasında bir haber aldığını gören kimse. borçlu ise borcunu ödeyeceğine rüya delâlet eder. malını boş yere israf etmekte olduğuna rüya delâlet eder.H HABER . Allâh-ü Teâlâ'ya (C. tüccarsa zarar edeceğine rüya işaret eder. ticaretle uğraşan bir kimse ise bol kazanç elde eder. birçok sevaba nail olur ve korktuğu birşeyden emin olur. üzüntüden kurtulur. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. hasta ise şifa bulur. söylediğini rüyasında görse. Bazen de bekâr bir kimse hacc ettiğini görürse.HACI GÖRMEK Rüyasında İslâm'ın farzlarından olan hacc farizasını yaptığını gören kişi. Hacc zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görmek. kederden. şayet hacca gitmediyse hacca gider.C) yolunda olan iyi bir mü'minle evleneceğine rüya delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. ummadığı bir yerden posta yolu ile haber (mektup vs.C) rızâsını alır. eğer rüya sahibi misafir ise. Hacc etmeye giderken yolda öldüğünü gören kimsenin. Hac farizasını yerine getirip hacı olmuş birisini rüyasında gören kimse.) alır.

Zira melâikelerde cins ayrımı ve cinsi birleşme yoktur. sırlarını kimseye açmaması gerekir. onun şahitliğine ihtiyacı olan kimselere yardımcı olmamasına işarettir.C) şirk koşar ve imanını kayıp eder veya bu kimsenin zinadan olma bir çocuğu dünyaya gelir. (Yalan. İslâmi emirlere uygun bir ömür sürer. nefsinin sesine uymayıp onu terbiye eder kendi nikâhlısından başka bir kimseye bakmaz ve Allâh-ü Teâlâ'ya (C. kıyılmış nikâhın geçersiz olduğuna rüya delâlet eder. hemde çevresindeki insanlar yanında itibârını kayıb etmektedir. Eline haç aldığını gören bir kimse. Yeni evlenmiş bir kimsenin rüyasında haç görmesi. Bir erkek rüyasında hadım edildiğini görse. Hacerü'l-esvedi bir kimse rüyasında söküp aldığını görse.Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Islâmiyetin kuralları içersinde bulunmayan bir hüküm söyleyip günahkâr olur. 182 . HAÇ Hri'stiyanlığın sembolü olan haç'ı rüyasında gören kişinin. Ayrıca yeni hacc'dan dönmüş kişileri görmek. feraha kavuşur.C) yanında seçilmiş kullardan olur. birçok kötü huyları vardır. şayet hacca gitmemiş ise hacca gider. koğuculuk. HACERÜ L-ESVED Kâ'be-i Muazzam'ın cennetten inmiş olan taşını rüyasında gören veya ellerini bu taşa sürdüğünü gören kimse. zina vb. ilim sahibi olur. Mahkemede şahitlik yapması gereken bir erkeğin rüyada hadım olması. Ayrıca hadım olarak görülen başka kişiler bazı tâbirciler tarafından melaike olarak yorumlanır. rüya sahibi tüm borçlarından kurtulur ve üzüntülerini atar.C) yolunda takvasını artırır.C) katında.) bu huylarından kısa zamanda vaz geçmesi gerekir.C) etmiş olduğu duaların tümü katında kabul olunur. Zira Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. Rüya sahibi hidâyete erip. Allâh-ü Teâlâ'ya (C. hemde büyük bir fenalığa düşer. umre sevabı kazanmaya da yorumlanabilir. Çünkü hem rezil olur. HACİZ Rüyasında ödeyemediği borcundan dolayı eşyalarına haciz geldiğini bir kimse görse. HADIM Rüyasında hadım olduğunu gören kimsenin.

o kişinin araları bozuk olan iki dostunu barıştıracağının delâletidir.v)'in şefaatine nail olacağına delâlet eder. Dikkat etmesi gerekir. HAFAZA MELEKLERİ (Kiramen Kâtibin) Her insanın bütün yaşamı boyunca iyi ve kötü amellerinin yazıldığı defteri tutan melekleri rüyada görmek. nasihat almaya tâbir edilir. ya kendisi.a. Ayrıca rüyada okunan hadîs-i şerifin söz ve hükümlerine rüya sahibi tam olarak muhatap edilmektedir ki rüya sahibi bu hükümlere uymalı ve uygun davranışlar içersinde bulunmalıdır. tanınmış çok değerli bir âlimden söz dinlemeye. rüya sahibinin Peygamber efendimiz (s. Zengin olan kimselerin rüyada hainlik etmeleri. fakirleşmelerine mallarını kayıp etmelerine veya zina suçu işleyip zelil ve rezil bir hale gelmelerine rüya delâlet eder. onun şerrinden emin olur ve kendisine dost olan kimselerden de maddî ve manevî yardım alır. HAKİM Bir kimsenin rüyasında kendini hakim olarak görmesi. ya da askerlik çağı gelmiş olan bir yakınının askere çağrılacağına rüya delâlet eder. Bu rüya ayrıca sünnet-i seniyyelere uygun davranışlar içersinde bulunmaya da yorumlanabilir.HADÎS-İ ŞERÎF Rüyada hadîs-i Şerîf okuduğunu görmek. o kişi malına haram karıştırmaktadır. Ayrıca bir kimse hakim olarak ve suçlu birisinin sözlerini dinlediğini rüyasında görürse. o rüyanın hayırlı olarak tâbir edilmesini gerektirir. HAİNLİK Bir kimse rüyasında düşmanından hainlik görse. Ayrıca bu rüyayı gören kimsenin yakın akrabalarından bir çocuğu ilerde hafız olup ilmiyle hareket edeceğine ve âhiret hayatında hafızlığından dolayı bir çok akrabasına şefaatçi olacağına rüya delâlet eder. hai olunmayan bir işinin mahkemesi lehine sonuçlanır ve hakim asıkyüzlüyse rüyayı gören 183 . HÂFIZ Rüyada hafızı Kur'ân-ı Kerîm okurken görmek. Rüyasında hakimin karşısında kendisini gören kişinin. HAKİ Haki renkten birşey giydiğini gören kimse.

Bundan dolayı altın bir halkayı tuttuğunu gören kimsenin. düşmanlık etmeyi seven kimse olup eline bir takım mal geçen bir adama rüya delâlet eder. HALLAÇ Rüyada hallacı görmek. ortak işe girmesine delâlet eder. dünyalık eşyalara fazla önem vermektedir. şirke ve çok günahkâr olmaya rüya delâlet eder. ani olarak gelirin artmasına. Bir kimse rüyasında pamuk veya yün attığını görse. Rüyada erkek hallacın yayını görmek. HAK YOLDAN ÇİKMAK Rüyasında bir kimsenin hak yoldan dönmesi. Rüya sahibinin derhal gusledip tövbekar olması ve imanını tazelemesi gereklidir. HALI Rüyasında halı satın aldığını gören kişi. HALA Rüyasında halasını gören kimse. Bir kimsenin rüyasında halatla birisene bağlanması. o kimse bir düşmanlık yapar veya münakaşaya girer. küfre. babasının dostluğunu kazanır. yaramaz münafık bir kimseye rüya delâlet eder. Nur sûresi/Âyet: 27 "Kötüden öz kâfirden başka da evlâd doğurmaz(lar)" meâlince imanı kayıb etmeye.kişi mahkemeye kayıp eder. Rüyada halanın rızasını. 184 . Cenâb-ı Hakk'ın nimetleriyle kuşatılır ve kendisine hayırlı kısmet kapıları açılır. Bu yüzden lüzumsuz üzüntü çekmekte ve ailesini de bu yüzden hayli üzmektedir diyebiliriz. onun rızâsını alır ve âhiret hayatında mes'ut olur. dünyalık malın fazlalaşmasına yorumlanır. Allâh-ü Teâlâ'yı (C. HALAT Rüyada halata tutunduğunu gören bir kimse. Bu rüyayı aşık olmaya da yorumlayan tâbirciler vardır. çok kârlı olacak bir işe para yatırır ve eline bu işten önemli bir miktar para geçer. İslâm dinine sarılacağına rüya delalet eder. duasını aldığını gören bir kimse. Rüyada eve yeni halı sermek. İslâm dinine yorumlanır.C) inkâr etmesi. HALKA Rüyada görülen halka.

HAMD ETMEK Rüyasında Allâh-ü Teâlâ'yı (C. taştığını gören kişi. günâhlarından kurtulup tövbe eder. hasta ise hastalığından kurtulup şifa bulur. kalktığını gören kişi.HAMAM Rüyada hamamda oturduğunu gören kimse. Arpa unundan hamur yaptığını gören kişinin. söylenmiş olan kötü sözü üzerine alır. Şayet erkek evlâdı yoksa. günâha girer. ihtiyacı olan bir şeyi elde eder. Rüyada hamur yoğuran kimseyi görmek. Meselâ: Çiğ hamur yoğurduğunu gören kimseye. HAMAM OTU SÜRÜNMEK Rüyada hamam otu sürünüp yıkandığını gören kimse. 61 gün keffâret orucunu tutması gerekir. sıkıntıya düşer. hayırlı bir erkek evlâdı olup rüya sahibi ondan hayır görür. doğru bir mü'min olduğu ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C. kardeşlerinin ihanetine uğrar. rüya sahibinin dininde düzgünlük meydana gelmesine ve hidâyete nail olmasına rüya delâlet eder. rızkın gürleşmesine. ramazan borcu olan orucu bilerek veya bilmeyerek yemiştir. Hamam yaptığını gören kimse.C) hamd ettiğini bir kimsenin görmesi. Ayrıca hamam yapmak.C) katında yeri olduğu söylenebilir. Hamam suyundan içtiğini gören kişi ise. zina eden kötü kadının evine. ölen kimsenin birisine borcu olduğuna ve bu borcun rüya sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine rüya işaret eder. Rüyada hamamda şarkı söylediğini gören kimse. borçlu ise borcunu öder. akrabaları tarafından sevilmez. yaptığı günâhlara devam ettiğine rüya delâlet eder. hapise düşmeye yorumlanabilir. Ölmüş olan bir yakını hamamda yıkanırken görmek. iyi olarak yorumlanmaz. HAMUR Rüyada görülen çiğ hamur. halkın menfaatlenecekleri şeyler yapmaya veya insanların sevgisini kazanmaya rüya delâlet eder. evine gidip gelen olmaz. hamamda sıcak suyla yıkandığını gören kimse. malca zarara uğrar. Soğuk hamamda yıkandığını gören kişi. ticaret hayatında hile yaptığına rüya işaret eder. Hamamda ılık suyla yıkandığını gören kişi. Hamur tarttığını gören kişi. Hamama elbiseleriyle girdiğini gören kişi. eşinin ailesi tarafından sevilir sayılır. 185 . Yaptığı hamurun ekşidiğini. sevmediği bir misafir gelir. Hamamda yatıp. korktuğu bir şey varsa korkusundan emin olur. zina suçu işler. üzüntüsü varsa üzüntüsünden kurtulur. çok üzülür.

o kişi hapislikten kurtulur. hidâyete erer. Hapishanede kendisine işkence yapıldığını gören kişi. HARARET Bir kimse rüyasında yaz mevsiminde hararetlendiğini görürse. doğru yola yönelir. çok zamandır kararsız olduğu bir işte kesin kararını verir ve huzura kavuşur. evliliği kötü gitmektedir. İslâmi bir suçtan dolayı hapishaneye girdiğini gören kişi nefsine fazla uymaktadır ve günâha girmektedir tövbe etmesi gerekir. Ayrıca rüyayı görenin eşinin bir olaydan dolayı çok üzüleceğinide söyleyebiliriz. 186 . sağlık durumunun bozulacağına yatağa düşeceğine rüya delâlet eder. o kimse dini yönden Allâh-ü Teâlâ'ya (C. HARABE Rüyasında evinin harabelik olduğunu gören kişinin. eşiyle anlaşamamaktadır. o kişi yakında hakkın rahmetine kavuşur. Ayrıca bir ölüyü rüyada hapishanede görmek. o ölünün cehennemde hapis olduğuna delâlet eder. Sapıklıktan kurtulur. HANÇER Rüyada hançer gören kişi. Ya da bir yolculuğa çıkar ve bu yoJculuktan selâmetle döner. güzelleştiğini görürse. çok hayırlı ve meşakkatli işlere girer ve yapacağı işlerden dolayı çok sevab kazanır. eşinden ayrılıp yuvasının bozulacağına rüya delâlet eder. hapishanenin tavanının gitmiş olduğunu görürse.C) yönelir. Ayrıca handa meydana gelen olaylar insanın kendi evinde olacakmış gibi rüya yorumlanır. Bir kimse rüyasında harabelik olan yerlerin birden sağlamlaştığını. Hapishaneye girdiğini gören bir kişinin. HAPİSHÂNE Rüyasında hapis olan bir kişi. geçimi rahatlar ve kendisi ile ailesi huzura kavuşur.HAN Şehirler arasında eskiden kalmak için ve çeşitli ihtiyaçları temin etmek için yapılan hanları (otelleri) rüyada görmek. Sağlam bir kimse rüyasında han görürse. hasta bir kimse rüyasında handa kaldığını görürse. o kişi tövbe eder. HAP Rüyada hap yuttuğunu gören kimsenin. o kimsenin rızkı artar.

o yıl çiftçinin mahsûlünün bol olacağına delâlet eder. Hz.S)'a düşmanları tarafından kötülük gelmesinden dolayı rüya sahibine düşmanlarının kötülüğü dokunur ve büyük üzüntüler geçirir.S)'ı görmek. HAREM Bir erkek rüyasında kendisine harem kurduğunu görürse. Ayrıca bir kişi kendisini harman yerinde görürse. Harun (A. Bu yüzden çok dikkatli olması gerekmektedir. o kimsenin mal varlığının artacağı şeklinde rüya yorumlanır. o müslümanın malına haram kattığına delâlet eder. HARİTA Rüyasında kendisini harita çizerken gören kişinin. HARUN (A. dinî yönden şöyle yorumlanır. Harun (A. Rüya sahibini dikkatli olmalı ve kötü huylarını terk etmelidir. Rüyada hasır üzerine yatmak. Ve bu yüzden eşinden boşanmak zorunda kalacaktır.C) yönelir. rüyası haritasını çizdiği yerlere yolculuk edeceğine işaret eder. Allah'ın sevgisini kazanır. Rüyayı gören rüya sahibi yaptığı günâhlarından pişman olup tövbe eder ve Allâh-ü Teâlâ'ya (C. sıhhatine zararlı olarak yiyeceklerden yemektedir. HZ. HARDAL Rüyasında hardal sürülmüş yiyecek yediğini gören kişi. o erkek evlilik hayatında bir çok kadınlarla ilişki kuracaktır. evine hasır serdiğini veya bir hasıra oturduğunu gören kişinin rüyası. yapmış olduğu bir işten çok pişmanlık duyar. 187 .HARAÇ Bir müslüman rüyasında kendisini haraç verirken görmesi. Bir kimse hasır dokuduğunu rüyasında görse. sıkıntıları kişinin üzerinden atmasına delâlet eder.S) Rüyasında Hz. hayırlı bir yolculuğa çıkıp üzüntüleri. HARMAN VE HARMAN YERİ Bir çiftçi harman zamanı olmadığı halde rüyasında harman yaparken kendisini görmesi. HASIR Rüyada hasır aldığını.

rüyanın çok hayırlı olduğuna işaret eder. Bir hasta rüyasında kendisinin bir hayvana bindiğini görürse. o hastanın öleceğine rüya işaret eder.Anhâ) Peygamberim efendimiz (s. HATİM Rüyasında hatim indirdiğini gören kişinin. imanının kuvvetli olduğuna. yakın zamanda başına büyük bir belâ gelir ve kendisi büyük üzüntülere gark olur. HAŞARAT Rüyada haşarat olarak arıyı.C) tarafından rüya sahibine hayırlı bol evlâdlar ihsan edilir. Ayrıca rızkın bolluğuna ve mal varlığının artacağını rüya gösterir. malını tanıtması için reklam yapması gerekmektedir. sivri sinek. HAŞHAŞ Bir ticaret adamı rüyasında haşhaş yediğini görürse. hasta olarak görülen kişinin sağlam olacağına fakat dinî yönden zayıf olduğuna delâlet eder.HASTALIK Rüyada görülen hastalık çeşitli şekilde tâbir edilir. örnek insan Hatice (R.v)'in sevdiği hanımı. HATİCE (R. Rüyasında kendisine uyarı yapılmaktadır. karıncayı görmek. yakınlarından birisinin sıhhatinin bozulup hastaneye yatacağına yorumlanır.a. Zira karınca ve arı çalışkanlığın timsâlidir. o rüyanın hayırsız olacağının habercisidir.C) yoluna döneceğine rüya delâlet eder. Evlâdlarından herhangi birisinin rüyasında hasta olarak gören kişi. HASTANE Rüyasında kendisini hastanede yatarken gören kişinin rüyası. Ayrıca Allâh-ü Teâlâ (C. Anhâ)'yı rüyada görmek. 188 . günâhlarından gittikçe arınıp Allâh-ü Teâlâ'nın (C. bir iş ortaklığına yatırım yapıp çok para kazanmaya delâlet eder. Şöyleki rüyada sinek görmek. Bekâr bir kimsenin haşhaş yemesi zengin birisiyle evlenip onun malından fayda sağlamasına delâlet eder. at sineği gibi sinek türünden herhangi bir haşaratı görmek. Rüyada haşhaş ekmek. Meselâ: Bir kimsenin kendisinin veya ailesinden birisinin hasta olduğunu görmek. rüya sahibinin çok çalışkan olduğuna delâlet eder. toplamak. sahtekâr olan bir arkadaşa ve ondan gelecek kötülüğe rüya delâlet eder. Fakat rüyada kara sinek.

rüya sahibinin gözlerinin kör olacağına delâlet eder. HAVALE GEÇİRMEK Bir kimse rüyasında evlâdının havale geçirdiğini görmesi. HAVLU Rüyasında havlu satın aldığını veya havluyla yüzünü kuruladığını gören kişi. Ayrıca rüyada havanın birden karardığını görmek ise. dinî bütün bir müslümanla evlenir ve hayırlı bir yuva kurar.C) emirlerine karşı gelip cehenneme konulacakların listesine alındığına rüya delâlet eder. aleyhinde olan bir konuşmayı duyar ve sevdiği bir dostuyla münâkaşa ederek o kişiye darılır. Rüya sahibi hemen abdest alıp 2 rek'ât namaz kılıp. o kişi. başına büyük bir belâ isabet edeceğine işaret olunur. Havada oturduğunu. işçiyi gösterir.C) tarafından büyük ikrama nail olur ve cennetle müjdelendiğine rüyası yorulur. tövbe edip. Dostları arasında bütün sevgisini kayıb eder. zor olan bir işin altından kalkar ve iyi bir haber alır. musibete fenalığa rüya işarettir. rütbesini. çevresinde rezil olur. eşi üstünde kudretli bir nüfusa sahip olur ve rüya sahibi eşine çok önem verir. görüş şekline göre rüya tâbir olunur. Bir kimse rüyasında havada durduğunu görürse Allâh-ü Teâlâ (C. o kişinin akrabalarından birinin hastalanacağına delâlet eder veya rüya sahibinin kardeşlerinden birinin başına gelecek belâya. HAVA Rüyada havayı görmek. Evli bir kişi rüyasında hatip olduğunu. Havadan düştüğünü gören kimse. şerefini yitirir. ev yaptığını görmek ise. vaaz verdiği görürse. o kişinin kibirli olduğuna. HAVAN Rüyasında demir havanda birçok şey dövdüğünü gören kimse. imanını 189 . HAVRA Yahudilerin ibâdet yeri olan havrada bulunduğunu rüyada görmek. Bazen de havan çok konuşan bir hizmetçiyi. günâh işlemekte olduğuna ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C.HATİP Bekâr bir kimse rüyasında hatip görürse.

C) rızâsını kazanır. arzu ettiği mala sahip olur ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C.tazelemesi gerekmektedir. malca ziyana uğrar. çocuğu olur. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Bazen de aile içinde iyi tanınan bir hanım kendisinin namusunu zedeleyici olaylara karışır kötü adla anılır. HAVUZ Rüyada görülen havuz.C) rızâsı için hayır yaptığını gören kimse. Havuzdan su içtiğini. cömert iyi huylu müslüman bir kişi olarak yorumlanır. boş insanlarla ilişkiye girmeye. Rüyasında su dolu havuzda kendi yüzünü seyrettiğini gören kimsenin. abdest aldığını gören kimse. lüzumsuz harcamalar yapıp zor duruma düşmeye veya gösteriş merakı yüzünden başınıza olmadık işler geleceğine rüya işaret eder. HAVYAR Rüyada havyar yemek. HAVVA (R. gerçek dosttan gelecek yardıma rüya delâlet eder. şayet çocuğu olmuyorsa. hatta tüccarsa iflâs edecek duruma düşebilir. başından ümitsiz bir aşk macerası geçeceğine rüya işaret eder. Ayrıca rüyasında hayır yapmak istediği vakit yapmaktan kaçındığını gören kimse. ani olan arzu ve istekleri yerine gelir ve kendisi büyük bir sevinç içine girer. Anhâ) anamızı gören kimsenin. 190 . HAVA GAZI Rüyada hava gazı kullanmak. yaptığı işlerde zarar eder. Bazı tâbirciler hava gazını kullanmayı akraba malından fayda sağlamaya yorumlamışlardır. Anhâ) Rüyada Havva (R.C) sevdiği kulları arasında cennete girer. Rüyada hayalet görmek. işleri iyi gitmiyorsa işleri yoluna girer. HAYALET Rüyasında hayalet görüp korkan kimsenin. HAYIR YAPMAK Rüyasında Allâh-ü Teâlâ'nın (C. iyi bir dostundan yardım görür. kayıb olan kimsenin meydana çıkmasına da yorumlanabilir. üzüntülerinden sıkıntılarından kurtulur ve maddi manevi rahata erer.

birbirinizi sevesiniz" hadîs-i şerîfine binaen rüya sahibi dargın olduğu dostuyla barışır ve Resûlullah (s. kocasının yapma dediği bir işe girer ve büyük günâh işler. Ayrıca hayız. sağlığına kavuşur. çok hayırlıdır.HELVACI Rüyada helva kavurduğunu gören kimsenin rüyası. ve büyük üzüntülere düşer. 191 . Ayrıca "Hediyeleşiniz ki. Veya gizlediği bir işinin meydana çıkacağına rüya delâlet eder. HAZİNE . Bekâr bir kimse gömülü bir hazineyi bulursa. HAYRANLIK Rüyasında herkesi kendisine hayran olmuş bir şekilde görmek. Bir erkek rüyasında kendisini hayız halinde görürse. HEDİYE Rüyada hediye görmek. Kısır olan bir kadın bu rüyayı görürse. Kirmâni rüyada hediye vermeyi de almayı da hayra. kimliğine göre rüyası yorumlanır. o erkeğin yalan söyleyip çok günâha girdiğine işaret eder. Rüya sahibinin biraz da etrafındaki kişilere akıl danışması gerekmektedir. dinde noksanlığa ve namaz oruç gibi ibâdetlerde hata yapmaya delâlet eder. sıhhatli bir kişi olur.HAYZ (adet olmak) Rüyasında hayız olduğunu gören bir hanım. ferahlığın habercisidir. HAYVANAT BAHÇESİ Rüyasında ailesiyle beraber hayvanat bahçesinde gezdiğini gören kişi. ya da ölür.v)'in sevgisini kazanır. zengin olan birisiyle evlenir. çok arzu ettiği çocuğa hâmile kalır. Birde rüyasında taze meyve hediye aldığını gören kişinin. Bir talebe rüyasında hazine bulduğunu görürse. o talebe başarılı bir ilim adamı olur. evlâdına hayırlı bir kısmet çıkacağına rüya delâlet eder. yardıma yorumlamıştır. Hazinesinin kaybolduğunu veya çalındığını gören kişinin eşi ya hasta olur.a.DEFİNE Rüyada hazineyi gören kimsenin. kendisine dost olan birisinin aslında düşman olduğunu görür. mutlu bir yuva kurar. rüya sahibinin kendisine fazlaca güveni olmasından dolayı yaptığı işlerde bir çok hata yapmakta olduğuna rüya işaret eder. kişinin eşini gösterir. HELVA . Hasta bir kişi hazine bulduğunu görürse. Bazen de hazine.

iyi ahlâklı dost olan birisiyle yakın arkadaş olur ve bu dostlukları. Helva yediğini gören kişi. hapisten kurtulmaya rüya delâlet eder. malına zarar geleceğine veya eşiyle arasının açılacağına rüya delâlet eder. kısmetli bir evlâd sahibi olmaya. hayırlı bir yolculuğa çıkıp selâmetle rüya sahibinin evine dönmesine delâlet eder. Rüyayı gören kişi. HENDEK Rüyada hendek. hayırlı bir işe girmeye. helâl rızka.C) yoluna dönmeye. sağlam ise yaptığı bir hatadan dolayı büyükleri tarafından azarlanır. Şayet bir kimse rüyada hendeğe düşüp çıkamadığını görse. arkadaşlıkları ömür boyu sürer. HESAP Rüyasında kendi kendisiyle hesaplaştığını gören kimse. iyi dosta. Bundan dolayı Allâh-ü Teâlâ'nın (C. günâhlarına tövbe edip Allâh-ü Teâlâ'nın (C. malın artmasına. malınızı gasp eden veya sizin aile mutluluğunuzu bozmaya çalışan kimseye özellikle eşinizin kötü kalbli bir akrabasına rüya işaret eder. Rüyasında helvacıdan helva aldığını gören kimse. memurlukta olan kimsenin istifa edip ticarete atılmasına. kendisine çok hayırlı olacak bir mirasa konar. halk arasında medh edilmeye. geçimleri iyi olmayan karı kocanın barışmalarına rüya defâlet eder. ölü olan o kimsenin ruhu için kendisi veya bir başkasına Kur'ân-ı Kerîm okutması icab eder. Rüyada helva kavuran helvacıyı görmek. malının zekâtını tam vermemektedir. yakınlarından ölmüş olan birisinin ruhunun azapta olduğuna rüya delâlet eder. Ölmüş olan birisinin hesaba çekildiğini gören kimsenin. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. HELVACI KABAĞI Rüyada helvacı kabağı görüp yemek. Alim bir kimseye hesap verdiğini gören kişi. hanımı hâmile olanın ikiz çocuk doğuracağına veya yeni bir gönül macerası geçireceğine rüya delâlet eder. Mahkeme de hesap verdiğini gören kişi.Allâh-ü Teâlâ'nın (C. tatlı dilli güler yüzlü. 192 .C) tarafından rüyasında uyarılmaktadır. hayırlı yeni bir evlâda. hastanın şifa bulmasına. o rüya sahibinin aile saadetine dil uzatacak bir düşmanın varlığına rüya delâlet eder.C) yoluna döner. HEYBE Rüyada heybe görmek. hasta ise ölür. yolculuğa çıkmaya. günahkârın tövbekar olmasına. tatlı söz işitmeye. Bir kimse rüyasında evinin etrafına hendek kazdığını görürse.

sohbet ettiğini rüyasında gören kimsenin. dayı teyze gibi anne tarafından birisine varis olur. HIZIR (A. Yâni bir kimse rüyasında heykel satın aldığını görürse. Kur'ân-ı Kerîm okuyan alim bir dosta rüya işaret eder. Hırsızın evinden renkli bir eşya çaldığını gören kimse.C) yoluna döner diyen tâbirciler de vardır. HİNDİ Rüyada hindi olmak ve hindi yemek. nefsinin esiri olup Allâh-ü Teâlâ'nın (C. refaha kavuşmaya. Rüyayı gören kimse. yukarıdaki tâbirin tam tersi olarak yorumlanır. evlâdı ve eşi de Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Bazen de evinde yetişmiş evlâdı olan bir kimse hırsız görürse. tam olarak ibâdetini yapar. o kimsenin evlâdına hayırlı bir kısmet çıkar. Vakit geçirmeden yaşayış tarzını değiştirmesi gerekmektedir.S) Rüyasında Hızır (A. çok boşboğaz olduğuna ve zina suçu işlemekte olduğuna rüya delâlet eder. vakit geçirmeden tövbekar olup.C) yolundan saptığına rüya işaret eder. hac vazifesini yapmamış ise o kişiye hac etmek vacip olur. çalınan eşyanın rengine göre hastalığa yakalanır. Evinize hırsız girdiğini ve evinden birşey çalamadan evinden hırsızın çıktığını gören kişi. kırmızı renkte bir eşya görürse. HIRSIZ Rüyada görülen hırsız. Siyah renkli eşyanın çalındığını görürse.S)'ı görmek. Ve hırsızı görüşünüze göre rüyanız yorumlanabilir. size veya ailenize gelecek olan bir hastalığı gösterir.C) yoluna dönmesi gerekmektedir. o kişi namaza başlar. Hristiyan ismiyle isimlendirildiğini gören kişi.HEYKEL Rüyasında heykele taptığını gören kimsenin. üzüntülerden sıkıntılardan kurtulmaya ve ömrün uzamasına delâlet eder. beyaz eşya görürse. pek iyi yorumlanmaz. Hristiyan olan bir kimseyle oturup konuştuğunu görmek. HRİSTİYAN Rüyasında hristiyan olduğunu gören kimsenin. şeytanın. dünya hayatında hristiyanlara benzeyen bir hayat sürdüğüne rüya işaret eder. bolluğa. Hırsıza yapıştığını. iman tazeleyip Allâh-ü Teâlâ'nın (C. o kimse kara sevdaya tutulur. mide veya boğaz hastalığına tutulacağına rüya işaret eder. Bir de şayet rüyayı gören kimse. kan hastalığına tutulur. ucuzluğa. çabuk tedavi olacağı bir hastalığa tutulur. Bazen de heykel görmek. Rüyayı 193 .

o kimsenin şayet bekârsa malı mülkü fazla olan birisiyle hayatını birleştireceğine rüya delâlet eder. gizli bir düşmana işaret eder. Zira bir alim şöyle demiştir. büyük bir hiddet duyduğu yakınına karşı temiz hisler duymaya başlar ve onunla dost olur. Bir kimsenin kendine yaptığı kötülüğü hiçbir düşman yapamaz.C) yanındaki yerini kaybetmektedir. sıhhatinin bozulacağına. rüyayı görenin yurt dışına seyahate gideceğine delâlet eder. Rüyanız bütün bunların işaretçisidir. Kendinizi hizmetçi olarak görürseniz yaptığınız hareketlerle kendinizi çevrenizde küçük düşürmekte olduğunu söyleyebilir. bir an 194 . Ayrıca Allâh-ü Teâlâ'nın (C. HİZMETÇİ Rüyada görülen hizmetçi. HOCA Rüyada bir hocadan ders aldığını gören kimse. çapraşlı olan işlerine sizinde katılacağınıza işaret eder. Ayrıca bir talebe rüyasında hokka kullanarak yazı yazdığını görürse. Bu huylarından dolayı hem çevresindeki hemde.görenin işlerinin ters gideceğine. bir dostunuzun dalavereli. HOKKA Bir kimse rüyasında eski yazı takımı yani hokkayı görürse. HİNDİSTAN CEVİZİ Hindistan cevizinden yapılmış bir tatlıyı rüyanızda yemeniz. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. derslerinde çok başarılı olacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin kötü huylu biri olduğunu rüya gösterir. Bazı tâbirciler hokka görmeyi. Ondan dolayı gireceğiniz işlerde dikkatli ve uyanık olmanız gerekmektedir. müjdeli haberlerle dolu mektup almaya yorumlamışlardır. yaptığı iyi hareketlerden dolayı çevresinde sevgi ve saygı kazanmaktadır ve dostları arasında değerli bir insanın gördüğü itibarı görmektedir. HOKKABAZ Rüyasında hokkabaz seyrettiğini görmek. büyük para kayıb edeceğine işaret eder. HİND YAĞI Rüyasında hind yağı içtiğini veya bir uzvuna yağ sürdüğünü gören kişi.C) yanında kıymeti vardır. Hindistan cevizi ağacını rüyada görmek.

yakında servetinden bir miktar azalacağına rüyası işaret eder. HOR . Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C) yolunda bir iş yapmadığına rüyası delâlet eder. HORTLAK Ölmüş bir yakınını rüyasında hortlak şeklinde rüyasında gören kimse. Ayrıca bu kişinin geleceğinin çok karanlık olduğunu söyleyebiliriz. evin reisine ve erkek çocuğa delâlet eder.C) 195 . HORTUM Bahçesini hortumla suladığını gören kimse.C) katında rezil ve zelîl olduğuna rüyası delâlet eder. yakında bir muradına nail olacağına ayrıca o gördüğü kimsenin ondan duâ beklediğine rüyası işaret eder. Rüyada görülen horoz. c) Mü'min birisini hor görmek. a) Horozun öttüğünü gören kimse. Ayrıca rüyada horoz görüş şekline göre de rüya tâbir edilebilir. Şayet hortumdan su yerine başka birşey akıyorsa rüyası gördüğü şeyin cinsine göre tâbir olunur. b) Makam sahibi birini hor görmek.evvel islâm ahlâkına uyan bir müslüman olması için o huylarınızdan sıyrılmanız gerekmektedir. Meselâ: a) İhtiyar birisini hor görmek. HOROZ DÖGUŞTURMEK Aile reisinin bir başkasıyla kavga edeceğine bir yerde alimler. görülen kişinin kimliğine göre görülen rüya tâbir olunur. Ayrıca hortum delik veya kuru ise. HORLAMA Bir kişi rüyasında kendisinin horladığını veya başka bir şahsın horladığını görürse. O kişinin fakir olacağına malının azalacağına rüya işaretçidir. O kimsenin Allâh-ü Teâlâ'nın (C. Rüya sahibi devlet kapısında olan bir işinin olmayacağına rüya işaretçidir. horlayan kişinin dünya işlerine fazlaca dalıp nefsinin esiri olduğuna ve âhiret hayatını hiç hatırlamadığına. devlet büyükleri arasında kavga olacağına görülen rüya delâlet eder. Bu rüya adeta sizi ikâz etmek için size gösterilmiştir. Şayet rüya sahibi rüyasında hortlamış olarak gördüğü kimseden çok korkarsa bir yakınının ölüm haberini duyacağını söyleyebiliriz.HAKİR GÖRMEK Rüyada birisini hor hakir görmek. Allâh-ü Teâlâ'nın (C. çok yakında kazançlı bir işe girer.

a) Rüyada hurma yemek.a. c) Rüyada hurma toplamak. d) Çocuğunun horoz olduğunu gören kimse. mal varlığının artacağına işaret eder. b) Horoz tarafından gagalandığını gören kimse. sağlıklı bir yıl geçireceğine rüyası işaret eder. e) Horozun evine girip bir şeyler yediğini gören kimsenin. o kimsenin rüyasının çok hayırlı olduğuna alâmettir. f) Kendisini rüyasında horoz olmuş gören kişinin. sıkıntılarından üzüntülerinden kurtulup maddî ve manevî rahata kavuşur. çok hayırlıdır.v)'in sevgisini kazanır. Büyüğüyle arası açılır. Rüyada görülen hurma.c) sevdiği kulları arasında yer alır. evine hırsız gireceğini söyleyebiliriz.HURMA AĞACI Hurma ağacını rüyada görmek. İyilik ve huzur içinde bir ömür sürer. Kur'ân-ı Kerîm okumaya. Ve hurmayı görüş şekline göre rüya tâbir edilir. HURMA . Ayrıca şayet rüyada yenilen hurma kötü ve bozuksa o kişi yakın bir zamanda maddî ve manevî sıkıntı içine düşer. d) Rüyada hurma çekirdeğini eline almak. Hurma ağacının dibinde yattığını. (Meryem sûresi/Âyet:15'de meâlen şöyle buyurmaktadır) "Hurma kendine doğru silkele. b) Rüyada hurma ölçmek.tarafından namaz kılmadığı veya eksik kıldığı için uyarılmaktadır. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. Eğer rüyayı gören kişi erkekse. bir erkek evlâdı dünyaya gelir. kız ise hafız olacağına rüyası delâlet eder. bir hanıma ilgi ve yakınlık göreceğine rüyası delâlet eder. 196 . ömrü tükendiğine rüyası delâlet eder. Ayrıca o kimsenin evinin huzurunun daim olacağını söyleyebiliriz. c) Horoz satın aldığını gören kimsenin.c) için hayırlı işler yapmaya rüya delâlet eder. Rüyayı gören kimsenin ibâdetlerini tam ve eksiksiz olarak yapması gerekmektedir. Allâh-ü Teâlâ (c." Rüyasında hurma topladığını gören kimse. bir büyüğünden laf işitir. dinî yönden. Rüya sahibinin büyük bir mirasa konacağına. o evlâdın erkek ise müezzin. rüya sahibinin âlim ve Salih kimselerden olan arkadaşlar edineceğine. HOŞAF Rüyasında hoşaf içtiğini gören kimse. aynca-hayırlı bir evlâdı olacağına rüyası delâlet eder. üzerine derilmiş taze hurmalar dökülsün. Ayrıca Peygamber efendimiz (s. oturduğu gören kimse.

Rüya sahibinin şayet evlâdı varsa.v)'in sünnetlerine uyan bir kimse olduğuna rüyası işaret eder. Ayrıca vefat edecek bu kişinin âhiretinin iyi olacağının rüya müjdesidir. rüya sahibinin kötü bir olayla karşılaşıp.e) Rüyasında 40 tane hurmayı eline almak veya yemek. ailesini de sevince boğar. artık ömrünün bittiğine rüyası işaret eder. Hünnap ağacını rüyada görmek ise. üzüntüye düşeceğine rüya delâlet eder. yakın bir zaman içinde hürriyetine kavuşur. HÜNNAP Rüyasında hünnap meyvasından yediğini gören kimsenin rüyası şöyle tâbir olunur.c) yolunda hayırlı işler yapan imânı tam olan bir kimse rüyasında hutbe okuduğunu görürse. 197 . g) Rüyada hurma satıcısı görmek.a. bu rüya sahibine hayır getirmemesine ve büyük zarara uğramasına rüya delâlet eder. f) Rüyada hurma şarabı içmek. HÜCRE Hapiste yatan bir kimse rüyasında hücreye atıldığını görürse. sevinçli bir ay geçirmeye delâlet eder. iyi bir evlilik yapar. HUTBE OKUMAK Allâh-ü Teâlâ'nın (c. İhtiyar bir kişi bu rüyayı görürse. Şayet bu rüyayı hayırsız bir insanın hutbe okuduğu şeklinde görülürse. Rüya sahibi için görülen bu rüya çok hayırlıdır. 40 gün içinde rüya sahibinin ailesinden sevdiği ve saydığı bir yakını vefat edeceğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin rütbesi ve şerefi artar. Rüya sahibi bekârsa. kötü bir evlilik yapacağına rüyası işaret eder. Onun için evliliğe hazırlanırken. Fakat zâlim bir hükümdar öldürülürken görmek. birikmiş helâl mala ve Peygamber efendimiz (s. çevresinde sevilen bir kişi olur. rüya sahibinin geçim darlığının son bulacağına delâlet eder. iyi huylu ve anasına babasına hayırlı bir evlâd olur. Fakat özgür bir şahıs rüyasında hücreye atıldığını görürse ve rüyayı gören kişi bekârsa. eşi olacak insanı çevresinden çok araştırıp sorması gerekmektedir. Bu rüya hayırlı bir rüyadır. şan şerefe ve bol paraya yorulur. HÜKÜMDAR Rüyada görülen hükümdar.

etrafından kendisine kinleri olan çok büyük düşmanları bulunmaktadır. ISIRGAN OTU Rüyasında ısırgan otundan pişirilmiş yemek yediğini gören 198 . ortak olan bir işin başına geçip sorumlu olmaya ve rüya sahibinin hased olan erkek kardeşiyle başının derde girmesine.I IHLAMUR Rüyada ıhlamur görmek. ILICA Rüyasında ılıcaya. sıkıntılı. Bazı tâbircilere göre. içmek şöyle tâbir edilir: iyi bir evlilik yapmaya müzmin bir hastalıktan şifa bulmaya ve para sıkıntısının ortadan kalkacağına rüya işaret eder. üzüntülü günler geçireceğini söyleyebiliriz. Zira dost diye bildiği çok yakın birinden ummadığı bir kötülük görecektir. Böyle rüyalar gören kişilerin daima uyanık olması gerekmektedir. onun kötü sözlerine muhatap olmasına rüya delâlet eder. yaptığı bazı işlerden pişmanlık duyacağına ve rüya sahibinin çabuk sinirlenen sabırsız bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. Ayrıca kendi kendisini ısırdığını gören kişinin. yakın zamanda sağlığının bozulacağını. kaplıcaya giden kişinin. ISIRMAK Rüyada birisi tarafından ya da hayvan tarafından ısırıldığını gören kişinin. ılıcaya gitmek.

bir akrabası tarafından başına kötü olaylar geleceğine rüya delâlet eder. Ayrıca ıslık çalmak. hareketleriyle çevresini özellikle ailesini üzdüğüne rüya delâlet eder. ISSIZ Rüyasında ıssız yerlerde dolaştığını gören kimsenin. ISLAHÂNE Rüyasında kendisini ıslahânede gören kimsenin. yakın zamanda evine birçok eşya alacağına rüya delâlet eder.c) yolunda hiçbir şey yapmamakta. sağlıklı sıhhatli bir evlâd sahibi olacağına rüya delâlet eder. Allâh-ü Teâlâ (c. yakında hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşacağına rüya işaret eder. Hâmile bir kadın ıspanak yediğini görse. lüzumsuz işler yapmakta ve hayatını boşuna tüketmektedir. Âhiretini kazanmış kimselerin sınıfına girer. Rüyada ıslık sesi duymak. ISLIK ÇALMAK Rüyasında ıslık çaldığını gören kişi. sarılık gibi hastalığın belirtisi diye de yorumlanabilir. iyi bir evlilik yapacağına rüya işaret eder.kimsenin. Ayrıca ısırgan otu tarafından dalandığını gören kişinin.c) rahmetine nail olur. günlük hayatında Allâh-ü Teâlâ (c. 199 . Allâh-ü Teâlâ'nın (c. rüya sahibinin bilmeden bir günâha girdiğine de delâlet edebilir. ISPANAK Rüyasında ıspanak pişirip yediğini gören kişi. özellikle ailesinin güvenini kazanıp eski itibarına kavuşması gerekmektedir. bir muradına nail olur ve sevinç içinde kalır. Onun için bu rüya bir uyarı niteliği taşımaktadır. ailesinin başına bir musîbet gelir.c) ona ibâdet sevgisi verir ve o kişi manevî huzura kavuşur. Hareketlerini düzeltip çevresinin beyenisini. Rüya sahibi de bu yüzden çok üzüntü ve sıkıntı çeker. Ayrıca rüya sahibi şayet ibâdet etmeyen bir kimse ise. Rüya sahibinin çok hayırlı iş yapacağına ve bunun rüya sahibine gelecek olan bir kötülüğü engelleyeceğini söyleyebiliriz. Evinin ıslandığını gören kimse. Hapishanede olan bir kimse bu rüyayı görse. ISLANMAK Rüyasında yağmurda ıslandığını gören kişi.

Irmakta boğulurken görmek. c) Ay ışığı. feraha ulaşacağına. büyük bir kısmetin olacağına.ISLAH ETMEK Yaramaz olan çocuğunu rüyasında ıslah edilmiş olduğunu gören şahıs. ibâdetlerin kabul olduğuna. Istakoz yemek ise. günlük hayatında o çocuğa dikkat etmelidir. o rüyanın hayırlı olduğunu gösterir. rüya sahibinin bir yakınının (hatta kardeşi diyebiliriz) hastalanacağına ve sonra rüya sahibinin duâsıyla şifaya kavuşacağına rüya delâlet eder. Irmak taşını topladığını görmek. o kimsenin zarar göreceği bir işle uğraşacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin yakında vefat edeceğine işaret eder. Irmaktan su içerken görmek. eline yüklü bir para geçeceğine rüya işarettir. Ayırca rüya ışığın cinsine göre de rüya tâbir olunabilir. günâhlardan arınıp sevab kazanacağına işarettir. rüya sahibinin şerefinin ve servetinin artacağına delâlet eder. b) Güneş ışığı. IŞIK Rüyada ışık görmek. IRZA GEÇMEK 200 . rüya sahibinin sıkıntısının geçeceğine. Ayrıca ıstakoz tarafından ısırıldığını gören kimsenin kısmeti açılır. d) Mum ışığı. IRMAK Rüyada ırmak görmek. Şöyleki: a) Elektrik ışığı. Irmakta çamaşır yıkadığını görmek. çeşitli şekilde tâbir olunur. yakınlarından birisinin kendisine miras bırakacağına rüya işaret eder. ISTAKOZ Istakoz yakalayıp pişirdiğini gören kimsenin. rüya sahibinin bir hastalığa yakalanacağına. Çünkü yeni bir yaramazlık peşindedir ve yapacağı yeni bir olay bütün aileyi etkileyecektir. e) Kibrit ışığı. bir günâh işlemiş olduğuna ve bu günâhın af olunacağına.

bir dostun düğün haberini alıp çok sevinmeye yorumlanır. kendisini zarara sokacak bir işe girer ve kazançlı sandığı işi ona çok pahalıya patlar. Allâh-ü Teâlâ (c. ITIR Rüyada ıtır çiçeği görmek. 201 . Kendi ırzına geçildiğini gören kişinin.c) yoluna hiç zaman ayırmadığı için yakın zamanda başına bir takım felaketlerin geleceğine rüya işaret eder. başına büyük bir musibet gelir. Bu kişi aynı zamanda çok bencil duygulara sahiptir. uzun zamandır mahkemede sonuçlanmayan bir işi kendi lehine sonuçlanır.Rüyasında bir başkasının ırzına geçtiğini gören kişinin. Izgara satın aldığını gören kişi. Çevresi ve Allâh-ü Teâlâ (c. IZGARA Rüyasında ızgarada bir şeyler pişirdiğini gören kimsenin.c) tarafından sevilmek istiyorsa bu rüya onun için bir uyarıdır ve bazı hareketlerini düzeltmek zorundadır. kolay kolay bu musibetten kurtulamaz.

hacc'a gideceğini söyleyebiliriz. İbrahim (a.c) yanında muteber olan insanları arasında bulunmaktadır.s) ile yolculuğa çıktığını gören kişinin.İ HZ. Ve bu hastalıklardan ancak o kişi sabırla kurtulur. istikbâlinin çok iyi olacağına rüya işaretçidir. İBRAHİM (A.a. Peygamber efendimiz (s. İbrahim (a.s)'in kıyafetlerini giyen kimse veya onun suretine giren kimse çeşitli hastalıklara yakalanır. İBÂDET İbâdet ettiğini rüyasında gören kişi. Yine.c) için iş gören mü'min kimselerden olduğunu rüyası gösterir.s)'ı gören kişinin rüyası.s)'ı evinde misafir ettiğini gören kişinin. İbrahim (a. Meselâ: Hz. İbrahim (a. Rüyasında Hz. şayet evinin huzuru yoksa evinin huzurunun tekrar geleceğine. Allah-ü Teâlâ (c. Ayrıca Hz. çok hayırlıdır.S) Rüyasında bütün Peygamberlerin içinde sabırlılığıyla ün yapan bir peygamber olan Hz.v) tarafından da sevilmektedir. Hz. Hz. kendisine babası veya kayınbabasının yakında hak tarafından çağrılacağına ve rüya sahibine onlardan büyük bir miras kalmasına rüya işaret eder. İbrahim (a. İbâdete uygun olmayan bir kıyafetle kendisini gören kişinin. Şöyleki: 202 . MAKAM-I İBRAHİM Rüyasında makam-ı ibrahimde oturduğunu gören kişinin.s)'ı görüş şekline göre rüya tâbir olunur. İbrahim (a.s)'ın elini öptüğünü gören şahsın Allahü Teâlâ (c. yaptığı bir hayrın arkasında büyük bir günâh vardır.

Zira herşey Allah-ü Teâlâ'dan (c. Bir an evvel Allah-ü Teâlâ'nın (c. Ayrıca ibrik. şahsiyetli kişilerin arasına karışır.c) kulu olduğunuzu hatırınıza getirip o kötü huylarınızdan biran evvel kurtulmanız icab etmektedir. hâmile kadının erkek çocuğu olacağına. tez habere de yorumlanabilir. Horoz ibiğini rüyada yemek. rüyanın hayra yorulması gerektiğini gösterir. İBRİŞİM Hayırlı bir iş yolculuğuna çıkacağınızı rüyanız gösterir. Rüyada müslümanların ibadethanesini yeni camiyi görmek. hareketlerinizin bir müslümana yakışmayan şeyler olduğuna rüya delâlet eder. maddî durumunun düzeleceğine rüya delâlet eder. Çünkü en büyük huzura ibâdetle kavuşur. İBLİS Rüyasında iblisi yani şeytanı görmek. mevkisi yükselir. kılıçtır.İbâdet ettiğini sanıp günâha girmektedir. o kişinin bir çok günâhları olduğuna rüyası işaret etmektedir. itibarlı. ibâdet etmeyi rüyasında red ettiğini gören kimse için rüyası bir uyarı niteliğini taşır. İBİK Kırmızı ibik (Horoz ibiği) rüyada görmek. Ayrıca ibâdetini büyük bir camide veya gerçekten isteyerek yerine getirdiğini gören şahıs çok hayırlı bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuk kendisine âhiret hayatı için büyük sevab kazandırır. ömrünü mutlu ve sıkıntısız geçireceğine rüya delâlet eder. İbrişim almak veya kullanmak rüya sahibinin sağlığının bozulacağına delâlet eder. günâhları yüzünden tövbe edeceğine. İBRİK İbrikten abdest aldığını gören kişinin. günahkâr bir hayatın içinde bulunduğunuza ve haram karışmış paraya rüya işaret eder.c) gelir ve bir gün mutlak yaratıcı olan Allâh-ü Teâlâ'ya (c. İbriğin bir manâsı da. Fakat havra veya kilise görmek ise. üzüntülü bir haber alacağınıza işaret eder. İCAT Rüyasında birşey icat ettiğini gören kişinin evlâdlarından birisi veya 203 . Rüyada ibriği görenin.c) dönecektir. Yoksul bir kişi bu rüyayı görse.

hastalanacağınıza ve sararıp solacağınıza rüya delâlet eder. d) İçki içmek. Ayrıca görülen çamaşırın rengine göre de rüya tâbir edilir. Nişanlı bir kız nişanlısını kilotu ile görürse. c) Limonata içmek.kendisi alim ve salih kimselerden olur. iç çamaşırı satın aldığını gören kişi. 204 . maddî ve manevî huzurun bozulacağına rüya işaret eder. Meselâ: Beyaz veya yeşil renkli çamaşır görmek. Ayrıca rüya o kimseyi uyarmaktadır. iç çamaşırı astığını veya yıkadığını gören kimsenin. bir miras işinin hal olunmayacağına. Siyah renkli çamaşır görmek. rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına önemli bir rahatsızlık geçireceğine rüyası işaret etmektedir. yakınlarından birisi hâmile kalır ve doğacak çocuk aileye huzur ve parasal yönden kısmet getirir. rüya sahibinin çok günahkâr bir kişi olduğuna rüyası işaret eder. yakında büyük bir haber alır ve bu haberden sonra malî durumu düzelir. ruhanî zevk veya Allah-ü Teâlâ'nın (c. Kırmızı renkli çamaşır görmek. İÇMEK Rüyada içilen şeyin cinsine ve rengine göre rüya tâbir olunur. mucit olmayı halkın faydalanması için bazı işler yapan adama yorumlamışlardır. kötü haber almaya ve duymaya işaret eder. Ayrıca bir alet icat ettiğini gören kimse. iç yağınla bir uzvunu ovduğunu görmek ise. İÇ ÇAMAŞIRI Bir kimsenin rüyasında kendisini iç çamaşırıyla görmesi. sevab kazanılacağına.c) yolunda olanlar için tarikata girmeye bir de bozuk olan sağlığın düzeleceğine rüya işaret eder. a) Su veya süt içmek. sırları meydana çıkar ve bu ona zarar verir. nişanlısının alın teriyle para kazanmakta olduğuna rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler icatçı. hayırlı maldır. iç yağı yemek ise. hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. b) Meşrubat içmek. eşinden kıymetli bir armağan alır. ilim hidâyete. İÇ YAĞI Uzak bir yerden yatılı bir misafiriniz gelecektir ve uzun bir zaman yani hane sahibini bıktırıncaya kadar gitmeyecektir. Sadece iç çamaşırı olarak kilot gören kişinin. kıskanç bir düşmanın habercisidir. ibâdetin artacağına. Rüyada iç yağı ile yemek pişirdiğini görmek.

çeşitli şekilde yorumlanır. Bu rüya sahibi için çok hayırlı rüyalardan birisidir diyebiliriz. İdam hükmünü dinleyen kişi bulunduğu işte baş olur. f) Kan içmek. Rüya sahibinin kaza geçireceğine. 205 . kendince önemli olan davayı kazanır. hayırlı sahih arkadaşlar edinir. İDRİS (A. Rüyasında asıldığını fakat sağ kaldığını görmek. HZ. ölmüş olan yakınları duâ beklemektedir. Çok yakınlarından birisinin idam edildiğini görmek ise. sağlığı bozuksa düzelir. o yakının eline çok büyük miktar para geçeceğine delâlet eder.S)'ı rüyasında gören bir kimse. şayet erkekse politikaya atılır. şuurlu bir müslamanla arkadaş oiur. rüya sahibinin midesinin ve bağırsaklarının bozulacağına rüyası delâlet eder. Hz. şayet evlâdı talebe ise. Ayrıca kendiside o arkadaşının vasıtasiyla doğru yola kavuşur.e) Bir ölünün gül suyu içtiğini görmek. İDDANAÂME Bir kişi rüyasında mahkemede olduğunu ve savcının iddanâmesini dinlediğini görürse. Memleket idaresinde görev alır. g) Rüyasında çok sıcak su içtiğini görmek. o ölünün cennette bulunduğuna delâlet eder. bu kişinin günlük hayatında yanlış yolda bir adım atacağına ve bu yanlış adımın kendisinin başına birçok işler açacağına rüyası işaret eder. o kişinin şan ve şöhret sahibi olacağına. ilmi çoğalır. İdris (A. idam edilip cesedinin halka teşhir edildiğini görmek. Bir başkasını idam edilirken görmek. Maddî ve manevî huzura erer. ömrünün uzun olacağına rüyası delâlet eder. Bu kişi aynı zamanda çevresinde sevilen sayılan bir kişi haline gelir. kendisi için çok gizli olan bir sırrının meydana çıkmasına delâlet eder. İDAM İdamı rüyada görmek. Kendini asılırken görmek. kan davasına delâlet eder.S)'ın rüyasında elini öptüğünü veya sırtını sıvazladığını gören kimsenin. İdris (A. Evlâdının idam edildiğini görmek ise. rızkı artar.S) Hz. mahkemelik olduğu. bozuk derslerinin düzeleceğine ve çok başarılı olmaya başlayacağına rüya delâlet eder. Ayrıca bu kişinin dininde noksanlık olduğunu rüyası göstermektedir. Ayrıca rüya sahibinden. o kişinin bir yakınının başına kötü bir iş geleceğine rüyası delâlet etmektedir ve o kimse uyarılmaktadır.

mal varlığının artacağına delâlet eder. Günleri huzurlu ve mutlu geçer. İFTİRÂ Kendisine kötü bir iftira atıldığını gören kişinin. oruç açtığını görürse. çok bir işe girecek. o kimsenin sağlığının bozulacağına ve dostorlara işi düşeceğine rüyası delâlet eder.İDRAR İdrarını yatağına yaptığı görmek. İFTAR İftar vaktinde orucunu açtığını gören şahsın.c) yardımıyla başarıya ulaşacaktır. sıkıntılarından kurtulur. İdrar zorluğu çektiğini görmek ise. Aynı rüyayı hasta birisi görürse. Ayrıca bu rüya sahibi zekâtını tam vermemektedir. Müslüman olmayan bir kimse rüyasında iftar ettiğini. Bu rüya o kişiye bir uyarı niteliğindedir. doğru yoldan şaşmakta ve hem ailesini hemde kendi sosyal mevkisini düşürmektedir. Hasta bir kimse bu rüyayı görürse. o hastanın sağlık durumu düzelir. Günlük hayatında hareketlerine iyi bir yön vermesi gerekmektedir. rüya sahibinin önemli kaza atlacağına veya çok kötü bir duruma düşeceğine rüya delâlet eder. maddî ve manevî feraha erişir. şayet bir sporcu ise bir yarışmada büyük başarı elde eder. günâhlarından kurtulup İslâm dinî ile şereflenir.c) katında kabul olunduğunu ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. o kimse. eşiyle arasının düzeleceğine. Hâmile bir hanım bu rüyayı görürse. Ayrıca idrarını bir kaba koyup biriktirdiğini görmek. Zekâtını tespit edip dinimizin uygun gördüğü şekilde vermesi gerekmektedir. yoksulluğa düşeceğine rüyası delâlet eder. İFLAS ETMEK Bir iş adamı kendisinin iflâs ettiğini görürse. 206 . sıkıntısı olan bir kimse şayet rüyasında iftar açarsa. o kişinin mal varlığının azalacağına ve rüya sahibinin sıkıntıya. yakın bir dostundan bir düşmanlık göreceğine ve üzücü olaylarla karşılacağına rüyası işaret eder. Vakitsiz iftar ettiğini gören kişi ise.c) sevgisini kazanan makbul insanlar arasına katıldığını söyleyebiliriz. yakında doğum yapar ve doğuracağı çocuk erkek olur. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Ayrıca borçlu. İDMAN Rüyasında idman yaptığını gören kişi. ibâdetlerinin Allah-ü Teâlâ'nın (c.

Allah-ü Teâlâ (c. iğde çekirdeğinden tespih yaptığını gören kişi ise. Rüyası kendisi için uyarıcı niteliğindedir ve çok günâha girmektedir. g) Yabancı bir kimseye iğne batırdığını gören kimsenin ise.İĞ Rüyada iğ görmek. tarikata girer Allah-ü Teâlâ'nın (c. malca zarara uğrarsınız. dargın olan yakınlarınızı barıştırırsınız. c) İğneyle dikiş dikerseniz. üzüntü. kız evlâda. hâmile kadının kız doğurmasına işaret eder. Şöyleki: a) İğneye iplik takıyor görürseniz. rüya sahibinin yola çıkacağını gösterir. keder ve hastalığın gitmesine delâlet eder. Biran evvel sabah namazının arkasından 100 tane Estağfirullah El Âzim teşbihini çekip tövbe etmeli ve bir daha bu günâhları işlememeye çalışmalıdır. f) Yere dökülmüş olan toplu iğneleri toplarsanız. Rüyasında iğde yediğini gören kimse. kendisini maddî sıkıntıya sokacak bir işe girer. evlenmeye. bu çok çeşitli şekilde yorumlanabilir. yolculuğa çıkacaksınız. Bu kişi aynı zamanda helâl para kazanıp ailesine yedirmektedir. söz aldığı bir kimse sözünden vazgeçer ve rüya sahibi madur duruma düşer. sevdiği bir yakını ölür. İğde ağacından meyva topladığını gören kimsenin. iğini kaybettiğini gören kimse ise. e) Elinize iğne battığını görürseniz.c) yoluna yönelir. haset. iğin kırıldığını gören kişinin. iğle ip iğirdiğini görmek ise. Bazan da rüya sahibinin malının zekâtını tam vermediğine 207 . ki bir gibi kötü huyları vardır. ya kendisi yahutta yakınlarından birisi eşiyle anlaşamaz ve bu anlaşamamazlık boşanmalarına sebep teşkil eder. kendisine büyük ebatta mal. İĞDE Rüyada iğde dalı veya ağacını görmek.c) için yoksullara yardım edersiniz. para miras kalır. rüya sahibinin ömür boyunca anlaşacağı iyi dostlar edineceğine işaret eder. İĞNECİ Rüyada iğneci görmek. Onlara çeşitli şekilde nasihat edersiniz. b) İğne kırıtırsa. yakınlarınızdan biri hastalanır. İĞNE Rüyanızda şayet iğne gördüyseniz. d) İğneyi ağzınıza sokarsanız. sırlarınızı hiç sır saklamasını bilmeyen birisine söylersiniz.

Beyaz. Bir ruh hekimine görünüp tedavi olması gerekmektedir. uzak bir yerden nasipli bir haber alır. çok hırslıdır ve ailesini ihmal edip çevresindekileri çok kırmaktadır. ibâdete başlamaya. Yani fikren veya şehevi duygularla beğendiği karşı cinsten biri vardır. evin içinin huzurunun kaçacağına yakınlarınızdan birinin eşinden ayrılacağına.c) yolundan gitmeye. mavi. protesto olacak senetlerinin varlığına işaret eder. memlekette kıtlık olacağına. rızkın genişlemesine. Ayrıca bir iş adamı rüyası iğneci görürse. ayrıca hayırlı bir kısmete rüya işaret eder. Bekâr bir kimse rüyasında ihaleye girdiğini görürse. işçi vb. Ailece sıkıntılarından kurtulur. İHANET Eşinin kendisini aldattığını gören kimsenin. İHALE Bir iş adamı rüyasında büyük bir ihaleye girdiğini görürse. İHTİLÂL Rüyada ihtilal görmek. Rüyası kendisi için uyarıcı bir nitelik taşımaktadır. Vakit geçirmeden bu işi bırakıp tövbe edip mutluluğu yuvasında aramalıdır. o ihaleye giren kişi rüyasında gördüğü renklere göre rüyası tâbir olunur. yeşil. rüyası tam ters tâbir olunur. ihtiyar bir kadının kendisine bir şeyler ikram ettiğini ve o ikramı yediğini gören kimse. o işte zarar eder.rüya işaret eder. Fakat karşı tarafın aile durumuna bakmadan rüya sahibinin hareket etmemesi gerekmektedir. İHRACAT Rüyasında ihracat işine girdiğini gören bir iş adamı. ihtiyar olan bir yakınının kendisine nasihat ettiğini gören kimse. yani aslında kendisi zina etmektedir. Ayrıca bütün dinî vazifelerini unutup işe dalmıştır. siyah gibi renk görürse. kendisine zengin bir kısmet çıkar. Yani: şayet kırmızı. sarı gibi renkler görürse maddî ve manevî yönden kazançlı olur. maaşı artar. bu yüzden büyük günâhlardan olan zinayı işlemektedir. maddî zarara uğrayacağınız bir işe gireceğinize veya evlâdınızın size asî olacağına rüya delâlet eder. İHTİYAR Rüyada nur yüzlü bir ihtiyar görmek. Birde aylıkla çalışan (memur.) gibi birisi rüyasında ihaleye girerse. Allah-ü Teâlâ'nın (c. O haber kendisine 208 . yakınları yüzünden maddî sıkıntı çekmektedir.

ikiz çocukları çıplak görürse. yakınlarınızdan biriyle kavga edeceğinize rüyanız delâlet eder. dünyevi işlere fazlaca dalıp âhireti unutmuştur. Şayet ikizler erkekse girdiği işte başarılı olur. Artık hacı olması gerekmektedir. kendisi maddî ve manevî yönden zarara uğrayacağı bir işe girer. İKRÂM Misafirlerini rüyasında ağırlayıp çeşitli ikramlarda bulunduğunu 209 . dinînin kurallarını öğrenip onları uygulaması gerekmektedir. İKİ YÜZLÜ İki yüzlü olarak tanıdığınız birisini rüyanızda görmek. Çünkü hacc şartlarını tamamlamıştır. hacc farizasını yerine getirecektir. İKİZ Karısı hâmile olan bir kimse rüyasında ikiz kız çocuk görürse. karısı düşük yapar. sevilir hem Allah-ü Teâlâ'nın (c. İKMALE KALMAK Bir talebe rüyasında ikmale kaldığını görürske. para sıkıntısına düşeceğinize. İHRÂM Rüyasında ihrama girdiğini gören kimse. Din yönünden zayıf olan bir kişinin ise. İKİNDİ NAMAZI Rüyasında ikindi namazı kıldığını gören kimsenin ibâdeti artar çevresindeki fakirlere bol hayır yapar.iyilik ve hayır getirir.HIRS Kendisini rüyasında ihtiraslı bir işe sarıldığını veya bir kimseye ihtirasla bağlandığını gören kimse. Biran evvel kendini ve sonunu düşünüp toparlanması gerekmektedir. o talebenin o dersten durumunun kritiktir ve o dersin üstüne düşmesi gerekmektedir.c) katında hem yakınlarının yanında mevkisi yükselir. Bekâr bir kimse hayırlı bir evlilik yapar ve rüya sahibinin ihtiyarlığı bedence sağlam ve maddî yönden rahat geçer. İHTİRAS .

f) İshal ilacını içmek veya görmek. çeşitli şekilde tâbir olunur. 210 . c) Fitil kullanmak. şayet bilmiyorsa öğrenmesi gerekmektedir. kendisine bir iş teklifi yapılır ve rüya sahibi bu işten zarar görecektir bu işe girmemesi gerekmektedir. ibâdetle şereflenir ve çevresinde sevilen sayılan bir insan olur. dinîni ıslah etmeye delâlet eder. yakınlardan birinin hastalanmasına. sevilmeyip hor görülen insana. gebe kalmaya. iyi bir haber alır ve çok sevinir. işleri açılır. dünyanın zevklerinden ayrılıp hak yolunu bulup. d) Hariçten kullanılan ilaç. b) Beyaz ilaç içmek. Rüyası kendisine adağını hatırlatmak için gösterilmiştir. rüyasında kendisine ilaç hazırladığını görürse.gören kimsenin. Ayrıca rüya sahibi. doğru yolu bulur. İKSİR Rüyasında ihtiyar bir adamın elinden iksir içtiğini gören kimse. fakat elinden de bir miktar para çıkar.c) katında kabul olur. sinir hastalığına. kendisinin biran evvel Kur'ân-ı Kerîm okuması. bekâr için evlenmeye. "Kur'ân-ı Kerîm herşeye ilaçtır" hadîs-i şerîf gereğince. a) Sarı ilaç içmek. günâhlarına tövbe eder ve tövbesi Allâh-ü Teâlâ (c. İKRAR Rüyasında günahkâr olduğunu ikrar eden (kabul eden) kişi. hastalığa. fena huya. İLAÇ Rüyada ilaç görmek ve içmek. İLÂN Rüyasında ilân okuduğunu gören kimsenin. ayrıca içkici bir yakının hastalanmasına. dinin artmasına. rüya sahibinin kemâle ermesine. O adağını hatırlayıp yapması gerekmektedir. çirkin ahlâka. unutmuş olduğu bir adağı vardır. İKRÂMİYE Kendisine rüyasında ikramiye çıktığını gören kimse. e) Bozulmuş ilaç. eline para geçer şayet kendisi bir ilân veriyorsa.

eli bollaşır. Mümkün mertebe bu huydan kaçınmak ve ilenenleri de uyarmak gerekmektedir. İLKBAHAR İlkbahar ayında olduğunu gören kimsenin. Çünkü beddua edilince arşa kadar çıkar ve bütün arşı titretir. hastalığından kurtulur. Kâfir ise. âhiret ve dünya sevabına nail olur. Kemiklerin iliğini çiğ olarak topladığını görürse. melekler korkar ve sorarlar "Yâ Rab bu kulun filan kimseye beddua etti' ne yapalım derler Allâh-ü Teâlâ (c. ibâdete başlar. fakirlere yardım yapar çok sevaba girer. Şayet rüya sahibinin çocuğu yoksa kısmetli bir çocuğu olur. 211 . İLAVE ETMEK Rüyasında pişirdiği yemeğine birşeyler ilave ettiğini gören bir hanım. kazancı helâl olur. hasta ise. feraha erer. İLİK AÇMAK (Düğme yeri) Rüyada ilik açtığını görmek. manevî yönden yücelir. ailesine yardımcı olur çocuklarına din terbiyesi verir. Zengin ise. malı artar. romatizma hastalığına tutulur.Rüyası kendisi için bir uyarıdır. malı artar. uzaktan misafir gelmesine delâlet eder.c) "Kendi başına gönderin" diye cevap verir bunun için hiçbir zaman ilenmek (beddua) iyi olarak görülmemiştir. yolculuğa çıkmaya. bu talebe başarılı bir dereceyle okulunu bitirir ve yüksek bir maaşla iyi bir işe girer. sağlığı düzelir. Bir adam böyle bir rüya görürse. fakir ise. İLİK Rüyada kemik iliğini yediğini gören kişi. Talebe ise. derslerinde başarılı olur. bir sırrı meydana çıkar ve çok üzülür. Bir başkası tarafından yemeğine soğuk su ilave edildiğini gören kimsenin. hanım ise. hak dine döner. Yakınlarından birisinin yediğini görürse ve o gördüğü kimse hasta ise. Fakat hakkında çirkin dedikodular çıkarılır. Bir talebe rüyasında derslerine ilave olarak tekrar başka bir ders çalıştığını görürse. İLENMEK (Beddua) Rüyasında ilendiğini gören kimse. ferahlaşır. haber almaya. çok yakınlarından birisinin ölüm haberini alır veya kendisi hastalanır başına çeşit çeşit kötü işler gelir. rüyası çok iyidir.

rütbesi artar. zekâtını tam olarak vermektedir.İLMİK Rüyasında ilmik çözmeye çalıştığını gören kimsenin. faydasız kendisine zararlı olan arkadaşlardan kopup doğru yola yönelmesi gerekmektedir. evlâdı âlim olur. birisine kefil olur ve zarara uğrar. İMAM Rüyasında imam olduğunu gören kişi. dinî yönü çok zayıftır. o kimseden kötülük görür. Zekâtla ilgili kitapları okuyup. sinirleri bozulur. Bu huydan biran evvel kurtulması gerekmektedir. Bir camiye imam tayin edildiğini gören kimse. İmamla birlikte namaz kıldığını gören kimse. İLTİFAT Bir kimseye iltifat ettiğini gören kimse. çok üzüntü çeker. hocaya danışıp zekâtını tam olarak yerli yerine vermesi gerekmektedir. Fakat rüya sahibi sabır ederek Allâh-ü Teâlâ'ya (c. politikaya girer. Bir kadın imam olduğunu rüyasında görürse. sevdiği saydığı bir dostunun yardımlarını kabul eder veya iyi bir arkadaş topluluğuna girer.c) güvenini kaybetmez ve bundan dolayı zor işin üstesinden inşâAllâh gelecektir. Kur'ân-ı Kerîm okumasını öğrenir ve selâmete çıkar. sayılan. namaza başlar ve sevilip. Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmeyen bir kimse rüyasında imam olduğunu görürse. aranılan bir kimse olur. anneye babaya hayırlı bir evlâd olur. Aklını başına toplayıp dinîni anlatan yayınlar okuması. Bir imamın elini öptüğünü gören kimse. Çünkü rüyası elinden büyük bir paranın çıkacağına delâlet eder. ailesiyle arası açılır. yakınlarından birisinin ölümünün yaklaşmakta olduğuna delâlet eder. İLTİCA Bir devletten başka bir devlete iltica ettiğini gören kimsenin. ticarî yönden karışık bir işe girer hayli sıkıntılı üzüntülü zaman geçirir. iyi bir mevkiye gelir. İlmik attığını gören kimse ise. kendisinin iltifat etmsesi ise. sinirleri bozulur. dünyevi zevklere bol bol zaman ayırıp âhireti unutmakta olduğuna işaret eder. Rüyası onun için bir uyarıdır. Çocuğunun imam olduğunu gören kimsenin. İMARET Bir imarete para yardımı yaptığını gören kimse. 212 . Ayrıca bu rüya sahibinin veya yakınının kumar gibi kötü huyu vardır. Bu huy kendisini zarara sokmaktadır.

İMBİK Rüyasında imdik gören kişinin. İN Rüyasında ayı ini gören kişi. Bir yiyeceğe imrendiğini gören kimse ise. İMTİHAN Rüyasında imtihan olduğunu gören kimsenin. ev sahibi kendisine çık der. Nişanlı bir kişi böyle bir rüya 213 . iki âlemde şan ve şöhret sahibi olur. şayet imtihanda başarısız olduğunu görürse. Evlâdlarından birisi çok korktuğu bir imtihanda başarılı olur. bir kız evlâd sahibi olur. bir işi sonuçlanır. sevmediği bir semte evini taşır. İçkiyi bırakıp doğru yola dönmesi gerekmektedir. aile düzeni bozulur. rüya sahibinin şans oyunlarına gireceğine ve girdiği bu şans oyunlarından birisinden para kazanacağına rüya delâlet eder. rüya sahibi imtihanda da başarılı olduğunu görürse. Ayrıca rüya sahibi manevî yönü kuvvetli arkadaşlar edinir. Şayet kiracıysa. namaz kılmaya başlar. devlet dairesinde bir işi hal olunur. Zira içki içenin yüzünden bir çok kişi zarar görmektedir. İMDAT Rüyada imdat istediğini görmek. o işi büyük kazanç getirir. arası bozuk olduğunu kimselerle arası düzelir. İMRENMEK Rüyada bir eşyaya imrediğini gören kişi. sıkıntıdan kurtulmasına. gebe olan bir hanımın doğum yapacağına. İMPARATOR . İMSÂK Rüyasında imsak vakti ibâdet ettiğini gören kişi. islâm dinînin bütün farzlarını yerine getirir. Yakın zamanda ailesinden birine iyi bir kısmet çıkar. feraha çıkmaya rüya işaret eder. İMZA Rüyasında imza attığını gören kimsenin.İMPARATORİÇE Rüyasında imparator veya imparatoriçe görmek. yakınlarından birisi veya kendisi çok içki içmektedir. ev sahibi olur.

Rüya sahibinin biraz sabırlı. kötü haber almaya. 214 . a) İnci dizmek. hasta ise hastalığından. o rüya hayırlıdır. h) İnci delmek. f) Ağzına inci almak ve yutmak. Erkek çocuk sahibi olmaya. b) İnci satın almak. kötü bir evlilik yapacağına rüya delâlet eder. rüya sahibinin işleri bozulur. Büyük bir zarara girilmesine. d) İnci satmak. Rüya sahibinin dedikoducu olduğuna. c) İnci kayıb etmek.görürse. gururlu birisi olduğuna rüya işaret eder. Kur'ân-ı Kerîm öğrenir. Şayet inciler muntazam ise. "Hayırsız bir adet varsa o da inad etmektedir" Hadîs-i şerîf gereğince yakınlarıyla kavga edeceğine arasının açılacağına ve rüya sahibinin kibirli. Etraftaki arkadaşlarına güzel nasihatlar verip onları doğru yola döndürmeye. Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenmeye. bilezik üzerinde ki incilerin duruşuna göre rüya tâbir olunur. evlâdı hafız olur. İNCİK Bir kimse rüyasında incik kemiğinin ağrıdığını görürse. rızkı çoğalır. Rüyada inciyle bezenmiş bir mücevherat söz gelimi incili bir bilezik görülürse. dinîn zayıflamasına. ibâdetten ayrılıp kötü işler yapmaya ve ailesiyle rüya sahibinin ilişkilerinin bozulacağına delâlet eder. maddî ve manevî rahatı kaçar hatta sağlık durumu bozulur diyebiliriz. maddî sıkıntıdaysa sıkıntıdan kurtulup feraha çıkar. inciler dağınık ise. ı) İnci yakmak. alçak gönüllü olup kötü huylardan arınması gerekmektedir. g) İnci çiğnemek. İNAD ETMEK Bir kimsenin rüyasında inad etmesi. Bekâr için hayırlı nasibe. Rüya sahibinin dini artar. Gayr-i meşru bir ilişkiye girmeye. İNCİ Rüyada inci görmek. Çocuğunun veya yakınlarından birisinin hafız olmasına. Bu rüya kendisi için bir uyarıdır. çeşitli şekilde tâbir olunur. evli için hayırlı evlâda. İNCİL (Kitab-ı Mukaddes) Rüyada 4 büyük mukaddes kitaptan birisi olan incil'i görmek. e) İnci hediye edilmesi.

Şöyleki. rütbeye geleceğine rüya işaret eder. hasta ise hastalığı düzelir. Beyaz incir alınırsa rüya sahibi altın bir mücevherata sahip olur. Allâh-ü Teâlâ (c. Şayet sol tarafına inme indiğini görürse. Uzuvlarından birini kayıb etmiş insan görürse. yakınlarından iyi bir haber alır. kötü huylarından kurtulup sevilen. rüya sahibinin nefsidir diyebiliriz. incir siyahsa. 215 .c) onu kendisine göstermektedir. eşi hakkında rüya sahibi çeşitli dedikodular duyar ve huzuru bozulur. kolay kazanılacak bir işe girer. Rüyada koşarak kendisine tanımadığı bir insanın geldiğini görmek. hayır hasenatı bol yapmaya. yakınlarından evlâdlarından ya da ana veya babasından birisini kayıb eder. inciri sağa sola dağıtmak. Mevsimsiz incir yerse bir olayda rüya sahibi çok pişman olur. Giyinik çok güzel bir adam görürse. hasta bir yakını varsa o hasta ölür. İNME (Nüzul) Bir kimse rüyasında sağ tarafına inme indiğini görürse. Rüyada görülen insanın şekline göre rüya tâbir olunur. incir satın aldığını görürse şayet. manevî yönü kuvvetli bir kişi olur. Şayet gördüğü insan çıplaksa. incir ağacından incir topladığını ve sattığını görmek ise. İNCİR Rüyada incir yediğini gören kişi. sevdiği yakınlardan birinin ölüm haberini duyar. kendisi dinî amellerinin hiçbirini yerine getirmemektedir ve rüya sahibi büyük günâhlar işlemektedir. eğer bekârsa iyi bir eşe sahip olur. akrabalarına yardımcı olmaya. İNSAN Bir kimse rüyasında tanımadığı bir insanı görmesi. şayet rüya sahibinin mahkemede bir işi varsa yalan yere şahitlik yapar. iyi bir mevkiye. Çıplak insana birşey giydirdiğini gören kişi. sayılan ve aranılan bir kimse olmaya. rüya sahibinin birçok hayır işlerine girip bol sevab kazanacağına delâlet eder. rüya sahibinin kıskanç bir kimse olduğuna işaret eder. hayırlı bir haber alır o inciri yerse yalan yere yemin eder. hayırlı bir cemiyete girmeye. Tanımadığı şahıstan bir eşya aldığını görmek. sıhhati bozulur. dünyalık yaptığı bazı işlerden günâha girmekte olduğuna rüya delâlet eder.namuslu birisine iftiraya delâlet eder. rüya sahibine hiç ummadığı bir yerden büyük bir miras düşeceğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin sevinçli bir mektup alacağına işaret eder. hayırlı bir evlâda. ibâdetle uğraşan bir kimse rüyasında incil okuduğunu görürse. üç kişiden fazla tanımadığı insan görmek. Beyaz inciri yerse ibâdete başlar.

maddî zarara uğranılacağını göstermektedir. e) Beyaz iplik. rüya sahibinin büyük bir mirasa konacağına işaret eder. hayırlı habere. Rüyada ipek iç çamaşırı görmek. yakınlarından birisi askere gider veya uzaktan bir mektup alır. bekâr için iyi bir eşe. rüya sahibinin hastalanmasına. Rüyada sarı ipek elbise giydiğini görmek. rüya sahibinin dünya işlerine fazlaca daldığına ve âhireti unuttuğuna delâlet eder. kötü habere. bekârsa evlenir ya da sevdiği bir yakınına çöp çatanlık yapar. bekâr için evlenmeye. b) İp bükmek ve ip sarmak. boşanmaya. yalan yere şahitlik etmeye. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. f) Yünden ip sarmak. bol rızka. ibâdetin artmasına. Şayet yapılan inşaat çürükse kurulan yuva yıkılır. Ayrıca büyük bir iş teklifi alır bu iş onu ilk önce sıkıntıya sonra da feraha ulaştıracağına rüya işaret eder. Ayrıca üzüntülü haber alınacağına. yakınlarından birisinin vefat etmesine işaret eder.İNŞAAT Rüyasında bir inşaata başladığını gören kimse. evli için hayırlı bir kız evlâda sahip olmaya delâlet eder. siyah iplik. İPEK Rüyada ipek elbise giydiğini görmek. huzurun kaçmasına. yolculuğa çıkmaya. c) İpe düğüm atmak. d) İp koparmak. a) İpe tutunmak. hayırlı bir işe girmeye. İNZİBAT İnzibat askeri rüyasında gören kişinin. İNTİHAR Rüyada intihar etmek. evli için iş yeri açmaya. rüya sahibinin ümitsiz bir aşka düşeceğine rüya yorumlanabilir. 216 . hayırlı bir misafirin rüya sahibinin evine gelmesine delâlet eder. ipek kumaş satın aldığını görmek. tutumsuz olan eşi. İP Rüyada ip görmek çok çeşitli şekilde tâbir olunur. İPEK BOCEGİ Rüyada ipek böceği ve kozasını görmek.

İrmik helvası kavurmak ise. huzurlu ve sağlıklı olarak geçirir.a. Bazı tâbirciler.s) gören kimsenin.c) rızâsı için hayırlı yolculuğa çıkar. haram malı. hastalığından kurtulur ve şifaya kavuşur. huzur ve sıhhat olur.s) hazretlerini görmek çok hayırlıdır. haram kazancı gösterir. üzüntüden selâmete çıkmaya yorumlamışlardır. iftiradan kurtulur. müjdeli bir habere delâlet eder. İSÂ (A. HZ.s) Peygamber efendimiz Hz. çok sabırlı bir kimse olduğunu.s) görmek. yakınlarından birisinin ölümüne.hayırsız evlâda işarettir. İsâ (a. İsa'yı (a.s) ile birlikte Hz. Rüya sahibi evlâdını ve eşini daima kontrol altında tutmalı. Rüyasında Meryem (a. Hâmile bir kadın rüyasında Hz. Îsâ (a. nerede görüldüyse o hane içine bereket.c) onları doğru yola döndürmesi için duâ ve niyaz da bulunmalıdır. Rüya sahibinin maddî sıkıntısı yoktur. İRİN Rüyada irin görmek.s) görürse. rüya sahibinin unutmuş olduğu bir adağına. haram sel gibi gelir. Hz. Bazen de Hz. rüya sahibinin evinde Kur'ân-ı Kerîm okunacağına hanenin şenleneceğine.s) görürse. İsa'yı (a. hastalıktan kurtulmaya. sahibi için bir uyarıdır. Muhammed Mustafa (s.S) Rüyada hak peygamberlerden Hz. İPOTEK Rüyasında malının bir kısmını ipotek ettirdiğini gören kimsenin.v)'in 217 . Bu rüya. Çünkü "Helâl damla damla. doktor olacak bir evlâd sahibi olur ve bu evlâdı dinine bağlı tam bir müslüman olur. İRMİK HELVASI Rüyada irmik helvası yemek.s) gören kimse. Çünkü Hz. bol ibâdet eder ve tıp ilmi ile uğraşır.s) görmek. İsa'yı (a. İsa'yı (a. Hasta bir kimse rüyasında Hz." sözü uyarınca haram mal ya malından ya da bedeninden damla damla çıkar. yakınlarından hatta ailesinden birinin evlenmesine rüya delâlet eder. önündeki bir sene boyunca hayatında olumlu gelişmeler olacağını kendisinin veya yakınlarından birisinin tıp tahsili yapacağını söylemişlerdir. hiç ummadığı bir yerden eline para geçer ve rüya sahibi eline geçen para ile bir kısım borçlarını öder ve parasal yönden feraha kavuşur. Bazı tâbirciler rüyasında Hz. Rüya sahibi Allâh-ü Teâlâ (c. maddî ferahlığa rüya işaret eder. büyük bir çıbandan çıkan sarı irini. Allâh-ü Teâlâ'ya (c. ömrünün son yıllarını rahat. İsa'yı (a. İsa'yı (a.

şanlı. Reşit olmayan bir çocuk rüyasında Hz. 218 . İSİLİK Rüyasında isilik olduğunu veya evlâdının olduğunu gören kimse. Bazı tâbirciler ise rüyada Hz. İS Rüyasında mutfak eşyalarının islendiğini gören kimsenin. İsa'yı (a-s) görürse. neslinin çoğalacağına ve neslinde ünlü. sayılan ve aranılan bir kişi olacağına rüya delâlet eder. bu çocuk babasını kayıb eder. yapılan duaların kabul olacağına delâlet eder. işleri bozulur ayrıca rüya. fakih ve âlim bir kimse olur. ilim irfan sahibi kimselerle dost olur.s) gören kimse. şöhretli kimselerin bulunacağına yorumlamışlardır. Evlâdlarından birisi Allâh-ü Teâlâ (c. darlıktan genişliğe. onu annesi büyütür ve bu çocuk tıp tahsil eder. hasta ise hastalıktan kurtulur. oraya bereketli yağmurlar yağar o yöre halkının rızkı bollaşır. İSLÂM ÂLİMİ Âlimler yeryüzünde Allâh-ü Teâlâ'nın (c. Aklını başına toplayıp malının kıymetini bilmeli ve ayağını yorganına göre uzatarak yaşlılıkta kimseye muhtaç olmamak için tutumlu olması gerektiğine o kimseye rüyası uyarmaktadır. İshâk'ı (a. rızkı azalır. İSHAL Rüyasında kendisinin ishal olduğunu gören kimse.s) rüyada görmek. ana ve babaya asilikten itâata ve vücutta bulunan rahatsızlıktan sıhhate kavuşmaya rüya delâlet eder. rüya sahibinin geliri de önemli miktarda artar. Ayrıca Hz.c) yolunda hayırlı âlim bir kimse olur. İSHÂK (A.geleceğini bütün müslümanlara müjdeleyen bir peygamberdir. Onun için âlimlerden birisini rüyada görmek çok hayırlıdır. ailesinden birinin hastalanacağına delâlet eder. ibâdet etmeye başlar. hastalıklardan kurutulur. İsa'yı (a. İshâk (a. HZ. malını israf etmektedir.c) vaizleridir.S) Rüyasında Hz. günâhtan ibâdete. Şayet kuraklık çekilen bir yerde yaşayan bir kişi rüyasında islâm âlimi görürse. Ayrıca toplumda sevilen.s)'ı gören kimsenin. onun ve ailesinin rızkı bollaşır. Rüya sahibi belâlardan.

İSKEMLE Rüyasında kendisini bir iskemlede otururken gören kimsenin. Bazı tâbirciler İsrafil'i (a. bir hastanın ziyaretine gidileceğine delâlet eder. yakın bir şehirde işi çıkar ve kendisi o şehire gitmek zorunda kalır. hiç kimseye faydası olmayan bir kimse olduğunu söyleyebiliriz. yakınlarından birinin tıp tahsili yapmasına. İSKARPİN Rüyasında yeni bir iskarpin aldığım gören kimse. 219 . parasal yönden sıkıntıya düşer. Siyah iskarpin giydiğini gören kimse. Zira rüya o kimse için uyarı niteliği taşımaktadır. Kısa zamanda aklını başına toplayıp doğru yola dönmesi gerekmektedir. yakın bir akrabasının ölüm haberini alır. Rüyada İsrafil'in (a. iki defa suya üflediğini görmek. Ayrıca rüya sahibi yakın bir arkadaşının vasıtasıyla ilmi veya dinî toplantılara katılmaya başlar. Sarı iskarpin görmek ise. anne veya teyzenin ağır hastalanmasına rüya işaret eder. İSRAFİL (A. vaktini boşa harcayan. yakınlarından birisi vefa eder.İSKELE Rüyasında kendisini bir iskelede gören kimsenin. hasta olan yakının şifaya kavuşacağına delâlet eder. hâmile bir hanımın çocuğunun düşmesine.s) gören kimsenin. bir tuzağa. İskarpinin ayağını sıktığını gören kimse.s)'ı rüyada görmek.s) suya üflediğini görmek. borçlu bir kimsenin borcunu ödemesine rüya işaret eder. İSKAMBİL Rüyasında iskambil kağıdını gören kimsenin. korkuya düşeceğine rüyayı yorumlamışlardır. evlâdlarından birinin kazançsız işlere gireceğine ve rüya sahibinin telaşa.S) Büyük meleklerden biri olan İsrafil (a. İSKELET Rüyada iskelet görmek. rüya sahibinin yakınlarından birisinin vefat edeceğine. kendisine hayırlı bir iş teklifi yapılır. kayıb olan bir malın bulunmasına. yolculuğa çıkar.

İsmail'i (a. İSPENÇ TAVUĞU Rüyasında ispenç tavuğu satın aldığını gören kimsenin. okul gibi yatırımlara parasını sarf edeceğine rüya sahibinin de bundan dolayı hayır kazanacağına ve bunu müteakip rüya sahibinin babası ile arasının düzeleceğine rüya delâlet eder. İSTEMEK Rüyada hâkimden. İSTAVRİT Rüyada istavrit balığı tuttuğunu gören kimse. Bazı tâbirciler ise ispenç tavuğunun görülmesini. Şayet bir talebe rüyasında istavrit balığı yediğini veya tuttuğunu görürse. Cami. o talebenin ders notlarının iyi olacağına rüya işaret eder. İSPİRTO İspirto içtiğini rüyasında gören kimse.s) gören kimse. işleri bozulur. Bazı tâbirciler ise böyle rüyaların. şayet içki içmiyorsa yakınlarından birinin içkiye başlayacağına ve o yakının yuvasının dağılıp. mescîd. maddî durumunu düzeltir ayrıca yakınlarından birisinin iyi bir tahsil yapacağına rüya delâlet eder. İSRAİL Kendisinin İsrail devletine gittiğini gören kimsenin. başına bir felâket gelir. aile huzurunun bozulacağına rüya delâlet eder. İSMAİL (A. İSRAF Rüyasında parasını israf ettiğini gören kimsenin. ufak işlere girer. kendisine borçlu olanlar borçlarını ödeyemezler ve rüya sahibi maddî sıkıntıya düşer. içki içiyorsa içkiyi bırakır. rüyası kendisi için uyarıdır.HZ. âlimden birşey istediğini görmek. Çünkü rüya sahibi dünyevî işlere dalıp âhireti unutmuş dinî emirlerin hiç birini yerine getirmeyip sadece bu dünya için çalışmakta olduğuna rüya delâlet eder. rüya sahibinin 220 . postacının haciz haberi getirmesine delâlet eder demişlerdir. rüya sahibinin günahkâr bir hayat yaşadığına ve dinsiz arkadaşları olduğuna yorumlamışlardır.S) Rüyada Hz. Allâh-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsı için fakirlere yardımda bulunur.

Bazı tâbirciler ise istihbarat servisini kanunsuz iş ve iftira olarak yorumlamışlardır.c) küçük günâhlarını af edeceğine rüya delâlet eder. İSTİĞFAR ETMEK Rüyasında istiğfar ettiğini gören kimsenin. İSTİMLAK Rüyasında evinin istimlak edildiğini gören kişi. rüya sahibinin yapmış olduğu hayırlı bir işten dolayı Allâh-ü Teâlâ (c. hakkında dedikodu edilir. Zira zekât hem farzdır. zekâtını vermemektedir.c) tövbe edip doğru yola dönmesi gerektiğine rüyası işaret etmektedir. zenginin günahkâr kimse olmasına rüya delâlet eder. ilim öğrenmeye. sevaba nail olmaktır.mahkemelik bir işi olacağına delâlet eder. rüya sahibinin sözünde duran bir arkadaşı olacağına ve kendisine büyük bir miras düşeceğine rüya işaret eder. Rüyasında kıbleden başka bir tarafa dönüp istiğfar ettiğini gören kimsenin. kendisine gelen belâların def olacağına. Bu rüya. Bir kimse rüyasında başka bir kimsenin kendisine istiğfar etmesini söylediğini duyarsa. ömrünün uzun olacağına. Zenginin fakirden birşey istemesi. İSTİKLÂL Rüyada istiklâlini ilân eden bir devletin varlığını duymak. İSTİFA Bir kimse rüyasında işinden istifa ettiğini görürse. o kimsenin zina suçu işlemekte olduğuna rüya işaret eder. sahibini uyarmaktadır. talebe olmaya yorumlamışlardır. İSTİF Rüyasında bir malı istif ettiğini gören kişi. hemde zekât vermek malının kirini temizleyerek. rüya sahibi iş alanında başarılı olur. ayrıca kendisi veya yakınlarından birisinin işinde terfi edeceğine ve mevkisinin yükseleceğine rüya delâlet eder. Rüya sahibi malının 40'da birini fakir akrabalarına vermelidir. Bazı tâbirciler ise birşey istemeyi. büyük günâhlarının olduğuna ve o kimsenin Allâh-ü Teâlâ'ya (c. İSTİHBARAT Rüyasında istihbarat servisinde çalıştığını gören kimsenin. bir arsa alır veya bir 221 .

evin istimlak edilmesini aile reisinin ölümü diye tâbir etmişlerdir. ibâdete başlar. hasta olan birisinin iyileşmesine. ailesiyle arası açılır. rüya sahibinin kendisi hakkında edilen dedikoduları öğrenmesine. mevkisi yükselir. d) Ezan sesi işitmek. kendisi hakkında dedikodu edildiğini öğrenir. bir yakınından fena bir hareket görür ve o yakınıyla arası açılır. midenizin ağrımasına rüya işaret eder diyebiliriz. manevî şekilde yorumlamışlardır. malına haciz gelir. Allâh-ü Teâlâ'ya (c. c) Erkek sesi işitmek. Bazı tâbirciler ise bu rüyayı. b) Kadın sesi işitmek. İSYAN Rüyasında bir isyan olayını gören kimsenin. Şayet rüya sahibi kendisinin işkence ettiğini görürse. Şöyle ki. para kazanılacak işe girilmesine. rüya sahibinin namaza başlamasına delâlet eder demişlerdir. istiridye yemek ise. Yapılan iş yarım veya noksansa rüya sahibi işinden çıkarılır. dünyevî işlere fazlaca zaman ayırıp dinden uzaklaşmaya rüya delâlet eder. İSTİRİDYE Rüyada istiridye tutmak. malî durumu iyi bir dost edinileceğine işaret eder. İŞKENCE Rüyasında kendisine işkence edildiğini gören kimse. malî durumu ortanın üstüne çıkar. rüya sahibinin uzak bir yakınının ölüm haberini duyacağına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler ise. Eksik iş yarım yapılan ibâdet. İŞ Rüyasında bir iş yaptığını gören kimsenin. rüya sahibinin namaza başlamasına. kârlı yatırımlara girilmesine. e) Radyo veya benzeri aletlerin sesini işitmek. a) Su sesi işitmek. bir iş yapmak ise. 222 . Maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulur. isyan başarılmamışsa.daireye topraktan yazılır diyebiliriz. İŞİTMEK Rüyada bazı şeyleri işitmek çeşitli şekilde yorumlanır.c) yakın bir kul olur. mevki sahibi.

İTFAİYECİ Rüyada itfaiyeci görmek. rüya sahibinin hayırlı bir işe girmesi şeklinde yorumlamışlardır. Şayet iftaiyeci bir yangın esnasında görülürse. dininden uzaklaştığına. 223 . rüya sahibinin başına bir belâ geleceğine fakat sevdiği bir dostu tarafından yardım göreceğine rüya delâlet eder. Fakir yerine zengin bir şahsa rüyada iyilik etmek. sıkıntıya düşmesine rüya delâlet eder.a.İŞSİZ Rüyasında işsiz güçsüz gezdiğini gören kimsenin.v)'in sünnetlerini yerine getirmediğine bu vazifelerden kaçmakta olduğuna rüya delâlet eder. o kişinin Peygamber efendimiz (s. Bazı tâbirciler bu tip rüyayı. İYİLİK ETMEK Rüyasında iyilik ettiğini gören kimse. Bazı tâbirciler ise. bu rüyayı gören şahsın yakınlarından birisinin maddî sıkıntı çekmekte olduğuna ve rüya sahibinin o yakınına yardımda bulunması gerektiğine rüya işaret etmektedir demişlerdir. bir sıkıntıdan kurtulmak diye tâbir edilir. tövbekar olup hak yoluna döner.

JARTİYER Jartiyer satın aldığını veya kullandığını gören bir hanımın. JALUZİ Pencerelerine jaluzi astığını gören kişiye. aile huzuru yerine gelir ve eşi kendisine sevdiği bir hediye alır. Asker olan bir yakınından haber alır. JANDARMA Rüyasında jandarma gören kişiye devlet kapısında bir iş düşer. borçlarından bir kısmını öder. eşi ile arası düzelir ve daha iyi olur. 224 . hayırlı bir haber gelir.J JAMBON Rüyada jambon yemek veya görmek. evine yeni bir eşya alır. cesur erkek çocuk olarak yorumlamışlardır. Bu rüya ayrıca gizli sırları öğrenmeye de yorumlanabilir. Bazı tâbirciler jandarmayı. JANT Rüyasında arabanın jantını değiştirdiğini gören bir iş adamı. rüya sahibinin malına haram karıştırdığını ve rızkının azalacağına delâlet eder. bir iş gezisine çıkar ve rızkını çoğaltır.

terfi eder veya işinde önemli başarılar elde eder. eşi kendisine çiçek hediye eder. sâdık eşe delâlet eder.JARSE Rüyada jarse elbise giymek. JİP Rüyada jip görmek. JETON Rüyada jetonla telefon ettiğini gören kimse. bir dostundan telefonla haber alır. rüyadan sonra ilk 10 gün içinde başına umulmadık işler gelir bunun için rüya sahibinin dikkatli olması gerekir. 225 . iki yüzlü riyakâr bir arkadaşa işaret eder. köyünden bir haber alır. JAPON GÜLÜ Rüyada Japon gülü diktiğini gören kimsenin. bu telefon konuşması rüya sahibini mutlu eder. Bu arkadaş rüya sahibinin bir çok konuda başına iş açar. Bazı tâbirciler ise rüyada Japon görmeyi. Hâmile bir hanım böyle bir rüya görürse. askerlikle ilgisi olan bir dosttan yardım alınacaktır diyebiliriz. JEOLOG Rüyada jeolog olduğunu gören kimse. JENARATÖR Evine veya iş yerine jenaratör aldığını gören kimse. evine elektrikli bir alet alır ve kazançlı yatırımlara girer. Şayet jipe biniliyorsa. asker haberi almaya veya erkek evlâda yorumlanır. JET Rüyasında jet uçağına bindiğini gören kişi. JAPON Rüyada Japon görmek. kazançlı bir işe girmek şeklinde tâbir etmişlerdir. Bazı tâbirciler ise. Hakkında dedikodu eder. doğuracağı çocuk san'atkar olur. tatlı bir aşk macerası şeklinde rüyayı yorumlamışlardır.

hayatının son yıllarında parasal sıkıntı çekileceğine ve rüya sahibinin sıhhatinin biraz bozulacağına delâlet eder. rüya sahibinin şans oyunlarından birisin de para kazanacağına işaret eder. 226 . kalabalık bir toplantıya katılmaya ve orada önemli olaylar olacağına rüya işaret eder.JİLET Jilet bıçağıyla traş olduğunu gören bir kimsenin. JOKEY Rüyada jokey görmek. JUDO Rüyasında judo yaptığını gören kimse. sağlığı düzelir. Bazı tâbirciler ise. JÜPİTER Rüyasında Jüpiter yıldızını gören kimsenin. JÜRİ Rüyada jüri görmek. Bu düşüncelerinden vazgeçip gerçeklere dönmesi gerekmektedir. Kırgın olduğu bir arkadaşıyla barışır ve bu arkadaşıyla beraber iyi bir işe yatırım yapar. Ayrıca bu rüya sahibini uyarmaktadır diye fikir birliğine varmışlardır. JÜBİLE Rüyada jübile maçına gitmek. kaba kuvvetli herşeyin üstünden gelebileceğini düşünen çok hayalperest bir kimsedir. rüya sahibinin diniyle ilgilenmediğini sadece dünyevî şeylerle uğraştığına rüyayı yorumlamışlardır. sağlığı bozulur.

eczane açmaya veya çocuğu eczacı olur demişlerdir.c) yoluna dönüp ibâdete başlamaya delâlet eder. hayırlı dost edinmeye rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada kabak satmayı. Rızkın çoğalmasına. hastalığa. zekâtını tam vermemeye delâlet eder. Allah-ü Teâlâ (c. 3) Kabak satmak. evli için hayırlı evlâda delâlet eder. cinlerden korkmaya. haram yemeğe. yakınlarından birinin vefatına tâbir olunur. 4) Kabak yemeği pişirip yakmak. 5) Kabak toplamak. çeşitli şekilde yorumlanır. iyi bir mevkiye gelmeye. KABAKULAK Rüyasında evlâdının kabakulak olduğunu gören kimse. bir arkadaşla münâkaşa etmeye. En büyük desteği de evlâdı olur. Şöyle ki: 1) Pişmiş kabak yemeği yemek. evlâdın tıp tahsili yapmasına. 227 . bekâr için iyi huylu eşe. önce sıkıntıya düşer. sonra sabrı sayesinde bu sıkıntısından kurtulur. hastalıktan kurtulmaya. mide den rahatsızlanmaya. 2) Çiğ kabak toplayıp yemek.K KABAK Kıymetli bir sebze olan kabağı rüyada görmek.

Şöyle ki.a. dinî toplantılar yapar. Rasûluliah (s. KÂ'BE-İ MUAZZAMA Rüyada Kâ'be-i şerifi görmek. Rüyasında Kâ'beden bir meyve çaldığını gören kimse. bir şeyh'ten veya bir amir'den kuvvet alınmasına delâlet eder. Kâ'be-i şerifte bir günâh işlediğini gören kişi. Kendi evinin içinde Kâ'benin olduğunu gören kimse. Kâ'be-i şerifi ziyaret etmek. şehid olur. hacc'a gider. Kâ'be-i şerifi tavaf ettiğini gören kimse. bir belâ musallat olur. namaz kılmaya başlar. arkadaşlarına çeşitli dinî telkinlerde bulunur. çok hayırlıdır. Kâ'beye sarıldığını gören kimse. Günahkârlar kervanına katılır. rızkın bollaşmasına delâlet eder" demişlerdir. Kâ'bede abdest bozduğunu gören kimseye. içine haram karışmış mal diye tâbir edilir. Bir kimse Kâ'benin harap bir halde bulunduğunu görürse. makamı yücelir. Tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ (c. Rüyada Kâ'be-i şerifte namaz kılındığını görmek veya namaz kılmak. nefsinin esiri olur. hayırlı bir işe girer ve çok büyük sevab kazanır. borca girer. Ya da başına bir belâ gelecekken o defedilmiştir. irin akan sulanmış kabarcık görmek ise. Kâ'benin duvarlarının yıkıldığı görülürse. Kâ'be-i şerifte vefat ettiğini gören kimse. rüyası kendisi için uyarıdır. hacc farizasını yerine getirmeye delâlet eder. "Vücûtta kabarcık görmek malın çoğalmasına.c) yoluna dönmesi gerekmektedir. devlet reisi vefat eder. o evin reisi vefat eder. Bazı tâbirciler ise tam tersini söylemişlerdir. Rüya sahibi ibâdete başlar. Rüyada Kâ'be-i şerifi gören kimse. Başka bir dinden olan insanın müslüman olmasına sebep olur. ibâdeti terk eder bilhassa (namazı) günahkâr olur. Çevresindeki yakın dostlarını hatta ailesini üzmektedir. bu çabasından dolayı büyük sevaba girdiğine delâlet eder. dinini islâh eder. Rüya sahibi için uhrevi nitelik taşır. Ayrıca görüş şekline göre tâbir edilirse de rüya hep hayra yorulur. tamamen âhireti unutup kendisini bu dünyanın işine vermiştir. Mevki sahibi bir yerin başkanı olan birisi ile evlenmeye. Bir kimsenin hacc farizasını Kâbe-i şerifte yerine getirirken görmesi.KABARCIK Vücûdunda kabarcık çıktığını gören kimse. düşmanlarının şerrinden emin olur. o kişinin Allahü Teâlâ (c. KABARE Rüyasında kendisini kabare oyuncusu olarak gören kimse. Kâ'be-i şerife taş attığını kötü bir hareket yaptığını gören 228 .c) farzlarını yerine getirmek için çaba sarfettiğine. cennetle müjdelenir. alacaklı olduğu kimselerlen arası açılır.v) Efendimiz'in sünneti seniyyelerine uymaz. bekâr ise salih bir müslümanla hayırlı bir evlilik yapar.

s)'ın makamına oturmak ise. KABİR Rüyada kabir görmek. ailesinden ayrılır. KABRİSTAN Rüyada kabristan görmek. yakınlarından birisi hapise düşer. ömrü uzar sıhhati düzelir. Ölmüş birisinin kabrini kazdığını ve iskelet çıkardığını gören kimse.c) yolundan ayrılır namaz kılmaz. o ölüyü tanıyorsa onun mesleğini icra eder. Rüyasında bir kabrin bozuk yerlerini tamir ettiğini görürse. Kur'ân okumaya. Hz.a. va'z dinlemeye. Şayet ölmemiş birisini kabre soktuğunu görürse. bir fakire yardım eder. görürse hileye başvurarak hayırsız birisiyle evlenir mutsuz olur. iyi bir evlilik yapar. sahibi ölmüş olan bir evi satın alır. ibâdete başlamayı. çevresine çok faydalı işler yapar. hacc farizasını yerine getirmeye.kimse. Rüyada Kâ'be-i şerifte İbrahim (a. şayet hapiste ise hapisten çıkar. Kefene sarıldığını ve kabre indirildiğini gören kimse. Kabristan temizlediğini gören kimse. bir suç işler hapise düşer. Tanımadığı kabirlerin açıldığını içinden ölülerin çıktığını gören kimse. günahkâr için ağlamaya. hapise girer. dînini değiştirir. Hasta bir kimse kabir ziyaret ettiğini görürse. hayırlı bir mirasa nail olmaya delâlet eder. korkudan emin olmaya. Bu yüzden kendisine çok misafir gelir. Rüyada bir ölünün kabrinden çıktığını gören kimse. Allahü Teâlâ (c. Dîni yönleri çok sağlam olan evlâdları olur. günahkâr insanların arasına karışır ve âhiret hayatını kaybeder. Böyle rüyalar sahibine hayır getirmez. vefat eder.v)'in kabri şerifini açtığını görmesi peygamber efendimizin unutulmuş olan bir sünneti şerifini yerine getirmeye. Şöyle ki: Kabir kazdığını içine girdiğini gören kimse. Peygamber (s.c) katında değeri artar. Allah-ü Teâlâ (c. Şayet tanımıyorsa malına haram karışır günâha girer. Kâ'be-i şerifi yıkadığını. Bekâr bir kimse kabir yeri satın aldığını. büyük bir günâh işler. 229 . Rüyasında ölmeden kabre defn edildiğini gören kimse. kendi manevî dünyasına zarar verecek bir işe karışır. Ailesiyle arası bozulur. Cennet sevabı kazanır. Ailesi tarafından sevilmeyen bir insan olur. temizlediğini gören kimse. camiye cemâat olmaya delâlet eder. Bir evliyanın kabrini ziyaret ettiğini gören kişi. dünyevi şeylerden uzaklaşıp ibâdete başlamaya rüya delâlet eder. Kabir tamir ettiğini gören kişi. Bir kabri çiğnediğini gören kimse. hapise işarettir. Hapiste olmayan bir kimse böyle bir rüya görürse.

kadınların sebep olacağı bir kavgaya karışır. Kabristan yıktığını gören kimse. uzak bir yerden hayırlı bir haber alır ve ihtiyaç içersinde bulunan bir akrabasına yardım eder. birbirlerine darılırlar. Bu oğlan mevki sahibi. yiğit bir oğlu olur. KAÇAK Rüyada kanundan kaçan bir kaçak görmek. Rüyasında kaburga kemiklerinin sayıldığını gören kimse. gizli bir düşmanın varlığına delâlet eder. doğruluğuna inandığı hatalı bir iş yapar. Hak yola dönüş yapar. bir âlim olur denebilir. zina yapmakta olan birisiyle dost olur. Rüyasında kaçakçılık yaptığını gören 230 . kadın olarak tâbir edilir. KABLO Rüyasında kablo sardığını gören kimse. KÂBUS Bazı tâbirciler kâbus görmeği hayra yorarlar.günâhlarına tevbe eder. aranan. kâbus görenin başına gelecek bir belânın def olduğunu. Huzuru kaçar. Kabristan toprağını toplayıp bir torbaya doldurduğunu gören kimse. KABUL GÜNÜ Rüyasında bir kabul gününe gittiğini gören bir hanım. KABURGA KEMİĞİ Rüyada görülen kaburga kemiği. sevilen. kanunsuz bir işe girer. çevresinde sayılan. KABZA Kılıç kabzasını rüyasında tuttuğunu gören kimsenin. Kabristanın içine girdiğini gören bir kimsenin. yakınlarından birisi vefat eder. Kaburga kemiğinin büyüdüğünü sağlamlaştığını gören kimse şişmanlar. Kaburga kemiği topladığını gören kimse. onun evine girer çıkar. hakkında edilen çirkin bir dedikoduyu duyar. hastalıklardan kurtulur. hastalanır. seyahatten dönüşünde evine yatılı bir misafir gelir. Şöyle ki. sevdiği bir arkadaşı ile arası bozulur. kişilik sahibi. bir kadın akrabasıylan arası açılır. Kaburga kemiğini kırdığını gören kimsenin. hastalıktan kurtulacağına rüya delâlet eder demişlerdir. Ayrıca rüya sahibinin kötü arkadaşları olduğuna rüya işaret etmektedir diyebiliriz. uzun bir iş seyahatine çıkar.

şayet korkuyorsa. hâmile bir kadının çocuğunu düşürmesine. d) Dolu kadehin kırılması. rüyası kendisi için uyarıcı bir nitelik taşır. başına gelecek bir belâdan emin olur.kimse. derslerinde başarılı olur diyebiliriz KADAVRA Rüyasında kadavra (bir ceset) kesip biçtiğini gören kimsenin. Şöyle ki: a) Altın gümüş kadeh. Kadılıktan kovulduğunu gören kimsenin. sıkıntıya düşmeye. Rüya sahibi başka birisini kadı olarak görürse ve gördüğü kişi güler yüzlü ise. gizli şeylerin meydana çıkmasına. Âlim birisi rüyasında kaçtığını görürse. devlet kapısında bir işi hal olur. mahkemelik bir işi vardır ve bu işi rüya sahibinin lehine sonuçlanır. f) Kadeh yemek. Allah-ü Teâlâ (c. b) Cam ve billur kadeh. talebelerinin arasında rezil olur. sıhhati düzelir. Bir düşmanından kaçtığını gören kimse. Bir iş adamı rüyasında kaçtığını görürse. dinînin sağlamlığına. KADI Rüyasa kadı olduğunu gören kimsenin. hâmile bir kadının çocuğunu doğururken vefat etmesine. kendi vefat eder. e) Kadeh toplamak. c) Dolu kadeh. KADEH Rüyada kadeh. Şayet rüyayı gören bekâr bir kızsa. g) Kadeh içindeki mayinin dökülmesi. korkmuyorsa yakınlarından biri vefat eder. bilmeden bazı günâhlar işlemektedir. KAÇMAK Rüyasında bildiği bir kötülükten kaçtığını gören kimse. hayırlı habere. ı) Kadeh satın almak. tâbiri çeşitli şekilde tâbir edilir. asık suratlı ise. rüya sahibinin günahkâr bir kimse olduğuna rüya işaret eder. rızkın azalmasına. günâhlarına tevbe eder. bir doktorla evlenir. çeyizi bol olan bir geline delâlet eder.c)'nin yoluna döner. yapılan ibâdetlerin boşa gitmesine. bir talebe görürse. çapkın bir adama. evladlarından birisi tıpla uğraşan bir kimse olur. 231 . hâmile kadına.

kendini yabancı erkeklerden muhafaza eder. dinî zayıflar Allah-ü Teâlâ'nın (c. Tevbekâr olmak gerekir. namaz kılmaya başlar. Bir kadın edep yerine su girdiğini görürse. bir erkek çocuk doğurur. düşmanını kahretmeye. rüya sahibinin büyük bir günâh işlediğine işaret eder. rüya sahibinin Allah-ü Teâlâ (c. çok sevdiği arkadaşlığı. gizli sırları açıklamaya delâlet eder. rüya sahibinin zina yapmakta olduğuna işaret eder. hapis olacak demişlerdir. Bir kadın kendi edep yerini çok kıllı olarak görürse. Bir kimse rüyasında kendi eşinin yerine başka yabancı kötü yüzlü bir kadın görürse. Kadın çok güzelse ve rüya sahibinin evindeyse. mal kayıbına uğrayacağı bir işe girmesine delâlet eder. toprak yâni (arsa. Şişman kadın. Tevbekâr olması gerekir. Hanımının tenasül uzvunu görmek. Eşinin kendisine yabancı bir kadının tanıttığını görmesi.c) yolundan ayrılır. Bir kadın. eşinin zina yapmakta olduğunu gösterir. Şöyle ki. kabre delâlet eder. rızkın genişlemesine ve şirket kurmaya delâlet eder. işe yaramaz faydasız işlerle uğradan bir kimsedir. çeşitli şekilde tâbir olunur. nefrete. Kadın satın aldığını gören kimse ise. sıhhate. rüya sahibinin eline devamı olmayan bir mal geçer ve önündeki ilk yıl rüya sahibinin işleri iyi olur. kine. dostluğu. Açık saçık giyinmiş kadın. Hanımının tenasül uzvunu arkadan gören kimse. Bir kimse kendisini yabancı kadınların cemâatinde görürse.c) katında yeri olduğuna delâlet eder. kendi organının yerinde erkek organını görürse. KADIRGA Rüyasında kadırga diye adlandırılan gemiye bindiğini gören kimse.KADIN Rüyada kimliği bilinmeyen kadın görmek. hatalı bir iş yapmasına. maddi sıkıntıya delâlet eder. Rüyada kadının edep yerini görmek. sıkıntıdan kurtulmaya. çiftlik) satın alır. Bazı tâbirciler kadının edep yerini gören kimseyi. Bir kadının tenasül uzvuna girdiğini gören kimse ölür. Bazen de kadın. o kadının ahlâkı bozulur. Tanınmayan birisinin edep yerini görmek. Kapalı nurlu temiz kadın. 232 . doğru yola döner. Bir kadın edep yerini tunçtan veya demirden görürse. kendisi vaktini boşuna harcayan. Bir kimsenin rüyasında yabancı bir kadının edep yerine şehvetle bakması. Erkeğe benzeyen kadın görmek. bekâr için yola gitmeye. rızkın genişlemesine. uzun süren düşmanlığa dönüşür. zayıf kadın. uzak bir dostundan haber alır ve muhtemelen yakın bir zamanda deniz yolculuğuna çıkar. rüya sahibinin günâhlarının çokluğuna ve kötü arkadaşlarının olduğuna işaret eder. bir kız çocuk doğurur. hastalığa.

serleri def eder. Kafesin tellerini parçalarken görürse. Rüya sahibi bekâıfsa hayırlı bir kısmete rüya işaret eder. Bazen de kâfir hayırsız mal anlamına da gelebilir. KAFTAN Bir kimse rüyasında kaftan giydiğini görürse. KÂFİR Rüyada görülen kâfir. Kendisinin kâfir olduğunu görürse. KAĞIT Kağıt görmek çeşitli şekilde tâbir edilir. KÂGİR Rüyada kagir ev görmek. dünyevî işlere dalmaya ve yanlış kişiyle mutsuz evlilik yapmaya rüya delâlet eder. rüya sahibi düşmanına yenilir.c) sevdiği kulları arasına karışır. hapise düşer. bir ev sahibi olur. dînin zayıflamasına. görücüye delâlet eder. dedikoducu arkadaşa. kendisi Allah-ü Teâlâ'nın (c. kâfir olarak görülen kadın ise. Rüya sahibini belâlardan emin kılar. Bazı tâbirciler kadife giydiğini gören kimsenin. dinî yönden zayıflar gördüğü kâfirin dînine geçer. aranılan ve çok sevilen bir kişi olur. rüya sahibi olduğu söylenir. KAFES Rüyasında kafes satın aldığını gören kişi. Başını bir kafesin içine soktuğunu gören kimse. bütün günâhları afvolunur. düşmanını yener. KADİFE Rüyada kadife görmek. Bu ayrılıkta hatalı kişinin. lüzumsuz işlere delâlet eder. sohbeti dinlenen. Bu gibi rüyalar sahibine hayır getirir. düşmandır. Güçsüz fakir bir kâfir görülürse. mevkisi yükselir. dünyâ işlerine fazlaca dalıp âhiretini unuttuğuna rüya işaret eder demişlerdir. çevresinde sözü.KADÎR GECESİ En mübarek gece olan Kadîr gecesinde ibâdet ettiğini gören kimsenin. rızkın azalmasına. Bekârsa evlenir. KAFİLE Rüyada kafile görmek. 233 . eşinden ayrılır.

haber almaya. KÂHİN Rüyada kâhin görmek.Şöyle ki: a) Kağıt üzerine yazı yazmak. kendisi sonu hüsranla biten bir aşk macerasına düşer ve i çok mutsuz olur. Bazı tâbirciler kahve içmeyi. KAHVE ve KAHVEHÂNE Rüyasında kahve pişirdiğini gören bekâr bir kimseye. Uzak bir yerden çok sevdiği bir misafiri gelecek 234 . uzak bir yerden bir haber alır ve eline bir miktar para geçer. rüya sihibinin başına kötü bir olay geleceğine ve dünyevî işlere fazlaca dalıp âhireti unuttuğuna delâlet eder. rüya sahibinin boş işlerle uğraşıp çevresindekileri üzdüğüne işarettir. Ayrıca rüya. Rüya i sahibi bekâr ise. KAKAO Rüyada kakao görmek. yakınlarından birisine büyü yapılmıştır demişlerdir. başka kimselere muhtaç olmaya. sağlıklı bir ömür diye tâbir ederler. ömrü uzun olur. c) Kağıt satmak. dîni zayıflar. hatalı işten vazgeçmeye rüya delâlet eder. toplum içinde olan bir şeyi inkâr etmeye. yapılacak önemli hatalara da yorumlanabilir. mutlu olacağı bir yuva kurar. Kahvehane görmek ise. ibâdetten uzaklaşır. b) Kağıt toplamak. esmer tenli bir kısmet çıkar. çevresine kötü işler öğretmeye. KAHKAHA Rüyada kahkaha ile gülmek. KAHVE FALI Kahve falına baktığını gören kişi. KÂHKÜL Rüyasında kâhkül kestirdiğini gören kimsenin. hiiekârlara yardım etmeye. d) Kağıt yırtmak. dince câhil olmaya ve dünyevî zevkleri iJo fazlaca uğraşmaya delâlet eder. ibâdete başlamaya. Bazı tâbirciler rüyasında kâhin gören kimsenin. rüya sahibinin başına hayırlı bir iş gelmesine delâlet eder.

Allah'ı zikretmekten. borçlu ise sıkıntılarından kurtulur. kalbinin mühürlendiğine ve hakk yoluna gitmediğine rüya delâlet eder.de denilebilir. Ayrıca kalp ağrısı çekmek. KALBUR Rüyada kalbur görmek. Kalbinin parçalandığını gören kimse. Kalçası üzerinde sürüren birisini görmek ise. malı çok hanıma delâlet eder. KALÇA Rüyada kalça görmek. gizli bir sırrın ortaya çıkmasına. Kur'ân-ı Kerîm dinlemekten canı sıkılır. çok para kazanacağı fakat günâha gireceği bir iş teklifi edilir. KALB Rüyasında kalbinin korku dolu olduğunu gören kimse. eşinin malıyla çok zengin olur ve çevresinde îtibârı artar. mallarına haciz gelir. Kalçalarının büyüdüğünü gören kimse. acizliğe ve çaresizliğe işarettir. sağlığı bozulur. KALDIRIM Kaldırımdan düştüğünü gören kimsenin. Kalbinde bir ağrı olduğunu gören kimse. Kendisine haram olan birisinin kalçasını gören kimse. hiç tanımadığı birisi yüzünden perişan hale düşer. ailesiyle tartışır ve onlarlan arası açılır veya bir hiç yüzünden eşinden boşanır demişlerdir. hakk'a yönelir. KALAY Rüyada kalay yapan birisini görmek. aşık olmaya da yorumlanabilir. büyük günâhlara girer. parlak bir iş hayatına delâlet eder. başına olmadık işler gelir. ibâdete başlar. hasta ise hastalığından. Kalayı kendisinin yaptığını gören kimseye. işi bozulur. Geliri artar. Ayrıca memur bir kimse böyle bir rüya görürse mevkisi yükselir. sır tutmasını bilmeyen arkadaşa ve boş işlerle uğraşmaya delâlet eder. Bu iş teklifini rüya sahibi red etmesi gerekmektedir. 235 . Rüya sahibi kalbinin karardığını veya kanadığını gördüğü zaman o kimsenin sapıklardan olduğuna. Bazı tâbirciler kalbur gören kimsenin.

b) Ele kalem almak. g) Mürekkepli kalem görmek. hasta ise sağlığına kavuşur. rüya sahibinin cömert. hayırsız evlâda delâlet eder. Ve bu oruçları kabul olunur. devletle ilgili bir işin hal olmasına rüya delâlet eder. Şöyle ki: a) Kalem satın almak. Bazı tâbirciler kale kapısını açan bir kimse. rüya sahibinin dininin artacağına Allah-ü Teâlâ'nın (c. bir işinin olması için Allah-ü Teâlâ (c. bir işi seyahatine çıkar ve işleri çok iyi gider. Rüya sahibi kalkanı eline aldığını görse. evlâtlarından yardım görür. Bekâr bir kimse eline kalkan aldığını görürse. dağıtmak.c) rızast için tutar. zevkli bir arkadaş edinmeye işaret eder. Bazı tâbirciler kudret kalemi görmek. bakire bir kızla ilişki kurar demişlerdir. Ayrıca rüya sahibi Kur'ân okumasını bilmiyorsa öğrenir.KALE Rüyasında kale yaptığını gören kimse. çeşitli şekilde tâbir olunur. dinî zayıflar. kaza oruçlarını ve nafile olan oruçlarını Allah-ü Teâlâ'nın (c. eşi vefat eder. çeşitli şekilde tâbir edilir. Kiracıysa yeni bir eve taşınır. gece hayatına. f) Boya kalemi görmek. yalan yere yemin etmeye. Ayrıca hâmile bir kadın eline kalem aldığını görürse. Şöyle ki. iyilik sahibi olduğunu ve yakınlarından fakir olanlara yardım edeceğini söyleyebiliriz. ilim irfan sahibi bir oğlu olur. Uzakta bir kaleyi gören kimse.Kale yıktığını gören kişinin. KALEM Rüyada kalem görmek. ilim ve irfan sahibi bir evlâdının olmasına rüya delâlet eder.. büyük günâhlar işler.c) rızası için bazı işler yapacağına delâlet eder demişlerdir. c) Kalemi mürekkebe sokmak. hâmile bir hanımın erkek çocuk dünyâya getirmesine. d) Kalem satmak.c)'ne yemin etmeye delâlet eder. hayırlı bir kısmetle evlenir. e) Kalem kırmak. 236 . düşmanından aile büyüklerinin yardımıylan korunur. kendi aleyhinde sonuçlanacak pis bir işe girileceğine işaret eder. Kalede oturduğunu gören kimse. yeni bir hayatın başlamasına. KALKAN Rüyada kalkan görmek.

hayır işlerinin azlığına rüya delâlet eder. 237 . şeyh olan büyük bir zâ'tla tanışır. KALPAK Beyaz kalpak giydiğini gören bir kimse. Kalkan yapan bir kimseyi görmek. mal.. Yeşil kalkan. evlâdı şayet yeni bir okula başlayacaksa. tamamen kendisini dünyâ işlerine vermiştir ve âhiretini hiç düşünmemektedir. KAMARA Rüyasında vapur kamarasında seyahat ettiğini gören kimseye. Yalnız karışık renkte olan kalkan görmek ise. Rüyada kamara görmek. pek hayra yorulmaz. KALORİFER Rüyasında kaloriferle ısındığını gören kimsenin. nüfuslu. KALYON Tarihi bir kalyonu (eski bir savaş gemisi) gören kimse. Ayrıca kamayı rüyada görmek.Beyaz kalkan. sevgi dolu olan bir eşe. ayrıca deniz aşırı uzak bir yerden kendisine sevinçli bir haber gelir diyebiliriz. Yeşil kalpak giydiğini gören kimse. sevdiği bir arkadaşı hakkında rüya sahibi dedikodu eder. deniş aşırı bir yerden bir dostu veya haberi gelir. KALPAZAN Rüyasında sahte para basıp dağıttığını yâni (kalpazanlık yaptığını) gören kimse. Maddî ferahlığa erişir. mülk sahibi zengin bir eşe delâlet eder. hacc vazifesini yerine getirir. neş'eli. evlâdının veya çok yakınının askere gideceğine işaret eder. dîndar olan bir eşe: Kırmızı kalkan. Siyah kalpak giydiğini görmek ise. dini yönden. yeni bir iş hayatına atılmaya ve sivri dilli bir dost edinileceğine rüya delâlet eder. cesur bir dosta delâlet eder. görülen sekile göre tâbir olunur. işleri düzene girer. aynı kamara görmek gibi tâbir edilir. Ayrıca rüya sahibinin. denizcilikle ilgili bir mesleğin öğretildiği bir okula girer. hâmile bir yakını varsa cesur bir erkek evlâdı olur. Kamarot görmek de. onun talebesi olur. bir gemi yolculuğuna çıkar. KAMA Rüyasında eline kama aldığını gören kimsenin. eski bir ahbabını ziyaret eder.

Aynt şekilde kendisini kamçı ile dövüldüğünü gören kimse sevdiği bir kimseden va'z ve nasihatler dinler kötü huylarını bırakır Allah-ü Teâlâ'nın (c. hacc. günahkâr olur. ibâdet etmeye delâlet eder.c) katında sevilen kullar arasına katılır. rüya sahibinin hakkında iyi şeyler konuşulmasına. zina eder. hayırsız dinsiz bir arkadaşa ve kötü söz işitmeye delâlet eder. o kimse ile helâllaşması icabeder. rızkın genişlemesine rüya delâlet etmektedir. Şeker kamışı yemek. rüya sahibinin ömrünün azalmasına. Zira Allah-ü Teâlâ'nın (c. Bir kimse rüyasında bir ölüyü kamçıladığını görse. uzun bir yolculuğa çıkar. Kendisine bilinmeyen (gökten) yerden bir kamçı geldiğini görürse. namaz. Kamışı kıymetli bir madenden yapılmış halde görmek ise. kötü söz ile başkasının kalbini kırmaya yorumlamışlardır. Kalem yapılan kamışı görmek. Hanımını dövdüğünü gören kimse. Ayrıca kambur hayırsız evlâda.c) affetmediği günâhlardan birisi de kul hakkıdır. Rüyada sırtından kambur'un yokolduğunu gören kimse.n isteklerinin yerine gelmesine delâlet eder. Böyle kimselerin tevbekâr olması gerekmektedir. vurduğu zaman kamçı kırılırsa. rüya sahibinin bilmeden büyük bir günâha girdiğine işaret etmektedir hemen tevbekâr olup. rüya sahibinin mal varlığı artar. rüya sahibinin dünya da sahip olacağı helâl mala. namaz. sıkıntıdan kurtulur. maddi sıkıntıya düşmesine işaret eder. KAMIŞ Rüyada kamış görmek ve eline almak. gösteriş için hayır işlemeye. Yeri kamçıladığını gören kimse. Bazı tâbirciler kırbaçla dövmeyi. o kimseye nasihatler eder ve o nasihatler o kimseyi doğru yola/döndürür. Kambur-lu bir kimse görmek ise.KAMBUR Rüyasında kambur olduğunu gören kimse. sıkmak ve ısırmak ise. o kimseye Allahü Teâlâ'nın (c. maddi feraha erişir. oruç gibi farzları yerine getirmeye. Bir kamışa dayanmak ise. ihtiyaçlarını. Bir kişi bir başkasını rüyasında kamçıladığımı görürse. hayırsız ortağa da delâlet eder. 238 . Bazı tâbirciler ise sırtında kamburu olduğunu gören kimse. zekât gibi farzları rüya sahibinin tam yapmadığına ve o ölmüş kimsenin aleyhinde konuştuğuna rüya delâlet eder.c) günâhlarından dolayı gazâb eder. temiz eşe ve ailesiyle birlikte cennetlik olmasını rüya gösterir. ağır bir borcun altına girer ve biraz maddi sıkıntıya düşer. Bir kimse rüyasında bir hayvanı kamçıladığını görürse acele olan bir işihi hal eder. eşinden boşanır diye de tâbir etmektedirler. üstünde kul hakkı var ise. KAMÇI Rüyada görülen kamçı. rüya sahibinin arzularının.

Vücûdundan bir yara olmaksızın kan alktığını gören kişinin. büyük günâh işler. sıkıntıdaysa özellikle burun kanı sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Tevbekâr olması ve iki yakasının bir araya gelmesi için Allah-ü Teâlâ'ya (c. KAMERA Rüyada kamera ile film çekiğini gören kimsenin. Hasta olan bir kişi bu 239 . bütün fitne ve belâlardan kurtulur. Bir kimse rüyasında ellerinde kan olduğunu görürse. hakkında yalan söz söylenir. Kanın rüyasında derisinden aktığını gören kişi. mert düşmana.KAMP Rüyada bir kampa. neş'eli günlere|de işaret edebilir. evlât sahibi olmaya işaret eder. hâmile kadın için düşük yapmaya. tehlikeli düşmana delâlet eder. evini değiştirir. sinsi düşmana. sinirlenmeye. uzak bir yere tayin edilir. KAN Halk arasında rüyada kan görmenin rüyayı bozduğu söylenirse de. Üstünün bilmediği bir yerden kana bulandığını görürse. Rüyada bir kap içine konan kan. KAMYON . Kanı akacak derecede birisine vurduğunu görmek. Bir iş adamı böyle bir rüya görürse. Şayet bir hayvanın kanıyla elbiselerinin kanlandığını görürse. Şöyle ki: Koç kanı.KAMYONET Rüyasında kamyon veya kamyonete bindiğini gören kimse. yeni gireceği bir işten çok az zararlan selametlen kurtulur. Hayız kanı görmek ise. rüyanın tâbiri caizse kötüye yorumlanmasına sebep olur. âhiriteni unutup sadece bu dünyâ ile ilgili işlere daldığını rüyası göstermektedir.c) yalvarması gerekmektedir. evine veya iş yerine hırsız girer. kendisinin malına haram karışır. Şayet memur ise. hayvanın cinsine göre bir düşman edinir. İnsan kanı içtiğini gören kişi. bekâr kız için kocaya. mal ve menfaate kavuşur. kedi kanı. yılan kanı. hastalığa delâlet eder. âhiretini hiç düşünmeyip hep bu dünyâ işleriyle uğraşmaktadır. akan kanı kadar malı elden çıkar. tatil yapmak için gittiğini gören kimse. Ve rüya sahibi bilmeden büyük günâhlara girmektedir. hayızdan kesilmiş kadın içinde. Yalnız rüyada görülen kan. Bir uzvundan kan aktığını gören bir kimse hasta ise. sıhhat ve selâmete kavuşur. Ayrıca rüyada kameranın objektifine bakmak. bu doğru değildir. sıhhatine kavuşur. bilmediği birisi kendisine bir iftira atar. şiddetli bir hastalığa yakalanmaya delâlet eder. Arkasından kan çıktığını gören kişinin.

güzel söz söyleyerek iki dostunun arasını düzeltir.rüyayı görürse. paraya delâlet eder. KANARYA Sevilen bir kuş olan kanaryayı rüyada görmek. şayet kendi kânı alınırsa. Bazı tâbirciler kanadın uçulmayacak şekilde ağır geldiğinin görülmesini. bekâr bir kimse için evlenme teklifi almaya veya rüya sahibinin yeni bir işe girmesi şeklinde rüya tâbir edilir. kandilin yanması. evliler içinse güzel bir tatile çıkmaya tâbir edilir. herkesi kötüleyen bir kimseyle rüya sahibinin tanışacağına rüya delâlet eder. Kanadın kırıldığını gören kimsenin çocuğu hastalanır. bir günâhına tevbe etmesine delâlet eder. sıhhate kavuşmasına işaret eder. işlerin kolaylaşacağına. şayet başkası bu rüyayı görürse. işlerinin düzelmesine. bazen de kandilin yanması. Kandil ışığının sönmüş olduğu görüldüğünde. bekâr için iyi huylu bir eş bulmaya. işlerin bozulacağına ve hiç umulmayan bir engel çıkacağına rüya işaret eder. KANAPE Kanape görmek. ömrü nihayet bulur. hayırsız mala. KAN ALMAK Bir kimse rüyasında kan aldığını görürse. KANAL .KANALİZASYON İçinde su olan bir kanalı rüyada görmek. Rüyada görülen kanalizasyon. erkek evlâda yorulur. o kimsenin karısı hâmile ise o çocuğun âlim olmasına. rüya sahibi tüccar 240 . hastalıklardan şifa bulunacağına delâlet eder. KANDİL Rüyada kandilin sönmesi. rüya sahibinin günâhlarının çokluğunu gösterir demişlerdir. yakın zamanda ayağa kalkar. Rızkı kapanır. KANCA Kanca görmek. hasta olanın ölmesine. KANAT Rüyada takılan kanat. ard arda gelecek kısmete. feraha çıkılacağına. rızkının artmasına. günahkâr bir hayata.

işini kaybedebilir. Bilinmeyen bir kapıdan giren kimsenin. kap bozuksa. Dar bir kapıdan çıkıp geniş bir kapıya geçtiğini gören kimsenin. ev halkının geçimsizliğine işaret eder. gümüş ise. mala. Kap topraksa. KAPI Rüyada açık kapı görmek. duaların kabul olmasına. rüya sahibinin manevî hallerinin güzelliğine. o kimsenin Allah-ü Teâlâ'nın (c. tasavvuf ehlinin sohbetlerinde bulunmaya. kapının değişmesi. kız evlâdı olur. Rüya görülüş şeklinin tam tersi olarak tâbir edilir. sır kapısı. işleri açılır. mevkisi yükselir. günâha. afiyet bulur. dinini düzeltir. Kapısının yenilendiğini. Hâmile bir kadın az ışıklı bir kandil eline alırsa. hayırısız işe ve eşe. hayırlı evlâda. kabın cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. kap pisse. Elinde kandil yandığını gören kimsenin. sadakatsizliğe. altınsa. KANTAR Rüyasında kantar gören kimse. 241 . Kapısının kırıldığını gören kimsenin. tarikata gireceğine ve âlim bir evlâda sahip olacağına işaret eder. rızkın çoğalmasına. gerçek müslüman olur. kapının kapanması. fakir ise zengin olur. yeni girdiği bir işten zarar eder veya eşi hastalanır hatta ölüm haline girer. teheccüd namazına başlayacağına. boşanmaya. Kaba konulan kandil görmek. malı artar. hasta ise sıhhat. zengin ise fakir olur. namuslu eşe. hiç ummadığı bir yerden önemli bir malı gelir. üzüntü ve kedere uğrar. gizlice sadaka vermeye. zengin olur.ise. namaza başlar. Şayet rüya sahibi memur ise. kap kırıksa. Kapısını satıldığını gören kimsenin. KAPAN Rüyasında kapan gören kimse. hayırlı bir erkek evlâd sahibi olmaya delâlet eder. hastalığa. fakirliğe. Cami kandilleri. evi satılır. fitneye delîldir. çok dikkatli olmalıdır. Kapının sağlamlığı. Kapının göğe açılması. şöhreti artar.c) yolunda olduğuna. güzelleştiğini gören kimse. kalp rahatsızlığı meydana çıkar. eşi hastalanır. rızkın azalmasına delâlet eder. çünki düşünmeden girdiği bir iş başına büyük felâketler gelmesine sebep olur. demirse.

şayet kapı halkaları birbirinden ayrılırsa. âlim olur. İslâm'ın emirlerini yerine getirmeye başlar. kaplumbağaya sahip olursa. bir âlimden ders alır.KAPICI Rüyasında kapıcı olduğunu gören kimse. eşi namuslu olur. Kapı çaldığını gören kimse. KANDİL SİMİTİ Rüyada kandil simitj yemek ve hediye götürmek. daha doğrusu doğru yolu bulup hak yoluna döner. fakir ise zenginliğe. zorla karışık bir işe sokulmak istenmektedir. hastalıklardan veya kötü huylarından kurtulur. eski ilimlerde çok büyük 242 . Mevkisi yükselir. ortaklığı ayrılır. rızkı bollaşır. o iş kendi lehine sonuçlanır. KANGURU Rüyasında kanguru gören kimsenin. KAPLICA Rüyasında kaplıcaya gittiğini gören kimse. başkası tarafından iftiraya uğrar. hapise düşmeye. Şayet kaplıcanın içini temiz görürse. ilmi azalır. zinadan olan çocuğa. namaz kılmıyorsa namaz kılmaya veya hile ile elde edilen mala işaret eder. Rüyada görülen kapı kilidi veya mandalı. KAPLUMBAĞA Rüyasında kaplumbağa üstüne bindiğini gören kimse. o rüya sahibi itikatta doğru yolu bulur ve imanı gürleşir. KAPI HALKASI Rüyasında kapı halkası gören kimsenin. Kaplumbağa eti yerse. KANSER Rüyasında kanser olduğunu gören kimse. kaplumbağayı elinden atarsa. Hasta yakını varsa iyileşir. Oradaki pislikleri atarsa. Kapı halkası birbirine bağlanırsa. politikaya atılır veya memuriyete girer. Kapı kilidini kitlediğini gören kimse. malını emin ellerde muhafaza eder. ortak bir işi hal olur. bir hayır işi yapıp büyük bir sevap kazanılacağına işaret eder. Bozuk işi varsa düzelir. o iş kendi için hayırlı olur. uzak bir yerden ahbabı gelir ve onun evine bereket getirir.

KARADUT Karadut topladığını yediğini gören kimse. Ciğerinin büyüdüğünü görürse. kan hastalığına tutulur. KAR Kar'ı mevsiminde görmek. KAPLAN Rüyada kaplan gören kimse. çürük mal da demişlerdir. Çocukları iyi bir işe girer.mertebeye sahip olur diye rüya tâbir edilir. sıhhate kavuşmaya delâlet eder. karışık bir işini selametlen çözer. Rüyadaki kar. gizli bir işin meydana çıkması diye tâbir etmişlerdir. Kar da ayak izlerini görmek. bir yakını ölür. Ciğerinin kesildiğini görse. Bazı tâbirciler ciğer. pek hayra yorulmaz tam sonuçlanacak bir işin engellenmesine i§aret eder diyebiliriz. mala kavuşur. hileli bir işin çözümlemesi. hasta bir akrabası şifa bulup sağlığına kavuşur. iyi bir haber almaya yeni bir işe girmeye delâlet eder. o sene mahsulü bol olmasına rızkın genişlemesine hâmile kadının erkek doğurmasına rüya işaret eder. dikkatli olması gerektiğine rüya işaret eder. Yalnız kar çiçek açmış ağaç üzerine yağarsa. yakınlarında olan birisi içkiye başlar. rüya sahibinin dürüstlüğü meydana çıkar. Kendi sözü dinlenen bir kimse olur. Rüya sahibinin o yakınını ikaz etmesi. daima iyilik sıhhat bereket bolluk işaretidir. Bazı tâbirciler kaplumbağayı. bağırsaklarıyla ilgili bir hastalığı meydana çıkar fakat kısa zamanda şifa bulur. biriktirdiği parayı veya malını evlâdı lüzumsuz yere sarf eder. KARACİĞER Bir kişi rüyasında karaciğerini eline aldığını görse. üzüntü ve sıkıntının gitmesine. içkiyi bırakmasına yardımcı olması gereklidir. 243 . KAPUSKA Rüyasında kapuska pişirdiğini gören kimsenin. Rüya sahibi çiftçi ise. hastalanır. işlerinin başına iyi bir kimse geçer onun önderliğinde işi açılır veya rüya sahibinin kendisi hayırlı bir işe girer. KAPTAN Rüyada kaptan görenin. Ciğerin yendiğini gören kimsenin de. rızkın bollaşmasına.

Namazına. dedikoduya rüya yorumlanır. kısmet açılmasına. Sarı karanfil. temiz eşe. KARABİBER Rüyasında karabiber yediğini gören kimse. yediği bir yiyecekten zehirlenir veya kötü bir söz işitip çok üzülür. Dikkatli olması gereklidir. Rüyada Karagöz. umulmadık yerden gelen paraya rüya delâlet eder. dikkatli olması gereklidir. hastalığa. iş iflâsına. romantik aşka. iftiraya. dünyâ işlerine dalıp âhiret hayatını unutmuş kabul edilir.c) rızâsına uygun kimselerden seçmesi gerekmektedir. hayırsız iş. Bazı tâbirciler karabiberi. kedere. Kırmızı karanfil. KARBONAT Boş söz. Karanfil toplamak. Beyaz karanfil. Eşi ile arasını açacak bir fitne insanla tanışır. Rüya sahibi hep bir hayalin peşindedir. Sağlığı bozulur.KARAFATMA (Hamamböceği) Rüyasında karafatma adlı böceği gören kimsenin evine hırsız girer ve onu dünyâ işleriyle fazlaca meşgul edecek bir arkadaşa sahip olur. neş'eli arkadaş gurubuna da girmeye sevinçli haber almaya da yorumlanabilir. zarara dinde zayıflığa. KARAKOL Rüyada karakola gitmek. manevî borçlarına yönelmesi gerektiğine. yalnız yapılan suça. Pembe karanfil: sadakatli eşe. dostlarını Allahü Teâlâ'nın (c. işin açılması. KARAGÖZ Rüyasında karagöz gören kimse. boş çabaya işaret eder. kötü arkadaşa. KARANFİL Rüyada karanfil görmek. bereket. zorluk içinde kazanılan kıymetli mal olarak da tâbir etmişlerdir. hareketlerine ve yaşayışına düzen getirmesi gereklidir. Ayrıca rüya sahibinin dost bildiği bir arkadaşının aslında düşman olduğu meydana çıkar. rızk artmasına. Acı haber alınması diye de rüyayı yorumlayan tâbirciler vardır. kötü evlilik. 244 . KARNIYARIK Rüyasında karnıyarık pişirdiğini gören bir kadının gizli bir sırrı ortaya çıkar. rızkın bollaşmasına. boş mal. karanfilin rengine göre rüyanın yorumlanmasına sebep olur. mahkemelik işe. orucuna yâni.

salih kimselerden olur. Bazı tâbirciler karnının üzerinde ot bittiğini görmeyi. yakınını kaybeder. karıncaların kaçmasını. günahkâr olmaya.KARGA Rüyada görülen karga kuşu. Karnının yırtıldığını görse faiz yer veya dükkânı yağma edilir. Kartal tutıpak. KARTAL Rüyada kartal olduğunu gören kimse. Karnında hastalık olduğunu görse. zengin olmasına. mala kavuşmasına ve iyi bir işe girmesine delâlet eder. mevkisi yükselir. KARTON Rüyasında kartona resim yaptığını veya bir şeyler çizdiğini gören kimse. Karga yavrusu rüya sahibinin akrabalarından uzaklaşacağına. uzun ömre. kuvvetli erkek evlâda sahip olmaya ve bazen de bu kuşu görmek. Karnından bir şey çıktığını gören kimse. kendisine faydası olmayacak bir işe girer ve boş şeylerle vaktini geçirip ziyan eder. tevbe etmeden ölmeye. fakirliğe düşer. karıncanın çoğalması rızkın bollaşmasına ağız burundan karıncanın çıkması rüya sahibinin şehid olmasına. Karnını boş görürse malını kaybeder. kaba yalancı hilekâr bir arkadaşı bir dostu gösterir. karınca tutmak sabır gerektiren bol kazançlı bir işe. çeşitli şekilde tâbir olunur. karnından ateş çıktığını görmek. Karın içine giren kimse hapse düşer. Karnının varıldığını görmek hastalanmaya. karınca öldürmeyi. ölür veya hapse girer. hastalıktan kurtulur. yetim malı yemeğe ve rüya sahibinin malına haram karıştırdığına rüya işaret eder. Karnının üstünde süründüğünü görse. Karganın öldüğünü görse malının azalmasına iyi arkadaşıyla darılmasına veya eşinin hastalanıp sonra iyileşmesine rüya delâlet eder. değerli bir malın kaybolmasına ve hırsızların rüya sahibine musallat olmasına rüyayı yorumlamışlardır. kartal sesini duyan kimse. o kimsenin hasta ise ölmesine veya cimriliğene yorumlamışlardır. anasının kamında gören kimse. KARINCA Rüyada karınca yemek uzun ömre. çokça mala. karnının büyüdüğünü görmesi ilimde ve mevkide yükselmeye delâlet eder. rızkın azalmasına. Kartalı uçarken gören kimsenin. KARIN Rüyada görülen karın. hidâyetten sapıklığa ve bid'at'a girmeye rüya delâlet eder. bir münakaşa da muzaffer olur. 245 .

KASAP Rüyada kasap görmek; Azrail (a.s) olarak yorumlanır. Kasabın bıçağı; hastalıktan katılmaya, ameliyat olmaya, kuvvet, kudret diye tâbir olunur. Kendinin kasap olduğunu görmek; Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) karşı olan borçlarını yerine getirmediğine rüya işaretçidir. Hapiste olan bir kimse kasap görürse; hapisten kurtulur. Bir yakınını kestiğini gören, o yakınının yardımcısı olur onu büyük bir günâh işlemekten alıkor. KASIRGA Rüyada kasırgaya tutulduğu görülen bir kimse; yakın bir zamanda ailesini kaybederek yanlış davranışlar içine girer ve büyük üzüntülere sebep olur diyebiliriz. KAŞ Rüyada erkek için kaş; ziynete, din yüksekliğine, mertebenin artmasına, iş fazlalığına, doğruluğun artmasına dinin ve mertebesinin yükselmesine, doğruluğa mükafata rüya işaret eder. KAŞIK Rüyasında kaşığının kırıldığını gören kimsenin malı azalır, rızkı kapanır, eşi hastalanır, kaşık satın alanın ise yakında işleri açılır, rızkı bollaşır, bekâr ise evlenir, hâmile kadın rüyasında kaşık aldığını görürse kısmetli bir kız çocuğu doğurur. Bazı tâbirciler kaşığı; bolluk bereketin işareti olarak tâbir etmişlerdir. KAŞINMAK Rüyada kaşınmak; akrabasından çok yakınından o kimsenin zarar göreceği anlamına gelir. Alnının kaşındığını gören kişinin sıhhati bozulur. Başkasını kaşıdığını gören kişi o kimseden dince kötülük görür. KATIR Rüyada görülen katır; çeşitli şekilde yorumlanır. Katıra bindiğini gören kimse, yolculuğa çıkar. Şayet bindiği katır dişi ise eşine hainlik edip zina suçu işler. Katırın doğurduğunu görmek; kısır bir kadını gösterir. Ayrıca bazı tâbirciler malın çoğalması rüya sahibinin zengin olması diye de yorumlamışlardır. Katıra dönüştüğünü gören kimse; inadı yüzünden yanlış bir iş yapar, büyük günâha girer dikkatli olması gereklidir. Katır sütü içtiğini gören kimse; evlâdından zarar görür. Hanımı kendisine hainlik eder diye rüya yorumlanır.
246

KATMER Rüyasında pişmemiş çiğ katmer hamuru gören kişi; bir habere üzülür, pişmiş katmer yiyen kimseye; iyi bir haber ulaştırılır rüya sahibi bu habere çok sevinir rızkı artar. KAVAL Rüyasında kaval çaldığını gören kimse; boş konuşan lüzumsuz işlerle uğraşan birisiyle arkadaş olur ve o arkadaş kendisine dünyevî ve âhiret hayatını kayıp ettirir. Bazı tâbirciler de kaval çalmayı; Kur'ân okumayı öğrenmeye çalışmak diye de yorumlamışlardır. KAVAK Rüyada görülen kavak uzun ömre, iyi bir dostluğa, yeni bir ev olmaya işaret eder diye tâbir edilir. KAVUN Kavun yediğini gören kişi şayet hapisse hapislikten kurtulur. Kavun satın aldığını ve o kavunun da çok tatlı olduğunu gören kimse sıhhatli ve faydalı bir ömür sürer. Ham kavun; iftiraya, fitneye, üzüntüye işaret eder. Kavun attığını gören kimse; işini eşini ve çok sevdiği kaybeder ve çok büyük üzüntüye düşer. KAVURMA Rüyasında kavurma yaptığını gören kimse; gizli bir günâh işler, şayet yaptığı o kavurmayı yerse o gizli günâhı meydana çıkar ve bu yüzden mevkisini kaybeder ayrıca dostlarının yanında manevî değerini kaybederce arkasından dedikodu edilir. Rüya sahibi çok üzüntü duyar. KAYA Rüyada görülen kayalar; sabırlı bir kadına, kararlı azimkar iş yapmaya rüya işaret eder. Evinin etrafında kayaların çoğaldığını gören kimsenin rızkı bollaşır, işleri artar ve mal varlığı çoğalır. Eline kaya aldığını gören kimsenin; şöhreti itibarı artar. Halk tarafından tanınan kimse olur. Kayanın parçalanması ise şayet o kimse dindar bir kimse ise tarikata girip hak yolunda yürür. Kalbinin kaya olduğunu gören kimse günahkâr olur Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızasını kayıp eder. Bu rüya sahibinin hemen tevbekâr olup Allahü Teâiâ'ya yönelmesi gereklidir.

247

KAYAK Rüyasında karda kayaklan kaydığını gören kimse hayırlı bir yolculuğa çıkar bu yolculuk onun hem işinin açılmasına hemde sıhhatinin artmasına vesile olur. KAYIK Rüyasında kayığa bindiğini görenin malı artar, evinin bereketi artar, Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) lütuf ve merhametine sığınır, bekâr bir kimse bu rüyayı görürse Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda olan birisiylen evlenir, onunla mutlu bir beraberlik kurar. Yelkenli kayığa bindiğini gören kimsenin üzüntüsü sıkıntıları giderilir. Yeni bir işe girer o işten büyük kâr sağlar ve işten alnının akıyla çıkar. Rüyasında kayık küreği çektiğini gören kişi; sıkıntılarından kurtulur ve ona iki âlemde de yardımcı olacak iyi bir arkadaşa sahip olur. KAYIŞ Rüyada kayış taktığını gören kimse; iyi bir yolculuğa çıkar, hanımı hâmile ise iyi bir evlâda kavuşur. Kayışı boynuna taktığını gören kimse, birisinin emrine girer ve o kimse onun gizli bir sırrını öğrenir, ona şantaj yapar. KAYMAK Rüyada kaymak yemek, kaymak görmek; faydası çok olan hayırlı mal, iyi bir iş, toplu bir para diye tâbir edilir. Bazı tâbirciler rüya sahibinin Hacc'a gideceğine rüyası işaret eder de demişlerdir. Kaymak dağıttığını gören kimse ise büyük bir hayır işi yapar, fakirlere zekât verir ve sadaka dağıtıp Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanır. KAYMAKAM Kendisinin rüyada kaymakam olduğunu kaymakamla konuştuğunu gören kimse; yakın zamanda devlet kapısında olan bir işini hal eder, çözümsüz görülen bir işi basit bir sebeplen sonuca ulaşır ve rüya sahibi çok sevinir. Ayrıca iyi bir iş değişikliği de yapabilir. KAYNANA - KAYNATA Rüyasında kayınvalide olduğunu gören kimse kız tarafı olarak bir dünür-cü işine karışır, kayınbaba olarak görürse erkek tarafı olarak bir dünürcü işine karışır. Her ikisi de rüya sahibi için hayırlıdır. Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını alır. Çok büyük sevaba girer.

248

KAZÂ Rüyasında kaza yaptığını gören kişi; malca bir ziyân'a zarara uğrar, şayet kazada malını canını kaybettiğini görse; başına gelecek bir felâketin rüyası habercidir. Böyle bir rüya gören bir kimse; derhal bir fakiri giydirip malının kirini (zekâtını) verip başına gelecek musibeti def etmesi gereklidir. Rüya uyarıcıdır. KAZAK Rüyasında kazak ördüğünü, kazak satın aldığını gören kimse uzun bir yolculuğa çıkar. Hasta bir yakını iyileşir hiç ummadığı bir yerden bir miktar eline para geçer. KAZIK Rüyada görülen kazık; rüya sahibinin soyundan çıkacak şöhretli iyi bir alim zât'ı gösterir. Bir eve kazık çaktığını gören kişi, birisine aşık olur ve onunla evlenir. Demir kazık çok mala, hayırlı evlâda işaret eder. Kazığın tepesine çıktığını gören kimse bir âlimden ders alır târikat'a girer. Kazık batması o kimsenin malının bir zarara uğramasına ve hakkında çıkarılan dedikoduya. Yeni evli birinin kazık çakması hâmile kalınmaya, hayırlı uzun ömürlü bir evlâda işaret eder. KAZMA - KAZIP ÇIKARMA Rüyada kazma aletini gören kimse; meşakkatli kazancı az olan bir işe girer. Hayırsız birisiyle arkadaş olur. Kazıp çıkarmak ise; çıkarılan şeyin cinsine göre rüya tâbir olunur. Meselâ: Kabir kazıp ölü çıkarmak; gizli bir hazineyi, kayıp olan bir malı bulmaya, unutulmuş bir borcun yeni ödenmesine işaret eder. Yeri kazıp yenecek bir şey çıkarmak; yeni bir işe girip rızkın bollaşmasına ve bu rızkın Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsına uygun harcanacağına rüya işaret eder. Yeri kazıp ölü kemikleri çıkarmak; büyük günâh olan, bid'ati işlemeye ve günahkâr olmaya yorumlanır. Kuru toprağı kazmak; çıkarılan toprak kadar mala sahip olmaya işaret eder. Bazen de yakın dostunun ölüm haberini duymak diye rüya tâbir edilir. Kuyu kazdığını görmek; kendisinin bir işine fesat karıştığını rüya gösterir. Kuyunun içine girerse; başı devletten yana derde girer, mahkemelik olur, hatta hapise düşer. Kazılan bir yeri örttüğünü görmek; bir yakınının bir günâhını örtüp Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanmaya işaret eder. Kazılan bir yere düşmek; bir dostu tarafından ihanet edilmesine veya eşiylen arasının açılmasına rüya delâlet eder.

249

KEBAP Rüyada görülen çiğ kebap çocuğuna veya yakın akrabaya gelecek fitnenin habercisidir. Ateşte pişmiş kebap yemek, görmek; helâl olmayan mal diye tâbir edilir. Kebap edilmiş kuş türü hayvan eti bir kadın tarafından hile ile elde edilen maldır. Kebap edilmiş sığır eti; çok mal, hesapsız servettir. Kebap edilmiş deve eti hayırlı erkek evlât, kazançlı bir ortaklık diye tâbir edilir. Kebap edilmiş koyun, kuzu eti; rızk, bolluk, iyi kısmet, hayırlı bir evlilik, iyi evlâtlar diye tâbir olunur. Bazı tâbircilerde kebap etini; sıkıntı, üzüntü, keder ve hastalık diyerek de tâbir etmişlerdir. Ayrıca rüyasında kebap satın almaya gittiğini gören kimse; kardeşini veya çocuğunu bir alime götürüp ders aldırır, onun eğitimine yardımcı olur. Rüyasında kebapçı olduğunu gören kimse ise; hile yoluyla bir işte başarılı olur, fakat o iş ona sıkıntı üzüntü getirir. Kebap şişi aldığını temizlediğini gören kimse; sıkıntılı bir evlilik yapar, şayet evliyse eşiylen arası bozulur veya evlâdının sıhhati bozulur. Ayrıca hâmile kadın çocuğunu düşürme tehlikesi geçirir. KEDİ Rüyada görülen kedi; hırsızlığı, mal kaybını ve iflâsı işaret eder. Kedi olduğunu gören hırsızlık yapar veya bir dostunun hırsız günahkâr olduğunua öğrenir. Kedinin tırmaladığını gören kimse, tedavisi uzun süren bir hastalığa tutulur. Evinin kediler tarafından istilâya uğradığını gören kimse koğuculuk yapan birisinin iftirasına uğrar çok üzüntü çeker. Bazen de kedi; faydasız işlerle oyalanıp kendini ele güne rezîl eden adama işaret eder. Rüya; kendini beğenmiş bir arkadaşın getireceği maddî ve manevî zararları gösterir. Bazı tâbirciler kedi miyavlamasını gizli bir sırrın meydana çıkması şeklinde de tâbir etmişlerdir. KEFEN Rüyasında kefenlendiğini gören kimsenin; başı ve ayakları açıkta kalırsa, açıkta kalan yerinin büyüklüğüyle orantılı günâha girer ve tevbekâr olur. Kefen satın alması; ölümcül bir hastalığa, dindeki bozukluğa delâlet eder. Ayrıca rüyasında kefenlendiğini gören kimse; ölümü düşünerek Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) emrettiği gibi yaşamaya başlar, Allahü Teâlâ'nın rızâsını kazanır. Kefen soyduğunu, ölüyü soyduğunu rüyasında gören kimsenin; dünyâ işlerinin bozukluğuna, imanındaki zayıflığa, kâfir ve bid'ât sahibi arkadaşlara, sırların ifşa edilmesine, haram mal kazanmaya kısaca günahkâr olmaya rüyası işaret eder. Bu rüya sahibine uyarı niteliğindedir, hemen abdest alıp rüya sahibi tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) yalvarmalıdır.
250

KEFİL OLMAK Rüyasında kefil olduğunu gören bir kimse; helâl mal ile rızıklanır, bir arkadaşı ile hayırlı bir işe girer ve o arkadaşından iyilik görür. Bazı tâbirciler bu tâbirin, tam tersini de söylemişlerdir. KEK Rüyasında kek yaptığını kek yediğini gören kimsenin; iyi dostları olur ve ona yakında uzak bir akrabası ziyarete gelir bu arada da ev huzursuzluğu ortadan kalkar bozuk olan sıhhatini tekrar kazanır. KEKEME Konuşurken kekelediğini gören kimse iyi bir işe girer. Bu biraz söz söylemekle ilgili (hatiplik-vaizlik) veya müdürlük yöneticilik olur. insanlar arasında iyi bir mevkiye sahip olur diyebiliriz. KEL Saçlarının döküldüğünü gören kimsenin sevdiği bir yakını ölür veya kendisi çok büyük bir üzüntüye düşebilir. Bazı tâbirciler rüyayı yangın habercisidir demişlerdir. KELEBEK Çiftçilerin rüyada kelebek görmesi o yıl mahsulün bolluğuna, bereketine işaret eder. Kelebek tuttuğunu gören kimse; romantik bir eşe sahip olur, resim san'atıyla uğraşır, ilimsiz el san'atlarıyla ilgilenir, dünyevî hayata ve eğlenceye düşkün olur. Bazı tâbirciler sarı kelebek hastalık habercisidir demişlerdir. Lamba etrafında uçan kelebek görmek hayırsız evlâda, hayalprest eşe rüya delâlet eder. KEMAN Rüyasında keman çaldığını gören kimsenin hayırsız boş işlerle ömrünü tüketmekte olduğuna, âhiret hazırlığı olan hayırlı işlerden uzak kaldığına rüyası işaret eder. Bu rüya sahibini uyarıcıdır. Bazı tâbirciler rüyada keman çalmayı; hissi yakınlık kurmaya, aşık olmaya diyerek rüyayı yormuşlardır. KEMENT Rüyasında kement attığını gören bir kimse; kendisine kazanç getiren yeni bir işe girer fakat bu işi elde edinceye kadar bayağı bir zaman mücâdele etmesi gerekir.
251

KEMER Rüyada görülen kemer; eşine düşecek mirasa, mala, hayırlı kısmetli olacak bir çocuğa ve iyilik rızk bolluğu getirecek misafire delâlet eder. KENE Rüyasında kene gören kişi; kendisini iyi bir dost, arkadaş olduğunu gösteren ancak aslında çok kötü huyları olan, zararlı birisiyle arkadaş olur ve onun çok büyük kötülüklerini görür. KEMİK Rüyasında kemik aldığını yaladığını gören kişi; malına faiz karıştırıp haram yer veya içki müptelası olur ayırca bir yakınının kendisine olan ihanet halini öğrenir. Kötü bir haber alır. Bazı tâbirciler ise; hastalık habercisidir, evlâd ölümü, zekât borcu olarak da rüyayı tâbir etmişlerdir. KEPÇE Kepçe ile mal, yiyecek dağıttığını gören kimse, hayır hasenatta bulunur "veren el alan elden hayırlıdır" sözü gereği büyük sevaba kavuşur, rızkı bollaşır ve hayırlı bir erkek evlâdı olur. Yaşlılıkta sıkıntı yüzü görmez. Şayet tersi olarak yâni kepçe ile mal aldığını görürse; malının zekâtını vermediğine ve işlerinin bozulacağına rüyası işaret eder, KEPENEK Rüyasında kepenek örtündüğünü gören kimse, bir şeyhe bağlanıp Allahü Teâlâ'nın takva yolunu seçerek dînini kuvvetlendirir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanıp cennetle müjdelenir. KEPENK Kepenk kapadığını rüyasında gören kimse, yeni bir dükkân açar, kepenk açtığını gören kimse, girdiği bir işten malca ziyana uğrar borçlu olan bir adamda malı kalır veya mahkemeye işi düşer diye rüyası tâbir olunur. KERESTE Rüyasında kereste işiyle uğraştığını, kereste satın aldığını, sattığını gören kimsenin; eşiyle arasına nifak girer, çocuklarını iyi terbiye
252

edemez, çocukları veya ailesinden birisinin yaptığı iyi olmayan bir işi duyar ve rüya sahibi çok üzülür. KEREVİZ Kereviz pişirmek, yemek; rüyanın hayırla yorulmasına neden olur. Kereviz iyi kısmet, helâl mal diye de bazı tâbirciler tarafından nitelendirilmiştir. KERPİÇ Rüyasında kerpiç tuğladan ev yaptığını gören kişinin; evliyse eşiyle arası açılır. Şayet bekârsa ilerde boşanma ile sonuçlanacak bir evlilik yapabilir. Mutlak rüya sahibi ailesine danışmadan, onaylarını almadan bir evliliğe kalkışmamalıdır. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir kimse bu rüyayı görürse doğacak çocuk sıhhatli olmayan zayıf kilolu bir çocuk olarak dünyâya gelir. Bazı tâbirciler de kerpiç görmeyi trafik kazası diye de tâbir etmişlerdir. Kerpiç satan, yapan bir kişiyi rüyada görmek ise helâl olmayan, hayır getirmeyen mal diye tâbir edilir. KERTENKELE Rüyada görülen kertenkele; baştaki adamın rüşvet yediğine, helâl olmayan, haram karışan mala, hîlekâr dosta, akrabaya, hayırsız olan evlâda veyadinin de fitne, fesad olan adama işaret eder. Bazı tâbirciler ise uzak bir akrabanın ölüm haberini almaya veya üzüntülü karışık işe girileceğini de gösterir diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Kertenkeleyi çok büyük olarak rüyada görmek; büyük bir iş, mevki yükselmesine delâlet eder. Bir çok kertenkele görmek ise; rüya sahibinin etrafını menfâatperes arkadaşlarının sardığına işareteder. KERVAN Kervanlan evine mal geldiğini gören kimse, bol kazanç getirecek bir işe girer, bekâr ise mutlu bir evlilik yapar ve malca zengin olur, dinini kuvvetlendirir, takva sahibi Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) dostu olan kimselerle arkadaş olur, hayırlı bir yolculuğa çıkacağına ve rızkının artacağına rüya delâlet eder. Bir kadın rüyasında kervana katıldığını görürse kısmeti gür, nasibi bol olan bir hayırlı erkek evlâd doğurur diye tâbir edilir. KESE Rüyasında beline para kesesi taktığını gören kimse unutmuş olduğu bir borcunu alır veya büyük bir işe girer. Keseye bir şeyler doldurduğunu gören kimse yeni bir ev alır, eşi kız doğurur veya
253

yakınlarından birisinin evlenmesi için dünürcü olur. Bazı tâbirciler ise kese görmeyi; hasta insanın ölmesi diye de tâbir etmişlerdir. KESER - KESKİ Rüyasında keser gören bir kimsenin; uzun dilli lafını bilmeyen kimse olduğuna rüyası delâlet eder. Ayrıca uzun dili yüzünden çok sevdiği dostlarını kaybedeceğine rüyası işaret eder. Hasta bir kimse rüyasında keser görürse sağlığı daha bozulur. Kısaca şöyle diyebiliriz rüyada görülen keser, keski gibi şeyler pek hayra yorulmaz. KESTANE Kestane yediğini satın aldığını gören bir kimsenin eşiylen ailesiylen arası bozulur, şayet bir talebe bu rüyayı görürse derslerinden kırık not alır, bir çiftçi bu rüyayı görürse o sene mahsulünü soğuk yakar. Kestane pişirdiğini gören kişi Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) âşkına tutulur, günâhlarına tevbekâr olur ve duası Allahü Teâlâ'nın katında inşâAllah kabul olunur. KEKİK Kekik topladığını kuruttuğunu veya satın aldığını gören kişiye rüyayı gördükten sonraki ilk hafta bir çok misafir gelir onlara edeceği ikram itibar onun çok büyük sevaba girmesine sebep olur. Ayrıca bazı tâbirciler kısmetli çocuk, hayırlı dost diyerekte rüyayı tâbir etmişlerdir. KEŞKEK Rüyasında keşkek pişirdiğini yediğini gören kimsenin; evlenme çağında evlâdı varsa evlâdına iyi bir kısmet çıkar veya yakında bir düğün daveti alır. Bekâr ise evlenir, kısmetli bir nasibi çıkar. Hâmile bir kadın rüyasında keşkek yediğini görürse yeni iş yeni mal gelmesine sebep olacak kısmetli bir kız evlâd doğurur. Bazı tâbirciler ise rüyayı hayırlı bol kazançlı işe girmek diyerekte tâbir etmişlerdir. KETEN Rüyasında ketenden yapılmış elbise giydiğini gören kimse; yakında iyi bir işe girer ve mevkisi yükselir. Kazancı artar, hayırlı arkadaşlarla dost olur diye rüyası tâbir edilir. Keten bitkisini söktüğünü yolduğunu gören kişiye; rüyası işlerinin çok bozulmasına işaret eder. KELEPÇE Rüyasında bileklerine kelepçe takıldığını gören kimsenin; bir
254

arkadaşı ile veya ailesinden birisiyle arası bozulur ve mahkemelik olabilir. Hapiste olan bir kimse bu rüyayı görürse yakında af çıkar o rüya sahibi hapisten kurtulur diyebiliriz. KIBLE Rüyasında kıbleye karşı durup duâ ettiğini görmek; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda bir hayır yapmaya ve dini vazifelerini yerine getirmeye, takva sahibi bir dost sahibi olmaya ve bir fakiri sevindirmeye rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi kıbleye arkasını döndüğünü görürse büyük günâha girer. KIL Bir kimse rüyasında vücudundaki kılların arttığını görürse; günâhı çoğalır, rızkı artar, malına haram karışır. Kılların döküldüğünü görürse günâhları işlediği bir hayırdan dolayı azalır, itibâr kazanacak bir iş yapar mevkisi yükselir şöhreti artar. Bazı tâbirciler rüyada kıl görmeyi dünyâsını, âhiretine tercih eden kişiye rüya delâlet eder diye tâbir etmişlerdir. Rüyasında kıl bitmemesi gereken yerde kıl bittiğini görmek; çok borçlanmaya, bütün kazandıklarının elinden gitmesine delâlet eder. Dilde kıl bittiğini görmek güzel söze, ilim ve zekaya yorumlanır veya avucunun içinde kıl bittiğini görmek zahmetsiz kazanılacak paraya rüya yorumlanır. KILÇIK Rüyada balık kılçığı, balık yedikten yâni önce tüm balığı arkasından balığın kılçığını görülürse; kazançlı olan bir işine engellemeler çıkar biraz mal veya para kaybına uğrar. KILIÇ Rüyasında kılıç taktığını gören kişi; devletle ilgili yüksek bir mevkiye atanır. Hâmile bir kadın kılıç taktığını, aldığını görse; cesur bir çocuk doğurur. Kılıcın ağırlaştığını, büyüdüğünü görmek; menfaat sağlanılacak büyük bir işe girileceğini gösterir. Kılıcın kırılması düşürülen veya ana karnında ölen çocuğa delâlet eder. Bazı tâbirciler hastalık ölüm diye de rüyayı tâbir etmişlerdir. Kılıcın körlenip, kesmediğini gören kişi; ailesine sözünü dinletemez olur ve hakkında çirkin dedikodular çıkarılır. Kılıç yuttuğunu gören kişi düşmanının sevmediği bir akrabasının malını yer, sevdiği bir arkadaşıyla kavga eder hatta yaralama olayı görülebilir. Kılıçla vurmak, kesmek; kılıcı vuranın vurmayana sözle galip gelmesine, çok sevinmesine delâlet eder. Şayet kılıçla boyun kestiği görülürse; gören, kestiği kimseden iyilik görür büyük menfaat sağlar
255

fakat yaptığı bir hatadan dolayı onun hatırını kırar. Bazı tâbirciler ise kılıç görmeyi rızk bolluğu, hayırlı iş, kuvvetli erkek evlâd, nesebin temizliği de diye tâbir etmişlerdir. KILIÇ BALIĞI Rüyasında kılıç balığını tuttuğunu gören kimse; kendisine güvenen bir kimse olur, meşakkatli müşküllü bir işe girer, ve işin sonunda bol kazançlı çıkar. Rüya sahibi bekârsa malca zengin olan bir kimseyle iyi bir evlilik yapar. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan birisi kılıç balığı tuttuğunu görürse; kısmeti gür olan hayırlı bir kız evlâd sahibi olur. KINA Rüyada kına yaktığını bekâr bir kimse görse; yakında evlenir. Kınayı ellerine yaktığını gören kişinin ibadetlerinde çoğalma olur, sevinçli bir haber alır, kısmetli bir kızı evlâdı alır, iyi haber olur, el mahareti (san'atı) bir tesadüf sonucu ortaya çıkar. Kına ve kına ilen ilgili şeyler rüyada daima hayıra yorulur. Ancak bazı tâbirciler ise hasta bir kimsenin eline kına yakılırsa o hastanın ölümü diyerek tâbir etmişlerdir. Ayaklara kına yakmayı ise hacc yolculuğuna çıkmaya yormuşlardır. Kına çiçeği toplamak, görmek; seviçli haber, işlerin açılması diye tâbir edilir. Ayrıca kına çiçeğini koklamak merhametli, şevkatli bir arkadaş, dost sahibi olunacağına rüya delâlet eder. KINAMAK Rüyasında kendisinin kınandığını gören kişi nefsine yenik düşer günahkâr olur, düşmanı kendisi hakkında kötü dedikodu çıkarır, vaadinden veya sözünden döner. Arkadaşları arasında kötü intiba edinir ve kimse ona güvenmez. Şayet bir başkasını kınadığını görse kınadığının yaptığı işi oda yapar ve insanlar arasında itibar kaybedip çok ayıplanır. KIRBAÇ Kırbaç görmek; sünnete uymak, dince takva sahibi olmak, namaza başlamak diye tâbir edilir. Kırbaç sallamak, vurmak, vurduğun kişiden kuvvet almak, iyi bir iş haber almak mevki yükselmesi, şöhret olmaya delâlet eder.

256

Kıyamet meydanında bulunmak. hastanın ölümüne sorgu suale çekilmesine delâlet eder. Şöyle ki. mevki yükselmesine. mahkemelik bir işini rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına rüya delâlet eder. döküldüğünü görmeyi iyi saymamışlardır. tasasız birisiylen evlenir. evini ihmal eden kadına çok sayıda gelecek misafire mala zarar gelmesine ve dininde bozukluk olmasına ve günâha girmeye delâlet eder. Talebe olan veya çocuğu okuyan birisi böyle bir rüya görse derslerinden bazısı kırık olur ve rüya sahibi çok üzülür. Kıyamet gününde Arafat'ta toplanmak. Bazı tâbirciler ise saçlarının önce düz sonra kıvrıldığını daha sonra koptuğunu. KIVIRCIK SAÇ Rüyasında saçlarının kıvrıldığını veya kıvırcık yaptırdığını gören kimsenin evlâdına iyi bir kısmet çıkar bekârsa neş'eli. rüyayı görüş şekline göre tâbir edilir. mal kaybına uğrar zarar eder. Çiftçi olan zirâat işiyle uğraşan bir kişinin o sene mahsulü verimli olup kazancı çoğalır. Yeni bir ziynet alır. boşanma. kaygısız. Kıyamet koptuğunu görmek. hayırlı yolculuğa çıkmaya. KIYÂMET Kıyameti rüyada görmek. Sıhhat bozulması. aileden birisinin başına gelecek kötü olay diye tâbir etmişlerdir. ders alacak bir şeyh'e bağlanmaya. KIRTASİYECİ Rüyada kırtasiyeciye girip alış-veriş ettiğini görmek tahsil hayatının veya çocuğunun derslerinin iyi olmasına. altına para yatırır diye rüyası tâbir olunabilir. Bazı tâbirciler ise yeni ev almak diye rüyayı tâbir etmişlerdir. KIŞ Rüyada kendini kış mevsiminde gören kişi istikbâli için iyi bir yatırıma girer ve yeni bir iş bağlantısı yapar. kıyamet alâmetlerinden bir çoğunun meydana 257 .KIRLANGIÇ Rüyasında kırlangıç kuşu tuttuğunu yakaladığını gören kimse geçici bir işe girer. KIRKAYAK Rüyada görülen kırkayak lüzumsuz işler peşinde koşan.

hak'dan döndüğüne delâlet eder. Kıyamet meydanında eline defterinin verilmesi. sıhhatinin düzelmesine delâlet eder. halk arasında kızgın haber diye yorumlanırsa da aslında öyle değildir. diline sahip olamaması. sıkıntı. devlet idarecilerinin dinden uzaklaştığına. Pişmiş kıyma yemek. Hâmile bir kadın kız çocuk doğurduğunu görse kısmetli nasipli güzel bir oğlan doğurur. yeni bir ortak iş yapmaya veya bir mülk almaya delâlet eder. KIZ Rüyada kız görmek. Yerde olan bir kız çocuğunu almak. sıkıntıdan kırtulmaya işaret eder. sıkıntıdan iflâstan kurtulmaya ve umulmadık yerden gelen nasibe delâlet eder. o yakınının kendisinden Kur'ân-ı Kerîm okumasını ve onun ruhu için hayır hasenatta bulunmasını istediğine rüya işaret eder. Kız evlâd bereket bolluk iş açıklığı. Yeni doğmuş kız emzirmek hayır hasenat sahibi olmaya delâlet eder. Kıyma satın almak. bol kazanç sağlayacak bir işe girmeğe. Bekâr bakire kız görmek. günâha girdiğine. yuvasının yıkılmasına delâlet eder. günahkâr insanların çoğalmasına delâlet eder. rüya sahibinin dinden uzaklaşmasına. kaldırmak. üzüntüden. Hasta olanın kız doğurması hastalığından kurtulmasına. yaşadığı yerde dinden uzaklaşıldığına delâlet eder. maharetli uysal biriyle evlenmeye delâlet eder. herkesin kabirlerinin açılıp meydana çıktığını görmek.çıktığına. kısmetli hayırlı iş yeni dükkân açma diye tâbir edilir. 258 . Rüyada kıyametin kopması. rüya sahibinin sevaba girdiğine. Küçük kız çocuğunun elinden tutmak san'atın artmasına. san'at işiyle uğraşmak. dostlarıylan ayrılması. yeni bir dükkân almaya delâlet eder. Kıyamet meydanında hesaba çekilmek. trafik kazası geçirmeye hatta sakatlık geçirmeye veya önemli derecede sağlık bozulmasına işaret eder. KIZAMIK Rüyada kızamık olmak. KIZARTMAK Rüyada bir yiyeceği balığı kızartmak hazır olan kısmetli bir işe girmeye. iyi amel işlediğine delâlet eder. mülkün malın artmasına. kalp kırması. KIYMA Rüyada çiğ kıyma görmek. üzüntü. Rüya sahibi ölmüş olan bir yakınını kıyamet meydanında hesaba çekilirken görürse. Kıyametin koptuğunu. rızkın çoğalmasına delâlet eder. iş bozukluğu diye tâbir edilir. yeni çıkan nasipli talibe.

evli için üzüntülü bir haber duymaya almaya ve huzursuz olmaya. çiftçi için mahsûl kaybına. dünyâ hayatına önem veren veya zina suçu işleyip Allah-ü Teâlâ'ya (c. Câmi'nin kilise olduğunu görmek. KİLER Kiler yaptığını kilere mal doldurduğunu görmek. sözünü tutmayan. KİLİSE Bir kişi rüyasında kendisinin kilisede olduğunu görse günahkâr olduğuna. yaşadığı yerde deprem veya olur. Kilisenin yıkılmasını görmek. bekâr için evlenme teklifi. o rüya sahibinin dininin çok zayıf olduğuna. hiç hayır hasenat yapmadığına amel defterinin hayır sevap hanesinin boş olduğuna rüyası delâlet eder. KIZILCIK Rüyada kızılcık yemek toplamak sıhhatin düzelmesi özellikle iç hastalıklardan kurtulma diye tâbir edilir. Bazen de rüya sahibinin ahlâk güzelliğine. Kilerin boş olması ise. hîle yoluyla kazanılacak haram olan mala. KİBRİT Rüyada kibrit yakmak yeni bir işe girmek. sözle yapılacak hakarete delâlet eder. bir yakınının trafik kazası haberini alır. KIZILAY Rüyasında kızılay kurumunu gören bir kimsenin. Kilise de ayine katılmak rüya sahibinin 259 .c) şirk koşan bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. müslüman bir ülkenin hristiyan olan bir ülke tarafından işgal edileceğine işaret eder. kendi güzel olup huyu çirkin olan arkadaşa ve eşe rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler ise trafik kazası geçirmek diyerekte rüyayı tâbir etmişlerdir. bir fakire yardım eder hayır işlerine koşar veya işleri bozuksa bir dostu kendisine borç para verip işlerinin düzelmesini sağlar. Kızılay kurumunda çalıştığını görse. tüccar için sıkıntılı iş teklifi almaya delâlet eder.KIZIL Kızıl hastalığına tutulduğunu veya kızıl hastalığına bir yakınının tutulmuş olduğunu gören kimse yakın zamanda bir arkadaşından kötü haber alır veya hâmile olan bir yakının sakat çocuk doğurduğunu duyar. o kimsenin günâhlarına tevbe etmesine hayır işleriyle uğraşacağına rüya delâlet eder.

Kirlenmiş eşyasını temizlediğini gören kimse. KİLİT Rüyada kilit açmak güçlükleri yenmek. Rüyayı gören kişi mutlaka Allah-ü Teâlâ'nın (c. Ellerinin kirlendiğini gören kimse. Bekâr bir kimsenin kilit görmesi. Kısaca şöyle diyebiliriz. dinî zayıf eş. yakın birisinin imansız ölümüne delâlet eder. Ayrıca kirin azlığı çokluğu günâhın azlığını çokluğunu gösterir diye de söylemişlerdir. geçimini zor sağlıyacağı işe girmek. sevap işleyecek davranışlar yapar ve malının zekâtını verir. Bazı tâbirciler kirli elbise kişinin günâhını gösterir diye söylemişlerdir. sağlığın düzelmesi diye yorumlanır. KIR Rüyasında üstünün kirlendiğini gören kişinin malına haram karışır. hasta olmaya sağlığın bozulmasına delâlet eder. Yüzün kirli olduğunu görmek ise. o kimsenin dininin bozukluğuna kabir azabı çektiğine rüya sahibinden hayır hasenat beklediğine rüyası işaret eder diyebiliriz. rezil olmak. karışık çetrefilli işe girmek. Saçının kirini yıkayan kimse yuvasına sadık olur ve eşi hakkında duyduğu şüpheden kurtulup bozuk olan işlerini düzeltir. eşiyle arasının bozulması evinin huzurunun kaçması diye tâbir edilir. Hayır hasenatta bulunur. Kapı kilitlenmesi. itibâr kaybetmek manasına gelir demişlerdir. hayırsız. Kirin borç hastalık fakirlik olduğunu söyleyen tâbirciler de vardır. bilmeden girilen günâh. Ölünün kefenini kirli görmek. hakkında dedikodu edilmesi. KİLİM Rüyada görülen satın alınan kilim. Kulak kiri. onun kısmetinin kapalı olmasına rüya işaret eder. dedikodu diye tâbir edilir. adın çıkması. yaptığın bir hatanın ailsi tarafından duyulması. Kilisenin yeri yüksek olması dinde zayıflık müslümanların perişanlığı. malına haram karıştırma. 260 . Kilit satın almak. hırsızlık suçu işler. dostluğunu zor kazanacağı bir ortakla iş yapmak diye tâbir edilir.içki içmesine zina suçu işlemesine delâlet eder.c) rızâsını alması için tevbekâr olup hareketlerini işini İslama müslümanlığa uygun hale getirmesi gereklidir. kimsenin eşiyle arası açılır hatta yuvası yıkılır. hoşa gitmeyecek huzursuz edecek söz. Rüyada kilise görmek hayra yorulmaz. evlâd. yetîm malı yemek diye tâbir edilir. Saçının kirli olduğunu veya kirlendiğini gören. Kilise de evlenmek üzüntülü sıkıntılı bir iş.

Eşinin namuslu olduğuna delâlet eder. üzüntüye. KİTAP Rüyada kitap görmek. hastalıklarından kurtulur. köklü bir aileden birisiylen evlenmek. yeni bir eve taşınmaya. Kitap satın almak iyi bir işe 261 . Rüya sahibinin şayet böyle bir arkadaşı varsa onunla ilişkilerine dikkat etmesi gereklidir. Çünkü onun yüzünden hem iyi dostlarını hem de ailesinden sevdiği kimseleri hatta işini kayıp edebilir. dince yükselir. evlâdının iyi bir tahsil yaptığını görür. eve hırsız girmesine delâlet eder. Bazı tâbirciler ise helâl yoldan kazanılacak mala ve kiremit adedince (5'e kadar) sahip olunacak çocuk adedini rüya gösterir demişlerdir. Bazı tâbirciler ise kirpiklerin beyazlamasını büyü yapılması veya vefat haberi büyük üzüntü diye de tâbir etmişlerdir.KİRACI Mülkünü rüyasında kiraya vermesi yeni bir evliliğe. KİRAZ Hasta bir adam rüyada kiraz yediğini görse. KİREMİT Kiremit satın almak. Kirpiklerinin döküldüğünü gören kişi. şayet devlet işinde çalışıyorsa rüşvet yani haram yer günahkâr olur.KİRA . mevkinin artması mal çokluyu mülk alma diyerek rüya tâbir edilir. günahkâr olur eşi kendisine ihanet eder. soyjnda âlim kişilerin çıkması. ilmi artar. Bazı tâbirciler kira parası toplamayı sıkıntılı az kazançlı işe girmek diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Kiracı olduğunu görmek. döşemek. Kirpiğin dökülmesi dinini koruyamaz. sıhhatine kavuşur. kapalı kitap gizli haberin meydana çıkmasına delâlet eder. oğlan evlâd sahibi olmaya işaret eder. kitabın cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur. dinde yükselme. başkalarının ayıplarını araştırıp herkesin dedikodusunu yapan hayırsız bir arkadaşı gösterir. yeni evliliğe. şüpheden kurtulmaya yeni bir mal alınmasına delâlet eder. KİRPİK Rüyasında kirpiğinin çoğaldığını gören kişinin. Kiraz ağacı görmek ise. Açık kitap kısa zamanda duyulan haber. KİRPİ Rüyada kirpi görmek.

günahkârın tevbe etmesine. mal kaybına delâlet eder. KLARNET Rüyasında klarnet çaldığını gören kişinin rüyası pek hayra yorulmaz. bol kazançlı işe girmek kısmetli evlâd sahibi olmaya. Boynuzsuz koç hayırsız erkek evlâda kısmetsiz işe yorumlanır. kırpsa hayırlı bir mal veya gayri menkul alır. KOÇ Rüyada görülen koç adaklı bir işin olmasına delâlet eder.girmeğe ve ilim sahibi evlâdın olmasına delâlet eder. Koç başı 262 . Yeni kitap yeni girilen hayırlı bir işe hayırlı kısmetli bir arkadaşa. günâha girmeye. kesmek düşmanın malını almak. Bekâr görse kısmetli ve hayırlı birisiylen evlenir ve ilk çocuğu erkek olur. Kur'ân-ı Kerîm veya Arapça bir kitap almak. rüya sahibinin hiç hayırla hasenatla uğraşmadığına ve amel defterinin boş olduğuna delâlet eder. okumak Allah-ü Teâlâ'nın (c. Koç boğazlamak. âlim olan birisinin talebesi olmaya rüya delâlet eder. Koçun yününü alsa. rızkın çok bolloşmasına rüya delâlet eder. Yazısı okunmayan kitap gizli olan bir ilişkiye delâlet eder. Kurbanlık koçu satın almak süslemek yetîm sevindirmeye ve kimsesiz bir fakire yardım etmeye ayrıca hayırlı bir erkek evlâda sahip olmaya delâlet eder. iş bozulmasına. Koç boynuzunu kırdığını görmek. bir arkadaşından yardım isteyip borç para alınmasına yorumlanır. Böyle rüya gören kimse. uysal olan bir evlâda işarettir. Koça binmek günâhtan kurtumaya tevbekâr olmaya delâlet eder. Bu rüya sahibinin hiç âhiretini düşünmediğine istikbâlini boş verdiğine sâdece dünyâ zevkleri için yaşadığına ve günahkâr olduğunu rüyası delâlet eder. mirasa konmaya delâlet eder. Hâmile kadın koç görürse erkek çocuk doğurur. sağlığın düzelmesine. iyi bir iş ortaklığı kurmaya. Kitaplık görmek. Koç satın almak iyi dost edinmeye.c) rızâsını kazanacak hayırlı işler işlemeye delâlet eder. rızkın çoğalmasına delâlet eder. Gökten yüksek bir yerden kitap verilmesi güzel bir cemâate rüya sahibinin dahil olmasına rüya delâlet eder. itibâr kaybetmeye delâlet eder. Kendisini bir koçun boynuzladığını görmek. Kitap yırtmak günahkar olmaya. içinde yazısı bulunmayan boş kitap. Yabancı bir kitap almak yeni bir lisan öğrenmeye yeni bir işe girmeye delâlet eder. Koç boynuzu tutmak mevki yükselmesi halk arasında şöhret kazanılması iyi dostlar edinilmesine delâlet eder. Kitap satılan yeni (kitapçı) görmek bekârları evlendirmeye. hemen tevbekâr olup yaşantısına düzen getirmeli ve aklını başına devşirmelidir.

Kolların kıllanması rüya sahibinin gireceği borçların çokluğunu gösterir. sağlığını bozacak işlerle uğraşır hiç yüzünden huzuru kaçar veya yalan söğlenen sözlere çabuk inanıp yanlış işler yapar. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse çok kısmetli bir kız çocuğu doğurur. KOĞUŞ Rüyasında kendisini hastahane koğuşunda gören kimsenin sıhhati düzelir ancak eşi ve ailesi lüzumsuz yere tartışırlar. günâha girmeye delâlet eder. arkadaş vefatı güvendiği bir dostunu ihanetine uğramak diye tâbir olunur. Kolların kısalması günahkâr olmaya. içmek bazen de. dost bilinen bir arkadaşın 263 . Bu rüya sahibini uyarıcı niteliğini taşır. rüşvet yemeğe. KOKOREÇ Rüyasında kokoreç yediğini. KOKU Rüyada bilinmeyen bir koku koklamak. Kol kesmek. sevab kazanmayacak işler yapmaya delâlet eder. Bekâr kimse bu rüyayı görse kendisine hayırsız bir kısmet çıkar çok dikkatli olması gereklidir. KOKAİN Rüyasında kokain içtiğini gören kimse çok günahkâr olur hiç âhiretini düşünmediğinin rüyası habercisidir. eşinden ayrılmaya aileden uzaklaşmaya ve işini kaybetmeye delâlet eder.yemek akıl hastalığından kurtulan akrabaya. KOFANA Kofana balığını tuttuğunu gören kimse. KOL Rüyada görülen kollar. bol kazançlı bir işe girer malı çoğalır ve bol para kazanır. Rüyada kokain. Koç döğüştürmek ailede olan huzursuzluğun ortadan kalkmasına ve birlik beraberliğin kurulmasına rüya delâlet eder. Kol kırılması. pişirdiğini gören kimse. çocuğa evlâda delâlet eder. kötü olayları unutmak istemeye ve ruhî depresyon geçirmeye rüya delâlet eder. ileri zekâlı çok akıllı. rüya sahibinin yakın dostlarını ve hayırlı işlerini gösterir. Koç yumurtası yemek mala haram katmaya.

satın aldığını hediye edildiğini 264 . Resim koleksiyonu. bir çok iş teşebbüsünde bulunur. Kart koleksiyonu yapmak. sıkıntılı meşakkatli iş. Bazı tâbirciler boğaz hastalığına tutulmaya delâlet eder de demişlerdir. Kolonyanın hayra yorulmayacağım ve sıhhatin bozulacağını gösterir diye rüyayı yorumlayan tâbircilerd'e vardır. iyi sadık eşe. zina suçuna veya hırsız hîlekâr dostta rüya delâlet eder. Ayrıca kendisini çok büyük zarara uğratacak yeni bir ortak işe girer dikkatli olması gereklidir. KOLEKSİYON Rüyasında koleksiyon yaptığını gören kimse. KOLONYA Rüyada kolonya koklamak. günâha girmeye sebep olan arkadaşa delâlet eder. gözyaşı dökülecek haber. alınacak sevinçli bir habere delâlet eder. Hasta bir kimse koleksiyon yaptığını görse sıhhati düzelir sağlığına kavuşur. Gam ve sıkıntılarından kurtulur. kötü koku günâha girmeye. yeni zevkli bir işe girer. işini değiştirir. Güzel koku günâhtan kurtulmaya. huyu kötü olan birisiyle yapılacak evlilik diye rüya tâbir olunur. günâha girmeye neden olan arkadaşları gösterir. haram karışan mala. namuzsuz olan arkadaş diye de tâbir etmişlerdir. ihanet eden eş.ihanetine uğramaya delâlet eder. kıymetli bir mülk almaya işaret eder. Bazı tâbirciler kolonya koklamayı içki içmek. KOLTUK Koltuk satın aldığını veya oturduğunu rüyasında gören kişi. KOMBİNEZON Rüyasında kombinezon giydiğini. neş'eli bir arkadaş edinir. KOLERA Rüyasında kolera hastalığına tutulduğunu gören kimse. Heykel koleksiyonu. Bazı tâbirciler kokunun cinsine göre rüyayı tâbir ederler. rızk bollaşmasına. mevkisi yükselir. şayet rüya sahibi bekârsa malca zengin olan birisiyle evleneceğine rüya delâlet eder. seyahate çıkmak diye tâbir edilir. KOLYE Rüyada takılan kolye. Pul koleksiyonu. yaramaz arkadaşlar edinir.

ilerde ekmeğini kalemiylen kazanacağı (yazarlık-gazetecilik) gibi bir işe girer ve girdiği işte çok başarılı olup. Bazı tâbirciler ise evliyaların türbelerini ziyaret edip onların şefaatlerini almak diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. mal artmasına. çetrefilli bir işin çözülmesine rüya işaret eder. Ayrıca kombinezon almak. Rüya iyi şeylerin habercisidir.KORUCU Rüyada bir kimsenin koruda dolaşırken kendisini görmesi. Korucu dinde bekçilik eden iyi dost diye tâbir edilir. eşten gelecek güzel davranışa. yeni bir eşya satın alır. ağaç dalı koparırsa. cinsel gücün artmasına da işaret edebilir.gören kişi. KOMPOZİSYON Rüyasında kompozisyon yazdığını gören bir talebe. KOPYA Rüyasında kopya çektiğini gören bir talebenin derslerinin düzeleceğine yalnız biraz çalışmaya önem vermesi gerektiğine ve yakın bir arkadaşıylan arasının bozulmasına rüya delâlet eder. 265 . hayır getirecek sevab işlerine girmeye. rızk çoğalmasına. işleri bozulur. KOPARTMAK Rüyasında birşey koparttığını gören kimsenin rüyası kopattığı şeyin cinsine göre tâbir olunur. KOVAN Rüyasında arı kovanı gören kimse. çok evcimen malının kıymetini bilen tutumlu birisiylen evlenir ve kendisine çok kazanç getirecek bir işe girer. fitne fesat çıkaran birisiylen başının derde gireceğine rüya delâlet eder. Meselâ. hakkında dedikodu çıkar. korktuğundan emin olmaya. önemli mevkilere yükselir. KORKMAK Rüyada korkak kimseyi görmek. KORU . kısmetli evlâdlara salih dostlar edinmeye rüya delâlet eder. KORİDOR Dar bir koridora girdiğini gören kişinin. Çiçek kopartırsa hastalanır sıhhati bozulur diyerek rüya tâbir edilir. malca ziyana uğrar.

o evden birisinin vefatına delâlet eder. hayırlı bir işe girmeye. dinin artması. düşmanını kahr etmeye işaret etmektedir diyebiliriz. kırgın olan bir dostlan barışmaya delâlet eder. Koyun sağmak. Koyuna sarılmak. malca zenginleşmeye delâlet eder. haram karışan mala delâlet eder.c) rızâsını kazanan. bir dosttan edinilecek helâl mala delâlet eder. huyu sakin olan bir evlâda sahip olmaya delâlet eder. Şayet o girdiği kovukta sıkılırsa ailesin de bir olaydan bir haberden dolayı huzursuzluk olur. başta hayırsız görülen fakat aslında hayırla sonuçlanacak bir işe delâlet eder. Koyun yünü kırkmak. 266 . hayır işi yapmaya delâlet eder. bol para getirecek işe girmeye. rüya sahibinin halkı yönetecek bir makama gelmesine delâlet eder. KÖMÜR Rüyada kömür almak yakmak hayırlı dosta. saliha Allah-ü Teâlâ'nın (c. Koyun yüzmek. farz namazlarını kılan. Köle azat etmek ise çok büyük sevab işlendiğine. ilerde büyük kazanç getirecek yatırım yapmaya delâlet eder. Koyun sürmek. büyük bir mirasa konmaya delâlet eder. Kömürü ateş olarak görmek. rüya sahibinin büyük günâh işlemiş olduğunu gösterir. bir dükkân açıp kazançlı bir işe girer.KOVUK Kendisinin rüyada kovuğa girdiğini gören kimse. Koyun bacağı. Kışın alınan kömürü rüyada görmek. (huyu güzel olan) iyi birisiylen evlenmeye delâlet eder. Kömürcü görmek. Bazı tâbirciler koyun sütü içmenin.c) yolunda olan birisiyle hayatını birleştirmeye işaret eder.) yolunda olan kimseye rüya delâlet eder demişlerdir. sevaba girmek diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Kendisinin köle olduğunu gören kimse. KÖLE Rüyasında köleleri olduğunu gören kimse dükkânını kayıb eder iş sahibi iken işçi olur.c. Ayrıca eşiyle arası açılır. Ağaç kömürü hürmet gösterilmesi gereken bir dosta diye tâbir edilir. Koyun kuyruğu. haksızlıkla gasp edilen kadın malına delâlet eder. Siyah koyun görmek. Bazı tâbirciler ise rüya sahibinin Allah-ü Teâlâ'nın (c. Dişi koyun sağmak. yalan yere edilen yemine. riyakârlıkla elde edilen haram karışmış mala sahip olmaya işaret eder. Koyun sütü içmek. sıhhatin düzelmesine. KOYUN Koyun eti yediğini görmek. orucunu tutan yâni 5 vakit ibâdetlerini tam yapan Allah-ü Teâlâ'nın (c. malca sıkıntıya uğrar hatta para kaybeder ayrıca dininde de bozukluk olduğuna rüyası işaretçidir. Beyaz koyun.

KÖPEK BALIĞI Rüyada görülen köpek balığı büyük düşmana. Kendisinin köprü olduğunu görmek. hayırlı iş görmek diyerek yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler köprüyü. Köpek ürürse düşmandan gelen huzur bozucu dedikodu habere delâlet eder. Köpekle konuşmak kimsenin bilmediği bir yolculuğa çıkmaya delâlet eder. Köpeği bağlayıp tasma takmak. işini kaybetmeye veya boşanmaya delâlet eder. Köpek sütü içmek bir olaydan dolayı çok korkmaya üzülmeye delâlet eder.KÖPEK Halk arasında köpek görmeyi düşman olarak tâbir ederlerse de köpeği görüş şekline göre rüya tâbir olunur. Av köpeğinin ava çıktığını görmek iyi bol kazançlı bir işe girmeye delâlet eder. rüya sahibinin nefsine galip gelmesine delâlet eder. Köpeğe dönüştüğünü görürse ilmi artar söz kabiliyeti çoğalır. dostlarıylan eşinin bir olay yüzünden aralarının açılmasına delâlet eder. Köprüden geçtiğini görmek uzun ömür sürmeye. Köprüden düşmek günahkâr olmaya. Köprünün yıkılması. dince sapıklığa düşmeye. Hapis olan bir kimse rüyasında kör 267 . ilim ve takva sahibi âlim birisiyle tanışıp ondan rüya sahibinin ders almasına delâlet eder. Bazı tâbirciler köpek balığını iyi olmayan haber diye de yorumlamışlardır. fakat ilminden dolayı övünürse Allah-ü Teâlâ (c. hayırsız işe ve günahkâr olmaya delâlet eder. malına haram karıştığına delâlet eder. sözünü yerine getirmeye delâlet eder. doğru yol. düşmanına ve rüya sahibinin nefsine galip gelmesine delâlet eder. Kör olmak ve kendini sokaklarda görmek. Köprüden atla geçmek mevki yükselmesine. KÖR Rüyada kör olduğunu görmek. Köpeklerle beraber havlamak kendisine uygun olmayan dostları olduğuna delâlet eder. Köpek eti yemek. Köpek öldürmek. zina suçu işleyen eşe delâlet eder. yüksek mevki. KÖPRÜ Rüyada köprü görmek. iş açıklığına ve rızk bollaşmasına işaret eder. Köpek elbisesini yırtarsa düşmanın malına zarar vermesine delâlet eder. malca zenginleşmeye delâlet eder.c) onu rezil eder. vatanından ayrılıp gurbete çıkmaya ve aileden ayrılmaya işaret edebilir. Dişi köpek inatçı ihanet eden namusuna düşkün olmayan. büyük bir mirasa konmaya. dinde doğru olmayan hareketlere ve yapılan ibâdetlerin kabul olduğuna rüya delâlet eder.

c) dostu olan kimselerle arkadaş olur. istediği arzu ettiği şeye sahip olur. Allah-ü Teâlâ'nın (c. başka şehire göçmek. Evlâdının kör olduğunu rüyasında gören kişinin. rüyası sıkıntıya üzüntüye kederlenmeye delâlet eder. Köstebeğin sırtına binmek gurbete çıkmaya. Bazı tâbirciler bu rüyayı kör edilen adama yapılacak büyük yardım maddi destek olarak yorumlamışlardır.olduğunu görse. Çok önemli brr şeyi almak isteyen kimse rüyasında aniden kör olduğunu görse. yeni eve taşınmak. Yanlız rüya görülen köşkün durumuna göre de rüya tâbir edilebilir. doğurgan olan bir kadınla evlenmeye ve bol rızıklı olan kısmetli bir erkek evlâda rüya delâlet eder. Ateşi körüklemek yeni bir işe girmeye.c) rızâsı için rüya sahibinin ibâdet etmek için inzivaya çekilmesine. KÖR YILAN Rüyada görülen kör yılan başı ezilen nefise (rüyada görülen yılan nefs'tir) ve kötülüklerinden vazgeçip pişman olan zararsız düşmana delâlet eder. rütbe. Köstebek eti yemek. yalana. dünyâ hayatına kıymet vermeye. makam yükselmesine delâlet eder. KÖRÜK Kıymetli madeni eritmek için görülen körük. çok üzülmeye ve günâhlara tevbe etmeye tâbir edilir. arzusuna" kavuşur. Evin içinde köstebek görmek eve hırsız girmesine. kendisi günâhlarına tevbekâr olur Allah-ü Teâlâ (c. Kerpiçten yapılmış 268 . Kıymetli taşlarla süslü güzel köşk. evlâtlarından biri ilimde söz sahibi olur. mülkün artmasına. Ayrıca haram karışan mal diye tâbir edilir. kibre ve helâka yorumlanır. KÖSE Rüyada köse olan birisini veya kendisinin köse olduğunu görmek. mal zararına uğramaya delâlet eder. KÖŞK Rüyada görülen köşk. gıybet eden günahkâr adama delâlet eder. günâha girmeye lüzumsuz faaliyetlerde bulunmaya işaret eder. Şayet rüya sahibi ateş olmayan bir yere körükle hava boşalttığını görürse. Bir başkasını kör ettiğini gören. âlim insanların sohbetlerinde bulunmasına delâlet eder. kara habere. halk arasında aranılan sayılan bir kimse olur. diye tâbir edilir. KÖSTEBEK Rüyada köstebek görmek. hapisten kısa bir süre içersinde kurtulur.

KRALİÇE Rüyada kral-kraliçe görmek. Köy yıkmak.KÜFÜR Rüyasında birisine küfür ettiğini kötü söz söylediğini gören kimse. Köşk satın almak bekâr için evlenmeye evli olan birisi için yeni işe veya çok mala delâlet eder. KÖY Güzel bir köye girdiğini rüyada görmek. haram karışan mala. Kırmızı tuğladan yapılmış köşk. evlât. köy evi yapmak. ticari işlerde iflâsa işaret eder. hayırlı evlâd sahibi olmaya. Dargın olduğu bir arkadaşından ummadığı bir iyilik görür ve ondan özür diler. sevdiği bir arkadaşıylan rüya sahibinin kavga etmesine delâlet eder. köyden bir tanıdığının. dostlarınla arasının bozulmasına. KÖTÜ SÖZ . murad. hayırlı bir arkadaşa işaret eder. kazançlı bir işe. mevki yükselmesine. KRAL . mevki yükselmesi diyerek de rüyayı yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler köşk görmeyi mal. Uzakta olan bir köşke koşmak. faiz yemeye delâlet eder. KÖTÜRÜM OLMAK Rüyasında kötürüm olduğunu gören kişi. bilmeden dedikodu yapmıştır. ailesinden kırmış olduğu ki-şilerlen arası düzelir. Köyün yandığını harab bir halde olduğunu görmek. Rüyada gördüğü kişi hakkında dedikodu yaparak günâha girdiğini rüyası delâlet eder. ahbabının gelmesine uzak bir yola gitmeye diye tâbir olunur. Böyle rüyalar hayra yorulur. saltanat sahibi olmak. hakkında bir dedikodu çıkmasına işaretçidir. 269 . rızkının bollaşacağına delâlet eder. istek ve arzularından vazgeçer. Cennet köşküne girmek rüya sahibinin büyük sevab işlediğine. Bu rüya sahibi tevbekâr olup o arkadaşından helâllik alması gereklidir. kısmet. umutsuz olan bir işte başarıya ulaşmaya kısmetli hayırlı uzun ömürlü kirisiyle evlenmeye delâlet eder. Bir köye girdiğini görmek. malca zengin olan doğurgan birisiyle evlenmeye yorumlanır. dindar olmaya. Köy kurmak.köşk dünyâ malında olan eksikliğe. aileden birisinin ölümüne veya ticaretle uğraşan birisinin iflâsına delâlet eder. çünkü onların lüzumsuz istekler olduğunu anlar.

kibre. 270 . yakın da hacc'a gideceğine rüyası delâlet eder. Yeşil kubbe yapmak veya yaptırmak. Bir kadınla kucaklaşmak. kısa zaman içerisinde girilecek işe ve önemsiz bir hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. âlim. o kimsenin mal için bir çok kimseyi haksız olarak kırdığına ve dünyâ hayatına önem verip âhireti unuttuğuna işaret eder. KUDUZ Rüyada kuduz olduğunu ve kudurduğunu görmek. KUDÜS Kendisinin Kudüs şehrinde gezindiğini gören kişinin. KUCAKLAŞMAK Rüyasında birisiyle kucaklaştığını görmek. hayırlı iş veya uzak akrabadan kalacak büyük rhiras diye yorumlanır. eşe. sevilen insanın ölmesine delâlet eder diyen tâbirciler de olmuştur. rüya sahibinin şehit olarak ölmesine delâlet eder.KRONOMETRE Rüyada kronometre denilen aletin elinde olduğunu görmek. Ayrıca bu tip rüyalar müslümanlığın artacağına da yorumlanır. büyük kısmet. Bazı tâbirciler kubbeyi. mevki yükselmesine. mal düşkünlüğüne ve cimri olmaya delâlet eder. mal biriktirilmesine. o ölü kimsenin rüya sahibinden duâ beklediğine işaret eder. Kubbe tamir etmek. manevî yakınlaşmaya delâlet eder. şöhret olmaya işaret eder demişlerdir. Ölü ile kucaklaştığını görmek. günahkâr olur Allah-ü Teâlâ'nın (c. hırsa. tevbekâr olmaya delâlet eder. Kubbe yıkılması.c) rızâsını kaybeder dince imansızlığa düşer. dünyâ hayatına önem vermeye tamahkâr olmaya. KRUVAZÖR Geminin büyüğü olan askerî kruvazörü rüyada görmek. KUBBE Rüyasında bir caminin kubbesinin yıkıldığını gören kimse. o kişiden parasal destek görmeye.

satın almak. büyük huzursuzluk. hakkında çıkacak dedikoduya evlâdının çoğalmasına delâlet eder. başkasının sözlerine lüzumsuz olarak üzülmeye ve hiddetlenmeye kendini ve başkalarını huzursuz etmeye yorumlanır. güzel huylu evlâd diye tâbir edilir. uzak bir yola gitmeye hacc sevabı kazanacak bir iş yapmaya yorumlanır. Kulağının koptuğunu görmek. o kişinin dinindeki fesatlığa günahkâr olduğuna delâlet eder. KULÜBE Rüyada kulübeye girmek.KUĞU Rüyada kuğu görmek. hidâyete erer. Çok iyi işiten kulağa sahip olduğunu görmek. KUM Rüyada kum görmek. Kulağına küpe taktığını gören. mevki yükselmesine.sahip olunmaya rüya yorumlanır. yeni alınacak bir mala ve çok sevinmeye işarettir. hastalıktan kurtulmaya malca zenginleşmeye işaretçidir. hayırlı güzel eşe. evlâd acısı büyük üzüntüye işarettir. Kulağının kesilmesini görmek. gözleri ilerde kör olacak evlâda rüya tâbir olunur. Kulak yıkamak. Kulağına bir şey taktığını görmek. temizletmek. kiralık bir eve çıkmaya daha sonra yeni bir eve taşınmaya ve sıkıntılı çok engelli bir mala. mal çokluğuna. Kum içinde yürümek. KUMAR Rüyasında kumar oynadığını gören kimse. Kum biriktirmek toplamak mal almaya para biriktirmeye zengin olmaya kısmet açılmasına da işaret edebilir. sıhhatin düzelmesine. rüya sahibinin hayırsız ve zararlı olan arkadaşlarından kurtulmasına. Ayrıca rüya çile içinde geçecek hayat. Allah-ü Teâlâ'nın (c. sevinçli bir haber almasına ve evlâdının kötü huylarından kurtulmasına rüya işaret eder. hâmile bir kadın kısmetli bir kız çocuğu doğurur diyebiliriz. fakir birisiyle evlenmeye. 271 . Sağır olduğunu görmek. düşmanlığa da yorumlanabilir.c) rızâsı için doğru yola girer. Kulaklarının çoğalmasını görmek. eşinden boşanma diye de yorumlanabilir. KULAK Bir kimse rüyasında kulağının büyüdüğünü güzelleştiğini görse. ilmin çoğalmasına. meşakkatli işe. dünyâ hayatına önem verip âhiret hayatına önem vermeyen adam diye yorumlanır. Bazı tâbirciler büyük kavga münakaşa diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. Bazen de kum içinde yürümek tembelliğe.

KURABİYE Rüyasında kurabiye yediğini veya pişirdiğini gören bir kimsenin. Hâmile bir kadın rüyasında kumaş ölçtürdüğünü görse. 272 . büyük sevaba girmeye. hayırsız evlâd. Kundak bağlamak. hırsızlık haberi diyerek rüya yorumlanır. bekâr için evlenmeye. kumaş keserse çocuğunu kaybetme düşük tehdidi geçirir. sağlam güvenli bir işe. ailevî huzursuzluğa delâlet eder. Sevinçli günler. hâmile kadın için erkek çocuk doğurmaya yorumlanır. sinsi düşman. yakın akrabanın ölümü. sıhhat düzelmesi iş açıklığı diyerek rüyayı yorumlayan tâbirciler vardır. iflâs. KURDELE Kurdele takmak. kısmetli âlim bir evlâd sahibi olmaya yorumlanır. evlâdı uzun ömürlü olur. itibâr kaybetme. kısmetli evlilik. Yeşil renk olan kumaş almak. düşmanın elini kolunu bağlayıp onu zararsız hale getirmeye ve eşin kötü huylarından kurtulmasına rüya yorumlanır. diye yorumlanır. KURŞUN Rüyada kurşun görmek.KUMAŞ Rüyada kumaş görmek. uzun yolculuk seyahat. Kurşunla yaralanmak dostlarınızın size ihanet etmesine. Kumaş dokumak. hasta için sıhhate kavuşmaya. hayır hasenat işiyle uğraşmak yeni bir mal sahibi olmak tüccar birisinden çok büyük bir iyilik görmek diye yorumlanır. Kumaş yırtmak boşanmaya. mal kaybı. KUNDAK Kundak görmek. Kurşun döktürmek ölümcül bir hastalığı olan bir yakının iyileşmesine işarettir. Alaca çok renkli kumaş görüp ölçmek. evli için kısa bir âşk macerasına girmeye ayrıca hayırlı bir dünyalık işe girmeye rüya yorumlanır. aldatıldığınıza ve çok engelli bir işe gireceğinize rüyanız delâlet eder. sevinçli bir olay olur ve rüya sahibi kısa bir seyahate çıkar. pek hayra yorulmaz. KUNDUZ Kunduzu rüyada görmek. ailesindeki huzursuzluk gider. eşinizin hâmile kalıp kız çocuk doğurmasına işarettir. dünyâ işine önem verip âhireti unutmaya işarettir. dikmek.

Allahü Teâlâ o kimsenin başına gelecek şer'i kötülüğü def eder. Kurt tutmak suçsuz bir kimseyi suçlamak ve kalp kırmak diyerek rüya yorumlanır. günâhlarına tevbekâr olur ve duası Cenâb-ı Hak (c. kötülüklerden korunur. sevilen sayılan kimselerin arasına katılır. bol sevab kazanacağı işler yapar. okuduğu âyetin sûrenin mânâsına baksın o sûrenin söylediği sözleri kendisine uyarı kabul etsin. Bir kişi Kur'ân-ı Kerîm'i abdestsiz çirkin bir şekilde. Hastanın üzerine Kur'ân okumak hastanın ölümü diye yorumlayan tâbirciler vardır. o kimsenin mü'min ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Kur'ân-ı hatim ettiğini gören kişinin. o kimsenin günahkâr olduğunu ve işlediği günâhlardan dolayı kalbinin kararmakta olduğunu bazı tâbirciler söylemişlerdir. (testi sedef toprak kap gibi) o kişinin günahkâr olduğuna rüyası delâlet eder. hayır ve bol rızık kapılarını açar.c) yolunda olduğuna rüyası işaret etmektedir. erkek evlâdı hafız olur ve büyük bir mülke kavuşur. Kur'ân sûrelerinin manâlarına göre tefsiri ve yorumu rüyada şöyle yorumlanır: Fatiha Sûresi: Bir kimse Fatiha sûresini okuduğunu görse. Bakara Sûresi: Bir kimse Bakara sûresini okuduğunu ve bu sûrenin içindeki Ayetü'l-Kürsî'yi okuduğunu görse.c) katında kabul olunur. Kâfirin rüyasında Kur'ân Kerîm okuması onun imânla şerefleneceğini rüyası delâlet etmektedir. dinlemesi onun sıhhatine sağlığına kavuşacağının işaretidir. yazılan şeye göre ayrı ayrı şekilde tâbir edilir. aslında kuyusunu kazan arkadaşlarına karşı dikkatli olmalıdır. Kur'ân-ı Kerîm'den özellikle bir âyeti veya bir sûreyi okuduğunu gören kişi. kıyafeti uygun olmayarak okuduğunu görürse. Kur'ân-ı Kerîm'in üstüne yazı yazmak ise Kur'ân-ı kendi görüşüne göre tefsir etmeye ve dini konularda söz sahibi olmaya delâlet eder. Kur'ân-ı Kerîmi ezberden okuduğunu gören kişi.c) rızâsına kavuşur. Bazı tâbirciler ise kurt görülen rüyaları kişinin nefsi diye de tâbir etmişlerdir.KURT Kurt ulumasını duymak. sinsi düşmana veya üzüntülü bir haber duymaya işarettir. Kur'ân-ı Kerîm'i bir şeye yazdığını görmek. Şayet yazılan şey makbul değilse. ömrü uzar ve başına gelecek kötülüklere sabır ederek büyük 273 . Hasta bir kimsenin rüyasında Kur'ân-ı Kerîm okuması. okumak emir nehiy ve sevinç olarak yorumlanır. iyilikte önemli adımlar atar Allah-ü Teâlâ'nın (c. çevresinde bulunan kendisine yakın görünüp. Rüyasında kurt gören kimse. KUR'ÂN-I KERÎM Rüyada Kur'ân âyetlerini görmek. Şayet kağıt üzerine yazdığını görse.

sevablara kavuşur.c) ona umulmadık iş kapıları açar. nefsine zulm eder. işleri açılır. kısmeti gürleşir. Mâide Sûresi: Mâide sûresini rüyasında okuduğunu gören kişi. rızkı helâl yoldan olur. güzel çocukları olacağının. İbrahim Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. dinî bütün olan arkadaşlar edinir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. 274 . çok istediği bir arzusuna nail olur ve ihtiyarlığında sıkıntı görmez. Yûsuf Sûresi: Bu sûreyi rüyada okumak. bundan büyük sevab kazanır ve bu sevabının yüzüşü hürmetine rızkı artar. Hicr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. rüya sahibinin gurbete çıkarak ekmeğini orada kazanacağının. günâhlarına tevbekâr olur. yakın bir zamanda bir başka şehre göç eder. Allah-ü Teâlâ (c. Tevbe Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. rızkı kısmeti gürleşir. hayırlı bir erkek evlâdı olur. A'râf Sûresi: Rüyasında A'râf sûresini okuduğunu gören kişi hayırlı bir yolculuğa çıkar. eşiyle arasında geçimsizlik olur ve ilelebet geçimsizlik. fakirleri doyurur. sıkıntılarından kurtulur ve Allah-ü Teâlâ (c. üzüntülerinden. Şayet rüya sahibi âlim ise yalnız olarak ölür. malı hayırlı olur. Ve rüya sahibi aileye düşmüş olan bir mirası taksim eder. malını çoğaltır ve bu kimseye büyü yapılamaz Cenâb-ı Hakk (c. duaları kabul olur. evlâdı. ayrıca fakirlikten kurtulmasının ve sıkıntıdan feraha çıkmanın rüya işaretçisidir. kötülüklerden korur. Ra'd Sûresi: Rüyasında Ra'd sûresini okuduğun gören kimse. Nisâ Sûresi: Bir kimse rüyasında Nisa sûresini okuduğunu görse.c) onu her türlü musibetlerden. malı çoğalır.c) katında kabul olunur. En'âm Sûresi: Rüyasında En'âm sûresini okuduğunu gören kimsenin. Rızkı.c) güzei imân verir. Yûnus Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimseye Allah-ü Teâlâ (c. hasta ise sağlığı düzelir. huzursuzluk ailesinde oluşur. malı çoğalır. düşmanları mahv-ı perişan olur. onun rızkını gürleştirir. Bazı tâbirciler bu sûreyi okuyan kimsenin kalp gözünün açılacağını da söylemişlerdir.c) dualarını kabul eder. günâhlarını tevbekâr olur ve tevbesi Cenâb-ı Hakk (c.c) katında yüksek mertebelere nail olur. Hûd Sûresi: Rüyasında Hûd sûresini okuduğunu gören kişi. kederinden.

v)'in sünneti seniyyelerine uygun işier yapar ve âhirette Peygamber efendimiz (s. alçak gönüllü. Kehf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse.c) rızâsını kazanacağına rüya delâlet eder demişlerdir. Tâhâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. sıhhatine kavuşur ve âlim. ve vatanına tez zamanda kavuşur.v)'e çokça salât-ı selâm getirmesinde fayda vardır. düşmanlarını yener. yaşlılığında sıkıntı. o asî evlâdın iyi olacağına Cenâb-ı Hakk'ın (c. hadîs ilmini öğrenir ve Peygamber efendimiz (s. Şuarâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse.v)'in şefaatine nail oiur.c) dostları olan kimselerin sohbetlerine katılır. gece namazı kılmaya başlar ve şayet rüya sahibi gurbette ise ailesine.a. onlara galip gelir. Kötü ve yalan dolu olan hîlekâr kişilerin şerrinden Allah-ü Teâlâ (c. onların sohbetlerinde bulunur. kalbî nurlandırılır. büyük bir âlim olur. Nûr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimsenin. Nemi Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) ona hiç ummadığı bir yerden büyük bir rızk kapısı açar. ilmi önemli ölçülerde artar ve toplum içinde sevilen sayılan bir 275 . Meryem Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. hakk'a riayet eder ve haram yemeyi sevmeyen bir kimse olur. Bazı tâbirciler de bu rüyayı şöyle yorumlamışlardır. mevkisi.Nahl Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.a. en az 7 defa hac'ca gider ve manâ âleminde çok büyük mertebelerde olan dostlar edinir. kalp gözü açılır ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Bu rüyayı gören kişinin Peygamber efendimiz (s. dualarıyla büyülerin bozulmasına vesile olur.a. hasenatı seven ve bol sevablı işler yapan bir kimse olur. Kısmeti bollaşır. Rızkı konusunda biraz zorluk çeker ama daha sonra Allah-ü Teâlâ (c. hayırı. Enbiyâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. şöhreti halk arasında artar. gam yüzü görmez. âlimlerin ilmiyle rızıklanır. İsrâ Sûresi: Bu sûresi rüyasında okuduğunu gören kimse. ulemadan olan kişilerin arasına katılır ayrıca rızkı gürleşir. keder. rüya sahibinin kötü huylu evlâdı varsa. iftiradan kurtulur.c) katında kabul olunan kullardan olur. dininin bütün emirlerini yerine getirir ömrü uzun olur. rütbesi. Hac Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Duaları Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) onu muhafaza eder. şayet hasta ise sağlığına. Furkan Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Şayet.

Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Dinî şüphe ve tehlikelerden uzak olur. 276 . Rum Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimsenin. Sâffât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kasas Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Allah-ü Teâlâ'dan (c. Sakin bir hayatı olur. Sebe Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ankebut Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. sabır eder ve bu sabrından dolayı Cenâb-ı Hakk'ın (c. büyük günâh işlememeye çalışır.c) yoluna yönelir büyük sevab kazanır ve günâhları af olunur. halkın itibâr edeceği bir san'atkâr olur. ilmi çoğalır. Lokman Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. hafız bir evlâdı olur ayrıca bir yakını Cenâb-ı Hakk'ın (c.c) yakın olur. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Ayrıca halk arasında sevilen sayılan bir kişi haline gelir. büyük bir hazine bulur ve o hazineyi helâl malı gibi hayır hasenatta kullanır. Dünyâ hayatında ve âhiret hayatında mutlu olur. Bir çiftliğe yerleşir. Sevdiği bir dostundan büyük bir iyilik görür. birçok sıkıntılara. Salih iki erkek evlâdı olur. cennetle müjdelenir. tabiatı doğayı sever. Fâfır Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. bol Kur'ânı Kerîm okur ve secdede ölür. Bazı tâbirciler halk arasında sözüne itibâr edilen bir âlim olur demişlerdir. meşakkatlere. Ayrıca Allah-ü Teâlâ'ya (c. tıp dalında uzmanlaşır ve halkın sağlığıylan uğraşır. Ailesini hiç kırmaz onların bir çok hayırdualarını alır. günâhlarına tevbekâr olur. yaptığı bir işten dolayı tam on iki defa Kur'ân-ı Kerîm'i hatim etmiş gibi sevaba nail olur. kabir azab'ından kurtulur. Ahzâb Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.lider olur.c) katında makamı yükselir ve kıyamet günü cennetin hangi kapısından isterse ordan girebileceği kendisine bildirilir.c) çok korkan bir kimse haline gelir. doğru yere yemin edip. Sâd Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Avcılıkla uğraşır. şeytanın oyuncağı olan kişilerden uzak kalır. Secde Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. Silâhları sever. Yasin Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Günâhlarından en kısa zamanda temizlenip tevbekâr olur. Ayrıca rüya sahibi nefsini çok iyi terbiye eder. tevbe istiğfar eder. Bu rüya onun Allah-ü Teâlâ'dan (c.c) rızâsını kazanır ve cennetle müjdelenir. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin hayırlı bir işe 40 gün içinde gireceğini de söylemişlerdir.c) korkmasına delâlet eder. ilmi ve sabrı artar.

şifâ ve afiyete kavuşacağını söylemişlerdir. Bu yolculukta bir tarikat büyüğüyle karşılaşıp onun talebesi olur. âhirette Peygamber efendimiz (s. Bazı tâbirciler ise o rüya sahibinin hastalıklarından kısa süre zarfında kurtulacağını. 277 . Şûrâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. hayır ve hasenatı bol olan ve çok sevilen sayılan kişi haline gelir. sayılan ve çok aranılan bir kimse haline gelir. halkı doğru yola çağıran bir vaiz olur. maden bulur. o kimse amelde ilerler ibâdetleri ve duaları kabul olur. Allah-ü Teâlâ (c. Kıyamette kurtuluşa erer. Halk arasında şanlı. ilim sahibi. Bazı tâbirciler rüya sahibinin sevabı nisbetince Allah-ü Teâlâ (c.a. İşlemiş olduğu bir sevabtan dolayı çok büyük nimetlere kavuşur rızkı bollaşır. Ahkaf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişiye. Söylediği her söz nisbetince bol sevaba nail olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. lisanı. şöhreti bol. Câsiye Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. imân üzere ruhunu teslim eder. Mümin Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin zengin ve hayır hasenat işlerini bol yapan bir kimse olacağını da söylemişlerdir.c) katında sevilen kişilerle âhiret komşusu olacağını da söylemişlerdir. Fussilet Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kimse. imânı güçlenir son nefeste imânla ruhunu teslim eder ve yapmış olduğu büyük bir hayırdan dolayı hac sevabı kazanır.Zümer Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) rızâsını kazanır.v)'in sancağı altında bulunur ve Peygamber efendimizin sünnetlerini uygulamakta titizlik gösterir. Kıyamet günü mü'minlerle beraber en ön safta bulunur. Allahü Teâlâ'dan (c. âlim dostlar edinir.c) onun ayıplarını örter. büyük bir mirasa kavuşur ve malı.c) o kimseyi ve ailesini kötülüklerden. ilim ve irfanı artar. ölürken imân üzere ölür ve halk arasında iyilik yapan.s) merhametli olarak gelir ve o kişi. Duhân Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Muhammed Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. ölürken Azrâil (a.c) çok korkar ve günâhlardan kaçması sebebiyle Allah-ü Teâiâ (c. Fetih Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. rızkı bollaşır. hayırlı bir yolculuğa çıkar. Kaf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişiye. şeytanın şerrinden muhafaza eder. Zuhruf Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. şerefli. günâhlarını af eder. hayır hasenat kapıları açılır. Hucurât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. sözü doğru olur. sevilen.

bir üzüntü bir belâ ile imtihan edilir. Malı mülkü artar. insanlara iyilikte ve ihsanda bulunur. Haşr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ayrıca tevbekâr olup. Hayır hasenat işlerinde en ön safta bulunan birisi haline gelir. Sözü sohbeti nasihatleri dinlenir.a. Saf Sûresi: Bû sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. irîânlı bir arkadaş. bilmeden Peygamber efendimiz (s. salih iyi bir evlâdı olur. Vakıa Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. şehit olacak bir evlâdı olur. imânı ve âmeli kuvvetli olur.Zâriyât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Hadİâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Ayrıca bazı tâbirciler bu rüyayı gören kişinin âhirette cehennem ateşinden emin olacağını söylemişlerdir. Rahman Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. günâhtan çok korkar ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. dost edinir. Bazı tâbirciler bu rüyanın kendisine zarar verecek kişilerin şerrinden emin olacağına rüyası delâlet eder demişlerdir. şüphe ettiği bir konuda emin olup dininde meydana gelen bozukluk (bid'at) gider. takva sahibi olan ilimli. O belâya sabrederek büyük bir serden kurtulur. Tûr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Şayet rüya sahibinin ailesinden kayıb bir yakını varsa o meydana çıkar. salih bir insanla evlenir ve takva sahibi olur. ailesine ve halka faydalı bir insan haline gelir.v)'in ashabına kötü söz söyler günahkâr olur 278 . dünyâda fakir olmaz ve âhirette de dünyâda yaptığı amellerden dolayı elde ettiği sevablar kendisine yardımcı olur. Ve Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızasını kazanmış bir kul haline gelir. Ayrıca takva sahibi sevilen sayılan dostlar edinip ahlâkı güzelleşir. Ayrıca o kişinin yakınlarından birisi Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyerek hafız olur ve âhirette şehit olarak ölen bir yakınının şefaatine nail olur. Mümtehine Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ve ayrıca rüya sahibinin soyundan büyük bir âlim dünyaya gelir.c) sevdiği kulları arasına katılır. O evlâd kendisine. Kamer Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Necm Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin.c) affına nail olup cennete girer. Halk arasında itibâr kazanır. Mücâdele Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kendisi için hayırlı olan bir yolculuğa çıkar. âlim olup ilmi ve âmeli çoğalır. Ayrıca bazı tâbirciler bu sûreyi okuyan kişinin ibâdetinin ve amelinin artacağını ve günâhlarının af olacağını söylemişlerdir. Allah-ü Teâlâ'nın (c. kutsal topraklarda ruhunu teslim eder.

Ve o cum'a namazlarına gelenlerin bütün sevabı sayısınca kendisine bol sevab yazılır. Tahrîm Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Meâric Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. dünyâ malı artar. Hîlekâr ve madrabaz olan bir kişiyle ortak bir işe girer. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin ailesine şer ve kötülüklerin isabet edemiyeceğini söylemişlerdir. Bazı tâbirciler ise bu rüya sahibinin yapacağı hayırlardan dolayı Allah-ü Teâlâ'nın (c. Cennette en güzel mertebelerden birisine sahip olur. yakınlarından olan birisi eşinden ayrılır. Bu rüya uyarıcıdır. Ve o kimseye davranışlarından dolayı pişman olup kötü alışkanlıklarını terk eder. Münâfikun Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Nûh Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Cin Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin.c) rızâsını kazanacağı hayırlı mallara sahip olur. dinindeki itikâdındaki bozukluk gider. Al-lahü Teâlâ'nın rızâsını kazanıp rızkı bollaşır. gençliğinde işlediği günâhlara tevbekâr olur ve ömrünün sonuna kadar takvası ibâdeti çoğalır ve ameli yücelir Allah-ü Teâlâ'nın (c. salih bir insanla evlenir.c) affına nail olup cehennem azabından emin olacağını söylemişler ve rüya sahibine rüya müjdedir demişlerdir.c) rızâsını kazanır. rızkı bollaşır ve arzu ettiği bir çok şeye kavuşur. cum'a namazlarına aksatmadan devam eder. gireceği bir işten dolayı günahkâr olur. Daha sonra aklını başına alıp hayır ve hasenat işleriyle uğraşıp Allah-ü Teâlâ'nın (c. Hayırlı evlât sahibi olur. Bazı tâbirciler rüya sahibinin ailesinden bazı kimselerin (kâfir olanların) tevbekâr olup doğru yola döneceklerine rüya delâlet eder demişlerdir. ailesinden birisi cin taifesinden birisiyle arkadaş olur ve o cin yüzünden 279 . Zâlim ve haîn olan bir düşmanı kendisinden af dileyip helâllik ister. günâhlarına tevbekâr olup düşmanlarına karşı galip olur. Cum'a Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Hakka Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin.c) sevdiği kulları arasına karışır. Ve o kişi kıyamet gününün şiddetinden emin olur. Ama bu iş kendisi için bir imtihandır.derhal tevbe etmesi icab etmektedir. Talâk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Eğer bu rüyayı bir kadın görürse ailesiylen yâni eşiyle arasında olan üzüntülü bir konusu hâl olur. Teğabûn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. âhirette iyi komşular edinir. Mülk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Haramdan zinadan kaçar. bid'attan kaçar. Ve rüya sahibiyle dost olmaya çalışır. Geçimsizlik ortadan kalkar. ölüm anında Cenâb-ı Hakk'ın affına nail olup imân üzere ölür. tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c.

eşini herkesten kıskanır ve ailesine. sözü dinlenen bir kimse olacağına rüyası delâlet eder demişlerdir. Kıyâmet Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. kaza oruçlarını tutup borçtan kurtulur. Ve bu davranışından dolayı Allah-ü Teâlâ (c. Allah-ü Teâlâ'nın (c. anasına.c) rızâsını almış olan kimselerle dost olur. sevabları gürleşir. yalan yere yemin etmez. Mürselât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu "gören kişi. Çünkü bu cin müslüman bir cindir. Takvası. ticareti çoğalıp helâl malı artar ve bu malı Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yolunda o kişi harcar. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberler. Müzzemmil Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. sayılan. oruç ibâdetini tam yapar.c) affına nail olur. ahlâkı yükselir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Nebe Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.evlerindeki bereket artar.c) rüya sahibini görünür görünmez belâlardan musibetlerden muhafaza eder.c) katında tevbeleri kabul olunur. İnsan Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. halka zulmeden birisine ettiği nasihatlar dolayısıyla onu doğru yola çevirir.c) rızâsını kazanıp küçük günâhları af olunur. Rızkı gürleşir ve Allah-ü Teâlâ (c. Peygamber efendimiz (s.v)'in sünnetlerini yerine getirirken titizlik gösterir. O kimse şükür ve ibâdetle rızıklanır. yakınları tarafından pek sevilmez ve bu rüya kendisi için uyarıcıdır. Dünyâ ve âhiret hayatı mamur olur. Bazı tâbirciler rüya sahibinin soyundan çok hafız yetişeceğine ve aynı soydan âlim bir kimse dünya'ya gelip soyundan 70. Ailesine ve çevresindeki insanlara iyilikle muamele etmesi ve onların gönlünü alması lâzımdır Tekvîr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Mevkisi yükselir ve ünü her tarafa yayılır. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Anne ve babasına merhametli yaklaştığı için Allah-ü Teâlâ (c.c) ona merhamet eder. rızkı bollaşır. Rızkı bollaşır ve Allah-ü Teâlâ (c. Naziât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Müddessir Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. hayırlı bir yolculuğa çıkar. 280 . babasına çok iyilik eder.000 kişiye şefaat edeceğini söylemişlerdir. Kalp kırmamaya hayır ve hasenat işlerini bol yapmaya dikkat edip.a. Bazı tâbirciler ise bu rüya sahibinin kendisine eskiden yapılmış olan bir büyüden kurtulacağına. ailesinde ve etrafında sevilen. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin san'atkâr salih bir evlâdı olacağına rüyası delâlet eder de demişlerdir. Abese Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) kendisine bol sevab yazıp günâhlarını siler.

A'lâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Şems Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Peygamber efendimiz (s.c) kıyamet günü rüya sahibine amel defterini sağ tarafından verdirir. Bu rüya sahibi için uyarıdır. Cenâb-ı Hakk'ın (c. duymadığı bir şey için bir yere gidip Allah-ü Teâlâ'nın (c. Dünyâ ve âhiret hayatı güzelleşir ibâdeti bollaşır çok yakın bir zaman büyük bir câmiinin cemâati arasına katılır. Bu rüya sahibinin işlerinin kolaylaşacağını bazı tâbirciler söylemişlerdir.a. merhamet ettiği şevkat gösterdiği kişiler nisbetince Allah-ü Teâlâ'da (c. Gâşiye Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) rızâsını kazanır. hayırlı salih kız ve erkek evlâtları olur.c) rızâsını kazanır. Ve ihtiyaç içinde bulunan bir çok kimseye sıkıntılı zamanlarında el uzatır.a. Nefsini muhafaza eder. ilim ve takva sahibi olur. takva bolluğuna delâlet ettiğini söylemişlerdir. aleyhinde bir dâva meydana gelir. Beled Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. astrofizik ilmi ile uğraşır ve büyük bir âlim olur. Bu rüya sahibi için uyarıcıdır. ticarette yapmış olduğu hilekârlıklardan dolayı tevbekâr olur. Bürûc Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. mülkü artar. Âhirette Peygamber efendimiz (s. Allah-ü Teâlâ (c. salih bir erkek evlât sahibi olur. Bazı tâbirciler bu rüyanın amel üstünlüğe. Mutaffifîn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Yetîm ve öksüzleri korur. Çünkü dininde bozukluk meydana gelip kalbi kararmaya başlamıştır. Ayrıca rüya sahibi çok kısa bir zamanda tarikat ehli olan bir kimseyle arkadaş olup onun kendisine yapmış olduğu nasihatları dinler ve doğru yolu bulur.v)'in sünnetlerini uygularken titizlik gösterir. Fakat rüya sahibi bu dâvadan alnının akıyla kurtulur. Leyi Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.c) ona merhamet eder. özellikle söyleyebiliriz ki bu evlâtlar kendisinin doğru yola dönmesine de yardımcı olurlar. Ve o kimse görmediği. kul hakkı yememeye dikkat eder. namaza tembellik etmekte ve namaz vakitlerini geçirmektedir. onlara yardımcı olup hayır işlerini bol yapar.İnfitâr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. gecelerini ibâdetle geçirir ve her gecesi adetâ Kadîr gecesi gibi büyük sevablara 281 . Fecr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.v)'in şefaatine nail olur. Târık Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. İnşikak Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. dünyâ hayatını âhiret hayatına tercih eder. Bu evlâtlar ayrıca kısmetleriyle gelirler rüya sahibinin malı.

c) katında af olunur. Bazı tâbirciler bu rüyayı gören kimsenin ömrünün uzun olacağını da söylemişlerdir. Yetîm ve öksüzleri sevindirir. Üstünde hakkı bulunan kimselerle helâllaşır. soyundan birisi âlim olur. küçük günâhları Allah-ü Teâlâ (c. 282 . Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin ilim sahibi olup ayrıca kaleminin de kuvvetli olacağını söylemişlerdir. Bazı tâbirciler bu rüyanın. üzüntü ve kederi gider. rüya sahibinin sonu hayır olan sıkıntılı bir işe gireceğini de söylemişlerdir. başkasının hakkını yememeye özen gösteren.nail olur. Alâk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin rızkının bollaşacağını. muhitinde sözü geçerli. Tîn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. kul hakkını yemeyen hayır ve hasenat sahibi bir kimse olur. ailesine faydalı olup ayrıca âhirette ailesine şefaatçi olur. kabir ziyaretlerine önem verir. Çevresine. sahih bir müslüman olur. Leyle-i Kadr ihya etmişçesine yapacağı büyük bir hayırdan dolayı kendisine büyük sevablar verilir. kısmetli. Bazı tâbirciler. dünyâ ve âhiret hayatının güzelleşeceğini söylemişlerdir. Kaari'a Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. rüya sahibi kendisi ve ailesi için hayırlı olacak bir işe girer. şehitlerin şefaatlerine nail olur. hayırlı bir yolculuğa delâlet edeceğini söylemişlerdir.c) rızâsını kazanır. ummadığı yerden gelecek bir mirasa sahip olur ve bu mirası Allah-ü Teâlâ'nın (c. Yetîm ve öksüzlere yardım elini uzatır. Duhâ Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin iyi bir Kur'ân tefsiri yapan kelâm ilmi kuvvetli olan bir erkek evlâdının olacağını söylemişlerdir. Beyyine Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. evliyaların. sevinçli müjdeli bir haber alır. imânı gürleşir ve itikadı artar. İnşirâh Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. Bazı tâbirciler ibâdetli takva sahipli bir eşe rüya delâlet eder demişlerdir. sevilen.c) rızâsını kazanmak. Zelzele Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ayrıca ilim sahibi olan yakın dostlar edinir. Kısmeti açılır. onun şefaatine nail olmak için hayır işlerinde harcar. salih bir erkek evlâdı olur. sayılan bir kimse olur. Bu sûreyi okumak rüya sahibinin ilminin artacağına ve kaleminin kuvvetli olacağına rüyası delâlet eder. Âdiyât Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kadir Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ve birçok kimseye ettiği nasihatler dolayısıyla onların doğru yolu bulmasına yardımcı olup Allahü Teâlâ'nın (c. Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. fakirse zengin olur ömrü uzar.

sevilen. üzerinde olan kul hakkından kurtulur. Kevser Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin.Tekâsür Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Ayrıca yapmış olduğu bir hayırdan dolayı çok büyük bir sevaba nail olur. Evlâtları hayır ve hasenat sahibi. dünyâ malını artırır. aranan.c) rızâsını kazanmak için sarfeder.c) rızâsını kazanır. Bu günâhına tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. Hayırlı bir eşe düşer. İhlâs Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. O kimse yapacağı ve yapmış olduğu büyük bir günâhına tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. sayılan bir kimse olur. Hümeze Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Bazı tâbirciler bu rüya sahibinin gerçek imâna sahip olacağına rüyası delâlet eder demişlerdir. malını mülkünü Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanmalıdır. Bazı tâbirciler ibâdet bolluğa.c) tarafından korunur. Bazı tâbirciler rüya sahibinin çok arzu ettiği bir yolculuğa çıkacağına da rüyası delâlet eder demişlerdir. malı ve mülkü çoğalır. onlara cephe alır. Dünyâ ve âhiret hayatı mamur olup rüya sahibi refaha kavuşur. gıybet denilen büyük bir günâhı işlemektedir. çok sayıda evlâdı olur. o rüya sahibinin soyunu hayırlı bir şekilde sürdürür. güzel ahlâklı kişiler haline gelirler. Rüya sahibine uyarıcı nitelik taşımaktadır. ailesinden birisi âlim olur. Bu sebepten Cenâb-ı Hakk bu rüya sahibinin rızkını bollaştırır. malı.c) rızâsını kazanmış kullar arasını katılır. Rüya sahibi ayrıca kötü insanların ve şeytanın şerrinden Cenâb-ı Hakk (c. Kâfirûn Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Tebbet Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Kureyş Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Rüya sahibinin ismini yüceltir. yakın zamanda hacc'a gider ve Allahü Teâlâ düşmanlarından onu emin kılar. Fîl Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. imân gürlüğüne rüya delâlet eder demişlerdir. Bu davranışından dolayı Cenâb-ı Hakk'ın (c. 283 . Nasr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişinin. yakın bir zamanda sevdiği birisi hastalanıp vefat eder. korkularından emin olur. halk arasında sözü sohbeti dinlenen. rüyası kendisi için bir müjde taşır. ayrıca rüya sahibi muhtaçları. Bazı tâbirciler helâl mal diyerekte rüyayı tâbir etmişlerdir. Asr Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. Felâk Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi. ihtiyaçları olanları korur onlara yardımcı olur. Küçük günâhlarını affeder. rızkı gürleşir. bid'âtlardan uzak olup kâfir ve münafıklardan kaçar. Ömrü uzun olur.

KUSMAK Rüyasında kustuğunu gören kişi. düşmanlarına galip gelir ve kıyamette Allah-ü Teâlâ'nın (c. öksüz malı yememeli. hayır yolda harcanmayan israf edilen mal diye tâbir etmişlerdir. Kurban bayramında kurban kestiğini rüyasında gören kişi. Kuşak altın ise. üstüne kul hakkı geçirmemelidir.a. rüya 284 . tevbesi kabul olunur. hastalıklarından kurtulup. sırrın açığa çıkması huzursuzluk diyerek tâbir etmişlerdir. Rüyada kusmak rüya sahibi için uyarıcıdır. Takılan kuşak demir ise. harama işarettir. Rüya sahibine bu rüya uyarıcıdır. yetîm. Kurban eti taksim etmek. hayırlı bir erkek evlâdın olmasına.Nâs Sûresi: Bu sûreyi rüyasında okuduğunu gören kişi.v)'in şefaatine nail olur. Bazı tâbirciler rüya sahibinin çok yakından sevdiği bir kimsenin ölümüne rüyası delâlet etmektedir demişlerdir. Malına karıştırmış olduğu haramı ayıklar. arzu edilen bir işin olmasına ve rüya sahibinin adağının yerine getirmesine rüyası işaret etmektedir. Malı rızkı çoğalır. emânet bir maldan faydalanmaya delâlet eder. ferahlığa sevince kavuşur. Kuşak gümüş ise. uzak bir akrabadan düşecek miras'a mala işarettir. Kuru yemiş satıcısını görmek. KURU YEMİŞ Rüyasında kuru yemiş yediğini gören kişinin. bir âlimin nasihatlarıyla tevbekâr olup aklını başına alarak doğru yolu bulur. rızkı bollaşır.rüya sahibinin sağlam yapılı kuvvetli bir erkek evlâdı olur. Allahü Teâlâ kendisine kısmeti gür evlâtlar ihsan eder. Kusmuk yemek. sıhhati düzelir. kısmetli bir işe girmeye. Hasta bir kimse kendisine kurban kesildiğini görse. KUŞAK Rüyada görülen kuşak. Kısaca şöyle diyebiliriz. Kan kusmak. hastalanmaya haksız bir servete kavuşmaya delâlettir. günâhlardan tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c. Haram mal (faiz) yemektir. Hasta bir kişi bir yılan kustuğunu görse. vücudu sıhhatine kavuşur. Sarhoş olup kustuğunu görmek. KURBAN Rüyada kurban kesmek. o hasta ölür. Bazı tâbirciler kusmayı.c) rızâsını kazanmaya işarettir. çeşitli şekilde tâbir edilir. malına haram katmamaya dikkat etmeli. kısmetli bir kız evlâdı olur. Peygamber efendimiz (s. Bazı tâbirciler kuru yemişçiyi görmeyi.c) dostlarının arasına katılır.

Kuşun gagasını öpmek rüya sahibinin sohbeti tatlı. Kuşağın yılan olması. Alim kimselerle dost olur. Kuşağı beline sarmak. kısmeti gürleşir. bir insana hîle yapmaya. ziyana uğramaya. kaybolan bir malın bulunmasına. Kuş tuzağı kurduğunu görmek. haber diye yorumlanır. hayırsız bir evlât sahibi olmaya. KUŞ Rüyada görülen kuş. hitabı kuvvetli bir kimse olmasına yorumlanır. büyük bir mirasa konma şeklinde tâbir edilir. bir iş sebebiyle rüya sahibinin mevkisinin yükselmesine. ömrünün uzamasına ayrıca hayırlı evlât sahibi olmaya rüya delâlet eder. sıhhati düzelir. KUŞPALAZI Kuşpalazı denilen hastalığa tutulduğunu gören kimse. yakın zaman içersinde iyi kısmetli bir nasibi çıkar. hayırlı işe. büyük kısmete. şayet bekârsa güzel ahlâkı olan başta fakir ama sonra zengin olacak iyi birisiylen hayatını birleştirir. KUTUP YILDIZI Kutup yıldızını rüyasında gören kişi. güzel bir evlâd sahibi olmaya delâlettir. Kuş yuvası.sahibinin şöhreti malı artar. Kuşağın kesilmesi. Kısmeti gürleşir. bekâr için evlenmeye. Kuş kafesi görmek ise. Kuş pisliği. Salih bir kimseyle yuva kurar. şöhretinin artmasına rüyası delâlet eder. Kuyuya 285 . yakınlarından birinin ihanetini öğrenir ve düşmanına galip gelir. KUYU Rüyasında kuyu kazmak. Bazı tâbirciler rüya sahibinin yakın akrabası olan birisinin hastalanmasına rüya işaret eder demişlerdir. nasipli bir çocuğa delâlettir. itibâr kaybetmeye delâlet eder. Kuşağın boş olması. evli için ise. sağlığın bozulmasına. kendisine şöhret ve malca bolluk getirecek bir yolculuğa çıkar. iflâsa. Kuş kanadı taktığını görmek. dost diye görünen düşmanın şerrine işarettir. mevki. Şayet rüya sahibi bekârsa. KUŞBURNU Rüyasında kuşburnu yediğini gören kişinin. Kuş pisliğini yemek. ümitsiz bir işin hal olunmasına işaret eder. mevkiden ayrılmaya delâlet eder. Kuşağın süslendiğini görmek. ilimde ileri olan âlim kimselerin sohbetlerine katılmaya bekâr için evlenmeye işarettir. yapılacak hayırlı evliliğe işarettir. malca zarara.

gönlün açılmasına ummadık yerden gelen hayırlı bir misafire. 286 . Sevilmez sayılmaz ve onunla kimse arkadaşlık etmek istemez. KUZGUN Rüyasında kuzgun olduğunu veya kuzgun yakaladığını gayen kimsenin. ilmin artması.düşmek bir iftiraya düşmeye işarettir. kısmetli hayırlı bir evlilik diyerek-te yorumlamışlardır. sarmak. yalan söz söylemeye de işarettir. sakin. Bazı tâbirciler kuyuya düşmeyi hapise girmek diye de yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler ise rüyada kuyumcu görmeyi. iyi huylu bir evlât sahibi olur. yalan hîlekâr olan dosta yalan iş görmeye işarettir. sıkıntıdan. Rüya. hidâyet yolu. Bu rüya sahibi için uyarıcıdır. KUAFÖR Rüyasında kuaförde saçlarını tarattığını gören kimse. evli için ise hayırlı. iş açıklığına delâlet eder. Kuyu çıkrığı görmek. imânı gürleşir.c) katında kabul olunur. Rızkı bollaşır. tutmak hayırlı salih bir mü'min arkadaşa konuşkan sevimli bir evlâd sahibi olmaya delâlet eder. üzüntülü bir işi hâl olunur. KUZU Hâmile bir kadın rüyasında kuzu görse. Bazen de hakkı olan birisinin borcundan kurtulmaya. Halkın arasında onun dedikodusu yapılır. KUYUMCU Rüyada görülen kuyumcu. söz dinleyen bir evlâda sahip olmaya rüya delâlet eder. Kuzu sevmek. ihlâslan etmiş olduğu tevbe duaları da Cenâb-ı Hakk'ın (c. Şöhreti zedelenir.c) rızâsını kazanacak işler yapmaya da işarettir. âhiret hayatını unutmuş sadece dünyâ hayatı için çalışmaktadır. üzüntüden kurtulmaya. Aklını başına toplayıp bu dünyâya niye geldiğini ve hesap gününü düşünüp hem bu dünyâ. malına haram karışır. Kuyudan çıkmak. KUZU KULAĞI Rüyasında kuzu kulağı denilen otu toplayıp pişirip yediğini gören kimsenin. itibârı şerefi beş paralık olur. hem de âhiret günü için çalışması gereklidir. kuzu olmak. sıkıntılı. günâhlara tevbe edip pişman olmaya ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. bekâr için huyu güzel olan birisiyle evlenmeye.

bu rüya sahibi zekâtlarını tam olarak verirse malının kiri gider bereketi artar. KÜNYE Rüyada görülen künye. Dikkatli olması gereklidir. sahibini yakan haram maldır. Rüyasında küllük gören kişinin dünyâ hayatına önem veren rurslı birisi olduğunu söyleyebiliriz. sözü sohbeti dinlenen mert bir oğlu olur. yakında kısmetli. KÜL Rüyada görülen kül. Bazıları külün zararlı boş söz olduğunu. işe yaramaz davranış olarakta rüyayı yorumlamışlardır. Malı mülkü çoğalır. günâha girmeye araç olduğunu da söylemişlerdir. yeni bir iş yeri açacağına rüya işaret eder. sevinç getiren ve mutluluk verici bir olay olarak yorumlanır. Ticaretlen uğraşan birisinin kümes görmesi. KÜMES Bekâr bir kimse rüyasında kümes görürse. rızkı gürleşir. hayırlı. malı çoğalır. Ayrıca fayda sağlamayacak yakında bir haber alacaktır. 287 . Bazı tâbirciler boş söze. anlaşabileceği birisiylen yuva kurar. Bu haberden sonra canı sıkılacak ve çok sevdiği dostundan ummadığı bir zamanda iyilik görecektir. Bazen de küfür dince bozukluğa.KÜF Rüyasında yiyeceğinin küflendiğini gören kimsenin malına haram karışır. fitneye ve fesada işarettir. Rızkı. Dininde ki bozukluk giderilir. dili dolayısıyla günâha girip çevresindekilerinin kalbini kırmaktadır. KÜHEYLAN Küheylanı rüyasında gören kimsenin. düğün haberi. KÜKÜRT Rüyasında kükürtlü işlerle uğraştığını gören kişinin sağlığı bozulur. birisine yaptığı veya yapacağı bir iyilikten dolayı yakında bir mala kavuşur. KÜFÜR Rüyada küfür ettiğini gören kişi.

KÜREK KEMİĞİ Rüyada görülen kürek kemiği. kocasının emâneti olan namusuna dil uzatacak kimselerle arkadaş olmaktadır. işlerin bozulmasına. Bazı tâbirciler malın zekâtını tam olarak vermek. sökülmesi. Samur kürk giymek. çeşitli şekilde yorumlanır. rüyası helâl rızka. KÜRDAN Rüyasında kürdanla dişlerini karıştırdığını gören kişinin. sünnetlere uymak diye de yorumlamışlardır. Astragan kürk giymek. KÜRTAJ Rüyasında kürtaj yaptırdığını gören bir kadın. bekâr için evlenmeye. hırsız. dostunu düşmanını iyi tanıyıp ona göre davranmalıdır. Hasta birisi küreklen toprak kazdığını görse. ailesinden birisi ölümcül bir hastalığa yakalanır. taşınmayacak hale gelmesini girilen. rızkın bolluğuna hayırlı işe girmeye. KÜRK Kürk giymek. 288 . iflâsa delâlet eder. hastalığından şifa bulur ve bozuk olan sağlığı kısa zamanda inşâAllâh düzelir.KÜPE Küpe takmak. Tilki kürkü giymek. Bazı tâbirciler kürek kemiğinin ağırlaşmasını. dolandırıcı birisiylen arkadaş olunacağını gösterir. malının arttığını rızkının gürleştiğini yakın bir zaman da görür. işlenen büyük günâhlar olarak tâbir etmişlerdir. Evinden kürekle toprak attığını gören kimsenin. kürek kemiğinin ağrıdığını gören kimsenin. Kürek kemiğinin yok olduğunu gören kimse. temizliğe tevbe ve istiğfar etmeye delâlet eder. KÜREK Rüyada kürekle uğraştığını gören kişi. sevinçli bir habere. yeni bir mirasa konmaya işarettir. Ters kürk giymek. üzüntülü bir habere. Bu kadın hareketlerine çeki düzen getirmeli. eşinden boşanır. çiftçinin ürününün bol olmasına delâlet eder. eşe delâlet eder. dünyâ hayatına verilen önemden vazgeçilip âhiret hayatı için hayır işlerinde bulunmaya delâlet eder. sıkıntılı bir yolculuğa delâlet eder. hâmile kadının kız çocuk doğurmasına. Kürkün yırtılması. evinde huzursuzluk olur.

mal diye tâbir edilir. KÜVET Rüyasında kendini küvet içinde yıkandığını gören kişi. okul hayatı başarılı olur. günâhlarına tevbe edip hakk yoluna döner. iyi arkadaşlar edinip kötü huylarından kurtulur. hitabı kuvvetli. Bu çocuk memleket için hayırlı olacak işler yapar. büyük bir imtihanı kazanır. çok para kazanmaya.KÜRSÜ Rüyasında bir kürsüye çıkıp konuştuğunu gören kimsenin. ondan bir şey içmek. KÜTÜPHÂNE Kendisini kütüphanede kitap okurken gören kişinin. 289 . içkiden nefret edip tevbekâr olur bir daha içki içmez. Şayet içki içen bir adam bu rüyayı görürse. ilerde çok sevdiği bir meslekle uğraşmaya başlar. hâmile kadının nasibli bir erkek evlâd doğurmasına rüya delâlet eder. mirasa konmaya. KÜP Küp görmek. sözü dinlenen ve cemiyette önemli yerlere gelecek şöhretli bir evlâdı olur. Eve kütük yığmak. kütük yakmak iflâsa veya rüya sahibinin yakınlarından hasta olan birisinin ölüm haberini almaya delâlet eder. KÜTÜK Rüyada kütük. bekâr için zengin ve malı çok olan birisiylen evlenmeye.

L LABADA Rüyasında iabada denilen otu toplayıp. üzüntülerinden kurtulup feraha çıkar.c) tarafından kabul edilir. LADES Lades kemiğiyle oynadığını gören kişi. LA HAVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYÜL AZÎM Bu kelimeyi rüyasında söylediğini gören kimse. fen bilimleriyle uğraşmayı seven bir evlâdı olur veya hasta bir yakını iyileşir. Hayırlı bir haber alır. Sözü sohbeti yerinde olan iyi 290 . bir arzusu. vücudu sıhhat bulur. LABORATUVAR Laboratuvarda çalıştığını gören kişinin. sıkıntılarından. pişman olur ve duaları Cenâb-ı Hakk (c. şans oyunların da para kaybeder. pişirdiğini gören kimse. evlâdı varsa veya ailesinden birisi büyük bir âlim olur. muradı yerine gelir. Günâhlarına tevbe eder. çözülmeyecek gibi görünen kendisine sıkıntı üzüntü veren karışık işi yoluna girer. Dünyâ hayatına önem verir. Bazı tâbirciler kısmetli hayırlı yeni iş diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. hastalıklarından kurtulur. dileği. Neş'eli sözü sohbeti dinlenen arkadaşlar edinir. LÂİLAHE İLLALLAH Rüyasında Kelime-i tevhid'i çektiğini gören kişinin. Rızkı gürleşir.

evlâda. erkek için kumar alışkanlığına.arkadaşlar edinir. LAHANA Lahana pişirip yemek. 291 . yolmak: Yeni iş. delâlet eder demişlerdir. üzüntülü haber alınacağına yorumlanır. sağlam için iyi bir yolculuğa çıkmaya. zirâatle uğraşanın. hasta birisinin ölmesine de rüya işaret eder demişlerdir. hayırsız haber. d) Lâle toplamak. iş diye de yorumlanabilir. iki yüzlü birisiyle evlenmeye. hayırlı kısmet diye yorumlanır. Rüya uyarıcıdır. malının ziyan görmesine ve su baskınına rüya delâlet eder. hatta iflâsa. ticaretle uğraşan adamın mal kaybetmesine. iyi olmaya. çiftçinin. Hareketlerine çeki düzen verip tevbekâr olması gereklidir. LAĞIM Bir kimse kendisinin lağım çukuruna düştüğünü rüyasında görse. seyahat etmeye işaret eder. Bazı tâbirciler lastik görmeyi. para kaybetmeye. kızgın. lahmacun yemek. üzüntülü haber almaya. Lahana satmak. o hayırsız evlilikten kurtulmaya delâlet eder. Kendisi de iki cihanda feraha çıkar. pek iyi yorumlamamışlardır. c) Pembe lâle: Nişan haberi almaya. Allahü Teâlâ kendisine kabir azabı çektirmez ve imân üzre vefat eder. günahkâr olmaya delâlet eder. LASTİK Rüyada lastik ayakkabı giymek. büyük günâh işlemektedir. LAHMACUN Çiğ lahmacunu rüyada görmek. Bazı tâbirciler lağım çukurunu kadın için zinaya. umulmadık bir yerden gelecek küçük miktarda fakat sonradan daha çok kazandıracak ufak sermaye diye yorumlanır. Şöyle ki: a) Kırmızı lâle: Yeni bir işe girmeye. b) Sarı lâle: Hasta için iyi olmaya. kolay başarılacak bir iş. sevinçli haber. hasta kimse için. dünyâ zevklerine fazla dalma. LÂLE Rüyada lâle görmek çeşitli şekilde yorumlanır. lastik ayakkabıyı çıkarmak.

zina suçu işleyen kadına. Ümitsiz âşk diyerek de rüyayı yorumlayan tâbirciler olmuştur. hasta ise sıhhati düzelir 292 . cehennem ateşi diye yorumlanır. Rüya sahibi derhâl tevbekâr olup bir daha günâh işlememeye çalışmalıdır. Şayet kendisine lavman yapıldığını rüyasında görürse. günâhlardan temizlenmeye delâlet eder. (Katı) pislikle dolu lâzımlık: Mirasa konmaya. çok para kazanmaya. para kaybetmeye işaret eder. lavabo yıkamak. LEBBEYK DEMEK Rüyasında «LEBBEYK» diyen kişi. ümitsiz âşka. LAVMAN Rüyasında lavman yaptığını gören kişi. zina suçu işlemeye delâlet eder. hastalıktan kurtulmaya veya dünyâ işlerine fazlaca dalıp âhiret hayatını ihmâl etmeye yorumlanır. LÂZIMLIK Lâzımlık görmek. Boş lâzımlık: Mal. çeşitli şekilde yorumlanır. Çünkü çiş necestir yâni pistir. rüya sahibinin ameliyat olmasına veya gireceği bir işten çok para kayıb edeceğine rüya delâlet eder. Mevkisi. Çişle dolu lâzımlık: Günâha girmeye. Bu rüya sahibinin günahkâr bir hayat sürdüğünü gösterir. mertebesi düşer. LAVABO Rüyada boş pis lavabo görmek. en yakın zamanda kutsal topraklara ziyarete (hacı) olmaya gider. LEBLEBİ Rüyasında leblebi yediğini gören kimse. zengin olmaya delâlet eder. LAVANTA Rüyada lavanta çiçeği veya lavanta kolonyası görmek. Veya sevindireceği bir yetimden dolayı hac sevabı alır.LAV Rüyada yanardağın lavını görmek. bir yakınının ameliyat haberini alır.

LEĞEN Leğen görmek. hanımının hâmile kalmasına. üzüntülü haber. Bu rüya sahibinin eline ümit etmediği yerden çok para geçer çünkü kendisi çok kısmetli birisidir diyebiliriz. derhâl ondan özür dileyip barışmalıdır. LEKE Elbisesinin leke olduğunu gören kimse. hayırlı iş. Bazı tâbirciler hâmile olan kadının kısmetli bir erkek evlâd doğurmasına rüya delâlet eder demişlerdir. bozuk ve karışık olan işleri yoluna girer. malın çoğalmasına. Çok mutlu olur. Bazı tâbirciler boş leğeni dünyâ hayatı diye de yorumlamışlardır. LEHİM Lehim yaptığını rüyasında gören bir kişi.ve uzak bir yakınından sevinçli bir mektup alır. LEVENT Rüyada levent görmek. LEŞ Rüyada görülen leş. haram karışan mala ve rüya sahibinin eşinin ihanet etmesine de rüya yorumlanabilir. kırık olan dersinin düzelmesine delâlet eder. yeni mülk alma şeklinde rüya yorumlanır. bekâr kimse için. iyi bir evlilik yapmaya yorumlanır. evlenmeye delâlet eder. LEVAZIM Rüyasında levazımcı olduğunu gören kimsenin. uğursuz iş. 293 . ailesinden dargın olduğu birisiyle barışır. kısmetli bir evlâd sahibi olmaya. çok zenginleşmeye. rızk bolluğu. LEVREK BALIĞI Rüyada levrek balığı tutmak. bilmeden bir günâha girip yakın bir dostunun kalbini kırmıştır. erkek evlâdı rahat bir askerlik yapar ve kendisi bir iş için kısa bir yolculuğa çıkar. kısmetli bir evlilik. Talebenin leblebi yemesi.

LEYLAK Rüyada görülen leylak ağacı veya çiçeği. hayırlı. LİMAN Rüyasında limana gittiğini gören kimseye. LEYLEK Havada leylek görmek. LOĞUSA Rüyada loğusa yatağında yattığını gören. yeni bir dükkân açar. Leyleklerin aynı yerde döndüğünü görmek. dünyâ hayatına fazla önem veren. LİMON Rüyada limon yemek. yeni bir işe girer. dost edinileceğine yorumlanır. dedikodu etmeye. uzak bir yerden akrabası gelir. iyi bir evlilik yapar. çok mutlu olur ve kısmeti çok gürleşir. işinden ayrılır yalnız daha evvel iyilik etmiş olduğu birisi (arkadaşı) kendisine çok yardımcı olur. günâha girmeye işarettir. Limon ağacı görmek ise. Lokantada garsonluk yaptığını gören kimsenin. Bekâr olan görürse. hayırlı bir habere kısmetli bir evliliğe delâlet eder. hanımı kısmetli bir erkek çocuk doğurur. kısmetli. iyi bir arkadaş. sıkıntılarını atar. ümit etmediği bir yerden para alır. Limonluk satın alıp limon sıkmak. yüz ve ruh güzelliği olan kız evlâda. bir kadının kocası çok para kazanacağı bir işe girer. hasta ise hastalıklarından kurtulacağına rüyası işaret eder demişlerdir. Limonata içmek. bekâr için evlenmeye işarettir. 294 . malının kirini yâni haramını ayırıp günâhlardan temizlenmeye ve tövbekar olmayı gösterir. Sevinçli bir haber alır. rüyasında limon yiyen kimsenin. yeni ev almaya. İş adamıysa borçlarından kurtulur. Bazı tâbirciler. Leylek yuvası görmek. hasta ise sıhhati düzelir. LOKANTA Rüyasında kendisini bir lokantada yemek yerken gören kişi. hastalıklarından kurtulup şifa bulur. bol kazançlı yeni bir işe girilmesine yorumlanır. rüyası pek hayra yorulmaz. olmadık şeylere üzülüp faydasız şeylerle kafasını yoran adama delâlet eder. iyi bir tatil yapmaya yorumlanır. rızkı gürleşir. Hasta kimse bu rüyayı görse. yolculuğa çıkmaya. Şayet erkek bu rüyayı görürse.

LOKMA Rüyasında lokmalarının büyüdüğünü gören kişinin. ailesinde olan küskün akrabalarını barıştırıp Cenâb-ı Hak'ın (c.S) Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen Lût (a. etrafına va'z sermeye başlar mevkisi çok yücelir ve halk içinde itibârı artar. rızkın bollaşmasına delâlet eder demişlerdir. LOSYON Rüyasında losyon koklayan. istikbâlini düşünüp hareketlerine çok dikkat etmesi gereklidir. iyi haber. âlim olan birisiyle tanışıp onun nasihatlarıyla doğru yolu bulmaya yorumlamışlardır. sadık eş diye yorumlanır. LOKUM Lokum yemek. eğlence hayatına düşkün. LÛT (A. Şayet rüya sahibi böyle bir kimse ise azıcık toparlanıp yarınını. işlerin açılmasına. maymun iştahlı. hastalıktan kurtulmaya. hastalıklardan şifa bulmaya. hayırlı evlâd. Şayet rüya sahibi lokomotifi kendinin kullandığını görürse. ilim sahibi olan bir kimse haline gelir. yarını hiç düşünmeyen bir kimse olduğuna rüya işaret eder. iyi bir işe girer. 295 . kısmeti açılır. Din konularında o kadar bilgili bir hâle gelir ki. imân üzre ölür. Bazı tâbirciler bu rüyayı. yeni bir iş açmaya veya ortak olmaya delâlet eder. Bazı tâbirciler. Lokmalarının küçüldüğünü görmek ise. rızkı bollaşır. iyi bir iş yolculuğuna çıkar.s)'ı rüyasında gören kişi. evlâtlarından veya ailesinden birisinin tıp alanıyla uğraşacağına (doktor-hemşire) olacağına delâlet eder. renkli neş'eli ömür sürmek için bol bol gezen yâni bugünü yaşayıp.LOKOMOTİF Rüyada görülen lokomotif. önder olan lider kimseye vaiz olmaya. eşiyle sıkıntılı bir ömür sürer fakat büyük sabrından dolayı büyük mükâfatlara gark olur. rüyanın tam tersi olarak yorumlanmasına sebeb teşkil eder.c) katında çok sevab kazanır. Evlâtları kendisine âsi olurlar fakat kendisi âlim. LOKMAN Rüyada lokman olduğunu söyleyen kişiyi görmek.

LÜLE TAŞI Lületaşından yapılmış mücevher takmak. ölümü düşünmeyen bir kimse olarak yorumlanır. 296 . sevilip sayılan. bekâr için evliliğe. temiz arkadaşa işaret eder. bu rüyayı nûr yüzlü. Bu rüya uyarıcıdır. LİSAN Yeni bir lisan öğrendiğini gören kişi. Rüya sahibi tövbekar olup doğru amel etmeye. âhiret hayatını hiç hatırına getirmeyen. Bu rüya sahibi aynı zamanda okumaya ilim tahsili yapmaya önem verir. Bazı tâbirciler. ibâdetlerini tam yapmaya çalışmalıdır. Ayrıca evlâtları varsa geçerli bir meslek sahibi olurlar. girdiği işi başaran bir kimse haline gelir. yeni ve çok faydalı arkadaşlar edinir. masum çocuk diye de yorumlamışlardır. çevresi genişler.LÜKS Rüyasında kendisini lüks içinde yaşadığını gören kişi.

MACUN Rüyada macun görmek. yâni bizim dinimizce kutsal sayılan yerlerden biriyse o zaman görülen rüya hayra yorumlanır. mutluluk ve iyi habere yorumlanır. o kimsenin dininin düzeleceğine hayırlı hasenatlı işlerle uğraşacağını söyleyebiliriz. 297 . bozuk olan sıhhatin düzelmesine ve rüya sahibinin evlâtlarının hayırlı olmasına delâlet eder. Ama hak dini olanlara ait olan mabetleri görmenin. MABET (Kutsal yerler) Rüyada mabet (kutsal yerler) görmek. sağlık. Bazı tâbirciler. iyilik. maddi imkânları bol olan bir işe girer ve malî durumunu kısa süre zarfında düzeltir. hak din olmayan meselâ. Bu tip rüya gören kimseler hareketlerine çok dikkat edip adımlarını düzgün atmalı ve kısa zamanda kendisi hakkında hayırlı olacak işler arasında olumlu seçim yapıp ona göre düzgün isabetli kararlar vermelidir.M MAAŞ Rüyasında maaş aldığını gören kişi. Eğer görülen mabet islâm mabediyse. ateşe tapan. Macun yapmak. budist olanların mabetlerini görmeyi dinde bozukluk günahkâr olma diyerek yorumlamışlardır.

madalya takmayı. bereket. Ama bu hîleli düşmanını rüya sahibi sabrı. hayır hasenat işleriylen uğraşmaya. Rüyada maden suyu içtiğini görmek. spora düşkün olan bir erkek evlât doğurur. gibi yorumlanır. fakirleri çok sevindirmeye işaret etmektedir. maden ocağında kendisini çalışırken görmek. MADALYA Rüyasında madalya taktığını. Sıkıntılı görülen fakat daha sonra feraha çıkılacak iş diyerek rüyayı yorumlayan tâbirciler de vardır. bolluk. hîleli. o kişinin sindirim rahatsızlığı çekmeyeceğine ve hasta ise sağlığına kavuşacağına rüyası delâlet etmektedir.MADEN SUYU Rüyada maden çıkarmak. dikkati ve iyi niyeti sayesinde berteraf eder. Bu düşmanı rüya sahibinin karşısında çok rezil bir hale düşebilir. politikaya atılmak diyerek yorumlamışlardır. Yalnız şayet takılan madalyon altın ise o zaman pek hayra yorulmaz. vakitlerini boşa harcadığını. MAÇ Rüyasında bir futbol maçına gittiğini.macun karıştırmakta bu şekilde tâbir edilebilir. Şayet bu rüyayı gören hâmile bir hanımsa. O kişinin malına haram karıştığına rüyası delâlet etmektedir. MADEN OCAĞI . Bazı tâbirciler. lüzumsuz işlerle zamanını israf ettiğini. MADEN . Bir başka kişiye madalyon hediye ettiğini görmek ise. seyrettiğini gören kimse için. futbola. Bakır madeni tam ters olarak yorumlanır. aynı madalya görmek. MADALYON Rüyada madalyon takmak. bazı hayır kurumlarına para yardımı yapmaya. kendisine yararlı olmayan işlerle uğraştığını söyleyebiliriz. aldığını gören kimsenin. 298 . madalyon almak. devlet işinde çalışmak ve o işte önemli bir mevkiye yükselmek. niyetlerini saklayan bir düşmanı vardır. mevkisinde mertebesinde yükselme olur. Çünkü o düşman kazdığı kuyuya aynen Ebû Cehil gibi kendisi düşecektir.MADEN KÖMÜRÜ Rüyasında maden ocağını kazdığını gören kimsenin. mutluluk ve malca büyük zenginlik sağlıyacak kısmetli birisi-ylen evlilik yapılacağına rüya delâlete eder.

cehennem ateşi. MAĞRUR Rüyasında kendisini mağrur bir halde gören kimse. Rüya sahibi bekâr bir kadın ise. boş lüzumsuz işler yapan. zengin olan birisiyle evlenir. dili vasıtasıyla günâh işlemekte olduğunu ve dostlarını kayıp ettiğini kısaca çevresindekiler tarafından sevilmediğini göstermektedir. Rüya sahibi bu haram malın kaynağını bulup. MAĞMA Rüyasında bir yanardağın ağzından fışkıran magmayı gören kimsenin. MAĞARA Rüyada mağara görmek. rüyada görülen mağma'yı. Hatta rüya sahibinin hayırsız evlâdı varsa. Mağaza da mal satmak miras taksimine de yorumlanabilir. dünyâ hayatına fazlaca düşkün olan. Çünkü. Bu işi yaptıktan sonra rüya sahibinin işleri yoluna girecek işleri açılacak ve rızkı gürleşecektir. tecavüz olayına uğramaya. MAĞAZA Rüyasında bir mağazadan alış-veriş ettiğini gören kimse. çok çeşitli şekilde tâbir edilir. uzak bir akrabasından büyükçe bir miras kalır. Mağara. bu rüya kendisine etrafındaki kimseleri kırdığını. faydalı bir evlilik yapar. MAHALLE 299 . hastalığı kısa geçer ve sıhhatine kavuşur. korku halinde düşmandan kaçmaya. Bazı tâbirciler.Rüyasında maden ocağından maden kömürü çıkardığını gören kimse. ummadığı yerden. sevabtan uzaklaşmaya veya hapise girmeye de tâbir olunabilir. Hasta birisi bu rüyayı görürse. kısaca diyebilirizki miras kendisi hemde ailesi için çok hayırlıdır. büyük günâhlara girmek diye yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler. Bu miras ile rüya sahibi ilerki zenginliğinin temeli olabilecek sermayeyi sağlar. Bu haram mal servetine kendisinin bilgisi haricinde girmektedir. rüyada bir mağaraya girmeyi yakın zamanda rüya sahibinin malı mülkü fazla ve çevresi kuvvetli birisinin himayesine gireceğini söylemişlerdir. hareketlerine çok çok dikkat etmelidir. işe yaramaz kimseye işaret edebilir. malına veya kazancına haram karıştığını söyleyebiliriz. o işten ayrılması ve malındaki pisliği temizlemesi gereklidir. Mağara. oda uslanacak ana ve babasına asi olmayacaktır. şayet genç bir erkek ise faydalı bir işe girer.

iyi huylu birisiyle yakın zamanda iyi bir dostluk kurulacağına rüya işaret etmektedir. Şayet mahmuz kıymetli bir madenden yapılmış ise. tatlı. sıkıntıya. uyarı rüyası görmüştür. sıkıntılı. uzak bir akrabası tarafından ziyaret edilir. Mahkemede şahit olmak. Mahkemeye çıktığını görmek. kendisine 300 . rüya sahibi dünyâ işlerine fazlaca dalmış. MAHKEME Rüyada mahkemeye çıktığını gören kimse. Ayrıca bu yolculuk kendi sıhhatinin sağlığının düzelmesine vesile olur. neş'eli. MAHPUS Rüyasında mahpus yâni hapis olduğunu gören kimse. Bu iş kendisi için hayırlı değildir. mahcup olduğun gören kimse. Dikkatli olması gereklidir. Ayrıca neş'eli. günahkâr olmuş bilmeden zina suçu işlemiş veya malına haram katmış sayılır. o zaman büyük ebadda maddî menfaat sağlanacak yeni bir işe girmek şeklinde rüya tâbir edilebilir. üzüntüye düşmek şeklinde yorumlanır. sevinçli bir haber alır ve yakın bir zaman içinde kısa bir yolculuğa çıkar. MAHCUP Rüyasında bir olaydan dolayı. MAHMUZ Rüyada mahmuz görmek.Rüyasında kendisini eski mahallesinde gören kimse. kederli bir duruma düşmeye ve bu sıkıntılı durumdan kısa zamanda kurtulmaya rüya delâlet eder. MUHALLEBİ Rüyasında muhallebi yediğini görmek. Çünkü. MAHKÛM Rüyasında mahkûm olduğunu gören kimse. zekî fakat dolandırıcı olan bir kimseyle bir ortaklık kurar. rüya sahibinin çok sevdiği bir dostunlan incir çekirdeğini doldurmayacak bir mesele yüzünden arasının açılacağını ve hakkında dedikodu edileceğine rüyası işaret etmektedir. bir dostu hakkında yanlış bir söz söğleyip sonra çok pişman olup vijdan azabı çeker.

MAKAS Rüyada makas görmek. sülâlenin çoğalmasına. sakladığı bir sırrı herkes tarafından duyulur. Boş makara. Rüya sahibinin hayır işleri yapması ve sevindirmiş olduğu yetim. adı dillere düşer. umulmadık bir yerden sevinçli bir haber alacağına rüyası delâlet eder. bütün saydığımız bu sebeplerden dolayı rüya sahibi dikkatli olmalıdır. 301 . çeşitli şekilde tâbir edilir. makasla ilgili rüyaları çeşitli şekillerde tâbir etmişlerdir. mahpus olmayı. MAKARA Rüyasında makara sardığını gören kimsenin. huysuz birisiyle yapılan evlilik diyerekte yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler. Hukukta okuyup hâkim olacak adaletli bir kimseye de rüya işaret edebilir. çocuk sayısının artmasına. Şayet makasla saç ve yün kestiğini bir kimse rüyasında görürse. Makama çiğ ise pek hayra yorulmaz. Rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına rüyası delâlet eder. geçimsiz.çok dikkat etmeli ve hareketlerini iyice düşünmeden yapmamalıdır. Bu rüyayj gören bekâr bir kimse ise yakında evlenir. lüzumsuz girilen iş. onun rüyasının çok mala. artacak rızka delâlet ettiğini söylemişlerdir. miras taksimi anlamına da gelebilir. öksüz bir çocuk yüzünden çok büyük sevaba nail olduğu günâhlarının af olduğu kendisine rüyası yoluyla bildirmektedir. Bu tip rüyalar aynen mahkûmda olduğu gibi tâbir edilir. soy uzunluğuna işaret eder. karışık işlerinin düzelip kolaylaşacağına. Ayrıca erkek veya kız kardeşlerin hayırlı olmasına delâlet eder. Bazı tâbirciler. MAHREM Rüyasında mahrem olan bir yerinin açıldığını gören veya mahrem (gizli bir konu) konuşulduğunu gören kişinin. hayra yorumlanır. Makas ayrıca mat. MAKARNA Makarna görmek. Şayet makarna pişmiş ise. eşiyle arası açılır. boşa harcanan zaman diyerek de tâbir edilebilir. o rüya sahibinin sevdiği bir kimse tarafından iyilik göreceğine rüyası delâlet etmektedir. MAHYA Rüyada kahya görmek.

eli işe yatkın becerikli bir kimse ile ortak bir iş kurmaya delâlet eder. yeni bir işe girer.MAKAT Rüyasında bir başkasının makatını görmek. Ama ilişki kurduğu kimse pek iyi huylu birisi değildir. bekâr evlâdı varsa. Bazı tâbirciler. Bu çocuk ana ve babasına muti olup onları dünyâ ve âhiret hayatında memnun mes'ut ve bahtiyar eder. bu iş ona yepyeni bir ufuklar açılmasına neden olur. Dikkatli olması gereklidir. zengin birisiyle evlenir. onu tamir ettiğini gören kişi. Dünyâ hayatına düşkün. neş'eli bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. MAKYAJ Bir kadın rüyasında makyaj yaptığını görse. Aynı zamanda bu rüya sahibi iyi şekilde yaşamayı neş'eli güleryüzlü olmayı becerebilen yeni yeni dostlar edinir ve kısa bir seyahate çıkar. MAKBUZ Rüyasında makbuz kestiğini gören kişi. eğlenceyi. MALİKÂNE Rüyasında bir malikânede yaşadığını gören kişinin. çeşitli şekilde yorumlanır. sevinçli habere. Bu rüya sahibi bilerek veya bilmiyerek büyük bir günâh işlemiştir kısa zaman içinde tevbekâr olması gerektiğine rüyası delâlet etmektedir. fakir. Rüya sahibinin eline ayrıca bol miktarda para geçer. kısa bir yolculuğa çıkar. fukaraya yardım etmeye. o kadının dünyâ hayatına düşkün. çevresindeki kimselere akıl veren kimseye yorumlanır. Bu ortaklık onun lehine olur. Mal almak. tatlı anılarla dolu bir âşk macerası geçirir. Bir kadın bu rüyayı görürse. gezmeyi seven ve bu uğurda her türlü uygunsuz hareketi 302 . Mutlu ve mes'ut olur. MAKİNE Rüyasında herhangi bir makine ile uğraştığını. onun eli san'ata yatkın bir erkek evlâdı olur. pek hayra yorulmaz. elden mal çıkmasına. pek hayra yormamışlardır. sıkıntıya delâlettir. üzüntüye. MAKİNİST Rüyada üstünde iş tulumu olan makinisti görmek. MAL Rüyada mal alıp satmak. Mal satmak ise. malikâne görmeyi.

kısmetin bolluğuna delâlet eder. Bu evlât ailesine ana babasına çok bağlı olur. MANDA 303 . rüyayı gördüğü hafta biraz sıhhati bozulur ama kısa süre içinde sağlığı düzelir. mutluluk veren habere. yeni bir işe girer.yapan kimse olarak telâkki etmişlerdir. MAMA Rüyada çocuk maması pişirmek. Mancınık taşı namuslu kadının günâhını almaya. düşmana galip gelmeye. üzüntü ve kederin gitmesi. MANAV Rüyada manavdan alış-veriş etmek. şöhreti tanınmış bir kimseyle ilerletilecek dostluğa delâlet eder. iftiraya uğramaya. iş açıklığına. bekâr ise evlenir. Rüya sahibi. onun ölüm haberi de alınabilir. ters üzüntülü laf işitmeye kalp kırılmasına da yorumlanabilir. satın aldığını gören kişinin. Bazı tâbirciler. mevki rütbe kaybetmeye. şiddetli üzüntüden kurtulmaya da yo-rumlanılabilir. MALTA ERİĞİ Rüyasında malta eriği yediğini. Manastır. MANASTIR Manastır. huzursuzluğun gitmesine veya dargın olunan dostlan barışmaya delâlet eder. ateş nisbetince hayırlı kız evlâdı olur. sıkıntılı işten kurtulmaya. kadir ve kıymetin bilinmesine ve huysuz olan eşten boşanmaya rüya delâlet eder demişlerdir. sevilen bir yakının gelmesine yorumlanır. Bekâr için. Büyükçe bir mancınık taşını kaldırmak. sıkıntılı üzüntülü habere delâlet eder. hâmile kalmaya. iyi kısmet diye yorumlayan tâbirciler de vardır. iyi dostluğa. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. MANCINIK Rüyada mancınıkla taş attığını görmek. Hasta bir yakın varsa. Rızkı bollaşır. MALTIZ Rüyasında maltız denilen pratik hazırlanan küçük ocağı yaktığını gören kişi. sevinçli bir telefon konuşması yapar.

Manda görülen rüyalar her ne çeşit olursa olsun. yeni ortak bir ticari işe girer. neş'eli bir arkadaş grubunun içine girmesine delâlet eder. yeni bir elbise alır. günâhtan kurtulma diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. bekâr kişinin devlet görevlilerinden birisiyle evlenmesine veya politikaya atılmaya rüya delâlet eder demişlerdir. MANİFATURACI Rüyasında bir manifaturacıda alış-veriş ettiğini gören kimse. hayra yorulur. onun sütünü içen kişi. MANDALİNA Rüyada mandalina yemek. can sıkacak bir haber almaya ve faydasız uğraşlara işaret eder. Bir kimse rüyasında manda tarafından kovalanırsa.Rüyasında manda görüp. çok yakında sevdiği birisi vefat eder. O kimse ile birleşmek için elinden geleni yapar. tırnağı pislik olarak yorumladıkları için tırnak törpülemeyi. Kadın ise. günâhlara tövbe etme. günâha girmek. kara sevdaya tutulur. MANGAL Rüyasında mangal yaktığını gören kişi. 304 . Bazı tabirciler. sevinçli bir hafta geçirir. zina suçu işlemek diyerekte rüyayı yorumlamışlardır. sesini duymak. Bazı tâbirciler. mert ve güçlü kuvvetli bir erkekle evlenir. Bazı tâbirciler. Mevkisi yükselir işi düzelir. Şayet bir erkek. MANDOLİN Mandolin çalmak. mandanın sırtına binerse. mesleğinde ilerleyip toplum içersinde aranır bir hale gelir. uzun zamandır çok arzu ettiği bir takım eşyalara sahip olur. Bir kimse bir manda kesip derisini evine sererse. büyük bir üzüntüye gark olunur. kendisine miras olarak vefat edenin eşyası kalır. rüya sahibinin kısa bir aşk macerası geçirmesine. Bir kadın rüyasında öküze binerse. Rüyada bir erkeğin bindiği öküzün boynu kırılırsa. tanımadığı birisinden büyük bir iyilik görür. işleri bozulur istikbâli mahvolur. MANİKÜR Bir kadın rüyasında tırnaklarına manikür yaptığını görse. Neş'eli olan bir arkadaş topluluğuna girer. mide rahatsızlığı çekmeye.

tatile çıkmaya yorumlanır. uzun süreli olabilecek dostlar edinir. çeşitli şekilde yorumlanır. emlâk işleri yapmaya veya yeni ev inşaatına başlamaya yorumlamışlardır. sevilen dosttan buluşmaya. MANOLYA Manolya ağacını ve çiçeğini rüyada görmek. rızk azalması. Rüya sahibi. MARANGOZ Rüyasında kendisinin marangoz olduğunu gören kimse. güzel yüzlü kız için. MANZARA Rüyada manzara resmi görmek. Mantar yemek: Bekâr için. günâha girmek. bu tatilde çok kıymetli. çocuklarını terbiye eder. devlet işinin halli politikacılarla tanışma. dost bildiği düşmanlarından kötülük görür. sıkıntılı haber almak.MANKEN Rüyada vitrinlere konan cansız manken görmek. MAREŞAL Rüyada mareşal rütbesinde olan birisini (askerî) görmek. Bazı tabirciler ise marangoz görmeyi. ele geçecek yüklü paraya rüya yorumlanır. Mantar toplamak: Yeni işe. önemli kimselerle toplantıya katılma veya mevki yükselmesine yorumlanır. kısmet gürlüğüne delâlet eder. Manto giymek ise. Zehirli mantar yemek. nişanlanmaya. 305 . toplamak: Zararlı arkadaşlara sıhhat bozulmasına ve hayırsız evlâtlara rüya delâlet eder. kaybolduğunu gören kişi. MANTAR Rüyada mantar. yeni bir işe girmeye ün kazanıp halk arasında tanınmaya delâlet eder. evlenmeye. küçük miktarda parça parça ele geçen paraya delâlet eder. trafik kazasına yorumlanır. MANTO Rüyasında mantosunun yırtıldığını. Çünkü marangoz ağaca şekil verip onu yararlı bir hale getirir. bekâr için. seyretmek. resmî haber almak. Ayrıca bazı tabirciler zararlı arkadaşla yapılan dostluk diyerekte rüyayı yormuşlardır. rahat huzurlu bir iş ortamı kurmaya.

MARMELAT Rüyasında marmelat kaynattığını gören bir kadın veya erkek. ayak burkulmasına delâlet eder. boş işlerle rüya sahibinin uğraşmasına rüya delâlet eder. fakirliğe veya ticaretle uğraşanın iflâs etmesine. kazanç getirecek iş yolcuğu veya yeni arkadaş diyerek rüya yorumlanır. kemik kırığına. talebenin sınıfta kalmasına. mal düşkünü. hassas çabuk kırılan bir tip olduğunu ve bu huyundan kısa zamanda kurtulması gerektiğini söylemişlerdir. uzak bir akrabadan alınacak sevinçli haber. Ayrıca sevinçli bir telefon konuşması yapar. sporcu bir çocuk doğurur. MARUL Rüyasında marul yediğini veya marul salatası yaptığını gören kimse. MARKA Rüyada elbise markası görmek. MASA Üzerinde yemekler dolu masa görmek. bu rüyayı gören kimsenin. 306 . zenginliğe. Aile huzuru yerine gelir. Hâmile kadın bu rüyayı görürse. eşiyle arasındaki anlaşamadığı konuları hal eder. Bazı tâbirciler. gösterişe önem veren birisiyle tanışıp ondan etkilenir. MARTI Rüyada martı kuşu görmek. Margarin satın almak. MASAJ Rüyada masaj yaptırdığını görmek. kaza geçirmeye. Bu etkilenme yüzünden çok sevdiği birisiyle (hakiki dostlarıyla) arası açılır. etiket düşkünlüğünü başkasının dedikodusuna ve sözlerine önem vermeyi gösterir. hastaneye yatmak diyerek yorumlanabilir. boş masa. Rüya sahibi dikkatli olmalıdır. kullanmak hastalanmaya sıhhat kaybına delâlet eder.MARGARİN Rüyada margarin yağı almak. eritmek.

düğün haberi almaya veya devlet dairesiylen ilgili olan bir işin hal olmasına rüya delâlet eder. dünya işlerine dalmaya. bilmeden girdiği günâha rüyası delâlet eder. zeki akıllı bir çocuk doğurur. madrabaz sahtekâr kimseye ve onunla girişilecek ortak işe rüya yorumlanır. hayalperest insan olarak rüyayı yorumlamışlardır. kalemi kuvvetli bir evlâdı olur. Süt içmek ise. Şayet rüya sahibi içki gibi sarhoşluk veren bir sıvıyı maşrapadan içtiğini görürse. kapalı olan kısmeti açılır ve yeni bir ortaklık işine girer. MAŞRAPA Maşrapadan su içmek ferahlığa. gezmeyi. lüzumsuz işler yapmaya işe yaramaz faydasız kimselerle yapılan dostluğa. eğlenmeyi seven kimselerle dost olur ve kendisi de o kişilerden etkilenerek mes'uliyetlerini unutan bir kişi haline gelir. MATBAA Rüyasında bir matbaada kendisini çalışırken gören kişinin. okumak. yakın bir dostun yardımını görmeye delâlet eder.MASAL Rüyada masal dinlemek. Rüya sahibi kendisini toparlayıp hayatına olumlu yön vermeye gayret etmesi gereklidir. MASKE Rüyada maske takmak. Matbaa makineleri görmek. MAŞA Rüyada maşa tutmak. boşa zaman harcamaya delâlet eder. MATEMATİK Rüyasında matematik ilmiyle uğraştığını gören kimsenin. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. sıkıntılı bir işin çözümlenmesine. MASA TENİSİ Rüyasında masa tenisi oynadığını gören kişi. sıkıntı üzüntüden kurtulmaya yorumlanır. Bazı tâbirciler. sıhhat düzelmesine hastalıktan kurtulmaya ve ilim öğrenmeye delâlet eder. dünyâ zevklerine düşkün. 307 . iki yüzlü hîlekâr. onunla ateş karıştırmak.

Ayrıca rüya sahibi bu arkadaşından çok büyük iyilikler görür. yardıma ihtiyacı olan sıkıntı içinde olan dosta işaret eder. üzüntülerini ve karamsarlığını üstünden atar. sindirim organlarından rahatsızlanır. Rüya sahibinin bu kimseden uzak durması gereklidir. MAVZER Eline mavzer tüfeğini aldığını gören kimse. iyi bir haber alır ve yapı olarak cesur olan bir arkadaş edinir. sıkıntılarını. matkap delici bir alet olduğu için kırıcı sözünü bilmeyen rüya adama yorumlanır. Çünkü bu kişinin arkadaşlığı rüya sahibi için çok zararlıdır. Pis boğazlığı başına çok önemli meseleler açar. Bazı tâbirciler. Bazı tâbirciler. MAYA Rüyada maya görmek.s mayalamak. MAÛN AĞACI Rüyada maun ağacını görmek. bir yiyeceği (yoğurt) v. MAYASIL Rüyasında mayasıl hastalığına tutulduğunu gören kişi. aydınlık günlere çıkar. yeni girilen ortaklık. Hâmile kadın ilerde çok zengin olacak kısmetli bir çocuk doğurur. şayet bekârsa olgun ve de maddi durumu iyi olan birisiyle evlenir. mirasa konmaya ve para yardımı olarak rüya yorumlanır. maun ağacını yeni alınacak ev eşyası diyerekte yorumlamışlardır. MATKAP Rüyada matkap görmek. hayırsız evlât. feraha çıkar. 308 .MÂTEM Rüyasında matem tuttuğunu gören kişi. kardeş ve onlardan gelecek sınıtıdan kurtulmaya rüya delâlet eder demişlerdir. MAYDANOZ Rüyasında maydanoz yediğini gören kimse. iş. Çünkü maunun kelime anlamı (yardım-imdat) mânâsına gelir.

kızgın haber almaya delâlet eder. Mayıs böceği tutmak. iki yüzlü dost görünen fakat sahtekâr. yaramaz dosta delâlet eder. MAYMUNCUK Rüyada maymuncuk denen anahtarı görmek. MAYO Rüyada mayo giydiğini görmek. Kısa zaman içinde bu alışkanlığını terk etmesi gereklidir. Rüya sahibi yakınlarından olan bu kimseden uzak durup onunla ilişkisini kesmelidir. bazen de maymun günahkâr madrabaz kimseye işaret eder. hîlekâr. emanete hiyanet eder. Bazı tâbirciler. Maymun yakalamak kısmeti elden çıkarmaya. çünkü hastalık kapısındadır. yolculuk yapmaya veya bir şehirden başka bir şehire mal nakletmeye delâlet eder. Fakat bu alışkanlığı kendisi için zararlıdır. hayırsız arkadaşa.MAYIS BÖCEĞİ Rüyada mayıs böceği inatçı kadına. Maymun ısırması birisiyle düşman olmaya işarettir. MAYMUN Rüyada maymunla karşı karşıya gelmek. hâmile kadının çocuğunu düşürmesine rüya delâlet eder. Kendisinin üstüne maymun sıçradığını gören kimse. zararlı olacak düşmana yorulur. sıkıntılı işe. delâlet eder. yalancı. MAZGAL Rüyada mazgal görmek. hîleye. günâha girmeye. kendine çok güvenen dostlarına ihanet eder. büyük bir günâh işler. boğazına fazlaca düşkün olan iştahlı bir kimsedir. iyi bir işi kayb etmeye yorumlanır. Kendisinin rüyasında maymuna dönüştüğünü gören kişi. iş bozukluğu. iki yüzlü adama. fakirlik habercisi olarakta rüyayı yorumlamışlardır. Maymunla sevişmek zina suçu işlemeye. MAYONEZ Rüyasında mayonez yediğini gören kimse. büyü yapılmasına. 309 . haram mal sahibi olan düşmana rastlamaya. rızk azalması.

MECLİS Rüyasında kendisini bir meclis içinde va'z ederken gören kişi. Bazı tâbirciler. Bu tip rüyalar sahibi için çok hayırlıdır. Sevmediği birisiyle hayatını birleştirir. sırrın açığa çıkmasına. okumak. üzüntülerinden ve sıkıntılarından kurtulmak için Allahü Teâlâ'ya duâ etmesine rüya delâlet eder. satmak. Bekâr bir kişi bu rüyayı görürse.MAZOT Rüyasında arabasına mazot aldığını veya sattığını gören kişi. okuyan talebeye ve zekî çocuğa delâlet eder. telefon konuşması yapmaya delâlet eder.a. Peygamber efendimiz (s. kıymetli bir dosta. Bazı tâbirciler. yeni bir iş gezisine çıkar ve bu gezi sırasında ufak bir kaza geçirir. MEDİNE-İ MÜNEVVERE Rüyasında kendisini Medine-i Münevverede gören kimse. kendisine büyü yapılır.c) değil nefsinin arzularına uymakta olduğuna rüya delâlet eder. MEGAFON Rüyada megafon görmek. MECMUA Mecmua almak. salih bir kişi ile evlenir. meclis içinde bulunmayı rütbe 310 . habere. MEDYUM Bir kimse rüyasında kendisinin medyum olduğunu görürse. Tövbeleri Allah-ü Teâlâ'nın (c. rüya sahibinin hakkındaki dedikoduya da yorumlanır. cin taifesiyle ilişkiye girer. Allah-ü Teâlâ'ya (c.c) katında kabul edilir. MECUSİ Rüyada ateşe tapan mecusiyi görmek. Megafondan ses duymak. Bazı tâbirciler. pek hayra yorulmaz büyük günâhlara girmeyi. ihtimal edilmeyen bir kişiden gelecek para yardımına rüyayı yormuşlardır. Ayrıca rüya hâmile kadının okumasını seven bir çocuk doğuracağına da yorumlanabilir. hacc yolculuğuna da rüyayı yorumlamışlardır. Dinindeki bozukluk gider. Bu rüya sahibi hatalarını terk ederek derhal tövbekar olmalıdır. Şayet medyumla karşılaştığını görürse.v)'in sünnet-i seniyyelerine uymaya özen gösterir.

kelam gibi İslâmi ilimleri öğrenip halkı bu konularda eğitir. Şöyleki. boşanma reddesine gelmiş çiftlerin barışmalarına güzel ilişkilerine veya kayıp çocuğun akrabanın bulunmasına rüyayı yormuşlardır. MEKTUP Mektup almak çok çeşitli yorumlanır. MEHTER Rüyada mehter takımı görmek. yaramaz evlâdın uslanmasına. Beyaz kağıda yazılmış mektup: Rızk bolluğuna. MEHTAP Rüyasında mehtapda gezindiğini gören kişi. yeni bir el işi öğreneceğine ve o işten maddi menfaat temin etmesine delâlet eder. inşâAllah yakın bir zamanda helâl para ile hacc'a gider. Mekke'de öldüğünü gören kimse. sıkıntıdan kurtulmaya. hayırlı kısmete. sevinçli habere ve salih evlâda yorumlanır. bekârsa salih birisiyle evlenir.yükselmesine. cezaları infaz etmeye. Bazı tâbirciler. yeni bir eşya almaya delâlet eder. Kırmızı kağıda 311 . onları seyretmek. evli kadın için. MEKKE-I MUKERREME Rüyasında kendisini Mekke-i Mükerremede gören kimse. Mekke şehrinde yaşadığını evi olduğunu gören kişi. Genç ve güzel birisiyle tanışır. İki cihanda neden yaratıldığının bilincine varıp mes'ut olur. imân üzre ölür cennete gider. Şöhretli bir vaiz olur. fıkıh. Mutlulukla dolu bir ömür sürer. MEDRESE Rüyada görülen medrese. Güzel günler geçireceği bir tatile çıkar. Mekke şehrinin harap bir halde olduğunu gören kişi. bir yere vali veya yüksek memur olarak tâyin edilmeye yormuşlardır. ibâdetlerini eksik yaptığını anlamalıdır. hapisteki adamın ıslah olmasına. Mekke'de va'z verdiğini gören kimse. yeni bir âşk macerası yaşar. Allah-ü Teâlâ (c. MEKİK Dikiş makinasının mekiğini rüyada görmek.c) dostlarıyla arkadaş olur. Mekke şehrini kucakladığını gören kimse. zevkli günler geçirmeye. bekâr kız için. eski bir dosttan iyilik görmeye yorumlanır.

trafik kazası geçirmeye işaret eder. MELİK . şehitlik mertebesine ulaşır. üzüntülü habere yorumlanır.yazılmış mektup: Üzüntülü habere. birisinden haber almaya işarettir. Sarı kağıda yazılmış mektup: Sıhhat bozukluğuna. Kabirde gelen meleği görmek. şehit olarak ölmeye. Siyah kağıda yazılmış mektup: Ölüm haberi almaya. ilim sahibi olmaya delâlet eder. Meleklerin kendisine haber getirdiğini görmek. feraha çıkmaya. yalan söze. rızkın bollaşmasına. Kâfir olan bir kimse azâb meleğini görse. tatlı bir âşk macerası yaşar. tarikat büyüklerinden birisinden ders alır. salih bir zevceyle evlenmesine. Dünyâda rızık bolluğuna. iyi bir işe girmesine yeni bir lisan öğrenmeye. yetimleri sevindirmeye. MELÂİKE (MELEK) Rüyasında melekten konuştuğunu gören kişi. iyilik ve güzelliğe erişir. Melekle güreştiğini gören kişi. Rütbesi makamı yükselir. salih ve âlim olan ermiş birisinin ölümüne delâlettir. gezmek. o tarikât'ın ilerde postuna oturur. Rezil ve zelîl olur. dedikodu haberine delâlet eder. duaları Cenâb-ı Hakk'ın (c. konuşmak. Meleklerin kabristana indiğini görmek. kabir azâb'ına. Meleklerle beraber uçmak. aranılan bir şahıs haline gelir. rüya sahibinin âlim ve salih oğlu olacağına işarettir. hastalanmaya. bir yere reis olur. Meleklerin yeryüzüne indiğini gören kişi. işini kayb eder ayrıca cemiyet içinde itibâr kayb edeceği büyük günâh işler. Rüyasında meleklerin kendisine secde ettiğini gören kişi.MELİKE Rüyasında bir melikle veya melikeylen konuştuğunu gören kimse. çok sevab kazanmaya delâlet eder. imânın kuvvetlenmesine.c) katında kabul olunur. abdestli olarak yatıldığı zaman veya mübarek gecelerde görülürse muhakkak çıkar. aile fertlerinin dünya ve âhiret sâadetine erişmesine rüya delâlet eder. bu kişiyle ilerde iyi bir yuva kurabilir. MEME 312 . meşakkatlerden kurtulmaya. MELTEM Rüyasında meltem rüzgârının estiğini gören kişi. şanı artar ve herkes tarafından tanınan. Ayrıca bu rüya. Rüyada görülen melek genelde hayıra yorulur. müslüman olur. Meleklerin rüya sahibinin evine indiğini görmesi. fakirin zengin olmasına. ibâdetlerine çok dikkat eder. Azâb meleklerini görmek. hayırlı bir işin olmasına. işsiz olan kişinin.

kara habere yorumlanır. ticaret hayatından atılabilir. Mavi mendil. sıhhat bozulmasına yorumlanır. MENDİL Rüyada görülen mendil çeşitli şekilde yorumlanır. Mendil almak. sıhhatin bozulmasına. 313 . rüyayı hayra. mevkisi yükselir. Menekşe çiçekleri toplamak. yeni bir ev alır. rızkı çoğalır. rütbesi artar. halk tarafından tanınacağı bazı işler yapar. Bekâr bir kız memelerinden süt aktığını görse. hastalanmaya. karısı hâmile kalır. Menekşe çiçeğini kokladığını gören kişi. o erkek. tatlı bir serüven geçirmeye delâlet eder. güzel ahlâklı bir kadın olarak yorumlanır. sevdiğiyle birleşmeye. rüyada görülen memenin şayet şekli güzelse. MENEKŞE Rüyada görülen menekşe. ölüm haberine yorumlanır. çocuk kızsa kocası yeni bir dükkân açar. MENAJER Rüyada bir menajer tarafından lanse edildiğini gören kimsenin. muhabbeti iyi olan dostlar edinmeye. sevdiğinden ayrılmaya delâlet eder. kızgın haber.c) asi olmaya yorumlamışlardır. Kendi memelerinin büyüdüğünü görmek. sıkılmaya işaret eder. ona iyi bir kısmet çıkar. çocuk erkek ise. MELEME Rüyada koyun melemesini duymak. iyi huylu çok güzel bir kızı olur.Bir erkek memelerine süt dolmuş olduğunu görse. üzüntü çekmek. yakın bir akrabanın hâmile olduğunu duymaya ve çok sevinmeye rüya yorumlanır. Rüyayı gören evli ise. günâh işlemeye Allah-ü Teâlâ'ya (c. Kırmızı mendil. iyi bir işe girer. Bir kadın memelerine süt dolduğunu görse. Memelerin yok olması. hastalanmaya. namahrem olan birisiyle ilişkiye girer. hastalık. şekli kötü ise kötü habere. Hâmile bir hanım veya yeni evli bir hanım memelerine süt dolduğunu görse. Siyah mendil. sevdiği iyi huylu birisiyle evlenir. Bir kadın veya erkek başka birisinin memelerine asılmış bir halde kendini görse. Bazı tâbirciler. iyi bir tatile çıkmaya yorumlanır. o rüya sahibinin zina suçu işlediğine rüya delâlet eder. birisi tarafından ağır söz işitilmesine ve çok üzülmeye rüya yorumlanır. Gazetelerde ismi çıkar. Bir erkek memelerinin büyüyüp sarktığını görse. Sarı mendil. kız çocuk doğurur.

MEMUR 314 . nakit para kazanmaya. MENGENE Rüyada mengene görmek. ticaret hayatında söz sahibi olur. ihanete. MERASİM Rüyasında kendisinin bir törene katıldığını gören kimse. evlâdı fazla olur. zinaya. hayırlı evlâtları olmasına ve büyük bir para gelmesine rüya delâlet eder. Eline sıkıntıdan kurtulması için gerekli miktarda toplu bir para geçer. tanınmış bir kimse haline gelir. bekâr ise iyi bir evlilik yapmasına. maddî sıkıntıya. para kaybına. tanınmış olan kişilerle iş yapar güzel bir ortaklık kurar. MENİ Rüyasında menisinin eline geldiğini gören kimse.MENEMEN Rüyasında menemen yemeği pişirdiğini gören bir kimse. karışık olan bir işi çözümler ve o iş kendisinin lehine olur. MERÂ Rüyasında büyük bir merada (hayvan otlatılan büyük otlak) kendini gören kişi. evlâdın asi olmasına veya güzel dostluğun bozulmasına da yorumlanabilir. politikaya atılır. eşinin hâmile kalmasına veya başkasına ait olan büyük bir mala konmaya yormuşlardır. kendisine namahrem olan bir kadınla veya erkekle ilişkiye girer. eşiyle arasında geçimsizlik çıkmasına ve uğursuz arkadaşa rüya yorumlanabilir. Meni şayet pis ise. Maddi sorunları çözülür. Bazı tâbirciler meni çıkmasını. rızkın bollaşmasına. zina suçu işler. eşin kötü huylarına. menisi çoksa ömrü uzun. Törende söylev verdiğni gören kimse. evli ise iyi bir yuvası olduğuna. eşiyle huzursuz olur ve bu huzursuzluk boşanmaya kadar gidebilir. MENTEŞE Rüyasında kapı menteşesinin koptuğunu gören kimse. Kapı menteşesi.

dindeki zayıflığa mevkiden düşmeye delâlet eder. dinin güzelleşmesine. Merdiven ağaç ise. Mercekten bakmak. üzülmek.Rüyasında kendisini memur olmuş gören kişi. kederlenmek anlamına gelir. hamur çiğse. MERCAN Mercan taş görmek. Merdiven. sıkıntılı haber. Mercandan mamul bir mücevher takmak. o sene rüya sahibinin sıhhatinin düzelmesine eline ummadığı bir yerden para gelmesine veya mirasa konmasına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler ise ağaç merdiven. kişinin kendisidir. sevindirici habere. mercimek yemeğini. başarısızlıkla sonuçlanacak bir işe girer günlerce paraca sıkıntı çeker ayrıca elinden önemli bir miktarda malda çıkabilir. tevbekâr olmaya. bir dosta yapılan iyilik dolayısıyla çok sevab kazanmaya. helâl mala. MERCEK Rüyasında mercekten baktığını gören kişi. girişilen bir işteki başarısızlığı gösterir. Hakkında dedikodu eden bir düşmanıyla tartışır ve onu lafla yaralar. zekât borcunu ödemeye yorumlamışlardır. Mercimek ayıklamak dost ile düşmanı ayırmaya. yeni bir haber alıp o haberden sonra yeni eşya almaya ve arzu edilen mala sahip olmaya rüya delâlet eder. Merdiven çıkmak. iyi huylu güzel birisinin evlenmesine. hayatından olumsuz şeyleri çıkarmaya yorumlanır. dostunu düşmanını ayırt eder. Merdaneyi tek başına görmek. MERCİMEK Rüyada görülen mercimek. bid'âtlerden uzaklaşmaya işaret eder. MERDANE Merdane ile hamur açmak. MERDİVEN Merdiven. münafık bir kişiyi de gösterir demişlerdir. hayırlı evlâda. kötü huyları terk etmeye delâlet eder. üzüntüsü olan bir kişi için selâmete çıkmaya. hâmile kadının kız doğurmasına rüyayı yormuşlardır. kazancı bol olan bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. Rüyada görülen mercan. kısmetli kıza delâlet eder. Bazı tâbirciler. Bazı tâbirciler. mevki rütbe yükselmesine yorumlanır. zekî bir erkek evlâda sahip olmaya. üzüntüden 315 . Merdiven inmek.

şeref. Merdivenin basamağı kırılsa. hastalığından kurtulur. fakirlikten kurtulmaya. Anhâ)'yı görse. bol geçim kaynağı ve iyi bir dostluk kurmak diyerek rüya tâbir olunur. Mermerden bir eşya yapmak. dostluk ve iyi arkadaşa delâlet eder. sevindirici habere. Bu kadın bu huyundan dolayı çok sevab kazanır ve kocasının varsa evlâtlarının işleri düzelir.kurtulmaya delâlet eder. Anhâ) Rüyada Hz. MERYEM (R. MERHEM Rüyada merhem sürmek bir dosttan yardım görmeye. Hasta birisi merdivenden çıksa. MERİNOS Rüyada merinos cinsi bir koyunu görmek. Mermerden yapılmış havuz. MERMER Mermerle uğraşan (mermerciyi) görmek. dinindeki güzelliği söyleyebiliriz. Yeni merdivene çıkmak. Cennete girmekten men edilir. HZ. kısmetli hayırlı bir iş. fayda sağlayacak iyi evlâda yorumlanır. Mermer köprü. el ve benzeri olan uzuvlardan birisinin yanmasına delâlet eder. Dikkatli olması gereklidir. Meryem (R. hayra. âhiret hayatında ve dünya hayatında yükselmeye delâlet eder. üzüntü ve kederin gitmesine. hazine bulmaya. o kadının kocasının namusunu iyi koruduğunu. kayıp bir malın bulunmasına tekrar ele geçirilmesine delâlet eder. Bu rüya sahibi çoğu zaman için uyarıdır. iyi bir evlilik yapmaya yorumlanır. vücudu sıhhat bulur. MERİÇ Meriç nehrini görmek. Meryem'i (R. yücelik. menfaat getirecek ilime. Mermer küp. hastalığından dolayı ölür. sevinçli mutluluk huzur veren bir yolculuğa çıkmaya delâlet eder. dininde bozukluk meydana gelir. iki dünyâ sâadetine erişirler. bekâr erkek için namuslu bir kızla evlenmesine delâlet eder. güzel evlâda. Anhâ) görmek. rızkları bollaşır. Bir kadın Hz. 316 . sıhhat bozulmasına. güzel kadına. menfaat sağlayacak bir evlilik yapmaya rütbe yükselmesine yorumlanır.

rüya sahibinin dinindeki bozukluğunu. dinî bozacak bid'ât işleyecek birisinden söz işitmeye yorumlanır. Bazı tâbirciler mest giymeyi. Mescîdde öldüğünü görmek. rüya sahibinin saklamış olduğu bir sırrının 317 . dinden uzaklaştığına. helâl ve haram malı birbirinden ayırmaya. hısımını ve akrabasını terk etmeye yorumlanır. fakir olan iki insanı evlendirmeye ve iyilik yapıp hayır işlemeye rüya delâlet eder.MESCÎD Rüyada mescîd görmek. Mesihten söz işitmek. iyi bir konuda kitap yazar ve halk bu kitaptan çok faydalanır. Âlim bir kimse bir mescîd inşâ ettiğini görse. Çok büyük bir sevab işler. Allah-ü Teâlâ'nın (c. takva sahibi olan bir âlimle tanışmaya. kötü iş işlemeye dinde bozukluk meydana gelmesine delâlet eder. o sene hacc'a gider. o ülkedeki insanların. İş yerinin mescîd olduğunu görmek. Rüya sahibinin tevbekâr olup hatalarını düzeltmesi gereklidir. sıkıntıdan kederden kurtulur fakat bilmediği bir günâhtan dolayı günahkâr olmuştur. güzel huylu müslüman birisiylen yuva kurmaya işaret eder. Kutsal topraklarda olan bir mescide girdiğini görmek. MESİH Rüyada mesih olduğunu söyleyen birisini görmek. ondan ilim öğrenmeye delâlet eder. kutsal yerleri (kabirleri) ziyaret etmeye o kişilerin şefaatlerine nail olmaya rüyayı yormuşlardır. rızkın bollaşmasına delâlet eder. tövbekar olmaya delâlet eder. tövbe etmesi icâb etmektedir. yakını tarafından gasp edilen mala. âlim olan zât'ın ölmesine. imân üzre ölmeye. yalan söz söylemeye. MEST Rüyada ayağa giyilen mesti görmek. rüya sahibinin namaz kılmaya başlamasına namaz borçlarını (kaza namazı) ödemesine rüyası delâlet eder. MESANE Rüyasında mesane torbasının boşaldığını gören kişi.c) rızâsı için mescîd yapmak. Uygunsuz bir halde mescîde girdiğini rüyada görmek. Mescîd'in yıkılması. ibâdetlerindeki hatalarını gösterir. MEŞİN Meşinden yapılmış olan bir eşyayı rüyada görmek. Tanımadığı bir mescîdde namaz kıldığını gören kimse. kötü idare edildiğine delâlet eder. çökmesi. Terkedilmiş boş mescîd görmek.

insanın neden yaradıldığının sırrına ermesine. sözü dinlenen kimse olmaya. bekâr için evlenmeye. MEŞ’ALE Elinde yanan bir meş'ale tutan kimseyi rüyada görmek. Bazı tâbirciler. yol göstermeye yorumlanır. Meşe ağacını kesmek. ilmi yükselir. sıkıntıya düşmeye delâlet eder. Sönmüş meş'ale. dine dönmeğe. rüya sahibinin tarîkat ehli olan adamlarla sohbet etmesine ve bu konuda yol kat edip gönül adamı olmasına rüyası delâlet eder. MESNEVÎ Rüyada Hz. sakladığı bir sırrı herkes tarafından duyulur. METAL Rüyasında metal işlediğini veya elinde metal bir eşya tuttuğunu gören kişi. meş'ale yakmayı. Kendi elinde yanan meş'ale tutmak. Meşin yatak. METH EDİLMEK Rüyasında methedildiğini gören kişinin.ifşa edilmesine delâlet eder. namaz kılmaya başlamak olarak yorumlamışlardır. Huzuru ve aile sâadeti bozulur. söz söylemeye kabilîyeti artar ve ilerde ilmi olan bir konuda kitap yazar. MEŞE Rüyada meşe ağacı görüp onun dibinde oturmak. ilim öğrenmeye. bir dosttan yardım görmeye delâlet eder. tanımadığı birisiyle iyi bir dostluk kurar. rüyadan sonra hakkında kötü dedikodu çıkar. iyi bir meslek sahibi olmaya delâlet eder. kâfir olanın müslüman olmasına. Mevlânâ'nın mesnevisini okurken görmek. Dul kadın için. sırrın aileden birisine söylenmesi meşakkatli yolculuk diye tâbir edilir. o kişiden büyük iyilik görür. Rüyayı evli bir kadın görse. meşakkatli işe. evlenme teklifine rüya yorulur. çevresine öğrenmiş olduğu ilimle ders verir. Bazen de meşin yatak. günâha girip sonra tevbekâr olmaya delâlet eder. MEŞHUR Rüyasında meşhur olduğunu gören kişinin. yeni bir proje üstünde çalışmaya. rızkın kesilmesine. işinden ayrılıp yeni bir işe girmeye yorumlanır. 318 .

o rüyanın hayra yorulmasına sebep olur. MEVLEVİ Rüyasında mevlevî tarikatına sahip olan bir kimseyi gören kişi. onlardan feyz almaya. şayet yağmur. kısır akrabası yakın zaman zarfında hâmile kalır. Mevlânâ'yı görmek. Mevlânâ'yı rüyada görmek. şayet erkekse. sevinçli bir konuşmaya delâlet eder. Hasta olan bir kimse meyan balı yediğini görse. mevlîd'i. sıhhati düzelir. MEVLÂNÂ Hz. kısa zamanda iyileşir. dikiş işlerinden anlayan san'atkâr bir çocuk doğurmasına rüya delâlet eder. iş değişikliği yapar. Bazı tâbirciler. doğum haberi almaya. rızkı gürleşir. MEVÎD Rüyasında mevlîd okuduğunu gören kimsenin.METEOROLOJİ Rüyasında hava durumu raporlarını (meteoroloji) okuduğunu gören bir kimse. kısmetli evlâtları olur. rüya sahibinin adağının olmasına yormuşlardır. METRE Rüyasında tahta metreyle bir kumaşı ölçtüğünü gören kimse. sevgi duyan insanlarla tanışmaya. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. ders almaya delâlet eder. rızkı gürleşir. Bu rüyayı görenin karısı şayet hâmile ise ilerde o tarikatın şeyhi (ileri gelenlerinden) iyi bir fıkıh âlimi olacak erkek eylâd doğurur. Bahar günlerinin yâni güneşli havanın haberini verdiğini görürse. güzel ahlâklı olan iyi bir insanla evlenir. sevindirici olaya. O tarikata girer. Mevlîd okunduğunu duymak. Hz. Evinde mevlîd okuttuğunu gören kişinin. iyi kimselerle çok hoşlanacağı bir yolculuğa çıkar. o tarikatın müridlerinden olan birisiylen dostluk kurup o müridin şeyhinden ders alır. şayet rüya sahibi bekârsa. eline çok fazla miktarda para geçer. mutlu ve mes'ut olur. MEYAN BALI Rüyasında meyan balı yediğini gören kişinin. kapalı olan işleri açılır. kar gibi yağışlı bir havanın haberini verirse. evlâdı varsa elbise diken (terzi veya konfeksiyoncu) kimse olur. güzel sesli bir evlâdı dünyaya gelir. o rüya sahibinin âlim olmasına. rüya sahibinin şiir yazmaya başlamasına rüya işaret eder. Mevlânâ hazretlerini rüyada görmek. 319 . iyi habere. tarîkat büyüklerinden bir şeyh'in müridi olmaya.

MEZE Rüyada meze yemek. felâkete ve üzüntülü habere delâlet eder. hırsızlıktan veya haksız yoldan kazanılmış mala delâlet eder. ilim ve rütbede yüksek bir yerde olan kimselerden ilim tahsil etmeye delâlet eder. MEZBAHA Mezbaha görmek. faydalı olacak bir kimseyle ortaklığa rüyayı yormuşlardır. hiç kimsenin yardımı olmadan sırf Allah-ü Teâlâ (c. MEYVE Rüyada meyve görmek. günahkâr olmak anlamına gelir. pek hayra yormamışlardır. ölüm haberi almaya yormuşlardır. Mevsimi olmayan zamanda turfanda meyve görmek. Bazı tâbirciler meyva görmeyi.MEYHÂNE Rüyada meyhane görmek. rızkın bollaşmasına. hayırlı mala. hîleli iş yapan ortağa delâlet eder. dünyalık ilmin artmasına veya kendi menfaatleri için halkı kandıran aldatan adama rüya delâlet eder. Ekşi meyve görmek. faydalı ilim öğrenmeye delâlet eder. zorlu uğraşlardan sonra ele geçirilecek mala delâlet eder. faiz yemeğe. haram mal yemeğe. Meyhaneciyi görmek. Kendisinin olmayan bir başka ağaçtan meyve kopartmak. bir dosta. 320 . kaçırılmış menfaata. günâh işlenmiş olduğunu gösterir demişlerdir. zengin aileye damat olmaya. MEZAR Mezar kazmak. sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya. çok çeşitli şekilde tâbir edilir. dinîndeki bozukluktan kurtulup imânın sağlamlaşmasına ve talebe içinde ilme delâlet eder. yetim hakkı yemeğe ve büyük günâh işlemeye delâlet eder. rüyada meyhane görmeyi ve orada içki içmeyi. çirkin söz işitmeye. Bazı tâbirciler rüyada mezar kazmayı. sıkıntıya. Tatlı hoş kokulu meyve görmek. faiz. Rüya. Meze rüyada. haram yemek. Yabanî meyve kopartmak. Bazı tâbirciler. mala haram karışmasına.c) tarafından öğretilen ilme delâlet eder. kötü bir haber almaya. kin ve düşmanlığını gizli tutan bir adama. rüya sahibi hakkında çıkarılacak dedikoduya.

Şayet rüya sahibi hak mezheplerden olmayan. MIZIKA Rüyada mızıka çalmak. para biriktirmeye. yeni bir âşk macerası yaşar ve bu âşk macerası yaşadığı kimseyle hayatını birleştirir. kuvvetli ve sert mizaçlı bir erkek evlâdı olur. rüya sahibinin yalan söz duymasına.c) rızâsını kazanmalıdır. Hâmile olan bir kadın veya yeni evli bir kimse rüyasında mızrak tuttuğunu görse. tövbekar olur günâhları af olunur. iyi bir kimseyle dost olmaya. o kişiye kötülük yapmaya veya o şehirde bulaşıcı hastalık çıkmasına delâlet eder. ondan kolay kolay ayrılamaz. ele geçecek olan mühimce miktar paraya delâlet eder. Mızrağın ucundaki sert demir. Şayet mızrağı gören zengin bir kimse ise. israftan vazgeçmeye delâlet eder. çıkartmak. mutlu olur. Sevdiğine görünmez bağlardan çok bağlanır. MISIR Rüyada mısır yemek. bir dosttan görünmez bir yardım görmeye. Mısır toplamak. MISIR YAĞI Mısır yağı yemek. zengiliği. başarılı işe. tasarruf etmeye. saltanata. 321 . yeni alınıp hemen taşınılacak eve yormuşlardır. çetin zor elde edilecek mala işaret eder. fakir ise malı ve çocuğu artar. güçlü. Mızrakla birisini vurduğunu görmek. sevinçli bir ay geçirmeye delâlet eder. evinin inşaatını bitirir. günahkârdır rüya uyarıcıdır. mal çokluğuna. kurutmak. Şayet rüya sahibi çiftçiyse.MEZHEP Hak mezheplerden birisine mensup olduğunu rüyasında gören kişi. MIZRAK Rüyada bir başka silahın yanında mızrak görmek. kuvvete delâlet eder. vaktini boşa geçirdiğine ve biraz kararsız kimse olduğuna rüya delâlet etmektedir. Bazı tâbirciler. o seneki mahsulü bol olur ayrıca kazancı artar. bir mezhep üzre olduğunu rüyasında görse. derhal tövbekar olup Cenâb-ı Hakk'ın (c. MIKNATIS Bekâr birisi rüyasında elinde mıknatıs tuttuğunu görse. mısır toplayıp kurutmayı.

MİDYE Rüyada midye gibi kabuklu deniz hayvanını yediğini gören kimse. hayırlı habere. Bazı tâbirciler ise. Fakat kısa zamanda rüya sahibi olayın farkına varıp tövbekar olur. dinden dönmeye. o kişi çok büyük müjdeli bir haber alır. Mikâil (A.MİDE Rüyada boş mide görmek. hastalanmaya sıkıntı çekmeye yorulur.S)'ı rüyada görmenin. bol mahsûl alınmasına. rızık ve yiyeceğin bollaşmasına. mutlu. görenin dinindeki bozukluğa. saliha bir kimseyle evlenip huzurlu. MİHRAP Bir kimse rüyasında mihrapta kendini namaz kılarken görürse. MİHRACE Hindistan'da bulunan hükümdarların büyüklerinden olan mihraceyi rüyada görmek. MİKROP . kıtlıktan. Zira zararın neresinden dönülürse kârdır. Mihraba işediğini görmek. imânın zayıflığına rüya delâlet eder. yolculuktan vazgeçilmesine hayır ve hasenat işlerinin çokça yapılmasına rüyanın işaret edeceğini söylemişlerdir. iyi bir yuva kurmaya rüya delâlet eder. o kimsenin çok mal kaybedeceği bir işe gireceğine delâlet eder. MİKÂİL (A. rüya sahibinin dünya ve âhiret maksadına ermesine delâlet eder.MİKROSKOP Rüyada mikroplarla uğraştığını gören kimse. susuzluktan kurtulmaya. hastalıklardan kurtulmaya yorulur. Mide kanaması geçirdiğini gören kişinin rüyası. faydalı ilim tahsil etmeye. Kuvvetli sağlam mide. Kıbleden başka tarafta olan mibhrabı görmek. zengin fakat doğru yolda olmayan hîlekâr bir kimseyle iş yapmaya veya dostluk kurmaya ve bu dostluktan rüya sahibinin zarar görmesine rüya delâlet eder.S) Rüyada Mikâil (A.S)'ı görmek. Sağlam olmayan hasta bir mide görmek. Mihrabın pis ve kokulu olan şeylerle dolu halde veya fena durumda olduğunu görmek. Bir caminin mihrabını görmek. hayırsız ve zararlı 322 . erkek evlâd sahibi olmaya ve o çocuğu halka önder olacak işler yapmasına yorumlanır. imânda bozukluk olduğuna delâlet eder. kısır kadının doğurmasına. helâl rızka. bilmeden günâh işleyeceği bir olaya girer veya malına faiz karıştırır. uzun ve maddi sıkıntısı olmayan huzurlu bir hayata delâlet eder.

MİNA Rüyasında kendisinin Mina'da olduğunu gören kişi.MİLLET VEKİLİ Rüyada kendisini millet meclisinde gören kişi. hatalarından dönüp dostlarını düşmanlarını yakından tanır. iş değişikliği yapar. sözle yaralar. 323 . dünya ve âhiret hayatında arzu ettiği şeylere sahip olur.alışkanlıkları olan kimselerle olan ilişkilerini keser ve kısa zamanda kendi kötü alışkanlıklarından da kurtulur. Rüyasında millet vekili olduğunu gören kimsenin. Şayet rüya sahibi işçi ise işinden ayrılıp emlâkçilik gibi gayr-ı menkûl işleriyle uğraşmaya başlar. bu rüyayı zor işin hal olacağına. Ayrıca devlet kapısında olan bir işini lehine olacak şekilde hal eder. İş dünyasında zararlı olan kimselerden yakasını kurtarır. tatlı bir âşk hayatı yaşamaya. Bir kadın bu rüyayı görse hakkında dedikodu eden bir kimseyle münakaşa edip onu lafla. yasak ilişkiye girmeye delâlet eder. MİKROFON Rüyada mikrofonla konuştuğunu gören kişi. MİMOZA Rüyada mimoza çiçeği görmek. Bazı tâbirciler millet vekilini görmeyi. yalan konuşan adama da yorumlamışlardır. Bazı tâbirciler. MİLLÎ KIYÂFET Rüyada millî kıyafet giymek. Rüyasında mikroskoptan baktığını ve bir şeyi tetkik ettiğini gören kişi. rüya sahibinin ailesine. bekâr kimsenin malca zengin ve iyi bir şahıslan evleneceğine yormuşlardır. geleneklerine bağlı bir kimse olduğuna delâlet eder. yakın zamanda yeni bir işe ortaklığa girer ve o işi lehine sonuçlandırır. MİLLET MECLİSİ . yakın zamanda yeni bir ev satın alır. MİMAR Rüyada mimar olduğunu gören kişi. politikaya girer. Şayet rüyayı görenin karısı hâmile ise politikayla uğraşan bir çocuğu olur. malına haram karışır.

MİNÂRE Rüyasında minareye çıktığını gören kişi. 324 . mavi minder. sıhhatin bozulmasına. mevki. o ülke halkının başına dini bozuk olan birisinin geçmesine.c) rüya sahibinin üzerindeki belâyı def etmesine. Hasta ise vücudu sıhhat bulur ve evlâtlarından hayır görür. iş bozukluğuna. toplamak. MİNDER Rüyasında mindere oturduğunu gören kimsenin. sıkıntıdan kurtulmaya. kırmızı minder. arzularına kavuşur. Allahü Teâlâ (c. rütbe yükselmesine rüya delâlet eder. evin bereketinin gitmesine rüya delâlet eder. iflâs etmeye. çıkılacak olan bir yolculuktan vazgeçmeye delâlet eder. kızgın. sevinçli haberlerle dolu mektup olarak da rüyayı yorumlamışlardır. o kişinin ölümünün yaklaştığına. Minarenin yıkıldığını görmek. bol para ele geçmesine. velayet ve kuvvet içinde yücelir. sıkıntılı işe girmeye. rızk bolluğuna.' Mİ’RAÇ KANDİLİ Rüyasında Mi'rac kandilinde duâ ettiğini gören kişi. hastalanmaya. beyaz minder. iyi haber almaya delâlet eder. Minare kandilinin yanması. İnsanları hidâyet yoluna çağıran bir önder olur. bekâr birisinin saliha dinî bütün bir kişiylen evlenmesine rüya yorumlanır. MİNBER Rüyada minber üzerinde otururken görmek. şöhretinin unutulmasına. MİNE ÇİÇEĞİ Rüyada mine çiçeği görmek. üzüntülü habere. iyi bir dosttan yardım görmeye ve eve sevilen kimselerden oluşan dost topluluğunun gelmesine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. MİNİBÜS Rüyada minibüse binmek. dünyâ ve âhiret hayatı için istediği dileklerine. iyi söz söyleyen adama. Şöyleki: sarı minder. ölüm haberi almaya. Siyah-lacivert minder. rüyası çeşitli şekilde tâbir edilir. güzel iyi eşin üstüne şerli bir kimse ile ilişki kurulmasına.

evlâdı san'ata meyilli olur ilerde resim san'atından iyi para kazanır. Mîzanlar tartmak. itibârı zedelenir.v)'in sünnet-i seniyyelerine uymakta titizlik gösterir. iyi sevinçli haber almaya. kısır kadının hâmile kalmasına tâbir olunur. sakladığı suçu halk arasında duyulur hapse girer. Peygamber efendimiz (s. günâhlara tevbe etmeye. MİSAFİR Evinde misafir olduğunu gören kişinin. faydalı eserler yapmaya bazende cami. nefsini namaz gibi ibâdetlerlen terbiye etmeye rüya delâlet eder. Allah-ü Teâlâ'nın (c. MİSK-İ AMBER Miski Amberi rüyasında. kalemiyle para kazanan bir erkekle evlenmesine yormuşlardır. faydalı ticarete girer ve rüya güzel geçime hayra da yorumlanır. MÎZAN Rüyada mîzan (terazi) görmek. Bazı tâbirciler minyatürlere bakmayı. iyilikle emire. rızkı gürleşir. fesatlıktan malını şöhretini kayıb eder. kârlı faydalı ev almaya. akrabaya iyilik etmeye. evinin bereketi artar. Misafirhane görmek. MİSVAK Rüyasında misvak kullandığını gören kişi. borcunu ödemeye ve iyi amel yapmaya başlar. Eve misafir gelmesi. onun yakında evlenme hazırlığına başlamasına veya evlenmesine yorumlanır.a. Aile efradına. 325 . Misk şişesini görmek. bekâr kız için. Suçu olan birisi misk sürdüğünü görse. o ölünün cennette olduğuna delâlet eder.c) rızâsını kazanmak için cihâd etmeye. Ölmüş olan birisinin misk sürdüğünü görmek. rızkın genişlemesine. o rüya sahibinin hayır hasenat işlerini yapacağına ve çok sevaba gireceğine rüya delâlet eder.kokladiğını görerı kişi.MİNYATÜR Rüyasında minyatür çizdiğini gören kimsenin. etrafındaki kişilere misk kokusu sürmek. âlimlerden alınacak faydalı ilme. kârlı. hayırlı haber almaya. eşin hâmile kalmasına. Miski ateşe attığını gören kişi. MOBİLYA Bekâr bir kimsenin rüyasında mobilya aldığını görmesi. mescîd yapmaya veya yaptırmaya da yorumlanabilir. nasihata delâlet eder. kısmeti açılır.

üzüntüden kurtulmaya veya eskiden olmuş olan kötü anıların etkisinden kurtulmaya rüya delâlet eder. sevinçli bir haber almaya yormuşlardır. 326 . MORS Rüyasında mors alfabesini kullandığını gören kişi. ailesinin lehine sonuçlanacak işlere girmesine rüya delâlet eder. tasarladığı bir yolculuktan vazgeçer. MOLOZ Rüyasında moloz (inşaat artıkları) topladığını gören kişi. yeni bir işe girer. hastalanmaya. yeni eşya almak olarak tâbir etmişlerdir. iş değişikliği yapar. MOTEL Rüyada kendini bir motelde gören kişi. MONTAJ Rüyada montaj yapmak. hâmile kadının ilerde marangoz olacak erkek çocuk doğurmasına delâlet eder. yakın zamanda dinleneceği zevkli geçireceği bir tatile çıkar. MORG Rüyada morg görmek.Mobilya mağazasında çalışırken görmek. ağaç işleriyle uğraşmaya. san'atkâr evlâd sahibi olmaya. MORFİN Rüyada morfin iğnesi vurunduğunu görmek. şüpheli olan bir ölüm haberi almaya. arzu edilen mala kavuşma. yolculuğa çıkmayı gezmeyi eğlenmeyi seven birisiylen tanışıp onunla ciddi ilişkiye girer. Bazı tâbirciler mozaik görmeyi. MOZAİK Rüyasında mozaik gören kişi. Bekâr ise. trafik kazası geçirmeye tâbir edilir. Bazı tâbirciler mobilya görmeyi. yeni makine almaya ayrıca kalemiyle para kazanmaya rüya delâlet eder. yeni bir ev alır veya inşaatçılık yapmaya başlar.

Ailesindeki huzursuzluk gider. MOTOSİKLET Rüyada motosiklete binmek. düzgün gidecek işe. Muhafız görmek. Karısı hâmile ise. MUHAFIZ Rüyada muhafız görmek. 327 . Rüya sahibinin bozuk olan işleri yoluna girer. namaz kılmaya başlamaya. yüksek mevkilere gelecek bir evlâdı olur. sıhhati bozuksa düzelir. âlim. bid'âtlardan uzak kalır ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. dinini korur. MUHABBET KUŞU Rüyada muhabbet kuşu görmek. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. arkadaşlarınızla tartışmaya girmenize ve çok üzüntü duyup moralinizin bozulacağına delâlet eder. MUAYENEHÂNE Rüyasında muayenehanede muayene olduğunu gören kişinin.c) rızâsını kazanmaya başlar. gizlice verilen sadakaya zekâta. sıkıntılı habere veya iş düzeninin bozulmasına işaret eder. kısa zamanda düzgün konuşmaya başlayacak ilerde çok güzel konuşmalar yapabilecek bir evlâd doğurur.c) rızâsını kazanmaya başlar. fesat kimseyle münakaşa ederek onu rezil eder. bozuk motor. sağlığı yerine gelir. MUHAFAZA Rüyasında bir yeri muhafaza ettiğini gören kişi. eve giren hırsızın yakalanmasına delâlet eder. Ayrıca ailesinin namusu için söz söyleyen dedikoducu. sevilen. Bazı tâbirciler. rüya tam ters olarak tâbir edilir. açılan kısmete. MUCİZE Rüyasında bir mucizeye şahît olduğunu gören kimse. nefsi terbiye etmeye de tâbir edilir. zâlim evlâd uslanır.MOTOR Rüyada işleyen motor. Muayenehane harap bir halde görülürse. sayılan. bilmeden yapılan sevab getiren bir iş olarak rüyayı tâbir etmişlerdir. tövbekar olur. Allah-ü Teâlâ'nın (c. malı muhafaza etmeye şeytandan emin olup. etrafında iyi huylu olarak tanınmış olan bir şahısla kurulacak dostluğa rüya yorulur.

Rasûlullah (s. yeminini yerine getirmeye.a. şerefli bir kimsenin vefatına delâlet eder. sıkıntılarından. 328 .v)'i rüyasında görenin. Hz. hacc etmeye.v)'in peşi sıra yürüdüğünü gören kimse. gönlü şen olur rüya sahibi üzüntülerinden. Hz. rüya sahibinin Peygamber (s. zengin olup refaha erer. keramet göstermeye.v)'i hayattaki suretinde görmek.a. Peygamber efendimiz (s.a. Malı ve evlâdı çoğalır. kâfirlerin helak olmasına. eziyet ve cefaya sabır etmeye. Cenazesini görmek.a.a.V) Hz. Hazreti Muhammed (s. orada büyük bir musîbet olmasına işaret eder.a.A.a. Muhammed (s. Çünkü şeytanın benim suretime girmesi mümkün değildir" hadîs-i şerîfine göre Hz. Evlâtları hayırlı olur.v)'i görmektir. Rüyayı gören âlim ise. o rüyanın doğruluğuna delâlet eder. Peygamber (s. yokluk çekiyorsa. mülke sahip olur ve önemli bir makama gelir.v)'i bir şey üstüne binmiş olarak görme. Çünkü Peygamberlerin cesetleri yer değiştirmez.a.a. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek. kederinden kurtulur. Günahkâr birisi.v)'i rüyada görmek.v)'in vefat ettiğini görmek. hapiste ise hapisten çıkar. Muhammed (s. kıtlık. MUHAMMED (S. Hz. Yanlız Peygamber efendimiz (s.a. Hz.a.v)'in şefaatine nail olmasına delâlet eder. Peygamberi (s. imânın artmasına rızkın bollaşmasına delâlet eder. dinindeki bozukluğun gidip dinin güzelleşmesine.c) katında kabul olunur. o rüyanın sahih hadîs olduğuna delâlet eder. ilim tahsil etmesine. rüya sahibinin muradına kavuşmasına delâlet eder.a.a.a. Hz.v)'in kendi eşyalarından birisini rüyada vermesi. o gerçek olarak beni görmüştür. tövbekar olur. Enes radıya'llâhu anh'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfe göre: "Her kim ki beni rüyasında görürse. Peygamber (s.v)'i hayatta olduğunu şekilde görmek şart değildir demişlerdir. Peygamber (s.v)'i gören kişi.v) güzel bir surette görmek. bekâr kimsenin sâliha birisiyle evlenmesine. Keramet gösterir. Hz. Hz. Peygamber (s.a. Diğer Peygamberleride görmek de aynı böyledir.v)'in kendisine bir şey giydirdiğini veya yedirdiğini görse. ehli tarîkata girmeye. talebenin.a. durumu daima iyi. Ravza-i Mutahharayı ziyaret etmeye. ilmiyle amel eder. sözünde durmaya. ehil makama erişir. Muhammed (s. Peygamber (s.Hz. bir daha günâh işlememeye gayret eder ve tövbeleri Allahü Teâlâ'nın (c. mezhebinin sünnet ehli olmasına delâlet eder.v)'in sünnet-i seniyyelerine uygun hareket eder.v)'i rüyada görüp görmediğini anlamak rüya sahibine rüyasında söylenmesiyle veya Peygamber efendimizin yüzünü görmemekle anlaşılır.v)'i rüyada görmek.v)'i bir kimse rüyasında görse. Peygamber (s. bizzat Peygamber (s. müslümanların galip. Hz. Hz.a. Bir kısım raviler Peygamber efendimiz (s.

muradına nail olur fakat sevdiği bir arkadaşını bir hiç yüzünden kırar.a. gıybet etmeye. MUKAVELE Rüyada mukavele yapmak.c) yolunda cihâd yapması için emir alır.a. Peygamber (s. zekâtını tam vermesi için rüya sahibinin uyarılmasına. orada ilimle ilgili va'z verecek kimseye yorumlanır. Peygamber efendimiz (s. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemeye. 329 . onun şefaatine nail olmaya. sadaka gibi maddî ibâdetlerini tam yapması gerektiği anlamına gelir.v)'in bir yerde namaz kıldığını görmek. MUHBİR Rüyada muhbir görmek. Peygamber (s. bal gibi bazı yiyecekleri Peygamber efendimiz (s. hesaplarını.Hz. âhirette cennetle müjdelenmeye tâbir olunur. dağınık işlerin toparlanması. MUHASEBECİ Rüyada muhasebeci görmek. dindar olmasına delâlet eder.v)'in ayakkabılarını giydiğini gören kişi. rüya sahibinin dince güzel olmasına. rüya sahibinin kırgın. Allahü Teâlâ'nın (c. ilim tahsil etmeye. iyilikleri emir edip kötü şeylerden uzaklaşılacağına rüya yorumlanır. dedikoduya. Peygamber efendimiz (s. hâmile kadının hadis âlimi olacak erkek çocuk doğurmasına delâlet eder.v) ile yemek yediğini görmek. MUHASARA Bir yeri muhasara ettiğini rüyasında gören kimse. Sürme çektiğini görmek. tövbekar olmaya.a. israf etmekten vazgeçen adama ve paraca sıkıntılı bir dönem geçirmeye delâlet eder. MUHTAR Rüyada muhtarla görüştüğünü gören kimse. Hz.a.a.v)'in elini tutmak. Muhammed (s. Hurma.a.v)'i çok güzel bir halde görmek. Rüya sahibi arkadaşından özür dileyip en kısa zamanda o arkadaşıyla barışıp ilişkilerini düzeltmelidir.v)'in elinden yediğini görmek. düşmanlarını dostlarından ayırır kötü arkadaşlarından uzaklaşır ayrıca kötü alışkanlıklarından vazgeçer. günâha girmeye delâlet eder. bütçesini gözden geçirip. Hz. dargın olduğu arkadaşıylan barışacağına delâlet eder.

rüya sahibinin eline geçecek mala. Düşmanlara galip gelmeye. rüya sahibine yapılmış bir büyünün çözülmesine rüya delâlet eder. MÛSÂ (A. rüya sahibinin çocuğu olur.MUM . Mûsâ (a. Mûsâ (a. meşakkatten kurtulmaya. 330 . Hz. Rüyada mumluk görmek. uyarıcıdır.S) Hz. rüya sahibinin başındaki belânın def olacağına rüya delâlet eder. sıkıntı ve kederden kurtulmaya rüya delâlet eder. Salih kimselerle akraba olrrfaya muhtaç çocuklara yardım etmeye rüya işaret eder. elçilik yapıp dargınları barıştırmaya delâlet eder. HZ. Musalla taşına kendisinin konduğunu gören kimsenin rüyası.MUMLUK Bekâr bir kimse rüyasında mum yaktığını görse. bir deniz yolculuğuna çıkmaya. MUSKA Rüyada muska görmek. Hz. borçtan kurtulmaya delâlet eder. bir ölüm haberi olmaya.s)'ın asasını elinde taşıdığını gören kimse. Mûsâ (a.s)'ı görmek. uzak bir dosttan yardım görmeye delâlet eder. hasta için ölmeye. mirasa.s)'ı rüyada görmek. MUMYA Rüyada bir cesedi mumyalamak. parça parça ele geçecek mala. büyük bir makama yükselir. günâhlara tövbe edip tövbekar olmaya. Mûsâ (a.MUM ÇİÇEĞİ . malın eksilmesine. üzüntü. MUSALLA TAŞI Rüyada musalla taşını görmek. sıkıntı ve keder duymaya. Rüyada mum çiçeği satın almak veya o çiçeğin çiçekklerinin açılmış bir halde görülmesi.c) rızâsını almaya çalışmalıdır. hapisten kurtulmaya. Mum yapanı görmek. haklı olduğunuz bir konuda muzaffer olmanıza düşmana karşı zafer kazanmaya. ferahlamaya. iyilikte bulunup düşmanı kahretmeye onun şerrinden emin olmaya delâlet eder. Bu kimse günâhlarına tövbe ederek Allah-ü Teâlâ'nın (c. kayıb olan eşyanın bulunmasına yorumlanır. takmak. Mum câhil için ilim öğrenmesine. birisiyle iyi bir dostluk kurmaya rüya tâbir olunur. fakir için mal çokluğuna. sefir olmaya. zenginliğe delâlet eder. düşman şerrinden emin olmaya. büyüden sihirden kurtulmaya. bereketin gitmesine delâlet eder.s)'ı görmek. Hz.

haram karışmış zararlı mala. görülen mutfak dar ise. okulunun çevresinin değişmesi için uğraşır. Hasta bir kişinin rüyada muz yemesi. o evin geçimini. hanımı erkek çocuk doğurur. 331 . akrabaya. hayra yorulmaz. malına sahip olur. mala ve zengin olmaya veya rızkın bollaşmasına tâbir olunur. MUZ Rüyada muz yediğini gören kişinin. Bekâr bir erkek bu rüyayı görse. ölüm ecelinin gelmesi anlamına gelir. Evlâdını kötü örnek olacak arkadaşlarından ayırır.c) rızâsını kazanır. MUŞAMBA Rüyasında muşamba satın aldığını veya yere yaydığını gören kimse. evdekilerin israfkâr olduklarına. rüya sahibi helâl mala kavuşur. MUSLUK Rüyada musluk. Hapis olan kişi hapisten kurtulur. mide rahatsızlığının geçmesine. paraya delâlet eder. şayet mutfak geniş ve rahat ise.MUSLİN Muslin elbise giymek. iyi huylu bir kızla evlenir. eşe. sıkıntı çekmeye. güler yüzlü olan dosta. Şayet akan şey pis ise. sıkıntıdan kurtulup sıhhatin düzelmesine delâlet eder. güzel bir kız çocuk doğurur. malını korumak için birileriyle münakaşa eder. Mutfak dağınıksa. imâmnı kuvvetlendirip yetim ve öksüzleri sevindirip Allah-ü Teâlâ'nın (c. MUZAFFER OLMAK Rüyasında muzaffer olduğunu gören kimse. cömert. Bu rüyayı hâmile kadın görse. MUTFAK Rüyada görülen mutfak. güler yüzlü. malındaki haramı ayıklayıp dinîni düzeltir. dışardan gelen kısmete delâlet eder. delâlet eder. o eve giren parayı gösterir. Şayet musluktan akan şey temiz ve yararlı ise. MUŞMULA Rüyada muşmula denen meyveyi yemek. ahlâklı bir dost edinir.

Kendisinin müezzin olduğunu rüyada görmek. iş değişikliği ve hâmile kadının emlâkçı olacak bir çocuk doğurmasına rüya delâlet eder demişlerdir. MÜHÜR Rüyada mühür görmek. MÜHENDİS Rüyada mühendis görmek. Allah-ü Teâlâ'nın (c.MUZİP Muzip olan bir kimseyi rüyada gören kimse. dinîndeki bozukluğu giderir. kederi üzüntüyü üstünden atar. Onlarla iyi bir dostluk kurup sıkıntıları. vermiş olduğu bir sözünü tutar. islâmî ilimlerden bir tanesini çok iyi bir şekilde öğrenir. eve yeni eşya almaya. takılan mücevherin cinsine göre rüyanın tâbirini gerektirir.c) rızâsını kazanır. bid'âtlardan uzaklaşır. dinîn düzelmesine sırrın ifşahına rüya tâbir edilir. MÜHRE Rüyasında kağıt mührelediğini gören kimse. gizli olan sırrı açıklamaya tahsil etmeye delâlet eder. nikâh memuruna. MÜFTÜ Rüyada müftü ile konuştuğunu gören kişi. erkek evlâdın olmasına. mevkî yükselmesine. Bazı tâbirciler. kiracı ise yeni eve taşınmaya delâlet eder. (bu rüya hacc ayında görülürse) hacc'a gitmeye. MÜEZZİN Rüyada müezzin görmek. bir haber almaya delâlet eder. hırsızlığa. bu sözün şartlarını yerine getirir ayrıca düşmanlarından birisi rezil olur. 332 . ailesine söz dinletmesine. neş'eli bir arkadaş topluluğunun içine katılır. sahip olmak istenilen bir mala sahip olmaya rüya delâlet eder. Müezzinin ezan okuduğunu duymak. MÜCEVHER Rüyada mücevher takmak.

zekât vermeye. namaz. MÜSHİL Rüyada müshil hapı içmek. ilminden faydalanılacak dosta. yanlış yönlendirilen.MÜNAKAŞA Bir kimseyle ağız kavgası (münazara-münakaşa) ettiğini gören kimse. sevinçli bir haber almaya. ferahlamaya delâlet eder. dostlarından birisinin kötü hareketine maruz kalır. hayırsız evlâd veya kardeş olarak tâbir etmişlerdir. MÜŞTERİ (Yıldız) Rüyada bu yıldızı görmek. sıhhat düzelmesine. sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. alım satım işiyle (ticaretle) uğraşmaya. MÜREBBİYE Terbiye eden yol gösteren arkadaşa delâlet eder. aileden yardım istemeye. helâl mal kazanmaya. âlime delâlet eder.MÜJDE Rüyada müjde almak. çözümü zor olan bir işin çözümlenmesine. Bazı tâbirciler mürebbiye görmeyi. MÜREKKEP BALIĞI Rüyada mürekkep balığı görmek. hikâye gibi şeyler yazmaya. Başkasının üstüne mürekkep dökmek. 333 . Mürekkep şişesi. ilim tahsil etmeye. rütbeye ihtiyaçları karşılamaya ilim ve fazîletin artmasına yorumlanır. MÜRDÜM ERİĞİ Mürdüm eriği yemek. oruç gibiibâdetlere başlamaya veya hacc'a gitmeye delâlet eder. MÜNAZARA . yürek sıkıntısından kurtulmaya delâlet eder. MÜREKKEP Rüyada mürekkep görmek. o kimseye ders vermeye yorumlanır. sıkıntı çeker. rüya sahibinin morali çok bozulur. kısır bir kadının hâmile kalmasına rüya tâbir edilir. saklanılan paraya ihtiyaç duyulmasına. patronun yardımcısına.

Talebe ise. MÜZE Rüyasında kendini bir müzede gezinirken gören kimse. fakirleri sevindirmeye. Rüyada ölüm müziği duymak. arkelog olur. MÜZİK . şayet hacc'a gitmediyse hacc'a gider.MÜZİSYEN Rüyada müzik aleti görmek. Dinî müzik (tasavvuf) duymak. Müzik aleti çalmak. hayırlı işler yapıp. ölüm haberi almaya tâbir edilir. eline az bir miktar para mal geçmesine delâlet eder. o yaz iyi bir tatil geçirir. MÜZDELİFE Rüyasında kendini müzdelifede gören kişi. Kaza namazlarını kılar. eski eserlere meraklı (antikacı) olacak bir çocuk doğurur. 334 . o kimsenin paraca sıkıntıda olmasına. sözünü tutar. iyi huylu olduğuna fakat âhiret hayatı için hiç bir çaba göstermediğine rüya delâlet eder. sevilmedik bir kimseyle karşı karşıya gelmeye yorumlanır.MÜŞTERİ Rüyada müşteri olan birisiylen alışveriş halindeyken görülmesi. Vadini yerine getirir. Bu rüyayı hâmile kadın görse. iyilik yapmaya yorumlanır.

N NABIZ Rüyada nabz'ın attığının görülmesi. Bu dost rüya sahibine maddî ve manevî menfaatler kazandırır. Kıtlık sona erer. para sıkıntısı çekmeye delâlet eder. hasta olan birisinin iyileşmesine ve rüya sahibinin karşı cinsten birisine hissi bir yakınlık duymasına rüya delâlet eder.ruhlu bir kimseylen dost olur. romantik. iş durgunluğuna. Bazı tâbirciler. susuzluk çekmez. çabuk kırılan. bol yağmur yağar. o sene ürünü bereketli bol olur. 335 . NADAS Rüyasında nadas'a bırakılmış tarla veya toprak parçası görmek. NADİDE Rüyasında eline nadide ender bulunan bir şey aldığını gören kimse. Ziraat işleriyle uğraşan bu rüyayı görse. hassas. bu rüya çok arzu edilen şeyin uzunca bir süre sonra olacağına delâlet eder demişlerdir.

eşyalarını naftalinlediğini veya naftalin satın aldığını görmek. ders vermeye delâlet eder. baş diş ağrısına. iş değiştirmeye. eşyayı veya bir sözü nakleden (nakliyeci) bir kimseyi görmek. ihtiyaçlarını rahat yollan temin etmeye. Taş nakışçısı. İşçi almak. mal depolamaya. NAKARAT Devamlı bir sözü tekrar ettiğini rüyasında gören kişinin. Rüya sahibinin hakkında dedikodu çıkmasına delâlet eder. NAFTALİN Rüyada giyeceklerini. genç erkek için. nakış işlemek. bir olay veya duyduğu bir söz dolayısıyla sinirleri bozulur ve rüya sahibi bir buhran geçirir. Zorla kendisinden nafaka alındığını gören kimsenin. üzüntülerin gitmesine rüya delâlet eder. NAKIŞ . Canlı hayvan nakliyecisi görmek. tîcari eşyanın nakliyecisini görmek. düşmanlığa. ailesinin. saklanan paranın öğrenilmesine ve namusla ilgili dedikodunun çıkmasına rüya yorumlanır. hasenat işlerine önem vermeye rüya delâlet eder. dedikodu etmeye. Nakışçı görmek çeşitli şekilde tâbir olunur.NAFAKA Rüyasında nafaka verdiğini görmek. 336 . şöyle yorumlanır. bakır nakışçısı. hayır. çocuklarının. sıkıntıların.NAKLİYECİ Rüyada bir olayı. helâl para ile alınan mala delâlet eder. iftira edilmesine delâlet eder. İlim öğrenmeye. NAKLETMEK . bazen de geçimde bolluk. eceli yaklaşır. câhil kimseden zarar görmeye. kuruntuya. Söz nakilcisini görmek. bekâr kız için iyi kısmete. NAĞME Rüyada nağme (türkü) sesi duymak. üzüntüye. evli kişi için. iş açıklığına. rızıkta bolluğa. mal yığmaya. halı kilim nakışçısı. elbise nakışçısı. yeni eşya almaya delâlet eder. yardım görmeye. yeni işe girmeye.NAKIŞÇI Rüyada işlenmiş nakış görmek. Bazen de bu rüya tekrarlanan hata olarak tâbir olunur. Ev eşyasının. ortak işe girmeye delâlet eder. Süt nakliyecisi görmek. uzak yoldan gelen sevinçli habere delâlet eder.

Bazen de nal görmek. hayırsız evlâdın veya kardeşin kötü huylarından vazgeçmesine delâlet eder. yeni eve taşınmaya veya ev değiştirmeye delâlet eder. Öğle namazını 337 .NAKŞÎBENDİ (TARİKATI) Rüyada kendisinin nakşîbendi tarikatına girdiğini gören kişi. bir akrabanın ölüm haberini almaya. Böyle rüyalar. günahkâr olmaya. Kalp gözü açılır. hasta için iyileşmeye. NALBANT Rüyada atlara nal yapan nalbantı görmek. Abdest almadan kirli elbise ile namaz kıldığını görmek. hastalıktan kurtulmaya. Vakitsiz vakti geçmiş namazı kılmak. hayırlı evlâd sahibi olmaya yorulur. ayrıca hacc'a gidememiş olanın hacc'a gitmesine yorumlanır. Sözü. haram yemeğe delâlet eder. çıkılacak olan yolculuktan vazgeçmeye delâlet eder. bu tarikatın önde gelen bir şeyhinle tanışıp ondan ders alır. NANE Rüyada nane toplamak. Sabah namazını kıldığını görmek. rüya sahibinin hayrına yapılacak olayların olacağına yorumlanır. üzültülü haber almaya. yolculuğa çıkılacağına yorumlanır. Ancak âhiret hayatı için bir şey (amel) yapmamakta ve günahkâr olmaktadır. rüya sahibine nazar değmesine ve o nazardan kurtulmak için nazar duası okumasına delâlet eder. NAMAZ Rüyada namaz kılmak. mide rahatsızlığının geçmesine. yeni bir iş teklifi almaya delâlet eder.c) rızâsını kazanan adama delâlet eder. Bazen de inşaat işi yapmaya. Nane ruhu koklamak veya nanenin kendisini koklamak. NALBUR Rüyada nalbur görmek. kötü huylardan vazgeçip dünyâ ve âhireti için hayırlı işler yapan Allah-ü Teâlâ'nın (c. sıkıntılı. günahkâr olmaya delâlet eder. evde oluşan hasarın tamiratına rüya işaret edebilir. emlakçı olmaya. yemek ve kullanmak. rızk genişlemesine. dünyalık mal yığmaya ve servet yapmaya çalışmaktadır. NAL Rüyada nal görmek. güç işe başlamaya. Namaz kılarken kıbleden başka yere baktığını gören kişi. Namaz kılmak. sohbeti dinlenen tanınmış bir kimse haline gelir.

Bir binek üzerinde namaz kılmak. günahkâr olmaya. fuhuş yapmaya. NAMLU Rüyada tüfeğin namlusundan kurşun çıktığını görmek. dünyâ ve âhirette hayra ulaşacağına rüyası delâlet eder. zahmetli olan bir işin hal edilmesine yorumlanır. kötü kimselere uyarak şer işlemeye. Rükû'ya varmadan namaz kıldığını görmek. günahkâr olmaya delâlet eder. Yatsı namazını kıldığını görmek. sefere çıkmaya ve ele geçen helâl mala delâlet eder.a. Gece namazı kıldığını görmek. kederden kurtulmaya. dünyalık ve âhiretlik ne muradı varsa yerine gelir. yalan yere yemin etmeye ve sözden dönmeye. dargınların barışmasına delâlet eder. Çıplak olarak namaz kıldığını rüyada görmek. sıhhatinin bozulmasına rüya işaret eder. Selâm vermeden namazı bitirdiğini görmek. Peygamber efendimiz (s.v)'in sünnetine tabi olmaya. İkindi namazını kıldığını görmek. hayır ve şer. üzüntülü bir haber almaya delâlet eder. imanın azalmasına tâbir olunur. çeşitli şekilde tâbir olunur. ölüm haberi almaya ve ölünün imanlı olarak öldüğüne delâlet eder. NAMUS Rüyasında namusu için münakaşa ettiğini gören adam.a.v)'in şefaatine nail olmaya ve fakir olan kimselere yapılan hayır işlerine delâlet eder. borçtan kurtulmaya. Kaza namazını kıldığını görmek. Tatlı nar görmek. günahkâr olmaya delâlet eder. Oturarak veya yatarak namaz kıldığını gören kimsenin. NAR .kıldığını görmek.NAR ÇİÇEĞİ Rüyada görülen nar. Cuma namazını kıldığını görmek. Sarhoş olarak namaz kıldığını rüyada görmek. rızkın ve mal varlığının artmasına. rızkın genişlemesine delâlet eder. Peygamber efendimiz (s. zina suçu işlemeye yorumlanır. Akşam namazını kıldığını görmek. ömrün kısalmasına işaret eder. zina suçu işleyip günahkâr olur. rüya sahibinin dünyâ ve âhiret hayatının bütün arzularının yerine gelmesine delâlet eder. Teravih namazı kıldığını görmek. istihare namazı kılmak. çocuk sayısının 338 . servete. Birikmiş mala. dinde bozukluk meydana gelmesine. bir sırrı öğrenmeye delâlet eder. murada kavuşmaya. işten ayrılıp iyi bir işe girmeye rüya delâlet eder. akraba ile iyi geçinmeye. Namaz selâmı üzüntü. Kilise gibi bir yerde namaz kılmak. Cenaze namazı kıldığını görmek.

Bu rüya. gebe kadının doğurmasına. tevbekâr olmaya işaret sayılır. kısır kadının doğurmasına delâlet eder. kötü söz söylemeye yorumlanır. bir arkadaşın ihanetine uğramaya delâlet eder. müşküllük çekilerek ele geçecek mala. Bazen de nara atmak. Nar ağacı görmek. NAZARLIK Rüyada nazarlık görmek. üzüntü ve kederli habere yorumlanır. paraya delâlet eder. kötü iş yapmaya. Nar ağacından nar toplamak. rüya sahibinin nefsiyle yapacağı mücadeleden galip çıkacağına rüyası delâlet eder. bir olaydan ders almaya. bir yakınının mühim bir 339 . sahibinin dikkatli olmasını gerektirir. Rüya sahibinin dikkatli olması gereklidir. NARKOZ Rüyada narkoz veren narkozcuyu görmek. kolaylıkla zahmetsiz ele geçirilecek mala delâlet eder. Haram mala. dindar bir kimseden ilim öğrenip başka kimselere ders vermeye işaret eder. NASİHAT Rüyasında birisine nasihat ettiğini gören kişi. kötü alışkanlık edinmeye. başarılan veya yoluna girecek olan işlerin habercisi sayılabilir. Narın tanelerini elinde toplamak. Narın kabuğu. Ekşi nar. akraba ziyaretlerine gitmeye yorumlanır. sıhhatin düzelmesine. Nar suyu içmek. kısır kadının gebe kalmasına delâlet eder. rızkın gürleşmesine ve umulmadık yerden gelecek paraya işaret sayılır. Nar çekirdeğini toplamak. Hastalıktan kurtulmaya. Nazarlık takmak. dinî toplantılara katılmaya ve tövbekar olmaya delâlet eder.artmasına. müjdeli haber almaya. Rüyada nasihat eden bir kimseyi görmek. yatalak hastanın iyileşmesine. sevdiği bir dostu tarafından aldatılıp ihanete uğrar. iş açıklığına. nar satmak. NARA Rüyada duyulan nara (yüksek ses). NARENCİYE Narenciye bahçesinde nareciye topladığını görmek. NARGİLE Rüyada nargile içmek. felâket getirecek üzüntülü habere delâlet eder. akrabaya iyilik etmeye.

Bazen de naylon eşya görmek. ahlâkın güzelleşmesine. Bu rüyayı gören evli bir adam ise yaşı geçmiş olan dul bir kadınla yasak ilişki kurar. rüya sahibinin dinindeki bozukluğa 340 . kararsız olduğuna ve bu yüzden birçok imkânları değerlendiremediğine rüyası delâlet eder. Nebîyi üstü başı tozlu kirli elbise ile görmek. nasırı elinde görürse eliyle günâh işler (hırsızlık) başkalarının malını zorla gasb eder. Bu rüya sahibi için uyarıcı rüyalardandır. NASIR Rüyasında ayağında veya elinde nasır çıktığını gören kişi. yeni bir iş yolculuğuna çıkılacağına ve bekâr kız için denizci olan bir gençle evlenmeye delâlet eder. şayet nasırı ayağında görürse kötü yerlere devam eder. NAYLON Rüyada naylondan yapılmış eşya görmek. Ticaretle uğraşıyorsa iş dünyasında meslektaşı olan bir şahıstan yardım görür.Peygamber derecesinde olan zât) Rüyada nebilerden birini görmek. birisiyle hissi bir yakınlık kurar. namaz. konduğunu görmek. ilim öğrenip o ilimle şöhret kazanmasına da yorumlanır. zekât. NAZ Rüyasında birisine naz yaptığını bir kimse görse. Nebî ile konuşmak. imânın kuvvetlenmesine veya din alimi olmaya rüya delâlet eder. şayet bekârsa onunlan evlenir. rüyanın hayırsız olarak yorulmasına neden olur. rüya sahibinin ameliyat olacağını da gösterebilir. rüya sahibinin menfaatli olmasına. kullanmak. rüya sahibinin lüzumsuz işlerle vakit geçirdiğine. izzet ikram almasına. NEBİ (Evliya . oruç borçlarının ödenmesine. malın artmasına. cennetle müjdelenmeye Kur'ân-ı Kerîm'i öğrenip ezberlemeye. Bu rüya. ailedeki huzursuzluğun parasal sıkıntının son bulacağına rüya işaret eder. Nebîyi güzel görmek. rüyanın hayra yorulmasına. NAVLUN Rüyada navluna (küçük yük gemisine) yük yüklendiğini. nebîyi çirkin yüzle görmek.ameliyat geçireceğine ve o yakının hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşacağına rüya delâlet eder. sürekli iş değiştirdiğine.

(Pislikten temizlenmek) Üzerinde elbisesinde necaset olan bir şeyi görmek. ezberlemeye delâlet eder. helâl mal ile haram malı ayırmaya. aşırı can sıkıntısına. onun şehitlik mertebesine ermesine veya şehit olacak evlâdı olmasına delâlet eder. NEFES (Okumak-Üflemek) Rüyada birisinin Kendisine nefes ettiğini görmek. NECASET (Pis. emanet malı sahibine vermeye. rüya sahibinin yakınlarından olan birisinin böbrek ağrısı çekeceğine işaret eder. Bazı tâbirciler. Nefes ettiğini görmek. Rüya sahibinin kendini nebî olarak görmesi. zekât vermeye. ayrıca rüya sahibine iftira atılacağına rüya delâlet eder. yetimin hakkını vermek. 341 . ailedeki huzursuzluğa ve dostların arasının açılmasına rüya işaret eder. birisine şahit olup yemin etmeye rüya delâlet eder. NEFRİT Rüyada nefrit hastalığına (bir çeşit böbrek rahatsızlığı) tutulmak. Necaseti yıkamak. Nefesin daralması ise. bir işten usanmaya. borçtan kurtulmaya. bıkıntı gelmesine. borçtan kurtulmak diyerek de rüyayı yormuşlardır. büyünün bozulmasına yorulur. haram parayla alınmış elbise giymeye rüya delâlet eder. yurt dışı seyahatine çıkmaya ve oradan fazlaca eşya alıp gelmeye yorumlanır. ölümcül bir hastalığa yakalanmaya veya aileden sevilen bir kimsenin ciğerleriyle ilgili bir hastalığa tutulmasına delâlet eder. tevbekâr olmaya. NEFRET Rüyada bir şahıstan nefret edildiğinin görülmesi. günâha girmeye.ve imânının zayıflığına delâlet eder. NEFES TUTULMASI Rüyada nefes tutulması. NECEFTAŞI Irakta bulunan neeef şehrinden çıkan taşla yapılmış yüzüğü veya mücevheri rüyada taktığını görmek. mundar olan şey) Necasetten taharet. nefesi kuvvetli olan birisinden duâ öğrynmpye. nazardan kurtulmaya. gizli düşmanın varlığına ve rüya sahibinin dedikodusunun yapıldığına.

büyük bir mirasa konmaya delâlet eder. âlimden ders almaya. uzun ömürlü çocuğa delâlet eder. Câfer-i Sâdık (r. Bekâr bir erkek rüyasında nergis çiçeği kokladığmı görürse. sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Kevser nehrinden su içmek.NEFT YAĞI Rüyada görülen neft yağı.c) rızâsı için namaz kılmalı ve tövbekar olmalıdır. eşin ağır hastalık geçirmesine veya vefat etmesine delâlet eder. zarif çok güzel bir kadınla evlenir. sadık dosta. Nehrin evinin içinde aktığını görmek. Böyle rüyalar. devamı imkânsız evliliğe. zalim düşmana rüya sahibinin dinî vazifelerini yerine getirmediğine ve çok günahkâr olduğuna rüya delâlet eder.c) katında kabul edilmesine Rasûlullah (s. boşanma olarak tâbir etmişlerdir. müslüman olur. üzüntüden. günahkâr olmaya. haram karışmış mala. ilmin artmasına. çok gösteriş merakı olan birisiyle evlenmesine delâlet eder. müslüman birisiyle evlenmeye delâlet eder. hayırsız zina eden kadına. Nehirden su içmek. NEMRÛD Rüyasında Allah-ü Teâlâ'ya (c. Nehre girmek. 342 . Rüya sahibi hemen boy abdesti alıp iki rek'at Allah-ü Teâlâ'nın (c. Şöyle ki. kederden. evlâdından görülecek iyiliğe rüyayı yorumlamıştır. tevbekâr olmaya delâlet eder. amellerin Allah-ü Teâlâ'nın (c. NEHİR Rüyada nehir görmek.v)'in sünnetlerine uymaya ve cennetle müjdelenmeye delâlet eder. Nergis çiçeğinden yapılmış taç takmak. alim sohbetlerinde bulunmaya ve ilimin artmasına delâlet eder. şiddete ve münakaşaya delâlet eder. Nehirde yıkanmak. NERGİS ÇİÇEĞİ Rüyada nergis çiçeği görmek. rüyanın iyiye yorulmasına sebep olur. mal varlığının artmasına. saliha. sahibine uyarı niteliği taşır. şerre. Kâfir bir kimse bu rüyayı görse. Nehrin bir tarafından diğer yanına zıplıyarak geçmek. büyük bir zâttan. ilim sahibi olmaya delâlet eder. dünyalık işlerle uğraşıp âhireti unutan kimseyide rüya gösterebilir.c) isyan etmiş olan kralı) nemrûd'u görmek. bu rüyayı eşten ayrılma. Neft yağına bulaşmak. Dul kadının nergis görmesi. Nehirden su almak. Bazı tâbirciler. günâhlardan temizlenmeye.a.a) rüyada görülen nergis çiçeği.

Bazı tâbirciler. ney sesi duymak. iflâstan kurtulmaya delâlet eder. NEY ÇALMAK Rüyada ney çalmak. büyük bir iş yerinde önemli 343 . ufak bir haberden dolayı can sıkılmasına. Nezle olup yatağa yattığını görmek. ölüye ağlamaya. haram maldan yavaş yavaş kurtulmaya. Ney sesi. elden lüzumsuz yere para çıkmasına delâlet eder. tövbekar olmaya. malın israf edilmesine. rüya sahibinin karısının hitabı kuvvetli söz söylemeyi iyi bilen dilbaz çocuk doğurmasına işaret eder. ilim öğrenip o ilim üzre amel etmeye rüya işaret eder. çok yüksek sesle cevap vermek) Rüyasında nida duyan kimse. ferahlamaya. kederlenmeye. Nevruz'un Cum'a gününe tesadüf ettiğini görmek. Nezleden kurtulduğunu iyileştiğini görmek. Burnundan kanlı balgam gelmesi. dinîne bid'ât karıştırır. NEVRUZ Rüyada nevruz gününü (iranlıların yılbaşısını) kutlarken kendisini gören kimse.v)'in sünnet-i seniyyelerine aykırı hareket etmeye başlar ve dininde bozukluk meydana gelir. sevinmek. kış hastalıklarının artmasına delâlet eder. üzülmeye deinlet eder. yaymak. o sene doğacak çocukların çoğunun erkek olmasına delâlet eder. malın israfından vazgeçilmesine delâlet eder.a. NEZLE (NEVAZİL) Rüyada nezle olduğunu görmek. Mevlevî şeyhinin ney çaldığını görmek. Nevruzun pazar-pazartesi gününe tesadüf ettiğini görmek. üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder. NEŞRETMEK . elden çıkan malın geri gelmesine. kâfirin müslüman olmasına delâlet eder. yetim malı yemeğe tâbir olunur.NEŞRİYAT Rüyada bir kitabı neşretmek. bu rüyayı açığa çıkacak sır olarak da yorumlamışlardır. Nevruzun perşembe gününe tesadüf ettiğinin görülmesi. yalan söz söyleyen kimseye. Peygamber efendimiz (s. tanınmış kadının adınının çıkmasına yorumlanır.NEŞ'E Rüyada neş'elenmek. basmak. NİDA (Bağırmak.

mevkilere gelir ve ilerde halk arasında tanınmış bir kimse haline gelir. şayet dini nikâh yaptırdığını görse. deniz yolculuğuna çıkmaya. Nilüfer çiçeği toplamak. mevki yükselmesine delâlet eder. NİKELAJ Rüyasında bir metale nikelaj yaptığını gören kimse. zahmetli bir işi başarmasına rüya işaret eder. ortak iş yapmaya delâlet eder. NİLÜFER Rüyada nilüfer çiçeği görmek. Nilüfer koparmak. sadaka veya zekât verip hayır işlemeye tâbir edilir.c) ona iyi bir evlâd ihsan eder. NİL NEHRİ Rüyada nil nehrini görmek. evden ayrılmaya. Bazı tâbirciler. fena haber duymaya delâlet eder. üzüntüveren kişilerden tez zaman içersinde kurtulur. NİKÂH Rüyada nikâhlandığını gören kimse. NİSAİYECİ (Boşaltım ve üreme organlarının doktoru) Rüyada nisaiyeciye muayene olduğunu gören kişi. elleriyle bir günâh işler veya yankesiciler tarafından soyulur. boşanmaya. çeşitli şekilde tâbir olunur. izzet ikram sahibi olmaya. dinindeki bozukluk gider. gururlu kimseye ve izinsiz başkasının malına sahip olmaya rüya yorumlanır. hayatını düzene koyar. NİKOTİN Rüyasında ellerinde nikotin lekeleri olduğunu gören kişi. Muti nikâh ortaklıktan ayrılma. kavgaya. kötü alışkanlıklarından kurtulur. şayet kısırsa yakın zaman içersinde Cenâb-ı Hak (c. ilmi artar. 344 . Ayrıca bu rüya sahibi kendisine sıkıntı. münakaşaya delâlet eder. kendisinin hastalanacağına. akraba arasındaki huzursuzluğa. alim sohbetlerine katılır. Belediye nikâhı. Nikâh memurunu rüyada görmek. rüyayı para sıkıntısına yormuşlardır. çok üzülmeye. yeni yapılacak iş anlaşmasına. Rüya sahibi kendi elinde nilüfer çiçeğini görse. altından mamul mücevher almaya.

— "Sen ramazanda oruçlu iken eşini öpmüşsün ve orucun sakatlan mış onun için oruçlu olduğun günün yerine bir gün oruç tut" diyerek rüyayı tâbir etmiştir.NİŞADIR Rüyada baharatçıdan nisadır almak. evlendiren kimseye tâbir olunur. bekâr için evlenmeye evli için eşinden ayrılıp yeni bir ilişkiye girmeye tâbir edilir. NOHUT Rüyada nohut görmek.NİŞANLANMAK Rüyada nişanlandığını görmek. Bazen de rüya çöp çatanlık yapıp birbirini seven iki insanı birleştiren. evli için. ciğer rahatsızlığından kurtulmaya rüya işaret eder. ibâdete. NİŞANGÂH Rüyada nişangâh tahtasına ok atmak.a) rüyayı. sevince. Çünkü birgün bir adam İbni Sirin'e (r. hastalığından kurtulup vücudunun sıhhat bulmasına ve kısa zamanda rüya sahibinin iyileşmesine rüya yorumlanır. Ayrıca rüyayı gören hasta ise. 345 . kötü huylardan kurtulmaya ve yeni bir iş ortaklığı yapmaya. NİŞAN .a) gelmiş demiş ki. dargın olunan bir şahısla barışmaya rüya delâlet eder. zekât vermemeye. çok arzu edilen işin olmasına ve eve yeni eşya alınmasına yorumlanır. Sırtına nisadır serpmek. zekât vermeye. NİYET Rüyasında bir şeye niyetlendiğini gören kimse. ailedeki huzursuzluğun gitmesine. ramazan orucunu bilmeden yemeye işaret eder. Sıcak nohut yemek. NİŞASTA Rüyada nişastadan mamul bir tatlı yapmak. onu pişirmek. çok zorlukları olan işin yapılmasına ve bu işten kazanılacak helâl paraya rüya işaret eder. o istediğine kavuşur. yetim malı. — "Ben dün gece rüyamda sıcak nohut yedim" İbn-i Şirin (r. rüşvet yemeye delâlet eder. bekâr için evlenmeye. Şayet oruca. mala haram karışmasına. adak adamaya niyetlense aynen o fiîlleri işlemiş gibi rüya sahibinin defterine sevab yazılır. Onun için rüyada sıcak nohut ve (leblebide) yemek de bu şekilde tâbir edilir.

Nöron. bekâr kız için nişanlanmaya. kocasına itaat etmesine onun memnun olmasına ve kadının cennetle müjdelenmesine rüya delâlet eder. bereketin rızkın bollaşmasına rüya delâlet eder. Bir kadının Hz.s)'ı görmesi.s)'ı görmek. Nûh (a. kâfirlerin helak olmasına ve müslümanlarında kurtuluşa ermesine rüya tâbir olunur. kazançlı faydalı antlaşmalar yapmaya delâlet eder. ticaret yapan için ortaklıktan ayrılmaya. ömrün uzamasına. NOTER Rüyada noter görmek. Nûh (a. ziraatçi için bol mahsüllü hasat yapmaya delâlet eder. devlet kapısındaki işin rüya sahibinin lehine hal edilmesine. NÖBET ŞEKERİ Kısır kadın için nöbet şekeri yemek.s)'ı görmek.c) izniyle kahrolmasına yorumlanır. Hz. dul için evlenmeye. asi evlâdın ana ve babasında özür dileyip iyi huylar edinmesine. NÛH (A. Hz. iş değişikliği yapmaya tâbir edilir. Nöronu görmek. çocuklarını döven ve kumar gibi kötü alışkanlıkları olan adama da delâlet eder. yarım işini tamamlar.NOKTA Rüyada bir kağıtta nokta olduğunu gören kimse. fiatların pahalaşmasına tâbir edilir. Nûh (a. yeni iş açmaya. HZ. 346 . Bazen de Hz. Hz. evli için karısının gebe kalmasına yorumlanır. hasta için iyileşmeye.s)'ı görmek. NÖRON Rüyada kendi halkını malıyla mülküyle yaşadığı şehri (Roma) yakan kral Nörün'u görmek. fakir için zenginleşmeye. o sene çok yağmur yağmasına. tüccar için yeni işe. eşini. akrabalarıyla olan miras meselelerini yoluna koyar. müslüman bir memleketin başına bir zalimin gelmesine ve halkına zulm etmesine delâlet eder. gebe kalmaya. bekâr erkek için evlenmeye. Bazen de noter görmek.s)'ı görmek. Nûh (a. bekâr kız için hayırsız kısmet çıkmasına da tâbir olunur. ailesini. günahkârın tevbekâr olmasına.S) Rüyada Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden Hz. Nûh (a. NÖBETÇİ Rüyada nöbetçi görmek. düşmanlarının Allah-ü Teâlâ'nın (c.

NUTUK Rüyada nutuk (topluluğa yapılan konuşma) söylemek mevki yükselmesine. iliminden faydalanılacak alim. fakirken zengin olmaya. 347 . eline ummadığı bir yerden mühimce bir miktar para geçer ve bu para onun ilk sermayesi olur.Nûh (a. Bu rüya bazen de tehlikeli bir kazaya veya maceralı işe girmeye de yorumlanabilir. hidâyete ermeye. câhil iken ilim öğrenmeye ve dünyâda âhirete Allah-ü Teâlâ'ya (c. bilgili şöhretli bir evlât sahibi olmaya rüya tâbir edilir. NÜKLEER Rüyada nükleer santralde çalışırken kendini gören kimsenin. lüzumsuz işlerle uğraşmaya ve rüya sahibinin hakkında yapılan dedikoduya işaret eder. kâfir olanın müslüman olmasına yorumlanır. evlâtlarının veya kardeşlerinin rüya sahibine isyan etmesine rüya delâlet eder. o rüya sahibinin işlerinin bozulmasına. Elinde nur tutmak veya tenasül uzvundan nur çıktığını görmek. NUR Rüyada nur görmek. günahkâr iken tövbekar olmaya. Nur görmek. kâfir iken müslüman olmaya.s)'ı çatık kaşla ve sert yüzle görmek.c) manen yaklaşmaya rüya delâlet eder.

mala hanımın gebe kalmasına tâbir edilir. günahkâr olmaya ve malını israf etmesine yorumlanır. OCAK . rüya sahibine nazar değeceğine ve etrafında rahatlığının çekilmediğini rüyası gösterir. onun durumuna düşmeye. Ocağın başında bir samimi dostla veya kalabalık insan topluluğuyla oturuyorken görülen rüya. büyük saadete erişmeye ve yeni dostlar edinileceğine delâlet eder. Demirden yapılmış ateşi olmayan ocak.O OBJEKTİF Rüyada fotoğraf makinasmın objektifinden manzaraya bakmak. o evin reisinin kötü huyu 348 . Hasta birisinin rüyada oburca yemek yiyen birisini görmesi. OBUR Rüyada obur birini görmek. sevinçli haber almaya. hastanın iyileşeceğine sıhhatinin düzeleceğine delâlet eder. bekâr için evlenmeye. dalevaralı karışık işe girmeye yorumlanır. sıhhat bozukluğuna kötü haber almaya yorumlanır. Ocağın başında oturmak.OCAKÇI Rüyada ocak yakmak. rızkın bollaşmasına delâlet eder. bir insana bakmak. Ocaktaki ateş kömür. yeni işe girmeye. Ocak ızgarası ve ocak yakan kimseyi görmek.

koğuculuk. Oğala-mak dosttan alınan maddî ve manevî yardım diyerekte tâbir edilmiştir. Bu rüyayı eşiyle arası açık olan kişi görse. hapisten çıkmaya delâlet eder. Allah-ü Teâlâ'ya (c. iftiraya uğramaya delâlet eder. ODUN Rüyada odun görmek. Ateşe odun koymak. o rüya sahibinin kısmetli bir çocuğu olur. Odun kırmak. Odun yemek. ticaret işi yapmaya. Odundan yapılmış yanmayan odun kömürü görmek. dedikodu etmeye yorumlanır. haram mal yemeğe. söz diye tâbir edilir. onun günâhını alıp Allahü Teâlâ (c. yeni alınacak dükkânı. günâhlara tevbekâr olmaya. iş yerini gösterir. hapse girmeye. günâhına tev-bekâr olan insana. hırsızlık. işsiz olanın pazarlamacı olarak yeni bir işe girmesine de delâlet eder. çocuk diye tâbir olunur. OĞLAK Rüyada oğlak görmek. bedbahtlığa ve güçsüzlüğe delâlet eder. kesilen adak kurbanının kanının kabul olmasına rüya delâlet eder. Bir erkek rüyasında oğlak aldığını ve kestiğini görse. mal. zorlukla başkasının parasını alan adama rüya yorumlanır. Odun satan oduncuyu görmek. OĞALAMAK Rüyada bir yerini oğduğunu gören kişinin. halkın hakkında söz söyleyen kimseye. yaramaz söz söylenmesine rüya işaret eder. dedikodu yapmaya. Bazen de han odacısı görmek. Sırtına odun yüklediğini gören kimse. mülk sahibi. haksız miras taksimi yapan. yetimin ve kul hakkının sahibine geri verilmesine rüya delâlet eder.c) rızasını kaybeder. Bu çocuk ilerde zengin. sözü geçen bir kimse 349 . Bir odadan zorlukla çıkmak.olmasına.ODACI Rüyada bilinmedik bir' odaya girmek. o organı yakın bir zamanda hastalanır veya kendisi hasta ise rüya sahibi kısa zamanda iyileşir. Odun toplamak. Dindar kişi rüyasında odun topladığını görse. ODA . malın haramdan temizlenmesine. yasak ilişki kurulan kimseden ayrılmaya. günâhtan kurtulmaya. yalan yere yemin etmek gibi bir günâh işler günahkâr olur. rızkın kesilmesine dedikoducu olan kimseyle kavga etmeye yorumlanır. başkasının hakkında kötü söz söylemeye. eşinden boşanır. Rüyada odacı görmek. birisine iftira eder.c) manen yaklaşmaya duaların kabul olmasına.

rızkın genişlemesine. yakın akrabasının oğlan doğuracağına rüya işaret eder diyerek rüyayı tâbir etmişlerdir. Rüyada görülen ok zevceye. âşık olmaya. ağırlığa eşit olan demir kütle) Rüyada okka görmek.haline gelir.OKÇU Rüyada elinde ok olduğunu gören kişi. Bazı tâbirciler. Mesela oğlu olmasını istiyorsa oğlu. bina almaya. evli için sevinçli müjdeli bir evlenme haberi almaya delâlet eder. yeni ilişkiye girmeye delâlet eder. Rüyada çocuğu arkaya almak. sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır. mevkisi derecesi yükselir. alınacak habere de işaret eder. OĞLAN ÇOCUĞU Rüyada oğlan çocuğu görmek. etrafı karıştıran kimseye. Yeni doğmuş bir oğlan çocuğu kucağa almak. oje sürmeyi aşırı süse gösterişe düşkün tabiatlı kadın demişlerdir. oğlakla oynadığını gören kimsenin. OKKA (1 kg. 350 . Hanımı hâmile olan bir kimse elinde ok görse. yeni ev sahibi olmaya. o kadının bir sırrının ailesi tarafından öğrenilmesine rüyası işaret etmektedir. şayet okka demirden olursa. OJE Rüyasında bir kadın ellerine oje sürdüğünü görürse. ilim öğrenmeye. murada nail olmaya. Oje günâha girmeye. Rüyada ok atanı okçuyu görmek. sefere çıkmaya veya şeriata göre miras taksimi yapmaya delâlet eder. bekâr için evlenmeye. Rüyada çocuk öldürmek. üzüntü kedere delâlet eder. Bu rüyayı fakir sıkıntılı bir ömür süren kişi görürse büyükçe bir mirasa konar zenginleşir. Bazı tâbirciler. kızı olmasını istiyorsa kızı olur. Okla yaralandığını görmek. Kendisinin küçük çocuğa döndüğünü gören kişi. Oğlak eti yedirmek. doğacak çocuğu arzu ettiği cins olur. Bir çocuğun arkasından yürüdüğünü rüyasında gören kimse. casusa. Okun vınlıyarak geçmesi kısa zaman içinde alınacak habere delâlet eder. bir mülkün başına geçip o işi başarıyla idare eder. OK . kocasından gizli para saklayan kadına delâlet eder. müjdeli habere işaret eder. Şayet Kur'ân Kerîm okumayı bilmiyorsa öğrenir ve öğrendiği İslâmi bilgilerle amel etmeye başlar. ilim öğrenir. memuriyet hayatında veya iş dünyasında lehine olacak bir mevkiye gelir. yakın akrabadan olan bir çocuğun ölümüne rüya delâlet eder.

üzüntüye. günahkâr olup sonra tevbekâr olmaya delâlet eder. vefasız dostta işaret eder.yeni dükkân açmaya rüya delâlet eder. zarar verecek düşmana ve faydalanılacak ilaca tâbir edilir. Rüyada okşamak. sıkıntıya tâbir edilir. Altından yapılmış okkayı görmek. sert söz işitmeye yorumlamıştır. Bazı tâbirciler. OKUL Rüyada okul görmek. OKLAVA Rüyada oklavaylan hamur açtığını gören kişi. 351 . rüyanın tam aksi olarak tâbir edilmesine neden olur. Okli kirpi öldürüp etinden yemek. Helâlini yâni eşini okşadığını rüyasında gören kimsenin. idrar tutamama hastalığı olanın şifa bulmasına delâlet eder. ölümden dönmeye. ilim öğrenmeye. sevdiği bir dostundan ağır söz işitir veya hakkında çıkan dedikoduyu duyar. Şöyle ki yararlı dinî kitap okumaya. ameliyat olan yakın dostun iyilik haberini almaya rüya delâlet eder. çok arzu ettiği bir muradı olur sevinçli ve huzurlu bir ömür sürer. OKŞAMAK Helâl olmayan birisini rüyada okşamak. Bir kadının elinden alınacak okka boşanmaya. trafik kazasından kurtulmaya. birisi beddua eder ve rüya sahibi bu olaydan hayli üzüntü duyar demişlerdir. OKSİJEN Rüyada oksijen tüpü görmek. Zararlı yayınları okumak ise. hastanede yatan adama. okşanılanm okşayandan hayır ve menfaat görmesine işaret eder. OKLU KİRPİ Rüyada oklu kirpi görmek. Kirmani oklava görmeyi. tövbekar olmaya veya tarikata girmeye rüya delâlet eder. tahsilini yarım bırakmış adamın tahsiline devam etmesine rüya delâlet eder. OKUMAK Rüyada bir kitabı okuduğunu görmek. rüyanın okunan şeyin cinsine göre tâbir edilmesine neden olur. oklava ile rüya sahibinin kendisine veya bir başkasına vurduğunu görse.

ev huzurunun bozulmasına neden olur. uzak yolculuğa çıkmaya. Şöyle ki: Oluktan su akması: Berekete. Bazı tâbirciler. rüyanın aksi olarak tâbir edilir. o ölünün rüya sahibinden duâ beklediğine rüya işaret eder diyerek rüyayı yorumlamışlardır. hileyle elde edilecek haram karışmış mala ve kul hakkını yemeye rüya delâlet eder. Kabe'deki zemzem suyunun aktığı altın oluğu görmek: Rüya sahibine Allah-ü Teâlâ (c. kapanmayan yaraya. oltayı iş hayatında elden kaçacak fırsata yorumlamışlardır. hasta için iyiliğe sağlığa tâbir edilir. spor yapmaya başlar ve müjdeli bir haber alır. bu olayın rüyada görülmesi. Sağlam omurga kemiği görmek ise. Böyle bir rüya gören kimse.c) rahmetinin eriştiğine ve salih kulların isimlerinin bulunduğu deftere yazılmasına rüya delâlet eder. kötü arkadaşa ve asi evlâda rüya delâlet eder. OLUK Rüyada oluk görmek. rızk gürleşmesine. ucuzluğa. şayet omurga kemiği yerinden çıktıysa ihanet eden dosta. ölünün omurga kemiğini görmeyi. Rüyada iki omuzunun yerinde olmadığını 352 . OMUZ Rüyada görülen omuz. Omuzun çıkması. Oluktan kan akması: Rüya sahibinin içinde bulunduğu devlete düşman saldırmasına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. rüya sahibinin günâha girdiğine ve Allahü Teâlâ'nın (c. kızgın alınan habere ve elden çıkan az miktar paraya işaret eder. OMLET Rüyada omlet yemek pişirmek. hemen tövbekar olup hareketlerini düzeltmelidir.c) rızâsı olmayan işler yaptığına delâlettir. güvenilir dostun rüya sahibinin hatalı hareketi sonucu kırılmasına rüya delâlet eder. Omuzda ağırlık olması. oluğun içinden akan şeyin cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur.OLİMPİYAT Rüyasında olimpiyatlara katıldığını gören kişi. bolluğa. OMURGA Rüyada omurga kemiği görmek. fazla gayret sarf edilmeden kazanılacak zahmetsiz paraya işaret eder. Oluktan pis su akması: Hastalığa. OLTA Rüyada olta görmek.

mal yiyen adama veya yetim malı yemeye rüya delâlet eder. vaktini boş işlerle geçiren maymun iştahlı adama işaret eder. Bazen de orak veya orakçı görmek. mide rahatsızlığı çekmeye başlar. Bazen de. Şayet rüyayı gören kişi ticaretle uğraşıyorsa işinde bir başarısızlığa uğrar ve elinden önemli bir miktar para çıkar. ORAK . ORİJİNAL Rüyada orijinal (ender görülecek) bir eşyayı görmek. ayrıca üzüntü. ONİKİ PARMAK BAĞIRSAĞI Rüyasında oniki parmak bağırsağını gören kimse. kuvvet veren kardeşi veya evlâdı gösterir. Tarlanın hasadından sonra ortaya çıkan orak böceğini görmek. OPERA Rüyasında opera dinlediğini görmek. evlâtlarından veya erkek kardeşlerinden birini kayıp eder. ORAMİRAL Rüyada oramiral görmek. 353 . askerliği gelmiş olan erkek akrabanın evine çağrı pusulasının gelmesine ve askerliğini denizci olarak yapmasına rüya işaret eder. borçların toplanmasına delâlet eder. mucit çocuğu. dost diye bildiği bir yakın arkadaşının ihanetine uğrar.gören kişi. Yakın zaman içinde onların ölüm haberini alır. yeni şeyler yapmaya. keder veren bir haber alır. bol kazanç getirecek yeni işe girmeye rüya işaret eder. yeni mal almaya. hayırsız kişinin olan bir kimsenin hatasından dönmesine rüya delâlet eder. görülen organın cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep teşkil eder. ORGAN Rüyada organ görmek. ailenin bir arada toplanmasına ve rüya sahibinin mirasa konmasına tâbir edilir. OPERASYON Rüyasında bir operasyona (adli bir olaya) katıldığını gören kimse.ORAK BOCEGİ Rüyada orak görmek. Zira rüyada omuz güç.

gayrı meşru ilişkilere. Orman da yürümek rızkın genişlemesine. Ortaparmağının yok olduğunu görmek. rüyanın hayra yorulmasına sebep teşkil eder. hiç bir zaman hayra yorulmaz. talebe için iyi meslek edineceği okula girmeye işaret eder. ele geçecek mühimce bir miktar paraya rüya delâlet eder. günâhlardan tevbekâr olmaya. ORTAPARMAK Rüyada ortaparmak. Orkinos balığı tutmak. Bazen de bu rüya seyahate gitmeye veya tatile çıkmaya da yorumlanır. şöhret. Ve bu iş rüya sahibine pek iyi bir istikbâl sağlamaz. Şöyle ki.ORKESTRA Rüyasında orkestradan müzik dinlediğini gören kimse. Ormanın yanması. evlâd sembolüdür. ORMAN Rüyada orman görmek. bir iş ortaklığına girer ve bu iş ortaklığı kendisi için pek hayırlı olmaz. haram yoldan zengin olmaya. ORKİDE Rüyada görülen orkide. kuvvet. Hâmile kadın rüyasında orkinos balığı tuttuğunu görse. kredi. günâha girmeye. itibar. tüccar için iflâs etmeye ve hayırsız evlâda delâlet eder. 354 . fakirleşmeye. Bir kadın bu rüyayı görse. ilim öğrenmeye ve âlimlerin sohbetlerine katılmaya delâlet eder. yukarıda saydığımız şeylerden birisinin kaybına rüya yorumlanır. güç. işinden ayrılır ve karışık olan işe girer. ORKİNOS BALIĞI Rüyada görülen orkinos balığı. bekâr için evlenmeye. ORTAK Rüyada birisiyle ortak iş yaptığını gören kişi. haksız mirasa konmaya delâlet eder. kısmetli bir kız evlâd sahibi olacağına rüya delâlet eder. Ormanın yanmasını görmek. kadın için kocasının metres tutmasına delâlet eder. malca zenginleşmeye. Bazen de bu tip rüyalar. bekâr için zengin birisiyle evlenmeye. eşinden gizli aldığı bir eşyanın meydana çıkmasına rüya işaret eder.

salih bir evlâd sahibi olmaya veya deniz yolculuğuna çıkmaya rüya delâlet eder. dilini güzel kullanmamaya. günahkâr olmaya. hatıra gelmeyen bir yerden gelecek büyük miktarda paraya. OSMAN (A.v)'in sünnet-i 355 . mala haram katmaya. Üç aylarda oruç tuttuğunu görmek.S) Rüyada Hz. ORUÇ Rüyada kendini oruç tutarken görmek. ilim öğrenmeye halka va'z vermeye. kemik kırılmasına veya trafik kazası geçirmeye rüya yorumlanır. Harâm olan günlerde oruç tuttuğunu görmek.a. cihâd etmeye delâlet eder.s)'ı görmek. fakirleri sevindirmeye delâlet eder. ağrılı olan bir hastalığa tutulmaya rüya delâlet eder. adak adamaya ve adağın yerine gelmesine delâlet eder. hastalığından kurtulacağına ve vücudunun şifa bulacağına işaret eder. tövbekar olmaya ve tevbelerin Allah-ü Teâlâ (c. Kaza orucu veya nafile oruç tuttuğunu rüyada görmek. Rüyada kasten orucu bozduğunu görmek. HZ. kalp kırmaya ve dedikodu etmeye delâlet eder. rüyası o âlimin ilmine göre iş yapmadığına ve dininde bozukluk olduğuna işaret etmektedir. ORTOPEDİ Rüyada ortopedi polikliniğine gittiğini görmek. Bu rüyayı bir âlim görse. ticaret işinden bol para kazanmaya. dinine bid'ât karıştırmaya veya haram mal yemeğe rüya delâlet eder.c) katıldığına delâlet eder. üzüntü. Rüyada bilmeden orucu bozduğunu görmek. Hasta bir kimsenin rüyada kendisini oruçlu olarak görmesi. Rüyada keffaret orucu olan 61 gün oruç tuttuğunu görmek. Rüyada oruç bozmak. rızkın bollaşmasına ve Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye delâlet eder. borçtan kurtulmaya. adam öldürmeye delâlet eder. Rüyada nafile orucu veya kaza orucunu bozduğunu görmek. sözden dönmeye. yüksek rütbeli kimselerden fayda sağlamaya. gıybet yapmaya veya şiddetli. yemin bozmaya. Hz. Rüyada yıllık oruç tutmak. Osman (a.s)'ı gören kişi. sevaba girecek iş yapmaya. kederden kurtulmaya. çok hayırlıdır. Osman (a. zekât ve oruç borcunu ödemeye rüya delâlet eder. Ramazan ayında oruç tuttuğunu görmek.ORTODOKS Rüyada hristiyanların mezheplerinden biri olan Ortodoks mezhebine mensup birini görmek. tövbekar olur Peygamberimiz (s. zengin olmaya kısmetli evlâd sahibi olmaya. günâha girmeye. dininde bozukluk olmasına veya yetim malı yemeğe delâlet eder.

şu dört şeye tâbir edilir: 1) Fena söz. 2) Sıkıntı. Sesli osurmak. Osman (a. 3) Üzüntüden kurtulmak. sevdiği özlem duyduğu birisinden tekrar ders alır ve ilmiyle amel yapmaya başlar. Başkasının osuruğunu duymak. Osman (a. OTEL Rüyada görülen otel. herkes tarafından tanınacak adaletli. 356 . Osman (a. OTAĞ (Padişahların devrinde seferler sırasında kullanılan büyük çadır. eşiyle tartışmaya evdeki huzursuzluğa ve kötü söz işitmeye rüya delâlet eder. imân üzere ölür. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir adam bu rüyayı görse. Kur'ân-ı Kerîm'i çok okumaya. Hacc'a gitmemiş olan bir kimse rüyasında Hz.s)'ı rüyada görmek. devlet işinde mevki ve itibar yükselmesine işaret eder. Otağ-ı Hümayun) Rüyada otağ da kendisini gören kişi. OSMANLICA Rüyada Osmanlıca öğrenmek.s)'ı rüyasında görse. Bazen de rüya sahibi bekârsa kız oğlan kız olan saliha bir hanımla evlenir hatta rüya sahibi bu tip evliliği iki defa yapar. ilim öğretmeye ve şehit olarak ölmeye rüya delâlet eder. gizli işin meydana çıkmasına yorumlanır. Rüyadaki osuruk sesi ve kokusu. yeni iş yapmaya ve yeni yolculuk yapmaya seyahate çıkmaya delâlet eder. tefsir edip.seniyyelerini yerine getirmeye özen gösterir. âhiret hayatında Hz. OSURMAK Rüyada osurmak (yellenmek). Âlim bir kimse Hz.s)'ın komşusu olur. sıkıntıdan kurtulmaya. yüksek mevkilere gelecek bir evlât sahibi olur. hıfz etmeye. talebe için öğretmen olmaya veya geçmişten ibret alarak hareketlere düzen getirmeye rüya delâlet eder. ilk hacc mevsiminde hacc'a gider. dinî kuvvetli olur. Osman (a. 4) Ahlâksız akraba. fena söz söylemeye delâlet eder. Hz.s)'ı görse. tarihi bilgiler öğrenmeye.

Ot toplamak yemek. OTOBÜS Rüyasında kendisini otobüste yolculuk ederek gören kimse. OTOMOBİL Rüyada otomobil sahibi olmak. OTOPARK Rüyada otopark görmek. Ot satan kimseyi görmek borç almaya birisinden iyilik görmeye sıkıntı üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. OTOPSİ Rüyada bir ölüye otopsi yapıldığını görmek. Ot toplayıp sattığını görmek. iş durgunluğuna. 357 . bir yolculuğa çıkar. cesaretini kayb etmeye delâlet eder.OT Rüyada ot görmek. hayır ve dince sevaba girmektir. eldeki bir miktar paranın sebepsiz yere lüzumsuz harcanmasına delâlet eder. OTURMAK Rüyada oturmak. korkmaya. zengin olmaya ve dünyâ malına fazlaca değer vermeye tâbir olunur. Bazen de görülen otobüs uzak yoldan gelecek misafire delâlet eder. ecelin yaklaşmasına delâlet eder. Yenmeyecek zehirli ot yemek. Vücudunda ot bittiğini görmek. hayır işlemeye. OTOSTOP Rüyasında otostop yaptığını görmek. intihar haberi almaya veya bir yakının kayıp olmasına ve ondan haber alınmasına delâlet eder. sıkıntıda olan kimseye borç para vermeye rüya delâlet eder. dünyâ malına düşkün olmaya. Bu rüya bazen de davet almaya yorumlanabilir. dünyâ zevklerine düşkün âhiretini düşünmeyen insana ve zamanını daima seyahat ederek geçirmek isteyen kimseye rüya delâlet eder. iş durgunluğuna. hastalıktan kurtulmaya ve haram mal yemeye işaret eder. para biriktirmeye ve çok tasarruf etmeye rüya yorumlanır.

Rüya sahibinin asi evlâdı varsa o evlâd hatalarını anlayıp doğru yola döner. mektup diyerek tâbir edilir.OTURAK Rüyada oturak görmek. gururlanmaya ve ilimiyle amel etmeyen adama delâlet eder. bekâr kız için evlenme teklifi almaya (hayırlı bir kısmete) bekâr oğlan için becerikli marifetli olan bir kızla evlenmeye rüya tâbir olunur. partili olmaya ve devlet memuriyetine girmeye rüya delâlet eder. Çünki küçük abdest (çiş) günâh diye tâbir olunur. İçi pislikle dolu olan oturak eğer içindeki pislik küçük abdest (çiş) ise rüya pek hayra yorulmaz. Bazen de bir çocuğu oturakta otururken görmek. üzüntülerinden ve kederinden kurtulur. Fakat büyük abdest (katı pislik) ise para. Şans oyunları (tavla. OYA . sıkıntılarından. kocasının kendisini çok seveceğine. Anne ve babasının rızâlarını almaya çalışır. Oy pusulası atmak. sıhhatini kazanacağına rüya delâlet eder. bir neş'eli (düğün vb) cemiyette bulunmaya onun haberini almaya rüya delâlet eder. 358 . malca zengin olmaya ve büyük miktarda umulmadık yerden gelecek paraya rüya delâlet eder. Bazen de oya sevinçli haber. evli kadın için sıkıntıdan kurtulmaya. OVALAMAK Rüyasında bir eşyayı veya organını ovaladığını gören kimse. mal ve mülke yorumlanır. kağıt oyunu) para kaybetmeye. OY Rüyada oy pusulası görmek. Futbol oyunu düşmanla barışmaya ve hasta kimsenin iyileşeceğine. OYUN OYNAMAK Rüyada oyun oynamak. seçim yapmaya kararsızlıktan vazgeçmeye ve sinir bozukluklarından kurtulmaya delâlet eder. Oya.OYALAMAK Rüyada oya oyalamak. yeni iş yapmaya kazançlı ticaret işine girmeye delâlet eder. politikaya atılmaya. dedikoducu kimselerin sözlerini dinlemeyeceğine rüya delâlet eder. Tövbekar olur.

kin duymaya. sır tutan bir dost edinmeye.D ÖÇ ALMAK Rüyasında öç aldığını gören kişi. korkmaya câhil şerli bir kimseden zarar görmeye ve dince haram mal yemeye delâlet eder. ailesinden birisinin kalbini kazanır ve ticaret hayatında başarılı adımlar atar. ödünç alınan şeyin nisbetince borca girmeye bazen de rüya sahibinin bilinmedik bir kimseden yüksek menfaat temin etmesine rüya delâlet eder. ÖD Rüyada ödün patladığını görmek. derslerinde başarılı olur ve ilerde seçeceği mesleğini hakkıylan yerine getirir ve çok başarılı olur. sevmediği bir arkadaşıylan barışır. lüzumsuz yere gülen insana ve ondan gelecek zarara rüya tâbir olunur. ÖDÜNÇ Rüyada ödünç almak. Bir ödü elde tutmak. 359 . ÖDEV Bir talebe rüyasında ödev yaptığını görse.

360 . Bazı tâbircilere göre rüyada öğürmek. fakirlikten zenginliğe.c) rızâsını almaya çalışır. Kötü şeyler öğrendiğini rüyasında gören kişi. ilim öğrenmeye. rızkın bollaşmasına. sevinçli haber almaya. güzel konuların işlendiği toplantılara katılmaya rüya işaret eder. muzafer olmaya. ÖĞRENCİ Rüyada öğrenci. çeşitli şekilde tâbir olunur. talebe görmek. kötü huyları bırakmaya. evlâdın hastalanmasına veya ölmesine delâlet eder. imânını kayıb edecek işler yapmaya başlar ve fakirleşir malına haram karışır evlâdı varsa o evlâd anasına babasına asi olur. mide hastalığı çekmeye yorumlanmıştır. âlim saygın bir yaşlı zâttan rüya sahibinin ders almasına rüya delâlet eder. Rüyada ökçenin kırılması.ÖFKE Rüyada öfke duymak. dinsizlikten hidâyete erer. ilim öğretmeye. ÖKÇE Rüyada ökçe görmek. Ökçesinin pis olduğunu gören kimse. tahsilini yarım bırakmış olan yakının tahsiline devam etmeye başlamasına delâlet eder. salih ameller işler ve malın çoğalmasına rüya delâlet eder. yeni bir iş yeri açmaya delâlet eder. Bazen de öğrenci görmek. güzel şekilde övülmeye. Öğretmen olduğunu görmek ilim artmasına söz söyleme san'atının güzelleşmesine vaiz veya hatip olmaya yorumlanır. Rüyasında ökçesinin sağlamlaştığını gören kişi. Rüyada öğretmen. câhil topluluğa ders vermeye. Günâhlarına tövbekar olur ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. ÖĞRENMEK Rüyasında İslâmi ilim öğrendiğini gören kimse. pişman olacağı bir iş yapar veya abdestini usulüne uygun olarak almayan adama rüya delâlet eder. ÖĞRETMEN Rüyada öğretmen görmek. ailesinden olmayan yabancı kimselere yardımcı olmaya rüya delâlet eder. malındaki kazancındaki helâli haramı ayırır. ÖĞÜRTÜ Rüyada öğürdüğünü gören kimse.

Rüyada öldüğünü fakat kefenlenmeden defin edildiğini gören kişi. Öküz böğürmesi duymak. fakirlikten kurtulmaya. el sürmek. Rüya sahibinin böyle öksüz akrabası varsa derhal yardımcı olmasını rüyası işaret etmektedir. Öküz sürüsü görmek. şikâyet etmeye ve şikâyet dinlemeye işaret eder. dost edinmeye. bir yakınını ebeveyinlerine şikâyet eder. çeşitli şekilde tâbir edilir. günahkâr olmaya. Bazen de rüya sahibinin babasının hastalanıp ölmesine rüya tâbir edilir. hastalığa yakalanmaya. Başkasının öksürüğünü duymak ise rüyanın tam ters şekilde tâbirine neden olur. ÖKSÜZ Rüyasında babasını kayb etmiş öksüz olan bir çocuğu görmek. Şayet kabrinden çıkıp tekrar yaşadığını aynı rüyada görürse. Beyaz öküz görmek. çıkacağı yolculuktan sağ salim evine dönmeye rüya delâlet eder. iyilik yapmaya. mülk sahibi olmaya. umulmayan yerden 361 . uzak bir yolculuğa çıkmaya. sıhhatin bozulmasına. Rüyada bir ölünün cesedini bulmak. Rüyasında kendinin öksürdüğünü gören kimse. adağın yerine gelmesine ve çok arzu edilen bir işin olmasına rüya delâlet eder. işini kayb etmeye. tevbekâr olmadan ölür.ÖKSÜRMEK Rüyada öksürmek. mevkiden ayrılmaya. ÖKÜZ Rüyada öküz görmek. zengin olmaya. Öküzle konuşmak. Öküzün ısırdığını görmek. ölmüş olan şahsın şehit mertebesinde olduğuna rüya delâlet eder. düşmanlarının şerrinden Allah-ü Teâlâ'nın (c. Öküze binmek. Öküzün boynuzlaması. Öküz kesmek. günâhlarına tevbekâr olmak rüya sahibine nasip olur. fakir akrabaya para yardımı yapmaya ve hayır işlemeye rüya delâlet eder. Siyah bir öküze binmek. çok iyi huylu olacak iki erkek evlâda sahip olmaya. halk arasında şöhret kazanmaya. Öküz satın almak. mal. yumuşak söz söylemeye. Rüyasında daha evvel ölmüş olan birisini görüp onunla konuşmak. Öküz eti yemek. Şöyle ki. yeni mal almaya. ÖLÜ Rüyada ölüm çeşitli şekilde tâbir olunur.c) rızasıyla kurtulmaya delâlet eder. Rüyasında öldüğünü fakat defin edilmediğini görmek. Öküzün çektiğini görmek. hayra nail olmaya. Şöyle ki. Rüyada ölüp sonra yaşadığını görmek. birisiyle münakaşa edip o kişiden nefret etmeye.

kendisine edilen dualardan memnun olduğuna delâlet eder. kayıp dosttan haber almaya delâlet eder. Başından şikâyet etmesi. fakir fukaranın doyurulması. Rüyada ölünün elbiselerini yıkamak. Rüyada ölünün yiyecek veya içecek bir şey istemesi. gıybet etmeye ve ömür uzamasına yorumlanır. Şayet görülen ölü şahıs asık yüzlü. ona güç verdiğine ve kendisinin ruhu için yapılan 362 . çeşitli şekilde tâbir olunur.gelecek mal diye yorumlanır. sıkıntılı görülürse. Rüyada bir ölüyü öpmek. mirasa büyük paraya rüya delâlet eder. korkudan emin olur. Rüyada kendi eşyalarından birisini ölüye vermek. rüya sahibinin ölümünün. Rüyada ölü eti yemek. Rüyada görülen ölü şayet güler yüzlü. Rüyada bir ölüyü kucağına almak. ticari işlerin açılacağına ve zinginleşmeye yorumlanır. Ayaklarından şikâyet etmesi. Boynundan şikâyet etmesi. Ölünün rüyada rüya sahibini dövmesi. Bazen de rüya. uzak yerden gelecek misafire. Rüyada ölünün evin kapısından girdiğini görmek.c) rızâsı haricinde harcadığından mes’ul tutulduğuna. ilimden. Rüyada eşinin öldüğünü ve tekrar yaşandığını görmek. rüya sahibinden ölünün helâlık istediğine rüya işaret eder. Rüyada ölünün uzuvlarından birisinden şikâyet etmesi. bu rüya o ölmüş olan şahsın âhiretteki iyiliğine. Rüyada ölünün arkasından gitmek. Rüyada bir ölüyü dirittiğini gören kişi. bir kâfirin Müslüman olmasına sebep olur. Yalan yere yemin etmnesinden dolayı ahrette mes’ul tutulduğuna ve ölünün kabir azâbı çektiğine rüya delâlet eder. rüya sahibinden ölünün ruhuna duâ edilmesi. Ölünün rüya sahibine bir şey yedirmesi vermesi. rüya sahibinden duâ hayır beklemektedir diyebiliriz. harâm mala. hayır hasenat yapılmasına işaret eder. ganimete. eserden faydalanmaya delâlet eder. Rüyada daha evvel ölmüş olan birisinin tekrar öldüğünü görmek. Rüyada ölmüş olan anne veya babasını gören bir kimse. yetim mali ve faiz yemeğe delâlet eder. Elinden şikâyet etmesi. Allah-ü Teâlâ (c. yakın bir dostun veya daha evvel ölenin arkadaşlarından birisinin öleceğine rüya delâlet eder. mala gelecek zarara tâbir olunur. rüya sahibinin onun mesleğinden olmasına delâlet eder. o hastanın iyileşeceğine rüya işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında öldüğünü görmesi.c) rızâsı haricindeki yerlere gittiğinden mes’ul tutulduğuna. üzüntü ve kederi gider ve annesi babası rüya sahibinin duâlarından haberdar olmaktadırlar diyebiliriz. rızkın bollaşacağına. malını Allah-ü Teâlâ’nın (c. ölünün borçlarını ödeyip onu kul hakkından kurtarmaya delâlet eder. o ölünün bıraktığı maldan. güzel giyimli olarak rüyada görülürse. Rüyada ölünün rüya sahibinin evine geldiğini görmesi. ecelinin yaklaştığına delâlet eder. Anne ve babasının rızâsını almadığının ve onların haklarından mes’ul tutulduğuna.

bekâr ise evleneceğine. rütbesinin yükselmesine fakat günâha girmiş olduğuna rüya delâlet eder. haberdar olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada ölüm anında olduğunu görmek.A) Rüyada Hz. o ölünün borçlarını rüya sahibinin ödemesine delâlet eder. onun âhirette ibâdetlerinin kabul olduğuna ve rüya sahibini ibâdetlerini tam ve eksiksiz yapmasını istediğine yorumlanır. hasenattan.a)'ın elinden tutmak. başkasına zulmetmeye ve tevbekâr olmaya rüya delâlet eder. Rüyada ölünün çıplak halde görülmesi. Bazı tâbirciler. kocasıyla arası açılır ve mahkeme kanalıyla kocasından ayrılır. rüyanın hayra yorumlanmasına sebep olur. şehit olarak ölmeye o makama ulaşmaya delâlet eder. Rüyasında ölünün namaz kıldığını veya ibâdet ettiğini görmek. tesettüre riayet etmeyen eşi. ÖLDÜRMEK Rüyasında tanımadığı bir kimseyi öldürdüğünü gören kimse. Rüyada daha evvel ölmüş olan birisinin elinden tutup bilinmeyen yere gittiğini görmek. günâhlara 363 . Rüyasında bir ölüyle yatıp uyuduğunu görmek. Erkek için de rüya aynı şekilde tâbir edilir. Ömer (r. Kur'ân-ı Kerîm'den şüphe ettiğine. tövbekar olup günâhları Allah-ü Teâlâ'nin (c. Kendisinin öldürüldüğünü rüya sahibi görürse. rüya sahibinin ölüm tehlikesi geçireceğine rüya delâlet eder. Rüyada bir ölüyle evlenmek. rüya sahibinin ömrünün uzayacağına yorumlanır. Rüyada bir ölüyle cinsi temasa girdiğini gören kişi.a)'ı görmek.hayır. Rüyasında bir kişiyi öldürdüğünü gören kimsenin. elini öpmek. ölüm anında olan kimsenin. daha evvel yapılmış bir işten pişman olmaya rüya rüya delâlet eder. münâfık dinsiz birisiyle arkadaş olacağına rüya işaret eder. HZ. o ölünün âhiret hayatındaki rahatlığına işaret eder.c) rızâsı ile afv olunur. kızkardeşi veya evlâdı bazen de rüya sahibinin kendisini ve girdiği günâhları rüya gösterir. Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kişi. Rüyada ölünün uyuduğunu görmek. ÖMER (R. duâdan. Hz. büyük günâhlardan olan bazı günâhları işler. Âlim ilim sahibi birisini öldürmek. Rüyasında ölüyü dövdüğünü görmek. Çünki bu yüzden günâha girmektedir. Rüyada savaşta ölmek. Bir kadın kocasının kendisini öldürdüğünü görse. eşinden boşanacağına rüya işaret eder demişlerdir. ilim öğrenmeye o âlimden faydalanmaya delâlet eder. Rüyada kadınların ölüsünü çıplak görmek. çocuğuna dinî bilgilerini vermelidir. rüya sahibinden duâ beklediğine yorumlanır. Ömer (r.

bir yere vali olur veya ünlü bir devlet adamı olup adaletli olarak halkı yönetir. bekâr için becerikli san'atkâr bir kısmet çıkmasına rüya delâlet eder.c) katında kabul olmasına rüya delâlet eder.v)'in sünnet-i seniyyelerine uymaya.a. Ördek sesi duymak. Ördek eti yemek. dindeki güzelliğe. işçi için usta olmaya. Ördek görmek. talebe için derslerinde başarılı olmaya. Beyaz ördek görmek. zayıf korkak tembel 364 . rızkın genişlemesine. kul hakkını gözetmeye tâbir olunur. hakikî dost olacak birisiyle arkadaş olur. yardım görmeye. fıkıh ve İslâm şeriatı üzerine hareket etmeye rüya yorumlanır. hak ile batılı ayırmaya. kötü huylarından kurtulacak yakın akrabaya delâlet eder. eksiksiz yerine getirmeye. Allah-ü Teâlâ'nın (c. hırkasını. fedakâr. ibâdetle meşgul olmaya. Ömer (r. fakirin zengin olmasına. arzu edilen işin yapılmasına rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına delâlet eder. ele geçecek çok miktarda paraya ve gayrı menkule işaret eder. aile. deniz yolculuğuna. borçtan kurtulmaya işaret eder. Ömer (r.a)'ın rüya sahibine bir şey verdiğini görmek. ÖRÜMCEK Rüyada örümceği görmek. Rüyada bir çocuğu öpmek. para kazanmaya. kimsesiz çocukları sevindirmeye delâlet eder. Rüyasında tanıdığı bir kimseyi öptüğünü gören kişi. Ömer (r. bekâr erkek için zengin bir kadınla evlenmeye. genelde mevki yükselmesi. Peygamber efendimiz (s. Rüyada Hz. ilim öğrenmeye. memur için mevki değişikliğine. başlığını. üzüntü. ÖRDEK Rüyada yabanî ördek görmek. feraha çıkmaya rüya yorumlanır. sarığını veya cübbesini rüyasında giydiğini gören kişi. müjdeli haber diye tâbir olunur.a) ile sohbet ettiğini görmek. ona sarılmak.a)'ın elbisesini. tövbelerin Allah-ü Teâlâ'nin (c. ÖPMEK Rüyada öpmek. Evcil ördek görmek. kederden kurtulmaya. bekâr kız için zengin bir talibe rüya tâbir olunur. Hz. Rüyasında Hz. yalancı kadına. Rüyasında bilmediği birisini öpmek.c) rızâsını kazanacak işler yapmaya. evlâd ve onlara ydecek hal olarak tâbir olunur. ev kadını için san'at öğrenmeye. ÖNLÜK Rüyada önlük giymek. mali yardım almaya. eş.tevbe etmeye. yakın zamanda iyi. tüccar için yeni iş yeri açmaya.

ibâdet edene özenmek. ÖZENMEK Rüyada bir şeye. Birisinin ilmine özenmek o ilmi öğrenmeye. ibâdet etmeye namaz kılmaya başlamaya delâlet eder.adama yorumlanır. evin huzurunun kaçmasına. Sıkıntıları olan bir kimse bu rüyayı görürse. 365 . ibâdet takva sahibi birisinden nasihat elmaya veya büyü yapan kadına delâlet eder. hapisten kurtulmaya veya huzursuz. ÖTMEK Rüyasında kuş gibi öttüğünü gören kimse. çocuk doğurana özenmek. geçimsiz olan eşten boşanmaya rüya delâlet eder. bir mala özendiğini gören kimse. şiddetli kışa rüya delâlet eder. sıkıntılarından kurtulup feraha. sevince ulaşır ve çok mutlu olur. çok murad ettiği şey yerine gelir. lüzumsuz söz söyleyen yararsız işler yapan bir adamdan hakaret edici veya lüzumsuz yere söz söğliyen adamdan laf dinler. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemeye. Örümcek ağına sarıldığını görmek. Örümcek yuvası görmek. arzu ettiği bir şeye nail olur. ÖZGÜR Rüyada özgür kalmak. Kısaca rüyada özenilen şey mutlaka olur diyebiliriz. çocuk doğurmaya.

şerefli kimseler olurlar. büyük bir mala sahip olur fakat bu malı çok israf edip lüzumsuz yerde yer. zengin ise mal varlığını arttırmak için çeşitli teşebbüste bulunur. Bazen de bu rüya da 366 . Fatih Sultan Mehmet'i rüyasında gören kimse. malın zekâtını toplayan veya malın vergisini toplayan maliye memuruna delâlet eder. dürüst.P PAÇA Koyun gibi eti yenen hayvanların paçasını rüyasında pişirip yediğini gören kimse. Bazı tâbirciler ise. Arzuları. emelleri yerine gelir. Bu şekilde rüyayı tâbir edebilmek için Osmanlı padişahlarının hayat hikayelerini ve devirlerini anlatan kitapları okumak gereklidir. tanınmış bir kimse haline gelir. görülen padişahın (Osmanlı) onun devrinde onun yaşantısına göre rüyanın tâbir olunmasına neden olur. yoksulsa zengin. Sözgelimi. zengin olur. Kendisinin paçavra topladığını rüyasında gören kimse. Evlâtları varsa onlar mevki sahibi. Hangi padişah olduğu belli olmayan bir rüya görülürse rüya sahibi düşmanına karşı galip olur. PAÇAVRA Rüyada izbeliklerden. PADİŞAH Rüyada padişah görmek. bu rüyanın yorumunu yetim malı yemek ve mala haram karışması olarak tâbir etmişlerdir. Bu rüyaya gören kişinin şayet tüccarsa vergi dairesinde bir işi olur ve bu iş rüya sahibinin hayli üzülmesine sebep olur. halk arasında itibar gören. çöplüklerden paçavra toplayan paçavracıyı görmek.

sevinç duyulacak mutlu olunacak haber almaya rüya yorumlanır. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. PALABIYIK Rüyasında bir erkek palabıyıklı olduğunu görse gösterişe önem veren sözüne yalan katan birisiyle arkadaş olur.padişahın çadırında. yeni bir iş teklifi alır ve bu iş onun için hayli kazançlı olur. bir âşk macerası geçirir ancak âşık olduğu kimseyle evlenemez veya ciddi ilişkiye giremez. hediye almaya. 367 . Bekâr çin bu rüya evlenme teklifine kısmetin açılmasına yorumlanır. Palamut balığını pişirip yemek. iyilik görmeye ve şehit olarak ölmeye tâbir olunur. PALMİYE Rüyada palmiye ağacı görmek. Bu rüyayı gören kimsenin bu tipte bu karakterde olan bir arkadaşı varsa ondan uzak kalmalıdır. san'atkâr olacak hisli evlâda. PALET Rüyada paleti (resim) kullanmak. taht odasında görülmesi zengin olmaya. tatile çıkmaya ve bu tatili güzel bir yerde geçirmeye rüya delâlet eder. büyük bir kısmete nail olur ve eline mühimce bir miktar para geçer. Tüccar olan rüyasında paket aldığını bir kimse görse. PAKET Rüyada paket almak. PALAMUT (Meşe) Rüyada meşe ağaçlarının palamutlarını topladığını gören kişinin yaptığı bir işten kendi fayda sağlamayıp başkalarının faydalanacağına rüya delâlet eder. yeni işyeri açmaya. Çünkü bu arkadaş dost diye gözaükmekte fakat aslında çok kötü bir düşmandır. ekonomik ferahlamaya. PALAMUT BALIĞI Rüyada palamut balığı tuttuğunu gören kimse. sevinçli mektup almaya delâlet eder. kısmetli çocuk sahibi olmaya rüya delâlet eder. Bazen de paletin üstünü renkli boyalarla dolu halde görmek hareketli bir ömür sürmek anlamına gelir. Bazen de bu rüya sahibinin mekruh (harama yakın) işler yaptığını rüyası gösterir.

felç hastalığına. kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşan adama. pişirmek. PALUZE (Pelte) Rüyada paluze yemek görmek. karışık işleri düzelir. Bu rüya sahibi için uyarı niteliğini taşır. dinini düzeltecek ameller işlemeye başlar. PALTO Rüyada palto giydiğini gören kimsenin. Rüyada pamuğu elinde tutmak. yakın akrabanın evlenmesine. PAMUK Rüyasında pamuk satın aldığını gören kişi. Pamuk tarlasını rüyada görmek. çok büyük üzüntü verecek bir olayı yaşamaya delâlet eder. bu evlâd anne ve babasına ihtiyarlıklarında.PALYAÇO Rüyada palyaço görmek. engelli işih haline yoluna girmesine rüya delâlet eder. yeni mallara sahip olur veya hasta ise hastalıklarından kurtulup Allah-ü Teâlâ'nın (c. bir işi yoluna girer ve mevkisinde iyi bir şekilde yükselme olur. Panayır yeri görmek. lüzumsuz işler yapan kadına. sıkıntılı zamanlarında çok yardımcı olur. ibâdetlerine önem verir. bir olaya çok sevinmeye. PANAYIR Rüyasında kendisini panayır yerinde gören kimse. Rüya sahibi âhiretine önem vermeye başlamalı günâhlarını. bereketli bir yıl geçirir. fakirlikten kurtulup zengin olmaya. Pancar ektiğini gören bir çiftçi.c) izniyle iyi olur. günâhların eksilmesine işaret eder. sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya. Paluze yemek. sevablarını iyi düşünerek hareketlerine yön vermelidir. derslerine çalışmayan talebeye rüya delâlet eder. PANCAR Rüyasında pancar yediğini gören kişinin. sağlık bozulmasına. bozuk. evinin geçimsiz hali gider. uğurlu gelecek bir evlât sahibi olur. haberci kadına da yorumlanabilir. iyilik görülecek dosta. Palto giymek. günâha gireceği işlerle uğraşmaktadır çok dikkatli olmalıdır. düğün haberi almaya. Kendisinin palyaço olduğunu rüyasında gören kimse. günâhlarını terk eder diyebiliriz. kötü huylarını düzeltir. yeni dost edinmeye. sebepsiz sevinmeye. kışlık hazırlık yapmaya delâlet eder. 368 . bekâr kıza iyi bir kısmet çıkmasına da tâbir olunabilir.

PANKART Rüyada pankart astığını gören kişinin. haber almaya rüya delâlet eder. memur olmaya tâbir olunur. Bazen de pancur daleveracı. PANSİYON . ilerde basın yayınla ilgili bir mesleğe girer ve işinde çok başarılı olur. sırrı meydana çıkan adama. içten pazarlıklı adamdan öğrenilecek dedikodulu. işiyle ilgili gizli sırlar öğrenip bu sırları lehine kullanır. PANTER Rüyada panter gören kimse. Pansiyon görmek. evinden kısa süreli ayrılır yeni bir yolculuğa çıkar. huzurlu olmaya rüya delâlet eder. Panteri tutmak. PANO Rüyasında panoya bir kağıt astığını görmek. üzüntü kederleri atmaya delâlet eder. ilerde iyi yerlere gelecek. Pankart okumak. politikacı olmaya. Rüyasında evini pansiyon haline getirdiğini ve pansiyonerlerle konuştuğunu gören kimse. üzüntü veren dertlerin atılmasına. Bir talebe bu rüyayı görse. İş yerine pancur taktırdığını gören kimse. eşinin kendisinden sakladığı sırlarını öğrenir. lisanı düzgün olacak çocuk doğurur. tatile çıkmaya veya misafir gelmesine rüya delâlet eder. PANSUMAN Rüyada yaraya pansuman yapmak. Rüya sahibi hareketlerine dikkat etmeli ve diline sahip olmalıdır. derslerinde çok başarılı olur. devlet işine girmeye. Evine pancur taktırdığını gören kimse.PANSİYONER Rüyada pansiyonda kaldığını gören kimse. konuşması. gelip geçici dostluklar kurar herkes de bir kusur bulup dostlarını sık sık kırar. güçlü bir kişiyle dost olur. yeni şeyler duymaya. Rüya sahibinin bu karekteri ilerdeki hayatında onun yalnız kalmasına sebep olur. sıkıntıdan kurtulmaya. kötü sır diye yorumlanabilir. sağlam karekteri olan kuvvetli.PANCUR Rüyada pancur görmek. hastalıktan kurtulmaya. başı bir olaydan dolayı devlet daireleriyle derde girer. gizli sırlar diye yorumlanır. 369 . Hâmile bir kadın bu rüyayı görse.

Islâmiyette kadın için erkeğe benzemek onların giysilerini giymek günâh olduğu için rüya günahkâr olmaya delâlet eder. Papayı görmek. fazla konuşan kişiyle evlenmeye delâlet eder. imanın azalmasına rüya delâlet eder. şüpheli. sıhhatinin düzeleceğine tâbir olunur. günahkâr olmaya 370 . Hasta bir kişi kendisine panzehir verildiğini görse. sonu hayırsız olacak felâketler getirecek işlere girmeye de yorumlanır. zina suçu işleyen. Bekâr kız bu rüyayı görse. PAPA Rüyada papayı görmek. malî durumu iyice olan yakışıklı bir genç erkekten evlenme teklifi alır. İyi mevkilere gelir ve malca zengin olur. Papağanı tutup kafese koymak. başkalarının hükmü altına girmeden bazı pürüzlü işleri hal edip başarılı olur. güzel konuşan kibirli kadına. hastalığına teşhis konulup uzun devrede tedavisi yapılır ve rüya sahibi sıhhatine kavuşur. Ayrıca arası iyi olmayan arkadaşlarıylan barışıp onların gönlünü kazanır.PANTALON Rüyada pantalon giymek. PAPAĞAN Rüyada papağan görmek. Hasta bir kimsenin papatya topladığını görmesi. çok laf bilen geveze kimseye tâbir olunur. haram yiyen erkeğe. yeni dini emirleri. onunla konuşmak. PAPAZ Rüyada papaz görmek. Bazı tâbirciler papatya toplamayı. PAPATYA Rüyada kırlık yerden papatya topladığını gören kişi. günâhlarına tevbe edip hareketlerine dikkat etmeye başlar. dininde bozukluk olmasına. kadın için günahkâr olmaya yorumlanır. Cesaretli kararlar verir. kuralları öğrenmek diyerek rüyayı yorumlamışlardır. dine bid'ât karıştırmaya. müslümanlıktan çıkıp kâfir olmaya tâbir olunur. Bir erkek yeni bir pantalon giydiğini rüyasında görürse. PANZEHİR Rüyasında zehire karşı panzehir verildiğini gören kimse. bekâr için gösterişli. Papanın rüya sahibinin elinden tuttuğunu görmek. Bir kadın pantalon giydiğini görürse. erkek için hayra. şayet bekâr bir erkekse sevimli cana yakın bir kızla hissi bir ilişkiye girer.

gururlu hareket etmeye ve bu huylar yüzünden itibar kayıp eden veya şöhretine. riyakâr olan bir kimseyle bir söz üzerine uzunca bir zaman münakaşa eder. Kalpazan. kısa zaman içinde bir mal kaybına uğrar. Bir kadın bu rüyayı görse. şanına. hilekâr. Rüyasında para cezası ödediğini gören bir kimsenin. Bazı tâbirciler papaz görmeyi. imânı olmayan hilekâr adamın rüya sahibine edeceği kötülüğe rüya tâbir olunur. Rüyasında bozuk para saydığını gören bir kişinin çok üzüntülü bir haber alacağına rüya işaret eder. eline sıkıntılarını giderecek kadar bilmediği ummadığı bir yerden bir miktar para geçer. rızkın daralmasına. Kağıt para aldığını rüyasında gören bir kimse.imânın zayıflamasına rüya delâlet eder.PARA ÇANTASI Rüyada para. dininde bozukluk ve dünyâ halinde de sıkıntı ve üzüntü meydana gelir. amel-siz. genelde üzüntü. Rüyasında para bastığını gören kimse. kocasından habersiz lüzumsuz yere para harcar fakat kocası bu durumu öğrenir ve rüya sahibinin eşiyle arası açılır. kibirlenmeye. 371 . PAPYON Rüyada papyon görmek. Para çantasını bir suya düşürdüğünü gören kimse. alçak. takmak. Gizli yere saklanan para. PARA . düzenbaz adama rüyada işaret eder. Papaz elbisesini rüyasında giydiğini gören kimsenin. Rüyasında para çantası açıp içinden para çıkarıp saydığını gören kimse. Yolda para bulduğunu gören bir kimse. dinden çıkacak işler yapar veya müslüman iken kâfir olacak sözler söğlemeye başlar. gösterişe düşkün olmaya. Rüyasında demir para yutup altın para olarak büyük abdestinden çıktığını gören kimse. şerefine gölge düşüren adama rüya delâlet eder. ömrün azalmasına ve ilim mevkî kaybedilmesine yorumlanır. keder. korkulacak olaya ve dünyalık iyi mevkîye gelip âhireti kaybetmeye tâbir etmişlerdir. sıkıntı veya can sıkacak söz duymaya delâlet eder. ibâdetlerini eksiksiz yerine getiren cemiyette tanınan sevilen sayılan bir dosttan gelecek yardıma rüya delâlet eder. şayet ticaretle uğraşıyorsa iflâs edecek derecede bir işten zarar eder. Kalıp para basıcısını görmek. Bazen de bu rüya. güsul abdestini şartlarına uymadan alan adama rüya delâlet eder. rezil işler yapan birisinin kendisine yapmış olduğun kötülüğü öğrenir. Darphânede para basan adamı görmek. kendisine yakışmayacak ilişkiler kuran adama. işine hile karıştırarak bu yoldan para kazanır.

şöhret olmaya rüya delâlet eder. namuzlu sâliha bir kimse ile hayatını birleştirir. sevinçli habere. rızkın bollaşmasına. günâhlara tövbe etmek olarak yorumlanmıştır. onun hareketlerine ve arkadaşlarına çok dikkat etmelidir. asi evlâd diyerek tâbir olunmuştur. Bu rüyayı şayet yetişmiş evlâdı olan birisi görürse. PARLAMAK Rüyada (ne olduğu bilinmeyen) bir şeyin parladığını görmek. kurallara uymayan. Parlayan şeyi elinde tutmak. namusa önem veren adama delâlet eder. PARFÜM Rüyasında parfüm sürdüğünü gören kişi. malî sıkıntı çektiği bir zamanda eline umulmadık yerden bir miktar para geçer veya akrabadan. bazı tâbircilere göre sırların. bir sırrı açığa çıkar bu sır onun bütün hayat düzeninin alt üst olmasına sebep olur. mevki yükselmesine. PARKA (Asker Ceketi) Rüyada parka (asker ceketi) görmek. Rüyada pardüsü giymek. dince imânın gürleşmesine. yeğenden gelecek yardıma. etrafına fazla önem vermeyen kadına. Bazen de bu rüya sırları tutamayan açığa çıkaran ve görüşülmek istenmeyen arkadaşa rüya delâlet eder. tesettürlü kadına. Rüyada parfüm sürmek. yeni tanışılacak arkadaşa rüya tâbir olunmuştur. mutlu bir hafta sonu tatili geçirir. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. dinîne önem verip ibâdetlerini yerine getirmeye başlar. sevinçli bir haber alır. hayırlı şöhretli evlâd sahibi olmaya ve âlimden alınacak ilme rüya yorumlanır. toplumda dikkati çekmek için aksi yadırganacak hareket eden adama yorumlanır. âhireti düşünmeyen. Çünkü rüyada parka giyme. PARDÜSÜ Rüyada pardüsü giymek. desteğe rüya delâlet eder. Bir kadın bu rüyayı görse.PARAVANA Bir kimse rüyasında bir yerin paravana ile bölündüğünü görse. dünyevî hayata önem veren. kabahatlerin örtülmesi. evlenme teklifine. 372 . sâliha eşe. PARAŞÜT Rüyasında paraşüt yardımıyla uçaktan atladığını gören kişi.

Rüyada parmak. kötü söz işitmeye. darlığa. Bu parmaklardan birisinin rüyada yokluğunu. Rüyada parmaktan kan akması. kine veya ilim kaybetmeye rüya delâlet eder. evlâd. rüya sahibinin evlâtlarından veya ailesinden birisinin yüzünden mal kaybına uğrayacağına rüya delâlet eder. Rüyada parmaklarından bal veya süt akması. malın artmasına. rüya sahibinin ailesinden birisinin veya kendisinin trafik kazası geçirmesine rüya delâlet eder. akşam baş parmağı yatsı namazı diye tâbir etmişlerdir. evlâdları çoğalır. namaz. güçlü düşmana ve ondan gelecek maddî 373 . bilinmeyen bir düşmanın olduğuna ve ondan gelecek zarara rüya delâlet eder.PARMAK Rüyada parmak görmek. mal. rüya sahibinin hayır hasenat yapmayı çok seven bir kimse olduğuna ve bu yüzden Allah-ü Teâlâ'nın (c. Parmakların uzaması. Rüyada parmakların kınalanması. işsizliğe. kullanılamayan mala delâlet eder. namaz vakitlerini birbirine karıştıran veya işlerini sırasıyla yapmayan adama rüya delâlet eder. kardeş. aile. kaybolmasını veya düşmesini görmek. Rüyada parmakların kısalması. beş vakit namazın zamanında kılındığına delâlet eder. rızk bolluğuna rüya delâlet eder. kardeşlerden birinin ölmesine rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi hasta ise. Rüyasında parmağını yaladığını gören kimsenin. Rüyasında parmaklarının çoğaldığını gören kimsenin. eş. çok çeşitli olarak tâbir edilir. Parmaklarının ısırıldığını gören kişinin. sıhhatinin bozulacağına rüya delâlet eder. PARS Rüyada pars görmek. Rüyada sol elin parmaklarının kesilmesi. ibâdet diye yorumlanır. hasede. Bazı tâbirciler orta parmağı. Rüyada parmakların birbirine geçirilmesi. Parmakların rüyada birbirine karışması. malı artar. Bir kimse rüyasında parmaklarının bağlandığını görse. çekilen tesbihatlara. rızkının bollaşacağma ve rüya sahibinin eline yüklü miktarda mal geçeceğine rüya delâlet eder. ikindi serçe parmağı.c) rızâsını kazanan bir kimse olduğuna rüya delâlet eder. Parmakları rüyada çatırdatmak. rüya sahibi hakkında dedikodu edileceğine rüya delâlet eder. rüya sahibinin o namazını terk ettiğini rüyası delâlet eder demişlerdir. rüya başkasının elinde olan. mülk. ailenin bir araya gelerek önemli kararlar almasına rüya tâbir olunur. zekâtı verilmeyen mala. Rüyada görülen parmağın tırnağının yokluğu. düşmesi. Parmakların yer değişmesi. malca sıkıntılı bir ömür sürmeye tâbir olunur. ecelinin yaklaştığına rüya delâlet eder. karı kocanın ayrılmasına. Rüyasında parmaklarının yaralandığını görmek.

PASO Rüyada pasosunu kaybettiğini gören bir talebe. bir iş seyahatine çıkar veya yurt dışından çok sevdiği misafirleri gelir. hayırsız arkadaşlardan ayrılmaya ve olumsuz hareketlere çeki düzen vermeye rüya delâlet eder. malının kirini temizlemeye rüya tâbir olunur. dinînin gereklerini yerine getirmemekte ve yavaş yavaş kalbi kararıp imânını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. keder. üzüntü. kötü komşulardan uzak durmaya onlarla ilişkinin kesilmesine rüya delâlet eder. PASPAS Rüyada paspasa ayakkabı silmek. PASTA . Pasta satın almak kısmetli. kötü yoldan. Görülen bu rüya. hayırlı. PASAPORT Rüyada pasaport çıkardığını gören kimse. Bazen de rüyada paspasta ayakkabı silmek. Rüya sahibi dinîni öğrenmek için sohbetlere katılmalı veya dinî yayınları okumaya önem vermelidir. olaylar rüya sahibinin lehine gelişir. 374 . kötü işlerden. O yüzden rüya sahibi dikkatli olup derslerine daha fazla önem vermeli çok çalışmalıdır.zarara delâlet eder. elinden malının çıkacağına rüya işaret eder. Elinde pasta olduğunu fakat ondan yiyemediğini gören kimsenin. PASKALYA Rüyada paskalya gören kimse. derslerinde başarısız olur ve bu yüzden ailesiylen arası açılır. sıkıntı duymaya delâlet eder. rüya sahibinin yaşantısında olan düzensizliklere delâlet eder. bol kazançlı bir işe girileceğine rüya delâlet eder. Rüyada o dağınıklıkları toparlamak rüya sahibinin hayatına yeni bir yön vereceğine ve bu yön rüya sahibi için hayırlı olacağına rüya işaret etmektedir. PASAKLI Rüyada pasaklı olan birisini görmek. sahibi için uyarı niteliğini tanımaktadır. zekâtını vermeye.PASTANE Rüyada pasta görüp yemek. Apatmanın kapısındaki paspası görmek. o düşmanını yener ve bu işin sonucunda eline büyük bir miktar para gelecek bir işini yoluna koyar. Şayet rüya sahibi rüyasında parsı yakaladığını görürse.

PATİKA Rüyada patika yolda yürümek. PATİK Rüyada bebek patiği görmek. namaz. bekâr için evlenme teklifine. Kendisinin pastacı olduğunu. ondan gelecek yardıma. parayı bir kenara saklamaya. kısmetli bir iş yolculuğuna çıkmaya rüya delâlet eder. yeni zahmetli bir iş yolculuğuna çıkmaya. rızkın bollaşmasına. hayırlı haber almaya. mevki rütbe yükselmesine. kuvvetli bir dost edinmeye. PASTIRMA Rüyada pastırma görüp yemek. Rüyada pastane görmek. çünkü bu sıkıntıların sonu çok büyük ferahlamaya. evlâtlarından birisinin çok önemli mevkilere geldiğini görür ve kendiside çok önemli mevkilere gelip mal yönünden de istikbâlde çok zengin. yeni evlât sahibi olmaya. sıkıntılardan kurtulup. Fakat rüya sahibi merakta kalmalıdır. Rüyada alınan patatesin çürümüş olduğunu görmek. sevinç duymaya. PAŞA Rüyada paşa rütbesinde olan birisini görmek. şöhret sahibi olmaya rüya delâlet eder. kısır kadının gebe kalmasına. ömrün uzamasına sevinçli mutlu bir hayatın başlamasına neden olacaktır. başkalarının faydalanacağı mal biriktirir ve onlara kazancını yedirir. meşakkatli zahmetli bir iş devresine girmeye. pasta pişirdiğini gören kimse. Patatesin çokluğu. sayılan bir kimse haline gelir. 375 . rüya sahibinin kendi kısmetine delâlet eder. PATATES Rüyada patates görüp pişirip yemek. bir dosttan menfaatlenmeye tâbir olunur. Kendisinin rüyada paşa rütbesinde olduğunu gören kimse. yeni bir işe girmeye. yeni dostlar edinmeye. bir miktar malı. mala haram karışmasına veya elden çıkacak malın miktarına rüya delâlet eder. yeni mal sahibi olmaya veya bir mirasa konmaya rüya delâlet eder. zekât gibi ibâdetleri yerine getirmeye rüya delâlet eder. bankaya para yatırıp hesap açtırmaya. o senenin feyzinin ve bereketinin çoğalacağına işaret eder. devlet kapısında bir işin hal olmasına.Rüyada pasta pişiren pastacıyı görmek. elin daralmasına gelirin azalmasına rüya delâlet eder.

midye gibi şeyleri yediğini görmeyi. mala karışan harama. kötü arkadaşlarla bir arada bulunmaya ve onlardan gelecek kötülüklere rüya tâbir olunur. PAVYON Rüyada pavyonda kendisinin bulunduğunu gören kimse. Bu rüyayı bir kadın görse. iki yüzlü dost edinmeye. Bazı tâbirciler rüyada yenmesi mekruh olan pavurya. cüretli 376 . yetim malı yemeye. PAVURYA Rüyada pavurya yemek veya satın aldığını görmek. gelecek kötü söze delâlet eder. Büyük bir kalabalığın önünde paye alındığını görmek. halk tarafından tanınacak yararlı faydalı bir aleti icat etmeye ve halkın hizmetine sunmaya tâbir olunur. rüya sahibine edilecek iftiraya. rüşvet yemeye rüyayı tâbir etmişlerdir. Bu rüyalar sahibi için uyarı niteliğini taşımaktadır. kıskançlık duymaya veya yaltaklanmayı meslek haline getirmiş birisiyle iş yapmaya rüya delâlet eder. tüccar için iş açıklığına. birisiylen yasak ilişkiye girip zina suçu işler. ilmin artmasına. dinden çıkacak sözler eder ve kâfirlerin toplandığı yerlere gidip imânını kaybeder.c) rızâsını kazanmaya çalışmalıdır. PAYE Rüyada bir paye verildiğini görmek. yeni iş yeri açmaya. büyük günâh işlemeye rüya delâlet eder.PATLICAN Rüyada patlıcan pişirip yemek. cesaretli. arzu edilen meslekte başarılı olmaya ve iyi bir mevkîye gelmeye yorumlanır. PAZAR YERİ Rüyada pazar yerine gidip evinin gıda ihtiyacını temin ettiğini görmek. Patlıcan satın almak. istenilen. Paye sahibi olmak. üzüntülü bir haber almaya. âlimlerin arasında rütbe veya şöhret kazanmaya rüya delâlet eder. haram yemeye. tesettürüne dikkat etmeyip başkalarının kendisine bakması nedeniyle göz zinasına neden olmakta ve büyük günâhlara girmektedir. Bazen de bu rüya. PATRIKÂNE Rüyada patrikâneye gittiğini gören kimse. Rüya sahibi bu rüyadan sonra kendini toparlamalı ve dinîni öğrenmeye önem vermeli Allahü Teâlâ'nın (c.

ruh temizliğine önem veren birisiyle dostluk kurmaya rüya delâlet eder. toplamak. kış hazırlığı. san'at sahibi olacak evlât diye yorumlanır. bu rüyayı ömrün uzamasına. Pazusunun kuvvetli olması. sözü özü doğru. fakat çok iyi. Pazenden yapılmış elbise. manevî yardıma tâbir edilir. talihin dönmesine delâlet eder. PEÇETE Rüyada peçete görmek. mali durumu bozuk. borcun ödenmesine. PAZI Rüyada pazı otu yemek. hakîki dost diye derekte rüya yorumlanabilir. dedeye yorumlanır. Bekâr kız için. Yaşlılar için ibâdetin artmasına sıhhat düzelmesine ve sakin. huzurlu hayat geçirmeye delâlet eder. Beyaz peçete ile ağız silmek. namusuna önem verip maddiyata önem vermeyen hakîki müslüman olmaya özen gösteren birisiyle evlenir. eline az bir miktar para geçer bu para rüya sahibinin ferahlamasına neden olur. ailenin fertlerinin çoğalmasına veya düğün haberi almaya tâbir etmişlerdir. pişirmek. PAZU Rüyada pazu. PEÇE Rüyada peçe taktığını görmek. kötü söz söylemekten dedikodu etmekten vazgeçmeye. amca. tüccar olan birisiyle evlenmeye. umulmadık misafir gelmesine. edepli. Rüyada görülen pazuda. güç. mutlu günler geçirmeye. 377 . sır saklayan. dayı. Bazı tâbirciler. PAZEN Rüyada pazen kumaşından alıp elbise dikip giydiğini gören kimsenin. Pazudaki kuvvetlilik. fazlalık. Pazı otu pişirip başkalarına yedirdiğini rüyada görmek. kötülüğe rüya işaret eder. kuvvet isteyen. kişinin san'at yönünü gösterir. Bazen de pazu. kişinin namusu hakkında edilecek yalan söze iftiraya tâbir olunur.olmaya delâlet eder. erkek kardeşten alınacak maddî. insanın arkasında kuvvet olarak gördüğü erkek kardeşe. Bu rüyayı şayet Kur'ân-ı Kerîm okumasını bilmiyen birisi görse. eksiklik yukarda saydığımız kimselerden gelecek musîbete. işaret eder. Bu rüyayı bekâr birisi görürse. Bu rüya sahibine hayır getirir. Kur'ân-ı Kerîm okumasını öğrenir ve büyük sevab kazanır. tesbihat yapmaya. namuslu kadına delâlet eder.

ruhi sıkıntıdan kurtulmaya. imânın gürleşmesine. Pehlivanla karşılaşıp onu yenmek. büyük para kazanılacak bir işin hal olmasına. 378 . yaramaz olan çocuğun uslanmasına tâbir olunur. keder duymaya. güç işleri başarmaya. PEKLİK Rüyada peklik çekmek. PEDİKÜR Rüyada pedikür yaptırmak. günâhlara tövbekar olmaya ve tövbelerin kabul olmasına rüya delâlet eder. zekât vermemeye. feraha çıkmaya.PEDAGOG (Çocuk Ruh Hekîmi) Rüyada pedagog (çocuk ruh hekîmi) görmek. yalan sözden vazgeçmeye. yeni ticaret işine girmeye veya kısmetli evlâd sahibi olmaya delâlet eder. Pehlivanla rüyada konuşmak. Ayak tırnaklarına pedikür yaptırdığını gören bir kadın. dinîn kuvvetlenmesine. rejim yapılması gereken bir hastalığı da işaret edebilir. maddi sıkıntıdan kurtulmaya. kısa bir yolculuğa çıkmaya delâlet eder. bir söz duymaya rüya delâlet eder. kocasından gizli bazı kimselerle görüşür ve bu davranışı eşiyle arasının açılmasına neden olur. üzüntü. kötü huylardan vazgeçip iyi huylar edinmeye rüya delâlet eder. Bisiklet pedalı rüyada görmek. Pedagog görmek. boş işlerle vakit kaybetmeye. hastalıktan kurtulmaya delâlet eder. Pedikür yaptırmak. Peklik olduğunu görmek. büyük bir miras haberi almaya. düzenlenmesine neden olması yüzünden zekât vermek. haram yemeye ve günahkâr olmaya delâlet eder. onunla konuşmak. hayır yapmak diyerek de yorumlanır. onunla güreşmek. elden çıkacak mala. aile için sorunları çözmeye. spora başlamaya. PEDAL Rüyada bisiklet pedalı çevirdiğini görmek. asî huylu evlâdın veya kardeşin kötü huylarını terk edip hatalarından dönmesine rüya delâlet eder. PEHLİVAN Rüyada pehlivan görmek. ayaklardaki fazla tırnakların gitmesine.

Peksimet pişirip hazırlamak. Pelin otu rüyada. Rüyada pekmez yemek. yalan haber duymaya. hasta için sıhhat bulmaya. PELTEKLİK Rüyada peltek bir şekilde konuştuğunu görmek. Evinin mutfağında pekmez kaynattığını rüyasında gören kişinin. üzüntü duymaya delâlet eder. değer verilmeye rüya delâlet eder. sırlarını açığa çıkarır veya kendisine söylenmiş sırrı başkasına söyler. Mala ihanet etmekle sırrın saklanmayıp başkalarına söylenmesi arasında günâh bakımından bir fark yoktur. PEKSİMET Rüyada peksimet yemek. sevinçli haber duymaya. PENCERE Rüyada pencereden bakmak. PELİN OTU Rüyada pelin otu görmek. ilerde kullanmak için tasarruf edilip kenara konan paraya delâlet eder. Penceresi olmayan ev görmek. Rüyada pekmez görmek. günahkâr olur. evinin bereketi artar ve ailesine kısmetli birisi katılır. Rüyada pencere görmek. rüyanın yukardakilerin 379 . söze yalan katmaya. çok arzu edilen işin yerine gelmesine. sıkıntı. Pelerini sırtından çıkardığını rüyada gören kişi. düşmandan kurtulmaya rüya delâlet eder. PELERİN Rüyada pelerin giymek. el açıklığından kurtulmaya ve bütçeyi denkleştirmek için yapılacak tasarrufa tâbir edilir. üzüntülü ise üzüntüden kurtulmaya. gizli sır öğrenip onu saklamaya rüya delâlet eder. Bazen de bu rüya çıkılacak deniz yolculuğu diyerek tâbir edilir. sevinçli mutlu bir evlilik haberi diyerekte yorumlanır. sevinç duyulacak haber almaya ve ibâdet edip iç huzura kavuşmaya delâlet eder. keder duymaya rüya delâlet eder. hasta için iyileşmeye. kazancı çoğalır.PEKMEZ Rüyada pekmez kaynatmak. bir işten para kazanıp bu parayı aile arasında dağıtmaya rüya delâlet eder. yeni ev sahibi olmaya veya ev değiştirmeye delâlet eder. bekâr için evlenmeye. Çünkü sır da aynen mal gibi emânettir. rızk darlığına. saygın kimseden övülmeye onun yanında rütbe kazanmaya.

sır saklamaya. Rüya sahibinin çevresinde böyle bir dostu varsa. âşık olunan sevgiliden ayrılmaya da rüya yorumlanabilir. deniz yolculuğuna çıkmaya. Penisilin ateş düşüren bir iğne olduğu için rüyanın tam ters olarak yani. keder. rüs-van olmasına rüya delâlet eder. saklayan emin. PERDE Rüyada perde görmek.tam aksi olarak tâbir edilmesine neden olur. dîni görevleri emirle yerine getirmemeye delâlet eder. dedikodu etmeye delâlet eder. kötü iş yapıp bundan üzüntü duymaya delâlet eder. onu kırmamalı ve onunlan ilişkilerini daima iyi düzeyde tutmalıdır. Pençe rüyada. çeşitli şekilde yorumlanır. âlimlerin sohbetlerine devam etmeye. kazançlı bir yolculuğa çıkmaya. sevinçli haber duymaya delâlet eder. söze yalan katmaya. uzak yerden gelecek bir haber almaya rüya delâlet eder. akrabalardan para yardımı almaya rüya delâlet eder. Siyah perde görmek. Cami kapısındaki perdeyi görmek. âşık olmaya. hakîki dost olacak arkadaşa sahip olmaya işaret eder. karşı cinsten birisiyle hissi bir yakınlık kurmaya rüya delâlet eder. PEPELEMEK Rüyada pepelemek (kekelemek). seyahat etmeye. sıkıntıdır. sözüne güvenilen. dinî emirler öğrenmeye. Eski perde görmek. Şöyle ki: Yırtık perde görmek. hakîki dosta da tâbir edilir. Yerinde olmayan perde görmek. PENİSİLİN Rüyada penisilin iğnesi vurunmak. Şayet rüya sahibi kendisinin pepelediğini görse. kendisi yukarda saydığımız günâhlardan birisini işleyip günâha girmektedir. sırrı örten. şiddetli üzüntü duymaya ve büyük bir korku içinde olmaya delâlet eder. PENÇE Rüyada ayakkabıya pençe yaptırmak. feraha çıkmağa. Derhal tevbekâr olup bu kötü huyundan vazgeçmelidir. Evin kapısına perde taktığını görmek. saklanan sırrın halk tarafından duyulup rüya sahibinin rezîl. PENGUEN Rüyada penguen görmek. 380 . Rüyada penguen sevmek. hasta için iyileşmeye. devamlı olmayan geçici olan üzüntü. dînine önem vermemeye.

o çocuğu ilerde inşaat işleriyle uğraşacak veya bir hesap adamı (matematikçi) olacağına rüya işaret eder. Şayet deniz. istikbâlin parlak olacağına şayet kötü yerlere bakılırsa. ince hesap peşinde olan adama. Pergel kullanmak. iki yüzlü hareket eden arkadaşa rüya delâlet eder. Bu nedenle perukasını başından kaldırıp attığını gören bir erkekse. hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşmaya ve günâhlara tevbe edip günâhtan kurtulmaya da delâlet eder. kocasının ailesiyle iyi ilişki içersine girer.PERGEL Rüyada pergel görmek. Rüyayı tâbir ederken periskoptan görünen şeyde dikkate alınmalıdır. dileklerine kavuşmasına rüya deiâlet eder. PERUK Rüyada peruk takmak. yasak işler yapan (zina) kişi diyerekte yorumlanmıştır. sevdiğinden ayrılıp başka birisiyle hissi ilişkiye girmeye delâlet eder. Bu arkadaşı onun kötü huylar edinmesine sebep teşkil eder. arzulanan ve hesaplı hareket edilen işin yerine gelmesine rüya delâlet eder. rüya sahibinin başına istikbâlde kötü şeyler geleceğine rüya işaret eder. PERMA Rüyasında saçlarına perma yaptırdığını gören bir hanım. PERVANE Rüyada pervane görmek. Rüyada pervane çevirmek. kocasıyla arasında olan uyuşmazlıkları çözer. günahkâr olan kadın. kendine ihanet eden karısını başından atar. lafını herkese söyleyen ara bozucu adam diyerek rüya tâbir 381 . zekâtını ödeyip borçtan kurtulur. sabırsız kimseden işitilecek söze. bazı tâbircilere göre. Bazen de bu rüya. Bir kadın bu rüyayı görse kocasının kendisine ihanet ettiğini öğrenir. Perhiz yapmak. ileriye dönük yatırım yapmaya. tasarruf etmeye delâlet eder. boşanmaya. PERİSKOP Rüyasında periskoptan baktığını gören bir kimse. Bir kadın erkek berberine perma yaptırdığını görse. kocasından saklı olarak birisiyle arkadaş olur. Peruk takmak. Rüyasında perhiz yaptığını gören kimse. uzakta olan bir dostundan haber alır veya uzun sürecek bir deniz yolculuğuna çıkar. evlâd veya akrabadan birisinin (talebenin) arzu ettiği mesleği öğretecek okula gitmesine. orman gibi yerlere bakıldığı görülürse. Rüyasında evlâdının elinde pergel görmek.

şayet hacc vazifesini yerine getirmediyse hacc'a gider. Şayet rüya sahibi yeni evli ise. PESTİL Rüyada pestil yemek. Pestil yapmak. çok zengin birinin çocuğu 382 . PETEK (Bal peteği) Rüyada boş bal peteği görmek. malca zengin olmaya. acelecilik ve düşünmeden sarf edilecek sözler yüzünden iş kaybetmeye dost kaybetmeye rüya delâlet eder. helâl mal kullanmaya. istenmeden girilen günâh diye de rüya tâbir olunur. iyi bir san'at ve günâhlardan kurtulmaya delâlet eder. Bekârsa. PEŞTEMAL Rüyasında peştemala sarındığını gören kişi. feraha çıkmaya. PETROL Rüyasında bir yeri kazıp oradan ham petrol çıktığını gören kimse. ilerde çok zengin olacak kısmetli bir evlâd sahibi olur. malın kiri olan zekât borcunun ödenmesine de yorumlanabilir. bir hayırdan sevabtan sebeplenmeye. PERVAZ Rüyada pencerenin pervazına tutunmak. kötülüğünden emin olmaya rüya delâlet eder. oturmak. Peşkir elleri silmeye yarayan bir bez olduğu için. sıkıntı üzüntülü günlerin kısa zamanda geçmesine rüya delâlet eder. Rüyada peştemal görmek. Bu para rüya sahibinin çok zengin olmasına sebep teşkil eder.olunur veya rüya. hastalanmaya. PEŞKİR Rüyada peşkir kullanmak. büyük bir mirasa konar. Petek bazen de ilim olarak yorumlanır. para kaybetmeye tâbir olunur. sabırsızlık. malın bollaşmasına rızkın gürleşmesine delâlet eder. evlâdın ana babadan iyilik görmesine veya düşmanlarının şerrinden. elden bir miktar mal çıkmasına. birikmiş parayı harcamaya delâlet eder. Bal ile dolu olan peteği görmek. para biriktirmeye rüya işaret eder. Peştemal hamama girerken kullanıldığı için bazen de. bilinmeden. ileriye dönük iyi yatırım yapmaya. biriktirilen büyük miktarda paraya ve o paradan fayda sağlamaya delâlet eder. Petek görüp onu rüyada çiğnemek.

şayet fakirse zengin olur. Tabiki görülen Peygamber. Peynir şekeri yapmak. tevbekâr olmaya. emeksiz. Bazı tâbirciler petrol görmeyi. yeni bir işe girip o işte muvaffak olmaya delâlet eder. rüyanın hayra yorumlanmasına sebep teşkil eder. PEYNİR ŞEKERİ Rüyada peynir şekeri görmek.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. Peynir mayalamak. hazır malı ele geçirmeye ona sahip olmaya işaret eder. PEYNİR Rüyada peynir görmek. bekârsa sâlih bir kimse ile mutlu bir yuva kurar. Rüyada Peygamberlerden birisinin elinden birşey yemek veya içmek. PEZEVENK Rüyada kadınları satan pezevenklik eden adamı görmek. ilim öğrenmeye. zengin ise mal varlığı daha artar. tatlı bir dostluk kurmaya ve birikmiş bir paraya sahip olmaya delâlet eder. çalışmadan ele gelen para olarak tâbir etmişlerdir. mal biriktirmeye ve biriktirilen maldan birçok kimsenin fayda sağlamasına rüya delâlet eder. hileyle iflâs eden veya evine haciz gelen adama rüya işaret 383 . bu rüya sahibinin dinindeki bozukluk. amellerindeki yanlışlıklar dolayısıylan rüya uyarıcı niteliğini taşımaktadır. kötü düşmana. Rüyada Peygamber gören kişi. Konya şehrine gidip oradaki yatırları evliyayı ziyaret etmeye delâlet eder. borç yapıp borcunu ödemeyen. Peynir yemek. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Peygamberlere saygılı olup sünnetleri yerine getirmeye ve kıyamette onların şefaatlerine nail olmaya rüya delâlet eder. ibâdetleri kusursuz yapıp. Eski peynir alıp yemek. yalancı şahitlik eden adama. Rüyada Peygembarlerden birisiyle konuşmak.ile hayatını birleştirir. Pezevenk olan kimseyi rüyada görmek. Peynir şekerini yediğini görmek. güler yüzlü olarak görülürse. Ayrıca imânlan ölmeye de rüya delâlet eder. rahat ve huzur içinde kazanılacak mal diye tâbir olunur. eskiden biriktirilmiş mala miras yoluyla sahip olmaya delâlet eder. Rüyayı gören hasta bir kişi ise. hayırlı hasenatlı işler yapmaya. PEYGAMBER Rüyada Kur'ân-ı Kerîm'de isimleri geçen Peygamberlerden birini görmek. hastalıklarından kurtulur vücudu sıhhatine kavuşur. yalan yere yemin eden kimseye delâlet eder. Şayet asık yüzlü veya rüya sahibine sert hareket ederken görülürse.

üzülmemesi için gerekli olan şeylerin tümünü birden yerine getirir. hayırlı bir işin sonuçlanmasına delâlet eder. rüşvet yemek. Hasta bir kimse pınardan su içtiğini görse. Çiğ pırasayı rüyada görmek. ilim sahibi olmaya. Pişmemiş pide görmek.-tevbekâr olup malın içinde olan haram kazancı ayırmaya rüya delâlet eder. PİJAMA Rüyada pijama giymek. eşiyle mutlu olacağı günler geçirir ve kocası rüya sahibinin kırılmaması. Bekâr kız pırlanta bir yüzük hediye edildiğini rüyasında görürse. hırsızlık yapmaya. habersiz. Pişirilmiş pide görmek. görücülük yapan arabulucu kadına yorumlanır. PIRLANTA Rüyada pırlanta ile süslenmiş mücevharat takmak. sıhhat bozulmasına hasta olmaya işaret 384 . Bazen de yetim malı yemek. Bazen de rüyada pezevenk görmek. PİDE Rüyada pide görmek. Pişmiş pide dağıtmak satmak. hazırlanıp biriktirilen malın elden çıkmasına delâlet eder. PIRASA Rüyada pırasa pişirip yemek. Pişmiş pideyi yemek. rızâsiz başkasına ait olan malın gas-bedilmesine rüya delâlet eder. Evli bir hanım pırlanta taşlı bir yüzük taktığını rüyasında görse.eder. sevinçli bir haber almaya. sevab kazanmaya. malî durumu iyi olan birisiyle nişanlanır ve kısa sürede evlenir. fakir akrabaya yardımcı olmaya delâlet eder. bir dosttan hediye almaya delâlet eder. paradan fayda sağlanmaya delâlet eder. hayır hasenat yapmaya. Kur'ân-ı Kerîm okumayı bilmeyen bir kimse pınardan rüyada su içtiğini görse. zulümle veya zorla birisinin elindeki malın alınmasına rüya işaret eder. Rüyada pırasa toplamak. faiz yemeğe de rüya tâbir olunur. çeşitli şekilde tâbir olunur. anne ve babadan iyilik görmeye veya dini bilgileri emirleri öğrenmeye rüya delâlet eder. PINAR Rüyada pınar görüp onun suyunu içmek. kısa zamanda Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenir veya çocuğu Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyip hafız olur. bir dosttan sıkıntılı zamanda görülecek yardıma. daha evvel yaptığı bir iyilikten dolayı aldığı dualar yüzünden hastalıklarından kurtulup vücudu sıhhat bulur. büyük bir kısmetten.

malî sıkıntıların kısa bir müddet daha devam edip daha sonra rızkın bollanarak rüya sahibinin rahat edeceğine huzurlu olacağına rüya delâlet eder. Bazen de. PİLİÇ Rüyada piliç görmek. iş durgunluğuna. hesapsız harcamalar yapıldığından dolayı zor durumda kalmaya. gayrı meşru ilişkiden doğan çocuğa delâlet eder.eder. Bir kimse rüyasında pilav pişirdiğini görse. zahmetsiz kazanılan paraya. bir yakının hastalık haberini almaya da rüya yorumlanabilir. çocuk diyerekte tâbir olunur. Pijama giymek. çocuğu kaybolur. malın çoğalmasına delâlet eder. zengin olmaya. Rüyada piliç eti yemek. PİLÂKI Rüyada pilâki yemeği yemek. Rüyada pil takmak veya satmak. Rüyada piliç sesi duymak. Rüyada pilav döktüğünü görmek. rüya sahibinin bir yatırım için eline geçecek olan az miktarda paraya rüya delâlet eder. Piliç kaybettiğini gören kimsenin. PİLAV Rüyada pişmiş pilav yemek. mal. sağlığının düzeleceğine rüya delâlet eder. PİKNİK Rüyasında pikniğe gittiğini gören kimsenin. Pikniğe gitmek için hazırlık yaptığını rüyasında gören kişi. büyük bir adamın nüfusunu 385 . yeni ticarî işler yapmaya. şayet rüya sahibi hasta ise sıhhatine kavuşacağına. para kaybetmeye rüya delâlet eder. menfaatleneceği dostlar edinir. tüccar için iflâs etmeye. günâh dolu sözler söyleyen ve o sözleri dinleyen çocuğa delâlet eder. tatile gideceğine ve neş'eli günler geçireceğine rüya delâlet eder. Rüyada piliç. PİL Rüyada pil görmek. bir dosta verilecek az miktar borç paraya işaret eder. mal birikimi yapar ve bu birikimden rüya sahibinin ailesinden bir çok kimse faydalanır. yakın zaman içinde neş'eli bir toplantıya katılır ve bu toplantıda ilerde fayda göreceği. PİKE Rüyada pike görmek. vaktini boşa geçirmeye de delâlet eder.

PİRAMİT Rüyada piramit görmek. Rüyada pipo görmek. kul hakkını yiyen. acele yapılacak işe rüya delâlet eder.kullanmaya. kısa zaman içersinde bir kıza âşık olup onunla evleneceğine rüya işaret eder. Zira piramitler firavunların mezarı olarak zorla kölelere yaptırıldığı için kul hakkına önem verilmediği ve günâha girildiği için rüyada piramit görmek. atılgan olup ticaret işinden iyi anlayan adama rüya delâlet eder. tehlikeli işleri yapan. hayır hasenat işlerine önem vermeli ve özellikle akrabalarını ziyaret edip. zayıf korkak düşmana delâlet eder. ihanet içinde olan zevceye. Yatağında pire görmek. Pirenin kendisini rüyasında ısırdığını gören kimseye. Rüyada pire öldürmek. Piponun kullanıldığını rüyada görmek. bir miras taksiminde mal düşer. Bekâr bir erkek rüyasında bir piliç tuttuğunu görse. Rüyada ping pong topu görmek. terbiyesiz zayıf düşmanı yenmeye delâlet eder. PİPO Rüyasında pipo gören kimsenin. PİNTİLEŞMEK Rüyada pintileştiğini gören bir kimse. baskı yapan despot adama delâlet eder. bir arkadaş toplantısına katılmaya ve orada neş'eli saatler geçirmeye rüya delâlet eder. cüretkâr. üst üste işlenen küçük günâhlara rüya işaret eder. PİNG PONG Rüyada ping pong oynamak. elinden geldiği kadar onların maddî manevî ihtiyaçlarını temin etmelidir. PİRE Rüyada pire görmek. yeni bir habere yorumlanır. demiryoluyla gelecek akrabaya veya üzüntülü kederli habere rüya yorumlanır. PİLOT Rüyada pilot görmek. 386 . aile içinde olan zayıf korkak düşmana rüya delâlet eder. Bazen de vazgeçilecek bir yolculuğa rüya yorumlanır. korkusuz. kısa süreli yolculuğa çıkmaya. sağlığının bozulacağına rüya delâlet eder. uzak akrabadan gelecek habere. sitemli söze rüya delâlet eder.

PİRİNÇ Rüyada pirinç toplamak. üzüntülü durumdan kurtulmaya ve birkaç kişiden oluşacak misafir topluluğuna rüya delalet eder. yeni bir mal sahibi olmaya rüya delâlet eder. Yoğurtla beraber pirinç görülürse. Pîr-i Fanilerin Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadîslerle övülmüş kimseler oldukları için ilim öğrenmeye.s) saatçilerin Hz. Meselâ Hz. 387 . Çünkü pîrler her bir san'atı ayrı ayrı öğreten kimselerdir. israf edilen mala. akrabadan olan birisinin hastalık haberini almaya delâlet eder. haram yolla kazanılmış mala delâlet eder. Bu birleşme rüya sahibinin hayrına olur. rüya sahibinin sıhhatinin bozulup yorgan döşek yatacağına rüya işaret eder. Yunus (a. üzüntü ve sıkıntıyla kazanılacak mala. Pirinçlerin yerlere dökülüp saçılması. üzüntülü kederli habere yorumlanır. Rüyada pirzola pişirmek. İdris (a. paraya rüya delâlet eder. Bozuk kırık pirinç görmek. PİRZOLA Rüyada pişmiş pirzola görmek. PİRİZ Rüyada piriz görmek. elden çıkacak paraya delâlet eder. bir san'at sahibi olup o san'atı başkalarına öğreten adama rüya delâlet eder. mülk alan adama tâbir olunur.PÎR (Bir tarîkat'ın kurucusu) Rüyada kimliğinin bilinmediği bir pîr'İ görmek. aileye katılacak yeni bir kimseye rüya delalet eder. yeni ele geçecek rızka. malî durumu iyi olan birisiyle hayatını birleştirir. ani olarak geçirilecek bir kazaya. Çiğ pirzola. âlimden ders almaya.s) terzilerin pîr'i kabul edilmektedir. Toplanmış pisi otunu rüyada eline almak. mal toplayan. PİSİ OTU Rüyada pisi otu hastalık habercisidir. bozulmuş görünen karışık işin yoluna gireceğine rüya delâlet eder. ümitli olunan işin sonuçlanmasına. tehlikeli duruma rüya işaret eder. Pirize fiş takmak. Pisi otu toplamak. kısmetli. PİSİ BALIĞI Rüyada pisi balığı görmek. Bekâr bir kimse pisi balığını rüyasında görse.

sağlık bozulmasına ve evin bütçesine haram para karıştığına rüya delâlet eder. PİSTON Rüyada piston görmek. yardımcı olacak yakın dosta. ele geçecek temiz paraya.PİSLEMEK Rüyada pislemek şayet pislik büyükse. umulmadık bir yolculuğa çıkmaya. günâhlara tevbekâr olmaya. lümuzsuz işlerle uğraşan kararsız olan adamın durumunu fark edip yeni işe başlamasına ve hayatına düzen getirmesine rüya delâlet eder. rızkı gürleşir ve güzel bir hayat sürüp ailesiyle mutlu yaşar. haram mal yemeye. elden çıkacak mal miktarına işaret eder. arkadaşa rüya işaret eder. Pislenmiş yeri temizlemek. uzak bir yerde oturan akraba ile görüşmeye de tâbir edilebilir. huzursuzluk yapan ortalığı karıştıran kadına delâlet eder. aile arasındaki huzursuzluğun ortadan kalkmasına rüya işaret eder. murad edilen şeyin yerine gelmesine rüya delâlet eder. Piston onarmak. PİŞİRMEK Rüyada ateşte bir şeyi pişirmek. iflâsın veya para kaybetmenin işareti olarak yorumlanır. Rüya mal kaybetmenin. sıkıntılı üzüntülü günlerin sona erip huzurlu günlerin kısa zaman içersinde geleceğine rüya delâlet eder. PİSLİK Rüyada pislik görmek. PİŞİK Rüyada çocuğun edep yerinin pişik olduğunu görmek. PİŞMAN OLMAK Rüyasında pişman olduğunu 388 gören bir kimsenin yakın . PİŞMANİYE Rüyada pişmaniye satın alınıp yediğini görmek. Rüyada görülen pişmaniye. zekât vermeye. helâl yolla büyük bir miktar para kazanır. gayrı meşru yoldan para kazanmaya rüya delâlet eder. Rüyasında ne olduğunu bilmediği bir şeyi iyice pişirip yediğini gören bir kimse. yeni san'at öğrenecek çocuğa rüya delâlet eder. sağlık haberi almaya. Piston almak. borçtan kurtulmaya rüya delâlet eder. Bir evi pislemek. yapmak. Yenmeyecek bir gıdayı rüyada pişirmek.

sıkıntı çekeceği mutsuz olacağı bir evlilik yapar. hesaplı hareket etmeye. PLAN YAPMAK Rüyada plan yapmak. işi olmayan bir kimse bu rüyayı görse. tevbekâr olup günâhlardan kurtulmaya. mala haram karıştırmaya. Bazen de rüyada pişman olmak. yetim malı yemeye rüya delâlet eder. PİYANGO Rüyada piyango biletinden para çıktığını görmek. sahibine uyarı niteliğini taşır. arazi. kişinin âhiret hayatı için hiç bir şey yapmadığına ve imanını kayıb etmekte olduğuna rüya delâlet etmektedir. zahmetsiz ele geçecek paraya işaret edebilir.akrabalarından olan gizli düşmanının rüya sahibine zararlı olacağına rüya delâlet eder. temizlenmeye ve doğru hareket etmeye yorumlanır. bazen de. PLAJ Rüyasında plajda bulunduğunu ve mayo ile gezindiğini gören kimsenin. Rüyada piyes dinlemek. boş konuşan. Piyango bileti görmek. iki yüzlü olduğu gibi görünmeyen adama rüya delâlet eder. hitabı söz söyleme. kısa zaman içinde gıda sektöründe çalışmaya başlar. PİYES Rüyada piyes yazmak okumak. PLAKA Rüyada plaka görüp okumak. arsa 389 . Çünkü plaka arabanın kimliğini gösteren belge olması nedeniyle rüyanın bu şekilde yorumlanmasına sebep teşkil eder. günahkâr bir hayat sürdüğüne rüyası delâlet eder. Rüyada çıplak olmak. ileriye dönük yatırım yapmaya. yeni mal sahibi olmaya. haram yolla para kazanmaya. Bu rüya. araba satın almaya yorumlanır. sözlerinin büyük bir kısmı yalan olan kimseye rüya delâlet eder. eline sıkıntılarından kurtulmasına yetecek kadar para geçeceğine rüya delâlet eder. istikbâlde kıymetlenecek toprak parçası. Bekâr bir kız bu rüyayı görse. PİYAZ Rüyasında piyaz hazırlayıp yediğini gören kimsenin.

kan akan yaraya delâlet eder. POĞAÇA Rüyada poğaça yemek. harama önem vermeden yaşamını sürdüren adama rüyayı yorumlamışlardır. PLATİN (Beyaz Altın) Rüyada platinden yapılmış mücevher taktığını görmek. yakın akrabaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. yâni neyin planı yapılıyorsa o planın gerçekleşeceğine rüya işaret eder şeklinde rüya yorumlanır. ufak iş kazasına. POLİÇE Rüyada poliçe görmek. para kaybetmeye. üzüntülü sıkıntı veya kederli habere yorumlanır. neş'eli misafir topluluğuna rüya işaret eder. lüzumsuz harcamalar yapıp sıkıntı çekmeye delâlet eder. yaralanmaya.satın almaya delâlet eder. sağlık sektöründe çalışacak ekmek yiyecek evlâda. Bazı tâbirciler bu tip rüyayı. Rüyada plaster satın almak. bir biri ardınca aynı şekilde geçen sıkıcı güne yorumlanır. Çünkü pli. Bu tip rüyalar. kötü arkadaşları yüzünden kendisine yakışmayan hareketler yapmakta ve çevresinde onu seven insanları çok üzmektedir. hasta için sıhhat bulmaya. POKER Rüyasında kağıt oyunlarından pokeri oynadığını gören kimse. PLİ Rüyada pli yapılmış bir elbise giydiğini gören bir kadın. Rüya sahibi. bekâr kız için zengin birisiyle evlenmeye. PLASTER Rüyada plaster görmek. sevilen arkadaşların eve gelmesine. bekâr erkek için gösterişe düşkün bir kadınla evlenme hazırlığına başlamaya. Çiğ poğaça. kötü huyları yüzünden uyarılmaktadır. genelde görüldüğü gibi. poğaçanın içine konan malzemeye bakılarak da rüyanın yorumlanmasına sebep teşkil edebilir. mali sıkıntıya. tekdüze hayatına yeni bir yön verip hayır hasenat işleriyle uğraşıp sıkıntılarından üzüntülerinden kurtulur. âhiretini unutup dünyâ hayatı için yatırım yapan helâl. Poğaça görmek. evli bir kimse için gayrı meşru ilişkiye girmeye rüya delâlet eder. bu rüyayı 390 .

dostlarından birinin hastalık haberini almaya. romatizma hastalığına delâlet eder. diz. sözüyle yaptığı işler birbirini tutmayan. konuşmak. POLİTİKACI Rüyada politikacı görmek. dost gibi görünüp aslında sinsi düşman olan insana rüya delâlet eder. Rüyada politikacıdan söz dinlemek. eklem ağrılarına. faydalanmaya. devlet kapısına düşmeye ve hapis edilmeye rüya delâlet eder. POLİS Rüyada polis memuru görmek. POMAT Rüyada pomat sürmek. Bu rüyayı bazen de.s) diye tâbir olunur. sağlık sektöründe çalışacak ve o konuyla ilgili meslek sahibi olacak evlâda. Pompa ile araba veya bisiklet lastiği şişirmek. ailesiyle arasının bozulacağı bazı olaylar meydana j gelir. 391 . tasarrufun harcanmasına delâlet eder. ele geçecek az miktar paraya. Azrail (a. düşkün hale gelmesine rüya delâlet edebilir. kardeşe yorumlayan tâbirciler de olmuştur. üzüntü duymaya rüya delâlet eder. korku. Bazen de polis memurunu rüyada görmek. POMPA Rüyada pompa görmek. devlet kapısındaki bir işin rüşvet yoluyla halline delâlet eder. patrona ve ondan gelecek şiddetli tenkide rüya delâlet eder. amire. POLİKLİNİK Rüyada poliklinikte muayene olduğunu görmek. akrabadan menfaatlenmeye. arabozuculuk yapan. yalan söz söyleyen. Rüya sahibi bu işten büyük menfaat sağlar ve kendisiyle aynı işi yapan rakiplerine karşı üstün duruma geçer. etrafındaki insanlara dikkat etmelidir. yakın akrabaya yardım etmeye. üzüntü. hüzün.ticaretle uğraşan bir adam görse. Rüyasında polis memuru olduğunu gören kişinin. feryat. başka şehirde olup aynı iş üzerine ticaret yapan adamdan alınan borç paraya ve bu parayla yeni iş kurulmasına rüyayı yorumlamışlardır. anne veya babanın hastalanmasına. Rüyada polis memuru. borç para vermeye kuvvet vermeye veya o kişiye arka çıkmaya rüya delâlet edebilir. Bu rüyayı gören kimse. Pomat satın almak.

PONPON Rüyada ponpon yaptığını görmek; evli kadının gebe kalmasına, doğum haberi almaya, sevinçli günler geçirmeye, ani bir sevinçli telefon görüşmesi yapmaya rüya işaret eder. POPLİN Rüyada poplinden yapılmış elbise giymek; kış için hazırlık yapmaya, hafif bir sıhhat bozukluğuna, üzüntülü kederli haber almaya rüya delâlet eder. PORSELEN Rüyada porselen kap görüp o kabın içinden bazı yiyecekler yemek; büyük bir miras maldan faydalanmaya, zengin olmaya, feraha çıkıp huzur bulmaya rüya delâlet eder. PORSUK Rüyada porsuk görmek; hak etmediği halde başkalarının sırtından geçinen adama rüya delâlet eder. Porsuk görmek; gizli düşman diyerekte rüya yorumlanabilir. PORTAKAL Rüyada portakal görüp yemek; hissi ilişki kurmaya, grip türü hastalıktan kurtulmaya, eşiyle huzursuz olan adamın eşiyle barışmasına rüya delâlet eder. PORTMANTO Rüyada portmanto görmek; kışlık giyecek almaya, arzu edilen işin yapılmasına rüya delâlet eder. Rüyada portmantoya bazı giyecekler asmak; misafir topluluğuna da yorumlanabilir. PORTRE Rüyada tanıdık olmayan birisinin portresini görmek; malî durumu iyi olan zengin adamdan menfaatlenmeye, para yardımı almaya, kırıcı söz işitmeye rüya delâlet eder. POSTAL Rüyada postal giymek; uzak yolculuğa çıkmaya, askerlik çağına gelmiş olar erkek akrabanın celp kağıdının gelmesine, memlekete
392

insanlığa faydalı işler yapmaya rüya işaret eder. POSTANE - POSTACI Rüyada postaneye gittiğini gören rüya sahibi; sevinçli bir haber alır ve çok mutlu olup kederlerinden üzüntülerinden kurtulur. Rüyada postacı görmek; haber getiren adama, uzak yerden gelecek mektuba veya telefona rüya delâlet eder. Şayet postacı asık yüzlü ise alınacak haberin üzüntü, keder vereceğine rüya delâlet eder. POTA Rüyada pota görmek; isabetli kararlar vermeye, ani kararın rüya sahibinin lehine olacağına rüya delâlet eder. POYRAZ Rüyada poyraz rüzgârına tutulmak; âşık olup geçici hisler için eşiyle arasının açılmasına sebep olan adama rüya delâlet eder. Bekâr bir kimse poyraz rüzgâr tutulduğunu rüyada görse; birisine âşık olur fakat ondan karşılık göremez. PÖSTEKİ Rüyada pösteki (post) görmek, onun üstünde oturmak; mevki yükselmesine, namaz borcunu ödemeye delâlet eder. Bazı tâbirciler pösteki görmeyi; pöstekideki kılların sayısınca sevab işlemeye, hayır yapmaya tâbir etmişlerdir. PRENS - PRENSES Rüyada prens görmek; bir yarışı kazanmaya, zengin şöhretli bir adamdan yardım görmeye, övülmeye rüya delâlet eder. Bir erkek rüyasında prens olduğunu görse; onun çocuğu ilerde çok iyi mevkilere yükselir ve şöhret sahibi olup halk arasında tanınmış birisi olur. Rüyasında bekâr bir erkek prenses görse; ailesinin tek çocuğu olan bir kızla evlenir ve çok mutlu olur. Rüyada prenses görmek; zengin kadına ve ondan gelecek yardıma rüya delâlet eder. PRES Rüyada preste sıkıştığını görmek; sıkıntılı, kederli günler geçirmeye, tüccar için iflâs etmeye, borca girmeye, çok mali sıkıntı çekmeye rüya delâlet eder. Çünkü pres sıkıştırmaya yarayan bir alettir.
393

PROBLEM Rüyada problem çözmek; çok büyük kazanç getirecek işin hal olmasına delâlet eder. Şayet eşiyle arası açık olan bir şahıs bu rüyayı görürse; eşiyle olan problemlerini çözüp anlaşır ve yuvasının huzurlu bir yuva haline gelmesine rüya delâlet eder. PROFESÖR Rüyada profesör görmek; ilim sahibi olmaya, yeni şeyler öğrenmeye, ilerde çok iyi okuyup belli yerlere gelecek evlâda, kardeşe rüya işaret eder. Profesörden rüyada söz dinlemek; edilen nasihatları tutmaya ve yaşantıyı düzenlemeye, olumsuz işler yapmaktan vazgeçmeye rüya delâlet eder. PROJE Rüyada inşaat projesi görmek; yeni ev almaya, rızkın bollaşmasına ve inşaat işleriyle ilgili bir meslek sahibi olacak erkek evlâda veya kardeşe rüya işaret eder. PROJEKTÖR Rüyada projektör görmek; feraha çıkıp sıkıntılardan kurtulmaya, aydınlığa çıkmaya rüya delâlet eder. Rüyada projektör ışığını görmek; istikbâlde rüya sahibini iyi günlerin beklediğine rüya delâlet eder. PROPAGANDA Rüyasında kendisini propaganda yaparken gören bir kimse; sesinin yüksekliğince mal biriktiriminde bulunur. Başkası tarafından propagandasının yapıldığını rüyada görmek; ün kazanmaya, şöhret olmaya, herkes tarafından tanınmaya rüya işaret eder. PROSTAD Rüyada prostad olduğunu gören bir adam; damla damla sidiğin akması nedeniyle işlediği küçük günâhlar birleşerek büyük günâh haline gelir ve rüya sahibinin imânının azalmasına neden olur. Bazı tâbirciler bu rüyayı; iktidarsız, kısır olan adam diyerek yorumlamışlardır. PUDRA Rüyada pudra görmek; süse düşkün bir kadınla yasak ilişki içine girmeye yorumlanır. Bir kadın yüzünü pudraladığını rüyasında görse; eşiyle arasındaki anlaşmazlıkları çözüp, evini huzurlu yaşanabilecek bir yer haline getirir. PUDRA ŞEKERİ Rüyada pudra şekeri yemek; aniden gelecek sevinçli habere,
394

kısmetli misafire yorumlanır. Yeni evli bir erkek veya bir kadın bu rüyayı görse; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) izni ile sevimli bir kız çocuğu olur. PUF BÖREĞİ Rüyada puf böreği pişirmek; eve gelen misafire hizmet etmeye, sevinçli haber almaya yorumlanır. Bazı tâbirciler, puf böreği pişirip etrafa yedirdiğini rüyasında gören bir kadının; elinin açıklığına ve bu yüzden komşuları arasında çok sevileceğine rüyayı yorumlamışlardır. PUHU KUŞU Rüyada puhu kuşu görmek; üzüntülü habere, uğursuz insana, gizli düşmana delâlet eder. Puhu kuşunun sesini işitmek; ölüm haberi almaya, evden cenaze çıkmasına, boşanmaya, çok büyük üzüntüye rüya yorumlanır. Rüyada puhu kuşu görmek; pek hayra yorulmaz. Rüya sahibi çok dikkatli olmalıdır. PUSET Rüyada puset görmek; gebe kalacak kadına, kısır kadının doğurmasına, doğum haberi almaya rüya delâlet eder. Şayet rüya sahibi rüyasında puseti kendi için aldığını görürse; kısa süre zarfında bir kız çocuğu olur. PUT Rüyada put görmek; çeşitli şekilde yorumlanır. Rüyada puta taptığını görmek, dinden çıkmaya, kâfir olmaya, çok kötü işler yapmaya delâlet eder. Rüyasında puta karşı ibâdet ettiğini görmek; nefsinin arzularına uyup dünyâ hayatını tercih eden Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kayıb eden adama rüya delâlet eder. Rüyada putları kırdığını görmek; düşmanlara galip gelmeye, nefsini öldürüp AlIah-ü Teâlâ (c.c) salih kullarının arasına girmeye ve dinindeki bozukları giderip tevbekâr olmaya rüya delâlet eder. Hâmile bir kadın rüyasında put görse; onun doğuracağı çocuk sakat özürlü veya dinini inkâr eden asi çocuk olur. Bazı tâbirciler, putun yapıldığı şeye göre de rüyayı yorumlamışlardır. Odundan put görmek; zâlim ve kâfir olan bir arkadaş edinmeye. Altından put görmek; meşru olmayan iş yapmaya ve o işten gelecek zarara. Bakırdan put görmek; çok kötü olayların olacağı yolculuğa çıkmaya. Gümüşten put görmek; zina suçu işlemeye vela namuslu bir kadına iftira etmeye rüya delâlet eder.

395

R
HZ. RABİA-TÜL ADEVİYYE Rüyada Hz. Rabia'yı görmek; o rüyanın hayra yorulmasına sebep teşkil eder. Hz. Rabia ile rüyada konuşmak; saliha kadınla evlenmeye, sabırlı ve faziletli olmaya delâlet eder. Hz. Rabia'yı rüyada görmek; hayırlı kısmetli kız evlâda, Kur'ân-ı Kerîmi ezberlemeye, hacc'a gitmeye delâlet eder. Hz. Rabia'yı rüyasında bir kadın görse; o kadının ibâdetleri Allah-ü Teâlâ (c.c) katında kabul olur ve rüya sahibi eşinin yaptığı zülumlara sabrettiği için büyük sevablara girer Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanır. Ayrıca Hz. Rabia kıyamette ona şefaat eder. RADYATÖR Rüyada kalorifer radyatörü görüp ondan ısınarak faydalanmak; çok istenilen işlerin süratle ve ard arda yoluna gireceğine rüya işaret eder. RADYO Rüyada radyo görmek, dinlemek: boş konuşan adamı dinlemeye sözüne önem vermeye veya dünyâ hayatına önem vererek âhiretini unutup ibâdetlerini yerine getirmeyen adama rüya delâlet eder. Radyodan müzik dinlemek; günahkâr kadına, dedikodu etmeye, gıybet yapmaya rüya delâlet eder. RAF Rüyada görülen raf; sırları muhafaza eden, ayıpları gizleyen eşe rüya delâlet eder. Rafa rüyada eşya yerleştirmek; çeşitli ilimleri öğrenmeye o bilgileri üst üste yerleştirmeye, alim evlâd sahibi olmaya rüya delâlet eder. Rüyada raf görmek; emin iş ortağına, rızk genişliğine,
396

feraha çıkmaya delâlet eder. Bazen de raf görmek; mali durumu çok iyi olan zengin bir kadınla evlenmeye, büyük bir mevkiye yükselmeye rüya delâlet eder. RAĞBET ETMEK Rüyada rağbet etmek; şayet rağbet edilen kişi tanıdıksa o kimseden iyilik görmeye faydalanmaya rüya işaret eder. Rüyasında kendisine rağbet edildiğini gören kimsenin yaptığı hayırdan büyük bir sevaba girdiğine ve bazı günâhlarının af olunduğuna rüya delâlet eder. RAHİP - RAHİBE Rüyada rahip görmek; dine bid'ât karıştırıp, namazını vaktinde kılmayan ibâdetlerini eksik olarak yerine getiren adama rüya yorumlanır. Rüyada rahiple konuşmak; ondan söz dinlemek dine fesat katan, uydurma hadîsler söyleyen adamdan etkilenmeye ve onun müridi olmaya rüya delâlet eder. Rüyada rahibe görmek; temiz bakire kadına, dünyâ hayatından vazgeçip sadece ölümü düşünen kimseye, ruhi deprasyon geçirip sinir kliniğinde tedavi olan hastaya rüya delâlet eder. Rüyada rahibe görmek; kısmeti kapalı olan bekâr kıza veya erkeğe de rüya yorumlanabilir. RAHLE Rüyasında rahlede ders okuduğunu gören kimse; şayet Kur'ân-ı Kerîm bilmiyorsa öğrenir. Bazen de rüyayı görenin karısı hâmileyse Kur'ân-ı Kerîm'i hıfz edecek bir hafız evlâdı olur. Bu çocuk sesinin güzelliği ve ilminin çokluğu ile halk tarafından övülür ve çok sayılır. Âhirette de anne ve babasına şefaatçi olur. RAKAM Rüyada rakam görmek; rüya sahibinin gördüğü rakam nisbetince o güne tesadüf eden tarihte önemli olaylar olacağına rüya delâlet eder. Meselâ: Rüya sahibi 4 sayısını gördü, rüyayı gördüğü gecenin sabahından saymaya başlamalı 4 gün sonra önemli olaylara kendini hazırlamalı ve önlemler alınmalıdır. RAKET Rüyada raket görmek; neş'eli günler geçirilecek tatile çıkmaya, şişman olan kimsenin zayıflamasına, hasta için sıhhatin düzelmesine ve boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirmeye delâlet eder. Rüyada raket görmek; felçli olan çocuğun iyileşip, bacaklarının tutmasına ve yürümeye
397

başlamasına rüya işaret eder. RAKI Rüyada rakı içmek; günahkâr olmaya, haram para yemeğe, kazanca haram karıştırmaya, ağır hastalığa tutulmaya delâlet eder. Rakı rüyada; riya, yalan söz, iftira, namussuz arkadaşa da yorumlanabilir. Rüyada çilingir sofrası kurup rakı içmek; uygunsuz toplantılara katılıp günahkâr olmaya kötü huylar edinmeye yorumlanır. RAMAZAN Rüyasında kendini Ramazan ayında gören kimsenin; rüyası hayra yorumlanır. Ramazan ayını görmek, rızkın bollaşmasına, kısmetin gürleşmesine, sıkıntılardan, üzüntülerden kurtulmaya delâlet eder. Ramazan ayında oruç tuttuğunu görmek; sükut edip bazı olaylara sabreden, kimseyi kırmayan şahısa ve bu yüzden Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanıp günâhlarının hepsinin silinmesine sebep olan adama rüya delâlet eder. Ramazan ayının rahmet ayı olması sebebiyle rüyasında kendini Ramazan ayında gören kimsenin; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rahmetini, merhametini kazandığına ve yaptığı ibâdetlerinin Allah-ü Teâlâ (c.c) katında kabul edildiğine rüya delâlet eder. RANDEVU Rüyasında bir başkasına randevu verdiğini gören kimse; uzun zamandır göremediği bir arkadaşıyla görüşür ve çok sevinir. RANDEVU EVİ Rüyada kendisini randevu evinde gören kimsenin rüyası; uyarı niteliğini taşır. Çünkü randevu evi; zina suçuna, ihanete, sadakatsiz eşe, gayrı meşru yoldan para kazanıp yemeğe delâlet eder. Bazen de tesettüre riayet etmeyen, uygunsuz giyinen kadına rüya işaret edebilir. Rüya sahibi bu rüyadan sonra tevbekâr olup hareketlerine dikkat etmelidir. Çünkü âhiret hayatını kayıb etmektedir. RANZA Rüyada ranza görmek; arka arkaya çıkılacak yolculuğa delâlet eder. Ranzanın üstüne çıkıp oturmak; mevki yükselmesine, başkaları tarafından övülmeye, şan ve şeref kazanmaya rüya işaret eder. Rüyada ranza satın almak, tüccar için iş yolculuğuna çıkıp çok kârlı ticaret bağlantıları yapmaya rüya yorumlanır.
398

RAPTİYE Rüyada raptiye batması; yolculukta kaza geçirmeye, umulmadık yerden gelecek üzüntülü habere rüya tâbir olunur.

hiç

RASATHÂNE Rüyasında bir kimse kendini rasathanede yıldızlara bakarken görürse; istikbâlde çok güzel olayların olup rüya sahibinin yıldızının parlayacağına rüya delâlet eder. Hâmile kadın veya eşi hâmile olan bir şahıs bu rüyayı görse; dünyâ'ya gelecek çocuğun alim, ilim sahibi olacağına ve halk arasında büyük şöhret kazanacağına rüya delâlet eder. RAY Rüyada demiryolunun rayları üzerinde yürüdüğünü gören bir kimsenin; uzak bir şehirden demiryolu ile gelecek misafirlerine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada ray üzerinde yürümeyi; uzak, zahmetli yolculuğa çıkmaya yormuşlardır. REÇEL Rüyada reçel görmek, çeşitli şekilde tâbir olunur. Evde reçel kaynattığını rüyada görmek: Ev huzursuzluğunun gitmesine, ailedeki bireylerin birbirlerine sevgi muhabbet duymalarına delâlet eder. Reçel yediğini rüyada görmek: Rızkın bollaşmasına, birkaç yerden yüklü para gelmesine, borçların ödenip feraha çıkmaya rüya delâlet eder. Ayrıca hasta bir kimse rüyasında reçel yediğini görse, kısa zamanda hastalıklarından kurtulup sıhhatine kavuşur. REÇİNE Rüyada reçine çıkarılan ağacı görmek; sağlam güvenilir dosta ve ondan gelecek yardıma rüya delâlet eder. Rüyada bir kayığa reçine sürmek; bozuk olan, yolunda gitmeyen işlerin düzeleceğine, kârlı ticaret bağlantılarının yapılacağına rüya delâlet eder. REHBER Rüyada rehber görmek yolculuğa çıkmaya, bir şehirden öteki şehre mal satmaya, ticaret yapmaya giden adama, pazarlamacıya rüya delâlet eder. Rehber eşliğinde yola çıktığını gören bir şahıs, tanıdık birisinin önderliğinde yeni bir iş bağlantısı yapar. Bu iş rüya sahibi için çok hayırlı olur.
399

REHİN Bir kimsenin rüyada kendisinin rehin olduğunu görmesi; onun günahkâr olduğuna ve âhiretteki yerinin cehennem olduğuna rüya delâlet eder. Rüyada rehin mal bırakılması, başkasının malını zorla gasbetmeye zorla ele geçirmeye delâlet eder. Bazen de rehin olmak, âşık olmaya birisine çok bağlanıp onun peşini bırakmamaya delâlet eder. Bazı tâbirciler, rüyada rehin olmayı hapse girmeye ve mahkûm olacak kötü işler yapmaya yorumlamışlardır. REİS Rüyada bir topluluğa reis olduğunu görmek; sözü dinlenen kimse olmaya, mevki, rütbe yükselmesine, devlet memuru olmaya, önemli görevlere gelmeye rüya delâlet eder. Rüyada reis olan birisiylen konuşmak; devlet kapısında olan işin hal olmasına, etkili olan bir kimseden iyilik görüp o kimseye minnettar olmaya rüya delâlet eder. REJİM Rüyada rejim yaptığını gören bir kimse; malındaki haram parayı ayıklar ve günâhlarına tevbekâr olup Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) rızâsını kazanmaya uğraşır. Ayrıca bu rüya şeker hastalığına tutulmaya da işaretçi olabilir. REJİSÖR Rüyada rejisör görmek; kötü yola düşecek kadına, zina suçunu işlemeye ve saklanan aile sırlarının meydana çıkmasına rüya işaret edebilir. REKLÂM Rüyada reklâm okumak; yeni mal sahibi olmaya, arzu edilen eşyanın alınmasına, sıkıntısız ömür sürmeye delâlet eder. Rüyada reklâmcı görmek; bir kimse tarafından aldatılmaya ve elden önemli miktarda para çıkmasına rüya delâlet eder. Bu rüyayı gören şahıs çok dikkatli hareket etmeli, araştırmadan soruşturmadan hiç bir işe girmemelidir. RESİM Rüyada resim görmek; çeşitli şekilde tâbir olunur. İnsan resmi görmek; günahkâr olmaya, birisi tarafından aldatılmaya delâlet eder. Manzara resmi görmek; sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya delâlet eder.
400

Orman resmi görmek; evlilik haberi almaya, murada kavuşmaya delâlet eder. Hayvan resmi görmek; o hayvanın huylarından bazılarının bulunduğu bir kimseyle arkadaş olmaya rüya delâlet eder. RESSAM Rüyada ressam görmek, isyankâr, zalim ve kötü sözler söyleyen, vaktini boşa geçirip asalak bir yaşam süren kimseye delâlet eder. RESMİ GEÇİT Rüyada resmi geçit seyretmek; önemli konuların konuşulacağı toplantıya katılmaya ve yeni dostlar edinmeye delâlet eder. REVANİ Rüyada revani yemek; tatlı, neş'eli arkadaş toplantısına katılmaya, evdeki huzursuzlukların, anlaşmazlıkların ortadan kalkmasına rüya delâlet eder. REZARVASYON Rüyada rezervasyon yaptırmak; yakında tatile çıkmaya, huzursuzluklardan kurtulmaya, sinirlerin düzene girmesine rüya delâlet eder. RIHTIM Rüyada rıhtım görmek; kısmeti kazancı bol olacak yeni işe girmeye ve zengin olmaya delâlet eder. RİMEL Rüyasında bir kadın kirpiklerini rimellediğini görse; sevinçli bir kaç gün geçirir ve eşinin ilgi ve muhabbetine maruz kalır. Bazen de rüya eşin hatalarından vazgeçip uyumlu bir insan haline gelmesine rüya işaret eder. RİYAL Rüyada Arap parası olan riyal'i görmek; Suudî Arabistan'a gitmeye, umre ziyareti yapmaya rüya delâlet eder. ROKET Rüyada roket görüp rokete binmek; yer değiştirmeye, evin semtinin değiştirilmesine rüya delâlet eder.
401

ROMAN Rüyada roman okumak; boş vakitleri değerlendirecek işler yapmaya, romantik hisli bir ruh yapısında olmaya rüya delâlet eder. Rüyada roman okumak; unutkanlık hastalığına tutulmaya da delâlet eder. ROMATİZMA Rüyada romatizma olduğunu gören kişinin; başına kötü olaylar geleceğine rüya işaret eder. ROTA Rüyada rota çizmek; hayata yön vermeye yeni atılımlar yapıp düzenli bir hayat yaşamaya evindeki huzursuzluğun ortadan kalkmasına rüya işaret eder. ROZET Rüyada rozet takmak; bir partiye üye olmaya, bir fikri benimseyip onu savunmaya delâlet eder. RÖMORK Rüyada römork görmek; yükü ile gelen misafire, ele geçecek büyük miktardaki mala veya rızk bolluğuna, para biriktirmeye rüya delâlet eder. RÖNTGEN Rüyada röntgen çektirmek; sağlığı bozuk olan kimsenin hastalığının teşhis edilmesine ve tamamen tedavi olmasına veya saklı sırlarının halk tarafından öğrenilmesine rüya delâlet eder. Rüyada röntgenci görmek, sırları açığa çıkaran, ağzı sıkı olmayan dedikoducu arkadaşa rüya işaret eder. RUHSAT Rüyada ruhsat almak; iş sahibi olmaya, san'atında üstün olmaya ve aynı işi yapanlar tarafından takdir edilmeye rüya işaret eder. Rüyada ruhsat almak, yarım kalmış işin tamamlanıp sona erdirilmesine, büyük mevkiye gelmeye de rüya yorumlanabilir.

402

Bir kimse rüyasında namaz kılıp rükû etmediğini görse. RÜŞVET Rüyada rüşvet yemek. Rüyada Rumca konuşulduğunu duymak. düşman üzerine galip olmaya.RUMCA Rüyada Rum görmek. câhil arkadaş edinmeye ve dince zayıflık meydana gelmesine rüya delâlet eder. tevbekâr olur ve Allah-ü Teâlâ (c. çevresindeki kişilere karşı üstün duruma gelmeye delâlet eder. ömrün uzamasına ve hayırlı bir işe girmeye rüya delâlet eder. kibirlenmez ve alçak gönüllülüğü dolayısıyla Allah-ü Teâlâ (c.c) katındaki mertebesi yükselir.c) tarafından korunur. mala haram katmaya.c) katında günâhlarından kurtulur. yağmur bulutlarını taşıyorsa. zekâtını tam olarak vermediği için günâha girer. Allah-ü Teâlâ'nın (c. emânet malı sahibine vermeye veya hastanın hastalığından kurtulup şifaya kavuşmasına rüya delâlet eder. hırsızlık yapmaya.c) farzlarını bütünüyle yerine getirir. hapis kimsenin hapisten kurtulmasına. RÜZGÂR Rüyada rüzgâr görmek. mevkisi yüksek. bolluğa. çevresinde de namusluluğu. zafere ve Allahü Teâlâ'nın (c. Şayet rüzgâr. sinsi kötülük dolu olan. salihalığı ile tanınıp çok sevilir ve sayılır. Bazen de rüyada rükûya varmak. ucuzluğa. can sıkıntısına ve üzüntü duymaya delâlet eder. yetim malı yemeğe. karısına göz koyan adama veya kaba. Düşmanlarına karşı Cenâb-ı Hakk (c. kötü söz işitmeye. Rüyada rükûda durduğunu gören bir kadın. Rüzgârın 403 . RUH Rüyada ruhun cesetten çıkması.c) rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. zengin bir adamın düşmanlığına ve ondan gelecek kötülüğü rüya delâlet eder.RUM . çok namaz kılar. kötü yoldan para kazanmaya ve iflâs etmeye delâlet eder. RÜKÛ Rüyasında namaz esnasında rükûda bulunduğunu gören kimse. RUS Rüyada Rus görmek.

Rüyada rüzgâr gülü görmek. Lodos esmesi. yuvanın yıkılmasına. üzüntü ve kederin. ihtiyaçları temin etmek için bir kimseden yardım istemeye delâlet eder. Yavaş esen rüzgâr. Poyraz rüzgârının esmesi. Rüzgârın önündeki herşeyi sürükleyerek götürdüğünü görmek. hatalı hareket edip kararsızlığı dolayısıyla birçok işi başaramayıp çevresinde maymun iştahlı.sadece başa tesir ettiğini görmek. savaş çıkmasına. 404 .c) katında mevki yükselmesine delâlet eder. Rüzgârdan evinin yıkıldığını görmek. asalak olarak tanınan adama rüya delâlet eder. yağmur ve rızkın bollaşıp günâhların affolunmasına delâlet eder. baş ağrısı çekmeye ve beyin hastalığına tutulmaya delâlet eder. Rüyada rüzgâra tutulmak. hastalıkların artmasına delâlet eder. boşanmaya veya evin reisinin ölmesine delâlet eder. Cenâb-ı Hakk'tan (c. düşmanları tarafından yenilmeye. vatanından ayrılmaya rüya delâlet eder.c) gelecek müjdeye Allah-ü Teâlâ (c. sevablarını kaybeden adama.

kabir azabından halas olmaya. vücudu sıhhatine kavuşur ve kısa zamanda hasta iyileşir. tüccar için mal 405 . akrabaya yardımcı olmaya hayır hasenat yapmaya. zamanı gelip yapılmayan boş verilen işe. bekâr için iyi bir evlilik yapmaya. çirkin yaramaz huylardan dolayı üzüntü geçirmeye çok kederlenmeye rüya delâlet eder. Rüyada kuşluk vaktini görmek.c) rızasıyla hastalıklarından kurtulup. Saatin vuruşlarını rüyada dinlemek.c) rızâsını kazanmak için duâ etmeye rüya tâbir olunur. kısmeti kapalı olan kimsenin kısmetinin açılmasına. tatsız haber almaya.S SAAT Rüyada saat görmek.c) katında kabul olacağına rüya işaret eder. fakir için rızkın çoğalmasına. Rüyada sabah olduğunu ve yataktan kalktığını görmek.c) imân edip müslüman olur. Kendine iftira edilen bir kadın rüyasında sabah olduğunu görse. günâhlara tevbekâr olmaya ve tövbelerin Allah-ü Teâlâ (c. Hasta bir kimse rüyasında sabah olduğunu görse. davete çağrılmaya delâlet eder. zikir çekmeye ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. suçsuzluğunu ispat edip namusundaki lekenin temizlenmesine rüya delâlet eder. SABAH Rüyada sabah olduğunu görmek. Allah-ü Teâlâ'nın (c. Rüyada sabah olduğunu görmek. Kâfir bir kimse rüyasında sabah olduğunu görse kâfirlikten kurtulup Allah-ü Teâlâ'ya (c. fakir fukaraya. hapisten kurtulup hürriyetine kısa zaman içinde kavuşur. sadaka vermeye rüya delâlet eder. Hapiste olan bir şahıs rüyasında sabah olduğunu görse.

düşmanlarına galip gelir. SABAH KAHVALTISI Rüyada sabah kahvaltısı yediğini gören kişi. doğumunun yaklaştığına hazırlıklarına başlamasına rüya işaret eder.çokluğuna. SABAH NAMAZI Rüyasında bir adam cemaatlen sabah namazını kıldığını görse. kederin üzüntünün rüya sahibinden gitmesine rüya delâlet eder. dürüst insan haline gelir. yolculuğa çıkar. SABAHLIK Rüyada sabahlık giymek. tövbelerin. asi olan evlâdı varsa o evlâdı kötü huylarını terk edip doğru. Rüyada sabır etmek. kötü habere.c) katında kabul olunduğuna rüya delâlet eder. hacc farizasını yerine getirmediyse hacc'a gider. cennetle müjdelenmeye delâlet eder. borç para verip alamamaya. üzüntü duyulacak bir olayı öğrenmeye delâlet eder. kir borç olarak yorumlandığı için. SABUN Rüyada sabun yardımıyla kirli elbiselerin yıkandığını görmek. Bir kadın rüyasında sabıkalı görse. 406 . fakir bir kimseye para yardımı yapmaya delâlet eder. SABIR Rüyada sabır ettiğini gören kimse. Sabah namazını tek başına kıldığını rüyada görmek. işlemiş olduğu suçtan dolayı polis tarafından aranan adama veya günâhlarının kefaretini ödemek için hayır hasenat yapmaya çalışan kimseye rüya delâlet eder. hafif atlatılacak bir hastalığa tutulmaya. sırları öğrenmeye. duaların Allah-ü Teâla (c. hâmile kalır ve o çocuğu kocasından gizli olarak aldırır. kalbin nurlanmasına. kederlenmeye. Hâmile bir kadın sabahlık aldığını ve giydiğini rüyasında görse. meşakkatli olan bir işini büyük zorluklarla karşılaşmasına rağmen başarır ve muzaffer olur. bazen de rüya kötü söz işitmeye delâlet eder. günahkâr için tövbekar olmaya delâlet eder. tevbekâr olur. borçtan kurtulmaya. SABIKALI Rüyada sabıkalı kimseyi görmek. Rüyada sabah kahvaltısı hazırlamak.

zina suçu işlemesine delâlet eder. Bir kadın rüyasında saçlarını örttüğünü görse. erkek için yeni işyeri açmaya delâlet eder. Bir kadının rüyasında saçlarının ağardığını görmesi. Rüyada saçın fazlalaşması gürleşmesi. halk arasında tanınacak işler yapmaya rüya delâlet eder. günâhların azalmasına. Rüyada saçın kıvırcık olduğunu görmek. salih ameller işlemeye. keder ve üzüntünün gitmesine delâlet eder. şöhrete. insan-ı kâmil olmaya. Hasta olan birisi saçlarının ağardığını rüyasında görmesi. ibâdetleri güzel yapmaya ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. ödünç parayla iş yapıp zengin olmaya. kayıb olan akrabadan haber almaya rüya delâlet eder. Rüyada sabun sattığını gören kimse yardıma ihtiyacı olan yakınlarına yardım eder onların dertlerine üzüntülerine ortak olup o kişilerin sıkıntılarının gitmesine yardımcı olur.Rüyada sabunu köpürterek yıkandığını gören kimse.c) rızâsını kazanır. fakir kimsenin ise borç para almasına rüya delâlet eder. olgunlaşmaya. SAÇ Rüyada saç görmek çeşitli şekilde yorumlanır. bir yerden yeterince para gelmesine ve bu para ile feraha çıkmaya rüya delâlet eder. emniyet içinde yolculuğa çıkmaya ve sağ salim arzu edilen yere gitmeye rüya delâlet eder. borçlarını zorla ödemeye veya elinden zorla malının parasının alınmasına. Rüyasında saçlarının yolunduğunu görmek. şöhretin artmasına. eşin ihanetine. Rüyada saçın kesilmesi. Bazen de bu rüya evlâdın ölüm tehlikesi geçirmesine delâlet eder. muhalefet etmeye. mala. kısmetli bir kimseyle evlenmeye veya ilerde çok hayırlı olacak çocuk sahibi olmaya rüya delâlet eder. Rüyada saçları örmek. ömrün uzamasına. Rüyasında saçlarının bir kısmının yok olduğunu görmek. kadın için hayra. habersiz misafir gelmesine. ecelinin yaklaştığına tevbekâr olmasına işaret eder. Ağarmış saçları rüyada yolduğunu görmek. Kadın veya erkek akrabadan gelecek belâya delâlet eder. günâhlarına tevbekâr olur ve üstüne iftira atan varsa o şahıs gelip rüya sahibinden helâllik ister. Rüyasında hacc zamanında saç kesmek. hanımının kendisini terk etmesine rüya delâlet eder. malından israf etmesine. Rüyada saçların ağardığını görmek.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. Rüyada saçın çekilmesi. Şöyleki: Rüyada saçın uzaması. Rüyasında saçının çok güzelleştiğini görmek. mal varlığının artmasına. kocasının kendisine ihanet edeceğine. ömrün uzamasına. dince güzel işler yapmaya. Bir erkeğin kendi saçını kendisinin kestiğini görmesi. Rüyasında başkasının saçının kendi saçına karıştığını görmek. fakir olan kimsenin zengin olmasına delâlet eder. Rüyada sabun satın almak. günâhlarına tevbekâr olur ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. çok üzüntü duyacağına rüyası delâlet eder. 407 .

çeşitli lüzumsuz münakaşalara girmeye. 408 . gelecek iftiraya. SAÇAK Rüyada saçak görmek. can sıkıntısı yaratacak üzüntülü olaylara rüya işaret eder. Rüyasında sadaka verdiğini gören kimsenin sözünün doğruluğuna ve emaneti yerine vereceğine borçlarını vaktinde ödeyeceğine rüyası delâlet eder. O nedenle bu rüya anneden gelecek maddî va manevî yardıma hayır dualarına tâbir edilir. dünya meşakkatlerine dalıp âhiret hayatını unutmaya ve sadece dünyâ menfaatleri için çalışmaya delâlet eder. rüyanın hayra yorulmasına sebeptir. Rüyasında bir erkek saçlarını tarayan bir kadın görse. fakir fukarayı sevindirmeye. malı lüzumsuz yere sarf edip maddî sıkıntıya düşmeye yorumlanır. patronundan veya aile büyüklerinden kötü söz işitmeye delâlet eder. sevab işlemeye. Rüyasında saçlarının döküldüğünü gören kimsenin. fitneci bir kadın tarafından atılacak iftiraya kötü söze rüya delâlet eder.olan bütün ilişkilerini keser. malı çok olan zengin bir kadınla hissi bir ilişkiye girer ve o kadından çok menfaatlanır. hastalık sahibi olmaya. Sadaka vermek. SADAKA Rüyada sadaka vermek. SAÇKIRAN Rüyada saçkıran illetine yakalanmak. rüyada saçmanın vücuda isabet etmesini ara ara alınacak üzüntülü haberlere yorumlamışlardır. günâhlara tevbekâr olmaya. SAÇMA Rüyada tüfek saçmalarının vücuduna girdiğini gören kimse. serveti elinden gider veya halk arasında itibarını kayıb eder. elbiseye saçak takmak. Rüyasında saçının hepsinin dökülüp tamamen kel kaldığını görmek. Bazı tâbirciler. kötü söze. Rüyada sadaka vermek. akrabalarından erkek veya kadın fark etmez çok büyük üzüntülere gark olur. maldaki haramı helâli birbirinden ayırmaya rüya işaret eder. Saçaklara bürünmek. rızkın çok bollaşmasına ve çok zengin olmaya da işaret edebilir. Bazen de rüyada saçını tarayan kadın rüya sahibinin annesine işaret eder. Onlardan birisinin ihanetine uğrar ve bu akrabayla.

nimetin bollaşmasına ve rızkın çoğalmasına rüya delâlet eder. kul hakkının üzerinde olmamasına delâlet eder. Bazen de bu rüya ticaret ehli için dürüst mal satmaya halkı kandırmayıp haram yememeye. saf bir insanla dost olmaya. ilerde çok faydalanacağı kısmetli hayırlı bir evlâd doğurur. Rüyasında bilinmedik bir hayvanı sağdığını görmek.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder.SADEYAĞ Rüyada sadeyağ satın almak. 1) Rüyada safran çiçeğini görmek. kederlerin son bulacağına ve Allah-ü Teâlâ (c. faydalanılacak mala sahip olmaya ve birikmiş paranın yavaş yavaş ele geçmesine rüya delâlet eder.c) rahmetinin feyzinin rüya sahibinin üzerine olacağına belâ ve musibetlerin rüya sahibinin üzerinden kalkacağına rüya delâlet eder. rızkın gürleşmesine. talih kuşuna. Rüyada sadeyağ yemek. sıkıntıya sağlık bozulmasına işaret eder. arkadaş olmaya delâlet eder. menfaatlenmeye. SAĞMAK Rüyada hayvan sağmak ve hayvandan süt çıkarmak. çok iyi bir insanla evlilik yapar ve o kişiyle çok mutlu olur. emek çekmeden kazanılacak paraya. ümitsiz bir yerden gelecek paranın ele geçmesine ve sevinçli haber olmaya rüya delâlet eder. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. hayır işlemeye. eşine karşı yapmış olduğu iyi hareketlerinden dolayı eşin rüya sahibine olan muhabbetinin artmasına rüya delâlet eder. mala delâlet eder. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. 2) Rüyada safranı toz halde görmek. üzüntü. ibâdetleri tam anlamıyla yapmaya Allah-ü Teâlâ'nın (c. SAFRAN Rüyada safran görmek iki şekilde tâbir edilir. bekâr için saliha bir müslümanla evlenmeye tâbir olunur. 409 . SAFİR Rüyada safir taşından yapılmış mücevher takmak. dürüst. Rüyada ham işlenmemiş safir taşı. büyük mirasa. zikir çekmeye. SAĞANAK Rüyada sağanak halindeki yağmura tutulmak. bekâr için zengin bir kimse ile evlenmeye. iyi huylu. Rüyada sadeyağ görmek.

ziraatçi için bereket habercisidir. 6) Çok büyük sevablar kazanılacak hayır hasenat işleriyle uğraşmaya rüya delâlet eder. Rüyada sahtekâr görmek. kötü huyları. ehli İslâm olan birisini duâsıyla rızkın kazancın bollaşmasına ve rüya sahibinin sıkıntılarından 410 . az fakat helâl yoldan kazanılacak paraya rüya delâlet eder.c) rızâsını kayıb etmeye delâlet eder. İnsan sağrısı rüyada görmek. Rüyada sahur yemeği hazırlamak. nasihat edilen şeyleri yerine getirmeyen. SAHUR YEMEĞİ Rüyada sahur yemeği yemek. 6 madde üzerine tâbir olunur. 1) Mihnetten kurtulup feraha çıkmaya. dost görünüp aslında sinsi düşman olan arkadaşa rüya işaret eder. kendine öğüt verilen. SAHTEKÂRLIK Rüyada sahtekârlık yapmak. adetleri olan adama rüya delâlet eder. düşmanları yenmeye ve fakir fukarayı sevindirip onlara yardımcı olmaya çok sevab kazanmaya da rüya yorumlanabilir. kâfir için müslüman olmaya. günâha girmeye ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. hileci kadına. elinden zarar görülen adama rüya delâlet eder. 2) Ölüm haberi almaya. O sene mahsulün bolluğuna rüya işaret eder. SAKA (Su taşıyıcısı) Rüyada su sakasını (taşıyıcısını) görmek. dinde bozukluk olmasına. SAĞRI Rüyada hayvan sağrısı görmek. Rüya sahibinin bu rüyadan sonra dikkatli hareket etmesi gereklidir. asi ve günahkâr için tevbekâr olmaya. tutmayan. 3) Fayda sağlanmayacak yeni bir işe başlamaya 4) İbâdetin fazlalaşıp salih ameller işlemeye 5) Şeref ve izzete kavuşmaya. SAHRA Rüyada sahra görmek. Rüyada sağırlaşmak rüya sahibi çin uyarı niteliğini taşır.SAĞIRLAŞMAK Rüyada sağırlaşmak.

SAKIZ Rüyada sakız çiğnemek. SAKAL Rüyada sakal görmek. Rüyada sakalın beyazlaması. günahkâr kimse için tevbekâr olmaya. fakir için zengin olmaya. tevbekâr olup günâhlarından kurtulacağına. aile huzurunun kaçmasına. istenmeyen iş yapmaya. Bir kadın rüyasında sakalının çıktığını uzadığını görmesi. Kendi sakalının yarısının veya tamamının yok olduğunu gören kimsenin elinden malı gider ve rüya sahibi piyasadaki itibarını kayb eder. Rüyada sakalını kestiğini gören adam malının zekâtını tam olarak verip malınınsartmasına neden olur. utanmaz bir komşudan kötü söz işitmesine. sapıklar için hidâyet yoluna dönmeye rüya delâlet eder. şeker hastalığına yapılması gereken bir hastalığa tutulmaya tâbir olunur. Rüyasında bir erkeğin sakal bıraktığını görmesi. Rüyada sakat adamın dilendiğini görmek. uzuvların azlığı sebebiyle günâha girmeye ve elinden dilinden başkasının zarar görmesine rüya delâlet eder. zengin olacağına. Rüyasında sakalının yere düştüğünü gören adamın. zarar ve hasara uğramaya delâlet eder. Hâmile bir kadın rüyasında sakalının çıktığını görse ilerde izzet ve ikram sahibi şanı yüce olacak bir erkek çocuk doğurur. kolay temin edilecek bol kazanca rüya delâlet eder. ömrün uzamasına. müşkilâta düşmeye.ve üzüntülerinden kurtulup feraha çıkmasına rüya delâlet eder. Rüyada başka bir kimsenin sakalını tutup çekmek bir başkasının malını zorla almaya haram yemeğe delâlet eder. çeşitli şekilde tâbir olunur. Rüyada küçük çocuğun sakalının uzaması. SAKARİN Rüyada sakarin kullanmak. üzüntüye düşüp ağır hastalığa yakalanmaya yorumlanabilir. eşinden gizli kötü işler yapmasına rüya delâlet eder. müşkilat çekmeye. ibâdetleri fazlalaştırmaya delâlet eder. zengin olmaya. ömrünün uzamasına delâlet eder. Şöyleki. veya perhiz SAKATLIK Rüyasında sakat bir adam görmek. elinden malı gidip iflâs eder veya ecelinin yaklaşıp Ölümcül hastalığa tutulacağına rüya işaret eder. yanlış. sürekli haline şükür etmeyen adama rüya 411 . Kötü şöhretle piyasada tanınır Rüyada sakalın uzaması ve çoğalması. Rüyada sarı renkte sakal görmek. çok şikâyet etmeye.

mal biriktirmeye. 412 . mutlu olunacak bir yolculuğa çııkmaya. asi evlâdla veya kardeşle uğraşmaya onun yüzünden üzüntüye düşmeye rüya delâlet eder. kocasıyla arası düzelir kocasının ona karşı olan davranışlarında bir düzelme muhabbet meydana gelir. o para miktarın-ca lüzumsuz yere harcama yapar bir müddet malî sıkıntıya düşer. cin fikirli çok kurnaz bir adamın sözlerine kanıp kötü duruma düşmeye rüya delâlet eder. SAKSAĞAN Rüyada saksağan kuşu görmek. Rüyada eşya saklamak. Bir kadın rüyasında bir miktar para sakladığını görse. Şayet rüya sahibi kendisini sakız çiğnerken görse. SAKSI Bekâr bir erkek rüyasında bir saksıya çiçek ektiğini rüyasında görürse. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir adam bu rüyayı görse. zengin bir kızla evlenir ve kızsn ailesinin yanına iç güveysi girer. sevinçli haber almaya. SAKLAMAK Rüyada bilinmeyen bir şeyi saklamak. Rüyada sakız kabağını kesmek yemek. ağır yürüyen zahmetli işin rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına rüya delâlet eder. Evli bir erkek rüyasında saksı alıp çiçek ektiğini görmesi. SAKLAMBAÇ Rüyada saklambaç oynamak. yığmaya tüccar için sıkıntılı bir dönem geçirmeye delâlet eder. evli bir kadına ilgi duymasına ve eşinin bunu duyup huzursuzluk yaratmasına rüya delâlet eder. Rüyada saksağan kuşunu tutmak. kayıb olan dosttan haber almaya rüya delâlet eder. sevdiği bir arkadaşıyla lüzumsuz yere münakaşa yapar ve o arkadaşının kalbini kırar. kısmetli bir işi yapmaya ve kolay elde edilecek rızka rüya delâlet eder. ümitsiz işin hal olmasına rüya delâlet eder.delâlet eder. SAKIZ KABAĞI Rüyada sakız kabağı görmek. Evli bir kadın rüyasında saksı satın aldığını görürse. çok ileri yaşlarına kadar altını pisletecek işeyecek bir çocuğu olur. Bekâr kız içinde rüya aynen tâbir olunur. kayıb olan bir kimseden haber almaya.

SALAM Rüyada salam görmek. Rüyada salatalık tarlası görüp o tarladan salatalık toplamak. Peygamber efendimiz (s. asi olanın tevbekâr olmasına veya hayırsız evlâdın ana ve babasından özür dilemesine rüya delâlet eder. tüccar için son anda iflâstan kurtulmasına. salam çiğ et olduğu için üzüntülü kederli haber almaya rüya işaret eder. SALATALIK (Badem) Rüyada salatalık üzüntü ve kedere yorumlanır. 413 . SALATA Rüyada salata yapmak veya yemek yeni yeni uğraşlar bulmaya. Yanlız bazı tâbircilere göre salamura olan yiyecek haram yolla kazanılmış mala tâbir edilmiştir. birbiri ardınca gelecek rızık-lara. karısı hâmile kalır ve kız çocuk doğurur. günahkâr için tövbekar olmaya. Rüyasında bir erkek salata satın aldığını görürse.a. mal kaybetmeye rüya delâlet eder. kadın için iftiradan temize çıkmasına. SALÂVÂT GETİRMEK Rüyada Salâvât getirmek. SALAMURA Rüyada salamura yapılmış bir yiyeceği görmek.SAL Rüyada bir geminin batıp rüya sahibinin sal yardımıyla kurtulduğunu görmesi. âlimlerden ders almaya. Rüyada salam satın almak kötü olaylara sebebiyet verecek yeni bir işe girip önemli bir miktar para. Rüyada mevsimsiz salata yemek hasta olmaya. talebe için faydalı ilim öğrenmeye. parça parça ele geçecek az miktar paraya delâlet eder. mal biriktirip o maldan paradan faydalanmaya rüya delâlet eder. Ümitsiz bir hastalığı olan bir adam kendisini sal üzerinde görürse hastalığının tedavisi bulunur ve kendisi sıhhatine kavuşur. Rüyada salata hazırlayıp başkalarına ikram ettiğini gören şahıs borçlarını ödeyip kısa zaman içersinde sıkıntılarından kurtulur.v)'in sünnet-i seniyyelerine uygun hareket etmeye rüya delâlet eder. kısmetlere. talebe için zayıf derslerini düzeltmesine. işçi için sermaye bulup kendi işyerini açmasına rüya delâlet eder. fakir için zengin olmaya. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. sıhhat kaybına işaret eder. kâfir için müslüman olmaya.

rüya sahibinin yaşadığı şehirde bulaşıcı hastalığın çıkmasına veya yakınlarından birisinin ağır hastalığa tutulmasına rüya delâlet eder. hasta için sıhhatinin düzelmesine. yeni işler yapmaya başlar. bazı kötü kimselerden can sıkıcı sözler işitmeye. SALİH (A.SALÇA Rüyada salça görmek. Rüyada salıncağa binmek. SALEP Rüyada salep içmek. etrafına faydalı olan hayır işlerine önem veren adama rüya delâlet eder. iki yüzlü olan adamın sözüne inanıp hareket etmeye ve büyük zararlara girmeye rüya delâlet eder. SALGIN HASTALIK Rüyada salgın hastalığın çıktığını görmek. SALLANMAK Rüyada sallanarak yürümek. insanlığın faydalanacağı eşya icat etmeye rüya delâlet eder. faydalı işlerle uğraşmaya ve herkesin işine yarayacak. sürekli faydalanılacak işe yarayacak eşya sahibi olmaya rüya yorumlanır. sevinçli haber almaya ve iyi durumlarla karşılaşmaya rüya delâlet eder. Bir kadın evinin 414 . SALINCAK Rüyada salıncağa binmek. Rüyada bir hanımın yemek pişirdiğini ve salça kullandığını görmesi.S) Rüyada Salih (a. Rüyada salep pişirmek. mali yönden sıkıntılarından kurtulur. âhirette kazandığı paranın malın hesabının sorulacağına rüya delâlet eder. dinde bozukluk olmasına. rüya sahibinin işinin ve özünün doğru olduğuna rüya delâlet eder. imânın zayıflamasına ve ne yaptığını bilmediğine rüya delâlet eder.s)'ı görüp onunla konuşmak. düşmanlara galip gelmeye. SALON Rüyada büyük bir salonda olduğunu gören kimse. Rüyada salep almak. arzu ettiği bir isteğinin yerine geleceğine ve çok iyi dost olacağı bir kimseyle tanışacağına rüya delâlet eder.

faydasız ilim öğrenmeye. hayır işlerine önem verip yetimleri öksüzleri gözetip Allah-ü Teâlâ'nın (c. halk arasında şöhret olup herkes tarafından tanınmaya delâlet eder.salonunun genişlediğini ve yeni eşyalarla döşediğini görse. engellerle dolu olan işe girmeye ve çok üzüntülerden sonra işin sonuca ermesine rüya delâlet eder. SAMAN Rüyada saman görmek. SALYANGOZ Rüyada salyangoz görmek. halka karışmayıp kendi başına yaşayan. meşakkatlerle. Dünya ve âhiret hayatını mamur eder. Rüyasında saman satın aldığını gören kimse. bazı tâbircilere göre bol fırsatlı bir işin sonuçlanmamasına veya elden kaçırılmasına rüyayı yorumlamışlardır. Ağzındaki salyanın kuruduğunu görmek. kötü söz.c) rızâsını kazanır. zengin olmaya. haram yemeye. helâl haram demeyip mal ve para yığan. yalan yere yemin etmeye ve vermiş olduğu sözleri tutmayan adama delâlet eder. SAMUR Rüyada samur kürk giymek. bir iş yolculuğuna çıkar ve bu iş yolculuğundan büyük kârla evine döner. Rüyasında saman sattığını gören kimse. sadaka vermeye de yorumlanır. ucuzluğa. Salyada kan bulunduğunu görmek. kırıcı laf söylemeye rüya delâlet eder. bolluğa. kuvvet kazanmaya. yıldızın parlamasına. SALYA Rüyada ağzından salya akması. SAMANYOLU Rüyada samanyolunu görmek. zahmetsiz mal kazanmaya delâlet eder. Bu rüyayı gören kimse. Rüyasında saman yediğini görmek. kocasıyla arası düzelir ve kocasının rüya sahibine muhabbeti artar. Rüyada salyangoz görmek. helâl rızk sahibi olmaya. rüyayı gördüğü hafta çok dikkatli olmalı iyice düşünmeden hiç bir şeye karar vermemeli ve hakiki dostlarına bazı konularda danışmalı onların sözlerine değer vermelidir. Ağzındaki salyanın çoğaldığını rüyasında gören kimsenin muhabbeti tatlı olur ve dostları tarafından çok sevilir. tatlı söz söylemeye kalp kırmamaya rüya delâlet eder. parasını kimseye 415 . Bekâr bir kız samanyolunu rüyasında görürse kısmetinin açılıp çok iyi bir evlilik yapacağına rüya delâlet eder.

Beyaz sancak.a) göre rüyada sancak görmek. İyi aileden gelmiş temiz saliha kadına. sözterinin çoğu yalan.kullandırmayan hırsız adama rüya işaret eder. Bazı tâbirciler. reislik yapmaya. 1) Şeref 2) Sefer 3) İyi halli olmak 4) Sevinçli haber almak. SANATORYUM Rüyada sanatoryumda kendisini gören kimsenin hastalıklarından kurtulacağına veya sigarayı bırakacağına rüyası delâlet eder. hayırlı bir iş 416 . SANCAK Câfer-i Sâdık'a (r. Yeşil sancak. nikâh kıymaya veya çöpçatanlık yapıp birçok gencin birleşmesine neden olan kimseye rüya işaret eder. zengin ve cömert insandan görülecek yardıma desteğe rüya delâlet eder. Bazen de rüyada samyeline tutulmak. Bu şekilde yaşayan bir adamın malından akrabaları ancak ölümünden sonra yararlanabilirler. rüyada sanatoryum görmeyi ciğerle ilgili önemli hastalığa tutulmaya yorumlamışlardır. beteri gidip eseri kalan hastalığa veya çok zor tedavi olunabilecek hastalık geçirmeye rüya delâlet eder. elinde tutmak. SAMYELİ Rüyada samyeline tutulmak. iki yüzlü kadına yorumlanır. Sancak kadındır. alim olmaya. Kırmızı sancak. rüya sahibinin ilim öğrenmesine veya sünnet-i seniyyelere uygun bir tarikata girmesine rüya delâlet eder. Rüyasında etrafına sancak verdiğini görmek. çok üzüntülü duruma düşmeye ve iç sıkıntısı çekip ruhi deprasyon geçirmeye de yorumlanır. Birkaç rengin bir arada olduğu görülen sancak. dinine önem vermiş dini vazifelerini tam yapan imanı gür kadına. Rüyada bekâr bir kimse eline sancak aldığını görmesi onun evleneceğine işaret eder. meşhur olunacak iş yapmaya. kötü huyları olan fesat kadına. sancağın rengine göre rüyanın yorumlanmasına sebep olur. dört şeye işaret eder. Bir kimseye rüyasında tanıdığı ve hürmet ettiği birisi tarafından sancak verilmesi. Rüyada görülen sancak. Şöyleki. Siyah sancak. Bir erkek rüyasında rengi belli olan bir sancak eline aldığını görse. Rüyada sancak sallamak. uğursuz kadın.

sandığın görülüş şekline göre rüyanın tâbir olunmasına sebep teşkil eder. Kırık sandık görmek. dost tarafından aldatılmaya. Bazı tâbirciler. Çok güzel kumaşla kaplı sandalyeye oturmak. mevki kaybetmeye.yolculuğuna çıkmaya yorumlanır. halk arasında kötü şöhretle anılmaya delâlet eder. dininde bozukluk olmasına. başkalarının sırlarını öğrenmeye. yaşantının hayatın hiç umulmadık şekilde değişmesine. onları saklayan kadına. iflâs etmekten son anda kurtulmaya. İşlemeli sandık görmek. çok güzel birisiyle evlenmeye. Kırık sandalyeye oturmak. birisinden maddî veya manevî yardım görmeye yorumlanır. iş bozukluğuna rızk azalmasına. sandalyenin durumuna göre rüyanın tâbir edilmesine neden olur. günahkâr olmaya. rüya sahibinin başka bir şehre göç etmesine ve yaşantısına orada devam etmesine rüyası delâlet eder. Tahta sandık görmek. SANDIK Rüyada sandık görmek. SANGI Rüyada sancı çekmek. rüyayı sancısı çekilen organın hastalanacağına rüya sahibinin sıkıntı veya üzüntü çekeceğine rüyayı yorumlamışlardır. Yabancı sandık görmek. yeni işyeri açıp önemli iş yapmaya. Boş sandık görmek. Kapağı açılmayan sandık görmek. kadın için gebe kalmaya. önemli görevler yapmaya. kısmeti kapalı olanın kısmetinin açılmasına veya kısır kadının hâmile kalmasına rüya delâlet eder. 417 . mutlu yuva kurmaya. reis olmaya rüya delâlet eder. SANDAL Rüyada sandala binmek. Demir sandık görmek. Yüksek bir yerde duran sandalyeye oturmak. Çeyiz sandığı görmek. orta halli birisiyle evlenmeye. önemli işler yapmaya hali vakti yerinde olan zengin birisiyle evlenmeye delâlet eder. erkek için işinde zorluklarla engellerle karşılaşmaya delâlet eder. Rüyada bir deniz kazası geçirip son anda sandala binmek. gizli sırlara. SANDALYE Rüyada sandalye görüp oturmak.

SARA Rüyada sara hastalığına tutulduğunu gören kimseye unutkanlık 418 . günâhlardan ve sebep olan işlerden el ayak çekilmesine rüya delâlet eder. şayet çalışmıyorsa para kazanmak için veya mali durumunu düzeltmek için halkla yakın ilişkide olacağı bir işe girer. Rüyada boş sapan. rüya sahibinin başına kötü yolda olan bir kadının dadanmasına ve o kadından rüya sahibinin zarar görmesine rüya delâlet eder. Rüyasında sapanla taş attığını gören kimse kırıcı söz söyler ve dostlarını doğru iş yapmaya davet eder. Bazı tâbirciler. Rüya sahibinin böyle bir yakın arkadaşı varsa ona karşı dikkatli olması mümkün mertebe onunla münasebetlerini kesmesi gereklidir. SANSAR Rüyada sansar görmek. zina suçu işlemeye ve günahkâr olmaya delâlet eder. üzüntülü haber almaya ve gönül sıkıntısına rüyayı yorumlamışlardır. kötü olaylar duymaya.SANDVİÇ Rüyada sandviç yemek. SANTRAL Rüyada santralda çalışmak. Rüyada rüya sahibinin başına sapanla taş atıldığını görmesi. Bir kadın rüyasında sapık olan bir adamla boğuştuğunu görse. elden çıkacak mala veya paranın miktarına delâlet eder. bu rüyayı eve hırsız girmesine yorumlamışlardır. kayıb olan insanın meydana çıkmasına rüya delâlet eder. onun namusuna leke sürülür. ona büyü yapılmasına veya kötü iftira atılmasına delâlet eder. hapis olan adama veya kuru iftiraya uğramaya rüya delâlet eder. uzun zamandır haber alınmayan dosttan haber almaya. Rüyasında santral memuresi olduğunu gören bir kadın. Rüyada sansarın saldırdığını görmek. SAPAN Rüyada taş yerleştirilmemiş sapan görmek. Bir çok müşkülatını çözeceği dostlar edinir. tevbekâr olmaya. orası ile irtibat kurmak. Bazı tâbirciler. SAPIK Rüyada sapık görmek. rüya sahibi hakkında konuşulur. boş söz söyleyen yararsız işlerle uğraşan adama delâlet eder.

Sıkıntıları olan bir kadın rüyasında sardalye balığı alıp pişirdiğini ve ailesi ile birlikte yediğini rüyasında görse. rüya sahibini töhmet altında bırakacak bir olayın olmasına rüya delâlet eder. tutmak. Rüyasında sarayda gezinirken veya yaşarken kendisini gören kimsenin. bir olaydan büyük korku duyup saklanmaya. aileden gelecek yardımın artacağına ve rüya sahibinin bir miktar üzüntülerinden kurtulacağına rüya delâlet eder. mevkisi yükselir ve eline mühimce bir miktarda para geçer. azar azar gelecek paraya yorumlanır. eşinden şüphe etmeye. Rüyada saray erkanını görüp onlarla konuşmak. işlerin durgunluğuna. rızkın azalmasına yorumlamışlardır. Kısmeti kapalı olan kimsenin kısmetinin açılacağına da rüya delâlet eder. birisiyle kavga edip yaralanmaya rüya delâlet eder. meşhur olmaya ve çok arzu edilen şeylerin olacağına rüya delâlet eder.hastalığı gelir veya beyinle ilgili bir hastalığı olduğu meydana çıkar. SARGI Rüyada görülen sargı. haram yemeye delâlet eder. Rüyada at sütünden yapılmış bir şeyi içerek sarhoş olmak. yolculuğa çıkmaya dürülmemiş ise. mala. işlerini hep başkalarının yardımıyla sürdürmeye veya başkalarına bağımlı bir halde yaşamını sürdüren kimseye rüya delâlet eder. SARAY Rüyada sarayda bulunduğunu gören kişiye şayet bekârsa çok kısmetli olan bir kimseyle izdivaç yapacağına rüyası işaret eder. SARHOŞ Rüyada sarhoşluk veren bir şey içip sarhoş olmak. evinin huzursuzluğu gider ve kocası ile arasında olan problemlerini karşılıklı konuşarak çözümler. Bazı tâbirciler. çok büyük üzüntü duymaya. Hâmile bir kadın bu rüyayı görse. Rüyada sarhoş olmayıp sarhoş gibi hareketler yapmak. SARDALYE Rüyada sardalye balığı görmek. gelecek para miktarına delâlet eder. önemli görevlere gelmeye. sara hastalığına tutulduğunu rüyada görmeyi. durulmuş ise. SARDUNYA Rüyada sardunya çiçeği görmek. 419 . sakat çocuk doğuracağına rüyası delâlet eder. Rüyada sardunya çiçeği dikmek. kendinde olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye.

çalışmasına işaret eder. rütbenin. kişinin şöhret olacağına. Rüyada sarık üstüne sarık sarmak. SARIŞIN Rüyada sarışın olan kimse görmek. o kimsenin kendisinin veya ailesinden birinin tıp tahsili yapmasına. Rüyada içki içip sarhoş olduğunu görmek. uzun yolculuğa üst üste çıkmaya delâlet eder. şöhretin ve hanımının elinden gitmesine rüya delâlet eder. alimlerden ders alıp öğretici olmaya. yeminden dönmeye. SARIK Rüyada sarık. Bir kimse rüyasında sarmaşık çiçeğinin kendisine sarıldığını görmesi. Rüyada sarhoş olup taşkın hareketler yaptığını görmek. tevbeyi bozmaya. bencil olan insana. vefasız dosta.Bazı tâbirciler. dinde bozukluk olmasına uyduruk hadîs söylemeye veya islâmi kuralları kendi görüşlerine göre düzenlemeye yorumlamışlardır. mevkinin düşmesine hak arasında kötü şekilde anılmaya delâlet eder. gösteriş düşkünü. çok iyi evlilik yapacağına yorumlanır. Kâfir olan bir kimse başına sarık sardığını rüyasında görse. doktora yorumlanır. hastalığa tutulmaya da delâlet eder. dünya hayatına önem verip âhiretini unutan kimseye rüya delâlet eder. o kimse kısa zaman içinde müslüman olur. SARMAŞIK Rüyada görülen sarmaşık çiçeği. ele gelecek çok paraya ve bu parayla kötü işler yapmaya rüya delâlet eder. Bazan sarık körlüğe. üstün olmaya. İslâm dinînden çıkmaya. rüyada sarmaşık çiçeğini fena ahlâka ve 420 . Rüyada yünden veya pamuktan mamul yapılmış sarık sarmak başarı kazanmaya. çevresindeki dostlarını diliyle kırmaya ve haram para kazanıp kötü yollarda harcamaya rüya delâlet eder. abdestinde bozukluk olduğuna eksik abdest aldığına rüyası delâlet eder. Rüyada namaz esnasında başından sarığı çıkarttığını görse. Bazı tâbirciler. dinini iyi öğrenip İslâm fıtratı üzerine yaşamaya rüya delâlet eder. çok ünlü bir san'atkâr olmaya. SARILIK Rüyada sarılık hastalığına tutulmak kendisine uygun olmayan insanla evlenmeye ve bu evliliğin mutlak surette kısa süreli olacağına rüya delâlet eder. rüyada sarılık olmayı. Rüyasında sarığının altından olduğunu görmek.Rüyada sarhoş olmak.

Rüyada çiğ sarımsak görmek. Bazı tâbirciler. SARRAF Rüyada sarraf görmek.SATIN ALMAK Rüyada bilinmeyen bir malı satmak. toplamak. zahmetsiz kazanılan paraya. malının zekâtını vermeye ve hayır yapmak için para sarf etmeye rüya delâlet eder. söz yolu ile münakaşa etmeye. Kur'ân-ı Kerîm okuyarak para 421 . eşya sahibi olmaya rüya işaret eder. Rüyada sarmısak satmak. kötülüklerden kurtulmaya rüya delâlet eder. bir anlaşmazlıktan dolayı mahkemeye düşmeye ve sorunu mahkeme kanalıyla çözmeye delâlet eder. yeni evlâd sahibi olmaya. başkalarının ayıplarını. kusurlarını kapatmaya delâlet eder. güçlükleri olan işin başarılmasına. SARNIÇ Rüyada sarnıç görmek. günahkâr kimse için tevbekâr olmaya. SARMISAK Rüyada pişmiş olarak sarmısak yemek. paketlemek dedikoduyu önlemeye. SATEN Rüyada saten kumaşından yapılmış elbise giymek. imânın gürleşmesine ve İslâmi emirlere uyup Allahü Teâlâ'nın rızâsını kazanmaya rüya delâlet eder. çirkin söylenen söze. Rüyada sarnıcın içine yağmur suyunun toplandığını görmek. Çünkü rüyada sarraf hakim anlamına gelir. haram karışan mala. Sarmısağı köküyle tarladan çıkarmak. evlenme teklifi almaya veya yeni mal. hasta için iyileşmeye. SATMAK . akrabadan zarar görmeye üzülmeye delâlet eder. Rüyada sarnıcın içinde yağ. neş'eli bir toplantıya katılmaya. şerefe yükselmeye rüya delâlet eder. fakir insanın zenginleşmesine. rüyada sarraf görmeyi ve onun terazisini kullanmayı. dünyâ malı için sevilen bir dostla düşman olmaya rüyayı yormuşlardır.yapılan yardımların başa kakılacağına yorumlamışlardır. SARMAK Rüyada bilinmedik bir şeyi sarmak. kötü şöhret kazanmaya rüya delâlet eder. gıybet etmeye ve günâha girmeye delâlet eder. nişan haberi almaya. süt veya bal toplandığın görmek.

Güzel değerli kıyafetleri satan adamı rüyada görmek. yalan yere yemin etmeye. Satranç fili. Rüyada kötü bir mal satın almak. bilinmeyen bir malı satın almak. Rüyada satırla yaralanmak. zor duruma düşmeye. 422 .kazanan adama delâlet eder. sıkıntı çekmeye. Rüyada ne olduğu anlaşılmayan. kuvvet almaya mevkisi büyük olan bir kimseyle ortaklık kurmaya rüya delâlet eder. Bazen de rüyada saunaya girmek. taşın ismine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep teşkil eder. zorluklarla karşılaşıp meşakkate düşmeye delâlet eder. SATRANÇ Rüyada satranç oynamak. ihtiyaçların kısa zamanda temin edilmesine. Satranç veziri. mevki yükselmesine. dünyayı sevip âhiretini unutan adama rüya delâlet eder. emanete ihanet etmeye veya borçlarını zamanında ödemeyen adama rüya delâlet eder. hîleli iş yapmaya. faiz. münakaşalı bir meseleyi hal etmeye. Rüya sahibi şayet hasta ise hastalığının tedavisini kesin olarak yapacak bir doktora gider ve onun önerdiği ilaçların yardımıyla sıhhatine kavuşur. malî işleri dolayısıyla sıkıntıya düşer. SAUNA Rüyada saunaya girip terlediğini gören kimse. münakaşalı bir ortama girmeye. rüşvet yemeye delâlet eder. Satranç atı. Şöyle-ki. SATIR Rüyada satır görmek. hastalık tedavisi için yolculuğa çıkmaya delâlet eder. yalan söz işitmeye. Rüyada satranç taşlarını görmek. günâhlara tevbekâr olmaya ve karşı cinsten birisine kara sevda derecesinde âşık olmaya delâlet eder. harp zamanında görülürse şehit olarak ölmeye. anlaşmazlıkları çözmeye. yolculuğa çıkmaya işaret eder. bir yakının huyunu değiştirmesine veya iş yolculuğuna çıkmaya delâlet eder. ölçü ve tartıyı noksan tartmaya. düşmanları yenmeye rüya delâlet eder. Rüyada satıcı olmak. Satranç şahı. Yiyecek satıcısını görmek. çok çeşitli sırlar öğrenmeye. ter atmak. değişik bir meslek öğrenmeye. İplik veya tuz satıcısı görmek. ani ölüme. kötü bir evlilik yapmaya rüya delâlet eder.

Yedi sayısını saymak. kötülüklerin şerrinden emin olmaya delâlet eder. Dokuz sayısını saymak. ibâdet düzgünlüğüne delâlet eder. o kadının namusuna söz gelir ve eşiyle arasında önemli problemler. beş vakit namazı vaktinde kılmaya. itikadı düzelir. kötü olaylarla karşılaşmaya. Üç sayısını saymak. Bir sayfaya bakıp onu okumadığını rüyasında gören bir kimse bir mirasa sahip olur fakat üzerinede fazlaca borç birikir. mübarek olan bir zât'tan ders almaya delâlet eder. On sayısını saymak. Rüya sahibi hasta ise ölüm yatağına yatabilir. sözünde durmaya delâlet eder. Altı sayısını saymak. Rüya sahibi çok dikkatli hareket etmelidir. gebe kalmaya delâlet eder. Boş sayfayı sol elden almak veya sol elle sayfaya yazı yazmak. duaların kabul olmasına. Rüyasında katlanmış bir sayfa gören kimse bir yaknının ölüm haberini alır. faydalı işler yapmaya ve halk arasında hayırla anılmaya delâlet eder.c) emirlerini. SAYI SAYMAK Bir sayısını saymak. fena söz işitmeye ve rüya sahibinin halk arasında şöhretinin zedeleneceğine işaret eder. Belâdan kurtulmaya. devlet işlerinde önemli mevkilere gelmeye rüya delâlet eder.SAVRULMAK Rüyada bir yerden bir yere savrulmak. Beş sayısını saymak. kötü haber almaya. sıkıntı çekmeye. anlaşmazlıklar çıkar. hacc'a gitmeye. belâlara musterip olmaya delâlet eder. Rüyasında bir kadın evinden savrulduğunu görse. arzu edilen işlerin hayırla sonuçlanmasına rüya delâlet eder. hayırlı işe girmeye delâlet eder. dünyâ ve âhiret dileklerinin yerine gelmesine. mevki yükselmesine. Salih bir insan rüyasında elindeki birçok sayfaların dağıldığını görse. Dört sayısını saymak. Sekiz sayısını saymak. SAYAÇ Rüyada sayaç görmek okumak. yaptığı işten pişman olmaya veya gayrı meşru çocuk sahibi olmaya rüya delâlet eder. bekâr için bakire kız almaya delâlet eder. gelecek para miktarına ve feraha çıkmaya sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. SAYFA Rüyada boş sayfa almak. 423 . verilmiş vaadi yerine getirmeye. farzlarını eksiksiz olarak yerine getirir. İki sayısını saymak. imânı gürleşir ve Allah-ü Teâlâ'nın (c.

Bekâr bir kimse bu rüyayı görse. fakir fukarayı sevindirmek için öncülük yapar başkalarına da sebep olarak para eşya toplar. Şöyleki. mali sıkıntı çekmeye veya bir dosttan. bu rüyanın korkutucu olayların olacağına rüya sahibinin çok büyük üzüntülü günler geçireceğine rüya işaret eder demişlerdir. Bazı tâbirciler. el san'atlarım öğrenmeye delâlet eder. karşı cinsten birine âşık olmaya delâlet eder. SEBZE Rüyada her türlü yeşil sebze görüp yemek. salih bir müslümanla evlenir. çok iyi huylu birisiyle evlenir ve ticaret 424 . sevinçli haberlerin alınacağına. hissi bir yakınlaşmaya. dünyâ ve âhiret hayatında mutlu olur. çok güzel günler geçirileceğine rüya yorumlanır. SEBİL Rüyada bir sebil çeşme yaptırıp oradan başka kimselerin su içtiğini görmek. malının zekâtını tam olarak vermeye rüya delâlet eder. alimlerin sohbetlerinde bulunur. yangın haberi almaya veya yangın tehlikesi geçirmeye delâlet eder. Rüyada sazlık yerden bitki veya çiçek toplamak kurutmak. Rüyada sazlık yerin yanması. ortak iş yapmaya. Çok güzel olan bir kadın bu rüyayı görse. SAZAN BALIĞI Rüyada sazan balığı tutmak. Kâfir bir kimse bu rüyayı görse hidâyete erip müslüman olur. ilmi artar. SAZ Rüyada saz aletini çalmak. akrabadan görülecek maddî manevî yardıma rüya delâlet eder. fakirliğe. rüyanın hayra yorumlanmasına neden teşkil eder. Rüyasında sebil olan bir yiyeceği dağıttığını gören kimse. SAZLIK Rüyada sazlık görmek. halk arasında şöhret olur fakat rüya sahibi dini görevlerini tam yerine getirmez sadece dünyâ hayatı için birikim yapar. Bekâr bir kimse rüyasında sebze topladığını görse.SAYIKLAMAK Rüyada aynı kelimeleri tekrar tekrar sayıkladığını gören kimsenin rüyası aynı mutsuz olayların üst üste geleceğine ve rüya sahibinin problemlerinin artacağına rüya delâlet eder. Rüyasında bir sebil çeşmeden su içen kimsenin.

kibir ve gurur duygusundan kurtulur. dünya ve ahretçe yükselmeye. tehlikelerden kurtulmaya. ömrün uzamasına. münakaşalı olan iki yakın akrabanın arasında hakîm olur ve onların anlaşmalarını sağlar. Yalnız rüyada kurutulmuş sebze görmek. ibâdetleri tam olarak yerine getirmeye ve çok sevap kazanmaya delâlet eder. Bazı tâbirciler. namuslu bir eşe sahip olmaya veya dininde rütbenin yükselmesine delâlet eder. Seccadesinin rüyasında kayıb olduğunu gören kimsenin dininde bozukluk olur ve başkalarına iyi gözükmek için ibâdet ettiğine ve büyük günâh işlemekte olduğuna rüya delâlet eder.İ TİLÂVET Rüyada Kur'ân'daki secde ayetlerini okuyup tilâvet secdesini yaptığını görmek. imânı azalır.c) sığınmaya ve tevbelerin Allah-ü Teâlâ (c. SEÇİM . şükür secdesine kapanmayı. dinden çıkar. için secde ettiğini görse. hacc'a gitmeye. sıhhati düzelir. din ve dünyasında arzu ettiği şeylerin hepsine kavuşur ve günâhları affedilir ömrü uzun olur.hayatında önemli işler başarır.c) katında kabul edilmesine rüya delâlet eder. Hasta bir kimse rüyasında sebze topladığını görse.c) başkasına secde ettiğini veya secde ederken yüzü koyun düştüğünü görse. düşmanlara galip gelmeye. eşi ona çok iyi muamele eder.c). rüyanın yukardakilerin tam tersi olarak yorulmasına sebep teşkil eder. SECDE . imân gürlüğüne. 425 . tevbekâr olur. Talebe olan bir kimse rüyasında sebze topladığını görse. istediği mesleği öğrenir. zikr etmeye. nimetlerin bollaşmasına. hacc'a gitmeye. Bir kadın rüyasında yeşil sebze topladığını görse. nimetlerin artmasına belâ ve tehlikelerin rüya sahibinden uzak kalacağına rüyayı yorumlamışlardır. Seccade görmek. SECDE Bir kimse rüyasında Allah-ü Teâlâ (c. önemli görevlere gelmeye de delâlet eder. düşmanlarının hepsi ona karşı galip gelir. arzu ettiği işleri yapar ve istikbâli çok parlak olur. Namazını ibâdetlerini eksizsiz yerine getirir. Rüyasında Allah-ü Teâlâ'dan (c. günâh işlemekten kortup Allah-ü teâlâ (c.SEÇMEN Rüyada seçim yapıldığını ve seçmen olarak oy kullandığını gören kimse. SECCADE Rüyada seccade üzerinde oturmak. Bazen de bu rüya rütbe yükselmesine.

hâmile kadın için çocuk düşürmeye. 426 . Bir kadın sedir üstünde oturduğunu rüyasında görse feraha çıkıp sıkıntılarından kurtulur veya üst üste hâmile kalır. önemli mevkisi olan bir adamdan yardım istemeye fakat yardımı alamamaya rüya delâlet eder. Rüya duaların kabul olduğuna. adaklı olan dileği yerine gelir ve rüya sahibi adağını yapar. mal kaybetmeye. az miktar sermaye ile bir işe başlamaya. zira seher vakti rızkların dağıtıldığı. Rüyada sekreterle konuşmak. SEKRETER Rüyada bir sekreterle beraber çalışırken görmek. akrabadan birinin tedavisi imkânsız olan bir hastalığa tutulacağına" rüya delâlet eder. duaların kabul olduğu bir saattir. tutulmayacak söz vermeye delâlet eder. SEDİR Rüyada sedir üstünde oturmak.SEDEF Rüyada sedef kaplamalı eşya görmek. zina suçu işlemeye veya evli bir kişiyle hissi yasak ilişki kurmaya rüya delâlet eder. ölüm haberi almaya veya ağır hastalığa tutulmaya delâlet eder. Bazen de rüya çözümlenmesi zor olan hayırsız bir ortaklığa girmeye akrabadan gelecek kötülüğe işaret eder. Bir ölünün rüyada sedir üstünde otururken görülmesi. akrabadan birinin hastalanmasına rüya yorumlanır. SEDYE Rüyada sedye görmek. dünyâ malına düşkün olmaya ve üzüntülü haber almaya delâlet eder. onun cennette olduğuna delâlet eder. Sedye üzerinde yattığını rüyada görmek. SEHER VAKTİ Rüyada seher vaktinde ibâdet ettiğini gören kimsenin. SEDEF HASTALIĞI Rüyada sedef hastalığı olduğunu görmek. sıkıntıların sona ereceğine. günâhların af olunduğuna işaret eder. kötü huylardan kurtulmaya ve asi olan evlâdın doğru yolu bulacağına rüya delâlet eder. Bu rüya hayra yorulur. SEHPA Rüyada sehpa (idam) görmek.

eşinden boşanır. ilâhi azâblardan kurtulmaya. Rüyada sel sularına kapılıp gitmek. onun şerrinden emin olmaya ve onun pişmanlık içersinde bulunduğuna rüya delâlet eder. çok zorluklarlan karşılaşılacak yolculuğa çıkmaya. işteki önemsiz meselelerin hal olacağına ve kırgın olunan yakın arkadaşlan barışıp tekrar yakın iyi dost olunacağına rüya işaret eder. kabir azabı çekmemeye delâlet eder. SELVİ AĞACI Rüyada selvi ağacı görmek. hayırlı duâ almaya. SELAM Rüyada selâm vermek. bekâr için saliha bir müslümanla evlenmeye veya kâfir için müslüman olmaya işaret eder. fayda görülen yakın arkadaşın dostluğunu kaybetmeye ve onu kırmaya rüya delâlet eder. akrabadan gelecek kötülüğe. kötü evlilik yapmaya ve kötü arkadaşlar yüzünden kötü huylar edinmeye rüya işaret eder. Rüyada selvi ağacını kesmek kaza geçirmeye. günâh işlenen yerlere devam etmeye.SEKSEK OYUNU Rüyada seksek oyunu oynamak. hayırlı evlâd sahibi olmaya veya akrabalardan görülecek yakın alakaya rüya delâlet eder. 427 . sonu çok kazançlı olan ticaret yapmaya. bilinmeyen bir hastalığa yakalanmaya. o kimsenin ruhu için duâ etmeye ve o dualardan onun haberdar olduğuna rüya delâlet eder. Bir şehrin tamamının sel sularından zarar gördüğünü rüyada görmek. imândan çıkmaya. bilim öğrenmeye. Rüyada selvi ağacının kabuklarını yolmak. o yerin yönetimine kâfir kimsenin geleceğine veya kıtlığın olacağına rüya delâlet eder. ömrün uzamasına.c) gazabına uğramaya delâlet eder. Daha evvel ölmüş olan birisine rüyada selâm vermek. güzel söz işitmeye. Rüyada ihtiyar bir kimseye selâm vermek. Selin sudan başka şeyden meydana gelmesi (kan) Cenâb-ı Hakk'ın (c. SEL Rüyada sele tutulmak. Rüyada selin evini götürdüğünü gören kimse. alimlerin sohbetlerine katılmaya. Rüyada küskün olunan bir kimseye selâm verdiğini görmek. yalan yere çıkarılacak dedikoduya ve aşırı üzüntü duyulacak olayların meydana gelmesine rüya delâlet eder. ölüm tehlikesi atlatmaya delâlet eder. ilim öğrenmeye.

SENET Rüyasında senet imzaladığını gören kimse. çoluğun çocuğun nafakasını arttırmaya.c) çok korkmaya delâlet eder. Feraha çıkar. ele geçecek para miktarına ve bir hastalık için harcama yapmaya. hayallere bağlı yaşamaya veya ani üzüntülerin karşısında fazlaca ümitsizliğe kapılmaya rüya delâlet eder. yalan söz söylemeye. lüzumsuz zaman israfına. Sepet içine çamaşır yerleştirmek.SEMERCİ Rüyada semer yüklenmek. Sepet içine meyve yerleştirmek. sırları gizlemeye ibâdetlerin artmasına.SEMÂ Rüyada semâya el açarak duâ ettiğini gören kimse. evlenmeye. SENARYO Rüyada senaryo yazmak okumak. ibâdetlerin artmasına. takva sahibi olmaya ve Allah-ü Teâlâ'dan (c. başkalarının geçiminin rüya sahibinin üstüne yüksenmesine rüya delâlet eder.SEPETÇİ Rüyada sepet görmek. akrabalarının hareketlerine çok sabır gösterip bu sabrının mükafatını ilerde görecek adama rüya delâlet eder. SEMİZOTU Rüyada semizotu pişirip yemek. çok zor durumlara düşmesine neden olur. Bu olay rüya sahibinin mali bakımdan iflâs etmesine. sonunda kendisini çok zor durumda bırakacak bir yakınına kefil olur. SEMÂVER Rüyada semaâverde çay kaynatmak. yakın bir arkadaşın başından geçen kötü olayı öğrenip saklamaya delâlet eder. arzularına ve ümit ettiği şeylerin tümüne kavuşur. hayal kırıklığına uğramaya veya başkalarının rüya sahibinin sırtından geçinmesine işaret eder. imânın 428 . birikimleri kullanmaya rüya delâlet eder. ondan semer almak. çokça namaz kılmaya. SEPET . SEMER . Rüyada semerci görmek. Sıkıntılarından ve üzüntülerinden kısa zaman içersinde kurtulur.

Rüyada serçe kuşunun ötüşlerinin duyulması. yakın akrabadan olan küçük bir çocuğun ölüm haberini almaya rüya delâlet eder. Serçe yavrusunun rüyada öldüğünü görmek. SERSERİ Rüyada serseri olan birisini görmek veya kendinin serseri bir halde dolaştığını görmek. Bir kimse rüyasında serçe kuşunu kesip yediğini görse. iyi huylu ve çok güzel sesli olan birisiyle evlenir. Hanımı hâmile olan bir adam serçe kuşunu yakaladığını görse. zahmetsiz çok para kazanır. SERTİFİKA Rüyada sertifika almak. bazı şeylere aldırış etmemeye delâlet eder. SERGİ Rüyasında yere serdiği serginin kirli olduğunu gören kimsenin. dünyalık geçiminin zorlaşacağı bir olay başına gelir ve rüya sahibi hayli zor duruma düşer. yalan söz söylemeye veya bir akrabanın edeceği kötülüğe rüya delâlet eder. SERÇE Rüyada serçe kuşu görmek. ibâdetleri hakkıyla yerine getirmemeye. erkek çocuğu olur. Rüyada çok süslü sergi görmek.c) rızâsını kazanmaya delâlet eder. dindar bir kadından öğüt alıp kötü huylardan vazgeçmeye ve islâmi emirleri yerine getirmeye rüya delâlet eder.artmasına ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. Şöyle ki: Bekâr bir kimse rüyasında serçe kuşu tuttuğunu görse. zengin olan bir akrabanın ölümünden sonra onun malını yer. Rüyada sepet satıcısını görmek. SERAMİK Rüyada seramikten yapılmış mutfak eşyası görmek. meslek değiştirmeye. rüya sahibinin akrabalarının bir araya toplanıp neş'eli günler geçireceğine delâlet eder. arzu edilen eşyayı satın almaya ve çok sevinmeye delâlet eder. Ticaretle uğraşan bir kimse birçok serçe kuşunu yakaladığını rüyasında görse. dinde bozukluk meydana gelmesine. üzüntülü olaylara boş vermeye. dinlenmesi. çeşitli şekilde yorumlanır. san'at öğrenmeye ve 429 . Ticaretle uğraşan bir adamın sergi görmesi pek hayra yorulmaz.

kederlenmeye delâlet eder. yardım istemeye. SEVİNMEK Rüyada sevinmek. mahzun olmaya. nefret ve zulüme uğramaya delâlet eder. Merkep sesi. keder ve korkuya delâlet eder. haram yemeğe. bir sıkıntısından dolayı çok ağlar. gözyaşına işaret eder. beddua almaya. Arı sesi. SERVİS Rüyada bir hanım misafirlerine servis yaptığını görse.yeni bir işe girmeye delâlet eder. çok korkmaya veya bir yakının hastaneye yatacağına rüya işaret eder. iyi şekilde anılmaya. hediye almaya. şöhrete. gıybet etmeye ve ihanete delâlet eder. Hâmile bir kadın veya eşi hâmile olan bir erkek sertifika aldığını görse doğacak çocuğu bir san'at üzerine söz sahibi olur ve meslektaşları arasında san'atından hayranlıkla söz ettirir. bolluğa. hırsızlığa. bir vaizin sözlerini dinlemeye. Şöyle ki: İnsan sesi. Oğlak-kuzu-koyun sesi. Kurt sesi. Çok sevindiğini rüyasında gören kimse. bazı kişilerden yardım görmeye delâlet eder. Kedi sesi. aile bütçesine yeni mali kaynaklar bulunur ve evin bereketi artar. dini emirleri tutmaya ve müslüman saliha bir insanlan evlenmeye delâlet eder. üzüntü. 430 . Kuş sesi. Arslan sesi. hayırlı evlâd sahibi olmaya delâlet eder. Karga-baykuş sesi. Ayrıca hane halkı çok huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürürler bütün problemlerini kısa zaman içersinde çözerler. sevinçli haber almaya. kötü huylu bir düşman tarafından rüya sahibinin aleyhine hazırlanmış bir hîleye delâlet eder. sıkıntıdan kurtulup huzura kavuşmaya delâlet eder. SERUM Rüyada serum görmek. Köpek sesi. kin tutmaya delâlet eder. SES Rüyada ses duymak. Bazen de bu rüya günâh olan şeylere halkı teşvik etmeye ve kötü zan altında bulunmaya delâlet eder. Başkalarının sevindiğini görmek. ölüm haberi almaya veya boşanmaya delâlet eder. Yalnız rüyada sadece ses duyulursa sesi çıkaran varlık görülmezse alttaki gibi rüya yorumlanır. yeminden dönmeye delâlet eder. pişmanlık. Para sesi. sesin cinsine göre rüyanın tâbir edilmesine sebep olur.

çok zengin olmaya rüya delâlet eder. SEYYAR SATICI Rüyada seyyar satıcı görmek. kandırılmaya ve aldatılmaya delâlet eder. Bazı tâbirciler. rüşvet gibi haram yolla para kazanmaya yorumlamışlardır. eşiyle arasında olan problemlerini çözer ve eşine karşı olan muhabbeti olağan üstü artar. o kimsenin ölmesine ve cenazesinin kaldırılmasına rüyayı yorumlamışlardır. faiz. uzak yerden gelecek olan misafirlere ve sevinçli haber almaya delâlet eder. Bilinmeyen bir yere seyahate çıkmak. selâmete çıkmaya. para tasarrufu yapıp. mal yığmaya. o ölünün cehennemde olduğuna rüya delâlet eder. Meselâ daha evvel ölmüş olan birisinin sıcak su içtiğini rüyada görmek. rüyada seyis görmeyi pezevenk olan eşinin ihanetine göz yuman adama veya haramı helâl olarak gösterip ailesinin nafakasını temin eden adama yorumlamışlardır. rüya sahibinin aleyhine sonuçlanacak bir işten son anda vazgeçmesine rüya işaret eder. hîle ve kötülükle işleri idare eden fesat adama delâlet eder. Eşiyle seviştiğini rüyasında gören kimse.SEVİŞMEK Rüyasında tanımadığı birisiyle seviştiğini gören kişi. Seyyar satıcı ile konuşmak. bavul hazırlamak. SEYİS Rüyada at bakıcısı (seyis) görmek. yolculuğa çıkmaya veya malının yarısının zarar ziyan içinde rüya sahibinin elinden çıkmasına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. sıcak olan yiyecek yemeği. sıkıntılı zamanında yakın dostlarından maddî ve manevî yardım görür. zorlukla kazanılacak paraya işaret eder. SEYAHAT Rüyada seyahate çıkmak. SIÇRAMAK Rüyada sıçramak. rüya sahibinin yerden göğe sıçradığını görmesini veya başka birisinin sıçradığını görmesini. SICAK Rüyada çok sıcak olan bir yiyecek görmek. yolculuğa çıkmaya. Bazı tâbirciler. 431 . sağlam bir vücûda sahip olmaya.

Allah-ü Teâlâ'nın (c. SIĞIR Rüyada görülen sığırlar. Rüyasında bir kimse bir sığırı kestiğini görse. Rüyada sığıra binmek. Rüyada sığırın kendisini boynuzladığını gören kimse. zengin olmaya. Zayıf bakımsız sığır görmek. ilk giren sığır semiz ise. Rüyasında sığırcık kuşu tuttuğunu gören bir kimse.c) indinde günahkâr olmaya delâlet eder. SIĞIRCIK KUŞU Rüyada sığırcık kuşu görmek. hareketleri bir olmayan hilekâr adama işaret eder. Kıtlık içinde geçecek seneye. Bolluk ve bereketli olacak bir sene geçirmeye. Bazı tâbirciler. Rüyasında üzerine sığırın saldırdığını gören kimse. mal ve mülkün artmasına yorumlamışlardır. kısa zaman içinde bir evlâdı olur. Rüyada sığırların ardı arkasına gelmesi ve sayılarının da belli olması. sıkıntılı ve meşakkatli bir ömre delâlet eder. kıymetli geçerli bir san'at sahibi olmaya. bazen hastalığa veya bir miras meselesi yüzünden münakaşa etmeye delâlet eder. hüsni niyeti temiz 432 . akrabalardan gelecek kötülüğe delâlet eder. halk arasında itibar görmeye. Meselâ: 2 tane sığır ard arda girse. Rüyasında sığırın yanında buzağını gören bir kimsenin. rızkın bollaşmasına. endişe ve üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. ibâdetlerine önem veren bir kimseyle evlenir. SIĞIRTMAÇ Rüyada sığırtmaç (sığır çobanı) görmek. başına birdenbire olacak bir olay gelir ve rüya sahibi bu tehlikeli olaydan fazla etkilenmeden kurtulur. ikincisi zayıf bakımsız sığırsa. takva sahibi olmaya. sözleriyle. ağır hastalığa tutulur veya rüya sahibine bir iftira atılır. büyük bir mirasa konar ve çok zengin olur. Bekâr bir kimse rüyasında sığır saydığını görse. zengin olan bir kadınla evlenir veya ilişki kurar ve bu kadının malından çok faydalanır. kıtlığa kuraklığa ve sıkıntılı geçecek bir yıla delâlet eder. yukarda anlattığımız tabiatta olan bir adamla bir iş yapar ve o adam tarafından aldatılır. Rüyada sarı sığır görmek. çeşitli şekilde yorumlanır.SIĞINAK Rüyasında sığınağa girdiğini gören kimsenin. güzel huylu. zengin. Rüyada yüzülmüş sığır görmek. Rüyada sığır dövmek. gelecek senelere ve o senelerin bolluk bereketine veya kıtlığına susuzluğuna delâlet eder. rüyada sığır görmeyi. bolluk geçecek bir yıla.

c) kendisini mükâfatlandırır ve rızkını bollaştırıp. meşakkatli zahmetli kazanılacak paraya ve bid'ât sahibi olan kimselerle ortak iş yapmaya rüya delâlet eder. SIKIYÖNETİM Rüyasında yaşadığı beldede sıkıyönetim ilan edildiğini gören bir kimse. Bir çiftçi sığırtmaç olduğunu görse. yağ çıkarmak. SINAV Rüyasında sınava girdiğini gören bir kimse. SIKILMAK Rüyasında kendisini sıkıntı içinde olduğunu gören kimse. 433 . o kimsenin evlâdının okuyacağına ve ilim sahibi olacağına rüya delâlet eder. günâhları yüzünden uyarılmakta ve doğru yola çağrılmaktadır. yeni iş bağlantıları yapmaya ve büyük miktarda para kazanıp zengin olmaya delâlet eder.namuslu bir adamla ortak iş kurmaya. ailesinde hiç kimseye sözünü dinletemez ve bu durum çok büyük üzüntülü olayların başlamasına neden teşkil eder. Sınavı kaybettiğini görmek. meşakkatli olan bir olayın içine karıştırılır ve bu olay dostuyla arasının açılmasına neden teşkil eder. Bu tip rüyalar rüya sahibi için uyarıcı nitelik taşır. Bu olaylara sabır etmesi sonucunda Allahü Teâlâ (c. işlemiş olduğu günâhların kefaretini bu dünyada öder ve üst üstte başına kötü olaylar gelir. SINIF Bir kimse rüyasında bir okulda bulunduğunu ve sınıfta oturduğunu görmesi. SIKMAK Rüyada bir nebadatı sıkarak. o yıl ki alacağı mahsulü bol olur. geçimini kolaylaştırır. rüyanın tam ters olarak yorumlanmasına sebep teşkil eder. Talebe olan bir kimse rüyasında bir sınava girip sınavı kazandığını görse derslerinde başarılı olur ve istikbalde istediği arzu ettiği bir meslekte çalışır. Şayet rüya sahibi talebeyse eğitim hayatında bir kere sınıfta kalacağına rüya delâlet eder. yakın bir dostu tarafından müşküllü. Rüyasında kendisinin sıkıca bağlanarak iyice sıkıldığını gören kimse.

erkek çocuk sahibi olmak. Rüya sahibinin kendisi ile ilgili olmayan bir sırrı rüyada duyması pek hayra yorulmaz.SIPA Rüyada sıpa görmek.c) katında kabul olunur. yolculuğa. duaları kabul olup cehennemden emin durumdadır. mevki. SIR Rüyada sır olan bir sözün söylenmesi. ilim yükselmesine. güzel istikbal. zira bu rüya bir felâketli olayın olacağına ve rüya sahibinin başına olmadık işler açılacağına delâlet eder. SIRMA Rüyasında sırma ile işlenmiş bir kaftan giyen kimse. yeniden evlenmek. SIRA Rüyasında bir sırada oturduğunu gören kimsenin. ilmi artar ve rüya sahibi halk arasında sözü sohbeti dinlenen bir kimse haline gelir. şöhret olmaya. Dünya âhiret hayatında ise arzu ettiği şeylerin tümüne sahip olacağına rüya delâlet eder.a) buyurmuştur ki. bir günâh işler ve haktan ayrılır ayrıca haçta bulunan kimse sırat köprüsünden geçtiğini görse salimen haçtan döner ve orada etmiş olduğu duaların hepsi Allahü Teâlâ (c. Sırat köprüsüne girdiğini ve ayağının kaydığını gören kimse. kandırılmaya ve aldatılmaya. sevinçli haber olmaya delâlet eder. Mal almak. SIRIK Rüyada sırık görmek. şayet bekârsa çok iyi bir evlilik yapar. 434 . hayırlı evlâda ve çok zengin olmaya delâlet eder. Câfer-i Sâdık (r. hilekâr bir kimsenin yapacağı kötülüğe delâlet eder. Ayrıca rüya saribi korktuklarından emin olur. devlet kapısında olan işin halli. mertebe yükselmesi. rüya sahibinin sır olarak sakladığı bir olayın herkes tarafından duyulmasına delâlet eder. SIRAT KÖPRÜSÜ Rüyada sırat köprüsü üzerinde durduğunu ve kolayca köprü üzerinde geçtiğini gören kimse âhiretteki halini görmüştür. Rüyada sırma ile işlenmiş elbise giymek. rüyada sıpa görmek 6 şey üzerine tâbir olunmalıdır.

Rüyasında çişinin başkalarının üzerine sıçradığını gören bir kimsenin mevkisi çok yüksek ve sözü insanlar üzerinde tesirli olacak bir evlâdı olur. yakın akrabalarından biri ölür veya bir iftiradan dolayı hapsedilir. Sıtma olup yattığını veya sıtma terlemesine tutulduğunu gören bir kimse. borçları ödemeye. Rüyasında bir başkasının sidiği ile kendi sidiğinin karıştığını gören kimse birisiyle düşman olur ve birbirlerine hasım hale gelirler. yükü artar.SIRT (Arka) Rüyada sırt görmek. Çişinde kan olduğunu gören bir kimse namahremi olmayan birisiylen ilişki kurar veya eşinden boşanır. Rüyasında sırtına niteliğini bilmediği ağırlıkta bir yük konduğunu gören kimse. sırtığı gördüğü kimseyle düşman olmasına. günahkâr veya katil olmaya yorumlanmıştır. SIVA Rüyasında evinin duvarlarına sıva yaptığını gören kimse. kendi günâhlarının miktarını görür ve bu yüzden çok kötü durumlara düşüp başına olmadık felâketler gelir. Bu rüya bazı tâbircilere göre asi. Rüyada sırtının yerinde olmadığını gören bir kimse ya eşinden boşanır veya kendisine destek olan bir büyüğünü kayıb eder. rüyayı görme şekline göre yorumlanır. malını muhafaza eder ve parasını dikkatli harcar. dini görevlerinde tembellik yapar ve kendine yakışmayacak işleri yapmaya devam eder. Rüyasında sidik içtiğini gören 435 . ne kadar iyilik yaparsa yapsın akrabalarından daima nankörlük ve kötülük görür. SİDİK Rüyasında sidiğini tutan bir adam. Bu rüyayı gören kimse. Rüyasında sırtının ağrıdığını gören bir kimsenin. Şöyle ki. Suya çişini yaptığını gören kimse zina suçu işler ve malını haram yollan harcar. Başkasının sırtını görmek. Rüyasında sırtının kambur olduğunu gören kimsenin malı artar ve çocuk sayısı fazlalaşıp rüya sahibinin sorumlulukları çoğalır. mihnetten kurtulmaya veya günâhlardan kurtulmaya rüya delâlet eder. ailesinden mümkün mertebe uzaklaşmalı ve ancak özel günlerde bir araya gelmelidir. nefret etmesine ve onun kötülüklerinden rüya sahibinin emin olmasına rüya delâlet eder. SITMA Rüyada sıtma hastalığına yakalanmak. Rüyada sidiğinin çok olduğun gören bir kimse rızkının çoğalmasına sebep olacak işler yapar ve çok zengin olur.

SİGORTA Rüyada sigorta olduğunu gören bir kimse. üzüntülü ve endişeli günler geçireceğine rüya delâlet eder. sevdiği kimselerin kalplerini kırar. Bir kadın rüyasında sigara içtiğini görse. dargın olduğu bir arkadaşını af eder ve onunlan barışır. Ayrıca bu kimse dürüst kimseler hakkında kötü niyetler besleyip onları çok SİGARA . Bir kimse rüyasında sihir yaptığını görse.bir kimse. fazlalaşan büyüyen mala ve en sonundo bu malın elden gitmesine rüya delâlet eder. az üzüntü çekilecek bir olaya yorumlamışlardır. SİĞİL Rüyada ellerde siğil olması veya çıkması. Rüyada sigaralık görmek. Aile içinde olan lüzumsuz harcamalar engel olur ve tasarruflu bir ömür sürer. SİHİR Rüyada görülen sihir. Rüyasında büyük bir câmiinin mermerleri üzerine işediğini gören kimse. ellerde siğil çıkmasını. fitne ve gururdur. kötü söz işitmeye ve erkek için hayli güçlükleri olan bir işi başarmaya delâlet eder. o kişi dince küfür içinde olur ve hak yolundan ayrılıp bâtıl yola gider. rüya sahibinin eşiyle arasının açılması için yapılan büyüye işaret eder. SİGARA BÖREĞİ Rüyada sigara böreği hazırlayıp pişirdiğini gören bir kadın. onlara kötü hareket edip onların kul hakkını üzerine alır. kendisine kötülük yapan kişilerle birliktedir.SİGARALIK Rüyada sigara içmek. rüya uyarıcı nitelik taşımaktadır. Hâmile bir hanım bu rüyayı görse. Rüyada sihir yapılması. halk arasında rezil rüsva olur ve kimsenin yüzüne bakamaz hale gelir. Bekâr bir kimse rüyasında sigara içtiğini görse talibleri arasından yalnış bir seçim yapar. başarılması hayli güç olan bir işe atılmaya ve o işi hayli zorluklardan sonra rüya sahibinin lehine olarak sonuçlandırmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. ilerde kendisine bakacak hayırlı bir evlât doğurur. Rüyasında sihirli olduğun gören bir kişi. hayatını garanti altına alacak tasarruf yapar ve akılcı hareket eder. 436 .

güzel söz söylemeye. Bazen de. hastalıklarından kurtulup sağlığına kavuşacağına. Bekâr bir kimse simle işlenmiş bir kıyafet giydiğini görse. malın zekâtını vermeye ve borçtan kurtulmaya delâlet eder. Yatağına sihir yapıldığını görmek ise. Ayakkabı veya benzeri olan terlik altı silmek ise. itibarlı ve sayılan sevilen insan olmaya delâlet eder. bu rüya para 437 . SİM Rüyada sim iplikle nakış işlemek. üzüntüden kurtulup. hakkıyla satış yapıp helâl para kazanmaya ve rızkın bollaşmasına rüya işaret eder. SİMİT Rüyada simit satmak. hali vakti yerinde olan ve tatlı dilli güler yüzlü birisiyle evlenir. SİLÂH Rüyada beline silâh takmak. mutlu ve huzurlu bir ömür sürer. Sihirbazın bir yiyeceğe sihir yaptığı rüyada görülürse. fitne ve fesad olan bir gizli düşmanın varlığına delâlet eder. parlatmak. borç miktarınca ele para geçmesine işaret eder. zalim olan birisinin devletin başına geçeceğine rüya delâlet eder. fakirlikten ve borçtan kurtulacak kadar mal sahibi olmaya ve düşmanın korkusundan emin olmaya delâlet eder.PARLATMAK Rüyada bir eşyayı silmek. Yolcu olan bir kimse rüyasında elinde silâh olarak kendini görse sağ ve salim olarak yolculuğunu tamamlayıp evine döner. SİLMEK . Bu büyü ailenin huzursuzluğu neden olur. rüya sahibinin ailesinden birisine büyü yapılır. feraha çıkmaya ve sevinçli çok temiz haberler almaya işaret eder. az kazanç getirecek işler yapamaya. bekâr bir kimsenin eline rüyada silâh aldığını görmesi. rüya sahibinin mert dürüst bir kızla evleneceğine ve ilk çocuğunun erkek olacağına rüyası delâlet eder. eşiyle arasında çıkacak huzursuzluğa ve evinini saadetini gölgelemek isteyen gizli bir düşmanın varlığına delâlet eder. Rüyada dükkânının içindeki olan malları silmek. Hasta bir kimsenin eline silâh alması. ilme. Yerleri silmek ise. hayırlı bir yolculuğa çıkmaya ve bol kazanç getirecek işler yapmaya delâlet eder. Rüyasında elinden silâhının zorla alındığını gören kimsenin elinden malı zorla alınır veya bulunduğu mevkiden zorla uzaklaştırılacağına rüya delâlet eder.SİHİRBAZ Rüyada sihirbaz görmek. Rüyada silâh yapıcısını görmek.

Çünkü simitçi alnının teriyle para kazanan adamdır. düşmanına galip gelir ve ondan kendi malından onun çalmış olduğu mal kadar mal alır. sinsi gizli düşmanın varlığına işaret eder. rüyayı görmek şekline göre değişik olarak tâbir olunur. Rüyada simitçi görmek. Simit pişirmek ise. kötü söz işitmeye ve çok üzülmeye rüya delâlet eder. SİNEMA Rüyasında kendisini sinemada bir fiJm seyrederken gören kimse. hastalıklardan özellikle bağırsak hastalıklarından kurtulmaya rüya delâlet eder. bir ahbabın. Rüyasında sinek yediğini gören kimse. hırsızlığa ve malında olan haset gözlere rüya delâlet eder. SİNEK Rüyada sinek görmek.. Rüyada ağzına sinek girdiğini ve boğazına kaçtığını gören kimse bu gizli düşmandan -zarar görür. neş'eli bir ömür sürer ayrıca çok sevdiği bir arkadaşından haber alır ve rüya sahibi çok sevinir. Rüyada sivrisinek öldürmek. Ebû Said Va'z (r. Rüyada sivrisinek tarafından sokulmak zayıf korkak düşmandan gelecek kötülüğe rüya işaret eder. yeni bir işe başlamaya ve o işi hayırlı bir şekilde sonuçlandırmaya delâlet eder. Şöyle ki. yolculuğa çıkmayada delâlet eder. Rsüyada göze sinek girmesi. çok az iyilik görmeye delâlet eder.tasarrufuna delâlet eder. rüya sahibinıin namusuna dil uzatacak gizli düşmana delâlet eder. Rüyada zayıf küçük sinek görmek. Bazen de bu rüya şişman insanın zayıflamasına ve kilo kaybetmeye yorumlanabilir. SİNEKLİK Rüyada sineklerden korunmak için evinin camlarına sineklik gerdiğini gören kimsenin düşmanları kahr olurlar ve rüya sahibi onların 438 . Rüyada sivri sinek görmek. Bazen de bu rüya iyi bir tatile. düşmanın şerrinden emin olmaya ve dostlarından rüya sahibine gelecek yardıma rüya delâlet eder. helâl paraya ve az miktar ele geçecek mirasa ve hediye almaya delâlet eder. SİNÂMEKİ Rüyada sinameki otu toplayıp kaynatmak ve suyunu içmek. Rüyada kulağa sinek kaçması. hakiki dostun edeceği gizli yardıma ve sıkıntıdan üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. bir kimse rüyasında malının veya yiyeceğinin üstüne sineklerin üşüştüğünü görse. Rüyada simit yemek.a) demiştir ki.

Rüyada sinirlerinin düzeldiğini görmek ise. yalancı olan birisinin sözüyle üzüntü duymaya veya sıkıntılı günlerin ardından gelecek olan ferah günlere rüya işaret eder. SİNİR Rüyasında sinirlerinin kesildiğini gören kimsenin işi dağılır. düşmana galip gelme ye müşkülatı çok olan bir işin hayırla sonuçlanmasıdır.kötülüklerinden emin olur. Bazı tâbirciler. iş sahibi olan bir adamın çok kazançlı olacak yeni bir işe girmesine yormuşlardır. iş teklifi almaya. istikbal için iyi yatırımlar. yakın zamanda alınacak habere ve bu haberden sonra meydana gelecek sevindirici olaylara rüya delâlet eder. baba veya koca tarafından olan akrabalarından dedikodulu haber alır ve çok üzülür. SİNCAP Rüyada sincap görmek. Sinirlerin kuruması. tasarruflar yapmaya ve geleceğin rahat ve huzurlu olacağına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında bir kimse çok sinirlendiğini görse. hâmile kadınının erkek çocuk doğurmasına. düşmandan emin olma. eğer hasta ise ömrü nihayet bulur ve rüya sahibi vefat eder. siper kazmayı. SİPER Rüyada siper kazıp içine girmek. SİNÜZİT Rüyada sinüzit olmak. mevki yükselmesine ve yeni bir işe başlamaya rüya işaret eder. Bazen de rüya sevinçli bir habere ve bir dosttan mali yardım görmeye de yorumlanabilir. yeni iş. düşmanlardan korkulardan emin olmaya ve sık sık kötülük eden bir akrabanın kendi kazdığı çukura düşeceğine rüya delâlet eder. rüyanın tam ters olarak yorumlanmasına neden teşkil eder. Rüyada siper dört vech ile tâbir olunur. Bunlar. 439 . SİPAHİ Rüyada atlı olan sipahiyi görmek. rızkın azalmasına iş bozukluğuna delâlet eder. saklanmak. Ayrıca rüyada sipahi görmek bazı yorumculara göre.

sıkıntıya ve zulme işarettir. şayet içki içiyorsa veya içki müptelâsı olan bir yakını varsa. ailede olacak bir münakaşadan bütpn aile ilişkilerinin bozulacağına ve rüya sahibinin bir müddet huzurunun kaçacağına rüya delâlet eder. Rüyada sirkte bulunmak. rüya sahibinin yalancı. Hapiste yatan veya hâmile olan bir kimse rüyasında sirke içtiğini görse.SİSMOGRAF Rüyasında üzerine sis çöktüğünü gören kimse.SİRK Rüyada sirk görmek veya sirkte çalışmak. Rüyada sirke içmek. Bazı tâbirciler. riyakâr. SİTE Rüyada site içersinde kendini gören kimsenin. Zira sis rüyada kötülüğe. içki illetinden kurtulup tevbekâr olur ve kendisi ve bütün insanlar için hayırlı olan Allahü Teâlâ'nın rızâsını kazanmış olan salih kullarının yolundan gitmeye başlar. yeni bir emlak alacağına veya kısmetli bol kazançlı bir işe gireceğine rüya delâlet eder. rüyada sirke içilmesini. Rüyasında sis ölçmeye yarayan sismograf aletini gören kimsenin. dince takva sahibi olmaya ve imanın gürleşmesine işaret eder. Allah-ü Teâlâ'dan (c. rüya sahibinin dünya hayatına önem verip âhireti unuttuğuna rüya işaret eder.c) korkmasını ve işlemek üzere bulunduğu günâhlarından vazgeçip doğru yola gitmesini rüya sahibine öğütlemişlerdir. SİROZ Rüyada siroz hastalığına yakalandığını gören bir kimse. Rüyada site yani üst üste yapılmış bina görmek. Bazı tâbirciler. rızkın bollaşmasına. SİRKE Rüyada sirke ile ekmek yemek. menfaatperes dostlar edindiğine ve bu kişiler yüzünden vaktini boşa harcamakta olduğuna rüya delâlet eder. kendi kendisiyle hesapiaşıp hatalarından vazgeçeceğine rüyası delâlet eder. maddî ferahlığa ve sıkıntılardan üzüntülerden kurtulmaya rüyayı yorumlamışlardır. 440 . fitne ve fesat olan bir kimsenin iftirasına uğrar. hapis olan tez zaman içersinde hapisten kurtulur hâmile kadın ise bereketli kısmetli bir kız çocuk doğurur. rüyasında üzerine sis çöktüğünü gören kimsenin. SİS . kuvvetli dostlar edinmeye ve o dostlardan gelecek iyiliğe rüya işaret eder.

Rüyada soba yakmak. malındaki haramı ayıklayıp helâl yemeğe başlar demişlerdir. malının çoğalacağına nimet ve hayrın rüya sahibinin üzerine olacağına rüya delâlet eder. âşık olup birisine bağlanmaya ve bir müddet üzüntü çekmeye rüya delâlet eder. O kişi yaptıklarından pişman olup rüya sahibinden özür diler. kendisi hakkında dedikodu eden bir gizli düşmanına galip gelir. 441 . SKANDAL Rüyada adının bir skandala karıştığını gören kimse. tâbircilere göre iftiradan kurtulmaya az miktar ama sıkıntıdan kurtulup feraha çıkacak kadar paranın umulmadık yerden rüya sahibinin eline geçeceğine rüya delâlet eder. SOFA Rüyada kendisini genişçe bir sofa da bulunduğunu gören kimse. Ayrıca malının zekâtını verip malındaki haram parayı ayırıp rüya sahibi helâl para yemeye başlar. ticaretle uğraşan bir adam rüyasında soda kullandığını görse. SOBA Rüyada soba borusu ve soba görmek. sıkıntılarından kurtulup kısa zaman içersinde feraha çıkar ve ibâdetlerini daha muntazam yerine getirmeye başlar. SODA Rüyada soda kullandığını gören kimse. SİVRİBİBER Rüyada sivri yeşil biber yemek veya görmek. nasihatları tutmayıp rüya sahibinin başının derde gireceğine rüya delâlet eder. hakkında edilen dedikoduları öğrenir ve bir zaman için üzüntü duyup rüya sahibinin canı sıkılsa da bir müddet sonra o duygularından kurtulup feraha çıkar. sıkıntılarından kurtulup feraha çıkar. gençlerin arasını bulan çöp çatan kimseye rüya işaret eder. Rızkı bollaşır evinin bereketi artar. Rüyasında sobacı ile konuştuğunu gören bir kişi. günâhlarına tevbekâr olur ve doğru yolu bulup kötü huylarını rüya sahibi terk eder. Bazı tâbirciler.SİVİLCE Rüyasında içi irin dolu olan sivilcenin vücudunda çıktığını gören kimsenin. Rüyada sobacı görmek. Vücuttan çıkan sivilcenin patlayıp içinden irin aktığını gören kimse.

Rüyasında yolculuğa çıkıp soğan yediğini gören kimse. kayıb malının bulunacağına rüya delâlet eder demişlerdir. hayırlı olacak işe ve meşakkatli kazanılacak mal nisbetine rüya delâlet eder. fakirliğe. ömür uzunluğuna ve iyilik yapmaya delâlet eder. Rüyada sofra kurmak. Hasta bir kimse rüyasında soğan yerse hastanın öleceğine rüya işaret eder. hayra. Hâmile bir kadın bir sofranın başına otursa. ni'met bollaşmasına. SOĞAN Rüyada soğan görüp yememek. sıhhatli ve bol kazançlı olarak geçecek bir iş yolculuğuna çıkar. Bekâr bir kız rüyasında sofra da oturduğunu görse. zengin bir adamla evlenip hayli mutlu olacağı bir evlilik yapar. Ev hanımı olan birisi rüyasında soğan soyduğunu görse. 442 . zenginliğe. SOĞUK HAVA Rüyada insanın soğuk havaya maruz kalması. Rüyada sofra bezi görmek. Rüyada soğan kokusu duymak. rızk azalmasına işaret eder. gizli olan sırların meydana çıkmasına ve aile efradı tarafından rüya sahibinin dışlanmasına rüya delâlet eder. davete gitmeye. Bir kimse yazın iyice ısınıp. kocasının yeni bir işe girip o işten meşakkatli kazanç kazanacağına rüya delâlet eder. yeni dostlar edinir ve bu dostları sayesinde yeni işler yapıp halk arasında itibar kazanır. rüyasında soğuk havada donduğunu gören kimsenin. o kadın kısmetli bir evlâd doğurur ve bu çocuktan ihtiyarlığında çok menfaat görür. Rüyasında zorla bir sofranın başından kaldırıldığını gören adamın işleri bozulup rüya sahibi sıkıntı içersine düşer. iyilik yapmaya cömert olmaya ve bu yüzden Allahü Teâlâ katında iyi mertebeler edinmeye rüya delâlet eder. yemek ise rüyanın şerre yorumlanmasına neden olur. Sofra başında tanınmadık kimseleri rüyasında gören kimse.SOFRA Rüyada genişçe bir sofra görmek. daha sonra soğuk havada donduğunu rüyasında görse faydalı ilim sahibi olacağına ve bu ilim sebebiyle maddî yönden ferahlayacağına rüya delâlet eder. kısmetli evlilik yapmaya. Bazı tâbirciler. elden çıkacak mal miktarına nisbet eder. hayır hasenat işlemeye. Rüyada yeşil soğan.c) tarafından meydana gelecek feyiz ve berekete rüya delâlet eder. Rüyada soğan soymak. hayırlı yolculuk yapmaya ve Allah-ü Teâlâ (c.

SOHBET ETMEK Rüyada sohbet etmek; yeni dostlar edinmeye ve ilim öğrenebileceği kimselerin sohbetlerine katılmaya rüya delâlet eder. Hasta olan bir kimsenin rüyasında yabancı birisiyle sohbet etmesi ona zarar verecek bir doktora gidip yanlış ilaçlar kullanacağına rüya delâlet eder. SOKAK Rüyasında bilmediği, yabancı olduğu bir sokoğa girdiğini gören kimse; doğru yoldan ayrılıp kötü yola sapar veya yalan yere şahitlikte yapabilir. Ayrıca bu rüya yemin bozmaya ve kefaret borcu yüklenmeye de yorumlanabilir. Rüyada sokak sokak dolanıp bağıran kimseyi görmek; vaiz birisinden söz dinlemeye ve faydalı ilim öğrenmeye delâlet eder. Meslek sahibi olan bir kimse yabancı olduğu bir sokağa rüyasında girdiğini görse; işyeri olarak kullanacağı yeni bir gayri menkul alır. Rüyada sokağa terk edilmiş çocuk görmek ve o çocuğu almak kimsesizlere yardım etmeye ve Allah-ü Teâlâ (c.c) katında çok sevap kazanmaya rüya delâlet eder. Rüyada sokağın başına dikilip sonuna kadar görmek ve yürümek halk arasında tanınmayan, gizli düşmanı kahr etmeye ve manevî ferahlığa kavuşmaya rüya delâlet eder. SOKMAK Rüyada zehirli bir hayvan tarafından sokulmak; gizli düşman tarafından kötülük görmeye veya rüya sahibi kendisi için çok zararlı olacak mahsurlu ve kötü bir duruma düşeceği bir işe girer. Ve bu işin sonucunda korkunç derecede maddi ve manevî zarara uğrar. SOL-SOLAK Rüyada solak olduğunu gören kimsenin; dünya hayatı için çok iyi işler yaptığına fakat âhireti için hiç bir şey yapmadığına rüyası delâlet eder. Rüyasında sol eliyle yemek yediğini gören kimse; malına haram katar ve hatta faiz yemektedir diyebiliriz. Bazı tâbirciler, sol elle rüyada yemek yemeyi; yetim malı yemeğe veya rüşvet almaya yorumlamışlardır. SOLUMAK Rüyada derin derin solumak; mide rahatsızlığı çekip kısa sürede sağlığın düzelmesine rüya delâlet eder. Rüyada güçlükle solumak; kötü iş yapmaya ve bu iş yüzünden sıkıntı çekmeye ve halk arasında kötü şöhretle tanınmaya rüya delâlet eder.
443

SOLİST Rüyada solist olduğunu ve şarkı söylediğini gören kimsenin; arkasından dostlarının dedikodu ettiklerine rüya delâlet eder. Rüyada astsolist olmak; şöhrete ve bol paraya ayrıca da halk arasında kötü şöhret yapacak olayların içine girmeye rüya delâlet eder. Rüyada solist olarak bir gazinoda çalıştığını gören bir kadın; ailesinin haberi olmadan kendisine zarar verecek işler yapar ve hayli sıkıntılı üzüntülü günler geçirir. SOLUCAN Rüyada solucan görmek; kötü huylu olan gizli düşmanın varlığına delâlet eder. Rüyada solucan öldürmek; gizli düşmanı yenmeye ve o düşmanın Ebû Cehil gibi kendi kazdığı kuyuya kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. Kir-mani rüyada toprağı kazıp.solucan çıkarmayı topraktan kazanılacak mala yorumlamıştır. Toprak üzerinde birçok solucanın bir araya toplandığını görmek; feyiz ve berekete delâlet eder. Rüyasında ağzından ve burnundan solucan çıktığını gören kimse; kötü söz söyler ve bu söz yüzünden sevdiği kimselerle arası açılır, aile huzuru kaçar. Rüyada solucan görmek 4 şey üzerine tâbir olunur. Mal, kötü söz, düşmanı kahr etme, yalan yemin etmek. SOLUNGAÇ Rüyada balığın solungacı gibi solungaçları olduğunu gören kimse; muhit değiştirir ve yeni muhitine rüya sahibi kısa süre içersinde intibak eder. Rüyada balığın solungaçlarını görmek; meşakkatsiz kazanılacak büyük paraya ve maddî ferahlığı rüya delâlet eder. Rüyada balığın solungaçlarını koparıp atmak; yolunda giden işin düşünülmedik olaylar yüzünden sekteye uğramasına ve haset düşmanın varlığına rüya delâlet eder. SOMYA Rüyada somya üzerinde (döşeli olmayan) oturmak; mali yönden sıkıntıya düşmeye, tüccar için iflâs etmeye, ev hanımı için lüzumsuz harcamalar yapıp maddî sıkıntıya düşmeye rüya delâlet eder. Çok güzel dayalı döşeli somya üzerinde oturmak ise; bekâr için iyi evlilik yapmaya, talebe için tahsil hayatında başarılı olmaya tüccar için bol kazançlı yeni işe, çiftçi için bereketli olacak bir yıl geçirmeye, ev hanımı için evindeki huzursuzluğun gidip mutlu olmasına ve evine yeni eşyalar almasına rüya delâlet eder.

444

SONAR Rüyada sonar aletinden bakmak; altıncı hissin çok kuvvetleneceğine ve rüya sahibinin isabetli seçimler yapıp istikbali için iyi yatırımlar yapacağına rüya delâlet eder. SONBAHAR Hasta bir kişi rüyasında kendisini sonbahar mevsiminde görse; hastalığının artacağına rüya delâlet eder. Fakat rüyasında sonbahardan çıkıp yaza veya ilkbahara girdiğini görse; hastalıklardan kurtulup şifaya kavuşacağına rüyası delâlet eder. Rüyada sonbahar mevsimi; işlerdeki güçlüğe, hastalanmaya veya aile içinde oluşacak huzursuzluğa ve kötü söze de yorumlanabilir. SONDA Rüyada sonda taktırmak; hayırsız akrabadan kurtulmaya ve rüya sahibinin elindeki haram malın çıkmasına veya rüya sahibinin kötü huylarından kurtulup hayır hasenat işleri yapmasına rüya delâlet eder. Böbreklerinden rahatsız olan bir kimse sonda taktırdığını görse; Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) yardımıyla kısa süre zarfında hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşur. Rüyasında sonda aleti satın aldığını gören kişi; yukardaki rüyanın tam tersi olarak böbreklerinden rahatsızlanır ve uzun süreli bir tedavi dönemine girer. SOPA Rüyada sopa ile dövülmek; kuvvet almaya düşmana galip gelmeye ve maddi yönden feraha çıkmaya rüya delâlet eder. Rüyada sopa dört şey üzerine tabir olunur. Kuvvet, güç, vefalı dost ve asil olan düşmana. Rüyada sopa ile başkasını dövmek ise; dövenin dövülene yapacağı yardıma dostluğa ve vefalı davranışa rüya delâlet eder. Rüyada başkasına sopa göstermek; dokunaklı söz söylemeye ve düşmanı kahr etmeye rüya yorumlanır. SOS Rüyada pişmiş yemek üzerine sos dökmek; faydalı iş yapmaya, kederli, sıkıntılı günlerin bitmesine rüya delâlet eder. Rüyada çiğ et üzerine sos dökmek; kan dökülmesine, çok büyük üzüntü duyulacak olayların olmasına rüya delâlet eder. Bazen de bu rüya trafik kazası geçirmeye de yorumlanmıştır.

445

SOSİS Rüyada çiğ sosis; yakın akrabanın başına gelicek kötü olaya ve o olaydan rüya sahibininde etkilenmesine rüya delâlet eder. Rüyada sosis pişirmek; ev hanımı için kocasından saklı yapmış olduğu bir işin açığa çıkmasına ve hatalarının rüya sahibinin yüzüne vurulmasına rüya delâlet eder. SOSYETE Rüyasında sosyeteye katıldığını gören kişinin; dünyevî hayatına ve gösteriş yapmak uğruna evindeki huzursuzluğa neden olduğu rüya delâlet eder. Rüyada sosyete toplantılarına katılmak; boş işler yapmaya ve rüya sahibinin kendisine zararlı olacak kişilerle dostluk etmekte olduğuna rüya işaret eder. SOYAĞACI Rüyada soyağacını çizdiğini gören kişinin; soyundan ilerde âlim, ilmi ile amej edecek şöhretli bir kimse çıkacağına rüyası delâlet eder. Rüyada soyağacı çizmek; rüyanın hayra yorumlanmasına delâlet eder. Rüyasında soyağacının daha evvelinde yıldız parladığını gören kişinin; birkaç kuşak evvelinde bulunan bir velinin yüzü suyu hürmetine günâhlarının af olunacağına rüya delâlet eder. SOYGUN - SOYGUNCU Rüyada soygun yaptığını gören kişinin; yetim malı yediğine, malına haram karıştığına veya bilmeden üstüne kul hakkı aldığına rüyası işaret eder. Rüyada görülen soygun veya soyguncu; bilinmedik yerden gelecek paraya, rızka, ömür uzamasına veya yeni evlilik yapmaya da yorumlanabilir. SOYUNMAK Rüyasında halk arasında avret mahallinin görüleceği bir şekilde soyunduğunu gören kimsenin; gizli sırlarının açığa çıkacağına ve halk arasında rezil rüsvan olacağına rüya delâlet eder. SÖĞÜT AĞACI Rüyasında söğüt ağacı gören kimsenin; ömrünün uzamasına, hayır duâ almasına ve çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi kimselere yapacağı iyiliklere rüya delâlet eder. Rüyada söğüt ağacı görmek; kendisine gizli düşman olan fakat dost görünen kişiye muhalefet eden adama veya yanlış işler yapan kimseye rüya işaret eder.
446

SÖKMEK Rüyada evinin duvarındaki bir şeyi (tahta, çivi) vb. bir şeyi söktüğünü gören kişinin; başındaki olan bir musibetten kurtulacağına rüya delâlet eder. Şayet rüyasında evinini kapısını söküp attığını bir kişi görürse; o kimsenin eşiyle arasının açılacağına hatta evliliğinin sona ereceğine rüya işaret eder. Rüyasında iş yerinde bazı şeyleri söküp attığını gören bir tüccar; elemanlarından bazılarını işten uzaklaştırabilir. Yalnız bu rüya sahibi dikkatli olmalıdır. Çünki faydalı ve iyi niyeti olan bir elemanında bu hareketi sonucunda ka-yıb edebilir. Rüyasında evinin duvarlarında kötü bir görünüşü olan bir şeyi söküp yerine yenisini taktığını gören bir kimse ya yeni bir işe girer veya yeni bir eve taşınır. SÖMESTR Rüyasında neş'eli bir şekilde sömestr tatiline çıktığını gören bir talebe güzel bir karne alır ve eğitim hayatında başarılı olacak atılımlar yapar. SÖNDÜRMEK Rüyada ateşi söndürdüğünü gören kimse; kin beslediği birisiyle münakaşa yapar ve düşmanı üzerine galip gelir. Bazı tâbirciler, ateş söndürmeyi bid'ât işlemeye ve günahkâr kimselerle oturup kalkmaya da yorumlamışlardır. SÖVMEK Rüyada sövmek; şayet rüya sahibi tarafından yapılırsa kötü söz söylemesine, başkası tarafından sövülmek ise; rüya sahibinin kötü laflar işitmesine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler, rüyada sövülen kişinin söven üzerinde olan hakkına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada itaat edilmesi gereken kimseye, yakınına sövdüğünü gören kimsenin ana babasına asi olup Allah-ü Teâlâ'nın (c.c) katında günahkâr olmasına rüya delâlet eder. Rüyasında tanımadığı bir kişinin kendisine sövdüğünü gören kişi; düşmanlarına karşı muzaffer olur ve kendisine daha evvel iftira etmiş olan bir kişinin karasının ve kötülüğünün halk tarafından bilinmesine rüya delâlet eder. SÖĞLENMEK Rüyasında kendisine ailesi tarafından veya bir büyüğü tarafından söğlenildiğini gören bir kişi; hataları için uyarılır. Rüya sahibi bu uyarıları dikkate almalı ve hareketlerine özen göstermeli hata yapmamalıdır.
447

Rüyasında başkalarına (tanımadığı) kişilere söğlendiğini gören kimse; etrafına öğüt verici ve yol gösterici bir kişi haline gelir, halk arasında sözü ve sohbetinin güzelliğiyle şöhret bulur. SÖZDEN DÖNMEK Rüyasında sözünden döndüğünü gören kimsenin; döneklik etmesine dininde meydana gelen bozukluğa ve ailesinde bulunan kişilerle arasının açılmasına rüya delâlet eder. SÖZ VERMEK Rüyasında bir kişinin diğer bir kimseye söz vermesi; söz verenin söz verdiği miktarda karşısında olan kimseye borçlanmasına rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler, rüyasında söz verdiğini ve sözünü yerine getirdiğini gören kişinin; imanının güzelliğine ve inancının sağlamlığına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında kendisine olmayacak bir şey için söz verildiğini gören kişi; yakın süre zarfında şayet üzerinde kul hakkı varsa kurtulur ve feraha çıkar. SPERM Rüyasında spermlerin sayısının laboratuvarda sayıldığını gören; erkeğin şayet çocuğu olmuyorsa, eşi gebe kalır. Ayrıca bazı tâbirciler bu rüyayı kısır kadının gebe kalmasına, iktidarsız olan erkeğinde erkekliğine kavuşacağına yorumlamışlardır. SPİKER Rüyasında spikerin konuştuğunu ve ondan söz dinlediğini gören kişi; yakın zaman zarfında halk arasında tanınacağı bir olayların için girer bu olaylar kendisine maddî ve manevî yönden ferahlık kazandırır. Rüyasında spiker olduğunu gören kimsenin; hitabet san'atı güzelleşir ve arkadaşları arasında tanınan birisi haline gelir. SPOR Rüyada hasta bir kimsenin spor yaptığını görmesi; sıhhatinin düzeleceğine ve sağlığına kavuşacağına rüya delâlet eder. Rüyasında spor yaptığını gören kimsenin; çok emekler sonucunda büyük başarılara ulaşacağına rüya delâlet eder. Ayrıca parlak iş teklifi almaya ve bol kazanç sağlamayada rüya yorumlanabilir. Rüyasında erkek çocuğunun spor yaptığını gören kişinin; çocuğunun ilerde sağlıklı ve sağlam karekterli bir kimse olacağına rüya delâlet eder.
448

SPREY Rüyada sprey kullanmak; gösteriş düşkünü olmaya ve yalan haberler yüzünden huzurunu kaçıran adam rüya delâlet eder. Rüyasında sprey sıktığını kullandığını gören bir hanım, yaşantısına bir düzen getirip olumsuz hareketlerini düzeltir. STAD Rüyada bir stadta bulunduğunu ve yapılmakta olan yarışlara katıldığını gören kimse; istikbâldeki amaçlarına başarıyla ulaşır ve hayatında önemli işler yapar. Rüyasında stadta bulunduğunu ve bağırdığını gören kişi; streslerinden kurtulup sevince ve ferahlığa kavuşur. STEPNE Rüyasında stepne kullandığını gören kişi; ummadığı, beklemediği bir dostundan yardımlar görür, hayır ve hasenat işlemeye özen gösterir. Ayrıca önemli müşkülatlarına çözüm getirir. STOK - STOKÇU Rüyada olmayan bir malı stokladığını gören kişinin; malına haram kattığına ve kötü yollardan kazanılmış malın birikimini yaptığına rüya delâlet eder. Rüyada stok yapmak veya stok yapan stokçuyu görmek; rüyanın rüya sahibi için uyarı niteliği taşıdığına delâlet eder. Zira rüya, kul hakkına, haram mal yemeye ve kötü yoldan kazanılmış paraya yorumlanır. SU Rüyada su çeşitli şekilde tâbir olunur. Şöyle ki: Rüyasında bağ bahçe suladığını gören bir kimsenin, hanımının hâmile kalacağına ve geçiminin düzelip rızkının bollaşacağına rüya delâlet eder. Rüyada çok susadığını ve su içtiğini gören; bir kimsenin kalbine hidâyet nuru doğar, fakirliği gider, zengin olur ve ailesindeki olan çoluk çocuğu bir araya toplanıp birlik ve beraberlik içersinde hareket ederler. Rüyasında içtiği suyun önce tatlı daha sonra tuzlu hale dönüştüğünü gören kimse; dininden ayrılıp sapıklığa düşer ve hem dünyevî hemde uhrevî hayatını kayıb eder. Bu rüya sahibi dikkatli olmalıdır. Rüyasında su dolu kabı yüklendiğini gören kimse; fakirse mal kazanır, bekârsa iyi bir evlilik yapar veya evli ise hanımı hâmile kalıp kısmetli bir çocuk doğurur.
449

Rüyada yeşil renkte olan bir su görmek; meşakkatli bir yolculuğa çıkmaya ve bu yolculukta zorlukla kazanılan mala rüya delâlet eder. Rüyada siyah su içmek veya görmek; haram mal yemeye, hastalığa özellikle göz hastalığına tutulmaya rüya delâlet eder. Rüyada elbisesinin temiz su ile ıslandığını gören bir kimse; hayırlı bir yolculuğa çıkar ve mali yönden ferahlığa kavuşur. Şayet rüya sahibi borçlu ise, borçlarından kurtulup selâmete çıkar. Yalnız elbisenin pis su ile ıslanması; rüyanın şerre yorumlanmasına, malca ziyana uğramaya ve iftira atılmasına delâlet eder. Rüyada tatlı su içmek; helâl rızka, bekâr kimse için iyi evlilik yapmaya ve ölümcül bir hastanın sıhhatinin düzelmesine rüya delâlet eder. Rüyada suyun taşıp sele dönüştüğünü ve zarar ziyana sebep olduğunu görmek; fitne fesat işleriyle uğraşan adamın rüya sahibine ve çevresine kötülük etmesine rüya delâlet eder. Rüyada bir kaptan su dökmek; malın elden çıkmasına ve dökülen su miktarınca zarara uğramaya rüya işaret eder. Hasta bir kimse suda boğulduğunu rüyasında görse; tutulmuş olduğu hastalıktan kurtulamayarak ölür. Rüyasında durgun bir suya bakarak orada kendi yüzünü seyir eden adam; ailesine ve dostlarına iyilik eder ve Allâh-ü Teâlâ (c.c) katında büyük sevablara nail olur. Rüyasında çok susadığını ve etrafında olanlardan yalvar yakar bir halde su istediğini gören kimse; insanlar arasında yalan söz söyleyerek kovuculuk yapar ve üzerine kul hakkı geçer. Bu rüyanın sahibi derhal tevbekâr olup doğru söz söylemeli yalanı terk etmelidir. Zira kötülüklerin anası yalan sözdür. Rüyasında deniz suyu içtiğini gören kimse; ailesinde olan birisinin davranışları yüzünden büyük üzüntülere düşer. Rüyada akıntısı olmayan suyu veya akan suyu bir yere toplamak; hapse girmeye, haram yolla kazanılmış mal birikimi yapmaya delâlet eder. Rüyada tuzlu su; geçimi zorlukla temin etmeye, sarı su; hastalığa tutulmaya, siyah su; evin harab olmasına ve eşiyle rüya sahibinin tartışacağına hatta boşanacağına rüya yorumlanır. Rüyada acı su içmek; acı haber almaya ve çok büyük üzüntü duymaya delâlet eder. Rüyada sıcak su içmek; çok şiddetli sıkıntı ve üzüntü geçirmeye yorumlanır. Yeni evli bir kişiye içi su dolu bir bardak verilmesi; bir evlâdının olacağının habercisidir. Rüyada suyu emerek içmek; sıkıntıya, düşmanın zulmüne ve acı haber almaya delâlet eder. Bir kimse rüyasında evinin içinde suyun yayıldığını görmesi; ev huzurunun güzelleşeceğine rüya delâlet eder. Hasta bir kimse rüyasında ağzına damla damla su verdiğini görmesi; hastalığından kurtulacağına delâlet eder.

450

SU AYGIRI Rüyada su aygırı görmek; gizli düşmana ve su aygırını yenmek düşmana galip gelmeye delâlet eder. Bazı tâbirciler, su aygırını kısmetli işe, evlâda, maddî ferahlığa da yorumlamışlardır. SU SATICISI Rüyada görülen sucu; takva ve iyilik sahibi olan kimseye delâlet eder. Rüyada sucu görmek; ilim sahibi olan bir kimseden rüya sahibinin faydalanmasına ve yardım görmesine delâlet eder. Rüyada görülen sucu; âlim, vaiz, sözü sohbeti dinlenen iyi dosta, mal saklamayı kendi için namus borcu kabul eden, emin, sözüne güvenilir adama delâlet eder. SU DEĞİRMENİ Buğday gibi tahıl ürünlerini üreten su değirmenini görmek; mahkeme kanalıyla hak edilen hakkı almaya, yeni kazanca, yeni çocuk sahibi olmaya, mal birikimi yapmaya ve zirâat ürünlerinin bereketine delâlet eder. Bazı tâbirciler, su değirmenini; meşakkatli üzüntülü geçen günlerin ardından gelen iyi, güzel günlere yorumlamışlardır. SU İBRİĞİ Rüyada su ibriği görmek; âhiret ve dünya hayatı için rüya sahibine yardımcı olan yakın dosta delâlet eder. Rüyada su ibriğinden su döken adam görmek; Kur'ân-ı Kerîm okuyan kimseye, zikir çekmeye, borçları ödemeye veya çok hasta yakının ölüm haberini almaya delâlet eder. SU ÇİÇEĞİ Rüyada su çiçeği hastalığına yakalandığını görmek; çocuk hastalığı haberi almaya delâlet eder. SU KABI - SU KUYUSU Rüyada su kovası görmek; hile yoluyla, düzenbazlıkla başkasının malını elinden alan hilekâr adama delâlet eder. Hanımı hâmile olan bir kimse su kovasını kuyuya sarkıttığını görse; karısı erkek çocuk doğurur. Hapiste olan bir kimse kuyudan su kovasıyla su çektiğini rüyasında görse; hapislikten kurtulup hürriyet kavuşur. Rüyasında su dolu bir kova eline verildiğini gören kimsenin hastası varsa o iyileşir veya ummadığı bir yerden eline büyük bir miktar para veya kıymetli bir mal geçer. Rüyasında kova ile bir başka kaba su doldurduğunu gören kişi mal
451

birikimi yapar ve bu biriktirmiş olduğu maldan ilerde çok faydalanır. Rüyada su kuyusu; neş'eli dosta, güler yüzlü kadına ve onunla dost olan iyi huylu ahlâklı adama delâlet eder. Rüyada su kuyusunun dolup taşması artan mala, o bölgede yaşanacak üzüntülü hasar verecek olaya (sel gibi) veya çok şiddetli bir şekilde ağlamaya delâlet eder. Rüyada suyu bulunmayan kuyu üstüne oturma; hilekâr bir adamla yapılacak iş ortaklığına ve ondan gelecek zarara rüya delâlet eder. Rüyada kuyunun suyunun çekildiğini görmek; iflâs etmeye veya ömür tükenmesine delâlet eder. Rüyada kuyunun yıkılması; yuvanın yıkılmasına veya eşin ölmesine delâlet eder. Rüyada sürekli bir şekilde su çekilen bir kuyu görmek; tükenmez kısmete, mala ve bereketli, kısmetli evlâda delâlet eder. Rüyada su kuyusuna sarılmak, ondan su çekip içmek; alim bir zât'a talebe olup ondan ilim öğrenmeye, Kur'ân-ı Kerîm okumaya veya namaz borçlarını eksiksiz olarak yerine getirmeye rüya delâlet eder. Rüyada su kuyusuna inip ondan su çıkardığını gören bir kimse; zorluklarla karşılaşacağı meşakkatli ama çok bereketli bir mala, paraya sahip olur. Rüyasında su kuyusunun suyunun bulanık olduğunu gören kişi; hayli karışık olan bir işe girer ve bu iş kendisini bir hayli üzer. SUBAY Rüyada subay üniforması giymiş bir adam görmek; düşmandan emin olmaya veya üzüntülü bir telefon konuşması yapmaya delâlet eder. SU BÖREĞİ Rüyada su böreği pişirip yakınlarına yedirmek; bir miktar para tasarruf edip onu yakınlarına yardımda kullanmaya veya eve kısmetli misafirlerin ziyarete gelmesine rüya delâlet eder. SU KABAĞI Rüyada su kabağı görmek ehli beytten olan kimselerle dostluk etmeye, ilmiyle amel etmeye veya yakın bir dosttan alınacak yardıma rüya işaret eder. SUÇ Rüyada suç işlemek; günâha girmeye ve sapıklığa düşmeye delâlet eder. Rüyasında suçlu.olup boynuna veya ayaklarına zincir vurulduğunu gören kişi; günâhlarından dolayı Allâh-ü Teâlâ (c.c) tarafından uyarıldığını düşünmelidir. Bekâr kimse için ayağına zincir vurulması; evlenmesine delâlet eder.
452

SUCUK Rüyada sucuk pişirip yemek; üzüntülü haberin ardından gelecek sevince, ruhsal yönden sükûnete kavuşmaya ve huzursuzlukların aile içinden birisinin yardımıyla çözümlenmesine rüya delâlet eder. SUSAMAK Rüyada susuzluk; dinde olan bozukluğa, fitne ve fesat çıkaran kadına rüya delâlet eder. Şayet bekâr bir kişi rüyasında susayıp ardından kana kana su içtiğini görse; rüyası yakın zaman içersinde evleneceğine işaret eder. Tüccar bir kimsenin veya malî durumu bozuk olanın rüyasında çok susadığını ardından su içtiğini görmesi; zor ve sıkıntılı günlerin olacağına ardından işlerinin açılacağına ve rızkının bollaşacağına borçlarından kurtulup feraha çıkacağına rüya delâlet eder. SUR Rüyada sur üzerinde yürüdüğünü gören kimse; Allâh-ü Teâlâ (c.c) yolunda cihad eder. Rüyada görülen sur islâmi emirlere uymaya, mal sahibi olmaya, Kur'ân-ı Kerîm okumaya öğrenmeye, emniyetli olmaya, düşmana galip gelmeye, yeni evliliğe, namusuna sahip olan kadına ve iftiradan kurtulmaya delâlet eder. Rüyada sur kapısından girmek; yolculuğa çıkmaya, iyi bir işe girmeye, yeni meslek sahibi olmaya ve ilerde anne, babasına faydalı olacak evlâd sahibi olmaya işaret eder. Rüyada sur'un yıkılması, yukarda saydığımız yorumların tam tersi olarak rüyanın yorumlanacağına delâlet eder. Evinin etrafını surla çevirdiğini gören kişi; eşi hakkında edilen dedikodulara önem vermez ve yuvasını yıkmaya çalışan fitne fesad kimselerin sözlerine kulaklarını tıkar. SUSAM - SUSAM YAĞI Rüyada susam görmek; helâl kazanılacak mala, faydalı memuriyete geçip halka yardımcı olmaya, ibâdetleri yerine getirip Allâhü Teâlâ (c.c) olan kulluk borcunu hakkıyla yerine getirmeye rüya delâlet eder. Rüyasında yerlere susam saçtığını gören kimsenin; elindeki parayı, mal varlığını lüzumsuz yere israf edeceğine rüyası işaret eder. Rüyada susam kavurmak; zorluklarla kazanılacak helâl mala paraya yorumlanır. Rüyasında elinde torba içinde susam tuttuğunu gören kimse; büyük bir mirasa konar ve bu mirastan en iyi şekilde faydalanır. Rüyada susamdan yağ çıkartmak; kenarda bulunan maldan, paradan faydalı işler için kullanmaya işaret eder.
453

Süleyman (a. SUYA DALMAK Rüyada suya dalmak. Rüyasında suya düşüp daha sonra derine doğru çekildiğini gören kimse. şayet rüya sahibinin evlâdı varsa. yavaş yavaş malî durumunu düzeltip zengin olur. o ilerde doktor olur. SÜLEYMAN (A. Rüyasında Hz.s)'ı görüp onun mührüne veya asasına sahip olduğun gören kimse. yeni lisanlar öğrenir. SÜRAHİ Rüyada boş sürahi görmek. Süleyman (a. çok seyahat edeceği yeni bir işe girer ve bu işten hayli önemli miktarda para kazanır malî sıkıntılarını tümüyle üstünden atar. SULU SEPKEN Rüyada sulusepken yağdığını görmek. devlet işlerinde önemli görevlere gelip bir çok insana amirlik yapar.s)'ı görüp onunla konuştuğunu gören kimse.S) Rüyasında Hz. yukardaki yorumun tam tersi olarak faydalı. Hz. âlim olan bir hocadan ilim öğrenir veya rüya sahibinin eline mühimce bir miktar para geçer.SU TERAZİSİ Rüyada su terazisi görmek. iyi huylu arkadaşa delâlet eder. HZ. Süleyman (a. 454 . Rüyasında suya dalıp oradan kıymetli mücevher çıkarttığını gören kişi. Süleyman (a. o ülkede kuraklığa son verecek bereketli yağmurlar yağmasına. Rüyada dolu sürahi görmek ise. pahalılıktan sonra gelecek ucuzluğa delâlet eder.s)'la beraber yolculuğa çıktığını görse. Rüyasında işi olmayan bir kimse. faydasız arkadaşa ve ondan gelecek zarara işaret eder. casus olan kötü niyetli düşmandan zarar görmeye veya malî durumu iyi olan zengin bir akrabadan para yardımı görmeye rüya delâlet eder. önemli mevkilere gelir veya halk arasında tanınan sözü sohbeti dinlenen kişilerin topluluğuna katılır. Rüyasında Hz.s)'ın elinden tuttuğunu gören kimse. rüya sahibinin hayatında önemli değişmeler olacağına ve kısa süre içersinde işlerini yoluna koyacağına rüya delâlet eder.

sol tarafına sümkürürse kız çocuk doğurur. okumuş ilim sahibi evlâda. Bu rüyayı gören kişinin şayet yakınlarından biri bu halleri taşıyorsa mutlaka rüya sahibi bu adamdan kısa süre zarfında bir olayı bahane edip kurtulmalıdır. alçak. eşi yaptıklarından pişman olup rüya sahibine geri döner. sıkıntılarından kurtulacağına ve borçlarını kısa süre zarfında ödeyeceğine rüyası delâlet eder demişlerdir. SÜMÜK Rüyada sümüklerinin aktığını gören kişi. faydalı ilim sahibi olmaya. sümkürüp burnunu temizlediğini gören kimsenin. SUMUKLU BÖCEK Rüyada sümüklü böcek görmek.c) rızâsını kazanmaya ve çok zengin olmaya rüya işaret eder. adî.SÜRÜ Rüyada hayvan sürüsü görmek. uzun ömürlü olacak bir kız evlâda sahip olur. Bazı tâbirciler. iyi huylu güzel yüzlü bir evlâd sahibi olur. Güzel iyi huylu eşe. hayırlı işler yapıp Allâh-ü Teâlâ (c. oğlan. iki yüzlü başkalarının sırtından geçinmeyi huy haline getiren adama yorumlanır. Fakat rüya sahibi o sümüğü sildiğini. hüzünlü günlerin ardından gelecek sevince ve düğün haberine rüya yorumlanır. dört şeye yorumlamıştır. temizlediğini görse. SÜLÜK Rüyada sülük görmek.a) rüyada sülün görmeyi. SÜMBÜL Rüyada sümbül çiçeğini görmek. eşinden iğrenerek cinsî temasta bulunur ve bu birleşmeden ilerde kendisine üzüntü kaynağı olacak bir evlâd sahibi olur. Rüyasında eşinin sümüğünü kendi üstüne sürdüğünü gören kimse. oğlundan yardım görüp onun parasını yer. Rüyasında yatağına sümük bulaştığını gören kimsenin eşi kendisine ihanet eder. 455 . Câfer-i Sâdık (r. bir yerden başka bir yere göç etmeye delâlet eder. Hâmile bir kadın rüyasında sağ tarafına sümkürürse. SÜLÜN Rüyasında sülün gören kimse. Rüyasında sümüğünü yaladığını gören kimse. hayırlı. sözü sohbeti dinlenen hakîki dosta.

Rüyasında deniz dibinden sünger topladığını görse. bir erkek çocuğu dünyaya gelir. trafik kazası geçirmeye ve faydasız olan evlâd sahibi olmaya yorumlanır. Peygamber efendimizin (s. Rüyasında başka birisinin evini süpürdüğünü gören kimse. gizli sırların meydana çıkmasına.a. Rüyasında sünnet olduğunu gören kimse. harabatçı. doğru. Bekâr bir erkek rüyasında sünnet olduğunu görse kısa süre zarfında evlenir. kazancına haram karıştırır. yalancı.v) ahlakıyla ahlâklanırve rüyayı gören bir kadın ise namusunun kötü niyetli olan kimselere karşı korumak durumunda kalır. yalansız konuşmaya işaret eder. iki yüzlü olan dostlar edinir ve bu kişilerden rüya sahibi hayli zarar görür. fakat bu çocuğun ömrü kısa olur. malına. SÜRME .SÜNGER Rüyada sünger kullanmak veya süngerden yapılmış bir yatağa yatmak. Şayet rüyayı gören tüccarsa iş değişikliği yapar dükkânını başka yere taşır. SÜNNET .SÜNNETÇİ Rüyada sünnetçi görmek. şahitlik yapmaya. güvenli oİmayan ortaklığa girmeye. Rüyasında elinde süngü tutup o süngününde kırıldığını gören kimsenin. Rüyasında evini süpürge ile süpürdüğünü görse. SÜPÜRGE Rüyasında bekâr bir kimse elinde süpürge tuttuğunu görse.SÜRMEDANLIK Rüyasında tanıdığı bir kimse tarafından gözüne sürme çekildiğini gören şahıs. Peygamber efendimizin (s. mal birikimi yapar ilerde rüya sahibi çok zengin olur. dinini ıslah eder. rüya sahibi evini değiştirir. kötü huylarını düzeltir ve gözünden 456 . parasının kıymetini bilmeyen birisiyle evlenir.v) sünnet-i seniyyelerine uygun davranmaya ve başkalarının gizli sırlarını öğrenmeye rüya delâlet eder. dinini öğrenir. Rüyasında süpürge yardımıyla süprüntü topladığını gören kimse. islâmi terk edip dinine bid'ât karıştırlp günâha girer. Veya yetim malı yeyip düşmanından zarar görür. süpürdüğü evin sahibinden malca faydalanır ve onun parasından yer. Rüyasında kendisine süngü ile vurulduğunu gören kimse. düşmanı üzerine galip gelir. Rüyasında kendisinin sünnetsiz olduğunu gören kimse.a. SÜNGÜ Rüyada görülen süngü. Rüyasında süngü ile düşmanını yaraladığını gören kimse.

ilim öğrenmeye delâlet eder. Şöyle ki: Domuz sütü içmek. Bekâr bir kız rüyasında gölüne sürme çektiğini görse. şayet rüya sahibi evli ise kocasıyla ilişkilerini düzeltir. Yırtıcı hayvan sütü içmek. suç işlemeye. Bekârsa o takdirde kısa süre zarfında mali durumu iyi olan fakat güzelliğine önem veren birisinden evlenme teklifi alır. Kurt sütü içmek. malına hile yolu ile bir düşmanı tarafından el konulur. Koyun sütü içmek. Şayet içilen süt ekşimiş veya bozuk ise dindeki bozukluğa ve mala haram karıştırmaya rüya delâlet eder. akılda bozukluk yapacak ruhî çöküntüye. kötülüğe uğramaya delâlet eder. dinindeki bozukluğun giderildiğine rüya delâlet eder. Rüyasında göğüslerinden süt aktığını gören kimsenin. rahata. başkalarının gizli sırlarını öğrenir ve bu sırları ölene kadar muhafaza eder. Rüyasında eline sürmedanlık verildiğini gören kimse. zalim bir adamın malını zorla elinden almaya rüya delâlet eder. o kişiden hem dünyalık hem de âhiret hayatı için faydalanır. hile yoluyla kazanılmış mala ve kul hakkına yorumlanır. malının çoğalacağına veya talihinin açılacağına rüya yorumlanır. şiddetli korkuya ve zalim kimsenin şerrine uğramaya delâlet eder. dinde şüpheye düşmeye. hayra. Rüyada at sütü içmek. eline azar azar ama bir kaç parçaya ayrılmış olan mühimce bir miktar para geçer. Rüyasında bir kap içine süt boşalttığını gören kişinin. devlet işlerinde önemli görevlere gelmeye delâlet eder. Rüyasında gözüne sürme çekerek gözünü kör ettiğini gören kimsenin. Köpek sütü içmek. Arslan sütü içmek. iyi huylu birisiyle evlenir. Rüyasında bir başkasının memelerinden süt emdiğini gören kimse. Bazen de bu rüya sıkıntıda olan kişinin mali durumunu düzeltmesine de delâlet eder. Bazı tâbirciler. SÜSLENMEK Rüyasında bir kadın süslendiğini görse. Rüyasında sütü yoğurt veya peynir yaptığını gören kimse. SÜT Rüyada süt içtiğini gören kimsenin. içilen sütün cinsine göre rüyayı yorumlamışlardır.rahatsızlığı varsa o rahatsızlığından kurtulur. iyilik eden 457 . malına karışmış haramı temizler ve helâl olarak kazandığı kazancını yer. Rüyada gizlice başkasının hayvanının sütünü sağmak. Rüyasında eline sürmedanlık verildiğini gören kimsenin. bahtı kapalı bir yakını varsa o kısa zaman zarfında evlenir. cinayet haberi almaya delâlet eder.

mirasa konmaya yorumlanır. hidâyete ermeye. dürüst olmayan düşmandan zarar görmeye rüya işaret eder. Tilki sütü içmek. rüyayı gören kişinin ömrünün uzadığına işaret etmektedir.dosta kötü davranışta bulunmaya delâlet eder.c) rızâsını kazanmaya ye musibetlerden kurtulmaya delâlet eder. SÜT DİŞİ Rüyasında süt dişinin çıktığını gören kimsenin rüyası. sinsi düşmanın varlığına veya hafif geçecek bir hastalığa tutulmaya yorumlanır. Kedi sütü içmek. kimsesiz bir çocuğu evlâtlık alır veya bir çok çocuğa iyi yol gösterici (öğretmen) olur. toplu para almaya. 458 . Sıkıntı ve üzüntülü günlerin bitmesine delâlet eder. ilim öğreneceği bir alime talebe olur. rüyada sütçü görmeyi. şayet bekârsa o kimsenin ailesinden birisiylen evlenir veya birisiyle yakın dost olup onunla âhirette de birlikte olur. helâl kazanılan paraya. Sığır-Manda sütü içmek. kâfir olanın müslüman olmasına ve huyda meydana gelecek güzel değişmelere rüyayı yorumlamışlardır. Rüyada sütçüden süt aldığını gören kimse. Yılan sütü içmek. Allâh-ü Teâlâ (c. Korku duymaya da delâlet edebilir. O şahıstan da ayrıca hem maddî hemde manevî yardım görür. SÜT ANNE Rüyasında tanımadığı bir çocuğa süt emzirdiğini ve onu doyurduğunu gören kimse. SÜT KARDEŞ Rüyasında tanımadığı veya tanıdığı birisiyle süt kardeş olduğunu gören kişi. yalan konuşmaya. Eşek sütü içmek. Bazı tâbirciler.

hemde manevî yardım yapar. yaşadığı yörenin en büyük devlet memuru olur. Rüyasında şadırvandan su dağıttığını gören kimse.Ş ŞADIRVAN Rüyasında bir şadırvandan su içtiğini gören kimse. Rüyasında şafak vaktinde duâ ettiğini gören kişinin. ŞAFAK Rüyada şafağın söktüğü sabah olduğunu gören kimse. doğru bildiği bir olaya şahitlik ederek yemin edebilir. Bazı tâbirciler. mal sahibi olmaya. Bazen de rüyada şafak görmek. başkalarından menfaatlanmaya ve meşakkatli bir yolla kazanılacak paraya yormuştur. hidâyete ermeye. rüyada şadırvan görmeyi. mal birikimi yapıp daha sonra dağıtmaya da yorumlamışlardır. yüceliğe ulaşır ve yakın akrabalarının iyi haberlerini alır. <islâmi emirleri yereni getirmeye ve borç vermiş olduğu paranın borçlu olan kimse tarafından rüya sahibine verilmesine yorumlanır.a) rüyada şadırvan görmeyi. 459 . sıkıntılı günlerin sona ermesine maddî ve manevî ferahlığa da işaret edebilir. daha evvel etmiş olduğu duaların Allâh-ü Teâlâ (c. izzete. kısmetli bir oğlan çocuğu sahibi olacağına rüya delâlet eder. Rüyada bir caminin şadın/anından ab-dest aldığını gören kimse. akrabalarından ihtiyaç içersinde olanlara hem maddi.c) katında kabul olduğuna rüyası işaret eder. Rüyada şafak vaktini görmek. uzun ömre. Rüyasında hâmile bir kadının şafak söktüğünü görmesi nur topu gibi hayırlı. Câfer-i Sâdık (r.

Bazı tâbirciler. şehit mertebesine ulaşarak ruhu teslim etmeye yorumlamışlardır. Rüyasında şah damarının başka damarlarla bağlandığını gören kimse. yalancı adamla veya kadınla münâkaşa eder.ŞAH Rüyada şah olduğunu bir yere amirlik ettiğini gören kimse. borcunu ödemez veya yalan yere yemin eder. doğru olarak bildiği bir olay için haksız olan tarafla. bazı tâbircilere göre. emânet bir şeye ihanet eder. ŞAH DAMARI Rüyada şah damarı. ŞAHİTLİK Rüyasında şahitlik yaptığını gören kimse. akrabanın yardımlarına yorumlanmıştır. adilâne hareketleri dolayısıyla çevresindeki olan insanlar tarafından sayılır ve çok sevilir. Bazen de rüyasında şahadet ettiğini gören kimse. devlet kapısında olan bir işini kendi lehine hal eder. Rüyasında şah ile konuştuğunu görüp ve ondan yardım talep ettiğini gören kimse. şehit sevabına nail olarak ölür ve rüya sahibinin tevbeleri Allâh-ü Teâlâ (c. ŞAHADET GETİRMEK Rüyasında "Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh" dediğini gören kimse. doğru yere yemin eder. Şayet rüyasında şah damarının kesildiğini bir kimse görse. şahadet etmeyi. Şöyle ki. ölüm ve hayatın temsilcisidir. Rüyasında yalan yere şahitlik yaptığını gören kimse. borcunu söz verdiği zaman öder. 460 . Rüyada şah damarı görmek. aile bağlarını kuvvetlendirecek girişimlerde bulunur. Rüyasında şah damarının kesildiğini gören kimsenin hayati tehlike atlatacağına rüyası delâlet eder. aile bağlarına. verdiği sözü yerine getirir. ŞAHADET ETMEK Rüyasında şahadet ettiğini gören kimse. akrabalarından kendisine çok yakın olan birisinin ölüm haberini alır veya o akrabadan alacağı çok üzüntülü bir haber dolayısıyla rüya sahibi ruhî çöküntüye uğrar.c) katında kabul olunur.

Rüyasında şahin kuşu haline geldiğini gören kimse. ŞAKAK Rüyasında şakaklarının ağrıdığın gören kimse.a) rüyada şahin görmeyi. Rüyada şair görüp konuşmak. Rüyasında başkasına şaka yaptığını gören kimse. rüyasında bir komedyenin şakasına katılırcasına gülmeyi iyi. izzet ve ikram görüp halk arasında şöhret kazanır. ŞAİR Rüyasında şiir yazıp şair olduğunu gören kimsenin. Rüyasında dini şiirler yazıp şair olduğunu gören bir kimse. Fakat rüyada şahinin elinden uçup gittiğini gören bir kimse. sözleri birbirine bağlamaya. romantik ruhlu ve çabuk kırılan bir kişiliğe sahip olduğuna rüyası işaret etmektedir. eliyle veya diliyle bir arkadaşını bilmeden kırabilir. Rüyasında şakaklarının 461 . hırsızlığa ve bazı hallerde söz gelimi beyaz şahini de müjdeli sevinçli habere yorumlamıştır. Bu yüzden hayli üzüntü duyacağı günler geçirir. Rüya sahibi dikkatli olmalı ve hareketlerine özen göstermelidir. paraya işaret eder. Hatta rüya sahibi gözyaşı bile dökebilir. Rüyasında elinin üzerinde şahin tuttuğunu gören bir kimse. ilimde ve hidâyette büyük bir mertebeye yükselir. çok sevdiği bir arkadaşının başına gelen üzücü bir olayı öğrenir ve çok üzülür. Câfer-i Sâdık (r. ŞAKA Rüyasında kendisine şaka yapıldığını gören kişi. zalim evlâda. sözü sohbeti dinlenen ve hitabeti kuvvetli olacak bir evlâdı olur.ŞAHİN Rüyada şahin kuşu tutmak. Rüyasında şairden şiir dinlediğini gören kimsenin. Rüyada şahin kuşunun bir başka kuşu yakalayıp rüya sahibine getirmesi zahmetsiz ele geçecek mala. Rüyada kendisine soğuk bir şaka yapıldığını ve bu şakadan hoşlanmadığın gören kimse. düşmanlarının üzerine korkmadan gider veya önemli mevkide bulunan birisinin maddî ve manevî yardımını görür. yapmış olduğu kırıcı bir davranıştan dolayı özür dilemek zorunda katır. neş'eli bir tatil geçirmeye ve romantik ilişkiler kurmaya işaret etmektedir. Rüya sahibi dikkatli olmak zorundadır. sevinçli habere veya telefon konuşması yapmaya yorumlamışlardır. mevkisini ve itibarını kayıb edeceği hareketler yapar. Bazı tâbirciler. ailesinde bulunan kötü huylu bir çocuğun yapmış olduğu bir kötü hareketi öğrenir. vefalı cesur dost sahibi olmaya delâlet eder.

erkek kardeşi veya erkek çocuğu ölür. Rüyada şal görmek altı şeye işaret eder.a) rüyasında elinde şalgam tutup bunu uzağa attığını gören kişinin. huzura kavuşacağına rüyayı yorumlamıştır. eviâdlarının geleceği hakkında yorumlar yapıp. sıkıntılarını üzerinden atıp feraha. Rüyada üzerindeki şalın yırtıldığını gören kişinin. yeni bir kazanç kapısı buîucağına ve borçlarını tez zamanda ödemesine rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler. tarla) türü almaya delâlet eder. ŞAL Rüyada şal takmak. Şayet beyazlama aniden olmuşsa rüya sahibinin çok sıkılacağını adeta ruhî bunalıma gireceğine de rüya işaret etmektedir. rüyasında şalgam yediğini gören kimsenin. bahçe. kardeş. Cömertlik. Rüyasında kırmızı şal taktığını gören kadın.beyazladığını gören kimsenin. ŞAKRAK KUŞU Rüyasında bekâr bir kimse şakrak kuşu görüp. köylü kadına yorumlanır. itibar kaybeden adama rüya işaret eder. çocuk. çok büyük bir olaydan dolayı üzüntü duyacağına ve rüya sahibinin çok kederleneceğine rüyayı yorumlamıştır. erkek kardeş hayatı. neş'eli gezmeyi eğlenmeyi seven birisiyle hayatını birleştirir. üzerinde olan borçtan kurtulup sıkıntılarını üzerinden atar. kırmızı şal görmeyi. san'at. ŞAKLABAN Rüyasında şaklaban olup herkesi kendisine güldüren adam görmek. görüşmeler yapan adama veya ölecek olan çocuklara da yorumlanabilir. Rüyasında tüccar olan bir adam üzerine şal alıp ona sıkıca sarındığını görse. İbn-i Şirin (r. yakın süre zarfında toprak almaya (bağ. Cabir-ül Mağribi (r. kullanmak ve satın almak. 462 . ötüşünü duysa. Rüyada şalgam görmek. Rüyasında bir başkasına şal hediye ettiğini gören kişi. önemli hastalığa da yorumlamışlardır.a) ise. yakınlarından birisinin ölüm haberini alacağını söyleyebiliriz. ŞALGAM Rüyada şalgam. yaptığı hareketler yüzünden halkın gözünde küçülen. üzüntülü bir haber alır veya namusu hakkında edilen bir dedikoduyu duyup üzülür.

başkaları tarafından ayıplanacağı. evli içinde güzel yüzlü kısmetli çocuk sahibi olmaya delâlet eder. nişanlısından ayrılır. ŞAMPUAN Rüyasında şampuan kullandığını gören kişi. Rüyasında şalvarına büyük abdestini yaptığını gören kimsenin. eline umulmadık miktarda çok para veya miras mal geçer. itibar kaybedeceği bir suç. namusunu korumak için çeşitli önlemler alır. Rüyasında şalvarının ıslanmış olduğunu gören kimsenin. iki huysuz insanın arasında köprü vazifesi yapıp huzurunu kaçıran ve ruhî bunalıma düşen adama delâlet eder. ŞAMPANYA Rüyada şampanya içmek. önemli işleri ihmâl edip görevlerini yerine getirmemeye ve lüzumsuz işlerle uğraşmaya rüya yorumlanabilir. birçok günâhlarından arınmak için Allâh-ü Teâlâ (c.ŞALVAR Rüyasında şalvar giydiğini gören kişi. ŞAM FISTIĞI Rüyada şam fıstığı yemek. olumsuz sonuçlanacak bir işe başlamaya rüya yorumlanır. ŞANTAJ Rüyasında kendisine şantaj yapıldığını gören kişi. yeni bir evlâd sahibi olacağına rüyası yorumlanır. Rüyasında bekâr bir kimse yeni bir şalvar aldığını görse. Rüyada şamandıra görmek bazen de. kendisi veya eşi namusunu korumada titizlik göstermez. günahkâr olmaya. Bazı 463 . Rüyasında şalvarının aşağı düştüğünü gören kişinin. namusuna çok düşkün olan birisiyle evlenir. malına haram katmaya ve faiz yemeğe delâlet eder. ŞAMDAN Rüyada şamdan görmek. bekâr kişi için evliliğe. kabahat işler. Nişanlı bir kız bu rüyayı görse.c) duâ edip tevbekâr olur. ŞAMANDIRA Rüyada şamandıra görmek. bilmeden bir günâha girdiğine rüyası işaret eder. Rüyasında şalvarına işemiş olduğunu gören kişinin.

Rüyasında beton üzerine su geçmemesi için şap dökmek. Cenâb-ı Hakk'a (c.tâbirciler. rüyada şantaj yapmayı veya yapılmasını. iş yerindeki düzensiz olayları düzeltmeye. birisiylen bir iş yüzünden münakaşa edip o işin rüya sahibinin lehine sonuçlanmasına rüya delâlet eder. Rüyasında önemli mevkilere sahip olan bir kimsenin şarap içtiğini görmesi. yeni işe. yalan söylenmiş söze göre hareket etmeye veya dolandırıcıya para kaptırmaya rüya delâlet eder. Rüyada kadehe şarap doldurup yere döktüğünü gören kimse. Rüyasında kendisine şantaj yapan kişiyi rüya sahibi tanıyorsa o kimseye karşı dikkatli olmalı. önemli sırlarını gizli tutmalı ve o şahsa söylememelidir. ŞAP . o kişi hakkında dedikodu edip onun günâhına girer. Rüyasında şarap kadehini dolu olarak başkasına verdiğini gören kimse. başkasına haram parayla yardım yapar. bir iftira atılır ve rüya sahibi bu iftiradan dolayı çok üzüntülü günler geçirir. Rüyada başkasının üstüne şarap döktüğünü gören kişi. Rüyada şarap içmek. rızkı bollaşır ve rüya sahibine yeni kazanç kapıları açılır. yemeklerine dikkat etmeli ve sağlığına özen göstermelidir. Rüyasında yiyeceklerini şapladığını gören kimse. Rüyasında bir nehirden su yerine şarap aktığını gören kimseye. ŞARAP Rüyada şarap içmek. ŞANS OYUNU Rüyada şans oyunu oynamak. helâl yolla kazanç temin eder. malî durumu düzeltmeye ve rüya sahibinin üzerindeki borçları ödemesine delâlet eder. gizli önemli sırların açığa çıkmasına yorumlamışlardır. uzak deniz yolculuğuna çıkar veya kârlı bir ticarete girer. Rüyada şapka takmak başarıya ulaşmaya. o kişi hakkında asılsız dedikodu edip üzerine kul hakkının geçmesine neden olur. ortak işten zarar görmeye. rütbe yükselmesine delâlet eder. hayra yorulmaz.ŞAP DÖKMEK Rüyasında şap kullandığını gören kimse..c) isyankâr olup büyük günâh işlemeye delâlet eder. şerre yorumlanır. elden mühimce miktar paranın çıkmasına. Rüyada şantaj yapılması. haram yemeye. ŞAPKA Rüyada yeni şapka takmak mevki. Rüyasında şap döktüğünü gören kimse. 464 . meşakkatsiz yani gayri meşru yoldan kazanılan haram maldır.

hidâyet nuruyla nurlanıp doğru yola gider. karşı cinsten birisine yakınlık duyup hatta ona aşık olabilir. Zira üzerine kul hakkı almaktadır. bir yakınının dostunun aslında kendisine düşman olduğunu öğrenir ve ona karşı düşmanlık duyar. Rüyasında kevser şarabı içtiğini gören kimse. kardeşten duyulacak kırıcı söze. Ve Allâh-ü Teâlâ (c. Bekâr bir erkek zorla kendisine şarap içirildiğini rüyasında görürse. Rüyasında şarap şişesini kırdığını gören kişi. düşmanıyla arasını düzeltip barışır. Kul hakkı insanın imânından alınacak ve ödenecek bir haktır. o ölünün cehennemlik olduğuna delâlet eder. 465 .mevkisinin. Rüyasında kalbine yakın yerde şarapnelle yaralandığını gören kimse. kötü huylarını terk edip Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyasında bir savaş sırasında şarapnel parçası isabet ettiğini gören kişi. Dikkatli olup hareketlerine özen göstermelidir. rüyada şarap içmeği. cennetlik olduğuna ve tevbelerinin Allâh-ü Teâlâ (c. kızgınlık duymaya.c) katında kabul olduğuna rüyayı yorumlamışlardır. hayırsız eşe yorumlanır. hastalığa tutulmaya veya asi evlâda. herne surette olursa olsun hayra yorumlamayıp şerre yorumlamışlardır. Rüyasında şarap sattığını gören ticaretle uğraşan bir zât malını satarken müşterilerine karşı hilekâr hareket etmektedir. Bazı tâbirciler. fakat içindeki o kimseye karşı olan kırgınlığını kolay kolay atamaz. kendisinden yaşça çok büyük olan birisiyle zorla evlendirilir. Evli bir kadının rüyasında içki içmesi. Ve rüya sahibi mutsuz bir evlilik geçirir. akrabalarının haksız olarak kötü hareketlerine maruz kalır. fitneye. Rüyada daha evvel ölmüş olan birisinin şarap içtiğini görmek. Bu kişi hakkında Allâh-ü Teâlâ (c. rütbesinin elinden alınacağına delâlet eder. derde düşmeye. Ve büyük bir üzüntü geçirir. düşmanlığa. ibn-i Şirin rüyasında yeşillik bir yerde kevser şarabı içtiğini gören kimsenin.c) katında cezası çok ağırdır. şerre düşmeye. Rüyada görülen şarap.c) rızâsını kazanır. namusu için söz söylenmesine ve kadının zina suçu işlemesine yorumlanır. ana ve babaya asi olmaya da yorumlanır. ŞARJÖR Rüyada tabancanın dolu şarjörünü üzerinde taşıdığını gören kimse. Fakat rüya sahibi bu aşkına karşılık göremez. kalp kırılmasına ve kederlenmeye yorumlanır. Rüyada şarap içmek.c) emirlerine uygun yaşamaya başlar. ŞARAPNEL Rüyada şarapnelle yaralanmak. Rüyasında elindeki tabancanın şarjörünün boş olduğunu gören kimse.

ŞARKÜTERİ Rüyasında şarküteriden alış veriş ettiğini gören kişi. ihtiraslarına emellerine kavuşur. ŞAŞIRMAK Rüyasında hayrete düşüp şaşıp kaldığını çok ama çok şaşırdığını gören bir kimse. o yerin amirinin değişeceğine yorumlanır. yalan yere yemin eder veya yalancı şahitlik yapar. bu rüyayı akrabadan gelecek kötü harekete yorumlamışlardır. şayet bu. şayet bir erkekse arzularına. kendisi hakkında edilen dedikoduları öğrenir ve çok üzülür. Zira rüyada şato kişinin evini temsil eder. rüya sahibinin eşinden boşanmasına işaret edebilir. ŞAŞKIN Rüyasında şaşkın bir halde ortalıkta gezindiğini gören bir şahıs. Rüyasında kendine yapılan bir hareketten dolayı şaşırıp kaldığını gören bir kimse. hırsızlığa yorumlanır. şayet dîni konularda bilgi sahibiyse verdiği islâmi bilgilere bid'ât karıştırdığına rüyası işaret etmektedir. Rüyasında namaz kılmak için kıblenin yönünü tayin etmekte şaşırdığını gören kimse. işte çalışıyorsa arzu etmediği bir göreve verilir veya rüya sahibi ev hanımıysa eşinin ona yapacağı olumsuz bir hareketten dolayı hayrete düşer. aile arasındaki huzursuzluğun gitmesine ve rüya sahibinin eşiyle gayet güzel bir şekilde geçinmesine yorumlanır. eşiyle arasında kendi yüzünden huzursuzluk çıkarır hatta önemli bir tartışma yapar. Şayet rüyayı gören bir kadınsa. mutlu bir ömür sürer ve eşi onun kadir ve kıymetini bilir. Rüyada bir çok şatonun yapıldığını ve rüya sahibinin şatosunun etrafının yüksek duvarlarla çevrildiğini görmesi. helâla harama aldırmadan yaşamını sürdürmektedir. gaflete düşüp şeytanının nefsinin olumsuz isteklerine uyup doğru yoldan çıkabilir. ŞATO Rüyada şatoda oturduğunu. 466 . Bazen de. ŞAŞI OLMAK Rüyada şaşı olduğunu gören şahıs. bulunduğunu gören. Rüyasında kendine ait şatoyu yıktığını gören kimse. Bu yüzden dikkatli olup günâha girmemeye rüya sahibi özen göstermelidir. Rüya sahibi dikkatli hareket etmelidir. Rüya sevdiklerinden hediye almaya da yorumlanır. Rüyada şehrin ortasında şato kurulduğunu görmek. Bazı tâbirciler. rüyada şaşı olmayı. Rüyada şatonun duvarının delinip oradan bir yabancının girdiğini görmek. sözünü tutmayan kimseye yorumlamışlardır. evindeki. Bazı tâbirciler.

bu rüyayı şantajcı adama. şehvete ve karşı cinsten birisine cinsel yakınlık duymaya delâlet eder. ihsana. ŞEFTALİ Rüyada tatlı şeftali yemek. doğumundan kısa zaman sonra ölen bir çocuğu olur ve rüya sahibi o çocuğun gerçekten âhirette şefaatine nail olur. Rüyada insanın insana şefaat etmesi. toplamak veya koklamak kısa 467 . alay edilmeye halkın gözünde küçülmeye delâlet eder. Bazen de bu rüya ana ve babasına hayır duâ etmeye onlara yardımcı olmaya ve tarikata girmeye delâlet eder. sünnet-i seniyyelere uygun hareket eder ve âhiret hayatına Peygamberimize komşu olur. zengin olup fakir fukaraya çok yardımda bulunmaya delâlet eder. kerem sahibi olup akraba-i tâlukatına ihsanda bulunmaya. Rüyasında yüzünün şebek yüzüne dönüştüğünü gören kişi.ŞEBEK Rüyada şebek görüp. Bazı tâbirciler. Rüyada şeftali erkek kardeşe ve arkadaşa yorumlanır. Rüyada şebek maymununun boynuna tasma takıp oynatmak. Şayet rüyada yenen şeftali acı ve kötü kokuluysa erkek kardeşle kötü hareket görülür veya iyi arkadaş olduğu sanılan kimsenin aslında haset. yüz yüze gelmeye. boş uğraşlara. Rüyasında kıyamet günü Peygamber efendimiz (s.v)'in şefaatına nail olduğunu gören kimse. ikiyüzlü kimse olduğu öğrenilir. ŞEFÂAT ETMEK Rüyada şefaat etmek. Rüyasında çok küçük bir çocuğun kıyamet günü şefaat ettiğini gören kimsenin. bilinmedik bir yerden hem maddî hem de manevî yardım alır. düşmandan kurtulmaya ve düşmanın kendi kazdığı kuyuya kendisinin düşmesine rüya delâlet eder. onunla oynamak. müslüman kardeşe yardımcı olmaya. Rüyada şeftali ağacından kendi kendine kopmuş şeftaliyi ağacın dibinden toplamak. Rüyada mevsiminde olmayan şeftaliyi yemek.a. Rüya sahibi için uyarıcıdır. iyiliğe yorumlanır. haraç yemeye yorumlamışlardır. hasta olan bir kimsenin ondan habersiz malını yemeğe rüya delâlet eder. şiddetli hastalanmaya ve çok zor günler geçirmeye delâlet eder. Rüyasında yüzünü göremediği bir kimsenin kendine şefaat ettiği/ıi gören kimse. sözlerine yalan katmakta ve başkalarının taklitlerini yapıp günâha girmektedir. Rüyada şeftali ağacı kesmek. şefaat edenin şefaat edilene edeceği yardıma. ŞEBNEM Rüyada şebnem çiçeği görmek. bir kimsenin gururuyla oynamaya haysiyetini kırıcı sözler söylemeye delâlet eder.

Rüyada tanınmayan şehir. âhiret. o rüya sahibinin kendi dinî yönüdür. sayılır çok sevilir. Kendisinin kutsal bir şehirde olduğunu gören kimse. ŞEFKATLİ OLMAK Rüyasında suçlu bir kimseye veya ihtiyaç içinde olan birisine şefkatli olmak. Rüyasında kendisini hristiyan dininden çokça bulunan insanların yaşadığı şehirde olduğunu gören kimsenin. ŞEFFAF Rüyada şeffaf elbise giymek. Rüyasında mü'min insanların çokça bulunduğu şehirde gören 468 . ŞEHİR Rüyasında hiç tanımadığı bir şehre göç ettiğini gören kimse. Bir kimse rüyasında kendisine şevkat gösterildiğini görmesi.c) rüya sahibine merhamet edeceğine ve etmiş olduğu tevbelerin Allâh-ü Teâlâ (c.a. bekâr için evlenmeye. tanınan bilinen şehir ise. sünnet-i seniyyelere uygun hareket edip Peygamber efendimiz (s. mertebesi yükselir ve çevresinde sözüne güvenilirliğinle tanınıp. ŞEF Rüyasında şef olup başkalarına hükmettiğini. gizli daha evvel işlenmiş günâhların.v)'in şefaatine nail olur. malına zarar gelir ve dili yüzünden bir çok dostlarını kırar ve yalnız kalır.c) katında kabul olunacağına rüya delâlet eder.aralıklarla alınacak güzel habere ve rüya sahibinin mutlu olmasına yorumlanır. suçların açığa çıkmasına veya iki yüzlü insanın kötü düşüncelerinin meydana çıkmasına rüya delâlet eder. yardıma çok ihtiyacı olduğu bir zamanda dostlarında göreceği maddî ve manevî yardıma rüya delâlet eder. feraha çıkar veya evini mecburi olarak iş değişikliği yüzünden başka şehre taşır. ŞEHVET Rüyada çok şehvetlenmek. Allâh-ü Teâlâ (c. kalp gözü kör olup âhiretini kayıb edeceek işler yapar ve dininde bozukluk meydana gelir. geçim korkusunu üzerinden atıp. emir verdiğini gören kişinin. evli olan kişi için şayet rüya sahibi o hissi yabancı kimseye karşı duyduysa zina suçu işlemeye rüya işaret eder. Rüyasında kendisini hiç bir canlının yaşamadığı şehirde gören kimsenin.

zorlukla. Câfer-i Sâdık (r. toplamak.c) manevî olarak yaklaşmaya rüya delâlet eder. kalbi hidâyet nuruyla nurlanır. rüyanın hayra yorumlanmasına neden teşkil eder. Rüyada şeker alıp satmak veya satıcısını görmek. güler yüzlü ve tatlı dilli birisiyle hayatını birleştirir. tatlı dilli güler yüzlü adam veya kadından öğüt alıcı sohbetler yapmaya rüya delâlet eder. Veya rüya sahibi Allâh-ü Teâlâ (c. maddî olanakların genişlemesine. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. ibâdetlerden zevk almaya ve namaz borçlarını ödemeye delâlet eder. Bekâr bir kimse rüyasında şeker yediğini görse. Şayet rüyayı görenin hâmile bir akrabası varsa o kadın çocuğunu doğururken ölür. helâl mal kazanmaya ve hayırlı ve hakikatli dostluklar kurmaya rüya delâlet eder.kimse. ŞEKER Rüyada şeker görmek. maksadına nail olup. Yeni evli olan bir kimse rüyasında şeker yediğini veya hanımına da şeker verdiğini görse. güçlükle elde edilecek mala yorumlanır. ilim öğrenip talebe yetiştirmeye ve Allâh-ü Teâlâ'ya (c. ŞEKER KAMIŞI Rüyada şeker kamışı toplayıp ondan şeker çıkartmak veya kamışın suyunu emmek. ŞEHİT Rüyasında şehit olarak ölmüş olan bir insanı diri olarak görmek. Bazı tâbirciler. ŞEKER PANCARI Rüyada şeker pancarı görüp. çok güzel. Rüyada şekerci görmek. şehit sevabı verilecek işler yapmaya. Rüyasında şehit olarak öleceğini gören kimse. borçlarından kurtulup feraha çıkmasına rüya delâlet eder. bir rüyayı çok büyük sevab kazanılacak işler yapmaya yorumlamışlardır. tatlı dilli iyi huylu bir evlâd sahibi olur.c) gerçek dostları olan kimselerle görüşmeye başlayıp o kişilerle kuvvetli bir arkadaşlık kurar.a)'a göre. sevinçli haber almaya. Hapiste olan bir kimse rüyasında şeker yediğini görse. ŞELÂLE Rüyada şelâle yanında bulunduğunu 469 ve şelâleye bakıp . Borçlu bir insanın sağa sola şeker vermesi. ana ve babasına iyilik eder. huzursuzluklardan kurtulmaya ve yakın bir dostun girdiği ameliyattan sağlıkla çıkacağına rüya işaret eder. Dinen rüyada şeker görmek. kısa zaman zarfında hapislikten kurtulup hürriyetine kavuşur. iyi huylu.

malî destek almaya rüya yorumlanır. keder ve kasavete ve haram mal yemeğe yorumlanır. içilen şerbetin tadına göre rüyayı yorumlamışlardır. kalender olmaya ve rütbe yükselmesine. ŞEMPANZE Rüyada şempanze görmek. ummadığı anda karşılaşacağı bir dosttuyla hayatını ve düzenini tamamen değiştirecek kararlar verebilir. rızk bolluğuna. Bu rüya bazen de rüya sahibinin dinini ve onun emirlerini öğrenip o emirlere 470 . Ekşi şerbet içmek: Hafif geçecek hastalığa. ŞENLİK Rüyada şenlik yapmak. taklitçi adama. akrabadan iyilik görmeye. yarıda bırakılan tahsile rüya yorumlanır. ŞERBET Rüyada şerbet içmek. Rüya ayrıca rüya sahibinin romantik ve çabuk kırılan bir karakter yapısına sahip olduğuna da işaret eder. Şekeri olmayan şerbet içmek: Hatır gönül kırmaya.doğru sözlü olan kişiden öğüt dinlemeye delâlet eder. dinde güzellik meydana gelmesine. ömrün uzamasına. geçimi kolaylıkla temin etmeye ve zikir çekmeye rüya yorumlanır. birbirini seven iki gencin arasını yapıp çöpçatanlık yapmaya rüya delâlet eder. Ve rüya sahibi daha evvelki düşünceleri dolayısıyla kendi kendisine vijdan azabı çeker. Tatlı şerbet içmek: ilim öğrenmeye. iki yüzlü dili ile kalbi bir olmayan ikiyüzlü kadına ve sahtekâr dosta işaret eder.düşüncelere daldığını gören kimse. Bazı tâbirciler. faideli ilim öğrenmeye. ŞEMSİYE Rüyasında yağmur altında şemsiye ile durduğunu gören kişiye düşman olarak görünen fakat aslında çok iyi bir kimse olan şahıstan umulmadık bir yardım yapılır. ŞERİAT Rüyasında şeriat üzerine hüküm sürer veya konuşan adamı görmek. düğün haberi almaya. gam ve üzüntü çekmeye. Rüyada görülen şerbetçi. Şöyle ki. islâmi emirleri yerine getirmeye ve helâl mala yorumlanır. bahtiyar olup sevinçli haber almaya.

kestiğini gören kişinin şayet iş ortaklığı varsa iş ortağından rüya sahibi ayrılır. kâfir veya rüya sahibi münafık olur. faiz yer. ŞEYTAN Rüyada şeytan olduğunu sandığı birisini gören kimsenin. Rüyasında şeytanla el ele tutuştuğunu gören kimse. Rüyasında kendisine şeytanın dokunduğunu gören kimse. Şeytanın kendi üzerine oturduğunu gören kimse.uygun hareket etmesine işaret edebilir. imanı zayıflar.c) dostu olan salih kimselere kötülük yapar. çevresinde olan kimseleri çok kıskanır. Rüyasında şeytanla gizlice konuştuğunu gören şahıs Allâhü Teâlâ (c. bu rüyayı gören şahıs yanarak ölür ve dininden çıkar hatta imanını kayıb edebilir. derhal gusül abdesti alıp imanını tazelemeli ve islâmiyete ayrı olan. Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyasında şeytandan korktuğunu gören kimsenin bazı tâbircilere göre veli olduğuna hükmedilir. veya rüya sahibinin ailesine iftira eden eşini yoldan çıkarmaya uğraşan bir düşmanı olur. öğüt dinlemeye rüya işaret eder.c) düşmanı olan kimselerle oturup kalkmaya başlar ve Allâhü Teâlâ (c.c) dostu olan birisine iftira eder ve o kimse hakkında dedikodu çıkarıp büyük günâha girer. şeytanın. Bu tip rüya gören kimse. çevresinde olan insanları doğru yoldan çıkarmak için elinden gelen her türlü hileyi kullanıp bütün kötülükleri işler ve rüya sahibi âhirette yerinin cehennemlik olduğunu gördüğü rüya vasıtasıyla öğrenir. Zira şeytanın şerrinden en çok korkan kimseler Allâh-ü Teâlâ (c. ŞERİT Rüyasında şerit halinde kağıt veya başka bir şeyi doladığını. nefsini terbiye eder. nefsinin arzularına göre hareketlerde bulunur ayrıca. tarikat liderini görmek. Rüyasında kendi bedeninin içinde şeytanın olduğunu rüyasında gören kimse. kötü huylarını terk edip. müslümana yakışmayan hareketlerini düzeltmeli ve tevbekâr olmalıdır.c)'nin dostu olan salih kullardır. 471 . Rüyasında şeytanı bağlayıp onu hapsettiğini gören kimse. Veya yoluna koymuş olduğu işlerinde hiç umulmadık engeller çıkacağına ve yolunda giden işlerin birden bozulacağına rüya delâlet eder. günâhlarına tevbekâr olur. ve onunla konuşmak tarikata girmeye veya o tarikatın mensubu olan birisinden söz. ŞEYH Rüyada tanınmış bir veliyi.

Allâh-ü Teâlâ (c. saklamaya çalıştıkçada açığa çıkmasına neden olur. Şayet bu rüyada görülen şifonyer ailenin tümünün çamaşırlarının konulduğu türden ise o takdir de aileyi ilgilendiren gizli sırlar açığa çıkar ve aile hakkında çirkin dedikodular edilir. ŞEYTAN MİNARESİ Rüyasında şeytan minaresi topladığını gören kimse. ŞIRINGA Rüyada şırınga görmek. ŞEYTAN TIRNAĞI Rüyasında ayak parmaklarında veya elinin tırnaklarında şeytan tırnağı çıktığını görse. Rüyada şırınga ile iğne yaptığını gören şahıs çevresinde bulunan ihtiyaç içinde olan kimselere çok yardımcı olup onların hayır dualarını alır.Rüyasında şeytana buğz ettiğini ona kötü gözle bakıp ondan tiksindiğini gören kimse. dost görünen gizli. ŞİFRE Rüyasında şifreli konuştuğu gören kimse.c) düşmanı olan kimselerden uzak kalıp onların şerlerinden emin olur. düşmanlarına galip gelir ve Allâh-ü Teâlâ'nın (c. ŞİFONYER Rüyada kendisine ait şifonyerin çekmecelerinin açılıp iç çamaşırlarının sağa sola saçıldığını rüyasında gören şahısın gizli sırları açığa çıkar ve rüya sahibi çevresine karşı çok mahcup olur. Rüyasında şeytanı taşladığını gören kimse. sevdikleri ile beraber tatile çıkar. çok miktarda varsa borçlarını öder. ŞEZLONG Rüyasında şezlong üzerine yatıp güneşlendiğini gören kimse.c) emirlerine tam olarak uyan müslüman ve salih kul olur. dostların bulundukları toplantıya katılır ve çok görüşmek istedikleri kimselerle görüşüp sohbet eder. hiç ummadığı bir zamanda mühimce bir kaza geçirir veya düşmanlarının kendisi için çevirdikleri entrikaları öğrenir. sinsi düşmanlarının husumetine uğrar ve rüya sahibi dini görevlerini aksatıp dünya nimetlerine sahip olmak için çok çalışır. Ve rüya 472 . ateşli seyir edecek ve badeni güçsüzlüğe neden olacak hastalığa tutulmaya yorumlanır. eşinden habersiz bazı işler yapar.

Rüyada şiir dinlemek. gizli ilişkiye girmeye. ŞİLİN Rüyasında ingiliz parasını şilini kendi parasının yerine kullandığını veya başkasının kullandığını gören kimse. Veya ailesinden birisi yurt dışına çalışmaya gider. ŞİKÂYET ETMEK Rüyasında her konuda bir başkasına şikâyet ettiğini gören kimse. haline hiç bir zaman şükretmez daima herşeyin olumsuz yönlerini düşünüp sürekli huzursuz olur. halk arasında şöhretli olacak ve anne babasına hayırlı olacak bir erkek evlâd sahib olur. doğru olmayan habere inanmaya. Hâmile kadın veya eşi hâmile olan bir adam rüyasında şimal yıldızını görse.sahibi eşi tarafından aşağılanıp azarlanır veya rüya sahibi eşinin kendisine olan güvenini kayıb eder. ŞİLEP Rüyada şilep görmek. bahtının açılacağına. Bu rüyayı gören kimse. hareketleri dolayısıyla uyarılmakta ve halini düşünerek şükretmesi gerektiğine işaret edilmektedir. gayri menkul almaya. kısmetinin artacağına. ŞİİR Rüyasında kazanç maksadıyla yani şiir söyleyip para kazandığını gören kimse. romantik kişiliğe. Ve bu evlâd sayesinde rüya sahibinin soyu devam eder. ŞİMAL YILDIZI Rüyasında şimal yıldızını gören kimsenin. elden çıkacak mal. güzel san'atlarla uğraşmaya veya fiziki güzelliği olan ruh güzelliği olmayan kimse ile sohbet etmeye dostluk kurmaya delâlet eder. aşık olmaya. para miktarına nisbet eder. Rüyada şilebe mal yükleyip göndermek ise. ilim sahibi olacak. yalan yere şahitlik yapar ve Allâh-ü Teâlâ (c. istikbalde çok zengin olacağına rüya delâlet eder. yeni eşya sahibi olmaya ve iş yolculuğuna çıkıp çok kazançta bulunmaya delâlet eder.c) önünde âhirette hesap verir. taşınıp sonuçlarına göre hareketlerini düzenlemelidir. Bu nedenle rüya sahibi dikkatli olup hareketlerini iyice düşünüp. yabancı kişilerin emirlerine göre hareket eder. 473 .

Şayet rüyayı gören nişanlı veya sözlü bir kimse ise evliliğini çok sağlam temeller üzerine kurar ve eşiyle ilişkilerinde gerçekçi olur. ŞİŞ Rüyada şiş kullanmak yeni bir bebek doğum haberi almaya veya yeni evli olan yakının hamilelik haberini almaya rüya yorumlanır. Rüyasında aile şirketinde çalıştığını gören kimsenin ailesiyle arası açılır ve hatta bazı yakın akrabalarına rüya sahibi darılabilir. akrabasından hasta kadın varsa onun ecelinin yaklaştığına rüya delâlet eder. rızk bollaşmasına. bütün güçlüklere rağmen feraha çıkmaya arzu edilen emellerin ve isteklerin yerine gelmesine rüya delâlet eder. ŞİMŞİR Rüyada şimşir ağacından yapılmış eşya veya ağacın kendisi görmek. Rüyada ortaklık kurmak sevgide. Rüyada şimşek çaktığını görmek. ŞİRKET Rüyada ortaklık.ŞİMŞEK Rüyada yağmur yağdığını ve ardından şimşek çaktığını görmek. şiddet ve üzüntüden kurtulmaya. Rüyada yağmur yağmadan sadece şimşek çaktığını görmek kendine yapılan vaadin yerine getirilmemesine ve verilen sözlerin tutulmamasına rüya delâlet eder. Rüyada çok zengin bir kimseyle şirket kurmak. Şayet bir çiftçi rüyasında şimşek çaktığını görse. dinî yönden hidâyet nuruyla nurlanıp Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyasında şimşeğin kendisini çarptığını gören kimsenin. şirket kurmak sevinç duymaya ve yalan gelen haberin aslının ortaya çıkmasına neden olur. feraha çıkmaya. birisinden fayda sağlamaya delâlet eder. samimiyette ve verilen sözde durulmasına rüya delâlet eder. Rüyasında şimşeğin çakıp her yeri aydınlattığını gören kişi ilim öğrenir ve halk tarafından bir çok kişiye ders verip onların aydınlanmasına sebep olur. bir hiç yüzünden bir kadınla münakaşa eder ve aralarında o kadınla düşmanlık husule gelir. ŞİRRETLİK ETMEK Rüyasında tanımadığı birisinin şirretlik ettiğini gören kişi. o sene çok mahsûl alacağına rüyası delâlet eder. hapislikten kurtulmaya rüya delâlet eder.c) istediği gibi kul olmaya delâlet eder. 474 .

ŞİVE Rüyasında şivesi bozuk birisiyle konuşmak. eşinin veya evlâdının davranışları yüzünden üzüntü çeker. mal ziyan etmeye işaret eder. Şöyle ki. kadın için yabancı erkeklerin yanına gayri islâmi kıyafetlerle çıkıp göz zinası işlenmesine vesile olmaya rüya delâlet eder. büyük bir işi hakkıyla yerine getirmeye. Bazen de bu rüya hastalıktan kurtulup iyi olmaya.S) Rüyada Hz.c) affına nail olmaya. ŞİŞMANLIK Rüyada şişmanlamak. HZ. koğuculuk yapar veya zina suçu işler. Rüyasında elindeki şişenin kapağının açılıp içindekilerinin yere döküldüğünü gören kimsenin. zenginliğe ve malın çok artmasına delâlet eder. söze yalan katmaya. Rüyada şişe kırılması. bilerek günahkâr olmaya. malî durumun düzelmesine veya halk arasında itibarın artmasına delâlet eder.ŞİŞE Rüyada şişe. ŞORT Rüyada şort giymek veya satın almak. Rüyasında şişenin içine yağ doldurduğunu gören kimse. ŞOFBEN Rüyada şofben görmek. kısa yolculuğa çıkmaya ve o yolculuk esnasında üzücü olayların meydana gelmesine rüya delâlet eder. sözlerinin çoğu yalan olan şahısla konuşmaya ve onun sözlerinden rüya sahibinin etkilenmesine rüya delâlet eder. güzel bir ömür sürmeye. Şit (a. kadına. Rüyada boş şişe içine gülsuyu doldurmak saliha namusuna önem veren kadına ve onunla ilişkide bulunmaya rüya delâlet eder.s)'ı görüp onunla konuşmak. Rüya sahibinin hakkında edilecek olan dedikoduya o kadın sebep olur. kısmetli bir evlâd sahibi olmaya ve imanın güçlenmesine rüya delâlet eder. veli olmaya. Rüyada boş şişe içersine sidiğini koyduğunu gören kimse. ŞİT (A. evlâda veya eşe yorumlanır. sırları bir kadının yüzünden açığa çıkar. 475 . Allâh-ü Teâlâ (c.

Hâmile bir kadın rüyasında karnına Hz.S) Rüyada Hz. şayet islâmiyetin kurallarına uygun yaşıyorsa o takdirde ilim yönünden bilgileriyle hareket eder ve halka bir çok konuda yardımcı olan şöhretli tanınmış bir insan haline gelir. karakter yönüyle insanlar arasında hakkı gözeteceğine. ŞÖMİNE Rüyada içinde ateşi yanan bir şömine görmek. ŞÖHRET OLMAK Rüyada şöhrete kavuştuğunu gören kimse. şayet bir işte çalışıyorsa orada önemli görevlere gelir. Rüya sahibi ev hanımıysa. ŞÖFÖR Rüyasında şoför olduğunu gören kimse. evinin bütçesini düzgün olarak yapar ve tasarrufa çok önem verir. güzellikle ve takdirle anılacağına rüya delâlet eder.s)'ı görüp onunla konuşmak ondan öğüt dinlemek rüyanın hayra yorumlanmasına delâlet eder. * Daha geniş bilgi için Bkz. Görülen bu rüya sahibinin hacca gidip muhtemelen oraya yerleşeceğine. halk arasında rüya sahibinin iyilikten. hissi yakınlığa ve çok kederlenmeye delâlet eder. ŞÜKRAN DUYMAK (Minnet. velîlerden olacak. ŞUAYP (A.s)'ı elini koyduğun görse. iyice düşünülmeden girilecek işe. kuvvetli görünen fakat aslında güçsüz ve korkak düşmana rüya delâlet eder. Şuayp (a. yalancı. verilecek yanlış karara delâlet eder. aşk ızdırabı çekmeye. Şuayp (a. takva sahibi ve ana babasına merhametle davranacak olan bir erkek evlâd doğurur. (Ocak.Ateş). teşekkür etmek) Rüyasında tanımadığı birisine şükran duyduğunu rüyasında gören 476 . Bazen de rüyada şoför olmak. kul hakkını üzerinde taşımayacağına. HZ.ŞOSE YOL Rüyada şose yolda yürümek. ŞÖVALYE Rüyada şövalye görmek. yeni araba sahibi olmaya da yorumlanır.

son nefesinide imanla verir. tevbekâr olmaya. 477 . mal ve rızkın bollaşması. birisiyle tanışıp ondan yardım görür ve o kişiyle gerçek anlamda rüya sahibi dostluk kurar. rızkı bollaşır. Ve bu rüyayı gören kimse islâmiyete uygun bir ömür sürer. ŞÜKRETMEK Rüyada Allâh-ü Teâlâ'ya (c.c) şükretmek.kimse. hastalıktan kurtulup şifa bulmaya veya rüya kâfir kimsenin müslüman olmasına delâlet eder. malca zengin olur ve Allâh-ü Teâlâ'ya (cc) yapmış olduğu duaları kabul olunur. ŞÜKÜR SECDESİ Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (c. kuvvetli olmaya.c) şükür secdesi yaptığını gören kimse. üzerinde olan belâları def eder.

Rüyasında bir iş adamı elinde tuttuğu tabağın kırıldığını görse. TABAK Bir erkek rüyasında tabak görürse. Şayet tabak yiyecekle doluysa. hatta başka ekmek kapısı bulmak için başka birşehire göç edebilir. Rüyada elde tutulan tabancanın patlaması.T TAAHHÜTLÜ MEKTUP Rüyasında taahhütlü mektup aldığını gören şahıs. gamlanmaya. intihar etmeye teeşebbüs eden kimseye rüya yorumlanır. eza ve cefa çekmeye delâlet eder. kısmetinin çıkıp zengin olan birisiyle hayatını birleştireceğine rüya delâlet eder. bu kezde bollaşmasına. o hastanın ecelinin yaklaştığına yorumlanır. Bir başkasının elinde tabanca olduğunu ve rüya sahibine doğru doğrultuğunu rüyada görmek. şayet tabak boşsa kısmetin kesildiğine ve azaldığına rüya işaret eder. fena söz işitmeye. TABANCA Rüyada tabanca görmek. Rüyada bir hastanın evinden üstü kapalı veya boş tabak çıktığını görmek. Bazen de bu rüya sahibinin eşinin hâmile olduğuna rüya işaret eder. işyerini kapatır. devlet kapısında olan işin hal edileceğine de yorumlanabilir. Rüyasında bekâr bir kimse dolu bir tabak aldığını görse. ani habere. Rüyada taahhütlü mektup almak. uzakta bulunan akrabalarından ani bir haber alır ve o akrabaların yanına rüya sahibi gitmek zorunda kalabilir. kısmetinin açılmasına rüya delâlet eder. iftiraya maruz kalmaya fakat o iftirayı 478 .

o gece görülmüş olan rüyanın düz yani görüldüğü gibi çıkacağına delâlet eder. Rüyada tabuta yiyecek koymak. bir yakının ölüm haberini alır veya Islâmi bilgileri öğrenip Islâmiyete uygun yaşamını sürdürmeye başlar. TABUT Rüyada tabut içine ölmeden konulduğunu görmek. geçici iş yapmaya. ölüm haberi almaya veya ölüm tehlikesi geçirmeye yorumlanır. hakimlik yapmaya delâlet eder. yeni bir işyeri kurar ve hayatı ile ilgili önemli kararlar alır. TABUR Rüyada askerî tabur görmek. TÂBİRNÂME Rüyada rüya tabirnamesi okumak. yolculuğa çıkmaya. ilim sahibi olur. iş sahibi olmaya. Rüyada tabut içersinde bir yerden bir yere götürüldüğünü görmek. Şayet bir kimse rüya görüp rüyada da o görülen rüyanın tâbirini yaparsa. Bazen de bu rüya kayıb eşyanın veya kayıb kimsenin bulunmasına delâlet eder.yapan kimsenin Ebû Cehil gibi kendi kazdığı çukura kendisinin düşeceğine rüya delâlet eder. başkasının hakkında yalnış düşünmeye ve çok büyük yanılgıya düşmeye delâlet eder. rüyada tacirle konuşmayı veya iş antlaşması yapmayı. başarıya ulaşmaya ve evlenme teklifi almaya delâlet eder. TABELA Rüyada evinin duvarına tabela astığını veya yazdığı gören kimse. TABURE Rüyada tabureye oturmak. TACİR (TÜCCAR) Rüyada tacir görmek. 479 . feci şekilde bir olay nedeniyle aldatılmaya. devletin başının değişeceğine ve rüya sahibinin aile düzeninde önemli değişmeler olacağına rüya işaret eder. kandırılmaya yorumlamışlardır. güçlük ve zorlukların üstünden gelmeye ve saltanatlı gösterişli yaşamaya delâlet eder. o rüya mutlak tâbir edildiği gibi çıkar. ortak işten ayrılmaya. Bazı tâbirciler. Rüyada kendisine tabut verildiğini gören şahıs.

sevinç içinde olup huzursuzlukların rüya sahibinin üzerinden gitmesine delâlet eder. kendi yaptığı düşüncesiz hareketler nedeniyle hem maddî hem manevî sıkıntıya düşer. hafız olmaya ve bekâr kızın zengin ve huyu çok güzel olan birisiyle evlenmesine rüya yorumlanır. 480 . çok arzu ettiği bir muradına nail olur. Eşi hasta olan bir kimsenin başındaki tacının zorla alınması. Rüyada başa takılmış olan tacın alınması. o zaman bir düşmanının oyununa gelip feci şekilde kandırılır. mevki düşmesine. itibar kaybetmeye ve dinden çıkmaya delâlet eder. Hasta için tahin yemek. çok zengin hem huyu hemde yüz güzelliği harikulade olan bir bakire kızla evlenir. TAHRİP ETMEK Rüyasında çok sevdiği eşyalarını tahrip ettiğini gören kimse. Rüyada tahin ile pekmezi karıştırıp yemek. hasta olan eşinin ölümüne işaret eder. Kur'ân-ı Kerîm'i unutur ve dininde bozulma meydana gelir. tahsil hayatında olan başarıya. aile huzurunun yerine gelmesine ve bir yakından alınacak yardıma rüya delâlet eder. bir şehre vali olmaya. Bekâr bir erkek rüyasında başına taç taktığını görse. Şayet rüyada eşyalarının başkası tarafından tahrip edildiğini rüya sahibi görürse. TAHSİL (Eğitim) Rüyasında tahsil hayatına devam ettiğini gören kişi. dinindeki hataları düzeltir ve gerçek bir mü'min gibi yaşayıp imanını kuvvetlendirir. Rüyasında başına taç takıldığını ve bu tacın başkası tarafından düzeltildiğini gören kimse. şişmanlamaya. kan hastalığından kurtulmaya. malî durumunu düzelteceği iyi bir iş teklifi alır ve hiç beklenmedik bir anda alacağı güzel bir ödülle halk arasında şöhret olur. ilim öğrenmeye. rahatsızlığından kurtulmaya delâlet eder. TAHİN Rüyada tahin yemek.TAÇ Rüyada başa taç takmak. Rüyasında bir taç giyme töreninde bulunduğunu gören kimse. yeni kısmetli evlâd sahibi olmaya. Kur'ân-ı Kerîm öğrenmeye. ilim öğreneceği toplantılara katılır ve sözü sohbeti dinlenen çevresine faydalı olacak bir kişi haline gelir. Hafız olan bir kimse başındaki tacın alındığını rüyada görse.

TAHTA KURUSU Rüyasında tahta kurusu öHürdüğünü gören kimse. zayıf ve zelil düşmanının kötü hareketine maruz kalır. Bir erkek rüyasında taht üzerine oturduğunu görse. yani takas yapmak. Elbisesinin içinde veya vücudunda tahta kurusunun gezindiğini gören kimse. eşinin kendisine ihanet ettiğini ve evin bütçesinden gizlice kendi akrabalarına götürdüğüne rüya delâlet eder. o kimse düşmanlarının yaptıkları entrikayla vazifesinden uzaklaşır ve rütbesi düşer. TAKAS YAPMAK Rüyada mala karşı mal vermek. ortak işe girmeye. eski eşyadan kurtulup yeni eşya sahibi olmaya rüya işaret eder. sonuçlanmamış olaya ve amaçlanan hedefe ulaşamamaya delâlet eder. yuva dağılmasına delâlet eder. 481 . TAHVİL SENEDİ (Hisse Senedi) Rüyada tahvil senedi almak. Bir iş yerinde amir olan bir kişi rüyasında üzerinde oturduğu tahttan zorla kaldırıldığını görse. Hâmile olan bir kadın taht üzerinde oturduğunu görse. Bazen de bu rüya kız çocuk sahibi olmaya delâlet eder. erkek çocuk doğurur. zelil ve alçak olan zayıf düşmanına galip gelir. Rüyasında yatağında tahta kurusu bulunduğunu gören kimse. ecelin yaklaşmasına. Rüyasında eşiyle beraber bir taht üzerinde oturduğunu gören kimse. bol kazanç sağlayıp fakat o paradan sadece dünyalık şeyler için fayda sağlamaya rüya delâlet eder.TAHT Rüyasında evli bir hanım taht görüp ona oturursa. kocası tarafından iyi muameleye maruz kalır ve kocası tarafından çok sevilir. izzet ve ikram sahibi olup mesleğinde çok başarılı olur. Rüyada çok çirkin üstünde hiç birşey olmayan taht üzerine oturmak. henüz tasarım halinde olan işe. Onun hileleri yüzünden rüya sahibi üzüntülü günler geçirir. huzurlu ve sâadetli bir evlilik geçirir ve eşiyle beraber çok mutlu bir ömür sürer. TAHTA Rüyada tahta yani hiç bir eşya yapılmamış tahta görmek.

dalevaralı. o taklid etmiş olduğu kimsenin huyuyla huylanır ve çevresi tarafından hakir görülür. uzak bir deniz yolculuğuna çıkar ve bu yolculuk sonunda onun kısmeti olan büyükçe miktarda olan para rüya sahibinin eline geçer. namaz borçlarını ödemeye ve yakın düşmanın şerrinden emin olmaya delâlet eder. TAKI TAKMAK Rüyasında bir hanım takı taktığını görse. yeni eşya sahibi olacağına ve eşinden ummadığı güzel bir harekete maruz kalacağına rüya delâlet eder. Ayrıca bu rüya. TAKKE Rüyada takke takmak. yeni dostlar edinmeye ve değişik arkadaş grubunun içine girmeye delâlet eder. namaz kılmaya başlamaya. rüya sahibinin bilmeden günâh işlediğinide göstermektedir. TAKIMADA Rüyasında çok yüksekden ada topluluklarına (takımadalara) baktığını gören kimse. Bazen de rüya göz aydınlığı almaya da yorumlanabilir. TAKMA KİRPİK Rüyasında bir hanım takma kirpik taktığını görse. dolandırıcıyla ortaklık yapmaya ve çevresinde bulunan kişileri birbirine düşüren kadının varlığına rüya delâlet eder. yakın dostu olan bir hanımla ağız münakaşası yapar ve o kimseye çok kırılır.TAKDİM ETMEK Rüyada yabancı olan birisini başka birisine takdim etmek. TAKLA Rüyada takla atmak. TAKLİD ETMEK Rüyasında insanların olumlu yada olumsuz hareketlerini taklid eden kimse. karışık işe girmeye. TAKOZ Rüyada arabasını durdurmak için takoz kullandığını gören bir 482 .

Bazen de takunyacı görmek. takvaya. Ayağa giyilen takunyanın rengi rüyada görülürse görülen renk siyahsa kötü huylu kadına. Rüyada ketenden veya bezden yapılmış takunya görmek. mü'min kadına. eşe zevceye. Rüyasında camdan veya kırılacak madenden yapılmış takunya görmek. evlenir fakat evlendiği kimseyle evliliğini yürütemez ve ondan boşanmak zorunda kalabilir. ortağından ayrılır ve başka bir şehire güç etmek zorunda kalabilir. Bazen de bu rüya hatırda olmayan alınacak paraya. Kur'ân-ı Kerîm okumaya veya öğrenmeye delâlet eder. TAKUNYA Rüyada görülen takunya. sarı olursa da hastalıklı kadına delâlet eder. TAKSİ .TAKSİMETRE Rüyada taksiye binmek. özü. yolculuğa veya ortak işe delâlet eder. menide geçmiş olan bir olayın hatırlanmasına ve rüya sahibinin bu olay yüzünden hayli üzülmesine rüya delâlet eder. Rüyasında ayağına takunya giydiğini ve o takunyaları kayıb ettiğini gören kimsenin ya eşinden ayrılacağına veya öleceğine rüya yorumlanır. zorluklarla karşılaşır fakat o engellerin üstesinden başarı ile gelir. karışık işlerin süratle çözümlenmesine işaret eder. Rüyasında bir yolculuğa çıktığını ve o yolculuk esnasında ayağına takunya giydiğini ve o takunyanın da kırıldığını gören kimse. Rüyasında bekâr bir kimse. Rüyasında takunya ile yürüdüğünü ve takunyanın ayağından çıktığını gören kimse. dolambaçlı. sözü bir olmayan münafık adama ve koğuculuk. TAKVİM Rüyada takvime bakmak. beyazsa bakire kıza. gıybet gibi kötü şeyleri yapan yalancı kadına rüya delâlet eder. elden çıkacak parayı. mala delâlet eder. yeşilse saliha. 483 . dosta. Rüyada takunyacı görmek. takunya giydiğini görse. yolculuğunu yarım bırakarak evine yerine geri döner. Rüyada taksimetreye bakıp taksiye para ödemek. iş hayatında bazı engellerle. bir işin halli için gerekli paranın ele geçmesine ve rüya sahibinin aceleci bir tabiatta olduğuna rüya delâlet eder. tevbekâr olmaya veya yeni bir evlilik yapmaya delâlet eder.erkek. ağır ilerleyen işlerin çabuklaşmasına delâlet eder.

aile bağlarını koparmaya veya kardeşlerden birisine kırılmaya delâlet eder. tatsız. ev hayatında düzenli bir ortamın kurulması gerektiğine rüya delâlet eder. dost meclislerinde aranmaya ve ard arda gelecek haberlere rüya delâlet eder. can sıkıcı olaylara delâlet eder. TALAŞ KEBABI Rüyada talaş kebabı pişmemiş halde görülürse. TALKIN Rüyasında bir ölünün başında hocanın talkın verdiğini görmek. Bazı tâbirciler. TALİH KUŞU Rüyada talih kuşunun başına konduğunu gören kimsenin ilerde çok zengin olacağına ve emek çekmeden büyük bir paraya sahip olacağına rüya delâlet eder. iki yüzlü bir kadının yaptığı dedikodular yüzünden rüya sahibinin gerek iş. gerekse de aile hayatında meydana gelecek huzursuzluklara rüya delâlet eder. ilim öğrenmeye. Rüyada talaş yakmak. TALEBE Rüyada talebe görmek. TALAŞ Rüyada talaş görmek. sevinçli haber almaya ve göz aydınlığına rüya delâlet eder. üzücü telefon konuşmasına pişmiş halde görülürse.TALAN ETMEK Rüyasında evinin veya iş yerinin talan edilmiş olduğunu görmek. TALİM YAPMAK Rüyada talim yapmak. ölüm haberi almaya ve rüya «ahibinin dini vazifelerini yerine getirmediğinden dolayı uyarıldığına rüya delâlet eder. bu rüyayı kazaya veya hırsızlığa yorumlamışlardır. 484 . ailede olan bir erkeğin askerlik mesleğine girmesine veya iş yerinde. meslek sahibi olmaya. rüya sahibinin başına gelen acı.

ziyana uğramaya. Bu rüya kişinin evlâdının san'at sahibi olacağına da yorumlanabilir. emin olmadığı bir konuda yalan söz söyler. büyük bir yükün eve girmesine. TANIK Rüyada tanık sandalyesine oturup hakime hesap verdiğini gören kimse. güç etmeye ve kısmetli bir erkeğin eve gelmesine rüya delâlet eder. TANDIR Rüyasında tandırda ekmek pişirdiğini gören kimse. üzüntü çekmeye rüya delâlet eder.TANBUR Rüyada tanbur aletinin sesini duymak. güvenliğe. yeni bir iş yolculuğuna çıkar ve orada bir san'at öğrenir. TANK Rüyada tank görmek. batıl şeylerle uğraşmaya. 485 . düşmanın şerrinden kurtulmaya ve zorlukları rüya sahibinin yenmesine rüya delâlet eder. yeni bir işe girer ve bu işten dolayı rızkı çoğalır. ruhî hastalık geçirecek kadar üzülmeye veya halkı dinden çıkaracak derecede kötü sözlü adamdan vaiz dinlemeye veya yalan konuşan adamın sözlerini dinleyip ondan etkilenerek hareket eden rüya sahibine rüya delâlet eder. yalandan dönmeye. TANIDIK Rüyada tanıdık kimseyle yolculuğa çıkmak. dinde olmayan şeyleri dine sokmaya. TAMİRHÂNE Rüyada bozuk olan bir eşyanın tamiri için tamirhaneye gitmek yaramaz işlerden el çekmeye. TANKER Rüyada tanker görmek. ortak iş yapmaya ve bu ortaklıktan zarara. evinin bereketi artar. kötü arkadaş topluluğundan ayrılmaya ve evde bulunan çok işe yarayan bir eşyanın bozulup yerine yenisinin alınmasına rüya delâlet eder. çalmak. Bu rüya kısmetli kız çocuk sahibi olmaya da delâlet eder. Şayet rüya sahibi bu şekilde davranmışsa üzerine kul hakkını geçirmiştir tevbekâr olup o kimse ile helâllaşmalıdır. Rüyada tamirci olduğunu ve tamirhane de bulunduğunu gören kimse.

486 . mazideki geçmiş olaylara üzülmeye ve rüya sahibinin lüzumsuz olarak. TAPMAK Rüyasında Allâh-ü Teâlâ (c. TANSİYON ALETİ Rüyada tansiyon aleti görmek. sürekli eskiden olmuş kötü olayları başa kakan şahsa rüya işaret eder. Bu tip görülen rüyalar. Rüyada tarakçıyı görmek. rüya sahibi için uyarıcı niteliktedir. hafif rahatsızlanmaya. öyle hareketler yapar ki.TARİHÇİ Rüyada tarih kitabı okumak. orada tapınmak. müslüman ise ibâdetlerine önem verip onları tam ve eksiksiz yerine getireceğine rüya delâlet eder. kâfir ise müslüman olur. Rüyada tarihçi görmek ise.c) secde ettiğini ona iman ettiğini taptığını gören kimse. imanı kaybetmeye ve Allâh-ü Teâlâ (c. TARİH . akrabadan birisinin yapmış olduğu kötü işi öğrenip rüya sahibinin çok üzülmesine rüya delâlet eder. Rüyamda Allâh-ü Teâlâ (c. geçen olayların düşüncesiyle kederlenip. üzüntü duyup mutsuz olmasına rüya delâlet eder. TAPINAK Rüyada gayri islâmi tapınakta bulunduğunu gören kimsenin. hayır işlemeye. dine uygun olmayan sözler söyleyeceğine ve hareketlerini çok uygunsuz duruma getireceğine rüya delâlet eder.c)'nden başka birisine taptığını iman ettiğini gören kimse. dosttan menfaat sağlamaya. iki yüzlü kişilerin sözlerine önem vermemeye ve eşiyle arasındaki ilişkileri düzelten kimseye rüya delâlet eder. dinde şüpheye düşmeye rüya delâlet eder. çevresine yardımcı olan adama ve o adamdan menfaat sağlamaya rüya işaret eder. ani olarak sinirlenmeye. borçları varsa sıkıntı çekmeden ödemeye.TANKSAVAR Rüyada tanksavar görmek. ziynet almaya ve murad edilen şeylere sahip olmaya rüya delâlet eder. imanını kaybetme durumuyla karşılaşır. düşmanların. TARAK Rüyada tarak görmek.c) başka varlıklara inanmaya. Rüyada tapınakta bulunmak.

Gizli olarak başkasının tarlasına tohum attığını gören kimse. göz aydını almaya delâlet eder. hakimlik yapmaya. borçtan kurtulmaya. takvaya. berekete. TASALANMAK (Hüzünlenmek) Rüyada tasalanmak. münakaşa etmiş olan iki arkadaş arasında hakimlik yapıp adaletli olmaya ve arabulucu olmaya rüya işaret eder. onaylamaya. iş yerinde gizlice hırsızlık yapan elemana veya evden mal çalıp gizlice kendi ailesine yediren hırsız tabiatlı kadına da rüya yorumlanabilir. Rüyasında bir çiftçi tarlasından tahıl topladığını görse. Rüyada tarla.c) şükretmeye başlayacağına işaret etmektedir. Rüyada tarla faresi görmek. doğru söz söylemeye. rızka. sıkıntıdan kurtulmaya ve bir dostun yardımını almaya delâlet eder. hak söz ile bâtıl sözü birbirinden ayırmaya rüya delâlet eder. kötü davranıp sonra çok pişman olmaya rüyayı yorumlamışlardır. o seneki ürünü çok bereketli olur ve çiftçi bütün borçlarını öder. TARLA FARESİ Rüyada tarla faresi görmek. Bazı tâbirciler. evinin rızkını başkalarına yediren kişiye veya evin halkından birisinin israfkâr olduğuna rüya delâlet eder. adil olmaya. geçici hastalığa tutulmaya ve meşakkatlen kazanılacak mala rüya delâlet eder. TARTI Rüyada tartı aleti görüp onunla bazı şeyleri tartmak. çok sevinmeye.TARLA Rüyada tarlaya tohum ektiğini gören erkeğin. zina suçu işler ve gayri meşru ilişkiden olacak bir çocuğu olur. geri zekâlı adamın söylediği sözlerden alınmaya. ibâdet etmeye ve rüya sahibinin Allâhü Teâlâ'ya (c. ibâdete. TASARRUF ETMEK Rüyada tasarruf etmek. TARLA KUŞU Rüyada tarla kuşu görmek. karısı hâmile kalır. 487 . TASDİK ETMEK Rüyada bir olayı tasdik etmek.

hayırlı evlâda ve evlâdın ihtiyarlıklarında anne. Yeşil taş görmek. rızkın genişlemesine. gayrı meşru ilişki kurar ve bu yüzden rüya sahibi hayli zor günler geçirir. kısmetli misafire ve karışık işleri çözen yardımsever dost sahibi olmaya yorumlanır. Bir yerin üzerine gökten taş yağması. kötü huylu birisinin emrine girmeye veya ondan fena söz işitmeye delâlet eder.c) isyan ettiğine rüya işaret eder. başta bulunan uzuvlardan birisinin (göz. Şöyleki. kulak. diş. TAŞ KÖMÜRÜ Rüyada taş kömürü görmek. tahsil hayatında başarılı olmaya ve arzu edilen meslekte çalışmaya rüya delâlet eder. Rüyasında gelin olup taş köprü üzerinden geçtiğini gören bir kız. pek hayra yorulmazsa da bazı taş çeşitlerini görmek.TASDİKNÂME Rüyada tasdikname almak. 488 . rüyanın hayra yorulmasına sebep teşkil eder. müslüman kimselerin o yerde azınlıkta olduğuna ve o belde halkının Allâh-ü Teâlâ (c. TASMA Rüyada tasma takmak veya görmek. mü'min insana. dürüst doğru sözlü.c) isyankâr olup büyük günâh işler hatta imansız olarak ölür. katı kalpli merhametsiz kimseye. ölüm haberi almaya veya hiç bir işe yaramayan hayırsız kimseye yorumlanır. babasına yardımcı olmasına rüya delâlet eder. birikim yapmaya. Rüyada başka birisine takmak ise. Rüyada tasma. serden kurtulmaya. rahat. TAŞ Rüyada taş görmek. Allâh-ü Teâlâ (c. Çok büyük üzüntü ve sıkıntı çeker. amir olmaya. Değirmen taşı görmek.) iyileşmesine. huzurlu geçime ve insanlara faydalı olacak san'at sahibi olmaya rüya delâlet eder. ailedeki anlaşmazlıkların çözümlenmesine ve uzak yoldan gelecek. sadık eşe de yorumlanabilir. Rüyasında boğazına veya ayağına taş bağlandığını gören kimse. Rüyada taş görmek. ilim öğrenmek için teşebbüste bulunmaya. vb. sağlam işe girmeye. TAŞ KÖPRÜ Rüyada taş köprü üzerinde yürümek. cahil adama. yakmak. Rüyada taşlandığını gören kimse. düşmana karşı muzaffer olmaya. sağlam karekterli. kötü insanın helak olmasına. misafirlerin sağ sağlim gelmesine delâlet eder. hacc yolculuğuna çıkmaya. emrinde insan çalıştırmaya delâlet eder.

Allâh-ü Teâlâ (c. Rüyasında eşiyle arası bozuk olan bir şahıs Kâbe-i tavaf ettiğini görse.TATLICI Rüyada tatlı yemek.itimat edilir bir erkekle evlenir. olaya muhalefet etmeye rüya delâlet eder.c) izniyle sıkıntılarından kurtulur. Rüyada tavla oynamak. Rüyasında Kâbe-i eksik olarak tavaf ettiğin. lüzumsuz işler yapmaya. Bir erkek rüyasında taş köprü üzerinde olduğunu görse. feraha çıkıp bundan sonra olan ömründe düşünemeyeceği kadar zengin olur. Rüyada tatlıcı görmek. namusuna düşkün saliha bir hanıma sahip olur. hacc'a gitmediyse hacc'a gider ve rüya sahibi bekârsa müslüman olan birisiyle evlenir. birbiriyle kavgalı olan şahısları barıştırmaya ve sıkıntıların. dinde şüpheye düşmeye ve yapılan ibâdetlerin eksik yapılmasına delâlet eder. sevinçli haber almaya. talebenin derslerini düzeltmesine. evlilik hayatı huzurlu ve mutlu olur. TAVLA Rüyada bir arkadaş ile tavla oynamak. sık sık hâmile kalıp çocuğunu düşüren kadının son defa hâmile kalacağı çocuğun yaşayacağına rüya delâlet eder. TAVAF ETMEK Rüyada Kâbe-i tavaf ettiğini gören kimse. ayrıca 489 . üzüntülerin rüya sahibinin üzerinden gitmesine rüya delâlet eder. eşiyle arası düzelir. mutlu olmaya. TATLI . Rüyasında Kabe-i tavaf ettiğini gören kimse. cehennem ateşinden emin olur. Ayrıca bu rüya borçlardan kurtulmaya da yorumlanabilir. yeni eşya sahibi olmaya ve hasta insanın sıhhatine kavuşmasına delâlet eder. Sıkıntı içinde olan bir kimse Beytullah'ı tavaf ettiğini görse. TAVA Rüyada tava görmek. imanını kuvvetlendirir. izzete ve işe ayrılması gereken zamanın boşa harcanmasına veya her işe. yüksekliğe. dünyevî hayata önem verip âhireti unutmaya ve neş'eli arkadaş topluluğuna katılmaya işaret eder. TAVERNA Rüyada tavernaya gitmek. bir isteğinin olması için adak adar ve o isteği yerine gelince adağını yerine getirir.

hayır ve nimete erişir. Rüyasında tavuğa dönüştüğünü ve gı-dakladığını gören kimse. Bekâr bir erkek tavşan avladığını rüyasında görse. Rüyada tavuğun insan gibi konuşması hayırsız olaya. kederlenmeye yorumlanır. Rüyasında evinin tavanına çıkıp oradan inemediğini gören kişi. eşinin davranışları dolayısıyla kötü duruma düşen adama rüya delâlet eder. Rüyada tavuk satıcısı görmek. malını iyi muhafaza eden iyi bir eşe sahip olur. kadına işaret eder. üzüntüye. ilmi çok ve mali yönden zengin olan adamın koruması altına girmeye de yorumlanabilir. TAVŞAN Rüyada tavşan görmek. TAVAN Bir kimse rüyasında evinin tavanında birisinin gezdiğini görse. hapse girer veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı vijdan azabı çeker. Çöplükte eşinen tavuk. Rüyada tavuk sevmek veya yetiştirmek sevindirici duruma düşmeye ve yardımcı olunacak neş'eli kadına yorumlanır. namusuna düşkün olmayan kadına. Rüyasında bekâr erkek tavuk kesip etini yese. ya rüya sahibinin yuvasının dağılmasına veya akrabalarından birisinin eşinden boşanmasına rüya delâlet eder. zengin ve çok doğurgan olacak bir kızlan evlenir. yemini yerine getirmeyen şahsa delâlet eder. izzet ve ikram sahibi olur. sürekli halinden şikayet eden kadına delâlet eder. Rüyada başına tavanın yıkıldığını görmek. rüya sahibinin evine veya iş yerine hırsız gireceğine rüya işaret eder. Rüyasında evine yeni tavan yaptırdığını gören kimse. Rüyada tavşan eti yemek. kötü huylu bir kadınla evlenir veya hissi ilişkiye girer. şerre ve musibete uğramaya delâlet eder. sözüne yalan katan ve vermiş olduğu sözü. Rüyada tavşan kesmek. Ayrıca bu rüya kadri yüce. dedikoducu onun bunun lafını taşıyan. arabulucu kadına veya kadın ticareti yapan namussuz adama yorumlanır. Şayet tutulan tavuğun yanında piliçleri varsa o takdirde rüya sahibinin alacağı kadın çocuklu dul olur. bir kadının yardımıyla sıhhatine kavuşacağına delâlet eder.hileye ve sonunda rezil olunacak işe girmeye veya başkasının işini engellemek için kötülük yapmaya da yorumlanabilir. 490 . ailedeki kadınların ömrünün kısalmasına delâlet eder. TAVUK Rüyada tavukları kümese kapattığını gören kimse. Rüyasında elindeki tavuğu kaybettiğini gören kişinin. Hasta olan kimsenin rüyasında tavuk eti yemesi. Eline tavşan yavrusu almak.

rüya sahibinin evinin yıkılmasına veya yangın haberi alınmasına rüya delâlet eder. hissi ilişkiye girmeye ve romantik bir kişiliğe. Bir kadın rüyasında tavus kuşuna dönüştüğünü görse. zengin kadının malına varis olup onun malını yemeğe rüya yorumlanır. o yerin başına ahlâksız bir adamın geçmesine. erkek çocuk doğumu haberi almaya işaret edebilir. TAYIN Rüyada asker ekmeğini (tayını) yemek.ailesinden bir kız veya kadın kaybolur. Bazen de rüyada tayfa görmek. rızka. 491 . hayatın hiçbir devresinde sıkıntı çekilmeyeceğine ve yoksul olmayacağınıza rüya işaret eder. o yerde bir afetin meydana gelmesine. Rüyada tayın yemek. kibirlenme ve kendini beğenme huyu yüzünden çevresinde bulunan dostlarını kayıb eder. ayrıca önemsiz hastalığa tutulmaya delâlet eder. TAYFUN Rüyada tayfuna tutulmak veya bir beldenin tutulduğunu görnek. askerlik celbi almaya ve askerde olan kimseden haber alınmasına rüya yorumlanır. TAVUK BALIĞI Rüyada tavuk balığı yemek. TAVUK GÖĞSÜ Rüyada tavuk göğsü yemek. TAYFA Rüyada tayfa olmak. çok güzel bir kız çocuğu doğurur. deniz yolculuğuna çıkmaya veya deniz aşırı yoldan misafir gelmesine rüya delâlet eder. sıkıntıları üzüntüleri paylaşan iyi bir dert ortağı olan ve sır saklamasını bilen ağzı sıkı kadına veya kız arkadaşa rüya delâlet eder. Hâmile bir kadın rüyasında tavus kuşunu görse. onun etini yemek. Ve bu kayıb kadının kötü yola düşmesinden korkulur. Rüyada tavus kuşu yakalamak. TAVUS KUŞU Rüyada tavus kuşu görmek çok zengin ama uğursuz bir kadına ve o kadının rüya sahibinin başına çorap örmekte olduğuna delâlet eder. kısmete.

bu rüyayı sün-net-i seniyyeye uymaya ve Peygamber efendimiz (s. Rüyada tecavüz olayını yaşamak. sağlığı kötüye kullanmaya ve hastalanıp tedaviye özen göstermemeye delâlet eder. erkek için başkasjna ait malı yemeye. fakirlikten kurtulup zengin olmaya yorumlanır. ticaret yapmaya ve bereketli mal sahibi olmaya yorumlamışlardır. TECAVÜZ Rüyada tecavüz etmek. neş'eli toplantıya katılmasına. kadın için ise. sebze yemek. eğlenceli bir yolculuğa çıkıp oradan güzel eşyalarla evine dönmesine rüya delâlet eder. darlıktan feraha çıkmaya. kötülüğü yorumlanmasına neden teşkil eder. sevindirici bir olayın meydana gelmesine. Bazı tâbirciler. TEBRİK KARTI Rüyada tebrik kartı almak. namusu hakkında edilecek dedikoduya da yorumlanabilir. 492 .v)'in şefaatine nail olmaya yorumlamışlardır.a. TAZE Rüyada taze ekmek veya taze bir meyva. hayıra hasenata. üzüntüden sevince ulaşmaya. rüyanın hayra yorumlanmayıp şerre. iş alanında başarı kazanmaya ve güzel bir telefon konuşması yapmaya rüya delâlet eder. TEBEŞİR Rüyada tebeşir görmek ve kullanmak. TEDAVİ OLMAK Rüyada tedavi olmak. Bazı tâbirciler. rüyada görülen taze yiyeceğin yenmesini helâl kazanılan paraya. iyilik etmeye ve gönül güzelliğine delâlet eder. önemli ruhî sarsıntı geçirmeye. sağlık bozulmasına veya iyi ilişkide bulunulan komşuyla münakaşa edip huzursuz olmaya delâlet eder. TEBESSÜM ETMEK Rüyada tebessüm etmek veya tebessüm eden birisini görmek.TAYYÖR Rüyasında bir hanım tayyör giydiğini veya diktirdiğini görmesi.

TEFTİŞ ETMEK Rüyasında bir kuruluşu teftiş ettiğini gören şahıs. aile bireylerinin hoşlanmayacağı gizli iş yapmaya.TEDİRGİN OLMAK Rüyada tedirgin olmak. yalan söz söylemeye. TEK GÖZ Rüyada tek gözlü olmak. taliplerinden biri askeriyede görevli olan birisi olur. Allâh-ü Teâlâ'ya (c. ömrünün yarısını mü'min olarak diğer yarısını münafık olarak sürdürmeye delâlet eder. Rüyada tekbir getirmek. manevî huzura kavuşmaya. TEFECİ Rüyada tefeci görmek. ciddiyetle ele alınması gereken bir işe başlar. ölümcül hastalığa yakalanmaya.c) sığınıp günâhlarına tevbekâr olur. malından dolayı zarar ve ziyana uğrar veya ailesinden birisinin kendisine ihanet ettiğini öğrenir. feraha çıkmaya. kötü huyları terk etmeye de işaret edebilir. TEHLİKE Rüyasında tehlike içersinde olduğunu gören bir şahıs. yarım işlerini tamamlar ve ümitsiz olduğu işlerin hayırlan sonuçlanmasına sebep olur. kabahat işlemeye ve bu yüzden vijdan azabı çekmeye rüya işaret eder. erkek akrabanın ölüm haberini almaya veya elde bulunan kısmetin gitmesine rüya delâlet eder. sevinç duymaya. TEKBİR GETİRMEK Rüyasında "Allâhu Ekber" diyerek tekbir getirdiğini gören kimse. Ayrıca bu rüya hayatı düzenlemeye. Rüyada teğmen görmek. faiz yemeye. zikrulla-ha devam eder. TEĞMEN Rüyada teğmen olduğunu gören bir kimse. acil haber almaya ve çabuk yapılması gereken bir işin varlığına rüya işaret eder. namaza başlamaya ve düşmana galip gelmeye yorumlanır. rüşvet almaya ve gayri meşru yoldan iş yapıp başkalarının sırtından geçinmeye delâlet eder. 493 . Bu rüyayı bekâr bir kız görse. Rüyasında tanınmayan adamın tek gözlü olduğunu görmek.

bir olay yüzünden çok pişman olur veya islâmiyete göre mekruh olan bir günâhı işler. giyim üzerine iş yeri açmaya ve lüzumsuz olarak yeni kıyafet diktirip biraz israfkâr olmaya rüya delâlet eder. iş yerinin büyümesine. TEKERLEK Rüyada tekerlek görmek. his hayatında başarılı olmaya ve bir dostun yardımını alıp evlâdlarla veya aile biriylerinden olan kimselerle ilişkileri düzeltmeye rüya delâlet eder. ilim öğrenmesi için hocaya teslim edilen çocuğa ve bazı yalnış olayların gerçeğini öğrenip davranış değiştirmeye rüya delâlet eder. Rüyada hayvan tekmesi. tarikata girmeye. ticaret hayatında atılım yapmaya. TEKSTİL Rüyada tekstilci olmak. belâya ve iftiraya uğramaya ve çok üzüntü çekip hem maddî hemde manevî sıkıntıya düşmeye rüya delâlet eder.c) rızâsını kayıb edeceği kötü huyla huylanır. TEKKE Rüyada tekke görmek. neş'eli günler geçirmeye. TEKZİP (Süsleme San'atı) Rüyada tekzip ile uğraşmak (müzehhep) olmak sanat öğrenmeye 494 . Rüyasında kendisinin tekme vurduğunu gören kişi. yeni iş sahibi olmaya. toplu para almaya. TEKERLEME Rüyada tekerleme söylemek.TEKEL Rüyada tekel malzemelerinin satıldığı depoda kendisini gören şahıs. tekme yemiş olduğu kimsenin yüzünden bir kötü olayın içine girer. TEKNE Rüyada tekne görmek. TEKME Rüyasında tanıdığı bir kimseden tekme yediğini gören kimse. kısmet açılmasına veya yolculuğa çıkmaya rüya delâlet eder. Veya rüya sahibi zararlı alışkanlıklardan kurtulur. Allâh-ü Teâlâ'nın (c. akrabaların bir araya toplanıp sohbet etmelerine delâlet eder. yalan söz işitmeye.

Bazı tâbirciler bu rüyayı sırların duyulmasına. başarılı bir haftaya ve yeni işe başlamaya. sıkıntılı hafta geçirmeye işaret eder. Rüyada tel görmek çeşitli şekilde yorumlanır. üzüntüden kurtulmaya rüya delâlet eder. yolculuğa. televizyonda seyredilen şeyin tam tersi olacağına. beklenen haberin alınmasına ve yalan söyleyen kimsenin yalanının ortaya çıkmasına delâlet eder. Rüyada televizyonda bir şey seyretmek. yakınlardan haber almaya veya eve misafir gelmesine rüya delâlet eder. hesaplı hareket etmeye rüya işaret eder. TELGRAF Rüyada telgraf almak. zorluktan kurtulmaya. 495 . saklanan sırrın açığa çıkmasına ve koğuculuk yapan bir insanın kötülüğüne uğramaya rüya delâlet eder. TELEFON Rüyada telefon görmek. TEL DOLAP Rüyada tel dolap görmek. ani haber almaya ve yalan konuşmaların yapıldığına rüya delâlet eder. yeni iş sahibi olup o işin güçlüklerini yenmeye delâlet eder. yani bir boşanma ile ilgili bir film seyredilirse tam tersi olarak arası açık olan çiftlerin birleşeceği şeklinde rüyayı yorumlamışlardır. TELEFERİK Rüyada teleferik görüp ona binmek. Şöyleki: Altın tel.güzel sanatlarlan uğraşmaya ve rüya sahibinin hassas bir ruha sahip olduğuna rüya delâlet eder. açığa çıkmasına yorumlamışlardır. Gümüş tel: Acı haber almaya. Rüyada telgraf çekmek. sevinç duymaya. düşünceli. Bazı tâbirciler. Bakır tel: Bir kadın vasıtasıyla mala kavuşmaya rüya delâlet eder. TELEVİZYON Rüyada televizyonu kapalı halde görmek. TEL Rüyada tel görmek.

ağzında sır tutmayan ve arada lâf götürüp getirerek dostların arasını açan kimseye delâlet eder. Rüyada tellak görmek. TEMBEL Rüyada tembel bir halde oturduğunu görmek. TEMİZLİK Rüyada temizlik yapmak. evlenmeye. 496 . Rüyada temizlik yapılması evdeki huzursuzluğun gitmesine ve ailedeki ilişkilerin normale dönmesine rüya delâlet eder. TELVE Rüyada telve görmek. borçları ödeyip feraha çıkmaya da yorumlanabilir. Şayet rüya sahibinin yakınlarında böyle bir kimse varsa dikkatli olmalı ve onu yanında hiddetlenerek bazı sözler söylememesi gereklidir. iç sıkıntısına ve bu sıkıntının uzun süreli olup sonunun ferahlığa çıkacağına rüya delâlet eder. iş sahibi için sağlam kazançlı bir işe başlamaya. müşkül işleri çözümleyen adama delâlet eder. hasta için iyileşmeye. Bazen de bu rüya kişiye iftira atılmasına delâlet eder. Rüyada tellak görmek. TELLAL Rüyada tellal görmek. zorluklarla dolu olan işi başarmak için yardımcı olacak kimseye rüya delâlet eder. tembellik etmek çok çalışmaktan dolayı olacak ruhi rahatsızlığa ve rüya sahibinin tatile çıkması gerektiğine rüya işaret eder. üzüntü duyacak bir olaya karışır istemeden bazı olaylara sebep olur. TEMRİYE Rüyada vücudunda temriye çıktığını gören kişi sıkıntı verecek.TELLAK Rüyada tellak görmek. TEMEL ATMAK Rüyada temel atmak. günâh işlemekten vaz geçmeye tevbekâr olup hatalı hareket etmemeye delâlet eder. hapisteki adam İçin hapisten kurtulmaya veya yeni ev sahibi olmaya rüya işaret eder.

gurbete çıkar veya ailesinden ayrılmak zorunda kalır.TEMSİL Rüyada temsil seyretmek bir yakının başına gelecek kötü olaya ve rüya sahibinin bu olaya seyirci kalacağına rüya delâlet eder. aile içinde olacak büyük münakaşaya yorumlanır. yalnız kalmaya. hastalanmaya. ölüm tehlikesi geçirmeye ve dünya hayatına dalıp âhireti unutmaya delâlet eder. TENEŞİR Rüyada teneşir tahtasına yatmak. Tencerenin kırılması. TEN Rüyada ten renginin değişmesi çeşitli şekilde yorumlanır. Rüyada tehna yer. ev halkından birisinin haram iş yapıp büyük günâh işlemesine delâlet eder. Tencerenin içinde temiz su görmek. Evde huzursuzluk meydana gelmesine delâlet eder. rüya sahibinin eşiyle arasının açılıp hatta anlaşmazlığın boşanmaya kadar gideceğine rüya işaret eder. TENHA Rüyada tenha ıssız yerde bulunmak. siyah ten. Rüyada teneşir görmek. yüz kızartıcı suç işleyip acı çekmeye. iftiraya delâlet eder. 497 . acı habere veya boşanma haberi almaya da yorumlanabilir. feraha çıkmaya ve ailedeki huzursuzluğun ortadan kalkmasına delâlet eder. Şöyle ki: Ateş üzerindeki tencere. güven duyulan insanların rüya sahibini terk etmesine delâlet eder. Rüyasında elindeki tencerenin alındığını gören kimse. sıhhat bozulmasına ve hastalanmaya yorumlanır. Şöyleki: Beyaz ten. Rüyada tenekeyi vücuda sarmak. İçinde çiğ et bulunan tencere görmek. aile içine yorumlanır. kırmızı ten. ölüm haberi almaya da yorumlanabilir. TENEKE Rüyada teneke görmek. namusa gelecek söze. ağır hastalığa tutulmaya. sağlam olmayan sonu zararlı bitecek işe bulaşmaya delâlet eder. sarı ten. TENCERE Rüyada tencere. Tencerenin içinde çorba bulunması.

TEPE Rüyada tepe görmek. zulümden kurtulmaya. rızkın bollaşmasına ve kısmetin gürleşmesine yorumlanır.a) rüyada tepeye çıkmayı. ayıplanmaya delâlet eder. Rüyada at üzerinde tepeye çıkmak. inat etmeye lüzumsuz kararlar alıp yanlış iş yapmaya delâlet eder. tenkit edilmeye.TENİS Rüyada tenis oynamak. kız evlât sahibi olmaya ve o kızdan ihtiyarlıkta faydalanmaya delâlet eder. Rüyada tepe üzerinde oturmak. dince çok önemli mevkilere yükselip âlim olmaya. güzel günler geçirmeye ve sıkıntılardan kurtulup. ruhî rahatlığa kavuşmaya işaret eder. Rüyasında elindeki tepsinin kırıldığını görmek. Câfer-i Sâdık (r. TEPİNMEK Rüyada tepinmek. şöhrete kavuşmaya ve halka ilim öğretmeye delâlet eder. iş hayatında çıkacak güçlüklere sıkıntılara ve engellere yorumlanır. ilim yönünden şöhret olmaya ve çok kuvvetli olup izzet ikram sahibi olmaya rüyayı yorumlamıştır. zevcesiyle arasının açılmasına veya 498 . TENTE Rüyada tente altına girmek. Bekâr bir kimse bu rüyayı görse mutsuzluklarla dolu olacak bir evlilik yapar. vefat etmeye veya çok zorlu bir işe girip o işi başaramamaya rüya işaret eder. Rüyada tepeye çıkıp oradan inememek. TEPSİ Rüyada yeni tepsi. tatile çıkmaya. yalan bir haberin halk içinde yayılıp ardından bir dostlun yardımıyla gerçeklerin ortaya çıkmasına rüya delâlet eder. Rüyada yeni tepsi üstünde yemek yemek. şayet tepe çok güzelse önemli görevlerde yükselmeye ve ahlâk yönünden çok güzel kimseylen evlenmeye rüya yorumlanır. mal çoğalmasına. Fakat oturulan tepe mezbele halindeyse o takdirde rüya tam ters olarak yorumlanır. TİMKİT ETMEK Rüyada başkasını tenkit etmek.

haklıyı haksızı ayıracak (Hakim gibi) meslek sahibi olur.c) rızâsını kazanacak işler yapar. Rüyada hasta için terlemek. sahibi için uyarı niteliğini taşır. 499 . müşküllü işin mahkeme kanalıyla çözülmesine işaret eder. TERAZİ Rüyada terazi görmek. günâhlarına tevbe edip bir daha işlememeye gayret gösterir. malındaki haramı temizleyip helâl para kazanarak çoluğuna çocuğuna helâl rızkyedirir. Rüyasında sıkıntıda olan bir adam terlediğini görse. hayırlı yoldan kazanılacak helâl mala. TERE OTU Rüyada tere otu görmek. yemek. ibâdet etmeye başlamaya ve imanın gürleşmesine rüya delâlet eder.eşin hastalanmasına ölüm tehlikesi atlatmasına rüya delâlet eder. şifaya kavuşmaya sıhhat düzelmesine yorumlanır. malî sıkıntı çekmeye yorumlanır. Vücuttan ter akması. Rüyasında alnının terlediğini gören kimse. âhiret hayatını kazanacak hayırlı işler yapmaya veya oruç borcunu ödemeye de yorumlanabilir. Rüyada teravih namazı kılmak. Bazı tâbirciler erkek için tepsi görmeyi. Rüyasında kıyamet terazisine bindiğini gören kişi. doğru söz söylemeye dürüst iş görmeye de yorumlanır. mutlu olunacak işler yapmaya rüya delâlet eder. Bazı tâbirciler rüyada terlemeyi arzuların olmasına veya malda edilecek ziyanlığın miktarına rüyayı yorumlamışlardır. Rüyasında koltuğunun altının terlediğini ve ter koktuğunu görmek. sıkıntılarını üzerinden atar ve rüya sahibi feraha çıkar. iş yerine ve aile hayatına yorumlamışlardır. Çünkü rüya. TERLEMEK Rüyada terlemek. Rüyasında eline terazi aldığını gören kimse. sıkıntı çekip borca girmeye. tevbekâr olup namaz borcunu ödemeye. zina suçu işlemeye ve namus yönünden fena söz işitmeye rüya delâlet eder. mal ziyanlığına zarara uğramaya rüya delâlet eder. haklı veya haksızın ayrılmasına. Bazen rüyada terazi görmek. Bazı tâbirciler. TERAVİH Rüyada teravih namazı kılmak. kolay geçim sahibi olmaya ve dünyâ hayatından zevk alacak. Bu rüya sahibinin ayrıca imanı artar ve Allah-ü Teâlâ'nın (c. teravih namazı kılmayı. günâhtan kurtulmaya helâl yemeye de yorumlamışlardır.

yurt dışına veya gurbete çıkıp oradan iaşe temin etmeye rüya delâlet eder. çok korkmaya. TERLEMEK Rüyada terlemek. hasret kaldığı kişilere kavuşup çok sevinir. o ilişkisini meşru hale