ISPS KOD NED R?

11 Eylül 2001 tarihinde ABD de meydana gelen terör eylemlerinin ard ndan, Kas m 2001 de yap lan ve ülkemizin de üyesi oldu u Uluslararas Denizcilik Örgütü (IMO) nün 22. Genel Kurul toplant s na, denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amac yla yeni tedbirlerin denizcilik sektörüne getirilmesi teklif edilmi tir. Denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amac yla gemi ve liman tesislerinin güvenli ine ili kin yeni tedbirlerin al nmas konusunda oy birli i ile anla maya var lm t r. IMO Genel Kurulu taraf ndan bu konuda al nabilecek tedbirlere ili kin çal ma yapmas amac yla Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) yetkilendirilmi tir.Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) taraf ndan denizde ya da deniz yoluyla olabil ecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik yeni kurallar n belirlenmesi amac yla yo un çal malar yap lm , hatta ola and toplant lar düzenlenmi tir. Bu toplant lar sonras nda gemilerin ve liman tesislerinin güvenli ine yönelik yeni tedbirleri içeren ISPS Kod olu turulmu tur. MSC taraf ndan olu turulan yeni tedbirlerin zorunlu olarak ve bir an evvel uygulamaya girebilmesi amac yla ISPS Kod un ülkemizin de taraf oldu u 1974 tarihli Denizde Uluslararas Can Emniyeti Sözle mesi (SOLAS) ne eklenmesi kararla t r lm t r. Bu amaçla, 12 Aral k 2002 tarihinde SOLAS Diplomatik Konferans toplanm t r.Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler SOLAS 74 Bölüm 11 e kabul edilen de i iklik (11-1) ve ilavelerle (11-2), Uluslararas Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kod u olarak eklenmi ve 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlü e girmesi tüm akit devletlerce kabul edilmi tir. ISPS Kod ile denizcilik sektörüne güvenlik (security) kavram getirilmi , IMO taraf ndan, gemilerle birlikte liman tesisleri de dahil olmak üzere, deniz güvenli ine yönelik yeni düzenlemelerin yap lmas na ba lan lm t r. Akit devletlerin deniz güvenli ine ili kin uluslararas yükümlülüklerini düzenleyen ve SOLAS 74 e Bölüm 11-2 olarak eklenen antla ma hükümleri, esas olarak, uluslararas deniz ula t rmas na aç k bulunan liman tesisleri ile bu tesisleri kullanan ve uluslararas sefer yapan belirli standartlardaki gemilere uygulanacak hükümler olarak kabul edilmi tir ISPS KOD UN HEDEFLER

1

De i en güvenlik seviyelerine haz rl kl olarak hareket edebilmek için yeterli ve düzgün plan ve prosedürlere sahip olabilmek maksad yla. ISPS KOD irket Güvenlik Sorumlusu Gemi Güvenlik Zabiti Liman Güvenlik Sorumlusu Gemi Güvenlik De erlendirmesi Liman Tesisi Güvenlik De erlendirmesi Gemi Güvenlik Plan Liman Tesisi Güvenlik Plan E itim. yerel makamlar. yerel makamlar. Güvenlikle ilgili bilgilerin erken ve etkin bir ekilde toplanmas n ve bilgi al -veri ini temin etmek. Role Talimleri ve Tatbikatlar Soru turma ve Sertifikaland rma GEM GÜVENL Tehdit De erlendirmesi ve Tehdit Düzeyi Giri lerin Kontrolü ve S n rlanm Alanlar Güvenlikle ilgili Görevler ve Devriye Gezme Güvenlikle ilgili Dikkat ve Uyan kl k Güvenlik Donan m ve Sistemleri Kitle mha Silahlar Güvenlik önlemlerini atlatmakta kullan lan tekniklerin tan t lmas L MAN GÜVENL Tehdit De erlendirmesi ve Tehdit Düzeyi Giri lerin Kontrolü ve S n rlanm Alanlar Güvenlikle ilgili Görevler ve Devriye Gezme Güvenlikle ilgili Dikkat ve Uyan kl k Güvenlik Donan m ve Sistemleri Kitle mha Silahlar Güvenlik önlemlerini atlatmakta kullan lan tekniklerin tan t lmas Gemi/Liman Güvenli i 2 . Denizlerde güvenli i tesis etmek üzere uygun ve yeterli tedbirlerin al nabilmesi için gerekli ortam sa lamakt r. Hükümet kurulu lar . Denizde güvenli i temin etmek için SOLAS 74 Sözle mesine taraf olan Devletler. denizcilik ve liman i leticileri aras nda i birli ini kapsayan uluslararas bir yap tesis etmek. güvenlik de erlendirmeleri için bir metodoloji temin etmek. Hükümet kurulu lar . denizcilik ve liman i leticilerinin görev ve sorumluluklar n belirlemek.Güvenlik tehditlerini tespit e tmek ve uluslararas ticaretle i tigal eden gemileri ve liman tesislerini etkileyen güvenlik eylemlerine kar önleyici tedbirler almak amac yla SOLAS 74 Sözle mesine taraf olan Devletler.

Yüksek H zl Teknelerde dâhil Tüm Yük Gemileri 3. RKET GÜVENL K SORUMLUSU ( CSO ) : Gemi Güvenlik De erlendirilmesinin yap lmas n temin eden. 500 Groston Ve Üzerindeki. sürdürülmesinden. irket Güvenlik Sorumlusu (CSO). Yüksek H zl Yolcu Tekneleri De dâhil Tüm Yolcu Gemileri 2. L MAN TES S GÜVENL K SORUMLUSU (PFSO) ISPS kod bölüm a kural-17 gere i idare taraf ndan güvenlik de erlendirmesi sonras belirlenecek liman tesisleri için liman tesisi güvenlik sorumlusu (pfso) atanacakt r. ISPS Kod a tabi her gemide gemi güvenlik zabitinin bulunmas zorunludur. LER 3 .Uluslararas Seferle tigal Eden Gemilere Hizmet Veren Liman Tesisleri. L MAN TES S GÜVENL K SORUMLUSU ( PSO ) : Liman Tesisi Güvenlik Plan n n geli tirilmesinden. gemi güvenlik zabiti ve irket güvenlik sorumlusu ile olan ili kilerden sorumlu olmak üzere yetkilendirilen ki idir. Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ( PSO ) GEM GÜVENL K ZAB T ( SSO ) : Gemide Kaptan a kar sorumlu olan.Uluslararas Seferle tigal Eden.Acil durum haz rl klar ve olaylar ile ilgili prosedürler Kriz Yönetimi ISPS KOD A TAB GEM LER VE L MANLAR 1. tetkikinden.Bir veya birden fazla liman tesisi için bir ki i PFSO olarak atanabilecektir. Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ve Gemi Güvenlik Zabiti ile olan ili kileri sa layan irket taraf ndan yetkilendirilen ki idir. ISPS KOD KAPSAMINDA GÖREVLEND R LECEK SORUMLU K Gemi Güvenlik Zabiti ( SSO ).Uluslararas Seferle tigal Eden. onaylanmak üzere ilgili yere sunulmas n ve onaylanmas sonras nda uygulanmas n n devam n . uygulanmas ndan. PFSO Liman Tesisi Güvenlik Plan n n haz rlanmas ndan.Uluslararas Seferle tigal Eden. uygulanmas ndan ve güncelle tirilmesinden sorumlu olan ki idir. bu de erlendirme sonras nda Gemi Güvenlik Plan (SSP) n n haz rlanmas n . Mobil Deniz Sondaj Birimleri4 . gemi güvenlik plan n n uygulanmas ve sürdürülmesi dahil olmak üzere irket güvenlik sorumlusu ve liman tesisi güvenlik sorumlusu ile olan ili kilerden ve geminin güvenli inden sorumlu olan irket taraf ndan yetkilendirilen ki idir.

Denizcilik Müste arl ad na hareket edecek RSO lar taraf ndan ISPS Kod Bölüm B Madde 4. RSO lar da liman tesisi güvenlik plan haz rlayabilirler.L MAN TES S GÜVENL K PLANI ISPS kod bölüm a kural-16 gere i liman tesisi güvenlik plan haz rlanacakt r.Liman tesisi güvenlik plan n n haz rlanmas nda ve güncelle tirilmesinde liman tesisi güvenlik de erlendirmesi esas al nacakt r. ISPS KOD KAPSAMINDA ÜLKEM ZDE YAPILAN ÇALI MALAR ISPS KOD UN UYGULAMASINDAN SORUMLU OTOR TE (DA) Solas 74 bölüm-11 ve ISPS kod un ülkemizde uygulamas ndan sorumlu otorite (designated authority) Denizcilik Müste arl olarak belirlenmi tir.5 deki artlar n sa lanmas istenmi ve bu konudaki uygulama 1 Ekim 2003 tarih ve 25246 say l Resmi Gazetede yay nlanan Türk Bayrakl Gemilerde Bayrak Devleti Ad na Hareket Edecek Kurulu lar n Seçimi ve Yetkilendirilmesi ne dair Yönetmelikte belirtilmi tir.ISPS KODdaimi izleme komitesi Denizcilik Müste arl Ba kanl nda ülkemizdeki yap lan çal malar n de erlendirilmesi amac yla ISPS KOD DA M ZLEME KOM TES Olu turulmu tur.Komite Üyeleri: Genelkurmay Ba kanl Deniz Kuvvetleri Komutanl Sahil Güvenlik Komutanl Gümrük Müste arl Emniyet Genel Müdürlü ü TANINMI GÜVENL K KURULU LARI (RSO) Denizcilik Müste arl ad na ISPS Kod kapsam nda baz yükümlülüklerin yerine getirilmesi amac yla RSO lar kullan lmas na karar verilmi tir. Liman tesisi güvenlik plan dare taraf ndan onaylanacakt r. DA irtibat noktalar ilgililere bildirilmi tir.Liman tesisi güvenlik plan n n haz rlanmas PFSO nun sorumlulu undad r. 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful