TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 11429 EN ISO 6520-2
Nisan 2004

ICS 25.160.40

KAYNAK VE İLGİLİ İŞLEMLER - METALİK MALZEMELERDE GEOMETRİK KUSURLARIN SINIFLANDIRILMASI – BÖLÜM 2: BASINÇ KAYNAĞI Welding and allied processes-Classification of geometric imperfections in metallic materials – Part 2 : Pressure welding

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 25.160.40

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Ön söz
− Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 6520-2 (2002) standardı esas alınarak, TSE Metalurji Hazırlık Grubu’na bağlı Tahribatsız Muayene ve Kaynak Özel Daimî Komitesi tarafından TS 11429 (1994) standardının revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 08 Nisan 2004 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu standardın daha önce yayımlanmış bulunan baskıları geçersizdir.

ICS 25.160.40

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

İçindekiler
1 Kapsam...................................................................................................................................................... 1 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar ............................................................................................ 1 3 Sınıflandırma............................................................................................................................................. 1 Ek A (Bilgi için) - Kusurlar ve kaynak işlemleri .......................................................................................... 10 Kaynak ............................................................................................................................................................ 12 Ek ZA (BiIgi için) - Bu standard metninde kullanılan Türkçe terimlerin İngilizce karşılıkları ................ 13

ICS 25.160.40

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Kaynak ve ilgili işlemler - Metalik malzemelerde geometrik kusurların sınıflandırılması – Bölüm 2: Basınç kaynağı 1 Kapsam

Bu standard, basınçla yapılan kaynaklardaki kaynak kusurlarını toplar ve sınıflandırır. Düzenli bir kısa gösteriliş belirtir. Basınç kaynağının sebep olduğu farklı kusurların sadece tip, biçim ve boyutlarını kapsar. Metalurjik sapmalar hesaba katılmaz. İlâve gerilimler, yükler veya çevresel faktörler gibi kaynak işleminden başka vasıtalarla üretilen kusurlar, bu standardın kapsanmı dışındadır. Bu standardda, birleştirmenin özel koşullarına bağlı olduğu için, belirtilen kusurların sonucuyla ve bu gibi yapıların kullanımıyla ilgili bilgiler verilmemiştir.

2

Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi hâlinde en son baskısı kullanılır. EN, ISO, IEC vb. No EN ISO 6520-1 Adı (İngilizce) Welding and allied processesClassification of geometric imperfections in metallic materials – Part 1 : Fusion welding TS No1) TS 7536 EN ISO 6520-1 Adı (Türkçe) Kaynak ve ilgili işlemler - Metalik malzemelerde geometrik kusurların sınıflandırılması – Bölüm 1: Ergitme kaynağı

3

Sınıflandırma

Kusurlar aşağıdaki 6 grupta sınıflandırılır: P 1 - Çatlaklar, P 2 - Boşluklar, P 3 - Katı kalıntılar, P 4 - Yetersiz ergime, P 5 - Kusurlu biçim, P 6 – Grup-1’den grup 5’e kadar kapsanmayan diğer kusurlar. Basınç kaynağı için ‘P’ harfi kullanılır. Çizelge 1’e göre; a) Sütun 1, her ana kusur için üç haneli bir referans numarası ve her alt terim için dört veya beş haneli bir referans numarası verir. b) Sütun 2, her bir kusurun tanıtımı ve açıklamasını verir. c) Sütun 3, gerektiğinde her bir kusurun açıklamasını verir. d) Sütun 4, gerektiğinde her bir kusurun ek açıklaması için resimli izahını verir. Numaralama sistemi EN ISO 6520-1’de kullanılanı takip etmelidir. Çizelge A.1 bu standardda belirtilen kusurların meydana gelebileceği kaynak işlemlerine kılavuzluk eder.

1)

TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. 1

ICS 25.160.40 Çizelge 1 - Sınıflandırma Referans No 1 P 100 Çatlak Tanıtım 2

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Açıklama 3 Grup No1: Çatlaklar Soğuma veya gerilimlerin etkisiyle ortaya çıkabilen yerel kopma vasıtasıyla meydana gelen bir devamsızlık. Çoğunlukla bir mikroskop altında görülebilir olan bir çatlak. Kaynak kök eksenine yeterince paralel bir çatlak. Aşağıdaki yerlerde meydana gelebilir: Kaynakta, Isıdan etkilenmiş bölgede (HAZ), Etkilenmemiş esas metalde.

Resimli izahı 4

P 1001 P 101 P 1011 P 1013 P 1014

Mikro çatlak Boyuna çatlak

P 102 P 1021 P 1023 P 1024

Enine çatlak

Kaynak kök eksenine yeterince dik bir çatlak. Aşağıdaki yerlerde meydan gelebilir. Kaynakta, Isıdan etkilenmiş bölgede (HAZ), Etkilenmemiş esas metalde.

P 1100

Yıldız çatlak

Ortak bir noktadan yayılan ve çoğunlukla kaynak çekirdeği içinde bulunan çoklu çatlaklar.

P 1200

Kaynak çekirdeği kenarında çatlak

Sıklıkla virgül biçimde olan, HAZ içine uzanabilen çatlak.

P 1300

Birleştirme düzleminde çatlak

Çoğunlukla kaynak çekirdeğinin kenarına yönelen çatlaklar.

2

ICS 25.160.40 Çizelge 1 ’in devamı Referans No 1 P 1400 Tanıtım 2 Isıdan etkilenmiş bölgede (HAZ) çatlak

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Açıklama 3 Sütun 2

Resimli izahı 4

P 1500

Etkilenmemiş esas metalde çatlak

Sütun 2

P1600

Yüzey kırılma çatlağı Kaynak bölgesi üzerinde bulunan yüzeye açık çatlak.

P 1700

Çengel çatlak

Sıklıkla kalıntılardan başlayan çıkıntı metal bölgesindeki çatlak.

P 200 P 201

Boşluk Gaz boşluğu

P 2011

Gaz gözeneği

Grup 2 Boşluklar Sütun 2 Kaynak çekirdeğinde, kaynakta veya ısıdan etkilenmiş bölgede gaz hapsolması vasıtasıyla biçimlenen bir boşluk. Küre biçimindeki bir gaz boşluğu.

P 2012

Muntazam dağılmış gözenek

Kaynak metali boyunca muntazam biçimde dağılmış çok sayıda gözenekler.

3

ICS 25.160.40 Çizelge 1’in devamı Referans Tanıtım No 1 2 P 2013 Toplu (kümelenmiş) gözenek

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Açıklama 3 Eşit dağılmış gözenek grubu.

Resimli izahı 4

P 2016 Kurt oyuğu

Kaynak metalinde, genellikle kümeler hâlinde gruplanmış ve bir balık kılçığı biçiminde dağılmış boru şeklindeki boşluk.

P 202

Çekme boşluğu

Katılaşma esnasında kaynak metalinde meydana gelen boşluk.

P 203

Dövme boşluğu

P 300

Katı kalıntı

Birleşme yüzeylerinde kraterlerin kapanmaması vasıtasıyla meydana gelen boşluk. Çekme vasıtasıyla açığa çıkabilir. Grup 3 Katı kalıntılar Kaynakta hapsolmuş yabancı katı madde.

P 301

Curuf kalıntısı

Kaynaktaki (müstakil veya kümelenmiş) metalik olmayan kalıntılar.

P 303

Oksit kalıntısı

Kaynaktaki kümelenmiş) kalıntıları.

(müstakil ince metalik

veya oksit

4

ICS 25.160.40 Çizelge 1’in devamı Referans Tanıtım No 1 2 P 304 Metalik kalıntı

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Açıklama 3 Kaynak metalinde kalan yabancı metal parçacığı.

Resimli izahı 4

P 306

Döküm metal kalıntısı

Safsızlıkları da ihtiva eden birleştirmede kalan katılaşmış döküm metal.

P 400 P 401 P 403

Ergime noksanlığı Kaynamama Yetersiz ergime (kaynak yapışması)

Grup 4 Ergime noksanlığı Birleştirmede tamamlanmamış ergime. İş parçalarının birbirlerine değen yüzeylerinde birleşme olmamasıdır. İş parçalarının birbirine değen yüzeylerinde kısmen veya yetersiz birleşme olmasıdır.

P 404

Yetersiz kaynamış folyo

İş parçası ve folyo arasındaki ergime yetersizdir.

P 500 P 501

Kusurlu biçim Yanma oluğu

Grup 5 Kusurlu biçim ve boyutlar İstenen birleştirme biçiminden sapma. Kaynağın sebep olduğu yüzeydeki oluk.

5

ICS 25.160.40 Çizelge 1’in devamı Referans Tanıtım No 1 2 P 502 Aşırı kaynak çıkıntısı

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Açıklama 3 Belirtilenden fazla çıkıntı metali

Resimli izahı 4

P 503

Yetersiz aşağı ayarı

Ezme dikiş kaynağında yetersiz aşağı ayarın sebep olduğu kaynaktaki aşırı kalınlık

P 507

Doğrusal kaçıklık

Yüzey düzlemleri paralelken, istenen seviyede olmayan kaynaklı iki parça arasındaki kaçıklık.

P 508

Açısal kaçıklık

Yüzey düzlemleri paralel veya tasarlanan açıda olmayan kaynaklı iki parça arasındaki kaçıklık.

P 520

Çarpılma

Kaynaklı iş parçalarının boyut ve biçimlerinin istenenden sapması.

P 521

Hatalı kaynak çekirdek İstenen kaynak çekirdek veya veya kaynak dikiş kaynak dikişi boyutlarından sapma. boyutları Kaynak çekirdek nüfuziyetinin veya kaynak çıkıntısının çok küçük olması.

P 5211 Yetersiz kaynak çekirdek veya çıkıntı boyutları

6

ICS 25.160.40 Çizelge 1’in devamı Referans No 1 P 5212 Tanıtım 2 Aşırı kaynak çekirdek kalınlığı

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Açıklama 3 Kaynak çekirdeği istenenden daha kalındır.

Resimli izahı 4

P 5213

Çok küçük kaynak Kaynak çekirdek çapı istenenden çekirdek çapı daha küçüktür.

P 5214

Çok büyük kaynak çekirdek çapı

Kaynak çekirdek çapı istenenden daha büyüktür.

P 5215

Simetrik olmayan Kaynak çekirdeği biçim ve/veya kaynak çekirdeği konumunun veya kaynak çıkıntı veya kaynak çıkıntısı metali miktarının simetrik olmaması.

P 5216

Kaynak çekirdeği yetersiz nüfuziyet derinliği

Birleştirilen iş parçalarından birinde birleştirme düzleminden ölçülen kaynak çekirdeği nüfuziyet derinliğinin yetersiz olmasıdır.

P 522

Bir taraftan kaynak çekirdeğine doğru yanma

Ergiyen metalin dışarı çıkmasının sebep olduğu kaynak noktasındaki kör delik.

7

ICS 25.160.40 Çizelge 1’in devamı Referans No 1 P 523 Tanıtım

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Açıklama

Resimli izahı 4

2 3 Kaynak çekirdeğinde Kaynak noktasında ergiyen metalin veye kaynakta içe dışarı çıkmasının sebep olduğu yanma kaynak noktasındaki tam nüfuz etmiş delik.

P 524 P 525

Aşırı ısıdan HAZ, istenenden daha büyüktür. etkilenmiş bölge Aşırı levha ayrılması Kaynatılmış iş parçaları arasındaki açıklığın kabul edilebilir en büyük değerden daha büyük olmasıdır.

P 526 P 5261

Yüzey kusuru Çukurlar

Kaynatıldığı durumda, kaynaklı iş parçası yüzey görünümünün istenenden sapması. Elektrodun meydana getirdiği iz bölgesinde, kaynaklı iş parçası yüzeyindeki yerel çökmelerdir.

P 5262

Yüzey çıkıntıları

Diğer elektrot izine doğru çıkıntı veya yanma şeklinde biçimlenen malzemedir.

P 5263 P 5264

Elektrot malzemesi yapışması Yanlış elektrot izi

Elektrot malzemesinin kaynatılan iş parçası yüzeyine yapışması. İstenen boyuttan sapan elektot aşırı baskı izi. Aşağıdaki şekillerde olabilir: İstenenden daha büyük iz çapı veya genişliği. İstenenden daha derin iz. Düzensiz derinlikte ve/veya çapta veya genişlikte iz. Sütun 2 Akım temas noktalarının olduğu bölgede iş parçası yüzeyinde ergime.

P 52641 P 52642 P 52643 P 5265 P 5266

Aşırı iz Aşırı elektrot iz derinliği Düzensiz elektrot baskı izi Folyo yüzeyinin ergimesi Kavrama çenelerinin sebep olduğu mevzii ergime (kalıp yanığı)

8

ICS 25.160.40 Çizelge 1’in devamı Referans No 1 P 5267 P 5268 P 527 Tanıtım 2 Çene izleri Hasarlı kaplama Süreksiz kaynak

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Açıklama 3 Kavrama çenelerinin sebep olduğu iş parçası yüzeyindeki mekanik hasar. Sütun 2 Sürekli bir dikiş kaynağı vermek için yeterince üst üste binmeyen nokta kaynakları.

Resimli izahı 4

P 528

Kaçık kaynak

Sütun 2

P 529

Folyoların yer değiştirmesi

İki folyonun birbirleriyle ilişkili olarak yer almamasıdır.

P 530

Çan şeklinde birleşme (şişme)

Kaynaklı bölgede kaynatılmış boruların genişlemesidir.

P 600

Çeşitli kusurlar

Grup 6 Çeşitli kusurlar Grup 1 den grup 5’e kadar hiçbir gruba girmeyen bütün kusurlar. Kaynaklı iş parçası yüzeyine yapışan metal damlaları. Nokta veya dikiş kaynak bölgesinde oksitlenmiş yüzeydir. Sıçrantılar veya saçılmış kaynak dahil, kaynak bölgesinden dışarı çıkmış ergimiş metal.

P 602 P 6011 P 612

Sıçrantı Meneviş rengi (görülebilen oksit filmi) Malzeme taşması (saçılmış kaynak)

9

ICS 25.160.40

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Ek A (Bilgi için) Kusurlar ve kaynak işlemleri
Çizelge A.1 – Bu standardda belirtilen kusurların meydana gelebileceği kaynak işlemleri
221 222 225 291 441 781 782 Saplama direnç kaynağı X X X X X X X X X X X X X X EN ISO 4063

21

23

24

25

41

42

43

45

47

48

Yüksek frekans direnç alın kaynağı

Folya alın dikiş kaynağı

Bindirme dikiş kaynağı

gazı

Soğuk basınç kaynağı

Saplama ark kaynağı

Projeksiyon kaynağı

Alın yakma kaynağı

Ezme dikiş kaynağı

Direnç alın kaynağı

Referans P 100 P 1001 P 101 P 1011 P 1013 P 1014 P 102 P 1021 P 1023 P 1024 P 1100 P 1200 P 1300 P 1400 P 1500 P 1600 P 1700 P 200 P 201 P 2011 P 2012 P 2013 P 2016 P 202 P 203 P 300 P 301 P 303 P 304 P 306 P 400 P 401 P 403 P 404

X

X X X

X X X X X X X

X X X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X

X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X

X X X X X

X X X X X X

X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X

X X

X X X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X X

X X

X X X

X

X X

X X X

X

X X X

X

X X X

X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

10

İndüksiyon kaynağı X X X X X X X X X X X X X X X

Sürtünme kaynağı

Ultrasonik kaynak

Difüzyon kaynağı

Patlama kaynağı

Kaynak işlemleri

Oksipetrol kaynağı

Dövme kaynağı

Nokta kaynağı

74

ICS 25.160.40 Çizelge A.1’in devamı

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

221

222

225

291

441

781

EN ISO 4063

782

21

23

24

25

41

42

43

45

47

48

Oksi- petrol gazı kaynağı Soğuk basınç kaynağı Saplama ark kaynağı Saplama direnç kaynağı X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Yüksek frekans direnç alın kaynağı

Bindirme dikiş kaynağı Ezme dikiş kaynağı

Folya alın dikiş kaynağı Projeksiyon kaynağı

Alın yakma kaynağı

Direnç alın kaynağı

Sürtünme kaynağı

Ultrasonik kaynak

Referans P 500 P 501 P 502 P 503 P 507 P 508 P 520 P 521 P 5211 P 5212 P 5213 P 5214 P 5215 P 5216 P 522 P 523 P 524 P 525 P 526 P 5261 P 5262 P 5263 P 5264 P 52641 P 52642 P 52643 P 5265 P 5266 P 5267 P 5268 P 527 P 528 P 529 P 530 P 600 P 602 P 6011 P 612

X

X

X X X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Difüzyon kaynağı

Patlama kaynağı

Dövme kaynağı

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X

X

X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X

X X

X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X

X

X

X

X

X

İndüksiyon kaynağı X X X X X X X X X X X X X X X X X

Kaynak işlemleri

Nokta kaynağı

74

11

ICS 25.160.40

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Kaynak
1) EN 24063: 1992, Welding, brazing, sodering and braze welding of metals – Nomenclature of processes and refrence numbers for symbolic representation on drawings (ISO 4063: 19990).

12

ICS 25.160.40

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Ek ZA (BiIgi için) Bu standard metninde kullanılan Türkçe terimlerin İngilizce karşılıkları
Referans no
P 100 P 1001 P 101 P 102 P 1100 P 1200 P 1300 P 1400 P 1500 P 1600 P 1700 P 200 P 201 P 2011 P 2012 P 2013 P 2016 P 202 P 203 P 300 P 301 P 303 P 304 P 306 P 400 P 401 P 403 P 404 P 500 P 501 P 502 P 507 P 508 P 520 P 521 P 5211 P 5212 P 5213 P 5214 P 5215 P 5216 P 522 P 523 P 524

Türkçe
Çatlak Mikro çatlak Boyuna çatlak Enine çatlak Yıldız çatlak Kaynak çekirdeği kenarında çatlak Birleşme düzleminde çatlak Isıdan etkilenmiş bölgede (HAZ) çatlak Etkilenmemiş esas metalde çatlak Yüzey kırılma çatlağı Çengel çatlak Boşluk Gaz boşluğu Gaz gözeneği Muntazam dağılmış gözenek Toplu gözenek Kurt oyuğu Çekme boşluğu Dövme boşluğu Katı kalıntı Curuf kalıntısı Oksit kalıntısı Metalik kalıntı Döküm metal kalıntısı Ergime noksanlığı Kaynamama Yetersiz ergime (kaynak yapışması) Yetersiz kaynamış folyo Kusurlu biçim Yanma oluğu Aşırı kaynak çıkıntısı Doğrusal kaçıklık Açısal kaçıklık Çarpılma Hatalı kaynak çekirdek veya kaynak dikiş boyutları Yetersiz kaynak çekirdek veya çıkıntı kalınlığı Aşırı kaynak çekirdek kalınlığı Çok küçük kaynak çekirdek çapı Çok büyük kaynak çekirdek çapı Simetrik olmayan kaynak çekirdeği veya kaynak çıkıntısı Kaynak çekirdeği yetersiz nüfuziyet derinliği Bir taraftan kaynak çekirdeğine doğru yanma Kaynak derinliğine yanma Aşırı büyüklükte ısıdan etkilenmiş bölge

İngilizce
Crack Micro-crack Longitudinal crack Transverse crack Star-crack Crack at the edge of the nugget Crack in the joining plane Crack in the heat effected zone (HAZ) Crack in the (un-affected) parent metal Surface breaking crack "Hook" crack Cavity Gas cavity Gas pore Uniformly distributed porosity Localized (clustered) porosity Worm-hole Shrinkage cavity Forging cavity Solid inclusion Slag inclusion Oxide inclusion Metallic inclusion inclusion of cast metal Lack of fusion No weld Insufficient fusion (stuck weld) Insufficient welded foil Imperfect shape Undercut Excessive upset metal Linear misalignment Angular misalignment Distortion Imperfect nugget or weld seam dimensions Insufficient nugget or upset thickness Excessive nugget thickness Nugget diameter too small Nugget diameter too large Asymmetrical nugget or vveld upset Insufficient depth of penetration of nuggets Burn-through from one side Burn-through in nugget or vveld Excessive size of the heat effected zone

13

ICS 25.160.40

TÜRK STANDARDI

TS 11429 EN ISO 6520-2/Nisan 2004

Bu standard metninde kullanılan Türkçe terimlerin İngilizce karşılıkları (devamı)
Referans no
P 525 P 526 P 5261 P 5262 P 5263 P 5264 P 52641 P 52642 P 52643 P 5265 P 5266 P 5267 P 5268 P 527 P 528 P 529 P 530 P 600 P 602 P 6011 P 612

Türkçe
Aşırı levha ayrılması Yüzey kusuru Çukurlar Yüzey çıkıntıları Elektrot malzemesinin yapışması Yanlış elektrot izi Aşırı iz Aşırı elektrot izi derinliği Düzensiz elektrot izi Folyo yüzeyinin ergimesi Kavrama çenelerinin sebep olduğu mevzii ergime (kalıp yanığı) Çene izleri Hasarlı kaplama Süreksiz kaynak Kaçık kaynak Folyoların yer değiştirmesi Çan şeklinde birleşme Çeşitli kusurlar Sıçrantı Meneviş rengi (görülebilen oksit filmi) Malzeme taşması (saçılmış kaynak)

İngilizce
Excessive sheet separation Surface imperfection Pits Surface protrusions Adhering electrode material Incorrect electrode indentation Excessive indentation Excessive dept of electrode indentation Nonuniform electrode indentation Fusion of the foil surface Local fusion caused by the clamps (die burn) Clamp marks Damaged coating Non-continuous weld Misaligned weld Displacement of foils Belled joint Miscellaneous imperfections Spatter Temper colour (visible oxide film) Material expulsion (splash vveld)

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful