KPSS E T M B L MLER KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL ÖLÇME VE

T RME - Ö RET M LKE VE YÖNTEMLER -

PROGRAM GEL

T RME - Ö RET M LKE VE YÖNTEMLER - ÖLÇME VE DE ERLEND RME

1.Bir ö retmen olarak bran n zla ilgili okutaca n z ders kitab n inceliyorsunuz. Kitaptaki içeri in ünitenin ba lar nda ve sonlar nda sorularla desteklenmedi ini gördünüz. Bu durumda içerik düzenleme ilklerinden hangisi ihmal edilmi tir? A)Görsel düzen B)Al t rma C)Soyutlama D)Materyal Örgütleni E)Vardama

2.Ba lama çalma becerisini kazanm bir bireyin zorlanmadan gitar çalabilmesi psikomotor alan n hangi basama na uygun bir davran t r ? A)Uyar lma B)K lavuz denetiminde yapma C)Beceri haline getirme D)Duruma uydurma E)Yaratma 3.A a dakilerden hangisi e itim durumlar nda düzeltme yap l rken gösterilmesi gereken bir ö retmen davran de ildir? A)Ö rencinin yapt davran a ili kin ipucu verilmesi B)Ö rencinin eksikleri ve yanl lar n n geciktirilmeden düzeltilmesi C)Düzelteme konusunda yard ma ihtiyaç duyan her ö renciyle ilgilenilmesi D)Ö rencinin yanl na ve eksi ine ili kin uyar lmas E)Ö rencilere yanl lar na ve eksiklerine ili kin ö rencilere sözel ve görsel uyar c lar sunulmas 4.A a dakilerden hangisi Daimici ve Esasici felsefeyi temele alan program yakla mlar ndand r? A)Geni Alanlar Yakla m B)Aç k Okul Yakla m C)Çekirdek Program Yakla m D)Fonksiyonel Yakla m

E)Etkinli e Dayal Program Yakla m 5. Program Geli tirme sürecinde, program n uygulamadaki performans hakk nda karar verilen a ama hangisidir? A) Haz rlama B) Tasarlama C) Deneme D) De erlendirme E) Düzeltme 6. A a dakilerden hangisi Bili sel Alana örnek bir davran A)Sporun önemini aç klama B)Verilen bir metni tür özelliklerine göre ele tirme C)Bir iiri belli bir formda besteleme D)Problemi çözmek için gerekli verileri sayma E)Trafikte dikkat edilecek noktalar saptama 7. A a dakilerden hangisi genel hedeflerle ilgili olarak söylenebilir? A) Okul düzeyinin hedefleri olamazlar B)Davran sal tan mlar yap labilir C)Y ll k planda kullan lmazlar D)Ülkenin politik felsefesini yans t rlar E) stendik nitelikleri kazanm bireyi tan mlarlar 8. Bir program geli tirme çal mas nda a a dakilerden hangisi di erlerinden önce yap l r? A) Hedeflerin saptanmas B) çeri in örgütlenmesi C) htiyaç analizinin yap lmas D)E itim durumlar n n tasarlanmas E)Ölçme araç ve yollar n n belirlenmesi 9. Hedefler saptan rken ilgili disiplin alan n n özelliklerinin belirlenmesinde hangisi incelenmelidir? A) Kalk nma ihtiyac B)Toplumsal beklentiler C)Kalk nma düzeyi D)Ö rencinin ilgi ve ihtiyaçlar E)Konu alan n nitelikleri 10. ?E itim program , sosyal de i me ve bilimsel geli melerden do an bilgi de i ikliklerini kapsamal d r? ifadesi e itim program n n hangi niteli ini belirtir? A) A amal l k B) Denencellik olamaz ?

C)Etkililik D)Dinamiklik E) Uygulanabilirlik 11. Bir e itim program nda içerik en anla l r ekilde düzenlenerek, her boyutuyla ö renciye haz r bir ekilde veriliyorsa bu rogram hangi yakla ma göre düzenlenmi tir? A)Aktiviteye dayanan program yakla m B)Sosyal süreç ve ya ant lara dayanan program yakla m C)Derslere göre düzenlenen program yakla m D)Hümanist program yakla m E)Problem merkezli program yakla m 12. Ö rendi i bir yöntemi, yeni sorunlar n çözümünde kullanabilen bir birey, bili sel alan n hangi basama nda bir davran göstermi olur? A) Bilgi B) Kavrama C) Uygulama D) Analiz E) Sentez 13. A a dakilerden hangisi kavrama düzeyi bir davran t r? A) Bir kavram tan mlama B)Bir dizi tarihi olguyu kronolojik olarak s ralama C)Bir olgunun sebep-sonuç ili kisini aç klama D)Kavramlar kullanarak yeni kavramlar olu turma E)Kavramlar aras ili kileri saptama

14. A a dakilerden hangisi içerik düzenlenirken göz önüne al nmas gereken ilkelerden de ildir? A) Somuttan ? soyuta B)Genelden ? özele C)Bilinenden ? bilinmeyene D)Basitten ? karma a E)Kolaydan ? zora 15. A a dakilerden hangisi içerik düzenleme yakla mlar ndan de ildir? A) Do rusal programlama yakla m B)Piramitsel programlama yakla m C)Modüler programlama yakla m D)Fonksiyonel programlama yakla m E)Sarmal programlama yakla m 16. çerikle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanl t r?

A) Hedef davran lara uygun olarak haz rlanmal d r B) Ö rencinin haz r bulunu luk düzeyine uygun olmal d r C) Bilgiler birbirinden ba ms z olarak s ralanmal d r D) Ö renci için anlaml olmal d r E) Görsel ögelerle desteklenmelidir

17. A a dakilerden hangisinde ö retim hizmetinin niteli ini olu turan de i kenlerin ikisi kullan lmam t r? A)Ö retmenin do ru cevap veren ö renciye ?evet do ru? demesi B)Ö retmenin do ru cevap veren ö renciye ? do ru, aferin? demesi C)Ö retmenin yanl cevap veren ö renciye ? tablonun alt bölümüne bir daha bak? demesi D)Ö retmenin yanl cevap veren ö renciye ? hay r? diyerek do ru cevab söylemesi E)Ö retmenin eksik cevap veren ö renciye,?bu konularda eksi in var? diyerek eksi i tamamlamas 18. Anlatma yöntemi, a a daki durumlardan hangisinde kullan l rsa en az etkili olur? A)Dersin giri bölümünde dikkat çekmede B)Dersin sonunda ö renilenlerin özetlenmesinde C)Dersin geli tirme bölümünde konuyu sunmada D)Dersin geli tirme bölümünde ö renciye püf noktalar n n aç klanmas nda E)Dersin giri bölümünde i lenecek konular n ö renciye tan t lmas nda 19. Doktor adaylar n n kadavra üzerinde çal mas a a daki ö retim yöntemlerinin hangisine örnek olabilir? A)Örnek Ola B) Demonstrasyon C) Dramatizasyon D) Benzeti im E) Gözlem 20. A a daki yöntemlerden hangisi, birincil kaynaktan bilgi edinme aç s ndan, di erlerinden üstündür? A)Tart ma B)Gezi C)Deney D) Dramatizasyon E) Problem Çözme 21. A a dakilerden hangisi grupla ö retim yöntemlerin den de ildir? A) Tart ma B) Mikro Ö retim C) Deney D) Programl Ö retim E) Problem Çözme

22. I- Verilen problemi çözme II- Eldeki verilerden yeni sonuçlar ç karma III- Bir yöntemin özelliklerini söyleme IV- Verilen bir olaydaki ili kileri aç klama Yukar daki davran lardan hangilerini ö retirken Ara t rma-Soru turma stratejisi kullan l rsa, ö retim etkili olmaz? A)I-II B)II-III C) I-III D) II-IV E) III-IV 23. Soru-cevap yöntemi için verilenlerden hangisi söylenebilir? A)Alt düzey davran lar n kazand r lmas nda kullan lamaz B)Ciddi bir ön haz rl k gerektirir C)En fazla kullan lan yöntemdir D)Kullan lan sorular hep ayn düzey olmal d r E)Tek bir soru türü kullan l rsa etkili olur 24. A a dakilerden hangisi gezi yönteminin s n rl l klar ndan de ildir? A)Yasal olarak yetkililerden izin almadan kullan lamaz B)Üst düzey davran lar n kazand r lmas nda kullan lamaz C)Bir çok aç dan zahmetli olan ön haz rl k gerektirir D)Ö renciler aktif olarak ö renme-ö retme sürecine kat lamazlar E)Gezi süresince ö rencilerin disiplin konusunda sorun yaratmalar mümkündür 25. Beyin F rt nas tekni i için hangisi do rudur? A) leri sürülen fikirler kesinlikle ele tirilmez B)Ö rencinin genellikle pasif oldu u bir tekniktir C)Sentez düzeyi davran lar kazand rmak için kullan lamaz D)Ö rencilerin dü ünme becerilerini geli tirici bir etkisi yoktur E)Sorunlara etkili çözümlerin bulunabildi i bir teknik de ildir 26. A a dakilerden hangisi Mikro ö retim yöntemi için söylenemez? A)Ö retmen yeti tirmede kullan lan bir yöntemdir B)Geli mi düzeyde ö retim teknolojisi gerektirir C)Bilgi düzeyi davran lar n kazand r lmas nda kullan labilir D)Yöntemde ele tirme ve tart ma etkinlikleri vard r E)Zaman ve maliyet aç s ndan ekonomik de ildir 27. Ö retim stratejilerinin seçiminde temele al nacak ö e nedir? A)Hedefler B) çerik C) E itim Durumlar D)Yöntemler

E) De erlendirme 28. Programl ö retimle ilgili olarak hangisi söylemez? A)Ö retmenin etkin oldu u bir yöntemdir B)Bireysel ö renme h z na uygun bir yöntemdir C)Ö renme zaman n ö renci belirler D)Ö renci yapt davran a ili kin an nda dönüt al r E) çeri in aç k ve anla l r bir ekilde düzenlenmelidir. 29. Hangi düzey davran A)Bilgi B) Kavrama C) Uygulama D)Analiz E) Sentez 30. Ö retim materyalleri geli tirilirken en öncelikli olarak dikkate al nmas gereken ilke ne olmal d r? A)Ö retim materyalleri uzun süre kullan labilecek nitelikte olmal d r B)Kolay temin edilebilir olmal d r C)Ö rencilerin ilgilerini çekici nitelikte olmal d r D)Hedef ve davran larla uygun olmal d r E)Ö rencinin geli im düzeyine uygun olmal d r 31. A a daki bilgilerden hangisini belirtge tablosundan elde etmek mümkündür? A)Ö rencilerin hangi davran lar kazanacaklar n B)Ö rencinin davran lar n ne kadar n kazan p kazanmad C)Ö renme ö retme sürecinin ne kadar etkili oldu unu D)Kullan lan araç-gereçlerin ne kadar etkili oldu unu E)Hangi ünitede kaç tane ve hangi düzey hedef oldu unu Tart ma yöntemi ile en etkili biçimde kazand r labilir?

n

32. Ö rencinin bir davran , gerçek bir durumda bir uzman gözleyerek ve zaman n yard m ile ö renmesi, hangi ö ren meodeline uygundur? A)Tam Ö renme B)Probleme Dayal Ö renme C)Beyin Temelli Ö renme D)Durumsal Ö renme E)Programl Ö renme 33. A a daki ö retmen davran lar ndan hangisi yap lanmac ö renme kuram na uygundur? A)Ö retmenin bilgiyi ö rencilere aç k ve etkili bir ekilde sunmas B)Ö retmenin ba ar y ö renme ürünleriyle de erlendirmesi C)Ö rencilerin ilgi ve ihtiyaçlar n program do rultusunda gidermesi D)Ö rencilere gerekli yaz l ve canl kaynaklar temin etmesi E)Ö rencilerin birlikte çal malar n gerektiren ö renme ortamlar tasarlamas

34. A a dakilerden hangisi Çoklu Zeka kuram n n ortaya koydu u zekâ türlerinden de ildir? A)Dilsel Zekâ B)Matematiksel Zekâ C)Do a Zekâs D)Sosyal Zekâ E)Duygusal Zekâ 35. Ö rencilere her hangi bir durumun ya da olgunun farkl aç lardan nas l alg lanabilece ini göstererek, olgulara tek bir aç dan de il, farkl perspektiflerden bakma becerisi, kazand rmak isteyen bir ö retmen hangi tekni i kullan rsa etkili bir ö retim yapm olur? A)Beyin F rt nas B)Panel C)Sempozyum D)Alt apkal Dü ünme E)Bal k K lç 36. Hangi teknikte tart ma yoktur? A)Münazara B) Forum C) Sempozyum D)Aç k Oturum E) F s lt 22 37. Y ll k Pl anda, konular n i leni ini s ras nda kar la lan durumlar n daha sonraki planlama çal malar nda kullan lmak üzere yaz ld bölüm hangisidir? A)Kontrol-Gezi-Gözlem B)Ödev C)De erlendirme D)Strateji-Yöntem-Teknik E)Dü ünceler 38. Günlük Planla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanl t r? A)En ayr nt l pland r B)Özel hedefleri ve davran lar içerir C)Biçimsel bölüm ve i leni bölümünden olu ur D)Dü ünceler bölümü sonunda yer al r E) leni bölümü dersin nas l i lenece inin yaz ld

bölümdür

39. Kullan ld nda ders plan ndan ba ka özel planlar nda yap lamas n gerektiren yöntemler hangileridir? A)Deney ? Tart ma B)Demonstrasyon ? Dramatizasyon C)Gezi ? Demonstrasyon

D)Gezi ? Tart ma E)Deney ? Gezi 40. ?Ö renciye ö rendiklerini yeni durumlarda kullanma f rsat sa lan r? ifadesi ö retim etkinliklerinin planlanmas n n hangi a amas nda gerçekle ir? A)Hedeften haberdar etme B)Davran ortaya ç karma C)Ö renmeyi k lavuzlama D)Geçmi ö renilenlerle ba kurma E)Kal c l ve transferi sa lama 41. ?Gruplayarak, s ralayarak ve soyutlayarak ö renirler? ifadesi Çoklu Zekâ kuram na göre hangi zekâ türünü tan mlar? A)Sözel Zekâ B)Görsel Zekâ C)Matematiksel Zekâ D)Ritmik Zekâ E)Sosyal Zekâ 42. A a dakilerden hangisi problem çözmede kullan lan ak l yürütme yollar ndan de ildir? A) Tümevar m B) Tümdengelim C) A amal l k D) Çözümleme E) Analoji 43. A a dakilerden hangisi Sunu Yolu Stratejisinde kullan labilecek tekniklerden de ildir? A)Panel B) Sempozyum C) Konferans D) Münazara E) Brifing 44. Demokratik davran lar ve fikirlere sayg , al kanl en etkili yöntem nedir? A)Tart ma B)Problem Çözme C)Dramatizasyon D)Örnek Olay E)Demonstrasyon 45. A a dakilerden hangi ölçme arac Yap lanmac Ö renmenin ortaya koydu u ilkelere uygundur? A)Do ru-Yanl Tipi Testler kazand racak

B)Çoktan Seçmeli Testler C)E le tirmeli Testler D)Doldurma Tipi Sorular E)Bireysel Geli im Dosyalar 46. A a dakilerin hangisi Ara t rma nceleme yolu stratejisinin özelliklerinden biridir? A)Kavram, ilke ve genellemelerin ö retiminde kullan l r B)Problem çözme becerisini geli tirir C)Ö rencinin bilgiyi ke fetmesi sa lan r D)Genelden özele bilgi aktar l r E)Zaman aç s ndan ekonomiktir 47. Demonstrasyon yöntemi ile ilgili olarak ne söylenemez? A)Tamamen ö renci merkezlidir B)Psikomotor davran lar n kazand r lmas nda etkilidir C)Yaparak-ya ayarak ö renmeyi gerektirir D)Becerilerin kazan lmas için yeterli tekrar imkan verir E)Beceriler a amal olarak ö renilir 48. A a dakilerden hangisi ö renci ba ar s n etkileyen duyu sal bir özelliktir? A)Derse yönelik tutum B)Ö rencinin genel yetene i C)Ö renme h z D)Derse kat lganl k düzeyi E)Ö renme ürünleri 49. birlikçi ö renme yöntemi için ne söylenemez?

A)Gruplarda ö renci say s 2-6 aras nda de i ir B)Grubun heterojen olmas önemlidir C)Demokratik kültürü geli tirir D)Grup içi etkile im önemlidiR E)Her ö renci kendi ö renmesinden sorumludur 50. De erlendirme sürecinin do ru s ralamas hangisidir? A)Ölçme ? Ölçüt ? Karar B)Ölçüt ? Ölçme ? Karar C)Ölçme ? Karar ? Ölçüt D)Ölçüt ? Karar ? Ölçme E)Karar ? Ölçme ? Ölçüt 51. ans ba ar s n n en az oldu u s nav türü hangisidir? A)Essey tipi testler B)Do ru yanl tipi testler C)S n flama gerektiren testler D)Çoktan seçmeli testler E)E le tirme gerektiren testler

52. Sa lad bilgi bak m ndan en verimli olan ölçek türü hangisidir? A)Adland rma B) Aral k C) Oran D)S ralama E) S n fland rma 53. A a daki s nav türlerinden hangisinin objektifli i en yüksektir? A)Çoktan seçmeli testler B)Sözlü s navlar C)Portfolyolar D)Essey tipi testler E)K sa cevapl testler 54. Z puan 2,5 olan ö rencinin T puan kaçt r? A) 25 B)50 C)75 D)85 E) 110 55. , 56., 57. ve 58. sorular a a daki tabloya göre cevaplay n z Soru no: 6 A B* C D E Toplam Üst Grup 20 55 20 15 10 120 Alt Grup 25 15 20 35 25 120 Toplam 45 70

40 40 35 240 55. Bu sorunun madde güçlük indeksi kaçt r? A)0.16 B)0.20 C)0.29 D)0.33 E)0.40 56. Bu maddenin Ay r c l k gücü indeksi kaçt r? A) 0.15 B) 0.24 C) 0.29 D) 0.33 E) 0.40 57. Bu soru güçlük bak m ndan nas l bir sorudur? A) Çok kolay B) Kolay C) Orta Güçlükte D) Zor E) Çok Zor 58. Bu soru ile ilgili ne söylenebilir? A) Çeldiricileri iyi i lememi tir B) Madde teste al nmal d r C) E çeldiricisinin cazibesi artt r lmal d r D)Maddeyi cevaplay c lar n %70?i do ru cevaplam t r E) Maddenin kökü düzeltilmelidir 59. Standart kaymas 0.45 ve ay c l k gücü indeksi 0.34 olan bir maddenin güvenirlik indeksi kaçt r? A) 0.09 B) 0.15 C) 0.27 D) 0.58 E) 0.79 60. Madde güçlük indeksleri toplam 18 olan 40 maddelik bir testin puanlar n n aritmetik ortalamas kaçt r? A) 18

B) 22 C) 29 D) 37 E) 58 cevap anahtar : 1. B - 2. D - 3. D - 4. A - 5. D - 6. C - 7. E - 8. A - 9. E - 10. D - 11. C 12. C - 13. C - 14. B - 15. D - 16. C - 17. A - 18. C - 19. D - 20. B - 21. D - 22. E - 23. B - 24. D - 25. A - 26. C - 27. A - 28. A - 29. B - 30. D - 31. E - 32. D - 33. E - 34. E - 35. D - 36. C - 37. E - 38. D - 39. E - 40. E - 41. C - 42. C - 43. D - 44. A - 45. E - 46. B 47. A - 48. A - 49. E - 50. A - 51. A - 52. C - 53. A - 54. C - 55. C - 56. D - 57. D - 58. B - 59. B - 60. A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful