SALAT-I TEFRİCİYE-SALAM NÂRİYE

"Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâm¬ men alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil'ükadü, ve tenfericü bihil'kürabü, ve tükdâ bihil'havâicü, ve tünâlü bihir're¬ gâibü, ve hüsnül'havâtimi, ve yüsteskal'ğamâmü bivechihil' keri¬ mi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ'lûmin lek."
SEVAP VE FAZİLETİ

Ey Hak Yolcusu Kardeşi Salevât-ı şerife o k u m a k , y ü c e Peygamberimizin şefâatına e r m e y e vesiledir. Salevât-ı şeri­ fe o k u m a y a d e v a m e d e n kullarını Allah sever, Allah'ın Pey­ gamberi Hz. M u h a m m e d (Aleyhisselâm) ise, m e m n u n olur. Bu fazilettendir ki, salavât okuyan kimsenin bütün işleri Al­ lah tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gö­ nül sıkıntısı olmaz. Gamı, kederi, sıkıntıları kendiliğinden kal­ kar. Geçim darlığı çekenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, geçim darlığı çekmez. Bütün duâları kabuldur. Her istek ve dileği yerine gelir. Ümid ve muradı hasıl olur (gerçekleşir). Bu salavât, 3,5,7,11,21 v e y a 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere... isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabı b u n a göredir. Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) de­ fa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korun­ mak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altından kalka­ madığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful