EVL L K VE C NSEL HAYAT ASIM UYSAL Uysal Kitabevi Ltd ti.

Yay n No: 309 ISBN 975-318-120-5 , Bask : Kombassan A. . Konya, 1999/2. bask Ç NDEK LER ÖNSÖZ ....... 5 ;

HZ. PEYGAMBER N C NSEL Ö RET M ... 11 Kad nlar da Cinsel Konularda Bilmediklerini Hz. Peygambere Sorarlard ; .. Cinselli i Korumak ve Kullanmak da bâdettir .. 12 Ameller Niyetlere Göredir: ....... 12 Cinsel Haramlardan Korunmak için E le Cinsel li ki ibâdettir Ve Sadakad r .....12 Kad nlar Adetli ken Namaz Terketmekle de Sevap Al rlar: ......13 Cinsel Haramlardan Kaç nmak Da bâdettir: ... 13 YÜCE ALLAH EVL L N Ç N ME RU KILMI TIR? ..................14

Dünya Nimetlerinin En Hay rl s : ...... 14 KUR'AN VE SÜNNETTE EVL L E TE V K ... 15 Sünnet'te Evlilik: ...... 16 EVL L K Ç NDE C NSEL HAYATTAN ÇEK LMEK HARAMDIR... 18 Evlilik çinde Cinsel Hayattan Çekilmeye Karar Veren Sahâbîler: 19 Evlili i Kolayla t rmak slâmî Bir Görevdir .. 20 Ergin K z Çocu unun Evlili i Engellenemez: . 21 C NSEL DUYGULAR YARATILI TAN VARD R................ ..........21 slamda Bekârl k Yoktur: ...... 22 Bekarl Yasaklayan Sebepler: ....... 22

Cinsel ktidars z n Evlenmesi Caiz Mi? .. 23 EVL L N H KMETLER : ...... 23 MUTLU B R EVL L K Ç N YAPILMASI GEREKEN C NSEL GÖREVLER .... 29 A- Evlenmeden Önce Yap lmas Ve Evlilik çinde Sürdürülmesi Gerekenler: ..... 29 B- Cinsel li ki Öncesinde ve Cinsel li ki Aras nda Yap lmas Gerekenler: ..30 MUTLU B R EVL L K Ç N BE ENME VE SEÇME ESASTIR........30 1) Seçmeyi Din Esas na Göre Yapmak: .... 30

2) Asalet Ve eref Esas na Göre Seçmek: .. 33 3) Evlilikte Yabanc Kad n Tercih Etmek: .. 34 Akraba Evlilikleri: ....... 34 4) Evlilikte Bakire K zlar Tercih Etmek: ....... 36 5) Do urgan Kad nla Evlenmeyi Tercih Etmek: .. 37 6) Beden Sa l AKRABA EVL L na Dikkat Etmek: ....... 38 HAKKINDA SORULAR - CEVAPLAR...........40

Akraba Evlilikleri Niçin Tercih Edilmektedir? ... 40 Akraba Evlili i çin Zorunlu Bir Neden De: Ba l k Paras : .. 40 Akraba Evlili inin T bbi Problemler Üzerine Tesiri Nas l Olur?.40 Akraba Evlili inden Kaç nmay Tavsiye Ediyor Musunuz? .. 41 Yak n Akraba Evlili i Caiz mi? ....... 42 EVLEN LMES YASAK OLAN KADINLAR: ... 43 Mahrem (Kendileriyle Nikâh K y lam yan Yak n Akraba) Kad nlarla Evlenmenin Yasaklanmas n n Hikmeti: ........ 44 E SEÇ M N N PS KOLOJ K YÖNLER ... 45 Kad na " yi Kad n, Saliha Kad n" Dedirtecek Özellikler: ... 46 EVL L KTE Y B R E SEÇ M NASIL OLMALI? ... 46 KIZ STEMEDE UYULMASI GEREKEN KA DELER.......................48 K z Önceden Görmek: ....... 48 Kad n n Nerelerine Bak labilir?: ....... 49 Evlenme e Yetecek Kadar n Ölçüsü Nedir?: ... 49 Evlenilecek Kad na Bakman n Âdaplar : ... 50 Evlenmek steyenlerin Uygun artlar Alt nda Birbirini Görüp Konu abileceklerine Örnek Bir Olay: .......... 50 Cinsel Arzu Ve man: ....... 51 Allah'tan Korkan Bir Kad n n Nefsine Hakim Olmas : ... 52 Evlenecek E lerin Annelerinin Aile Mutlulu una Etkileri: ... 55 Evlenecek Kimse, E i Olacak Ki iyi Tan mak çin u Yollara Ba vurabilir: ... 55 Nikâh Feshettiren Kusurlar: ........ 57 TEM ZL K, ÇEVRE VE C NSEL HAYAT: ... 58 Sünnetli Olmak: ........ 58 B y k-sakal Ve Cinsel Hayat: ....... 58

A LEN N HUZURU Ç N OLUMSUZ DI C NSEL ETK LERDEN KORUNMAK GEREK R......58 Olumsuz Ortamlar ve Arkada lar: ... 58 Televizyon ve Bas n :...... 58 E ler, Cinsel Cazibelerini Olu turmak Ve Geli tirmek çin Vücûdu Ve Di leri Temiz Tutmal d r: ...... 59 Vücut Temizli inde Dikkat Edilecek Konular: .... 59 Di Temizli inin Cinsel Önemi:60 Sigaran n Cinselli e Etkisi: ........ 60 SÜSLENMEK VE KOKULANMAK: .... 61 Kad n n ve Erke in Süslenmesi: ........ 61 islam Bilginleri, Kad n n Vâcib Olan Kad ns Görevlerini öyle Belirlemi lerdir: ........62 E LER N B RB R Ç N SÜSLENMES : ..... 63 Yasaklanan Süslenme ekilleri: ....... 65 KOKU VE C NSEL HAYAT: ..... 65 Kad n n Kokulanmas : ....... 65 Kad nlar n Güzel Koku Sürünüp Soka a Ç kmalar n n Erkekleri Nas l Etkileyip Tahrik Etti ini fade Eden ibretli Bir Hikâye: ...... 66 Kad n Âdet Halinde De Kokulanmal d r: ... 67 Güzel Koku Ve E ler Aras ndaki Sevgiye Etkisi: .... 67 Kad n n Evinde Kocas için Süslenmesi Sevapt r: ... 67 Yolculuk Dönü ü Eve Habersiz Girmemek: .... 67 Kad nlara Benzemeye Özenen Erkekler, Erkeklere Benzemeye Özenen Kad nlar: .68 SÖZ KESME ve N AN: ...... 71 Sözlülük çin Islamî Çerçeve: ...... 71 Sünnet Çerçevesinde Ni anl l k: ..... 71 Ba l k Paras : ....... 73 Ni anl lara Baz Tavsiyeler: ...... 74 Ni anl l k Süresi: ..... 74 Ni anl lar n Görü mesinin S n r : ..... 74 Ni an Yüzü ü Olarak Adland r lan Alt n Yüzük, ki Sebepten Dolay Erkeklere Haramd r: ..... 75 ' Gizli Bulu mak Üzere Anla man n Haram K l nmas :................76 Ba kalar Taraf ndan stenmekte Olan Bir K za Talip Olmak:.... 76

ddet Halindeki Bir Kad n stemek: .... 77 K z Adetli ken Nikâh K y l r M ? ...... 77 Ni an Döneminde Nikahlanmak: .... 77 Ni an Döneminde Dînî Nikâh Yapt rman n Bâz Mahzurlar :.... 78 FLÖRT: ...... 79 MASTÜRBASYON - (El ile bo almak): .... 81 Mastürbasyon Haram m d r? ...... 81 Mastürbasyon Sebepleri ve Zararlar : .... 82 Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yap l rsa Zararl d r? .........83 MASTÜRBASYONUN ZARARLARI: .... 86 1) Psikolojik Yönden: ........ 86 2- Mastürbasyonun Bedensel Zararlar : ..... 87 Mastürbasyondan Kurtulman n Çareleri: ..... 89 SORULAR-CEVAPLAR: .... 96 Mastürbasyon Belâs ndan Nas l Kurtulabilirim? .... 96 Mastürbasyondan Kurtulam yorum? Niçin? .... 96 20 Ya nda Gencim. Mastürbasyondan Kurtulam yorum, Beni Ayd nlat r m s n z? .97 Erke in Cinsel Organ yla Oynamas Zararl m ? .. 98 Bayanlarda Mastürbasyon: ........ 98 Kocam n Beni Ç plak Olarak Seyredip Mastürbasyon Yapmas Rüyada Bo alman n Önüne Nas l Geçilir? .... 99 Mastürbasyon Al kanl n Nas l Terkedebilirim? .... 100 Do ru Mu? ..99

Cinsel Organ mla Oynuyorum Ama Cinsel Uyar m Olmuyor, Zevk Alam yorum. Bu Durumum Normal mi? ..... 100 HAYIZ - AYBA I - ÂDET GÖRME - REGL ve C NSEL E T M.... 101 Âdet Kan n n Meydana Geli i: ...... 101 Fiziksel Yönden Âdet ve Yumurtlama Dönemi: .. 101 Âdetin T p ilmindeki Tarifi: ....... 102 Âdetin lk Sebebi -Men ei- ve lk Âdetin Olu u: .. 102 K z n Bülü a Ermesi ve lk Âdetinin Ba lama Zaman : ... 103 Genç K zlarda Ergenlik Dönemlerinde Regl (Âdet) Sorunu:........103 K z n lk Kan Görmesi: ........ 105 Cinsel E itim: ...... 105

Cinsel E itimin A amalar : ....... 106 1) Okul Öncesi Aile Taraf ndan Verilecek Bilgiler: .. 106 2) Çocuklara lkö retimde Verilecek Cinsel Bilgiler: .... 106 3) Ortaokul ve Lisede Verilecek Cinsel Bilgiler: ... 107 Yeti kin Çocuklar Birlikte Banyo Yapabilir Mi? .... 108 Anne Ve Babalar n iç Çama rlar yla Çocuklar n n Önünde Gezinmesi Do ru Mudur? ...... 108 K z n Ergenlik Döneminde Dikkatli Bir Annenin ve Baban n Görevleri: ....... 108 K z n ilk Âdet Müddetinin Tesbiti: ......... 110 K z n ilk Gördü ü Kan Hiç Kesilmezse, Âdeti Nas l Tesbit Edilir?......110 K z n lk Gördü ü Kan 3 Günden Az Olursa? .. 111 Hay z ve Nifasta (Do um Yapan Kad nda) Âdet Süresi Tesbiti: ..111 Âdet (regl) Sanc s : ....... 111 Sanc ve Di er ikayetler: ...... 112 Sanc l Âdet ve Sebepleri: ....... 112 KIZ ve ERKEKLERDE ERGENL K ... 113 Ergenlikte K z-Erkek Çat mas : ....... 113 SORULAR - CEVAPLAR: ....... 114 Âdetlerim Neden Düzenli De il? .... 114 On Günde Bir Kanama Olur mu? .... 114 Adet Sanc lar ndan Kurtulamayacak M y m? ..... 114 Ayba Kanamas S ras nda Neler Yapmal y m? .... 115 Ayba Kanamas Nas l Olu uyor? ..... 116 Cinsellik Organ mda Rahats zl k m Var? ... 116 Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Meydana Gelen De i iklikler: 117 K zlarda Ergenlik Ça nda Neler Olur? .... 117 15 Ya nda Cinsel Duyars zl k Normal mi? ... 118 Âdet Kan n n Renkleri Ve Tesbiti: ...... 118 Âdetin Ba lang ç Vakti Ve Tesbiti: ....... 119 Spiral ve Âdet Düzensizli i: ....... 120 Âdetin Bitiminde Mükellefiyetin Ba lamas : .... 120 htiyar Kad nlarda Âdetin Kesilmesinin Tesbiti: ..... 121 Âdetten Kesilme Dönemi Ve Belirtisi: .... 121 Menopozun Nedeni? ....... 121

Menopoz Döneminin Süresi: .... 121 Kad n, Menopoza Kar Psikolojik Tepkilerini Denetim Alt na Alabilir mi? Yoksa Bunlar Menopozun Kaç n lmaz Etkileri midir?.122 Menopoz Döneminde Baz Kad nlarda Meydana Getirdi i Sinir Bozukluklar ndan Kurtulman n Yolu:..................122 Menepoz Ak nt s : ....... 123 Hamile Kad n Hay z Görür mü? ... 123 Memelerdeki Kan Damarlar nda Dola an Kan n Süte Dönü mesi:... 123 Hay zl Ve Nifasl ya (Do um Yapan Kad na) Haram eyler:......123 Hay zl Ve Nifasl ya Cinsi Münasebette Bulunmak Haramd r. .. 123 Hay zl Kad nlarla Ailevî Münâsebetin Yasakl n Bildiren Hadisler: .. 124 Âdet (Regl - Hay z) Ve Lohusal k Halinde Cinsel li kide Bulunmak:.....126 Âdet Halinde Sevi mek se Sünnettir .... 127 T bb n Isbat na Göre; Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: ..... 128 Hay z ve Nifasl ya Ailevi Münasebetin Yasakl nm Sebep ve Hikmeti: ...... 129

Hay zl ve Nifasl yla Cinsel li kinin Sak ncalar : .... 130 Hay zl ve Nifasl n n Kan Kesilince Gusletmesi Vacibtir ... 130 Hayz n Bitimi ve Ailevi Münasebetin Helal Olmas çin u Üç ey Gerçekle melidir: ....... 132 Hay zl Kad n Pis De ildir: ....... 134 Cünüp ve Hay zl Kad n Çocu unu Emzirebilir mi? .... 134 Hay z Kan Bulanm Elbiseyi Temizlemek: .... 134 T p lminin Bu Konudaki Tavsiyeleri .... 135 N FAS. ....... 135 Do uran Kad n Hiç Kan Görmezse Nifasl Olur mu?................135 Nifas n Hükmü: ....... 137 Dü ük Çocukla ilgili Mes'eleler: ....... 137 ST HÂZA- ÖZÜR ......... 139 ST HAZA LE LG L MESELELER: .... 139 Özürlü Say lman n art : ..... 139 Özürlü Olan Kad n n Her Namaz çin Gusletmesi Gerekir Mi?.... 139 stihâze Kan Gören Kad nla li ki Kurmak: .... 140 EVL L KTE MUTLU OLAB LMEK Ç N B REYLERE DÜ EN GÖREVLER: . 141

Evlilikte Cinsel Hayat, Bedenî Ve Ruhî Yönden Tatmin Edici Olmal d r ...... 147 Seçilen E de (Erkek ve Kad nda) Bulunmamas Gereken Huylar:... 147 N KAH AKD VE HÜKÜMLER ... 148 Nikâh n Sünneti: ..... 148 N KÂHIN ARTLARI: ..... 148 Nikah Akdinde ehâdet: ..... 155 Nikahta Kefâet (Denklik-e itlik) .... 156 Yeti kin Olmayan K z Çocu un Evlendirilmesi: .... 158 Nikahla Meydana Gelen Yükümlülükler: .... 160 N KAHI HARAM OLAN KADINLAR: .... 160 Belediye nikâh : ...... 162 N KÂH KIYMA EKL : ..... 164 Nikâh ve Duas : ..... 164 MEH R ....... 166 Ba l k paras n n sosyal yaralar ve zararlar . 166 Mehrin Aile Hayat ndaki Yeri ve Önemi: ... 167 Mehrin En Az Miktar : .... 167, Mehir Olarak Ayr lan Mal n Bir K sm Noksanla rsa: ..... 168 Mehir Vermemek art yla Yap lan Nikâh Akdi: ... 168 Mehr-i Muaccel Ve Mehr-i Müeccel .... 168 Mehir Hiç An lmadan Nikâh Yap l rsa: ..... 169 Mehr-i Misil Nas l Takdir Edilir ? .... 169 K z Evlendikten Sonra Kocas Onun Mehrini Noksan Verirse: ... 170 Belirlenen Mehir Telef Olursa: ..... 171 Kad n Mehrini Ba layabilir mi? ...... 171 Mehri Almadan Kad n Kendini Teslim Etmezse: ..... 171 Mehrin Ne Kadar Oldu unda htilaf Olursa: ..... 171 ÇEH Z ....... 172 Verilen Çehiz Geri Al n r m ? .... 174 Nikâh Ve man Tazelemek: ........ 175 MÜSLÜMAN B R ANNEN N GEL N OLAN KIZINA NAS HAT ... 176 BABANIN KIZINA Ö ÜDÜ: .... 177 DÜ ÜN YEME VE ÂDAPLARI ..... 178

DÜ ÜN ÂDABI ......... 182 KINA GECES ......... 183 Caiz Olan E lencelerin S n rlar : ....... 183 DÜ ÜNLERDE GÖRÜLEN SLÂM D ÂDETLER:...................188 LENMES DO RU VE CA Z OLMAYAN F LLER p Almak Do ru

DÜ ÜN VE DERNEKTE SLÂMÎ AÇIDAN LEN RSE ....... 190

Dü ünlerde Gelinle Damad n Üzerine Saç lan Para Ve Benzeri eyleri Kap Mudur? ...... 191 C NSEL ORGANLAR: ...... 192 A - KADIN C NSEL ORGANLARI .... 192 Klitorisin i levi Nedir? ...... 193 SORULAR-CEVAPLAR: ..... 195

Kad nda Cinsel Birle me Yeri Neresidir? Aynan n Kar s nda Cinsel Organ m nceledim ki Delik Var. Cinsel li ki Yerim Hangisidir?......195 > Cinsel Organlardaki K llar n Temizli i Nas l Olmal ? .. 195 ' ) Koltukalt ve Etek T ra Yapmak Veya Tüy Dökücü Krem Kullanmak:......196 Klitoris Nedir? Nerededir? Görevi Nedir? ...... 196 K zlar n Cinsel Organlar yla Oynamas Zararl M ? Bu Zararlar Nelerdir? .... 197 KIZLIK (BEKÂRET) ZARI: ..... 197 K zl k Zar Türleri: ...... 197 Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Bir Öykü:.199 Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Ba ka Bir Öykü:......201 SORULAR-CEVAPLAR: ...... 202 Bekâret Önemli mi? ..... 202 K zl k Zar n Diktirmek Caiz mi? .... 203 K z m Ameliyatla K zl k Zar n Kaybetti. Bu Evlili inde Proplem Olur mu? ...... 203 Zar n Y rt lmas : ...... 204 Ne Kadar Ac Duyulur? ...... 205 Zar Kanamam Olmazsa Ne Yapar m? ...... 205 Bakireli ime E imi Nas l nand rabilirim? ...... 206 ilk li kiyi Kar mla Nas l Gerçekle tirece im? ...... 206 Arkada m Bakire Mi? ..... 207 Çocukken Tecavüze U ram Olmak Benim Suçum mu?...........207

B - ERKEK C NSEL ORGANLARI ..... 208 Penis (Erkek Cinsellik Organ ) :..... 208 Erkek Çocuklar n Sünnet Olmas : .... 209 Sünnet Olman n Zaman : ....... 209 Cinsellik Bak m ndan Önemi: ........ 210 Sünnetin Yarar Var m ? ....... 210 ! SORULAR-CEVAPLAR: ........ 212 Penisin Boyu Önemli mi? ....... 212 Penisin Büyüklü ü Veya Küçüklü ü Önemli Mi? .... 213 Penisimin büyüklü ü cinsel ili kide sorun olur mu? .... 213 Erkek Organ n n Büyük Olmas Sorun Yarat r M ? .... 213 GERDEK (Z FAF) GECES ........ 214 Gerdek Gecesindeki Ba ar n n Yolu; Cinsel Bilgidir: .... 215 ilk Geceye Psikolojik Haz rl k: ....... 215 Gerdekte Cinsellikten Önce Sevgi ve A ka Önem Verilmeli:.....218 Gerdekte Damad n Heyecan : ..... 219 Gerdekte Geline Dü en Görev: .... 219 K zl n Giderilmesi: ..... 219 Gerdek Gecesi Yanl lar ve Hurafeleri: ..... 220 Kanl Çar af Rezaleti: ..... 220 lk Cinsel Birle me Ve Sonuçlar : ..... 223 GERDEK GECES N N ÂDAPLARI. ... 226 Zifafa Haz rl k: ..... 226 Zifaf Odas nda: ..... 227 Romantik Giri imler: ..... 229 A k Oyunlar : ...... 230 * A k F s lt lar n n Arac K l nmas : ..... 231 Sünnete Uygun Cinsel li ki çin: .... 232 Bekâretin Giderilmesi: ..... 233 Zifaf Gecesinde Meydana Gelebilecek Engeller: .... 235 Zifafta Kad n n Gözetilmesi: ..... 236 Gerdekteki Kabal n Kad nda Yapt Tahripler: ... 238 En Uygun Birle me ekli: .... 239

Kar Kocan n Beraberce Bir Yerde, Bir Kapta Y kanmalar : ... 240 Cünüb Kimsenin Uyumadan Önce Abdest Almas :....................241 E ler ili kiden Hemen Sonra Y kanmal m d r? ... 241 De i ik Gerdek Kültürleri: ....... 242 Gerdek Gecesinde Gelin Regl (Adetli) se: .... 242 Gerdek çin Bir Gece Yetmez! ...... 245 SORULAR-CEVAPLAR: ...... 246 Kad n için "ilk Defa" Hep Ac Verir Mi? .... 246 ilk Cinsel ili kinin Güzel Geçmesi için Ne Yap lmal d r? ..... 246 3 Günlük Evliyim. Fakat E imle Henüz Kar -koca Olamad k Bu Durum Normal mi? .247 C NSEL SO UKLUK: ........ 247 Yeni Gelinlerde Cinsel stek Azl : ........ 247

Kad n n Cinsel So uklu u: ......... 248 Cinsel So uklu un Çe itli Nedenleri Vard r: .... 249 Cinsel li kiden Kaçan Kad n n Ve Kocas n n ikayetleri: .... 249 Cinsel li ki Esnas ndaki Ketlenme le lgili Bir Öykü: ... 250 So uklu un Tedavisi: ........ 251 Cinsel So uklu un Giderilmesi: ........ 253 Bilgisiz ve E itimsiz Kötü Evlili in Sonuçlan Hakk nda Bir Öykü:......254 KADINLARDA A IRI C NSEL STEK ..... 257 SORULAR-CEVAPLAR: ...... 258 A k Oyunundan kaç nan Bir Kad n Buna Nas l kna Edilmeli?... 258 Kocam Evine Nas l Ba lar m? ........ 258 Kocama Neden So ukluk Gösteriyorum? .... 259 Cinsel Temastan Hiç Zevk Alm yorum. Sebebi Nedir? .... 260 lk Gece çin Genç K z n Deneyimli Olmas Gerekir Mi? .... 260 Zifaf Gecesi Kad n Da Etkin Olmal M ? .... 261 A k Oyununda Kad na Dü en Görevler Nelerdir? ... 262 Yaln z Erkek Mi Sevi mekle Mükelleftir? .... 263 Cinselik Hayat n Tek Amac m ? ...... 263 lk Cinsel Birle meyi, Evlilikten Sonraya B rakmay Gerektiren ki Önemli Neden: ....... 265 Genç Evlilerin Mutlu Bir Evlilik çin Dikkat Edecekleri Birkaç Konu: . 266 Vücudun Hangi Bölgeleri Cinsel stek Uyand rmada Duyarl d r? . 268

Cinselli e Duyarl Bölgeler: ........ 268 Kad nda Cinsel Uyar m Ve Doyum Safhalar Nelerdir? .... 269 Kad n Ve Erkekte Cinsel Tepkiler: ...... 270 Kad nlarda Cinsel Tepkinin Seyri: ..... 271 Erkekte Duygu ve Duyarl l k: ... 272 Erkeklerde Cinsel Tepkinin Seyri: .... 272 Cinsel Performansta Dü ü ler: ..... 273 ORGAZM (C NSEL DOYUM): ..... 275 ' Cinsel Tepki Evreleri .... 275 Çocuklar, Anne Babalar n n Cinsel Ya ant lar ndan Etkilenir Mi?276 Orgazm S ras nda Cinsel Organlardaki De i imler: ... 276 A- Kad nda Orgazm S ras nda Neler Olur? .... 276 B-Orgazm, Erkeklerde Nas l Oluyor? .... 279 Orgazmdan Sonraki Geri Dönü : ..... 279 Baz Erkeklerde Orgazm Olamaman n Nedenleri Nelerdir?.......280 lk Orgazm: ..... 280 Cinsel Yak nla ma Ve Doyumun Önemi: .... 282 Orgazm Olamama, Orgazm Sorunlar : .... 283 Cinsel Doyumun Desteklenmesi: ..... 284 A kta Sözlerin Önemi: ...... 284 Cinsel Birle imden Sonraki Sözlerin Önemi: .... 284 Sonraki Y llarda A k Ve Orgazm: ...... 286 E zamanl Ruhsal ve Cinsel ili kinin Yolu: ... 286 E lerin Birlikte Orgazma Ula mas : ....... 287 E leri Birlikte Fiziksel Ve Ruhsal Doyuma Ula t ran Metod: . 287 SORULAR-CEVAPLAR: .... 289 E zamanl Orgazm Olmamak Çok Önemli Mi? ... 289 Orgazm Olunca, Bitkin Olmak Normal mi? .... 289 Zor Orgazm Olman n T bbi Nedenleri Nelerdir? ... 289 Benim Cinselli i Ya amaya Hakk m Yok Mu? ... 289 Orgazm Taklidi Yapmak Yanl M ? .... 290 Nas l Co kulanaca m? ........ 291 Çok Çabuk Ve Fazla Orgazm Zararl M ? .... 291

.... 297 Ailede Mutlulu un Yolu.. 319 . 314 Sertle me Eksikli ine Neden Olabilecek Baz Sebepler: ............. 315 GÜÇLÜ C NSEL YA AMIN SIRLARI . Her eyden Önce Kendine Güven Duygusu Kazanmal d r........ 31 2 SERTLE ME EKS KL ( KT DARSIZLIK): . 308 Erken Bo alma le lgili Baz Gerçekler: .....Orgazm S ras nda A lamak Normal Midir? .. 291 Geç Bo alman n Önüne Geçemez Miyim? ......... 295 C NSEL MUTLULU U YA AMA SANATI:.... . 306 Erken Bo alman n Tedavisi: . 293 Ayn Anda Orgazm Olmak çin Ne Yapmal y z? ........ Cinsel Mutsuzluktur:........ 309 SORULAR-CEVAPLAR: ...... Cinsel Uyumdad r: ..... 317 C NSEL STEK ARTTIRICILAR (AFROD ZYAKLAR)..... 308 Erkek...... 307 Penis Ba n S kma Yöntemi Ve Dur-Ba la Yöntemi: .......... 294 Cinsel Hayaller Kurmak Kötü Bir ey Midir? ....... 313 Sertle me Eksikli inin Fiziksel Nedenleri: .. 292 Kar Koca E zamanda Orgazma Ula mak çin Cinsel Eylemde Kad n Erkek Ayr m n Bilmelidir ...... 314 Sertle me Eksikli inin Ruhsal Nedenleri: ............ Benim De Bo almam Nas l Sa layabilir? .. 311 Normal Bo alma Süresi Ne Kadard r? . 315 Sertle me Eksikli inin Organsal Nedenleri: ..... 298 Cinsel Uyumsuzluk Ve Aile Kavgalar : . 299 ERKEN BO ALMA .........296 Aile Geçimsizli i Ve Cinsellik: .....295 Kad nda Orgazm1 in Cinsel Mutlulu a Ve Aile Mutlulu una Etkisi:295 Birçok Bo anmalar n Temel Sebebi... 305 Erken Bo alman n Nedenleri: .................. 306 Bo alman n Geciktirilmesi: ..... 317 Cinsel Ya am Etkileyen eyler: . 311 Kocam....318 C NSEL YA AMDA ÖLÇÜ VE DÜZEN .... 318 Erkekler çin 40-50'li Ya lar Kad n çin 35'li Ya lar A r Cinsel stek Dönemidir: ... 293 Kad nlarda Cinsel Rüya ve Orgazm: ......

.Erkeklerin Cinsel Sorunlar : ..... 325 PS KOLOJ K SORUNLU Ç FTLER..... 332 A. 326 Cinsel stekte Azalma ve Ereksiyon Sorunlar : ......... 332 B.. 323 Erke in ktidars zl k Ya amas nda Kad n n Rolü Nedir? .. 319 Diyabet Cinsel Hayat Etkiler mi? ....... 337 Her Dört Ayda Bir Cinsel ili kide Bulunmak: ...330 YAYGIN C NSEL SORUNLAR......... 322 Sigaran n Cinselli e Zarar Var m ? . 323 Sürekli Ereksiyon ilaçlar Kullanmak Zararl M ? .C NSEL HARAMLAR ..... 328 Aile Bask s n n Gençlerin Cinsel Ya am nda Olumsuz Etkisi:.. .324 Yeniden Eski Cinsel Gücüme Dönemez Miyim? .. 320 Erkek Ya land kça Cinsel stek Azal r M ? . 336 Cuma Günü Cinsel li kide Bulunmak: ........... 335 Evlilik çinde Cinsel li kinin Ö ütlenmesi: ... 334 SEV MEDE B R S N R VAR MIDIR? ...Kad nlar n Kar la t Cinsel Sorunlar: ........ 337 . Normal Mi? .... 333 C NSEL YASAKLAR .... 326 Erken Bo alman n Tedavisiyle lgili Bir Ba ka Örnek: ........ 336 Cuma Günün Ö ütlenmesinin Sebepleri: . 334 Oral (a zla yap lan) Sevi me: ........ 319 Erkekte Sertle meme Sebebi Nedir? ..lk Hedef Tek Kez Bile Olsa Ba ar l Bir li ki: ..322 Sigara Cinselli i Etkiler mi? ........ 336 Her Temizlik Döneminde Cinsel li kide Bulunmak: .. 322 Mutluluk Çubu u: .. 335 Evlenmenin Ve Zifafa Girmenin Müstehab Vakitleri: .. 326 ktidars zl k Hakk nda Ba ka Bir Yorum Ve Öykü: .. 319 SORULAR-CEVAPLAR: . 320 Bedenen Ve Zihnen Yorgun Oldu umda Cinsel iste im Azal yor? Beden Ve Zihin Yorgunlu u Cinselli i Etkiler Mi? ... 324 Cinsel Gücümün Giderek Azalmas n Nas l Önleyebilirim?.............. .. 320 Gençken Cinsel Konular Dü ünmekle Veya E ime stekle Bakmakla Cinsel Organ m Ereksiyon Olurken.... Orta Ya ta Elle Uyarmak Gerekiyor.

.. 354 K skançl k.......Cinsel Hayat n Mahremiyeti Ve S rlar n Korumak: . 343 Arkadan Cinsel li kinin T bbi Zarar : ...GEÇ C C NSEL HARAMLAR: ....Ac Vererek Ve Ac Verdirerek Cinsel ili kide Bulunmak: . 360 Z NA FT RASININ CEZAS : . 353 hraml n n Sevi mesi Ve Cinsî Münâsebette Bulunmas le lgili Baz Meseleler:.. 356 .. 355 E in K skançl L ÂN . 347 B......... 358 Zinay Engellemek çin slâm Dini Zinaya Giden Yollar Da Yasaklar: .... 344 3....DA MÎ C NSEL HARAMLAR ..Hay z) Ve Lohusal k Halinde Cinsel li kide Bulunmak: .... 348 2............ 344 4. 354 Cinsel K skançl k Haklar Çi netmemeli....Oruçlu iken Cinsel Yakla mda Bulunmak: ... 338 A.. 338 1.....361 na Kar Sab rl Olmal d r: .. 340 2. 353 5.. 358 Z NA ...... 348 1..........Ba kalar n n Yan nda Sevi mek.Anüsten Cinsel li kide Bulunmak (Anal Birle me): .. ili kide Bulunmak: .Kad na Zihâr Yap lmas : ..... 339 T bb n sbat na Göre.. 346 6......... Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: .... 351 Cinsel Bak mdan Oruçla lgili Baz Meseleler: ...Cinsel Görevden Kaç nmak: .... Delilsiz üpheye Dü ürmemelidir .353 C NSEL KISKANÇLIK: ..Âdet (Regl ......tikâfda Cinsel li kide Bulunmak: . 338 Âdet Halinde Sevi mek se Sünnettir ... 349 3....... 346 Cinsel Temasla lgili Dînî Ve ilmî Tavsiyeler: ...................E LER ARASINDAK C NSEL HARAMLAR .... 344 5. 356 EVL L K DI I C NSEL HARAMLAR .hramda ken Cinsî Münâsebette Bulunmak: ....Kad na lâ Yap lmas : .. 361 Zina Zararl M Yoksa Baz lar n n leri Sürdü ü Gibi Faydal M ?.. 341 Anüsten (Kad n n Arkas ndan) Yap lan li ki Zararl m ? .. Sayg s zl a Dü ürmemelidir .. 358 Z NANIN ÇE TLER . 351 4...

..... 377 Hamilelik Korkusu Cinselli i Etkiler mi? .. 376 Kad n n Sosyal ve Hayat ....: ... Erke in Cinselli ini Etkiler mi?.. 373 Meni Alerji Yapar m ? . 377 Kocas ndan Sürekli Veya Bazen Dayak Yiyen Ve Bu Yüzden Cinsel li kiden So uyan Kad n Ne Yapmal ? .. 372 Cinsel li kide Duyulan Ac n n Sebebi Nedir? .. 374 Menopoz Döneminde Cinsel ili ki Azal r m ? ........ 373 Cinsel ili kide Vajinan n A r Islanmas : ...... 374 Menepoz Döneminde steksiz Olmak Normal Midir?. 377 ..................375 De i ik Mekan ve Zaman Cinselli i Etkiler mi? .. 364 TEBERRÜC .........365 PEZEVENKL K . 362 HAYVANLARLA C NSEL TEMAS .369 Sa l kl Ve Mutlu Bir Cinsel Ya am n Alt Ko ulu: ..... 367 KARMA E T M VE ÇALI MA DÜZEN : ....... 370 Vaj' na Kuru ise Ne Yapmal ? ............................... 366 EHVETLE BAKMAK ... 362 SEV C L K: ........ 366 AKRABA L K LER .... 363 TE H RC L K ..... 371 Kad nda Birle meyi Tümüyle Engelleyen Ya Da Birle mede iddetli Ac Veren stem D Vajinal Kas lma: .. 370 Cinsel li ki S ras nda Vajinadaki Kas lmalar için Neler Yap labilir? ... 374 Vajinadan Ç kan Yellenme Sesi: ..... 369 VAJ N ZM.. 372 Cinsel Organ Dar Yap l Kad nlar Var M d r? .. 363 RÖNTGENC L K ..... 367 TOKALA MAK: .. 374 Uykuda ken Bo alma: .... 368 C NSEL MUTLULU U ETK LEYEN PS KOLOJ K OLAYLAR ........376 Sosyal li kiler Ve De erlerin Cinsel Mutlulu a Etkileri: ............................. 365 DEYYÛSLUK (NAMUSUNU KISKANMAMAK):...............HOMOSEKSÜELL K: ...

.384 Büyük Gö üsler Cinsel stek için Önemli Midir? ....... 387 Temas Kanamalar Ne Anlama Gelir? .......... 393 Evlilikte Cinsel Mutlulu u Gölgeleyen Sorunlar: ..HASTALIKLAR VE C NSEL HAYAT ... 381 Depresyonun laçla Tedavisi: .. 386 Kad nlar Da " slak Rüyalar" Görür Mü? ....... 382 "Gö üslerimi Eritemez Miyim?" ................................... 392 Ön Sevi me Süresinin Zaman : ................ 379 Kalp Rahats zl klar ve Cinsel Ya am: .... 389 Vajina Enfeksiyonlar nda Cinsellik Tehlikeli Olabilir Mi? . 386 Rüyada E lerin D ndakilerle li ki: ... 386 Vücudun Kokusu Cinsel li ki S ras nda De i ir Mi? .. 388 Kad nlar n lerlemi Ya lar nda Da Cinsel Hisleri Var M d r?........ 390 Cinsel li ki Kaç Günde Bir Olmal d r? ..... 380 Meme Kanseri: ... 389 laçlar Cinsel ste i "libido"yu Azaltabilir Mi? ........383 Kad n n Gö üs Büyümesi Ne Zaman Tamamlanm Olur?....385 Kad n n Menisi Olur Mu? . 384 Emzirmekten Zevk Almak Normal Bir Davran M d r?. 391 Cinsel li kinin S kl k Oran n Etkileyen Sebepler: .382 HORMONLAR VE C NSELL K . 382 Antidepresan laçlar n Cinsel Ya am Etkileyen Yan Etkileri: ...... 383 Küçük Gö üslerimin Büyümesi Mümkün De il Mi?.. 387 Cinsel Birle mede Kan Veya Kanl Ak nt Gelmesi: . 394 ......388 Ya n ilerlemesiyle Hangi Cinsel Tepkiler De i ir? ... 390 Cinsel Mutluluk çin Erke in Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:. 380 Depresyon: ...... 379 Rahmin Al nmas : ...... 385 Kad nlarda Da Bo alma (Menî) Görülür Mü? ............. 393 E lerin Kendilerine Zaman Ay rmalar Ve Mümkünse De i ik Mekanlarda A k Yapmalar Önemlidir: . 391 E lerin Sorunlu Bir ekilde Yata a Girmemesi Hakk nda Bir Öykü:392 Cinsel li kinin Zaman : ......

451 Haplar: ....................410 Evlilikte Mutluluk çin ... 400 KOCANIZI KEND N ZE BA LAMANIN YOLLARI:....... ... 416 B R HANIM KOCASIYLA NASIL GEÇ NMEL ? ..408 EVL L KTE MUTLULU U OLU TURAN Ö ELER:............ 395 E inin Cinsel Arzusunu Bilmek Hakk nda bretli Bir Öykü: ....455 ....420 HANIMLARIN BEYLER NDEN STED KLER NELERD R?......... Kaybolmas Ve Mahbûs Olmas :....... 452 > Çocuk Dü ürmek çin Rahmi Kurcalaman n Sak ncalar :.....v...... 441 C.. 425 KARI-KOCA HAKLARI: .........455 Rasûlüllah n (s.....KADININ KOCASI ÜZER NDEK HAKLARI: .......................422 PS KOLOJ K MUTLULUK PRENS PLER .... 406 C NSEL B RLE ME EK LLER N N MUTLULUKTAK YER .411 A LE MUTLULU U Ç N E LER NELERE D KKAT ETMEL ? ..ERKE N KADIN ÜZER NDEK HAKLARI: ..................397 Aile Mutlulu u çin Kad nlara Ö ütler: ... 439 Kocan n Kar s n Terketmesi....440 B.....403 Kusursuz Cinsel li ki çin Erkeklere Tavsiyeler: .... 431 Kad na Ayr l k Hakk Sa layan Erke in Cinsel Kusurlar : .. 396 A LE MUTLULU U Ç N E LERE TAVS YELER:.... 439 E leri Terbiye Amaçl Geçici Cinsel lgisizlik ile Cezaland rmak:... 412 A LE HUZURUNUN PRAT K YOLLARI NELERD R? ........ 410 Cinsel Sorunlardan Ve Proplemlerden Koruyucu Metodlar:. 450 Kanal Ba latmak: ............. 450 AZ L: . 430 KARI KOCA ARASINDA KAR ILIKLI HAKLAR: ...................... 415 B R KOCA HANIMIYLA NASIL GEÇ NMEL ? ... 430 A... 450 Gebelikten Korunma Yollar : ................Sevi mesini Bilen Kad n Mutlulu u Yakalar: .a... 418 BEYLER N HANIMLARINDAN STED KLER NELERD R?.. 452 KÜRTAJ VE LG L HÜKÜMLER: ..447 DO UM KONTROLÜ VE KÜRTAJ: ..KARI-KOCA ARASINDAK MÜ TEREK HAKLAR:.. Sosyal Ve Ruhsal Olgunluk: .....) Kad nlarla Çocuklar n Öldürmemeleri çin yapt Anla ma:..

.............. Kondum..457 1) Geri Çekme" .......... K l f): . 471 40 Ya ndan Sonra Hangi Gebeli i Önleme Yöntemini Uygulamal ? 472 SORULAR -CEVAPLAR: . 459 LAÇ VE GEREÇLER N KULLANILDI I YÖNTEMLER:............459 Kaput (Prezervatif........... 477 Kar m Hamile Kalmak Korkusundan Yataktan Kaç yor....... 479 Kad n Orgazm Olmadan Da Hamile Kalabilir Mi? ....... 470 Erke in K s rla t r lmas (Vasektomi): . 460 Gebeli in Önlenmesinde Kimyasal Yöntemler: .... 470 i ne: . 474 Do um Kontrol Hap Cinsel Arzuyu Azaltabilir Mi? .. Ne Yapmal y m?...... 461 HORMONAL YÖNTEM (Do un Kontrol Haplar ):...............477 Kad n n Kürtaj Olmas Cinselli i Etkiler Mi? . 467 Aile Planlamas nda Cerrahi Yöntemler: ........................... 470 40 Ya ndan Sonra Gebeli in Önlenmesi: ......... 478 GEBE KALMAK: .....462 Spiral: .... 473 Gebelikten Korunma Tedbirleri Ve Cinsel Hayata Etkileri: .............. 481 ..... 469 Kad n n K s rla t r lmas : .... 476 Kocam Do um Kontrolüne Kar : . 459 Dölyolu Diyafram : .... 475 Hiç Bo almadan A k Yapmak Yanl M ? ... 457 2) Tehlikesiz Günler: . 456 LAÇ VE GEREÇ KULLANILMAYAN YÖNTEMLER:.A LE PLANLAMASI: ... 479 Nas l Hamile Kal n r? . 474 En Uygun Korunma Yöntemi Hangisidir? ........ 478 Ana Rahminin Ameliyatla Al nmas Cinsel Ya am Etkiler Mi?...... 475 lk Gece Hamile Kalmamak çin Ne Yapmal ? ..... 480 Gebelikteki Organik (Fiziksel) De i iklikler: ........... 473 Do um Kontrol Hap Vajinan n Islanmas n Engeller Mi? ... 458 Tehlikesiz Günler: Takvim Yöntemi: ..... 480 Cinsel li kilerin Hangi ekillerinde Hamile Kal nmaz? ......

..491 Do umdan Sonraki lk Cinsel li ki Ne Zaman Yap labilir? .... 490 DO UM: ........ 495 Acaba Mezi ile E im Hamile Kal r M ? ........... 491 Hamileli in Hangi Dönemine Kadar Cinselli e Müsaade Verilir? ...: Do an Bebek Cinselli e Olan iste i Azalt r M ? ... 500 C NSEL L K YLE GEÇEN HASTALIKLAR: . 496 Do um Sonras Spor: ................. 492 ...... 481 Hamilelikte Görülen Hafif Rahats zl klar: . Do um Ve Cinsel Ya am: .. SORULAR-CEVAPLAR: ..... 490.. 503 ........ 485 Gebelikte Cinsel li ki: ....... 493 Hamilelikte li ki Sak ncal M ? ......... 502 Belso uklu u: ..... 491 Gebeli in Erken Döneminde Sabahlar Görülen Mide Bulant lar na Kar Güvenilir laçlar Var M ? .. 483 GEBEL KTE C NSELL K: ...... 482 Do um Gününün Hesaplanmas : .488 Gebelikte T bbi Aç dan Cinsel Birle menin Sak nc lar : ..... 497 Nifas Müddeti le lgili Meseleler: . 495 Kad nlardaki Ak nt Hakk nda Bilgi istiyorum: .. 483 Gebelikte Bak m-Beslenme: .... 501 Frengi: ... 487 Hamilelik....Gebelikteki Psikolojik De i iklikler: .. 492 Perinenin Y rt lmas Cinsel Hissi Azalt r M ? .494 Do uma Yak n Cinsel Birle me Zararl M d r? .. 489 Gebelikte A k Tekni i: . 500 Cinsel Organ Rahats zl klar : .... 498 Cinsel Ya ant m z Ve Çocuklar: ..... 493 Hamileyken Hangi Hareketlerden Kaç nmak Gerekir?.. 488 Gebelikte Cinsel Uyar mda Cinsel Organlarda Görülen De i iklikler:.. 489 Do um Öncesi Annenin Haz r Bulundurmas Gereken E yalar:...... 495 Vajinan n Do umdan Sonra Geni lemesi: . 500 Cinsel Hastal klar Nelerdir? ........

.. 51 3 Vajina ltihab : .. 522 HAM LEL K VE DO UM SONRASI BAKIM ve RAHATSIZLIKLARI:524 Gebeli in Sebep Oldu u Rahats zl klar: .. 558 Kad n n Mahremi (Nikâhlanmas Haram Olanlar) unlard r:.. 507 Prostat ltihab : . 554 D N M ZDE TESETTÜR (ÖRTÜNME): ....Evlilikten Önceki Tedbirler: .... 541 Kad n n Bo anma steyebilece i Yerler: ... 507 KADIN C NSEL ORGANLARDAK HASTALIKLAR VE BOZUKLUKLAR: .. 514 Rahim Uru (Fibrom ..... 552 SÜT EMZ RME (REDÂ): ......... 512 Beyaz Ak nt : .......... 520 Yumurta Kanallar ltihaplanmas : ....... 521 Yumurtal k Ve Yumurta Hunisi iltihaplanmas : ............. 532 syankâr Ve Serke Kad n Bo amadan Önce Uygulanacak Metod: . 511 Dölyolu ltihaplanmalar Ve Ak nt : ........ 519 Yumurtal k Kisti: ..... 507 Husye (Yumurta) Ve Husye Kapsüllerinin iltihaplanmas : ..563 Kad n n Mahremlerine Gösterebilece i Zinet Yerleri Nerelerdir? 564 Kad n n Evinde Kocas çin Süslenmesi Sevapt r: ...Evlilikten Sonraki Tedbirler: .... 549 DDET: ( er'i Bekleme Süresi ):.............531 A...... 527 EVL L KTE PROBLEMLER VE BO ANMA: ... 532 TALÂK (BO AMA): ... 565 ......A ds: ...Miyom): .. 514 Rahim ltihaplanmas : .. 531 Bo anma Meydana Gelmeden Önce slâm' n Ba vurdu u Tedbirler:.... 531 B... 504 ERKEK C NSEL ORGAN HASTALIKLARI: . 517 Gö üs (Meme) Kanseri: ...... 518 Rahim Kanseri: .. 539 Kad na Bo ama Hakk Verilmi midir? . 511 Kad n Cinsel Organ Ka nt s (Ud Yeri Ka nt s ): .

......... 572 Tenasül Aletine Konan Pamuk V.... 580 Gusle Mani Olan Oje.... 573 GUSÜL: .. eyler:........ 574 Guslun Sünnetleri ...... 566 TEM ZL K (ABDEST .... 575 Guslun Faydalar : .... Abdesti Bozar M ? .. 571 SORULAR-CEVAPLAR: . Boya V.............. 567 ABDEST: .b.... 576 Cünüp Kimseye Haram eyler: .b...GUSÜL): ......... 569 Farz.............. 580 Göz Boyas veya Far Gusle Mâni Midir? . Ruj... 579 Guslederken Kad n n Küpesini Ve Yüzü ünü Oynatmas :. 570 Abdesti Bozan eyler: . Hamur..... 568 Abdestin Fazileti Ve Sevab : ..579.Hz. Sünnetleri Ve Âdab na Göre Gusletmek: ........ ... 579 Durgun veya Akarsuda Gusledilir mi? . 578 Spiral ve Gusül: ... 580 Boyal Saçlarla Gusledilir mi? ..581 . 578 Cünüp Kimseye Mubah (Helal) eyler: ...... 578 SORULAR-CEVAPLAR: ......... 581 Dolgu Veya Kaplama Di le Gusletmek: .. 569 Abdestsize Helâl Olmayan eyler: .....579 Gusül Esnas nda Suyu Gözlerin çine Ula t rmak Gerekir Mi?........ 581 Di Kaplat rken Veya Doldururken Abdest Veya Gusle Gerek Var M d r?........ 575 Gusül cab Ettiren Haller: ... Sünnet Ve Âdab na Uygun Abdest Nas l Al n r? .. 578 Kad n n Organ na Sokulan Herhangi Bir ey Guslü Gerektirir Mi?....... Peygamber'in Müslüman Bir Kad n n Örtüsü çin Yahudilerle Yapt Sava : ..572 E lerin Ç plak Oyna mas Abdesti Bozar M ? ... 570 Cinsel Aletinden Ç kan Mezî'nin Hükmü: . Guslederken Göbe e Su Ula t rmak: ... 572 "beni Kaynuka" Kad na Ve Cinsel Organ na Bakmak Ve Dokunmak Abdesti Bozar M ?. 574 Farzlar . 578 Guslederken Kad n Hazneyi Y kar M ? . Çamur.

Sosyal ve kültürel davran larda uyum. Böyle olunca da. Bu bütünle me u boyutlarda olu mal d r: 1. Dünyan n her yerinde cinsellik âdeta muhafazakârl k kar t bir alan gibi alg lanmaktad r. Say n As m Uysal' n yazm oldu u Evlilik ve Cinsel Hayat kitab nda. 6. Dr.. iki ayr ki ili in birbirini bütünlemesiyle gerçekle ir. 3..E lerin varl k gösterimlerinde kar l kl tutum ve davran larda uyum. 5.Mezî Yüzünden Gusül Gerekir Mi? . sorulam yan veya uzun ara t rmalar gerektiren dînî... üphesiz bu..... Doç.insan insana ili ki kurmada uyum. zararl ve yanl bir tutumdur.. 2. Normal mi? ...Ruhsal ve cinsel ya amda uyum ve bütünlük.Topluluk içinde birliktelikte uyum. Gusül Gerekir Mi?... dînî de erlerine ba l bir genç k z n.. evli çiftlerin en çok arad klar . Bu da e lerin e zamanl olarak ruhsal ve cinsel yönden uyum ve doyumuyla gerçekle ir.Sevgi. ruhsal ve cinsel mutlulu a götüren bilgilerin. 582 Sabah Uyand mda Ak nt Görüyorum. Gerekli katk larda bulunmaktan mutluluk duyuyor ve yazar .583 idrardan Sonra Beyaz S v Akmaktad r. Evlilikte cinsel ve ruhsal uyum.583 Meninin idrar ile Vücuttan At ld ---------Takdim Mutlu bir evlilik.Birbirini tamamlamada ve bütünle mede uyum.. Ne Yapmal y m?..... 4. 7... Nitekim geleneksel ailede yeti en. cinsellikle ilgili bir kitap okumas ya da bulundurmas neredeyse imkâns zd r. ancak pek az n n bulabildi i bir mutluluktur..582 Ya m 20'y' Geçmesine Ra men Geceleri Ihtilam Olam yorum. Bu kayg lar da . sadece "k z" olup olmad büyük ölçüde yanl söylenti ve bilgilerden kaynaklan yor.. evlili i. Gusül gerekir Mi?583 ya ayan ve hayat kendisine zindan olan çok s ay da genç k zla kar la yoruz. sayg ve güven duymada uyum. n gördüm ve inceledim. ailevî ve t bbî konular n soru-cevap eklinde ak c bir dil ile yaz ld dolay tebrik ediyorum. T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Ö retim Üyesi TAKD M . Rüstem A k n Selçuk Üniversitesi.. bu titiz ve kapsaml çal mas ndan konusunda a r kayg lar n Duydum..

"D N B LG LERLE ZAHLI NAMAZ HOCASI" 400 Sahifedir. n gördüm ve inceledim.Evlilik. Dünya üzerinde her canl en az ndan neslini devam ettirebilmek için kendi türlerine has bir cinsel ya am içerisindedirler.."KEL ME. Mezuniyet Tezi: 560 sahifedir. insan n yarat l nda var olan cinsel arzulara kar l k evlili i me ru k lan Allah'ad r. lk tahsilini 1964-69 y llar aras nda Konya'da Ferit Pa a lkokulunda okudu. KENCELER" 500 sahifedir. iki ruhun ve daha do rusu iki ki ili in birle mesidir. T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal Ö retim Üyesi B YOGRAF As m Uysal. ESERLER : 1 "HAK D N KURAN D L TEFS R N N F HR ST " dir. Orta ve lise tahsilini 1969-1976 y llar nda Konya mam Hatip Lisesinde okudu. Hamd. Askerli ini 1982-83 y llar nda Aste men olarak Tekirda ' n Malkara kazas nda yapt . Üç erkek bir k z çocu u vard r. hayat n tâ kendisidir diyebiliriz. gerek dînî ve sosyal gerek t bbî bak mdan geni ve doyurucu bilgiler içermektedir." ZAHLI KADIN LM HAL ANS KLOPED S " 517 sahifedir. 3. Öyle ise cinsel ya am. 2. iki vücudun.. 6 "EVL L K VE C NSEL HAYAT" --ÖNSÖZ Rahman ve Rahîm olan Allah' n ad yla. 1976-81 y llar aras nda Erzurum slami limler Fakültesinde Üniversite tahsilini tamamlad .bask . Bas lm t r. Konya'n n Çumra kazas n n nli köyünde 1957 tarihinde do du. Okuyucular na faydal . 5. 4 "PEYGAMBER M ZE VE ASHABINA YAPILAN 5. Mehmet ÇOLAKO LU Selçuk Üniversitesi. 3. Evlilik. Tefsirin 10. cildi olarak bas lm t r. Evlilikte mutlulu u olu t uran ö eler bellidir. Bas lm t r.cevap eklinde ak c bir dil ile bu kitapta topland olaca n ümit ederek tavsiye ederim. Doç. Dr. 1983 y l nda evlendi. 25.TEVH D"E NASIL NANMALIYIZ? 320 SAH FED R. Bas lm t r. ailede mutluluk ve cinsel e itim. bask . iki kalbin. sosyal ve t bbî konular n soru . Bas lm t r. Elinizdeki evlilik ve cinsel hayatla ilgili bu kitap. hemen her bireyi ve her aileyi ilgilendiren temel konulardan biridir. bask . Sorulamayan veya uzun ara t rmalar gerektiren dînî.

Kainatta var olan hiçbir ey gayesiz ve ba bo yarat lmam t r.Toplumun baz fertleri. bir nevi ahiret zevkine uyar ve te vik mahiyetinde olup. bu durumda neslin e itilmesi ve yeti mesi için gereken dinî. Peygamber'e (s. yine k yamete kadar onlar takip ederek ihsanla onlar n yolunda gidenlere olsun. toplum. insanlar ebedî saadete götüren slamî hayâta sevkeder. Ahiret zevkine ula mak için dünya hayat n n güzel. nsanl n yarat l ndan k yamet kopuncaya kadar fert ve toplumu ilgilendiren en önemli meselelerden birisi de evliliktir. Bu ihmalin ortaya ç karaca tehlikelerden birkaç n öylece s ralayabiliriz: 1. kinci faydas . dinî bir sünnet. nsan duygular n n istikrar bulmas n n ve hayat n süreklilik kazanmas n n kendisine ba l bulundu u sosyal bir zorunluluktur. 2. As m Uysal Evlilik. Allah' n dinine s ms k sar larak.Nesil yitirilir. te bunlar ehvetin yararlar d r.v). insan toplumu olmaktan ç kar ve hayvan sürüsüne dönü ür. dünyada tad lan bu duygunun ve zevkin ahiret zevkleri ile k yaslanmas .. ehevî ihtiyaçlar n bast r p ruhbanl k yolunu seçtiklerinde toplumsal görevlerinden ve ailevî sorumluluklar ndan kaçar. Dünyada çok k sa süren bu zevkin tad lmas . içtimaî ve ahlakî ortam n haz rlanmas üphelidir. onlar yerine getirmekten uzak dururlar. suç i leme yayg nla r ve toplumun güvenli i sars l r. insanlar evlilik kurumunu ihmal ettiklerinde büyük tehlikelerle kar kar ya kal rlar. dengeli ve Allah' n koydu u kurallara göre geçirilmesidir. Bu zararlar. bir de insan soyunun devaml l için insan n zaman ortaya ç kan zararlar vard r... Zira tadarak bilinmeyen eye özlem de duyulmaz. insanlar içerisinden seçilmi gerçekten hay rl ümmet olan aile ve ashab na. Her ne kadar dinin çizdi i çerçevenin ve kanunun düzenlemesinin d nda erkek -kad n ili kisi yoluyla neslin meydana gelmesi mümkün ise de.Toplumun di er fertleri de ehvetlerinin esiri olur ve alabildi ine onlar n pe inden ko tuklar ndan ahlâkî sap kl klar. insanda yarat l tan beri var olan ehvet (cinsel) duygusu da iki faydadan dolay insana verilmi tir. Bir de ehvetin kontrol alt na al n p a r l ktan korunulmad da mahveder.Salât ve selâm. 3. ayk r davran lar ba gösterir. insan n dinini de dünyas n yarat l tan gelen temel bir ihtiyac d r. . insan varl n n ve neslinin devam etmesidir.. Birinci faydas .a. ömür boyu ahlâk n düzeltmesi için insanl a iffet ve korunma yolunu bildiren Hz. nefsî bir ihtiyaç.

Temel sa lam oldu unda nas l bina da sa lam olursa. baz yazarlar m z n ve yay n organlar m z n hâlâ kad n erkek iç içeli ini savunmas çok ac d r. cinsel e itim ve mutluluk yollar yani evlilik sanat ö retilmelidir. Bunun yolu da en ba ta iyi evlilik ili kisinin ya and bir ortamda yeti mek. Gençleri evlendirmeden önce onlara evlilik siyaseti. Bu da ailenin büyük sars nt lar geçirmesine neden olmakta. Cinsel özgürlük ad alt nda ba bo bir hayat ya ayan genç k zlarla bir aile olu turup. Bat n n yüzy llard r geçirdi i deneyimlere ve bu deneyimlerin tüyler ürpertici sonuçlar na ra men. kad n erkek iç içeli ini olumlu göstererek dans ve müzik partileriyle toplu gezilerde birlikte olman n ve flört etmenin.. aile de kuvvetli olup sa l kl temeller ve elveri li prensipler üzere dayal oldu unda toplum binas da sa lam ve korunakl olur. Bu sosyal sorunun önüne geçilemeyi nedenlerinin ba nda erkeklerin evlenme yerine cinsel arzular n daha kolay yollarla doyuma ula t rmay tercih etmeleri gelmektedir. Oysa bu söyledikleri gerçeklerle taban tabana z tt r. çocuk e itmek erkeklerin pek ço unu korkutmaktad r.. ahlâklar n y karak. kad n sömürmenin ve de erini yitirtmenin yan nda pek çok ekonomik ve sosyal sorunlar da beraberinde getirmi tir. çocuk psikolojisi ve e itim metodlar . Ne yaz k ki gençlerimizin birço u bu kitaplar ve yay nlar yüzünden ç kmaz sokaklara girmekte rezalet batakl klar na saplanmaktad r.. Bat da erkek. Bu sanat bilmeyen e ler aras nda pek çok sorun ç kmakta. Gençlerimizi zehirleyen. slam toplumunun gelece ini tehlikeye sokmakt r... kurslar açmak ya da bu konuda yaz lm kitaplar okumakt r. güzel ve önemli bir sanat. Bu sanat bilen ki ilerin say s azd r. çok seks kitab ve bas n yay n kurumu. ahlaks zl k sosyal düzeni tehdit edecek boyutlara ula m t r. te bu yüzden evlilik sorunu ç kmaza girmi . Bat da Kad n Erkek ç çeli i ki Büyük Tehlikeye Yol Açm t r: Birinci tehlike: Aile bozulmu . âdab . çocuklar n ba bo yeti meleri sonucunu do urmaktad r. toplumun küçültülmü ekli ve onun en büyük dayana d r. ayr ca bu konud a okullar. . Bu sorunlar n en büyü ü de erkeklerin evlilikten kaç nmas d r. Onlar n as l amaçlar gençleri günaha te vik etmek. Bu tür kitaplar ve yay nlar. Aile. erkek ve kad nda cinsel duygular terbiye etti ini ileri sürer. bunal mlar ya anmaktad r. Evlilik hayat bir sanatt r. ya geçkin evlenememi genç k zlar n say s milyonlara varm t r. bilgisizlikte n do an tehlikeyi daha da büyütüyor. sap kl k tohumlar atmaktan ba ka bir amaç ta mayan üstelik bunu cinsel e itim ad alt nda yapan pek . Bat daki kad n n ya ad s n rs z hürriyet.

onlardan biriyle bir süre arkada l k ederek evlili in sorumlulu u ve mali yükünden kurtulmaktad r. Kad nlar n güzel ve çekici taraflar na gözü al an erkek. iç dünyas karar r ve a a l k kompleksine kap l r. kad nlarla sürekli iç içe ya anmas ndan do maktad r. . bunun sonucunda normal ili kilerde cinsel heyecan duymamaktad r. Cinsel so ukluk hastal yüzünden. En kuvvetli zehirlerin ve en korkunç silahlar n yapamayaca zarar bu ba bo luktan görmekteyiz. Zira "Sen Allah' n yasas nda bir de i iklik bulamazs n. Anormal ili kilere girmeye iter. Zira kad n erkek iç içeli inin do urdu u cinsel so ukluk çift tarafl d r. Sen Allah' n yasas nda bir ba kala ma da bulamazs n. kinci tehlike: Cinsel so uklu un yay lmas d r. Fat r:43. Zira erkekte cinsel so ukluk. John Kichler'e göre Amerika'da ahlâki çökü ün nedenleri aras nda kad nlar n reklâmlar için ç plak pozlar vermeye itilmi olmalar da yer almaktad r. akala malar ve danslar sonucu her iki taraf n da cinsel arzular ölmektedir. balla zehiri birbirine katan Bat kaynakl kitaplardan cinsel bilgileri ö renmek zorunda kalm lard r. erkeklerin % 40' n n k s r oldu unu ileri sürmektedir. sinir sistemini rahatlatan bir ili kiden mahrum kalarak erkekli ini hissedemez hale gelen bu insan n. ikago Üniversitesi ö retim üyelerinden Psikolog Dr. birlikte oynan lan oyunlar. Bu yüzden birçok gencimiz. üphesiz tarih boyunca do ru yoldan ayr lan bütün kavimlerin ba na gelen felaketler onlar n da ba na gelecektir. Bu kompleksler onu her f rsatta erkeklik gücünü ispat etme gayreti içine sokar. Gençli in Cinsel E itimi: Kendi âlim ve dü ünürlerinin deyi iyle Bat 'y ahlâki bir çökü ün e i ine getiren bu cinsel ba bo luk ne yaz k ki yeni nesillerin cinsel konulardaki bilgisizli i ve bo lukta olu lar yüzünden bize de sirayet etti.i yerinde. Bu da sap kl klar n ve hastal klar n yay lmas anlam na gelir." (1) (1) Kur'an. Bütün arzusu ölen erkeklik duygular na yeniden kavu makt r. Suç i lemesi ve macera hevesi de hep erkekli ini bir ba ka aç dan ispat etme iste inden kaynaklanmaktad r.Kerim. Bulu malar. içine huzur veren. John Kichler de Amerikal lar n % 50'nin üzerinde bir k sm n n cinsel so ukluk hastal na müptelâ oldu unu. Dr. Böyle bir erkek cinsel heyecan duyabilmek için al k olmad görünüm ve ili kilere ihtiyaç duyar. Metresler ve fahi eler pe inde ko turur. kaybetti i zevkin yerine bir ba ka zevk koymaya iter. Ayn durumlar kad n için de söz konusudur. Hiç kimse Bat 'n n içine yuvarland bata görmezlikten gelemez. Bazen de bu duygu onu uyu turucu kullanmaya. barda vesair heryerde rahatça kad na ula abilmekte.

9 Her müslüman taraf ndan ö renilmesi farz. mezi. Asl nda bunda yad rganacak bir ey olmamal d r. Sosyal hayat n tümünde islam vard r. hayat dinidir. Elbette do um bahse konu olacakt r. vedî ve kan gibi s v lardan söz edilecektir. görev yükleyici bütün emirleri ve yasaklar n . islam. âyet ve hadislerden konumuzla ilgili olanlar seçildi inden sanki . Cinsel duygular ve bu duygular olu turup geli tiren davran türleri ara t r lacakt r. Meselâ. Cinsel dürtüler de bu hayat n önemli bir parças d r. hangi hallerde gusül abdesti gerekti ini bilmek ve ona göre ibâdetleri yapmak gerekir. bulû ça na gelmi erkek-kad n her müslümana farzd r. . Madem ki evlilik insanl dinin evlilik meselelerine n temel meselelerinden biridir. bulu ça na geldiklerinde biz istesek de istemesek de içlerinden gelen dürtüyle bu konular ara t racaklard r.ayn: Her bir mü'min taraf ndan bizzat yap lmas gereken Allah veya Peygamber emri. Cinsel hayatta.ay n olan mukaddes bilgileri. bu kitaptaki konular n aç k bir dille anlat lmas n yad rgay p beni k nayacaklard r. Cinsel vas fl kusurlar ve hastal klar bilmek için cinsel organlar n fizik yap s da ayr nt lar na var ncaya kadar ara t rma ve gözleme tâbi tutulacakt r. insan hayat n n bir parças d r. islâm Dini'nin cinsel hayat m zla ilgili emirleri ve yasaklar n ö retir ve ö renirken elbette cinsel organlardan ve bu organlardan ç kan meni.Çocuklar m za cinsel konularda bilgi ve kaynak vermeyerek onlar bu konulardan uzak tutabilece imizi san yorsak aldan yoruz.ay nd r. Biz de bu çal mam zda cinsel bilgileri Kur'an ve Sünnet gibi do ru ve güvenilir kaynaklar n yan nda t bbî kaynaklar da süzerek gençlerimizin istifadesine sade ve ak c bir üslupla verilmesi gerekenleri gerekti i kadariyle sunmaya gayret ettik. Bir de konumuz evlilik ve gençli in cinsel e itimi oldu u için. Kur'an ve Sünnet hep cinsellikten bahsediyormu gibi yanl bir ka-naata var lmamal d r. üphesiz baz okuyucular. Zira onlar. Zira slam. O halde bu k tutmas kadar do al bir ey olamaz. ergenlik (bulû ) ça na gelinceye kadar bizzat veya bir e itimci vas tas ile erkek ve k z çocuklar m za ö retmek de farzd r. helallerini ve haramlar n ö renmek farz. yaln zca ibadet dini de ildir. Cinsel e itimin ilk basama olarak. (2) (2) Farz. Ayr ca slâm n emir ve yasaklar n ö renmek. Kur'ân Ve Sünnet Ölçülerine Göre Cinsel Ö retim Farzd r: slâm Dini'nin iman esaslar n .

PEYGAMBER N C NSEL Ö RET M Allah' n Resulü cinsel hayatla ilgili farzlar ve haramlar mümin erkeklere ve kad nlara ayr ayr ö retiyordu. Sevgili Peygamberimizin çevresindeki sahabeler de kar la t klar cinsel sorunlar n kad n yle erke iyle aç kça bizzat peygamberimize 10 sormu lar ve ald klar cevaplar do rultusunda ibâdetlerini yapm lar ve aile ya amlar n düzenlemi lerdir. cinsel mutluluk ve kar -koca aras ndaki haklar. dü ün âdab . ba ar Allah'tand r.. talâk. Rüstem A KIN beylere bu kitab inceleyip gerekli katk larda bulunmalar ndan dolay te ekkür ederim. Dr. Fakat cemâat namaz na erkekler yan s ra kad nlar da kat ld ö retimde bulundu u zamanlar da oluyordu. gerdek gecesi. sorsalar da sorulanlar anlatmada zorluk çekmektedirler. Bu ihtiyaçlardan dolay gençlerimizin sormaya utand klar konular soru cevap eklinde ak c ve sade bir dil ile i lave ettik. cinsel mutlulu u ve bu mutlulu a ula ma yollar n ara t rd m. Doç. mutlu ya amay ve topluma faydal bir nesil yeti tirmek istersen. Yarat l tan insanda var olun bu cinsel duygular n ve sorunlar n n da bir yerlerden ö renilmesi gerekmektedir.anha) bizzat ahit oldu u olay öyle anlat yor. u hadîsi mü terek ö retime bir misal olarak verebiliriz: Yezîd k z Esma (r. Mehmet ÇOLAKO LU ve Psikiyatri uzman Doç. (kad n ve erkek olsun) gençlerimiz. Gayret bizden. yapaca n tek ey.Bu kitap. lave edilen bu konular . ba kalar na soram yorlar. aç klamaya gayret etti imiz slâmî kaide ve kurallar hayata geçirip uygulamand r. içinde ya ad m z toplumun müslüman olmas nedeni ile islâmî kurallara göre de erlendirilmi tir. Kuraca n aile yuvas n n slâm'a göre olmas n . ni anl l k. Dr. Kad n Hastal klar ve Do um uzman . (Bir namaz sonras yd . Biz de bu kitab bunun için yazd k. cinsel mutlulu a ula may .) Çevresinde erkekler ve kad nlar (ayr ayr ) oturuyorken Allah' n Resulü (suâli içeren bir üslûpla) öyle buyurdu: için mü terek . gençlerimizin anlayaca bir üslûp ve metodla ilave ettim. nikâh."!997 y l nda Konya Büyük ehir Beledi yesi'nin iste i üzerine haz rlam oldu um ve evlenen her çifte belediyenin hediyesi olarak takdim edilen "EVL L K ve DÜ ÜN ÂDABI" kitab n üzerine. Bu kitapta anlataca m z k z isteme. gelen istekler do rultusunda gençlerimizin mutlak ö renmeleri gereken cinsel konular . As m Uysal-1998 KONYA 11 HZ..

Kad nlar da böyle laflar ediyorlar.-. ." (3) r V. Ümmü Süleym'e yönelerek öylece serzeni te bulundu: -Allah iyili ini versin. (Zaman zaman) O'nu ziyaret ederdi." (4) Gusül abdestinin farz olmas için kad n n rüyada ili kide bulunmu ve bo alm olmas laz md r. kocas ile yapt klar n anlatan kad nlar var? Topluluktan bir cevap ç kmay nca öyle dedim: .-Galiba (içinizde) kar s ile yapt klar n aç klayan erkeklerle. (Ümmü Süleym'in sualinin ve gerekçesinin do rulu unu onaylamak için) Allah' n Resulü: "Allah as l senin iyili ini versin.) kom usuydu.a.) Bizim kesin olarak bilmedi imiz (3) Ebû Davûd. . erke i di isine raslayan ve insanlar kendilerine bak p dururken erke i di isinin i ini bitiren erkek ve di i eytan gibidir. Ç kmaza giren sensin Ya Ümmü Seleme!" dedi ve suâlin cevab olarak da öyle buyurdu: "Evet Ya Ümmü Süleym! Rüyalanan kad n n menisi geldi inde y kanmas gerekir.üphesiz ki Allah gerçe i bildirip emretmekten utanmaz (ve utan lmas n da emir buyurmaz. var Ya Resûlellah! Allah'a yemin ederim ki erkekler de bu ekilde konu uyorlar. Cinselli i Korumak ve Kullanmak da bâdettir. Bu ziyaretlerinden birinde Allah' n Resulü ç kagelince O'na sordu: -Ya ResÛlallah! Rüyas nda kocas n n (veya bir ba ka erke in) kendisiyle cinsî münâsebette bulundu unu gören kad n n y kanmas gerekir mi? Ne buyurursunuz? (Böylesine bir suâlin sorulmu olmas utand rm olacak ki) Hz. Peygambere Ümmü Süleym Hz. Peygamberin e lerinden Ümmü Se-leme'nin (r. (Benim bu aç klamam üzerine) Allah' n Resulü u talimat verdi: -Cinsel hayat n z aç a vururcas na konu may n z. Bu ekilde konu an erkek ve kad n. Baltay ta a vurdun Ya Ümmü Süleym! Allah' n Resûlü'nün huzurunda kad nlar küçük dü ürdün. Sorarlard : Kad nlar da Cinsel Konularda Bilmediklerini Hz.Evet. Ümmü Seleme. Nikâh: 49 12 hususlar Allah' n Resûlü'ne sormam z o hususlarda (gerçekleri) gör-mez-bilmez bir körlük içinde olmam zdan daha hay rl d r.

"Elh amdülillah" eklindeki her bir hamdde. tatmin edilmek istenen cinsel arzular yaratan ve üreme görevini yükleyen Allah't r. (Hattâ) sizden birinizin e i ile cinsî münâsebette bulunmas nda bile sadaka (sevab ) vard r. O'nun yaratt cinselli e sayg duyarak ve O'nun koydu u yasalar içinde n evlilik yoluyla cinsel organlar kullanarak tatmine ve üremeye yönelmek Allah' n yaratt ve yükledi i görevleri korumakt r.) bu konuda öyle buyurmu tur: "Ameller ancak niyetlere göredir. Allah' n ve Peygamberinin emirlerini uygulayarak evlenmek ve böylece cinsel hayat ba lat p sürdürmekte ibâdettir. (6) zinadan ötürü günaha girmeyecek miydi? Buna ne dersiniz? Bunun gibi. Talâk: ! 1.nsanlarda cinsel organlar . "Allahü Ekber" eklindeki her bir tekbirde.a. yapt zaman da kendisine sevap verilir. Peygamber (s. Müsned: 6/377. nikâhl e iyle cinsel ili kide bulund u u .a. Tir-mizi." (5). Amellerimizin niyetimize göre ibâdet oldu una en güzel delil yine Fahr-i Kâinat Efendimizin bir hadis-i erifidir. Sahâbî Ebû Zerr (r. Ve ancak her ki iye niyet etti i vard r. (5) Buhari.) anlat yor. Zira Hz.v. her bir Hakk'a ça(4) Ahmet b. Kimin de hicreti elde edece i bir dünyal k veya evlenece i bir kad na ise. Allah' n Resulü öyle buyurdu: -"Sübhânellah" eklinde her bir tesbihde. Ya sizlerden biri) zina yapacak olsayd . O halde kimin hicreti Allah'a ve Rasûlüne ise. Ebu Davud. onun da hicreti hicret etti i eyedir. "lâ ilahe illellah" eklindeki her bir tehlilde. imaret: 153. Müslim. man:41. nefsi ve nesli korumak için evlenmek ve daha nice günlük hayat m zdaki i ler niyetlerimize göre ibâdet olabilmektedir. Helâl r z k için çal mak. Allah' n ve Resulünün emirlerine uygun olursa her i i asl nda ibâdettir. Fazâil-i Cihâd: 16 rmada ve her bir bât ldan sak nd rmada sadaka sevab vard r. onun hicreti Allah'a ve Rasûlünedir. Ashab.Kiram (hayret ve de merakla) sordular: Ya Resûlellah! Bizden biri cinsel arzular n tatmin eder de bu sebeple ona nas l sevap verilir? -(Pek tabîi ki verilir. Nikâh:5. Cinsel Haramlardan Korunmak çin E le Cinsel li ki bâdettir Ve Sadakad r. Ameller Niyetlere Göredir: nsan n niyeti hâlis. Hanbel.

Kaç n lmas gereken ilâhî yasaklardan biri de zinad r. Özür hallerinde Allah' n emri ile namaz terkediyorsunuz.. kad na da ortalama her ayda 3ekilde kad n korumu tur. s hhi..Kad nlar Adetli ken Namaz Terketmekle de Sevap Al rlar: Kad nlar. (yaln zca temizlik döneminde ili kide bulunanlar ) sever. Fakat hay z (âdet) ve nifas (lohusal k) hallerinde namaz k l nmaz. Müslim. ay hali olmad günlerde be vakit namazlar n Allah' n emri oldu u için k larlar ve sevap al rlar. Cinsel Haramlardan Kaç nmak Da bâdettir: Cinsel haramlar dâhil Allah' n ve Peygamberinin bütün yasaklar ndan kaç nmak ibâdettir. Yüce Allah ve O'nun Peygamberi taraf ndan konulmu olan evlilik içi cinsel haramlardan korunmak da bir ibâdettir.Hak.. Evlilik ve Cinsel Mutluluk konusunun izah na geçmeden önce evlili in hikmetinden. Zekat:52. Allah' n emrini yerine getirenlerin sevap kazanacaklar nda üphe yoktur. Müsned: 7/1 68 14 15 ". Hadis no: 1898. Dü ün Âdab . Ebu Davud. üphesiz Allah (her ay temizlendikleri zaman kad nlar na) dönenleri. Nitekim yüce Allah bizzat Kur'ân'la yasaklad temas ndan ve Peygamberi diliyle yasaklad kullar n sevdi ini öyle aç kl yor: (6) Mi kâtü'l-Mesâbih. dünyadaki hiçbir be erî sistemlerin ve feministlerin ula am yaca bütün be erî sistemlerde kad n. nsan n yarat c s olan ve yaratt n en iyi bilen Cenab. Allah' n nizam slam n m kad n korudu u ve haklar na riayet etti i izah etti imiz gibi aç kça görülmektedir. evlili i niçin me ru k ld n . Ey müslüman kad nlar! nanc n z ve islâm n z ne güzel ki. bu hallerde Allah' n namaz k lmay n emrine itaat etti inizden yine sevap al yorsunuz. Gençli imiz. Edep: 1 60. Ta -tavvu': 1 2. namaz k l yorsunuz sevap al yorsunuz. bu adetli günlerinde hasta say lmay p çal t r lmaktad r.. Niçin? Çünkü hay z ve nifas hallerinde namaz terketmeleri Allah' n bir emridir. Umulur ki gençli imiz Hak Teâlâ'n n. erken ya ta evlili i niçin emretti inin hikmetini bilmi olur. (O) iyice temizlenenleri (ay halinde önden ve arka organdan cinsel ili kiye girmekten kaç nanlar da) sever. Halbuki ça da geçinen 10 gün aras âdet görmelerinden dolay ibadetlerinde izinli sayarak. ahlakî ve sosyal faydalar ndan k saca da olsa bahsetmek istiyorum." (7) YÜCE ALLAH EVL L N Ç N ME RU KILMI TIR? K z steme. Be erî sistemlerin mi. dünyada nefislerini haramdan âdet hali cinsel e ine arka organ ndan temastan korunan .

72-73. ne seb. kendisinin yoklu unda Gördü ün zaman ho una gitmeyen.a. Nisa.) öyle dedi i rivayet edilir: "Dünya menfaatlamlacak eydir. Çünkü bo anma. Kur'ân. yarat l tan bir ihtiyaç ve dinî bir görevdir. mîras. Ga'de'den Resûlüllah' n (s. Nesâi.596 (9) Sünen. ona emretti i zaman emrine itaat eden. Müstedrek'te Hz. nda seni yoran ve bindi inde seni arkada lar na ula t rmayan .] '. üç ey de vard r ki bahts zl a sebep olur.1090.Gördü ün zaman ho una giden. Kitabu'n -Nikâh.) öyle buyurdu unu rivayet etmektedir: "Müslüman ki inin. Peygamber'in (s.Kerim. 1 -3. Yahya b. Bahts zl a sebep olan eyler ise: '*' 13.Kerim'de ba ta Bakara. 2. Bakara: 222.v. ' n zaman kendi nefsi ve mal ndan emin en hay rl yarar: Kendisine bakt zaman kendisini ne elendirdi i. Mutlulu a sebep olanlar: 1. 1.v.Bir de mü temilat az ve dar ev.Tembel olan." (10) KURAN VE SÜNNETTE EVL L E TE V K Evlilik. Hadis mürseldir. sana kar koyup d r (7) Kur'an.a. Peygamber'in (s.Kerîm'de Evlilik: Kur'ân. Umar'dan Hz. nda da kendi nefsi ve mal n konusunda emin olmad n kad n. (8) Müslim.) öyle buyurdu unu rivayet etmektedir: "Üç ey vard r ki mutlulu a.v." (8) Said b. slam ndan sonra yararland mal n ve can n koruyan güzel kad nd r. kamç lad hayvan.Bir de içi ve avlusu geni ev. Kitabu'r-Radâ. yan nda olmad oldu un kad n. Nûr ve Talâk Sûreleri olmak üzere hemen hemen bütün sûrelerde evlilik do rudan ve dolayl olarak yer almaktad r. Dünya Nimetlerinin En Hay rl s : Bu konuda Abdullah b.a." (9) Hakim. saliha kad nd r. I d r eden. Mansur. 2. Kitabu'nNikâh.sak nd rmak ve yarat l tan var olan cinsel ihtiyaçlar n tatmin etmek istiyorlarsa evlenmeye yönelmelerinden ba ka çareleri yoktur. yan nda olmad 2. 3.Binek olarak kulland i n seni arkada lar na ula t ran hayvan. Menfaatlan lacak eylerin en hay rl s ise. ibnu Mace. 2.1 24.

. Yard m alacak borçlular n ba nda ise yukar da arzetti imiz. (12) . Tevbe: 60 --Bunlardan bir s n f da "borçlular d r. j(. Velîlerin Yard m : Velîlerin yard m ise te ebbüs ederek. Devlet taraf ndan zenginlerden al n r ve devlet eliyle Kur'ân. . örtünme. Her eyi çok iyi bilendir. Zehebî de sözkonusu ah s hakk nda Ebu Hatim'in u de erlendirmesini naklediyor: Sadûk biri ama yan lmalar var.Kerîm'de belirlenen sekiz s n fa verilir. R âvi hakk nda muhaddisler ihtilafa dü tüklerinde. 162. Allah geni lütuf sahibidir. Yakub b." Yard mla mükellef k l nanlar: a. dinî vas fl bir devlet vergisidir. Halid b. Bükey onu rivayet etmi tir. Kitabu'n-Nikâh. hadisin ravilerini de erlendirirken öyle demektedir. eybe ise. b..Bütün Mü'minlerin Yard m : Bütün müminlerin yard m . Abdillah el-Vasitî'den sadece Muhammet!b. Hâkim.slâmî Devlet evlenme veya evlendirme sebebiyle borçlan p da borcunu ödeyemeyen ki iye zekât bütçesi'nden yard m eder.slâmî devlet (Kur'ân ve Sünnet'e dayal devlet) memuru ve i çisine -bekârsa. slâm'da zekât.Kerim. baz cezaî düstûrlar vs.. vaki talebleri inceleyerek ve maddî yard mda bulunarak evlendirmeye çal mak eklindedir. (11) (10) Müstedrek. E er fakirlerse Allah onlar lüt-fuyla zenginle tirir. .evlenme yard m yapar.süt-evlilik akrabal evlilikle ilgilidir.. arac olmak ve ihtiyarî maddî yard mda bulunmak eklinde üç boyutludur. 2. II.. kölelerinizden ve cariyelerinizden ibâdetli ve ahlâkl olanlar evlendirin. o râvînin nakletti i hadisin derecesi "hasen" olur. ayet bu zat n h fz tam olsayd . Buharî ve Müslim'in artlar n ta yor olurdu. . c- .slâmî Devletin Yard m : Malî Yard m: 1. (11) Kur'an. ana-babaya ihsan (iyilik). gibi evlenme veya evlendirme sebebiyle borçlan p da borcunu ödeyemeyen mü'min borçlular gelmektedir. Yüce Allah Nûr sûresinin otuz ikinci âyetinde mü'minlere ev-lendirici olmalar n öylece emir buyurmu tur: " çinizden bekârlar -dullar . bekârl a kar olumsuz bir tav r almak. . onun sika oldu unu söylemektedir. hadis. vasiyyet.

(Bedenî ve malî bir engel yok iken) evlenmeyen ki i bizim ya ay (15) Sünnette Evlili i Te vik: Ebu Hatim el-Müzeni (r..) rivayet ediyor. 17 Kur'ân. gibi insanlar içinden seçip gönderdi i . k n da so u undan korursa.Kerim'in aç klamas ve ayn zamanda ba ms z bir hüküm kayna olan Allah' n L" ile gönderdi i son erîati olan slâm Dini'nde mü'minleri evlili e yöneltmi tir..Kerim'inde öyle buyuruyor: ". üçer. m al n ve can n korurlar.Kerim. lk özelli i ise bedene t pa t p uygun gelmesidir. Birbirlerinin namusunu. Haks zl k yapmaktan korkarsan z bir tane al n. elbise gibi birbirlerini sarmalar d r. Cinsel hayat f trî bir ihtiyaç oldu u. (13) Kur'an. dörder al n. siz de onlar için elbisesiniz. yahut da sahip oldu unuz (cariye ) ile yetinin. onlar n ayn yata payla malar . hatta tekrar tekrar emrolunmaktad r. Bakara:! 87)." (i 3) "Onlar sizin için birer elbise. Bilindi i gibi insan için elbise son derece önemli bir eydir. Allah' n Resulü öyle buyurdu: m z üzerinde olanlardan de ildir.Kerim. Onlar kadar birbirini koruyan hiçbir kimse olamaz. Onlar adeta bir tek beden ve ruha sahiptirler.a.Allah Teâlâ Kur'an. Onun ba ta gelen i levi. 2/623. aç k olarak ö ütlenmekte. Kar koca birbiri için t pk bir perde ve koruyucu nesne gibi görev yaparlar. Kar koca da dünyada birbirine en yak n olan iki kimsedir.v. Resûlü'nün sünnetinde ise evlilik. Sünnet'te Evlilik: Yüce Allah insanlar evlili e e imli ve ihtiyaçl yaratt peygamberlerle de evlili i emir buyurmu tur. engelleyici bedenî ve malî zaruret olmaks z n ertelenmesinden ancak cinsel haramlar do abilece i içindir ki Yüce Allah Hz. Nisa:3 (14) Kur'an. Nas l ki elbise insan yaz n s ca ndan.a.Be endi iniz (veya size helâl olan) kad nlardan iki er." (14) Kar kocaya birbirinin elbisesi denmesinin sebebi. onlar da birbirlerini kötülüklerden ve yanl hareketlerden korurlar.) arac l : (12) Yusuf el-Kardavi. F khu'z-Zekât. Muhammed (s. "Malî gücü olan evlensin. Hayat n bütün zorluklar n beraberce gö üsleyip birbirlerinde huzur bulup kötülüklerden korunmalar d r. insan n bedenini örtüp korumas d r." .

Peygamber (bu sual kar s nda ayn sözlerle öyle) buyurdu: -Size dinî inançlar ve ahlâkî ya ay bak m ndan olumlu buldu unuz bir ki i gelir de (velîsi oldu unuz k z n z veya k zkarde iniz gibi bir kad nla evlen mek isterse) onu evlendirin. Bunun üzerine Resûlüllah' n (s. Böylece baz s et ve ya yemeyi kendine yasaklad ve hep oruç tutmaya karar verdiler. Maz'un da kad nlar kendine yasaklayanlardand . Ebî Talib ve Osman b. Allah' n Resulü (s. Mesela hristiyanlar baz eyleri kendilerine haram k ld lar. Baz s uyumay .Kiram sordular: -Ya Resûlellah! Evlili e istekli olan bu ki i faki r ve asâletsiz ise (ne buyurursunuz?) Hz. (sosyal oldu unuz k z n z veya k zkarde iniz gibi bir kad n la evlenmek isterse) onu evlendirin. Ai e ve yan ndakiler: .v. evlenmemek ve ruhbanl helal k ld bir eyi emretmi de ildir. Ai e'ye gitti. Çünkü Allah. Kad nlar n n yan na gitmemeye ba lad ." (17) Bu ayetin ini sebebi a a daki olayd r: EVL L K Ç NDE C NSEL HAYATTAN ÇEK LMEK HARAMDIR Birgün Resûlüllah (s.a. yasaklad lar.v. Hz.-Size dinî inançlar ve ahlakî ya ay bak m ndan olumlu buldu unuz bir ki i gelir de (velîsi n z cemiyette fitne ve fesada. ba ka eyler anlatmad . Osman b. Bu durum u ayetlerde belirtilmektedir: "Ey inananlar... Korkutucu eyler anlatmakla yetindi. (16) Sevgili Peygamberimiz bir hadisi eriflerinde öyle buyuruyorlar: " nsan evlendi i zaman dininin yar s n tamamlam olur. Hn: 1085 (17) Kur'an.) ashab aras nda oturarak onlar ahi-ret azab yla korkuttu.a.a.) e lerinden ba kalar da vard . Hz. Hn: 1846 (16) Tirmizî. Kalan yar s için Allah'tan korksun. Ashab. Allah' n size helal k ld (15) bn Mâce. E er böyle yapmazsan z bu tutumunuz ya ad çalkant lara ve içinden ç k lmaz düzensizliklere) sebeb olur.dediler ki: E er hiçbir günah i lemezsek korkulacak bir ey yok. Bunun üzerine Havla' ismindeki e i. s n r a anlar sevmez.) ashab ndan on ki i -ki Ali b.v.a. baz s da kad nlara yakla may kendine yasaklad . Ruhbanl k bid'at olup Allah böyle güzel ve temiz eyleri haram etmeyin.Kerim.v. Ai e'nin yan nda Peygamber'in (s. biz de kendimize baz eyleri yasaklayal m. Hz. Maide: 87 _____________________________________________ 18 >n. Allah' n n haram k lmak oldu unu beyan etmektedir. Nikâh: 3.) bu sözlerini üç defa da tekrarlad . s n r a may n." slam'da evlili i yasaklayan ruhbanl k yoktur. Maz'un bunlar aras ndayd . Kur'an.

Havlâ'ya gülüyoruz. bir müs -lüman n ibadet ve Allah'a yakla mak maksad yla evlenmemesi veya evlilikten yüz çevirmesi caiz de ildir. cevap olarak: u kadar zamand r. Onu bu durumda gören Hz. Ai e. ne oluyor sana?" dedi. Hz. Osman: "Ya Resûlallah. Evlenmeye gücü yeten. o benden de ildir.. Osman' ça rtarak ona: "Osman. u kadar zamand r kocam yan mda yatmad . Onlar henüz gülüyorlarken Resûlüllah (s.). slâm dini evlili i me ru k l p ona yöneltti ine göre. gülerek: "Neyin var Havla" dedi.v) bu konuda öyle buyuruyor: "Evlenmeye gücü yetti i halde evlenmeyi terk eden. Bunun üzerine "Ey inananlar.) anlatt .v. Sebebine gelince. yiyecekleri ve uykuyu kendilerine yasakl yorlar. onun cinsel temayül ve duygular yla tamamen ters dü mektedir. Saç n taram . Hz. Osman da iftar etti ve e iyle yatt . dedi. orucum" deyince.Havla. tasvib etmedi i ruhbanl a ve çirkin olan bekarl a davet eden her ça r ya kar ' iddetli bir sava açm t r.a. Havla: Nas l güzel koku sürünüp taranay m. Resûlüllah: "Yemin et. o ak am kocas n n kendisiyle yatt buyurdu ki: "Baz lar na ne oluyor ki. benden de ildir. Ai e'nin yan na geldi. Kad nlar ma da 19 yakla yorum. gözlerine sürme çekmi ve güzel kokular sürünmü tü.v.a. Osman. durumunu sordum. Çünkü bu hal insan f trat yla. Bazen oruç tutar m. Allah' n helal k ld a may n" ayeti indi. neyin var rengin solmu . Resûlüllah . Havla. Resûlüllah (s. ete imi kald rmad !.a. Bunun üzerine Resûlüllah (s. Ai e ve beraberindekiler onun bu sözlerine güldüle r. evlilik sebep ve ortam kendisi için müsait olan bir kimsenin evlenmemesi haramd r.) içeri girdi ve neye gülüyorsunuz? dedi. kad nlar . Ai e dedi ki: Ya Resûlallah. Halbuki ben hem uyurum hem de gece ibadetine kalkar m.v. tüm vaktimi ibadete vermek için" kar l n verdi ve durumunu Resûlüllah'a (s. nefsini öldürmek istiyordu. Resûlüllah: " ftar et" dedi. s n r n anlatt . Her kim benim sünnetimden yüzçevirirse. zira slâm dini.a.. döner dönmez e inle yatacaks n" dedi. Havla ertesi gün Hz. saçlar n taramam ve güzel koku sürünmemi sin? dediler. bazen tutmam. dedi. kocam ete imi kald rmad ." (18) ho ve güzel eyleri (kendinize) haram k lmay n. Osman: "Bunu Allah için yap yorum.

ibn Mâce. (Et -Tac: .c) onun (1 8) Taberani ve Beyhaki '' 2/279.Ben de bütün seneyi oruçla geçirece im. onun kulland terbiye metodunun tamamen insan f trat na uygun. (19) Tirmizî. insan f trat nda var olan cinsel ihtiyaca bak aç s n .a. Sonra da onlardan biri öyle dedi: . Ahmed:2/251.a. iftar etmeyece im. Neseî:6/61.v) nerde.Bana gelince. insanlar yürüdü ü halde o durmayacak.) _____________________20 geçmi ve gelecek günahlar n affetmi tir. buyurdu." (20) Resûlullah' n (s. onun istek ve arzular na cevap verecek parelelde oldu unu görmekteyiz.a. toplum problemlerini çözmede takib etti i yol ve metodu dü ündü ümüzde.v) hane-i saadetine geldiler. ayn zamanda bu ihtiyaçlara cevap veren bir din oldu una. Allah yeryüzü ve içindekilere varis oluncaya dek devam edecek ebedi kanundur. Bu anlay sayesindedir ki slâm. Allah (c. Art k kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden de ildir.a.öyle öyle diyenler sizlersiniz de il mi? Allah'a yemin ederim ki.Ben de kad nlardan uzak duraca m hiç evlenmeyece im. Bu arada Peygamber (s. insan ahsiyetinin olu mas için sabit kaideler koydu una en büyük delil ve hüccettir. bir bak ma onu az buldular. toplum fertleri slâm' n insan o lu için çizdi i dürüst ve sa lam bir yolun prensibleri gere i yürüyecek. Sonra da kendi aralar nda öyle dediler: .a. slâm' n. Di eri de: . Bilakis bununla. ben sizden daha çok Allah'tan korkar m ve sizden daha çok takva sahibiyim.v) ç kageldi ve onlara öyle seslendi: . Bununla beraber ben. £. ya amak için bir yol. ben ya ad m müddetçe bütün geceleri ibadetle geçirece im.Ba ka bir hadisi erifte öyle buyruluyor: "Allah özgürlük bedelini ödemek niyetinde olan köleye.Can m biz nerde Resûlüllah (s. harama dü mekten kaçarak evlenmek isteyene ve Allah yolunda cihat etmek idealinde olan kimseye mutlaka yard m eder. Üçüncüsü ise öyle dedi: . Kendilerine bu konu hakk nda bilgi verilinc e. Bu metod sayesinde toplum fertlerinin kendi yarat l gayelerini a arak f tratlar yla çat an yanl ve e ri bir yola sapmalar mümkün de ildir.v) bu tavr . hem oruç tutar m hem iftar ederim. te size bu tablodan bir örnek: Evlilik çinde Cinsel Hayattan Çekilmeye Karar Veren Sahâbîler: Enes (r.) anlat yor: "Üç ki ilik bir cemaat.v) insan e itiminde." (19) Allah Resûlu'nun (s.a. onlar güçlenirken o korkakl k ve zaafiyet gös-termiyecektir. kad nlarla da evlenirim. ibadetini ö renmek maksad yla Resûlüllah' n (s. onlar ilerlerken o geri geri gitmeyecek. hem namaz k lar m hem de uyurum.

"(21) c) Dengini buldu unda velîsi oldu un k z -kad n Mesâbih. bu kitab n mehir bölümündedir. Mi kâtü'i- islâm ergenlik ça na giren k z çocu unu evlendirmeye te vik buyurdu u gibi evlenmesini engellemeyi de yasaklam t r. Oraya müracaat ediniz. Kitabu'n -Nikâh. gibi dul kad n n evlenmesini . Peygamber (s." buyurmaktad r.a. 85 -86.) Hz. C NSEL DUYGULAR YARATILI TAN VARDIR islâm Dini cinselli i Allah' n düzenlemesi olarak görmekte. slâm Toplumu Düzeni'nde mahkemeye ba vurarak üzerindeki haks zl kald rabilir. Hn: 885.Evlili i Kolayla t rmak slâmî Bir Görevdir. El-Lü'lüü vel-Mercan. baba dâhil velî onay n almaks z n da dengi ile evlenebilir. b) (Y kan p kefenlenerek haz rland nda) cenazenin namaz n ve defnini.v. ergin k z n evlenmesini engellemeyi yasaklad engellemeyi de yasaklam t r. Bu durumda ergen k z çocu u. Cenaiz: 73. Dinî bak md an mazur görülebilecek bir sebebe dayanmaks z n ergin k z n gelece ini olumsuz yönde etkileyecek engelleme zulümdür. slâm. Hn: 145. k z da arzu ederse ergin k z n evlendirilmesi gerekir. evlenmeye ve evlendirmeye te vik ederken evlili in kolayla t r lmas n da emir buyurmaktad r. evlendirmeyi. slâm. E er mehr-i misil (22) verebilen bir dengi ç kar. Allah' n Resulü "(Evlilikte istenen) mehrin en hay rl s en kolay. Mehir hakk nda geni bilgi. (23) Hanefî mezhebi müçtehidlerine göre ise bulû a ermi (ergin) k z. (21) Tirmizi. Baban n veya di er velîlerin engeleme hakk yoktur. IX. erkek ve kad n cinselli ini insan hayat n n tabîi ve ayr lmaz bir bölümü olarak de erlendirmektedir. Hn:1075. Ali'nin ahs nda her bir sorumlu k z velîsi mü'mine öyle emir buyurmu tur: "Ya Ali! Üç eyi erteleme: a) Vakti girince namaz . Ergen K zlar n Evlili inin Geciktirilmemesi: Hz. en az olan d r. 21 Ergin K z Çocu unun Evlili i Engellenemez: (20) Buhârî.

a. Bunlarda dinimizce yasaklanm t r. Yap labilecek olanlar bunlard r. onu cinsel hayat nda da kulluk denemesine tâbi tutmu tur. la'net etti. Evet. Ona cinsel vas fl emirler vermi . Kitab m z n mehir konusuna bak n z.Cinsel eylem iktidar n yok etmek.Erkek veya kad n ili ki kurabi ldi i insanlarla.Erkek olsun kad n olsun bulû (ergenlik) ça na eren her insan n cinsel duygularla duygulanmas kaç n lmazd r.diyen kad nlara. Ne varki insan diledi ini seçmek hakk na sahip de ildir.Cinsel arzulan sürekli olarak kontrol ve bask alt nda tutmak yani bekârl Dinimizce yasaklanm t r. zina. emir ve tavsiye edilmi tir. (22) K z n ya tlar n n ve denklerinin ald klar mehir. homoseksüellik ve sevicilik gibi yollarla cinsel arzular n tatmin etmek. .. (25) Bekarl Yasaklayan Sebepler: sürdürmek. dinimizce yasaklanm t r. d. slamda Bekârl k Yoktur: Allah' n Resulü öyle buyurmu tur: "Bedenî ve mâlî güç varken slâm'da evlenmemek eklinde bir uygulama yoktur. ihtiyaca dönü ecek bu duygular ve arzular n tatmin edilmesini de gerekli k lar. Mü'min insan. b. c. Gerçek bu oldu una göre insan n önünde yap labilecek dört i vard r. erkeklere benzemeye çal an erkeksi kad nlara ve bir de cinsel hayattan koparak -biz evlenmeyece iz. (24) Biz Evlenmeyece iz Diyenler Lanete U rar: Allah' n Resulü.2.C. k s rla mak. yasaklar koymu tur. Hayat n tabîi ak . seçimini bu ilâhî emirlere ve yasaklara göre yapmak mecburiyetindedir..diyen erkeklerle -biz evlenmeyece iz.Evlenerek me ru bir e le yarat l çizgisi üzerinde cinsel ihtiyaçlar giderip tatmin etmek. Ömer N.S: 48. ist. Bilm en. Had mla mak. G das ve uykusunu alan ergin insan d tan uyar c hiç bir mesaj almasa ve kendisini özel korumaya alsa da duygular n n iradesi d nda olu mas ve geli mesini engelleyemez.57. Çünkü insan her an cinsel at l m yapabilecek bir k vamda yaratan yüce Allah. insan ku atan cinsel gerçek budur. . (23) Hukuku islamiye ve st lahat F kh yye Kamusu. kad nlara benzemeye çal an kad ns erkeklerle. Bilmen Y.

bât l din ve ideoloji mensublar na. (27) EVL L N H KMETLER : 1. Çünkü iktidar yokken evlenmek e e zulüm olaca ndan haramd r.Allah' n koydu u yasalar n bir bölümü ile sorumlu olmamak için ilâhî kulluk denemesinden kaçmakt r. Mâli gücü olmayana evlenmek farz olmad sak nca yoktur. varl m za e sevgisini koyan. c) Bekârl k. . f) Bekârl k. dinî ölçülere göre bekâr k al-makda ma'zûrdur (özründen dolay bekârl caizdir). Nisa: 119 ?v i *' -" 23 ' . bedenî ve ruhî rahats zl klar tevlid edebilecek bir cinsel perhiz oldu u için nefse zulümdür. hristiyan râhiblerine benzemektir. Böylesine kar ç k hilkati de i tirmek oldu undan haramd r. Bekârl n haram olabilmesi için sürekli olmas da artt r. (24) Feyzü'l-Kadîr. Zira ki inin cinsel ve malî gücü olur içindir ki yoksul ki inin bekârl nda dînî bir da evlenmek imkân olmayabilir.Kerim. Onun için as l olan zaten bekârl kt r. (26) b) Bekârl k .a) Bekârl k.nsan Türünü Korumak: uras gayet aç kt r ki. hayat n tabiî arzular ve ihtiyaçlar ile çat mak oldu u için nefsi cinsel haramlara sürüklemektir. askerlik.. O'nun ihsan na kar ilgisiz kalmakt r. 6/428. Bu durumda olan bir ki i evlense bile kar s n n mahkeme yoluyla ondan ayr lma hakk sakl d r. Onlara benzemek ise haramd r.' cinsden bir ferdi de Cinsel ktidars z n Evlenmesi Caiz Mi? Cinsel iktidar olmayan ki i. kudreti ve hikmetinin belgesi olarak sunan ve onlar küfran. insan neslinin ço almas ve devam etmesi evlilik ile olur.' . d) Bekârl k. sava vs. g) Bekârl k. Hn:2170 : (26) Kur'an. Yani tahsil. kar bekârl a mahkûm ederek mut-suzla t rmakt r. gibi engeller evlili ini ertelemesini zarurî k labilir. e lerimizi ilmi.nimette bulunulmamas gereken nimetler olarak tan tan Allah'a. Allah' n koydu u yarat l ve üreme düzenine kar ç kmakt r. " (25) Dârimî. . e) Yeryüzünde kad n erkek dengesi bulundu undan bekârl k.

Evlenme imkan olmayanlar n z ise oruç tutsun. aile yuvas n kurma. Biri na uygun r.d. islam'a Göre Cinsel Hayal.Kerim. çocu un bak m ve terbiyesi gelir. insanî de erleri ve ruhsal mutluluklar vard r. Bunlar n ba nda aile reisli i görevi. (28) Kur'an.Kerim bu toplumsal hikmete de inirken öyle diyor: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefs (can) dan yaratan. kocas n n hukukunu yerine get irmesi. 1996.Nesli Korumak: Hak Teala'n n kullar na me ru k ld evlilikle. Çünkü gerçekten evlilik gözü harama bakmaktan daha çok sak nd r r. hiçbir asaleti olmayan çocuklarla çalkalan r ve dolard . Erkek de kendi sahas nda. yap s na ve kad nl olan i leri yapar. ahlaki çöküntüden kurtulur. ondan da e ini meydana getiren ve her ikisinden birçok erkekler ve kad nlar üretip yayan Rabbinize kar gelmekten sak n n" (28) 2. tabiat na ve erkekli ine uygun olan i leri yapar.v) bu ahlaki hikmeti.Aile Yuvas n Kurmada E lerin Yard mla mas : Evlilikle birlikte e ler. 3. Çünkü di er cinse kar duyulan tabii temayül ve içgüdü. ev i lerini idare etmesi. Çünkü oruç ehveti keser.Toplumun Hastal klardan Korunmas : .Toplumun Ahlakî Çöküntüye Dü memesi: Me ru olan evlilik sayesinde toplum. çocuklar n terbiyesi ve hayat n sorumluluklar di erinin i ini tamamlamaya çal konusunda kendi aralar nda yard mla rlar. fuhu . fertler toplumsal bozuntudan emin kal r. E er Allah' n me ru k ld olmasayd toplum. Zira bu soy ba l l itibar . Allah Resulü (s. Eymen Y. namus ve iffeti de daha çok korur. Böyle bir aile. me ru olan evlilik ve helal olan cinsel ba lant ile doyurulmu tur. 5. bir gurup gence yapt getirmi tir: (27) Ali R za Demircan. çocuklar n nafakas n temin etme ve zor i lerde çal mak gelir. Bununla e ler aras ndaki yard mla ma ruhu geli ir ve devam eder. ahlaks zl k ve fesad n "Ey gençler toplulu u! Sizden her kim evlenmeye muktedir ise evlensin. nisbet nda onlar n ki isel bu evlilik ettikleri babalar yla gurur duyar ve iftihar ederler." 4 . Kad n kendi sahas nda.Kur'an. s: 75 v.a. ist. Bu i lerin ba nda. slâm' n koydu u haklar n gölgesinde rahmet ve sevgi nimeti ile nimetlenmi olabilir. Bu durum. aile yuvas sa lam bir terbiye esas na dayanm olur. fazilet ölçülerine dayal güzel ahlak için a r bir darbe olaca yay lmas demektir. Nisa:1 güzel hitab nda öyle dile gibi. çocuk lar ba l olduklar soylar yla.

eklem. dikkatler da l r ve gaflet artar. kalb. sar lma. ci er. Do acak olan çocu u da etkileyerek gözlerde iltihablanma ve çocu un kör olmas na sebep olabilir. kemik. Bu hastal kta erkekler erkeklerle. Bu dönemde hastada belirti olmamas na ra men hastal ba kas na bula t rabilir. Üç safhas vard r. Bunlar n say s n tesbit etmek mümkün de ildir. . 25 olur: B) Ahlâkî Ve Ruhî Tehlike: ehvetperest ve sap k kimse a a daki hastal klara mubtela Livata (Homoseksüellik. Bunlarda unutkanl k ço al r. (29) Cinsel hastal klar. Amerika ve ingiltere gibi medenî ve ilerici oldu unu iddia eden birçok toplum bu hastal a yakalanm t r. dalak ve sinir sisteminde iltihablanmalar meydana getirir. kucakla ma. fuhu ve zinadan kaynaklanan bula c ve öldürücü birçok hastal ktan kurtulmu olur. içki ve afyon batakl na dü mü gençlik. ehvetperest. kay tl olan ve bu i i aç ktan yapanlar n say s d r. kad nlar da kad nlarla yetinirler. Cinselli i Me gale Edinme Hastal : Bu hastal a yakalanan tipler. a k n. Frengi Hastal : Bu hastal k cinsel temas -zina veya haram öpü me. kad n n azalar n tasavvur etme gibi ehveti tahrik eden duygular dü ünmekle me guldurlar. Bir de bu i i gizli yapanlar vard r. erkeklerde husyelerde ve erkek sperm iletim kanallar nda çok iddetli bir iltihablanma meydana getirir. Amerika'n n Nevvyork kentinde bu hastal a yakalanan kad n ve erkeklerin say s yar m milyondur.Evlilik sayesinde toplum. Deri. uyu turucu. adale. Bu rakam sadece bilinen. deli veya daima kederli ve üzüntülü kimselerin görünümünü and r rlar. her zaman evlenme. kar n. bu kitab m z n ileri kî bölümünde bu ba l kla daha geni çe anlat lacakt r. E cinsellik veya Sevicilik): Livata son derece tehlikeli bir hastal kt r. Onlar bu halleriyle aptal. Sadece. öpme.S hhî Ve Bedenî Hastal klar (29): : Belso uklu u Hastal : Bu hastal k zina fiili ile bula r. te size. K s rl k ve eklem yang s denilen eklem iltihablar na yol açar. Bu hastal klardan baz lar unlard r: A. Kad nlarda rahim a z ve tüplerde. do u ve bat toplumlar nda zinadan kaynaklanan tehlikelerden baz tablolar: * Ba bo . Birinci safha sessiz geçer.ile bula r.

kendilerine yüklenen sorumluluk bilincinde olmad klar n . 1962 y l nda "Kuru çev" Rusya'n n gelece inin tehlikede oldu unu. seks ve genç k zlar pazarlayan ve fahi e kad nlar kiralayan tüccarlar. . unun için: i ! d .Do an yavru ve küçük çocuklara zulüm yap lmas c. ahlaken.Ailenin yok olma tehlikesi b. fuhu ve sarho lu a batm soysuz ve as ls z kimseler. bedenen hasta ve sap k olan gençlik.Kad n ve erke in.Gayri me ru araç ve vesilelerin E) Dinî ve Uhrevî Tehlike: . C) Toplumsal Tehlike: a. kaç rma ve cinsel gasb ebekeleri. * Ç plak kad n klüpleri. bu gençli in ahlaks z. bozuk. avukat ve hukukçulardan olu turulmu .Güç ve kuvvetin zay flamas * Zevk ve lezzetin arkas ndan giden bu insanlar. * Zina.Akrabal k ba lar n n . askere al nan her yedi gençten alt s n n bozuk ve elveri siz oldu unu ifade etmi tir. * Suçlar gizlemek amac yla doktor. * ehvet. * Geçim ve kazanç amac yla topluca zinay sanat edinen fahi e kad nlar. * Kendilerini hayvanlara ve garip mahluklara benzeten sap k guruplar. her ikisinin de dalalete dü mesi kopar lmas D) ktisadî Tehlike: . Bu tehlikeler: - Üretimin azalmas kullan lmas .* Ruhen. Bu gerçe in kar s nda. Amerikan gençli inin sap k ve sekse dald n .. Bu klüplerin üyeleri haya ve edepten yoksun olarak ora da her türlü faziletten soyunurlar. * Seks kitaplar . * Adam öldürme. ümmetin iktisaden çökmesine sebep olmaktad rlar. Zira dü tükleri ehvet ve seks ortam onlar n ruhî ve bedenî liyakatlar n yok etmi tir. sap k ve sekste kayboldu unu ilan etmi tir. para ve seks kar l haklara tecavüz eden ebekeler. ç plak dergiler. Ayn dönemlerde "Kennedy" de Amerika'n n gelece inin tehlikede oldu unu duyurmu . dans ve gösteri fi I imleri. aklen. Rus gençli inin gelece e güvenle bakamayaca gerçe ini hayk rm . ______________________________________________2 Ve daha sayamayaca m z kadar çok olan bozuk ve i renç ir.

r zk keser.a. Allah ile beraber ba ka bir tanr ya yal-varmazlar. K yamet günü azab kat kat artt r l r ve onda (azapta) aiçalt lm olarak devaml kal r" (32) te tasvip edilmeyen bekarl ktan ve kötü ruhbanl ktan kaynaklanan önemli tehlikeler bunlard r. me ru olan ve slâm' n te vik etti i evlilikten geçti ini." Sözü burada gayet aç k ve net olarak anla lmaktad r. dört kötü hastal a mübtela olur: Peygamber (s. Rahman' öfkelendirir ve ate te ebedî kalmaya sebep olur.c. n önüne acaba nas l . k yamet gününde zâni olan kimsenin azab kat kat artar." (31) Uhrevî tehlikelerinden biri de."ondan ba ka yolun bulunmad kesin olarak kabul edecektir. ffetten mahrum. te bu makamda. Bunlar yapan günah n n cezas n bulur. 27 öyle buyurmu tur: "Zâni. Buhâri ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. zina yapan kimse. . Zira genç delikanl . . Müslim.a. zina yapt anda mü'min de ildir. Ölülerinizin erlileri de yine bekârlarm zd r. Bekâr olarak ölenler ise ölülerin en bedbaht olanlar d r..a." (30) Dinî tehlikelerine gelince. onun belirti ve izlerinin toplumdan n n anlay nca.) Furkan Sûresi'nde öyle buyurmu tur: "Yine onlar ki. o zaman cinsel ihtiyaç ve duygular n tatmin etmenin yolunun. Allah' n haram k ld cana haks z yere k ymazlar ve zina etmezler. çünkü zinada u dört özellik vard r: Yüzdeki nuru ve güzelli i yok ede r. ahlaka. yani zina yapan kimse.v) bir defas nda ashab na söylemi oldu u "Bekarlar insanlar n erlileridir. fuhu yolunun t kand uzakla t r ld n .Sonuçta unu söyleyebiliriz. Peygamber'in (s." (33) Durum böyle olunca u soruyu sormam z gerekmektedir: Bekârl geçilebilir? Bunun iki yolu vardir: 3 ^ kincisi: Erken evlilik. cana. s hhate. Resûlullah (s. (34) (31) Buhari. Bunlar. Peygamber (s. te o zaman samimi bir istek ve ihlasla evlilik köprüsüne ç kmaya f rsat kollayacakt r.a. topluma ve dine zarar veren korkunç tehlikelerdir. aileye. mala.v) öyle buyurmu tur: " erli olanlar n z bekârlarm zd r.< . zina yapt (30) Taberani.v) Birincisi: Toplumu her türlü cinsel tahrikten temizlemek. Allah (c.v) bu kötü musibetlerin alametlerine öyle i aret etmi tir: "Zinadan sak n n. : esnada imandan ç kar. fuhu ve zinadan kendisini sak nd raca k veya cayd racak inanç ve takvas bulunmayan bekar kimse.

Evllilik hayat n n en önemli görevi. azim. Gün boyunca kar la t üzüntü ve s k nt lar n unutur. strese ve n n de-lillerindendir. takdirde b kk nl a. (34) Toplumu cinsel tahriklerden temizlemek ve erken evlili i sa lamak. Do rusu bunda. New York ak l hastanesi müdürü olan Dr. zorluklar kolayla t ran. iyi dü ünen bir kavim için . ço unlukla hayat nda bo luk ve eksiklik hisseder. Resûlullah' n (s. O da islam n bu konudaki tavsiye ve metodunu uygulamakt r. Allah Teâlâ (c. canl l k." Evlilik le Ruhsal ve ç Sükûnete Kavu mak: Evlilik sayesinde e ler aras nda sevgi ve merhamet ba lar geli ir. Furkan:68.Kerim.a. bu mutlu kar la man n akabinden gelen gün içinde e ler.. Erken evlilik ise islâm' n bir sünnetidir. S/163. Normal ve düzenli bir hayat ya yorlar. çal mas esnas ndaki yorgunluklar n böylece nda ruhi sükûnete gidermi olur. dolay s yla aile yuvas . Öyle ise onlar n önünde." (36) Yorucu ve sürekli bir çal ma. a k ve istekle yerin e getirirler. u anda gençlerin gücünün d ndad r.c) Kitab'mda öyle buyurmu tur: "Kayna man z için size kendi cinsinizden e ler yarat p aran zda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun varl ibretler vard r." (35) Evlenmeyen insan. Ço u bekarlar n dü tü ü bir tak m a r l klardan korunabiliyorlar.. Havvlbridge'in u aç klamas son derece ilginçtir: "Hastanemize ba vuran bekâr hastalar n say s evlilerinkinin dört kat d r. çocuklar n saadet ve mutluluklar gerçekle mi olur. Kad n da aynen böyledir. Erkek ve kad ndan herbiri huzur ve mutlulu unu di erinin gölgesinde bulur. gayret. Evliler normal bir aklî ve ahlâkî denge içinde oluyorlar.v) gençlere hitaben söyledi i "Ey gençler toplulu u! içinizden evlenmeye gücü yetenler evlensin. Ahmed b. korunmalar ve iffetli kalmalar n n bir tek yolu vard r. biri di erinde sükûnet hisseder. Bu huzurlu ortam içinde sorumluluklar kar l kl olarak idrak edilmi . Koca i bitiminde ak amleyin evine döner. Böylece iki e kar la t klar anda biri di erinin gölgesinde ve yak nl kavu makta. " ntihar olaylar evlilerden çok bekârlar aras nda görülmektedir. bu birle me neticesinde her ikisi de kar l kl kalp huzuru ve sevgiyi payla rlar. kendilerine dü en görevi büyük bir evk. Gayet tabidir ki. Hanbel. Bat l ara t rmac lardan Bartelon'un yapm oldu u bir ara t rmada geçen u bilgiler ibret vericidir.69 (33) Ebu Ya'la ve Taberani.. ruhî dinlenme ve sevgi olmad zihin da n kl na sebep olur. aile ve çocuklar yla biraraya gelir..(32) Kur'an.

S. Allah kendi lütfü ile zenginle tirir. Mutluluk. Bunlar: K na yakmak. ak l ve basiret sahibi herkes taraf ndan kabul edilen bir gerçektir.Kerim.(35) Kur'an. ibn Mace ve Nesai. ona yönelten emirlerine kulak verelim. (37) Kur'an. çocuklar n yeti mesinde. j|. his ve duygu ate leri ci erparelerine kar alev alev yanar tutu ur. misvak kullanmak ve evlenmek.4. koku sürmek. -B y k-sakal temizli i. Nur:32 (38) Müslim. Kur'an. -Sünnetli olmak." (39) MUTLU B R EVL L K Ç N YAPILMASI GEREKEN C NSEL GÖREVLER A-Evlenmeden Önce Yap lmas Ve Evlilik çinde Sürdürülmesi Gerekenler: . 29 kederleri da tan. Mahmud Mehdi istanb ul. bir de islâm eriat n n evlili i te vik eden. Ça r Y. anne ve babalar n gönlünde co an efkat duygular çocuklar na kar kabar r. s<i . 6) Annelik Ve Babal k efkatinin Gönülde Kaynamas : Evlilik ile. (39) Tirmizi. Bu derûni duygular n. ist.1993." "Dünya bir meta'd r. . -Olumsuz d etkilerden korunmak." (37) Bir de Resûlullah (s.v) bu mevzuda söylediklerine kulak verelim: "Ey gençler toplulu u! Sizden her kim evlenmeye gücü yeterse evlensin. onlar n menfaatlerini gözetlemede." (38) "Dört ey Peygamberlerin sünnetlerindendir.manl ve ibâdetli e bulmak. ci erparelerin terbiyesinde. stres ve umutsuzlu a engel olan bu dinlenme ortam n sa lamas d r.Kerim. Evlili in baz hikmet ve faydalar n bu ekilde izah ettikten sonra.a. ümitsizlik. Onun en hay rl olan ise saliha bir kad nd r.Kerim bu konuda öyle buyuruyor: "Aran zdaki bekarlar . E er bunlar fakir iseler. -Kad n ve erke i görmek ve isteyerek. onlar iyi bir hayata ve daha parlak bir gelece e haz rlamadaki güzel etki ve sonucu. çal ma evkini yenileyen. Rum:21 (36) islamda Evlilik ve Cinsel. severek evlenmek. kölelerinizden ve cariyelerinizden elveri li olanlar evlendirin.

(Allah'a ortak ko an hür bir erkek) ho unuza gitse dahi. üstün hukukuyla. Ki iye hangi kad nlar n haram. inanan bir köle. (Zira) onlar ate e ça r yorlar. Ortak ko an erkekler de inan ncaya kadar. .Cinsel li ki Öncesinde ve Cinsel li ki Aras nda Yap lmas Gerekenler: -Cinsel mutlulu u etkileyecek olumsuzluklar gidermek. hangilerinin helal oldu unu ve hangilerinin iyi ve hangilerinin iyi olmad âyetlerden baz lar unlard r: "Allah'a ortak ko an kad nlarla. kapsaml düzeniyle evlenmek isteyen e lerin önüne baz kaide ve hükümler koymu tur ki. -Cinsel hayat n mahremiyeti ve s rlar n korumak. nsanlara âyetlerini (böyle) aç kl yor ki ö üt als nlar. bu yolda yürürlerse evlilik tam bir anlay . inanan bir cariye. MUTLU B R EVL L K Ç N BE ENME VE SEÇME ESASTIR slâm. kas k ve koltuk alt tra l olmak. evlenmek isteyen erke e. salim bir bedene. evlenmeyin. onlar inan ncaya kadar. Erkek ve k z çocuklardan olu an aile.Kerim.v).Bakara:221 31 müdrik.Kerim birçok âyetinde bu alandan bahseder. Söz konusu kaide ve hükümlerin en önemlileri unlard r: 1) Seçmeyi Din Esas na Göre Yapmak: 3 n aç klar. sade ve huzur dolu bir ruh seviyesine ula m olur. (Allah'a ortak ko an kad n).a." (40) Resûlullah (s. -Süslenmek ve kokulanmak. sorumlulu unu . -Besmele çekmek. onlarla (kad nlar n z ) evlendirmeyin. güzel bir ahlaka. aile hukukuna riayet eden dindar kad n tercih etmesini tavsiye etmi tir. olgun bir akla. sevgi ve uyum içinde olur.v. -Ön sevi mek ve cinsel uyarmak. ho unuza gitse dahi.eytan'dan Allah'a s nmak.a. alaca çocuklar na ve aile yuvas na kar (40) Kur'an. Bu Kur'ân. Allah ise izniyle cennete (girme e) ve ma firete ça r yor. e er insanlar evlili in do ru yolunu bunlarla bulur.30 Vücûdu ve di leri temiz tutmak. Peygamber ( s. ortak ko an bir adamdan iyidir. B. -Evlilik içi cinsel haramlardan korunmak. ortak ko an (hür) bir kad ndan iyidir. -Evlilik içinde kaç n lmas ö ütlenen olumsuz ve kaba davran lardan sak nmak.) öyle buyuruyor: kad n n la-y k veçhiyle kocas na. sa lam bir iman n zirvesine.

soyu. eref. Çünkü dindar bir han m. onun ba n (41) Buhari.ve öfke güçlerini kontrol eder. Dindar bir han m da arzu ve heveslerinin tuza na dü mez. Çocuklar n n e itimi. onu korur ve ona güven verir. nefsine izin vermez ve evinin i ini ihmal etmez. Topluma terbiyeli. kad n ile erkek aras ndaki denklik hususunda en önemli faktördür. k z n z istemek üzere size ba vurdu u zaman k z n z ona verin. çocuklar n terbiyesini tam manas yla yerine getiren. Yine. m \t ». Muhammed (s. Kad n n ahlak bozukluklar ndan." (42) Mümine bir kad n n.v) bu konuda da öyle buyurmu tur: "Dinini ve ahlak n be endi iniz birisi. slam Dininin tebli cisi Hz. Buna kar l k. Din konusu. müslümanlar n hukukunu tan mayan.v. inançs z veya her eyi mubah gören bir kocan n pençesine dü mesinden daha büyük fitne ne olabilir? Dindar bir kad n n böyle bir erkek le evlenmesi. Ama han m dindar olmazsa dinden ayr eylerle me gul olup onlara özentiler içinde ya arsa kocas için proplem olur. han m na.l . yeti tirilmesi ve kocas n n hakk na riayet etme hususlar nda gafil olmaz.j' d. Müslim. ehvet. namus. terbiyesi. haysiyet ve namus mefhumuna k ymet ve de er vermeyen.' . din ve ahlâk ad na i lenmi bir cinayettir.a. Resûlullah (s.) ümmetine tavsiyesinde evlenilecek kad n n öncelikle dindar olmas n tavsiye etmektedir. (42) Tirmizi. Hn: 1085 » 32 MM"* «'il11 '. evine ba l olur. o zaman yeryüzünde fitne ve fesat yay l r . Sen dindar olan seç.a. Nikâh:3." (41 ) Bu hadisi erifte. dindar ahlakl . güzelli i ve dini için. aile reisli inin sorumlulu u ile e inin hakk n gözetleyen. eref ve nafakay temin konusunda ev ihtiyaçlar n lay k veçhiyle tan yan bir genci ara t rmalar n tavsiye etmi tir. saliha kad na kar i lenmi bir cinayet olarak. slam ümmetine faydal bir nesil yeti tirmeye çal r. di erlerine iltifat etme.v) k z n velisine. namuslu ve ahlakl bir nesil kazand rmak ve öldükten sonra amel defterine sevaplar kazand racak hay rl bir evlat yeti tirmek ister. Efendimiz (s. slam n emirlerine uyup yasaklar ndan kaçan erkek. çirkin i lere kar bir temayül içerisine dü mekten korur.a. ayet böyle yapmaz da geri çevirirseniz."Kad n dört ey için nikahlan r: mal . Ruhlar n ifa bulmas için etkili bir ilaç olarak yeterlidir. Zira din.

a. onlar da sap k ve bozuk olarak yeti ecek. Öyle ise sonuç olarak diyoruz ki. d) takvada ise erkekten üstün olmas daha iyidir. c) ahlâkta. onun inanç ve dü üncesinden de büyük ölçüde etkileni r. Biri Hz. ona de er verir. Fark nda olsun veya olmas n ondan ölçüde etkilenir. hayas z ve iffetsiz bir kad na dönü ürler. kad n n din ve ahlak dairesinden ç kmas n iar edinen ve her eyi mubah gören fas k bir erke in nikâh na dü mesinden daha büyük fitne ne olabilir? Ne ac d r ki. a) Ya ta. onun bask ve hileleriyle iffet ve eref mefhumuna itibar etmeyen. Küfüv (denklikte) ise aralar nda fazla fark olmamal . a) Erke in dindar olmas . fazilet kurallar tan mayan. haramlar a ikâre i lemeye devam eden kimsedir. sevmezse. Kime vereyim?" diye sordu. onun gönlünü kazanmak için tüm çabas n 33 .açan. çocuklara fazilet dolu bir terbiyeyi. fas k ve facir bir kocan n evine gelince. böyle biriyle evlenirse mes'ud olamaz. Ancak ayn k zlar daha sonra. ayet birileri ç kar da onlar n elinden tutar ve onlar bu yang n ortam ndan ve bozuk çevreden kurtar rsa bu durumda onlar n kurtulmalar ve faydal birer insan olmalar mümkündür. her eyi mubah gören. Fakat. evlilikte din ve ahlak esas na dayal bir tercih yapmak. erkeklerin aras na girmeye zorlayan.) öyle cevap verdi: "Onu müttakî (dindar) birine ver. Evlenme konusunda kad n n. soyu ve güzelli i sebebiyle fas k veya mü rik bir kad n seven erkek de. Çünkü onu severse. Fas k. Hz. o kad n n inanç ve dü üncelerinin etkisinde kal r. çok da isteyenleri var. b) terbiyede. Çünkü bir ahs benimseyen ve ona hayran kalan. nice müslüman k zlar vard r. onlar henüz babalar n n evinde iken iffet ve haya konusunda gayet güzel bir örnek te kil ederler. uras bir gerçektir ki. onu içkiye ve erkeklerle dans etmeye zor kullanan. Erkekte aranacak özellikler ise. Ayn ekilde boyu. d) asalette erkekten biraz a a olmas daha iyidir. çocuklar iffet ve hayadan yoksun. yanl ve fasit bir terb iye ile büyüyeceklerdir. a) güzellikte. e ler aras ndaki mutlulu u. kalbinin derinliklerinde ona sayg duyar. aileye gerçek eref ile arzu edilen huzur ortam n sa lamada en önemli etkendir. b) boyda. soyca üstün ve görünü çe yak kl bir fas veya mü ri i seven kad n. ahlaktan soyutlanm bir evde büyüdükleri zaman. Bir müslüman k z. Hasan'a: "Benim k z m var. b) erke in fas k olmamas d r. c) servet ve tahsilde." Vücutça güçlü. Hasan (r. ona zulmetmez.

slâm ahlak yla ahlaklanm evlatlar yeti tirmesi. te bunlardan birkaç : Resûlullah (s. ki inin. eref.v) öyle buyurmu tur: -"Hadra'id-dimen" den (44) sak n n!" Bunun üzerine sahabe sordu: . asaletli ve erefli bir soydan gelen kad nlar tercih etmelerini tavsiye etmektedir. Kendi aralar nda de er ve eref bak m ndan biribirlerinden farkl l d rlar." (45) " yi ve sa lam bir ortamda yeti en kad nlarla evlenin. Cahiliyette seçkin olanlar. (43) Bu hadisi Teyalisi. (45) Darekutni. Çünkü rk ve soy çok aldat c ve yan lt c d r." (43) te bunun içindir ki. :. yi ve kötü cihetiyle biri di erine üstünlük arzeder.v) bu konudaki hadisleri oldukça çoktur. Yava yava dünyay onun gözüyle görme e. çocuklar n böylece en hay rl hasletleri ve üstün ahlak elde etmesidir.v) insanlar n madenler gibi farkl l klar arz etti ine dikkat çekerek öyle buyurmu tur: " nsanlar hay r ve serde madenler gibidir.a.harcar. Askeri ve ibn A'diy Ebu Said el -Hudri'den Merfu' olarak rivayet etmi tir. o ölçüde ona yak n olmaya çal r. f trat nda yücelik ve asalet bulunan. 3) Evlilikte Yabanc Kad n Tercih Etmek: Kad n zevce olarak seçerken bu konuda islâm' n hikmete (46)Bu hadisi i bn A'diy.a. Zira insanlar da birer maden gibidirler. seçece i kad n n. Resûlullah (s. Peygamber'in (s. Askeri rivayet etmi tir.a. dinlerini bildikleri takdirde slâmiyette de seçkindirler. (44) Çöplükte yeti en ot demektir. E lerden birinin durumu bu olunca. Hangi tarafa gidecekler? Ana-babalar n n çat an de erleri ve farkl inançlar aras nda a r p kalmayacaklar m ? 2) Asalet Ve eref Esas na Göre Seçmek: Çiftlerden birinin di erini kendi arzusuyla seçme konusunda slâm' n koymu oldu u temel kaidelerden biri de udur: Sözü edilen seçme ve tercihin asaletli. iyi bir ortamda yeti en.v) evlenecek olanlara. Onu ne kadar taktir ediyorsa.f> _34 Bu te vik ve tavsiyedeki s rra gelince. Ibn Meni'. yap c ve iyi hal esas na dayal olarak tercih yapmalar n tavsiye etmi tir. ya çocuklar n üzerindeki etki nas l olacakt r.a. iyi hal ve ahlak sahibi. soylu ve erefli kad nlar n fazilet sütünden emzirmesi. evlenecek olan kimseye.Hadra'id-dimen nedir ya Resûlallah?" Cevap verdi: -"Çöplükte yeti en güzel kad n. Peygamber (s." (46) Bütün bu hadisler. Kamil adl eserde merfu1 olarak rivayet etmi tir. . hayat arkada lar n seçerlerken asalet. erefli ve köklü bir aileden olmas d r. kula yla duymaya ba lar.

Allah bir eyin helal ya da haram oldu unu bildirdikten sonra. Çünkü helal. ya da anormal. Ya da her helal ve haram k lan. Art k mesela amca-day . yabanc olan kad n h s m ve akraba say lan kad nl ara tercih etmektir. Böyle bir evlilikten meydana gelen bir çocu un fizikî yap s güç kazan r. Do u tan çocuklarda kötü s fatlar n olu mas na yol açar. beden ve zeka bak m ndan zay f ve c l z kal r. kar -koca aras ndaki sevgi ve çekicili in fazlal na ba l d r. kar -koca aras nda sevgi ve çekicili i do uran en büyük etken cinsel arzudur. f tratlar gere i yak nlar na kar cinsel arzu duyamazlar. Bu da çocu un yetenekli ve kabiliyetli do mas . aile çemberinin geni tutulmas ve sosyal münasebetlerin daha sa lam olmas aç s ndan gerekli görülen bir öneridir. onun dediklerini kabul eden de onu ilah edi nmi demektir. onun dinine girip. i te yeni bir din koymak. Biyoloji ve Genetik ilminin tesbitine göre. hala-teyze çocuklar yla evlenmeyi. yani haram. din koyuyor demektir. haram dedi ini de serbest etmi se. Peygamberimiz de buna aç kl k getirmi tir: Bunun d ndaki bütün kad nlarla evlenilebilece ini de yine Kur'an . bir dinin en büyük özelli idir. Çünkü aile yuvas n n ve do acak nesillerin 35 sa laml . ya da haram k lma. so uklu a ve arzusuz ili kiden kaynaklanan c l z ve sakat do umlara sebep olabilir. Allah (c. Baz insanlarda yak nlar na kar do acak bu tür arzusuzluk. haram dedi i de haramd r. dedi ini yasak.ndakilerle evlenmek daha güzel bir helaldir. Halbuki. geçici yetkisine dayanarak yasaklamak. Buna göre yak n akrabas d . O'nun ve O'nun emriyle elçisinin helal dedi i helal. o yasak ve mubah ko yanlara tapan diye nitelemi tir. birisi yetkisine dayanarak O'nun helal dedi ini yasak.) kendisiyle evlenilemiyecek kad nlar Kur'an. helal yada haram s n r n koyan Allah't r. daha iyi geli mesine. Bu yüzden imam Gazali. Bü yüzden Peygamberimiz.c. büyüklerinin yasak . mubah dedi ini de mubah.ayan tavsiyelerinden biri de. onun yasa n kabullenmek de. irsî hastal k ve kusurlardan selamette kalmas . yani serbest sayan insanlar . yeni bir din koymu . Ömer de bunu te vik etmi tir. Ne varki. onu ilah edinmek demektir. sa lam temel üzerinde peki mesine yard mc olur. evlenilecek kad nda aran lan nitelikler . haramlar aras nda derece fark oldu u gibi. Akraba Evlilikleri: Müslümanlar için normal. evlenmeleri halinde.Kerim bildirmektedir. helaller aras nda da derece fark vard r. yak n akraba evlili inden meydana gelecek nesil. nsanlar.Kerim'de bildirmi . Yani. Hz.

Çünkü cinsî sap klar d nda teyzesine. evlenecek e lerin birbirlerini görmelerini. Bu ba lamda Peygamberimizin. yani severek evlenmelerini tavsiye etmesi çok önemli ve ilgi çekicidir. Yak n akraba ile evlenmemenin bir faydas daha vard r. Çünkü yak nlar aras ndaki ehvet azl ndan ötürü do acak çocuklar c l z olur. kuzenlerine (teyze ve hala çocuklar na) a k olan bir sürü insan vard r. bu sonuçlar n istisnai durumlar oldu unu gösterir. b) Aileyi lüzumsuz olan tart ma. böyle olanlar n birbirleriyle evlenebilmeleridir. Çünkü insanlar mizaçlar itibariyle uyum sa layabilecekleri ve sa lam nesil yeti tirebilecekleri e leri daha ilk bak ta sevebilirler. Bunda da yüksek hikmetler ve büyük yararlar söz konusudur. Süt karde le evlenmek konusu. Se-vemiyorlarsa mizaçlar birbirine uygun de il demektir. yak n akraba evlili inin yasaklanmas n isteyenler onun yasaklanmas n istememektedirler. sürtü me ve çeki melerden . yabanc ile evlenmeyi te vik etmektir. bakireyi dul kad na tercih etmektir. Halbuki süt karde le evlenmek daha çok sakat do uma sebep oldu u halde.aras nda. bu kitab m z n "Evlenilmesi Yasak Kad nlar" bölümünde biraz ileride izah edilmi tir. Art k bu konuda yap labilecek ey. slam n istedi i sevi en ve yard mla an toplumun olu mas na yard mc olmu demektir. Bu hikmet ve yararlar n baz lar unlard r: a) Aileyi üzüntü ve bunal ma götürecek ya ay ortam ndan korumak. sebebini gösterir. Akrabas olmayan birisiyle evlenip. Ama bu dul ile evlenmeyin demek de ildir. Ama tekrar edersek. Ancak buna ra men slamda bu tür evlili in yasaklanmamas . gayeleri dini bir kurala kar ç kmaktan ibarettir. yabanc bir akraba ile h s ml k ba lar kuran adam. hala-teyze çocuklar n n aralar n ay rmak ve sevgilerine engel olmak da f trata ve insan n hamuruna ayk r bir davran ve bir zulüm olur. 4) Evlilikte Bakire K zlar Tercih Etmek: E seçmede slâm' n güzel tavsiyelerinden biri de. Demek ki. akraba evliliklerini yasaklamak de il. halas na ya da day s na a k olan kimseye rastlan lmaz ama. Çünkü y ak nlar n birbirlerine yard m etmeleri daha kolayd r. Peygamberimizin yapt gibi. Öyleyse do al ve f trî davran . birbirlerini seven bir amca-day . Onun için birbirlerini görmeyenlerin ve gördükten sonra da sevemeyenlerin evlenmeleri ya da evlendirilmeleri ho olmayan bir davran t r. yak n akrabadan olmama özelli ini de sayar buna.

c) Aile atmosferinde bir tak m problem ve dü manl klar n yay lmas na f rsat vermemek Di er yandan bakireyle evlenmek. evlilik sevgi ve ba lar n son derece sa lam ve metin k lar.s.a. bakire olarak sadece onunla evlenmi tir.) u cevab " lunsa.v). ünsiyet ve ülfet duygular yla doludur. rahimleri daha çok verimlidir. iffet ve namus duygusunu daha çok kuvvetlendirece ini ifade etmi tir. Bunun üzerine Hz. Cabir'e (r. Cabir'e (r. 37 azd r ve aza da daha çok raz olurlar.) sordu ve aralar nda u konu ma geçti: yenilmemi a açtan otlat p iki a aç burs n? Efendimiz (a. di erinin yenilmemi verdi: . bunlardan hangisiyle deveni otlat p doyurmaya çal . Ai e validemiz (r.a. Nitekim Peygamber (s.) sözünü etti imiz bütün bu manalar aç k bir biçimde Resûlullah'a (s. zevcesi oldu u ve tan t ilk insana kar sevgi. Resûlullah (s. Zira birincinin ahlak yla ikincinin davran lar aras nda büyük bir fark vad r.uzak tutmak.a.Ya Resûlallah! Bir vadiye inmi olsan da orada birinin meyve ve yapraklar yenilmi . Çünkü Resûlullah (a.s.Gayet tabi ki. Hiç garip de ildir ki. Ai e (r.) Efendimiz. Gerçek bir gönül ba n kurup geli tiremezsin. Çünkü bakire k z. Dul kad nda tam anlam yla bir ülfet ve kar l kl sevgi bulmak zordur.): .v) bakire k zlarla evlenmenin baz hikmetlerine i aret ederek öyle buyurmu tur: "Bakire k zlardan a may n. Ai e validemiz (r. cevab n verdi. hile ve desiseleri çok daha (47) Buhari.a) i aret ve hat rlatmada bulunarak bakireyle evlenmenin sevgi do uraca n . Hz." (48) Yine bunun gibi.a. Peygamber Efendimiz'in di er e leri üzerine olan üstünlü ünü kas -detmi tir.a. Oysa dul kad n n durumu böyle de ildir." (47) Görülüyor ki.te ben o meyveli ve yaprakl a ac m.a. Çünkü onlar n dili daha yumu ak ve tatl d r.v) öyle bir soru sormu tu: .v) göstermi tir: "Bir defas nda Resûlullah'a (s. kendisinin.a.a.) bu manidar sözüyle. Hz.v) "Zatü'r-rika Sava "ndan dönerken. öyle ki: "Resûlullah (s.a. meyve ve yapra doyururum.

bakire k zla evlenmekten daha hay rl ve isabetlidir. ist.Ya Resûlallah! Benim babam Uhud Sava 'nda ehid dü tü ve geriye yedi tane k z b rakt . Maide:2 sal_________________________________________________________________________ Bu konuda i aret edilecek di er bir husus da udur: islâm' n emretti i ekilde. isabetli bir karar vermi sindir.7.Evet ya Resûlallah. yoksa bakire ile mi? . . Sönmez Y. .) ile ilgili hadisin de i aret etti i gibi.n aallah. (49) Buhari. Bu özellikleri ta yan k zlar genellikle ev i lerinin zorluklar n üstlenecek. .S:43 (50) Kur'an. Beyhaki.Ya Cabir! Evlendin mi? .Ahmed Davudo ul. gerekli terbiyeyi yapabilecek ve kocas n n haklar n la-y k veçhiyle yerine getirebilecek kapasiteye sahiptirler. Yüce Allah. Müslim terc. Zira bunda: Hak Teala'n n insanlar için ç karm oldu u en hay rl ümmet olan "Muhammed (a. . Ben de onlar n ba n biraraya getirecek ve onlara sahip ç kacak bir kad nla evlendim. C. kincisi: Anas n n ve evlenmi bulunan k z karde lerinin durumunu incelemek.Hay r." (50) 5) Do urgan Kad nla Evlenmeyi Tercih Etmek: E ve zevceyi seçerken. slâm do urgan kad nla evlenmeyi tercih ve tavsiye etmektedir.." (49) Cabir (r. ayet bunlar do urgan olan kad nlarsa o takdirde onlar n bekar k z lar da büyük ihtimalle do urgand r. genellikle s hhati iyi. bu tür yard mlar n gerçekle mesi için bize u emri vermektedir: " yilik ve takva konusunda yard mlas n.Seninle sevi ip oyna acak bakire bir k zla evlenseydin ya.s) . çocuklar n n terbiye ve sorumluluklar n hakk yle yerine getirece inden emin olan kimsenin . kad n do urgan olan s n fa da -hilse. T bben de sabit olan udur ki. (48) Ibn Mace.ayet evlenmek istiyorsa-do urgan kad n aray p bulmas ve onunla evlenmesi daha evlad r. Bunu da uzman doktorlar vas tas yla anlamak mümkündür.Kerim. Nitekim Cabir hazretlerinin durumu da bunu gerektiriyordu. baz hallerde dul kad nla evlenmek.Dul ile mi. dul ile evlendim.a. vücudu güçlü ve sa lamd r. Do urgan kad n iki ey ile bilinir: Birincisi: Vücudunun hamileli e engel te kil eden hastal klardan salim olmas .

s) yan na geldi ve öyle dedi: ." (51) 6) Beden Sa l na Dikkat Etmek: slâm.) n tavsiyelerinden biridir. evlenmemesini tavsiye etti. bedeni sa lam ve akl. .ümmeti"nin ziyadeli i söz konusudur. onunla evleneyim mi? Efendimiz (a. aile ve çocuklar için giri ti i her mesele basit gibi görünür. öyle ki: Bir adam Peygamber'in (a. ancak kendisi do urgan de ildir. sa lam terbiyenin dayanaklar n . Dikkat edin! te bu sa lam binan n temel ta saliha kad n n varl d r.Ya Resûlellah! Ben soylu. Hakim. Onun nazar nda. slâm. hayat arkada seçimi konusunda gayet sa lam ve do ru olan bir tak m temel kurallara dayanmaktad r. evlilikte tercih ve seçim yapma konusunda slâm' n öne sürdü ü en önemli ilkelerdir. ayn eyleri söyleyince Efendimiz bu defa ona öyle buyurdu: "Do urgan ve sevimli kad nla evlenin.s) yine evlenmemesini tavsiye buyurdu. (51) Ebu Davud. erefli ve zengin bir kad n seviyorum. Adam ikinci defa yine gelip ayn eyi sordu.) ona. yapmakla yükümlü oldu u di er sorumluluklar n yükünü de hafifletmi olur. evlili e nereden ba layaca n . Bu da Peygamber (a. Bu hikmete binaen dir ki. ailevi i lerinde ve çocuklar n gelece i konusunda son derece ba ar l ve mutlu bir tablo sergiler. sa lam bir zürriyet ve kuvvetli bir ne -silin meydana gelmesini sa lamak için. mutlu bir evlilik. Hatta bunun da ötesinde. 39 Niçin böyle? Çünkü o. Nesai. Peygamber (a. çünkü gerçekten ben sizin çoklu unuzla di er ümmetlere kar iftihar ederim. ki ini vermi tir. zevceyi seçme konusunda fiziki yerinde. i te bu sayd klar m z.selim olan e in tercih edilmesini te vik etmi tir.s. soy ve eref sahibi ve bakire olan kad n n tercih edilmesi esas gelmektedir. evlilik münasebet ve gereklerini yerine getiremeyecek kadar. sosyal yap lanman n temel direklerini ve faziletli bir toplum için gerekli olan güzel kurallar çok sa lam bir temele dayand rm t r. e lerden birinin hasta olmas durumunda kar l kl olarak birbirlerinden ayr labilme hak ve yet. salih zürriyet ve imanl neslin nas l meydana gelece inin s rr n ö renince. Bu temel kurallar n ba nda: Dindar. Müslüman ki i. Adam üçüncü defa geldi. Çünkü evlilik. ilk aile hücresinin olu mas n evlilik müessesesiyle gerçekle tirmektedir.s. aile çat s n kurarken.

Hele bo anmalar çocu un ya na. Emniyet çocuk bürolar kay tlar na. Ni anl m iki taraftan akrabam oluyor.. Denilebilir ki evlilik olay ile bunun ne ilgisi vard r. Hata yap p sonradan onu düzeltmeye çal maktansa ba nda hata yapmamak tabii ki daha rasyoneldir. suçlulu un kökünde kötü aile ortamlar ndan gelme ön s ralardad r. çocuk psikiyatrisi klinikleri do syalar na bak lmas . h* 40 AKRABA EVL L HAKKINDA SORULAR-CEVAPLAR Ni anl m n Akraba Olmas n n Evlili imizde Bir Sak ncas Olur Mu? Ben u anda akrabam n k z yla ni anl y m. Ni anl m n baba taraf ndan çift tarafl akraba olmas n n evlili imizde bir sak ncas olur mu? Baba taraf ndan akrabal n z bir hayli uzak. hatta sadece gazetelerin taranmas bile bu alanda ac gerçekleri gözler önüne serebilecektir. Asl nda bu örnek ba ar l bir evlilikte çok yak ndan ilgilidir. öyle ki. evlilikte mutlu olmak için hiç de yeterli de ildir. Ölen geri gelemiyecektir. Burada çocuklar n geli imi. Elbette trafik kazas n n olmamas denilecektir. konumuna ve artlar na göre derece derece olmak üzere mutlaka çocuklar çok örselemektedir. Sizde oldu u gibi karde . Normalde karde lerin genleri birbirine 1/2 oran nda benzerler.Netice olarak evlili in yaln z cinsel münasebetten ibaret oldu unu dü ünmek veya böyle bir istek ile evlilik yapmak. babamla amca çocuklar . Hele bu kazada mal kayb n n yan nda can kayb da varsa o zaman y k m n telafisi hiç mümkün olamayacakt r. e lerin sa l klar . Asl nda böyle bir sual bile dü ünülemez. üphesiz ki kötü aile hayat içerisinde çocuklar en büyük zarara u rayacaklard r. babas . Çocuklarda görülen davran kusurlar n n. e lerin kendi aileleri ve onlara ba l akrabalar ve giderek toplum derece derece bu kötü evlilikten nasibini alacakt r. çe itli sosyal yap ya uymayan hallerin. Bu ekilde kötü ve uygunsuz yollara dü mü nice k z çocuklar bulundu u da çok kimse taraf ndan bilinmekte veya tahmin edilmesi zor olmamaktad r. Böyle bir evlilik hayat nda bo an lsa da bo an lmasa da çocuk belki bir daha asla geri getiremiyece i çok psiko-sosyal zararlar görmektedir. Karde çocuklar nda bu oran 1/8'e dü er. Zaten evli kal nmak daha da örseledi i için bo anma bir çare olarak görülmektedir. annesi ise halam n k z . Kötü bir evlilik dü ünelim. Trafik kazas yapt ktan sonra ortaya ç kan maddî ve manevî hasar tamire çal mak m iyidir yoksa trafik kazas n n hiç olmamas m ?.

içinde bulunduklar sosyoekonomik artlardan dolay ortak beklenti ve ortak standartlara sahiptirler.Do u tan Sakatl klar Üzerine Tesiri: n azalmas . Sefa Sayg l . Evlilik ve aile ya ant s na ili kin anlay ve felsefelerinde de ortak yönler ço unluktad r. Fakat bu konularda henüz tam bir fikir birli i olmay p akraba evliliklerinin k s rl k. a. Bu yüzden baba taraf ndan akrabal n z pek hesaba katmay n z. 41 söyleyenlerin yan nda özellikle son senelerde yap lan kontrollü çal malarla bunun aksini belirtenler de vard r. Akraba Evlili inin T bbi Problemler Üzerine Tesiri Nas l Olur? | Akraba evliliklerinin t bbi sorunlar hakk nda imdiye kadar pek çok ey söylenmi tir. sosyal etkilerin kolayl kla birbir inden ayr lmayaca n belirtmi lerdir. Akrabalar. Schull ve arkada lar n n çal mas nda da Japonya'da ayn durum tespit edilmi . n za gelince: E er yak n ak . Tima Y. S. bu tür evliliklerde ili kiler iç içe oldu undan. geli me . Dr.. yüksek çocuk ölümleri ve geli me gerili i akrabal ktan çok sosyo-ekonomik durumla aç klanm t r. Doktorunuz Diyor ki. b. Akraba evlili i. Akraba evliliklerinin genellikle sosyo-ekonomik durumun daha bozuk oldu u yerlerde yap ld n belirtmi tik. imkanlar ba l k paras na yetmeyece i için zorunlu olarak da akraba evliliklerine ba vururlar. çocuk ölümlerinin artmas gibi neticeler oldu unu (52) Doç. Ancak. sakat çocuklar n olabilece ini ileri sürmektedir.. dü ükler. veraset i lemini kolay düzenlemek.. rabalarda. Bu ve benzeri sebeplerle akraba evliliklerinde mutluluk oran yüksek olabilir. uzun y llar tart ma konusu olmu ve olmaya da devam etmektedir. aileyi olu turan kimseler aras nda sevgi ve sayg ba n kuvvetli kurmak. Baz çevreler iddetle kar ç kmakta. Ayn sonuçlar.d.265 v. do urganl gerili i. ba ka ara t rmac I arca Hindistan ve Türkiye'de de bulunmu tur. Bunlar: Aileye ait mal varl n ve toprak bütünlü ünü korumak. (52) Akraba Evlilikleri Niçin Tercih Edilmektedir? Akraba evliliklerinin baz önemli yararlar vard r ve genellikle bu yüzden tercih edilmektedir.torunlar nda ise 1/32 gibi yok say lacak bir orandad r. olarak say labi lir. nsanlar m z.Çocuk Ölümleri Üzerine Tesiri: Pek çok yazar akraba evliliklerindeki genetik etkilerle. evlili e ili kin beklenti seviyesi gerçekçi olmayabilir. Akraba Evlili i çin Zorunlu Bir Neden De: Ba l k Paras : Ülkemizin kanayan bir ba ka yaras daha vard r: Ba l k paras . irsiyetle (kal t m. Anne taraf ndan akrabal soyaçekim) geçen a r rahats zl k yoksa çekinmenize hiç gerek yok.

akraba evlili i yapan ve yapmayan ailelerin çocuklar aras nda çok az bir fark görülmektedir.v. ancak yasaklamad da biliyoruz.) akraba evliliklerini tavsiye etmedi ini. Ama ben bunun kötü sonuçlar ndan endi e ediyorum. Son bir sözümüz de akraba evlili i aleyhine konu an ve pek çok aileyi endi elere sevk edenlere olacak: Çocuklar n sakat olmas na yol açan.000 yeni do umla yap lan çal ma da ayn ekilde. otozamal resesif bir kal t m gösterilmedi inden. ressesif karakterle mi rahatl kla yuva kurabileceklerini belirtelim. asr n son y llar nda "' "' : 42 bu tutumun ne kadar isabetli oldu unu daha iyi anl yoruz. doktor tavsiyesi olmayan baz ilaçlar kullanma ve röntgen uas na maruz kalma gibi durumlar için uyar vazifesi yapsan z insanlara gerçekten yard mc olursunuz. Yak n Akraba Evlili i Caiz mi? -Annem beni bir kuzenimle evlendirmek istiyor ve bunda çok srar ediyor. Bu konudaki ili kiyi ara t ran en geni çal ma Japonya'dan gelmektedir. Böyle muhitte ya amayanlar n doktora dan mas uygun olur.a. Fakat bu verilerin pek ço unda vakalar hastane vakalar aras ndan seçildi inden. belirgin tarafl l k göstermektedir.Do u tan Anomaliler bak m ndan incelendi inde. c. Akraba Evlili inden Kaç nmay Tavsiye Ediyor Musunuz? Kal t mla geçen belirgin hastal olmayan ailelerde. Peygamber Efendimiz (s. Hatta baz yazarlar akraba evlili inin do urganl art rd n ileri sürmü lerdi. 20. Kal t mla geçen rahats zl k varsa. evlenmek isteyen karde çocuklar n n n do-minat m . Do rusu kuzenim be enilmez birisi de de il. bir çok çal ma sonuç lar na göre akraba evlili i bu bak mdan riski art r c bir faktör olarak görülmektedir. akraba evlili i ile bir ili ki tespit edilmemi tir. . er'î bir sak ncas var n.Do urganl k Üzerine Tesiri: Bu konuda yap lan çal malar n ço u akraba evliliklerinin do urganl k üzerine tesiri olmad n göstermi tir. hamile iken içki ve sigara kullanma. Ayr ca ekil bozuklu unun sebebini belirlemek ço un da mümkün olmam t r. Baz çocuklar n sakat do umlar nda ise. akrabal a ba lamak çok güçtür.000 ki ilik nüfusu kapsayan bir ara t rma ve Ankara do um evinde 10. o zaman bu hastal geçti i baz üniversitelerimizin t p fakültelerinde bulunan "genetik dan manl klara sorulabilir. Güney Hindistan'da 10. Konjenital mal formasyon (do u tan ekil bozuklu u) bak m ndan incelendi inde.

Allah Resulü i Efendimiz (s. Çünkü. belki de bunun önemli sebebi budur. sakat do umlar konusunda süt karde li i dahi etkili oldu u halde. yani serbest olanla haram .Kerim'de kimlerle evlenilemeyece ini aç klam ve: "Bunun d nda kalanlarla evlenmeniz helâldir" buyurmu tur. kinci önemli sebep de. Ne var ki. te bazen olabilir ki. yani olmayan belirleyen Allah't r. birbirlerini gördüklerinde sevgi . amca-day çocuklar evlenmeleri haram olanlardan say lmam t r. Kuzenler yani hala-teyze. süt karde lerinin birbirleriyle evlendirilmesidir. ya da anormali. ili kide aceleci olmamalar n ve kar lar n da tatmine ula t rmalar n iddetle tavsiye eder. Allah Resulü Efendimiz. Nitekim bu hadis. Ama Irâkî güvenilir bir asl n n bulunmad n . Bundan olacak ki. yahut mubahla. bunun hesaba kat lmay p. O Kur'an . Mizaçlar uyumlu olanlar aras nda. Ancak y abanc ile evlenmenin bir tak m sosyal faydalar oldu u gibi. birbirlerini görmü ve sevmi olsunlar. Öyleyse onlarla da evlenilebilir. evlili in devam nda ve çocuklar n sa lam ve gürbüz olu unda kar -kocan n birbirini içten sevmesinin ve birbirine kar çok canl ve kuvvetli cinsel arzu duy-j malar n n çok büyük etkisi vard r. genellikle yak n akraba aras nda emzirme olaylar n n çokça olmas ve önem verilmedi inden ya da 43 unutuldu undan. Gazali'nin hyâ's nda da vard r. onlar bundan söz et miyorlar.v. Sözünü etti imiz hadis. kuzenler bir çat alt nda yeti mi li in verdi i duygularla birbirlerini çok yak n hisseder ve birbirlerine kar gerekli cinsel uyar lmay ya ayamazlar. mizaçlar n uyumlu oldu u için sevmi lerdir demektir.m d r? -Müslümanlar n inanc na göre normali. Yeter ki. Ömer Efendimizin Saip O ullar na söy ledi i bir sözün bir parças olarak bilindi ini söyler. me hur dokuz hadis kitab n n hiç birisinde yoktur. Bugün e er sakat do umlar yak n evliliklerde daha çok gözüküyorsa. yak n akraba ile evlenmenin bazan mahzurlar da olabilir. r u halde kuzenlerin evlenmesini de islam serbest sayd için ' mahzurlu göstermek istiyor olabilirler. k z Fatma annemizi de kendi amcas n n o lu Ali Efendimizle evlendirmi tir ve durumu fiilen aç kl a kavu turmu tur. Mesela baz sakatl klar genetik olarak ta n r ama kendinde de il nesillerinde ç kabilir.a. Ama birbirini seven iki kuzenin evlenmelerinde hiçbir sak nca yoktur. Birbirlerini görerek sevenler.) erkeklere. Gerçi Ömer Efendimizin sözü olmas n n da bir anlam ve gerçek pay vard r. Ancak bu konuda günümüzün tarafs z olmayan t b b na pek güvenmemek gerekir. bunun hadis de il de.

Nesli c l zla t r r. ona kar l k kesilen ücretlerini (mehirlerini) bir hak olarak verin.. Bu güçlü ili kiler. teyzesi ve karde inin k zlar . sizleri emziren analar n z. k z . (k zlar n almaktan ötürü) üzerinize bir günah yoktur . bunlar n devam ettirilmesini emretmektedir. yasaklard r. üzere. halas . karde k zlar . evlilikte e seçimi alan na girmez. (bundan böyle) babalar n z n evlendi i kad nlarla evlenmeyin. gözetme ve sayg ya dayal f trî sevgi ba lar vard r. Allah Resulü Efendimiz buna çok önem vermi ve evleneceklerin birbirlerini. k z karde leriniz. Ancak geçmi te olanlar hariç. üphesiz Allah. iffetli ya amak. Bu alan çerçevesinde e seçimi birçok zararlara sebep olur. (53) EVLEN LMES YASAK OLAN KADINLAR: "Geçmi te olanlar hariç. (Allah' n) h m d r ve i renç bir yoldur. Size ( unlarla evlenmeniz) haram k l nd : Analar n z. Faruk Be er: Han mlara Özel Fetvalar. (Sava ta esir olarak) ellerinize geçen (cariyeler) müstesna. öyle ki: 1. çok ba layan çok merhamet edendir. evlilik hayat sebebiyle do abilecek ar zalara maruz kalabilir ve nefrete dönü ebilir. Siz de seviyorsan z evlenmenizde mahzur yoktur.al veri i ve ak m olaca ndan." (54) Her iffetli mü'min kad n.kendi sulbünüzden gelen o ullar n z n kar lar ve iki k zkarde i bir arada alman z. Oysa Allah. k zkarde k zlar . Cilt 1. üphesiz Allah bilendir. ehvetle baksalar dahi. Annenizin de gönlünü alm olursunuz. görmelerini emretmi tir. kar lar n z n analar . 44 Mahrem (Kendileriyle Nikâh K y lam yan Yak n Akraba) Kad nlarla Evlenmenin Yasaklanmas n n Hikmeti: a. halalar n z. O halde onlardan ne kadar yararland n zsa. k zkarde i. süt bac lar n z. O zaman akrabal k ba lar da kopar. evli kad nlar (la evlenmeniz) de (yasakland .. birle ti iniz kar lar n zdan olup evlerinizde bulunan üvey k zlar n z -e er onlarla birle memi seniz. 2.aras nda sevgi.Ki i ile evlenilmeleri ebedî olarak yasaklanm olan -annesi. Çünkü akraba evlili i -ileride tafsilatl bir ekilde anlat laca ve c l z nesillerin ortaya ç kmas na sebep olur. Seha Ne riyat. Evlilik bu alanda yeni sevgi ili kileri ortaya ç karmaz ve yeni sevgi kap lar açmaz.zay f . i te bunlar) size Allah' n yazd Bunlardan ötesini. k zlar n z. Çünkü bu fuhu tur. hikmet sahibidir. Mehrin kesiminden sonra kar l kl anla mak (suretiyle kesilenden az veya çok vermeniz) de üzerinize bir günah yoktur. Dahas . (53) Dr. zina etmemek art yla mallar n zla istemeniz (mehirlerini verip alman z) size helal k l nd . teyzeleriniz.

IV. E SEÇ M N N PS KOLOJ K YÖNLER Baz lar n n gözlerini maddi yön kama t r r. Kur'an. I.Kerim. 452) Ayr ca bk. Çünkü m ) ve gözetilmesi gereken sayg nl k sözkonusudur. toplum ahlâkî bir çözüntü ile kar kar ya kal r ve aile içi ba lar n kopmas na sebep olurdu. 282. soy akrabalar nda oldu u gibi süt akrabal öyle buyurmaktad r: "Süt emme.Evli kad n. nesebin haram k ld burada da ihtilat (kad n-erkek kar her eyi haram k lar. Hz. Ai e. ibnu Abbas ve Ümmu Habibe'den hem bu anlamda benzer anlamlarla ve hem de ayn laf zla zikretmi tir. b.Süt akrabal da soy akrabal gibidir. (Meselâ bk.S rf nikâh akdi sebebiyle zevcenin annesi. 166. Ali'den nakletmi ve Ai e. Ebu Davud. ibnu Abbas ve Ümmu Habibe'den nakletmi tir. Nesâi.v. Bu iki etken ve sonuçlar aras nda büyük fark vard r.Baban n zevcesi. V. (bk. IX. Onlar için güzellik ve zenginlik ikinci plânda gelir. ibnu Mâce. el-Feth. Ahmed. Ali ve ibnu Abbas'tan birçok yerde rivayet etmi tir. I.Bir de sonradan ortaya ç kan ba lar var ki onlar da aslî ba lar n hükmünü ta rlar. Ali.Kerim. . slâm. III. 18. 82 2. süt akrabal ndan iki s n f nass olarak haram k lm t r: Bu iki s n f: Süt n n da anneleriyle süt karde leridir.Duhûl (zifaf) vaki olan zevcenin k z . 249. 2.a. Maarif bask s ) Tirmizî.) c. (bk. Akrabalar aras ili kilerin s kl na ve kad n -erkek kar m na ra men e er akrabalar n evlili i yasaklanmam olsayd . 23). II. Nitekim Resûlüllah (s. III. Sünnet de. 299. 623. evvelemirde ahlâk ve çevreye önem verirler. Baz lar da. II.3. Bu sebeple güzel ya da zengin bir e pe indeler. Bu çerçevede (nikâhlar k y lam yan mahrem kad nlar) unlardan olu ur: 1. 3. ayr ca üç s n f kad nda insanî birtak m de erleri hesaba katm t r: 1. ibnu Abbas ve Ümmii Habibe'den de bu konuda rivayetlerin bulundu una dikkat çekmi ve hadisin sahih oldu unu belirtmi tir. 3. 114-119) Müslim. Nisa:22-24 (55) Buharî. II." (55) di erlerine sirayet etti ini genel bir kural ile ortaya koymu tur.ki k zkarde i bir arada bulundurmak. (Tirmizî. (54) Kur'an.Öz o lunun zevcesi. Nevevî.

hadisin senedinde bulunan el-Ifrikî'nin zay f oldu unu söylemektedir. o kad n da ona mübarek k lar.Birinci guruptakiler sonuçta genelde hüsrana u rarken ikinci guruptakiler sonuçta genelde hay r ve iyilikle kar la rlar. Allah onu alçalt r.a. 152 -153 46 Dindar kad n n ba ka meziyetleri hakk nda Peygamberimiz (s.v. Aclûnî.a. el. III. güzelli i için ve dini için.frikî'nin sika oldu unu söyler ve muhaliflerin görü lerini uzun uzun tenkit eder. En'um tarikiyle rivayet etmi tir.Be vakit namaz k lmaya dikkat etmesi. Beceriksiz siyahi bir cariye. Ama gözünü sak nd rmak. iffetini korumak ya da akrabalar na iyilikte bulunmak için evlenirse. mallar için onlarla evlenmeyin. zenginli i için evlenirse. I. e er dindar ise. "Her kim bir kad nla güçlü olu u sebebiyle evlenirse Allah onu zelil eder. (57) Taberânî'den naklen.a. Müslim.a. Peygamber'in (s. fakat dindarl klar için onlarla evlenin. olur ki güzellikleri onlar alçalt r.). soyu sopu için evlenirse. et-Ter ib ve't-Terhib." (58) (56) Buhar '. 70 (58) ibnu Mâce. ibnu Hibbân.v. Ke fu'lHafâ. Allah korkusundan sonra salih zevceden daha hay rl s n elde edemez. 2-Kocas na sevgiyle itaat etmesi." (57) Ba ka bir hadisi erifte Peygamberimiz (s. Allah onun fakirli ini artt r r. Ebû Hüreyre de. hadisi el-lfrikî diye bilinen Abdurrahman b. bnu Kesir de hadisi nakleder ve senedinde el-lfrikî'nin bulunmas ndan dolay onu zay f sayar.v. ba ka bir senetle Sahih'inde ayn hadisi rivayet etmektedir. 597. mal için.) öyle buyurmu tur: "Mümin ki i. hadisin ibnu Ebi'd -Dünya ve el-Bezzar taraf ndan da rivayet edildi ini belirtir. III. soyu için. onun üzerine yemin nda nefsi ve on un mal konusunda ona . Allah onu o kad na. yan nda olmad samimi davran r. Taberî.a. ona bakt ederse. Hadisi erheden es-Sindî. zaman onu sevindirir. Ona emretti i zaman emrini yerine getirir. "Kad n dört ey için nikahlan r. bk. 319. Resûlüllah' n (s. sen dindar olan seç yoksa zarar edersin. Ancak. yeminini do ru ç kar r. I.) öyle buyurdu unu nakletmektedir. Münzirî. olur ki mallar onlar azd r r.v.) öyle buyurdu unu rivayet eder. Saliha Kad n" Dedirtecek Özellikler: 1." (59) Kad na " yi Kad n. Taberî'yi tahkik eden akir." (56) Enes (r. di erlerinden iyidir.) öyle buyurmu tur: "Kad nlarla s rf güzel olduklar için evlenmeyin.

(60) Hâkim. Nesâî. bu zat n münkerü'l -hadis oldu unu söylemektedir. Bir kad n terbiye ediniz. Nesâî.) u sözleriyle ona i aret ediyor: "Üç ey bedbahtl ktand r: Ona bakt nda seni üzen kad n. 566.a. ne de kendi mal n hakk nd a ondan emin olursun. . bir aileyi terbiye etmi olursunuz. 72. sana kar kötü sözler söyler.nsan çeki tirmekten ve ko uculuktan dilini tutmas . hadisin sadece Muhammed taraf ndan rivayet edildi ini. onun hakk nda do ru sözlüdür. II. bir insan terbiye etmi olursunuz. E er isabet edilirse o aile yuvas sanki cennetten bir kö eye döner. asalet isteyenler. eybe de onun hakk nda o. dünyada cehennem hayat ya amak kaç n lmaz olur. Yakub b. bk. Bu hadisin ayr ca Abdullah b. hasendir. (59) ibnu Mâce. Bir erke i terbiye ediniz.Musibetlere kar sab r ve metanet göstermesi. Ahmed b. E ini seçmede herkesin kendine göre bir tercih sebebi vard r: Güzelli i veya yak kl l alanlar. 5. asla mutlu olamazlar. Umer hadisinden bir ahidi vard r. s ka'd r. 6.Her i te Allah' n r zas n gözetmesi. Zeyd vard r ve Buhârî. Lakin Zevaid'in müellifi bu hadis hakk nda öyle demektedir: Hadisin senedinde Ali b. ömür boyudur. II. Ebû Hüreyre'nin hadisinden nakletmekte ve s hhati hakk nda herhangi bir ey söylememektedir.v. I.3. zenginlik arayanlar. esas Ayr dünyalar n insan iki ki i. Harb r. Müstedrek. Fannie Hurst Saliha olmayan kad na gelince Peygamber (s. Ama yanl l k yapar demi tir. Hadisi. Buhârî ve Müslim'in artlar üzere hadisin sahih oldu unu söyler Zehebî de bu zat hakk nda öyle demektedir: Ebû Hatim. Belki göstermelik veya zoraki bir sun'î mutluluk sa lanabilir ama o da uzun süre devam edemez. 4.. O halde hakk nda ihtilaf vard r ve bu nedenle hadisi." (60) NET CE OLARAK EVL L KTE Y B R E SEÇ M NASIL OLMALI? Kar -koca beraberli i birkaç günlük de il. E seçiminde isabet edilmezse.a. hele dindarl k noktas nda birbirlerine denk de illerse. e er hadisi do ru ezberlemi se. demektedir. 162. seçece i hayat arkada nda her eyden evvel samimi dindarl arar. Kitabu'n-Nikâh. Hâkim.. 47 Ama gerçekten huzur ve saadete önem veren ki i. ondan ayr oldu unda ne onun nefsi.Dünya meta na kar zühd ve kanâat sahibi olmas .

asalet ve zenginlik de olursa. kibar ve merhamet sahibi olmalar na dikkat edilmelidir.Yabanc iki sülalenin yak nla p kenetlenmesi 48 49 daha kal c ve sa lamd r. tatl sözlü. Ayr ca ayn muhitte ve bir arada büyümü olanlar n birbirlerine sevgisi ve sayg s az olur. Bunlar gelip geçici eylerdir. Do acak çocuk da zeki. çal kan becerikli. karga alar ya an r ve aile huzuru daha ba lamadan bozulur. Bunun için de aday n akraba çevresinde ve aile içerisinde özel bir ara t rma yap labilir. suyu ve gübresi verilmi a ac n meyvesi bol ve güzel olaca gibi. iki taraf n en fazla önem vermesi gereken hususlard r. kl l a tak l p kal nmamal . fedakâr. iyi huy. güzel huyluya 40 y lda doyulmaz!" Ayr ca. Samimî bir dindarl kla beraber. bu Allah' n hususi bir ihsan d r. . güzelli i. K z ve erkek ailesinin eref ve karekteri. Aksi halde envai çe it çat malar. "Güzel kad n gözü.. Sakat. iyi kad n gönlü ok ar!" Bak lm . i ansa b rakmamal . kanaatkar.E seçiminde u noktalara dikkat etmek laz md r: E lerde samimî manâda. Dindar bir k z veya o lan tercih etmek demek. ki taraf da birbirlerini gönül rahatl Güzelli e veya yak yla. çelimsiz zekâ özürlü çocuk do mas gibi t bbî s k nt lardan uzak kalmak akraba evlili ine mümkün mertebe ya-na mamay gerektirir. A k seviyesine yükselen bir muhabbete akraba evliliklerinde zor rastlan r. seçilen e in de temiz ve seçkin bir aileden olmas na dikkat edilmeli. dikkatli davranmal d r. görgü ve ahlâk mutlaka çocuklara da aksetmi tir. içten gelen samimî bir istek ve muhabbetle arzulamak Yani gerçekle tirilecek olan beraberlik k z n da. güzel ahlâk ve fazilet sahibi olmak gibi. unu asla unutmamal : "Güzele 40 günde doyulur. o lan n da içine sinmeli. Bu asla gözard edilmemeli. güzellik tamamen de gözard edilmemeli. tasarruflu. yani tatbik edilen bir dindarl k. Lâubalilik. kültürü ve hâli vakti yerinde olmay bir kenara atmak mânâs nda anla lmamal d r. itaatkâr. Dindarl k. tart malar. 60-70 ya nda bile ilk günlerdeki sevgi ve hürmetle birbirlerine ba lanabilecekleri de erler. mes'ûd evlili in sigortas d r. ikram d r. sa l kl ve güzel olur. E adaylar n n normal hayatlar nda güler yüzlü. dibi kaz lm . Kar ve koca adaylar birbirlerine her bak mdan denk (küfüvv) olmal . güzellik. lüt -fudur. faziletli.. nâzik. geli igüzel arkada l k aile ba lar n gev etir.

hayal dünyas n n pembe bulutlar üzerinden hayata bakmaktan kurtulmal d r. adam n evlenmek istedi i k za. Bunun için slam dini yabanc bir kad na ehvetle bakmay yasaklay p haram k larken. henüz evlilik akti yap lmadan önce. Sadece güzellik. kötü nazardan korumu ve bunun için birtak m maddi ve manevi müeyyideler koymu tur. ya da aile veya arkada lar ndan güvendi i kimse vas tas yla toplamaya çal mas yla olur. Evlili in bir vazife ve mes'ûliyet sözle mesi oldu u unutulmamal d r. bu evlili in red veya kabulü konusunda kesin ve cesur ad m n atar. Bunlar n üstünde birtak m vas flar söz konusudur. daha kötüsü bunal mlara girer.Hayalindeki dört dörtlük e i arayan bekâr kal r. O slam büyü ü ise ona öyle demi tir: "Dostum çok geç kalm s n z!" Adam hayretle sormu : "Pek anlayamad m efendim. Hani bir adam evlenip e i hamile kald ktan sonra veya e i do urduktan hemen sonra bir slam büyü üne ba vurup do mak üzere olan veya do mu bulunan çocu unu en iyi ve en uygun ekilde ye -ti tirebilmesi hususunda tavsiyelerini rica etmi . Bu konuda uyulmas gerekli olan kaideler unlard r: K z Önceden Görmek: slam. bu durumda daha nas l erken davranmal yd m?" O zat tebessüm ederek: "Evlenmeden önce bunu sormal de il miydin? Çocu un ahlakl . dini atmosfer içinde ekillenebilmesi için çok iyi bir anneye ihtiyac vard r. Çünkü bir ülkede kad n n ahsiyeti. o ülke o kadar güven ve huzura kavu ur ve gelece inin teminat olan nesli o nisbette faziletli ve ahlakl yeti tirme imkan na kavu mu olur. K z da. k z n da erke e bakmas na izin vermi tir. a r ya kaçmamal d r. erkek de realist davranmal . Herkes kendi rol s n rlar n bilmeli. . Bu da. getirdi i sistem ve kurallar yla kad n her türlü tecavüzden. çocu um daha yeni dünyaya geldi veya gelmek üzeredir. faziletli ve ha y rhah yeti ebilmesi. Sonra da evlili in huzur ve tatl l k içinde geçmesi için adam evlenmek istedi i k z . soyluluk ve zenginlik yeterli de ildir. ya do rudan do ruya bizzat kendisi. O bak mdan önce. vakar ve ki ili i ne kadar ciddi anlamda korunursa." Böylece adam evlenmek istedi i k zda birtak m vas f ve özellikleri aramak zorundad r. KIZ STEMEDE UYULMASI GEREKEN KA DELER lk önce evlenecek olan ki i.. talipli oldu u k z hakk nda gerekli olan yeterli bilgiyi. çocu unuza anne seçerken çok dikkatli olmal s n z. Özellikle erke in bu konuda çok dikkatli olmas gerekir. iffet ve namusu. k z da onu görmeli ve fiziksel olarak da birbirini be enmelidir.

.v) ona: . . Adam: .Git onu gör. evlenmeye ancak kesin olarak karar verdikten sonra kad na bakmas caiz olur.v) geldi ve Ensar'dan bir kad nla evlendi ini ona h aber verdi. Nikâh: 1 7.a. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.) ona: . . Nikâh: 18. (62) Müslim. evlenme e karar verecek kadar baz yerlerini görmesinin. onu görsün. Efendimizin u hadis -i erifidir: Mu ire bin u'be (r. hayat arkada n ve ömür yolda n seçerken. ikincisi: Bedenî güzellik ve buna benzer di er maddî hususlar.v. Ebu Davud. buyurdu.a." (61) "Adam n biri Peygamber'e (s.a. Nesai. Evlenme e Yetecek Kadar n Ölçüsü Nedir?: Evlenme e sebep olan iki unsur vard r: (61)Tirmizi. Ahmed ve bir toplulu un rivayet etti i ve yukar da sözkonusu etti imiz hadis buna i aret etmektedir: "Onunla evlenmesine karar verecek kadar onu görebilirse.slâmiyet. Nikâh: 5.a.Kad na bak p onu gördün mu? dedi." Bu rivayet. Bu konuda dayanak. Nesai. tamam n görmesine ihtiyaç b rakmayaca n ifade etmektedir. Evlenecek kimsenin bunlara riayet etmesi gerekir: Evlenilecek Kad na Bakman n Âdâblar : 1) Evlenecek ki i. birinin di eri hakk nda yeterli bilgiye sahip olmas için evlilik öncesi birbirlerini görmelerini tavsiye ve emir buyurmu tur. Peygamber (s.v) ona öyle buyurdu: "Git onu gör. baks n. zira Ensar kad nlar n n gözlerinde küçüklük ve mavilik gibi kusur vard r.) evlenmek için bir kad na talipli oldu.Hay r ya Resûlallah deyince Efendimiz( s.a. zira görerek almak aran zdaki ülfet ve sevginin devam bak m ndan daha etkilidir. gerek erke e gerekse kad na. 50 Birincisi: Ruhî olgunluk. ." (62) Kad n n Nerelerine Bak labilir?: Kad n n neresine bak labilece i meselesine gelince. Kad na bakman n da baz âdâblar vard r." Ebu Davud rivayetinde ise: "Onunla evlenmesine karar verecek kadar ondan baz yerlerine bakabilirse.

v)'in: "Ona bak" sözüdür. Çünkü kad n n sesi. zira Ensar n gözünde bir kusur vard r. onu tan m yorum ki.K z ma sormadan bir ey diyemem.a. Zira peygamber (s. elleri görmek ise vücût teninin yumu akl ve sertli i hakk nda yeterli bilgiyi verebilir. ibn Mace.v)'in vefat ndan sonra." (63) 2) Kad n n sadece el ve yüzünü görebilir. 4) K z isteme ve k za bakma meclisinde evlenecek olan k z ve erkek. hadis ve er'i hükümleri ö renmek amac yla Peygamber (s.a. tan n. kar l kl olarak biribirleriyle konu abilirler.): . Bu konudaki hadis-i erif öyledir: Hz.a.v) öyle buyurmu tur: "Allah bir kimsenin kalbine bir kad nla evlenmek arzusunu koydu u zaman o kimsenin kad na bakmas nda bir sak nca yoktur. Bu ifade genel olarak söylenmi .Halife Ömer'i yak ndan görmedim.) evlenmek için Hz. Yabanc kad nla tokala mak ise dinen haramd r.v) de kad nlara hitab eder ve onlar dinlerdi. (63) Ahmed b. Evlenmek steyenlerin Uygun artlar Alt nda Birbirini Görüp Konu abileceklerine Örnek Bir Olay: Hz Ömer (r. Peygamber (s.)'den k z Ümmü Gülsüm'ü ister. deyince. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm gider. Ai e (r. der ve gidip k z na sorar. Peygamber'in (s. Kad n da ayn ekilde erke in yüzüne ve ellerine bakabilir.a. Ömer'le görü üp. (64) 5) Evlenecek ki inin. henüz nikâh akdi yap lmadan önce talipli oldu u k zla tokala mas kesinlikle caiz de ildir. görü üp. Ali (r. bedenin aynas olan yüz ve görünmeleri tabi olan iki ele yöneliktir.a. Çünkü o kad n kendisi için yabanc say l r. Çünkü bakmak hakk nda varid olan emir sadece.a. Onun d nda herhangi bir y erini görmesi caiz de ildir.Bu konuda Allah Resûlu (s. Ali (r. der. bir veya iki gibi bir say ile sm rland r lm am t r. Yüzü görmek kad n n güzelli i ve çirkinli i hakk na. fakihlerin ço una göre avret de ildir.a. Hz.v) adama söyledi i u sözleridir: "Ona bak." 3) Zihinde tam bir ekil olu mas için. konu up tan t ktan sonra evlenmeye karar verirler. Hanbel. ihtiyaç nisbetinde birkaç kez bak labilir.) öyle rivayet etmi tir: . Birden fazla bak n caiz oldu unu me ru k lan delil ise. 51 Ümmü Gülsüm: . Ali: .a.a. Hz. Keza sahabeler de Peygamber (s. Hz.a.Öyle ise seni Halife Ömer'in evine göndereyim. Bakman n sadece yüz oldu unu kuvvetle vurgulayan delil.v)'in zevcelerinden perde arkas ndan sorular sorar ve onlardan da dinlerlerdi.

Bana doktor Ebû Musa anlatt : Kurtuba sakinleri aras nda güzel yüzlü."Resûlullah'a (s. Onun bir din karde i vard . s:307. kad n-erkek her müslüman n bilmesi gereken farz ayn olan ailevî konularla ilgili f khî hükümler. Neden sonra akl ba na geldi.1990. Çabucak eve dönerim umuduyla evinden ayr ld . st.v) biat yap l rken onun eli kesinlikle hiç bir kad n n eline de memi tir.a. Bu kitapta. Gece uzad . Onu tahrik ederek kendine çekti. sokaklarda gece bekçisinin sesi duyulunca ya kadar sürdü. Sonra parma n yanan kandilin alevine koydu .Hayat Kitab .M. Bir ak am. Müslim." A. ayet k z n yan nda bir mahremi (evlenmesi haram olan bir akrabas ) yoksa. delikanl yla ili kide bulunmay ka. yak kl bir genç tan rd m. A. Hikmet Y. Zira onun biati sözden ibaret idi.. (65) Buhari. (66) Halvet konusunda daha geni bilgi için. (64) Mutluluk Yollar . Çünkü slâm. Geceyi onun evinde geçirmeye karar verdi. k z ile o lan n bir arada bulunmalar caiz de ildir. 4. Ev sahibinin yoklu u. evli -bekâr.Uysal. (el-isabe. bir erke in yabanc (nikâhlanmalar na bir engel bulunmayan) bir kad nla ba ba a kalmas n (halvet'i) (66) haram k lm t r. Peygamber'in (s. . badete çok dü kündü.fas na koydu. ev sahibi bir ihtiyac için uzaktaki tan d klar ndan birinin evine gitmek zorunda kalm t . evde arkada n n han m yla kald .Uy sal. me hur "Güvercinlik Gerdanl " adl eserinde konuyla ilgili ibretli olay anlatmaktad r." (67) Halvet (nikahs z kad n ile erke in ba ba a kalmas ) Hakk nda bretli Bir Hikâye: Cinsel Arzu Ve man bn Hazm. Bu dünyadan el -etek çekmi ti. Gence yakla t . zengin kaynaklardan derlenmi tir. Saatin iyice ilerledi ini gören ve o gece art k kocas n n eve dönmeyece ine akl kesen kad n." (65) 6) K z isteme esnas nda. zahl Kad n lmihali Ansiklopedisine bak n z.v) bu konudaki hadisi öyledir: "Dikkat edin! Hiçbir erkek (yan nda mahremi bulunmayan) yabanc bir kad nla ba ba a birarada bulunmas n ve yine yan nda mahremi bulunmayan hiçbir kad n tek ba na sefere ç kmas n. kad na sahip olmay denedi. 468). Kad n son derece güzeldi ve misafiri bir gençti. vakit ilerledi ve adam n eve dönmesi mümkün olmad . Olacak ya. Yanlar nda Allah'tan ba ka bir üçüncü ki i yoktu. Delikanl . Aralar ndan su s zmazd .a... (67) Buhari. Muhtar Büyükç nar.">. Allah' dü ündü. o karde ini ziyarete gitti. ' 52 Bizim delikanl .

kocas ayr l p bir yere gitti inde ne kadar bir süre buna sabredebilir?" Hz. ist. afak sökünce ehâdet parma m sralar söylerken Halife.d. ste inde diretti. Böylece yaln zl n verdi i vah et.a. . günah ve hayas zl k ile iman çarp t . Ömer (r.ve parma dedi. Kad nl k kan damarlar nda s çramaya ba lad .. Güvercin Gerdanl 53 Hz. Ömer (r. Ama az önceki davran yanm t . Uzun süre kocas dönemedi.. iman ba ar ya eri ip zafer buldu. Fitne ve hayas zl k hezimete u rad . Tercümesi Mahmut Kan k." te bir cinsel fitne ile Allah (c.) korkusu. afak a ar ncaya dek bu tümden yok olmu . Bu durumda onu harama meyletmekten al koyan tek ey iman engeli ve ilahi murakabenin frenleyici inanc idi. Uyutmad beni. O zaman: "Ey nefsim. sava an kumandanlara u emirnameyi gönderdi: "Hiçbir askeri.. delikanl n n bedenini de iyice sarm t . Cinsel duygunun ate i alev alev tutu tu. bir kad n. (Tabiiki o zamanki evler imdiki gibi muhkem ve sa lam de ildi..c.) "Bu gece uzad kça uzad . Ömer (r.) korkan bir kad n! Kocas kutsal sava a gitmi ti. (68) Ba ka bir ibretli olay daha: Allah'tan Korkan Bir Kad n n Nefsine Hakim Olmas : kinci Halife Ömer (r. bu ac ya katlan! Cehennem ate i yan nda bu nedir ki?" Kad n ise gördü ü bu manzara kar s nda heyecandan donup kald . (68) ibn Hazm. kandilin aleviyle mücadele böyle sürdü.a.) bu sözleri duyduktan sonra ertesi gün k z Hz.) tesadüfen onun kap s n n önünden geçiyordu. Fakat heyecan geçince yeniden istedi. yand . Hafza (r.a. bir çad r gibi üzerine çöktü. her yan karanl a bürüdü. Hafsa'nm yan na u rad ve ondan sordu: "K z m. te bu kad nca z bir gecenin karanl n n belirsizli in içinde u n yine tekrarlad .a.) devrinde i te Allah'tan (c. tek kalmaktan do an bir sürü dü ünce onun üzerine sald rd . 1985 S:264 v. nsanda yarat l tan varolan ehevî arzu. anha) u cevab verdi: "En çok dört ay. Herhalde sevgilinin yanlar bu kanepede hareket edip dururdu. i in neticesinde Allah korkusu olmasayd .c. çoluk çocu undan dört aydan fazla ayr tutmay n. oyna aca m bir sevgili yok mudur? Vallahi." ^ ^_^ __^^_ f ." (69) Bunun üzerine Hz.) serhadlarda dü mana kar duran ve nöbet bekleyen. sözü edilen mü'mine kad n n kafas nda kar la t .

töhmet alt nda kalacak. bu dinin hükümlerine ba l olmayan kesimdir.) korkanlara. 7) K z. tabiat ve mizac n ö renme iddias yla yapar. ahlak na s namad gerekçesiyle takdirde.v) öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz bir kad nla evlenmek istedi i zaman ona bakmas nda bir günah yoktur. Peygamber (s. Kimi insanlar birkaç gün ayr l a dayanamaz. erke in erefini bozman n ötesinde. slâm' n âdab na. kimi insanlar. Bu âdablara uymay pta ba ka yolda yürüyen kimsenin. Bu süre genellikle insanlar n fizik ve duygusal yap lar na göre de i kendir. evlenecek ah s n onu görmesi caizdir. onlar n ço unun k z isteme . bak ld n n fark nda olmad bir halde.. Bu k ssadan al nacak özet bilgi. birkaç haftal k ayr l a dayanamaz. Bunu da. . kad n n erefini daha çok lekelemektedir. bu ahlak d davran n ahlakî bozgunluk.a. Hanbel.Ne mutlu iman galip gelenlere ve Allah'tan (c. suç i lemesi ve slâm'a muhalif davranmas kuvvetli ihtimaldir. Çünkü erkek. te islâm. kad n fark nda olmasa bile. Bu da. evlenmek istedi i k z . çirkin ili kiler ve korkunç sonucun yan s ra.. gördükten sonra onu be enmez.. kendisinden üphelenilecek ve insanlar n . Ancak insanlar n bugünkü toplumsal durumlar na bakt konusunda iki z t çizgide yürüdüklerini görürüz: Birisi. k z n ahlak na tan k olma.: v i 3V m zda. Çünkü evlenece inden dolay ona bak yor. genelde dört aydan fazla e lerin birbirinden ayr kalmamas n tavsiye etmektedir.c. Böyle bir iddia slâm' n fazilet ilkeleriyle. psikolojik aç dan etkilenmemesine sebep olur. evlenecek olan ahs n önüne evlenme yolunda bu önemli âdablar koymu tur. Ola ki onunla evlenmek isteyen ki i.. günaha girmesi. bozulmu ve yoldan ç km . Ak l ve basiret sahibi kimseler taraf ndan gayet iyi bi-* linmektedir ki. slâm nizam yla tamamen çat makta ve ters dü mektedir." (70) Kad n n haberi olmadan onu görmekte. onun duygular n gözetme bak m ndan daha yararl d r. Bu gurup evlenece i k zla is(69) Bu k ssada kad n ve erke in birbirinden en fazla dört ay ayr kalabilece i anlat lmakta ise de bu herkes için geçerli bir kural de ildir. As m Uvsal tedi i zaman ve istedi i gibi kay ts z ve s n rs z bulu may ve bir araya gelmeyi kendisine normal görür. uyum sa layamad b rakt a z ndan dü meyecektir. (70) Ahmed b. kad n n haysiyetiyle.

slâmî edebe ve dinin hükümlerine ba l kalmayan kimsedir. aile saadetinden mahrum olacaklar gibi. Mutaass p. Çünkü gerek erkek." (71) Evlenecek E lerin Annelerinin Aile Mutlulu una Etkileri: Evlenece i e ine bakmak kadar onun anas na bakmak da önemlidir. kaynanalar n n elindendir. bunlar n hiç birisi de arzulanan aile huzurunu ve e ler aras ndaki sevgi ve ülfeti sa lamada hedefine ula mam t r. Öyle ise. gerekse k z. sürekli olarak k z ve erkek aras nda kurulan gayri me ru ili kilerle gerçek ahlaka tan k olma dü üncesi bunun neresinde? Ne yaz k ki. damad n. Böylece mutlu olmas gereken aile yuvas cehennem azab na . evlenecek olan erke in taliblisi oldu u k z görmesi hakk ndaki sünnetini kabul etmez. Peygamber (s. ilgi duyulmayan ve evinin bir kö esinde oturup kalmas na sebebiyet verir. onun k z n ancak gerdek gecesinde görebilece ini ilan eder. zalimler bu gayet aç k olan realiteleri inkar edip göz ard ediyorlar. Zira çocuk anas n n bir parças d r. Onun için atalar m z: "Anas na bak. Yine ak l ve idrak sahibi kimselerce bilinmektedir ki. k z n al" demi ler. me ru olmayan ili kilerle ahlaka tan k olma dü üncesinin hedefine ula mas mümkün de ildir. ilgi duyulmayan ve ortal kta kalan de ersiz bir mal durumuna dü ürecektir. ço u zaman k z çocu un da ra bet görmeyen. Kim Allah' n s n rlar n a arsa i te onlar zalimlerdir. Gayet tabiki bunun temelinde yalan ve hakikati ters gösterme gerçe i yatmaktad r.Allah' n çizdi i s n r dahilinde icra etmeleridir. Böyle olan davran lar n genelinde e ler iç huzurdan.a. Anlay ve basiret sahibi olan kimse. damat anas ndan ald direktifle han m na olmad k eziyeti yapar. tan ma ve k z isteme süresince. Üstelik. Di eri ise. k z n öyle ver." Çünkü damad n n anas . Bilakis haram yollarla yap lan bu tür evlilikler sonuçta ayr l k ve bo anma ile son bulmaktad r. k z isteme ve evlendirme muamelelerini Cenab. bu mutaass p davran n slâm'la ba da mad n rahatl kla farkeder. Sak n onlar a may n.v)'in nikâh öncesi. Nice ahlak d k z istemeler duyuyoruz ki. Hele damat henüz toysa. k z n n kaynanas olacakt r.Bu durum ise kad n ra bet görmeyen. kaynana da huysuz ve anlay s z ise. 55 Öyle ise evlenecek olan erkeklere ve k z evlendirecek babalara dü en ey. "Bu söylenenler Allah' n koydu u s n rlard r. her iki taraf da biri di erine kar rol yaparak yapmac k hareketle kendini be endirmeye çal maktad r. Biz de unu ekliyoruz: "Damad n olacak gencin anas na bak. Çünkü çocuklar daha çok analar ndan etkilenirler. Gelinlerin en çok çektikleri. ahsiyeti geli memi se ve uymaca ak ll ise.

Onun için bu hususa çok dikkat etmeli. herkese kanmamal ve her söze inanmamal d r. uygun bir ortamda görmeli. e i olacak kimse hakk nda ki iye bilgi ve kanaat verir. Mümkün oldu u kadar vücut . Bu konu biraz önce geni çe izah edilmi tir. ayet sordu un kimseler.:!î " imdi bunlar s ras yla biraz . kimlerle ili ki içinde." Çünkü o kad n. vs. Mümkün oldu u kad ar tarafs z ve sözüne güvenilir kimselere sorup bilgi edi-nilmelidir. E i Olacak Ki iyi Tan mak çin u Yollara Ba vurabilir: a) E lerin birbirini görmesi. Yaln z sorulacak kimseler çok önemlidir.. kusurlar n gizler. b) Konu mak: Evlenecek kimselerin birbirleriyle sadece görü meleri de yetmez. kurulacak yuvan n sa lam olmas bak m ndan gereklidir. (71) Kur'an. damat veya gelin olacaklar n iyiliklerini gizler. c) Denetlemek. Hem de aralar nda ho a gitmeyen haller meydana gelmesin. Kar l kl konu up birbirlerini tan malar . d) Soru turmak.dönü ür. . d) Soru turmak: Evlenirken alaca m z k z n veya damat olacak gencin durumlar n ve ailelerinin durumlar n ö renmek için soru turmak da yararl d r. Fakat bu konu ma tenhalarda bulu arak ba ba a de il. Neler yap yor.r n a) Görmek: Ki i. Bakara:229 56 c) Denetlemek: Ki ilerin evlenmek istedikleri veya çocuklar na e seçecekleri kimseleri denetlemeleri. k z n eref ve onuru zedelenmesin. belki de onlara kendilerinde olmayan kötülükler isnâd ederler.-d -: J . Bu hususa çok dikkat edilmelidir. e) stihare yapmak. aç klayal m: >. k z n n kaynanas olacakt r. aile ya ant s nas ld r?. nerelere gidiyor. b) Konu mak.Kerim. evlenme dü üncesinden söz etmeden önce. aile aras nda olmal ki haklar nda dedikodu olmas n. Onun için damad n olacak gencin "anas na bak k z n öyle ver.. özel istekleri varsa aç kça konu malar laz md r. Evlenecek Kimse. e seçece i kimseyi -ba ba a tenha bir yerde olmamak art ile yap s n görmeye çal mal . hakk nda bilgi almak istedi in ah slar n yak nlar ve sevenleri ise. Bunlar ö renmek. do ruyu söylemezler. Yahut da onlar çekemeyenler veya sevmeyenler ise.

Pek tabîidir ki bu hal erkek için de söz konusudur. Ancak kad n n veya velîlerinin bunu uygun ekilde söylemeleri gereklidir. Bu durumda erkek bo ama yoluna gidebilece i gibi verdi i mehri tamamen veya k smen geri alabilmek için mahkeme yoluyla nikâh feshe de gidebilir.hakk nda hay rl ise Allah engelleri kald r r ve i lerini kolayla t r r. Allah' m. evlenme i i ç kmaza girer. kuraca yuvan n u urlu olmas n sa lar. Cinsel ili kiye girmeden koca. zifafdan önce de sonra da kad n hem bo. Evlenme i lemleri kolayca oluverir ve mutlu bir yuva kurulur. tükenmeyen fazi u kereminden bana lütfetmeni istiyorum. ayet bu evlilik dinim için. Allah ba ka yönden k smetini açar.Kad n n cinsel organ nda cinsel hayat n ba lat lmas veya devam ettirilmesine engel bir kusur veya hastal k olabilir. dinim için. Bütün bunlar olumlu geli ir ve taraflar evlenmek isterlerse kesin karar vermeden önce iki tarafta aile ya ant s n n nas l olaca . mehir ve al nacak e ya bak m ndan aralar nda anla r. Sonra da hakk mda hay rl ve u urlu olan n dile. Sonra gönlünü Allah'a ba layarak öyle dua eder: "Allah' m ilmine güvenerek senden hakk mda hay rl s n dilemeni istiyorum. Bu takdirde i i haline b rakmal . mahkemeye ba vurursa kad na verdi i mehri . istek ve artlar n 57 konu urlar. istedi im kimseyle evlenmem.e) stihare: Ki inin bütün bunlardan sonra bir de istihare yaparak gelece i hakk nda Allah'tan hay rl s n dilemesi. Kar l kl anla t ktan sonra karar verir. iki rekat namaz k lar.ayabilir hem de mahkeme arac l veya mehrin yaras n kad n n velîsinden geri de alabilir. E er hakk nda hay rl de ilse engeller ç kar. i ler zorla r. ile ve fesh yoluyla evlili i sona erdirebilir. E er söylemezlerse bundan kad n ma dur olur. stihare öyle yap l r: stihare yapan kimse abdest al r. b. Kudretine dayanarak kaderimi belirtmeni istiyorum. ayet evlenmesi -yahut istihare yapt herhangi bir i i. evlili imi mutlu ve u urlu k l. beni bu i ten vaz geçir ve bu i i benden uzakla t r. . Çünkü bu kusuru ö renen erkek. ya amam için ve ahiretim için hakk mda zararl ise. evlenme i lerini yürütürler.Evlenecek kad n n vücûdunun herhangi bir bölümünde bir illet veya bir hastal k bulunabilir. iyi niyetle ve temiz bir kalble böyle istihare yaparsa. Bitmeyen. Nikâh Feshettiren Kusurlar: a. ya amam için ve ahiretim için bana hay rl olacaksa evlenmemi dile ve evlenme i imi kola la t r. kadere raz olup zorlamamal d r." Bir kimse Allah'a inanarak güvenerek.

Çünkü Allah' n Resulü görücülük için görevlendirdi i Ümmü Süleym'e: "O kad n n vücûdunu kokla ve ökçe üstü ayak kiri lerine bak" eklinde emir buyurmu . a) Aile hayat nda haremlik ve selaml a. Bilmen. Cinsel iktidars zl k halinde ise kad n n mahkeme yoluyla nikâh feshettirme hakk vard r.2. tesettüre. Olumsuz Ortamlar ve ' meksizin akraba ve kom ularla kar Arkada lar: ' b) Ahlaks z ve zinakar kad nlardan korunmak gerekir. Tirmizî.Kad n için de nikâh fesh yolu aç kt r. B . Haram e lencelere ve zinaya dü kün ki ileri dost edinmekten sak nmal d r. (75) A LEN N HUZURU Ç N OLUMSUZ DI C NSEL f \ n ise üst dudak derisi aç kça görülecek ekilde k sa . böylece arac kullan labilece ini ör-neklendirmi tir. ÇEVRE VE C NSEL HAYAT Sünnetli Olmak: >*»f Erkek cinsel organ bölümünde anlat lacakt r. (73) (72) Hukuku islamiye Kamusu.z md r. st. Zira a za sarkan b y k hele hele iyice de y kan p güzel kokularla kokuland r lmazsa cinsel nefrete ortam haz rlayabilir. (72) Bir kad n arac l ile evlenilmek istenen kad n n vücût yap s hakk nda bilgi al nabilir.y olmas la. Ömer N. srail o ullar b y klar n k saltmad klar için (baz ) kad nlar i zina ettiler. Bilmen Y. .S.buriyetindedir. dikkat edilk oturmamak. ibn Mâce. zinaya dü ürecek i or- tamlar ndan kaç nmal d r. Çünkü dudaklar sevi menin ana unsurlar d r. Allah' n Resûlü'nün hadislerine göre sakal n bir tutam a mayacak ekilde ki inin vücud yap s ile uyumlu olmas gerekir. Hanbel. C. As m Uvsal TEM ZL K. Bunun içindir ki Allah' n Resulü: j "B y n k saltmayan biz(im ya ay m z üzerinde olanlar)dan de ildir" (74) buyurmu lar. salt n z. cinsel mahzurunu da tarihî bir gerçe i i dile getirerek öyle aç klam lard r: 1 -B y klar n z (dudaklar n z a mayacak ekilde iyice) k ETK LERDEN KORUNMAK GEREK R. B y k -Sakal Ve Cinsel Hayat: B y k-sakal veya sakaldan ba ms z olarak yaln zca b y k b rakacak Mü'min ekle ve temizli e son derece önem vermek mec. aileyi d cinsel s etkilerden korur.57 (73) Ahmet b. i Erkek kendisini â kda l a götürecek.

c yaz ve resimleri içeren bas n ürünleri katiyetle eve (74)Tirmizi. ön ve arka uzuvlar ile koltuk altlar pis kokular ne reden vücûtlar n.Koca. ehvet galeyan halinde birle seler bile sonradan tiksinti duyacaklar üphesizdir. d) Allah' n Resulü "Saç olan ki i (temizleyerek ve tarayarak) bak m na önem versin" (77) buyurdu undan saçlar temiz ve bak ml tutmak. Televizyon ve bas n üzerinde hassasiyet gösterilmedikçe ailenin genelde slâmî özelde cinsel mazbûtiyetini korumak'pek güçtür. E ler. Televizyon ve Bas n: E er televizyon varsa ve kullan l yorsa programlar özenle seçilmelidir. ar damarlar çatlam çift ahsiyetli erkekler ve kad nlar televizyon ve bas n yoluyla evlerimize hattâ yatak odalar m za kadar girebilmektedirler. arzuyla birle emeyecekleri. Edeb: 16 (Hn:2762). Televizyon programlar gibi okunacak gazete ve dergiler de titizlikle seçilmelidir. e inin vücut özelliklerini kocas n n veya çocuklar n n yan nda anlatabilecek tipte kad nlarla da kom uluk ili kileri kurulmas n a müsâade etmemelidir. Cinsel Cazibelerini Olu turmak Ve Geli tirmek çin Vücûdu ve Di leri Temiz Tutmal d r: A z. (75) C. b) Cinsel ili kiden önce y kan lam yorsa. Allah' n Resulü "kötü dosttan sak n" buyurmu tu. homoseksüeller. koltuk alt ve etek bölgeleri k llar n gidermek. Vücut Temizli inde Dikkat Edilecek Konular: a) Küçük ve büyük abdestten sonr a mutlaka su ile temizlik yapmak. Fizik yap lar kafada ve kalbde yer edecek oyuncular n rol ~ 59 ald cinsel sahneleri içerici programlardan mutlaka sakm lmal d r.Sa îr: 2/87. mutlaka haftada bir defa ba tan a a c) Peygamberimiz taraf ndan yasakland y kanmak. Çünkü büyük sanatç lar olarak tan t lan nice ünlü fahi eler. (76) Peygamberimizin emirlerine ayk r l k ve gayr-i müslim kad nlara benzemek olaca ndan özellikle kad nlar m zda görülen t rnak uzatma yasa ndan korunmaya çal mal y z. için k rk günü a an temizlik ertelemesi. slâmîîman ve ahlâk de erleriyle çat sokulmamal d r. Allah' n Resulü askerî seferlerinden dönü ünde Medîne d verirdi: nda sahâbilerine öylece talimat . seviciler. haram olaca ndan bu süreyi geçirmemek art yla uygun aral klarla t rnak kesmek.

Yüzy llarda di f rças . dil ve dudaklard r. Tahâret:8 Hn:295. Hattâ kendisinde az da olsa antiseptik bir usare de vard r ki a zdaki mikroplar n hastal k yapmas na mâni olabilir. Geldi iniz haber alan e lerinize) biraz zaman veriniz ki saçlar da n k olan kad n tarans n. Üstelik da vard r. Sonra elyaf da gürdür ve daima ucundan eksildikçe alt ndan yenisi ç kar larak tazelenir." Dr. (Apandisit yapabilir. Di etinin masaj mevzuunda en idealdir. A aç köklerinden istifade edilir. ili kinin iiriyetini giderece i.. Kocas seferde oldu u için temizli ini yapmam kad n da (koltuk alt ve) etek tra n olsun. kopup yutulmas az da olsa mahzurludur. Nikâh:1 21." (78) (76) ibni Mâce. Avrupa'da 18. (79) Allah' n Resûlü'nün döneminde di temizli i misvakla yap ld hadislerde daima misvak geçmektedir. ayet Arak a ac ndan misvak bulunmazsa. Be ir Ak nal' n kaleminden aktard ta nabilme kolayl m z özellikleri sebebiyle hem de ekonomik bir ndan di temizli i ile il gili yat r m ve pazarlamay gerektirmemesi nedeniyle misvak bizim de ter-cihimizdir. Di sa l na önem verilmedi i için kokacak bir a z n veya y kan p misvaklanmad f rçalanmad .için di leri aras nda yemek k r nt lar bulunan bir a z n sevi meyi olumsuz bak m ndan önemi büyük oldu u gibi cinsel tatmin yönde etkileyece i. fena a z kokusu e lere evlili i sona erdirme davas açmak hakk n veren sebeplerdendir. 60 Di Temizli inin Cinsel Önemi: Di temizlemenin genel vücût sa l bak m ndan da büyüktür.masayd m (ö ütlemekle yetinmez) her namaz (abdestin) da mutlaka (misvak kullanarak) di lerini temizlemelerini emrederdim. Hanbelî mezhebi bilginlerine göre. Bütçeyi de zorlamaz. ¥j (77) Ebu Davud.. F rçadan u hususlar dolay s yla tercih edilir: F rçan n telleri k l veya naylondur." (79) Sevi meyi ba lat c ve hazz n geli tirici en mühim organ a zd r. (78) Buhârî. Mi kâtü'l-Mesâbih. üstelik nefretimsi duygular da olu turabilece i aç kt r."-(Evlerinize gitmek üzere ak ama kadar acele etmeyiniz. dut ve zeytin kökü dallar ndan istifade edilir.) Misvak n telleri nesc-i nebatîdir yutulmas nda öbürü kadar mahzur yoktur. "Misvak": Bir nevi f rçad r. Hn: 3088. "E er ümmetime (bana inananlara) a r gelece i endi esini ta. Misvak' n en iyisi "Hicaz" da bulunan "Arak" denilen bir a ac n kökünden elde edilir.

a. el ve kollar na dö me yapt rmas tahrimen mekruh say lm t r. takma kirpik kullanmas . Zira fena kokusu bütün vücûda ve a za sinen ve de di leri sarartan sigaran n. dö me yapana ve yapt rana lanet etmi tir. Di leri sapsar ve le gibi sigara kokan erkekler. bn Ömer (r. hem de kad n oldu undan ba ka görünmeye ba lar. nas l seviyorlar?! Veya tersi de olabilir. kokusu a z na ve tüm vücuduna yay lm bir erkek.. Ayn zamanda Allah' n yarat p verdi i ten ve rengini. yüzüne ve ellerine çe itli maddeler sürerek rengini çekici k lmas . Her iki durumda da fazîlet. di lerini tra edip küçültmesi ve aralar n açt rmas . ad geçen u haberi vermi tir: sebebiyle olsa gerektir. Sigaran n cinsel iktidars zl a ve kad n n cinsellikten tiksinmesine sebep oldu u zararlar hakk nda daha geni 61 bilgi için " ktidars zl k" ve "Cinsel So ukluk" konular na bak n z. yüzüne. takma saç (peruk) kullanmas ." (80). Bu sebeble sigaradan di leri sararm . ehvetleri tahrîk ve te vikte bulunacak her türlü söz ve davran yasaklam t r.a.) dan yap lan rivayete göre: "Peygamber (s.. Çünkü slâm fitneye sebebiyet verecek. Zira bu gibi sun'i güzellik hem yabanc erkeklerin dikkatini çeker. yüz eklini de i tirme söz konusudur. SÜSLENMEK VE KOKULANMAK Kad n n ve Erke in Süslenmesi: Kad n n ka lar n inceltip hilâl ekline sokmas . gözünün rengini de i tirmesi.a. üphesiz kad n n kocas na kar kendini son derece temiz tutmas .kullan lmaya ba lanmas na kar n islâm dünyas nda bin dört yüz küsur y ld r kullan lmas dinî ö üt olmas yan s ra edinme. Ba kas görsün diye kendini süsleyip soka a ç kmas ise haramd r. ta nma ve kullanma kolayl Sigaran n Cinselli e Etkisi: T bbî bak mdan zararl ve de israf olan sigaran n bir di er sak ncas da cinselli i olumsuz yönde etkilemesidir. sigara içmeyen e ine nas l yakla yor?! Hayret ediyorum do rusu. bu halleriyle e lerini nas l öpüyorlar.) Efendimiz ba kas n n saç n takana ve takt rana. sigara içmeyen e in s hhatini ve cinsel mutlulu unu etkileyece i aç k bir gerçektir. bn Mes'ud (r. bu haliyle sigaradan ho lanmayan han m na büyük zulüm ve i kence etmektedir. ciddiyet. vakar yoktur. güzel koku sürmesi ve tertemiz elbise giymesi müstehabd r.v. . Sigara içen bir han m.) den yap lan rivayete göre. Müslüman n müslümana zulmü haramd r.

) diyor ki: "Osman b. 117. yoksa bir sefere mi ç kt ?" Kocas n n evde oldu unu söyleyince." (82). dünyal l . Di lerinizi mis-vaklay niz. 87 .c. temiz ve güzel elbise giyinmeleri. Efendimiz (s. Kendisini âdeta ihmal etmi ti. Di er yandan kocalar na çekici görünmeleri için k na ve benzeri maddeler kullanmalar . 84. 230 (81) Buharî/tefsîr: 59." Ayr ca Hemmam k z Kerîme.) öyle buyuruyor: "Elbisenizi y kay n z.) Osman' bu ihmal ndan dolay k nay p uyard . Hz. Nitekim Hz. renk ve arzetti imde. bunda birçok hikmetlerin söz konusu oldu una k smen de inmi bulunuyoruz. yüzünün k llar n ald ran kad nlara.) güzel görünmek için dö me yapt ran kad nlara. "Bu halin nedir?" dedim.a..Tir-mizî/ edeb: 33 62 evlerini ve çevrelerini her çe it kötü kokudan ar nd rmalar sünnettir.Nesâî/zînet: 22. libas: 82. di lerini t ra ettirerek aralar n açt ran kad nlara.ibn Mâce/nikâh: 52-Ahmed: 1/251.) ona u sevab veriyor: "Gönül dostum Resûlüllah (s.. hem de kad nlar istemiyor. güzel koku sürmeleri..v. güzel kokular sürünür.v. kad nlara ise helâl k lm t r. Maz'un'un e i yan ma geldi. (80) Buhari/tifsîr: 59. talâk: 51. edeb: 33. Tirmizî/libas: 25. 119." Sonra durumu Resûlüllah'a (biçim.a. slam Bilginleri." (81). O bak mdan k na kullanmak haram de ildir. Ai e'yi (r.a.) Mescid-i Haram'da ziyaret edip soruyor: "Ey mü'minlerin anas ! K na hakk nda ne buyurursun?" Hz.. Kad n n Vâcib Olan Kad ns Görevlerini öyle Belirlemi lerdir: için kad nlar zinaya dü tüler..v.Ebû Dâvud/ tereccül: 5.a."Allah (c.) k nan n rengini be enir.a.Müslim/libas: 115. Allah' n yaratt görünümü) de i tiren kad nlara lanet etmi tir. düzenli giyinirdi.a. fakat kokusunu pek sevmezdi. Bu defa onu çok de i ik bir halde gördüm. 24. Peygamberimiz (s. ki ay-hali aras nda veya her ayhalinde kullanabilirsin. Kad nlar için baz eyler yasaklanm sa. libas: 83. Ai e (r. O da öyle cevap verdi: «"Osman hem dünyay . Daha önce bu kad n saç na k na sürer." bn Mes'ud (r. Tertemiz olmaya ve güzelle meye çal n z..) devamla diyor ki: "Allah' n Resûlü'nün lanetledi i kimseyi ben niçin lanetlemeyeyim.Müslim/libas: 120. Bunun üzerine sordum: "Kocan evde midir. Ai e (r. 85. Saçlar n z düzeltiniz." . Zira is-railo ullar böyle yapmad (83) slâm Dini giysi ve tak güzelli inin iki ana unsuru olan tabîi ipek ve alt n erkeklere haram.a.

Ondaki haklar m n tamam n almak istemiyorum ki o da bendeki haklar n tamam yla benden istemesin. A z misvak ve miskle tertemiz tutmak. peruk takmak. Kocas evinden ayr l p bir yere gitti i zaman süsü b rakmak kad n n vâcib görevleridir". Makyajda kullan lan maddelerin bile iminde domuz ya bulunmamal ve bu maddeler." (85) Evet. a z ve di temizli ine. G yab nda kocas na cinsel ihanette bulunmamak. abdesti al n rken suyun deriye temas na engel te kil etmemelidir. ist. di inceltmek. Ho kokulu olmak. Bu yasaklar ka almak. Eymen Y. t rnak uzatmak.6/11 7 (83) Kur'an. Cinsel hayat tatmin amac na erdirmek için yap lacak süslenmeler. E LER N B RB R Ç N SÜSLENMES bni Abbas (r. 1 63. (84) Kad n n kocas için giysi ve tak ile süslenmesine hiç bir s n r olmad süslenmesine de bir s n r yoktur. Çünkü Yüce Allah öyle buyurmu tur: "Erkeklerin kad nlar üzerinde haklar bulundu u. Kocas evde iken onun için süslenmek. slama Göre Cinsel Hayat.Kerim.4/42. ba ms z bir evde oturan ve na mahrem (evlenmelerine engel olmayan) erkeklerle irtibat bulunmayan kad n n her zaman yapabilece i süslenmedir. Ayn ekilde erkek de kar s n n ho una gidecek ekilde kar s na kar süslenmeli.) dedi ki: "Kar m benim için süslendi i gibi ben de onun için süslenirim.3/100. daha bir etkileyici olmal d r. gibi kad nlar n da erkekler üzerinde haklar vard r.5/67. heryerde ba kalar için süslenmeleri yerine evlerinde kocalar için süslenmeleri daha güzeldir. caddelerde v. kad nlar n çar pazarda. yaln zca yarat l düzenini de i tirme vasf nda olan yasaklard r. s:150 gibi makyaj yaparak . burun.a. gusül .s. (82) Müsned-i Ahmed: 2/226. A'raf: 26. kar s n yabanc erkeklere muhtaç etmeyecek ekilde temizli e. Bu süslenmeler."Yata na girdi i zaman nefsini kocas na arzetmek. (84) Ali R za Demircan. 108. güzel kokuya. dövmek yapt rmak. Kad nlar d arda sade giyimleriyle ihtiyaçlar n gidermelidir. 1996. gö üs ve kalça gibi organlara estetik ameliyatlar yapt rmakt r. -. -il i -( 63 Güzelle mek ve cinsel cazibeyi art rmak yolunda kad n için getirilmi bulunan yasaklar.

gidinceye kadar birçok yönden cinsel tahriklerle ister istemez kar la maktad r. evinden i ine var ncaya kadar ç plak kad n ve gazetelerle cinsel tahrike u ramaktad r.<A> cinsel konu malar. uzam saç ve sakal n n tra na dikkat etmelidir. Ömer'e hitaben: . günlük ya am nda sabah evinden i ine «. siz onlar n sizin için (85) Kur'an. Ömer'in (r. erke in ya ad bu gönül yorgunlu undan habersizdir. dedi.Ey mü'minlerin emîri! Beni bu adamdan kurtar. seksî ark ve türküler vesair eylerle sürekli cinsel tahrikle ba ba ad r. Günümüzde bir erkek. i yerinde temiz. sokaklar giyimli görünen fakat erkekleri tahrik eden dar pantolonlu. temiz ve bak ml bir han m n güler yüzle kap açmas n özledi ini idrak edemezler ve ona göre haz rlanmazlar. e lerin ehvetini harekete geçirir.) yan na üstü ba tozlu. Evdeki han m ise. . Kad n Hz. güzel giyimli ve güzel kokulu kad nlar gören erkek. dar giysili veya mini etekli yar ç plak kad nlarla doludur. Ömer de: "Han mlar n z için i te böyle yap n. Adam d ar ç kt ve kendisinden istenilen eyleri yaparak tekrar döndü. Süs. gün boyu lüzumsuz eylerle oyalan p ak am erkek eve gelece i vakitte tela la mutfak ve bula k i lerine dalmakta ve erke e ya l . onlar da sizin kendileri için süslenmenizden ho lan rlar!" dedi. i yerinde de sürekli cinsel arkada lar aras nda müstehcen gazete okuyanlar. Sonra da adamdan hamama gitmesini. Evinde ev i leriyle ve çocuklar yla me gul olmu ve o da yorulmu tur ama evinde oldu undan cinsel tahrikle kar la mam t r. t ra olmas n ve t rnaklar n kesmesini istedi. Aksine. 64 süslenmelerinden nas l ho lan yorsan z. fakat öylesine de i mi ti ki kad n ona tan makta güçlük çekti ve bo an ma davas ndan vazgeçti. Caddeler.. Erkek. kocas ndan ho lanmad n anlad . evinde böylesine bak ms z bir kad nla kar la nca. ba ka erkeklere ilgi duymas n. Ömer ona. gözlerini doyurur ve e lerin güzelliklerini ortaya ç kar r.a. yeri de slâmî ahlâk ve duyarl l a uygun de ilse. Ömer kad n n. Halife Hz. Böylece de e ler aras ndaki sevgi ve ülfetin devam n sa lar. Hz. Yan nda kar s da vard . Adam yakla t . Fiziki ve cinsel yönden kar s n doyurmal d r ki kad n. Hz. kokulu veya kirli bir vaziyette kap açmaktad rlar. e ine .. v c k v c k tahrikle kar la maktad r. i yorgunlu u yan nda cinsel tahrikler sonucu gönül yorgunlu uyla da dönmektedir. erke in ya ad bu sorunlar kar s nda ak amleyin evinde kendisini güzel giyimli.t rnak temizli ine. Çar da.Kerim. Bakara:228. Bütün bu tahrikler sonunda ak am evine dönen bir erkek. da n k saçl bir adam girdi. Genelde kültürsüz veya ince fikirsiz kad nlar. Hz. kar s n n yak n na gelmesini emretti. Allah'a andolsun ki.

kar s nda kendisini anlay la kar layacak ve gönül yorgunlu unu giderici bir iltifat bekler e inden. kendini s rf süslenmeye kapt rmamas ... e lerin birbiri için süslenme ve cinsel tatmin yollar n ihmal etmeleridir. tüm ev i lerini sabah n belirli saatlerinde planl ve programl bir ekilde bitirdikten sonra ak am e i için dinlenmi . bu i i kendisi için en büyük me guliyet haline getirmemesi gerekir.Ka lar ald rma.v. Yatakta da kocas n n ilgi ve iltifat n duyacak ekilde istekli ve aktif davran r. Böylelikle erkek. Yasaklanan Süslenme ekilleri: 1. Aile kavgalar n n temel gizli sebeplerinden en önemlisi. cinsel tatmine ortam haz rlayan güzelleklerin ba nda gelir. 2. Bu tür hareket. gazetesiyle veya televizyonla me gul olmakta ve kad n ihmal etmektedir.v. cahilli ini ve s gösterir.. Birçok erkek de bunu ihmal etmekte ve her eyi e inden beklemektedir. 4. kad n n hafifli ini. 5-T rnak uzatmak. Hz. güzel elbiseler giyinmi ve süslenmi bir ekilde e ini güler yüzle kar lar ve bekledi i ilgi ve iltifat bulur. Mutlulu un doru una da namazda erdirildim.iltifat yerine k zmakta.Estetik ameliyat.): "Dünyan zdan bana kad nlar ve güzel kokular sevdirildi. Veya tersi de olabilir. Kocas n cinselli e doyurur. (86) Allah' n Resülü'nün vücûdu ve teri pek güzel kokard . dü ünceli oldu unu ." buyurmu tur.a.. çiçek vs. Çünkü hayat. Bunun sonucu ufak eyler bahane edilerek aile kavgalar ç kmakta ve aile mutlulu u kaybolmaktad r. yaln zca cinsellikten ibaret de ildir. Ev i leri ve çocuklarla yorulan kad n.a. KOKU VE C NSEL HAYAT Koku. kullan lmas n da te vik buyururdu. Hz.Dövme yapt rma ve di leri seyreltme. Böyle iken. Süslenmek her ne kadar önemli ve gerekliyse de kad n n süslenmekte a r l a sapmamas . temizlenmi . O güzel kokular kul lan r. E inden alaca küçük bir hediye. Halbuki ak ll ve uyan k kad n. Peygamber (s. onun tüm fiziki ve gönül yorgunluklar n gidermeye kafidir. Bu mutsuzluk ve isteksizlik yatakta da ya anmaktad r.) buyurdu ki: ' ' 3 -Peruk kullanmak. soka n tahrik 65 ve tahriplerinden korunmu olur. Peygamber (s.

(87)Nesai. Nesai. slâm d ahlâk anlay genel bunu önemseyip ciddiye almaz. Hanbel.Güzel koku. cinsel yönden uyar l r ve kokuyu yayan di iyi arar. 1/146. yabanc erkeklerin aras na ç kmas yasaklanm . Hayvan kokuyu ald nda. Sonunda u neticeye varm lard r: Di i köpek uzak mesafeden erkek köpe i çeken bir di ilik kokusu yaymaktad r. slâm Dini. evinde güzel ve ate li d arda iffetli olmal d r. azg n bir nefis ile di er bir azg n nefis aras nda elçidir. toplant lara kat lmas na müsamaha göstermez. Çünkü kad n ziynetlerini ve güzelliklerini örtse dahi süründü ü koku havaya yay laca nd an yak n nda bulunan veya geçenlerin duygular n tahrik eder. güzel koku sürünen kad nlar n erkekleri nas l etkiledi ini ifade için köpeklerin dünyas ndan bir öykü anlatm t r: "Erkek köpeklerin birle mek isteyen di i köpek etraf nda toplanmalar n n s rr nedir biliyor musunuz? Bu konu birçok bilginin uzun seneler boyu dikkatini çekmi tir. Bilginlerden biri erkek köpekleri cezbeden maddeden bir miktar alarak bunun hakikatini ara t rmaya ba lar. Bu haberle menin ve mektupla man n en nazik eklidir. Erkek köpek bu büyü leyici kokuyu duymadan birle me iste i duymamaktad r. 3/128. Elbisesine bu kokudan biraz sinmi tir." (87) a. üphesiz (harama bakan) her göz de zinac d r". 7/62. Müsned. (86) C. Bir gün laboratuar ndan ç karak yaya olarak evine do ru yürür. Yolda arkas na bir sürü köpek tak l r."Dünyan zdan üç ey bana sevdirildi: Kad n. kokulan r sonra da kokusunu (alarak kendisine alâka) duymalar için bir toplulu un yan na ç karsa. 66 Allah' n Resulü öyle buyurur: "Her hangi bir kad n. "Vah i Kad nlar" adl makalenin yazar .Sa îr. Müslüman han m n güzel koku sürünüp sokaklarda dola mas na. Fakat slâm ahlâk hassasiyeti sebebiyle bu gibi Erkekleri Nas l Etkileyip Tahrik ince faktörlere var ncaya kadar hiçbir eyi ihmal etmez. kad n e ine kar olabildi ince di i olmaya ça r rken mahrem (evlenmeleri yasak) olmayan erkekler için de korunmaya ça rmaktad r. Sanki sessiz bir gösteri . (88) Kad nlar n Güzel Koku Sürünüp Soka a Ç kmalar n n t Etti ini fade Eden bretli Bir Hikâye: Kad n n soka a ç karken süründü ü güzel koku. o zi -nac d r. Yani kad n. haram k l nm t r. güzel koku ve göz ayd nl Kad n n Kokulanmas : m olan namaz. Ahmed b. kad nlar için bütünüyle cazibe unsuru oldu undan mü 'min kad n n güzel koku sürünerek evinin d na.

beyinden de cinsiyet bezlerine nakledilir. Erkek köpek bu kimyevi ya da f trî ça r olmaks z n asla cinsel istek duymamaktad r.).s. evinin içinde dahi süslenmeyi ve kokulanmay slama ayk r san rlar. evde kar -koca birbirleri için süslenip. boyanmas n . kad n n evde kocas için süslenmesini. Göz. Ahmet b..a." (*) Bu örnek biraz a r olabilir ama kokunun insanlar ve hayvanlar ne denli etkiledi ini gösteren ibretli bir öyküdür. aralar nda sevgi ve ülfetin meydana gelip geçimsizlik ve nefretin ortadan kalkmas için en güçlü sebeplerden biridir. bir manzaray görür de ondan ho lan rsa. kokulanabilirler. Zira göz ve ayn ekilde burun. Bunun yan s ra çirkin bir manzara veya ho lanmad bir giysi ve k l k görürse. özellikle kokulanmal d r. onu hemen kalbe iletir. kocas na cazip görünmek için.. Bilakis Rasulüllah (s. onlar n erkekleri zinaya dü mü tür" der. kalbin rehberidir. Sinirlerden beyine. Böylece ho nutsuzluk ve nefret meydana gelir. Hiç bir mahzuru yoktur. Müslüman ama cahil kad nlar n ço u. kocas na kar cinsel cazibesini korumak ve art rmak için kokulanaca ndan cinsel cazibesinin zay flad âdet döneminde. K. Kad n n Evinde Kocas çin Süslenmesi Sevapt r: Dinimizce her ne kadar. kokulanmas günâh ise de. cinsel iste i dayan lmaz ölçülere varmad kça kokusu yay lmaz. Yolculuk Dönü ü Eve Habersiz Girmemek: . Güzel Koku Ve E ler Aras ndaki Sevgiye Etkisi: Kad n n kocas için süslenip güzel koku sürünmesi. süslenmesini istedi i halde kad n n süslenmemesidir.(!) Böylece di i köpek oyunca ile oynam olur. Kad n Âdet Halinde De Kokulanmal d r: Kad n. Böylece (88) Ebû Dâvud. O zaman köpekler toplan r ve aral ar nda k zg n bir sava ba lar.yürüyü ü (!) yapmaktad rlar. Etraftaki insanlar bu duruma çok a r rlar ve olan bitene bir anlam veremezler. O kokuyu burun koku sinirlerine nakleder. bu ho nutlu unu kalbe ula t r r. O sanki bu koku ile çevredeki bütün erkek köpeklere havan n ta d gizli davetiyeler göndermi olmaktad r. oysa kocas n n kar s na ta'zir cezas verebilece i konulardan biri de. Libas. Hanbel. Böylece sevgi ve ho nutl uk meydana gelir. kokulanmas n önemle tavsiye etmi ve: " srail kad nlar süslenmedikleri için. 67 kokuyu alan cinsi yönden uyar lm olur. kad n n sokakta ve sokak için süslenip. Di i köpe in. Nesâî.

burna su alarak burnu temizlemek. kocas na süslenmeli. Bu hadis kad na." (90) nda sahâbilerine öylece talimat Kad nlara Benzemeye Özenen Erkekler. misvak kullanmak. sakal b rakmak. bak ml olmas . Ojeli iken gusletmi ise cünüblükten kurtulmu olamaz." (89) Kocan n seferden dönü ü yakla t nda. Nâmahremine (evlenmelerine er'an mani olmayanlara) göstermemek art yla. "On ey f trattan (yarat l tan)d r: B y ve kas k saltmak. 1993 s. Erke in birtak m . Baz kad nlar ço unlukla bu hassas meseleye gereken önemi vermemekte. boyanmal ve kocas n n gözünü sokaktan evine çekmeyi ba arabilmelidirler. Bu. kocas n n kar s na gerde e girecekmi çesine güzel bir görünümle ç kmas için latif bir tarzda uyarmaktad r. Ça r Y. Kad n n süslenmesine imkan tan mak için gündüz ve haberli girmesini tavsiye eder. ayn duygu ve ayn fizikî yap da yaratmam t r. biri di erine destek olmaktad r.. su ile taharet yapmak. Kocas seferde oldu u için temizli ini yapmam kad n da (koltuk alt ve) etek tra n olsun. Kad nlar n kocalar için süslenirken de kulland klar losyon veya esanslar n alkol. 367 -olan kad n tarans n. yani han m onun gelme zaman n n yak n oldu unu görünce. kirli elbiselerle kocalar n n kar lar na ç k p onlar n nefret ve tiksintisine neden olmaktad rlar.Hak erkekle kad n ayn yetenek. Günümüzde oldu u gibi sokaklarda kad nlar n cicili-bicili pa-zarland bir ortamda müslüman kad nlar da.a. sevapt r. Mahmud Mehdi istanbul. Erkeklere Benzemeye Özenen Kad nlar: Cenâb. Allah' n Resulü askerî seferlerinden dönü ünde Medîne d verirdi: "-(Evlerinize gitmek üzere ak ama kadar acele etmeyiniz. t rnaklar kesmek.v. Ancak bu iki cins birbirini tamamlamakta. Geldi iniz haber alan e lerinize) biraz zaman veriniz ki saçlar da n k (*) islâm'da Evlilik ve Cinsel Mutluluk.Peygamberimiz (s. elbette daha becerikli ve uyan k olmal . koltuk altlar n t ra etmek. domuz ya vesaire gibi mahzurlu maddelerden imâl edilmemi olmas na dikkat etmelidirler. uzaktan gelen erke in gece habersiz evine girmesini tavsiye etmez. Baz erkeklerin gözünün d ar da olmas nda kad nlar n n da hatalar vard r. cünüb ve ha-y zl halden kurtulmak için guslederken de oje su geçirmedi inden bunu kullanmamal d r.). haz rlanmal . kocas n n kendisinden ho lanmamas na neden olacak eyleri üzerinden gidermelidir. Müslüman bir kad n günde 5 defa abdest al p namaz k laca ndan. günah de il. parmak mafsallar n y kamak.

erkeklerle çok ha r ne ir olmas ndand r. terbiyesi ve di er ev i leriyle me gul olup yuvay huzura kavu turur. kad nlar gibi giyinip k nla döküle yürümesi. . Kad n n erkekle mesi.) Efendimiz erkeklerden kad nlara benzemeye özenenlere. K l k k yafette bu iki ayr cinsin birbirine özenmesi ve benzemesi hususunda kesin bir çizgi çizebilmek için genel anlamda bir ifade kullanmak veya bir hüküm ortaya koymak do ru olmaz. kad nlar gibi yürümesi ve kad nlar gibi naz ve i ve yapmas . imaret:1 81." Ancak bu üstünlükler herbirinin ruhsal.a.üstün yetenekleri vard r. o erkeklere de "ka-dmla an erkekler" denilebilir. erkeklerle kad nlar n k yafetlerinin ayn olmas na cevaz vermez. slâm. fiz iksel yap lar yla ilgilidir. kad n n da birtak m üstünlükleri vard r.) Efendimiz'in ko du u ki inin Hiyt ad nda bir muhannes (kad nla m erkek) oldu u rivayet edilir. Nisa Sûresi 34. sesini kad n sesi gibi ç karmas .a.a. 69 üstünlüktedirler. Müslim. kad nlardan da erkeklere benzemeye özenenlere lanet etti. denge. O yerde kad nlar erkeklerin k yafetine. Nikâh:1 21. her bölge ve her beldenin kendine has örf ve adetini dikkat almak gerekir. Erke in kad nla mas . duygusal. kad nlar gibi k r tarak konu mas . Enes (r. âyetle bu inceli e temas edilerek buyuruluyor ki: "Erkekler kad nlar üzerinde koruyucu ve (birçok a r ve önemli) i lerini yürütücü (89) Buhârî. o takdirde o kad nlara "erkekle en kad nlar". homoseksüel olmas ndand r.v.) den yap lan rivayete göre.) den tahric etti i hadîste. Rada': 56. Bir belde veya bölge ve ülkede kad nlar n kendilerine has erkeklerin de kendilerine has bir k l k ve k yafetleri vard r. erkeklerin meclisine gidip oturmas ." (91). çocuklar n e itimi. O bak mdan slâm hem kad n . Kad n da daha çok evin içindeki düzen.a. erkekler de kad nlar n k yafetine özenir ve böylece oran n örf ve âdetine ters bir tutum içine girerse. Resûlüllah (s. hem de erke i yarat l kanununun gere i olarak lây k olduklar yere oturtmu tur: Erkek daha çok evin d nda faaliyetini sürdürerek yükün a rl n omuzlar nda ta r. Her ülke. Bu da Allah' n kimini kimine üstün k l -mas yla ve erkeklerin mallar n (mehir ve nafaka olarak) harcamalar sebebiyledir. (90) Müslim. ad geçen öyle demi tir: "Rasûlüllah (s. Her cinse yak an ve onun özelli ini yans tan bir k yafeti tavsiye eder ve bu düzeyde tesettürü emreder.v. Mi kâtü'l-Mesâbih. Hn: 3088. Ayr ca Ebû Davud'un Ebû Hüreyre (r. erkeklerin tav r ve davran na özenmesi. erkek gibi sesini kal nla t r p yükseltmesi.

Ayn zamanda genç bir k z n da erkekler gibi pantolon giyip apka kullanmas . toplumun ve ailenin ahla k. Birinin di erinin yerini almaya özenmesi düzensizlik. onlar gibi ayakkab giyip saç n erkekler gibi tra etmesi çok uzak bir ihtimal olarak kal r. ciddiyet hannesi. t Beyhâki'nin rivayetine göre.Ebû Dâvud/libas: 28. boynuna alt n kolye gibi kad nlara has bir ey takmas dü ünülemez. (92). Ashab. zaruretten dolay mubah k l nm t r. Efendimiz onlara: "Ben namaz k lan kimseleri öldürmekten men'olundum" diye buyurdu. Ki iliksizlik ve kimliksizlik alâmetidir.a.v.) Efendimize bir muhannesi getirdiler ki ell erini ve ayaklar n k na ile boyam t .) bir mu slam ülkelerinde. Ömer (r.a. * Aile içinde böyle bir benzemeye özenen bireylere derhal müdahale edilir ve dönü yapmalar .deniliyor ki: "Resûlüllah (s. Mesela sürgün edilir. Bunun üzerine Efendimiz (s. ayn zamanda bir hayat düze ni söz konusudur. NET CE * slam hukukunun uyguland ve vakar n bozan bu gibi ki iler hakk nda birtak m müeyyideler uygulan r.) o adam n el -Naki' adl bölgeye sürülmesini emretti. ciddiyetsizlik getirir.Kiram: "Bu adam kad nlara benzemeye. yani bu gibi özentilerden vazgeçmeleri sa lan r.) de di er bir muhannesi (Medine'den) ç karm t r. * Kad n kendisine lay k olan yerini almak ve ona göre bir hayat düzeni kurmakla yükümlüdür.Tirmizî/edeb: 34. (92) Fazla bilgi için bkz: Neylü'l-Evtar: 6/218-Tecrîd-i Sarîh tercümesi: 12/110 71 SÖZ KESME VE N AN Sözlülük çin Islamî Çerçeve: Daha önce de belirtti imiz gibi evlili e talip olmak için kar taraf tan ma gayesiyle mubah k lman eyler. slam kültürüyle yeti en bir gencin koluna alt n zincir.Kiram'dan baz s ise: "Ya Resûlallah! Onu öldürsen ya" deyince. gerekirse hapsedilir ve ta'zir cezas na çarpt r l r. Bunun için de kap y ard na kadar açmaya . Erke in de kendine has ve lay k bir yeri vard r. diye cevap verdiler. kad nla maya özenmi tir. Efendimiz: "Buna ne oluyor da kendini (91) Buharî/libas: 61.ibn Mâce/nikâh: 22 70 böyle (maskara) yapm t r?" Ashab.a.a. Aksi halde özenen fert devletin yetkili organlar na teslim edilir. * Bu konuda gençleri kendilerine uygun olan düzeyde tutman n en tesi rli yolu olan e itimi ihmal etmemek gerekir.v. Tevbe edip dönü yapanlar devlet affedebilir. Ebû Bekir S ddîk (r. düzen.

XVI. II. ahlâk ve kad n n iffetini korumak ve nefislerin." (Lafz Buhârî'nindir. I. biriniz bir ey almak üzereyken öbürünün onu sat nalma a kalk mas n yasaklad . Kald ki k z n bütün bu yönlerine tan mak hem çok uzun zaman ister.a. Kitabu'n-Nikâh.v. Müslümanlar aras ndaki insanî ve karde lik ba lar n korumak için.) (93) (93) Muvatta'. Ukbe b.a.) öyle buyurdu unu rivayet ederler: "Mü'min. "Peygamber (s. II. Kitabu'n -Nikâh. II. hem de kötü sonuçlar ndan emin olmak mümkün de ildir. Âmir'den Rasülüllah' n (s. 151. 73-74. Kar taraf tan mak için gerekli olan s n r a mak. 165. Gelenekleri. Tertibu'l -Müsned. Bu nedenle be erî hukuklarla semavî hukuklar. Beklesin. Buharî. gelenek ve yap s na zarar verir. mü'min karde inin sözlüsüne talip olmas n.a. Meselenin çe itli yönlerini bu dönemde daha iyi de erlendirme f rsat bulur ve evlilik akdinin nas l tamamlanaca n ara t r p kararla t r rlar. Nitekim Resûlüllah (s. evlili e önem vermi lerdir. slam. 1032. Sünnet Çerçevesinde Ni anl l k: E seçimini yapan ki i. erkekle kad n aras nda evleneceklerine dair bir sözle me oldu unu kabul ederler. 523. Çe itli hukuklarda ni anl l a dair kurallar farkl olsa da hemen hepsi onun.). 163. Mü'min karde i bir ey almak üzere iken o eye al c ç kmak . ni anl l k a amas na gelmi tir.gerek yoktur. k z n ne fizi inin tamam n görmesine ve ne de ahlâkî yönlerinin tamam n bilmesine izin vard r. ibnu Mâce. Kitabu'n-Nikâh. di eri sözlüsünden vazgeçer veya izin verirse ancak o zaman talip olabilir. 600 72 Ahmed ve Müslim.v. ahlâks zl klar n gençlere sirayet etmesini önlemek için sözlüler için halveti (yaln z ba lar na kalmalar n ) ve buna tabi hususlar yasaklam t r. onu görme imkan varsa. Müslim. bu tan may ailenin gözetimi çerçevesiyle s n rlar. mü'minin karde idir. Kitabu'n -Nikâh. Nesâî. onu görsün" buyurmak suretiyle kad n n ahlâk ve fizi ine dair baz eyleri görmenin yeterli olaca n belirtmektedir.): "Evlenmeye karar verecek kadar. Kitabu'n -Nikâh. ' Evlili e bir haz rl k mahiyetinde olan ni anl l k devre si her iki taraf n daha iyi dü ünmelerine f rsat verir.v. bo unad r ve hevaya uymakt r. Yani ki inin. birisinin s özlüsü olan bir k za ba kas n n talip ç kmas haramd r. IX. Ayr ca ki i. Böyle bir ey toplumun ahlâk. alevli ehevî arzular n pe ine tak lmas n engellemek.

Mal yoktur. Buhârî. Bu durumda ba kas n n talebi üzerine talepte bulunmak diye bir ey sözkonusu de ildir. Üsâme ile evlendi ve onunla mutlu oldu.). III. Bazen de talipler çok olur ama biri. Kad n. s. 2. 4. XVI. Üsâme'den bahsedince. Dan mas sonucunda da ona Üsame b. ancak erkekle evlenece i kad n aras nda bir muvafakat bulundu unda sözkonusu olur.a. (el-Fethu'r-Rabbanî).a.v. 309-310. karde ine eziyet verecek bir davran a kalk maz. afiî.v. Ebî Süfyan ve hem de Ebu'l -Cehm'in evlilik teklifiyle kar kar ya kald . II. 151. kad n elleriyle i aret ederek: Üsâme mi. Yukar daki hadislerin nakledelim . Kitabu't -Talâk. (94) Bu hadislerden u neticeleri ç kar yoruz: 1. Malik. III. Kitabu'n -Nikâh. Tirmizî. di erinden haberdar de ildir. Müslim. Zeyd'le evlenmesini tavsiye etti." Rasûlüllah (s. Kitabu'n -Nikâh.. Mü'min. Ama Üsâme. iki ki inin ona talip olmas nda bir sak nca görmedi. 1114. lk talip tamamen vazgeçer yahut ba kas n n talip olmas na izin verirse bu müddet son bulmu olur. Risale.ll.. 3. 441. 580-581. Ama aralar nda bir muvafakat yoksa ya da taraflardan biri muvafakat etmemi yahut kad n n henüz bir görü ü olu mam sa o zaman talip olmakta bir sak nca yoktur.Yasaklama için bir müddet tayin edilmi tir.Bu yasaklaman n sebebi.1O34. Rasûlüllah (s. (95) (94) Müsned. (95) bk. Kitabu't-Talâk. Mü'min karde inin sözlüsüne talip ç kmak da helal de ildir." (Lafz Müslim'indir).a. mü'min karde inin sözlüsüne talip ç kmas yasaklanm t r ve buradaki yasaklama haram ifade ediyor. ayn anda hem Muaviye b. Ancak o ki i tamamen vazgeçerse o ba ka. Ebu'l -Cehm ise.v. afiî'nin: "Ki i. Mü'mine eziyet veren hususlardan Rasûlüne itaat senin için daha hay rl d r" buyurdu. Muvatta'.Ki inin. Üsâme mi? Onunla evlenme e arzusu olmad n belirtti. böyle bir davran biri de talip oldu u k za talip olmakt r. mümin karde inin sözlüsüne talip olmaz" hadisine görü üne cevap vermek için bu hadisi nakletmekte ve: Bize göre ki i bir kad na talip olur ve kad n da buna raz olur .v.): "Allah'a itaat ve nda anla lan bu. Tirmizî. fakir biridir.mü'min için helal de ildir. kad nlar çok döver. Fât ma bint Kays.) gitti. Buyurdu ki : "Muaviye.a. Bunun üzerine Rasûlüllah (s.Müslümana eziyet etmek veya gönlünü k rmak. Hangisiyle evlenece ine isti arede bulunmak üzere Peygamber'e (s. bir de bu anla lana k tutacak bir vak ay n slâm kar-de li iyle ba da mamas d r.).

ni anlanma veya dü ün s ralar nda. taliplerinden birine r za gösterdi ini belirtmemi ti. Fat ma. Ba l k paras n n sosyal yaralar ve zararlar vard r.a. damad taraf ndan al nan para veya e yad r. o zaman ismi ne olursa olsun. Fat ma hadisini ayr ca bnu Mâce. ama raz oldu u henüz belli de ilse ve ona meyletmesi henüz gerçekle memi se. Islamda yeri ve yurdu olmayan. Ayr ca birbirine verilen hediyeler ve evlenme haz rl olarak temin edilen e yalar. Mühim bir sebep olmad ktan sonra. k z taraf n n.73 Ni anl l k. Nesâî. Bu zararlar. slamiyet. kad n n yak nlar almaktad r. Zaten ni an n gayesi de. Bunun için kulaktan dolma bilgiler yerine faydal kitaplar okumaya ihtiyaçlar vard r. 74. I. Samimiyet ve sadâkati bozacak hâllerden uzak kalmal d r. ni anlanma i ini tamamlar. II. tehlikeli ve yasakt r! Yani nikâhs z ni anl lar n tenhalarda bulu malar el-ele verip gezmeleri dinimizde caiz de ildir. kad n almaktad r. bu hususta az da olsa bilgi edinmelidirler. s rf evlenen k z n hesab na sarfedilirse.v. haramd r. "Mehir" yerine geçer.ailecek bâzan görü meleri faydal olabilir. birbirine teslim etmesiyle gerçekle ir. k za mehir verilmesini ise vâcib k lm t r. ona talip olmakta bir sak nca yoktur. 283 rivayet etmi tir. Daha iyi tan malar için ni anl lar n. 74 Ni anl lara Baz Tavsiyeler: . Ebu Davud. E er r za gösterdi ini haber vermi olsayd . lüzumlu evlilik meselelerini ö renmeli. Ni an alametlerinin en ba nda. Oraya müracat ediniz. rü vet mahiyetindeki ba l haram. ba ka tarafa istekli olmamalar d r. Ba l k Paras : Ba l k. mehir konusunda daha geni çe anlat lm t r. Halbuki slâm'daki mehr i. Mehir: Evlenirken nikâh akdinde müslüman erkek taraf ndan kad na er'i bir hak olarak verilen mal veya parad r. Tenha yerlerde ba ba a kalmalar .). Ni anl lar. olup meylederse art k o kad na ba kas talip olamaz. r za gösterdi ini tavsiye ederdi. Bu bir nev'i rü vettir ve haks z kazanç yoludur. Ba l k paras n kad n de i. II. me ru artlar dairesinde -akrabalar yan nda. müstakbel e lerin evlili e haz rlanmas . ufak tefek bahanelerle ni an bozulmamal d r. Damad taraf ndan k z taraf na verilen eyler. Rasulüllah'a (s. bir evlenme sözle mesidir. ba kas n tavsiye etmez. 601. kar l kl olarak evlenmeye söz ve karar verenlerin. Ni anl l kta mühim bir vazife de sadâkattir. kendileri için bir gelir olarak sözle me. kad n n bir mal gibi sat ld bât l bir âdettir. bu karar belgeleyen baz alametleri. iki taraftan tak lan ni an yüzü ü gelir.

Örne in kom ular m zdan ni anl bir k z n. mes'ud geçmeyecek bir . birkaç haftadan birkaç y la kadar de i ebilir. t 3. âdetlere ve milletlere mensup ah slar n. (96) Ni anl l k Süresi: Ni anl l k devresinin uzunlu u veya k sal hakk nda kafi bir s n r yoktur. 6.Ni anl n z n anne ve babas ile yak n akrabalar n mümkün oldu u kadar iyi tan maya çal n z. yani henüz anne ve babas n n çok kuvvetle te'siri alt nda kalan yahut onlara lüzumundan fazla dü kün olan bir kimseyle evlenmekte acele etmeyiniz.Olgunla mam . A ustos. 5. siz kendinize ba ka bir e aray n z. s: 42 vd.Ayr kültürlere. Ni anl m benimle s k s k görü mek istiyor.Hiçbir zaman verdi i sözü tutamayan. nas l olsa evlenece iz diye ni anl s na her eyini vermi ve bekaretini kaybettikten sonra da ni anl s n n trafik kazas nda ya am n yitirdi ini duymu tum.! 950.E lerden herbirinin bamba ka eylere kar evlili e i arettir.. fedâkârl k yapmak hususunda da ölçüyü kaç rmamal d r. Ni anl l k döneminde ili kilerimiz nas l olmal d r? Pek çok genç k z m z nas l olsa evlenece iz dü üncesiyle sevgilisinden hiç bir eyini esirgememi ama sonunda pi man olmu tur.Yaln z kendini dü ünen bir kimseyle. Uyum zor sa lan r. Ni anl lara Tavsiyeler. hayat n çe itli hâdiselerine gö üs geremeyecek ve s k nt s n ya içki yahut kumar oynamakla defetmeye çal acak kadar zay f ruhlu kimseyle evlenmek. sonradan onu islâh edece inizi ümid ederek evlenmeyiniz. Sonunda pi manl k fayda vermez. Onun için evlenmeden asla ileri gitmeyin ve helal-haram s n r n a may n. Çünkü gelecekte ba m za neler gelece ini hiç birimiz bilemeyiz. ni anl y m. örflere. Ni anl lar n Görü mesinin S n r : 19 ya nda bir k z m. E er evlenmeden önce o kendini slâh edemezse. 2. (96)Dr.. Seksoloji M ecmuas . alâka duymalar .Ni anl lar birbirine k skançl k yahut diktatörlük göstermekten çekinmeli. birbiriyle evlenmesi baz proplemleri beraberinde getirir.1. Bu dönem. 4. 75 Olaylar olmadan önlemektedir. Fakat bu müddetin iki seneyi geçmesi münasip de ildir. ak l i i de ildir. Rudolf von Urban. say :1 7. Allahü Teâlâ'n n koydu u s n rlar n hikmeti burada görünmektedir. 7. Mümkünse çok uzat lmamal d r.

Pek erken ya larda evlenenlerden birço u. ibn Hibban. ! . öyle buyurmu tur: "Kendini müs-lümanlardan gayrisine benzeten bizden de ildir. sonra da öyle buyurdu: "Baz lar n z tutu mu ate ten bir parça al yor ve onu eline tak yor. k zlar için normal evlenme ya 16-25. sonra bir miktar alt n al p sol taraf na b rakt ve ard ndan öyle buyurdu: "Bunun her ikisi de ümmetimin erkeklerime haramd r.Ali (r.v) müslümanlar kör taklitten ve ehl-i küfre benzemekten nehy etmi tir." (98) kincisi: Alt n n erkeklere haraml sebebiyle.a. erkeklerin alt n yüzük takmalar n yasaklam t r. (99) Ebu Davud.) der ki.a. . evlilik saadetini pek bulamazlar. geç kalmak da iyi de ildir.. ki Sebepten Dolay Erkeklere Haramd r: Birincisi: Körükörüne taklit ve gayri müslimlere benzeme sebebiyle. Bulû hâli. Ebu Davud.." bni Mace ise: "Kad nlar na helaldir" ziyadeli ini kaydetmi tir. Bâz hâller müstesna. (98) Ahmet b. Fazla erken evlenmek iyi olmad gibi. Hz. onu elinden ç kard ve att .v) atm oldu u o yüzü ü asla almam. aç lmas için müsaid zaman kollamal d r. 76 Peygamber (s. K sacas .a." (100) (97)Tirmizi. Zira Resûlullah (s. Ancak bu kap y hemen zorlamamal . Allah' n Resûlu (s. çocukluk ça nda zuhur eder.a. Kendinizi yahûdi ve hr stiyanlara benzetmeyin. Ancak bulû ça na giren ah s. Nesai. Hanbel. Ni an Yüzü ü Olarak Adland r lan Alt n Yüzük. erkekler için de 20-30 ya lar devresidir. henüz geli me safhas nda kendilerini y prat rlar.) öyle buyuruyor: "Allah' n Resûlu (s. (99) bni Abbas (r.a. Hanbel.a. Evlenmede k z n.v) bir adam n elinde bir alt n yüzük gördü.v) oradan ayr ld ktan sonra adama: Yüzü ünü al ve ondan yararlan denildi. (100) Müslim. e seçiminde sa l kl dü ünmeyi sa layacak olgun bir ya a gelmeden ve bir i veya mesle e yönelmeden evlenmek isabetli de ildir. Adam: Vallahi! Allah Resûlü'nün (s. Erkenden evlilik hayât na at lanlar. erkekten 3-5 ya küçük olmas daha iyidir.. evlenme ça n n da kap s na gelmi say l r.v). . Ahmed b. Allah' n Resûlu (s. daha senelere ihtiyaç vard r. olgun adaml k veya kad nl k için. ibn Mace.l (u .a.. Tirmizi. dedi..v) bir miktar ipek al p sa taraf na b rakt .a.Evlenme Ya : Nikah için beliiba l bir ya s n r yoktur." (97) "Kim kendini bir millete benzetirse o da onlardand r.

Ni anlarda tak lan yüzüklerden farkl olarak, erkeklerin kulland bunlar er'an caiz ve sünnettir. Gizli Bulu mak Üzere Anla man n Haram K l nmas :

gümü yüzüklere gelinc e

Birbirleriyle nikâhl olmayan ve birbirlerine mahrem de bulunmayan erkekle kad n n bir arada yaln z kalmalar ile alâkal slâmî yasak, ni anlanm çiftleri de içine al r. Ni anl çiftler dinî ölçülerimize göre birbirlerine yabanc d rlar. Ni an ba , ba ba a bir arada kalmay me rûla t rmaz. Bu itibarla sözlü veya ni anl çiftler yaln z olarak bir araya gelemezler. Gizli bulu maya dair sözle menin yasaklanmas , gizli bulu man n halvete götürmesi, fitnenin ve çirkin sözlerin yay lmas na sebep olmas d r. Nitekim Rasûlüllah (s.a.v.) öyle buyurmaktad r: "Bir erkek bir kad nla kapal bir yerde yaln z kald klar nda üçüncüleri eytand r." (101) Yine öyle buyurmaktad r: "Kocalar haz r bulunmayan kad nlar n yan na girmeyin, çünkü eytan kan n vücutta dola mas gibi vücudunuzda dola r." o02) Ba kalar Taraf ndan stenmekte Olan Bir K za Talip Olmak: Ahlakl ve dindar bir kimse bir kad na talipli olur da, kad n ve ailesi taraf ndan bu iste e olumlu cevap gelirse, ikinci bir insan n o k za talipli olmas haramd r. ayet birinci talipli o k zdan vazgeçer veya ikinci talipliye izin verirse o zaman istemesi caiz olur. Peygamber (s.a.v) bu hususta öyle buyurmu tur: "Ki i, müslüman karde inin istemi oldu u k za talipli olmas n. Birinci talipli k zdan vazgeçer veya ikinci talipliye izin verirse o vakit isteyebilir." (103) Basiret sahibi olan kimselerin malumudur ki, istenmi olan bir k z tekrar istemek kin ve dü manl n meydana gelmesine, slâm ümmetinin var olan gücünün parçalanmas na, birlik ve beraberli in sars lmas na, bir beldede ya ayan insanlar aras nda dedikodu ve g ybetin kökle mesine sebep olur. (101) bk.Tirmizî, Kitabu'r-Rada', III. 474; Münzirî, et^Ter ib ve't-Terhîb, III. 66 (102) Tirmizî, Kitabu'r-Rada', III. 475. Tirmizî, hadisin bu vecihten garîb oldu unu söylemektedir. (103)Buhari. 77 ddet Halindeki Bir Kad n stemek:

Gerek vefat sebebiyle, gerekse bo amadan dolay iddet bekleyen bir kad n , iddeti (bo ama ya da ölüm ile meydana gelen ayr lma neticesinde kad n n evlenebilmesi için belli bir süre beklemesi) sona ermedi i sürece hiçbir kimsenin onu istemesi caiz de ildir. Ancak o kad na talipli olan kimse, üstü kapal veya kad n n anlayabilece i bir tav rla onunla evlen mek arzusunda oldu unu i aret edebilir. Mesala; Ona bir kad n göndermek suretiyle öyle söylemesi münkündür: "id-detin bitince haberim olsun, iddetinin bitti ini bana bildir" gibi. Zira Allahû Teala bu konuda öyle buyuruyor: "( ddet beklemekte olan) kad nlarla evlenme hususundaki dü üncelerinizi üstü kapal biçimde anlatman zda veya onu içinizde gizli tutman zda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onlar anacaks n z. Lakin, me ru sözler söylemeniz müstesna, sak n onlara gizlice bulu ma sözü vermeyin." (i04) Yani onlarla evlenmek istedi inizi gizlice vaad etmeyin. K z Adetli ken Nikâh K y l r M ? Nikâh n sahih, ya da geçerli olmas n n artlar nda böyle bir ey yoktur. Yani kad n, iddet bekliyor olmas d nda hangi halde olursa olsun nikâh sahih ve g eçerli olur. Ancak baz yörelerde böyle bir ka-bulleni varsa, bu hüküm olarak yanl olmakla beraber bir iyi niyete de i aret ediyor gibi görülüyor ki o da udur: Evlili e kadar ki hayatlar n tertemiz geçiren kar -koca adaylar n n zifaf geceleri önemlidir. Çünkü zifaf gecesi genellikle nikâh n k y ld günün ak am na rastlar. O anda kad n n adetli olmas , ya ömür boyu sürecek bir tiksintiye, ya yeni kurulan ailenin temellerine so uklu un girmesine veya bu temellerin daha ilk günden bir haram ili ki üzerine kurulmas na sebep olabilir. Dolay s ile dü ün, imkan elverdi ince kad n n adetli zaman na denk getirilmemelidir. "Hay zl iken nikâh olmaz" söylentisi de buradan ç km olabilir. Yani bu sözün i aret etti i bir gerçek vard r ama söz, hüküm olarak do ru de ildir. Ni an Döneminde Nikahlanmak: Ni an döneminde dînî nikâh yapt rman n, içinde bulundu umuz artlar da göz önüne al nd nda, uygun olup olmad konusunda bir sonuca varabilmek için, böyle bir nikâha

ihtiyac n sebebini, bu nikâh n fayda ve zararlar n ortaya koymak gerekir. Ni an her toplumda yoktur; meselâ Asr- saadette k z ailesinden istenir, söz kesilince nikâh akdi yap l r ve fiilen ev-lenilirdi. Çünkü bugün oldu u gibi dü ünden önce al nacak, verilecek, (104)Kur'an- Kerim, Bakara:235. 78 yap lacak çok ey bulunmaz. Dü ün haz rl için zamana ihtiyaç duyulmazd . Bugün ço u israf olan haz rl k ve harcamalar hem evlenmeyi güçle tirmekte hem de taraflar n, bu yükün

alt ndan kalkabilmeleri için -ni an ile dü ün aras nda- ortalama alt ay kadar bir zamana muhtaç olmalar sonucunu do urmaktad r. Tabiî ni an döneminin bunun d nda sebepleri de vard r. Sebep ne olursa olsun, ni an ile dü ün aras nda uzun yahut k sa bir zaman geçecek ise, ni anl lar n birbirlerini görmeleri, görü meleri, bunu da dîne, örf ve âdete uygun bir ekilde gerçekle tirmeleri proplemi ortaya ç kmaktad r. Dînimizde birbirine yabanc (aralar nda evlenme caiz) bulunan bir erkek ile bir kad n n, dilediklerini yapabilecek ölçüde ba -ba a kalmalar caiz de ildir. Böyle bir çiftin el s k mas , öpü mesi, vb. caiz de ildir. Ni an Döneminde Dînî Nikâh Yapt rman n Bâz Mahzurlar : Ni anl çiftlerin haram i lemeksizin bir araya gelerek ko-' nu abilmeleri ve gezebilmeleri için dinî nikâh k y lmaktad r. Ancak iyice bilinmelidir ki dinî nikâ hla ni anl l k evlili e dönü ür. Dinî nikâhl ni anl lar n cinsel arzu ve eylemleri de me ruiyet kazan r. Günümüzde dînî nikâh n resmi makamlarca nazar itibara al nmamas sonucu, e ler aras ndaki tahakkuk eden mehir, nafaka, çocuklar n resmiyete kayd ,..gibi haklar aranamamaktad r. Sonuçta kad n zarar görmektedir. Bu zarar ba tan önlemek için, dînî nikâh, resmî nikâhla birlikte k y lmal ve dü ün de yap lmal d r. Dü ün daha sonra yap lacaksa ara çok uzat lmamal d r. Böylelikle dînî nikâh n istismar ve k z n ma duriyeti ba tan önlenmi olur. Dînî nikâh, taraflara cesaret ve serbestlik verdi i için, nikahl lar baz davran larda bulunabilmekte ve dönü ü olmayan yollara girebilmektedirler. Dü ünden önce arada bir anla mazl k ç kar ve ni an bozmak gerekirse, bo ama hakk elinde olan erke in direnmesi sonucu k z bundan zarar görebilmektedir. Dînî nikâh, taraflar n evli say lmalar için yeterli olan bir akiddir ve dîne göre evlili in bütün sonuçlar n do urur. Erkek buna dayanarak, k zdan bâz taleplerde bulunabilir; çünkü er'an e idir. K z, bu talepler kar s nda direnirse âsi ve günahkâr olur... Böyle zor durumda kalmamak ve zararl soruçlar olmadan önlemek için, gençler biraz sab rl olmal , aileler de i leri kolayla t rmal . Harcamalar asgariye indirilmeli, israf terkedilmeli. Eksikliklerin evlilik içinde de tamamlanabilece i unutulmamal d r. konuya öyle bir çözüm teklif edîlebilir: 79 1- Ni an dönemi k sa sürmeli ve dînî nikâh resmi nikahla birlikte yap lmal , bu arada, taraflar dü üne kadar birbiri ile görü ürken k z, yabanc ya kar oldu u gibi örtülü, görü me aile içinde, k z n mahremleri yan nda olmal , deri temas bulunmamal ... .:

Ni an döneminde yap lan nikâh n meydana getirece i sqi-nuçlar göz önüne al n nca, bu

2- Ni an n bozulmas hâlinde k z n zarar görmesini önlemek için, nikâh akdi yap l rken k za da bir bo ama hakk verilebilir. Koca, kar s na bu hakk tan y nca, gerekti inde kad n da (kendini) bo- ayabilmekte ve evlilik ba n çözebilmektedir. (105) FLÖRT: Flört, gençler için tehlikeli bir tuzakt r. ngilizce bir kelime olan flört; k z ve erke in arkada l k kurup â kda l k etmeleri... mânâs na gelir. Gerçekte evlenecek k z ve erke in tan p anla malar için, böyle bir arkada l a asla ihtiyaç yoktur. Dînî cephesiyle de caiz n, birçok mahzur ve tehlikeleri vard r. Bunlardan birkaç n belirtelim: olmayan bu arkada l

1- Her flörtün ard nda -bilhassa k zlar aleyhine- bir tuzak gizlidir. Flörtçü k zlar n pek ço u, erkekler taraf ndan kand r ld ktan sonra terkedilirler. 2- Flört, gençlerde gafilce tecrübelere yol açar. Bu tecrübelerin ço u, kötü bir macerayla sonuçlan r. Tecrübeyle de il, akl- selimle hareket edildi i takdirde mes'ud evlilikler do ar. Ate e at lan n yanaca n bilmek ba ka, tecrübe için kendini ate e atmaksa bütün bütün ba kad r. 3- Flört, iki cins aras nda sevgi-sayg , merhamet, ak l-mant k hislerini alt-üst eder. Flörtün en mühim özelli i de, s k s k "sevgili" de i tirmesidir. Bu haliyle k z kand r p terkeden erkek "hâin", kand r l p terkedilen k z da "maskara" durumuna dü er. 4- Flörtte ileri giden k zlar n ço unun, iffet ve namuslar elden gitmektedir. Bir k z için en büyük fecaat da budur. 5- Flört, edebsizlik haddini fazlas yla a p, erke e ziyadesiyle aç lan baz k zlar n, "k z" iken gebe kalmas na sebep olur. zah na hacet yoktur. Örne in Danimarkada do an çocuklar n % 45'i evlilik d d r. Ülkemizde de birçok gafil k zlar, bunun ac neticesiyle kar la m lard r.

6- Flört neticesinde meydana gelen cinsî tahrik, gençleri huzursuz, rahats z ve sald rgan bir hâle getirir. 7- Flört, birçok erkekleri serseri, müsrif ve peri an hâle sokar. (105) Hayreddin Karaman, Kad n ve Aile Dergisi, Temmuz, 1987, say :28,s:44 81 8- Flört, gençler aras nda a a l k kompleksi, k skançl k, kin, nefret, karamsarl k, dü manl k, anar i ve çe itli ruhî buhranlar -hattâ intiharlar- do urur...(106) Asl nda fuhu yollar ndan biri olan flörtün slam'da yeri yoktur; bu gibi eyler tamamen haram i lerdendir.

Flört arzusu, k z ve erke i zaman zaman tenhada bulu maya davet eder. Böyle bir durum ise, birçok gencin ba n belâya sokar. Bu tür belâlar sonucu i lenen tüyler ürpertici cinayetler hergün ba- .: s nda boy boy okunmakta, TV.lerde üzüntüyle sey redilmektedir... A kla akala an k zlar, b çakla oynayan çocuklara benzerler, ekseriya yaralan rlar... Bu yaralar, çok defa pek ac kanar. K z k zl n , ulu benli ini kaybeder, gebe kal r, pis hastal klar

kapar, türlü felâketlere u rar. Flörtte erkeklerin maskesi, ekseriya k zlar n ba na bu felâketleri getirdikten sonra dü er. Bu tehlikeli oyunlarda erke in dostlu u buraya kadar. O yapaca n yap nca hemen ahbapl keser, atlatmaya bakar. Fakat s k t r l rsa ya "yalan"

der, her eyi inkâr eder, veya "benden de il" diye çatar. Bu verdi i musibetle k z yüzüstü b rak r kaçar. Bir k z için en büyük peri anl k budur. Sevildi ine inan rken aldanmak, böyle bir musibetle yaln z ba na kalmak! K zlar erke in iç yüzünü, ekseriya ba lar na bu felâket geldikten sonra anlar ve... bu kah rlar görürler. Bu aldat c n n ad ; ekseriya "arkada ", "sevgili", "sözlü" veya "ni anlf'd r!.. K z, çok defa seve seve bu aldat c n n koluna girer, onunla el-ele verir ba ba a gider. "Seviyorum", "alaca m" pusular na dü er. Bu yolda bilmi i, bilmemi i hep zavall d r. "...Flörtte i e lenceye dökülünce, erke e güven olmaz, bu yolda samimiyeti üphelidir. Erkek bu yolda kad ndan zevk ister, a k bekler; hem akala maktan kendini alamaz, bunun kar l n versin diye kad na srar eder, hem de arzusunu al nca k z ve kad n ay plar "çok dü ük" diye ba ndan atmak ister... Umumiyetle bu hissi e lencelerden sonra hep so ukluk, ayr l k vuku bulur...Umumiyetle erkek, koklad çiçekten ald zevkle doyar, sonra ba ka bir renk, ba ka bir çiçek arar. Art k bu sahne onu avutmaz, ondaki esrar, onu çeken cazibe, ba ve dü ümler çözülmü tür. O art k ba ka bir cazibe, daha esrarl bir dü üm ister, ba ka bir a k kovalar. Onun için bu hususta k z ve kad n, çok hassas olmal d r." (107) (106) Gençlik ve Evlilik, Yusuf Özcan, Türdav Y., st.1996, S: 17 v.d. ; ! ;.;, :, (107) Dr. Cemal Zeki Önal, Evlilik ve Mahremiyetleri, ist. 1976, S.274y.d. MASTÜRBASYON - ST MNA (El ile bo almak) El ile bo alma, asl nda bekârl k döneminde bile zarurî görülemeyecek bir i lemdir. Çünkü Yüce Allah, insanda at lmayan veya at lamayan fazla birikimleri giderecek bir düzen yaratm t r. Gerekti inde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte, insan rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktad r. Di er me ru yol ise evliliktir. Mastürbasyon Haram m d r? 1- Kocas n n kar s eliyle veya kad n n kocas n n yard m yla bo almas helâldir.(108)

2- Kad n veya erkek ki inin kendi eliyle bo almas ise müc-tehidlerimizin de erlendirmelerine göre öyle aç klanabilir. a- Mutlak haramd r, b- Mubahd r, c- Vâcibtir. Mutlak Haramd r Diyenler: afiî mezhebi müctehitieri mastürbasyonun mutlak haram oldu u görü ündedirler. Mubaht r Diyenler: Ki inin e i yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsaid de ilse zinaya dü memek veya vücudundaki -rüyalanma yoluyla da at lamayan- zararl birikimi gidermek için mastürbasyon yapmas mubaht r. Hanefî ve Hanbelî mezhebi müctehitieri bu görü tedir. Vâcibtir Diyenler: E er mastürbasyon yapmaks z n zinadan korunulamayaca na kanâat has l olursa, bu durumda yap lmas vâcib olur. Çünkü iki serden daha az zararl olan n tercihi slâmî bir kurald r. Bu durumda böyle yapan bir denklem kurmu say l r; kendisine ne sevap, ne de günah vard r; ne mükafat görür, ne de azaba u rat l r. Esasen mastürbasyon, büyük günahlardan say lmaz. Bir mukayese yapacak olursak mesela; yabanc kad nlar n bak lmas haram olan yerlerine bakmak mastürbasyondan daha günah, yabanc kad nla kucakla p öpü mek ona bakmaktan daha çok günah, zina etmek ise onlardan çok büyük günaht r... u var ki, mastürbasyon küçük günahlardan say lsa bile, özürsüz olarak s k s k tekrarlan p devam etti i takdirde -zararlar büyüdü ü gibi günahlar da büyüyerek (108) ihya Tere. Ali Aslan, 3/420. ibn -i Abidin, 4/27. 82 gitgide büyük günahlara dahil olabilir. Zira küçük günahlar da srarla tekrarlan rsa, büyük günaha dönü ür. Yeri gelmi ken, günde be vakit namaz k lman n, küçük günahlar n aff na sebep oldu unu da hat rlatal m... Oruçlu iken, oruçlu oldu unu bile bile mastürbasyon yapan kimse, inzal olup meni gelirse orucu bozulur; sadece gününe gün kazas gerekir. Bu durumda kefaret gerekmeyece i gibi, mastürbasyon halinde inzal vaki olmam yani ehvetle meni akmam sa -"mezi"denilen ince s z nt gelse bile- bununla oruç bozulmaz, gusül de gerekmez. Bunu al kanl k haline getirmemi se fetva böyle ise de takva aç s ndan bunlar yapmamak daha uygundur. Geni bilgi için gusül konusuna bak n z. Kad nlar n mastürbasyonunun hükmü erkeklerin mastürbasyonunun hükmü gibidir.

Yap lan aç klamalardan anla laca

üzere mastürbasyon mutlak haram olarak

görülemeyece i gibi, arts z helâl olarak da görülemez. Mastürbasyon Sebepleri ve Zararlar : Erkeklerin hemen hemen hepsine yak n bir k sm , kad nlar n da yar s kadar gençlik devrelerinde az çok bu i e ba vururlar. Bu da en çok 14-20 ya lar aras nda cereyan eder. Bir k sm sadece cinsi bask n n hafifletilmesi için ara-s ra seyrek olarak yapar. Bâz s da bir zevk vâs tas yaparak al kanl k halinde, her f rsatta s k s k mastürbasyonu tekrarlar. Mastürbasyon Sebeplerini öyle Özetleyebiliriz: 1- Normal cinsi münasebetten uzak kalmak, 2- Mastürbasyonu al lm bir zevk vas tas haline getirmek , 3- Cinsi münasebetten çe itli sebeplerden dolay nefret etmek, 4- Cinsi münasebetten yeteri kadar zevk alamamak, (evliler için), 5- Cinsi iste in fazla artmas , 6- Mastürbasyonu te vik eden, ah slar n tesirinde kalmak, 7- Aç k-saç k manzaralar, ehveti tahrik edici söz ve yaz lar, 8- Cinsel organlar nda temizlik noksanl . yla meydana gelen ka nmalar,

9 - Cinsi arzular n çocuklarda erken uyanmas , _:

10- Bâz çocuklar n küçük ya ta merak ve görmesiyle cinsel organ yla oynamay al kanl k yapmalar ... vs. iifihr! Evlilik ve Cinse] Hayat 83 Zararl Yönüne Gelince: Seksolog ve hekimlerin bu konudaki görü leri çe itlidir. Bu görü leri üç maddede toplayabiliriz: 1) Mastürbasyonun zarars z oldu unu savunanlar, 2) Zararl oldu unu söyleyenler, 3) Çok zararl oldu unu iddia edenler, Bunlar n içinde, ço unlu un kabul etti i ve hakikate en uygun olan ikinci görü tür. üphesiz ki, fazla mastürbasyonun ruhi, bedeni, cinsi, mânevi...birçok zararlar mevcuttur. Fakat, mastürbasyonun tamamen zarars z oldu unu ileri sürmek gerçe e pek uzak oldu u gibi, onu son derece tehlikeli göstererek, gençleri korku ve karamsarl a dü ürmek de yersizdir. Mütehass slar n baz lar , bîr-iki haftada bir yap lan mastürbasyonun vücuda pek zararl olmad görü ündedir. u kadar ki, bu durumdaki mastürbasyonun da uzun zaman devam

etmesinin, zararl olaca n bilmelidir. Hemen hemen bütün fikirler, a r mastürbasyonun gençleri tahrip edici bir illet oldu u noktas nda toplanmaktad r. Gerçekten gençlerin büyük derdi olan mastürbasyon, geni aç dan ele al nd birçok yönleriyle zararl bir illet oldu u görülür. Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yap l rsa Zararl d r? Buna verilecek cevap udur: "...Bu, her insana göre de i ir. Nas l ki normal cinsi münâsebetlerin say s da her insan için de i iktir. Bir kaide tespit etmek lâz m gelirse öyle söyleyebiliriz: Kendinizi çok bunalm hissetmedikçe mastürbasyon yapmay n z. S rf mastürbasyonun zevkini tatmak için, kendi kendinizi suni olarak tahrik eder ve iradenizi tam bir gev ekli e u ratt ktan sonra mastürbasyon yapmaya kalk yolunu tutmu sunuz demektir" Mastürbasyon ne kadar çok veya az yap l rsa, zarar nispeti de ona göre çok veya az olur. Yani "ço u çok zarar, az az zarar" demek uygun olur. Halbuki ihtilâm (uyku ve rüyada meni bo anmas ), dolan kab n ta mas gibi fazla olan meninin kendili inden bo almas d r. Cinsel temastan uzak olanlar için, bu bir ihtiyaçt r ve bir mahzuru da yoktur. Mastürbasyon ise, zoraki bir bo alma oldu undan, ihtilâmdan çok farkl ve zararl bir özelli i vard r. lk gençlik devrelerinde ara-s ra yap lan mastürbasyonlar, psikolojik yönüyle normal say labilir. Fakat olgunluk ça nda, al kanl k 84 hâlinde s k s k buna ba vurmak, bir nev'i cinsi sap kl k konusuna girer. Mastürbasyondan korunma çâreleri de vard r. Bundan korunman n en iyi çaresi, ehvet hislerini kontrol alt na almakt r. Bunun için de ilmi, ameli, ailevi, manevi., cihetten çe itli önleme imkanlar bulunabilir. Bununla beraber bu al kanl n tamamen, birden b rak lmas pek kolay de ildir, lâkin, yava yava vazgeçilmesi daha kolay ve mümkündür. unu da önemle belirtelim ki, mastürbasyon ne kadar çok yap l rsa, bu arzu inad na körüklenir. Mastürbasyonun çok kötü bir özelli i de budur. Yayg n oldu u yerler ise: Yat l okullar, k lalar, hastaneler, hapishaneler, i kamplar , gemi tayfalar nda... bekâr kalm , bo anm vb. kimseler aras ndad r. Bu tatmin ekli, genellikle gençler aras nda yayg n olmakla beraber, gençlik ça n arkada b rakm birçok kimseler de bu illete ba ml d r. Bir de, gençlerden yaln z ve avare kimseler için, bu illet pusuda haz rd r! Kad n-erkek kar kl n n mevcut oldu u, çe itli genç kitleler aras nda ve daha ziyade s cak mevsimlerde mastürbasyon nisbeti daha çok yayg nd r. rsan z, i te o zaman ifrat zaman, bunun

Bir hadiste: "Elini nikahlayan mel'undur" buyurulmu tur. Saîd b. Cübeyr'in rivayet etti i bir hadiste: "Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmi tir", Atâ'n n bir rivayetinde: "Elleri hamile olarak hasredilecek bir kavim duydum" bunlar n elleriyle mastürbasyon yapanlar oldu unu san yorum" demi tir. Ayr ca Allah (c.c), evlenme imkân bulamayanlar n, imkân buluncaya kadar iffetlerini korumalar n emretmi böyle bir yöntem uygulas nlar dememi tir. Rasûlüllah Efendimiz de: "Gençler! mkân bulanlar n z evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun, çünkü orucun bunu sa laya cak bir kamç s vard r" buyurmu ve bekârlara çare olarak orucu göstermi tir. E er mastürbasyon mubah olsayd , çare olarak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmi tir. Ancak bu konudaki hadislerin bir k sm n n zay f olu u sebebiyle, ço unlu un haram görmesine kar l k, mastürbasyonu mah-zursuz gören âlimler de vard r. Meselâ Ahmed b. hanbel bunu, t pk kan ald rmaya benzetmi ve ihtiyaç duyuldu unda, vücuttaki fazlal klar d ar atmaktan ibaret oldu u için caiz oldu unu söylemi tir. Hanefîlerce genel olarak haram görülmü , ancak; ki i bekârsa, ya da han mdan uzakta ise ve de ehvet kafas n a r me gul ediyorsa, ya da zinaya dü me endi esi varsa ve bunu kendisini 85 teskin için yaparsa bunda günah olmayaca yaparsa günahkârd r, denmi tir. mamafiî önceki görü ünde caiz oldu unu söylerken, sonraki görü ünde haram oldu u kanaat na varm t r. Mesele Resûlüllah' n amcao lu ibn Abbas'a soruldu unda: "Zina yapmaktansa bu iyidir" cevab n vermi tir. Bütün bunlara göre; mastürbasyon genellikle ho görülmemi , f trata (normal yarat l n gere ine) z t bir eylem kabul edilmi , cinsel sapma halini almas , psikolojik hastal k olu turmas gibi olumsuz yönleri hesaba kat larak, haram, ya da mekruhtur denmi tir. Ancak daha büyük zararlara dü me endi esi oldu u yerde; "iki zarardan ba ka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir", "zaruretler haram eyleri mubah k lar" kurallar nca yap lmas caiz görülmü , hatta zina endi esi kesin ise, vacip bile olur denmi tir. Al kanl k olu turmas ve zevk için yap lmas ise ittifakla haramd r. Han m n n eli vs. azalar ile yap lmas ise her halükârda caizdir, helâldir. (109) *** Bu kötü adet, daha çok ergenlik ça na yeni girenlerle gençler aras nda oldukça yayg nd r. Ba sebebi ise, kad nlar n yar ç plak k r tarak, süs yerlerini te hir ederek, erkeklerin i tihas n umulur. Ama zevlenmek ve ehvetlenmek için

çekecek k yafet ve davran lar göstererek sokaklarda dola malar d r. Kad nlar n bu tahrik edici halleri hemen birçok e lence ve mesire yerlerinde göze çarpmaktad r. Ayn ekilde kad nlar tahrik eden unsurlar da toplumda çokça yayg nd r. Sözünü etti imiz tahrik sebebi umumi yerlerde cereyan edenidir. Bir de temsillerde, filmlerde gösterilenler var ki, bunlar daha tehlikeli ve daha ac d r. Bir de gençlerin devaml okuduklar fotoromanlar, cinsel k ssalar vard r ki, bunlar gençlerin nefsi ve akl , ayn zamanda ahlâk üzerinde, fiziksel ve ruhsal yap lar nda kötü te'sirler meydana getirmektedir. te bu kabil eyler, k z olsun, erkek olsun gençleri yava yava zin aya, hayas zl a, bozguna ve rezil bir hayata itme e yetiyor. Ba ka bir ey dü ünmeye gerek b rakm yor. Ergenlik ça ndaki bir genç, kendisini kötü yollardan al koyacak ilahi kontrol inanc ta m yorsa, i ledi i günahlarda Allah'tan korkmuyorsa, ileride bir hesap verece ini dü ünmüyorsa, çok sürmez u iki durum aras nda kal r ki bunun bir üçüncüsü yoktur. a) Ya cinsel duygu ve iste ini haram yollardan kar lar bu(109) Dr. Faruk Be er: Han mlara Özel Fetvalar, Cilt 1, Seha Ne riyat As m Uvsa) 86 nunla kendini tatmin etmeye çal r. b) Ya da ehvetinin hiddetini hafifletmek için mastürbasyon yapar. A r mastürbasyonun temel sebebi, hormon bozuklu u da olabilir. Tedavi için ilgili hekime müracaat etmelidir. A R MASTÜRBASYONUN ZARARLARI 1) Psikolojik Yönden: * 1- A r mastürbasyon dü künlerinde üzüntü, dalg nl k ve a al k duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pi manl k ve ruh s k nt s kendini gösterir. Yap lan bu i in de olgunluktan uzak bir durum arz etti i hat ra geldikçe bu i i yapanlar, bir a a l k ve suçluluk duygusuna kap larak, moral k r kl u rarlar. 2- Mastürbasyon al kanl , bir k s m sinir bozukluklar na yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, ba dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermans zl k, yorgunluk hâs l olur. 3- Mastürbasyon al kanl , insan a k ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç oldu u gibi, e ler aras ndaki cinsi münâsebetlerin ba ar l ve ne eli olmas da, her ikisinde na

mü terek sevgi ve anla man n varl

na ba l d r. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi ba lar

üzerinde kurulur. Evlenen çiftçilerin, sâdece bedenlerinin birle mesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun a k ve sevgiyle birle ip kayn a malar lâz md r. Mastürbasyona çok dü kün olanlar ise, ruhun derinliklerinden f k ran bu sevgi p nar ndan, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir. 4- Fazla mastürbasyon, haf za zay fl , dikkatsizlik ve unutkanl k yapar. Buna dü kün meydana gelir. Okuduklar n da kimselerin, bir eyi ezberlemeleri güçle ir. Ezberlediklerini de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat da n kl

kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla mastürbasyona dü kün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz bulu a ermemi çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmedi inden, di er zararlara pek hedef olmazlarsa da, a r mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sars nt s yapar, zihni geli meye mani olur. 5- Mastürbasyonla me gul olanlar n, ehvet hayalleri ve ehevi dü ünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yata na girdi i zaman, körü körüne bir sürü ehvet hayalleriyle zihnini me gul eder. Akl fikri bu duygularla me guldür. Bu suretle hem mastürbasyona daha fazla müptelâ olur, hem de iyi eyler dü ünmeye f rsat bulamaz. 87 2-A r Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararlar : Erkekler, genellikle bu i i elle görürler. Seyrek olarak yast k ve yata a sürtme eklinde de yaparlar. Bat da pornografinin serbestlik kazanmas sonucu seks shoplarda de i ik aletler sat a sunulmu tur. Dünyadaki porno pazar 59 milyar §'d r. insan maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunlar kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktad rlar. T bbi seksoloji aç s ndan bu tür al kanl klardan kaç n lmas önerilmektedir. Mastürbasyon, insan ölçüsüzlü e sevk keder. Asl nda mastürbasyon insan tatmin etmez; doygunluk ve rahatl k meydana getirmez. nsan n cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemi b rakarak, daha fazla tahrik eder, azd r r. Bundan dolay d r ki mastürbasyona devam edenlerin, bu arzular gittikçe iddetlenerek bu i i fazla ileri götürürler. Bu da zarar artt r r. Haddinden fazla cinsi münâsebetler, de zararl d r; fakat mastürbasyonun fazlas çok daha zararl d r. Fazla mastürbasyonlar, çe itli hastal klara ve rahats zl klara sebep olabilir. Mastürbasyon, do rudan do ruya hastal k yap c de il ise de, dolay s yla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten dü erek bünyedeki kan t abii kudretini kaybetti inden, bâz rahats zl k ve hastal klara yol açar.

al kanl k haline getirilen a r mastürbasyondur. hissen so uk ve isteksiz olmas d r. erkeklerin ikayetlerinden en çok görüleni de bel gev ekli idir. Bu i i mutlak al kanl k haline getiren kimseler.Mastürbasyon müptelâlar . Neticede e ler birbirlerinden uzakla rlar. "Cinsel isteklerini kendi kendine dindirmekten zevk alanlar. evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. A r mastürbasyon al kanl . Mastürbasyonda ise bunlar n hiçbiri olmad gibi. Böyle kimseler için. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde. Çünkü olgun bir cimada. Bu z-t raptan kurtulman n bir çaresi de. Bu hallerin devam ise. Kad n ve erke i yaratan büyük San'atkâr.. Halbuki ba ar l bir cinsel münasebette vücut dinlenir. e leriyle pek ilgilenmezler. asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi-ula amaz. bel gev ekli ine (erken bo almaya ve idrar yollar da dahil olmak üzere di er rahats zl klara) yol açar. bu tip baz kimseler. mastürbasyon da ba ta gelen sebenlerdendir. Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur. bir tak m kimyevi elektrik al -veri i vard r. tenha yerleri sever. k ymetli kimyevi maddeler zorla kap d ar edilmektedir. e ler aras huzursuzlu a yol açar.önem vermezler. Yani erken inzal. Mastürbasyon ile cinsel ili ki zevki aras nda. cinsi münasebete ba lar ba lamaz. Mastürbasyon. mastürbasyon daha cazip görünür. cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. mastürbasyonu terk etmektir. Bunun neticesinde. f rsat buldukça bu kötü oyunu oynar. Bel gev ekli inin çe itli sebepleri olabilir ama. kad nlarda cinsel so uklu a da sebep olur. Mastürbasyon al kanl . mastürbasyon dü künü kad n ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. Evlilik hayat nda. heyecan ve hararetle. onlar öyle bir san'at ve ustal kla yo urmu ki onlar n cinsel birle me esnas ndaki zevk al veri i. insanda ferahl ktan uzak bir çöküntü 88 ve yorgunluk olu maktad r. ruh s k l r. e leriyle yapt klar münasebetten tatmin olamazlar. gübrelik ve gülistan misali fark vard r. kar l kl olarak sevgi. ba ka hiçbir yapmac k usullerle elde edilemez. cinsi münasebetlere -aile hayat nda.. ruh ferahlan r. Erke in böyle çabucak münasebeti bitirmesi. Bu his so uklu unun çe itli sebeplerinden biri de. in garip taraf . . bilhassa kad n doyumsuz b rak r. kisi de kendilerini tats z zevk (!) al kanl na kapt rd ndan. Cinsi münasebetten sonra ayr ca mastürbasyona el atmaktan çekinmezler. meninin hemen bo almas d r. fakat gençler için adat c bir illet kesilir. Cinsel so ukluk: Kad n n cinsi münasebetten zevk duymamas . Bundan pek zevklenmezler. Bu hal. hep yaln z kalmak ister.

Bunlar öyle s ral yabiliriz: Zühul ve nisyan (unutma. Uzman ilim adamlar n n mastürbasyon konusunda ara t rma neticesi ortaya koyduklar gerçek udur: A r mastürbasyona devam edenler. Sadece kendi yapt klar yla kalmay p. ameliyat luzüm etmi muhtelif vak'alarma. el ile mastürbasyon gibi. kötülükleri nazara alarak koydu u hükümlere gelince. Sonunda e ler birbirinden uzakla r ve ba ka tatmin yollar ararlar.) buyuruyor: "Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve üpheden) korurlar. Ancak e lerine ve sahip olduklar cariyelerine kar (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden k nanmazlar. haf zada . çabuk unutma.Vajinaya bir tak m cisimler sokarak mastürbasyon yapan k zlar n. a a daki deliller bunu yans tmaktad r: . irade zay fl 89 gerileme. t p tarihinde çok rastlanm t r. miyetin birçok çocuklar ve gençleri aras nda. Çünkü masturbasyoncu ki i. "k zl k" ni an olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. Mastürbasyondan Kurtulman n Çareleri: A) Ergenlik Ça na Girince Evlenmek: Rüsvay edici bu adetten kurtulman n en kestirme yolu budur. Art k kimler bu me ru s n r geçerse. Ayn z amanda bu en tabii bir yol ve çaredir. intihar. yaln zl a heves.c." O halde evlilik yolundan ba ka bir yolda ehveti bo altmak. Buna benzer birtak m dü ünceyi alt-üst eden. slam hukukunun a r mastürbasyonun do uraca a) Allah (c. i te onlar haddi a anlard r. bu kötü illetin yay lmas na sebep olurlar. iradeyi iyice zay flat p a k nla t ran. bu fena i e ba kalar n da al t r rlar. illetler. Gayri me ru yollara giderler. korku ve gev eme . Bir di er zarar da. ce-. ölçüsüzlük ve a r l k haddi a mak demektir. i te onlar haddi a anlard r. Bunun manas . üzüntü ve s k nt . ba ka bir yoldan ehvetini tatmin ederek doygun kalmaktad r. çok tehlikeli akla yönelik hastal klara maruz kalabilir. zina. geçi tirme). cinsel duygu duymamas d r. birtak m suçlar i lemeyi tasarlama. ki ili in zedelenmesi gibi arazlar. Mastürbasyon tiryakilerinden baz gençler." (110) Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren udur: "Art k kim bu me ru s n r a ar veya geçerse. e lerin birbirinden bekledi ini bulamamas ve ümitlerinin k nlmas d r. çiftlerin birbirinden nefret etmesi. livata. Bu durumda bâz cisimlerin içeride kalarak.

yine insan ehvet alemine götüren. çocuk bo kal p bir i le me gul olmad dü üncelere." (110) Kur'an. çünkü evlenmek gözü haramdan sak nmaya. cinsel konular üzerinde kafa yorup dü ler kurar. duygular bu do rultuya çekip kamç layan çalg lar . namus ve iffeti korumaya daha elveri lidir. Mü'minun: 6-7 90 C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yay nlardan ve Sokaklardan Kaç nmak. imkan bulam yorsa. fotoromanlar okumak. çünkü oruç. genç kimse. gerçekle mesi zor hayallere dalar. Çünkü oruç.Kerim. Allah'tan sayg ile korkmay hat rlat r. uyar ve sak nd r c yollara ba vurmakt r. bu sorumlulu u duyan herkese va -cibtir. Böylesine güzel ir ad Resûlüllah (a. cinsel duygular harekete geçirmekte ve ki ili i kaybettirmektedir. yummaya daha uygun. ister istemez ehveti harekete geçer. n. evlenme imkan bulamayanlara nafile oruç tutmalar n tavsiye eder. bu fitne saçan rezilliklerin pe ine tak l nca. S k s k gençlerin kula na: "Yar ç plak kad nlara. Kim de evlenmeye güç getiremiyor. e itimcilere dü en görev. yolunu a rmaktad r.B) Nafile Oruç Tutmak: Ortada ergenlik ça na girince evlenmeye engel birtak m sebepler sözkonusu oldu unda. ehvetin galeyan n durdurur. Hiç üphe yok ki. Ahlâk de i mekte. acemi ya da yabani hayvan gibi ne yapt nereye dald n bilmez hale gelmektedir. diye f s ldamalar gerekmektedir. ayn zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) alt nda bulundu unu hem ilham. ayn zamanda terbiye etme hakk n yüklenen. eylerle Doldurup De erlendirmek: zaman kötü-y k c Terbiyeciler ve e itimciler. iste i azalt r. kirli ve gayr -i ahlâki bas n ve yay nlarla gençli in ruhu dejenere edilmektedir. anlay D) Bo Vakitleri Yararl zay flatmakta. ehveti tahrik edip iç duygular harekete geçiren cinsel konulu kitaplar okumak. na meleri dinlemek. haf zay k s rla t rmakta.s. derin bir batakl a saplan p kendini kaybetmekte. ehveti kesicidir. etini te hir edenlere bakmak. Art k bu durumda terbiyecilere. te bu . cinsel duygunun hiddetini k rar.) Efendimizin hadislerinde yer alm t r: "Ey gençler toplulu u! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin. Çünkü bu tür yay nlar ahlâk bozmakta. hem takviye eder. kendisine oruç tutmak gerekir. k r tarak gezen kad nlara. do ru yolundan sapmakta. Bu yaln z terbiyecilere vacib de il. Bu durumda e er ergenlik ça na girmi se. Uzakla mak: içinde ya ad m z toplum ve ça da bir sürü bozuk. kafay ciddi konulardan al p havai eyler pe ine takmay sonuçland r r. ö üt ve s k bir i ve çal ma devresine girmek. islam.

hepsi de simalar ndan tan n rlar. nas l bir çare bulmak ona yard mc olurlar. ancak güvenilir. sözünü etti in vas fta arkada çok azd r. bütün vakit ve enerjinin sürekli ve ba ka eylere yer b rakmayan yo unluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi. Vakti de erlendiren. Çok yararl kitaplar okumaya al malar ise bilgi ve kültürlerini art r p geni letir. ruhu ar nd racak. terbiyeli arkada larla bu i i sürdürmeleri telkin edilir. Güzel Ahlâkl . güzel hobi ve al kanl klar n kazand r lmas faydal d r. mastürbasyona tevessül edecek. Bununla birlikte baz el i leri. dergi. al nlar nda secde eseri bu-lunuyordur. O halde bu gibi hayal ve dü üncelere dalmas n önlemek için ne yapmak. ergenlik ça na girmi bir çocu a iyi ahlâkl . kalbin ve duygular n olumlu ve faydal çal malarda yo unla t r lmas . özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. E) yi Huylu. seçip be enmektir. Denilebilir ki. düzenli olmaya çal t nda n teskin edebilir. hemen her mahallede ve yerde bu azlar bulmak mümkündür. akl n. Öyle ama. e itimcilerin önemle üzerinde duracaklar bir husus da. Uyumlu Arkada Seçmek: Terbiyecilerin. ba na bir dert. el sanatlar n ö renmeleri. bir s k nt geldi inde onu teselli edip irades ini güçlendirmeye çal rlar. hayât n ve ölümün mânâs n n devaml olarak dü ünülmesi. Çünkü ancak böylece ehvetin azg nl laz md r? Çare u Olabilir: Önce ergen olan çocu a vaktini nas l de erlendirebilece ini ö retmemiz. bo zamanlan yararl eylerle dolduran kitap. bro ür ve benzeri birçok yay nlar vard r. ahlâk güzelle tiren dini ders ve sohbetlere kat lmalar n sa lamay da ihmal etmemek gerekir. bo vakitlerini ne ile doldurup yararl duruma getirmesi gerekti ini anlatmam z gerekmektedir. O halde bir gencin bu gibi .s rada ba ka tatmin olacak bir ey bulamay nca. Ayr ca bedeni güçlendiren. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle me gul edilmesi. bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. yüksek ahlâklar yla di er çocuklardan ayr lmakta ve ay rd edilmekteler. Bunlardan ba ka dü ünceleri berrakla t r p g daland racak. bedeni kuvvetlendirecek. insana sa l k kazand ran birtak m ölçülü 91 spor hareketleri yapmalar n . ahlâk yüceltecek eylerle çocuklar n bo vakitlerini de erlendirmeye özen gösterilmelidir. yarat l gayesinin daima hat rda tutulmas . sapt zaman ona do ru yolu gösterirler. Çocuk unuttu u zaman ona hat rlat rlar. adaleleri kuvvetlendiren. uyumlu arkada lar aray p bulmak.

ahlâks z. Cinsel organlar n s k t racak kadar dar olan elbiseler. bunlara biraz devam ederse. ciddi ve faydal eserler okunmal d r. O halde gençlerimiz. asi ve müfsid kimseyle arkada l k eden kimseyi onlar eninde sonunda sap kl a çekip götürürler. 3. Ku lar ancak kendi eklindeki ku lar n kafilesinde yer al r. Salih bir dost. kahramanl k eserleri okuyan. A k romanlar okuyan. Meselâ.c. arkada l k ederler. mü'min bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkada l k ve dostluk her iki alemde mutlulu a ve ahirette kurtulmaya vesiledir. s k nt verir. Sa l memelidir. dü ünce ve duygular az -çok onun te'sirinde kal r.Dar pantolon veya dar ort giymemelidir.ehvet hislerini kamç lay c ba bozuk eserler de il. 2. günahkâr. darac k elbiselere özen- . s r vermeye lay k güvenilir bir topluluk olu tururlar.Kas k tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. kendi ölçüsündeki arkada na ço u eylerde uyar.arkada ve dostlar bulup onlarla arkada l k kurmas ne güzel olur! Böylece hayat n fitne ve fesad na kar ona yard mda bulunurlar. ki i yak n dostunun dini üzeredir. a k olma hissini duyar.) kendi muhkem kitab nda ne kadar do ru buyurmu tur: "O gün yak n dostlar birbirine dü mand r. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü ki ilerden sak nan. Resûlüllah (a. erli ki ileri arkada edinmesinler. kahramanl k hisleriyle yo rulur. böylesine adi ve kötü arkada ve dostlardan sak ns nlar.lmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri: 1. O halde sizden her biriniz kimi yak n dost ediniyorsa ona dikkatle baks n. n dü ünenler. Bu da genci mastürbasyona davet eder. onunla (111) Tirmizi. ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Zaten dar elbiseler insan hiç rahat b rakmaz. Hiç üphe yok ki. Bunlar n uzamas neticesinde ka nt lar meydana gelir." (111) Bilinen bir gerçektir ki. Ahlaki eserler okuyan.) Efendimiz ne do ru buyurmu tur: "Ki i yak n dostunun dini üzeredir. ancak dünyevi yararlardan dolay ona yakla rlar. ancak ki isel ç karlar ndan dolay dostluk kurarlar. iyileri dost edinenler) müstesna. nsan hangi konuda eser okursa. ehvet hislerini dürter. onu ancak derin çukurlara. Allah (c.s. yak n arkada ." (112) F. batakl klara iterler.

Bir i le me gul olmal . herhangi bir durum kar s nda fazla duygulanan gençleri. 8. gibi ehvet artt r c g dalara dü künlük gösterilmemesi iyi olur. Önceden asla tenasül organ ellenmemelidir. Zira cinsel organ s k t r lmazsa. muz vs. 10. ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. ehvet hissi daha kolay kontrole al nabilir. O halde hemen kalk p su dökmek. idrar s k nt s oldu u zaman. ehvet azd ran bahislerden uzak kalmak gerek.Yatarken. Aksilik ya. Zuhruf: 67. 7. hislerine ma lûp olanlar n bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. 6. evlendikten sonra da bu illeti mutlaka b rakmal d r. Böyle olunca da edep yerleri onlar rahat b rakmaz! Her eye ra men.Sportif faaliyetlerde bulunmal d r.. bu arzunun yat t r lmas için iyi bir çare de. Fakat. çikolata.bir a r ba lar. me guliyeti az olanlard r. bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmal d r. Bazen ehvet hislerini tahrik edici.Kerim. hemen ilk anda belden (112) Kur'an. Maçlar izlemek spor.4. Mastürbasyona en çok müptelâ olanlar. çok defa burada . icaplar n yerine getirmek de artt r. yapmak de ildir.. yerinde bir tedbirdir. Böyle bir durumda bo alma olursa bu a r geçer. birkaç saat içinde bu durum kendili inden geçer. G) Ailevi Yönden: .ehvet verici sohbetlerden uzak kalmal d r. Her genç.Mastürbasyona ba ka türlü son veremeyen bekarlar. f st k. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele de ilse de. Y kanmak için banyolu a giren gençler.artlar müsait oldu undanmastürbasyon tehlikesiyle kar la rlar.Bekarl k s ras nda f nd k. 93 a a s n so uk suyla y kamak. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir.. 5. 9. Kas k bölgeleri so uk suyla iyice y kan rsa veya banyo yap l rsa. ba bo ve avare kalmamal d r. hatta mümkünse bütün vücuduna so uk su dökünmektir. az sonra kas k bölgelerinde -kan n fazla toplanmas ndan olacak ki. umumiyetle ba bo kalanlar. Evlilik esast r ama. ya lar ve halleri müsaitse evlenmelidirler. bunun yan s ra ehvet hisleri de ka-bar r. Burada bundan korunmak için en güzel çare. Bazen bu a r artarak yürümeyi dahi güçle tirebilir.ehvet hissi kabar p mastürbasyon akla geldi i zaman. fakat bu da gerekmez.Yatarken. gençlerin ekseriyeti ehvet edebiyat n merak eder. 11.. bacaklar mümkün oldu u kadar aç k tutulmal d r. cinsel organ bölgesinin so uk suyla iyice y kanmas d r.

çocuklar n cinsel i tahlar n kamç lay c mahiyette de il. O halde aslen biraz üzgün olanlar n. mastürbasyonun. mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar taraf ndan di erlerine bula t r lmaktad r. dertlerine dert katmaktan ba ka bir faydas olmad insan üzerinde bir üzüntü ve can s k nt s b rakt n idrak etmelidirler. 94 3. 'm<. kavu tuklar gül bahçeleri dururken.Zaruret olmad kça mastürbasyon yapman n. (Bunun da temeli. günah ve ilahi cezaya müstahak oldu u idrak edilmelidir.Bekarl k hayat nda mastürbasyona devam etmi kimseler. ekseriya bulu ça nda ba lad ndan. e lerinin cinsel ihtiyaçlar na ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir.Hastane ve hapishane gibi kapal yerlerde mecburen gün dolduranlar. gübrelikte nefes harcaman n budalal k oldu unu iyice idrak etmelidirler. Baz kimselerin evlilik hayatlar nda dahi mastürbasyon ile me gul olarak. onlar her türlü kötü ve zararl cinsel faaliyetlerden uzakla t r c ciddiyette olmal d r. tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir. gençlere mastürbasyonun zararlar ve korunma çareleri ö retilmelidir.Mastürbasyon devresinden sonra evlenmi kimseler. mastürbasyon ile daha da art rmaktan sak nmalar gerekmektedir. art k evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve e itimcilere dü mektedir.Bulu ça ndaki çocuklara. . . 5.Gerçeklere ba l kalarak.) 4. Mastürbasyonun. slam terbiyesine dayan r.! onlar cinsel konularda hepten cahil b rakmamak laz md r.</. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizli e dü ürmemek art yla. Bu mevzularda ö retilen bilgiler. Zira mastürbasyon ve di er kötü al kanl klar. . mastürbasyon hakk nda mühim gerçeklerin ö retilmesi gerekmektedir. koruyucu ö ütler verilmelidir. bu ça da onlara faydal ö ütler verm ek.a . Kad n olsun erkek olsun. evlilik hayatlar nda cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli. H) Dînî-manevi Çareler: 1.1. Ne var ki. bu konular çok naziktir. 6. bulu tuklar arkada lar na dikkat etmelidir.Çocuklar ba bo sal vermemeli. üzüntü ve ezginliklerini. ilmi ve ter-biyevi mahiyette. Mastürbasyona yakalanma devresi. 2. bilinmektedir. çocuklara.

nefse ve cinsi hislere ha-. 4. bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür.Yaz mevsiminde so uk su ile banyo yapmay art rmak. birkaç hafta aras nda olu-. 3.Sinirleri uyaran çay. Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut de ildir. hain gözleri ve kalblerin gizli «6. bu halin Allah ve melekler taraf ndan görüldü ünü unutmamal . Bunun için en ba ta. Böylece hem oruç sevab . gençlerin bu yoldaki arzular n frenleyebilir.. 2. mecbur kalmad kça. Zira bekarl ktaki cinsi ihtiyac n normal ve s hhatli giderme yolu. yüzü koyun uyumamak.c.) Korkusu uurunu Uyand rmak: Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki. bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymal d r!. beden e itimine önem verip üzerinde srarla durmak.Körü körüne mastürbasyon yap p günaha girerek manevi de erini a a için bir üstünlüktür. genç ki i vicdan n n derinli inde. ehvetin serke li ini frenlemek için u tavsiyelere uyulmas d r: 1. gerçeklere vak f 95 olmak ve korunma çarelerine riayet etmek. ya da azaltmak. an ihtilam (rüyada bo alma) lan önleyecek dereceye varmamal d r. 4. 3. iç dürtünün te'sirini hafifletmek.Sportif hareketleri ço altmak. sünnet say lan sa yan6 üzeri k bleye yönelik olarak .Et ve yumurta yeme i azaltmak. Zaruret halinde istemeyerek yap lan mastürbasyonlar da. b rak ld kça belas eksilen zararl bir illettir. I) T bbi Ö ütleri. kahve benzeri me rubat terketmek. hem de mastürbasyondan uzakla ma sevab kazan lm olur. Koruyucu Hekimli i Al p Ö renmek: Tabiblerin srarla üzerinde durdu u hususlardan biri de. Hiç mastürbasyona bula mamak. Ancak bu mes'elede.. 5. Di er mevsimlerde tenasül aletinin üzerine s k s k so uk su dökmek. devam edildikçe insan kendine çeken. uyumak.Oruç tutman n dü ürmektense. kimiyet artt r. Allah' n her an kendisini denetleyip gördü ünü. ) Son Olarak Da an Yüce Allah (c.S rt üstü. Sonuç olarak: Mastürbasyon.2.Mastürbasyon edepsizli inde bulunurken.. biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sa lamla t rmak. ara-s ra vuku bulan tabii ihtilamlard r. yegane ve ideal tavsiyedir. insan ehvet hislerini yat t rmak için önemli te'siri oldu undan.ehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri eylerden kaç nmak. gizli aç k her halini bildi ini.

hizmetlerini. sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek. oruç tutman z. sap tt yapt nda kendisini cezaland raca nda veya kay p yanl bir i inanc hakim olursa. mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak. her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sak n r. daha çok ibadet etmeniz. Bu belâdan nas l kurtulabilirim? Cinsî açl k içinde olan genç erkeklerde mastürbasyon al kanl s k olarak rastlanmaktad r. bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin i lerden al kor. Allah' n yegane denetleyici oldu unu idrak ettirir ve böylece Allah' n azameti kar s nda uurlanmas n sa lar. bir i i. psikolojinizi bozman z uygun de ildir. Yapt ktan sonra her eyimle y k l yor. Ama bu kadar kendinizi üzüp. ölümü ve ötesini hat rlamak. Ashab. Bunlara ra men . O'na kar sayg ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir.) korkusunu.) korkusunu O' na olan sevgi ve sayg havas içinde kalbin derinli ine indirmektir. a r m giti? Sap tt m . Bilindi i gibi. Allah (c. bütün bunlar mü'minde Allah (c. kayd m ? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetledi ine inan r. sosyal ve bedenî faaliyetlerde daha çok bulunman zd r." (i 13) yerdir. tahrik edici eylere bakmaman z. Dünya hayat n n zineti onu fitnelere dü ürmesin. çok sür mez kendi kendini denetlemeye ba lar. geceleri insanlar uyurken kalk p te-heccüd namaz k lmak. derslerinize daha yo un çal man z. bunal yor ve çe itli komplekslere giriyorum. Ta ki. Böylece Allah' n u buyru unu iki gözünün üstüne koyarak yolunu ayd nlats n: "Art k kim dünya hayat n seçerek tercih etmi se. Ne yapt ysam bir türlü kurtulamad m.Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini. elbette Cehennem onun varaca üphesiz ki Cennet onun varaca SORULAR-CEVAPLAR Mastürbasyon Belâs ndan Nas l Kurtulabilirim? Birkaç y ld r mastürbasyon yapmay al kanl k haline getirdim. yerdir. ahlâkl faziletli ki ileri arkada edinmek. üphe yok ki. ahlâk ve faziletlerini dinlemek. O halde mü'min gence lay k olan udur ki: Ruhunda Allah' n denetlemede bulundu u inanc n kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek. Yapacaklar n za gelince. Kim de Rabb n n (yüce) makam ndan korkmu da nefsini havai eylerden al koymu sa.c.tuttuklar n da bildi ini dü ünür ve bunun uurunu ta rsa. ilim ve zikir meclislerine haz r olmak. sak ncal ve haram olan nesnelere dalmas n. kusur ve günah i lediyse veya a n gittiyse Allah' n bu yüzden kendisini hesaba çekece i. aldat c eyler onu kendi yörüngesinden kopar p ba ka bir yörüngeye sokmas n. bir hizmeti noksan m yapt .c. farz ve 96 nafile namazlara devam etmek. bir sürü oyalay c .

srarla durarak. Çünkü harama dü mekten ehvendir. Suçluluk psikolojisinden s yr l n z. sa r yapt . daha iddetli buhranlara dü erler. Bu ihtiyaçlar n me ru tatmin zemini evlilik hayat d r. 20 Ya nda Gencim. leride evlili e intibak n zorla mas ndan içe kapan kla maya. (11 3) Kur'an. Mastürbasyondan Kurtulam yorum? Niçin? Mastürbasyon hakk nda çok a r eyler duydum. 97 Ya m 21. Yanl olan. Zira. ki ideki enerjinin bo a harcanmas ndan kuvvetsizli e kadar mahzurlar say labilir. ndaki her "tatmin" . Güzel faaliyetlerinize devam ediniz. evlenince normal ili kiyi engelleyece i eklindeki iddialar do ru de ildir. a r cinsî arzular ve tahrik edici ortamda devaml bulunmak say labilir. s rf fazla ehveti atabilmek için yap l rsa bir zarar olmaz. Mastürbasyonun zararlar n mübala a ederek. Beni Ayd nlat r m s n z? Toplumdaki ölçüsüz kad n-erkek içiçeli i. A r ehveti olan ve harama dü me korkusu bulunan ki i içinse. zararl ve mahzurlu oldu unu bildi i halde mastürbasyondan kaçamayan ve bunun ezikli i içinde bulunan gençler. yaln zl k. fayda yerine zarar getirir. Bu yollardan en yayg n mastürbasyon denen elle tatmindir. bu tür korkutucu telkinler kar s nda. Kendimi buna ra men yapmaktan al koyam yorum. Bu yüzden kendinizi suçlamay n z. Aile çat s alt ndaki kar -koca ili kileri d yolu. Mastürbasyondan Kurtulam yorum.Kerim. Naziât: 37-40. Mastürbasyon konusunda abartmalardan kaç nmak laz md r.seyrek olursa buna da üzülmeyiniz. Genel olarak mastürbasyon. gençleri korku. me ru ölçüler içinde cinsi münasebetten uzak kalmak. Çevre -tahrik edici yay n ve televizyonlarla doludur. mastürbasyonu al kanl k haline getirmektir. ö renci ve bekâr bir erke im. Ancak bu zararlar ki inin içinde bulundu u artlar ve çevre ile birlikte de erlendirilmelidir. Tabii ki en tabii tatmin yolu evliliktir. e cinselli in sebebi oldu u. Çe itli hastal klara sebep oldu u. Acaba iman m m yok diye üpheye dü üyorum. karamsarl k ve ümitsizli e itecek beyanlar. Mastürbasyonun belli ba l sebepleri. t bben de dinen de normalden bir sapmad r. k s rl a yol açt . davran lar ve giyimler gençlerdeki cinsel enerjinin kontrolünü fevkalade zorla t rmaktad r. özellikle s k yap ld nda birçok zarar ortaya ç kabilir. Bu yüzden ölmeyi dahi dü ünüyorum. müstehcen yay nlar.

penisiyle oynarken bu organ n tahri edecek sert yöntemlere ve davran lara ba vurmamal d r. daha büyük haramlardan kaç nmak için bu yola müracaat edilebilir. evlenme imkan n n maddi veya özel sebeplerle mevcut olmay a r derecede tahrik ediliyor olu udur. Bunun da seyrek olmas gerekir. sertlik durumundayken organ ters yön de e mek. b elli baz artlarda ve ehvet hissinin mastürbasyona. kendisini zorla tahrik için bu yola ba vurmak ve mastürbasyonu bir zevk vas tas haline gerektirmek uygun görülmemi tir. hem manevi hayat n huzur ve Bu al kanl ktan kurtulman n yolu. zinaya dü me tehlikesinin bulunmas . ibadetleri aksatmamak. gö üsler çevresi de eklenebilir. güzel al kanl k ve faaliyetlerde bulunmak. bir eksiklik hisseder de i ik eyler sokarlar. yarat l gayesini daima hat rda tutmak. S rf 98 ehveti celbetmek. Bayanlarda Mastürbasyon: Her ne kadar bayanlar vücutlar n n çe itli bölgelerini ok amak. devaml l k kazan rsa. zihni . (i 14) Erke in Cinsel Organ yla Oynamas Zararl m ? Erkek. Bu izah. Bu artlar. cinsellik organ n n d dudaklar ve klitoristir. s kmak. Ancak a r tahrik ortamlar nda. hem beden sa l istikran aç s ndan büyük zarar do urur. Ancak. müstehcen yay nlardan sak nmak. Kad nlarda mastürbasyon teknikleri erkekte oldu undan çok daha çe itli ve incedir. cinsel organa zarar verebilir. daha önce cinsel birle me ile orgazma ula m kad nlar. Kad nlarda ise vagina giri i ve iç dudaklar da bunlara dahil edilir. "ehven-i er" olarak izin verilmi tir. az yemek say labilir. Yoksa. o ruç tutmak. Bakire k zlarda uyar lar n gerçekle tirildi i k s mlar. cinsel organlar ve cinsel organlar n n çevreleridir. Bu organlara anüs. . Penisin ucunu iddetle s kmak. Bakirelerin ço u bu yöntemi uygularsa da.Mastürbasyonun kaide d bir davran oldu u muhakkakt r. s vazlamak yoluyla tatmin yoluna giderlerse de as l mastürbasyon bölgeleri. sadece klitorisin uyar lmas ile tatmin olmazlar. * devaml yüksek meselelerle. harama bakmamak. Bütün bu bölgelere yap lan uyar lar hafif yüzeysel ok amalar eklindedir. son derece s n rl durumlar için söz konusudur. faydal dü üncelerle me gul etmek. Genelde kad nlar klitorisi (b z r) ve gö üslerini uyararak cinsel doyuma ula maya çal rlar. hayat n ve ölümün manas n devaml olarak dü ünmek.

Onu bu durumdan kurtarabilir miyim? Örnekte görüldü ü gibi. Cinsel beraberli in mastürbasyondan çok daha güzel oldu unu ona tatt rmal s n z. Siz onun hayallerini ve fantazilerini ya ama geçirmeyi önerin ve uygulama giri iminde bulunun. Bu i i tuvalette ve banyoda da s k s k yapt dünyam y k ld . Burada size önemli görevler dü üyor. Bir süre fedakarl kta bulunun. Kendim 23 ya nda genç bir kad n m. kocan za iyi bir e olabilece iniz gibi ayn zamanda ona iyi bir ö retmen olmaya çal n ve kendisini al kanl klar ndan kurtar n. Hayallerini. zevklerini veya isteklerini ö renin. çime bir ku ku dü tü ve kendisini na tan k olunca gizlice izlemeye ba lad m. ruhsal sak ncalar n yan nda baz hallerde döl-. K zl k y llar mdan beri kurdu um hayaller tuzla buz oldu. Eylül 1989) 99 Kocam n Beni Ç plak Olarak Seyredip Mastürbasyon Yapmas Do ru Mu? : Evlilikte arad n bulam yan bir kad n n ikayeti: '. (114) Bizim Aile'den. Eroksiyona geçemedi ini bahane edip soyunuk vaziyetteyken yatakta beni seyrederek mastürbasyon yap yor. Erkekler mastürbasyon yaparken bir tak m hayaller. sonuna kadar mastürbasyonu tercih etmez. Yeni evli oldu um beyimle ahenkli bir yatak ili kisi kuram yoruz.Baz kad nlar ise bacaklar n n üst taraf n s kmak ve birbirine sürtmek suretiyle doyuma ula rlar. Kad nlarda mastürbasyon yap l rken döl yoluna sokulan eylerin kullan lmas . Sevi me olay na yo un bir ekilde kat l n. fantaziler kurarlar. Çünkü hiç bir evli erkek. Beklentilerini a k oyunlar ve f s lt lar ile giderin. erkek evleninceye kadar mastürbasyon yoluyla doyuma kendisini iyice al t rm . Evlenince de yapt ili ki yerine eski al kanl bir kaç denemeden sonra ayn zevki alamay nca. Göreceksiniz verdi iniz u ra yoruldu unuza de ecek ve çok mutlu olacaks n z. Yapt mastürbasyonun bununla s n rl kald n san yordum. Cenç bir kad n olarak elbette ki normal ili kileri arzuluyorum. Bu iltihaplar n yumurta kanal / gibi üst cinsel organ bölgelerine ula mas k s rl a neden olmaktad r. Ne yapaca m bilemiyorum. Hayallerini gerçeklerle de i tirin. Kocam cinsel ili kiye girmemek için adeta direniyor. normal n sürdürmeyi tercih etmi . . hayallerini canl olarak ya atmaya gayret edin. yolunun iltihaplar na neden olmaktad r.

hatta bazen günde iki kere mastürbasyon yapt m oluyor. Kendi ça da m olan bekar erkek arkada lar mla cinsellik üzerine konu uyoruz. Mastürbasyon Al kanl n Nas l Terkedebilirim? Ben 26 ya nda bir gencim. S k s k cinsel rüyalar görerek eytan azd rmas denilen durumla kar la p bo almaktan b k p usand m. Felâk ve Nâs surelerini oku. 100 101 Bekar veya cinsel doygunlu u olmayan erkeklerin cinsel rüya görmeleri ve meni birikimini rüyada bo altmalar do ald r. Cinsel Organ mla Oynuyorum Ama Cinsel Uyar m Olmuyor. Onlar nki mi yoksa benimki mi anormal! \ nda art k Kendini tatmin etme say s n azaltmal s n. Gerçi bu rüyalar keyifli olmuyor da de il ama sabahleyin uyand m zaman kilotumun menilerle p slak hale gelmesi can m s k yor. Bu yüzden her gün iç çama r de i tirmek ve banyo yapma zorunda kal yorum. . Örne in seni rahats z eden kimseleri rüyanda görmeyece ini kendine telkin et. Hemen hemen her gün. Klitoris üzerindeki ya tabakas giderek kal nla yor ve mastürbasyon s ras nda. Aile bask s ndan veya cinselli in ay p say l p ilgilenilmemesinden olabilir. Mastürbasyondan tamamen kurtulabilmenin tek yolu ev-lenmendir. cinsellik organ ndaki sinir uçlar na ula m zorla yor. Bu Durumum Normal Mi? Bu sorun baz k zlarda görülmektedir. Zevk Alam yorum. Bacaklar n n aras n aç k tutmaya gayret et. Evlenerek sa l kl cinsel ili ki sürdürmeye ba lad mastürbasyon yapma ihtiyac n da duymayacaks n.Rüyada Bo alman n Önüne Nas l Geçilir? Ben 17 ya nda bekar bir gencim. Avuçlar n n içine Kur'an. Yatarken cinsellik dü ünme. Ba ndan a a tüm vücudunu s vazla (mesh et). stemedi in rüyalar görmemek için kendine psikolojik etkide bulunabilirsin. Bu Durumum Normal mi? 21 Ya nda Genç K z m. Bask alt ndaki beden baz fiziki de i ilere de u ruyor. Rüyada bo alarak iç çama rlar n n ve yata n kirlenmemesi için bir süre cinsellik organ bölgesini ek bezlerle sarmala. Zevk Alam yorum. Onlar haftada bir veya iki defa mastürbasyon yapt klar n söylüyorlar. Cinsel Organ mla Ve Klitorisimle Oynuyorum Ama Cinsel Uyar m Olmuyor. Bu yüzden giderek zay flad m hissediyorum. Bu durumu yenebilmek için cinsellik organ n za sürekli masaj yapmak faydal olabilir.Kerim'den ihlas. Abdestli olarak sa yan na yatarak uyu.

S. amil Y.. Ö. (115). Ayba kanamas n n temel i levi.ayba -kirlilik-namazs zl k. Yumurtal k. Rahmin iç yüzüne "Endometrium" ad verilir. Yumurtan n te ekkül edip Fallop borusunda ilerlemesine (115) ibn-i Abidin. Büyük islam ilmihali. Kur'ân okumak. st.. olgunla r ve döllenmeye haz r hale gelir. v.s.. Ve gebeli in yoklu unda her ay belirli vakitlerde hazne d na at lan kand r. hacc. (116). kad n n iki yumurtal na at l r.Yap lan istatistiklere göre kimi k z m z ancak evlendikten bir ay sonra pek ço u bir y l sonra ve bir k sm da hiç bir zaman orgazmla tan am yor.REGL ve C NSEL E T M Hay z -âdet. yani kanama olur ve âdet ba lar. Rahim.458. v. bulû . namaz. E er döllenme olmazsa. Ank. .129. Bilmen Y.: Ak nt manas nad r. amil Y. st. Âdet Kan .. Ve en önemli mes'elelerindendir. oruç.C. Lügatte Hay z -âdet.459. cinsel münâsebet.1.ADET GÖRME . iddet. kad n n normal bir vücud fonksiyonudur.. Çünkü.. Akça Y.N. Bu borular yumurtal klar dölyata na ba lamaktad r. Yuvalanma olmay nca duvar kendili inden bozulur ve döl yolundan d ar at l r.1. Buna "âdet hali" de denir. Hay z ilmini ö renmek kad nlara farz ayn'd r. birçok konular bununla ilgilidir. (116) ibn-i Abidin. C. Bu at m ayba kanamas ya da adet görme olarak adland r l r.. temizlik. her ay yumurta döllenecekmi gibi haz rlan rken (her âdet devresinde) de yumurtal klardan birinde bir yumurta geli ir. ist.AYBA I . Yumurtal ktan bir yumurta ç k nca Fallop borusundan geçerek ilerler.S._.Bilmen. (yani gebelik meydana gelmedi i takdirde) yumurta ve bununla birlikte rahmin en iç tabakas ölür ve kanama ile vücud d Her ay. hep e anlaml d rlar. n n her birinde bir yumurta meydana gelir.S. bo amak. Dinde Hay z: Küçük olmayan bir kad n n döl yata olan kand r.C.1. Bu tabaka. HAYIZ . 102 Yraj .s. hazneden sonra gelen iç organd r. i'tikaf. döl Fiziksel Yönden Âdet ve Yumurtlama Dönemi: denilen rahminden bir hastal k veya çocuk do urmak sebebiyle olmaks z n muayyen (belirli) müddetler içinde gelen ve ibâdetlere engel yata n n her iki ucunda bulunan tor-bac klara denir. Kadife gibi görünen bir tabakad r.S:68. Fetevây Hindiyye. dölyata n n iç duvar n döllenmi yumurtan n yuvalanma imkan na haz rlamakt r. Âdet Kan n n Meydana Geli i: Rahim: Çocu un t pk bir nebat gibi bitti i ve do uncaya kadar muhafaza edildi i yerdir.

Ba ka bir tabirle.) ile Havva validemiz Cennet'te iken her nimetten faydalanmalar na Cenab. Normal bir âdet esnas nda kaybedilen kan miktar çok de i iktir. Di er bir tarifi: Her dört haftada bir tekerrür eden.ve lk Âdetin Olu u: Kur'an'da aç kland üzere. Akan kan n yüzde 50'si kan hücreleri. di er k s m ise döl yolu nuhteviyat . dölüt yani bebek halini al r. bir hikmetten dolay izin vermemi ti. Bir kaç y l içinde düzene girmezse doktora dan Âdetin T p lmindeki Tarifi: Âdet. gebe kalmay nca da. C. S cak memlekette oturanlarda daha evvel. kadar olan kanamaya denir. Ona yasak edilen a ac n meyvesinden yedirdi. döl -yata na tutunur kal r. Kanaman n ba lang ç günü de süresi de.yumurtlama denir. Her ay bu kanama bir kere olur.2S: 50 103 (118) Cey Y. 20 ilâ 80 cm3 aras olabilir.s. Âdetin lk Sebebi -Men ei. O zaman da vücut bunu d ar atar. (117). Bütün genç k zlarda ilk kanamalar düzensizdir. te k z ve kad nlarda her ay vuku bulan kanaman n nedeni budur. Adem (a. E er bu s rada bir cinsel birle me olurda yumurta bir spermatozoit taraf ndan döllenirse.)' o yasak a açtan yemeye pek çok te vik etti yse de muvaffak olamad . bebek için besleyici kanl s v y d ar atmaktad r. Yumurtan n beslenebilmesi için dölyata n n iç cidar na (duvar na) besleyici bir kan birikmi tir.s. iki kanama aras ndaki süre de çok de i iktir. Yani kad n vücudu her ay bir kere gebeli e haz rlanmakta.Hakk müsaade buyurmu . insanl n babas Adem (a.S:167. E er yumurta döllenmezse bu besleyici kanl s v ya ihtiyaç kalmaz. Sonra bunlar n dü man olan eytan bir yolunu bulup Cennete girdi. . hiçbir ikâyete sebeb olmaks z n meydana gelen 2-7 gün süren 1-2 pet (normal bir el kal nl nda veya büyüklü ündeki pamuk vey a bez) kirletecek lmal d r. En çok da 200 gramd r. kad nlar n ergenli inden itibaren kesilme zaman na kadar geçen müddet zarf nda her ay belli bir vakitte ve miktarda gelen kanamalard r. borudan inen yumurta. Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi. (117) Ev Doktoru. Ondan sonra da yumurta geli ip büyür. yaln z bir a açtan yemelerine. normal bir âdet kanamas nda ortalama 40 milimetre kan kaybedilir. Sonra Havva validemize müracaat etti. (118). Bu kanamalar. ahsa ve iklime göre de i ir. rahim iç tabakas ndan kopmu parçalard r. hattâ 9-10-11 ya ndaki çocuklarda âdet görülür.

). (119). C. amil Y. Cinsel bilgiden yoksun annenin çocu una ilk büyük darbesi genellikle bu ekilde ba lar çocuk büsbütün a k nla r. Serahsi. Ai e ile dokuz ya ndayken evlendi. kan d ar ya akamaz. Peygamber (s. Nihayet bu hâdise her ikisininde Cennet'ten ç kmas na sebep oldu. oruç v. C. Bunun üzerine Cenâb .. onu çe itli ekilde azarlay p. Ai e (r. Art k bu hal kad nlar için ilâhi bir nizâm olup kald . Anne ve babalar n bu dönemde çocuklar na kar çok anlay l olmalar gerekir.S. Ve bu hal kad nlarda k yamete kadar devam edecektir. gibi ibâdet ve âmellerle yükümlüdürler.2O8. Genç K zlarda Ergenlik Dönemlerinde Regl (Âdet) Sorunu: Gençte cinsel duygunun geli mesi oran nda vücut ve duygusal yap s nda kayna malar ba lar.Havva validemiz de muhterem babam z Hz.46O. Havva validemizin gebelik. Peygamber (s. K z 15 ya n bitirince (ayhali görmese de) hükmen bulû a ermi kabul edilir..1.S. Bazen do u tan rahim kusurlu te ekkül eder.C.C. Rasûlüllah (s. Fetevây Hindiyye. (120) ibn-i Abidin.3. Genellikle anneler birden k zlar n n huyunun de i ti ini söylerler. "Yedi ya lar na ula t klar nda onlar namazla emredin" buyurmu tur. 18 ya na gelm i ve hâlen âdet görmemi . Ank. Netice olarak ta özellikle ayba lar esnas nda iddetli sanc lar olabilir. . anha) ile bülü a erdikten sonra evlenmi tir.1. ist.i-:^ (1WÎ<33 im'( sXb8 ^»P'S^ai .v. Bir di er görü e göre de.458. h rpalarlar. (121).s.v.v.). K zlar ilk âdet kan ile bulû a girmi olurlar ve mükelleftirler.arth^i ^iHfiîU flfib kt r. kimsede bazen de k zl k zar tamamen kapal oldu u için. Çünkü Hz. ki i âdet görmesine ra men. Bunun zahirine göre Hz. Özellikle k z çocuklarda ergenlik ça na girmeden önce ruhsal ve bedensel ta k nl klara rastlan r. amil Y.149 (1 22) Fetevây Ali Efendi. Ve bu hâlin günahlar na keffaret olaca da zik-rolunmaktad r.a. Zaten kafas karmakar 119) ibn-i Abidin. (120). Hz.. bir güç hal olmak üzere. Hanefî ulemas nda dokuz ya ndan sonrad r. O da yedi.S. K z n Bulu a Ermesi ve lk Âdetinin Ba lama Zaman : K z n bülü a ermesi ve ilk âdetinin ba lama zaman . Namaz.S. So uk ülkelerde daha geç. do um gibi hallere u ramas na ve her ay kan görmesine hükmetti.2. Akça Y.S. (Ülkemizde ise ayba ya 12-13 civar ndad r.Hakk. (122). 104 ' -.)'in u sözüyle bülü ya yedi ya olarak takdir edilmi tir. Hz.1.129 (121) Mebsut. C. s cak iklimlerde daha erken olabilir). Adem'i kand rd .a. ist.a.

ilk regl onda izi silinmez bir korku yaratabilir. bundan utan r. k z çocu undaki o ta k n hareketlerin bir süre sonra zamanla geçti ini görecektir.Zaman zaman dalg nla yordur. leride bir gün kendilerinin de ba na böyle bir eyin gelece ini sezinlerler. K z çocuklar n n ergenlik ça na geçi leri erkek çocuklar na oranla çok de i ik hatta riskli bir durum olu turur. Oysa anne bir parça anlay gösterse. Ancak ne kadar e itilmi olursa olsunlar reglin ba lang c nda duyulan a r lar. Kan görmenin yarataca korkuya önceden haz rlamak gerekir. Kad nl n özelli i nedeniyle ile k z çocuklar n n ergenlik ça nda son derece dikkatli olmak gerekir. söylenenleri anlam yordur. Bir çok eyi hemen unutuyor. aksi ve huysuz biri olur. K z çocu unun erginlik ça na geçi i ilk kanama ile ba lar. üstelik de erkeklerin dikkatini üzerine için. lk reglden sonra da genç k zda de i ik ruhsal bunal mlara rastlanabilir. k zda yine de bir hastal k korkusu yaratabilir. Sonradan Frijid. E er k z çocuk kan görmeye haz rl kl de ilse. Regl dönemine yakla rken genç k zda bir tak m ta k nl klar n görüldü ü belirtmi tik. yani cinsel yönden 105 . reglden sonra k z çocuklar n n hareketleri titizlikle kontrol edilir. Küçük k z regl olduktan sonra cinsel duygular artt çekmeye ba lad . E er k z fazla s k lgan ya da arkada tan yoksun ise bu konuda tamamen bilgisiz kalm olabilir. kimseye bir ey söylemedi i için de ölüm korkusu içinde k vran r durur. Annelerinin ayda bir geçirdikleri rahats zl klar k z çocu unun gözünden kaçmaz. Ya içine kapan k k z olur ya da tam tersi asi tav rl . Yaln z uras n söylemek do ru olur ki çok nadir durumlar n d nda k z çocuklar ilk regl kanamas hakk nda çevrelerindeki arkada lar ndan hemen her zaman bilgi edinirler. Bu kanaman n çarelerini aramaya ba lar. Neyse ki k zlar ayn ya taki k z arkada lar ndan kulaktan kapma bir eyler ö renirler. içlerine kapan rlar. Baz yeni geli en k zlar da di iliklerini bask alt nda tutar. Tam aksine k z çocu u o günü sab rs zl kla bekler. Özellikle annelerin buna kar haz rl kl olmalar zorunludur. Genç k zlar regl olmaya daha ilk çocukluk ça lar nda karanl k bir ekilde haz rl kl d rlar. Çünkü art k g enç k z olacakt r. Üstüne üstüne gidilen k z iyice bunal r ve bunun ileride çok geni ölçüde zararlar n görür. lk regl s ras nda annelerin dikkat edecekleri bir durum da k zlar n n cinsel e ilimlerini anlay la kar lamakt r. Regl hakk nda az çok bir bilgisi olan k zlarda ise bu olay hiçte korku yaratmaz. Bu daha çok annenin verdi i e itim ile ilgilidir.

bu durumda a r p ok bile geçirebilir. nas l davranmas hakk nda bilgi vermemi se. K z n lk Kan Görmesi: Bir k z çocu u.. Çünkü insan hem ruhî. Yahut yanl kaynak ve ah slardan yanl ö renerek uygulamaya kalkar. cinselli i ay p. dikle en memelerini bir suç delili gibi gizleme çabas nda olacakt r. C. ve ne yapmas .2. Veya bunlar ö reten kitaplar al p okutmas gerekir. gü-venilemeyen ve cinselli i nedeniyle izlenmesi gereken bir durumdad r. a a lanmas cinsel kimli in be1 nimsenmesini engellemi olur. üç gün pe pe e kan görse o hay zd r ki. Böyle yapmas annelerin üzerine vaciptir. çocuklar ve gençleri hayat boyunca cinselli e utan lmas gereken bir konu olarak bakma a zorlamaktad r.. tesettür (örtünme) v. adet görünceye kadar çocuk muamelesi görür. E itim eksikli i nedeniyle cinsel organ ve dürtülerin ortaya ç kt ergenlik ve gençlik y llar nda çevreden gelen. onun ergenli e ula t (i23). hem de fizyolojik bir varl kt r. k z âdetini hünüz görmeden onu uyarmas ve k z ile bir arkada gibi konu up onun. ergenlik ça lar n n ba lang c na var p da kendisinde henüz bir eser görülmemi ken. 106 Bu konular n ay p say lmas . K z çocu unun da ayet önceden annesi kendisiyle bu konuda konu mam . Böylece genç k z bu geli meleri gizleme mecburiyetini duyacakt r. Geli en. a a l k. (123) Mebsut. oruç. Bundan da anne ve babalar mes'ûldür. Bu ise evlili in temelini olu turan cin - . Serahsi. günün birinde rahminden biraz kan gelece ini. pis olarak niteleyen görü ler. Anne yahut k z çocu uyla ilgilenen kimse böyle yapmazsa ruhen haz r olmayan çocuk.142. ayet kendisi yapam yorsa bilen birisine götürmesi gerekir. bütün hükümlerin art k kendisine farz oldu unu bildirmesidir.S. Cinsel E itim: Genç bir k z. çünkü anne olacak her genç k zda belli ya tan itibaren bu kan n görüldü ünü ve bu kan n gelmesi ile âkil ve bali oldu unu güzelce anlatmal d r. bundan korkmamas gerekti ini. ilk yapaca durumunu açmas olmal d r. Annenin görevi. annesine veya yak n bir büyü üne eyler na i arettir. kötü. Burada anneye dü en görev. bunun gayet normal oldu unu.s. âdeti hakk nda bilgi vererek ci erparesini bu yeni döneme ruhen haz rlamak oldu u gibi.hiç zevk almayan kad n diye nitelendirilecek olan bir çok anss z kad nlar n sorunu bu ya larda uygulanan s k bask d r. kirli. bu andan itibaren namaz. ergenli e ula r ula maz hareketlerinden ku ku duyulan.

Buna cevap verirken anne n belirtecek ekilde. sakin bir baba. bebek orada geli ir sonra iyice büyüyünce bacaklar n n aras ndaki bir delikten ç kar. buradan gelen sütle bebeklerin beslendi i söylenmelidir. 3) Lise de verilecek bilgiler.s. laf döndürüp dola t rmadan. A r davran rlar Yap lmas gereken. oras n n da çi yapmaya yarad n söylemek yeterlidir. Cinsel e itim. Ve ilk günler de cinsel ya ama katk da * bulunmazlar. Özellikle kad nlar cin-1 sel dürtü ve ilgilerini e lerine göstermeyi ay p sayacak ekilde artland rd klar için. bu soruyu ciddiye ald ifadeyle nas l a z yemek yemeye. 1) Okul Öncesi Aile Taraf ndan Verilecek Bilgiler: Çocu un konu maya ba lad ktan sonra cinsellikle ilgili soraca ilk soru cinsel organ n n ne oldu udur. Aile çok bilgili ve merakl dahi olsa fazla detayl bilgi vermekten sak nmal d r. Di er bir önemli soru ise hele annede bir gebelik olu tuysa karde bekleniyorsa. cinsel birle meye ortak olmalar gerekti i ger. Cinsel E itimin A amalar : 1) Okul öncesi aile taraf ndan verilecek e itim. gözü etraf n görmeye yar yorsa. Annelerin bebek do urdu u zaman bebeklerin beslenmesi için memeleri oldu u anlat lmal . sonra ilkö retim ve lisede çocuklar n ilerideki ya amlar için gerekli olan cinsellikle ilgili konular n anlat lmas d r. 2) lkö retimde verilecek bilgiler. ilkokul öncesi evde ba layan. K saca. Bu ya larda çocuklar az bilgi ile de yetinirler.* sel ya amda evlilik bunal mlar na neden olur. içten geldi i gibi tabii davranmak ve cinsel ya am n hakk n vermek ve ya amakt r. 2) Çocuklara lkö retimde Verilecek Cinsel Bilgiler: Pek çok ö retmen ve anne baba cinsel e itimden "üremeyle ilgili bilgileri" anlamaktad r. onun nas l oraya girdi i? Kendisinin nereden geldi i? Kendisinin de annesinin karn ndan m ç kt ? v. Üremedeki olaylar cinsel e itimin sadece 107 . denilmelidir. Kesinlikle ne kadar küçük olursa olsun çocu a bu konu larda yalan söylenmemelidir. Ve yanl bilgi verilmemelidir. En mühim nokta çocu a sordu u kadar n n cevab n n verilmesidir.çe ini de benimseyemezler. örne in: Annelerin karn nda bebeklerin olu mas için bir yer vard r. Daha sonralar annelerinin memelerine gözleri tak l r. Gereksiz bilgi vermeyiniz.

Cinsellik konular nda çocuklar yanl yönlendirilmemelidirler.bir parças d r. cinsel bilgiler içeren kitaplar verilmelidir. cinsel kimliklerinin olu umunu sa lamakt r. Mühim olan konular n ko -nu ulabilmesidir. Anne k z. Sa l kl bir toplum. Cinsel e itimde önemli olan tek tek biyolojik ve fizyolojik olaylar n ö retilmesi de il. Mesela. insan n bu yönüne cinselli e kar gereken tavr n tak n lmas d r. orta ve lisedeki edebiyat veya matematik dersinden çok daha önemlidir. Onlar cinsellikle ilgi li yersiz korku ve s k nt lara . s n flar k z-erkek kar olmasa anlat m daha rahat olur. onlara her zaman soru sorabilecekleri yak nl sa lamal y z. örne in Hayat Bilgisi dersinde organlar incelenirken. tehlikeli olmad kar ayd nlatmakt r. lkö retimde. Bu hassas konuda kan mca. 108 m n belirtmektir. elinizdeki bu kitap gibi. Ayr ca özellikle A DS gibi cinsel birle me ile bula an hastal klara dikkat çekilmeli. Bitki ve hayvanlardan örnekler vererek di i ile erke in birle mesinin normal bir ey oldu unu ifade ederek k sa fakat do ru bilgi vermesidir. Yukar da da de indi im gibi cinsel e itimin temelinde anne baban n efkat ve sevgi göstererek anlay la çocuklar n soru ve sorunlar na cevap vermeye çal mas önemlidir. Cinsel organlar n da yap lar ve ne i e yarad klar ölçüyü kaç rmadan anlat lmal d r. Onlara bir eyler ö retmeden önce sab rla dinlemeli. ihmal edilen çocuklar n ileride cinsel ve di er ili kilerde kendilerini rahat his-sedemeyeceklerini unutmamal y z. Anne baba ve ö retmenin verece i bilgiler çeli kili olmamal d r. lkokul ö rencisine cinsel ili kiyi ayr nt lar yla anlatmak gereksizdir. baba da erkek çocu a klavuz olmal d r. Ya lar na uygun ahlaks zl a te vik etmeyen. sa l kl ailelerden olu acakt r. Gençlere zührevi hastal klar mutlaka ö retilmelidir. anne baban n bütün sorulara cevap verebilecek yetenekte olmas art de ildir. Do rusu da budur. Çocukta görülebilece k yanl bir tavr n olu mas n n önlenmesidir. Çocuklar n k z veya erkek kendi vücutlar n ruhen kabul etmelerini. Önemli olan ö retmenin ciddi ve rahat olabilmesidir. Cinsellik kimsenin tekelinde de ildir. önemsenmeyen. 3) Ortaokul ve Lisede Verilecek Cinsel Bilgiler: Çocukluktan gençli e geçen çocuklar m za verilecek cinsel bilgiler. Anlat lmayan eyleri kitapta bulacakt r. pis. ö retmenden çok anne baban n çocu a verdi i e itim önemlidir. stenilen de cinsel dürtüleri uyanmaya ba layan gençlerin mutlu bir gelece e yönelik haz rlanmalar d r. Vücudun herhangi bir yerinin kötü. Ayr ca sevilmeyen.

K z n za gelince. Gençlere küçük ya ta cinsel ya ama at lman n sak ncalar anlat lmadan. erkeklerin de anneleriyle birlikte banyo yapmamalar daha do rudur. K z n za ve karde lerine art k onun büyüdü ünü ve yaln z kalmaya ihtiyac oldu unu ifade edin ve karde lerinin de bunu sayg yla kar lamas n isteyin. kap y çalmalar n da ö retin. y kanabilir. Üç ya ndan sonra k zlar n babalar yla. Ayr ca. Yaln z. Anne bununla da yetinmeyip k zma di ili iyle övünmesini ö retmelidir. Biri erkek. Ho olmayan eyleri görmelerini önlemek için. k z ve erke in birbirlerinden ayr cinsler oldu unu anlay ncaya kadar bir arada oynayabilir. do ru dürüst bilgi verilmeden. Çocuklar Birlikte Banyo Yapabilir Mi? "Üç çocu um var. ikisi k z. Ya lar da s ras yla 2.Bütün bu teknik bilgilerden ba ka gençlere içinde bulunduklar toplumun inançlar ve de er yarg lar n da kabul ettirmek onlara k zl k bozulmas . Onlar genellikle birarada y k yorum. Ergenlik ya na gelmi çocuklar n yan nda kad n. Çocuklar. Anne Ve Babalar n ç Çama rlar yla Çocuklar n n Önünde Gezinmesi Do ru Mudur? Kitab m z n tesettür bölümünde kimlerin kimlerin yan nda nerelerini gösterebilecekleri uzunca anlat lm t r. istenmeyen gebelik gibi. ideal ve do ru diye kendi toplumumuza sunmamal ve sunulanlar da kabullenilmemelidir. gençleri düzensiz bir ya ama yöneltirken mant ks z bulduk lar bask ya . art k büyüyor ve karde leriyle banyo yapmaktan ho lan mad n da size hissettirmi . K z n Ergenlik Döneminde Dikkatli Bir Annenin ve Baban n Görevleri: Bir anne ergenlik ça ndaki genç k z na baba da o luna bu konudaki en sa l kl ve tarafs z bilgiyi vermelidir. alt ndan kalkamayacaklar ili kilerden kaç nmalar n önermeliyiz. ancak 109 s ras gelince kad n ve di i olmaktan büyük zevk alaca n anlatmal d r. art k onun odas na gir meden. Boyal bas n ve TV'lerdeki u veya bu toplumun slam d ve genel ahlâk d olan ya am tarzlar n ve de er yarg lar n . sa l kl yöneltmeler yapmadan gençleri bask alt nda büyütmenin yarataca ba ka bir bunal m da. Son zamanlarda 7 ya ndaki k z m yaln z ba na y kanmak istemeye ba lad . zinet yerlerinin d ndaki yerlerini açmamaya çok dikkat etmelidir. Hatta kendi yatak odan za kap y çalmadan girmemelerini ö retin. Bu ay r m yapacak seviye geldiklerinde banyolar n ve yatak odalar n ay rmak gerekir. Oraya müracaat ediniz. ya daha küçük oldu undan imdilik kendini tutmas gerekti ini. 4 ve 7. hem de benim i im çabuk bitiyor. Onun bu iste ine sayg göstermeniz gerekir. Çünkü hem onlar e eleniyorlar.

Ne var ki cinsel içgüdü ayn zamanda tehlikeli derecede kuvvetli. fakat basit ve k sa cevaplar vermelidir. ilk ko up gelece i. övünülecek eyl erdir. k z çocu unu kad nl a haz rlayan anneye güç ama ya amsal görevler dü mektedir. Sizi says n. Çocu un ö renmek istedi inden fazlas n söylerse onu oke edip korkutabilir. Fakat cinsel ya ama evlenince ba lamak ise mutluluk. tatmin ve ya am zenginli i sa lar. Regl kanamalar s ras nda kendilerini pis ve i renç görerek utanca ve küçüklük duygusuna kap labilirler. cinselli in. -LiU . s naca insan sizsinizdir. Çocuklar n z buna inan rsa gençli inin bir çok ac kl ve tehlikeli tuzaklar ndan kurtulabilirler. Anne de bunlar cevaplayacakt r. Çocu un sordu u soru dikkatle dinlemeli ve tam dozunda cevapland r lmal d r. Çünkü çocuk geli tikçe daha ayr nt l ve özel eyler ö renmek isteyecektir. Küçük k zlara ve yeni geç k z olan çocuklara yap lacak en do ru yönlendirme bizce udur: "Di ilik ve kad nl k güzel. korkulacak bir ey olmad n k z na aç klamal d r. cinsel ya ama s ras gelince at lmas nda yarar vard r. k z n ya küçükse gereken y kama ve temizleme . Cinsel ya am zevklidir. Anne k z na bu konuda en do ru yolu gösterecek ki inin kendisi oldu una k z n inand rmal d r. sizden çekinsin ama asla korkmas n. hüsran felaket getirir. As m Uvsal 110 Bu konuda da genç k z n en büyük yard mc s annesi olabilmelidir. Ona regl s ras nda kendini nas l temiz tutmas gerekti ini ö retmeli. Az n söylerse k z n sayg ve güvenini yitirdi i gibi k z cahil b rakabilir. Nikahs z cinsel hayata erken ba lamak. Anneler! k z n zla. kontrol edilmesi güç bir duygudur.isyan ederek genç ya ta cinsel ya ama yönelirler. Bunun önlenmesi gerekli ve zorunludur. Bu yüzden cinsel duygular n bir k z n evleninceye kadar kontrol alt nda tutmas nda. di ili in utan lacak. Daha ergenlik öncesinden çocuk cinsel konularda bir tak m sorular sormaya ba layacakt r. K sacas . Bunlara biraz utanmadan cevap vermek zordur ama anne kendini zorlayarak rahat ve do al bir tav rla konu mal . Ergen k zlar bunal ma iten etkenlerden biri de kandan korkup tiksinmeleridir. Anne bunlara do ru. Bu da kendileri için olumsuz sonuçlar do urabilir. babalar o lunuzla arkada olunuz. Bilsin ki ba na en büyük bir felaket bile gelse onun en candan yard mc s .

o k z n hayat nda kendisine âdet olacak bir hadisedir. günlerin say s yla güzelce ve dikkat le takip edip bilmek ve bellemek lâz md r. Onbe ya tan sonra regl olan k zlar bir doktora göstermekte yarar vard r. ba tan kaç gün kan gelmi tir. Çünkü bu. K z n lk Âdet Müddetinin Tesbiti: Yeni yeti mi bir k z n ilk gördü ü kan çok mühimdir. E er bir müddet sonra kan kesilecek olursa bu durumda kan n vaziyetine göre yeni bir âdet edinmek gerekir. Di er hay z hükümleri de ona göre uygulan r. öfkelendirip so utan birer kad n olurlar. Bu konularda bilgisizce büyütülen k zlar. yani kad nl klar n kirli bulduklar için bilinç alt ndan gelen bir tepkiyle a r temizli e dü kün yeti irler. Ve kan devam etti i müddetçe her ay böyle hesap edilir. onlar rahats z eden. Bunun için çok dikkat etmek lâz md r. Âdeti Nas l Tesbit Edilir? Bir k z ilk gördü ü kanla ergin (bulû ) olmakla beraber.i lemlerinde anne bizzat yard mc olmal d r. kaç günde kesilmi tir? Sonra bu temizlik tam m d r. A r titiz olan k zlar n kan korkusu ve tiksintisi giderilmezse bu k zlarda a n temizlikkompleksi ba lar. bu kitab n sonlar nda "GUSÜL" konusundad r. Kendilerini. onun hep âdetidir ki. küçük dü erler. Ramazan'a rastlarsa orucunu tutmaz. hay z kabul etti imiz on gün içinde namazlar n k lmaz ve sonra da kaza etmez. e er bu kan devam edip kesilmeyecek olursa. Meselâ. Geni bilgi. ona göre hareket edecektir. eksik midir? Onun için bunlar n hepsini zaman ile. sonradan erkekleri tiksindirerek mutsuz olur. özür sahibi gibi her namaz vaktinde abdest al p farz ve nafile günleri kaza eder. Fakat olarak istedi i kadar namaz k labilir. Ay n on gününü hay z. K z n lk Gördü ü Kan Hiç Kesilmezse. sonradan o tutmad temizlik hâli sayd m z o yirmi gün içinde. yirmi gününü de temizlik hâli kabul etmek lâz md r. Sonradan durmadan evlerini temizleyip duran. Bu haller (birbirini bozmad kça) k zca z n her zaman âdeti olaca ndan. K sacas her yönden ba ar s z ve mutsuz birer e olmaya mahkumdurlar. (124). Erkek çocuklar ise ergenlik 13-15 ya lar nda ba lar. o luna ergenli i ve guslü ö retmelidir. Bu hal. yani normalden (2-7 günden) daha uzun kanama sürerse anormallik vard r ve doktora ba vurmal d r. Sekiz dokuz ya nda ayba olan k zlar n yan s ra çok daha geç kanayanlara da rastl yoruz. erkeklerini temizlik i kenceleriyle ezen. K z n lk Gördü ü Kan 3 Günden A z Olursa? . Kendi kad nl klar na kirli i renç bir ey gözüyle bakt klar için cinsel zevk de almazlar. Regl kanamas ortalama olarak 12 ile 15 ya lar ars nda ba lar. Baba.

K z n ilk gördü ü kan 3 günden az müddette kesilirse. amil Y. kan on günden fazla geldi i için fâsid (gerçek de il)dir. (1 26) ibn -i Abidin. anla l r.S:1 35. (125) ibn-i Abidin. 112 a r gaz da ayn sonucu meydana getirir.Cemal Ö üt.1. bir k z on bir gün kan. H.500. ya dönemini geçiren. Âdet (regl) Sanc s : Âdet vücudun tamamen do al bir i levi oldu undan sanc yapmamas gerekir. ilk defa sahih kan ile hay z olsa. Bahar Y. ist. Meselâ. (125). bundan sonraki di er hay zlar nda âdet müddeti 7 gündür. yirmi günü de temizlik hâli hesap edilir. (126). H. iî .465. Bir k z ergen oldu u zaman ilk olarak sahih kan (en az 3 gün gelen kan) ve sonra da sahih temizlik (en az 15 gün) görmeyip de.Cemal Ö üt.463. ist. (i 28).C. yani âdetten kesilmeye ba layan kad nlarda ve sinirli kad nlarda görülür. önceki ilk adet ve temizlik halinde âdet süresi ne idiyse ona göre hareket eder. 14 gün de temizlik gördükten sonra kan devam edip giderse. Bu durumda kan n gelmeye ba lad günün evvelinden ba lay p on günü hay z. bir k z ilk defa 7 gün âdet gördükten sonra kan kesilirse. ist. Bir de ba rsaklar düzenli bo almazsa yumurtal klara bask yapar ve bu da sanc ya yol açar.1. amil Y. Bahar Y.C. Meselâ. ist. Kan devam ederse özürdür.5. Demek ki daha çok psikolojik etkenlere dayan r. amil Y. hay z olmad terketti i namazlar n kaza etmesi lâz m gelir. ilk kan devaml akar da sahih temizlik görmezse. o zaman Bir k z. Böyle durumda 10 gün hay z. Bir de âdet kanamas ndan önce kad n . yirmi gün de temizlik hâli kabul edilir. sonra da tam müd-detince sahih temizlik geçirse. Doktorlar âdet dönemlerindeki duygusal ve sinirli olu u daha çok hormon faaliyetlerinin bedende ve ruhta yaratt dengesizliklere ba larlar.S. Âdet sanc lar daha çok yeni yetme genç k zlarda. bunlar n hiçbirine itibar edilmez. Temizlik de 15 günden eksik oldu u için o da fâsiddir. (127) Kad n ilmihali. Ba rsaklardaki (124) ibn-i Abidin. hay z ve temizlik günlerini böylece tesbit etmi olur.C. Hay z ve Nifasta (Do um Yapan Kad nda) Âdet Süresi Tesbiti: Bir defa ile tesbit edilip kararla t r l r. Daha sonraki adetlerinde kan durmay p aksa bile. st.1.S:1 29.S. (128) Kad n lmihali. Âdet s ras nda sinir ve sindirim sistemi iyi i lemelidir. (i 27). Yani bir kad n n ilk hay z ve lohusal k zamanlar nda kaç gün kan gelmi se i te o müddet onun âdeti olmu olur.

adet kanamas s ras nda rahim büzülür. Sanc . yatakta kalman n hiç bir faydas yoktur. Baz hallerde a r n n. Sanc y a r kesici ilaçlar azaltabilir veya tamamen yok edebilir. doktorunuzun tavsiye etti i bir a r kesici almak ve yatarak karn n üzerine s cak kompres yapmak etkili olabilir. ya âdetten bir gün önce ba lar ve âdetin ba lamas ndan hemen sonra kaybolur veya âdetten önce ba layan sanc . En önemli ikayetleri a r sanc lardan kaynaklan r. her zaman oldu u gibi. ömür boyu da deva m edebilir. Her zaman yedi i eyleri yiyebilir ve yapmas gereken günlük i lerine devam edebilir. Bu arada s rta yap lacak masajlar da a r y hafifletir. iltihaplanma v. yatakta yatma a mecbur b rakan iddetli sanc lar görülmektedir. Sanc l âdet görüyorsan z. âdetin ilk günlerinde çal amaz hale getiren. âdetin birinci günü çok iddetlidir ve sonraki günler iddetini azaltarak 113 kaybolur. Genç k z ve kad n bu gerçekleri bilirse kanamadan önceki günlerde kendini kontrol edip iradesini kullanarak ya da doktorunun verece i ufak tefek ilaçlarla. egzersiz ve hafif ev i leri yapmak faydal olur. a r hassasl k durumlar yarat yor. Bunlar ba a r lar s rt a r lar . . belden a a bölümlerde kramplar. Çok sanc varsa. Bu büzülme sanc ya neden olur. Dola mak. hastan n genel psikolojik durumunu ve sinir sistemini etkiledi i görülür.nirlilik. Adet öncesi gerginli i ve rahats zl klar ilaçla önlenebilir.) Sanc l âdet geçici olabildi i gibi. (Küçük rahim. Kad nlar .s. Âdetlerin çok çok a r olmamak art yla sanc l olmas normaldir. Sanc lar n nedeni. her 10 kad ndan bir tanesinin sanc l âdete sahip oldu u kabul edilmektedir. Hatta. yatmak sanc y art rabilir. yeterince uyumas ve dengeli beslenmesi önemlidir. terleme olarak görülebilir. Veya s cak içecekler için ya da ayaklar n z s cak suya koyun. ate . kad n n bireysel temizli ine dikkat etmesi. Sanc l Âdet ve Sebepleri: Normal kad nda âdet sanc s z olabilece i gibi.vücudu su biriktirme e ba l yor ve bu "ödem" sinir uçlar nda bask yapt ndan si. Âdet döneminde. h rç nl k. Sanc ve Di er ikayetler: Adet günlerinde kad nlar n kimi bedensel ikayetleri olur. Genellikle anneleri sanc l adet gören k zlar n kendileri de sanc l adet görürler. Genellikle bu sanc çe itli sebeplere ba l d r. geri dönük rahim. bu gergin dönemi rahat olarak geçi tirir. Sanc lar n a r olmas biraz da kal t msald r.

Cenab. Bu mudur kad n . Anneler k zlar na. sinir sistemleri veya ruhsal yap lar psikolojik duygular alt-üst olabilir. ergenli in yaln z kendi ba na gelen. Bu alay ve sata malar k z çocuklar n n zoruna gider onlara bir utanç ve a a l k duygusu verebilir. regl kanamalar d r. cinsel organlar n n büyüdü ünü. K z çocuklar da ayn ekilde erkeklerdeki cinsel mekanizmay tan mal d rlar. Böyle anlarda bu durumdaki kad nlara kocas n n veya ailesinin daha ho görülü ve duygusal davranmas çok uygundur. haklar be enmeyen. Veya doktorun tavsiyesine göre hareket etmek daha uygun olur. utan lacak bir durum olmad erkek çocuklar n da. erkek çocuklar n da bedensel de i imler geçirdiklerini. ça da geçinen be erî sistemlerde çal an kad nlar ise. Hatta k zlar n regl kanamalar na kar l k erkek çocuklar n cinsel rüyalar görerek uykular nda bo alma 114 ile yataklar n slatt klar n anlatmal d rlar. Ergenlikte K z-Erkek Çat mas : Ergenlik ça ndaki erkek çocuklar kendileri de bunal m geçirdikleri ve çocukluktan tam kurtulamad klar için k z çocuklar yla alay eder. erkek çocuklar alçaltmadan ve çirkin göstermeden. ba ka ekillerde ama ayn amaç ve yöne do ru h zla geli tiklerini n.Hak. O zaman k z çocuk. Ergenlik ça nda k z ve erke in birbirine sayg duymas ve sinirli hallerinde anlay ve sab r göstermesi ö ütlenmelidir. k z na erkek çocuklar n ergenlik ça nda geçirdi i de i imleri anlatarak hem gerekli bir bilgi vermi hem de bu küçültücü duygular önlemi olur. Oysa dikkatli bir anne. adetli günlerinde kad nlardan ibadet mükellefiyetini kald rm ve her adetli günlerince kad n izne ay rm t r. Ba l ca konu k zlar n belirmeye ba layan gö üsleriyle. bu günlerinde de her türlü i lerde çal t r lmaktad rlar. slam n kad na tan d haklar ?! KIZ ve ERKEKLERDE ERGENL K Cinsel ya am üzerinde gerçek bir bilgi sahibi olmalar için erkek çocuklara da regl kanamas n n ne oldu unu anlatmak gerekir. Ça da olduklar n ve kad n haklar n savunduklar n iddia eden be erî sistemlerde böyle bir uygulama var m d r? Her ay 7 gün kad n Allah taraf ndan izne ayr lmaktad r. onlara sözle sata maktan ho lan rlar. normal zamanlarda görülmeyen anormal hareket ve sözleri sar-fedebilirler. Bu ilâhî emre itaat etmekle de adetli kad nlar sevap kazanmaktad rlar. k l-land klar n . seslerinin yak nda çatlayaca n .Böyle âdeti ve hamileli i sanc l geçen kad nlar n. rahat ve do al bir ekilde belirtebilirler.

a r bir eyi kald rmak. Fakat adet dönemlerim çok düzensiz. Bu durumda bir rahim rahats zl röntgen çektir. Bütün bunlar kendime sorun yapmad m. Normal kanamalar 28-35 gün aras nda yinelenir ve 3 . Bazen bu süre iki üç gün öne geliyor. güçsüz hissediyorum. On Günde Bir Kanama Olur mu? 17 ya nda genç k z m. . Bir adet döneminden hemen 10 gün sonra yeniden adet görmek normal de ildir. a r korku ve heyecana kap lmakt r. Bazen 22 günde bazen 29 günde bir adet görüyorum. muayene ol.anlarlar. Bu düzensizlik beni çok korkutuyor. Benim ikayetim adet 115 günlerimin çok sanc l geçmesi. kanama sürem bitip temizlendi imde rahatl yorum ama aradan daha on be gün geçmeden yeniden kan yorum. Bunlar öyle aç klayabilirim: Normal adetimi görüyorum. Bundan hiç korkman gerekmez. t i Âdetlerim Neden Düzenli De il? SORULAR -CEVAPLAR Ben 17 ya nda bir genç k z m. zaman sanki içime b çaklar sap-lan yormu gibi büyük ac lar duyuyorum. Ya n ilerledikçe ve özellikle de evlendikten sonra adetini normal süreler içinde görece inden ku kun olmas n. Kendimi neredeyse duvardan duvara vurmak istiyorum. büyük üzüntülere. bazen de ileriye sark yordu. iki y ldan beri adet görmekteyim. Çok kan kaybetti imden olsa gerek kendimi halsiz. hem bilgi hem rahatl k sa lar. Ama son bir kaç aydan beri bende ola anüstü de i iklikler olmaya ba lad . Acaba bilmedi im bir hastal m m var? Adet düzensizli i genç k zlarda çok s k görülen bir olayd r. Bu onlara. Zaman zaman hiç adet görmedi im.5 gün sürer. Kanamam ba lad bo al yor. Kimi zaman bu süre W güne dü üyor. Adet düzensizliklerinin ba l ca nedeni. . Çözlerimden ya mur gibi ya lar Ben 21 ya nda bakire bir genç k z m. kimi zaman yirmi gün sonra yeniden kan yorum. Hiç durmadan bir hastaneye ba vur. sonras nda ise hemen 15 gün ard ndan yeniden adet gördü üm oluyor. Adet Sanc lar ndan Kurtulamayacak M y m? i. Bende normal adet kanamas 29 günde bir oluyordu. n söz konusu olabilir.

slam n yüceli i ve kad nlara verdi i de er bu konuda da aç kça görülmektedir. bu ac lar m herkese göstermemek. S k s k. Evlendikten sonra böyle bir sorununuz kalmayacak. Adet sanc lar n z n böyle ömür boyu sürüp gidece ini dü.ünürek ümitsizli e kap lmay n. oruç tutmazlar. E er ekonomik durumun uygun de ilse. Kad n haklar n n koruyucusu olduklar n savunan ve ça da geçinen be eri sistemler. kurut. Kirlenmi bezlerini iyice y kad ktan sonra yine sabunlu su ile iyice kaynat. Halen bakire oldu unuz için kanama günlerinizde kan n z bekaret zar ndan süzülerek ve bask yaparak geçmek durumundad r. Ama e er kanaman iddetliyse aspirin kan suland raca ndan ve kanamay daha artt raca ndan. Pek çok genç k z m z ve kad n a r kesici olarak aspirin kullan rlar. Ya da en az ndan azalacakt r. eczaneden gerekli gereçleri alam yorsan bu i için özel olarak eski temiz kuma lardan kesip haz rla. Yeni ayba kanamas görmeye ba lad m. o zaman ba ka a r kesici kullanmal s n. . Sanc lar n z n nedeni bu olsa gerek. A r ve sanc lar n artmas halinde a r kesici kullanmakta sak nca yoktur. kad nlar n bu durumlar n göz önünde bulundurmuyorlar. Beni bu konuda ayd nl at r m s n z? Ayba kanamas s ras nda olabildi ince temiz davranmak zorundas n. saklamak zorunday m. Hiç olmazsa bayanlara böyle günlerde izin verilse. Adet günlerinde ac lar n z n azalmas için. s-lamda ise kad nlar bu günlerinde izinlidir. Evimizde annem ve ablam gibi bir büyü ümüz olmad ndan adet kanamas s ras nda nas l hareket etmem gerekti ini bilmiyorum. mümkün olursa günde üç kez l k su ile cinsellik organ n temizle. ütüle ki iyice mikroplardan ar ns n. Ayba Kanamas S ras nda Neler Yapmal y m? Ben 16 ya nda bir genç k z m. Ne yaz k ki bu durum pek çok genç k z n ba nda. Namaz k lmazlar. Fakat kanama s ras nda a r sanc lar duyarsan ve ak nt n iddetli olursa s rt üstü uzan ve dinlen. Bu da ayr bir i kence oluyor. bunun d nda ba vuraca n z en basit ilaç aspirindir. doktorunuzun önerileri i e yaramad ysa. Genelde ayba kanamas geçirirken normal ya am n 116 aksat lmas na gerek yoktur.Konunun çözümü için defalarca doktora gittim ama önerilerin hiç birisi i e yaramad . Bunlar sabunlu suda iyice kaynat. Bu sihirli tablet pek çok konularda oldu u gibi kanama sanc lar n n azalmas n hatta kimilerinde tamamen yok olmas n sa layabiliyor. Bir i yerinde sekreter olarak çal t m için.

belirli bir düzenle yenilenir. erkek hücrelerinden birisinin yumurtay a layarak kad n n hamile kalmas n sa -lay ncaya kadar. O zaman kad n hastal klar uzman na gidilerek ilaç al nmas gerekir. Adet kanamas bir genç k z n ergenlik ça na ula mas ndan sonra ba lar. Normal bir adet kanamas 28-29 günlük dönemler halinde seyreder. Ayba kanamas her ay." Ergenlik döneminin ba lamas yla. Fiziksel büyüme h zlan r. Kullan mdan sonra hastal k hemen geçecektir. E er bu s v kötü kokulu olursa bir sorun var demektir. Bu konuda önceden bilgisi olmayan k zlar m z. döl yata n n gebeli e haz rlanm yüzeyi. Bu. Kad nlar bu durumun pek ay r m nda olamazlar. Ayba kanamas n n ilk 14 gününd e kad nda yumurtlama olay meydana gelir. ses de i ir. eczac ya derdini anlat rken senin için en uygun olan n verir. Ta ki. Sorunum adet kanamalar ndan önce ve adet kanamalar ndan sonra her zaman cinsel organ mdan beyaz. Yoksa benim cinsellik organ mda bir rahats zl k m var? 117 Cinsellik organ n zda hiç bir rahats zl k yok. Adet önceleri ve sonras nda cinsellik organ ndan s zan s v her di ide görülen do al bir s v d r. Bu. Yumurtan n döllenmemi olmas kanama nedenidir. Yumurtlama olurken bir yandan da döl yata nda döllenmesi olas yumurtan n yerle ebilmesi için kimi de i iklikler olur. Ayba Kanamas Nas l Olu uyor? 16 ya nda bir genç k z m. her ay düzenli ekilde böyle devam eder. k zlarda östrojen ve projesteron) üretmeye ba lar. hormonlar n belirli düzeye ula mas yla ayba kanamas eklinde d ar ya at l r. Cinsellik Organ mda Rahats zl k m Var? Ben bir genç k z m. sanki dünya ba lar na y k lm gibi büyük bir pani e kap l rlar. Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Meydana Gelen De i iklikler: "Ergenlik dönemindeki çocuklarda ne tür de i imler oldu u konusunda bilgi istiyorum. sümüksü bir ey ak yor. gö üsler büyümeye hor - . Bu durum acaba neden meydana geliyor. nsan vücudu giderek artan miktarlarda seks hormonlar (erkeklerde testosteron. cinsel ili kinin kolayla mas için Allah' n di ilere sundu u bir nimettir. Hamile kalan kad n art k ayba kanamas görmez. kinci 14 günde döllenme olmam sa. Vücudun bu dönemde olu turmaya ba lad manlar yeterli düzeye ula nca ilk ayba kanamas olu ur. yine normal bir kanama süresi 5 gündür. Ben adet kanamas n nas l meydana geldi ini merak ediyorum.Kullanaca n a r kesicinin türü için doktora gitmen gerekmez. Kimi k zlar m z ve kad nlar m z bu dönemi 2 gün daha az ve kimileri de iki gün daha fazla ya arlar. cinsel geli me ve olgunla ma yolunda ilk ad m at l r.

K z çocu u boy atar ve gelecekte bir hamilelik için yeterince "geni " olabilmesi için kalçalar geni lemeye ba lar. Ayn ya tan olanlar aras nda genellikle farkl l klar görülür ve kendi ya tlar aras nda yap lan bir k yaslama bo yere üzüntü verir (!). h em de anne babalar için zorlu anlar ya anmas na neden olur. zarars z beyaz.ba lar. (Koltuk alt ve cinsel organlardaki k llar mümkünse birkaç haftada bir temizlenmeli. k zlarda ise cinsel uyaranlara kar s zlanma duygusu olur. Ya lar aras nda ergenlik yava yava ba lar: Vücudu daha çok kad nsal hormonlar salg lamaya ba lar. Bu da bir dizi olgunla ma sürecini harekete geçirir. penis ve testisler büyür ve k llanma ba lar. k z ilk ayl k kanamas n görür. Seks hormonlar . O denli h zl d r ki. Erkek çocuklar da günde birkaç kez erek-siyon. güçlü bir cinsel iste e neden olur. 40 günü geçirmemelidir. ya aras nda. bunun d nda hiçbir ey kazand rmaz. 118 Ve nispeten düzenli bir âdet kanamas döngüsü olu ur. genellikle de ilk yumurta at lmas bununla birlikte olur. Ayr ca. çocuk sakarla r. koltuk altlar nda ve genital (cinsel organ) bölgelerinde bulunan bezeler Peromanlar üretmeye ba lad klar için. Vücudun kokusu. . ve 11. sanki çocuk günbegün de i ir. ve 16. ç ve d cinsel organlar bundan sonra da geli meye devam eder. Bedensel erginlik geli iminin ne zaman ba lad ve ne kadar h zl ya da yava devam etti i. Hormonlar n sebep oldu u. ve 11.) Erkekler art p sperm ve meni üretmeye. ya aras nda gö üsler yuvarlakla maya ba lar. Bu durumda hormonal veriler eksik olabilir. Koltuk atlar ve cinsel organ örten k llar yava yava büyür. 15 Ya nda Cinsel Duyars zl k Normal mi? "O lum 15 ya nda ve bana k zlara kar hiç ilgi duymad O lum anormal mi. 9. eksikli i mi var?" n söyledi. K zlarda Ergenlik Ça nda Neler Olur? Genç k zlarda genellikle 8. k zlar ise regl (adet) olmaya ba lar. ayn ekilde kanaman n ve tüm geli menin 16. 10. Olgunla ma sürecine giren k z sesi de yava yava kad ns derin tonunu al r. Duygusal durumlar ndaki ini ç k larsa hem kendileri. her k zda kal tsal olarak farkl d r. ya a lmas na ra men görülmemesi de doktora gitmek için bir sebep olu turur. rüyalar nda bo almaya. ya tan önce olur). Bu dönemdeki de i imler ya am n ilk 2 y l ndaki de i imler kadar büyük ve h zl d r. hafif sar ya kaçan ve kazî "beyaz ak nt da" denilen vajinal ak nt kendini gösterebilir. de i ir. Ter ve ya bezleri hormonal etki alt nda daha yo un çal maya ba larlar (bu h zlanma sivilce ve terin ortaya ç kmas na neden olur). Ergenli in erken ya ta görülmesi (8.

kan n döl yata ndan dahili ferce . baz lar saman renginde. 5-Ye il. Meselâ. 3. herhangi bir hastal k nedeniyle de olabilir. Bu konuda benimle konu mak ister misin?" Birçok anne baba için bunun hiç d e kolay olmad Âdet Kan n n Renkleri Ve Tesbiti: Adetin kendine has rengi ve kokusu vard r.). Âdetin Ba lang ç Vakti Ve Tesbiti: Adetin ba lang ç vakti. Ama bu hususta itibar: lk gördü ü andaki rengedir. Hz. oldu unu bildirmi lerdir. (131). halis bir beyazl k görmü olsa ve bu da kurudu u zaman sar la sa. Elbette. kad n beyaz renkte bir ak nt görür de sonra kuruyarak sararabilir. onun hükmü beyaz hükmündendir. Hay z kanlar n n de i ik renkte olmas .Muhammed'den bir rivayete göre ise hay z. hatta bazen daha ileri ya lara kadar erkek çocuklar n n kabuklar n n d na ç kamamalar normaldir. E er kad n. (sonraki haline bak lmaz). kan n ç k d r. Kan n ç kt (hazneye) indi ini hissetmekle bilinir. 1.K rm z . (129).a. Yahut k rm z veya sar görürde kuruyarak 119 beyazla abilir. 2-Toprak rengi: Topra a benzeyen bir nevi bulan k ak nt d r. De i me haline bak lmaz. Ai e (r. Ai e (r. bez üzerinde taze ve damlamakta olan. E er ailenizde aç kl k gibi bir olgu varsa. (i 30). 4. ona unlar söyleyebilirsiniz: "Cinsel kimli inle ilgili bir tak m sorunlar n oldu unu zannediyorum. Hayz n bitiminde ak nt n n beyazla mas yla hay z bitmi olur.Sar : Baz lar ipek kozas sar l nda. "farkl " olduklar n veya eksikli ini çok erken ya larda hisseden ve bu duygular n anne babalar ya da bir ba ka yak nlar yla konu amay p y llarca bir s r olarak saklayan çocuklar da vard r. Rivayet edildi ine göre bir kad n.Siyah. Hay z müddetindeki kanlar n renklerinin hepsi de hay z bildirir. Lise bitinceye. daha ba kalar sar di gibi n biliyorum. Veya uzman bir doktora birlikte veya yaln z gitmesini tavsiye edin. anha) u cevab verdi: Rasûlûllah (s. Hz.Bulan k: Bulan k suya benzeyendir. anhâ)'ya öyle der: "Falan kad n kan görebilmek için geceleri lâmbayla bekliyor. andan itibaren namaz n b rak r.v. mam.On be ya ndaki bir erkek çocu unun k zlara kar ilgi duymamas kesinlikle anormallik belirtisi de ildir. 6.

S. (134)." (132). Doktorlara gitti im halde netice alamad m.1 30.1. amil Y.S.C. yats namaz n kaza etmesi gerekir.129. On gün âdet dönemimden sonra bir gün temiz oluyorum. bu onu en yak n vakitlerde hay zl k lar. pamukta slakl k bulsa.S. Kad n için iç ve d hazne olmak üzere iki hazne vard r.39.C.S. ya l n ç kmas yla hay z olur. Temiz iken pamuk koysa ve uyu a.zaman nda hiçbirimize zorluk yüklemedi. Temiz oldu um günlerde bile leke görüyorum. E er haznenin kenar ndan a a da ise hay z olmaz. st.1 . (136). Dokunma ise kan n ç k p belirmesinden sonrad r. Akça Y. Islakl fark yoktur. Fetevây Hindiyye. (129) ibn-i Abidin. Akça Y. Bu süre içerisinde ibadetlerimi n görülmesi yönünden içi veya d n n slanmas aras nda ' .S. (130) Fetevây Ali Efendi. (135).459. afa n sökmesinden sonra uyansa.C. Âdetin Müddeti: Kan n. st.472. pamu un giren k sm n n yan taraf slan rsa hay z olmaz. (134) Fetevây Hindiyye. d yan tarafa nüfuz etmese de bu hay z olur. Pamu u d hazneye koydu unda. Kan n fere (hazne)'den d ar ç kmas lâz md r.129. Bu. hay zl oldu una hükmedilir. C. E er pamu u iç hazneye koyar. Islakl k d yan tarafa nüfuz ederse. o kürsüfü tutundu u andan itibaren. (i 37). Ank.460.S. (133). o hay zd r. ikinci gün tekrar bozuluyor. C.1 . pamu un iç taraf slansa. Bunlar pamu un dü memesi halindedir. Bu ancak dokunmakla anla l r. Çünkü pamu u koydu unda temizli i hakk nda kesin bilgisi vard .S. ayet k lmam sa. C.l. Hay zl bir kad n. fecrin do u undan sonra (sabah namaz n n vakti) oldu una göre ihtiyat. Spiral ve Âdet Düzensizli i: Âdetlerimde düzensizlik var.458. Temiz bir kad n kürsüf'ünde (kad nlar n kulland pamuk veya bez) kan görürse. amil Y. (133) ibn-i Abidin.1. Bedâi. amil Y.1. Akça Y.1. pamuk haznenin kenar ndan yüksekte veya ayn hizada ise. Fetevây Hindiyye. (132) El-Kâsâni. C.S. Alt ay önce spiral takt rd m.1 30 (131) bn-i Abidin. Çünkü kan n bu kadar ç kmas yla görünmü tür. 120 121 Pamuk dü erse. ist. Ank. ve yakin al narak hay zl olur.C. Ank.2. gecenin ba lang c nda pamu u koysa ve uyu a sabahleyin pamu a bakt nda hâlis beyaz oldu unu görse yats namaz üzerine borç olur. ilk ç kt ve kesilip son buldu u bir zamand r.

yapabilmem için her leke gördükçe gusül abdesti almam m gerekir? Buna spiral sebep olmu ise hüküm de i ir mi? Önce bu durum. (1 38) Dr. Hay z müddetinin bitiminde namaz ve oruç gibi ibadetler y -kanmasa da kad na farz olur.S. hâlâ kendinden âdeti günlerinde kan gelirse hay zdan kesilmi say lmaz.S. Buna spiral sebep olmas bir ey de i tirmez. ile s n rlanaca n söylemi lerdir. Âdetten Kesilme Dönemi Ve Belirtisi: Âdet kan umumiyetle 45-50-55 ya lar nda kesilir. Kan. Kad n vakit içinde hay zdan ç kmam t r. on gün âdetinizin yeri belli de ilse. kad n aç kça hay zdan ç kar ve y kanma zaman temizlikten say l r. Mebsut.151. ona göre davran rs n z.3. ist. hem de namaz k lmaya yetecek kadar na yeti irse i de i ir.475.S.3. Faruk Be er. kad n n öyle bir ya a varmas d r ki. (i 38). Aksi halde hay z müddetinin 10 günden fazla olmas gerekir. Kad n o ya a var r da kan görmesi kesilirse âdetten kesildi ine hüküm olunur. Velev ki. temizlik süreniz içerisinde görece iniz lekeler den dolay sadece abdest alman z gerekir. Mebsut. âdetten kesilmenin elli veya elli be Kolayl k için fetva buna göredir. hay z müddetinin ço unda (10 günde) kesilirse. ti irse. amil Y. (14i). onbe gün böyle devam eder. Vaktin sonundan yaln z y kanmaya yetecek kadar na yeti 35) Es-Serahsî. Zira kad n ancak y kand ktan sonra temizlenir. Bu lekelerin çok olmas da bir ey de i tirmez. htiyar Kad nlarda Âdetin Kesilmesinin Tesbiti: Âdetten kesilmek bir müddetle s n rl de ildir.1 51. C. ist. o namaz kaza etmesi lâz m de ildir. Vaktin sonunda namaz k lacak kadar na yeti irse kazas vacip olur. Ama hem y kanmaya. (1 36) Es -Serahsî. Âdetin Bitiminde Mükellefiyetin Ba lamas : Hay z bitince y kanmak farzd r. Temizlik süresinin en az da onbe gün oldu una göre. o40). emsallerinin âdetten kesildikleri ya a var r da. Mebsut.1.S. spiralin f trata z t ve z tl oran nda mahzurlu bir uygulama oldu unu göstermesi aç s ndan önemli. o ya ta bu kad n n emsali âdet görmezler. (139) ibn -i Abidin.1990. (i 39). 1. Âdetin kesilmesi.1 52. hayz n az müddetinde (3 günde) kesilirse y kanma zaman hay zdan say l r.C. C. Han mlara Fetvalar. (1 37) Es-Serahsî.1 51.S. Kan. y kanmaya imkân bulamas n.3. Baz lar . Seha y. Ama kesildikten sonra gördü ü kan (ya 55'i doldurmam ise) yine âdettir. Çünkü hay zdan ç kt ktan sonra vaktin bir k sm na yeti mi tir. Hanefî mezhebinde âdetin en ço u on gün oldu u için. C. on günün bitiminde y kand ktan sonra.71. Kad n. . Buna ya dönemi (menopoz) denir. Çünkü namaz temizlik dev-resindedir ve kaza icâb eder. ondan sonra görece iniz her lekede kendinizi adetli sayar.

cinsel çekicili ini ve duydu u cinsel hazz yitirmekten korktu u için ortaya ç km t r.. istihaza (özür) d r. Kad nda âdetten kesildikten sonra görülecek kanama. Kad nlar bazen âni olarak. amil Y. sürdürdü ü cinsel ya am. yumurta olu umu azal p. aralar n n uzamas eklinde âdetten kesilir. gençli ini. Fakat kad n n genellikle 55 ya ndan sonra âdeti kesilir. 5 y l. 10 y l. Menopozun Nedeni? Kad n ya land kça yumurtal klar Menopoz Döneminin Süresi: Bu konuda belirli bir kural yoktur. fakat umumiyetle. sinir sisteminin ve tüm organlar n n i leyi durumlar ve evindeki mutlulu u.S.1.C. Kad n n bünyesine göre. ya da daha az sürer. a r kanamalar. Bazan da s cak basmalar . Fetevây Hindiyye. kad n n güzelli ini. Bilgili ve sa lam iradeli bir kad n bütün bu duygusal nedenlerin ve tepkilerin üstesinden gelebilir.S. Bir kad n n 50 ya n üzerinde ne kadar geç âdetten kesilmesi söz konusu olursa. bu ya lardan evvel veya sonra da âdet kan kesilebilir.C. Kad n.1. Âdetler giderek seyrekle ir ve son bulur.129. huzurudur. görülecek olursa hekim kontrolü gerekir. st. Bu ya tan # sonra kad ndan gelen kan.1. 122 /-va ijjj. (142).ii kolojik ve fiziksel durumu. Bu durumda bazan hiçbir belirti görülmeyebilir.505. Âdet kesimine gelen kad nda çe itli organik ve psikolojik belirtiler görülür. Normal bir ekilde âdetten kesilen kad nda depresyon (ruhi bozukluk) görülmez. er'ân hay z say lmaz. C. Menopozun süresini etkiyelen ba l ca unsurlar: Kad n n psi(140) ibn-i Abidin. . amil Y. rahim kanseri riski de artmaktad r. sa l k durumu ile hormonlar n n. 48-52 civar nda bir y l geçti i halde âdet görmüyorsa menopoza girmi say l r. Gerçekte bu dönemdeki psikolojik baz tepkiler. Ank. Menopoza Kar Psikolojik Tepkilerini Denetim Alt na Alabilir mi? Yoksa Bunlar Menopozun Kaç n lmaz Etkileri midir? Asl nda kad n n menopoza kar psikolojik tepkileri denetim alt na al nabilir. depresyon (ruhî bozukluk) görülebilir. Menopozdan sonra yeniden kanama ba lamas n n gerisinde ciddi hastal k sebepleri bulunabilir. hormon olu umu ise durur. S. Gebe kalmak ümit ve ihtimali kalmam kabul edilir. 52 nin üzerinde âdetin devam da seyrek olarak görülmektedir.489.506.Kad nlar genellikle 48-52 aras nda âdetten kesilirler. ist. i levlerini yerine getirmemeye ba lad klar ndan. Akça Y. acilen hekime ba vurulmas n gerektirir. (141) ibn-i Abidin.

. rj .C. 5. Eser Y.% . psikolojik veya duygusal ac çektikleri için e lerinin anlay ve sevgisine ihtiyâçlar vard r. âdet zaman nda kanlar âdet kan say l r. 3. Ancak.S. dolay s yle döl yolunda hormonal olarak idare edilen yap m ve y k m devreleri de ortadan kalkm t r.Her türlü orucu tutamaz. böylesine bir ilgiyi kendili inden gösterecektir. Bo kalmamal d r. Memelerdeki Kan Damarlar nda Dola an Kan n Süte Dönü mesi: Alemleri yaratan Cenâb. Can s k c hadiselerden uzak kalmal dr. cinsel a ktan zevk almas n önlemez. (142) Gurer ve Dürer. torunlarla ilgilenmek. bolca ibadet etmek. Kad nlar. Fakat ne yaz k ki.Her türlü namaz k lamaz. Mutlu bir evlilikte erkek. Menepoz do urgan bir kad n k s rla t rsa da.Kabe'yi tavaf edemez. y . Hay zl Ve Nifasl ya (Do um Yapan Kad na) Haram eyler: .. ayn imalâthanede. Menopozda yumurtal k faaliyeti durmu . 2.l .1. menopozla cinsel yönden hiç bir ey yitirmezler. ist.e için yine östrojen hormonu ile tedavi edilecektir. 123 Menopoz Ak nt s : Yumurtal k faaliyetinin sona ermesinden sonra oldukça s k görülen bir ak nt eklidir. gibi i lerde bulunmakt r. Menopozdaki kad nlar n % 45'inde olu maktad r.Kur'ân'dan bir âyet bile okuyamaz.82. . ya vesair g dalar ihtiva eden anne sütü ile besleniyor (144).Hakk. Hadise östrojen hormonunun yoklu undan kaynakland Hamile Kad n Hay z Görür mü? Kad nlar gebe kald ktan sonra patolojik durum olmad kça âdet göremezler. Menopoz Döneminde Baz Kad nlarda Meydana Getirdi i Sinir Bozukluklar ndan Kurtulman n Yolu: En iyi kurtulu yolu. 4. pek çok kad n bu ilgi ve sevgiden yoksun kal rlar. Bu arada döl yolunda ka nt ve idrar ederken yanma mevcuttur. Döl yolu az kanlanmakla körelmeye ba lamakta ve mevcut olmas lâz m gelen ekerin yoklu undan dolay mukavametini kaybetmekte ve dolay s yle mikroplar n kolayca üremelerine ve ak nt y meydana getirmelerine sebebiyet vermektedir. kad n me gul edici bir i yada sosyal hizmetler ile u ra mak. çocu un dünyaya gelmesini irâde buyurup çocuk dünyaya geldikten sonra. kitap okumak. Çocuk annenin memelerinden besleyici eker. (143).Menopoz dönemindeki baz kad nlar.Cami ve mescitlere giremez. yani annenin kan damarlar ndaki kan süt bezlerinde süte döndürerek çocu a g da yapmaktad r.

. annelerimiz olan han mlar adetli iken göbekle dizkapa aras n bir pe temal (izar) ile örtmesini söyler ve geri kalan yerlerinden . pislik demek de ildi. onlarla beraber yemezler. uygulayarak da ö retti: O. Peygamber (s.Hay z ve nifasl kad nlar n yasak yerlerine (göbekle diz aras ) kocalar ç plak dokunamaz.Kur'ân'dan bir âyete bile el süremez." (145).. Hay zl Kad nlarla Ailevî Münâsebetin Yasakli n Bildiren Hadisler: Hz. Hay zl Ve Nifasl ya Cinsi Münasebette Bulunmak Haramd r. (147). yahut gaibden haber veren bir kâhini -falc y . Ank. (146).1 .. Yahudilerle Mecusiler ise. Hacettepe Ü. yani: Mu-hammed dininden uzakla t rm olur" buyurmu lard r. Peygamber Efendimiz.Cinsi münasebette bulunamaz.. Kur'ân.a.S:175." (148) ayeti gönderildi. di eri de kad nlar küçük dü ürücü ve d lay c bir uygulama idi. (144) Ana ve Çocuk Sa l . bunu Yahudilerden etkilenerek sormu olabilecekleri için. Temizlendikleri zaman Allah' n emretti i yerden onlara var n. C..1 30. Yani adetli iken kad nla cima.v. hem erkek için.S.. bu hallerinde iken önden cima ederlerdi. hatta âdetleri bittikten sonra bir hafta daha onlarla bir arada bulunmazlar.( 124 hâlinde kad nlardan çekilin. "her eyi yap n fakat cima etmeyin" buyurarak. Doç. öyle ki: "Sana âdet görmeden soruyorlar. hay z halinde olan kad na eriat bak m ndan da. t p bak m ndan da zararl olan. adetli kad ndan son derece uzak kal r. . Yay nlar No: A/14.6.Kerim'de bu aç kça belirtilmektedir. slam bu konuda da a r l klardan uzak bir orta yolu ö retir: Cahiliyet dönemindeki Araplar adetli kad nlara arkadan cima ederlerdi. lk ikisi temizli e dikkat etmeme ve s hhat bozucu bir davran . slam geldi. Çünkü âdetlilik. çocuk yata ndan yak n olsa. Dr. Peygamberimiz bunu.tasdik etse. hem de kad n için bir eziyettir ve sa l a zararl d r. Kur'an ondan "pisliktir" diye de il. "hay z.s. (helâl kabul ederek yaparsa) kendisini Kur'ân ile sünnetten. "eziyettir" diye söz etti. Hiç mi yakla mayaca z diye soranlara. Allah tevbe edenleri sever. temizleninceye kadar onlara yakla may n. Hr stiyanlar adetli kad nlara. tam tersine... eziyet verici bir haldir. ° 8. ule Bilir. yahut bunun d nda ba ka bir yerden yakla sa. Deki: "O eziyettir" Âdet (1 43) Fetevây Hindiyye. dolay s ile hay zl iken kad nla cima etmeyin. temizlenenleri sever.. 7. (149) kad n n adetli iken kirli bir çaput gibi bir kenara at lam yaca n ö retti. içmezler ve oturmazlard ve kitaplar ndaki emrin bu oldu unu söylerlerdi. .): "Bir kimse. Akça Y.

" (Bu âyeti tebli ettikten sonra Allah' n Rasûlü her bir mü'mini muhatap tutarak öyle buyurdu): < . (15i). görü üp konu tuklar her kad na bunun normal ve caiz oldu unu anlatmalar ve yayg nla mas için yap yordu. Bunu elbette kendisi cinsel tatmin aramak için yapmazd .Kerim. (Ey Peygamber! Haramlardan kaç nan kullar ) müjdele. n haber (147) Müslim. Çünkü han mlar n n hepsi bir anda adetli olmayaca na göre cinsel ihtiyac n adetli olmayan han mlar yla normal yoldan giderebilirdi. (149) Müslim. Câmiu's-Sa ir erhi.a.6. ok ar ve ilgilenirdi. (146) Feyzü'l-Kadir. (148) Kur'an. o50).23. Taharetti 75. itilmi likten ve yaln zl k duygusundan kurtarm ve ona eskisi gibi insan olmakta devam etti ini göstermi oluyordu. Bir de Allah'dan korkun ve bilin ki siz. Hz. Hz. Bakara:222. Hay z:1 6. (1 50) Buhari. O halde (ön organ olan) tarlan za ne ekilde isterseniz o ekilde var n. üphesiz O'na kavu acaks n z. Taharetti 80.) Allah' n Rasûlü'ne geldi ve öyle dedi: -Mahvoldum ya Resûlallah! -Seni ne mahvetti (Ya Ömer!) -(Ya Resûlallah!) palan m ters çevirdim. 2. Bunu bir de onlar n. (145) Kuran. ibnMace. bu konudaki bât l inançlar y km ve bunun caiz oldu unu bildirmi oluyordu. Nefisleriniz için ileriye haz rl k yap n. Nesâî. (döl yata ndan fakat arkadan yakla arak kar mla münasebette bulundum).yararlan r.l . Ömer (r. Çünkü Peygamberimizin bütün han mlar adetli iken kendilerine böyle davran ld vermi lerdir.Kerim.Tahâret:1 24. Hay z:5. Bakara: 222. (Bu s rada) Bakara sûresinin ikiyüz yirmi üçüncü ayeti Allah' n Rasûlü'ne vahyedildi: "Kad nlar n z (çocuk yeti tiren) tarlan zd r.C. Peygamber ona bir cevap vermedi. C. Tac.S.S.Bunu yapmakla.1O3.Adetli iken bedensel ve psikolojik rahats zl k duyan kad n . . 125 Durum bu iken böyle davranmas n n iki önemli nedeni vard : 1. 1 Hay z:16.

yice temizlendikleri zaman Allah' n emretti i yer (vagina)den onlara yakla n. âdet halinde cinsî temasda bulunulmas n öylece yasaklam t r: * "(Ey Muhammad!) Sana kad nlar n ay halini (hay z) soruyorlar. nda sevi me dahil onlarla her türlü ili kiye . üphesiz Allah (her ay temizlendiklerinde kad nlar na) dönenleri sever. (152) Sünen-i Tirmizi." (i52). Bakara:222 (1/257). Bu sebeble bu ilâhî yasa çi neyen e ler günahkâr olurlar. ona arka organ ndan temas eden ki i ve bir de gelecekten haber verdi ini iddia eden adama bilgi almak için gelip de onun sözlerini do rulayan ah s Mu -hammed'e indirilen Kur'ân'aîman etmemi tir. O. Arka uzuvdan (anüs) ve âdet (gören e inle münasebette bulunmak)dan sak n.. Ancak cinsî temas n d girebilirsiniz. Tefsiril-Kur'an.Hay z) Ve Lohusal k Halinde Cinsel li kide Bulunmak: insanlar yaratan ve onlar n bedenî ve ruhî yap lar n en iyi bilen yüce Allah. (O) yice temizlenenleri (ay halinde önden ve arkadan cinsel ili kiye girmekten kaç nanlar da) sever. Hn:2984. K. temizleninceye kadir onlara yakla Op cinsî münâsebette bulun)may n. Âdet halinde cinsel temasta bulunmak Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruklar yla yasaklanm bulundu u için e ler is-terseler ve faraza bedenî ve ruhî zararlar ndan korunabilmi olsalar bile cinsel temasta bulunamazlar Zira kar l kl anla ma haram helâl (151) Müslim. "Kad nlar n zla ay hallerinde cinsî temasda bulunmay n z." (i54) Hiç üphesiz Yüce Allah. o bir ezad r. De ki.. Ay halindeyken onlardan ayr l n. 127 k lmaz. Zira fakihler." (155) Nifas halinde olan kad nla temasta bulunman n haraml haraml k âlimlerin icma' ile de sabittir.. bütün yasaklar oldu u gibi âdet hali cinsî münâsebet yasa n da zararl oldu u için koymu tur. Üstelik bu zarar vericilik sebebini di er yasaklar ndan farkl olarak da "eza" sözcü ü ile aç klam t r:". hay z ile nifas illet ve sebep bak m ndan ayn oldu undan." "(Helâl görerek veya sak ncas z bularak) âdet halindeki kar s yla cinsel temasda bulunan kimse. Âdet (Regl . Ayr ca bu 126 (153) ibn Kesir. bir eza'd r. Hay z:3. k yasla sabittir.-"Önden (veya) arkadan yakla (arak fakat mutlaka döl yata ndan temasta bulun)." 053). Ba ka bir hadiste'de öyle buyurulmaktad r. nifas hay za k yas etmi lerdir..

bitti i halde bitmedi i halde ba lad diyerek kocas n aldatan kad n. muamelelerinde ve di er davran lar nda daima takva olan n tercih etmelidir. Âdet hali ile ilgili olarak aç klad m z bilgiler ve hükümler aynen lohusal k için de geçerlidir. Zekât' n nisab 20 dinar= 85 gr. sonra da onun gö üslerine yönelirdi. Âdet ve Lohusal k s ras nda cinsel birle meksizin sevi mek isteyen çiftler.>]: (154) Kur'an. Müslüman n. Hz... Bakara:222.a. Bu sebeple bu ilâhî yasa çi neyen e ler günahkâr olurlar. (155) Nesâî: 2/87. Dârimî: 2/408. ilâhî la'net gölgesi alt na girmi olur." (157) Arzulanmaya ve ehvetsiz de olsa sevilmeye muhtaç olan kad n.f . (âdet gören e ine göbekle dizler aras n örten) geni çe bir örtü örtünmesini emreder.. r* -. alt n oldu una göre bir dinar 4.. '. Kad n n gö üslerinden kocas n n a z na yutulacak ekilde süt gitmesinin dinî bir sak ncas yoktur. pek büyük bir veya bitmedi i halde bitti i izlenimini vermekle de günaha girebilir. er'an yasak ve bedene zararl olan eylere dü mekten al koymakt r. . önce en az ndan cinsel organlar n ve ellerini y kamal d rlar. alt nd r. her ay belirli bir süre adetli günlerinde ilgisiz kalmaktan ve sevimsiz oldu u eklindeki üzücü artlanmalardan ötürü bunalabilir.bedenî ve ruhî zararlar ndan korunabilmi olsalar bile cinsel temasda bulunamazlar. Ay halinin ba lad n kad n n aç klamas lâz md r. Kad n. ay halinin ba lad n bildirmemekle günaha girebilece i gibi. E er aç klamaz da cinsel temasda bulunulursa. Onun için bu günlerinde kad nlar ilgisiz b rakmak do ru de ildir. Böylece mikrop kapma imkan azalm olur. Âdet halinde cinsel temasda bulunmak Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruklar yla yasaklanm oldu u için e ler isteseler ve -bilfarz. sevi mek helâldir.25 gr alt n) sadaka vermemeleri halinde ilâhî azaba u rayabilirler. Ahlak nda.^ \ . (i56) Adet Halinde Sevi mek se Sünnettir. -.Bu haraml n hikmeti ise. Lohusal k halinde cinsel ili ki haram. (i58) . nefsi emmareyi.) anlat yor: E leri olan bizlerden biri âdet gördü ü zaman Allah' n Resulü. Allah'tan ba lanmalar n dilememeleri ve verebilir durumda iken günahlar n örtecek bir dinar (4. bunun günah yaln zca kad n n olur. ](. Zira kar l kl anla ma haram helâl k lmaz. Hele hele ay hali ba lamad günah i lemi . Zira korunmu bir yerin etraf nda dola an kimsenin oraya dü mesi muhtemeldir.25 gr. Ai e (r.Kerim. dini ve sa l için ihtiyatl olmas gerekir.

Belki de bu deyim nedeniyle kad nlar n pek ço u o günlerde kendini kirli. frengi hastal iltihablanmaya yol açar. Çünkü âdet kan n n etkisiyle o günlerde dölyolunun d ar dan gelecek mikroplara kar koruyucu ortam nda bir zay flama olur. afiî mücteh dlere gofe iki y ^ih' a m çocuklar n üst emmesiyle süt akrabal As m Uvsal 128 T bb n Isbat na Göre.. n yok olmas na sebep olup k s rl k dahi meydana getir ebilir. di er günlere göre daha iddetli cinsel arzu duyarlar. Çünkü bu hâl. kanal n t kanmas na ve kad n n k s rla mas na neden olur. yumurta kanallar ve yumurtal klara kadar ç karak o bölgenin iltihaplanmalar na neden olurlar. (1 58) Hanefî müctehidlere göre iki buçuk. slam Dini. Pekçok kad nda yumurta kanal iltihaplar . kendi iste iyle olan bir ey de ildir. Bu olaya bak aç s böyle oldu undan zaten kad nlar âdet günlerinde cinsel istekleri olsa da cinsel birle meden kaç n rlar. * Kad n n tenasül uzvunda a r lar n olmas . Pek çok kad n n bu ekilde kendini bu fizyolojik nedenle a a lamas do ru de ildir. erke in tenasül uzvuna sirayet etmesiyle. . Kardavî Fikhüz-Zekâti 1/257. ' "( " ''' (156) Y. 261 (157) Nesâi: 1/189. pis bir varl k olarak görmektedir. na benzeyen irinli olu maz. Erke in husyelerine geçerek iddetli a r ya ve bunun neticesi olarak . Bunun nedeni organlar na kan n di er günlerden daha fazla dolup tazyik etmesidir. Âdet kanamas ülkemizde halk aras nda kirlenme ad alt nda geçmektedir. Anla laca . Âdet günlerinde cinsel birle me sonucu özellikle cinsel organlar n çe itli iltihaplar çok kolay olu abilir. âdet günlerinde cinsel birle meden kaç nmay emreder. . Hatta.Sezeryanla do umlarda cinsel organlardan kan gelmemesi halinde kad n. öyle ki bu a r lar rahim ve yumurtal kta veya havuzda iltihaplanma meydana getirir ve kad n n sa l yumurtal na ciddi bir ekilde zarar verir. lohusal k hükümlerine tâbi olmaz. î<^*-' i>< <"<u' k> * Hay z kan n n.. üzere âdet hali gibi lohusal k hali de cinsel organdan gelen kanla ilgili bir haldir. Modern t bbî seksolojik görü ler bizim dînî kurallar m zla paralellik göstermektedir. Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: * Ayba kanamas geçiren kad nlar. Mikroplar kolayca dölyolundan âdet nedeniyle geni lemi olan dölyata kanal ndan geçer.

vücuttaki bir çok zehirlerin süzülmesini ve d a at lmas n temin eder.kan . dünyan n dörtbir yan ndaki modern t p uzmanlar hay z ve nifas dönemlerinde kad ndan uzakla man n gerekli oldu unda karara varm lard r.a) rivayet ediyor: Peygamber'e (s. Ve bazende sanc l olur. ibni Abbas (r. bni Abbas. E i hay z veya nifas oldu u halde. öyle cevap verdi: "Bir veya yar m dinar tasadduk etmesi gerekir." (16i) Tirmizi'nin rivayetinde ise: "Kan k rm z ise bir dinar. Âdet halinde kad n yorgun ve hasta olur. Evlilik ve Cinse! Havat 129 Her eyi bilen ve hikmet sahibi olan Allah taraf ndan indirilen Kur'an. Bu sebepledir ki. hem tevbe ve isti far etmesi. lar. bir rahats zl kt r. Yüce Alah bu kimsenin hatas n affeder ve günah n da ba Hikmeti: Hay z -âdet. mam Ahmed ikinci rivayetinde.da erke in k s r kalmas na sebep olur. Katade. sar ise yar m dinar" eklinde geçmektedir. Hay z ve Nifasl ya Ailevi Münasebetin Yasakli n n Sebep ve . hem de sadaka vermesidir. ayet bu hastal mevcut ise bu durumda zührevi hastal n mikroplar kad n n kan nda na yakalanmas da mümkündür. kad n n rahminden gelen kan. hay z ve nifas devresinde yap lacak cinsel temastan erkek veya kad n n k s r kalmalar ." (i 59). pi manl k duyarak Allah'a tevbe ve isti farda bulunmal d r. Bu sebeple ay halinde olan kad nlardan uzak durun. bir daha yapmamak üzere samimi ve gerçek bir tevbe ile b rakmal . onunla cinsi temas yapmaya mübtela olan kimse cumhuru'l fukaha'ya göre i ledi i bu günah . Zaten zarar olarak da bu yeterlidir.a. shak' n mezheblerinde. Evzai. fakiriîk-zenginlik. tenasül uzuvlar n n il-tihablanmas ve sa l klar n n bozulmas na yol açar. kan n k rm z l k veya sar l k durumlar na göre bir ya da yar m dinar (160) de erinde sadaka vermeleri gerekir. Bu vesile ile umulur ki.Kerim'de bu hakikat öyle dile getirilmi tir: "Sana kad nlar n ay halini sorarlar.v): E i hay zl iken ona cinsi temasta bulunan kimse hakk nda soruldu. De ki: O. Netice olarak. Bu konuda ihtiyatl olan: Hay z veya nifas halinde olan kad nla cima yapan kimsenin. afii ise kavli kadiminde.

insaniyet ve medeniyet icab d r. Nesai. Hay zl ve Nifasl yla Cinsel li kinin Sak ncalar : Böyle kad nlar n rahminden zaman zaman gelen kirli kan. Bir dirhem ise 3 gramd r. Tirmizi. kad n pek fazla örseler. âdetin bitiminde birbirlerine kar yeni kavu mu gibi özlemle dolarlar. (160) Bir dinar: 12 dirhem gümü tür. ac ve yak c bir ak nt d r. ondan büsbütün nefret ederler. Cemal Zeki Önal. mikroplar n hemen faaliyete geçmesine birçok ehemmiyetli kad n rahats zl klar n n olu mas na sebep olur. Bu sebeble bu s rada meydana gelen yak nl k.Hakk' n yasa na uyarak yakla mamal d r. erke i tiksindirir ve araya so ukluk. ay halinde iken umumiyetle a r bir koku yayarlar. Kurtulu do ruya uymakt r. bunun yerini öz -lem alm oluyor. Onun için rahim ufalmadan. rengi bozuk. S:169. Bu da ilâhi bir hikmettir. pis. uyanarak bir çok kad n rahaks zl klar na sebebiyet verir. Çünkü birçok hastal klara sebep oldu u için normal yarat l ta olanlar. (i 62). çok defa y rt klar meydana gelir. bu halde bulunan kad nlara. tamamen temizleninceye kadar. Kad nlar ne kadar temiz olsalar. 40 gün sak nmadaki hikmet kad n n sa l içindir. Lohusal k en fazla 40 gündür. t p taraf ndan da yasaklanan ve insan nda i rendi i bu kötü i i muhakkak ter -ketmek. Zira do um esnas nda üreme organlar .Allah' n lûtfuyla her ay tekrarlanan bu olay sayesinde e ler aras ndaki b kk nl k ve doygunluk önlenmi .Kerim. (Bir dinar: 1 2X3= 36 gram gümü eder. (159) Kur'an. hazne (162) Dr. Bu ekildeki kad nla münasebette bulunan erkekler de çok çe itli iltihaplar ve hastal klar meydana gelmektedir. . nefret girer.) (1 61) Ebu Davud. daha az da olabilir. Yani onlarla ailevi münasebette bulunmamal d r. u halde din taraf ndan da. Kad n lohusa iken k rk n geçirmeden erkekle yak nl kta bulunmaktan sak nmal d r. bilhassa rahim. Cenab. Cenâb. Evlilik ve berelenir. ri> Mahremiyetleri. insan için pek büyük bir eziyettir. Yâni yakla ma i renme ve eziyet verecek murdar bir eydir. 222. Çünkü kokusu fena. Bu s rada kad nla yak nl kta bulunmak. 130 Bu yasak müddet zarf nda kad n ve erkek de istirahat etmi oluyorlar. kad n n üreme organ tabii halini almadan kafiyen kad na yana -mamal d r. Bu istirahat esnas nda birbirlerinden istifade edemiyen e ler. cinsi yak nl k kad n h rpalar. ibn Mace. Bundan dolay . rahim yollar nda uyu uk ve sinsî bir halde bulunan mikroplar.Âdet zaman nda rahim yollar ndaki kan damarlar aç k ve kad n az çok yaral oldu undan.

münasebette bulunmak caiz olmaz. âdetinden daha az bir sürede kesilmi olsa.Hay zl ve Nifasl n n Kan Kesilince Gusletmesi Vacibtir. (i64). Mecbur edilerek veya unutarak yap l rsa günah de ildir. kal nl ve damar yap s farkl d r." (166). âdeti bitti i halde de bitmedi i izlenimini vermekle de günaha girer. (i63). Bazen de k zl k zar y rt lmas na ra men kanama fazla olmayabilir.. ister ilk defa hay z gören kad n olsun. . slâm kad n korudu u için bunu yasaklam t r. 131 ihtiyaten namaz k lmas ve oruç tutmas gerekir. Çünkü her kad nda k zl k zar n n ekli. Çünkü namaz. Baz k zl k zarlar kal n ve esnektir. tamiri mümkün olmayan yaralardan önlenmi olur. "âdet görüyorum" diyerek kocas n aldatan kad nd r. o kad n için münasebette bulunmak (âdeti geçene kadar. isterse adetli bulunsun. y kanm bile olsa) mekruh olur. K z bildirmezse. Ve erke inde hayz n bitimini beklemesi gerekir. Zira..a. müfessile kad na lanet etsin. Dü ünlerde k z hay zl ise. kad na eziyettir ve tehlikelidir de. âdet görmeye ba lamad halde. on gün geçtikten sonra. kocas na bunu bildirmesi gerekir. Tövbe laz m gelir. Bir veya yar m alt n sadaka vermesi mendûb olur. ara t rs n. y kanmadan önce. Kanama olmayabilir. kocas kendisini arzulad zaman. ö rensin. Y kanana kadar münasebette bulunmamas müstehabd r. (i65). Hay zl kad nla bilerek kasten münasebette bulunmak büyük gün âht r.v. Lohusa durumlarda k z itham etmeden önce ihtiyatl davran larak önce doktora kontrol ettirilirse ailevi münasebetler.. Onu rahmetinden uzak dü ürsün" buyurdu ve Müfessile'yi öyle tan tt : "Müfessile. Hay z müddetinin en son müddeti olan.): "Allah. Kad n âdet halini gizledi inde günahkâr oldu u gibi. Hay zl kad nla ailevi münasebette bulunman n haraml kimse kafir say l r. On günden daha az bir sürede kan kesilirse. Fakat o kad n n bu durumda. ancak vaktin sonunda y kanacak kadar bir vakit bulan n üzerine farz olur. Allah' n yasaklad kad nda ayn d r. Bir de dü ünlerde k zdan çe itli sebeplerden dolay k zl k k an gelmeyebilir. Bir kad n n hay z kan . Hz. Ancak bilmeyerek hay zl yla münasebette bulunursa islâm memleketlerinde er'i hükümleri bilmemek özür de ildir. er-kekde beklemezse ikisi de mes'üldür.. Peygamber (s. Böyle n bilerek (kasten) helâl gören n helâl saymakla ilâhl kda bulunmu oluyor. ailevi münasebette bulunmas helâl olur. y kanana kadar veya üzerinden bir namaz vakti geçene kadar. Sorsun. Zira bu hallerde kad nla münasebet.

Çünkü as ld r. ha-y zdan say ld ndan y kan nca ondan kurtulmu ve sonra da cinsi münâsebette bulunmak ona helâl olmu olur. kocas yle münâsebette bulunmas -y kanm olmasa bile.S.C. (168). st.Kar -koca. meselâ y kand ktan sonra elbiselerini giyinmek gibi eyleri yapmaya vakit varken y kanmay p veya teyemmüm etmeyip ilk namaz vaktini geçirerek namaz. Ank. amil Y. y kanma zaman demek ise de. 490.Kan kesildikten sonra y kanmaya ve namaz n ilk tekbiri olan "Allah-û Ekber" demeye ve bunlar n sonralar n . C.S. O namaz k lmak gibi bir yard mc ya muhtaç de ildir. o kad na kocas n n yak n olmas helâl olmaz.489. bu da temizlik hükümlerinden bir hükümdür. Yani o kad n hükmen t emizlenmi demektir. (164) Ibn-i Abidin.1. st. (167).1 . amil Y. Bu teyemmüm namaz için yap lm olmal d r.1 39. Çünkü o vaktin namaz . Hayz n Bitimi ve Ailevi Münasebetin Helal Olmas çin u Üç ey Gerçekle melidir: Bir kad n n her zamanki âdeti tamam olup da. E er bir taraf kendi r zas ile. Zira hayz n en az müddetinden sonra kan n kesilmesi. (166) M. hayz n en çok müddeti olan 10 günden ve nifas n en çok müddeti olan 40 günden t evvel bir zamanda kan gelirse. hatta bu boy ab -desti ile namaz k lmam olsa bile. El -Metâlibü'l-Aliyyetü: Hn: 1559 132 yaln z zorlayan taraf asi ve günahkâr olmu olur.1. <U)~ " H ~" . o hükümlerden birisi de kocasiyle cinsi münâsebette bulunmas n n helâl olmas d r. Önemli Bir Hat rlatma: . Çünkü bu hususta yaln z teyemmüm etmek boy abdesti almak yerine geçmez.S. 3. Halbuki boy abdesti böyle de ildir. Ve bir fakire sadaka vermeleri gerekir.Gerçekten özür sahibi oldu undan dolay teyemmüm ederek namaz k lm olmal d r. kad n hay zl haldeyken r za ile ailevi münâsebette bulunurlarsa her ikisi de günahkâr ve asi olacaklar ndan Tövbe-i Nasûh ile (bir defa ayn hatay i lememeksizin) tövbe ve isti far etmeleri icap eder. o kad n n boynuna borç olarak kalm olmal d r. Zevâid: 4/296. Akça Y.C. (165) bn-i Abidin.O kad n boy abdesti alm bulunmal d r. Bu halde o namaz vaktinin s rf ç kmas yle. Teyemmüm ise asl n yerine geçen bir eydir. u üç husustan biri tahakkuk etmedikçe. di er er'i hükümler de buna ba l bulundu undan. Bundan dolay . (1 63) Fetevây I lindiyye. 1. 2.491. di er taraf da zorla kabul ederse. kad n n boynuna borç olmu tur ki. bu zaman. K ld namaz nafile de olsa olur. ' "!_ ' ' ti' . onun.helâl olur.

on günden sonra da devam etse. bu farzd r. e er vakit varken. Hay z. (171). Hayz on günden daha azda. Zira âdet günlerinde hayz n tekrar gelmesi ihtimali fazlad r.104. Halbuki. Vakit geçerse helâldir.C. meselâ cuma günü ö leden sonra âdeti kesilse. H. Yani. derler.1 .S. bütün slâm erkekleri ve bilhassa bu temizli e daha çok muhtaç ve mecbur olan islâm kad nlar . bir kad n n âdeti sekiz gün olup. Eser Y.103. Böyle kad n. yani zaman müsait iken y kanmay p namaz kazaya b rak rsa günahkâr olmakla beraber o namaz sonra kaza etmek o kad na farz olur ve özürsüz namaz vaktinden geçirdi i için de tövbe etmesi gerekir. âdetinde (normal vaktinde) kesildi inde üzerinden bir namaz vakti geçerse ve namaz boynuna borç oldu unda. hükmen temiz ve cünüb hükmündedir. ist. ben de ondan sonra namazlar m k lmaya ba lar m.100. ist. Bu namaz .486. e er ikindi namaz n n vaktine kadar y kanmak ve namaz k lmak mümkün ve (167) Kad n ilmihali. Âdetinde (normal vaktinde) kesilirse. namazdan da mesuldür. hiç bir vakit geçirmeden derhal y kanmalar gerekir ki. Âdet günleri belirli bir kad n n hayz . zaman gelince.S. ndan cünüp hükmünde oldu undan cinsi . Bahar Y.Müslüman kad nlardan baz lar . temiz kad nlardan olup cünüp hükmünde bulundu u için y kanmasa bile kocas n n onunla cinsi münasebette bulunmas helâl olur. (168) ibn-i Abidin. S. Hayz.79. rahmet meleklerinin sohbetine eri ebilsinler. kad n ehl-i kitaptan oldu u takdirde cinsi münasebet derhal helâl olur. özür ve rahats zl klar bitince er'i bir engel de yoksa. o69). y kanarak namaz n müstahap vaktin sonunda k lar. ne zaman boy abdesti al rsam o zaman bana namaz farz olur. O imanl ruhlar bu kabustan. o vakitte ktlabilirse ne güzel. Evlilik ve Cinse! Hayat 133 zaman uygun olursa.C. o günün ö le namaz o kad na borç. dedi imiz gibi. manevi kirlili in en kötüsü olan bu durumdan kurtulmal d rlar ki. Dürer Tere. Ama ha-y z âdetinin tamam nda kesilirse müstehap vakte geciktirmesi müs-tehab olur. nifas kan k rk günden daha azda kesilen kad n n y kanmad kça. (i 70).1. amil Y. Velev ki yeni hay z görenlerden olsun. ist. âdetleri kesildikten sonra namaz kendilerine borç olmuyor zannederler. hay zdan temizlenmi fakat y kanmad münesebeti caizdir. Hayz . Ve. En do rusu. âdetinden daha az bir zamanda kesilirse y kanm bile olsa cinsi münasebet helâl olmaz. yahut üzerinden bir vakit namaz geçmedikçe cinsi münasebeti helâl de ildir. Cemal Ö üt. yani farz olur. Burada namaz n müstahab vakte b rakmas vaciptir.

Hay zl Kad n Pis De ildir: Hay zl kad n n yata n ay rmak kad na zulümdür.. anha)'dan yap lan rivayette diyor ki: "Bir kad n peygamber (a.. * iki vakit aras nda (namaz k lacak kadardan) daha az zaman .11 7.1. böyle kad nlar n yataklar n ay rd klar gibi. Müslüman bir erkek gayri müslim bir kad nla evli olsa. Namaz boynuna borç olunca kad n hükmen temiz say l r. Cünüp hükmündedir. . Eser Y. Ö leden önce veya ö le vaktinin ba nda hay zdan kesilirse. anha) anlat yor: "Ben ay halinde iken. (177). st. Yahudiler. Hay z Kan Bulanm Elbiseyi Temizlemek: Ebubekir k z Esma (r. Rasûl-i Ekrem hazretleri mübarek ba n kuca ma yaslar.79. amil Y. (171) ibn-i Abidin. ist.S. (170) Gurer ve Dürer Tere. 134 namaz kad n n boynuna borç olur.11 6. (i73). Çünkü ö le vaktinin sonunda bir namaz miktar vakit geçince. (174). H. Cünüp ve Hay zl Kad n Çocu unu Emzirebilir mi? Emzikli bir kad n. S.Meselâ. Çünkü ancak ikindi namaz güne in batmas yla kad na borç olmu tur. Abdestli emzirmek daha iyidir.s. sonra Kur'ân okurdu. tam on günde kesilirse y kanmadan kocas n n ona yak nl k etmesi helal olur. Keza vaktin sonunda kesilir de hayz n kesilmesiyle ikindinin vakti aras nda bir namazl k zaman kal rsa ikindinin vakti girdikten sonra münasebet caizdir. Cahiliye arablar da böyle davran rlard .) Efendimize gelerek dedi ki: "Biz- . Hz. Bahar Y. (i75). Bu hususta ihtilaf yoktur. ikindinin vakti girmedikçe cinsi münasebet helâl olmaz." (176). (172). slâm akla ve t bba uygun olan kad n koruyucu yolu tavsiye ediyor. âdet halinde çocu unu emzirebildi i gibi cünüp iken de emzirebilirse de cünübken mecbur kalmad kça emzirmemesi daha iyidir. Cemal Ö üt.S. kal rsa güne batmad kça münasebet helâl olmaz. st. Kad n n kan . ayn sofrada yemek bile yemezlerdi.1. Hristiyanlar da böyle kad nlarla Yahudilerin aksine ailevi münasebette bulunuyorlard .C. hay zl ve nisafl günlerinde o kad nla münasebette bulunmas müslüman erke e yasakt r. Abdest li kad n n çocu unu emzirmesi abdesti de bozmaz. (1 69) Kad n ilmihali. havlular n dahi ay r rlard . Ve münâsebet bu vakitten sonra helâl olur.484. Ai e (r.'?.C.

(173) ibn-i Abidin. ilim Y.1." (178). (177) Günümüz Meselelerine Fetvalar.C.1.organlar (halinde olsun) ç kt ktan sonra rahimden gelen kan parças d r. (180). terkedemez. H. Bu durumdaki kad n n günü gününe y kanmas suretiyle. (176) Buhari. Cemal Ö üt. T p lminin Bu Konudaki Tavsiyeleri "Ayba zaman nda çama r de i tirmeye ve vücut temizli ine çok dikkat etmek laz md r. Zaten rahim a z ndan salg lanan s v hazneyi temizler.Evet olur. '.486. vücut temizli ine di er zamanlardan daha çok itina etmesi gerekir. (i aret) ile k lar. ist. S.478. C. Nas l ba a a kalm yorsa. Geciktiremez. amil Y." (i 79). is: . Çocu un az ç kt ktan sonra kan gelirse nifas de ildir.C. Do uran Kad n Hiç Kan Görmezse Nifasl Olur mu? . Bahar Y. Baz tembel ve miskin kimselerin yapt klar gibi halk aras nda pis kokular yaymak ve halk rahats z etmek slâmiyete ayk r d r. (175) ibn -i Abidin.31.1.S.488. tutulan bir bardak içerisinde bir ey .(172) ibn-i Abidin.S. st.S.1 . (174) Kad n lmihali. st.C. Bir kad n. amil Y.. Ayr ca y kanma amac yla veya temizlik dü üncesiyle baz han mlar vaginaya ellerini sokarak y kamaya kalk rlar. ne yapmal y z?" Efendimiz ona öyle buyurdu: "Kan kaz y p atars n. Eller her zaman mikrop ta yan organlard r. Sonra t rnaklar vaginay ve rahim a z n tahri edebilir. sonra da üzerine (bol) su dökersin ve onunla namaz k lars n. Kad n abdest alarak namaz n k lar. akar. vaginada da fazla bir ey kalmaz. fakat normal zamanlarda günde bir defa tenasül organlar n iyice y kamak zorundad r. ist. sonra su ile çitilersin. Çünkü lavanta çiçe i vücut kokusunu en iyi örten bir vas tad r. Halil Gönenç. Y kanmadan önce idrar n bo altmak icabeder. st. Rükû ve sucuda imkan bulamazsa îmâ. 135 den birinin elbisesine ayhali kan ndan dokunuyor. Bu sebeple eller geli i güzel içeriye sokulmamal d r. amil Y. N FAS Nifas lügatta: Kad n n do urmas manas na gelir. müstesna vakalarda birkaç defa. Tenasül organlar na mümkünse lavanta çiçe i gibi kokular sürmek laz md r.S. Cehaletten do an ve dinimize de iddetle ayk r olan bu gibi âdet ve davran lar terketmek her müslüman n vazifesidir. eriatta: Çocuk veya çocu un ekserisi -Velev parça parça uzuvlar.11 8.

k rk günden fazla olursa -yukar da i aret edildi i gibi.Çocu u göbe inden do urursa rahminden kan geldi i taktirde (178) Buhari. k rk n n sonlar nda yine kan görse. Çünkü do umun akabinde kan rahimden ç km t r. yaral d r.S. (179) Dr. Tenasül Hayat m z. Nifas n Müddeti le ilgili Meseleler: Nifasm en az müddeti. bu kan arka arkaya gelen kan hükmündedir. (183). Dr.)'ye göre. ki kan aras nda temizlik (kans zl k hali)15 günden fazla bile olsa.bunun k rk gününün nifasl oldu una itibar edilir. Fetva da buna göredir mameyn'e (imam Muhammed ile Ebû Yusuf) göre ise. Hay z:19. Ve kad n n nifas ikinci ka n n bitimi veya k rk gündür. halde kan görmemi olan kad n n gusletmesi .S. Kad n do urduktan sonra bir gün kan. Fakat bu kad n n abdest almas vacib olur. ist. 15 gün fas la -ara. mam A'zama göre: Böyle kad n n gusletmesi gerekir. Fetva bunun üzerinedir. Fetva da bunun üzerinedir. 136 nifasl d r. kan görüp bir müddet sonra k rk içinde kan kesilip temizlik gördükten sonra. bu -zaman. (180) bn-i Abidin. Bu Ebû Yûsuf'un görü üdür. Ebû Hanife (r. Bir kad n çocuk do urduktan sonra. Hacc:382. Tevfik Remzi. (185). amil Y. Kan göbekten gelirse nifas de ildir.28.te kil eder. be gün kesildikten sonra tekrar on gün kan gelecek olsa bu yirmibe günün hepsi de nifas müddeti say l r. bir saatlik olsun bulunmas d r. Tercüme Prof. Son haddi ise k rk gündür. Alimlerin ço u da bu görü ü alm lard r. 38 gün temiz ve bir gün kan görürse imam A'zama göre bu 40 gün nifast r. Nifas müddeti içinde görülen temizlik de nifastan say l r.C. (184). kan n. (182). (18i).a. Nifasta k rk günün aras na giren temizlik imam A'zam'a göre ister 15 gün ister daha az veya daha çok olsun fas la (ara) te kil etmez.da nifast r. Çünkü çocukla beraber pislik de ç km t r.1. Temizli in iki taraf ndaki kan devam üzere akan kan gibi say l r. Frits Kahn. Müslim. Meselâ: On gün kan gelip. E er kan. Nifas: Do umu takip eden kand r. mam. ilk ba lang çta veya adetlilerde. Do um yapt icap etmez.Muhammed'den de böyle rivayet olunmu tur.494.

amil Y. parmak. . (i 90). e er.(181) bn-i Abidin. . dü ü ün t rnak. Nifasl kimse de hay zl kimse gibi Kur'an okuyamaz. ist. H.S. Kabeyi taraf edemez. bu defa 20 gün kan görüp kesilse.(186) ibn-i Abidin. Cemal (183) Fetevây Hindiyye.Bilmen. Bilmen Y. Üçüz olmas halinde de. (193). 137 imameyne göre yaln z ilk gün gördü ü kan nifas say l r. Bahar ' (185) Büyük islam lmihali.1 32. âdeti 15 gün. ikinciye göre de. (188). Y. meselâ.1.N.S. v.494. Lohusa olan bir kad n n. lk defa lohusa olan kad n n nifas kan 30 gün sonra kesilse. Akça Y. 133. ikizli in art . C. Ank. sonra 19 gün temiz kalsa. H. ist.1 32. E er lohusa bir kad n. (188) Kad n ilmihali. çocu un yar s ndan daha fazla k sm n n ç kmas gerekir. (19i). Nifas n Hükmü: Genelde nifas. (i 92). (187) Kad n ilmihali. C. kinci kan özür kan d r. Ank. Aksi taktirde kad n lohusa say lmaz. Sahih olan. (184) Kad n ilmihali. Ö üt.133. Dü ük Çocukla lgili Mes'eleler: Çocuk kar nda parçalanm ve ekserisi de ç km bulunsa.S. Bahar Y.1 . Daha önce hay z ve nifas hakk nda mü terek hükümler bölümünde anlat lm t r. âdetinin d nda kan görse. amil Y. ilk çocu u do urdu u andan itibaren lohusad r. (182) Fetevây Hindiyye.1.S. âdeti 25 gün olmu olur.S. bunun 40 günü nifast r.C.s. her eyde hay z gibidir. Bahar Y. Çünkü nifasla hay z aras ndaki temizlik müddeti 15 gün olmam t r. kiz do uran. Böyle durumlarda nifas n müddeti 40 gün say l r. (187). birinci ile üçüncünün aras alt aydan fazlad r. sonra 45 gün tamam olmadan yine kan görse. (186).lst.131. kad n lohusa say l r.C. evvelki âdeti olan 40 gün ü tamamlamad kça kocas yla cinsi münasebette bulunamaz.S. Yani. üçüncü ile ikinci aras da yine böyledir. camiye giremez.1 . H. meselâ her zamanki lohusal nda âdeti 40 gün iken. Cemal Ö ütjst. Ö. Cemal Ö ütjst.S:71. âdeti 20 gün iken 15 günde kan kesilse veya kan 25 gün devam etse.474. Fakat. Akça Y.yüklülü ün bir olmas d r. 40 günü geçmemek art yla. kizlikte art iki çocuk aras ndaki zaman n alt aydan az olmas d r.ist. (189).S. birinciye göre. saç gibi uzuvlar ndan baz lar belli olmu sa. Kad n n nifasl olmas için.

Akça Y. kad n hay zl saymaya imkân varsa. yahut nifasl . Kad n n hayz kesilmekle hamilelik günlerinin say s n da bilmezse. (194) Fetevây Hindiyye. amil Y. Sonra y kanarak 20 gün yüzde yüz bilerek namaz k lar.13 3. o kad n lohusa say l r. Çocu u hay z günlerinden sonra dü . Kan üç gün devam etmez de ondan önce tam bir temizlik devresi geçerse. (191) ibn-i Abidin. hem de önceden tam temizlik devresi geçmezse gelen kan istihaza (özür) d r. dü ükten önce veya sonra kan görür ve dü ü ün yarat l için. Bu k rk günü tamamlamak içindir. e er. o kadm için lohusal k yoktur. Fakat. (190) ibn-i Abidin. Meselâ. 140.1.1.v v -F-: : gördü ü kan. 138 E er dü ü ün.C.S. (194). C. Ank. hay z kan de ildir.. ist.S. yahut üç gün devam eder de ondan önce tam temizlik devresi geçmezse veyahut hem üç gün devam etmez. kad n yüz yirmi gün kan görmezde sonra çocu u helada dü. dü ü ün yarat l Sezeryan geçiren kad n da lohusad r. ist.495.C.1. nifas da 40 gün ise çocu u hayz n n ilk gününde dü ürdü ü taktirde 10 gün namaz n yüzde yüz b rak r. Akça Y. da aç k (uzuvlar belli) olursa.S. hayz 10 gün. hay z kan d r. Akça Y. yahut nifasl d r. Ank. (193) Fetevây Hindiyye. çocuk âzas belirli say l r. Ondan sonra âdeti 10 gün hay z. Akça Y.1 .(189) Fetevây Hindiyye. temizlik devresi 20 gün. bilinmezse meselâ. C. C. Azas belli olmayan çocu u dü üren kad ndan gelen kan üç gün devam eder ve ondan önce geçmi hay z ndan sonra tam bir temizlik devresi geçerse hay zd r. (196). kad n n önceki görmü oldu u kan. . istihaza (özür) kan d r. Fetevây Hindiyye. dü ükten sonra kan gördü ü (uzuvlar ) belli olmam sa önceki < :. Ank.1. (195).ürürse. Ank.498.S. Çünkü nifasl veya temiz olmas ihtimali vard r. Zira ya hay zl d r. 20 gün temizlik devresi olur. Akça Y. Sonra hay zdaki yüzde yüz bildi i âdeti kadar namaz n terk eder. (192) Fetevây Hindiyye. Zira bu kad n ya hay zl .S. Ceninin hali yani azas belli mi de il mi. o vakitten itibaren temizlik devresindeki âdeti kadar üphe ile namaz n k lar.132. uzuvlar ndan hiçbiri belli olmam ve aç a ç k -rham sa. Ank. Bu mümkün olmazsa. kad n n kan . Sonra 10 gün namaz n yüzde yüz b rak r. Nifasla ilgili geni bilgi "DO UM" bölümündedir. Bir kad n. 132. amil Y.1 32.S.S. Sonra y kanarak 20 gün namaz n üphe ile k lar. kad n hay zl say l r.1. C. çocu u helada dü ürür de devam üzere kan gelirse bak l r. Temizlik devresinin geçmesi iki hay z aras nda fas la (ara) te kil etmek için lâz md r. C. E er o kad n hay zl saymak mümkün olursa.ürürse.1.

C. Fakat abdest al p henüz namaza ba lamadan evvel veyahut namaz k larken kan kesiliverirse. Kur'ân okur.(195) bn-i Abidin. Yani adetli kad nda üç günden az ve 10 günden çok.kan : Adet ve Lohusa günleri d gelen kand r.1. Hamile kad ndan gelen kan istihâzad r. Yeniden abdest al p namaz n k lmas icabeder. sonra (hay z müddeti bitiminde) y kan ve (kan devam etse de) her namaz için abdest al? Velev ki kan has r n üstüne damlas n" buyurdular. tertemiz kad n gibidir. bu kad n n namaz tamamd r. 139 ST HAZA. amil Y. Peygamber (s. islâm. ist. Her türlü ibâdetini yapar.ÖZÜR stihaza -özür. tam bir namaz vaktinde daimi surette akan kan gibidir. istihaza kan n n devam etti i kad n. abdestinin k ymeti kalmaz. Özürlü.1. Kabe'yi tavaf eder. Gusül de gerektirmez. sonra kan kesilse.S. Fa -t ma binti Ebi Hubey 'e hay z günlerinde namazdan uzakla . (199). Küçük k zdan (9 ya ndan küçükten) gelen kan istihâzad r.504. ancak o zaman özür sahibi olur. Özürlü Say lman n art : Bir namaz n kâmil vaktine kadar kad nda kan devam edip vaktinin tamam n kaplamad kça. o hay z olmaz.503. her konuda temizli e gereken önemi vermekle beraber. lohusa kad nda ise 40 günden çok olarak Kendisinden özür kan gelen bir kad n.a. Delili: bn Mâce'nin Süneninde: "Hz. amil Y. Ha-nefilerce özürlünün abdestini vaktin ç kmas bozar. (198). ST HAZA LE LG L MESELELER: stihaza kan : nce olup. (200) Özürlü Olan Kad n n Her Namaz çin Gusletmesi Gerekir Mi? Her namaz için gusletmek büyük bir külfeti beraberinde getirmekte ve ki inin günlük i lerini aksatacak ölçüdedir. kokusu yoktur. Bir kad n n hayz n n bitimi olan 55 ya n geçtikten sonra kan görse.C. orucunu tutar. . namaz k lacak kadar hadesten (pislikten.S. ö le namaz vaktinde abde st al p namaz n k lsa. ailevi münasebette bulunabilir. kandan) temiz olarak bir zaman bulunmazsa. (197). nda cinsel organdan akan kokusuz kand r.).v. her farz n vakti için abdest al r ve o abdest ile o vakitte farz ve nafileden diledi i namaz k lar. namaz vakti içinde abdest al p. Burundan gelen. ist. Yine. özürlü hükmü kad nda sabit olmaz.5O4. (196) ibn-i Abidin.

H. Bu hadis. Ki i buna göre evlenmeye veya evlenmemeye yahut da daha sonra EVL L KTE MUTLU OLAB LMEK Ç N .1 .S. amil Y. 141 (201) Kaynaklar yla Ahkâm Hadisleri. Özür kan sürüp giderken bu arada ayhali ba larsa ve ken-* di ide bunu ay rd edebiliyorsa o zaman namaz b rak r. kan akma halinde bile olsa istihâze (özür) kan gören kad nla kocas n n münâsebette bulunmas n n caiz oldu una delildir. Daha geni bilgi için " zahl Kad n lmihali Ansiklopedisi" adl eserimize müracaat ediniz. o süre içinde oruç tutamaz ve ailevi münasebette bulunmaz. Eser Y. (201). B REYLERE DÜ EN GÖREVLER: 1. st. Yani.8O. (202) Ebu Davud.S. C. (199) Kadm ilmihali. Özürlü kad n.493. nsanlar ak l ve mant klar yla hareket ettikleri gibi ayn zamanda duygusald rlar ve n ve ev lili in sorumluluklar n do ru olarak ö renmelidir. Ramazan ise. namaz n k lar. istihâze kan görür ve kocas da onunla ili ki kurard ." (202). temiz kad n hükmündedir.Evlili e karar vermeden önce. evlili in ne olup olmad evlenmeye kendi kendine yap c kararlar almal d r. Cumhurun görü ü de budur. ist. cinsel temasta bulunabilir. Abdest almadan önce tenasül organ n iyice y kar ve temiz bir pedle iyice kendini korur.C. Hemen bu kan n bir hastal k belirtisi olma ihtimal büyük oldu undan bir an . istihâze kan gören kad nda da sözkonusudur. kocan n gücü yetti ince bundan uzak durmas kad n aç s ndan elbetteki daha uygundur. Konya. hem kad n sa l .396. (1 98) Gurer ve Dürer.(197) ibn-i Abidin. stihâze Kan Gören Kad nla li ki Kurmak: "Ümmü Habibe.S. gusletmesine gerek yoktur.C. 140 kolayl da sa lamaktad r. Eser Y.1 . Çünkü ayhali gören kad n n rahats zl önce tedavisine gidilmesi. Celal Y ld r m.492.C. "Bu e bana uygun mudur?" Veya "ben bu e e uygun muyum?" konusu gündeme gelmelidir.Cemal Ö üt. Uysal Y.1.84. 2.S. Not: Hay z. Dürer. hem aile huzuru için gereklidir. st. Süre dolunca bir defa gusleder ve sonra her namaz için abdest ibadetine devam eder. Kur'ân okur. < < -H' ' (200) Gurer ve Hanefilerce: Özürlü kad n.1 . Bahar Y. ist. Ancak.34. S. Nifas ve Lohusa konular özetle verilmi tir.Evlili e karar verdikten sonra evlenece i ki inin her yönden uygunlu u ara t r lmal d r. Ancak her namaz için bir abdest al r. orucunu tutar.

Evlilikte bencillik pekçok olumsuzluklar da beraberinde getirebilir. E ler birbirlerini sevdiklerini birbirlerinin haklar na gösterdikleri sayg yla göstermek zorundad rlar. mant k ve duygusall n paralel olmas gereklidir. Buna genetik analiz de dahildir. Bencillik (egoistlik) kendi ç karlar n daima ön planda tutmak evlilik ya ant s nda bir felaket say labilir. Zaman zaman fedakârl klar olabilir ama fedakârl özveriyi daima kar taraftan beklemek üphesiz ki en iyi say labilecek evlilikleri bir gün sarsar duruma getirebilir. Ba ar s z bir evlilik çok yönlerden zarar vericidir.Evlili in ba ar yla sürdürülebilmesi için bir di er faktör de e lerin bencil olmamas d r. Evlili e karar vermeden önce bireylerin ak l-ruh ve heyecan bak m ndan normal olup olmad klar gündeme gelmelidir. realiteler yönünden de de erlendirilmelidir. evlilik boyunca mutsu zluklar az bedeller de ildir. en az ndan psikonevrozlar vd.duygular ile de hareket edebilme özelli ine sahiptirler. Akraba evlilikleri. tedaviye gerek kalmamas n sa lamak mutlaka daha iyidir. Gerek normal insana ve gerekse bu yönlerde özürü bulunan bireye durumlar na uygun bilimsel ve terapötik yard mlar n götürülmesi gereklidir. Evlenecek ki ilere sosyal çevrelerinden gelecek etkiler de hatal olmamal d r. görülebilir. bireyin kendini veya ba kalar n suçlamas . rsiyetle geçen hastal klar n evlenecek e lerde ara t r lmas laz md r. Hele arada çocuklar var ise bu tahribat çok daha fazlad r. huy-mizaç farkl l klar vd. Tabii bu tüm insanlararas ili kiler içinde asl nda böyledir. evlili e karar verdikten sonra evlenece imiz ki inin her yönden uygunlu u ara t r lmal d r. Kad n n ve erke in ideal bir evlilikteki rolleri bu hakk n kendisini olu turur. Aksi takdirde evlenen ki ilerle birlikte mutlaka onlar n çevrelerinde bulunan yak nlar n n da derece derece mutsuzluklar zaman içerisinde görülebilecektir. içki. faktörler incelenmeli ve evlili in temelleri sadece duygusall kla b rak lmamal . Ak l. 3. Netice olarak. Hata yap p tedavi yöntemleri aramaktansa hata yapmamay . Burada hak denildi i zaman e lerin maddî manevî tüm haklar anla lmal d r. stresler ve bunlar n derecesine göre ruhsal hastal klar. Vicdan azab . gayrime ru ili kiler. E er bu ailenin çocuklar da var ise o takdirde çocuklarda haliyle bu durumdan . Sevmek 142 hakk n vermektir. Ba nda hata yapmamak pekçok olayda en iyi korunma yöntemidir. Burada denge esast r. ak l-mant k. Y ap lan bir hatan n düzeltilmesi hem zaman alabilir ve hem de türlü maddî manevî zararlar do urur. Sadece hissî bir ba yahut sadece mant kî bir izah yolu tek ba lar na ba ar l evlili i olu turamazlar.

Oysa hep olageldi i gibi bu han m evine geldi i zaman evde büyük bir ihtimalle kocas ndan daha çok çal acak ve yorulacakt r. evlilik hayat ndaki mutlulu un süreklili ini temin edecektir. 5. Geni aile ortam ndaki gelin kaynana kavgalar . üçüncü nesil olarak adland rd m z aile büyükleri de ayn konutta kalmaktalarsa o zaman evlilik ya ant s nda e ler aras nda sorumluluklar dengeli bir ekilde nas l payla lacakt r. Yeme in haz rlanmas . erke inki ise d merkezli olmas . Bu yönde kocas ile ayn durumdad r. Sözgelimi ayn i yerinde kar -koca memur olarak çal an evli bir çifti dü ünelim. Fiziki yap s ve ruhsal yap s na göre kad n n sokakta erkekle ayn artlar alt nda çal mas n evinde de evin han m olmas n istemek ve beklemek adil bir davran de ildir. Evlilik hayat nda mutlu olabilmek için bu faktörü de önceden bilmek ve gerekli tedbirleri almak daha uygundur. Konumuz olan e ler aras ndaki sorumluluklar n dengeli ve 143 adil olarak payla lmas . Asl nda kavga-k skançl k ortam olmamas halinde. E ini ve çocuklar n dü ünmeyen bencil bir baba sözgelimi dü ünelim. yeme in toplanmas .zarar göreceklerdir. kad n n fiziki. Ancak bu durum günümüzde baz de i ikliklere u ram t r. Kad n n sosyal ve i hayat ev merkezli. Evlilikte mutluluk için çekirdek aile modeli normal artlarda tabii ki daha uygun olacakt r. . ideal olan geni ailedir. artlar müsait ise geni aileden kaç n lmal d r. Kad n n i hayat na at lmas bunun tipik örne idir. Tüm mesuliyet ve i ler anneye kalm olabilir. Erke in ev d ndaki i lerden. aile bir de geni aile tipiyle yani anneanne. Anne de bunlar n içerisinde giderek evlilikte mutlulu u bulamaz olacakt r. Üstelik burada e itlik de il adalet nas l olacakt r? Böyle bir ailede fizik olarak daha güçlü olan erkekle kad n n e itli inden bahsetmek kad na haks zl kt r. Burada e itlik de il adalet prensibine göre hareket edilmelidir. Bilindi i gibi özellikle ehir kesiminde kad n da d i lerden sorumlu hale gelmeye ba lam t r. ev i lerinin yo unlu u ve cinsel özgürlü ün yeterince olmad ortam evlilikteki mutlulu un devaml l na etki eden faktörlerdir. ruhsal yap s ve çocuklar n n annesi ilk ö retmeni olmas nedeni ile d ar da erkeklerle ayn artlarda çal maya zorlanmamas n gerektirmektedir. Hele bu çiftin çocuklar varsa.Evlilik ya ant s yla ilgili olarak e ler aras nda sorumluluklar dengeli olarak payla lmal . Kad n da burada koca gibi d i lerinde görev alm t r. kad n n da ev içindeki i lerden sorumlu olmas çok eskiden beri bilinen klasik bir bilgidir.Evlilikte mutluluk için mümkünse.mutfak i leri kad n yurdumuz yap s itibariyle belki i hayat ndan çok yormakta oldu u da bir gerçektir. babaanne vd. 4.

hatta sevgi ve duygusal ba aksi bir duruma da dönü ebilir. E lerden birisinin bu konuda daha çok sevgi ve duygusal ba içerisinde olmas . Sevgi. Seven insan hassas olur ve hassasl k. Hatta kimi kez görüldü ü gibi seven ve duygusal ba itabariyle yüksek olan kimse bunun yan t n e inden alamay nca adeta ona halk n tabiriyle dü man gibi davranabilir. Duygusal ili ki de bu duygular n kar l kl olmas anlam ndad r. En güzeli sevgi ve duygusal ili kinin e lerde e it oranda birbirlerine kar olmas d r. olaylardan çabuk etkilenmeyi. E lerden birisinin bir di erine daha çok sevgi ve duygusal ba 144 145 içerisinde olmas zaman içerisinde di erini de etkilemeyebilir. sevgi ve duygusal ba larla olmal d r. n. Sevgi ve duygusal ba hep tek yönlü kalabilir. ona zarar vermekten zevk al r görülebilir. a k ile nefret birbirlerine oldukça yak n duygulard r. Taraflardan birisinde bu duygular daha çok olabilir ancak bir di eri de bundan tamamen yoksun olmamal d r. te buna "sevme sanat " denilebilir. Çünkü sevgi. Bu daha çok evli kimsenin evlenmeden önce sevdi i. Sevgi ve duygusal ba . 6-Evlilikte mutluluk için e lerin birbirine ba l l .(Özellikle çocuklar ve nine-dedeler aç s ndan). Burada sevgi ve duygusal ili kinin aç klanmas laz md r. ona kar l ks z hizmet etmek. k r lmay da beraberinde getirir. O takdirde sevgi ve duygusal ba yönünden evli çift tek tarafl kalabilir. Bunlar yaparken sonsuz idame ba l ba na sanatt r . en k sa ve en güzel tan m yla. Evlenen insanlar n aras nda sevgi ve duygusal ba n olmas önemli bir faktördür. Tek tarafl olmas da evlilikte mutluluk için büyük bir sak ncad r. onun mutlulu unu. iyili ini istemek ve onun için gerekti inde can n bile verebilmektir. zaman içerisinde di erini de o düzeye getirebilir. a k oldu u bir kimsenin bulunmas halinde daha çok görülebilir. nsanlar ak llar yla hareket ettikleri gibi duygular yla da davran rlar. onu dü ünmek. Sevgiyi devam ettirebilmek. sa l bir haz duyabilmektedir. Ona zd rap vermekten. Baz lar n n söyledi i gibi sadece "mant kî bir evlilik" yahut "duygusal bir evlilik" de il ikisinin de birlikte oldu u evlilik ba ar için gereklidir. aradaki a k ve duygusall denilebilir. evlili in olu mas nda yoksa veya yet erli de ilse sa l kl bir evlilikten bahis edilemez. Ancak oda say s n n ve düzeninin cinsel mutlulu u engellemeyecek ekilde olmas na dikkat edilmelidir. onunla olmak.

kendi imkanlar n bilme ve kullanma hatta kendi kendine güven gibi türlü konularda e ler yeterli tecrübe ve beceri kazanam yacaklard r. han m n evinde geni aile olarak (e inin ailesiyle beraber) ya amaktad r. hediye vd. Bu ke fi iyi yapabildiyse belirtildi i gibi bu ya a kadar 2/3 hürriyetini kazanm olur.5 ya lar nda görülür ve bu dönemde de çocuk (birey) hürriyete kar ikinci at l m n yap ar. Karar verebilme. Bu maddeye ili kin en güzel örnek. . Halk aras nda sosyolojik anlamda "içgüveyisi" denilen hal de buna benzerdir. Bu ça da çocuk hürriyete kar birinci at l m n yapar ve benli ini ke fetme çabalar gösterir. güzel örf ve âdetlerdendir. ç güveyli inde koca han m n evine gelmi . b. birilerinin kendilerine destek olma ihtiyac n duymalar do ru de ildir. kocan n kar s n n d nda) bireylere tabi olmalar . durum de erlendirmesi.5 -8.7 ya dönemi diye ikinci bir ça vard r. nsan Hayat nda Hürriyete Kavu mak stemiyle Üç Önemli Devre Vard r: a. Burada madden ve manen demek suretiyle konuya aç kl k getirmek laz md r. Tabii evlenirken veya daha sonra ailelerin maddî ve manevî olarak yeni yuvaya katk lar çok do ald r. Bir süre sonra da bu durum e leri rahats z etmeye ba layacakt r. Evlilikte mutluluk bu yönde yaralar alacakt r. Bu zannedildi inden de çoktur. Hal böyle olunca haliyle destek verenlerin de o ailede söz hakk do acakt r.5 -4. Bir defa e ler kendi sorunlar n kendilerinin halletmesine f rsat tan nmad için bu yönde ki iliklerinin geli mesi bir bak ma sekteye u rayacakt r. bo anmalarda en önemli etkenlerden birisi de e lerin ailelerinden kaynaklanan sorunlar olu turmaktad r. Halk bu rolün güçlü ünü "içgüveysinden halliceyim" ifadesiyle anlatmak istemi tir. Sosyal benli ini ke feder. Bu dönemi ba ar l geçiren çocuk 1/3 oran nda hürriyetine kavu ur.3 ya dönemi diye bir ça bulunmaktad r. Bir süre sonra art k böyle bir deste e ba ml hale geleceklerdir. Çeyiz. e lerden birisinin veya ikisinin ailesinin evli çifte gerek ekonomik. Yap lan ara t rmalarda.7-Evlilikte mutluluk için e lerin kendilerinden ba ka (kad n n kocadan ba ka. gerek rehberlik ve gerekse onlar n türlü s k nt lar n çözümlemek eklinde olsun ayn d r. Yani 1/3 oran nda bir hürriyet daha kazan r. istisnalar olabilir. Bu da yurdumuz iklimi itibariyle 6.5 ya lar aras nda görülen dönemdir. Bu yurdumuz iklimi itibariyle 2. lk nazarda bunun çok iyi bir ey oldu u gibi bir izlenim hat ra gelebilirse de uzun vadede bunun olumsuzlu u ortaya ç kacakt r.

Kad nsa kad nl k. Bu da yurdumuzda 10. Bu k sa aç klamalar bunun için verilmi tir. Her evlilik için böyle dü ünmek mümkün de ildir." Yani d görünüme hayran olup evlenen ona yanan veya a k olan ki i bu atasözümüze göre on günde sadece bununla i in bitmedi ini anlarm . kendi imkanlar yla kendini idare edebilen anne.12 ya dönemi ad alt nda üçüncü ve son dönem vard r. Ancak fiziksel görünüm e ler üzerinde ilk hareket noktalar ndan oldu u bir gerçektir. Kad n erkekte erk ek kad nda ilk nazarda d görünü e ehemmiyet vermektedir. Burada amac m z evli çiftin ba kalar na ba ml l n n olumlu sonuç vermedi inin aç klanmas d r." Fiziksel görünüm de bir süre sonra evlili kte yeterli olmamaya ba lar. Görüldü ü gibi üçüncü buhran döneminden sonra birey hürriyetine psiko-sosyal aç dan kavu mu bulunmaktad r ve art k o bu hürriyet içerisinde çal p kendini gösterecek demektir ki do rusu da budur.c. Yap lan ara t rmalar ve gözlemler göstermi tir ki e seçiminde ba ta yüz güzelli i olmak üzere vücut güzelli i yani d görünü ü en etkili olanlardand r. E er bu ça da ba kalar na ba ml olursa bu madden de olabilir manen de. Burada evlenecek kimselerin ya lar da fiziksel görünüme verdikleri de ere göre farkl l klar gösterebilmektedir. Fizikî güzelli in gelip geçici oldu unu ve insan mutlu etmedi ini ifade eden birkaç atasözlerini hat rlatal m: "Yang nl k on günlüktür. Bu dönemde de ba ta anne baba aile olmak üzere bireyle ilgili sosyal çevre insanlar n n ona gerekli görevlerini yapmas laz md r.5 -18 ya lar aras nda görülür. erkekse erkeklik psikolojisine uyum güçlükleri ve bunal mlar olur. Son durak 26 ya a kadard r. idarecinin yard m olmadan ya yabilir durum al r (almas gerekir).E Seçerken Fiziksel Güzellik Yan nda Ruh Güzelli i (E itimi) De Dü ünülmeli. O takdirde evlilikte mutluluk tehlikeye girmi olabilmektedir. Bu devirde çocuk (birey) cinsel kimli ine adaptasyon sanc lar çeker. Ba ka bir atasözümüz de: " nsan ya dan ve baldan usan r. E seçiminde sadece fizikî güzelli e yahut d görünüme önem verenler sonunda pi manl k mutlulu u bulamamaktad rlar. Daha ziyade gençler. Ba ka bir atasözümüz de: . Aranmal d r. '"' ' 8. ö retmen. Bu dönemin sonunda da hürriyetinin 1/ 3'nü daha kazan r ve art k hür. baba. ortalama 35 ya a kadar diyebiliriz 146 d görünüme daha bariz bir ekilde öncelik tan rken ya ilerledikçe bu özelli in ikinci hatta daha sonraki dü üncelerde kald duymakta ve arad görülmektedir.

nsan insana ili ki kurmada uyum.Ruhsal ve cinsel ya amda uyum ve bütünlük."Yüzü güzel olaca na huyu güzel olsun. Konfiçyüs Sevgili peygamberimiz de bu konuda evlenecek gençleri uyarm ve evlenecek kad nda aranan özellikleri sayd ktan sonra sen dindar olan seç buyurmakla ruh güzelli ine daha fazla önem verilmesini tavsiye etmi tir. sayg ve güven duymada uyum. 2-Topluluk içinde birliktelikte uyum. 3. Netice: Mutlu bir evlilik.Sevgi. güzel huyluya 40 y lda doyulmaz". 7. 5. güzellik ekme e sürülmez." Bu atasözünde güzelli in ekme e kat k olm yaca beyan edilmektedir.Sosyal ve kültürel davran larda uyum. üphesiz ki bunda . Ben su ta yan bfr devenin üzerinde idim. evlilik içi cinsel hayat n tatmin edici olabilmesi için özen gösterilmesine de te vik etmi tir. Bu bütünle me u boyutlarda olu mal d r: 1.v. 4. ancak pek az n n bulabildi i bir mutluluktur. kendilerinde sükûnete erip tatmin bulaca n z e ler yaratmas ve aran za meveddet ve rahmet koymas O'nun (varl dü ünen toplum için nice ibretler vard r.a. 147 Evlilikte Cinsel Hayat. bu mutlulu a aç lan kap d r.Birbirini tamamlamada ve bütünle mede uyum. evli çiftlerin en çok arad klar ." (203) Allah' n Resûlü'nün üslûbu da Kur'ânî üslûbun benzeridir.) ile askerî bir seferde idik. 6. Cabir b. O da ordunun gerisinde bulunuyordu: )J *! h n n) delillerindendir. "Size kendi cinsinizden. Abdillah (r. Bedenî Ve Ruhî Yönden Tatmin Ed ici Olmal d r." "Güzele k rk günde doyulur. huyu güzelden usan lmaz.) anlat yor: Resûlüllah (s. Bu kitap. Bu da e lerin e zamanl olarak ruhsal ve cinsel yönden uyum ve doyumuyla gerçekle ir. Cinsel ve ruhsal uyum. insanlar evlenmeye yöneltirken. "Yüzü güzelden usan l r. Böyle olmas Allah' n arzusudur. iki ayr ki ili in birbirini bü -tünlemesiyle gerçekle ir.a.E lerin varl k gösterimlerinde kar l kl tutum ve davran larda uyum. Hayat dini olan islâm.

buyurdu. Nikâh. S.natç l k. (204) Evlilikte ana gayelerden biri. cinsel mutlulu u hedef gösterdi i için bedenî ve ruhî tatmine götürecek ölçüleri koymu . dedim. ' (203) Rum Sûresi Ayet 21: ^ g -Somurtkanl k. All ah' n varl k aleminde nesli devam ettirmek ve aile yuvas n n huzurunu sa lamak için koymu oldu u sünnetlerden biridir. Allah' n emrine göre birinin di erinden helallik üzere yararlanmas .______ * I -Dul mu ald n.a. cinsel ihtiyaçlar giderip tatmine ermek oldu una göre. d.'V .Bakire alsayd n ya! Birbirinizi güldürür. e lerin. .Kötü al kanl k. b.Dul ald m. gere i ile de görevli k lm t r. Peygamberin sünnetidir. salih nesil yeti tirmesi ve aile çat s n kurarak çocuklar n terbiyesi üzerinde kar l kl olarak yard mla may sa lamak demektir.v. yuva kurmak. bütün canl lar . bitkileri de içine alan geni kapsaml d r. Cinsel yakla may helal k lmak için kad n ile erkek aras nda yap lan akittir. dedim.Baban öldükten sonra evlendin mi? diye sordu. Diyebiliriz ki bu kanun sadece insanlara has bir sünnet de il. e-Cimrilik ve savurganl k. Hz. c-Bencillik. Seçilen E de (Erkek ve Kad nda) Bulunmamas Gereken Huylar: a-Tembellik. cinsel temas n bu gayeyi gerçekle tirecek ölçüler içinde yap lmas lâz md r. Nikâh Akdi'nden maksat. bârike mi.Resûlüllah (s.Evet. Kur'an.u f-Kabal k ve merhametsizlik.7. C. (204) Müslim tercümesi. Bu konu "Orgazm" konusunda daha geni çe anlat lacakt r. te slâm. o seninle sen onunla oyna rd n z! buyurdular. . ist. di er bir deyimle evlenmek. .Kerim'de (51/49): "Dü ünüp ibret alas n z diye her ey çift yarat lm t r. Allah' n emri. Nikâh.41 148 N KAH AKD VE HÜKÜMLER Nikâh. Ahmed Davudo lu. Nikâh n Sünneti: . nefsani arzusunu yat t rmas . Sönmez Y." buyrulmu tur.) bana: . .

Nikâh îcab ve kabulden ibarettir.Normal hallerde. Cinsel ili kiye a r ihtiyaç duyuldu u durumlarda vacibtir. 6. ki ahitsiz hiç bir nikâh sahih de ildir. Yani erkek ve bilhassa kad n n geçmi zaman "kabul ettim" sözünü kullanmas artt r. Hanefilerce: Ergen k z n velisi onu evlendirmeye zorlayamaz. Yap lan akidde bu artlar n gerçekle mesi gerekir. cab bir mecliste kabul ba ka bir mecliste olursa nikâh sahih olmaz.Evlenecek kad n ile erke in icab ve kabul ile ilgili sözlerinin ayn mecliste söylenmesi ve i itilmesi artt r. Erkekle kad n aras nda bu icab ve kabul meydana gelirse nikâh gerçekle mi olur. Meselâ: Erke in kad na "seni e olarak ald m" veya kad n n erke e "kendimi sana e olarak verdim" demesidir. N KÂHIN ARTLARI: Nikâh n bir tak m artlar vard r. 5.Kendisi haz r olm yan ve nikâh k y lan kad n n ve erke in ismi an l nca ahitler onlar rahatl kla tan mal d rlar. 4.Kabul icaba ayk r bulunmamal d r. ahitler. yani mali kudretinin yerinde oldu u. 9. ya iki erkek. Veya kad n n yukar daki icab na kar l k erke in "ben de seni kendime e olarak kabul ettim" demesidir. ehvetin günaha sürüklemedi i durumlarda. 2. cabdan maksat: Nikâh akdini meydana getirmek için ilk söylenen sözdür. 7.Nikâh k y lan n âkil. ya da bir erkek iki kad n olmas laz md r. ak ll .Nikâh akdini yapan erkek ve kad n n veya vekillerinin birbirinin icab ve kabul anlam ndaki sözlerini i itmeleri gerekir. dul olsun ergen olan kad n n r zas n n al nmas da nikâh n artlar ndand r. Kabulden maksat: Erke in icab na kar l k kad n n: "Kendimi sana e olarak verdim" demesidir. Meselâ: Erke in kad na hitaben: "Seni kendime e kabul ettim" der. .Nikâh k y lanlar n dünyada mevcut ve nikâhlanmalar n n helal olmas laz md r. afiilerce: Baba ve dede bakire k z ergen de olsa evlendirebilir. Sadece iki kad n n ahitli i kafi de ildir. 3. 8.Bakire olsun. evlenmek müekked sünnettir. bali ve nikâh akdi hususunda hür olmas gerekir. kad n da bir süre dü ündükten sonra "kabul ederim" diye geni veya gelecek zamana ait bir fiil kullan rsa nikâh sahih olmaz.ahitlerin de icab ve kabul sözlerini i itmeleri artt r. Allah ve Peygamber ahidimiz olsun diyerek gizli nikâh sahih de ildir. ahitler: Hür. ergen 149 ve müslüman olmas laz md r.ahitlerin haz r bulunmas laz md r. 1.

müslüman bir kad nla evlenmesi de ildir: a) slâm'a göre kafirin müslüman üzerinde velayet sahibi olmas haramd r. Muhammed'in (205) Kur'an. iki k z olan bir kimse k z n ismini belirtmeden k z n verirse nikâh sahih olmaz. c) Zira genelde çocuklar babalar n n dinine tabidir." (205).Kerim. slâm dinini ve Hz.Kad n n semavi bir dine inanmas : Müslüman bir erke in. müslüman olmayan ehl-i kitap (206) bir kad nla. 11. Bilhassa koca ona bask kullanarak sopa ile tehdit ediyor veya vaadlerle te vikte bulunuyorsa bu i daha da kolay olur. sizin yiyece iniz de onlara helaldir. 13. onlar üstün bir terbiye ile terbiye etmeye ve bunu sa lamaya imkan ve f rsat bulamayabilir. kad n . Müslüman olmayan erkek. Müslüman kad n n ise. Hak Teala öyle buyuruyor: " man etmedikçe putperest erkekleri (k zlar n zla) evlendirmeyin.Erke in mektupla yazd icab teklifini kad n iki ahit huzurunda okuduktan sonra "kabul ettim" derse. dinini b rakmaya ve kendi dinine girmeye bile zorlayabilir. a a daki sebeplerden dolay caiz . çocuklar na sahih olan slâm inanc n vermeye. Bakara:221. yarat l itibariyle ta d duygu ve hisler do rultusunda mü slüman olmayan kocas na uyarak rahatl kla onun dinini benimseyebilir.) peygamberli ini inkâr eden kimsedir. Kendilerine kitap verilenlerin (yahudi.s. 150 (a. Aç kça k z n ve o lan n ismi belirtilmelidir.10. inanm bir köle putperest bir ki iden kesinlikle daha iyidir. Aile sorumlulu unun erkekte olmas ve kad n n kocaya itaati sebebiyle.Evlenecek olan kad n ve erke in bilinmesi artt r. Bu nedenle müslüman anne. nikâh sahih olur. Be enseniz bile. u ayet-i kerimenin hükmü gere ince evlenmesi caizdir: "Bugün size temiz ve iyi eyler helal k l nm t r.Müslüman k zla evlenecek olan ki inin müslüman olmas : Müslüman olmayan bir erke in. hr stiyan vb. dinini tan mayan ve ona sayg göstermeyen bir kocan n evinde dinî hürriyetini ya amas mümkün de ildir. üphesiz ki erke in kendi e i üzerindeki velayet hakk apaç kt r. ister Ehl-i Kitab olsun isterse mü rik olsun. 12. d) Kad n.nin) yiyece i size helaldir. mektubun okunmas yla icab ve kabul ayn mecliste olmu olur. _____b) Çünkü müslüman olmayan. Yani. Mümin kad nlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kad nlar da.

baba han m n n ba ka kocadan olan k z .mehirlerini vermeniz art yla. Bu meselede en ihtiyatl olan Hanefi alimlerinin söyledi i ekildir. henüz iddeti bitmemi bir kad nla veya üç talâkla bo ad han m yla evlenmesi gibi. Erkek karde inin k z veya k z karde inin k z ile evlenmesinin haraml Evlilik yoluyla meydana gelen akrabal ktan dolay . Mesela: Nikâh nda olan zevcesinin k z karde i ile. 15. Tirmizi. gibi. namuslu olmak. örf ve islam hukuku nazar nda babalar n n dinine tabidirler. o lunun han m veya han m n n anas (kaynanas ) ile evlenmesinin haraml gibi. neseb ve akrabal k itibariyla kendisine haram olan bir kad nla evlenmesi caiz de ildir. Ebu Davud. Maide:5 (208)Kendilerine süt emme hükmü sabit olan çocuklar. Cumhura göre ise doyurucu olan bir emzirmedir. (208) Süt k z (206) "Ehli Kitap"tan maksat yahudi ve hnsliyan (207) Kur'an. iki veya daha küçük ya ta olan çocuklard r. ibn Mace. Mesela: Bir ki inin iki ahidin ehadetiyle on günlük bir süre için evlenmesi. "Haraml k ifade eden miktara gelince: Hanefi alimleri yan nda bir damla veya daha fazla olan emmedir. 14.Evlendi i Kad n n Ona Helal Olmas : Evlenen kimsenin. Çünkü çocuklar kanun. zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Geçici nikâh udur. iki ya ndan büyük olanlar için süt emmelerinden dolay haraml k meydana gelmez. 151 karde i.a. Nesai. Süt emme yoluyla meydana gelen haraml k itibariyla kendisine haram olan bir kad nla evlenmesi caiz de ildir."(209) Müslim." (207) Müslüman babadan ve kitabî anadan meydana gelen çocuklar müslüman kabul edilir ve onlar babalar na tabidirler. . gibi.Kerim. Geçici bir haraml kla kendisine haram olan bir kad nla da evlenmesi caiz de ildir. Buhari ve Müslim'in bu konuda rivayet ettikleri hadis öyledir: "Muteber olan süt emme ancak iki y l içinde oland r. kendisine haram olan bir kad nla evlenmesi caiz de ildir: Baban n zevcesi.v)'in bu konudaki genel hadisi öyledir: "Akrabal ktan ötürü haram o lan eyler süt emme ile de haram olur. süt erkek karde inin k z veya süt k z karde inin k z ile evlenmesinin haraml Peygamber (s. Geçici nikâh caiz de ildir.Nikâh n daimîlik esas na dayal olmas : Nikâh n temel artlar ndan biri de daimilik ve süreklilik esas na dayal olmas d r.

bni Abbas (r. Çünkü genelde bakire k zda utanma ve haya duygusu hakimdir. Evlilikte e seçiminde slam n kad na verdi i seçme özgürlü üne dair Hz.a. aralar nda bar ve iyi geçim bayraklar dalgaland .a. Peygamberin hayat ndan bir örnek: nikâha benzemektedir. bakire k z n ise izni (r zas ) al n r. mutluluk ya da mutsuzlu unun dayal bulundu u akdin geçerlili i için temel te kil eden görü ünü hür bir ekilde ifade etmesi gerekti ini savunmaktad r.a. ayet kad n evlili e r za göstermezse nikâh akdi sahih de ildir.a) da. ondört as rdan beri bu alanda kad n n görü üne sayg gösterilmesi gerekti ini ve onun. onun evlilik hakk nda r zas al n rken mutlaka sesli olarak söylemesi gerekir. evlendirilirken emreder (emir vermedikçe nikâh k y lamaz)." (211) slâm. Ya Resûlellah! Onun 152 izni nas l olur? dediler.v) Muta Nikâh 'n ebedî olarak haram k ld ve Sahabe-i Kiram da onun nesh edildi ini ve . Böylece dinî ve dünyevî görevlerini en güzel ekilde yerine getirebildiler.v) yetkiyi k za b rakt .v): "Art k Muta k yamete kadar haram k l nm t r" sözünü duyduktan sonra Muta hakk ndaki mübahhk görü ünden dönerek onun haram oldu una hükmetti i sahih rivayetler aras nda zikredilmektedir. (210) Di er bir hadiste de öyle buyurulmu tur: "Genç bir k z Peygamber Efendimize gelerek öyle dedi: Babam kendi ayb n kapatmak için beni karde i o lu ile evlendirdi.a. Böylece aile hayatlar nda mutluluk hüküm sürdü.a. Peygamber (s.Zevcenin r zas : Nikâh n temel artlar ndan biri de zevce olacak kad n n o evlili e r za göstermesidir. Daha önce evlenmi dul kad na gelince. gelece ini çizen. bu konuda yetkinin babalarda olmad n bilmelerini istedim. Peygamber (s.Günümüzde "Muta Nikâh " olarak bilinen ve Peygamber Efen-dimiz'in (s. Efendimiz: Onun izni sükût etmesidir" buyurdu. ancak ben kad nlar n. (s. Bunun üzerine "genç k z: te imdi hakk mdaki karar kabullendim.v)'in bu konudaki hadisi öyledir: "Dul kad n. 1 6. Daha önce evlenmemi bakire k z n evlilik hakk nda r zas al n rken. Ancak daha sonra Resûlullah üzerinde ittifak etmi lerdir. Ravi der ki. evlenmeyi kabul etti ine dair bir tak m alametlerle birlikte sükûtu^ yani konu mamas itibara al n r. Peygamberimiz ve sahabileri bu insanî yüce prensib üzere hareket ettiler.v) Hayber ve Evtas Gazveleri'nde bir müddet mubah k ld art k k yamete kadar haram k l nd Resûiullah' n (s.

Ebû Davud.). ibn Mace. Kitabu'n-Nikâh.v. diyor ki: Bir gün Ebu Seleme Rasûiüllah' n (s. ddetim doldu unda. ibnu Mâce. li.a.v.a. Kitabu'nNikâh. ellerimi y kad m ve girmesine izin verdim.a.) onunla evlendi. Ailenin çoklu u meselesine gelince. Kitabu'n -Nikâh. Rasûlüllah (s. Kitabu'n-Nikâh. 138. ben Buyurdu ki: Sözkonusu etti in k skançl de ya land m. *** Rasûiüllah' n (s. 157.a. müslüman silahl kuvvetlerinin ba komutan idi. Böylece Rasûlüllah (s. Sözünü bitirdikten sonra dedim ki: Ya Rasûlallah.a. ba ma gelen bu musibetten dolay bana mükafat ver. 238 (211) Nesai.v. Benû Müstalik gazvesinden sonra Cü-veyriye bint el-Hâris'le ve Hayber gazvesinden sonra Safiyye bint Huyey ile evliliklerinde de onun kad n n duygular na nas l sayg gösterdi ini ve e ini seçme konusunda onu nas l tamamen serbest b rakt Oysa o zaman o. 187. 139.) evlilik teklifini kabul ettim. III. Ayr ca ya land m ve çoluk-çocu um da çok! n Allah senden giderecek. I. Rasûlüllah' (s. Buyurdu ki: Bir müslümana musibet isabet eder de müslüman. Tir-mizî. Ya l olu una gelince. Ümmü Seleme diyor ki: Ebu Seleme'nin nakletti i bu duay ezberledim. Sonra kendi kendime: Ebu Seleme'den daha hay rl s n nerede bulaca m. II.v. Kitabu'n -Nikâh.) bir söz duydum ve buna çok sevindim. "innâ lil-lah ve innâ ileyhi raciûn" dedikten sonra: "Allah' m. 601603. Allah' n azab n hakkedece im bir davran m görürsün. Tirmizî. gerçekten Ebu Seleme'den daha hay rl s n .) geldi ve içeri girmek (210) Buhârî. Ebû Hüreyre hadisinin hasen -sahih oldu unu söylemektedir. l-lll.v. Deri dabaklamakla me gul idim.a. XIV. 153 için izin istedi. 415. II. Ümmü Seleme diyor ki: Allah. Ancak ben çok k skanç bir kad n m.Ümmü Seleme'nin kendisi bu hususu anlat yor.v . 134. Oturdu ve bana evlenme teklifinde bulundu. 1035. Kitabu'n-Nikâh. . IX. Nesaî. dedim.) bana verdi. Ebu Seleme vefat etti inde "innâ lillah ve innâ ileyhi râciûn" dedikten sonra: Allah' m ba ma gelen bu musibetten dolay bana mükafat ver.) yan ndan geldi ve öyle dedi: Rasûlüllah'dan (s. L 78. Said b. Ümmü Seleme diyor ki: O zaman Rasûiüllah' n (s. Kitabu'n -Nikâh. Mansur. XIII. n görd ük. 311. mutlaka Allah ona bunu verir. art k onlar benim de ailemdir. onun yerine daha hay rl s n ver" diye du a ederse.v. II. Oturmas için deri yüzlü ve içi lif dolu bir yast k yere koydum. XII. 102-103. Sünen. Dârimî. korkar m ki.a. onun yerine daha hay rl s n ver" diye dua ettim. Sünen. Müslim.Müsned. seni be enmemem diye bir durum sözkonusu olamaz. Dârekutnî.

dedi. Cüveyriye: Olur. Böylece islam f kh kad na gereken yerde hürriyet vermi ve onun ki ili ine itibar edilmesine kap açm t r. Mal nda tasarrufa yetkisi olmayan kad n kendini nikâh akdiyle evlendirmeye de yetkili de ildir. dilerse slâm' kabul edecek ve kendisiyle evlenecek. mükellef. Bu durumda olan kad n nas l kendi mal nda tasarrufa yetkili ise. Dul olan kad n n ise bu hususta velisinin muvafakat na gerek yoktur. Re ide olmayan k zlar ise nikâh konusunda serbest b rakmam ve mutlaka velilerinin muvafakatini art ko mu tur. ki isel . Cüveyriye: O da ne ya Rasûlallah. sterse kad n n velisinin izni olmaks z n ve onun haz r bulunmad bir zamanda nikâh akdi yap lm olsun farketmez. konusuna ba l d r ve imamlara göre n gördük. kad n hür. dilerse onu azad edecek ve akrabalar na geri dönecek. Kendisinin arzu etti inin aksine seçim yapabilece ini aç k de i mektedir. el-Hasan' n imamdan yapt rivayete göre. Ancak kad n kendisine denk olmayan biriyle evlenirse velisinin itiraz hakk do ar ve bu sebeple kad ya ba vurabilir. Çünkü o y a taki bir k z n evlenme hususunda verece i karar. a) Hanefîlere göre: Hür mükellef ergen kad n n nikâh velisiz sahih ve geçerlidir. âkile ve bali ad r. nikâh hususunda da yetkili kabul edilir. Kad nikâh fes-hetse bile kad n bo anm say lmaz. serbest b rakt . Buyurdu ki: Âzâd olman için gerekli paray ben verece im ve seninle evlenece im. n .Âzâd edilmek için gerekli maddî yard m almak üzere kendisine gelen Cüveyriye'ye: Bundan daha hay rl s na var m s n? buyurdu. Safiyye: Allah ve Rasûlü'nü tercih ederim.Velî'nin r zas : Re ide (iyi ile kötüyü ay rabilen ergen) olan ve olmayan. dedi. bu durumda kad n n nikâh caiz de ildir. Çünkü bu durumda kad n kendi hakk olan bir hususta tasarrufta bulunmu oluyor ki. velisiz nikâh akdinin sahih olup olmad muvafakati yeterlidir. Galip bir komutan oldu u halde. Re ide olan k zlar n nikâhlanmas As m Uvsal 154 hakk nda ise. dedi. onu diledi i alternatifi n gördük. bakire ve dul olan kad n n nikâh konusu müctehidler aras nda farkl görü ve hükümlere neden olmu tur. üphesiz re ide olmayan k z velisinin izni olmadan evlenemez. Safiyye'yi de. Çünkü kendisine denk biriyle evlenmemi ve velisi de buna itiraz etmi tir. kad na nas l bask yapmad seçmekte hür b rakt aç k kad na anlatt 1 7. yani yine de yap lan akid sahihtir. velisinin muvafakati al nmadan yap lan nikâh akdi geçersizdir. seçece i erkek bir tak m sak ncal sonuçlar do urabilir.

Baba. velisi bulundu u k z evlendirmekten yüz çevirir bunda da srar ve inat ederse. Resûlullah (s. Hanefi mezhebine gör. Bu konuda Efendimiz'in (s. evlili e muvafakati ve r zas olmadan nikâh akdinin yap lmas sahih olmaz. k z evlendirmesini emreder. Hatta Ebu Yusuf'a göre haberi al nca susup cevap vermemesi red say l r.a. k z isteyen kimseye nikâhlar ve onun itiraz na da bakmaz." (213) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Velisiz nikâh olmaz.1993 Evlilik ve Cinse! Havat 155 Dul kad n ancak onun velisi iznini almak suretiyle ev -lendirebilir.evlendiremez. Her ne kadar re ide k z. Aile den kopulmamal d r. Velî: Soy itibariyle baba taraf ndan k za en yak n olan akrabad r. yine ailesidir.25. (212). Ancak veli evlendirmek için bakire k z n iznini ister.Veli nikâh hususunda bali a olan k z icbar edemez. ayet müslüman hakim. Aksi halde yap lan nikâh akdi geçersiz olup kabul olunmaz. erkek karde ve amca gibi. (21 2) Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri. me ru hiç bir sebep göstermeksizin. Ayn zamanda ba ka bir kad n da vekaleten evlendiremez. kendisine denk olmayan. bat ld r.v) öyle buyurmu tur: "Velisinin izni olmadan evlendirilen bir kad n n nikâh bat ld r.S. re ide olmayan k z n velisinin r zas n art k lm t r.a. velisi olmayan n velisidir. Bu sebeple hanefiler. dede. k z evlendirmeme konusunda öne sürdü ü gerekçeleri yerinde bulmazsa ona. onun hukukunu yerine getirmeyen veya Allah' n dinini tan mayan bir fas kla evlenm ek isteyebilir. Konya. Çünkü re ide olmayan k z. evlilik konusunda karar vermede yetkili ise de ailesinden habersiz nikahlanmas n n mahzurlar faydas ndan çoktur. b) afiîlere göre: Kad n kendi kendini -velisinden izin alm olsun. K z n velisi kendisinden izin almaks z n onu birine nikâh eder ve sonra bu haber k za ula nca olumlu cevap verirse." (214) ayet veli. re ide olmayan k z n velisinin. olmas n. Sesli a larsa. E er iddias nda srar ederse bu durumda hakim. o da susup cevap vermez veya güler ve sessiz bir ekilde a larsa olumlu cevap vermi kabul edilir.v) hadis-i erifi öyledir: "Anla mazl k ve ihtilaf ç kmas halinde sultan. leride olumsuz bir durumla kar la sa. reddetmi say l r. velinin." (215) . nikâh geçerli olur. bat ld r. bu durumda k z durumunu hakime götürebilir. % 50 k zda % 50 velisinde olmal d r. C. Celal Y ld r m.5. Onun için aile ile irtibat kopar lmamal d r. ilk s naca yer. Sonuç olarak evlili e kararda yetki.

3. Ebu Davud. ki erkek ahit olmad takdirde bir erkekle iki kad n n ahitlik yapmas yeterlidir. ibn Mace. Ahmet b. ki ahidin adil olmas müstehabd r. art de ildir. karde . . nikâhrl 6. b) afiîlere göre: Nikâh n be rüknü vard r: 1.. yani bunlar n haz r olmas yla nikâh akdi geçerli k l nmaz. O bak mdan gayr-i müslimin ve sa r n ahitli i muteber ve caiz de ildir. Ayn zamanda ahitlerin müslüman olmas ve nikâh akdinde icap ve kabul sözlerini duymalar da artt r. ahitlerin ikisinin de erkek olmas veya birinin erkek. Ebu Davud. O bak mdan çocuklar n veya akli dengesi bozuk olanlar n veya kölelerin huzuruyla nikâh akdi yap lamaz.Velî (ergen olmayan erkek çocuk. (21 3) Tirmizi.. 6/47.. metres edinmeyi.Zevce (evlenmek üzere bulunan kad n). Hanbel. ibn Mace. Hanbel. Aksi halde akid sahih olmaz. aile yuvas n kurmaya yönelik bir akiddir ki. O bak mdan ahitlerin huzurunda yap l p ilan edilmeyen bir nikâh akdi ona göre caizse de yeterli de ildir. Bu husustaki genel kaide öyledir: Kendini evlendirme e yetkili olan her ki i nikâh akdinde ahit olmaya da uygun ve ehildir. Aksi halde yap lan akid sahih ve caiz olmaz.Zevç (evlenmek üzere bulunan erkek). nikâh: 1 5. bali ve hür olmas da artt r. 156 a) Hanefîlere göre: Nikâh akdinin caiz olabilmesi için ahitlerin haz r bulunmas artt r. I . Ancak ister öyle. dede. Ebu Davud. ahitlerin bulunmas art de ildir. mam Malik'e göre. (214) Tirmizi. zinaya kaymay önlemek için iki ahidin huzuruyla gerçekle ir. iki de kad n olmas söz konusudur ki bu müctehidler aras nda ihtilaf konusudur. ergen olan ve olmayan bakire k z çocuk üzerinde velayet hakk bulunan baba.Nikah Akdinde ehâdet: Nikâh. 5.cab ve kabule delalet eden s yga (kip). O bak mdan bu bapta fas k n da ehadeti geçerlidir. gizli anla malar . 2.ki erkek ahit. amca ve benzeri yak nlar). Çünkü nikâh n zinadan fark ancak ilan ile gerçekle ir. 4. ki ahidin akil. art olan yap lan akdin ilan d r.66. (215) Ahmet b. ister böyle olsun nikâh akdinde mutlaka ahit lüzumludur ve artt r. nikâh:1 5. Tirmizi.

k z n velisi onu. kad n ve erkek aras nda ülfet ve sevginin olu mas na yard mc olmay hedeflemi tir. kendisine denk olmayan birisi ile evlenmi . C. O bak mdan nikâh akdinde gayri müslimin ve kölenin ahitli i de geçerli say l r. O bak mdan slam hukukçular buna ayr bir bap ay r p gereken a rl vermi lerdir. evlenecek olan çiftler aras nda baz yönlerden e itlik. Bu durum özellikle kad n aç s ndan önemlidir. kad n n hakir görülmemesi. Bu ikisi de ayn kökten olup birbirine yak n anlama delalet etmektedir.5. Denklikten kas t. ancak velisi taraf ndan bu evlili e itiraz edilmi ise. güvenli bir aile yuvas kurabilmeleri ve hayatlar n beraber sürdürebilmeleri için daha çok dindarl k ve güzel ahlak aç s ndan aralar nda benzerlik ve e itli in bulunmas oldukça lüzumludur. Çiftlerin daha iyi uyum sa layabilmeleri.Evlilikte kad n ve erkek aras nda denklik: islam hukukunda nikâh bölümünde "kefaet" ve "küfv" diye iki kavrama yer verilmi tir. evlili in devam n sa lama art ndan saymaktad r. Çünkü onun için tek erkek kocas d r.. benzeri. slâmiyet. evlenecek olan iki e in dinde. naziri. e itlik. slâm. ayet bir k z kendi ba na. hukukunun gözetlenmesi. Adil olmalar yeterlidir. yetkisini velîye verirse. evlilik müessesesiyle e ler aras ndaki denkli i göz önünde bulundurmu . bu halde de nikâh akdi bozulmu say l r. kendi dengi olmayan birisi ile evlendirdi. Ama ba ta dindarl k olmak üzere fizik yap y ve ya ön planda de erlendirmelidir. Ancak müslüman ve hür olmalar art de ildir. fizik yap s na ve ya na bakmal d r. fakat k z bu evlili e itiraz etti. soyda.ahitlerin ikisinin de erkek olmas artt r. Aynen bunun gibi. . m uhtemel olan aile problemlerinin azalt lmas . denklik (216) Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri. makamda ve malda biribirine müsavi olmalar d r. Küfv ise: Misli. müsavisi ve manendesi demektir. aile ba n n sa lamla t r lmas . talibin inanc na. Bu iki kavramla. E er ergin k z.S. Diyelim ki. maddî durumuna. Bu durumda evlenme akti bozulmu say l r. ahlâk na. velî. Konya.1993 157 demektir. (216) Nikahta Kefâet (Denklik-e itlik) 18. iki e aras ndaki denkli i evlili in s hhat art ndan de il. Celal Y ld r m.29 v.d. benzerlik gözetme e yönelik bir tavsiye söz konusudur. öyle ki: "Kefaet: Beraberlik. Çünkü evlilik için cinsel hayat n beklenen sonuca ul a t r c olabilmesi için fizik ve ya uyumuna ihtiyaç vard r. ayet kad n ve velisi bu arttan vazgeçerlerse nikâh akdi normal olarak devam eder. kültür ve sanatta. huzurlu.

Hukuken yap lan bu akid. Onlar n d yetkisi yoktur.) durumu k za b rakt (yap lan nikâh akdini tasvip edip etmedi ini onun iradesine b rakt ).K z çocu u ancak hukukî akid olarak evlendirilebilir. baba veya dede olur da mehr -i misille ve dengiyle evlendirirse bulû döneminde fesih hakk yoktur. Gelince de Resulüllah (s. erke in kad na baz hususlarda denk ve e it olmas d r. bulû ça na erdi i zaman istemezse k z taraf ndan tek tarafl olarak feshedilebilir. slâm bilginlerinin baz lar na göre. nikâh akdini geçerli kabul ediyorum. slâm Aile Hukuku. Hiç bir ekilde bu yola gidilemez. hiç bir k z velîsi de böyle bir evlili e raz olmaz.a. Ölüme bile sebebiyet verebilecek geli meler olabilir.ti kin olmayan k z çocu unun ne kendisi evlenmek ister ne de kendisiyle evlenilmek istenir. Gidilmesi halinde ceza uygulan r. Evlenecek kimseler birbirine a a daki hususlarda denk olursa evlendikten sonra aralar nda uyum daha kolay sa lan r. K zca z öyle cevap verdi: "Ben ahsen babam n yapt 158 ben kad nlar için bu hususta bir yetki olup olmad Yeti kin Olmayan K z Çocu un Evlendirilmesi: Ergenlik ça na ula mam bir k z çocu unun evlendirilmesi pek ender olarak ortaya ç kabilecek bir husustur üphesiz.a.) o k z n babas na haber gönderip onu ça rd . A) K z çocu u cinsel illi kiye dayanamaz. bilgili ve mazbut (zevkperestlikten ve tamahkârl kdan uzak) olmas art yla ancak babas veya dedesi ev-lendirebilir.a. ak ll . küçük k z çocu un evlendirilmesini bu evlili in sak ncalar n giderecek üç artla onaylamaktad r.evlendirdi. ancak .Abdullah b. (218) Hanefîlere göre kefaet.v. a.) Efendimiz'e gelerek öyle dedi: "Do rusu babam beni karde inin o luyla -onun a a l n benimle giderip kald rmak için." Bunun üzerine Resulüllah (s." (217). velî. ndaki velîlerin evlendirme n bilmek istiyorum.K z çocu unu. Çü nkü bu gibi evliliklerin ba l ca iki büyük sak ncas vard r. o da babas ndan rivayet etmi tir: "Genç bir k z Resulüllah (s. Bureyde'den.v. Çünkü ye. Çok istisnaî baz durumlar bir tarafa. Zifafa sokulmas haramd r. b. c. B) Küçükken meselenin önemini kavrayamayan k z çocu u bulû a (ergenli e) erdi i zaman derin bir pi manl k duyabilir.v.

elbette anla amaz ve e i ile uyum sa layamaz. . Hele kad n dinine ba l olur da kocas inançs z olursa.. Mutlu da olurlar.Soy ve soylulukta: Asil bir aile. müslüman kad n n müslümanl gibi.Mal ve ekonomik yap da denklik önemlidir.5O 159 mensup k z aras nda soy ve soyluluk bak m ndan denklik yoktur. Nesâî/siyam: 76.. 6/464 >i. ne de ailenin erefine. Bunun tersi olabilir. 4.1.Hür olmakl kta: 5. Mesela Kurey Kabilesi'ne mensup bir adam ile ba ka bir kabileye (217) bn Mace/nikâh: 1 2. Evlilikte en uygunu herkesin dengi dengini bulmas d r. Ahmed: 2/1 58. aç k saç k giyinen biri ile evlenirse. Yoksa nefretle kar lan r. 3. kalkar da haram helâl tan madan ç lg nca ya ayan. dinimizin emretti i gibi giyinen muhafazakâr aileden bir genç.Diyanette: E lerden biri dindar öbürü bu hususta gev ek olursa aralar nda anla ma zorla r.. uymuyor mu? Ecdad m za ve asil milletimize yak r. C. Hukuku slamiye Kamusu. Üstelik bu hâl neslin bozulmas na da sebep olur. 2slam'a mensubiyette: Sosyete çevrelerinde oldu u gibi. Böyle bir evlilik ne k zlar n n erefine yak mutlu bir aile hayat sürdüremezler. Bilmen. 6. Yeter ki bu kad n -geçmi zamanlarda ol-? du u gibi. ist. böyle bir evlilik ya ayabilir. manevî yönden kazançl da olur.milleti ad na casusluk yapmak için evlenmi olmas n. Yani bir müslüman erkek. 3/400.S. k zlar n neyin nesi oldu u bi linmeyen birine vermemelidir. sosyeteden çok hareketli ve h zl ya ayan bir gençle evlenirse iki genç nas l anla abilir ve birbirine nas l ayak uydurabilirler? Ahlaks zl a ve sap kl a medeniyet ad n veren medeniyetsiz toplumlara özenen aileler bizde de ço almaktad r. gayri müs-lim bir kad nla evlenebilir. Gençlerimiz evlenirken gençli in verdi i heyecana kap lmadan. Bilmen Y. Ömer N. A r ba l . Acaba kendi ya ant s na uyuyor mu. e i olacak gencin aile ya ant s na bakmal d r.2. milletimizce de kabul etmeyen bir yabanc ile evlenmesi dinî yönden asla caiz olmad (218) r. durum daha da çekilmez olur. sade ya ayan mütevâzi aileden biri. Müslüman erkek de kar s na uyarak kendi dininden ayr lmas n. Ancak e i olacak kimseyi insanca ve kendi ailesine yara r bir tarzda ya amaya ikna ederse. Çünkü yanl yolda giden birisi bu yolla k urtar lm ve toplumumuza kazand r lm olur.Sanat ve kazançta: Sosyal ya ant ve kültür bak m ndan e ler aras nda benzerlik ve yak nl k olursa aralar nda anla ma ve kayna ma daha kolay olur.

(219) Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri. evliliklerinde bu hükümlere riayet ettikleri takdirde.Teyzeler.K z karde in k zlar .Nikâh n ve talâk n (bo aman n) akas olmaz. Bunun s k nt s n bir ömür boyu çekmektedir.. Âkil.S. nikâh akdi ve hükümleri hususunda ortaya koydu u en önemli hükümler bunlard r. üphesiz ki insanlar.33 v. Sonra bo anmadan ba kalar yla evlenmek isterlerse kad n n nikâh caiz de ildir. 2. Öyle ise: Kutsal aile ba na ve bereketli evlili e ula mak için insanlar n bu yüce dinin azametini ve üstün ilkelerini ö renmeleri gerekmektedir. Nikahla Meydana Gelen Yükümlülükler: 1. Hanefîlerden bir k sm na göre ise. Konya. '5. çünkü be ik kertmesindeki k y lan nikâh geçerlidir. K z kendine denk olmayan biriyle evlenirse.K zlar (ne kadara a a 3. 6. . bali ve hür kimseler veya veliler birbirlerine ahitler huzurunda (veya ahitlik artlar na uygun olanlar n haz r oldu u bir mecliste) icâb ve kabulde bulunsalar nikâh k y lm olur.ki taraf birbirine varis olurlar. te islâm' n.Böylece belirtilen hususlarda kefaeti dikkate almak asaba olan velinin hakk d r. 7. 3. inse de). nikâhlar er'i olaca gibi. . kefaet nikâh n s hhatinin art d r.5.1993 Uysal 160 Gençken dengiyle evlenmeyen pekçok kad n ve erkek ileriki y llarda pi man olmakta. velinin itiraz hakk söz konusudur.K z karde ler. evlilikleri de en güzel semeresini vermi olur. Bazan aile meclislerinde veliler birbirlerinin çocuklar na bu tür akala malarla ve be ik kertmesi ad yla nikâh k y yorlar. N KAHI HARAM OLAN KADINLAR: (220) A) Nesep (soy) Cihetiyle Haram Olan Kad nlar: 1-Anneler ve nineler (ne kadar yukar ç ksa da). (219).d. 2.Nikahl iki taraf n birbirinden faydalanmalar helal olur.Erkek karde in k zlar . 4. 4-Halalar. Celal Y ld r m. C. Onun için veliler veya ki iler buna çok dikkat etmelidirler. nafaka ve giyim erke in üzerine farz olur.Mehir.

. Neseb veya süt emme sebebiyle karde olan iki k z bir erkek ayn anda nikâh alt na alamaz. kad nla teyzesini yine bir erkek ayn anda nikâh alt nda tutamaz.Adam n o lunun kar s . (Dul kad nlar. k z ve evlad n n k zlar haram olur. gelinine ve öz k z na ehvetle bakman n ve dokunman n tafsilatl hükmü.Bu yedi s n f kad nla nikahlanmak. Ank. bir erke in bir kad n ile bir gün. E) Ba kas n n Hakk Olan Kad nla Nikahlanmak: Ba kas n n nikâhl kar s yla nikahlanmak caiz de ildir. (220) Fetevay Hindiyye.. Ancak hamile ise do umdan sonra evlenebilir. Yine ba kas na ait olup bo anan veya kocas ölen ve iddeti ( er'î bekleme süresi) içinde bulunan bir kad n bu süresi bitmedikçe nikâhlanamaz. veya bir ay gibi bir süre akid yapmas demektir. Akça y. Zina eden kad nda erke in babas na.S. cin sel yakla ma veya ona yol açan davran larda bulunmak ebediyen haramd r. Ancak zina etti i kad n nikahlayabilir.Adam n kar s n n ana babas taraf ndan anneler ve neneleri. dedesine.2. kaynanas na. bir hafta.. o ullar na ve torunlar na haramd r. D) Süt Emme Sebebiyle Nikâh Haram Olan Kad nlar: Neseb sebebiyle haram olanlar süt emzirme cihetiyle de haramd rlar. . C) Zina Etti i Kad n n Anas ve K zlar : Bir kad nla zina eden erke e o kad n n ana ve nenesi. G) Dörtten Fazla Kad n Bir Kimse Bir Arada Tutamaz. Biri ölürse veya bo an p iddeti biterse ancak öbürü nikâhlanabilir. Yabanc bir kad na. C.. Biri öldükten sonra veya biriyle bo and ktan sonra ve bo ad kad n n iddeti geçtikten sonra di erini alabilir.. 161 B) S hriyet (evlenmeden meydana gelen) Kad n Akrabalar: 1. o lunun o lunun kar s .274 v. H) ki K z Karde Ayn Erkekle Ayn Anda Nikâhlanamaz. Tesettür bölümündeki halvet konusunda geni çe izah edilmi tir.Kar s n n k zlar ve kar s n n evlad n n k zlar . 3. Kad nla halas n .. F) Haram Evlilik (Mut'a Evlilik): Mut'a evlilik demek.d. Mezhep imamlar bu ekildeki bir evlili in haram oldu u üzerinde ittifak etmi lerdir. Tabii nikâh haramlardan de ilse. 2. Biri ölürse veya bo an p iddeti biterse ancak öbürü nikâhlanabilir. hacca gitmek için bazen bu cahilli i yap yorlar ve hacdan sevap alacakken haram i liyerek günaha giriyorlar).

namazl . komünist dinsiz bir erkekle asla evlenmez. 2. üpheye yer vermi olabilir. taraflar n müslüman olmas halinde. ya aç kça nikâh ve evlenmeyi anlatan kelimeler olmal d r. ikinci örnekte de "icab" erkekten."Ettim. "mümkündür edebilirim" ve "ileride ederim" anlamlar na da gelebilir." Görüldü ü gibi birinci örnekte "icab" kad n."Beni e li e (ya da zevceli e) kabul ettin mi?" Erkek: . "kabul "erkekten. ya da o anda ba ka anlama gelme ihtimali olmayan ve kendileriyle evlenme kastedildi i kesin olan kelimeler olmal d r. mesela 163 . Bu kar l kl sözle menin hiçbir üpheye yer b rakmamas gerekir. e li e kabul ettim)" gibi. Çünkü nikâh önemli bir müessesedir. Meselâ: Kad n: .En az ndan birinin geçmi zaman kipiyle bulunmas d r. Hattâ ehli kitâb olan bir erkekle de evlenemez. Meselâ "ettim" yerine. di erinin bu teklifi kabul etmesi demektir. birinin di eriyle evlenme iste ini bildirmesi. ) Talâk Sebebiyle Haram Kad nlar: Bir erkek 3 talâkla bo. Belediye nikâh : slâmî nikâh. Onun için nikâhtaki anla ma kelimeleri. 162 Müslüman bir kad nda ayn böyle mü rik. Nikâh sona kadar devaml olmak kayd yla sahihtir. (Ya da seni zevce olarak ald m. ateist (dinsiz). abdestli ve kötü al kanl klar olmayan aramas ve tercih etmesi gerekir. erke in müslüman. Çünkü bu ifadeler o anda kabul etti ini kesinkes göstermez.ad kar s n o kad n ba kas yla evlenip cinsel ili kide bulunup kocas öldükten veya o erkekten normal bo and k tan sonra ancak tekrar evlenebilir. komünist vesaire kad nlarla bir müslüman evlenemez. Nikâhta bunlar üçüncü bir kimsenin. bana zevceli i kabul eder misin?" Kad n:-"Ettim. ateist. "îcab" ve "kabul"ün bulunmas yla gerçekle mi olur. Taraflar bütün varl klar yla birbirinin olmakta ve ömür boyu sürmesi gereken bir müessese bu temel üzerine oturmaktad r.I) irk Sebebiyle Nikâhlanmas Haram Kad nlar: Müslüman veya ehli kitap olm yan. Müslüman kad n."Seninle evlenmek istiyorum. "kabul" kad ndand r. "ederim" ya da "ediyorum" demesi. " cab. Veya: Erkek: . önemli olan: 1cab ve kabulün ba ka anlama ihtimal olmayan sözlerle olmas . mü rik. "kabul"de. Bu bir ey de i tirmez. ancak müslüman bir erke in kar s olabilir. Bo anm kad n n eski kocas yla tekrar evlenebilmesi için ba kas yla geçici olarak evlenmesi asla caiz de ildir. Onun için evlenecek k z.

Kudsîlik de ancak dînî olmakla olur. Evlenenlerin müslim.slâmî nikâhta "icab" ve "kabul" ifadelerinden en az birinin geçmi zaman kipi olmas gerekir. e er belediyede k y lan nikâhta bu artlar varsa. ehli kitap ya da olup olmamas hiçbir ey de i tirmez. Öyleyse islâmî yönden de nikâhl olmak isteyenlere resmî nikâhtan sonra dînî nikâh da yapt rmalar tavsiye edilir. Ancak kar koca adaylar onun sormas yla cevap vermi olsalar da nikâh yine gerçekle mi olur. slâmî nikâhta ayr ca "mehir" vard r. Çünkü islâmî hükümlerin yapt r m -ya ad 164 m z ortam itibariyle. Mehir.Laik sistemde ahitlerde aranan nitelik mesala. belediye nikâh n n slâmî nikâhtan ayr ld sosyal bir mukaveledir. ya da evlenilemeyen kimseler. be eri ve laik sistemler taraf ndan. Nikâh n bulunmas . slâmî yönden o da geçerli bir nikâht r. Mesela be eri sistemlerde süt karde ler birbirleriyle evlenebilirler. müslüman bir erkek dinsiz ya da putperest bir kad nla evlenemez. kiliseye ve papazlara b rakm lard r. Onlar n hiçbir ey söylemelerine gerek yoktur. kocan n kar ya mehir vermesini art k lar. 2.resmiyette bulunmad ndan. vatanda olmaktan ibarettir. laik sistemin nikâh nda "ederim". baz insanlar mâdur edilebiliyorlar ve resmî nikâhtan önceki ayr lmalarda birçok yönü vard r: 1. müslüman bir kad n gayri müslim bir erkekle. Günümüz artlar nda. Fakat itiraf etmeliyiz ki. nikâh n geçerli olmas n n art de ildir ama. nikâh n gere idir. imdi tekrar ba a dönersek. Halbuki slamda süt karde ler birbirleriyle evlenemiyece i gibi. kar koca adaylar n n " cab ve kabullerini duyarak ahitlik eden hür ve müslüman iki erkek. ya da bir erkek iki kad n ahit gerekir. "ediyorum" gibi ifadelerle nikâh k y lmaktad r.C. Halbuki slâmî nikâhta ahidin müslüman olma art vard r ve iki ahitten en az birinin erkek olmas gerekir. Çünkü kudsîlik vermeden bu müessesenin yürümesi zordur. T. halbuki. 3. oldu u gibi kabul edilmemektedir. resmî nikâhtan önce dînî nikâh n yap lmamas tavsiye olunur.Her eyden önce nikâh slâm'da bir ibâdettir. gayri müslim. Asl nda nikâh n dînî bir i olmaktan ç kar lam yaca n bat l lar anlam lar ve nikâh i ini. 4. Yani mehir söz konusu edilmeden de nikâh geçerlidir.slamdaki kendisiyle evlenilebilen. Dine dayal olmayan laik sistemlerde ise .nikâh memurunun sormas art de ildir. ikinci olarak.

. (nikâhla) verdim. sonunda bir duâ yapmak da müstehapt r. Nikâh ve Duas : Bilindi i gibi.nikâhl e iniz olarak kabul ettiniz mi? . 165 sorar: . Peygamberimizin sünneti ve haz r olanlar n ahidli iyle. bu i lemi gerekti i kadar bilen di er bir ah s taraf ndan. .".Evet.erkek ve genellikle de k z zarar görebiliyor. yurar da izah edilmi tir. Yani evlenme için asil.Evet. slam nikâh için temel rükün. gelin vekiline. k sa bir "tevbeisti far" da iyidir. Evlenme bedeli olarak k za verilen alt nlar.filan k z filan -vekâleten ve kararla t r lan mehirle. Nikâh k ymaya a a daki gibi bir giri le ba lay p. akdinin esas . Sonra.Bismillâhi ve alâ sünneti Resûlillâh. falan o lu falan -kararla t r lan mehirle. O hâlde. (nikâhla) kabul ettim. orada haz r iseler gelin aday na sorar: . Nikâhla ilgili bir ayet ve hadi si erif biliniyorsa okunabilir.falan o lu falana nikâhl e i olarak verdinizmi?" . Fakat. Nikâh ba lang c ndan önce. nikahlanma teklif ve cevab ndan ibaret olan "icab-kabûl"dür. Âkil-bâli ve müslüman.. siz de filan k z filan -kararla t r lan mehirle. Nikâh ân nda ad geçsin veya geç me in.(nikâhla) ald m. üçüncü bir ah s taraf ndan nikâh n k y lmas n izah edelim."Evet.nikâhl e iniz olarak ald n z m ? . velî veya vekillerin. evlenen k za münasib bir "mehir" ödemek vacibdir. Bu muamelenin ayr ca üçüncü bir ahs n kontrolü alt nda yap lmas art de ildir ve nikâh n meydana gelmesi ona ba l de ildir. evlenme ve evlendirme i ini yapan as l ah slarla beraber. nikâh k yma i inde bulunan kimse.Bismillâhi ve alâ sünneti Resûlillâh. mehir yerine say l r. Allah' n emri. en az iki erke in ahid olarak bulunmas da artt r. N KÂH KIYMA EKL : Nikâh." *** ayet gelin ve damad n yerine vekiller varsa. evlenme i inin daha kolay bir ekilde yap lmas için. Nikâhta ilk teklifin k z taraf na veya erkek taraf na yap lmas nda fark yoktur. Daha sonra damat aday na sorar: . Z aten nikâhlar n bu ekilde yap lmas adet olmu tur. onlarla sual cevap hâlinde nikâh n yap lmas münasibdir ki. as l evlenmeyi yapanlar n ve ahidlerin huzurunda. Peygamberimizin sünneti ve haz r olanlar n ahidli iyle. buna "Nikâh k ymak" denir. Allah' n emri. imdi de. ahidler huzurunda icab ve kabulde bu-lunmalar yla nikâh tamam olur..

k z taraf n n. iki -üç defa tekrar da uygundur."Evet.filan k z filan -vekâleten ve kararla t r lan mehirle. "Mehir" yerine geçer. tamam olur. bir yere kaydedilmesi ve bu vesikan n saklanmas ." der. cab ve kabulün. nikâh akdinden sonra. teferruata pek dalmadan topluca mehir miktar n n belirtilmesi de iyi olur. Nikâh an nda. kad na u ygun bir "mehir" ödenmesi vacip oldu u gibi. onlar aras na ülfet. Halbuki islâm'daki mehri. sevgi ve sebat yerle tir. Nikâh n akdedilip evlenmenin yap ld etmek de müstehapt r.Haz r olanlar n ahitli iyle. Damad taraf ndan k z taraf na verilen eyler. ni anlanma veya dü ün s ralar nda. 166 MEH R (221) Ba l k paras : Ba l k. kendileri için bir gelir olarak sözle me. Gelin de: "Ben de bu nikâh kabul ettim.Sonra damad vekiline sorulur: -". islamiyet. Muhammed Aleyhisselâm ve Hadicetü'l-Kübrâ. gayet münasib olur. Nikâh öncesi veya sonradan. Ve Nikâh Duas : "Allah' m. bu akdi u urlu ve mübarek eyle." Nikâh akdini -ihtiyâtan. onlar n aras n kayna t r. k za mehir verilmesini ise vâcib k lm t r.. seni kendime zevce olarak nikahlad m. nefret ve ayr l k dü ürme. Allah' m. geni r z k ve uzun ömür ihsan eyle. dü ün veya benzeri uygun bir merasimle ilan n gibi. ' Ba l k paras n n sosyal yaralar ve zararlar vard r.falan o lu falana nikâhl e i olarak al -verdiniz mi?" . s rf evlenen k z n hesab na sarfedilirse. aralar na fitne. kad n almaktad r. Hz. Allah' m Hz. kad n n yak nlar almaktad r. yukar da aç kland gibidir. kad n n bir mal gibi sat ld bât l bir âdettir. islamda yeri ve yurdu olmayan. Sonradan herhangi bir inkâr ihtimaline yer kalmamas için. damat geline: ". damad taraf ndan al nan para veya e yad r. Buna benzer biraz de i ik ifadelerle de olabilir. onlara salih evlad. Nikâh akdinin kolay ve pratik ekli. Ba l k paras n kad n de i.di er mezhep artlar na da uygun yapmaya çal mal d r. rü vet mahiyetindeki ba l haram. Âdem ile Havva." der. o zaman ismi ne olursa olsun. al verdim.. vas tas z olarak bizzat kendileri nikâh yapacak olursa. Bu bir nev'i rü vettir ve haks z kazanç yoludur. bu evlenme akdinin gerekli imzalarla beraber. bizi cehennem azab ndan .. Hz." E er gelin ve damat. Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ver. n me ru yolla.. Ali ve Fât matü'z-Zehrâ aras n kayna t rd Rabbimiz! Bizlere e lerimizden ve nesillerimizden göz nurlar ba koru. buna uygun k sa bir duâ yap lmas da müstehapt r. la ve bizleri müt-takîlere öncü eyle.

5. evlenmek isteyen birçok gençler. tutunacak bir imkand r. umumiyetle a r fiatlar hâlinde oldu undan. 3. Görülüyor ki haklar en iyi koruyan ve zay flar n elinden en' çok tutan. paran n daha çok geldi i yere sat l yorlar.Ba l k belâs . slam. aile bask s yla evlenen k zlar n da. MEH R: Evlenirken nikâh akdinde müslüman erkek taraf ndan kad na er'i bir hak olarak verilen mal veya parad r. istemiyerek. çe itli cinsî ve sosyal suçlar ço al yor. arzu ettikleri kimseler dururken. Dolay s yla evlenme zorla yor. K zlar n evlenme ya lar 30'lara dayan yor. Böylece yeni ku-? rulan evlilikler.Ba l k yüzünden a r borçlara giren bâz yeni evliler.1 994.478 v.. M. Uysal. cinayetler. kitab n tavsiye ederiz. yeni hayata ad m atan kad n için bir destek.Ba l k paras yüzünden birçok k zlar. Uysal.d. helâl bir mehir almakla iktifa etmelidirler. birkaç maddeyle belirtmeye çal al m: . bu yüzden evlenemiyorlar. velîleri taraf ndan zorla. Mehrin Aile Hayat ndaki Yeri ve Önemi: 167 . . mehrin vücûbuna delalet eder. k z sahipleri aras nda yersiz rekabetlere. A. k zlar gayri me ru yollara.Ba l k paras n n yüksek oldu u yerlerdeki gençler. Ayet. zen-gin-fakir aras nda çat ma. fuhu ve benzeri hâllere kap aç lm oluyor. Mehir. ahlâks zl klara ve fuh a zorluyor. Gittikleri yerlerde ba l k paras âdeti yoksa ve de evlenmek artlar zor de ilse çal maya gittikleri yerlerden bir daha dönmüyorlar ve gittikleri yerlerden evleniyorlar. i te bu gibi mahzurlardan dalay k z evlendirenler.. Konya. izahl Kad n ilmihali Ansiklopedisi. evlilikte mes'ud olma anslar dü ük oluyor. huzur kayna zt rap kayna oluyor. ba l k ola-: rak kendi hesaplar na haram istekte bulunma yerine. . Nikâh akdinin bir bak ma sa lama ba lanmas n n hukuki teminat d r. hakl oldu u? sürece zay ftan yanad r. Böylece ba l k paras n n a r oldu u bölgelerde evlenecek erkek say s nda bir azalma olurken evlenmeyi bekleyen evde kalm k zlar say s nda fazlal klar olu uyor.Ba l klar. 2. j 4. üphesiz ki Allah ve Peygamberidir. borç-i lar n ödeyebilmek için büyük s k nt lara dü üyorlar. \ olmas gerekirken. hased ve anla mazl klara yol aç yor. pa l k paras kazanmak için gurbete çal maya gidiyorlar. k zlar nâm na (221) Daha geni bilgi için. K z kaç rmalar. K zlar n evde kalma korkusu. 1. s.Bu zararlar .

fetlerinin bulundu unu bu !. Nisa:4 168 169 Hanefilerce: En az miktar on dirhem gümü tür.fi larsa. c) Nimetin külfetsiz olmad hakla da anlamak. Nikâh akdi yap l rken on dirhem gümü e tekabül eden bir mal belirlenir. a) Erkeklerin kad nlara kar koruyucu birer destek oldu unu ha t rlatmak. bunlardan birkaç n öyle s ralayabiliriz. bu nisbeti bulmal d r. bunun darphanede bas lm olmas art de ildir. E er onun bir k sm n kendi arzular yla size ba larlarsa. Bugünkü birimle 32 gram eder. Mehir le lgili Ayet: "(Evlendi iniz) kad nlara mehirlerini güçlük ç karmadan gönül r zas yla verin. de il.Kerim. Bunun aile yap s nda birçok yararlar var. evlenmenin de bir tak m kül-j. hem velisi taraf ndan al nmas haram k l nm t r. mehir tek kelimeyle kad n haklar n korumaya yönelik haklardan sadece biridir.Hemen unu belirtelim ki.. Ancak ayette belirtildi i gibi. b) Yeni bir hayata ba layan kad n büsbütün mali dayanaks z b rakmayarak.. Kur'ân'da mealini verdi imiz ayetle. . halde keyfi bo -1 sanmas n engellemek. içine sinerek yiyin. haklar n kar l kl bir . mehirde gümü de il de onun yerine mal ve-rijdi inde. bunda bir . artan . onu rahatl kla. ödenecek zaman mal n de eri artm veya eksilmi se. Hanefi imamlar . al m -sat m kapsam na giren her mal az olsun çok olsun mehir olabilir. onu bu yönden de desteklemek. Mehrin En Az Miktar : ' Mehrin tavan na bir s n r çizilmemi se de taban müctehid J imamlar taraf ndan tesbit edilerek az farkl da olsa belirlenmi tir. d) Mehrin bir ba anlam ta d n . bu hususta kad n n kocas na na. (222) Kur'an. kad n gönül r zas yla meh-rinin ya tamam n ya da bir k sm n kocas na veya velisine ba sak nca görülmemi tir. e) Erke in zorlay c bir sebep olmad . a a lanma duymas na gerek olmad na: aç kl k getirmek." (222). ne yap l r? Mal n de eri artm sa.'. dinin belirledi i bir hak oldu unu. evlenen k z n öz hakk olan mehrin hem kocas . kar bir eziklik ve küçülme. afiilerce: Bu hakk n taban ve tavan yoktur.

mehirdir. dilerse onun yerine on dirhem gümü taleb eder. Nikâh n artlar ndan de ildir. NOT: Mehir artlar bir belgeyle tesbit edilmelidir.. kendisini mehirsiz evlendirmesi için velisine izin verse veya nikâh akdi yap l rken bundan hiç söz edilmese. Çünkü bu onun er'an belirlenmi bir hakk d r. ergen olan bir k z. Bununla beraber adam bu fasid nikâhla evlenip kad nla cinsel temasta bulunursa. kad na yine verilir. cinsel temastan sonra k z n bu tarz bir izin vermesi dikkate al nmayarak kendisine "mehr-i misil" verilmesi vacip olur. mal ve para ile mübadelesi elveri li olan herhangi bir menfâat de olabilir.k sm kad ndan geri al nmaz. 2. dilerse belirtilen mai n tamam n ister. Her üç durumda da ister belirlenmi bir mehir olsun.. Ayn zamanda kad n nikâh akdi belirtilen ekilde yap ld ktan sonra. kad n n lehine gerçekle ir. (223). birinci ekilde belirlenmeyenden kad n herhalde "mehr-i misil" yani emsaline uygun bir mehir al r.Mehri Muaccel: Pe in ödenen 2. 3. mehrim belirlenmedikçe kendimi sana teslim etmem diyebilir. kinci ekilde vermemek kayd yla yap lan akid fasiddir. yine kad n koruma bak m ndan ve bir tavan da belirlenmedi inden dü en nisbeti tamamlay p öylece verilir..Nikâh akdi fasid bile olsa cinsel temasta bulunmakla. Mehir Olarak Ayr lan Mal n Bir K sm Noksanla rsa: Kad n bu hususta muhayyerdir. Mehr.Mehri Müeccel: Evlendikten sonra verilecek olan mehirdir. o takdirde yine "mehr-i misil" vermesi gerekir. . ileride ç kabilecek ihtilaflarda delil olur. Mehir u Üç Sebepten Biriyle Gerçekle ir: 1. Sadece akid esnas nda an lmas sünnettir. afiilere göre de art de ildir.(i 1 . Mehir Vermemek art yla Yap lan Nikâh Akdi: Nikâh akdi bir mehir belirlenmeden veya mehir vermemek kaydiyle akdedilirse.Bo anma veya ölüm halinde . Halen mevcut olmayan bir eyi mehir olarak belirlemek sahih de ildir. ister belirlenmedik bulunsun.Kar kocadan birinin ölümüyle. Bunun için mehrin nikâh akdinde belirlenmesi sünnettir. mal ve para olabilece i gibi. Mehr-i Muaccel Ve Mehr-i Müeccel Belirlenen mehir halk örfünde iki k sma ayr l r : . Ancak be-lirlenmede i takdirde kad n mehr-i misil al r.Cinsel temas yap lmaks z n kar kocan n yanl z ba lar na bir odada bulunmalar nedeniyle (halveti sahiha ile). O kadar ki.. K ymeti dü mü se. Belirlenen on dirhemden az de erde ise tamamlan r. .

denilmi tir. Cinsel temas ve sahih bir halvet meydana gelmeden adam ölür veya kad n bo arsa. gibi sebeplerle meydana gelmeden talâk (bo anma) meydana geldi inde mut'a'y gerektirir. Bu neye göre takdir edilir? Emsal olarak neler dikkate al n r? Fukahan n ço una göre. ya da veli nikâh n feshini isteyebilir. Hediye ayr d r. Ayr ca kültürlü. o taktirde mehir gerekmez. Ya k z n kocas mehrin tamam n verir. o takdirde mut'a gerekir.S. örne in kad n n dinden ç kmas . Baba taraf ndaki aileler aras nda bir emsal bulmak mümkün olmad benzerli i olan di er aileler aras nda *emsal aran r. velinin nda baba taraf yla ba l k paras . a rl k. haramd r. v. s. Mut'a'y Gerektiren Haller: Cinsel temas ve sahih halvet meydana gelmeden kocan n kar s n bo amas . slamda ba l k mali bir imkand r paras diye bir ey yoktur. dinden ç kmak. nikâhl kar s n n anas n veya k z n ehvetle öpmek gibi sebeplerle meydana gelen ayr lmadan dolay mehr gerekmez.s. cinsel iktidars zl k. Mut'a: Kad n n yararlanaca ki bu mehr-i mislin yar s n geçmemek üzere belirlenir. Di erleri bât ld r. Ank. Bu durumda halvet ve cinsel temas meydana gelmeden onlar ay r rlarsa. Akça Y. . tahsilli bir k z ise. Halvet ve cinsel temas meydana gelmi se o taktirde mehrin tamam n ödemesi gerekir.366 170 ya .2. Mehir hakt r. C. manto. K z taraf n n mehirden ayr olarak ald Mehr-i Misil Nas l Takdir Edilir ? Nikâh akdinde belli bir mehir söz konusu edilmedi i takdirde yap lan akid sahihtir.Mehir Hiç An lmadan Nikâh Yap l rsa: Yap lan nikâh sahihtir. Ancak evlenip cinsel temas veya sahih bir halvet (ba ba a tenhada kalma) meydana geldi i veya kar kocadan biri öldü ü takdirde mehr-i misil gerekir. mut'a gerekir. ayn aileden (223) Fetevay Hindiyye. güzellik ve benzeri hususlarda ona yak n bir ölçüdeki k z n mehri esas kabul edilir. Bu mam Ebû Hanife'ye göredir. Allan n kad nlar ve onlar n haklar n korumaya yönelik bir sünnettir. yine baba taraf ndaki aileler aras nda ona yak n kültür ve tahsilde olan k zlar n mehri ölçü kabul edilir. Mut'a: bir çar af. tenasül uzvunun kesikli i. imameyne göre. ancak kad n mehr-i misil al r. entari veya bir ba örtüsü de olabilir. v. Örfe göre de tesbit edilir veya paras verilir. kocas n n o lunu ehvetle öpmesi. kad n n baba taraf ndaki sosyal durumu. Ama ayr lma sebebi kocadan de il de kad ndan ve taraf ndan meydana gelirse. slam hukukunda kad n mehir alamad yerlerde mut'a ad yla bu hak. (224) K z Evlendikten Sonra Kocas Onun Mehrini Noksan Verirse: Bu durumda velinin itiraz hakk vard r.

2. (224) Kaynaklar yla islam F kh .. Adam kad nla cinsel ili kide bulunmu sa. Konya. Kad n. kad n durumu ö renince isterse bunu tasvip eder. Nikâh akdi yap ld ktan ve cinsel ili ki veya halveti sahiha meydana geldikten sonra kad n n kocas mehrin az bir k sm n kesip gerisini verirse. vasf da bilinen mehir: Ölçülebilen tart labilen eyler kar l gibi.5O2.Cinsi de vasf da bilinmeyen mehir: Bu durumdaki kad na mehr -i misil verilmesi gerekir. Celal Y ld r m. o taktirde mehri misil ödenir. Nikâh akdinde belirtilen eyler mehir olarak verilir. bu mam Ebû Hanife'ye göre caizdir. Birinci görü e dayan larak ay rma gerekti inde. * Küçük k z evlendiren velisi. Çünkü bir tak m huzursuzluklar do urabilir. mameyne göre caiz de ildir.C.bu durumda itiraz hakk yoktur. hükümsüz b rak r. mehir ödeninceye kadar onu kocas ndan men'edebilir. Mehirde Belirlenen Nisbeti Dü ürmek: Akid esnas nda mehrin daha sonra nisbetini dü ürmek. Uysal Y. nda yap lan nikâh . Mehr-i Müsemma Üçe Ayr l r: 1. fakat vasf bilinmeyen mehir: Orta halli olan. Kad n Mehrini Ba layabilir mi? Kad n kendine ait olan bu hakk istedi i gibi kullanabilir. ya da bir k sm n kocas na ba vekilinden hiçbiri buna itiraz etme hakk na sahip de ildir. ba kas yetkili d e ildir.S. isterse yap lan nikâh akdini reddeder. y ani cinsel temas ve benzeri davran lar na imkân vermeyebilir. zihar. Mehri Almadan Kad n Kendini Teslim Etmezse: Nikâh akdinden sonra cinsel temas veya sahih bir halvet meydana geldikten sonra kad n mehrinin tamam n acele ister ve kocas ödemedikçe kendini ona teslim etmezse.Cinsi de. kad n n r zas n almadan caiz de ildir. bunu ancak kad yapabilir. O larken veli ve taktirde belirlenen mehrin ya tamam . vekil ona haber vermeden 1000 dinar mehir (veya kad n n iste inden dü ük ba ka bir mebla la) üzerinden onu birine nikahlarsa. ilâ1 ve miras hükümleri bakidir. 3. 2. vekiline beni 2000 dinar (veya ba ka bir mebla la) mehir ile evlendir diye emreder.. 171 Belirlenen Mehir Telef Olursa: Belirlenen mehir henüz teslim olmadan telef olursa. Kad böyle bir karar vermedi i taktirde kar koca aras nda normal evlilik devam eder ve talâk. çok pahal veya çok ucuz olmayandan temin edilir.Cinsi bilinen. bu durumda kad n mehrin tamam n al ncaya kadar kendini kocas ndan uzak tutabilir. misli varsa aynen al n p teslim edilir Misli yoksa k ymeti taktir edilir verilir.

(Bütün bu hükümler kad n n hakk n korumada islam n ortaya koydu u hiçbir dinde ve medeniyette olmayan hükümlerdir. 172 teminatlardan biridir.400. ( .S. mal n az yla da ço uyla da caizdir." (228) Mehir. mehir. Birisi zinadan dolay mehr-i misil. kesinlikle iptal edilemez. gizlice kararla t rd klar mehirdir. * Küçük çocuk. * Kar -koca. Ank. Bu durumda. (227). Ank. aralar nda gizlice bir mehir belirleyerek ahitler huzurunda mehir olarak daha fazla bir miktar zikredebilir. (226).405. onu nikâhlasa kendisine iki mehir laz m gelir. e er gizlice yapt klar mehirde ittifak ederlerse veya koca. Bu konuda Peygamber (s. nikâhtan dolay gereken mehr -i müsemmâ (belirtilen) dir. Ank. nikâh akdinin sa lama ba lanmas ve hafife al nmamas için slâm hukukunun kad na sa lad haklardan ve hukukî (225) Fetevay Hindiyye. kad n n yarat l nda var olan sahip olma duygusuna cevap olmas ve evlilik hayat na geçi te kendisine destek sa lamas amac yla verdi i bir mald r. (226) Fetevay Hindiyye. kocan n zevcesine bir ikram olarak. mehri misil ile hükmedilir. Mehre s n r ve tahdit getiren Hanefi alimlerine göre mehrin en az miktar on dirhem veya on dirhemin de eridir. uyuyan k za zina etse ve bekaretini bozsa mehir ödemesi gerekir. C. Birçok hadisçi.2.a. küçük k za zina ederek bekaretini giderse k za mehir ödenir. Mehrin me ru oldu una u ayet-i kerime delildir: "Kad nlara mehirlerini gönül r zas ile (cömertçe) verin. hiçbiri bu hususta bir belge ortaya koyamazsa.S.S. * Bir kimse. . Akça Y. C.2. Akça Y. } j < .429. bir kad nla zina ettikten sonra. Akça Y. bir gösteri oldu una ahitler getirirse. mam afii ve mam Ahmed'e göre mehir. Erkek. az veya çok olsun. yaln zl n giderm esi. di eri ise. vâki fazlal n. C.Mehrin Ne Kadar Oldu unda htilaf Olursa: Kar -koca evlendikten sonra nikâh akdinde belirlenen mehrin nisbeti üzerinde ihtilafa dü er.v) öyle buyurmu tur: "On dirhemden az mehir yoktur" (229) ^ ( f| . evlenmenin temel artlar ndan biri olup.2. (225).425 (227) Fetevay Hindiyye.) Mehir. Mehir.

Nisa: 4 (229) Beyhaki. Allah'a ve Rasûlüne inananlar için haz rlanm bulunan bir Cennet'e ko u un." (231) "Kad n n meymenetli (hay rl ve u urlu) olmas onun mehrinin azl kolay olmas ndad r. Ai e'den rivayet etmi tir. (231) Ahmed b. Beyhaki. (O halde siz) Rabbinizden bir ma rifet ve geni li i gökle yerin gen i li i gibi olup. süs ve kendi aran zda övünme. k zlar n n mehirleri konusunda kolayl k göstermelerini tavsiyede bulunmu ve evlili in toplumd a yayg nla mas na dikkatlerini çekmi tir. çehizi dilerse getirir.Kerim. mal ve evlât ço altma yar d r. te size bu de erli tavsiyelerden baz lar : "Kad nlar n en faziletlisi mehri az oland r. dilerse getirmez." (232) ÇEH Z Allah-ü Teâlâ Yüce Kitab m zda öyle buyuruyor: "Bilin ki.Kerim. Bu vesileyle görüyoruz ki.v) k z babalar n ve velilerini. (232) Alusi. Allah büyük lütuf sahibidir." (230) "Kad nlar içerisinde en çok bereketli olan mehri az oland r. Buna kar l k kad n zengin dahi olsa dinen böyle bir sorumlulu u yoktur. Dinimize göre genç k z veya kad n evlenirken bir ey getirmekle yükümlü de ildir. Fakat genelde aileler maddi imkan oran nda az veya yuvaya yard mda bulunmaya çal Ailenin durumuyla orant l ve israf noktas na varmamak art yla bu tutum helâldir ve . nikâh ve dü ün i lerinin bitirdi i ot ekincilerin ho una gider. (23ü) Ibn Hibban. Ancak zorlama olmaks z n kad n n kendi iste iyle çehiz getirmesine kar çok k zlar na çehiz yaparak onun gelecekte kuraca güzeldir. mehir için belli bir miktar tahdit etmesine ra men.islâm. lamaz. i te bu Allah' n lütfudur. Yani kad n rlar. Bu t pk bir ya mura be nzer ki. Dünya hayat aldat c bir zevkten ba ka bir ey de ildir. " (233). Hadid:2O. Onu diledi ine verir. Hz. Ahirette ise çetin bir azap. sonra çer-çöp olur. . Allah'tan ma firet ve r zâ vard r. ancak evlili in kolay gerçekle mesi için mikdar n az olmas na büyük gayret göstermi tir. Çünkü ev lenmek isteyen her erke in ba ta gelen vazifelerinden biriside maddi bak mdan evini haz rlamak ve ailesini geçindirmektir. e lence.a. (228) Kur'an.21 173 Çehiz kad n n kendi mal ndan kocas na getirdi i e yalard r. dünya hayat bir oyun. (233) Kur'an. Hanbel. Peygamber (s.

. Nitekim Rabbimiz: "Hay rl i lere acele ediniz.. anne onu hemen elinden al yor ve: "O elindeki kitab n sana ne yarar v ar? Onu okuyup bitirince eline ne geçiyor? Halbuki oya. büyük ecirli olarak bulursunuz.\' lan lan fedâkârl k kar l ks z kalmaz.'. Al-i imran:133 ba ka bir özellikle örtmek çabas ndan kaynaklan yor. dantel yapsan eline bir ey geçerdi!" der. Oysa müslümanlar sadece bir imtihan arac ndan ba ka özelli i olmayan ve fani olan bu alemde mal veya e ya çoklu u ile de il. Çünkü sadece O'nun yolunda kat . Hattâ bu câhil dü ünce tesirleriyledir ki. Halbuki çehizlerin en güzeli slâmi bilgi ve islam ahlâk d r. Günümüzde duruma daha farkl bir aç dan bak l yor. gelinlerin az çehiz getirdi ini ileri sürerek. kendilerinde olan n hiç kimsede olmamas veyahut ba kas nda olan her eyin kendilerinde de olmas gerekti ine sarfetmektedirler.Kerim. Hattâ çocuk.Fakat!.. Kendisi için yar edilmeye ve u runda bütün gücümüzle çaba harcamaya ' de ecek tek amaç.' oldu u kullar ndan olabilmektir.. ya amak ve Allah' n raz .. Bütün gayretlerini. Çehizde a r gidilmesinin israftan ba ka zararl bir yan daha var ki. annelerin sand k dolduraca z derken gerek kendi. Hayatlar n n amac ve tek gayeleri bizde daha çok. Kendisindeki herhangi bir yönden . Zenginli i veya ba ka bir özelli i nedeniyle övünmek ihtiyâc duyan kimse Allah' n ho nut olmad duydu u eksikli i sahip oldu u (234) Kur'an. Böylece hem mal n . hemde bir daha geri gelmeyecek olan zaman n bo yere harcam oluyor. slâmî eserler dahi okusa.'. gös. ona hakaret eden.. onu Allah kat nda daha hay rl . gerekse k zlar n n kafalar n slâmi kültür ve bilgi bak m ndan fakir b rakmalar d r. iyilik hususunda yar ediniz" (234) buyurarak. Zenginlikte bir nimettir. o da. gözle görülür olmas gerekliymi sanki. Allah'ü Teâlâ bu gerçe i öyle ifade ediyor: "Önceden kendiniz için ne gönderirseniz. Eline ne geçiyor? Her eyin elle tutulur. Allah' n verdi i nimeti Allah' n emretti i ekilde kullanmak her inanan n borcudur. Ne k s r bir dü ünce Allah' m!. yüce dinimizi bilmek.Kerim. Bakara:148 (235) Kur'an.. âhirete daha iyi haz rlanmak hususunda yar etmelidir. aksi halde ' ' insanlar için bir felâket tuza d r. teri ten kaç nmak ve O'nun yolunda kullanmak art yla. be enmeyen 174 bir kimse olmakla beraber ruhen yeterince ol unla amam bir ki idir. Ço u annenin ve kad nlar n gözünde çehiz meselesi bir gösteri ve yar unsuru haline geldi. daha iyisi olsun diyerek bo eylerle oyalanmak oluyor. neye önem vermemiz gerekti ini bildirmi tir." (235). Ancak israftan.

o taktirde babas n n iddias na itibar edilir. art k geri almas do ru olmaz. Çehiz olarak koyun postuna hurma yapraklar n doldurduk. Ne mutlu. K z çe-hiziyle birlikte kocas na teslim ederken. k z taraf ayr lan çehizden (236) Kad nlara Hitap. * Beldenin örfüne göre k za verilen çehiz emaneten göstermelik olsun diye veriliyorsa. Ali ile. Biz hurma ve kuru üzüm getirip yedik. k z ise bunun aksini iddia ederek "bana temelli ba lad " derse. Fetva da buna göredir. * K z na çehiz ay r p ona teslim ettikten sonra evlendirir ve bir süre sonra verdi i çehizi emaneten verdim iddias yla geri almak ister. Hz. ama baba bu anlamda verdi ini isbat için ahit veya yaz l belge getirirse. bu imkâna sahip oldu u halde Allah r zas na uygun de erlendirmeyenlere. o ölmü se kocas n n sözüne itibar edilir.. 1982." Verilen Çehiz Geri Al n r m ? Adam k z n evlendirirken ona bir tak m e yay çehiz olarak verir. k z n kocas buna engel olabilir.. "Han mlar n ilk tezyinat (süsü) ilim ve edep tahsilidir. ist. elinde olan her türlü imkân Allah yolunda ve O'nun r zas n kazanm ak için kullananlara. Böyle bir örf yoksa. Ali Aslan. ne yaz k. günümüzdeki fahi mehir. Beldenin örfüne göre baban n k z na verdi i çehiz emaneten göstermelik anlam nda de ildir. bu kafa yap s ahirete haz rlanmay de ilde." (236).)'den "Hz. Ancak unutulmamal d r ki dünya hayat aldatmaca ve oyalanmadan ibarettir.a. . ondan daha güzel bir dü ün görmedik. Fât ma'nm dö e i gelinlik gecesinde bir koyun de -risindendi. üphesiz bu tutum. Bu sebeble biraz fakir olan bir müslüman da evlenemiyor. Fât ma'nm dü ününe gittik. Tamamen yanl olan bu dü ünce. çehiz ve haks z olarak istenen ba l k paras yüzünden baba evinde kal p.nice erkek taraf n n kad nlar n duymu uzdur. K zlar n ço u. bunlar n k zlar için fantazi (lüks ve gereksiz) olarak görülmesinden de kaynaklan yor.S. slâmi kültüre gereken de erin verilmemesinden oldu u kadar.. Hz. çehizlerin çoklu u asla üstünlük nedeni de ildir. Câbir (r.. Sahip olunmas gereken hakiki mükâfat Allah indindedir. Maddi imkânlar n. Gümü ve alt n gibi tezyinat ikinci derecede kal r.185 175 bir ey geri almak isterse. k z n. bu hususta babas n n de il k z n iddias dikkate al n r. dünyada övünüp böbürlenmeyi önemli bulan zihniyetin ürünüdür. fitne ve fesada vesîle oluyor.

müslümanm bir nev'i Cennet'i küçük bir dünyas olan aile hayat n elde etmi olur. A. Celal Y ld r m. yani bir insana hay rl yolu göstermek. babas n n evinde iken. Meselâ: "Bir ey yapmakta olan birisine. bn Âbidîn der ki: "Ço u zaman avam n küfre götüren sözler söylediklerini duyar z. kar l kl r za ile ve ahitler huzurunda yenilenebilir.. Keza bu sözün kad ndan söylenmesi de ayn sonucu do urur. Akça Y. Konya. Allah'tan korkmuyor musun? dese. belki bu konuda çok sert olanlar n bir yorumu olabilir. di er varisler hak talep edemez.Uysal. Çünkü ahidlerin ehadeti veya yaz l belgede k z n imzas yeterli say l r. babas n n sat n ald yumak. ihtiyaten her gün iman n . ama bir ictihadd r ve ihtiyaten de olsa hesaba kat lmal d r.M.434 v.2. çok geçmeden babas ölürse. Cennet kap lar n n diledi inden girsin" buyurmu lard r. Oysa onlar bunun fark nda de illerdir. e er o kimsenin edebli ve \ rk)A Kaynaklar yla islam F kh . (238). "Kelime-i Tevhid"i inanarak söylemekle olursa da nikâh ancak artlar na uygun biçimde. Uysal Y." Bu aç klama nda zaman zaman iman ve nikâh tazelemenin bir ihtiyat tedbiri oldu u anla l r. ailenin huzur içinde ya amas için en iyi eyleri yapmay kendisine perinsip edinirse. C. e inin kazand klar n israf etmeden korur.. "hay r!" diye cevap verse kafir olur ve kar s bâin olarak bo dü er. S:483 176 MÜSLÜMAN B R ANNEN N GEL N OLAN KIZINA NAS HAT Kad n ev idaresine ve çocuklar n n terbiyesine dikkat eder. Bu. C. Peygamberimiz (s.d. Ank.510 v." Bunun gibi bütün küfür sözler ayn i i yapar. (237) Fetevay Hindiyye. Avam olmayan küfür ifadeleri bilir ve onlardan kaç n r. Bundan dolay cahil.o taktirde iddias na itibar edilerek o yönde hükmedilir. Ayr ca.av.Uysal.2.dt~"'~ ' izahl Kad n . i aret edildi i gibi bu da avam için söz konusudur.S. y lda bir ay oruç tutar.S. Ancak iman tazelemek. namusunu muhafaza eder ve kocas na itaat ederse. (237) Nikâh Ve îman Tazelemek: man meselesi. akas dahi ciddî muamelesi görür. * K z. o da k zg n halde. slâm'da en önemli mesele olup. Konya. ilmihali. ipek ve benzeri eyleri el i i olarak e ya k za de erlendirir. örf ve adete bak larak k z n haz rlad b rak l r. Uysal Y. slâm Kad n Âlimelerinden Ve Ahlâkç lar ndan Ümâme. Çünkü hatâ erkekten meydana gelmese de kad nlardan çokça meydana gelir. Bu suretle en büyük mükâfata yine slâm han m sahip oluyor.): "Kad n be vakit namaz n k lar. K z na izdivaç Yapaca Zaman öyle Nasihatte Bulunmu tur: Bak yavrum! Ö üt vermek. arada bir de nikâh n iki ahit huzurunda yenilemelidir.

S:202 177 güzellik ve temizlik getiren nesnelerin en iyisi ve âlâs su'dur. geçiminizin haz rla. ALTINCISI: Uyuyaca vakti geciktirme. sak n çirkin bir ey gözüne çarpmas n. B R NC S : Haline raz ol! Yani. K NC S : Dinledi in sözlerine itaat ederek konu . sana on tane nasihat verece im. öyle olmay p nasihat. lâkin öyle de il. ÜÇÜNCÜSÜ: Efendinin görece i yerlere dikkat ve ehemmiyet ver. burnuna kötü koku gitmesin. Adeti ne zamansa o zamanda yeme ini ve yata n gibi. kocan yenilecek ve giyilece e dâir her ne al r. Anla ma ve itaat ile yap lan sohbetlerden Allahü Teâlâ raz olur. s ras geldikçe aynen takbik edersen. yeti mi oldu un yerden. n n ilk yolu . bilenin tekrar hat r na gelmesine. bilmeyenin de yeniden ö renip. BE NC S : Yemek saatini iyi tesbit et. (238) Mi kâtü'l-Msâbih. istedi i anda hemen haz r bulundur. imdi. haberdar oldu un s rlar n sak n kimseye duyurma. unu unutma ki. kalb rahatl kanaattir. erkekler bizim için yarat ld için ya-rat lm zd r. SEK Z NC S : Akraba ve yak nlar na hürmette kusur etme. Kocan n h s m -akrabas na hürmet etmek de iyi idare ve tedbirli olmaktan ileri gelir. uykusuzluk da asîle tirir. C. ben de sana nasihat etmeye ihtiyâç görmezdim. DOKUZUNCUSU: Efendinin. gibi. DÖRDÜNCÜSÜ: Kokusu olabilecek yerleri kolla. bilgi sahibi olmas na sebeb olaca ndan herkes hakk nda faydal ve lüzumludur. gezip yürüdü ün yuvadan ç k p bilmedi in bir yuvaya girecek ve imdiye kadar konu up. Zira. lâkin. Bunlar iyice akl nda tutar. sen de ondan emin olamazs n. daima güzel kokulu durmas n temin et. Çünkü mal muhafaza etmek. o da sana olanca sevgisiyle ba lans n. biz de onlar K z m! Sen art k büyüyüp. Zira açl k insan huy-suzland rd bozulmas na sebeb olur. aran z asla bozulmaz. E er duyuracak olursan itimad n kaybeder. i bilmekten do ar. sen asla kocaya varmaya muhtaç olmazd n.2. görü medi in bir hayat arkada ile kar la acaks n! Sen ona tam bir sadâkat göster ki. güzelce geçinirsiniz. K z m! Bir k z ana ve babas n n zenginli i halinde kocaya varmayacak olsayd . YED NC S : Mal ve e yas n muhafaza etmekte titizlik göster.terbiyeli olmas ile veya büyük adam evlâd ndan olarak herkesin yan nda makbul ve haysiyetli bulunmas yla terkedilmi olayd . itiraz ve isyan ederek hürmet ve itaatte kusur etme. getirirse kabul et.

Uysal.Ziyafetin Âdaplar : a) Durumu iyi olan kimsenin bir veya daha fazla koyun bo azlamas . Konya. slâm f k h alimleri bu ziyafetin hükmü konusunda ihtilaf etmi lerdir. efendiyin isteklerini tercih etmen gerekmektedir.Uysal. sen ne 'eli olmaktan. alâka gösterirsen. Emirlerini yerine getirmekte ihmâl gös-terirsen. arkada ve ayn bölgede oturan insanlar aras nda sevgi dostluk ve ülfet ba lar n n sa -lamla t r lmas d r. Bu gayelerin en önemlileri unlard r: Çe itli münasebetlerle yap lan kutlamalarla. Uysal Y. 1. A. kendine dü man etmekten ba ka bir ey kazanamazs n. bunun sünnet ve müstahab oldu unu söylemi lerdir." (239) izahl Kad n ilmihali. sizi birbirinizden ay rmaya kadar götüren bozuk bir davran t r. dü ün gecesinde toplumun dört yan nda evlili in duyurulmas . yüce ve büyük gayeler için dü ünlerde ziyafet ve yemek vermeyi me ru k lm t r. bu nasihatlar m yerine getirip. O kederli oldu u zaman. çünkü süsün en güzelidir. . " (239) BABANIN KIZINA Ö ÜDÜ: Abdullah b. . karde lik ba lar n n daha sa lam olmas aç s ndan slâm bunlar her zaman korumaya ve onlar gerçekle tirmeye özen göstermi tir. . akraba. Bu hâl ise.Çok azarlanmaktan sak n. o ne 'eli oldu u vakit sen hüzünlü görünmekten çekin! Zira onun üzüntülü zaman nda senin ne 'eli görünmen. Ebî Talip k z na tavsiyede bulunarak öyle dedi: "-Ba kas na aç lmaktan sak n. hislerine dertlerine ortak olmaman n delilidir. sevgisini kazan rs n. çünkü o bo anman n anahtar d r.Temizlerin en temizi de su'dur. dar lt p. Ancak alimlerin ço u. söyledi im gibi hareket edebilmen için isteklerine. sosyal birli in daha kuvvetli. çünkü o kini beraberinde getirir.Sürme çekme e devam et. Sen e inin dertlerine ve dü üncelerine ne kadar ortak olur. Bu manalar son derece önemli olup.ONUNCUSU: Dine muhalif olmayan isteklerini yerine getirmekte ihmâl gösterme. unu bil ki. Onun isteklerini nefsinin isteklerine tercih edebilirsen söylediklerimi kolayca yapabilirsin. Cafer b. ne 'eli zaman nda da kederli bulunman onu sevmemenin.M. S:499 178 DÜ ÜN YEME VE ADAPLARI slâm kapsaml ve üstün olan eriat yla. müslümana sevinç günlerinde i tirak etmek. baz lar da sünnet demi lerdir. Baz lar vacip. ondan da o kadar alaka görür. .

fakirlerin ça r lmad .v)'e uymak kasd yla zifaf bittikten sonra üç gün süre ile devam etmesinde bir beis yoktur. Kendisine Hz. Safiyye validemizle evlendi.a." (241) d) Ziyafete fakir ve dü künlerin de il de." c) Ziyafette. çalg aletleriyle türkü ve ark lar n söylenmesi eylerden sak nmalar "Sadece mü'min olanla arkada l k et n görmedim. Ben müslümanlar onun ziyafetine davet ettim.a) bu konuda öyle buyuruyor: "Peygamber (s.a. dolays yla ziyafete gelenler doydu." (242) e) Evlenen kimse veya onun yak n akrabalar .a) öyle buyurmu tur: "Ben Peygamber'in (s. Peygamber (s. Evlilik ve Cinse] Hayal 179 takva sahibi olan kimse yesin. Zeyneb için yapt ziyafet kadar di er zevceleri için ziyafet yapt sahihdir. ziyafetlerinde eriat n yasaklad her fiil ve davran tan." (240) b) ayet durumu müsait de ilse. Sergi üzerine hurma. sadece zenginlerin davet edildi i ziyafet yeme idir. Safiyye validemizle evlerime haz rl yap l yordu. içinde et bulunmasa da yap lacak ziyafet f) Koca veya dü ün ziyafetini haz rlayan kimselerin. ziyafette ne et ne de ekmek vard . Bu konuda Peygamber (s. Enes (r.v). kad n-erkek kar ve sofrada içki bardaklar n n bulunmas gibi slâm' n haram k ld gerekir. ayet maddî bak mdan zengin iseler. misafir a rlarken ve salih kimselere yemek ye-dirirken sünnete uymay kasdetmesi gerekir. sadece zengin ve seçkinlerin ça r lmas caiz de ildir.a) öyle buyurmu tur: "Peygamber (s. Müslim. imkan nisbetinde.K. Resûlullah (s.Bu konuda Enes (r. 2. akit ve ya kondu.a.a.a.a." (243) m . ve yeme ini de sadece (240) Buhari.Ziyafete Ça r lan Kimsenin Davete cabet Etmesi Gerekli Midir? . Orada sadece deriden yap lm bir serginin serilmesi emredildi ve serildi.v) öyle buyurmu tur: "Yemeklerin en erli olan . Kim davete icabet etmezse muhakkak ki Allah ve Resulüne kar gelmi tir. Onun azadl n (hürriyetine kavu mas n ) mehrine sayd ve ziyafeti de üç gün yapt .v) Hz.v) Hayber ile Medine aras nda üç gece ikamet etti.v) bu konuda öyle buyurmu tur: |M. Ona bir koyun bo azlad . ziyafetin. Bu Konuda da Enes (r.

" (244) Di er bir hadiste de Efendimiz (s.a.v) in öyle buyurdu u rivayet edilmektedir: "Esiri serbest b rak n. Bu konuda Peygamber (s.Herhangi bir ziyafete ça r lan kimsenin davete icabet etmesi gerekir. Resûlullah' n (s. Dilerse orucunu tutar. yerine ba ka bir gün kaza etmesi gerekir. dilerse yer. Müslim. dü ününe ve davetine icabet etti i kimsenin sevincini artt rmaya niyet etmesidir. ancak vacibin terkinde söylenir."'' '" (243) Ebu . 3. ça ran kimsenin davetine icabet edin ve hastay ziyaret edin.Davete cabet Etmenin Âdaplar Nelerdir? a) Davete icabet etmenin âdablar ndan birisi. Yedi i bu orucunu da kaza etmesi Hanefi alimlerinin yan nda vaciptir..a.a. (245) Buhari. ^ l -i ftL m . Ya'la.v)'in u buyru udur: "Nafile orucu tutan kimse nefsinin (kendisinin) amiridir.a. ayet oruçlu ise orucunu bozsun. (242) Müslim." Nafile orucu bozman n caiz oldu unu teyid eden rivayetlerden biri de Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz bir ziyafete ça r ld zaman ona icabet etsin.' -u. Peygamber (s. Kim davete icabet etmezse muhakkak ki Allah ve Resulüne kar gelmi tir. onun sürürünü payla mak üzere onunla kar la rsa Cenab.n ûiu hA ." (246) Ancak orucunu yedi i takdirde. . ayet ziyafete ça r lan ki i nafile oruç tutmu ise ve onun oruçlu olmas ziyafet sahibine s k nt veriyorsa bu kimse hakk nda evla olan orucunu yemesidir. (244) Buhari." (247) b) Davete kat lan kimsenin yemek sahibine u dualar yapmas müstahapt r: ' ." (245) Bu hadiste.'''' '*i} '""<y" j. davete icabet etmenin vacip oldu una dair delil vard r.Allah da o kimseyi k yamet gününde sevindirir. yani Allah'a kar gelmek. *. Çünkü isyan.v) bu konudaki buyru u öyledir: "Kim müslüman karde inin sevincini artt rmak maksad yla. Tirmizi. 180 "Biriniz bir yeme e ça r ld zaman icabet etsin. -. 4"'.v) öyle buyurmu tur: (241) Ebu Davud.tufttiH iicS) . ayet oruçlu de ilse kendisine yemek yedirilsin.

nv ' ' "Alt n veya gümü kaptan yiyen veya içen kimsenin karn nda* cehennem ate i cay r cay r la.Alt n ve gümü kablardan yememesi ve içmemesi. Müslim. kötülük) gördü ü zaman onu gücü nisbetinde de i tirmesi ve o ziyafetten çekilmesi gerekir. Evde baz tasvirler (resimli eyler) görünce geri döndü. (251) Buhari. nsanlar onun yan na gelip kendisine: "Bir-Rifai ve'l-Benin" yani: Sana saadet ve çoluk çocuk dileriz. bn Mes'ud adama: Evde heykel (suret) var m d r? diye sordu. mam Evzai'nin: "Davul ve çalg aletlerinin bulundu u ziyafette bulunmam" sözünü rivayet etmi tir."Allah sana mübarek k ls n. (247)Taberani. bereketi üzerinize olsun ve ikinizi hay r üzere birle tirsin" (248) "Allah m! Onlar ba (249) "Yeme inizi iyi kimseler yedi.a) validemizin öyle dedi i rivayet olunur: "Bir yemek haz rlad m.v) davet ettim. (250) Ahmet b.a) anlatt na göre: 'Adam n birisi kendisine bir yemek haz rlad ve onu . .Ziyafette herhangi bir masiyet (günah.Cahiliye adetlerinin kutlamalar n ifade eden ibarelerden sak nmas gerekir.v) bu konuda öyle buyurmu tur: ?l "Alt n ve gümü kablardan içmeyin ve tabaklar ndan da ye-! meyin" (25i) Di er bir hadiste de Peygamber (s. Ai e (r. Müslim. heykeli k rd ktan sonra ancak içeriye girdi.a. Rivayete göre: Ukayl b. Beyhaki. Mesela: "Bir-Rifai ve'l-Benin" (255) Bu evlili inde sana saadet ve çoluk çocuk dilerim. bn Mes'ud eve girmedi. onlara merhamet eyle ve r z k olarak onlara verdi ini bereketli eyle" yeme e davet etti. Melekler size isti farda bulundu ve oruçlular sizde (sofran zda) iftar etti. (248) Tirmizi. bn Mes'ud'un (r.v) öyle buyurmu tur: yanar." (254) Ebu'l Hasan el-Harbi de.a. (252) Buhari. gibi. e." (252) (246) Hakim.a. Camiu's-Sa ir'inde rivayet etmi tir. Hanbel." (253) Hz. dediler. Adam: Evet var deyince. (249) Müslim. Resûlullah (s. Peygamber'i (s. O da bize geldi. 181 d. Ebi Talib "Ce em" kabilesinden bir kad nla evlendi." (250) c.

ho nutlu a ortak olmalar .v) (Hayber seferinde) daha yolda iken Ümmü Süleym ona Safiyye'yi gelin olarak haz rlad ve ak amdan kendisine teslim etti. (255) Bu ve benzeri ibarelerle yap lan kutlamalar Cahiliye adetlerinden oli p. Resûluliah (s. Zira Resûlullah (s.v) bundan men etti. Sonra bu nlar n hepsini biribirine katarak yemek yapt lar ve ondan yediler. Yan ba lar nda bulunan ve ya mur suyu ile birikmi olan havuz suyundan da içtiler.v) Hz.." . O halde ne diyelim ya Eba Zeyd? dediklerinde onlara: "Allah size mübarek k ls n ve bereketini ihsan etsin" (256) deyin cevab n verdi." (257) Di er sahih bir rivayette de öyle anlat l r: Hz.Ey Ali! Dü ün için mutlaka ziyafet (yemek vermek) gerekir dedi.) evli olarak sabahlad . te Resûlullah' n (s. Ali'ye: . sonra o suyu Hz. dü ün sahibinin yapt ziyafet masraflar na i tirak ederek sevinçlerini göstermeleri. Ali'nin üzerine döktü ve öyle dua etti: "Ey Allah m! Onlar mübarek k l.v) dü ün ziyafeti buydu. 4.a.a. masraflar konusunda yard la malar . ~~ (256) Nesai. Sonra öyle (253) Beyhaki. onlara bereket ihsan et ve onlara aile huzuru ver.Evlilikte Hediye: Varl kl ve zengin kimselerin. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste: Enes'e (r.s. Peygamber k z Fat ma'y Hz. Ensar'dan baz kimseler de ona birkaç ölçek dar getirdiler.dü ünlerinde ve kendi aralar ndaki kutlamalarda dahi di erlerinden farkl bulunsun.a. baz lar hurma.a) sordular: Peygamber'in (s. Böylece Efendimiz (a.a.v) bir su istedi ve ondan abdest ald . Orada haz r bulunan Sa'd: . Dü ün gecesi olunca Resûluliah (s. 182 buyurdu: Kimde fazla bir eyler varsa getirsin.a.a. islam bunlar daha güzel olan adetlerle de i tirmi tir. karde lik ve sevgi ba lar n sa lamla t rmalar aç s ndan ziyafete katk da bulunmalar müstahapt r.Benimle görü meden hiçbir ey yapma. Ali ile evlendirince ona: .v) Safiyye validemizle evlili i nas l tamamland ? Enes öyle cevap verdi: "Peygamber (s. (254) bn Mace. Taki bu ümmet her eyi ile^. baz lar ya getirdiler.Ukayl: Böyle demeyin. baz lar kurutulmu peynir (kuru çökelek).Ey Allah' n Resûlu! Benim bir koçum var dedi. Enes dedi ki: Deriden bir sergi serildi. dedi. ibn Mes'ud'dan rivayet etmi tir.

Caiz Olan E lencelerin S n rlar : slâm. güre . Bilhassa içki ve slam d e lence bulunmamas na. a r l a gidilip Allah' n ve Resulünün emirlerine kar hareket edilmemelidir. üphesiz O._____ (257) Buhari. ko u.Müstehcen ve fasit olmayan temiz müzik. Müslim. 183 KINA GECES Dü ünlerde. en önemli hüküm ve O halde damat ve gelinin. dinî ve ahlâkî usûllere riayet etmek laz md r. :' . dü ün ve zifaf gecelerinde bütün bu hükümlere ba l kalmalar gerekir. avc l k. verenlerin en hay rl s d r. müslümanlar n dü ün törenleri ile evlilik gecelerinde yapt klar e lenceleridir. kuvvet ve cihad araçlar n kullan abilme becerisini kazand r r. davete icabet ederlerken bu âdâblar uygulamalar . evlenecek olan çiftlerin. slâm bu ümmet için helal olan baz e lenceleri me ru k lm t r. DÜ ÜN ÂDABI Basiret ve anlay sahibi kimseler bilirler ki. sportif faaliyetler. e lence ve dü ün enliklerinde iki temel eye ruhsat tan m t r: .Def çalma 2.a. mesuliyeti hissettirir. Bütün bunlar nefsânî isteklerin ve insan f trat nda var olan arzular n tatmin edilmesi için me ru k l nm t r. kad nlarla erkeklerin. Ayr ca bu e lence ve davran lar ki iye canl l k verdi i gibi. emirlerini tutanlar ve hükümlerine ba l kalanlar korusun ve muvaffak k ls n. ihlasla amel edenleri. bir mecburiyet olmadan kar mamalar na titizlikle gayret edilmelidir. yüzme.v) sünnetini tatbik etmeleri. ne e ve sevinç sebebi oldu undan. cihada te vik eden hareketler ve benzeri eyler. ata binme. Ok atma. ne e ve mutluluk vermek güzel bir âdet ise de. Dü ün bir enlik. gerek evlenecek erkek için e lence gecesi (zamah). dü ün ve ziyafetlerinde Peygamber1 in (s. slâm' n me ru k ld bu mubah oyun ve e lence çe itlerinin i baz lar da. slam d e lencelere : ->~'<>-'->n tevessül edilmemeli. slâm' n zifaf ve dü ün ziyafetleri için me ru k ld âdablard r.te bütün bunlar. 1 . gerekse gelin olacak k z için k na yakmak üzere k na gecesi tertip ederek arkada lar taraf ndan e lendirmek. Yüce Allah.

a. Orada baz cariyeler (küçük çocuklar) defler çalarak ark lar söylüyordu. Beyhaki. Nesai. Hz. Sar alt n olmasayd bekarlar n z çabuk geli mezdi. Buhari. . biz de sizi a rlayal m Esmer taneler olmasayd badiyelerinize girmezdik. nikâh k ymak. Ya Ai e! öyle söyleseydiniz ya: " te geldik size. ibn Mace. bereketle duada bulunduk ve sonra döndük. içki ve içki mahallini anlatmayan iirler. A r bir i e kar insan direncini artt rmak veya çölde yürürken nefsi dinlendirmek maksad yla (ercûze) iir ve benzeri eyler söylemek mubaht r.v).a). hendek kazarken iir söylemi lerdir. mubah < .a.v) ve Ashab. def çalma hususunda öyle buyurmu tur: "Nikâh camilerde k yarak ilan edin. Bilindi i gibi Peygamber (s.7SM ." (260) Hz. Allame Merhum eyh Muhammed el -Hamid'in "Hükmü'l slâm fi'l Gina" adl eserinden.Ensar aras nda kaside söyleyenler vard r.3. Ensar'dan yetim bir k z evlendirdi. fuhu tan. 184 Bunun üzerine Peygamber (s. Se'd el-Beceli der ki: "Ben Kurza b.a. Nikâh: 20 (259) Tirmizi. Araplar n. Ka'b ve Ebi Mes'ud'un yanma vard m. ba r p ça rmaks z n a lamam za izin verildi.* Def çalmaya gelince: Peygamber (s. enlik yapmak ve def çalmakt r.Onu teslim ettik. Bu ilan vesilesiyle def çal n. muayyen bir kad n n güzelli ini konu almayan. bir müslüman Bu münasebetle. bizi a rlay n ki. Ai e öyle dedi: Dönü ümüzde Allah' n Resûlu (s. Ai e validemiz (r. Onu kocas na teslim edenler aras nda o da vard . Dü ün Ve Benzeri Yerlerde Mubah Olmas : Amir b. otlayan develerini toplamak maksad yla söyledikleri sözler.v) bize: Ya Ai e neler söylediniz? diye sordu.a) mescit in aat s ras nda. rifny ütii SUÎ3 . bn Mace.s." (259) Müzi in.v): . Nikâh:6." (258) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Helal ile haram (zina) aras ndaki fark.a. (260) Hakim.)' n ashab oldu unuz halde bunu söylüyormusunuz? Onlar dediler ki: Dü ünlerde def çalmam za ve ölü üzerine. (258) Tirmizi. Bunu görünce dedim ki: Siz Mu hammed (a.Kiram (r. Nikâh: 48.r rjl . Dedim ki: -M1. islâm hukukçular ndan nakletti i birkaç sözünü sizlere aktarmak istiyorum." (261) * (söylenmesine izin verilen) ve haram olan müzik hakk nda. Nesai.

onunla birlikte erkek karde leri ve baz akrabalar n da e lik etmesi." *** Kad nlar n küçük yavrular n uyutmak için söyledikleri ark ve türküler de bu mubah olan (söylenmesine izin verilen) k s mdand r. gözler sürmeli. Peygamber (s.. Ka'b bin Zuheyr de Peygamber'in (s.Dü ün enliklerinde görülen gayri me ru eylerden birisi erkek ve bizzat helal olan ark dan de il. Bu münasebetle burada. erkeklerin bulunmad veya dinlemedikleri bir yerde kad nlar n kendi aralar nda dü ünlerde söyledikleri sade ve nezih ilahilerdir. Çalg aletleriyle söylendi i takdirde. Ayr l k sabah nda sanki bir ceyland o. 185 metli sözler dahi olsa caiz de ildir. Zülfüne tutsak olmu . vaaz ve hik(261) Taberani.v) huzurunda u kasidesini söylemi tir: "Suad'dan ayr dü tüm. çalg aletinin '' kad nlar n biribirlerine kar arak beraber e lenmeleridir.. Oysa . bn Mace. ayet medhi yap lan ey muayyen ve belli de ilse caizdir. ümmet bozulmaya ve fesada dü meye yüz tutar. te slâm' n zifaf ve dü ün enlikleri için çizdi i s n r budur. Gönlüm art k bir hasta. az önce geçti i gibi: " te geldik size" kasidesini söylemelerine izin vermi ti. haram olan çalg aletleriyle söylenmedi i takdirde bunlar caiz ve helaldir.v) kad nlar n.a. reyhan ve nehir gibi tabiat güzelliklerini dile getiren kasid eler. Caiz olmay dinde yasak olmas sebebiyledir.. zincirlenmi bir esir. Bahçe. DÜ ÜNLERDE GÖRÜLEN SLÂM DI I ÂDETLER: Bu bid 'at ve gayri me ru eylerin en önemlileri unlard r: a. zifaf ve dü ün enlikleri sebebiyle müslümanlar n evlerine giren bid'at ve gayr me ru eyler hakk nda ayr nt l bilgi vermek istiyorum. Zira bu say lan konularda ark veya türkü söylemek haramd r. Müslüman erkek veya kad n n n bu s n r geçmesi veya ba ka tarafa sapmas asla caiz de ildir. Söylenmesine cevaz verilen e lence türü ark ve türkülerden biri de. Ses genizde. Özellikle damat gelinin yan na girece i zaman.a. bak lar önde. Bu s n rlar çi nendi i takdirde ayaklar günaha do ru kayar.veya zimmiyi (anla ma ile slam diyar nda ya amas kabul edilmi gayr-i müslimi) hicv etmeyen ark ve türküler gibi.

186 Bu konuda da Resûlullah (s. içki içilirse. Halbuki Resûlullah (s." (263) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Sak n kad nlarla halvette (tenha bir yerde ba ba a) bulunmay n! Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki. çalg c lar ba tac edilirse. ümmetin sonu evveline lanet ederse." (264) b.v) öyle cevap verdi: Ganimet mal ya ma edilirse.s. iddetli bir rüzgar veya yerin yar l p onlar yok etmesini gözetlesinler.v) öyle buyuruyor: "Kim ark c veya dansöz olan bir kad na seyirci olur ya da onu dinlerse Allah onun her iki kula na da k yamet gününde eritilmi kur un döker.a. babaya cefa edilirse." (266) .a. ya (kocan n) akrabas na ne dersiniz? Peygamber (a.gelin böyle bir ortamda en güzel ziynet ve süsüne bürünmü . ibn Mace. o zaman insanlar. ark söyleyen kad nlar.Kad nlar n yan na girmekten sak n n! Adam n birisi: . anneye itaatsizlik yap l rsa.slam d olan dü ün enlikleri ve e lencelerinden bir tanesi de ark c ve dansöz kad nlar n müslümanlar n evlerinde veya geni salonlar nda ark söyleyerek dans etmeleridir.a. halk idare edenler toplumun en âdî kimseleri olursa.Akraba ölümdür (fitne ve helake sebep olur) buyurdu. Efendimiz (s. fitne uyand racak bir görünüm arz etmektedir.s): . arkada a güzel muamelede bulunulup.v) bu konuda uyar da bulunarak öyle buyurmu tur: . zevceye (han ma) itaat edilip. ipek giyilirse. bir erkek bir kad nla yaln z bulunursa ikisinin aralar na mutlaka eytan girer. Onlar nelerdir ey Allah' n Resûlu? denildi. Müslim. zekat angaryaya dönü ürse.v) öyle buyurmu tur: "Ümmetim on be haslet (fiil) i ledi i takdirde onlar n ba na bela ve musibetin gelmesi muhakkakt r. mescitlerde sesler yükselirse.) öyle buyurmu tur: "Benden sonra erkeklerin ba na gelecek en büyük fitne kad nlardand r. (262) Buhari. (262) Di er bir hadiste de Efendimiz (a. emanet f rsatç lara kal rsa.a. (263) Buhari. çamura veya kötü kokan siyah balç a bula m bir domuza de mesi. omuzunun kendisine helal olmayan bir kad na de mesinden daha hay rl d r." (265) Di er bir hadiste de Peygamber (s. Müslim. errinden sak nmak için ki iye sayg gösterilirse. Ki i için. (264) Taberani.Ey Allah' n Resûlu! Peki.

ba . müslüman kad nlar n kendilerini dansöz kad nlara benzetmeleri. düdük. .a. ipe i.Dü ün enliklerinin slam d olan taraflar ndan biri de giyim ve süslenmede israf ve fantazili e. . kendilerini kad nlara benzeterek onlar sap k ve ahlak d hareketlerinde. (269) Ebu Davud. (267) Ahmet b.Dü ün e lencelerinin slam d aletleriyle e lik edilmesidir.? Bu konuda da Peygamber (s. ibn Mace. müslümana her i inde itidali ve orta yolu seçmesini emreder. l$'. ney gibi. onlar n rakslar n . s . Yine erkeklerin. Zira bu hal ve davran sahibini kibir ve benli e götürür.a." . Ahmet b.. çal mlar n . içkiyi ve cahiliyet devrinde ibadet edilen putlar yok etmemi emretti. Hanbel." (267) Di er bir hadiste de: "Ümmetimden öyleleri ç kacakt r ki. Bu gerçe i u ayet-i kerime ne güzel ifade etmi tir: "Onlar ki. çalg aletlerini. (265) Ibn Asakir..Yasaklanm olan dü ün enliklerinden biri de.. ehveti tahrik eden davran lar nda. Giyimde itidal. tarihinde rivayet etmi tir. ikisi aras nda orta bir yol tutarlar. 187 "Kim kibirlenmek maksad yla elbisesini yerden sürüklerse. (268) Buhar . gö üs ve bedenlerini oynatmalar suretiyle taklit etmeleridir. Allah k yamet gününde o kimseye nazar etmez. bat l k yafet ve öhrete gitmektir. hareketlerini.. Hanbel. Ahmet b. Hanbel.. yiyeceklerde itidal ve oturulan meskende itidal sahibi olmak. Ve bana kaval. Bunlar israftan dolay er'an yasaklanm t r. ahlak ve fazilet kutsiyetini çi nemelerinde taklit etmeleridir.*f1 (266) Tirmizi. olan taraflar ndan birisi de kad n veya erkek ark c lara saz Oysa Allah Resulü (s.. .c. (268) d." (27o) slâm dini. onlar.. harcad klar nda ne israf ne de cimrilik ederler. zinay .Allah beni âlemlere rahmet ve hidayet için gönderdi." (269) . içkiyi ve çalg aletlerini helal sayacaklard r" buyurdu.v) öyle buyurmu tur: "Kim dünyada öhret elbisesini giyerse Allah ona k yamet gününde zillet elbisesini giydirir." (271) e.v) öyle buyuruyor: "Muhakkak ki Cenab. . ..

188 g." (276) lav (270) Buhari. Furkan: 67. kendilerini kad nlara benzeten erkeklere ve kendilerini erkeklere benzeten kad nlara lanet etmi tir.v) bu konuda öyle buyurmu tur: .a. (275) Rivayete göre.v): Hay r! Onlar yak" buyurdu.v) hadisi öyledir: "Resûlullah (s..Dü ün enliklerinin yasaklananlar ndan biri de ka ve yüz tüylerini yolmak. bu konuda Peygamber'in (s. yüz veya ka tüylerini yolanlara.a) Fars ( ran)'da oturan müs-lümanlara mektup yazarak öyle buyurdu: " irk ehlinin k yafetini kullanmaktan sak n n".a.Yasaklanan dü ün enliklerinden biri de küfür ve fesat ehlinin k yafeti ile süslenmektir.v) öyle buyuruyor: "Kendisini ba kas na benzeten bizden de ildir. -. yapt ranlara. onlar giyme" dedi: Bunun üzerine Abdullah b.a. Tirmizi. . dövme yapanlara. yolduranlara ve seyrek di li güzel görünmek için di lerin aras n yontanlara. Yahudi ve Hristiyanlara kendinizi benzetmeyin. (272) Tirmizi. (275) Müslim.a. takma saç kullanmak.a.Peygamber (s." (277) na gelince: Peygamber (s. Ka ve yüzdeki tüyleri yolman n haram olu una gelince. (276) Buhari. (271) Kur'an. Resûlullah (s. Allah' n yaratt n de i tiren kad nlara lanet etti." (272) "Kim kendisini bir millete benzetirse onlardan olur. (273) Ah ned b.a. (274) Buhari. Ömer (r. As' n üzerinde sar ya boyanm (Mu'asfer) iki elbise gördü ve öyle buyurdu: "Bunlar kafirlerin giyeceklerindendir. Hz." (273) "Allah. Hanbel. erkeklerin de kad nlar gibi saçlar n uzatmalar ve kad nlar n saçlar n deve hörgücüne benzetmeleridir.Kerim.v). Ebu Davud. Di er bir rivayette ise: "Acem k yafetini kullanmaktan sak n n. Amr b." (274) f. Müslim. kad nlar n erkekler gibi saçlar n k saltmalar .v) Abdulah b. Peygamber (s. Müslim.Takma saç n haraml . Amr: Onlar y kasam olur mu? dedi.

Ba lar devenin hörgücü gibidir. daha fazlas n kesmezlerdi. Birisi: yanlar nda ine in kuyru u gibi k rbaçlar bulunduran ve onlarla insanlar döven bir topluluk.Saç deve hörgücü gibi ba n tepesinde tümsek yapman n haram olu una gelince: Bu konuda da Peygamber (s." (279) Kad n n. Müslim.a. ba kalar n da kendilerine meylettirirler." (28i) i te bunlar. di eri ise: Giyili olduklar halde ç plak olan kad nlard r. saç n erkek saç gibi k saltmas . Fuhu ve çalg aletlerinden uzak oldu u takdirde türkü ve güze l na meler söylemesinde bir beis yoktur. kendilerini islâm'a nisbet ettiren ve müslüman (277)Buhari. i reti saç takana ve takt rana lanet etsin" (278) . (279) Buhari. (280) Müslim. Oysa cennetin kokusu be yüz y ll k bir mesafeden hissedilir. Müslim. Ai e (r.v) öyle buyurmu tur: "Cehennemlik iki s n f vard r onlar görmedim. slâm' n ho gördü ü mubah e lencelerden ve helal olan enliklerden baz lar n izah edece im. dü ün ve zifaf gecesinde bu yasaklanan ve gayri me ru eylerden sak nmas gerekir." (280) i. Öyle ise. Ebu Davud. (281) Müslim. din ve diyanetine ba l .v) zevceleri saçlar n kulaklara kadar olan n keserler.a. : 189 hüviyetini ta yan kimselerin dü ün ve e lencelerinde görülebilen en önemli bid'at ve gayri me ru fiil ve davran lard r. herhangi bir benzetme kast olmaks z n saç n kulaklar na kadar kesip k saltmas na gelince bu caizdir.a. Ba kalar na meylettikleri gibi. . Onlar cennete girmeyecekleri gibi kokusunu dahi alamazlar.Kad n n.v) kendini kad nlara benzeten erkeklere ve kendini erkeklere benzeten kad nlara lanet etti."Allah. k yamet gününde peygamberler. Müslüman karde im! ayet dü ün enliklerini veya zifaf gecesini e lence ile geçirmek istiyorsan sana. s dd klar. ehidler ve salih olan güzel arkada toplulu u ile bir arada olmak isteyen müslüman ve mü'min kimsenin. Bu konuda Hz. (278) Buhari.a)'dan gelen rivayet öyledir: "Peygamber'in (s. erke in de kad n saç gibi saç n uzatmas n n haram olu una gelince: Bu konudaki rivayet öyledir: "Allah Resûlu (s.

e lence zamanlar nda da e lenirler. ayn fiili i lemek gibidir. Kendisine gümü bardakta su takdim edilince içmeyip geri çevirdi ve barda n de i tirilmesini emretti. nükte. kad nlar n z lg t çalmalar ve halay çekmeleri caizdir. günaha r za da günah say l r. Ancak gerçekler söz konusu olunca onun erbab da yine onlard r. nefsi tahrik ve fitne olmaks z n halk aras nda bilinen defler çal nabilir. hay rl ve güzel. erli. bir toplant da susuzlu unu gidermek için bir bardak su istedi. Nitekim Irak Acemine genel vali olarak gönderilen Huzeyfe b. Ecdad ve atalar n kahramanl klar n konu alan. Bilakis onlar sevinç anlar nda sevinir. mevzusu iti-i bariyle slâm nizam na hizmet eden ve verdi i ö ütlerle insanlar n ahlak n düzeltmeye yard mc olan faydal tiyatrolar oynatmak caizdir. zararl . te itidalin manas ve hayatta her eyin hakk n verme anlay . O giderme yollar ndan biri de. slâmi esas ve prensiplere göre. müslümanlar e lence ve dü ün gecelerinde hiçbir zaman kat ve taassub içinde olmam lard r. LENMES DO RU VE CA Z OLMAYAN F LLER . fas k ve sap k kimselere benzemek söz konusu de ilse yeni olan eylerle süslenmekte bir beis yoktur. te bu ve benzeri durumlar slâm' n me ru k ld hallerdir. temiz olan eyleri mubah saym . Buna biz otokontrol de diyebiliriz. mal ve cana kasdetme söz konusu olmad sürece gitme. Kad n erkek kar m .E lence aleti olan defin. ahlâks zl a r za ahlâks zl k. ayet yalana dayanm yorsa ve kimsenin onurunu rencide etmiyorsa caizdir.a. Erkeklerin bulunmamas kayd yla baz kad nlar taraf ndan tertip edilen dü ün enliklerinde. murdar ve çirkin eyleri mekruh veya haram k lm t r. 190 DÜ ÜN VE DERNEKTE SLAM AÇIDAN LEN RSE islâm Dini kitap ve sünnetiyle faydal . Kurbanlar kesmek ve yemekler yedirmek caizdir. müs-lümanlar n o gibi toplant ve ziyafetlere kat lmamas d r. Zira küfre r za küfür.). Yeman (r. aka. mizah ve ho a giden eyler. Zira bu nikâh n sünnetlerindendir. haram ve mekruh fiillerin i lendi i bir yere ölümle tehdit. ses ç karan halkalar yoksa defle birlikte baz ilahi veya kasideler söylenebilir. oraya var p görevine ba lay nca. O bak mdan dü ün ve derneklerde er'î ölçüler d nda birtak m haram ve mekruh fiillerin i lendi i takdirde bunlar gidermek gerekir. Kafir. Zira bunlar helal olan e lencelerden olup cesaret ve eref ate ini canland r rlar. slâm dü manlar unu iyi bilsinler ki.

" diyerek çevresindeki insanlar uyard . 7.Dü ün ve ziyafetlerinde slâm' n haram veya mekruh sayd bir fiil i leniyorsa.) den yap lan rivayete göre. u halka ba ka ne verebilirim.v.. NET CE OLARAK: :?'. "Sizden kim bir kötülük (dinden i lenmesi haram ve zararl olan bir fiil) görürse onu eliyle de i tirme (giderme)'ye çal s n. . " 1. kalbiyle giderme (çarelerini dü ünerek) de i tirmeye çal s n ki.Müslümanlar aras nda otokontrolü sa lamak da vacibtir ve (282) Celâl Y ld r m. bu imân n en zay f taraf d r. kötü ve er say lan münkerat elleriyle gidermeye güçleri yetenler elleriyle giderirler. oturmay .." (283). (284) ibn Mâce/et'ime: 62. a) Üzerinde içki içilen sofraya .. 5. ortam ve vas talar her zaman dikkate al nmal d r.Ortaya ç kan münkerat müslümanlardan bir k sm giderdi i takdirde di erlerinin üzerinden farz.Münkeratla ilgili fiillerin i lendi i bir ziyafete davetli mü'minlerin kat lmas yla münkerat ortadan kalk yorsa. diliyle gidermeye çal s n. Aksi halde günahkâr olur.kinci defa ayn hata i lenince gümü bardaktan su getiren ki iyi azarlad ve: "Ben bu gibi kaplarda yemek yemeyi. 29..Münkerat gidermede günün artlan. 2. Buna da güçleri yetmedi i takdirde hiç de ilse kalben tiksinirler ve giderme çarelerini ara t r rlar.a.Ebû Dâvud/el'ime: 1 8 191 bunda say lamayacak kadar büyük faydalar vard r." (284).. o takdirde gitmek ve sofraya oturmakta bir sak nca yoktur.Ahmed: 3/20. ad geçen öyle haber vermi tir: "Resûlüllah (s.Müslim/ mân: 78.Dinen haram. Buna güçleri yetmedi i takdirde dilleriyle ve ayn zamanda kalemleriyle gidermeye çal rlar. 6. 4. islâm Türk Tarihinin Alt n Sahifeleri. 3. Buna da gücü yetmezse.Nesâî/imân: 1 7. müslüman ki i o sofraya oturmay p geri döner. Buna gücü yetmezse. su içmeyi haram k lan bir Peygamberin getirdi i son dini talîm etmek üzere buraya gelmi bulunuyorum.Kötülükle seviyeli ekilde mücadele etmek vâcibdir.) Efendimiz iki çe it yeme i men'etti: :..kifaye hükmü kalkar. ibn Ömer (r. b) Ve bir de yüz üstü uzan rken yemek ye me i. üstelik yarar söz konusudur. (282). Hiç kimse müdahale etmezse hepsi birden günahkâr olur. (283) Tirmizî/f ten: 11 . Onun sünnetini ve haram k ld eyi ben i liyecek olursam.a..

en arka k sm nda 45 derecelik aç yaparak kar n bölgesine do ru yönelen. vakarl ve ciddi olmay . a z n daha yukar s nda ve bunun kenar nda ince k zl k zar yer al r. . Bu mokaza zar . lerleyen ya ta bu dudaklar büyür ve a z biraz geni ler.8. Zira siâm her konuda düzenli. bir çok ince kan da -marc klar yla bezenmi tir ve aç k pempeden orta koyuluktaki bir pempeye varan renk tonlar na sahiptir. Salg lar n büyük bir bölümü do rudan vajinan n içinde bulunan bu zar taraf ndan üretilir. Ergenlik ça ile birlikte onun etraf nda k llar büyümeye ba lar. Vajinan n arka bölümünün uç noktas nda ana rahim kanal n n bo az küçük bir çukuru olan hafif bir yükselti gibi.. Zira hakk. hortum eklinde. dengeli. kendisine has bir mukoza zar yla çepeçevre sar l bir organd r. mal ve cana tecavüz söz konusu oldu u z aman kat lmakta bir vebal yoktur. slâm bu âdetin kar s na ç kmamakla beraber. Sa l kl bir vajina. hastal a neden olan bakterilerden korur) bir ortam olarak kalmas için gereklidir. Ya malarcas na itip kakmaya f rsat vermeden edep dahilinde davranmay men'etme e de gerek görülmemi tir.hayat muhteremdir. vajinan n sürekli sa l kl .Üzerinde kadeh toku turulan. Sonra saç lan eyleri ya malarcas na kap rken itip kakmalarda bulunmak mekruhtur. önümüze dü en olursa almam zda bir sak nca yoktur. onun içine sarkar. Dü ünlerde Gelinle Damad n Üzerine Saç lan Para Ve Benzeri eyleri Kap p Almak Do ru Mudur? Birçok ülkelerde devam edegelen âdet ve geleneklerden biri de dü ünde gelinle damat üzerine saç lan madenî paralar ve benzeri eyleri u ur say p kap ma olay d r. içki dola t r lan bir sofraya oturmak haramd r. yakla k 8 ile 10 santimetre aras uzunlu unda olan. Ancak bir ölüm tehdidi. tip kakmalarda birtak m naho olaylar meydana gelebilir ve böylece ki iler aras nda sürtü me.. slak ve asitli (bu s v vajinay .kunur ve bunun arkas nda da vajina a z gizlenmi bulunur. Vajinan n kendisi. Bu dudaklar genç k zlarda genellikle birbirine do. Vajina a z n n çevresi dairesel bir kas ile sarmalan r ve vajinan n iç duvarlar da biraz çal mayla kas labilen kaslarla bezenmi tir. 192 C NSEL ORGANLAR A .KADIN C NSEL ORGANLARI (285) Vajina: Küçük ve büyük ferç dudaklannca çevrelenen vajina a z yla ba lar. onu daha zarars z bir çizgiye çekmeyi planlam t r. Önce saç lan para veya benzeri eyleri u ur saymak bid'att r. O bak mdan dü ün ve derneklerde saç lan eylerden kuca m za. iti me ve tart maya sebebiyet verebilir. ba kas na zarar vermeyecek ve kendi nefsini küçük dü ürmeyecek ekilde davranmay emreder.

Erkek penisinde kad n nkinden farkl olarak sperm ve idrar borusu bulunurken. sürtünme sonucu en yüksek nazlar n sa lanaca cinsel ili ki d nda oynanmas halinde de benzeri yüksek duyumlar elde edilir. Klitoris küçük bir penis gibi görünse de onun ayn i leve sahip oldu unu dü ünmemek gerekir: Her ne kadar iki organda. Ba parmak ile i aret parma Kal nl aras na al narak oynand nda sertle ir ve uzar. fallop borusu ve yumurtal ktan olu ur. kli -toris.Kad n cinsellik organ iç organlar ve d organlar olmak üzere ikiye ayr l r: ç organlar: Döl yolu (vajina). cinsel ili ki s ras nda. Cinsel Sorunlar n z ve Yan tlar . ç ve d dudaklar vul-van n iki yan nda bulunur. Klitoris. kad n n ba l ca zevk alma organ d r. Klitoris: D dudaklar n üst k sm nda birle tikleri yerde küçük kabarc k vard r. Kad nlar n dörtte üçünün klitorisleri yeterince uyar ld edilmi tir. ok anma gibi dokunma uyaranlar n al p beyne ula t r r ve orada ikinci görevi olan nda cinsel doru a ula abildi i tespit . d r. Üzeri k llarla örtülüdür. Buras klitoristir. S:7. kad nda bu farkl d r. K rm z renktedir. Cinsel uyar s ras nda kabar r ve dokunmaya kar çok hassasla r. bunlar farkl iki organd r. Klitorisin nda hiçbir i levi yoktur. Aç Y. öpme. Vulva ad verilen d organlar: D dudaklar. A zlardaki dudaklar and ran bu parçalar altta ve üstte birle ir. bölge olup. D dudaklar n derisinin alt nda ya dokusu vard r. büyük ferç duda n n bulundu u ön k sm n n sonunda bir yerde gizlidir. dölyolu giri i ve idrar deli inden olu ur. Kad n cinselli inde klitorisin iki önemli i levi vard r. iç dudaklar.1995. Klitorisin seksüel uyar y att rarak doyuma ula t rmay sa laman n d Halk aras nda "b z r" ad verilen klitoris. Robert Cooling. Klitorisin hemen alt ndan ba layarak sa ve sol tarafa do ru yar m ay eklinde inen bir görünümü vard r. 193 Önce ikiye ayr l r. Klitorisle levi Nedir? oynanma i ine di inin mastürbasyon yapmas denir. Bu bölge cinsel uyar yönünden çok duyarl d r. ortalama 3 mm kadard r. penisin kad ndaki kar l Klitoris. ist. ayn bölgede bulunuyor ve kan dola m sayesinde kan ile doluyor ve kabar yorsa da. D dudaklar n iç bölümünde yer al r. D Dudaklar: D dudaklar deri büklümü görünü ünde olup iki parçad r. rahim (döl yata ). ya ilerledikçe gev er ve sarkar. Çocukluk ve gençlik döneminde daha dolgungen.v.d. (285)Prof. Venüs tepesi veya b z r olarak da an l r. Klitoris genellikle derinin k vr m yapt klitoris kubbesinin alt nda. Bunlarda n biri dokunma. ç Dudaklar: ç dudaklar yine deri büklümü görüntüsündedir.

Dölyolunda. Yakla k 7 -8 cm derinli indedir.dönü türücülük i leviyle bunlar cinsel haz ya ant s veren cinsel uyaranlara dönü türür. Görevi. Çok . De i ik yap larda ve biçimlerde olabilir. Fallop borular n n her birinin birer ucu döl yata n n içine. Yumurtal klar n her ay olgunla t rd üstlenir. Cinsel birle mede kad n n zevk almas n sa lar. Dölyata . di ilerin cinsel birle me organ d r. Do urmam larda dölyata do urmu larda uzunluk 6. Yumurtal klar: Kad n cinsellik organ n n en önemli bölümü yumurtal klard r. Ay ya da halka biçimindedir. barsaklar n alt ndad r. Dölyolu: Vajina ya da döl yolu. Bu denli önemli. Dar görünümde (2. ki de-' likli olanlar bulundu u gibi deliksiz olanlar da vard r. Do um s ras nda çocu un geçmesine imkan sa layacak kadar t geni leyebilir. ergenlik ve menopoz aras ndaki y llarda belirli de i ikliklere u rar. döllenmi yumurtan n tutunup bebe i meydana getirmesine yarar. vajinan n üstünde. kar n bo lu unun alt k sm nda ve orta çizgi üzerinde mesane ile makat aras nda. Rahim (Dölyata ): Bu organ. uyar c rol oynayan bir organa sahip olan te k memeli varl k insand r. öbür ucu ise emsiye biçimi alarak kar n bo lu una yay l r. Döllenmeye haz r yumurtalar bu organda olu ur. Döl yata n n üst bölümünden ba lay p yumurtal klara kadar uzan r. Baz di ilerde çok gev ektir. Erkekle cinsel temas s ras nda. Bu. Önden arkaya bas k bir balkaba na veya bir armuda benzetilebilir. Boylar 10-12 cm kadard r. K zl k zar n n kal nl ki iden ki i ye de i ebilir. Onun için bu k sma döl yolu denir. birle mede penisi içine almakt r. dölyolu tavan n temizleyip kay-ganla t ran ve giri i kolayla t ran salg lama olu ur. Kimi k zl k zar n n deli i geni oldu undan bakire de ilmi izlenimi edinilebilir. Bu tabaka bütün kad nlarda her ay. K zl k Zar : K zl k zar döl yolunun a z nda bulunur. Vulva ile rahim aras ndad r. yumurtalar n döl yata na ula mas için kanal görevini 5-6 cm uzunlu undad r. 14 cm veya 4-5 cm derinli inde olanlar da 194 vard r. duvarlar kal n ve kas labilir bir organ olup gebelik mahsulü burada geli ir. Dölyata içi bo . Ta ma i i fallop borular n n içinde bulunan k llar n hareketleri ve kas lmalar sayesinde gerçekle ir. Fallop Borular : Fallop borular iki tanedir. erke in kam bu k sma girer ve menisini buraya bo alt r. Rahimin iç bölümü endometrium denen bir doku tabakas yla kapl d r.5-7 cm'dir.5 cm) olmas na kar n esneme ve geni leme özelli i vard r.

öbür uçlar ndan fallop borular yard m yla dölyata na ba lan rlar.000 olarak tahmin edilmektedir. Ya am boyunca ergenlik ça ndan ileri ya -. Cinsel li ki Yerim Hangisidir? Pek çok genç k z m z kendisine ait organ n yap s ve i levi hakk nda yeterli bilgi sahibi de ildir. ergenlik ça n n ba lang c nda 300.Yumurtal klar le en bo lu unun alt bölümünde yer al r. onun hemen üstünde ikinci bir delik vard r. K zl k zarlar y rt labilir. Ayr ca buraya dokunmakla hiçbir biçimde cinsel haz duyulmaz. Her biri 4-5 gr. Buraya parmak veya cinsel organ n dokunmas . . öbürü soldad r. Üstte kalan delik üre at m n sa layan sidik deli idir. Badem bü-' yüklü ünde olan yumurtal klar bir uçlar ndan le en bo lu una. Yani tohumun rahme gönderildi i ve yine tohumun yumurtay a lamas yla ba lay p aradan geçen 9 ay on günlük bir olu um sonucunda bebe in dünyaya geldi i yerdir. Geni bilgi için "âdet kanamas -ayba " konusuna bak n z. d r. Biri sa da. meme ba lar b üyür ve koyula r. zedelenmeye neden olur ve ac verir. Cinsel Organlardaki K llar n Temizli i Nas l Olmal ? Her erke in ve genç k z n cinsellik organlar n n çevresinde k llar bulunmas son derece do ald r.000 kadar yumurta hücresi kal r. her iki yumurtal kta bulunan yumurta say s 1. Kad nlar n cinsellik organ nda d dudaklar n iki yana ayr lmas yla altta bir. Yeni do mu bir kad nda. Bu deli in alt k sm nda yer alan delik ise di ilik organ n n giri bölümüdür. 195 K zlar n ergenlik döneminde. ki tanedir.000. Gö üsler geli ir. SORULAR-CEVAPLAR Kad nda Cinsel Birle me Yeri Neresidir? Aynan n Kar s nda Cinsel Organ m nceledim ki Delik Var. slâm' n temizli e verdi i ehemmiyet ve dikkati hiç bir din ve medeniyet gösterememi tir. müslüman n bilgisizli inden veya dikkatsizli indendir.larda adetten kesilene kadar her ay ancak bir yumurta hücresi ge-i li erek yumurtlama dedi imiz durum olu ur. bu deli e parmak veya benzer bir ey sokmamal d r. Fakat tatbikatta müslümanlar islâm' tam ve kamilen ya amad klar için temizli e dikkat ve riayet etmiyorlarsa suç slâm' n de il. Ergenlik ça na kadar bunlar n ço u tahrip olur. ilk âdet kanamas ba lar. Cinsel ili ki burada ba lar ve do um olay burada sonuçlan r. Kas k bölgesinde ve koltuk altlar nda k llanmalar ba lar. Bekar k zlar.

ile temizlerken. . Burada pekâla pislik birikebilir ve altlar nda da mikroplar yuvalanabilir. Rasûlüllah (s. Uygun olan bu temizli in mümkün oldu unca s k yap lmas d r. Ebû Hüreyre (r. ile dikkat etmektedir. 4.islâm. görülecek ekilde alttan) kesmek.Kas tra etmek.a. a da ve kremlerle bu k llar rahatça yolunmaktad r. Bu temizliklerden etek tra n .) Efendimizin öyle buyurdu unu söylemi tir." (286). zikir ve namaz v. haftada bir genel temizlik yapmakt r. Di er taraftan tra k llar güçlendirir ve art r r. avret yerlerin aç lmas haram olan kimselerin önünde yapmak ve yap lmas na izin vermek haramd r. Günümüzde çe itli t bbi metodlar. Koltukalt ve Etek T ra Yapmak Veya Tüy Dökücü Krem Kullanmak: Etek tra olman n pek çok hastal k ve iltihaplardan koruyucu özelli i vard r. Çünkü böylesi daha temizdir. Yeniden daha güçlü ve sert ç kmas na sebep olur. kad n için yolmak daha iyidir. Temizlikte 40 günü geçirmek mekruhtur. insan n içini ibâdet. Çünkü etekte biten k llar cinsel organa oldukça yak nd r.Koltuk alt k llar n gidermek. (287). Yolmak.B y (dudak k rm z l 196 Ba ka bir rivayette de 40 günü geçmemesini emretmi tir.)'den yap lan rivayette. Tra olmak kad n n tabiat ile uyu mamaktad r.a.v.s. abdest. Koltukalt ve etek tra n n keyfiyeti hakk nda farkl görü ler vard r: Tra yap larak m yoksa yolunarak m yap lmal d r? Baz lar nca. T rnaklar ve zikredilen yerlerdeki k llar gidermede en uygun olan . kad n n tabiat na daha uygundur. 40 günü geçirilmesi harama yak n d erecede mekruhtur. 2-Sünnet olmak. Bu mümkün olmad nda 15 günde temizlik yap lmas gerekir. Netice olarak koitukalt ve kas klarda biten fazlal k k llar mutlaka temizlenmelidir. K llar temizlemede arsenik kullanmaya cevaz verilmi tir. 3.s. Çünkü kad n n ve erke in (kar ile koca hariç) hemcinslerine bakmas ve göstermesi haram olan yerleri göbek ve dizkapaklar aras ndaki bölgedir. "Be ey f trattan (yarat l tan) d r: 1. gusül v. d n n temizli ine de. Necasetten (küçük ve büyük abdestten) ve hâdesten (abdestsiziik ve cünüplükten) temizliklere dikkat etmedikçe namaz ve ibâdetleri yapmak mümkün olmamaktad r. 5-T rnaklar kesmek.

s sokmak k zl k zar na zarar verebilir ve istenmeyen s k nt lara sebep olabilir. Taharet: 49. Ön sevi mede veya her türlü ili ki pozisyonunda "zevk kay^ na " oldu unu kan tlayacak tepki verir. sadece direkt dokunumlarla de il. baz kad nlarda görülemeyecek kadar belirsizdir. Klitoris Nedir? Nerededir? Görevi Nedir? "Klitoris" kad n cinsel organlar aras nda en hassas bölgedir. Libas. Ancak sürekli masaj sonucu iri-le ti inde i aret ve ba parma n yard m yla konumu saptanabilir. normal durumlarda iç dudaklar n birle ti i k vr mda gözden rak du rurken cinsel uyar lma sonucu kan n dolumuyla irile ir. Ön sevi mede kad n n klitorisinin ok anmas ile kad n. Baz kad nlarda bir fasulye büyüklü ünde olan bu organ n. 197 Tamamen hassas sinir uçlar yla bezenmi olan klitoris. bn Mace. Müslim. Hiç cinsel ili kide bulunmam a z nda k zl k zar denilen bir iç deri dokusu bulunur. Üst dudaklar n üst birle im noktas nda yer alan bu organ. (286)Buhari.50. oynama sonucu sertle mesiyle. Taharet: 8 (287)Kaynaklar yla islam F kh .Ortaça da slâm'dan gayri din ve toplumlar ve bat l lar y kanma ve temizlik bilmezken müslümanlar temizli i ibâdetlerin ba lang ç art kabul etmi lerdir. cinsel organ n tan mak isteyebilir. Her genç k z. k zlar n dölyolu . Bu zar. cinsel uuyar n n ve doyumun doru una ula r. ince bir zarla örtülü ve ya tabakas yla kapl oldu undan kolayca bulunamayabilir. Celal Y ld r m.51.63. çok kat epitellerle örtülü iki mukoza yapra n n s rt s rta vermesinden olu mu tur. Klitoris. K zlar n Cinsel Organlar yla Oynamas Zararl M ? Bu Zararlar Nelerdir? K zl k zar n zedeliyecek ekilde cinsel organla oynamak veya organa parmak v. yükselmesini ve bo almas n (zevkin doru a ç kmas n . orgazm n ) sa lar.Konya. yuvarlak ya da oval bir delik b rakarak çevreler. 51. minik bir erkeklik organ gibi belirginle ir. KIZLIK (BEKÂRET) ZARI: "Bekaret" özellikle k zlara özgü bir olgudur. halk aras nda 'b z r' olarak da ad-land ralan klitoris. Bunun için bu konulardaki kitaplardan bilmediklerini ö renmesi daha sa l kl ve faydal d r.4. K zl k zar . D dudaklar n üstte birle ti i yerde tümse imsi görünmektedir.205. C.64. dolayl etkilenimlerle de kad n n arzulanmas n . küçük.S. Literatürde Venüs tepesi. döl yolu a z n ortadan.

Ortas nda yuvarlak bir deli i olan zar türüdür.S k Görülen K zl k Zarlar : (288) A) Halka eklindeki K zl k Zar : Halka biçimindeki k zl k zar . adet kan n n d ar ya akmamas sonucu birtak m klinik ikayetlerin ortaya ç kmas sonucu genellikle tespit edilir. çe itli hastal klara kar bir sigortad r. ' . K zl k zar n n ortas nda çe itli büyüklüklerde adet kan n n akmas na yarayan delik ve delikçikler vard r. K zl k zar . Hiç yokmu gibi görünen kad nlarda bile çok dar ve ince bir zar bulunur. B) Yar m Ay Veya Atnal Biçimindeki K zl k Zar : Adeta bir yar m ay görünümündedir. s k ve seyrek görülen ekille r olarak ikiye ay rabiliriz. Ortadaki deli in geni li i ile dokunum esnekli i ve direnimi k zdan k za de i ir. Fakat baz zarlar n deli i oldukça büyüktür. en s k rastlanan çe ididir. Öte yandan günümüzde kullan lan adet tamponlar da k zl k zar n n y rt lmas na neden olabilir. Bu iki yaprak aras nda zar k vam n sa layan ba dokusu. k s rl a bile yol açabilen yumurta kanal iltihaplar genç k zlarda hemen hemen hiç görülmez. Çok seyrek olarak bu zarda hiç delik olmayabilir ve zar dölyolunu bütünüyle kapayabilir. enfeksiyonlara. ciddî ak nt halleri k zlarda da görülürdü. Oldukça s k görülür. yanda ya da kalbur gibi çok say da olabilir. Kenarlar düz ya da fistolu olanlar vard r. Normalde ilk cinsel birle mede k zl k zar n n y rt l p kanamas beklenir. Delikler ortada. Deliklerin geni li i de çe itlidir. Penis y rt lmaya neden olmadan girip ç kabilir.: esnek liflerle k lcal damarlar ve na göre. ufak bir kesik ile zar aç l r. K zl k zarlar n görünü s kl ! 1. dölyolu a z n çepeçevre yüzük halkas görünümünde sarar. Bu zar olmasayd . . Y rt k bir zar kendili inden eski haline gelmez. kad nlar n pekço unda görülen iltihap hadiseleri. K zl k Zar Türleri: duyu yetisini sa layan sinirler bulunmaktad r. Bu. Mastürbasyon esnas nda orgazma ula rken kad n farketmeden kendi zar n y rtabilir. Meselâ.K zl k zar . Tedavisi çok basittir. az oranda k zda kal n perdededir. Ancak genelde büyük ölçüde ince zardan olu an "k zl k". genç k z n iç cinsiyet organlar için yarat lan önemli bir koruyucudur. 198 Bu zar n dokusunu olu turan fibro esnek liflerin az ya da çok olu una göre k zl k zar ince bir zardan kal n bir perdeye kadar de i ik yap larda olabilir. Bu durum k z n ilk adet gördü ünde. K zl k zar n n çe itli ekilleri vard r.

gayr . rahat rahat bir . hay r oturmad . K smet imi . Ank. adet görmeye ba lad ktan sonra (288) Dr. Bu çok ender görülen bir biçimdir..Seyrek Görülen K zl k Zarlar : A) Deliksiz Perde Biçimindeki K zl k Zan: Dölyolunun a z n tümüyle kaplar. kravats z. göz p narlar na do ru kayd . büyük ruhî bir s k nt n n st rablar okunuyor. C) Köprülü K zl k Zar : Bu tür k zl k zar nda iki büyük delik vard r. Bu iki deli in ortas nda adeta bir köprüyü and ran bir mukoza uzant s bulunur. içeriye. Ne söyleyece imi bilemiyorum. son Bulgaristan göçmenlerinden. kendini âdeta bir et y n gibi b rak verdi. ikâyeti soruldu u zaman: ". Margaret Turner. Bu tür k zl k zar olan bir k z.. 199 kan d ar ya ç kmaz. Derin derin nefes alarak. Allah' n bana bu felâketi niçin reva gördü ünü anlayam yorum. Göz kapaklar . Temiz aln ndan birkaç damla so uk utanç teri. Her türlü hâlini inceledikten sonra. Ben kendi hâlinde bir marangozum.Kar m olan k zca z.. Zaman nda far-kedilmezse dölyolunu ve dölyolu yata n doldurarak i irir. Ben dünyan n en bedbaht bir insan imi im. te felâket burada ba l yor doktor bey! Bir erke in hayat nda en mes'ud bir ân ya ayacakt m. asabî insanlara has soluklukta. Zar üzerinde geni likleri de i ik boyda delikler bulunur.C) Dudak eklindeki K zl k Zar : Ortas nda yukar dan a a ya dar bir yar k bulunan bir k zl k zar d r. Nil Y. Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Bir Öykü: (289) Muayene odam n kap s aç ld . B) Kalbur Zar: Bu tür k zl k zar oldukça nadirdir. çok namuslu bir ailenin k z . k sa boylu. Aksi taktirde k z. Dün gece gerdek gecemdi. Bir de ne göreyim? Hiçbir s k nt ve zorluk çekmeden. Rengi. S:42. Kendimi dünyan n en mes'ud insan zannediyordum. Hiç kimseye bir fenal k da etmi de ilim. etraf na ürkek bak larla giren ve bana do ru yakla an bir delikanl . yüzü büsbütün kar t .. bana verdiler." Bu cümleyi söylerken. bu perdenin arkas nda birikir. esnaftan olmas muhtemel. Kapal zar n ameliyatla aç lmas ve birikmi kan n d ar ya ak t lmas gerekir. sim ve hüviyeti mü ahede defterine kaydedildikten sonra.. 2. Selâm vererek gösterilen sandalyele oturdu. .Doktorum!. hayati tehlikeyle kar kar ya kalabilir. Epey zamand r mahallemizdeler..ihtiyarî kapan r gibi oldu. talib oldum. Deli i yoktur. anlatmaya devam etti: ". Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler. Yüzünde. Nihayet gerdek gecesi geldi çatt .

belki de müjdeli bir haber verebilece imi söyledim. Kemal Ça lar. te felâketim. Onun bo az na sar lmak. doktor bey!" Büyük bir sükûnetle dinledi im bu gence..." Di er taraftan damad n annesi. tam kapal bir perde hâlinde de ildir.. çok ac d m. bir sahtekârs n! Söyle niçin. K z ve erkek taraf ndan üçer kad n muayene odas na ald m. Biraz sonra. Sanki bu anda âni bir y ld r m çarp-m cas na. Seksoloji Mecmuas . Ne kadar haks z muamele etti inizi anlad n z m ? K z masadan kald rd m. "Büyük geçmi olsu n" deniliyor. de i ivermi ti.. zifaf kap s arkas nda (bekâret kan n kontrol için) bekleyen yenge ve akrabalar bulunur. deli gibi f rlad m: "Sen k z de ilsin. Mutlaka k z bana getirmesini. k zo lan k zd . 6-7 ekilde toplanabilir. 200 bilmiyorum. Ancak bu k z do urdu u zaman bu ey olacakt r... Bunun üzerinde âdet kan n n akmas için. art k benim müdahalem laz md . bekleme salonunun kap s n açt m. K zl k zar ve bekâret.kad nla temas ediyormu um gibi. ve dedim ki: K zl k zar sizin zannetti iniz gibi. niçin bana bu oyunu oynad n?." diye ba rmaya ba lad m. uurumu kaybetmi tim.. gözlerinin içi gülüyordu. K z . K z geceyar s . Bütün insanlardaki bu çe itler.. Ben zaten ba ka bir eye ihtimal vermemi tim. muayene masas na. Bu esnada.Hakk'a. sen bir yalanc . di erleri k z. s kmak s kmak.. iki saat geçmeden.. Gördü üm manzara kar s nda. Damad n elleri s k l yor. Bizlerde âdet oldu u üzere. yavrum. birbirlerine öyle ha in bak yorlard ki. K z. Söyledim amma. o lunun boynuna at ld . sekiz kad n geldi. Sahicilerin yüzlerine bakt m: Birbirlerini bir ka k suda bo acak kadar kinli olan bu çehreler. gitti.. h çk r klar içerisinde. çocuk gibi seviniyordum. içlerinde orta ya l s da var. Bu sahneyi hayat mda hiç unutamayaca m.. anas na teslim ederek kovdum.. Sabah zor ettim. anne onu bütün efkatiyle kollar aras nda s k yor: "Benim k z m. .. s:20 vd. Hadiseyi. Aral k-1951. her ahsa göre ekil de i tiren aç kl klar vard r. ki ki i a l yor: K z ve annesi.. Muhte em bir sahneydi bu. te sizin k z n zda da halka ekli vard r. Bütün kabahat ve kusuru.. ihtiyar da. Ben seni çok iyi biliyordum.. ortada bir kere daha izah ettim. ki taraf n ahitlerini ça rd m. Genç damat heyecanl ve sinirli. Onlar odaya girip elimden k z kurtarm lar. Muayene bekleme odas nda bunlar. Ne oldu (289) Dr. k zl k zar n n halka hâlinde yarat lm olmas ndan ibaretti.. onlarda bir âlem.Ayr ld .Bu masum çehreli k z.. C enâb. cans z yataktan atmak istiyordum.Hak taraf ndan aç lm . Bunlardan bir k sm o lan taraf . say :33.. o çok ümidsizdi. zavall bir annenin boynuna at lm .. koridorda insanlardan kaçar gibi bir hâli olan çar afl ... çok ükür Cenab ...

" Olamaz çünkü bu durumlar hakk nda pek bilgi verilmez genç -lere. damat veya etraf yine de emin olamaz. beni cinler mi i fal etti (tecavüz etti)?! Az kalm t akl m oynatmaya. Elinizle onu delmeye çal oldu u için hemen y rtamazs n z.. k zdan da af dile. öyle diyor: "Hiç kimseyle ili kim yoktu. K z onun boynuna at ld . Halbuki cinler öyle eyler yapar m ? Cahillik i te.. Çok geçmeden genelevine dü tüm. bar t lar. Köyün d na büyük da n eteklerine götürdüler. Bir kaç saat hâlde "k z ç kmad " n.. ' ' Evet. Binlerce genç k z n hayat bu yüzden mahvolmu . olan zavall k za oluyor."Damada: Art k her eyi ö rendin de il mi?.. ellerine sar ld ve gözleri ya l . ondan af diledi. A z mdan. nda. cehalet bir de " merhametsizlik eklenince sonuç . Balonun i memi hâlini dü ünün.. Böyle durumlarda. Orada bir ailede kald m. haydi.. "Ben çok genç k z n feryad n duymu biriyim. Zina evlerine dü enlerin aras nda. Onunla iftihar et. Kendisine 'bakiredir' diye rapor verdi imiz halde. k z de il diye bana getirilen k zlar n haddi hesab yoktur. 201 Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Ba ka Bir Öykü: (290) K zl k zar . Bir dü ün sahnesi. Bir hafta sonra evin evli erke i taraf ndan tecavüz edildim. Ama evlendi im gece k z ç kmad m. Ne oldu unu bir y l sonra ay gördü üm zaman anlayacakt m.. k zl k zar çe itleri hakk nda bilgisizlik. Sonra babama haber verdiler. Acaba diyordum.." çok ac mas z oluyor i te." diyen doktor arkada m öyle diyor: "K zo lu k z oldu u halde. Ne diyece imi bilemiyordum. namuslu .. dedim. Onlar beni orada b rak p gitmi ler.. Bu temiz k z sana lay kt r.! babama (!) tam lay k olmu tum art k. burnumdan kan geldi. Benim cahil. O gecenin sabah ormandan bir ba ka köye gittim. Babam ve day m beni ald lar. Günlük bir gazetede hayat n anlatan E. Ben bunu i itmeliyim. Sabaha kar kendime geldi imde ba mda bir hayvan durmu bana bak yordu. Kan görülmedi i için doktora getirilmenin utanc n bir ömür boyu çeker. hayat boyunca bir erkekle elele bile tutu mad dü enler de vard r. bu yüzden Ben k z m dedikçe babam bana daha h zl vuruyordu. l klar mdan ben korkuyordum. Balonun maddesi esnek lekesiyle bir ömür boyu çile içine itilmi tir. ç . Gecenin karanl daha dövüldükten sonra bay lm m. bu tablonun azameti yan nda hiç kal rd . Sonra day m ele al yordu. Ben olay n okundayd m. Damad k za ko tu. baz genç k zlarda esnek olur ve gerdek gecesinde y rt lmayabilir. Beni ölesiye dövdüler. Bir balon gibi. D.

1 997. Önemli olan hatan n fark na var lmas ve hatada srar ve devam edilmemesidir. ça da l k ve medenilik ad alt nda zina yapabilmek için bekaretin önemsizli i üzerinde fazlas yla durulmaktad r. gençli inde bir hatâ etmi ve k zl n kaybetmi ise. Affetmek ise büyüklüktür. Müthi kan kayb oluyormu . Bat da ve di er dünyada bakirelik. herhangi bir kaza. "acaba k zl 202 kayboldu mu?" eklinde yo un endi e ve korkulara ka-p labilmekteler.Yine bu gibi hadiseleri i iten genç k zlar. SORULAR-CEVAPLAR Bekâret Önemli mi? Yerine göre de i ir. bekaret çok önemlidir. A. zina yap p yapmama duygusunun olup olmamas önemlidir. Çizgi. böyle bir k z. Aile S rlar . Hattâ bu yüzden evlenmeyi reddeden k zlara bile rastlamaktay z. Yoksa zina ve namussuzluk yolu ile de ilde herhangi bir kaza sonucu veya t bbî bir müdahale (ameliyat) sonucu y rt lan bir zar. genç k zlar ameliyat ettiklerini bu s rada t p cihazlar ile mecburen genç k z n k zl Hatta bir de ba ndan geçen bir olay anlatt : Bir genç k z n mutlaka ameliyat olmas gerekiyormu . iki tercihle kar kar yad r. Mektup Y. n bozduklar n üzülerek bana nakletti. namus simgesi oldu undan önem kazanmaktad r. Böyle bir k z affeden gence. Buradaki zar. zar yerine k z n namusunu koruyup korumama. baz hastal klardan dolay . Bilakis bekareti koruma. Müslümanlar yaln zca ince bir zar merakl s de ildirler. Bekarete önem verilen toplumlarda tabiiki zina yapmak pek kolay olmaz. ahlaks zlar ve dinsizler için hiç önemli de ildir. M üslamanlar için. Ya tövbe etmesinden dolay onu affedecek ve yeni hayatlar nda namuslar yla birlikte ya ayacaklar. bazen de hiç önemsizdir. Çünkü bekaret. çok önemli de ildir. namuslu ve imanl genç k zlarda olaca ndan. Ya da böyle birini tercih etmeyecek. slam dünyas nda ise. Hattâ genç k z. Çünkü. namus simgesidir. Çizgi. flört ad alt nda. v m (29ü) M. ömür boyu minnet borçlu olarak sayg ve sevgi gösterir. Konuyu açmak için bir örnek olay anlatal m: (291) Görü tü üm bir doktor arkada m. bundan sonraki hayat nda namusuyla ve iman yla ya amaya karar vermi se. nsanlar her zaman hata yapabilirler. Müdahale etmeseler ölecekmi . sonradan pi man olmu ve gerçekten tövbe etmi ise. önemsiz gösterilmektedir. s: 50 . slam d toplumlarda bekaret. Bazen çok önemli. bazen sark nt l k gibi olaylar ya am larsa. st. ' dü me. böyle bir k z almak isteyen erkek.

önemli olan namustur." di-yorlarm . bu de eri büyük hadiseyi e ine saklar. K z bir daha kabul etmez korkusu varm . K z da ni anl s n çok seviyormu . huzur bozulacaksa. Ne yapsalar da çare bulsalar. bilsem ki ni anl m. Hem ireler ve doktorlar gencin a z na bak yor. in ac taraf da ni anl s dindarm . Ben askere gittikten sonra. güvendir.(291) M. bu kazay da anlatt zaman fitne olacak. Ben. s: 66. slâmî terbiyesi olan. Genç k z. namusunu kirletti onu almam. Genç k z. bu olayda da görüldü ü gibi. zar önemli de il. A. Aynen öyle demi : ". dini bilgisi ve inanc tam ama tatbikat yar m bir müslüman m. K zl k Zar n Diktirmek Caiz mi? E er. han mlar n ço unda olan ve ilk ili ki ile bozulan bir org and r. Durumu gence anlatm lar. heyecandan. K z m Ameliyatla K zl k Zar n Kaybetti. Dik -tirmemekle k z n hayat n n riske sokulmas da ayr bir sorumluluktur. Yapt klar gizli kalmaz. Çerçi ben bu ameliyat için belge ald m. Annesi babas da "K z m z ölecekse ne olur ameliyat yap n. Muhakkak hikmetleri vard r. insan n tek noktas dahi lüzumsuz yarat lmam t r. Ni anl s da askermi . Bin bir insan olarak bu ni an nas l atar m! Böyle bir ey insanl kla ba da r m ? Allah'tan gelen bir zaruret kar s nda masum k z n ne suçu var? demi . Ama zina yapmak için böyle bir yola ba vuran zaten dav-ran ar yla belli olur.. diktirilebilir. ameliyat olmazsa ölece ine inand rm lar ve ameliyat yap lm . Bu Evlili inde Proplem Olur mu? 8 ya ndaki k z m için a lay p duruyorum. K z n ameliyat oldu unu duyan ni anl s izne gelmi ve k z ziyarete gitmi . Çizgi. Mektup Y. Fakat ona durumu nas l izah edece im ve ileride evlenirken bu büyük problem olmayacak m ? K zl k zar . hatta evlili e sayg s olan her han m." diyormu . 203 Genç k z da ni anl ym . bir suç i lemi gibi. "bir an önce son sözü söylese" diyorlarm .. Ama burada zina söz konusu olmadan zaruri ve t bbî bir müdahale sonucu k zl k kaybedilmi . Çizgi. Kendisi 5 ya nda m ecburi bir ameliyat oldu ve k zl k zar ortadan kalkt . Doktorlar a rm lar. Asl nda diktirmekle k zl k zar tamir olmaz. ni anl s n n yüzüne bakam yormu . Sonunda k z . st. "Bekaretimi kaybedeceksem ameliyat olmam. Ancak tekrar kanayabilir hâle getirilebilir. kendi iste iyle bir erke e elini de di.unu bilmenizi istiyorum. Son y llarda . K sacas . günahs z olarak ba na bir kaza gelmi se. Genç ne dese iyi. Aile S rlar .

Bu gibi durumlarda da yine doktora ba vurulmal d r.204 205 iffetsizlik. Baz lar ise adeta lastik gibi geni leyerek penisin geçmesine müsaade eder ve cinsel birle mede y rt lmazlar. ahlaki de erlerde çözülme ile birlikte bu gelene in y k lmak istendi ini görüyoruz. Çünkü k zl k zar sembolik bir olayd r. k z n z n temiz f trat na zerre kadar dahi zarar vermez. yap lacak tek ey vard r. kimi zaman kanama görülmeyebilir. E er y rt lan yerde hiç k lcal damar yoksa . Ama sizin durumunuz tamamiyle farkl d r. Ona ne zaman aç klayaca n z sualine gelince. Yüzeysel sürtünmeyle bozulmas . iffet ve ahlak sahibi olmakt r. Üstelik elinizde belge de var. Zar n Y rt lmas : Baz k zl k zarlar çok kal n ve sert olur ve cinsel birle meye müsaade etmezler. kad nl k cinsel organ n n alt bölümünde yer alan vagina giri inin üç santim kadar derininde ve içinde yer al r. hemen kar s n n bakire olmad gerekir.olu abilir. Bunun nedeni de k zl k zar n n sahibi olan genç k z n biyolojik yap s d r. evlenince gelen bir damla kandan de il Bekaret zar . Önemli olan temizliktir. Yani onun böyle olmas ona hiç zarar vermez. ve dolay s yle kanama olmad durumlar da K zl k zar n n esnekli i nedeniyle y rt lmad vard r. Bu yüzden üzülmenize hiç gerek yok. y rt lmas mümkün de ildir. Ancak içeriye sert bir cisim 3 santimden fazla sokuldu u takdirde y r-t labilir. T bbi bir mecburiyetten dolay yap lan bu i lem. Göreceksiniz ald r bile etmeyecek. ancak genç k zl a ad m n att temizlikten yanad r. K zl k zar n n y rt lmas s ras nda. . Bu gibi durumlarda erke in. Günümüzde ameliyat teknikleri. derhal konuyla ilgili uzman bir hekime ba vurulmal . Hekimin yapaca ufak bir ameliyatla sorun kolayca çözümlenir. Çünkü akl selim. K zl k zar bozulmadan spermlerin dölyoluna giri i ile -bakire gebeli i. Bunun tedavisi jinekolojik müdahale ile olur. Yap lacak bir hekim kontrolünde durum tüm aç kl yla anla labilir. K zl k zar n n y rt labilmesi için penisin zorlamas gerekir. n dü ünmemesi nda izah ediniz. Zardaki esnek lifler çoksa y rt lma zorla abilir. kanama olmaz. Genelde normal bir k zl k zar n n y rt lmas s ras nda büyük bir ac duyulmaz. K zl k zar n n a r kal n olmas nedeniyle ilk ili kide ve sonraki giri imlerde delinememesi halinde. kazara y rt lm k zl k zarlar n n dikilerek onar lmas na imkan vermektedir.

Zar Kanamam Olmazsa Ne Yapar m? Ben evlili e haz rlanmakta olan bir genç k z m. O nedenle yap lmas gereken neyse o ekilde hareket edecek kadar medeni cesaret sahibi olmal s n z. öyleyse kayg lanmana gerek yok.5 y l önce bir gençle tan t m ve evlendim. kocan ikna ederek seni bir hastaneye götürmesini sa lamakt r. Bunlar n d nda di er tüm genç k zlar n k zl k zar . Az önce de söyledi im gibi bu tür çok kal n k zl k zar . imdi diyeceksiniz ki. Ni anl m do ru dürüst tahsil görmü de il. . ben kocama durumu nas l izah edebilirim? Biz k rsal yörede ya ayan insanlar z.. Suskun kalmak. O senin sözünü etti in esnek veya delikli k zl k zarlar yüz k zdan birisinde ya vard r ya yoktur.Bu ac y . "Bende ans m var.. 206 Bakireli ime E imi Nas l nand rabilirim? Ben 21 ya nday m. binde hatta on binde bir kad nda ancak görülebilir. sevi menin heyecan yla hiç ac duyulmayaca n belirtmek yerinde olur. Ama bu ancak binde hatta on binde bir genç k zda olu abilir. derdini anlatamamak ilerde k zlar m z n ba na daha büyük dertler aç yor. Ama duyuyor ve okuyoruz. Baz zarlar esnek oluyormu . Anlatt klar ma inanaca n hiç sanm yorum. Madem ki kendine bu kadar güveniyorsun. Nedeni de k zl k zar n n ola anüs tü kal nl kta olmas d r. k z n korkular . parma a bat r lm bir toplu i nenin ac s yla k -yasl yabiliriz. Yakla k 2. baz lar do u tan delikliymi . ruhsal gerilimi sonucu kendini kasmas ndan kaynaklan r. Ne Kadar Ac Duyulur? Baz durumlarda kad nlar n k zl k zar delinmesinde büyük ac duyduklar da olabilir. Ya benim de ba ma böyle bir ey gelirse.. utangaç davranmak. Hatta kendimi tatmin konusunda bile asla a r ya kaçmad m ve k zl k zar m n sapasa lam oldu undan ad m kadar eminim. ac duyulmadan bozulabilecek yap dad r. Bakireyim ama benim gece gündüz uykular m kaç ran bir konu var: Acaba zifaf gecesi kan gelmezse ne yapar m. Yüz tanenin içinden gelir bela beni bulur." Ama bakt n ki korktu un oldu. O zaman yap lacak tek ey. çok küçük bir dokunmayla dahi. Bu gibi durumlarda kanama olmuyormu . Duyulan ac asl nda k zl k zar n n y rt lmas ndan de il.. E er zifaf s ras nda iyi bir ön sevi me yap lm sa.

Doktor hâlâ bakire oldu umu bekaretimin ancak do um s ras nda bozulabilece ini söyledi. özellikle erken dönemde çok yararl olur. Doktor seni nas l ikna ettiyse onu da edecekti. Bekaretim bozulmam t . u andan itibaren yapabilece iniz tek ey var. kendini s k yor. Ya m n bir hayli ilerlemi olmas na kar n evlilik öncesinde kad nlar hakk nda hiç bir bilgi almad m. Bunu yaparken organ ac mam . Aradan iki ay geçti. Cinsellikle ilgili bir tak m yol gösterici kitapl ar edinin. Can m çok yand halde hiç kanama olmad . Bu arada evinizde sizi uyaracak erotizme aç k olun. beni aldat yorsun" dedi. Bu yo llarla bilgi da arc doldurdu unuzda art k i iniz nisbeten daha kolay olacakt r.E imle ilk ili kimiz s ras nda ben onun üstündeydim. iki gün sonra doktora gittim. Zifaf gec esi akl ma gelenler ba ma geldi. uzman ndan al nacak psikiyatrik yard m.-çekle tirebilirsiniz. Siz ancak olabildi ince cinsel bilgiler edindikten ve iyice 207 tahrik olduktan sonra yeni bir denemeyi ba ar yla ger. Bunlar kocama anlatt "Bu ne biçim bakirelik" diye benimle alay etti. Çok giri imlerde bulunduk bir türlü ba aramad k. Özel bir hastanede özel bir ameliyatla 15 gün süren bir kanama sonucu hamilelikten kurtuldum. K zl k zar n z n elastiki türden oldu u anla l yor. Kocam bana "Sen bakire de ilsin. Ancak organ yla oynamaya devam etti i ba ka bir gün çok az kan gelmi . Bu tür durumlar bilgi eksikli inden ziyade a r korku ve heyecana ba l oldu u için yaln zca kitap okumakla düzelmez. ili kiyi bir kaç kez daha tekrarlad m ama yine kan gelmedi. yalan söylüyor. Onu inand rman n tek yolu k zl k zar kontrolü yapt rmak üzere hastaneye veya doktora birlikte gitmenizdir. Kendisine k r ld m için onu götür nedim. kan da gelmemi . Sonuç olarak birle meyi gerçekle tiremedik. bu hale dü mezdiniz. Üç adet devresi sonunda yine kan nz m zaman . Arkada m Bakire Mi? 14 ya ndaki arkada m mastürbasyon yaparak kendini tat-"' mine al m . lk li kiyi Kar mla Nas l Gerçekle tirece im? Ben 28 ya nda yeni evli bir beyim.. Hastaneye muayeneye giderken kocan z götürmemeniz hata olmu . Kocamla ili kimi sürdürdüm ve hamile kald m. üzerine birazc k yakla t mda bile hüngür hüngür a lamaya ba l yor.. o halen k zo lan k z. Bu kitaplar e inizle birlikte okuyun. Aç kças bu i in nas l yap laca konusunda do ru dürüst bir fikrim yoktu. Kocam bakire olmamdan ku ku duydu. Kar m do al olarak benden de cahildi ve daha fenas korkuyor. Sen ve e in e er cinsel likle ilgili bir tak m bilgileri edi-nebilseydiniz. Bu olaydan bir kaç ay sonra adet görmü .

a abeylerimden bile nefret ettim. Çocukken tecavüze u ramak benim suçum mu? Evlenirsem. Bu senin en tabii hakk nd r. Küçük ya larda bozulan bekâret zar n n kendini yeniledi i do rudur. Durumu her ihtimale kar tüm samimiyetinle kendisine anlatmanda yarar var. Me er zaman en iyi ilaçm . Ayr ca unu da söylemek isterim. m anlarsa m bir erke in tecavüzüne u rayarak bekâretimi kaybettim. Çünkü genç k zlar bu ya lardayken normal adet görmezler. e im bakire olmad bana kar nas l davran r bilemiyorum? Baz arkada lar m küçükken y rt lan bekaret zar n n kaynay p eski haline döndü ünü söylüyorlar. çoluk çocu a kar mam gerekti ini dü ünebiliyorum. Kimi zaman 15 günde bir. Y llar boyunca tüm erkeklerden hatta babamdan. Çocukken Tecavüze U ram Olmak Benim Suçum mu? Ben u anda 24 ya nday m. Cin-' sel organa en az 3 cm bir cisim itildi inde tehlike ba layabilir. Uygun ya a geldi inde bir doktora muayeneye gider ve içi rahatlar. Çocukken yani 7-8 ya lar ndayken. Kendisinin söyledi ine göre. Senin durumunda ola n bir genç k z n da bekâret zar n n dokunulmam bir görünüme dönü mü olaca ndan 208 ku kun olmas n. Neyse ki sen irade gücünü kullanarak bu olumsuzluklardan kurtulmu sun. Bir tecavüz sonucu ba na gelenlerden seni sorumlu tutmamas gerekir. Ya ilerledikçe adet normal düzene girer. Mastürbasyon yoluyla bir genç k z bekaretini kaybetmez. imdi bu nefretim tamamen yok oldu. yo un heyecan duydu u için adeti öne çekilmi olmal . Yan lmay n. ona büyümeyi beklemesini önerece im. Buna ra men ku kuyu hala içinden si-lemezse. yuva kurmam.gelmi . Art k evlenmem. ilerde kocan n ba ndan geçenleri ba kalar ndan ö renmesi onda ok etkisi uyand rabilir. Cinsellikle bu ya ta hem de zoraki olarak . ben o kan n adet kan oldu un da srar edece im. tan mad tan m olmak benim üzerimde çok olumsuz etkiler b rakt . Ba ndan geçen olay n en önemli bölümü senin üzerinde psikolojik olumsuzluklar yaratmas yd . kimi zaman daha uzun aral klarla adet görebilirler. bu kanlar adet dönemine rastlayan kan de il. Rahatl kla evlenip mutlu bir yuva kurabilirsin. Mastürbasyon yapt s rada. kanlar n akt süre öncesinde organ yla hiç oynamam . Bu do ru mudur? Kayg lanacak bir durum yok. Mektubunuzdan anlad m kadar yla ve sizin "yan lmayas n z ' bunlar adet kan de il" diye beni uyarman za ra men.

Bu nedenle kad nlar. için. prostat. Erke in uyar lmas yla içine kan dolan penis hem sertle ir. Bo almadan sonra uyarma ortadan kalkt nda erkek cinsellik organ ndaki kanlar geri çekilece inden penis. hem de uzar. Sertle me s ras nda sidik borusu mesane ç k n yükseltti inden. Oysa bu süre az bir zaman de ildir ve bu kadar sürede bo almak da erken bo alma olarak tan mlanamaz. Bu penis bu konumda 3 cm'ye kadar kü-çülebilir.ERKEK C NSEL ORGANLARI Erke in cinsel organlar unlard r: eylerden sorumludur.Allah nezdinde de insan. ereksiyon (sertle mi ) haline gelmi penisin. hemen vagina giri inden itibaren ba layaca etmez. Penis Uzunlu u: Her erke e göre de i ken olan penisin normal uzunlu u 10-16 cm civar ndad r. idrar ç k olmaz. tohum hücresi kanallar . Penis (Erkek Cinsellik Organ ): Teslislerin üst taraf nda yer alan erkek cinsiyet organlar ka-d nlar nkine göre daha görünür bir konumda olu mu tur. bu süreden 209 birkaç dakika daha önce ve kimileri de birkaç dakika fazla zamanda bo alabilirler. Ba . Böylece dikle me (ereksiyon) sa lanm oiur. arzulanandan önce bo amad r. 1. vaginaya gidip gelmeleriyle sa lan r ve bo alma ortalama 10 dakika aras nda gerçekle ir. kal nla r. erke in cinsellik organ n n k sa olu u özellikle de döllenme aç s ndan önemli bir sorun te kil . Baz lar üç dakikal k bo almay erken bo alma olarak alg lamaktad r. 2. Erken bo alma. Bo alma Süresi: Cinsel birle me. er bezleri. Uç bölüm giderek bir topaç biçiminde incelir. Kimi erkekler. Gövde. daha kolayca ke feder. Erkek cinsellik organ art k cinsel i levini yerine getirmeye haz rd r. Penis. erke in cinsel organlar n kendilerinin cinsellik organlar n kavray ndan. A a dan yukar ya ucu karn n önüne gelecek ekilde bir durum al r. Ki ilere göre de i kendir. küçülerek yuvas na çekilmi konumda duran bir cinsel organd r. iradesi ve iste i ile yapt B . Penis normalde erke in önünde sark k. Bunun 3 cm k sas veya 3 cm daha uzunu da anormal say lmaz. seminal kesesi. Penis Ba Ve Gövdesi: Süngerimsi bir dokuya sahip olan erkek cinsellik organ (penis) iki bölümde incelenebilir. Di inin cinsellik organ nda orgazm olay . Kesin süre olmaz. ereksiyona geçmeden önceki konumuna döner.

Penisin büyüklü ü. t rnak kesmek ve koltuk alt k llar n yolmakt r. salg lad bar na ya la fena bir koku ne redebilmekte. Bu nedenlerle sünnet Müslüman olmayanlar aras nda da özellikle Bunlar. Erkek Çocuklar n Sünnet Olmas : "Be ey f trattand r." (292) Sünnet Olman n Zaman : Do umun yedinci gününden ergen oluncaya kadard r. Hn:49. T bbî Aç dan Sünnet: Peniste ba kil flayan deriy e sünnet derisi denir. Çünkü birle en organlar aras nda etkile ime mânidir. ortalama olarak 6 veya 10 cm uzunluk gösterdi i halde. giderici oldukça kal n bir prezervatif olarak tan mlamak . Hn: 292. Fakat bulû (ergenlik) ça na girildi inde sünnet ettirilmesi vâcibtir.Gövde de olçukça duyarl d r ama as l duyarl olan bölüm ba k sm . Bu deri parças müsiümanlarda slam n gere i olarak basit bir ameliyat ile kesilir. Sünnet. 210 Cinsellik Bak m ndan Önemi: Cinsel organ kaplayan deri. bni Mace. bütün bu sak ncalar giderdi i için erke i sünnetli e ler de. Bu bölüm çok yo un sinir uçlar ndan olu tu u için ufak dokunumlarda tahrik olur. Bu sebeble sünnet kabu unu tabîi duyarl l mümkündür. ya a ve fizyolojik duruma göre de i ir. Sünnet olmam larda sünnet derisi ile kam ba aras nda smegna ad verilen bir salg birikebilir. b y klar k saltmak. 12 veya 15 cm uzunluk gösterebilir. mikroplar n etkisiyle çok ac veren iltihaplara yol açabilir. Bu birikim. ad na erke in b z r diyebilece imiz damar ms bölümdür. Taharet. Ayr ca. ki iye. erkekde erken bo almaya sebebiyet verirken kad n n cinsel heyecan na da engel olmaktad r. sa l k bak m ndan da çok yararl d r. özellikle de ba k sm n alt nda yer alan. (292) Müslim. sünnet olmu erkeklerin hemen hiçbirinin penis kanserine yakalanmad klar n ve sünnetli erkeklerin e lerinde dölyata Amerika ve di er geli mi Bat ülkelerinde yayg nla maktad r. sünnet olmak. kas klar tra etmek. Sünnet. sertle ti i zaman. (Bütün peygamberlerin erîatlerinde yer alan ve uygulanan i lerdendir. Yeti kinlerde yumu ak durumda. cinsel bak mdan daha bir uyum ve doyum sa layabilirler.) boynu kanserinin daha az oldu u belgelenmi tir. ayr ca mikrob olabildi i için de cinsel rahats zl klar meydana getirebilecek mikroplar n rahme (vagina) intikaline arac olmaktad r. Sünnet kabu u.

Sünnet olmam erkeklerin sünnet derisi alt nda biriken salg y her gün sabunlu suyla y kamalar gerekiyor. Sfinkter. e lerindeyse dölyata yüksek oldu u gerçeklik kazanm t r. cinsel ili ki s ras nda idrar yolunun ba taraf n t kayarak idrar n akmas n engeller ve sadece sperm (menî) akas na izin verir. Bu delikten gerekti i zaman idrar bo al r. orgazm durumlar nda da meni at l r. Meni hakk nda geni bilgi drar Kanal : drar torbas n n dibinden penis ucuna kadar uzanan bu yol sperm ve idrar n akt 211 oldu undan penisin sertle ip uzamas yla k vr mlar da aç l p idrar yolunu uzat r. daha do umundan birkaç ay sonra sünnet edilmektedir. gerekli temizlik ve mikropsuzluk ilkelerine uyulmadan yap ld olmas d r. nda bir tak m sakatl klara neden kanseri riskinin Delik: Penisin ba k sm n n ucunda. çocu un ac y fazla duymamas nedeniyle bir tak m komplekslere girmeyece i aç s ndan yararl görülüyor. Sünnet olmam erkeklerde penis kanseri riskinin. K vr ml bir kesite sahip . Testis (Husye-Yumurtal k): Erkek cinsellik organ n n bir parças da penisin alt nda yer al an ve bir torba içinde bulunan yumurtalard r. Kimi sünnet derilerindeki darl k ameliyatla giderilemedi i taktirde peniste "fimosiz" denilen bir rahats zl a yol aç yor. Erkek çocuk 10-12 ya lar ndayken dü ün töreniyle sünnet edilir. kanald r. ameliyat n yetkili ve becerili olmayan kimseler taraf ndan. bir delik vard r. Günümüzde pek çok erkek çocuk. sidik yolunun aç ld gusül konusunda verilmi tir. Alaca arma anlar çocu un duyaca stresi azalt r. Sünnetle ilgili tek sorun. kad nlar n sünnetli penislerden daha çok ho land klar y ap lan istatistikler sonucu ortaya ç km bulunuyor. Sünnet slamda yeri olan önemli geleneklerimizdendir. Erken sünnet. Estetik aç dan ise.Sünnetin Yarar Var m ? Sünnetin say s z yararlar vard r. Torbaya scrotum. torba içindeki bulunan çift yumurtaya da testis denir. Bu da penis sertle mesi veya idrar ve menî bo al m s ras nda ac duyulmas na neden oluyor.

sperm hücresi ç kar r. ileride k s rl k dahil. Erkek çocuk. Üretilen hücreler bo al m s ras ndaki kas lmalarla Urethra'ya gönderilir. Çünkü sperm hücreleri. pekçok propleme zemin haz rlayabilir.5 cm çap ndad r. Bu devirde testisler yava yava a a ya inip. Kabakulak gibi salg n hastal klar n testis iltihab na yol açmas . Genellikle 20 gram a rl nda ve 3 3. Testis erke in döllenme yetene inin en önemli organ d r. kas k kanal içinden geçerek torbalar içindeki normal yerine iner. testislerin ancak 35 derece s cakl kta sperm üretebilmeleridir. s cakta kaslar gev er ve a a sarkar. 212 Her ne kadar erkekte ömrün sonuna kadar sperm imalât bahis mevzuu ise de. So uk havalarda bu kaslar testisleri yukar çeker. sigara. Testisler cidarlar nda (duvarlar nda) kas tabakas da bulunan alt tabakal torbalar içindedir. Bu yüzden. Buralarda ayda ortalama 3-4 milyar sperm üretilir. sperm hücrelerinin ölmesi sebebiyle. gebelik süresince annesinin dölyata nda geli irken testisler. A r hastal klar ve zehirlenmeler. erke i döllendirme yetene inden yoksun b rakabilir. normal vücut s cakl ya ayamazlar. Sa l kl bir erkek her bo al ta ortalama 60 milyon/ mi. Anne-baba daha küçük ya tan itibaren çocu un torbalar n bast rmadan yoklayarak yumurtalar n torba içinde olup olmad na bakmal d r. Bulû ça ndan önce bunlar n ameliyatla normal yerine indirilmesi gerekir. alkol ve enfeksiyon hastal klar da imalâta olumsuz tesir eder. Bu karma k düzenlemeyi gerekli k lan ey. Bu ameliyat zaman nda yap lmazsa erkek ömür boyu çocuk yapamaz. çocukluk y llar nda ameliyatla durumun düzeltilmesi gerekir. böbrekler hizas nda ve omurgan n iki yan ndad r.Testis. döllenmeyi sa layan spermleri üretir. Spermlerin testislerden penise ta nmas için. çocuklar ileride k s r kalabilirler. nda . "Baz çocuklarda do umla beraber testisler henüz torbaya inmemi olabilir. Testislerin a rl k ve büyüklükleri ki iden ki iye de i ir. Bu organ n zedeleyici bir kaza geçirmesi. torbada onlar için 34. bir kanallar ve depolar sistemi vard r. Bunlar zaman nda yerine inmezlerse. Burada prostat bezinden gelen meni s v s yla birle en spermler ayn kas lmalarla d ar at l r. Testislerin içlerinde her birinde 3 veya 4 tohum hücresi kanal içeren yakla k 300 bölmecik bulunur. Ergenlik ça na kadar^yumurtalar torbaya inmezse doktora gitmelidir. Yoksa k s r kal rlar. Bu kanallarda devaml olarak spermler üretilir. ileri ya larda bu imalât azal r.5 C'lik hararete sahip bir ortam haz rlanm t r. E er testisler kas kta kal p torbaya inmezse.

birle me ile kadm-erkek birlikte orgazm olabilmektir. Klitoris de birle me an ndaki vücutlar n sürtünmesiyle uyar lmaktad r. Önemli olan. Her testisten ayr ayr birer kanal ç kar. Klitoris birle meksizin de uyar labilmektedir. Sperm kanal n n sperm kesesi ile birle tikten sonraki k sm na sperm at c kanal ad verilir. Bunlar kar n bo lu una girdikten sonra idrar kesesinin arka yüzünden dolanarak sa da ve solda bulunan ve birer sperm deposu görevi yapan sperm kesecikleri ile birle irler. Yüz daha çok ya lan r ve ergenlik sivilceleri belirmeye ba lar. yani idrar yolunun ba lang c aras nda bulunur. Sesin kal nla mas ile ergenlik devresi tamamlan r. Kad n orgazma götüren yol. Sperm imalât ba lar Kas k k llar ç kmaya ba lar. Bu s v . Cilt de i ikli e u rar. zevkin penisinin boyuyla ilgisi yoktur. Normal standartlar n minumumu olan 10 santimden 3 santim k sas da i levini yerine getir ebilir. yanak ve çenede b y k ve sakal geli meye ba lar. Bunlar prostat sa dan ve soldan delerek içine girerler ve ortas ndan geçen idrar yoluna aç l rlar. ergenlik hattâ yeti kinlik dönemlerinde hayat kendilerine zehir edenler çoktur. Cinsel ili kide kad n n zevk alabilmesi için erkeklik organ n n di ilik organ na 5 -6 santim girmesi yeterlidir. Görevi özel bir s v salg lamakt r. Penisin Büyüklü ü Veya Küçüklü ü Önemli Mi? Önemli olan penisin boyu de il. Fakat. bu erkeklerin varsayd klar yetersizlikleri konusunda .Sperm Kanallar : Meni kanallar . 213 Penisin boyu hiç önemli de ildir. testislerden sperm at c kanallar ile gelen ve d ar at lmak için idrar yoluna dökülen ve çok koyu özellikteki meniyi k smen suland r r. Prostat: Prostat sadece erkeklerde bulunan ve özel bir s v salg layan bezdir. Haya torbas ve erkeklik bezleri büyür. Bu kadar uzunlu un mesele yap lmas söz konusu bile edilemez. penis uzay p kal nla r. SORULAR-CEVAPLAR Penisin Boyu Önemli mi? Penislerinin çok küçük oldu una inand klar için. erke in ve kad n n penisden alaca tak nt l olmalar ve kendilerini ya amalar gereken duygulara verememeleridir. Sonra koltuk altlar nda k llar belirir. klitorisin ve döl yolunun uyar lmas d r. idrar kesesinin hemen alt nda ve idrar kesesi ile penisin kökü. Üst dudak üstünde. Sorun. i levini yerine getirebilmesidir. testislerin üretti i spermleri testisten ve kar n bo lu u içinden geçerek penisin köküne kadar götüren yollard r. Prostat. Erkeklerde bulu ça nda.

Bu gençler zifaf gecesine bir öcü gibi bak yor ve geceyi nas l geçireceklerinin a k nl terleri döküyorlar. Yeter ki ereksiyon (sertle me) ve bo alma olsun. üç santim daha k sa olan bir pe nisle de normal cinsel ili ki kurabilir ve e er sperm üretimi uygunsa e ini hamile b rakabilir. Penisimin büyüklü ü cinsel ili kide sorun olur mu? nsan organ n kullanmay bilirse bunun k sal da uzunlu u da sorun yaratmaz.Bir erkek 9 cm uzunluktaki bir penisle de. Bilmedikleri konular hakk nda yeterli bilgi edinirse korkusu kalmaz. Yeter ki o gece nas l davran lmas gerekti i konusunda bilgi sahibi olal m. Benim sorunum cinsel organ m n büyüklü üyle ilgili. Zifaf gecesi e ine kar son derece sevecen. sertele iyor. Oysa zifaf gecesi korkulmas de il. nsan. Erke in cinsel uzvunun büyük olmas genellikle önemli bir sorun yaratmaz. uyar lm kad n n di ilik organ da geni ler ve uzar. alt nda adeta ecel . sevinçle de erlendirilmesi gereken bir gecedir. Bu arada senin her türlü ihtimali göz önüne alarak son derece so ukkanl davranman ve fazla yüklenmemen de art. Zifaf gecesi nas l davranmas gerekti ini bilmeyen pek çok genç erkek ve genç k z bulundu unu s k s k duyuyoruz. evlenmek üzere olan bir gencim. dikiliyor ve üzüyorsa. Evlilik ya am boyunca o gecenin an lar belleklerimizden silinmeyecek güzel izler b rakabilir. Erkek Organ n n Büyük Olmas Sorun Yarat r M ? Ben 27 ya nda. Biz bu bölümde gençlerimizin ve genç k zlar m z n gereksinim duyduklar bilgileri ayr nt lar yla vermeye çal aca z. Unutma ki bu gibi durumlarda her ey erke in davran lar na ba l d r. Ama mümkün oldu u kadar dikkatli olmakta da yarar var tabii. 214 GERDEK (Z FAF) GECES Evlenen bir çiftin ilk gecede gerde e girmesine "zifaf" denir. Kanama fazla olursa önemsememezlik etmeyin hastaneye ba vurun. bilmedi inden korkar. Korkum ise acaba zifaf gecesinde organ m n büyüklü ü nedeniyle bir sorun ç k p ç kmayaca d r. Ancak unu bilmeniz sizi oldukça rahatlatacakt r: Nas l ki erkeklik organ cinsel münasebet s ras nda içine kan dolarak geni liyor. nazik davran rsan ve her hangi bir zorluk kar s nda iddete ba vurmadan davran rsan san yorum önemli bir sorunla kar la mazs n z.

mutlulu u tatmak yerine çevresinin beklentilerinin a rl alt nda ezilmektedir. damat veya babas veya damad n yak n kan akrabas olan 215 evli bir erkek taraf ndan seçilir. . Erkek erkekli ini. her iki e e doyum sa lamal d r. cinsel uyu mazl klar ve cinsel so-. aile ya am n n en önemli günüdür. Yap lan ara t rmalar ülkemizde cinsel sorunlar n bilgi ye-' tersizii inden kaynaklanmakta oldu unu vurgular niteliktedir. Ülkemizde bo anmalar son 10 y lda iki misli artm t r. dü ün boyunca damada. k z da b akireli ini kan tlamak durumundad r. Yenge ise. Dü ün töreni ba lay nca sa d ç. gerdek gecesi v e cinsellikle ilgili bilgiler verirler. Bekaretin bozulmas fazla güç gerektirmez. ba aramama korkusu. Baz kesimde cinsel bilgi edinemeyen genç çifte. e ler yanl davran veya gereksiz k r c sözlerden kaç nmal d rlar. erke i ve genç k z heyecanland rmakta. sanma nedeni olarak ileri sürülen iddetli geçimsizli e sebep olan önemli nedenlerden biri de. yenge de geline zaman zaman evlilik. Baz kesimde evlenen gençler. Ülkemizdeki gelene e göre. gelin veya annesi veya gelinin kan akrabas olan evli bir kad n taraf ndan seçilir. Sa d c n mutlu bir aile kurmu ve ailesine ba l olmas na özen gösterilir. Bu olay n bazen yanl bilgiler nedeniyle fazla büyütülmesi veya bu konuda bilgi sahibi olmama. Dü ün gününe kadar ailesinden cinsellikle ilgili herhangi bir bilgi alamayan gence. genç k z cinsel ili kiden so utur ve bundan sürekli kaçmas na neden olur. Evlilikte cinselli in normal oldu u vurgulan r. Sa d ç. dü ün törenleri s ras nda sa d ç ve yenge denen yard mc lar taraf ndan ayr ayr cinsel bilgiler verilir. adeta dü ün töreninin bir parças olarak k sa ve öz bir cinsel e itim verilir. Gerdek gecesinin izleri bütün bir evlilik veya ya am boyu unutulmayaca ndan. Erke in sald rgan davran veya bekareti iddetle bozmaya kalkmas . Erkekte. E ler birbirlerine kar bu ilk gecede cinsel düzeyde de sevecen ve anlay l olurlarsa. cinsellik ile ilgili en sa l kl bilgiyi sa d ç ve yengeden almaktad r. k zda da cinsel ili kiden a r ac duyaca korkusu yayg nd r. Yengenin de mutlu bir evlilik yapm ve ho görülü olmas na özen gösterilir.Pek çok çift için bu gece. Bu bilgileri damada sa d ç. Erkek e ine efkatli ve nazik davranmal . Bo-'. ister ehirde ister köyde olsun gerdek gecesi en büyük rolü erkek üstlenir. geline yenge verir. mutlu bir evlilik ya am n n temelini atm olacaklard r. Bu ilk birle me iddetli ve zoraki bir davran olmamal . heyecan na sab rl olmal d r. runlard r. Yöresel geleneklere göre büyüklerin evlilik ile ilgili deneyim ve bilgileri gençlere anlat l r.

bir murada eri . O yüzden Allah' n nikâhs z cinsel ili kiyi haram k lmas n n hikmetlerinden biri de bu olsa gerek. ömür boyu cinsel ili kiden. hakl lar. E er bu konuda bilgi edinirseniz. Onun için evlilik hayat n n bu önemli safhas n n nas l geçirilece i ve ilk cinsel ili kide nelere dikkat edilmesi gerekti i hakk nda do ru bilgilere sahip olmak gerekir.. Evet. Tecrübe kazanmak isteyen genç. Hatta bu hakaretler kar s nda cinsel birle meyi bile gerçekle tiremiyen. türküler söylenilmi .. haram olmas na ra men ilk cinsel ili kilerini evlilikten önce genelevlerinde ya amaktad rlar. asl nda bilgisizlikten ba ka bir ey neden olmuyor. nice gencin y llar y l dü lerine girmi olan konu! Kimi çiftler için sanki cennete aç lan bir kap . . Ama bunun için pani e kap lmamal . ilk gecedeki olaylar n kesin bir etkisi olabilir. "Acaba e imi mutlu edebilecek miyim?" diye dü ünür..Gerdek Gecesindeki Ba ar n n Yolu.. Oralarda ise. Kimisi ise "Çok can m yanacak m ?" diye sorar kendisine. bir . romanlar yaz lm . Asl nda ilk gece çok önemli. Kimisi. lk Geceye Psikolojik Haz rl k: Baz genç k zlar aç kça korkuyorlar ilk geceden. Cinsel Bilgidir: Gerdek gecesi. bir utanç uçurumu. Kafalar n kurcalayan sorulara kar l k bulamaman n üzüntüsü içinde ne yapacaklar n a rm bir halleri olur.. kad ndan so umakta v eya ereksiyona geçememek gibi çe itli sorunlarla kar la maktad r. Kimi gençler için anlat lmaz bir kabus. Üzerinde duruldu u kadar var. çlerinden baz lar var ki s rf bu yüzden yemeden içmeden kesilirler.. Üstüne ark lar. Baz genç erkekler. Bir kad n n evlilik hayat boyunca cinsel so ukluk içinde kalmas ya da erke in bir iktidars zl k haline dü mesinde." Günümüzde genç k zlar m z saran ilk gece korkusuna. bir hayal k r kl deh et zindan . genç erkeklerin acemli ine sayg duyulmadan bir an önce i ini bitirip paras n almak isteyen kad n taraf ndan genç erkekler hakaretlere u ramaktad rlar. Ve bu korkunun giderek kendilerine egemen olmas ndan çekiniyorlar. Bu gece hiç bir zaman küçümsenmemeli ve evlenen e ler ilk gece için bilgilenmeli ve dikkatle haz rlanmal d r. bütün evlilik hayat n z n mutlu geçmesini sa layacak 216 anahtar da elinize geçirmi olursunuz. Bunun gibi çe itli sorular rahats z eder onlar . ereksiyona (penisin sertle mesine) geçemiyen erkekler olmaktad r. Gerdek. lk gece.

. bunlardan çok daha önemlidir. E e yard m etmek yaln z erke in kar s na de il. hem de güveyin korku ve heyecandan ekseriya sinirleri gerilmeye ba lar. ilk gece ile ilgili güçlükler. lk birle mede kad n en çok korkutan ey. kad n vajinas n n slakl k ve kayganl n . Ancak söylenir. 217 Zifaf gecesinde cinsel ili ki dakikalar yakla t kça hem gelin... Bir dereceye kadar do ru say labilir bu. Böyle olunca. yaln zca k zl k zar ve bununla ilgili sorunlar de ildir elbette. Ama büsbütün de do ru de ildir. Ama bunu gözlerde fazla büyütmemek gerekir. Ço u zaman. ilk cinsel ili kiye. Çünkü . Bu yüzden genç k z. Sinirsel gerginli i ile ilgili güçlükler. genç k zd r da. Böylece penisin. o zaman vajina çevresindeki s ras nda biraz kan da akar. Yani sorumluluklar e it ekilde payla malar .. d ardan kullan lacak bir vazelin ile sa lamak gerekir.. k zl k zar d r. nce ve esnek ise duyulan ac belli belirsizdir. içindeki f rt nay iddetlendirecek hareketlerden kaç nmal d r. Ba aracak m d r? i te bu durumlarda e ler birbirlerini tamamlamak ve birbirlerine yard m etmek zorundad rlar. Bu gerginli in do urdu u baz güçlükler vard r.Genellikle genç k zlar. Erkek de çe itli duygular içindedir. Böyle durumlarda. yava yava m hareket etmeli? yaz l r. .. ayn ekilde korku ve heyecan içinde bulunan bir gelinin de vajina içi kurur ve kayganla maz. Kal n ise y rt lmas biraz daha zor ve a r l olur. K zl k zar denen ey nas l bir nesnedir? Y rt l rken ne olur? Cinsel ili ki s ras nda. bu gergin halleri geçirip iyice yat ncaya kadar tatl tatl sohbet ederler ve beklerler. Ço unlukla bu zar pek hafif bir ac ma duygusu vererek y rt l r. Çiftler. vajinaya girmesi kolayla m olur. erke in cinsel organ n n içeri girmesi güçle ir. böyle korku ve gerginlik içinde oldu u zaman vajinamn etraf ndaki kaslar gerilir ve bu nedenle vajina yolu di er zamanlardakine oranla daha dar bir hale gelir. hele ba lang c nda kendisi nas l davranacakt r? Do rusu u ki bu s rada yaln z genç k z de ildir benzer korkular ta yan. e nas l ba lamal ? Birdenbire mi. K zl k zar n n y rt l baz zar ekillerinde bu kan n akmamas da mümkündür. imdi bunlar aç kl yal m: Bir genç k z. onun s k lganl n artt racak. nas l kalabal k bir halk önünde ilk defa nutuk vermeye ç kan bir kimsenin heyecandan a z kurursa. Bundan ba ka. Heyecanlar tamamen geçip ihtirasl bir arzu duyduklar zaman tekrar a ka ba larlarsa.. korkulacak bir olay gözüyle bakarlar. kad n n da erke ine kar görevidir.. sinirlerini bozacak. Bunun için de en iyi çare erke in organ na boydan boya vazelin sürmesidir.. erkeklerin bu konuda büyük sorumluluklar ta d sorumlu olan yaln z erkek de il. Oysa ki bu son derece basit bir problemdir.

eref ve itibar n n mahvoldu unu. erke in hayat boyunca sürüp gidecek bir ekilde incinmesine neden olabilir. daha " zifaf odas na girer girmez cinsel ili kiye giri mekten kaç nmal d rlar. kendisinden hiçbir talepte bulunmadan. Kimi erkek bu durum kar s nda deh ete dü er. gerekse o yorgunluk neticesinde erkek.kaslar gev er ve do al ekilde salg yla kendili inden kayganlas n Bu durumda cinsel ili ki çok daha kolay ve rahat olur. i i akaya vurmak ve bunun s rf. cinsel organ n n sertle medi ini görebilir. üzüntüye kap l r. o ana özgü. Genç k z. kar s n n kendisini art k erkekten saym yaca n dü ünerek delice bir ac ya. ikisi de bir süre oturup dinlenmeli. ilk cinsel ili kinin heyecan . kocas na oldukça için iyi davranmak. te gerek bu heyecan. K zl k zar n n çe itleri hakk nda bilgisiz baz erkeklerin. E er bu durumda iken. E er kocas n n tutuklu unun o ak am geçmiyece ini sezerse. birbirlerine yard mc olacaklar konusunda söz verdikten sonra önsevi meye ba lamal lar. geçici bir tutukluktan geldi ini ve hiç bir öneminin olmad 218 tekrar güvenini kazanmas n sa lamaya çal makt r. Ayr ca u da hat rlanmal ki e lerden biri isteksiz iken yap lan cinsel ili ki hiç de zevk verici ve tatmin edici olamaz. hem kar s n büyük bir zevkten yoksun b rakt s n rs z bir s k nt duyar. gönül al c eyler söylemek. E er vücut ve sinirleri adamak ll yor-gunsa. Günlerden ve saatlerden beri bu dakikay ve bu an beklemi . o zaman yata a girmelidirler. E ler. birbirlerine sakin olmalar konusunda telkinde bulunmal ve birbirlerine moral ve güven vermeli. belki son gü nler ve gecelerede kar s yla cinsel ili kide bulunaca bu an dü ünerek üreme organlar n ve sinir merkezlerini fazlas yla yormu tur. ilk cinsel birle meyi ertesi ak ama b rakmak en iyi yoldur. onu yatmaya ve rahat bir uyku uyumaya davet etmelidir. hafif ok ay ve öpü melerle birbirlerine al mal ve ürkeklikleri gitmelidir. bu yüzden içlerinde gerçek bir arzu duymuyorlarsa. Erke e gelince. sohbet etmeli. kad n bilgisizce bir ey söyler ve anlay s z davran rsa. k zl k zar n n sert oldu u zann ile normal cinsel birle mede k zl k zar n y r-tam yacaklar korkusu ile parmakla veya ba ka n belirterek. Ne zaman arzu ve ihtiraslar n n adamak ll uyand n hissederlerse. Hem kendini. Birlikte kar l kl sevgi ve anlay la. kendisini geçici olarak ba ar s z b rakabilir. gerginlik ve heyecan n n kolayca geçmiyece ini tahmin ediyorsa. onun kendine . Oysaki bu durumda olgun ve anlay l bir kad n n yapaca tek e y. ilk cinsel birle melerini ertesi ak ama b rakmak üzere. Asl nda böyle bir duruma dü meyi önlemek için e ler. a r ya da alayc bir söz söylerse. o zaman bir s cak su banyosu yapmas çok yararl olacakt r.

Hiç sevmedi i bir kad nla da cinsel doyum u runa yatabilir.eyler sokarak k zl k zar n y rtmaya kalk t klar duyulmaktad r. 219 e inde az çok bir uyan gördükten sonra yakla mal d r. Ayn ekilde genç k zlara da k zl k zar n n y rt lmas esnas nda çok ac çekilece i korkusu yerle tirilmektedir. Bir örnek verelim. k z cinsel birle meye güzelce psikolojik olarak haz rlan rsa. Bu bölümde detayl ca izah edilece i gibi. Bu durum geçicidir. So uk kad n demek hasta kad n demektir. Toplu i enin ucunun batmas kadar veya so an zar n n y rt lmas kadar kolay ve habersiz bile olabilir. Kad nlar n vücuduna yakla madan önce onlar n ruhlar na varabilmek çok önemlidir. seks için seks yapmaz. Genç k z n ilk birle mede orgazm'a ula mas n da beklememelidir. Kad n n durumu ise farkl d r. Ama kad n için böyle de ildir. ho land erkekle birle ti i zaman gerçek orgazma varabilir. Hatta yak n zamanlara gelinceye kadar sava sonunda i gal edilen ülkelerin kad nlar dü man askerleri için cinsel bir av olarak görülüy ordu. efkatli ve sevgi dolu hareketleri ile kad n kazanmaya çal mal d r. Oysa erkek yap s bamba kad r. a k heyecan esnas nda hiç proplemsiz ve ac s z bu i ba ar labilir. gerdek gecesinde yeteri kadar fiziksel ve ruhsal uyar ve ön sevi me yap l rsa. Sevgisiz cinsel ili ki. Gerdekte Cinsellikten Önce Sevgi ve A ka Önem Verilmeli: Kad n. önce ön sevi me ile i e ba lamal . kendisine öldüresiye dü man oldu unu bildi i. kad n için bir i kencedir. Erkek önce . erkek ise seks için seks yapabilir. cinsel ili ki ba ka konudur. Kad nlar belirli bir d etki olmadan cinsel yönden fazla uyanmazlar. Vücutça ve ruhça sa l kl olan bir kad n n cinsel ili kiye kar so uk olaca dü ünülemez. Erkek öldürme tehdidi ile arzular na boyun e en bir kad ndan bile zevk alabilir. Erkek. Kimi erkek için a k ba ka konu. Asla böyle eylere gerek duyulmamal d r. Erkek her eyden önce kad n vücudu ile kad n ruhunu iyi tan mal d r. Bu onun ruhsal yap s n n tabii bir halidir. Bu s rada sözden çok nazik. ama cinsel yönden çekici buldu u bir kad n imkan bulursa kollar n n aras na al r. Ancak burada dikkat edilecek bir özellik daha vard r. öper. Penisi sertle en her erkek bu i i rahatl kla ve kolayca ba arabilir. Kad n ancak be endi i. Erkek. Bu bak mdan erkek. Bir çok kad n haks z yere so uklukla itham edilirler. Kad nlar n ço unlu u uzun bir süre sonra cinsel zevke ula rlar. e inin so uklu undan korkmamal d r. ok ar ve arzular n bu kad n n üzerinden tatmin eder. Kad nlar evliliklerinin ilk günlerinde cinsel yakla may genellikle bir görev duygusu içinde yaparlar. a k için seks yapar.

Bu gibi kad nlarda bir doktor müdahalesi olmazsa do uma kadar bakirelikleri devam edebilir. Çünkü zar n ekli çok de i iktir. Ço u kez e ini babas n n evine yollar daha da kötüsü 220 cinayete bile sürüklenebilir. * lk geceye böyle stresle giren çifte bu ilk cinsel ili kiden çok fazla ey beklememesinin uygun olaca söylenmelidir. yeni evlili i daha ilk geceden sarsar. Belki de sevdikleri. Büyük bir heyecan hatta utangaçl a kap labilir. Gerdekte Geline Dü en Görev: Gelin bu konuda yumu ak. Ondan kaçmak iste i. Ayr ca vajina giri i geni . Ayn ekilde heyecan ve . K zl n Giderilmesi: n gören K zl k zar n n bilimsel ad hmen'dir. S k lganl k ve heyecanla cinsel ili kiden kaç nan genç k z e i zorla ilk gece cinsel birle meye zorlamamal d r. yatk n. Birle me oldu u halde e inden kan akmad erkek hemen onun namusundan üphe edebilir. endi e ve korkular olabilir. Çünkü yar bakire denilen kad nlar vard r. zarlar dar ve fazla elastik olanlarda say s z birle melere ra men kanama görülmez. Gerdek Gecesi Yanl lar ve Hurafeleri: * Cinsel deneyimsiz gençler için gerdek gecesi bazen çevresi taraf ndan stres haline getirilmektedir. Erke in kesin bir karara varmadan hele e ine hiçbir ekilde hiddet göstermeden durumu bir doktorla konu mas en uygun yoldur. Ba ar s zl na tan k olan yeni kar s n bir daha görmek istemeyebilir. e olarak ald klar kad na ilk olarak bu kadar yakla man n verdi i heyecandan ileri gelir. zar' y rtmadan vajinaya girebilir. kar s ndan Bir çok damatlar da gerdek gecesinde gelinler kadar heyecanl d rlar. ortas tamamen aç kt r. bilgi eksikli i nedeniyle bir tak m kuruntular . Bu onlar n deneyimsizliklerinden gelir belki de. Heyecan ve a r yorgunluk gibi haller cinsel ya am etkileyen olgulard r. Bu tip kad nlarda penis. uykusuzdurlar. Bu da ona dayan lmaz bir a a l k kompleksi verir. efkatli ve anlay l davranarak damada yard mc olmal d r. sayd klar .kabahatin kendisinde olup olmad ikayetçi olmal d r. Yoksa damat gelinin k zl k zar n y rtacak kudrette bir ereksiyon (penis dikli i) bile sa layamaz. Çitf kar l kl olarak anlay göstermelidir. Oysa gençler dü ün haz rl klar n n son günler i zaten yorgun haldedirler. Bu nedenle ilk gece genç k z n veya erke in ili kiden kaç nmas çok s k görünen bir durumdur. Gerdekte Damad n Heyecan : n ara t rmal ancak ondan sonrad r ki.

gerdek gecesinde cinsel ili kiden önce yap lmas gereken sohbet. kap önünde kanl çar af beklemek. Ba ar gösteremiyen erkek utançtan yerin dibine geçer. Kedinin ci er bekledi i gibi.. damat ve di er akrabalar aras nda üzücü ve k r c olaylar ve lüzumsuz kavgalar meydana gelmektedir. Ne 221 yaz k ki. Bütün bunlar göz önüne getirilecek olursa. t bbî ara t rma sonucunda gelin k z ç karsa ( slam Hukukuna göre) iftira cezas olan 80 sopay hak eder. Bir ömür boyu bu cahilli in utanc n nas l ya arlar?! Ama kurtulu yoktur. genellikle kap da bekliyenlerden çekinerek yaln z kendilerini ilgilendiren bir meseleyi aralar nda halletmek imkan ndan yoksun bulundu u için günahs z kar s n kovar. Böyle durumlarda gelin de ak lc olmal ve e inin erkekli i ile ilgili gurur k r c davran sözlerden kaç nmal d r. Kap da kanl çar af bekleyen namus bekçileri (!). Gençler. ve . erke in de kad n n da çevrenin de ilk gece çok dikkatli ve anlay l olmalar gerekir. Damatla gelin gerde e girdikleri zaman d arda k z ve erkek taraf ndan sonucu ö renmek üzere yengeler bekletilir. erkek için de bundan daha çirkin bundan daha i renç bir ey dü ünülemez! * slamî aç dan da kar -koca aras nda gizli kalmas gereken ve ba kalar na anlat lmas . anneler ve babalar! Sak n bu ahlâks z davran a kalk may n ve izin de vermeyin.. * Böyle bir bask ve kontrol alt ndaki cinsel ili kiden beklenen netice al namay nca.. gösterilmesi haram olan kanl çar af olay . T bbî ara t rmalar yapmadan namuslu kad na iftira atan ve aç kça zina ile suçlayan erkek. Ertesi gece kap da yine nöbetçiler bekler. bekleyenin ve bekletenin en büyük ay b d r. leride geni çe izah edece imiz. K z için de. Bu ekilde utanç yüzünden e ini öldüren ya da intihar eden erkekler görülmü tür. Di er taraftan cinsel birle meye kar n beklenen kan görmeyen erkek.. Acelecilik ve beklenilme tedirginli i. gençleri aceleye sevketmekte ve huzursuz etmektedirler. gençleri psikolojik bask alt na almakta ve kolay i zorla makta ve acelecilikten dolay ba ar s zl kla sonuçlanabilmektedir. gelin.a r yorgunluk nedeniyle erke in hiçbir giri imde bulunamamas da ola and r. Kanl Çar af Rezaleti: islâmî kültürden uzak baz bölgelerde çok kötü bir gelenek vard r. genç evlilerin bir ömür boyu çekecekleri utanç ve zd raplara vesile olmaktad r. ön sevi me gibi e leri birbirine yakla t r c davran lar n yap lmas na zaman b rakmamaktad rlar.

Birisi. Burada tekrar belirtmekte fayda oldu u n rahatça girip kan s nday m. K z. Lüzum görülürse. askerinin kendi kar s nda put gibi durdu unu yine bir vesile ile kar s na göstermesi gibi . (293) Müslim. Nn:1437. gerdek gecesinin mahremiyeti gelin ve damat aras nda kalmal d r. Cahil ve ki iliksiz koca da birileri taraf ndan sayg görememenin s k nt s n kar s n n sayg s yla giderir. aile s rr n (cinsel davran özelliklerini) aç a vurand r. zerre kadar da sayg duymaz. Cahil. hayat boyu çekece i suçlamalardan kurtulmu olur. Bu ekilde gerçek ortaya ç kar ve genç k z ma-sumsa. Asl nda kocas n hiç sevmez. 222 Netice olarak. . * Di er önemli bir konu da cinsel birle meye ra men k zdan kan gelmemesidir. Ender olarak bu gibi durumlar n görüldü ünü de erlendirme yapmamak için ve mahkemede sonuçlanan bi r adli olay meydana getirmemek için taraflar n olay büyütmeden. gereken kontrolü damat zaman bir kendisi yapt rmal ve i i büyütmeden halletmelidir. K zl k zar ba l alt nda bu konuya oldukça geni yer verdim. i i gürültüye ve yaygaraya vermeden kar l kl konu arak birbirlerine üphe ile bakmadan. Baz k zl k zarlar fazla dar de ildir veya elastikidir ve kam unutmamal y z. nezaket ve sayg lar n bozmadan uzman doktora birlikte gidip i i tatl l kla halletmeleri daha uygundur. Fakat zulmünden korkusuna sayg l gibi görünür. kar s na bir tek sözü geçmeyen baz komutanlar n. sa lam ve temiz ç kt ömür boyu kar s na kar mahcup olmamas aç s ndan erkek. Kanl çar af gibi yanl ve slam d örfler kald r lmal d r. * lk gece hakk nda bir ba ka yanl kültür de "Erkek ne kadar sert olursa. T pk . Nikâh:2. kar s n ne kadar fazla korkutursa.Sevgili Peygamberimizin e ler aras ndaki cinsel konular n aç klanmamas hakk ndaki emirlerinden birisi de öyledir: "K yamet günü Allah kat nda insanlar n en erlilerinden biri de e iyle sevi ip ili kide bulunduktan sonra. ki iliksiz ve kompleksli koca da kar s n n kendisinden nas l korktu unu ba kalar na gösterme gayretindedir. kocas na iki ekilde sayg duyar. Yanl ç kmas na ra men y rt lma olmayabilir. Ba kalar n n yan nda kar s na ba rman n "erkeklik" tad na var r. bir hastanenin Kad n Hastal klar ve Do um Klini ine ba vurarak k zl k zar muayenesi yapt rmalar uygun olur." (293) Bu konuda daha geni bilgi için kitab m z n "E ler Aras ndaki Cinsel Haramlar" bölümüne müracaat ediniz. kocas ndan çok korkan ve nefret eden bir kad n. bu korku ömür boyu itaati gerektirirmi !" Kad n.

lk gecede ya anan bu olumsuzluk. ". 223 Halbuki erkek evlat isteyip de k z çocu unu istemeyenler için Allah' n ko ydu u bir tarif var: ". Nice zamand r hayalini kurup dört gözle bekledi iniz bu i i gerçekle tirmek için acele etmenizden do al bir ey olamaz. Bundan da gelin ile damad n moralleri bozulmakta ve ilk gecede birbirlerine duyacaklar mahcubiyet. korku ile kazan lmaz. imdiki cahiller de ayn dü üncenin tesiri alt na girmekte ve ilk gecede e i e sabun koymaktad rlar.. bir ömür boyu sürmektedir. psikolojik ve cinsel bilgiler yönünden haz rlanmal . insanl k d evlileri ba ar s zl a itmektedir. Veya böyle tavsiyeler almaktad r. Sevgi ile kazan lan sayg . Kimi de hayvana zulmeder. lk çocuk erkek olsun diye. mutsuzlu a dönü mektedir.. ilk gecede korku.. o çocu u ya ats nlar m . d r. "Aman aceleye getirme!" uyar s . * Toplumumuzda dikkat edilmeyen konulardan biri de. Sizi kayg land ran noktalar bir an önce çözümleyip geride b rakmay istemek de do ald r.. E ik alt na sabun konmaktad r.". ilk gecede erkeklik gösterisine kalk maktad r. K sacas . a rdan . insan mutlu edenidir. Kimi kad na zulmeder.. bilgilendirilmelidirler. Kaç zamand r kafan z kurcalayan "acaba"lara bir an önce çözüm bulmak için sab rs zlanmaktan daha do al bir ey de olamaz. sevgi ile kazan l r. üzüntü ve buna b enzer eyler çok yanl t r. Hal n n alt na gelinlik koymak. onlar n üzüleceklerine dikkat edilmeden aileler aras nda ufak tefek baz meseleler yüzünden tart malar yap lmaktad r. cinsel hayatlar na etki etmekte ve mutluluk.. * ilk gece hurafeleri bitmez. morallerin en yüksek derecede olmas gerekti ini bilmeyen veya yanl anlayan bir k s m da. (diri diri) gömsünler mi diye dü ünüyorlard . Genç islam bilmemek. kimi kendine zulmeder. lk Cinsel Birle me Ve Sonuçlar : lk gece ve cinsel birle me için e ler.onlara k z çocu unuz do du diye müjde verilince..K zlar oldu u için halktan utan yor.lk gece bilhassa erke in en fazla nazik olmas gerekti ini. sevgi kanatlar n en sonuna kadar açmas gerekti ini. insanlar böyle a rt yor i te. Teller ba lamaktad rlar... dü ün günü gelin ile damad n psikolojilerine hiç dikkat edilmeden. yüzde doksan dokuz kulak ard edilecektir. kad n karyolaya ba lamak (kocas na ba l olsun diye) gibi insanl k ve islam d bir sürü hurafeler ve zulümler." (294) slamdan önceki cahiiiye dönemindeki cahiller böyle dü ünüyorlard . yüzleri utançlar ndan simsiyah kesilir.. Sayg . Kimi çocu a zulmeder.. K sacas ..

gene dener. Birbirlerinin neyi sevip sevmediklerini. Do um odas nda çal m t m. dü er.almak konusundaki tüm uyar ve kararlara kar n duydu unuz kayg . kendi benli i yer ald zaman i tamamen de i ir.59. Çünkü bir kez "Eyvah. (294) Kur'an.. Ancak cinsel ili kide bulunan ki i ben olunca durum bam . Bu güvensizli in do al oldu unu bilirseniz gerginli iniz. sürüp gidiyorsa o zaman e lerin cinsel ya ant s nda gerçek bir aksakl k var demektir. kalkar gene sendeler. Yürümeye yeni ba lam bir çocu u ele alal m. da.. üzülür. hem kad n hem de erkek büyük bir ihtimalle. Kimi zaman gerginli imizi fark edebilirsek kaslar m z kendi kendimize. Ne var ki burada bir ayr ma parmak basmak gerek: Ayn sorunlar evlilik ilerledi i halde düzelmiyor. bu olayda kendi vücudu. fizyoloji okumu tum okul. Gelgeleiim ayn çocuk üç. yayg n tepki bir dü k r kl Kad n. Ve sonunda yürümeyi ba ar r. kendilerinde bir eksiklik oldu una inanarak suçluluk duygusuna kap lacaklard r ki bu tamamen yersizdir. al malar gerekir. Erke in tipik tepkisi. lk birle mede e lerin ikisinin de güvensiz olmas do ald r. Bir sürü konu ma. . bir bozukluk var.Kerim. 224 225 Gene tipik olarak. bilinçli olarak gev etebiliriz. tart ma da dinlemi tim. merak ve heyecan büyük bir olas l kla sizi evlili in ilk cinsel birle mesinde aceleci olmaya itecektir. mayacakt r. Genç bir hem ire öyle itirafta bulunmu : "Evlenmeden önce çok ey bildi imi san yordum. vücutlar n n ritmini ö renmeleri gerekir. nsan cinsel birle me konusunda ne kadar çok ey duymu ya f da okumu olursa olsun." diye korkuya kap ld n z m gerçek bozukluklar n ba gösterece inden emin olabilirsiniz. dört ya nda hâlâ bir ya ndaki gibi "sendeliyorsa" durum de i ir. korkular n z azalabilir ki bu da çok önemlidir. ba ka oldu.. çok çabuk orgazm olarak erken bo almakt r. Gerdekte genç k z n bakireli inin sona erecek olmas nedeniyle hem kendinin hem de e inin kayg duymalar ve gerilim içinde olmalar da ola and r. Kad n n gerginli i ço unlukla vajina giri indeki kaslar büsbütün s k p büzer. ilk cinsel birle mesinde büyük olas l kla orgazm ol . bo az." laf n duydu um eyin olup olaca bu muymu ?" * d r: "Bunca Kad n n ilk cinsel birle meye kar duydu u tipik. omuz kaslar m z s k maz m ? Bu da böyle bir s k mad r i te. Kimi zaman da kaslar m za söz geçiremeyiz. Sinirlerimiz gerilince boyun. Yeni evlenen çiftlerin ço unlu u birbirlerine ah mam lard r. Nahl Suresi: 58. sendeler. Ad mlar sarsakt r. Anatomi.

normalde oldu undan çok daha kal n ve gergin duracakt r. Böyle bir durum e lerin ikisi için de ürkütücü bir durumdur! Kad n sald r ya u ram gibi olurken erkek üstüne dü eni ba arabilmek u runa sevdi i kad na st rap vermek zorunda kalarak deh ete kap labilir. Baz kad nlarda. hiç de ilse âdet kan oradan akacakt r. Kimi k zl k zar oldukça kal n. Bu da erke in girmeyi gerçekle tirebilmek için biraz güç ve bask kullanmas n gerektirecektir. lk birle menin heyecan s ras nda bu al t rmalar hat rlay p uygulayabilirlere ilk birle me s ras nda daha az can ac s duyacaklard r. "K zl k zar m y rt l rken büyük st rap çekece im" zann ndad rlar. öyle kal n. oldukça ince bir zard r. bir dereceye kadar gev etip gev ek tutabilir. Baz kad nlar: "Genç k zl mda k zl k zar n duvar gibi bir zar san r. birbirinizi yüreklendirmek. Biraz krem kullanmak da yarar sa layabilir. Kaslar n kontrol etmeyen kad n n ilk birle me heyecan s ras nda iyice gerginle mesi do ald r. . kiminde nispeten geni olur. Gerçekte k zl k zar . Ba ar l bir ilk gece ya amak isteyen kad nlar. bu i i gerçekle tirebilmek için vajina giri ini zorlad kça kad n can ac s duyacakt r. Âdet s ras nda tampon kullanan genç k zlarda zar gev emeye al m t r." lk gece"de cinsel birle me s ras nda gelinin geleneksel olarak çekti i can ac s n n ba l ca nedeni vajina giri indeki kaslar n a r s k p gerilmesidir. kimi durumlarda ba ar y kolayla t rabilir. Bu yüzden k zl k zar . K zl k zar aral kiminde çok küçük. Buna ra men genç k z. Ne var ki k zl k zar elastik bir dokuda oldu u için zardaki aral k. Birle meye biraz ara vermek. kas gev etmesi ile ya da penisin zorlanmas yla geni lerse. dinlenmek. Üstelik normal olarak cinsel heyecanlanma s ras nda vajinan n iç duvarlar n n s zd rd kayganla t r c . nemlendirici salg lar da bu gerginlik yüzünden iyice k tla acakt r. ama vajinan n kendisi herhangi bir zarar görmez. bu durum biraz kanamaya ve geçici bir a r ya neden olur. Vajinaya giri yapmaya çal an erkek cinsel organ penis. ilk birle mede çocukluktan kalan " yi bir k z" olma iste i nedeniyle kendini bilinçsiz olarak gerebilir. konu mak. vajina giri ini ancak k smen kapayan. Tümden kapal olmas imkâns zd r. sapasa lam bir zar ki ilk gecede zavall kocam bunu y rt ncaya kadar akla karay seçecek!" zannederler. Biz dönelim ilk geceye. Kad n n a r gerginli i önlemek için yap labilecek olan ba ka bir ey de k zl k zar konusundaki masallar aç kl a kavu turmakt r. evlenmeden önce bu kaslar büzüp gev eterek al t rma yap lmal d r. te bu kaslar kad n bilinçli olarak. kimisi ipin -ceciktir.

:. slâm' n evlenecek olan çiftlerle ilgili. yüreklendirici. rahats z edilmeme konusunda güvenli bir yer olmal d r. Tarlaya sarho tohum atmak en büyük hatâd r. * Bütün bir ömür boyu ve özellikle dü ün günü ve gecesi alkollü içkilerden kaç n l r. Böyle bir tutum. zifaf gecelerinde yapmalar gerekli olan âdab ve takip etmeleri laz m gelen yolu izah edece iz. Bu bölümde. Bu mümkün de ilse. en iyisi evdekilerin o ak am oray terkedip. Sevgi. kalanlar erken yatmal yani el-ayak çekilmeli. * Dü ün gününü belirlerken gelinin âdet günlerini göz önüne almal ve dü ün günü temiz günlerine göre ayarlanmal d r. kap lar kapanmal d r. zifaf geceleri Allah' n r zas do rultusunda ve slâm' n âdab na uygun olarak yap lm olur . Bütün bunlar . gerekli maddi ve manevi temizlik ve haz rl klar takdirde dü ün ve . Mümkün mertebe gürültü. Sizin ki isel olarak yapman z gereken ilk ve ba l ca ey de unu hat rlamakt r. * Ba kalar n n ikamet etti i bir evde veya dairede zifaf olacaksa. güzel giyim. Temiz bir banyo. Böyle bir durumda ki inin kendi kabu una çekilmesi de yanl t r. a z temizli i. as l öykü daha sonra gelecektir. kanl çar af gösterme stresinden uzak ve güven içinde olmal d r. 226 227 GERDEK GECES N N ADAPLARI Sünnet ve me ru olan nikâh akdi tamamland ktan sonra iki e .. tamamlan r. * Banyo te kilat kolayca kullan labilir ve rahat bir ortamda olmal d r. yap lmas gerekenler bunlard r. Bu ilk gece yaln zca bir ba lang çt r ve ön sözdür. Gelin ve damat her türlü endi e ve huzursuzluktan.... evdeki di er misafirler evi çabuk terketmeli. dünya evine girmek maksad yla zifaf gecesi ve bir araya gelme an için maddî ve ruhî haz rl a ba larlar. ok amak. Sar lmak. ki ini n kendi kendini ve kar s ndakini suçlamas na yol açar.gibi * Zifaf odas özel haz rlanmal d r..E lerin ilk birle meler s ras nda dü ebilecekleri en ciddi yan lg . herhangi bir nedenle so uklu a kap l p duygusal yönden birbirlerinden uzakla malar d r. kalabal k ve huzur bozucu etkilerden uzak olmal . Söylenilenler yap ld Zifafa Haz rl k: * Yukar dan beri anlatt m z gibi. gelin ve damad ba ba a rahat b rakmal d r. Tatl . Gerginli i art r r ve yeni ba ar s zl klara yol haz rlar. umutland r c sözler f s ldamak.:. sevmek.. Zira alkollü içkiler haramd r ve cinsel mutlulu un da amans z dü man d r. güzel koku. anlay ve ho görüye her zamandan çok ihtiyaç vard r. sakal-b y k tra .

efkat ve mutlulukla bak * Gelin de ayakta damad n tebri ini kabul eder. elini gelinin ba na koyarak besmele ile Hz. Namazdan sonra da CenabAllah'a ellerini açarlar. bize her eyi. cinsel ili kinin bitimine kadar olan merhalelerde riayet edilmesi gerekli olan durumlar izah ede. tebrik eder ve tokala rlar.. * Damat. Damat. Kap besmele ile kilitlenir. kendilere verdi i bu nimetlerden ve mutluluktan dolay ükrederler. güler yüzle kar l k verir. hattâ zifaf gecesindeki edebi ve cinsel ili kinin temel kaidelerini dahi ö retmi tir. payla lmal d r.aç klad ktan sonra.. Zifaf."(295). * Bu duadan sonra damat. güleryüz ve ne e ile gelinin odas na girer. Bu merhaleler a a daki ekildedir: * Gelinlik elbisesini giymeden önce gelin k z abdest al r. somurtkanl k ve çekingenlik gös-retmemelidir. imdi de evlenecek olan ki inin zifaf gecesinde yapmas gerekli olan eyleri ve zevcesinin yan na girdi i andan ba lamak üzere. iki rekat ükür namaz k lar ve duâ eder. dünya ve ahiret saadeti için birlikte duâ ederler. Peygamberin tavsiye etti i duay okur: "Sizden biriniz bir kad nla evlendi i vakit elini onun aln na (perçemine) koysun. gelin de âmin der: . Cenab Hakk'tan hay rl evlât.Hakka ükür olarak iki er rek'at ükür namaz n birlikte veya ayr ayr k larlar. rlar. Geline ho geldin der. eûzü besmele çekerek sa aya yla gelinin odas na girer. besmele çekerek Allah' n ad n ans n. slâmî kültür ve âdetlerimiz. Bu mutluluklar n n devam . çerde yenge veya büyükler var ise büyüklerin elleri öpüldükten sonra içerdekiler de damatla geline mutluluklar dilerler ve odadan ç karlar.Ey Allah m! Senden onun hay rl olan n ve hay rl olan huy ve tabiat n dilerim. sonra da bereketle dua ederek öyle desin: . * Duadan sonra damat.ce iz. Kar l k görmeyen iltifat ve sevgi yar md r. Mutluluklar tek tarafl olmamal ve * Sonra damat ile gelin. * Dü ün gecesi damat en yak n camiye yats namaz na gider. büyüklerin elini öper ve damat içeri kat l r. yine onun erlisinden ve erli olan huy ve tabiat ndan sana s haz rlad n r m. gelinin yüzünde örtülü bulunan örtüyü kald r r ve yüz aç m olarak hediyesini takdim eder. Lüzumsuz Birbirlerinin yüzüne sevgi. helâl ve bol r z k dilerler ve öyle dua ederler. illa gece olmaz. Camiden gelince dü ün evinin kap s önünde cemaatle birlikte dua edilir. Zifaf Odas nda: * Damad. böyle mutlu bir evlilik kurduklar için Cenab . Gündüz de olabilir ama daima gecenin sessizli i ve sakinli i tercih edilir. e ine selâm verir. Herkes bilsin ki.

gelinin yats namaz n k l p k lmad eder. Beni ve ailemi de e im için bereketlendir. * Sohbet: Sonra damat. es-Seken öyle dedi: Ben Hz. evlilikten beklentilerinden bahsederler. E er adetli ise cinsel birle meye girmez. sevecen tav rla e ine yakla r. göz göze ve omuz omuza vererek kendileri için haz rlanan kuru yemi cinsinden eyleri hem yerler hem de tatl tatl sohbet ederken heyecanlar n giderirler. E ine iltifatlar eder. Tabii adetli olup olmad n sorar ve k lmam ise k lmas na müsaade n da sorar ve ona göre davran r. Müsned'inde u rivayeti zikretmi tir: "Esma Binti Yezid b. Hay rlarda birle tirdi in sürece bizi birlikte ya at. ho kar lanmal d r. Nikâh: 46. sabreder. (Dünya ve âhiret mutlulu umuz için) ayr l k gerekti inde (295) Buhari. evlilik hayatlar nda takib edecekleri mü terek çizgiden ve hedeflerinden. Çünkü. Ai e'yi (r. damat sab rla sürdürmeli. Bu duâ ayr ayr da yap labilir."Allah' m! E imi ve ailesini benim için bereketli k l. gönül gönüle.v) öyle buyurmu tur: " man bak m ndan en kâmil mti'min. * Damat. Ebu Davud.v) onun yan na geldi. El ele. Gönül al c tatl sözler söyler. mam Ahmed. ahlâk en güzel olan ve ailesiyle en çok akala and r. akala rlar. Gelin konu maktan. sonra Peygamber (s. mutlulu unu bildirir." (297) Di er bir hadiste de Peygamber (s. Ai e utand ve ba n e di. ona tamamiyle yak nla man n. Ai e'ye verdi. Ayn ekilde gelinin de güler yüzle ve tatl tebessümlerle kar l k vermesi damad n moralini yükseltir. özel konular konu man n utanc n ya ar. Damat. sonra sütü Hz. gelin ilk defa yabanc bir erkekle ba ba a bulu man n.. Hz. ben de içinizde aileme en çok hay rl olamn z m. 228 bizi ay r." (298) Bir di er hadiste de: "En hay rl n z ailesine en çok hay rl olan n zd r. Mesela. onun gönlüne yava yava tatl ve güvenli .a. ona aç lmaktan çekinse bile. sohbete ba larlar.a) bak lmas için süsledim.a." buyurdu. gelinin heyecan ve ürkekli i gidip sakinle inceye kadar acele etmemelidir. güleryüzlü. kendisine büyük bir bardakla süt getirildi ve o sütten içti." (296). Birbirlerine yiyecek ve tatl ikram ederler.. (299) * Bütün günün yorgunlu u ve stresi giderilinceye kadar sohbete devam edilir. K zl samimi sohbet ve yak nl n bu hâli normaldir.

E er kad n ilk zifaf gecesinde tatl heyecanlar ve güzel bir ön sevi me ya am sa. * Halk aras nda yanl bir tabir vard r. (298)Tirmizi.. hayâl k r kl na u ratsa da kalbindeki o esrarl hât ra dâima ya ar. aras ra hafif kar l k vermesi kafidir. Halbuki bu söz ve böyle bir davran çok yanl t r.. "Kedinin baca n ilk günden ay rmal . erkek alaca ndan çok vermek zorundad r. Romantik Giri imler: * E ler. o erke e ömür boyu minnettar kal r. . erke e giri kenlikten ziyade çekingenli i ve nezâketi emreder. sab r. birbirlerini üzecek davran ve tav rlardan kaç nmal d rlar.Sonra öpmeye al dü ünmemelidir yukar da anlatt n kazan r r ve gelinini de al t r r. O nedenle erke in çok sevecen. * Bilinçli bir erkek. * lk olarak bir erke e kendini teslim eden bir k z için ilk gece çok önemlidir. Ömür boyu sürecek k rg nl n temelini atar. . E ler. (2/21-3). Bir kad n n zifaf gecesinde ya ad klar . kendileri için haz rlanan kuru yemi v. ileride erke ine kar duyaca sevgi ve davran lar n belirler. öncelikle elleri ile geline nazik ve efkatli ok amalarla dokunma al kanl ve gelini de dokunmaya al t r r. (299) Tirmizi. ona istedi im gibi sahip olurum. Art k evlendik.Damat. yedikten ve sohbeti koyula t r p birbirlerini birazc k olsun tan y p aralar nda bir miktar samimiyet olu unca. Gönülde tamiri mümkün olmayan derin yaralar aç ar. Bir kad n. Hattâ o adam o kad n sonradan terketse. lk gecede. asla aceleci ve kaba davranmamal d r.s. nezâket ve geni bir anlay la kar. sevgi. (296) Taberanî. * Zifaf gecesi. romantik. Hanbel. O anda erke in geni efkat ve sevgi kanatlar na ihtiyac vard r. Gündüzün yorgunlu unu ve stresini hat rlat c söz ve hareketlerden de kaç nmal d rlar. sert hareketlerden sürekli olarak kaç n r." Yani daha ilk gecede sert davranmal ve itaat için gelinin gözünü korkutmal derler. Daha odaya girer girmez gelinin giysilerini adeta parçalarcas na ç kartmak ve y llard r hasret kald an önce gerçekle tirmeye kalkmak gelini pani e u rataca ili kiyi bir gibi. Gelinin güleryüz ve samimiyetle dinlemesi ve gülümsemesi. hassas ve yumu ak davran lar içinde olmas gerekir. (297) Ahmet b.konu malar ile girmelidir. 229 * Bu ilk gecede e ler birbirlerine kar nezaketi elden b rakmamal d rlar. kendisini teslim etti i ilk erke i asla unutmaz.la m sa.. her iki taraf da bu an n olumsuzlu unun etkisinden uzun y llar kurtulamazlar. Ve ömür boyu ilk gecenin tad n unutamaz.. diye m z nedenlerden dolay . damat yava yava geline yakla r. Nesai..

Hattâ gelinin utangaçl n gidermek için iç çama rlar n yata n içinde de ç kar lmas psikolojik n yönden daha rahatlat c olur... Ancak olgun iman. Hanbel. Burda da erke in anlay l ve sab rl olmas gerekir.. Bu konuda rivayet edilen hadiste Peygamber (s. * Cinsi münasebette e ler. Hayz:10. Haya ve örtmeyi sever.a. zira büyük abdest ve ki inin zevcesi ile cinsi temasta bulunmas hariç. (302) Tirmizi. . Hafif bir örtü olabilir." (303) A k Oyunlar : * Sevi mek sünnettir: Cinsel temas n âdaplar ndan biri de henüz cinsel ili kiden önce e lerin oyna mas . Özellikle gelinin rahat olabilmesi 230 için soyunurken damad n geline arkas n dönmesinde yarar vard r. hareketi kolayla t r r ve tenlerin birbirine dokunmas lezzeti art r r. Tirmizi. Bu sevi mede (300) Ahmet b. Bu hâl." (302) Örtünmeyi ö ütleyen hadislerinde Allah' n Resulü öyle buyurmaktad r: "Biriniz e iyle cinsi münâsebette bulundu u zaman e i ile kendisinin arkas na bir örtü als n. sair hâl ve zamanlarda sizinle beraber olan ve sizden asla ayr lmayan (melekler) vard r. E ler iki vah i e ek gibi örtüden (büstünün) ar nmas nlar. Zira elbiseleri ç karmak bedeni rahatlat r. Ebu Davud.* Bir müddet sonra gelinin gerginli inin ve tedirginli inin gitti ini hisseden damat. Cinsel ili ki s ras nda e lerin soyunmas helâldir. ' 4 o (301) Tirmizi.v) öyle buyurmu tur: "Ç plakl ktan sak n n.a. erke in kar s nda ilk defa ç plak olarak görünmekten ve erke i de ç plak olarak görmekten ürküp deh et ve korkuya kap labilir. iç çama rlar n da tamamen ç karmal d rlar. Ekseriya gelin. Allah'a ve meleklere kar utanmay gerekli k ld gibi örtünmeyi de güzel k lmaktad r." (300) Di er bir hadiste ise Efendimiz (s.v) öyle buyurmu tur: "Allahû Teala haya sahibi ve settar (örten)'dir. Bu örtü cinsel ili kiyi engelleyici olmamal d r. Cinsî münâsebetin bedeni (cinsî) tatmîne erdirici olabilmesi için ili kiden önce sevi ilmesi artt r. sarma dola olmas ve öpü mesi sünnettir. . oda olabildi ince lo hâle getirir. Onlardan haya edin ve onlara sayg gösterin" (301) Cinsi münasebette örtünmenin efdal oldu unu teyid eden bir rivayette öyledir: "Biriniz e i ile cima yaparkan iki vah i e ek gibi örtüden büsbütün ar nmas nlar. . 231 (303) Müslim.. gelinin rahat soyunmas n sa lar..

ne kadar güzel oldu u hakk nda tatl sözler söylemelidir.. *Erkek yata a girdi inde elleriyle gelinin saçlar n ok amal ." Halbuki.v) öyle buyurdu: "Üç ey acizlik ifade eder: . * Tatl bak lar ve sözler art k yava yava dokunu lara ve öpü lere dönü ür. * Damad n sözlü a k f s lt lar . (304) ihyau Ulûmiddin. Peygamber (s. (304) Yine Efendimiz (s. 2/64. gözlerinin. * E ler. e i orgazm olmadan (bo almadan) bo al p i ini bitirmesidir. K. ok amalar ve a k f s lt lar ile a ka ba lamal d rlar.v) bir 9a Hiçbiriniz e iy le hayvanlar gibi -sevi meksizin- . cinsel birle me esnas nda -hadiste geçti i gibi. nazik ve güven verici davran lar kar s nda gelinin utangaçl yava a ktan zevk duymaya ve arzuya dönü ür. acele etmeyip e inin cinsel duygular n hareketlendirici sevgi sözleri ve a k f s lt lar ile e inin cinsel duygular n uyand rmal d r.gelinin kendini tabiî ak a serbest b rakmas yeterlidir.Gazali. gelin ile öpü me. yatakta da tatl sohbetle ürkekliklerini giderdikten ve birbirlerine al t ktan sonra yava yava önsevi me denilen öpmeler. oyna ma ve sarma dola olman n. Gelin ne kadar ürkek olursa olsun. Soruldu: -Ya Resûlellah! Sözünü etti iniz elçi nedir? -A k f s lt lar ve öpü medir. Bu sebeple damat. gözlerine tatl tatl bakarken ona saçlar n n. ka lar n n. yumu ak ok ama ve dokunmalar . imam. Adâbü'l-Muâ eret.Nikâh. burnunun vb. Onun için erkek cinsel ili ki için acele etmeden oyna arak kad n n ürkekli ini gidermelidir.a. Bunlar gelinin dokunma ürkekli ini giderir. Arada bir elçi bulunsun. lk gece genelde kad nlar cinsel ili ki yerine oyna may ve sevi meyi tercih ederler. nefsi cinsel münasebete haz rlama.e inin de onunla birlikte tatmin olmas n ve orgazm n (bo almas n ) gözetlemesi gerekir. Onun için erke in kendisini kontrol alt nda tutup. erke in efkatli.a. * A k F s lt lar n n Arac K l nmas : hadislerinde öyle buyurdu: cinsî münâsebette bulunmas n. gider ve erke in a k oyunlar ile yava |3| Hz. duygular harekete geçirme ve cinsel ili ki lezzetini artt rmadaki etkinli i inkar edilemez. yava yava fiziki a ka geçi sa lar.Bunlardan biri de ki inin f -s lda maks z n sarma dola olup e lenmeksizin e i veya cariyesi ile cinsi münasebette bulunmas .

göbek ve çevresi. ense. eytan' da bize verece in çocuktan uzakla t r. Nahl:98." (307) Ki i cinsel münasebette bulundu u zaman ona refakat eden ve (305) C. ve erhi: 5/360. 233 . O. kulaklar. eytan o çocu a ebediyen zarar veremez.) * Bu esnada sevgi ve a k f s lt lar n da eksik etmemelidir. (Hassas yerler: Dudaklar. dokunu lardan daha tesirlidir. Allah m! Bizi eytan'dan.232 * lk gecede birçok kad n." eklinde duâ eder ve sonra onlara bu münâsebet sebebiyle bir çocuk takdir olunursa. 2.Ön sevi me ve uyarma gereklidir. Yukar dan beri izah etti imiz ön sevi me yap lmadan asla direk cinsel ili kiye girilmemelidir. Allah' n emri ve O'nun Resûlü'nün sünneti üzerine nikahlad ba larken eytan'tan Allah'a s . Allah' n rahmetinden kovulmu s n. Do rudan ibâdet olan Kur'ân okumaya ba larken bile eytan'tan Allah'a s "Kur'ân' okudu un zaman.Elbette. cinsel birle meden daha çok hassas bölgelerinin hafif ok amalarla tahrik edilmesini ister. Genel olarak ilk gecede kad n n teninin tamam hassast r. Sünnete Uygun Cinsel li ki çin: 1 -Besmele çekilmeli. 3.Sa îr: 2/92. öyle buyurur: nmaya muhtac z. bilhassa kulak arkalar ve boyun. gö üsler.Kerim. (306) Kur'an. Ama bu ok amaya da en hassas bölgeden ba lanmaz." (305) Cinsî münâsebet de önemli bir i oldu u için onun da besmele ile ba lamas zarurîdir." (306) n laca n da Allah' n Resûlü'nün bir hadisi ile aç klayal m. Bu gerçe i Allah' n Resulü öyle aç klar: "Bismillahirrahmanirrahim ile ba lamayan her önemli i eksiktir. Öncelikle daha az hassas olan bölgelerden ba layarak hassas bölgelere do ru yava yava yumu ak ok ama ve öpmelerle kay l r. eytan' n kötülü ünden Allah'a nmaya muhtaç m y z? m z e lerimizle cinsî münâbete Nas l s "Mü'minlerden biri kar s ile cinsel münâsebette bulunmak istedi i zaman: "Bismillah. daha sonra cinsel organ civarlar d r. Sözler.eytandan Allah'a s nmal . (307) ibni Mâce tere.

Erke in fazla girmesi kad na rahats zl k verdi inde kad n. Erke in Giri Zaman : A k oyunlar neticesinde uyar lan kad n n cinsel organ n n üstünde bulunan d dudaklar n alt ndaki bar -tolin bezleri bir s v (erkekteki mezînin benzeri kazî) salarlar. Ancak ö retilen ekliyle duâ eden ki iye eytan' vesvese veremez. Bu s v . Bu pozisyonda e lerin birbirlerinin gözlerine bakma. damat cinsel organ na girmeyi kolayla t r c ve kayganla t r c krem sürebilir. Bekâretin Giderilmesi: Bekâretin giderilmesi için.sözleri -davran lar . (Hn: 2911) 234 . (308) Ki inin kendisine özgü eytan' ise daha çok tesir etme imkân bulur. el-leriyle erke in belinden kavrayarak yava ça geri itebilir. aksi halde ac duyabilece ini unutmamal d r. Erke in cinsel organ n n her iki tarafa da haz verecek bir ekilde ve ac hissettirmeden girmesi. yüzünü. erkek. A k oyunlar esnas nda gelinin cinsel organ nda cinsel birle meyi kolayla t racak kaygan s v normalde gelir. Bu bak mdan. Vücut. Dizlerini yukar büker ve erke in rahatça girebilmesi için gerek duyulursa kalçalar n n alt na küçük bir yast k da konabilir. Belki de a k f s lt lar esnas nda sevi menin yo unlu undan hiç ac d a duymayabilir. Penisini kad n n vaginas na yava ça girdirir ve bu ekilde ilk cinsel birle me tamamlanm olur. kulaklar n ve gö üslerini öpme gibi a k oyunlar n devam ettirme imkan vard r. A k oyunlar ve tatl sözlerle kad n n dikkati cinsel organ ndan uzakla t r l rsa. Yukar dan beri izah edildi i ekilde ön-sevi me ve a k f s lt lar ile ürkekli i giderilen ve cinsel birle meye haz r hâle getirilen gelin. 3/126. bütün yla kad n n üzerine binmemelidir. sevi menin heyecan ndan bekâretin giderilmesi esnas nda duyulan ac n n tesiri hissedilmeyecek derecede azalt l r. yani gelinin cinsel organ nda slakl k yoksa. kad n n bacaklar n n aras nda diz üstü yerini al r. baz lar n n zannetti i gibi fazla zorlanma hadisesi yoktur. sert bir yata n üstüne s rt üstü yatar. Normal vas flar ta yan k z ve erkek için bunun bir zorlu u yoktur. e inin ancak vajinas bu s v y salg lad ktan sonra cinsel birle meye haz r olabilece ini. Bu pozisyonda erke in önemle dikkat etmesi gereken bir konu da a rl a rl n dizlerine ve dirseklerine vermelidir. boynunu. (308) Fezyü'l-Kadîr. vajinay slak ve kaygan bir hale getirir.i lerini tescil eden Melekler ondan ayr l rlar. kad na ac verir ve giri zor olur. Erkek. Va-jinaya kremsiz penisin girmesi. ancak bundan sonra mümkün olur. ayet bu s v gelmemi ise.

lk cinsel birle mede kan gelmi ise.. k zl k zar nda meydana gelen yarac klar n iyi olmas için hiç cinsel birle mede bulunmamak daha do rudur. Oraya müracaat ediniz. Normal kanaman n ölçüsü. K zl k zar n n y rt labilmesi için penisin zorlamas gerekir. telâ a gerek yoktur. bir hafta (hiç olmazsa üç-dört gün) müddetle.. 235 Zifaf Gecesinde Meydana Gelebilecek Engeller: a) K z n a r ürkekli i: Bu durum. hemen kar s n n bakire olmad gerekir. o gece erke in kaba . yap lacak tek ey vard r. Bu hususa dikkat edilmezse. Bunun nedeni de k zl k zar n n sahibi olan genç k z n biyolojik yap s d r. kad n.lk cinsel birle menin tabii neticesi olan k zl k zar n n y rt lmas sonucunda. Buna ra men durmazsa. kimi zaman kanama görülmeyebilir. Zardaki esnek lifler çoksa y rt lma zorla abilir. "K zl k (Bekâret) Zar " bölümünde verilmi tir.baz yanl kanaatlerden dolay olabilece i gibi. Hekimin yapaca ufak bir ameliyatla sorun kolayca çözümlenir. Yap lacak bir hekim kontrolünde durum tüm aç kl yla anla labilir. K zl k zar n n y rt lmas s ras nda. derhal konuyla ilgili uzman bir hekime ba vurulmal . cinsel ili kiden zevk yerine ac ve z -t rap duyabilir. Bu gibi durumlarda erke in. kanama olmaz. Yeter ki daha sonraki ili kilerle bu eksiklik giderilebilsin. Kanama ço u zaman durur. n dü ünmemesi K zl k zar n n a r kal n olmas nedeniyle ilk ili kide ve sonraki giri imlerde delinememesi halinde. K zl k zar ve y rt lmas konusunda geni bilgi. ve dolay s yle kanama olmad durumlar da K zl k zar n n esnekli i nedeniyle y rt lmad vard r. ilk cinsel ili kiden bilhassa kad n pek lezzet duymayabilir. * Gerdek gecesinde meydana gelebilecek herhangi bir olay ve t bbî bir müdahale için. a a yukar bir çorba ka n dolduracak miktarda kan n akmas d r. gelin ve damat tenhada yaln z ba lar na da b rak lmamal d r. Kanama meselesi de çok fazla büyütülmemelidir. Yak n bir evde. tatl bir ac ile kan gelebilir. Ama bu halin e ler ve zaruret halinde müracaat edilen üçüncü ki i d nda hiç kimse taraf ndan bilinmemesi ahlâka uygundur. Çünkü bu durum e lerin mahrem s rlar d r. birçok k zlar n ötedenberi sahib oldu u -ilk cinsel ili kinin çok zt rapl geçece i gibi. Genç k z s rt üstü vaziyette dizlerini kald r p bacaklar n kasarak biti tirip k m ldamadan yatar ve biraz bekler. Kanama fazla olursa. yine telâ lanmadan bir hekimin yard m istenebilir. u da bilinen bir gerçektir ki. E er y rt lan yerde hiç k lcal damar yoksa. Bu gibi durumlarda da yine doktora ba vurulmal d r. haberle me veya çabuk ula ma imkanlar n n haz rlanmas uygundur.

" gibi cümlelerle birbirlerine moral vermelidirler. Birkaç saat sonra her ey normalle ebilir. Gerdek gecesinde böyle bir olayla kar la l rsa. daha s akin olarak bu i i daha rahat bir ortamda ba arabiliriz. bekaretin y rt lmas ndan sonra cinsel ili kiye devam etmek do ru de ildir. bu duygular içinde tela ve heyecan göstermesi. Bilhassa psikolojik engeller var ise.vs. Gelin de damat da böyle durumlarda anlay l ve sab rl davranmal ve . . Yar n daha dinlengin.gerdekte ba ar s z kalma endi esinin içlerinde yer etmesi. c) Çe itli sebepler: Birçok yerlerde görülen yanl örf ve âdetler (kanl çar af beklentisi gibi).bir "erkeklik" gösterisiyle. Sab r ve anlay la hareket edilirse.. e ler üzerinde psikolojik bask yapar ve ba ar s zl a sebep olabilir. b) Erke in lüzumsuz endi eleri: Baz erkeklerin -çe itli sebeplerle. * Baz erkekler de. geçici bir ba ar s zl k sebebi olabilir..müslim ara t r c lar n yapt klar ara t rma sonuçlar na göre. Aradan geçecek olan zaman süreci. kurulan l r.. gibi). Bedenî ve ruhî rahats zl klara sebebiyet verilmemek için zifaf gecesi bir ili ki ile yetinimesi daha uygundur. e ler cinsel ili kide bulunmay sürdürebilirler. 236 Ama kanama sonunda ac ma duyulmuyorsa. Veya sonraki gecelere b rak labilir. sonraki gecelerde engeller giderilebilir ve daha sa l kl bir birle me yap labilir. * Zifaf gecesinde. Gecenin Devam : Bekaretin giderilmesinden sonra y kan l r. erkekde penisin sertle memesi vs. onlar n yeniden birbirlerini arzulamalar n sa layacakt r. nezaketsiz ve hoyratça davran lar ndan da ileri gelebilir. gerdek odas n n elveri siz. ayr ca temas esnas nda "erken bo alma" haliyle kar la malar . Kimi görü e göre zifaf gecesi. "Bugün yorgunuz. cinsel tatmîne eremeyen kad nlar n say s oldukça yüksektir. gürültülü ve görüntülü bir yerde o lu u. hattâ uyunabilir. cinsel ili kinin illâ da ilk gece yap lmas nda srar etmemek gerekir. fazla heyecanl y z. cinsel ili kiye ara verilir. cinsel ili ki daha sonraki gecelere tehir edilmelidir. Zifafta Kad n n Gözetilmesi: > Gayr . sab rs z. Biraz dinlenilir. hava se-rinse e ler üzerlerine hafif de olsa bir eyler al r ve kendileri için haz rlanm olan eyleri yiyip içerken birbirlerini daha iyi tan yabilmek için söyle iye devam ederler. gündüz ki herhangi bir can s k c olay.. kap ld klar a r heyecan veya yorgunluktan bu gecede geçici iktidars zl a u rayabilirler. gerek psikolojik gerekse fiziksel engellerle kar lan rsa (kad nda âdet kanamas .

v.) bu konuda öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz kar s yla cinsî münâsebette bulundu u zaman onu tatmine erdirecek ekilde sevi sin.Bunun sebebi kad nlarla yeterince sevi ilmeden önce ili kiye girilmesi. "Üç ey cefâdand r. Birlikte orgazm olmak ise kad n için daha lezzet vericidir. erke in erken bo almas ve kad n orgazm olmadan önce erke in ayr lmas d r. . Tarlan za diledi iniz için kocas n n arzular na an nda ve gere inde icabet etmemesi ve bu yüzden Allah' n ve meleklerinin la'netine u ramas da . gerekti i ekilde sevi ilmeksizin cinsel i leme ba lanmas . hya-u Ulumi'd-Din adl eserinde öyle der: "Koca cima edip bo ald ktan sonra vücudunu zevcesinden ay rmakta acele etmemeli.a.Ki inin dostluk kurdu u kimsenin ad n ve künyesini bilmemesi. onun da bo almas n ve sükûnet bulmas n beklemelidir. erke in bo al r bo almaz çekilmesi sebebiyle orgazm olamamaktad rlar. . normal yoldan (çocu un geldi i yerden) olmak kayd yla istedi i ekilde han m yla temas edebilir. c. "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. Haz duymad âhiretine yönelik zarard r. Allah' n Resulü Hz. kad n n dünyas na yönelik zarard r." (309) Kad nlar n büyük ço unlu u. Vücûdun tabî bir hakk olan sükûnete kavu amamas n n do urdu u k rg nl k ve sinirsel çözülme. a. Peygamber (s. Hz. sevgiyi gideren üzücü davran lardand r. Sizden hiç biriniz e iyle hayvanlar gibi (sevi meksizin) birle mesin. mam Gazali. Zevcenin geç orgazm olmas durumunda erke in onu beklemeden acele davranmas kad na eziyet verir. Muhammed (s. ki iye pek a r gelen. b. Cinsel tatminsizlik kad n n hem dünyas hem de âhiretine zarar verecek bir durumdur.v. Kar s sükûnet bulmadan kendisi bo ald zaman kar s orgazm oluncaya kadar (vücûdunu ay rmakta acele etmesin).a. 237 [[.Kendisi için ziyafet haz rlayan din karde inin davetine kat lmamas ." (309) Feyzü'l-Kadîr: 5/90 (310) Feyzü'l-Kadîr: 1/325. Nitekim. . (Hn:548-9).Kocan n yöneldi i nükteler ve öpü meler olmaks z n e ler aras nda cinsel ili ki olmas .) de sözlü ve fiilî sün -netiyle mü'minleri cinsel ili ki öncesinde sevi meye te vik buyurmu tur." (310) Bu hadisten ve benzerlerinden yararlanan baz slam bilginleri u görü ü belirtiyorlar: "Erken bo alan ve bu sebeple e ine tatmin olaca süreyi kazand ramayan ki inin bo almay geciktirecek tedavi uygulamas sünnetin ruhuna uygun bir davran olur. e inide aceleye yöneltmesin." (3ii) * Cinsel birle mede erkek.

ba lang çta s rt n n alt k s mlar nda. Tarlan za diledi iniz ekilde gelebilirsiniz" (Bakara: 223) ayeti nazil oldu. O zaman Hz. Ancak han m bu âdeti ho görmeyerek itiraz eti ve ona. yüzüstü ve mümkün olan her ekilde temas ederlerdi. yan yatarak veya ayakta. (313) b) ibn Abbas rivayet etmektedir: "Ensar daha önce putperest idi. s rtüstü. Müslim. diledi iniz ekilde han m n za yakla abilirsiniz" buyurmu tur.) kula na gidecek kadar büyüdü. Peygamber (s. a) Hz. bir y ldan beri de karn nda olmak üzere iddetli sanc lar çekiyordu. hiçbir organik (313) Buhari. (311) ihya Ulûmid-Din. Nitekim bu nedenle Medineliler de birçok i lerinde onlara uyarlard . 14 y ld r .. irnam. "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. Cabir öyle anlatmaktad r: "Yahudiler ki inin.).v. Nesai.. "Diledi iniz ekilde". muhacirlerden bir müslüman. yani yüzüstü.Kerim. (Hangi ekilde olursa olsun. Hz. Adabü Mua eret bölümü. "Bizim âdetimiz yan üstüdür. Bakara: 223 238 Nitekim Ensar da bunu onlardan ö renmi ti. Steekel'in anlatt yetiniyoruz. Kurey liler ise han mlar n aç k-saçik bir ekilde yat r r.2. Nitekim Allah Teala Lut kavmini bu günah i ledikleri için helak etmi tir).v. "36 ya nda bir kad n. Medine'ye geldiklerinde. "Normal yoldan olduktan sonra. Bu mesele.do acak çocu un a olaca na inan yorlard . Yapt .a. Onlardan iki tanesini nakletmekle yetinece iz. Aksi takdirde livata fiili i lenmi olur ki bu büyük günahlardand r. Bu hususta daha ba ka birçok hadis vard r. Steekel'in anlatt olay udur: m muayenede. Sen de ya böyle yapars n ya da benden uzakla rs n" dedi. Burada yine Dr. ili ki normal yoldan olmal d r. (312) Kur'an. te bunun üzerine. Yahudiler han mlar yla onlar bir yana yat rarak münasebette bulunurlar ve kad n n mahrem yeri örtülü olurdu. C. "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. Tarlan za diledi iniz ekilde gelebilirsiniz" (Bakara: 223) ayeti nazil oldu. (314) Gerdekteki Kabal n Kad nda Yapt Tahripler: bir vakay örnek olarak almakla lk cinsel ili kinin kad n ve erkeklerin duygusal yap s nda ne kadar derin etkiler yaratt bilinmektedir. s rtüstü. Muhacirler. han m yla onu yüzüstü yat rarak temas etmesi halinde -ki bu çocu un geldi i yoldan olsa bile. Onlar n bu uydurmas n reddetmek maksad yla. Ensar'dan bir kad nla evlendi ve kendi âdetlerine uygun olarak münasebette bulunmak istedi. Peygamber'in (s.ekilde gelebilirsiniz" (312) buyurulmu tur. Yahudiler ise kitap ehli olduklar ndan kendilerini Ensar'dan (Evs ve Hazrec kabilesinden) daha bilgili görürlerdi.a.Gazali.

Sonuç Olarak. ondan sonraki evlilik ya am nda da cinsel aç dan so uk kalm t . Zaten kocas n n pek so uk tav rlar aras nda yap lan ilk cinsel ili kide sanc duymu . kad n için unutulmaz bir eydir ve kalbinde ilk a k n unutulmaz izleri kal r. Sonradan hayal na u ratsa bile. Beyhaki. Kad n belindeki a rlar ilk defa gerdek gecesi hissetmi ti. Hele kar minnettarl k duymakta olduklar n söyleyen kad nlar çoktur. kad n n kendisine kar gösterece i sayg y kaybedecektir. onu n çekingenli ini ortadan kald rmak için kullanaca k r kl eyler çok önemlidir. Fakat hissetti i sanc lar. nevrotik bir adamla evlenmi ti. te. Hakim. ona daima alayc bir gözle bakacakt r. Bu ilk zevk. a k n s rlar n ona tan t rken tak nd tav r. K zl ndan üphe eden kocas n hiç affetmemi ti. zenginle en bir zevk ve mutluluk kayna d r. a r lar n duygusal kaynaklar n ara t rmaya ba lad m. hatta o kad n ba ka bir erke i sevse bile. Adam. kabal n da hiçbir zaman unutmaz. ilk gece kocas n n acemice tav rlar n .ilmi sin diye ba rm t . Dikkate de er bir sonuçla kar la t m: Bu kad n. ilk gecenin olu turdu u bir cinsel so ukluk tablosu!.. Ve ondan hiç bahsetmiyordu. yararlanma dü üncesiyle yapm t ve as l sevmekte oldu u ba ka bir kad nla evlenmedi ine sonradan pi man olmu tu. o (314) Ebu Davud. ilk ili kide ki o so uklulu un do urdu u sanc lar n ve bunun üzerine gelen o korkunç sözden duydu u ac n n yerle ip kalm bir eklinden ba ka bir ey de ildi. t pk ilk gece oldu u gibi. Buna kar l k bir kad n. Beni aldatt n. payla ld kça tad artan. A k. affedemiyecekti. E er erkek acemilik göstermi se. evlenmeyi. na u rad klar halde bile. En Uygun Birle me ekli: . sen bakire de.rahats zl k bulamad m için. ilk gecede kendilerine çok iyi davranm olan kocalar na n . üstelik kocas korkunç bir münasebetsizlik daha yapm t . kendini ilk teslim etti i erke i hiçbir zaman unutmaz. Bu kad n. ilk gece iktidars zl k gösteren erke i daima biraz küçük görecek. Kocan n ilk gece kad na kar davran . E er erkek çok kaba davranm sa. E er kad n bu ilk macerada tatl heyecanlar ya am sa o erke e kalbinin içinde daima sevgi dolu bir kö e ay r r. zorbal cinsel ya am hakk nda bilgisiz ve anlay s z kad nlar. Hatta o adam n sonradan kendisini hayal k r kl 239 kad n n saadetini y ksa bile. kar s n n sevgisini kaybedecektir. ilk hat ra kalbinin bir kö esinde daima ya ar." Kad n. Kad n sonralar bu ac y hemen tamam yla unutmu tu. sevgi yüzünden de il.

z4ra>ben de senin annenim. U rad her zevcesinin yan nda y kand .a) Peygamber'den (s.a. .Muhacirler ise: .Erkek ve di inin birle mesiyle (cima ile) gusül vacip olur. Ebu Musa: . ancak utan yorum.v) rivayet etti i hadise "Ebu Musa el-E 'ari (r. Peygamber (s. dedi. Bu ekilde yap lan cinsi münasebet Hz. erke in kad n üzerine ç karak yapt dayanmaktad r. Hz. Ensarlar: . Hadisi rivayet eden Ebu Raf i dedi ki: Ey Allah' n Res ûlu! Bu y kanmalar yerine bir tek gusül kafi gelmez mi? Efendimiz: "Y kanmak (gusül) daha iyi. (315) Yani cinsel organlar birbirinin içine girince rahatlama olmasa da gusül gerekir. Dedim ki: . ayet tembellik sebebiyle geciktirirlerse bu durumda uyumadan önce abdest almalar mustahab olur.Ey Anne! Sizden bir ey sormak istiyorum.a.a) dedi: Ensar ve Muhacirinden bir gurup kendi aralar nda ihtilaf ettiler. Rivayete göre: Peygamber (s.v) öyle buyurdu: c 240 "Erkek. Dedim ki: ..Bu meselede tatminkar cevab ben size bulurum dedi ve devam etti: Bunun üzerine Hz. çünkü abdest canl l k verir. cinsel ili kiden önce abdest almas mustahapt r.Guslü gerektiren nedir? öyle dedi: . Ai e validemizin (r.Ciman n en güzel ekli. (317) * Cinsel ili kiden sonra efdal olan.a.i i ehline sordun. Söz konusu hadis rivayeti öyledir: cimad r. Resûlullah (s. Ai e: Siini _ utanma! Seni do uran annenden sorabilece ini bana da sor. iki cinsel ili ki aras nda abdest als n. iki e in hemen y kanmas d r.a.v) bir gün bütün zevcelerini dola t . kad n n dört uzvu (eller ve bacaklar) aras na çöker ve kad na müba eret ederse güsül vacip olur" dedi." (316) Ancak gusül boy abdesti almak (y kanmak) daha efdaldir. o da bana izin verdi. Çünkü abdest ikinci birle meye canl l k sa lar.Gusül ancak meniden veya kuvvetli at tan icab eder dediler. * Cinsi münasebette bulunan kimse ayet ikinci defa tekrar birle mek isterse. Ai e'ye vard m ondan izin istedim. dediler. daha güzel ve daha temizdir" buyurdu.v) öyle buyurmu tur: "Biriniz e i ile cinsi münasebette bulunduktan sonra ikinci defa tekrar yapmak isterse.

Ebu Davud. Öyleki.Bunlar n hepsi de olurdu. Bazen y kan r sonra uyurdu.v) ikimiz de aram zda bulunan bir kaptan y kan rd k. kendisinden haya edilmeye en lay k oland r. Ancak örtünmeleri daha evlad r.a) öyle buyurur: "Ben ve Resûlullah (s.Abdullah b.a. Yasir öyle anlatmaktad r: ." (319) Kar -kocan n ç plak olarak beraber y kanmalar caizdir. . Peygamber'in (s. (317) Ebu Davud. 241 gah o. Kays der ki: Hz. " Hz. Cünüp oldu umuz halde (315) Müslim. Peygamberin uygulad bir sünnetttir." lahi nizam olan slâm' n cinsel ili kilere bak ile ilgili en önemli görü ler bunlard r.a.) cünüb iken yemek veya uyumak istedi inde. Özellikle so uk ve nezlenin yayg n oldu u k mevsiminde bu durum daha da aç kt r. Nesai.Bu i te geni lik bah eden Allah'a hamd olsun dedim. Kar Kocan n Beraberce Bir Yerde.a. zira kar koca sabah namaz na uyan nca. (318) Müslim.a). Ai e'den (r." (320) c) Ammar b. Peygamber (s. Bu mevzu ile alakal olan hadisi daha önce zikr etmi tik: "Allah. (316) Müslim. Ai e (r. bazen Peygamber (s.v) benden önce elini kaba götürürdü ve ona: Bana b rak.v. * Cünüb Kimsenin Uyumadan Önce Abdest Almas : Cünüb olan e lerin abdest ald ktan sonra uyumalar daha uygundur ve Hz. tembellik. gah ben elimizi kaba uzat rd k." (318) Guslün daha efdal olmas na gelince.a. Ben de: . s k nt veya namaz kaç rma gibi bir endi e ta madan hemen namazlar n k lmaya yönelirler. avret mahallini y kar ve namaz abdesti gibi abdest al rd .Uyumadan önce y kan yor muydu? Yoksa y kanmadan m uyuyordu? öyle cevap verdi: .v) cünüp oldu unda nas l davrand n sordum. Ai e öyle demektedir: "Hz. bazen de abdest al p öylece uyurdu. Nitekim bu konuda birçok hadis rivayet edilmi tir. bana b rak derdim. Bir Kapta Y kanmalar : Caizdir. a) Hz.

Cinsel organ n y kay p abdest alan ve emzirtece i gö sünü slak eliyle veya slak bir bezle silen ya da y kayan kad n n çocu unu em zirmesinde dinî bir sak nca yoktur. "' ': '" M' -: 242 Davud. Allah'm Resulü öyle buyurur: "Cinsel organ n y ka. Y kanma imkân do unca. (322) Takvay gözeten bir kimse hiç olmazsa ya abdest almal ya da teyemmüm etmelidir.a. (320) Ebu (321) Ebu Davud. Ömer: "Cünüb iken uyuyabilir miyiz?" diye sordu unda. gusül yerine teyemmüm etmesi."Hz. vakitleri cünüb olarak geçirmemesi laz md r. Ahmet b. sonuna kadar cünüb olarak geçirmek haramd r ve o namaz vakti ç kmadan y kanmak farzd r." ". ".. uyuyabilirsiniz.diye adland r lan kokuyu sürene ve cünüb iken abdest almadan yatana!" (321) Cünüb iken al nan abdest er'an vacip de ildir. teyemmümün hükmü kalmaz.. Emzikli kad n da emzirmeden önce ayn görevleri yapar." (324) De i ik Gerdek Kültürleri: . Hanbel.): "Evet. Müslim. (322) ibn Hibban. Peygamber (s.a. Mühim bir mazeretten dolay . Hz. ayet vakit namaz n k ld ktan sonra ili kide bulunulmu sa. bedenine kad nlara mahsus -heluk.. Müslim. Abdest almad kça cünüb ki iye (rahmet ve bereket) melekleri yakla maz. namaz vaktini geçirmemek kayd yla müstehab veya sünnettir. (319) Buhari.. onu takib eden öbür namaz n sonuna yakla ncaya kadar y kanmazsa. Nitekim Hz.v.. Abdest al ve uyu.. Cünüb iken emzirmemesi takva yönünden daha güzeldir. o vakti tamamen geçirmedikçe günah olmaz.) üç s n f insana meleklerin yakla amayaca n söylemi tir: "Kâfir bir kimsenin le ine." (323) ..v.. ' : ' ' ''' (323) Nesai: 1/75 Bunlar. Ama k l nmam bir namaz n vaktini. namaz abdesti al r gibi abdest al r ve uyur. E ler ili kiden Hemen Sonra Y kanmal m d r? E ler ili kiden sonra bir eyler yemek içmek veya bir süre dinlenmek ya da uyumak isterlerse her biri kalk p cinsel organ n y kar. Buhari. Cünüb olan eve (rahmet ve bereket) melekleri girmez. Sadece mü-ekked olan müstehab davran lardand r. dilerseniz abdest de alabilirsiniz" diye cevap vermi tir. mutlaka y kanmak icab eder. Peygamber (s. namaz vakti geçmeden su ile gusletme imkân bulamayan kimsenin.

Bat l Bayan Dr. Bu ara t rmay yap m. st. regl olmakt r. bütün evliliklerin dörtte üçü. Bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi oldu uma inan yordum. te bütün bunlar n sonucunda. Bir a k evlili i yapm t m. damat kanlanan çar af kap da beklemekte olan akrabalar na verir. (325) Dr. Ço unlukla hiç bir ey konu madan ve hatta hiç bir a k oyununa giri ilmeden direkt cinsel ili kiye geçen olur. Mutluydum.Ülkemizde gerdekle ilgili gelenek ve görenekler de i kendir. Kimi yörelerde çok ay p. yani k zo lan k z ç km sa. ok am . n giderilmesi cinsel aile s rr d r. Gerdek Gecesinde Gelin Regl (Adetli) se: (325) Gerdek gecesinde birçok genç k z s k nt içinde b rakan bir durum da. Denis'in ba ndan geçen Hat ras : Uzun ara t rmalardan sonra u sonuca vard m ki. Ayr ca günün yorgunlu u da bütün bunlara eklenecektir tabii. cahillik. bunu oldukça iyi hesaplad klar halde. Dü ün günü sevgilisi kendisini öpmü . hiç deyilse yar s nda kad n. E imi seviyordum. Çünkü genç k z. Buna nikâh töreni ve dü ün heyecan da eklenir. bunun (324) Ebu Dav d. dü ün öncesindeki günlerde bir hayli heyecan geçirmi tir. Taharet: 90. kimi yörelerde ise akrabadan kad nlar n z lg t çalmas yla duyurulur. Yanl olan bu âdetlerde terkedilmelidir. Deni O'br en. Kimi yörelerde gelinin bakire ç kt Çünkü k zl havaya tabanca ate -lemesiyle. o gece regl olabir. Ku kusuz dü ün tarihini belirlerken. Arena Y. Haramd r. yine de ilk gecelerinde regl olarak büyük bir s k nt ya dü erler. Mutlu Evlilik. çerde beklemekte olan gelinin yüzünü açabilmesi için damad n bir yüzgörümlülü ü vermesi gerekir. Gelin beklenen arma an vermi . Ayn ey benim de ba ma geldi çünkü. lk gece konusunda yeteri kadar ey ö renebilmi tim. Yap lmamal d r ve bu âdette terkedilmelidir. ilk gece regl olmaktad r.. S:45 243 regl zaman na rastlamamas na dikkat etmek gerekir.. Damat. Do rusunu söylemem gerekirse en küçük bir korkuya kap lmam t m. edepsizlik ve slam' n haram k lmas na ra men kanl çar af gösterilir. daha do rusu beni böyle bir ara t rma yapmaya iten istek nedensiz de il elbette. gerdek gecesi odaya arkada lar n n s rt n yumrukiamas yla girer. Evlendi imde yirmi iki ya ndayd m. kendisi de o gece kocas n n koynunda yataca n dü leyerek bir hayli tahrik olmu tur. Hn: 227. Fakat baz genç k zlar. .

Minik dairemizin kap s önüne geldi imiz zaman. içeriye girdi im zaman akl m ba ma geldi.. Üstelik oldukça düzenliydi gördü üm reglim. Belki de benimle birlikte geçirece i ilk geceyi. Kocam beni öptü ü zaman dünyada de ilmi im gibiydim. Renkli bir hale içindeydim.. ne zaman regl olaca m ona bile söylemi tim. Çünkü söyledi im gibi yar sarho . Yan m zdan taksiler gelip geçiyordu bazan... . Sonunda bu konuyu onunla konu t um... "Gezelim. Daha sonra kar la aca m z talihsizli i akl ndan geçirmedi ine bahse bile girebilirdim onunla. gecenin dördünü a m t k. Ve arabadakiler gözlerine inanam yorlard san r m. O gün kilisedeki tören ve sonraki dü ün töreni beni heyecanland rm t . Ancak. Rahatt m.. ona da evet derdim ve belki de o da böyle ho uma giderdi. sokaklarda. Konuklar gittikten sonra salonda yaln z ba m za kalm t k. bir araban n içinde ve gelinlik giymi olarak dola mak bana nedense çok cazip gelmi ti. lk gecemdi. O güne kadar hiç a mam t . böyle olmas n e im istemi ti. Bilmiyorum bunun nedenini. Mutlulu un getirdi i bir ba dönmesi de diyebilirsiniz buna. Çünkü eve gitmek yerine. evet. ne dese kabul ederdim. caddelerde arabayla dola may tercih etmi tik... "Eve gitmeden.. çünkü ba lar bize çevriliyordu hemen.. biraz gezelim ister misin?"diye sordu. Bilmiyordum. Ben de onun arzusunu k rmad m... durmadan gülümsüyordu. Iss z caddelerde.. 244 D ar ç kt k. Sanki havalarda uçuyordum. Öyle güzel bir mutluluk duygusuydu ki. "Tabi. Sarho gibiydim. o gece. Daha do rusu aileden birkaç ki i vard çevremizde. Ve en küçük bir yanl yapmad m da biliyorum. Saatler h zla ilerlemi .." dedim. Gerçekten inan lacak bir ey de ildi. Arabay e im kullan yordu. Ben de onun yan nda kurulmu tum. gelinliklerimi üzerimden ç karmadan arabaya bindim. e im anahtar ç kar p bana uzatt ." O s rada. Dü ün gününden tam be gün sonra yeniden regl olmam gerekiyordu. Belki ba ka bir ey yapmam z istese. ne dü ünüyordu. t pk tatl bir kendinden geçmeye benziyordu bu.. Sanki bir masal dünyas nda ya yordum. yar kendinden geçmi tim. E im. Ald m ve kap y açt m. Asl na bak l rsa ben de beklemiyordum. Buradan kendi evimize gitmemiz gerekiyordu. Yirmisekiz günde bir oluyordu.Regl günlerimi hesap etmi tim. Eve geldi imizde gün a ar yordu.

Bunu tamamen heyecanland ana b rakm t k... San yorum ki içten kahkahalard att klar m z. Sonra o da soyundu. kimiz de gülmeye ba lad k. Fakat e ler aras ndaki anlay bütün aksilikleri yenecek güçtedir. Birlikte minik yatak odam za geçtik. Sözümü dinledi.E im soyunmaya yard m etti.... ne esizlik do urabilecek herhan gi bir ey yapmamaya elden geldi i kadar özen gösterilmelidir. Yata a sokulduk... Fakat gitmedi. Ama bereket versin ki....... kendimi onun kollar aras na b rakt m. ka lar n kald rd ve gülümseyerek bakt bana. Evlili in bu ilk gecesinde önemli olan nokta. Heyecanland m. Galiba. Birle meden de sevi ebilirdik ve tüm tahrik olmu lu umuzla sevi tik bizde. Sonra ok ay lar devam etti. ne yaz k ki! E im. Bu talihsizlikti asl nda. Birbirimize sar l p yat yorduk. yata a girdi imiz zaman her eyin mükemmel geçece i konusunda bir his vard içimde. s k nt . O s rada tamamen soyunmam t k.. bir saat sonra derin bir uykuya dald k. E im ile birbirim ize al m t k. Bunlar bo una anlatmad m sizlere.. Sevi tik... Bir iki damla kan her eyi anlatt bana! Regl olmaya ba lam t m. Fakat aram zda bir ne e konusu olmu tu tam tersine. i te onun bu davran anda üzüntümü ald götürdü... bu konuda bir ey söylemiyorduk birbirimize ama bak lar m z her eyi anlatmaya yetiyordu.. Dördüncü gün. Saatler ilerledikçe kendine 245 . O gün bizim ilk gecemiz olacakt . Kendini bo u bo una üzmedi ve erkeklik sorunu haline getirmedi.. Say l günler çok çabuk geçti.. E im bana sokulmu ve dudaklar mdan öpmü tü. Sonra da "ne yapal m" dercesine omuzlar n sallad . Evet. Gerdek çin Bir Gece Yetmez! Reglim sona ermi ti. bunun ne anlama geldi ini çok iyi biliyordu.. arzu duydu umuz bir ... kendisini zorlamas na ra men sertle emedi. bir m z. Onun içime girmesini bende istiyordum ama içime girmeden de sevi ebilirdik. E im oldukça anlay l bir insand . st rap. te o zaman tüm yorgunlu umu üzerimden atmak gerekti ine inan yordum. Birbirimize akayla tak ld k ve güldük. Dudaklar n büktü.. lk gece önemlidir.. Birbirimizi çok iyi tan yor ve seviyorduk.. Bunun için kendisini yormamas n söyledim. te ne olduysa tam o s rada oldu.

fakat çok önemli saym yorduk bunu. Cinsel birle meyi ba aracak güce eri mi ti. E er kad n. ayet kendini hiç s kmazsa.. birle meye bedensel ve ruhsal olarak haz rsa.. Bu yüzden sabaha saklad k kendimizi. 246 SORULAR-CEVAPLAR Kad n çin "ilk Defa" Hep Ac Verir Mi? Hay r. jinekoloji polini inde zar n delindi i ve kanaman n hemen durduruldu u (lokal anesteziyle yap lan) küçük bir ameliyat yapt rmal d r. Çok az durumda bu sebepten ötürü bir cinsel ili ki hiç mümkün olmamakta. sertle mi (belki de) fazla büyük penisten veya görülmekten ve hamilelikten korkuyorsa kalça ve vajina kaslar kas l p ac verebilir. Kendimi bo u bo una s kt m ve korktu umu biliyordum ama ne yaz k ki < elimde de ildi. düzenli ve ba ar l yd . vajinas kuruysa. Bilmiyorum ba ka bir çift bizim yerimizde olsa ne yapard ? Bu kere de ben heyecanland m. ^ î Ondan sonra cinsel ya am m z oldukça mutlu. Bu yüzden o gece ba aramad k! Bir parça ne emiz kaçm t . bedensel ve ruhsal olarak (henüz) cinsel ili kiye haz r de ilse veya kendisini buna zorlanm hissediyorsa. Sonra her ey ya dan k l çeker gibi oldu. onun tamamen güçlendi ini sezdim.. Ba ar s zl k.. y rt l r ve kanarsa.. ya da art k hiç mevcut de ilse birle me ac vermez. . fakat aksilikler pe imizi b rakm yordu.. Bu durumda genç kad n.geliyordu. e inin arzulad kadar cinselli i arzuluyorsa. "ilk defa" ac verebilir.. Bir ara. lk Cinsel li kinin Güzel Geçmesi çin Ne Yap lmal d r? " lk defan n" güzel olabilmesi için u üç önemli eye uymak gerekir: .. ho olmayan rahats zl k verici olaylardan veya hamilelikten korkmas gerekmiyorsa ve k zl k zar (bir çok kad nda oldu u gibi çe itli neden lerle evvelden y rt lm sa.. bizi daha da ba ar s z olmaya götürüyordu. Bir genç kad n n ilk defa cinsel birle meyi ya arken ac duyup duymamas bir çok eye ba l d r. Birbirimize kar her zaman istekli olduk. Zamanla her ey düzelecekti. E er e i kaba ve dikkatsiz davran r da tüm ortam kad n n duygusal arzular na ve hayallerine uymazsa. k zl k zar bir istisna olarak tamamen geçirmez veya oldukça güçlü ise..

Zamanla cinsi ili kiniz düzene girecektir. Önlerinde uzun y llar vard r.1. Ayr ca bu so ukluk do u tan olabilece i gibi sonradan da meydana ç kabilir. Orgazma rastlan r. Bütün so uklukta. Yani yer ve zaman iyi seçilmelidir. Fakat E imle Henüz Kar -koca Olamad k Bu Durum Normal mi? -Baz evliliklerde birle meler gecikebilir. say s z tahrik unsuruna ra men bask lam bir erkek birden sevdi i bir han mla ba ba a kal nca ortam n heyecanl artlar içinde ba ar l olmayabilir. 2. 3. Ancak burada cinsel so uklukla orgazm olmay demektir.K z istenmeyen bir hamilelikten korkmamal d r. Bu durum son derece normaldir. güzel bir an olarak kal r. kad nda zaman zaman bir uyanma olur. C NSEL SO UKLUK Yeni Gelinlerde Cinsel stek Azl : Baz kad nlar.K z da. Ald klar cinsi terbiye veya ilk birle menin ac l olaca zann gibi faktörlerin de tesiri ile rahat cinsi birle meye geçemeyebilir. Kad n içinde benzer durumlar söz konusudur. Cinsel so ukluk demek. Baz ara t r c lar bu oran yüzde 40'a kadar yüksek göstermektedirler. kar cinsi arzu etmemek d r. kad n cinsel ili kiden hiçbir zevk almaz. 247 3 Günlük Evliyim. Bu yüzden: Daha az beklentiniz olsun. Kad ndaki bu so ukluk ya bütün ya da k smi olur. daha çok bir -birinizle ilgilenin! O zaman söz konusu olay kendi kendine geli ir. erke in istedi i kadar cinsel ili kiyi istemeli ve kendisini ikna edilmi gibi hissetmemeli veya bunu kabul etmezse. Yani cinsel arzunun olmay ula amayan her kad n so uk de ildir. Cinsel birle meye katlan lmas gereken naho bir görev gözüyle bakarlar. Erke in so ukkanl olmas . Genç çift. hatta cinsel ili kiden nefret edebilir. çocuk istemiyorlarsa etkili bir korunma yöntemine ba vurmal d r. hele kad nl a daha yeni ad m atan baz gelinler cinsel ili kiden hiçbir zevk almazlar. Özellikle cinsi hislerini. kad nda cinsel iste in az veya hiç olmay . Yani psikolojik ve ruhsal bir kayg s olmamal . kocas na uygun birle me pozisyonu sa lamayabilir. Yar so uklukta ise. rahatlat c baz ilaçlan kullanmas faydal olabilir.kisi de "görülmek" veya rahats z edilmek endi esinde olmamal d r. erke i kaybedebilece inden korkmamal : Çünkü bu durumlarda hayal k r kl klar kaç n lmazd r. Bütün so uklu a pek az rastland halde yar so uklu a evli kad nlar n hemen yüzde 10'unda birbirine kar t rmamak laz md r. Sevgiyi birlikte ke fetmek heyecanl bir eydir (ve ço u kez ikisinin de dü ündü ünden farkl d r). Birkaç gün geç olmas ile hiçbir ey de i mez.

arzu du-yuyormu gibi yaparlar. Burada unu belirtmek do ru olur. Ak ll olanlar kocalar n mutlu etmek. Erke in bunu kesinlikle bilmesi artt r. Nitekim baz kad nlar s rf kocalar n n anlay s zl klar nedeni ile hayatlar boyunca cinsel arzu duymazlar. Baz lar ise so ukluklar ile iftihar etmeye bile kalk davran t r. Kad n n Cinsel So uklu u: Cinsel birle meden gere ince zevk almayan veya cinsel istemi olmayan ve cinsellikle ilgili davran lar ve uyar lara ilgi duymayan kad nlara genel olarak firijit denmektedir. birle mesi artt r. Cinsel istem azl veya tutuklu u olan kad nlarda erotik uyar lmaya cevap yoktur. Fizyolojik olarak cinsel uyar m belirtileri göstermezler. Bunlar n baz lar dokunmadan ho lan rlarsa da pek ço u en küçük bir zevk . Erke ine kar arzu duymayan ya da arzular tatmin olmayan kad n. Hamile kalarak çocuk do urabilirler. Çünkü firijit. Bu yanl bir kad nlar cinsel davran lardan zevk duymazlar. Bu rlar hatta bunu her yerde söylerler. kad n olurlar. ço unlukla da ideal bir anne olurlar. Fakat bu deyim do ru bir tan mlanma olarak art k kabul edilmemektedir. Duyanlar da bir türlü arzular n tatmin edemedikleri için ruhsal hastal klara sürüklenirler veya so uk bir. Erkek de evde bulamad n d arda aramak zorunda kal r. K s rl k. Bu yüzden kad nda ile zevk alabilen erkek her eyden önce e ine zevk verip vermedi ini kontrol etmelidir. Bir k z n gerçekten bir kad n haline gelmesi için bir çok kereler sevi mesi. yuvas na ne e ve huzur veremez. Bir çok kad nda normal hatta normalin üstünde de arzu olur da yine de orgazm meydana gelmeyebilir. So uk kad nda a ka kar ya çok az bir e ilim vard r. Bunlar cinsel temastan zevk almazlar. Cinsel ilgiye kapal yeti tirilen k zlarda bu hal çok s k görülür. Bir kad n n cinsel yönden so uk olmas onun k s r olmas anlam na gelmez. Kad n ancak ruhuna 248 hitap edildi i zaman uyan r. Örne in e i taraf ndan uyar lmalar na ve cinsel birle meye ra men vajinada nemlenme olmaz. kocalar na kar pasif davran rlar. E inin uyan demek anla lmak demektir. e inin cinsel davran lar n ili kinin mutlulu u için büyük bir titizlikle gözlemelidir. kad n sorunlar n n en ciddi olanlar ndand r. ya da hiç yoktur. Evlilikten önce ve evlili in ilk günlerinde kad n n arzu duy -may normal say lmal d r. Erkek. yani gerçek anlamda cinsel aç dan so uk kad n yoktur. Ancak cinsel uyar lmaya az oranda cevap verenler vard r. Sevilmek so ukluk problemini geni ölçüde vermek istiyoruz. onlara daha fazla zevk vermek için so ukluklar n gizlerler.demektir.

1) En ba ve ço unlukla rastlan lan so uklu a sebep: Kad n -erkek aras nda büyük ya fark olmas ve erke in cinsel organ n n yeterince dikle memesi. Cinsel birle meyle ilgili sorunlar olan erkekler 249 ise. Bu nedenle cinsel temasta bulunmak istemez. Bu tür duygusal engeller kad n n cinsel uyar ya cevap vermesini de engellemektedir.kad n aras ndaki ya fark 10 ya tan fazla olmamal . çaresine . Ödipüs kompleksi ve bazen görülebilen "erkek dü manl " ile cinsellikte ba ar s zl k korkusu ya da cinsellikle ilgili suçluluk duygular fri-jiditenin nedenleri aras nda ileri sürülmektedir. Özellikle yeni evli bir kad n n olgun bir kad n gibi cinselli i ya amas beklenemez. Di er bir deyimle cinsel birle me ile orgazma ula may ö renebilmesi için belirli bir süre gerekir. Baz lar itici bulduklar cinsellikten kaçmak için çe itli hastal k bahaneleriyle cinsel birle meden kaç n rlar. Kad ndaki cinsel so uklu un taban nda. Cinsellikten zevk almayan kad n. Esasen cinsel uyar ya hiç cevap vermeyen kad n yok gibidir. Herhangi bir nedenle kam yeterince dikle miyorsa (iktidars zl k) bunun düzeltilmesi imkânlar vard r. çekinme denir. bu durumdan kurtulabilmek için gerekli her türlü giri imi yaparlar. umutsuzluk ve depresyon gibi belirtiler ortaya ç kar. Bazen de erkek kad n uyarmas n bilmez. Bu süre kad ndan kad na de i mektedir. böylece kad na yeterince zevk vermemesinden olur. statistiklere göre bu tür rahats zl olan kad nlar iyile mek için bir çaba sarfetmezler. Bu so uklu un yerle mesi halinde bu kad nlarda kendinden i renme. Erkek ile .bile almazlar. Örneklerde aç klanaca gibi. Baz lar genellikle ekonomik nedenlerle zevk duymad klar cinsel birle meye katlan rlar. Buna tiksinme. Cinsel So uklu un Ç e itli Nedenleri Vard r: Cinsel ili ki esnas nda kad n n fiziksel ve ruhsal davran lar n bozucu ya da engelleyici. Hele cinselli e kar kötü ve tehlikeli oldu u ileri sürülen bir bak aç s içinde yeti en bir genç k z n evlili inin ilk gününden itibaren cinselli i bütün doyumu ile ya amas mümkün de ildir. cinsel zevki bir erkekte birlikte payla ma tutuklu u ve korkusu vard r. hatta ketleyici (cinsel ili kiden so utucu) bir grup etken de cinsel ili ki esnas nda etkili olur. Hatta baz lar cinsel davran lardan nefret eder. Daha kad n yeni uyan rken erkek bo al r ve kad n cinsel temastan bir ey anlamaz. Pek ço u evliliklerini sürdüremezler. Tedavide en önemli unsur önce korku ve kayg dan uzak bir sevgi ortam na e lerin ula mas n sa lamakt r. cinsel birle meye adeta bir i kence gibi bir yakla m içindedir.

Erkek ve kad n cinsel temasta kar l kl birbirlerini tatmine çal mal . E ler daha birbirini istemeden. diyorum. sayg s zl k ve sürekli horlama. kar msa bula k y kamakla me gul. Büsbütün h rç nla yorum. O anda söyleyemediklerim daha sonra yatakta yine akl ma geliyor.. Kendimi cinsel ili kiye konsantre edemiyorum. 3) Kad n n hamile kalmaktan korkmas da onu cinse l isteksizli e iter.. Sözlülük ve ni anl k dönemleri. ondan sonra evlenmeye talip olmal d r. o ana dek bilinç alan nda olmayan. Cinsel li ki Esnas ndaki Ketlenme le lgili Bir Öykü: Bayan G."Ben yata a giriyorum. Cinsel li kiden Kaçan Kad n n Ve Kocas n n ikayetleri: Kocan n ikayeti: . Kad n n gönlü olmadan istemedi i erkekle evlenmesi bunda en ba rolü oynar. kocas n n ikayeti: "Mahsus gitmiyorum. ok amadan.. bu korkuyu ve utanmay atmaya yarar..ve sonra s rt n dönüp yatacak. Kendisine imdi u i i b rak p yar n yapsan olmaz m . Ama ya a ve sa l k durumuna göre her ay kad n ve erke in belirli say da cinsel temas istekleri olur ve olmal d r da. geçmi te bilinçd onu çok k ran. Genç ve orta ya l kad nlar n gebe kalma korkusu. ruhen ve cinsel yönden kocas taraf ndan be enilmeme korkusu da kad nda so ukluk meydana getirir.de. ailenin dengesi bozulur. evlilik ili kilerinde çaresiz kalarak susmay ye leyenlerden. E lerden biri buna cevap veremezse. bedenen ve ruhen anla p birbirini be eneceklerini kestirmeli." . cinsel birle mede orgazma ula amayan kad nlar n ço unda tesbit edilen ketlenme (aniden cinsellikten so uma) biçimidir. en büyük korkular d r." 2) Kad n n bedenen.' diyorum ve söyleyeceklerimi bast r yorum.. hiçleyen sözlerinin ya da davran lar n n birden bilinç alan na ç kmas . varl na itti i. "Kocamla tart malar mda dü üncelerime sayg göstermedi ini.bakmal d r. Bu korku evlili in ilk aylar nda daha çok olur. 4) Kocas na kar kin ve nefret duyma da kad nda cinsel so ukluk yarat r. be enmedi ini bildi im için hemen. Cinsel birle me s ras nda.. Bu yüzden bende gev eme (orgazm) olmuyor.. Bunu önlemek için her iki taraf n kendi arzusu ile evlenme olmal d r. Bedenen ve ruhen sa l kl kalmalar için bu temaslar n yerine getirilmesi gerekir." Kad n n 250 hemen o i i yapmak isteyecek. 'Tamam. bunun için genellikle görev erkeklere dü er. sevi meden. kad nda cinsel iste i azalt r. Çünkü gidersem n yaralayan. temastan önce han m n uyarmal d r.. 5) Kad na ilgisizlik.

Ya da k s r bilgilerinin d ndaki fikirleri kabul etmezler. cinsel so uklu a neden ol ur. Sinemalarda. Kocas n n davran lar ile uyanmayan kad n.6) Bedenen ve ruhen kad n n fazla yorgun dü mesi onun cinsel bak mdan sönmesine neden olur. Bu nevi ilaçlar çok az ve seyrek kullan lmal d r. kad n cinsellikten uzakla t ran sebeplerdendir. yeterli ve dengeli beslenmeme. Erkeklerin ço u sevi meyi bildiklerini zannederler bu hususta bir eyler ö renmek istemezler. kahve. çay. bunu meydana getiren unsurlara ba l d r. Erke in bo gururu kad n eve ba lamaya yetmemektedir. Üstelik gördükleri her eyde cinsel bilgi verecek eyler bulmaktad r." 8) Baz a r kesici ilaçlar n. hatalar. Biri tam yata a girerken sigara içmesi. Bu k yaslamada erke ini zay f ve beceriksiz bulan kad n için ya am çekilmez bir hale gelecektir. göre durum çok de i mi tir. dolay s yla kad nda so uklu a neden olur. 7) Sigara. topluma tamamen girmi tir. vücutta genel güçsüzlü e. 9) Sürekli üzüntü. ise kocas n n kötü al kanl klar ndan öyle yak n yor: 251 "Kocam n iki eyine çok k z yorum. Oysa eskiye m. E imin içkili olmas ndan i reniyorum. 10) Beslenmedeki dengesizlikler. istemedi imi biliyor. Bayan A. keder ve ac lar da tüm sinirleri y prat r. gördü ü okudu u çe itli örneklere bakarak e ini k yaslayacakt r. koflu a. evlenmeden önce . alkol gibi vücudu zehirleyen maddelerin fazla kullan lmas . Sinir bozuklu u tüm sa l kemirir. Sigara içmesi sigaraya benden fazla önem vermek gibi geliyor bana. 11) Kalabal k aile. Son y llarda yuvalar n terk edip kaçan evli kad nlar n say s bu yüzden gittikçe artmaktad r. E er kad nda so ukluk kocan n bilgisizli inden geliyorsa bu durum derhal giderilmeli. e ine çok güç hakim olabilir. Bu durumlarda tart ma ç k yor ve cinsel birle mede ta y n gibi oluyorum. erkek e i ile gere i gibi me gul olmal d r. kinci k zd yata a içkili gelmesidir. yaln z kendi zevkini tatmin için evlendi inden e inin arzular n hiçbir ekilde hesaba katmaz. erkeklerde oldu u gibi kad nlarda da cinsel iste in sönmesine neden olur. Cinsel bilgisi noksan. Cinsel ili kinin görülme veya duyulma korkusu. Geri kalm veya slâmî duyarl ktan uzak toplumlarda erkek. So uklu un Tedavisi: So uklu un tedavisi. Kad n i hayat na at lm . kitaplarda çe itli a k sahneleri seyredip okumaktad rlar. tekni i zay f bir erkek. tiyatrolarda. Baz erkekler. hormonlar n fazla kullan lmas zamanla tüm sinirleri y prat r ve kad nlarda cinsel so uklu a yol açar.

. kocas na kar kad nl k görevlerini yerine getirmemesi meydana getiriyor. Yap lsa bile mahkeme koridorlar de ildir bunun yeri. Hormon bozuklu u ve dengesizli i yüzünden frijidlik (so ukluk) gösteren baz kad nlara rastl yorsak da bunlar az nl ktad r ve tedavileri son derece kolay ve basittir. o kad n "So uk kad n" de ildir. Tam bir sinir küpüdür! Geçimsizliklerin temelinde i te bu tatminsizlik yatar ve kad n sürekli olarak rahats z eder. her eye k zar. ruhsal nedenlere dayan r. Bu durumdaki k zlar kocalar ndan z evk alamazlar. evlendikten sonra da cinsel ili kiyi utan lacak. Erkek de bu yüzden kad nda zevk aramaya al amam t r. korkulacak bir ey gözüyle görür. Bu nedenlerin ço unlu u da kad n n küçüklükten beri cinselli i ay p. Az ç kar bu türlü itirafta bulunabilecek kad nlar. Burada bir fahi enin zevk almas dü ünülemez. evlilik hayat nda bir kez olsun e zamanl ruhsal ve cinsel orgazma ula m sa. Bu da a ktan uzakla mas na ve tiksinmesine sebep olmaktad r. Bu tip kad nlar. çirkin. kad n n cinsel so uklu u. . kocalar ölünce ya da bo an p ho land klar bir erkekle evlenince cinsel so ukluktan eser kalmaz. Bekarl 252 de i tirmesi gerekti i halde. Bu durumda k sa zamanda Allah' n insana en büyük ba lar ndan biri olan cinsel zevki tadabileceklerdir.. Gerçi so ukluk hiçbir zaman itiraf konusu yap lmaz. ço u erkek ayn davran gibi yatar. ufac k eyi gözünde büyütür. Bu tür ö retilerle büyüyen bir k z. sürdürür.a k ticareti yapan kad nlarla haram oldu u hâlde cinsel temas etmi olabilirler. k zlar n ya l erkeklerle evlenmeye mecbur ettikleri zaman da cinsel so ukluk kad n n yakas n b rakmaz. Kad nlardaki cinsel isteksizli in temel nedeni psikolojiktir. korkunç bir ey bilerek büyütülmü olmas d r. E i ile bir fahi e ile yatt ndaki durumu mutlak surette Bir cinsel ya ant sürdürdü ü halde bundan hakk olan zevki alamayan kad n gerçekten ac kl bir durumdad r. Anne ve baba paras ve toplumda çok önemli bir yeri var diye. Onun zevk almas n dü ünmez bile. Ya da uyar lm t r ama orgazma ula amadan yukar daki sayd m z nedenlerden dolay ketlenme olmu tur. Baz toplumlarda kad n n cinsel ili kide zevk belirtisi göstermesi ay p say l r ve kad n n hisleri erkeklerin kompleksleri yüzünden bile bile körletilir. Fakat tatmin olamayan bir kad n her eyi mesele yapar.. Ya cinsel uyar mda eksiklik vard r. Bu yanl fikirden kurtulamayan kad nlar n bir psikiyatriste dan malar nda yarar vard r. Bir kad n. öfkelenir. Oysa evlilik yeni ve farkl bir ili kidir. Kad n so uklu a iten bir ba ka neden ailelerin tutumudur. istatistiklere göre bo anma nedenlerinin ço unlu u..

Cinsel temasta her türlü korku bir yana b rak lmal (gebelikde dahil). Cinsel So uklu un Giderilmesi: Evlenen bir kad nda genç. ruhsal gerginliklerini. Örne in. bu istenmeyen bir olayd r. Cinsel so ukluk duyan kad nlar n pek ço u kocas ndan görece i s cakl k. Zira yuvan n y k lmadan devam .. her ya ta kar kocan n kar l kl cinsel isteklerine cevap vermeleriyle mümkündür. Kocalar n kötü 253 davranmas .gibi hastal klar olu ur. kocalar da sorumlu olur. Aksi halde araya üçüncü bir kimse girer ve yuvan n saadeti sars l r. Cinsel so ukluk genellikle kad nlarda rastlanan bir durum olmas na kar n. mide a r lar . Doktora e iyle birlikte gitmelidir. S k s k seyahat etmeli. kalp çarp nt lar . güven verici bir psikolojik ortamda gideremeyince. Evliliklerde ve aile içi ili kilerde e ler çat malar n . Kad nlar n yüzde 7'si evlilikleri boyunca orgazmla hiç tan mam t r. korkular. ba a r lar . orta ve ileri ya larda cinsel so ukluk görülebilir. Evliliklerinin ilk günlerinde geline anlay göstermek gerekir. birbirlerine M Cinsel . yüzde 26's bir y l sonra. Seyahat hem sinirleri dinlendirir ve hem de cinsel uyanmay sa lar. a r istek hem erkeklerde hem de kad nlarda rastlanan bir olgudur. Yap lan ara t rmalara göre kad nlar n yüzde 24'ü ilk birle mede.Kad n n so uklu undan. yüz 16's b ir y ldan daha uzun süre sonra orgazm ba arm t r. hoyrat ve bencil tutumu onlar bu hale getirmi tir. So ukluk Giderilebilir: Yeni evli bir kad n n bu tür tepkiler gösterdi ine bakarak hemen onu cinsel so ukl ukla suçlamak yanl bir davran t r. istekle ve zevkle yapmaya çal mal d r. Doyuma Ula amayan Kad nlarda Meydana Gelen Hastal klar: E zamanl ruhsal ve cinsel doyuma ula amayan kad nlarda çe itli psikolojik ve bedensel hastal klar meydana gelmektedir. yüzde 27'si evliliklerinin ilk bir kaç haftas nda. halsizlik ve sinirlilik.. Gerek ba lang çtaki ve gerekse sonraki y llardaki cinsel so ukluklar sebebi tesbit edilerek giderilebilir. Cinsel sa l n sevgi ve efkatle kazanamayan kad nlar n fiziksel veya ruhsal tedavilere tabi tutulmalar kaç n lmazd r. bir psikiyatr doktora giderek so uklu unun nedenini çözmeli ve onu gidermenin çarelerini ö renmelidir. sevgi ve ilgi sonucu normal düzeye ula abilir. Kad n. y k labilir.

Yani psi-kosomatim ileti im denilen özel bir ileti im biçimi geli tirilir. Evde erkek çocuk yoktu. Ve yine bu ya larda day m n dükkân na gider. K z çocuklarla oynamak yerine çember çevirir. Evlilik Raporu.. Ablama ko tum.. Örne in. çok korkmu tum. Gözlemlerimize göre.254 yönelik davran biçimi olarak ortaya koyuyorlar. 255 . 11-13 ya lar mda hep. ruhsal gerginlikler bedene yans r. bedene aktar l r. Ona ilk âdetinin ne zaman ve nas l oldu unu sordum. bira içerdim.. Öyle bir davran biçimi ki. Babamdan çok dayak yedim. (327) Prof.. sözsüz ileti im yerine sözlü ileti imin geçmesiyle ba l yor. i te o zaman çat malar. Annem titiz bir kad nd .'nin gözleri çocuklu unun o karma a dolu günlerini yeniden ya arcas na dal yordu. Sözlü ileti imlerin en düzenlisi olan psikoterapi. beden arac l kurulamayan ileti im. e ine kar k zg nl girmez s rt n dönüp yatarak göstermek gibi.sokakta oynuyordum. oturmas olgusudur. 243. ailede kimse bana bir ey ö -retmemi ti. Kurban Özu urlu anlat yor: (327) Kar koca anla mazl .. ist. sözsüz bedensel belirtilerek kurulur. ist. babamsa çok sinirli. On üç ya ndayd m. 18 y ll k evli ve iki çocuklu bayan T. Alt n kitaplar Y.. zihinsel-sözlü ileti imin yerle mesi. Day m bana pantolon giydirip kahveye götürürdü küçükken. 'Can m i te benim olmu tu ya." (326) Prof. kini ifade edebilsin.. Dr. ilkel olan bedensel ileti im yerine.. Dr. 1996.. ke ke erkek olsayd m da annemi babamdan al p ba ka yere gö-türseydim. yata a girer bulant lar . Kurban Özu urlu. sürekli huzursuzluk. diye dü ündü ümü an ms yorum. kalp çarp nt s ve ba dönmesi yak nmalar yla klini imize ba vuran 34 ya ndaki. öyle anlat yor çocuklu unu: "Çocuklu umda annemle babam s k s k kavga ederlerdi. Psikoterapinin psikosomatik hastal klar iyile tirme etkisi. mide yla ifade edilmeye çal r. bir eyler oldu unu his settim. Evlilik Raporu. Ne var ki ço u kez böyle bir davran biçimine imkan bulunmaz.' dedi ve bana bir tokat att . 8 -10 ya lar mda hep erkek çocuklarla oynamay severdim. s. Kurban Özu urlu. ondan olmu sun. (326) Bilgisiz ve E itimsiz Kötü Evlili in Sonuçlar Hakk nda Bir Öykü: Dr. e lerin bu sözsüz bedensel ileti imi b rak p konu maya.. Böylece sözlü olarak n . mahallede ba ka çocuklar dövme oyununa kat l rd m. "Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. s. All n kitaplar Y..." Bunlar anlat rken bayan T. 1996... aylarca. hatta y llarca süren birçok bedensel belirti ve psikosomatik hastal k. sözlü ileti ime geçmeleriyle iyile mektedir. birbirlerine kar duyduklar sevgiyi. 21 7.

. Üç kez sordu adam.. Ni anland k. Ama ni anl yken geçimsizlik yüzünden birkaç kez intihara te ebbüs ettim.. Ondan iyice nefret ettim... Peki. Kaba bir tecavüzdü sanki." dedi. "On alt ya ndayd m." Ortaokulu son s n fta terk eden bayan T.' dedim.aç susuz içerde oturdum. daha sonra cinsellikle ilgili korkunuzu yenebildiniz mi? "Evlili in ikinci y l nda cinsel tatmin. kendinden ya ça oldukça büyük bir ö retmenle evlenmeye zorlan r.. Bunu da okudu um bir kitaptan ö rendi im mastürbasyonla anlad m.. ama kocam görünce sinirlerim bozuluyor ve iste im kayboluyor. Bu çimdi in ac s yla. Nikâh günü nikâh memurunun sorusuna cevap vermedim." Ama siz sa l kl bir kad ns n z.. Bu olay hiç de toplumsal onay gören." . yasak savarcas na 'kendimi verdim'.. kocan za kar hiç istek duymuyor musunuz? Kocan z art k al m olman z gereken bir erkek. orgazm denen olay ö rendim.. kap y ona açt m. Ben aram zdaki bu ili kiyi 'kocam taraf ndan kullan lmak' olarak de erlendiriyorum... Kocam çok kaba davrand ." Öyküsünü yanaklar pençe pençe k zararak anlatan bayan T.. Kap y arkadan kilitledim. ilk cinsel birle me beni çok korkuttu.. bayan T. gerçekten de çok tats z bir deneyim ya am s n z. sessiz. Üçüncü gün kayn m geldi.. babam beni dövdü. gençsiniz. 'Olmaz.. Çok sevdi im erkek ö retmenim bir gün s n fta bir çocu u dövdü.. çekingen bir çocuktum.ilkokul ya ant n zdan da biraz söz eder misiniz? "ilkokulda çal kan.. zorla yapt . on alt ya ndayken. ben sustum... 256 "Ço u zaman güne cinsel istekli olarak ba l yorum.' diyerek onun odadan ç kmas n istedim... "Olan oldu"nun nas l oldu unu da anlatt . sonra da olan oldu.bir y l ni anl kald ktan sonra evlendik. Arkada oturan babam beni çimdikledi. istemeden bunca y l nas l sürdürdü ünüzü aç klayabilir misiniz? "Bana sata mas n diye...." Kocan zla cinsel ili kiyi. cinsel ili ki hakk nda hiçbir ey bilmiyordum. imdiki kocas olan bu ö retmenle evlenme öyküsü de hayli ilginçtir.. törensel ve "me ru" bir cinsel birle me say lmazd ." Evet.. Dü ünden sonra yatak odas na girdik. Çok korktum ve ö retmenime kar nefret duydum . Ni an att m. ki gün de açmad m. 'Soyunmana yard m edeyim. E im.. 'Evet. Evlili imiz süresince (18 y l) hemen hiçbir zaman e imle orgazma ula amad m. Hâlâ cinsel doyuma bu yolla ula yorum. ne garip bir rastlant d r ki. "Annem ve babam istemedi im halde beni bu evlili e zorlad lar.

Geçmi evlilik y llar ndaki duyumsuzlu unun birikimiyle her an patlamaya haz r." Gerçekten de burada. e inin ne sevgisini.de ki ili inin özde le me a amas nda erkek çocuk gibi yeti tirilmesinden olacak. bu sürece kar s yla yap c bir ili ki kurabilirdi.. kad nl benimseyememi . adam sesini ç karm yor. kad n rolünü de il. Anas na babas na küfrediyorum.. lk anla mazl k. Sebepleri: . 257 KADINLARDA A IRI C NSEL STEK Genç ya larda ve evlili in ilk dönemlerinde pek çok erkek bir gecede birden fazla cinsel temas iste inde bulunabilir.. Bu nevi istek genç ve sa l kl bir kad nda da görülebilir. Kocam bunlar hiçe sayar. erkeksi davran kal plar n benimsemi görünüyor. bunca hakaretime ra men kar mda sinmesidir.. Bunda biraz da kocan n ki ilik yap s n n pay oldu u anla l yor. "18 y ll k e iyim. yeni eyler yapard m. Fakat bu. Bunu yapamad gibi. Ne gereksiz eyler.. Onun bu hâli beni kendisinden daha da so utuyor. Bana do ruyu söylemiyor.. hiç ku kusuz tüyüyle bayan T." Bayan T. ne de ho görüsünü kazanabilmi . sayg n bir mesle i olan. bask n kad n ki ili i geli tirmi olan e lerin kocalar ndan daha erkeksi davran lar beklediklerini gözlemliyoruz... daha kocam n ald maa bilmem.'nin çizdi i tablodan kocas n n oldukça duyars z ve silik bir ki ilik yap s na sahip oldu u izlenimini ediniyoruz. önemsemezdi. nsan insana ili kilerinde hiç de olumlu bir geli me olmam . Bu." Belki onun ilgileri sizinkinden de i iktir. di lerini f rçalamaz. Onunla sevmeden. bayan T. istemeden evlenmi de olsa. e itilmi bir ki i olmas gereken kocas . diye küçümserdi. Bunl ar farkettiniz mi? Onun ilgisini çekebilecek bir eyler yapmay denediniz mi? "Bazen onun be enece ini umarak de i ik. bir iki gece için olabilir. oldukça sald rgan ve uyumsuz bir ki ilik yap s edinmi oldu u u sözleriyle daha bir belirginle iyor: "Kocama en çok k zmama neden olan ey de.Kocas n n fizik varl na kar böylesine bir nefret ve tepki duymas n . Kocam 'a k konulu' kitaplar okumama k zar. Aile toplant lar ndan ho lanmaz.Asl nda hiçbir eyle ilgilenmez. geçmi indeki olaylara v e ko ulland rmalara ba layamay z. Ben kitap okumay severim. Vücudu kokar.'nin çocukluk ya ant s na. Ne var ki. kocam n oturu uyla ba lad . Bir kad nda uzun süre günde pek çok defa cinsel temas arzusu duyulmas normal bir ey de ildir. Put gibi oturuyordu. baz rahats zl klar n i aretidir.

5) Vulva ve vajina iç yüzeyinde çe itli hastalanmalar oralarda ka nt ya. dolay s yle bu kad nlar a r cinsel istek gösterirler veya tersi de olabilir. o tespit edilmeli ve onun tedavisi yap lmal d r. bunlar da unlard r: 3) Kendi kendini tatmin veya sair nedenle kad n n b z r nda (klitorisinde) meydana gelecek a r duyarl l k.1) Genellikle kad n n erke i ile aras nda cinsel uyu mazl k olabilir. (Bak: Kad n Cinsel Organ Ka nt s (Ud Yeri Ka nt s ). Uyart c yiyeceklerden kaç n lmal d r. a r duygular da geçer. fakat bu ka nt böyle geçmez. 4) Baz kad nlarda horman bozuklu u vard r. Bugün verem tamamen tedavi edilebilmektedir. romanlar. 7) Tiroid bezinin veya böbreküstü bezelerinin fazla salg da bulunmalar da kad nda a r cinsel iste e yol açabilir. Hastal k tedavi 258 edilince bu istekleri de kaybolur. Bu arada a a daki öne. 8) Verem hastalar nda da cinsel istek çok artar.Cinsel filmler. Bilhassa kocas nda BELGEV EKL . Hormon verilmesi kesilince. cinsel temas iste i devam edebilir. Veya tersi de olabilir. Cinsel temastan kad n bir ey anlamaz. .riler genel olarak fayda verir. Tedavisi: Her eyden önce a r cinsel iste i do uran neden ne ise. dolay s yla sürekli cinsel iste e neden olur. cinsel temastan önce el hareketleri ve sözleri ile kar s n uyart p yar yar ya tatmin etmeli. resimler b rak lmal . . KT DARSIZLIK olan kad nlarda bu durum görülür. Cinsel temas ile vajinan n iç k sm ka nm olur. bunlar tedavi edilebilir. Bu bezeler tedavi edilip normale sokulunca. bunun sonucu. 2) Bazen kad n-erkek ya fark fazla olur ve kad n gere ince cinsel temasta bulunamaz ve onda doyumsuzluk meydana gelir. Bu nevi rahats zl olan bir koca. Genellikle kad ndaki cinsel doyumsuzluk yukar daki iki ana sebepten ileri gelirse de baz ba ka nedenlerden de olabilir. En k sa zamanda da iktidars zl k veya bel gev ekli i gibi rahats zl klar n giderme yollar na ba vurmal d r. zamanla a r istek hissi de ortadan kalkar. 6) Rahim kanamalar ve rahim kanseri nedeniyle kad na verilen a r erkeklik hormonu da kad nda a r cinsel temas hissi uya-rabilir. Hastal k ne ise o tedavi edilmelidir. ondan sonra cinsel temasta bulunmal d r.

"Kocan mutlu edemiyorsan suç benim mi? Sen sorununu e inle çözümle" diyerek kestirip att . Ondan kocam n yakas n b rakmas n istedim. kültürlü ol. ba ka kad n aramas n. E inize a k oyunlar n ö retebilmek için bir ö retmen gibi davranmal s n z. Kocam Evine Nas l Ba lar m? Ben 32 ya nda. Bu konuda onun rahat hareket edebilmesini sa layabilmek için a k heyecan duymas n sa lamal s n z. u gerçe i akl n zdan asla ç kartmay n: lkokul birinci s n f ö retmeni. Güzel yemekler pi ir. çok faydas n görürler. Kocalar da evde bulamad klar n d ar da aray nca da üzülürler. olgunla an meyvelerin a açtan pat pat dü meleri gibi. Fantezilerini . öylesine özverili davran öylesine kendini yenile. kocan doyur ki. bak ml . Baz erkekler evliliklerinin monotonlu undan b kt klar için zaman zaman böyle hatal davran rlar ve haram yola kayarlar. n uzun uzun anlat n. E inize a k oyunlar n n nas l yap ld neler oldu unu ona yans t n.CEVAPLAR A k Oyununundan kaç nan Bir Kad n B una Nas l kna Edilmeli? Bir kad n e er a k oyunlar na kat lmamakta direniyorsa. ÖyEvlilik ve Cinse! Hayat 259 leyse sen bu monotonlu u.. 3 çocuk sahibi evli bir kad n m. Kocana her konuda öylesine efkatli.Çe itli nedenlerden morali bozulmu ve a r cinsel iste e dü mü kad nlar. tüm çocuklar gürül gürül okumaya ba larlar. Her insan bildi i eyi yapmay sever. 10 y ll k kocam n beni aldatt n tesbit ettim. güzel sofralar donat. temizli ine ve cinsel davran lar na dikkat etmezler. bunun birincil nedeni a k oyunlar n bilmemesidir. y kacak yenilikler bulmak zorundas n. bir psikiyatra giderek tedavi görmelidirler. cinsel yönden aktif ol. Dikkat edece in konular: Onu hep derli toplu. güzel giyimli ve süslenmi olarak kar la. giyimine. Ders y l n n sonuna gelindi in de pek çok ö rencisinin hala okumay beceremedi ini görünce pani e kap lmak üzereyken bir de bakar ki bir hafta içinde. lk ba ta her eyi inkar etti ama s k t r nca itiraf etti. ürününü sonunda mutlaka alacaks n. bilmedi i eyi yapmaktan kaç n r. Gururunu ok ay c sözler söyle. Baz kad nlar. beklentilerinizin Kad nla görü tüm. uygulamalarla gösterin. temiz. SORULAR . ders y l boyunca ö rencilerine okumay sök-türebilmek için didinir durur. E ine a k oyunlar ö retmeyi sürdür. Bunu da birlikte cinsellikle ilgili kitaplar okumak suretiyle yapabilirsiniz.

Dölyolundaki ac duyma. Cinsellikte iki tür ac duyulur. Çok tahrik edici gece k yafetleri giyin. Sen do rudan do ruya bir rahim rahats zl geçirmektesin ve bir an önce doktora veya hastaneye ba vurarak tedaviye ba lamal s n. Firijitlerde. Do um kontrolü için kullan lan maddeler d e ac verebilir. Cinsel Temastan Hiç Zevk Alm yorum. kincisi fiziki bir ac d r ki. Bu tip kad nlar hiç bir cinsel uyar mdan etkilenmez. bu ac lar sevi me hazz n bast racak yo unlu a gelmi se ac kayna olan rahats zl klar n belirlenmesi ve giderilmesi gerekir. Asl nda ben istekli bir kad n m ama ac duydu um için ona yakla am yorum. Bu maddelerin kullan m ndan vazgeçilmelidir. Bütün bunlar ve art senin bulu lar n kocan n en k sa zamanda yeniden sa na dönmesini kesinlikle sa layacakt r. Kocamla ili kide bulunurken rahmimde son derece büyük ac lar duyuyorum. Ya lanmada hormon tedavisi ve di erlerinde yard mc krem sorunu çözümler. vaginadaki sperm öldürücü. Sebebi Nedir? k bir ac d r ki. en ufak bir zevk almak biryana. Bu yüzden de mümkün olabildi ince ili kiden kaç n yorum. Bunlar da ilaç tedavisiyle kolayca önlenebilir. Cinsel so ukluk cinsel ili kiden zevk almamak demektir. Erotik haz duygular nd an yoksunmu izlenimi verir. Bunlar n kullan m ndan vaz geçilmelidir. Bunlar neler olabilir? Örne in baz erkeklerin bünyesi.körükle. cinsel ili kiden kaç nma. hiç bir e bu ac dan . bu derecenin biraz gerisinde kalmaktan ba layarak. Bu tür isteksizlik gösteren kad nlara t p dilinde "firijit" denir. Kad nlarda ili ki s ras nda ac ya neden olan en önemli etken 260 dölyolunun kuru kalmas d r. Bunun nedeni ya lanma veya ili kiye haz r olmay t r. koku gide rici vb. birle meden nefret etmeye varan durumlara rastlanabilir. cinsel birle menin en yüksek haz derecesi olarak kabul edilen orgazma ula amamaktan. Kocama Neden So ukluk Gösteriyorum? Ben yeni evli bir kad n m. De i ik pozisyonlarda birlekte olmay istedi ini sezdir. maddelere kar allerji gösterir. yanma ya da ka nma genellikle zührevi hastal ktan mantar ve iltihaplanmadan kaynaklan r. Birincisi hazla kar kaç nmaz.

Kad n olarak her eyim normal. "Elbette ki okuyarak. erkeklerin "deneyimli kad nlardan ho land klar n söylediler. Öte yandan kocam n beni süt kuzusu gibi görmesini de istemiyorum. nsan n sevdi i kocas ile birlikte olmas hem sevapt r. nelerden ho lan p nelerden ho lanmad birisine kar nas l davranmalar gerekti i konusunda a k na dönerler. 13 y ll k evli.30 ya nda. evli bayan arkada lar mdan dinleyerek" eklinde cevap vererek kocay ku kuya dü ürmemek gerekir. Genelde orta yolu seçmekte yarar var. Halbuki dinimize göre. Bu yüzden kafan zdaki pe in hükümleri y kmaya çal n z ve cin-sili i sevmeye u ra n z. Bundan zevk almak için gayret ediniz. e im: "Bunlar hangi erkekten. Cinsi temastan hiç zevk alm yorum. Zifaf gecesi hakk nda deneyimli baz bayan arkada lar mla konu tum. Yak nda evleniyorum. Deneyimli biriymi gibi davranmak. dü ündüklerini söylemese bile. Erkek. Fakat ben bunu mant kl bulmad m. erke inin alt nda robot gibi yatmas da do ru de ildir. kocay gerçekten ho olmayan dü üncelere sevkedebilir. Çünkü e er deneyimli birisi gibi gözükecek olsam. Zifaf Gecesi Kad n Da Etkin Olmal M ? ey biln bilmedi i . ne zaman?" ö rendin diye beni sorguya çekecek ve aram zda tats zl klar olacak. cinsilik helâl dairesinde olmak art yla tavsiye edilen ve güzel olan fiildir. kocalar n n nas l bir insan oldu unu. Birle meye uyum göstermek her erke in oldu u kadar her kad n n da görevidir. hem de ailenin devam n ve mutlulu unu sa lar. Hiç bir Evlilik ve Cinse] Hayat 261 miyormu gibi davranmak. Özellikle de daha önce birbirlerini tan m yorlarsa. akl na gelenlerin kendisini rahats z etmesine engel olamaz. kimden ö rendin" sorusuna. Bask c bir aile içinde büyüdü ünüz ve cinselli e kar olumsuz artlanma içinde yeti ti iniz belli. En iyisi. Onlar. "Bunlar nereden. Temas s ras nda bir utanç ve tiksinme benli imi kaps yor. Elbette ki erke inin hareketlerine en az ndan sa duyusuyla kat lacakt r kad n. Halbuki kocam seviyorum. Hem cinsel konuda baz eyleri bilmek hem de deneyimli görünmemek için zifaf gecesi nas l hareket etmeliyim? Gerçekten i leri zordur zifaf gecesi k zlar n. Zamanla bunu yenebilir ve tatmin olmu çift olarak daha mutlu hale gelebilirsiniz. lk Gece çin Genç K z n Deneyimli Olmas Gerekir Mi? Ben 19~ya nda bir genç k z m. 2 çocuk annesi han m m. Ne yapmal y m? Probleminiz tamamen ruhidir.

Ama en az ndan pasif olmamaya özen göstermelidir. Bir gelin e er e iyle uzun ni anl l k dönemi geçirmemi se. A k oyunlar nda kad n n üstüne dü en görevler nelerdir. E ler beklentilerinin ne oldu unu kar s ndakine belirtmek ve gerekirse de ö retmek zorundad r. "Bu i ler ö retmeyle olmaz. ben de onu mutlu etmek ve yuvam z n sa lam temeller üstünde devam n sa lamak istiyorum. damad n da o gece birbirlerinden alacaklar son derece önemli haz kaynaklar vard r ve ikisi de bu geceyi de erlendirmek zorundad r. Çok k sa olarak: Zifaf gecesi "Kendini rahat b rak. A k oy unlar yla ilgili olarak fazla bilgim yok. Ho land n ve erke in ho land .Bugünlerde dü ünüm yap lacak ve zifafa girece im. dü üncesine kendinizi inand rman z daha rahat hareket etmenizi Söz veya davran lar nla yol gösterici ol. Birbirimizi henüz yeterince tan m yoruz. O nedenle. ya am n z boyunca belle inizden silinmeyecek sonsuz güzel bir gece olaca sa layacakt r." E in sana nas l davran yorsa sen de ona ayn ekilde kar l k verirsen hiç bir sorun ç kmaz ve unutulmayacak bir gece ya ars n z. Ancak o cinsel ili kiden önce benim üzerimde a k oyunlar uygularken. Zifaf gecesi nas l davranmalar gerekti i genç k zlar hep dü ündürmü ve korkutmu tur. . içimden gelen eyleri yapmak istiyorum ama ba aram yorum. kayg lan p üzülmeseymi im" diyeceksiniz. Asl nda zifaf gecesi korkmak yerine. Oysa i i oluruna b rakacak olursan z. Gelinin de. onun beni mutlu etti i gibi. Aksi taktirde evlilikleri boyunca. Kocam benim bu konuda hiç bir ey bilmedi imi söyleyerek beni suçluyor. haz duydu unuz yerlere erke in dokunmas na yard mc ol. Kocama kar l k vermek. Yanl bir ey yaparak kocamla daha ilk günde mutlulu umuza gölge dü mesini istemiyorum. Ni anl mla uzun bir ni anl l k devresi geçiremedik. her eyin kendili inden t k r nda gitti ini görecek sonra da "Ke ke günlerce dü ünüp. o gece ya ayamad klar mutlulu un buruklu unu duyacaklard r. " Bu konuda kacan z n biraz kat hareket etti ini belirtmek isterim. Beni son derece memnun etti ini itiraf etmeliyim. zifaf gecesi kendisinden a r aktif olmas da beklenemez zaten. Ben ona "Yapmam gerekenleri bana ö ret" dedi im zaman. Kocam bu konuda uzmanla m gibidir. ben de kocam n tabiriyle "Koyun gibi" yat yorum. zifaf gecesi benim de bir etkinlik göstermem gerekip gerekmedi i konusunda duraks yorum. içinden gelmeli" diye kar l k veriyor. 262 A k Oyununda Kad na Dü en Görevler Nelerdir? Ben 25 ya nda yeni evli say labilecek bir bayan m.

Ayn ekilde kar s için kocan n da süslenmesi ve kokulanmas gerekir. Senin ho land onun da haz duymas n sa lar. senin de zevk alabilece in davran lara göre.. hareketlerinle belli et.. Bu tür davran lar kocay kad ndan uzakla t rmaktan ba ka bir i e yaramaz. gerçekten koyun gibi duyars z kal yor. Ço u evli kad n. Kimi kad nlar m z cinsel hareketlili i ve a k oyunlar n "Ay pt r. arzulayan kocas için hem de görevidir. E inde bulamad cilve ve a kta aktifli i. . Asl nda kocan n dedi i gibi bu tür eylemler insan n gerçekten içinden gelmeli. ko calar n dü k r kl u rat yorlar. öksürürüm. . Özellikle kocas n n arzulamas halinde kocas için süslenmesi ve kokulanmas kad na vâcibtir. -. Erkek. benzer davran la ona aynen kar l k ver. senin onu. böyle bir iste in oldu unu n ve sende cinsel haz n eyler. Aksine kocan evine ve kendine ba laman için evde çok istekli ve cilveli davranmal s n ki kocan doysun ve gözü haramda olmas n."Bilmemek ay p de il. Ve sen de ö renmek istiyorsun. yard mc ol. Erkekli ine güven gelir. onun da seni öpüp s raca bir bakire j Allah' n Resûlü'nün bakire ile evlenilmesini ö ütleyen hadislerinde kendisine muhatap olan ile evlenseydin ya!" (328) buyurmas kad n n sevi mede hareketli bir taraf olmas gere ine aç k bir i arettir. onun da seninle sevi ece i. yol göster. kendi çekingenliklerinden kocalar n n ikayetçi olduklar n n fark nda de iller. Kocan sana ne yap yorsa. sözlü ya da sözsüz olarak ellerinle. çirkindir. Ama ne yaz k ki ya ad m z toplumda gençlerimiz bilgisiz. d arda arama sebeplerini ço u kad n dü ünememekte ve bu eksikli ini giderme gayreti göstermemektedir. ö renmemek ay pt r" demi atalar m z. içinden gelenleri uygulayabilesin ." gibi sudan 263 nedenlerle geri çevirirler. kusar m. bu bilgisiz halleriyle koca na yata na gittiklerinde. Sevi mek kad n n hem hakk . Sevi meksizin do rudan cinsel ili kide Allah' n Resûlü'ne ay-} k r l k ve de kad n n hakk na tecavüz vard r. Belki ilk zamanlarda bunlar yapmak sana zor gelebilir. Ama zaman içinde al Kocan n ho land r ve zevkle yapars n. kad n n haz duymas ndan da ho lan r. Yaln z Erkek Mi Sevi mekle Mükelleftir? sahâbilerine: "Senin onunla. aks r r m. günaht r. Sana bir ö retenin olmas gerek ki. Ho land uyand ran yerlere dokunmas na izin ver. K zlar m z n pek ço u.

Her ey cinsellik demek olmad n . . ahiretten habersiz yeti tirilen bir insan. 264 Bu konuyla ilgili bir öykü: (329) Yakla k yirmi y l önce bir arkada m n evine gittim. birbiri için süslenmeli ve kokulanmal d r. V e de fani dünyan n fanili ini kabullenmeli.Kar koca aras nda hayat ve yatak mü terektir. "Erkeklik mi. kederden kurtulamaz. insanl k m daha önemli?" sorusuna erkeklerin ço unlu u "erkeklik" diyeceklerdir. Öncelikle ya l l k y llar na ait bilgi edinmeli ki i. Her iki taraf. . cinsel konularla hayat ba lant l d r san ld bitti i yerde ya ama duygusunu kaybeder. Evli e ler. E ler. Ama erkek elli ya ndan sonra dü ünmeye ba lar: "Acaba kar ma kar erkeklik görevimi kaç ya na kadar yürütece im!?" Daha önce. ükürden. Bir saat kadar oturduktan sonra kom udan bir feryat duyduk.Neden yapt n bunu Halis'im! diyen bir kad n n feryad yd bu. Cahilce övünmeler. kulluk görevleri hakk nda konu malar nda bunal m ba lar. tabii ki bunal mdan. her eyi cinsel güce göre ayarlamak. i kar taraf n nas l memnun olaca n ara t rmal ve memnun etmeye çal mal d r. gücünün de i iyor. Kad nda bu çok önemli de ildir. nda birer tokat olarak sahibine geri döner. Gençlik y llar ndan beri. vakit ak amd . fikirden uzak hayat ya amak. slam'dan. Cinsellik Hayat n Tek Amac m ? Cinsel arzular n kaç ya ma kadar sürdü ü konusu insanlar n gençlik döneminde hiç merak etmedi i bir konudur. Y llar su gibi ak p gittikçe sorular ba lar. ya land (328) Buhârî. evinde ate li ve sevgide cömert. bunal m n olmam sa. her eyi evinde bulmal d r. evli e ler. bu dünyaya sadece cinsel arzular için gelinmedi ini bilmeyen ki i. e ler aras nda. insan n yarat l ve gayeleri. dertten. d arda iffetli ve namuslu olmal d rlar. ya ç ld rma. o güçten kesildikten sonra ya ölüm. "Erkeklikten kesildim. Çün kü. O halde ya amam n manas nedir?" diye iki cümlelik not yaz p intihar etmi . Mutluluk cinsellikle son bulur diye inanmak. D ar ç kt m zda kom u eve kalabal n birikti ini gördük. K saca. Müslümana göre hayat. sadece cinsellik demek de ildir. ya da bunal m meydana getirir. cinselli i ile övününce imdi durum tohumu y llar önce at lm t r. nikâh: 121. kar s na insanl ile de il de. Gidip bakt k. Me er 78 ya na giren adam bunal m geçirmi .

. ilgi alan n ba ka yönlere kayd r r. Ya l lar n durumu da ayn d r. kültürel ve e itim faaliyetlerinde bulunmak. Arkada m k l pay akl n oynatacakt .Sen ne yap yorsun? Akl n m kaç rd n!? / ' . Bakt m olacak gibi de il. onu ça rd m: . O zaman da üzülmez. dinimizce de böyledir evlenmeden önce cinsel ili ki kurdu u zaman ister istemez suçluluk duygusuna. Asl nda ay p veya günah de ildir..Bu dünyaya yaln zca cinsellik için mi gelindi? diye sordum. lk Cinsel Birle meyi.. Olaki çocuk utan r. Bunu çocu una al t ra al t ra anlat ve ya ama sevincini tatmas n sa la. "ay p" "günah" gözüyle bak yorsa ki. dünyaya geli gayesi de il. E er bir insan nikâh d cinsel ili kiye. vicdan azab na. O da ba ka güzel eylerden zevk al r. mtahan kazanmak kolay de ildir. çoluk çocuk yeti tirmek.Pek ya ne için gelindi?..nsan n hayat nda yapaca Ba ka bir öykü: birçok i ler vard r. görev. Allah'a kul olmaya. ktidars z olan bir insan n ya ama gayesi ne olabilir? Sab rla izah ettim. Mektup Y. "Bak" dedim: . Saf saf sordu: . ktidars zsa zaten cinsel arzu hissetmez. Doktor: "Bu çocuk iktidars z olur. dedi. çevreyle ilgilenmek. A. vicdan. utanç ve kayg ya kap l r. Bir arkada m oniki ya ndaki o lunu doktora götürmü ." demi .Çocu um ölsün daha iyi. Üzülse de teselli bulur. Çocu un durumunu kimseye de söyleme. sosyal. bu alemin geçici oldu unu bilir ve idrak eder. Bu da Allah' n bir imtihan d r.. "yanl ". imtihan vas tas d r. din gibi konulardaki inanc yla ilgilidir. . cennette kavu mak ve ebedî olarak ya amay kazanmak için geldik. Hayatta zevk al nacak ey sadece cinsellik de ildir. vs. kitap okumak.Bu dünyaya Allah diledi i için geldik. iktidars z olmak. kulluk imtihan n kazanmaya ve bu dünyada kavu amad m z. Ahiret inanc tam olan. "Çocu umun hayat mahvoldu!" diye bunaklar gibi sa a sola ko tu durdu. Art k bu dünyada ya amas n n ne anlam var?deyince: . s: 44. Çizgi. Çal mak. Evlilik ve Cinse] Hayal 265 güzel nimetlere. Cinsel güç. Çizgi. Evlilikten Sonraya B rakmay Gerektiren ki Önemli Neden: Bunlardan ilki ki inin ahlak. Aile S rlar . (329) M. ist. Ama bunu çok uurlu ve iman kuvvetli insanlar anlarlar.

tekrar tekrar birbirinize hat rlat n. b. kayg . güvensizli e mahkumdur. Evlilikte e lerin hem cinsel ili kilerini hem de genel olarak butun evliliklerini düzene sokmak için harcayacak zamanlan vard r. bu konularda daha rahatt r. slam n emir ve tavsiyeleri de insan f trat na ve duygular na ne kadar uyumludur. anla mazl klar n ara so umadan. Düzenli. uyum sa lamak için gereken zaman . herkesin ya am nda son derece önemli ad md r. daha kolayl kla bulurlar. Çünkü birbirlerini ba layan ba yoktur. "olumsuz duygular n aç a vurursam o beni b rak p gider". do al olarak. Onun için cinsel b irle me. Evlenip bir çat alt nda. çabuk ayr l a. gönül rahat yla ya amaya ba layan e ler. evlilikle birlikte olmal d r. Bir kez.Duygular aç kça ortaya konmal d r. yani mutluluk yaratan duygular beslemek. Bu da. Öte yandan. erkek. bu önemli ya amsal ad m tek ba na at yor say l r. Sorunlar çözülmeyen bir cinsel ya am da sa l ks zd r. yol yak nken anlat lmas için f rsat vard r. dü k r kl klar n z. Çünkü ortaya ç kmas kaç n lmaz olan sorunlar ancak bir güven ortam içinde çözülebilir.Evleninceye kadar beklemenin ikinci yarar da e lerin (her yönden oldu u gibi) cinsellik yönünden uyum sa lay p birbirlerine al malar n n ço unlukla uzun süre gerektirmesidir. korkusu en aza inmi durumdad r. Aksayan n bir an önce düzeltilmesi. lk cinsel birle me. '. mutlulu u zedeleyen duygular ay klay p ortadan As m Uvsal 266 kald rmak için de f rsat ve zaman vard r. sayg . ku ku ve korkular n z konusunda yapaca n z aç k yürekli.Uyum sa laman n zaman ald n hat rlatarak bir güven ortam sa lanmal d r. Yorgunluktan ve tedirginlikten ilk gece istenilen olmam sa. doyumlu. s ca s ca na yap ld zaman yarar sa lar. Sonradan patlak . sevgilim! Bu yeni de i ik ya ant ya al abilmemiz biraz zaman alacak" diyebilmelidirler. E er ki i cinsel ya amda e ine güvenemiyorsa. e ler: "Zarar yok. dürüst konu malar. doyum. c. geli tirmek için bol bol zaman bulurlar. bilinç düzeyine ya da bilinçalt nda büyük korkulara ve ruhsal sars nt lara yol açar. Evliliksiz cinsel birle meler. sevgi. Kar l kl arzu. Genç Evlilerin Mutlu Bir Evlilik çin Dikkat Edecekleri Birkaç Konu: a. Bu görü ü s k s k. yani sa l kl bir cinsel ya am için güven ortam artt r. kad n. K rg nl klar n z. Evlili in ilk gün ile sonraki gün ve gecelerinde birbiriniz için yapabilece iniz somut eylerden biri budur.Her eyin " lk Gece"de olup bitmesini beklememelisiniz. Evliler.

d.. Yeni do anlarda ve yeni evlilerde büyük ölçüde sevgi ve efkate ihtiyaç vard r.. Bu bilgiyi aç klamamakla biriniz vermek sevincinden. her eyi yeni ailenizin yarar na göre ayarlamaya çal mak zorundas n z. e.Sevgi ve efkatinizden k s nt yapmay n. Oysa bunlardan kimileri yeni kurulan ailenin mutlulu unu engelleyici olabilir. karde lerinize) de il birbirinize güvenmek. yani ikiniz de kaybediyorsunuz. Unutmay n.steklerinizi aç kça belirtin. Yani kendi kurdu u yuvaya kar (kendi de fark na varmadan) ba kald r r.verdi i zaman ço unlukla ili kilere zarar verirler. de er yarg lar n ta yorsunuz. bu ba ml l evlili e ta r ve duygusal ya am ikiye bölünür. mutlulu u eski çevrenizde de il yeni yuvan zda aramak gerekir. önemli kararlar al rken eski ailenize (yani ana. Bunlar gözü kapal sürdürmek çok do ald r. görü leri.. evlilikte mutlu bir ili ki sürdürmek yaln zca kahkaha. Art k bu konuda gerçekçi bir ay klama yapmak. Gözya lar yla h çk r klar payla mak da ili kiyi peki tirme yönünden ayn oranda önemlidir. lkin e inizle yuvan z dü ünmek. Size neyin zevk verece ini e iniz elbet sizden ö renecektir. Art k en önde gelen sorumlulu unuz yeni ailenize kar d r. "Ba lanmak istemiyorum ben. Eski ailesine kar sürdürdü ü gençlik isyan n yeni ailesine "transfer eder" ve yeni ailesine kar ba ms zl k çat mas na girer." Bunlar yeni (hatta bazen o kadar yeni olmayan) evlilerin a z ndan s k s k duyulan feryatlar de il midir? te evlendiniz. Eski ailenin etkisinden kurtulmak ve yeni düzen kurmak: ailelerinizden 267 kalma birtak m al kanl klar .. Bunu mant k yoluyla aç k seçik görürüz. E iniz de siz de eski . öbürünüz de almak sevincinden yoksun b rak l yor. Bunu bilinçli ve duygusal yönden kavramak kolay de ildir. Bana bask yap lmas na tahammül edemem. f. Yeme e geç kalacaksam telefon etmem neden zorunluymu ? Özgürlü ümü elimden almak m istiyorsun yani?. baba. Eski aileden gelen al kanl klar zamanla yeni aileye uydurmal veya terkedilmeli.kinizin art k bir "aile" oldu unuzu e inize unutturmay n. Bütün bunlar n sa l kl bir tutum oldu u ortadad r.E inizin duygular n anlamaya çal n. E er bir ki i eski ailesine duygusal ba ml l henüz sürmekteyken evlenirse.. ve ne eyi payla mak de ildir. Yani yepyeni bir aile kurdunuz. g.

Fakat bütün vücudun ve her taraf n n cinsel uyanma duyarl l n kabul etmek gerekir. Cinsel uyar ma vücudun belirli bölgeleri daha duyarl d r. . Cinselliklerini yeni ya ayan çiftler uyumlu bir cinsellik için öncelikle e lerinin uyar m sa layan bölgelerini bilmeli ve en önemlisi ne tür uyar lmadan ho land klar n ara t rmal d rlar. Bunun en iyi yolu da gene aç k ve dürüst olarak bu konuyu konu up tart maktan geçer. Evlendi imiz zaman hemen hemen hepimizin içinde eski evimizle ilgili bir k zg nl k.: As n Uvst l 268 yap c . ikinizin kurdu u "aileye" öncelik tan mak. melli kopmu sa durup dü ünün. özellikle tecrübesiz genç evliler için önemlidir. güceniklik birikimi vard r. Normal ve doyuma giden bir cinsel birle me. Unutmay n ki bütün mutluluklar bir? denge sa lama i idir. isteklerinizi. deri giderek s n r ve dokunmaya kar has-sasla r (bazen de g d klan r duruma gelir). ilk ailesiyle sa lam bir denge içinde ya-t ayamam olan ki inin bunu imdi ba arabilmesi pek zordur. Unutmay n ki onlar n5 ba l l klar çok eskilere dayan yor. bunlar uyum müzi inin ana temalar d r. Siz de ille e inize uyup küsmeyin.. E iniz eski ailesinden hiç nedensiz ya da sudan nedenlerle te-. I E inizle eski ailesinin aras na girmeyin. bu s rada kan dola m artar. mutlaka yeterli bir cinsel uyar mla ba lar. Ama birikimini oldu u gibi yeni ailelerine getirenleri güç dönemler beklemektedir.Bo anmalar n ço unun d nedenlerinin alt nda eski aileden kopamama olgusu yatar. olumlu rol oynarsan z onun yeni ailesiyle daha iyi uyum sa lamas na yard mc olursunuz. i te bu yüzden genç evlilerin birbirlerine bu konuda yard mc olmalar çok önemlidir. kendinizi onun yerine koymak. Sonuç Olarak Evlilikte Mutlulu un Yolu: Duygular n z payla mak. Bugün küsmü olabilirler. Çünkü yar n onlar bar t klar zaman siz kötü ki i olman zla kal rs n z. Bu birikimin sorunlar n evlenmezden önce çözüme ula t rabilenlerin yeni ailelerine uyum sa lamalar daha sanc s z olur. Cinsel uyar ma en duyarl bölgeleri bilerek uyarmak. E inize bedeniniz ve ruhunuzla birlikte getirdi iniz arma anlard r ve cinselli in fizik yönünü hakk yla ya ayabilmeniz için gerekli olan sa lam temel ta lar n olu tururlar. Vücudun Hangi Bölgeleri Cinsel stek Uyand rmada Duyarl d r? Deri her noktada efkatli ok amalara tepki gösterebilir. E inizin eski ailesiyle olan ili kilerinde. üzüntü ve korkular n z aç klamak..

kulaklar ve kulak memecikleri. D. nas l ok anmas ndan zevk ald ara t r lmal . Kad nda bu daha belirgindir. Kad nda Duyarl Bölgeler: Ara t rmac lar. gö üsler ve iki gö üs aras gerdan. n z e inizin anlamas n sa layabilirsiniz. d dudaklar. deneme-yan lma yöntemini ve çok iyi ileti im kurmay gerektirir. genel olarak öyle s ralayabiliriz: A. ense. iç dudaklar. Kolun iç k s mlar . C . F. cinsel organ n d ve iç 269 dudaklar ve memelerdir.Cinsel organ: Klitoris. ". dudaklar. Duyarl Yerler: En duyarl uyar m bölgeleri erkekte cinsel organ. dirsekle omuz aras iç k sm . dizin iç k sm . gerek erkekte gö üslerin uyar lmas nda meme uçlar n n dikle ti i görülür. Burun da kokular alg lamakla ayr bir uyar c niteli indedir.S rt. yumurtal klar. uyar m n yeterli olmas gerekir. E er ihtiyaçlar n z tart may be-cerebiliyorsan z. dirse in iç k sm .Gö üsler ve gö üs uçlar . bel yanlar . Bu yüzden öpü me bütün dünyada a k sembolü olmu tur. ap aras . kalçalar di ilik simgesi olarak görülmektedir. dizden yukar bacaklar n iç k s mlar . kad nda klitoris (b z r). kalçalar. Dil ve dudaklar n cinsel uyar mdaki yeri bir ayr d r. do rudan do ruya ihtiyaç duydu unuz eyleri aç klamas na dikkat edin. bask y a z n nazikçe farkl bir bölgeye götürebilir ya da e er ho land . sözcüklerinizin diziliminin onu ele tirir biçime dönü memesine. kulaklar ve kulak memeleri. E. ön sevi menin doyurucu.Cinsel birle menin her iki tarafça doyumlu olmas için. insan vücudunda d derinin iç deriye dönü tü ü bütün bölgelerin duyarl olduklar n söyler. ense. bunun yerine. E er sözcüklerle anlatam yorsan z. Erkek de uyar lmaktan büyük haz duyar. Boyun. Gerek kad nda.Dil.Derinin ve kaslar n inceldi i bölgeler: Kollar n iç taraflar . bacaklar n iç taraflar . E in ne tür uyar lmadan ho land öpülmesinden.Cinsel organa yak n olan yerler. nerelerin. a z. Bir s n fland rma yapacak olursak kad nda duyarl bölgeleri kad ndan kad na farkl olmakla birlikte. bel ve özellikle omur e risi ve çevresi. Ya da elini ya da n z buysa. o zaman küçük zevk inlemeleriyle neden ho land art rmas n sa layabilirsiniz. boyun. Ayr ca dudaklar. B. "Beraberce orgazm" siyaseti. nerelerin n anlamaya çal mal d r.

3. D dudaklar hafifçe aç l r. As m Uvsal . Cinsel heyecanlanma dört safhada incelenir: . Ancak heyec an. gö üslerde. Kan bas nc artar. nab z. Avuç içleri. kar n bölgesi. Bu bölgelerin d iddetlidir. Buralara yap lacak temas nda da son derece duyarl kad nda derhal bir irkilme meydana getirir. hamilelikten korkma. D cinsel ve ruhsal istek. gözler vulva parlakla r. Kad nda Cinsel Uyar m Ve Doyum Safhalar Nelerdir? ' 270 1. Bu safhada ayr ca vajina a z k s mlar daral r. rahats z edilmeye çok yatk nd r: Telefon çalmas gibi d ar dan gelebilecek rahats zl k verici faktörler. ço u zaman da belirgin bir cilt k zarmas kendini gösterir. Bu safha uzunca sürebilir. gö üsler duyarl olur. Ancak arada parazit olmad nda. bo azlarda ya da kar nda. ki bu ara heyecan oldukça yüksek bir seviyede "platoda" sabit kal r. erkek ya da kad n e taraf nca yap lan sevimsizce bir hareket vb. Asl nda kad ndaki cinsel aç dan duyarl bu yerler. nefes alma aral klar ve kan bas nc artmaya ve h zlanmaya devam eder. Bu da zamanla ve tan yarak elde edilir. zevkli bir bo almayla sonuçlan r. Deride bulunan duyma noktalar hassasla r. heyecanlanman n bedensel i aretleriyle kayna r. Bir kad nda son derece duyarl olan bir böige bir ba ka kad n için hiçbir heyecan do urmaz. Özellikle g d klanma duygusu meydana getiren yerlerde cinsel duygu lar da G d klanma duygusu ile belirtebilece imiz bölgeler unlard r. cinsel organlar n n d ve iç bölgelerindeki kan yo unlu u artar. olay doruk noktas na kadar devam eder. kalp at h zlan r ve nefes almalar s kla r. ayak tabanlar . 2. vm . vajinan n iç bölümleri genle ir. birinci safhada oldu u gibi. Ancak kad nlar için duyarl bölgeler olarak sayd m z bu noktalar her kad n için kesin de ildir. erkekler için de geçirlidir.Plato safhas denilen safhan n ikincisinde.lk safhada cinsel istek uyand r l r. bu safhadaki heyecan frenleyebilirler. vajina slakla r ve genle ir.Yukar da sayd m z bölgeler kad n n en duyarl noktalar d r. Bu bak mdan evlilikte mutluluk arayan ve e lerini tatmine ula t rmak isteyenler birbirlerini ke fe çal mal d rlar. bölgeler olabilir. gibi iç faktörler. vajinan n arka bölümünün son k sm nda bulunun vulva hafifçe yükselir. klitoris kabar r. içtekiler büyür.Üçüncü safha. Örne in. heyecanlanma daha da artar ve onunla beraber bu olaya kat lan vücudun bütün bölgelerinde cinsel ve kas gerginli i de ço al r.

5.4. kalp at mlar artar. vajina çeperi bir salg üretmeye ba lar ve bu salg slakl k duygusu verir. tende giderek artan bir duyarl l k olur. Orgazm an nda da. terleme ba lar.Kad nlarda Cinsel Tepki ( lgi.Vajinada slanma: Uyar lar n artmas yla. Çe itli a k oyunlar ile fiziksel ve duygusal bütünle meye yönelinir. D dudaklar yanlara çekilerek birle me ko-layla t r l r. cinsel hazza ula mak için u ra lan bir devredir gerilim. Bu de i im ya an rken istemsiz sesler ç kar labilir ve yüzdeki ifade de i ir. Farkedilen ilk de i im. E er gerilim süresi ve niteli i kad n n gereksinmesine uygun de ilse. Dölyolunun 1/3'lük giri k sm gerilim s ras nda kam kavray c bir ekilde daral r. Orgazm oluncaya kadar. vajina 271 ve rahimde bir dizi ritmik kas lmalar olur. Bu gerilim safhas doyuma ula abilmek için çok önemlidir. genital (cinsel) organlar nda giderek artan bir uyar m ve duyarl l k hisseder. stek doruktayken de iç dudaklar ve klitoris hafifçe i er ve renk de i tirir.stek-Uyar m): Dü ünce ve tahrikle cinsel istek önce beyinde ba lar. cinsel bölgedeki sinirlerin uyar lmas ve kad n n cinsel iste inin artmas il e vajinal dokunun kal nla mas ve klitorisin kanla dolmas ve büyümesi izler. Orgazm yakla t kça.Kalp at mlar ve solunum h zlan r. sakinle me safhas d r.Cinsel ilgi ve istek: Dü ünme veya tahrikle cinsel duygular beyinden ba lar. 4. Bunun sonucu tahrik olan bir kad n n vücudunda fizyolojik olarak birtak m de i iklikler olur. Baz sinir yollar arac l yla omurilikten geçerek cinsel organa ula r. Orgazm n iddeti ki iden ki iye ve birle meden birle meye farkl l k gösterebilir.Cinsel organlarda uyanma duygusu: Kad n. Vajinada hassasiyet artar ve klitoris büyür. 3. Orgazmik man et dedi imiz.Dördüncü ve son safha. vajinada uyar m ve vajinadaki slanmad r. Beyine sürekli olarak emir gitmektedir. adaleler orgazm kas lmas na geçi e haz rd rlar. Meme uçlar sertle ir ve memeler büyürler. Daha önce . Kad nlarda Cinsel Tepkinin Seyri: 1. Kad n Ve Erkekte Cinsel Tepkiler: A. 2. Gerilim (adale kas lmalar ): Gerilim: Cinsel doyumdan ba ka bir eyle art k ki inin pek ilgilenmedi i. tüm bedensel fonksiyonlar n yava ça tekrar normale döndü ü. Kan bas nc yükselir. kad n orgazma ula amayacakt r. kaslar gerilir. solunum h zlan r.Cinsel istekte art devam etmektedir. Bunu cinsel etkinlik devam etti inde vajinan n uzamas .

Erkekte Duygu ve Duyarl l k: yla omurilikten geçerek cinsel organa ula r. Orta dereceli bir orgazmda kad n 3-5. ilgi ve iste i. Kimi kad nlar üstüste orgazm olurken. E bunu eliyle veya parmaklar ile yapabilir. kimi kad nlar ikinci. Ba ta kar n bölgesi kaslar olmak üzere hepsi kas l r. baz lar özen ister. kad n denetleyemedi i ve denetlemek istemedi i gerilimin kendini a t n hisseder. mekanizma çok karma kt r. üçüncü hatta dördüncü orgazm ya arken. Kad nda orgazma ula maya baz yörelerde "gelme" denir. Baz kad nlar de i ik cinsel etkinliklerle kolayca orgazm olabilirken. kimileri bir kez olur. Bu süre içinde. beyine mesaj gider. kimileri rahatlay p dinlenmek ister.Rahatlama: Orgazmdan sonra. Kad n n "gelme"si s ras nda kad ndan da bir s v (meni) gelir. kan bas nc ve solunum normal düzeye iner. ancak giren kan d ar . Doyum (Orgazm): Gerilimin sonunda. Makat çevresi adalelerinde de iddetli kas lmalar olur.Orgazm gerçekle ir: Kad nlar n çok farkl tepkileri vard r. Peniste kan dola m vard r. bu ön sevi meyi ya da cinsel organlar n (klitoris veya vajina) direkt olarak uyar lmas n gerektirebilir. Sanki bir silkinme nöbeti gibi olur. Erkek tahrik olmaya ba lay nca. tahri in neden oldu u fiziksel de i imler izler. 6. Genelde u ekilde alg lan r: Kad n n le en bo lu u derinlerinde dölyolunun orgazm man eti denilen bölümünde birbirini takip eden kas lmalarla orgazm kendini belli eder. Bu 0. Baz sinir yollan arac l ç kamaz. Fiziksel ve ruhsal doyuma ula abilen her türlü gerginlik ve stresten ar n r. Bu nedenle orgazma ula mak için kad n n çaba göstermesi kendini tutup kasmamas gerekir. kimileri olabilir. böylelikle penise kan dolar.2 -50 mi aras ndad r. Bu "gelme" erkekteki bo almaya uyar. (330) 7. Ve penisteki damarlar n kapakç klar kapan r.deyindi im gibi orgazm ö renilebilen bir reflekstir. Kimi kad nlar sadece birle me ile orgazm olmazken. Sertle menin prensibi çok basitse de.Erkeklerde Cinsel Tepki: Erkeklerin duygusal tepkileri kad nlar nkine benzer. b. Böylece penis sertle ir. lk tepki penisin sertle mesidir. kuvvetli bir orgazmda 8As m Uvsal 272 12 kere kas lma hisseder. Fakat pek çok kad n bunun fark nda de ildir. Fakat her kad n ve erke in her cinsel birle mede ayn zamanda orgazma ula mas mümkün de ildir. cinsel organlar ise ili ki öncesi durumlar na döner.

Cinsel Performansta Dü ü ler: Sorunlara Sebep Olan Etkenler: te.Yenilenme dönemi: Erke in ikinci bir ereksiyon ve orgazm ya ayabilmesi için zamana ihtiyac vard r. Ank. cinsel sorunlar t bbi ve fiziksel nedenlerinin yan s ra cinsel davran lar etkileyen ki isel ve ikili ili ki ile ilgili konular n listesi: Fiziksel Konular: laçlar: Pek çok ilaç cinsel i levi etkileyebilir. Erkek seyrek ili kide bulunuyorsa. 63 v. Penis ba n n direk olarak uyar lmas çok heyecan verici olabilir. daha ileri ya larda birkaç saate dek ç kar. doktorunuza dan Hastal klar: Alkolizm n. Testislerin içinde bulundu u torba dokunmaya duyarl olmas bak m ndan kad n n vajinal dudaklar na benzer. ancak (klitoriste oldu u gibi) yo un uyar rahats zl k verebilir. Penisin çubuk k sm çok duyarl de ildir ve bu k s mdaki deri gev ek ve hareketlidir. . kapakç klar kapan r. Ya ilerledikçe erkek dokunarak uyar lmaya daha çok ihtiyaç duyar.Rahatlama: Cinsel organlar tahrik öncesi durumuna döner. 4. Erkeklerde Cinsel Tepkinin Seyri: 1. çabuk bo a labilir.Ereksiyon (Sertle me): Tahrik duygusu artar. E er ilaç kullan yor ve kendinizde bir de i i klik hissediyorsan z. Margaret Turner. Bu süre ergenlerde birkaç dakika iken. Bu durum erken bo alma olarak bilinir. penis büyür ve sertle ir. Bu süre ya n ilerlemesiyle birlikte uzar. Cinsel Konularda Herkesin Bilgmesi Gerekenler. kaslardaki dalgalar halinde kas lmalar ve bo alma izler.Cinsel ilgi ve istek: Kad nlarda oldu u gibi. ama fazla bas nç ac ya neden olur.d. en duyarl bölge penisin ba k sm d r.Erkeklerde. 273 ey 3. Nil Y. (330) Dr. Pek çok erkek için bo almay kontrol etmek kolay de ildir ve istedi i süreden daha önce bo al r.S. Penise kan hücum eder. 5.Orgazm ve bo alma: Çok yo un iste i. Erke in psikolojik ve fizyolojik ola rak tahrik olmas zaman al r. cinsel istek beyinde ba lar. 2. 6.Kan bas nc nda art ve solunumda h zlanma: Ereksiyon ve tam anlam yla tahrik ayn de ildir. Testislerin ok anmas zevk verir. penisin her taraf n n uyarmalara kar duyarl olmas na kar n.

' Ameliyatlar (prostat ameliyatlar . Derek C. (331) Dr. Polonsky. HYB Y.. s.1997.d. ) . histerektomi-rahimin al nmas .Artrit Diyabet ( eker hastal Damar hastal klar Kalp hastal klar Yo un sigara kullan m (amfizem) Yüksek tansiyon ' [' Skleroz (doku sertle mesi) Hipofiz bezi hastal klar Omurilik yaralanmalar al nmas ve kal n barsak ameliyatlar dahil) Tiroid hastal klar 274 Ki ilikle lgili Psikolojik Konular: Tedirginlik Kendine güvenmeme Kendini be enmeme/Benlik sayg s nda azalma Performans kayg s Çekingenlik Blgisizlik Dinsel çat malar Çocuklukta ya anan cinsel istismar Di er duygusal konular: Depresyon ya am nda ya anan huzursuzluklar Sosyal li kilerle lgili Konular: K skançl k Yak n ili kilerden kaç nma Rekabet Öfkesine hakim olamama Ele tirilme korkusu D bask lar (331).7 v. mastektomi-memenin <' . '.

Etkili uyar m sonucu dölyolu duvarlar berrak ve kaygan bir s v salg lar. bir ili kide orgazm olduktan sonra bile k sa sürede tekrar tekrar uyar labilir ve orgazmlar tekrarl yabilir. Orgazm durumlar . Sadece ruhsal aç dan de i ik duyumlar al r. Bu s v cinsel birle meye haz rl k olarak k sa sürede tüm dölyolunu kaplar. kad n ve erkekte vücudun gösterdi i tepki hep ayn yolu izler. . Örne in bir kad n daha a k oyunlar n n ba lang c nda bile çok büyük hazlar elde ederek yükselmeye ba lay p bo alabilirken. Orgazm: Kad n ile erke in cinsel tatmininde önemli bir nokta da orgazm olay d r. Bunlar heyecanlanma. Bu organ n içindeki süngerimsi doku heyecan nedeniyle kanla doldu undan penisin sertle mesi.Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z. Kad nda ise cinsel heyecanlanman n en belirgin göstergesi. dölyolunun slanmas d r. Hangi aktiviteyi gerçekle tirece i. Yani her iki cinsin cinsel doyuma ula p ula amamalar önemlidir. cinsel istek heyecan na tam manas yla kap lm durumdayken. uzamas . bir ba ka kad n saatlerce süren ok ama ve dokunmalar kar s nda hislenemeyebilir. Seçimi ne olursa olsun. Cinsel tepkiler birkaç evreye ayr larak gözlenebilir. fizyolojik aç dan farkl l k getirmez. ereksiyon yani penisin sertle mesidir. düzlük. bir tür cinsel faaliyetle bo alma yolu arar. içinde bulundu u imkanlara ba l d r. 275 ORGAZM (C NSEL DOYUM): Kad n ve erke in cinsel ili ki s ras nda birlikte ya da her biri ayr ayr duyumsad klar gerilimin doruk noktaya ula p tüm bedeni kaplayan haz duygular yla çalkalanmas na orgazm denir. E er bu s v lanma durumu olmasayd . Cinsel tepkiler insandan insana de i ir. erke in organ kad n nkine kolayca giremezdi ve doloy siyle her iki taraf da zevk yerine ac duyard . e leri fiziksel aç dan rahatlatt Cinsel Tepki Evreleri Kad n ya da erkek. kal nla mas ve dikle mesi mümkün olur. Erkek yukar daki artlara göre haftada birkaç kez orgazm olabilirse de kad n. gibi ruhsal aç dan da sa l kl k lar. orgazm ve geri dönü olarak tan mlayabiliriz. Heyecanlanma Erkeklerde cinsel heyecanlanman n göstergesi. Erkek için bu mümkün de ildir. Cinsel tepkilerin kar cinsle cinsel bütünle mesi ya da kendini tatminden kaynaklanmas .

Bir süre zevkin zirvesinde kalabilir. çevre." sözü daima hat rda tutulmal d r. Cinsel mutlulu u etkileyen temiz ve güzel giyim. Bu ekilde e ini yeterince mutlu edebilir. Genellikle zevkin doruk noktas na gelindi inde. geni ölçüde kontrol edilemeyen ve klitoris üzerinden vajinaya. ön k sm n üçte birlik bölümünde zevk dolu bir ekilde kas larak daral r ve bu bazen de vulvaya ve döl yata na kadar artar.Kad nda Orgazm S ras nda Neler Olur? Kad ndan kad na ve bir durumdan di erine göre farkl olabilir. Bu durumda da yine cinsel birle me onda korku olu turur. K sa sürelerle sertlik kaybolsa bile k sa aralardan sonra sertlik tekrar görülür. Cinsel ili ki olay . A k.) korkusu yeti kinlik ya am na da ta n r. sevgi varsa cinsel ili kiler önem ve de er kazan r. E ler. ikisi de aktif olmal d r. cinsel ili kide doyuma geç ula r ve geç çözülür. Çocuklar. di eri pasif de il. her eyden önce. bir dakika sevmek bir ömür. Orgazm S ras nda Cinsel Organlardaki De i imler: A. erke in cinsel kültürüne ve iradesini kullanmas na ba l d r. Cinsel birle me yaparsa cinsel organ na zarar verece ini dü ünür. Kad n. Anne Babalar n n Cinsel Ya ant lar ndan Etkilenir Mi? Ana babas n n cinsel ili kisine tan k olan her çocuk korkar. 276 Bunun d nda bir say erkek için sa l k yönünden sak ncal d r. Erkek kendisinin orgazm olmas n geciktirebilirse bu çok iyi bir hal olur. Baz çocuklar cinsel birle meye tan k olmasa da ana-babas n n yatak odas n n kap s ndan ya da duvar ndan geçen sesleri duyabilir. Biri aktif. Vajina. "A k. Kendisi daha sonra doyuma ula abilir.Erke in tekrar uyar labilmesi için yani yeniden orgazm olabilmesi için en asgari birkaç saatin geçmesi gereklidir. Erkek ise cinsel doyuma çabuk ula r ve çabuk çözülür. gerçekte sevgi olay n n zirve noktas d r. (Bazen de annelerinin babalar n n can n yakt Cinsel ili ki s ras nda can yand n dü ünebilirler. Beyin dalgalar . Bilhassa cinsel ili ki esnas nda çok dikkatli olmal . psiko sosyal durumlar ve temizli e çok dikkat etmelidir. Bu sürede e inin birkaç kez orgazm olmas n sa l yabilir. "acaba ben e imi nas l tatmin edebilirim?" diye kafa yormal d rlar. perine ve anüs bölgelerine ve ço u kez de tüm beden üzerine yay lan ritmik kas kas lmalar kendini gösterir. Babalar n n annelerinin can n yakmas ndan korkarlar. Bu. rahime. Erkek orgazm olmad kça bir cinsel ili ki periyodunda penisi sertli ini korur. Durumun vehametine göre erken ölüm bile sözkonusudur. Onun için çocuklarla anne baban n ayn odada yatmalar sak ncal d r.

sesler ç kart r. baz s gözlerini kapar. Vajinay çevreleyen kaslar n çal mas iradeye tabidir. kad n n çok veya az veya hiç do urmam olmas na ba l d r. azami olarak yar m dakika. Erke in penisinde oldu u gibi. Bundan sonra do al kronik hareketler ba lar.karakteristik bir ekilde de i ir (derin gev eme ve hipnozda oldu u türde dalgalar). Penis derisinin vajina mukozas ile bu s k temas sonucu. Baz kad nlar n ayn zamanda yo un bir renk duyarl l klar olur. ba kas ise zevk dolu bo alman n tad n sessizce ç kart r. Vajina çok darald için içine dökülen sperm rahim a z n n önünde birikir. Orgazm n her biri sadece birkaç saniye sürer. beden-benlik ve ruh aras ndaki komplike yap d r. Do um yapm kad nlarda ise biraz daha fazla geni leyerek yine döl yolu giri ini aç a ç kar r. sperm bo al r. Kad n n cinsiyet organlar ndan olan d dudaklar do um yapmayan kad nlarda cinsel heyecanla birlikte düzle ip ortaya ç kar. Orgazm sonras belli bir süre dinlenmesi gereken erkeklerin aksine kad nlar orgazm k sa zaman aral klar nda. vajina girintilerinde birikmesi önlenmi olur. sinirlerin ve bu adalelerin iyi çal mas na. Ancak bu daha çok d ve iç artlara ba l d r ve bir tek orgazmda oldu u gibi. yüz ifadesi de ço u zaman istem 277 d de i ir. kalp h z artar ya da bir ritmik vuru eksik yapar. Fakat as l çal ma çok defa bilinçsizce olan d r. Önce Kad n Vücudundaki De i imleri Ele Alal m: Birle me s ras nda kad n n vajinasm çevreleyen kaslar gerilerek vajina a z n daralt r. Bu daral penisin giri ine engel olma hissi olu tursa da olu an gerilim giri e tam bir engel meydana getirmez. Hiçbir suretle mekanik i lemez ve her defas nda ekil de i tirebilir. Kad n n heyecanlanma evresi s ras nda dölyolu uzunlu unun içte kalan üçte iki bö lümü boydan boya enine büyüme gösterir. Bu anda penis ve va-jinay örten mukozan n zedelenmemesi için collum guddelerinin ve vajinan n salg s artar. birle menin fazla veya az yap lm olmas na. Giri tam anlam yla olduktan sonra penis. Penisin vajina içine kay na bu s rada artan vulva salg lar da yard m ederler. Vajinan n etraf n saran kaslarda birden gerilerek penisi s kar. vajinan n kaslar ve s cakl ile temas eder. Kad n n bünyesine. iç dudaklar da tüm kad nlarda belirgin bir biçimde i er ve koyu k rm z bir renk al r. kad n n klitorisinde de do As rn Uysal . arda arda ya ayabilirler. zorla meydana getirilemez: Cinsel zevk. Bilinç ise o an "tam anlam yla yerinde" veya "silinmi gibi" olabilir. Bu faktörler penisin ereksiyon (sertle me) halini art r rlar. derin d erin nefes verir.

Erkekte Meydana Gelen De i imler: Seksüel merkez dima da (beyinde) bulunur. kad nlarda da erkeklerde de gö üs uçlar n n dikle mesi ve sertle mesini sa lar ve daha duyarl olurlar. 279 Orgazm n ard ndan tüm vücutta sonsuz huzur veren bir rahatlama. Yerinden daha yukar do ru çekilerek dölyolunun uzamas n sa lar. Bu arada kad n n dölyata Düzlük: Düzlük. D a yak n olan bölüm kan hücumuna u rar. erotik yaz lar okundu u. heyecandan orgazma kadar uzanan yükselme düzeyine denir. Bu olay kad nda olsun erkekte olsun de i ik olmay p her iki cinsin de tadabilece i en yo un hazd r. bel k sm na isabet eden bölgedeki ereksiyon (penisin sertle mesi) merkezine uyar göndererek onu harekete geçirir. sadece bir kaç saniye sürer ve tüm vücudu saran ve sarsan bir dizi kas lmalar halinde ya da nöbet biçiminde alg lan r. Orgazm: Orgazm. " ehvetli heyecan" anlam na gelen "or-gazmos" sözcü ünden gelmekte olup cinsel heyecan n en üst noktas nda ans z n geliveren adale ve sinir gerilimi bo almas d r. Penis sönük oldu u zaman da kendini besliyecek kadar kana sahiptir. Bu suretle bu organ a a da büyür. Bu evrede d dudaklarda fazla bir de i ikli in görülmemesine kar n iç dudaklar n rengi koyula may sürdürür. . Böylece kad nda cinsel uyar m artar. Birle me s ras nda vajina ile temas eden penisten ç kan sinirler ereksiyon merkezini uyar mla bu merkezin faaliyetini artt r rlar. Bu suretle harekete geçen beyin merkezi. soluk al p verme s kla mas hissedilir. ereksiyon kuvvetlenir. erke in cinsel organ n iyice kavrayabilmek amac na yönelik olarak yüzde 33 oran nda daral r. h zlanmalar . Orgazm. Bu da art k orgazm n iyice yakla makta oldu una i arettir. bir gev eme hissedilir. Bunun sonucu olarak ilk heyecanlanma evresinde biraz geni lemi olan bu k s m.278 kular n kanla dolmas sonucu büyüme ve sertle me olur. Penisin etraf n saran kaslar yeni uyar mlarla s k r. Penisteki süngersi doku kanla dolar. Bunun sonucu olarak penis kanla dolar. kan do ru gelerek penis ile temas eder. Ereksiyon merkezi damarlar geni leten sinirler arac l yla bu kez penisi uyar r. Ereksiyon merkezinde uyar gelince damarlardaki kan miktar nda artma olur. nab z at bas nc n n yükselmesi. Cinsel gerilimin artmas yla tüm bedende adale gerilmeleri. Cinsel heyecanlanma. Bir kad nla temas edildi i. cinsel arzuyu etkileyecek eyler seyredildi i veya konu uldu u zaman cinsel duyu artar. Kad nda dölyolunun iç k sm n n eni ve boyunda hafif büyüme görülür.

dolay s yla bo alma sa layabilir. Bu yitim iki a amada olu ur. Bo almadan hemen sonr a ilk sertlik yitimi ba lar. bir erke in cinsel güçlülük ya da güçsüzlükle ilgisi yoktur. H zl f k rma ya da yava s zma birikimin yo unlu uyla ilgilidir. Menin d ar ya ç k eklinin. lk birle mede uzun süren bir sevi me sonucu orgazma ula t daha k sa zamanda orgazma ula r. Ayn kad n de i ik durumlarda birbirinden oldukça farkl orgazmlar tadabilir. penisin taban ndaki adalelerin ve penisin irade d ritmik kas lmalar yla ba lar.Orgazm. öncesindeki durumuna geri dönü ü. Baz lar ndaysa iddetli ve uzun olur. Sertli in tümden yitmesi heyecan evresi uzun sürmü se epeyce zaman daha al r. Orgazmdan Sonraki Geri Dönü : kj n dolduracak kadard r. Baz kad nlarda orgazm k sa süreli ve hafiftir. Bu kas lmalar sonucu birikmi olan meni idrar yolundan d ar ya do ru birkaç k sa f k rmayla ç kar.. B. Geri dönü diye adland r lan bu evrenin heyecanlanma ev-y resinin süresiyle orant l d r. oldukça k sa bir sürede ger -b çekle ir. Bu evredeki gözle görülür fizyolojik de i iklik erke in pe -'! ni inin sertli ini yitirmesidir.Erkeklerde orgazm s ras nda meni bo almas da olur. Orgazmdan sonra kad n organlar ndaki de i iklikler ise öyledir: Dölyolunun d a yak n üçte bir bölümündeki kan hücumuna 280 . lk birle meden önce oldukça so uk görünen kad nlar n zamanla arzular nda birden artma gözlenir. Kad nlarda ancak kad n n kendisinin hissetti i bo al m diyebilece imiz bir s cakl konusudur. K sa aral kl bo almalarda bu halde bundan sonra n cinsellik organ nda hissedilmesi söz Orgazmdan sonra cinsiyet organlar n n ve vücudun heyecan. Daha sonra kas lmalar n aras uzar. Ancak organda yine de bir miktar sertlik vard r. ortalama olarak bir çay ka miktar giderek azal r. Erkeklerde Nas l Oluyor? Erkeklerde orgazm. Kimi zaman da yava ça d ar ya do ru s zar. cinsel bez yollar n n ve yan organlar n. Erkekler genç ya lardaki ili kileri s ras nda birkaç kez orgazma ula abilir. idrar yolunun. Bir orgazmda ak t lan meni miktar . Meni kimi zaman oldukça uzun mesafeye f k rabilir. Buna kar l k kad nlar birkaç yönden orgazma ula abilirler. lk üç dört güçlü kas lma bir saniyeden daha az zamanda olur.

onun üreme organlar n n etkinli e geçti ini. sorunu ortadan kald r r. Baz Erkeklerde Orgazm Olamaman n Nedenleri Nelerdir? Baz erkekler. Orgazmdan sonra erkeklerde ve kad nlar n baz lar nda her-çe it uyar lara kar n duyars zl k görülür. orgazm konusunda bir sürü ey duymu tur: Orgazm n önemi. Erke in yeniyetmelikten sonraki üretken y llar nda orgazm s ras nda bo alma gerçekle ir. mümkünse ilac n kullan m n kesme. Bu duruma geç bo alma diyoruz. lk Orgazm: Sa l kl her erkek. Ne var ki bugün dünyam z n birçok toplumunda kültürel ve geleneksel olarak k z çocuklar na kendilerini korumalar ve cinsel arzular n frenlemeleri erkek çocuklara oranla daha çok telkin edilir. kullan lmakta olan ilaçlar orgazm refleksini. Klitoris sakland derinin alt ndan ç kar ve dölyolu da ola an boyutlar na dönü ür. Gençlerde oldukça k sa olan bu süre ya land kça uzar. bo alma deyimi ise i in fiziksel bölümü olan meni f k rtma faaliyetini belirtir. Ba ka hiçbir ey olmam olsa bile yeniyetmeli i s ras nda " slak rüya" görmü ya da yar uykulu -yar uyan k oldu u s ralarda "doruktan a p" bo ald n hissetmi tir. Bu sorunun tek bir nedeni yoktur. Kad nlar birbiri ard nda birkaç kez orgazm ya ayabilir ve ancak son orgazmdan sonra duyum yitimi ba lar. Meni f k rtmak (bo almak) yetene i. Pek çok erkek mastürbasyon (el ile doyum) ya da di er uyarmalar yoluyla bo alabilmesine kar n. Ne var ki erkek çocuk ergenlikten önce de orgazm olabilir. Bu yetmiyormu gibi.u rama hali çabuk ortadan kalkar. cinsel ili ki s ras nda. Cinsel organlar na dokunan küçük k z çocuklar ya da mastürbasyon yapan daha büyük k zlar da ayn "doruktan a ma" heyecan n ya ayabilir. cinsel birle me esnas nda kolay orgazm olamazlar. birçok kad nlar n orgazm olmay . . zaman m zda kad n. Bu durum bir süre devam eder. Baz vakalarda. D ve iç dudaklar önceki durum ve boyutlar na döner. Bunun sonucu olarak kad n ilk evlendi i zaman cinsel ili ki s ras nda ye terince serbest ve rahat olamamakta ve dolay s yla 281 doyuma ula makta güçlük çekmektedir. Kad nlarda ise erkeklerden daha belirsiz geçer. bast r r. sperm (tohum) hücreleri ve meni (spermlerin içinde yüzdü ü s v ) üretebildi ini kan tlar. evlendi i zaman orgazm n ne oldu unu bilmektedir. kontrolü kaybetme endi esiyle orgazm olamaz. Mastürbasyon yapan bir ergenlik öncesi erkek çocuk. "Orgazm" deyimi cinsel doru un duygusal bölümünü. Bu durumda. Kayg lar bilinçsizdir ve sorunlar çözmek için bir uzmana dan malar gerekir. orgazm olmay ke fedebilir.

zevkli bir doluluk duygusuna ula abilmek amac yla penisi s ms k sarmalar.. Birçok erkek. Orgazm n do mas için gerekli olan esas zevki. Yeni evlenen bir kad n. Beri yandan erkek de önceden bilmese bile zamanla e inin d tan uygulanan klitoral tahrike daha kolay cevap verdi ini anlayacak ve onu orgazma ula t rmak veya birlikte orgazma ula mak için parmaklar yla klitorisi uyarma yöntemini deneyecektir. duyarl sinir uçlar yönünden zengin de ildir. sinir uçlar n n tahriki meydana getirir.erkeklerin orgazm olmayan kad ndan ho lanmad klar vb. Penis vajinaya girerken. Erke in penisi benli inin. Vajina a z . E er onun penisi . kad n n "içerden" orgazm olmas n sa lamay bir erkeklik gururu sorunu yapar ve bu gerçekle mezse kendi gözündeki kendi de eri azalabilir. çevresindeki bütün duyarl organ ve dokularla birlikte. Erke in sert. Klitoris bu son derece duyarl sinir uçlar bak m ndan daha da zengindir. T pk ba rsaklar gibi. Vajina ayr ca çok esnek bir dokudan yap lm oldu u için penisin büyüklü üne göre kendini ayarlayarak. tahrik olur. Daha do rusu vajinan n dokusu vajina a z n n. Çünkü e leri cinselli e ve birbirlerine s nd r r. Kendisi itiraf etse de etmese de vücuduna yabanc bir nesnenin giri ini hâlâ yad rgamaktad r. kemikli kas k bölgesi ve sertle mi olan penisin kökü. Penisin vajinaya giri iyle birlikte penis çevresini sarmalayan vajinan n yap s . orgazma ula abilmek için bir süre d tan elle uyar lma (tahrik) yöntemine ba l kalabilir. dudaklar n ve klitorisin dokular ndan tümüyle bamba kad r. Vajina. ba rsaklar olu turan dokudan yap lm t r. Cinsel birle me s ras ndaki zevk toplam na katk da bulunur. eline penisinden daha çok de er veriyorsa. penisin kökü ve erke in vücudu kad n n bu duyarl bölgesine sürtünür. bast r hisseder. Penisin vajinaya girdi i alan n çevresinde d ve iç dudaklar vard r. Bütün bunlar kad n n ba lang çtaki gerginli ini daha da art ran hususlard r. Ancak zaman geçtikçe orgazm türü bir sorun olmaya ba lar. kendine 282 verdi i de erin. demektir. ilerisi için umut verir. Gururlar n ok ar. vajinan n üzerindeki düz bölgeye bask yap p sürtündükçe kad n n klitorisi. Cinsel uyum sa lama çabalar n n ba lang ç döneminde kad na zevk ve doyum sa layan herhangi bir yöntem geçerlidir. dudaklar ve dudaklar n çevresi son derece duyarl sinir uçlar yla dö elidir.. Vajina dokunu tan çok. içi dolu olmaya kar duyarl d r. bu ona de er vermiyor. ayr lmaz bir parças d r: E er e i onun penisine de er vermiyorsa.

Yani ba lang çtaki elle uyar lan klitoral tahrik. bir manzara. Bir müzik parças . e lerin ikisi için de zevkli hale gelir. ta çocukluk ça lar ndan arta kalan yasaklarla korkular a arak cinsel birle menin do al. Demek istiyorum ki birçok genç erkek.. c insel istek duygular n n uyan p alevlenmesi yaln zca bedensel bir olay de ildir. ayr bir çabaya gerek kalmaks z n. Ama evlili in daha çok yeni oldu u dönemde böyle bir sorun henüz ortaya ç kmam t r. birle menin do al sonucu olarak doyuma ula abilmeyi özler. y llar geçti i halde hâlâ daha çok d tan tahrikle orgazm olabiliyor. güzel ve zevkli bir ey oldu unu anlayabilmektir. unu unutmay n ki cinsel zevk. Bu dönemde sorun. Birle me öncesi ok ama ve oyna malarda son derece önemli bir rolü vard r. Erkek bilinçli ya da bilinçsiz. bunlar hissedebilir. cinsel heyecan." uyar s n n kurban olurlar.e ine yeterli doyum ve zevk sa layam yorsa tüm benli inde bir noksanl k var.. Erkek penisinin güçlü ve ate li at l mlar na kendi vücudunun bütün ate iyle cevap verebilmek ister. orgazma giden yolun önemli bir a amas n olu turur. Kad n cinsel yönden iyice heyecanland rarak vajinanm içindeki ufak bezleri harekete geçirir. zamanla yerini cinsel organlar n aktifli ine b rakmal d r. bir resim. böyle dü ünür. hemem hemen herkesten. birle meden önce klitorisin tahrik edilmesi kad n n jenital (cinsel organ) bölgesine dalga dalga zevkli heyecan duygular yayar ve kad nda daha öteye gitme iste i uyand r r. eksiklik duygusu uyand rmaya ba lar.. bu onda da ister istemez bir noksanl k. K sacas .. Hatta sevilen ki inin dü üncesi bile kimi zaman bu yönden yeterlidir. birkaç a k ve sevgi sözü. cinselli i geli tikçe bunu e iyle gerçek "birle me" olarak görmeye ba lam t r. bir koku. Cinsel heyecan n doru una yakla an kad n. yine de. cinsel birle me s ras nda orgazm olam yorsa. bezler kayganla t r c salg lar n üretirler ve bu kaygan nemlilik sayesinde penisin vajinaya giri iyle vajina içindeki hareketi kolayla r ve durum. Bu birle me s ras nda. Kad na gelince. Deyim yerindeyse. hatta bir rüya ki iyi cinsel yönden tahrik edebilir. Cinsel Yak nla ma ve Doyumun Önemi: Klitorisin uyar lmas . her yerden duyduklar . "Kad n n z n ne ho una gidiyorsa onu yap n. penisin giri inden sonra daha çabuk ve k olay orgazm olacakt r. "klitoris tuEvlilik ve Cinse! Hayat 283 . Ba lang çta yabanc bir nesnenin vücuda girmesini yad rgam olan kad n. demektir.

salt erke in doyumunu sa layan. Kad n için de art k penisin penetrasyonu ve cinsel birle me. Cinsellikle ilgili davran la r itici bulur. klitorisin d tan tahrikiyle kolayca uyan p orgazm oluyor diye bu yönteme saplan p kal rlar. Cinsel so uklukta. Erkek bu "görevi" yerine getirmekle birlikte giderek bu i i angarya gibi görüp sinirlenmeye. kad n n cinsel güdüsü yok gibidir. i te bu yüzden yeni evli erkek. Daha önce orgazm ba l alt nda de indi im gibi cinsel zevkin doru undaki duyguya orgazm denir. Yoksa zamanla kad n n bu yönden tatmin edilmesi bir tür mastürbasyona dönü ür. Orgazm güçlü ünde ise cinsel istek vard r ve bunlar cinsel olarak uyar l rlar. s k lmaya ba lar. Kad n. Orgazm olamayan kad nlar n genelde cinsel ya ama önem vermediklerini veya cinselli i kirli. esasen yeterli uyar ld klar halde. pis ve adi olarak de erlendirdiklerini bildirmi tik. hem de daha önce de indi imiz. Cinsel uyar lardan heyecan duyarlar. E ler cinsel ya ant lar n klitorisle s n rlam lard r. Cinsel "b irle menin" yaln zca ad kalm t r! Orgazm Olamama. kar s n n doyumu nu (yani temelde tüm cinsel birle menin tempo ve ak n ) salt klitoral orgazmla s n rlamay p onu daha dengeli. Orgazm n kesin bir tan m n yapmak oldukça güçtür. Ama e leri ne kadar bilgili de olsa. e lerin hem yatak içi hem yatak d ya ant lar nda sonradan sorunlar ç kartacakt r.za na" dü erler. Hem s n rl l k yüzünden. daha geni kapsaml bir cinselli e do ru yöneltmelidir. kendisini pek ilgilendirmeyen bir eylem olup ç kar. Ayr ca orgazm olamayan kad nlar n e leri ile aralar ndaki duygusal ba n yeterli düzeyde olmad istatistik verilerine göre ortaya ç kmaktad r. Zamanla kad n da bunu cinsel doyumun de i mez ko ulu olarak benimser. Kad nlar klitoristeki (b z r) sinir uçlar n n uyar lmas nda hassast rlar. . Orgazm Sorunlar : statistiklerden bilindi i gibi her cinsel birle mede orgazma ula abilen kad nlar say s azalmaktad r. onlar teorik olarak yeterince uyarsa da e er kad n kendini serbest b rak p cinselli ini ya amak 284 285 için koyvermiyorsa orgazma ula amayacakt r. doruk noktaya varmakta güçlük çekerler. orgazm olabilmek için cinselli e bak aç s n de i tirmelidir. Herhangi bir nedenle orgazm olmayan kad n. klitoris tuza ndan kaç nmal . penisle ilgili tutumlar ve duygular yüzünden bu durum. Cinselli ini ya ayabilecek gücü ve iste i olu turmal d r.

e lerin birbirleriyle sevgi ve cinsellik konusundaki konu malar giderek azal r. Kimi zaman öyle yo un ve ola anüstü bir doyuma ula r z ki. na Birbirini seven kar kocan n cinsel ya am nda bütün bunlar do ald r. Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler.Bir ara t rmaya göre kad nlar n % 8'i hiç orgazm olamam lar. cinsel zevk ve duyumlar n du rup durup tazelemeyi ba ar rlar. Bu gibi sözler ona gelecekteki cinsel birle meler için güç kazand r r. (332) Ara t rmalara göre kad n n orgazm olamamas nda en önemli etkenler cinselli i a a layan bir çevrede yeti mi olmak. bir tanem!" gibi sözcükler kad na dünyalar verir. : Öte yandan. ço umuz için sözler bu mesajlar payla mak ve güçlendirmek aç ndan önemlidir. Margaret Turner. "Çok tatl yd n. Cinsel Doyumun Desteklenmesi: Erkek için de kad n için de cinsel birle me eylemi ve orgazm. / Oysa birlikte ya anan y llar ilerledikçe. Söylenen sevgi sözleriyle duygular m z n dili birbirini tuttu u zaman kar m zdakinin sevgisine olan inanc m z kesinle mi olur. . Umdu unu bulamaman n. ya ndaki kad nlar n % 10'u hiç orgazm olmam lar. 35 . be eni sözleri duymak isterler. S:141 vd. 1990. A kta Sözlerin Önemi: Her ne kadar. Evli kad nlar aras nda yap lan bir ara t rmaya göre %16's hiç orgazm ola-. ho nutluk. Ne var ki cinsel yönden uyum sa lam olan ve cinselliklerini birbirleriyle payla mas n ö renen e ler. tatl sesle söylenen. cinsel ya ant lar na yenilikler katmas n bilir. e le olan ileti im bozuklu u ve cinsel teknikte bilgi eksikli idir. dü k r kl u raman n puslu havas nda bocalad m z da olur. De i ik yer. zaman ve fan-tazilerle a klar n canl tutmas n bilirler. duygular m z ve dokunu lar m zla önemli mesajlar sözsüz iletmemiz mümkün oluyorsa da. Ank. Cinsel Birle imden Sonraki Sözlerin Önemi: Cinsel birle me ya an p bittikten sonra kad nlar kadar erkekler de e lerinden sevgi. m yormu . Onun sevi meye her zaman daha fazla haz r olmas n sa lar. her zaman ayn ekilde geli ip sonuçlanmaz. Uzun y llardan beri bu tür hastalar ba ar ile tedavi edilmektedirler. Ara t rma grubundaki kad nlar n 20 ya civar ndakilerin % 50'si. cinsel mutlulu u olumsuz etkiler.. (332) Dr. bize bu duygular tatt ran e imize derin bir ükran duyar z. Bu azalma. ISIM Y. Orgazm olamama veya orgazm güçlü ü bugün art k t bben tedavi olunabilecek bir konudur.

Ve uyumlu e ler ya lan d kça bu minneti daha çok duyarlar. Sonraki Y llarda A k Ve Orgazm: . eylemin kendisi kadar. ç ld rt c l . Benzeti ler. sertli i. Birbirimizi sevdi imiz. ölüyorum. yan yorum. Fiiller. tatl l . Birbirlerinin vücudunu övmek. Sevi me s ras nda hiçbir s fat a r abartmal kaçmaz. Her cinsel birle me. "Seni seviyoru m." gibi sözcükler sevi menin heyecan n ancak ifade edebilir. istekleri hatta duydu u doyumu utan p s k lmadan e ine hissettirmek.. sonras nda ve aradaki zamanlarda. bunlar bol bol söyleyebilmeliyiz. te bu yüzden birbirimize bu tür sözler söylemekten çekinmeyip. Kad n vajinas n n yumu ak ve s cak sarmalay yöresinin yumu akl k k rt c l ... tersine." demekten çekinmemek. güzelli i. Öncelikle kafam zdan geçmi in bask s n ve cinsellikteki "ay p" kavram n atmal y z. Kokular n ho lu u. Sevi mekte deneyim ve güven kazand kça birbirimize söylediklerimiz de daha renkli daha heyecan verici olmaya ba lar. S fatlar. Sevi me s ras nda konu mak e ler aras ndaki payla m zenginle tirir. Cinsel birle meye. Kad n erkek hepimiz sevi me s ras nda e imizin bakmaktan ve ok anmaktan ho land vücudumuzun çe itli yerleri ile ilgili be eni sözleri duymaya can atar z. hatta eylem s ras nda e lerin cinsel ili kileri konusunda serbestçe konu abilmeleri aralar nda öyle s cak bir yak nl k do urur ki bu sonraki cinsel eylemlere de yans r.Öncesinde. Asl nda bütün bunlar. ereksiyon durumundaki erkek penisinin s cak kadife duyusu. ç plak ve çarp c sözcükler de heyecan katar. 286 287 istekli oldu umuzu. e inin tutum ve dokunmalar ndan zevk ald n aç kça söylemek. "Bana bu tatl dakikalar sen ya at yorsun! Seni buldu um için. Duyulan cinsel heyecan ve hazz yüksek sesle dile getirmek. seninle birlikte oldu um için minnet doluyum!" anlam na gelir. "Ç l-d r yorum. bende ne buluyor?" Bu konuda e imizin m r ldand (ya da s ras nda hayk rd ) be eni ve sevgi sözlerine doyamay z. kendi cinselli imizden ve birbirimizin cinselli inden k vanç ve mutluluk duydu umuzu anlatan bütün sözcükleri bol bol kullanmal y z. "O.. Gövdenin u ya da bu . a k n lezzetini yükseltir. Cinsel heyecan ve co ku duydu umuzu. tutu uyorum. birbirimize güvendi imiz için yeni anlamlar kazanan "ay p" sözcükler. . beraberlik ve payla m duygusunu peki tirip vurgulamaya yarar. Sevi en e lerin fiziki soyunmalar ndan sonra cinsel duygular .

dil. gö üslerde. onlar cinsel aç dan uyarmak için gereken ok amalar . cinsel birle me öncesi ok ama ve cilvele melerin salt kad n tahrik için yap lmas gerekti ini san yor. Özellikle kad nlar. yüz çizgilerinde sevgi ve hassasiyetle dola an dudaklar. Birçok erkek de "Kar m. Kad n ve erke in birbirleri için cinsel yönden çekici olmalar ve bu çekiciliklerini belli bir süre sürdürmeleri. boyunda. bak lar sayabiliriz. E zamanl Ruhsal ve Cinsel li kinin Yolu: Bedensel yakla mdan önce e lerin birbirlerine kar l kl olarak verdikleri "cinsel sinyaller" uyar lmada önemli rol oynar. E lerde kar l kl cinsel istek uyand ran bu sinyaller aras nda yüz ifadelerini. saçlarda. dokunulmak. O andaki arzusu. y llar boyunca ille her cinsel birle meden önce ön-sevi me yani birle me öncesi ok ama ve oyna malar yapmak zorunlulu u vard r. Kimileri y llar y l hep ayn yöntemi kullanmaktan hiç b kmazlar. Beni ok ay p haz rlamak hiç akl na gelmiyor. Kad n o anda birle menin hemen gerçekle mesini arzulamaktad r. ruhsal ve cinsel uyar lmada rol oynayan etkile im biçimidir. tahrikleri ihmal etmektedir. bir çok çe itlemeler denemekten ho lan rlar. parmak uçlar tembelle mi tir. Ama bu demek de ildir ki. Oysa t pk kad n vücudu gibi erkek vücudu da sevi me s ras nda tek bir "erojen (duyarl ) bölge" olup ç kar ve ok anmak. bu evrede insan için en etkili uyaran. ses tonunu. erke i ta içinde hissetmektir. e lerinin heyecanlanmas n görmekten de zevk al rlar. \ uyar lmak ister. kulak memelerinde. Tersine. kimileyin e lerin ikisi de hiç zaman harcamadan do rudan birle meye geçmek isterler. klitoriste. Kad nlar ön-sevi meye genellikle daha çok ihtiyaç duyarlar." diye yak n r. kad nlar na yeterli ön -sevi me uygulamaktan ho lan r. Ya da erkek en çok ve her eyden önce e iyle tam birle me sa lamay istemektedir. Bir ba ka deyi le. ihtiyac . Kocalar art k onlar cinsel birle meye haz rlamak. Ço u erkek. bacaklar n iç yanlar nda. e lerin . kar cinsten bir insan n psikoseksüel davran lar d r. "Y llar geçtikçe cinsel ili ki mekanik bir i lev olup ç k yor" diye yak n rlar. Birçok kad n kocalar n n da ok anmaktan haz duydu unu bilmez gibidirler. Denilebilir ki. Kimi çiftler ön-sevi me s ras nda de i iklikten. Erotik sözler ve sevgi sözcükleri art k hiç söylenmedi i gibi kad n n erojen (duyarl ) bölgelerinin ok anmas da geçmi te kalm bir eydir. bedenin duru unu.Birle me öncesindeki sevi me ve oyna lar s ras nda nelerden ho lan yoruz? Bize neler yap ls n istiyoruz? Ne gibi ok ama ve tahriklerle heyecanlan yoruz? E imize bunlar aç kça söylemekten çekinmemeliyiz. omuzlarda. S rtta.

Bu ideal bir durumdur. Ne var ki y llar ilerledi i halde e ler hiçbir zaman birlikte or-. cinsel gücünü tümüyle du-yumsayabilmesi için cinsel eylemi gerçekle tirebilmek kendi ba na yeterli gelmez. E leri Birlikte Fiziksel Ve Ruhsal Doyuma Ula t ran Metod: Ba lang çta bu tuza a mak daha çok erke e dü üyor. E inin "haz r" oldu u an bilir. ona cinsel doyumu tatt rd n bilmek ister. e zamanl bir orgazmla sonuçlanmal d r. Bir erke in erkekli ini. Erkek. E zamanl orgazm n cinsel ya-. o erkek ba ar l d r ve kar s n doyurmas n bilen erkektir. birlikte orgazm olmal d rlar. Her birle me bu umudu içerir. Gel gör ki umdu umuzu her zaman bulamay z. kad n n heyecan n izler. Sa l kl ve ba ar l cinsel ili ki. kocas birle me 288 s ras nda beklemesini biliyor ve e ine zaman tan yorsa. bu heyecan n yeterince geli ip doru a ula mas için ona zaman tan r ve kendi heyecan n n temposunu ayarlar. Kad n na . Kar s n n da doyuma ula mas için öncülük etmesi. s ras nda yol göstermesi demektir. her iki cinste derece ve süre bak m ndan yeterli bir cinsel uyar lmayla gerçekle ebilir. Cinsel yakla m. e ler aras normal bir etkile im ortam nda. Hepimizin de istedi i budur. gazma ula am yorsa i in rengi de i ir. Erke in lider olmas demek kar s ndan önce kendisini dü ünmesi demek de ildir. elveri li cinsel yakla ma dayanan. Kad n da erke inin gitgide co an heyecan na uyup kendini b rakarak doru a onunla birlikte sürüklenir. Bu evrede cinsel etkile imi bozan ve uyar lmay engelleyen söz ve davran lara dikkat edilmelidir. Yani cinsel birle me s ras nda erkekle di i ayn zamanda. ant da hiç yeri yoksa durup dü ünmenin zaman d r. E lerin Birlikte Orgazma Ula mas : deal olarak her cinsel birle me. bu arzular n etkili bir dille. cinsel birle menin de daha doyumlu ve dengeli oldu u bir gerçektir. sözlü ya da sözsüz bir ileti imle birbirlerine duyurmalar cinsel eylemi ba latan cinsel yakla md r. Erkek ayn zamanda e ini cinselli e haz rlay p cinsel doyuma vard n . Hem biyolojik hem de psikolojik yönden erkek lider oldu u zaman. bu idealin beklentisiyle gerçekle ir. Ço u evliliklerde kad n n "havada kalmas " duyumsuzlu u ne yaz k ki gere inden s k rastlanan bir olayd r. te böyle durumlarda orgazma ula amayan e in herhangi bir yoldan orgazma ula t r lmas ili kiye çok ey kazand r r. e lerin birbirlerine ruhsal yönelmeleri ve birbirlerini haz rlayarak cinsel uyar lmaya duyarl duruma sokmalar evresidir.birbirlerini arzulamalar . Bir kad n için.

SORULAR-CEVAPLAR E zamanl Orgazm Olmamak Çok Önemli Mi? . Dikkatini e inin nelerden zevk ve heyecan duydu u konusu üstünde toplayan ve e inin cinsel birle meden zevk almas na u ra an erkek. Cinselli i. Erke inin anlay ve sabr sayesinde rahatlayan kad n da imdi onun istedi i gibi olmak. yeterince nemlendirip kayganla m olmas n bekler. yani na yerde da tm . ona zevk ve doyum sa lamak arzusu duyacakt r. oyna malara.neyin zevk ve doyum verdi ini anlay p ona göre davranmak. Cinsel enerjisini salt kendi üstünde yo unla t raca e iyle kendi aras nda bölü türmü olur. Cinsel birle menin bitiminden sonra kimi e ler. hemen ayr l p s rtlar n döner uyurlar. Erkek de kad n kadar ok anmak ister. onun genelde cinsel heyecan duymak için kendinden daha çok zamana ihtiyac oldu unu anlamakta gecikmeyecektir. erke in bir ba ka tür mastürbasyonuna (el ile doyuma) dönü ür. Gerçi penis onun cinsel aç dan en duya rl organ d r ama vücudunun di er bölgelerinin ok anmas da onu ho nut eder. Onun birle me öncesi ok amalara. klitorisi (sürekli ama yumu ak) dokunu larla tahrik etmeye ba lamadan önce. onu heyecanland rmak için çaba göstermeye ba layacakt r. Böylece o da. böylece kendisinin erken bo alma s k nt s na kar da en güzel önlemi alm olur. kendinden daha çok ve uzun cinsel uyar lara gerek duydu unu ak ldan ç karmayan erkek. Onun nelerden ho lan p n ke feder. Ona hayranl heyecanland n belirtir. "birlikte ve kar l kl zevk al p doyum bulma" olarak görüp gerçekle tiren e le r ise cinsel ili kinin Hvlilik ve Cinsel Hayat 289 de sevginin bir parças oldu unu bildikleri için cinsel birle meden sonra da bir süre birbirlerine sar larak yatarlar. bir erkek için kendi doyumu kadar önemlidir. E ini dü ündükçe kendi sorunlar n ve kayg lar n unutur. cinsel yönden duyarl olan öbür erojen (cinsel duyarl ) bölgeleri öpüp ok ar. Kad n na yol gösterip liderlik etmek isteyen erkek. sevgisini söyler. Cinsel birle me s ras nda türlü hareket yöntemleri deneyerek kad n n en çok hangisine cevap verdi ini alg lamaya çal Bu liderlik tutumunun erke e yarar yaln zca e ini ho nut k lman n verdi i tatmin hissi ve dolayl zevk de ildir. Birle meden önce onun "haz r" olmas n . Yoksa cinsel eylem bir "birle me" olmaktan ç kar. onun nelerden ho land dikkat etmeye. yani vajina bölgelerini r.

. Acaba yan l yor muyum? Tüm evlililkler böyle midir? Olmamas gerekir. içimde bir tak m a r istek ve duygular k p rda yor. Bu güne kadar e imle cinsel ya am m z son derece monoton. * Diyabet hastas kad n ve erkekler zor n z bir Zor Orgazm Olman n T bbi Nedenleri Nelerdir? ' orgazm olabilir.Cinsel tahrik ve orgazma herkesin tepkisi farkl d r. sorunun nedeni ilaç olabilir. Yemek yer gibi yata a giriyoruz. Sadece a ktan zevk almay dü ünün. imdiye kadar hiç yapmad m bir eyi yapmaya ba l yorum böylece. E lerden biri. O yine bildi ini okumay sürdürüyor. sa a sola dönüyorum. sa l kl bir cinsel ya am için çok da zorunlu de ildir. E ime konuyu k smen açt m. zevk al yor gibisin. sanki bir görevi yerine getirircesine geçti. diye savsaklad ama ili kimizde hiç bir de i me olmad . genç ve sa l kl bir kad n m. Senin için yapmam istedi in bir ey var m ?" gibi sorularla e ler birbirinin gönlünü almal d r. her zaman cinsel birle mede orgazm olmayabilir.) * Ruhsal durum orgazm etkiler. Bitkin Olmak Normal mi? "'..E zamanl orgazm. ama. Doktorunuza dan mal sm z. "Tamam 290 tamam. Kendimi tatmin etme yoluna gidiyorum. Herkesin cinsel ya amdan bekledi i de budur. Cinsel ili kide çiftler birbirlerinin nelerden zevk ald birbirleriyle payla mal d r. Ama son aylarda art k bunun n ö renmeli ve ö rendiklerini yine böyle olmamas gerekti ini dü ünür oldum. Yak n y llara kadar bu durumu normal görmeye çal yordum. Uykum kaç yor. Benim Cinselli i Ya amaya Hakk m Yok Mu? 35 ya nda 15 y ll k evli.. Benim de doyuma ula mam ve kocam n bu konuda özveride bulunmas gerekti ini san yorum. iki dakika bile sürmeyen gitgeller sonunda bo alarak rahatl yor ve uykuya dal yor. (Kullanmaya ba lad ilaçtan sonra orgazm olmamaya ba -lad ysan z. Fakat bu yalanc tatmin beni asla mutlu etmiyor. kocam kendisine vermem gereken bir hizmeti de erlendiriyor. Kocam i ini bitirip uyuduktan sonra beni bir huzursuzluk sar yor. ama orgazm olmad n san yorum. Hissettikleriniz cinsellikten çok zevk ald n z n göstergesidir. Orgazm Olunca. Bu durumda anlay la davranmal ve kar l kl nezaketle öyle konu ulabilir: "Sevi ti imizde. Bu kitab n de i ik yerlerinde de ruhsal durum geni çe izah edilmektedir. Elbette e zamanl orgazm istenen bir eydir. zorunluluk de ildir. * Kullan lmakta olan baz ilaçlar orgazm engelleyebilir.

evlilik nak nak i lenen bir oyad r. E inin sana sevecen davranmamas . senden ald davransan. Haram eyleri içermeyen hayali senaryolar kurun. tepkiye yan tt r. Bir kere e im bana izlenimini verdi. Oturup meseleyi onunla aç k aç k konu mal s n z. Orgazm tatmay n kocana sezdirmemen büyük hata. Yatak olay bizim için sanki bir görev haline geldi. E er sen ona a r iyi . Kendinizi cinsel co kuya kapt rabilmeniz ve tatmin olabilmeniz için e inizin de sizin de ön sevi meyi bilmeniz gerekir. Fantaziler kurun. Kendimi cinsel co kuya kapt ram yorum. Zavall nereden bilsin senin yatakta zevk duymad n . oradan artt rd gücü ve zaman sana harcamal . o da sana ba ka türlü davranamaz. fantezilerinizi zenginle tirin ve bunlar uygulay n. Orgazm Taklidi Yapmak Yanl M ? Ben bir y ll k evli bir kad n m. n azaltmal . Bir kaç dakikal k monoton beraberlikten sonra e imle s rt m z dönüp uyuyoruz. n. E imle sevi irken bir türlü tatmin olam yorum. k r c olmadan tart Neden ili kilerinizin böyle mo-notonla t gündeme getirin. sab rl ol. Böyle giderse bu evlili in hüsranla sonuçlanaca ndan korkuyorum. Bu onun da senin de yatakta daha çok mutlu olman z sa layacakt r. 291 Panikleme. i inin a rl de er vermeli ve özel bir gece geçirmelisiniz. O senin heyecan gösterilerini gerçek san p görevini yerine getirdi ini dü ünüyor ve art bir çaba göstermiyor. Veya haftada bir gün özellikle yorgun olmamal ve size özel kar pek sevecen davranm yor. Sonra da için için a l yorum. Bir erke in kad na neler tatt rmak zorunda oldu u konusunda mutabakata var n. En önemlisi yatakta hiç bir ekilde zevk alm yorum. Nas l Co kulanaca m? Ben 5 y ll k evli bir kad n m. n konu un. E inizin ön sevi meye zaman ay ramamas bende onun a r bir i te çal t Bu do ruysa i ya am nda da de i iklik yapmal . V e neden ön sevi meyi ihmal etti inizi Ön sevi meye zaman ay rmak ve de erlendirmek için konuyla ilgili kitaplar okuyun ve uygulamaya ba lay n. Buna ra men e imi memnun edebilmek için orgazm olmu gibi sesler ç kart yorum.Her eyden önce kocan zla oturup cinsel ya am n z güzel güzel. Orgazm denen eyi tan mad m dersem yeridir.. tatile ç k n.. kiniz de ön sevi meye daha çok a rl k vermeli cinsel ya ant n za biraz da fantezi katmal s n z. Evlilikte arad m hiç bir eyi bulamad m.

Bu arada yine utanarak unu da belirtmek istiyorum. Çe itli zaman ve mekanlar kullanmay deneyin. Her. E inizin bundan s -k lmamas gerekir.t 292 gerilmenin doruk noktas na ula ld nda bir gev em eye dönü mesi s ras nda a lamak Orgazm S ras nda A lamak Normal Midir? # . Eviniz ve odan z müsaitse serbest olun. Bazen tam anlam yla gözya sellerine neden olabilir (ve bu sadece "sulu göz olan" ve zaten çok kolay a layabilen insanlarda olmaktad r).eyin çok a r s da y prat r insan . sevindirici yan var. Siz de iç g d klay c iç giysileri giyinin. Çok Çabuk Ve Fazla Orgazm Zararl M ? Ben 30 ya nda evli bir bayan m. Tüm bunlar yapt ktan sonra cinsel yönden iyice gerilecek ve çok daha uzun bir ön sevi me sonras muhakkak co kulanacak.. güzel kokular sürünün. Ayr ca sevi meyi sadece yatakta gerçekle tirmekten vazgeçin. Kendinizi biraz daha rahat b rak n. Kad nlar n baz s . orgazm olurken de ba rmak normal mi? Çok çabuk orgazm olman z. organizma ve ruhun üstesinden gelen heyecan bir bak ma sellerle sürükleyip götürdü ü bir bedensel tepkidir bu. sak n bo al rken kendinizi denetlemeye kalkmay n. dü kurun ve cinsel ya am n zda biraz fantezilere yer verin. Birbirinize güzel sözler söyleyin. zevk veren bir ey olsa da beden için her zaman bir strestir. Ancak kocam n bu durumdan s k lmakta oldu u ihtimalini dü ünerek rahats z oluyorum. Aksine sizi doyurabildi i için rahat ve mutludur. E inizin zaman zaman size küçük de olsa arma anlar almas n ve eve çiçek getirmesini isteyin.. 9j.Asl nda bu konular kad n n ve erke in do as nda vard r ve küçük bir çaba harcamayla co ku kendili inden olu ur. Tabii ki bu kendi aç mdan son derece güzel bir olay. A r bedensel ve ruhsal gerilme anlar n n ard ndan ço u kez rahatlat c göz ya lar akmaya ba lar.. orgazma ula acaks n z.. Her ili kide birden fazla orgazm olman z n kayg land r n de il. Cinsel heyecanlanma alt nda olmak ve bir orgazma ula mak. Her ili kimiz s ras nda 2-4 aras nda de i iyor. Vücudunuzun kald rmas na göre dengeyi kendiniz ayarlay n z. Ba rma konusuna gelince. E iniz s zlanmad sürece diledi inizce sevi ebilirsiniz. cinsel aç dan son derece sa l kl bir kad n oldu unuzu gösterir.. Kad nlar n ve bazen de erkeklerin. Çok çabuk v e fazla orgazm oluyorum. cinsel zorunda olmalar hiç de az rastlanan bir olay de ildir.Tamam yla do ald r.

Orgazma ula ld nda a lamak. Orgazm ya am ndaki güçlük veya kolayl k erotik dü ler kurma yoluyla. esnemek ya da hemen uykuya dalmak gibi tepkiler normaldir. kad n taraf ndan özellikle çok arzulanan. heyecanlanabilir. Kad n n e seçimindeki karars zl . Ancak orgazma do ru geli en heyecan düzlü ü evresine vard klar nda tak l p doru a do ru ilerleyemezler. cinsel oyunlardan haz duyabilirler. g d k almak. bacaklar n n iç ade-lelerinin ritmik kas lma ve gev emeleriyle. kad n orgazm nda birlikte oynad klar rolü tan mlayabilmek. Bu. Orgazm bir reflekstir. dölyolu slanmas ndan ve penis giri inden tat alabilirler. cinsel duygular n suçluluk ve benzeri duygularla ba da t r lmas . e i taraf ndan terkedilme korkusu. Orgazm güçlü ünün nedenlerini anlamak ve tedavisini gerçekle tirebilmek için önce kad n orgazm n n do ru biçimde kav-ramla t r lmas gerekir. ba rmak. iddetli bir ekilde kas lmak. Â k olabilirler. Yani cinsel yönden duyars z de ildirler. Bu da sonuç olarak orgazm güçlü ü yarat r. yo un deneyden ürkme gibi durumlar olabilir. çok güzel ve samimi geçen (ya da uzun bir aradan sonra olan ilk) cinsel beraberli in ard ndan olur. Geç Bo alman n Önüne Geçemez Miyim? Ben 35 ya nda genç bir kad n m ve orgazm zorlu u çekmekteyim. Orgazm güçlü ünün ruhsal nedenleri. hiç bir cinsel uyar m almaks z n. ba ms zl n yitirme kayg s ya da e ine kin beslemesi orgazm uuralt na yerle mi bir denetim alt na al r. klitoris üzerine bas nç yap lmas yla orgazma ula an kad nlar vard r. nsan bedenindeki tüm refleksler gibi duyu sinirlerine ba l olarak gerçekle ir. Acaba ben bir frijit (so uk kad n) m y m? Bunun nedenlerinin ne oldu u konusunu ve tedavisinin nas l yap laca n aç klar m s n z? Orgazma ula mada güçlük çeken kad nlar n ço unda güçlü bir güdü vard r. gülmek. Bu tepkilerin hepsi ki inin iradesi d nda olup kötü bir niyeti ifade etmezler. Klitoris ile dölyolunun 293 orgazm güçlü ü çeken kad nlarda normal ile anormal kavramlar n ayd nlatmak aç s ndan önemlidir.orgazm n ard ndan a lar. ba kalar da sadece arada bir. Do al olarak orgazm bo almas na ula malar için gerekli uyar m almalar na kar n doru a ula mada yine de güçlük çekerler. .

erkeklerde uyar lmaya kapal 5 ile 30 dakika süren bir durgunluk görüldü ü halde. Ve cinsel tepkinin çözülme devresine girer. Bu nokta cinsel birle mede önemlidir. hatta üçüncü kez arka arkaya orgazma ula abilir. m z için bunu ba armaya çal t k ama ne yaz k ki sonuç alamad k. Bu aç klamalar do rultusunda hareket ederek e inizin de yard m yla orgazm güçlü ünden kurtulmay ba arabilirsiniz. Ayn Anda Orgazm Olmak çin Ne Yapmal y z? Biz 40 ya dolaylar nda 15 y ll k evli bir çi ftiz. Bizler birimiz (kad n) çok geç orgazm olurken. Kar Koca E zamanda Orgazma Ula mak çin Cinsel Eylemde Kad n Erkek Ayr m n Bilmelidir.Sorunun kayna n e ler aras ndaki ili kide arayarak tedaviye yönelmek gerekir. Erkek fizyolojik olarak kad ndan önce bo al r. öyle ki: E ler de i ik sevi me yollar yla birbirini uyararak cinsel gerilimi belli bir düzeye ç kar rlar. birlikte sevi meye ve cinsel ili kiye ba layan kad n ve erkek. Cinsel ili kide mutlulu u yakalaman n beraberce bo almak oldu una inand yapmal y z? Kad n ve erke in ayn anda doru a ula mas elbette ki bo alman n en idealidir. di erimiz (erkek) alabildi ine 294 bo al yoruz. Erkekten daha yava uyar lan ve daha uzun bir uyar m devresi ya ayan kad n. E lerin uyumlu bir ruhsal ve cinsel ya ant y payla abilmeleri için her eyden önce kad n ve erke in fizyolojik farkl l klar n n bilinmesi gerekmektedir. Modern cinsel terapide en yayg n yakla m hastan n mevcut reflekslerini a r denetim alt nda tutma e ilimini ortadan kald rmaya yönelik çal malar biçimindedir. arkas ndan da durgun döneme girince. fizyolojik olarak erkekten sonra orgazma ula abilmektedir ancak. Ayn anda orgazm olmak için ne . Erkekten önce birinci orgazm çözülmesinin arkas ndan kad n ikinci orgazm doru una yine eri ebilir ve ikinci. kad nda arka arkaya orgazm olma durumu vard r. uyar k kal r. Oysa önce kad n n yeterince uyar lmas ve erkekten önce orgazm doru una ula mas gerekir. Böyle bir haz doru undan sonra gerçekle en orgazmla kad n cinsel doyuma ula r. bu ayr m bilmeden. Çözülme devresinde. birlikte kolayca e zaman bir orgazma eri emezler. Bu gerilim düzeyinde sevi me kar l kl bir haz ya ant s na dönü ür. Bunun pratik sonucu olarak. Ancak bunu ba arabilmek için elbiri iyle uzun çal malar yapmak gerekir. kad n.

dil ve dudaklar yla ön sevi meyi devam ettirir. Uykular nda orgazma ula m kad nlara cinsel rüyalar n n s kl k derecesi soruldu unda bekarlar ve evliler için ortalama olarak y lda 3-4 rüya ortaya ç kmaktad r. Cinsel rüyalardan en fazla bahsedenler ayr lm ve dul kad nlard r. erkek bir yandan kendini denetim alt nda tutarken bir yandan da el. ba kas ise sadece arada bir. Baz e ler birbirlerine bu hayallerini anlat rlar. Kad n n üstte olmas erken tahrik olmas na ve birlikte orgazma daha uygundur. Zaman zaman "git gel"ler yap l r ancak bo alma hissedildi inde hareketsizlik sa lan r. Bekarlarda ise yüzde 295 miktar dü üktür.almaks z n dahi birle mede bulunabiliyor. 25 ya na kadar olanlar %15 ve 50 ya na kadar olanlar yakla k % 40 nisbetinde hayatlar n n herhangi bir zaman nda orgazmla nihayetlenen cinsel rüyalar görmü lerdir. Bütün bunlar n yap lmas yla zaman içinde istedi iniz gibi bir tempoyu yakalayabilecek ve birlikte bo alabileceksiniz. Tam tersine: Zevk alma duygusunu kamç layan fantezi sahneleri bir çok kimse için cinsel uyar m safhas nda gerçekten orgazma ula abilmeleri için çok gerekli olabilir. ikinci orgazmda birlikte orgazm ya ayabilirler. Bu arada kad n n iste ini yitirmemesi için. Gerekti inde erkek. Baz lar her a k oyunu s ras nda hayal ederler. kad n n kendisinden önce orgazma ula mas n sa lamal d r biraz önce anlat ld gibi. (20-25 ya aras nda % 2130). Erkek zihnini a ktan uzakla t r r. Kad n n daha çabuk bo alabilmesi için ise cinsel ili kiye ba lamadan önce uzun uzun a k oyunlar yaparak d ve iç dudaklar n. Bunu evliler takip etmektedir. Çünkü kad n. döl yolunun ve özellikle de klitorisin t ahrik edilmesi artt r. Gözlerini ba ka yerlere çevirir. (333) Cinsel Hayaller Kurmak Kötü Bir ey Midir? Hay r. (21-50 ya aras % 15-32). kar s hâlâ yükselmedi i halde kendini bo almaya haz r hissetti i anda geriye çekilerek tutmas gerekir. Bu arada kad n da daha aktif olmal d r. Bunun gerçekle tirilmesi ise öyle oluyor: Erkek dölyoluna girdikten sonra organ n olabildi ince hareketsiz tutar. Kad nlarda Cinsel Rüya ve Orgazm: Bat l ara t rmac lara göre kendilerine soru yöneltilen kad nlar n 20 ya na kadar olanlar % 8. arka arkaya birkaç kez orgazma ula abilme yetene indedir.Her eyden önce erke in. daha çok kendini tatmin ederken hayal kurar. (21-51 ya lar aras nda % 11-22). Bir çok erkek geri tutma diye bilinen bu uygulamayla hiç bo . Baz s ysa e leriyle birlikte olurken de il de. .

Arena Y. (333) Dr. s. Hatta baz kad nlar birle me s ras nda duyduklar zevki orgazm sanarlar ve cinsel ili kinin fazla zevkli olmad n iddia ederler. Ka yapay m derken göz ç karmamal d r. C NSEL MUTLULU U YA AMA SANATI Kad nda Orgazm' n Cinsel Mutlulu a Ve Aile Mutlulu una Etkisi: . K skançl a neden olacak eylerden sak nmal d r. bu erotizmin en yüksek düzeye ula t ana denir. orgazm duyunca da tatmin olur. Çünkü kiral k kad nlar.ist. i in fiziksel yönünü acelece bitirip para ald klar ndan erkekler. bunlar n nedenini günlük olaylara ba l yarak büsbütün mutsuz olurlar. Unutmamal d r ki orgazmla sonuçlanmayan bir birle me kad nda üzüntü yarat r. eklinde olmal d r.61 296 Ne var ki baz erkekler. Fantaziler. Kad n n cinsel bilgisi zay f olursa gerçek durumu anlayamaz. Kad n orgazma kadar devaml olarak tahrik. Belirli ah slar n hayaliyle sevi mek. Burada erkeklerin e lerine rehber olmalar gerekir. kad n n cinsel yap s n ve ya ant s n bilemezler. kendi e lerini de tan yamazlar. Fantazilerde. tüm ili kileri böyle san rlar ve e lerine yeterli ilgi göstermeden hemen ili kiye girerler. A k n ba lang c nda kad n ho a giden bir hisle heyecanlan r ve bu his orgazm oluncaya kadar artarak sürer. A k esnas nda zevk duyan kad nlar orgazm duymasalar bile az çok bir tatmine ula rlar fakat orgazm n verdi i rahatl k ve gev emeye hiçbir zaman ula amazlar. her eye çabucak k zarlar. Kad nlar bile bazan gerçek huzursuzluklar n n nedenini bilmezler. e lerin sosyal ve psikolojik duyarl l n tahrip edecek cinste olmamal d r. güzel bir k yafet veya çok güzel ve özel bir a k n tek rarlanmas v. Bu kad n ve erkek içinde geçerlidir. Deni O'br en. Kad n n cinsel ili ki esnas nda orgazma ula mamas haliyle cinsel so uklu u biribirine kar t rmamak gerekir. belirli ve bilinen ah slar hayal edilmemelidir. oysa erkek ço unlukla ka-d n ndan daha bilgili olmas gerekir. güzel bir mekan. Bu durum evlilikte anla mazl önemli nedenlerinden biri olabilir. Böylece kad n doyurmazlar. Fazla erotik kad nlarda ise üzüntü daha iddetli olabilir. E ini gerçekten seven bir erkek bu durumda çok dikkatli olmal d r. Sinir krizleri geçirirler. Cinsel so uklukta.s. Hatta baz kad nlarda bu arzu çok iddetli olabilir de yine orgazm olamazlar. cinsel ili kiye kar tam bir isteksizlik bulundu u halde burada ele alaca m z durumda cinsel arzu tamd r. te orgazm. Evlilik öncesini haram oldu u halde kiral k kad nlarla geçirmi olan erkekler.Bu tür fantaziler. Orgazma ula amayan bir kad n n psikolojik tedavi için gitti i doktora itiraf : n en . bir an önce i lerini bitirip para almak için duygusal hereket etmezler. ahlaken e ine h yanettir. Mutlu Evlilik.

Bu durumlarda ço u kez a l yorum. Kavga elbette ki cinsel ili ki sorunlar ndan ç kmaz. cana kast ve fena muameleden ötürü evi terk gibi olaylar n da büyük ölçüde cinsel kaynakl oldu unda hukukçular ve bilim adamlar görü birli i içindeler. k sacas her eyden ikayetçidir. kontakt birdenbire kesiliyor."On cinsel ili kinin ancak bir ikisinde orgazma ula abiliyorum. Kad n n sinir sistemi bu duyguya göre kurulmu tur." Cinsel arzular güçlü olup da orgazm tadam yan kad n. Hatta bu yüzden ihanete kadar gidebilir. Bu halde onlarda pek çok ruhsal bozukluklar a yol açabilir. Evlilik hayatlar n n dayan lmaz bir hal ald na n ileri sürer.. Madem ki çocuk yapmak için orgazma ihtiyaç yoktur. Orgazm insan fiziki yap s n n bir iste idir.. Orgazm n kad n n genel sinir sistemi üzerindeki etkisini bu istatistiki rakamlar çok aç k bir ekilde ortaya koymaktad rlar. e inin her çe it davran sinirlenmeye ba lar. Fakat kad nlar sevi me s ras nda orgazm duymayacak olurlarsa sinirleri çok gergin hale gelir. bo anmak isteyen e ler taraf ndan aç kça ortaya sürülmedi i gibi kay tlara da geçmiyor.... Erkeklerde oldu u gibi baz kad nlarda da yanl bir inanç vard r. Ben tam orgazm olaca m s rada ili ki birden pat diye bitiyor. Üstelik. Buna kar l k orgazm duyan kad nlar n ancak 10 da 2'sinde a r psikonevroz haller mü ahade edilmi tir. Bu yolda her çareye ba vurarak klitorisi ve vajinay her türlü tahrikle. kocas n n kendisini tatmin etmedi ini görerek erke ine di bilemeye ba lar. Orgazm ya amam evli kad nlar n 1 % 40' nda a r psikonevrozlar tesbit edilmi tir. Birçok Bo anmalar n Temel Sebebi. h rç n/a yorum. klitorisi elle de uyand rarak orgazm sa lama usulüne ba vurmal d r. Cinsel Mutsuzluktur: iddetli geçimsizli in temelinde yatan önemli etkenlerden biri olan cinsel uyumsuzluk. ama geçimsizli in alt nda yatan as l hastal k kad n n cinsel tatminsizli idir. di er bo anma nedenleri aras nda yer alan zina. . kad n n orgazm n mutlaka s k s k sa lamal d r. Yap lan istatistiklere göre evli kad nlar n ancak üçte biri 297 evliliklerinin birinci y l nda orgazm duymaktad rlar. Geri kalan ço unluk ancak ileriki y llarda tatmine varabilmektedirler. kazançlar n n yetersizli inden ikayetçidir. Kocam s rt n dönüp yat yor. Kad n baz hallerde gerçe i anlar... Nitekim yap lan anketler çok ilginç sonuçlar vermi tir. o halde buna fazla önem vermek yersizdir. Kocas da e ini yat t rmak için bo una u ra r durur. Çocuklar ndan ikayetçidir. Kad n n ve cinsel ili kisini mutlu görmek isteyen erkek. . Kocam orgazm olduktan sonra. Bu da beni çileden ç kar yor.

Hele k rsal kesimde erkekler kahvede... Bunun alt nda toplumsal nedenler ve baz gelenekler yatmaktad r. Cinsel Uyumdad r: E lerin cinsel ya am nda birbirlerini olumsuz yönde et -.. Bir çözüm yolu bulunam yor. so uk kad n. t Cinsel bilgisizlik. E ler duygusall k ba-1 k n mdan ayn yap ya sahip olmayabilirler. Bu arada tabii cinsel uyumsuzlu a neden olabilecek organik nedenleri unutmamal y z. çiftlerde. çiftlerin birbirlerini tan mamas ndan. Erkekte ve kad nda orgazma i (cinsel doyuma) ula ma süresi farkl olabilir. kar kocan n ikisi de yapt klar ndan tam anlam yla zevk alam yor. vajinan n iltihaplar da normal 298 bir cinsel ili kiye imkan vermez. Bugün iddetli geçimsizlik nedeniyle ayr lanlar n say s n n artm olmas ve gerçek nedenin cinsel sorunlar olmas . Ailede Mutlulu un Yolu.. cinsel duyumsuzluklara ve sorunlara neden olmaktad r. bir zincirin halkalar n olu turuyor. eker ve kalp hastal gibi. Bir çift aras nda kavgaya.. omurilik zedelenmeleri. Eskiden bu sorunlar üzerine pek inilmiyordu.. iktidars z erkek suçlamalar her iki tarafta da ne zevk ne istek b rak yor. iltihaplar. korkular n ve beklentilerini konu amamas ndan kaynaklan yor. Bütün bunlar n ötesinde incir çe-j kirde ini doldurmayan ancak zaman zaman e ler aras nda sürtü meye sebep olabilecek de i ik özelliklere sahip olabilirler. erkek ve kad n aras nda ileti im kopuklu u.. cinselli in keyfini iki cins bir arada ya ayam yor. Bu sorunlar. Erkek ve kad n aras nda { büyük ya fark bulunabilir. toplumumuzda bu konulara yap c bir ekild e de inmek gerekti ini göstermektedir. kad nlar kom u kad nlar aras nda bo vakitlerini geçiriyorlar.. Genelde kad nlar ve erkekler evli olsalar dahi bo zamanlar n kendi hemcinsleri aras nda geçiriyorlar. Zira ayn zamanda e itime ve al t rmaya . kileyebilecek bir çok faktörler vard r. Kad nlarda zar n yap s . Beraberlikleri uyumadan önceki cinsel birle meyi içeriyor. cinsellikle ilgili sorunlar n . Örne in erkekte prostat veya idrar yollar iltihab . makat ve cinsel organ aras ndaki kazalar sonucu olu an nedbe dokusu. unu söylemek gerekir ki cinsel uyum sa land t takdirde sorunlar ço u kolayca çözülebilir. Toplumumuzda kad nlar ve erkekler cinsel ya am konusunda birbirlerinden sürekli yak n yorlar. Evlilikte cinsel doyum. anla mazl a neden olan cinsel uyumsuzlu a giden olaylar.Aile Geçimsizli i ve Cinsellik: Aile geçimsizli inin bir nedeni de cinsel mutsuzluktan kaynaklanmaktad r. Dünyan n en zevkli i i bir kabusa dönü üyor. yaln z ilahi kudretin bize lütfetti i tabii ' bir olgudan ibaret de ildir.

'.. Birbirini çok seven kar koca. mutlu bir yuva kurabilmek için bireylere dü en görevleri göstermeye çal t k. Me ru. Me ru cinsel ili kinin ay p say lmas gibi. di i ve erkek te bu nedenle e ler zaman içerisinde daha uyumlu bir cinsel hayat için çaba sar- . bu görevlerin ge-. Belki de ço u zaman bu konuda mutlu olabilmek için gerekli olan rahatl kendisinde bulamaz.. Böylelikle hem kad n cinsel ili kiden Evlilikle . hemen her bireyi ve her aileyi ilgilendiren temel konulardan biridir. iki vücudun. Evlilikte mutlulu u olu turan ö eler bellidir. bu sevgileri mutlu olmalar na kafi gelmez. birbirlerini olduklar gibi kabul edeceklerine. iyi anla lmas ve uygulanmas gereken bir sanatt r bu. fetmelidir. kad n dedi in öyle olur veya koca dedi in böyle olur gibi dü ünceler. ay p duygusuyla kar layabilir. reklerini yerine getirmezse. Yani evlilik. Çocuklu undan beri (özellikle kad nlarda) haf zalarda cinsel ili kinin kötü. Di er sanatlar gibi sonradan kazan lan bir sanat. Evlenecek veya evli çiftler.'. âdî. . Çocuklukta al nan yanl e itim veya gerekli do ru e itimin al namamas .) Aile mutlulu u ve cinsel e itim alan nda bireyler üzerlerine dü en gö-* revleri ö renmeli ve yerine getirmelidir. yani yasal normal ve de görev olan cinsel ili kiyi e . a a bir i olarak yer etmesi. iki kalbin. Bu kitab yazarken okuyucular bo hayal ve duygulara sü -rüklemeksizin onlara ihtiyaç duyduklar cinsel bilgilerle beraber daha mutlu bir cinsel hayat sürmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar belirtmeye özen gösterdik. Onlara göre. kendi hayallerinde canland rd klar kal ba uydurmaya çal maktad rlar."l ba l olan. Ailede mutluluk ve cinsel e itim. Dünya üzerinde her canl en az ndan neslini devam ettirebilmek için kendi türlerine has bir cinsel ya am içerisindedirler. Cinsel Uyumsuzluk ve Aile Kavgalar : Kar koca. 299 Aileler ve bireyler yönünden bu konularda bilinmesi gereken asgari bilgileri bu kitab m zda derlemeye çal t k. Öyle ise cinsel ya am hayat n tâ kendisidir diyebiliriz. aile mutlulu unu engelleyen sebeplerden birisidir. j* cinsel bilgilerini artt rarak birbirlerini bilimsel yönden tan malar ve ona göre davranmalar bir çok aile geçimsizliklerini önler. e er aile mutlulu unu olu turan 'ö eleri ve kendilerine dü en görevleri bilmez. Biz de bu çal mam zda. kad n cinsel ili kiden so utur. tamamlan r.'. iki ruhun ve daha do rusu iki ki ili in birle mesidir.

Görüldü ü gibi bu vak'ada han m çocukluktan alm oldu u veya hiç almad cinsel e itim nedeniyle Allah' n emri ve de kanunlar n müsaadesiyle örf ve adetlere göre tamamen normal bir ihtiyaç ve hak olan kocas yla cinsel ili kiyi kabul edememekte. Oysa koca normal olarak e iyle c cinsel ya ant s n sa l kl bir ekilde sürdürmek istemektedir. pekçok psiko -sosyal proplemlerin temelinde genellikle bulunagelmi tir. kendini s kmakta.cinsel ili kiye zorla katlanmaktad r. Cinsellik kad n için bir zevk de ildir. en iyisi böyle bir olaya girmemeyi tercih etmektedir. Kocas n n hat r için ayda bir . Üstelik han m n ayda bir cinsel ili kiye kocas yla beraber olmaya raz olmas da olay yeterince daha da ç kmaza sokmaktad r. Örnek bir olay: 1 Koca yüksek ihtisas sahibi. sürdürmü tür. Ancak kad n cinselli e kar fevkalade so uk ve ilgisizdir.so uktur. mutsuzdur. Uzun y llar da e ine olan sayg s ndan bunu mesele etmemi tir. üphesiz kad n n ba ka bir sevdi i veya bir ba kas yla cinsel ili kisi gibi bir olay da sözkonusu de ildir. Cin-l sel tatminsizlik. 300 kad n n adeta beynine nak etmi tir.durmaz ve y llar ak p gider. Aralar nda derin a k oldu u için erkek bunun üzerinde . Alm oldu u yanl e itimler. Cinsellik ay pt r. tembellik gibi durumlarla kar la r. Ancak kad nda hiçbir de i iklik yoktur. Ama koca sa l kl d r ve e iyle Allah' n emrini helallisiyle yerine getirmek istemektedir. Bu nedenlerle ayda bir kocas na müsaade etti i cinsel ili kide de kocas na rahat vermemektedir. Birbirlerine ' a k olur ve evlenirler. E inin en fazla ayda bir kez cinsel ili ki müsaadesi zaman içerisinde sorun olmaya ba lar. türlü proplemlerin oda ndaki rolünü ça lar boyu . Oysa koca. Gerek kendisi ve gerekse e i. Dünya tarihi incelenirse görülür ki cinsel tatminsizlik. a k ile cin sellik ba da mayan iki z t duygudur gibi cinsellik s ras nda kendini a a lanm hissetmesi kad n kendi iç dünyas nda daha da üzmektedir. Hem de e ini tatmin edemez. hakl olarak kar s na kar cinsel istek duymaktad r. ^. tatminsizli in sonunda görülen sinir gerginli i. Koca yukar da da belirtildi i gibi bir a k izdivac sonunda evlendiklerinden ve de e ine a k oldu undan uzun y llar buna katlanm sorun ç karmam t r. i rençtir. han m lise mezunu. cinsel . . kavgac l k. Ancak evliliklerinin 25'inci y l nda erkek ve kad n 45 ya lar nda (ayn ya talar) kocada birikmi . Türlü zorluklar ç karmakta ve kocas n adeta sevgi dilencisi durumuna sokmaktad r.

e inden gördü ü yakla mlara kar çok dikkatli davranmas gerekir. Erkekler. regl (âdet)'in belirli günlerinde kendili inden yükselir ve d bir uyar m olmaks z n a k iste i do ar. anne. E inin isteklerini özenle izleyen erkekler. st. regl günlerinde olabilece i gibi kanamadan evvel ve sonra da art gösterebilir. i renç bulunmamal d r. Burada regl'in u veya bu gününde arzunun artt kesinlikle söylenemez. Aralar nda normal cinsel ya am ba lam . Baz kad nlar en yüksek arzu derecesinin regl'in hangi gününe rastlad n bilirken bir çoklar isteklerindeki art n periyodik oldu unu farketmezler bile. bu te his ve tedavi kar s nda normal cinsel hayata kavu mu ve çevresinde hiç gülmez olarak bilinen kad n. Durum her kad na göre de i mektedir. A k iste inin dü ük oldu u devrede kad n.. Cinsellik olmasayd nesiller devam etmez. hayat n ta kendisidir. e ler aras ndaki uyumun düzenlenmesinde yararl d r. Tedavide yap lan birinci i . e lerindeki de i ikli i sezebilirler... ço unlukla e lerinin do al ve ritmik isteklerinde uyum sa lay p kendiler ini buna göre düzenleyemezler. insan n ya am n n bir parças oldu u unutulmamal d r ve buna göre tabii kar lanabilmelidir. SehaY. Kemal Çakmakl . Sorunlar n n cinsel tatminsizlikten gelebilece ini asla hat r na getirmiyen han m.arzular patlak verir ve aile huzursuzluklar ba lar. (334) Cinselli in. ne eli ve hayat dolu olmaya ba lam t r. e lerin cinsel ili kilerindeki tutumlar ndan do ar. . Kocan n 25 y ld r çekti i dertleri sona erdirilmi tir. Cinsel arzu. (334) Aile Mutlulu u ve Cinsel E ilim. Dr. varl klar ndan gurur ve zevk duyulan ve yar n n büyükleri olacak çocuklar do mazd . Kad nlar n pek ço unda cinsel arzu.. Kad n n ho nutlukla yapmad duygular nda derin çözüntüler de ya ayabilir. Bu yüzden cinsel e itim. E ler aras nda en önemli anla mazl k. Her ne ekilde olursa olsun cinsellik gözde oldu undan fazla büyütülmemelidir. Kar koca aras nda bu durumun konu ulmas . 1997. Bu ya ta kad na cinsel e itim dersleri verilmeye ba lan r ve olay giderek normale girmeye ba lar. yi bir psiko-sosyal analiz yap ld nda bir ya am boyu kad n n cinselli e kar a r so uklu u ve isteksizli inin bunda birinci faktör oldu u tesbit edilir ve buna e ler de aynen kat l rlar. Ay p olan cinselli in ya am n bir parças oldu unun bilinmemesi. e itimin bir parças olarak usulüne uygun olarak verilmelidir. bundan kad n da son derece mutlu olmu tur. baba kavram olmaz. S. Prof. Ne gözde fazla bü yütülmeli ve ne de küçültülmeli. kabul edilmemesidir. cinsel e itim verilmesi olmu tur ve han m bu derslerden çok yararlanm t r. onda derin tepkiler olu turabilir. Âdî. cinsel ili ki. Yaln z birle me s ras nda ilgisiz olmakla kalmaz.145 301 O.

Özellikle tatil günlerinde e lerinden uzak kalmak için ev i lerinin en a r k sm n o güne ay r rlar. Kad n ancak uzun deneyimlerin. bellerinin tutuldu unu iddia ederler. Amaçlar kocalar ile mümkün oldu u kadar yaln z kalmamakt r. Erkek genç ya larda cinsel olgunlu a eri ti i halde.. na yöneltmek için her yola ba vururlar. Cinsel ili kiden kaç nmak için s k s k kavga ve darg nl k ç kar rlar. Ortada görünür bir neden yokken kocas na kar surat asmaya. Yani koca. kad n tam bir cinsel kapasiteye sahip olmak için çok beklemektedir.Baz kad nlar n arzusunun d nda yap lan cinsel birle me. Ba lar n n a r d Kocalar n n ilgisini cinsel yak nla man n d n . Ziyaretler. Kad n. Kocas na kar pasif bir dirence geçmektense aktif bir mücadeleye ba lar. Kad n n uzakla ma arzusu. görece i yak nl k çok içten olacakt r. e inin arzulu günlerini bilip ona uymaya çal rsa. Cinsel arzunun iddetlendi i günlerde de art k bu i i kocas ile yapmak istemez. Yava yava da kendilerini olu turduklar hastal a al t rarak gerçekten hasta olurlar. Bunun tersi bir davran içinde olan kad nlarda olur.. sürekli uyarmalar n sonunda arzulu bir e olur... ya am biçiminden ikayete ba lar. 302 ahbap toplant lar düzenlerler. Gezmeler. kocalar n yoracak i ler ç kar rlar. Hatta vücut geli imi tamamen bitmi ve her bak mdan olgun bir görünü kazanm genç k zlar bile cinsel ya ama haz rl kl de illerdir. e inin kucaklamalar na fiziksel kar l k göstermedi i için aralar ndaki duygusal yak nl k da yava yava kaybolmaya ba lar. Bu gibi kad nlar i tahs zl ktan s k s k ikayet ederler. Oysa kilo ald klar n da gizleyemezler. Bu ekilde yap lan cinsel ili kide kad n mutluluk buldu u için. isteklerini yerine getirmemeye ba lar. Bir k z n regl olmas onun art k tam bir kad nl a aday oldu unu kan tlamaz. Bir çok kad nlar y llarca evli . E ler aras ndaki cinsel ya amda tam bir ayr l k olu ur. Kendini kad n n r uhsal yap s na göre ayarlar. arzusunun az oldu u devrelerde de ayn mutlulu a eri mek için kendili inden a k isteyecektir. Ya da kocalar na evde yap lacak i ler gösterirler. e ler aras nda çok s k bir duygusal uyum bulunsa bile kad n karamsarl a sürükleyebilir. sevdi i bir yeme i kasten yapmaz. Di er bir özellik de erkekle kad n n do al yap s ndaki fiziksel farkl l kt r. evlilik ya am nda çok Önemli bir ba ar ans na sahip olur. Bir süre sonra tembel uyu uk bir kad n olurlar. S ks k hasta oldu unu söylerler. onun cinsel aç dan arzulu oldu u devreye de etki yapmaya ba lar. Gömle ini kasten ütülemez. Kendi kendinden. Burada tablosunu çizdi imiz durumu dikkate alan erkek. Çocuklar na kar da ilgisiz davran rlar.

Bu yüzden hafif hafif kavgalar ba lar. ancak rica ve yalvarmalarla kocas n n arzular na boyun e er. Kad nlar n bu duruma sürüklenmeleri ço unlukla e lerinin bilgisizlikleri yüzündendir. isteksizli ini onu k racak ekilde de il de gerçek nedeni ile ifade etmeli. kad n n ne zamanda canlanaca n bilmelidir. orgazma ula amazlar. do al olarak cinsel iste i. Arzular tatmin olmad zamanlarda sa l kl dü ünmedi i gibi i ini de iyi bir ekilde yürütemez. Yeni evli genç bir koca. Baz zamanlarda a k yapmamak zorunlulu u varsa. Bu hal erke in gururunu ok ayacak. Zira so uk hava yava yava ba ka sahalara da kayar. e ine kar besledi i cinsel arzunun yan nda ki ili ine kar bir sayg uyanacakt r. yuvan n mutlulu u için erkek buna katlanmas n bilmelidir.kald klar halde. kar s n n duygusuz oldu unu san r. Ona cinsel arzunun d sevgiye davet eder. Hatta bir ço u a k yapmay devaml olarak reddeder. yüksek bir arzuya. kar s n n geli imini dikkatle takip ederek. Erkek. 303 Evli e ler aras ndaki huzursuzluk ve kavgalar n sebeplerinden önemli biri de a ktaki uyumsuzluk ise de. Erkek. Kad n isteksiz oldu u günlerinde kocas na cins el yönden tahrik etmemek art ile ona daha yak n olmal d r. hatta içlerinde isteklerini gizlemeyenler görülür. Kendi bünyesini tan mayan kad n da çok defa kocas n dü üncesizlik ve azg nl kla itham eder. Zorunluluklarla sürdürülen evliliklerinde kar s n kendi cinsel keyfi için kucaklayarak i ini görür. onun so uk bir tip oldu unda karar k lar. Deneyimsiz koca. So uk zannedilen bir çok kad n otuz ya na d o ru arzulan r. kad nlara oranla çok daha s k duyar. Kad n n iste ine kocan n sayg göstermesi gerekir. Ancak burada kad n n da erke inin iste ine kar anlay l davranmas gerekir. a k yapmay anormal bir hareketmi gibi görerek erke ine ancak belirli günlerde teslim olur ve cinselli e tamamen kay ts zd r. yata n ay r r. e ini bazan a ka istekli bazan da isteksiz görünce bunun nedenini bilmedi inden e inin sinirli oldu unu kab ul eder. Ancak bu evlilik ne kadar yürütülürse yürütülsün iki taraf için de bir eziyetten farks zd r. yi bir uyu ma için her eyden önce anlay l olmak gerekir. a k ortak bir arzu ile yapan ve birlikte orgazma ula an çiftler aras nda a k kaynakl k r c kavgalar ya anmaz. Koca. . evlili i çok mutlu bir yola sevkedebilir. Kad n isterse nda yak nl k göstererek e ini kocas n n bu durumunu de i tirebilir. E iyle her eyi rahatça konu mal d r. böyle günlerde kocas na ba ka yönlerden yak nl k göstererek sevgisini ifade etmelidir. Davran lar ile kendisini sevdi ini ifade etmelidir. Her koca bu bak mdan kar s n anlamal d r.

Kar s ndaki erkek en do al bir istemle heyecanlanm t r. ciltlerinin düzgünle ti ini. dinlenmek için divana yüzü koyun uzanmas kad nda hiçbir arzu uyand rmaz. böyle bir arzunun zamans z olup olmad n dü ünecek halde de ildir. Durumunu. Bu ve benzeri bir cümle erke i e ini dü man etmekle kalmaz. Düzenli. gerekirse bu konuda kocas ile konu mal d r. erke e kar yap lacak en büyük sayg s zl k olur. ama içinde de bir eylerin k r ld n hisseder.Kad na da önemli bir görev daha dü mektedir. 305 ERKEN BO ALMA n . Ama genç kad n. onun bu arzusunun kaybolmas n 304 de il devam n istemelidir. O da kocas n n ki ilik yap s n tan mal d r. e itici kitaplar okumal . Art k evini bir hapishane gibi görür. doyumlu a k hayat ya ayan kad nlar. Sevilmedi i kan s içinde bir karamsarl a sevdeder. Kad n böyle bir anda kocas na yukar daki örne in zaman. E ine yakla t suç de ildir. o anda a ka kar isteksizdir. ister kocas n n beceriksizli i yüzünden cinsel birle ime kar olumsuz tutum tak nan kad n n bu tavr n de i tirmesi kendi yarar nad r. Ayn eyler a k isteyen kad n n istemlerini erke in kar l ks z b rakmas na kar da dü ünülmelidir. Böyle bir geli meye yol açacak davran tan rahats zl k duyacakt r. doktoruna ba vurmal . sinirlerinin rahatlamas ile birlikte güzelle tiklerini. giyinip soyunmas . uras n hiçbir kad n göz önünden uzak tutmamal d r: Evde erke in oturmas kalkmas . E inin arzu gösteri ini sevgi ile kar lamal . zaman de il bak ld zaman tahrik o lur. bu heyecan sonucunda e ine yakla m t r. çekicili in s rr na da ermi olacakt r. Zira kad n bakt Ama erkek için durum farkl d r. K r lan gururu ile kar s na yakla maz. gözlerinin parlay p n göreceklerdir. renklerinin canland A kta ba ar ya ula an kad n. Sevdi i be endi i bir kad nda gördü ü güzellikleri ile tahrik olmas erkekler için hiçbir zaman tam aksi bir tav rla kar l k vermelidir. ster kendi acemilili i. E inin kendisinden ayr özellikte oldu unu dü ünerek onun arzular n barbarca bulmamal do al kar. e ine aman yine mi ayn ey diyerek tepki göstermek. E inin kendisini arzu etmesinden gurur duymal . Kad n böylesi anlarda çok nazik ve anlay l olmal d r. onu öpüp ok ayarak di isel uyarmaktan kaç narak ilgisini ba ka yönlere çekmelidir. Kad n cinsel yönden olgunla mak için elinden geleni yapmal . endamlar na bir k vrakl k geldi ini âdet düzensizliklerinin ortadan kalkt .lamal d r.

Pek çok çiftte bo alma çok çabuk oldu u için kad n orgazma ula amaz. E inin davran . Ank. 1-5 dakika: %25-35'i . (335) Dr.d. Görüldü ü gibi erken bo alman n çe itli tan mlar n yapmak mümkündür. Erken bo alma. Fakat erken bo almada erkek. genelde evlilik öncesi cinsel deneyimlerini hep aceleyle genel evlerde duygusall ktan uzak ortamlarda ya am erkeklerde görülmektedir. Erkek en yo un heyecan a amas ndayken kendisini 10-20 dakika: % 10-20'si bo al yor. 5-10dakika:%20-35'i (335) Bo almadan önce 20 dakikadan fazla sevi ebilenlerin say s % 10 civar ndad r. Erken bo alman n süre olarak tan m 30 saniye ile bir buçuk dakika aras ndad r. 306 Bir erke in sevi me esnas nda bo almay denetleyebilmesi. Veya birkaç sürtünme sonras hemen bo almaya erken bo alma diyebiliriz. uzun süreli bir sevi menin ard ndan gelen bo alman n verece i duygusal ve fiziksel doyumu ya ayamaz. zaman içerisinde cinsel beraberlikleri normal bir düzeyde olu ur. cinsel uyar m sonucu h zla orgazm olmas ndan kaynaklan r. Margaret Turner. Bu sorun erke in kendi refleksleri üzerinde denetim uygulayamamas ndan. Nil Y. Erken bo alma erkeklerde görülen cinsel bozukluklardan en önemlisidir.Cinsel birle me s ras nda erke in kontrolü d nda henüz doyuma ula mad halde meni gelmesine erken bo alma diyebiliriz. Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler. ilgisi veya ilgisizli i ya da cinsel yönden çok çekici olu u önemlidir. Bo alma. E inin çok erotik olu u baz erkeklerde erken bo almaya neden olabilir. insan cinselli ini hiçbir zaman belli kal plar ve istatistikler içine sokmamak gerekir. bir rahatlama getirir. Fakat böyle durumlar hiçbir zaman sorun yaratmaz. Tabii erke in ne zaman nas l bo ald na en etkili olan e idir. 1990. erke e hangi a amada olursa olsun bir zevk verir. S: 137 v. e iyle uyum sa layabilmesi aç s ndan son derece önemlidir. Ara t rmac lar erkeklerden en az % 50' sinin zaman zaman erken bo alma sorunuyla kar kar ya oldu unu aç klam t r. Cinsel birle me s ras nda bo alma refleksini erke in kontrol edememesine de erken bo alma diyebiliriz. Elimizdeki verilere göre cinsel birle me an nda erkeklerin bo alma oranlar öyle: lk dakika için erkeklerin % 5-10'u. .

Cinsel organlar nda bir hastal n olmas .beklemeye alabilmeli ve kendisinden daha geç orgazm olan kad nla a k oyunlar n sürdürebilmelidir. üphesiz e ler ayn anda orgazma ula rsa her ikisinin de doyumu daha fazla olacakt r.A r heyecan ve utangaçl k. Tüm bunlar n sonucu her iki taraf da biribirlerine aç lamayacak kadar sinirli olurl ar. Erken Bo alman n Nedenleri: 1. Hem erke in bo almay geciktirmesi hem kad n n orgazma ula mas ö renilebilen bir reflekstir.S cak iklimde ve ac l baharat çok yiyenlerde.Prostat iltihab . sadece genelevde k sa sürede bo almaya artlanm erkekler için bo alman n denetim alt na veya bunun . Bo alman n Geciktirilmesi: Erken bo alma. 7. Bo alman n geciktirilmesini ayarlamak zor de ildir. acemilik korkusu.Kimi zaman erken bo alma sorununun kökeninde bedensel rahats zl klar yatabilir.A r mastürbasyon sonucu penisin çok hassasla m olmas ve edinilen kolay bo alma al kanl . 6. Sevi menin en yo un a amas nda ans z n bo alaca korkusunu duyan erke in e ine kar na duyarl ve anlay l davranmas da beklenemez. 3. orgazm kontrol eden sinir yollar rahats zl klar bunlardan bir kaç d r. Böylece k s r bir döngü içinde giderek birbirlerinden uzakla rlar ve cinsel ya amlar tamamen bozulur. Baz erkek ve kad nlar çabuk doyuma ula rken. Öte yandan kad n da onun bu davran kar anlay gösteremez ve erke ini bencillikle.A r yorgunluk (bedenî ve ruhî). bu da evlenince geçer. Bilindi i gibi insanlar cinsellik aç s ndan ve cinsel uyar lma aç s ndan farkl l klar gösterir. uzun süreden beri cinsel ili kide bulunmay . Zira kad n uyar lm iken daha bir ey anlamadan erke in bo almas sonucu sinirleri gerilir.Cinsel ili kiden önce uzun sevi mede bulunma. beceriksizlikle ve anlay s zl kla suçlar. 4. çok sars l r.Testis torbas n n çok dolu olu u. baz lar daha fazla 307 zaman isterler: Özellikle yeni evlilerde kad n n orgazma ne zaman ula aca belirtilerinin e i taraf ndan anla lmas ba lang çta bir sorun olabilir.Erke in kendine hakim olamamas .Kad ndan hastal k kapma ve onu hamile b rakma korkusu. ya lanma ve bunal m içinde olma. 8. 9. 5. 2. her ya ta kar -koca aras nda gizli geçimsizli e neden olur. erkeklerde erken bo alma nedenleri aras nda yer al r. Ancak normal bir cinsel ya am olmam .

karn ndan ba layarak derin nefes almal ve karn ndaki adaleleri kasmal d r. hatta h zla geri çekilmesi. Yüzy llardan beri uygulanan di er bir yöntem is e öyledir: Erkek bo alaca n hissedince i aret ve orta parma n yanyana tutarak makat ile yumurtal klar aras ndaki bölgeye üç dört saniye bast r r ve bir yandan da derin derin nefes al r. Çiftler ayn anda orgazma ula t klar nda cinsel hazz n doruk noktas na vard klar ndan. dinlenir gibi hareketsiz durmal veya kam n hissedince gel-git hareketlerine ara n ba n vajinan n tam d ar veya kam giri k sm na kadar d ar çekmeli. kad nda uyar lma duygular n etkileyecek. Örne in kad nda belki bir orgazm olamama durumu vard r. günümüzde pek çok çift bi rlikte doyuma ula mak için adeta bir zamanlama çabas içindedirler. kad n orgazma ula madan erke in gelmesi olarak görmemek gerekir. hemen kam birkaç santim d ar çekmeli. Di er basit bir yöntemi de öyle özetleyebiliriz. Bu gibi durumlarda erkekte erken bo alma var gibi de erlendirme yapmak yanl olur. Erkek. bu k sa süren dinlenme veya ara. erke e ise gelgit safhas n istedi i kadar uzatma imkan verecektir. Önce çifte bu konuda anatomi ve fizyoloji bilgisi verilmelidir. e ine bildirmeden uygulanabilmesi ve kam n dölyolundan çekmesine gerek olmay d r. Çift bo alma . cinsel birle me ba lad ktan sonra fazla uyar ld vermeli. Ülkemizde pek çok erkek sorunlar n e leriyle konu amamaktad r. Erken Bo alman n Tedavisi: Erke in en s k görülen fonksiyonel cinsel bozukluklar n n ba nda erken bo alma gelir. Ayr ca baz kad nlarda. Bu yöntemin bu nedenle üstün yönü.al nmas biraz daha fazla zaman alacak ve sab r gerektirecektir. Yani erkek kaç dakikadan önce veya sonra bo al rsa bu 308 erken bo alma olur veya olmaz. Böyle bir kad n n e i bir cinsel birle mede belli bir a amada orgazm olacakt r. Erken bo almada zaman sorunu çok önemlidir. Sakinle ti ini fark edince tekrar gel-git hareketlerine geçmelidir. Fakat dinlenme zaman n çok uzatmamal d r. Di er fonksiyonel cinsel bozukluklarda oldu u gibi bu sorunda da her iki e i ele almak gerekir. Çünkü ara fazla uzarsa kad n n heyecan geçer ve tekrar uyar lmas zor olabilir. Yani erken bo almay . Gel git hareketlerinde kam n yava ça ve kuvvetli bir ekilde yerle tirilmesi ve oldukça çabuk. De erlendirme çok zordur. Bo almay denetimi alt na almaya çal an erkek aceleci olmamay ö renmelidir. Erkek uyar mlar sonucu art k gelece ini hissederse. hareketsiz kalmal . Ancak göbekli erkekler kar n adaleleri zay f oldu u için bu yöntemi pek uygulayamazlar. onlar n ehvet duygular n alevlendirebilir.

Bir süre erke in erken bo almas na kad n tepki göstermemeli. Uygulan : Erken bo alma ikayeti olan hasta pasif rolde kal r. Erkek. Birle me s ras nda da ayn yöntem uygulan r.mekanizmas n n çal mas hakk nda bilgi sahibi olmal d r. sorunun sadece kendisinde oldu unu dü ünür ve sorununu ba kalar n n ö renmesinden korktu u için sessiz kalmay tercih eder. do ru bir ekilde yap labilirse 2 ile 10 hafta içinde ba ar sa lan r. Erkek. e i. ereksiyon (sertle me) olduktan sonra mastürbasyonla erke i uyar r. Erkek gözlerini kapar ve uyar mlar alg lamaya çal yakla t yakla t n hissedince e ine uyarmay kesmesini söyler. Birkaç defal k yukar daki uygulamadan sonra s rtüstü yatan erke in üstüne kad n oturarak kam dölyoluna yerle tirir. "Dur-ba la" ismi verilen yöntem. Her ne kadar bu yöntemler tecrübeli cinsel tedavi uygulayan hekimler taraf ndan yap lmal ysa da. Bir süre beklerler. . e i uyar mda r. Penis Ba n S kma Yöntemi Ve Dur-Ba la Yöntemi: Dur-Ba la yöntemi. Erkek s rt üstü yatar. Erkek bo alma noktas na yakla t hissedince tekrar uyarma kesilir. Bu durumdaki erkek çekinmeden ilgili doktora gidip aç kça durumunu anlatmal d r. Bo alma noktas n dikli i bu n bulunur. Dördüncü seferde kad n n kaygan bir madde kullanm as vajina ortam n n nemlili ini taklit etmek için uygun olur. Erken bo alma rahats zl olan erke in en olumlu tedavisi. Genelde bu yöntem sab rla. Ço u. Bu nedenle psikolojik tedavi ile pek çok erkek erken bo almadan kurtulur. Erkek bo alma nokt as na n hissedince tekrar e ini uyarmaya ba lar. en yayg n erken bo alma tedavisi yöntemi olarak kullan lmaktad r. Kam arada kaybolduktan sonra kad n tekrar e ini uyarmaya ba lar. Erken bo almalar n ço unun sebebi ruhidir. Ayr ca Uzak Do u cinsel tedavi yöntemleri içinde erken bo alma tedavi yöntemleri vard r. erke in orgazm n n da kad n n orgazm gibi ö renilebilen bir refleks oldu unu bilmeli dir. Bu uyar m ve uyar m n kesilmesi en az dört defa arka arkaya uygulanmal d r. Çift kendi ba na bir sürede ba ar sa layamazsa cinsel tedavi yapan bir hekime ba vurmal d r. Her eyden Önce Kendine Güven Duygusu Kazanmal d r. Erken bo alma -çok çabuk ya da kontrolsüz bo alma. çift taraf ndan kolayca anla lan bir yöntemdir. Çift aras ndaki cinsel sorunlar sadece bir e in gayreti ile hiçbir zaman halledilemez. Fakat önce böyle bir tedaviye ba lamadan önce gerçekten sorunu olan erkek tedaviye gerek duymal d r. kar kocan n elele vererek sorunun üstesinden gelmek üzere yola birlikte ç kmalar olacakt r. zira bu durum bilhassa gençlerde psikolojiktir.erkeklerin 309 yakla k % 50' sinin sorunudur.

erkeklerin genel kan s n n (Gerekti inden çabuk tahrik oluyorum) tersine sorunu çözmek için kullan lmaktad r. erken bo almay ndaki psikolojik etkenlerdir. t pk bir psikolog gibi dikkatli davranarak e ine. Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z. pek çok erkekte n ba k sm na sürerek. * Durun ve 60 saniye bekleyin * * Tekrar ba lay n ve gelece inizi hissedece iniz ana kadar ne kadar süre geçti ini anlamak için saat tutun. Cinsel ili kiden önce bunu kam önliyebilirler. Bundan sonra yap lacak i lem. Ki inin özel artlar tedavi eklini de i tirebilir. Ank. * Yine durun ve 60 saniye bekleyin. bu i için haz rlanm hassasiyeti azalt c kremler vard r. (336) Dr. her seferinde bir öncekinden daha iyi oldu u izlenimini uyand racak davran lar içinde bulunmal d r. * Bu i lemi 4-5 kez tekrarlay n. * Kayg ve utanç duygular n n strese yol açt sorunun nedeni stres d n n bilinmesine kar n. Uygulanacak olan plan sayesinde erkeklerin ço unun sorunu 4 ile 6 hafta içinde ortadan kalkabilir. S:2 8 310 lk a ama: Uygulaman n s k yap lmas çok önemlidir. Kad n. bo almay kontrol etmek (ayn idrar kesesi ya da ba rsaklarda oldu u gibi) ö renilebilir. son seferinde art k kendinizi tutmay n ve bo al n. erke in kendine güven duygusu kazanmas n sa lamakt r. Erken Bo alma le lgili Baz Gerçekler: * Orgazm bir reflekstir. * Gelece inizi hissedene kadar cinsel organ n z elle uyar n z. Kad n her eyden önce kocaya kar son derece sevecen davranarak onun üzerinde bir güven duygusu uyand rmay ba armal d r. Erken bo alman n tedavisinde en önemli nokta. Hyb Y.1997.Zamanla e ler birbirine al nca kendili inden iyile ir. * Erkek erken bo alma konusunu ne kadar kafas na takarsa. Polonsky. Bu prensip. sorun o ölçüde artar. Tedavi Plan : (336) Nol: Bu tür tedavi planlar n uygulamadan önce uzm an doktorla irtibatl olmak çok faydal d r. Bu çal man n haftada en az üç kez yap lmas gerekir. * Erken bo alman n nedeni fiziksel bir anormallik de ildir. . Ne kadar s k yap l rsa. Derek C. ba ar o kadar çabuk sa lan r. say s giderek artt r lan uyarmalar b kmadan sürdürmektir. Penisi çok hassas olupta erken bo almas olanlar.

Burada amaç kendinizi en yüksek tahrik noktas nda bekletebilmektir. Geç Bo alma: Baz erkeklerde cinsel bo alma geç olur. bu kas kas p. b rakmay deneyin. * Art k kendinizi kontrol edebilece inize karar verdi inizde. lk n z ba aramayacak ve kontrolü kaybedecekmi siniz gibi bir duyguya kap labilirsiniz. 311 Erken bo alma çok yayg n bir sorundur ve egzersizler düzenli bir ekilde yap l rsa. bunlar meniyi koyu hale getirerek akmas na mani olabilir. Uyarmalar çok azaltman z. Bu nevi ar zalar doktorlarca tesbit olunur ve gerekli tedavisi yap l r. Kimi erkekler. meni yolundaki ar zalardan veya ruhi nedenlerden olabilir. çokça egzersiz. Art k tahrik oldu unuzda. Bu egzersize tepki. . bu süreyi 20 dakikaya ç karabilmektir. bu kasmalar n bo almay kontrol etmede yararl oldu unu söylemektedir. Bu kas nas l kontrol edebilece inizi ö rendikten sonra egzersiz yap n. fakat önemli olan. sadece i i sürdürmeye konsantre olun. Ba lang çta penisinizi e inizin vajinas nda fazla hareket ettirmeyin (elinizle uygulad denemelerde daha önce ba ard n z tekni e benzer ekilde). * "Gelmek üzereyim" noktas na kadar cinsel organ n z elle uyar n ve o noktada kalabilmek için uyarman n h z n dü ürün. Bu geç gelme veya hiç akmama. sonunda ba aracaks n z. Kimileriyse bu kas bir kas p bir b rakman n daha yararl oldu unu savunmaktad r.Bütün dikkatinizi penisinizden ald yakla t kinci a ama: Art k daha geç bo ald n z zevke verin ve vücudunuzun bo almaya n z fark etmi sinizdir. hatta durma noktas na getirmeniz gerekebilir. Bir ba ka grup ise PC kas n hafifçe ve sürekli olarak kasman n yarar n görmü lerdir. Egzersizler s ras nda ö rendi iniz gibi. Bu da art k bir eylerin nda verdi i sinyalleri gözlemleyin. Bu uygulamaya 2-3 hafta devam edin. Bu kas idrar n z yaparken i lemi yar da kesebilmek için kulland n z kast r. Önemli olan tedaviden y lmamakt r. Bu tedaviden sonuç alamayan doktora gitmelidir. tedavisi kolayd r. erkekten erke e farkl l k gösterebilir. e inizle cinsel ili kiye girebilirsiniz. Hatta baz lar nda bel gelmesi olmaz bile. de i mekte oldu unun göstergesidir. Amaçlanan. iste inizi o yüksek noktada azalmadan tutabilmektir. Bir süre sonra bo alma e i inizin yükseldi ini fark edeceksiniz. Egzersizlerinizi yaparken izledi iniz yolu izleyin. Bazende zamanla meni kesecikleri fazla geni ler ve iç k sm ndan fazla salg verilir. Fakat unutmay n. * PC (pubokoksigeal) kas n z tan y n.

Bu durumdaki kimseler. iki y ldan beri evliyiz. Benim De Bo almam Nas l Sa layabilir? " ft . Kad n orgazma ula ncaya kadar kendilerini tutmay ba aranlar da vard r. Kendimiz kadar e lerimizi de dü ünmek zorunda oldu umuzu akl m zdan ç kartmayal m. Peygamber (s. (337) Yine Efendimiz (s.eker hastalar nda da sorunfar olabilir. Bu erkek kadar hatta erkekten daha çok kad n n yükselebilmesi için artt r. Hz. SORULAR-CEVAPLAR Normal Bo alma Süresi Ne Kadard r? Sen 26 ya nda evli bir erke im. e i bo almadan bo al p i ini bi-tirmesidir.a.cinsî münâsebette bulunmas n. 5 ile 10 dakika bo almayanlar olur. Aslolan hemen cinsel ili kiye girip bo almak de ildir.a. Cinsel beraberli in daha uzun sürmesi isteniyorsa." Kocam. A r alkol de ayn etkiyi yapar. Bu aradan sonra yine ön sevi me art.v) bir hadislerinde öyle buyurdu: Hiçbiriniz e iyle hayvanlar gibi -sevi meksizin. Daha ili kiye ba lamadan bile bo alanlar oldu u gibi. Üç dakikal k bir ili ki sonunda bo al mada baz lar n n dü ündü ün gibi k sa zamanda bo almak anlam na gelmez. li kiden önce saatlerce ön sevi me yap larak güzel beraberli inizin süresini uzatabilirsiniz. o zaman birle meye geçmeden önce ön sevi me yap lmas önerilir.Bunlardan biri de ki inin f -s lda maks z n sarma dola olup e lenmeksizin e i veya cariyesi ile cinsi münasebette bulunmas . Çünkü kad nlar n pek ço u erkeklerden çok daha uzun zaman sonra yükselebilirler. Cinsel birle mede erke in normal bo alma süresi ne kadard r? Bu durum her erkekte de i ir.v) öyle buyurdu: "Üç ey acizlik ifade eder: . Kad nlar n dü ünmeyip s rf kendi bo almalar na bakan erkekler ise egoistçe davranm olurlar ve e lerini mutsuzlu a mahkum ederler. tedavi için doktara gitmelidir. Baz uyu turucu ilaçlarda bel gelmesini geciktirir veya tamamen kesebilir. 312 Soruldu: -Ya Resûlellah! Sözünü etti iniz elçi nedir? -A k f s lt lar ve öpü medir.. Arada bir elçi bulunsun. O nedenle mutsuzluk duyulmas na hiç gerek yok. Yeniden ili kiye girmek arzulan yorsa bir süre dinlenmekte yarar vard r.

Kad n n haz r oldu u anda kendisi devreye girmeli. imdi ise cinsel zevki {adamaman n cehenneminde ya yorum.Kocan z sürekli olarak korse kullans n. 4. erkek kad n n hassas yerlerini önceden uyarmal . hatta gerekirse aylarca devam edin.Kocan z altta daha az hareketle kendisini kontrol ederken siz üstte daha aktif olarak yükselmenizi h zland r n. Bunun için beline s k ca yün bir ku ak sarmas d r. rn 313 1. Yapaca n z ilk ey. Evlendi iniz yeni kocan z n benzeri bir sorunu olmayaca n nas l garanti edebilirsiniz? Erkeklerimizin pek ço unda erken bo alma sorunu vard r. Evlili in yalanc cennet oldu una kendimi inand rm t m. Oysa evlenmeden önce ne hayaller kurmu tum. ya da e iniz d a ç ks n. Diyelim ki ondan bo and n z ve bir ba ka erkekle evlendiniz. 6. Sonunda muhakkak istedi iniz sonucu alacaks n z. Kar koca birbirinize anlay gösterip el ele verirseniz sorununuzu çözümlersiniz. kincisi bo alaca n hissetti i anda bo almamak için kendini s kmas . Bu arada üst üste cinsel birle melerde. Bir çocuk bile çi etmemek için kendini s k p kaslar na hakim olmay becerebiliyorken. Adâbü'l-Muâ eret. Ancak bu sorun.Gazali.. Daha üzerime gelir gelmez bo al yor. kocan z n erken bo almas n engellemek için a a dakileri tatbik etmek: (337) ihyau Ulûmiddin. 2/64. Aksine bu defa daha iyi oldu unu söyleyerek kendine güven . Kad n aktif olmal . Kocam n geç bo almas . Cinsel ili ki s ras nda "git gel" leri denetim alt na al n.Bizim sorunumuz kocam n erken bo almas . Gerekirse ku a gece yatarken bile ç kartmamal . a k f s lt lar ile kad n doyuma haz rlamal . 5. "Kocam bunu beceremez" demeyin.Kaslar na hakim olmay ö rensin. 3.Baz ilaçlar geç bo almay sa layabilir. haftalarca. K. Bu say y her seferinde artt r n.Onunla asla kavga etmeyin. 2. mam. terketmesini sa lay n. çözümü mümkün olmayan bir illet de ildir. hemen ya hareketsiz kal n.Mastürbasyon yap yorsa e inizin bu al kanl kazanmas n sa lay n. Bazan bo anmay ve ba ka bir erkekle evlenmeyi bile dü ünüyorum. Denemelere günlerce. Bu sebeple a k oyunu yapma imkan dahi bulam yoruz. ikinci kez bo al rken erke in daha geç orgazm oldu u gerçe ini de akl n z n bir kö esinde bulundurun. Diyelim ki ilk be "git gel"de bo alaca n hissetti. Bu kadar ümitsiz olmay n.Nikah. benim de daha çabuk orgazma ula mam nas l olur? E iniz için önerilecek eylerden birisi belini sucak tutmas .

ktidars zl k sorunu olan erke in.% 85 90 neden ise ruhsal olarak ortaya ç kmaktad r. Kam n tam sertle memesi 40 ya ndan genç erkeklerin % 2'sinde görülmektedir. Türkiye'de iktidars zl k ve k s rl k kavramlar da pek çok kimse 314 taraf ndan kar t r lmaktad r. Sertle me güçlü ünün kayna fiziksel olabilece i gibi ruhsal da olabilir. Geçici iktidars zl k yak nmalar olan erkekler. orada bo alma sa layarak çocuk sahibi olabilir. K s r erke in iktidars z olmas gerekmez. orgazma ula r. erkeklerin ereksiyon (penisin sertle mesi) sa lama güçlü üne verilen add r. psikoterapi uygulamas sonucu genellikle çözüme ula abiliyor. yani iktidars zl k ikayeti olan bir erkek. kad n n döl yoluna rahatça giri ini sa layan sertle menin. Orgazma ula amayan erkekler de iktidars z 40-55 ya aras nda % 6. Sertle me eksikli inin nedeni olan %10-15 vakada organsal bozukluklar gözükmekte. penisini eliyle veya e inin yard m yla dölyoluna sokabilir. bo alma güçlü ü e li inde görülür. Bunu kar t rmamak gerekir.SERTLE ME EKS KL ( KT DARSIZLIK): ktidars zl k.7 oran nda. Di er taraftan cinsel organ tam sertle meyen. iktidar s zl kta genelde cinsel istek vard r. 55-70 ya aras nda % 25 olmaktad r. Bu oran n). Buna "Sertle me güçlü ü" denir. Penisin sertle memesi erkek için çok önemli bir sorundur. e ini tam bir doyuma ula t rabilir. cinsel istek duydu u zaman bile penisi sertle mez. Sertle me Eksikli inin Fiziksel Nedenleri: Birincil sorun sertle me refleksinin sekteye u ramas d r. fakat cinsel birle me için gerekli penis sertle mesi olu maz. Sertle me eksikli i sadece erkeklere özgü bir cinsel rahats zl kt r ve cinsel isteksizlik. Erke in cinsel birle meyi gerçekle tirememesine iktidars zl k diyoruz. mastürbasyonda böyle bir sorunun ço u zaman olmad n görürler. Di er bir deyimle penisin (kam say lmaktad r. K s r erkeklerin hemen hemen hepsinin hiç iktidars zl k ikayeti yoktur. Ancak sperm say s bir gebelik olu mas na yeterli de ildir. Kimi erkekler bu durumla kar la r ve bunun ac s n duyarlar. menisi gelir. . dikle menin olamama haline iktidars zl k diyebiliriz. Ruhsal iktidars zl k. Yani k s r bir erkek tümüyle normal bir cinsellik ya ar fakat sperm say s yetersizli i veya spermi olmamas nedeniyle çocu u olmaz. K s r erke in kam nda normal bir ereksiyon (dikilme) olur.

bask alt nda bulunmak. Birincil grup iktidars zl k cinsel ya am n ba ndan itibaren ortaya ç kan türdür. bunun do al sonucu olarak iktidars zl k da ruhsal depresyona çanak tutan bir olgudur.. kimi ilaçlar n yan . yorgunluk. Sertle me Eksikli ine Neden Olabilecek Baz Sebepler: Bu arada sigaran n cinsel organlar n atardamar sistemine kötü etkisiyle iktidars zl k olu turdu u söylenmekte. karaci er sorunlar . Kimi iktidars z erkeklerin sertle meden de bo ald görülür. Sertle menin sekteye u ramas . alkol ve uyu turcu ba ml l Sertle me Eksikli inin Ruhsal Nedenleri: Sertle me eksikli ine neden olan ruhsal etmenler ise unlard r: Cinsel gücünü kan tlayamamam endi esi. Ruhbilim otoritelerine göre ise. gizli eker hastal etkileri. iktidars zl k kadar sarsan ve utand ran ba ka bir cinsel sorun olamaz. . erke i iktidars zla t ran etmenlerdir.. ekonomik s k nt lar. Cinsel ili kide ba ar l olamama korkusu. ba ar s zl endi esi. ortaya ç k zaman aç s ndan iki ndan dolay e i taraf ndan terkedilece i . ktidars zl n fiziksel nedenlerini öyle s ralayabiliriz: And -rojen hormonunun yetersizli i. Bir erke i. endi e duygusu e li inde geli ir. Endi eye yol açan cinsel eylem farkl l k gösterebildi inden iktidars zl k olgusu da ki iden ki iye de i ik biçimlerde ortaya ç kar. erke i iktidars zl a götürmektedir. Bu erkeklerin annelerinden sevgi görmedikleri babalar ile ili kilerinin kötü oldu unu tesbit ediyoruz. ba aramama korkusu. sigara.Bo alma ile sertle me ayr ayr reflekslerdir. sükutu hayale u ramalar. kar koca aras ndaki y prat c ili kiler. atardamar sorunu nedeniyle iktidars z olanlar n % 64'ünün sigara içenler oldu unu tesbit ettiler. erke in ba ka bir kad n sevmesi vb. Ereksiyon erke in kendine güveninin ölçüsü oldu una göre. Bu türdeki erkekler baz özellikler ta maktad rlar. ya am m zdaki çe itli ruhsal olaylar ve gerginlikler. Ara t r c lar. Psikanalistlere göre Sertle me eksikli i yol açan sorun bilinç 315 alt nda yerle mi olan had ml k korkusudur. annelerine çok ba l veya çok uzak olduklar n ö reniyoruz. heyecan yaratan i ler. Genelde bu erkeklerin ebeveynlerinin evliliklerinin iyi yürümemi oldu unu. moral çökkünlükleri. beynin sürekli b kk nl k içinde olmas . ktidars zl grupta incelemek uygun olur. ter-kedilme endi esi.

Eskiden oldu u kadar sertle emeyen kam n e i kaygan bir madde sürerek ve eliyle dölyoluna sokarsa. Parkinson hastal . IV. sonradan olan bir durumdur. Ço unlu u olu turan bu gibi hallerde erkek normal olarak tan mlanan bir cinsel ya am ya ad ktan sonra ya am n n belli bir döneminde iktidars z duruma gelmi tir. S:146 vd. a r alkol. Ank. VI.Penis ve cinsel organ bölgesinin atar ve toplar damarlar nm hastal klar . 1990. orgazma ula ma erke i kamç layacak ve kendi kendine çok k sa sürede eski iktidar na kavu acakt r. ? Beyinde temporal bölge hastal klar . Vaktinde tedavi edilmezse k s rl a sebep olur. Sertle me Eksikli inin Organsal Nedenleri: (338) 1. (338) Dr. Hatta sevecen. anlay l bir e yeterlidir. erkekte kayg lar kaybolacak. Fiziksel yorgunluk. Kar l kl sevgi ve anlay bütün cinsel sorunlar n en önemli reçetesidir. Omurilik zedelenmeleri (trafik kazalar ). Kabakulak. Bunun tedavisi çok kolayd r. 316.Endokrin Sistem Hastal klar : eker hastal . damar t kanmalar . Enfaktüs. k s rl k aç s ndan çok önemli bir hastal kt r. Hidrosel (testiste s v toplanmas ). Prolaktin fazlal Multiple Seleroz hastal . Cinsel organ bölgesi veremi.ltihab Hastal klar: Bel so uklu u.Anatomik Nedenler: Do u tan organ anormallikleri. Angine peltoris. . II. iktidars zl k. V.kincil iktidars zl k dedi imiz. III. . stres veya ba ar s zl k korkusuna kap lma birdenbire iktidars zl n olu mas na neden olabilir.Dola m sistemi Hastal klar : Kalp yetmezli i. '':' Nil Y. Margaret Turner. ' : Baz beyin urlar . bugün bunun da pek çok tedavi yöntemi vard r. Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler. e er organsal bir nedene dayan yor ve cerrahi müdahaleyi gerektiriyorsa. Yumurtal k (testis urlar ).Nörolojik Etkenler: Omurilik urlar .

Bu bölümde cinsel ya amda güçlü olmak ve ömür boyu güçlü kalabilmek için cinsel ya ama olumlu ve olumsuz etki eden faktörlerden bahsedece iz. iktidars z olurlar. GÜÇLÜ C NSEL YA AMIN SIRLARI (339) Her erkek ya am boyunca güçlü bir cinsel ya am sürdürmek ister. Bu genel sa l k içinde geçerlidir. olay fazla büyütmeden hekime ba vurmalar n ve asla genelevine gitmemelerini öneririz. Bunlar sigaray b rakt . lk zamanlar sevi me fasl uzun olmamal . so uk bir davran içine girer veya daha kötüsü alay ederse. genç erkek bu korkular ve sürüp giden iktidars zl kla bir k s r döngü içine girer. 317 ktidars zl n Tedavisi: Sebep ne ise ona göre yap l r. Özellikle ülkemizde genç erkeklerin baz lar n n ilk denemelerini duygusal bir ili kide olmadan genelev kad n ile yapt klar ndan bu tür ba ar s zl klar n üstünde durmamalar gerekti ini. Fakat baz nedenlerden bir çok erkek ya am n n beklenmedik ça lar nda cinsel güçlerini kaybederler. uyar c söz ve hareketlerde bulunmal d r. kinci denemesinde ise ilk ba ar s zl korkusunu daha da art r r ve hele e i anlay l olmaz. her seferinde ba ka eyler ortaya ç kar larak evvelki günleri ona unutturmal . : idrar yollar iltihab . Cinsel birle meyi gözünde çok büyütüp adeta bir ba ar denemesine giri en genç erkek. 2. onu uyart acak giyimler giymeli. Bilhassa yeni evlilerde bu çok görülür. bu durum onlar ve ailesini üzüntüye sokar. ktidars zl k bazen ilk cinsel birle mede görülebilir. Cinsel Ya am Etkileyen eyler: 1. bunlar çe itli macunlara yaln z veya birkaç bir arada kar t r larak yenilebilir. Cinsel iktidars zl kta veya isteksizlikte etkili olan baharat veya ifal bitkiler (Afrodisiyak) k saca a a da verilmi tir. Pek çok ki i bedenen arslan gibidir fakat ruhi s k lganl k nedeni ile iktidars z olabilirler. Bu durumdaki erke e kar e i yard mc olmal d r. Sigara içen pek çok genç vakitsiz nda. Onun utangaçl n atmas na yard m etmeli 5-10 gün cinsel ili ki kuramam kocas na asla üzüntü vermemeli.Sigara: Tüm sa l ve cinsel gücü kemiren bir etkendir. bir süre sonra normal güçlerini kazan rlar. Bir süre sonra kar l kl al madan sonra bu durum kendili inden geçer. Bazen sevi menin uzun sürmesi.Mastürbasyon: Mastürbasyon bölümünde çok geni çe izah edilmi tir. o erke in sönmesine ve iktidars z kalmas na neden olabilir. 9 (. heyecanlanarak ba ar s z olabilir.Prostat iltihab .

Çinko: Meni ile önemli miktarda çinko kayb olur. Ank. dolay s ile vakitsiz iktidars zl k diye bir ey olmaz. Bal k. G dalarla vücudun normal çinko ihtiyac n kar lamak zor iken. Badem:1890. Ad na "Padi ah macunu-Kuvvet macunu" da denilen bu kar sa lar. G dalar n 100 gram ndaki Arginin (protein) miktar (miligram): (Günlük ihtiyaç 2200 miligramd r. tohumlar n bal ile kar t r lmas sonucu elde edilir. Bal klar:! 100.S: 24 vd. Yulaf:880. 4. Bunlar cinsel güçten ziyade enerji verirler. Hayvansal g dalar: Et'lenl 100. cinsel arzuyu kamç lay c . (339) Dr. içecek ve ilaçlara verilen genel add r. M s r:400. süt ürünleri. Mehmet Cöbelez. Kabuklu deniz ürünleri:!325.Beslenme: Cinsel organlar için gerekli maddeler muntazaman al n rsa bu organlarda muntazaman çal r. Bakliyat: Nohut:1890. Yeniça Y. C NSEL STEK ARTTIRICILAR (AFROD ZYAKLAR) Afrodizyak. yiyenlere cinsel güç .Alkol: Sa l k ve cinsel güç için en tehlikeli etmenlerden biridir. 'r 318 Soya fasulye:3000. f nd k içi. Cinsel art r c lar. cinsel içgüdüleri uyararak a r istek duyulmas n sa layan yiyecek. süt. Güçlü Ya am.3. bunlardan baz lar d r. Kuru fasulye:1260. Mercimek:2100. Susam:2590. bal. genellikle çe itli baharatlar n. istek uyand r c ilaçlar vard r. ceviz içi.) Hububat: Bu day:600. Bu day çimi:2000. C NSEL YA AMDA ÖLÇÜ VE DÜZEN m. Antep f st :1860. Yumurta:750. Ayr ca yurdumuzda da sat lan cinselli i uyar c . 1989. Kuru yemi ler: F nd k:3500. Ancak bunlar n bilinçsiz bir ekilde kullan m yan etkilere neden olabilir. Alkol tüm sinir sistemini tahrip ederek o ahs n süratle iktidars zl a sürüklenmesine neden olur. yumurta. Bu zararl yan etkilerden korunman n tek yolu ise istek artt r c ilaçlar hekim tavsiyesine göre almakt r. havyar. Dengeli beslenme ile yeterli proteinler elde edilebilir. stek Art ran Besinler: stek art r c besinler vard r. F st k:3270. a r cinsel ili ki sonucu kaybedilen çinko yerine getirilemezse sinir sistemi bozulur. Peynirler:650.

rahat bir ortamda ve kendili inden olmal d r. n n sonucu elde edilir. Prostat i mesi gibi bozukluklar kendini göstermeye ba lar. Bilhassa sinir sistemi için önerilir. Kad nlarda ise cinsel istek bireyin arzular na ve gücüne ba l d r. E lerin e it ya ta olmalar halinde. n sarsar ve Cinsel yönden uyumlu ailelerden do an çocuklarda sa l kl do ar. Erkeklerde Kritik Ya : Erkeklerde cinsel güç 30-35 ya ndan sonra yava yava azalmaya ba lar. 50-60 ya na gelmi erkek ve kad n için de cinsel ili ki gereklidir. Bu ya lara kritik ya denir. i in garip taraf kesilmeye yak n erkeklerde cinsel arzu artar. azarlar ve tatmin imkanlar ararlar. istisnalar da vard r tabiiki. . lk Hedef Tek Kez Bile Olsa Ba ar l Bir li ki: Cinsel ili kinin geli mesi. 45. n d arda arama yollar na saparlar ve etrafa . erkeklerin ise 60-70 ya na do ru cinsel güçten kesilme dönemine girmeleri nedeni ile.ci ya tan itibaren kad nla erkek aras nda geçimsizlikler ba lar. Ölçülü cinsel ili ki. E inde bulamad cinsel sap kl klar yapmaya ba larlar. bunun temelinde kad n n cinsel istekte bulunmamas . Bu ya larda art k cinsel iste inin giderek tükenece i pani ine kap lan erkek a r cinsel ili kide bulunma e ilimi gösterir. Her ya ta normalden az cinsel ili kide zararl d r. kad nlar n 45-50. Erkekler çin 40-50'li Ya lar Kad n çin 35'li Ya lar A r Cinsel stek Dönemidir: Erkeklerde a r istek olgular nda daha çok 50 ya civar nda rastlan r. bunlardan baz lar n n azl ruhsal dengenin ve ruh sa l di erlerini de etkiler. erke in ise bu istekte bulunmas d r. Ülkemizde ve Bat ülkelerinde genellikle 60-70 ya civar nda cinsel güç iyice azal r. Her ya döneminde özellikle de 35 ya civar nda en yo un biçimde ortaya ç kar. böylece bedeni ve ruhi sa l a zarar vermez bilakis faydal olur. hattâ daha ileri ya lara kadar sürer. Ya na göre normalden daha s k yap lacak bir cinsel temas o erke in sa l vakitsiz ihtiyarlamas na sebep olur. Tahrimen 40-50 y l süren cinsel ya am ölçülü ve düzenli ekilde götürülmelidir. Bu döneme girmi yani cinsel 319 temas gücü azalm erkeklerde: Dikkatini topl yamama. Zira her türlü geli me için gerekli hormonlar dengeli salg lan rlar. Cinsel yönden d engesiz ailelerin çocuklar da proplemli olurlar.Cinsel ili ki 13 ya nda ba lar duruma göre 60-70.

konu man n yarar n görebilirsiniz. Bu konuda konu mak istemiyor. ama bence sorununun nedeni bana olan öfkesi.Beklentilerden. Diyabet Cinsel Hayat Etkiler mi? Erkek diyabet hastalar n %20'sinin ereksiyon sorunu vard r (kad nlarda ise orgazm sorunu). fakat suçlay c ya da yarg lay c sözcüklerden kaç n n. Önce hasta üzerinde endi eye yol açan bask lar belirlenir ve bu bask lar azaltma yoluna gidilir. Bundan sonra hiç bir zorlama olmaks z n a k oyunlar sonunda tek kez cinsel ba ar göstermesi hedeflenir. ktidars zl n tedavisinde psikiyatristler. mutlu bir evlili im ve 2 çocu um var. ba 320 a r s . Ereksiyonun gerçekle mesi için üç sistemin e zamanl çal mas gerekir. ancak çok sürmeyebilir. duyarl bir insan n cinsel tepkilerini ciddi olarak tepkiye u rat r. Senin fiziksel yak nl ihtiyac m var. ereksiyon olabilir. Diyabette ise. Elbette kullanaca n z sözcüklerin sizin tarz n z yans tmas gerekiyor. E er do ru bir ifade kullan rsan z. zorlanmalardan kaynaklanan olumsuz duygular. Bu mümkün mü? Günlük ya amda e ler aras nda ya anan birtak m tats zl klar cinsel ya am etkileyebilir. Bu konuda bir uzmandan birlikte yard m almam z ister misin? Benim böyle bir yard ma . Diyabet vücuttaki de i ik sistemleri etkileyen bir hastal kt r. Bence sözü doland rmadan "Arabana verdi im zarardan ötürü çok üzgünüm ama cinsel ya am m z n bu denli etkilenmesine daha çok üzülüyorum. Cinsel hormonunun üretimi. Bu olaydan k sa bir süre sonra kocam ereksiyon sorunu ya amaya ba lad . Öfke do rudan ifadesedilemedi inde." demelisiniz. ülser ve evet iktidars zl k ya da orgazm olamama eklinde ortaya ç kabilir. bu da n çok özlüyorum ve ne yapaca m bilemiyorum. tedavinin ileri a amalar için temel te kil eder. ereksiyon ve bo alman n ki inin kontrolü d nda refleksle olmas ndan yola ç karlar. Bu hedef. kan damarlar n n esnek ve aç k olmas ve penisten beyine elektrik mesajlar gönderen sinirler. Bu da cinsel sorunlara yol açar. Bu konuda kendisiyle konu man n yarar olabilir. Hastal k k lcal damarlar harap eder ve bunun sonucu olarak sinirler olumsuz etkilenir. Birkaç ay önce kocam n arabas n çarpt m ve kullan lmaz hale getirdim. SORULAR .CEVAPLAR Erkekte Sertle meme Sebebi Nedir? 33 ya nday m.

Oysa ya la birlikte ereksiyon sorunu ortaya ç k nca. nn . ya am ko ullar na ba l olarak. Asl nda. Kocan z n ya da sizin cinsellik hakk nda benimsedi iniz birtak m yanl inan lar n. bir yeti kinin cinsel iste inin de i ime u ramas normaldir. te bu noktada dokunma ve ok ama önem kazan r. Fiziksel olarak ba gösteren sorun ruhsal tepkilerle birle ip. Erkekler gençken. kad nlarsa art k kocalar n n kendilerini çekici bulmad sonucuna var rlar. cinsel ili kinin dü üncesi bile erek-siyona neden olur. i te göz önünde bulundurulmas gereken unsurlardan baz lar : Cinsel ili kinin her zaman kusursuz ve mükemmel olamayaca na kocan z inand rmal s n z. Kocam n bu durumu normal mi? Korkular n z ola an. Uykuya dalmadan önce ya anacak k sa süreli bir a k bile sizi birbirinize yak nla t racak ve her ikinizin de gereksinim duydu u duygusal ve fiziksel yak nl sa layacakt r. ama san r m gereksiz. Erkeklerde ereksiyonun ya da orgazm n gecikmesi asl nda cinsel ili kiden al nacak zevki ço altmaktad r. Gençken Cinsel Konular Dü ünmekle Veya E ime stekle Bakmakla Cinsel Organ m Ereksiyon Olurken. Aradan Hvlilik ve Cinsel Hayat 321 y llar geçti ve ilk hareket benden gelmezse kocam n umurunda de il. Ancak. erkekler penislerinde bir sorun oldu u. Normal Mi? Erkeklerin büyük k sm ya lar ilerledikçe. Ki inin cinsel ili kiden ald zevk. yan lg lar n olup olmad ara t r lmas gerekir. Birbirinize kar aç k olmak daha ak lc san r m. Eminim siz de erkeklerin her zaman cinsel ili kiye haz r oldu unu ve ilk ad m atm yorsa ba ka bir ili kisi vard r gibi bir yanl inan a kurban olmu sunuz. cinsel ili kiye olan kay ts z davran lar göz ard da edilmemelidir.ereksiyonun devam edip etmeyece i kayg s na ve performans konusunda tedirginli e yol açar. performans n n niteli i ve tepkilerinin ekli. Bu konuda psikolojik dan manl k hizmeti almak ve fiziksel nedenleri ara t racak bir ürologa da görünmek gerekir. Bu de i iklik pek çok ki iyi a rt r ve rahats z eder. Erkek Ya land kça Cinsel stek Azal r M ? ( ilk evlendi imiz y llarda cinsel istek kocamdan gelirdi. Art k beni çekici bulmad n hatta ba ka birisiyle ili kisi oldu unu dü ünmeye ba lad m. i inin yo unlu u ve zihninin ne kadar dolu oldu uyla ilgilidir. büyür. elle uyar lmad kça ereksiyon durumuna geçemez. Orta Ya ta Elle Uyarmak Gerekiyor.

para gibi her türlü bask ki inin cinsel dürtüsünü önemli ölçüde ve olumsuz ekilde etkiler. içine kapanabilir ve e inin olup bitenden haberi olmas n istemez. Klinik bir depresyon geçiriyor olabilir. Ne dersin?" gibi.D kaynakl bask lar cinsel iste ini dü ürüyor olabilir. kocan zla konu may deneyin. çocuklar. unlar söyleyebilirsiniz: "Seninle konu mak istiyorum. e inizle ba ba a kalmaya. Ba tan bu fikir size komik gelebilir. A ka eskisi 322 kadar ilgi duymad n ve ben ilk ad m atmazsam senden bir hareket gelmedi ini farkettim. i tahta. Bazen yak nlarda bir otele gidip. Kendileri için özel zamanlar ay rmay ba arabiliyorlar. yeme e ç kmaya çal yapmaktan zevk ald n ve bunu haftal k program n za da yaz n (evinize en yak n bir yerde yenecek bir yemek veya içilen çay bile de i ikliktir). çocuklar n uygunsa ve güvenli ise akrabalar na veya kom ular na b rakarak. Bu benim için oldukça güç. ama bu zaman ay r p bir program yapabilmek büyük de i ikliklere sebep olacakt r. Öyleyse ne yapman z gerekiyo r? Önce. semptomlar art gösterebilir. Seni çok seviyorum ve cinsel ya am m zdaki de i iklikler beni üzüyor. Duygular n z anlat n ve bilgi al veri i yap n. sa l k. . . çünkü seni k zd rmak ya da üzmek ist emiyorum. Beyin. Depresyon. Duygusal tepkilerimizi kontrol edemedi imiz için. en önemli Beni eskisi kadar çekici bulmad lmaz ve gerekti inde uygun ilaçlar kullan lmazsa. Evet.. enerji düzeyinde. En yayg n semptomlar ise uyku düzeninde. okul. ruhsal durum ve özgüvende de i imler ve cinsel istekte azalmad r. E iniz belki sorununu için içten içe kendini Bedenen ve Zihnen Yorgun Oldu umda Cinsel ste im Azal yor? Beden ve Zihin Yorgunlu u Cinselli i Etkiler Mi? t cinsel organd r. ikayet etmeyin ve suçlamay n. belki de yeterince "iyi" olamad suçluyordur. Bir terapiste dan sizin çözmenizi bekliyordur.. cinsel iste imiz de kontrolsüz bir biçimde azalabilir. ki i i iyle ilgili bir sorun ya yorsa. ki inin ruhsal durumunu etkileyen t bbi bir hastal kt r. Gördü ünüz gibi pek çok olas l k söz konusu. erkenden uyuyabilece iniz ve ertesi sabah stressiz saatler geçirebilece iniz ufak bir dinlenme de yararl olur. Birlikte n z etkinliklere veya sadece birlikte bir yürüyü e vakit ay r n. Da ha da önemlisi. ama dikkatli olun. Birlikte bir seyahate vaktiniz var m ? Çok uzun ve programl bir seyahati kastediyorum. Günümüzde baz aileler. n dü ünüyorum. Hiç de ilse haftada bir. s rayla birbirlerinin çocuklar na bak yorlar.

Mutluluk Çubu u: Do u tan kaynaklanan bir sorunla. ereksiyon sorunu da kaç n lmazd r. . Derek C. e lerinin asl nda kendileri için bir rahatlama kayna tuveriyorlar. Gününüzü nas l geçirdi inizi birbirinize anlatmak için her gün 10 dakika ay rabilirsiniz. e inin kendisini hiç umursamad söylemi ti. Kar s yla konu tu umda bana kocas ndan yatmadan n oldu unu unu - önce defalarca puro içmemesini rica etmesine kar n. te kad n isteksizli e itecek gerçek bir neden. Sigara (kalp-damar) sistemini etkiledi inde. Sigara Cinselli i Etkiler mi? Evet. Buna kar n mutluluk çubu u ta yanlar bu duruma bir süre sonra al t klar n belirtiyorlar. onun önce hastaneye ba vurarak bir tak m testlerden geçmesi gerekiyor. Mutluluk çubu u. Gerek kalp rahats zl sorunu gerekse ba ka sorunlar olmad saptand ktan sonra mutluluk çubu u tak labilece ine karar veriliyor. Mutluluk çubu unun bir tek olumsuzlu u vard r. anlat yor: "Hastalar mdan biri. nsanlar genellikle kendilerini tecrit edip. Polonsky. sigara içmeyen ve kokusundan ho lanmayan kimse. Sigaran n Cinselli e Zarar Var m ? Pek çok kimse hâlâ sigara kullan m n n k lcal damarlarda ha-rabiyete neden oldu unu anlamak istemiyor. fakat yukar daki önerilerin ileti im bozukluklar n ve cinsel ya amdaki s k nt lar çözmenize yard mc olaca n san yorum.Monoton ya ant y imkanlar nisbetinde s k s k de i tirmek gerekir. o da sürekli ereksiyon görünümünde olaca ndan erke i rahats z edebilir. gerçe inden farks z duyumlar verirken. Bir erke e mutluluk çubu u tak labilmesi için. kar s n n art k kendisine hiçbir cinsel istek duymad ndan ikayet ediyordu. Ya am n üzerimizde meydana getirdi i s k nt lar kü-çümsemiyorum. e inin sigaras ve kokusu hatta a z temizli ine riayetsizli i yüzünden cinsel so ukluk hissedebilir. Sigaran n (kalp-damar) sistem üzerindeki etkileri üzerine çok ey yaz ld . özellikle kar cinse doyum sa lama yönünden yararl d r. Dr. sonradan olu an bir nedenle ya da ya lanma yüzünden ereksiyona geçemeyen erkeklerin ba vurduklar yöntemlerden birisi mutluluk çubu u takt rmakt r. Bunlara elbette 323 penisteki k lcal damarlar da dahil.

O ise sadece bana e lik etmi olmak için az miktarda al yor. Daha do rusu alkolü ben e imden daha fazla kullan yorum. tereya . bo alt m sistemindeki rahats zl klar. bal. ereksiyon sa lay c haplar ve ilaçlar kullanmaya ba lad m. Baz arkada lar m bu tür uygulamalar n yanl ve zararl oldu unu söylediler. do ru mu? A r alkol ve sigara kullanman z bedeninizin erken y pranmas na neden olmu . Bu durumda kad n n e ine mant kl ve sevecen yakla mas . Sürekli Ereksiyon laçlar Kullanmak Zararl M ? Ben 48 ya nda bir erke im. bal k yemeli. penisinin sert-le memesinin. bol bol güne enerjisi almal s n z. Bu arada günde iki paket sigara içti imi de belirtmek istiyorum. Bunun için de yapay yollara ba vurmay . nda ruhsal sebeplerden dolay iktidars zl k ya ayanlarda vard r. hormonal dengenin bozulmas . Bir iki y ldan beri benim ereksiyon (sertle me) halim zay flamaya ba lad . Zaten zararl olmasa Allahü Teâlâ taraf ndan haram k l nmazd . pek ucuz olmayan bir fiyatla yapay organ önerilen yerden sat nal yor. eker hastal Bunun d . olay büyütmemesi gerekir. Erke in ktidars zl k Ya amas nda Kad n n Rolü Nedir? Ara t rmalara göre erke in iktidars z olmas n n. içki tüketimi gibi t bbi sebepler vard r. Ba ar s z olma endi esi erkek de korkuya neden olan psikolojik problemlerin ortaya ç kmas na neden ol maktad r. Her gün ayn saatte yatmal . kendilerini hayata adeta yeniden gelmi gibi hissettiklerini belirtiyorlar. Ba ta eker hastal 324 erkeklerde ereksiyona geçebilmek için ilaç kullanmak son derece yanl ve zararl d r. Yap lan tüm yard mlara ra men erke in rahats zl gerekmektedir. ceviz ve f nd k ezmesi. Beslenmenize önem vermeli. yo urt. Erke in cinsel olmak üzere baz hastal klar hariç normal sorununun kad na oranla gözle görülür olmas bir dezavantajd r. nörolojik hastal klar. Kar m da ben de cinselli i ve alkolü çok seviyoruz. ili kinin birle me olmadan da güzel olabilece i a lanmal ve kurtulmas na yard mc olmal d r. bo alman n erken ya anmas n n. Her ikisinin de sa l a zararl oldu u tüm t p otoritelerince ispatlanm ve kabul edilmi tir. kaymak.Mutluluk çubu u takt racak ki i. yumurta. Hekimler bundan sonra gerekli operasyonu gerçekle tiriyorlar. yeteri kadar uyumal . ilaç kullan m . Mutluluk çubu u ta y c s beylerin hepsi de böyle bir ameliyat gerçekle tirmi olmaktan sevinç duyduklar n . yine de devam ediyorsa doktora görünmesi . Ereksiyon için size önerilebilecek do al yollar unlar: Sigara ve içki gibi kötü al kanl klar tamamen b rak lmal . süt ve ayran iç-melisiniz.

yürüyü lere ç kmal s n z. Üç be kuru kazanmak için harcanan beden gücünü. Sadece belirli sürelerdeki birle me say s nda azalma görülür. güne . Kendimden çok e imi dü ünüyorum ve onu mutlu edebilmek için ne yapmam gerekti ini ö renmek istiyorum. Yeniden Eski Cinsel Gücüme Dönemez Miyim? Sen 62 ya nda bir beyim. Bu arada kazanc m az oldu u için y llardan beri tatil yapmad m da belirtmek isterim. buna kar l k dinlenmesi gerekir. kurumaya ba lar. biraz da ereksiyon güçlü ü olu ur. Bir fabrikada i çi olarak çal yorum. bir erke in cinsel gücünü tamamen yitirece i anlam na gelmez. çiçekler.Ayr ca iktidars zl k ya ayan erke in kar s . otlar belirli bir ya am süresi sonunda nas l ki giderek solar. Hatta bir kaç kuru fazla kazanabileyim diye cumartesi pazar günleri bile mesai yap yorum. Zira problemin büyümesine kendisi de katk da bulunmu ve çözümü imkans zla t rm olur. Kad n n e inin durumuyla alay etmesi ya da onu ba ka erkeklerle k yaslamas ise çok sak ncal d r. Her ey para demek de ildir. Senin ya nda bir erke in normal cinsel i levini sürdürebilmesi için çok fazla yorulmamas . cinsel aç dan çok istekliyse ve erkek hastal nedeniyle her tür Lktemas reddediyorsa. Oysa atalar m zdan duydu um bir söze göre. bu kad n n a r tepki göstermesine neden olabilir. insanlar da fiziksel de i imin yan nda cinsel güçlerinde azalma görürler. Do ada her ey. Alaca n z temiz hava. Ancak bu. Çünkü o henüz 38 ya nda ve bir kad n n cinsel iste i en yo un olarak duydu u dönemi ya yor. Son zamanlarda yatakta ba ar s z olmaya ba lad m. Bir haftal k bile olsa bir tatil imkan bularak vücudunuzu dinlendirmekle i e ba lay n. S k s k da temiz hava alabilece iniz ve güne lenebilece iniz k sa gezintilere. Ayr ca hafta sonlar nda muhakkak dinlenmelisiniz. bir erkek elinde bir demet çiçek ta yabilecek güçte . eski görkemini yitirirse. Bu konuda psikolojik tedavi me rkezlerine ba vurmak yerindedir. imin a r oldu unu belirtmekte yarar görüyorum. Sorunum u: Son bir kaç y ldan beri cinsel iste imin giderek azalmas beni korkutmaya ba lad . Bir erke in 40 ya ndan itibaren cinsel gücü do al o larak azalmaya ba lar. Cinsel Gücümün Giderek Azalmas n Nas l Önleyebilirim? Ben 46 ya nda bir beyim. Acaba gide gide bir kaç y l içinde cinsel gücüm tamamen tükenecek mi? 325 Bu durum benim kadar e imi de üzüyor. deniz de size cinsel istek meydana getirecektir. a açlar. yeniden kazanabilmek için belki on kat para harcamak zorunda kalabilece inizi de akl n zdan ç kartmay n.

tam ereksiyon zor olu ur. Erkeklerin ya land kça cinsel gücünün azalmas çok do ald r. Bir Uzman Doktorun An s : Y llar önce esas sorunlar erken bo alma olan bir çift tan d m. Azalma yo unlu u 50 li y llarda sürer. f t PS KOLOJ K SORUNLU Ç FTLER Erken Bo alman n Tedavisiyle lgi li Bir Ba ka Örnek: Erken bo alman n tedavisi genellikle basittir. Asl nda bu biraz da beslenmeyle ilgili bir sorundur. Önce duyulara odaklanma egzersizleriyle i e ba lad k. ili ki de dört dörtlük de ildir ve çiftler birbirlerine gerekti i kadar yak nla amazlar.oldu u ya a kadar cinsel aktivitesini sürdürebilir. esnekle ir. Cinsel organ sertli ini yitirir. Bu ya tan sonra düzeyli bir ekilde sürer ve 4O'l ya lar n sonun a do ru giderek azalma ba lar. oradan da izleyece im yöntemi seçerim. Bense önce sorunu anlamaya çal r. Bu da genellikle insanlar n e lerine güven ve ba l l k duymamalar ndan kaynaklan r. Tabii ki bu y llarda iki ili ki aras daki süre oldukça uzundur. kocan n bo almay geciktirememesi yüzünden cinsel ya amlar y llard r sorunluydu. 70'li ya larda bile cinsel aktivitesini sürdürenler olabilir. Kar m yine eskisi gibi güçlü olmam bekliyor. Ya l çiftlerin ili kileri genellikle öpü mekten kokla maktan öteye geçmez. Bu mümkün de il mi? Cinsel güç ergenlik ba lang c ndan 25 ya na gelinceye kadar en yüksek ekilde giderek yo unla r. Çünkü bu saatlerde gece vücutta biriken üre. Yeni bir deneyim ya yorlard ve sonu cinsel ili kiyle bitmeyece i ve sadece birbirlerine dokunmaktan zevk alacaklar n . illa ki i i birle meye kadar götürmek isterseniz o zaman sabah saatlerini tercih edin. Do al ve güç verici 326 besinlerin bu ya ta en az ndan doping yerine geçebilir. li ki say s giderek seyrekle ir ve 6O'l y llarda art k tükenme emareleri ba gösterir. Çitf bu sürede direkt ili kiden kaç nmak zorundayd ve bunu hiç itiraz etmeden kabullendiler. Erken bo alma ili kinin tam olmas n engeller. 50 ya ndan itibaren cinsel gücünü yitirmeye ba layanlara rastlanabilece i gibi. Ancak bu durum ki iden ki eye farkl l k gösterir. Çift bana kesinlikle bir konu ma terapisi istemediklerini söyledi. Çift 16 y ll k evliydi ve ili kilerinin sa lam temellere oturmas na kar n. Ortada cinsel bir sorun var oldu u sürece. organ n ereksiyon halinde kalmas na yard mc olur. Ba ar oran ise %90'd r ve sorun k sa bir sürede ortadan kalkar.

Krane ve Coldstein) "besleyememe" ad n verdikleri bir olgudan söz ediyordu. Ancak. benlik sayg lar n 327 yitirmi lerdir ve her cinsel ili kide kayg duyarlar. kinci a amada. bisiklete binerken yanl l kla bisikletin demirine (kadrosuna) dü meleri. Daha önce de bahsetti im gibi. Önce ayr nt l bir geçmi öyküsü dinleyebilmek amac yla. erke in penisi e inin vajinas ndayken orgazm olmadan beklemeye kendini al t rmas d r. iki neden birarada bulunabilir. iktidars zl nedenleri hem psikolojik. Cinsel ili kiden zevk almak gibi bir kavram onlar için söz konusu de ildir. jimnastik yaparken perineum (anüs-le testisler aras ndaki bölge) yaralanmalar veya testislerine yedikleri bir tekme neden olabiliyordu. Uzun boylu. Kaydettikleri ilerleme çok iyiydi. Sekiz y ld r evliydiler ve çocuk istiyorlard . cinsel ili kiye ba l ar ba lamaz. Tam bu s ralarda Boston'da bir grup ürolog (Dr. Bir öykü: Bundan birkaç y l önce. Ancak. Bu da onlar sürekli ba ar s zl a iter. yak kl ve mesle inde çok ba ar l bir erkekti. kad n penisin alt k sm n s k t r yor ve böylelikle orgazm refleksini engelliyordu. Çok canlar s kk nd ve ne yapacaklar n bilemez bir haldeydiler. Sekse ergenlik ça lar nda ba lam ve o y llarda benzer bir ereksiyon sorunu olmam t . Bu travma pelvik . Nedenlerin ve uygun tedavinin saptanmas oldukça güçtür. Burada kad n n erkek orgazma yakla ana kadar eliyle erke in penisini uyarmas gerekiyordu. henüz 30'lar nda bir çift tan d m. ereksiyon durumu ortadan kalk yordu. Cinsel e leri ise durumdan ötürü a k nd r ve sorunun kendilerinden kaynakland f kralar n anlat ld na inan rlar. Yapt klar çal mada pelvik bir travmay a maruz kalan erkeklerden bahsediyorlard . hem de t bbi olabilir. erke in birle me an nda hareketsiz beklemesi gerekiyordu. erke in ereksiyon sorunu vard . Erkek k sa sürede orgazm n kontrol etmeyi ö rendi ve çift ba ar s ndan çok memnun oldu. onlar n kendisini a a lanm hissetmesine neden n olur ve sosyal ili kileri giderek zay flar. Bir sonraki a amada "s kma tekni i" devreye girdi. ktidars zl k Hakk nda Ba ka Bir Yorum Ve Öykü: Erkeklerin %10'u iktidars zd r ve bu durum erke e çok ac verir. Bu travmaya. Aç k sosyal ortamlar bile. Burada esas. bu deneyimi endi eden uzak ve zevkli bir oyun gibi gördüler. Baz vakalarda ise. erkekle yaln z konu tum. çünkü.bildikleri için. Erkek bo alaca n belirtince. ereksiyonun fiziksel mekanizmas konusundaki bilgimiz bugün hala yeterli de ildir. Erkek. sevi meye ba lad klar nda tahrik oluyor ve ereksiyon mümkün oluyordu. Bu er kekler durumlar ndan utan rlar.

bana asabi bir insan oldu unu ve a r tepkilerinin cinsel ya am ndaki karma aya ba l oldu una inand bu konuda pek ba ar l olamad n ifade etti. ama insanlarla yüz yüze gelmekten ho lanm yor ve kendisini genel olarak çok yetersiz buluyordu. fakat n anlatt . Bir terapist için (elbette bir ürologun yard m ile) en güzel ey. Erke in cinsel iste inde önemli ölçüde azalma vard ve ereksiyon sorunu ba lam t . erke in bu duygusunu hiçbir ekilde d a vuramad dü üncelerini güvenle açamad n anlad m. li kilerini iyi olarak nitelendiriyorlard . Ve sonunda. ancak a k konusunda baz gerginlikler ya am lard ve bu durum. (Erkekler için normal durumda sis -tolik kan bas nc 130 mm iken. fakat. Kar s yla konu tu umda. Derek C. Yakla k 20 y ld r evliydiler ve 3 çocuklar vard . Bu enjeksiyonlar sayesinde ereksiyon uzun süreli olabiliyordu. ereksiyonu sürdürmek için gereken bas nç 400 mm'dir. Onunla genellikle yaln z seanslar yapt k ve bu görü melerden anlad m ki i inde çok ba ar l bir insand . penis içine yap lan enjeksiyonlar oldu. bu bas nc n yeterince yüksek kalmas mümkün olmamaktad r. bu hastan n cinsel sorununun. Polonsky anlat yor: Sa l kl bir cinsel ya am için gereken denge çok çabuk bozulabilir ve sorunun ne oldu unu anlayamadan sorun giderek büyür ve ili kiyi olumsuz yönde etkilemeye ba lay verir. Erke in n dü ünüyordum. Yakla k bir y l sonra bir bebekleri oldu unu haber verdiler. Anlay l olmaya çal t n . fakat. yetersizlik ve güven konusunda duydu u çeli kinin bir ifadesi oldu una kara r vermi tim. iki insan n ya am n de i tirebilmektir. Bu erkeklerde ereksiyon mümkün oluyor. özellikle çocuklar n art k evden ayr lma dönemi geldi inde art göstermi ti.bölgedeki kan damarlar n n hasar görmesine neden oluyor ve böylelikle ereksiyonu mümkün k lan kapakç klar gereken bas nc sa layam yordu. Günlük hayattaki etk ile imleri hakk nda daha çok bilgi sahibi olmam haftalar ald . Kendi kendime. Kapakç klar hasar gördü ünde ise. Bu çifte önerim. kan (ereksiyonu sa layan ve ereksiyon süresince peniste kalmas gereken kan) penisten geri gidiyor ve ereksiyon sona eriyordu. Çift sonuçtan çok memnun kald ve tedavi sona erdi. bu yorumumu kendisine açmad m ve kendisinden kar s yla ilgili ne kadar küçük olursa olsun her türlü öfkesini kaleme almas n . kad n n öfkesini rahatl kla ifade edebilmesine kar n. (340) Cinsel stekte Azalma ve Ereksiyon Sorunlar : fî Dr. fakat belli baz tak nt lar vard ve duygular n pek aç a vuram yordu. Erkek ho bir insand . Bir seferinde 50'lerine henüz gelmi bir çifte yard mc olmam istendi. penise bas nç uygulayan cinsel birle me giri imi ve hareket sonucu.

Verdi im bu ev ödevinden sonra. nelerden ho lan p nelerden ho lanmad klar n birbirlerine anlatacaklar. ama hiçbir ekilde cinsel anlamda tahrik etmeye yeltenmeyeceklerdi. çift hafta sonu tatillerini geçirmek üzere ehir d na ç km t . Her ikisi de zevk al yordu ve erkek yava yava güven kazanmaya ba lam t . Listede yaz l olan maddelerin ço u her evde rastlanan s radan eylerdi -di macununu ortas ndan s k p b rakmak ya da lavaboya dü en k llar temizlememek. Art k cinsel organlar n ok anmas na kadar gelinmi ti. bu kadar srarc davrand için özür dilemi .istedim. Ank. Bir sonraki hafta uzun bir listeyle geldi. kocas n nelerin sinirlendirdi ini bilemeyece ini ve dolay s yla davran lar n düzeltemeyece ini ifade etti. Her ikisi de birbirlerine kar çözüverdiler. te bu olay aç k dav -{ ranmakla sorunu ''sorunlar n n sonu oldu. verilen görevi yerine getirmekten ho nut oldu unu ifade ediyordu. Teorime göre. erkek kendine kahve yapmak istemi . aralar nda bir eylerin düzelmeye (340) Dr. n ç kt klar nda. Bunun üzerine kar s . Yola . Kad n farkl bir eyler yapt klar n ve olas bir de i ikli i imdiden hissetti ini söylüyordu. çünkü bu konuda genellikle rahat de ildirler. Kar s ise fazla vakitleri kalmad n ve bir an önce yola ç kmalar gerekti ini söylemi .94 329 ba lad n farkettim ve hemen dokunma egzersizlerine ba lamalar n önerdim. ve yol üzerindeki bir dinlenme tesisine girmi . Kar s çok a rm t ve bunlar kendisine söylenmezse. Bence önemli olan. Ancak ben yine de erke in kar s na kar di er alanlarda hâlâ aç k davranmad na inan yor ve temkinli davranmaya çal yordum. kocas sinirlendi ini anlam içeri girip oturduktan sonra kar s na. Polonsky. erke in tuttu u listede yan t alamad bir madde kal rsa. Do rudur. Bir seferinde. HYB Y. fakat pek ço unun rahatlad ve birlikte yeni bir ey denemekten ho land na inan yorum.gibi. ereksiyon sorunu devam edecekti. s. ho lanmad klar eyleri dolays z yoldan ifade edebilmelerine yard mc olmakt r. Tatilin sonunda tam eve dönmek için yola ç kmak üzereyken. Ko-cas ysa.1997. Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z. Dokunma egzersizleri yolunda gitti. Pek çok çift ba lang çta bu önerilere tepki gösterir. Bu olayda erke in att pek çok " önemli ad m vard r: Önce iste inin ne . s k ld klar n ve kendilerini bask alt nda hissettiklerini ifade eder. S rayla birbirlerinin vücutlar na dokunacaklar. çiftlerin n kar l kl olarak ho land klar . kahve içmesine izin vermedi i için çok k zd anlatm . Derek C. bu olay n onun için bu denli önemli oldu unu kavrayamad n f söyleyip. Egzersizler yolunda gidiyordu ve ben sürekli yeni ödevler veriyordum.

Derek C. Görünürdeki sorunlar iktidars zl km gibi bir izlenim veren. Sorununun cinsel . ancak bu olay. Erke in kendine güven kazanmas çok ho uma gitmi ti ve bu d a beni yüreklendirmi ti. rahatlad klar n ve bundan çok da zevk ald klar n anlatt . son bir y l içinde. a k olmak üzere her konuda içine kapan rd . Bütün bunlar size basit ge-h lebilir. erke in kar s ile olan ili kisinde çok önemli ) bir yer tutmaktad r. Bu erkeklerin penisleri. sorunu iktidars zl k olan üç genç hastam oldu. Birlikte tatile ç km lard ve bu tatilin geçirdikleri en güzel tatil oldu unu söylüyorlard . Örne in. hükmetmeyi seven bir tipti ve özellikle Josh'un hatalar n yüzüne vurmaktan zevk al yordu. Ayn çiftten 6 ay sonra haber ald m. Tedavi olarak da içinde bulunduklar ruhsal durumun düzeltilmesi ve tedavisi daha isabetlidir. konuyu da rahatl kla açabildi. lk kar la t mda Josh. e iyle a k yapmaktan kaç n yor ve sonunda hep a a lanaca na inan yordu. Josh (gerçek ismini kullanm yorum) bana geldi inde 19 ya ndayd ve cinsel ili kide ereksiyon (penisin sertle mesi) sorunu vard . k nd nda. Josh'un babas ba ar l . her zaman içinde bulunduklar ruhsal durumun bir ifadesi olmu tur. Özellikle aktif cinsel ya amlar yeni ba layan erkeklerde. bir gün çift bana geldi ve her eyin yolunda gitti ini ve egzersiz seanslar ndan birinde verdi im talimatlara uymay p sevi tiklerini. Ancak. sorununun bir çaresi oldu unu dü ündü ve harekete geçti ve nihayet. Bu performans kayg s gibi bir bask y ortadan kald r r ve e lerin dikkatlerini sadece zevk almaya verebilmelerini sa lar. ' egzersizlerinin ilk a aAs n Uvsal 330 malar nda e lerin kesinlikle cinsel ili kiye girmemeleri gerekir. oysa alt nda ad konmam bir depresyon geçirmekte olan pek çok erkek vard r. ama agresif bir insand . neden sinirlendi inin fark na bile var -') maz ve a k ta dahil Daha önce de söz etti im gibi. bu sorunun çok yayg n oldu unu ö renince çok a rd . Aile Bask s n n Gençlerin Cinsel Ya am nda Olumsuz Etkisi: Dr. Ele tiren. her eyi içine atar. Tam 9 hafta sonra çiftin tedavisi son buldu. Polonsky anlat yor: Erkeklerde iktidars z olma kayg s san ld ndan çok yayg nd r. ler yolundayd ve sürekli ilerleme kaydediyorlard .oldu una karar verdi (kahve içme iste i). Durumun bu denli çabuk düzelmesine hâlâ a rd m itiraf etmeliyim. Berbat durumdayd ve bir ba kas n n da böyle bir sorunu olabilece ine inanm yordu. Çünkü eskiden kar s ona kar böyle bir tav r ta t-. kar s na sadece neden sinirlendi ini anlatmakla kalmad .

David'in korkular n azaltmaya çal t m. Pek çok erke in öyle bir yanl fikre kap ld 331 anlad ktan sonra ve terapilerden ald ba lad . Önce birbirlerine giyinikken dokunmalar n isteyerek. David'in duydu u rahats zl k devam ediyordu.babas yla olan ili kisiydi. Josh'a ba ar s z olaca n söyleyen sanki babas yd . Yapt m aç klamalar mant kl buldu ve benim verdi im cesaretle evine gitti. hem de Josh'a çok n anlad m: Yap lacak erkekçe ey. Masters ve Johnson' n yakla m ndan yararlanarak. Gördü ünüz gibi. Bu konuda hiç konu muyor ve ili kilerini cinse l ili ki olmadan sürdürüyorlard . Ba ka Bir Öykü: Meslek ya am mda kar la t m en ilginç sorunlardan birisi David ve Maria (gerçek isimlerini kullanm yorum) ad nda genç bir çifte aittir. kar s ndakini tan maya çal mas n ve ondan ho lan p ho lanmad anlamas n önerdim. E iyle ili kiye girece i zaman. David ve Maria k sa zamanda ilerleme kaydettiler ve dokunma egzersizlerini daha rahat yapmaya ve bir süre sonra da bu egzersizlerden zevk almaya ba lad lar. gerçekte onun s orunu . Y llar süren seanslara kar n. Sanki aralar nda gizli bir anla ma yapm lard . David kar s n n önünde soyunam yor ve kar s n n kendi vücuduna dokunmas na da izin vermiyordu. e i durumu hem anlay la kar lad .iktidars zl k oldu una inan yordu. Haftada bir kez bir araya geliyorduk. Oysa. ikisinin de iyi bir i i v ard . 6 ayl k evliydiler ve "hiç" cinsel ili kide bulunmam lard . Sonuç: Josh'un ereksiyon sorunu ortadan kalkm t . Ben babas n n sürekli ele tiren olumsuz yönünü dengelemeye çal arak. Alt hafta sonra ilk kez cinsel . Maria'n n çabuk ilerleme kaydetmesine kar n. cinsel e ine güvenmeye nda ise. Durumlar n n çok garip oldu unu dü ünüyor ve arkada lar n n bir gün s rlar n ö renmelerinden korkuyorlard . Bu durumu durumun böyle olmad yard mc oldu. Tedavi boyunca günlük çareler bulmam gerekti. David tek ba na bir terapiste gitmi ti ve terapistinin David'in homoseksüel oldu u konusunda ciddi endi eleri vard . Bu önerim onu çok rahatlatt . Josh babas n n saptad standartlar n ölçüt oldu u konusundaki önyarg s n bir kenara itmeyi ba arabildi. David'in evlili inde olumlu hiçbir geli me gözlenmemi ti. Bu seanslarda sorular n yan tl yor ve onlara yard mc oluyordum. Josh'a cinselli e n girmeden önce. Bana gelmeden önce. Bense David ve Maria'n n birbirlerini gerçekten sevdiklerinden ve cinsel ili kide bulunamamaktan üzüntü duyduklar ndan emindim. i e dokunma egzersizleri ile ba lad m. Endi esini e ine açt deste in de yard m yla. ilk ya da ikinci tan mada seks yapmakt r! Josh n ve daha zaman n n oldu unu anlay nca rahatlam t . cinsel e inin güven duyabilece i bir insan oldu unu Josh'un görmesine yard mc oldum.

Enfeksiyon tedavi edilince sorunda kendili inden çözümlenir. duygusal stres nedeniyle hemen ba ar s zl a u rayabilen çok hassas bir organd r. * Bu bir sorunun göstergesi de ildir. Pek çok erkek.% 50. Çözümü: Erke in ya da kad n n kendisinin yapaca 4. Tan kolay ko-namad için asabi damgas n yerler. Bu nedenle. li kilerindeki bu büyük de i imin. * Kad n hiç orgazm olmam t r.Ac veren ili ki: % 5 civar ndad r. 2. bilmedikleri. 332 YAYGIN C NSEL SORUNLAR Cinsel ya am.steksizlik: % 10-% 15 civar ndad r. % 35 . kad n ve erkek. * Psikolojik bir sorun isteksizli e yol açmaktad r. * Tedirginlik önemli bir unsurdur. 3. Bu d urumdaki kad nlar n say s çok fazlad r. fakat cinsel ya amda sonuçlar n çiftlerin ili kisini zedeleyecek boyutlarda sorun ya ayanlar n yüzdesi hiç de küçümsenmeyecek bir orandad r. direkt u yarma sorunu çözebilir. genel görüntülerindeki (yüz ifadeleri ve genel görünümleri) yans mas görülmeye de erdi. * Vulvar vestibulitis. . korktuklar her konuyu kar l kl konu abilmelidir. Yang y tedavi etmek ve kaslar rahatlatmak için ilaç tedavisi uygulan r. * Vajinal bir enfeksiyon ac ya sebep olabilir. Cinsel ya am. içmek kadar do al kabul edildi i için. yemek.ili kide bulundular. insan ya am n n çok önemli bir bölümünü olu turmaktad r.Cinsel birle mede orgazm olmamas : % 40 civar ndad r. Penis.Kad nlar n Kar la t Cinsel Sorunlar: 1. (341) A. Pek çok kad n için birle me s ras ndaki uyar lma.Orgazmla ilgili sorunlar: % 15-%20 civar ndad r. * Vajinada slanma olmad için cinsel birle me ac vermektedir. bilgisizliklerinden ve yetersizliklerinden kaynaklanan duygular aras nda büyük çat malar ya amaktad r. Kad n n doru a ula abilmesi için uyar n n türü ya da süresi farkl olabilir. cinsel ya amda sorunlar ya anabilece ini kimse akl na getirmek istemez. Kad n e le beraberken orgazm olamaz ama mastürbasyon yoluyla olabilir. vajinan n belli bir bölgesinde iddetli ac ya sebep olur. toplumun öngördü ü "yatakta sald rgan. gerçek erkek" beklentisi ile. Tedavi uzun sürer. birle meden zevk almalar na kar n orgazm için gereken yeterli klitoral uyar y sa layamamaktad r.

Erken bo alman n tedavisi bölümünde konu daha geni çe aç klanm t r. C NSEL YASAKLAR . (341) Dr. * Ereksiyon (sertle me) olmaz. s. Bu sorun yüzünden y llard r evli olup hiç cinsel ili kide bulunmam çiftler vard r.7v. * Erken bo alma: Orgazm kontrol edilemez ve erkek çabuk bo al r. Endi e. Sebepleri çok karma kt r. Sorunun çözümü için de i ik davran teknikleri ya da bireysel veya çiftlerin birlikte uygulayabilecekleri teknikler önerilebilir. Erken bo alma vakalar n n ço u birtak m teknikler uygulanarak ve ilaçla kolayl kla tedavi edilebilir. hem erkek için rahats z edicidir. 5.C NSEL HARAMLAR SEV MEDE B R SINIR VAR MIDIR? .Orgazmla ilgili sorunlar: % 20 civar ndad r. Sorun sadece istek duyulmamas d r. Uysal 334. özgüven eksikli i) ya da fiziksel (tedavisi mümkün olan t bbi bir durum) olabilir. Sorun psikolojik (performans kayg s . * Cinsel yetersizlik söz konusu de ildir. Polonsky.d. * Geç bo alma: Erkek ili ki s ras nda bo alamaz. Tan konduktan sonra. Nedenleri çok karma k olabilir. 3.Cinsel isteksizlik: % 30 civar ndad r. sadece istek yoktur. bir ilaç ya da hastal k. 2. * Bo alma s ras nda ac duyma: Genellikle prostat bezinde enfeksiyon oldu unun göstergesidir ve antibiyotik tedavisi ile ortadan kalkar. fiziksel olarak bi r sorun yoktur. çünkü ba ar s zl k korkusu yerle ebili r.1997.* Vaginismus'da ac o denli iddetlenir ki vajinadaki kaslar kas l r v e cinsel birle me mümkün olmaz. vajina dilatatör yard m yla geni letilir. 333 nedenleri çok farkl ve karma k olabilir. B. Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z HYB Y. Bu durum hem kad n. Cinsel steksizli in Nedenleri Nedir? Cinsel isteksizli in de i ik nedenleri vard r: Ya anan herhangi bir de i im.Ereksiyonla ilgili sorunlar: % 10 civar ndad r. Derek C. sorunu iyice artt r r. Cinsel zevki engelleyen sorunun anla lmas ve ortadan kald r lmas gerekir.Erkeklerin Cinsel Sorunlar : 1. Bir kez oldu u takdirde tekrarlama olas l vard r. duygusal bir çat ma ya da sorunlu bir ili ki olabilir. Bu durumda.steksizlik: % 30 civar ndad r.

Ancak f trî bir duygu ile veya ruhî ve kültürel geli im sebebiyle oral ili kiye ilgi duymayan hatta ona kar olumsuz tav r alan e i buna zorlamak ruhsal bunal ma ve cinsel mutsuzlu a sebeb olaca zulüm olur. (Ey Peygamber! Âdet hali temas ve ters yol ili kisi gibi haramlardan kaç nan) mü'minleri müjdele. her bir mü'mini muhatap tutarak öyle buyurdu:) -Önden (veya) arkadan yakla (arak fakat mutlaka döl yata ndan cinsî temasta bulun.Koca ile kar s aras nda âdet ve lohusalik hallerinde cinsî münâsebette bulunma ile arka uzuvdan (anüs) ili ki ve mazohizm-sadizm d Bu sebeble bu haramlar n d nda hiç bir kesin yasak yoktur. Onun huzuruna varaca n z da bili n. (döl yata ndan fakat arkadan yakla arak kar mla cinsî münâsette bulundum. ekim alan n zd r. -mahvoldum Ya Resûlellahdiyerek Allah' n Resûlü'ne ba vurur. (342) (342) Tirmizî. O halde (ön organ olan) tarlan za ne ekilde isterseniz o ekilde var n. K. (Hn:2984). Kar s na üreme organ ndan fakat arkadan yakla an Hz. Ömer. Onun için el.) Hz. Bu itibarla ehvetlenmeden ötürü gelen abdesti de bozan ve pis (necis) olan mezi ile Hanefî mezhebi müctehidlerine göre pis olan meni dil ve dudaklara bula mad kça ve ruhî bunal m dahil t bbî bak mdan bir zarar do urmad kça oral ili ki yasak de ild ir. Ömer b." (Bu âyet tebli ettikten sonra Allah' n Resulü. Nefislerinizin tatmini) için (besmeleyi. cihetle . Hattab Allah' n Resûlü'ne geldi ve öyle dedi: -Mahvoldum Ya Resûlellah! -Seni ne mahvetti (Ya Ömer!) -(Ya Resûlallah!) Palan m ters çevirdim.) Arka uzuvdan (anüs) ve âdet gören e inle cinsi münâsebette bulunmaktan sak n. dil ve dudaklar ile vücudun her yerinin cinsel tahriki yasak de ildir. 335 Kendisine arkadan gelerek üreme organ ndan yakla mak isteyen kocas na direten Ensar'dan bir kad n da böylesine bir yakla m n caiz olup olmad gelerek annemiz Ümmü Seleme arac l n ö renmek için Allah' n Resûlü'ne ile soru yöneltir. Tefsîril-Kur'an B. (Bu s rada) Bakara Sûresinin ikiyüz yirmi üçüncü âyeti Allah' n Resûlü'ne vahyedildi: "Kad nlar n z sizin tarlan z. Allah( n emirleri ve yasaklar na ayk r l k)dan korunun. duay ve sevi meyi) öne al n. Peygamber ona bir cevap vermedi. Sadizm gibi bu tür zulüm de üphes iz haramd r. nda ay p-günah olacak hiç bir cinsel davran tasavvur edilemez.

Hz. 336 "Ho una giden bir kad n vesilesiyle sizden birinizin kalbinde cinsel arzu olu tu unda. Bu tarz davran içinde olu an giderir. Bu nedenle gebelik s ras nda bu yöntemle a z ve dil ile uyar mdan kaç n lmal d r. slâm. Herhangi bir ak nt . Her iki cinsin de cinsel organ bölgelerinin öpülmesi taraflara büyük zevk verir. erke in gücü ve kad n n ihtiyac ölçüsünde arzu edildi i zaman yap lmas d r. Cinsel bölgelerin a z yoluyla uyar ld durumlarda mutlaka cinsel bölgelerin s hhatli ve temiz olmas gerekir. oldu unda veya bula c bir hastal k ku kusu oldu unda bu yöntemden kaç n lmal d r. E lerin harama dü memeleri ve günaha bula mamalar için bu yasak fiillerden sak nmalar n emretmi tir. slam Dini'nin cinsî münasebetle ilgili en aç k ö üdü. Bütün memeli hayvanlarda do al olarak birbirlerinin cinsel organ bölgelerini a zla uyard klar bilinmektedir. hemen e inin yan na giderek ili kide bulunsun. Sahâbîler Allah' n Resûlü'ne "Hayat Önderi" olarak inand klar için kar la t klar bütün problemleri O'na arzettikleri gibi cinsel problemlerini de O'na arzediyorlard . (Çünkü ho una giden kad nmkinin benzeri e inde de vard r).Allah' n Resulü her iki olayda Bakara Sûresinin iki yüz yirmi üçüncü âyetini okur ve üreme organ ndan (vagina) olmak art yla istenilen ekilde ili kide bulunulabilece ini bildirir. (343) . Oral (a zla yap lan) Sevi me: Cinsel organlar ile a z ve dil son derece duyarl organlard r. Gebelik s ras nda rahime yap lan üflemenin hem anneye hem de bebe e zarar verdi i saptanm t r. Problemlerin çözümünü almad kça da eyleme geçmiyorlard . Evlilik çinde Cinsel li kinin Ö ütlenmesi: slam Dini cinsel duygular ve arzular n bask alt nda tu-tulmamas n . Onlar için siyasî veya iktisadî bir problemle cinsel bir problem aras nda fark yoktu. Peygamberin uygulamas bu ekilde bizlere örnektir. Arzu duyuldu u zaman cinsî münâsebete te vik buyurulmas \ . Ancak evlilik içinde u zamanda veya bu mekânda mutlaka cinsî münâsebette bulunulmas eklinde uyulmas gerekli bir ölçü koymam t r. evlilik yoluyla cinsel hayat n ba lat lmas n emir ve tavsiye buyurmu tur. gerek erke e gerekse kad na baz fiilleri yasaklam ve bu yasaklar da kitab m zda yeri geldikçe belirtilmi tir.

Ancak bir k s m rivayetlere göre." Cuma Günün Ö ütlenmesinin Sebepleri: Cuma namaz ndan önce cinsel ili kide bulunulmas n n peygamberimiz taraf ndan ö ütlenmesinin u sebepleri olabilir: a) Mü'minleri haftada bir defa olsun y kanmaya iyice al t rmak. o bir ezad r.a. per embe günü gecesi cinsî münasebette bulunulmas n n da cuma günü y kan lmas n ö ütleyen hadislerin kapsam na girebilece ini. Ai e (r. Peygamber (s. K. ayn sevaba erdirece ini ifade etmi lerdir. erkence davran p cuma namaz na da önceden gelen ki iye ad m na kar l k (nafile) oruçlu ve namazl geçen bir senenin sevab na e sevab verilir." "Cuma günü cinsî münasebette bulunarak kar s n n y kanmas na sebep olan. Resûlüllah (s. .v. yice temizlendikleri zaman Allah' n emretti i yer (vagina)den onlara yakla n. böylece kendisi de y kanan. (343) Müslim.v. Böylece iki bayram aras nda nikâh akdinin ve evlenmenin u ur getirmeyece ini iddia edenlerin bu iddialar n n ne kadar yersiz. Nikâh: 10 337 Yukar da i aret etti imiz sebepleri benimseyen baz müctehid alimler. Zira evval.a. nda her zaman nikâh akdi yapmak ve evlenmek caizdir. b) Cinsel temas y kanmay gerekli k laca ndan mü'minlerin tertemiz bir ekilde bir araya gelerek ibâdet etmelerini sa lamak. sabah-ak am ve hazar-sefer ay r m yap lmad Evlenmenin Ve Zifafa Girmenin Müstehab Vakitleri: n n delilidir. dayanaks z oldu u kendili inden anla lm oluyor. evval ay n seçmek müstehabd r.) Efendimizin Hz.) ile evval ay nda evlendi i ve yine bu ayda zifaf n gerçekle ti i sahîh kaynaklarda belirtilmektedir. temizleninceye kadir onlara yakla ( p cinsî münâsebette bulun)may n. ayetinde öyle buyurmaktad r: "(Ey Muhammad!) Sana kad nlar n ay halini (hay z) soruyorlar. Evlenme hususunda daha çok Ramazandan sonra gelen evval ay tercîh edilmi tir.) öyle buyurur: "Her cuma günü kar s yla cinsî münâsebette bulunamayacak olan n z var m ? yi ya bunda hem kendisinin hem de e inin y kanmas sevab olmak üzere iki birim sevab vard r.a. Çünkü Yüce Allah Bakara Suresinin 222. iki bayram aras nda yer alan bir ayd r. Her Temizlik Döneminde Cinsel li kide Bulunmak: slam Dini'nin cinsî münasebette bulunulmas ile alakal bir ö üdü de en az ayda bir defa ili kiye girilmesidir. De ki.cinsî münasebette gece-gündüz. Hac veya umre için ihrama girildi i vakitler d Cuma Günü Cinsel li kide Bulunmak: Hz. Ay halindeyken onlardan ayr l n. c) Nefsî arzulardan ar nd rarak mü terek ibâdet için daha verimli bir ruhî ortam haz rlamak.

(O) yice temizlenenleri (ay halinde önden ve arkadan cinsel ili kiye girmekten kaç nanlar da) sever. davran ve i (önemsiz) bir oyun.Z har Yapmak. . 5.Ba kalar n n Yan nda Sevi mek ve ili kide Bulunmak. 4/144. âdet halinde cinsî temasda bulunulmas n Kur'an.Oruçlu ken Cinsel Yakla mda Bulunmak. . 6. 338 E LER ARASINDAK C NSEL HARAMLAR E ler aras ndaki cinsel özgürlük alan büyüklü üne ra men s n rs z de ildir. 4. 5/23.Âdet (Regl . ">' Daimî Cinsel Haramlar: 1 .îlâ Yapmak. 3. îlâ'y dört ayla s n rlamas . ' "^ 2." (344) (344) Feyzü'l-Kadîr. (de ersizsiz) bir e lencedir. .Kerim.Ac Vererek ve Ac Verdirerek Cinsel li kide Bulunmak. 5. Bu görü e göre dört ay a an erteleme farz terketmek olaca ndan haramd r." Her Dört Ayda Bir Cinsel li kide Bulunmak: Yüce Allah' n. Ahmed b.. Bu haramlar n bir k sm daimîdir. Çünkü Peygamberimiz öyle buyurmaktad r: "Dört amelin d nda Allah' n an lmad her söz. yani yemin edilmi olsa da kad n n dört aydan fazla cinsel yoksunlu a mahkûm edilemeyece ine hükmetmi olmas baz bilginleri her dört ayda bir asgarî bir defa cinsel ili kide bulunman n farz oldu u görü üne yönelmi tir. . A-DA MÎ C NSEL HARAMLAR 1. 4. Geçici Cinsel Haramlar: 2 .tikâfda Cinsel li kide Bulunmak. 3.Âdet ve Lohusal k Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak.hramda ken Cinsel ili kide Bulunmak. Bu dört amelden biri de ki inin e iyle sevi mesidir.' 1.Cinsel Hayat n Mahremiyeti Ve S rlar n Korumak. Bakara Suresi 222'de yasaklam t r: . Sevi mek: li kide bulunmaks z n sevi mek ise müslüman n her zaman ba vurabilece i hay rl bir e lencedir.Arka Organdan Temas Etmek. .Cinsel Görevden Kaç nmak.üphesiz Allah (her ay temizlendiklerinde kad nlar na) dönenleri sever. Yani e ler aras nda da cinsel haramlar vard r.Hay z) Ve Lohusal k (345) Halinde Cinsel li kide Bulunmak: nsanlar yaratan ve onlar n bedenî ve ruhî yap lar n en iyi bilen yüce Allah. Hanbel. Bu k sm da geçicidir.

Hz. Müslüman n. (âdet gören e ine göbekle dizler aras n örten) geni çe bir örtü örtünmesini emreder. 339 âlimlerin icma' ile de sabittir.. k yasla sabittir.Hiç üphesiz Yüce Allah.bedenî ve ruhî zararlar ndan korunabilmi olsalar bile cinsel temasda bulunamazlar. Ahlak nda.a. bütün yasaklar oldu u gibi âdet hali cinsî münâsebet yasa n da zararl oldu u için koymu tur. nefsi emmareyi...) anlat yor: E leri olan bizlerden biri âdet gördü ü zaman Allah' n Resulü. bir eza'd r." (349) Arzulanmaya ve ehvetsiz de olsa sevilmeye muhtaç olan kad n. O. Bu sebeple bu ilâhî yasa çi neyen e ler ganahkâr olurlar. Âdet halinde cinsel temasda bulunmak Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruklar yla yasaklanm oldu u için e ler isteseler ve -bilfarz. Ayr ca bu dü mekten al koymakt r." "(Helâl görerek veya sak ncas z bularak) âdet halindeki kar s yla cinsel temasda bulunan kimse." (346) Nifas halinde olan kad nla temasta bulunman n haraml haraml k (345) 8u kitab n Âdet ve Lohusal k bölümünde geni bilgi vard r. hay z ile nifas illet ve sebep bak m ndan ayn oldu undan. Zira fakihler. Dârimî: 2/408. Zira korunmu bir yerin etraf nda dola an kimsenin oraya dü mesi muhtemeldir.25 gr. Zira kar l kl anla ma haram helâl k lmaz. Zekât' n nisab 20 dinar= 85 gr. dini ve sa l için ihtiyatl olmas gerekir. nifas hay za k yas etmi lerdir. Ai e (r. (348) Âdet Halinde Sevi mek se Sünnettir. her ay belirli bir süre adetli günlerinde ilgisiz kalmaktan ve sevimsiz oldu u eklindeki üzücü artlanmalardan ötürü bunalabilir. sonra da onun gö üslerine yönelirdi. Allah'tan ba lanmalar n dilememeleri ve verebilir durumda iken günahlar n örtecek bir dinar (4. muamelelerinde ve di er davran lar nda daima takva olan n tercih etmelidir. Onun için bu günlerinde kad nla r ilgisiz b rakmak do ru de ildir. alt nd r.. Üstelik bu zarar vericilik sebebini di er yasaklar ndan farkl olarak da "eza" sözcü ü ile aç klam t r:". . alt n oldu una göre bir dinar 4.25 gr alt n) sadaka vermemeleri halinde ilâhî azaba u rayabilirler. er'an yasak ve bedene zararl olan eylere (346) Nesâî: 2/87. Bu haraml n hikmeti ise. ona arka organ ndan temas eden ki i ve bir de gelecekten haber verdi ini iddia eden adama bilgi almak için gelip de onun sözlerini do rulayan ah s Mu -hammed'e indirilen Kur'ân'aîman etmemi tir.

Anla laca üzere âdet hali gibi lohusal k hali de cinsel organdan gelen kanla ilgili bir haldir. önce en az ndan cinsel organlar n ve ellerini y kamal d rlar. (349) Nesâi: 1/189. ilâhî la'net gölgesi alt na girmi olur. Bu olaya bak aç s böyle oldu undan zaten kad nlar âdet günlerinde cinsel istekleri olsa da cinsel birle meden kaç n rlar. Belki de bu deyim nedeniyle kad nlar n pek ço u o günlerde kendini kirli. di er günlere göre daha iddetli cinsel arzu duyarlar. Kardavî Fikhüz-Zekâti 1/257. Kad n n gö üslerinden kocas n n a z na yutulacak ekilde süt gitmesinindinî bir sak ncas yoktur. Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: * Ayba kanamas geçiren kad nlar. bitti i halde bitmedi i bulunulursa.Ay halinin ba lad n kad n n aç klamas lâz md r. Kad n. Lohusal k halinde cinsel ili ki haram. Çünkü bu hâl. pek büyük bir m z bilgiler ve hükümler aynen lohusal k için de geçerlidir. ay halinin ba lad veya bitmedi i halde bitti i izlenimini vermekle de günaha girebilir. yumurta kanallar ve yumurtal klara kadar 340 . E er aç klamaz da cinsel temasda n bildirmemekle günaha girebilece i gibi. âdet günlerinde cinsel birle meden kaç nmay emreder. Bunun nedeni organlar na kan n di er günlerden daha fazla dolup ta zyik etmesidir. Çünkü âdet kan n n etkisiyle o günlerde dölyolunun d ar da n gelecek mikroplara kar koruyucu ortam nda bir zay flama olur. Pek çok kad n n bu ekilde kendini bu fizyolojik nedenle a a lamas do ru de ildir. Adet ve Lohusal k s ras nda cinsel birle meksizin sevi mek isteyen çiftler. günah i lemi . sevi mek helâldir. Böylece mikrop kapma imkan azalm olur. slam Dini. T bb n sbat na Göre. 261. (349) Sezeryanla do umlarda cinsel organlardan kan gelmemesi halinde kad n. Âdet hali ile ilgili olarak aç klad (348) Y. Mikroplar kolayca döl -yolundan âdet nedeniyle geni lemi olan dölyata kanal ndan geçer. bunun günah yaln zca kad n n olur. Hele hele ay hali ba lamad halde ba lad diyerek kocas n aldatan kad n. Modern t bbî görü ler bizim dînî kurallar m zla paralellik göstermektedir. kendi iste iyle olan bir ey de ildir. Âdet kanamas ülkemizde halk aras nda kirlenme ad alt nda geçmektedir. pis bir varl k olarak görmektedir. Âdet günlerinde cinsel birle me sonucu özellikle cinsel organlar n çe itli iltihaplar çok kolay olu abilir. lohusal k hükümlerine tâbi olmaz.

Zaten zarar olarak da bu yeterlidir. Bu vesile ile umulur ki. kanal n t kanmas na ve kad n n k s rla mas na neden olur. Evzai. Bu sebeple ay halinde olan kad nlardan uzak durun.a) rivayet ediyor: Peygamber'e (s. Katade. kan n k rm z l k veya sar l k durumlar na göre bir ya da yar m dinar (351 ) de erinde sadaka vermeleri gerekir. bir daha yapmamak üzere samimi ve gerçek bir tevbe ile b rakmal . Yüce Alah bu kimsenin hatas n affeder ve günah n da ba lar. n mikroplar kad n n kan nda na ya-kalanmas da mümkündür. mam Ahmed ikinci rivayetind e. (349) Hanefî müctehidlere göre iki buçuk. afiî müctehidlere göre iki ya n a m çocuklar n . hem tevbe ve isti far etmesi. bir rahats zl kt r. frengi hastal na benzeyen irinli iltihablanmaya yol açar. tenasül uzuvlar n n il-tihablanmas ve sa l klar n n bozulmas na yol açar. bni Abbas (r. 2.ç karak o bölgenin iltihaplanmalar na neden olurlar. dünyan n dörtbir yan ndaki modern t p uzmanlar hay z ve nifas dönemlerinde kad ndan uzakla man n gerekli oldu unda karara varm lard r. öyle cevap verdi: "Bir veya yar m dinar tasadduk etmesi gerekir. Pekçok kad nda yumurta kanal iltihaplar . Bu sebepledir ki. Her eyi bilen ve hikmet sahibi olan Allah taraf ndan indirilen Kur'an. * Hay z kan n n. hem de sadaka vermesidir.Anüsten Cinsel li kide Bulunmak (Anal Birle me): olu maz. Bu konuda ihtiyatl olan: Hay z veya nifas halinde olan kad nla cima yapan kimsenin. onunla cinsi temas yapmaya mübtela olan kimse cumhuru'l fukaha'ya göre i ledi i bu günah .Kerim'de bu hakikat öyle dile getirilmi tir: "Sana kad nlar n ay halini sorarlar. afii ise kavli kadiminde.v): E i hay zl iken ona cinsi temasta bulun an kimse hakk nda soruldu. ayet bu hastal mevcut ise bu durumda zührevi hastal süt emmesiyle süt akrabal 341 Netice olarak." (352) Tirmizi'nin rivayetinde ise: "Kan k rm z ise bir dinar. pi manl k duyarak Allah'a tevbe ve isti farda bulunmal d r. sar ise yar m dinar" eklinde geçmektedir. Erke in husyelerine geçerek iddetli a r ya ve bunun neticesi olarak da erke in k s r kalmas na sebep olur." (350) E i hay z veya nifas oldu u halde. erke in tenasül uzvuna sirayet etmesiyle. bni Abbas. hay z ve nifas devresinde yap lacak cinsel temastan erkek veya kad n n k s r kalmalar . De ki: O. shak' n mezheblerinde. fakiriik-zenginlik.a.

Arkadan vajinaya olmak art ile yap lan cinsel birle mede. Ebû Hüreyre (r. Erke in. Di er bir rivayette öyle buyurulmu tur: "E iyle dübüründen temasta bulunan bir adama Cenâb. temizlenmelerine kadar onlara (cinsel temas için) yakla may n.) (352) Ebu Davud.. Bu ekilde arkadan vajinaya yap lan cinsel ili ki..a. Buna cevaz veren hiçbir ilim adam yoktur ve olamaz da.Hakk. Bunun için de kad na ancak cinsel organ ndan yakla mam z emredilmi tir. (351) Bir dinar: 12 dirhem gümü tür.a.) Efendimiz bu âyetin vermi ve uyar s n yapm t r. yice temizlendikleri zaman Allah' n size emretti i yerden (üreme organ ndan) onlara yakla n. Nesai. 222. ibn Mace. üphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever. Ona ancak Allah' n helâl k ld yoldan yak la mak caizdir. yani temas arka yoldan sa lamak hem büyük günah.v." nda konuyu daha aç klam ve gereken bilgiyi kazand rm t r. islamda yasaklanm t r. anal ili ki de ildir." (353).) Efendimiz öyle buyurmu tur: "Kad na dübüründen yakla an (o yolla temasta bulunan) kimse mel'ûndur. (354). Bir dirhem ise 3 gramd r. Bu nedenle erkek bu duru ta orgazma di er pozisyonlardan daha çabuk ula r. kad n lây k oldu u yere oturtmu ve ona gereken sayJ g nl bak mdan kad n ne erke in ehvet oyunca . Cenâb.) den yap lan rivayete göre.Penisin makata sokulmas yla yap lan birle meye anal birle me denir. Tirmizi. Kad na dübüründen yakla mak.. ( lâhi lanetle lanetlenmi tir). 342 ne de al n p sat lan baya bir meta'd r.. Kur'ân'da öyle buyurulmaktad r: "Ay halinde iken kad nlardan uzak durun. islâm. Resûlüllah (s. kad n n kalçalar n n dolgunlu u erke in cinsel organ bölgesini hiçbir pozisyonla k yaslanmayacak ekilde uyar r. (350) Kur'an. (Bir dinar: 12X3= 36 gram gümü eder. O .Hakk (rahmet) nazar yla bakmaz. Resûlüilah (s.. hem de kesinlikle haramd r. ehveti teskin etmek ve neslin devam n sa lamak için erke e ve kad na cinsel organ bahsetmi tir.a. kad na arka organ ndan temas etmesi haramd r..v.Kerim. Vajinadan olmak art ile her türlü pozisyon caizdir.

Yaparlar da durumlar hakime intikal ederse tazîr cezas na u rarlar ve büyük günah i lemi olurlar. Onu memnun etmek için denedim ama ili kiden sonra biraz kanamam oluyor. bu ekilde temasta bulunmaya zorlayamaz. ka-rektersiz. Ahmed:1/6. srar da etse.a.a. Bu çirkin fiili ancak.v. Israr edildi i takdirde kad n bo anmak için kad ya ba vurabilir. üphesiz.a) da öyle demi tir: bni Abbas (r. kad na arka organ ndan temas etmek s hhat ve beden aç s ndan zararl .) e ine arka organ ndan temas eden kimse hakk nda kendisinden soru sorana: "Bu adam küfür hakk nda benden soruyor" eklinde cevap vermi tir. gerçekten o.F trat n red etti i bu ilâhî haram e ler arzu etseler de yapamazlar." (357) ayet kad n buna r za gösterirse. Çünkü insanlar n arzusu haram helâl k lmaz. kocas n n. 114.Kad na üreme organ ndan olmak üzere ön ve arkas ndan yakla makta bir sak nca yoktur.a. onun arka organ ndan temas etmesine imkan ve f rsat vermemelidir. Dâremî/vüdu'?.Yine Ebû Hüreyre (r.v) u hadisi erifi ile amel etmelidir: "Allah'a isyana sebebiyet veren eylerde hiçbir yarat a itaat edilmez. -Ari') 343 Tavus (r." (355). Bu konuda Peygamber'in (s. (356) NET CE OLARAK: 1.) den yap lan rivayete göre. 6/305 . ahsiyetsiz ve ahlaks z olan kimseler yapar. 4. Resûlüllah (s. korkutsa da. sap kl k ve ahlaks zl n aç k bir ifadesidir. ahlak ve fazilet kurallar na ayk r . Anüsten (Kad n n Arkas ndan) Yap lan li ki Zararl m ? E im srarla anüsten cinsel ili ki istedi. reda' : 12.. o da erkek gibi günahkâr ve âsi olur. (353) Bakara Sûresi: 222 (354) Ebû Dâvud/nikâh: 45 (355) Tirmizî/taharet: 102.) indirileni inkâr etmi olur. ibn Mâce/nikâh: 29. .a.. tehdit de etse. 2.v. Öyle ise kad n.Hiç bir erkek e ini. 3.Ba kas na bu ekilde temasta bulunan kimseye livata haddi cezas gerekir.a. Bu durum ileride rektal kansere yol açar m ? . Muhammed'e (s. Devam etmeleri halinde ise aralar tefrik edilir yani ayr l r. âdî.) Efendimiz öyle buyurmu tur: "Kim ayhalinde olan kad na cinsel temasta bulunur veya bir kad na dübüründen (arka yoldan) yakla p temasta bulunursa veya bir kâhin (gaybden haber veren)e gidip onu tasdîk ederse.

a. e iniz penisini y kamadan vajinan za sokarsa. (358) ' 4. y rt klar ve makat çevreleyen adelelerde gev eme ve y rt lmalar Yak n akraba ile de olsa ba ms zl halinde gerekti i zaman ve arzu edildi i biçimde davran lmamas ve mahremiyetlerine nüfuz edilmesi. bir arada ya an lmas ve yumurta kanallar na kl klara ve k s rl a neden olur. rektumdan ta narak bula acak bir bakteri ciddi t bbi sorunlara yol açabilir. (357) Ahmed b. Arkadan da vajinaya girmek art ile cinsel birle me.Cinsel Hayat n Mahremiyeti Ve S rlar n Korumak: Kar -koca. Bu tür vajina iltihaplar gerekti i ekilde tedavi edilmezse ve ihmal edilirse. li kide Bulunmak : E ler aras ndaki cinsel haramlardan biri de ba kalar n n yan nda ve gözleri önünde sevi mek. yapt klar cinsi münasebet fiilini insanlara söz veya i aretle anlatmalar haramd r.Ba kalar n n Yan nda Sevi mek... Makat içinde ya ayan E. (359) olmayan iç içeli meskenlerde. Anal birle me de makat civar nda çatlamalar. Coli gibi pek çok bakteri anal ili kiden sonra penisin y kanmadan vajinaya sokulmas sonucu vajinaya ta nmakta ve burada a r iltihaplara neden olmaktad r. cinsel ili kide bulunmakt r. Hanbel. müstakil bir evdir. Orta halli koca için ise en az bir odal olup mutfa ve tuvaleti-banyosu ba ms z olan bir dâiredir.Haram olmas na ve de kad na eziyet vermesine ra men. vajinadan döl-yata geçerek bu bölgede a r yap görülür.. '' ' -344 ' '' ''' 'Ml ! '" ' Ancak uyarmak istedi im bir konu var: Anüs ve vajina çevresi sinir uçlar bak m ndan çok zengin bir bölgedir. endi esi erke i de kad n da bunal ma dü ürebilir. Bu nedenle birçok çift sevi irken o bölgeye dokunmaktan zevk al r. (356) Nesai. 3. Arkadan Cinsel li kinin T bbi Zarar : Anal ili kinin t bbi yönden pek çok sak ncalar vard r. .Cinsel hayat n mahremiyetini koruyabilmek için öncelikle serî bir mesken sa lan lmal d r. Allahü Teâlâ'n n haram k lmas n n bir hikmeti de sa l a zararl oldu u içindir herhalde. anüsten yap lan ili kiden sonra. Y kanma ve örtünme gibi dinî ölçülerin ihlaline de sebebiyet verebilecek bir ortamdan korunulmas ve tarifi yap lan er'î bir mesken edinilmesi gereklidir. Zengin koca için er'î mesken.. erke in ve kad n n cinsel duyarl yerlerinin birbirine temas yüzünden zevkli olabilir.

Bu sebeble bütün imkânlar kullan lmal ; ba ms z bir evde veya dâirede oturulmal d r ki cinsel hayat, ortam n bulmu olsun. b- Cinsel hayat n s rlar da korunmal d r. Yüce Peygamberimiz (358) Ebu Davud, Nikâh: 49. (359) Hukuku slamiye ve Ist lahat F kh yye Kamusu, Ömer N. Bilmen, ist. C.2,S.45O. 345 "Cinsel ili ki halindeki davran lar e lere b rak lm bir emanettir. Aç klanmas en büyük hiyanettir" (360) buyurmu lard r. "K yamet Günü Allah kat nda insanlar n en erlilerinden biri de kendisi kar s yla kar s da kendisiyle sevi ip ili kide bulunduktan sonra, kar s n n s rr n (cinsel davran özelliklerini) aç a vuran adamd r." (36i) Ebu Hüreyre'nin (r.a) rivayet etti i di er bir hadiste de öyle buyurmu tur: "Resûlullah (s.a.v) namaz m z k ld r p selam verdikten sonra bize döndü ve öyle buyurdu: - Yerlerinizden kalkmay n beni dinleyin! Aran zda, kap s n kapat p perdesini çektikten ve zevcesi ile cinsi münasebette bulunduktan sonra, insanlar n aras na ç k p da: "Ben e imle öyle yapt m, böyle yapt m" diyenler var m d r? Kimseden ses ç kmad . Sonra kad nlara döndü ve onlara seslendi: Sizlerden bunu yapanlar var m d r ? dedi: Aralar ndan genç bir k z, Peygamber'in (s.a.v), onu görmesi ve sesini i itmesi için iki dizinden birisine dayanarak dikildi ve: - Evet vallahi, kad nlardan da erkeklerden de konu anlar var, dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) onlara: - Böyle yapanlar n kime benzediklerini biliyor musunuz? dedi. Bunlar n misali kad n ve erkek iki eytana benzer; eytanlardan biri yoldan geçen arkada n (e ini) yakalay p

onunla cima eder, i ini bitirir, insanlar da ona bakarlar." (362) Ailenin selâmeti, yuvan n huzuru ve güveni kar kocan n sadakat, ciddiyet ve iffetine ba l d r. Birinin gözünün d arda olmas , mevcut ile yetinmeyip ehevî duygusuna ma lup olmas evlili i temelinden sarsar, aileyi güvensizli e iter ve evde huzur havas b rakmaz. Bunun gibi kar koca aras ndaki cinsel münasebetin, sevi me eklinin sadece ikisi aras nda kalmas , bir üçüncü ahsa s zmamas gerekir. Bu üçüncü ah s isterse o çat alt nda bulunan biri olsun, ister çevredeki dost yak nlardan biri olsun fark etmez... Aks i halde e ler aras ndaki bu en mahrem ve gizli durum mahremiyet ve gizlilikten uzakla p aleniyete dökülür ve bu sebeple de aile ba kas n n ehevî duygusunun hedefi haline gelir. Hattâ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz evli kad n ile erke in sevi irken

(360) Müslim, Nikâh:2, Nn:1436. (361) Müslim, Nikâh:2, Nn:1437. (362) Ahmed b. Hanbel. Ebu Davud. 346 seslerini bile son derece alçaltmalar n , duvar arkas na yans mamas n tavsiye ve tenbih buyurmu tur. 5- Ac Vererek Ve Ac Verdirerek Cinsel li kide Bulunmak: Çünkü Allah "... Ne zulmediniz ve ne de zulme u ray n z" (363) buyurarak ac vermeyi de verdirmeyi de yasaklam t r. 6- Cinsel Görevden Kaç nmak: Evlilik içi cinsel haramlardan biri de e lerin her birinin cinsel görevlerini zaman nda ve gere ince yapmamas d r. "(Cinsel ili kide bulunmak için) ki i, kar s n yata na ça rd zaman, (t bbî veya dinî bir mazereti olmaks z n) kad n gelmekten kaç n r, kocas da bu sebeple ona k rg n ve k zg n olarak gecelerse, Melekler sabaha kadar o kad na la'net eder." (364) Kad n, nafile ibadet maksad yla bile cinsel görevden kaçamaz. "Her hangi bir kad n kocas n n izni olmaks z n (Ramazan orucu d günah n yükler." (365) Kad nl k Görevinden Kaç nan Kad n Günahkârd r. Çünkü aile hayat n n temeli ve nafaka almas n n sebebi olan cinsel görevlerini yerine getirmeyerek kocas n n hakk na tecavüz etmektedir. Günah i lemi olmaktad r. Kad n, kocas n n sevdi i ekilde süslenmeye, akala maya ve onun özel vakitlerdeki cinsel isteklerine riayet etmesi ve gözetlemesi gerekir. Taki iki taraf aras ndaki evlilik ba lar , sevgi ve sayg duygular peki mi olsun. Bunlar yap lmad ve belkide bo anma ile noktalan r. Kocal k Görevinden Kaçman Erkek de Günahkârd r. Hiç üphesiz ayn ekilde kocan n cinselli inden yararlanmak da kad n n hakk d r. Bu hakk n almas na yard mc olmak da kocan n vazifesidir. Kocan n bu vazifesini yapmamas , onu hem suçlu hem de günahkâr k lar. Kar s na kar cinsel görevini yapma gücünü kendisinde bulamayan ki inin onu d a e ilimden korumak için cinsel gücünü artt racak ve arzular n geli tirecek özel g da ve ilaç almas da görevidir. takdirde aile hayat gittikçe kötüle ir nda nafile) oruç tutar da orucu sebebiyle kocas n n arzular n kar lamaktan kaç n rsa Allah ona üç büyük haram i in

(363) Kur'an- Kerim, Bakara: 279. (364) Müslim Tere. Mehmet Sofuo lu, Hn: 830. C.Sa îr, 1/25 (365) Feyzü'l-Kadîr, 3/138. 347 Cinsel konulardaki haklar, emirler, yasaklar ve suçlar, konusunda slâm kad n-erkek ayr m yapmamaktad r. Erkeklere oldu u gibi kad nlara da gözlerini korumalar em-rolunmakta, erkekler gibi kad nlara da zina yasaklanmaktad r. Erkeklere homoseksüellik yasakland gibi kad nlara da sevicilik yasaklanmaktad r. Erkeklere verildi i gibi zina cezas olarak kad nlara da bekârlarda celde (sopa-kamç ) ve evlilerde recm (ta lanarak ölüm) cezas verilmektedir. Cinsel Temasla lgili Dînî Ve lmî Tavsiyeler: a- E lerin; ehvet ve cinsel ihtiyaçlar n tatminde mu'tedil davranmalar gerekir. 'tidal n s n r ise haftada iki defa olmas d r. Ancak tatmin olup iffetlerini sa lamalar aç s ndan, erkek ve kad n n ihtiyaç durumlar göz önüne al narak daha az veya daha fazla da olabilir. Ne var ki erkek cinsel ili ki konusunda ifrata gitmemelidir. Çünkü bu. ko nuda ifrata gitmek vücudu y prat r, akl sarsar, i ten geri b rak r ve slâmî sorumluluktan yüz çevirmeye sevk eder. b- Önce sevi mek, sonra cinsel temas ile ehveti tatmin etmek. Bu konu ile ilgili aç klamay daha önce vermi tik. c- Koca, cinsel ili ki için muayyen ve uygun vakitler tesbit etmeli ve bu konuda kad n n mizac n da gözard etmemelidir. Kad n n arzu etmedi i bir vakitte, mesela: onun yorgun veya hasta oldu u bir ortamda yap lacak cinsi münasebet; aralar nda ho nutsuzlu a, tart maya hatta ayr lmaya dahi sebep olabilir. d- Cinsi münasebet; bütün ay ve haftalarda, her vakitte, gecenin veya gündüzün her saatinde caizdir. Ancak eriat n haram k ld özel vakitler veya muayyen haller; Mesela: E lerin farz

orucunu tutmu olmalar , kad n n hay z veya nifas halinde olmas durumu müstesnad r. Fakat sünnet olan, cuma gecesi(yani per embe ak am ) veya cuma gündüzünde yap lan cinsel ili kidir. Bu konudaki hadiste Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Kim cuma günü cünüplükten y kan r, sonra camiye giderse bir deve tasadduk etmi gibi sevaba nail olur. kinci saatte giden bir inek, üçüncü saatte giden boynuzlu bir koç, dördüncü saatte giden bir tavuk, be inci saatte giden ise bir yumurta tasadduk etmi gibi ecir al r. mam hutbeye ç k nca melekler de haz r olur, zikri dinlerler." (366) Di er bir hadiste de Efendimiz (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Kim cuma günü y kar ve y kan rsa, kim erkenden mescide

(366) Buhari. 348 gider ve hutbenin ba na yeti irse, yürür ve binmezse, imama yak n durur, dinler, malayani söz etmezse ona her bir ad m için bir y ll k amelin oruçlar ve namazlar yla sevab yaz l r." (367) e- Kad n nafile oruç tutmak isterse kocas ndan izin almal d r. Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: ? "Kocas yan nda oldu u halde bir kad n n, kocas n n izni ol-

madan nafile oruç tutmas helal olmaz." (368) Bu iznin; kocan n nefsini korumas nda ve s hhatli olan kad n n faydalanmas aç s ndan önemi büyüktür. slâm n alt nda, cinsel ili ki konusunda öne sürülen en önemli yasaklar bunlard r.

Doktor ve fakihlerin; slâm, ilim ve sa l k çerçevesinde tavsiye ettikleri en önemli nasihatler de bunlard r. Öyle ise -evli olan- genç karde im! Haramlardan uzak durman ve evlili inin slâmî esaslara uygun olmas aç s ndan bu tavsiyeleri tatbik etmeye azami gayret göster. B- GEÇ C C NSEL HARAMLAR 1- Kad na lâ Yap lmas : îlâ; ki inin zaman belirtmeden veya dört ay a an bir zaman belirterek kar s yla cinsî münâsebette bulunmayaca na yemin etmesidir. Haramd r. Kad na yap lan zulümdür. Koca, dört ay içinde sözlü veya fiilî olarak îlâ's ndan döner ve cinsel ili kiye ba larsa îlâ ortadan kalkm olur. E er îlâ's ndan dönmezse hânefî mezhebi müctehidlerine göre dört ay dolar dolmaz kad n, kocas ndan bo olur. Di er üç büyük mezheb müctehidlerine göre ise dört ay n sonunda hâkim îlâ sahibine îlâs ndan dönmesini veya kar s n bo amas n emreder. Dönmez veya bo amazsa koca ile kar s n ay r r. Cinsî münâsebette bulunulmayaca na dâir de olsa mâhiyeti itibariyle îlâ bir yemin türü oldu u için îlâ'dan dönülmesi yemin kef fâretini gerektirir. "Allah, kas ts z olarak a z n zdan ç k veren yeminlerinizden dolay sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yapt n z yeminlerden

dolay sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdi iniz yeme in orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onlar giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunlar bulam yan üç gün oruç tutmal d r. Yemin etti iniz takdirde yeminlerinizin keffâreti i te

(367) Ebu Davud. Nesai. (368) Buhari. 349 budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size ayetlerini aç kl yor, umulur ki ükredersiniz!" Kur'an- Kerim,Maide 89. Ancak ödemekten âciz olan ki iden yemin keffâreti dü er. (369) 2- Kad na Zihâr Yap lmas : Z har, sözlükte s rt mânas na delâlet eden "zahr" kökünden türetilen bir kelimedir. Sonralar bu kelime daha çok adam n kar s na "sen bana anam n s rt gibisin" demesine delâlet eden bir terim haline gelmi tir. Cahiliyye devrinde kullan ld gibi slâm'da da Aile Hukuku bölümünde kullan lagelmi tir. Ancak slâmiyet z har hükmünü me ru çevçeve içine al p bu hususta da hem aileyi, hem de kad n n vakar ve ahsiyetini korumu tur. "Anam n s rt gibisin"den maksat, cinsel temasta adam her ne kadar kar s n n göbe i üzerine uzan r, bir bak ma o cihetle bir bini yaparsa da, z har kavram yla buna s rt denilerek bir benzerlik sa lanm t r. Di er canl lar n s rt na binildi i halde cinsel temasta kad n n s rt na de il göbe ine binilir. Böylece bir te bih (benzetme) söz konusudur. Cahiliyye devrinde adam kar s na "sen bana anam n s rt gibisin" dedi i takdirde o kad n ona müebbeden haram olurdu. Böylece kad n birçok haklar n ve bununla birlikte ahsiyetini kaybeder, peri an olurdu. slâm gelince, cahiliye devrinin kötü âdetlerini vahiy yoluyla kal d r p kökünü kaz rken güzel olup ahlâka mugayir olmayan ve halk taraf ndan güzel oldu u için benimsenen âdetlere dokunmad . Islâh edilecekleri slah edip verimli, faydal bir düzeye getirdi. Zihar slaha muhtaç bir âdetti. O bak mdan slâmiyet onu uhrevî ve dünyevî hükümlere ba lad , birtak m müeyyideler koydu. Uhrevi hükmü, yani müeyyidesi, bu yola ba vurman n günah oldu unu belirtti. Dünyevî hüküm ve müeyyidesi ise, keffaret vermedikçe adam n kar s na cinsel aç dan yakla mas yasaklan p haram k l nmas d r. Z har hükmünün te riine gelince buna u olay sebep olmu tur: "Evs b. Sâmit'in kar s Havle binti Sa'lebe (r.a.) namaz k l yordu. Kocas da onu namazda görünce bekledi ve kad nca z selâm verince, Evs onunla cinsel temasta bulunmak istedi. Kad n istemedi. Bunun üzerine Evs fazlas yla öfkelendi ve ziharda bulundu. Böylece kar s n kendisine ebediyen haram k ld . Bunun üzerine fazlas yla üzülen Havle kalk p Resûlüllah'a (s.a.v.) geldi ve öyle dedi: " üphesiz ben genç ve çekici bulundu um bir zamanda ve ya ta benimle evlendi. Ne vakit ki ya m ilerledi ve karn m (çocuklar ) d ar , ;.

(369) Celal Y ld r m, Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri, Uysal Y.Konya, C.5,S.212. 350 att , yani çocuklar m ço ald , bu defa kalk p beni anas na benzetti." Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz onu dinledikten sonra öyle buyurdu: "Senin durumunla ilgili yan mda bir hüküm bulunmuyor. Çünkü Cehab - Hak insanlar n üzerinde durdu u z har ibtal eder anlamda bana bir vahiy indirmedi." Kad n bundan elem duydu ve halini Cenâb - Hakk'a ikâyet edip Resûlüllah'a (s.a.v.) unu söyledi: "Ya Resûlallah! Do rusu benim küçük çocuklar m bulunuyor. Onlar kocama b rakacak olursam zayi olup giderler. Kendi yan mda tutarsam aç kal rlar." Resûlüllah (s.a.v.) da ilk söyledi i sözü tekrar söyledi ve her ne kadar kad n bu ç kmazdan kurtulmak için söz söylediyse Peygamberimiz (s.a.v.) de ayn cevab tekrarlad . Kad n her defas nda ayn cevab al nca öyle diyordu: "Ben fakirlik, yaln zl k ve peri anl Allah'a ikayet ediyorum!" Bunun üzerine Allah' n u emri indi: "Kocas hakk nda sana ba vurup tart an ve (hâlini) Allah'a ar-zederek ikâyette bulunan kad n n sözünü Allah duydu. Allah kar l kl konu man z da duymaktayd . üphesiz ki Allah i iten ve görendir. Sizden kad nlar n (e lerini annelerinin s rt na benzeterek) z har yapanlar (bilsinler ki) kar lar onlar n analar de ildir. Analar ancak onlar do uranlard r. üphesiz ki sözün çirkinini ve uydurmas n söylüyorlar. Allah elbette çok affeden, çok ba layand r. Kar lar n (öz analar na benzetip) ziharda bulunduktan sonra sözlerinden dönenler, e leriyle cinsel yakla mada bulunmadan önce bir köle azâd etmeleri gerekir. Bununla size ö üt verilir. Allah yapt klar n zdan haberlidir. Kim azâd edecek köle bulamazsa, yine e iyle cinsel yakla mdan önce iki ay ardarda oruç tutsun. Kimin de buna gücü yetmezse, altm yoksulu (fakir ve muhtac ) doyursun. Bu keffaretler Allah ve Peygamberine inanman zla ilgilidir ve bunlar Allah' n koydu u (dinî) s n rlard r. nkarc lar için elem verici bir azap vard r." (370). Z hâr, e ler aras nda Allah' n helâl k ld cinsel hayat nefse haram k lmak oldu u için cinsel m

haramd r. Z hâr yapmak haram oldu u gibi, yapt ktan sonra keffâretini ödemeksizin cinsel hayata dönmek de bir di er haramd r. Z hâr; Müslüman, ak ll ve ergin bir erke in e ini veya onun ba , s rt ve kar n gibi bir organ n kendisine neseb, süt veya evlilik (370) Celal Y ld r m, Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri, Uysal Y.Konya, C.5,S.218. 351 ;.w f>. ('

yoluyla haram k l nm olan bir kad na benzetmesidir. Daha aç k bir ifadeyle anas , süt k z karde i ve kay nvalidesi gibi mahremi bir kad na veya onun karn ve cinsel organ gibi bir organ na benzetmesidir. Misâller: Sen bana anam gibi harams n. v) :o ) Z hâr n Hükmü:

Senin gö üslerin bana kay n validemin gö üsleri gibidir.

Z hâr yapan ki i, z hâr n keffâretini ödemedikçe kar s n ehvetle öpüp ok ayamaz. Onunla cinsel ili kide bulunamaz. Keffâret ödenmedikçe sözlü veya fiilî olarak kad n da oyna ma ve ili ki kurma arzusunu gösteremez. Z hâr yapan erkek, keffâretini ödeyerek cinsel hayat n ba latmakla mükelleftir. Ba latmad takdirde kad n mahkemeye ba vurarak kocas n n z hâr keffâretini ödeyerek cinsellik görevini yapmas n veya kendisini bo amas n isteyebilir. Ba vuru halinde hâkim z hâr yapan kocaya önce keffâretini ödemesini emreder. Ödeme gücü oldu u halde ödemezse bo amas n emreder. Hiç birini yapmad (Z hâr n keffâreti (cezas ): "Kad nlardan zihâr ile ayr lmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin kanlar yla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavu turmalar gerekir. Size ö ütlenen budur. Allah, yapt klar n zdan haberi oland r. (Buna imkân) bulamayan kimse, han m yla temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altm fakiri doyurur. Bu (hafifletme), Allah'a ve Resulüne inanman zdan dolay d r. Bunlar Allah' n hükümleridir. Kâfirler için ac bir azap vard r." (371) 3- Oruçlu ken Cinsel Yakla mda Bulunmak: Evlilik içindeki cinsel haramlardan biri Ramazan ay nda oruçlu iken cinsî münâsebette bulunmakt r. Gecelerinde ise helâldir. Cinsel Bak mdan Oruçla lgili Baz Meseleler: a- Bo alma olsun veya olmas n oruçlu iken bilerek cinsel ili kide bulunmak orucu bo zar. Hem kazay (güne gün) hem de kef-fareti (60 gün) gerektirir. Hat rlanmas halinde b rak lmas art yla unutarak cinsel ili ki orucu bozmaz. (371) Kur'an- Kerim, Mücade: 3-4. ... 352 b- msaktan sonra rüyalanmak orucu bozmaz. msaktan önce cinsî münâsebette bulunup da imsaktan sonra y kanmak da oruca zarar vermez. c- Sevi mek orucu bozmaz. Ancak cinsel arzuyla sevi mek orucun sevab n azaltabalir. Sevgiyi aç a vurmak için ehvetsiz öpme ise böyle de ildir. Yani sevab azalt c bir sak ncas yoktur. takdirde hapseder.

Çünkü oruçlu iken ki inin e ini öpmesini bir çiçe in koklanmas na benzeten ve sak ncal olmad n bildiren Allah' n Resûlü'nün bizzat kendisi de e lerini öpmü tür. (372) E lerinden Hz. Âi e (R.) anlat yor: -Allah' n Resulü öpmek için bana yakla nca; "ben oruçluyum" dedim. "Ben de oruçluyum" buyurdu ve yakla p beni öptü. (373) Sevi mek orucu bozmazsa da oruçlu iken cinsel arzuyla bo- almayarak sevi mek, orucun farz k l nmas ndaki amaçla ba da mayaca ve cinsî münâsebete yol açabilece i için, Allah' n Resulü oruçlu gençlerin ve gencimsi ya l lar n sevi mesine müsaade buyurmam t r. d- Cinsel ili kiye girmeksizin vaki olan sevi me s ras nda bo almak orucu bozar, ki iyi günahkâr k lar. Ancak keffareti gerektirmez. Yaln zca gününe gün gerektirir. Mezi gelmesi ise orucu bozmaz. Mastürbasyon yolu ile bo alma da orucu bozup günahkâr k lar. Fakat yaln zca güne günü gerektirir. e- Öperken e inin tükürü ünü yutmak da orucu bozar. f- Muayene için ön ve arkaya parmak sokulmas orucu bozmaz. Oruçlu iken cinsel ili kinin cezas : Oruçlu iken cinsel ili kide bulunman n keffareti esir azad etmek veya ardarda iki ay oruç tutmak ya da altm fakiri doyurmakt r. Oruçlu ken Cinsel li kide Bulunman n Keffareti: Ebû Hüreyre (r.a.) anlat yor: Bir mü'min Allah' n Resûlü'ne geldi ve öyle deyiverdi. - Mahvoidum Yâ Resûlellah! - (Dur bakal m) seni mahveden nedir? - Ramazan orucunu tutarken kar mla cinsî münâsebette bulundum. (372) Müslim tere. Ahmed Davudo lu, Sönmez Y. ist. C.6/84. (373) Ahmet b. Hanbel: 6/134. EV ilik ve Cinse! Havai 353 m * - Azad edecek bir esir (köle) bulabilir misin? - Altm fakiri doyurabilecek yiyece i bulabilir misin? ! - Hay r. - Hay r.

Bu diyalogdan sonra adam oturdu. Bu s rada Allah' n Resûlü'ne içi hurma dolu bir zenbil getirilince: - (Al) bunu sadaka olarak da t, buyurdu. Adamca z ise öyle dedi:

- Bizden daha fakirine mi vereyim Ya Resûlellah! Allah'a yemin ederim ki bir ucundan di er ucuna kadar Medîne'de bu hurmaya bizden daha ihtiyaçl olan bir tek aile bile yoktur. Adamca z n bu sözleri üzerine (yaln z tebessüm buyurmak âdeti iken) Allah' n Resulü yan di leri görülürcesine güldüler ve öyle emir buyurdular: - Hadi git de bunu ailene yedir. (374) 4- tikâfda Cinsel li kide Bulunmak: tikâf Nedir?: itikâf; cünüb olmayan erke in, hay zl veya lohusa olmayan kad n n Allah'a ibâdet maksad yla bir camide durmas d r. Evlilik içi cinsel haramlardan bir di eri de, itikâfta cinsî münâsebette bulunmakt r. "... Camilerde itikâfda iken e lerinizle cinsel ili kide bulunmay n..." (375) 5- hramda ken Cinsî Münâsebette Bulunmak: E ler aras nda cinsî münâsebetin geçici engellerinden biri de Hacc veya Umre için ihrama girmektir. Bu sebeble ihrama giren ki inin cinsî münâsebette bulunmas haramd r. hraml n n Sevi mesi Ve Cinsî Münâsebette Bulunmas le 1 lgili Baz Meseleler:

Meni gelsin veya gelmesin sevi mek, Hacc ve Umreyi bozmaz. Ancak sevi meden ötürü erkek için de kad n için de bir koyun veya keçi kurban etmek gerekir. Meni gel medikçe kurban gerekmeyece ini ileri süren müctehidlerimiz de vard r. E inin cinsel organ na bakarak veya yaln zca dü ünerek, rü-yalanarak veya mastürbasyon yaparak menisi gelen ihraml n n da (374) Et-Tac: 2/67. (375) Kur'an- Kerim, Bakara: 187. 354 Hacc veya Umresi bozulmaz. Ancak mastürbasyonla bo alana bir koyun veya keçi kurban etmek gerekir. hramland ktan sonra cinsel arzulara kap l p hatalara dü ülmemesi içindir ki ihramlanmadan önce mümkünse güzel koku sü-rünülmesi ve ili kide bulunulmas Peygamberimizin Hacc ve Umre ile ilgili sünnetlerindendir. (376) * "Cinsel k skançl k; Allah' n ve Peygamberimizin tan d C NSEL KISKANÇLIK: cinsel haklar çi nemeksizin ve

delilsiz olarak cinsel üpheye ve sayg s zl a dü meksizin Allah' n ve Peygamberinin cinsellikle ilgili emirleri ve yasaklar n uygulamak ve uygulatmak ta hassasiyet göstermektir." Cinsel k skançl k duygusu yarat l tand r. Cinsel k skançl k:

a- Allah' n ve Peygamberinin cinsel nitelikli emirleri ve yasaklar n uyg ulama ve uygulatmada olmal d r. b- Uygulama ve uygulatmada Allah' n ve Peygamberinin tan d üpheye ve sayg s zl a dü- ülmemelidir. Allah' n ve Peygamberi'nin yasaklad kazand ç plakl k, ehvetle bak mak, kad n -erkek yaln zca bir haklar çi nenmemeli, delilsiz

arada kalmak gibi ilâhî yasaklar n çi nenmesi durumunda veya çi nenmesi ihtimalinin a rl k durumlarda uygulay c ve uygulat c cinsel k skançl k helâl ve dinî ölçülere göre de zarurî olan k skançl kt r. Bu sebeble mü'min, ne kendi kar s , k z ve k zkadde inin ve ne de bir ba ka mü'minin aile fertlerinin böylesine cinsel haramlara arac veya muhâtab olmas n katiyetle tabiî göremez. Bunun için de kendisi bu haramlara dü memelidir. Cinsel K skançl k Haklar Çi netmemeli, Sayg s zl a Dü ürmemelidir. Ba ka bir erkekle evlenmesine imkân veren bâin talâkla veya üç bo ama ile bo anm kad n hürdür. Diledi i ki i ile evlenmek hakk na hâizdir. Bo ayan kocan n cinsel k skançl etmemelidir. Kad n n yan nda bir mahremi olmaks z n tek ba na gidece i yol, doksan kilometreyi a k n olsa da slâm Dini'ninde kad n n ana-baba ve karde ler gibi mahremlerine ziyarette bulunmak hakk vard r. (376) Buhârî, Gusül: 14. 355 Cinsel k skançl k onlar n bu haklar n kullanmalar na mâni olmamal d r. Bunun için de kad na, koca olarak ya refakat etmeli ya da bir mahremini bulup e lik ettirmelidir. slâm Dini'nde özel artlar içinde erke in ikinci, üçüncü ve dördüncü bir kad n alma hakk vard r. Kad n n cinsel k skançl , kocan n bu hakk n kullanmas na mâni olmamal d r. , kad n n evlenmesi aleyhine çal mas na sebeb te kil ;

Her bir Müslüman kad n , Müslüman erke in birden fazla kad n alabilme ruhsat na sahip oldu unu kabul etmek, bir di er ifadeyle taaddüt -i zevcât (birden fazla kad nla evlilik) kurumunun me ruiyetine inanmak mecburiyetindedir. Ne var ki, hiç bir Müslüman kad n , kocas n n ikinci veya üçüncü bir kad n alma ihtiyac nda oldu unu kabul etmek mecburiyetinde de ildir. Kad n n kocas n n evlenmesini içine sindirememesi hatta muhalefet etmesi tabiîdir.

Ancak f trat nda mevcut bulunan cinsel k skançl

onu isyana varan aç k bir ba kald r ya

veya olu mu bir gerçe i tan mazl a gö-türmemelidir. Zira bu tür cinsel k skançl k, Allah' n ve Peygamberinin verdi i haklar çi nemek olur ki bu nevi cinsel k skançl k zulümdür ve de haramd r. Kad n bu durumu nazar- itabare almal , k skançl ecri alaca inanc yla sabretmelidir. K skançl k, Delilsiz üpheye Dü ürmemelidir. Mü'minin kar s ve mahremleri (anas , k z , k zkarde i vs.) üzerinde cinsel k skançl k göstermesi, hem hakk hem de vazifesidir. Ancak bu ona delilsiz olarak üpheye dü mek hakk n vermez. Mü'min, cinsel k skançl kar n gerektirdi i me ru tedbirleri almal , meselâ ç plakl Allah' n Resulü delilsiz üpheyi , kad n erkek m ve beraberli ini önlemelidir. * - * n a r boyutlara vard rmamal ve ehitlik

onaylamam t r. A a daki hadis bu gerçe i aç klamaktad r. Ebû Hureyre (R.) anlat yor. (Kar s n n zina mahsulü bir çocuk do urdu u ku kusunu ta yan) bir sahâbi dolayl bir ekilde zina ihbar nda bulunmak gayesiyle Hz. Peygamber'e ba vurdu ve öyle dedi: -Ya Resûlellah! Kar m siyah bir çocuk dünyaya getirdi. (Maksad sezen) Allah' n Resulü (s.a.v.) (bu gibi üphelerin önemsenemeyece i gerçe ini ikna edici bir ekilde aç klamak için bu sahâbiye ardarda sualler yönelterek) öyle buyurdu: 356 -Senin deven var m ? -Evet. (Var Ya Resûlellah!) -Rengi nas ld r? -K rm z . - Alacal var m ? -Evet (Var Ya Resûlellah!) -Peki bu alacal k nas l olu tu? -Soya çekmi olsa gerek. -Kar n n do urdu u çocu un da soya çekmi olabilir. (377) Anla laca üzere bu hadis, delilsiz üpheye dü ülmemesi gere ini ikna edici bir dille ö retmekte, bu gibi üphelerin aç a vurulmamas lüzumunu da dile getirmektedir. Zira bu tür üphe ha-disde görüldü ü gibi ki iyi dolayl yoldan zina isnad na götürdü ü gibi aç ktan

. özellikle kumal kad n n k skançl k duymas tabîidir. . Bu isnad n dört ahitle isbat edilmesi veya li'âna (lanetli yeminle meye) gidilmesi lâz md r. ahitlerle isbat edilemez. öfkesini içine ak tarak zoraki susuyor. "la'net" ve "gadab" laf zlar n ihtiva eden yeminle peki tirilmi dört ehâdetten ibaret bir i lemdir. Öldürse (k sas olarak) onu öldürüyorsunuz. Ki i Kar s n Zina Ederken Yakalarsa. (iftira etti i gerekçesiyle) ona seksen sopa vuruyorsunuz.. L ÂN Li'ân. Hiç k skançl k duyulmamas münaf kl ktand r.) öyle anlat yor. Sussa. kar s na zina suçu isnad eden veya onun do urdu u veyahut karn nda ta d ahit ge(377) Buhar . hâkim taraf ndan yapt r l r. dört ahitle ispatlayamaks z n kocas n n kar s na zina isnad etmesi ve kad n n da bu isnad red etmesi sonucunda hâkim önünde yap lan. . Tarifini yapt m z bu tarife uygun olarak aç klamaya çal t m z cinsel k skançl k imandand r.. li'ândan da kaç n l rsa ki iye seksen celde (sopa veya kamç ile) zina iftiras cezas uygulan r. (378) Li'ân. Ki inin kar s na zina isnad etmesi de islâm'da suçtur.. E in K skançl na Kar Sab rl Olmal d r: Burada yeri gelmi ken ifade edelim. yani islâm'daki me ru s n rlar n a an cinsel k skançl k da eytantand r. Bu sebeble son derece tedbirli ve sab rl olmal d r. bn-ü Ömer (R. nanc do rultusunda irâdesini kullanma gücünü kazanamam kad ndan her türlü k skançl k tezahürü beklenebilir.. Allah' n lanetinin kendi üzerinde olmas n " söyleyerek lânetle mesidir.) (Allah' n Resûlü'ne) gelerek öylece s zland : -Ya Resûlellah! Ki i kar s n bir adamla zina ederken yakalarsa ve (bunu dört ahit getirmeksizin huzurunuzda) dile getirse. .. Talâk: 26 Hvlilik ve Cinsel Hayat 357 tiremeyen adamla kar s n n hâkimin huzurunda dörder defa ye-minle me ve birer defa ".e er yalanc lardan ise.. >! ' -.: ^ çocu un ba kas ndan oldu unu iddia eden ve fakat bu suçlama ve iddias n isbat için dört erkek . Duyuldu u halde Allah' n r zas na uygun dü meyen.zina isnad na da götürebilir. Li'ân.'.. i ". Ensar'dan Üveymir el-Aclânî (R.. Kad n n. Yapt rabilmesi için e lerin her ikisi veya birisi taraf ndan taleb edilmi olmas lâz md r."* ...* -. : .

6. Allah' n Resulü Uveymir'i ça rtt . Be incide -e er zina isnad ndan yalanc lardan isem Allah' n "lanef'inin üzerime olmas n dilerim. kendisinin do ru söyleyenlerden oldu una dair dört defa Allah ad na yemin ederek ahitlik etmesi. "E lerine zina isnad nda bulunup da kendilerinden ba ka ahitleri olmayanlara gelince. Kad n n. O da kar s hakk nda yapt zina duyurusunda dosdo ru konu anlardan oldu unu Allah' ahit tutarak dört defa dile getirip ehâdette bulundu. (kar m zina etti derken) onunla ilgili olarak yalan söylemedim. be inci defa da. onlar n her birinin ahitli i. Allah' n Resulü ikinci olarak kad n (la'netle meye ça rd . e er (kocas ) do ru söyleyenlerden ise Allah' n gazab n n kendi üzerine olmas n dilemesi kendisinden cezay kald r r. Bu geli me üzerine Allah' n Resulü lanetle meyi erkekten ba latt . Dünyada verilecek cezan n Âhiret'te (378) Kur'an.8..Kerim. be inci defa da. Ona li'ân âyetlerini (Nur: 6." Sonra da ö üt verip uyar da bulundu.9) okudu. Bu la'netle meden sonra Allah' n Resulü ikisi aras n ay rd .7..(Bu nas l i tir?) Allah' n Resulü (bu hakl s zlan Nihayet Li'ân âyetleri indi.) Kad n da Allah' ahit tutarak kocas n n yalanc lardan oldu una dört defa ehâdette bulundu. görülecek azab n yan nda pek hafif kalaca n duyurdu. 358 do rulad . . kocas n n yalan söyleyenlerden oldu una dair dört defa Allah ad na yemin ve ahitlik etmesi.7 ayetleri O da (kocas gibi ikilemeksizin) öyle dedi: -Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah' n zat üzerine yemin ederim ki (kocam olacak) o adam yalanc d r. e er yalan söyleyenlerden ise Allah' n lanetinin kendi üzerine olmas n dilemesidir. (379) Li'ân n Sonuçlar : i.dedi. Allah' n Resulü Uveymir'den sonra kar s n ça rtt . Ona da ö üt verip ika zda bulundu. Dünyada verilecek cezan n Âhiret'te görülecek azab yan nda pek hafif kalaca n duyurdu: Fakat Uveym ir (tereddüd etmeksizin) öyle dedi: -Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah' n zat üzerine yemin edirim ki hay r.bedduas nda bulundu. Nûr Sûresi. Bek incide -kocas do ru söyleyenlerden ise Allah' n " adab" n n kendi üzerine olmas .) -Allah m! Hükmünü aç kla! eklinde duâ etmeye ba lad .

halbuki O seni yaratm t r.a.) Efendimizden sordum: . dolay s yla zina olur. EVL L K D C NSEL HARAMLAR Z NA olmaks z n eri kin bir kad n ile erke in isteyerek yapt cinsel ili kidir.Ondan sonra hangi günah daha büyüktür? .a.v. nefis esaretine dü üp ehvetin kulu olmakt r. .Sava a Ç kan Mücâhidlerin Kad nlar yla Zina: (381) C....Li'ân yap l r yap lmaz kar kocan n aras ayr l r..> 359 Z NANIN ÇE TLER a..:.Allah kat nda en büyük günah hangisidir? .Kom un kar s yla zina etmendir. Zina En Büyük Günahlardand r: Cezas bekâr için yüz sopa veya kamç . üphesiz o pek çirkin bir cinsel i lemdir.: ly^ ." (381) (379) El-Tac: 2/349 (380) isra Sûresi Âyet 32: .Allah'a e -ortak ko mand r. Bulunmalar haram.. diye cevap verdi.) (383) bn Mes'ud (r...) ki inin kom usunun (veya orta n n) han m ile zina etmesi. . evlilik ba Zina... (Daha büyük bir azâb sebebidir.' jy.Sa îr: 1/5 1.. O ne kötü bir yoldur...) diyor ki.. (384) ' c ... Ona zina isnad eden ki iye.Kom u le Yap lan Zina: -( yice bilmenizi isterim.Cidden bu büyük günaht r. Li'ân yapan kad n namuslu kad nlardand r. -.Mahremlerle (nikahlanmalar yasak olan yak n akrabalarla) Yap lan Zina: "Mahremi ile zina edeni öldürünüz." (382) b.. dedim ve tekrar sordum: . zina iftira cezas uygulan r. evli için ta lanarak ölüm olan zina slâm Dini'nde cinsel haramlar n ba d r." (380) "Bir cemiyette zina ve faiz aç a ç k p yayg nla rsa o cemiyet halk n n bizzat kendileri Allah' n azab n üzerlerine çekmi olurlar. buyurdu. .. Aralar ayr laca için art k sevi emez ve cinsî münâsebette bulunamazlar. onun için on kad nla zina etmesinden daha büyük bir günaht r. buyurdu. Resûlüllah (s..Ondan sonra hangisi? diye sordu umda: .Seninle beraber yer ve yed irilir endi esiyle kendi çocu unu öldürmendir. Zina. . : . "Zinaya yakla may n z.

bu yüzden. onu bu büyük günahtan korumak için. Bunlar kibirli fakirler. müslüman n hem kendi nefsini. Aç l p . yolculu a ç km olan kad n n yata na giren ki i K yamet Günü'nde y lan a z na dü mü ki i gibidir. Furkan: 68. ta lanarak ölümdür." "Kocas . Onlar için elem verici bir azab da vard r. Cihâd: 12"64 360 e. s k s k yalan söyleyen idareciler ve evli -ya l zinâc lard r. müslüman nefsiyle ba ba a b rakmam . kâfirlere . Ey mü'minler! Ne san yorsunuz! Siz bir sava ç n n rz n çi nemeyi s radan bir (cinsel) sald r m san yorsunuz. (385) Ebu Davud." (385) (382) ibni Mace. slâm Dînî. haram bak lar n. dünya ve ahirette mutsuz olmamas için. Bu sebeble sava an mü'minlerden birinin ailesiyle ilgilenmeyi üzerine alan ve ihanet ederek ilgiyi cinsel ili kiye dönü türen geride kalm lardan her bir ki i. yabanc kad nlarla iç içe ya amalar n n yani tenhada ba ba a kalmalar n n. Hn (383) bni Kesir. Evet. ç plakl n. hem de ba kalar n helak edecek olan zina felâketine u ramamas . K yamet Günü'nde mutlaka rz n çi nedi i ki inin önünde durdurulur. O da (güveni sömüren bu zinac n n) amellerinin sevâblar) ndan istedi i kadar al r.Evlilerin-Ya lilar n Zinas : "Üç s n f insan vard r ki Allah K yamet Günü'nde onlar zat na muhatap tutup konu maz.saç lman n.Bekârlar n Zinas : Bekârlar n bekârla olan ili kisi. zina ve haram ise de di er zina türlerine k yasla sorumlulu u az olan zinad r."Aman sava an mü'minlerin e lerinden uzak durun." (386) f. sava a ç kmay p geride kalm bulunan mü'min erkeklere anneleri gibi (haram)d r. Onlara rahmet nazar yla bakmaz: Onlar günahlar ndan ar nd rmaz.Buhari ve Müslim. onu uyar yor. Bekârlar n zinas n n cezas yüz celde (sopa-kamç ) evlilerin zinas n n cezas ise recm.slam Dini. (384) Sahih. Nitekim bekârlar n zinas n n dünyevî cezas da evlilerin zinas na nazaran azd r. o günaha götüren yollar kesmi tir." "(Zira) sava an mü'minlerin e leri. Hudud: 13. Zinay Engellemek çin slâm Dini Zinaya Giden Yollar Da Yasaklar: a.

2.. Onlar tamamen günahkârd rlar. randevu ve bulu ma vesselam. Z NA FT RASININ CEZASI: Zina. böylece zinaya aç lan fakirlik yolunu t kam t r.ilk ve en belirgini gebelik tehlikesidir. Bir airde bu dü ünceleri k saca öyle ifade etmi tir: "Bir bak . zina isnad n dört ahitle is-batlayamayan ki iye. Böyle bir fiilin o kadar çok mahzuru vard r k i baz lar n s ralayal m: 1. sonra (bunu J bat için) dört ahit getiremiyenlere seksener sopa vurun ve art k onlar n ahitli ini hiçbir zaman kabul etmeyin. 3. kad n erkek ay r m yapmaks z n zinac lan en a r ekilde cezaland rm t r. Öldürmese bile yaralar. Nitekim bir air öyle diyor: "Bütün hadiselerin ba lang c bir bak t r. alkollü içkileri ve ehveti tahrik edici mûsikinin yasaklamanmas yla kötü sonuçlara yol açan er pencereleri kapat lm t r. Hn: 5109 361 c.du u gibi islâmiyette de yasaklanm t r.Evlilik öncesi cinsel birle me bazen zoraki evlilikle sonuçlan r ve evlili e hiç de iyi bir ba lang ç de ildir. böylesi evlilik zor yürür. seksen sopa veya kamç ceza takdir etmi tir. (386) Mi kâlü'i-Mesâbih.Kad n n babas veya kocas ya da karde leri taraf ndan bak lmas n mecburîle tirmi . Yay ve kiri olmaks z n nice bak lar Sahibinin kalbini ok gibi yaralar!. Söz. bir gülümseyi ve selâm.. Ba ar oran çok dü üktür. (387) Zina Zararl M Yoksa Baz lar n n leri Sürdü ü Gibi Faydal M ? Nikah olmaks z n cinsel ili kiye girmek bütün dinlerde ol -' . d. ölüme kadar götüren ve âhiret azab na da u ratan bir suçtur." b.Bo anmay kolayla t rm .." Haram ve ehvetli bak lar kalbe ok gibi tesir eder. taaddüd-i zevcât (çok e lilik) ruhsat n ç karm t r.islâm Dini ayr ca bizzat veya bilvas ta zina ticaretini yasaklam . . Yang nlar n ço u küçük bir k v lc mdan ç kar. Kuru bir ot y n n n içine at lan ate k v lc m na benzer. "Namuslu kad nlara zina isnad nda bulunup.Di er bir tehlike ba ta ça n vebas say lan A DS olmak üzere zührevi hastal klard r. Tamam n yakmasa bile bir k sm n yakar. islâm Dini masum insanlara zina iftira edilmesini de büyük bir suç olarak de erlendirmi .benzemenin.

Homoseksüellik. Nûr Sûresi: 4. Allah onlar n "lâ ilahe illallah" ehâdetini kabul etmez: Birbiri üzerine binen erkek. Çok erefli ve sayg de er yarat lan insan kendisinden çok a a canl lardan daha a a seviyeye dü ürmektedir. firengi ve belso uklu u gibi hastal klara sebep olmaktad r. sadece insan yarat l na ayk r de il. Do rusu siz ilâhî yasak vah ettir. Homoseksüellik.. Yataklar n da (mutlaka) ay r n. basur.Kerim.Genç k zlar cinsel birle meden sonra erke in gözünde itibarlar n kaybedeceklerinden korkarlar ve ço u kez gerçekten böyle oldu u üphe götürmez." (390) Homoseksüellik. konusunda Sevgili Peygamberimiz öyle buyurmaktad r: "Üç kimse var ki. On ya na geldiklerinde ise namaz k lmalar için (gerekirse) onlar dövün.Yine böyle ki ilerin çevreleri taraf ndan a a lanmalar . suçluluk duygula r n n evlilikten sonra tekrar ortaya ç kmas ve evlili i kabus haline getirmesidir. "Lût'u kendi kavmine.4. 7.. beden sa l derecede olan di er n bozmakta. 5. 6. Genç k z kar s ndakinin ona bir insan olarak de er verdi ine. hayvanlar n bile yana mad bir cinsel sap kl m yap yorsunuz? Siz kad nlar b rak p da ehvetle erkeklere mi yakla yorsunuz. fik -tül. birbiri üzerine binen kad n ve bir de zulmeden hükümdarlar.Kerim'le ve Allah' n Resûlü'nün sünnetiyle yasaklanm lanetli bir i tir. sadece vücudu ile ilgilenmedi ine dair inanc n gerçek olup olmad n kendisine sormal d r. Onlar öyle k nay p uyard : -Sizden önce "âlemlerden" hiç birinin yapmad s n rlar n a an bir kavimsiniz. A DS." (391) . "Erke e veya kad na arka organ ndan temas eden ki iye Allah rahmet nazar yla bakmaz. 362 HOMOSEKSÜELL K: Erkek erke e cinsel ili ki olan homoseksüellik. (387) Kur'an." (389) "Bir erkek di er bir erkekle vücûtlar temas edecek ekilde bir yorgan alt nda yatamaz.Vicdani rahats zl k ve suçluluk hissi duyulur." (388) "Yedi ya ma geldiklerinde çocuklar n za namaz k lmalar n emredin. Kur'ân.Evlilik öncesi cinsel birle menin bir di er tehlikesi. de i ik gözle görülmelerini de sayal m. toplulu una Peygamber olarak gönderdik.

.Bir kad n da di er bir kad nla tenleri temas edecek ekilde bir yorgan alt nda yatamaz.) kad nlara benzemek isteyen erkekler.Bunlar kimlerdir Ya Resûlellah! Allah' n Resulü (s. davran da. Haram olan bu cinsel sap kl k türünde kad nlardan biri erkek mevkiinde olup sevicidir. Hamam: 3 homoseksüellik gibi sevicilik de Lût toplumun a dayanmaktad r. Allah' n Resulü bir hadisi erifinde öyle buyurmu tur: "s ! " Dört s n f insan vard r ki bunlar sabah ve ak am Allah'jp azab öfkesi içindedirler... . b.' (Sahâbiler taraf ndan) soruldu. v:. . d. slâmî kaynaklara göre tarihî olu umu ve geli imi itibariyle (388) A'raf Sûresi Âyet 80-84: Hn:2286 ' '"""" (391)Taberânî..Homoseksüel (ler) ve. hayat kanunlar na ayk r bir ya am yolu tutmakt r. büyük günâhlardand r. .v.f"' 363 (389) Ke fü'l -I lafa. ".Bekârl k ve sürekli beraberlik. sözde ve davran da erkekle mek.Kad nlar olarak birbirleri yan nda göbekle diz kapaklar aras n açmak ve bak lmas haram k l nan bu vücût bölümüne bakmak. Hayvana temasta bulunmak.. c. c. .Giyimde. giyim tarz nda v.Erkeklere benzemek isteyen kad nlar. . Sevicili in Sebebleri: a.:. . ..) u aç klamada bulundu: Onlar: a. Di eri de edilgen durumundad r.. .SEV C L K: slâm Dini'nde homoseksüellik gibi haram k l nan bir cinsel eylem de seviciliktir.a...(Sözde. ." (392) HAYVANLARLA C NSEL TEMAS islâm Dini'nde cinsel haramlardan biri de hayvanlarla cinsel temasda bulunmakt r.. Semavî dinlerin hepsinde ve ahlâk kurallar nda hayvana temasta bulunmak haram ve yasakt r. (390) Ebu Davud.K zkarde olsalar bile on ya n a an k z çocuklar n bir arada yat rmak. '*" b.s.Yeti kin k zlar ve kad nlar olarak vücûtlar temas edecek ekilde bir yorgan alt nda yatmak. e.

gö üsleri ve kalçalar belirginle tirici dar giysileri giyinmek. erkeklerin göbekle diz kapaklar aras n . cinsel doyuma ermek amac yla cinsel amaçla cinsel organlar aç a vurup göstermektir. Bu. kendisiyle evlenilebilecek bir kad n n da elleri ve yüzü d bak lmas n haram k lm t r. Allah yapt klar ndan herhalde haberdard r.Hayvanlarla cinsel ili ki kuran ki i(ler)dir. ffet ve namuslar n korusunlar. yüzük gibi . Zi-netlerini kendili inden görünen (elbise. Hamam: 3 (393) Et-Ter ib: 3/287 ' ." (393) RÖNTGENC L K Röntgencilik. kad nlar n yüz. cinsel organ . vücût organlar n cinsel amaçla aç a vurmak olaca ndan a a da sunacaklar m z n her biri üphesiz bir te hirciliktir: Striptiz.endam etmek. (395) TE H RC L K Kabul gören yayg n tarife göre te hircilik. ' islâm'a göre te hircilik. effaf elbise giyinmek. mahrem yerlerini korusunlar. eller ve ayaklar d ndaki vücût organlar n aç a vurmas n bile yasaklam t r. "Ey Muhammedi Mü'min erkeklere söyle: Gözlerini bak lmas yasak olana bakmay p yumsunlar. de il özel ehevî bir maksadla cinsel organlar n te hir edilmesini.. "Ey man Edenler! Kendi evlerinizden ba ka evlere izin almadan." (394) "Ey man Edenler! Sahip oldu unuz hizmetçiler. darac k pantolan ve ort giymek.. ö le s ca nda elbiselerinizi ç kard n z zaman ve yats namaz ndan sonra. ehvetsiz de olsa bir erke in göbekle diz kapaklar (392) Ebu Davud. mayolu ve bikinili plaj giysileriyle arz. ehvetle bakmak ise bütünüyle haramd r. köle ve cariyeler ve sizden henüz ergenlik ça na ermemi çocuklar u üç vakitte yan n za girmek için izin istesinler: Sabah namaz ndan önce. ba kalar n n cinsel organlar n ve cinsel ili kilerini gizlice g özetleyerek cinsel doyuma ula ma çabas d r. onlar n ar nmas n daha iyi sa lar. Dü ünürseniz bu sizin için daha hay rl d r. Bu sebeple pek tabîdir ki te hircilik de slâmî bir haramd r. size arzu edilerek izin verilmeden ve evin sakinlerine selâm vermeden girmeyin. Mü'min kad nlara da de ki: Gözlerini bak lmas haram olan eylerden çevirip yumsunlar.. islâm Dini.. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin aç labilece i (beraberlik) vakitleridir. slâm Dini.d. 364 ndaki organlar na aras na.

Bu anlam yla teberrüc.. ehvetsiz) erkeklerden tâbîlerine (yani hizmetçilere. ellerinin alt nda bulunan köle ve cariyelerine. kocalar n n babalar na.. Teberrüc Yüce Allah taraf ndan öyle yasaklanm t r: "Evlerinizde oturun.örtülmesinde güçlük bulunan) k s mlar hariç." (397) Rabbimiz taraf ndan yasaklanan teberrücün içine cinsel bak mdan farkedilmek için parfümlenerek erkeklerin bulundu u yerden geçmeyi katabilece imiz gibi cinsel alâka görmek için bilezikleri oynatarak ses ç kartmay ve topuk seslerini yans tan yüksek topuklu ayakkab giymeyi de katabiliriz." (396) ). müslüman kad nlar na. k skançl n z dd olan deyyûsluk da o derece a a l kt r. k zkarde lerinin o ullar na. ba örtülerini yakalar n n üzerine koy(up boyunlar n ört)sünler. DEYYûSLUK (NAMUSUNU KISKANMAMAK): Yukar da aç klanan me ru ölçüleri içersinde cinsel k skançl k. Süslerini kimseye göstermesinler. k z n . TEBERRÜC Teberrüc. örtülü ç plakl n bir di er eklidir. bir üstünlük oldu u gibi.. babalar na. yard ma muhtaç ihtiyarlara. ilgi çekmek için kad nlar n erkeklerin önünde al ml ve çal ml bir ekilde yürümeleridir. karde lerinin o ullar na.. (Örtülü ç plakl k ve edal yürümek) kad nlar n ba lar na örttükleri örtüyü ba lamayarak kulaklar ve gerdanlar gibi örtülmesi gereken tabîi güzelliklerini te hir etmeleridir. Namaz k l n. k skanmamakt r. bunaklara ve dilencilere) yahut henüz kad nlar n mahrem yerlerini anlamayan çocuklara (gösterebilirler). Allah' n ve Peygamberinin (di er) buyruklar na da itaat . zekât verin. kad na ihtiyac bu^ lunmayan (iktidars z. Önceki câhiliyet dönemi kad nlar n n teberrüc yapt edin. gibi teberrüc yapmay n. (394) Nûr Sûresi Âyel 27: (395) 365 Yaln z kocalar na. Allah' n Resûlü'nün tariflerine göre deyyûsluk kar s n . Nûr Sûresi Âyet 58: Teberrüc. Onlar n yabanc erkeklerle dü üp kalkmas n kabullenmek veya onlar n yanma erkekleri salmakt r. k zkarde ini vs.

. insanl k eref mertebesinden çok a a lara dü en ahlâks zlar n hayat anlay d r. Milletin k sa ömürlü olmas na. erkeklere benzemeya çal an kad n ve bir de kar s n ve yak n n k skanmayan erkek. EHVETLE BAKMAK Göz. Bunun için slam. kendini hayvan seviyesinde gören.." (399) .. haram k l p yasaklam t r.< j. Nûr: 30. bir üst makam elde etmek için her eyi mubah gören ahlâks zlar n ticarî anlay d r. mide ve ehvetinden ba ka derdi ve davas kalmam . deyyûslu u yasaklam t r.Kerim. Kendi kar s veya mahremleriyle yabanc bir erkek aras nda vas ta olmak. kalbin ana giri i oldu u için insan n yönetim merkezi olan kalbe ehevî bak larla iletilecek mesajlar. Sevgili Peygamberimiz bu konuda öyle buyu rmu tur: "Üç kimse var ki Allah k yamet günü onlara (rahmet) nazar yla bakmaz: Ana babas na kar gelen. insanl k eref ve haysiyet duygusunu yitirmenin aç k belirtisidir.31. Allah' n Resulü gözlerin zinas n n ehvetli bak oldu unu öylece aç klam t r. Gözlerin zinas ehvetle bakmakt r. Bunun içindir ki islâm Dini. ". an ve erefini yitirmesine. Hayvanla maya yüz tutman n ilk basama d r. manevî de erlerin tahrip olmas na yard mc olur.Kerim. ba ka milletlerin kültür emperyalizmine kurban gitmesine sebep olur. (396) Kur'an. Ahzab: 33 366 Kar s n n veya kendisine yak n olan kad n n iffetsizli ine ça da l k ad na göz yummak." (398) PEZEVENKL K Kendi kar s veya mahremleriyle (nikahlanmas haram yak n akrabalar yla) yabanc bir erkek aras nda vas ta olmak. cinsel duygular n sapmas na ve ki inin cinsel haramlara dü mesine sebeb olur. (397) Kur'an. Kar s n n veya kendisine yak n olan kad n n iffetsizli ine ça da l k ad na göz yumma k. Gözler de zina eder. çal ma azmini yetirmi . kalbî duygular n temizli ini gideren ve cinsel e ilimleri azg nla t ran ehvetli bak . deniz kenarlar n et y n hâline getirmi tir.Kar s n n veya kendisine yak n olan kad n n iffetsizli ine ça da l k ad na göz yummak.

Allah' n Resulü bir ö ütlerinde sahâbilerine öyle buyurdu: -(Yan nda mahremi bulunmayan) kad nlar n yan na girerek onlarla bir arada yaln z kalmaktan sak n n. bu yasa a özellikle "kay n. ______" lk bak tan sonra tekrar bakmaz.) rivayet ediyor. gülümseme. . selamla ma va için (bir önceki sayfada geçen Kur'an- Kerim.Haram cinsel münâsebetler.31 ayetleriyle) mü'min erkekler ve kad nlar gözlerini korumakla em - Haram k l nan bak lar hiç üphesiz iradeli bak lard r.. Ani bak lar günah kapsam na girmez. üçüncüleri eytan olur.." (400) A kda l k ve zina gibi büyük haramlara sebebiyet veren ikinci derecedeki cinsel haramlardan biri de.v. erkek kad n beraberli idir. "Hiçbir erkek evlenebilece i bir kad nla ba ba a kalmas n. önce bak malarla ba lad konu ma ile geli ti i ve bulu ma ile sonuçland rolunmu lard r. (kaç n lmas (398) Nesâi-Bezzâr: ibn-i Ömer (r." gibi akraba fertleri aras nda önem verilmesini emir buyurmu tur.)den.) bu ö ütlerine muhâtab olan) bir j sahâbî sordu: -Yâ Resûlellah! Kocan n karde i ve amca çocuklar gibi ak. nda) akar. Kal rlarsa hiç üphesiz. Peygamber'in (s. rabaya ne buyurursunuz? (Onlar da m kad nlar m zla bir arada yaln z kalamazlar?) r Allah' n Resulü u cevab verdi: . (399) Ebu Davud. Zira birinci bak . (Hz. amca-day -hala ve teyze çocuklar ." AKRABA L K LER Birbiriyle evlenebilecek olan na mahrem (evlenmeleri yasak olmayan) erkekle kad n n yaln z olarak bir arada kalmalar n yasaklayan slâm Dini. cinsel haramlara daha ziyade . Nûr: 30.a. Birbirine mahrem (evlenmeleri haram) olmayan erkekle kad n n yaln zca bir arada kalmalar d r. Nikâh: 44 (Hn:2153) 367 mümkün olmayaca ndan) senin için helâl ise de ikinci bak (iradeyi kullanarak ve arzu duyarak olaca ndan) senin için helâl de ildir. Çünkü yak nl n sa lad imkânlar ve üpheden ar nm ortamlar." (401) " eytan da her birinizin kan damar nda (kan n z gibi irâdeniz d sebeb olurlar.a. Amir O lu Ukbe (R...

ergenlik ça na ermi gençlerin karma e itimi ve kad n-erkek bir arada . 5/351. tokala mak dahil her türlü bedenî temas . Benimsemek öyle dursun yasaklar. . -. yasaklamamakla beraber kad nlar cuma... Oraya müracaat ediniz. bayram ve vakit namazlar n camide k lmalar ile yükümlü tutmam t r. zarurî bir uygulama de ildir." (403) Evlenmelerine dinen engel olmayan kad n ve erke in tenhada ba ba a kalmalar n n sak ncalar . TOKALA MAK: Birbiriyle evlenme yasa haramd r.. olmayan erkek ve kad n n.fr .17.. Ama karma e itim ve çal ma düzenini asla benimsemez. çal ma düzenini caiz görmez. * . Hanbel. sak ncalar vard r.. (401) Tirmizi.. (400) Ahmed b. Reda: 16.-Sözü edilen koca akrabas ile bir arada yaln z kalmak ölüm (gibi aile ve ahlâk hayat n n çökü üne sebep)tir.. : <: Bu sebeple slâm Dini.. kulüplerde ve di er toplant yerlerinde serbestçe bir arada bulunmalar na izin vermesi dü ünülemez. Nitekim de i ik kültürlerde tebessüm ve yar bele kadar e ilme gibi farkl tatbikatlar görebiliyoruz. gere ince f trat na uygun i lerde çal mas n caiz görür.'. Erkeklerle kad nlar n Allah' n kutsal evlerinde namaz için yan-yana durmalar na izin vermeyen lahi Kanun'un. (402) KARMA E T M VE ÇALI MA DÜZEN : Birbirleriyle evlenebilecek bir erkekle bir kad n n bir arada yaln z kalmalar yasa . Tokala ma. ..m. kitab m z n "Halvet" konusunda daha geni çe izah edilmi tir.. . . (Hn:11 71 -2) (402) Et-Tac: 2/329 As m LJvst i 368 Çünkü böylesine bir e itim ve çal ma düzeninde kar l kl 1 göz zinas ve kapal bir odada yaln z kalma (halvet) durumu gibi dinimizin mahzurlu k ld : islâm Dini kad n n e itimini farz. onlar n okullarda. Mabetlerde ç çelik Yasakt r: islâm Dini. dairelerde.. Bunun için. e itim ve çal ma alanlar n da içine al r. -!b . ibadethanelerde de kadm-erkek kar m n yasaklam t r. .

Tokala mak eklindeki bir temas n baz erkekler ve kad nlarda cinsel heyecan vücûda getirmemesi mümkündür. kar l kl güven ve ho görüye ba l d r. Cinsel konulardaki temel bilgileri bilenler. Ayn mant n alkollü içkilerde geçerli oldu unu.Yeniliklere aç k olmak: Monoton cinsellik yerine. 3. uzla malar . bile haram k l nd 369 C NSEL MUTLULU U ETK LEYEN PS KOLOJ K OLAYLAR Sa l kl Ve Mutlu Bir Cinsel Ya am n Alt Ko ulu: Pek çok insan için cinsel ili kide rahat ve huzurlu olmak. bunun için de tokala ma dahil bedenî temaslar yasaklamaktad r. Bu konu man n içeri i kar l kl olarak nelerden zevk al p. birbirlerini incitmeden dürüst olmalar ve gerekti inde ödün verebilmeleri önemlidir.Cinsellik konusunda bilgili olmak: Bilgi. ço u davet edece i cihetle ço unda ehevî ayaklanma olan davran türlerinin az da haram k l nm t r. Güvensizlik. anlay l olman n ve kendini geli tirmenin (403) MevdûdîTefhîmül-Kur'ân 3/386 . erkek için de e i ve mahremi olmayan kad n ula lamayacak derece yüceltmekte. 4. farkl cinsel tercihleri olabilece ini kabul etmeleri. ba ar ve zevki azalt r. helal yerden olmak kayd yla her türlü de i kenli e ve yenili e aç k olmak. yeni eyler denemek konusunda daha rahat davranacaklard r. nelerden ho lanmad n z olabilir. 2.Bireylerin cinsel duygular hakk nda reddedilme ya da ay planma korkusu olmadan birbirleriyle aç kl kla konu abilmesi. birbirlerinin a k ritimlerine uyum sa lamalar n mümkün k lar. E lerin kar l kl olarak. ki insan beraberken kendilerini güvende ve rahat bir ortamda hissediyorsa. Ancak az. bu konuda bilgisiz olan insanlar n say s tahminlerinizin çok üstündedir.slâm Dini kad n için e i ve mahremi olmayan erke i. rahatlaman n ve güvenin anahtar d r. rahat ve kendilerine güvenlidirler. Tatminkâr Ve Heyecanl Bir Cinsel Ya am n Ko ullar : 1. E lerin birbirlerine aç k ve dürüst olmalar . Cinsellik konusu nda günümüzde pek çok kaynak olmas na kar n. Oysa bilgi. yak nla mak.Kar l kl güven ve sayg n n hakim oldu u ve rahat bir ortam: Ki i kendini güvende hissetti i zaman çok daha rahat davranacakt r. alkollü içkilerin en az miktar n n içilmesinin n hat rlatabiliriz.

Mümkün oldu unca ho bir vücuda sahip olmak ki inin kendisini be enmesini sa lar ve dolay s yla cinsel ve duygusal ya am n olumlu bir ekilde etkiler. 5. Bu kad nlar n cinsel geli melerinin ruhsal aç dan durmu oldu unu görüyoruz. Nedeni ruhsald r. Tedavi gören bir bayan n ifadesi gayet aç k ve öyledir: "Evlili imin ilk gecesinde çok kanama oldu. Vajinizme ruhsal etkenlerin neden oldu u kad nlarda. e lenebilmek: Gülmeyi ve e lenmeyi bilmek birçok eyi de i tirebilir. Doyuma ula am yorum. Bunlar aktif bir . cinselli e kar korku ve suçluluk duygular n n a land bir ortamda yeti tiklerini görüyoruz. Bu bulgu kad nda her ya ta görülebilir. Cinsel birle me hariç. akala mak hem e lenceli olabilir.. bu kad nlar n cinselli e dü man bir çevrede. ara t rmalara göre daha ziyade ruhsal nedenle veya kad n n cinselli i kirlilik.. imdide erkek organ girecek diye kendimi kas yorum. Bunlar n pek ço unun evleneli 3-5 y l geçmesine ra men hâlâ bakire olduklar görülmü tür.. Bu kad nlar. sevi me s ras nda veya klitoris uyar lmas ile orgazma ula rlar. Normal ekilde uyar l rlar." Vajinizm. daha önceki cinsel birle mede ya anan herhangi bir fiziksel ac ya kar kad n n bedensel bir tepkisi olarak da görülmektedir. hem de performans konusundaki kayg lar ortadan kald r r.Beden sa l : Düzenli olarak spor yapmak çok önemlidir ve ki inin kendini iyi hissetmesine yard mc olur. 6. Vajinizm vakalar pek hekime ba vurmamaktad rlar. Baz ender vakalarda hastalar her türlü cinsel davran a korku ile bakarlarsa da normal cinsel arzulu kad nlard r. Bu da cinsel ili kilerimizi zorla t r yor. Cinsel ili ki s ras nda ilk günler rahmim delinecek san yordum. Vajinizm. Vajinizm. Kanama durmay nca diki at ld .. cinsel birle meye kar adeta önleyici refleks olarak görülmektedir. genellikle ilk gecede heyecanlanmadan veya korkudan dölyolunun giri k sm ndan itibaren 1/3'lük k sm n çevreleyen adalelerin istemsiz olarak kas lmas veya spazm d r.. ay pla özde le tirmesine yol açan yeti me tarz ndan kaynaklanmaktad r. çocukluklar nda ay p yerlerinin ellenmemesi ile ilgili konan kat yasaklar n etki sinde bocalay p bu yasak ve korkulara adeta ba ml bir görünüm arz etmektedirler. h em kendisini. hem e ini tatmin etme konusunda o denli ba ar l olur.. Bu kas lma dölyolunun giri bölgesinin kapanmas na yol açar.Gülebilmek.anahtar d r. b öylece cinsel birle me engellenmi olur. 370 VAJ N ZM Vajinizm. Ki i cinsel bilgiler hakk nda ne kadar fazla do ru bilgileniyorsa...

hem de yan etkileri olabilece inden sak ncal d r. Bu nedenle kas kas lmas na kar ilaç ya da sakinle tirici gibi ilaçlar n kullan m hem gereksizdir. Kad nsal cinsel hormon içeren ilaçlar yumurtal klarda ya da döl yata nda yap lan ameliyatlar n ard ndan da gerekebilir. Vajinizmin ruhsal nedenleri aras nda tecavüz ve jinekolojik muayenede hekimin hoyrat davranmas gibi nedenleri de unutmamal y z. Vakit geçmeden tedaviye ba vurulmal d r. Cinsel li ki S ras nda Vajinadaki Kas lmalar çin Neler Yap labilir? Cinsel beraberlik esnas nda ve öncesinde görülen kalça ya da vajinadaki kas lmalar n organik sebeplerden çok ruhsal sebepleri 371 vard r. anne ve babas n n aras nda ya anan cinsel ili kinin iddete dayal oldu unu görmesi ve yanl bir e itim alm olmas bu kas lmalara neden olabilir. e in tecrübesizli inden ya da onun kabal ndan kaynaklanabilir. ok anmamas da kas lmalar artt rabilir.cinsellik içinde olabilirler. Kad n sürekli olarak ac duyaca na kendini art land r rsa ili ki esnas nda zorlanmas çok do ald r. Özellik kad n n yeterince uyar lmamas . Hamilelik ya da tecavüz korkusunun ya anmas ise ayr bir etkendir. va-jinas n n slanamamas vajinan n kuru olmas na neden olur. Vajinan n kurulu u e ler aras nda yolunda gitmeyen bir durumun oldu unu gösterir. Böylelikle ruhsal alandaki problem çözülerek beden üzerinde etkisi azalt labilir. Çözüm ise kar l kl konu maya hatta t ppi tedaviye dayan r. Doktor taraf ndan yaz lan ilaçlar beden için ya da sadece vajinaya yönelik kad nsal cinsel hormon içermelidir. Tedavisi için vajinadaki nemlili i sa layan kad nsal hormonun dengelenmesi zorunludur. Bu konuda uzunca konu mak ve ön sevi meyi uzun tutmak iyi bir çözüm yoludur. Bu durumda krem veya buna benzer maddelerin kullan lmas . laç kullanmak istemeyen kad nlar. cinsellikten korkmas . Ayr ca kad n n kendini çekici bulmamas . penisin büyüklü ünden. yani sevi mede orgazma ula abilirler. E er e ler bu yolla çözüme ula amad ysa. cinsel dan ma ya da psikoterapi merkezlerine ba vurmalar nda fayda vard r. kendini bir obje olarak görmesi veya yeterince sevilip. Bununla birlikte baz kad nlar n kas kas lmalar n n nedeni daha da derinlerde yatmaktad r. fakat penisin dölyoluna gitmesinden kaçarlar. hatta "rahat ol" gibi sözler hiçbir i e yaramaz. kurulu u kremlerle ya da cinsel ili kiden önce ön sevi me s ras nda vajinadan gelen s v . Kas lmalar n nedeni görülme endi esinden. Vajina Kuru se Ne Yapmal ? Vajinan n kuru olmas buna sebep olan etkenlere ba l d r. Özellikle kad n n küçükken tecavüze u ram olmas ve bunu bir türlü unutamamas .

Vajina. vazelin. ancak.vajinal problemlerin çözülmesinde faydal olabilir. E inin de yard m ile bu durum k sa zamanda ortadan kalkabilir. Eri kin kad nlar n. hayli küçük ve narin yap l olsalar da. oldukça esnek bir vajinalar olur: Ne de olsa do um s ras nda çocu un kafas ve gövdesi buradan ge-çebilmeli! Bir erke in penisi de hiçbir zaman bu denli büyük olama z. yakla k sekiz ila on santimetre uzunlu unda olan ve a z nda dairesel bir kas bulunduran hortumsu bir bo luktur. Vajinal kas lman n gerçek nedeni bilinmemekte. hormonal bir dengesizlik ya da do um s ras nda olu an fiziksel bir yaradan kaynaklanabilir. Bu travman n da cinsel kökenli olmas gerekmez. kökeninde seks korkusundan kaynaklanan psikolojik bir durum oldu u dü ünülmektedir. Düzenli bir ili ki de -haftan n bir iki günü. Bazen ön sevi menin uzun tutulmas yeterlidir. Kayganl sa lamak için prezarvatif ya da dipyafram kullanan ah slar n krem. hastay hem bilinçlendirir. Bu vajinal kas lma. Çok denedik ama vajinam o kadar dar ki kocam n penisini sokmas kesinlikle mümkün de il. hem de rahatlat r.(kazî) fitilleriyle giderebilirler. Bunun ortaya ç k genellikle geçirilen duygusal bir travmaya ba l olabilir. Bunlar n yan s ra meditasyon gibi zihinsel rahatlama tekniklerinin yarar vard r. nemlendirici kullanmalar çok sak ncal d r. Vajina dilatatörleri (kaslar açan. Cinsel Organ Dar Yap l Kad nlar Var M d r? Buna neredeyse hiç rastlanmaz. Kad n birle me s ras nda çekece i ac y önceden tahmin eder. de i ik boyutlarda aletler) ve pisikoterapi. bu da va-jinan n istemsiz olarak kas lmas na sebep olur. bu vakalarda en çok uygulanan yöntemlerdir. ayn zamanda bir enfeksiyonun sebep oldu u bir a r dan. jel. Dolay s yla "organlar n birbirine uymamas " gibi bir sorun çok nadir olur. Kad nda Birle meyi Tümüyle Engelleyen Ya Da Birle mede iddetli Ac Veren stem D Vajinal Kas lma: Kocamla 5 y ld r evliyiz ve hiç cinsel ili kide bulunmad k. . Bu vajinal kas lma daha önce cinsel birle meden zevk alan bir kad nda birdenbire de ortaya ç kabilir. Penisin vajinaya girmesinin gerçekle ememesinin ard nda ço unlukla ba ka nedenler yatar. ayr ca kad n anatomisi ve cinsel tepkilerin fizyolojileri hakk nda okumak. bu da prezarvatifin delinmesine ve spermlerin vajinaya akmas na neden olur. Uzman doktorla diyaloga girmenizde yarar vard r. Zira bu krem türlerinin içinde ya oran çok yüksektir. Arzu edildi inde eczanelerden ya içermeyen 372 kayganl k verici ürünler temin edilebilir.

Yeterince uyar lman za kar n yine de a r hissediyorsan z. Yeterince tahrik olmad ysan z. Bundan ötürü oldukça k sa ve ereksiyon halindeki bir penis zevkli bir cinsel ili ki için fazlas yla yeterli olabilir. Kesin tan n n konabilmesi için bir jinekologa görünmeniz gerekmektedir. Bu durum yani. söz konusu s k nt lar farkl cinsel duru larla ortadan kald r labilir. ve böylece o k s mda bulunan sinirler daha iyi uyar labilirler. Buna kar l k vajinan n ön k sm ndaki üçte birlik kaslar az ya da 373 çokça kas l r. ya da gonore (belso uklu u) gibi cinsel yolla bula an bir enfeksiyon olabilir. Ayn zamanda. penisin derin temas n n tahri etti i bir barsak iltihab da mümkündür.Kad n sevi meyi arzulad nda. Bu da bizim cinsel ya am m z olumsuz yönde etkilemeye ba lad . fakat son birkaç kezdir ili ki s ras nda iddetli rahats zl k ve ac duyuyorum. vajinan n tümü uzar ve daha da slakla arak normal büyüklükteki. Artan heyecanlanmayla arka k s mda bulunan vajinan n üçte ikilik bölümü balon eklinde genle i r ve daha fazla iç hacminin olu mas bak m ndan vulva hafifçe yukar ya do ru yükselir. Ancak. sertle mi penisi içine alabilir. Sonuç olarak. rahats zl k hissetmeniz do ald r. vajinada yeterli slanma olmam t r ve vajinan z n boyu da uzamam t r. Baz kad nlar e lerinin penisini vulvalar na dayanacak kadar yak nda hissetmeyi sever. Meni Alerji Yapar m ? E imin menisi cildime temas etti inde. Ne yapabilirim? . Bir ba ka olas l k pelvisteki iltihabi bir hastal k t r ve bu durumda üreme sisteminin herhangi bir bölgesinde bir enfeksiyon söz konusudur. ba kalar ise bunu rahats zl k ve a r verici olarak bulurlar. rahim boynunda bir iltihap ya da enfeksiyon söz konusu olabilir. Nedeni ne olabilir? Kad nlar da cinsel birle me s ras nda a r duygusu çok yayg nd r ve pek çok nedeni olabilir. Cinsel li kide Duyulan Ac n n Sebebi Nedir? Kocamla imdiye kadar cinsel ya am m zda bir sorun yoktu. cildimde bir k zar kl k oluyor ve bu k zar kl k bir iki saat içinde geçiyor. Bunun nedeni chylamydia (klamidya). Son olarak a r n n nedeni döllenmi yumurtan n rahim çeperi yerine döl yata borusuna yerle ti i d gebelik de olabilir. penisin ne kadar içeride ilerleyece i kad n taraf ndan belirlenir. bu durumda a r sürekli ve çok iddetlidir ve hemen t bbi müdahale gerekir.

K örtünmelidir. Meni toksik (zehirli) de ildir ve bir zarar vermez. Delikanl ça nda ayda 2-3 gece bel gelmesi normaldir. Öyle ki. Vajinadan Ç kan Yellenme Sesi: Bu soruyu sormaya utan yorum. penisini çekti inde gaz ç kar yor gibi oluyorum. Birkaç y l sonra evlendim. Bu renksiz ve kokusuz bir slakl k. Duydu unuz ses de bu havan n d ar ya ç karken ç kard sestir. bazen birle me s ras nda alt ma bir havlu koymak zorunda kal yorum. Sizin durumunuz ise tam tersi. Kocamla sevi irken. bir havlu bulundurman z ve temas durumunda. Tampon slakl emer ve birle meden önce de kolayca ç kar labilir. Bazen de ayn gecede 2 defa oldu u görülür. Cinsel li kide Vajinan n A r Islanmas : Cinsel ili ki s ras nda vajinamda a r slanma oluyor. Her konuda oldu u gibi. Uyart c yiyeceklerden. Bilhassa uyar-t c g da alan ve uyart c kitap okuyan veya film seyreden gençlerde bu olay s k olur. ilk defa bulu ça na girince olur. Bu kötü veya yanl bir ey de il ve yapabilece iniz pek bir ey yok. Menopoz Döneminde Cinsel li ki Azal r m ? Kocam öldü. durumun ciddi oldu unu sanm yorum. Cinsel birle me s ras nda. kitap ve filimlerden uzak durmal d r. Baz kad nlarda çok azd r. Geceleri bel gelmesi için penisin tam dikle mesine lüzum yoktur. meniyi mümkün oldu unca çabuk temizlemenizi önerebiliriz. K zar kl k k sa sürede kayboldu u için. alerjiye yakalanmaya haz r bir ba kl k sisteminde alerjik tepkiler ortaya ç kabilir: Alerjik hastal klar uzman olan doktorlara sorulmal d r. Cinsel birle mede zorland m. Normal mi? n ü ümüyecek ekilde n fazlas n . Bu nedir ve nas l engellenebilir. bazen vajinada hava s k r. Özellikle hassas.Öncelikle meninin cildinize temas n engellemek için e inizin prezervatif kullanmas n sa lay n. Menopoz dö-nemindeyim. Sevi meye ba lamadan önce vajinan za tampon koyabilirsiniz. Ya ilerledikçe gece aldat lmalar azal r ve ihtiyarl kta pek olmaz. slakl k da ki iden ki iye farkl l k gösterir. Bazen de uyurken ü üme sonucu bo alma olabilir. Bu durum sadece bir anss zl k. Uykuda ken Bo alma: Uyurken bel gelmesi. Size yak n n zda 374.

tedirginlikleri. cinselli in kad n n ya am nda imdiye kadar nas l bir rol alm oldu una ba l d r. Hepsinde de il ama. oradaki derinin incelmesine ve slakl n azalmas na neden olur. aktif cinsel ya ama yeni ba lad klar dönemde ya ad klar endi eleri. Hormon üretiminin menopoz s ras nda azalmas zevk alma hissini. Ve bunlar da yine menopoz döneminin ne kadar yo un. S k nt n z n nedeni bu da olabilir. Elbette ya la birlikte uyum sa lanmas gereken birtak m de i imler söz konusudur. ya land kça da ayn zevki sürdürmemeleri için hiçbir neden yoktur. Yeni bir cinsel birlikteli e ba layanlar n. Ancak. bir kad n 6 aydan daha fazla süredir cinsel ili kide bulunmazsa. Bunun olmas ve nas l olaca . Ayr ca. Vücudun üretti i östrojen hormonundaki azalma vajinan n esnekli ini kaybetmesine. çünkü toplum olarak hep ya land kça cinsel ili kiye olan ilginin azalmas gerekti ine inan l r. Kabul edilip edilmemenin verdi i tedirginlik ve performans kayg s normaldir. Kad n n zaten çok özel bir cinselli e olan ilgisi geli memi ise veya uzun y llar süren bir beraberli in al lagelmi li iyle cinselli e olan iste ini yitirmi se. Baz ya l lar cinsel istek duymaktan bile rahats z olabilirler. Doktordan yard m isteyiniz. ki inin ergenlik ça nda ya da 20'li ya lar nda ya ad kadar kayg ve tedirginlik kayna olabilir. Bu da kafalar n kar t r r ve kendi kendilerine sorarlar "Bunca y ll k aktif bir cinsel ya amdan sonra bana neler oluyor?" leri ya larda girilen bu tür ili ki.Vücudunuz menopozdan (reglden kesilme) kaynaklanan birtak m de i imler ya yor. s k nt lar n ve de i ikli in yo unlu una ba l d r. Bir dahaki sefere daha rahat olmal ve bir krem kullanabilirsiniz. Bunun tersi ise. ancak ya amlar n n ba nda sorunsuz ve zevkli bir cinsel ya am süren insanlar n. Ancak gerçekle ti inde çok do ald r. Bu olgu bir ço unun tahmin etti inden daha s k olur: Genç . hormon üretiminin menopoz s ras nda azalmas s ras nda ve sonras nda. ço u kad n n cinsel isteklerinde bu dönemde azalma görülür. ayn zamanda da. s k nt lar bir daha ya ad klar bir gerçektir. 375 orgazm kapasitesi de i mez. daha öncesine göre daha az zevk duymas n belki hiç de rahats zl k verici olarak alg lamaz. h zl veya yava gerçekle ti ine. Menepoz Döneminde steksiz Olmak Normal Midir? Bunun olmas gerekmez. Çe itli bedensel ve cinsel de i ikliklere neden olabilir. Bilim adamlar sa l kl bireylerin 70-80 ya na kadar aktif bir cinsel ya am sürebilece ini kan tlam lard r. cinsel uyar lmay veya orgazm olma kabiliyetini etkileyebilir. vajina giri inde bir daralma söz konusu olabilir. menopoz dönemiyle birlikte nihayet koruma sorunlar n geride b rakm olur ve böylece arzular ve cinsel hayat n ya ama kabiliyeti yeniden canlanabilir.

i inde zor bir dönem geçiriyorsa. gibi bir endi eye kap lm olabilir. Sizin ve e inizin sorunu çok yayg n bir sorun. fakat tekdüzelikten b kt m. hem de sonunda sevi meseniz bile birbirinize zevk verirsiniz. Örne in. 376 Süren bir ili ki bu yüzden her an için yeniden canland r labilir. Önemli olan udur: Menopozu. Bu ikisinin aras nda bir ili ki olabilir mi?" li kinin dengesinde herhangi bir de i iklik. E iniz sizi kendisine rakip görüyor olabilir. Bu tür dü ünceler insanlarda özgüvenin sars lmas na neden olur. Hem rahatlars n z. Bu kon u çiftler aras nda oldukça yayg nd r. kad nlardaki cinselli e olan ilgi. Oysa. Siz yine de bir deneyin. Baz yenilikler denememizin cinsel ya am m za renk kataca n dü ünüyorum. Kocam hâlâ çekici buluyorum. kad na sevgi göstermek ve daha sab rl davranmakt r. ama hiç kimse bunu ifade etmek istemez. ya n artmas yla azalaca na artar. De i ik Mekan ve Zaman Cinselli i Etkiler mi? "7 y ld r evliyim ve cinsel ya am m z genel olarak iyi. steklerinizi e inizle aç k aç k konu man z sizi birbirinize daha da yak nla t racakt r. ya am n bir safhas olarak kabul etmek. Fakat ben i imde ba ar gösterdikçe. günün o saatinde yorgundurlar ve bazen de il sevi mek parmaklar n k p rdatacak halleri kalmam t r. Bunun için ne yapmam gerekiri"' Bu dü üncelerinizi e ine açt n z m ? Elbette imkanlar n z nis-betinde sevi ti iniz yerde ve zamanda de i iklik yapmak cinsel ya am n za renk katacakt r. Kad n n Sosyal ve Hayat . Erke in Cinselli ini Etkiler mi? "Çocuklar m büyüdü ve evden ayr ld . . Özellikle kendisi. sadece yatakta sevi iyoruz. * Birbirinize masaj yap n. e imin a ka olan ilgisi azald . Çiftler genellikle gece sevi me e ilimindedir. Dü üncelerinizi aç kl kla ve güvenle e inize açmal s n z.ya ta cinsellik bak m ndan daha çok arzulu olan erkeklerin tersine. Ben de birkaç y l önce bir i e girdim ve imdi i imde çok ba ar l y m. "Olgun bir ili kiye çe ni katacak birtak m önerilerde bulunmak istiyorum: * Gündüz saatlerinde sevi meyi deneyebilirsiniz. Belki ilk zamanlarda bunu yap yor ve zevk al yordunuz ama art k günlük tela bu tür etkinlikleri bir lüks haline getirdi. * Birlikte banyo yapabilirsiniz. çiftin cinsel ya am n etkileyebilir. Bunun kar l nda belki o da yapmay istedi i ve söylemekten çekindi i isteklerini size açar. sizin ba ar n z ve gücünüz onu korkutabilir ve için için sizin art k kendisine ihtiyac n z olmad Kaç n lmaz son ise depresyondur.

sayg ve sevgi duygular ile hayat n z yeniden düzenlemeye karar verin. Hamilelik Korkusu Cinselli i Etkiler mi? Bir y ll k evliyiz ve kocam çocuk istiyor. Bu nedenle. Baz .eyi payla maya dayanan yak n bir ili ki. hem de günlük ya amda her. Bu durumdaki ki iler bu tedaviye hemen cevap verirler. Kendinizi e inize aç kl kla ifade etmedi iniz ya da edemedi iniz zaman da ortaya sorunlar ç kar. Ba ar n z fazla övmeyin. Kocas ndan Sürekli Veya Bazen Dayak Yiyen Ve Bu Yüzden Cinsel li kiden So uyan Kad n Ne Yapmal ? Evlilik devam ediyorsa kocas yla ya ad klar mutsuz hayat n ve cinsel so uklu un nedenleri üzerinde uygun bir zamanda aç k ve dürüstçe konu un. Birbirinize kar l kl olarak güven duyuyorsan z. Ancak. haketti iniz mutlulu u yakalayacak ve kendinizle de bar k olacaks n z. Ya ant n zda ani de i ikliklere. Kocan z kendisini ye -nileyemezse ayr l k gözükür ve ba kas ile güven ve huzur duyabilece iniz yeni bir hayat ba lar.Öncelikle. Kocam n çocuk iste i yüzünden benim a ka olan iste im tamamen ortadan kalkt . gösteri e girmeyin. Bu konuda ne yapabiliriz?" Sizin ve kocan z n bir güç sava na girdi inizi anl yorum. bu hassas bir konudur ve ya am nizdaki de i imleri konu maya ba lad n zda üçüncü bir ki inin yan n zda olmas her ikinizi de rahatlatacakt r. O çocuk sahibi olmak istiyor. Ciddi bir depresyon söz konusu oldu unda ise. e inizle her eyi dürüstlükle konu abilirsiniz. 377 Ev içinde ve d nda e inizin gururunu rencide edici konu ma ve davran lardan kaç n n. Çünkü. Birbirinize güven. Baz durumlarda bir psikolojik dan man ya da bir terapiste yap lacak bir iki seans n çok yarar olur. li kinizde önceli i aç k olmaya verebilirseniz. heyecanl ve tatminkâr bir cinsel ya am n z da etkiler. Sosyal li kiler Ve De erlerin Cinsel Mutlulu a Etkileri: Kar l kl güvene ve hem yatakta. Çocuk sahibi olmadan birkaç y l para biriktirece imizi ve bu sürede benim de i imde ilerleme ans m olabilece ini zannediyordum. Mütevazi olun. ki i antidepresan ilaçlara gereksinim duyabilir. a k a olan isteksizli inize hiç a rmamak gerekir. Bu da ili kinizde bir gerginli e neden olmu . gözlemledi iniz de i iklikleri kendisine uygun bir ortamda sakince açabilir ve bu konuda ne dü ündü ünü sorabilirsiniz. bu güç sava n art k cinsel ya am n za ta m s n z. sizse beklemek.

Rahmin al nmas n n de i ik türleri vard r. E er seçiminiz histerektomi olursa. daha önceden ayn ameliyat geçirmi insanlarla konu un ve e er üpheleriniz varsa. Son 10 y l içinde t p alan ndaki h zl de i imler nedeniyle. Kendimi ne tür de i ikliklere haz rlamam gerekiyor?" Sorunuz çok önemli. gereksinimlerinizi birbirinize daha rahat açabilece inizi dü ünüyorum. Östrojen (kad nsal cinsel) hormonu üreten ve yumurta de -polayan yumurtal klar n z ise fallop kanallar na biti iktir. Di er bir yöntem ise. isteklerinizi. kendinizi olacak de i imlere o kadar çok haz rlayabilirsiniz. O zamanda erkek a ka kar ilgisizdir. Henüz 35 ya nday m ve bu ameliyat n cinsel ya am m olumsuz yönde etkileyece inden endi eleniyorum. herkesin bu soruyu sormas gerekir. Bu konuda biraz konu abilir miyiz?" Konu maya ba lad ktan sonra.durumlarda da kad n çocuk ister. kar n duvar ndan . erkek istemez. pek çok kad na histerektomi (rahmin al nmas ) ve cerrahi olmayan yöntemler aras nda seçim yapma ans do mu tur. bir ba ka doktorun görü ünü al n. Bunlardan biri rahimin vajina yoluyla al nmas d r ve bu tür ameliyatlarda hastan n iyile me süresi çok k sad r. Ameliyat hakk nda ne kadar çok bilginiz olursa. Doktorunuza sorular sorun. Ya ayacaklar n z n k sa anatomik özetini verece im: Rahminiz iki taraf nda Fallop kanallar n n bulundu u armut eklinde bir organd r. hiç de yaln z olmad n z bilin. belki söze öyle ba laman n yarar olabilir: "Son zamanlarda a ka olan ilgimi kaybetti imin fark nday m. Baz erkeklerde bu yüzden iktidars zl k bile görülebilir. Rahim boynunun dokusu halka eklindedir ve regl(âdet) kanamas buradan d ar at l r ve spermler de vajinadan geçerek rahime buradan girer. ama. Rahmin al nmas sonucunda âdet dolay s yla hamile kalma yetene i sona erer. Bir doktor t bbi ya da cerrahi bir yöntem önerdi inde. Neden hemen çocuk sahibi olmak istiyor? Neden beklemekten yana de il? Siz neden beklemek istiyorsunuz? Bu konular sakin bir ortamda güzelce konu up ortak bir noktada anla mal ve ra-hatlamal s n z. San r m hamile kalmak konusunda kendimi bask alt nda hissediyorum. Konuyu açmak size zor gelebilir. Önce farkl beklentileriniz ve gereksinimleriniz hakk nda oturup 378 379 konu man z gerekmektedir. HASTALIKLAR VE C NSEL HAYAT Rahmin Al nmas : "Doktorum rahmimin al nmas n önerdi. Rahmin alt k sm na rahim boynu (serviks) ad verilir.

erkek alta yatmal d r. kriz geçirmi olan kimseler. vücuda horman sa layan organlar al nd için. cerrahi bir "menopoz" söz konusudur. Uyku gelmi iken. Sa lam-hasta herkes için cinsel temas gereklidir. Bunun nedeni hormonal de i imler olabilece i gibi. Ameliyattan sonra. Erkek cinsel temas n ertesi günü yorgunluk ve çöküntü his-setmemelidir. Kalp hastalan cinsel temaslar n gündüzleri yapmal d r. Kalp hastalar a r uyart c film seyretmemeli. . cinsel temaslar n kendilerini yorm yacak ekilde yapmas n bilmelidirler. rahmin al nmas n n ve do urganl n sona ermesinin verdi i üzüntü de olabilir. ancak bu durum zamanla düzelir. cinsel ili ki s ras nda penisin daha önceden buraya yapt al nd 380 Elbette orgazm olacaks n z. Baz kad nlardaki cinsel istekte azalma duygusu daha uzun sürebilir. Fakat pek çok kad n rahmin al n na kavu tu unu bildi i için. cinsel ili kinin zaman içinde yine zevkli bir deneyim olmas n mümkün k lar. rahatlamas n sa lar. ancak. orgazm s ras ndaki kas lmalar mas sayesinde sa l sonras ndaki de i imlere haz rl kl olmak. Tamamiyle iyile meniz 4-6 hafta al r. bask y hissetmezsiniz. gecenin geç saatinde cinsel temasta bulunmaya kalkmak zararl d r. bu da pek çok kad n n ho una gider. Cinsel temas yemeklerden 3-4 saat sonra ve iyice dinlendikten sonra yap lmal d r. Rahim art k hissetmeyece inizi de bilmeniz için. hormon takviyesi önerilir. Baz vakalarda sadece rahim al n r.aç lan bir kesik yoluyla rahmin al nmas d r. Kalp krizi geçirdim diye cinsel temasta bulunmamak veya çok az yapmak kalp için zararl d r. Rahimle birlikte yumurtal klar n da al nmas gerekiyorsa. Bu nedenle kalbi hasta olanlar. Farkl yöntemlerin kullan lmas n n nedenleri vard r ve bunlar jinekologunuzla tart man z gerekmektedir. Kalp sa l ile cinsel ya am aras nda s k ba vard r. Zira cinsel ya am vücudumuzun bedenî ve ruhî de arj olmas n . Zira uyart l pta tatmin olmazlarsa kalpleri çok zarar görür. Ameliyat gerekiyor. Bu durumda özellikle genç kad nlara. bu yöntemde iyile me süreci biraz uzundur. E er sadece rahim boynu al nd ysa. Erke in yorulmamas için cinsel temas s ras nda. ama duygular n z biraz farkl olacak. Yorucu ve y prat c olur. Kalp Rahats zl klar ve Cinsel Ya am: Cinsel temas s ras nda kalbin at artar ve tansiyon yükselir. kendisini iyi hisseder. doku kayb nedeniyle vajinal kanalda bir k salma olur.

Kalp hastas erkek. Evlilik ve Cinse] Hayat 381 radyasyon ve kemoterapi tedavilerinin etkileri ve almalar gereken kararlar zaten e lere yeterince s k nt vermektedir. Depresyon: Her y l 11 milyondan fazla insan depresyona girmekte. Depresyonda olan bir ki inin akli dengesinde bir bozukluk oldu u dü ünül ür. çifti rahatlatacak ve normal ya amlar na dönmelerini kolayla t racakt r. Art k iyiyim. koca ise kar s na destek olmaktan korkmaktad r. hava bas nc . Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz. Çiftin yara izinin görüntüsünden ho lanmamalar normaldir. Oysa. sinirlilik. Depresif hastal klar n de i ik türleri olup. Cinsel beraberliklerinin tekrar olu turulmas . ama kocamla a k yapmak konusunda ayn eyi söyleyemeyece im. hastalar m n dikkatini öncelik vermeleri gereken konulara çekmeye çal rahatlatmas kanserle ba a ç kmada çok önemli bir etkendir.(404). i"' Kanser nedeniyle memenin al nmas hastalar için gerçek bir travmad r. n Ya am güzel görünmekten daha önemlidir. s cakl k gibi etkenleri de dikkate alarak cinsel temas zaman n iyi tayin etmelidir. Meme Kanseri: "Birkaç y l önce bana meme kanseri tan s kondu ve bir gö süm al nd . Kad n bedeninden utan yor ve e i de vücuduna bakam yor olabilir. birbirini . Hem kad n n. fakat bu insanlar n sadece üçte biri tedavi için bir doktora ba vurmaktad r. Dolay s yla memenin al nmas onlar esir alan korku ve endi elerin bir sembolü olmu tur. suçluluk duygusu veya umutsuzluk. ikimiz de çok çekingen davran yoruz. Hastal tekrarlama ihtimali. E lerin birbirlerine destek olmas . Terapide. * Bir zamanlar zevk al nan eylerden art k zevk almama ve ilgisizlik. hem de e inin ya amlar nda her ey tersyüz olmu tur ve memenin al nm olmas her zaman ba lar ndan geçen bu tats z olay onlara hat rlatacakt r. Kad n bedenindeki de i ikliklerden utanmakta. Bu dönem çok stresli bir dönemdir ve e ler bu konuyu birbirleriyle aç k aç k konu maktan kaç n rlar. Fakat e lerin birbirlerine dokunmaya mümkün oldu unca erken ba lamalar n ve dikkatlerini beraberliklerin e ve birbirlerine kar olan duygular na vermelerini öneriyorum. hepsinin de cinsel ya am olumsuz ekilde etkilemesi söz konusudur. r m. klinik depresyonun çok de i ik belirtileri vard r: * Mutsuzluk.

bu bazen güç olabilir. depresyon çiftin cinsel ya am n da etkiler. Bu da. bazen daha fazla zaman al r. HORMONLAR VE C NSELL K . Çiftin depresyondan önce cinsel konularda sorunlar var idi ise. Fakat bu ilac n kimi nas l etkileyece ini önceden tahmin etmek mümkün de ildir ve baz durumlarda önemli olan depresyonun tedavi edilmesidir. tüm aile bundan etkilenir. erkeklerde ise ereksiyon ve bo alma sorunlar ortaya ç kabilir. Uyar lmada ve orgazm olmada gözlemlenen azalma en yayg n yan etkidir. E lerden biri depresyonda ise.136 382 ki inin duygusal olarak aileden kopmas nedeniyle. i tah ve uyku düzeninde de i iklik.1997. antidepresan n bazen cinsel i levde ters etkileri olabilmesidir. Ank. Bunca güçlük yetmezmi gibi. Bu durumda ideal olan. çift imdi sorunla direkt olarak kar kar yad r. * Cinsel ili kiye kar ilgisizlik veya cinsel ili kiden zevk alamama. Derek C.* Kilo. Cinsellik Hakk nd a Konu amad klar m z. hem kad nlarda. genel ruh halinin düzelmesi cinsel ya ama hemen yans yacakt r. s. Bu konuda en yayg n ikayet cinsel iste in azalmas d r. Kad nlarda slanma. * Huzursuzluk veya fiziksel etkinliklerde azalma. Depresyonda olan (404) Dr. Ki inin kendini iyi hissedebilmesi birkaç hafta. Polonsky. hem de erkeklerde cinsel i levi geçici ve olumsuz etkileyebilir. * Ölüm veya intihar dü ünceleri. di er e in sab rl ve anlay l olmas . Depresyonun laçla Tedavisi: Depresyon tedavisinde kullan lan ilaçlar -antidepresanlar. i i zorla t ran bir etken söz konusudur.etkisini yava gösteren ilaçlard r. HYB Y. Ki inin cinsel ya am depresyon öncesinde sorunsuz idiyse. * Bitkinlik veya enerji kayb . * Hiçbir t bbi aç klamas olmayan fiziksel a r lar. Çift cinsel ili ki yapsa bile. Antidepresan laçlar n Cinsel Ya am Etkileyen Yan Etkileri: Antidepresanlar baz ki ilerde istenmeyen baz durumlara neden olur: Depresyonu ortadan kald rmada en etkili olan ilaçlardan baz lar . * Konsantrasyon güçlü ü. Baz örneklerde. heyecan ve zevk yoktur. e ine yard m etmesi ve ona her konuda cesaret vermesidir. unutkanl k ve karars zl k.

Derhal en yak n hastaneye ba vurarak hormon tedavisi yapt r. cinsel organ bölgesi ve koltuk alt nda k llanma görülür. metabolizma olaylar nda etkili olan maddelere hormon diyoruz Cinsellikle ilgili hormonlar n en önemli görevleri. hormonlar nda bozukluk var demektir. ses kad nlara h as tonunu kazan r. k skan yorum. Doktora gitmeyi dü ünüyorum ama utan yorum. Gö üslerimin de giderek büyümesinden ikayetçiyim. Benim ya mdaki di er arkada lara bakt vücutlar n n k llarla kapl oldu unu görerek onlara imreniyor. Yok e er kad nlar nki gibiyse. k llanmada.. Hele b y olmamas öyle can m s k yor ki. vücut yap s na haiz özellikler belirir. ideal bir vücuda sahip olmak için "body" halter vb. mda. Erkek arkada lar n deyimiyle parlak bir çocu um. sporlar yla ilgilenir. ses tonunda baz de i iklikler olabilir. birkaç y l içinde senin de vücudunda k llar olu ur. Gö sümün büyümesine nas l engel olabilirim? ikinci bir sorunum. Senin ya ndaki bütün gençlerin dikkati kendi vücudunda olur ve durmadan bir yerlerinde kusur ararlar. en az nda vücut k llanmas nda bir anormallik gözümüze çarparsa belli bir süre izledikten sonra fazla vakit kaybetmeden endokrinoloi 383 bölümü bulunan bir hastaneye ba vurulmal d r. Yumurtal klarda salg lanan kad n cinsel hormonu. Çocuklar n gençli e geçilen ergenlik y llar nda cinsiyet hormonlar üreten bezleri yetersiz kalarak. Bir an önce normal bir erkek vücuduna sahip olmak istiyorum. "Gö üslerimi Eritemez Miyim?" Ben 16 ya nda bir erke im. e cinsel e ilimin yok.Özel bir yap gösteren iç salg bezlerinde veya bir hücre grubunda olu arak kan yoluyla organizman n her taraf na yay lan ve organlar n çal mas nda. Akl n za yanl bir ey gelmesin. kad n ve erke in cinsel yönden geli mesi ve üreme olay n sa lamakt r. Memeler geli ir. E er gö üslerin kad n memeleri gibi i kin ve yuvarlak de ilse bunu sorun yapmaktan vazgeç. hatta gurur duy. vücudumda hiç k l yok. kad ns duygular m ve özentilerim yok. pa-zular n ve gö üslerini büyütmeye. Vücudunda k llar n olmamas da hiçbir zaman olmayacak anlam na gelmez. mn na göre. Genç erkekler. di ide ikincil cinsiyet niteliklerinin olu mas n sa lar. . Bu nedenle bu ya larda çocuklar m z izlemeli. sertle tirmeye çal Di il hisler duymad rlar. Ben neyim? Ne biçim bir erke im? Bana k zlara bak l r gibi bak lmas n istemiyorum. Ya n daha küçük..

di i beden büyük miktarda kad nsal hormanlar üretmeye ba lar. . ayl k dönem içerisinde hormon seviyesinde görülen ini ler ve ç k lar. ne zaman büyüyüp hangi ekli alacaklar da her k zda kal tsal olarak farkl olur. Gö üslerimin büyümesi mümkün de il mi? 384 Gö üslerinin küçüklü ü dolay s yla a a l k duygusuna kap lman.Herkesin gözünün senin üstünde oldu unu dü ünmekten vazgeç ve her eyi zamana b rak. Çok geçmeden sorunlar n n kendili inden çözülmeye ba lad Küçük Gö üslerimin Büyümesi Mümkün De il Mi? Yirmi dokuz ya nda iki çocuk sahibi evli bir kad n m. yüzerek. Gö süm küçük. Ayr ca arkada lar güya aka yap yorlarm gibi s k s k gö sümle ilgili olarak imal laflar ediyorlar. Bunun etkisi alt nda ilk önce gö üs ucu. Yakla k 12. üzerinde pek fazla durulmayan bir konudur. gö üs hastal klar ve daha bir çok ey. Her ey e kar n hormon tedavisinin de bir miktar yarar olabilir. ya larda bir doktora ba vurmak gerekir. a rl klarla. ta hta gibi dümdüz.-16. antrenmanlar -örne in. Bu durumlar beni ç ld rtacak hale getiriyor. nsanlar kendilerini kendileri yaratm yorlar ki. çünkü kad n n gö sü hiçbir zaman son eklini almaz. Gö üslerin ne kadar yumu ak ya da a r olacaklar . kürek çekerek. Bu çok do al olmakla beraber. kendini zaval l birisi olarak görmen gerekmez. kad n n ya am boyunca gö sünün eklini ve büyüklü ünü her seferinde etkileyebilir. Bunlar n farkl n göreceksin. ve 19. Kocam ikide bir bunu suç gibi yüzüme vuruyor ve bana "Sen de kad n m s n? Seni bo ay p iri memeli bir kad n alaca m" diyor. Art k büyüme ve geli me ya n geride b rakm bulunuyorsun. Kad n n Gö üs Büyümesi Ne Zaman Tamamlanm Olur? Bunu söylemek zordur. emzirme ve memeden kesme. yani 8. Ergenlik ça n n ba nda. hormon ilaçlar n n al nmas (bunlara do um kontrol haplar da dahildir). kilo almalar ve vermeler.alet jimnasti i yaparak ve balet ile yap lanlar menopoz döneminde görülen hormon de i iklikleri. ya aras nda ki bir dönemde. ya aras nda da gö üs yava ça ilk hamileli e kadar sahip olaca büyüklükte geli mesi de çok do ald r. Bu gidi le yuvam n y k laca ndan korkuyorum. ve 15. K yaslamalar bu sebeple pek mant kl de ildir! Gö üs geli mesi görülmedi i takdirde en geç 15. Yine de konuyu mesele haline getirdi ine göre çözüm araman normal. ri memeli kad nlara yan mda bile büyük ilgi gösteriyor. ekli al r. Bu senin elinde olan bir durum de il. Hamilelik. etraf ndaki koyu çember daha sonra da gö sün kendisi büyümeye ba lar.

Bu emzirme. Ancak e i özellikle bir gö üs feti isti ise ve cinsel olarak heyecanland r lmak için büyük gö üsleri. ne de e leri için önem lidir. Gerçi gö üslerin büyüklü ü ve görünü ü genç k zlar n ve kad nlar n kendini de erlendirme ve kad nsal duygular n aktarmada önemli bir rol oynamaktad r. Erkekler de ço u zaman gö üs uçlar n n ok anmas ndan. Ancak prensip olarak bunlar n daha büyük ya da küçük. ne eri kin kad n. Önemli olan. her ne kadar büyük ya da küçük olsalar da kabulü. gö üslerin büyük olmas ne genç. Bu Oksytozin hormonudur. gö üs dokusunun sa l kl ya da ac ya kar duyarl olu u (örne in Pre -manstrüel sendromunda oldu u gibi) ya da hasta olup olmad d r. Emzirmekten Zevk Almak Normal Bir Davran M d r? Evet. komplikasyonlar ve ayn zamanda duyarl l k ve emzirme kabiliyetlerini kaybetmeleri olas l gerekir.Büyük Gö üsler Cinsel stek çin Önemli Midir? Hay r. Hatta baz s sadece gö üslerinin uyar lmas yla bile orgazma ula abilir. hafifçe masaj yap lmas ndan ve öpülmesinden ho lan rlar. kad n n kendisine uygun buldu u bir erke in veya kad n arkada n n efkatli ilgisinden de meydana gelebilir. Meme ucunun veya meme gülünün emilmesi. yani daha az veya daha çok ya dokusuyla bezenmi olmalar . Fakat bu. kad n n bütününden daha önemli bulursa. cinsel organ bölgesinde meydana gelen orgazm s ras nda . kendi gö süne olan zevki azaltabilir. onlar n duyarl l klar n artt rabilir. Fakat beyinde bulunan cinsel merkez için gö sün kimin taraf ndan uyar ld tamamen n hesaba katmalar önemsizdir. gö sün a k oyununa nedenli ka-t labildi i (s k t rma ve basma zevkten çok ac verebilir). onun (feti isti n) dü üncelerinden sapan kad n n sorunu de ildir. Bu ayn ekilde. Ya anan olumsuz olaylar. süt ak n n ba lamas n . belli bir hormonun üretilmesi yönünde uyar verir. günlük ya amdakiler de. o zaman gö üsler büyük önem kazan r. Bu hormon. bu kaslar do um s ras nda çok kuvvetli bir biçimde esnetilmi ve büyük bir kuvvet uygulanm t r). bir erkek veya bebek taraf ndan: Buna olan tepki salt bedensel olarak önce ayn d r! Emziren kad nlarda buna ilave olarak memenin emilmesi. daha do rusu durmas n uterus ve va-jina kaslar n n kas lmas n sa lar (ki. cinsel duyarl l klar için önemsizdir. Kendi gö üslerinin. gö sü saran derinin 385 ne kadar s k veya gev ek aral klarla sinirlerle bezenmi oldu u ( bu kad ndan kad na de i ebilir). Güzellik ameliyat n (plastik dolguland rma) dü ünenlerin. kad nlar n ço unda cinsel tepkilere neden oluyor. onun sorunudur ve bireysel vücut hatlar yla.

duyulanlara benzer kas lmalara neden olabilir. sinir sisteminin ve genital tepkilerin cinsel aç dan sa l kl bir durumda olup olmad olay ak n kontrol eden bir "test çal mas " oldu u kan s ndad rlar. yakla k bir ' yemek ka kadar. baz lar nda da her zaman görülmemektedir. Kad n seksologlar. zay f oldu u veya cinsel ili ki s ras nda idrar borusunun a z va . efkat ve için "Anne-Çocuk Ba n n Hormonu" olarak d a görülür. bu türde cinsel heyecanlanmalar n. Uykudaki kad nlar bu n ne yönlendirebilir ne de engelleyebilirler (normal artlar alt nda rüyalar n. Bunun d annelik hislerini yo unla t rd Kad n n Menisi Olur Mu? nda Oksytezin hormonu. Kazî'yi olu turan cinsel ' " sistemin farkl bölgelerinden gelen ba ka s v lar da kat l r. baz kad nlarda çok seyrek.). içerikleri ne olursa olsun. kad nlar da uyand klar nda. ankete tabi tutulan kad nlar n en az % 40' arada bir meydana gelen ve hatta orgazma kadar varabilen "Islak Rüyalardan" bahsetmi lerdir. Kad n n orgazma ula mas s ras nda cinsel organ bölgesinden özel karakterli bir s v n n gelmesine kad n n menisi veya gelmesi denir. Bu meni baz kad nlarda birkaç damla halinde. özellikle de vajinalar n n slak oldu unu görürler.\ jinaya do ru bast r ld ' Kad nlar Da " slak Rüyalar" Görür Mü? Tabii ki gerçi "Islak Rüya" kavram . bazen de daha da fazlas . hepsi olmasa da. birçok kad n. onlar n istemi d heyecanlanman n izleri ta d nda geceleri meydana gelen sperm bo almalar için kullan l r ama. baz lar nda ise yata oldukça slatacak kadar olmaktad r. bilinçli olarak yönlendirilemedi i gibi). Yap lan ve böylece s v buraya damlad için. her zaman fark edilmez. t s . ilk uyar lma s ras nda veya ön sevi me s ras nda döl yolunun nemlenmesi. özellikle 20 y a na kadar olan genç erkeklerin kar la t klar . Bu salg . (405) çe itli bilimsel ara t rmalarda. vücutlar n n bir cinsel n . Toplumlar n ve kültürlerin bir ço unda kad n n bu "ak nt s " do al bir . Meni ak n. orgazm s ras nda genital bölgelerinde büyük miktarda s v akt n n fark ndad r. Baz kad nlar bu tür. Bu s v y . bir çok bilimsel delile vt ra men t p taraf ndan yine de Bu kad nsal meniye ki bunun varl kabul edilmez. slanmas ile kar t rmamak gerekir. 386 Kad nlarda Da Bo alma (Menî) Görülür Mü? Evet. en çok erkeklerin % 80 inin.i! den bir bo almay sadece çok yo un orgazmlarda görürler.ey olarak kar lan r ve (buradaki salg n n sperm içermemesi d nda) erke in menisi ile e de er tutulur. . bedenin uyku s ras nda yapt ve beyinsel fonksiyonlar n.

Cinsel heyecanlanma esnas nda peromanlar n ve vajial salg lar n üretimi artar. ster yaln z ya as n. Ya ve ter ba ka türden (besinsel etkili rlar ve o ara her ki i için olan!) deri salg lar yla birlikte havayla temas s ras nda ayr karakteristik olan kokuyu yayarlar. erkekte erkeksi özellik ta mas n sa larlar. Margeret Minker. mesul de ildir. Alk m Y. lk de i iklik ergenlik ça nda olur: Cinsellik hormonlar vücut içinde daha s kça dola maya ba lad nda. insan. Buna kar l k. Daha do rusu: Vücudun fark bölgelerinde de i ik olabilen ve hayat boyunca de i iklik gösterebilen vücut kokular na sahiptirler.Uyku s ras nda gerçekle en bu türde istem d heyecanlanmalar -gizli. ister mutlulu u ya am . her kad n n ba na gelebilir. hatta bilinçsiz olarak arzulamalar. isterse ula mam olsun. Rüyada E lerin D !.ayl k döngüsü süresine de ba l olan bir korkusu vard r. kendisine has. H er ne kadar rüyalar irade ise de. krem ve losyon d nda. uykusundaki davran lar ndan. ço unlukla mutlu bir cinsel ili ki r ve . Meninin de kendisine has kokusu vard r: Ço u kez f nd k ya da kestane çiçe i gibi kokar). ya . Beraberlik s ras nda e lerin kokular birbirine kar belirgin bir ekilde duyulabilir hale dönü ürler. bilinçalt n n ortaya ç kmas olarak kabul edilmektedir. ter ve koku salg lar da uyar l r. s:25 Dinimizde. vücut kokusunun kad nda kad ns . Ank. ki isel bir vücut kokusu vard r. ndakilerle cinsel duygular tahrik Rüyalar. çocukken l\ (âkil ve bali olmadan önce) veya bunad ktan sonraki davran lardan ndad r. Vücudun Kokusu Cinsel li ki S ras nda De i ir Mi? Bir kad n n ve erke in kulland parfüm. ister biriyle birlikte olsun. Bu ara kad nda vajinal salg lar n da kendilerine has.çok yayg nd r. Normal mi? nda birisini rüyada görmek -cinsel olanlar da dahil olmak üzere.e e yap lm bir ihanet de ildir: Bu. cinsel bölgenin kokusu yo unla r ve ço u zaman kokusu miske benzer. Kad nlar n ço u (ve erkekler) için cinsel kokular heyecan vericidir. bilhassa bu kokular itici bulacak kadar kendisinde bunlara kar savunma duygulan besleyen ki iler. mutluyum ve cinsel hayat m z düzenli ama rüyamda ba ka kad nlarla cinsel ili kiye giriyorum. Koltuk altlar ndaki ve cinsel bölgelerdeki koku bezlerinden kaynaklanan "cinsel uyar maddeleri" (Peromonlar). Çünkü olaylar iradesi d E iniz d d ndakilerle li ki: Evliyim. gündüz bilinçalt na yerle ecek ekilde e ler d edecek ve uuralt na yerle ecek cinsel duygular ve istekler ya anmamal d r. 387 (405) Soru ve Cevaplarla Sex Ya am n z. bu hiç önemli de ildir.

erke in penisinden de kaynaklanabilir: En iyisi bakmakt r. Erkek e te görülen temas kanamalar bir penis kanserine veya bir iltihaplanmaya yönelik bir uyar i areti olabilir. . Böyle bir durumda en ndaki cinsel birle mede kan gelmesi mutlaka bir hastal k habercisidir. leri ya lardaki erkeklerde kanseri de dü ünmeliyiz. Birçok durumdaysa konisasyon denilen hayli küçük b ir müdahaleyle bozulmu doku tamam yla uzakla t r l r ve bu da kanser tehlikesini durdurmak için yeterlidir.sempati ve antipati aras nda karar verir. Cinsel ili kinin ard ndan görülen kan izleri. hassas olan vajina mukoza zar kuru ve çatlak oldu unda (örne in menopoz dönemlerinde) ve erke in penisi bunlar zedelerse veya erkek çok kaba davran rsa. Bu kan n nedeni baz hallerde erkekteki prostat n baz hastal klar nda ve baz idrar yollar hastal klar nda görülebilir. Kar s ndaki ki inin cinsel aç dan kokusunu alamamak. Bu durumda erkek en k sa zamanda bir doktora görünmelidir. Bunun d vakit geçirmeden 388 doktora ba vurmal d r. Bu tür kanamalar. Hiç kötü ihtimal olan kanseri gözden kaç rmamal y z. Kanama kad nda ise. ancak kad n n cinsel ili kinin ard ndan kan izlerini tespit etti i ve hemen bir jinekologa gitti i için erken te his edilebilmi tir. ya da kad na tecavüz edildi inde görülebilir. ruhsal ve karakteristik özelliklerin birbirine pek uymad n gösteren bir uyar sinyalidir. Temas kanamalar . kad n n kendini muayene ettirmesi için bir neden olu tururlar.sürdüremezler. Temas Kanamalar Ne Anlama Gelir? Temas kanamalar cinsel ili ki s ras nda vajinadan gelen kanamalara denir. Ço u zaman bu türde bir kanser türü. Ayr ca polip denen. vulva kanal ndaki cervix kanserinin ön belirtilerinin ana bulgular olabilir. Bunlar n ç kar lmalar gereklidir. burun etine benzer olu umlar döl yata a z nda geli irse. Cinsel Birle mede Kan Veya Kanl Ak nt Gelmesi: Cinsel birle mede bir k zl k zar n n y rt lmas nda. Çünkü bunlar iyi huylu olmayan hücre de i ikliklerinin veya vulva a z . Mutlaka bir kad n hastal klar uzman na cinsel birle me s ras nda kanamalara neden olabilirler. Ve bu s rada da hafif bir kanama görülebilir. dölyata görünmelisiniz. Bazen de ayl k döngüsünün ortas na yak n bir zamanda gerçekle en zevk dolu bir cinsel ili ki yumurtan n kabu undan kurtulmas na neden olur. bunlar da a z ndaki yaralar buna neden olabilir. Burnumuz ço u kez bu her zaman -bilinçli olmaz. bir de âdet s ras nda birle me olursa kan gelebilir.

derinin k r mas artar. Ya l l kta kad nlar n ço unda heyecanlanman n belli bir noktaya eri mesi ve vajinalar n yeterince nemlenmesilO daha uzun sürer. Bir ilac n gösterece i yan etkinin buna sebep olabilece i dü üncesini hiç ak llar na getirmezler.) sebep olabilirler: Alkol ba ml l ndan kurtaran ilaçlar. fakat yok olmaz. kuru bir vajina. Lipit dü ürenler (yüksek . u türden ilaç gruplar baz hallerde kad n ve erkekte görülen cinsel bozuklu a (cinsel iste in azalmas . Kad n n cinselli ini yitirdi i bir ya yoktur. ya l l 389 Ya n lerlemesiyle Hangi Cinsel Tepkiler De i ir? Menapoz dönemi s ras nda ve sonras nda kad nsal cinsel hormon üretimi azal nca. Bir kad n için cinsellik gençli inde neyse. iktidars zl k sorunlar vb. antidepresanlar-antiemetikler (kusmaya ve bulant ya kar ). i tah aç c lar. cinselli e ve kad n n i çinden gelen tutuma ba l d r. hastal klar yla veya ya lanmalar yla ilgili oldu unu san rlar. oldu unun ve gö üslerle klitorisin cinsel arzulamada daha az kabard nda da odur.. iltihaplanmay azaltan ilaçlar. (epilepsiye kar ) an-tiepiteptikler (kas lmalara kar ). cinsel organ bölgesi az da olsa küçülebilir ve baz kad nlar n rahim k llar saçlarda oldu u gibi incelebilir. Cinselli e olan ilgi azalabilir. lagelmi bir eylem eklinde monoton tamam yla normaldir ve çiftler cinselliklerini al olarak sür. Bunun d nda ilerlemi ya ta cinsel ihtiyaç ve cinsel tepkilerde görülen de i imler. Bir ço u da cinsel organ bölgelerindeki kas kas lmas n n azald n n. antimikotikler (mantar hastal klar na kar ). Buna kar l k birle meden zevk alma duygular devam ederken cin. diuretika (su sal nmas n sa layan ilaçlar). vajinal mukoza tabakas daha da kurula r (bundan dolay da kolay y rt labilir. orgazm zorluklar . laçlar Cinsel ste i "libido"yu Azaltabilir Mi? Baz insanlar kendilerinde görülen zevk kayb n n. yüksek tansiyon ilaçlar . Cinsel ara t rmalar yapan Amerikan Kinsey Enstitüsü taraf ndan aç klanan listeye göre. ac verici ve daha da kolay enfekte olabilir hale gelir). Ayr ca kas kas lmalar n n orgazm s ras ndaki iddetini de yitirdi inin fark ndad rlar.sel tepkilerin de bazen farkl l klar görülür. erkeklerin tersine döllenme (do urganl k) özelli ini yitirir. hormon ilaçlar . dürmek yerine sürekli olarak cinselli in yeni yollar n ke fedebilirler. kalp ilaçlar .Kad nlar n lerlemi Ya lar nda Da Cinsel Hisleri Var M d r? Ya n ilerlemesiyle birlikte menopoz dönemine giren bir kad n. De i im. kad n n gö üs ve cinsel organ bölgelerinde bir de i im olur: Gö üsler daha da gev emeye ba lar. vajinan n iç duvarlar n n eskisine nazaran daha az elastike n n fark na var rlar.

Cinsel Mutluluk çin Erke in Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Erke in sevi meden önce han m n cinsel birle meye haz rlamas laz md r. kad n n yeterli uyar ld n ve birle meye haz r oldu unu bildirir. E er ilaç do rudan merkeze. Bu kaygan s v gelmeden birle meye acele edilmemelidir. doktora da-n mal d r. Mesela. sözlerine ve hareketlerine çok dikkat etmelidir. Bu s rada bakteriler bula abilir ve ac verebilecek göz zar veya a z mokozas iltihaplanmalar na neden olunabilir. mide-ba rsak ilaçlar . E er kad n ve e inin cinsel sorunlar n n ilaçlara ba l olabilece i gibi bir izlenim mevcutsa. Cinsel ili ki öncesi ve sonras e lerin ikisi de cinsel organ bölgelerini temiz suyla y kamal d r. Bu n bilmek bile yeterli olur. ilaç tepki verme kabiliyetini azalt r veya yorgunluk verir gibi yaz lar bulunuyorsa. Enfekte olmu kad nsal cinsel organ bölgesinin a z ve dil yoluyla uyar lmas ne olursa ols un yap lmamal d r. Bu esnada erkek. Ani ve sert hareketleri ile veya uygunsuz sözlerle kad n a ktan so utulmamal d r. Bu hareketlerle duygusal olarak cinsel birle meye haz r olan kad n n duyarl yerleri yumu akça ok anarak ve öpülerek uyar lmal d r. kad n n saç veya herhangi bir organ sert hareketlerle ac t lmamal d r. nöroleptikler (sinir sorunlar na kar t-). kas relaksansiyenler (kas lmalara kar ). yan larak veya aka niyetiyle de olsa ba ka bir kad ndan bahsetmemelidir. bu tür ilaçlar n cinsel 390 yan etkileri oldu u hesaba kat lmal d r. yani beyne etki ediyorsa. E er. Ellerle önce vajinaya sonra göze veya a za dokunmamal d r. Aksi takdirde virüsler a z bo lu una veya genize. Yatak odas na geçildi i zaman kad n da erkek te sevi meye gönül olarak haz r duruma gelmi olurlarsa bu cinsel mutluluk için daha yararl olacakt r. Trankilizonlar ve Sitostatikler (kanser azalt c ilaçlar). Bu s v . yan etkiler kendini gösterebilir. Bazen ilac de i tirmek ve en az ndan bozuklu un nedenlerinin nereden kaynakland Vajina Enfeksiyonlar nda Cinsellik Tehlikeli Olabilir Mi? Sa l k ve cinsel mutluluk için beden temizli i çok önem lidir.a z mukozas nda küçük bir çatlaktan kana bula abilir. Bu konuda bize en önemli bil giyi ilaç kutusu içindeki prospektüs verir.kolesterole kar ). Sevi mek illa yatak odas nda de il oturma odas nda veya mutfakta yani herhangi bir yerde ba lar demek daha do ru olabilir. Yine tam cinsel birle me an nda erkek. . Bu uyarmalar sonunda kad n n cinsel organ ndan cinsel birle meyi kolayla t racak bir s v gelir. Kurulama i lemini bir kez kullan ml k bezlerle yapmal d r. psikotraplar (sakinle tirici ve uyku ilaçlar ). Yatak odas na geçmeden önce oyna ma veya a k f s lt lar ile sevi meye ön haz rl k yap l r. hatta.

sigara).. cinsel ya am itibariyle normalde en güçlü olundu u dönem olarak kabul edilebilir. Hatta ayn erkek belirli bir dönemde güçsüzken bir süre sonra güçlenir. ev artlar n n (geni aileçekirdek aile olmas vs. 391 Cinsel li ki Kaç Günde Bir Olmal d r? Burada kesin bir söz söylemektense konuyu geni bir görü le ele almak do ru olur. al kanl klar. istirahat ve dinlenmeye zaman ay r p ay ramamak: Cinsel istek ve periyodda bunlar da etkilidir.. âdetler. daha sa l kl cinsel ya am imkan sa lar. Proteinden. g daya. al kanl klar (içki. kad n cinsel birle meden süratle uzakla t r r ve so utur. huzursuzluklar . cinsel ili kilerin s kl tesir eden kriterler olarak say labilir. e lerin normal cinsel ya am na. bünyeye. sevgiden. Haftada 35 cinsel ili kide bulunmay normal kabul edenlerde vard r. insanlar aras ili kilerin iyili i. bo zaman faaliyetleri. Genç ve orta ya l sa l kl e ler aras ndaki cinsel ili kinin en ideali. her iki taraf içinde tam tatmin duygusu meydana getirmi se yeni bir ili ki için 2-5 gün geçmesi normalidir. Bunlar yerli yerince ayarlamak.tür söz ve davran lar. vitaminden. na veya seyrekli ine . Cinsel ili kide esas olan. f) Örf. güzellikten bahsedilmelidir.A ktan. Cinsel gücün geli mesinde çevrenin de rolü vard r. yetersiz beslenme bireyde cinsel iste i azalt r. banyo yapabilme artlar .). d) Yeterli uyku. e lerin ba ba a kalabilmelerinin imkan veya imkans zl klar . b) Bireyin genel sa l k durumu: Cinsel ili kinin e ler aras nda periyodunu tayinde bireylerin sa l k durumu etkiler. Cinsel li kinin S kl k Oran n Etkileyen Sebepler: a) Ya : 18-25 ya aras . c) Dengeli beslenme: Cinsel istek üzerine beslenme de etkilidir. de i ik bir insan olabilir. sanatsal olaylara merak ve onlara da belirli zaman ay rmas . hobileri. Cinsel güç ya a. soya çekime göre de i ir. Unutulmaz yaralar açar. e) Psiko-sosyal ya ant s : Stres-s k nt .. Ancak uras anla lm t r ki vücut istedi i oranda cinsel ili kileri sürdürmekte hiçbir sak nca yoktur. Bu hiçbir zaman hat rdan ç kar lmamal d r. s kl k de il kar l kl olarak tam doyumun sa lanmas d r. e lerden birisinin sürekli olarak mazeretsiz bir ekilde cinse! arzuda bulunmamas vd.. iklime. ya ama sevinci duyup duymamas .

cinsel ili kinin s kl k oran n etkil er. Ama çevrenizde böyle bir imkan yoksa birbirinizle cinsel konular enine boyuna aç k aç k konu mak. pekiyi. kocan z n da keyfi kaçmazd . 392 393 Görüldü ü gibi de i ik türlü artlar. Kolunuza girince kas ld n z. Kocan z n bö rüne bir b çak saplamak ya da onu b rak p gitmek için y ld r m gibi bir istek geçti içinizden. E lerin Sorunlu Bir ekilde Yata a Girmemesi Hakk nda Bir Öykü: Kocan zla bir yerde mutlu bir ekilde çay içiyorsunuz. Çay içerken geçirdi iniz do al k skançl k krizini daha önce ortaya vursayd n z.g) Ekonomik durum (bunlar aras nda müslüman birey için özellikle olmak üzere ev artlar n n. Onun cinsel iste ine izin verdiniz ama i te o kadar. zay f. her zamanki tatl . surat as ld . Ama sorunu çözmü olurdunuz. Bir ey demediniz ama aran zda bir so ukluk. Belki biraz tart rd n z. tart mak büyük yararlar sa lar. u kö ede oturan k z n t pk kendi ilk sevgilisine benzedi ini söyledi. E ler. Eve dönüp yata ikiniz de için için öfke doluydunuz. Bu sizin daha da can n z s kt . girdi inizde vs. evet. birkaç gün de il de y llar öncesine dayan yorsa ba etmesi daha da güçle ir. orta. Öfke d a vurulmay p içerde hapsedilirse buna benzer k s r döngüler do urur ve bir hiç yüzünden e leri so uklu a. Bunun üzerine onun da keyfi kaçt . Kocan z. do rudan a k yapmaya ba lad . Mutsuz ve uzakt n z. i) di er hususlar (e inin ilgisizli i veya tek kelimeyle e inden kaynaklanan artlar ve burada . Hele sorunlar birkaç saat. kendilerini bu artlara göre ayarlamal d rlar. yetersiz olup olmad say lmayan di er özellikler). Hem de duygular n z a kta isteksizlik yoluyla de il de do rudan aç klamaya f rsat bulurdunuz. Özellikle cinsel konulardaki çocukluk fikir ve duygular n z tekrarlay p dile getirirseniz. Sonradan kocan z elinizi tutmaya uzan nca kaç nd n z. Kocan z size cinsel yönden yakla nca. her eye kar n onu geri çevirmek istemediniz. sevecen sözleriyle ok amalar na giri meden. uzakl k girmesini de önleyemediniz. cinsel ili kinin say s n ve doyumunu etkiler. banyo imkan n n iyi. Kocan z da öyle. kendiniz pek kat lmad n z. O. bilinçalt na gizlenmi birçok köklü korku ve kayg lar su yüzüne ç kartabilirsiniz. Gülümseyip geçtiniz ama içinizde bir ey "z nk" etti. öfkeniz sizinle birlikte yata a giremeyece i gibi. mutsuzlu a iter. "Aran zda bir sorunla yata a girmemek" kural çok eski ve çok geçerlidir.. Böyle durumlarda art k pek çok çiftin yapt gibi bir uzmana dan mak en iyisidir.

s ras nda hiç orgazma ula amad görülür. Ön Sevi me Süresinin Zaman : Birçoklar m z ilgilendiren bir ba ka sorun da cinsel eylemin uzunluk süresidir. Üstelik ili kiden sonra hafif bir uykunun gelece i de dü ünülecek olursa en uygun cinsel ili kinin gece vakti olaca kabul edilir. Genelde çabuk orgazm olan kad n n kimi zaman yava lad .Bu konuda hiçbir ey konu ulmayacak oranda "önemsiz" ya da "ay p" say lmamal d r. Bu gibi durumlarda erkek de kad nda cinsel ili kiden çekinmelidir. fazla üzüntü gibi hallerde birle menin yap lmas n önleyen engellerdir. en uygun it f1 f saat yeterlidir bunun için. Birlikte orgazma ula mak için "yeterli" olan sürenin uzunlu u nedir? Yani cinsel sevi me ne kadar sürmelidir? Bu soruyu. Hepimizin de bildi i gibi kimi kad n. Ayr ca tart mal ortam. s ras nda en kocaman sorunlar n kap s n açarak gün kavu turabilir. cin sel uyar ya genelde daha çabuk cevap verir. vücudun ikinci yorgunlu a de il tam aksine dinlenmeye ihtiyac vard r. Kimi kad nlar tek bir birle me s ras nda birden çok orgazm olurlar. dima ve vücut yorgunlu u k smen ortadan kalkm t r. Kimi erkekler genelde daha "dayan kl d rlar. Ço u erkeklerin dayanma gücü bazen daha uzun sürer. bazen daha k sa. ayet çok yorgun olunursa gerek vücut gerekse dima yorgun oldu unda cinsel ili ki bekleneni vermeyebilir. yatma zaman d r. K saca. cinsel birle me için kesin bir süre. Cinsel li kinin Zaman : Sevi menin zaman ve yeri olmaz. birle meyi ertesi güne b rakmak uygun olur. zaman belirmesi yap lamaz. Bu zamanda yemek haz m olmu . En uygun ortam. Ama duygular ve ya ant bunu da etkiler. Genel tercih ise. Her penis ereksiyonu (sertle mesi) mutlak olarak birle me iste ini ifadede etmez. En ufac k bir anahtar. Özellikle sabahlar olu an ereksiyonun ayn zamanda mesane dolgunlu undan ileri geldi i söylenebilir. Ne var ki bu ayn kad n n da günü gününe uymaz. Yemeklerden hemen sonra mide dolgun iken cinsel ili kiden kaç nmak gerekir. Ço u erkekler kendi doyumlar n e leri orgazm oluncaya dek ertelemeye na . Erkek de ka-d n na bu ço ul zevki tatt rman n heyecan n . övünç ve k vanc n ya ar. özellikle bir ev düzeni olan çiftlerde gece vakti. "E lerin zevk duymalar n ve kabilse orgazma ula malar n sa layacak kadar!" diye cevaplamak uygundur.

istek ve i tah yönünden uyumsuzluk. içimizdeki temel duygular bir çok d aksakl klara yol açabilir. aksayan yön varsa düzene sokmak. kaç n lan ey. Bunlar n en ola anlar ndan biri de hem kad n hem erkekte ba gösterebilen orgazm s k nt lar d r. leri sürüne çok zaman mant kl gelirler.. Ne var ki bunun bir kaç nma.çal rlar. Evlilikteki cinsel sorunlar n hemen hemen hepsinin duygusal. âdeta programlad klar gözlemlenebilir. salg lar n azalmas . hatta görev olup ç kmas ihtimal dahilindedir. Bir süre sonra cinsel birle menin mekanik. Ço u zaman kad n n cinsel eylemlere kat lmay p yaln zca boyun e di ini. Ve bu arada ev ya ant s n n. kad n cinsellikten kaç nmaktad r. zaten ehvetli bir ki i olmamak. her gece ileri sürülen bahanelerdir. belirli saatlerde belirli ko ullar alt nda cinsel birle me yapma al kanl kazanm lard r. 394 Yükleri hafifletmek. u ya da bu nedenle yorgun dü mek. yavan bir i lev. . kaytarma sorunu oldu unu ilk ba tan kabul edersek anlay p çözümlenmesi de kolayla r. cinsel organ boylar nda uygunsuzluk. Bunun püf noktas udur: Zaman ö esini dü ünmekten vazgeçip e imizi ve birbirimizi dü ünürsek. hafiflemeyenleri daha hakça bölü mek yani kar l kl yard mla ma.. evlilik içinde yap lan d r. ruhsal kökenli oldu unu kabul ve itiraf etmek nedense daha zor gelir bize. duygu al veri i. Gene de içlerinde bir bityeni i vard r. Birçok çiftin cinsel ili kilerini bir "sistem"e ba lad klar . cinsel ili kinin kendisi de il. Ya lanmaya ba lamak. Evlilikte Cinsel Mutlulu u Gölgeleyen Sorunlar: Evlilikte cinsel birle me seyrekle ir ya da istenmeyen bir eylem olur ç karsa erkek (hatta kad n) cinsel doyumu ba ka yerlerde arayabilir. evlili in duygusal. beraberlik yoktur. Bu çiftler belirli gün ve gecelerde. Önemlidir: 5. E lerin Kendilerine Zaman Ay rmalar Ve Mümkünse . Erkek de cinsel doyumu mastürbasyondan pek az farkl olan mekanik bir yoldan sa lamaktad r. ruhsal yönünü incelemek. izin verdi ini görüyoruz.. Duyduklar zevki ellerinden geldi ince uzatabilmek iste i de bu ertelemede rol oynar. Duygusal yönden gerçek bir "ili ki". Bunlar hemen her gün. De i ik Mekanlarda A k Yapmalar Ev ya ant s na özgürlük ve keyif katman n yollar n aramak. Yani. Böyle durumlarda istenmeyen. susturmak istedikleri halde tümd en susturamad klar bir ses. ikimizin de bu birle meden heyecan duymas na yeterli zaman tan rsak süre sorununa çözüm getirme yönünde olumlu ad m atm oluruz.

Öfkemizi yata a ta mak! Öfke duygular m z mutlaka yata n d nda çözümlenmeliyiz. Her ikisi için de cinsel ili ki. sistemli olarak yenmemiz gerekir. bu yüzden onu ba ar s zl klara sürüklemektedir. S k l r. günlük programdaki en önemsiz madde olmu tur. ba aramaz. Bunu böylece bilir ve normal sayarsak. Bu da onlar n çözümü yolunda at lm en önemli ad md r. onu bu yak nl ktan kaçmaya itmekte. Baz çiftler. Her ba ar s zl 395 daha peri an olur. cinsel ili kilerinin çok k sa sürdü ünü. Ama gerçekte umursamaktan kendini alamaz. ben umursamam!" diyebilir. Sorun. desek yeri var. Bütün bu sorunlar n kökeni. Yani ba lat lan cinsel birle meyi orgazm a amas na getiremeyi . bir ç rp da kurtulabilece imizi sanmak safl k olur. Gene de bütün cinsel sorunlar n mutlaka geçmi ten kaynaklanmas gerekmez. e ler birbirinin cinsiyetini unutup.Bir erkek için ereksiyon konusunda güçlük çekmekten daha y k c hiçbir ey olamaz. beraberlik kurmak istedi inden ku kusu yoktur. birbirlerini cezaland rmaktad r. Oysa so ukluk yani anadan do ma. Belki derinlerde gömülüdür bu duygular. günlük ya am n ba ka konular nda ortaya ç kan k rg nl klardan kaynaklanmakta. cinse llik konusundaki çocukluk ve gençlik y llar ndan kaima korkularda bulunabilir. Kad na gelince. E iyle yak nl k. Vajinaya giri ten önce erken bo alma. erken orgazm. Evleninceye kadar. Y llar n al kanl n bilinçli. yatak sorunlar m z daha sa l kl de erlendirebiliriz. Cinsel aç dan uyar lmad klar sürece s rtlar n birbirlerine döner ve uyurlar. Ya yorsak ve insansak cinsel duygular m z da var demektir. Bu s k nt ya dü en erkek çabalar. bedensel yönden orgazm yetersizli i diye bir ey yoktur. olup hemen yitirme. yanl inançlarla maskelenmi tir. gene ba aramaz. sevi irken orgazm olmay ba aramay nca omuz silkerek. ya da mekanik hale geldi ini söylemektedirler. Sertle me olamama. Gene çabalar. Orgazm olamamak kad n için de psikolojik aç dan çok önemlidir ve kad nda so uk oldu u kan s uyand r r. Ola an durumlarda bu erkek bu ba ar s zl n n duygusal kökenli nda biraz oldu undan habersizdir. Belki birtak m bask larla. Giri ten hemen sonra hemen orgazm olup cinsel birle meyi yeterince uzatamay . . Ço unlukla sorunlar tümden geçmi in ya da tümden imdiye ili kin olmaktan çok ikisinin birle imidir. Oysa bilinçalt ndan bir duygu. y llar y l kendimizi tutmam z sa layan denetimlerden nikâhla birlikte. "Hiç önemi yok! Cinsel ili ki zaten yaln zca kocam için önemli. Ama vard r. endi elenir.

namuslu kad n zevk almaz san yor.' miyorsa mutsuz olmaz. üzülenler bile vard r. Kocas na iyi bir sevgili olmak isteyen kad nlar. "Zavall adam. Cinsel ili ki n büyük bir gayretle Cinsel ili kilerden anlayan bir kad n ya da erkek -daha çok erkek. E inin Cinsel Arzusunu Bilmek Hakk nda bretli Bir Öykü: "Evet cinsel arzular sanat de ildir ama kar taraf n arzular n bilmek sanatt r. alm gibi görünür. Kad n d ar da iffetli yatakta ate li olmas n bilmelidir.kar s m s n. 'Tek ve basit bir yolu vard r bu i in. ömür boyunca. ahlak ve fiziki . cinsel ya ant m z mutlu k lan anahtard r.." diyerek onu hemen o gün soka a atm . Sonra da her gelene "Namussuz kad n. güzellikten sonra cinsel aç dan bak ld nda kad n n önce yatakta iyi olmas gerekiyor. Bu yüzden içlerinde kendi kendine bo una 396 i kence edip. Acaba kad n ya da erkek saçlar n n ok anmas ndan m daha çok ho lan r yoksa ba ka yerlerinin ok anmas ndan m ho lan r? Cinsel ili kilerin kural n bilmek sanat Ay'a ç kmaktan daha önemlidir. Halbuki." diye kad n rezil etmi . kar s n n kendisinden tahrik oldu unu söylemesi çok ho una gider. her e . Hatta kar s n bu yüzden bo am bir ya l adam tan d m. Bir erke in kalbini kendine ba lamak için. sonra s ra cinselli e gelir. bilinçli erke in. erkek han m n n nelerden ho land ö renir. o da. Bu da zor bir ey de ildir. Özet olarak. s k s k sormal d r. Ama cinsel ili kilerdeki oyunu bilmiyorsa mutsuz olur ve mutsuzda eder. kendi e ine nelerden ho land n .! d nl k rollerini iyice benimsemelidirler. Kar s yirmibe ya ndayken cinsel arzu duydu unu kocas na söylemi . Halbuki tam tersi. . fahi e zevk al r. Zira insan Ay'a ç kmas n bil . o da "Sen kerhane-genel evi. Sevi mesini Bilen Kad n Mutlulu u Yakalar: Bu sorun gerçekten önemlidir ve bir kad n için ki ili inin simgesidir. Bu da yava yava olur.. Çok kad n kocalar n yatakta mutlu edip edemediklerini sormaktad rlar kendilerine.önce e inin gönül atmosferine girildi i zaman. fahi e zevk almaz. dünyas na girmeye çal ' r. ilk önce ka. Zira yüzlerce kez zina yapt > için o i ten i renir. Utanmadan bir de bana söylüyor. sadece evlili in ilk y llar nda de il.' " Olgunlu a ula mam insanlar.Sevgi. kad nlar n zevk almas n ay plam iard r. huy. mart kedisi gibi azm . Önce kalp fethedilir.

"Ete ini teslim etti i" kocas na arzular n da teslim etmesinin bedelini feci bir ekilde ödemi oluyor. iki taraf n cinsel arzular n n istekleri oran nda tatmin edilmeyi idir. kad n n ba na gelmedik kalm yor. H rs n alamayan kad n bu defa eline geçirdi i b çakla neresine gelirse sapl yor.Ben ne yapt m da bu kadar dayak yedim? Kad n: . diyor.su seni. kad n n erke e oranla daha geç tahrik oldu u için yeni heyecanlar onda bir istek meydana getirecektir. Cinsel ili kileri de i mez bir kanala sevkederek erke i de kad n da evlilik d hareket olur. Bir de genelevi pezevenklerini ça r p bir posta da onlardan dayak yiyen adam soruyor: . sonra da geneleve dü üyor. Bu duruma daha fazla dayanamayan kad n. de i iklikle devam ettirilir.. 1. Fakat köydeki 397 öhreti ehirdeki eve de gidince.. Kad n onu tan yor. Buna benzer olaylar çok ya anm . ama o kad n tan m yor.. Tam aksine. bir dayak at yor. köyünden ayr l p ehirde hizmetçilik i i buluyor.. Erke in yenilikten ho lanmas na kar l k kad n n da de i ik zevk ve dü ünülemez... hâlâ bu tür ikayetleri olan kad nlar vard r. Sevilmek için yarat lm olan nda macera aramaya sevketmektense. hatta evlilik d heyecanlar so uk kar layaca ili kilerin pek ço unda bu de i iklik bir kova su döküyor. kad n da hapishaneye gidiyor. Burada en önemli görev kad na dü mektedir. misler. kimi az c k k zd rsa "K zm . sana bir kelime söyledim diye benim hayat m kayd rd n da sen hâlâ ya yor musun! diye bu defa onun kafas ndan a a Adam komada hastaneye. 2-A k Yuvas : Ev Evlilik için en büyük tehlike..Seni erkek o. iste inin rolü olur. Sonra kad n sandalyeyi al yor eline. Kad n ba l yor ona istekliymi gibi roller yapmaya. Kad nlar kocalar ndan k skan yorlar. Kad n. Sen kendi kar ndan duymak istemedi in sözleri demek fahi eden duyarak tatmin oluyordun! Ulan pezevenk. yeni maceralar evlilik ba içinde denemek herhalde ak ll ca bir .. Köyünde ad "Azm kad n"a ç k yor. Bir gün ayn genelevine eski kocas geliyor.Sonra o kad nca za ne olmu dersiniz? Baba evine gitmi . kocan varken azd nda koca yetmedi sana" de.. Erkekler kendisinden yararlanmak istiyorlar. Adam n çok ho una gidiyor bu..(406) A LE MUTLULU U Ç N E LERE TAVS YELER: Cinsel mutluluk.Monotonluk Ve De i kenli in Mutlulu a Etkisi: Erkekler de i iklikten ho lan rlar. adama yermisin yemezmisin.

. fiziki yap s na dikkat etmelidir. için daha s cak alan ararlar. (406) Aile S rlar . Can ndan bezmi . Allah' n verdi i güzellikleri korumak. Ço u zaman e inin çok güzel oldu u bilindi i halde. inden eve dönen erke in. ist. i yerinde. filmde. Çizgi. Kad n için erkek de ayn d r. a) Bedensel Çekicilik: Kad n. sokakta. yüz ve vücudundaki kusurlar imkanlar içinde gidermek zorundad r. Bu taktirde e . 1995. M. derisinin tazeli ini mümkün oldu unca korumas n bilmelidir. cildine. her . ayaklar duraklayacakt r. S cak kanl güzel bir kad n n erkeksi yürüyü ü ya da erkeklere has akala malar hiç de i tah uyand r c de ildir.kad n. Erkek de kendisini yenilemeli .40. kendisine bakmal d r. önce cinsel ili kiden sonra da kendilerinden so uturlar. Genç bir kad n n bunu hiçbir zaman akl ndan ç karmamas laz md r. çinden de her halde s cak sözcükler geçmeyecektir. evinde ortam uygunsa. A. ba ka biriyle üstelik çirkin biriyle ili ki kuran e lerin hayretle kar lanmas bu yüzdendir. Çizgi. b. Nas l olsa be enen be enmi sözü çok yanl bir yoldur. Erkek kar la t güzelde e inin bir parças n görür gibi olacak. sadece bir anl k zevk için aranan bir e durumuna dü ecektir ki bu da e ler için oldukça onur k r c d r. erkek kar s için kendisine iyi bakmal d r. E ler. Kad n n bak ml olmas ise yuvan n mutlulu u için bir temi natt r.Ruhsal Çekicilik: E lerden biri ne kadar güzel olursa olsun e ini ruhsal bir ba la kendine çekemiyorsa yuvada mutluluk sa lanamaz. bitkin görünü lü e ler. lk önce bu çekicili in unsurlar üzerinde dural m. kar la t kusursuz vücutlu kad nlara bak p içini çekmesi çok ac d r. bütün güzelli i s f rd r. Kad n erke i için. Gö üslerinin dirili ini. Mektup Y.Davran lar n Önemi: E inin ilgisini kaybetmek istemeyen e ler. S. E ine güler yüzle bakamayan. daima e ini canl ve s cak sözcüklerle dü ünecektir. O çekici genç kad nlar görür görmez akl na evdeki e i gelecek. belinin inceli ini. foto rafta canl cans z her gün yüzlerce örnekle kar la maktad r. her an huzursuzluk kayna olan bir e in. erke e kar çekici olman n bütün çarelerini ara t rmal d r. Erkekte ayn ekilde e inin hangi davran lardan ho land na dikkat etmelidir. yaln z ruhsal ve bedensel yönden de il davran lar ile de çekici olmal d r. cinsel yak nl k için gereken ruhsal ortam bulamad 3. her hareketi ile di i olmal d r. Hangi hareketlerin e ini cezbetti ine dikkat etmelidir. ' 398 Bir kad n vücut güzelli ine hiçbir zaman kay ts z kalamaz. Erkek çar da. Kad n. Onun için ak ll kad n. Kad n n ba ka erkeklerden beklentilerini doyurmal d r.

genellikle yabanc lar ve sokak için giyinirler. i yerleri için gere inden de fazla bir itina ile makyaj yap p. eskileri giyerler. Di ve a z temizli i çok önemlidir. Erkekler içinde ayn eyler söz konusudur.4. mümkün mertebe i yerinde eldiven kullanarak ellerini korumas n bilmelidir. yata a girerken kocas n n eski pijamas n giyer. Yatak odas yabanc lara da aç lmamal d r. Burada e ine kendini sunmaktad r. Evde de Giyime Özenmeliler: E ler. Oysa ki bunlar kad nda güzelli in en çok göze batan yerleridir. Yatak çar aflar n n rengini en güzel ekilde seçmeli. için hiçbir haz rl kta bulunmamakta. E ler ne kadar güzel olursa olsunlar. temiz olmad ktan sonra çekiciliklerini kaybetmeye mahkumdurlar. Kad n n ve erke in vücudunda ho a gitmeyecek hiçbir koku olmamal d r. Yatak Odas : Bir kad n n yatak odas . 399 Baz çal an kad nlar da ayn hatay yaparlar. Bahane olarak da ü üdü ünü ileri sürer. en albenili ekilde giyinirler. Bilhassa cinsel yak nla malardan önce kad n n da erke in de ba tan a a y kanm olmalar n n bir ifadesidir.E ler. Buna kar l k eve dönü lerinde art k bir hizmetçiden beter k l a girerler. Bunu da düzenlemek kad n n görevidir. birle melerini bilhassa banyodan sonraki saatlere ayarlamalar lezzetlerini çok art racakt r. Bir çok tembel kad n. Halbuki evde de giyilen eylerin temizli ine ve çekicili ine dikkat edilmelidir. Bu bak mdan bir kad n ellerinin bozulmas n . Yatak odas n n bütün görünü ü erke i a ka davet etmelidir. topuklar n n sertle mesini önlemek zorundad r. birbirlerine daha rahatl kla yakla acaklard r. Oysa bu ü ümekten ziyade e ine kar kay ts zl Sevi meyi bir görev sayd bitmesini arzu etmektedir. odan n dö emesini bu iste e göre yerle tirmelidir. ayaklar n n nas rla mas n . Hizmetçi hiç olmazsa be enilmek için daha da itinal giyinip hareket etmektedir. Sigara içen ve di lerini temizlemeyen ki ilerle cinsel ili ki ne kadar çekilmez bir i kencedir. her eyin bir an evvel olup a ka büyük bir zevk verecektir. Temizli in A ktaki Yeri ve Önemi: Eller ve ayaklar d etkilere devaml maruz kald klar için en çabuk bozulan organlard r. . Zira temiz bir vücut e lerin cesaretini art racak. Bu bak mdan kar -kocan n. Elleri tahri eden bir i te çal an erkek. Eller duyarl l n kaybetmemelidir. onun en özenli -gizemli kö esidir. Temizlikle birlikte güzel kokular n da önemini unutmamak laz md r. Eve döner dönmez hemen üzerindekileri ç kar r. Zira a kta en çok kullan lacak organlardan biri de ellerdir.

tipte ve k yafette bir kad n olmak kadar mutluluk Bir kad n için sevdi i bir erke in ho land verici bir çaba olabilir mi? Makyaj n z . ak ama eve dönerken okuldan ç km bir çocu a benzer. rken dergilerde okudu unuz çekicilik ö ütlerine fazla bel n zla. Gülen bir adam demek. E iniz uzun saçtan ho lan yorsa günün modas k sa bile olsa siz saç n z uzat n z. 3. giyiminizi e inizin zevkine uygun olarak seçiniz. Ahlak n zla Ve Nezaketinizle ba lamay n z. Hava yollar n n çal t rd hostesleri niçin kendinize örnek alm yorsunuz? Her vesile ile yolcular n tebessüm ettiren bu k zlar kadar niçin çekici olmayas n z? 2. öteki erkek için hakaret anlam ta yabilir. gev emi bir insan demektir. ya da her erkek için geçerli oldu u san lan cazibe formülleri anlat l r. Önemli olan onun ho lanaca tipe girebilmenizdir. Bu bak mdan erke inizi iyi tan man z artt r. Moda ne olursa olsun onun isteklerini her eyin üstünde tutunuz. Günlük ya am n gere i olarak durmaks z n ç rp nmakta. Gördüklerini konu tu klar n sizinle payla acakt r. her an bir tak m problemleri çözümlemeye çal maktad r. imdi oyun zaman d r onun. kocan z size çok daha s k ba l yacakt r. Sizin u ya da bu tipte bir kad n olman z hiç önemli de ildir. Bütün gün sürekli bir dikkatle çal an erkek. Ama erkekler çok garip yarat klard r. Temizli inizle. Çok farkl eylerden ho lan rlar. Ba ndan geçen veya etkilendi i üzücü bir olay sizinle konu urken komik bir hale getirecek. gürültü pat rt lar n izlerini silmek ister.E lerin vücutlar na gösterece i temizlik bak m n çama rlar için de göstermeleri artt r. Eve dönen erkek de i ik bir hava arar.Çevrenizi. Bu kitab m z n bütününde izah etmeye çah t koydu u helâl ve haram kurallar n da unutmay n. Ak am ba larken günün yorgunluklar n unutmak.E inizi Tek Oldu una nand r n z: Ya lar ne olursa olsun bütün erkeklerde e lerini bir anne olarak mz slam n .E lerinizi Ne elendiriniz: Çünkü buna çok ihtiyaçlar vard r. Tabi tüm bunlar e iniz için yap n. Birine cazip gelen bir hareket ötekinin sinirlerini bozabilir. 400 Aile Mutlulu u çin Kad nlara Ö ütler: 1. Bir kahkaha kötü bir olay silecek aran zda ortak bir ne e do acakt r.. böylece üzüntüsünü da tacakt r. Bak ml l Etkileyiniz: Çevrenizde uyand rd E inizi cezbetmeye çal n z olumlu etkiler.. Biri için a k daveti say labilecek bir aka. Kültürünüzle. Buralarda genel kurallar ortaya at labilir.

E inize kendisinin biricik erke i oldu unu s k s k söyleyiniz.. Onu dü ünmeden gün geçiremedi inizi. Yaln z burada dikkat edilecek bir nokta var. Payla mac 402 gördü ünüz nispette e inizin size olan ba l l n n artt n göreceksiniz. Hatta bu cins bir sevgiye ihtiyaçlar n n oldu unun da fark nda de illerdir. Arada kocan za annelik etmi olmakla siz de içinizden hiç kaybolmayan. Bir erke in korumas n payla an kad n. bütün bunlar annesini aramak de ildir de nedir? E lerinize. gerçekte her eyi bilen.401 görme e ilimi vard r. Bunu çok defa kendileri bile bilmezler. her eyi tek ba na yapabilen hani u erkek gibi denilen kad nlardan pek ho lanmazlar. kendini güvende hissetti i gibi bundan ayr ca da bir di ilik zevki tadar. E i ile bu ekilde konu an. koruyucu kad n ararlar. endi elenmi meraka dü mü görünün. Bu sözler. kazan lan birlikte mutluluktur. onsuz hiçbir eyden zevk almad n z tekrarlay n z.E inize Her Zaman Gerek Duymal s n z: Erkekler. onu istemek ileti imi ve sevgiyi güçlendirecektir. Erkeklerin içlerinde uyuyan o küçük çocu u zaman zaman uyand r p ok amakta hiçbir ey kaybetmezsiniz. Evcilik oyunu gibi ne eli bir eydir bu. sevgisini böylesine canl bir ekilde aç klayan bir kad ndan kim vazgeçmek isteyebilir? Hastal klar n önemsemiyor görünmeyin. 4. Birlikte bir eyler yaparken erke inize el uzatmak. Bütün mutlulu unuzun kayna oldu una inand r n z. Birlikte yeni bir eyler yapmay payla mak kad na ve erke e gurur verir. Hep o efkatli. Erkek kendini güçlü. Bunlar ufak tefek eyler bile olsalar. S k s k onunla birlikte oldu unuzu gösterecek imkanlar .. Ama bir çocuk gibi her zaman sen benim biricik esimsin denilmesini istemek. çok do al bir histir. e ini payla c ve yanda gördü ü oranda mutlu olur. Her erkekte annesinin dizine yat p ba n ok att günlerin gizli bir özlemi vard r. Bu duygu çok insanc l. Ona her zaman size yard mc olmak imkan n veriniz. E inizle bir anne gibi ilgilenirken onu korumaya kalk rken rahats z edici davran lardan mutlak olarak kaç n n z. Erke i ne özlem ve sevgi ile sokulan bir kad n kadar sevimli bir e var m d r? Her zaman onunla her eyi payla ma arzunuzu o payla mazsa hiçbir derdinizin halledilmeyece ini söyleyiniz. E er aile problemleriniz varsa k sa bir zamanda bunlar n ne kadar kolayl kla çözüldü ünü görerek a racaks n z. bir çocuk gibi nazlanmak. hatta çocu unuz olmasa bile yakan z b rakmayan annelik ni lerinizi tatmin etmi olursunuz. yuvan za mutluluk getirecektir. gizliden gizliye arad klar bu anne efkatini göstermekte cimri davranmay n z.

E inizi Kapt rmak stemiyorsan z. Her eyde bir ba ka kad n n izini arayan kad nlardan bezginlik getirirler. Ama seven kimse k skanç olur sö -^ zünün do rulu una da inan rlar. Evlilik d etkendir. Kocan zdan daha iyi kazanabilir. ans olsayd böyle mi olurdu?. Çocuklu unda da yüzü gülmemi tir. slâm' n koydu u mahremiyet kurallar na uyunuz ki bu tür s o-' runlara f rsat vermemi olunuz. mutluluk duymuyor musunuz? Bu duyguya eri ememi seniz. Tesettür ve mahremiyet. Erkek için en çekilmez kad n sürekli olarak talihsizli inden.> may n z." n ve güzel ahlâk n olmay . Onu kuvvetli oldu una inand r n z. Kom u ve Aile Sohbetlerinde slâmî Kurallara Uyunuz: Erkekler ceplerini. hayat sevmeyen. daha çok . cüzdanlar n kar t ran kad nlardan pek ho lanmazlar. slâ mî duyarl l . ya amaktan usanç getirmi bir kad nd r. Kom ularla. 5. Olaylar kar s nda hiçbir zaman karamsar olmay n z. k oturmamaya gayret ba lant lar n kurulu unda. insan y ld r p usand racak kadar k skanç olan kad nlardan nefret ederler. ama evinize geldi iniz zaman onunla ya am e it ko ullarda payla an bir kad n olmal s n z.haz rlay n z. lgisini 'çektirmeyiniz. Bu tür tehlikelerden korunmak için kocan za.E inizi Sizinle Ya aman n Zevkli Bir ey Oldu una nand r n z: Bir erkek için en s k c kad n. öyle olmasa bile.' d nlar n özelliklerinden ve güzelliklerinden bahsetmeyiniz. E er gerçekten korkmu san z bunu kocan za belli etmekte çekinmeyiniz... kocan zdan daha iyi bir meslekte yükselmi olabilirsiniz.. çevrenizdeki ka .. slâm' n kad n-erkek aras ndaki koydu u mahremiyet kurallar aileyi korumada çok önemlidir.. Vapurda bir lodos f rt nas nda ona fazlaca sokulunuz. 403 6. evinizde pek mutluluk ara . mutsuzlu undan ikayetçi olan kad nd r. n payla makta sizin Ömür boyu beraber ya amaya kararl oldu u bir erke in korumac l için ne gibi bir sak nca olabilir? Zaten bunun için evlenmi de ilmisiniz? Sizinle ya am payla acak. Tam aksine korkunuzu ancak kocan z n giderece ine inanmal ve bu defa içtenlikle kocan za s nmal s n z. E inize onsuz hiçbir eyden tam olarak zevk almad n z söyleyiniz. bunu ona da inan d r n z.. size güç verecek bir erke iniz oldu u için sevinç. Yerinden kald ramad n z bir bavulu kocan z n kald r kar s nda a rm görününüz. aile dostlar yla mümkün mertebe ailecek kar ediniz.. aileyi koruyucudur. Zaten hiçbir eyden yüzü gülmemi tir.

kocan n niçin ba ka kad nlardan ç öplenmek istedi ine kafa yormakt r. E ler aras nda huzurlu bir ba lant kurulmad kça sevi menin en yüksek heyecan na ula mak imkans zd r. ihanete u ramak ya da ihanete u rama korkusunu çekmektir. Evinize ne e saç n. Ne e. KOCANIZI KEND N ZE BA LAMANIN YOLLARI: Bir Ba ka Kad n Olun! Kad nlar n en önemli dertlerinden biri de.. Oturdu unuz evi güzelle iriniz. fabrika yöneticilerinden biri ile evlendi. e itim ve kültür etkinliklerine kat lmal d r. inanç ve sevgidir. Kocas Mark. Bu k z çok k ve bak ml yd . Hayat sevdikçe ne elendi inizi. Bu duruma dü en kad nlara söylenecek en önemli söz u olmal d r. Güzel olan her eyi seviniz. bula c bir ruh durumudur. Bu ko ullar alt nda bile erke inize evinizle ilgili sevimli sözler bulup söyleyebilirsiniz. T pk üzüntü gibi. E inize sürekli olarak sevebilece i eyler ya at n. nsan n duygular n ancak Allah korkusu frenler. maddi ko ullar n z n da iyiye do ru geli ti ini göreceksiniz. Yap labilecek en do ru hareket. Bayan Christin 20 ya na gelince. durumu kurtarmak ve çözüme ula mak için çare de ildir.. Onu sadakatsizli e iten nedenler vard r. Bayan Christin'i kendisinden önce hiçbir rakibinin elinden kapamad için böbürleniyordu. Onun kar s na ç kan hiçbir kad n kendisini güven içinde hissetmiyor. Bu bak mdan her zaman güler yüzlü olmaya çal arak güzelli inizi de uzun süre koruyabilmi olursunuz. hanete u ramamak isteyen e ler. 404 Kad nlar n Kendilerini Yenilemeyerek Kendilerine Yapt klar Kötülü e Bir Örnek: (407) Genç k z (bayan Christin) büyük bir ilaç fabrikas n n gözdesiydi. Darg nl klar n zda bile as k suratl olmaktan kaç nmal s n z. ne erke i rezil etmek. Bayan Christin 22 ya na gelince bir erkek çocu u do urdu 24 ya nda onbe kilo ald . birbirlerinin inançlar n kuvvetlendirici. Ya ant n z n bütün safhalar nda isterseniz sevece iniz bir çok eyi bulabilirsiniz. Bir bodrum kat nda ya da eski y k k dökük bir binada oturabilirsiniz. Unutmay n hayat onu sevenlerindir.E inizi elinizde tutmak istiyorsan z hayat bütün imkanlar ile seviniz. ne gürültü. Ne eli kad n en çok aranan kad nd r. En kötü ortamda bile iyi eyler bulmak her zaman elinizdedir. Erke inize surat edeyim derken fark nda olmayarak çirkinle eceksiniz. bak ms z bir görünü ü oldu ve çok mutsuzdu. Kocan z karamsar olsada da siz olmay n z. Bir toplulu un içine girdi i zaman bir . Ne kavga. "Korkunç bir ey" diyordu. Erke i e ine sadakatle ba layan etkenler. Bir k z arkada na "Bir kazanova ile evlenmi im.

onun gizli kalm yönlerini arzular n anlayamam lar m d r? Biraz daha Bayan Christin ile Mark örne inde kalal m. öyle surat ve tav r tak n r ki erke in onu arzulamas n n önüne geçer" Halbuki ak ll kad n. t km yordu.gör onu: Evdekinden bamba ka bir insan oluyor. Sen. payla mas gerekti i bir eydir. Mark ile evlilik ve . otomobil lasti ine hava basma çabas na benziyordu. Git gide daha i manlad ve ekilsizle ti. evlilikte birbirimize olan a k m z k sa zaman sonra söndü. Fakat. Ben onun sadece olumsuz yönünü görüyorum.. Ya da öyle kötü k yafetler içinde dola r. kocas n n özledi i. Mahremler ve çocuklar yoksa. Bunun için haftan n belirli bir gün belirli bir saatinde kocas n yan na yakla t rmas yeterlidir. Christin'in bu derdini payla an birçok kad n vard r. Bütün (407) Dr. imdi ne yapaca z? Çocu un do umundan sonra Christin kendisini ihmal etmeye ba lad . Bana gösterdi in yak nl k sinirime dokunuyor. Sevgiyi vazife haline koyabilir. erkek olarak üzerine dü en görevi yapt n. Mutlu Evlilik. Önemli olan sadece çocuktu ona göre. Christin. Beni de kendisini de böylece gülünç duruma dü ürüyor.. Bu güzel k z taraf ndan arzulanan bir erkektim. Baz kad nlar n unuttu u bir ey vard r: Sevgi iki ki inin payla t sevgiyi öyle görüyor: "Bayan Christin benimle evlenmeye raz oldu u zaman bundan gurur duydu umu itiraf ederim. Hymann unu söylüyor: "Kad n kocas n n cinsel isteklerinden korunmay akl na koymu sa." Biliyorum. Evlenmeden önce kendilerinden ba ka hiçbir kad n gözleri görmeyen. D arda ise ne eli ve canl bir kahraman pozuna bürünüyor. bunun için bir çok silahlardan yararlan r. Somurtkan. sürekli kendisini ye nilemeli. Evlili imizin ilk aylar nda k giyinir. ist. Arena Y. En kötüsü devaml bana hayranl kla ba ka kad nlardan söz ediyor. yatak odas nda özgür . sevdi i imaj ve giysileri evde özgürce giymelidir. kendileri için her türlü özveriye haz r kocalar n art k anlayam yorlar. Yoksa kocalar n . yorgun oldu unu ileri sürebilir. Yolda birlikte giderken s rf beni etkilemek için. as k yüzünü. Böylece erkeklik yeteneklerimi ispatlam san yordum." Bayan Christin tüm davran lar yla kocas na fark na varmadan unu hissettiriyor: "Seni art k bir erkek olarak arzulam yorum. Ba a r s ndan ikayet edebilir. Cinsel birle melerimiz. beni bir çocuk sah ibi ettin!" Psikiyatrisi Dr. Deni O'br en. Sonradan daima unu soruyordum kendi kendime. Art k yemiyor. 405 gün pis bir elbise içinde dolan p duruyor. S:114. Bir y l sonra bütün bunlardan vazgeçti. geceleri de zarif gecelikler içinde yatard . dönüp dönüp ba ka kad nlar süzüyor. Bunlar var ise.

Bunun için de erkek. bu örne i hiçbir zaman ak llar ndan ç karmamal d rlar.' 406 Kusursuz Cinsel li ki çin Erkeklere Tavsiyeler: Erkek. Ak ll kad n. kendilerini de i tirmeli. Ama böyle bir durum olmad na göre. e ine özellikle bedensel bir yakla mada bulundu u zaman onu cinsel ili kiye haz rlam olamaz. Erkekler. Kusursuz biri ili ki için daha ba lang çta da kad n n oyuna kat l m gereklidir. Kad n önce bir duygusal yakla ma bekler.. di er yar s da kendine erkek arard . e ine ilk evlilik günlerinde oldu u gibi kur yapmal d r. yenilenmek daha ak ll ca bir i tir. bir zevk bütünlü ünün ortaya ç kmas artt r. erkeklerin de i ik tipteki kad nlardan ho land görülüyor. erke in yakla ma biçimine ba l d r.!. B kk nl k vermemek için zaman zaman kad nlar. dünyan n dengesi bozulurdu. Kad n. "Acaba kocam hangi tip kad nlardan ho lan yor?" Ya da "Bütün erkeklerin ho land klar bir kad n tipi var m acaba? Varsa benim tipim öyle mi?" gibi. devaml de i ik kad n veya çok evlilik öz -lemindedir. d ar da sakin evinde çekici olmal d r. Dünya nüfusunun yar s bir kad n n pe inde ko arken.. Örne in. Oysaki bu sorunun cevab oldukça basittir.. li kiden önce kar -kocan n kar l kl olarak birbirlerine sevgilerini belirtmeleri duygusal yönden büyük önem ta r. Cinsel ili kinin iki taraf için de tatmin edici ol mas . Erkeklerin bu duygular na k zmak yerine doyurmak.. E ine devaml olarak bir sevgili yakla m nda olan erkek. E ler aras nda gerçekle en cinsel ili kinin anlam yaln z vücutlar n birle mesi de ildir.. Bu ko ullarda kan -koca ya l l k günlerinde bile birbirlerine sar lacaklard r. Bu kural erkekler için de geçerlidir." i. E i. Kocas n evinde her yönüyle do-yurmal d r. erke in de i ik kad n özlemini gidermelidir. ayn tip kad nlar be enselerdi. ya am n engebeli yollar nda bile onun terketmeyi dü ünemez. Dünyadaki bütün erkekler. Erkeklerin Be endi i Kad n Tipi: Kad nlarda Cinsel Çekicilik: Kad nlar n en fazla sorduklar sorulardan biri de udur. Fiziki yakla ma daha sonra gelmelidir. sürekli kendisini yenileyerek kocas n n bu özlem ve duygular n gidermelidir. bundan çok ey kazan r. Yani erkeklerin ho land tek tip bir kad n modeli söz konusu de ildir. Kendilerine bu tür sorular soran kad nlar. E ine iltifatlarda bulunman n evlili in yaln z ilk devresinde gerekli oldu unu iddia etmek çok yanl t r.olmal d r. . E ler aras nda bir duygusal yak nl n olu umu. . Kusursuz cinsel ili ki için k sa veya uzun süren bir ok ama çok gereklidir. Bu kitab m z n de i ik bölümlerinde a kta fantazilerin önemi anlat lmaktad r.

onda bekledi i uyanmay olan bir çok problemlerini cinsel gördü ü zaman ili kiye geçebilir. Bazan da bu arzusun do mas için uzunca bir süre çal mak gerekir. Erkek hiç de ilse 60-65 ya na kadar duygusal ve bedensel ili kiye haz r bir olu umdad r. Bunu aray p bulmak erke in ve kad n n birlikte kazanacaklar bir bilgidir. Cinsel ili ki öncesi oyunlar n ikinci önemi de orgazm an n iki taraf n birlikte duymas n sa lamakt r. Huzursuzluk kayna yakla mdan sonra çözümleyebilirler. Burada dikkat edilecek durum erken bir bo alma ile . Hz..) bu konuda öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz kar s yla cinsî münâsebette bulundu u zaman onu tatmine erdirecek ekilde sevi sin. Cinsel ili kiden sonra sinirleri gev eyen.a. Kad nda cinsel arzunun uyanmas için duygusal ve bedensel bir uyarmaya ihtiyaç vard r. Hatta bu durumun kendileri için bile önemini bilmezler. Peygamber (s. Baz durumlarda uykusu kaçar.. Kad nlar bile vücutlar n n en duyarl noktas n bilemezler. Erke in arzusu. arzular yat an erkek.. a k k sa sür. Erkeklerin bilmedikleri bir özellik de kad n n orgazmdan sonrak i durumudur. Kad nlar n cinsel arzular erkeklere oranla geç uyan r. 407 Erke in bu durumu ise kad n üzerinde çok ters bir etki yapabilir. dürmemektir. Kar s sükûnet bulmadan kendisi bo ald zaman kar s orgazm oluncaya kadar (vücûdunu ay rmakta acele etmesin). Erke in sevgilisine kar duydu u ilgi kolayca cinsel arzusuna kayabilir. Oysa e ler aras nda duygusal yakla ma için cinsel ili kiden sonraki zaman çok büyük önem ta maktad r. E ini gerekli bir sevi me ortam içinde a ka davet eden erkek. Erke in çabucak vard haz r olu noktas na kad n n ula mas için duygusal ve bedensel bir haz rl k devresine gereksinim sözkonusudur. kar s ndakinden gelen uyand rmalar olmaks z n artabilir. Sevi meden önceki oyunun k sa ya da uzun sürmesine göre kad n ve erkek. i ini bitiren erke in kay ts zl kar s nda sinirlenebilir. en zor sorunlar n büyük bir sevgi ile konu abilirler. Kad nda duyarl bölgelerin önemi zamanla de i ir. kendini yorgun bitkin hisseder ve genellikle hemen uyumaya ba lar. Erkeklerin özellikle bu noktada zarif hareketleri gerekir.Cinsel ili kiden önce yap lan sevi menin iki önemi vard r: Birincisi kad n ve erkek cinsel arzusu aras ndaki farkt r. gittikçe artan bir arzu ile birlikte orgazma ula rlar. Kad n. e inide aceleye yöneltmesin." (408) E lerin her ikisi de ruhsal ve bedensel yönden rahata kavu tuklar zaman. Bu durumda erke in s -k lmamas hatta bu uzamadan büyük bir zevk duymas gerekir.v.

Hasta olmayan hiçbir kad n. cinsel hayatlar zevksiz geçer. a Baz erkekler ise bunu yapabilecek güçte olduklar halde. bir de i iklik. C NSEL B RLE ME EK LLER N N MUTLULUKTAK YER Sadece insan denen yarat n. So uk denilen kad nlar n en büyük ikayetleri. De i ik birle me pozisyonlar uzun evlilik hayat nda bir zevk. Baz erkekler de e leri ile birlikte orgazm olmak istedikleri halde kendilerini idare edemezler. kad nlar n buna gereksinimleri oldu unu bilmediklerinden ya da e lerinin zevkini umursamad klar ndan birlikte org azma önem vermezler. E er erkek ve kad n.Kad nlar için zevkli olan cinsel ili kinin fazla miktarda olu u : de il. Cinsel ili ki ba lang çta iyi geli se bile kad nlar n orgazma ula malar için yeterli bir süre gereklidir. Yap lan anketler kad nlar n yar yar ya bir oranla erkeklerin erken bo almas ndan yak nd klar n ortaya ç karmaktad r. ayn s birle mede e lerinin birden çok orgazma ula malar n görerek bu >» mutlu an ya ayabilirler. cinsel temas s ras nda de i ik pozisyon uygulama yetene i vard r. Baz erkekler bo alma geli imini kontrol al. 408 409 zaman n ayarlayamazlar. Klasik Kad n n Altta Oldu u ekil: . Sevi me an nda iki taraf da bir orgazma ula acak ekilde ha-reketlerini düzenlemelidir. E lerin i manl k veya hamilelik gibi sebepler yüzünden kar kocay tatmin edici ekilde cinsel ili kide bulunamamalar çok kere duyulmu tur. t nda tutmay ba ararak bekleyebilirler. sadece bir veya s n rl say da pozisyon bilirlerse. kocalar n n acele etmeleridir. (Hn:548-9). A k s ras nda kar s n n so uk durdu unu söyleyen erkekler. iradelerine sahip olarak ili kiyi uzatabilen erkekler. Yani kad n için dik. cinsel bilgileri yetersiz olanlard r. canland r c bir dinlenmedir. tek bir cinsel birle menin uzun sürmesidir.c> mektedir. Kad n n n cinsel uyum ve geli imi erke in bilgili hareketleri sonucu mümkün olur.\ kat edilecek durum. a k s ras nda sürekli olarak so uk kalamaz.?. Bo almay önleyemez ve bunun (408) Feyzü'l-Kadîr: 1/325. Kar l kl olarak birbirlerini cinsel bak mdan tatmin edemeyen kad n ve erke in evlilik hayat hiçbir zaman için tam de ildir. say de il süredir. Burada da en önemli görev erke e dü .

kli-torisini istedi i gibi oynatarak orgazma kolayl kla ula r. erke in erken bo almas n önleyen ve kad n n daha çabuk orgazma ula mas n sa layan ekildir. Bu eklin iki avantaj da unlard r : Kad n penisin durumunu istedi i gibi ayarlayabilir ve klitorisi ile daima temasta kalmas n sa lar. kad n n kalçalar ile uyar ld ndan erkek için çok tatmin edicidir. ister kad n üstte olsun. ster erkek.Cinsel birle me ekillerini ö renmemi ve ilk defa cinsel ili kide bulunacak bir kad n. E er erkek kad na göre çok kilolu ve iri ise. dü ünmeden içten gelen bir davran la s rt üstü yatacak ve kocas n n üstüne ç kmas n bekleyecektir. Bu birle me ekli çocuk isteyen çiftler için önemlidir. e lerin kilolu. Cinsel birle meden sonra kad n yataktan kalkmamal ve hatta kalças n n alt na bir yast k yerle tirerek kalças n n yükselmesi sa lamal d r. A rl n dirsek ve dizleri ile hafi . Bu ekil. Daha önce gerdek konusunda geni çe izah edildi i gibi ön sevi me ve a k f s lt lar ndan sonra birle meye haz r hale gelinince yani cinsel organlardan birle meyi kolayla t r c s v lar geldikten sonra birle ilmelidir. Bu ekil kad n n erke inden kilo ve boy bak m ndan çok farl oldu u durumlarda özellikle tavsiye edilebilir. kad n n erke in a rl n üzerinde hissetmek istemedi i hamilelik devresinin ba lang ç ve ota devrelerinde tavsiye edilir. Erke in penisinin ka d n n n e ine hissettirmemelidir. Bu ekiller. taraflardan hiç biri bütün vücut a rl fletmelidir. Bu ili ki ekline normal ve erkek üstte adlar da verilmektedir. Erkek. Her eklin kendine göre bir avantaj vard r. göbekli veya kad n n hamile oldu unda uygulanan ekillerdir. K s rl k tedavis i gören çitler bu ekilde birle meli. daha çok. Yan Yana ekiller: Yüzyüze veya arkadan cinsel organa yan yana ekilde ili kiler. Kad n n Erkek Üzerinde Oldu u ekil: . vücut a rl tamamen kad n n üstüne yüklenmemelidir. kad n n üstte ol mas onlara daha rahat bir cinsel birle me imkan sa lar. Bu ekilde dölyolunun dibinde biriken spermlerin döl yata na girmeleri kolayla r. yani dölyolunun dibinde birikir. Bu ekilde erke in spermleri vajinan n. Bu ekillerde kad n ve erkek yüzlerini birbirlerine veya kad n s rt n dönük olarak ve yan yatarak a k oyununa dalarlar. Ayr ca bu ekilde kad n üzerinde kocan n a rl n hissetmedi inden hareketlerinde n dizleri ve dirsekleri ile korumal ve daha serbest olur. bu ekildeki cinsel ili kilerde. Kad n n arkas ndan cinsel organa girmek isteyen erke in cinsel organ bölgesinin tümü.

Birbirine ait olmaktan do an yak nl k. 6. Anüse (büyük abdest yerine) girmek haramd r ve t bben de zararl d r. 4. Ba ar l olmak ve de er verildi imizi hissetmek.Ruhsal Mutluluk. 2. cinsel yönden erginli e ve olgunlu a ula m yani k z ise ay hali görmeye ba lam . Be enilme. Cinsel Mutluluk.!1 3.Nefsin tatmini. ki K s mda ncelenir. bu duygular .Bedensel Mutluluk. Bu nedenle evlili i olu turan ö eleri do ru olarak kavramak gereklidir.Aile ya ant s n n devam (soyun sürmesi. anla lmak. Evlilikten Beklentileri öylece Özetliyebiliriz: 1. Böylece cinsellik. erkek ise gece ihtilamlar olan kimselerin cinsel fonksiyonlar n yerine getirmeleri vücut için bir ihtiyaçt r. 2. Bu pozisyonda ve di er tüm pozisyonlarda ancak vaginaya girilmelidir.) Hepimiz evlili in bize unlar sa lamas n isteriz: Sevgi. Cinsel organdan olmak art yla tüm pozisyonlar mubaht r yani dînen sak ncas yoktur. çocuk sevgisi vd. . erkeklerin de gece ihtilamlar buna örnektir.Ekonomik nedenler. Peygambere sorulunca u ayeti kerime (Bakara: 223) nazil olmu tur: "Kad nlar n z sizin tarlan zd r.en duyarl yerleri olan anüsle rahim aras nda sürtünmesinden ve vaginaya girmesinden kad n da haz duyar fakat orgazm olmayabilir. ." I 410 EVL L KTE MUTLULU U OLU TURAN OGELER: Mutluluk. O halde tarlan za nas l dilerseniz öyle var n. ne isek o olabilmek. Benimsenmek. Yalana dolana sapmadan. Ayn sorunlar Hz. : 5.Ruhun tatmini. vazgeçilmez duygusal ö elerdir. Yine bunlar cinselli i yaln z fizik yönden de il ruhsal yönden de tamamlar. 1. Nitekim yukar da söyledi imiz gibi kad nlar n ay hali. Ruhsal yönden de cinsel haz ön s ralardad r. istenmek. cinsel mutluluk.Gelece in güvence alt na al nmas dü üncesi. can yolda l . a k olmak.Sosyal nedenler (evlili in bir ya am biçimi olarak ald rol). bütün insanlar n ho land e imize verme yetene imizi geli tirir. -iv. Peygamber devrinde de ya anm ve Hz. Vücudumuzdaki nöro-hormonal yap itibariyle bu fonksiyonel bir süreçtir. ya amak sevincini duyabilmektir. Gerek bedensel ve gerekse ruhsal yönlerden cinsel mutluluk hedefi olmasa insan n evlenmesi oldukça zor bir konu olur. bizim de Bunlar.: Bedensel mutluluk. Erkek kad n n orgazm ihtiyac n unutmamal d r. fi.

. 4_ Seksoloji yani cinsiyet bilimi. Bedensel sa l tecrübedir.Erkek psikolojisi.Okuma zevki ile yeti mek. bu çal mam zda toplumumuzu ve gençlerimizi cinsel e itim konusunda bilgilendirmeye gayret etmekteyiz. 5-Çocuk. Sebebi ise. . d. n g das .Evlilik psikolojisi. psiko-sosyal savunma mekanizmalar . 7-Ya am bilimin çözümlenmesi vd. Cinsel münasebet s kl klar da yeterlidir.Sanat zevki. Evli kad nlar n baz lar mutsuz ve tatminsizdir. c. te bu sebeplerden dolay biz. psiko -sosyal sa l n g das da bilgi ve . Ama yine de mutsuz ve tatminsizdirler. hastal klar ortaya ç kmakta veya artmaktad r. cinsel e itim ve buna ba l konularda bilgisizliktir. 3. Cinsel e itimsizlik ve bilgisizlik sonunda da cinsel suçlar artmakta ve tatminsizli in verdi i psikososyal ve bedensel gerilimler. Dünya genelinde adlî t bba intikal eden suçlar n % 60' n n cinsel suçlarla ilgili oldu u bilinmektedir. Cinsel Sorunlardan Ve Proplemlerden Koruyucu Metodlar: Toplumu ve özellikle gençleri.Evlilikte Mutluluk çin . Sosyal Ve Ruhsal Olgunluk: Sosyal ve r uhsal yönden olgunlu a yeterince ula mam bir kar ve koca. u konularda bilgilenip sosyal ve ruhsal olgunlu a eri medikçe ailede mutlu olamazlar: 1-Kad n psikolojisi.Mü terek insan ihtiyaçlar . 411 2. Çocu un küçüklü ünden itibaren bo zamanlar nda okum a zevki ile yeti mesi. Kar koca. Halbuki kad n da erkek de genç ve sa l kl olduklar halde mutsuz ve tatminsizdirler. . cinsel sorunlardan ve cinsel terörden korumak için gerekli cinsel e itim ve yönlendirme yap lmal d r. onun zararl eyler dü ünmesine ve yapmas na engel olacakt r. Bunlar k saca öyle s ralayabiliriz: a. sevme sanat .deale yönlendirilmi olmak. evli erkeklerin de baz lar mutsuz ve tatminsizdir. yemek içmek oldu u gibi. 6. cinsel ili kilere ili kin bilimsel bilgiler. ne kadar birbirlerini severlerse sevsinler bir süre sonra bir tek sevginin yetmemesinden dolay yuvalar nda sorunlarla kar la abileceklerdir. yönlendirme teknikleri. b. genç psikolojisi.Dü ünme ve anlama zevki ile yeti mek.

Zâten günümüzde ev han m na. disiplinsiz ve bencil davrand klar n söylüyorlar. deal mutluluklar . ailede huzurlu olmak ayr ey. Fedâkârl n... Maalesef aln secdeli kesim de bundan zarar görüyor. Onun yerine faydal bir kitaptan 10-20 sayfa yer.. "Yalan Rüz-gar "n n yalanlar na kendisini isteyerek veya fark nda olmaks z n kapt ran kar -koca her eye mubah ya da "olabilir" gözüyle bakmaya ba l yor. Zay flar n zay f . fikri ve zikri ne olursa olsun. tek koltu a iki karpuzu zorlamamal . ailesini ihmal eden e ler. sabahleyin kocas n i e yolcu edip ak am eve buyur edene kadarki süre yetmiyor bile. Psikologlar böyle ki ilerin ço unun da n k. ebedî beraberli e do ru yol alaca eder. cennet bahçelerinden bir bahçe olan aile hayatlar n ancak bu güzelliklere sahip e ler ya ayabilir. Çâre: Böyle programlar kesinlikle seyretmemektir.. cehenneme de.iyi bir bo zaman faaliyeti. yar meslek a rl nda bir ba ka u ra konusunda bilgisi. eytan bile utand racak ili kileri normalmi gibi göstererek aileyi dinamitliyor.. Yani. spor. Me hur bir feminist derne in yapt ara t rmaya göre.. program olmal . bencilli in ve kibrin en yak ks z kald mü terek kâr. Böyle olunca bir de i mesaisine ve onun kad n üzerindeki stresine tahammül edebilmek gerçekten her ki inin kâr de il! Mutlu ve huzurlu evlilik dü ünenler önce bu konuyu bir karara ba lamal . zavall lar n zavall s o iradedir ki. mesele kalmayacak! Bilhassa kad nlara bu konuda daha fazla i dü mektedir. kendi iradesini kullanarak evini cennete de çevirebilir.Bir hobisi olmal . hayvan sevgisi. Evlilikte e ine hayat zindan .vs. g. aile hayat d r. özlenen beraberlikleri. Nice i ve fikir erbab ki iler duyuyoruz ki evde mutlu de iller. âcizlerin âcizi.e-Topluma hizmet etme zevkiyle yeti tirilmeli. Kendini be enmenin. sevgi ve hürmetin. 412 A LE MUTLULU U Ç N E LER NELERE D KKAT ETMEL ? Bir kad n veya erkek. Bo anmalar art ran sebeplerin ba nda çal an kad n geliyor. mü terek zarar esast r. söz -konusu ikazlara kulak vermeli. asl nda biraz toleransl ve geni ruhlu olabilseler. sabr n. erkekler kad nlar n bir i te çal mas n uygun bulmuyorlar. ve meslek hayat nda muvaffak olmak ayr eydir. samimiyetin en yak t ki iler kar ve kocad r. Televizyonlardaki pembe diziler. e lerin bizzat kendi irâdeleridir. Yani tek yol belirleyici. Sen ve ben yoktur. Yani i hayat n kurtaray m derken. becerisi ve ilgisi olmal .. romantik filmler de kar -koca beraberli ini içten içe baltalayan unsurlardand r. Burada saymaktan haya etti imiz. f..bahç vanl k.

Kendilerine emanet edilen çocu un istikbalini dü ünerek k s r çeki melerden vazgeçip huzura dönü yapmak. Bo anmalar n % 90't " iddetli geçimsizlikken. neyi sevmiyor. Çocuklu bir kar -kocan n ayr lmas . kad n. e inin kalbinde ve zihninde çok güzel izler b rak r! Kocas ne kadar stresli ve hatta kendisine k zg n olsa da. kad nda sab r ve yumu ak ba l l k. ailede huzurun ve saadetin devam n sa lar. o masum çocu un safiyeti ve bereketi hürmetine kad n n ve erke in kalplerini birbirine s nd r yor. normal bo anmadan daha mes'ûliyetlidir. bu zarif ve samimî hareket kar s nda yumu ar. Feministler bünün tersini müdafaa ederek. kad n n kendi üzerindeki haklar n . o aileyi hiçbir ey bölemez. hangi konuda hassas. erkek de kad n n huyundan suyundan anlamal d r ki tats zl klar azal-s n. erke in kendi üzerindeki haklar n tam olarak bilse. Kad n erke in.okumak tercih edilmelidir. Erkek. Allah'a halisane n rsa. Eskiden müslüman bir ailede "ihanet" mi vard ? Her ey u "kapkara" pembe diziler gibi programlardan sonra 413 peydahland . Bu tuza a kar uyan k olmak lâz m. Nefsini ayaklar alt na al p beyine samimiyet ve muhabbetle. Erkekte ak l ve hikmet. Çünkü Allah. Sonuç ne oluyor? Belli arzular n tatmin edip birbirinden b kan kar -koca. i ten dönen k ocas n güleryüzle ve onun sevece i bir k yafetle kar layan kad n.. iyilik de iyili i netice verir.. hangi istekleri . Bunu kad n ba latabilir. Bunun örneklerine s kça ahit oluyoruz. "Art k senin istedi in gibi bir han m olaca m! imdiye kadar yapt klar m için beni ba s lar m s n?" diyebilirse. e leri çok uzun bir aradan sonra çocuk sahibi olmaya özendiriyorlar.. ümit edilir ki kocas ona s n r. parçlayamaz! Fenal k fenal . sonra çocuk sahibi olursunuz!" diyen zihniyet bo anmaya sinsî bir zemin haz rlayarak genç çiftlerin aile hayat n içten dinamitliyor.. "E im neyi seviyor. "Hele birbirinizi iyice tan y n da. Baz geçimsiz ailelere çocuk gelince huzur ve saadet de geliyor. hemen bo anmaya yöneliyor! Böylece. rahatlar. Kar -koca münasebetlerinde huzuru ve saadeti mutlak surette yakalayabilmenin formülü udur: Sevgi+fedakârl k+ ho görü + tevazü= Aile saadeti. geçimsiz kar -kocan n temel zihniyeti olmal d r. Aile huzurunu temin için gerekli bir davran da kar -kocan n birbirlerini en iyi ekilde tan maya çal malar d r. aile huruzuna eri irler.

E er gerçekten öyle veya böyle bir müdahale varsa. Aman dikkat. Erkek ve kad n kendilerini sofra ba nda bile yaln z hissederler. Kar ve koca. E lerin kendi düzenleriyle alâkal tasarruflar na müdahale etmek zaten ak ll ve sa lam karekterli kimsenin yapaca i de ildir. Hem böyle bir rekabetin.var?" gibi sorular e ler kendilerine sormal d r. Bu yüzden henüz e seçimi döneminde denkli e (küfüvv) çok önem verilmelidir. Bugün tart an çiftler. umulmad k mutsuzluklara yol açabiliyor. 3-5 eksi i yüzünden huzursuzluk ç kar lmamal d r. k sa bir e itimle istenen seviyeye getirebilir. çözülmeyen mesele kalmaz. Halbuki rekabetin aile hayat ndaki yeri. Yoksa e ini kendisine dü man olarak görmek eklindeki rekabet yok ki? eytanîdir. Her eyi herkes anne karn nda ö renmedi ya! Yeter ki kar -koca anlay l ve tamir edici olsun. Meselâ erkek. has mla man n mant husus. On tane özellikten 5-6's na sahip oldu u halde. Kad n kocas na veya erkek kar s na ne maksatla has m olabilir? Dikkat etmek gereken bir . yar n bar abilir. aile huzurunu bozmamak için k sa süreli de olsa uygun bir bahaneyle o çevreden uzakla mak e lerin hayr nad r. Bu da bir nevi e itimdir. kar s n n eksik gördü ü özelliklerini tamamlamak için ona samimiyetle yakla p nas l davranmas gerekti ini anlatabilir. zevk ve renk uyumundan görgüye. e ler de bundan rahats zsalar. o müdahaleci ki i nazikâne îkaz edilmelidir. Öyle aileler var ki son derece geçimsiz olduklar akraba muhitinden ayr l p farkl yere yerle mek suretiyle yeniden do mu gibi mutlu bir haya ta ba lamaktad rlar. beraber ya amay seçmektir. Mesela e ine kar nazik konu mas n beceremeyen bir kad n. küçük bir hatây tekrarlamak. Bir aile geçimsizli i sözkonusuysa dahi büyükler kesinlikle bu konuda meraklanmamal d r. Kendi meselelerini kendileri çözerler. Bazen çok cüz'î bir eye dikkat etmemek. E ini kendisine rakip olarak görme de geçimsizliklere yol açar. estetikten his dünyas na. en huzurlu bir yuvay kurmak gayesiyle yar rlar. Kar -koca münasebetlerine iyi niyetle bile olsa yön verme merakl s kimselere asla f rsat tan mamak gerekir. Ama genellikle tasarlanan denklik lây k yla sa lanamaz. böyle rekabetin buluttan nem kapmak gibi cahilce saplant lardan kaynaklanabilmesidir. sadece saadeti temin etmededir. Böyle durumlarda e lerin ho görülü olmalar çok önemlidir. Kültür seviyelerinden hayat anlay na. Bu. Bundan kaç n lmal d r. inançlar n ya ay tan zihniyete kadar her konuda hassasiyetle durulmazsa istenen "beraberlik" sa lanamaz. Evlilik. anne ve baba da 414 415 olabilir. ayet bir sonuç al nam yorsa.

"Yuvay yapan di i ku tur" gerçe iyle beyine u sözleri söyleyebilsin: "Kocac söyle. insan "kemal" mertebesine bir anda ula amaz. tuzlunun. ilk y llar tart mal geçen evlilikler sonralar huzur ve saadet yuvas haline gelebilmektedir. Ama evlilik hayat n n bir cilvesi olarak tart malara iyi niyetle bak p tahammül edilmeye çal mal d r. sevgi ve hürmet dairesinde olsun. Kar -kocan n birbirlerine sevgisiyle ve sayg s yla saadet Kavgayla bir yere varamay z. hangi davran lar mdan ho lanm yorsan Kad n kocas n tenkit etmesin. Te ekkür kelimesini çok s k kullans nlar. tatl n n. Evlili in bütün tatlar na al mak. kudsî bir müessesedir. Böyle bir beraberlik gittikçe olgunlu u yakalar ve aile yuvas adeta cennete döner.kar -kocan n mutlu ve huzurlu olmas mümkündür. koca da kar s n . ek inin yeme klerde ayr ayr lezzetleri olmas gibi. A LE HUZURUNUN PRAT K YOLLARI NELERD R? Her. aile hayat nda da her ey her zaman bal lezzetinde olmaz. kar l kl iltifatta bulunsunlar. Madem bo anma merakl s yd lar. bunca Halbuki aile. onlar bir daha yapmamaya dikkat edeyim ki mutlu olal m. Beraberli i sona erdirmek için vargüçleriyle çal zahmete girdiler? Evlilik ba lar n parçalamak için gösterdikleri gayreti. Kar l kl münasebetler nezaket. Kad n. Ac n n. Bazen iyi dostluklar kavgayla ba layanlard r.. sanki bo anmak için evlenmi ler." m! yorlar! yorlar. Aile Ara t rma Kurumu'nun tesbit etti i gibi. huzurlu bir aile hayat kurmak için gösterseler mutlu olacaklar! Böyle yapacaklar na genellikle uursuz davran p evliliklerinin ba na i açmada yar yuvas haline gelebilir. Bu yüzden e ler aras ndaki geçimsizlik gün geçtikçe her iki ruhu da kemale erdirmelidir. isteklerin nelerse. Asl nda huzura ve saadete tam erebilmi kar -kocan n. durduk yere tart ma ç karmay kasdetmiyoruz. peki neden evlendiler. Baz e lerle kar la yoruz. Yeter ki: Geçimsizlik halinde her iki taraf da bunun sebeplerini tesbit edip gidermeye çal s n. Kimse annesinden profesör olarak do mam t r. Tabiî.Uzun ömürlü olabilmek için modern dünyan n çalmad kap kalmad . Çünkü e ler birbirini tan ma safhas n geride b rakm lard r.. . Gerçekler ayn yla kabul edilsin. ebedî saadete de aday olduklar ndan dünya hayatlar hay rl ve uzun olur. farkl halleri lezzete çevirmek gerekir.

mü'minlere kar merhametlidirler.a. . (409) Kad nlara kar öfkelendi inizde öfkenizi yenin. çocuk bak c s ve evinizin bekçisi olarak görmeyin. gereksiz endi eleri. efkatli bir aile reisi olmaya çal n. B R KOCA HANIMIYLA NASIL GEÇ NMEL ? Kar n z sizden ne ister. ters konu malar . E inizi yaln zca temizlikçi. bula kç . me gul olun. E inizin ve çocuklar n z n e itimiyle yak ndan ilgilenin. Kocas n n eve gelmek istemedi ini. (411) Evinize gelince. ibâdette. mevcut e ine göre hayat n düzenlesin. e inize ve çocuklar n za güleryüzle selâm (409) Kur'an. tenkitleri. Çar pazarda çocuklar n . hay r ve hasenatta birbirinize engel olmay n. dinî ve sosyal ilimlerdeki seviyelerini 416 art rmakla ilgilensinler. bir dost. ne bekler. biliyor musunuz? Bilseniz de bilmeseniz de u sözlere kulak verin: Kad nlara iyi muamele edin. hakikî cennet burada de il. bir dan man gibi birbirinizi iyili e." buyurmaktad r. Nisa:19 terketmeyin. E inize kad nlarla ilgili dini bilgilerini ö renecekleri " zahl Kad n ilmihali Ansiklopedisi "gibi kitaplar hediye edin. Onlar n e itiminden siz sorumlusunuz. Ev i lerinde e inize yard mc olun.Hak: "Mü'minler. d rd r . hülasa geçimsizli i yüzünden kocas n evden ve e inden so utmu olabilece ini unutmas n! Erkek de kar s n n melek olmad n ... sosyal ve kültürel faaliyetlere birlikte kat l n. Sosyal ve kültürel konularda bir arkada . idare edilmesi gerekti ini akl na koysun. Allah'a kullukta. ahiret hayat ndad r. do ruya ve güzele te vik edin.Kad n ve erkek birbirleriyle u ra acaklar na ahsî kusurlar ile eksiklerini gidermekle. Her iki taraf da hayallerindeki e e göre de il. Dünyan n imtihan dünyas oldu u unutulmas n. Cenab . Birlikte kitap okuyun. Han m n zla ilk günkü gibi ilgilenin. Yuvan za sad k bir koca. öfkelendi inde öfkesine sahip olan kimsedir.v." (410) buyurmaktad r.): "Hakiki pehlivan.Kerim. Çocuklar n bak m n tamamen han mlar n za ta nmas n e inize b rakmay n. Sevgili Peygamberimiz de (s. Onlarla iyi geçinin. as k surat . aksine te vik edin ve yard mlas n. kendisiyle kâfî derecede ilgilenmedi ini söyleyen kad n.

kokulardan temizlenmi olarak evinize dönmeye gayret edin. temiz ve itinal ya amaya bilhassa dikkat edin. E inizin ailesine sayg gösterin... eve getirin! Çünkü e inize ve çocuklar n za harcad yapmay n. akala mak Hz. Da n k olmay n. Sigara ve pis kokulardan ho lanmayan e inizin yan nda sigara.(410) Kur'an. Anne-baba ve akrabalar yla ilgisini kesmeyin. Giyindi i yeni eyleri fark edin. 417 E inize. Furkan: 67 418 Han m n za herkesten çok yak n oldu unuzu belli edin. evinize ve çocuklar n za yapaca n z harcamalarda cimrilk yapmay n. pikni e. kö tü söz söylemeyin. israf ta . E inizle ve çocuklar n zla zaman zaman gezmeye. kötü lakaplar takmay n z. Birlikt e dinlenin ve me ru zeminlerde e lenin. her eyin en iyisini (tabiî imkanlar n z nisbetinde) ona al n. A z ve di temizli ine çok dikkat edin. Evinize ne e ve sevinç getirin. güleryüzünüzün halledemeyece i mesele yoktur. vs. tatile. Han m n senin için süslendi i gibi sen de han m n için süslen. Hâlini ve hat r n sorunuz. Han mlarla ilgilenmek. hususi günlerde hediyeler al n. mert ve n z eyler sadakad r. E inizden günahlar ve haramlar yapmas n istemeyin. dertleri ve sevinçleri payla an samimî bir arkada olun. E inize kar cömert davran n. Fetih:29 (411) Kur'an. Ba kalar n n yan nda e inizi asla küçük dü ürmeyin. yeriniz deki Sa lam karakterli. E inizle ve çocuklar n zla akala n. gidin. onu sevindirin. e inizle musafaha ediniz (tokala n z).Kerim. ki iyi Allah' zikirden ve ibadetten ay r c bir hareket de ildir. E inize güzel isimlerle hitap ediniz.Kerim. Peygamberin sünnetidir. Küfretmeyin. (412) E inizi hiçbir zaman a a lamay n! Kad nlar kocalar ndan kendilerine k ymet vermelerini beklerler ve bundan çok ho lan rlar. güvenilir olun.Kerim. Helal isteklerde bulunun. (412 Kur'an. akala mak. ona iltifatta bulunun. Ara s ra e inize sürprizler yap n. içmeyin. Böylelikle dua ile evinize girmi olursunuz. Maide: 2 verin. Han m n za fevkalade anlay l bir koca. Temiz olun ve güzel koku ile kokulan n. Aksine han mlarla ilgilenmek. Evinize girince.

gönül ok ay c sözler söyleyin. Çünkü kad n n güzel idarelisi. "Allah i ini rast getirsin!" deyin. Küfretmeyin. Aksi halde ailenizin sars nt lar geçirmesinden siz mes'ûlsünüz. hatal olsa da evlilikte huzur operasyonunun cerrah sizsiniz! E er bu i te muvaffak olursan z. "Ne yapmam laz m?" diye soruyorsan z. ev i i ellerine süs olmal d r. Ba kalar n n yan nda e inizi asla küçük dü ürmeyin. Anne-baba ve akrabalar yla ilgisini kesmeyin. Helal r z k için çal mas n ve haramlardan kaç nmas n isteyin. yuvay di i ku yapar. Çünkü. E inizi cinsel yönden doyurun. Yolculuktan dönü te hediye almay unutma! B R HAN M KOCASIYLA NASIL GEÇ NMEL ? Han mlar! Yuvan z n huzuru sizin elinizde! Bu huzuru korumak ve daha çok mutlu olmak için gayret sarfetmelisiniz.E inize zaman zaman gönül al c . dostluk ve yumu akl k dudaklar ndan dökülmeli. gönül rahatl aln nda parlamal . Allah' n r zas n daha fazla kazan rs n z. kötü söz söylemeyin. Cinsellik konusundaki tüm beklentilerini sizde bulabilsin. Olabilecek münaka a ve kavgalar önler. Bir kad nda u güzel özellikler bulunmal d r: Fazilet kalbin i doldurmal . Kocan zdan izinsiz bir yere gitmeyin! Gidece iniz yeri bildirmeniz üphe ve güvensizli i giderir. Arkas ndan dua edin. akl ve idraki yerinde ki iler için öyle zannedildi i kadar mü kil bir mesele olmad Kocan z i e giderken güzelce u urlay n! Kap y aç n. ama bunda a r ya kaçarsan z ba ka problemlere yol açars n z. Dönü gününüzü e inize bildirin ki sizin için süslensin ve haz rlans n. E inizden 4-5 aydan fazla uzak kalmay n. stresli. ki günlük u fani dünyada mutl u ve huzurlu ya ayabilmenin. Cinsel isteklerini reddetmeyin. ikramda bulunun. i te cevab m z: Evcilik oynamad n z n. E inizden günahlar ve haramlar yapmas n istemeyin. E inizi k skan n. evlilik yapt n z n kesinlikle uurunda olun. dü üncesini kafan za yerle tirin. Yolculuktan habersiz eve dönmeyin. Helal isteklerde bulunun. Beyiniz ne kadar problemli. Peki. E inizin ailesine 419 sayg gösterin. . sinirli. S k nt l anlarda sab rl olun. bulunmaz bir nimettir. ayakkab s n çevirin. beyiniz size daha fazla ba lan r.

huzur ve mutlulu umuzu art rs n!" gibi niyazlarda bulunun. (413) Yabanc lara kar kendinizi koruyun. aksine te vik edin ve yard mlas n. Her gün kocan z eve gelmeden önce hiç olmazsa on dakikay kendinize çekidüzen vermeye ay r n! Temiz ve bak ml olun. Elbette beyinizle dertle eceksiniz. Cinsellik konusundaki tüm beklentilerini sizde bulabilsin. de arj olup beyin ve ruh dengesini korumas aç s ndan gerekli görüyorlar. iffetinize asla toz kondurmay n. Bir kocay en sinirlendiren ve huzursuz eden ey. Biraz sakinle mesini bekleyin. Çünkü Allah'tan sonra onun en yak n sizsiniz! Sevincini ve üzüntüsünü payla n z. e inin avukat gibi dakikalarca kafa i irmesidir. n lâf kalabal yla . Maide: 2 * *'' ' *w ''* 420 sevinip üzülmeyi prensip haline getirin! Akl n za gelen her eyi. E inizi cinsel yönden doyurun.Allah'a kullukta. Kocan zla konu malar n z samimiyet ve güleçyüzle olsun! Ona çal malar nda cesaret ve güven verecek sözler söyleyin! Onunla beraber (413) Kur'an. sayg ve güleryüzle kar lay n! O günkü s k nt lar n z aktarmaya kalkmay n. cennet ve cemâliyle ereflendirsin. mutlulu unuz için tehlike çanlar çal yor demektir. Kocan z n ak am eve yorgun arg n gelmesinin son derece tabiî oldu unu unutmay n! Sizin ne eli olman z onu da ne elendirecektir! Elbisesini ç kar n. Eve gelince onu sevgi.Kerim. Cinsel isteklerini reddetmeyin. ibâdette. Kocan z evde dinlenirken o günkü ba ar s ndan veya ba ar s zl ndan size bahsetmek isteyebilir. lüzumlu veya lüzumsuz bir y kocan z n kafas n patlat rcas na ona zt rap çektirmeniz mânâs na gelmez. kokulan n. ceketini as n. Be vakit namazda kocan za dua edin! "Allah yard mc s olsun. Kald ki psikologlar aile reisinin i dönü ü tenha ve kimsenin etkilenmeyece i bir yerde aç k alana do ru 3-5 defa ba rmas n . ilgili ilgisiz konular anlatmak suretiyle kocan z n zâten fazlas yla i mi olan kafas n i irmeyin! Yâni amiyane tabirle "d rd r"dan uzak durun. Süslenin. Fakat bu. kocan z sizden ho nut olmad sürece cennete giremeyece inizi unutmay n! Kocan z n "pat!" diye bir bir anda koltu a çöküp kalmas veya çekyat n üzerine öyle boylu boyuna uzan vermesi sizi k zd r yorsa aman dikkat edin. helâlinden bol r z k versin. hay r ve hasenatta birbirinize engel olmay n.

ahirete uzanacak bir evlilik yapmak idealindeyim! Her insan apayr bir f trat üzere yarat ld ndan. hatâ etmi im. Dünyada ya yoruz. E im bana cariye olmal ki ben de ona köle olay m. han m n da beyinden bekledikleri a a Yeter ki taraflar bunlar farketsinler ve hayata geçirsinler. az ve öz konu mas d r. adetâ hasretinde kald yerinde. Yeter ki . Her sözde ve davran ta mutlaka iyi niyet beklerim. E im. Mutluluk için büyük bir sab r gerekti i unutulmamal . samimî. kar s n n gere i kadar. te Bir Aile Reisinin Han m ndan Bekledikleri: Macera ya amak veya evcilik oynamak de il. benim de kusursuz olamayaca m pe inen bilinmeli." gibi A le içinde sizden veya beyinizden kaynaklanan bir tats zl k ç kt nda. bir daha olmaz. Kusursuz insan olmaz. o meselenin fazla büyümeden halledilmesine ve tamirine çal n! Dü ene bir tekme de siz vurmay n! Bo anmalar n ço u buna riayet etmemekten kaynaklan r. ey. yukar bellidir. 421 stresi gere i eve as k suratla dönmü olabilirim. yerli m. > Unutmay n ki yuvay yapan di i ku tur. BEYLER N HANIMLARINDAN STED KLER NELERD R? u iki günlük günlük dünyada belki en güzel ey. sosyal hayat çok bozuk. Mutlu bir ailenin de eri neyle ölçülebilir ki? Evlilik hayat nda beyin han m ndan. O bana yer olmal ki ben de ona gök olay m. aile huzurudur. huzur bulmak için evlendi im unutulmas n. erkeklerin sert ve kaba kabuklar n n alt nda daima aldanmaya haz r saf bir çocu un varl büyütülmesin. ama ben e imde somurtkan bir çehre görmek istemem.Bütün kocalar n en çok bekledi i. ate e körükle gitmeyin sak n! Hakl bile olsan z. Kafam iyice i irmek yerine. n bilmeli. en küçük teferruat na kadar mizac ma ait bütün özelliklerim tan ns n ve ona göre muamele edilsin.. Didi mek için de il. problemler elbette olacakt r.. Ba rarak hiç konu may n! Mümkünse "Evet kocac cümlelerle gönlünü al n. bedenî ve zihnî ferahl m sa lans n.

benden de istemedi i eyleri i itir. n ve ho görünün mümkün oldu u yerde problemin üstüne gitmek çok can . Allah' n en büyük nimetlerinden biridir. güler yüzlü ve güzel davran l olmal d r. o velî olmal ."Acaba benim hatâm nedir?" diye dü ünebilmek. tart ma ç kar p kavga etmeye de il. insan deli gibi olur. Bir meseleyi tart rken. natç l kta srar eden ve bunu al kanl k haline getiren. Bu y üzden sinirim geçene kadar e im susup sabredebilirse kavga ç kmaz. ama a r s mutlulu umuzu engeller. dedi inin olmas ndan ba ka bütün yollar kapayan bir kad na tahammül etmek zordur. bundan en çok zarar çocuklar m z görecektir. bana bask unsuru olarak kullan p bilgelik taslamas ve bu ekilde üstün ç kmaya çal mas hiç hazmedilir ey de il. öz ve yerinde konu abilen kad n. Fedakârl s k c d r. Sayg . Ho lanmad m bir konuda iknaya zorlanmak istemem. çözümü kolayla t r r. benimle sinir harbi ba lat p galip ç kmaya çal mas d r. Aile reisi özelli imle ben mutlu ve huzurlu olamazsam. E im benimle anla abilmeye gayret göstermelidir. E imin beni.E im bana her akl na geleni veya her istedi ini söylerse. bir çok kusurunu görmedi i ba ka aile reisiyle k yaslay p dört dörtlük bir koca hayal etmesi fekalade huzursuzluk sebebidir. Sadece kendisini dü ünen bir e istemem. Gelip geçici duygular ve imkânlar üzerine kurulu bir evlilik kal c olmaz. yani sesli dü ünmeyi adet edinirse. E im bana kendisini sevdirmek istiyorsa tatl dilli. E imin asla yapmamas gereken ey. kocas n çileden ç kart r. Kendi durumundan daha iyi olanlar s k s k gündeme getirip içinde bulundu u nimetlere ükürsüzlük eden kad n. "Sen hatal s n!" pe in hükmü ye -rine. Bazen e imi üzdü üm olabilir. Yani ben deliysem. 422 E imin bildi i veya yeni ö rendi i ilmi. sevgiyi besler ve geni letir. Benim anlatt klar m dinler gibi görünüp kafas nda kendi söyleyece i cümleleri kuran bir e . ama buna benim de çok üzüldü üm unutulmamal . fevkalade sinir bozucudur. K skançl k sevgi ifadesidir ve güzel eydir. Öfke gelince ak l ba tan gider. Beni tenkit edip suçlamadan önce samimi olarak kendisini o konuda sorguya çekmesini beklerim. Sayg dan mahrum bir sevginin ölü oldu u unutulmamal . Az.

Yapt -t 423 te vik edici güzel sözlerle söylesin. beni mutlu eder.a. Görevler kar l kl olarak yerine getirilirse. Bana itimad etsin..u söz hiç unutulmamal : "Güzele k rk günde doyulur. A r k skançl n ve diktatörlü ün aileyi mutsuzlu a itti ini akl ndan ç karmas n. güzel huyluya k rk y lda doyulmaz. Bencil olmas n.) ev i lerinde yard mda bulundu unu. . huzur ve mutluluk daha kolay elde edilir. kad nlar n erkeklere göre daha hissi bir yap ya sahip olduklar n unutmamal . HANIMLARIN BEYLER NDEN STED KLER NELERD R? Yaln z kocan n han m ndan de il. iyilikle halledebilece imiz bir meselede zora ba vurmas n.. Pey -gamberimiz'in (s. han m n da böyle davranmaya mecbur eder.. Ai e'ye (r. fakat bunu yabanc erkeklere asla yapmas n. fedakarl k ve ho görü kar l kl olmal d r. Kocam. onlar n annesini sevmektir. ahsiyetime sayg s zl k etmesin. te Han m n Kocas ndan Bekledikleri: E ine kar mükellefiyet.a. Bir baban n çocuklar na yapabilece i en büyük iyilik. Kocamdan. mesuliyet ve vecibelerini bilip ona göre ya ayan bir koca. han m n n ve çocuklar n n da teneffüse ve gezip dinlenmeye ihtiyaç duyduklar n unutmas n. onun hayat ndaki yerimin önemini bana s k s k hissettirmesini beklerim. Yak n akrabalar aras nda da riyaya kaçmadan takdirkâr sözler sarfetsin. ruhen beni desteklesin. Ev içinde kendisi için giyinip süslendi imde bunu hemen far-kedip bana iltifatta bulunmas n isterim." Yapt m güzel eylerin takdiri ve iltifat.. . y rt k elbiseleri dikip ayakkab lar tam ir etti ini unutmas n. Çünkü evlilikte bir payla ma sözkonusudur. Aras ra da olsa ev i lerinde bana yard mc olsun.) Hz. m güzel eylere iltifat ve te ekkür beklerim.v. Yabanc kad nlara olan tavr konusunda kocam n benden de il. güler yüz ve güzel davran lar o da bana göstersin. Benden beklediklerini ba r p ça rarak veya emrederek de il. Allah'tan korkup titremesi gerekir. h an m n da kocas ndan bekledikleri vard r. Benden bekledi i tatl dil. Anlay .

ben söyleyince e im beni tersler. Benden gizli i ler yapmas n. 424 Uzak yolculu a ç karken gidip gelece i zaman bildirsin ve zaman zaman aras n. K saca: E imden sevgi. Özel günlerde ve arada bir küçük hediyelerle gönlümü ho etsin. ailemizle ilgili bir problemi îmâ yollu da olsa üçüncü ah slara açmas n. sayg . (414) Kad nlar n bir bölümü kocalar n n bu tür davran na ev s n rlar içinde kald sürece bir ölçüde ho görü gösterip. Çal malar ve me guliyetleri fazla diye beni ihmal etmesin. Eve patlayacak bomba gibi de il. Bu genellemeyi tedavi için doktara ba vuran bir kad n n u ya-k nmas yla örnekleyelim: "Bizim ailede herkes fikrini söyler. son sözü yine kendisi söylesin ama benimle de isti are etsin. be enmez. önce ailesini dü ünsün. a a lamas . Böylece dünyada ve ahirette karl ç kar. tahammül edebiliyorlar.E inin ve çocuklar n n sevgisini kaybetmek istemiyorsa asla onlara kötü söz söylemesin. Böyle yaparsa eksikliklerimi azaltmaya daha çok gayret ederim. Hatalar m ve kusurlar mla beni sevsin. zevklerini ve fikirlerini benimle payla s n. Meraklar n . Hatta kar koca aras nda bo anmaya kadar giden bir çat man n kayna n olu turabiliyor. ilgi. Bana dünyal k bir hayat arkada gibi bakmas n. kendisi de benim yak nlar ma göstersin. Kocamla özel anlar m z olsun. ço u evli kad n için dayan lmaz boyutlara varan bir olay niteli i kazan yor. ba kalar n n . çünkü bütün gün onu bekliyorum. onu cennetteki hurilerden bile k skanacak kadar çok sevdi imi bilsin. yilik etmek istiyorsa. Geç vakitlere kadar d ar da kalmay al kanl k haline getirmesin. Ancak ba kalar n n yan nda kocan n kar s n hiçlemesi. payla m ve güven istiyorum. evine helal kazanç getirsin. Kazanc na üpheli veya haram kar t rmas n. mütebessim bir çehreyle gelsin. Hergün e iyle sohbete zaman ay rs n. Annesine. s ras geldikçe de psikoseksüel davran n n ketlenmesine yol aç yor. babas na ve yak nlar na göstermemi bekledi i sayg y . Beni ba kalar n n içinde azarlamas n. Mesela haftada bir defa gezilip görülmeye de er yerlere gidelim. sövüp saymas n. Ve yeri geldikçe kad n n kocaya kar sald rgan davranmas na.

yan nda beni mahcup eder... Bu da gücüme gidiyor. Cinsel ili kide elimde olmadan e ime so uk davran yorum." Örnekte görüldü ü gibi; kar koca ili kileri birkaç boyutta ruhsal ve cinse! davran nitelik gösteriyor: 1- Kad n n varl n n hiçlenmesi, ketleyici

2- nsan insana ili kilerde ki ili inin zedelenmesi, 3- Özellikle topluluk içinde birlikte olduklar zaman erke in, ba kalar n n yan nda kar s n küçültücü davran lar , cinsel beraberliklerinde hat rland kça, kad n için ketleyici (cinsellikten so utucu) rol oynamaktad r. (414) Pratik ve Huzurlu Ya aman n Yollar , Abdülkadir Akgündüz, Türdav Y, ist. 1996 , s, 147 v.d. .. 425 PS KOLOJ K MUTLULUK PRENS PLER Evlilikte Mutluluk Ve A k Canl Tutman n Bir Yolu Da: leri zaman nda planl yap p e lerin birbirine haz rlanmas ve zaman ay r-mas d r. Kad n, i lerini hafta sonuna b rakmamal d r. Hafta sonlar n dinlenmeye, gezmeye veya me ru e lenmeye ay rmal d r... Bunlar çok önemlidir. Cinsel Mutluluk ve doyuma giden yoldan biri de: Fiziken ve ruhen soyunmakt r. Elbis eden soyunmak fiziki doyumu sa lar. A k n lezzetini örten duygulardan, dü üncelerden soyutlan p tüm benli ini a ka veren e ler, cinsel mutlulu a ve doyuma ula mada rahat bir ortama ula rlar. Evlilikte Sevmek ve Payla mak: Evlilik ilerledikçe kar m za say s z "payla ma" f rsatlar ç kar. ki ki inin kurdu u yuva hem maddi hem manevi beraberliklere do ru yönelen yollarla doludur. Evlilikte benim evim, benim tabaklar m, benim bahçem, benim çocuklar m, yok art k. Evde egemen olan duygu biz duygusu olmal d r. Bir çok geçimsiz çiftin anla mazl k özrü olarak ortaya att klar ba l ca neden, "Zevklerin uyu mamas , ayn eylerle il-gilenilmemesi"dir. Veya örf, adet ve kültür farkl l dü ünsel yönden birlikte olmak demektir. E imizi ilgilendiren ey bizi ilgilendirmese bile, e imizle yak ndan ilgileniyorsak pek güzel bir payla ma ortam meydana getirebiliriz. E ler ayn eylerle ilgileniyorlarsa birçok konularda dü ünceleri ve zevkleri birbirini tutuyorsa bu elbet ki evliliklerini zenginle tirici bir etkendir. Ama birbirlerinin bu ndand r.

Pasla mak demek yaln z fiziki madde olarak birlikte olmak de il, as l duygusal, ruhsal,

konulardaki çabalar n , duygular n de erlendirip payla malar ko uluyla. Ortakla a zevk ve meraklar böyle payla man n kök salabilece i bir ortam meydana getirir. E lerin ve çocuklar n n birlikte bir eyler kurduklar , birlikte çal p birlikte e lendikleri bir yuva gerçek anlamda pasla man n örnekleriyle doludur; düzenledi imiz toplant lar bizim havam z yans t r, bahçemiz bizim sevdi imiz çiçekleri sergiler, çocuklar m z bizim terbiyemizle yeti ir. Yuvam zla ilgili olarak ald m z her kararda e imizin duygu ve dü üncelerini mutlak hesaba 426 katar z. Onun ihtiyaç ve be enilerini mutlak dikkate al r z. Onun dü ünce ve yarg lar na ba vurup, ona güvenmesini ö reniriz.

u da var ki, ne kadar uyumlu olursa olsun yeryüzünde hiçbir çift, her eyi her zaman birlikte yapamaz. Dahas yuvan n sa l kl olabilmesi için kad n ve erke in kendilerini ba ms z birer birey olarak da geli tirmeleri artt r. Tümüyle kendilerine özgü merak ve zevkleri, u ra lar da olmas gerekir. Hepimizin çok iyi bildi i gibi, baz evli çiftler böyle bir payla ma duygusu olmaks z n y llarca ayn çat alt nda ya amakta, birlikte çe itli faaliyetlere kat lmakta, cinsel hayatlar da devam etmektedir. Bayan N. böyle ya ayan ailelerden biri: "On alt y ll k evliyiz, kocam bir gün olsun bana, 'senin ka n güzel, gözün güzel, pi irdi in yemek güzel,' dememi tir." (4 i 5) Anla lmak Duygusu: Dile getirmeden, payla madan içe gömülen duygular büyür, denetimden ç kar. Beri yandan duygular m z , payla mak amac yla dile getirdi imiz zaman itirazlarla, öfke, alay, suçlamalarla kar lan yorsak bir dahaki sefere susmay tercih etmemiz do ald r. Burnuna vurulan bir tosba a gibi hemen kabu umuzun içine çekiliriz. Gizli tuttu umuz her gün, her saat, içimizdeki duygular n bas nc artar da artar. Saatli bomba gibi art k patlamak ya da içimizde büyük y k mlar yaratmak için zaman n beklemektedir. Birtak m duygular m z abartmal olabilir, yersiz, mant ks z hatta çirkin olabilir. Hepimiz insan z. Kendi kendimize, "Bu duygular yenip a maya bak! Der ve bask alt na al r z. Bir süre için bask alt nda tutabiliriz onlar . Gözlerimizi yumup görmezlikten gelir, zamanla unutabiliriz. Gelgelelim, içe bast r lan duygular n d a do ru bir ç kacak yol aray p bulmalar da bir do a kural d r. Biz yol göstermezsek duygular m z kendi yollar n kendileri bulurlar. Ve yaz k ki bu yol ço unlukla en kötü yoldur. Duygular m z tan r zay f, hatal yönlerimiz aç k yüreklilikle kabul edebilecek kadar dürüst olabilirsek, kendimizi ve duygular m z çok daha iyi denetliyebiliriz. Duygular denetlemenin en tehlikesiz yolu, bo al p rahatlamak, yani konu makt r. Konu ma s ras nda duygular kelimeler haline dönü ür ve konu tukça içimizdeki bas nç hafifler, azal r.

Ne var ki bu bo alma s ras nda kullan lan sözcüklere dikkat etmek gerekir. Denetimsiz, s n rs z küfür ve lanet sözcükleri ço unlukla bas nç ve gerilimi körükledi i gibi ba l ba ma y k m yarat r. Beri yandan duygular gizleyen ya da aç klama da yetersiz kalan sözcükler de i e yaramaz. K r c ve y k c olmadan dürüst (415) Prof. Dr. Kurban Özu urlu, Evlilik Raporu, ist. Alt n Kitaplar Y. 1996,s.174. 427 olmak artt r. Bütün tart malarda amaç uzla ma de il, tart tutulup, dan p duygular n iletmedir. S k nt lardan kurtulmak isteyen e i sab rla ve olgunlukla dinleyen bir e olunmal d r. Elinden p, sevilip rahatlamas n n imkan sa lanmal , derdi payla lmal d r. E in anla lma ve payla lma özlemi tatmin edilmeli, rahatlat lmal d r. Anlay l Olma Sanat : Anla lmak, anlay görmek istiyorsak atabilece imiz en sa lam ilk ad m, anlamak ve anlay göstermektir; anlay l bir insan olma sanat n ö renmektir. "Nas l yapsam da onu daha iyi anlayabilsem, ona daha fazla anlay gösterebilsem?" diye sormakta yarar vard r. Siz kendi anlay yetene inizi geli tirdikçe bunun e inize de yans d yaratt ba lad n göreceksiniz. n göreceksiniz. Sizin n z ortam e inizi de etkileyecek onun da daha anlay l olmak için çaba sarfetmeye

Gündelik ya ant n n say s z i lerine ve sorunlar na kendimizi öyle bir kapt r r z ki çevremizdekilere yöneltti imiz ilgi ve dikkat azalabilir. E imizin ka lar n n çat lmas , ayaklar n n sürüklenmesi, a z n n k zg nl kla çarp lmas , sesinin düzlü ü ve ondaki istek yitimini ortaya vurmas , gece uyku bozukluklar ... dikkatimizden kaçabilir. Kendi kendinize, "Dur ve dinle! Dur ve bak!" demeye al n ve bu dikkati, uyan kl huy edinin. Ancak gerekli olan, e inizin yüzüne bakmak de il, onun içi ni görmek, i itmektir. Kavray n: Kendi içinize dönerek, bunun arkas ndan ne gelece ini kavramaya çal n. O konu tukça "can kula " ile dinleyin. Onu yar yolda kar layabilmek için duyu ve duygular n z seferber edin. Onun yaln z söylediklerini de il "söy lemediklerini" de dinleyin ve kavray n. Anlad n z Belli Edin:

Dertliyi önce dinleyin, aç lmas n sa lay n, sonra avutun. Kulland sorununu küçümsüyormu gibi bir hava ta mas n.

n z avutucu sözler onun

lkin u s k nt l duygular ortaya dökülsün, dinle nilsin, yat s n, bakal m! çini dökmek ki iyi en güzel ö ütten daha çok avutur, rahatlat r ve onun mant kl , sayduyulu olmas n daha kolayla t r r. 428 K sacas , herhangi bir avuntu sunmadan, her hangi bir fikir yürütmeden önce: "Seni anl yorum. Neler hissetti ini biliyorum," demeyi deneyin. Hatta bunu her zaman sözle söylemeniz bile gerekmez. Anlay n z belirtmenin öyle çok ve çe itli yollar vard r ki: kad nlar n, e ine bir fincan kahve yap p getirmesi; erkelerin, e inin i inin ucundan tutmas . Gece yatakta dönüp durdu unu farkedince ona sar lmak. Bir kucaklay , bir öpü , bir dokunu , tek bir bak : "Seni anl yorum!" demeye yeter. Yeter ki siz gerçekten anlay n. Çünkü duydu unuz anlay gerçek ve içten de ilse, ne deseniz, ne yapsan z, bo tur. Duru unuz, oturu unuz, ba n z tutu unuz, sesinizin tonu... bütün bunlar sizin içteni i ki i olup olmad i itecektir. çtenlikli olun... Duygular n z yans tmayan konu malar meyve vermez. "Seni öyle iyi anl yorum ki!" sözleri, bazan kar n zdakine alay gibi gelebilir. Bekleyin. Gerçekten samimi iseniz duygular n z öyle söze vurun. Hissetmedi inizi Söylemeyin: Bu geçerli bir yöntemdir. E inizi anlamak, anlay la kar lamak için çaba harcay n, hatta kendinizi zorlay n. Ama bu "anlama" ve "anlay ortaya dökmeyin. "Öfkeli, kederli duygular bo al nca yerine güzel duygular dolar." K sacas , k zg nl n n anlay la kar land n gören e , daha sonra duygular n çok daha rahat açabilece i gibi kendisi de kar s ndakine daha anlay l davranmaya ba layacakt r. Demek ki bundan böyle duygular içe gömülerek sinir sisteminde y k m yapmayacak, olmad k biçimlerde patlak vererek kavga, geçimsizlik yaratmayacakt r. Duygular n ortaya vurulup anlay la kar lanmas ndan bir yarar daha do ar: Olumsuz duygu sahibi ki inin davran lar olumlu olmaya ba lar. " tâ içten hissetmiyorsan z sak n kelimelerle n z hemen ele verir.

Duydu unuz ba ka, sözünüz ba kaysa, kar n zdaki sizin sözünüzü de il duygunuzu

Kar koca aras nda da benzer durumlar ortaya ç kar. Olumsuz 429 duygular sab r ve anlay la kar lanan e in, davran ve tutumlar da olumlu olmaya daha yatk n olmaya ba lar. Çocuklara k zm oldu unu tahmin etti iniz kar n za öyle diyebilirsiniz: "Bütün gün beraber olduktan sonra çocuklar n seni nas l çileden ç kard klar n anlayabiliyorum. Söyle bakal m: Bugün yine ne yapt yaramazlar?" Onun ikayetlerini sab rla ve ondan yana bir tutumla dinledikten ve "Sinirlenip öfkelenmekte hakl s n, ekerim," diye anlay n z n alt n bir kez daha çizdikten sonra, "Gene de çocuklar paylamakla bu i ten bir sonuç alabilece imizi sanm yorum." Demin öfkeden evi birbirine katan e iniz boynunu bükerek, "Peki, ne yapay m?" diye size s n rsa hiç a may n.

Oysa onun öfkesini k nayarak, "Ne dövüyorsun çocuklar ? Çocuk dayakla adam edilir mi?" gibilerden bir tepki gösterseydiniz durumun nas l büsbütün kötüye gidece ini dü ünebilirsiniz! Ho görüsüzlükten ho görüsüzlük do ar. Ho görüyse ho görüyü körükler. Güvenip Aç labilme Cesareti: Anlay görmeyi kim istemez? Ama kimi zaman kendimiz de fark nda olmadan bunu engelleyen gene kendimiz oluruz. Anlay a ençok ihtiyaç duydu umuz zamanlarda kabu umuza çekilir, kap y yak nlar m z n yüzüne kar kapat veririz. Ciddi konular e imizle kar kar ya konu madan önce kafam zda evirip çevirmek nas l söze dökece imizi, nerden girip ner-den ç kaca m z tasarlamak da yarar sa lar. Pat diye ba lay p rast-gele konu maktan daha iyidir. Sonuç olarak en önemlisi kar m zdakine aç labilmek, içimizin s rlar n ona gösterebilmek için gereken cesareti bulabilmek, böyle bir payla may göze alabilmektir. Bu arada ak ldan ç karmamam z gereken son ve en önemli bir nokta:

E imiz anam z ya da babam z de ildir. Ne de biz art k çocu uz. E imizle aram zda düzey ayr m yok. O da bizim gibi, bize e it bir birey. Bizimle iç içe ya ayan, ça da m z olan bir ki i. Onun da bizim gibi zay f yönleri, saçmal klar , sorunlar var. O da bizim gibi sevgiye, anlay a ihtiyaç duyuyor. 430 KARI-KOCA HAKLARI

KARI KOCA ARASINDA KAR ILIKLI HAKLAR slâm her yan ve yönüyle, her emir ve prensibiyle âdil düzen getirmi tir. nsan haklar n doru una yükselterek insana lây k oldu u de eri vermi , ayr ca kad n bir ehvet oyunca olma rezaletinden kurtar p onu annelik ve kad nl k düzeyinde yara r yere oturtmu tur. Kar -koca aras nda da kar l kl birtak m haklar ve sorumluluklar n s n r n belirleyip kad n kaba bir tahakküm esiri olmaktan kurtarm t r. Böylece yüce slâm, aile çat s alt nda, hayat düzeyinde bu iki cinsi birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmü , biri olmay nca di erinin tek kanatl ku gibi gerçek anlamda hareket kabiliyetinin istenilen verimlilik derecesine ç kamayaca n onbe as r önce aç klam t r. Kar l kl haklara sayg l olmak, kar l kl güven beslemek, birinin di erini tamamlay p hayat sahnesinde daha ba ar l olmas na destek sa lad na inanmak, hem aileyi, hem de toplumu düzen ve dengede tutar. Huzur ve güven, sevgi ve sayg havas n hakim k lar. Cenâb- Hakk, Kur'ân- Kerîm'de kad nlarla sevgi, sayg ve kar l kl haklara riâyet s n rlar içinde ilgi ve i birli i sürdürmemizi emrederken çok k sa, fakat çok anlaml ve duyarl bir cümle ifade buyurmu tur: "Ve A iruhünne bi'lma'rûfi..." Bunun Türkçe anlam öyledir: "Kad nlarla örfe uygun iyilik ve güzellik üzere ya ay p geçinin..." (416). te aile yuvas nda kad n erkek münasebet ve geçimiyle ilgili bütün hadîsler bu âyeti aç klamaktad r. Bakara Sûresi'nde ise, haklar n kar l kl oldu u da çok veciz bir anlat mla öyle buyurulmaktad r: "Kad nlar n erkekler üzerinde, erkeklerin de kad nlar üzerinde örfe uygun (iyilik ve güzellik s n rlar içinde) denk haklar vard r. Ne var ki, erkeklerin (evin a r yükünü ta makta, idaresini organize etmekte) kad nlar üzerinde üstün bir derecesi mevcuttur..." (417). Bunun için Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz di er bir hadislerinde namaza dikkat etmemizi, elimizin alt ndaki köle ve hizmetçilere ve bir de kad nlara kar davran ölçülü, âdil ve hak (416) Kur'an- Kerim, Nisa Suresi: 19 (417) Kur'an- Kerim, Bakara Suresi: 228 , 431 severlik üzere ayarlamam z emrediyor; bu hususta Allah'tan korkmam z hat rlat yor: "Namaza, namaza ve bir de elinizin sahip oldu u (köle, hizmetçi ve i çi) kesime gerekli olunuz. Bunlara güç getiremeyecekleri eyler teklif etmeyiniz. Bir de kad nlar hakk nda Allah'tan, korkun. Çünkü üphesiz onlar sizin yan n zda size ba l yard mc lard r. Onlar m z yumu ak,

Allah' n emanetleri olarak tutuyorsunuz ve Allah' n sözüyle onlar n cinsel üreme organlar n kendinize helâl k l yorsunuz." (418). islâm; kar -koca önüne öyle kapsaml ve kâmil bir yol sergilemi tir ki, bununla hem kar -koca aras ndaki mü terek haklar ; hem de erke in kad n üzerindeki haklar , kad n n da erkek üzerindeki haklar tart ma götürmeyecek bir ekilde aç klam ve izah etmi tir. Benim nazar mda kar koca, -Kur'an'dan sonra- aile hukuku konusunda slâm' n amil ve noksans z olan prensiblerine sar ld klar sürece, ideal bir aile ortam n n gölgesi alt nda mutlu ve emin olarak ya ayacaklar gibi, ne problemlerin getirdi i s k nt lar onlar n huzurunu kaç racak, ne de gecelerin hadiseleri onlar endi eye dü ürecektir. Kar -koca Haklar Üçtür: A- Kad n n kocas üzerindeki hakk . 0,,, C- Kar -koca aras ndaki mü terek haklar. A- KADININ KOCASI ÜZER NDEK HAKLARI %$ Takdim Etmesi: s: Zira Yüce Allah öyle buyuruyor: Kad n n mehrinden ne 1 - Erke in Kad na Mehrini Tam Olarak B - Erke in kad n üzerindeki hakk .

"Kad nlara mehirlerini gönül r zas ile (cömertçe) verin." (419) !| koca; ne karde ne de baban n bir ey .almalar caiz de ildir. Cenâb- Allah öyle buyuruyor:

"E er bir e i b rak p da yerine ba ka bir e almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermi olsan z dahi ondan hiçbir eyi geri almay n. Siz iftira ederek ve apaç k günah i leyerek onu geri al r m s n z?" (420) 2- Kad na Gereken Harcamalar Yapmas : Bu harcamalar; yiyecek, giyecek, tedavi ve mesken harcamalar n kapsamaktad r. Bu konuda Yüce Allah öyle buyuruyor: (418) Ebû Dâvud/menasik: 56. ibn Mâce/menasik: 84. Dâremî/menasik: 34. Ahmed:5/73 (419) Kur'an- Kerim, Nisa: 4 Nisa: 20 432 "Çocuklar n örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba taraf na aittir." (421) Peygamber de (s.a.v) bu konuda öyle buyurmu tur: "Kad nlar konusunda Allah'dan korkun. Zira onlar Allah' n emaneti olarak ald n z, onlar n rahimlerini Allah' n emri ile helal k ld n z. Örfe uygun olarak Onlar n yiyecekleri ve giyecekleri size aittir." (422) :./nQ u,i;j Awh \h\-i ,<. (420) Kur'an - Kerim,

3- Kad na yi Muamelede Bulunmas : Bu konuda Cenâb- Allah' n emri öyledir: "Onlarla iyi geçinin. E er onlardan ho lanmazsan z bilin ki Allah' n hakk n zda çok hay rl k laca bir eyden de ho lanmam olabilirsiniz." (423)

Güzel muamelede bulunman n yollar çoktur bunlar: a- Nafakay bolca yapmak: Yüce Allah bu konuda öyle buyuruyor: " mkan geni olan, nafakay imkan na göre versin" (424) Peygamber (s.a.v) de öyle buyuruyor: "Ki i ailesine bir harcama yapt onun için sadaka say l r." (425) b- K z istemede kad nla isti arede bulunmak: Peygamber (s.a.v) öyle buyuruyor: "K z isteme konusunda kad nlarla isti are edin." (426) c- Kad nla akala mas , latifede bulunmas ve kad n n ho land ne elenmesine f rsat tan mas : Bu konuda zikredilen rivayete göre: "Peygamber (s.a.v) bayram günü Hz. Ai e'nin yan na vard . Orada iki genç k z n sava konusunda türkü söylediklerine tan k oldu. Peygamber (s.a.v) gidece i ba ka evi olmad ndan, s rt n onlara çevirerek kendi yata na uzand . Bu konuda akala mas na ve zaman Allah' n r zas n gö-zetliyerek yap yorsa, bu harcama

arada Hz. Ebu Bekir (r.a) içeri girdi ve k z Hz. Ai e'yi azarlad . Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) Hz. Ebu Bekir'e: Vazgeç Ya Eba Bekir! Her milletin bir bayram vard r, bu da bizim bayram m zd r" buyurdu. (427) ,. (421) Kur'an - Kerim, Bakara:233

(422) Müslim. (423) Kur'an- Kerim, Nisa: 19 (424) Kur'an- Kerim, Talak:7 (425)Buhari. x (427) Buhari. A 433

(426) Ahmet b. Hanbel. Ebu Davud. d- Baz kusurlar na göz yummas , özellikle ayet kad n güzel davran ve ahlak sahibi ise: Bu konuda da Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Mü'min bir erkek, Mü'mine bir kad na bu zetmesin. Zira ho lanmad ho lanaca di er ahlaklar da vard r." (428) bir ahlak n bulursa,

e- Kad n n yan nda k l k k yafetine dikkat etmesi: Zira erke in ho land eyden kad n da ho lan r. bni Abbas (r.a) öyle buyurmu tur: "E im bana süslendi i gibi ben da ona süslenirim." f- Ev i lerinde kad na yard mc olmak: Peygamber (s.a.v)in; zevcelerine nas l yard mc oldu unu örnek alarak, özellikle kad n n hastal k ve i lerinin yo un oldu u s ras nda kad na yard m etmek. Rivayete gör e Hz. Ai e'den: Pey-gamber'in (s.a.v) ailesine nas l yard mc oldu u soruldu. Hz. Ai e öyle cevap verdi: "Peygamber (s.a.v) ailesinin i ine yard m eder, evi süpürür, elbisesini yamalar, ayakkab s n tamir eder, koyunu sa ard . Namaz vakti geldi inde namaz n k lard ." (429) g- S rr n aç a vurmamak ve sözlerini insanlar aras nda yay-. mamak: Bu konuda Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "K yamet gününde Allah kat nda insanlar n en erlisi; e iyle sarma dola olduktan sonra erkek veya kad ndan birisinin di erinin s rr n insanlara duyurmas d r." (430) h- E inin kendi baba ve annesini ziyarete gitmesine, yak n h s m ve akrabas yla ölçülü ilgi kurmas na engel olmamak, - Çocuklar n terbiyesini yaln z e ine b rakmay p s k s k on -, larla me gul olup e ine bu konuda da yard mc olmak, ( i- Çocuklar n veya yak n h s mlar n yan nda bile olsa e iyle -tart maya girmemek, çözecekleri bir mesele varsa ba ba a kald klar nda çözmeye çal mak. j- Çocuklar n haz r oldu u s ralarda e iyle kavga etmemek, sert tav rlar tak nmamak; hep nazik, sayg l , edepli ve nezih dav-' ranmay itiyad haline getirmek... (428) Müslim. _" 434 k- E inin farz ibâdetlerine asla müdahele etmemek... L- Onu Ate ten Korumas : Kur'an- Kerim öyle buyuruyor: "Ey nananlar! Kendinizi ve ailenizi, yak t insanlar ve ta lar olan ate ten koruyun. Onun ba nda, ac mas z, güçlü, Allah' n kendilerine buyurdu una kar gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vard r." (43i) Hz. Ali (r.a) "Kendinizi ve ailenizi ate ten koruyun" ayet-i kerimesine: "Onlar terbiye edin ve onlara ö retiniz" eklinde mânâ vermi tir. (430) Müslim. ( (( t)|f "j (429) Buhari.

Rivayete göre yukar daki ayet-i kerime nazil olunca, Hz. Ömer (r.a) Peygamber Efendimiz'e: - Ya Resûlellah! Kendimizi koruruz, peki ya ailemizi nas l ko-ruyaca z?diye sordu. Peygamber (s.a.v) öyle cevap verdi: - "Allah' n size yasaklad eyleri onlara yasak, emretti i eyleri de onlara emretmenizdir.

te bu, onlarla ate aras nda bir koruyucu demektir." Katade ise öyle buyurdu: Allah' n taat n onlara emretmeniz, günahlar n yasaklaman z, Allah' n emri ile onlara muamelede bulunarak onlara yard mc olman zd r. Bir günah gördü ün zaman önüne geçerek onu yasaklamand r. mam Alûsi bu ayetin tefsirinde öyle demi tir: "Bu ayette; ki inin farz olan eyleri ö renmesi ve ailesine de ö retmesinin gerekli oldu u hakk nda delil vard r". Baz lar da: "evlad" yani çocuklar kelimesini bizzat ki inin kendisi olarak kabul etmi lerdir. Çünkü çocuk babas n n bir parças , onun bir cüzüdür. Hadis-i erifte: Yüce Allah öyle diyen kimseye merhamet etsin: ; Namaz n z k l n z, orucunuzu tutunuz, zekat n z veriniz, fakirlerinizi, yetimlerinizi ve kom ular n z gözetleyiniz. Umulur ki, Allah sizleri cennette biraraya getirir" buyrulmu tur. "Denildi ki: K yamet gününde; insanlar aras nda azab en iddetli olan, aile ve çoluk çocu unu cahil b rakan kimsedir." Hz. Ali (r.a) de; bu ayetin tefsirine öyle mânâ vermi tir: "Ailenizle birlikte iyili i ö reniniz ve çoluk çocu unuzu terbiye ediniz." (432) «£ (431) Kur'an- Kerim, Tahrim:6 (432) Hakim ve bni Münzir Hz. Ali'den rivayet etmi lerdir. 435 5- Kocan n; E inin Dini Ve Irz Konusunda K skançl k Duymas : K skançl n mânâs ; Erke in kendi e ini eziyet verici her türlü nazar, söz ve dokunmadan "Ey aile efrad m!

korumas d r. Zira k skançl k; merhum hocam z Muhammed el-Hamid'in dedi i gibi; kalbi temiz, dürüst ve kendini bilen insanlar n en bariz s fat d r. Bu s fat bir kimsed e yerle ince onun eref, haysiyet ve erkekli inin gerçek mânâda olgunla t n n aç k bir delilidir. Bu

sebepledir ki, erefli kimseler, cesur insanlar kad nlara kar duyduklar k skançl k ve onlar korumalar ndaki hassasiyetlerinden dolay hep övgüye lay k olmu lard r. S fatlar n en çirkin ve erlisi ise k skançl n zay flamas ve erkeklik hamiyetinin ölmesidir. Buna da ancak kötü

ve t ynetsiz olan insanlar meylederler. u-; düzenlemi tir. Bunu öyle özetleyebiliriz: !;

slâm k skançl

sa lam bir esasa ba layarak

a- Koca; e ine örtünmeyi ve bir ihtiyaç için d ar ya ç kt

nda örtüsünü üstüne almas n

emretmelidir. Bu konudaki ilahi emir öyledir: "Ey Peygamber! Han mlar na, k zlar na ve mü'minlerin kad nlar na (bir ihtiyaç için d ar ç kt klar zaman) d örtülerini üstlerine almalar n söyle. Onlar n tan nmas ve incitilmemesi için en elveri li olan budur." (433) b- Allah' n emrine âmâde olarak kad n n, gözünü yabanc erkeklerden sak nd rmas gerekir: "Mümin kad nlara da söyle: gözlerini harama bakmaktan sak nd rs nlar; namus ve iffetlerini muhafaza etsinler." (434) c- Kad n n zinetini, kocas ve yak n akrabalar ndan ba kas görmemelidir. Yüce Allah' n bu konudaki emri öyledir: "Zinetlerini; kocalar , babalar , kocalar n n babalar , kendi o ullar , kocalar n n o ullar , erkek karde leri, erkek karde lerinin o ullar , k z karde lerinin o ullar , kendi kad nlar ndan (mümin kad nlar) ba kas na göstermesinler." (435) Hz. Fat ma (r.a); seçkin ve hay rl kad n n kim oldu undan soruldu unda: "Erkekleri görmeyen ve erkeklerin de kendisini görmedi i kad nd r" cevab n verince Peygamber (s.a.v) onu kucaklad ve: "Bunlar ayn zürriyettendir" buyurdu. (436) (433) Kur'an- Kerim, Ahzab:59 B (435) Kur'an- Kerim, Nûr:31 (436) Bezzar. Darekutni. 436 d- Kocas izin verse bile, kad n; yabanc (437) erkeklerle birlikte birarada bulunmamal d r. Bu konuda Peygamber'in (s.a.v) ifadesi öyledir: "Kad nlar n yan na girmekten sak n n" Dediler ki: - Ey Allah' n Resulü! Hamv; yani koca veya kad n n akrabalar na ne dersiniz? öyle cevap verdi: "Hamv; (yani kocan n akrabalar ) ölümdür." (438) (434) Kur'an - Kerim, Nûr: 31

fitne ve fesat yuvalar na götürülmesi.Kerim. ayn zamanda iyi olmayan sonuçlar da do urabilir. O da. (439) Kur'an. koca e ini fitneye maruz b rakmamal d r. televziyondan günah saçan programlar izletmesi veya geceleri tertiplenen programlar çerçevesinde. ." (440) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Resûlullah (s. 437 (437) Kad n n kendisi ile evlenmesi caiz olan her erkek yabanc say l r. bu haram beraberlik eytan n vesvesesiyle. ona yaramaz ve fahi kasetler sat n al nmas .v) ki iyi." (439) Ancak koca. .v) öyle buyuruyor: "Öyle k skançl klar vard r ki. . .Zira yabanc erkeklerle birarada bulunmak kad na.. (438) Buhari. (441) Müslim. söz veya herhangi bir fiil ile kötülük getirebilece i gibi. kocan n erkek karde i ve kocan n amcas da bu s n fa dahildir. '^" Cinsel Mahkumiyete Terkedilen Kad n. Bu tür k skançl k.a. aile veya di er kutlamalara yabanc erkeklerle birlikte kat lmaya izin verilmesi suretiyle. . e. Allah ondan bu zeder. Tahrim: 6 (440) Ebu Davud.." (441) Kad n n Cinsel Haklar . daha önceki bölümde izah edilmi tir.. Amca o lu. Bu konudaki genel olan ilahi emir öyledir: "Ey iman edenler! Kendinizi ve a ilenizi ate ten koruyun.... Allah ve Resûl ü'nün bu zetti i k skançl kt r. Nesai. aç k bir delil bulunmad kça e ine kötü zanda bulunmas veya mutad ve tabii olmayan vakitlerde e inin yan na varmak suretiyle üphesini izale etmeye çal mas k skançl k de ildir. . bak ma. üphe etmeye delalet eden aç k bir delil bulunmad halde ki inin e ine kar duydu u k skançl kt r.Kad n n uzun bir müddet yanl z b rak lmas . öylece ictihadda bulunuyorlar: "Hastal k gibi bir özrü bulunmaks z n zarar vermek maksad yla kar s ile cinsî münâsebette bulunmayan ki i aleyhine kar s dava açabilir. Mahkemeye Ba Vurabilir: Kocas taraf ndan kas tla cinsel ma duriyete mahkûm edilmek istenen kad n n mahkemeye ba vurabilece i içtihad nda bulunan slâm bilginleri.a. Allah Resûl'ü (s. gece vakti ailesinin kap s n çalarak onlar itham etmesini veya kusurlar n aramas n yasaklad ..

dedim. derin bir ah çektikten sonra buyurdu ki: "O'nun hangi i i. sonra buyurdu ki: "Yâ Ai e! Bu gece Rabbime ibâdet etmek için bana izin verir misin?" Ben de: "Yâ Resûlellah! Ben senin yan mda olman da severim." (443) Ashaptan Abdullah b. ibâdet etmeni de severim. slama Göre Cinsel Hayat. 1996. O'nun her i i ilginç idi. Âi e (R. Ai e. Veya. Eymen Y. Bunun üzerine Hz. 3/138. bâdet Amac yla Da Olsa Kad n Ve Erkek Cinsel Yoksunlu a Terkedilemez: "Her hangi bir kad n kocas n n izni olmaks z n (Ramazan orucu d nda nafile) oruç tutar da orucu sebebiyle kocas n n arzular n kar lamaktan kaç n rsa Allah ona üç büyük haram i in günah n yükler. nafile ibâdet konusunda Resûlüllah da e i Hz. hangi hareketi vard ki hikmetli olmas n. hâkim kar kocay ay r r. b. Yani kad n n mahkemeye ba vuru tarihi esas al narak kocaya dört ay süre tan n r. . aralar n ay r r. Dört ay içinde kar s yla cinsî temasa geçmezse dört ay n sonunda hâkim kocaya cinsî münasebete ba lamas n veya kar s n bo amas n emreder." (442) u veya bu sebeble yolculu a ç kan ki i hastal k ve tutukluluk gibi dönü ünü engelleyen bir mâni yoksa alt ay içinde dönmek mecburiyetindedir. Kalkt ve ibâdet etmeye ba lad .Hâkim taraf ndan kocaya cinsî münâsebete ba lamas em-rolunur.Kocaya îlâ yapana uygulanan hüküm uygulan r.242. (443) Feyzü'l-Kadîr. uzun bir müddet a lad ktan sonra. Evet. Dönmez de kad n dava açarsa kendisine dönmesi yaz l olarak bildirilir.) birgün birkaç arkada ile beraber Hz. Dönmemekte srar ederse hâkim evlili i sona erdirir. (442) Ali R za Demircan. E er koca dayat r da cinsel yoksullu a mahkûm etmek amac yla cinsî münasebete ba lamazsa. yata ma girdi. Ai e'ye gitmi ler ve Resûlllah'tan gördü ü eylerin en ilginç olan n kendilerine haber vermesini istemi lerdi. her hususta emrinize haz r m. Hz. a) Hiç bir süre vermeksizin evlilik sona erdirilerek aralar tefrik olunur.) anlat yor. st. Ömer (r. Ai e'den izin istemi tir.&