GÜVENL

1-A a

UZMANLIK E

T M
ve sonuçlar n n birle imidir?

daki tan mlardan hangisi belirlenmi tehlikeli bir olay n olu ma olas l

a-Risk b-Tehlike c-Tolore edilebilir risk d-Vak a Cevap a 2- Son a. b. c. d. Cevap a 3- A a dakilerin hangisi ILO Anayasas amaçlar aras nda yer almaz? a. Uygun Asgari ücret b. stihdam ve i sizli in önlenmesi c. Örgütlenme özgürlü ü d. Devlete ba l l k Cevap d 4- in durdurulmas veya i yerinin kapat lmas karar na kar içinde itiraz etmek yetkisi vard r? a-6 Cevap d 5- Makine, tesisat ve tertibat veya i in durdurulmas veya i yerinin kapat lmas sebebiyle i siz kalan i çilere i veren a a dakilerden hangisini uygulayamaz? a-ücretlerini ödemeye devam eder b- ten ç kar r c-Ödünç i çi olarak ba ka i yerinde çal mas n sa lar d-Ücretlerinde bir dü üklük olmamak üzere meslek veya durumlar na göre ba ka bir i verir Cevap b 6Sa l ve Güvenli i Kurullar nca, Sa l ve Güvenli i Mevzuat na uygun olarak al nan kararlar ile ilgili olarak i veren a a dakilerden hangisini uygulamal d r? a-Kurul taraf ndan verilen kararlar uygulamakla yükümlüdür b-Kurul kararlar uygulanmas yükümlülü ü i yerinin maddi olanaklar ölçüsündedir c-Kurul kararlar n uygulamak Güvenli i Mühendisinin yükümlülü üdür d-Kurul, ald kararlar uygulamakla yükümlüdür Cevap a 7güvenli i uzman bulunan bir i letmede a a dakilerden hangisi i verenin yükümlülü ünde de ildir? b-15 c-10 d-3 i verenin yerel i Mahkemesinde kaç i günü be y l n en çok i kazas riski hangisidir? Kimyasal etmenler Psikolojik riskler Fiziksel etmenler Biyolojik etmenler

a- güvenli i uzman n n çal anlara tan tmak b- güvenli i uzman n n yetki ve sorumluluklar n çal anlara bildirmek c-Acil durum planlar n haz rlamak d- güvenli i uzman nagörevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için bu konu ile ilgili yeterli çal ma süresi sa lamak Cevap c 8- 300 den fazla i çi çal an ve V. risk grubunda yer alan bir i yerinde a a hangisi çal maya yetkilidir? daki i güvenli i uzmanlar ndan

GÜVENL
a-A s n f b-B s n f c-C s n f d-A ve B Cevap a sertifikal güvenli i uzman sertifikal güvenli i uzman sertifikal güvenli i uzman s n f sertifikal güvenli i uzmanlar

UZMANLIK E

T M

9Sa l ve Güvenli i Kurullar Hakk nda Yönetmelik hükümleri gere i ki iden olu ur? a-6 Cevap c 10- A a daki sa l b-7 c-8 d-9

Sa l

ve Güvenli i Kurulu kaç

ve Güvenli i Kurul üyelerinden hangisini i veren veya i veren vekili görevlendirir? veya usta

a- yerinde görevli formen, ustaba b-Sendika Temsilcisi c-Sa l k ve güvenlik i çi temsilcisi d- yeri hekimi Cevap d

11- ISO 9000-ISO 14001-OHSAS 18001 ortak yanlar nelerdir? a-Toplumun Bilinçlendirilmesi, Acil Durum b- sa l ve güvenli i, Proses güvenli i c-Çevre koruma, ürün sorumlulu u d- sa l ve güvenli i, Proses Güvenli i, çevre koruma, acil durum Cevap d 12- Tüm standartlarda ba ar y getirecek olan birim neresidir? a-Üst Yönetim b-Çal anlar ve sendika c-Ta eronlar d-Üst yönetim, çal anlar ve sendika, ta eronlar Cevap d

13-

kazas meydana geldikten sonra a a

daki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktad r?

a-Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Sgk Hukuku b-Aile Hukuku, Hukuku, Ceza Hukuku c-Ceza Hukuku, Hukuku, Sgk Hukuku d-Aile Hukuku, Hukuku, Ceza Hukuku Cevap c 14- A a dakilerden hangisi i kazas maliyet hesaplamas na görünmeyen maliyetler aras nda yer almaz?

a- in durmas b-Sigorta ödemeleri c-Mahkeme masraflar d-Bina, donan m ve ürünün zarar görmesi Cevap d 15letmelerin sa l k ve güvenli ini yönetmelerinin nedenleri aras nda a a dakilerden hangisi yer almaz?

a-Yasal nedenler b-Etnik nedenler

GÜVENL
c-Finansal nedenler d-Ruhsal nedenler Cevap d

UZMANLIK E

T M

16- Hangisi soyunma odalar n n ta mas gereken özelliklerden biri de ildir? a-Soyunma odalar yeterli büyüklükte olacak b-Her i çi için çal ma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar olmal c- Soyunma yerleri kolayca ula labilir ve yeterli kapasitede olmal d- Soyunma odalar atölyenin içinde olmal Cevap d 17- A a dakilerden hangisi i yerlerinde acil durum halleri için yap lan çal malardan de ildir?

a-Acil durum plan ve tahliye plan yap lmal b-Kurtarma ve alarm durumu e itimi yap lmal c-Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli d-Gerekli telefon, bilgiler, e itilmi personeli içermelidir Cevap c 18- A a a. b. c. d. Cevap a dakilerden hangisi i ahlak ile i eti i aras ndaki farkt r? eti eti eti eti i, evrensel- ahlak , toplumsald r. i görsel- ahlak kal c d r. i baz kesimlerde- ahlak her kez için ayn d r. i parça- ahlak bütündür.

19-Gürültü Yönetmeli ine göre Gürültü Maruziyet s n r de erleria a dakilerden hangisidir ? a-80 Cevap c 20-El kol titre imi için Sekiz saatlik çal ma süresi için günlük maruziyet s n r de eri a a hangisidir? a-2 m/s2 b-3 m/s2 c-5 m/s2 d-8 m/s2 Cevap c 21- Termal konfor a a daki terimlerden hangisini kapsamaz? a-Havan n nemini b-Hava s cakl n c-Radyant s y d-Non-iyonizan nlar Cevap d 22- Kimyasallar ile çal do urur? I-Bula ma II-Zehirlenme III-Patlama a-I-II b-II-III rken i yeri ortam n zda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi a a daki risklerden hangisini dakilerden b-85 c-87 d-90

c-I-II-III

d-I-III

GÜVENL
Cevap c

UZMANLIK E

T M

23-Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tan nmaktad r. Ticari ismi kezzap olan kimyasal a a hangisidir? a-Sülfürik asit b-Nitrik asit c-Hidroklorik asit d-Bromik asit Cevap b 24- Ayn anda organizmaya giren iki kimyasal ayn organda ayn yönde ve ayn etkilerden hangisi olu maz? a-Sinerjik etki b-Additif etki c-Antagonizma d-Potansiyalizasyon Cevap a 25- A a

dakilerden

ekilde etki ediyorlarsa a a

daki

dakilerden hangisi Ergonomi nin amaçlar ndan biri de ildir?

a-Çal anlar n moral ve motivasyonlar n azaltmak b-Verimlili i art rmak c-Kas ve eklem yak nmalar n azaltmak d- in gerekleri ile çal an n kapasitesinin uyumunu sa lamak Cevap a 26- Elektrik enerjisi ba l ba na bir tehlike kayna a-Yanma b-Elektrik Çarpmas c-Travma d-Korkma Cevap b 27- Elektrik çarpmas s ras nda kalp, her ne kadar çal maya devam etse de, at lar düzensiz gerçekle ir. Kalbin bu artlar alt ndaki anlams z at lar na ne ad verilir? a-Çarp nt b-Heyecan c-Travma d-Fibrilasyon Cevap d 28- Alçak gerilim tesislerinde dolayl dokunmaya kar önemli ve en çok uygulanan, hata ak m ile faaliyete geçen devre elemanlar ile sa lanan koruma yöntemi hangisidir? a-Elektriksel art rma yöntemi b-Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi c-Yerel E Potansiyel ile koruma yöntemi d-Koruma s n f 2 olan donan m veya bu donan ma e de er yal t m ile koruma yöntemi Cevap b 29- Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temaslar sonucu elektron veya proton ak dura an enerjiye ne ad verilir? a-Alternatif Ak m b-Do ru Ak m sonucu meydana gelen olup bu tehlike a a dakilerden hangisidir?

GÜVENL
c-Statik Elektrik d-Kondansatör Cevap c Soru 30 I Seçme II Ki isel Korunma III Toplu Korunma IIII Tam Önleme

UZMANLIK E

T M

Yukar daki faktörlerden hangisi ya da hangileri ki iye yönelik korunma yöntemlerinde bulunmaktad r? a. II Cevap c 31- A a a. b. c. d. Cevap d 32- Oksijen tüplerinin valflar ve manometreleri ile tesisat n n, a a tehlikelidir? a-Su Cevap d 33- Kaynak i lerinde çal anlar, günde en fazla kaç saat çal t r labilir? a-4,5 Cevap b 34- Sanayide kullan lan asetilen tüpleri hangi renktedir? a-Beyaz b-Mavi Cevap c 35a-3 m Cevap a 36- A a dakilerden hangisi makine ve tezgahlarda al nmas gereken genel güvenlik önlemleri aras nda say lamaz? a-Her ar za hemen sorumlusuna bildirilmelidir b-Uygun i elbisesi giyilmelidir. c-Makinalar amac d nda kullan lmamal d r. d-Makinay kullanan operatör sadece kendi güvenli inden sorumludur. Cevap d 37- Z mpara ta a-1mm tezgah nda, ta ile mesnet aral b-3mm c-5mm en fazla ne kadar olmal d r? d-8mm yerlerinde malzemelerin istifleme yüksekli i en fazla kaç metre olmal d r? b-5 m c-8 m d-10 m c-Sar d-Ye il b-7,5 c-8,5 d-9,5 b-Toz c-Toprak d-Ya daki maddelerden hangisi ile temas etmesi dakilerden hangisi risk denetleme önlemlerinden biri de ildir? Tehlikelerin kayna nda önlenmesi Ki inin tehlikelerden uzakla t r lmas Tehlike bulunan i lere devam edilmesi Ki isel koruyucu donan mlar b. II, IIII c. I, II d. I, IIII

GÜVENL
Cevap b 38- Bak m i lerinde çal ma izni a a a-Plans z bak m b-Planl bak m c-Denetim sistemi d-Otokontrol mekanizmas Cevap: b

UZMANLIK E

T M

dakilerden hangisinin içinde yer almas en uygundur?

39- Bak m ve onar m i lerindeki kazalar, i e ba lad ktan sonra en çok kaç nc saatlerde çok görülmektedir? a-0-1 Cevap: a 40- Çekiçle çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a daki tedbirlerden hangisi yanl t r? a-A nm ve ezilmi çekiç kullan lmamal b-Gev ek ve çatlak sapl çekiç kullan lmamal c-Çekiç ba malzemeye paralel ekilde vurulmamal d-Malzemeyi tutmak için özel tutucu ma alar kullan lmal Cevap c 41- Tornavida ile çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a a-Vida ba na göre uygun tornavida seçilmeli b-Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli c-Tornavidaya çekiçle vurulmamal d-Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullan lmamal Cevap b 42- Maden i yeri havas nda % 2 den çok Metan bulunuyorsa a a dakilerden hangisi yap labilir? a-Çal maya devam edilir b-Patlatma c-Kurtarma d-Madene giri izni verilmez Cevap: c 43yeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük ta mal d r? b-500 kg c-1000 kg d-1500 kg daki tedbirlerden hangisi yanl t r? b-2-3 c-4-5 d-3-4

a-100 kg

Cevap: c 44- yeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlar nda korkuluk ve t rabzan bulunmas zorunludur? a-2 Cevap:b 45- Sert kaya, sert ist, betonla m çak l, sert kalker, killi ist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördü ü hallerde ve evsiz yap lmak zorunlulu u bulunan kaç metreden daha derin kaz larda, yan yüzler uygun ekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmal ve iksa için kullan lacak kalas ba lar , kaz üst kenar ndan 20 santimetre yukar ç kar lmal d r? a-1 b-1,5 c-2 d-5 b-4 c-6 d-8

Cevap: b 46- Yap i defteri ile ilgili a a dakilerden hangisi yanl t r?

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

a-Bölge Çal ma Müdürlü üne her sayfas mühürletilmek suretiyle onaylatt r l r b-Fenni yeterli i bulunan sorumlu ki i taraf ndan tutulur c- veren taraf ndan her sayfas mühürletilmek suretiyle notere onaylatt r l r d-Her sayfas bir as l bir kopya olarak düzenlenir Cevap: c 47- yerlerinde çal anlara verilecek i sa l yanl t r? ve güvenli i e itimleri için a a daki belirtilenlerden hangisi

a-Sa l k ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çal anlar ve temsilcileri özel olarak e itilmeli dir b-E itimlerde geçen süre çal ma süresinden say lmaz c-Çal anlar i yerinde düzenlenecek olan e itimlere kat lmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler d-Özel önlem al nmas n gerektiren alanlarda çal anlara özel e itim verilir Cevap b 48- Karars z yap daki Roket Yak t , Kara Barut vb. maddelerin patlama i levinin a a daki hangi faktör olmaks z n da gerçekle mesi mümkündür? a-Is b-Sürtünme c-Bas nç d-Hava Oksijeni Cevap d 49- Petrol sondaj kule yang nlar nda kullan lan en etkin söndürme maddesi a a dakilerden hangisidir? a-Köpük b-Kuru Kimyevi Toz c-Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar) d-Nitrogliserin Cevap d 50- Hafif közlenmi ve sönmeye yüz tutmu bir kömür ile çal an buhar kazan n söndürme amaçl a a hangi i lev uygulanmaz? a-Kum Dökmek b-Toprak Dökmek c-Su Dökmek d-Çimento Dökmek Cevap c 51- Yanmakta olan çok katl bir binada a a daki i levlerden hangisini yapmak risklidir? a-Yang n merdiveni kullanmak b-Teras kat na ç kmak c-Asansör kullanmak d-Bir odada tüm bo luklar kapatarak yere uzan p beklemek Cevap c 52- Durum de erlendirme, kaynak de erlendirme, dökümantasyonOlay Komuta Sisteminde hangi bölümün görevidir? a. b. c. d. Cevap a 53- Afet an nda acil durum fonksiyonlar n n yönetilece i merkez a a dakilerden hangisidir? Planlama Lojistik Operasyon Finansman daki

GÜVENL
a. b. c. d. Cevap b 54- A a a. b. c. d. Cevap d Yang n Yönetim Merkezi Acil Durum Yönetim Merkezi Deprem Yönetim Merkezi Sel Yönetim Merkezi

UZMANLIK E

T M

dakilerden hangisi deprem s ras nda yap lmas gereken bir uygulamad r? Merdivenlere ya da ç k lara do ru ko ulmas Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak Asansör kullan lmas Hayat üçgeni uygulanmas

55- Güvenlik rengi olarak kullan lan k rm z a a daki durumlardan hangisinde kullan l r? a-Uyar i aretlerinde b-Zorunluluk i aretlerinde c-Acil kaç i aretlerinde d-Yasak aretlerinde Cevap d 56- Zorunluluk ifade eden güvenlik i aretlerinde a a a-Ye il Cevap c 57- Mavi renk a a daki ekillerden hangisinde kullan l rsa emniyet rengi olarak kabul edilir? b-Sar c-Mavi d-K rm z daki renklerden hangisi kullan l r?

a-Daire eklinde b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yaz larda c-Kare eklinde d-Üçgen eklinde Cevap a 58- Normal artlarda tabii havaland rma ile ortam n havas n n saatte kaç defa de i ti i kabul edilmektedir? a-1-2 Cevap b 59- Çal ma yerlerinde ki i ba na dü en hava hacmi en az kaç metreküp olmal d r? a-5 Cevap b 60- Ayakkab seçiminde a a dakilerden hangisi yap l rsa yanl olur? b-10 c-15 d-20 b-2-3 c-3-4 d-4-5

a-Ayakkab n n ön taraf nda parmaklar n rahatça hareket edebilece i yer olacak ekilde seçilmeli b-Ayakkab aya a tam oturacak fakat s kmayacak ekilde seçilmeli c-Her iki aya a ayakkab giyilip denenerek seçilmeli d-Sabah vakitlerinde denerek seçilmeli Cevap d

61- A a

daki eldiven cinslerinden hangisi ya a kar

dirençli de ildir?

GÜVENL
a-Nitril Cevap b 62- A a b-Deri c-Neopren d-PVC

UZMANLIK E

T M

daki i lerden hangisinde eldiven kullan lmamal d r?

a-Cam kesme i leri b-Boru kalas ta ma i leri c-Torna ve matkap tezgah nda yap lan i lerde d-Asit ve baz çözeltileriyle yap lan çal malarda Cevap c 63- Emniyet kemerlerinin ta ma yükü en az kaç kg olmal d r? a-550 kg b-750 kg c-1150 kg Cevap c 64- A a daki sertifika veya yetki belgelerinden hangisi i letme taraf ndan verilebilir? d-2050 kg

a-Kazanc Belgesi b-G s n f Sürücü Belgesi c-Yerden Kumandal Vinç Operatör Belgesi d-3. Grup Elektrikçi Yetki Belgesi Cevap: c 65ekipmanlar nda hangisi önceliklidir? b-H z c-Durdurma d-Çal t rma

a-Bas nç Cevap: c 66- A a

dakilerden hangisi kumanda cihazlar için do ru de ildir?

a-Kumanda cihazlar tehlikeli bölgenin içine yerle tirilmelidir. b-Makine devreye girmeden önce sesli ve kl ikaz sistemi olmal d r. c-Tehlikeye maruz kalan i çilerin korunabilmesi için yeterli zaman ve imkan olana vermelidir. d-Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullan labilecek ekilde dizayn edilmedir. Cevap a 67- Hangisi bas nçl kaplar n etiketlerinde bulunmaz? a-Çal ma bas nc c-Kap hacmi Cevap:b 68- A a dakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelli idir? b-Çal ma s cakl d-Deneme bas nc

a-Kal n d duvarlar b-Havaland rma c-Ayd nl k ortam d-Kuru ortam Cevap: a 69- Hangi yükseklik yüksek yerler olarak tan mlan r? a) Diz kapa hizas b) Ense kökü c) 2. Bel omuru

GÜVENL
d) Cevap c Bel hizas

UZMANLIK E

T M

70- Yüksekte çal mak için düzenlenecek formlar aras nda a a a) Personel yüksekte çal ma izin formu b) D cephe asansörü kontrol formu c) Ki isel koruyucu donan m taahhüt ve tesellüm formu d) Personel yap lacak i ler formu Cevap c 71I S k ma ve tuza a dü me II çyap ve Donan m hatas III Gürültü

dakilerden hangisi yer almaz?

Yukar daki tehlikelerden hangisi kapal alan tehlikeleri aras nda yer almaktad r? a. b. c. d. Cevap c 72- Tehlikeli atmosfer çe itlerinde hangisi do ru s ralanm t r. a. b. c. d. Cevap a 73- Ekranl araçlarla çal anlara verilen e itimlerden hangisi a-H zl yazma teknikleri b-Zorlay c travmalar ve korunma yollar c-Gözlerin korunmas d-Do ru oturma ekilleri Cevap a 74- A a daki çal ma ortam özelliklerinden hangisi s rt incinmesi riskini art rabilir? Sa l ve Güvenli i kapsam na girmez? 1.Yan c /Parlay c maddeler 2. Zehirli kimyasallar 3.A nd r c lar 4.Oksijen yetersizli i 1. Yan c maddeler 2. Sulu maddeler 3. Patlay c özelli i olmayan maddeler 4. Oksijen yetersizli i 1.Patlay c olmayan maddeler 2. Zehirli kimyasallar 3. Oksijen yete rsizli i 4. A nd r c lar 1.Patlay c Maddeler 2.A nd r c lar 3. Sulu maddeler 4. Zehirli Kimyasallar I, II I, III I, II, III II, III

a-Zemin düz ve engeller bulunmuyorsa b-S cakl k, nem veya havaland rma uygunsa c-Çal lan yer i i yapmak için yeterli geni lik ve yükseklikteyse d- yeri taban nda veya çal lan zeminlerde yüklerin indirilip kald r lmas n gerektiren seviye farkl l klar varsa Cevap d 75- A a dakilerden hangisi Elle Ta ma lerinde, Bireysel Risk Faktörleri kapsam na girmez?

a-Yap lacak i i yürütmeye fiziki yap n n uygun olmamas b-Uygun olmayan giysi, ayakkab veya di er ki isel e yalar kullan lmas c-Yeterli ve uygun bilgi ve e itime sahi p olunmamas d-Yetersiz ara ve dinlenme süresi Cevap d 76- Ara t rmalara göre kazalar n olu nedenleri en fazla hangi sebeplerden meydana gelmektedir? a. b. c. Ki isel nedenler Teknik nedenler Do al nedenler

GÜVENL
d. Cevap a 77yeri çevre nedenleri

UZMANLIK E

T M

kazalar a a Tehlikeli Tehlikeli Tehlikeli Tehlikeli

daki hangi iki faktörün bir araya gelmesi sonucu olu ur?

a. b. c. d. Cevap b 78- Kur a. b. c. d. Cevap c 79- A a

durum+ Uygunsuzluk Durum+ Tehlikeli Hareket Durum+ Bilgisizlik hareket+ Bilgisizlik

unla çal an i çilerin sa l k muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlan r? 1 ayda bir 3 ayda bir 6 ayda bir 1 y lda bir

dakilerden hangisi A r ve tehlikeli i ler sa l k raporu özellikleri aras nda yer almaz?

a. A r ve tehlikeli i lerde çal t r lacak i çilerin ilk giri lerde al n r. b. in niteli i ve özelli ine göre fiziki muayene raporlar n n al nmas c. Bu raporun al nmadan 2 ay boyunca i çinin çal ma art d. Bu rapor i yeri sa l k birimi taraf ndan haz rlan r. Cevap c 80- Sanayi- Ticaret-Orman-Tar m a. b. c. d. Cevap b 81- A a A. B. C. D. Cevap c leri yönetmeli i hangi kurum taraf ndan yürütülmektedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Çal ma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sa l k Kurumu Hekimler ve Tabibler Birli i

daki seçeneklerden hangisi ya l i çi haklar ndan biri de ildir? Adil ve elveri li artlarda çal ma hakk Sendikal haklar Erken emeklilik hakk Sosyal güvenlik hakk

82- Vardiyal ve Gece Çal malar i ortam nda en fazla kaç saat uygulan r? a. b. c. d. Cevap c 11 12 8 9

83- Aç k alanlardaki çal ma yerleri a a daki hususlardan hangisi yada hangileri göz önünde bulundurularak sa lam ve dayan kl l hesaplan r? I Çal an i çi say s , II Üzerlerinde bulunabilecek maksimum a rl k ve bu a rl n da l m , III Maruz kalabilece i d etkiler, a. b. c. d. I, II II, III I, III I, II, III

Cevap d 84- Çal ma yerlerinin sa lam ve dayan kl l

n n kontrolleri ne zaman yap lmal d r?

GÜVENL
a. b. c. d. Cevap a 85a-SSK Cevap a Derinli inde de i iklik oldu unda Çal anlar n düzensiz davran lar nda Çal ma saatlerinin uymamas nda Dinlenme saatlerinin uygunsuz olmas nda

UZMANLIK E

T M

kazas ve meslek hastal bKanunu

tan m tam olarak hangi yasada yap lm t r? c-Umumi H fz ss hha d-Borçlar Kanunu

86- 4. ve 5. Risk Grubunda bulunan bir i yeri için çal an A s n f gitmeli? a-haftada en az 5 i günü b- haftada en az 8 i günü c- ayda en az 8 i günü d- ayda en az 5 i günü Cevap d 87- A a

Güvenli i uzman ne kadar süre i yerine

dakilerden hangisi titre imden kaynaklanan bir hastal kt r? a- lösemi b- kanser c- beyaz el sendromu d- fibilite

Cevap d 88- A a dakilerden hangisi elle yük ta ma ile ilgili de ildir a- Bir ki inin belden e ilerek yük ta mas b- iki ki inin belden e ilerek yük ta mas c- konveyörle yük ta nmas d- bir makina yard m yla yük ta nmas Cevap c 89- Makine koruyucular için hangisi yanl t r? a- Çal may zorlamamal üretimi engellememeli b- koruyucunun kendisi tehlike olu turmamal c- Ürün ve üretim kalitesini etkilememeli d- Operasyon noktas na rahat ula lmas n sa lamal d r. Cevap d 90- Bas nçl kap yap m nda kullan lan malzeme çelik ise min. Et kal nl a- 2 mm b- 3 mm c- 4 mm d- 5 mm Cevap a 91- A a a. b. c. d. dakilerden hangisi i yerinde al nacak teknik önlemlere ili kin hükümleri içermez? Ekipmanlar n n Kullan m nda Sa l k ve Güvenlik artlar Yönetmeli i Titre im Yönetmeli i Patlay c Ortamlar n Tehlikelerinden Çal anlar n Korunmas Hakk nda Yönetmelik A r ve Tehlikeli ler Yönetmeli i ne olmal ?

GÜVENL
Cevap d 92- A a a. b. c. d. dakilerin hangisi yerinde Sa l

UZMANLIK E

T M

ve Güvenli i Organizasyonuna li kin hükümleri kapsar?

yeri Sa l k Birimleri ve yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal ma Usul Ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Kanununa li kin Fazla Çal ma ve Fazla Sürelerle Çal ma Yönetmeli i Ekranl Araçlarla Çal malarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik Elle Ta ma leri Yönetmeli i Cevap a

93- A a içerir? a. b. c. d. Cevap c 94- A a a. b. c. d. Cevap a 95- A a a. b. c. d.

dakilerden hangisi kamu hukuku yönünden i verenlerin i çiyi gözetme borcunu düzenleyen hükümleri

Türk Ceza Kanunu Umumi H fz s hha Kanunu Kanunu Borçlar Kanunu

dakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyet olabilecek i lerden de ildir? Çimento fabrikalar nda çal ma At klar yok eden fabrikalarda çal ma G da üretilen fabrikalarda çal ma Tar mda çal ma

dakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruz kalan i çilere verilecek e itimlerden de ildir? E itim, biyolojik etkenle temas n söz konusu oldu u çal malara ba lanmadan önce verilecektir. Yeni veya de i en risklere göre daha önce verilmi olan e itim verilecektir. Gerekti inde periyodik olarak tekrarlanacakt r. Herhangi bir olay an nda ve olaylar n önlenmesinde i çilerce yap lmas gerekenler konusu da e itim içeri inde yer alacakt r.

Cevap b 96- A a dakilerden hangisinde kanserojen ve mutajen maddeler maruziyet riski bulunan i lerde risk e de erlendirmesi yap l rken geçerli de ildir? a. Maruziyet süresi c. Maruziyet ekli Cevap d b. Maruziyet miktar d. Çal an n ya

97- Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan çal malarda a a yanl t r? a. b. c. d. Cevap c 98- A a

dakilerden hangi önlem

Kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek i çi say s mümkün olan en az say da olacakt r. Madde miktar i lem için gerekenden fazla olmayacakt r. Yap lan çal malarda ilk önce ki isel kor unma yöntemi uygulanacakt r. Uygun çal ma yöntemleri ve i lemler kullan lacakt r.

da belirtilenlerden hangisi i güvenli i uzman n n görevlerinden de ildir?

GÜVENL
a. b. c. d. Cevap b 99- A a a. b. c. d. A B C A daki ifadelerden hangisi yanl t r? snf snf snf snf sertifikaya sahip i sertifikaya sahip i sertifikaya sahip i sertifikaya sahip i güvenli güvenli güvenli güvenli

UZMANLIK E

T M

yerindeki tehlikelerin tan mlanmas ve risk de erlendirmesi yapmak yerinde yap lmas gerekli periyodik kontrol ve ölçümleri yapmak, kontrol ve ölçüm raporlar n haz rlamak Acil durum plânlar n n haz rlanmas ve gerekli tatbikatlar n yap lmas n sa lamak Uygun nitelikteki ki isel koruyucular n seçimi, kullan lmas , bak m ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakk nda i verene rapor vermek

i uzmanlar , IV. ve V. risk gruplar nda yer alan i yerlerinde görev yaparlar. i uzmanlar , I. II. III. ve IV. risk gruplar nda yer alan i yerlerinde görev yaparlar. i uzmanlar , I. II. ve III. risk gruplar nda yer alan i yerlerinde görev yaparlar. i uzmanlar , bütün i yerlerinde görev yaparlar.

Cevap a 100güvenli i uzmanlar , görevlerini eksiksiz yerine getirmek için IV. ve V. risk gruplar nda yer alan i yerlerinde ne kadar süre çal mak zorundad r? a. b. c. d. Haftada en Haftada en Ayda en az Ayda en az Cevap c 02SA LI I VE GÜVENL N N KAVRAM VE KURALLARININ GEL M az 1 i günü az 3 i günü 5 i günü 8 i günü

Soru-1 Ölüme, hastal a, yaralanmaya, hasara veya di er kay plara sebebiyet veren istenmeyen olaya..................... ... . denir. nsan n bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi tamamlamak için a a dakilerden en uygunu hangisidir? a-Kaza Sa l k b- ans zl k Sa l k c-Kaza Mutluluk d-Korkma - yilik Cevap a Soru-2 A a daki tan mlardan hangisi belirlenmi tehlikeli bir olay n olu ma olas l a-Risk b-Tehlike c-Tolore edilebilir risk d-Vak a Cevap a Soru-3 Kazalar i saatlerin en fazla kaç nc saatinde olur? a-1. saat b-2. saat c-Ö leden sonra d-Vardiyal çal malarda Cevap a Soru-4 Fiziksel, ruhsal ve sosyal aç dan tam iyilik olarak sa l

ve sonuçlar n n birle imidir?

n tan m nerede tan mlanm t r?

GÜVENL
a-Dünya Çal ma Örgütü (ILO) b-Dünya Sa l k Örgütü (WHO) c-Avrupa Konseyi Direktifleri d-Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Cevap b

UZMANLIK E

T M

Soru-5 kazalar n n içinde önlenmesi mümkün olmayan kaç n lmaz kazalar n oran a a dakilerden hangisidir? a-%10 Cevap d Soru-6 A a dakilerden hangisi tehlikeleri belirlemede en etkili uygulamad r? a-Malzeme güvenlik formlar b-Ortam ölçümleri c-Sa l k gözetimi d- kazas analizleri Cevap b Soru-7 A a dakilerden hangisi tehlikeli davran a-Makine ve tezgahlar n hatal yerle imi b-E itim yetersizli i c-Koruyucu tertibat kullanmama d-Alet ve makineleri tehlikeli ekilde kullanma Cevap a Soru-8 A a dakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi de ildir? a-Makine ve tezgahlar n hatal yerle imi b-Koruyucu tertibat n bulunmamas ya da uygun olmamas c-Alet ve makineleri tehlikeli ekilde kullanma d-Uygun olmayan termal konfor artlar Cevap c b-%5 c-%3 d-%2

sebebi de ildir?

Soru-9 A a dakilerden hangisi kazalardan korunmak için yap lacak çal malardan de ildir? a-Mühendislik ve revizyon b-Te vik tedbirleri uygulama c-E itim d-Ki isel özürleri önleme Cevap d Soru-10 ILO kaç y l nda kuruldu? a-1811 Cevap c b-1890 c-1919 d-1923

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-11 Türkiye ILO ya kaç y l nda girdi ve fiili i birli ine kaç y l nda ba lad ? a-1939-1946 b-1942-1946 c-1945-1950 d-1950-1956 Cevap a Soru-12 Türkiye de ilk a-1923 Cevap c Soru-13 Yeni ç kar lan mevzuat n getirdi i en önemli de i iklik a a a- S G nesistematik yakla m b-Uzman katk s n n sa lanmas c- çilerin kat l m d-Risk de erlendirmesi Cevap a

Kanunu kaç y l nda ç kar lm t r? b-1926 c-1936 d-1971

dakilerden hangisidir?

Soru-14 sa l ve güvenli i mevzuat n n öncelikli yakla m d r? a-Çal anlar n sa l n n ve güvenli inin korunmas b- kazalar ve meslek hastal klar n en aza indirmek c- kazalar ve meslek hastal klar n n sebeplerini ara t rmak d- kazalar ve meslek hastal klar nda kusurlular cezaland rmak Cevap a Soru-15 506 say l SSK kanunun 11. Maddesine göre a a daki durumlardan hangisi i kazas say lmaz? a-Görevli olarak i yerine malzeme almaya giden i çinin geçirdi i trafik kazas b-Kendi arac ile i e gelen i çinin karayolunda geçirdi i trafik kazas c- veren taraf ndan sa lanan ta tla evine dönen i çinin geçirdi i trafik kazas d- yerinde buzdan kayarak dü en i çinin kazas Cevap b Soru-16 A a dakilerden hangisi meslek hastal a-Geçici hastal k b-Ruhi bir ar za c-Ya l l k d-Sürekli hastal k Cevap c Soru-17 A a dakilerden hangisi üretim sürecinde genel olarak al nabilecek emniyet tedbirlerinden de ildir? a-Kurma izni ve letme Belgesi al nmas b- yeri binas n n uygun kurulmas c-Tavan Yüksekli i en az 3 metre olmas

unsurlar ndan birisi de ildir?

GÜVENL
d-Periyodik sa l k kontrolleri yap lmas Cevap d

UZMANLIK E

T M

Soru-18 Kaymaya ve dü meye kar a-1 cm Cevap b b-2 cm

al nan önlemlerden olan zgaralar n aral klar en çok kaç cm olmal d r? c-2,5 cm d-3 cm

03-Ulusal ve Uluslararas kurulu lar ve Sözle meler

Soru 1 Sa l ve Güvenli i Kurul Sekreteri hangisidir? a- yeri Hekimi c- veren Cevap: b

b- Güvenli i Uzman d- veren Vekili

Soru 2 Sa l ve Güvenli i kurullar ile ilgili a a dakilerden hangisi yanl t r? a-Kurul üyelerinin ço unlu u ile toplan r b-Kurullar ayda en az bir kere toplan r c-A r i kazas halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu ola anüstü toplant ya ça rabilir. d-Toplant da al nan kararlar n uygulanmas ndan i güvenli i uzman sorumludur. Cevap: d Soru 3 A a dakilerden hangisi yanl t r? a- SG Kurullar dan ma organ niteli indedir b- SG Kurullar ayda bir toplan r c- SG Kurullar sanayiden say lan, devaml olarak en az 50 i çi çal an ve alt aydan fazla sürekli i lerin yap ld kurulur d- SG Kurulunun sekreteri i güvenli i uzman d r Cevap:a Soru 4 Sa l k ve Güvenlik a-10 Cevap: d Soru 5 Makine koruyucular ile ilgili mevzuat a a dakilerden hangisidir? a-119 No lu ILO Makinalar n Korunma Tertibat ile Teçhizi Sözle mesi b-127 No lu ILO Makine Koruyucular Sözle mesi c- Ekipmanlar n n Kullan m nda Sa l k ve Güvenlik artlar Yönetmeli i d-Makina Emniyeti Yönetmeli i Cevap: a

i yerlerinde

çi Temsilcisi en az kaç i çi çal t ran i yerinde olur? b-30 c-50 d-say önemli de ildir

Soru 6 A a daki i lerden hangisi Günde Ancak Yedibuçuk Saat Çal a-Ensektisitler b-Oksijen ve elektrik kayna i leri c-C va izabe f r nlar nda görülen i ler

labilecek

lerdendir?

GÜVENL
d-Karbon sülfür i leri Cevap: b Soru 7 Hangi kurulu görev ve sorumluluk olarak a-Çal ma ve Sosyal Güvenlik. Bakanl b-Sa l k Bakanl c-Sanayi Bakanl d-SS Kurumu Cevap: a

UZMANLIK E

T M

sa l

ve Güvenli i ile daha çok ilgilidir?

Soru 8 Tek i çinin ta yabilece i yükün azami a rl ile ilgili mevzuat a a dakilerden hangisidir? a-140 No lu ILO Ta nabilecek Azami A rl klar Sözle mesi b-127 No lu ILO Tek çinin Ta yabilece i Yükün Azami A rl Sözle mesi c-Elle Ta ma leri Yönetmeli i d- Ekipmanlar n n Kullan m nda Sa l k ve Güvenlik artlar Yönetmeli i Cevap: b 04Sa l ve Güvenli ine Genel Bak ve Güvenlik Kültürü

Soru 1 A a dakilerden hangisi ILO nun stratejik hedefleri aras nda yer almaktad r? a. Kad n çal anlar n çal ma ortamlar n n düzenlenmesi b. Çal ma saatlerinde çal anlar n menfaatlerinin gözetilmesi c. Sosyal koruma programlar n n kapsam n ve etkinli ini artt rmak d. nsanlar verimli çal maya sevk etmek Cevap c Soru 2 A a dakilerden hangisi ILO nun temel sözle melerinden birisi de ildir? a. Çal ma Saatlerinin Düzenlenmesi Sözle mesi b. Ücret E itli i Sözle mesi c. Zorla Çal t rma Sözle mesi d. Asgari Ya Sözle mesi Cevap a Soru 3 A a dakilerden hangileri AB de SAGÜ nün Temel Dayanaklar d r? a. ISO-ISSA b. AET Anla mas -Tek Avrupa Senedi c. ISO-AET Anla mas d. ICOH-IALI Cevap b Soru 4 Ara t rmalara göre en çok kaza nedeni olan etmen hangisidir? a. Aletler b. Hareketli nesne çarpmas c. Kayma, tak lma, dü me d. Makineler Cevap c Soru 5 Ara t rmalarda ölümlü i kazas olan iki sektör a a a. n aat-imalat b. malat-hizmet

dakilerden hangileridir?

GÜVENL
c. d. Cevap a Hizmet-maden Maden-in aat

UZMANLIK E

T M

Soru 6 A a dakilerden hangisi ölümlü i kazas nedenlerinden biri de ildir? a. Elektrik çarpmas b. Tehlikeli makineler c. Platformdan kayma, dü me d. Bilgisayarl çal ma Cevap d Soru 7 I n aat II Sa l k III Besin Üretimi IIII Tar m Yukar daki sektörlerden hangileri meslek hastal klar n n en çok görüldü ü sektörlerdir? a. I-III b. I -II c. II -III d. I -IIII Cevap b Soru 8. Üç günden çok a. 24-32 Cevap b Soru 9 Son be e. f. g. h. Cevap a Soru 10 A a dakilerin hangisi ILO Anayasas amaçlar aras nda yer almaz? e. Uygun Asgari ücret f. stihdam ve i sizli in önlenmesi g. Örgütlenme özgürlü ü h. Devlete ba l l k Cevap d 05-Temel Hukuk Soru 1 çinin i sa l ve güvenli i yönünden çal mas n n sak ncal oldu u i yerlerinde, i in durdurulmas yapt r m nas l bir yapt r md r? a-Mali b- dari c-Cezai d-Hukuki Cevap: b Soru 2 yerini kapatma hangi mevzuata göre yap l r? a- dari b-Cezai c-Hukuki d-Mali Cevap: a

günü kayb na yol açan i kazalar hang ya gruplar nda en fazla gözlenmektedir? i b. 18-24 c. 32 -40 d. 36 -42

y l n en çok i kazas riski hangisidir? Kimyasal etmenler Psikolojik riskler Fiziksel etmenler Biyolojik etmenler

GÜVENL
Soru 3 Kusur oranlar hangi kanuna tabidir? a- kanunu b-SS Kanunu c-Borçlar kanunu d-Ticaret kanunu Cevap: c

UZMANLIK E

T M

Soru 4 verenin, i akdinden do an i sa l ve güvenli i önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kural a a dakilerden hangisinde yer al r? a-Ceza Kanunu b- Kanunu c-Borçlar Kanunu d-SS Kanunu Cevap: c Soru 5 verenin, kamu hukukuna dayanan i sa l a a dakilerden hangisinde yer al r? a-Ceza Kanunu b- Kanunu c-Borçlar Kanunu d-SS Kanunu Cevap: b Soru 6 çinin kendi iste i veya savsamas yüzünden i in güvenli ini tehlikeye dü ürmesi, i yerinin mal olan veya mal olmay p da eli alt nda bulunan makineleri, tesisat veya ba ka e ya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutar yla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba u ratmas durumunda veren i çiyi derhal i ten ç karabilir? a-10 b-15 c-30 d-90 Cevap: c

ve güvenli i önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kural

Soru 7 Kazas veya meslek hastal mevzuatta yer al r? a-Ceza Kanunu c-Ticaret Kanunu Cevap: a

sonucu olu an i veren kusurunun cezai yönden yapt r mlar a a daki hangi b- Kanunu d-SS Kanunu

Soru 8 Kazas veya meslek hastal meydana gelmeden önce olu an i veren kusurunun cezai yönden yapt r mlar a a daki hangi mevzuatta yer al r? a-Ceza Kanunu b- Kanunu c-Ticaret Kanunu d-SS Kanunu Cevap: b Soru 9 Bir i yeri kapat ld ktan sonra i veren taraf ndan ilgili Bölge Müdürlü üne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmal ? a-3 gün b-15 gün c-1 ay d-3 ay Cevap: c Soru 10 yeri kapat lmas i lemi hangi tip uygulamad r? a-idari b-cezai c-mali d-ticari Cevap: a Soru 11 kazas ve meslek hastal a-SS Kanunu

tan m tam olarak hangi kanunda yer al r? b- Kanunu

GÜVENL
c-Umumi H fz s hha Kanunu Cevap: a Soru 12 A r ve tehlikeli i lerde çal t r lmas yasa a-12 b-14 c-16 Cevap: c

UZMANLIK E

T M

d-Borçlar Kanunu

kaç ya n alt ndaki i çilere uygulan r? d-18

Soru 13 Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Müfetti leri kimin ad na denetleme yapar? a-Bakan ad na b-Devlet ad na c-T.B.M.M. ad na d-Cumhurba kan ad na Cevap: b Soru 34 Müfetti leri hangi kuruma ba l çal r? a- Tefti Kurulu Ba kanl na b-Personel Dairesine c- Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü üne d-Tefti Kururlu Ba kanl na Cevap: a

06- HUKUKU Soru 1 A a dakilerden hangisi Belirsiz süreli i sözle melerinin feshinden önce durumun di er tarafa bildirilmesinde yanl t r? a- i 6 aydan az sürmü olan i çi için, bildirimin di er tarafa yap lmas ndan ba layarak bir hafta sonra b- i 6 aydan 18 aya kadar sürmü olan i çi için, bildirimin di er tarafa yap lmas ndan ba layarak dört hafta sonra c- i birbuçuk y ldan üç y la kadar sürmü olan i çi için, bildirimin di er tarafa yap lmas ndan ba layarak alt hafta sonra d- i üç y ldan fazla sürmü i çi için, bild irim yap lmas ndan ba layarak sekiz hafta sonra Cevap: a Soru 2 verenin sa l ve güvenlili i ile ilgili e itim verme zorunlulu u hangi kanunda yer al r? a-SSK b-Meslek E itimi Kanunu c- Kanunu d- Kurumu Kanunu Cevap: c Soru 3 A a dakilerden hangisi yanl t r? a- veren vekilli i özel hükümlere dayanan özel bir statüdür b- veren ad na hareket eden ve i in, i yerinin ve i letmenin yönetiminde görev alan kimselere i veren vekili denir c- veren vekilinin i çilere kar i lem ve yükümlülüklerinden do rudan i veren sorumludur d-As l i veren, alt i verenin i çilerine kar o i yeri ile ilgili olarak, i sözle mesinden veya alt i verenin taraf oldu u to plu i sözle mesinden do an yükümlülüklerinden alt i veren ile birlikte sorumludur Cevap: a Soru 4 A a daki i lerden hangisi Kanunu Kapsam na girer? a-Deniz ve hava ta ma i leri b-50'den fazla i çi çal t r lan tar m ve orman i lerinin yap ld i yerleri veya i letmeleri

GÜVENL

UZMANLIK E

T M
i yerleri

c-Ev hizmetleri d-507 say l Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç ki inin çal t Cevap: b Soru 5 Geçici i ili kisi en fazla ne kadar süre ile yap labilir ve kaç defa yenilebilir? a-3 ay-2 defa b-6 ay-2 defa c-1 y l- 1 defa d-Süre ve tekrarlamada zorunluluk yoktur Cevap: b

Soru 6 A a daki i lerden hangisi Kanunu Kapsam na girmez? a-K y larda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yap lan yükleme ve bo altma i leri b-Tar m sanatlar ile tar m aletleri, makine ve parçalar n n yap ld atölye ve fabrikalarda görülen i ler c-Aile ekonomisi s n rlar içinde kalan tar mla ilgili her çe it yap i leri d-Halk n faydalanmas na aç k veya i yerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe i leri Cevap: c Soru 7 yeri veya i yerinin bir bölümü hukukî bir i leme dayal olarak ba ka birine devredildi inde devirden önce do mu olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden i verenin sorumlulu u devir tarihinden itibaren kaç y ld r? a-1 b-2 c-5 d-10 Cevap: b Soru 8 A a dakilerden hangisi yanl t r? a-Süresi bir y l ve daha fazla olan i sözle melerinin yaz l ekilde yap lmas zorunludur b-Nitelikleri bak m ndan en çok otuz i günü süren i lere süreksiz i , bundan fazla devam edenlere sürekli i denir c- çinin normal haftal k çal ma sü resinin, tam süreli i sözle mesiyle çal an emsal i çiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözle me k smi süreli i sözle mesidir d-Ça r üzerine çal t r lmak için belirlenen sürede i çi çal t r lmazsa ücret ödenmez Cevap: d Soru 9 Onsekiz ve daha küçük ya taki i çilerle elli ve daha yukar ya taki i çilere verilecek y ll k ücretli izin süresi en az ne kadard r? a-15 gün b-20 gün c-26 gün d-30 gün Cevap:b Soru 10 Y ll k ücretli izin hakk ve izin süreleri ile a a dakilerden hangisi yanl t r? a-Bir y ldan be y la kadar (be y l dahil) olanlara ondört günden az olamaz b-Be y ldan fazla onbe y ldan az olanlara yirmi günden az olamaz c-Onbe y l (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialt günden az olamaz d-Bir y ldan az süren mevsimlik veya kampanya i lerinde çal anlara en az 10 gün Cevap: d Soru 11 Süresi belirli olsun veya olmas n i veren, i sözle mesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin a a da hallerden hangisine göre feshetmesi halinde geçersizdir? a- çinin i veren hakk nda eref ve haysiyet k r c as ls z ihbar ve isnadlarda bulunmas b- verenin i çiye cinsel tacizde bulunmas . c- çinin, i verenin güvenini kötüye kullanmak, h rs zl k yapmak, i verenin meslek s rlar n ortaya atmak gibi do ruluk ve ba l l a uymayan davran larda bulunmas

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

d- çinin yapmakla ödevli bulundu u görevleri kendisine hat rlat ld Cevap: b

halde yapmamakta srar etmesi

Soru 12 A a daki hallerden hangisi çal ma süresinden say lmaz? a-Çocuk emziren kad n i çilerin çocuklar na süt vermeleri için belirtilecek süreler. b-Yerle im yerlerinden uzak bir mesafede bulunan i yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnas nda geçen süreler c- veren taraf ndan s rf sosyal yard m amac yla i yerine götürülüp getirilme esnas nd a araçlarda geçen süreler d- çinin i veren taraf ndan ba ka bir yere gönderilmesi veya i veren evinde veya bürosunda yahut i verenle ilgili herhangi bir yerde me gul edilmesi suretiyle as l i ini yapmaks z n geçirdi i süreler Cevap:c Soru 13 Ara dinlenmesi ile ilgili sürelerde a a dakilerden hangisi yanl t r? a-Dört saat veya daha k sa süreli i lerde onbe dakika ara verilir b-Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli i lerde yar m saat ara verilir c-Yedibuçuk saatten fazla süreli i lerde bir saat ara verilir d-Ara dinlenmeleri çal ma süresinden say l r Cevap: d

Soru 14 Gece süresi ve gece çal malar ile ilgili a a daki durumlardan hangisi yanl t r? a-Çal ma hayat nda "gece" en geç saat 20.00'de ba layarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir b- çilerin gece çal malar yedibuçuk saati geçemez c-Gece çal t r lan i çiler en geç iki y lda bir defa i veren taraf ndan periyodik sa l k kontrolünden geçirilirler d-Gece ve gündüz postalar nda Postas de i tirilecek i çi kesintisiz en az yedibuçuk saat dinlendirilmeden di er postada çal t r lamaz Cevap: d Soru 15 A a daki dari Cezalarla ilgili durumlardan hangisi yanl t r? a- yeri bildirme yükümlülü üne ayk r davranan i veren veya i veren vekiline çal t r lan her i çi için elli milyon lira para cezas verilir b- güvenli i ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülü ünü yerine getirmeyen i veren veya i veren vekiline be yüz milyon lira para cezas verilir c- müfetti lerinin her çe it tefti , denetleme yetki ve görevleri gere ince görevlerinin yerine getirilmesi s ras nda, görevl erini yapma ve sonuçland rmaya engel olan kimselere eylem ba ka bir suçu olu tursa dahi be milyar lira para cezas verilir d- dari nitelikteki para cezalar gerekçesi belirtilmek suretiyle Mahkemeleri taraf ndan verilir Cevap: d Soru 16 A a daki davalardan hangisi SSK n n i verene kusuru nedeniyle zarar tazmin için açt a-Rücu davas b-Tazminat davas c-SSK davas d-Ceza davas Cevap: a Soru 17 SSK kanununa göre a a dakilerden hangisi i kazas say lmaz? a-Servis arac ile evine giden b- e gelmek için durakta bekleyen c-Görevli olarak ba ka bir i te çal an d- yerinin bahçesinde oturan Cevap:b

davad r?

GÜVENL
Soru 18 E i i kazas nda ölen kad n hangi davay açabilir? a-Destekten yoksun kalma tazminat davas b-Rücu davas c-Maddi tazminat davas d- göremezlik tazminat davas Cevap: a Soru 19 Bir i kazas sonucunda e i ölen bir kad n a a 1-maddi tazminat 2-manevi tazminat 3-destekten yoksun kalma tazminat a-1,2 b-1,3 c-2,3 Cevap: c Soru 30 Kocas i kazas sonucu ölen kad n hangi davalar açar? I-Maddi, II-Manevi, II-Destekten yoksun kalma, IV- göremezlik a-I-II b-I-III c-II-III d-I-IV Cevap: c 07-KANUNLARDA

UZMANLIK E

T M

daki davalardan hangilerini açabilir?

d-1,2,3

SA LI I VE GÜVENL

Soru-1 verenler, i yerlerinde meydana gelen i kazas n ve tespit edilen meslek hastal olarak ilgili Bölge Müdürlü üne bildirmek zorundad r? a-1 Cevap b b-2 c-3 d-4

n kaç i günü içinde yaz l

Soru-2 Bir i yerinin tesis ve tertiplerinde, çal ma yöntem ve ekillerinde, makine ve cihazlar nda i çilerin ya am için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar i yerlerini i sa l ve güvenli i bak m ndan tehlikenin niteli ine göre, i in tamamen veya k smen durdurulmas veya i yerinin kapat lmas karar n verecek olan komisyona a a daki görevlilerden hangisi girmez? a-Denetlemeye Yetkili Müfetti , c- veren Temsilcisi Cevap d Soru-3 in durdurulmas veya i yerinin kapat lmas karar na kar itiraz etmek yetkisi vard r? a-6 Cevap d Soru-4 Makine, tesisat ve tertibat veya i in durdurulmas veya i yerinin kapat lmas sebebiyle i siz kalan i çilere i veren a a dakilerden hangisini uygulayamaz? a-ücretlerini ödemeye devam eder b- ten ç kar r c-Ödünç i çi olarak ba ka i yerinde çal mas n sa lar d-Ücretlerinde bir dü üklük olmamak üzere meslek veya durumlar na göre ba ka bir i verir Cevap b b-15 c-10 d-3 b- çi Temsilcisi d- l Sanayi Müdürü

i verenin yerel i Mahkemesinde kaç i günü içinde

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-5 Sa l ve Güvenli i Kurullar nca, Sa l ve Güvenli i Mevzuat na uygun olarak al nan kararlar ile ilgili olarak i veren a a dakilerden hangisini uygulamal d r? a-Kurul taraf ndan verilen kararlar uygulamakla yükümlüdür b-Kurul kararlar uygulanmas yükümlülü ü i yerinin maddi olanaklar ölçüsündedir c-Kurul kararlar n uygulamak Güvenli i Mühendisinin yükümlülü üdür d-Kurul, ald kararlar uygulamakla yükümlüdür Cevap a Soru-6 4857 say l Kanununa göre, güvenli i ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdam a a i yerlerinden hangisi için geçerlidir? I-Sanayiden say lan i yerleri II- Devaml olarak en az 50 i çi çal t ran i yerleri III- Alt aydan fazla sürekli i lerin yap ld i yerleri IV-A r ve tehlikeli i lerin yap ld i yerleri a-I-II Cevap b Soru-7 yerinde i sa l ve güvenli i aç s ndan, i çinin sa l n bozacak veya vücut bütünlü ünü tehlikeye sokacak yak n, acil ve hayati bir tehlike ile kar kar ya kalan i çinin yasal haklar gere i a a dakilerden hangisini yapamaz? a- Sa l ve Güvenli i Kuruluna ba vurmak b- veren veya i veren vekiline ba vurmak c-Hizmet akdini derhal feshetmek d-Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl na ba vurmak Cevap d Soru-8 yerlerinde ,alkollü içki kullanma yasa b-I-II-III c-I-IV d-I-II-IV

daki

a a

dakilerden hangisine uygulan r?

a-Alkollü içki yap lan i yerlerinde çal an ve i in gere i olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenlere b-Kapal kaplarda veya aç k olarak alkollü içki sat lan veya içilen i yerlerinde i in gere i alkollü içki içmek zorunda olanlar a c- inin niteli i gere i mü terilerle birlikte alko llü içki içmek zorunda olanlara d-Günde 7,5 saatten az hafif i lerde çal anlara Cevap d Soru-9 A r ve tehlikeli i ler raporu a a daki durumlardan hangisinde gerekir? I- lk i e giri de II- çinin meslek hastal durumunda III- in devam süresince en az y lda bir defa a-I-II-III b-I-II Cevap c Soru-10 kazalar meslek hastal klar aç s ndan maddi sorumluluk a a a-Deniz Kanunu b-4857 say l Kanunu c-Borçlar Kanunu d-Ticaret Hukuku c-I-III d-II-III

dakilerden hangisinde tan ml d r?

GÜVENL
Cevap c Soru-11 kazalar meslek hastal klar a a a-Deniz Kanunu b-4857 say l Kanunu c-Borçlar Kanunu d-Sosyal Sigortalar Kanunu Cevap d Soru-12 lk Sa l

UZMANLIK E

T M

dakilerden hangisinde tan ml d r?

yasas hangi ülkede ç km t r?

a- ngiltere b-Fransa c-Amerika Birle ik Devletleri d-Almanya Cevap a

Soru-13 Ki inin hukuka ayk r olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir? a-Taksir b- hmal c-Kas t Cevap c Soru-14 Ceza Hukukuna göre i kazas na u rayan ma durun kaç günden fazla istirahat n gerektirecek sa l k raporu varsa, kamu davas aç l r? a-10 Cevap a Soru-15 Ceza Hukuk aç s ndan, bir ki ini hukuka ayk r sonucu istememekle birlikte bu son ucu önlemek için durumun gerektirdi i dikkat ve ihtimam göstermemesi kusurlu davran na ne denir? a-Taksir b- hmal c-Kas t Cevap b Soru-16 Borçlar Hukukuna göre i verenin tazminat ödeme sorumlulu unda zaman a m kaç y ld r? a-1 Cevap c Soru-17 Kaza, kaç n lmazl k sebebiyle meydana gelmi ise, kaza ile ilgili herhangi bir ki inin veya Kurulu un kusuru bulunmuyor ise, bu zarar n belli oranlarda i çi ve i veren taraf ndan kar lanmas gerekmektedir. verenin bu yükümlülü üne ne denir? a-Kusursuz sorumluluk b-Manevi tazminat c-Destek tazminat d-Kaç n lmazl k sorumlulu u Cevap a b-5 c-10 d-15 d-Kusur b-15 c-20 d-30 d-Kusur

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-18 Sa l ve Güvenli ini en dolays z biçimde güvence alt na alan Sosyal güvenlik hakk n düzenleyen Anayasa maddesi a a dakilerden hangisidir? a-17. madde b-50. madde c-60. madde d-65. madde Cevap c Soru-19 A a daki i mevzuat n n hangisinde teknik önlemler yer almaz? a-Gürültü Yönetmeli i b-Elle Ta ma leri Yönetmeli i c-A r ve Tehlikeli ler Yönetmeli i d-Güvenlik ve sa l k i aretleri yönetmeli i Cevap c Soru-20 çilere

sa l

ve Güvenli i e itimi verilmesi hangi kanunda belirlenmi tir?

a-4857 Say l Kanununda b-Sosyal Sigortalar Kanununda c-Deniz Kanununda d-Milli E itim Kanununda Cevap a 08Soru-1 yerinde i sa l birimi yeri Sa l k ve Güvenlik Birimleri ve Ortak Sa l k ve Güvenlik Birimleri

ve güvenli i hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donan m ve personele sahip olan .d r. A a dakilerden hangisi bo b rak lan yere gelebilir?

a- yeri Sa l k ve Güvenlik Birimi b-Ortak Sa l k ve Güvenlik Birimi c-Sa l k Birimi d-Güvenlik Birimi Cevap a Soru-2 sa l ve güvenli i tedbirleri aç s ndan i verenler, a a yükümlüdür? I-Tehlikeleri Belirlemek II-Önlem almak III-Denetlemek ve geli tirmek a-I Cevap d Soru-3 Bir i yerinde en az kaç i çi çal t r lan i yerlerde i verenlerin ortak sa l k ve güvenlik birimi olu turulmas zorunlulu u vard r? a-40 Cevap b b-50 c-75 d-100 b-I, II c- II, III d-I, II, III

dakilerden hangisi yada hangilerini yapmakla

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-4 I- yeri hekimi II- güvenli i uzman III-Teknik eleman IV-Jeoloji mühendisi yeri Sa l k ve Güvenlik Birimi yukar daki, hangi yetkili ki iler taraf ndan olu turulmaktad r? a-I, II b-I, II, IV c -I, II, III d -I, III Cevap c Soru-5 A a dakilerden hangisi yeri Sa l k ve Güvenlik Birimi görevleri aras nda yer almaz? a- çilerin sa l k gözetimi, b-Çal ma ortam n n gözetimi, c- lkyard m ve acil müdahale, d- çilere e itim verilecek uygun ortam sa lamak. Cevap d Soru-6 yeri hekimleri için Az tehlikeli s n ftaki 50 i çi çal an bir i yerinde ayda en az kaç saat görev yapma zorunlulu u vard r? a-10 saat Cevap b Soru-7 A s n f i güvenli i uzman belgesi a a b-12 saat c-15 saat d- 20 saat

daki gruplardan hangilerine verilmektedir? ve güvenli i uzmanlar na.

a-Genel müdürlük ve ba l birimlerinde i sa l ve güvenli i alan nda 8 y l görev alan i sa l b-C s n f uzmanl k yapan i sa l ve güvenli i uzmanlar na. c- sa l ve güvenli i alan nda 1 y l görev alan i sa l ve güvenli i uzmanlar na d- Sa l ve güvenli i alan nda doktora yapm mühendis ve teknik elemanlara Cevap a

Soru-8 Çok tehlikeli grupta yer alan i yerlerinde hangi s n f i güvenli i uzman görev yapabilmektedir? a-A-B s n f b-B s n f c-C s n f d-A s n f Cevap d Soru-9 A a dakilerden hangisi güvenli i Uzman görevleri aras nda yer almaz? a-Periyodik bak m, kontrol ve ölçümleri planlamak b-Acil durum plan n n haz rlanmas n sa lamak c- lkyard m ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu yapmak d- sa l ve güvenli i e itimlerini planlamak ve uygulamak Cevap c Soru-10 A a dakilerden hangisi i güvenli i uzman yetkileri aras nda yer almaz? a-i veren taraf ndan hiçbir ekilde engellenemez, görevini yapmaktan al konulamaz, b-Yak n tehlike olu turan bir husus tespit etti inde, i in geçici olarak durdurulmas için derhal üst yönetimi bilgilendirir, c-Üretim planlamalar nda karar alma sürecine kat l r,

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

d- çilere, ba ml l k yapan maddelerin, özellikle tütün ve tütün mamullerinin, kullan lmas n n zararlar konular nda e itim vermek, Cevap d

09- SG Kurullar Soru-1 4857 say l Kanunu belirtilen Sa l ve Güvenli i Kurullar n n kurulaca hangisidir? I-Sanayiden say lan i yerleri II-Devaml olarak en az 50 i çi çal t ran i yerleri III-Alt aydan fazla sürekli i lerin yap ld i yerleri IV-A r ve tehlikeli i lerin yap ld i yerleri a-I-II b-I-II-III c-I-IV d-I-II-IV Cevap b Soru-2 Sa l ve Güvenli i Kurullar Hakk nda Yönetmelik hükümleri gere i ki iden olu ur? a-6 Cevap c Soru-3 A a daki b-7 c-8 d-9

i yerleri a a

dakilerden

Sa l

ve Güvenli i Kurulu kaç

sa l

ve Güvenli i Kurul üyelerinden hangisini i veren veya i veren vekili görevlendirir? veya usta

a- yerinde görevli formen, ustaba b-Sendika Temsilcisi c-Sa l k ve güvenlik i çi temsilcisi d- yeri hekimi Cevap d ???? B Soru-4 Sa l

ve Güvenli i Kurulunun toplant yapma usullerinden hangisi yanl t r?

a-Ayda bir kere b-Alt ayda bir kere acil durumlarda c-A r i kazas veya özel bir tedbiri gerektiren durumlarda d-Acil ve hayati bir tehlike ile kar kar ya kalan i çinin müracaat nda Cevap b

Soru-5 A a dakilerden hangisi

Sa l

ve Güvenli i Kurulunun görevi de ildir?

a- yerinin niteli ine uygun bir i sa l ve güvenli i iç yönetmelik tasla haz rlamak b- yerinde i sa l ve güvenli ine ili kin tehlikeleri ve önlemleri de erlendirmek, tedbirleri al mak c-Tesislerde yap lacak bak m ve onar m çal malar nda gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalar n kontrol etmek d-4857 say l Kanununun 83. maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek Cevap b Soru 6

GÜVENL
A a dakilerden hangisi a-Acil durum önlemleri b-Meslek hastal klar c- yerine ait özel riskler d-Ki isel koruyucu donan mlar Cevap d??? B Soru 7 Sa l Sa l

UZMANLIK E

T M

Güvenli i Kurulu e itimlerinden birisi de ildir?

ve

Güvenli i Kurulu aç s ndan i çilerin görevi nedir?

a-Uygulamada kar la t klar güçlükler hakk nda kurula bilgi verirler b- yerinde uygulanan her e itime kat lmak c- yeri vardiya saatlerine uymak d-kurulun toplant lar na kat lmak Cevap a Soru 8 A a dakilerden hangisi

Sa l

ve

Güvenli i Kurulu çal ma yöntemleri aras nda yer almaz?

a- SG kurulu en az ayda bir kere toplan r b-Gündem, Sorunlar n önem s ras na göre belirlenir. c-Bütün toplant larda kararlar n yaz ld tutanak düzenlenir. d- SG kurulunda söz sahibi sadece ba kan ve kurul sekreteridir. Cevap d

Soru 9 A a dakilerden hangisi

Sa l

ve Güvenli i Kurulunda i veren ve i veren vekilinin görevidir?

a-Kurulda haz rlanan tüm raporlar SG müfetti ine göstermek için i yerinde bulundurmakla yükümlüdür. b-Kurulun görevlerini haz rlamakla yükümlüdür. c- yerinde meydana gelen kazalar önlemekle yükümlüdür. d-Rahat bir çal ma ortam haz rlamakla yükümlüdür. Cevap a Soru 10 A a dakilerden hangisi SG Kurulu Yükümlerinden biri de ildir? a- SG Kurulu bulunacaklar tavsiye ve verecekleri kararlarda i yeri ortam ve olanaklar n göz önünde bulundurmal d rlar. b- SG Kurulu üyeleri, görevleri nedeniyle ö rendikleri mesleki tekniklere ve çal ma metotlar na ili kin s rlar gizli tutmak zorundad rlar. c- SG Kurullar , i sa l ve güvenli ini denetime yetkili i müfetti lerinin i yerlerinde yapacaklar çal malar kolayla t r mak ve onlara yard mc olmakla yükümlüdür. d- SG Kurullar , en az 3 ayda bir toplanmakla yükümlüdürler. Cevap d 10- SG Yönetim Sistemleri Soru-1 A a dakilerden hangisi TS OHSAS 18001 a-Planlama b-Uygulama c-Yönetimin Gözden Geçirmesi d-Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Cevap c Soru-2 Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde son ad md r?

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

ISO 9000-ISO 14001-OHSAS 18001 ortak yanlar nelerdir? a-Toplumun Bilinçlendirilmesi, Acil Durum b- sa l ve güvenli i, Proses güvenli i c-Çevre koruma, ürün sorumlulu u d- sa l ve güvenli i, Proses Güvenli i, çevre koruma, acil durum Cevap d Soru-3 Tüm standartlarda ba ar y getirecek olan birim neresidir? a-Üst Yönetim b-Çal anlar ve sendika c-Ta eronlar d-Üst yönetim, çal anlar ve sendika, ta eronlar Cevap d Soru-4 Standartlar ile ilgili olarak haz rlanan prosedürlerin sürekli yenilenmesi gerekli midir? a-Gerekir b-Gerekmez c-Risk olu tu unda d-D denetleme öncesinde Cevap a Soru-5 ISO 14001 standard n n temel felsefesinin öncelikli s ralamas a a 1-Çevreye gerçekçi yakla m ve koruyucu önlemlerin al nmas 2- sa l ve i güvenli i koruyucu önlemlerin al nmas 3-At k ve enerji yönetimi 4-Bilgilendirme, ileti im ve e itimin sa lanmas a-1-2-3-4 Cevap a Soru-6 Sa l ve Güvenli i Politikas n n en önemli ad mlar n s ralay n z? 1-Sürekli yarar-maliyet performans geli imini sa lamak, 2-Politikan n amaçlar n belirlemek i letme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sa lamak amac yla prosedürler haz rlamak 3-Çal anlar n kat l m n sa lamak 4-Yeterli kaynaklar sa lamak a-1-2-3-4 Cevap c Soru-7 Periyodik Durum De erlendirmeleri yap l rken öncelikli nelere dikkat edilmelidir? 1-I.S.I.G. yönetim performans n n genel yap s i lerli i 2-Sistemin bile enlerinin performans 3-Denetleme bulgular 4- ç ve d faktörler a-1-2-3-4 Cevap a Soru-8 Türkiye nin imzalamad b-1-2-4-3 c-3-2-4-1 d-2-3-4-1 b-2-3-4-1 c-4-2-3-1 d-2-3-1-4 b-3-2-1-4 c-4-1-2-3 d-2-1-3-4

dakilerden hangisidir?

kimyasallar ile ilgili sözle me hangisidir?

GÜVENL
a-161 nolu sözle me c-184 nolu sözle me Cevap b Soru-9 Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili direktifler nelerdir? a-174-181 ILO direktifi, Seveso direktifi b-Seveso direktifi c-Basel Konvansiyonu d-Kyoto iklim sözle mesi Cevap a Soru-10 Karayollar nda tehlikeli yük ta mac l a-Karayollar Trafik Kanunu b-ADNR kurallar c-ADNR ve Karayollar Trafik Kanunu d-NFPA kurallar Cevap c Soru-11 A a dakilerden hangisi i sa l b-170 nolu sözle me d-196 nolu sözle me

UZMANLIK E

T M

ile ilgili düzenlemeler nelerdir?

ve güvenli i performans ölçüm metodu de ildir?

a-Çal ma ortamlar n n yasal mevzuatlara göre uygunluk testleri b-Çal anlar n hareket biçim - tarzlar c-Periyodik muayeneler d-Kazalar, olaylar ve uygunsuzluklar n takibi ve incelenmesi Cevap d 11-Risk Yönetimi ve De erlendirmesi Soru 1 A a dakilerden hangisi risk analizi amac n en kapsaml ekilde belirtmektedir? a- yerindeki tehlikelerin tan mlanmas ve çal anlar n sa l ve güvenli ini en üst seviyede tutmakt r b- yeri ortamlar n n düzenlenmesini sa lamakt r c- yerinde uyulmas gereken kurallar belirleyerek yap lmas n sa lamakt r d- e ba lama ve molalar n düzenlenmesini sa lamakt r Cevap A Soru 2 kazas meydana geldikten sonra a a a-Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Sgk Hukuku b-Aile Hukuku, Hukuku, Ceza Hukuku c-Ceza Hukuku, Hukuku, Sgk Hukuku d-Aile Hukuku, Hukuku, Ceza Hukuku Cevap C Soru 3 A a dakilerden hangisi i kazas maliyet hesaplamas na görünmeyen maliyetler aras nda yer al r? a- in durmas b-Sigorta ödemeleri c-Mahkeme masraflar d-Bina, donan m ve ürünün zarar görmesi

daki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktad r?

GÜVENL
Cevap A?????d

UZMANLIK E

T M

Soru 4 letmelerin sa l k ve güvenli ini yönetmelerinin nedenleri aras nda a a a-Yasal nedenler b-Etik nedenler c-Finansal nedenler d-Ruhsal nedenler Cevap D Soru 5 A a dakilerden hangisi i sa l a-Önleme politikas b- birli i yap lmas c-Çal anlar n kat l m d-Kazalara müdahale edilmemesi Cevap D Soru 6 A a dakilerden hangisi risk analizinde reaktif izlemede yer almaz? a-Gerçekle ecek olaylar önceden görebilme b-Tesis varl klar n n zarar görmesi c-Performans standartlar ndaki noksanl klar ihmaller d-yaralanmalar ve hastal klar Cevap A ???? B

dakilerden hangisi yer almaz?

ve güvenli i yakla m aras nda yer almaz?

Soru 7 A a dakilerden hangisi risk yönetimi temel esaslar aras nda bulunmamaktad r? a-Tehlikelerin tan mlanmas b-Tehlikelere önlem al nmamas c-Tehlikelerden kaynaklanan risklerin de erlendirilmesi d-Kontrol tedbirlerinin tamamlanmas Cevap B Soru 8 A a dakilerin hangisinde i sa l

i güvenli i esaslar yer almaktad r?

a-Risk maliyetleme-Risk ileti imi-Risk de erlendirme b-Risk alg lama-Risk maliyetleme-Risk de erlendirme c-Risk ileti imi-Risk alg lama-Risk de erlendirme d-Risk alg lama-Risk ileti imi-Risk Maliyetleme Cevap C????? B Soru 9 Risk nedir? a-Tehlike dolay s yla ortaya ç kan hasar derecesi ve olay n olu ma olas l b-Çal an insan n kazanma gücünün hasar görmesi c-Kazalar n maddi hasarlar n n ortaya ç karma olas l d r d-Yap lan i lerde çal an n zarar görmeme yile tirme olay d r. Cevap A Soru 10 n n bile kesidir

GÜVENL
sa l abcd-i ve güvenli i kimlerin sorumlulu undad r?

UZMANLIK E

T M

veren alt i veren veren-i veren vekili veren-çal an veren vekili-çal an

Cevap C ???? B Soru 11 Tehlikeleri belirlemek ve do ru önlemleri almak için i emniyeti analizinde a a dakilerden hangis yer almaz? i a- lk defa yap lan bir i b-Nadir yap lan bir i c-Risk seviyesi yüksek bir i d-El aletleriyle yap lan bir i Cevap D Soru 12 A a dakilerden hangisine için risk kavram yap lmaktad r? a-Makine için b- yeri için c-Çal an insan için d-i veren için Cevap C Soru 13 A a dakilerin hangisinde risk ileti iminin üç temel ilkesi yer almaktad r? a-Alg lama-Kavrama- leti im b-Alg lama-Amaç- leti im c-Alg lama-Amaç-Kavrama d-Amaç- leti im-Kavrama Cevap B ???? C Soru 14 Risk matrisinde Çok yüksek olas l a-Her gün oldu unda b-Haftada bir oldu unda c-Ayda bir oldu unda d-Üç ayda bir oldu unda Cevap A Soru 15 Risk matrisinin sonuç de erlendirmesinde ciddi sonucu hangi derecelendirmeye denk gelmekted ir? a-Birden çok ölüm, sürekli i göremezlik b-Hafif yaralanma,tedavi gerekir c-Ölüm,yaralanma, meslek hastal d- günü kayb yok, ilk yard m gerektiren Cevap C Soru 16 Risk matrisinde k rm z renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir? a-Dikkate de er risk b-Kabul edilebilir risk

hangi frekansta ne zaman yap lmaktad r?

GÜVENL
c-Kabul edilemez risk d-Öngörülen risk Cevap C Soru 17 Risk yönetiminde yöneticinin rolünde a a a-Güvenlik b-Kalite c-Öngörü d-Hizmet e-Maliyet Cevap D Soru 18 Risk faktörünün hesaplanmas neye göre yap l r? a-Risk faktörlerinin toplan p iddetle çarp lmas yla b- iddetin olas l a bölünmesiyle c-Olas l k ve iddetin toplanmas yla d-Olas l k ve iddetin çarp lmas yla Cevap D

UZMANLIK E

T M

dakilerden hangisi yer almamaktad r?

Soru 19 Risk analizinde kararla t r lan önlemlerin uygulanmas nda a a a-Bir eylem plan yap lmas ve bir takvim olu turulmas b-Eylem plan n n her bir safhas n n görevlileri belirlenmeli c-Eylem plan nda zorlan lan durumla kar la ld nda ask ya al nmal d-Belirlenen eylem plan n n uygulamaya konulmas Cevap C Soru 20 Ramak kala-ucuz atlatma kazalar n n içeri inde a a a-Kazan n ba m za gelmesi ve de erlendirme yap lmas b-Bir eyin olaca kesin olarak bilinir ama henüz olmamas c- Önleyici tedbirlerin al nmas d-i verenin gerçekle en olaylardan bilgisinin olmas Cevap C

dakilerden hangisi yer almaz?

dakilerden hangisi yer almamaktad r?

12- yeri Bina ve Eklentileri Soru-1 A a daki

klardan hangisi kaç

yollar kapsam nda yer almaz?

a) Depo giri leri b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler, c) Kat ç k lar , d) Zemin kata ula an merdivenler, Cevap a Soru-2 Kapal Alanlar ndaki acil ç k

kap lar için a a da belirtilen özelliklerden hangisi yanl t r?

a-Acil ç k kap lar içe do ru aç lmal b-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek ekilde olmal c-Bu kap lar kilitli ve ba l bulundurulmamal

GÜVENL
d-Rayl veya döner kap olmamal Cevap a

UZMANLIK E

T M

Soru-3 Hangisi soyunma odalar n n ta mas gereken özelliklerden biri de ildir? a-Soyunma odalar yeterli büyüklükte olacak b-Her i çi için çal ma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar olmal c- Soyunma yerleri kolayca ula labilir ve yeterli kapasitede olmal d- Soyunma odalar atölyenin içinde olmal Cevap d ????? b Soru-4 A a dakilerden hangisi i yerlerinde acil durum halleri için yap lan çal malardan de ildir? a-Acil durum plan ve tahliye plan yap lmal b-Kurtarma ve alarm durumu e itimi yap lmal c-Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli d-Gerekli telefon, bilgiler, e itilmi personeli içermelidir Cevap c Soru- 5 A a daki seçeneklerde yer alan s n flardan hangisi yan c gaz maddeler yang n n kapsar? a-A b-B c-C d-A Cevap c Soru-6 A a lardan tehlike s n flar ndan hangisi çok h zl olarak yanma veya patlama tehlikesi bulunduran malzemeleri kapsar. a-Dü ük tehlike b-Yüksek tehlike c-Orta tehlike d-Daimi tehlike Cevap b Soru-7 Havaland rma sistemlerinde aspirasyon tesisat n n genel temizli i kaç ayda bir yap lmal ? a-3 ay Cevap a Soru-8 yerlerindeki avlular, aç k alanlar, d a-12 Cevap c b-50 c-20 b-5 ay c-6 ay d-8 ay

yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az kaç lüks (lux) ile ayd nlat lmal ? d-5

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-9 A a dakilerden hangisi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorunda de ildir ? a- Büro ve konutlarda b- Araç kapasitesi 20 den fazla olan kapal otoparklarda, c- Yatak say s 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde d- Toplam kullan m alan 2000 m2 nin üzerinde olan katl ma azalar, al veri , ticaret, e lence ve toplanma yerleri

Cevap a Soru-10 Aç k alanda yap lan çal malarda a a daki düzenlemelerden hangisi yanl t r? a) çiler, gerekli hallerde cisim dü melerine kar korunmal b) çiler, zararl düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararl d etkilerden korunmal c) çiler tehlikeli durumlarda ilkyard m ekiplerini beklemeden harekete geçmeli. d) çilerin kaymalar veya dü meleri önlenmeli

Cevap c Soru-11 yeri merdivenleri metrekarede en az kaç kilogram yük ta mal d r ? a-100 Cevap c Soru-12 A a daki i yeri merdiven özelliklerinden hangisi yanl t r? a- Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve t rabzan bulunacakt r b-Geni likleri bak m i lerinde kullan lanlar d nda en az 110 santimetre olacak c-Geni li i 75 cm a an merdivenlerin ortalar nda, ayr ca bir t rabzan bulundurulacakt r d-Merdiven e imi 45 dereceden fazla olmamal d r. Cevap c 13-Çal ma Hayat nda Etik Soru 1 Endüstri toplumu öncesinde i eti i ve i ahlak hangi kavramlarda de erlendirilmekteydi? a. b. c. d. Cevap a Soru 2 A a daki a. b. c. Din ve gelenek de eri Gelenek ve felsefi de erler Gelenek ve makine de eri Makine ve dini de erler b-250 c-500 d-1000

eti i aç klamalar nda hangisi yanl t r?

Etik, kurallara dayal insan davran lar n , ahlak ve normlara uyman n içsel yükümlülü ünü bilimsel olarak inceleyen ve sistematik ahlak de erlerine hizmet eden bir felsefe dal d r. eti i, insanlar n yönetimi, adalet, dürüstlük ve e itlik konular ile yak ndan ili kili bir kavramd r. eti i dine ve ahlaka dayal bir yönetsel kavramd r.

GÜVENL
d.

UZMANLIK E

T M

eti i, belli bir grup ya da özel bir topluluk için belirlenen, grup ya da özel topluluktaki bireyler taraf ndan benimsenen ve inan lan davran kurallar n kapsamaktad r

Cevap d Soru 3 A a dakilerden hangisi i ahlak tan m d r? a. b. c. d. Cevap c Soru 4 A a dakilerden hangisi i ahlak ile i eti i aras ndaki farkt r? e. f. g. h. Cevap a Soru 5 A a dakilerden hangisi i eti ini etkileyen faktörlerden birisi de ildir? a. b. c. d. Cevap b Soru 6 A a dakilerden hangisi yöneticilerin i çilere kar a. b. c. d. Cevap c Soru 7 Toplumsal aç dan çal ma hayat nda etik kavram a a a. b. c. d. Cevap b Soru 8 A a dakilerden hangisi yöneticilerin e it ücret sorumlulu u kriterinden birisidir? a. b. c. d. Cevap b kar la t rmas in zorlu u Mant ksal zorluk becerisi Küreselle me Teknoloji Soysak sorumluluk Kültür eti eti eti eti i, evrensel- ahlak , toplumsald r. i görsel- ahlak kal c d r. i baz kesimlerde- ahlak her kez için ayn d r. i parça- ahlak bütündür. lerin her ekilde yürütülebilmesi eklidir. eti ine ba l kal nmadan yürütülen i ili kilerinin bütünüdür. Genel ahlak kurallar n n i ya am nda uygulanmas ekli Ahlak kurallar n n i ya am ndan ayr lmas eklidir.

etik sorumluluklar ndan biri de ildir?

Çal ma hakk na sayg gösterme sorumlulu u Çal anlara özgür konu ma ortam sa lama sorumlulu u Çal anlar n yapt klar i lerde zorlama sorumlulu u Özel Hayat n Gizlili i Hakk na Sayg l Olma Sorumlulu u

dakilerden hangisini içermez?

Sanayi kurulu lar n n çevreye zarar , çevre kirlili i, endüstriyel kazalar yerinde sa l k kurallar n n olu turulmas Toplumun huzur ve refah Toplumu bilgilendirme

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru 9 A a daki gruplardan hangisi etik kodlar aras nda yer al r? a. Hayat ko ullar -Sayg b. Bilgilendirme-güvenilirlik c. Amaç-güvenilirlik d. Teknoloji-itibar, sayg Cevap b Soru 10 A a dakilerden hangisi küreselle menin i eti ini etkileyen faktörleri aras nda say lmaz? a. b. c. d. Cevap d Küresel piyasada rekabet avantaj n n elde edilmesinde insanlar n tutum ve davran lar n n etkisinin artmas d r. Ekonomik ili kilerde uluslararas etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir. Küreselle me ile birlikte, baz uluslararas uzman kurulu lar taraf ndan etik kodlar n belirlenmesi ve kullan lm as d r. Küreselle me ahlak yla ba da mamas ndan dolay i eti ine ters dü mektedir.

14-Fiziksel Risk Etmenleri Soru-1 Gürültü Yönetmeli ine göre Gürültü Maruziyet s n r de erleria a dakilerden hangisidir ? a-80 Cevap c Soru-2 Gürültü iddetinin ölçülmesinde hangi birim kullan l r? a-Watt/h b-Joule/cm c-dB d-kV/h Cevap c Soru-3 Gürültü iddetinin dB(A) olarak verilen de eri neyi ifade eder? a-Gürültünün lineer olarak ölçüldü ünü b-Gürültünün frekans bantlar na göre ölçüldü ünü c-Gürültünün insan kula n n i itme e risine göre kalibre edilmi bir cihazla ölçüldü ünü d-Sesin telekomünikasyon ayg tlar n n kalibresi için ölçüldü ünü Cevap c Soru-4 Odyometrik test hangi organ m z için yap l r? a-Göz Cevap d Soru-5 Gürültülü i lerde çal acaklar n seçiminde a a b-Kalp c-Akci er d-Kulak b-85 c-87 d-90

dakilerden hangisi tercih edilmelidir?

GÜVENL
a-Çocuk i çiler b-Ya l i çiler c-Genç ve sa l kl i çiler d-Ya l bayan i çiler Cevap c

UZMANLIK E

T M

Soru-6 Genç ve sa l kl bir ki i hangi frekanslardaki sesleri duyar? a-0 Hz-10 Hz b-6 Hz-20 Hz c-20 Hz-20 kHz d-20 kHz- 40 kHz Cevap c Soru-7 Genç ve sa l kl bir ki i hangi iddetteki sesleri duyar? a-1 mPa-2 mPa b-2 mPa-5 mPa c-5 mPa-20 mPa d-20 mPa-200 mPa Cevap d Soru-8 Gürültüden ileri gelen i itme kayb na esas olacak gürültü iddeti, ses ölçme cihazlar n n hangi s kalas nda ölçülmelidir? a-Lineer s kala b-A s kalas c-B s kalas d-C s kalas Cevap b Soru-9 Gürültüden korunmada a a

dakilerden hangisi gürültünün kayna

nda al nmas gereken önlemdir?

a-Kulak koruyucu kullanmak b-Çal an kapal bölme içine almak c-Gürültü kayna ile al c aras ndaki uzakl art rmak d-Gürültü kayna n kapal bölme içine almak Cevap d Soru-10 Gürültüden ileri gelen meslek hastal

SSK Sa l k

lemleri Tüzü üne göre hangi hastal klardan say l r?

a-Kimyasal maddelerle olan meslek hastal b-Fiziki etkenlerle olan meslek hastal c-Mesleki deri hastal klar d-Pnömokonyozlar ve di er mesleki solunum sistemi hastal klar Cevap b Soru-11 Gürültü iddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültü iddeti a a dakilerden hangisidir? a-87 Cevap b b-90 c-174 d-140

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-12 Her biri yaln z ba na çal t r ld nda 90 desibel gürültüye neden olan iki makina ayn ortamda beraber çal t r ld klar nda ortam gürültüsü kaç desibel olur? a-180 desibel b-90 desibel c-89 desibel d-93 desibel Cevap d Soru-13 A a dakilerden hangisi kulak koruyucular n kullan rken yap lmamal d r? a-Gürültüsüz yerde tak l p ç kar lmal d r b-Temiz elle tak l p ç kar lmal d r c-Kula a uygun ekilde tak lmal d r d-Gürültülü yerlerde konu urken ç kar lmal d r Cevap d Soru-14 El kol titre imi için Sekiz saatlik çal ma süresi için günlük maruziyet s n r de eri a a dakilerden hangisidir? a-2 m/s2 b-3 m/s2 c-5 m/s2 d-8 m/s2 Cevap c Soru-15 El kol titre imi için Sekiz saatlik çal ma süresi için günlük maruziyet etkin de eri a a a-2,5 m/s2 b-3,5 m/s2 c-4,5 m/s2 d-7,5 m/s2 Cevap a Soru-16 Bütün vücut titre imi için Sekiz saatlik çal ma süresi için günlük maruziyet s n r de eri a a hangisidir? a-1 m/s2 b-1,15 m/s2 c-2 m/s2 d-2,2 m/s2 Cevap b Soru-17 Bütün vücut titre imi için sekiz saatlik çal ma süresi için günlük maruziyet s n r de eri a a hangisidir? a-0,5 m/s2 b-1,25 m/s2 c-2.5 m/s2 d-3 m/s2 Cevap a

dakilerden hangisidir?

dakilerden

dakilerden

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-18 Titre im insan vücudu üzerinde a a daki etkilerden hangisini yapar? I-Fiziksel ve Biyomekanik II-Psikolojik III- Sensoryel a-I-II-III b-I-II c-I-III d-II-III Cevap a Soru-19 A a daki araç ve gereçlerden hangisi titre im kayna

olarak de erlendirilir?

a-Tavanlara yak n yerlerdeki havaland rma sistemleri b-Madenlerde ortamdaki metan gaz detektörü olarak kullan lan elle ta nan lambalar c- çilerin kulland pnomatik çekiçler d-Acil durumlarda kullan lan sesli alarm sistemleri Cevap c Soru-20 A a daki frekans aral klar ndan hangisi insanlar taraf ndan alg lan r? a-0,1 Hz-0,5 Hz b-0 Hz-1 Hz c-1 Hz- 1000 Hz d-1000 Hz-2000 Hz Cevap c Soru-21 Deniz ta mac l nda, Bütün vücut titre imi Maruziyet de erlendirmesinde kaç Hz in üzerindeki titre imler de erlendirmeye al n r? a-0,5 Hz b-1 Hz c-1,5 Hz d-2 Hz Cevap b Soru-22 Termal konfor a a daki terimlerden hangisini kapsamaz? a-Havan n nemini b-Hava s cakl n c-Radyant s y d-Non-iyonizan nlar Cevap d Soru-23 A a dakilerden hangisi, insanlar n ortamla s al a-Hava ak m h z b-Gürültü c-Hava s cakl d-Radyant s Cevap b

veri lerine etki eden faktör de ildir?

GÜVENL
Soru-24 A a dakilerden hangisi yüksek s cakl a-Is çarpmas b-Konsantrasyon bozuklu u c-Is yorgunlu u d-Kulak ç nlamas Cevap d

UZMANLIK E

T M

n neden oldu u rahats zl klardan de ildir ?

Soru-25 A a daki cihazlardan hangisi s cakl k ölçümlerinde kullan l r? a-Higrometre b-Kalorimetre c-Kuru ve ya termometre d-Aneometre Cevap c Soru-26 nsanlar n bulunduklar ortamda hissetti i s ya hangisinin gelmesi uygun olur? a-Islak termometre ile ölçülen s b-Kuru termometre ile ölçülen s c-Efektif s d-Aneometre ile ölçülen hava ak m h z Cevap c Soru-27 Termal konfor faktörleri, a a daki seçeneklerden hangisinde tam olarak belirtilmi tir? I-Hava s cakl II-Hava ak m III-Radyant s IV-Havan n nemi a-I-II-III b-I-III-IV c-I-II-III-IV d-I-II-IV Cevap c Soru-28 Yüksek ba l nem, s cakl I-Bunalma hissi II-Ürperme hissi III-Ü üme hissi a-I-II-III b-I-III c-II-III d-I-II Cevap c

. denir. Cümlesinde noktal yere a a dakilerden

n dü ük olmas halinde, a a daki etkilerden hangisine neden olur?

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

15-Kimyasal Risk Etmenleri Soru-1 Toksik bir maddeyi benzerleri d a-Parlay c Madde b-Radyoaktif Madde c-Zararl Madde d-Patlay c Madde Cevap c Soru-2 Kimyasal maddelerin depoland depolar n/veya deponun konstrüksiyon malzemelerinin yeterlili inin belirlenmesinde a a daki kriterlerin hangisinin baz al nmas gereklidir? 1-Zemin yüzeyi, çat kaplama ve havaland rma 2-Is ve duman tahliyesi, drenaj 3- ç yang n ana duvar , yerel yang n düzenlemeleri a-1, 2 Cevap d Soru-3 Parlay c ürünlerin bulundu u depolarda hangi tip fork-lift kullan lmas gerekir? a-Yak tl statik elektri e kar önlemi al nm b-Akülü statik elektri e kar önlemi al nm c-Akülü ve susturuculu d-Akülü, susturuculu ve statik elektri e kar Cevap d Soru-4 BM taraf ndan haz rlanan tavsiye karar UNRTDG kimyasallar kaç s n fa ay rmaktad r? a-5 Cevap d Soru-5 Kimyasallar ile çal do urur? I-Bula ma II-Zehirlenme III-Patlama a-I-II Cevap c Soru-6 Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tan nmaktad r. Ticari ismi kezzap olan kimyasal a a dakilerden hangisidir? a-Sülfürik asit b-Nitrik asit c-Hidroklorik asit d-Bromik asit Cevap b b-6 c-8 d-9 b-1, 3 c-3, 4 d-1, 2, 3

nda a a daki hangi maddelerin yan nda depolayamay z?

önlemi al nm

rken i yeri ortam n zda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi a a daki risklerden hangisini

b-II-III

c-I-II-III

d-I-III

GÜVENL
Soru-7 LD 50 nin anlam a a dakilerden hangisidir? a-Öldürücü doz b-Öldürücü konsantrasyon c-Yar lanma zaman d-Zehirleme süresi Cevap a

UZMANLIK E

T M

Soru-8 Avrupa Birli i standartlar na göre toksik seviye a amalar kaç s n fta belirlenmi tir? a-3 Cevap a Soru-9 Kimyasallar n s n fland r lmas nda a a s n fland rmas nda yer almaz? a-Reaktif maddeler b-Zehirli maddeler c-Kanserojen olan maddeler d-Enfeksiyona neden olanlar maddeler Cevap d Soru-10 Ayn anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç ekilde etkileyebilir? a-2 Cevap b Soru-11 Ayn anda organizmaya giren iki kimyasal ayn organda ayn yönde ve ayn etkilerden hangisi olu maz? a-Sinerjik etki b-Additif etki c-Antagonizma d-Potansiyalizasyon Cevap c Soru-12 Kimyasallar n gebeler taraf ndan al nd klar nda plasentadan fetal dola ma geçerek do acak yavruda deformasyon olu mas na neden olan etkinin genel ad a a dakilerden hangisidir? a-Kanserojenik Etki b- mmunotoksik Etki c-Teratojenik Etki d-Allerjen etki Cevap c Soru-13 Kanda hemoglobin ile birle erek karboksihemoglobin bile imine neden olan madde hangisidir ? a-Hidrojen sülfür b-Karbon monoksit c-Karbon dioksit d-Azot b-3 c-4 d-5 b-4 c-5 d-6

dakilerden hangisi Uluslararas Çal ma Örgütü (ILO) nun

ekilde etki ediyorlarsa a a

daki

GÜVENL
Cevap b Soru-14 Karbon dioksit a-Yan c d r Cevap d???? c Soru-15 Hidrojen sülfür, a-Yan c d r b-Yak c d r c-Zehirlidir d-Bo ucudur Cevap c Soru-16 Pamuk tozu, a-Allerjendir Cevap a b-Yak c d r c-Zehirlidir b-Yak c d r c-Zehirlidir

UZMANLIK E

T M

d-Bo ucudur

d-Bo ucudur

Soru-17 Endüstriyel hijyen kurallar na uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem al nmadançal Benzen hangi hastal a neden olur? a-Kan kanseri b-Omurilik kanseri c-Katarakt kanseri d-Kornea y rt lmas Cevap a Soru-18 Günlük 8 saatlik çal ma süresi için ortam havas nda bulunmas n n çal an n sa l kabul edilen konsantrasyon a a dakilerden hangisi ile ifade edilir? a-LEL Cevap b b-MAK c-STEL d-MSDS

lmas durumunda

aç s ndan zararl olmaya ca

Soru-19 Kapal Alan Çal malar öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlay c , patlay c gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullan lmal d r? a-Odyometre b-Anemometre c-Eksplozimetre d-Pisikometre Cevap c Soru-20 Çal ma ortam nda, toksik a-Yerden 10 cm yukar da b-Tavandan 10 cm a a da c-Solunum seviyesinde d-Bel hizas nda

zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yap lmal d r?

GÜVENL
Cevap c

UZMANLIK E

T M

Soru-21 Pamuk lifleri, keten kenevir tozlar n n solunmas ile meydana gelen meslek hastal a-Silikozis b-Bisinoz c-Asbestozis d-Berilliozis

na ne ad verilir?

Cevap b Soru-22 Günlük 8 saatlik çal ma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çal ma aras nda en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çal malar için izin verilen en yüksek konsantrasyona ne ile ifade edilir? a-Gasfree Cevap c Soru-23 Kapal alan çal malar nda, a-Nezaretçiye gerek yoktur b-En az bir nezaretçi olmal d r c- güvenli i uzman nezaretçi görevini üstlenmelidir d- yeri hekimi nezaretçi görevini üstlenmelidir Cevap b Soru-24 A a dakilerden hangisi asla yap lmamal d r? a-Asit üzerine su dökülmemelidir b-Su üzerine asit dökülmemelidir c-Asitle yap lan çal malarda maske kullan lmal d r d-Asitler plastik kaplara konulmamal d r Cevap a Soru-25 Kimyasal maddeler orijinal kaplar ndan ba ka kaplara bölünmesi durumunda d aima, a-Cam kaplar kullan lmal d r b-Siyah renkli kaplar kullan lmal d r c-Etiketlenmelidir d-Plastik i elere konulmal d r Cevap c Soru-26 Kimyasal depolardan sevk yat yap l rken, a-Önce gelen önce gider kural uygulan r b-Üst s radaki kimyasallar önce sevk edilir c-Alt s radaki kimyasallar önce sevk edilir d-S ran n hiçbir önemi yoktur. Cevap a Soru-27 Yak c , yan c , zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin k r labilir kaplar n n ambalajlar n n depolanabilece i yükseklik en fazla ne kadard r? a-2 m b-1 m c-90 cm d-40 cm b-MSDS c-STEL d-MAK

GÜVENL
Cevap d Soru-28 A a dakilerden hangisi bir arada depolanabilir? a-Zehirli maddelerle-Parlay c maddeler b-Zehirli maddelerle-Zararl maddeler c-Parlay c madde-Oksitleyici madde d-Patlay c madde- Oksitleyici madde Cevap b

UZMANLIK E

T M

16-Biyolojik Risk Etmenleri Soru 1 A a dakilerden hangisi Biyolojik riskli i yerlerinden de ildir a-G da Fabrikas b-Tar m i letmesi c-At k Fabrikas d-Akü fabrikas Cevap:d Soru 2 Doku ,salg ,d k , solunan hava yada bunlar n kombinasyonundaki madde yada metabolitlerde görülen ve birtak m hastal klara neden olan maruziyet ve etkenler hangi gruba girerler? a-kimyasal etkenler b-biyolojik etkenler c-psikolojik etkenker d-fiziksel etkenler Cevap: b Soru 3 Biyolojik etken kategorisi kaç tanedir? a-1 b-2 Cevap: d Soru 4 A a dakilerden hangisi genel olarak Biyolojik faktörlere ba l meslek hastal say lmaz? a- arbon b-Brusellozis c-Tüberküloz d-Silikozis Cevap: c Soru 5 A a daki biyolojik t bbi laboratuarlarda al nmas gerekli önlemlerden hangisi yanl t r? a-Laboratuarda yemek, içmek ve sigara içilmemelidir b-Pipetler a zla kullan lmal d r c-Özeler kullan lmadan önce so utulmal d r d-Santrifüj i lemi iyi havaland r lm odada yap lmal d r Cevap: b Soru 6 4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullan m nda Ç. ve S. G. Bakanl ba lamas ndan önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmal d r? a-3 gün b-15 gün c-20 gün d-30 gün Cevap:d Soru-7 nsanda a r hastal klara neden olan, çal anlar için ciddi tehlike olu turan, topluma yay lma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? a-1. grup biyolojik etkenler b-2. grup biyolojik etkenler

c-3

d-4

na i in

GÜVENL
c-3. grup biyolojik etkenler d-4. grup biyolojik etkenler Cevap d

UZMANLIK E

T M

Soru-8 A a dakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kal nan i koludur? a-Tar m b-Makine Cevap a Soru-9 A a da belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin ilk kez kullan m nda Bakanl a ön bildirimde bulunulur? I-Grup 1 biyolojik etkenler II-Grup 2 biyolojik etkenler III-Grup 3 biyolojik etkenler IV-Grup 4 biyolojik etkenler a-I-II-III-IV b-II-III-IV c-I-II-III d-I-III-IV Cevap b Soru-10 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakk nda Yönetmelik gere i Sa l k gözetiminin yap ld ki isel t bbi kay tlar, maruziyetin son bulmas ndan sonra en az kaç y l süre ile saklan r? a-10 b-20 c-30 d-40 Cevap a c-Enerji d-Metalürji

,

17-Psikososyal Risk Etmenleri Soru-1 A a dakilerden hangisi Psikososyal tehlike boyutlar ndan biridir? a-Toplumsal ve çevre ko ullar b-Titre im c-Yaralanma d-Maddi hasar Cevap a Soru-2 A a dakilerden hangisi stresin mühendislik yakla mlar ndan biri de ildir? a-Ki inin çevresinin ki iye yükledi i yüktür. b-Stres ki ide olan de il, ki iye oland r. c-Bir semptomlar dizisi de il, nedenler dizisidir. d-Disiplinsiz hareketler Cevap d Soru-3 çinin tutum ve yetene inin i in gereklerini kar lama düzeyi, streste hangi etkile me kuram nda yer al r? a- stem ve denetim modeli b-Ki i-Çevre uygunlu u kuram c-De er biçme kuram d-Ba a ç kma kuram . Cevap b

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-4 A a dakilerden hangisi stres reaksiyonlar aras nda yer almaz? a-Ak l Sa l b-Vücuttaki yalan mekanizmas c-Fiziksel sonuçlar d-Davran sal sonuçlar Cevap b Soru-5 Stres reaksiyonlar ndan olan kalp-dola m sistemi bozukluklar n n sebepleri aras nda a a almaz? a-Sigara ve içki içme b-Kötü Beslenme c-Spor yapmama d-Yalan söyleme Cevap d Soru-6 A a daki maddelerin hangileri davran a-Meyve b-Yemek yemek. c-Uyu turucu kullanmak. d-KKD Kullan lmamas Cevap c Soru-7 Hayat nda depresyona a a daki olaylardan hangisi neden olur? a- in sürdürülebilmesi için iste in bast r lmas ve s k nt ya direnilmesi b- te sorumluluk almak. c- i Disiplinli yapmak. d-Yanl yapmak. Cevap a 18-Ergonomi Soru-1 Hangi seçenekte verilen bilgi Ergonomi tan m için do ru de ildir? a-Ergonomi, sistemler ile onlar i leten ve bak mlar n yapan insanlar aras ndaki etkile imlerle ilgilenen bir uygulamal bilimsel/mühendislik disiplinidir. b-Ekipman tasar m yla ilgili insano lunun yapabilirliklerini, s n rlar n ve di er özelliklerini içeren bilgi bütünüdür. c- in insana göre tasarlanmas d r. d- çilerin uymalar gereken i güvenli i ilkeleridir. Cevap d?????b Soru-2 A a dakilerden hangisi Ergonomi nin amaçlar ndan biri de ildir? a-Çal anlar n moral ve motivasyonlar n azaltmak b-Verimlili i art rmak c-Kas ve eklem yak nmalar n azaltmak d- in gerekleri ile çal an n kapasitesinin uyumunu sa lamak Cevap a Soru-3 Hangisi Ergonomik yaralanmalar n etkileyebilece i vücut bölümlerindendir? a-Böbrekler b-Kalp

dakilerden hangisi yer

bozuklu una neden olmaktad r?

GÜVENL
c-Beyin d-Kas ve eklemler Cevap d Soru-4 Hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri de ildir? a-Vücudumuzu dinç ve zinde tutmak için spor yapmak b-A r tekrarl hareketler c-S cakl k, titre im, ayd nl k ve gürültü gibi çevresel faktörler d-Belden e ilerek i yapmak Cevap a

UZMANLIK E

T M

Soru-5 Hangi i i yaparken belden yaralanma veya rahats zlanma riski en dü üktür? a-Uzun süre kollar m z ba m z üzeri seviyeye uzatarak i yapmak b-Belden e ilerek bobin veya malzeme almak c-Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çal mak d-Belimizi ve s rt m z e ip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kald rmak Cevap d????b Soru-6 Hangi ifade bel yaralanmalar ndan korunmak için do rudur? a-Belden e ilerek yük kald rmak ve indirmek b-El arabalar iterek ta mak c-Belden yükle birlikte dönü yapmak d-Kald ramayaca n z kadar a r yükleri ta mak Cevap b Soru-7 Üst beden zorlanmalar nda hangi faktörün etkisi yoktur? a-Gece çal mak c-Tekrar say s Cevap a Soru-8 A a dakilerden hangisi yorgunluk yapmaz? a-Çal ma h z çok yava sa b-Donuk i ortam c-Spor yapmak d-Çok az motivasyon Cevap c Soru-9 A r zorlay c i lerde çal an n kendisince verilen dinlenme aralar a a dakilerden hangisidir? a-Spontan b-Maskelenmi c- -ko ullu d-Önceden programlanm Cevap a Soru-10 b-Uygulanan güç d-Duru

GÜVENL
Bel üstü gövde a rl maruz kal r? a-5 kg Cevap d?????b

UZMANLIK E

T M

50 kg olan bir ki i öne do ru e ilip 5 kg l k bir yükü kald r rsa, s rt bölgesi ne kadar yüke

b-55 kg c-250 kg d-550 kg

19-Elektrikli Çal malarda SG

Soru-1 Kuvvetli ak m tesislerinde yap lacak bak m onar m çal malar s ras nda çal anlar n hayat n n korunmas aç s ndan mutlaka al nmas gereken 5 önlemden en son yap lmas gereken a a dakilerden hangisidir? a-Gerilimin Her Yönden Kesilmesi b-Çal lacak yerlerde gerilimin olmad n n kontrolü c-Çal lan yerlerde, i letme esnas nda gerilim alt nda bulunmas gereken ba ka yerler varsa bunlarla temas n önlenmesi d-K sa devre etme ve topraklama Cevap d ?????a Soru-2 Tehlikeli Gerilimin alt s n r gerilim de eri a a dakilerden hangisidir? a-42 Volt Cevap b Soru-3 Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim aras ndaki s n r gerilim de eri a a a-380 Volt b-660 Volt c-1000 Volt d-6000 Volt Cevap c Soru-4 Parlay c Patlay c ve Yan c maddelerin imal edildi i i lendi i veya depoland yerler ya , boya ve di er parlay c s v lar n bulundu u binalar ile üzerinde direk veya sivri ç k nt lar yahut su depolar gibi yüksek yerler bulunan binalar y ld r ma kar yürürlükteki yönetmelik ve artnamelere göre yap lacak y ld r ml k tesisat ile hava hatlar ise uygun kapasitedeki .......................... ile korunacakt r. Cümleyi tamamlamak için a a dakilerden en uygunu hangisidir? a-Sigorta b-Paratoner c-Parafudr d-Ak m Trafosu Cevap c Soru-5 Son y llarda büyük kullan m alan bulmu olan yeni bir kesici tipi olan, açma s ras nda ark üzerine Sabit bas nçl gaz üflenerek ark söndürülen, yanmayan, çabuk so uyan, Dielektrik dayan m yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme an nda toz haline geldi inde zehirli hale geçen temizlik an nda lastik eldiven ve maske kullan lmas gereken gaz hangisidir? a-SF6 Cevap a Soru-6 b-Karbondioksit c-Azot d-Helyum b-50 Volt c-65 Volt d-110 Volt

dakilerden hangisidir?

GÜVENL
Elektrik enerjisi ba l ba na bir tehlike kayna a-Yanma b-Elektrik Çarpmas c-Travma d-Korkma Cevap b???? heyecan

UZMANLIK E

T M

olup bu tehlike a a

dakilerden hangis idir?

Soru-7 Elektrik çarpmas s ras nda kalp, her ne kadar çal maya devam etse de, at lar düzensiz gerçekle ir. Kalbin bu artlar alt ndaki anlams z at lar na ne ad verilir? a-Çarp nt b-Heyecan c-Travma d-Fibrilasyon Cevap d Soru-8 Alçak gerilim tesislerinde dolayl dokunmaya kar önemli ve en çok uygulanan, hata ak m ile faaliyete geçen devre elemanlar ile sa lanan koruma yöntemi hangisidir? a-Elektriksel art rma yöntemi b-Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi c-Yerel E Potansiyel ile koruma yöntemi d-Koruma s n f 2 olan donan m veya bu donan ma e de er yal t m ile koruma yöntemi Cevap b

Soru-9 Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temaslar sonucu elek tron veya proton ak dura an enerjiye ne ad verilir? a-Alternatif Ak m b-Do ru Ak m c-Statik Elektrik d-Kondansatör Cevap c

sonucu meydana gelen

Soru-10 Elektrik le lgili Fen Adamlar n n Yetki, Görev Ve Sorumluluklar Hakk ndaki Yönetmelik gere i 1. inci Grup için a a dakilerden hangisi yetkilidir? a-En az 3 veya 4 y l elektrik le lgili yüksek teknik ö renim görenler b-En az 2 y ll k elektrik le lgili yüksek teknik ö renim görenler c-Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 y l elektrik le lgili mesleki ve teknik ö renim görenler d-Lise mezunu olup bir ö renim y l süreyle elektrik le lgili Bakanl klar n açm oldu u kurslar ba ar ile tamamlam Cevap a Soru-11 Elektrik le lgili Fen Adamlar n n Yetki, Görev Ve Sorumluluklar Hakk ndaki Yönetmelik gere i 150 KW-400 V Elk. iç tesisi yap m i lerinde a a daki gruplardan hangisi yetkilidir? a-1. grup b-2. grup c-3. grup d-4. grup Cevap a

olanl ar

GÜVENL
Soru-12 250-450 kV gerilime yakla ma mesafesi kaç metredir? a-2 m b-2,5 m c-3 m d-3,5 m Cevap d ????? b

UZMANLIK E

T M

Soru-13 Yer alt kablolar nda yap lacak bir i lemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra temin için, üzerinde çal lmas gereken kablolar n bütün iletkenleri k sa devre edilmeli ve topraklanmal d r. Cümleyi tamamlamak için a a dakilerden en uygunu hangisidir? a-Kapasitif bo almay b-Ak m bo almas n c-Statik yük bo almas n d-Gerilim bo almas n Cevap a Soru-14 Aç k hava elektrik tesisleri en az yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmi olmal , ikaz levhalar tak lmal , giri kap lar kilitli olmal d r. Tesislerin içi ve etraf kuru ottan ar nd r lm olmal d r. Cümleyi tamamlamak için a a dakilerden en uygunu hangisidir? a-180 cm Cevap a Soru-15 Elektrik ebekelerinin bak m, onar m, yenileme i lerine ba lamadan önce, bu ebekelerden beslenen tüketicilerde . ba l olup olmad ara t r lmal , .. olup olmad tespit edilmelidir. Cümleyi tamamlamak için a a dakilerden en uygunu hangisidir? a-jeneratör- ters besleme b-ak m-ters besleme c-jeneratör-ak m d-cihaz-jeneratör Cevap a Soru-16 Elektrik iç tesislerinde alternatif veya do ru ak m devrelerinde kullan lan sigortalar kapal bir tablo içine monte edilmeli, de eri .. üstünde olan sigortalar en az bir alter veya anahtarla kontrol alt na al nmal d r. Cümleyi tamamlamak için a a dakilerden en uygunu hangisid ir? a-24 amper in c-40 amper in Cevap b Soru-17 Elektrik iç tesislerinde Gerilim alt ndaki k s mlar n dokunmaya kar alternatif veya do ru ak ml bölümleri gerilimi kaç volt tan yukar devreleri, yal t lm olmal ya da do rudan do ruya dokunmaya kar korunmu olmal d r? a-24-50 b-50-100 Cevap c c-50-120 d-60-120 b-32 amper in d-60 amper in b-200 cm c-250 cm d-300 cm

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-18 Hangisi seyyar elektrikli cihazlarda al nmas gereken önlem de ildir? a-Nötralizasyon yap lmal b-Kaçak ak m rölesi olmal c-Çal anlar, bol ve etekleri geni elbiseler giymemeliler d-Sürekli bas lmas gereken yayl devre kesicileri bulunmal d r Cevap a Soru-19 Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü hangi periyotta yap lmal d r? a-3 ay Cevap b b-6 ay c-1 y l d-5 y l

20-Korunma Politikalar

Soru 1 Ki ilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve i örgütlenmesinin di er unsurlar nda yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara yol açma potansiyeli olan her ey dir.Tehlikenin yol açaca zarar n gerçekle ebilece i ya da gerçekle mi oldu u durumlara ..denir. Yukar da bo b rak lan yerlere hangileri s ras yla getirilmelidir? a. b. c. d. Kaza-risk Tehlike-kaza Kaza-risk Tehlike-risk

Cevap d ????? b Soru 2 I Seçme II Ki isel Korunma III Toplu Korunma IIII Tam Önleme Yukar daki faktörlerden hangisi yada hangileri ki iye yönelik korunma yöntemlerinde bulunmaktad r? a. II Cevap c Soru 3 A a dakilerden hangisi risk denetleme önlemlerinden biri de ildir? e. f. g. h. Cevap c Soru 4 le ilgili her konuda i çilerin sa l k ve güvenli ini korumakla yükümlü olan ki i kimdir? a. b. c. d. veren vekili veren Ustaba SG Uzman Tehlikelerin kayna nda önlenmesi Ki inin tehlikelerden uzakla t r lmas Tehlike bulunan i lere devam edilmesi Ki isel koruyucu donan mlar b. II, IIII c. I, II d. I, IIII

GÜVENL
Cevap b Soru 5 A a dakilerin hangisi i verenin alaca a. b. c. d. Cevap c Soru 6 Koruyucu ve Önleyici hizmetler kimleri kapsamaktad r. a. b. c. d. Cevap a Soru 7 A a dakilerden hangisi a. b. c. d. veren veren veren çi ve ve verenin i ortam nda görevlendirdi i ki ileri ve i veren vekilin, ve i çiyi verenin i ortam nda görevlendirdi i ki ileri

UZMANLIK E

T M

önlemlerde dikkat edece i prensiplerin d

ndad r?

Risklere kayna nda müdahale edilmesi Teknik geli melere uyum sa lanmas Tehlikeli alanlarda i lerin devam ettirilmesi çilere uygun talimatlar n verilmesi

Sa l

ve Güvenli i Politikas özelliklerinde de ildir?

Kurumun, en üst yönetimi taraf ndan onanm bir SG politikas olacakt r. SG performans n n devaml iyile tirilmesine söz verilece i Bireysel SG yükümlülüklerini bilebilmeleri için tüm çal anlara iletilecektir. yerinde yap lan çal malar n s ralamas n yapmal d r.

Cevap d ????? b

Soru 8 yerlerinde i verenlerin yapmakla yükümlü oldu u üç faktör a a a. b. c. d. Cevap a Tedbir-Egitim_Denetim Tedbir-Gözlem-Denetim Egitim-Gözlem-Denetim E itim-Tedbir-Gözlem

dakilerden hangisidir?

21-Kaynak slerinde Güvenlik

Soru-1 Kaynak i lerinin yap ld a-1 metre Cevap c b-3 metre

i yerlerinde tavan yüksekli i en az kaç metre olmal d r? c-5 metre d-7 metre

Soru-2 Oksijen tüplerinin valflar ve manometreleri ile tesisat n n, a a daki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir? a-Su Cevap d ?????? b Soru-3 b-Toz c-Toprak d-Ya

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Kaynak i lerinde çal anlar, günde en fazla kaç saat çal t r labilir? a-4,5 Cevap b Soru-4 Sanayide kullan lan asetilen tüpleri hangi renktedir? a-Beyaz Cevap c Soru-5 Sanayide kullan lan oksijen tüpleri hangi renktedir? a-Beyaz Cevap b Soru-6 Kaynakç lar n i elbiselerinde kullan lan ve ültraviyole a a dakilerden hangisidir? a-Naylon b-Pamuklu c-Deri d-Yün Cevap c Soru-7 Kaynak i lerinde kullan lan bas nçl gaz tüplerinin periyodik olarak bas nç testleri en az ne kadar sürede yap lmal d r? a-3 ay Cevap d ???? b Soru -8 Oksijen tüpleri di er yan c ve patlay c gaz ihtiva eden tüplerden en az kaç metre uzakta ayr olarak depolanmal d r? a-1 Cevap b Soru-9 Bas nçl gaz tüplerinin depoland b-6 c-10 d-15 b-6 ay c-1 y l d-5 y l b-Mavi c-Sar d-Ye il b-Mavi c-Sar d-Ye il b-7,5 c-8,5 d-9,5

nlar na kar

en iyi korumay sa layan kuma cinsi

yerler i yerinin neresinde olmal d r?

a-Kaynak yap lan yerlere yak n b- yerinin bulundu u binan n en alt kat nda c- yerinin bulundu u binan n ba veya son k s mlar nda binadan ayr bölümlerde d- yerinin bulundu u binan n en üst kat nda Cevap c Soru-10 Direk güne kadar olabilir? a-30 0C Cevap c

ndan ve s kaynaklar ndan uzak tutulmas gereken bas nçl gaz tüplerinin s cakl b-40 0C c-50 0 C d-100 0C

en fazla n e

GÜVENL
Soru-11 Sigara içilmez, her türlü k v lc m, alev, ate yasa metredir? a-1 m Cevap c b-5 m c-15 m

UZMANLIK E

T M

bas nçl gaz tüplerinin depoland

alanlara en az kaç

d-20 m

22-Kald rma Araçlar nda Güvenlik

Soru-1 Kald rma makinalar ve araçlar yetkili bir teknik eleman taraf ndan kaç ayda bir kontrol edilmelidir? a-2 ay Cevap b Soru-2 Kald rma makinas operatörü her kim taraf ndan verilirse verilsin a a a- ndir Cevap c Soru-3 Vinç ile yük 25-30 cm. kald r ld ktan sonra a a a-Sapanlar b-Kancalar c-Frenler d-Halatlar Cevap c Soru-4 Rüzgarl havalarda vinç ile çal a-40 km/h Cevap b Soru-5 Kald rma ve ta ma araçlar azami yükün en az kaç kat n kald rabilecek, ask da tutabilecek güçte olmal d r? a-1,5 Cevap a Soru-6 yerlerinde malzemelerin istifleme yüksekli i en fazla kaç metre olmal d r? a-3 m Cevap a Soru-7 ki veya daha fazla vinç ile bir yük kald r lmas zorunlu ise a a a-Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yap lmal b-Vinçler ayn bom yüksekli i, ayn halat boyu ve ayn kapasitede olmal c-En az iki i aretçiden i aret almal b-5 m c-8 m d-10 m b-2 c-2,5 d-3 b-50 km/h b-Kald r c-Dur d-Yürüt b-3 ay c-6 ay d-12 ay

daki hangi i areti yerine getirmelidir?

dakilerden hangisi kontrol edilir?

rken, rüzgar h z saatte kaç kilometreyi geçerse çal ma durdurulur? c-70 km/h d-100 km/h

dakilerden hangisi yap lmamal d r?

GÜVENL
d-Yüklü olarak hareket ettirilmemeli Cevap c

UZMANLIK E

T M

Soru-8 Kald rma araçlar n n halat tamburlar nda en az kaç sar m halat kalmal d r? a-1 Cevap b Soru 9 Vinçle çal ma s ras nda bu a-Tekerlerin yönünü gösterme b-Vinci çal t rma c-Vinci bo alt d-Fren yap Cevap b Soru 10 Elektrik hatlar yan nda yap lan çal malarda a a a-Enerji kesilmeli ve hat topraklanmal b- aretçi görevlendirilmeli c-Hiç kimsenin makineye yakla mas na izin verilmemeli d-Kuru kenevir veya kuru plastik halat kullan lmamal d r. Cevap d???? b 23-Motorlu Araçlarda Guvenlik Soru-1 Makinay çal t rmaya ba lamadan, a a b-2 c-3 d-4

i aret ne anlama gelmektedir?

dakilerden hangisi yap lmas

dakilerden hangisi ilk önce kontrol edilmelidir?

a-Makina koruyucular n n yerinde olup olmad . b-Makinaya enerji sa layan kablonun prize tak l olup olmad . c-Makina ayarlar n n uygun olup olmad . d-Makinan n çevresinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmad Cevap a

.

Soru-2 Makina ve tezgahtar aras ndaki aç kl k en az kaç santimetre olmal d r? a-60cm b-80cm c-100cm d-150cm. Cevap b Soru-3 A a dakilerden hangisi makine ve tezgahlarda al nmas gereken genel güvenlik önlemleri aras nda say lamaz? a-Her ar za hemen sorumlusuna bildirilmelidir b-Uygun i elbisesi giyilmelidir. c-Makinalar amac d nda kullan lmamal d r. d-Makinay kullanan operatör sadece kendi güvenli inden sorumludur. Cevap d ????? b Soru-4 Z mpara ta

tezgah nda, ta ile mesnet aral d-8mm

en fazla ne kadar olmal d r?

a-1mm b-3mm c-5mm

GÜVENL
Cevap b

UZMANLIK E

T M

Soru-5 A a dakilerden hangisi makina koruyucular nda genel olarak bulunmas gereken özellikler aras ndasay lamaz? a-Etkin olmal d r b-Çok parçal olmal d r c-Çal may zorla t rmamal , üretimi engellememelidir d-Koruyucunun kendisi tehlike olu turmamal d r. Cevap b Soru-6 Makine ve Tezgahlarda durdurma dü mesi ne renktir? a-Mavi Cevap d Soru-7 Makine ve Tezgahlarda çal t rma dü mesi ne renktir? a-Mavi Cevap b Soru-8 Bir makinada üç i çi çal yorsa ve tehlikeli bir durum var ise, bu makinada en az kaç adet çal t rma ve durdurma dü mesi olmal d r? a-1 Cevap c Soru-9 Ta lama tezgah nda emniyetli çal ma için a a b-2 c-3 d-4 b-Ye il c-Sar d-K rm z b-Ye il c-Sar d-K rm z

dakilerden hangisi yap lmas yanl t r?

a- Gözlü ü giymek b-Ta lanacak parça ile göz aras ndaki mesafeyi 15 cm ye ayarlamak c-Elleri yeterince uzakta tutmak d-Gerekli kuvveti uygulayacak ekilde durmak Cevap b Soru-10 A a daki torna tezgahlar ndaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanl t r? a-Operasyon noktas uygun ekilde korunmal b-Kay kasna a elle tutularak fren yapt r lmal c-Tala f rlamas na kar tedbir al nmal d-Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine al nmal Cevap b Soru-11 A a daki pres tezgahlar ndaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanl t r? a-Aç k kal pla yap lan çal malarda çift el kumanda tertibat veya fotosel tertibat olmal b-Hidrolik ve pnomatik preslerde manometre ve emniyet supab olmal c-Pres kal plar n n kö eleri ve kenarlar keskin olmal d-Kal p ba larken motor durdurulmal , ba l k ile tabla aras nda takozlar yerle tirilmeli Cevap c

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-12 A a daki matkap ve freze tezgahlar nda güvenlik tedbirlerinden hangisi yanl t r? a-Ç kan tala lar elle süpürülmeli b-Parça i lenirken tala tak m a zlar nda tala temizli i yap lmamal c- lenecek parça uygun ekilde ba lanmal d-Döner tablaya ba lanan parçalar n ç k nt l k s mlar koruyucu içine al nmal Cevap a 24-Bak m ve Onar m lerinde Güvenlik

Soru 1 Bak m Onar m çal malar n i sa l

ve güvenli i bak m ndan en önemlisi a a dakilerden hangisidir?

a-Makine ve tesislerin ömrünün uzamas na katk da bulunur b-Beklenmedik ar zalar önler c-Malzeme hasarlar n önler d-Zaman kay plar n önler Cevap: b Soru 2 Normal artlarda bak m onar m i lerinde a a dakilerden hangisinde kaza riski en fazlad r? a-Sözlü Talimat b-Yaz l Talimat c- kaz aretleri d-Denetim Cevap: a Soru 3 Bak m i lerinde çal ma izni a a a-Plans z bak m b-Planl bak m c-Denetim sistemi d-Otokontrol mekanizmas Cevap:b Soru 4 Bak m ve onar m i lerindeki kazalar, i e ba lad ktan sonra en çok kaç nc saatlerde çok görülmektedir? a-0-1 Cevap: a Soru 5 çinde parlay c , patlay c maddelerin bulundu u tank ve depolar n kaynakla tamir bak m nda a a hangisinin yap lmas yanl t r? a-Di er tank veya depolarla olan ba lant lar kesilmeli b-Bas nçl kazanlar ve kaplar bas nç alt nda iken onar lmal c-Rutubetli ve iletken ortamlarda 24 volt ayd nlatma cihazlar kullan lmal d- çine su doldurularak, buhar veya asal gaz verilerek temizlenmeli Cevap:b Soru 6 yerlerinde kullan lacak insan ve yük asansörlerinin, a a b-2-3 c-4-5 d-3-4

dakilerden hangisinin içinde yer almas en uygundur?

dakilerden

daki güvenlik önlemlerinden hangisi yanl t r?

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

a-Asansör bo lu undan, asansörün çal mas na özgü tesis ve tertibattan ba ka, hiç bir ekilde halat, tel ve boru gibi sair malzeme veya tesis geçirilmemeli b-Asansör makine dairesi veya bo luklar , geçit olarak kullan lmamal c-Bütün asansör kabinlerinde, ta yabilecekleri en çok yükü aç kça gösteren levhalar bulundurulmal d-Kat konta bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulmamal Cevap:d ????? b Soru 7 Bir makinada üç i çi çal yorsa üç adet çal t rma üç adette durdurma dü mesi bulunmal d r. Buna göre i güvenli i önlemleri bak m ndan çal t rma ve durdurma dü melerinin a a daki i levlerinden hangisi do rudur? a-Çal t rma dü melerinden birine bas ld nda makinan n tümü çal mad r b-Durdurma dü melerinden birisine bas ld nda makine tümü ile durmal d r c-Üç durdurma dü mesine bas lmadan makine durmamal d r d-Her çal t rma dü mesi makinan n kumanda etti i k sm ba ms z olarak çal t rmal d r Cevap: b Soru 8 Bir pres, iki torna ve bir freze tezgah olan dört makinan n bulundu u bir atölyede en az kaç durdurma dü mesi bulunmal d r? a-1 Cevap:d ???? b Soru 9 Kuru ve yan c maddelerin ö ütüldü ü makinalarda, ö ütme ile ilgili k s mlar, a a daki hangi malzeme ile yap l rsa güvenlik önlemleri ac s ndan emniyetli olur? I- Bronz II- Pirinç III- Çelik a- I-II Cevap: a Soru 10 Yatay b çak merdaneli planya (kal nl k) tezgahlar nda tabla ile b çak merdanesi (frezesi) aras ndaki bo luk en fazla ne kadar olmal d r? a-3 mm b-5 mm c-1 cm Cevap:a Soru 11 erit testere ve b çk makinalar testerelerin ba lant lar en az ne kadar sürede periyodik olarak kontrol edilmelidir? a-Ayda bir Cevap:a Soru 12 Aspirasyon tesisat n n en az ne kadar sürede periyodik olarak genel kontrol ile temizli i yap lmal d r? a-1 ay Cevap:b Soru 13 A a dakilerden hangisi el aletleri ile çal mada ki isel korunmaya örnek verilemez? b-3 ay c-6 ay d-1 y l b-Üç ayda bir c-Alt ayda bir d-Y lda bir d-3 cm b-I-III c-II-III d-I-II-III b-3 c-4 d-5

GÜVENL
a-Oksijen kayna ile çal rken oksijen maskesi kullanmak b-Parmak koruyuculu ayakkab c-Delinmeye dayan kl eldiven giymek d-Çapak s çramas için gözlük kullanmak Cevap:a

UZMANLIK E

T M

Soru 14 Asit ileten borular n a a daki özelliklerinden hangisi do rudur? I-duvarda ankastre olmamal II-tabanda gömülü olmal III-duvar üstüne dö enmeli a-I-II Cevap: c Soru 15 Elektrik tesisat n n exproof olmas bas nçl kaplardan kaynaklanan hangi tehlikeye kar amaçlanm t r? a-Parçalanma Tehlikesi b-Bo ulma ve Zehirlenme Tehlikesi c- nfilak Tehlikesi d-Kimyevi ve termal Yan k Tehlikesi Cevap: c Soru 16 çme suyu boru donan m temel rengi a a a-Mavi Cevap:c Soru 17 Buhar boru donan m temel rengi a a dakilerden hangisidir? a-Mavi Cevap:c Soru 18 Transportörlerin a a b-Sar c-K rm z d-Kahverengi b-Sar c-Ye il b-I-III c-II-III d-I-II-III

önlemi olarak

dakilerden hangisidir? d-Kahverengi

daki özelliklerinden hangisi yanl t r

a-Bantl transportörlerin ba taki silindir veya tamburlar na yap an maddeler el ile uygun b çaklar veya döner f rçalarla temizlenmelidir b-Sonsuz vidal transportörler, çelik veya levhalarla dö enmi oluklar i çine konulacak, bu oluklar en az 3 milimetre kal nl nda ve kald r l p aç labilen ayn malzemeden yap lm kapaklarla kapat lacakt r c-Kapaklar aç l nca transportör otomatik olarak duracakt r d-Yükleme ve bo altma yerleriyle hareket ve germe tertibat n n bulundu u uygun yerlere durdurucu tertibat konulacakt r Cevap: a Soru 19 Transportörlerin a a

daki özelliklerinden hangisi yanl t r

a-Üzerinden geçmek zorunlulu u bulunan hallerde, güvenli i sa layan geçitler yap lacakt r b-Yerden 180 santimetreden fazla yüksekte bulunan ta ma yollar n n yanlar , parça dü melerine kar uygun ekilde korunacakt r c-Transportörlerin operatörün kumanda görü sahas d nda bulunmas halinde di er i çileri, operatörün, transportörün harekete geçece ini bildirmesini sa layacak sesli veya kl bir tertibat kurulacakt r d- i e, kavanoz ve benzerlerinin devrilme veya dü melerini önlemek için, tablal transportörlerin ta ma yüzeylerinin her iki taraf na, uygun yükseklikte koruyucular yap lacakt r

GÜVENL
Cevap: b

UZMANLIK E

T M

25-El Aletlerinde Güvenlik Soru-1 Genel olarak el aletlerinde al nmas gereken a a a-Yap lacak i e uygun olmal b-Saplar uygun olmal , kolayca ç kmal , çatlak k r k olmal c-Uygun yerde muhafaza edilmeli d-Bak ml olmal Cevap b Soru-2 Çekiçle çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a a-A nm ve ezilmi çekiç kullan lmamal b-Gev ek ve çatlak sapl çekiç kullan lmamal c-Çekiç ba malzemeye paralel ekilde vurulmamal d-Malzemeyi tutmak için özel tutucu ma alar kullan lmal Cevap c Soru-3 Tornavida ile çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a

daki önlemlerden hangisi yanl t r?

daki tedbirlerden hangisi yanl t r?

daki tedbirlerden hangisi yanl t r?

a-Vida ba na göre uygun tornavida seçilmeli b-Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli c-Tornavidaya çekiçle vurulmamal d-Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullan lmamal Cevap b Soru-4 Anahtarlar ile çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a daki tedbirlerden hangisi yanl t r? a-A z bozulmu anahtar kullan lmamal b-Anahtar çekerek de il iterek kullan lmal c-Küçük anahtarlar fazla zorlanmamal d-Anahtar ba ka amaçla kullan lmamal Cevap b Soru-5 E eler ile çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a daki tedbirlerden hangisi yanl t r? a-Metal bilezi i bulunan sa lam saplar olmal b-E eler manivela gibi kullan lmamal c-Küçük e eler fazla bast r lmal d-E elerden z mba keski vs. yap lmamal Cevap c Soru-6 Keskiler ile çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a daki tedbirlerden hangisi yanl t r? a-Keski ba nda olu acak çapaklar z mpara ta veya e e ile temizlenmeli b-Küçük parçalar n s çrama ihtimaline kar koruyucu gözlük kullan lmal c-Keski ve çekiç gev ek tutulmal d-Keski ba n n ve çekiç yüzünün ya l ve kaygan olmamas na dikkat edilmeli Cevap c

GÜVENL
Soru-7 Raspalar ile çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a a-Raspalar di er aletlerden ayr saklanmal b-Saps z raspa kullan lmamal c-Raspa manivela gibi kullan lmamal d-Vücuda do ru raspalama yap lmal Cevap d ????? b

UZMANLIK E

T M

daki tedbirlerden hangisi yanl t r?

Soru-8 Manivela ve sökme aletleri ile çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a a-Yap lacak i e uygun seçilmeli b-Bu aletler kullan l rken kayarak di er ah slara zarar verilmemeli c-Sert çelikten yap lmamal d-Destek olarak tahta, plastik veya yumu ak malzeme kullan lmamal d r Cevap d ??????b

daki tedbirlerden hangisi yanl t r?

Soru-9 Havyalarla çal ma yap l rken genel olarak uyulacak a a daki tedbirlerden hangisi yanl t r? a-Havyalar kullan lm yorken prizden çekilmeli b-Uygun havaland rma yap lmal c- parças elle tutulmal d-Bu i te çal anlar n kanda kur un tahlili yap lmal Cevap c Soru 10 Aç klamalardan hangisi rayvall testere için do ru bir aç klamad r? a-Rayvall b-Rayvall c-Rayvall d-Rayvall Cevap a 26_Maden Soru 1 Madencilik sektörü a-I Cevap: d Soru 2 Maden i yeri havas ölçümlerine göre a a daki hangi durumlarda i çi çal t r lamaz? a-% 19 dan az oksijen b-% 2 den az Metan c-% 0,5 den az Karbonmonoksit d-% 19 oksijen Cevap: a Soru 3 Maden i yeri havas nda % 2 den çok Metan bulunuyorsa a a a-Çal maya devam edilir b-III yerlerinde Güvenlik testere alt ve üst koruyucusuyla beraber kullan lmal d r. testerede sadece alt koruyucular kullan l r. testereler elektrikle çal mazlar testere de koruyucular çal ana temas edilerek kullan l rlar.

Sa l

ve Güvenli i aç ndan hangi risk grubuna girer? c-III d-V

dakilerden hangisi yap labilir?

GÜVENL
b-Patlatma c-Kurtarma d-Madene giri izni verilmez Cevap: c

UZMANLIK E

T M

Soru 4 Maden i lerinde herhangi bir i te ne kadar süre çal an i çiler deneyimli i çi say l rlar? a-3 ay Cevap: b Soru 5 A a dakilerden hangisi yanl t r? a-En az otuz i çi çal t ran i letmelerde Maden Mühendisi daimi nez aretçi çal t r lmas zorunludur b-En az on be i çi çal t ran yeralt üretim yöntemiyle çal an i letmelerde Maden mühendisi daimi nezaretçi çal t r lmas zorunludur c-Maden mühendisinin daimi nezaretçi i güvenli i uzman olabilme artlar n sa lamas halinde ayn zamanda i güvenli i uzman olarak da görev yapabilir d-500 den fazla i çi çal t ran sahalarda ayr ca bir i güvenli i uzman maden mühendisi görevlendirilir Cevap: d Soru 6 En az kaç i çinin çal t a-5 Cevap:b Soru 7 Grizulu ocaklarda a a daki patlay c lardan hangisi kullan lmaz? a-Grizutinro c-Grizutinklor Cevap: d Soru 8 A a daki ate leme yöntemlerinden hangisi grizu tehlikesi bulunan kömür ve kükürt madenlerinde kullan lmaz? a-Alüminyum kapsül b-Bak r kapsül c-Elektriksiz ok tipi kapsül d-Emniyetli fitil-adi kapsül Cevap: a Soru 9 Grizu tehlikesi olan ocaklarda a a b-Grizutinku d-Jelatinit b-10 b-6 ay c-12 ay d-18 ay

i yerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sa lanmal d r? c-30 d-50

dakilerden hangisi yap lmamal d r?

a-Grizu ölçmelerinin sonuçlar , noterce onayl emniyet defterine, ölçmeyi yapan taraf ndan yaz l r ve imzalan r b-Bütün elektrikli ayg tlar, alev s zd rmaz nitelikte olacakt r c-La m deliklerini doldurmadan önce, 25 metre yar çap ndaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki bo luklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçmesi yapar d-Alüminyum kovanl kapsül kullan lmal d r Cevap: d Soru 10 Madenci lambalar n n a a

daki özelliklerinden hangisi yanl t r?

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

a-Kömür ve kükürt ocaklar nda veya patlayabilecek gaz ve toz saptanan di er ocaklarda, ç plak alevli veya tek kafesli lamba kullan lamaz b-Emniyet lambas kullan lmas zorunlu olmayan grizusuz kömür ve kükürt ocaklar nda, ancak, alevi muhafazal lamba kullan labilir c-Emniyet lambalar nda yak t olarak yaln z gazya kullan l r d-Grizu tehlikesi bulunan ocaklarda, hiç kimseye çakmakl emniyet lambas verilemez Cevap: c Soru 11 Madenlerde kullan lan bas nçl hava ile ilgili a a da özelliklerden hangisi yanl t r? a-Grizu birikmeleri, do rudan bas nçl hava verilerek gideril ir b-Lambalar, havaland rma ve bas nçl hava borular n n kar s na konulamaz c-Kuyu diplerine boruyla gönderilen bas nçl havan n, olabildi ince kuru ve serin olmas na dikkat edilmelidir d-Bas nçl hava lokomotiflerinin hava depolar , bir yetkili taraf nda n haftada en az bir kez, i letme bas nc n n 1,5 kat bas nç alt nda muayene edilir Cevap:a Soru 12 Maden ocaklar nda Metan gaz % kaç n üstünde ise patlatma yap lmaz? a-% 1 Cevap: a Soru 13 A a dakilerden hangisi maden ocaklar nda al nacak önlemlerden de ildir? a-Ate leyici 20 m çap nda grizu ölçümü yapacak b-A a inenler kay t defterine yaz lacak c-% 1 metan tespit edilirse, la mlar doldurulmaz d-Patlamaya elveri li kömür tozu varsa, bütün vardiya süresince ta tozu serpilecek Cevap:a Soru 14 A a dakilerden hangisi Tozla Mücadele Birimi Kurma Zorunlulu u Olan a-100 den az kay tl i çi çal an yeralt /ve yerüstü i yerleri b-100 den fazla kay tl i çi çal an yeralt /ve yerüstü i yerleri c-300 den yüzden az kay tl i çi çal an yeralt /ve yerüstü i yerleri d-300 den fazla kay tl i çi çal an yeralt /ve yerüstü i yerleri Cevap: d Soru 15 Fenni nezaretçinin a a daki görevlerinden hangisi yanl t r? a-Ocaklarda yang nlara kar gerekli bütün önlemleri al r b-Bir ocakta patlamaya elveri li kömür tozu bulunup bulunmad n saptayarak gerekli önlemleri al r c-Belirli aral klarla lamba haneyi denetler veya denetletir d- kazalar n nedenleriyle birlikte, i yerindeki kaza defterine, günü gününe yazacak ve istatistiklerini, y l sonunda, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'na gönderecek Cevap:d Soru 16 A a daki i aretlerden hangisi do rudur? a-Durdurma (stop) i areti, bir vuru b-( nsan geliyor) i areti, iki vuru c-Çekme (vira) i areti, üç vuru b-% 2 c-% 4 d-% 5

yeridir?

GÜVENL
d-B rakma (laçka) i areti, dört vuru Cevap: a

UZMANLIK E

T M

Soru 17 Yer alt i lerinde havaland rma ile ilgili a a dakilerden hangisi yanl t r? a-Sa l a uygun solunabilir hava sa lanmal d r b-Ortamdaki patlama riski ve solunabilir toz konsantrasyonu kontrol alt nda tutulmal d r c-Mekanik havaland rma sistemi kullan lan ocaklarda hava ak m , olanak varsa do al hava ak m ters istikamette yönlendirilmelidir d-Kullan lan çal ma yöntemi ve i çilerin fiziki faaliyetleri dikkate al narak çal ma ko ullar na uygun hava sa lanmal d r Cevap: c 27- n aat Soru 1 Yap i lerinde i veren Bakanl a- in büyüklü b-Yap i i 30 i c-Yap i i 10 i d- in büyüklü Cevap:a Soru 2 Yap i leri, a a dakilerden hangisini kapsamaz? a-Maden b-Metro c- skele d-Baraj Cevap: a Soru 3 Korkuluklar n, tabandan yüksekli i en az kaç santimetre olmal d r? a-50 cm b-90 cm c-120 cm Cevap:b Soru 4 Korkuluklar n tümü, herhangi bir yönden gelebilecek en az kaç kilograml k bir yüke dayanabilmelidir? a-50 kg b-100 kg c-150 kg d-200 kg Cevap:b Soru 5 Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan en az kaç santimetre olmal d r? a-5 cm Cevap:c Soru 6 yeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük ta mal d r? a-100 kg b-500 kg c-1000 kg Cevap:c Soru 7 yeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlar nda korkuluk ve t rabzan bulunmas zorunludur? d-1500 kg b-10 cm c-15 cm d-20 cm d-150 cm yerlerinde Güvenlik

n ilgili bölge müdürlü üne hangi artla bildirim yapar?

ü 500 yevmiyeden fazla çal ma gerektirirse gününden fazla sürecek ve devaml olarak 10 dan fazla i çi çal acaksa gününden fazla sürecek ve devaml olarak 20 den fazla i çi çal acaksa ü 250 yevmiyeden fazla çal ma gerektirirse

GÜVENL
a-2 Cevap:b b-4 c-6 d-8

UZMANLIK E

T M

Soru 8 Sert kaya, sert ist, betonla m çak l, sert kalker, killi ist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördü ü hallerde ve evsiz yap lmak zorunlulu u bulunan kaç metreden daha derin kaz larda, yan yüzler uygun ekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmal ve iksa için kullan lacak kalas ba lar , kaz üst kenar ndan 20 santimetre yukar ç kar lmal d r? a-1 Cevap: b Soru 9 Yap i defteri ile ilgili a a dakilerden hangisi yanl t r? a-Bölge Çal ma Müdürlü üne her sayfas mühürletilmek suretiyle onaylatt r l r b-Fenni yeterli i bulunan sorumlu ki i taraf ndan tutulur c- veren taraf ndan her sayfas mühürletilmek suretiyle notere onaylatt r l r d-Her sayfas bir as l bir kopya olarak düzenlenir Cevap: c Soru 10 Cam, saç ve çimento harçl levhalardan yap lm a a dakilerden hangisi kullan l r? a-Çat merdiveni c-Platform Cevap: a Soru 11 A a dakilerden hangisi yap i lerine girmez? a-Sökme i leri c-Hafriyat Cevap: d??????? b Soru 12 Yap i letmelerinde hangisi Sa l k ve Güvenlik Plan n haz rlamaz? a- veren c-Koordinatör Cevap: d ???? b Soru 13 A a dakilerden hangisi Kaz b-Proje Sorumlusu d-Uygulama Koordinatörü b-Kuyu aç lmas d-Sondajla maden ç karma b-1,5 c-2 d-5

veya eskimi , y pranm

ve dayan kl l

azalm

çat larda,

b-Korkuluk d-Uzatma merdiveni

lerinde Al nacak Güvenlik Tedbirlerinden de ildir?

a- e ba lamadan önce yap alan n n çevresi ortalama 4 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecektir b-Kaz i leri, yukar dan a a ya do ru ve topra n dayan kl l ile orant l bir ev verilmek suretiyle yap lacakt r c-Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yap lan kaz larda bu makinalar n hareket alan içinde i çi çal t r lmaz d-Kaz lan topra d ar ya ta yacak araçlar n kaz yerine kolayl kla girip ç kmalar n sa layacak rampa e imleri 35 dereceden fazla olamaz Cevap: a Soru 14 Dinamit veya di er patlay c maddelerin kullan ld

hallerde al nacak önlemlerden hangisi yanl t r?

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

a-100 metre uzakl ktaki çevrede kavlak muayenesi yap l r b-Patlatmadan sonra en az on dakika geçmeden patlatma yap lan yere girilmesi yasakt r c-Patlatmadan sonra patlatma yap lan yere yetkili eleman taraf ndan sak nca olmad belirlendikten sonra giril ir d-Patlatma ilgili hususlar yap i defterine yaz l r Cevap:b Soru 15 Derinli i kaç metreyi a an kuyularda, i çilerin kuyuya inip ç kmalar için kullan lan bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatl olmal ve motorla i letilmeli? a-5 Cevap:d Soru 16 Yap iskelelerinde al nacak önlemlerden hangisi yanl t r? a-Sorumlu ve yetkili teknik eleman n yönetimi alt nda kurdurulacak veya söktürülecektir b-En az üç ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yap i defterine yaz lacakt r c-Her f rt nadan sonra kontrol edilecektir d-Ta yabilecekleri en çok a rl k, levhalar üzerine yaz larak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine as lacakt r Cevap:b Soru 17 Ah ap skelelerde kalas uçlar iskele bitiminde kendi uzunlu unun ne kadar fazla ç kt geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar yap lacakt r? a-1/5 Cevap:b Soru 18 Ah ap skelelerde ki dikme aras , yük ta yan iskelelerde kaç santimetreden, yük ta mayan iskelelerde ise kaç metreden daha fazla olmayacakt r? a-100 cm- 2 m b-200 cm- 3 m c-240 cm- 3 m d-300 cm- 3,5 m Cevap:c Soru 19 Ah ap skelelerin sökülmesi a a b-1/10 c-5 m d-10 m b-10 c-20 d-25

hallerde, o k sma

da belirtilen esaslardan hangisi do rudur?

a-Sökülmesine en alt k s mdan ba lanacakt r b-Bina ba lant lar kalaslar n al nmas ndan sonra ve a a dan yukar ya s rayla sökülecektir c-Sökülmü olan malzeme do rudan yere at lacakt r d-Söküm ba lamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlar ndan hiçbir eleman al namaz Cevap:d Soru 20 Çelik Borulu skelelerde dü ey ve yatay borulardaki ekler en çok kaç metrede bir yap lacakt r? a-2 Cevap:c Soru 21 Asma iskelelerde her metrekareye kaç kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma iskelede kaç i çiden fazlas çal t r lmayacakt r? a-100 kg 5 i çi b-200 kg - 3 i çi b-5 c-6 d-8

GÜVENL
c-400 kg Cevap: c 4 i çi d-500 kg 2 i çi

UZMANLIK E

T M

Soru 22 Sabit merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu yap lacakt r? a-3 Cevap:c Soru 23 S va veya hafif i ler için kullan lacak s pa iskelelerde a a daki özellikler hangisi yanl t r? a- skele geni li i 40 santimetreden az olmayacak b-Yüksekli i 120 santimetreden çok olmayacak c-Bacaklar veya ta y c orta kiri leri eksiz olacak d-Bacaklar , düzgün ve sa lam yerlere oturtulacak Cevap:a Soru 24 Betonarme Kal b Yap m ve Sökümünde al nacak önlemlerden hangisi yanl t r? a-Tavan n 3 metreden yüksek olmas halinde ara çal ma platformu yap lmadan, zgara i inde çal lmayacakt r b-Betonarme kal plar n n kiri kanatlar bo luk taraf n dan çak lacakt r c-Betonarme kal plar , kiri tabanlar n n kal p tahtas ndan önce çak lmas gerekti inde takviye edilmi kiri taban na bas lara k çal lacakt r d-Bo luklara gelen betonarme kolon kal plar n n dikiminde, s pa iskele, üç ayakl merdiven kull an lacakt r Cevap:b Soru 25 4 metreden uzun ta n r merdivenlerle, el merdivenlerinin yap ld a-Çelik boru c-Alüminyum ala m Cevap: d ?????? b Soru 26 Y k m lerinde y k lacak k sm n etraf nda, en az ne kadar güvenlik alan b rak lacakt r? a-Yap yüksekli ine e it b-Yap yüksekli inin iki kat na e it c-5 m d-10 m Cevap:b Soru 27 Mobil beton pompa araçlar için güvenlik yöntemlerinden hangisi yanl t r? a-Pompa operatörüne mümkünse kablosuz kumanda aleti verilmeli veya uygun yal tkanl ktaki zemin üzerinde durarak çal mal b-M.B.P. araçlar mümkün oldu unca hat iletkenlerinin bulundu u bir cepheye kurulmal c-Bu i ler antiye efi ve antiye görevlisinin gözetimi alt nda yap lmal d-Pompa operatörüne elektrik hatlar n n tehlikeleri hakk nda e itim verilmeli Cevap:b 28-Çal anlar n Sa l k Güvenlik E itimi ve leti im Soru-1 b-Çelik profil d-Tahta b-5 c-10 d-15

malzeme hangisi olamaz?

GÜVENL
yerlerinde çal anlara verilecek i sa l hangisi yanl t r?

UZMANLIK E

T M
daki i veren yükümlülüklerinden

ve güvenli i e itimlerinde a a

a-Geçici i ili kisi kurulan i veren, geçici i ili kisi ile çal anlara gerekli e itimi vermekle yükümlüdür b- verenler, çal anlar na, i sözle mesinin türüne bak lmaks z n gerekli e itimi vermekle yükümlüdür c-As l i veren-alt i veren ili kisi kurulan i yerlerinde, alt i verene ait çal anlar n e itimlerinden, alt i veren sorumludur d- veren e itim programlar n haz rlamak, düzenlemek, çal anlar n kat lmas n sa lamak ve uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdür Cevap c Soru-2 yerlerinde çal anlara verilecek i sa l yanl t r?

ve güvenli i e itimleri için a a

daki belirtilenlerden hangisi

a-Sa l k ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çal anlar ve temsilcileri özel olarak e itilmelidir b-E itimlerde geçen süre çal ma süresinden say lmaz c-Çal anlar i yerinde düzenlenecek olan e itimlere kat lmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler d-Özel önlem al nmas n gerektiren alanlarda çal anlara özel e itim verilir Cevap b Soru-3 A a dakilerden hangisi i verenin sorumluluklar aras nda yer almaz? a. b. c. d. Çal anlar , yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek, E itimlerin düzenlenmesini, çal anlar n bu programlara kat lmas n sa lamak Verilecek e itim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle E itimlerin belgelendirmesinin yap lmamas

Cevap d????????????????? Soru 4 E itimleri özellik arz eden i çiler aras nda hangisi yer almaz? a. b. c. d. Eski hükümlü Terör ma duru Kad nlar Arta ya gurubundaki i çiler

Cevap d???????????b Soru 5 E itim programlar n n belirlenmesinde a a a. b. c. d.

daki hususlardan hangisine bak lmaz?

E itim programlar , e itimin amac na uygun haz rlan r. E itim düzenleyen kurumun özelli ine uygun haz rlan r. E itim programlar n n haz rlanmas nda i çilerin veya sa l k v e güvenlik i çi temsilcisinin kat l mlar sa lanarak görü leri al n r. Genel e itim plan na uygun olarak y l içinde düzenlenecek e itim faaliyetlerini gösterir bir Y ll k E itim Program haz rlan r.

Cevap b

29-Yang n

Soru-1 Portatif yang n söndürme cihazlar n n (Örn: 6Kg. ) zeminden ne kadar yükseklikte bulunmas gerekir? a-75 cm b-100 cm c-Maksimum 150cm

GÜVENL
d-Bu ölçü ergonomik olarak ki iden ki iye göre de i melidir Cevap c

UZMANLIK E

T M

Soru-2 ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yang n söndürme cihazlar nda kullan lan püskürtücü//itici gaz a a dakilerden hangisidir? a-Hava (4N2+O 2) b-N2 c-H 2 d-O2 Cevap b Soru-3 Karars z yap daki Roket Yak t , Kara Barut vb. maddelerin patlama i levinin a a gerçekle mesi mümkündür? a-Is b-Sürtünme c-Bas nç d-Hava Oksijeni Cevap d??????????b Soru-4 Petrol sondaj kule yang nlar nda kullan lan en etkin söndürme maddesi a a a-Köpük b-Kuru Kimyevi Toz c-Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar) d-Nitrogliserin Cevap d???????????b Soru-5 Hafif közlenmi ve sönmeye yüz tutmu bir kömür ile çal an buhar kazan n söndürme amaçl a a daki hangi i lev uygulanmaz? a-Kum Dökmek b-Toprak Dökmek c-Su Dökmek d-Çimento Dökmek Cevap c Soru-6 Yanmakta olan çok katl bir binada a a

daki hangi faktör olmaks z n da

dakilerden hangisidir?

daki i levlerden hangisini yapmak risklidir?

a-Yang n merdiveni kullanmak b-Teras kat na ç kmak c-Asansör kullanmak d-Bir odada tüm bo luklar kapatarak yere uzan p beklemek Cevap c Soru-7 Alevlenme noktas ndaki yan c bir maddeyi; yanma noktas ndaki di er bir yan c maddeden ay ran en önemli özellik hangisidir? a-Alevlenen maddenin yanmas n sürdürmesi b-Is kayna na ba l olmaks z n yan p sönmesi (bir yan p-bir sönmesi) c-Is kayna uzakla t nda sönmesi

GÜVENL
d-Birbirini ay ran özelli i yoktur Cevap c

UZMANLIK E

T M

Soru-8 yi bak m ve kontrolü yap lm modern yang n alg lama-alarm ve söndürme sistemleri kar s nda; manvel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantaj a a dakilerden hangisidir? a-Alg lama ve ihbar kapasitesinin s n rl olmas b-Yang n söndürme kapasitesinin yetersizli i c-Yang ndan kurtulu ihtimalinin zay fl d-Günün 24 saatinde tam kapasite çal amamas Cevap d?????????????b Soru-9 Yanma olay n n yang na dönü mesi için a a a-Hava (Oksijen) b-Zincirleme reaksiyon c-Yan c madde d-Is (K v lc m) Cevap b Soru-10 Demirin paslanmas a a a-Yava yanma b-Kendi Kendine Yanma c-H zl Yanma d-Parlama Cevap a Soru-11 Özellikle akaryak t yang nlar nda renk de i imi önemdir. nfilak a amas na gelmi olan akaryak t tank yang n nda alevin rengi a a dakilerden hangisidir? a-K z l Cevap b Soru-12 Alüminyum, Magnezyum, Titan, Sodyum vb. hafif metaller veya bunlar n yanabilen ala mlar n n olu turd u u yang nlar hangi s n fa girer? a-A Cevap d Soru-13 Kapal bir tankta meydana gelen s z nt ile yanmaya ba layan tank giderek s n r ve tank içinde s narak kaynamaya ba layan s v tank bas nc n yenerek tank y rtar ve patlama ile birlikte . olay gerçekle ir. Cümlesinde noktal yere a a dakilerden hangisi gelmelidir? a-Jet Cevap b Soru-14 Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazlar yang nlar n n söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlar n n tercih edilmemesinin sebebi a a dakilerden hangisidir? b-Bleve c-Havuz d-Sönme b-B c-C d-D b-Mavi c-Sar d-Mor

dakilerden hangisi gereklidir?

dakilerden hangisine en iyi örnektir?

GÜVENL
a-Cihazlara zarar vermesi b-Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi c-Yang n geç söndürmesi d-Bu tür yang nlar söndürmede etkili olmas Cevap a

UZMANLIK E

T M

Soru-15 Yanma olay n n yang na dönü mesinde önemli bir faktör olan s n n ortama yay lmas a a olur? I-Kondüksiyon II-Konveksiyon III-Radyasyon a-I-II b-I-III c-II-III d-I-II-III Cevap d

dakilerden hangisi ile

Soru-16 35 kv. dan yukar gerilim alt ndaki bir elektrik tesis ve cihaz nda ç kan yang nda CO2 li , bikarbonat tozlu veya benzeri etkili di er tip söndürücülerle söndürme yap ld nda yakla ma mesafesi en az kaç metre olmal d r? a-5 Cevap c Soru-17 A a dakilerden hangisi havadan hafif, hangisi havadan a rd r? a-Do algaz/LPG b-Karbondioksit/Karbonmonoksit c-Kükürtdioksit/Amoyak d-Hidrojensülfür/Aseton Cevap a Soru-18 Yang n söndürme suyunun toplanmas a a dakilerden hangisinin yap lmas uygundur? a-Direkt kanalizasyon ebekesine verilmeli b-Yeralt toplama duvar yap lmal c-D toplama duvar d-Yer alt toplama ve d toplama duvar yap lmal Cevap d???????????b b-4 c-3 d-2

30-Acil Durum Plan Soru 1 A a dakilerden hangisi olay komutan (Yönetici) ekiplerinden birisidir? a. b. c. d. Cevap c Soru 2 Durum de erlendirme, kaynak de erlendirme, dökümantasyon Olay Komuta Sisteminde hangi bölümün görevidir? Lojistik Finansman Yönetimi Bas n Sözcüsü Planlama

GÜVENL
e. f. g. h. Cevap a Planlama Lojistik Operasyon Finansman

UZMANLIK E

T M

Soru 3 Afet an nda acil durum fonksiyonlar n n yönetilece i merkez a a a. b. c. d. Cevap b Yang n Yönetim Merkezi Acil Durum Yönetim Merkezi Deprem Yönetim Merkezi Sel Yönetim Merkezi

dakilerden hangisid ir?

Soru 4 A a dakilerden hangisi deprem s ras nda yap lmas gereken bir uygulamad r? e. f. g. h. Merdivenlere ya da ç k lara do ru ko ulmas Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak Asansör kullan lmas Hayat üçgeni uygulanmas

Cevap d??????b Soru 5 A a dakilerden hangisi yang n alg lama sistemlerinden biri de ildir? a. b. c. d. Duman dedektörleri Beamdedektörleri Is dedektörleri Sis dedektörleri

Cevap d????????b Soru 6 Çal ma alan na d ar dan, ki iler taraf ndan yap lan etkiler yada patlay c maddelerle sald r düzenlenmesi a a dakilerden hangisidir? a. b. c. d. Cevap a Soru 7 A a dakilerden hangisi sel sonras nda yap lmas gerekli davran lardan biri de ildir? a. b. c. d. Cevap b Soru 8 I Acil Durum Ayd nlatma Sistemleri II Acil Anons Sistemleri Felaket bölgelerinden kaç n n. Binalar n içinde sigara içmek Yang n hasarlar n kontrol edin. Gev ek s va, duvar ve tavanlar kontrol edin. Sabotaj Patlama Elektrik yang n Sars nt

GÜVENL
III Acil Yard m Sistemleri IIII Acil Müdahale Sistemleri Yukar dakilerden hangileri Acil Durum Kaç a. I, III Cevap b b. I, II c. II, IIII

UZMANLIK E

T M

Sistemlerindendir? d. I, IIII

Soru 9 Acil müdahalenin olu umuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini Acil Durum Yetkilisine iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sa layacak olan Acil Tahliye Ekibi hangisidir? a. b. c. d. Cevap a Soru 10 Solunma yap lan kimyasala ilk yard m müdahalesi nas l olmal d r? a. b. c. d. Kirlenen giysiyi ç kar n, bol su ve sabunla deriyi y kay n. Tahri geçmiyorsa yeri hekimine ba vurun. Gözünüzü bol su ile yakla k 15 dk.y kanmal d r. Tahri geçmiyorsa yeri hekimine ba vurulmal d r. Temiz havaya ç k n. ikayetlerin devam etmesi halinde yeri hekimine ba vurun Su için, a z n z bol su ile çalkalay n. Kusmamaya çal n. yeri hekimine ba vurun Ön Test Ekibi lk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi Güvenlik Ekibi Sosyal Yard m ekibi

Cevap c???????????*d 31-Sa l k ve Güvenlik aretleri

Soru-1 Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz b rakacak bir davran a-Tehlike areti b-Yasak areti c-Tehlike Uyar areti d-Uyar areti Cevap b Soru-2 A a dakilerden hangisi geçici i arettir? a-Konteyn r ve borular üzerindeki i aretler b-Acil kaç yollar i aretleri c-Yasaklama ve uyar i aretleri d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme i aretleri Cevap d

yasaklayan i aretlerlere ne denir?

Soru-3 Acil kaç , ilk yard m i aretlerinde a a daki renklerden hangisi kullan l r? a-Ye il Cevap a Soru-4 Güvenlik rengi olarak kullan lan k rm z a a b-Sar c-Mavi d-K rm z

daki durumlardan hangisinde kullan l r?

GÜVENL
a-Uyar i aretlerinde b-Zorunluluk i aretlerinde c-Acil kaç i aretlerinde d-Yasak aretlerinde Cevap d Soru-5 Zorunluluk ifade eden güvenlik i aretlerinde a a a-Ye il Cevap c b-Sar c-Mavi d-K rm z

UZMANLIK E

T M

daki renklerden hangisi kullan l r?

Soru-6 Mavi renk a a

daki ekillerden hangisinde kullan l rsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

a-Daire eklinde b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yaz larda c-Kare eklinde d-Üçgen eklinde Cevap a Soru-7 aret levhalar için fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay ayd nlatman n en uygun kullan m a a daki durumlardan hangisidir? a-Do al n zay f oldu u yerlerde b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde c-Sar renkli tehlike i areti levhalar nda d-Mavi renkli yasak i areti levhalar nda Cevap a Soru-8 I kl sinyaller için a a

daki özelliklerden hangisi yanl t r?

a-Bir i aret bir di er i aretin çok yak n nda kullan lmamal d r b-Kar t r lma ihtimali olan i aret ayn anda kullan lmamal d r c-Çok say da i aret birbirine çok yak n bir ekilde yerle tirilmemelidir d-Di er i aretlerle veya sürekli yanan i aretlerle ayn renkte olmal d r Cevap d Soru-9 Sesli sinyaller için a a

daki özelliklerden hangisi yanl t r?

a-Birden fazla sinyal ayn anda kullan lmal d r b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullan lmamal d r c-Tehlikenin büyüklü üne ve bunlar n uygulanaca alana göre belirlenmelidir d-Kullan lmadan önce ve kullan m süresince yeterli s kl ktaki aral klarla kontrol edilmelidir Cevap a Soru-10 Yasaklay c i aretlerin a a

daki temel özelliklerinden hangisi do rudur?

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, k rm z çerçeve ve diyagonal çizgi b-Daire biçiminde k rm z zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi c-Daire biçiminde sar zemin üzerine siyah piktogram, k rm z çerçeve ve diyagonal çizgi d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sar çerçeve ve diyagonal çizgi

GÜVENL
Cevap a Soru-11

UZMANLIK E

T M

Bu

i aret levhas n n anlam nedir? ( ekil: Ye il zemin üzerine beyaz piktogram)

a-Özel haberle me telefonu b-Acil yard m ve ilkyard m telefonu c-Acil yang n telefonu d-Normal haberle me telefonu Cevap b Soru-12

Bu a-Her iki yöne gidilir b-Ba lat c-Dur d-Tamam Cevap b

kodlanm

i aretin anlam nedir?

Soru-13 A a daki engeller ve tehlikeli yerlerde kullan lan i aretlerin hangisi yanl t r? a-Birbirini takip eden sar ve siyah ya da k rm z ve beyaz renk eritleriyle i aretlenmelidir b- aretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklü ü ile orant l olmal d r c-Sar siyah ya da k rm z beyaz eritler 90 derece aç yla dik olarak ve ayn büyüklükte boyanmal d r d-Engellere çarpma, dü me ya da nesnelerin dü me tehlikesinin bulundu u yerlerde kullan lmal d r Cevap c 32-Havaland rma ve klimlendirme Prensipleri

Soru-1 Yeti kin bir insan n genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyac vard r? a-10 Cevap c Soru-2 Normal artlarda tabii havaland rma ile ortam n havas n n saatte kaç defa de i ti i kabul edilmektedir? a-1-2 Cevap b Soru-3 Çal ma yerlerinde ki i ba na dü en hava hacmi en az kaç metreküp olmal d r? a-5 Cevap b b-10 c-15 d-20 b-2-3 c-3-4 d-4-5 b-20 c-30 d-40

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-4 Ko u larda ki i ba na dü en hava hacmi en az kaç metreküp olmal d r? a-8 Cevap c Soru-5 Çal ma yerlerinde ve Ko u larda hava hacminin hesab nda tavan yüksekli inin kaç metreden fazlas hesaba kat lmaz? a-2,5 Cevap d Soru-6 Normal artlarda i yerinin tavan yüksekli i en az kaç metre olmal d r? a-2,5 Cevap b Soru-7 Zararl toz ve gazlar n bulundu u ortamlarda tavan yüksekli i en az kaç metre olmal d r? a-2,5 Cevap c Soru-8 yerlerinde ki i ba na dü en serbest alan miktar en az kaç metrekare olmal d r? a-2,5 Cevap a Soru-9 Zararl gaz/toz ç karan makinalarda ne tür havaland rma sistemi yap lmal d r? a-Tabii havaland rma b-D ar dan hava basarak havaland rma c-Cebri havaland rma d- çerdeki havay emip d ar atarak havaland rma Cevap c Soru 10 A a dakilerden hangisi havaland rma s n f na girmez? a-Cebri havaland rma c-Kapal çal ma metotlar Cevap: d b-Tabii havaland rma d-Gaz maskeleri kullanma b-3 c-3,5 d-4 b-3 c-3,5 d-4 b-3 c-3,5 d-4 b-3 c-3,5 d-4 b-10 c-12 d-15

33-Ki isel Koruyucu Donan mlar Soru-1 Ki isel Koruyucu Donan mlar a a a-Toplu korunma önlemleri al nm sa b-Teknik Tedbirler yetersizse c-Riskler yeterli derecede azalt lm sa d-Riskler önlenmi se daki durumlardan hangisinde kullan l r?

GÜVENL
Cevap b Soru-2 A a dakilerden hangisi kullan labilir? a-Gaz ölçüm cihaz b-Tabanca c-Çizme d-Sedye Cevap c

UZMANLIK E

T M

Sa l

ve Güvenli i kapsam nda say lan ki isel koruyucu donan m olarak

Soru-3 Ki isel koruyucu donan mlar n i yerlerinde kullan m ile ilgili olarak a a dakilerden hangisi yanl t r? a-Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmal b-Ergonomik gereksinimlere uygun olmal c- stisnai ve özel ko ullar uygun olmal d-Gerekli ayarlamalar yap ld nda kullanana tam uymal Cevap c Soru-4 Ki isel koruyucu donan mlar n kullan lma ko ullar n n belirlenmesinde en önemsiz olan a a hangisidir? a-Kullan lma süreleri b-Riskin derecesi ve maruziyet s kl c- çinin çal t yerin özellikleri d-Ki isel koruyucu donan m n kalitesi Cevap d Soru-5 A a dakilerden hangisi delinmez tabanl emniyet ayakkab lar n n gerekli olabilece i en uygun i lerdendir? a-Bina y k m i leri b-Metal çekme fabrikalar nda yap lan i ler c-Demiryolu manevra i leri d-Ergitme ocaklar nda yap lan i ler Cevap a Soru-6 A a daki i lerden hangisinde koruyucu eldiven giyilmemelidir? a-Boru, kalas vb. maddeleri ta rken b-Torna, pres ve matkap çal t r rken c-Düz cam ürünleriyle çal rken d-Derin dondurucu odalarda çal rken Cevap b Soru-7 Kulak koruyucular n n ambalajlar üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik a a dakilerden hangisidir? a-Gürültü Azaltma Oran b-Kulak Koruyucusu Tipi c-Emniyet Faktörü d-Kulak koruyucusu Standard Cevap a

dakilerden

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-8 Mi fer tipi kulak koruyucular n n kullan lmas n n as l amac a a a-Hava yoluyla sesin iç kula a iletilmesini önlemek b-Kemik yoluyla sesin iç kula a iletilmesini önlemek c-Yüzü ve kula korumak d-Kaynak nlar ndan gözü korumak Cevap b

dakilerden hangisidir?

Soru-9 11/02/2004 tarih ve 25370 say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Ki isel Koruyucu Donan mlarn yerlerinde Kullan lmas Hakk nda Yönetmeli e göre a a dakilerden hangisi ki isel koruyucu donan md r? a-Spor ekipman b-Portatif gaz ölçüm cihaz c-Çelik burunlu ayakkab d-Bekçi üniformas Cevap c Soru-10 Ki isel koruyucu donan mlarda a a daki özelliklerden hangisinin bulunmas na gerek yoktur? a-Ek risk yaratmamal b-Ko ullara uygun olmal c-Kullanan n sa l k durumuna uygun olmal d-Kullanan ki iye özel olmal Cevap d Soru-11 Yapt etkiye göre Karbondioksit gaz a a daki s n flardan hangisine girer? a-Basit bo ucular b-Kimyasal bo ucular c-Tahri ediciler d-Sistemik zehirler Cevap a Soru-12 nsan sa l için tehlike olu turan mikroorganizmalar n bulundu u bir ortamda, a a daki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullan l rsa etkili bir koruma sa lan r? a-P2 Cevap b Soru-13 Ayakkab seçiminde a a b-P3 c-FFP1 d-FFP2

dakilerden hangisi yap l rsa yanl

olur?

a-Ayakkab n n ön taraf nda parmaklar n rahatça hareket edebilece i yer olacak ekilde seçilmeli b-Ayakkab aya a tam oturacak fakat s kmayacak ekilde seçilmeli c-Her iki aya a ayakkab giyilip denenerek seçilmeli d-Sabah vakitlerinde denerek seçilmeli Cevap d Soru-14 A a daki eldiven cinslerinden hangisi ya a kar a-Nitril b-Deri c-Neopren d-PVC

dirençli de ildir?

GÜVENL
Cevap b Soru-15 A a daki i lerden hangisinde eldiven kullan lmamal d r? a-Cam kesme i leri b-Boru kalas ta ma i leri c-Torna ve matkap tezgah nda yap lan i lerde d-Asit ve baz çözeltileriyle yap lan çal malarda Cevap c

UZMANLIK E

T M

Soru-16 Emniyet kemerlerinin ta ma yükü en az kaç kg olmal d r? a-550 kg b-750 kg c-1150 kg Cevap c Soru-17 Çal an n yüksekten dü me ihtimali olan çat kenar gibi yerlere a a sistemlerinden hangisinin kullan lmas daha uygun olur? a-Ankraj hatt üzerindeki k lavuz tip dü meyi önleme sistemleri b-Ask sistemleri c-Kurtarma sistemleri d-Çal ma alan n s n rlayan sistemler Cevap d Soru-18 Kafa koruyucular ndan olan baretlerin içlik yani süspansiyon sistemi kullan c n n kafas ile baret aras nda olu abilecek oklar absorblayacak bir iç koruma sa lamas için kullan c n n ba ndan ne kadar emniyetli bölge yaratacak ekilde as l olmal d r? a-1,54-2,00 cm b-2,54-3,18 cm c-3,5-4,22 cm d-4,5-5,11 cm Cevap b Soru-19 A a daki baretlerden hangisi 30000 voltluk yüksek elektrik voltaj na kar girer? a-A Cevap b Soru-20 Yüz siperlerinin a a b-B c-C d-D d-2050 kg

daki çal ma konumu belirleme

koruma sa layan hizmet s n f na

dakilerden hangisinde kullan lmas uygun de ildir?

a-A r parça darbelerine kar b-Ö ütme i lerinde c-S cak ve korrozif malzemeyle çal malarda d-Ta lama i lerinde Cevap a Soru-21 Göz koruyucu seçiminin do ru bir ekilde yap labilmesi için ilk önce a a

dakilerden hangisi yap lmal d r?

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

a-Özel i yeri tehlikeleri tan mlanmal d r b-Önerilen Göz ve Yüz Koruyucular S n f Numaralar belirlenmelidir c- yeri Tehlikelerine Göre Göz ve Yüz Koruyucusu Seçimi Tablosundan koruyucu seçilmelidir d-Radyan Enerjiye Kar Koruyucu Filtre Lensleri Tablosundan filtre seçimi yap lmal d r Cevap a Soru-22 Kolayca ç kar labilen emniyet ayakkab s giyilmesi gereken en uygun i veya i lem a a a-Ergimi maddelerin ayakkab dan içeri girme riski bulunan i ler b-Seramik e ya ve in aat malzemesi kal p i leri c- antiye alan ve depolardaki i ler d-Karkas ve temel i leri, yol çal malar Cevap a Soru-23 Delinmez tabanl emniyet ayakkab s giyilmesi gereken en uygun i veya i lem a a a-Ta yontma ve ta i leme i leri b-Bina y k m i leri c-Düz cam ve cam e ya üretimi ve i lenmesi d-Konserve yiyeceklerin paketlemesi i ler Cevap b Soru-24 Ya akaryak t gibi maddelere kar ve hafif koruma gerektiren durumlarda a a hangisinin kullan lmas daha uygun olur? a-yünlü b-pamuklu Cevap b Soru-25 Alev alma ve parlama ihtimali bulunan i lerde kullan lacak koruyucu elbiselerde öncelikle a a daki özelliklerden hangisi bulunmal d r? a-Cepsiz olmal b-Güç yanan malzemeden olmal c-Tulum eklinde tek parça olmal d-Vücudu s k ca sarmal Cevap b Soru-26 Amonyak, formaldehit gazlar n n kar hangisidir? a-B-P3 Cevap d b-E-P3 c-keten d-deri

dakilerden hangisidir?

dakilerden hang isidir?

daki i elbisesi türlerinden

k oldu u bir ortamda kullan lacak olan filtrenin harf kodu a a dakilerden

c-K-P3 d-ABEK-P3

Soru-27 Yapt etkiye göre Amonyak gaz a a a-Basit bo ucular b-Kimyasal bo ucular c-Tahri ediciler d-Sistemik zehirler Cevap c

daki s n flardan hangisine girer?

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru-28 A a daki gazlardan hangisi sistemik zehirler s n f na girer? a-Propan Cevap d b-Hidrojesülfür c-Ozon d-Karbonsülfür

34-

Ekipmanlar n n Tasar m, malat ve Kullan m nda Güvenlik

Soru 1 Bir i makinesi park edildi inde ne yap lmamas gerekir? a-Bas nc bo alt l r c-Bo a al n r Cevap: a Soru 2 Loder Buldozer i makinas kullanan operatörlerin sahip olmas gereken sürücü ehliyet a a hangisidir? a-B s n f b-G s n f c-F s n f d-D s n f Cevap: b Soru 3 A a daki sertifika veya yetki belgelerinden hangisi i letme taraf ndan verilebilir? a-Kazanc Belgesi b-G s n f Sürücü Belgesi c-Yerden Kumandal Vinç Operatör Belgesi d-3. Grup Elektrikçi Yetki Belgesi Cevap: c Soru 4 ekipmanlar nda hangisi önceliklidir? a-Bas nç b-H z Cevap: c Soru 5 A a dakilerden hangisi kumanda cihazlar için do ru de ildir? a-Kumanda cihazlar tehlikeli bölgenin içine yerle tirilmelidir. b-Makine devreye girmeden önce sesli ve kl ikaz sistemi olmal d r. c-Tehlikeye maruz kalan i çilerin korunabilmesi için yeterli zaman ve imkan olana vermelidir. d-Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullan labilecek ekilde dizayn edilmedir. Cevap: a Soru 6 Kumanda sistemlerinin bilerek ve isteyerek kullan lma özelli i a a dakilerden hangisinde geçerli de ildir? a-Ekipman n durmas ndan sonra tekrar çal t r lmas nda b-H zda de i iklikler yap l rken c-Bas nçda de i iklikler yap l rken d-Otomatik çal an i ekipman n n normal çal ma program n n devam süresinde Cevap:d c-Durdurma d-Çal t rma b-Motor stop edilir d-Frenleri çekilir

dakilerden

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru 7 Hangisi birden fazla i çinin bulundu u forkliftler için geçerli de ildir a- oför kabininde ehliyetli ki i oturacak b-Sürücü için kabin olacak c-Devrilme halinde ki ilerin zarar görmemesini sa layacak ekilde olacak d- oför kabininde baret tak lmas zorunludur Cevap: d Soru 8 yerinde kullan lan motorlu araçlarla ilgili hangisi yanl t r a-Geri gelirken k ve ses sinyali verecek b-Operatörün önünü görmedi i durumlarda otomatik olarak çal an k ve ses sinyali olacak c-Tehlikelere maruz kalan i çilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkan olacak d-Çal t rma sistemleri, durdurma sistemlerine göre öncelikli olacakt r Cevap:d Soru 9 ekipmanlar n n kumanda cihazlar nda zorunlu haller d

nda a a

dakilerden hang isine gerek yoktur?

a-Tehlikeli bölge d na yerle tirilmeli b-Aç kça görülebilir ve tan nabilir olmas c- stem d hareketlerde tehlikeye neden olmamal d-Çal t r lmas veya durdurulmas s ras nda do abilecek tehlikelere maruz kalan i çilerin bu tehlik elerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkan olmal Cevap:a Soru 10 ekipmanlar ile yap lan hangi tür çal malarda sertifikal eleman bulundurma yükümlülü ü vard r? abcdekipmanlar n n çal t r lmas durdurulmas ekipmanlar n n sergilenmesi ekipmanlar n n kullan m talimat haz rlanmas ekipmanlar n n sat ve pazarlanmas

Cevap: a

35-Bas nçl Kaplarda Güvenlik Soru 1 Buhar kazanlar nda emniyet subaplar için al nacak a a daki önlemlerden hangisi yanl t r? a-En az iki adet bulunacak b-Paslanmaz malzemeden yap lm olacak c-Ehliyetsiz kimselerin, ayar bozmas n önleyecek ekilde kapat lm veya mühürlenmi olacak d-A rl kl emniyet subaplar na gelen buhar bas nc , 400 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek Cevap:d Soru 2 Hangisi bas nçl kaplar n etiketlerinde bulunmaz? a-Çal ma bas nc c-Kap hacmi Cevap:b Soru 3 A a dakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelli idir? b-Çal ma s cakl d-Deneme bas nc

GÜVENL
a-Kal n d duvarlar b-Havaland rma c-Ayd nl k ortam d-Kuru ortam Cevap: a Soru 4 Bas nçl kaplar n periyodik kontrol formunda a a a-Periyodik kontrolün yap ld tarih b-Raporun düzenlendi i tarih c- malatç firma bilgileri d-Kontrolün yap lmas n isteyen kurulu un unvan Cevap:c Soru 5 A a dakilerden hangisi bas nç dü ürme cihaz de ildir? a-Emniyet valfi c-Bel verme çubuklar Cevap: d Soru 6 A a dakilerden hangisi bas nçl kap de ildir? a-LPG tanklar c-Benzin tank Cevap: c b-Kompresörler d-Otoklavlar b-Patlama diski d-Bas nç alteri

UZMANLIK E

T M

dakilerden hangisinin bulunmas na gerek yoktur?

Soru 7 Bas nçl kaplarda test bas nc çal ma bas nc n n ne kadar olmal a-1,5 Cevap:a Soru 8 Alüminyum gövdeli basit bas nçl kaplarda max. S cakl k? a-85 Cevap:b Soru 9 Çelik gövdeli basit bas nçl kaplarda max. S cakl k? a-100 Cevap:c Soru 10 Basit Bas nçl kap yap m nda kullan lan malzeme çelik ise min. et kal nl a-2 mm b-3 mm c-4 mm d-5 mm Cevap:a Soru 11 A a daki testlerden hangisi bas nçl kaplara uygulanmaz? b-200 c-300 d-500 b-100 c-150 d-185 b-2 c-3 d-5

ne olmal ?

GÜVENL
a-Hidrolik testi c-Radyografi testi Cevap: b b-Rezonans testi d-Ultrasonik test

UZMANLIK E

T M

Soru 12 Basit Bas nçl kap yap m nda kullan lan malzeme alüminyum veya ala ml alüminyum ise min. et kal nl olmal ? a-2 mm b-3 mm c-4 mm d-5 mm Cevap:b Soru 13 Basit bas nçl çelik kaplarda için a a

ne

dakilerden hangisi do rudur?

a- -40 dereceye dayanmal b- 200 derece s cakl a dayanmal c- Çal ma bas nc 2 bar bas nc n alt da olmal d- Çal ma bas nc 30 bar bas nc n üstünde olmal Cevap:b Soru 14 A a dakilerden hangisi bas nçl kaplara uygulanan zorlay c test tekni idir? a-Pnömatik Test b-Radyografi Testi c-Penetrasyon testi d-Ultrasonik Test Cevap: a Soru 15 A a dakilerden hangisi bas nçl kaplardan say lmaz? abcdç bas nc ç bas nc ç bas nc ç bas nc 0.5 bardan küçük olanlar 1 bardan büyük olanlar 5 bardan büyük olanlar 10 bardan büyük olanlar

Cevap: a Soru 16 A a dakilerden hangisi Bas nçl kaplarda kullan lan emniyet cihaz de ildir? a-Ta diye cihaz b-Blöf valfi c-Presostad d-Macuna Cevap: d Soru 17 Her kazan n görünür bir yerine, imalatç firma taraf ndan konulan yaz l bir plakada a a daki bilgilerden hangisinin olmas gerekmez? a- malatç firman n ad b-Kazan n numaras c-Kontrol tarihi d-En yüksek çal ma bas nc Cevap:c

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru 18 Bas nçl kaplar n görünür yerlerine imalatç firma taraf ndan konulan etikette a a daki bilgilerden hangisinin olmas gerekmez? a-Yap ld Malzeme b- letme bas nc (kilogram/santimetrekare) c-Deneme bas nc (kilogram/santimetrekare) d-Kap hacmi (litre) Cevap: a

36-Yüksekte Çal malarda Güvenlik 1. CE (Conformity of Europe) harfleri ne anlama gelmektedir? a) Konforlu Avrupa b) Avrupa ya uygunluk c) Avrupa birli i d) Gümrük birli i

Cevap b 2. EN (Europe Norm) harfleri ne anlama gelmektedir? a) Avrupa kupas b) Avrupa standartlar c) Avrupa yakas d) Avrupa kalitesi

Cevap c 3. Hangi yükseklik yüksek yerler olarak tan mlan r? e) Diz kapa hizas f) Ense kökü g) 2. Bel omuru h) Bel hizas

Cevap c 4. Yüksekte çal mak için düzenlenecek formlar aras nda a a e) Personel yüksekte çal ma izin formu f) D cephe asansörü kontrol formu g) Ki isel koruyucu donan m taahhüt ve tesellüm formu h) Personel yap lacak i ler formu dakilerden hangisi yer almaz?

Cevap d 5. Yüksekte çal ma için en fazla rüzgâr h z s n r nedir? a) 45 km/saat b) 75 km/saat c) 55 km/saat d) 15 km/saat

Cevap a 6. Güvenli ba lant noktas na ne denir? a) Lanyard b) Korkuluk c) Ankraj d) Güvenlik a

Cevap c 7. Ankraj ba lant lar ndan hangisi do rudur?

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

a) . Cevap d 8.

b)

c)

d)

Ne kadar yükseklikten sonra koruyucu önlemler al nmal d r? a) 2,2 metre b) 1 metre c) 4 metre d) 1,2 metre

Cevap d 9. Ki isel Koruyucu Donan m Taahhüt Ve Tesellüm Formu ne amaçla kullan l r? a) güvenli i ekipmanlar sa lam olarak teslim ald ve kullan m e itim olarak verildi i zaman düzenlenen formdur. b) Personel dönemsel üniforma tesliminde düzenlenen formdur. c) e giri te her personel için gerekebilecek donan mlar n düzenlendi i formdur. d) Hiçbiri

Cevap a 10. D cephe asansörü çal a) 1 ki i sepette, 1 ki b) 2 ki i sepette, 2 ki c) 1 ki i sepette, 1 ki d) 2 ki i sepette, 1 ki rken görev alan personeller ile ilgili a a dakilerden hangisi do rudur? terasta, 1 ki i zeminde = toplam 3 ki i bina içinde = toplam 4 ki i terasta = toplam 2 ki i harici kumanda paneli yak n nda toplam =3 ki i

i i i i

Cevap d 11. D cephe asansörüne nereden binilir ve inilir? a) skele ve balkonlardan b) Bina pencerelerinden c) Teras ve zeminden d) Hepsi

Cevap c 12. Yüksekte çal mada kullan rken gerekli olan koruyucu donan mlar a a dakilerden hangisinde ta olarak m belirtilmi tir? a) Baret, eldiven, bone, para üt tipi emniyet kemeri, güne gözlü ü b) Baret, eldiven, para üt tipi emniyet kemeri, koruyucu gözlük c) Baret, eldiven, sa l k muayeneleri, i güvenli i ayakkab s , para üt tipi emniyet kemeri, i çi tulumu d) Baret, alet kemeri, bone, bel tipi emniyet kemeri, telsiz Cevap c 13. Yeterli güvenlik önlemi almadan, merdivene ç k p yapabilece iniz bir i i mü teri sizden hemen yapman z istedi. Ne yapars n z? a) Mü teri ikâyet etmemesi için hemen i i yapar sonra efime bildiririm. b) efimi bildiririm ve ondan talimat beklerim. c) Emniyet kemeri ve baret takar merdivene ç kar m.

GÜVENL
d) Cevap b 14. Merdivenin en son hangi basama a) Son 2 basamak b) Son 3 basamak c) Son 1 basamak d) Son 4 basamak Cevap b na ç k lmaz? Mü terimden özür diler yapamayaca m belirtirim.

UZMANLIK E

T M

15. Yüksekte çal rken emniyet kemerinin halat nereye ba lan r? a) Merdivene üzerinde müsait bir yere b) Sepetin korkuluklar na c) Gerilmi güvenlik halat veya ankraj noktas na d) Hepsi Cevap c 16-A a dakilerden hangisi merdiven kullan m s ras nda dikkat edilecek hususlardan biri de ildir? a-Merdiven bak mlar n n ilgili ki iler taraf ndan yap ld n kontrol ederek rapor tutmak. b 4:1 Kural n n uygulanmas c-Merdivenden iner ç karken çal an n n üzerinde malzeme edevat bulunmas d-Merdivenin dayand yerden en az 90cm olmas n sa lamak Cevap c 17-A a dakilerden hangisi merdivende çal ma kurallar aras nda yer almaz? a-Merdivenin en üst basama na ç k lmamal d r b-Merdivenin alt nda kaymay önleyecek bant olmal d r c-Merdivenin bak ms z ve pasl olmas bizim için önemli de ildir. d-Tabureler, sandalyeler merdiven yerine kullan lmamal d r Cevap c

37-Kapal Alanlarda Çal malarda Güvenlik Soru 1 A a dakilerden hangisi kapal alanlarda dikkat edilecek özelliklerinden birisidir? a. b. c. d. Cevap a Soru 2 I Tehlikeli atmosfer içerme II çine giren ki iyi içine çekme III Topra n sa lam olmas IIII Zehirlenmelerin ya anmamas Yukar daki risklerden hangileri yada hangisi kapal alan risklerindendir? a. b. c. d. Cevap d I, IIII I, III II, III II, I S n rl S n rl S n rl S n rl alanlar personelin girip ç kabilece i boyutlara sahip olmal d r. alanlar personelin sürekli kalmas için tasarlanmamal d r. alanlar n hacmi standart olmal d r. alanlara her personelin girebilme izni olmal d r.

GÜVENL
Soru 3 I S k ma ve tuza a dü me II çyap ve Donan m hatas III Gürültü

UZMANLIK E

T M

Yukar daki tehlikelerden hangisi kapal alan tehlikeleri aras nda yer almaktad r? e. f. g. h. Cevap c I, II I, III I, II, III II, III

Soru 4 Tehlikeli atmosfer çe itlerinde hangisi do ru s ralanm t r. e. f. g. h. Cevap a Soru 5 A a daki olaylardan hangisinde zehirli atmosferin olu mad a. b. c. d. Cevap c Soru 6 Oksijen eksikli i vücutta a a daki bulgulardan hangisini içermez? a. b. c. d. Cevap d Soru 7 I Ezilme II Dü me III Elektrik çarpmas Alet kullan m nda yukar daki tehlikelerden hangisi ya da hangileri bulunmaktad r? a. b. c. d. Cevap b I, II I, III I I,II,III %17 daha h zl kalp at ve nefes alma Mide bulant s , kusma Düzensiz kas lmalarla beraber sars lma ve çarp nt ç kanama ve vücutta d a ç kan kanamalar Depolanm ürünlerde Malzemelerin bile enlerine ayr lmas nda Temiz havan n birle enlerine ayr lmas nda Üretim süreçlerinde 1.Yan c /Parlay c maddeler 2. Zehirli kimyasallar 3.A nd r c lar 4.Oksijen yetersizli i 1. Yan c maddeler 2. Sulu maddeler 3. Patlay c özelli i olmayan maddeler 4. Oksijen yetersizli i 1.Patlay c olmayan maddeler 2. Zehirli kimyasallar 3. Oksijen yetersizli i 4. A nd r c lar 1.Patlay c Maddeler 2.A nd r c lar 3. Sulu maddeler 4. Zehirli Kimyasallar

görülmektedir?

GÜVENL
Soru 8 Hangisi termal tehlike s n flar aras nda yer almaz? a. b. c. d. Cevap c Soru 9 Kapal alanlarda kayma ve dü me tehlikesi a a a. b. c. d. Cevap a Soru 10 I Kaynaklar n izole edilmesi II Haberle me sisteminin kontrol edilmesi III Anti titre im eldivenlerinin kullan lmas Zay f kland rma Gürültü Havaland rma eksikli i leti im sorununda Hava s cakl Nem Ayd nlatma Hava ak m

UZMANLIK E

T M

daki hallerin hangisinde gerçekle ir?

Yukar daki gürültü kontrollerinin hangileri yada hangisi kapal alanlarda çal ma s ras nda uygulanmaktad r? a. b. c. d. Cevap d I II, III I, II I, II, III

38-Ekranl Araçlarla Çal malarda SG Soru-1 Ekranl Araçlarla Çal malarda Sa l k ve Güvenlik Yönetmeli i a a dakilerden hangisinde uygulan r? a-Ta ma araçlar ndaki bilgisayar sistemlerinde, b-Ekranl daktilolarda c-Çal ma merkezlerinde kullan lan bilgisayar sistemlerinde d-Toplumun kullan m na aç k bilgisayar sistemlerinde Cevap c Soru-2 Ekranl araçlarla çal anlara verilen e itimlerden hangisi a-H zl yazma teknikleri b-Zorlay c travmalar ve korunma yollar c-Gözlerin korunmas d-Do ru oturma ekilleri Cevap a Soru-3 Ekranl Araçlarla Çal malarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik yay mland tarihte faaliyette olan çal ma merkezlerinin en fazla kaç y l içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur? a-1 b-2 c-3 d-4

Sa l

ve Güvenli i kapsam na girmez?

GÜVENL
Cevap b

UZMANLIK E

T M

Soru-4 Ekranl Araçlarla Çal malarda Sa l k ve Güvenlik Yönetmeli ine göre a a göz muayenelerinin yap lmas uygun de ildir? a-Ekranl araçlarla çal maya ba lamadan önce b-Düzenli aral klarla c-Ekranl araçla çal malardan kaynaklanacak görme zorlu u oldu unda d-Ekranl araçlar n sistemlerinde bir bozukluk oldu unda Cevap d Soru-5 I Çal ma Merkezi II Çal anlarlar n Bilgilendirilmesi ve E itimi III Zorlay c travmalardan kaç nmak riskleri belirlemek Yukar dakilerden hangileri i verenin sorumlulu undad r? a. b. c. d. Cevap d Soru 6 Göz muayeneleri hangi durumlarda yap lmal d r? a. b. c. d. Cevap a lk giri lerde-Düzenli aral klarla- Görme Sorunu ya and nda Düzenli aral klarla- Görme Dorunu Ya and nda lk giri te-Ekranl malzemelerin de i mesinde-Düzenli aral klarla lk giri te-Görme Sorunu ya and nda I, III I, II II, III I, II, III

daki durumlar n hangisinde i çilerin

Soru 7 Uygulanan i lemin içeri ine bak lmaks z n ekran nda harf, rakam, ekil, grafik ve resim gösteren cisimlere ne dilmektedir? a. b. c. d. Cevap a Soru 8 A a dakilerden hangisi ekranl araçlardaki ekipmanlar n d a. b. c. d. Cevap d Soru 9 Operatörün rahats z edici göz ve ba hareketleri ihtiyac n en aza indirecek ekilde yerle tirilmi ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullan lmas hangi ekipman n özelli idir? a. b. Monitör Klavye Monitör Klavye Çal ma masas veya çal ma yüzeyi Ekranl araç Ekranl araç Klevye Monitör Çal ma alan

nda kal r?

GÜVENL
c. d. Cevap c Soru 10 Çal ma ortam a a I Ayd nlatma II Yans ma ve parlama III Is a. b. c. d. Cevap b I, II I, III II, III I, II, III Çal ma masas veya çal ma yüzeyi Çal ma sandalyesi

UZMANLIK E

T M

daki hususlardan hangi yada hangilerini sa lamal d r?

39-Elle Ta ma

lerinde SG

Soru-1 veren, elle ta ma i lerinde i çiler ve/veya temsilcilerine ta nan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün a rl ile eksantrik yüklerin hakk nda, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür. Cümlesinde noktal yere a a dakilerden hangisinin gelmesi gerekir? a-Kald rma ekilleri b-Kavrama yerleri c-Ölçüleri d-A r taraf n n a rl k merkezinin yeri Cevap d Soru-2 A a daki çal ma ortam özelliklerinden hangisi s rt incinmesi riskini art rabilir? a-Zemin düz ve engeller bulunmuyorsa b-S cakl k, nem veya havaland rma uygunsa c-Çal lan yer i i yapmak için yeterli geni lik ve yükseklikteyse d- yeri taban nda veya çal lan zeminlerde yüklerin indirilip kald r lmas n gerektiren seviye farkl l klar varsa Cevap d Soru-3 A a dakilerden hangisi Elle Ta ma

lerinde, Bireysel Risk Faktörleri kapsam na girmez?

a-Yap lacak i i yürütmeye fiziki yap n n uygun olmamas b-Uygun olmayan giysi, ayakkab veya di er ki isel e yalar kullan lmas c-Yeterli ve uygun bilgi ve e itime sahip olunmamas d-Yetersiz ara ve dinlenme süresi Cevap d Soru 4 A a daki hangisinde elle ta ma yap l r? a-Hafif yük b-Tehlikeli olmayan yük c-Zorunlu ta mas gereken yük d-Araç kullan lmayan dar yerlerdeki yük Cevap:a

GÜVENL
Soru 5 A a dakilerden hangisi elle yük ta ma ile ilgili de ildir a-Bir ki inin belden e ilerek yük ta mas b- ki ki inin belden e ilerek yük ta mas c-Konveyörle yük ta nmas d-Bir makina yard m yla yük ta nmas Cevap: c Soru 6 Herhangi bir a

UZMANLIK E

T M

rl

kald racak ki i ilk önce ne yapmal d r? b-Amirine haber vermek d-Öne do ru e ilmek

a-Risk analizi c-A rl yoklamak Cevap: c

Soru 7 yerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekli i kaç metredir? a-7 Cevap: d Soru 8 Elle Ta ma b-5 c-4 d-3

leri Yönetmeli inde hangisi tan mlanmam t r?

a-Bireysel risk faktörleri b-Yükün birden fazla ki i ile ta nmas durumu c-Çal ma ortam n n özellikleri d-Yükün özellikleri Cevap: b

40-

Kazalar

Soru 1 kazas n hangi kanun kapsam nda incelenmektedir? a. b. c. d. Cevap a Soru 2 I nsan II Makine III Çevre Kaza yukar daki hangi faktörlerin sebepleri aras nda yer al r? a. b. c. d. Cevap d I,II II II,III I,II,III 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Kanunu Sa l k Kanunu

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru 3 Ara t rmalara göre kazalar n olu nedenleri en fazla hangi sebeplerden meydana gelmektedir? e. f. g. h. Cevap a Soru 4 kazalar a a e. f. g. h. Cevap b Soru 5 A a dakilerden hangisi Kaza nedenlerinin bilinmesinin faydalar aras nda yer almaz? a. b. c. d. Cevap a Soru 6 Bir kazan n tek bir nedeninin sonucu olarak ortaya ç kt hangisidir? a. b. c. d. Cevap c Soru 7 Kalite Ba ar Halkas (PUKO) da Uygulaman n amac a a dakilerden hangisidir? a. b. c. d. Cevap a Soru 8 kazalar n n kaza sebep ara t rmas nda en çok i kazas n n sebebi hangisidir? a. b. c. d. Cevap D Ta t kazalar Kaza neticesi zehirlenme Ki ilerin dü mesi Makine sebepli kazalar Ba ar y sürekli k lmak Geli tirmek istedi in amac n planlanmas De i iklikleri gerçekle tirilmesi Sonucu denetlenmesi nsan faktörü kuram Enerji teorisi Tek faktör teorisi Kombinasyon teorisi Kazan n tekrarlanmas Özel çal ma ko ullar n n belirlenmesi Ortam risklerinin önlenmesi çilerin bilgilendirilmesi Tehlikeli Tehlikeli Tehlikeli Tehlikeli Ki isel nedenler Teknik nedenler Do al nedenler yeri çevre nedenleri

daki hangi iki faktörün bir araya gelmesi sonucu olu ur? durum+ Uygunsuzluk Durum+ Tehlikeli Hareket Durum+ Bilgisizlik hareket+ Bilgisizlik

n savunan kaza olu um teorisi a a

dakilerden

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru 9 A a dakilerin hangisi kaza önlenmesi yönünden yap labilecekler aras nda yer almaz? a. b. c. d. Cevap d Güvenli tesis ve makine olu turulmas Çal anlara e itim verilmesi Ki isel koruyucu donan m sa lanmas Kaza ara t rmalar n n yap lmamas

41-Sa l k Gözetimi ve Meslek Hastal klar Soru 1 A a dakilerden hangisi meslek hastal lar risk çe itlerinden birisi de ildir? a-Biyolojik risk b-Ergonomik risk c-Trafik riski d-Mekanik risk Cevap c Soru-2 A a dakilerden hangisi Sa l ve Güvenli inde günümüze kadar yap lan çal malar nda birisi de ildir? a-Sa l k bak m giderlerinin azald , b- Çal an n moral ve üretkenli inin artt , c- Sa l k risklerinin azald d-Kazalar n giderek artmas Cevap d Soru-3 A a dakilerden hangisi çal an n sa l n n de erlendirme unsurlar ndan biridir? a-Çal an n i e giri te periyodik muayenelerinin yap lmas . b-Kazalardan çal anlar n sorumlu tutulmas . c-Personele yeterli KKD verilmesi d-Makinelerin bak mlar n n yap lmas . Cevap a Soru-4 Çal mada Çevresinin de erlendirilmesindeki amaç nedir? a-Kaygan zeminlerin giderilmesi b-Forklift yollar n n belirlenmesi c-Giri ç k lar n belirlenmesi d-Var olan ve olas tehlikelerin belirlenmesi Cevap d Soru-5 A a dakilerden hangisi birincil koruma unsurlar ndan biri de ildir? a-Kilo kontrolü b-Sa l kl beslenme c-Egzersiz ve fitness d-Stresi azaltma ve ba etme yollar Cevap a Soru-6 kincil korumada amaç nedir? a-Sa l geli tirme b-Hastal klar n önlenmesi

GÜVENL
c-Kilo kay plar n n önlenmesi d-Risk faktörlerinin belirlenmesi Cevap b Soru-7 A a dakilerden hangisi sa l k taramalar n n d a-Fiziksel muayeneler b-Çevresel ve ergonomik taramalar c-Riskli bireylerin periyodik taramalar d-Makine kontrolü Cevap d 42-

UZMANLIK E

T M

nda kal r?

Güvenli i Yönünden Yap lmas Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

Soru 1 A a dakilerden hangisi sa l kla ilgili rapor, kontrol ve a lamalardan birisi de ildir? a. b. c. d. Cevap a Soru 2 Kur unla çal an i çilerin sa l k muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlan r e. f. g. h. Cevap c Soru 3 A a dakilerden hangisi civa ile çal ma yapan i çilerin hastal k bulgular aras nda yer almaz? a. b. c. d. Cevap c Soru 4 A a daki muayenelerden hangisi i e giri lerden yap lmas gerekli muayenelerden biri de ildir? a. b. c. d. Cevap d Soru 5 yerlerinden kaç ki i üzerinde i yeri hekimi bulundurulmak zorundad r? a. b. c. d. 25 50 100 150 Periyodik sa l k kontrolü Gö üs diagrafisi Kulak odiyogramlar Titre imli ortamlar için eklem ve damar yap s muayenesi Di etlerinde ülserasyon Tükürüklerin artmas Ellerde ve göz kapaklar nda titremeler Mide bulant s 1 3 6 1 ayda bir ayda bir ayda bir y lda bir Periyodik araç muayeneleri çilerin bula c hastal k olmad na dair muayeneler Kur unla çal an i çilerin sa l k kontrolleri Fosforlu bile iklerle yap lan çal malarda sa l k kontrolleri

GÜVENL
Cevap b

UZMANLIK E

T M

Soru 6 yerlerinde kaç ki i için bir ilkyard mc olu turulmak zorundad r? a. b. c. d. Cevap c Soru 7 Alarm ve tahliye denemeleri kaç ayda bir tekrarlanmal d r? a. b. c. d. Cevap d Soru 8 A a dakilerden hangisi yang na kar a. b. c. d. Cevap d Soru 9 Makine Tezgah ve Tesisi Kontrol Deneyleri hangi ilgili yönetmelikte yer almaktad r? a. b. c. d. Cevap a Soru 10 A a dakilerden hangisi i yerinde bulunmas gerekli defter ve kay tlardan birisidir? a. b. c. d. Cevap a 43-A r ve Tehlikeli Soru 1 A r ve Tehlikeli a. b. c. d. Cevap d ler Yönetmeli i Güvenli i Kurul Defteri Ustal k Belgesi Makinesi Operatör Belgesi Patlay c Madde Ate leme Belgesi yeri Bina ve Eklentilerinde Al nacak Sa l k veGüvenlik Önlemlerine li kin Yönetmelik Parlay c , Patlay c , Tehlikeli ve Zararl Maddelerle Çal lan yerlerinde ve lerde Al nacak Tedbirler Hakk nda Tüzük Sa l ve Güvenli i Kurullar Hakk nda Yönetmelik yeri Kurma zni ve letme BelgesiAl nmas Hakk nda Yönetmelik al nacak belgeler aras nda yer almaz? 1 2 3 6 ayda ayda ayda ayda 50 30 20 75

Yang n söndürme ekipleri ve e itimi Motopomplar n kontrolü Yang n hortumlar n n kontrolü Kazanlar n kontrolü

ler Yönetmeli inin Amac nedir?

Çal ma ortam nda bulunan düzensizliklerinin belirtilmesi A r ve Tehlikeli i lerin neler oldu unun belirtilmesi Çal anlar n denetlenmesini sa lamak Kad nlar ve genç i çilerin yapaca i lerin düzenlenmesi

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Soru 2 A r ve Tehlikeli i lerde sa l k raporunda 18 ya alt çal anlar n muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlanmal d r? a. b. c. d. Cevap c Soru 3 A a dakilerden hangisi A r ve tehlikeli i ler sa l k raporu özellikleri aras nda yer almaz? e. f. g. h. Cevap c Soru 4 A r ve Tehlikeli i lerde a a daki durumlardan hangisi çal mama durumunu ifade eder? a. b. c. d. Cevap c Soru 5 Elektrolitik usullerle üretimi i leri, hangi a a. b. c. d. Cevap b Soru 6 Kad nlar n özel günlerinde kaç gün izin verilmelidir? a. b. c. d. Cevap b 3 gün 5 gün 6 gün 10 gün Arama ve Sondaj leri Metalurji Sanayi le lgili ler Ta ve Toprak Sanayi Metal ve Metalden Mamül E ya Sanayi Çal ma ortam nda fiziki yeterlili e sahip olanlar Sa l k raporunda sorun olmayanlar Çal t r lmas sak ncal olarak tespit edilenler Periyodik muayenesi yap lan i çiler A r ve tehlikeli i lerde çal t r lacak i çilerin ilk giri lerde al n r. in niteli i ve özelli ine göre fiziki muayene raporlar n n al nmas Bu raporun al nmadan 2 ay boyunca i çinin çal ma art Bu rapor i yeri sa l k birimi taraf ndan haz rlan r. 3 ayda bir Ayda bir 6 ayda bir 1 y lda bir

r ve tehlikeli i Sektörüdür?

44-Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çal malarla li kin Yönetmelik 1- Kanserojen-Mutajen maddelere maruz kalan i çilerle ilgili dosyalar kaç y l süreyle saklan r? a-40 b-20 c-10 d-5 Cevap: a 2- Asbestle, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çal malarda Çal anlar n sa l k gözetimi ile ilgili ki isel sa l k kay tlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç y l süreyle saklanacakt r? a-10 b-20 c-30 d-40

GÜVENL
Cevap: d

UZMANLIK E

T M

3- Kanserojen ve mutajen maddelerle çal malarda maruziyet riski bulunan i lerde yap lacak uygulamalardan hangisi yanl t r? a-Çal anlar n, bu maddelere maruziyet ekli belirlenecektir b-Çal anlar n, bu maddelere maruziyet miktar belirlenecektir c-Çal anlar n, bu maddelere maruziyet süresi belirlenecektir d-Risk de erlendirmesi her durumda en az iki y lda bir defa yenilenecektir Cevap: d 4- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çal malarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmeli e göre Benzen in Mesleki Maruziyet S n r De erleri a a dakilerden hangisidir? a-1.5 mg / m 3 b-2.75 mg / m3 3 c-3.25 mg / m d-4.15 mg / m 3 Cevap:c 5- Solundu unda, a z yoluyla al nd nda, deriye nüfuz etti inde kal t msal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin olu umunu h zland ran maddelere genel olarak ne ad verilir? a-Mutajen madde b-Kanserojen madde c-Asbest d-Benzen Cevap a 6- Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan i lerde çal anlar n, bu maddelere maruziyet ekli, maruziyet miktar ve maruziyet süresi belirlenerek yap lacak risk de erlendirmesi en fazla kaç y lda bir defa yenilenmelidir? a-1 b-2 c-5 d-10 Cevap c 7- A a daki Kanserojen veya mutajen maddelerle yap lan çal malarda maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir? a-Maddelerin kullan ld prosesin de i tirilmesi b-Kapal sistemler kullan lmas c-Mühendislik kontrol önlemleri d-Lokal veya genel havaland rma sistemi Cevap a 8- Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olas l bulunan i lerde al nacak a a daki önlemlerden hangisi yanl t r? a-Kirlenme olas l bulunan yerlerdeçal anlar n sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenmelidir b-Özel koruyucu giyim e yas verilerek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyi m e yalar n n ayn yerlerde saklanmas için elbise dolab verilmelidir c-Uygun ve yeterli y kanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sa lanmal d r d-Koruyucu araç ve gereçler kullan lmadan önce ve her kullan mdan sonra kontrol edilerek ve temizlenmelidir Cevap b 9-Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çal malarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik gere i çal anlar n sa l k gözetimi ile ilgili ki isel sa l k kay tlar n n kaç y l saklanmas gerekir? a-5 b-10 c-20 d-40 Cevap d

GÜVENL
45-Sanayi, Ticaret, Tar m ve Orman 1- Sanayi-Ticaret-Orman-Tar m a. b. c. d. Cevap a 2- Sanayi- Ticaret-Orman-Tar m e. f. g. h. Cevap b 3- A a a. b. c. d. Cevap d dakilerden hangisi Sanayi, Ticaret, Tar m, Orman Sanayiden Say lan ler Ticaretten Say lan ler Tar m ve Orman leri Maden i leri

UZMANLIK E
lerinden Say lan

T M

lere li kin Yönetmelik

leri Yönetmeli inin amac nedir?

Hangi i lerin sanayi-ticaret-tar m ve orman i leri oldu unu belirlenmesi Sanayi-ticaret-tar m-orman i lerinin hangi durumlarda yap laca n belirler Sanayi-ticaret-tar m-orman i lerinin SG kurallar n belirler lerin ayr lmas n belirler

leri yönetmeli i hangi kurum taraf ndan yürütülmektedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Çal ma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sa l k Kurumu Hekimler ve Tabibler Birli i

leri Listesi d

nda kalmaktad r?

4- Petrol ve Do algaz Arama i leri hangi i listesinin içinde yer almaktad r? a. b. c. d. Cevap a 5- A a a. b. c. d. Cevap d 6- Her tür i ve gelir hayvan üretme, yeti tirme, slah, bak m, güdü, terbiye, hastal k ve asalaklar yla mücadele, k rk m, sa m ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanmas , muhafaza i leri hangi i listesinde yer almaktad r? a. b. c. d. Cevap c 46-Çal ma Ya am nda Özel Risk Gruplar Sanayiden Say lan ler Ticaretten Say lan ler Tar m ve Orman leri Yer alt i leri dakilerden hangisi Ticaretten Say lan i ler Listesinin d Hukuki hizmetler, Foto rafç l k i leri, Kuaför, berber ve güzellik salonlar nda yap lan i ler, Çöp ve kanalizasyon hizmetleri i leri, nda kalmaktad r? Sanayiden Say lan ler Ticaretten Say lan ler Tar m ve Orman leri Yer alt i leri

1. A a A.

dakilerden hangisi özel risk gruplar aras nda yer almaz? Çocuk i çiler

GÜVENL
B. Orta ya l erkek i çiler C. Hamile kad n i çiler D. Engelli i çiler 2. A a A. B. C. D. 3. A a A. B. C. D. 4. A a E. F. G. H. 5. A a

UZMANLIK E

T M

dakilerden hangisi çoçuk i çileri risk grubuna katan nedenlerden biri de ildir? Deneyimsizlik Oyun oynama hevesi Mental geli me yetersizli i Birinci s n f i ler daki 8-13 14-18 12-16 7-11 daki seçeneklerden hangisi ya l i çi haklar ndan biri de ildir? Adil ve elveri li artlarda çal ma hakk Sendikal haklar Erken emeklilik hakk Sosyal güvenlik hakk daki haklardan hangisi engelliler için de ildir? klardan hangisi çocuk i çilerin do ru ya aral n verir?

A. Erken emeklilik B. Kötü havalarda tatil C. çinin engeline göre i D. Yar m gün çal ma 6. A a A. B. C. D. 7. A a A. B. C. D. 8. A a A. B. C. D. daki seçeneklerden hangisi sadece hamile kad nlar kapsar? Sosyal güvenlik hakk Sigaras z ve dumans z bir ortamda çal ma Koruyucu kullansa bile 80 desibelden yüksek gürültülü yerde çal mama Emzirme hakk daki seçeneklerden hangisinde verilen i çi say s , engelli i çi çal t rma zorunlulu u getirir? 40 50 80 100 daki seçeneklerden hangisi yanl t r? Yer alt ve su alt i lerinde özürlü i çi çal t r lamaz SSK ve Emekli Sand nca özürlülere erken emeklilik sa lan r Adil ve elveri li artlarda çal ma hakk sadece ya l lar kapsar Çocuklu kad nlara emzirme için zaman verilir.

9.A a

daki seçeneklerden hangisi yanl t r?

A. veren, i e ald herkesle i sözle mesi yapmak zorundad r B. Risk gruplar , Sa l ve Güvenli i Yönetmeli inin 15. Maddesinde belirtilir. C. Ülkemizde çocuk i çi say s gittikçe artmaktad r D. 18 ya ndan küçük her birey çocuktur.

10. 2008 y l kaza say lar na göre en fazla hangi ya grubu i kazas na u ram t r?

GÜVENL
A. B. C. D. 15-17 18-24 25-29 60-64

UZMANLIK E

T M

47-Vardiyal Çal ma Gece Çal mas

Soru 1 Vardiyal ve Gece Çal malar n hangi ilgili yasa kapsamaktad r? a. b. c. d. Cevap a Soru 2 Vardiyal ve Gece Çal malar i ortam nda en fazla kaç saat uygulan r? e. f. g. h. Cevap a Soru 3 A a daki hallerden hangisi gece çal ma saatlerini etkileyen faktörlerden birisi de ildir? a. b. c. d. Cevap d Soru 4 A a dakilerden hangisi gece çal mas nda i verenin yükümlülüklerinden biri de ildir? a. b. c. d. Cevap c gece postalar nda çal t r lacak i çilerin listelerini ve bu i çiler için i e ba lamadan önce al nan ve periyodik sa l k raporlar n n bir nüshas n ilgili bölge müdürlü üne vermekle yükümlüdür. Sa l bozulan i çiye gündüz vardiyas nda i verme Gece çal t r lan i çiler en geç üç y lda bir defa i veren taraf ndan periyodik sa l k kontrolünden geçirilirler çilerinin sa l k kontrollerinin masraflar n kar lamak. Yaz ve k saatlerinin ayarlanmas , Gün döneminin ba lama ve bitme saatlerinin belirtilmesi sureti Gece çal malar na herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak Çal anlar Gece Çal mas n 12 saat olarak yap lmas 11 12 8 9 Kanunu 4857 say l yasa Sa l ve Güvenli i Yönetmeli i Sa l ve Güvenli i Tüzü ü Yeri Bina ve Eklentilerinde Al nacak Önlemler Hakk nda Yönetmelik

Soru 5 A a dakilerden hangisi çal an n gece vardiyas ndaki haklar ndan biridir? a. b. c. d. Cevap a 48-Yerle im Yerlerinden Uzakta Aç k Alanlarda Yap lan Çal malar Soru 1 Gece ve gündüz postalar nda iki haftal k nöbetle me esas da uygulanmas . Postas de i tirilecek i çi kesintisiz en az sekiz saat dinlendirilmeden di er postada çal t r lamaz. çilerin gece çal mas n i veren i in durumuna göre belirler Gece çal malar n yasak etmek üzere yönetmelikler ç kart labilir.

GÜVENL

UZMANLIK E

T M

Aç k alanlardaki çal ma yerlerini a a dakilerden hangi yönetmelik kapsamaktad r? a. b. c. d. Cevap a Soru 2 Aç k alanlardaki çal ma yerleri a a ve dayan kl l hesaplan r? Yap lerinde Sa l k ve Güvenlik Yönetmeli i Sa l ve Güvenli i Usul Esaslar Hakk nda Yönetmelik Yeri Bina ve Eklentileri Hakk nda Yönetmelik Sa l ve Güvenli i Tüzü ü

daki hususlardan hangisi yada hangileri göz önünde bulundurularak sa lam

I Çal an i çi say s , II Üzerlerinde bulunabilecek maksimum a rl k ve bu a rl n da l m , III Maruz kalabilece i d etkiler, e. f. g. h. Cevap d Soru 3 Çal ma yerlerinin sa lam ve dayan kl l e. f. g. h. Cevap a Soru 4 A a dakilerden hangisi enerji da t m tesislerinde dikkat edilecek hususlar aras nda yer almaz? a. b. Yap i lerine ba lamadan önce alanda mevcut olan tesisat belirlenecek, kontrol edilecek ve aç kça i aretlenecektir. Yap alan nda elektrik hava hatlar geçiyorsa, mümkünse bunlar n güzergah de i tirilerek yap alan ndan uzakla t r lacak veya hatt n gerilimi kestirilecektir. Tesislerin elektrik hatt ndan uzak tutulmas Çal malar n aksat lmadan devam edilmesi I, II II, III I, III I, II, III

n n kontrolleri ne zaman yap lmal d r?

Derinli inde de i iklik oldu unda Çal anlar n düzensiz davran lar nda Çal ma saatlerinin uymamas nda Dinlenme saatlerinin uygunsuz olmas nda

c. d. Cevap d Soru 5 Yönetmeli e göre Sa l k ve güvenliklerini etkileyebilecek hava ko ullar ndan kimler korunacakt r? a. b. c. d. Cevap a Soru 6 Sa eli kullanma yetikisinde kay p Sa el egemenli inin kayb Reaksiyonlarda genel yava lama Vücutta peltekle me Gibi hastal k göstergeleri hangi hastal çiler verenler Ziyaretçiler veren vekilleri

‡ ‡ ‡ ‡

n göstergesi olabilir?

a. b. c.

Pernio Donma Hipotermi

GÜVENL
d. Cevap c Siper Aya

UZMANLIK E

T M

Soru 7 A a dakilerden hangisi dü en cisimlerden korunma yollar ndan birisi de ildir? a. b. c. d. Cevap c Malzeme ve ekipman, y k lma ve devrilmeleri önlenecek eki lde istiflenecek veya depolanacakt r. Gerekli yerlerde tehlikeli bölgelere giri ler önlenecek veya kapal geçitler yap lacakt r. Malzeme dü mesinde i çiler bireysel olarak korunmal d rlar. Çal anlara gerekli KKD lerin sa lanmas

Soru 8 Bir korkulukta a a

dakilerden hangileri bulunmal d r?

I Bir t rabzan II Orta seviyesinde Bir ara korkuluk III Taban nda eteklik a. b. c. d. Cevap c Soru 9 Bütün iskeleler I I, II I, II, III II, III

.hareket etmeyecek ve

.. ekilde tasarlanm ,

her ay yap lmal d r.

Yukar da bo b rak lan yerleri doldurunuz? a. b. c. d. Cevap a Soru 10 A a dakilerden hangisi kald rma araçlar için yanl a. b. c. d. Cevap b Kendili inden-Çökmeyecek-Bak mlar Kendili inden-Bak ms z-Uygulamas Düzensiz-Çökmeyecek-Bak mlar Düzensiz-Çökmeyecek-Uygulamas

bir uygulamad r?

Kullan m amac na uygun ve yeterli sa laml kta tasarlanm ve imal edilmi olacak, Kald rma araçlar n i yerinde çal an her i çi kullanmal d r. Do ru ekilde kurulacak ve kullan lacak, Her zaman iyi çal abilir durumda olacak,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful