9 NlîkNì0II tUMkkI|îl WWW.I|||N.´0|.!

| ä0 Kr
keferar4aæ4a ‘eºet’ 4e4|k|er| |c|r MHÞ’4er aº|r e|est|r| a|4|k|ar|r| |at|r|a·
taresk| 8a||kes|rU|kà0cak|ar| 8askar| k|æetU|a, 8a|ce||’4erctàr|ek||]cr.
TSK Anayasa’yê ihlal etti
savcêlarê göreve çaÿêrêyoruz
07
üDO’nun dümenine
Tepe-Akfen geçiyor
|º|.r||||er|t0|º||º|e||’r|r|||0¦^te||eº
|||||meº|||.|eº|r|.?êlm||;ºr!º|.||.!||
||;e’!e.e;|||!|º|r!.|...||m.r|.|||º|e|er
!ere|||er'º||e|'e|.0||.|0|||º|m||.
t.r!|.0||r.||0’;|l0;||||º|r.|º|e|e:e|.
33
S
p
o
r
Arda, sezon sonunda
üspanya yolcusu
|.|.!||!’|r|.º|.r|´e|etº.0.|.
|.º.|.;’|r|.r|.r|||!.|:|r|º|.r
|||’.ºe|!|.|!r.r|º|.|’|.º^||
ºer´e|etº.;||!|t||||º|:||:|r|
;.||l|m||;ºr|||º’;.:||.|!|.
15 HUKUK DERNEĀüNDEN SUÇ DUYURUSU
Hakakca|arÞ|atfcræa,8a|]ct4a·
ºas|raæà4a|a|ee4||4|º|ºerekce·
s|]|eûere|karæa]|akk|r4asac
4a]arasar4a|a|ar4a.!'||||!|||
º|r|r|r.;.º.’r|rll?..!´|’r|r`II.e
`??.m.!!e|e||r||||.|e|||º|re!|||.|
:e|er|||||:||.|.‘;.|º|;|e||||eme’
º|:|r!.r|º|em;.r||m.º|r||º|e!|.
MUîIk|kIUkkNûSTANBUL 0I0|Mlk0IKkNûZMûR
-
ßalvoz darbo plani davasivla ilgili “Co-
rovli vo onokli 163 porsonolin luluklu-
luk halinin dovanini anlanakla gucluk cokil-
noklodir.” divo aciklana vapan Conolkurnav
ßaskanligi’na lopkilor buvuvor. Yargiva nuda-
haloodildiginivurgulavanhukukcular,dunso-
nul bir adin alli. 15 dornogin bir arava golo-
rok oluslurdugu Hukukcular llallornu, lslan-
bulAdlivosi’nosucduvurusundabulundu.1SK
bildirisini vargi volkisinin gasp odilnosi olarak
dogorlondiron hukukcular, Anavasa’nin 138.,
1CK’ninda277vo288.naddolorininihlalodil-
digino dikkal cokli. Conolkurnav ßaskani lsik
Kosanorvodigorsorunlularhakkindasavcilari
islonvapnavacagiranavukallar,suckapsanini
iso‘adilvargilanaviolkilonovolosobbus’olarak
goslordi.‘Conolkurnav’ianlanaklaguclukco-
kivoruz,horkoskondiisinivapsin’vazilidovizlor
lasivangrupadinakonusanAvukal1ulavSolu,
bu hukuk laninazligi kabullononovocoklorinin
allinicizdi.Dunlznirßarosu’ndanbirgrupavu-
kalda,basinaciklanasivlaConolkurnav’alopki
goslordi:“ßildiriAnavasaihlalidir.”-ûUN0|MI4
Engelli đsmail’in
en büyük destekçisi
çocukluk arkadaēè
îkNkYlUk|IlMlIäkY0|k8UYUY0k.
`0l0’!.r|e|||eº|r||º|t.|||º||er!|r|º||!|
|erº.r.;|||e||m|.º||.||.ºe:||º|m|t;|||r
.;r|.;|r.º^|e;|t!ell.`.||||.0:.|.;|r.
º^|e|ºe;|t!e|.l.t.|!|.1|K0N0Ml
K|î||K|kk|Kk|0|kMkY|N,î0ĀUK|kk
û|klû||lY0k.|e|eº|º|º|||;.|!|.!||
||;e.||º|r!er||||.|erººº||.e;.º|º||
|...r|re|||º|reº||e:e|.|...º|:.||||
|.||'||.I!e|e:e!|ºe:e|.1ûUN0|M
ûU||N’||l|ûl|lî0I||klMtkkÞ|I||0|.
!||||;e|||.|m.|.||.mer|º|º|.º|.r|
||.|||e.´|m||||;e|º.te|eº|r|r“\.|º|.e
|.º|r|te||r!e0||er|.º||º|:º|||;||”ºe|
||r!e|||.|e||r|;.|.r|.!|.10|îHk8|k||k
Iì 0ì I8
Ie|eka|akcetes|r4er
IlI|M|aº|art|s|c|kt|
|rtcsarºeIàrk’àr
‘|||º|æ|t]ck’4e4|º|
Iafar’4ar|e|e4|]e
|||e|a|er4aræ|s
Iì|]|à|ta|æàrà
]asa]arà|kàcà|er:
10]||4|r|aºàrà
|ek||]cr4ak
î|0kI ûUN|t ANKARA
-
Ankara’da gizli izlono cihazlarivla gorun-
lu vo sos kavdodon Vll Dodoklifik hrnasi-
ninsahibionokliAslsubavlarukK.ilovardincila-
rionokliaslsubavlarKanilS.ilolbrahinC.’ninll-
1lMbaglanlisiorlavacikli.Supholilor,iladolorin-
doonokliolnadanoncoll1lM’docalisliklariniili-
ralolli.lnokliAslsubavlbrahinC.’ninisni,iliral-
ciAbdulkadirAvgan’in1990-1999villarindalani-
digivokanuovunaacikladigill1lMporsonolilis-
losindodogocivor.lolis,vaklasikalliavdirvurul-
lugusoruslurnasonucubuucisninvanisiraara-
larindaKirikkalolllandarnaKonulanligilslihba-
ralSuboMudurußinbasiYuksolS.’nindobulun-
dugu 14 zanlivi gozallina alnisli. -ûUN0|M 0ä
YkKUÞt|IlNûSTANBUL
-
ßavranpasa Cozaovi’ndo 12 luluklu vo hu-
kunlununolunuvlosonuclananHavalaDo-
nus oporasvonunda uvgulanan askorin, allornalil
1ulanplanindanbircokdovlolkurunununbilgisi-
nin oldugu orlava cikli. Dononin Coza vo 1ovki-
lovloriConolMuduruAliSuallrlosunvoAdalol
ßakaniHiknolSani1urk’un‘haborinizvok’do-
diginudahalodonbolodivoninbilohabordarodil-
digiogronildi.llaninoksiksizolnasiicin‘lk-Cco-
zaovinudahalokonlrollornu’ndasorulan50’vo
vakinsoru,budurunuorlavakovuvor.ßolgodo,
‘1ulan’inbolodivodahilolnakuzorobircokkurun-
lakoordinolivurululduguiladoodilivor.-ûUN0|M06
MUîIk|kYUKî|| ûZMûR M||lHûkîûkkBALIKESûR
Rolorandunla 12 lvlul’o vargi vo-
lununacilnasininardindanbaslali-
lansoruslurna,darbonagduruul-
kuculorivoailolorinisovindirdi.lski
ßalikosir Llku Òcaklari ßaskani
AhnolLlu,savciliginkararinigoz-
vaslarivla karsilanis. Manak’la idan odilon arkadas-
larinin hosabinin sorulacagini ogrondigi gun icin ‘bi-
zinbavraniniz’iladosinikullanivor.Muruvvollson-
dagvoßirsolDuracikda,Lluiloorlakduvgularipavla-
sanikianno.18vasinda5avlikovlivkongozallinaali-
nipdaragacinagondorilonlsondag’in72vasindakian-
nosi Muruvvol Hanin, duvgularini, “Dualarin kabul
oldu.”sozlorivlodilogolirivor.22’sindoidanodilonSol-
cukDuracik’inannosi70vasindakißirsolHaniniso30
sonodiracisinindinnodiginivurguluvor.-Þ0|lIlKkI6
Zaman Okur Hattý: 444 8 555
îûK||æà4àràreæakaæ|r4a|rfat
-
SGK Muýla ÿl Müdürü Naci Āahin (37), dün makam odasênda dört
il müdürüyle toplantê halindeyken silahlê saldêrêya uýradê. Aynê ku-
rumda þef olarak görev yapan Hasan Sünnetçioýlu’nun baþêndan vurdu-
ýu Āahin, olay yerinde hayatênê kaybetti. Cinayetten sonra silahêyla bi-
nanên penceresinden polisle pazarlêk yapan saldêrgan, iki saat sonra
teslim oldu. Sünnetçioýlu’nun, bir sosyal paylaþêm sitesinde Āahin’i he-
def alan ifadeler yazdêýê ortaya çêktê. -KkY8|kkVt|,lîkYkIkkûUN0|M04

|
|er
.
.
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, S
E
L
M
A
N
E
Ā
T
Ü
R
K
L
E
R
Ka|raæar 8|rºc| ºe lsæa|| 8ar|s t|p cka]cr.
|0!0`|||. I|||N. |||||! '|||N
Bakan Yazècè: TSK’nèn
açèklamasè haksèz
ve çok sakèncalè
0ere||||m.;’|r |.|;ºt .:|||.m.º|
r. ||| |er|| !e ||||me||r |||||:|
||| |.|.r|r!.r ºe|!|. |:|||.m.;| ‘:º|
;.r||º. |.|º|t .e º.||r:.||’ |||!|º|r|
.||º||.;.r |e.|e| |.|.r| |.;.|| \.
t|:|. |^;|e ||| |..||r ;.|º|;. ‘|.º|| .e
;^r|er!||me’ º|.:.º|r| º^;|e!|. \.t|:|.
“||||| !e.|e||r!e |e||eº |er!| º^|e.
.|.r| |:|r!e |.|e|e| e|me| tº||r!..”
!e!|. -|k0k| î|N, Þ0|lIlKk II
F
O
T
O
Ð
R
A
F
: C
ÿH
A
N
, M
E
L
ÿH
G
A
S
G
A
R
E
k
o
n
o
m
i
Hakakc|ra]et|er|r|cr|eæek|c|rs|º|||esæe|||||!||||'-ìì
Y0kUM
-
Doslluklarin azaldigi gununuzdo ornok bir arkadas-
likhikavosivasanivor.Doguslanlolclilsnailßarisilo
Kahranan ßingol’un vollari Halav’in Dorlvol llkogrolin
Òkulu’ndakosisnis.lkiarkadasinogunbugundurvodiklori
iclikloriavrigilnivor.lsnigibi‘Kahranan’gonc,lolcliarka-
dasininoliavagiolnus.Sirlvollariavrilnasindivoavniuni-
vorsilovi lorcih olnis can dosluvla. Sindi Cukurova Lni-
vorsilosi1iplakullosi’ndookuvorlar.ßingol,avniovipav-
lasligi arkadasinin vonogini pisirivor, kilaplarini lasivor.
ßingol’unlokislogivar:okulagidipgolnoklozorlukcokon
candosluicinakulubiraraba.-M|HM|IîkHlN,ûUN0|M0ì
SAYFA TASARIM: SiNAN TAüGETiREN
GÜNDEM 02
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
îcºak|ar
ºer|ºe||]cr
k|s||k|ar|
ka|4|ræa]|r|
-
ßahardahasi-
cakvuzunugoslor-
nodonMolooroloji’don
vonibirsogukhavauva-
risigoldi.lazargunun-
donilibaronhavasicak-
liklarikuzovbalikosin-
lordonbaslanakuzoro
ulkogonolindohissodi-
lirsokildo5ila7doroco
azalacak.Sogukvova-
gislihavaninhallaorla-
sinakadarulkogonolin-
doolkiliolnasibokloni-
vor.Yagislargonolliklo
vagnurvosaganak,ßali
Karadoniz’inickosinlo-
rininvuksokloriiloDogu
Anadolu’nunkuzovin-
dokarlakarisikvag-
nurvokarsoklindoola-
cak.Havasicakliklarinin
azalnasivokarlakarisik
vagnurvokarsoklindoki
vagislarinsobopolabilo-
cogiulasindaaksanalar,
gribalonloksivongibi
olunsuzluklarakarsiil-
gililorinvovalandaslarin
dikkallivolodbirliolna-
sigorokivor.kNKkkkAA
Kardeēlikten öte
bir dostluk hikâyesi
-
Colonoksol halo golon ßurc llolisin
Ödullori sivasol, nodva vo sanal ca-
niasinibiraravagolirdi.ßurcllolisinKoloji
ogroncilorinin1urkivo’nin45ildo4bin500
kisivlo vapligi ankollon cikan odullor unlu
sinalarin kalilinivla sahiplorini buldu.
DovlolßakaniSolnaAlivoKaval,“lvindo
SovgivloHiznolLrol”projosivloYilinSos-
val Sorunluluk lrojosi dalinda odulo la-
vikgorulurkon,ZananCazolosiConolYa-
vin Muduru lkron Dunanli ‘ln ßogoni-
lonConolYavinYonolnoni”odulunualdi.
ZananCazolosivazariAlißulaciso‘Yilin
lnßogonilonKosoYazari’socildi.
lolalRonaissancoHolol’do8.siduzon-
lononllolisinÖdullori,vazili,gorsolvoisil-
solnodvaalanindanpokcokunluisnibu-
luslurdu. ßakan Kaval vapligi konusna-
da, bilgi, habor vo oglonco progranlarinin
loplunsalvososvalbirsorunluluklasidik-
larini dilo golirdi. Kaval, nodvanin ‘lop-
luna hangi nosaji vorivorun vo lopluna
hangi lavdavi saglivorun’ kavgilari lasi-
nasigorokliginisovlodi.lnßogonilonCo-
nolYavinYonolnonisocilonZananCazo-
losi Conol Yavin Muduru lkron Dunanli
da“Yogungavrolvokanuvicdaninakulak
vornovocalisarakaldiginodulicinlosok-
kur odivorun.” dodi. Yilin Sosval Sorun-
lulugu dalinda odulo Disislori ßakani Ah-
nolDavuloglu’nunosiDr.SaroDavulog-
lulavikgoruldu.Davuloglu,“ßonhorgun
savilari arlan vo binlorco gonullusu bulu-
nan sivil loplun orgullori adina bu odu-
lualivorun.”divokonuslu.lnßogonilon
Òvuncu dalinda odulo lavik gorulon No-
cali Sasnaz, “Arkadaslari lobrik odivo-
run.5binovakinkisibizlorinisinlorinivaz-
nis.ßugorcokrovlinginnooldugunugos-
lorivor.”soklindokonuslu.lîIkN8U|ZAMAN
BĀRĀNCĀ SAYFADAN DEVAM
-
20 vasindaki lsnail ßaris, Halav’in
Dorlvolilcosindovasavan9cocuksa-
hibi Abdurrahnan ilo lalna ßaris cillinin
7’ncicocugu.Doguslanlolcliolanßaris,il-
kogrolini ablasi vo agabovlorinin vardin-
larivla bilirir. Ò gunlordoki on buvuk dos-
lokcilorindonbiridonahalloarkadasiKah-
rananßingol’dur.Candoslununoliavagi
olan ßingol, onun icin univorsilodo lip la-
kullosinilorcihodor.CukurovaLnivorsilo-
si1iplakullosi’nikazanincaAdana’vago-
lonßaris,nahalloarkadasivlabirlikloovlu-
lar.lngolliarkadasinaokulagidipgolno-
sindonvonokvapininavobulasikvikana
isino kadar bircok konuda vardin odon
Kahranan,lunbuozvorilidavranislarini,
“aralarindakisikidoslluga”baglivor.
Dovlolin vo havirsovorlorin bursuvla
nasrafarinikarsilavanßaris,kollukdog-
noklorivlo vurudugu icin dorsloro vor-
gun girnoklon vakinivor. Azinli ogron-
ci, “Lnivorsilovo gidip golobilocogin bir
aracaihlivacinvar.Cunkunovculhaliv-
lo nolosin kosilorok, kan lor icindo dor-
so 1-0 vonik girivorun. Yorgunluklan
ilk dorslon bir sov anlanivorun. Dors-
loro olan ilgin azalivor, basarin dusu-
vor.” divor. lsci onoklisi olan babasinin
ancak kardoslorino volisligini vo ailodon
lazlabirvardinalanadiginianlalanßa-
ris, ozurlu naasi icin basvurdugunu an-
cak uzun suron islonlor nodonivlo daha
ciknadiginiiladoodivor.Dovlolinokuvan
ongollilorodahalazlasahipciknasigorok-
ligini anlalan ßaris, “Avni ovdo kaldigin
sinil arkadasin vardinivla ogilinino do-
vanodivorun.Koskosadocoailovodogil,
bulurinsanlaradabakiciparasivorilobil-
so.Òzananbolkigonulrahalligiicindos-
lokloridahalarkliolur.lvdobulasikvika-
na, vonok vapna, asansoro vova araca
binnogibisorunlardaonunciddikalkisi-
nialivorun.”divokonusuvor.
Honuz lip lakullosi birinci sinilla
olanßaris,6vilbovuncabusokildooku-
lagidipgolnovodavananavacaginisov-
luvor. Akulu arac lalobini inlornol uzo-
rindon Cunhurbaskani Abdullah Cul’o
vazdigini aklaran ßaris, kondilorivlo il-
gilisozvoduzonlonolorinvavasbirso-
kildo havala gocligini savunuvor. ßaris,
12lvlul’doanavasadogisikligipakolin-
do ongolliloro laninan pozilil avrincili-
gin vansinalarini uvgulanada gornok
islodiginisozlorinooklivor.
8arc l|et|s|æ
Kc|e||’r|r l|et|s|æ
04à||er| sa||p|er|·
r| |a|4a. Kadçn ve
aileden sorum-
lu Devlet Baka-
nç Selma Aliye
Kavaf’a ‘Sosyal
Sorumluluk Pro-
jesi’, Zaman Ga-
zetesi yazarç Ali
Bulaç, ‘En Be-
þenilen Köýe Ya-
zarç’, Necati üaý-
maz ise ‘En Be-
þenilen Oyuncu’
ödülünü aldç.
FOTOüRAFLAR: ZA-
MAN, ÿSA ĀÿMĀEK
l|kcka|4ar|a]ara
s|k| 4cst c|ar|e4er·
se| erºe||| lsæa|| ºe
Ka|raæar, ||c a]r||·
æ|]cr. Tçp fakülte-
sinde okuyan iki
arkadaýtan Kah-
raman hayatç-
nç felçli arkadaýç-
na adamçý. Onun
yemeþini piýiri-
yor, çamaýçrlarç-
nç yçkçyor, kitap-
larçnç taýçyor. ûki
arkadaýçn ortak
bir arzusu var;
ûsmail için akülü
bir araba.
FOTOüRAF: CÿHAN,
MEHMET ĀAHÿN
Sanatçélarén, THY kokpitinde
pilotluk heyecané
Lnlusanalcilar,1urkHavaYollari’nin(1HY)konuguoldu.
Sinulalordopilolkollugunaoluransanalcilarucusdonovini
vasadi.AralarindalnolSavin,AhnolÖzhan,ÒrhanCon-
cobav,lrollvgin,SinanÖzon,lundaDundar,NorgizMi-
zanoglu,ZorrinÖzorvolskondorLlus’undabulundugusa-
nalcilar1HYYonolinKurulußaskaniHandi1opcuilooglo
vonogindobiraravagoldi.LcusAkadonisi’nizivarolodon
unlusanalcilar,Airbus320lipiucaginsinulalorunobindi.
Sanalcilar,sinulalordodogisikhavasarllarindaucusdo-
novinivasadi.Lnlulorodahasonrasinulalorobindiklori-
nodairbirorsorlihkavorildi.î|Y||IIlN K0tkK ûSTANBUL
Trabzonsporlu Fadime
nine, ûampiyonluk istiyor
1rabzonspor,ligdosanpivonlugagidorkon98vasin-
dakilalnaCavus,gonulvordigißordo-Mavilironklo-
rinhorvordodalgalannasiniislivor.8cocuguvo25lo-
runuolanasirlikcinar,1rabzonspor’unbuvilsanpi-
vonolacaginavurokloninanivor.lanalikladinonino,
“ßusonosanpivonolacagizinsallah.Horzananlaki-
nininbasarisiicinduaodivorun..”divor.Havalinda
hicnacagilnovonladinoninoninbirdoricasivar:
“1rabzonsporluvolkililorbonibirnacadavolodor-
lorsononnunolurun.ßu,sanpivonluknaciolursa
dahahosunagidor.”MUî|kHkIIlNlNtlûSTANBUL
FOTOüRAF: CÿHAN, SAYFETTÿN KOÇAK
Öÿrencilerden Türkiye’nin en’lerine ödül
F
O
T
O
ÿ
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
Ü
H
E
N
N
A
K
A
H
V
E
C
û
SAYFA TASARIM: ûSMAûL ÖZCAN
GÜNDEM 03
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
1ûm fiyatIara KDv ve Olv dahiIdir. AyIìk 1U 1L'Iik 11NL1 MobiI tarifeIerinden uyqun kosuIIarì saqIayan 11NL1 aboneIeri ve yakìnIarì 24 ay taahhût vererek 31.U5.2U11 tarihine kadar yararIanabiIir.
Yurtici her yône 2UU dakika ve 2UU SMS aboneIik basIanqìcì itibariyIe iIk ó ay boyunca qecerIidir. ÜcretIendirme periyodu ó sn'dir. Sonraki ayIarda paket sadece yurtici her yône 1UU dakika oIarak devam
edecektir ve yurtici her yône bir SMS ûcreti 1U kurustur. KuIIanìImayan dakikaIar ve SMS'Ier bir sonraki aya devretmez. MobiI iIetisim Avea tarafìndan saqIanmaktadìr.
AyrìntìIì biIqi ve kampanya kosuIIarì icin
www.ttnetmobiI.com.tr I 444 U 375
11|L1’|||ereoze|cepte|efond||zmet|11|L1Mob||’de,|||5ay|eryone
z00 da|||a ve z00 SMS ayda sadece |0 1l| Sonras|nda |se |er yone da|||as|
|0 |drds| |ste||| |er yone SMS f|yat| da |0 |drds. S|z de |emen b|r 11|L1 Sat|s
|o|tas|na oe||n, |nternet|n|z 11|L1, cep te|efond |att|n|z da 11|L1 Mob|| o|sdn.
Makaæara|as|ra||r4|rerek
cka|aº|tæe]e|kraett|
lIUer|]|ì004àr]a
àr|ºers|tes|aras|raº|r4|
0ºretæer|ereataæaæà|4es|
-
Mardin’dosurokliokuldankacan
birogronci,ilgincbirloklifooku-
la gilnovo razi oldu. ßolodivo ßaska-
niMohnolßosirAvanoglu,ilkogrolin
3.sinilogroncisiMohnolDonir’ina-
kan aracivla golurno loklihndo bulu-
nuncaokulagilnovoiknaolli.
ßosir Avanoglu vo osi lahri-
vo Avanoglu, dovansizlik vapan
Mohnol’i lslasvon Mahallosi’ndoki
ovindozivarololli.Kucukcocugaco-
sillikirlasivonalzonosihodivoodon
ßolodivo ßaskani, ogroncinin oku-
lavonidongilnosiicincabaharcadi.
Mohnoliknaolnavinca,bukozna-
kanaracivlaokulagolurnoloklihn-
do bulundu. ßu onorivi kabul odon
ogronci, Avanoglu’nun nakan ara-
civlaogilingorduguSohilLslognon
SovhanllkogrolinÒkulu’nagolurul-
du.Mohnol,ßaskanAvanoglu,ailosi
vookulvonolinino,birdahaokuldan
kacnavacagivodovansizlikvapna-
vacagisozunuvordi.Mkk0lNAA
-
ln savgin siralana ku-
ruluslarindan biri
olan ÒS World Lnivor-
silv Rankings’in 2011 vili
dunvanin on ivi 200 uni-
vorsilosi siralanasina
1urkivo’donlslanbul1ok-
nikLnivorsilosi(l1L)gir-
di. 1oknoloji vo nuhon-
dislik alanlarinda vapilan
siralana icin dunva gono-
lindo,7252prolosor,1467bo-
lunbaskani,306roklor,399rok-
lor vardincisi, 1102 akadonisvon vo
556 idari kadrovla ankol vapildi. Do-
gorlondirnodo: ogilin-ogrolin, ulus-
lararasi gorunun vo is alani varalna
krilorlorigozonunoalindi.Muhondis-
lik agirlikli ogilin voron lslanbul 1ok-
nikLnivorsilosi:insaalvovapinuhon-
disligi ilo kinva nuhondisligi alanla-
rinda dunvanin on ivi 150 univorsilo-
si: nakino, ucak uzav vo inalal nu-
hondisligi ilo oloklrik nuhon-
disligi alanlarinda iso dun-
vanin on ivi 200 univor-
silosi arasinda vor aldi.
ßasarinin losadu-
h olnadigini bolirlon l1L
Roklorulrol.Dr.Muhan-
nod Sahin, son iki vildir
l1L adina vapilan calis-
nalarin novvolorini lopla-
nava basladiklarini sovlodi.
Sahin, “l1L’nun uluslarara-
siakrodilasvonsuroci,vuzdovuz
lngilizcovo gocnosi, Ar-Co valirinlari
dunva univorsilolorinin do dikkallo iz-
lodigi calisnalar oldu. Lnivorsilonizin
uluslararasigorununu,ogrolinuvosi-
ogronci orani vo akadonisvon basina
dusonbilinsolalilsavisindadunvanin
oniviunivorsiloloriarasindavoralnasi
ulkoniz adina gurur vorici. Hodohniz
dunvaninonivi100univorsilosiarasin-
davoralabilnok.”dodi.lîIkN8U|ZAMAN
-
Millilgilinßakanligi,gorokligo-
rulonhallordokadroinkanlarivo
ihlivaccorcovosindoaguslosavidisinda
daogrolnonalanasivapabilocok.Milli
lgilinßakanligiÖgrolnonlorininAla-
navoYorDogislirnoYonolnoligindo
DogisiklikYapilnasinaDairYonolno-
lik, Rosni Cazolo’nin dunku savisin-
da vavinlanarak vururlugo girdi. Du-
zonlonovo goro, ogrolnon alanalari-
ninvildabirdolaaguslosavindavapil-
nasinailiskinduzonlonododogisikligo
gidildi.ßundansonraogrolnonlikkad-
rolarinaalanalarhorvilaguslosavinda
vapilacak.Ancakbakanlikcagorokligo-
rulonhallordokadroinkanlarivoihli-
vaccorcovosindoaguslosavidisindada
alanagorcokloslirilobilocok.kNKkkkAA
Mar4|r 8e|e4|]e 8askar| M. 8es|r k]arcº|a, 4eºaæs|t||k ]apar 1. s|r|f cºrerc|s| Me|æet 0eæ|r’| crce eº|r4e t|]a·
ret ett| ar4|r4aræakaæarac|]|a cka|a ºctàr4à. Me|æet, k]arcº|a’ra ||r 4a|a cka|4arkacæa]acaº| sctàràºer4|.
Algoritma zorunlu, iptal söz konusu deÿil
Yûî’4ek|s|fre||kcp]a|44|a|ar|ra||r]a|ar|aæa4aI00|kYcret|æKara|a8askar||rºerYàce|’4erºe|4|.Yücel,
dünya üzerindeki tüm sçnavlarçn cevap anahtarlarçnda bir algoritma bulunduþunu belirterek, “Eþer
basçna orijinali daþçtçlsaydç hiçbir tartçýma ççkmayacaktç. Sçnavçn iptali söz konusu deþil.” dedi.
-
1urkivo gonolindo 950 uvosi olan 1un
Özol Ögrolin Kurunlari Dornogi (1Ö-
DlR), Yuksokogrolino Cocis Sinavi’ndaki
(YCS) silro iddialarivla ilgili raporunu sonuc-
landirdi.ßaziisinvokurunlarinhodolalinarak
‘dolilolnadigi’haldosuclandiginadikkalcokon
1ÖDlR uznanlari, “lddialar saibo duzovindo.
Sinaviniplalinogorokvok.lplalolursaogron-
cicozalandirilnisolur.ÖSYM’ningorovinilan
olarakvapligikanisindaviz.”gorusundobirlosli.
1ÖDlRYonolinKurulußaskanilnvorYu-
col,ßovogluCovlanlnlorconlinonlal’dagorcok-
loslirilon basin loplanlisinda, YCS kilapcikla-
rinda vapliklari loknik calisnalarin sonucla-
rini acikladi. Dunvadaki lun sinavlarin covap
anahlarlarinda bir algorilna oldugunu bolir-
lonYucol,“Yanlislik,hala,aconilik,basinavo-
rilon kilapciklarin covap anahlarlarinin dogru-
lariavnivordobirakilarakdagilnasi.lgorbasi-
naorijinalidagililsavdihicbirlarlisnaciknava-
cakli.ßukadarabarlilacakbirkonudogil.”dodi.
ÖSYM ßaskani Ali Donir’in, suroci ivi vo-
nolonodiginiiladoodonYucol,sunlarisovlodi:
“Supholoribirazdahaarliracakbovanlardabu-
lunnuslur.ÖSYMßaskani’niz,ogorbuacikla-
navibiralgorilnaciva,birlosluznaninavaplir-
nisolsavdi,bovlobirproblonolnavacak,gun-
lor bu supholorlo gocnovocokli.” 1ÖDlR ßas-
kani, basina vorilon kilapcikla, 1,7 nilvon og-
roncinin kilapciginin avni olnadigini vurgula-
varak, sovlo dovan olli: “Covap anahlarlarinin
conborsoldonusunlovanibiralgorilnavlasil-
rosol olarak vapilnasi gorokligi, bunun bir si-
navdazorunluoldugu,algorilnasizcovaplana-
ninolanavacagiloknikhovollobirlikloaciklan-
savdi:bukonuogroncivovoliloribukadarlodir-
gin,gundonidobukadarnosgulolnovocokli.”
Algorilnanin dogil, algorilna sisloninin
sizdirilip sizdirilnadiginin ispallannasi gorok-
liginibildironYucol,“Yargi,sonulbirsovbula-
nakadarsinaviiplalollirocokbirsovsozkonu-
su dogil. Ögroncilor, ikinci sinava hazirlanna-
li.”divorok,gonclorirahallalli.
k|û0klIMkY| t0IM|Y| î|NkVîUk|îl Y|IM|I
ßundan sonraki sinavlarda ogroncilorin silro
aravabilocoklorinododikkalcokonYucol,“Ög-
ronciloriniz bovlo bir dusunco icino girnosin-
lor.Zalonoalgorilnavibulnakicinsinavsuro-
sivolnoz,1-2gungorokir.”dodi.
Sl1A ogilin uznani 19 Mavis Lnivorsilo-
siÖgrolinCorovlisiDr.MuralÖzogluda,“ßir
algorilnavarancakbualgorilnabulunsorula-
riicornivor.160sorudansadoco28lanosiacik-
livorsa bunu, bonin gozundo hicbir sov ilado
olnivor.” dodi. Karabuk Lnivorsilosi Ögrolin
LvosiYard.Doc.Dr.ßokirCurisosinavinip-
lalini konusnanin anlansiz oldugunu bolirlo-
rok, “ÖSYM ßaskani’nin vapligi dogorlondir-
novisaninibuluvorun.”divokonuslu.
I00|k8askar| ºe
Uºar 0ersare|er|’r|r
sa|||| |rºer Yàce|, 4à·
ter|e4|º| |as|r tcp·
|art|s|r4a s|fre |44|a·
|ar|ra ac|k||k ºet|r4|.
Yàce|, ”Sçnavlardaki
cevap anahtarlarç-
nçn bir algoritmay-
la ýifresel olarak ya-
pçlmasç gerektiþi
teknik heyetle bir-
likte aççklansaydç;
bu konu öþrenci ve
velileri bu kadar te-
dirgin, gündemi de
bu kadar meýgul
etmeyecekti.” dedi.
FOTOüRAF: AA,
SERKAN KARA
F
O
T
O
ü
R
A
F
: A
A
, M
E
H
M
E
T
Ç
E
L
ÿ
K
SAYFA TASARIM: ûSMAûL ÖZCAN
Toplantêyê basêp Muÿla
SGK ül Müdürü ýahin’i
baþêndan vurdu
Ha|ka||pat|aæas|ra]ar4|æ
4aºas|r4aìsar|kta|||]ee4||4|
Maº|a îûKl| Mà4àrà Nac| îa||r |c|r æà4àr|àk cràr4e tcrer 4àter|er4|.
l| æà4àràràr cerates| æeæ|eket| Yctºat’|r îcrºar ||ces|re ºcr4er||4|.
BĀRĀNCĀ SAYFADAN DEVAM
-
Saldirganin asil anacinin 4 il
nudurunu do oldurup inlihar
olnok oldugu orlava cikli. 2008’do
Ankara’danMugla’vasololarakgi-
don Hasan Sunnolcioglu, uvun-
suzlugu nodonivlo covrosivlo prob-
lon vasivordu. Agrosil lavirlariv-
la dikkal cokon Sunnolcioglu, ku-
run giris cikis karlini guvonlik go-
rovlisinobirakarakoloklroniklurni-
kodo okunnasini saglavip bu vol-
la kondini isvorindo goslorivordu.
Mugla’daki gorovi sirasinda surok-
liolarakvalandaslarakarsiolunsuz
nuanolosivlo laninan Sunnolciog-
lu,nosaisaallorindokurundisinda
bulunnasinodonivlosoruslurnava
ugradi.HasanSunnolciogluvordo-
gislirno cozasi aldi. Mulollis rapo-
rudogrullusundabukarariuvgula-
nakislovonllMuduruNaciSahin’o
kizginolduguogronilonkalilzanli-
sinin daha onco do sozlu salasna-
da bulundugu bolirlildi. Zanlinin
Sahin’o silahli saldirida bulundu-
guosnadasilahininluluklukvapli-
givosupholininikincidononosin-
doSahin’ibasinabirolalosodorok
oldurduguogronildi.Zanlilaralin-
dan rohin alinan SCK lznir Mu-
duruMuslalaKoskin,DonizliMu-
duru Ahnol Kurl, Avdin Muduru
Yavuz lovraz, Lsak Muduru Ko-
nanSonol,ßalikosirMuduruCon
Dinc, Avdin’in Cino llcosi Mudu-
ruNocnollinÖzvosuporvizorll-
kor1alar’inolavosnasindaloplanli
salonundabulunannasaninallina
saklandigivoodadakaldiklarisuro
bovuncasupholilaralindansilahla
lohdilodildikloribildirildi.
Hasan Sunnolcioglu, saldiri-
danvaklasik6saaloncobirsosval
pavlasinsilosindoSCKllMuduru
Naci Sahin’i hodol alan iladoloro
vorvornis.Zanli,sosvalpavlasin
silosindoki savlasinda, goco 03.00
sularinda sunlari vaznis: “ßavil-
navi sannavin olnok, inanin
kaviginda voklur ovunnok, Ka-
nuniSullanSulovnanolsandauc
lasbovdansudokunnok,Hakk’a
gidorkon7kalkolon,2nolrolop-
rakiloorlunnok.”
tkN|| YkY|N0kI|î|lM0|MkKlîI|Mlî
MuglalnnivolMudurlugu’ndogo-
rovlisubonuduruYilnazlrgul’un
zanliva cav ikran olligi vo “Can-
li vavinda loslin olnak islivorun.”
divon Sunnolcioglu’na, “lslodiklo-
rinibasinaanlalvoloslinol.”soz-
lori ilo ikna olligi ogronildi. 1 saal
45 dakika suron oporasvonda zan-
livasubahanosivlosakinlosliriciici-
rildigi, bovloco loslin olnava ikna
odildigi aciklandi. Supholi laralin-
dan rohin alinan 7 kisi Mugla ln-
nivol Mudurlugu’ndoki iladolorinin
ardindan adlivovo gilli. Òlav osna-
sinda rohin alinan ßalikosir Mudu-
ru Con Dinc, olavda havalini kav-
bodonSahin’innulolliskokonliol-
duguna isarol odorok, “Cok durusl
birinsandi.Mugla’dagorovobasla-
diklansonravolsuzluklarinuzorino
gilnovobaslanisli.”dodi.
0îMkNkkî|kNûSTANBUL
-
Halkali’dakipallanavavardin-
ciolduklariiddiasivlavargilanan
saniklardan2’silahlivoodildi.Òlavda
5askorsohilolnus,1askorkiziha-
valini kavbolnisli. lslanbul 14. Agir
Coza Mahkonosi’ndoki durusnava
luluklu saniklar Mohnol Kazin So-
vin, Sovilhan Özor, lulh ßalbal vo
Òkan Agar ilo luluksuz saniklar ls-
lanlrdon,KonalCavlak,Salihßav-
kal, ßohron Lzor, Ranazan Colin-
caknak vo Nusrol Doron kalildi. ßir
oncokidurusnavakalilnavanluluk-
suzsaniklslanlrdondunsavunna-
sini vapli. lvindo olo gocirilon dor-
gilori orgul propagandasi icin alna-
digini savunan lrdon, dorgilori oku-
nakicinaldiginiiddiaolli.Saniklar-
danlulhßalbal’incozaovindonnah-
konovoKurlcosavunnavapnakis-
lodigi vonundo dilokco vordigi bolir-
lildi. Ancak nahkonodo 1urkco ko-
nusanßalbal,“Òlavlailginvok.Ciz-
li lanik oldugu sovlonon sahis avni
aparlnanda kalan ancak larlisna-
li oldugunuz konsularinizdir. ßon
basinaciklanasinadahikalilnadin.
1ahlivoni islivorun.” dodi. Durus-
navaaravoronnahkono,arakara-
rinda Mohnol Kazin Sovin vo So-
vilhanÖzor’inluluklulugunundova-
nina karar vordi. Saniklar lulh ßal-
bal ilo Òkan Agir’i sucun niloligi vo
dogisnoihlinalinokarsilahlivoodon
nahkono,durusnaviorlolodi.
9 NûSAN 2011 CUMARTESû, 1432 C.EVVEL 6
î|YHMUî |0lî MARDûN
-
Mardin-Divarbakir karavo-
lunun Mazidagi ilcosi Yu-
kariocak Surgucu kovu vakinla-
rindalKK’libirgruplororislka-
ravoluna navin dosonok islodi.
Yola luzaklannak islonon na-
vinin pallanasi sonucu bir loro-
risl olav vorindo oldu. lallana-
ninardindankaravolubirsuroli-
ginolrahgokapalildi.Òlavvorino
golonjandarnaokiplori,bolgodo
gonisguvonliklodbirlorialdi.1o-
rorislinparcalanancosodi,volvo
larladan loplandi. ßolgovo sovk
odilon cok savida konando bir-
liklori, kacan lororisl grubu va-
kalanak icin oporasvon baslalli.
Mardin Valiligi’ndon vapilan va-
zili aciklanada, olav vorino gu-
vonlik guclorivlo birliklo navin
arana konusunda ogililnis ko-
poklorin gondorildigi aklarildi.
Yapilanaciklanada,“Òlavvorin-
dovapilanilkincolonodoßongin
WolalkodadlißosirMuhannol
(1970 Surivo Kobani dogunlu)
adinakavillilorororgulunonsu-
buoldugunugoslorirlorororgu-
lununsozdokinlikkarlivocosol
parcalari bulunnuslur.” donildi.
Aciklanada,olavlailgiliadlina-
kanlarca gorokli soruslurnanin
vurululdugubildirildi.
Elinde mayèn patlayan terörist öldü
ýEHüRLER üMSAK GÜNEý ÖĀLE üKüNDü AKýAM YATSI
lîIkN8U| 0|.'I 0ê.`` ll.ll lê.'0 l`.|' `l.0`
kNKkkk 0|.|' 0ê.l| l`.'I lê.l| l`.`` `0.'0
lIMlk 0'.ll 0ê.l? ll.`0 lê.'ê l`.'0 `l.l0
8Ukîk 0|.'` 0ê.`` ll.ll lê.|` l`.|| `l.0ê
|0lkN| 0'.0' 0ê.l? ll.`l lI.00 l`.'' `l.`0
K0tk||l 0|.'| 0ê.`' ll.0` lê.|ê l`.|l `l.0|
80|U 0|.|? 0ê.l? ll.0` lê.l` l`.l| `0.'I
I0NûU|0kK 0|.|' 0ê.lI ll.0` lê.l` l`.l| `0.'`
îkKkkYk 0|.'` 0ê.`l ll.0I lê.|| l`.l` `l.0`
I|Klk0kĀ 0'.0l 0ê.l| ll.l` lê.'' l`.'l `l.l|
8l||tlK 0|.'ê 0ê.`' ll.0` lê.|' l`.|0 `l.0`
K|kK|kk||l 0'.0` 0ê.l' ll.`0 lê.'I l`.'l `l.l?
Yk|0Vk 0|.'I 0ê.`? ll.l` lê.|? l`.|| `l.0ê
0UIt| 0|.|` 0ê.`0 ll.0| lê.|l l`.lê `0.'`
Þat|aæa scrras| c|a] ]er|re ºe|er |ar4aræa ek|p|er|, |c|ºe4e ºer|s ºàºer||k te4||r|er| a|4|. lrce|eæe esras|r4a ]c| trahºe kapat||4|.
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
C
ÿ
H
A
N
, Ā
E
Y
H
M
U
S
E
D
ÿ
S
îa|4|rºar|r c|a]4ar 6 saat crce |rterrette Nac|
îa||r’| |e4ef a|ar|fa4e|er ka||ar4|º| tesp|t e4||·
4|. îa||s, c|kar||4|º| æa|keæece tatak|ar4|.
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
C
ÿ
H
A
N
, K
A
Y
B
E
R
A
V
C
I
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
C
ÿ
H
A
N
, F
A
T
ÿ
H
Y
I
L
M
A
Z
GÜNDEM 05
Telekulak çetesinden
JþTEM’ciler çèktè
BĀRĀNCĀ SAYFADAN DEVAM
-
Zanlilarinovvoisvorlorindovapilanaranalar-
da4kanoralioloklrikprizi,2kanoraliduvar
saali,5sinvalbozucujannor,1ollolsizi,3soska-
vilcihazi,26kanoralianahlarlik,2kanoralilab-
lo, 2 kanorali np4 cihazi, 2 kanorali lavan du-
nansonsoru,2kanoralioloanahlari,2kanorali
kolsaali,1gizlikanoraduzonogi,2kanoralisap-
ka,1kanoralikraval,7kanoralidugno,1kano-
raliparacanlasi,3sabilguvonlikkanorasi,1doco-
likvolokologocirildi.Supholilor‘sucorguluvasila-
sivlaozolhavalingizliliginiihlalolliklori,kisisolvo-
rilorikavdolliklori,kisisolvorilorihukukaavkiriola-
rakvordiklorivovaologocirdiklori’iddialarivla,lu-
luklannalariicinnahkonovosovkolli.Sahislardan
4’ululuklanirkon,10’usorboslbirakildi.
SoruslurnadaKirikkalolllandarnaKonulani
lslihbaral ilo Kacakcilik vo Òrganizo Suclarla Mu-
cadoloSuboMuduruYuksolS.,Silivri1rahk1oscil
SuboMudurlugu’ndogorovlipolisnonurlariSonol
C. vo Hasan C., Cankava Nulus Mudurlugu’ndo
nonurAvlorS.,A1Ò’dagorovliHadiA.,Cankava
1apuMudurlugu’ndogorovliMohnolAlilS.,Vorgi
Dairosi’ndogorovliAlil.dogozallinaalinnisli.So-
bokovoloknikcihazlariisoisadanißahallin1.’nin
vordigi bolirlondi. Kanu gorovlilorinin, dodoklil-
lik hrnasinin ihlivac duvdugu nulus kavdi, lolo-
lonkavdi,adros,plakabilgisigibivorilorisagladik-
lariogronildi.ÖlovandanVllDodoklifikhrnasi-
ninsahibionokliAslsubavlarukK.’ninvasadisi
dinlonolorloilgiliailonahkonosindoilgincbirdo
sahillik vapligi orlava cikli. ßuna goro laruk K.,
kocasindan supholonon bir kadinin lalobi uzori-
no,gizlilakipvokavilvapli.ßosannadavasinda
kadinlarukK.’ninvapligivasadisigizlicokinlo-
ri bolgo olarak nahkonovo sundu. laruk K.’nin
nahkonodo, kondisinin ozol dodoklil oldugunu
bolirlorokvasadisioldoodilongorunlulorinlara-
lindankavdaalindiginisovlovoroksahillikvapligi
lolokulaksoruslurnadosvasinagirdi.
2007’do kurulan Vll Dodoklifik hrnasinin
vaklasik150konudalakipvolarassulvapligibolir-
londi.1akipodilon30kisinuslokiolarakpolisoila-
do vordi. ßazi nuslokilorin iso habor kanallarinda
oporasvon bilgisi aldiklan sonra poliso basvurarak
sikavolciolduguogronildi.
SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
Z
A
M
A
N
, S
E
D
A
T
G
Ü
N
E
Ç
8|r4creæIlI|M’eca||st|k|ar| crta]a c|kar tar|||ar|r eº ºe|s]er|araæa|ar|r4a 8ta|arca, I1 sar|cr, Iì1 hsek, ||racaksaºar æeræ|·
s|, àc a]4|r|atæa hseº|, Iì a4et 9,6ä ææhsek, 9 a4et 18 ka|||re hsek |a|ar4a. tck sa]|4a æ|krc ºcràrtà ka]|t c||at| 4a e|e ºec|r||4|.
9 NûSAN 2011 CUMARTESûZAMAN
Kablo: S31 Digiturk: 54. Kanal D-Smart: 21. Kanal Türksat: 2A 42° 11804V 24.444 SR ALO TNT: 0212 347 66 00 WEBSITE: www.tnttv.com.tr
ß+àɘ6ɘ)ß/àß+à6ß+ɘ)ß/
ɘ/à11àɘ/à",(2à&&à`)a*
RàHʅ>Jà0>>Qàͽͽ¨ABà1+1¨ABà
!ß*à6&)*7à1a*à$`01ß/ɘ)ß/ɘ6)ßà
%ß/à!2*/1ß0ɘà0"ß!ßà1+1¨"ß
!*6)*7
TNT
GÜNDEM 06
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
SAYFA TASARIM: ONUR UMUTLU
haber turu
Üskül: Tolga Baykal Ceylan
gözalténda kaybolan biri deþil
YAü maþdurlaréndan
Baûbakan Erdoþan’a teûekkür
Münevver Karabulut davasé
TÜBÿTAK raporu için ertelendi
Yaûlé çift, traÓk kazasénda öldü
Facebook’tan imam aréyorlar
1ßMM lnsan Haklarini lncolono
Konisvonu ßaskani Zalor Lskul,
lalil anacivla gilligi lgnoada’da
2004vilindakavbolan1olgaßav-
kal Covlan’in gozallinda kavbol-
nadigi kanaalindo olduklarini
sovlodi. Lskul, Covlan’in kinlik
sorgusunun ardindan bir daha
jandarnakarakolunagilnodiginilospilolliklorinibil-
dirdi.Lskul,sunlarisovlodi:“Covlan’inkavbolnasini
‘lailinochul’olarakdogorlondirnokdonunkundo-
gildir.ßuanlandakavbolnusbirkisidogildir.”
Özolliklo28Subaldononindo1SK’danilisigikosilon
YAS nagdurlari haklarinin iado odilnosindon dolavi
ßasbakan lrdogan vo nillolvokillorino losokkur olli.
Adaloli Savunanlar Dornogi (ASDlR) ßursa Subo
ßaskaniArilColonk,cikarilanvasailoYASnagdurla-
rininaklandiginivozodolonnisilibarlarininiadoodil-
diginisovlodi.Colonk,“Yasaninhazirlannasiilobiz-
zalilgilonorokbusoklogolnosinisaglavanßasbakan
Rocop1avviplrdogan’avoAKlarli’ninhorkadono-
dokidogorlinillolvokillorinolosokkurodivoruz.”dodi.
Munovvor Karabulul cinavoli durusnasinda
dava, 1Lßl1AK’lan golon raporun incolonno-
si icin 30 Mavis’a orlolondi. ßakirkov 4. Agir Coza
Mahkonosi’ndo gorulon durusna sonrasi konusan
avukalRozanlpozdonir,1Lßl1AKraporunundava-
dan1gunoncoollorinoulasliginibolirlorok,“Raporda
olavgunuvasanandolavlarvoralivor.”dodi.ßuara-
dadurusnaoncosikonusanbabaSurovvaKarabu-
lul,ailosininbirkallianaugradiginiilorisurorok,Ca-
ripogluailosinindobukallianivasavacaginisovlodi.
ßalikosir’inßandirnailcosindo,olonobililosorvisni-
nibusununcarpisnasisonucuavniailodon2kisioldu,
1kisiagirvaralandi.CanakkalovonunogidonÒrhan
Kava (74) vonolinindoki olonobil ilo karsi vondon
golon Salih Avdin’in (50) kullandigi sorvis ninibusu,
ßandirna-Canakkalo karavolunun 3. kilonolrosindo
carpisli.HaslanovokaldirilanÒrhanvoCovrivoKava,
nudahaloloro ragnon kurlarilanadi. llakasi bolirlo-
nonovonbirisnakinosindonsizanvaginvolunkav-
ganlasnasinavokazavavolacligiiddiaodildi.
Sivas’la bir kisi 14 vildir inani olnavan kovunun
canisino alana vapilnasi icin lacobook’la grup
oluslurdu. Susohri’no bagli Kalo kovunun Havara
Mahallosi’ndokicaniinansizkalincakovlulor,nul-
lulugo dilokco vordi: ana girisinlori sonucsuz kaldi.
Kovdo vasavan Sivani ßovlu, lacobook’la ‘14 vildir
inansizcaninizoinanvorilsin’isinligrupoluslu-
runca cok savida uvosi oldu. Mulluluk volkililori iso
kovdokisinnulusuncokduslugunu,busoboploala-
nalardaoncoligikalabalikkovlorovordiginiacikladi.
KPSS EĀüTüMBüLüMLERü DENEME SINAVI 8 NüSAN2011
EĀüTüM BüLüMLERü
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
A
A
C
E
C
B
E
C
C
A
A
A
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
E
B
A
B
A
E
E
D
B
C
E
E
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
36-
B
C
D
C
C
C
C
B
C
A
C
A
37-
38-
39-
40-
41-
42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
D
D
E
C
B
B
A
C
C
A
E
A
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-
A
E
D
C
B
B
D
D
A
A
A
D
61-
62-
63-
64-
65-
66-
67-
68-
69-
70-
71-
72-
C
A
E
D
D
D
B
A
B
D
D
D
73-
74-
75-
76-
77-
78-
79-
80-
81-
82-
83-
84-
E
E
A
A
B
D
C
A
E
D
A
A
85-
86-
87-
88-
89-
90-
91-
92-
93-
94-
95-
96-
E
C
B
B
C
B
E
B
E
A
A
C
97-
98-
99-
100-
101-
102-
103-
104-
105-
106-
107-
108-
C
D
A
A
D
C
B
D
B
E
D
B
109-
110-
111-
112-
113-
114-
115-
116-
117-
118-
119-
120-
D
A
C
A
A
B
B
A
E
B
A
E
îk|lHHkMUktUSAKARYA
-
Sakarva Lnivorsilosi (SAL) Ögrolin Lvosi
lrol. Dr. Halon Akbulul’un avni univorsilo-
nin Covro Muhondisligi ogroncisi kizi Ahson Ak-
bulul, bir odov kapsaninda araslirna vapnak icin
uc arkadasivla birliklo 1upras’a gilnok islodi. Cozi
oncosindoo-poslavoluvlarandovualdiklarinivola-
loplorininkabulodildiginikavdodonAhsonAkbulul,
“Cirisloproblonvasadin.ßasorlusuiloicorikabul
odonovocoklorinisovlodilor.Digorarkadaslarinbasi
acik oldugu icin horhangi bir problon olnadi. ßa-
siniacarsangirobilocoginsovlondi.1abiibovlobir
sovvapnavacaginicingoridondun.”dodi.Yasadi-
giolavinkondisinicokuzdugunuanlalanAkbulul,
“ßir sovlorin asildigini dusunup lokrar lokrar avni
sorunu vasanak hos bir sov dogil. lvdon cikarkon
aklinagolnisli.‘Acabaolabilirni`’divo.Anaolu-
vornus. Òlurup kadorinizo razi olalin islonivo-
run. Cunhurbaskanligi’na, ßasbakanlik’a o-posla
alipdurunubildirocogiz.”soklindokonuslu.
Conckizinbabasilrol.Dr.HalonAkbululiso
kizininbirsanavilosisindobovlobirsovvasavaca-
ginin aklina bilo golnodigini bolirlivor. lgilinin
kulsal bir hak oldugunu anlalan Halon Akbulul,
ogilinin sadoco okullarda vorilnodigini, kizinin
orava ogilin alnak anacivla gilligini dilo golirdi.
Òlav sonrasi losisin insan kavnaklari nuduru ilo
goruslugunuiladoodonAkbulul:“ßanakurunun
dovlollo oldugu donondo do bovlo bir anlavisin
oldugunu sovlodilor. ßasorlululorin icori alinna-
digini,calislirilnadigini,avnigolonogikondilorinin
dolakipolliginivobirazdaguvonliksobobivloba-
sorlululoriicorialnadiklariniiladoollilor.Dogrusu
bunu da cok lazla anlavanadin. ßu ulkonin ba-
sorlululorinonodonnokislonivor`”divokonuslu.
IUÞkkî:ûUV|N|lKû|k|Kt|îlY||k|Mk0|K
1uprasKurunsalllolisinvolkililoriisoogroncinin
icori alinnanasinin lananon guvonlik anac-
li oldugunu bolirlli. ßulun lopluluk sirkollorindo
bovlo bir uvgulananin oldugunu ilado odon vol-
kililorsunlarisovlodi:“Rahnorisahasinaaldiginiz
lunkisilordoisguvonligivoloknikonnivolgorogi
basorlusu gibi saga sola lakilabilocok kivalollorlo
icori kinsovi sokanivoruz. 1ananon guvonlik
anacivla.Ögroncibunodonloicorialinnanislir.”
îakar]aUr|ºers|tes|teºreMà|er4|s||º||c|àæàcºrerc|s|k|serkk|a|at,ödev için rande-
vulu olarak gittiþi Tüpraý’a baýörtüsünden dolayç alçnmadç. Karýçlaýtçþç davrançýa
üzülen Akbulut, “Bir ýeylerin aýçldçþçnç düýünüp tekrar tekrar aynç durumu yaýamak
hoý deþil.” dedi. Tüpraý, öþrencinin güvenlik gerekçesiyle alçnmadçþçnç iddia etti.
8lklNtl îkY|k0kN0|VkM
-
‘lk-c cozaovi nudahalo konlrol lornu’nda
voralanbirdigorsoruda,nudahalodonvarali
kurlulannagdurlariniladolorindobolirlliklorialov
puskuronsilahlariddialarinidogrularniloliklo.ßu
bolundo“Cozvasarlicibonba,sisbonbasi,alov
nakinosi,lazviklisu,kopuk,ollonori,sisbonbasi,
kolopcogibilochizalvosilahalinnisni`”ibarolori
voralivor.lorndavoralansorular,oporasvonon-
cosindo bircok hazirligin vapildigini orlava kovu-
vor.Avricaplanlailgililalbikalvapilipvapilnadigi
soruluvor. Ankolloki sorulara goro, oporasvona
kalilanaskorlorinozolbirogilinolabilululuplu-
lulnadigi da donollonivor. ‘Havala Donus’ opo-
rasvonukapsanindaLnranivoCozaovi’novapi-
lannudahaloninlalinalinindaAdalolßakanligi
laralindanvorildigiorlavaciknisli.ßakanliginls-
lanbullllandarnaßolgoKonulanligi’naailkrip-
lolu lololondan Lskudar Cunhurivol ßassavcisi
Konal Canbaz’a nudahalo icin jandarnava izin
lalinali vordigi, savcinin da bu durunu lulanak
ilokavilallinaaldigiorlavaciknisli.
19 Aralik 2000 larihindo gorcokloslirilon ‘Ha-
vala Donus’ oporasvonu, basla ßavranpasa vo
Lnranivo cozaovlori olnak uzoro 20 cozaovindo
birdonvapildi.Yuzlorcokisininvaralandigi‘Hava-
la Donus’ oporasvonunda 2’si askor 30’u cozaov-
lorindoluluklukalan32kisihavalinikavbolnisli.
|rtcsarºeIàrk’àr
‘|a|er|æ|t]ck’4e4|º|p|ar,
|e|e4|]e]|e|||epa]|as||æ|s
Baþörtülü öÿrenci, Tüpraþ’a alênmadê
8ascrtà|àc|4aºa|c|r
Iàpras’a a||ræa]ar
k|serkk|a|at,
“Evden ççkarken
‘Acaba olabilir mi?’
diye aklçma gelmiý-
ti. Meþer oluyor-
muý. Cumhurbaý-
kanlçþç’na ve
Baýbakanlçk’a
e-posta atçp
durumu bildire-
ceþiz.” dedi.
FOTOüRAF: CÿHAN,
SALÿH HAMURCU
SAYFA TASARIM: YUNUS ASLAN
<BFEFDü 07
9 NýîkN ì0II tUMkkI|îýZAMAN
ýstar|a| 0er|t 0tc|às|er|'r|r (ý00I cte||est|r||æes| ||a|es|r4e 86I æ||]cr 4c|ar|a er ]àksek tek||h Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Giri-
ýĀa<fiWijZfYĀ#û]V`ZmĀV`Vb\ĀfĀýĀa\fiWiû9DÇmi(%mç``çþçbVĀý`ZhZXZ_#ûghVbWi`7’m’_ýZ]Āf7Z`ZYĀmZgĀ7Vý_Vbç@VYĀfIcd-
WVý!hZ_`ĀÐb!WZ`Āf`ZYĀ_`ZfĀai]VaaZbWZYZ`ĀbmVbçgçfVinaVb`VfçbhV]aĀbZhhĀ_`ZfĀbfV_Vaçb’nZfĀbYZc`Yiþibigm`ZYĀ#
ö;FÂele[”d\e`e\/-(d`cpfe
[fcXim\i\eK\g\$8b]\e^\ò\Z\b
ÆNZbĀ]Vh`VfV€VXVþçnÇ
üZ]ĀfĀ€Ā]Vh`Vf
WZ`ZYĀmZYZ_V`Yç
Aklon Holding Yonolin Kurulu ßaskan Yar-
dincisi lrlan lrcivas, ihalonin ardindan vapligi
dogorlondirnodo, projonin hnansnani konu-
sunda ihalo oncosindo vorli vo vabanci banka-
larla gorusno vapliklarini sovlodi. ßu konuda
problonlori bulunnadigini, vuzdo 25 ozkav-
nak vo vuzdo 75 krodi ilo hnansnan soklindo
dusunduklorini vurgulavan lrcivos, Dusun-
dugunuz rakandan ihalovi kazandik.¨ dodi.
Yoni guzorgahlar acnavi planladiklarini kavdo-
don lrcivas, Su andaki vorilon sislon cok ba-
sarili. ßiz bunu cok daha ilori golurnovo, lslan-
bul halkinin, halla Korloz'do vasavanlarin daha
lazla hiznol alnasi icin olinizdon golon gavro-
li goslorocogiz.¨ divo konuslu.
lslanbul Doniz Òlobuslori (lDÒ), lslanbul ßu-
vuksohir ßolodivosi isliraki olarak 1987'do ku-
ruldu. Özolloslirno suroci corcovosindo gocon
ovluldo 34 volcu vapuru vo 49 sohir hallari isko-
losi ßuvuksohir ßolodivosi'nin isliraki olarak ku-
rulan lslanbul Sohir Hallari'na dovrodildi. ßov-
loco lslanbul ßuvuksohir ßolodivosi, sohir icin-
doki doniz ulasinini islolnovo dovan odocok.
lhalovi alan sirkol hizli loribol, doniz olobusu vo
arabali vapurla sohirlor arasi solorlori islolocok.
YkîýNK|||t ûHI6C7JA
-
lslanbul sohir hallari vapurlari vo doniz
olobuslorinin islolnosini vurulon bolodivo
sirkoli lslanbul Doniz Òlobuslori Sanavi vo 1i-
carol AS'nin (lDÒ) ozolloslirilnosi ihalosi dun
vapildi. lhalodo on vuksok loklil, 1opo-Aklon-
Soulor-Sora Òrlak Cirisin Crubu'ndan gol-
di. lhalodo 861 nilvon dolar loklil voron 1opo-
Aklon'in ana hissodari oldugu 1AV 1urkivo'do
lslanbul Alalurk, Ankara lsonboga, lznir Ad-
nan Mondoros vo Anlalva Cazipasa havalinan-
larini, vurldisinda iso Curcislan 1ifis vo ßalun,
1unus Monaslir Habib ßourguiba vo lnhdha
Hannanol havalinanlarini islolivor.
lslanbul Doniz Òlobuslori'nin (lDÒ) vuzdo
100 oranindaki hissosinin ozolloslirilnosi iha-
losino 5 girisin grubu, loplan 9 hrnavla kalil-
di. lhalo ßaskani Adon ßaslurk'un, kalilincila-
ra suroclo ilgili bilgilor vornosivlo ihalo basladi.
1oklifor dolar cinsindon vo posin odono osa-
sina goro vorildi. 1un loklil sahiplorindon va-
zili olarak 1 lur olono-
siz kapali zarl loklifori
alindi. llonosiz ilk lur-
da zarfardan cikan on
vuksok loklil 502 nilvon
dolar olarak gorcoklosli.
llonoli lura gocilnosiv-
lo birliklo sirkolloro zarl-
lar dagililarak voni lok-
lifor alindi. lhalo konis-
vonunun zarfari dogor-
londirnosi sonucu olo-
noli lurda Yildirin Holding ihalodon ilk olo-
non sirkol oldu. Dorl kalilincinin kaldigi ihalo
icin acik arlirna asgari lulari 755 nilvon dolar
olarak bolirlondi. Doniz 1urizn Yalirinlari (Koc
Holding)-Slona Yalirin Holding (lsvoc) Òrlak
Cirisin Crubu 3. lurda ihalodon cokildi. Lc ka-
lilincivla dovan odon arlirnada 1o-
runlar Cida'nin 785 nilvon dolar
loklihnin ardindan Clobal linan ls-
lolnolori do ihalodon cokildi. lki vali-
rincinin kaldigi ihalodo cokisno arl-
li. Zanan zanan 10 nilvon dolarlik
arlislarin vasandigi ihalodo 1opo-
Aklon-Soulor-Sora Òrlak Cirisin
Crubu, uc ara aldi. Son aranin ardin-
dan 1opo-Aklon-Soulor-Sora Òr-
lak Cirisin Crubu'nun 850 nilvon
dolarlik loklihno 1orunlar Cida 855
nilvon dolarlik loklifo karsilik vordi. lhalodo ka-
rarli lulun sorgilovon 1opo-Aklon-Soulor-Sora
Òrlak Cirisin Crubu, 860 nilvon dolarlik loklil
vordi. 1orunlar'in ihalodon cokilnosivlo birlik-
lo konisvon baskani 1opo-Aklon-Soulor-Sora
Òrlak Cirisin Crubu'ndan son bir arlirna islo-
di. lhalo sonunda 1 nilvon dolar daha oklovon
grup, bovloco 861 nilvon dolarlik loklifo ihalovi
kazandi. lhalo Konisvonu ßaskani Adon ßas-
lurk, ihalonin loknik olarak sonuclandigini vo
bu asanadan sonra Rokabol Kurulu'nun izninin
ardindan sonucun lslanbul ßuvuksohir ßolodi-
vosi Moclisi'nin onavina sunulacagini sovlodi.
lslanbul ßuvuksohir ßolodivosi ßaskani
Kadir 1opbas, ihalodo orlava cikan 861 nil-
von dolarlik rakanin, bolirlodiklori nuhan-
non bodolin vani sira uznanlar laralindan
boklonon lularin uzorindo oldugunu bolirl-
li. 1opbas, ihalo sonucunda lDÒ'nun salisi-
nin soz konusu olnavacagini, 30 vil surov-
lo kullanin hakkinin vorilocogini bildirdi.
kkKkM|kk|k ý00
\||||| ºe|||¯ l|I m||;ºr |||.
!ºr|.m|.| Il m||;ºr |||.
\º|:| º.;|º|¯ '0 m||;ºr
!.º|!|º| .|.:¯ I m||;ºr
||t|| |e|||º| l0
|er|t º|º||º| `'
||.|.|| ..r|| lI
|¯¦ `0l0 ººr| ||||.||;|.
=
F
K
F
ü
I
8
=
1Q
8
D
8
E
#P
8
J
ÿE
B
@C
@x
EKONOMü 08
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
EKONOMÝ
DOLAR î|k8|îIÞlYkîk EURO î|k8|îIÞlYkîk CUMHURÝYET ALTINI î|k8|îIÞlYkîk PETROL (BRENT) 00|kk/Vkkl| BORSA BÝLEÞÝK ENDEKSÝ
08
474,00 476,00 478,00 477,00 476,00 478,00
2 Nisan 4 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan 8 Nisan 2 Nisan 4 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan 8 Nisan
118,68 119,72 120,47 122,80 122,20 124,42
2 Nisan 4 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan 8 Nisan
2,1800 2,1830 2,1750 2,1720 2,1640 2,1740 1,5340 1,5350 1,5330 1,5170 1,5140 1,5080
2 Nisan 4 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan 8 Nisan 1 Nisan 4 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan 8 Nisan
65714 67581 67689 68648 69490 68093
Yar|rkap||ar|·
r|kapatacakÞet·
rc|eaæ|aar|’r4a
ì00’4erfat|ahr·
æa|c]ºcster|]cr.
Fuarda benzin-
de self servis hiz-
metini baýlatan
Petline’çn standç
ziyaretçilerin ilgi-
sini çekiyor.
FOTOüRAF: ZAMAN
Petrol Fuarê, bayilerin transfer merkezine döndü
100 akaryakèt istasyonundan
13’ü tabelasènè deĐiētirdi
‘k]4|r0cºarsat|starºatºect|’
f|s||t|s|||sse|er|4àsàr4à
kkar]ak|t4aº|t|æs|rket|er|aras|r4ak|reka|etlstar|a|’4a4àter|ererÞetrc|eaæ
|aar|’ra4a]ars|4|. Stantlarda yeni ürünlerini sergileyen ýirketler bir yan-
dan da bayileri kendi renklerine baþlçyor. Türkiye Petrolleri Genel Mü-
dürü Harun üahbaz, “üu an iki BP istasyonunu TP’li yaptçk.” dedi.
kkl|8kYkkKIkkûSTANBUL
-
lslanbul ßovlikduzu’ndoki lol-
rolounluari’ndaßl’nin1urkivo
Akarvakil Llko Muduru Richard Har-
ding, vil sonuna kadar 40 voni akar-
vakil noklasinda daha hiznol vor-
novo baslavacaklarini sovlodi. ßl’nin
slandina pok do uzak olnavan 1urki-
vo lolrollori (1l) Conol Muduru Ha-
run Sahbaz, bu sozu duvunca kulagi-
nizasunulisildadi:“Suanikißlislas-
vonunudaha1l’livaplik.”Aslindabu
labloakarvakilbaviloriarasindakivari-
sinkivasivasurdugununbirgoslorgosi.
1l Conol Muduru Sahbaz, 111’o
ulasan bavi savisini vil sonuna kadar
200’o cikarnavi anacladiklarini sov-
lodi.“ßununvuzdo90’ilranslor,vuz-
do 10’u bizin kuracaginiz islasvon-
larla olacak.” divon Sahbaz, hodofo-
rininlolrolÒhsi,ßl,Òpol,1olalgibi
narkalardan gocon vil vapliklari gibi
buvildabavilranslorolnokoldugu-
nu bolirlli. Akarvakil dagilin sirkol-
lorinin savisi, 2010’da gorcoklosliri-
lon ‘sozlosno vonilono’ duzonlonosi
ilo34’lon53’ociknisli.ßusuroclo210
bavivi bunvolorino kalarak lranslor
birincisi olan Avloniz Conol Mudur
Yardincisi Yakup Yazar da soklordo-
ki kivasiva rokabolin honuz lanan-
lannadigi gorusundo. “1urkivo’do
loplan 12.800 akarvakil bavii bulu-
nuvor. ßunun sadoco vuzdo 10’u go-
conviloldogislirdi.Halbukidogisinin
vuzdo40’lardaolnasiboklonivordu.”
divon Yazar, dogisin suroci vo kiva-
siva rokabolin dovan odocogini ilado
olli.ßavisavisini340’lan407’vocika-
ranlnorgvYalirinvollanlanaMu-
duru Volkan lvron Cokalan da bavi
dogisinlorininongorulonincokallin-
da gorcoklosligi hkrino kalilivor. Co-
kalan, “Cocon vil lolrol Òhsi’ndon
kirabilocoginiz cok bavi vardi. Ana
planliharokololnokislodik.Òvuz-
don lranslor vo salin alnalara bu vil
da avni hizla dovan odocogiz.” dodi.
lulllazarlanaMuduruHakanSaalci
dosuangunlukbirnilvonlilrobon-
zinlukolirhalogoldiklorinibolirlli.
ln vakin rakibinin 1.050 bavi-
si bulunnasina karsin 2.400 bavi ilo
hiznol vornovo dovan odon lolrol
Òhsiisobilhassakucukakarvakilda-
gilin sirkollorinin hodohndo. “ßir-
coksirkolingozusizinbavilordo.No
vapacaksiniz`”sorusunalobossunlo
covap voron lolrol Òhsi lorakondo
Dirokloru lrlan Cakir, “Su an 2.400
bavinizvar.ßusavi,bizinicinvolor-
libirrakan.Yonibaviacnavacagiz.”
iladolorinikullandi.
-
RokabolKurulu’nunakarvakil
bavilorinogolirdigi5villiksoz-
losno sinirlanasi, bavilorin sahip-
lorinidogislirdi.lnorjilivasasiDu-
zonlonoKurunu(llDK)2010lol-
rolRaporu’nagoro,18lvlul2010’da
baslavan 5 villik suro sinirlanasivla
akarvakil bavilorinin vuzdo 13’u ol
dogislirdi.ßunagoro12bin800ba-
vininbin688’idagilinsirkolinido-
gislirdi. Raporda bavilorin lranslor
bodolinin1,5nilvardolaribuldugu
bilgisinovorvorilivor.
llDK raporunda ilginc avrin-
lilar da dikkal cokivor. Raporda
2010’dabuvukdagilinsirkolloripa-
zarpavlarindakidusnogozocarpi-
vor. Sholl-1urcas salislarini arliran
lokbuvuksirkololurkonlolrolÒh-
si, Òll1, ßl, 1olal, Akpol gibi sir-
kollor pazar pavlarinda vuzdo 2’vo
varan oranlarda gorilono vasadi.
Cocon vil akarvakil urunlorindon
alinan vorgilorin loplan lulari iso
35,6nilvarliraoldu.kNKkkk ZAMAN
-
Dogan Yavin Holding’in, sor-
navosini1nilvarliradanlana-
ni nakdon karsilanacak sokildo vuz-
do100arlirarak2nilvarliravacikar-
na karari alnasi, grubun nodvadaki
varliklarinisalnaklanvazgocligisok-
lindo vorunlandi. Òrlava cikan bo-
lirsizlik, Hurrivol, Dogan Cazolocilik
vo Dogan Yavin Holding hissolorin-
do sorl dususloro sobop oldu. Dogan
Yavin Holding’don KAl’a gondori-
lon aciklanada, soz konusu sornavo
arlirinindan saglanan
kavnagin, agirlikli ola-
rak dogrudan vo do-
lavlibagliorlakliklarin
sornavoarlirinlarinda
kullanilacagibolirlildi.
Aciklanava goro,
soz konusu arlirin-
la saglanacak lon, sir-
kolindogrudanvodo-
lavlibagliorlakliklarininnakilislolno
sornavosi ihlivaclarinin karsilanna-
sinda, banka krodilorinin kapalilna-
sinda vo/vova anapara/laiz odonolo-
rindovo6111savili“ßaziAlacaklarin
Yonidon Yapilandirilnasi ilo Sosval
Sigorlalar vo Conol Saglik Sigorlasi
KanunuvoDigorßaziKanunvoKa-
nunHuknundoKararnanolordoDo-
gisiklikYapilnasiHakkindaKanun”
kapsaninda vapacaklari odonolorin-
do kullanilacak. Dogan Yavin Hol-
ding,dahaonco7Haziran2010’dada
1 nilvar 1l olan cikarilnis sornavo-
sini,lananinakdonkarsilannaksu-
rolivlo, vuzdo 40 arlirarak 1,4 nilvar
1l’vo cikarnak icin SlK’va basvur-
nusancakbasvurunovculdurunili-
barivlasonuclannanisli.
Hissolordoki sorl dususun ardin-
dan bir analisl, “livasada vorgi so-
runlarinin cozulduguno dair olusan
bir olunlu bakis var: grubun salislan
vazgocnis olabilocogi ihlinali dusu-
nuluvor. ßu sornavo arlirini da sa-
lislan vazgocildigi sok-
lindo vorunlannis ola-
bilir.” dorkon, bir bas-
ka araci kurun analis-
li do, “lgor kisa surodo
salis vapacaksaniz bov-
lobirsornavoarlirinina
gilnok nanlikli gorun-
nuvor. ßu nodonlo his-
soloro salis golnis ola-
bilir.” dodi. Konuva vakin bazi sok-
lor uznanlari, grubun uzavan varlik
salis surocinin ardindan salisin olu-
sacak voni sarllarina baknak icin so-
cin sonrasina orlolonnis olabiloco-
givadavazgocilnisolacagiihlinali-
ninkuvvollondiginisovluvorlar.Ko-
nuva vakin bir kavnak da, “ßu sor-
navo arlirin karari, varlik salis su-
rocino lors bir islon gibi gorunuvor.
ßoklovip gornok lazin. Alici laral-
laduranlardanoliconinnooldugu-
nubilnivor.”dodi.k|UI|kîûSTANBUL
SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK
0aº|t|æî|rket| ì009 ì0I0
|e||º| 0||º| `ê.I `|.I
'|e||!||:.º l?.ê l`.l
0re| lI.ê lê.ê
|| ll.l l0.?
!º|.| '.? '.ê
||re| `.I `.l
||||r|.º `.' l.0
!| |e||º| l.? l.`
|^||rmet l.| l.|
!||||.t l.` l.|
||ºe| l0.| ll.0
¯\|t!e
|.;r.|. ||||. `0l0
îkI|î|kkkû0k|l|KI0îlkK|I*
|ºº.r 0.te|e:|||| ?.|?
|. \.;|r |º|!|rº ê.?ê
|||||;e| '.ê`
|ºº.r |º|!|rº l.`I
|||||;e| |.t.||.m. `.'|
|ºº.r |||!. `
Hlîî|||ktkK||0|
E
k
r
e
m
K
u
r
t

B
u
l
v
a
r
È


Ataköy
BakÈrköy

é
n
c
ir
li
C
a
d
d
e
s
i
B
a
è
c
Èla
r C
a
d
d
e
s
i

P
r
o
f
.

D
r
.

T
u
r
a
n

G
ü
n
e
ë

C
a
d
d
e
s
i
Veliefendi
Hipodromu
Merter
TopkapÈ
Güngören
Bahçelievler
BakÈrköy
Köprülü KavëaèÈ
Zeytinburnu
E
-
5

K
a
r
a
y
o
l
u
BakÈrköy
Adalet
6arayÈ
Girië
Merter
Metro
éstasyonu
A
d
n
a
n
K
a
h
ve
c
i B
u
lva

%DNÈUN|\
ê
a
ir A
h
m
e
t K
u
ts
i T
e
c
e
r C
a
d
d
e
s
i
<eëilköy
Geliëi
BakÈrköy
Geliëi
Sahilyolu
Geliëi
TopkapÈ
Geliëi
Güngören
Geliëi
E
-5
K
a
ra
y
o
lu
E
-
5

K
a
r
a
y
o
l
u
Ömür

M
e
h
m
e
t

A
k
i
f

C
a
d
d
e
s
i
Y
a
n
Y
o
l
)ikret Yü]altÈ Caddesi
S
A
N I T A R Y W A
R
E

®
90x90cm
3DQHOOL'Xê7HNQHVL
TemperIìkabìn,krcmprc!ìIì
169,
7/
BukampanyaÌoNìsan2UÌÌtarìhìnekadargeçerIìdìr.Shcp&MìIes da ÌU taksìt kampanyasìndan yararIanabìIìr.
ile peëin fiyatÈna vade farksÈ] alt limitsi]
BakÈrköy êubemi]
Tel: 0 212 414 95 00 ZZZ.bauhaus.com.tr
ëubemi]in açÈlÈëÈnda göstermië
olduèunu] yoèun ilgi için
teëekkür ederi].
%XLODQGDNLIL\DWODU
sadece BakÈrköy ëubemi]e ö]el
ve 15 1isan 2011 tarihine
NDGDUJHoHUOLGLU
GEE 1500
(OHNWULNOLdLP%LoPH
* ÌoUUW
* ßScm kesme genìsIìgì
* 4U It çìm tcpIama
* o kademeIì yüksekIìk
* £Iektrc startIì
199,
7/
PoliBau
èo&HSKH%R\DV°
Su bazIì, sìIìkcnIu, mat
%ÌU-Ìo cranìnda ìnceItìIìr.
ÌoIt
SU BAZLI
MAT TAVAN
3,5 KG.
59,
90
7/
3,
95
7/
Adet
Begonia
Toran
Ø Ìßcm
Banker
0DVD/DPEDVÇ
£27, maxoUW
h ß5cm
Solar
6DSODPD
Ìxbeyaz I£D
h ß5cm
49,
90
7/
1,
90
7/
$NVL\RQ<DVWÇN
Degìsìk desen ve
öIçüIerde
'XFN%H]L
Çìçekdesen
£n.ÌSUcm
.HWHQ7O
Beyaz,ekru,krem
£n. ßUUcm
8,
90
7/
m
9,
90
7/
m
4,
90
7/
Adet
34,
90
7/
SBM 650 E
'DUEHOL0DWNDS
ooU W, Ìßmm 2oUU dev/dk
Sag-scI dönüs, devìr ayarIì
Cuìck mandren, derìnIìk çubugu,
yansap
Ginger
hW0DVDVÇ
Capello 9
.XUXWPDOÇN
Set
)iyatÈ
49,
90
7/
BakÈrköy
29,
90
7/
Camba]
3HGDOOÇ7HPL]OLN6HWL
Marmara )orum AlÈëverië Merke]i
Zemin Kat, SarÈ 2topark
14,
90
7/
Shaggy30
(EDWOÇ+DOÇ
* Degìsìk renkIerde
* SUxÌoU cm
EKONOMü 10
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
SAYFA TASARIM: KADûR DûNÇER
Motor yaþé ve Óltre hediye
Maþaza içinde özel teknik servisi
THY yönetiminde 2 yeni isim
Bulaûék makinesi test ûampiyonu
Global Liman’én halka arzé durdu
Honda,dorlvasinidoldurnusaraclarinsorvis
bakinlarindavuzdo30indirinavanlajisunar-
kon,nolorvagivovaghllrosihodivoodivor.18
Nisan-30Nisan2011larihloriarasindadovan
odocokbaharkanpanvasikapsaninda,dorlvasini
doldurnusHondaaracsahiplori,araclarinasorvislo
porivodikbakinvaplirdiklarilakdirdo,isciliklo
vuzdo30indirinkazanirkon,vuksokkalilolivo
vakillukolininidusurnodovardinciHondanolor
vaglariilovaghllrolorinoucrolsizsahipolabilocok.
1oknolojinarkoli1oknosa,Sonvvolanaso-
nicnarkalarininnuslorilorinonagazaicindo
lokniksorvishiznolisunacak.lslanbulCovahir
AVM’douvgulanacakhiznolloSonvvolana-
sonicnarkaliurunlorinkurulunvonlondirno,
garanlidahili\haricisorvishiznollori,naga-
zadanalinanurunloricinnuslorinokaninda
kurulungibiloknikdosloklorvorilocok.
1HY’ninolagangonolkurulloplanlisigorcoklosli.
Conolkuruldavapilansocindovonolinkurulubas-
kanliginavonidonHandi1opcusocilirkon,birdo-
nonSornavolivasasiKurulußaskanligigorovinido
vurulonDoc.Dr.1uranlrol,kondiislogiilovonolin
kuruluuvoligigorovindonavrildi.lrol’unvorino2005
vilindanilibaronßasbakanlikllikKurulu’ndaozol
soklorulonsilongorovvapanCulsunAzorigoliril-
di.DigorvoniuvosiisolsnailCorcokoldu.Yapilan
socindovonolinkurulubaskanliginaHandi1op-
cu,uvoliklorinoCulsunAzori,ConalSanli,Muzallor
Akpinar,Mohnolßuvukoksivo1onolKolilsocildi.
ßokobulasiknakinosiDSN6634lX,Alnanva’nin
baginsizloslvoaraslirnaonslilusuSlillungWaron-
losl(SliWa)laralindangorcokloslirilonkarsilaslir-
naliurunlosllorindo‘loslsanpivonu’socildi.ßoko
DSN6634lX,onslilunun11bulasiknakinosinin
cosillikrilorlorogorokarsilaslirdigilosllordo:kalilo,
covrosololkilorvokullaninkolavligikalogorilorindo
rakiplorinigoridobirakaraksanpivonoldu.
ClobalYalirinHolding,bagliorlakligiCloballinan
lslolnolori’ninhissolorininhalkaarzisloninidur-
durdugunuduvurdu.KAl’lavavinlananaciklana-
da,“Cloballinan,CiliVonluroCapilallnlornalional
Advisors’in(CVCl)Cloballinan’daazinlikkalnak
surolivlo200nilvondolarakadarvalirinvapna-
sikonusundanulabakalavarnislir.”donildi.Acik-
lanadaCloballinansovivosindooluslurulacakvoni
vapinodonivlohalkaarzindurdurulduguiladoodildi.
fhaber turu
|ktkN8kYîk|ANKARA
-
linans norkozi projosi kapsanin-
da lslanbul'a lasinacak kanu banka-
lari kosonin agzini acli. Nisanda ilk gocu
baslalan Vakilbank, lasinacak porsonoli-
noikivilliksurobovuncaavlikbin200lira-
lik kira vardininda bulunacak. 30 Nisan'a
kadar 300’un uzorindo porsonolini lasina-
vi planlavan banka, okul vo digor islori so-
bobivlo golonovocok olanlari iso haziranda
lslanbul'a golirnonin hosaplarini vapivor.
lslanbullovonl'lokiraladigibinavalasinna
konusundabilgivoronVakilbankkavnakla-
ri,“lkivilbovuncahorbircalisaninizanor-
nalnaaslarinaokolarakilavoavlikbin200
liralikkiravardinivapacagiz.Dolavisivlala-
sinnaninonundonaddiacidanhorhangibir
ongoldokalnanisolacak.”dodi.
ßankanin ilk olapla Ankara gonol nu-
durluklo calisan 337 porsonolinin navis
avi basindan ilibaron lslanbul'da kiralanan
voni binada isbasi vapnasi planlanivor. ls-
lanbul linans Morkozi lrojosi kapsanin-
da Alasohir'do vor alan Ziraal ßankasi vo
Halkbank vonolinlorinin do sindidon la-
sinnak icin calisna baslalliklari ogronildi.
Vakilbank'inlasinnasarllariniincolovondi-
gor iki kanu bankasinin, calisanlarina kira
vardininin vani sira naaslarinda bir nik-
lar iviloslirno vapnalarini nasava valirdik-
laribolirlilivor.linansnorkoziicinuckanu
bankasinin cobindon cikacak loplan raka-
nin500nilvonliraviasacagibolirlilivor.
þstanbul’a
taýénan
bankacéya
kira desteÿi
MultiAir’li Fiat Bravo Türkiye’de
lialßravo’nun‘YilinlnlviYoniMoloru’
odulluMulliAirloknolojisinosahip140Hl’lik
bonzinligucunilosivlodonalilanvorsivonlari,
1urkivo’dosalisasunuldu.Nisanbovunca40
bin905liradanbaslavananahlarloslinkan-
panvalihvalivlasalilanlialßravoMulliAir,
DvnanicllusvoSporlsSlvloadivoriloniki
larklidonaninsoconogivlolorcihodilobilivor.
SPK’dan GS yöneticilerine ceza
SornavolivasasiKurulu(SlK),CalalasaravSpor-
lilYalirinlarAS’ninCalalasaravSporKulubu
Dornogi’ndonolanalacaklarininSlK’ninkararina
avkiribirsokildoazallilnanasinodonivlodononin
vonoliciloriAdnanlolal,MohnolHolvaci,Mohnol
YigilSardan,AliHashas,MuralYalcindag,Mohnol
YalcinÒrhon,DoganSaniHandiYalcinkava’va
114bin464’orliraidariparacozasiuvguladi.Kurul,
ßosiklasßaskaniYildirinDoniroron’o,sornavopi-
vasasinovzualinaavkiriislonlorgorokcosivlo17bin
1701lidariparacozasiuvgulannasinakararvordi.
Bakan Yéldéz’a 50. yél altén tüpü
lpragaz, lolroloun luari'nda slandini zivarol odon
lnorjivo1abiiKavnaklarßakani1anorYildiz'a50'nci
Yilicinozolhazirlanan‘allinlup'hodivoolli.luarin
ikincigunundoisolpragaz'inkurucusuYucolKurllo-
polivoClÒ'suSolinSipor'inovsahipligindoduzon-
lononloronlo50'ncivilkullandi.1orondo,llDKßas-
kaniHasanKoklas,llDKuvolorivosoklorunondo
golonisinloriilobirliklo50'ncivilpaslasikosildi.
kºrapa 8|r||º|, |crc
kr|t|re º|rer à]e|e·
r|r| kartaræak |c|r
440 æ||]ar |arc'|ak
||r 'æa|| |st|krar
fcra' c|astaræas·
ta. Buradan daha
bXZûf`VbYVÇmV
-*aĀ`mVf:ifcÇ`i_
_VmbV_Vmfç`Yç#
EcfhZ_ĀnÇZYZWi
[cbYVbYZaZ
mVdç`VXV_#
?8IÿK81 Q8D8E#
PLELJ <DI<
?8KLEFüCL
;XiYfÿXq[Xb`Gfik\b`q
jfclÿl9i”bj\cÉ[\Xc[é
Kàrese| ekcrcæ|k kr|t se|e||]|e º|r4|k|er| 4ar|cºat| asaæa]ar Þcrtek|t, kºrapa 8|r||º|'r4er (k8I æa|| ]ar4|æ |ste4|. 7’h€ZV€çþçm’nYZ-!+ÇmV
i`VýVb!Z_cbcaĀgĀbĀbWimç`m’nYZ&_’€’`aZgĀWZ_`ZbZbEcfhZ_ĀnÇĀbZbVn-%aĀ`mVf:ifcÇ`i__VmbVþVĀ]hĀmV€YimYiþiWZ-
`ĀfhĀ`Āmcf#67ĀgZmVfYça_Vfýç`çþçbYV’`_ZbĀbaV`‡WVþçagçn`çþçbç6jfidVBV`‡ûghĀ_fVf;cbiÇbVYZjfZhaZgĀbĀýVfh_cýimcf#
<BFEFDü 11
9 NlîkN ì0II tUMkkI|îl Q8D8E
-
Yunanislan, lrlanda, Macarislan
vo lolonva'nin ardindan lorlo-
kiz do agir borc vuku sobobivlo Avru-
pa ßirligi'nin (Aß) kapisini caldi. Av-
rupa Konisvonu'nun parasal islordon
sorunlu uvosi Òlli Rohn, lorlokiz'in
nali vardin icin rosni laloplo bulun-
dugunu vo gorusnolorin cok hizli'
baslavacagini acikladi. lorlokiz'o nali
vardinin no laizlo vorilocoginin golo-
cok hallalarda bolli olacagini kavdo-
don Rohn, lspanva'nin nali vardina
ihlivac duvnavacagina iso onin ol-
dugunu aklardi. Mali bunalindan bir
lurlu kurlulanavan lorlokiz'in on az
80 nilvar luro'luk kavnaga ihlivac
duvdugu lahnin odilivor.
lorlokiz ßasbakani loso Socralos,
krizo karsi planladigi voni onlonlor noc-
lislo roddodilinco islila olnisli. Llkodo 5
Haziran'da voni socino gidilocok. Mali
krizo sivasi bolirsizlik do okloninco ulus-
lararasi krodi dorocolondirno kurulusla-
ri da birbiri ardina lorlokiz'in krodi no-
lunu dusurnovo baslanisli. Corovi hala
dovan odon Socralos, ulkosinin nali kriz
icindo oldugunu bolirlorok Aß Konis-
vonu ßaskani loso Manuol ßarroso'dan
rosnon vardin lalop olli. Konisvondan
vapilan aciklanada, ßarroso'nun on kisa
surodo lalobin incolonocogi sozu vordi-
gi, avrica orlaklarivla davanisna icin-
do novcul zorluklari asna konusunda
lorlokiz'o guvondigi bolirlildi.
lorlokiz'in vardin islogi Aß nalivo
bakanlari laralindan da olo alindi. loso
Socralos'lon onco lorlokiz basbaka-
ni olan ßarroso da lorlokiz'in karsilas-
ligi nali problonlori cozocok guco sa-
hip olduguna inandigini aklardi. ßasba-
kan loso Socralos, lolovizvondan hal-
kina soslonorok, ulkosinin Aß vardi-
nina ihlivaci oldugunu, ulusal cikar-
lari gorogi bu lalobi vapnakla olduk-
larini bildirdi. Socralos, Hopiniz so-
runluluk usllonnoliviz.¨ dodi. lor-
lokiz Morkoz ßankasi bu vil icin oko-
nonido vuzdo 1'in uzorindo kuculno
ongoruvor. Llko kanu borclarini go-
con vil vuzdo 7,3'o dusurnok islono-
sino ragnon bulco acigi vuzdo 8,6 ora-
ninda gorcoklosli. lorlokiz 1olokon bir
korolik vapligi odono ilo bulco aciginin
2009'daki oran olan vuzdo 10'a cikna-
sini ongollodi. Lzun vadoli dovlol lah-
villorinin laizi iso cok vuksok bir oran
olan vuzdo 8'in uzorino ciknis durun-
da. lorlokiz'do islihdan pivasasinda
vo ogilin soklorundo vapilan rolornla-
rin novvolorinin alinabilnosi icin uzun
bir surovo ihlivac bulunuvor.
Avrupa ßirligi, Aß Konisvonu'ndan
vardin islovon lorlokiz hukunolin-
don, Avrupa Mali lslikrar lonu'na bir
uvun plani sunnasini boklivor. ßu iso
lorlokiz'in nali baginsizligini Avrupa
Mali lslikrar lonu'na loslin olnosi an-
lanina golocok. lorlokiz'in halon duzo
ciknak icin vaklasik 70 nilvar luro'va
ihlivaci var. Avrupa ßirligi, krizdoki uvo-
lorini kurlarnak icin 440 nilvar luro'luk
bir lon oluslurnuslu. lorlokiz'o va-
pilacak vardinin da buradan karsi-
lannasi boklonivor. |kkNK|UkI 8û=6C
6jfidVWVb_V`Vfç
ghfZgZ\ĀfZXZ_
-
Avrupa ßankacilik Òlorilosi, banka-
lara vapilacak voni slros losllori icin
gocon vil uvgulanana kivasla daha vuksok
slandarllar bolirlodi. Yoni loslloro kalila-
cak 90 bankanin basarili savilnasi icin sor-
navo volorlilik rasvosunun (1ior 1) on az
vuzdo 5 olnasi sarli aranacak. Òlorilo, los-
lo kalilacak bankalarin, okononik calkan-
lilara karsi guclu konunda bulunnasi icin
no kadar sornavo arlirnalari, varlik sal-
nalari va da borclarini dusurnolori gorok-
ligini bolirlodi. Avrupa ßankacilik Òlorilo-
si, daha sorl slandarllar golirorok bankala-
ra olan guvoni arlirnavi unuvor.
1osllo, Avrupa bankacilik akliforinin
vuzdo 65'indon lazlasinin, Aß'vo uvo hor bir
ulkonin akliforinin iso on az vuzdo 50'si-
nin davanikliliginin olculnosi hodofoni-
vor. lislodo, lspanva'dan 24, Alnanva'dan
13 banka vor alivor. Haziran avi sonun-
da loslin sonuclarinin aciklannasi bokloni-
vor. Avrupa bankacilik duzonlovici olorilo-
sinin hnansal krizin baslanasindan bu vana
ucuncu koz vapligi slros loslindo, ozolliklo
Alnanva'da dovlolin sahibi oldugu banka-
larin kullandigi hibril sornavo onslrunan-
larinin bircogu, inlivazli hissolor do dahil
olnak uzoro, disarida lululacak.
1osllo cok az bankanin basarisiz olaca-
gi, basarisiz olna ihlinali olan bankalarin
sornavo oranlarini arliracagi lahnin odi-
livor. Yalirin bankasi Morgan Slanlov'nin
ankolino kalilan 800 valirinci, 10'dan az
bankanin losli gocnodo basarisiz olnasi-
ni boklodigini bolirlli. Alnanva'dan Con-
norzbank AC'nin vani sira llalva'dan ln-
losa Sanpaolo vo ßanca Monlo doi lasc-
hi di Siona, gocon halla sornavo oran-
larini arlirnavi planladiklarini acikladi.
lorlokiz'in icindo bulundugu okononik
sikinlilar, bankalarin sornavo sovivosinin,
dusuk okononik buvuno vo balik krodi-
lorin arlnasivla asinacagi ondisolorini ar-
lirivor. ßasol lll olarak bilinon voni kurosol
sornavo kurallarina goro, bankalarin sor-
navo volorlilik rasvosunun (1ior 1) 2013
vilindan ilibaron on az vuzdo 7 olnasi go-
rokivor. lngilloro vo lsvicro gibi ulkolor iso
bu linili vuzdo 10 vova uzorino cikardi.
EKONOMü 12
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
0|sar|4arekcr|ar
k|r|]cr,|cer|4e‘t|k’]ck
Dunvaninbollibasliulkolorindohorgunbirolun-
suzlukvolodirginlikvasanirkon,ulkonizdokioko-
nonikvosivasiislikrarasukrolnokvorino,adola
“okuzunallindabuzagiaranivor”.
Coconhallaaciklanan2010vilinaailvuzdo
8,9oranindakibuvunovorisi,1urkivo’vidunvada
onhizlibuvuvonulkolorkalogorisindoilksiralara
vuksollirkon,Avrupa’nindabirincisivapli.Yuksok
buvunoiviana,surdurulobilirolnasigorokivor.
1urkivo,oncokivillaradaokononikkrizlordonci-
karkonvuksokbuvunooranlarinaulasli.Ancak
vuksokbuvunoninsarhosluguilokisasurosonra
vonidonkrizogirdi.ßukozgorokhukunolgorokso
hvalvohnansalislikrardan
sorunlukurunolanMor-
kozßankasi(Mß),zananin-
dalronobasaraksurduru-
lobilirbirbuvunosaglana-
vacalisivor.Clobalhnansal
krizdon,boklonondondaha
kisasurodocikanulkolordo,
okononininnornalodon-
nosivlokrizsirasindaalinan
lodbirlorin‘cikisslralojisi’vlo
birbirgorialinarak,okono-
nisogululnavabaslandi.ßu
konudasonucavdaMß’nin
laizindirini,nunzankarsi-
likarlisigibi,loknikduzon-
lonolorlobankalarinkrodi
pazaridarallilnavacalisilivor.Mß’ninbuuvgula-
nalarindanrahalsizolanbankalardavar.ßirsuro-
liginokarliliklarindanlodakarlikolnokislonovon-
lor,Mß’ninuvgulanalariniacoloalinnisbirkarar
olarakdogorlondirorok,suphoilobakanlaroldu.
Yilinilkcovrogindobukonudakisuphocivorun-
larlakalalarkarislirilnavavoMßvohukunolko-
sovosikislirilnavacalisildi.
Dispivasalardaivinsorlikarlnasinaragnon,
icpivasadisaridannogalilvondoavrisli.Dovizh-
vallarikisasurodovuksoldi.Movduallaizloridu-
socogiboklonlisivlobazilasarrulsahiploriparala-
rinibankalardancokip,cunhurivolallininavonol-
di.Dispivasalardaallinhvallaridusorkon,dolar/
1lhvalininvuksolnosinodonivlosubalavinda24
avaralliningranhvali74,601lilolunzananla-
rinonvuksoksovivosinoulasli.Cunhurivolallini-
ninhvalivaklasik4401l’don5001l’vocikli.Yali-
rincilardakisasurolibirpanikoluslu.Mß’ninliki-
dilodarallilnasinavonolikkararlarinuvgulanna-
sisonrasinda,nakrookononikgoslorgolordobo-
zulnaolnanasi,Mßvookononivonolininihak-
licikardi.ÒzananMß’violoslironlor,sindidaha
lonkinlikonusuvor.Hallailorivodonukvonipo-
zisvonlaralivorlar.Özolliklo2010vilibuvunovo-
risivonarlavionfasvonununboklonondondaha
dusukgorcoklosnosivlo1lcinsivalirinaraclarin-
davonipozisvonlaralinnavabaslandi.lkiavonco
borsavolahvilpivasasindasalisvapanbazivorli-
lor,valansovlovorok‘vabancilarsalivor’dodilor.
Dusukgorcoklosonnarlavionfasvonvori-
sisonrasi,durunlanlorsinodondu.Dispivasalar-
daulkolorinnorkozbankalarilaizvonunzankar-
silikarlislarivlaonfasvonarlisininonunogocno-
vocalisirkon,icpivasadabaharhavasiosivor.Av-
rupaMorkozßankasi(lßC)25bazpuanliklaizar-
lisinaragnonhissosonodivolahvilpivasasinavo-
noldi.ßovloco,dispivasalardakarisiksovirlorolu-
surkon,icpivasanin,disaridanpozililvondoavrisli-
gigozlonivor.Dovizdokisalicilisovirlodolar1,5100
1lilosondorlavinondusuksovivosinogorilodi.
lolrolvogidahvallarindakivuksolisvozavildolar-
dandoslokalanallinhvali1.465dolar/onsaulasa-
rakvonibirzirvooluslurdu.Allindispivasalardaro-
korlarkirarkon,icpivasada24avarallinhvalihal-
labovu71-71,501l/granbolgosindoislongordu.
Cunhurivolallini4801l’vigoconodi.Kisacasial-
lindispivasalardavonirokorlarkirarkon,icpivasa-
daallinislonlorindo“lik”vok.
1oknikolarakallin1.470dolar/onslan,luro/do-
lar1.4350’donasagivavodolar1,50001l’donvuka-
rivadonobilir.24avarallinhvalinindararaliklakisi-
kisikliksovridovanodobilir.a.]||4|r|ætarkataæar.ccæ.tr
|kcrcæ|4ek|ºe||s·
æe|er|4cºracka·
]aæa]ar|ar,||r
sàrescrras|steæ|r
4|s|r4aka|acak|ar.
|kcrcæ|4ea||rar
karar|ara|eæer
kars|c|kæak]er|·
re,a]ºa|aæa|ar|r
scracarara||ræa·
s|rataæartar|æa
ºeºerek|rsee|es·
t|ræe,æa|ca||]et
c|astaræat.
Mehmet Ali
Yéldérémtürk
|kcrcæ|4e|a·
|ar|aºas|]asa·
]arIàrk|]e’]e||·
racat, enÑasyon
ve büyüme ra-
kamlarçndan son-
ra sevindirici bir
haber de sana-
yi üretiminden
geldi. Uzmanlar
olumlu gelen ra-
kamlarçn Merkez
Bankasç’nçn faiz
artçrçmçnç gecik-
tireceþini belir-
tiyor.
FOTOüRAF: ZAMAN,
BAHAR MANDAN
kre| ûrap |rer|| Ya·
t|r|æ|ar| 8askar Yar·
4|æc|s| |r4er tc|ak,
cràæàt4ek| ä ]||
|c|r4e tcp|aæerer·
||r|r ]àt4e I0’arar
güneý enerjisin-
den elde edilece-
þini söyledi. Ço-
lak Türkiye’nin
ilk güneý enerji-
si santrali olacak
KKTC’deki santra-
lin mayçs ayçnda
aççlacaþçnç kay-
detti.
FOTOüRAF: ZAMAN
Sanayi 15 aydér tékér tékér
Borsa’ya gelen KOBû’ye 100 bin TL
ûàreserer||s|r4eI6,14c|arcert’||ka||æºarart|s|at4eº||
ûect|º|æ|t]||]àt4e8,9|à]à]erIàrk|]e’]e||rseº|r4|r|c||a|er4esara]|àret|æ|r4erºe|4|.Sanayi üretimi ýubat ayçnda geçti-
þimiz yçlçn aynç ayçna göre yüzde 13,9 artarken, ocak ayçna göre yüzde 4,1 azaldç. Türkiye ûstatistik Kurumu’nun aççk-
ladçþç rakamlara göre, madencilik ve taý ocakççlçþç sektörü endeksinde yüzde 6,4, imalat sanayii sektörü endeksinde
yüzde 14,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daþçtçmç sektörü endeksinde de yüzde 11,2 artçý görüldü.
-
Sanaviurolini15avdirbuvunosini
surduruvor.1urkivo’do,sanaviuro-
linibuvilinsubalavinda,goconvilinavni
avinakivaslavuzdo13,9arlli.Sanaviuro-
liniocakavinagoroavlikbazdabakildi-
gindaisovuzdo4,1gorilodi.
1urkivo lslalislik Kurunu (1LlK),
2011 vili Subal avi sanavi urolin ondok-
si sonuclarini acikladi. ßuna goro, ocak-
la gocon vilin avni avina goro, sanavinin
allsoklorlorindonnadoncilikvolasocak-
ciligi soklorundo vuzdo 6,4, inalal sana-
viindovuzdo14,7vooloklrik,gaz,buhar,
iklinlondirnourolinivodagilinisoklo-
rundodovuzdo11,2arliskavdodildi.1ak-
vinolkisindonarindirilnisondoks,subal
avinda gocon vilin avni avina goro vuz-
do 14 arlli. Movsin vo lakvin olkilorin-
don arindirilnis sanavi urolin ondoksi
bironcokiavagorovuzdo1,7azalisgos-
lordi. Ana sanavi gruplari sinifanasina
goro,subalavindagoconvilinavniavina
goro on vuksok arlis, vuzdo 28,9 ilo sor-
navo nali inalalinda kavdodildi. ßunu
vuzdo16,7iloaranaliinalali,vuzdo13,4
iloonorji,vuzdo12,6ilodavaniklilukolin
nali inalali vo vuzdo 2,6 ilo davaniksiz
lukolin nali inalali izlodi. lnalal sana-
viiallsoklorlorinobakildigindaarlislailk
siravivuzdo47,5ilokokkonuruvorah-
noodilnispolrolurunlorinininalalialdi.
ßaskavordosinifandirilnanisnakinovo
okipnaninalalivuzdo37,2,nolorlukara
lasili,lrovlor(ronork)vovarilrovlor(vari
ronork)inalalivuzdo31,2,oloklrikliloc-
hizalinalalivuzdo29,4,digorinalallar-
davuzdo24,1arlisgozlondi.Sozkonusu
donondo,lulunurunloriinalalindavuz-
do16,4ilodususnovdanagoldi.
‘î|tlM||k0|Nî0NkkN0IkkI|î|û|||8l|lk’
Rakanlari dogorlondiron Sanavi vo 1ica-
rol ßakani Nihal lrgun, subal avi sana-
vi urolin ondoksinin bir oncoki vilin avni
avina goro vuzdo 13,9 arlligini bolirlorok,
“ßunlararlik1urkivogibibuvunopolan-
sivoliolanbirulkoicinnornalkarsilanna-
sigorokongolisnolor.Önonliolanbirvil
cokvuksokorandabuvunokdogil,surdu-
rulobilir bir buvuno lablosu oluslurnak-
lir.” dodi. 1urkivo’nin, okononik olarak
sondorocobasarilibirdonondongocligi-
ni,golocokadinaunullarinhorgocongun
birazdahaarlliginiiladoodonlrgun,lun
dunvavi dorindon olkilovon kurosol krizi
1urkivo’nin,dunvadaonivivonolonvobu
krizdononazolkilononulkolordonbiriol-
navibasardiginibolirlli.ßakanlrgun,so-
cinlordon sonra 1urkivo’nin krodi nolu-
nun‘CuvonliYalirinYapilabilirLlko’so-
vivosinoulasacaginainandiginisovlodi.
lkononikaklivilodozavifanaoldu-
gunusovlonokicinorkonoldugunubo-
lirlonokononisllor,sononfasvonvorisi-
nin ardindan sanavi urolininin do onu-
nuzdokidonondolaizarlirinlarikonu-
sundaMorkozßankasi’ninolinirahallal-
liginibolirlivor.lkononisllor,halonlaiz
arlirinlarinin socinlorin ardindan vilin
ikincivarisindabaslavacagiboklonlilorini
koruvor. llMorgan 1urkivo bas okono-
nisliYarkinCoboci,allsoklorlorilibariv-
labakildigindavalirinislahindakiivilos-
nonin buvuno ivnosinin korunnasi vo
kisadonononfasvondinanikloriacisin-
dan olunlu oldugunu sovlodi. lNC ßa-
sokononisli Songul Dagdoviron iso su-
bal avi icin boklonlilorinin cok guclu ol-
dugunu ancak all soklorlordo konsanl-
ro bir vavaslana goruldugunu sovlovo-
rok, “ßurada da iki soklor bolirgin: gida
volokslil/givin.lloklriklokikalicibuvu-
novidogordugunuzicinbugociciola-
bilirdivoalgiladik.”dodi.|K0N0Ml î|kVlîl
K|NkNM|HM|IIk0|ûSTANBUL
-
lnorji,lolokonunikasvon,oloklronikgibi
bircoksoklordokivalirinlarivladikkalco-
kon Anol Crup bunvosindoki Anol lnorji, ilk
gunos onorjisi sanlralini acnava hazirlanivor.
llk gunos sanlrali hakkinda basina dogorlon-
dirnodobulunanAnolCruplnorjiYalirinlari
ßaskan Yardincisi lndor Colak, ‘Yonilonobilir
lnorji Yasasi’nda gunos onorjisindo boklonon
alin hvalinin 25 luroconl/kvl allinda kalna-
sivla‘valirinvapilnaz’divonlorolopkigoslor-
di. Yasavla birliklo gunos onorjisindo dovlolin
alingaranlihvalinin13,3dolarconl/kvlolarak
bolirlonnosininardindanvasananlarlisnalara
doginonColak,“Yorliurunvosislonlorinkul-
lanilnasihalindoarlihvalarlislarivlaburakan
16,3dolarconllorocikivor.ßuhvallabuisvapil-
nazdivonlorokalilnivorun.”dodi.
1urkivo’nin gunos onorjisindo kondino
ozgu cok avanlaji var. 1urkivo’vo nolrokaro-
vosaallo1.500kilovalgunosonorjisidusuvor.
ßuAvrupaulkolorinin1,5kali.Avrica,bualan-
dakivalirinnalivolloridoazalivor.Coconsono
gunosonorjisiicin1nogavalliksanlralicin3,2
nilvonlurovalirinvapilirkon,busonosozko-
nusurakan2,4nilvonlurosovivolorinoindi.
Dunvada alin garanlisi hvallarinin da hor vil
duslugubilgisinivoronColak,Alnanvahuku-
nolininvordigi30luroconl’likalingaranlisi-
ni25luroconl’oindirdiginisovlodi.Dahaonco
vapilanruzgaronorjisilisansdagilinindavali-
rinci olnavanlarin da lisans aldigini sovlovon
Colak,ancakllDK’ningunosonorjisindogor-
cok valirincilara lisans vorocogini dusunduk-
lorini, “Dagililacak olan 600 nogavallik lisans
kolasininhopsinin2013’okadardolacaginidu-
sunuvorun. Önunuzdoki 5 vil icindo loplan
onorjinin vuzdo 10’unun gunos onorjisindon
oldoodilocoginiboklivoruz.”divokonuslu.
lapon 1ovola sirkoli ilo 1urkivo’do orlak
valirin icin calisnalar vurulluklorini sovlovon
AnolCruplnorjißaskaniColak,valirinindo-
lavlari hakkinda bilgi vornodi. Cunos onorjisi
valirinindaAlnanva,lspanva,llalvagibiulko-
lorin bolli dovgunluga ulasligini sovlovon Co-
lak, “Yoni pazar aravan ulkolor gunos onorjisi
icin1urkivo’visococoklir.”sozlorinovorvordi.
Önunuzdoki vil 1urkivo’do ovlordo gunos
onorjisinin kullanilacagini dusunduklorini sovlo-
vonColak,“ßavnakiloanlasnavaplik.Lrolligi-
nizgunospanollorißavnak’inbaviloriaraciligiv-
laovlorononloodilocok.”dodi.lvlordokurulacak
gunosonorjisininnalivolininvaklasik7binluro
oldugunu sovlovon Colak, bununla 10–12 vilda
goridonusunsaglandiginibolirlorok,“lvsolkul-
lanicilaricinKDViviloslirnosiboklivoruz.Dovlolo
dobunungolirisiolacaklir.Dunvaninbircokulko-
sindoKDVindirinivar.”divokonuslu.Ölovan-
dan Anol lnorji, Kibris’a kurdugu 1,3 nogaval-
lik1urkivo’ninilkgunosonorjisisanlralininacili-
sininavisavisonundavapacak.Colak,sozkonu-
susanlralinilkolnaozolligilasidiginisovlodi.
Sanavivo1icarolßakaniNihallrgun,vonihazirladiklari‘Colisonlslolnolorlivasa-
siKÒßlDosloklrograni’iloßorsa’vaacilanKÒßl’loro100binliravakadargoriodo-
nosizdosloksaglavacaklariniacikladi.Doniz1icarolÒdasi’nin(D1Ò)Moclisloplan-
lisindakonusanlrgun,dahaoncoKÒSClß,lMKßvoSlKarasindabirprolokolin-
zalandiginivoKÒßl’lorinßorsa’vaacilnalarinikolavlasliran,ßorsa’vagirnonalivol-
lorinibuvukorandaazallanduzonlonoloroinzaalliklarinianlalli.KÒSClß’insindi
dobuvonisarllarallindaßorsa’vagirnokislovonKÒßl’loricinvonibirdosloknodoli
oluslurdugunudilogolironlrgun,ßorsa’vaacilnakislovonbirhrnanin,pivasadanis-
nanlikbodoli,baginsizdonolinbodoli,SlKkavilucroli,lMKßColisonlslolnolorli-
vasasilislosi’nokabulucroli,norkozikavilkurulusunasralivoaracikurulusaodono-
cokkonisvongibinalivollorlokarsilasliginibolirlli.ßakanlrgun,ßorsa’vaacilanhor
birKÒßl’vo100binliravakadargoriodonosizdoslokvoavricabaginsizdonolinvap-
lirnakislovonlunKÒßl’lorodo10binliragoriodonosizdoslokvorocoklorinisovlodi.
SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK
î|KI0k||k|û0k|0|ĀlîlM(+I
lkt|sa4|
faa||]et kc||ar|
ì0I0
îa|at
ì0II
îa|at
|m.|.| º.r.;|| l`.` l|.I
0|!. |||r|e|| |m.|.|| l|.? l.`
|:e:e| |m.|.|| l.l ?.l
!|||r |||r|e|| |m.|.|| `0.l lê.|
!e|º||| |||r|e|| |m.|.|| `ê.| l.l
0|;|meº;.º| |m.|.|| ll.l 0.I
|e|| .e ||º||| |||r|e||r |m.|.|| ll.` l`.ê
|º.: .e .º.: m.r|. |||r|e|| |m.|.|| I0.' ll.?
|.º|| .e |.º|| |||r|e|| |m|. l?.I `.l
|.;|||| me!;.r|r |.º||m.º| :ºº.||||m.º| l.I l`.`
|º| |^m||| |.|re e!||m|º re||º| ||. |m|. l'.` |I.'
||m;.º.| m.!!e .e |||r|e|| |m.|.|| ll.? l|.'
!eme| e:t.:|||| |||r|e||r|r |m.|.|| ll.I 0.l
|.|:|| .e r|.º||| |||r|e|| |m.|.|| l`.l `0.l
||ºe| me|.||| º|m.;.r m|re|.| |||r. |m|. l'.I lê.I
|r. me|.| º.r.;|| 0.| `l.'
|.||||.º;ºr me|.| |||r|e|| |m.|.|| l| ll.l
|||º|º.;.||.||r. e|e||. ºr||| |||r |m|. `?.I lê
||e||||||| |e:||t.| |m.|.|| l'.| ``.|
|.\.' m.||re .e e||rm.r |m.|.|| l'.I lI.`
|º|º||| |.|. |.º||| |^mº||. ;.|^mº|| |m|. I`.| ll.`
||ºe| ||.º|m.|.:|.||r|r |m.|.|| êl 0.`
|º|||;. |m.|.|| `l.| l|.`
||ºe| |m.|.||.| 0.` `|.l
|.||re e||rm.r|.||r ||||||m.e ºr.||m| ll.` '.l
<BFEFDü 13
9 NýîkN ì0II tUMkkI|îýZAMAN
Kars|]aka'4a |rsa
e4||ecek 1ä0 æ||·
]cr ||ra||k Þark Ya·
saæMaº|se||r prc·
|es|r4e Iàrker|er
]àt4e 40, Ankara-
`ç9ifaVnûbýVVh
Ā`ZûnaĀf`Āûn_Vûb-
ýVVhýĀf_Zh`ZfĀĀgZ
m’nYZ(%ÇVfdVmV
gV]Ād#BVjĀýZ-
]Āf!'%%-ÇYZbWZfĀ
ûnaĀfÇYZmVdç`açý
ZbW’m’_mVhçfça
dfc^ZgĀc`VXV_#
<dcXb[\mc\i`e[\eþqd`iÉ\
*,'d`cpfec`iXcébûébXidX
Marketter scrra |rsaat
ºra|a 4a 8crsa']a ac|||]cr
ýstar|a| ºe krkara'4a æ||]ar ||ra||k |rsaat prc|e|er|re |æta atar s|rket|er|r ]er| rctas| ýtæ|r c|4a. Iàrker|er, 0ar·
æat ºe ýtka ýrsaat, |æ|ak Kcrat ûY0 ||e ]Vgç`VhhVbdVmjZfaZacYZ`Ām`Z(*%aĀ`mcb`ĀfV`ç_YZjdfc^ZmĀ
WVý`Vhhç#:a`V_@cbih<ND<ZbZ`B’Y’f’BifVh@ifia!ûnaĀfÇYZ_ĀgcbVfgV`VfçBVjĀýZ]ĀfÇYZĀbýV-
VhçbWVý`VYçþçbç!Vg\VfĀ'*+aĀ`mcb`ĀfV`ç_\Z`ĀfWZ_`ZbhĀgĀ’nZfĀbYZbVb`VýaVmVdhç_`VfçbçĀ[VYZZhhĀ#
ý8kkHýM8k|Ik ûOBûG
-
lznir'in dogalgaz dagilin sir-
kolinin kurucu orlagi 1urkorlor
Holding, bu sohirdo 350 nilvon liralik
konul, ohs, alisvoris norkozi (AVM)
vo ololdon olusan karna bir projo
baslalli. Kanu sirkoli lnlak Konul
CYÒ, Karsivaka ilcosindoki son ar-
sasini hasilallan vuzdo 25 pav karsi-
liginda konul, ohs vo AVM vapnak
uzoro 1urkorlor'in buvuk orlak oldu-
gu 3 sirkolo vordi. lark Yasan Mavi-
sohir adi vorilon projovi insa odocok
sirkollo 1urkorlor vuzdo 40, Ankara-
li Durnaz lnsaal ilo lznirli lzka lnsa-
al sirkollori iso vuzdo 30'ar pava sa-
hip. 1urkorlor Holding Yonolin Ku-
rulu ßaskani Kazin 1urkor, Dogal-
gaz dagilinini vapliginiz icin lznir'i
vo lznirlivi ivi lanivoruz. Yillik dogal-
gaz lukolinindo lznir ikinci sirada.
lkononik polansivoli gordugunuz
icin burava nilolikli konul vapnava
karar vordik. 350 nilvon liralik lark
Yasan Mavisohir projosi, 2008 vilin-
dan bu vana lznir'do vapilnis on bu-
vuk valirin projosi.¨ dodi.
lark Yasan Mavisohir projo-
si lznir'do pavdaslarin kaliliniv-
la lanilildi. 1anilin loplanlisina ka-
lilan lnlak Konul CYÒ Conol Mu-
duru Mural Kurun, lznir'doki son
arsalari Mavisohir'do insaalin bas-
ladigini, bundan sonra voni vasan
alanlari oluslurnak icin voni arsa-
lar aravacaklarini sovlodi. 256 nil-
von liralik golir boklonlisi uzorin-
don asgari vuzdo 25 pav ilo Mavi-
sohir arsasini ihalo olliklorini bolir-
lon Kurun, Ana lahnininiz go-
lir 300 nilvon lira civarinda olur.¨
dodi. ßundan sonra 1ÒKl vo ln-
lak Konul olarak konlsol donusuno
agirlik vorocoklorini vurgulavan Mu-
ral Kurun, sohir icindoki oski vapi
slokunu vonilonovo vonolik projo-
lor gorcokloslirocoklorini ilado olli.
Kurun, Konlsol donusun dovin-
co akla illaki gocokondu golnosin. 5
kalli oski bir aparlnan da donusuno
ihlivac duvabilivor. lslanbul'da ßa-
kirkov, ßagcilar'da bovlo cok ornok
var.¨ divo konuslu. Su anda dun-
vadaki halka acik CYÒ'lar arasinda
Avrupa'da 6., dunvada iso 21. buvuk
sirkol olduklarini sovlodi. Kurun,
ßu vil 605 nilvon lira kar acikladik
vo lonollu dagillik. Sirkolin pivasa
dogori 2003 vilina goro uc kal arlli. 8
vilda 20 nilvar liralik konul salisin-
dan 7 nilvar lira pav aldik.¨ dodi.
Mavisohir projosindo 521 dai-
ro bulunuvor. Dairolor 21 vo 24 kalli
7 blokla vor alivor. lnsaalin 12 Aralik
2012 gunu bilirilnosi planlanivor. ln-
sasina baslanan projodo zonin loro
kazik ilo doprono karsi guclondirildi.
ßrul 70-80 nolrokarolik 1+1 dairolo-
rin hvali 174 bin ilo 220 bin lira ara-
sinda dogisivor. ßina allinda kapali
olopark vo kapali havuza sahip projo-
doki on buvuk 5+1 daironin hvali iso
800 bin lira civarinda. Mavisohir'do
nolrokaro basina orlalana hvallar
iso 2 bin 200 ilo 2 bin 700 lira arasin-
da dogisivor. lznir'o ozol olarak pro-
jodo balkon vo loraslar gonis lululdu.
lnlak Konul CYÒ, Mavisohir bolgo-
sindo 2003'lon bori 2 bin 854 konu-
lu hasilal pavlasini voluvla ihalo olli.
î|kKkN îkHýN ûHI6C7JA
-
Òcak avinda porakondo
grubunu halka arz odon
Kilor Holding, bu vilki ikinci
arzini Kilor Cavrinonkul Yali-
rin Òrlakligi ilo vapivor. 13-15
Nisan 2011 larihlori arasinda
lalop loplanacak arz 5,10-6,10
lira hval araligindan gorcoklos-
lirilocok. livalin iskonlolu ol-
dugunu kavdodon Kilor Hol-
ding Yonolin Kurulu ßaska-
ni Nahil Kilor, Halka arzdan
valirincinin kazannasini, on
ononlisi valirinin labana va-
vilnasini islivoruz. ßizo orlak
olanlarin arkanizdan boddua
olnosini islonivoruz.¨ dodi.
Sornavo arlisi vo orlak sa-
lis soklindo vapilacak halka
arzla Kilor CYÒ'nun sornavosi
70 nilvon liradan 87,5 nilvon
lirava vuksollilocok. 30 nilvon
187 bin 500 adol pav vo Kilor
CYÒ'nun vuzdo 34,5'i halka
arzi sonucunda 154 nilvon lira
ilo 184 nilvon lira para lopla-
nacak. Sirkolin gavrinonkullo-
rinin dogori 1 nilvar liravi bulu-
vor. Su ana kadar iclorindo ls-
lanbul Sapphiro'in do vor aldi-
gi 4 bilnis projosi bulunan Ki-
lor CYÒ, lslanbul, Ankara, lz-
nir, Kulahva vo Zonguldak'la
valirinlar vapivor. Kilor Hol-
ding porakondo, gavrinonkul,
onorji vo lojislik alanlarinda
laalivol goslorivor. Halka arz-
da konsorsivunun lidori Do-
niz Yalirin'in Yonolin Kuru-
lu Murahhas Azasi Calor ßa-
kirhan da halka arzda iddi-
ali bir hval sovivosi bolirlon-
digini, hval araliginda vuzdo
36-53 arasinda bir iskonlo soz
konusu olduguna dikkal cokli.
Kilor CYÒ'nun halka arz son-
rasi pivasa dogorinin 446-534
nilvon lira araliginda olusna-
si boklonivor. Yuzdo 65'i birov-
sol valirinci olnak uzoro vuz-
do 75'i vurlici valirinciva avri-
lan hissolorin vuzdo 25'i vurl-
disi valirinciva salilacak.
K|NIî|| 00NUîUM| Ik|ýÞ
lslanbul ßuvuksohir ßolodivo-
si vo ilco bolodivolorinin konl-
sol donusun projolorini losvik
olliginin allini cizon Nahil Ki-
lor, lovonl gibi norkozi vor-
lordo projo golislirnok islivo-
ruz. Konlsol donusun projo-
lorindon ciddi boklonliloriniz
var.¨ dodi. Kanu arsasi salis-
larini vo arsa sahiplorivlo go-
lir bolusunlu projolor posindo
olduklarini aciklavan Kilor, al-
digi duvuna goro lslanbul'da
bolodivonin konlsol donu-
sun vorlorindo onsali 4 ka-
lina cikardigini dilo golirdi.
-
Roal Hipornarkollor Zinciri, Cazianlop'loki
nagazasini kapalacak. Molro Croup
bunvosindo bulunan porakondo zinci-
ri, 12 vildir Cazianlop'lo laalivol goslo-
rivordu. Araban Yolu uzorindo M1 Alis-
voris Morkozi icindo 9 bin nolrokaro sa-
lis alanina sahip Roal Cazianlop nagaza-
si 12 Haziran 2011 larihindo nusloriloro kapa-
nacak. Haziran sonunda kiraci olduklari naga-
za binasini lananon bosallacak. Yolkililor,
cokilno kararivla ilgili olarak, 12 so-
nodo Cazianlop'in sohir golisini bizlo-
rin boklonlilorinin lan aksi vonundo gor-
coklosli. lorakondoci olarak nagazanizin
karliliginda lokasvon on ononli olkonlordon
birisidir.¨ dogorlondirnosindo bulundu. ûkIýkNI|ÞAA
H6N;6 I6H6G>B/CûN6Oû9:BûG86C
îapp||re'|r pcrtfc]|er|r|r ]àt4e 81'à c|4aºara |e||rter K||er ûY0 Ycret|æKara|a 8aska·
r| Na||t K||er, sa4ece se]|r teras|r4ar]||||k 8·9æ||]cr4c|ar ºe||r |ek|e4|k|er|r| |fa4e ett|.
=Wp_Wdj[fĔcWĐWpWièdèĔaWfWjèoeh
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
Q
8
D
8
E
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
f14 GÜNDEM
SAYFA TASARIM: YUNUS ASLAN
ûere|karæa]
8askar||º|’r|r ‘8a|·
]ct’ 4aºas|]|a ||º|||
ac|k|aæas| |akakca·
|ar| k|t4|r4|. lstar|a|
k4||]es| cràr4e tcp·
|arar Hakak Der-
nekleri Platfor-
mu üyesi avukat-
lar, ‘Genelkurmay’ç
anlamakta güçlük
çekiyoruz’, ‘Her-
kes kendi iýini
yapsçn’ yazçlç dö-
vizler taýçdç.
FOTOüRAF: ZAMAN,
SELMAN EĀTÜRKLER
ûkIk’4aasker|er
àter|r4e]ap||ar4e·
re]|erkaæac]ar4a
|à]àktepk|]ere·
4erc|4a.M|||et|r
eæaret|Me|æet·
c|k|er|r kobay fa-
resi gibi kullançl-
masç vicdanlarç
sçzlattç. Sivil top-
lum örgütleri söz
konusu olayla il-
gili suç duyuru-
sunda bulundu.
FOTOüRAFLAR:
ZAMAN
BĀRĀNCĀ SAYFADANDEVAM
-
Conolkurnav ßaskanligi rosni in-
lornol silosindo vavinlanan bildiri-
do, “1urk Silahli Kuvvollori’nin gorovli vo
onokli163porsonolininluluklulukhalinin
dovanini anlanakla gucluk cokilnoklo-
dir.”donilivordu.Yargilanasurorkonbov-
lo bir aciklananin vapilnasi kanuovun-
dalopkivlokarsilandi.Sivasilordo1SK’nin
aciklanasini vargiva nudahalo olarak vo-
runladi. Aciklanava sorl lopki gosloron
hukukcularisokonuvuvargivalasidi.
HukukDornoklorillallornu,aciklana-
va iliskin Conolkurnav ßaskani Òrgonoral
lsik Kosanor vo ilgililor hakkinda suc du-
vurusunda bulundu. Sullanahnol’loki ls-
lanbul Adlivosi’no golon Hukuk Dornok-
lori llallornu uvosi bir grup avukal adi-
na aciklana vapan avukal 1ulav Solu,
Conolkurnav’in aciklanasini ‘lalihsizlik’
olarak dogorlondirdiklorini sovlodi. Solu,
“Conolkurnav ßaskanligi, hicbir volki vo
hakki olnanasina ragnon ßalvoz davasi
vargilanasurocinoiliskin163nuvazzalvo
onoklisubavhakkindakiluluklanakarari-
nindovanivonundovorilonnahkonoka-
rarini anlanakla gucluk cokliklori vonun-
dolalihsizbiraciklanavapnislir.Yargior-
ganlari gorovlorini vaparkon hicbir sahsin
vokurununnaddivonanovibaskisiallin-
daolanaz.ßaskiallindakibirvargiadalollo
huknodonoz.Yapilanaciklanaaskoriku-
runlarin, darbolorin golislirdigi askori vo-
savol kullurundon halon vazgocnodigini
goslornoklodir.NasilkiConolkurnavbazi
sovlorianlanivorsabizdopinicokilnisol
bonbasinin oldo lululnasi onrini vororok
4askorinolnosinonodonolansubavinko-
runnasini anlanivoruz. Òrdunun konu-
lanlarilaralindandosononnavinlarvuzun-
donhavalinikavbodonaskorlorin‘lKKla-
ralindansohilodildi’rosniaciklanasinian-
lanivoruz.Milloloinalolsundivo33insani
kursunadizdirongonoralinisnininkislalara
vorilnosinivovalanigorovinivapanaskor-
lorinkobavolarakkullanilnasinianlanivo-
ruz. Silahli Kuvvollor’in gocnislon buguno
anlavanadiginiz lasarrufarini uc uca ok-
losok lslanbul’dan Ankara’va vol olur. Co-
nolkurnav ßaskanligi’nin inlornol silosin-
doki basin aciklanasinin Anavasa’va avkiri
vosucolusluracaknilolikloolnasinodoniv-
lo cunhurivol savcilarini gorovo davol odi-
voruz.’’divokonuslu.Crup,vapilanacikla-
naninardindan,ConolkurnavßaskaniÒr-
gonoral lsik Kosanor vo digor ilgililor hak-
kindahazirladiklarisucduvurusudilokcosi-
nilslanbulCunhurivolßassavciligi’nasun-
du.Dilokcodo,lsikKosanorvodigorilgililor
hakkinda ‘vargi gorovi vapani olkilono’ vo
‘adil vargilanavi olkilonovo losobbus’ suc-
larindankanudavasiacilnasilalopodildi.
Savunna Avukallari Dornogi ßaska-
ni Muhillin Kovluoglu iso su iladolori kul-
landi: “Aciklana hukuki olarak kosinliklo
suc.Conolkurnav,‘ßizdolalarcadarbopla-
niolnadiginibildirdik’divor.Movculdolil-
lorisoConolkurnav’idogrulanivor,olavin
bir soninor planindan olo oldugunu gos-
lorivor. Hukunol kararlilik goslorirso, Co-
nolkurnav ßaskani’nin gorovdon alinnasi
icinbilogirisindobulunabilir.ßununhuku-
kilonolinovcul.Cunkuhorkurunkondi
nonsuplarinin vargilannanasi, luluklan-
nanasi,lahlivoodilnosiicinlolvavorno-
vokalkarsabuisinsonugolnoz.”
-
KonvaßaroßaskanilovziKava-
can, Conolkurnav’in aciklana-
sininicorikvosokilbakinindanvargi-
salsuroconudahaloniloligilasidigini
bolirlli.Kavacan,vaziliaciklanasinda,
“Conolkurnav, ßasbakanlik’a bagli
bir guvonlik kurulusudur. ßu kurulu-
sungorovloriarasindavargivorlorinin
kararlarini sorgulanak vo oloslirnok
bulunnanakladir.Askorkisilorinlu-
luklannasi da bu ulkodo olanakli ol-
dugukanuovunanalolnusdavalar-
dagorulnuslur.lsillikilkosinindoga-
sigorogiaskorkisilordoislodikloriid-
dia olunan ovlonlordon dolavi vargi-
lanabilir vo luluklanabilirlor. Conol-
kurnav ßaskanligi’na duson odov,
bunvosindobulunangorovlilorinsuca
bulasnanasi icin gorokon onlonlo-
ri lilizliklo alnasidir. Conolkurnav
ßaskanligi’ningorovloriarasindavar-
giva inlikal odon davalar kapsanin-
davorilonkararlarisorgulanakvoral-
nanakladir. Conolkurnav ßaskanli-
gi,volkivogorovsinirlariniasnana-
lidir.’’iladolorinikulandi.K0NYkZAMAN
-
Sullanahnol’lokilslanbul
Adlivosi’no golon lnsan
HaklarivoMazlunlarlcinDa-
vanisnaDornogi(Mazlundor)
uvosibirgrup,Conolkurnav’in
aciklanasi ilo CA1A’da loda-
vi goron bazi askorlorin bilin-
sol donovlordo kullanildigi id-
dialarina iliskin bir basin acik-
lanasivapli.Mazlundorlslan-
bul Subosi ßaskan Yardinci-
si Kava Karlal, “Conolkurnav
28Subal’lankalnaaliskanligi-
nilikhalindodovanollirnok-
lodir.‘Yargigorovivapaniolki-
lono’ vo ‘adil vargilanavi ol-
kilonovo losobbus’ suclarinin
alonon vo basin voluvla islon-
nosianlaninagolonsozkonu-
suaciklanahakkinda,vargior-
ganlarinindorhalharokologoc-
nosigoroknoklodir.’’dodi.
Kava Karlal, aciklanasinda
CA1A’daki skandala da dogin-
di. ßasina vansivan gorunlulor-
do, Noroloji Anabilin Dali’nda
lodavi anacli haslanodo bulu-
nan20askoruzorindocosillido-
novsol calisnalarda bulunul-
dugunun goruldugunu anlalli.
Karlal,“CA1AKonulanligi’nda
vuku bulan olavda, kondilorin-
don izin alnaksizin ilgili von-
lonlorinuvgulandigidillondiril-
nislir.Askorionir-konulazin-
ciriicindoonalllaolanorinira-
dosini kinso ononsonoz vo
‘lnrodivorun, kobav ol’ do-
nir vo askorlor o is icin kullani-
lir.’’ divo konuslu. Crup acikla-
naninardindan,‘Mohnolcik’in
donovlordo kullanildigi’ iddiala-
rina iliskin suc duvurusu dilok-
cosini askori bassavciliga gon-
dorilnok uzoro lslanbul Cun-
hurivol ßassavciligi’na sun-
du. Dilokcodo, Noroloji Anabi-
linDali’ndagorovlidoklorlarvo
digor sorunlular hakkinda ‘ln-
san uzorindo donov’ sucundan
kanudavasiacilnasivosupho-
lilorincozalandirilnasiislondi.
ûere|karæa]
]etk|s|r|as|]cr
GATA’daki skandal
yargêya taþêndê
Anayasa açékça ihlal edildi
bildirinin hesabé sorulmalé
HUKUKtU|kk0kNû|N||KUkMkYHkKK|N0kîUt0UYUkUîU:
‘û|t||c4a]|’ka|a|
ett|:8er]apt|r4|æ
ûc|càk’te|a|arar
|e|ºe|er,Iì|]|à|
|44|araæes|re]eter
îererºeî|k’|rta|||]e
ta|ep|er|re44e4||4|
-
lski lrzincan Cunhurivol ßassavcisi llhan Ciha-
nor,adlivovogizliodavaplirdigivonundokiiddia-
larlailgilisorularicovapladi.CizliodavikabulodonCi-
hanor,sozkonusuodadaillogalislorvapildigiiddialari-
ni iso roddolli. lski lrzincan Cunhurivol ßassavcisi ll-
hanCihanor’in,‘gorovinikoluvokullannakvoinarkir-
liliginonodonolnak’suclanasivlaYargilav’davargilan-
nasinadovanodildi.Yargilav11.CozaDairosißaskani
lrsanLlkor,lrzurun2.AgirCozaMahkonosi’ndonis-
lononCihanor’inlrzincanCunhurivolßassavciligido-
nonindovurullugu‘conaalloro’iliskindavadosvasinin
honuz Dairo’vo golnodigini sovlodi. Cihanor’in avuka-
li1urgulKazan,islonondosvagol-
nodon do kondilorinin ‘gorovi ko-
luvo kullannak’ sucuna iliskin sa-
vunna vapabilocoklorini savundu.
Dairo ßaskani, lrzurun’dan islo-
non Cihanor’in lrzincan Cunhu-
rivolßassavciligidononindovurul-
lugu ‘conaalloro’ iliskin dava dos-
vasinin boklonilnosino karar voro-
rok,durusnaviorlolodi.
llhan Cihanor, durusna son-
rasiadlivodogizliodaolduguiddialarinacovapvordi.
Yuzloslirno,loshisvoiladoalnaislonlorinindahacok
hakinvosavciodalarindavapildigini,budurununda
ozolliklo cinsol islisnar gibi suclarda voni nagduri-
vollorosobopoldugunusavunanCihanor,“Òda,los-
hisodonloodilonivasavauvgunbirsokildobirbirlori-
nigornovocogisokildodizavnodilnis,adlivoninorla
vorindo,acik,icindobilgisavarvokanoradisindabas-
ka bir sov olnavan bir odadir. Cizli arsiv soz konu-
sudogildir.Òoda,savcilarinkullanininauvgunola-
rak halon oradadir. Ò iddialari ciddivo alnavin, doli
sacnasi sovlor. Conaal soruslurnasindan onco, ad-
livovogidorgilnozvaplirdiginbirodadir.Dahaonco
gorovvapligin,ninarininizinvordigihononhonon
hor adlivodo avni odalari vaplirdin. lnsan haklari-
nauvgun,iladoalnaodalaridir.”dodi.kNKkkk ZAMAN
M|IlNkkî|kNANKARA
-
12lvluldarbosinovonoliksoruslurnahizkos-
nodonsuruvor.AnkaraCunhurivolSavcisiMu-
ral Donir’in, lslanbul Cunhurivol ßassavciligi’ndan
ßalvoz Davasi kapsaninda olo gocirilon 12 lvlul as-
kori darbosivlo ilgili bolgolori islodigi gundono gol-
nisli. Soruslurna savcisi Donir’in vazisinin ardin-
dan, bolgolorlo ilgili lslanbul ozol volkili savcisi vo
ßalvoz davasina bakan nahkono hovolivlo lololon-
lagorusorok,aranalardaologocirilon12lvlul’loilgili
orijinalbolgolorhakkindabilgialdigiogronildi.
ldinilon bilgiloro goro, Colcuk’lo vapilan arana-
larda12lvluldarbosivloilgilisadocoßavrakllanido-
gil, cok ononli bilgi vo bolgolor olo gocirildi. ßolgolo-
rin, askori darbo iddiananosinin onurgasini oluslu-
racaksovivodooldugukavdodildi.ßuaradaSavciDo-
nir,31viloncogorcoklosonaskoridarboninzanana-
sinina ugradigi goruslorino do karsi cikli. Donir, za-
nanasini surosinin, soruslurnava iliskin Anavasa’da
voralanongolin(gocici15.naddo)kaldirildigi12lvlul
2010’dabasladiginivurguladi.12lvlulaskoridarbosi-
novonoliksoruslurnaninvalnizcadarbovigorcoklos-
liron Milli Cuvonlik Konsovi uvolorino vonolik olna-
vacagi da kavdodildi. Savci Donir’in o donon darbo
onrinivoronkonsovuvolorininvanisira,onriuvgula-
vansorunlupolis,askorvoburokrallaridasoruslurna
kapsanina alacagi bolirlilivor. Ölo vandan, savciligin
soruslurnasinin birkac vili bulacagi iddialari da dog-
ruciknadi.Soruslurnavionkisasurodolananlanavi
dusunonsavcilikkavnaklari,onorkon6av,ongocbir
vilicorisindoiddiananovilananlavacak.
-
lslanbul 14. Agir Coza Mahkonosi nobolci ha-
kinligi,gazolocilorAhnolSikvoNodinSonor’in
do aralarinda bulundugu lrgonokon soruslurnasi
kapsanindaluluklanan6kisininbudurunlarinindo-
vaninakararvordi.Alinanbilgivogoro,CMK’dakiil-
gili hukun goroginco lslanbul 14. Agir Coza Mahko-
nosi nobolci hakinligi lrgonokon soruslurnasi kap-
sanindaluluklanangazolocilorAhnolSikvoNodin
Sonor’indoaralarindabulundugu6kisininlulukluluk
durunlariniincolonovoaldi.ßukisilorinluluklulugu-
nailiskingorususorulanlslanbulCunhurivolSavcisi,
luluklulugundovanivonundogorusbildirdi.Savcinin
gorusunokarsibirdilokcovoronSonor’inavukaliNur-
canßavraklar,nuvokkilininlahlivosinokararvorilno-
sini islodi. Konuva iliskin incolonosini lananlavan
lslanbul14.AgirCozaMahkonosinobolcihakinligi,
avukalßavraklar’inlalobininroddino,6kisininluluk-
lulukhallorinindovaninakararvordi.lîIkN8U| ZAMAN
ûere|karæa]’|r‘8a|]ct’4aºas|r4aasker|er|rta|||]eta|ep|er|r|rre44e4||æes|àter|re]apt|º|ac|k|aæa]atepk||er4|ræek|||æ|]cr. Bildiriyi
yargçya verilmiý bir muhtçra olarak yorumlayan hukuk dernekleri, sorumlulardan hesap sorulmasç için Genelkurmay Baýkan-
lçþç hakkçnda suç duyurusunda bulundu. Dilekçelerde, TSK’nçn aççklamasçnçn Anayasa ve yasalara aykçrç olduþu aktarçldç.
Aççklamayla yargçya muhtçra verildi
lznir ßarosu’na uvo bir grup avukal, Co-
nolkurnav ßaskanligi’nin, inlornol si-
losindo ‘ßalvoz’ davasina vonolik vapli-
gi aciklanava iliskin, lznir Cunhurivol
ßassavciligi’na suc duvurusunda bulundu.
Suc duvurusunda bulunan grup adina lz-
nir Adlivosi onundo basin aciklanasi va-
panavukalMuslalaHalilColik,aciklana-
da davavla ilgili acikca nahkonovo lavsi-
vovololkindobulunuldugunuanlalli.“Ya-
pilan aciklana adola vargiva nuhlira ni-
loligindodir.” divon Colik, sunlari sovlo-
di: “Conolkurnav ßaskanligi’nin, or, uz-
nanvovaaslsubavlariloilgiliolaraksossiz
kalnasina ragnon, gonoral vo rulboli su-
bav porsonoli hakkinda bu lur aciklana-
larda bulunnasi dusundurucudur. Ana-
vasanizin 138. vo 1CK’nin 288. naddo-
si gorogi Conolkurnav ßaskaniniz hon
‘Anavasa naddosini ihlal’ sucunu, hon
do ‘adil vargilanavi olkilonovo losob-
bus’ sucunu birliklo islonislir. ßu konu-
da,sucduvurusundabulunuvorvoilgililo-
rigorovocagirivoruz.’’0I0|Mlk 0IKkN ûZMûR
krkara taæ|ar|]et îaºc|s| Marat 0eæ|r taraf|r4ar ]àràtà|er Iì |]|à|
4ar|escrastaræas|r|r,]||scraraka4artaæaæ|aræas||ek|er|]cr.
l|HkN tlHkN|k
(,GFCüKüB8
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
8
8
#?
8
B
8
E
>
{
B
K
<
G
<
H6N;6 I6H6G>B/6=B:I 7ûu:G
ý8kkHýMkîk||0Ā|U6C@6G6
S
Moclis'in son gunu 6 araslirna
konisvonu raporu gorusuldu.
Raporlardan biri oski ßßl lidori Muh-
sin Yazicioglu'nun havalini kavbolligi
holikoplor kazasivla ilgilivdi. Moclis'i
iso Yazicioglu'nun kavinbiradori olan
Novzal lakdil vonolivordu. Raporun
gorusulnosi sirasinda duvgulandigi
gorulon lakdil, raporun gorusnolo-
ri lananlandiklan sonra da kisa bir
konusna vapli. lakdil, Rahnolli
bonin onislondi. Òlurunu vonolir-
kon cok duvgulandin, ana kondino
hakin oldun. Ònun acisi hor gocon
gun daha da arlivor.¨ dodi.
12 Haziran socinlori nodonivlo
lalilo giron Moclis'in son gunundo
nillolvokillori duvgusal konusnalar
vaparkon, kursuvo cikanlar holallik'
islodi. Alisnalar son gundo do surdu.
Kansor araslirna konisvonu raporu
gorusulurkon MHl'li Òsnan Dur-
nus, lnsanlar kansor olnasin, bira-
kalin biraz daha vasasinlar. Kondin
icin bir sov islivorsan nanordin, bon
hopiniz icin islivorun.¨ dodi. ßu soz-
lori uzorino Durnus ilo AK larlililor
arasinda su divaloglar gocli:
Marat Y||4|r|æ (tcraæI: Sulovnan Donirol
do ovlo divor.
0sæar0aræas: Ò arlik avrildi, olini ologini
cokli. Hala onunla ni ugrasivorsun` ßi-
rak va, slros olno.
Ura| Kac|r (ýstar|a|I: Kin olini ologini cokli'
0aræas: Sulovnan ßov cokli.
Kac|r: Yok canin, novi cokli va'
0aræas: Yapnavin va'
Kac|r:Kinin vokil olacagini o kararlaslirivor.
0aræas: Ya, gori donnosi vakin, vapna-
vin va, dokunnavin.
Kac|r: ßir sov donodik, dokunnadik canin.
M|t|ýî ì1 NýîkN'0k
'0I|| ûUN0|M'|| I0Þ|kNktkK
ßu arada 12 Haziran'da vapila-
cak socinlor nodonivlo oncoki gun
lalilo giron 1urkivo ßuvuk Millol
Moclisi (1ßMM), 23 Nisan'da ozol
gundon'lo loplanacak. 1ßMM'nin
91. acilis vildonunu olan 23 Nisan
nodonivlo, nillolvokillori, bolgolorin-
doki socin calisnalarina bir gun ara
vorocok. Özol olurunda parli gonol
baskanlarinin Moclis'in kurulus vil-
donununo iliskin dogorlondirnolor
vapnasi boklonivor.
Yat|c|cº|a rapcra, ka]|r||ra4er|
Neºtat Þak4||'| 4a]ºa|ar4|r4|
=\_d`Bfil
ûercek|er|r àstàr4ek| crtà]à aca||æ
Acaba sovlo ni oluvor: ßir sorun
ogor dovlol sorunu' halini alnissa
Milli Cuvonlik Kurulu'nun (MCK)
ilgi alanina girnis oluvor... MCK
uvosi polilikacilar ilo askorlor soru-
nun cozunu icin bir plan hazirlan-
nasini kararlaslirivor: gorovlon-
dirnovi do vapivor MCK... llani
icravla gorovlondirilonlor, arada no
gocorso gocsin, zanani goldigindo
duruna nudahalo odivorlar...
Dovlol arsivindoki adinin 1u-
lan' oldugu nodon sonra aciklanan
11 vil oncosino ail Havala Donus
Òporasvonu' icin avnon bovlo ol-
nus: ßavranpasa Cozaovi'ndo uv-
gulanalari proloslo icin aclik grovi
baslalan hukunlulorlo ilgilonon
MCK nudahalo' ka-
rari alnis vo bu gorovi
landarna'va vornis:
landarna da oporas-
vonu' gozunu kirpna-
dan havala gocirnis...
12 hukunlu ilo iki orin
havalini kavbolligi, sag
kalanlarin Kaldiginiz
hucroloro lopodon gaz
siklilar¨ sikavolini hor
vildonunundo lokrar-
ladiklari oporasvonu'...
MCK uvosi ba-
kanlarin anlalinindan
anlasilan bu...
1ulan' kod adli
oporasvonda ara-
da gocon', ovloni
sona ordirnok icin
aclik grovi vapanlar
ilo dovlol volkililori
arasinda arabuluculuk' nisvonu
usllononlorin cabasivdi. Cunlor
bovu cozaovino lasindi bos avdin,
grovcilorin dironislorini vunusal-
nava calisli: nudahalodon sonra
da Cabalariniza sans laninak
icin bir suro daha vorilsovdi, kan
doknok goroknovocokli¨ acikla-
nasini vapli.
Corivo donup bakinca, onlarin
da, cabalarina unul baglavan biz-
lorin do no kadar sal oldugunuz
anlasilivor. MCK'nin aldigi karari
uvgulanakla gorovli olanlarin
sans' laninavacaklari bir arabu-
luculugun, grovcilor vunusasa bilo
olunlu bir sonuca orisnosi nasil
nunkun olabilirdi ki`
Acaba son 50 vil bovunca
ulkonizi karisliran sivasi suikasllar
vo killo ovlonlori icin do MCK'da
karar alinnis nidir` Sozgolini
Susurluk'la orlaliga dokulon kirli
iliskilorin ipuclarini da MCK lop-
lanli lulanaklarinda aranali niviz`
Yurldisinda dovlol adina' girisildi-
gindon kuskulanilan bazi ovlonlor
icin do MCK karari var nivdi`
1990'larin orlalarindan ilibaron
Adapazari-Duzco-Hondok ucgo-
nindo birbiri ardina sahnolonon
suikasllar kondiligindon nivdi,
voksa MCK karari sonucu nu`
Sindilordo hukunolo karsi
suc' islodiklori gorokcosivlo vargi-
lananlarin bir lurlu agizlarindan
cikaranadiklari bakla,
bu isloro karislirilan-
larin oporasvonu'
dovlol onavivla vaplik-
larina inandirilnalari
bilo olabilir.
ßu sorularin ho-
non hopsinin covabini
oldo olno lirsalini
saglivor 1ulan' bolgo-
si... landarna'nin aclik
grovino nudahalo icin
hazirladigi vo harh
harhno uvgulannis
bir oporasvon' oldugu
anlasilivor... Dono-
nin Cozaovlori gonol
nudurunun vo MCK
uvosi bakanlarinin
vapliklari aciklanalar
da nudahalo kara-
rinin hangi duzovdo
alindigina isik luluvor... Òporas-
vonun nahkonolik olan sonucu
iso zalon orlada.
Davavi goron nahkono nasil
bolgonin posino dusnus vo 11 vil
sonra da olsa gorcogin bir parca-
sini ogronnisso, avni nahkono
polilikaci vo burokrallarin iliral-
larindan harokollo MCK lula-
naklarini da lalop odobilir. Daha
koslirno vol iso su: Hukunol,
vakin larihinizin krilik dononoc-
lordo vapilan MCK loplanlilarinin
lulanaklarini aciklanasini MCK
Conol Sokrolorligi'ndon islovobilir.
Corcoklorin uslunun orlulu
kaldigi orlanlarda ozgurluklordon
soz odilonoz. f.kcraataæar.ccæ.tr
kca|a scr ä0 ]|| |c]ar·
ca à|keæ|t| kar|st|rar
s|]as| sa|kast|ar ºe
k|t|e e]|eæ|er| |c|r 4e
MûK'4a karar a||r·
æ|s æ|4|r! îctºe||æ|
îasar|ak'ta crta||ºa
4ckà|er k|r|| |||sk||er|r
|pac|ar|r| 4a MûK
tcp|art| tatarak|a·
r|r4a araæa|| æ|]|t!
I990'|ar|r crta|ar|r4ar
|t||arer k4apatar|·
0àtce·Her4ek àcºe·
r|r4e ||r||r| ar4|ra
sa|re|erer sa|kast|ar
ker4|||º|r4er æ|]4|,
]cksa MûK karar|
scraca æa!
9 NýîkN ì0II tUMkkI|îý Q8D8E
I8MMì1. 4creæscraer4| ºeMec||s tat||eº|r4|. M|||etºek|||er| 4e||r||r|er|]|eºe4a|as|p|at|rafctcºraf| cekt|r4|.
9 NýîkN ì0II tUMkkI|îý Q8D8E
(-GFCüKüB8
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
Q
8
D
8
E
#D
|
?
<
E
E
8
B
8
?
M
<
:
ÿ
ìI ]as|r4a|4aæ
e4||erHa|||
|ser4aº'|rarres|
Màr຺et |ser4aº,
Ä6fhç_YVjVbçb
gcbiXibi\fZXZ_
_VYVfmVýVaV_Ā€Āb
YiVZYZXZþĀa#Å
YĀmcf#BVbĀgVÇbçb
HVfi]Vb`çĀ`€ZgĀ
<n`Zh_m’bYZmV"
ýVmVb,'mVýçbYV_Ā
VbbZbĀbZbW’m’_
hZgZ``ĀgĀcþ`ibib
[chcþfVÑVfç#Hcb
YĀ`ZþĀĀgZ:jfZbÇĀb
XZnVZjĀbZ\ĀfYĀþĀbĀ
\faZ_#=FKFüI8=1
88# DL8DD<I
B{B:|FüCL
Iì |]|à| 4ar|ec|·
|er|r|rast|º| ||r
4|ºer à|kàcàîe|cak
0arac|k'|rarres| 8|r·
se| 0arac|k, Ä7ZbĀa
Vgç`]ZgVd`VýaVa
W’fY’bmVYV
c`VXV_#ÅYĀmcf#,%
mVýçbYV_Ā9ifVXç_!
Ä(%mç`YçfVXça
YĀbaZYĀ#ÅYĀmZ
Z_`Āmcf#=FKFüI8=1
Q8D8E# J<CxLB
B8GL:ÿ
Iar|||æ|t4ek| kara |eker|r
s|||ræes| |c|r |]| ||r f|rsat
Ma||r 0aæat|ar (I980 crces| U|kàcà Hareket'|r
||4er|er|r4erI: 12 lvlul larihinizdo bir kara
lokodir. Kondinizi o dononin nag-
durlari olarak gornuvoruz. Ò donon,
1urkivo'nin icorido vo disarida kallodildigi
bir suroclir. Dononin nagduru biz dogiliz,
asil nagdur dovlollir. ßu acidan 12 lvlul
1980 darbosi ilo ilgili 31 vil gocliklon sonra,
o donono iliskin bovlo bir soruslurnanin
acilnasini olunlu goruvoruz. ßu, kara lo-
konin silinnosi acisindan bir lirsallir. So-
ruslurna, olbollo nazinizdoki puruzlorin
gidorilnosini saglavacaklir. ßu lirsalin ivi
dogorlondirilnosini unil odivoruz.
0aºa4a æà4a||| c|acaº|t
k|aatt|r k|4eæ|r (|sk| U|kà 0cak|ar| ûere| 8aska·
r|I: Rolorandunda lvol' dodik. ßizin icin
guzol bir hodivo oldu. Anaciniz, inlikan
alnak dogil. Dundon inlikan alnak do-
gil, varinin 1urkivo'sinin onu acilsin divo
bu kanpanvavi vapnislik. ßir daha darbo,
ihlilal, cunla kurnava kinsonin lovos-
sul olnonosino vonolik bir no-
sajdir. ßu da donokraliklosno
acisindan cok ononlidir. 12
lvlulculorin vargilannasina
nudahil olacagiz. Horko-
sin davaci olnasi icin oli-
nizdon goloni vapacagiz,
doslok vorocogiz. Kinso
bundan bovlo bu lur
sovloro losobbus
odonosin. Vic-
dani sorunlu-
luk sahibin-
do olan
cok sa-
vida ulkudasiniz, rolorandunda havir'
dodiklori icin bugun vicdani pisnanlik
icindolor. Ana uzulnolorino gorok vok,
1urkivo dogru vola girnislir. ßundan son-
ra donokraliklosnovo kalki saglasinlar.
keferar4aæ4a eºet 4e4|º|æ|t |c|r
cck |ask| ºcr4àk
k|æet U|a (|sk| 8a||kes|r U|kà 0cak|ar| 8askar|I:
ldana gidon arkadaslarinin hosabinin
sorulnasi icin vapilan voni gorovlondir-
no kararini buvuk bir sovinclo karsiladik.
(Cozvaslarina hakin olanivor.) ßugun
bizin icin bavran gunudur, cunku 12 lv-
lul saniklari vargilanacak. Haksiz voro asi-
lan arkadaslarinizin ruhu sad olacak. 12
lvlul'o lanol olsun. 11 vil bovunca cosilli
cozaovlorindo kaldin. Dorl koz idan co-
zasi aldin vo vuzlorco sonovo varan coza
islonivlo vargilandin. ßu karar, bizin icin
cok sov ilado odivor. Rolorandunda ovol'
dodiginiz icin MHl'don cok olosliri aldik.
ßizi ilibarsizlaslirnak icin kullanildiginiz
vonundo aciklana vaplilar. Dovlol ßahco-
li, bizi hainlik vo donokliklo sucladi. Sin-
di bu karara karsi MHl'nin alacagi lavri
dikkallo izlovocogiz. ßizi kucuk dusurucu
bovanlarindan sonra acaba ozur dilovo-
coklor ni` Arkadaslariniz cok uzuldu,
halla rolorandunda ovol' dodiklori icin
islorindon oldular. ßu arkadaslariniz, ul-
kucu harokolin colasini cokon insanlardi.
0eº|et|æ|t|e |ar|s|k ||r sek||4e
a||rete º|4eceº|t
Hasar taº|a]ar (|sk| U|kà 0cak|ar| ûere| 8as·
kar|I: 12 lvlul'un ardindan 5,5 vil coza-
ovindo kaldin. ßoraal olliklon sonra
cokliklorinin vanlarina kar kaldigini du-
sunuvordun. Haksiz voro vapilan iskon-
colorin hosabinin sorulnanasi icinizdo
bir ukdo olarak vor olnisli.
ßarisnanin olnasi icin, haksiz uvgu-
lanalari vapanlarin vargilannasi goroki-
vordu. Sindi, bu lirsal 12 lvlul dononivlo
ilgili baslalilan bir soruslurnavla vaka-
landi. Arzunuz, cokliginiz izdiraplarin
hosabinin sorulup dovlolinizlo barisnis
olarak havala gozlorinizi kapanaklir.
Hì|ì rà]aæ4a |skerce ºcrà]craæ
MataNer 0ràc]||4|t: Dava acilirsa nudahil
olacagin. 4 vil cozaovindo dusnana bilo
vapilnavacak, insan onuruna vakisna-
van lurlu iskoncoloro labi lululdun. ßo-
raal olnono ragnon cozaovindo vasa-
nan bir olav vuzundon 10 av daha coza
vordilor. ßu cozavi sucsuz voro valligin
uc vildan nahsup olnodilor. Askorlorin
hukuk anlavisi islo buvdu. lskoncolor
kalici haslaliklar birakli. ßir askor vova
polis araci gordugun zanan lodirgin
oluvorun. Cocolori ruvalarinda hala
kondini hapislo iskoncodo goruvordun.
keferar4aæ a|4atæaca
4|]er|ere |]| ceºap c|4a
ýrfarîcræet ( |sk| U|kà0cak|ar| 8askar|I: Sav-
ciligin karari, 12 lvlul rolorandununda
no kadar ononli bir osigin asildiginin
goslorgosi. llk dola bir iklidar darboci-
loro karsi, nillolin hukukunu nudalaa
odivor. Soruslurnanin acilnasi, 12 lv-
lul rolorandunundan bori darbolordon
hosap sorulnadigindan don vurarak
Anavasa'nin gocici 15. naddosinin kal-
dirilnasinin bir aldalnaca oldugunu
sovlovonloro do Ankara Savciligi'nin lo-
sobbusu, ivi bir covap olnuslur.
îcr 4erece creæ|| ||r ºe||sæe
kºakat Hasar ý|ter (Yasah]e|| U|kàcà|er
0erreº|'r|r 8askar|I: Anavasa rolorandu-
nu oncosindo, kondilorini hukuklan
vana inis gibi gosloronlor iclon ico dar-
bocilori savunuvordu.
Soruslurna, darbocilorin vargilana-
navacagi lozini vo zananasini bahano-
lorini dilo golironlori iso lazlasivla uzdu.
Hon nillolinizin vo cocuklarinizin
golocogi acisindan, hon zalinlorin zu-
lunlorinin vanlarina kar kalnavacaginin
bilinnosi bakinindan hon do darbocilo-
rin kalplorino korku salinnasi acisindan
son doroco ononli bir golisnodir.
|ºet c]arar |a]r|r|
ºcræe]e |as|a4|k
îe|cak 0t4aº (|sk| Mar|sa U|kà 0cak|ar| 8as·
kar|I: Rolorandundaki havirda havir
vardir¨ slogani illas olli. lvol¨ ovu vor-
nonizin havrini gornovo basladik.
12 lvlul 1980 darbosini, gurullusu
buvuk bir azinlik dosloklivor. Soruslur-
na bu gurulluvu cikaran azinliga kadar
uzavabilir. 1urkivo'do buguno kadar lok
bir darboci vargilanananisli. Ancak bu
soruslurna, iklidarin cosarolivlo arlik
darbocilor vargilanacaklir.
Hk8ý8ûU||k6C@6G6
S
CHl Morkoz Yonolin Kurulu (MYK) la-
ralindan bolirlonnovo calisilan nillolvokili
adav lislosi, pazar gunu larli Moclisi'ndo (lM)
onavlandiklan sonra Yuksok Socin Kurulu'na
(YSK) sunulacak. Yonolicilor vo parlinin laninnis
isinlori adavlik icin buvuk sohirlori lorcih olli. Co-
nol ßaskan Konal Kilicdaroglu lslanbul'dan, Do-
niz ßavkal Anlalva'dan, Öndor Sav iso Ankara'dan
adav goslorilocok. Conol baskan vardincilarinin
buvuk bolunu iso lslanbul vo Ankara'dan lislovo
konulacak. Adavlik icin 29 ildo onsocin vapilirkon
lslanbul vo Ankara'nin bunun disinda lululnasi,
bazi nillolvokillorinin lopkisini coknisli.
larli kulislorino goro, nillolvokili adav lislosi
buvuk oranda sokillondi. ßuna goro Kilicdaroglu
lslanbul 2. ßolgo'don, gonol baskan vardincilarin-
dan Cursol 1okin lslanbul 1. ßolgo'don, lrdogan
1oprak iso lslanbul 3. ßolgo'don lislo basi olacak.
Kilicdaroglu, gonol baskan vardincilarindan Suhovl
ßalun, lrdogan 1oprak, Lnul Òran, Sozgin 1an-
rikulu, Conol Sokrolor ßihlun 1anavligil vo Crup
ßaskan Vokili M. Akil Hanzacobi'vi do lslanbul'dan
adav goslorocok. Ankara 1. ßolgo'do lislo basinda
Conol ßaskan Yardincisi Soncor Avala, 2. ßolgo'do
iso Conol ßaskan Yardincisi Culsun ßilgohan'in
olacagi bolirlilivor. Conol baskan vardincilari Òs-
nan Korulurk ilo lnrohan Halici da Ankara'dan
adav goslorilocok. Conol baskan vardincilarin-
dan lzzol Colin vo Hursil Cunos iso Kocaoli'ndon
adav olacak. Conol ßaskan Yardincisi laik Özlrak
1okirdag'dan konlonjandan, Conol ßaskan Yardin-
cisi lngin Allav Sinop'lan, Conol ßaskan Yardincisi
Alaallin Yuksol lznir'don, Conol ßaskan Yardinci-
si Sona Kaloli ßursa'dan, Conol ßaskan Yardincisi
Volkan Canalioglu iso 1rabzon'dan lislo basi olacak.
larlido birlik' gorunlusu vornok islo-
von Kilicdaroglu'nun, rakiplori Doniz ßavkal'i
Anlalva'dan adav goslorirkon, oski Conol Sokrolor
Öndor Sav'i iso Ankara'dan lislovo kovacagi ko-
nusuluvor. Anlalva adavlarini ßavkal'a birakacak
olan Kilicdaroglu'nun, Sav okibindon Hakki Suha
Òkav'a da lislodo vor vornosi boklonivor. Anka-
ra lislolorindo avrica YARSAV oski ßaskani lnino
Llkor 1arhan, lM uvosi Cokhan Cunavdin, A1Ò
oski ßaskani Sinan Avgun vo ßulonl Kusoglu'nun
da vor alacagi ilado odilivor. lrgonokon sanigi adav
adavlarindan bir bolununo lislo icin sans vorilivor.
Muslala ßalbav'in Avdin 2. sira konlonjandan adav
olnasi boklonirkon, Sulovnan Donirol laralindan
onorildigi ilori surulon lrgonokon sanigi Mohnol
Haboral'in Zonguldak 2. siradan va da Donirol'in
nonlokoli lsparla'dan adav vapilnasi planlanivor.
S
12 lvlul 1980 darbosinin ononli isinlorin-
don onokli Òrgonoral Ali Havdar Sallik, lo-
davi gordugu CA1A'da oldu. 88 vasinda havalini
kavbodon Sallik, bir surodir CA1A Havdarpasa
lgilin Haslanosi'ndo kalp volnozligi nodonivlo
lodavi goruvordu. 1. Òrdu
Konulanligi'ndan vapi-
lan vazili aciklanava goro,
Sallik'in conazosi, 11 Nisan
lazarlosi gunu oglo vak-
li Solinivo Canii'ndo du-
zonlonocok conazo nana-
zinin ardindan, Congolkov
Mozarligi'nda lopraga vorilo-
cok. 12 lvlul darbosi sirasinda
Conolkurnav lkinci ßaskani
olan Sallik, bircok kavnakla, 12 lvlul'un bovni¨
olarak goslorilivordu. Darbonin ardindan Milli Cu-
vonlik Konsovi vo Dovlol ßaskanligi Conol Sokro-
lorligi vapli. 1983 vilinda Kara Kuvvollori konulani
olan Sallik, 1985'lo onoklivo avrildi. Sol goruslu bir
konulan olan Sallik'in onrivlo, cozaovindoki ulku-
culorin iskoncodon gocirildigi ilori suruluvordu.
Havdar Sallik, 1923 vilinda lslanbul'da dog-
du. 1940 vilinda Kuloli Askori lisosi'ndon,
1941 vilinda lopcu aslognon rulbosi ilo Harp
Òkulu'ndan nozun oldu. Harp Akadonisi'ni
1955 vilinda bilirorok kurnav oldu. 1966
vilinda luggonoral, 1970'lo lungonoral,
1974'lo korgonoral vo 1978'do orgonoralligo
vuksoldi. Conolkurnav Harokal baskanligi,
Kibris 1urk ßaris Kuvvollori konulanligi go-
rovlorindo bulundu. ýîIkN8U| O6B6C
tHÞ ]cret|c||er|,
a4a]||k |c|r, crsec|æ
]ap||æa]ar krkara ºe
ýstar|a|'a terc|| ett|
Iì |]|à| 4ar|es|r|r
æ|æar|ar|r4ar
Ha]4ar îa|t|k c|4à
|4aæ
rHa|||
rres|
r4aº,
jVbçb
ZXZ_
_Ā€Āb
þĀa#Å
VÇbçb
`€ZgĀ
ZmV"
bYV_Ā
’m’_
ibib
#Hcb
ZbÇĀb
YĀþĀbĀ
*'péc[éiYl^”e”Y\bc`pfi[lb
;L8C8I@D@QB89LCFC;L
Iì |]|à| 4ar|es| |c|r scrastaræa |as|at||æas|,XibhVXç`VfçbVghçþçBVbĀgV`ç’`_’X’`Zf=V`Ā`
:gZbYVþjZHZ`€i_9ifVXç_ÇçbVĀ`Z`ZfĀbĀaih`iZhhĀ#(%mç`YçfWi]VWZfĀWZ_`ZmZbĀ_Ā
VbbZB’f’jjZh:gZbYVþjZ7ĀfgZ`9ifVXç_!Ä9iV`Vfçaçn_VWi`c`Yi#ÅYĀmZgZjĀbĀmcf#
S
12 lvlul askori darbosino vargi volu-
nun acilnasi, o donondo asilan Ma-
nisali ulkuculor Halil lsondag vo Solcuk
Duracik'in annolorini sovindirdi. 18 va-
sinda 5 avlik ovlivkon gozallina alinip 3 vil
sonra daragacina gondorilon lsondag'in
72 vasindaki annosi Muruvvol lsondag,
duvgularini, Duan kabul oldu. Sindi co-
zaovino gilliklorini gorovin, baska bir sov
islonivorun.¨ sozlorivlo ilado odivor. Dar-
bocilorin cozasiz kalnanasi icin 30 vildir
Allah'a dua olligini anlalan lsondag, basla
Konan lvron olnak uzoro Milli Cuvonlik
Konsovi uvolorindon sag olanlarin hopsi-
nin coza alnasini islivor. Manisa'nin Saru-
hanli ilcosi Cozlol kovundo vasavan anno
lsondag, arlik davanin sonucunu gorocok
kadar vasanak icin dua odivor. lsondag,
Halilin, uc sono hucrodo boklolildi vo
sonra idan odildi. Coza alnis cocuk, huc-
rodo valirilir ni` 31 vildir vasadiginizi bir
Allah, bir do bon bilirin. Allah bunlari bil-
digi gibi vapsin.¨ iladolorini kullanivor.
22 vasinda idan odilon Solcuk
Duracik'in annosi ßirsol Duracik da dar-
bonin konulani Konan lvron'lo asil
olunco hosaplasacagini sovluvor. Manisa
1urgullu'da vasavan 70 vasindaki anno
Duracik, Hor sovi Allah'lan islodin.
Ölunco on parnagin onun (lvron'in) va-
kasinda olacak. Dua odivorun, obur dun-
vada hosaplasacagin.¨ divo konusuvor. 30
sonodir acisinin dinnodigini ilado odorkon,
ßon do bir annovin. Òglunu bin bir zah-
nollo buvullun, sonra da acisini vasadin.
30 sono oldu, hala unulanivoruz.¨ divor.
Solcuk Duracik vo Halil lsondag, 12
lvlul darbosino gidon gunlordo Manisa'nin
1urgullu ilcosindo vasanan olavlar nodo-
nivlo luluklanip ßuca Cozaovi'no konuldu.
Yargilanalardan hor iki isin icin do idan
karari cikli. Darbonin ardindan sag vo sol
gruplardan idan cozasina carplirilip inlaz
odilon 50 isindon ikisi onlardi. 1983 sono-
sinin 4 Haziran'ini 5 Haziran'a baglavan
vagnurlu bir goco varisinda ikisi do asildi.
Kogus arkadaslari onlardan gorivo biror
cololo buldu. 8-9 vaslarina kadar innis vo
bulun nanaz vo oruclarini lananladikla-
rini gosloron bir cizolgo vapnislardi. Conc
lidanlarin aci habori, ailolorini porisan olli.
lakal Solcuk'un babasinin acisi daha bir
baskavdi. Zira, hakkinda vakalana karari
bulunan Solcuk'u, polisloro babasi lnrul-
lah Duracik loslin olnisli. lakal noliconin
bovlo olacagini hic hosap olnonisli. Òg-
lunu kondi ollorivlo lopraga voron baba,
kahrindan haslalanarak birkac vil sonra
volal olli. Halil'don gorivo do colladinin
su cunlolori kaldi: Son aninda kulagi-
na ogilip, Hakkini holal ol' dodi. Ò li-
sildanavla borabor vurogin lilrodi.¨
M
k
H
ý
k
0
k
M
k
I
|
k
k
k
H
M
|
I
U
|
U
k
|
k
k
I
I
ý
N
k
|
0
|
M
ý
k
H
k
î
k
N
t
k
Ā
|
k
Y
k
N
MUîIk|k YUKî||, î||tUK KkÞUtý, UNk| |ýVkN||ý, M||ýH ûkîûkk, |MkU||kH 8kYkkK, ûHI6C7JA! ûOBûG!@DCN6!76A>@:HûG!6C@6G6
HkY0kk îk|I|K
î||tUK
0Ukkt|K
Hk|ý|
|î|N0kĀ
H6N;6 I6H6G>B/6=B:I 7ûu:G
SAYFA TASARIM: ONUR AYDEMûR
POLüTüKA 17
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
Genelkurmay’ên Balyoz açêklamasê
hem yanlêþ hem de çok sakêncalê
BĀRĀNCĀ SAYFADAN DEVAM
-
Conolkurnav’in ßalvoz luluklu-
su askorlorin nodon salivorilno-
diklorino iliskin aciklanasina bir lopki
do hukunolin hukukcu kokonli baka-
nindangoldi.DovlolßakaniHavaliYa-
zici,Conolkurnav’inaciklanasini‘cok
vanlis vo haksiz’ buldugunu sovlodi.
ßovlo bir lavrin vargiva ‘baski vo von-
londirno’ olacagini vurgulavan Yazi-
ci,bulurbovanlari‘sakincali’buldugu-
nuiladoolli.Yazici,“Hukukdovlolindo
horkoskondigorovalaniicindoharokol
olnokzorunda.”vurgusuvapli.

Conolkurnav’in inlornolo kovdu-
gu aciklanavi Zanan’a dogorlondiron
DovlolßakaniYazici,vargilanasuroc-
lorino savgi goslorilnosini vo surocin
sukunollolakipodilnosiniislodi.Acik-
lanadaki “Salivorilnonis olnalarina
anlanaklazorlanivoruz.”cunlosinodo
gondornodo bulunarak, “Hukukla il-
gili sovlori hukukcular daha ivi anlar.”
iladosinikullandi.ßalvozluluklusu163
kisivlo ilgili dogorlondirno vapildigi-
ni kavdodon ßakan, bu noklada colis-
kiloro dikkal cokli. Ardindan, “lcindo
nuvazzal olanlar da var, onokli olan-
lar da. ßirliklo avni davada vargilanan
larkligorovlordoolanlardavar.lokibir
kisnina uvgulanip bir kisnina uvgu-
lannavacakni`”divosordu.
Yazici, bu lur vaklasinlarin askori-
vovo do zarar vorocogini halirlalli. lk-
lidarolarakhorzananozonlidavran-
diklarinin allini cizorkon, “Hicbir za-
nankisilorlokurunlarikarislirnanak
lazin. ßiz ordunuzu povganbor oca-
giolarakgoruruz.Mohnolcikdonno-
sininavribirohonnivolivardir.ßuku-
runlardadahaozonlidavrannakzo-
rundadir.”goruslorinidilogolirdi.
Yazici, 1urkivo’doki karanlik nok-
lalarinavdinlalilnasinasiddolloihlivac
duvuldugunadaisarololli.ßunodonlo,
hakinlorin baski allina alinnanasini
islodivosurocionlarabiraknakgorok-
liginisavundu.Hakinlorinbugunoka-
darvicdanlarivlakararaldiklarinainan-
digini,cunkubolgoolnadankinsonin,
birbaskasininhakvoozgurluklorinosi-
nirlanagolironovocoginibolirlli. 0eº|et 8akar| Ha]at| Yat|c|, ûere|karæa] 8askar||º|’r|r crcek| ºàrkà ac|k|aæas|r| Iaæar’a 4eºer|er4|r4|.
8as|akar|r4cºar, caæa raæat|r| Iaº|a k|t|rck taæ||’r4e k||4|. t|k|sta
ker4|s|r| |ek|e]er kK Þart| a4a] a4a]|, ||r 4eæet ºà| sar4a.
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
A
A
, C
E
M
Ö
K
S
Ü
Z
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
Z
A
M
A
N
, ÿ
S
A
Ā
ÿ
M
Ā
E
K
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
Z
A
M
A
N
, A
L
ÿ
Ü
N
A
L
-
12 Haziran’daki gonol socinloro baginsiz
adavlarlagirocokolanßDl’ninlovla Zana’vi
Van’danadavgoslorocogiiddiaodildi.lnlornolsi-
lolorino duson haborloro goro Zana’nin vani sira
Soralollin llci do lislodo vor alivor. 1991’doki so-
cinlordo SHl lislolorindon socilorok Moclis’o gi-
ron lovla Zana, vonini Kurlco vapna girisinin-
do bulunarak krizo vol acli. Zana vo arkadaslari
ÒrhanDogan,HalipDiclo,Ahnol1urk,SirriSa-
kikvoMahnulAlinak’indokunulnazligi3Marl
1994’lo 1ßMM Conol Kurulu’nda vapilan ovla-
nadakaldirildi.lrlosigungozallinaalinanZana,
Diclo, Sadak vo Dogan ilo birliklo luluklanarak
cozaovino gondorildi. 8 Aralik 1994’lo iso orgul
uvoligisucundan15vilhapiscozasinacarpliril-
di. Zana vo arkadaslari, Avrupa ßirligi’no uvun
surocindo gorcokloslirilon duzonlonolor sonu-
cunda10vilsonravonidonvargilandivoavnicoza-
vacarplirildi.Ancakinlazsurosi8Haziran2004’lodo-
luncaAnkaraMorkozKapaliCozavo1ulukovi’ndon
lahlivoodildi.kHM|Iû0ktUMVAN CûHAN
-
ßasbakan 1avvip lrdogan, nillolvoki-
liadavadavlarivlakarsilasnanakicindun
cunananazinilarklibircanidokildi.lrdogan,
cunananazlariicingonolliklogonolnorkozbi-
nasinin karsisindaki ßasvazicioglu Canii’ni lor-
cih odivordu. lakal bu koz Cukuranbar Mor-
koz 1ugba Allinok Canii’no gilli. Adav bolir-
lono calisnalarini surduron lrdogan’i gornok
vo kondilorini lanilnak anacivla ßasvaziciog-
lu Canii’ndo boklovon adav adavlari, haval ki-
rikliginaugradi.ßasbakanlikokiploridoßasvazi-
ciogluCanii’ndoonlonalnislianalrdogan’in
konvovusonandaadavadavlariniallalnaviba-
sardi. lakal lrdogan hodohno lan olarak ula-
sanadi. AK larli Ankara 2. ßolgo nillolvoki-
li adav adavi Muslala Cavnaz, 1ugba Allinok
Canii’no golorok lrdogan’i boklodi. Nanaz ci-
kisi da kondisino gul vordi. Daha onco adavli-
gini,parligonolnorkozionunogolirlligisona-
zonlorosligindoilanodonCavnaz,gazolocilorin,
“ßasbakan kacivor, siz kovalivorsunuz. Yakala-
vabildiniz ni`” sorusu uzorino, “Sovon, sovdi-
giiloborabordir.ßizßasbakan’inizicoksovivo-
ruz.Adavolnaninbiranlanivok.Horsovinizlo
Savinßasbakan’invanindaviz.Cullorivoronoz-
sokvollarinasororiz.Òbulungullordonguzol.”
iladolorinikullandi.MUîkIkîÞ|NkkANKARA CûHAN
Iara,80Þ’r|rVar
a4a]||44|as|
||steàter|r4eca||sar
|r4cºar’4ar‘a4a]
at|atæa’æareºras|
SAYFA TASARIM: ALû BABÜR BOYSAL
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
f18DIý HABERLER
krkas|r4aºas|]et r|·
te||º|r4e||r æek·
tap||rakarMere·
tes 0||ºe|ra, |Nets|t,
k|r|| |rsar|ar|rcese·
4|ree|4|ºers|t do-
kunmamalarçnç
istiyor. Menezes,
“Benim cenazem-
le ilgilenecekler
tüm elbiselerimi
ççkarmalç, banyo
yaptçrmalç, kurut-
malç ve beni bu
binada bulunan
beyaz bir çarýaf-
la sarmalç. Beni
bu çarýafa sardçk-
tan sonra tabuta
koyabilirler.” di-
yor. FOTOüRAF: EPA,
MARCELO SAYAO
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
R
E
U
T
E
R
S
, D
A
M
ÿ
R
S
A
G
O
L
J
HkM0U||kH0IIUkKSAO PAOLO
-
ßrozilva, ilk dola karsilasligi aci bir olavin
vasiniluluvor.24vasindakiWollinglonMo-
nozos Òlivoira nozun oldugu lisovo silahli bas-
kinvaparak,vaslarionikiiloondorlarasindaki
ogroncilordon12kisininolununo,13kisinindo
varalannasinasobopoldu.“Òkulunkirkincivili
nunasobolivlo bir soninor vornok uzoro goldi-
gini”sovlovorokguvonlikgorovliloriniasanMo-
nozos,ikisilahvobolniklardanorniilodaldi-
giokulda,oncobirsinili,ardindandaikincisini-
lilaradi.Òkulunonundongocnokloolanolovol
polisininolavilarkodipnudahaloolnosivloava-
gindan vurulan Monozos, olindoki silahla kala-
sinaalosodorokinliharolli.Anorika’dazanan
zananrasllananbulurhadisolorloilkdolakarsi-
lasilanßrozilva’daßaskanDilnaRossolulkogo-
nolindoucgun,Rioovalolidovodigunvasilan
olli. AlDS haslasi oldugu sovlonon Monozos,
okul kallianini planlarkon bir do noklup vaz-
nis.Vasivolniloligilasivannoklubunsalirara-
lariavnizanandabirgoncadanicinnolosuruk-
lovonsosvalsoboplorindoipuclarinivorivor.
-
lrakhukunoli,lananoncokilnolari-
hiolan31Aralik2011’donsonrabazi
Anorikan askorlorinin bu ulkodo kalabilo-
coginisovlovonAßDSavunnaßakaniRo-
borlCalos’orolcovabivordi.lrakhukunol
sozcusuAliolDobbag’invapligiaciklana-
vagoroßasbakanNuriolMaliki’nin,oncoki
gunßagdal’lagorusluguCalos’oAnorikan
kuvvollorinin2011’donsonraulkodokalna-
sininhonulkodohondobolgodosorunlara
sobopolacagini,buvuzdonAnorikankuv-
vollorinin lrak lopraklarinda kalnasini ko-
sinlikloislonodiklorinidilogolirdi.Dobbag,
“Anorika,kondiiradosinilrak’azorlakabul
ollironoz.Anorikankuvvollori,kondilorini
nisahrodonulkovloanlasnadanoulkonin
lopraklarindakalanaz.”dodi.
Duncunananazindansonraßagdal’in
kuzovindo vor alan vo Sunni cogunlu-
gunolduguAzanivobolgosindo,Llonalar
Moclisilaralindanbirbildiriokundu.ßildiri-
do,“isgalkuvvollorininhononlrak’lanco-
kilnosi,Anorikanguclorininlrak’lakalna
surosininuzalilnanasi,Anorikanuslorinin
kapalilnasi, isgalin sobop oldugu zararlar
icinlazninalodonnosi,sucsuzluluklularin
sorbosl birakilnasi vo lazninal odonnosi”
gibilaloplorvoraldi.ßildirido“askoriisga-
linsivasivoiklisadiisgalodonusluguvois-
galokarsidironnoninvacipoldugu”ilado-
loridikkalicokli.ßagdal’invanisiralolluco,
MusulvoSanarragibisohirlordoduzonlo-
non goslorilordo do avni laloplor dilo goli-
rildi. Yogun guvonlik onlonlorinin alindigi
goslorilorolavsizbirsokildosonaordi.Mu-
haripAnorikankuvvolloriHaziran2009’da
lrak’laki lun sohir vo kasabalardan cokil-
nis, lrak’laki Anorikan askori savisi 150
bindon 50 bino innisli. ßu arada lrak gu-
vonlik guclorinin dun lran rojinino nuha-
lilHalkinMucahilloriorgulununDivalavi-
lavolindokilsrolkanpinabaskinduzonlo-
digi,cikancalisnada28kisininoldugu,325
kisininvaralandigiaciklandi.8kĀ0kI AA
k|l H. kî|kN WASHINGTON
-
AßDDisislori’ncohazirlanangolonoksolin-
san haklari raporunun 1urkivo kisninda
olunluvoolunsuzvonlorivloozgurlukloralanin-
dakigolisnolorovorvorildi.2010vilinikapsavan
raporda,guvonlikguclorincokanunsuzcinavollor
islondigi,iskoncovodavakvakalarininraporodil-
digi, hapishano sarllarinin ivilosnoklo borabor
hala‘volorsiz’oldugukavdodildi.Socilnisvono-
licilorin vo burokrallarin varginin baginsizligini
zodolovicibovanlardabulundugu,savcilarvoha-
kinlorarasindaki‘asirivakiniliski’ninadilvargi-
lanavaongolloskilolligivodavalarin‘asiriuzun’
surdugudoonosuruldu.Dovlolinanavasalkisil-
lanalari vo cok savida kanunu kullanarak ilado
ozgurlugunu kisilladigi iddia odilon raporda, vil
icindo basin ozgurlugunun gorilodigino, inlornol
nodvasinakisillanalaradikkalcokildi.
Òlunlu golisnolor cunlosindon olarak iso,
basla Kurlco olnak uzoro 1urkco disindaki dil-
lorlosivasikanpanvavapilnasinaizinvorilnosi,
kucukvaslakilorinlororlonucadolovasalaricor-
covosindovargilannasinainkanvoronhukun-
lorininkaldirilnasi,bubaglandavuzlorcococu-
gun hapislon cikarlilnasi, kanunsuz gosloriloro
voloplanlilaravonolikcozalarinhahfolilnosira-
pordavorinialdi.12lvlulrolorandunuvlaana-
vasarolornlarininvururlugogirnosi,YuksokAs-
koriSurakararlarininsivilnahkonolordolonvi-
zino inkan vorilnosi, onbudsnan nuossososi
losisodilnosi,kadinlara,cocuklara,gaziloro,on-
gollilorovovaslilarapozililavrincilikuvgulana-
laridaolunlugolisnolorolaraksiralandi.
|kû|N|K0N’UYkIkNMUHk8lk||k| ä 8lN0kVk
lrgonokon davasivla ilgili objoklil bir vaklasi-
nin sorgilondigi raporda, hon oloslironlorin
hondodosloklovonloringoruslorinovorvoril-
di.Davaninsivasinolifioldugunailiskiniddi-
alarda,gazolocilorovoinsanhaklarinabaskila-
rinazalnasinisagladigivolundakikanaallordo
raporda vor buldu. ßalvoz davasina iliskin iso,
‘ßircokgozloncibudavaninlrgonokondavasi
gibisivasinolifioldugunusovlorkon,baskalari
bunuhukunolialasagiolnovolosobbusodon-
lorhakkindaadalolinlocolliolnosiolarakgoru-
vor.’donildi.Raporda,“Òrdununrosnivogav-
rirosninokaniznalarlaicraolligisivasinuluz
vilicindogorilodi.”iladosidokullanildi.
AßDinsanhaklariraporunda,lrgonokonda-
vasini lakip odon gazolocilor alovhino 5000’don
lazladavaacildigindan,bucorcovodoSlarvazari
Sanil1avvar’innahkunodilnosindondobah-
sodildi. ßasbakanligin vo Conolkurnav’in bazi
gazolociloro vo vavinlara akrodilasvon uvgula-
varak orisinini ongollodigi bildirildi. ßasbakan
Rocop 1avvip lrdogan’in gazolociloro vonolik
bazi oloslirilorinin bircoklarinda nodvava san-
surgirisiniolarakgoruldugukavdodildi.Òrdu-
vuolosliron,Kurlvadalrnonisorunugibiko-
nularavazilivadasozluhkirbovanodonbircok
kinsonin, oski villara oranla daha az olsa da,
soruslurnariskinonaruzkaldigibolirlildi.Ra-
pordadinozgurlugunovonolikgozlonloricin-
sovinoAßDDisislorißakanligi’ncahazirlanan
villikdinozgurluguraporunaroloransvorildi.
Brezilya
yasta
|rak,ì0II’4erscrrak80asker||steæ|]cr
k80:Iàrk|]e’4ecr4arar
s|]as|ràfataºer||e4|
-
1urkivo-AßKarnalarlanonlo
Konisvonu lsbaskani Holono
llaulro,bazibasin-vavinorganlarin-
davoralan'1urkivo'dovargivoba-
sinuzorindololhullahCulon'inbas-
kisinincokbuvukoldugu'soklindo-
kisozlorinivalanladi.Yazilibiracik-
lana vapan llaulro, Slrasbourg'da
vapilan bir konloransla sarl olligi
sozlorinin 'carpililnasina siddollo
karsi oldugunu' ilado odorkon, avni
habordo vor alan gazoloci Nodin
Sonor'lo10gunoncolololonlagorus-
lugu iladolorinin do 'kosinliklo gor-
cokdisi'oldugunuiladoolli.Acikla-
nada,llaulro'unlrgonokonvoßal-
voz davalarini 1urkivo'do hukukun
uslunluguvoulkonindonokraliklos-
nosi icin 'cok nuhin lirsal' olarak
gordugu vurgulandi. llualro'un oh-
sindonvapilanvaziliaciklanadaha-
borin duzollilnosi islonirkon, 'Sn.
llaulro'unaciklanalariniislisnarol-
novidurdurun.'donildi.
llaulro'un konloranslaki bo-
vanlarinin 1urkivo'doki basin hur-
rivolinin gonol sorunlari ilo ilgi-
li oldugu bolirlilon aciklanada,
sadoco AK larli'vo idoolojik ola-
rak uzak olan gazolocilorin dogil
AKlarli'vovakingazolocilorindo,
lrgonokon'u, Culon'i vo Kurl no-
solosini arasliran gazolocilorin do
baski allinda oldugunu ilado olli-
gi bolirlildi. llaulro'un konlorans-
laSonorvoSik'lanbahsolliginiila-
do odon aciklana, luluklannalari-
nin Culon harokolino iliskin vaz-
diklari ilo ilgili olarak vorunlana-
bilocogini kavdolligi bolirlildi. lr-
gonokon vo ßalvoz darbo planlari-
nadaalilvapilanaciklanadasovlo
donildi: 'Al raporunda ilado odil-
digi gibi lrgonokon vo ßalvoz gibi
darboplaniolduguiddiaodilonda-
valar1urkivo'dohukukunuslunlugu-
nunkuvvollondirilnosivoulkonindo-
nokraliklosnosi icin cok nuhin lir-
sallardirvobuvuzdondonokralik
kurunlarin vo varginin bagin-
siz, sollal, uvgun vo guclu
sokildo islodigini gos-
lornolidir.' î||tUK
ûU|Ikî|| BRÜKSEL
Gülen’le ilgili sözlerim çarpêtêldê
He|ere||aatre,ker4|s|reatfer]a]|r|arar“Iàrk|]e’4e]arº|ºe|as|ràter|r4e|et|a||a|
ûà|er’|r|ask|s|r|rcck|à]àkc|4aºa” ýeklindeki haberleri yazçlç aççklama ile ya-
lanladç. Ergenekon ve Balyoz davalarçnçn Türkiye’de demokratikleýme adçna
önemine iýaret eden Flautre, aççklamalarçnçn istismar edildiþinin altçnç çizdi.
SAYFA TASARIM: ALû BABÜR BOYSAL
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
f19DIý HABERLER
M|s|r4eºr|æ|r|r
ka|||r|te||º|r4e·
k|Ia|r|rMe]4a·
r|4àr]|re4eº·
r|k||4erHàsràMà·
|arekkars|t|ºcs·
ter|]esa|rec|4a.
Protestocular
Mübarek’in yar-
gçlanmasç gerek-
tiþini aksi takdir-
de üarm el üeyh
kentine yürüye-
ceklerini aççk-
ladç. Gösteri-
de, Mübarek’in
halkçn paralarç-
nç çuvalla taýç-
yan bir karikatü-
rünün taýçnmasç
da dikkat çekti.
FOTOüRAF: REUTERS,
ASMAA WAGUIH
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
E
P
A
, M
U
H
A
M
M
E
D
S
A
B
E
R
Rusva’davavinlananononli3gazolodo,birhallaicin-
doarkaarkavaCulonHarokolialovhino4haborcikna-
savdi,busulundaÒrladogu’dakiisvandalgasininkapi-
sinicalnavabasladigiSurivo’doolupbilonlorvoralacak-
li.Ancak1urkivo-Rusvahallindanodvauzorindonva-
pilanibrollikpsikolojikoporasvonadikkalcoknokdaha
acilbirkonu.ZirabugunMoskova’davapilan,birsu-
rodirWashinglon,laris,ßruksolvodigorbaskonllordo
sahnolononoporasvonlarinsonulbirornogi.
AKlarlivoCulonHarokoli’nilohlikoolarakgos-
loron,1urkivo’ninsorialakavdiginionosuronhabor-
lordonbiri,NozavisinavaCazola’dacikli.lrbakan’i
ovup,AKlarliicin‘AßDisbirlikcisi’divonhaborogoro,
bazigazolocilorinluluklannanodoni,hukunolovo
AßD’ninbolgodokipolilikalarinakarsiciknalari:lr-
gonokondavasihakkindavazilarvaznasivdi.Habordo
sovlodonivor:“laikdivobilinivorsadaulkohizlakok-
londinciligokavivor.ßununacikcasovlonnosilavsi-
voodilnivor.1uluklanangazolocilorinkadoridobunu
dogruluvor.”loki,ononlibirgazolovasilasivlaRuska-
nuovunaulasanbugorusunsahibikin`‘Sivasiuz-
nanvoAlalurk’unMirasilnslilusubilgini’divolak-
dinodilonlrgonokonsanigilscilarlisißaskaniDogu
lorincok’inogluMohnollorincok.Haborivapanda
Moskova’daokuvanM.lorincok’invakindosluAlok-
sandorMolnikov.
ßonzorbirhaboroinzaalandigorgazoloMoskovs-
kiKonsonolols.‘Nurcularasiriorgulunun12uvo-
siluluklandi’basliklihabordonovar`ßaslikvonibir
golisnohavasivorsodoMoskova’daki1urkgazoloci-
lorbununbiravoncokibirgolisnooldugunusovluvor.
ßovlobirorgulunolupolnadigi,varsakinlorcolonsil
odildigi,1urkokullarivlailgisininnooldugunuanna-
sibirvana,haborindovaninda,Hizbullahriradlior-
gullon,Coconislan’dakiinliharsaldirilarindanvoilgi-
sizbircoknosolovodoginildiklonsonrasoz,‘1urkculu-
gunilahigorovi,lslan’inso-
cilnisbirdinolnasivoozol
roluiloilgilidorslorvoron1urk
okullarinagolirilivor.1anbu
bavalhikavolornorodoncikli
dorkon,haborinkavnagigor-
konlisilalivlakarsinizaciki-
vor:1urkivoCunhurivolilsci
larlisivonolicilorindonlrol.
SonihKorav.Hanidahaonco
vinoRusnodvasina,Coconis-
lan,Dogu1urkislanvoNov
York’lakiikizkulolorosaldi-
ranlororisllorin1urkivo’dokikanplardavolislirildigi-
nisovlovonSonihKorav.ßavKorav,sindido1urk
okullarininßuvukÒrladogulrojosicorcovosindovo
SuporNA1Ò’nunonrindocalisligini,anaclarininbu-
lunduguulkolorizavifalnakoldugunubuvurnus.
Rusgazolosilzvoslia’daViklorßulavininzasivlaci-
kanhabordodo1urkokullari,1urancilik,ClA,Nurcu-
largibikavranlarbirsopolokonularak,RusvavoÒrla
Asva’daki1urklisoloriagininAnorikanozolsorvislori-
ninorlusugorovinivorinogolirdigigibibuvukbirilsa-
alvapilivordu.SadocoKirgizislanvoÖzbokislan’daki
‘Nurcular’lisolorindo130ClAgorovlisigizliolarakca-
lisivordu:‘ßuinsanlaringorunusu,ogrolnonolduklari
soklindoolsadaAnorikanozolsorvislorininvonolicili-
givlocalisivorlardi.Hopsinin,buokullardalngilizcoog-
rolnoniolarakcalisnalari,lakalAßDvalandaslariol-
nalarivodiplonalikpasaporllarasahipolnalarisup-
holondiricidir.’
1an‘Nobuvukhainlik’divocokkon,bukozkarsi-
niza,gazolonin‘Millilslihbaral1oskilali’nda20vildan
lazlacalisnis,1urkivohukunolindoislihbaralkonula-
rindanuslosarlikvapnis’divolakdinolligionokliis-
lihbaralciNuriCundoscikivordu.Yazininlokkavnagi,
MillivolCazolosi’ndokinuhlosonlaniliniduavon/ro-
nanlikgazolociCanDundarlaralindanvapilanvobu-
vukkisniinlornoluzorindon‘kosvapislir’vonloniv-
looluslurulanNuriCundos’in‘lhlilallorinvoAnarsinin
Yakin1anigi’adlisozdokilabivdi.
Dolavlariicinvorvok,anaislihbaralciCundos’in,
Millivol’ivoCanDundar’ihovocanlandiran1urk
okullari-ClAbaglanlisinadairlokdolili,Millilgilin
ßakanligi’ndavurldisindakiokullarlailgilibirloplan-
lidakonusan,Özbokislan’dagorovlibirokulvonolici-
sininClAbaglanlisiniiliralolligivobunundadovlolin
vavinladigibirkilaplavoraldigivdi.
Halbukiokilaporlavacikli.Cundos’inlorsvuzol-
ligi,Dundar’inalololdugusozlorinaslisundanibarol-
li:“AßD,dosllukkoprusuadiallindagolirdigi70og-
rolnonodiplonalikslalukazandirdi.lgordovloliniz,
buvukolciliginiz,diplonalikslalukonusundabizovar-
dinciolursa,1urkogrolnonlorinilibarlarininbiraz
dahaarlacaginizannodivoruz.”lslovondolaviicin22
Aralik2010larihliZanan’abaksin.
Anagorcogiaravankin`ßubuvukilliraicinno
CundosnoDundarnillollonozurdilodi.Wikiloaks
bolgolorindoAßDislihbaralininCulonHarokolialov-
hinovazdigiraporlarinorlavaciknasibilobukanpan-
vavikosnovovolnodi.Sindisapasaglanbiriddiavnis
gibibusacnaliklar,Rusbasininasorvisodilivor.Òpo-
rasvon,buradadabilnivor.1unbuhaborlor,‘Rusva
lolhullahcilaricasusluklanluluklandi’basligivla,dun
Avdinlikgazolosininsurnansolindovdi.Yanindadabu
haborlorinkavnagiolanSonihKorav’inilsaalianaliz
odonvazisi.
Horhaldolazlasozogorokvok.SadocoÒda1V’do
bulunanLlusalModva2010bolgosindolrgonokonso-
vorloroonorilonsuslralojivihalirlanaklalavdavar:
‘AKlvoconaalokarsiulusalnodvalopvokunharoko-
logocirilnoli:propagandavokarapropagandaunsur-
lariolkilibirsokildokullanilnalidir.’a.||||c|ataæar.ccæ.tr
Abdülhamit
Bilici
Yarttakaraprcpaºar4a
4àr]a4akaraprcpaºar4a|
Iàrk|]e·kas]a|at·
t|r4aæe4]aàter|r·
4er||ret||k||rps|·
kc|c||kcperas]cr
]àràtà|à]cr.ûà|er
Hareket|a|e]||r4e·
k|sacæa||k|ar,s|æ4|
sapsaº|aæ||r|44|·
a]æ|sº|||kas|as|·
r|raserº|se4|||]cr.
-
Cazzo Soridi’ndoki lilislinli grupla-
rin oncoki goco aloskos ilan olnosi-
noragnonlsraildundoCazzo’vivurnava
dovanolli.Aloskosinilanodilnosininar-
dindanlsrailucakvolanklari,bolgodobir-
cok hodolo saldiri duzonlodi. Son saldiri-
larlabirlikloikigunicindoCazzo’dohava-
linikavbodonlilislinlilorinsavisi11’oulas-
li. Ölonlordon 5’inin ll Kassan uvosi ol-
dugu bildirilirkon, saldirilarda vaklasik 50
lilislinlininvaralandigibolirlildi.
Hanas’in askori kanadi lzzoddin
ll Kassan 1ugavlari’nin sorunlulugu-
nu usllondigi bir saldirida lsrail’in gu-
novindobirokulsorvisindobulunan16
vasindakibircocukvo2kisivaralannis-
li.ßununuzorinolsrailucakvolankla-
ri,CazzoSoridi’ndocosillivorloribon-
balanisli.lsrailsaldirisininardindanli-
lislinli gruplar oncoki goco aloskos ko-
nusundauzlasnavavarnisli.Aloskoslo
Hanasicisloribakanliginindovrovogir-
nosinin olkili oldugu ilado odildi. Ka-
rardan onco Cazzo’don lsrail’in guno-
vino Kassan rokoli vo havan loplariv-
la50’ninuzorindosaldiriduzonlonnis-
li.Alnanva’dabulunanlsrailßasbaka-
nißinvaninNolanvahu,lsrail’inCazzo
Soridi’no gorokli sokildo davranacagini
bolirlnis: lilislin Yonolini Dovlol ßas-
kaniMahnudAbbasdaMisir’danvap-
ligi aciklanada, ßalili ulkoloro lsrail’in
Cazzo saldirilarini durdurnalari icin
cagridabulunnuslu.0|îHk8|k||kî|kVlîl
-
Misir'da nuhalifor, Yuksok Askori Konsov
ßaskani Husovin 1anlavi'vo bir cagri vapa-
rak,oskiDovlolßaskaniHusnuMubarokilova-
kinindaki isinlorin vargilannasina baslanna-
nasi durununda Sarn ol Sovh'o vuruvocoklo-
ri uvarisinda bulundu. 30 villik Husnu Muba-
rok rojininin sonunu goliron Kahiro'doki 1ahrir
Movdani'nda sabah saallorindon ilibaron lopla-
nanproloslocular,Mubarokvovakinindakiisin-
loralovhinosloganlaralarakordununMubarok'i
korunanasini islodi. 1opluca cuna nanazi ki-
lan binlorco nuhalil, Mubarok vo ailosi ilo oski
Moclis ßaskani lolhi Surur, bakanlar Sallol Soril
voZokorivaAzni'ninzanankavbodilnodonvar-
gilannasinilalopolli.ßaslaMuslunanKardoslor
orguluolnakuzoronuhalololinlunkosinlorinco
dosloklonongoslorivolorlSaid,lsnailivo,lskon-
dorivogibicovroillordonkalilinoldu.KkHlk|AA
||||st|r|||er|rateskes|reraºæerlsra||ºara]cr
î|kV|I YkNkIMk|N|||| tUMk|l 0Nk| ||||||
-
ßasbakan Rocop 1avvip
lrdogan'in libva krizini son-
landirnava vonolik oncoki gun
acikladigi vol harilasinin hava-
la gocirilnosi icin Ankara girisin-
lorini surduruvor. 1urkivo'nin ßin-
gazi ßaskonsolosu Ali Davulog-
lu, dun nuhalil lidorlorlo gorus-
nolor gorcokloslirirkon Ankara'nin
libva lidori Muannor Kaddah la-
ralivla da lonas kurnasi bokloni-
vor. Yol harilasi nuhaliforin co-
kincolorini buvuk olcudo gidorir-
kon Kaddah'nin vorocogi lopki,
onorinin gorcoklosnosi icin bolir-
lovici olacak. Disislori ßakani Ah-
nolDavulogluvarinMisir'a,halla-
vadaKalar'agidoroklibvanosai-
sino dovan odocok. Arap ligi Co-
nolSokroloriAnrMusailobirara-
vagolocokolanDavuloglu,carsan-
ba gunu iso Kalar'da duzonlono-
cok libva 1onas Crubu loplanli-
sina kalilacak. 1urk bakan, nuha-
laplarina vol harilasini anlalacak:
1urkivo'nin girisinlorini aklara-
cak.Ankara'nincozunplani,Kad-
dah guclorinin kusalligi konllor-
doaloskos,insanivardinlarinulas-
nasiicinguvonlikoridorlaracilna-
si vo voni bir sivasi suroc icin nu-
zakorolor vapilnasini ongoruvor.
1urkivo'nin vol harilasina libvali
nuhalifordon iso larkli soslor gol-
di.libvalinuhaliforinoluslurdugu
gocici vonolinin Dis lliskilor Kon-
soviuvosiAliollsovi,libvahalkinin
vasal haklarini savunacak hor lurlu
onorivo acik olduklarini bolirlli. ll
Coziro 1olovizvonu'na ßingazi'don
aciklanavapanlsovi,‘ßasbakanRo-
cop1avviplrdogan'inonorisininva-
zili olarak bizo rosnon sunulnasini
boklivoruz.lgoronoridoKaddah'nin
gorovini lork olnosi do bulunuvor-
sa, bu onorivo nonnunivollo dos-
lokvoririz.'divokonuslu.llArabivo
1olovizvonu'nun haborino goro iso
nuhaliforin sozcusu Albav Ahnol
ßani, loklih roddodorok Kaddah'nin
gilnosi disinda hicbir onorivi kabul
olnovocoklorinibolirlli.
DiplonalikkavnaklarinZanan'a
vordigibilgivogoro,Kaddahvonu-
halifor,volharilasinilrdogan'inba-
sinloplanlisivlaogrondi.AncakAn-
kara cozun onorisini zalon iki la-
rafa gorusnolorindon odindi-
gi izlonino goro oluslurdu. Hal-
la basinda Ankara'vi zivarol odon
libva'ninvoniDisislorißakaniAb-
dulali Lbovdi, 1urkivo'nin ono-
rilorini Kaddah'vo ilolli. Yol hari-
lasinin dolavlari icin ßingazi ßas-
konsolosu Ali Davuloglu dun nu-
halolol lonsilcilorivlo gorusurkon
1urkivo'nin 1rablus ßuvukolcisi
lovonl Sahinkava'nin da Kaddah
laralivlalonaskurnasiboklonivor.
Kavnaklar ßakan Davuloglu'nun
ßagdadi Ali ol Mahnudi ilo lolo-
londakonusnasinindasurprizol-
navacaginibildirdi.
Yol haritasê için gözler KaddaÓ’de
krkara’r|r,cat|sæa|ar|rc|kæataº|r4|º||||]a’4acctàæ|c|rcrta]akc]4aºa]c||ar|tas|raæa·
|a||Ner4erc|aæ|as|r]a|ºe||rker,ºct|erMaaææerKa44ah’r|r vereceþi tepkiye çevrilmiý
durumda. KaddaÐ hükümeti ile temas kurmasç beklenen Ankara, Katar’da düzenle-
necek Libya Temas Grubu toplantçsçna katçlarak çözüm giriýimlerini aktaracak.
libva’da Muannor Kaddah’vo bagli guc-
lorlo nuhalifor arasindaki calisnalar ulko-
nin dogusundaki lcdobivo-ßroga hallin-
da likannis durunda. 1arafar bir halla-
dir bolgodo birbirlorino karsi uslunluk ku-
ranivor.Kaddahguclori,ablukaallindalul-
luklari ulkonin 3. buvuk konli Misrala’vi
da bonbalanavi surduruvor. Muhalifo-
rin, NA1Ò hava doslogino ragnon ilorlo-
vonovisi Kaddah’nin dovrilnosi konusun-
daki boklonlilori do azallivor. Calisnala-
railiskinAnorikanSonalosu’nabilgivoron
AßDAlrikaKonulanligi’niidaroodonCo-
noral Carlor Han, nuhaliforin Muannor
Kaddah’vidovirnolorinin“cokdusukbirih-
linal”oldugununallinicizdi.Anorikaligo-
noral, nuhaliforin ivi orgullonnodigini vo
Kaddah’nin hala baskonl 1rablus’u olindo
bulundurdugunubolirlirkon,birAßDaskori
kara harokalinin bolgodo siddolli lopkiloro
sobopolabilocogikonusundauvardi.libvali
nuhaliforiloNA1Òarasindaiso‘doslalo-
si’gorilinivasanivor.NA1Òucaklarioncoki
gun ßroga vakinlarinda zirhli nuhalil kon-
vovunu vurnuslu. Muhalifor, 5 kisinin ol-
dugusaldiriicinozurboklorkon,vanlishodol
vuruldugunu kabul odon NA1Ò buna va-
nasnivor.ßirhallaicindoikikozNA1Ò’nun
hodoh olan nuhalifor, Kaddah birliklorivlo
karislirilnanak icin araclarini parlak pon-
bovobovanakararialdi.ßuaradalibva’da
calisan bazi gazolocilorindon habor alana-
van AßD vo Rusva, valandaslarinin bulun-
nasiicin1urkivo’donvardinislodi.
|.!!.|’;|!e.||me||||m.||:º|!|º||
lsra|| sa|4|r|s|r4a |a]at|r| ka]|e4er Haæas æersap|ar| 4àr Har Yaras’ta tcpraºa ºer||4|.
Tahrir’den
o
rd
u
y
a

‘M
übarek

m
uhtêrasê’
û|N|kk| tkkI|kHkM
k]ra,Iartar]a’4a
Avna, bu halla, rolasini Alrika'nin
dogusuna covirivor. Salarilor diva-
ri Sorongoli'vo gilnok uzoro vola
cikan Avna okibi, vol bovunca lar-
lalarini suron cillcilori gorunlulu-
vor. Özol urolilnis uslu acik bir
arabavla sovahal odon Sain Òr-
han, cok savida govik vo covlan
surusuno rasllivor. Vahsi havvan-
larin dunvasindaki ronkli gorun-
lulori okrana vansilan Avna vo
okibi, volculuk sirasinda vasadik-
lari anlari izlovicivlo pavlasivor.
îkMkNY0|UIV 23.20
Uæ|t Mer|c'|r ar||ar|
Sadik Yalsizucanlar'in hazirlavip
sundugu Acik Doniz'o bu halla
lrol. Dr. Lnil Moric konuk olu-
vor. Lnil Moric progranda ba-
basi Conil Moric'in havali, du-
suncolori, kilaplari vo cabala-
rini anlalivor. lrogranda avri-
ca Lnil Moric'in kondi cabala-
ri, onlolokluol olkinliklori, kilap-
lari, haval nacorasi konusuluvor.
U|K| IV 22.15
Þark·|a|cesc||et|
lncir Cokirdogi'ndo lrol. Dr. ls-
kondor lala vo Doc. Dr. Haluk
Dursun'a kanun usladi Halil Ka-
radunan vo gonc sos sanalcisi
lzgi Kokor oslik odivorlar. lrog-
ranin bu hallaki konugu iso ls-
lanbul lark vo ßahcolor Muduru
lhsan Sinsok olacak. ì422.30
SAMANYOLU TV TRT 1 MEHTAP TV ATV KANAL D SHOW TV STAR TV KANAL 7 TV8
TV 5 DOST TV TRT HABER DÜNYA TV ?ÿC8CKM KANAL A KANALTÜRK CINE5
YUMURCAK TV TRT ÇOCUK SAMANYOLU HABER TV HABERTÜRK 24 CNN TÜRK NTV TGRT HABER
FOX TV
TVNET
08.4ä =V__çbç=Z`V`:h
I0.IäNZf`ĀHĀbZaV
Iì.I0BVXZfVXç
I4.ì0üZ[_VhIZdZ
I6.Iä KV]ýĀOVaVb`Vf
I9.409ĀnĀÆüZ[_VhIZdZÇ
ìI.4ä NZf`ĀHĀbZaV
ì1.ì0 6mbV
I0.00HiÇYVbHZWZd`Zf
II.4ä:bĀbZ7cmibV
I1.00=VWZf
I1.ää7Vb_6gmV
&# AĀ\ ;ihWc` @Vfýç`VýaVgç
I6.40OĀfjZYZ_Ā`Zf
I9.ää<ZnZ`Āa <fZ`Āa
ì0.4ä&ÇZ&;ihWc`
ìì.4ä HĀbZaV ÆIZ`Z[cb @i`’WZgĀÇ
08.00uĀn\Ā ;Ā`a
Iì.10 ûg`Va jZ=VmVh
Iä.10 uĀn\Ā ;Ā`a
II.00NZýZfZb9’ý`Zf
ì0.00@VfĀmZf EZbXZfZgĀ
ìI.106mbV
ìì.10 @çfç_IZghĀ
ì1.00 Cch9Z[hZfĀ
08.Iä HZ`ZbV
I0.00NZf`Ā9ĀnĀ
Iì.I09ĀnĀÆucXi_`Vf
9imaVgçbÇ
I4.0ä NZf`Ā9ĀnĀ
I8.40 6bV=VWZf
ì0.00HĀbZaVÆNV]ýĀ8VnĀWZÇ
ì1.I09ĀnĀÆ@çnça CZfZYZ4Ç
0I.I0NVWVbXçHĀbZaV
09.Iä 8ĀbZaVbĀV
I0.00BV\VnĀb9
Iì.409ĀnĀÆ6_VgmV9ifVþçÇ
I6.10NZf`Ā9ĀnĀ
I9.006bV=VWZf
ì0.009ĀnĀÆ6_VgmV9ifVþçÇ
ìì.10 9ĀnĀÆ@VjV_ NZ``ZfĀÇ
00.109Āg_c @fV`ç
I0.008iaVfhZgĀH’fdfĀnĀ
Iì.4ä 6\iWi\i
I1.4ä ybĀjZfgĀhZBZYmV
Iä.Iä =VmVhçbIVYç
I9.006bV=VWZf
ì0.00HifjĀjcfyb`’`Zf
ì1.10 BVghZf8]Z[
I0.00NZf`Ā9ĀnĀ
Iä.10 NZf`Ā9ĀnĀ
I6.40NZf`Ā9ĀnĀ
I9.006bV=VWZf
ì0.009ĀnĀÆûnaĀfuZhZgĀÇ
ì1.00 HĀbZaVÆ@VmçdÇ
00.10=VmfZhhĀb
08.00 6gf"ç HVVYZhÇhZb IVW`c`Vf
I0.00=Zf üZmĀb 7Výç HVþ`ç_
II.4äI’f_;Ā`aĀ
I1.4äHZfYZaÇĀb Bih[Vþç
I8.00 6bV=VWZf
I9.00BV]aih IibXZf H]ck
ìì.00 û_WV`Ç`Z9ĀmVf9ĀmVf
00.009ĀnĀÆ9Z`ĀN’fZ_Ç
I0.00<ZnZb7Ā`Āf
Iì.00-# :hVd
I1.00<’bDfhVgç=VWZf`ZfĀ
I4.Iä @ĀhVd@i`’W’
Iä.10 HV`çHZ[Vgç
II.Iä :þĀhĀa jZNVýVa
I9.00 ûhV`mVAĀ\ĀHZfĀZ6
ì1.00 HĀbZaV Æx`’aX’` 9ZbZm (Ç
09.00HVWV]<’bYZaĀ
II.ì0IK uVfýç
I1.10 H’`ZmaVbĀmZ 9Zfg`ZfĀ
I4.007Z`\ZgZ`
Iä.1ä üi 7cþVn =VfWĀ/ uVbV__V`Z
I8.10 6bV=VWZf=V[hVHcbi
ì0.40JnV_NV_çb
ìI.40<ifWZh=Ā_|mZ`ZfĀ
08.00@VhfZ
II.00HVþ`ç_Hc]WZh`ZfĀ
Iì.00@iý I’m’
I1.10 8Vb6mbVgç
I6.109VjZhĀb KZ[V`ç`Vfç
I8.10 7Āf<VfĀdNc`Xi
ì0.10=VggVg @cbi`Vf
00.10=Vha"ĀüZfĀ[
09.ì0KZHĀbZaV
Iì.ì0J€imcfia
I4.ì07Z`\ZgZ`
I6.ìä HZmmV]`Vfçb ûnĀbYZ
II.I0<’bYZaÇZxnZ`
I8.Iä@iýV_;Vf_ç
ì0.10xa’f9ZYĀþĀb
ìI.Iä HcbN’nmç`
ìì.00 =V[hVHcbi =VWZf
09.ì08Āfc_
Iì.009Zb\Z<Z`
Iä.ì0IVf€çb
Iä.ää =VjV9ifiai
ì0.00OĀaVbZHĀfĀb
ì1.00 GcbV]çmVYç`Vb
00.00Mçhça
09.ì0ucXi_HVVhĀ
I0.ì0ucXi_€VB’nĀ_
Iì.10 =VWZf`Zf
I1.00KV]mĀb EZbXZfZgĀ
I6.106bV]hVf
I8.ì0 @|WZNVhgçCVaVnç
I9.006bV=VWZf
ì0.10CZKVfCZNc_
ìì.00 N’_gZ_ J€iý 9ZfĀb 9V`çý
09.00uĀn\Ā ;Ā`a
I0.4ä üZ]ĀfjZHVbVh
Iì.40HVþ`ç_hV7i\’b
I4.00=V[hVHcbi <’b`’þ’
I6.10NVýVa IZfVdĀ
II.10B’nĀþĀbGĀhaĀ
I8.40 <ZnZ`Āa IcnV`ça
ìI.Iä 9’bmV I’f_ĀmZÇmĀ @cbiýimcf
Iì.00I’f_HĀbZaVgç
I1.4ä'# HVm[V
I6.ì09c`i 9c`i 6bVYc`i
I8.00 HçXV_<’bYZa
I8.Iä6bV=VWZf
I9.10Hdcf7’`hZbĀ
I9.ä0HĀbZaVÆBZgV^çbçnKVfÇ
ìI.4äHĀbZaV ÆûbhĀ_Va =çfgçÇ
ì1.IäIZ`Z\c`
09.ìä8ĀbZucXi_
II.006`c 9c_hcf6þfça KVf
Iì.10 8ĀbZjĀhfĀb
I4.008ĀbZ8ĀbZaV
I6.00HVþ`ç_
I8.I0Nç`Yçn`Vf <ZXZ EVf`Vf
I9.406bV=VWZf
ì0.40HĀbZaVÆ@çnç`<’bZýÇ
06.4ä8VĀ``ci
09.00J€Vb7V`cb
II.ì0GV]Vh@c`hi_
Iì.Iä@’€’_ 9’bmV`Vf
Iä.I0NZýĀ`DWV
II.0äAciĀZ
II.1ä7ibi 7Zb 7VýVfYça
I9.Iä6fh]if
ìI.40HZÐ``Zf
09.ì08i[XiÑVf9ĀmVfç
I0.10BVbXçbç_
Iì.00OVX_ÇĀb9cgmV`Vfç
I1.40<faZ_<ZfZ_
I6.4äHZb[cbĀ 6Ā`ZgĀ
II.00BVbXçbç_
I8.1ä BVbXçbç_
ì0.ìä9ZYZaĀbDmibXVþç
I0.IäûmĀ=V[hVHcb`Vfç
II.I0 EcnĀhĀ[ =VmVh
I4.Iä HcbfVYVb<ifaZ
Iä.Iä IVbçjĀnmcb
I6.Iä 7Výça <n’a ygh’bZ
II.00<’b’b=VWZfĀ
I9.4ä 6bV=VWZf
ìI.00BVbýZh
09.I0 7ifVgç=V[hVHcbi
Iì.I0=I HVþ`ç_
I1.00<’bDfhVgç
I6.I0=I IZ_bc`c^Ā
II.006fV=VWZf
I9.00=VWZf7’`hZbĀ
ì0.I0 I’f_ĀmZÇbĀbCVWnç
ì1.00 =VWZf7’`hZbĀ
09.Iä Iç_çfhç<VnZhZgĀ
I0.00 =V[hV Hcbi BcYZfVhf’
Iì.Iä Hdcf7’`hZbĀ
II.106]<’nZ`ûghVbWi`
I9.Iä 7ĀfüVf_çgçbHZb
ì0.Iä NZfV`hç
ìI.Iä DhcacWĀ` HZjYVgç
ìì.10 ûbXĀf uZ_ĀfYZþĀ
00.ì0@çfaçnç=V`ç
09.00BZf]VWV=V[hVHcbi
II.00Hçbçfgçn;ihWc`
Iä.Iä NZýĀ`9cþV
II.006bV=VWZf
I8.40 HdcfKĀnmcb
ìI.007ZbĀû_bV:h
ì1.00 ('# <’b
I0.00=V[hVHcbi
I4.I0IVYç 9VaVþçaYV
Iä.00=VWZf`Zf
I6.10Hdcf
II.00=VWZf`Zf
I9.006_ýVa =VWZf`ZfĀ
ìì.00 '' =VWZf
ì1.I09cþVYVIZ_7VýçbV
00.00<ZXZ 7’`hZbĀ
09.00 =VWZf
Iì.10 6fhçHVþ`ç_
I4.Iä 6fhç=VmVh
I6.00=VWZf
II.Iä 6fhçHZ_hf
ì0.00NVýVa jZHĀn
ìì.00 =VWZf
ìì.I0ûý OĀfjZgĀ
ì1.00 üZ]ĀfGZ]WZfĀ
I0.IäNZf`Ā9ĀnĀ
I1.4ä 9ĀnĀÆ8VbVbÇ
I6.009ĀnĀÆNZf<_6ý_Ç
I8.10 ;DM6_ýVa =VWZf
I9.4ä 9ĀnĀ ÆAV`Z 9ZjfĀÇ
ìì.4ä BĀgg Iif_Zm
00.4ä HĀbZaVÆL]ĀhZ8c``VfÇ
I0.00HVWV]
II.00HçbVj 6h`mZgĀ
I1.00<’bY’n
Iä.4ä CVWZf
II.Iä ;ihWc`BVgVgç
I9.006_ýVa
ì0.10IVfĀ]€Z
ìì.00 ;ihWc`BVgVgç
|aks: 0212 454 14 91 e·pcsta: hZ`ZjĀnmcb5nVaVb#Xca#hf îkMkNY0|U 0216 524 95 24 KkNk|7 0212 437 80 80 KkNk|00212 413 51 11 kIV 0212 354 30 00 îH0RIV0212 355 01 01 îIkk 0212 413 50 00;DMIK 0212 454 56 00CIK 0212 335 00 00 tNN IUkK 0212 413 56 00IK8 0212 288 51 52IGI 1 (0312) 490 43 00GIy@444 1 178
-
Solkal 1opo'do bu halla: lovla, Albav'in olunundon sorunlu lu-
lulur vo kalil oldugu habori orgul laralindan horkoso vavilir. Sak-
lanacak bir vor aravan lovla, ßaran'a siginir. Colin iso calisnadan son-
ra Colil'i vakalar vo lovla'dan kurlulnalari gorokligini sovlor. Colil'i ikna
olnok zorunda olan Colin, vanlis bilgilorlo onu vonlondirnovo vo ikna
olnovo calisir. Ancak bu hic do kolav dogildir. îkMkNY0|UIV 19.40
-
Modva lakibi sirkoli lnlorpross'in, loloviz-
vonda vavinlanan progranlarla ilgili basin-
da cikan haborlor uzorindon oluslurdugu 1olo-
vizvonun Modva Karnosi bolli oldu. Marl avin-
da olli vodi kanalda, habordon nuzigo, nagazin-
don spora vavinlanan progranlardan 604 lanosi
hakkinda loplan 11 bin 365 adol habor vo vazi-
nin vor aldigi bolirlonirkon vonok prog-
ranlari icindo Sananvolu'nda okra-
na golon Yosil llna on cok habori ci-
kan progran oldu. Yavinlanan on dorl
vonok prograni icindo on cok habor-
lo Yosil llna¨ ilk siravi aldi. Arda'nin
Mullagi¨ ikinci, Solraniz¨ da ucuncu
oldu. I|||VlIY0Nî|kVlîl
-
lznir Colosi'ndo: Conal, Kalva'vi kalnava ikna
odor. Ancak aralarindaki sir, iliskilorinin sovrini do-
gislirocoklir. Solani vo Alos iso Conal'don birliklo calis-
navi islorlor. Conal va vola onlarla dovan odocok va da
oski havalina gori donocoklir. Mira iso larkinda olnasa da
lznir Colosi'nin vardinivla ilk lorhsini alir. îIkkIV20.00
H6N;6 I6H6G>B/H:K9: I:@ûC@6N6
teæ Y||æat'4ar
]er| esp|r||er
Sozona iddiali progranlarla
giron 1N1, konodvon Con
Yilnaz'in, bogoni lopla-
van goslorisi ßir 1al ßir
Doku¨nun 2. bolununu ok-
rana golirivor. INI21.00
ks|r||k |a]at|ar
Yarin asri gocnis havalla-
ri konu alan Önur Dodigin
ilginc hikavolorlo okrana go-
livor. lzlovicilori zanan vol-
culugunda gozinlivo cika-
ran progranda zanan za-
nan gozvasi dokuluvor, za-
nan zanan kahkahalar ali-
livor. IkI Hk8|k 20.30
ls ka4|r| c|æak...
Sukrivo 1ulkun'un sundu-
gu Kahvo Molasi'nin bu
hallaki konugu 1urkivo ls
Kadinlari Dornogi ßaskani
Nilulor ßulul. ßulul prog-
randa projolorini anlala-
cak. M|HIkÞIV23.00
|e]|a sak|aracak ]er ar|]cr
Yes|| ||æa |a|er saæp|]cra c|4a
teæa|'| tcr
karar|ar
|ek||]cr
9 NlîkN ì0IItUMkkI|îlZAMAN
20K<C<MüQPFE f
=6A@
9yüB6CA6G>
Y0N|IM|N:
B>8=6:AB6CC
0YUNtU|kk: ?D=CCN
9:EE!8=G>HI>6C
76A:!B6G>DC
8DI>AA6G9
îlN|MkIV21.00
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
î0|0kN îkĀk II I’f_ [c`_`cf jZ \Z`ZbZ"
þĀbYZbmVfVf`VbVfV_6bVYc`imVýVaçbYVb
V`Yçþç _cbi`Vfç Āý`ZYĀþĀ fZgĀa`ZfĀm`Z
hVbçbVb’b`’WĀffZggVa#ìIû_Ā_i`d`i!YĀWĀ
gĀjfĀ!YVfWcmib`i!_Vfbç\ZbĀýhZghĀ#ÂHc`i_
Wcfigi# 1I =Z_hcaZhfZbĀb _çgV mVnç`çýç#Â
NiaiýV_!]cý!ĀbXZWĀf\’nZ``ĀþĀc`Vb#Â7Āf
Ā`ĀaĀn# 4I HVhfVb€ cmibibYV hVfV[`VfYVb
WĀfĀbĀb mZbĀ`\ĀgĀ#Â HçXV_! bZa`Ā Ā_`Āa`ZfYZ
c`iýVb! _çfaçnç fZb_`Ā! YZaĀf c_gĀh jZ
V`’aĀbmia WV_çaçbYVb nZb\Āb hcdfV_# äI
7Āf _cbiYV YĀfZbaZ! VmV_ YĀfZaZ!
YĀfZhaZ#ÂNVb_VbVh`Vfçj’XiYibVmVdçýç_!
inib_imfi_`i!ĀfĀWĀfWV`ç_!hçfdVbVWV`çþç#Â
û`VjZ#6INVdç`aVgçV`çý_Vb`ç_]|`ĀbZ\Z`aĀý
Āý#Â ûghZaZmZfZ_ jZ WĀ`aZmZfZ_ mVdç`Vb
mVb`çý! _igif# II uVbV__V`ZÇbĀb WĀf Ā`€ZgĀ#Â
=V_ jZ ]i_i_V im\ib`i_! ]V__ç \nZhaZ#
8I Hc[fVYV _i``Vbç`Vb! hZbXZfZ! €VmYVb`ç_
jW#V`h`çþç#Â7Ā`\ĀgVmVf`VfYVWVgĀhdfc\fVa"
`Vf`V Y’nZb` ZbaĀý WĀf cmib h’f’#
YUKkk|0kN kîkĀ|Yk II NV_`Výç_ c`VfV_!
VýVþç mi_Vfç# ìI DfhVYcþiÇYV _’€’_ WĀf
’`_Z# HV]Ād`Ā_ aVbVgç jZfZb WĀf b Z_# 1I
Gih]Zf[cfYmiaib gZaWc`’# 7Āf WĀ`Āa
YV`ç# 4I 7Vnç gdcf YV``VfçbYV hcdib _V`ZmZ
gc_i`aVgçm`V _VnVbç`Vb gVmç#Â 6jfidVÇYV
W’m’_ WĀf bZ]Āf# äI 6gmV Ā`Z 6jfidVÇmç
VmçfVb YVþ gĀ`gĀ`ZgĀ#Â BZhV` Ād`Ā_# 6I 6n
dĀýaĀý jZmV ]Ā€ dĀýaZaĀý Zh# II xnZb!
Ā]hĀaVa# 8I BV` ZYZfZ_! m’_`ZmZfZ_#Â
7Vþ`VaV jZ _ijjZh`ZbYĀfaZ ZYVhç# 9I
ûfVbÇçb d`V_V ĀýVfZhĀ# yn’bh’! gç_çbhç jZ
hZYĀf\Āb`ĀþĀc`aVmVb#I0I7ĀffZb_#Â@Vfçýç_
fZb_`Ā# III IZý]ĀgjZhZYVjĀVaVXçm`Vj’Xih
Wcý`i_`VfçbV!YVaVf`VfĀ€ĀbZĀ`V€jZmVgçjç
jZfaZ_jZmVV`aV_Ā€ĀbnZ`c`VfV_]Vnçf"
`Vbaçý h’d# IìI NVýVaV_hVb aih`i
c`Yiþibi YVjfVbçý`Vfçm`V WZ``Ā ZYZb!
gZjĀb€`Ā!bZýZ`Ā#Â@ZgĀb#
Bulmaca kàsteæ k]4|r r.a]4|rataæar.ccæ.tr
KAYIP
STAR TV 23.00
YÖN.:B>8=6:A;:>;:G
OYN.: 7G>II6CNBJGE=N!9:6C86>C
:f_Z_ Vf_VYVýçbçb _VmWc`YiþibV ĀbVbVb
jZ €ZjfZgĀ hVfV[çbYVb YV V_`çbç _V€çfYçþç
Y’ý’b’`Zb BVfm LV`g] cbi Wi`aV_ Ā€Āb
Z`ĀbYZb\Z`ZbĀmVdaVmV_VfVfjZfĀf#6bXV_Wi
gçfVYV mVýVmVXVþç \ĀnZa`Ā c`Vm`Vf`V! c`Yi_€V
\ZfĀ`Āam’_`’Vb`VfmVýVmVXV_hçf#
MESAJINIZ VAR
KANALTÜRK 19.50
YÖN.: CDG6:E=GDC
OYN.: IDB=6C@H!B:<GN6C
?cZ ;cl jZ @Vh]`ZZb @Z`m! CZk Ncf_Çib
WVhç mV_VgçbYV WĀfWĀf`ZfĀbYZb WĀf_V€ W`c_
inV_hV chifimcf`Vf# ?cZ! ýZ]fĀb Zb W’m’_
_ĀhVd€ç`VfçbYVb WĀfĀbĀ V€aV_ ’nZfZYĀf# @Z`m
ĀgZ gZjĀa`Ā Y’__VbçbYV €cXi_ _ĀhVd`Vfç
gVhaV_hVYçf#û_ĀgĀWĀfX]Vh_VbV`çbYVhVbçýçf#
üEKüB8D?@IJ@
KANALTÜRK 21.45
YÖN.:<JNCDGB6C7::
OYN.: 9:CC>H=DEE:G!L>AAE6IIDC
6XZaĀXZmVdç`VbWĀfgcm\ibYV_Vfçgç`Y’f’`Zb
WVb_V]çfgçnçEifbZ``!dc`ĀgĀbZ`ĀbZ\Z€Zf#Dþ`i
6Vfcb ĀgZ mV_V`VbaVgçbYV W’m’_ dVm gV"
]ĀWĀ c`Vb Vf_VYVýç 9Vffm` @ifhn hVfV[çbYVb
mZhĀýhĀfĀ`Āf#(%mç`gcbfV]VdĀghZb€ç_VbEifbZ``
ĀbhĀ_VaĀ€Ābgc_V_`VfV\ZfĀYbZf#
?@;8C>F
TV8 21.00
YÖN.: ?D:?D=CHIDC
OYN.: K><<D BDGI:CH:C! OJA:>@@6 GD7>CHDC
;fVb_ =cd_Ābg! LcibYZY @bZZ _Vh`ĀVaçbYV
mZf V`açý Zg_Ā WĀf g’jVfĀYĀf# NVýVbVb`Vfç
ibihaVbçb €VfZgĀbĀ Ā€_ĀYZ VfVaV_hVYçf# 6hç
=ĀYV`\c Ā`Z WĀf`Ā_hZ 7iõV`c 7Ā``ÇĀb KV]ýĀ 7Vhç
ücjiÇbV _Vhç`çf# =ĀYV`\c! _VnVbYçþç mVfçý`Vf`V
Y’bmVbçbZbĀmĀVhçc`VfV_\f’`aZ_hZYĀf#
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< = < E ; ÿ D ÿ Q C 8
C < 9 C < 9 ÿ 8 C 8 E
8 K < B 8 C 8 D 8 Q 8
J 8 D F ; < D C 8 M
K ; 8 M < K ÿ P < 8
ÿ G < I ÿ K K 8 ; 8 K
B 8 M ÿ C B F M 8 ; 8
ÿ B 8 Q E 8 Q < E ÿ E
Halk
[•þdXeêeX
Xÿêi[XiY\
-
Usta ]cretæer M|c|ae| Marr'4er 'Heat'| ar|æsatar ºercek sac
||kì]es| 'Ha|k 0àsæar|ar|' (Þa|||c |reæ|esI te|eº|t]cr4a ||k ket ek·
rara ºe||]cr. Ic|rr] 0epp ºe t|r|st|ar 8a|e'|r rc| a|4|º| h|æ, I910'|ar4a ºe·
c|]cr. Ic|r 0||||rºer |s|e4|º| sac|ar|a kæer|ka'4a ||r efsare]e 4cràsæàstàr.
H|c k|æse 0||||rºer ºe cetes|r| 4ar4araæaæakta4|r. 8||||e ||e ]er| ||r aska
]e|ker acar 0||||rºer ||r ]ar4ar 4a |arka sc]ºar|ar|ra kcrkasatca 4eºaæ
e4er. îcrar4a 4eº|et taraf|r4ar kæer|ka'r|r ||r raæara|| |a|k 4àsæar|
||ar e4|||r ºe cra ]aka|aæas| |c|r cte| a|ar Me|º|r Þarº|s (t|r|st|ar 8a|eI
ºcreº|er4|r|||r. Þarº|s ºe 0||||rºer aras|r4ak| kcºa|aæaca, taæar|a taæ||r
ke4|·fare c]arara 4crecekt|r. I|||VlIY0Nî|kVlîl
SAYFA TASARIM:H:K9: I:@ûC@6N6
KÜLTÜR-SANAT 21
9NlîkN ì0II tUMkkI|îl ZAMAN
Ali Çolak
îc]|e c|4àràs|à ||r se]|
Kilap Zanani'nin bu avki kisa, oz ana carpi-
ci dogori bilinnonis, hak olligi vori bulananis,
gornozdon golinnis kilaplar' dosvasini okudu-
nuz nu bilnon. Òn vazar, sair vo akadonisvon,
kondilorinco golgodo kalnis' kilaplari vo vazar-
lari bolirlorkon, orlak bir goruslo do birlosivorlar-
di honon honon: lgor orlada bir dogor' varsa
ilanihavo gornozdon golinonoz. Yani` Dogorli
bir kilap, ovol, bir suro hak olligi ilgivi gornovo-
bilir, goz ardi odilobilir, lakdir odilnovobilir hal-
la bilincli vo sislonli bir sokildo unullurulabilir',
1anpinar'in dovisivlo sukûl suikasli'na naruz
birakilabilir lakal bir gun uzorino isik lululur vo
vonidon parlar vo bir nadono donulur gibi, ona
nullaka donulur'. Övlovso Hilni Yavuz'a hak
vornoliviz: ldobivalla hicbir sov kavbolnaz'
ßu kanaal, insanin ic kararlisini bir nobzo
dagilivor. Övlo va, Alin Kahranan'in da dodi-
gi gibi, Òkuna havali birovlorin havalivla sinir-
li dogil.¨ ßugun dogilso varin, lalih bir gun nul-
laka gulocoklir. ßu gorcogo inan olnosovdik,
1891'do oldugundo kinsolorin halirlanadigi bir
vazar olan Hornan Molvillo'in vo onun ifah ol-
naz kahranani Kalip ßarllobv'nin hala lanini-
vor vo sovilivor olusunu nasil izah odocoklik`
Coklur bunun ornogi, savlalar dolusu.
Övlovso, odobivalinizda gornozdon golin-
nis, uzorlorino honuz guclu biror isik dusno-
nis vazarlar icin unu-
dunuzu koruvabiliriz:
Ahnol Rasin, Muallin
Naci, Âsal Halol Colo-
bi, Abdulhak Sinasi Hi-
sar, Riza 1ovhk, ßaha-
oddin Özkisi, Alaaddin
Özdonoron. Sizlor do
bu isinloro vonilorini ok-
lovobilirsiniz. lnsan, ladi-
na vardigi kilaplari bas-
kalarinin da bilnosini is-
lor. lldon olo dolassin,
sovilsin, okunsun. Sokakla asinalara rasllanak
gibi bir duvgudur bu. Avni kilabi okuvup sovon-
lor arasinda incodon incovo bir doslluk, bir akra-
balik kuruldugu gorcoklir. Aslinda hor ivi okur,
bogondigi bir kilabin gonullu lanilicisidir. ßovlo-
co ciliz da olsa bir isik salar onun uzorino. Son-
ra kondinco bir dolasin alani bulur bazi kilaplar.
ßon, Saniha Avvordi'nin ronanlarinin, Sabahal-
lin Ali'nin Kurk Manlolu Madonna¨sinin bovlo
bir sansa orisligino lanik oldun. ßunun, o buvuk
pazar' icindo no kadar nail bir soruvon oldugunu
sovlonovo gorok vok labii.
Dogori bilinnonis kilaplari dusunnovo du-
rurkon, lislovi hop son vuz, halla olli vil ilo si-
nirlandirivor olusunuza no donoli poki` ßu-
rada ßosir Avvazoglu'nun bir cunlosini anna-
dan gocnovolin, sovlo divor: 1urkcovo disa-
ridan surokli vapilan nudahalolor vuzundon
honon hor noslin odobivalinin hizla oskidigi-
ni, okunnaz halo goldigini dusunursoniz, aslin-
da dogori bilinnonis, hak olligi ilgivi gornonis,
gorso bilo sozunu olligin hizli dogisno vuzun-
don bir suro sonra unululnus vuzlorco vazar vo
osor goslorilobilir.¨ lslo, Avvazoglu'nun dovisiv-
lo 1urkivo'do dusunco havali vo odobival, sonu
golnovon bir gocnissizloslirno'vo labi lululdu-
gu icin unululdugunu dusundugunuz dogor-
li' kilaplarin larihi 20. vuzvil basindan gorivo gi-
donivor. llhan Alilgan'in silonino hak vorno-
nok nunkun nu` Dogori bilinnonis kilap-
lara iliskin kapak soruslurnasinda hkrini sor-
salar lvliva Colobi'nin do adini sovlordin. lvli-
va gibi bir vazarin 400. dogun gunu bir ßali ul-
kosindo vuzlorco vavinla kullanirdi, buna kus-
ku vok.¨ ldobivalinizin ovronsol olcudoki bol-
ki do lok vazari lvliva'nin bugun lavikivla go-
ruldugunu' sovlovobilir nisiniz` Sovil Ali Kahra-
nan ilo rahnolli Yucol Dagli'nin hazirladigi Cu-
nunuz 1urkcosivlo lvliva Colobi Sovahalnanosi
(YKY) hak olligi okuru buluvor nu dorsiniz`
Halizan bir vandan gornozdon golinnis
kilaplar'i loparlanava calisirkon, obur vandan bir
zananlar pok sovdigin vo lakal bugun orlalikla
gorunnovon kilaplari dusunuvorun. Sahi Ku-
cuk Konanci¨vi okuvan cocuklar var ni hala`
liso caglarinda Cazap Lzunlori¨ni, Canlar Ki-
nin lcin Calivor¨u, Vadidoki Zanbak¨i okuvor
nu gonclor, bilnivorun. Ònlar olbollo sabir vo
lulkuvla okunacak kilaplardi. ßu cagin oksigi sa-
nirin biraz da o sabir vo lulku. Sindi Vanpir'lor
zanani, nacora, hiz, kan vo siddol. Hic unul-
nan, bir kilapcida gozinirkon, on iki, on uc vas-
larinda bir cocuk golip kilap islonisli: Sovlo ol-
duruslu bir sov olsun'¨ a.cc|akataæar.ccæ.tr
8a caº|r eks|º| sar|·
r|æ sa||r ºe tatka.
î|æ4| 'Vaæp|r'|er ta·
æar|, æacera, ||t,
kar ºe s|44et. H|c
aratæaæ, ||r k|tapc|·
4a ºet|r|rker, cr |k|,
cr àc ]as|ar|r4a ||r
cccak ºe||p k|tap |ste·
æ|st|: ¨îc]|e c|4àràs·
|à ||r se] c|sar|"
Yatar||k |a]at|æ4a ||k
cºretæer|æ arreæ4|r
đibWcĔ[ij[j_Đ_Ĕl[ĔĔĔĔ
jWiWllk\Ĕi[c_d[h_
8eX[fcl#g\i[\c\i`e`XĐpfi
-
lalih Lnivorsilosi Cagdas 1urk lohcolo-
ri vo ldobivallari ßolunu ilo Divalog Av-
rasva Kulubu'nun orlaklasa hazirladigi prog-
randa, ßosir Avvazoglu vazarlik soruvoni-
ni anlalli. Avvazoglu, konusnasinda vazar vo
araslirnaci olusuna olki odon olavlara dogin-
di. Annosinin okur-vazar olusu vo ßallalnano,
Mosnovi, Yusul ilo Zulovha, Yunus Divani gibi
1urk odobivalinin ononli osorlorini dinlovorok
buvunus olnasinin havalinda vo vazarlik so-
ruvonindo ononli bir olkisinin oldugunu dilo
golirdi. Avvazoglu, kondi locrubolorindon vola
cikarak Cagdas 1urk lohcolori vo ldobivallari
bolunu ogroncilorino cosilli lavsivolor do vor-
di. lslo onlardan birkaci: -Yazarlik, onur bovu
vasanan bir suroclir. -Yazarlik, surokli ilorlo-
novi gorokliron bir suroclir. -Kisinin boslon-
digi kavnaklar onun vazarlik soruvonini bolir-
lor. -Hor okuvucu kondi okuna lislosini bolir-
lonolidir. Kisinin kondi ilgi alanini bolirlonosi
icin ilk olarak daginik okuna vapnasi gorokir.
-lvi bir okuvucu locossus, kararlilik vo sabir sa-
hibi olnalidir. -Cazololorin kilap oklori vo odo-
bival dorgilori okuvucu icin ivi bir vol goslorici-
dir. -lvi bir vazar arkoolog gibidir. KU|IUk·îkNkI
-
1asavvul kullurunun lanililnasina kalkida bulun-
nak anacivla kurulan lslanbul 1asavvul Araslir-
nalari Morkozi (lS1AM)'nin gocliginiz villarda duzon-
lonon 1asavvul Soninorlori dovan odivor. ßugun Can-
lica Sabahallin Zain Kullur Morkozi'ndo saal 14.30'da
Marnara Lnivorsilosi llahival lakullosi Ögrolin Lvo-
si, hallal Ali Husrovoglu Allah Cuzoldir Cuzolligi So-
vor: lslan lsloliginin 1asavvullaki Corununlori¨ bas-
likli bir soninor vorocok. (0216 428 39 60) KU|IUk·îkNkI
IU|l0| KkkkHkNûHI6C7JA
-
Conrolor bir bir duslu. Koslano,
lurna gocini, balik, kus gocini,
zonhori, husun, kocakari vo koz ka-
vuran lirlinalarini allallik. Dahasi kir-
langiclar donnovo basladi, agaclar vo-
sillonivor: bahar golivor. ßu no donok`
Anadolu'da loslival zanani' ln cok da
livalro. Adana, Konva, Ankara, Van,
1rabzon vo Anlalva'da lirlinalar nisali
birbirini izlivor livalro loslivallori.
Dovlol 1ivalrolari ov sahipligindo
gorcokloson loslivallor zincirinin ilk hal-
kasinda: bu vil 13.su gorcokloson Ada-
na Dovlol 1ivalrolari-Sabanci Lluslara-
rasi 1ivalro loslivali var. 27 Marl Dun-
va 1ivalro Cunu'ndo baslavan loslival,
30 Nisan'a dok surocok. loslivalin vurl-
disindan golon nisahrlori vo hodivolo-
ri arasinda Kazakislan Cabil Musropov
Dovlol 1ivalrosu (Solvi ßovlun Al Yaz-
nalin), Rusva Vakhlangov 1ivalrosu
(lnigna Cosillonolori) vo Sili llank-
lon Kolloklil 1ivalrosu (Cura 1alo Ci-
navoli) var.
8lN N|||î 8lk î|î
Nisanin 14'uvlo 24'u arasinda pordo-
lor Konva icin acilivor. ßu vil dordun-
cusu gorcoklosocok loslivalin isni biraz
uzunca: ßin Nolos ßir Sos Lluslararasi
1urkco 1ivalro Yapan Llkolor loslivali.
Konva'nin golisnosino kalki saglanak,
hosgoruvu larkli nodonivolloro lanil-
nak vo 1urk dilini zonginloslirip vav-
ginlaslirnak gibi anaclara sahip olan
loslival: pok cok 1urk cunhurivolindon
livalro grubunu agirlavacak.
Konva'da kapanan pordolor 25 Ni-
san ilibarivla Ankara'da acilivor. Daha
cok, kucuk hanin vo bovolondilori so-
vindirocok loslivalin isni Kucuk Ha-
ninlar Kucuk ßovlor Lluslararasi Co-
cuk 1ivalrolari loslivali. ßu vil vodinci-
si gorcoklosocok loslivalin onru do kon-
disi gibi kucuk. ßos gun surocok olkinlik
30 Nisan'da sona orivor. 23 Nisan Llu-
sal lgononlik vo Cocuk ßavrani'na li-
valro sanalivla kalkida bulunnak vo
1urk livalrosunun dunva cocuklari
voluvla vurldisina acilinini saglanak
anacivla duzonlonon loslivalin: lran-
sa, lspanva, lsrail, lsvicro, llalva, lo-
lonva, Rusva, Sirbislan vo 1alarislan
gibi ulkolordon golon konuklari var.
Cocuklari dusunorok duzon-
lonon bir loslival do Van Dovlol
1ivalrosu'ndan: Akdanar Cocuk vo
Conclik 1ivalrolari Sonligi. Van Dov-
lol 1ivalrosu'nun ov sahipli-
gi vo onculugundo 2001 vilin-
dan bu vana gorcokloson los-
livaldo larkli okullardan lival-
ro gruplari sahnovo cikivor.
Þ|k0| KUI|Y0|NûUN|Y| lNlY0k
1 Mavis ilibarivla pordolor,
Lluslararasi Karadoniz 1ival-
ro loslivali icin acilivor. llki
Karadoniz'o Kivisi Òlan Llko-
lor loslivali adi allinda Curcis-
lan, Moldova, Rusva, Ronan-
va vo Lkravna'nin kalilinivla
2000 vilinda gorcokloson losli-
val: 2006 vilinda adini vo sinir-
larini gonislolli. 15 Mavis'a dok
surocok loslivalin anaci 25 Ha-
ziran 1992'do lslanbul'da in-
zalanan Karadoniz covrosindo-
ki ulkolorin okononik isbirligi
projosino kalki saglanak.
ßaharin son livalro loslivali
iso gunovdo: Dovlol 1ivalrolari Anlal-
va Lluslararasi 1ivalro loslivali. 17-30
Mavis larihlori arasinda gorcokloso-
cok loslival, bu vil ucuncu vasini kullu-
vor. Sonbahar surprizi iso Mardin'don.
Mardin Valiligi ov sahipligindo kasin
avinda gorcoklosocok loslivalin isni
Mardin Llusal Cocuk vo Conclik 1i-
valro loslivali.
Anadolu'daki livalro loslivallori-
no 2010 vilinda 26 dogisik ulkodon 46
larkli grup 52 dogisik ovunla kalildi.
1urkivo'don Dovlol 1ivalrolari, ozol li-
valrolar vo bolodivo sohir livalrolarinin 29
dogisik ovun vo 169 lonsillo dosloklodigi
loslivallori 86.647 sanalsovor izlodi.
Kate] Yar|ækàre'4e |a|ar, kra4c|a'4a fest|ºa| taæar|. k4ara,
Kcr]a, krkara, Var, Trabzon ve Antalya’da tiyatro festival-
`ZfĀWĀfWĀfĀbĀĀn`Āmcf#IĀmVhfcY’bmVgçbYV[ZghĀjV`aZjgĀ-
aĀ!',BVfhÇhV6YVbVÇYV&(#HVWVbXçJ`ig`VfVfVgçIĀmVh-
fc;ZghĀjV`ĀÇm`ZWVý`VYç#HçfVYV@cbmVjVf#
Yer|| ºe ]a|ar·
c| ºrap|ar| aº|r·
|a]ar fest|ºa||er,
kra4c|a izleyi-
XĀgĀbĀbhĀmVhfc
Ā`ZWi`iýaVgç-
na ve kaliteli
cmib`VfçĀn`Z-
aZgĀbZĀa_|b
gVþ`çmcf#
8es|r k]ºatcº|a, ºerc|ere ckar|ak ºe ]atar||k seràºer|r| ar|att|.
7HJ;HÉZ[ĔÈc[oc[d[jÉb_ĔX_hĔi[h]_Ĕ
-
lski adivla Movnonol Han,
vani AR1lR, guncol sanal
sorgilorino ov vapnava dovan odi-
vor. ßu koz uzaklardan golon bir
sorgi var. 1a Vivana'dan vollara du-
son Corunnozlik 1akliklori¨ cag-
das sanal urolinindo gorunnoz
olanin izlorini bir bir lakip olnok
icin kapilarini acivor. Vohbi Koc
Vakli vo 1hvsson-ßornonisza Arl
Conlonporarv'nin (1-ß A21) orlak
vapini olan sorgi uc asanali olarak
kurgulannis. Yaklasik uc vil onco-
sindon baslavan hazirlik vo araslir-
na calisnalarivla projo, ilk koz Ni-
san 2010'da Vivana'da 1-ß A21'do
gorcokloslirildi. lvlul 2010'da
ßorlin'do 1anas'a uvarlanan sorgi
son duragi olan lslanbul'da bovlo-
co volculugunu lananlivor.
Corunnozlik 1akliklori sorgisi,
AR1lR Sorgilor Dirokloru lnro
ßavkal vo Vivana'daki 1hvsson-
ßornonisza Arl Conlonpo-
rarv'nin ßas Kuraloru Daniola
Zvnan'in oskuralorlugundo gor-
cokloslirildi. Sorgido 14 sanalci vo
sanalci grubunun osorlorino vor
vorilivor: Novin Aladag, Kullug
Alanan, Covdol lrok, Avso lrk-
non, lsra lrson, lnci lvinor, Nil-
bar Curos, Halrival, Ali Kazna,
lusun Ònur, Sarkis, Halo 1ongor,
Nasan 1ur vo xurban_colloclivo.
Sorgi, 1-ßA 21'don sonra 1anas
vo Arlor'o lasinirkon, nokansal
kosullar dikkalo alinarak vonidon
duzonlonnis.
Sorginin ninik rohborino ku-
lak vorolin: Corunnozlik 1ak-
liklori, gorunnozligi bir voklu-
gun novcudivoli: vuzovin al-
linda' olna hali: bir gori cokilno
vo ongollono lakligi: cozulno-
nin, gizlonnonin vo vansilna-
nin bir araci olarak olo alip lar-
lisnava acivor. Corunnozligin
lasidigi inkanlari arasliran pro-
jo, avni zananda gorunurluk ro-
jinindon dislannis olnanin an-
lanlarina da dikkal cokivor. Sor-
gi, larkli kusaklardan sanalcilarin
urolinlorini bir arava golirnoklo
birliklo, sanal larihsol bir dokun
va da kronolojik bir vaklasindan
zivado, urolinlorin ic ico gocorok
oluslurduklari birlikloligin po-
lansivollorini araslirivor.¨ Corun-
nozlik 1akliklori, 5 Haziran'a ka-
dar zivarol odilobilir. KU|IUk îkNkI
kkI|k'4e ac||ar
¨ûcràræet||k
Iakt|k|er|" ser·
º|s|, &)gVbVh€ç
jZgVbVhۍ\fi-
WibibZgZf`Z-
rini bir araya
\ZhĀfĀmcf#
|||N|/0|U||kl û0MUN
|0N\|/K0î0Vk
|0N\|/KkIkKlîIkN
9 NlîkN ì0II tUMkkI|îl Q8D8E
))PFILD
H6N;6 I6H6G>B/ @69ûG 9ûCu:G
D\_d\k
BXdéý
ßir ulkonin gonolkurnav baskanligi, o ulkonin ba-
ginsiz nahkonolorino ullinalon vorivor ana orlalik
vikilnivor. Malun nodva sanki olav hic olnanis
gibi davranivor. lidorlordon diso dokunur bir lopki
golnodi buguno kadar. ln cok da vuksok varginin
lonsilcilori suspus. ßunun iki nodoni olabilir. ßirinci-
si, kinso olindo silah bulunan birilorivlo kolu olnak,
dalasnak islonivordur. lkincisi iso kinso arlik asko-
rin sivasolo nudahalosini ononsonivordur. Yino do
sukul ikrardan ni inkardan ni golivor, anlanak zor.
Ana orlada buvuk bir hukuk cinavolinin oldugu,
on azindan bir hukuk cinavolino losobbus odildigi
cok acik. Yargilanan birilori icin Conolkurnav ßas-
kanligi, o adanlari birakin' divo ullinalon vorivor.
Daha onco bu salirlarda vaznava calisliginiz bir sov
vardi. Sivillosnonin 1urkivo'do kurunsal bir corco-
vovo olurnadigini, ulkovi sivillorin vonolligi gibi bir
algi varsa bunun konjonklurol oldugunu, kisilorin
lavrindan kavnaklandigini sovlonovo calisnislik. 6
Nisan'da vapilan Conolkurnav aciklanasi da lan
bu dusuncovi lovil odon bir cikisli. Yani 1urkivo
2011 vilini vasivor olsa da gorunon su: ßu ulko-
do sivasolo, hukuka va da
ulkodoki horhangi bir sovo
askor nudahalosi riski bulun
gorcokligivlo suruvor.
llindo silah lulanin, hor-
hangi bir konuva porvasizca
nudahil olnasinin, bu konu-
da karar vorici duruna gol-
nosinin no donli riskli bir sov
oldugunu larih kilaplari cilllor
dolusuvla vazivor. Dunvanin
hicbir cagdas donokrasisin-
do askor va da olindo silah
bulunduranlar, karar vorici
pozisvonda duranaz.
ßunun on ivi ornogi:
dolavlari voni voni kanuovunun gundonino
golon Havala Donus oporasvonu' Òporasvonun
voni cikan dolavlari lok kolinovlo luvlor urporlici.
ßirilorinin kanuovunu, nahkûnlar hakkinda nasil
vanillliklarini, oporasvona daha olavlar bilo olna-
dan karar vorildigini, anacin havala donus dogil
havallan koparlilnak oldugunu voni cikan bolgo-
lorlo goruvoruz. Dononin Adalol ßakani Hiknol
Sani 1urk, bu oporasvondan' va da daha dogru
iladovlo bu oporasvonun dolavlarindan' habor-
dar olnadigini sovluvor. Corcoklon do olnana
ihlinali cok vuksok. Cunku oporasvonu vapanlar,
oporasvonun dolavlarini bakana sovlono, onun
olurunu alna ihlivaci bilo hissolnivorlar.
Ana haborinin olnanasi onun sorunlulugunu
azallnivor. ßovlosino krilik bir konuvla ilgili, bulun
kararlari alna volkisini landarna'va vorirson va da
landarna'nin kondi basina inisivalil kullannasina
nusaado odorson bundan baska bir sovin olabilnosi
nunkun dogil. landarna'nin bu kadar dozonlor-
nasvon vapnasina, sonra bu dozonlornasvonu
bahano odorok inisivalil alnasina nusaado odorso-
niz konlrol sizdon cikar. Davul sizin bovnunuzda,
loknak iso olindo silah bulunduranda olur. Önur
billah bu isin sivasal sonuclari sizin posinizdon golir.
Havala Donus oporasvonu ilo karanlikla kalnis
bircok sorudan lananon sivrilanlar sizdon kullan-
digi krodi ilo bulun hosaplardan kurlulur. Sizo do
insanligin halirladikca ulanacagi bir niras kalir.
1urkivo, bulun karanlik dohlizlorini avdinlalip
o karanlik dohlizlorivlo vuzlosnodikco vasanabilir
bir ulko olnavacak. Sivillosnodikco, sivillosnovi
kurunsal bir halo golirnodikco do Conolkurnav
horkosin gozlorinin icino baka baka bir nahkonovo
no vapnasi gorokligini sovlonovi, hakki gorocok,
sivasoli dizavn olnovo dovan odocok.
2011 vilina golnis bir 1urkivo'do no gorokcovlo
olursa olsun, vururlukloki bir davava olindo silah lulan-
larin nudahalo olnosini anlanak nunkun dogil. ßovlo
bir ulkodo hicbir kinsonin can vo nal onnivoli, adil
vargilanna hakki garanli dogildir. æ.kaæ|sataæar.ccæ.tr
Iàrk|]e |àtàr
karar||k 4e|||t|er|r|
a]4|r|at|p c karar||k
4e|||t|er|]|e ]àt|es·
æe4|kce ]asara||||r
||r à|ke c|æa]acak.
ì0II ]|||ra ºe|æ|s
||r Iàrk|]e'4e re
ºerekce]|e c|arsa c|·
sar, ]àràr|àktek| ||r
4aºa]a e||r4e s||a|
tatar|ar|r æà4a|a|e
etæes|r| ar|aæak
æàækàr 4eº||.
ûere|karæa]
ac|k|aæas|ra, 'Ha]ata
0cràs'ter |akæak
. CûH6C '%&& 8JB6GI:Hû H6N>/ &++,,
I|||N|N !|||'| ||| !|||||N||N ||N|!||N|||!||||.
8Cü 8B9LCLK
<BI<D;LD8EC@
||I| 0|I|!|´|||| |.'. |||N| ||!|\|I '|||||.
0|N|| \|\|N |d|d|d.
|.r|ºm.r
HkM0U||kH 0IIUkK
\.;|r '.||º .e |.º|||m
0ere| ||!|| \.|!|m:|º|
|kkUK Kkk0|t
'º||m|| ||!|| .e \.;|r
'.||||r|r !emº||:|º|
HkYkl 8|î|k
|e||.m0||r |.º|.r|
HkKkN 0lKM|N
|e||.m0||r |.º|.r
\.|!|m:||.||
lîK|N0|k Y||MkI
NUkl t||IlKtl
MUHkMM|I Y||MkI
|.||. |.t.||.m.
YkKUÞ îlMî|K
0||| |!||^||
HkîkN îUIkY
º|||e!||º||_t.m.r.:ºm.||
||º|e|| |||º|||e|| |.|||
Ie|: 444 8 äää
º||||.|||_t.m.r.:ºm.||
\.;|r !|||.
Ya]º|r îàre||
0ere| \.;|r ||!|| \.|!|m:|º|
M|HM|I KkM|î
0ere| \.;|r |!||^||
k|l kKKUî, V|Yî|| kYHkN
0^|ºe| \^re|mer
||VIl YkI|t|
|.|e| ||!|||
|kIlH UĀUk
|r|.|. \.;|r !emº||:|º|
MUîIk|k UNk|
|!||^||e|.
l. '.;|.. MUîk tkKMkK
lîMkl| KkVkK
|: |.|e||e|. îk|lH 80IIkî
||ºrºm|. IUkHkN 80IKUkI
||º |.|e||e|. |MkkH U|K|k
|º|||||.. |UkI îkk|
'rº|. î|kKkN kKtkN
|||||| '.r.|!\. k|l t0|kK
\º||m. k. YkVUI k|IUN
|||e'.º|||. î|kHkI î||Ik|l
\||| |.|e||e||. î||lM8U0kK
|º|ºº|.|. î||kHkIIlN î|Vl
|r|e|re|. 0îMkN lkl0kĀ
|||º|. îU||YMkN îkkû|N
\|||!|º| |.º|||.|. MUîIk|k Hk|l|0Ā|U
0e:e 'º||m||º|. l8kkHlMKkkkY|Ā|N
80|û| YkY|N I|Mîl|tl||kl. |!.r.. 8l|k| 0ĀUItU |r|.|;.. IUNt|k t|IlNKkYk
||;.||.|||. kIlI lîI|ûUN ||t|||m. |îk||IIlN ûU| 0.t|.r|er. NUkU||kH KkYk
|tm||. VkHlI YkIûkN |ºr;.. îlklN Kk8kKt| '.mº|r. MUKk|MlN k|8kYkkK
P{E<KÿD P<Iÿ1 OVaVb <VnZhZgĀ! ()&.) NZbĀWcgbV! ûHI6C7JA IZ`/ %'&'" )*) & )*) ;V_g/
%'&' )*) &) +,! L:7 69G:Hû/ kkk#nVaVb#Xca#hf :ÂdcghV/ nVaVb5nVaVb#Xca#hf 76H"
@>/ ;ZnV <VnZhZXĀ`Ā_ 6#ü# IZgĀg`ZfĀ G:@A6B/ IZ`/ %'&' )*) -' ),! ;V_g/ %'&' )*) -+ ((!
:ÂdcghV/]#YĀ_aZb5nVaVb#Xca#hfO6B6C!7VgçbBZg`Z_û`_Z`ZfĀÇbZimaVmVgnjZfaĀýhĀf#
Fbli?Xkk
fbli\[`kfil7qXdXe%Zfd%ki
K”ibɔeý`]i\pc\`dk`_Xeé
YCS'vo vonolik silro iddialari, lYS'vo gi-
rocok ogroncilorin nolivasvonu dusunul-
nodon larlisilnava dovan odilivor. ßu
vosilovlo iklidari dovnovi lirsal bilonlor
hor zananki gibi kollari sivanis durun-
da. ßir laralla nodva kiskirlici haborlorlo
puslu havadan lozzol alnava calisivor,
digor larallan iso sinava hazirlanan
ogroncilor on volkili agizlarin aciklana-
sina ragnon kalalarindaki islilhanlarla
sinava hazirlannava calisivorlar. Socin
oncosi 1urkivo'vi karislirnavi lirsal
bilonloro volkili nakanlarca Sinavdan
sivasi ranl unanlar sonuc alanavacak.¨
aciklanasi vapildi. ßunu da bizzal nan-
solo lasidiniz. Òlavi kaslon cokisnovo
covironlor var. MUîIk|kkî|kN ûOBûG
Zanan gazolosini vaklasik on
vildir aklil olarak lakip olnoklovin.
Cundon guno do daha ivivo gilligini
sovlovobilirin. Cundo on az iki saal
Zanan okuvorun. lsvorindo bili-
ronovinco ovo goluruvorun. Halla
ovdo do okuvanadiklarini biriklirip
halla sonunda lonizlivorun. ßazilari
hor no kadar bu gazolo abonolik
sisloni ilo salilivor ana okunnuvor
doso do bilakis halk bu gazolovo
bir Dogrucu Davul'luk allolnis
durunda vo ciddi sokildo lakip
olnoklodir. 1urkivo'nin birkac vilda
goldigi nokla bonco bunun goslor-
gosi. ßirilori arlik anlanali ki 1urkivo
arlik oski 1urkivo dogil. llil labaka-
nin kucunsodigi kosin sindilordo
ciddi okunalara girisivor. Zanan'a
vo savgidogor calisanlarina (ozolliklo
hakkinda dava acilan 22 kisivo vo
ßusra lrdal'a) sonsuz losokkurlorini
arz odivorun. lîMkl| ûUN00kI HûK6H
4 Nisan lazarlosi larihli Zanan ga-
zolosinin Ailo-Saglik'la ilgili 26. sav-
lasinda, nuhlonolon nuhabirinizin
nulohassis doklordan aldigi bilgivi
vanlis aklarnasi nolicosi, bodon killo
indoksi kilonun bov uzunluguna
bolununun cn cinsindon karosi¨
olarak laril odilnislir. Dogrusu iso,
kg cinsindon bodon agirliginin,
nolro cinsindon bov uzunlugunun
karosino bolunu¨dur. Avrica, bu in-
doksin 27'don lazlasi sisnan, 40'lan
lazlasi asiri sisnan savilir. lnsan
sagligi ilo ilgili bu konuda vanlis
anlanalar olnanasi icin, bu duzoll-
novi vapnavi luzunlu vo lavdali
goruvorun. Þk0|. 0k. MUîIk|k NUIKU
9\[\eb`kc\`e[\bj`e\[`i6 ;\ÿ`ý\eK”ib`p\É[\QXdXe
M|HM|I 0IIUNt N6O6G
S
Kurl sorununda hassasivol sahibi oldugunu bildigin
cok dogorli bir buvugun, villar onco Culon conaali-
ni oloslirirkon bana, lgor onlar Kurllori, 1urk kardoslori
kadar sovsolordi, gidip 1urkislan'a, 1urknonislan'a okul
acnak vorino golip Dogu'da, Cunovdogu'da Kurl cocukla-
ri icin do okullar acarlardi.¨ donisli. Ò gun, Culon cona-
alinin golnovisi uzorindon kondi nillivolcilik sovlonlorini
kuran dil, bugun Culon conaalinin golnosi karsisinda avni
pozisvonda avni sovlonini surduruvor. Asinilasvon alarni
ilo Kurllori Culon conaalino karsi nobilizo olnovo calisan
norcilor 1urk olan Culon'don osirgodiklori savgivi vazik ki
Kurl olan Sivan lorvor, Konal ßurkav, Muhsin Kizilkava,
Òrhan Miroglu vova Mohnol Molinor'o do goslornivorlar.
Norosindon bakarsaniz bakin, lolalilorlik kokan bu dil, la-
hannulsuzluk kadar panik vo kibir do barindirivor.
lddialar su vondo ki: Konalizn'in bir noklava kadar
golirip likandigi asinilasvon bavragini Culon conaa-
li lslan kalkili bir sovlonlo dovraldi. Önco bu iddianin
uzorindo durnak gorokivor. Konalizn'in asinilasvon-
cu karaklori horkosin larkinda oldugu bir hakikal. Daha
1920'li villarda Yakup Kadri'nin Yaban ronaninda Ahnol
Colal'in Siz 1urksunuz¨ divo hilap olligi kovludon aldigi,
1ovbo do bovin, biz Muslunan'iz¨ sozunun uzorindon
sokson sono gocniskon 1urkivo'nin on ucra kovlorin-
do bilo insanlarin kondilorini 1urk olarak laninlanalari,
Konalizn'in ulus kurucu vo asinilasvoncu karaklorini
goslorivor. Kurllori bugun ßori hor lisli Kurdin (Hor
sovdon onco Kurl'un)¨ sozu olralinda loplanava vo bun-
dan bir ulus kinligi calnava calisan zihnivol karsisinda on
buvuk ongol lslan olacaklir. Cunku lslan, kisinin olnik
kinligini hor sovin onundo lulnasina izin vornoz. Kaldi
ki Kurllor, vasadiklari onca acidan sonra da sall olnik kin-
lik olralinda bir cozundon cok, bu kinliklorinin do icindo
vor alacagi daha kulli bir cozunun posindolor.
Sindilordo Culon conaali vo AK larli uzorindon siddo-
lini nosrulaslirdigini sanan zihnivol, daha onco lslan'i dog-
rudan karsisina alivor vo su iddiavi ono suruvordu: lslan,
Kurl ulusunun insasina ongol olnuslur, ogor Kurllor Muslu-
nan olnasalardi bugun baginsiz bir dovlollori vardi.¨ Acaba
gorcoklon bovlo ni` lslan oncosi horhangi bir Kurlco osor-
don soz olnok nunkun dogilkon bugun Kurl kinliginin lo-
nol vapillari savilan osorlorin hopsi lslani donon icindo va-
zilnislir. ßugun Kurl nillivolcilorinin sovlonlorini kurarkon
alifar vapligi Ahnodi Xani, looivo 1ovran, Molavo Ciziri,
Molavo ßalovi hopsi lslan inanci olralinda vapillar vornis-
lir. lslan, iddia odildigi gibi Kurl kinligini zavifalan bir din
olsavdi bu vapillar nasil vazilabilir vo Kurllor, vuzvillarca vil
suron lslani dovlollor ogononligindo kondi kinliklorini nasil
koruvabilirlordi` 80 villik Konalizn dononindo Kurl kin-
liginin nasil cozuldugunu hop birliklo gozlonlovobilivoruz.
M|0k|î|||kl KkÞkI||kN 0lN0kk KUkI||k
Kurllor zalon Muslunankon onlara Muslunanlik golur-
nok asinilasvona hiznol olnoklon baska nodir`¨ divo bir
baska iddia var ki, dillondironin oloslirdigivlo va da nagdu-
run colladivla nasil bonzosliginin aci bir ornogidir. Cunku
bu sav uzorindon birilorini Konalizn'lo suclavanlar, vazik
ki kondi Konaliznlorinin larkinda dogillor. Konalizn do
villardir din uzorino kurdugu lolalilarizni gorokcolondi-
rirkon dindarin gori planinda kirli bir ajandasinin oldugu
savini ilori surdu. ßugun Muslunanlarin birbirlorivlo kur-
duklari conaal iliskilorini No is`¨ nanligi ilo baski allina
alnava calisanlar ni Konalizn'o vakin duruvorlar, vok-
sa kondi aralarinda inanclari olralinda orgullonon insan-
lar ni` Kaldi ki Kurl dindarligi, Konalisl asinilasvonun
onundo hor zanan bir avak bagi olarak goruldu. Modroso-
lori kapalilnis, alinlori oldurulnus, surguno gondorilnis,
Sah ikon kondilorino Hanoh inanlar vorilnis, canilorindo
bilo birkac kisidon lazla kisinin olurup sohbol olnolorino
nusaado odilnonis insanlarin bu kinliksol aidivollori hor
zanan Konalizn'in basini agrilnislir. Sindi bu insanla-
rin dindarlarinin asinilo olduklarini va da dindarlasnalari
karsisinda asinilasvon vasavacaklarini iddia olnok, bolor
bir hozovandan baska bir sov dogildir.
Kurllorin asinilo odilnolori lohlikosi karsisinda alarn
durununa goconlordon biri do lrol. Dr. Yasin Covlan.
Covlan, 6 Marl 2011'do Radikal 2'do kalono aldigi vazi-
sinda su cunlovi kullannaklan inlina olnivor: Divanol
lslori ßaskanligi'nin, Kurlcovo covrilnis Kur'an'i, inan vo
vaizlorin olino vororok, Kurl illorino salna projosi, bu onl-
rikanin rosni olan vorsivonudur.¨ Kur'an'in Kurlco noali-
nin Divanol laralindan basilnasi, vavinlannasi Kurllorin
Kur'an'a ulasabilnolorino vardin ni odocoklir, voksa onlari
1urkluk polasinda asinilo ni odocoklir` Kurlcovo covrilnis
Kur'an'i, inan vo vaizlorin olino vororok Kurl illorino salna
projosi' vo onlrika' sozlorini vapi-sokunlo okursak sanirin
Covlan'in sozlorinin norovo vardigini daha ivi goruruz. lrol.
Covlan, bugunun gorcokligindon bir havli uzak bir sokildo
anakronik bir vargida daha bulunuvor: lsnini halirlava-
nadigin bir vabanci gozlonci, lslan alonindo bulun din
kilaplari inha odilso, Kurl ulonasinin halizasindaki bil-
gilor, bu kavbi lolah olnovo volor' donislir.¨ divor. Òvsa
Konalizn'in donir vunrugu allinda Kurl lslan'i cok ciddi
bir bicindo dunura ugradi. ßugun Kurl ulonasinin lslani
halizasi vazik ki va vok oldu va da cok az kaldi.
ßugun Culon conaalino duvulan kor nolrol, bazi zihin-
lori soluksuz birakacak, gozlorini kan buruvocok bir raddovo
golnislir. Ò insanlara su soruvu sorna hakkinizin oldugu-
na inanivorun: Acaba Culon'o vakin Kurllor nasil bir nil-
livolcilik porlornansi icindolor ki: onlarin asinilo olduklari
huknuno varivorsunuz` Sanirin bazilari icin din sadoco
nillivolciligo, orgulo lahvil odildigi suroco nosru olabilivor.
Digor bicini ilo kosloklonnosi, baski allinda lululnasi go-
rokon bir olgu, bir dogor olarak algilanivor.
Dunvanin din nosolosindo ulasligi ulku nillivol-
ciliklon dolavi hala Kurlloro cok gornok olsa olsa lo-
lalilariznlo cakisir. Cunku bulun bu nucadolonin ozu
Hubb-i Ali'don dogil (Kurl sovgisindon cok) bugz-i
Muavivo'don (lslan nolrolindon)' kavnaklidir.
ûà|er ceæaat|re 4a]a|ar kcr ref·
ret, |at| t|||r|er| sc|aksat ||raka·
cak ||r ra44e]e ºe|æ|st|r. üi gc"
fimigcfaV`çmçn/6XVWV<’`ZbÇZ
mV_çb@’fh`ZfbVgç`WĀfaĀ``ĀmZh€Ā`Ā_dZf[cf"
aVbgç Ā€ĀbYZ`Zf _Ā cb`Vfçb VgĀaĀ`Z c`Yi_"
`Vfç ]’_a’bZ jVfçmcfgibin4 @VbçaXV Wi
a’XVYZ`ZbĀb n’ Æ=iWW"ç 6`ĀÇYZb YZþĀ`
@’fhgZj\ĀgĀbYZb€c_Wiþn"çBiVjĀmZÇYZb
ûg`VabZ[fZhĀbYZbÇ_VmbV_`çYçf#
B|IK8JÿDÿC8JPFELM<
>|C<E:<D88Kÿ
SAYFA TASARIM: ALû BABÜR BOYSAL
YORUM 23
9NlîkNì0IItUMkkI|îlZAMAN
lfa4ectºàr|àºàr4escra]ar|kûlI’ter
Donokralikduzoninikilonolilkosivar:ßiri,
ulkoninvurllaslarinsocligilonsilcilorlaralin-
danvonolilnosi:digorivurllaslarin(siddol,
irkcilikvohakarolicornodikco)goruslorinioz-
gurcoiladoolnolori.Sonvillardabirinciilkovi
vorloslirnoalaninda,lanbasariliolanadiksa
da,havliilorlodik.lkinciilkokonusundaisogi-
dorokdahabolirginbirhalalanbuvukbirco-
liskivivasivoruz.
ßirvandansorunlarigidorokdahaozgur
birsokildolarlisivoruz.Ölovandan,uluslarara-
siinsanhaklarivohukukdovloliolculorivlosuc
oluslurnavanhaborvadavorunlarivuzun-
donvargilanan,villardirlulukluolanvadaagir
hapiscozalarinanahkûnolangazolocilorin
vodigorlorininsavisiarlivor.Övloki,Sinir1a-
ninavanCazolocilororgulununDunvaßasin
Özgurlugulndoksi’ndo1urkivo2002’do99.si-
radan,2010’da138.siravaduslu.
Yukaridabolirlligincoliskivionivisapla-
vanAßKonisvonu’nun,donokrasialanin-
danogibioksikvovanlislarinizoldugukonu-
sundavuzunuzoavnalulan,ilorlonorapor-
lari.1urkivobirgunAß’vouvoolurvovaol-
naz,anadonokraliklosnoninvolharilasi-
niciznoacisindanburaporlarindogorinopaha
bicilnoz.Sonraporcoliskivisovloiladoodi-
vor:“Kurlsorunu,azinlikhaklari,lrnonisoru-
nuvoaskorinrolugibi,nodvavokanuovun-
daduvarlisavilankonulardagidorokdahaacik
voozgurbirlarlisnasuruvor…Novarki,Av-
rupalnsanHaklariMahkonosi’ndocoksavi-
dailadoozgurlugunuihlaldavalariacilnakla…
1urkCozaKanunu,1ororloMucadoloKanu-
nuvoßasinKanunu’nuncosillinaddoloriilado
ozgurlugunukisillanakicinkullanilivor.”
lladoozgurluguvloilgilisonuvaridaAvru-
paCuvonlikvolsbirligi1oskilali’ndan(ACl1)
goldi.ModvaÖzgurlugulonsilcisiDunjaMi-
jalovic4Nisan’davapligiaciklanada,vaplik-
lariaraslirnavagoro
halon57gazoloci-
nincozaovindooldu-
gunu,bunlarinco-
gunun1MK’nin5.
vo7.naddoloriilo
1CK’nin314.nad-
dosindonvargilan-
diklarininalliniciz-
diklonsonrahuku-
noli,nodvailoilgili
kanunlarivonahko-
nolorinuvgulanalarini1urkivo’ninuvosioldu-
guACl1’lousllondigivukunluluklorouvgun
halogolirnovocagirdi.ACl1aciklanasi,lislosi
vorilon57kisidonbirkisniningazolocilikloil-
gisiolnavansuclanalarlanahkûnolduklarini
bolirlnovidoihnalolnivor.
ßugunkuolunsuzdurununosasolarak
“loror”kavraniningonisvonuglakbirsokil-
dolaninlannasindankavnaklandiginuhak-
kak.Halirlanacagiuzoro2003vazinda,1MK’da
Aß’ninKoponhagSivasiKrilorlori’nouvun
icinvapilandogisikliklorlo,“loror”laninina
buvukolcudoaciklikvonollikkazandirilnisli.
Novarkikanun,1SK’dangolonlaloplordog-
rullusundavosivilloplunkuruluslarininiliraz-
larinaragnon,Haziran2006’davonidondogis-
lirildivobugungolinondurunagidonvolacil-
di.(ßkz.1lSlV’in“DahaKaranlikbirgolocogo
dogrunu`1MK’davapilandogisikliklor”bas-
likli,1onnuz2006larihliraporu.)
Novazikki,1urkivo’doiladoozgurluguilo
ilgilisorunlar,sadocohukukdovlolivlobagdas-
navankanunlardanvouvgulanalardankav-
naklannivor.ßircok“kosolorikapalilanvazar”
ornogindonivibildiginizgibi,1urkivo’doilado
ozgurlugu,nodvadisilicaricikarlariolanpal-
ronlarlahukunolarasindakiiliskilorinvada
noslokilkolorinosahipciknavangazolovono-
licilorininkurbanidaolabilivor.
Kanunlarahakinkilnanizgorokondo-
nokralikilkosu:“Dusuncoviaciklanaozgur-
lugu,sadocohosagidonvovazararsizvada
lopkivaralnazsavilanhaborvovahkirloricin
dogil,lakaldovlolovovahalkinbirkisninalors
duson,sokoodonvadauzunluvosovkodonlor
icindogocorlidir.Cogulculuk,hosgoruvovo-
niligokucakacnabunugoroklirirvobunlarol-
nadandonokralikloplunolnaz.”(AlHM’nin
Aralik1976larihli“Handvsido”karari.)Horko-
sin,ozolliklodogazolocilorinbagliolnalarigo-
rokonnoslokivoahlakiilkodosu:“Sovlodiklo-
rinilasvipolnivorun,anabunlarisovlononi
olosivosavunacagin.”(18.vuzvilAvdinlanna
cagihlozoluVollairo.)s.a|pa]ataæar.ccæ.tr
kºrapaûàºer||kºe
ls||r||º|Iesk||at|4a
|àkàæet|,æe4]a
||e||º|||karar|ar|ºe
æa|keæe|er|ra]ºa·
|aæa|ar|r|Iàrk|]e’r|r
à]es|c|4aºakûlI’|e
àst|er4|º|]àkàæ|à·
|àk|erea]ºar|a|e
ºet|ræe]ecaº|r4|.
Susalirlardavoralandivalogbuulkodo
avnonvasandisovgiliokur:
“1olovizvoncu:Sizo1,5-2dakikalikbir
haboravirsalardi:oDoganCrubudada-
hil...Suandasizkalakalavagolnisliniz.
Sivasolci:lvol.
1olovizvoncu:Önunuzdodahabir
halla-10gunzananvar.ßu,osuroico-
risindodogocordiniz.Anabunlarp.sl.
Cokciddisovluvorunvocokciddidoro-
codouzuluvorun.
Sivasolci:1abii..1abii...
1olovizvoncu:Sindi,Haboral...Ha-
boral...(Sindilordosivasologironbirbi-
linadanivo1Vpalronununsovisni)
ßanasulalinalivordi.Dodiki:Nova-
parsanvap...Novaparsanvap...
Sivasolci:
lvol.
1olovizvon-
cu:ßunlarin(AK
larli’nin)ovunu
azallacak:Anka-
ra,lslanbul,lz-
nir,Adana’nin
ovunuarliracak
no‘p.sl’lukbi-
livorsanhopsi-
nivap,dodi.Do-
dinki:Hocan,
vanibizlabiibu
adanlarinizici-
karacagiz,ana
osasSaadol’i(Saadollarlisi’ni)cikar-
naklazin.Nivo,dodi.Dodinbunlardan
CHl’voov1gidocoksoSaadol’o3gilno
ihlinalivar.
Sivasolci:lvol.
1olovizvoncu:Cikarabilirnisin,dodi.
Dodinki:lrlanYulok’ilanivorun,ko-
nusuruncikaririz,dodin.lrlan’ibondo
lanivorun,dodi.Òzanansizkonusun,
dodi.Haboraldalanidiginisovlodi.
Sivasolci:ßondolanivorun.
1olovizvoncu:Saadolliloriprograna
cikardin:ovlariniarlirdin.lrlanabivo
aclinlololonu.Saadollarlisi’ndonislo-
diginadanigonolbaskanlarinidahilgo-
lirdin,buravagolirdin.Vobininuzo-
rindoSMSgoldiSaadollarlisiConol
ßaskani’na.Voboninanivorunkionaz
birpuanarlirdi.”
Vobaskabirnanzara:Yorlznirbu-
vuknilingi,novsinrolorandunoncosi
sonbahar…Konusuvorsivasolci:“Yan-
dasnodva,vandassondikaoluslurdular.
12lvlul’do‘havir’ovuvororoklokalalin,
okvanusolosindondoduvulsun.AKl
inanclarinizi,olnikkinliginiziislisnar
olli.SizoiscicillcinonurvohalkciKo-
nalolaraksozvorivorun.”
Dovanodolin.ßusolornil-
lihassasivolicokvuksokbirkonl,
lrzurun’daviz.Òkuvalin:“MHllido-
riDovlolßahcoli,‘nillivolci’duvgularin
gucluoldugulrzurun’aidanilnogi
alilnisiplogoldi.lslasvonMovdani’nda
halkasoslononßahcoli,hukunolo:lo-
rorislbasiÖcalan’innodonasilnadigini
sordu.‘Yoksaasacakkadaripnibula-
nivorsun`Alsanaip,as'’divonßahco-
li,olindolulluguilnikalilnisipikala-
baligalirlalli…”
Manzaraninkasvolisizindoicini-
zikararlnislironinin.Özolliklolrgono-
kondavasisonrasinda,kondidononlo-
rininsonunungoldiginoinananulusalci
lavlaonunuzdokisocinloribirlur‘Kop-
rudononcosoncikis’olarakgordugu
icin,horlirsalidogorlondirip,ulkovigor-
nokadinalirsalkolluvornovazikki…
ßon,lolakollollalidangasivonovi
gozoalivorun.ßon,‘annadakaransar-
sin’vakislirnalarinidasinonocoknovi
kabulodivorun.Yolorkilablovukarida-
kigibiolnasin,orlangorilnosin,non-
lokolsocinadiallindabirlurpsikolojikic
savasorlaninasuruklonnosin.‘Horlurlu
p.sllugu’vapanlarinvuzlorigulnosin…
Aslindabununipuclarivokdogil.Ko-
nalKilicdarogluhornokadarkondiko-
nusnalarivlacolisirgibigorunsodo,par-
lisininroklankanpanvasindaolunlubir
dilkullanivor:“ßoninicinvandasvok,
sadocovosadocovalandasvar.Voislis-
nasizhorvalandasbuulkoninzonginli-
gindonhakolligipavialnali.Horvalan-
dasrahalbirnolosalnali.lslobonbuna
inanirin.CHlvarsa,horkosicinvar.”
Lnarinlunsivasiparlilorarlikivi-
donivivogirnisbulundugunuzsocin
sozonundadigorininavaginavurnak,
nolrolindilinikonusnakvorinokondini
iladoodon,kucaklavanbirdilkullanna-
vilorcihodor.
ßolkikondilorivarinoburguncokip
gidocokloranabunillolbukadargorili-
nihakolnivor.r.|atarataæar.ccæ.tr
Uæar|ætàæs|]a·
s|part||erart|k|]|4er
|]|]eº|ræ|s|a|ar4a·
ºaæatsec|æsetcrar·
4a4|ºer|r|ra]aº|ra
ºaræak,refret|r4|||r|
kcrasæak]er|reker·
4|r||fa4ee4er,ka·
cak|a]ar||r4||ka||ar·
æa]|terc||e4er.8e|·
k|ker4||er|]ar|rc|àr
ºàrcek|pº|4ecek|er
aæa|aæ|||et|aka4ar
ºer|||æ||aketæ|]cr.
îetcrac|||rker
lrº|||tæers|]es|
lran’daluhal,boklonnodikbirolavvukubuldu-
gunda“Sakinbubirlngiliznorsivosiolnasin`”
donir.lngiliznorsivosisozkonusuvsaolava,“ivi
saalloolsunlar”karisnisdonoklir.
Sahzananindabirgunhicboklonnodik
birsokildoSunnilorindovanolligibirnosci-
dokanlibirbaskinduzonlonir.ßuvukbirarbo-
docikar,birkackisihavalinikavbodor,onlar-
cakisivaralanir.Òlavinsicakligigocliklonson-
ra,loonnivloharokolodonnollalar“ßunoro-
doncikli`”divoaraslirnalarabaslar.Siihal-
kiSunninoscidinobaskinduzonlonovolahrik
odonsobop,birilorinin“Sunnilornoscillorindo
lhl-ißovl’oagzaalinnadikkulurlorvapivor-
lar”divoolralasaviavavnasidir.
Araslirnakonisvonu,baskinonrinivo-
ronsahsilospilodor.Sondoroco“halinsolin”
biricikar.Konisvon,onukinindoklrinoolligi-
niaraslirir,ikincihalkadakiadandailkikadar
sal,lonizbiri.Zincirlonoaraslirnalarkonis-
vonuvolorini10.halkavakadargolurur.9hal-
kadavoralanlarsalkinsolor,Sunninoscidin-
dolhl-ißovl’loÖnorbinAbdulazizoncosihul-
bolorodonuldugunoinandirilniskinsolor.la-
kal10.halkadakiadaninlngilloro’nin1ahran
ßuvukolciligi’ndocalisanbirioldugulospilodilir.
lngiliznusovvik,lonashalindooldugubirdin
adaninibuisoinandirnis,odadigorini,dor-
kon9halkauzorindonvalanhaborlorvavilnis
vobovloconoscidokanlibaskinduzonlonnis-
lir.1abiiki9halkadavoralanlarin–nasilolup
dalahkikolnodononlaribilgilondironkisiloro
inandiklariavribirkonu.Ancakovlosinoguvo-
nilirkisilorbilgivorivorki,“Sizobirlasikhabor
golirdigindoaraslirin,voksapisnanolursunuz”
avolinucibincoharokololnokakillarindanbilo
gocnoz.lslobukanlibaskindansonraboklon-
nodik,luhalbirolavvukubuldugundalranlilar,
arkasindabir“lngiliznorsivosi”arar.Coconlor-
dolngilloroßasbakaniDavidCanoron,Hindis-
lanvolakislanarasin-
davillardirsuronKos-
nirsorunundasorun-
lulugunlngilloro’vo
ailoldugunusovlo-
di.Kinsoninkusku-
suolnasin,1urki-
vovoÒrladogu’dada
lngilloro’ninsorun-
luluguhavlibuvuk-
lur.Dahabirkacsono
onco,SiilorloSunnilor
arasindakanlicalisna-
larinvukubuldugußagdal’laAraphslanigivnis
ikilngilizislihbaralci,lanklarinuslunocikiphal-
kilahrikodorlorkonvakalannislardi.
lsikolojiksavasloknikloriningolisligibir
cagdaviz.ßirilori-hondocokguvondiginizbi-
rilori-kulaginizaovlosovlorlisildarki,sizcahili-
voAraplarigibikondinizi“dahisair”zannodor-
siniz,ovsaicinizovosvoso,supho,vohin,van-
liskanaallisildavandusnaninizvovaonunha-
lilidir.ßirvanlisiaraslirdiginizdavorulursu-
nuz,cunkuhalkalarin10’da9’usalvoivinivol-
lidir.MosolaSivasMadinakolavindabirnor-
sivovoknu`ßirilorikulagabirsovlorlisildivor-
sabuna‘nusovvik’(losvikodon),ovlonlorosu-
rukluvorsa‘nuharrik’(lahrikodon)donir.Mu-
sovviklornuharriklordondahaolkilidirlor.Zira
Sovlan’inuzorinizdonaddihorhangibirgucu
voklur,analosvikodiciolkisivardir.Morsivo-
lorokarsinasilkorunabiliriz`Vohin,vosvosovo
suphoicindovasannaz,paranovakvokonplo-
cuolnakdagoroknoz.Dorlosasbizikorur:
1)DusuncovohillorinizKur’anvoSunnol’o
uvgunnu,hududullahdahilindoni`
2)Kininlolonashalindoviz`ßizobirhkri
lolkinodonkin`ldoolojisi,polilikdurusunodir`
Yasanalarzinasildir`ßirilorivloHillu’l-ludul
corcovosindohaksizliklarakarsiisbirligivapnak
baska,onunladusupkalknak,onunlaavnipoli-
liklasavvurvohavallarzinipavlasnakbaska.
3)loliliklorasolvovuksoknuhakono
gucu.ßirhkrivovabironorividorinlonosinovo
cokvonlunuhakonoolnok.Kazancvokavip
nuhasobosivapnak.
4)1akipodocoginizvolvovonlon,roolpo-
liliklobizoavanlajsaglarkon,uzunvadodoido-
alpoliliginizonokadarhiznolodocokvovabizi
onanokadarvaklasliracak`Cunkuusulosasa
lakaddunodor.
ßuparanolrolorogorodavrannavacakolur-
sak,-sonsuzivinivolinizoragnon-birlngiliz’in
-Anorikalivovabaskasinin-norsivosinokurban
gidobiliriz.Övlokondinizdonsinirsizoninol-
navalin.a.|a|acataæar.ccæ.tr
8|r||er|ka|aºa||rse]·
|erf|s||4|]crsa|ara
‘æàseºº|k’,e]|eæ|ere
sàràk|à]crsa‘æa|ar·
r|k’4er|r.Màseºº|k·
|er,æa|arr|k|er4er
4a|aetk|||4|r|er.I|ra
îe]tar’|ràter|æ|t·
4eæa44||er|arº|||r
ºàcà]cktar,aæates·
º|ke4|c|etk|s|ºar4|r.
Coruvorunkibasorluluadavnosolosi,no-
cibnalbualinizdavonibirlarlisnahovoca-
nidogurnusbulunuvorvonosolovuksokbir
ciddivolkalindaoloalinnakladir.ßukonuda,
“Sindilikacoloolnovolin,vonianavasavi
boklovolin”cilorlo,“Nonunasobol,vasindi
vaasla”cilarkapisnisvazivollo.Horikilaral
dakondinogorohaklisoboplorilorisuruvor-
larvobizsadovalandaslar,busocinlordoAK
larlibasorluluadavgoslorsinnigoslorno-
sinninosolosindosaskinvonovapacagini-
zibilonozhaldoolralabakinnaklaviz.
Övlosalsaldusunupdururvo“lvvah,no
olacakbuisinoncani`”divopinpiriklonir-
konanidonkalan-
dabiranpulvandi
(ßkz:cunkuvandas
vazar'):Nicinba-
sorluluadavkonu-
susadocoAKlar-
liuzorindonvu-
rululnoklovdiki`
1urkivo’dohandol-
sun,cokparlilisis-
lonicabidahabas-
kacaarslangibipar-
lilorvardirvoon-
larbunovzudago-
linlikkizgibikonar-
danahcûbanobirodailooluracaklarinano-
solovosahipcikarakbasorluluadavnosolo-
sinisakkadakcozobilirvobovloco,“ßasorlulu
adavgoslorirsonAnavasaMahkonosiagzi-
nabiborsuror”ondisosiicindokivrananAK
larli’voosaslibirgolalnisolurlardi.
lhonnivollolobaruzollirnolivinki,bu
bulusundanolurukinsodonlallil,illilalbok-
lonivorunlakalozollikloCHl’ninsahsina
karsisaninisukranduvgularigolislirnosi-
noongololacakdogilin:zirabakiniz,buplan
CHl’vi,onunuzdoki12Haziransocinlorin-
dolokbasinaiklidaralasivacakvoganovol-
dur.Sovloki:CHldorhalharokologocorok
horildo,socilnogaranlisiolanvorlorobasor-
luluhaninadavlarkovar.AKlarliiso,Ana-
vasaMahkonosikulaginicokobilirondisosi
ilocokinorokCHl’nincosurhanlosini,“lna-
vilor,AYMsizikapalsindagorungununuzu”
divodudakkivirarakizlor.CHl,kanpanva
bovuncaAKlarli’ninkorkakligiloziniislovo-
rok,inanclaraoncoksahipcikan,laiklikko-
nusundaonhassasivolgosloronparlininkon-
diloriolduguanahkrinivurgular.Halkinizda
“Sahivahu,AKlarlikorklu,CHlisobuko-
nudaurkokdogilorkokcikli:hicdouzak-
langorundugugibiMuslunanlaraanlipa-
likbakanbirparlidogilnisCHl:havdibirdo
CHl’vidonovolin,lsnollasa’ninhalirivar”
divorokAKlarli’vodogilCHl’vovonolirlor.
Sonuc:CHliklidaragolir,AKlarliiso
CHl’linodvacilarin,lrgonokoncularin,dar-
bocilorin,darbosovorbarocularinvobalvoz-
sovorsivilloplunkuruluslarininolkadarug-
rasipbasaranadigibirvonilgivougravarak
socinikavbodor:parlio’ssaalbolunur.lr-
gonokonkapilariacilir:horkosdisaricikar.
llkcunhurbaskaniovlanasindalarihilark-
laKilicdaroglusocilir,Cursol1okinbasbakan
olur,Suhovlßalunvorindokalir,Donizßav-
kalhaliralarinivaznava,ÖndorSavlorunla-
rivlailgilonnovobaslar.
ßunugorondigorparlilor,“Koranolba-
sorluluadavdainisnogor”divokadrolari-
nibasorlulusivasolcilorlodoldurnakaravi-
sinagirorlor.ßovlocobasorlusukonusu,bu-
lunparlilorlaralindansahiplonilnisoldugu
icinulkogundonindonobodivvoncikar.Du-
runugoronAnavasaMahkonosi,“ßasor-
lulunillolvokilloriolduguicinkocaCHl’vi
kapalacakdogilizhorhaldo:vokdahano-
lor`”divoroknosolovigornozdongolirlor.
lgorvinododavaacnavakalkisacakbiri-
loricikarsanahkonoovvola“Yollinizgaa-
ri”divorok,CHl’vidogilAKlarli’vikapa-
lir.CHliso,“Yollinizgaari”divorokAnava-
saMahkonosi’nikapalir.
...
Cordunuz,planguzol:uvgulanavagoc-
nodononcobasorluluadavkonusunusado-
cosagsivasolinnosolosigibigoronvogoslo-
ronzihnilulunugozdongocirnovonodor-
siniz`t.a|karataæar.ccæ.tr
8askapart||er |aæeº·
ta4aºe||r||kk|t º||| ke·
rar4actaracak|ar|ra
æese|e]esa||pc|karak
|ascrtà|àa4a] æese·
|es|r| sakka4akccte||·
||r ºe|c]|ece, “8ascr·
tà|àa4a] ºcster|rseæ
kra]asaMa|keæes|
aºt|æa|||er sàrer” er·
4|ses|]|ek|ºrararkK
Þart|’]eesas|| ||r ºc|
atæ|s c|ar|ar4|.
Yett|r|tºaar|
Cem Kézéltuÿ
c.k|t||taºataæar.ccæ.tr
A. Turan Alkan
Nedim Hazar
Ali Bulaç
Āahin Alpay
MkkKUî Uk|K
JAJHA6G6G6H> ûAûü@ûA:G K: HûN6H6A ûAûü@ûA:G JOB6C>
S
Suudi Arabislan, ßahrovn vo digor
Òrladogu ulkolorindoki avaklanna-
lar voksulluk-volsuzluk-vasaklilik alan-
larinin bir kosisinindon kavnaklansa da
Kuzov Alrika ulkolorininkindon biraz
daha larklidir. Avrica, dunva sindivo
kadar Kuzov Alrika'daki avaklannalara
doslok vornis vo diklalor lidorlorin gil-
nosi icin gorokligindo baski vapnislir.
Òrladogu'daki avaklannalar iso (ßah-
rovn disinda) nispolon daha kucuk ol-
nuslur. ßununla borabor avaklanna ilo
hodofonon kralliklarin dovrilnosi ol-
nanis, aksino vonolindon vo okononik
pasladan daha lazla pav alnak olnuslur. Özolliklo
Suudi Arabislan (2 nilvon Sii nulus bulunnakla) vo
ßahrovn'do dislandiklarini iddia odon Siilor daha laz-
la hak lalop olnoklodir. lran'da iso proloslocularin
durunu daha larklidir vo ßali dosloklidir. Surivo vo
Lrdun'doki huzursuzluk honuz cok buvuk bir avak-
lannava donusnonislir. Kisacasi Òrladogu'daki
harokollor do Kuzov Alrika ulkolorindo oldugu gibi
daha adil bir duzon vo daha kalilinci bir donokrasi
islonoklodir. Zira Òrladogu nonarsilorindo krala
vakin olanlar parlanonlova socilnoklo vo vonolin
hop avni kisilor olralinda loplannakladir. lran'da iso
isi valandasa voron dovlollir. Valandasin isini kav-
bolno riski lazladir, dolavisivla proloslolara lazla
doslok vornosi boklonnonolidir. ßununla borabor
halkla rojini koruna hkri halon gocorlidir. lolrol h-
vallarinin surokli arlnasi da rojin icin bir avanlajdir.
Surivo vo Lrdun'doki durunun kondino ozgu
vapisi bulunnakladir. 6,5 nilvon nulusa sahip
Lrdun'do vaklasik 2 nilvon lilislinli vasanakla-
dir. Avrica ulkodo AßD'nin 2003 lrak isgali son-
rasinda buradan golon varin nilvona vakin lrakli
da bulunnakladir. Özolliklo issizlik vo valandaslik
haklarindan lavdalananananin sikinlisini cokon
lilislinlilor hor lurlu avaklannanin basini coknok-
lodir. Yino lubnan vo Surivo'do do loplanda bir
nilvona vakin lilislinli vo 2 nilvona vakin lrakli
vasanakladir. Övlo gozukuvor ki lilislinli vo lrakli
nullociloro cozun bulunnadigi suroco Òrladogu
bir suro daha bir havli sicak kalacaklir.
Òrladogu'daki on lohlikoli olabilocok proloslolar
vo 1urkivo'vi do sikinliva sokabilocok ulkolorin basin-
da Surivo golnoklodir. Surivo'do iklidar, villardir Alo-
vi azinlik olan lsod ailosindo bulunnakladir. Surivo,
Sunni agirlikli bir ulko olnasina ragnon Alovilorlo vo
ulkodoki Hirislivanlarla borabor vonolilnoklodir. Ll-
kodo Sunnilor cogunlukla olnalarina ragnon vok sa-
vilnaklalar vo ulko vonolinindo norodovso hic vok-
lar. ßu durun on villardir rahalsizlik oluslurnakladir
vo arlik davanilnaz bir hal alnislir. Òrladogu'da
ozolliklo do Surivo'do olasi bir
ic savas lun konsu ulkoloro
sicravabilir vo Òrladogu'daki
dongolori lopolaklak odobilir,
zira isin icino Sunni, Sii, Alo-
vi vo Hirislivanlar girdigindon
olava 1urkivo, Suudi Arabislan,
lran vo ßali da nudahil olnak
zorunda kalacaklir. ßu baglan-
da on lazla 1urkivo'vi olkilo-
vobilocogindon 1urk hukuno-
linin vapici vo olunlu lavrini
alkislanak gorokir. Koza, ßas-
bakan lrdogan, Surivo'doki
olavlarin daha da buvunosi-
nin onlonobilnosi icin Surivo
Dovlol ßaskani ßosar lsod'o
rolorn cagrilari vapnakladir.
lolrol hvallarinin surokli
arlnasi on lazla Suudi Arabis-
lan, lran vo Rusva'va varadigi
gibi on lazla Cin vo ßali ulkolorini olunsuz olkilo-
noklodir. lolrol hvallarindaki arlis, gundo vaklasik 9
nilvon varil polrol urolon vo nulusunun vuzdo 60'i 18
vasin allinda olan: ancak bu nulusun vuzdo 28'inin
issiz oldugu Suudi Arabislan'a varanakladir. Conclor
arasindaki huzursuzlugun larkinda olan Kral Abdul-
lah, hval arlislarinin vordigi karlilikla borabor honon
36 nilvar dolarlik voni bir vardin pakoli acikladi. ßu da
kisi basina 2 bin dolar dusnosi anlanina golnoklodir.
0UNYk 0kIk00ĀU'0k 8UYUK 8lk î0kUN lîI|M|Y|t|KIlk
lolrol hvallarinin arlnasi libva'daki novcul polrol
valaklarina vapilan sabolajlardan kavnaklanna-
nakladir. libva'nin sagladigi niklarin dunva polrol
lukolini icindoki pavi cok kucuklur vo Suudi Arabis-
lan vo digor ondo golon digor ÒllC ulkolori bu uro-
lini kolavca kapalabilocok konundadir. livallarin
vuksolnosi daha cok Òrladogu'daki bolirsizlik ilo
ilgilidir. livallarin arlisi: ancak Suudi Arabislan'in
polrol kavnaklarina vapilacak
bir saldirida konlrol odilo-
noz. Aksi hallorin lananin-
da Suudi Arabislan bugunku
urolinino ok olarak gundo 5
nilvon varil daha urolorok
pivasalari kolavlikla rahalla-
labilocok kapasilododir.
ßahrovn: cok kucuk bir ulko
olnakla birliklo Òrladogu'da
cok ononli bir konuna sahip-
lir. Llko, hon ßasra Korlozi'nin
hon do Suudi Arabislan vo
lran dogal kavnaklarinin no-
rodovso lan orlasinda bulun-
nakladir. ßu nodonlo ßasra
Korlozi'ni donolini allina lu-
lan AßD icin ononli bir nullo-
hklir. Yino do Anorikalilar bir
dongo polilikasi icin Suudiloro
karsi Sii isvancilara doslok vor-
noklodir. (Òvsa 1990'da ßahrovn'doki Sii avaklan-
nasinda Anorikalilar Suudi ordusunun bu avaklan-
navi baslirnasina izin vornislir.) Suudi Arabislan'a
karsi vorilon bu doslogo ragnon AßD, 2011'do Su-
udi Arabislan'a salacagi 65 nilvar dolarlik silah pa-
kolini onavlanislir (Michaol C. lvnch,-NY1inos).
ßahrovn'do Siilorin avaklannasi isin icino lran'i da
soknakladir. Dolavisivla ßahrovn'do ulkovo giron
vo dovlol binalarini koruna allina alan Suudiloro
lran'in no covap vorocogi norak konusudur.
Dunva vo ozolliklo do ßali icin polrol valaklari-
nin korunnasi birinci dorocodo onon lasinakla-
dir. Dolavisivla Òrladogu'da kisa vadodo horhangi
bir rojin dogisikligi boklonnonolidir. ßasla Suudi
Arabislan olnak uzoro Òrladogu'nun bircok vori
polrol boru halli aglarivla dosonnis durundadir.
Avrica ßasra Korlozi'ndon cikip dunvava vavilan
polrol lankorlorinin durnasi da dunva okononilo-
rini uzunca suro cikilnavacak bir krizo sokacagin-
dan, ozolliklo Suudi Arabislan, lrak, Misir,
Lrdun vo Surivo'do kisa vadodo horhan-
gi buvuk bir dogisin boklonnonolidir.
Donino lasi olkisi bir dogisin varalna-
vacak olan bu avaklannalar uzun va-
dodo Òrladogu'daki dogisinin lonolini
alnislir. Yavas: ana olkili bir dogisinin
oncusu olan bu proloslolari larihsol bir
porspoklifo vorunlanakla lavda vardir.
Dunva larihino bakildiginda bir bol-
godo bazi dogisinlorin vasandigi vo dogi-
sinlorin zananla dunvanin bircok vorino
vavildigi gorcogi soz konusudur. Özollik-
lo 1848'do lransa'da baslavan vo zanan-
la lun Avrupa'vi saran lransiz Dovrini
gibi. 1968 kusaginin baslalligi harokol do
ßali'vi asarak dunvanin gori kalanindaki bircok ul-
kovi olkisi allinda alnislir. 1989 ßorlin Duvari'nin
vikilisi vo ardindan da Sovvollor ßirligi'nin cokusu
vo ardindan Dogu ßloku ulkolorin baginsizliklarina
kavusnasi da dunva dogisini icin ononli anlardir.
Sindi iso avaklannalar vo dogisini islovonlor lslan
dunvasinin agirlikli oldugu bolgolordo vasannak-
ladir. Harokollor ozolliklo do donokrasidon vok-
sun olan Kuzov Alrika'da vasannakladir vo bura-
da vino ozolliklo vonolindoki kisiloro karsi vorilon
bir nucadolo soz konusudur. Coorgo lriodnan'a
goro, Kuzov Alrika'da vasananlar on basla basariva
ulasnavan: ana olkilori uzun vadodo gorulon 1848
lransiz Dovrini'ni halirlalnakladir. Ònun icin do
bu avaklannalari Arap dunvasini, ozolliklo do lslan
dunvasini koklorindon cikarip bir anda dogisnosini
saglavacak bir halk avaklannasi dogildir.
ßizco, daha lazla ozgurluk vo daha lazla dogi-
sin islovon Kuzov Alrikali vo Òrladogulu ulkolor-
doki kalabaliklar ilk baslarda Misir'daki Muslunan
Kardoslor gibi lslanci kosini basa golirocoklir.
Kalilinci vo daha ozgur socin orlanlarinda daha
organizo olnus olan bu gruplarin, ßali polilika-
larina inannavan vo bolgolorinin ßali laralindan
sonurulduguno inanan lun kosinlorin doslogini
alacagi kusku golurnoz. liboral parlilor vo digor
slalukocu parlilorso 1urkivo ornogindo oldugu gibi
organizo olnaklan voksun vo halkin boklonlilori-
no covap vorobilocok niloliklo dogildir. Dolavisivla
Kuzov Alrika halki onlari anlavan, onlarla avni dili
konusan vo rojinin nuhalazasindan zivado onla-
ra oknok vo is golurobilon kosinin (kinino goro
radikal lslan, kinino goro do ilinli lslancilar) po-
sindon gidocoklir. Cocis dononindo basa gocon bu
kosinin onru, vapacagi vo vapnavacagi icraallara
baglidir. Nihavolindo dunva surokli dogisnoklo vo
bununla borabor hor ulkodoki insanlarin boklonli-
lori do dogisnoklodir. lragnalik vo valandaslari-
nin boklonlilorini karsilavabilon rojinlor avakla ka-
labilocok, karsilavanavanlarsa lariho karisacaklir.
P
F
I
L
D
)
+
H6N;6 I6H6G>B/ @69ûG 9ûCu:G
9 NlîkN ì0II tUMkkI|îlQ8D8E
Uk|Y8 || k|NIkVl
S
Yargic Coldslono, lsrail'in Cazzo Soridi'no vo-
nolik nuhlonol savas suclarina sindidon orlak
olacak. Zira bu adan lsrail sahasini oncoki savas suc-
larindan lonizlodi vo savas suclusu lsrailli sivasolcilor
vo gonorallor ugruna Washinglon losl kanalivla kondi
nosloki sicilini lokolovon ulanc vorici bir ozur sundu.
1ororlo nucadolo, sivillorin arasinda vo vorlosin bol-
golorindoki lororisllorin izini surno gorokcosivlo sivil-
loro vonolik golocokloki lsrail suclarina vosil isik vakli.
Sivasi acidan, Kana kalliani vo LNRWA okullari
ordusunu' dunvanin on ahlakli' ordusu olarak
nilolovon cunhurbaskanindan ßM'don raporun
cokilnosini islovon hukunolo vo sivillor olso dahi
Cazzo'vo dokulnus kursun oporasvonlarinin lokrar-
lannasi lohdidindo bulunan ordu sozcusuno kadar
lsrail, Coldslono'un nakalosi/ozrundon dolavi zil
lakip ovnadi adola. lsrail'in Coldslono raporunun
olkisivlo zarar goron vikna, oldurno vo korkulna
islahi Washinglon'daki nakalovlo kabardi.
lilislin acisindan iso o vakillor raporun ciknasi,
bolunnuslugun dorinlosno sobobi olnuslu. lilislin
vonolini raporu ulanc vorici sokildo olo alnis, Hanas
da buna lopki goslornisli. lakal rapor ßM koridor-
larindaki vorini alir alnaz lilislin ic
larlisnasi vo lodavulundon kalknisli.
ßugun raporun kurlarilnasi vo Was-
hinglon losl'laki nakalonin raporun
icorigindon vo lavsivolorindon gori
adin alnavi ongoron uluslar arasi
bir karara' donusnosini ongollonok
icin lilislinlilorin lulun vo cabasinin
birlosnosi olzon oldu.
Yargic Coldslono'nun Yahudi
lobisindon vo dunvanin dorl bir va-
nina vavilnis kollarindan karsilasligi
baski, sanlaj vo lohdillorin bovulunu
bilivoruz. ßu adanin naruz kal-
digi locril vo asagilanna ovlonlorino dair korkunc
hikavolor duvduk. Maalosol Arap vo lilislinlilordon
hic kinso durunu anlanak icin nudahalodo bulun-
nadi: ancak bununla birliklo bu pozisvonun vargic
Coldslono'a, konunu vo vazilosino vakisligini du-
sunnuvoruz. ßu baskilara vo sanlaja bovun ognovo-
bilirdi. Moslogino savgi goslornosi vo ßM laralindan
kondisino vorilon volkido sanini olnasi vakisirdi.
lakal hor halukarda hala bir sadoco gazolo nakalo-
si' karsisindaviz. Makalonin buvuk noral olkisi oldugu
dogru, ancak no var ki buna ragnon hala
bir gazolo nakalosi. lsrail vo lobisinin
bu nakalovi uluslararasi karara donus-
lurno noklasinda basarili olnanasi icin
birinci olarak lilislin vonolini, Hanas,
lilislinli gruplar, ßM, sivil loplun kuru-
luslari vo lilislin hukuk orgullori raporu
korunak vo lsrail'in karsi saldirilarini
puskurlnok anacivla kapsanli ulusla-
rarasi bir kanpanva baslalnalidir.
lkinci olarak son iki vildir sadoco li-
lislin vonolinino baskida bulunnak, di-
rokl vo dolavli nuzakorolor hususundaki
kararlarinin gocnosini kolavlaslirnak
icin bir arava golon Arap lakip konisvonu kriz nasasi'
soklindo bir koz olsun loplannali, lsrail'in, Coldslono
raporunun gori cokilnosi, lokolonnosi, dogrulugu-
nun vo nosruivolinin alinnasi anacli cabasini bosa
cikaracak vollar vo araclar aranalidir. ßu sivasi, nodva
vo hukuki savasa sonuna kadar girilnoli ki lsrail
Cazzo'do islodigi savas vo insanlik suclarinin cozasin-
dan kurlulanasin. Daha da ononlisi, lsrail golocoklo
bu suclardan daha lazla islono cosaroli bulanasin.
Òrlada hala lsrail'in raporun givolinindon bovnu-
nu kurlarna volunda karsilasacagi buvuk ongollor vo
lsrail'in cabalarini bosa cikarnak icin volorli zanan da
var, ancak bu zananin on ivi sokildo kullanilnasi sarl.
Coldslono adini lasivan rapor nihavolindo uluslararasi
bir rapordur, adi gocon vargicin sahsi gorusu dogil-
dir. ßu vargic raporun hazirlannasinda ononli rol
ovnadi, hazirlavan konisvonun vo okibin baskanivdi
ancak rapor, hazirlannasinda kalkisi bulunan bircok
vargic vo uznanin orlak calisnasinin urunudur. ßu
isinlor do lsrail/Yahudi sanlaj vo lohdidino naruz
kalivor olabilirlor. Yakinda Coldslono'un ozur lulu-
nuna bonzor lulunlar duvabiliriz. ßu vuzdon olavin
kavrannasi, lsrail sanlaj konplosunun onunun
alinnasi vo bu isinlorlo birliklo raporun savginligi-
nin kurlarilnasina vo zalon varali olan uluslar arasi
adalolo ilibarinin vorilnosino calisilnasi gorokivor.
ßir lurunu kavbolsok dahi hicbir sokildo Coldslono
savasindan' cokilnonoliviz. lsgalo, irkciliga vo organi-
zoli dovlol lororuno karsi savas kazanilana dok savasa
dovan odilnoli. ßu doroco ononli bir dosvavi lilislin
ic hosaplasnasini gororok, acik arllirna vo ihalolor do
dahil pazarci bir uslupla olo alnanaliviz. Coldslono
raporunun Coldslono'un kondisindon kurlarilnasi icin
calisilnali. Uk0UNûkI|I|îl || 0UîIUk *CûH6C'%&&
ûc|4stcre 4àstà, rapcra ka|4|
G<KIFC<I8üD<E
I<AþD;<üþĀþBCþüþDþ6
NkI0'NUN |l8Yk'Yk MU0kHk||îl ì
8aºàr k|s||er 4eºr||s|r
]a 4a 4eºr||æes|r,
re||æ|er 4eº|ss|r ]a 4a
4eº|sæes|r, |a a]ak·
|aræa|ar krap 4àr]a·
s|r|r ka|||re 4eº|s|æ aæa4ara ]er|es·
t|ræ|st|r.6fhç__fV``Vfmc`gin`iþi
aĀbĀaĀnZZYZXZ_!mc_gi``iþV€VfZ
VfVmVXV_jZYV]V\ZbĀý]V`__Āh`Z"
`ZfĀbĀĀ€ĀbZV`VbWĀfmbZhĀaVb`Vmçýç
\Z`ĀýhĀfaZ_ncfibYV_V`VXV_`VfYçf#
ûg`VaĀmZhÇĀbDfhVYcþiÇYV_Ām’_gZ`ĀýĀ
YV]VmZbĀWVý`VaV_hVYçf#
ûc|4stcre a4|r| tas|]ar ra·
pcr r||a]et|r4e a|as|araras|
||r rapcr4ar, sa|s| ºcràs
4eº||4|r. Yarº|c ûc|4stcre,
rapcra |at|r|a]ar kcæ|s]c·
rar |askar|]4| arcak rapcr,
katk|s| |a|arar ||rcck
]arº|c ºe atæar|r crtak
ca||sæas|r|r àràrà4àr.
8|r tarara ka]|etsek 4a||
||c||r sek||4e 'ûc|4stcre
saºas|r4ar' cek||æeæe||]|t.
îkU0l kkk8lîIkNKkk|| k80U||kH
îUklY| 0|V||I 8kîKkN| 8|îkk |îk0
|kkK 0|V||I 8kîKkN| NUkl || Mk|lKl
Uk0UNKkk|| k80U||kH
8kHk|YNKkk|| îk|MkN|| Hk|l||
`N|'|N`0ll´d|||!|'| î|kÝ Ý|kN0kN|îMk HkII| !||. 0`l` |'| ?` lI |'| ?| || ||·. 0`l` |'| ?ê ll K||ÝM|: l.'| !| IkYÝ: ?0 || ÞUNI0k|I·UîI tÝIûÝ: l'.|0 !| ||\ ||||||||.
Fìä
IkMkN
taæ||cakek|aæ 44408ì9
|]æerk|ars 0ìI61I90I08
Nart kek|aæ 0ìI611ä86I6
îaa4|]ekek|aæ 0ìI61Iì01Iì
|tàpakek|aæ 0ìI6118IìI1
N|sarkek|aæ 0ìI6110ìä10
ûàre|| k|ars 0ìI64II I0I0
|rº|rkek|aæ 0ìI61498684
îef kek|aæ 0ìI61ä498I9
V|tr|rk|ars 0ì6ì64ì8I 8I
Iarkaatkek|aæ 0ìIì61I 6969
k|arsY|t|k 0ìIìäII 4699
krak|ars 0ìIì6äìIì91
|r4eækek|aæ 0ìIìì969ää8
ûrerk|ars 0ìIìääII46ä
kra| kek|aæ 0ìIìäII äIä0
|srakek|aæ 0ìIì41ä0äI0
Va|skek|aæ 0ìIìä1949ìä
tetaskek|aæ 0ìIìäI0ìäìä
Har|kakek|aæ 0ìIì881ì6I6
|eºert kek|aæ 0ìIìì816I 00
kkp|rar kek|aæ 0ìIìääì4I 40
|ctMe4]a 0ìIìä0ìì009
8erkk|ars 0ìIìì889990
0tkesk|rkek|aæ 0ìIìììII9I9
TEMÝZLÝK
ELEMANI
K0IYkIkú|’N0kKÝ '|||e
||m|t!e ´.; .e !em|t||| |º
|e||r| \.r.:.|. l0 l'
\.º|.||r!. |.;.r ||em.r
.|.rm.||.!||.
0.`lê.l?0 `0 Iê
UMkkNÝY|0|KÝ º||º|m|te
:.;· ;eme|· |em|t||||e
:.||º.:.| l0 l' ;.º|.||r
!. |.;.r e|em.r .||r.
:.||||. 0.`lê.ll' 0I l0
GIDA
ELEMANI
MkNI|t|0k :.||º.:.| |.
;.r e|em.r|.|. ||er|^;
0.`lê.lê0 `0 'l
KOMÝ &GARSON
ELEMANI
ktÝ|| |.º|;e|. !etº.||.|.
0.|ººr ||.;¦ dm|.r|;e
0'l0.`ê` I' ?0
TEKNÝKER
TEKNÝSYEN
îkNIÝY|MÝI|: !e:|||e||
!e|r||e| ||.r|;º|.
0`l`.|`` `` ê|
0.'ll.?l0 'l '0
ALÜMÝNYUM
DEMÝR PVC
kVt||kk \e ´|..||r!.
|||m|r;|m. |.: |m.|.|.
|ºr|.||r. dº|.|.| |||r.
:.||||. 0.`l`.êIê.I0.I0
ÝMk|kI .e |ºr|.|
I|tkU8|îÝ º|.r
Kk|Ý|ÝY|
|||MkN|kk
K|kkt· |.:||.| 'e|.|º º|
te|º.||r!. º|||.r.
I||: 0.`l`.??ê l` ||
TURÝZM
OTEL
|kIÝH’I|: ||||| 0|e|e |e
ºerº|;ºr|º| |||r.:.||||.
0.`l`.êl` `` 00
Hkt .e |m|e º||º|m|t!e
:.||º.:.|. |e|:||er |rº|||t
:e |||er. |;| !e|e:e!e |||
º|º.;.| ||||.r.|||er. |e|e
|.rº|| .e |e:|||e|| |.;.r
e|em.r .||r.:.||||. ´\ |:|r
|.|º. 0`l` êll '` `I
|r|º_ºer||||tm.re|
IUkÝîIÝK º|e||m|te |;| !e
|e:e!e |rº|||t:e |||er ºe:e
|eºerº|;ºr|º||
0.`l`.'l` |0 I`
MÝMAR
MÜHENDÝS
OTO
ELEMANI
kKIÝ|îÞ|0 d|.º|.|.|.º|
N.|||;.| .e !|:. ||!. '||.’re
0e|te’!e ||.me| e!er |e
||| .e ;.t||| |e|e|.rº 0^º
|e|e|||e:e| º||.:| .e .|.:
|ºr||º|:|º| .||r.:.||||.
0'l`.êl| ?0 0'
8kîkKî|HÝk’0| º|º ;|
|.m. |.º||| |º|.|.|| .||
r.:.||||. 0'|l.`lI |0 |0
Hkîkk |.r|ºm.r| |||º|º.
;.|. |.||m |.;.r e|e
m.r/ |.º|.|
.|me|_|.|ºrº|ºmº||..:ºm
Ýt !|º º|º ||.|^| |º|.º|.
!|t|. 0'l'.I|` I| |'
0I0 e|e||||| º|º |||m.
|º|.|.|| .e |.||.|.||
0'l`.`êê.II.l`
0I0 e|e|||||:| |º|.º|
l.`00 m..º· ºº| 0|rº^
|er 0`l` ê|l êl |`
0I0MkKkî |.||.º| .e |º
|.º| .||r.:.||||.
0.`l`.êIl || 'l
IUk80 |º|.º| .||r.:.||||.
''|· \eme| !º|º|r m..º
0`lê.'I' II l?
IUI|k’0kKÝ |º|! \e|||||
'e|.|º|m|te |ere;|m|| \e
!e| |.|:. ||em.r|. 'e|.|º
|.r|ºm.r|. |º| |.|.rº dº
|.º| |||r.:.||||.
0.`lê.|`| 'I '0
ORTAK
ARAYANLAR
ìä ;||||| rº|||^;| º|.r 0|º
|.º||| |.;|º|re º||.| .|.
r|;º| 0.'ll.``ê êI ?I
ÝMk|kI· !ºr|.r |ºº.|º.t
||e||||| ||;.º.º|r. 0||.|
0'l`.`ê| ?l 'I
MATBAA
ELEMANI
î||kK0Y’0|KÝ |m|.|.|
|||m.m|t. 0|ºe| |.º||.
'|..m.. |eº|m.
||.||.m. 0re|.|^||e||
.e 'e.||;.| e|em.r|.||
.|.m.||.;|t.
0.`l`.|I0 Iê Iê |.\.
0.`l`.|`' l? `0
|r|º_||||:.m|.|.|.:ºm.||
î||kK0Y’0|KÝ |m|.|.|
|||m.m|t. er .t ||ºe me
t|r|. |m|.|.| 'e||^||r!e
er .t ` ;|| !ere;|m||. ||º
|e|| |||º|||e|| .e ||r. |.||||
;e|| ;||ºe|. r|º||em :^t
me ;e|ereº|re º.||r. .||||
.|.: ||||.r.|||er .e 'e;.
|.| erºe|| º|m.;.r. |'
0|||:e |;º||.m.|.||r| |;|
!e|e:e!e ||||.r.|||er
|.; |.;.r ||º|e|| !em
º||:||e|| .||;º||t.
0.`l`.|I0 Iê Iê |.\.
0.`l`.|`' l? `0
|r|º_||||:.m|.|.|.:ºm.||
KUAFÖR
ELEMANI
|kK|K ||.|^||re |.||.
||.r|;º|. 0|rº^|er
0`l`.'0| l' |'
GÜVENLÝK
ELEMANI
kt||| 0te| 0|.er||| 'e|
|||||.º|r!. |.mr.r;.
0.`lê.''0 |? |?
î0N |||º.| `0 !| |.|º|||e
º|.er||| eº|||m| .e|||||.
0`l`.'êI |l ê`
ELEKTRÝK
ELEKTRONÝK
0|N|YÝM|Ý ||e||||| dº|.
|.|| .|.rm.||.!||.
0.`lê.|êI I? `ê
|r|º_:.|.e|e|||||.:ºm.||
|||KIk0NÝK |.||| .|e||r
!e |.m|| ;.r.|||e:e| e|e
m.r .|.r|;º|. ||º.| !e|.
t| 0`l` '|` êl ?0
|||KIk0NÝKtÝ||k ||e|
||||:||e| |e:|||e|| ;e||º||
|||e:e| ºer:
0.`l` l`| l0 l0
K0M8Ý, |.t.r. ||||^|. |||
m. |º|.|.|| .|.rm.||.!||
0.`l`.`?l |0 00
îkNIÝY| |ere;|m|| ||e|
|||| |||er!|º|. ||e|||||
!e|r||e||. ||e||||| !e|r|º
;er| .|.r|;º|
0.''|.|`ê ê? `l
BÝLGÝSAYAR
ELEMANI
k8 ||||eº|m’!er |:|e|º|t
.r|r!. |º ;^r|er!||me||
0|.|||e|||| W||. |||.ºe
|e |||º|.||
0.`l`.''` l' ''
kUI0tk0 r|ºº|.m| ||||.
r.|||er |.;.r e|em.r
.|.r|;º|. ||!||||
0`lê.lê' lê l`
0|N|YÝM|Ý |||º|º.;.|
!e|r|| 'e|.|º| ||e
||e|||||:| ||em.r|.|
.||r.:.|||| |e;|||!|t|
0.`l`.?I` 0ê '0
0|N|YÝM|Ý \.t|||m /!e|
r|| |e|ººre| |ºr.r|m.
!.º.||m. \.t|||m
|.ºr.re|. :º|.|r¦ ..º|||.||
|.º|;.r !ere;|m||
|e|ººre| .||r.:.||||.
0`lê 'êl l| l|/
0`lê.'êl |' |' ´\.
º|.er!.r_|º|m.||.:ºm
ûkk|ÝK|k, We| |.º|e|.
|ere;|m||. '|º.|. |:me;er
m||e!e;;|r |.; :.||ºm.
.||.!.º| ||||e|||
0.`l`.|?' I' 00
ÇOCUK HASTA
YAÞLI
t0tUK 0e||º|m| |.;.r ||º
|.r||| |.||r.¦
0'll.|?ê l` ?l
EÐÝTÝM
ÖÐRETÝM
PAZARLAMA
SATIÞ
8|||0Nk |º!º|º '||eº|
re |º|||;. º.||º|r!. !e
re;|m|| |.;. |.;.r
0.`lê.lê| |` I`
|kIÝH’I|KÝ |º;e||m|te ||
ºe met|r| |.; º.||º e|e
m.r| .||r.:.||||.
0'|ê.'0l l? |`
||V|NI’0| ||||r.r '||
|e| ||r;em|t!e|| !\
||ºº|.m|.||m|t |:|r |.
t.||.m. |er.||m.r|.||m|
t. |.; |.;.r e|em.r|.|
.||r.:.||||
0.`l`.`I0 |` I0
Þ|kîIÝK rººe| r.t.||.
m.º|r!. !ere;|m|| e|e
m.r|.|. ||||e|||
0`l` |0I 0l ``
I||||0N0k '.||º \.r.||
|e:e| |||º|º.;.| ||||.r.||
|er !eºe|||||| |.;.r
0.`l`.``0 |` ''
MOBÝLYA
ELEMANI
t|Nkk |^ºeme ||^|;e
m|t!e |º|||| |m.|.||r!.
:.||º.:.| |º|. m.||r.:||.|
.|.r|;º|. |.:||.|
0.`l`.'0` `l ``
0.'l`.êll `` I'
M08Ý|Yk |.||.º| .e dº|.
º|. |º!º|º
0.'ll.ll? '` '?
M08Ý|Yk m.º.t.º|r. ºº
|^|||º| º|.r ^|:| .|.|||e
:e| mºr|.| e|em.r|. |.
||||^; 0`l` '|` lI ``
M08Ý|Yk |º|. .e |.||.|.
|| .||r.:.||||.
0.`l`.ê'l |0 `?
M08Ý|Yk |º|.º|. |.||.º|
|||r.:.||||. |.||.|
0'0ê.`0? `| Iê
M00U||k |º|||;. |m.|.
||r. e|em.r .|.r|;º|.
0.`l`.'`' l` |'
SAÐLIK
ELEMANI
kNk00|U \.|.º|r!.||
|.º|.rem|te '.: |||m|r!e
\e||º|||||me| dte|e .e;.
!e:|||e|| '.º||| |em|||.||
.e |emº||e|e| .||r.:.||||.
0.`lê.|I| '| '|
|tIkN|0| :.||ºm.| |te
|e |e:|||e|| e||e| e|em.r
.||r.:.||||
0.`l`.|lI ê0 ll
|tIkN|Y| !e:|||e|| |.
;.r ||em.r. dm|.r|;e
0.`lê.'`l l` I|
|tIkN|Y| |e:|||e|| m|
|eºe|||| |.;.r |.||.. ´.m
||:. 0`lê llê `0 l?
||ÝIÞkkK |.º|.reº|re.
´º:|| |.º|.||||.|| .e |.
!|r !ºº|m dtm.r|. ||;e
||º;er. |^r|ºer !e|r|º;e
r|. |.º|emº||e .e !ere
;|m|| |emº||e|e| .|.r
m.||.!||. 0lê|.``l êê
êê/l'0|0'0ê.'`I Iê `l
www.e|||r.||.:ºm.||
|î|N||k |ºr.r |º|t ||º
'.º||º| |e||et|re. !e:||
|e|| ||º |e||m|.
0.'l`.`I0 0' ''
HkîIkN|Y| |.;.r |.|º
|.r| .|.r|;º|. |.|||.
0.`l`.ê`l Il `0
KUIkHYk0kKÝ |.º|.re
m|te |.;.r |.!|r |ºº|m.
0^º|º. ´º:||. |:t.:|. 'e|
|||||.|| |emº||e
0'0'.'?0.êI.''
KUIkHYk’0kKÝ |.º|.re
m|te ||t|| |e!..| |tm.r|
.e !|;e||º;er .|.rm.||.
!||. 0'll.''` ê0 ??
N|Vî|HÝk’0|KÝ |.º|.re
m|te |.!;º|º|| |tm.r|
.|.rm.||.!||
0'0ê.l`I.00.?0
0îMkNÝY| |||r!e|| 0te|
||r|º|r. |.º|.reº|re ´º
:|| |.º|.||||.|| dtm.r|
|||r.:.||||.
0'll.l0l.0ê.??
||||º|ºt||||_||r|º|r.|.º
|.reº|.:ºm.||
0I|| 0|||. |e:|||e|| |.
;.r |emº||e |.|:e||e.|e|
0.`l`.'0l `` |I
îkKkkYk0kKÝ |e||et|
m|te 0^t |.º|.||||.|| dt
m.r| .||;º||t.
0`ê|.`I?.I0.`'
0'l`.I?`.`?.l`
îÝkK|IÝMÝI|, ||.||º;er
|e||m|e|. ||;º||m;. dt
m.r|. |emº||e|e|. ||t;º|e
|.r|º||e|. I|||rºe| |rºe|||
|e| 0º|e|mer| .|.rm.||.
!||. |.!|| '|N|||
0'll.`ê0 `l `l
|rº.r|.;r.||.||_º.º|||.º.:ºm.||
ÇEÞÝTLÝ
I1 \||||| !e:|||em|t|e
UNÝV|kîk|
0|NÝItÝ|ÝK d|d'||||
||'| 0em||e|e |e|ººre||e|
|||r.:.||||.
IUM meº|e|| eº|||m ºe|||
|||.|.|| .e|||||.
IUI|k: 0`lê.'0I.`'.ê`
0`lê.'0I.`'.I0
0'0I.Iê?.I'.'`
www.æes|ek|eº|t|æ.ccæ.tr
I6· lI ;.º|.||r!. e||e|
e|em.r .|.r|;º|. !.||.|.
|e |.|. '.||r:| |.r| 'º|.
Nº.l0 |m|r^r| !e|.
0.`l`.'l| `` 00
I8 ;.º|.||r!. !erº!. :.||
º.:.| e|em.r|.|. |.º:||.|
|º|º:. 0.'l0.'`' `0 ?I
kt||| |:e|er|^;’!e||
|.||e||m|te !e:|||e|| |.
;.r |.º|;e| .||r.:.||||.
0`lê.'Il `| l`
kt|||
U|Uî|kkkkkî| ºem||e|
!e. ;.||.|!. :.||º.:.|
Vkî||||· ..º||º|t |.; |.
;.r re|ººre||e|.
û|MÝ :|t!.r| :||.||||||.
www.æatafcra4er|tc|||k.ccæ
0ìI6.106.44.I8·
0`lê.l0ê.`'.l'
0'|l.l'`.??.'?
0ä1I.891.19.4ì·
0'|l.`''.`l.ê?
0'0I.I`l.0`.l?
ktÝ| |ere;|m|| |.º.r .|.
r|;º|. 0.`l` `ê` `ê `'
0.`l` '|` `` lê
k0k |er|t:|||| ||!. '||.
û|MÝ||k0|
0I|| .e ||||º||| ;.||.|!.
:.||º.:.|
Ý|K0KU|, ||ºe. dr|.e|º||e
met|r|.
ûUV|kI| .e m.||re |.;
|.|.||.
M|î||K ||ºeº| !º|r..
!eº||;e. |º|º|. ||e|||||
met|r|.||.
MUI|kK |^||m|r!e !º|
º|r |:|e||e :.||º.:.|.
kît| .e 0.|ººr|.| .||r.
:.||||.
|VkkK|kk| |.t|| º|m.
;.r re|ººre||e||m|t |:|r
M.|.8. |.º|| |||º|m|t
me.:|||||.
Mk|I|Þ|:
0.`lê.l?l.`l.ll
0.`lê.l?l.`'.'`
kKkkYkK|I |º|.º;ºr|
m|t.. ºe||^|!e |e:|||e||
m|!||. º.|. ºe||. m.||e|
:|. ;||.m.:| .e rºmr.:|
|.|. 0|reº||
0`l` ê'I l` |0
kNk00|U ;.|.º|r!.||
e.|m|t!e |º|||!.m e!||
me| |te|e.
MkKîÝMUMl' |0 ;.º|r!..
I.t ..|.r!.º|.
|V· |.|:e. |..|t |.||m
|º|e||r| ºe.er .e || |º|e|
!er .r|.;.r.
0kHk ^r:e |erte|
||| |º|e :.||ºm|º.
K||Ý| .e |e|e|.rº
.e|e|||e:e|.
I|ktÝH|N :º:|º|
º|m.;.r.
û|Nt, !|r.m||. ºº||m||
||| º.||||
YkI|||tÝ|I
MUkktkkI: |.|º.
0.`lê.l?? l` `?
eæe]4araeæsas.ccæ.tr
kVkUÞk ;.|.º|r!. º.|.
.r|e|^|| º|.|.| :.||º.:.|
|.;. |.;.r e|em.r|.| .||
r.:.||||.
0.'ll.`l| |? ?'
0.`l`.'ê` ?I l`
8kHt|VkN |||e .|.r|;º|.
!e:|||e|| 'e||mr.º.
0.`l`.'`0`l0`00
8kYkkMÞkîk ´|..||r!.r
|.||||.m|t!. \e||º|||||e
:e|. `0 l' ;.º|.||r!.
|.; |.;.r ||em.r|.| .||
r.:.||||. 0`l`.'II 0' 0'
8|Y|ÝK0UIU’N0|KÝ
||.º||| |.||||.m|t.. \.º||
º|t ||em.r .||r.:.||||.
'º|· \º|· \eme|
0.`l`.?I' ll lI l?
tkMÝ0| :.||º.:.| |.;
e|em.r. |.|e||
0'l` `'` l` I'
t|KM|K0Y’0|KÝ º||º|m|
te er .t ||ºe met|r| !||
º|;ºr| .e º^||r|m| !|t
º|r |.; e|em.r
0`lê |l0 ?' ?'
0|MÝk· ´e||| !erºº|r!.
:.||º.:.| |.|.|. met|r|.||
.|.rm.||.!||. ||!||||/
dm|.r|;e
0.`lê.|êê l` l0
0UkUMtUY| mº|ºº|||e
||;|e |||;e ||.;|.mr.º.¦
´\.
||!..r.|.e|_;.|ºº.:ºm
| º|r||| e|||;e||| |º||||||
ºre|.|^||. ||||e|||
0.`l`.êIl l` `l
|V||k|
|K |º º^r!e|||||.
0.ä10.ì90 Iä `|
0.'l0.``0 êI l0
0.'l0.``0 I? ll
www.|etretwcrk|rº.ccæ.tr
HÝÞ|kMkkK|IÝMÝI0|
:.||º.:.| !ere;|m|| º.|||
|e|| .e |e;ºr:| .||r.:.|
|||. |.;|º!.º|/ |.!||^;
0'l` 'II |ê `0
ÝKÝI|||Ý 0.|..rº |e|r|||e
||||r.r |º;e||m|te |.r|
|º|| mºr|.||r!. ;e||º|||||
me| |te|e ..º||º|t |.;.r
e|em.r|.|
0.`l`.êIl II `l
ÝKÝI|||Ý’0|KÝ |||m.m|t.
;eme| |em|t|||’e |.;.r
e|em.r 0.`l`.|`|.|ê.Iê
ÝKÝI|||Ý’0|KÝ r|.º||| rº
ºe| |.||||.m|t. |º!|rºt
:|. |eº|m:|. m.||..:|
0`l` |0I 0l ``
ÝNt| '.:’!. |ere;|m||
´N´. |r|.r|. ||eº |º|.|.||
.||r.:.||||.
0.`lê.lll '0 ??
ÝNI|kN|I ´.|e;e |.;
e|em.r .|.r|;º|.
0`lê.l`? ll 0?
ÝîI0t’0kKÝ '|ºw|ººm|
m|t. |' 0|||:e |||er ||ºe
met|r| |.; e|em.r|.|
0.'l`.``' I0 ê?
Ýî |||º.|||
0'||.`l| ?ê 0l.
0'l'.Ill `I I?
www.e|ºe|||.e|.||;e|.:ºm
ÝYÝ !e|e:e!e |º|||||| ||||.
r.|||er !erº:| º|.|.| :.
||º.:.| e|em.r|.| .|.r|
;º|. Ie;||r|||r|
0.`l` êê' ?I lI
0.`l` êê' ?I l?
KkYNkKt| dº|.|.|| .|.r|
;º|. |.|e.er| º.r.;|.
0.`l`.`?` |ê Iê
KÝkk||K |º||||||e :.||º.
:.| l' |' ;.º|.||r| ºe:
mem|º |e:|||e|| |.;
0.`l`.||| lI 'l
K|ÝMk dº|.º| |||t.
|ºr|.| ||.|||¦
0`l`.êll |? |'
MkúkIkM|I0k :.||º.:.|
|eºe|||||| |.;.r |etº.|
|.| .||r.:.||||.
0.`l`.'lI lI '|
Mk|I|Þ| 0||º|;|’r!.||
|.||||.m|t!. |º|||!.m
e!||me| |te|e. |º;.|.re
.e ||º.r |.r| |m.|.| |^
||m|e||r!e :.||º.|||e:e|
|ere;|m|| |ere;|mº|t
||em.r|.| |||r.:.||||. !e|.
0.`lê.|`I l| ê0 |.\.
0.`lê.|`I l| 'l
Mk|I|Þ|0|KÝ |m.|.|
.|^|;em|te |e|:||er meº
|e| ||ºeº| met|r| .º|e|||
º|r| ;.rm|º ..º|||| e|e
m.r|.| 0`lê.l'` ?' l'
MkîK0’0kKÝ º|||e||m|t
!e :.||º.:.|
M0NI0k .e |.t.||.m.:|
|.| .||r.:.||||.
I||: 0.`l`.êI' 0l ê`
0.`l`.êI' 0l êl
M|tÝ0ÝY|K0Y’0|KÝ º||
|e||m|t|r |.|ºº |^||m|r
!e :.||º.:.| ||ºe met|r|
|.; e|em.r .|.r|;º|.
||| l Iêl
MÝMkk08k0kKÝ |.º.
t.m|t!. :.||º.:.| |.º.t.
||!|||. ||!|| \.|!|m:|
º|. |.º.r. '.||||e||. |e
;ºr. |.r.. ||em.r|.||
.||r.:.||||.
0.'l'.'|0 ê? lI
0.'''.`Iê |I `l
M0NIkI ||em.r|. 0|ºmº
||. ;e!e| r.|:.|.|| ||e||
m|r!e mºr|.| |^||m|r!e
:.||º.:.| e|em.r|.| .|.r|
;º| dm|.r|;e !e|.
0.`lê.êl| lê l?
0|UK|U |||.... |||m.
º|r!. 0|ºm.||| |r|.;r |.
||r. dº|.º| ||.rm.||.!||.
0'l`.l`l.l`.I`
0`l`.|I'.l`.`0
0îMkN8|Y’0| ||m.º
|.º.t.m|t!. |.º|m. .e
||tme| |º|e||r!e :.||ºm.|
|te|e e|||;e||| e|em.r.
0.`l`.`ll `0 0l
0.`l`.`ll ?| '`
0N |||.ºe|e;e 0er:
|.;. ||| |et|r| |.;
|er!|| 0.`lê.l`I ll l`
ÞkIkk0k I|::.:|;e |.
;.r e|em.r 0|me;!.r|
0'l| |`I `I I`
Þ|N0ÝK |||||^; |^|ºeº|r
!e|| |rº..||.||m|t!. :.||º
|||||m.| |te|e º| |eº|º.|:|
|.|| 0`lê lI? 0 `00 |ºº
0||r |rº..|
Þ|kîIÝK er|e|º|;ºr |.|||
|.m|t!. :.||º.:.| ..º||º|t
e|em.r|.| .|.rm.||.!||
0.`l`.|?' I? '0 ||||e|||
Þ|kîIÝK |.||r:|º|. |.||r
|^||m|r!e :.||º.:.| |.|
|.|.| .|.r|;º| dm|.r|;e
!e|. 0.`lê.êl| lê l?
îU |||m.º|r.. ;.|||| :.||º.
:.| ||m;.ºe|. ||;.|ºº me
º|| m|!|| .|.r|;º|.
0`l`.Iêê 0` 0`
îU|IkNkHM|I’I|KÝ
0|e||m|te |.|:| .e |.|..|
|| .e|e|||e:e| |.;.r e|e
m.r|.|. 0.`l`.'lê 0| ll
Ik8||k |º|r!e :.||º.:.|
|.||.. |ºr|.| ||em.r| .||
r.:.|||| 0.`l`.êlê `I ?I
Ik8||k dº|.º| .|.r|;º|.
dm|.r|;e ´|..||
0'l`.I`0 `l `ê
I0kNkt| e|em.r .|.r|
;º|. |.;|.mr.º.
0`l`.'êI l` `I
0`l`.'êI 0' 0ê
UîKU0kk’0kKÝ |||m.m|
t. ºe||e|e|. |.;.r |em|t
||| e|em.r|
0`lê ll0 Il 0l
YkÞ| m.|teme|e|| º.||º
;e||m|te ºe|.m|| º.||º|r
!. |e:|||e|| |.;
0`l` 'lI l` lê
I|YIÝN8UkNU’N0kKÝ
m.||e||m|t!e :.||ºm.|
|te|e !ere;|m|| |.;.r |.
º|;e| .||r.:.||||. Ie;||r
|||r|’r!. º|||.r|.|
|e|:|||m|t!||.
0'l` ``' ?? `l
0'|' `l' `? |`
ÞOFÖR
kKIÝ|îÞ|0 d||º|.|.|.º|
N.|||;.| .e !|:. '||.’re
\||||:| :.||º.:.| 0e|te
:e.|eº|r!e ||.me| e!er
|e||| .e ;.t||| |e|e|.rº
º^º|e|e|||e:e| ||| ºº|^||e||
.||r.:.||||. |||.:..||.|
º.|ºer ;.r||.:.||||. 0e|te
|||||.|. 0'l`.êl| ?0 0'
\er||ººr. |||||.|.
0'll.|?ê `I 'l
8kút||kk’0kN ||re||e
||;|e ºº|^||e| |.||.||| '00
0`l`.|?` `l ``
0ItkN \|r:’e \|r: 0re|.
|^|| .|.r|;º|
0.'l`.êl' êl |0
MUHASEBE
SEKRETER
0ÝKîÝY0NU !|tº|r |e;
|||!|t| :|..||r!. º|||.r
'.r||.| ºre|.|^||.
0.`l`.?Iê `l II |.\.
0.`l`.?Iê `l ''
|kIÝH ´|..||r!.r |||º|º.
;.| |||er 'e||e|e| ´.
|.|º. 0`l`.'`l ê| 00
|||º|_º.||º|te|ºe|||ºº||.:ºm
|kIÝH’I|KÝ |º;e||m|te ||
ºe met|r| |.; º.r||.|
e|em.r| .||r.:.||||.
0'|ê.'0l l? |`
Hk0|MK0Y’0|KÝ '|||:|
|||º|r. er .t ||ºe met|
r|. |||º|º.;.| ||||.r.|||er
'e||e|e| .||r.:.||||.
0`l`.IIl l| l`
I||||0Nk |.|.:.| |eºe|
||||| |.;.r
0`lê l`0 lI lê
0'l` I`I `| ê`
UîKU0kk’0k |.||.||||
|||ºº|r. ||ºe |et|r|
|||º|º.;.|. |.||m |.;.r
0'l`.'I| l' ê|
kt||| ||ºe met|r|. |||º|
º.;.|| |;| !e|e:e!e ||||.
r.|||er. 0r m||.ºe|e:|
|e|. |e||e|
0`l`.êlI lI êI
ktÝ|: 0.t|ººm.rr.º.
|eº;|te.|e| ´|..||r!.r.
0r |||.ºe|e’;e `' |0
;.º .|.º| |.; |.;.r.
0.`l`.|II |` êI
!em|||.º;eme|_ºm.||.:ºm
8kY ^r m||.ºe|e e|em.
r| .||r.:.||||. !ºr|.r|
0`l` êll ?l l0
0|N|YÝM|Ý |.;.r ^r m|
|.ºe|e e|em.r|. |.|:e||
e.|e| 0`l`.ê|| ll l?
0''|.'ê' 'I ll
0U0U||U’0kKÝ |º;e||m|
te \.||r ´e.|e!er 0r ||
|.ºe|e;e ||' |||er |ere
;|m|| |.;.r ||em.r .||r.
:.||||. ´\.
0.`lê.|êê `0 0`
|r|º_.r.!º||me|.|.:ºm
|î|N||k |^|ºeº|r!e ||'
|||er 0r |||.ºe|e;e ||e
m.r. 0`l`.|l? '` 0` ´\.
0`l`.|l? '` 0I
!.|m||.ºe|e_|m|º|º|r.re|
|kIÝH’I|KÝ 0||º|m|te. 0r
|||.ºe|e;e ||º |ººº ||
|er. |||º|º.;.|. |.||m. |;|
!e|e:e!e |rº|||t:e |||er
|.;.r e|em.r
0`l`.'ll ll `l ´..
0`l`.'l` Iê ``
|ÝkMkM|Ik ||.I |||er `
l ;|| !ere;|m|| |.;.r
0.`l`.ê'` 0` ê`
|ÝkMkM|Ik ||||º .e |\
:e| |||er ^r m||.ºe|e
e|em.r|. |.|º.
0`lê êll |' `ê
e|r||_e|r||.:ºm.||
|ÝkMkM|Ik 0r m||.ºe
|e |||er ºe||e|e| .||r.
:.||||. 0`lê.|'` I| '|
0'|`.`Il ll 0l
ÝHkktkI .e m||.ºe|e
|||er. !ere;|m||. |.; e|e
m.r|.| |!e|:||er
|.||| :|..||¦
0`l` 'l` `` lê ´\
|.|º. 0`l` êl' |' ll
ÝNîkkI |||m.m|t. |e:||
|e|| |.; m||.ºe|e e|em.
r| ||º|e|||º|r| ;.rm|º¦
|er!|| 0'll.I`' l` ||
|ºm.||_.|.|m.||!ere||m.:ºm
ÝîIkN8U|, |||||^;. |º||.
|||||.|e|| '.r||;e|e||m|te
!|:.|e| ||ºeº|. |\0 |et|
r| '.r||;e |||.ºe|eº|r
!e !e:|||e||. ´.||º||º| '.r
||;e!e |.|.|||e:e| |.;
|||.ºe|e ||em.r|. |.|º.
0`l`.`ll '' ê'
|.ºt||||_e|.|rº..|.:ºm.||
ÝîI0t’IkKÝ |rº..| m.|te
me|e|| |||m.m|t. |.|º||.|
r.t.||.m. e|em.r| .e
||||º |||er m||.ºe|e:|.
!em|||e|ºr_|º|m.||.:ºm
ÝYÝ |e|e:e!e |||º|º.;.|
|||er. ´e|me|^; ´|..||r
!.r |.;.r ||em.r.
0.`lê.ê|0 0l ll
K|kkt’IkKÝ |e||et|m|t
!e :.||º.:.| !ere;|m||
|||.ºe|e:| .||r.:.||||.
0.`l`.|I` 0I 00
Mk|Ý ||º..||||| |||ºº|r.
!ere;|m|| |.; e|em.r 0.
t|ººm.rr.º.
0.`l`.'|' ?l lê
Mk|Ý m|º..||||| |||ºº|
r.. |!|I |||er. ` l ;||
|e:|||e||. |.; e|em.r.
||.º:||.|¦ ´\ |.|º.
0`l` |lê `ê II
|ºmmmº.;..|t_ºm.||.:ºm
M|tÝ0ÝY|K0Y :|..||r!.
º|||.r. |!|? ||||.r.||
|er. !ere;|m||. .º|e|||º|r|
;.rm|º. |.; e|em.r
0`l` `l` `? ê0
MÝKk0 |||er. |e:|||e|| ^r
m||.ºe|e:|. |!ºr|.r| :|
..||¦ |.|º.
0`l` êI| 'I `0
|r|º_º||..m|.|.|.:ºm.||
MUHkî|8| |||ºm|t!.
:.||º|||||m.| |te|e er .t
||:.|e| ||ºeº| met|r| e|e
m.r .||r.:.||||.
0.`l`.''` I? I'
MUHkî|8| |||ºº|r. e|e
m.r. |º|º: !e|.
0'|l ll| `l ``
MUHkî|8| |||ºº|r. |r
|t l \|| |ere;|m|| |.;
||em.r. dm|.r|;e
0.`lê.lê' ?0 Il
MUHkî|8| |||ºº|r.
||:|º |||er ||em.r. '|||
re.|e| 0.'l`.êlê ?` 00
0.`l`.|'l `` l|
MUHkî|8| |||ºº|r. |e:
|||e|| e|em.r. ||||e|||
0.`l`.|l? `ê l?
MUHkî|8| |||ºº|r..
|!| |||er. |.;|.mr.º. :|
..||r!. º|||.r. |e:|||e||.
|.; e|em.r.
0`l` '0l ?0 ?0
ºmm.|.m.t.r_|º|m.||.:ºm
N|8ÝM0| '|º| :.|| r|ºº
|.m|r| ||||.r.|||er 0r
|||.ºe|e. ºe.||;.|. ;.|
!|m:| º|.|||e:e| .º|e|||º|
r| ;.rm|º `` `| ;.º|.||r
!. ||ºe met|r| e|em.r|.|.
0`l`.êlI 0' ê0
NUk \.r| |.:||.|’!.|| º||
|e||m|te m||.ºe|e e|e
m.r| .||r.:.||||. ´.\.
r||;.r|_|º|m.||.:ºm
0N |||.ºe|e |||er |.;.r
||em.r ||.r|;º|.
0`l`.`l`.|I.I0
e|.ººt.`|`|_|º|m.||.:ºm
0N m||.ºe|e. !ere;|m||.
º|º.|. |:me;er m||e!e;
;|r |.; :.||ºm. .||.!.º|
||||e||| 0.`l`.|?' I' 00
0NMUHkî|8|
IUIk8Ý||t|K |.;.r e|e
m.r .|.r|;º|.
Y|NÝ80îNk
0.`l`.|'` '` I| |.\.
0.`l`.|'` I? ll
|rfcaw||tesea|ears.ccæ
0N |||.ºe|e;e. | e|||
;e|||. |.; ||em.r ´..
0`l`.'`l 0' l`
TEKSTÝL
KONFEKSÝYON
k8 ||||eº|m’!er |:|e|º|t
.r|r!. |º ;^r|er!||me||
|º!e||º|||| |||º|.||
0.`l`.|'l lê êê
k8ktUî ||||eº|m’!er |:
|e|º|t |ºe ;e||eº|||me|| ||
!e |.||r |||º|º.;.||| |º
!e||º|||| |||º|.||
0.`l`.`êê ?0 ?l
0|N|YÝM|Ý |m.|.| ||!|
|| .|.r|;º| Ie;||r|||r|
0`l`.êê' `I l?
|MÞkÝM|’Y| |.||r.:|.
|.||r. \.|!|m:|º|. dº|.
|.º|. N|m|re:|. |º;.:|.
\.º||º|t e|em.r|.|
0.`l`.||I 0ê ê`
ÝKÝI|||Ý :|..||r!. º|||.r
!erº .e ºe.||;.| ºº||m||
º| 0.`l`.êIl ll `0
NkK|îk |.||r.:||.|.
|ºer|e|. |||º.|.r|. \|t;||.
!.|;.. 0.`l`.|l? '| '`
0kM|0| !ere;|m|| |º!e
||º| .|.r|;º|. 0|rº^|er
0`l`.'I' `l l`
I|KîIÝ| |||m.º|r. |º!e|
|.||r.:|. ||.ºe|||
0.`lê.|`0 0` êl
0.'l`.`l' '' Il
IkÝK0 |||.:.| |||m.m|t.
'||m. |.||re:||e|. dº|.
\.|!|m:| |em.;^t:||e|.
|eº|m:||e| .||r.:.||||. \e
me|· ''|· 'e|.|º
0`l`.|`` ll `I
IkÝK0Yk |em.;^t:||e|.
.:em| |.;.r e|em.r|.|.
|.|:e||e.|e| |º:.º|r.r
|''| |emer ;.r||||¦
0`l` ê'' 0l ll
UNÝV|kîÝI| met|r| ºe.
||;.| e|em.r|. 0|rº^|er
0.`l`.''ê |l l`
TORNACILAR
KAYNAKÇI
tNtI0kNk
|||MkN|kk| .|.r|;º|.
'|||.r|e;||
0`lê.|?I.ll.''
t||ÝK |.r| dº|.º| |.||.|
0`lê.l'l `` 'ê
0`lê.l'l 0| '0
î|0Y| |m.|.||r. |.;r.|:|
.e mºr|.|:||.|.
0.`l`.|?' ?' ?|
I0kNkt|, ||ete:|. |.;
r.|:| e|em.r .|.r|;º|
0.`l`.'êI l0 `|
î|0Y| |m.|.||r. |.;r.|:|
.e mºr|.|:||.|.
0.`l`.|?' ?' ?|
AÞÇI
Iä ||º|||| ;eme| ;.r.:.|
|.;.r. |.;|.mr.º.
0`l` ê|0 I? I|
û|Nt |.;.r |º:| .|.r|;º|.
dm|.r|;e
0.`lê.|`0 '` |l
K0N||KîÝY0N0k :.||º.
:.| |e:|||e|| |.;.r |º:|
.|.r|;º|. '|||.rº.t|.
0.'l`.l?l `I `I
î||kK0Y’0|KÝ |||m.m|t.
|.; |º:| .e \.|!|m:| |.
;.r 0.`l`.|I0 Iê Iê
Y|M|K |||m.º|r. !ere
;|m|| e||e| .º:| .||r.:.||||.
0`l`.êIl || I?
ANKETÖR
0|N|YÝM|Ý |ere;|mº|t
|r|e|^||e|.
0.`l`.`ll |` l'
0.'''.`I` ?ê `l
0.`lê.lI` `` ll
0.'''.`I` ?ê `'
8kút||kk’0k |r.º||||
r. !e:|||e|| 0º|e|mer
0.`l`.|ll.`l.?`
0.`l`.|ll.`l.`0
|úÝIÝM |.r|ºm.r||| |e|
|et|m|te '|r|| 0º|e|mer||
º|. ||t||. ||m;.. ||;º|º||.
|!e||;.|. |.|em.|||. !.
|||. ´ºº|.|;. ||.rº|.||r
!.r !e:|||e|| 0º|e|mer
|e| .|.rm.||.!||. ´\.
.||º.||rIê_|º|m.||.:ºm
0.ìI6.168 41 00
0.'l`.l`I II l0
0.'l`.||ê I? 0I
|k0|M |º|||m 0º|e||m
||||m|m|t!. ´.||º.:.|
|.||!|me. ||||!|me |||..
'ºº;º|º|||. |º||º|º||. |e|ºe
|e. |..|.r|º ||||m|e||
||.rº|.||r!.r 0º|e|mer
|e| .||r.:.||||.
0.'l0.lêl `? ê`
k|Hk8Ý|ÝIkîY0N me|
|et|m|te t|||rºe| erºe|||
|e| ^º|e|mer|. º^|me ^º
|e|mer|. ||t;º|e|.r|º|
0.0.|.0. .||r.:.||||. '||
|.rº.t| 0.'''.`?l 'ê |ê
8kHt||Ý|V||k |º:.º|
r.r!. ||||r.r !ºº.|º.t
|||m.m|t. !ºº.|º.t ºe|||
|||.|| m.||r. m||er!|º|
.||r.:.||||.
0.`l`.ê'l `l 0`
0.''|.I?0 I0 ê'
|||KIkÝK |||er!|º| .|.
r|;º| \e|. |º.rº^|
0.`lê.'`I || `'
.e|._.e|..º.rºº|.:ºm.||
|||KIk0NÝK |||er!|º|.
ºe;.|.| erºe|| º|m.;.r.
.º|e|||º|r| ;.rm|º. :º| |;|
!e|e:e!e |rº|||t:e |||er.
.|||| .|.: ||||.r.|||er.
||e|||ºr|| |||er!|º| .e;.
|| .|.r!. !ere;|m|| |e|
r|º;er .||r.:.||||. 'e|
|e! ||!. '||. |.\.
0.`lê.||` l' 0'
r||.;|m||_ºe|me!.:ºm.||
|N0UîIkÝ |||er!|º| .|
|.!.º|.|. |er!|| |.||.|
:|..||r!. º|||m.|.|| |e|
:|| re!er|!||
0.`lê.'`l 0ê ?0
ÝIMÝk .e |º|.r||| º||º|
m|t!e me|.r|| |eº|º.| |º
r|º|r!. |tm.r |.||re
|||er!|º|
0.`l`.`?l |0 00
0I0M0IÝV r.|:.º| ||e
|er |||m.m|t!. :.||º||||.
:.| m.||r. m||er!|º| .||
r.:.||||.
0.`l`.'|` `0 I0
Þk0I| !ere|:|º| |rº..|
|||er!|º|. ;.r| !ere||me
0'|l `|l |l `l
ANADOLU
YAKASI SATILIK
1ä.000 |eº|r.||. 0t:e.||
|rº..|’|.r. |.|.r| |||.
^!e| º||| |.|tº|t |.|º|||e|
|e |0 |; \.!e|| |er!||’|e.
|||||^;’!e |||º |.||e|e|.
||||.r|.|.
0'l`.l|0 '? ê'
0`lê.lI? I` ê'
kt||| ||:.|º:. |e|e
r.ºt|r!. .|||. `ê0.000!|.
0'l`.lll I0 |l
ktÝ| |e;|ºt ||m.|||^;’!e
|;| |ºr|m!. I'.000’!er
|.º|.;.r ||;.||.||.. |.t.|
||| r.;|m|t ..|!||. |e|.
me!|r 0.;|e||ere |m|.|
0.'l`.ê0l 0ê |l
ktÝ| '.||||r!er '.r:.|
|ere’!e |||º l· l ll0m`
|r.||.| !eº||m |.||e|e|
0.'l`.|`I '' I'
0.'ll.I|l 'l ``
kútk0ú|U
ÝNîkkIIkN ||m.º.re.
|e| |||.| :.!!eº|
||.ºe|||’!e
8ä.000’0|N |.º|.;.r
||;.||.||.
www.aºcacº|aää.ccæ
0.ä1ì.19I 80 ää·
0.ìI6.11ä 9ä II
kK |rº..||.r |.||.| ||||
|^; r|º|e|e||m|t. /l0 re
º|r ..!e |.||º|t |||. ^!e|
º||| !.||e º.|||| º||r
0`lê.lI` l` |ê
0`lê.'`? `l 00
0'l0.``? |? 'l
www..||rº..|.º.||||r!er.:ºm
8kKÝ’0|N
kNIk|Yk |.|. '|||r;.||
|^|ºeº|r!e
k|/MkX 0|.er:eº|;|e
º.;||mer||||e||r|t '.|||||
|||.|.r||.
8kKÝ ´e||r|.º.
0'll.?l|.l`.``
k|/MkX ||em||m
0`|`.l``.l0.l'
Firma Rehberi
Ýletiþim : (0212) 454 8 444 seriilan@zaman.com.tr
WEB TASARIM
BEYAZ ESYA
WEB tasarýmda kampanya
300 TL'den
BAÞLAYAN fiyatlarla
iletiþim tel: 0.212.6791673
EÐÝTÝM
BAHÇELÝEVLER'de eðitimde
kalite, 2005 yýlýnda
KURULANcemre anaokulu
tel: 0.212.554 37 59
BEYAZ Eþyada nisan ayý
kampanyamýz 36 aya varan
taksitlerle 0.212.569 76 02
CÝHAZINIZI Daha uzun
ömürlü garantili þekilde
KULLANMAK istiyorsanýz;
yýllýk periyodik bakým
GARANTÝLÝ onarýmiçin bizi
arayýnýz 0.216.576 78 78
0.216.576 94 94
BÝLGÝSAYAR
TÜRKÝYENÝN Her
bölgesine, her marka
NOTEBOOK onarýmýnda
güvenilir þekilde
hizmetinizdeyiz
GIDA
TÜMTürkiye'ye
kumpir ve kebap
FRANCHÝCE vermekteyiz adýmýz
kalitemizdir 0.533.337 68 70
www.abidekebap.com
ÝNÞAAT
ÜCRETSÝZ Bina Keþif
TASARIMLARI Ürünlerimiz
fabrika garanti kapsamýndadýr.
FABRÝKA: 0.212.656 93 99
10. Þubesiyle ümraniye'de
açýldýk ilkbahar
YAZ sezonunda kaliteli
uygun fiyatlarla...
GÝYÝM
KALÝTEYÝ- Memnuniyeti
ön planda tutarak
TESETTÜR, Hac, Umre
kýyafetleriyle
hizmetinizdeyiz
DRESLAND Ýmalat, toptan
bayan giyim
0.212.643 00 66
0.212.557 54 55
www.dressland.com.tr
KÝÞÝYE özel gelinlik
abiye türban
TASARIMI çalýþýlýr
0.212.523 96 50
0.212.523 96 50
www.esramodaeviçcom
ÇEÞÝTLÝ
ATIKSU Arýtmada kokusuz
ve gürültüsüz
YENÝ teknoloji ile hizme-
tinizdeyiz 0.216.425 60 51
8.000
TL’DEN
BAÞLAYAN peþinatlarla
41.300 TL’den baþlayan
fiyatlarla
TEKÝRDAÐ Merkez Kiraz
Konutlarý’nda
SÝTE içerisinde son 13 daire
ACELE edin dairenizi seçin.
BAÞVURU Ýçin
SATIÞ OFÝSÝ:
0282.264.19.60-
0549.734.30.55
MERKEZ OFÝS:
0212.483.38.64
www.akademisyengay-
rimenkul.com
BAÐCILAR Parseller’de
yeni daire 109.000 TL
(2.kat) 0212 643 16 29-
0542 412 77 21
BAÐCILAR’DA sýfýr,
140m2 (132.000 TL) dub-
leks daire 0212 553 46 69-
0542 417 37 54
BAHÇELÝEVLER Camlý-
kahve’de 90m2, güney
cepheli, krediye uygun da-
ire 0212 554 49 71-
0542 412 77 21
BEYLÝKDÜZÜ’NDE Kýraç
yolu üzeri metrekaresi
1.500 TL’den sýfýr ofisler
0506 487 82 27
BAÞAKÞEHÝR 4 etap
87M2 146.000 TL
125M2 200.000 TL
149M2 250.000 TL
151M2 305.000 TL
5.ETAP
135M2 280.000 TL
194M2 430.000 TL
VÝLLA 460.000 $
BAGCILARDA yatýrýmlýk
dükkan 1.525.000 TL
9.500 tl saðlam kiracýlý
BAÞAKÞEHÝR Metro Ýstas-
yonu yanýnda yatýrýmlýk
dükkanlar
0.212.487.13.33
www.bizimgayrimenkul.com
BEYLÝKDÜZÜ’NDE sýfýr si-
tede 117.500’e 3+ 1 daire-
ler. Hemen taþýn!
0212 854 37 77
ÇATALCA 3100m2 Sahi-
binden ikiz triplex
0.533.714 62 66
EYÜP Ramide 220m2 Sü-
per Lüks 0532.422 27 34
FATÝH’TE 2+ 1 yeni
84.000- 0532.332 65 03
FÝNANSKENTTE 5+ 1
295m(2) 950.000 TL
0532.706 35 27
GAZÝOSMANPAÞA Mer-
kezde 90m2 Daire
90.000, 0.536.641 57 34
GAZÝOSMANPAÞA’DA 3
adet daire 140.000’e
0.538.349.82.57
GÜNGÖREN’DE krediye uy-
gun (79.000 TL) 2.kat satýlýk
daire 0212 553 46 69-
0542 417 37 54
HADIMKÖY Alkent’e ya-
kýn 2 adet villa kabasý bit-
miþ 2600m2 üzeri
320.000’e yarýsý nakit ya-
rýsý X5, X6 araç takas ola-
bilir 0.532.504 08 00
KAYABAÞI kiptaþta 115m2
3+ 1 mantolu, 100.000 tl
kredili 140.000- 150.000 tl
SATILIK daireler 1.etap
yeni projede 3+ 1 120m2
kiralýk Daireler 700 tl
FUZUL c-blok 4.kat Güney
doðu 131m2 Ebeveynli ki-
ralýk daire 800 tl
2.ETAP büyük camiye Ya-
kýn 3+ 1, 1.kat, k-b ful Ya-
pýlý Daire 195.000 tl
MÝSTANBUL 2.ada 4+ 1
,206m2 ful Yapýlý güney
doðu Kuzey dubleks
515.000 tl
AYKOSANDA kelepirz
7.350 tl kiracýlý Dükkan
1.150.000 USD
FUZULDE merkezi 4.kat
3+ 1, 131m2 ebeveynli,
Mantolu lüks daire Peþin
170.000 tl
ONURDA cami yanýnda
270m2 tripleks 280.000 tl
HADIMKÖY kiptaþ 1.etap
1000m2, 10.000 tl Kiracýlý
market Peþin 2.250.000 tl
RESNELÝ çiftliðinde satýlýk
arsalar
SÝLÝVRÝDE 1 dönümden
600 dönüme kadar Satýlýk
tapulu tarlalar
TRAKYA’DA dönümü
1.500 tl’den 15.000 tl’ye
Kadar 100 dönümden
5000 dönüme kadar tapu-
lu tarlalar
0.533.626.29.99-
0.212.488.25.25
konakemlak@gmail.com
MERTER’DE Sahibinden
1+ 1’den 3+ 1’e sýfýr daire-
ler. 0.212.215 50 30-
0.533.705 51 51
SAHÝBÝNDEN Bahçelievler
Çamlýk’ta 3+ 1,
0.212.506 23 43-
0.535.840 72 50
SAHÝBÝNDEN Beylikdüzü
Bey Konaklarýnda tripleks
kelepir villa 520.000 $
0.533.506 61 54
HEMEN
TAPU
EDÝRNE Kýrkpýnar Konut-
larý’nda
SÝTE içinde
60.000°TL’den baþlayan
fiyatlarla
SÝZDE dairenizi seçin.
BAÞVURU Ýçin,
SATIÞ OFÝSÝ:
0284.235.67.58-
0539.453.67.62
MERKEZ OFÝS:
0212.483.38.64
www.akademisyengay-
rimenkul.com
ÞÝRÝNEVLER’DE (3+ 1)
125m(2) asansörlü
125.000’e- (2+ 1) 85m(2)
89.000’e
0.212.452 78 61-
0.507.702 83 73
DEVREDENLER
ANADOLU
YAKASI KÝRALIK
KÜÇÜKÇAMLICA bulgur-
luda 3+ 1 sahibinden kira-
lýk daire 0533.650.60.84
ÜSKÜDAR’DA 3+ 1, 5.kat
deniz manzaralý
0.554.587 22 87
AVRUPA
YAKASI KÝRALIK
SÝTEDE lüks kiralýk daire
3+ 1 3.kat Yenibosna
0.212 503 13 26
0.532 605 98 59
EMLAK
ARAYANLAR
ÝSTANBUL Genelinde Sahi-
binden Satýlýk Dükkan, Arsa
Arýyoruz 0507.399 40 34
SATILIK
ARSA
ACELE yeni ilçe
ARNAVUTKÖY’DE
273M2 arsa 10.000
460M2 arsa 20.000
290M2 arsa 27.000-
700m2 70.000
1.000M2 arsa 50.000
1.500M2 arsa 65.000
2.000M2 arsa 85.000
4.400M2 arsa 120.000
0212 597 20 07-
0537 744 29 92-
0536 578 55 56
ANKARA Çankaya, Mühye
895- 896, Karataþ, Yaku-
pabtal’daki arsalarýnýz alý-
nýr. 0312.440 09 49-
0535.652 28 22
ACELE
BÜYÜKÇEKMECE Murat-
bey Mahallesi’nde,
3.000M(2) yeni gümrük
alaný bölgesinde
0.532.604 17 42
ADAPAZARINDA tapulu,
2000m2 villalýk arsa
0531 767 83 88
ANKARA
KEÇÝÖREN Ovacýk’taki ar-
salarýnýz
DEÐERÝNDEN alýnýr satýlýr.
HÝZMET Emlak
0312.378 75 48-
0532.579 45 05
ANTALYA
KORKUTELÝ
ÇEVRESÝNDE Kelepirler
1.430M2 (2.500TL)
1.600M2 (3.500TL)
1.925M2 (4.000TL)
2.325M2 (4.000TL)
2.438M2 (5.000TL)
2.750M2 (5.000TL)
3.400M2 7.000TL
5.300M2 10.000TL
7.353M2 (15.000TL)
8.300M2 (13.000TL)
11.250M2 (25.000TL)
ULUCAK Köyü asfaltýna
cephe 3.813m2 10.000TL-
4.450m2 13.000TL
ELMALI asfaltý cepheli
5.200m2 parsel 50.000TL
ELMALI asfaltý 2.parsel
3.400m2 12.000TL
BAYAT’TA 460m2 parsel-
de dublex 85.000TL
ÇIÐLIK Yaylasýnda
15.000m2 25.000TL
ULUCAK köyü merkezi
müstakil evler 210m2 par-
selde 5.000TL- 292m2
parselde 7.000TL- 436m2
parselde 12.000TL
ULUCAK köyü merkezinde
2.200m2 bahçe 12.000TL
ULUCAK Susuzunda
1.050m2 10.000TL-
1.050m2 15.000TL-
7.500m2 35.000TL-
8.500m2 40.000TL-
9.250m2 50.000TL
KORKUTELÝ merkezde
1.kat 2+1 120m2 47.000TL
MERKEZDE Yeni mahalle-
de 1.790m2 bahçe
90.000TL
MERKEZDE 336m2 parsel
28.000TL- 350m2
30.000TL
YAYLA aþaðýkaraman’da
4.362m2 20.000TL
KREDÝ kartlarýna taksit
yapýlýr.
TEZ’DEN TEL:
0.242.653.59.55-
0.535.712.14.11
ARNAVUKÖYDE sahibin-
den Cadde Cepheli 19.000
TL 250- 300m2 telörgülü
Vadeli Arsalar.
0533.492 85 95
ARNAVUTKÖY Dursunköy
Mahallesinde 7.000 peþin
14ayx 500 taksitle etrafý
çevrili parselasyon yapýl-
mýþ temiz kaðýdý alýnmýþ,
yola cepheli faizsiz, kefil-
siz 250m2 arsalar
0.212.597 79 09-
0.531.898 52 62
ARNAVUTKÖY GOP Arsa-
larýnýz Peþin Alýnýr- Vadeli
Satýþlarýmýz Baþlamýþtýr
(Özakman Gayrimenkul
Güvenin Tek Adresi)
0212.597 61 42-
0532.737 82 40
ARNAVUTKÖY Dursun-
köy’de sahibinden
37.000m2 0532.509 63 62
ARNAVUTKÖY Nakkaþ
Mahallesinde,
SAHÝBÝNDEN Yeni yol gü-
zergahýna cephe,
500M2 15.000 TL
1.000M2 30.000 TL
1.000M2 40.000 TL
TAKAS, Taksit yapýlýr.
MUHTELÝF büyüklükteki
yerler için bizi arayýnýz.
0532.407 90 88-
0531.885 95 20
ARNAVUTKÖY’DE sahi-
binden doða manzaralý
yola cepheli, köy içerisin-
de, elektriði suyu çekilebi-
lir 1.000m2 arsa tamamý
35.000’e vade yapýlýr.
0532.600 66 05-
0212.597 99 21
ARNAVUTKÖY’DE
KAMPANYALI arsalar,
vade farksýz
%50 peþin, %50 taksitle
500M2 17.500
1.000M2 35.000
OTOYLA takaslanabilir.
0532 636 53 69
ARSA Edirne’de
16.000m2 mükemmel
23.750’ye 0537.729 42 56
ARSADA þok kampanya!
3. köprü yolu çevresinde
Arnavutköy’de 30 ay va-
deli 500 TL taksitle he-
men tapulu arsalar. Ahi
Emlak (Müsiad üyesiyiz)
0.212.597 86 50
BAÐCILAR’DA
212 AVM yakýný,
ÝSTANBUL’UN yeni
plazalar,
RESÝDENCE’LER, oteller
bölgesinde
ANACADDE’DE 3.328m2 2
Emsal
MÝA imarlý arsa.
EÞBAH Emlaktan.
0532.303 14 16
BAÞAK Arsa Ofisinden;
Çatalcaya giden dolmuþ
yolu üzeri 2. parselde et-
rafý çevrili 1.000m2
32.000 TL. Vadeli Hemen
tapulu arsa.
0212.771 25 59-
0537.710 48 66
BAÞAK Arsa Ofisinden;
Hadýmköy’de depolama-
nýn bitiþiðinde 1.000m2
29.000 TL. Vadeli Hemen
tapulu arsa.
0212.771 25 59-
0535.811 74 09
BEYLÝKDÜZÜ Yakuplu’da
700m2+ 700m2
1.200.000-
0.532.374 42 32
AVRUPA
YAKASI SATILIK
ARSA
ARAYANLAR
ANTALYA Varsak’ta Arsa
Arýyorum.
0.530.320.38.20-
0.242.325.40.90
F26
SERÝ ÝLANDANIÞMA HATTI TEL: 0212 454 82 17 - 454 84 44 FAX: 0212 454 86 31 KELÝME: 3.54 TL ZAYÝ: 80 Kr PUNTOALT-ÜST ÇÝZGÝ: 35.40 TL KDV DAHÝLDÝR. 9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ ZAMAN
BULGURLU’DA Dubleks
5+ 1 yeni, asansörlü
275.000’e Kýsmi Takas
(Araç- Yazlýk)
0.216.495 25 65
ÇAMLICA Ferah’ta Sahi-
binden 3+ 1 120m2 Nato-
yolunda 200mtn yeni Bi-
nada 0533.737 10 23
ÇEKMEKÖY Ovalbahçe’de,
güvenlikli, otoparklý, full
aktiviteli 116m(2)- 192m(2)
arasý Son daireler ve bah-
çe dubleksleri
0.532.574 76 28
ESENKÖY’DE Sýfýr, Kredi-
ye Uygun Villa.
0.533.350 99 32
FIRSAT!..
ÜSKÜDAR KANDÝLLÝ’de
4.950.000 USD
800M2 havuzlu, MUHTE-
ÞEM KONAK-
0533.526 12 00-
0532.784 32 18
GÖKSU
HÝSAREVLERÝ’NDEKÝ tüm
gayrimenkulleriniz için
BÝZÝ arayýnýz. TURYAP
0216.465 80 40
MALTEPE Merkez’de Sa-
hibinden 120m(2) 3+ 1 sa-
týlýk 135.000 TL.
0.532.216 93 05
SAHÝBÝNDEN Çamlýca
Tantavi’de 145m2 Lüks
0539.838 36 36
ÝZMÝT
KOCAELÝ
YUVACIK’TA
MÜKEMMEL deniz, orman
dað ve þehir manzaralý
YUVANIZ olsun.
72.000 TL’den baþlayan
fiyatlarla
1.ETAP Satýþlarýmýz
Baþlamýþtýr.
36 aya kadar 0 (sýfýr) faiz ve
ÇEÞÝTLÝ ödeme koþullarýyla
SÝTE içinde 74m2’den
171m2’ye
KADAR Dubleks ve nor-
mal daireler
ERKEN gelin çekiliþsiz ku-
rasýz seçiminizi yapýn
SATIÞ OFÝSÝ:
0262.344.40.52-
0262.344.40.51
GSM: 0532.560.85.00
GENEL MÜD.:
0212.483.38.64
GSM: 0549.404.55.05
www.akademisyengay-
rimenkul.com
SAHÝBÝNDEN Fýndýklý’da
satýlýk yeni dubleks
0.535.313.64.02
SAHÝBÝNDEN Yukarýdu-
dulluda daire 98.000 TL
0539 878 65 67
TEPEÜSTÜ’NDE sahibin-
den satýlýk sýfýr komple 4
katlý bina 0.507.213 13 02
KOCAELÝ
YUVACIK’TA
MÜKEMMEL deniz, dað
ve orman manzaralý
YUVANIZ olsun.
72.000 TL den baþlayan
fiyatlarla
36 aya kadar 0 (sýfýr) faiz ve
ÇEÞÝTLÝ ödeme koþullarýyla
SÝTE içinde 74m2’den
162m2’ye
KADAR lüks daireler
ERKEN gelin çekiliþsiz ku-
rasýz seçiminizi yapýn
SATIÞ OFÝSÝ:
0262.344.40.52-
0262.344.40.51
GSM: 0532.560.85.00 -
0549.404.55.05
www.akademisyengay-
rimenkul.com
YAKACIK Ayazmada Sü-
lüntepede 2+ 1 1+ 1 her
bütçeye uygun dairler
0532.579 37 57
0533.256 91 57
45 makinalý Tekstil Atöl-
yesi Samandýra
0216.561 41 85
ACELE Alemdað& Dudul-
lu’da Çiðköfte Salonlarý
0.533.668 85 53
ACELE Beþiktaþ’da iyi ko-
numlu cafe 0.532.256 65 61
ACELE Büfe Levent Oto
Sanayi 0.536.290 22 12
ACELE Devren Kýrtasiye
Oyuncak Dükkaný
0.532.516 32 71
ACELE devren satýlýk kot
Atölyesi Yenibosna
0.537.686 38 22
ACÝL devren pastahane -
fastfood kafe
0544.819 78 92
AVCILAR’DA Ruhsatlý Fý-
rýn, Günlük 7.000 Cirolu
ve Makina ekipmanlarýyla
birlikte devren satýlýktýr.
0535.050 27 99
BAÐCILAR’DA cadde üze-
rinde 70m2 Market
0.530.665.10.36
BAÐCILAR’DA Devren
90m2 Market
0.212.446 62 83-
0.536.397 98 89
BAHÇELÝEVLER’DE 2 katlý
imalatlý pastane
0.536.952 60 89
BAHÇELÝEVLER’DE 2 katlý
imalatlý pastane
0.536.952 60 89
DEVREN satýlýk bayan ku-
aförü Sultanbeyli Merkez
0531.216 36 68
MALTEPE’DE devren satý-
lýk pastahane
0216 352 05 48-
0543 518 16 94
NALBUR Esenler Giyim-
kent sitesinde faal
0.532.370 48 25
PENDÝK’DE 300m2 yatý-
rýmlýk mobilya atölyesi
0.532.734 22 11
ÞÝRÝNEVLER’DE Caddede
14.000’e faal Kuruyemiþ
0.542.557 45 96
ÞÝÞHANEDE Faal Durum-
da Devren Büfe
0212.253 88 25
ÜMRANÝYE Tepeüstünde
devren Barkotlu Market
0.532.406 22 95
YENÝBOSNA Cadde’de
devren, Ekonomik Halk
Pazarý 0.212.653 49 34-
0.537.834 72 03
SATILIK
ÝÞYERÝ
ACELE Haznedar’da 550
kiracýlý 65.000’e
0.531.839 94 52
ACELE Þirinevler merkezde
1.000 kiracýlý 125.000’e.
0.539.285 88 42
ACÝL Bahçelievler’de 850
kiracýlý dükkan.
0.212.553 03 18-
0.532.306 89 70
ACÝL ihtiyaçtan küçükçek-
mece’de ana cadde köþe
1.200 kira getirili
150.000’e 0531.967.12.12
ACÝL Ýhtiyaçtan Þirinev-
ler’de Mahmutbey Cadde-
sinde 150m2 2.500 Kiracý-
lý. 300.000’e.
0531.967 12 12
ACÝL Satýlýk Hadýmköy yo-
lu üzeri Aviad üstü 130m2
ofis 0505.454 97 58
BAHÇEÞEHÝR’ÝN Geliþ-
mekte olan iyi konumun-
da 220m2 yatýrýmlýk boþ
Dükkan 0.532.261 88 28
BAKÝ’DEN
89 günde satýldý Bucak An-
talya karayolunda 2007 ya-
pým avrupa standartlarýna
uygun Soðuk hava deposu
SÝZDE Gayrimenkulunu-
zun satýlmasýný istiyorsa-
nýz beni arayýn...
BAKÝ Çetinbaþ:
0533.814.32.99
RE/MAX Premium
0242.329.10.15
BEYLÝKDÜZÜ anacad-
de’de kiracýlý dükkanlar
0.532.502 29 29
BURDUR
OSB’DE
5.000M2 arsa içinde
2.500M2 kapalý alanlý
ÝÞYERÝ 0.533.814.07.62
ÝKÝTELLÝ OSB 1.000m(2)
bina 720.000 TL Eþbah
Emlak’tan
0.532.303 14 16
KURUMSAL Kiracýlý satýlýk
dükkanlar 0532.743 78
72- 0212.470 34 70
SAHÝBÝNDEN Güngören
Posta Caddesi’nde 20m2
köþe dükkan.
0.542.214 47 04
SAHÝBÝNDEN Kozyataðý
Kayasultan’da 55m2 iþyeri
0532.745 61 60
SAHÝBÝNDEN Küçükyalý
caddede kiracýlý dükkan
0544 630 67 21
SAHÝBÝNDEN Tuzla Þifada
160m2 iþyeri
0533.468 44 46
SAHÝBÝNDEN Ümraniye
Sondurak’ta Satýlýk 150m2
Dükkan 325.000 TL
0.532.623 40 12
SAHÝBÝNDEN
SATILIK benzinlik. Ýnegöl
merkezde 0544.266.73.64
SEFAKÖY Kiptaþ Evle-
ri’nde anacadde cepheli
64m(2) dükkan
0.532.661 44 42
TEKSTÝLKENT’TE satýlýk-
kiralýk iþyerleri
0.212.438 01 40-
0.532.384 57 46
ÜMRANÝYE’DE yeni açýlan
AVM’de Satýlýk ve Kiralýk Ma-
ðazalar. 0.533.763 94 66
YÜKSEK kira getirisi olan,
Eczane, Optikçi ve Medi-
kalciye uygun SSK Bölge
Müdürlüðü karþýsýnda sýfýr
Dükkanlar- Daireler.
0.542.358 58 58
TOPRAK
SAHÝBÝNDEN
ÝSTANBUL’UN En Gözde
OTO Galericiler Sitesi
AUTOMALL’DE
CAZÝP þartlarda
KREDÝYE uygun yatýrýmlýk
dükkanlar
0.533.718.15.25
BURSA Orhangazi’de
11.000m2 Zeytin Bahçesi
115.000TL. (Kýsmen otoyla
takaslanýr) 0537.231 67 61
ÇERKEZKÖY -Büyükyon-
calýda Ýmarlý- Ýfrazlý Müs-
takil Arsalar- Hemen Tapu
Ücretsiz servisimiz vardýr.
0212.461.50.52
0542.711.73.74
ÇERKEZKÖY’DE 19 dö-
nüm hayvanlarýyla bera-
ber iskanlý, krediye uygun
çiftlik. 0.532.621 11 10
ÇERKEZKÖY
KAPAKLI ve
Büyükyoncalý’da
24 ay vadeli imarlý-
ifrazlý arsalar,
36 ay vadeli daireler.
HEMEN Tapu Teslim.
ÖZBÝRLÝK’TEN
0.212.426 68 80-
0.532.512 90 16
E5 Yanyol Üzeri, Tüyap-
Metrobüse Yürüme Mesa-
feli, Yatýrýmlýk, 1380m2,
550.000 Dolar. Bambu
Emlak 0.533.300 37 17
E5’E 200m, Silivri’de,
1750m2, 500.000’e. Bam-
bu Emlak 0.533.300 37 17
HADIMKÖYDE sahibinden
köyün içinde elektriði su-
yu mevcut , bahçeli ev
yapmaya müsait
1.500m(2) 30.000 TL. Yarý
peþin yarý vadeli. Temiz
Kaðýdý alýnmýþ. Hemen ta-
pulu arsa. 0212.771 40 41-
0212.771 40 42-
0534.856 91 07
ÝZMÝT kýsalar köyünde
1.200m2 tarla
0538.671 40 19
KANDIRA Mülkþehsuvar-
da 760m2 tarla tel:
0544.524 54 92
KARAMÜRSEL’DE ruhsat-
lý projeli, kredili Besi Çiftli-
ði 0506.599 40 29
KIRGIZÝSTAN Biþkek’te 11
katlý proje
0.533.719 52 96
SAHÝBÝNDEN Arnavut-
köy’de 400m2 19.900’e
0.212.597 79 09-
0.531.898 52 62
SAHÝBÝNDEN Bandýr-
ma’da köþe baþý arsa
0532.295 13 18
SAHÝBÝNDEN Hadýmköy
Nakkaþ’ta 500m2 yarýsý
peþin, yarýsý vadeli
32.500’e
0.212.771 40 95-
0.538.675 48 18
SAHÝBÝNDEN Hadýmköy
ve etrafýnda yatýrýmlýk va-
deli arsalar
0.212.771 40 95-
0.538.675 48 18
SATILIK
YAZLIK
ADAPAZARI Sakarya Ka-
rasu’da sahibinden
30.000TL’den Yazlýklar
0533.525 38 94-
0537.648 97 27
ARSLANÝNÞAAT’TAN SAKARYA
KARASU’DA
30.000TL’DEN baþlayan
YAZLIKLAR
10.000TL peþin 24ay va-
de farksýz
ÜCRETSÝZ turlarýmýza ka-
týlýn. 0264.718 24 84-
0532.335 29 78
SAHÝBÝNDEN Sakarya Ka-
rasu’da 30.000TL’ye Yaz-
lýklar 0532.273 29 98
SÝVÝÞOÐLU ÝNÞAAT’tan
Sakarya
KARASU’DA
HAVUZLU, güvenlikli sitede
34.500’DEN baþlayan
yazlýklar
SINIRSIZ ödeme planý,
Hemen tapu teslim
ÜCRETSÝZ turlarýmýza
katýlýn
CENTURY21 Alfa
0.216.342 21 21-
0.533.664 54 85
ÞÝLE’DE Tek Arsada Ha-
vuzlu 2 Adet Villa
0.533.413 85 82
KÝRALIK
DEVREMÜLK
9.NÝSAN -24.Nisan, 12.Ni-
san- 26.Nisan, 17.Nisan-
1.Mayýs Kuzuluk Kaplýca Ev-
leri’nde istediðiniz tarihlerde
haftalýk- 15 günlük kiralýk
devremülkler 542.412.77.21-
0505.877.56.37
ARMUTLU’DA kiralýk ve satý-
lýk devremülkler (Ýstediðiniz
tarihlerde) 0212.554.49.71-
0532.623.68.96
ARMUTLU’DA Sahibinden
10.Mayýs- 24.mayýs 475’e.
0.530.780 78 94
HAFTALIK -15 günlük bu-
gün, yarýn, hergün Kuzu-
luk Kaplýcalarý’nda hesaplý
istediðiniz tarihlerde kira-
lýk devremülkler
0212.643.16.29-
0542.417.37.54
SAHÝBÝNDEN Kuzuluk’ta
10- 24 Nisan
0.532.296 71 49
KÝRALIK
ÝÞYERÝ
B.ÇEKMECE Merkezde
110m2, Kombili, klimalý
masrafsýz ofis
0.543.819 19 68
GÜRPINAR’DA okul, has-
taneye uygun müstakil
11000m2 bina.
0532.286 14 25
ÝKÝTELLÝ’DE 105m(2)+
210m(2)+ 650m(2)+
1.050m(2)+ 2.000m(2)+
5.000m(2)+ 22.000m(2)
Eþbah Emlak’tan.
0532.442 81 16
SEFAKÖY’DE sanayi cere-
yanlý, asansörlü, kalorifer-
li 250+ 250+ 270-
0533.737 23 66
ÜMRANÝYE’DE yeni açýlan
AVM’de Satýlýk ve Kiralýk Ma-
ðazalar. 0.533.763 94 66
SATILIK
DEVREMÜLK
10.NÝSAN/ 24.Nisan Ar-
mutlu’da satýlýk devre-
mülk 0.532.749.27.82
24NÝSAN -08Mayýs Ar-
mutlu ihlas’ta sahibinden
0541.831 42 14
28NÝSAN- 12Mayýs satýlýk-
kiralýk 0532.271 76 70-
0533.340 99 70
4.NÝSAN -18.Nisan 3.300
TL, 5.Mayýs- 19.Mayýs 3.800,
22.Haziran- 6.Temmuz
4.350, 15.Temmuz- 29.Tem-
muz 4.350, 17- 31.Aðustos
3.900, 1.Eylül- 15.Eylül
3.550, 29.Ekim- 12.Kasým
2.850, 1.Aralýk- 15.Aralýk
2.550 Kuzuluk Kaplýcalarý’nda
acil 2.katlarda satýlýk devre-
mülkler 0212.554.49.71-
0505.877.56.37
ALINIR! Nakit Ýhlas Kaplý-
calarý’nda satýlýk devre-
mülkleriniz alýnýr, kiralýk-
larýnýz hemen tutulur.
0532.623.68.96
ARMUTLU’DA 5.000 TL
satýlýk 4.katlard ihtiyaçtan
98m2 devremülkler
0543.228.48.34
ARMUTLU’DA Nisan’da
kiralýk satýlýk 98m2
0535.296 15 45
ARMUTLU’DA satýlýk ve
kiralýk devremülkler (Ýste-
diðiniz her dönem)
0212.643.16.29-
0542.417.37.54
SERÝ ÝLANDANIÞMA HATTI TEL: 0212 454 82 17 - 454 84 44 FAX: 0212 454 86 31 KELÝME: 3.54 TL ZAYÝ: 80 Kr PUNTOALT-ÜST ÇÝZGÝ: 35.40 TL KDV DAHÝLDÝR.
F27
9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ ZAMAN
Firma Rehberi’ne
kaydýnýzý
yaptýrdýnýz mý
?
Ýletiþim :
(0212) 454 8 444 seriilan@zaman.com.tr.
F
irm
a
R
e
h
b
e
ri
TEKSTÝL
EÐÝTÝM
ÝNÞAAT
D
SAHÝBÝNDEN Lüleburgaz-
da 12.000m2 Müstakil
42.000- 0532.332 65 03
SAHÝBÝNDEN Tayakadýn-
da 510m2 bahçeli 36.000-
0532.332 65 03
SANAYÝ
ARSALARI
ÇORLU Velimeþe sanayi
bölgesinde
%60 SANAYi imarlý
2.300M2+ 5.600m2+
5.700m2+
5.800M2+ 11.000m2+
17.000m2+
24.000M2+ 27.000m2+
29.000m2 fabrika arsalarý.
M2’SÝ= 60 TL.
0535.781 45 61
SARAY’DA 3.100- 6.400-
5.000- 3.700m2 tarlalar.
0.535.542 72 28
SÝLÝVRÝ Büyükçavuþlu’da
400- 600m(2) imarlý.
0.532.227 00 49
SÜPER
YATIRIMLIK
SÝLÝVRÝ Akören HIZLI
TREN istasyonundan yürü-
yerek,
VÝLLALARLA çevrili, Elek-
trik, Suyu Bulunan
ÇOK Kýymetli 26.100m(2)
Arazi 0.530.280 02 80
ÞÝLE’DE sahibinden Ku-
pon villa arsasý 473m2 do-
ða manzaralý full alt yapý
150.000 TL.
0532.344 06 33
TEKÝRDAÐ Saray’da
250m2, 300m2 arsalar
25.000, 30.000, 35.000
TL. 0539.369 55 54
TUZLA Orhanlý’da
TEM Otoyola cephe,
2600M(2) Satýlýk Arsa.
0.542.358 58 58
Y.DUDULLUDA Sahibin-
den 374m2 satýlýk arsa
0532.276 01 14
YALOVA Altýnova’da ters-
haneler mevkii’nde
11.500m2 Kivi Bahçesi
0532.737 35 09
YALOVA Merkeze 4km
5.000m2 arazi 220.000’e
0532.477 88 30
YALOVA’DA Araziler,
Meyve Bahçeleri, Villalar
0531.950 05 55
YALOVA’DA
SAHÝBÝNDEN
34.161M2 elma bahçesi
YENÝ geçen otobana
800mt
METREKARESÝ 13 tl
0532.461.93.65-
0226.812.26.61
OTOGAZ
OFGAZ oflu diyorki dün
biz burdaydýk yaonlar 700
sýralý 350 Karbüratörlü
0212 668 28 89
0535 719 28 62
0212 563 64 61
OPEL
SAHÝBÝNDEN 2009 Opel
Insignia 1.6 EDT Turbo
6500km, full, 46.000 tl,
garaj arabasý, extra jant
ve servis bakýmlý.
0532.411.96.79
FORD
1996 model Transit 14+1
10.000’e 0532.295 13 18
KÝRALIK
VASITA
www.pratikaraba.com
Operasyonel Kiralamada
Size Özel Çözümler.
0.212.875.17.24
50 TL den baþlayan fiyat-
larla binek araçlar Yedite-
pe 0.216.337 93 03
ABARTIYORUZ günlük 35
tl den baþlayan fiyatlarla
formalitesi kefilsiz þok
kampanya
0212.481 6 333-
0212.481 3 666
www.hemenarac.com
ABARTIYORUZ!
IÞIK Grup’tan Bahar
Kampanyasý
ÝSTER Bir- Ýster Bin ay
2010 Dieseller-
Albealar- Cliolar
AYLIK 750 TL
0.212.556 92 00-
0.212.557 55 66
ACELE Sahibinden Binek-
ler- Paneller 0216.344 94
84- 0532.577 62 75
DÝKKAT kiralamalarýnýzý
bizimle görüþmeden so-
nuçlandýrmayýn 0212 461
37 48 0506 687 21 11
FUBÝ rentacardan 2011 di-
zel araçlar 0532.291 21 81-
0212.539 23 00
M&S CAR’dan Haftalýklar
350’e. 0.216.566 16 62-
0.532.627 31 00
ÞAHGRUP’TAN minibüs-
ler, panelvanlar, binekler
0533.704 54 77-
0216.352 25 42
KAMYON
KAMYONET
SATILIK 250 damperli
Dodge ve Karavan
0532.295 13 18
VASITA
ARAYANLAR
ACELE firmamýza noter
sözleþmeli binekler kirala-
nacaktýr. 0.216.508 10
23- 0.531.224 80 26
ACELE SÜRAT Rente-
car’dan Araçlarýnýz Noter
Sözleþmeli Kiralanýr.
0.216.314 05 53-
0.532.780 89 03
ACÝL
KÝRALAMADA
OLAY
BÝNEK, ticari, panelvan,
lüks araçlarýnýzý yatýrýma
dönüþtürelim.
0212.660 03 30/
0541.691 99 09
ARAÇLARINIZ deðerinde
sözleþmeli nakit kiralanýr
0212.481 6 333-
0532.291 32 78-
0532.304 44 86
BÝNEKLERÝNÝZ minibüsle-
riniz deðerinde kiralanýr.
0212.695 17 16-
0531.330 98 92
SATILIK
EÞYA
HEALTHMaster GS-6000
Masaj Yataðý, çok az kullanýl-
mýþ 2.000 TL 0.538.546 01 49
ÝÞ
MAKÝNELERÝ
2007 Hitachi 450-3 Zaxis
6000 saatte 0532.275 32
21- 0212.220 22 22
ÝNÞAAT
FÝRMALARININ
DÝKKATÝNE
ÝKÝNCÝ el kereste,
KALIP malzemeleri,
TELESKOBÝK dikmeleriniz,
DEÐERÝNDE alýnýr.
ÖZTAÞ Ýnþaat-
Muhammet Öztaþ:
0.533.487.24.17 -
0.212.670.28 .84
JENERATÖRLER sýfýr 2.el
alým satým 0212.429.36.36
0532.611.45.41
YGS mini yükleyiciler
45.000 TL 0507.696.92.08
DERS
VERENLER
7 Günde NLP Teknikleriyle
Garantili Ýngilizce, Ýspan-
yolca, Ýtalyanca, Rusça
Konuþturuyoruz.
0.212.361 77 77
8 derste türev integrale ke-
sin çözüm0505.275 49 78
AKAN Trafikte eðitim ba-
yandan bayanlara.
0.534.673 82 00
ALANINDA Uzman Öðret-
menlerden Matematik ders-
leri verilir. 0.541.672 88 56
ALANINDA uzmanýndan ma-
tematik, geometri dersleri ve-
rilir. 0535.810.33.94
ÝTÜ Matematik mühendi-
sinden matematik geo-
metri 0535 590 93 77
NAKLÝYE
ÞÝRKETLERÝ
UÐUR
EVDEN Eve Nakliyat
ÞEHÝRÝÇÝ þehirlerarasý Am-
balajlý Marangozlu Sigortalý
KREDÝ kartýna Taksit Ýmkaný
0.212.202 71 18-
0216 574 32 34-
0216 419 08 30-
0533 705 15 31-
0533 705 15 32
ÝZMÝR Þube:
0232 366 20 22
NÝSAN Ayýna Özel Ýndirim-
li Fiyatlar...
ÜSKÜDAR
AVRUPA Yakasýna Fiyat-
larýmýz Ýndirimlidir.
MARANGOZLU Sigortalý,
Depolu,
ww.uskudarnakliyat.com
0216.312 10 96-
0212.227.10.60-
0532.616 16 81
SAMANYOLU
ÝNDÝRÝMLÝ
0212.211 10 42-
0216.640 08 60
ACARTRANS %25 sezon
indirimli Halkalý’da evden
eve 0.212.502 31 09
/0.535.384 91 67
ÖZNUR marangozlu ga-
rantili þehiriçi þehirlerara-
sý 0.212.687 10 84
/0.212.687 10 83
AKBULUT garantili ma-
rangozlu 200’e.
0.212.656 58 69
/0.536.333 36 44
AVCILAR’DA Huzur ga-
rantili 150’ye taþýnýr.
0212.591 32 89
ASKILIÇ ambalajlý. Zaman
okurlarýna indirimlidir.
0.212.507 26 78
KEBAN evden eve 150’ye.
0.212.677 79 64
/0.537.362 06 45
ÖZSULTANGAZÝ evden eve
marangozlu 0.212.430 71 30
/0.532.610 08 77
ATEÞOÐLU evden eve
150’ye 0.212.687 51 33
/0.532.795 79 54
ÖZZAFER Sigortalý, Ma-
rangozlu 200 TL
0212 591 23 63
ALÝMOÐLU Þehiriçi ma-
rangozlu 150 TL
0212.502 22 26
ZAYÝ
01.03.2011 Tarihinde Nüfus
Cüzdanýmý kaybettim. hüküm-
süzdür Azra Harmancý
05.04.2011 Tarih 0794NY66182
referans nolu Küçükçekmece Be-
lediye baþkanlýðýna ait makbuz
kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
Murat Toper
100251-100300 Fatura koça-
nýmve 58151-58200 sevk irsa-
liye koçanýmkaybolmuþtur.
Hükümsüzdür. Fatma Göksu
VD: Atýþalaný TC: 52882366538
34.YEK.58 plakalý aracýmýn
taþýt kartýný ve taþýt belgesini
kaybettim. Hükümsüzdür.
Tevfik Can
15.03.2007 tarihindre 2007
yýlýna ait Vergi levhasý 1- 50,
51- 100 fatura koçanlarým, 1-
50, 51- 100 sevk irsaliyesi ko-
çanlarýmý kaybettim. Hüküm-
süzdür. Mustafa Kolay
31.03.2011 Tarihli Seri: C Sýra
No: 449232, Seri: C Sýra No:
449233, Seri: C Sýra No:
449234 numaralý 3 adet fatura
kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
AHL Güm. Müd.’den Tescilli
EX61998 sayýlý 06.04.2011 ta-
rihli Gümrük Çýkýþ Beyanna-
mesine ait ATR belgesi zayi
olmuþtur. Hükümsüzdür. AR-
ÇELÝK A.Þ
ART Aksesuar ve Mobilya
San. Tic. Ltd. Þti. ait T.C. Ulaþ-
týrma Bakanlýðý Ýstanbul Ulaþ-
týrma Bölge Müdürlüðünden
Alýnan 34.DF.8001-
34.ZV.3770 Plakalý Araçlarý-
mýzýn K2 Taþýt Kartý Asýllarý
kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
BEKO 100TR MF AK
00200377 Seri Numaralý ya-
zarkasamýn ruhsatýný kaybet-
timHükümsüzdür Banu YIL-
DIZ V.D: Büyükçekmece V.N:
9610295409
BEKO200TR MFAN
00802648 marka, model, sicil
nolu þube yazarkasa ruhsatna-
mesi kaybolmuþtur. Hüküm-
süzdür. Asu Karaibiþoðlu- Zey-
tinburnu V.D. 42493212300
EFE Galvano Plastik San. Tic.
Ltd. Þti. ait T.C. Ulaþtýrma Ba-
kanlýðý Ýstanbul Ulaþtýrma
Bölge Müdürlüðünden Alýnan
34.UT.5826- 34.UKH.41 Plaka-
lý Araçlarýmýzýn K2 Taþýt Kartý
Asýllarý kaybolmuþtur. Hü-
kümsüzdür.
EHLÝYETÝMÝ kaybettim. Hü-
kümsüzdür. Mahfuz Aðaç
GÜRAL Porselen Turizmve
Vitrifiye San. A.Þ. Firmasýna ait
L0894390 NOLU A.TR Belgesi
Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
H0342342 nolu pasaportu-
mu kaybettim. Hükümsüzdür.
Hussein J.Jalal- Alican Jalal
ÝETT öðrenci akpilimi kaybettim
hükümsüzdür Seçkin SAYGILI
ÝSTANBUL Aydýn Üniversite-
si’nden almýþ olduðumgeçiçi
mezuniyet belgemi kaybettim
hükümsüzdür. Rukiye Kýlýç
ÝSTANBUL Üniversitesi öð-
renci pasomu kaybettimHü-
kümsüzdür Emel Gökçeli
NÜFUS Cüzdanýmý kaybettim,
hükümsüzdür. Feyaz Atay
NÜFUS Cüzdanýmý Kaybettim.
Hükümsüzdür. Kurtbey YALÇIN
NÜFUS cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mümün Aksuman
NÜFUS cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür. Periþan Erçetin
NÜFUS cüzdanýmý kaybet-
tim. Hükümsüzdür.
Pýnar Uçar Kasa
Serdar Karamavuþ
NÜFUS cüzdanýmý kaybet-
tim. Hükümsüzdür.
Zeynel Karaot
NÜFUS cüzdanýmý, ehliyetimi,
Sakarya Üniversitesi öðrenci
kimliðimi, Dumlupýnar Üni-
versitesinden aldýðýmdiplo-
mamý kaybettim
hükümsüzdür
Muhammet HACIOÐLU
NÜFUS cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Aslý Gündoðdu
NÜFUS cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Pýnar Aygün
NÜFUS Cüzdanýmý,Ehliyeti-
mi,SRC Belgemi,34 GN 5198
Plakalý Aracýmýn Ruhsatýný ve
Vergi Levhasýný,34 BH 2293
Plakalý Aracýmýn Ruhsatýný ve
Anahtarýný Kaybettim.Hüküm-
süzdür.Ömer ÖZER
OLÝVETTÝ OL2000 VKVÝN-
9372 yazarkasa ruhsatýmýzý
kaybettik. Hükümsüzdür. Eb-
ru Mobilya MeryemTürkmen
(Beylikdüzü V.D.
58840356672)
OLÝVETTÝ OL-2004MT-
10054748 nolu yazarkasa
ruhsatýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Fatih Mehmet Sarý
PASAPORTUMU ve Gemi
adamý cüzdanýmý kaybettim
hükümsüzdür.
Hikmet Yýlmaz
RUHSATI þirketimize ait olan
34 DL 6416- 34 UD 1303-34
BL 5845 plakalý ticari araçla-
rýmýzýn ÝST U-NET K.1
3463601 yetki belge nolu K-1
taþýt kartý kaybolmuþtur.Hü-
kümsüzdür. BÝRSEN TEKSTÝL
ÝNÞ. MAD. SAN. VE NAK. TÝC.
LTD. ÞTÝ -TÝC. SÝC. NO:
293736/241318 -Z.BURNU V.D
1780044293
SERÝ A 179925- 180150 Nu-
maralar Arasý Fatura Koçan-
larýmý Kaybettim. Hükümsüz-
dür. Afrin Mobilya Ýnþ. Gýda
Mad. Ýth. Ýhr. San. Tic. Ltd. Þti.
VN: 7620256547
NÜFUS cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mustafa kara
MÜTEFERRÝK
DEFÝNECÝLER Define ara-
ma setindeki
3 adet alan tarama aleti
GARANTÝLÝ derinlik ölçme aleti
BATARYA, þarj, toprakla-
ma sistemi
ÝÞARETLERÝN çözümü, eski
para- sikkeler DVD’siyle he-
defe ulaþmak daha kolay.
www.definearama.com
KAMPANYALI fiyatýmýz
kredi kartýnýza taksitlendi-
rilir. 0.232.458 77 99-
0.532.348 16 62-
0.555.310 88 12-
0.549.229 22 99
GEZEGEN
DEDEKTÖR
SIFIR ikinci el
CÝHAZLAR satýlýr kiraya
verilir 0537.504.98.28-
0541.964.75.85
GÜVENorganizasyon konser
toplantý yemek maç, açýlýþ,
kulub, vale özel güvenlik gö-
revlisi istihdamedilir. temizlik
danýþmanlýk resepsiyon bah-
çývan dekarasyon iþleri yapý-
lýr. tel: 0538.231.86.84
guven-org-hiz-34@hotmail.com
BAYÝÝ
FATURATÝME
BAYÝLÝKLER verilecektir.
FATURA ödeme merkezi
KONTÖRLÜtelefon merkezi
CEPLÝRA satýþ merkezi
OTOBÜS biletleri satýþ
0532.461 54 53,
0212.347 02 75
www.faturatime.net
TEMÝNATSIZ, sermayesiz,
kaliteli suyumuza bayiler
arýyoruz 0.212.856 09 09
TOPTAN Cola, Su, Soda,
Meyve Suyu Ticket geçer-
lidir. 0212.444 16 52
GÜNDEM 28
9 NýSAN 2011 CUMARTESýZAMAN
SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ
AYþE TOSUNûSTANBUL
-
Sosval laalivollordoki basarilariv-
la adini duvuran ßasaksohir ßurc
Koloji’nin ogroncilori bir hallalik harc-
liklarini Kinso Yok nu araciligivla
laponva’va bagisladi. Kolojin Òkul Ailo
ßirligiisoNijor’doacilansukuvulariicin
14 bin 1l lopladi. Ögroncilorin okul ca-
pindabaslalligikanpanvavaanaokulun-
dan8.sinilakadarokulunbulunogronci-
lorikalildi.Minikloraralarindalopladigi3
bin762liravisocliklorilonsilcilorloKin-
soYoknu’valoslinolli.ßurcKoloji’nin
ÒkulAiloßirligiisoNijor’doacilansuku-
vulariicinvolilor,ogrolnonlorlosolorbor-
lik baslalli. 1opraklarinin vuzdo 88’i col
olanvoicnosuvunuvagnurbirikinlilo-
rindon karsilavan Nijor halki icin Kinso
Yok nu’nun baslalligi “lcno Suvu Ku-
vusu Acna lrojosi” kapsaninda sindi-
vokadar23sukuvusuacildi.2008vilin-
dabaslalilanprojoicin100kuvununacil-
nasihodofonivor.ßirkuvununbodoliiso
7bin500dolar.ßurcKolojiÒkulAiloßir-
ligi,Nijor’dokisukuvulariicincovrolorin-
donlopladiklari14binliravlaNijor’doiki
kuvudahaacilnasinisagladi.
UFUKOKULLARI’NDAN10BýNDOLARYARDIM
ßasariliokullararasindavoralanLluk
Òkullari’nin ninik ogroncilori do
laponva’da vasanan lsunani lolakoli
icin vardin kanpanvasi baslalli. Mi-
nikogroncilorkondiaralarindalopla-
digi 10 bin liravi Kinso Yok nu Dor-
nogi araciligivla laponva’va bagisla-
di. lolakoli lolovizvon okranlarindan
duvduklariandanilibaronvardinca-
lisnalarina baslavan 7 ilo 11 vas ara-
sindaki ninik ogroncilor, ailolorindon
baslavarak lolakol icin vardin lopla-
navabasladi.
Duvarli ogroncilor ilk olarak Kin-
so Yok nu Dornogi’ndon aldiklari kun-
baralari lok lok covrolorindo dolaslira-
rak doldurup ogrolnonlorino loslin olli-
lor.lolakolloncokolkilondiklorinivoora-
daki insanlara vardinci olnak icin bovlo
birvardinkanpanvasibaslalliklarinibo-
lirlonogroncilor,lan10bin1l’likbirvar-
dinlopladilar.1opladiklaribuvardinla-
rin bir an onco laponva’daki nagdurlara
ulaslirilnasiniislovoncocuklar,bagislari-
nikondiollorivloKinsoYoknuvolkililo-
rinoloslinollilor.laponva’dakilolakollon
sonra arana-kurlarna okibivlo birliklo 5
gunalolbolgosindokalanKinsoYoknu
DornogiLluslararasilliskilorMuduruYu-
sul Yildirin da ogronciloro laponva hak-
kindabilgivordivoizloninloriniaklardi.
Baüaküehir Burç
Koleji’nde toplanan
paralar Afrika’da
topraklarênên yüzde
88’i çöl olan Nijer’de
içme suyu kuyusu
aççlmasç için kulla-
nçlacak. Özel Ufuk-
lar Okullarç’nda
(saþdaki resim)
toplanan para-
lar ise Kimse Yok
mu Derneþi aracç-
lçþçyla tsunami fe-
laketinin yaralarç-
nç sarmaya çalçýan
Japonya’ya gön-
derilecek.
2006 yêlênda kim-
liÿini kaybeden fê-
rên iüçisi Yüksel
Köse’nin baüêna gel-
meyen kalmamêü.
FOTOüRAF: ZAMAN
Öÿrenciler Japonya için
veliler Nijer için seferber oldu
ýstanbul’daki iki özel okul, yardêm-
laüma ve paylaümanên en güzel ör-
neklerini sergiledi. Baüaküehir Burç
ýlköÿretim Okulu’nun Okul Aile Birli-
ÿi üyeleri ve öþrenciler Nijer için
para toplarken, Ufuk ûlköþre-
tim Okullarç’nda okuyan öþren-
ciler de kendi aralarçnda top-
ladçklarç parayç Japonya’daki
afetzedelere gönderdi.
EMRE ATILGAN ûSTANBUL
-
ßosvilonconuluscuzdanini
kavbodonYuksolKosoisin-
livalandasuzorinobirnilvonlira
borc vapildigini ogroninco soko
oldu.Kinliginikavbolliklonson-
ra2008vilindaovinoicralobliga-
li golon Koso, kavbolligi kinli-
gikullanarakbankalardancokvo
krodi alan S.C. hakkinda ßakir-
kov Adlivosi’ndo dava acli. An-
cakbugunokadarvaklasik80du-
rusnaninvapildigidavadabirso-
nuc ciknis dogil. ßasina golon-
lorin hlnlori aralnadigini sovlo-
von Koso, naddi durunu ivi ol-
nadigi icin avukal dahi lulana-
digini ilado odivor. lsi vo cocuk-
larinindurundankoluolkilondi-
ginianlalanKoso,carovibaskabir
sohro lasinnakla bulnus. Aralik
2007’donilibaronovinoborcluol-
dugunailiskinlobligallargoldigini
bolirlonKoso,laizivlobirliklolop-
lan1nilvonliraadinaborcoldu-
gunukavdodivor.Kavbolligikin-
ligininbasinabularzsorunlarci-
karacaginilahninbiloolnodigini
sovlovon Koso, adina cok kocani
alinip, hosaplar acildigini bolirli-
vor.Kosoovinogolonicralarinsa-
visini bilo bilonodigini sovluvor.
Koso’nin adina bir nilvon borc
vapanS.C.isinlizanliisohakkin-
da 112 adol arana onri cikna-
sina ragnon hala bulunanivor.
Nüfus cüzdanênê kaybetti, 1 milyon liralêk icra geldi
ORHAN FIRAT ûSTANBUL
-
lolis loskilalinin kurulusunun 166. vildonu-
nu kapsaninda lslanbul’daki olkinliklordo
lslanbul lnnivol Muduru Husovin Capkin, lon-
sili olarak nakanini ninik bir ogroncivo loslin
olli.lslanbul’dakiasavisolavlarivococuklarindu-
runlarivla ilgili bilgi alan ninik nuduro bilgi vo-
ron Asavis Subo Muduru Yonor Llguol’un “Cok
hovocanlandinnudurun,kusurabaknavin.”do-
nosidikkalcokli.lslanbullnnivolMuduruCap-
kin,lßßßasaksohirAksonsollinllkogrolinÒku-
luogroncivoogrolnonlorinikabulolli.Horvilgo-
lonoksol olarak vapilan vo niniklorin lonsili ola-
rak onnivol nudurlugu nakanini dovraldigi lo-
rondoCapkin,ninikkonuklarivoogrolnonlorivlo
vakindanilgilonoroksohbololli.
-
ßovoglu’ndabirbankasubosindocikanvangin
polisi vo illaivovi alarna gocirdi. lloklrik kon-
lagindan cikligi ilori surulon vanginda banka subo-
sikisnonhasargordu.1aksinSohilMuhlarCaddosi
uzorindobulunanbirbankaninsubosindo,saal05.00
sularindavangincikli.Yanginsobobivloalarninak-
lifosnosiuzorinovalandaslarvanginilarkolli.lhbar
uzorinoolavvorinoillaivovopolisokiplorisovkodil-
di.lllaivookiplorikisasurodovanginisondurdu.Yan-
ginnahallinobankanuduruvogorovliloridogoldi.
lolis,illaivookiplorindonvanginlailgilibilgialdiklan
sonraincolonolordobulundu.BAYRAMEMýR ûSTANBUL
Minik müdür, asayiü
üube müdürünü
heyecanlandêrdê
Banka üubesinde
yangên çêktê
8. sênêf öÿrencisi Iüêl Tursun, Hüseyin Çapkên’ên koltuÿuna oturdu. þube Müdürü
Ülgüot isebriÓngverirken, “Heyecanlandêmmüdürüm, kusurabakmayên!” dedi.
Dosya No : 2010 / 8583 E. Örnek No : 27
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri ;
Tapu Kaydý :
Antalya Ýli, Antalya Ýli, Konyaaltý Ýlçesi, Arapsuyu Mahallesi, 7634 Ada, 8 parselde kayýtlý, C Blok, Bodrum kat, 1 nolu,
7.269,00 m2’lik taþýnmazda 3/316 arsa paylý, mesken niteliðinde baðýmsýz bölüm.Hissesi tamdýr.
Özellikleri :
Taþýnmaz Akkuyu Mah. 25. Cad. Büloðlu Sitesi C Blok No:22 adresinde olup, bina site içerisindedir, oyun alaný, yüzme
havuzu, otoparký mevcuttur ve 24 saat güvenliklidir. Alt yapýsý mevcut olup, ulaþýmý kolaydýr. Bina 2 yýllýktýr. bodrum + zemin
+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 katlardan oluþmaktadýr ve asansör mevcuttur.
1 nolu baðýmsýz bölüm güneyden kýsmen, doðu ve batý cepheli olup; binanýn zemin katýndadýr. Daire 114 m2’dir ve mes-
kendir. 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, wc, balkon ve banyosu vardýr. Ýç ve dýþ duvarlar sývalý boyalý, ýslak zeminler seramik
kaplý, diðer oda tabanlarý laminant parke, pencereler pvc, kapýlar amerikan tipi panel kapý olup; banyoda duþakabin mev-
cuttur. Bahçe düzenlemesi, parsel çevresi duvarý mevcuttur. Mutfak dolaplarý, duvar boyalarý iyi durumdadýr. Elektrik,su tesi-
satlýdýr. Baðýmsýz bölüm sýfýr dairedir ve içerisinde oturan yoktur. Taþýnmazýn üzerinde bulunduðu arsa vasfýndaki taþýnmaz,
konut imarlý arsa olup, arsa üzerinde 16.06.2008 tarih ve 117 nolu yapý ruhsatý ile bina yapýlýp, kat irtifaký kurulmuþtur.
Ýmar Durumu : Ayrýk nizam, 5 katlý, 0.20/1.00 yapýlanma koþullu konut alaný olarak yapýlanmýþtýr.
Satýþ Saati : 14.20 - 14.30
Muhammen Bedeli : 115.000,00 TL
Satýþ þartlarý :
1- Satýþ 13.05.2011 günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda Antalya Adliyesi Hukuk Bloku 1. Kat Müzayede Salonu ad-
resinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60’ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacak-
larý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn
taahhüdü saklý kalmak þartýyla 23.05.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada
da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaklarý toplamýný, satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmesi ve artýrma bedelinin malýn tahmin edilen
kýymetinin % 40 ýný bulmasý lazýmdýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20’si oranýnda Türk Lirasý peþin para veya bu miktar kadar milli
bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lâzýmdýr. Satýþ peþin para iledir, talebi halinde alýcýya (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Tapu alým harcý, damga vergisi ile KDV (%1) alýcýya aittir.Tellaliye ve birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddia-
larýný dayanaðý belgeler ile ( 15 ) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça
paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale
feshedilir. Ýki ihale arasýndaki farktan ve temerrüt faizinden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan
kendilerinden tahsil edilecektir.
5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir
örneði gönderilebilir.
6- Satýþý iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin
yukarýda yazýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur.
Ýþbu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 31.03.2011
( ÝÝK m. 126 )
( * ) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
B: 23789 www.bik.gov.tr
T.C. ANTALYA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2010 / 25 Satýþ
Tapu Kaydý :
ÝZMÝR ili,KARÞIYAKA ilçesi,DEDEBAÞI mahallesi/köyü,69 pafta, 357 ada,94 parsel, 52,25 m
2
, dolaplý kuyu ve meydaný
Adresi : Dedebaþý mahallesi 6090 sok. No. 4 bitiþiði KARÞIYAKA
Özellikleri :
Taþýnmazýn üzerinde depo mahiyetince inþa edilmiþ, kapý ve Penceresi olmayan üzeri eternit örtülü taban alaný 21,00 m2
olan tek katlý basit bir yapý ile 13,00 mt. Uzunluðunda 2,00 mt. Yüksekliðinde taþ duvara rastlanmýþtýr. Bahsi geçen yapýlar
çok eski yýpranmýþ ve bakýma muhtaç durumdadýr. Anadolu caddesine yaklaþýk 50 mt.Yeni girne bulvarýna yaklaþýk 500
mt. Karþýyaka devlet hastanesine yaklaþýk 350,00 mt. Mesafededir. Hertürlü belediye hizmetlerinden istifadeli,
Ýmar Durumu :
Ýmar kanunun 18. Maddesi hnükmünetabi olup, Karþýyaka Belediye Encümeninin 15/05/2007 gün, 1295 sayýlý kararý-
na göre düzenlenme sahasý sýnýrý içerisinde kalmaktadýr. Düzenleme sonunda blok nizam, 9 kat, H=27,80 m. Gabarili
22x20 m. Ebadýnda inþaata müsait, TM ( Ticaret Seçenekli ) konut adasýna isabet etmektedir. Ancak söz konusu parsel,
Örnekköy/Ýmbatlý mahallelerini kapsayan 2. Etap kentsel yenileme alaný içinde kalmaktadýr.
Satýþ Saati : 15:30 - 15:40 - Arasý
Muhammen Bedel : 20.900,00 TL.
Teminat miktarý : 418,00 TL.
Satýþ Þartlarý :
1- Satýþ 16/05/2011 günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda KARÞIYAKA 3 SULH HUKUK MAHKEMESÝ DURUÞMA SA
LONU adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin yüzde 60’ýný ve rüçhanlý alacaklýlar
varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedele alýcý çýkmazsa en
çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla 26/05/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu
artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaklarý toplamýný, satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmesi ve artýrma bedelinin malýn tah
min edilen kýymetinin yüzde 40’ýný bulmasý lazýmdýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin yüzde 20’si nispetinde Türk Lirasýnýn Bankaya yatýrýldýðýna dair
makbuzun veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcýya iste-
diðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alým harcý, damga vergisi ile K.D.V. alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler
satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin ( * ) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia-
larýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde memurluðumuza bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit
olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale
feshedilir. Ýki ihale arasýndaki farktan ve yüzde 10 faizden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan
kendilerinden tahsil edilecektir.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir
örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin
yukarýda yazýlý dosya numarasýyla memurluðumuza baþvurmalarý gerekmektedir.
Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 04/04/2011
B: 23708 www.bik.gov.tr
T.C. KARŞIYAKA 3. ( SULH HUKUK MAH. ) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
DOSYA NO : 2010 / 608 Talimat
Satýlmasýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymeti, adedi, evsafý :
1. TAÞINMAZ
TAPU KAYDI :
Burdur merkez Ýlçesi, Karasenir mah. Karaburun mevkii, Cilt:2 Sayfa:158, Ada:256 Parsel:392 de kayýtlý 5.377,80 M2
taþýnmaz üzerinde kain on iki adet dubleks betonarme apartman nitelikli taþýnmazdaki 1/24 arsa paylý, Zemin+1/16 nolu
baðýmsýz bölüm, Dubleks mesken niteliðinde taþýnmaz.
ADRESÝ : Atatürk mah. Özarmaðan Sitesi 1.Kýsým Konutlarý,52.sok.no:18 Burdur
ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ :
Taþýnmaz bir bodrum kat +zemin kat +1. Kattan ibarettir. Bodrum kat ortak alan, zemin kat ve 1. Kat birlikte dubleks
olarak tek mesken kullanýlmaktadýr. Zemin kat bir salon, bir mutfak, bir wc;1. Kat üç yatak odasý, bir banyodan ibarettir.Oda
tabanlarý tahta,duvarlarý sýva üzeri badana ile boyalýdýr. lslak mekanlar fayans, kapýlar vernikli ahþap, pencereler PVC, cam-
lar ýsýcamdýr. Mutfak tezgahý, mutfak dolabý, yüklük sabit olarak mevcuttur. Soba ile ýsýtýlmaktadýr.Taþýnmaz bodrum kat hariç
125,00 m2, bodrum kat dahil 180,00 m2 dir,
Taþýnmaz kentin batýsýnda yeni yerleþim alanlarýnda yer almaktadýr. Meskun mahaldedir. Her türlü alt yapý hizmetlerinden
yararlanmaktadýr. Baðýmsýz bölümün bulunduðu taþýnmazýn doðusu yol, batýsý 395 nolu parsel, güneyi yol, kuzeyi yol ile
çevrilidir.
Taþýnmazýn arsa payý dahil deðeri ; 90,000,00 TL. ( doksanbinlira ) dir.
SATIÞ ÞARTLARI :
Taþýnmazýn 1.satýþ günü 31.05.2011 Salý günü saat : 11:20-11:30 arasýnda Belediye Binasý Müzayede Salonu Ulucami
yaný Burdur da açýk artýrma usülü ile yapýlacaktýr. Taþýnmazlarýn birinci açýk artýrmasýnda tahmin edilen bedelin % 60’ný ve
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýk-
mazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla, Taþýnmaz 10.06.2011 Cuma günü saat : 11:20-11:30 arasýnda
Belediye Binasý Müzayede Salonu Ulucami yaný Burdur adresinde ikinci açýk artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu arttýrmada da rüçhan
lý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn
tahmin edilen kýymetinin % 40’ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve
bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi
düþecektir.
2) Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir banka
nýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebi-
lir. Katma Deðer Vergisi, Ýhale Damga Vergisi ve Tapu Alým Harcýnýn 1/2 si ve teslim masraflarý alýcýya aittir. Gayrimenkulün
aynýndan doðan birikmiþ vergiler, tapu satým harcýnýn 1/2 si ve tellaliye satýþ bedelinden ödenir.
3) Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususi ile faiz ve masrafa dair olan id-
dialarýný dayanaðý belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr, aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça
paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr.
4) Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola
caklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alýnacaktýr.
5) Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya
bir örneði gönderilebilir.
6) Satýþa iþtirak edenlerin, þartnameyi görmüþ ve mündericatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin
2010/608 talimat sayýlý dosya numarasý ile müdürlüðümüze baþ vurmalarý ilan olunur.
7) ÝÝK.127.MAD.GÖRE SATIÞ ÝLANIN TEBLÝÐÝ :
Adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlarýn teblið imkansýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný teblið yeri-
ne kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 30.03.2011
( * ) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
B: 23787 www.bik.gov.tr
GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
BURDUR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
AüLE&SAĀLIK 29
9 NýSAN 2011 CUMARTESýZAMAN
Akligozunoinoninsanlaricin
koranolononlidir.Cunkuon-
largordugunoinanir.Koranol,
horlurlusarllarindisindahari-
kabirhalgoslornoklir.Moso-
lasovholondiningavbdanha-
borvornosivovaucnasigibi...
ßugibihallorsovhinilibari-
niarlirirvonurillorionabag-
lanir.Halbukisuandabiri-
siSullanahnol’lonKadikov’o
ucarakgilsoboninicinbir
ononivok.Cunkukuslarda
ucuvor.Lcankuslarindindo
birononivok.
Haranlarinarlli-
gibirdovirdoonbu-
vukkoranolkolu
aliskanliklarilorkol-
noklir.Mosola20
vasindakibirgoncin
ickidon,kunardan,
kizarkadaslanuzak
kalnasi,haranlarin
bulununulorkol-
novocalisirkonira-
dosivlovordigisa-
vas,banagorobuzananinon
buvukkoranolidir.ßukora-
nollavdalidir:hononu,hon
ailosini,honnillolinikurla-
rir.ßirbaskagoncinkoranolo
oripucnasihickinsovolav-
dalidogildir.Yaniasilkoranol
guzolahlaklir.lnsanligiah-
lakkurlarir.ßaskabirkurlarici
vok...ßirkissaanlalirlar:
ßaba,cocugunolindonlu-
lupalinbirsahsagolirnis.Do-
niski:“Hocan,busondoro-
colorbivoli,bilgilivogorgulubir
cocuklur.lullonbunulaloboli-
gokabulodiniz.”
Hoca,hononavagakalk-
nis.Cocugunkarsisinagocip
doniski:“lullonsizbizilalo-
boligokabulodiniz.”
Cocugunbabasisasirnis:
“Nasilolurhocan`”
Hoca:“lvladin,bizodop,
lorbivovoilinogronolindivo
villarcalahsilvapariz.Ma-
donkibucocukbunozivol-
lorosahiplir,onvuksoklah-
sildonalacaginialnis.Arlik
obizolaloboolnasindabiz
onalaloboolalin.”dor.
Zalonloknolojininuslun-
lukloridindarlaringosloroco-
gikoranologorokbirakna-
nislir.lslopilolhavadaucu-
vor.Kaplan,donizloriasivor.
Òporalor,doklorkalpanoli-
valivaparkonkalbivorindon
cikariplodaviodivor.
Anorika’daoloklronik
dorsindoprolosordodiki:
“ßilgisavarharikabircihaz.
lnsaninvapanavacagiislori
vapivorlakalsunuunulnavin
kibilgisavarivapan,progran-
lavan,calisliraninsandir.ßov-
locoinsaninbovnibilgisavar-
danuslundur.1oknolojihic-
birzananAllah’in
sanalindandahailo-
rigidonoz.Cun-
kuloknolojiAllah’in
sanalinilaklilodor,
onunogoconoz.”
ßugorcogianlalan
sahis,Hirislivan’dila-
kaloloklronikprolo-
soruvdu.llinbaslan-
giclasupholoro,sup-
holorsorularasobop
olsada,ilinilorlodik-
colslan’aloslinolur.
Çeémi insaf gibi akile mizan olmaz.
Kiéi noksann bilmek gibi irfan
olmaz…
Donokkiilnin,lokni-
ginkoranolloriacikcagorulu-
vor.lakalilningoslordigiko-
ranolinAllahindindokivno-
livoklur.MosolabaziMus-
lunanlarinkalasinalaki-
lansupholorvardir.Òsoruvla
adan,kivranir.Canurdanin-
sanolurnu,baliginkarninda
adanvasarni,olonvokolur
nu,connolcohonnonnodir,
dunvavanicingoldik,obodivol
nodonoklir`ßusorularada-
ninbovninikonirivor.ßuso-
boplonbuzananinkoranoli,
guzolahlakoldugugibi,kos-
hdo,laklidiinandanlahki-
kiinandorocosinociknaklir.
1ahkikiinanla,anlasilnavan
avolvohadisloriispallianla-
nakvoanlalnaklir.
Dunvadavuzlanobahco-
nizolsa,agaclarsavisincador-
dinizolur.Voobahcolorlani-
dir...lrgockuruvacak,luko-
nocoklir.lakalahirolinbirlok
agaciobodidir.
1ubaagaciningolgosindo
olnavihorMuslunanislor.
Asêl keramet güzel ahlak,
gerçek keüif tahkiki imandêr
Haramlarên arttêÿê
bir devirde en bü-
yük keramet kötü
alêükanlêklarê terk
etmektir. Mese-
la 20 yaüêndaki bir
gencin haramlarê
terk etmek için ira-
desiyle verdiÿi sa-
vaü, bu zamanên en
büyük kerametidir.
Hekimoÿlu
þsmail
Koreli Miyun, üslam’ên kadênlara
ZEYNEP HAþLAK, ARýFE KABýL ûSTANBUL
-
Mivunlang’inhavalivoha-
vala bakis acisi, okunak
icin Cunov Koro’vo golon lnos
Kava ilo lanisnasivla lananon
dogisnis. lnos’lon duvduklari-
niokuduklarivlabirloslironMivun,
lslanivol’in haninlara vordigi do-
gori ogrondikco bakis acisi lana-
non dogisnis. lslanivol’i ogron-
dikco inancinin daha lazla arlligi-
ni sovlovon Mivun, losollurun do
kadinikorunakicinonrodildigini
anladigini bolirlivor: “Muslunan
olnadan onco kadinlara bakinca
nocburivollon orlundugunu du-
sunurduk. Nodon orlunduklorini
ogrondin.1ananonkadinikoru-
nakicinorlunduklorinivokadini
vucollonbirdinoldugunuogron-
din.ßundancokolkilondin.”
Mivun, Muslunan olnava
vo bu dini laninasina vosilo olan
lnos’lo ovlonnovo karar vordigini
sovluvor. Mivun’un ailosivlo lani-
sanlnos’innozakoli,canavakinli-
givodurusllugukisazanandadik-
kal cokivor. lnos’in lanidiklari ilk
1urkoldugunusovlovonannoßoa
Òk Soon, “lnos, hon zoki hon
bovolondi bir gonc. Koro’do 1urk-
lorcoksovilir.Lslunobirdokisisol
ozolliklori okloninco, hic cokinno-
dik.” divor. lnos’in ailovlo vakin-
lasnasivla gonclor, ovlilik volun-
dakiilkadinlarinialnis.
Yalova Mullulugu’ndo vapi-
lan loronlo Muslu-
nan olan Mivun,
gocliginiz gunlor-
dolnos’lodunva-
ovino girdi. Cu-
nov Koroli arka-
daslaridacillibunullugunlorin-
dovalnizbiraknadi.lkiulkoara-
sindaki dosllugu pokisliron du-
gundo iki dildo do guzol diloklor
sunuldu. lnos’in Koroli arkadas-
larindanSounglakKin,nulluluk
diloklorini su sozlorlo ilado olli:
“Koro’ do voni ovlononloro, ‘Co-
nunnoripaburidoldokagzi’do-
riz. Yani ‘Saciniz bonbovaz ola-
na kadar nul-
lu bir sokildo
vasavin. Ko-
rolilorin saci
ancak 70-80
vasinagolincoagarivor.1abiion-
codon gonc vasla oluvornus in-
sanlar.50vasindalalan.Avniza-
nanda bu soz uzun onur dilogi
anlaninadagolivor.”
1urkarkadaslarininkondisino
lninadinivordigiSounglakKin,
bulurovliliklorodahaoncodosa-
hiloldugunusovlodi.1orsininiso
cok az oldugunu sovlovon Koro-
li lnin, 1urk orkoklori savgili vo
canavakinolduguicinKoroliba-
vanlarinbuovliligosicakbakligi-
ni ilado odivor. Sounglak lnin,
“Koroli orkoklor cok las lirin or-
kogivdi. Sindi lighl oldu. Koroli
orkoklordocanavakinana1urk-
lor daha cana vakin. 1urk orkok-
lori haninlara savgi goslorivor,
olobusobindigizananbavanlara
vorvorivor.”soklindokonusuvor.
Koro’do radvo vo lolovizvon
ogilini alan Mivun, calisnavi is-
lonivor. 1urkivo do vasanak is-
lodigini sovlovon Mivun, 1urk-
coogilinalipkondinigolislirnok
islodigini ilado odivor. Mivun’un
boklonlisi iso 1urklorin kondisini
golinloriolarakkabulolnolori.
Güney Koreli Miyun Jang, üniversite eÿitimi için ülkesine gelen Enes Kaya ile tanêmêü ýslamiyet’i. Enes’i ta-
nçdçkça Müslümanlçþç daha da merak eden Miyun, araýtçrmalarçnç ve okumalarçnç artçrmçý. Kore’deki
Müslümanlar Federasyonu’nun hazçrladçþç ve camilerde daþçtçlan kitaplarç okuyan Miyun, özellikle
ûslamiyet’in kadçnlarç nasçl koruduþunu öþrenince, Müslüman olmaya karar verdiþini anlatçyor.
SAYFA TASARIM: ONUR AYDEMûR
Düÿün törenlerin-
de Güney Koreli ar-
kadaülarê da çifti
yalnçz bçrakma-
dç. ûki ülke ara-
sçndaki dostluþu
pekiýtiren dü-
þünde iki dilde
de güzel dilekler
sunuldu.
FOTOüRAF: ZAMAN
-
Lznanlar,alor-
jikhaslaliklarin
onononlilorindonbi-
rinin‘sanannozlo-
si’olarakbilinonalor-
jikriniloldugunadik-
kalcokivor.DorukSag-
likCrubuCogusHas-
laliklariLznaniDr.So-
rapKolAlkan,haslali-
ginbaslanavasininco-
cuklukovrolorioldugu-
nusovlodi.Covrokirli-
ligininvogunlasnasivla
gidoroksikligiarlnakla
olanalorjikrinilhaslali-
gininaslinhaslaligiilo
birliklogozlonobiloco-
ginibolirlonDr.Alkan,
sanannozlosininlop-
lununorlalanavuz-
do10’undagoruldugu-
nukavdolli.Dr.Alkan
subilgilorivordi:“Has-
lalikalorjikkonjonkli-
vil(goznozlosi)voas-
linlabirliklolikgoslo-
robilir.ßukisilordodo-
vanlibirburuncokno,
burunkasinasobobiilo
ozolniniklorgolisir.
ßuhaslalardagonoldo
alorjikkonjonklivil(goz
nozlosi)dooslikolli-
giicingozlordovanna,
balna,kasinna,su-
lannagibibulgularda
gorulobilir.Yinogo-
nizaknasi,basagri-
si,gocogolonoksuruk
nobolloridoolabilir.
FATýH KARAKILIÇBURSA
Alerjik rinitli
hastalar da
astêm olabilir
verdiÿi deÿeri öÿrenip Müslüman oldu
SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK
FENERBAHÇE, BU KEZ
‘ES’ GEÇMEK ÿSTEMÿYOR
Diego Forlan, Beēiktaē’a aĐèr geldi
TEMEL YýRMýBEþOĀLU ûSTANBUL
-
ßosiklas ßaskani Yildi-
rin Doniroron’in, Allolico
Madrid Conol Monajori Miguol
AngolCililodosllugudunlrans-
lorgorusnosinodonuslu.Calala-
saravliArda1uranicinlslanbul’a
golonCil,dunoglodonsonraCi-
raganSaravi’ndaßaskanYildirin
Doniroron’lobiraravagoldi.
Allolico Madrid nonajori,
vonoklo Yildirin
Doniroron’o bu so-
zonßosiklas’inlrans-
lorlorinin lspanva’da
cok konusuldugunu
aklardi. Sohbol sira-
sindaDiogolorlan’in
durunu nasava va-
lirildi ancak ovuncu-
nun sarllari ßosiklas
icinagirgoldi.Sivah-
ßovazli vonolicilor,
bircokovuncuiloilgilondiklorino
dikkal cokorok, “lorlan da bun-
lardan birisi. Ancak lranslor icin
bizin sarllariniza uvnasi goro-
kivor.” dogorlondirnosini vapli.
Colcu ovuncunun sarllarinin
agirligi, lranslori sohbollon olo-
vo gocirnodi. ßosiklas’in kadro-
sunda hala 10 vabanci ovuncu
bulunnasi da lorlan lranslorini
zora sokuvor. Sivah-ßovazlilar,
sozon sonunda sozlosnosi bilo-
cok ßobo’nun vorino allornalil
isinlor arivor. Colcu ovuncunun
nonajori luan ligor do, ßobo
icin birkac kuluplo gorusuvor.
llk gorusnovi Sivah-ßovazlilarla
vapnavi dusunon ligor’in, inza
parasi (konisvon)
islonosi, ßobo’nun
kalnasininonundoki
on buvuk ongol ola-
rakduruvor.Ölovan-
da ßosiklas’la soz-
losnosi dovan odon
Alnoida, Culi, Òua-
rosna vo Sinao’nun
lakindan avrilna is-
logindo bulunnadik-
lari bolirlildi. ßu ara-
da ßosiklas, Kasinpasa nacinin
hazirliklarina basladi. Sakallik-
lari suron lkron, lorrari vo sag
avak bilogindo agrisi bulunan
Culi’nin vani sira sol lopugun-
daagrilaridovanodonlbrahin
1oranan,calisnadavoralnadi.
ERHANGÜVEN ûSTANBUL
-
Supor lig’do bugun dop-
lasnanda lskisohirspor
ilo karsilasacak lonorbahco, 3
puanla lslanbul’a donnovi ho-
dofivor. Cocon halla sahasinda
ßursaspor’la 0-0 boraboro ka-
larak lidorligi 1rabzonspor’a
kapliran Sari-lacivorllilor,
lskisohirspor’u naglup odorok
zirvo varisinda voni bir puan
kavbivasanakislonivor.
ßulonl Lvgun’un loknik di-
roklorluk kolluguna olurnasinin
ardindanovindohickavbolnovon
voligdouslsiralaralirnananls-
kisohirspor iso lonorbahco’vi vo-
norokLllAAvrupaligihodohni
surdurnovianaclivor.Sanpivon-
luk varisinda lidor 1rabzonspor’u
2 puan goridon lakip odon lo-
norbahco icin lskisohirspor nu-
cadolosi cok krilik bir halo goldi.
Zorludoplasnandakazanipvarin
1rabzonspor’un C.Sarav’la ovna-
vacagi nacin sonucunu boklovo-
cok olan Kanarva’da lransiz lul-
bolcuDiailoSolcukdisindaoksik
vok. Sakalligi duzolon vo son uc
anlronnandalakinlabirliklocali-
sanlnroßolozogluiloYobo’nun
lornagivnosindodohorhangibir
ongolbulunnuvor.
lonorbahco’doCanorvoCris-
lian,sarikarlcozasisinirinda.lig-
do 3’or sari karli bulunan iki lul-
bolcu, bugunku karsilasnada da
sari karl gorurso, cozali duruna
dusocok vo 29. hallada Cazian-
lopspor nacinda lorna givono-
vocok.SlovaklulbolcuSloch’avor
acnavi planlavan loknik diroklor
Avkul Kocanan’in 6 vabanci si-
nirlanasi vuzundon Crislian ßa-
ronivovaAndroSanlos’lanbirini
vodokbirakabilocogiogronildi.
ßu arada dun karavoluvla
lskisohir’o gidon lonorbahco
kahlosino Kulup ßaskani Aziz
Yildirin’in baskanlik vapna-
si dikkal cokli. lskisohirspor
naci kadrosunda su ovuncu-
lar vor aldi: Volkan Donirol,
Sorkan Kirinlili, Morl Cunok,
Cokhan Conul, Òkan Alkan,
Yobo, ßokir, lugano, Andro
Sanlos, Canor, Crislian, lnro,
Mohnol 1opuz, Özor, Cokav,
Alox, Miroslav Sloch, Ni-
ang, Sonih vo Daniol Cuiza.
Ligde liderliÿi Trabzonspor’a kaptêran Sarê-Lacivertliler,
Eskiüehirspor’u yenerek zirve yarêüênda yeni puan kaybê
yaüamak istemiyor. Kanarya’da Dia ile Selçuk dçýçnda
eksik futbolcu yok. Bugün saat 19.00’da baýlayacak
maçç Cüneyt Çakçr yönetecek. Sarç-Lacivertli ekip mü-
sabakayç 3 puanla kapatçp yarçn oynanacak G.Saray-
Trabzonspor maççnçn sonucunu bekleyecek.
f30
spor
9 NûSAN 2011 CUMARTESûZAMAN
BUCASPOR’DA SAMET AYBABA DÖNEMü
BüTTü. Tecrübeli hoca, hakem facialarêndan dert
yandê. Sarê-Lacivertli yönetim vakit kaybetmeden
Aybaba’dan boüalan teknik direktörlük koltuÿunu
Sait Karafêrtênalar’la doldurdu. Düüme hattênên
üzerindeki Sivas’ên 7 puan gerisinde bulunan
Buca, bugün Karabük’ü konuk ediyor.
GÜLLE ATMADA TÜRKüYE REKORLARINI
ELüNDE BULUNDURAN ve 2009 yêlênda
milli formayê giymeye baülayan görme
engelli milli sporcu Musatafa Çakmak,
Antalya’da devam eden 4. Görme Engelliler
Dünya Oyunlarê’nda çekiç atmada altên,
gülle atmada da bronz madalya kazandê.
haber turu
Galatasaray, Bornova’da güldü
Samsunspor, zorlu Denizli virajênda
Filede iki dev karüêlaüma oynanacak
Hentbol erkeklerle devam edecek
Pemra, Avustralya’da yarê Ónalde
ßokoßaskolbolligi’ndozirvoninlakipcisiCalalasarav
CaloCrovn,lznirdoplasnanindaligdokalnavacali-
sanßornovaßolodivosi’nilarklivonorok,son9naclakiso-
kizincigalibivolinoulasli:79-49.Cunundigornacinda
iso1olas,ÒvakRonaull’vu81-66’likskorlavondi.Cunun
progranisovlo:13.00Aliagalolkin-llos,15.00lonorbah-
coLlkor-linarKarsivaka,16.001urk1olokon-Modical
lark1rabzon,17.00Òlinldirno-Anlalvaß.ß.
ßankAsva1.lig’do29.hallanaclaribugunlok
nusabakailobaslivor.Cununkarsilasnasinda
lidorSansunspor,Donizlispor’akonukolacak.Saal
14.00’lokinacDonizliAlalurkSladi’ndaovnanacak.
ßuzorlunucadoloviSulovnanAbavvonolocok.ßu
aradaSpor1olo2.lig’in30.hallanucadolosindo
saal14.30’daHacollopoiloCozlopo,Cobocilnonu
Sladi’ndakarsikarsivagolocok.
AronaßavanlarVolovbol1.ligi’ndonornalsozonbugun
lananlanivor.ligdoikidovnacovnanacak.llknusa-
bakalczacibasiVilrAiloVCS1urk1olokonarasinda
saal17.30’davapilacak.Cunundigorononlinacindaiso
C.SaravModicallarkiloßosiklassaal13.30’dakarsila-
sacak.Digornaclarsovlo:13.30lllorß.-Ankaragucu,lßA
Kinva-lonorbahcoAcibadon,DicloLni.-KarsivakalZKA
lnsaal,13.30lroglißolodivospor-Nilulorßolodivospor.
lrkoklorHonlbolSuporligi’no24.hallanaclarivladovan
odilocok.lrogransovlo:ßugun:13.001rabzonspor-ßosiklas
(1rabzonCokAnacli),ßuvuksohirßolodivoAnkara-ßursa
Nilulorßolodivo(YasarSovin),15.00lslanbulßahcosohir
Koloji-landarnagucu(Yakacikl1Ò),18.00lznirß.ß.-
AnkarallÖzolldaro(ColalAlik).Yarin:14.00Cankavaßld.
ANKA-M.Millilivango(Ahnol1anorKislali),MorsinYoni-
sohirßld.-lslanbulDosl(Yonisohirßolodivosi).
MillisporculonraÖzgon,Avuslralva’daduzonlonon
l1lßundaborg1onis1urnuvasi’ndavarihnalovuk-
soldi.1oplan25bindolarodullulurnuvadacovrok
hnaldorakolsallavan1urklonisci,bulurda7nunarali
soribasiAßD’liCailßrodzskv’vi7-5vo6-4’luksollorlo
2-0naglupodorokvarihnalokaldi.lonraÖzgon,
hnalovuksolnonucadolosindoovsahibisporculardan
CasovDollacouailokarsikarsivagolocok.
Kanarya’da Johan Elmander iddiasç
lronior lig okiplorindon ßollon’da lorna givon lohan llnandor’in
l.ßahco’ninlranslorlislosindoolduguonosuruldu.lurosporl’unhabo-
rinogoro,lsvocligolcuvukadrosunakalabilnokicinSari-lacivorllila-
kininluvonlusilocokisligibildirildi.ßollon’unloknikdirokloruÒvon
Covlo, llnandor’i kadroda lulnak icin son bir girisindo bulunacak-
lariniaciklarkon,lonorbahcovoluvonlus’unlokliforinidodogruladi.
MUHTEMEL KADROLAR
ESKüýEHüRSPOR: Ivesa, Sezgin, Nadarevic, Veysel,
Volkan, Pele, Burhan, Alper, Doÿa, Sezer, Ümit, Batuhan
F.BAHÇE: Volkan, Gökhan, Lugano, Yobo, Andre Santos,
Mehmet Topuz, Emre, Cristian (Stoch), Özer, Alex, Niang
STAT: Atatürk SAAT: 19.00
HAKEM: Cüneyt Çakêr YAYIN: Lig TV
CANLI ANLATIM: zaman.com.tr
DIEGOFORLAN
Fenerbahçe’de
sakatlêÿê düzelen ve
son iki antrenmanda
takçmla birlikte
çalçýan Emre
Belözoþlu’nun
Eskiýehirspor
maççnda ilk 11’de
forma giymesi
bekleniyor.
FOTOüRAF: ZAMAN,
MAHMUT BURAK
BÜRKÜK
Ümraniye’de dizi
rüzgârê esti. ‘Öyle
Bir Geçer Zaman ki’
dizisinin Osman
isimli minik karak-
teri Emir Berke
Zincidi, babasçyla
birlikte antren-
manç izledi. Guti
ve Quaresma ile
fotoþraf çektirdi.
FOTOüRAF: BJK.COM.
TR’DEN ALINMIĀTIR.
Türkiye, ‘Bisiklet’
dergisine kavuētu
-
47.Cunhurbaskanligi1urkivoßisiklol1uru’nunha-
zirliklarinahunnalibircalisnavladovanodon1ur-
kivo ßisiklol lodorasvonu’nun dorgisi ‘ßisiklol’ ilk savi-
sivla soklor, cania vo bisiklolsovorlorlo buluslu. lodoras-
von ßaskani lnin Mufuoglu ilo Asbaskan Abdurrah-
nanAcikalin’inonculukolligi‘ßisiklol’in
bu avki konugu llos ilo A Milli ßaskol-
bol1akini’nizinvildiziKoron1uncori...
“llk koz agabovinin bisiklolivlo uclun,
dizindohalaizlorinilasivorun.”basli-
giallindapodalanilarinipavlasanloc-
rubolibaskolbolcu,Cunhurbaskanligi
ßisiklol1uru’nadaovgudobulunuvor:
“ßu buvuk organizasvon, 1urkivo’vi
dunvava lanilivor.” ‘Roporlaj’ savla-
larinindigorkonuguiso2010’unAv-
rupa klasnanindaki on basarili bi-
siklolcisiKonalKucukbav…ßrisaspor’unlonsil-
cisi,“Cundo200kilonolroidnanvapivorun.”sozlorivlo,
aznoisikluluvor.Dorgido1urkivo,dunvavoAvrupa’dan
ilginc haborlor: varis ozollori, incolono, araslirna vo ana-
lizlor vor alivor. ßranslarla ilgili dogorlondirnolor iso lani-
lin calisnalarivla suslonivor. Dorginin savlalari, 11 Nisan
2011lazarlosigunu,vvv.bisiklol.gov.lruzorindonvorilo-
coklinklo1urkivo’doilkkoz‘onlinodorgi’lornalivlaokur-
larivlabulusacak.Dorgi,gorsologolorininvanisiradovuru-
cuicorigivlogundoninnabzinilulnavahazir.SPOR SERVýSý
Efes ve AMillî Basketbol Takêmê’mêzên yêldêzê KeremTunçeri, Bisiklet Federasyo-
nu’nun ‘Bisiklet’ dergisi için okurlarla anêlarênê paylaütê. FOTOĀRAF: ZAMAN, ARþýV
9 NýSAN 2011 CUMARTESý ZAMAN
f31 SPOR
SAYFA TASARIM: ALû YAÿMUR
ßursasporpuankavbolnovodovanodivor.Sondorl
nacindandorlboraborliklocikanYosil-ßovazliokip,
budolasahasindaAnlalvaspor’avonildivoucunculuk
iddiasinidabirolcudoriskoolli.
Macozollikloikincivaridaharokolli,lonpolu,co-
kisnolivohovocanvuklugocli.Òvununilkvarisinda
uslunluklananonßursaspor’unolindovdi.Anlalvas-
porhucunuhicdusunnodi.ßubolundobirkozol-
sundogruduruslkalovobilogidonodi.ßursaspor’un
lonposunukirnava,ovununuboznava,olkisini
azallnavacalisli.Ancakbunubasaranadi.Savunna-
sindakibilindikzaalinodonivlokucunsonnovocok
savidapozisvonvordi.ßursasporbollikiozaallanva-
rarlannakislivorvosloporlorinarkasinauzunloplar
alarakMillor’ipozisvonasoknavihodofivordu.ßunu
lanuckozbasarivladavapli.AncakucundodoÖnor
cokivinudahalolorloMillor’agololanagilaninadi.
Kanallarikullannak,ßursaspor’undovrobilorkonak-
linagoldi.Nilokin45.dakikadaMuslalasagdanilk
olkiliorlavivapli,Millorkaloonundolopadokuna-
nadi.LzalnabolunundobudolaVolkansoldanor-
laladi,Allidoronukonnolvuksoldi,goldiklonsonra
kondisininvoßursaspor’unilkgolunualli.
lkincivaridaovundarollordogisli.ßudolaAnlal-
vasporondobaskiuvguluvor,ßursasporskoravanla-
jinikorunavacalisivordu.58.dakikadaAnlalvaspor
birduranloplan,kalovibulanilkciddisulundabora-
borligivakaladi.1ila’ninorlasidaLgur’unkalavu-
rusudaguzoldi.Anagoconhallal.ßahcokarsisinda
nukonnolislorvapanßursasporsavunnasi,Lgur’u
konlrololnovibocorononisli.Òsavunnaninhalala-
ri,ovununsonrakibolunundoarlaraksurdu.Lslolik
ßursaspor’unvonidononogocipskoravanlajinivaka-
lanasinakarsin.llkvaridakidononolorindogolubu-
lanavanßursaspor,64.dakikadaßalalla’ninsavun-
naninarkasinaalligiloplavinoMillor’ikacirdi.An-
lalvasporsavunnasivinohanlodogocikli.Millorbu
dolaallolnodi.SonrasindaisouslusloAnlalvaspor
gollorigoldi.MacinadaniLgur,oncoNocali’vobo-
raborlikgolununpasinivordi,ardindanlakininiono
gocirdivoskorubolirlodi.liginikincivarisindakiilk9
naclahopilopu9golalanvociddibirgolkisirligiva-
savanAnlalvaspor,sindiikinacla6goloulasnisli.
Kalanbolundopanikicorisindokibirßursasporiloga-
libivolikorunakicincokadanlakapananAnlalvaspor’un
kordovusuvardi.Anlalvasporivikapandi,ßursasporala-
nadivosonsanpivon,busozonsahasindaucuncuvonil-
gisinialip17.puanibirakli.z.col@zaman.com.tr
Zeki Çol
Bursaspor tepetaklak
SPOR TOTO SÜPER LüG
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
01. Trabzonspor 27 19 6 2 55 21 63
02. Fenerbahçe 27 19 4 4 62 27 61
03. Bursaspor 28 14 10 4 44 23 52
04. Gaziantepspor 27 13 7 7 36 25 46
05. Kayserispor 27 12 7 8 36 30 43
06. Eskiüehirspor 27 11 9 7 31 27 42
07. Beüiktaü 27 11 6 10 41 32 39
08. ýstanbul Bü.Bld. 27 11 4 12 34 33 37
09. K. Karabük 27 10 7 10 41 42 37
10. M.Park Antalya 28 9 9 10 30 36 36
11. Manisaspor 27 11 2 14 39 43 35
12. Ankaragücü 27 8 9 10 38 45 33
13. Galatasaray 27 10 3 14 29 37 33
14. Gençlerbirliÿi 27 8 7 12 31 41 31
15. Sivasspor 27 7 7 13 33 46 28
16. Bucaspor 27 5 6 16 20 42 21
17. Kasêmpaüa 27 5 5 17 26 56 20
18. Konyaspor 27 3 8 16 20 40 17
TOPLU SONUÇLAR
Bursaspor-Medical Park Antalyaspor................... 2 - 3
HAFTANIN PROGRAMI
Bugün: Bucaspor-Kardemir Karabükspor ......... 14.00
Konyaspor-Manisaspor........................................ 16.00
Eskiüehirspor-Fenerbahçe................................... 19.00
Yarên: Gaziantepspor-Ankaragücü ..................... 14.00
ýstanbul Bü. Bld.-Sivasspor .................................. 14.00
Gençlerbirliÿi-Kayserispor....................................17.00
Galatasaray-Trabzonspor..................................... 19.00
Pazartesi: Kasêmpaüa-Beüiktaü..........................20.00
TüMSAH’A SOĀUK DUý
ADEM ELýTOK BURSA
-
Spor 1olo Supor lig’in 28. hal-
lasi gollu bir nacla acildi. San-
pivonluk iddiasini dovan olli-
nok islovon ßursaspor, konuk olligi
Anlalvaspor’a3-2naglupoldu.Yosil-
ßovazli okip, larallarinin da doslogi-
ni arkasina alarak naca hizli basla-
di.llkdakikalardaononlialaklargo-
lisliron ov sahibi lakin bir lurlu ara-
digi golu bulanadi. Cocliginiz halla
Calalasarav’inaglupodonAnlalvas-
por iso ilk vari bovunca ovunu kondi
sahasinda kabullonip, konlralaklar-
lagolaradi.llkdakikalardaSordar’in
asirlnapasivladolansinarkasinasar-
kanMillor,sagcaprazdancozasaha-
sinagirorgirnozlopasorlvurdu.Ko-
sodonhlolorogidonlopukalociÖnor
son anda lokallavarak kornoro col-
di. 45+2. dakikada ßursaspor aradigi
golubuldu.Solkanalanharokollonon
Volkan lopu on dirogo dogru orlala-
di.lvivuksolonAllidoro’unkalavuru-
sundalophlolorogilli:1-0.llkvari1-0
ßursaspor’unuslunluguvlosonaordi.
lkinci varida Anlalva onco ovunu,
sonra da skoru dongolodi. 58’do Lgur
lnconan’inkalavurusuaglarlabuluslu:
1-1.ßugoldon6dakikasonrasahnovo
Millorciklivoßursa’vivonidononogo-
cirdi. Dakikalar 67’vi goslordigindo bu
kozsahnoNocali’vokaldi:2-2.Konuk
Anlalvaspor74’loLgurlnconan’ingo-
luvlosahadan3-2galipavrildi.
Süper Lig 28. hafta açêlêü maçê gol yaÿmuru altênda baüladê. Bursa-
spor, iki kez öne geçtiþi maçta üstünlüþünü koruyamadç ve
geçtiþimiz hafta Galatasaray’ç 3-0 maþlup eden Medical Park
Antalyaspor’a boyun eþdi. Yeýil-Beyazlçlar’çn golleri Altidore ve
Miller’dan, konuk ekibin sayçlarç Uþur (2) ve Necati’den geldi.
Her hafta kadroda rotasyona giden Bursaspor’un hocasê Ertuÿrul Saÿlam, bu geleneÿini Medical Park Antalyaspor maçênda zorunlu olarak sürdürdü. Ali Tandoÿan ve
Ozanýpek’inkart cezalêsê olmasê sebeiyle Altidore ve MustafaKeçeli görev yaptê. Tribünlerde de zamanzamangerginlikler yaüandê. FOTOĀRAF: ZAMAN, MAHMUT BURAKBÜRKÜK
BURSASPOR: Ivankov 4, Mustafa 5, ýbrahim5, Serdar
5, Vederson 5, Altidore 5 (Dk. 89 Ömer ?), Svensson 5
(Dk. 71 Bekir Ozan 3), Ergiç 4, Volkan 5, Batalla 5 (Dk. 75
Turgay 3), Miller 5
MEDüCAL PARK ANTALYASPOR: Ömer 5, ýbrahim5,
Kerem6, Erkan 6, Uÿur 8, Deniz 6, Yenal 6, Ali Turan 6,
Necati 7 (Dk. 86 Kenan ?), Mehmet 4 (Dk. 32 Ali Zitouni
5), Tita 5 (Dk. 89 Radeljic ?)
GOLLER: Dk. 45+2 Altidore, Dk. 64 Miller / Dk. 58-74
Uÿur ýnceman, Dk. 67 Necati Ateü
SARI KARTLAR: Altidore, Keçeli, Serdar, Turgay / Ye-
nal, ýbrahim HAKEMLER: Yunus Yêldêrêm6, ErdemBa-
yêk 6, Volkan Narinç 6 STAT: Bursa Atatürk
BURSASPOR: 2
M.PARK ANTALYA: 3
SAYFA TASARIM: ALû YAÿMUR
Konyaspor ma-
çênda sakatlanan
Serkan Balcç ile
Burak Yçlmaz,
G.Saray’a karýç
oynayabilecek.
FOTOüRAF: AA,
OKAN ÖZER
9 NýSAN 2011 CUMARTESý ZAMAN
f32 SPOR
SADECE UMMAN DEýÿL
BÜTÜN KÖRFEZ PEüÿNDE
Trabzonspor’a iki müjdeli haber
AHMET ÇAKIR MûLANO
HABER
iZLENiM
lalih1orin’lononlokollogoru-
sonivor dogiliz ana daha gonis
vo rahal bir konusna sansini
Milano’dabulduk.lourSoasonsÒlol’dogorcokloson
gorusnodoilkdikkalinizicokon,lalihHoca’ninivi
dinlonnis olduguvdu. Halla kizi Morvo’nin dugun
lolasinindagoridokalnisolnasinodonivloivicora-
hallanisli. lrisligi ic huzurunu vuzundon okunak
nunkundu,adolabirkacvasgonclosnisgibivdi.
ßir suro onco sigaravi biraknis olnasinin olunlu
olkiloriniisocoklandirvasivordu.Dolavisivlanuhab-
bolosagliklangirdik.Òvondohorhangibirsorunol-
nadiginagoro-coksukur-gunlukbirlakinkonulara
girobilirdik.1abiikionlarinbasindadaarlikhocavivo-
nidonisbasindagornokgolivordu.Lslolikbununlail-
gilihaborvosovlonlilorsondonondovogunlasnisli...
AvricaMourinho’nundakon-
disini 20 Nisan’daki Kral Kupa-
si nacina davol olnis olnasi,
1orin’invonidonlulbolgundoni-
ninilksiralarindavoralnasinavol
acli. Ancak horhangi bir sokildo
nodvadavoralnakonusundapok
islokli olnadigi acikli. “Corovdon
avrildiklan sonra bu konuda boni
rahalbirakangazolociarkadaslara
losokkur borcun var.” divo bunu
zarilbicindoanlalivordu...
ýYý ýLýþKýNýNÖNEMý
Öncoliklo Milan’in kondisino
goslordigiilgidonduvdugunul-
lulugu bolirlorok basladi konus-
naniza. ßu buvuk lakinin ba-
sinda uzun suro kalna inkani
bulananisli bolki ana sonra-
sindakiiviiliskilorinibugunoka-
darsurdurnuslu.ßunodonlono
zanan Milano’va golso dovinin
lan anlanivla ol uslundo lulu-
luvordu. Nilokin goldigini og-
ronon kulup volkililori, honon
ololdozivarollobulunnuslardi.
ßunlargorcoklondoguzoliliskilordi.Milan’in
vadavolkililorinin1urkivo’vogolislorindoilkara-
nankisilordonbiriolbolloki1orinoluvordu.Ku-
lubunsporlildiroklorunundahaoncoßodrun’da
onunkonuguoldugubilinivordu.llalva’dakivar-
dincilaridaavniolanaklanvararlannislardi.ßu-
nun disindaki islordo do 1orin, hor zanan var-
dinlarinakosuvordu.
ßu lur iliskilorin hangi bovula vardiginin ka-
nili da llalva’nin kondisino vornis oldugu nisan-
di. “llalvan Davanisnasi Yuksok livakal Nisani”
1orin’o Mavis 2008’do vorilnisli. Ò larihin onco-
sindo vo sonrasinda 1urk-llalvan iliskilori kapsa-
ninda vapliklarinin dogori orladavdi. Ancak bunu
lakdirodonsadocobirlaralolnuslu.Ölokilarallan
bunabonzorkonulardapoksosciknivordu.
1orin’inkaldigiololdokilokzivarolcisiMilanli-
lar dogildi. Lnnan’dan golon onorivi arlik horkos
bilivor,onunlailgiligorusnolorsurorkonbirvandan
daolokiKorlozulkolorininlonsilcilori1orin’iarada
birvoklanaklavarargoruvorlardi.2009lkin’indo
gorovibiraknisolan1orindoarlikvonidondonus
icinhazirdi.lkibidoloparlanavabaslanisli.
ÖNERý DOĀRUAMAANLAþMAZOR
llbollo ki “loki Calalasarav`” divo sornanak
nunkun dogildi ana Hoca’nin konusnak islono-
digi konu da buvdu. Daha dogrusu “1orin vo Ca-
lalasarav”dodiklonsonrabaskanokonusnakgoro-
kobilirdi`ßuhoncokacikhondobilnocogibiko-
nusnavicoznokzordogil.Kisabirsurooncosinoka-
dar onunuzdoki sozon icin 1orin’lo kosin anlasna
saglandigivolundasovlonlilorguclonnisli.Ancaksu
asanada Calalasarav’la ilgili hor konuda bolirsizligi
doasanbirkaosvasandigiorlada.
Lslolik1orin’in‘ßirdaha1urkivo’docalisnan'’
sozundon vazgocnosi do pok kolav gorunnuvor.
“ßuralarda lulbolla ilgili pok cok sov vorli vorino
olurnusdurunda.ßununoncoliklobirovunvoog-
loncooldugubilinivorvoonagorodavranilivor.ßiz-
dovsohorsovbirkavgakonusuvoolun-kalinnu-
cadolosigibioloalinivor.ßudalul-
boldan alinabilocok kovh orladan
kaldirivor. Òrlada sadoco gorilin,
olkovolopkidonolusanbirlalsiz-
likkalivor.”divoanlalivordurunu.
Lnnan’dan golon onorivlo il-
gili olarak basinda vor alan habor-
lorin lananina vakin bolununun
dogru olusu sasirlicivdi. Önorinin
naddi bovulu vazilip sovlonondon
daha vukari cikabilocok bovullavdi
anaoradakalinacakgunsavisinda-
ki anlasnazlik gidorilononisli. Av-
ricahonuzlananlasnasaglanana-
vanbaskanoklalardabulunuvordu
vobunlariasnakcokzorolabilirdi.
ßizinnonlokollovapilaniviis-
lorinlakdirgornosidopoknunkun
olnuvordivovakinnakhordurun-
da hakli olnavabilirana 1orin, bu
noklada da dorlli. “Milli 1akin’da
vapnavacalisliginizhorsovolosli-
ri konusu oldu. ln basla socliginiz
hocalar bogonilnodi. Ana sindi o
hocalarin bulunduklari vorlordo ka-
zandiklari basarilar orlada... Daha
bunun gibi bir vigin isi kinso gor-
nokislonivorana‘sukadarnaasalivor’konusuhic
gundondondusnuvor.”divoanlalivorbudurunu.
DUALARIMÜNDER’LE
Sari-Kirnizili lakinla ilgili bir sovlor konusabilnok
icin baska vorlordon dolasnava calisivoruz. Örno-
gin, Hakan Sukur’un lulbolu birakip polilikava gir-
nok uzoro olusu vo o kusaklan ulkonin on ononli
ovunculari olarak kondini gosloron vildizlarin bok-
lonon oranda loknik adanlik isino girnovislori gibi
noklalardankalovosiznavacalisivoruz.
“1oknikdiroklorlukdobirzorlusocindir.”divor,
“ßolkidahadaolosi,kondiniadanakgorok.”dovip
surduruvor:“Horkosindoguslanloknikdiroklorol-
dugubirulkodobuisiadangibivapnaninzorluklari
orlada.Avricabuisivapabilocokolanvar,vapanava-
cakolanvar.ßunodonlobazilaribuisovonolnivor.”
lnazindanHagi’ningondorilipßulonlLndor’in
gorovo golirilnosi uzorino no dusundugunu daha
gonis konusabilirdik. “Dualarin onunla.” dodi.
“Aravipkulladinvobunudakondisinosovlodin.”
loki,sonra`Sonrasivok.1orin’inCalalasarav’lail-
giliolaraksovlovobilocoklorininsiniribu.
HASAN DEMýR TRABZON
-
1rabzonspor’da Calalasarav naci oncosi
ikisovindiricigolisnovasandi.Konvaspor
nacinda sakallanan Sorkan ßalci hizli bir ivi-
losno surocinin ardindan ovnavacak duruna
goldi. Halla basindan ilibaron sakalligi sobo-
bivlo anlronnanlara kalilnavan ßurak Yilnaz
isocikligiilkanlronnanda,sagliklioldugunun
nosajinivordi.lulbolcununsonkonlrollorindo
dolornagivnosinoongolbirdurunununbu-
lunnadigilospilodildi.Sonbiravicorisindolor
doklugu bulun nucadololordo cosilli sakallik-
largocironovuncunun,Konvaspornusabaka-
sininardindanbovinkananasisuphosiniallal-
nasi,loknikhovolidonulluolli.
ßugolisnolorokarsinßurak’inzorlurando-
vuvailk11’dobaslanasiboklonnivor.ßurak’in
voklugundaidnanlardaislokliolanYallara’nin
ilk11’dovoralnasi,ßurakYilnaz’inisogidisa-
lagoroovunadahilolnasiboklonivor.ßurak,
sakallik surocindo sadoco sahada olnavi du-
sundugunu bolirlorok, “Son hallalarda sans-
siz naclar cikarivorun. Yasadigin sakallik-
lar boni daha da hirslandirivor. Aldigin dar-
bolorcaninivaksada90dakikasonundaka-
zandiginiz puanlar bu acilarini unulluruvor.
Lnarin Calalasarav nacini da nullu bir so-
kildolananlariz.ßunacligingidisaliacisin-
dancokononli.Halavapnaluksunuzvok.”
divo konuslu. Son hallalarda porlornansin-
daciddibirdususgozukonlaja’viisovalanda-
siAlanzinhokosli.Calisnalardalaja’vaoranla
dahaivibirgorunlusorgilovonßrozilvalivildiz,
Calalasarav nacinda ilk 11’do sahava cikna-
vahazirlanirkon,locruboliloknikadanSonol
Cunos do basarili lulbolcuva guvon asilivor.
A Millî Takêm’êmêzên
eski teknik direktörü
Fatih Terim, bugünler-
de sêkça transfer tekli-
Ó alêyor. Kçsa bir süre
önce Milano’da bu-
lunan deneyimli ça-
lçýtçrçcç, geçmiýe na-
zaran daha sakin
bir mizaca sahip.
ûtalyanlarçn büyük
övgüsüne mazhar
olan Terim, net ifa-
deler kullanmak-
tan kaççnsa da bize
geleceþine iliýkin
ipuçlarç veriyor.
lalih 1orin, honon hor konuda kondi konus-
nak vorino bizo bir sovlor sovlolnovo calisivor.
Hakan’insivasolovonolnosinisasirlicivadalul-
bolicinkavipbuldugunusovlonoklondahaolo-
vogocnokislonivor.Zananindabuluronorilo-
rinonadagoldiginivakindanbilivorun.ßunun-
lailgiliolarak“Òßirlnparalor”adlikilabinizda
gorcokloncarpiciavrinlilarvoralnisli.
Örnogin kondisino adavlik onoron bir par-
lininvolkilisi,rolcovabialnasiuzorino,“Öloki
parlinindosizoonoridobulunacaginibilivoruz,
onlaridaroddodornisiniz`”gibisindonbizdoki
sivasolin kalilosini gosloron bir isloklo bulun-
nuslu.2000’dokiLllAKupasizalorisonrasin-
da 1orin’in cunhurbaskanligi icin adav olabi-
locogibovulunakadarvarnisliabarlilar...
Sivasolinavribirdunvaoldugunavoonunda
zorluklarininbulundugunadikkalcoknoklovoli-
nivor1orin.“ßolkibuvondonbizinisobonzodi-
gisovlonobiliranakisilikolarakvalkinolunna-
si gorokon bir is sivasol. Yani nilvonlarca insa-
nikucaklavacakgonisbirvuroginizolacak.Òn-
larin sorunlarina cozun bulnava calisacaksiniz.
ßuvapidadogilsonizhalivlozorlanirsiniz.”divor.
‘Rakip partiyi de reddeder misiniz efendim!’
Son dönemde adê
Galatasaray ve Kör-
fez ülkelerinin takêm-
larêyla anêlan Fatih
Terim’le Milano’da
görüýme ýansç bul-
duk. Baýarçlç teknik
adamla yoþun gün-
deminin arasçnda
keyiÑi bir sohbet
gerçekleýtirdik.
FOTOüRAF: ZAMAN,
MAHMUT BURAK
BÜRKÜK
SAYFA TASARIM: ALû YAÿMUR
Kaptan Arda
Turan’ên da Ókri-
ni alan Galatasa-
ray Baükanê Ad-
nan Polat’ên, Atle-
tico Madrid tem-
silcileriyle görüü-
mesi Ççraþan
Sarayç’nda sa-
bah baýlayçp
akýam saatleri-
ne kadar sürdü.
Polat, Arda’nçn
da onayçnç al-
masçna raþmen
ûspanyol ekibi-
nin baýkançn-
dan süre istedi.
FOTOüRAF: ZAMAN,
MAHMUT BURAK
BÜRKÜK
9 NýSAN 2011 CUMARTESý ZAMAN
f33 SPOR
ARDA üÇüN SON SÖZ POLAT’TA
HACI HASDEMýR ûSTANBUL
-
Calalasarav’in vildiz lulbolcusu
Arda1uran,sozonsonundavu-
vadan ucnava hazirlanivor. Arda’vi
kadrosuna kalnak islovon lspanvol
okibi Allolico Madrid’in ßaskani ln-
riouoCorozo,dunCiraganSaravi’nda
ßaskanAdnanlolalilokahvallidabir
arava goldi. ßaskan lolal’lan Arda’vi
rosnon islovon Corozo, vildiz lulbol-
cunun nonajori Ahnol ßulul’un da
kalildigi lranslor pazarliginda kapivi
12,5 nilvon luro’dan acli. Lzun su-
ron gorusnolorin ardindan lspanvol
baskan, lolal’i ikna olnok icin lokli-
hni14nilvonluro’vakadarvuksoll-
li. Corov surosi 1 av sonra sona oro-
cokßaskanAdnanlolal’inburakani
honon kabul olnodigi vo dusunnok
icinsuroislodigiogronildi.
ßu loklihn ardindan lolal’in lolo-
londa Arda ilo gorusorok A.Madrid’in
loklihniilolligivohkrinialdigiogronil-
di. Son iki sozondur Sari-Kirnizili la-
rallarlarlaarasiacikolangonckaplanin,
lolal’a, “1urkivo’do vo Calalasarav’da
vasadiginsorunlarionivisizbilivorsu-
nuz.ßasarisizliklarhopbanalaluraodi-
livor.ßuvuzdonarlikAvrupa’daovna-
nakislivorun.lullonbonibirakingi-
dovin.” dodigi ilado odildi. Arda’dan
olunlu gorus alan Sari-Kirnizili kulu-
bunbaskani,lransloricinvinodokarar-
sizkaldi.Malikongrodoibraodilnodi-
gi icin buvuk kirginlik vasavan Adnan
lolal,Arda’visalnasidurunundaoldo
odilocokgolirin,golocokvilinnalilab-
losunavansivacakolnasindanrahalsiz.
lulbolcununnonajoriAhnolßulul
iso, C.Sarav vonolininin izin vorno-
sidurunundaArda’ninlonnuzavin-
danilibaronlaliga’dalornagivocogi-
ni duvurdu. Allolico Madrid’in bir vil-
dir Arda 1uran ilo ilgilondigini kavdo-
don ßulul, “Hor lulbolcunun oldugu
gibi Arda’nin da havalindo Avrupa’da
ovnanakvar.ßuradakisonkararCala-
lasaravcaniasinakalnislir.Adnanlo-
lalvovonolinonavvorirsobulranslor
gorcoklosocok.”iladolorinikullandi.
Atletico Madrid’in baükanê Enrique Cerezo dün Galatasaray’ên kaptanê
Arda Turan için ýstanbul’a geldi. Sarç-Kçrmçzçlç kulübün baýkanç Ad-
nan Polat ile masaya oturan Cerezo, yçldçz futbolcu için Ðyatç 14
milyon Euro’ya kadar ççkardç. Milli oyuncunun menajeri Ahmet
Bulut, “Yönetim onay verirse bu transfer gerçekleýecek.” dedi.
Calalasarav’dabaskanadaviolnaviplanlavanoskivonoliciMohnolHolvaci,lnan
Kirac’inadanioldugusoklindokiiddialarikabulolnodi.Sari-Kirnizilivonolici1a-
norAskin’in,“Holvaci,lnanKirac’inadanigibicalisli.”iladolorinocovapvoronHol-
vaci,“1anorAskin’invapligiaciklanalarkosinliklogorcogivansilnivor.ßonkinso-
ninadanidogilin.SadocoC.Sarav’innonlaalloridogrullusundacalisivorun.lgor
lnan Kirac’in adani olsavdin, onun kurdugu okiplo vor alirdin.” divo konuslu.
Calalasarav 1oknik Dirokloru ßulonl Lndor, varin sahalarinda lidor 1rabzon ilo
vapacaklarinacikazannakicinollorindongolonivapacaklarinisovlodi.Lndor,va-
pacaklarikarsilasnaninononinodoginorok,“lcindobulundugunuzdurun,bizi
puan alnava zorluvor. Lsl uslo iki galibivol alsak gorisi golocok.” aciklanasin-
dabulundu.ßuaradaCalalasaravbaskanadavlarindanLnalAvsal’insocinva-
risindakionononlikozuAliDurusl,vonivonolinlordovoralnavacaginibildirdi.
Helvacê: ýnan Kêraç’ên adamê deÿilim
‘Kazanmak için her üeyi yapacaÿêz’
-
Manisasporßi-
siklol1akini’nin,
lspanva’dakiVuol-
laMallorcalurunun2.
olabindalakinhalin-
dobirincioldugubil-
dirildi.Kulubunrosni
inlornolsilosindovor
alanaciklanada,“46.
CinluronCiclislaln-
lornalionalaMallor-
caYarisi”ninilkolabi-
ni14.siradalananla-
vanManisasporßisik-
lol1akini’nin,148,5
kilonolrolik2.olap
varisindalakinolarak
birinciligioldoolligi
kavdodildi.llabiikin-
ciolaraklananlavan
Manisaspor’dan1adoj
Valiavoc’in2olapso-
nundagonolsiralana-
da4.siradabulundu-
gubolirlildi.
-
ConclikvoSpor
ConolMu-
duruYunusAk-
gul,AvrupaCuros
Sanpivonasi’ndaoldo
odilon3nadalvanin
kucunsononovocogi-
nisovlodi.Akgul,go-
conhallaAlnanva’da
AvrupaCuros
Sanpivonasi’ndana-
dalvaalansporcular-
lalodorasvonvonoli-
nivoloknikhovolika-
bulolli.KabuldoAk-
gul,1urkivo’ninguros-
lokoklubirgocnisi-
ninbulundugunuha-
lirlalarak,“Curosloivi-
viz,3nadalvaguzol
anadahaiviolnali-
viz.Önunuzdo,san-
pivonalarvar.ßizin
icinolinpivallarcok
ononli.lslanbul’daki
DunvaSanpivonasi
dabununicinavribir
ononlasivor.”dodi.
-
ßankAsva1.
lig’donu-
cadoloodon
Divarbakirspor’unkav-
vunbaskaniMuhil-
linAlos,Karsivaka’nin
kulupbaskaniHuso-
vinCaliskan’in,kabul
olnoloridurununda
varinkonukodocok-
loriDivarbakirspor’un
nasrafarinikarsilava-
caklarijoslikarsisinda
cokduvgulandiklari-
nisovlodi.Asilsikinli-
larininKarsivakanaci
nasrafarininkarsilan-
nasindanzivadopor-
sonolinisbiraknaov-
lonindobulunna-
sioldugunuiladoodon
Alos,“Durunbuhal
alincanacagilnovo
kararvordik.lsadani
ladilAkgunduzlun
nasrafarikarsilavacak.
ßunadasponsorola-
cak.Akgunduz’olo-
sokkurodivoruz.”dodi.
Manisalê
pedallar
ýspanya’da
birinci oldu
Akgül,
üampiyon
güreüçileri
kabul etti
Karüêyaka’dan
Diyarbakêr’a
büyük jest
9 NýSAN 2011 CUMARTESý
CAMERON ÇýFTý UCUZ TATýLDE. David Cameron, geçen yêl ýngil-
tere baübakanlêÿê koltuÿuna oturduktan sonra eüi Samantha Ca-
meron ile çêktêÿê ilk tatilinde ‘ucuz’ seçenekleri tercih etti. Çift,
ekonomik uçuülar saÿlayan Ryanair havayollarêyla ýspanya’ya
gitti. Çiftin ayrêca Güney ýspanya’daki tatilleri için geceliÿi 100
sterlin olan “orta Óyatlê” bir oteli seçtikleri basêna yansêdê.
SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ
GÖKHAN ÖZTÜRK, ýSTANBUL, CýHAN
-
Amerikan Ulusal Havacêlêk ve Uzay Dairesi (NASA),
Dünya’dan 3,8 milyar êüêk yêlê mesafedeki bir galak-
side, daha önce benzeri görülmemiü güçte gama êüênê pat-
lamasê görüntüledi. NASA’nên Swift uydusunun 28 Mart’ta
Ejderha takêmyêldêzênda tespit ettiÿi gama êüênê patlama-
sê, Hubble Uzay Teleskopu ve Chandra X-ray Gözlemevi
tarafêndan da günlerdir izlenebiliyor. Benzer patlamalar,
bugüne kadar en fazla 2 saat gözlemlenebiliyordu.
NASA’ya baÿlê Goddard Uzay Uçuü Merkezi’nin ve-
rilerine göre, GRB 110328A adê verilen patlamanên kay-
naÿêndan yüksek enerjili radyasyon çêkêüê zayêÔayarak
sürüyor. Patlamanên, süper kütleli bir karadeliÿe çok
yaklaüarak parçalanan bir yêldêzdan kaynaklandêÿê dü-
üünülüyor. ABD’nin Baltimore kentindeki Uzay Teles-
kop Bilim Enstitüsü’nden Andrew Frucher, daha önce
kendi galaksimizde de benzer gama êüênê patlamalarê-
nê keüfettiklerini belirterek, “Ancak bunlar üu an belir-
lediÿimizden binlerce milyon kez daha zayêf güçte. Ej-
derha takêmyêldêzêndaki gerçekten olaÿanüstü ve sêra
dêüê.” diyor. Goddard Uzay Uçuü Merkezi’ndeki astro-
nomlar da, önümüzdeki günlerde Hubble’dan gelecek
veriler êüêÿênda patlamanên gizemini çözebileceklerini
söylüyor. Bilim adamlarê, gezegenimize yakên bir yer-
de meydana gelebilecek bir gama êüênê patlamasênên,
Dünya’da kitlesel yok olmaya sebep olabileceÿini ve
yaüama ciddi anlamda zarar verebileceÿini belirtiyor.
GALAKSüDE ESRARENGüZ PATLAMA
-
Alalurk Òrnan Cillligi’nin sovinli avila-
riAlolvolrko’ninikininikvavrusuoldu.
2 disi bozavinin basina lanililnasinda anno vo
babacilginadondu.Cilllikgorovlilorinin,vavru-
lariinindonaviripkanoralarinonunocikarnasi
uzorino,vavrularinaulasnakicinkondilorinoav-
rilanbolundonciknakislovonavilar,bagirislar
icindoduvarlaralirnandi.Annoavi,vavrusuini-
nokonuluncasakinlosli.HASAN BOZKURT ANKARA
Ayê da olsa anne
Alkole dikkat! Kanser
riskini artêrêyor
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
Z
A
M
A
N
, A
L
ÿ
Ü
N
A
L
F
O
T
O
ü
R
A
F
:
A
P
, S
A
N
G
T
A
N
-
lngilloro’do,kokpillouvuvanpilolsavisihor
gocongundahadaarlivor.‘LnivorsilvCollo-
golondon’univorsilosilaralindan,lngilizlilollar
Sondikasißalpauvosi492pilolilovapilanankol-
lo, pilollarin varisindan lazlasinin vogun calisna
lrahginovorgundusluklorivokokpillouvudukla-
riorlavacikli.Alnanßild’inhaborinogoro,ankol-
lo oldukca ilginc vo urporlici sonuclar var. Örno-
gin lngiliz havavolu pilolunun kokpillo kondisi-
ninuvuduguosnadadigorvardincisiCo-pilolda
vaklasik 10 dakika uvunus. ßu durunda ucagin
olonalik pilolunun ucus vuksokligini kavbodo-
rokbaskabirucaklacarpisnaihlinalininoldukca
vuksokolduguvurgulanivor.ZEKAý ALTUN ûSTANBUL
‘Baylar ve bayanlar,
kaptanênêz üu anda
uyumaktadêr’
-
Avrupa’da kansor haslalari uzorindo vapi-
lanbiraraslirna,asirialkollukoliniilokan-
sorarasindasikibirbagoldugunuorlavakovuvor.
ßrilishModicallournal’davavinlananaraslirnava
goro, lransa, llalva, lngilloro, Hollanda, Yunanis-
lan,AlnanvavoDaninarka’daki79bin100kan-
sorhaslasinin50bin400’ualkolbaginlisi.lrkok-
lordohor10,kadinlardaisohor33kansorvakasin-
dan biri, alkol kullaninindan kavnaklanivor. ßi-
linadanlarinagorobununsobobi,alkolunvuculla
oluslurdugukinvasalinDNA’vazararvornosi,bu-
nundakansorriskiniarlirnasi.LluslararasiKansor
AraslirnalariAjansivorilorinogorodoalkolluko-
liniilokaracigor,gogus,kolon,bagirsak,agiz,bo-
gaz kansori arasinda baglanli var. ýSTANBUL ZAMAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful