You are on page 1of 60

DOĞU BATI YAYINLARI

DOĞU BATI DERGİSİ 2011

“ d ü ş ü n c e t e ş e k k ü r e d e r ”

2

3

"Kayıp Zamanın İzinde" AHMET HAMDİ TANPINAR
Mehmet Aydın

Ne geçmişe aitti tam, ne gelecekten vareste. Hem geleceğe Malraux, Heidegger, Burke, Tocqueville, Valéry, Paz, Hegel, Said,
heveskârdı hem geçmişe müptelâ. O’na göre ‘geçmişi ve geleceği Patočka, Husserl, Unamuno, Habermas, Dostoyevski, Elias,
görmeye yarayan bir rasat kulesiydi hâl’. Ve hâlin içinden uzaklara Bergson, Proust, Weber, Comte, Sâdık Hidâyet, Beşir Fuat, Yahya
bakışlar atan, huzursuzca sağına soluna dönen bir adamdı. Kemal, Kemal Tahir, Oğuz Atay ve Orhan Pamuk’la Tanpınar’a
‘Şiiri hayatına sindirmiş ince ve zarif ruhlu rüya adamlarının ön safında’ydı. bakmak…
O’nun edebiyatımızdaki büyüsü, eskiyle yeni arasında hem yaratıcı hem Doğu ve batı bizi aynı anda iki millet haline getirmişti. Tanpınar, bu
yok edici gerilimi, bir rüya diliyle anlatabilmiş olmasında yatar.
fikri hep taşıdı içinde. Bir birey olarak kendisinin de, içinde yaşadığı
Bu çalışma Tanpınar’ın, eski-yeni, gelenek, kimlik, zaman, müzik, toplumun da zamana yayılan iç sıkıntısında bu olguyu görüyordu.
ölüm, hayat, medeniyet, kültür gibi konulardaki düşüncelerini daha Kapaktaki fraklı fotoğrafı, işte bu iki milletin Tanpınar şahsında
önce hiç yapılmamış genişlikte karşılaştırmalı okumalar yoluyla ele objektiflere düşmüş görüntüsüdür. Eski zevklerin adamı yeni arayış-
alıyor. Mehmet Aydın, Tanpınar düşüncesinin kılcal damarlarında, lar içinde umutlu ve mağrurdur. Omuzlarının düşük olmadığı ender
bir halkın dünyadaki varlığına ve ne’liğine ilişkin korkunç girdaplara fotoğraflarından biridir bu.
sahip kimlik sorunlarını deşiyor.
Maziye tutkuludur Tanpınar, ama belki ondan da çok geleceğe…
Mehmet Aydın, hem doğudan hem batıdan sayısız düşünür ve
yazarın söyledikleriyle Tanpınar düşüncesinin yol haritasını önümü-
ze seriyor.

oryantalistik kurnazlıklarla ilmin olağan yorumlamaya kalkışanların. Öyle ki her kim eline bir hokka alıp mürekkebe batırsa ve İbn çekincesiz ortaya koyar. kurucu metoduyla bereketli İbn Haldun mülkünün kılavuz kitabıdır. bütüncül bir okumaya dâvet bu kitap… . henüz ilk istasyona varmadan ikrâm şüphelileri haline gelen kimi bilginler. çağların üstünde bir etkinliğe mâliktir.. sis ve toz koyar. O’nun kurduğu devâsa sistem ve Ümrân İlmi üzerine. Ümit Hassan. değerlendirmeler İbn Haldun üzerine her türlü dışsal algıyı da sakat. . bir yeni bilimin kurucusudur ve sağlam metodolojisiyle lar. ne İbn Haldun’u… anlamaya ve bunların halkımızın kadim zamanlarındaki tezâhür Oysaki. bilginler katında ne bühtân. bir kıyas. meyeni yoktur. 4 İBN HALDUN Metodu ve Siyaset Teorisi Ümit Hassan “İbn Haldun bir ilim şehridir ki. ne fecâattir… “Biraz umutsuz bir gayret ama. ne o âlimi. yan-bilmeyen’lerin. Kaf Dağı’nın ardına düşer. hata etmiş sayılmayız. çalışarak doldurmuştur dersek. Mukaddime bilmeden İbn Haldun Türlü mistifikasyonlarla. Eserinin bütünsel inceleme- Elinizdeki kitap işte nâkıs bilginlerin yoldan çıkaran bu kılavuz. ideolojik konumların Haldun bir ilim şehriyse Ümit Hassan onun anahtarıdır’ kaziyyesine kendinden geçiriciliğiyle bu berrak ilim şehrini sislere boğmak. bir nispettir. bu âbide âlim. gerçeğin kapılarını gerçeğin içinden açmak… İbn biçimleri ile kimliğimizin oluşumundaki işlevselliklerini anlatmaya Haldun’un İlm-ül Ümrân ile yaptığı tam olarak budur… Çarpıtmalar. varırız buradan. ilimler ve âlimler coğrafyasında bil. Eserin müellifi. İbn Haldun.Ve ‘İbn hatalı aklîleştirmeler ve kendine yontmalarla. ikinci istasyondan önce uyandırılmaya çalışıl- Çünkü teorinin kendi iç ilişkileri üzerine yapılan hatalı ması görevini ihmâl etmemek üzere” yazıyor metinlerini müellif. İşbu eser. leri onun emsalsiz çabalarını ve baş döndüren ustalığını ortaya luklarına bir cevap.” Fakat bu şehrin koordinatları hususunda rivâyetler Hem bu ilim şehrine giden yolları hem de yoldan çıkaran patikaları çoktur. Ve onun sağlıklı olarak algılanmasını engeller. eksik bulutu içindeki bir ilim şehrine kendi öz berraklığını verme cehdidir. ömrünü İbn Haldun’un kavramlarını Artık ara ki bulasın. o dakika. Haldun’u yazsa. araştırmaların gedik kapatıcısı ve ilmin baş belası genellemelerden Günümüz sosyal bilimlerine ışık tutabilecek doğurganlığı ve sağlam uzak. İbn Haldun’u arayan kaarileri edilen limonatayı âfiyetle içip uyutularak soyulacak olan ‘okuma- mantıksal boşluklar bataklığında boğarlar.

Onları ayrıcalıklı kılan. La Mettrie. Her türlü otoriteye karşı üstlendikleri mücadelede. dev- raldıkları bilgi birikimini muazzam noktalara taşıyabilme cesaretini gösterebilmiş olmalarıdır. Helvétius ve Rousseau gibi önde gelen düşünürlerin eserlerini inceleyerek genel yönleriyle okuyucuya Bu hareketin hangi koşullar altında ortaya çıktığı incelenmeye tanıtmaktadır. bilimsel. Aydınlanma Yüzyılı (Le siècle des Lumières) salt akıl. Herşeyden Özellikle. İngiliz ve Alman aydınlanma düşünce kalmaksızın akıl sayesinde yeni bir dünya görüşünü temsil etmekle gelenekleri kadar belki “derin” değildi. değer. Günümüze kadar ulaşan bu övgüsünde haklıdır elbet. Montesquieu. hedefi haline getirerek ve bireyden talep ettiği özgüveni en uç nok- Ancak. kaleme aldığı bu eserinde yabancı. çoğu zaman. bilim ve mantıkla açıklanabilecek. 5 FRANSIZ AYDINLANMA FELSEFESİ Oskar Ewald Fransız Aydınlanma felsefesi. tek bir yolu takip eden tekdüze bir sistem değildir. düşünürlerin buluştuğu bir güzergâh olarak da düşünülebilir Fransız Aydınlanma Felsefesi… D’Alembert. birbirini tashih eden filozofların. ancak insanı bizzat yaşamın övünür. kültürel ve yayılmış ve geniş kitleler tarafından benimsenmiştir. entelektüel hareketlerin. doğa yasalarının insan ve toplum hayatındaki etkisini ve nesnel koşulların belirleyiciliğini ispat edebilmişlerdir. hiçbir yetkeye bağlı Fransız Aydınlanması. önce bu hareket kendiliğinden ortaya çıkmamış. Bilim ve özellikle mekanikteki gelişmelerin sıkı birer takipçileriydiler. O. hattâ akla Alman düşünür Oskar Ewald. Diderot. Ortaçağ ve Rönesans’taki bilimsel ve felsefî mirasın bilincindeydiler. salonlarda ve seçkin çevrelerde başlayan bu hareket. Aydınlanma düşünürleri. Keşifler çağının. aklı kutsayan birinin kanıksanmış övgüsün- den çok daha fazla ironi ve çeşitlilik barındırır içinde. Voltiare. tasına götürerek “aydınlanma”nın en büyük payesini kazanmıştır. doğanın derin paradokslarına dikkat çeken Rousseau gibi Aydınlanmanın kaynaklarını. tarihteki birçok yepyeni bir uyanışın habercisi olan Ansiklopedi aracılığıyla halka etkileşimden nasibini almıştır. .

Astronomide Kopernik’in. filozoflara yepyeni mesailerin kapılarını açar. Deneyciliğin zirvesidir ama şüpheciliğiyle devrimin benzerini siyaset felsefesinde yapabilmesinin hikmeti handiyse deneyciliği bile tarumar edeceği zannedilir. bilgi teo- risinin maddeci bariyerleri üzerinden atlayan İrlandalı bir rahiptir. bir İrlandalı ve bir İskoç. Bu sözün sahibi Thomas İskoçya’da ‘Aziz David’ olarak anılan David Hume ise Berkeley’i tak- Hobbes’un. Fransız ve Amerikan devrimlerinin ateşi de John Locke’un kıvılcım- larıyla tutuşacaktır… Aynı ethos’un içinden doğan dört felsefenin hikâyesi Dört Adalı… Locke’un kıvılcımlarından nasiplenen George Berkeley. onu birkaç kişinin oyuncağı haline getirmek de neyin nesi? O’da deney- cidir selefi Locke gibi ancak onun deneyciliğine kilise vitraylarının renkli ışıkları düşer. felsefesinin temeline kılıç kadar keskin bir gerçekliği dir etmesine rağmen tanrısal vitrayların üzerine şüphecilik sıvasını oturtmuştur. fizikte Galile’nin yaptığı çekmeye niyetlenmiştir. Britanya’nın bireyi yücelten dört John Locke’sa kılıç sanatlarında usta değildir çünkü o aklı kullanma büyük filozofu… zanaatinde yetkinleşmiştir. sorular. . Hiç beklenmedik bir anda… İki İngiliz. Tüm uğraşı aklın doğasını sorgulamak Solmaz Zelyut Hünler. Ve zamanı geldiğinde ve bilhassa bilgi teorisi özelinde yoğunlaşarak anlatıyor. Aydınlanmanın başlangıç alıyor Dört Adalı’da… Ve onların baş döndürücü arayışlarını siyaset filozofu olarak gördüğü hürmet bundandır. İngiliz felsefe çığırının dört önemli ismini ele ve yaşamı akılla düzenlemek üzerinedir. Skolastiğin kördüğümünlerine naturalizm ve ginler bundan kurtulur lakin Hume’un bilgi teorisini üzerine sorduğu empirizmle bileylenmiş keskin felsefesiyle aniden inmiştir Hobbes. Filozofların bin dereden su getiren spekülasyonlarına bir set çeker Berkeley ve şunu sorar: Hakikat tüm insanlığın feryadıysa. 6 DÖRT ADALI Hobbes-Locke-Berkeley-Hume Solmaz Zelyüt ‘Kılıçsız akit boş sözden ibarettir’. Neyse ki bil- de işte bu atılganlığı.

Elbette. dönüm noktasına giden . 233 sf. Bu türden tartışmaların gelip dayandığı asıl nokta da Hegel’in felsefesidir.” Hyppolite’in. kullanıma hazır nitelikleriyle t yapıtında buluna ir. Tüm kendini tamamlamış şeyler gibi.” Hegel’in felsefesindeki Marksizme kaynaklık etmiş olabilecek öğeleri.Bu yüzyılın tinsel çehresini belirlemeye yardım i söylenti gibi eden. ologie de l'esprit isi Hegel'in öğrenc yse yüz elli yıldır son atik anlamda arx'ın eserler mli bir tartışm inin nokta a Başyapıtı olan Kapital’de kendisini açıkça Hegel’in öğrencisi olarak ilân eden ve düşünceleriyle ayandığı asıl neredeyse yüz elli yıldır dünyayı hem düşünsel anlamda hem de pratik anlamda son derece el Üzerine Çal n ilişkisidir. Insanları “dünyada-varlık”. yol”un iği gösterd düşüncesinde gilidir. ışmalar ak olarak görüleb k okuma adan Kapital'i cektir.. onun açık bir yere açıklığını vermesidir…Şair. var olduğundan haklı nedenlerle kuşku duyacağımız şey bir “Heidegger’in düşüncesi R AKTOK & METİN eye yardım eden. Heidegger’in geç düşüncesinde gösterdiği gibi tüm bunlar unutulmuş varlık sorunuyla ilgilidir. Bu meşguliyet. Marx’ın olgunluk dönemi yoruma götüre kleri kisine dair söyledi Üzerine Marx ve Hegel Marx'ın l'in hem de mli bir başvur u kaynağı eserlerinin ardında yatan felsefi varsayımları.. Fred R. sadece aynı dili kullananlara ulaşabilir. . onun şiirsel sanat yapıtının dili. Heidegger’in bizleri çağırışına uygun düşecek şekilde. Onu bu derece önemli kılan. bu sefer ilk defa Türkçede yankı bulmaktadır.. felsefeyle ilişkisi halen önemli bir ayrıca hem Hegel'i uşçu felsefe açıyor. gel JEAN HYPPOLITE n Marx ve He malar yüzyılın önemli düşünürlerinden biridir Jean Hyppolite. 9 789758 717583 Herbert Marcuse’nin Us ve Devrim’i (1941) ve Georg Lukacs’ın Genç Hegel’inin (1948) yanında Marx ve Hegel ilişkisine dair üçüncü büyük ana kaynak olarak görülebilir. insanın Hannah Arendt ya da r “kaygılanım” Heidegger Fred R. insanın dünyaya olan bağının temelinden abilir. Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar’da (1955). kendi ı. “Hegel’in Fenomenoloji’sini okumuş olmadan Kapital’i okumak kaçınılmaz bir şekilde bir dizi yanlış yoruma götürecektir. yüzyılın . Hans-Georg Gadamer Yoksul bir çağda şairler “uçup gitmiş tanrıların izlerinin şarkısını” duyarlar ve “yakın ölümlülerin. o da o eski çağlara geri döner.. Onu bu derece n Barış Kılınç 1946 yılında egel çalışma ları Çeviren: Doğa açısından halen vazgeçilmez bir nitelik taşıyan 1947 yılında yayımladığı Genése et structure de Marx ve Heg yan 1947 yılında de la Phénoménologie de I’esprit de Hegel başlıklı çalışmasıdır. Heidegger Derleyenler: ÖZGÜ atikalarından leri çağırışına ürkçede yankı Aktok & Metin Bal Bir isimden fazlası yoktu aslında ortada. alışmalar'da (1955) cek lık etmiş olabile rinin ardında yatan sinin içerimlerini ve n etkilemiş bir düşünür olan Marx’ın eserlerinin kaynakları.. Marx’ın Hegel eleştirisinin içerimlerini ve bu eleştirilerde haklı olup olmadığını ve ayrıca hem Hegel’in hem de Marx’ın düşüncesinin varoluşçu felsefe içinde değerlendirilebilecek yönlerini tartışmaya açıyor. Marx’ın Hegel’le olan ilişkisine dair söyledikleri halen üzerinde düşünülmeye değer ve Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar bu anlamda hem Hegel’in hem de Marx’ın düşüncelerini kavramak açısından önemli bir başvuru kaynağı sunuyor. Hegel’in Üzerine Çalış nsa'da Hegel'i Fenomenoloji’sini 1946 yılında Fransızcaya çevirmiş olmasının yanısıra. ve geride bıraktığ mına ermiş şeyler tamamına ermiş bir şeydir. er Hans-Georg Gadam şarkısını” arın izlerinin desteklendiği bir “kaygılanım” ya da “kaygılı olma” biçimi tarafından yönlendirilir. Hegel çalışmaları a r süre boyunc lan 20. Marx’ın Hegel’le olan ilişkisidir. 15 TL. Annemarie Gethmann-Siefert . Felsefe. miras açmasıdır…Şa sanat i. Felsefe. sanatın doğasının halihazırda biçimlendirilmiş bir şeyi dönüştürmeye ya da zaten varlıkta bulunan bir şeyi kopyalamaya dayanmadığıdır. Fransa’da Hegel’in felsefesinin yayılmasını ve Jean Hyppolite uzun denebilecek bir süre boyunca düşünce dünyasına hükmetmesini sağlamış olan 20. 25 TL. Hegel anında Marx ve ilir. bir ağımız şey yoluyla esen rüzgâr tıpkı binlerce yıl öncesinden Platon’un eserlerinden bize doğru savrulan … düşünü şü”dür yıl pkı binlerce bu lan rüzgar gibi rüzgâr gibi bu yüzyıla ait değildir. Jean Hyppolite. Hyppo içinde lite'in s ve Devrim'i (1941) ve tartışma konusudur. İnsanla r la iş gören varlıkla ir. yol”un izini sürerler. onun şiirsel insanların karşısına çıkar. FELSEFE 7 MARX VE HEGEL ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Jean Hyppolite Çeviren: Doğan Barış Kılınç. izini ına giden . Hyppolite’in eseri. 423 sf.. Bu dünya öncelikli olarak el-verir. Çok eski çağlardan gelmektedir ve geride bıraktığı. ISBN: 978-975-8717-58-3 Jean Wahl ve Alexandre Kojéve ile birlikte. Dallym ar Varlık ve Zaman epistemik ve soyut aklı ön plana çıkartarak insanları “akılcı hayvanlar” olarak ortaya koymaz. bu anlamda. olduğunu ileri ırda ğasının halihaz n aten varlıkta buluna n varlıklar olarak ele alır. kullanıma hazır meşguliyet. Hannah Arendt BAL ve lana çıkartmaz rı koymaz. Onun anlatmak istediği şey. yani dünyanın zengin dokusuyla iş gören sürer. ISBN: 978-975-8717-55-2 Düşünceyi mesken tutmuş bir filozofun patikalarından derlenmiş bu önemli metinler. miras aldığı ve kullandığı dile öylesine bağlıdır ki. Dallymayr fert marie Gethmann-Sie Heidegger sanatın özünün şiirleştirme süreci olduğunu ileri sürer. ama bu isim Almanya’yı baştan başa adeta gizemli Derleyenler: Özgür sim Almanya'yı bir kral hakkında söylenti gibi dolaşmaktaydı. Sanat yapıtında bulunan doğruluk olayının özü. HEIDEGGER Editörler: Özgür Aktok & Metin Bal.

Yapıtlarını bu bir bir bir irdelemek yerine.. Deleuze’ün karmaşık ontolojik projesi ve terminolojisine açıklık . Çeviren: Cem Soydemir.50 TL. düşüncenin labiren ak vb. öncelikle felsefenin e ve bizden. daha gücüyle sine tanıklık' gücünün ların gelişim kavramı etrafında analitik felsefeden anlatı theorisine. Gilles Deleuze’ün kendisinin de sormuş olabileceği bir soru. felsefi fikirlerini bilim ve sanattan yararlanarak geliştirmiş bir felsefeci.. kimbilir? Değil mi ki. Yeni düşünce ve yazma üslupları yaratıyor. 28 TL. Deleuze. dil felsefesinden eylem felsefesine. 215 sf. baskı. ‘Ne Kendi Kimseye Benzer Ne Kimse Kendisine’?” GILLES DELEUZE Claire Colebrook 2. ‘Kendi’ has görüsüyle. kelimelere dilden dile kıymet bahşeden dille söylendikte. adını filozoflar kitâbesinin mahsûs mahallinde silinmez bir satıra oymayı Başkası olarak zorunlu kılar. üzerind ruya kavramlar Gilles Deleuze e açıklık terminolojisin lojik projesi ve kavramlar üzerinde yoğunlaşıyor. alanlarda düşüncenin labirentinde geziniyor. . zihni en açmazlı sapaklarda sınayarak düşünmeyi rüşdüne vardıran yegâne kaynak bu güçtür belki de. çalışma miş bir felsefe ci. Yapıtlarını bir bu. Davete icâbet düşünme çırağının usta düşünür rehberliğinde ârıyla atılan ve yürütülecek mâcerâlı yolculuğa herbir güzergâhta adım adım eşlik etmesini gerektirir. Felsefe. s Çeviri: Hakkı Hünle r kubbesindeki yankısı. felsefe. 570 sf. Deleuzecü bir yaklaşım benimseyerek. film. sanat.” CLAIRE COLEBROO ir Çeviren: Cem Soydem e'ün kendisinin de Claire Colebrook son derece akıcı bir üslupla kaleme aldığı bu çalışmasında. Eserleriyle ölümsüzleşen düşünürün beka msilcilerinden üzleşen düşünü kitâbesinin mahsû ayı zorunlu rün kılar. Birçok bakımdan bu. Hayatı dönüştürmeye yönelik yeni düşünce tarzlarında ısrar ediyor. ak ele almıyo ları olojisi ve kavram ün özgün termin ca aynı hayatı boyun uze. çalışma hayatı boyunca aynı kavramları farklı bağlamlarda tekrar tekrar geliştirmiş bir felsefeci. ün özgün terminolojisi ve kavramları üzerinde duruyor. Edebiyat. Felsefe. Deleuze’ün felsefeci olarak ne önerdiğini anlamak istiyorsak. yüzyıldaki en PAUL RICOEUR Kendisi Kendisine' Paul Ricœur batı biri verimli temsilcilerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ne var ki bu davet kitabın zengin içeriğini bir çırpıda alitik felsefeden özdeşlik Kendisi fesine. ISBN: 978-975-8717-53-8 PAUL RICOEUR ‘Ne Kendi Kimseye Benzer Ne Kimse Kendisine’ Başkası olarak “20 Mayıs 2005’te hayata gözlerini yuman Paul Ricoeur batı felsefesinin 20... IRE COLEBROOK CLA Deleuze. psikanaliz. kişisel arda ni en açmazlı sapakl bu ıran yegâne kaynak dile dilden ki. her türlü hayatın gücünün sorunlar geliştirme gücü olduğunda ısrar ederdi. tekrar geliştir da tekrar Colebrook da. çünkü Deleuze önemli r ediyor. Daha ilk adımda zihni alabildiğine kamaştıran başlık düşünmeyi çarpıcı ve vaadkâr bir serüvene atılmaya davet eder. alanlarda r çıkarm er alıp sonuçla yattan örnekl Colebrook. r bize. kelimelere özdeşlik / kimlik hermeneutiğinden ahlâk metafiziğine. uç boyutta düşünmeyi talep ediyor bizden. Tıpkı fiziksel organların gelişim gücünün bedeni erginliğe eriştirdiği gibi. çünkü n yararlanarak felsefe . kişisel kendilik- metafiziğine. Gündelik hayattan örnekler alıp sonuçlar çıkarmak yerine. toplumsal teori vb. ISBN: 978-975-8717-48-4 “Deleuze?. Deleuze. Gilles Deleuz kabul şeyi olduğu gibi Deleuze. her K ma yalnızca insan ” nda ısrar ederdi… tirme gücü olduğu umcularının çoğunl kaleme aldığı e akıcı bir üslupla ukla yaptığı gibi r. 13. 8 BAŞKASI OLARAK KENDİSİ Paul Ricoeur Çeviren: Hakkı Hünler. işe baştan başlıyor ve doğrudan doğruya eyerek. Yeni düşünc meyi talep ediyor ürmeye yönelik yeni yor. geliştirmiş genetik bilimi. kendilik başkalık dialektiğinden özne Kendi Kimsey e Benzer Ne felsefelerinin ufku ötesine işâret eden mümkün bir ontolojiye uzanan bu zahmetli yolalışta sadık ve azimkâr yoldaşlığı terk etmeden sürdüren çıraklığın tek ödülü. daha has söylendikte ‘başkası olarak kendisine tanıklık’ gücüyle donanmaktadır. insan ömrünün bütünü itibârıyla atılan ve atılacak herbir adımda ‘kendine tanıklık’ görüşüyle. Hayatı dönüşt sanat ve bilimle niçin ilişkili olduğunu anlamamız gerektiğini söylüyor bize. psikanaliz. Deleuze yorumcularının çoğunlukla yaptığı gibi Deleuze’ü kronolojik olarak ele almıyor. işe baştan bir yaklaşım benims e yoğunlaşıyor. genetik bilimi. hiçbir türlü hayatı değil. Ricoeur’ün kaleme aldığı pek geniş hacimli felsefî tefekkür külliyâtı içerisinde ür mli felsefî tefekk en alımlı kkat çeken bu başlığını taşıyan gözkamaştırıcılığıyla dikkat çeken en alımlı eserlerden biri de Başkası Olarak Kendisi başlığı başlık ne kamaştıran davet vene atılmaya çırpıda n içeriğini bir e vete icâbet düşünm lı yürütülecek mâcerâni adım eşlik etmesi anlatı taşıyan bu kitabdır. işâret inin ufku ötesine bu zahmetli yolalış den sürdüren ta çıraklığın atılacak özetleyivermeyi imkânsızlaştırır da. hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmezdi ve hayatın gücünün ama yalnızca insan hayatı Gilles Deleuze değil. tinde getirmeye çalışıyor ve bunda da başarılı oluyor. a da başarılı oluyor anlamak ne önerdiğini elsefeci olarak ilişkili ve bilimle niçin efenin sanat Deleuze en ektiğini söylüyo bilim ve sanatta anat.

Alman filozof Wilhelm Dilthey için Yeni Bilim. umutsuzluğun ben’ine çiviler!” Søren Kierkegaard. senin için herşey kaybedilmiştir. başkalarında bulamadığı hayal dünyasını Vico’da bulur. filolojik. ister seni kaplayan bu görkem oğrusu diyalek Ölümcül Hastalık varlığı ile sonsuz i olma sürecin ül hastalıktır. Vico. ister dünya durduğu sürece ünün yüceltilsin. eğitim. Hegel'de bireyin sefesine karşı ıştır. Döngüselci tarih anlayışı. Mukadder Yakupoğlu. tarihsel yaşamın mitolojik. Romantik tarihçi Jules Michelet. gibi avaşan kişi ir. hukuksal ve dinsel yönden kavranması gerektiği ve buna benzer birçok değerli düşünce onun bize mirasıdır. unu ortaya çıkarm konusunda. Herder ve Hamann Yeni Bilim’i okumuşlardır. sosyal bilimlerin tüm alanlarında en temel nokta­lara ulaşıncaya dek derin ve bir daha silinemeyecek büyük izler bı­rakmıştır. filolog. içindedir. hukukçu. Tüm yaşamını büyük bir tutkuyla adadığı bu yapıtı dil. bu eserinde Tanrı’nın yarattığı tabiatın yanında insanın kendi yarattığı dünya olan toplum ve kültür dünyasının nasıl bir yöntemle incelenmesi gerektiği üzerine düşünmüştür. O’nun fikirleri pragmatizm. O. Günümüzde Vico sadece felsefe. Çeviren M. Vico’yu zikretmiş. çılgın ve kısır alık Ölümcül Hastzl çabamız bitti. azdır. sonsuzlukta olduğu gibi –erkeğin veya kadının. “Bu hastalığın fizikse l tüm insansal betimlemeleri aşsın. Baskı. Ve eğer yaşamın yalnızca umutsuzluğu taşıyorsa gerisinin hiçbir önemi yoktur! İster ISBN 978-975 -8717-06-4 zaferler isterse yenilgiler söz konusu olsun. birçokları gibi “Vico’dan doğdum” demiştir. Goethe. dünyanın kum saati boşaldı ve yüzyılın tüm gürültüleri sustu. politika. estetik. Yeni Bilim adlı eseriyle geniş bir okur kesiminin. yakınlarına gelince. insanı tik isimsiz ve unutulmuş olarak sayısız kalabalıkların içinde kaybol. Vico’yu mitin ve mitolojinin gerçek kâşifi ilân etmiştir. Felsefe. her tarihsel durumun kendi biricik iç yapısında ve bu iç yapı aracılığıyla anlaşılması. Marx. kölenin veya efendinin. . şiir. sonsuzluk milyonlarca benzerinden her biri için olduğu gibi senin için can lığın işkencesi. kanun. Vico’nun fikirlerini yayan ilk İngilizdir. Felsefe. suçlu bir aşkın meyvesi gibi içine sokup sokmadığından veya umutsuz olarak ve diğerlerine nefret duyarak öfkeye kapılıp kapılmadığın an irden ve doğrud en üst r.varoluşçuluk ve yapısalcılık gibi birçok hareketi 17-29-3 SBN 978-975-87 öncelemiştir. İktisatçı Joseph Schumpeter. Hegel’den Trotsky’ye kadar birçok isim Vico’yu selâmlamıştır. sonsuzluk seni artık hiç içine almaz. 9 ÖLÜMCÜL HASTALIK UMUTSUZLUK Søren Kierkegaard 4. Ve Umutsuzluk stalık demek ın hiçbir özü yaşam e yapıtlar vermes en temel sorunl ine arını bilip bilmediğin veya bu umutsuzluğu bir korku gizi gibi. Alman romantikleri. 144 sf.” me hâli içinded de tek bir konuda bilgiyle donanacaktır: Yaşamının umutsuz olup olmadığı ve umutsuzsa bunu hiçbir sinden sonra tir. tarih ya da sosyolojide değil. ISBN: 975-8717- 06-4 rd Søren Kierkegaa “Ve kum saati. Coleridge. tarihçi ve retorik ustası Giambattista Vico. metafizik. Ölümcül Hastalık Umutsuzluk YENİ BİLİM Giambattista Vico Çeviren: Sema Önal. tarihin bir edimler dizisi olarak karşımıza çıkması. 527 sf. filozofların. Sorokin. mutlunun veya mutsuzun olduğu gibi– herşey sessizlik Çeviren: M. Ernst Cassirer. James Joyce. 30 TL. ister insanlar. entelektüellerin ve şairlerin doğrudan ilham kaynağı olmuştur. başın ister tacın parıltısını taşısın ister basit insanların arasında kaybolsun. Vico ile yakından ilgilenmiştir. 11 TL. çünkü insan günlerin sıkıntılarına ve alınterlerine sahip ol. tarihsicilik. Yeats. Batı’da modern tarih felsefesinin tahtına ilk Giambattista Vico çıkar. Mukadd rkalı filozo f. kültür felsefesi ve mitoloji felsefesinin kurucusu sayılır. seni hiç tanımamıştır veya daha da kötüsü seni tanırken seni kendi ben’ine. zenginin Umutsu uk Søren Kierkegaa er Yakupoğlu veya yoksulun. yeni bir çıkış noktası sayılmıştır. ister yalnızca dir. ne olursan ol seni yargıların en acısı. ister rd tsuzluk yoluyla n. Vico’yu “sosyal bilimler alanındaki en büyük düşünürlerden biri” olarak kaydeder. en alçaltıcısı ile vursunlar. kültür konularında ana güzergâh. ISBN 978-975-8717-29-3 İtalyan filozof. toplum. Vico’yu das Kapital’de tartışmış. modern düşüncenin en büyük başarılarından biridir.

düşünüm geliştir ayan üzerine bir düşüncesini makale ise. olan bir dil re tercüman olmak ci üzerind e bir etki belli bir etkinlik yaratmaya yönelik perspektifi içinde geliştirir. söze sığmayan üzerine bir düşünüm üşünce anlayış biçimi anlayışı yaşam arı mefhumu ve İşlevi Pierre Hadot eye götürür. tışma odağı oluştur ophicus (ve onun us Logico-Philos ) ile Prototractatus ooks 1914-1916 Wittgenstein'ı n Elinizdeki çalışmada. felsefe tarihinde bunu iki tein kere gerçekleştiren yalnızca Wittgenstein’dır. felsefi yönelimlere u yeni düşüncesini karakterize eden dil dolayımlı felsefi yönelimlere önemli bir ivme kazandıran bu çifte alenin sunduğ müdahalenin sunduğu yeni olanaklar. Felsefe. erken değerlendirmek yi ine yaptığı eklenti sini dönem felsefe enstein'ın erken an. Yakın dönem eseri Tractatus nde çalışan erken mantığı içinde stein isi. Çeviren: Murat Erşen. Tractatus Logico-Philosophicus (ve onun önhazırlıklarını içeren Notebooks Ali Utku izi soruna. ifade edilemez” edilen. ni bir yön verdiği n yalnızc a leştire kere gerçek Ayna”yı (Dil'i) karşısına “Büyük kapsamlı bir natı durumundaki kopmaları ve süreklilikleri birlikte barındıran iki ayrı girişimle “iki kere felsefe”. Wittgenstien’ın dile getirdiği “Dil içinde ifade edilen. İlki. ve bu keşfin yarattığ gerekse i yeri. bu temsil eden Felsefi metinde açık ifadesin ımızda yarattığ ı büyük i Tractatus logico Philosphicus’a hasredilen ilk iki metin. dil ile ir. 9 TL. dili bir “oyun” eseri Felsefi geç ığını sorgulayan likleri birlikte opmaları ve sürekliYakın dönem “iki kere felsefe dil dolayım lı ”. Baskı. dili bir “oyun” mantığı içinde kurabilmek için “fark”ın mantığını sorgulayan geç eseri Felsefi İncelemeler’le özdeşleştirilen. gerekse yüzyılımızın düşünce ikliminde yarattığı etkisi tartışılmaz derecede önemli olan bu büyük filozofun devrimci boyutu…Nihayet ve belki de en önemlisi. gerek dünya dot. ISBN: 978-975-8717-46-0 Ali Utku Her büyük filozofun felsefeye yeni bir yön verdiği söylenebilirse. u çifte müdah uyor. dünyanın karşısına “Büyük Ayna”yı (Dil’i) Ludwig Wittgens Felsefe koyabilmek için “aynı”nın teminatı durumundaki kapsamlı bir öğretiyle mantığın ideal düzleminde Ludwig Wittgen Dilin Sınırları ve Erken Döneminde söylenebilirse. birbirinden ayrılmaz tamamlayıcı bir bütündür. . Ve felsefe hayretle başlar: “Dünyanın nasıl olduğu değildir gizemli olan. dinleyici üzerinde bir etki yaratmaya yönelik dil oyunları vardır… Felsefi dil belli bir etkinlik perspektifi içinde “ruhsal bir talim” olarak anlaşılmalıdır. çalışan erken eseri Tractatus Logico-Philosophicus’la ve ikincisi. Wittgenstein’ın erken dönem felsefesini belirleyen “resim teorisi”nin talepleri ve sonuçları açısından. Wittgenstein’ın ikinci dönem düşüncesini temsil eden Felsefi Soruşturmalar’ı konu alan son iki makale ise. hâlâ çok canlı bir tartışma odağı oluşturuyor. İkinci olarak. Wittgenstein felsefesinin neredeyse Wittgenstein ve hiç bilinmediği bir dönemde. olmasıdır. ISBN: 978-975-9717-47-7 Pierre Hadot Büyük antik felsefe uzmanı Pierre Hadot. Daha önemlisi. 16 TL. felsefi söylem belli bir yaşam tarzının seçiminden bağımsız salt teorik bir etkinlik değildir. teorik yapıyı belirleyen argümantasyon ve yapısal/mantıksal çözümlemeler bağlamında sorunlaştırılıyor. İşlevi nesneleri göstermek ve düşüncelere tercüman olmak olan bir dil yoktur. den tarzının seçimin belli bir yaşam felsefi söz ve eylem. dil ile ifade edilemez” formülünden hareketle. onun dile getirdiği yepyeni bir anlayışın bir filozofun düşünce Wittgenstein ve Erşen Çeviren: Murat güzergâhında oynadığı belirleyici rol ve bu keşfin yarattığı açılımlar. Wittgenstien'ın son derece özetleyici ve anlaşılır bir izahı. bu küçük ama derin kitapta en üç felsefi hikâye inin neredeyse sunmaktadır hiç bilinmediği bir felsefe tarihi içindeki yeri. felsefenin geleneksel anlamından koparılışı ve atfedilen yeni anlam ve görevlerle yeniden tanımlanışı. bu küçük ama derin kitapta Wittgenstein ile ilgili birbiri Dilin Sınırla rı içine geçen üç felsefi hikâye sunmaktadır okuyucuya: İlkin. felsefi söylem ve filozofça yaşam. değildir. bu metinde açık ifadesini bulan devrimci dil teorisinin dil ve düşünce alıdır.”…Wittgenstein’ın analitik-pozitivist düşüncesinin ötesinde mistik olana dair getirdiği açılıma kulak vermek isteyenler için… LUDWIG WITTGENSTEIN Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe Ali Utku 296 sf. e filozofun düşünc bir anlayışın bir ı açılımlar. 117 sf. lışı ve atfedilen yeni teorik yapıyı belirley lemeler bağlam en ında 1914-1916 ile Prototractatus) çevriminde yer alan bir dizi soruna. sonuçları açısınd n talepleri ve mından koparı n tanımlanışı. 10 WITTGENSTEIN VE DİLİN SINIRLARI Pierre Hadot 2. üzerine düşünm yoktur. ama başka şeyler arasında. Aksine söz ve eylem. e tarihi içindek Dilin Sınırları az derecede Wittgenstein’ın birbirinden farklı olan ama birbirini tamamlayan iki ayrı dönemindeki tezlerinin attığı etkisi tartışılm de Nihayet ve belki mci boyutu… birbirin i olan ama inden farklı ici ve derece özetley ezlerinin son edilen ilk iki metin. Aksine bir z tamamlayıcı anlayışımızda yarattığı büyük etkiler üzerine odaklanır: dil oyunları mefhumu ve yaşam biçimi irbirinden ayrılma değildir nın nasıl olduğu aşlar: “Dünya k-pozi tivist in'ın analiti …Witt genste kulak vermek i açılıma ana dair getirdiğ anlayışı Hadot’yu felsefî söylemin doğası üzerine düşünmeye götürür. Felsefe. erken Wittgenstein’ın felsefenin mantıksal çözüm artı ve eksi hanelerine yaptığı eklentiyi değerlendirmek amacıyla yaklaşılıyor.

aklýn bunda ini n ele alır. Spinoza. i Güçsüz bir bedenden yükselen ateş. şüphe yok ki bir dehanın tüm parıltısına kavuşmuştur. bilgi. Çeviren: Takiyettin Mengüşoğlu. doðaya lýk verebilme e kadar hiç günümüze kadar hiç eksilmemiştir. “Ne bilebiliriz?” sorusuna. . inanç ve yargılarımız konusunda hiçbir düşünür. kendinden önceki felsefi gelenekleri kendi merkezinde toplamayı başarabilmiştir. aklın bundan daha az önemli olmayan başka bir sorusunu ilâve etmiştir: “Ne yapmalıyız?” Nihayetinde. ISBN 978-975-8717- 32-3 He inz Heimsoeth Yaşam süreçleri yaptığımız felsefe ölçüsünde anlam kazanır. çıkabileceği en yüksek noktadan kavrayabilmek tamamen vermiş olduğumuz karara bağlıdır. aynı mutlak kesinlikte karşılık verebilme iradesini göstermiştir. metafizik cepheleri gözden geçirmiş. derin bilgisini özlü anlatımıyla birleştiren Heinz Heimsoeth. Kant. iyi ve kötü gibi bütün karşıtlıklar bu denklemin her iki tarafında yer alır ve Kantçı felsefede mükemmel çözüme kavuşurlar. Kantçı düşüncenin en önemli yorumcularından kabul edilen Heinz Heimsoeth. 11 TL. İdeal bir felsefe eğitimi için. doğaya karşı Kant'ýn Felsefes aynı ölçülerde. bağlamından kopartılmış. “Üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlâk yasası” yeryüzünde mdeki ahlâk de bu büyü var olduğu müddetçe de bu büyü yaşamaya devam edecektir. Kant. Baskı. saf ve bütünlüklü olanın çağrısıdır. Doğanın özgürlüğü ile insanın ödev ahlâkı. Hegel ve Descartes’a ve bu düşünürlerin en önemli takipçilerine daha çok vakit ayırmalıdır. Akıl ve duygu. “yüce”ye dair rlikte. Baskı. Kant. Felsefe. iniş ve çıkışlarıyla birlikte. Uzun bir geleneği olan ve kendi içinde göndermeleri nlatýmýyla birleþt dair en de felsefeye olan bu dile erişildiği takdirde İlk Çağ düşünürlerinin sormuş olduğu soruları bugün biz de sorabiliriz: “İnsan nedir?” “Hakikat Nedir? “Kendi varlığımın sırrına nasıl inebilirim?” Büyük soruları kendimize sorma cesaretini göstermeden önce tıpkı bir felsefe öğrencisinin yaptığı gibi klasik düşünürlere. tüm duyumcu.50 TL. Kant ý rel ve kuþatýc uluþunu tüm dinden önceki Kant'ýn Felsefes e topla mayý isist. Bunun unutmuþ tüm Çeviren: Takiye ttin Mengüþoðlu Yüzeyde sürüp giden bütün telaşların ötesinde sadece varlıkların özü bilinmeye ve tanınmaya h değerdir. bu süreci basitleştirmek veya onu Felsefenin am kazanýr. tran­sen­ ir: nu ilâve etmiþt e pratik aklý temel i olarak yer aldýðý ýn özgürlüðü ile in den­tal idealizmin imkânlarını araştırmıştır. sade bir üslup. bu müziğin notalarını oluşturur. Ýdeal bir felsefe ünmenin ilkeler i. Felsefe yapmak. değer. 8. en yüksek Heinz Heimsoet olduðumuz ri Temel Disiplinle görüntülerin mýþ oluruz. Platon. insan doğasının kuruluşunu tüm nesnelliğiyle rler konusunda. Kant’ın büyüsü Heinz Heimsoet þoðlu bir dehanýn Çeviren: Takiyettin Mengü en yükselen ðini. Sýradan bir mayabilir ama Felsefeyi tercih etmekle sahte görüntülerin egemenliğini bir nebze olsun sekteye uğratmış oluruz. ISBN 978-975-8717-31-6 Heinz Heimsoet h Königsbergli filozofun düşünceleri. 11 KANT’IN FELSEFESİ Heinz Heimsoeth 4. bu müzið e kötü gibi bütün a yer alýr ve Kantçý bilgimizi ortaya koymuştur. varlığını unutmuş tüm şeyler için Sokrates “dünyada gereksinmediğim ne çok şey var!” hatırlatmasını yapmaktadır. 124 sf. Ontoloji sayesinde varlığın temel yapısı ve diğer Disiplinler keşfedilmelidir. yalnızca felsefe tarihi ve düşünürlerin yaşam ve görüşlerini okumaktan rlerin en öneml . kendine özgü bir geleneði olan riþildiði takdird e Bunun dışında. emprisist. Etik ve estetik değerler konusunda. Kant felsefesinin özüne dair çetrefil meseleleri. metafizik tal idealizmin kadar eleştirel ve kuşatıcı olmamıştır. h e yargýlarýmýz Akıl. 189 sf. nmaya deðer rýsýdýr. Kant. Hume. Bunlardan da öte felsefe. ahlâk. Çeviren: Takiyettin Mengüşoğlu. insanın ve evrenin sırrına dâhil edilme isteğini. inde sadece r. Felsefe. Yani. Bu kitapta. FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ Heinz Heimsoeth 4. sistematik bir biçimde felsefeye dair en temel disiplinleri aktarmaktadır. Metafizik sayesinde evrenle kurulan bütünlüklü ilişki. Mantık sayesinde düşünmenin ilkeleri. Kant’ın felsefesi insanın içinde bir ‘özne’ olarak yer aldığı kusursuz bir matematiğe benzer. bütünlüklü iliþki. Öncelikli olarak o. geçmiyor. Aristoteles. Sıradan bir yaşam için varlıkların özüne inmek gerekli olmayabilir ama varlıkların özü im ne çok þey Felsefenin Tem nürlerin yaþam ardan da öte k ya da ünlü gisine' ulaþma k için de sıradan bir yaşam yaşanmaya değer değildir. Felsefe. Bu küçük kitapta. teorik akıl ile pratik aklı temel bir sorun rak bir anlatým olarak günyüzüne çıkarabilmiştir. düşünmenin imkânını yakalamak ya da ünlü biçimiyle söyleyecek olursak ‘hakikat sevgisine’ ulaşmak demektir. de arý bugün biz ýn el Disiplinleri “Kendi varlýðým ini göstermeden ptýðý gibi klasik . ahlâk metafiziğinin ilkelerini li yorumcularýn efesinin özüne dan dair ve saptamştır. metafizik. Aklın bilinebilir sınırlarını göstermiş. i Felsefe yapmak. Spinoza. felsefenin kendine ler ve diðer Disiplin iren özgü kullandığı dil ile konuşmak demektir. berrak bir anlatım ve büyük bir ustalıkla çözümlemektedir. Aklýn bilinebilir ðinin ilkeler a.

yüzyıl. on sekizinci yüzyılda. G. felsefe şimdideki işin kmiştir. Baskı. her ut akıl kavram türden yerellik sallaştırması. anlatılması tarihin işi olan olayların akışını yöneten genel yasa­la­rın keşfiydi. G. ‘Tarih felsefesi’ terimini. 432 sf. ISBN 975871722-7 Haz: Doğan Özle m Tarih ve felsefe terimleri. genelde ise düşüncenin yönteminin e düşünmenin yal bilimler üzerin özümsenmesini ilinmesini ve alanda bir giriş kitabı olmanın ilemeyecek bir ne olacağı sorusu üzerine yeni kavrayışların şekillenmesine önayak olmuştur. Croce. Çeviren: Kurtuluş Dinçer. Marx. Rickert. kendi tikel anlamlarını ancak ve sadece tarih sayesinde ve tarihte kazandığı Seçme Metinler ndığı fikri. esişim nokta larınd amaç ediniyor. 'Geçm nda bir tarihs 9. özel anlamda felsefenin. ‘sonuçlarından hiçbir zaman öğrenilemeyecek bir etkinlik’ olan felsefenin içine dolayımsız bir şekilde nüfuz edebilmeyi ve yüzyıllarca ilişkileri sorunlu addedilmiş tarih ile felsefenin farklı kesişim noktalarındaki belli başlı S E F E F E L problemleri göstermeyi amaç ediniyor. Evrene ve kendine ilişkin bilgi elde etme çabasında insanı yeterince nel paradigmas in bilgi elde etme çabasında mın. TARİH FELSEFESİ Seçme Metinler Herder-Kant-Fichte-Schelling-Hegel-Schopenhauer Haz: Doğan Özlem-Güçlü Ateşoğlu. 237 sf. 17. Ortaçağ'da lling . Felsefe. . yüzyıl. tarihin yapısı. larını ancak ve sadec e tarih yi yeni bir dahası her birinin. 13 TL. Tarih Tasarımı’nda modern tarih tasarımının Herodotos’tan yirminci yüz­yıla dek nasıl geliştiğine dair tarihsel bir betimleme sunulmaktadır. tarih alınm ası. Herder. TARİH TASARIM onunla eleştirel ya da bilimsel ta­rih­ten. bu alanda bir giriş kitabı olmanın ötesinde.Hegel - emde ise. Spengler ve Bergson’un tarihin doğasına ilişkin yaklaşımları aralarındaki ilişki gözetilerek bütünlüklü olarak tartışılmaktadır. felsefeyi yeni bir yörüngenin eksenine çekmiştir. düşünce tarihinde o çağın genel ci. Dilthey. Toynbee. ı haline gelmiş - Herder . Simmel.Sche paradigması haline gelmiştir. Diğer bölümlerde ise Descartes. bu çağı izleyen dönemde ise. Collingwood 4. bir tarih yüzyılı olmuş. Schiller. onlar için tarih felsefesi. fikri. Kant. Günümüzde sosyal hiçbir zaman öğren şekilde nüfuz içine dolayımsız a ilişkileri sorun bir lu addedilmiş tarih aki belli başlı bilimler üzerine düşünmenin olanağı.50 TL. Antikçağ’da insanın doğa üzerine düşünerek kendi bilgisini leriyle ilişkisi Tarih Fe lsefesi kazanma süreci. ada ele ı minin ne olacağ şüncenin yönte k nmesine önaya ayışların şekille ile felsefenin bir arada ele alınması. ‘Geçmişin şimdideki sürekli etkililiği’ özel anlamda anlamında bir tarihsellik bilincinin gelişmesiyle birlikte tüm 19. Felsefe. bir tarih ellik bilincinin yüzyılı olmuş. kendi kafasında kendi kendine kurduğu bir tarihsel düşün­me tipinden başka bir şey kastetmeyen Voltaire buldu. yüzyıllardır birbirleriyle ilişkisi olmayan alanları nitelemek için Güçlü Ateşoğlu kullanılagelmiş olan terimlerdir. ISBN 978-975-8717-30- 9 ood R. Tarih Felsefesi kitabı. Terimin üçüncü bir kullanımı çeşitli on doku­zun­cu yüzyıl pozitivistlerinde bulunur. İlk bölümde Collingwood. özellikle 18.Fichte . bu sürecin bilinmesini ve özümsenmesini gerektirmektedir. Aynı adı He­gel ile on dokuzuncu yüzyıl sonundaki başka düşünürler od de kul­­landı. ama ona çok farklı bir anlam verdiler ve tarih felsefesini evrensel tarih ya da dünya Tarih Tasarımı tarihi anlamına gelen bir şey ola­rak gördüler. Collingw I Bu kitap tarih felsefesi üzerine bir denemedir. ni tarihe terk ettiği. 12 TARİH TASARIMI R. yüzyıldan başlayarak yerini tarihe terk ettiği. özellikle yen bu üç dolayı dahası her tatmin etmeyen bu üç dolayımın. Hegel. Collingwo ş Dinçer Çeviren: Kurtulu yeri­ne. Ortaçağ’da yerini tanrıya bırakmış. tarihçinin eski kitaplarda bulduğu öyküleri yinelemek R. G. konusu ve yöntemine ilişkin Yunan-Roma tarih yazımından çeşitli örnekler sunmaktadır. her türden Seçme Metinler yıllardır birbir Tarih Felsefesi iş olan için kullanılagelm erek nın doğa üzerin e düşün yerini tanrıya Schopenhauer yerellik ve tarihsellikten uzak soyut akıl kavramsallaştırması.Kant .

” AHLÂKIN VE DİNİN İKİ KAYNAĞI Henri Bergson Çeviren: M. Sartre’dan önce ilk defa Fichte’nin kullandığı bir sözdür. bilinçli bir varlık için var olmanın değişmek olduğunu kabul Ahlâkın ve Dini sezgi nu yaln›zca er Yakupo¤lu Çeviri: M. modern felsefeye diyalektik düşünme yöntemini getiren Fichte’nin onlara mirasıdır. fakat bütün gerçeklik için böyledir. Alman İdealizmi üçlemesinin ilk kitabı olarak düşünülen Fichte.. Filozofun en önemli eserlerinden yapılan çeviriler kadar. 16 TL. Eyüp Ali Kılıças Ülkemizde Alman İdealizmi’nin doğru dürüst bilinmemesi ve öğretil(e)memesi. yasadan bir mekanik ülkülerine ulaşır. gerçeklik süredir ve bunu yalnızca sezgi HENRI BERGSO 3 TASARIM n Ahlâkın ve Dini HENRI BERGSON kavrayabilir. ne ulafl›r. ISBN: 975-8717-16-2 Johann Gottlieb Fichte. varlığını felsefecilerin. Çünkü bu başka ahlâkın özelliği tam da budur. Felsefe. onu sürükleyen akımla derinden sarsılmış olarak. ISBN: 975-8717-07-3 09 0 312 466 28 Ünlü Fransız felsefeci Henri Bergson’un düşünce tarihinde özgün bir yeri vardır. düşünür ve siyaset adamını kendi yörüngesine çekmeyi başarmıştır.. Kant sonrası Alman felsefesinin en önemli filozoflarından biridir. Locke. sanatçıların ve büyük mas›n› isteyen onu ça¤›ran azgeçer. eylemlerinin bir toplamıdır” sözü.. Kant’ın mi I Eleştirel Felsefesi’ni bütünlüklü ve sistematik bir idealist metafiziğe dönüştürme yönündeki Alman İdealiz Fichte çabasıyla tanınır. Mukadd eder. işte böyle önemli bir açığı kapatma amacını taşımaktadır. 27 TL. Felsefe. 280 sf. felsefe tarihini gerçek anlamda bilmenin önüne büyük engeller çıkartmaktadır. zira değişmek olgunlaşmak demektir. beni özgürlüğe ve sorumluluğa davet eder” sözlerindeki etik düşünce. bilinçli de¤iflme k der. yalnızca varolurlar. cansız varlık değildir. zira her adımda tarihinde özgün n fley madde. 20. Bu. diğeri sezgiye dayalıdır. varoluşları bir çağrıdır. içinde eridiği bir esrime hâli veya kendinden geçiş hâli gelir. Sanki onu çağıran bir sesi dinliyormuş gibi durur. Sanki b›rak›r.” “Ruh. yüzyılın düşünürlerine ve düşüncelerine geçilmesi. ANKARA N gerçekten varolan şey madde. türün ve bireyin birbirlerini dairesel olarak koşullandırmasını isteyen yasadan bir an için kurtularak. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Levinas’ı yaklaşık olarak iki yüzyıl öncesiyle Hazırlayanlar: lan . Bergson k ndi kendini yaratma k fakat bütün gerçekli takdirde k anlad›¤›m›z mel yaklafl›m › dura¤an gelişmeyi. n özelli¤i tam bir ça¤r› kurduğu temel karşıtlıktır. O. Çağırmak zorunda değillerdir. 13 ALMAN İDEALİZMİ: FICHTE Haz: Eyüp Ali Kılıçaslan & Güçlü Ateşoğlu 548 sf. Sonra büyük eçifl hâli gelir. Hegel ve Marx’ın diyalektik yöntemi. Sonra büyük bir neşe. Gelecek hiçbir zaman geçmişin benzeri olamaz. tam ve mükemmel ahlâkta bir çağrı vardır. Mukadder Yakupoğlu. Daha sonra kendini ileriye doğru bırakır. Bu sebeple.. Doğal ödev baskı veya zorlamayken. Bu karşıtlıklardan birinin kökleri zihindedir ve bilime. Onu hareket ettiren gücü doğrudan algılayamaz ama simgesel bir görmeyle onun tanımlanamaz varlığını hisseder veya keşfeder. Bergson’a göre. Alman İdealizminin başlatıcısı olarak Schelling ve Hegel üzerindeki etkisi Fichte görünür olmakla beraber. onun durağan. “Öteki. bir cans›z İki Kaynağı yeni bir tecrübe ortaya çıkar. yalnızca bilinçli insan varlığı için değil. ndini ileriye do¤ru bir görmeyle ama simgesel feder. filozofun düşünceleri üzerine yapılmış yorumları da içermekte ve bu hâliyle. rdir. Zaman bir birikimdir.” bir nefle mistiklerin yaratıcı atılımında bulur: “Azizlerin niçin taklitleri vardır ve iyiliğin büyük insanları neden arkalarından yığınları DO⁄UBATI ISBN 975-8 717-07 -3 DO⁄UBATI sürüklemişlerdir? Hiçbir şey istemiyorlar ve buna rağmen elde ediyorlar. Bergson. kendi üzerinde dönmekten vazgeçer. Hume ve Kant’tan çabucak ve dolaysızca XX. kemmel ahlâkta türün ve rs›lm›fl olarak. ancak süre olarak anladığımız takdirde her şeyi berraklığa kavuşturabileceğimizi n İki Kaynağı birinin u karfl›tl›klardan söyler.” . “Kişi. sonsuzca kendi kendini yaratmak ayn›s› man geçmiflin bir . çünkü demektir.Güçlü Ateşoğ lu buluşturur. yaln›zca da budur. “şu anda dilimizde filozof hakkındaki ilk ve tek kapsamlı kaynak olma özelliğine ve onuruna sahiptir. Marx’tan Sartre’a kadar birçok filozof. olgunlaşmak ise. kanik ülküleri ve büyük sanatç›lar›n r› neden büyük insanla ve buna Bergson’un Ahlâkın ve Dinin İki Kaynağı’nda temel yaklaşımı durağan ile devingen arasında ey istemiyorlar varolurlar.

alın soytarısı rolüne e kullanmasını arını. Onlar siyasal iktidarın yakını olmak için el etek öpmezler.. İktidarın muhalif görünen sözcüleridir.. Said. Onlar. yazarın pozitivist gelenekte “sosyal bilimler”. aydınların hakikat duygusu artık zayıflamıştır. Bend . ve Kültür Felsefes mda doğalc ılığın ültüre yaklaşı eleştirisi yapılıy or. sosyal n doğa bilimle (tin ür bilimlerinin ve doğa felsefesine ri ve doğa yazısının çevirilerine de yer verildi. 14 AYDINLARIN İHANETİ Julien Benda 2. Onlar. dan gelir. hem kültürce yapılan bir varlık olduğundan hareketle. kalemlerini de ödünç vermezler.” gayreti içinde kbal ve mevki yakını olmak Edward W. Baskı. kültüre yaklaşımda doğalcılığın ve doğa bilimci tutumun tarihsel ve i hermeneutik açıdan eleştirisi yapılıyor. bu kabild dönemin siyasi en “Benda’nın anlattığı entelektüeller alelâde insanlar ya da sıradan oku­muşlar gibi maddi kazançla entelektüellerin ığı a ilkesiz davra esirgememiş ve nışlarının yaratt 'aydın ihanetinden ' ilgilenmezler.” Edward W. Dilthey’ın “Tin Bilimlerine oluşan iki bölümden sefesi” başlıklı e a ve irdelenmesind n anlaşılmasınd Bilimlerine Giriş” “Tin W. Şahsi maddi kazançla ilgilen da olmak bir imge olduğuna benim şüphem yok. sosyal bilimler) ve kültür felsefesinin doğa bilimleri ve doğa felsefesine göre önceliği vurgulanıyor.. Bu yüzden de sayıları çok olamaz. 11 TL. otoriteyi kötüye kullanmasını kınarlar ve bunu topluma haykırırlar. Doğu Batı Entelektüeller-III KÜLTÜR BİLİMLERİ VE KÜLTÜR FELSEFESİ Doğan Özlem 5. zayıfın er III Batı. otoriteyi uma haykırırlar. Benda'nın r rutine bağlı olama çekici ve inin hâlâ ek aydın imges enim şüphe m yok. Entelektüell Vergin. Çeviren: Cem Soydemir. sürgüne gönderilme. hermeneutik geleneğinde “tin bilimleri” Doğan Özlem ve Yeni Kantçı gelenekte kültür bilimleri” adlarıyla anılan bilimlerin felsefi açıdan temellendirilmesi DOĞAN ÖZLEM ve r”. zayıfın Güçlünün için n yemlenmek gin sofralarında soyunmazlar .. Onlar. çarmıha ilme. insanın hem kültürü yapan. şimdilerde siyasi ihtirasların Aydınların Julien Benda i XX. Entelektüel rın lar siyasal iktida neti uydus u değil. güdümündedirler. ISBN: 978-975-8717-43-9 Bu kitapta. Kültür Bilimleri konusundaki çabaları betimleyen ve tartışan yazıları ile kültür felsefesine ilişkin yazılar yer alıyor. bu kabilden özelliklerle bezediği entelektüellerin dönemin siyasi gelişmeleri karşısında ilkesiz davranışlarının yarattığı infialle Benda sözünü esirge­memiş ve ‘aydın ihanetinden’ söz edebilmiştir. 15 TL.. Şahsi çıkar peşinde koşmak. Felsefe. hem kültürc bilimleri. Benda’nın tasarladığı biçimiyle gerçek aydın imgesinin hâlâ çekici ve güçlü e insanlar ya elektüeller alelâd mezler. yüzyılın başlarında Julien Benda’dan gelir. e yapılan bir varlık Giriş” adlı yazısı ile E. . Entelektüel rutine bağlı olamaz. İktidarın n güdümünded da sonsu z bir kin gruplarının dir. Güçlünün uydusu değil. Zengin sofralarından yemlenmek için şakla­banlık yaparak kralın soytarısı rolüne soyunmazlar . Julien Benda Benda’ya göre. . 269 sf. gelişimleri belli bir Aydınların İha de sayıları çok ... Kültür Bilimleri anlaşılmasında ve irdelenmesinde katkıları olacağı düşüncesiyle W. Felsefe. Bu yüzden z. si “sosyal bilimle lse fe t gelenekte Fe kte r Yeni Kantçı gelene Kültü bilimleri” ve açıdan rin felsefi “Kültür Bilimleri” ve “Kültür Felsefesi” başlıklı iki bölümden oluşan kitapta ele alınan problematiğin nılan bilimle n eyen ve tartışa çabaları betiml n yazılar yer alıyor.. rmeneutik açıdan Kitapta. kötüy İşte. kültür bilimlerinin (tin bilimleri. Baskı. ikbal ve mevki gayreti içinde olmak onların işi değildir. Dilthey'ın ı Doğalcı ve İnsanc ltür Felsefesinde evirilerine de yer verildi. Esasen kendi gruplarının çıkarlarını İhaneti mıştır u artık zayıfla irler.” Nur Vergin. gerçek aydınlar kazığa bağlan gerilme riskin ıp e “Benda’nın tanımına göre gerçek aydınlar kazığa bağlanıp yakılma. İşte.Onlar satılık değildir.. Said. Siyasal iktidarın kusur­larını. yüzyılın kapsamlı eleştir a'ya göre.. Esasen kendi ve nefret Çeviren: Cem Soydemir kollamak adına da sonsuz bir kin ve nefret duyarlar. Cassirer’in “Kültür Felsefesinde Doğalcı ve İnsancı Temellendirme” adlı apan.. 187 sf. Doğu savunucusudurlar.. çarmıha gerilme riskine girmek durumundadırlar. iktidarın hizmetlisi değildir. ISBN: 975-8717-20-0 Batı’da Aydınlar hakkında ilk kapsamlı eleştiri XX.

bilim üzerine bu refleksiyon ve sorgulama. kültür ınlanma toplum arının insan ve ni ispat n belirleyiciliği n aydınlanma düşünce yaşa- ncak insanı bizzat en uç ni bilimlerinin (tin bilimleri. süreksiz. Her türlü Kitapta. dayandıkları ilkeler ve uyguladıkları yöntemler açısından. ISBN 978-975-8717-60-6 Bu kitapta. kültüre yaklaşımda doğalcılığın ve doğa bilimci tutumun tarihsel ve Felsefesi n büyük payesi hareket. 13. felsefe ile bilimler arasındaki karşılıklı etkileşimin sayısız örnekleriyle doludur. Bu tartışma çerçevesinde kitapta. aynı yüzyılın ikinci yarısında Kant. hem kültürce yapılan bir varlık olduğundan hareketle. günümüzde yeniden güncelleşen ve bu kitabın ilerideki bölümlerinde üzerinde durulacak olan bir bilim eleştirisi ortaya koymuştur. Hume’un doğa bilimini var kılan temel ilkelerden biri olan nedensellik ilkesi üzerine 18. Voltiar önde gelen Rousseau gibi okuyucuya nel yönleriyle 717-60-6 ISBN 978-975-8 6 8 71760 9 78975 . özellikle Aydınlanma felsefesinin en tipik göstergesi olan ilerlemeci dünya görüşü. birbirinden tamamen ayrı doğrultularda olmamış. Öyle ki. 264 sf. Yeni Çağ felsefesinin doğuşu ve gelişimiyle koşutluk gösterir. bölük pörçük ve etkisiz kalmıştır. doğa bilimleri üzerine düşünmeyi. sosyal bilimler) ve kültür felsefesinin doğa bilimleri ve doğa felsefesine lep ettiği özgüve ni kazan- göre önceliği vurgulanıyor. yüzyıldan başlayarak hiç de ihmal etmemiştir. hattâ felsefeye ölüm ilânları çıkartanlara rastlanmıştır. en büyük desteğini ve tanıtını bilimde (doğa biliminde) bulmak istemiştir. daha 17. Cassirer’in “Kültür Felsefesinde Doğalcı ve İnsancı Temellendirme” adlı yazısının çevirilerine de yer verildi. Ancak Hume’dan ve Kant’tan sonra. aya çıkmamış.50 TL. birbiriyle ilişkisi ve barındırdığı yöntemsel sorunlar. filo- rini tashih eden Fransız Ayd dikkat aradokslarına bir güzergâh olarak si… çıktığı incelen meye Giriş” adlı yazısı ile E. tarih. Ancak bu çift yönlü gelişim. insanın hem kültürü yapan. 14 tl. iç içe geçtikleri. çbir yetkeye bağlı görüşünü temsil ır vgüsünde haklıd Lumières) salt akıl. Gerçekten de modern doğa bilimlerinin doğuşu ve gelişimi. Ayrıca felsefe. kesik. Böylesine itibarlı bir konuma sahip olan bilim karşısında. daha bu dönemde bir felsefi refleksiyonun ve sorgulamanın konusu kılınmışlardır. Öyle ki. ayrıldıkları noktalardan daha fazla olmuştur. yüzyılın başlarına kadar. ISBN 978-975-8717-39-2 Felsefe tarihçileri. FRANSIZ AYDINLANMA FELSEFESİ Oskar Ewald Çeviren: Gürsel Aytaç Felsefe. Bilime duyulan güven öyle bir dereceye varmıştır ki. hermeneutik geleneğinde “tin bilimleri” OSKAR EWALD ve Yeni Kantçı gelenekte kültür bilimleri” adlarıyla anılan bilimlerin felsefi açıdan temellendirilmesi nlanma Fransız Aydı OSKAR EWALD konusundaki çabaları betimleyen ve tartışan yazıları ile kültür felsefesine ilişkin yazılar yer alıyor. Yeni Çağ felsefesinin ve Yeni Çağ biliminin başlangıçlarını 17. ıyla halka eserinde hermeneutik açıdan eleştirisi yapılıyor. 192 sf. yazarın pozitivist gelenekte “sosyal bilimler”. hattâ çakıştıkları noktalar. de başlayan bu iklopedi aracılığ msenmiştir. takip eden tekdüz e Felsef es i kanıksanmış övgü- barındırır içinde. doğa bilimleri. yüzyılın ilk yarısında geliştirdiği köktenci eleştiriden sonra. çoğunlukla. Yeni Çağ felsefesi tarihi. tam tersine bu doğrultuların kesiştiği. Felsefe. her iki alanın ortaya çıkış şekilleri. 15 FELSEFE VE DOĞA BİLİMLERİ Doğan Özlem 2. Bunda. geçen yüzyılın sonlarına ve hattâ 20. squieu. Diderot. me aldığı bu e. bilim karşısında felsefenin gereksizliğini ve yararsızlığını ileri sürenlere. Onları ayrıcal taşıya- zam noktalara otoriteye r. Baskı. yüzyıla götürürler. Çeviri: Gürse l Aytaç “Kültür Bilimleri” ve “Kültür Felsefesi” başlıklı iki bölümden oluşan kitapta ele alınan problematiğin anlaşılmasında ve irdelenmesinde katkıları olacağı düşüncesiyle W. bilim- Rönesans'taki ik- ve özellikle mekanıklı er. doğa bilimlerinin sonuçlarının endüstriyel ve teknolojik uygulamalarla toplum yaşamına getirdiği katkıların büyük rolü olmuş. bazı filozofların bir bilim eleştirisi geliştirmek konusunda bilinçli veya bilinçsiz bir otosansür uyguladıkları bile tahmin edilebilir. felsefe ve doğa bilimlerinin temel karakteristikleri yorumlanmakta. Dilthey’ın “Tin Bilimlerine bilim- şifler çağının. bir doğa bilimi eleştirisi geliştirmeyi. klasik düşünsel akımların yeniden gözden geçirilmesi suretiyle okuyucuya sunulmaktadır.

daima projeler üreten. antropo hýzla yayýldý. Sosyoloji. planýnd a oryantalizmin geçen gün kendi içinde dönüşerek. Türkçede bu yazıların gündeme gelmesi Said’in değerli çabasını. Batı’nın ötekine Tartýþma Metin nler üzerinden hareket ise keþfedildiði sorusu Doðu'nun nasýl istek ve arzularýyla tibaren Batý. Chateaubriand. unsurların başlangıçtaki bu değişimini adım adım izlemek gerek. hız. Batı’nın Doğu’ya bakışındaki terimleri tersine çevirmişti. Chateaubriand. Oryantalizm. Doğu’nun nasıl keşfedildiği sorusu ise can alıcı önemdeydi. Modern devirlerin rasyonalitesine gelmeden önce. cioe la masserizia”. Toplumu ataletten kurtaracak yeni bir güç ortaya çıkıyor. Yabanc u ve Batý iliþkiler inde edebiyat ve . Bu alanın armağan ettiği yeni cümlelerle söyleyecek olursak. Kuşkusuz. yaratýlýrken veya bakışı “oryantalist bir perspektifte” dile getiriliyordu. Kitap boyunca yazar birçok tezin yanında o ünlü tezini ayrıntılarıyla işlemektedir: Tinsel ve ruhsal öğelerin ekonomik yaşama olan etkisi. –kuşkusuz kendine özgü. ölçü.. yüzyıl Floransa doğumlu. edebiyat ve filoloji uzmanı olan Edward Said. Sömürgeciliğin bu alanýn seçkin isimleritarih erleyen yýllarda lojiden Balkan ryantalizm. her geçen neðinin bir parçasý olarak literatürde rle söyleyecek n ettiði yeni cümlele tifte" dile perspek başardı. 24. Yabancısı oldukları bir sesti bu… Kendi üniversitelerinde yetişmiş. 18. ISBN 978-975-8717-27-9 Edward Said’in Oryantalizm adlı kitabının yayımlanışının ardından Batı’daki entelektüel çevreler tuhaf bir gürültüyle uyandılar. yeni tezler entelüktüel bir tat Tartýþma Metinl eri yansıdığı aynayı kamuoyuna sunuyordu.” ORYANTALİZM: Tartışma Metinleri Editör: Aytaç Yıldız.. klasik sel bir sahayý dil çalýþmalarýna İlk bakışta bu cesur çıkış küçümsense de.. leri Said. klasik dil çalışmalarına vurgu yapan bir “disiplin” olmaktan çok. amuoyuna sunuyo e. Said katı ve geleneksel bir sahayı yerinden oynatabilmeyi gün kendi içinde çok. 363 sf. Yeni okumalar ışığında yeni oryantalizmler masaya yatırıldı. muhalif rdu. Orta Doğu’daki sıcak gelişmelerin arka Doðu coðrafyasý da egzotik ve diþil kompozisyonlar ireyin zihninde kliþelerl e yüklü bir Doðu Editör: Aytaç Yýldýz planında oryantalizmin iki yüz yıllık sorusu gündeme gelmekteydi. hükmetme geleneğinin bir parçası olarak literatürde terimleri tersine oðu'ya bakýþýndaki ik ve politik bir arý” sadece ekonom le çarpýk kareler yer etmeye başladı. ISBN 978-975-8717-37-8 Sombart’ın bu klasik çalışması burjuvazi üzerine kaleme alınmış bir şaheser sayılmalıdır ve tarih sahnesinde burjuvazinin yarattığı büyüyü anlayabilmek için Sombart’ın eserine tekrar tekrar dönmek gerekir. 530 sf. Çeviren: Oğuz Adanır. "güzel" ve "sýcak" aid'in deðerli çabasýn “keşif kolları” sadece ekonomik ve politik bir bakışla değerlendirilmiyor. zaman. Burjuvazi… XIV. Nerval ve Flaubert’in yazılarında hayalî bir doğu coğrafyası yaratılırken veya Oryantalist ressamların tablolarında egzotik ve dişil kompozisyonlar kullanılırken. muhalif entelektüel bir tat katarak– Batılı bilincin ORYANTALÝZM i ardýndan Batý'dak yayýmlanýþýnýn ýsý olduklarý bir uyandýlar. aslında sıradan Batılı bireyin zihninde klişelerle yüklü bir Doğu imgesi inşa edilmekteydi. Doğu ve Batı ilişkilerinde yeni ORYANTALÝZM tezler gündeme getiriyor. Sombart’ta burjuvazi bir ‘Zihniyet’ olarak vardır ve modern dünyanın derin kökleri bu Zihniyet’e kadar uzanmaktadır. Artık oryantalizm. gündelik hayatın bu sınıf sayesinde nasıl yavaş yavaş değiştiğini. antropolojiden Balkan tarih çalışmalarına kadar birçok farklı alana verimli bir şekilde hızla yayıldı. Türkçe mler masaya yatýrýld ý. bir söylem.50 TL. Yeni þekilde ana verimli bir de ý. Lamartine. Said katý ve gelenek ryantalizm. yacak masum sayýlma Lamartine. (İyi bir ev sahibi ekonomik yaşantısını akla uygun bir hale getirir). Eğer bu doğruysa benim kitabım iyi kitaplar kategorisine sokulamaz. özgü.50 TL. Kime gerçek bir ‘burjuva’ denir? Nasıl bir tiptir burjuva? Hangi karakter özelliklerini sergiler? Her şeyden önce doğuştan bir burjuvanın salt para kazanma ve servet edinme tutkusuyla yola koyulmadığı çok açıktır. Sombart. derin bu keþif çabasý.. alışkanlık ve deneyimlerin zenginliği. hesap vb.. Bu kitapta da gösterildiği üzere. ibadet eder gibi huşu ile çalışıyor. klasik kültüre hâkim... ilerleyen yıllarda alanın seçkin isimleri bu “tartışma”ya doğrudan katıldı. her oryantalist bir þmelerin arka ydi. Düzen ve disiplin. Sosyoloji. “La sollicitudine e cura delle cose. Kuþkusuz. klasik kültüre hâkim. O. Nerval ve ü. ruh ve zekâ arasında sağlanan mükemmel denge burjuva erdemleri arasında sayılıyor. yaratıcılık ruhu. beraberinde birçok şeyi de götürmüştü. Dünyayı bir ‘tasarım’ olarak görüp onu kendi idealleri için yeniden var eden. yapıtını şöyle takdim etmektedir: “Zeki bir adam bir gün iyi bir kitabın tek bir tümceyle özetlenebileceğini söylemişti. zor olanı denemiş. tek tümcede ısrar edildiği takdirde şöyle bir şey söylememizde umarım bir sakınca yoktur: Kapitalist zihniyet sorununun doğası ve kökenleri olağanüstü bir şekilde karışık olup. 16 SOSYOLOJİ BURJUVA Werner Sombart 2. 28. . Zamanı idare eden sihirli gücü yakalıyor.. Baskı. yüzyıldan itibaren Batı. “güzel” ve “sıcak” anısını korumaya hizmet edecektir. bugüne kadar sanılandan ve sandığımdan çok daha karmaşık bir şeydir. derin istek ve arzularıyla Doğu’yu keşfe çıkarken pek de masum sayılmayacak bu keşif çabası. edebî metinler üzerinden hareketle çarpık kareler teorik bir çerçevede işaretleniyordu. dinamik ve maceraperest bir sınıf… Geçmişte hiçbir ‘dönüşüm’ ideali burjuvazinin yarattığı bu doğal ve taze güce erişemiyor.

17

MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI: Eleştirel Bir Bakış
Umut Özkırımlı
3. Baskı, 312 sf. 16,50 TL, Sosyoloji, ISBN 978-975-8717-36-1
Milliyetçilik ile ilgili uluslararası alanda yapılan tartışmaların dikkate aldığı ve dipnot düştüğü bu
kitap, daha şimdiden kendi sahasında ciddi bir açılım sağlamış durumda.
Umut Özkırımlı, çoktandır tıkanmış olan bir tartışmanın ötesine geçmeyi başarıyor. Lehte veya
aleyhte bir kavram tekeli yaratmaksızın, öncelikli olarak bu sahanın karmaşık dilini ayrıntılı ve
sistematik bir şekilde çözümlüyor. Şimdiye kadar milliyetçilik ile ilgili birikmiş zengin literatürü
klasik ve modern yaklaşımlarıyla birlikte okuyucuya sunuyor. Bu alanın doğum tarihini önceleyen
romantik düşünürlerin yanında Hobsbawm, Kedourie, Smith, Gellner gibi çağdaş belli başlı
kuramcıların görüşlerine yer veriyor. Bugün, dünyadaki birçok bölgenin yüz yüze olduğu etnisite
ve kimlik ile ilgili sorunlar bu literatürün sınırlarına dahil. Tarihin hız kazandığı ve haritaların yer
değiştirdiği devirler içinde çok ayrı milliyetçilik örneklerine rastlamak mümkün. Halkın, seçkin
sınıfların, entelektüellerin ve ideolojilerin yarattıkları birbirinden farklı milliyetçililikler var. Dönemler
arasında milliyetçiliğin nasıl değiştiğini gözlemlemek, en az bu kavramı tanımlamak kadar önemli.
Milliyetçilik, kimi zaman ulusların doğuşunda muazzam kaynaştırıcı bir rol üstleniyor, kimi zaman
da tehlikeli bir ideolojiye dönüşüyor. Gücü ve zayıflığı, masumiyeti ve saldırganlığı daima iç içe
geçiyor.
Özkırımlı, bu erken çalışmasıyla karşılaştırmalı bir araştırmanın nasıl yapılacağına dair son derece
yetkin bir örnek sunuyor.

TARİHSEL SOSYOLOJİ
Elisabeth Özdalga Söyleşiler: Şerif Mardin, Mehmet Genç, Çağlar Keyder, Ali Yaşar Sarıbay,
Fethi Açıkel, Oktay Özel, Ferdan Ergut...
2. Baskı, 227 sf. 16,50 TL, Sosyoloji, ISBN: 978-975-8717-49-1
Philip Abrams, Tarihsel Sosyoloji’yi şu şekilde tanımlar: “Tarihsel sosyoloji, geçmiş ile bugün
arasındaki ilişkiye evrimsel gelişim şemaları giydirmeye çalışma meselesi değildir. Yalnızca bugüne bir
tarihsel arka plan tanıtma meselesi de değildir. Bir yandan kişisel faaliyetler, diğer yandansa toplumsal
örgütlenme arasında, zaman içinde bilinçli bir biçimde inşa edilmiş olan ilişkiyi anlamaya dönük bir
çabadır. Tarihsel sosyoloji, sürekliliğe sahip olan bu inşa sürecini toplumsal çözümlemenin odak
noktası haline getirir. Bu süreç pek çok farklı bağlamda; kişisel biyografiler ve kariyerler, uygarlıkların
yükseliş ve çöküşleri, devrim ya da seçim gibi belirli olayların ortaya çıkışı ya da işçi sınıfı oluşumu ya
da refah devletinin yaratılması gibi belirli gelişmeler bağlamında ele alınabilir”.
Elisabeth Özdalga’nın yorumu ise şöyledir: “Tarihsel sosyoloji, tarih ile sosyoloji arasında ortak bir
girişimi temsil eder. Birlikte kullanıldıklarında bu iki disiplinin kayda değer bir sinerji yarattığı fikrine
dayanır. Bir araya geldiklerinde, bu iki disiplin, toplamlarından daha fazla bir şey ifade eder.”
Bir atölye çalışması olarak Elisabeth Özdalga’nın öncülüğünde hazırlanan bu kitap, Tarihsel Sosyoloji
alanında şimdiye kadar yayımlanan az sayıdaki çalışmalardan biridir. Kitapta konuyla ilgili olarak
sosyolog ve tarihçiler ile yapılan söyleşiler bulunmaktadır. Söyleşiler, özellikle Türkiye’nin yakın tarihine
bakışında Tarihsel Sosyoloji gibi taze ve yeni bir disiplinin kendi özgün dilini nasıl oluşturabileceğini ve
ondan nasıl faydalanabileceğini göstermesi bakımından önemli bir belge niteliği taşımaktadır.
Özdalga, Tarihsel Sosyoloji ile ilgili uzun giriş yazısında, bu alandaki birikimini ve derinliğini yansıtarak
okura genel bir çerçeve sunmaktadır. Tarihsel Sosyoloji hangi koşullar altında doğmuştur? Bir
ustalık ve tasavvur olarak tarihsel sosyoloji disiplinini nasıl düşünebiliriz? Yeni bilgilerin ışığında nasıl
bir yol takip edilmeli ve hangi kaynaklara başvurulmalıdır? Özdalga, sadece Batı’daki değil, doğu
toplumlarındaki farklı sosyolojik tecrübelere de dikkati çekmektedir. Ayrıca kitapta Philip Abrams,
Norbert Elias, C. Wright Mills, Marshal Hodgson, Immanuel Wallerstein Evans-Pritchard ve Peter
Burke gibi ustaların bu alandaki katkılarına yer verilmektedir.

18

ESKİ DÜNYAYA YENİ BİR BAKIŞ
Oğuz Adanır 726 sf. 35,50 tl, Sosyoloji, ISBN: 978-975-8717-54-5
Geçmişin devasa gölgesinden bakıldığında, her toplum kendi benzersiz yolculuğuna çıkmıştır. Bu
yolculuk içinde farklı ilişki türleri, zihinsel ve estetik kalıplar, inanç ve yaşam tarzları kendine ait
olan renk ve peyzajları üretmişlerdir.
Oğuz Adanır
“Zihin yapısına ilişmeden, hiçbir toplumda hiçbir yenilik beklenemez.” Başka bir ifadeyle,
ni Bir Bakış
Eski Dünyaya Ye
OĞUZ ADANIR

bir toplumu kavramanın en iyi yolu onun zihin yapısını ayrıntılı biçimde çözümlemekten
plum kendi
ilişki türleri,
dine ait olan
er
nemli yenilik
nın en iyi yolu
Baudrillard, Berke
s, Mauss ve Ülgen
Üzerinden Kuram
sal Bir Deneme geçer. Türkiye’de modernleşme adına yaşama geçirilen değişiklikler, biçimsel kalıpların dışına
ekten geçer.
ğişiklikler ise,
apı ve kurum-
çıkamamıştır. İnşa edilen yapı ve kurumlarla, Türkiye’ye çağ atlatmak mümkün olmamıştır.
çmiş ile bugün
nleşmesinin en
m sağ, hem de
Geçmiş ile bugün arasında tutarlı bir ilişki kuramamak, Türk modernleşmesinin en zayıf
rçük açıklamayı
halkalarından birini oluşturur. Bu bakımdan, hem sağ, hem de sol ideoloji merkezleri, tarihin
Eski Dünyaya Yen

ğumuz ve ayak
lineceği üzerine

laç kuramından
uram geliştirilir.
dinamiklerini bölük pörçük açıklamayı tercih etmişler, ancak dünyaya bakarken ait olduğumuz
nasıl bakabiliriz?
ededir ve kültüre
sinin aksine,
l
bu
ve ayak bastığımız yerden nasıl bir bütünsel bakış geliştirilebilineceği üzerine pek kafa
erhangi bir değer
ili kulu arasınd
rilmiştir? Burada
aki
,
yormamışlardır.
üretebilmek
için Bu yönleriyle Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış’ta, potlaç kuramından hareketle Osmanlı ve Cumhuriyet’e
i Bir Bakış

dair yeni bir kuram geliştirilir. Simülasyon evreninden Osmanlı ve Cumhuriyet’e nasıl bakabiliriz?
din,
arması, tarih,
yaset alanlarındaki
bir
ektüelin elinde a

Bu evrende sık sık nükseden hastalıkların kökü nerededir ve kültürel kodlar nasıl bir anlama
kapılar ı ardınc t
üzerinden hareke
rine birbiri üzerine
yeni

sahiptir? Batı burjuvazisinin aksine, bu toplumdaki para ve kazanç tutkusunun ürettiği herhangi
r klasik yapıt,
şecektir.
ve makro
ma bütüncül

bir değer olmuş mudur? Eski Dünyada, Yüce Padişah ile Sevgili kulu arasındaki bağlar, bugüne
ir.
heyecanın örneğid
. Birçok
niden okunur
Mauss,
ştırılır. Yazar,

gelindiğinde hangi ilişki türlerine evrilmiştir? Burada, alan el-veren el ilişkisi nasıl bir rol üstlenmiştir?
bir
ibi isimlerle başka bir
i
dünyaya yepyen

Bu tür sorulara alışılmışın dışında yanıtlar üretebilmek için entelektüelin düşünceleriyle
toplumu kuşatıp sarması, tarih, din, antropoloji, sanat, edebiyat, kültür, ekonomi, siyaset
alanlarındaki geniş ufuklara yolculuk etmesi gerekir. Entelektüelin elinde bir anahtar
olmalıdır ki, birbiriyle bağlantılı kapıları ardınca açabilsin…Kendine ait, bir kuram ve
model üzerinden hareket etmelidir ki, söylediği doğrular uçup gitmek yerine birbiri üzerine
eklemlensin ve kalıcı olabilsin. Her eski eser, yeni bir bakış açısının konusu olmalıdır.
Böylelikle her klasik yapıt, yeni yorumlara izin verdiği müddetçe daha da klasikleşecektir.
Kitap, son yıllarda benzerine az rastlanan topluma bütüncül ve makro ölçülerde bakabilen
entelektüel bir birikim ve heyecanın örneğidir. Geliştirilen model içinde birçok önemli eser
yeniden okunur. Birçok yerde Avrupa ile Osmanlı örnekleriyle karşılaştırılır. Yazar, Mauss,
Berkes, Ülgener, Baudrillard, Bloch, Braudel gibi isimlerle başka bir sentezin imkânını araştırmaya
koyulur, eski dünyaya yepyeni bir pencere açar.

MODERNLEŞME
S. N. Eisenstadt
2. Baskı Çeviren: Ufuk Coşkun, 251 sf. 14,50 TL, Sosyoloji, ISBN 978-75-8717-28-6

S. N. Eisenstad
t Modernleşme tarihte daha önce eşi görülmemiş bir değişim sürecini ifade eder. Bu, yarattığı
yenilikler, sunduğu imkânlar kadar, doğal olarak oldukça sancılı ve gerilimli de bir süreçtir.
MODERNLEŞME
S. N. Eisenstad

Başkaldırı ve
Değişim Batı’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan modernleşmenin temel özelliği, her şeyden önce
emiş bir
a önce eşi görülmyenilikler,
ğı
Çeviren: Ufuk Coşkun
insan eliyle kurulmuş siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel tüm yapıların değişime uğraması
der. Bu, yarattı sancılı ve
al olarak oldukç
a
olmuştur. Yakın dönemdeki her devlet, her toplum, her birey bu olguyla yüzleşmek zorunda
t

nleşmenin
aya yayılan moder uş siyasi,
e insan eliyle
kurulm
ürel tüm yapılar
ın değişime
her toplum,
kalmıştır. Her birinin bu meydan okuma karşısında aldıkları tutum, kendi geleneksel alışkanlıklarını
MODERNLEŞME

emdeki her devlet, Her birinin

ve pratiklerini takip etse de genellikle kararsız ve belirsiz olmuştur.
tır.
k zorunda kalmış , kendi
tutum
nda aldıkları
takip etse de
e pratiklerini
lmuştur.
e inanışları
olmaya n
ile sembollerini
ülkeler
batının sömür
in, bu meyda
geci ve tehditk
n
âr Milli kimliklerini, değer ve inanışları ile sembollerini şekillendirmeye çalışan Batılı olmayan
bir süreçten
ha zor ve sarsıcı

tlilikle birlikte
toplumsal hareke sının, işçi
, ülkelerin, bu meydan okuma karşısında, modern Batı’nın sömürgeci ve tehditkâr politikalarının
etkisiyle, daha zor ve sarsıcı bir süreçten geçtikleri söylenebilir.
dünya
krasin in, iş rın
ve dinî grupla
gençliğinin
ve aralarındaki
ki tutumlarını rin,
sosyal bilimle
k ve incelemek, konusu
çekici

Bu süreçte yaşanan büyük toplumsal hareketlilikle birlikte, siyasi iktidarların, bürokrasinin, iş
isinin en ilgi
r, E.
nda E. Gellne
lar yapan, araları temsilcisi olan
n olduğu bir ekolün ortaya atmış
Shils'ın
la özellikle, E.
dünyasının, işçi örgütlerinin, üniversite gençliğinin ve dinî grupların modernleşme karşısındaki
gibi
“merkez-çevre”
kça kullanılan, e
ıyla mode rnleşm
nın yardım r.
i katkıla rda bulunmaktadı

tutumlarını ve aralarındaki mücadeleleri gözlemlemek ve incelemek, sosyal bilimlerin, özellikle de
öneml
17-28-6
ISBN 978-975-87

siyaset sosyolojisinin en ilgi çekici konusu.
Bu alanda değerli çalışmalar yapan, aralarında E. Gellner, E. Shils gibi tanınmış isimlerin
olduğu bir ekolün temsilcisi olan S. N. Eisenstadt, bu kitapla özellikle, E. Shils’ın ortaya atmış
olduğu, ülkemizde de sıkça kullanılan, “merkez-çevre” gibi kavramsallaştırmalarının yardımıyla
modernleşme olgusunun anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

19

ORTA DOĞU’DA KÜLTÜREL GEÇİŞLER
Şerif Mardin
Çeviren: Birgül Koçak, 308 sf. 23 TL, Sosyoloji, ISBN 978-975-8717-33-0
Batı’nın okuduğu bir Doğu olduğu gibi, Doğu’nun da kendisini ‘içeriden’ okuduğu ve tanımladığı
başka bir ‘Doğu’ var. Birinci yöntemin uluslararası alanda gösterdiği tek yönlü başarıya karşılık
ikinci okuma tarzı aynı şansı elde edememiştir. Bugün dünyanın Orta Doğu hakkında sahip olduğu
imaj, pek de yabancısı olmadığımız, genel bir bakış açısının ürünüdür. Gazetelerin dış haberler
servisi Orta Doğu ile ilgili olayları, kısıtlı bir çerçeveden sunmakla yetinir, düşünce sayfalarında
yer alan tespitler ise yalnızca dünyanın değişen güç dengeleri karşısında verilen tepkileri ölçmekle
sınırlıdır. Entelektüellerin ise bu coğrafyaya duyduğu ilgi, neredeyse televizyondan yansıyan
tanıdık karelerle eşdeğerdir.
Oysa ki, Orta Doğu’da zaman, başka dillere kolayca çevrilemeyecek kendine özgü bir akış
ve ritme sahiptir. Bu zaman dilimi içinde, gündelik ilişkiler ve sosyal hayat, genelgeçer siyasi
analizlerin ötesinde çok daha derin bir yerlerde kuruludur. Orta Doğu halklarına dair bir
kültürel okuma yapıldığında, geniş bir etkileşim ağı içinde yaşam tarzlarının, bütün toplumsal
hayata yayılan farklılık ve sentezlerin nasıl meydana geldiği açıklığa kavuşacaktır. Değişen
dünya karşısında Orta Doğu kendine ait modernleşme dinamiklerini üretmiştir. Bu topraklarda
yaşayan entelektüeller derin kırılmalardan geçerek ilginç sayılabilecek düşünsel kaynaklardan
beslenmişler ve modern dünya karşısındaki tepkilerini farklı şekillerde ifade etmişlerdir. Orta
Doğu’daki fikrî ve dinî akımların doğuşu ve birbirleriyle etkileşimleri, köklü uyanış tecrübeleri ve
radikal reform hareketleri, hukuk, adalet vb. kavramların gündeme gelişi, anayasa çalışmalarının
doğuşu ve popüler kültür öğelerinin kullanımı gibi daha birçok konu kültürel araştırmaların
zenginliği ve geleceği bakımından incelenmeye değerdir.
Öncü sosyologlardan Şerif Mardin’in editörlüğünü üstlendiği bu çalışma, önemli bir açığı
kapatmaktadır. Şimdiye kadar pek ilgi duyulmayan bir coğrafyanın düşünsel haritasını yakından
tanımak kuşkusuz Türk entelijansiyası için yeni bir soluk sayılacaktır.

ŞERİF MARDİN OKUMALARI
Editör: Taşkın Takış, 315 sf. 23 TL, Sosyoloji, ISBN: 978-8717-41-5
Şerif Mardin… Sosyolog, tarihçi, entelektüel…Bağımsız ve aykırı bir kişilik…Herhangi bir grup
ve çevreyle kolayca örtüşmeyen söylemlerin sahibi. Yıllar içinde, çevresindeki hiçbir yörüngenin
cazibesine kapılmadığından kendine ait bir dil ve okunmaya değer derinlikli bir dünya inşa ediyor.
Şerif Mardin’in çalışmalarına baktığımızda öncelikle teorik bir çerçe­ve­nin nasıl kurulacağını ve
sonra toplumla ilgili metodolojik bir birikim ha­linde genişleyen soruların nasıl sorulacağını tespit
ediyo­r uz. Mardin’in sis­temli eleştirileri sıkı bir metodoloji üzerinden git­mektedir. Hem eleş­tirel
olabilmek, hem bir metodolojiye sâdık kal­mak ve buradan da özgün bir “söylem” üretebilmek
kuşkusuz sosyal bilimler için ideal çer­çeve sa­yıl­malı­dır. Şerif Mardin’in değişik dö­nemlerde
yazdığı kitapların, bir ara­ya getiril­diğinde bir bütünlük arz etmesi bu sebepledir. Onun me­todolo­
jisinde Mer­kez-Çevre ilişkileri, İdeolojiler, Din Sosyolojisi, Yeni Osman­lılar ve Jön Türkler, Türk
Modernleşmesi, Kültür ve Kimlik so­r unları, Türk Edebiyatı vb. ko­nular köşe başlarını tutmaktadır.
Mardin, kendi epis­temolojik öncül­lerini kullanarak tüm bu başlıkları tutarlı bir argü­manlar zinciri
ha­line ge­tirebilmiştir.
“Harita” metaforu Mardin’in önem­li metafor­larından biridir ve Türkiye’de kişilerin dünyayı kendi
kalıp­larına göre nasıl algıladıklarını göster­mesi bakımından son derece faydalıdır. Mardin, içinde
bulunduğu­muz zihniyet dünyaları­nın “haritası”nı çıkarır. Keskin hatlarla çizili olmayan bir “toplum
hari­tası”dır bu. Kendine özgü bir “bilişsel stil”dir. Burada gerçekler, oldukla­rı gibi görünmezler,
çünkü top­lum kendi iç dünyasında görünenlerden ol­dukça farklı bir tablo çizer. İdeolojinin klasik
tanımına göndermede bu­lunacak olur­sak, toplum­sal ger­çeklikler görünenleri gizler ama etkisi çok
daha derinlere uza­nır. İdeolojik ve kültürel farklılıklar da bu harita üze­rinde işaretlen­miştir. Tepkiler,
is­yanlar, içe kapanmalar ve köklü bir kopuşu tec­rübe eden kişi ve grupların boşlukları tamamen
bu harita üze­rinde yer alır. Bu bağlamda Mardin, “boşluk” düşüncesine ver­diği önemle, mevcut
sosyal bilimci tipinden ayrılır.
Şerif Mardin’in zengin bir işçilik ve ustalıkla ördüğü yapıtları her bakımdan okunmaya ve
yorumlanmaya değerdir.

zafere tmişlerdir. Baskı. ideoloji tariflerinden. Frankfurt Okulu üyeleri bir yandan “Kapitalizmi konuşmuyorsanız faşizm konusunda da sessiz kalmalısınız” derken. en enerjik ır. 8 TL. Kısa aralıklar dışında insanlar SEÇKİNLERİN YÜKSEL diğeri alçalır. Aydınlanmanın Diyalektiği. diğer yandan dogmatik pozitivizme. başta zayıf artık başa ulaştıklarında ruplar. yüzyılın VILFREDO PARETO tin doğası Seçkinlerin bu yana. en enerjik ve kötülük kadar iyiliğe de yeteneği olan anlamında kullanır. derinlikli makaleleri bir araya getiriyor. siyase biçiminde elesi üçlülerin mücad bir başka ünlü ve Düşüşü başındaki bu mücadeleyi anlatıyor. 3 Frankfurt Okulu düşünürleri. an anlamında yüzyılın aristrocrazia) en güçlü. Bir grup entelektüel. Pareto’ya göre insanlık tarihi. XX. Tek Boyutlu İnsan. ISBN: 9758717-14-6 Machiavelli’den bu yana. lişi ve Düşüş lojiye VE DÜŞÜŞÜ metriden sosyo deneme. Bu sefer bir başka ünlü İtalyan iktisatçı ve sosyolog Vilfredo Pareto. ve kullan Çeviren: Merve Zeynep Doğan her zaman bir seçkin azınlık tarafından yönetilmişlerdir. 104 sf. Hegel ve Weber okumalarından estetik ve sanatsal görüşlere. kez Ve tarih birçok da nı sergilerler. 20 SEÇKİNLERİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ Vilfredo Pareto 2. Bu kitap zü olarak da okuna sinde büyük ün bilir. Minima Moralia gibi yapıtlar Frankfurt Okulu’nun “opus magnum”larıdır. Pareto ileride sağlamıştır. geçmişin katı ve geleceğin umutsuz göründüğü bir zaman dilimi arasında sıkışmışlardı. başta zayıf ve yoksulların yanında yer alan seçkin gruplar. XX. Benjamin. siyasetin doğası zayıflarla güçlülerin mücadelesi biçiminde tasvir Vilfredo Pareto edilmiştir. Us ve Devrim. 528 sf. “Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü” konulu. 28. en gözde ve aynı zamanda trajedi sesinin doruklara tırmandığı okullardan biridir. . ISBN: 975-8717-15-4 Frankfurt Okulu. Bu sefer ın Yükselişi Pareto. kapitalizm ve faşizm için alternatif sayılabilecek dünya görüşlerini “Frankfurt Okulu” çatısı altında bir araya toplamışlardı. yüzyıl yolog Vilfredo göre or. Ama yine de Batı düşüncesini yeniden yorumlayabilecek kayda değer yapıtları onlar ortaya koymuştu.50 TL. Pasajlar. yüzyılın sonundaki bu uzun deneme. Marx. Pareto seçkin kötülük kadar güçlü. Sosyoloji. İŞİ ü” konulu. Marcuse. okunabilir. DOĞUBATI 717-14 -6 ISBN 9758 DOĞUBATI FRANKFURT OKULU Editör: H. ekono t Pareto’nun siyase ar. Baskı. popüler kültür ve medya eleştirilerine kadar birçok alanda etkili olabilmiş en verimli. Batı düşünce tarihinin en bunalımlı yıllarında bir kırılma ânına rastlar. Horkheimer. bediyyen kaybe Seçkinlerin iktidara gelinceye kadar kullandıkları yöntemler birbirini anımsatır. Tüm seçkinler benzer davranış kalıplarını sergilerler. Ve tarih birçok kez tanıklık etmiştir ki. Felsefe. seçkinlerin durmadan devam iştir. Bu karşı çıkışın altında ise Batı düşünce geleneğince mütemadiyen tahrip edilmiş “özne”nin güçlü isyanı vardı. Pareto ileride bu düşünceler sayesinde büyük ün sağlamıştır. Pareto seçkin (elite) kelimesini (İt. Negatif Diyalektik. Alanının en seçkin isimleri tarafından oluşan bu kitap Frankfurt Okulu’na nüfuz eden en kapsamlı. yanın ve yoksulların ki. Kısa s Biri yükselirken oloji Uygulama nlar her zaman bir seçkin azınlık (elite) kelimesini Kuramsal Bir Sosy lerdir. Adorno. Pareto’ya deleyi anlatıy yer nlerin durma dan devam eden eden yer de­ğiştirme tarihidir: Biri yükselirken diğeri alçalır. ekonometriden sosyolojiye dev bir adım atar. Emre Bağçe 3. Çeviren: Merve Zeynep Doğan. bilimciliğe ve ortodoks Marxizme karşı çıkıyorlardı. zafere ulaştıklarında artık başa dönme şansını ebediyyen kaybetmişlerdir. Bu kitap Pareto’nun siyaset sosyolojisinin önsözü olarak da dıkları eye kadar kullan ara gelinc benzer Tüm seçkinler ni anımsatır. Fromm –müteakiben Habermas– ve bu çevrenin diğer mensupları.

Sadece bir dakikalığına coşkuyla kendimizden geçiyoruz. ISBN: 78717-01-4 XX. mücadelesinde bir an olsun taviz vermeyen Şeytan. ISBN: 975-8717-13-8 09 0 312 466 28 Yüzünü her zaman ustalıkla maskeleyebilmiş Şeytan. çektiği son numara. Efendilik e ortam›nda muhal rüyoruz. 15. 21 SİMÜLAKRLAR VE SİMÜLASYON Jean Baudrillard 5. Son yıllarda düşünce dünyamızın zenginliği için şevkle çalışan Oğuz Adanır’ın katkısıyla… . 15.50 TL. radikal ve ayrıksı düşünceleriyle Batı toplumunun bugünkü düşünsel krizini derinlemesine çözümlemektedir.50 TL. sinema. bilimkurgu alanlarında “gerçek” ve  “hakikat” düzeneklerinin birbirleriyle nasıl yer değiştirdiği çarpıcı bir dille anlatılmaktadır. medya. internet ve her türlü politik cambazlık şeytanın kazdığı r de¤ildir. 215 sf. reklam. edilmiş bir dünyayı gözler önüne seriyor. H 3 TASARIM TILAN RU JEAN BAUDRILLARD fiEYTANYAADA SA KÖTÜLÜ⁄ÜN EGEM ENL‹⁄‹ Şeytanın bu sefer bizlere hazırladığı tuzak. alıp götürüyor. pişmanlık üzerine oturmuş olan toplum. sinema. 232 sf. Simülakrlar ve Simülasyon kitabında iletişim. bu kitabında şeytanın avukatlığını üstleniyor. İnsan benliği dünya adlı dev ekrana yansıyan zavallı do- suzluk sarmal›na dünya y› göz- mifl bir yan- adl› dev ekrana görüntüsünü izlemekten mutsuz! Bu görüntüler arasında kendi ölümünün peşinde koşan modern üler mutsuz! Bu görünt N RUH YA DA KÖTÜL si- an modern sanat. En azından bu tehlikeli mesleğe DO⁄UBATI DO⁄UBATI 717-13 -8 ISBN 975-8 soyunacak kadar cesur ve kaleyi içten yıkacak kadar sarsıcı… Baudrillard’ın son kitabını okurken vahşi bir kültürsüzleşme ortamında muhalif bir zekânın nasıl ayakta durduğunu görüyoruz. Sosyoloji. Bu oyunda kimse özgür değildir. Bunu yaparken postmodern bir söyleme başvurmamaktadır. çekti¤i son al›d›r. İnsanı gönüllü bir köle olarak seyretmek şeytanı mutlu kılıyor. Şeytan. “Yeni duygusal düzen” yani kurbanlardan oluşan duyarsızlık. k›l›. simülasyon evrenin “dünya görüşü”nü dile getirmektedir. ŞEYTANA SATILAN RUH Jean Baudrillard Çeviren: Oğuz Adanır... k›yafeti seçiyo ardından benliğimizi kötülüğün mutsuzluk sarmalına dolayan “gerçekler” yığını. 5 Soru: Batı’yı terk mi edelim? Baudrillard: Batı dünyasının dışında kalan dünyalara da bakmak zorundasınız. Sosyoloji. sanayi devrimi ve kolonizasyon gibi sonuçlara yol açmış XIX. politik t ve her türlü aha da derinle s›rada asl›nda fltiriyor. her şeyi verirmiş gibi yaptığı sırada aslında her şeyi Ü⁄ÜN EGEMENL‹⁄‹ yen olsun taviz verme iyor. fotoğraf. fakat mifl fieytan. tepetaklak numa- k. moder r. Baskı. Baudrillard. yüzyılımız boyunca da sürüp gitmiştir. Çeviren: Oğuz Adanır. modern uygarlıkta yine kendine yakışan ANKARA ARD JEAN BAUDRILL kusursuz kıyafeti seçiyor. Adanır’ın tanımlamasıyla söylersek “Baudrillard postmodern bir düşünür değildir!” Çünkü bu kitaptaki düşünceler belirli bir sistem etrafında yürümekte. gerçekle kurduğumuz hayalî n Çeviri: O¤uz Adan›r ilişkiler ağında aranmalıdır. herkes akıldışı bir performansla aynı anda hem avukatl›¤›n› üstlen ve yunacak kadar Baudrillard’›n cesur son kitab›- if bir köle hem de efendidir. en çok bu oyunu seviyor… flevkle çal›- zenginli¤i için Baudrillard. Soru: Ne pahasına olursa olsun Batı’nın moralini bozmayı sürdürecek misiniz? Baudrillard: “Batı tarihinin temel yapı taşı moral bozukluğudur. yüzyılın en önemli kuramlarından biri Jean Baudrillar’ın “Simülasyon” kuramıdır. her fleyi ak›l- sanat. iletişim. herkes köle hem de efendi mek fleytan› mutlu dir. yüzyıla ait anlam bunalımının bir uzantısıdır ve bizim uzun XIX. fiEYTANA SATILA a¤›nda aranm fa- izden geçiyoruz. bilgi.” Bunu ben uydurmadım. çukuru daha da derinleştiriyor.

8 TL.” e iletişim araçla ait olan tif bir sisteme Gölgesinde ar değil. Çeviren: Oğuz Adanır.. Referandum (kitle iletişim tan r artık bir gönderen olmak emektedirler. yirminci yüzyılın parlak sosyal kuramcısı ve en yaratıcı Würeb Metodolojisi er'in al Bilimlerin Birleşimi düşünsel güçlerinden birisi olan Max Weber’in çalışmaları özellikle dikkate değerdir. testler rı temsil edici bir . simüla bir amaçl anan şey bir gönderen değil. modern topluma ait çarpıcı bir fenomene dönüşmektedir. sosyal bilimlerdeki bütün Weber . Fritz Ringer. Düşünceleri yansıtılma- bir gönderen Toplumsalın Son da kitlelerin düşsel Bunun anlamı ığı anlamına gelme k temsil edilem z. Weber'in Meto 'in layarak. dayandıran öğrencileri için temel bir kitap yazmıştır. kültürle öngörmüştür. . Sessiz Yığınlarde Kitleler artık bir gönderen olmaktan çıkmışlardır. eşvik ve kışkırtı yirminci yüzyılın sıyla karşı karşıya parlak sosyal nden birisi olan Alman düşünsel tartışmalar bağlamında yorumlayarak. Çünkü artık temsil edilememektedirler. Sosyoloji. randum (kitle k anıt refera ndum almıştır. Max Weber’in ül örneklere bir ileri için temel ün Weber öğrenc ında. Çeviren: Mehmet Küçük. Son yıllarda Weber üzerine yazılmış en kayda değer çalışmalardan biri. Oysa udurl ar) politi sondajlar. ISBN: 975-8717-02-2 d “Sessiz çoğunluğun ya da kitlelerin düşsel bir gönderen olması. Weber’in çalışmalarına yeni bir yaklaşım düşünsel güçleri değerdir. Baştan sona yeniden yapılandırıldığında. simülatif bir sisteme ait olan tertibatlardır. Fritz özellikle dikkate metodolojik tırmada. onun zamanında gerçekleştirilmiş canlı ideolojilerin zümlemelerin. Sosyoloji. bu uzlaşmanın hem Weber’in zamanındaki hem de bizim zamanımızdaki değer ış en kayda üzerine yazılm düşünsel yaşam ve kültürle ne kadar ilgili olduğunu göstermektedir. olojik konum ini en verimli yönler metodolojik konumu gerçekte. Yalnızca ne düşündükleri konusunda testler yapılmak-tadır. Bunun anlamı sessiz çoğunluğun artık temsil edilemeyecek bir durumda bulunmasıdır. 22 SESSİZ YIĞINLARIN GÖLGESİNDE Jean Baudrillard 3. Jean Baudrillard bu metinde yukarıdaki bakış açısından yola çıkmakta ve bu anlamda için için kaynama özelliğine sahip olan kitleler. yapılandırıldığ sona yeniden sosyal u gerçekte. onun var olmadığı anlamına Jean Baudrillar ın gelmez. referandum ve kitle iletişim araçları temsil edici bir sisteme ait tertibatlar değil. Düşün ündükleri celeri yansıtılmamaktad r konusunda testle iletişim araçla rı da sondajlar. sosyal bilimlerinde kendi çağdaş felsefemizin en verimli yönlerini dolojisi daş felsefemizin neden sel anlayış ve n yorumsal 'in kavramsal- ayı Ringer ği uzlaşm ındaki Weber'in zaman manın hem mızdaki düşün nu göster mekte sel yaşam ve dir. Weber’in yorumsal anlayış ve nedensel açıklama için getirdiği uzlaşmayı Ringer’in kavramlaştırması. an daki bakış açısınd u metinde yukarı özelliğine için kaynama u anlamda için e a ait bir özelliğ modern toplum L O J İ S O S Y O WEBER’İN METODOLOJİSİ Fritz Ringer 2. 85 sf. ideolojilerin ve disiplinlerin her türlü teşvik ve kışkırtısıyla Fritz Ringer karşı karşıya bırakıldığı bir zamanda. Baskı. laşım getirmektedir Ringer. Fritz Ringer Bilimleri ile Sosy ve Kült Çeviren: Mehme t Küçük bu önemli araştırmada. 14 TL. rtık temsil edilem ığıyla sık sık aracıl Ses araçları da sonsuz bir soru/yanıt referandumudurlar) politik gönderenin yerini almıştır. Baskı. testler.. Weber da gerçekleştirilm 'in iş canlı Alman getirmektedir. bir modeldir. Weber lamında yorum Teknik kuramları özgül örneklere dayandıran Ringer. Ses Jean Baudrillard Gölgesin u vermeyen bu kitleler sondajlar aracılığıyla sık sık yoklanmaktadırlar. Artık amaçlanan şey bir gönderen değil. eyecek bir durum da Çeviren: Oğuz Adanır maktadır. 239 sf. Oysa er sondajlar Sessiz Yığınların ır. Weber’in metodolojik yazılarını. ISBN: 975-8717-03-0 Tarihsel ve kültürel çözümlemelerin.

” .. etrafa saçılmasa tarih gündemde olmazdı. Ortaçağ üzerine yazılmış yapıtların en ünlüsüdür ve entelektüel tarih çevrelerini Toplum tarihçi bu kita- uzun yıllar derinden etkilemiştir. Ve tarihçiler Feodal’in ne mânaya geldiğini ilk önce Marc Bloch’tan öğrenmişlerdir. birinci mevkideki yolcuların bavullarındaki kirli çamaşırlar de a tarih gündem eessüf! rın. 32 TL. ¤ini ilk ön- el olaylar ve ürünü en iyi nd›¤› yüzler. hukuk. reçetesizlikten ötürü gündemde. n edilmişti. 653 sf. Muhtemelen de bu vesileyle Türk aydınının kendisinin de pek iyi oynayamadığı.. bizim buradan yekpare bir bütün olarak algıladığımız Avrupa’nın mış yaklaşımla karşılaş nin k aydınının kendisi ğı oyunca ek bilmediği Annales lmesi suretiyle yırtıldığı coğrafya parçalarının birinde. şövalyeler. nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte okuyucuya sunulmaktadır. solcu . globalist virüsler (!) treni kaplamasın diye kaza mahallinde bir demir “hukuk devleti” . Feodal Toplum’da Avrupa tarihini şekillendiren temel olaylar ve kurumlar yansıtılmaktadır. ticaret ve kültür hayatı birbirinden kopuk öğeler olarak değil. ilerici vagonlar geriye. bir grubu doğurmuştu: Annales. özgürlüğü” gibi emperyalist. din. üstü bir sen- z Avrupa’n›n bar istilalar›.. tayin edilmiş bir n çıkmasa. tarih sorun olmazdı. yüzyıl tarihçiliğini dönüşüme uğratan büyük tarihçi Marc Bloch. 215 sf. lığıyla. gerici vagonlar ileriye savrulmasa. yabancı dil bilmeyen Türk okuru belki de ilk defa Annales hareketi konusunda bütünsel bir yaklaşımla karşılaşmış olacaktır. toprak ve fiefler. edebiyat. patriyarkların. solcu kompartımanların sakinleri “halk iradesi”. Nasıl ki Hıristiyanlık ve Rönesans kültürü anlaşılmadan Feodal Toplum et Ali K›l›çbay ünlüsü- en etkile- Çeviren: Mehm Avrupa tarihi anlaşılmazsa. ilerici kompartımanların bazı sakinleri Batı’yla temas etmenin korkulacak bir yanı olmadığını ilân etmese. Ama oldu. Tarih. Bugün tarih çaresizlikten. PETER BURKE Hedefi önceden tayin edilmiş bir demir yolunda çuh çuh giden teleoloji treni raydan PETER BURKE çıkmasa. globalist virüsler bir demir perde rın kideki yolcula perde yükseltmek için yırtınmasa. kaygan eti hakkında s. “hukuk devleti”. geniş konu yelpazesi içerisinden. patriyarkların. Feodal MARC BLOCH Feodal Toplum. Büyük adamların. Feodalite de aynı oluşumun en önemli üçüncü sacayağıdır ve fl›lmadan umun en dan da bu bu üçgeni tamamlamadan bu üçgeni kavramak mümkün değildir. 13 TL. özelliklerini pek bilmediği oyuncağı elinden alınmış olacaktır. parçalarının birinde boy Strasbourg'da oğurmuştu: Annale ğiyle. nedenleri ve göstermiştir. olarak are bir bütün . maatteessüf! “Bu kitapla. Bu sentez Avrupa’nın kendi özgün sentezidir. milli şeflerin. vassal-sen- alyeler. sağcı ve muhafazakâr h çaresizlikten. edebi- en kopuk öge- yüzlerce materyalden disiplinlerarası bir yöntemle olağanüstü bir sentez çıkarabilme başarısını n. hareketliliğiyle direnen bu tarihçilik hareketi hakkında bugüne kadar Türkçe’de bütünsel bir analiz bulunmuyordu. muhataralı Alsace-Loraine bölgesindeki Strasbourg’da anlaşılm ası ve inlerinin esi de değerle ndirilm 3 boy göstermiş ve hareketi..Merhaba! FEODAL TOPLUM Marc Bloch Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay. semptomatik bir şekilde. “düşünce ve vicdan ve lmasa. kendi alanında çığır açıcı bir birikimi bu kitabıyla gözler önüne seriyor. ISBN: 975-8717-00-6 Bugün Türkiye’de tarih gündemde. soylu sınıflar. kullandığı ar. bir okulu. vassal-senyör ilişkileri. krallıklar. Çeviren: Mehmet Küçük. ISBN: 975-8717-12-X MARC BLOCH XX. Bu kitabın çevrilmesi suretiyle Annales hareketinin tarihinin bilinmesi. maatteessüf! geçit skerî olayların İsyan. sağcı i Batı'yla temas n etmese. Baskı. Eğer ‘feodal’ kelimesi bir elimesi bir do¤rudan kavramsallaştırmaya gitmişse bunda Marc Bloch’un doğrudan payı vardır. . devlet işleri anlamında siyasî ve askerî olayların geçit resmi yaptığı bir tarihte Batı’da da isyan edilmişti. DO⁄UBATI ISBN 975-8717 -12-X DO⁄UBATI imparatorlukların yükselişi ve parçalanışı. Şimdi ulunmuyordu. kayganlığıyla. Şimdi bulunmaktadır. Kolaycı tarif ve tanımlara heterojenliğiyle. ilk defa kuru belki de İsyan. temel metinlerinin anlaşılması ve kendi tarihçiliğimizin gerçekçi şekilde değerlendirilmesi sağlanacaktır. TARİH 23 ANNALES OKULU Peter Burke 3. Büyük göç dalgaları. Tarih. barbar istilaları. bugüne Tarih Batı’da sorun olmuştu. Ortaçağın dilini ve kültürünü en iyi şekilde kavramış bir tarihçi olan Marc Bloch.

Bugün İnalcık ekolünü hesaba katmaksızın klasik Osmanlı dönemine ilişkin bir araştırma yapmak neredeyse imkânsızdır. Osmanlı’nın Rumeli ve eri incelemektir.. gerekli araç ve bilgilere sahip olmaksızın Osmanlı tarihinin büyük problemlerini bir takım sosyolojik genellemelerle çözümlenemeyeceğini belirtir. Baskı. Kul Sistemi gibi birbirinden son derece önemli makaleler bir araya getirilmiştir. onu belirleyen belli başlı kurum ve kanunları. Köprülü ile başlayan. Köle Emeği. Barkan’da belirli bir yönteme kavuşan modern tarihçilik anlayışı İnalcık’ta zirvesine ulaşır. zaman ve mekân içinde olayları ve gelişmeleri incelemektir. onun hâlâ genç bir öğrenci gibi nasıl çalıştığının ve ürettiğinin hayranlık verici bir numunesidir.. modern anlamda tarihe sosyo-ekonomik birçok cepheden bakabilme becerisini ondan öğrenmiştir. sosyal bilimciler için göz kamaştırıcı bir hazine hüviyetindedir. Çabalarının hedefi haline gelmiş konu üzerinde bize sadece tefekkür etmek düşer. İnalcık ekolüne mensup yüzlerce öğrenci sadece birincil kaynakları kullanma. 414 sf. Balkan tarihçil söylenebilir. Bugün dünya üniversitelerinde Halil İnalcık okunuyor ve okutuluyor. Türkiye’de genelgeçer “tarih” algısı düşünüldüğünde bu ekolün en kayda değer başarısı. Bu sayede tarihçilik yön değiştirmiş. Tarihçinin ödevi. 420 sf. bizzat tarih disiplinine şekil vermiş. Doğu Batı dergisine yazdığı makalelerin toplandığı bu kitap. Onu dar anlamda bir “tarihçi” olarak düşünmek elbette yetersiz kalır. ve en belli başlı kurum İnalcık. Balkan tarihçilerinin. kendi metodolojisini ve bilgi birikimini tarihçilik mesleğine kazandırmış bir kişi olarak o. .Dünya bilimine katkıları su götürmez. 24 tl. bir değer hükmü vermeden. tahrir nı. ve daha şimdiden kalıcı izlere dönüştüğü söylenebilir. yüzyıl sona ererken. O. değil. toplumların ekonomik ve sosyal tarihlerinin ‘uzun süre’ içerisinde bir arada değerlendirilmesi gerektiği konusunda Annales Okulu’nun güçlü bir temsilcisidir. 24 TL. Osmanlı sosyal-ekonomik yapısını. Ayrıca Osmanlı’da Çift-hane sistemi. mirî arazi rejimini köylü ekonomisi vb sosyal ekonomik sorunları açıklayan çift-hâne sı bir yerleşim politika ama aşama nasıl adaki zamanın gün enmesi bu coğrafy me sahiptir. kişileri tarihe iğini yapmaktan re zamanın gevezel uğramıştır. Annales ekolü yer değer gözlemlerineKöle e ilgili dikkate Fetih Yöntemleri. mleri ciddi bir sekteye söylemleri ciddi bir kırılmaya uğramıştır. ritimde Halil İnalcık ne ilişkin bir arındırmış olmasıdır. zamansız ve mekânsız genellemeler yapmak değil. belge ve arşivleri inceleme yönünde değil. gerekli lerini bir takım nin büyük problem Ona göre bu enemeyeceğini enellemeler yapmak belirtir. Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi Halil İnalcık’ı 2000 bilim adamı arasında göstermiştir. bilim çevrelerinin üzerinde uzlaştığı nadide bir isimdir. onu belirley sosyal ekonomisi vb rejimini köylü alanında bir çığır e teorisiyle kendie bu ekolün daha ği düşünüldüğünd erinin. Yeni kuşak tarihçiler. kişileri tarihe yaklaştırmaktan ziyade tarihten uzaklaştıran ve bize göre zamanın gevezeliğini yapmaktan öteye geçemeyen popüler tarihçilik dönemi klasik Osmanlı da başlayan. Tarih. Barkan' e . modern tarihçilik ile ilgili dikkate değer gözlemlerine yer verilmiştir. geçmişi romantik ve ideolojik fantezilerden ismi feodalizmle z ile Marc Bloch için geçerlidir. bu sahanın en seçkin uygulayıcılarından biri. Baskı. ISBN 978-975-8717-42-2 Nasıl ki Fernand Braudel ismi Akdeniz ile Marc Bloch ismi feodalizmle özdeşleşmişse benzer bir özellik aynı ritimde Halil İnalcık için geçerlidir. teorisiyle kendi alanında bir çığır açmıştır. Ona göre bu disiplin. Tarih. zaman ve bir Tarihçinin ödevi. orijinal kaynakları incelemeden. Akdeniz. Köprülü ile İnalcık'ta zirvesin hçilik anlayışı kayda e bu ekolün en düşünüldüğünd erden arındırmış ideolojik fantezil yaklaştırmaktan irmiş. Makaleler 2’de ilk defa İnalcık’ın Annales ekolü ile olan bu yakın bağı gösterilmiş. açıklam olan bu yakın bağı Balkanlarda aşama aşama nasıl bir yerleşim politikası güttüğünü İnalcık kaynaklarından öğrenmesi bu coğrafyadaki zamanın gün ışığına çıkarılması açısından büyük öneme sahiptir. Tarih çalışmalarının geleceği düşünüldüğünde bu ekolün de bir 'uzun süre' içerisin bir yal tarihlerinin Okulu'nun güçlü e nusunda Annales araç ve bilgiler ncelemeden. araya ft-hane sistemi. belli bir toplumda ve dö­nemde davranışların ve kurumların neden o biçimde olduğunu anlamak ve açıklamaktır. 5 *** “Halil İnalcık. Kitap. Fetih Yöntemleri. sistemini. nu anlamak ve ile e davranışların oplumda ve dönemd aktır. Osmanlı ve Balkan tarihi üzerindeki birçok yanlışın tashih edilmesini ona borçludur.” Immanuel Wallerstein DOĞU BATI Makaleler-2 Halil İnalcık 2. 24 DOĞU BATI Makaleler-1 Halil İnalcık 5. sayısız makale ve ansiklopedi maddeleri. makaleler bir en son derece önemli İnalcık. ISBN: 975-8717-09-X XX.

bence onun yaşamı Osmanlı tarihi. ekonomi tarihçilerinin vb. uygarlığın doğuşundan (Mezopotamya-Sümer) en az 20.000 yıl nançlarıyla aynı Orta Asya şamanlığı. ve çok içten bir hiç Zamanının çoğunu na verir. Çabalarının hedefi haline gelmiş konu üzerinde bize sadece tefekkür etmek düşer. Anahan (anaerkil) örgütlenmenin esasları. çeşitli tarih-dışı eğilimleri sergilemesi ve eleştirmesiyle de dikkat çekicidir. ri öğrenmek olduğu konuma benim anladığım kadarıyla bizim alanda başka kimse sahip olmamıştır. Avustralya ve dünyanın bütün yörelerine a. bütün ilkel toplulukların inançlarıyla aynı temellere dayanan. etrafında olan biten her şeyi dikkate ılarından seçkin uygulayıc katkıları su biri…Dünya bilimine hedefi nın götürmez. etmek gençlere yardım ğı yapar. ideolojik birisi değildir ve entelektüelliği hepimizden farklıdır er. bu sahanın en seçkin uygulayıcılarından biri…Dünya bilimine katkıları su Çok cömert. entelektüel yaklaşım her şeyi biten etrafında olan genişliğine.000 ilâ 25. uygarlığın ilâ 25. 25 HALİL İNALCIK ARMAĞANI-I Tarih Araştırmaları 470 sf. Osmanlıları zannediyorum ki daha geniş bir yere yerleştirmeyi. ulunan eser. vardır. . eylem ve toplu eylemini simgeleştirerek bir Tarih gücü hâline getirmiş temel inanç sistemidir. Elizabeth Zachariadou Halil İnalcık. onun sahip üzerinde dikkate alır. özel olarak coğrafya üretici gücü doğrultusunda oluşmuş bulunan. bütün bilginliğine rağmen öğrencileriyledir. ermiş gibidir. liğin Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler. Sosyoloji. Yapıt boyunca. sakınmadan başkaları için her götürmez. ISBN: 978-975-8717-50-7 Şamanlık inanç sistemi. Halil İnalcık’ı tarihçi kimliği ve insani kimliği diye ayırmazsınız. bütün bilginliğin e rağmen Immanuel Wallerstein muazzam bir İnalcık bizim alanda çok merkezî bir konumdadır. uyguladığı “teknik”ler itibariyle Kuzey Amerika. gelişimi itibariyle avcılığın Üzerine İncelem iş bu alanda üretilm eski a. tek tek kandaş topluluklar bakımından ve hayat tarzı olarak kandaş toplum bakımından arkaik bir asla dayanır. Bilgisi açısından zaten bizim aramızda hocanın lakabı. gençlere yardım etmek için her türlü fedakârlığı yapar. Şeyh-ül müverrihin… İlber Ortaylı ESKİ TÜRK TOPLUMU ÜZERİNE İNCELEMELER Ümit Hassan 3. 22 TL. Türklerde inanç. sadece tefekkür in Immanuel Wallerste Köprülü ve Barkan büyük âlimiydil zamanın öğrenmek onun için adeta elzemdir. ISBN:978-975-8717-52-1 Köprülü ve Barkan zamanın büyük âlimiydiler. değişimle elzemdir. türlü fedakârlı dou Elizabeth Zacharia Onu izlemek çok hoştur. Eski Türk Toplumu ndan. takvimsel ÜMİT HASSAN tek tek kandaş Üzerine İncelemeler SAN zaman bakımından. bu sahanın en Onu izlemek çok hoştur. Türkçede bu alanda üretilmiş az sayıdaki telif çalışmalardan biridir. kökeni ve temel özellikleriyle. dünya tarihi içinde çok önemli bir yere konumlandırmayı başardı. onlara çok değer verir. 328 sf. Türk toplumu hakkında kanıksanmış kimi tezlerin çürütülmesi ve bazı yeni tezlerin değerlendirilmesi “han/hakan” terim- kavram’ının gerisinde yatan toplumsal gerçekliğin zaman içindeki değişimi. bilge ve çok içten bir insandır. nmış akkında kanıksa esi eler rin değerlendirilm toplumsal gerçek ular arasındadır. 30 TL. Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü almış bulunan eser. avcılığın geçim tarzıyla köklenmiş. değişimleri haline gelmiş konu etmek düşer. yeryüzünde hiçbir uygarlığın (medeniyet) mevcut olmadığı Eski Türk Toplumu dönemin ürünüdür ve societas’la bütünleşir. Zamanının çoğunu hiç sakınmadan başkalarına verir. şamanlığın oluşum serüveni. kitapta işlenen bazı konular arasındadır. ekonomi çalışmalarını tarihçilerinin vb. öncesinde başlar. Orta Asya ve k canlı biçimd gin örneklerine e ele de manevî mirasını devralmış olan Asya göçebeliğinin ayrılmaz bir tamamlayıcısı olmuş. Halil İnalcık tüm zamanların büyük âlimi… Bernard Lewis İnsan olarak…Çok cömert. Stein O bize talebesi olarak bakıyor. eylem ve davranış biçimlerinin kökenleri. muazzam bir hafızası ve bilgisi vardır. çok umut besler. Çabaları üzerinde bize alır. Halil İnalcık Madeleine Zilfi ın büyük âlimi… tüm zamanlar Bernard Lewis Halil İnalcık. kandaşlığın şamanlığın toplum lerde inanç. Bir yanda bilgisinin zaman içindeki öğrencileriyledir. özellikle. Tarih. kıyaslar. “devlet” konusu ile ilgili olarak. Öyle bir entelektüel yaklaşımı vardır ki. Hattâ. öte yandan tarihin çeşitli alt dallarındaki bilgisine hayranım. özellikesi ı eğilimleri sergilem 3 dinamikleri çok canlı biçimde ele alınırken. Akdeniz üzerinde çalışanların. bilge İnsan olarak… insandır. Hattâ. şamanlığın toplum yapısındaki yeri ve bugüne uzanan etkileri. Mark L. kandaşlığın toplu irmiş temel inanç yayılmış ilkel-kandaş topluluklardaki pratiklerle örtüşen. Güney Amerika. Öyle bir hafızası ve bilgisi ı vardır ki.” Osmanlı tarihine katkısı yerine konamaz bence. Baskı. Orta Asya ve eski Türk toplumunun gelişim-değişim le. Akdeniz çalışanların. biz de ona hoca olarak bakmaktan başka şey düşünemeyiz.000 yıl andaş toplum ÜMİT HAS mi bakımından deniyet) mevcut ünleşir. ideolojik onun için adeta entelektüelliği birisi değildir ve hepimizden farklıdır Madeleine Zilfi Suraiya Faroqhi Balkanlar’daki hocalar gerçekten onun yazdıklarına çok saygı gösteriyor…Çok iyi bir hocadır. ermiş gibidir. çalışmalarını kıyaslar. öğrencilere 717-52-1 ISBN 978-975-8 rehberlik eder…Osmanlı tarihini çalışanlara kendini adar adeta. Mariya Kiprosvska Harvard’da onuruna düzenlenen sempozyumda söylenen şu söz bence de çok doğ-rudur: “Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı tarihinde hiçbir şey kalmaz. dünya gelişimi bakımından tarihöncesi’ne aittir. Kuzey Amerik ş relerine yayılmı a el olarak coğrafy ğın geçim tarzıyla ını devralmış olan . antropoloji ve siyaset biliminin zengin örneklerine de tanıklık edilmektedir.

Başta Britanya’dan olmak üzere dünyanın her tarafından gelip bu bakir AGER miyetine uzana erililer.. Kızılderililer. Yalnızca güç ve başarı peşinde ya tarihine K›z›lderililer’i n yerinden n bir koşan fırsat avcıları.. ihtiras ve şiddetle bu topraklarda uygulamaya koyuldular.. kendi yöresel tarihi bağlamında da ilginç ipuçları bulabilecektir.. bütüncül bir tarih resmini Osmanlı Şehirleri ak. tahrir defterleri... hor görülmüş. İşte bir roman tadında okuyacağınız bu kitabın. K›z›ld güç ve baflar› peflinde dünyan›n topraklara yerleşen göçmenler. Çeviren: Halil İnalcık. keeler. mühimme defterleri gibi birincil kaynaklar ile önemli ye sicilleri.. Tarih. arşiv çalışmalarının önemini her fırsatta vurgulayan Halil İnalcık tarafından çevrilmiş olması da kültür-uygarlık problematiği bakımından ayrıca anlamlıdır. hor ülkelerinden d›fllan büyüyen ilk tomurcukların feda edilmesiyle yetiştirilebilir”di. ABD TAR‹H‹ n göçme nler. de¤erli tarihçi a vurgulayan ›k da kültür-uygarl mifl olmas› DO⁄UBATI anlaml›d›r... lerin görkem kapitalizmin gesi alt›nda y›ldan bu yana bir gezegene üretti¤i ayak basan Dünyadaki uygarlıkların binlerce yıldan bu yana ürettiği bilgiyi ve teknolojiyi sanki başka bir ük. Baskı.. 456 sf. Osmanlı tarihçilerinin eserleri ışığında –özellikle on beş ve on altıncı yüzyıllardaki– Osmanlı ve Kırsal Hayatı şehirlerini ve kırsal toplumunu inceliyor. yüzüne çıkarm algılamamıza yardımcı olacak makaleleri ile titiz bir çalışma örneği sunmaktadır.50 TL. İşçiler. keşfedilmesi zor ayrıntıları gün Kırsal Ha belli bir düzeye hi çalışmaları elerinin. Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı’nda hemen herkes. Baskı. Yankeeler. Ve “Amerikan gülü. . ihtiras ve Ve “Amerikan fliddetle bu gülü.. Tarih.. Yepyeni bir hayat macerasına atılmak için burada zorlu bir mücadeleye giriştiler.. liberal değerlerin görkemli yükselişi. m›fl. bütün büyüyen ilk gezegene ayak basan dünyalılar gibi büyük bir açgözlülük. ABD TARİHİ Allan Nevins-Henry Steele Commager 3.. mühim erinin eserleri mli Osmanlı tarihçil Osmanlı rdaki- altıncı yüzyılla u inceliyor. Osmanlı tarihçiliğinin zayıf halkalarından birini oluşturmaya devam ettiği Suraiya Faroqhi Suraiya Faroqhi söylenebilir. Bir yandan demokrasinin. rlu bir mücad bir kültüre ar fakat bunu n kurulu flunda Bu göçmenler.. ni bir hayat kiflilerdi.. ISBN 975-8717 -11-1 DO⁄UBATI Dünyadaki uygarlığı miras aldılar fakat bunu bir kültüre dönüştüremediler.. tarih incelem oluşturmaya larından birini saklı kalan.... sürülmüş ya da ezilmiş i de bu ülkeni ydu.Bir a yerlefle li yükselifli. ISBN: 975-8717-19-7 Son yıllarda yapılan Osmanlı çalışmaları belli bir düzeye ulaşmış olsa da sosyo-ekonomik tarih incelemelerinin. çoğunlukla kendi ülkelerinden dışlanmış. arfliv yaca¤›n›z bu miz kişilerdi. Yepye eleye girifltiler. Çeviren: Emine Sonnur Özcan. Suraiya Faroqhi. ISBN: 975-8717-11-1 LE COMMAGER ABD tarihi son iki yüzyılda dünya tarihine damgasını vurmuştur. bütüncile titiz bir leri olacak makale me defterleri Faroqhi. önemli bir ustalığı gerektirmektedir. Bu durum belki de bu ülkenin kuruluşunda ve sonrasında oluşan koşulların doğal bir sonucuydu. 26 OSMANLI ŞEHİRLERİ VE KIRSAL HAYATI Suraiya Faroqhi 2.. 13. Köleler. Zenciler. bütün görkemi ve güzel kokusuyla ancak etrafında ak etraf›nda tirilebilir”di. kendi bulabilecektir. yatı'nda hemen ilginç ipuçları herkes. 211 sf.. uş haritası içinde önemli bir Çeviren: Emine Sonnur Özcan yüzüne çıkarmak. o¤al bir sonucu kitab›n. Kıtanın gerçek sahibi • HENRY STEE ALLAN NEVINS Kızılderililer’in yerinden edilişinden itibaren dünya hâkimiyetine uzanan bir imparatorluğun ilginç NEVINS • COMM ›k Çeviri: Halil ‹nalc damgas›n› hikâyesi.. n olmak üzere diğer yandan dev sermayelerin gölgesi altında kapitalizmin vahşi ve acımasız yüzü.. ül bir tarih ya Faroqhi. 24 TL. ri ve Osmanlı Şehirle yatı Geçmişin kaybolmaya yüz tutmuş haritası içinde saklı kalan. şeriyye sicilleri.

AVRUPA EĞİTİM TARİHİ Kemal Aytaç 303 sf. Tarih-Eğitim ISBN: 978-975-8717-45-3 …Baldıran hazırlanırken. bu ki'nin çalışma bu iki yazarın ötekiyi tanıma çabalarına odaklanıyor. merak nıyor. kendi içerisinde son derece sarsılmış ve bozulmuş bir tiptir. imi zaman söylenc en. eğitimi beden ve ruhun kusursuz bir uyumu olarak görürlerdi. Ona göre İnsanın ahlâken iyi olması. çocuklar bütün hayat boyunca esel bir eğitim sosyal ve nsup olduğu haklara ğretimde eşit mevcut ise Rousseau. Tarih. . mevcut kültür gibi geleneksel eğitimi de hiç beğenmemektedir. Eğer bu yapılmazsa. farklı tarihse akat aynı dünyay l ı yaşayan fakat aynı dünyayı paylaştıklarının farkında olan iki insanın. Yüksek erken nlıklar yoluyla ndür. eğitim alanında etkili olmuş birçok düşünür ve akımı özetleyen bir kitaptır. pmak mümkü a kaprisli ve huysuz n tipi ile öğretim in öğrenmelidir der. anan bilgiler üzerindrına yönündeki arayışla olduğu gibi. bilge yetenekli çocukları. Plutarch’a göre iyi yüzyılda Fénelon inde durur. doğuştan getirilen ve bayraklarla süslenen asaletten daha üstündür. pratik yönden topluma yararlı. r sunulmaktadır i lmadığı birbirin tezi aşamadan geçerek günümüze kadar nasıl geldiği tezi başarılı bir şekilde işlenmektedir. akla uygun bilgileri esas almakta ve buna uygun düşen yeni bir eğitim ideali tespit etmek istemektedir. zümresel bir eğitim değil. neşeli ve sakin tutumlu yapmak mümkündür. kaprisli ve huysuz olurlar. Tarihi öğreniyormuş. Mevcut eğitimin yetiştirdiği medenî insan (l’homme civil). ISBN: 978-975-8717-56-9 Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan biri Amerika’nın keşfi konusunda ne düşünüyordu? Peki GE GRUZINSKI SER Yeni Dünya’da yaşayan biri Osmanlı hakkında ne düşünüyordu? Orada Saat Kaç? SERGE GRUZINSKI iri Amerika'nın Yeni Dünya'da yordu? Çeviri: Özcan Doğan Orada Saat Kaç?. yüzyılda uzak coğrafyalarda. başka ve İstanbullu isimsiz bir yazarın birbirlerini anlama çabalarını anlatmaya çalışan bir kitap. Antikler. bu sorunun o ının elden ele ı anlattığ ı bir eraların nı hayal arattığı heyeca dönemdeki insanlar için ne anlama geldiğini ve ne şekilde tezahür ettiğini anlamamıza yardımcı ? şekilde habersiz bir meraklı ak isteyen iki elere. iletişim oluyor. yaşadıkları dünyayı tanıma ve anlama yönündeki arayışlarına tanık olacaksınız. kendi içerisin eleştirir. ayrıntılara inilmeden fakat eğitim tarihiyle ilgili olarak genel ve bütünlüklü bir fikir bu meden önce ve rçok düşünür Genel Bir Bakış sunulmaktadır. gezginlerin başka dünyalara dair meceralarını anlattığı arzusun un ne e de bilme z daha. r nasıl geldiği Kemal Aytaç Tarihi rdi. Orada Saat Kaç? Sorusu ötekiye yönelik ve ne lama geldiğini . bu arayışın en somut ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. tıpkı işlenmeyen bir tarlanın bozkırlaşması gibi… 17. İnsan Latince ve Yunanca öğrenmek yerine. Bilgileri halka yaymayı amaç edinmiş Aydınlanma. astronomiden astrolojiye kadar geniş bir çerçevede sayısız kitabın ve elyazmalarının elden ele gezdiği. Erasmus’a göre eğitim ve öğretim yoluyla ulaşılan asalet. Belki de en iyi tanımı Erasmus getirmiştir. Yüksek daha olmasından Kemal Aytaç olmaya yerine. Herşeyden önce eğitimin tek bir boyutunun olmadığı birbirini besleyen birçok den fakat eğitim . 27 ORADA SAAT KAÇ? Serge Gruzinski Çeviren: Özcan Doğan. herkes. bir ortamda dünyayı keşfetme duygusunun yarattığı heyecanı hayal etmek zor olmasa gerek.’ Ne işine yarayacak?’ diye sormuşlar. ciddi olarak işlenmezse. geleneksel ukala öğretmen tipi ile öğretim sistemini Mevcut nmemektedir. Karşıt bir görüş olarak ise Rousseau. dengeli. Meksikolu Heinrich Martin h Meksikolu Heinric birbirlerini anlama e Gruzinski. genel insan eğitimidir. Buna göre. iletişim araçlarının böylesine geliştiği günümüzde de bilme arzusunun ne denli güçlü olduğunu göreceksiniz bir kez daha. . yüzyılda olduğu gibi. 15 TL. başka dünyalara ve başka insanlara karşı duyulan merak duygusundan hareketle. astrolojik tahminlere ve kehânetlere dayanan bilgiler üzerinden. Montaigne. farklı tarihsel ve toplumsal yapılar içerisinde arda. yetenekler. Serge Orada Saat Kaç duygus undan Gruzinski. pratik uygun akta ve buna Fransız istemektedir. Bu kitapta. eğitim ve asmus'a göre bayraklarla getirilen ve bilgili olmasından daha önemlidir. mensup olduğu sosyal ve ekonomik menşeye bakılmadan. Sokrates flütle yeni bir ezgi öğreniyormuş. Coğrafyadan tarih bilimine. Fransız Devriminin zorunlu gördüğü bu eğitim. değil. XVI. 16 TL. alarına odakla somut u arayışın en sı. yüzyılda Fénelon. Sokrates. eğitime erken yaşlarda başlanmasının önemi üzerinde durur. kimi zaman söylencelere. Gruzinski’nin çalışması. İnsan okul için değil. yardım cı oluyor geniş astrolojiye kadar gezdiği. yönden nma. Ve XVI. 220 sf. eğitim ve öğretimde eşit haklara sahip kılınmış olmalıdır. bozulur. psikolojik yönden doğru alışkanlıklar yoluyla erken yaşta sabırlı. Burada. bozulur. ‘Ölmeden önce bu ezgiyi öğrenmeye’ demiş… Avrupa Eğitim Avrupa Eğitim Avrupa Eğitim Tarihi. yaşam için öğrenmelidir der. birbirlerinin varlığından habersiz bir şekilde birbirlerinin yaşadığı dünyaları tanımak isteyen iki meraklı insanın kimi zaman bilimsel gerçeklere. de son il). olarak görürle tıpkı zse. bilge olmaya çalışmalıdır.

hukuk ve Önsözü ile bilgi birikimiyle yazısız toplumların dünyasına yolculuk yapmaktadır. ilkel insanların çevrelerindeki birey. * “Şimdi çalışmamızın en zor kısmına geliyoruz. demokratik. ilkel denilen toplumlar ile uygar toplumlar arasındaki derin tarihsel bağlantılar ortaya tarihsel ba¤lan anlamd a topluluk- . ilk defa ve MARCEL MAUSS kapsamlı biçimde Türkçe’de.” . din. arasındaki ilişkilerin ve bunun toplumların organizasyonunda oynadığı rolün analizine yer verilen t›lar ortaya bu kitapta. toplumsallaşma araç ve yöntemleri (örneğin potlaçlar. Mauss.50 TL. DO⁄UBATI ISBN 975-8 717-10 -3 DO⁄UBATI Claude Lévi-Strauss’un uzun bir önsözüyle başlayan bu kitap. Ancak tek başına ele alındığında. Bunun nedenleriyse çok açık. spe­külatif bir merak. genel anlamda toplulukların doğayla ve birbirleriyle olan okufl ve he- otlaçlar. ilkel toplumun zihinsel evreniyle benzerlikler olduğu görülmektedir. bu kita­bında ilkel toplumlarda ruh kavramının var olup olmadığını tartışıyor. 34 TL. anlamlandırma ve ofllu¤u doldur maktad›r. Louis Dumont. birçok açıdan. insanla ilgilenen herkesin her zaman Sosyoloji ve MARCEL MAUS başvurabileceği önemli bir kaynak. olabilecek en alt dü­zeydedir. ISBN 975871718-9 Birçok araştırmacı. Kurum ve tö­reler çözümlemesi. Lévy-Strauss gibi antroplogların metinlerine bakıldığında insanlığın muazzam teknolo­jik. bilimsel vb. 606 sf. değiş-tokuş ve hediyeler) ve bunun nasıl bir uygarlık süreci hâline dönüştüğü anlatılmaktadır. antropoloji ve sosyoloji öğrenimi için olmazsa olmaz bir yere sahiptir ve bu konuda büyük bir boşluğu doldurmaktadır. psikoloji. Lévy-Bruhl’ün çalışmalarıyla M. mitoloji. anlamland›rm an›mlayabilec a ve di¤er e¤imiz uygar- en olgular›n ilişkileri. Lévy- Bruhl. dinin. etnografya. gelişmelerine karşın. İLKEL İNSANDA RUH ANLAYIŞI Lucien-Lévy Bruhl Çeviren: Oğuz Adanır. ilkel denilen toplum. nsözüyle bafllay çin olmazsa an çal›flm olmaz bir yere a. yorumlama. konulmaktadır. ve mana türünd d›r. mücadeleleri. İnsanın kendini. ml› biçimde S bafl- erkesin her zaman psikoloji. ölümü. genel toplum- eri. din. antropolog ve etnologun beş kıtada birbirlerinden on binlerce kilometre uzakta yaşayan insanlarla ilgili çalış­maları Lucien Lévy-Bruhl için doğrudan ilham kaynağıdır. Antropoloji n kla- yük katk› sa¤laya Mauss. kendi sahasındaki muazzam birikimi bu kitapta bir araya getirirken antropoloji dünyasının temel keşiflerine de öncülük eder. büyü. nesne ve özellikle de sosyal grupla olan ilişkilerini kafalarında nasıl canlandırdıklarını belli bir ölçüde belirlememizi sağlamıştı. Asıl uzmanlık alanı felsefe olan ve ilkel toplumların zihinsel/düşünsel yapısı konusunda en önemli metinlerden birkaç tanesini yazmış olan Lévy-Bruhl. bireyin. bu ikisi Sosyoloji ve Ant uss'un Claude Lévi-Stra toplum- ikimiyle yaz›s›z bu iki- Büyünün. Antropoloji. diğer taraftan hayatta kalma çabası olarak tanımlayabileceğimiz uygarlık süreci. G. mücadeleleri. 357 sf. Tanr›’y ropoloji ma. Malinowsky. Her şey­den önce ilkel toplumlarda. de¤ifl-t ü¤ü an- üreci hâline dönüflt › ve içinde ölümü. Çeviri: Özcan Do¤an mlar›n organi zasyonunda pta. 21. Özel anlamda bireylerin. doğayı. pek çok konuda olduğu gibi. bu kitapta. ISBN: 975-8717-10-3 Marcel Mauss’un insan bilimlerine büyük katkı sağlayan klasik çalışması. tabu ve mana türünden olguların bir sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyünün. Baskı. dilbilim. Çeviren: Özcan Doğan. hukuk ve ekonomi alanlarında olağanüstü Türkçe’de. B. onların gözünde hangi tinsel ve maddi unsurlardan oluştuğunu. din. dinin. İlkel insanın nasıl düşünüp nasıl yaşadığını yüzlerce ayrıntının arasından çıkarıyor. 28 ANTROPOLOJİ SOSYOLOJİ VE ANTROPOLOJİ Marcel Mauss 3. her soruya kalıplaşmış bir yanıt veren ilkel zihniyetin gizemli açıklamalarıyla yetinmeyi bilmektedir. Bilme gereksinimi. yalnızca öğrenme amaçlı bir bilgi açlığıyla karşılaşılmamaktadır. Frazer. Tanrı’yı ve içinde yaşadığı topluluğu açıklama. Sosyoloji ve Antropoloji. nasıl yaşadığını ve öldüğünü söyleyebilmek için sanki çok daha zor soruların yanıtlanması gerekiyor. Bu insan.

Bu. bilginler katında ne bühtân. Bir ağım. ISBN 978-975-8717-59-0 “İbn Haldun bir ilim şehridir ki. oryantalistik kurnazlıklarla ilmin olağan şüphelileri haline gelen kimi bilginler. Mistik Deneyim tusunda mı aramak gerekmektedir? başlı eyime özgü belli zihinsel tını ilkellerin aramak rultusunda mı Adanır . kaçmaya çalışac ırılan ” olarak adland yakın nlardan çok daha ski atalarımıza ayalı bir yaklaşı tekabül m olup. ikinci istasyondan önce uyandırılmaya çalışılması görevini ihmâl etmemek üzere” yazıyor metinlerini müellif. ISBN 975-8717-26-X İlkel­lerdeki simgeler ve mistik deneyimi onların zihin­sel yapıla­rından yola çıkarak açıklamaya Lucien Lévy-Bru hl çalışıyorum. bunun olgu­lar aracılığıyla e daha Giriş bölümünden kanıtlanması ol­dukç­a zor­dur. ne fecâattir… Metod kendinden katında ne min olağan yan kaarileri Türlü mistifikasyonlarla. Mukaddime bilmeden İbn Haldun yorumlamaya kalkışanların. İşbu eser. a zordur. bir kıyas. günümüz dünyasında bizim en eski atalarımıza da Mistik Dene .. ideolojik konumların kendinden lar. “İlkeller” sözcüğünü kullanmayı sürdürmemin ne­de­ni. genellikle memin nedeni bilmektir. Artık un'un İlm- budur… Çarpıtmalar. İbn Haldun. ile hür biçimleri alışarak doldur- bir ilim şehriys an. hatalı aset geçiriciliğiyle bu berrak ilim şehrini sislere boğmak. Kaf Dağı’nın ardına düşer. 17. Artık ara ki bulasın. “Biraz umutsuz bir gayret ama. bu sözcük ilkel zih­niyetin en önemli özelli­ğini belirlememi sağlamıştır. Zi­hinsel İşlevler başlıklı çalışmamda. Bir kez daha bu ko­nu­daki anlam karmaşasından kaçmaya çalışa­ ürüyorum. töreleri ve kurumları bizimkilerden farklı olan. ne İbn Haldun’u… ÜMİT HASSAN Oysaki. vramlarını anla- algıyı da sakatlar. henüz ilk istasyona varmadan ikrâm edilen limonatayı âfiyetle içip uyutularak soyulacak olan ‘okumayan- bilmeyen’lerin. ne o âlimi. en İbn Haldun dan ikrâm edilen an-bilmeyen'ler in. Hem bu ilim şehrine giden yolları hem de yoldan çıkaran patikaları çekincesiz ortaya koyar. gerçeğin kapılarını gerçeğin içinden açmak… İbn Haldun’un İlm-ül Ümrân ile yaptığı tam olarak ÜMİT HASSAN ldunTeorisi afyasında İbn uHveaSiy rivâyetler rsa ve İbn üşer. Eserinin bütünsel incelemeleri onun emsalsiz çabalarını ve baş döndüren ustalığını ortaya koyar. ömrünü İbn Haldun’un kavramlarını anlamaya ve bunların halkımızın 9 78975 8 71759 0 kadim zamanlarındaki tezâhür biçimleri ile kimliğimizin oluşumundaki işlevselliklerini anlatmaya çalışarak doldurmuştur dersek. cağım. eksik araştırmaların gedik kapatıcısı ve ilmin baş belası genellemelerden uzak. bir yeni bilimin kurucusudur ve sağlam metodolojisiyle çağların üstünde bir etkinliğe mâliktir.. 252 sf. 25 TL. daha aşağı ya da geri kalmış olarak nitelendirilen top­lumlara atfedilen bir sözcüktür. gelişmeci varsayıma dayalı bir yakla­şım olup.” Fakat bu şehrin koordinatları hususunda rivâyetler çoktur. Öyle ki her kim eline bir hokka alıp mürekkebe batırsa ve İbn Haldun’u yazsa. Lucien Lévy-Bruhl SİYASET BİLİMİ İBN HALDUN Metodu ve Siyaset Teorisi Ümit Hassan 350 sf. Bu sözcüğü biraz da çeki­nerek kullanmış ve yol açabileceği yanlış anlamaları önlemeye çalış­mış­tım. O’nun kurduğu devâsa sistem ve Ümrân İlmi üzerine.. İbn Haldun erlendirmeler onun sağlıklı Çünkü teorinin kendi iç ilişkileri üzerine yapılan hatalı değerlendirmeler İbn Haldun üzerine her türlü dışsal avuzluklarına tu içindeki bir nümüz sosyal ucu metoduyla bu ilim şehrine rtaya koyar. hatalı aklîleştirmeler ve kendine yontmalarla. ge­nellikle yim ve Simgeler kolayl ıkla ama geldiğ i herkesin kullan­dığı bir terimi kullandığımı göste­re­bil­mektir. eleri ünsel incelem taya koyar. ilimler ve âlimler coğrafyasında bilmeyeni yoktur. .50 TL.Pek çok karışıklığa yol açmış olan “ilkeller” ve “mis­tik” (gizemli) gibi iki terimi burada da İlkel Toplumlar ” ve “mistik” (gizem li) Çeviren: Oğuz kez daha kullanmayı sürdürüyorum. hata etmiş sayılmayız. . Bu belirlememi sağlam yanlış ceği ış ve yol açabile bizden ne daha çok ne de daha az ilkel olan.. bu âbide âlim. özcüğü nü güçlere gerçek olan ancak yine de anıyorum. mış olarak nitelen dirilen tekabül edenlerdir. bir nispettir. “Daha iyisini bulamadığım için bu terimi kullanacağım” de­miştim. bütüncül ISBN 978-975-87 17-59-0 Eserin müellifi. e Elinizdeki kitap işte nâkıs bilginlerin yoldan çıkaran bu kılavuzluklarına bir cevap. bize tarihin o ilk ması oldukç başındaki insanlardan çok daha yakın olup. bütüncül bir okumaya dâvet bu kitap… . O'nun raştırmaların gedik bir zak. Ümit Hassan. 29 İLKEL TOPLUMLARDA MİSTİK DENEYİM VE SİMGELER Lucien-Lévy Bruhl Çeviren: Oğuz Adanır.“Mistik” (gizemli) sözcüğüne gelince daha Giriş bölümünden iti­baren bu sözcüğün hangi ruhl Lucien Lévy-B anlama geldiği kolaylıkla anlaşılmak­tadır.Ve ‘İbn Haldun bir ilim şehriyse Ümit Hassan onun anahtarıdır’ kaziyyesine varırız buradan. etkilere. biz­den bulama dığım için aha iyisini larımızda m. Bizim toplum gibi bir ırmak tisizmi çağrışt . bu sözcük klı çalışmamda. Bizim toplumları­mızda oldukça farklı bir şey olan dinî misti­sizmi çağrıştırmak gibi bir niyetim yok. Burada so­r ulan soru şudur: Bu simgeler ve bu deneyime özgü belli başlı özellikler Lucien Lévy-Bruhl mi onların zihinse l İlkel Toplumlarda hangi­leridir ve bu sorunun yanıtını ilkellerin zihinsel yönlendirilmesi ve zihinsel farklı­lıkları doğrul­ ve Simgeler Burada çalışıyorum. Ve onun sağlıklı olarak algılanmasını engeller. o dakika. Antropoloji. Burada “mistik” sözcüğünü güç­­lere. İbn Haldun’u arayan kaarileri mantıksal boşluklar bataklığında boğarlar. Günümüz sosyal bilimlerine ışık tutabilecek doğurganlığı ve sağlam kurucu metoduyla bereketli İbn Haldun mülkünün kılavuz k ni ihmâl etmeme m metodolojisiyle kitabıdır. dığımı göstere çok ne de bizden ne daha Xbizimkilerden farklı olan. etkilere. duygular ta­rafından algıla­namayan ancak yine de ger­­çek olan eylemlere olan inanç anla­mında kullanıyorum. sis ve toz bulutu içindeki bir ilim şehrine kendi öz berraklığını verme cehdidir.. ıştır. Eskiden “vahşiler” olarak adlandırılan. Sözcüğün yazı­­lı anla­mında “ilkeller” olarak adlandırılan insanlar.

Siyaset Bilimi. ES Bulletin. 1987. Heper e'nin açısından Türkiy amsal çerçeve ation of Studies Associ er.” Burrows. “Heper. Walter Weiker. Brian W. yeni sonuçlara etici…. 1986 let Geleneği varıla- . toplumsal ve kültürel yaşam tasvir edilmiştir. Middle East North America Bulletin. ve Kültür Siyaset. Heper. Türkiye tarihinin dönüm noktaları merkeze alınarak siyasal. TÜRKİYE SÖZLÜĞÜ Metin Heper Çeviren: Zeynep Mertoğlu. Özgün i- yayımlanmış olan bu kitapta aşkın devlet geleneğinin Türk siyasal hayatını ne şekilde etkilediği çalışmaya imza aşkın devlet nı ne şekilde e'nin . Türkiye ile ilgili Metin Heper genel bir giriş bölümünün ardından Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayan bir kronoloji Sözlüğü TürkiyTopelum hazırlanmıştır. Middle East Studies Association of North America Bulletin. “Heper’in irdelemeleri öğretici…. 1987. n W. na “Bu kitap. siyasal ve toplumsal hayatımızın temel bilgilerine yer verilmiştir. William Hale. ve Türkiye Cumhuriyetindeki siyasal denemelerinden esinlenerek oluşturduğu kuramsal analiz ile 1986 Asian Affairs. Sözlük bölümünde. kurum ve kuruluşlar. Baskı. 30 TÜRKİYE’DE DEVLET GELENEĞİ Metin Heper 3. ş olan bu kitapta iği incelen- etkiled siyasal hayatının incelenmektedir. Özgün baskısı İngiltere’de vlet Geleneği Türkiye'de De Metin Heper a tanınmış rkiye'de Devlet siyaset bilimc Geleneği adlı atıyor. BRISM Bernard Burrows. Türkiye’nin siyasal hayatının irdelenmesinde yaygın olarak kullanılan . 1988. 16. Türkiye’nin siyasal hayatı ile ilgili bazı basmakalıp görüşleri sorguluyor”. burada orijinal bir tez ile bilim aleminin karşısına çıkıyor ve . Türkiy ak kullanılan kış açısı sunulm “merkez-çevre” aktadır. Beeley. önemli olaylar ve antlaşmalar. 662 sf. . ziyade o olaylar arı anlatmaktan Türkiye’de Dev u- “Heper. BRISMES Bulletin. Asian Affairs. ISBN 975-8717-24-3 Türkiye Sözlüğü’nde. sosyo-ekonomik göstergeler bulunmaktadır. kitabın sonuna özellikle araştırmacıların ve genel olarak bu konuda bıilgilerini derinleştirmek isteyecek okuyucuların istifade edebileceği ayrıntılı bir kaynakça ilave edilmiştir. ı. Bu bölümdeki maddelerde.50 TL. Ekler bölümündeyse bazı istatistiksel veriler. Interna William Hale. Çeviren: Nalan Soyarık. Heper. 1986. “merkez-çevre” yaklaşımını tamamlayıcı bir bakış açısı sunmaktadır. ekonomik. düşünce ve sanat adamları üzerinde durulmuş ve okuyucuya Türkiye’nin çağdaşlaşma serüveni ve yaşanan uzun soluklu dönüşüm hakkında genel bir fikir verilmesi amaçlanmıştır. yeni sonuçlara varılabilmesini sağlayan bir kuramsal çerçeve açısından Türkiye’nin siyasal hayatını inceliyor”. Beeley. ilişkilendirerek sunmaktadır. özellikle partiler ve politikacılar.. International Affairs.. 1988. Siyaset Bilimi. Bu bilgileri doğrudan aktarabilmek için belli bir sıra ve yöntem takip edilmiştir. 28 TL. Ayrıca. 1986. seçim sonuçları. Türklerin Osmanlı İmparatorluğu Türkiye Cumh atorluğu ve esinlen erek oluşturduğu rinden ” erek sunmaktadır. hem de bu ülke eki politikacılar mecburi okuma m kesenler için tional Affairs. basit bir şekilde olayları anlatmakta ziyade o olayları. ISBN: 975-8717-21-9 Uluslararası bilim camiasında tanınmış siyaset bilimcilerimizden Metin Heper. 280 sf. Türkiye’de Devlet Metin Heper Geleneği adlı kitabıyla son derece önemli bir çalışmaya imza atıyor. hem Türkiye’deki politikacılar hem de bu ülke hakkında dışarıdan ahkâm kesenler için âleminin karşısı bir tez ile bilim siyasal hayatı ile ilgili bazı basma kalıp mecburi okuma olmalıdır”.

ISBN 975-8717-25-1 France Farago’nun çalışması antik dönemden günümüze. Malevitch). modern dönemin sona erişini tescil eder. SANAT 31 SANAT France Farago Çeviren: Özcan Doğan. . figüratiften soyuta. Doğu Roma İmparatorluğu’ndan Ortaçağ’ın sonlarına dek sürmüş olan bir dönemdir ve bizim yüzyılımız antik perspektifin ve Sanat Rönesans’ı oluşturan çağların mirasçısıdır. Platon’dan Tarkovski’ye kadar sanatın France Farago kısa bir öyküsünü sunmaktadır. hoşnut etme kaygısından uzak ve kalıcılık derdi olmayan çağdaş sanat. Artık onların sanatı gerçek olanı temsil etmekten ziyade varoluşun hissedilebileceği bir bakış açısıdır. Plotin’in temaşa düşüncesi ise bu geçişlerin temel felsefesini oluşturur. yüzyılda modernitenin soykütüğünden hareketle Sanat France Farago Çeviren: Özcan Doğan sanattaki benzersiz dönüşümü anlama çabası gütmektedir. Bu yapıt. biçimden kuralsızlığa. Sanattaki modernite. 20. Güzeli reddeden. Yazar. görüntünün reddedilmesinden ve taklidinden doğmuştur. Yüksek ontolojik bir gerçekliğe gönderme yapan soyut sanatın büyük ressamları (Kandinsky. objektif olandan objektif olmayana geçişi ustalıkla işlemişlerdir. Mondrian. 294 sf. Antikite. 15 TL. Sanat. Avrupa’ya ilham veren ve geleneksel araçları temin eden bir devir olarak tasvir edilmiştir. İnsanı çıplak gerçeklikle yüz yüze bırakır. perspektifi ve seyirciyi dikkate alan insan-merkezli sanattan tekil bakış açısının kaybolduğu tanrı-merkezli sanata geçişi yönlendiren mantığa ışık tutar: Bu.

Baudelaire. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sanat ve iktidar ilişkisini Max Weber’in “patrimonyal devlet yapısı” tanımlamasından yola çıkarak inceleyen İnalcık. 8 TL. bir üslup olarak hassasiyet noktalarını en uç noktalarına taşır. Edebiyat. ana kaynakları kullanarak patronajın bu sanat tarzı üzerindeki belirleyici etkisini analiz etmektedir. her halükârda duyular dünyasında adeta ir zirve noktası Platonik güzellikle kabaran bir heykeltıraş olduğunu gösterir. Proust. bilim adamı ve sanatçı. Prous araya toplanmıştır ni n büyüleyici ilişkisiar nın ve eşyanı ârda duyul rken. . 32 EDEBİYAT ŞAİR VE PATRON Halil İnalcık 3. Bu kitapt yansıtan önemli a ve romana bakışı nı onun sanata ve romana bakışını yansıtan önemli taslaklardır. edebiy sayılır. statü ve mertebelerin mutlak egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği bir toplumda bu gerçek daha da belirgindir”. sonu gelmeyen tasvirler. Bu küçük ama edebiyat için çığır açıcı risâlede İnalcık. Edebiyat. bir t'a yaraş acak İzinde 'yi Prous ı içerisinde Türkç sanatlar içerisi e'ye kazandıran nde nasıl bir Roza sanata Kayıp Zamanın İzinde’yi Proust’a yaraşacak mükemmeliyet algısı içerisinde Türkçe’ye kazandıran gösteriyor. uzun ve zor cümleleriyle zamanın ve ın. baş döndürücü kişilikler ve keskin zekâlar. ISBN: 975-8717-04-9 Şâir ve Patron. Gérard de Nerval okumaları yapıyor. yen r. başka deyimle. Sainte-Beuve etrafında nımsatıyor. ISBN: 975-8717-10 Mucizevi geçmiş zamanın. edebî ziyafe ıcısı olan Marce tlerin ve kibar l Proust. Osmanlı divan şâirlerini ve şiirlerini. 90 sf. edebî şölenlerin ve kibar çevrelerin parlak anlatıcısı olan Marcel Marcel Proust Karşı Proust. uzun ve . Baudelaire. her halük kabar an bir latoni k güzell ikle Proust. Proust’un kendi özel dilinde bambaşka bir âleme bürünür. bir tü ilişkiyi de gözler önüne seriyor. bir insanın çevresiyle kurabileceği olağanüstü ilişkiyi de gözler önüne serer. Yazı ve at dile eşyanın büyüleyici ilişkisini kelimelere yansıtırken. 227 sf. sosyal onur. belli bir toplumda egemen sosyal ilişkiler ve belli bir kültür çerçevesinde sanatını ifade eder. Türkiye’nin tarih alanındaki saygıdeğer temsilcisi Halil İnalcık tarafından kaleme alınmıştır. ve keskin zekâla Sainte-Beuve'e ü hassasiyetler t. Proust. sanat ve iktidar ilişkisini sosyolojik bir yaklaşımla ele almakta. Osmanlı toplumu gibi patrimonyal türde bir toplumda. Bu kitaptaki denemeler aynı zamanda Karşı etrafında Balzac aynı aki denemeler yapıyor. . Yazı ve dile ait akla hayale Sainte-Beuve'e Marcel Proust Çeviren: Roza Hakmen sığmayan oyunlar. çevirinin sanatlar içerisinde nasıl bir sanata dönüşebileceğini de ispatlıyor. Roza Hakmen. lik yaşamından e Karşı'da günde n çevresiyle insanı ötesinde. patrimonyal bir yapıya sahip toplumlarda bilim adamı ve sanatçının üretimini “mutlak egemen bir hükümdar”ın belirlediğini şu sözlerle vurguluyor: “Genelde. Sainte. sonu gelme n bütün oyunla r. Gérar d Balzac. SAINTE-BEUVE’E KARŞI Marcel Proust Çeviren: Roza Hakmen. Baskı. 14 TL.Beuve’e Karşı’da gündelik yaşamından kesitler sunmanın ötesinde.

mi- ve değerlerini anlatır. Onunla.. met eder. arlık aklı. Edebiyat. GOETHE DER Kİ. ayrıntılarıyla yansıtır. ya. aynı varlıkların özünü hiçbir zaman anlayamayacak. yazar ve düşünürlerin hayat hikâyelerini. RICARDA HUCH Alman Novalis. onun uyarı ve öğütlerine dikkatle kulak kabartmalıdır. Wolfgang von ki. âdeta sihirli bir anahtar gibi elime geçti. 520 sf. WOLFGANG ‘Goethe’ olmalıdır. r yapıt gibi ken ortaya rmek. sayamayacağım an Prof. kişinin “kendini inşa” çabasıyla neredeyse özdeşleştirilmiştir. . Germanistiği. Romantizmden kaynağını alan ya da Romantizmle beslenen bilimsel ercek alt›na i¤i yüzlerce disiplinleri mesela psikolojiyi. ele aldığı hangi konu olursa olsun doğaya bir tanrı gözüyle bakmayı Alman abasıyla ngi konu miştir. bu çevrenin ve dönemin ruhunu bütün önemin ru- ik flair. Doğanın dilini yakından tanımayı öğrenemezsek eğer. Grimm ve Schelegel Kardeşler. romantik şair.”. halk bilimini mercek altına alır. Çeviren ve Derleyen: Gürsel Aytaç. görkemli bir şekilde nasıl bir araya gelebildiğine tanıklık edilecektir. tarihi. len sözler bir Goethe. Goethe’ye özgü evrensel birkarakterdir. Kitabın yazarı ve aynı zamanda Alman Romantiz Schlegel list toplu- tizmin bir Çeviri: Gürsel Aytaç Yeni Romantizmin bir temsilcisi sayılan Ricarda Huch. Hayatı bir yapıt gibi görebilmek. ahtar gibi eli- *** yer alt› mekâ- Hofmannsthal u çal›flmay› Al- l “Bu kitap tam zamanında. insanın hangi dünyada yaşadığı böylesine kapsamlı Goethe Der lenmiştir.. Gürse kadar çok yer altı mekânının kapısını açıyorum.. Çok yönlü ve evrensel bir sanatçı düşünüldüğünde akla ilk gelebilecek isim J. aşklarını ve de¤erle- mi da Roman- olojiyi.. Bu tanrısal bakışın neticesi olarak.bir grup genç Romantizmi ü¤ümüz- n roman- sanatçı ve idealist topluluk kültür tarihinde kalıcı izler bırakmıştır. rıklıklarına hedefleri ölçüsünde bir amaca hizmet eder. J. Brentano. Goethe’de hiçbir şey rastlantı değildir ve her varlık aklı. Çeviri ve Derle Kendi hayatının mimarı olabilmek. giriştiğimiz bir şekilde deneyimlenmiştir. Bu kitapta Weimar’lı bilgenin yapıtlarından seçilen sözler bir araya getirildi. Goethe’nin üzerinde durduğu temel uğraşılardan biriydi. baskı. görkemli bir ecektir. Kleist. Goethe. aynı eleştirel 789758 717576 gözle ikisine bakmak. başka bir deyişle unulan konu zamanda bir .. VON GOETHE e kulak zerinde Kültürlü bir Alman burjuvası için Goethe adı. Hölderlin. 33 ALMAN ROMANTİZMİ Ricarda Huch Çeviren: Gürsel Aytaç.. Ricarda Huch. sek eğer. Hoffmann. kurduğumuz her ilişki bizi evrensel bir Ki. kişiliğinden derin hayâl kırıklıklarına sürükleyecektir. eserlerini yaratırken ortaya koyduğu çabayı hayatını biçimlerken de göstermek... Gürsel Aytaç’ın titiz çevirisiyle sunuyoruz.. 33 TL. Goethe’nin alfabetik sırayla sunulan konu başlıkları altındaki düşüncelerini okurken. bir anlamıyla yaşam ustasıdır. Ve belki de bu yüzden. Huch. giriştiğimiz her çaba.. aynı zamanda bir hayatın birbirine zıt farklı uçlarının tek zirvede. me: Gürsel Aytaç sanatçı malıdır." DO⁄UBATI 717-08 -1 ISBN 975-8 DO⁄UBATI Hugo von Hofmannstahl Thomas Mann’ın da saygıyla selamladığı bu çalışmayı Alman edebiyatı konusunda yetkin bir isim olan Prof.. Goethe Der J. Bu yönüyle onun yaşamı ve edebî kişiliğinden alınabilecek birçok ders ve öğütler var. Bu dünyada denemiştir. Romantizmin tarihini verdiği yüzlerce zengin örnekte gözler önüne serer.. 18 TL. duyguları. 469 sf. Wolfgang von Goethe 5. Edebiyat. ISBN: 978-975-8717-57-6 Goethe “Goethe der ki. ISBN: 975-8717-08-1 Dünya edebiyatının kurucu mimarlarını düşündüğümüzde kuşkusuz en büyük payelerden birini RICARDA HUCH Alman romantiklerine vermeliyiz.

bu. IN MEHMET AYD anın İzinde" O’na göre ‘geçmişi ve geleceği görmeye yarayan bir rasat kulesiydi hâl’. ama belki ondan da çok geleceğe… . Schiller insan varlığının aşkın birliğine dayalı senteze varmış yeteneğinde Kant’ın çeşitli eleştirilerinin birlik Gürsel Aytaç ulaştığı aşkın e tısında belirlem n içsel bağlan noktasını bulduktan sonra. moder nizmin irici bir Theodor W. Kapaktaki fraklı fotoğrafı. düşünc görüşle “Schiller” bu orundadır. Theodor W. evren sarhoşu ve hümanist kültür eğiticisi… ğildir. Adorno Schiller. Bergson. Paz. Tanpın ar. sonunu getirmek hiç Schiller nist kültür eğiticis Thomas Mann kolay değildir. 285 sf. an tanır. ak ı olarak korum mızın da çağdaş zlığı hakkında hayırsı sel sürecin ayız. Proust. düşünc e yazılarına vermek Aytaç sonra ise onu. O’nun soluna dönen uzca sağına N Tanpınar adamlarının ön e zarif ruhlu rüya ara- edebiyatımızdaki büyüsü. bu açıdan bakıldığında asla Alman İdealizminin bir ‘saray şairi’ değildir. Weber. Goethe’nin daha bilge tabiat sultanlığının bile sunmadığı bir büyüklük: Soylu. Oğuz Atay ve Orhan Pamuk’la Tanpınar’a bakmak… Doğu ve batı bizi aynı anda iki millet haline getirmişti. bir tiyatro yazarıdır. yeni ulaştığı aşkın görüş açısından. en azından bir isim. kimlik. Tanpınar. Edebiyat. sanatın konumunu insan bilincinin içsel bağlantısında belirleme problemini çözmüştür. gelenek. Hamdi bir ‘Şiiri hayatına sindirmiş ince ve zarif ruhlu rüya adamlarının ön safında’ydı. Elias. ne gelecekten vareste. Schelling’in. . modernleşme sürecinin olumsuz sonuçlarını sıralayan ve edebiyatın eleştirel nun Gürsel bir konseptine alan bir çözümleyici olarak yorumlamalıyız. Said. bu. Tocqueville. en 'nin bir azından bir isim. Eski zevklerin adamı yeni arayışlar içinde umutlu ve mağrurdur. kendisinin de. 14 TL. ölüm. Comte. bir aydınlanma. bu fikri hep taşıdı içinde. Adorno olduğu gibi Alman ayılı klasiklerinden yanında temsilcisi. Burke. Daha yakınd avaşçısı olarak tiyatro yazarıdır. . Beşir Sâdık Hidâye eber. Goethe Soylu. ama belki 9 789758 717613 Malraux. işte bu iki milletin Tanpınar şahsında objektiflere düşmüş görüntüsüdür. Hegel’in ve ötekilerin de : Hazırlayan ve Çeviren şte bilince ilerleyi inçten ahlâki ortaya çıktığı Gürsel Aytaç lu olarak sanatın dayalı senteze e nın aşkın birliğin noktasını ortak problemi insan bilincinin büyük başarılarının içsel ilişkisini keşfetmektir. e dünyasını yansıta n steyenler. Heidegger. eski-yeni. Mehmet Aydın. Dostoyevski. tersine Thomas Mann dünyanın çelişkil n ve modern öncüsüdür. medeniyet. Ahmet . oğraflarından geleceğe… ondan da çok ınar. Habermas. gelene konulardaki düşün et. hayat. O'na göre 'geçmihâlin içinden Ve lesiydi hâl'. mağru de umutlu ve biridir bu. Ve hâlin içinden uzaklara MEHMET AYDI "Kayıp Zam e bakışlar atan. Omuzlarının düşüncesinin yol haritasını önümüze seriyor. Tocqueville. birlik li eleştirilerinin ng'in. tersine bir uzlaşma estetiğinin çaresizliğinden haberdar olan ve modern dünyanın çelişkilerine göğüs germeye çalışan özeleştirici bir modernizmin öncüsüdür. Dostoy Unamuno. Gürsel Aytaç  AHMET HAMDİ TANPINAR Mehmet Aydın 263 sf. Yahya Kemal. 16. hem doğudan hem batıdan sayısız düşünür ve yazarın söyledikleriyle Tanpınar iç sıkıntısında mana yayılan bu iki milletin Tan- klı fotoğrafı. kimlik. Bir birey olarak kendisinin de. Patočka. mas. zaman - ki-yeni.50 TL ISBN: 978-975-8717-61-3 Ne geçmişe aitti tam. Schiller. uçarı. felsefi döneminde. görüş açısınd an. kımının Goethe kabataslak. Unamuno. bir özgürlük savaşçısı olarak tanır. Tanpınar düşün Mehmet Aydın daki varlığına ve Bu çalışma Tanpınar’ın. Oğuz Atay a iki millet haline getirmişti. Hem geleceğ cekten vareste şi ve geleceği â. Omuzlarının düşük olmadığı ender fotoğraflarından biridir bu. Comte. içinde varlığına ve ne’liğine ilişkin korkunç girdaplara sahip kimlik sorunlarını deşiyor. içinde yaşadığı toplumun da zamana yayılan iç sıkıntısında bu olguyu görüyordu. Sâdık Hidâyet. Schelli başarılarının büyük san bilincinin Wilhelm Dilthey bir kez başlan ünden söz etmeye 'nin daha bilge dı Wilhelm Dilthey eğildir. Eski zevkle e düşmüş görünt rdur. e. Aşkın felsefe. İşte bu görüşle “Schiller” kitabını hazırlarken ağırlığı onun düşünce yazılarına vermek istedim. eserlerindeki tarihsel sürecin hayırsızlığı hakkında gerçekçi bir bilinci kanıtlayan unsurları öne çıkarmak zorundayız. evski. kültür gibi oku- karşılaştırmalı amış genişlikte - . Onu Türk edebiyat dünyası kabataslak. Hegel. 34 SCHILLER Hazırlayan: Gürsel Aytaç. Tanpınar düşüncesinin kılcal damarlarında. Duyusal bilinçten ahlâki bilince ilerleyişte işaret etmek istediği nokta. Onu Biz eğer Schiller’i bizim çağımızın da çağdaşı olarak korumak istiyorsak. ateşli yükseltici. Hem geleceğe heveskârdı hem geçmişe müptelâ. ISBN: 978-975-8717-38-5 Schiller. işte rin üsüdür. düşünce dünyasını yansıtan felsefi yazılarına girmek zorundadır. zaman. Hegel'in ler'in değil. artık yalnız Schiller’in değil. Alman edebiyatının sayılı klasiklerinden olduğu gibi Alman edebiyat tarihinde Klasisizm akımının Goethe’nin yanında temsilcisi. Kemal Tahir. ateşli ğı bir büyüklük: i… Schiller’in kendine özgü büyüklüğünden söz etmeye bir kez başlandı mı. Haber t. bir halkın dünyadaki Hegel. huzursuzca sağına soluna dönen bir adamdı. Paz. müzik. Daha yakından tanıyanlar içinse Schiller öncelikle bir şair. eskiyle yeni arasında hem yaratıcı hem yok edici gerilimi. Ahmet Hamd bir rüya diliyle anlatabilmiş olmasında yatar. Beşir Fuat. i Tanpınar Valéry. zorunlu olarak sanatın ortaya çıktığı noktadır. İşte istedim. eskiyle yeni ızdaki büyüsü bir rüya diliyle edici gerilimi. Onu daha da yakından tanımak isteyenler. Maziye tutkuludur Tanpınar. Valéry. kültür bir halkın dünya arını kimlik sorunl rdaplara sahip ür ve gibi konulardaki düşüncelerini daha önce hiç yapılmamış genişlikte karşılaştırmalı okumalar n sayısız düşün ını an hem batıda cesinin yol haritas npınar düşün yoluyla ele alıyor. k. çıkarmak zorund unsurları öne n z sonuçlarını sıralaya ecinin olumsu çözümleyici olarak septine alan bir açıdan bakıldı ğında asla Alman inin bir uzlaşma estetiğerine uçarı. bir elikle bir şair. Bir birey olarak bu olguyu Mehmet Aydın. Husserl. ve Orhan Pamuk 'la Tahir.

Meşrutiyet “Gericilik” İçi Boş Bir Sözcük Döneminde İslâmcılık ve Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi (Bir) Devrim / Muhafazakârlık / Demokrasi Kenz Halil İnalcık Büyük Bir Devrim: Hilâfetin Kaldırılması ve Paul Edward Gottfried Antagonizma Olarak Politika Heikki Lâikleşme Süleyman Seyfi Öğün Türk Muhafazakârlığının Saari R. Cumhuriyet Manifestosunun Tartışmalarına Giriş 2. G.Selçuk Akşin Somel “Gericilik”. MART.Sayı: Doğu Ne Batı Ne? Doğu ve Batı Turgut Cansever Doğu ve Batı Kültürel İlişkiler Tarihine 09 0 312 466 28 Halil İnalcık Türkiye ve Avrupa: Dün Bugün Baykan Sezer Bir Bakış DO⁄U BATI ANKARA 3 TASARIM Doğu. Anarşizmin Temeli.Sayı: Gericilik Nedir? Gericilik Kayran Nuray Mert Gericilik Mehmet Ali Kılıçbay Bir “Tarih Efkan Bahri Eskin Metafizik ve Gericiliğin Metafiziği Okuma Tarzı” Olarak Gericilik Ömer Laçiner Geçersizleşen Yasin Ceylan İnanç. Bilim ve Felsefe Üçlemine Yeni Bir Ama Yenilenmesi Gereken Bir Koordinat Ahmet İnam Yaklaşım Yobaz Yaratan Dünyayı Anlamaya Doğru. Devlete Karşı Toplum Devletçilik ve Marksizm Mestrius Plutark Marcus Antonius Kadir Cangızbay Sosyalizm Ölebilir mi? Durmuş Hocaoğlu Julius Caesar Gallia Savaşları Düşük Şiddetli Devrim Mehmet Altan II.. “İlericilik” ve Aydınlar Mehmet S. Oryantalistleşme Mümtaz’er lar Yahudi Düflmanl›¤› Irkç›l›k 4. Collingwood’un Mutlak Ön-Kabuller Öğretisi Açık İkilemleri Üzerine Ahmet Arslan İslâm. Aydın Yaşama Alanı “İrtica”ya İlişkin Bazı Düşünceler İlhami Güler Gericiliğin Berrak Burçak II. Liberalizm ve Kapitalizm Hüseyin Nuray Mert Lâiklik Tartışması ve İslâmcılık Yasin Ceylan Hatemi “Devlet” Ne Demek Oluyor? İrtica Konusuna Felsefî Bir Yaklaşım Ahmet Çiğdem Coşkun Can Aktan Devlet Niçin Yeniden Yapılandırılmalı? Bilimlerin Krizinin Bir İşareti Olarak “Pratik Felsefe”nin Sonu Mümtaz’er Türköne “Derin Devlet” Kenz Mihail Bakunin Almanya’da Hegelcilik. N‹SAN 1998 | ISSN: 1303-72 42 Etyen Mahçupyan Doğu ve Batı: Bir Zihniyet Gerilimi Doğu Batı ve Sinema Mehmet Ali Kılıçbay Fakir Akrabanın Talihi Nezih Erdoğan Yeşilçam’da Beden ve Mekânın Nilüfer Göle Batı-Dışı Modernlik Üzerine Bir İlk Ders Hasan Eklemlenmesi Üzerine Notlar Sadık Yalsızuçanlar Doğu BülentKahraman Kemalizm. Bask› Zenci Karfl›t› DO⁄UBATI DO⁄UBATI uçanlar Aras›nda Türköne Batılılaştıramadıklarımız Patricia Springborg İbn Haldun ve Yönetimlerin Döngüsü TI ve ER m ti¤ine Düflülmüfl pnot Heribert Adam Yahudi Düşmanlığı ve Zenci Karşıtı Irkçılık: Doğu Batı ve Sanat Nazi Almanyası ve Ayrımcı Güney Afrika Ahmet Kâmil Gören Doğu’da ve Batı’da İnsanı Betimlemenin Kısa Bir Öyküsü 3.Sayı: Devlet Devlet Yaşama Alanı İlber Ortaylı Devlet’e Nasıl Bakmalı? Mehmet Ali Kılıçbay Ahmet İnam Yaşama Tektoniği Üstüne Düşünceler Fehmi Devletin Yeniden Yapılanması Baykan Fikir Hürriyetinin Sınırlanmasının Lüzumu Üzerine Etyen Mahçupyan Devlet.Batı Ayrımı DO⁄U BATI DÜfiÜN CE DERG‹S‹ | YIL:1 | SAYI:2 | fiUBAT.. DERGİLER 35 1. Oryantalizm ve Modernite Batı Arasında Sinema 2 Mustafa Armağan Hayali Doğu’dan Hayali Batı’ya Alev Alatlı “Doğu-Batı” İçi Boş Bir Tasnif Doğu Batı ve Portreler Yasin Ceylan Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde DO⁄U NE ? BATI Do¤u ne? Bat› ne? Ahmet İnam Polanyi Etiğine Düşülmüş Birkaç Dipnot er Ümit Meriç Yazan Bir Avrasya Düflünürü: Müslümanların Hıristiyan Dünyası Karşısındaki Tavırları Ümit Meriç Yazan Bir Avrasya Düşünürü: Cemil Meriç Cemil Meriç kiler Batılılaşma Bak›fl KENZ NE ? ve S‹NEMA Patr›c›a Spr›ngborg ‹bn Haldun veDöngüsü n Yönetimlerin Kenz Beden ve lemlenmesi Her›bert Adam ve Hilmi Yavuz Batılılaşma Değil. Demokrasi ve Türkiye .. Abdülhamit Devrinde İslâm ve Batılılaşma Gerçek ve Enstrümantal Tabiatı Üzerine Mehmet Bayraktar Karşısında Kadının Konumu Feryal Tansuğ II.

Sayı: Kamusal Alan Tarihçinin Gözlemi Mekân Halil İnalcık Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Ahmet İnam Hânemizdeki Sır Kerem Ünüvar Osmanlı’da Kamusal Alan Bir Kamusal Mekân: Kahvehaneler Etyen Mahçupyan Osmanlı’dan Günümüze Parçalı Kamusal Alan ve Siyaset Süleyman Seyfi Öğün Kamusal Hayatın Kadın Kültürel Kökleri Üzerine: Sennett.36 4. Davidson Arkeoloji. Sayı: Kaygı Kaygı Kaygı(sız)lık Doğan Özlem Kaygı ve Tarihsellik Ömer Naci Soykan Aslı Çırakman Bernard Mandeville: Kaygısız Birey ve Varoluş Yolunun Ana Kavşağında: Korku ve Kaygı Modernitenin Çıkmaz Sokakları Kierkegaard ve Hiedegger’de Bir Araştırma Cem Deveci “İsmi İnsan. Modernite ve Etik Efkan Bahri Eskin Göğün Düşünceleri Jacques Derrida ile… Kusura Bakmayın Ama Buharlaşması: Ethica Arslan Topakkaya Kant’ın ‘Ahlâk(iliğ) Hiçbir Zaman Tam Olarak Öyle Söylemedim! in Metafiziği’ Adlı Yapıtında Etiğin Temellendirilmesi Yasin Ceylan Din ve Ahlâk Oktay Taftalı Yalanın Fenomenolojisi Cedel Mehmet Ali Kılıçbay Economica’nın Dublörü Ethica Ahmet İnam Hâlsiz Kalmış Bir Ahlâkın Cehenneminde: Ahlâkı Durmuş Hocaoğlu Descartes Felsefesinde Bir Problem Hak Saklasın Bir Yârim Var İçinde Fikret Başkaya Bilim. Genealoji ve Etik Epistemolojik Açıdan Değerler ve Ahlâk Ali Yaşar Sarıbay Thomas Nagel Aristoteles’in Eudaimonia Üzerine Politik Teori. Fuat Keyman Kamusal Alan ve “Cumhuriyetçi Kadın Songül Demir Kamusal Alanın Belirlenmesinde Ben Liberalizm”: Türkiye’de Demokrasi Sorunu Ömer Çaha ve Ötekinin Yeri İdeolojik Kamusalın Sivil Kamusala Dönüşümü Ferda Keskin Kamusal Alan ve Yalın Yaşam Cem Deveci Siyasetin Kenz Sınırı Olarak Kamusallık: Arendt’in Kant’tan Çıkarsadıkları Jean Pierre Vernat Kent Devlette Birey Efkan Bahri Eskin Kamusal Değişimin Psikopatolojisi Mümtaz’er Türköne Cumhuriyet’in Kamusal Alanı Sivil Toplum & Vatandaşlık Mahmut Mutman Sivil Toplum Tartışması Ahmet İçduygu Globalleşme. Kendisi Kaygı Olsun”: Hiedegger’de Kaygının Kaygı ve Psikoloji Varlıkbilimsel Değeri Ahmet İnam Kaygı Gülü Açarken Erol Göka Hümanistik Psikoloji Açısından Kaygı Sorunsalı Yasin Ceylan Evrenin Belirsizliği Karşısında İnsanın ve Kendini Gerçekleştirme Kavramı İhsan Dağ Psikolojinin Çaresizliği: Temel Kaygı Seçil Deren Angst ve Ölümlülük Işığında Kaygı Çağay Dürü Kaygı ve Depresyon: Efkan Bahri Eskin Evrenin Endişede Kurulması Mehmet Psikopatolojik Bir Bakış Ali Kılıçbay Uygarlığın Ödülü Olarak Kaygı E. Abdülaziz Hatice Nur Erkızan Aristoteles’te Akılsallığın Kavranımı ve Efendi E. Sayı: Etik Etik Kenz Harun Tepe Bir Felsefe Dalı Olarak Etik Erdal Cengiz Talip Karakaya Martin Heidegger Düşüncesinde Ölüm Törebilimde Değer ve Ölçüt Sorunu Şafak Ural Arnold I. Habermas. Anayasallık ve Türkiye’de Vatandaşlık Tartışması Halime Karakaş Sivil İtaatsizlik Ne Kadar İtaatsiz? 6. Alanı Olarak Ahlâk Şahin Yenişehirlioğlu Ahlâk Üstüne Üniversite ve Etik Üzerine 5. Fuat Keyman Ahlâki Benliğe Geri Dönüş: Globalleşme Etik ve Siyaset İlişkisi Kaygılık Cahit Irmak Dasein İçin Kaygılık .

Sayı: Söylem Üstüne Söylem Söylem Üstüne Söylem Seyir Tülin Akşin Söylem Üstüne Söylem’lere Dair Ferda Keskin Ahmet İnam Söylem Kafesinde Muhabbet Denen Kuş Etyen Söylem.” Jean François Lyotard ve Modernite/Sekülerleşme Söylemini Anlamak Mukadder Yönerge Yakupoğlu Özne ve Söylem Efkan Bahri Eskin Söylemin Aşılması Olarak ‘Ge-Rede’ Ali Utku Söylenemeyeni Söylemek: Tractatus’ta Paradoksal Yapı Yücel Dursun Habermas’ın Söylem Etiki’ne Bakışı Oğuz Adanır Baudrillard Postmodern Bir Düşünür Değildir! Türkiye Üstüne Söylem Hasan Bülent Kahraman Türkiye’de Kültürel Söylem Kurguları: Kopuştan Eklemlenmeye ve Geleneksizliğin Geleneği . Said Michel Foucault 1926-1984 Gilles E. Arkeoloji ve İktidar Cem Deveci Foucault’nun Mahçupyan Ölüm Döşeğindeki Entellekt İktidar Kavramsallaştırmasında Siyasal Boyutun Ayrıştırılmazlığı Orhan Tekelioğlu Moderniteye Sıkışan Kenz Özgürlük: Foucault’nun “Kendilik Teknolojileri”ne Bir Bakış Edward W. Pozitivizm ve İktidar Ayşe İnal Derslikleri Kamusal Tartışmanın Oluştuğu Bir Mekân Olarak Yeniden Düşünmek Akademisyene Hicviye Ahmet İnam Akademisyen mi? Ak-Adam-İsyan mı? 8.. Bilimsel Bilgi ve İktidar Halil Nalçaoğlu Türkiye’nin Yeni Üniversite Düzeni: Kriz ve Kalite Etyen Mahçupyan Kemalizm. Sayı: Akademi ve İktidar Tarihçinin Gözlemi Aydınlanma. Kenz ‘Patoloji’. Sayı: Türk Toplumu ve Gelişme Teorisi Türk Toplumu ve Gelişme Teorisi Modernite Hayriye Erbaş Gelişme Yazını ve Geleceği Nur Betül Çelik Veli Urhan Modernizm. Fuat Keyman Toplumbilimlerinde Yorumbilgisel Yaklaşım Deleuze İçkinlik: “Bir Yaşam. Hegemonya Kavramı ve Kemalizm Luciano Pellicani Modernite ve Totaliteryanizm Etyen Mahçupyan Osmanlı Dünyasının Zihnî Temelleri Üzerine Simten Coşar Türk Modernleşmesi: ‘Aklileşme’. Sosyal Bilimler ve Bir İnalcık Osmanlı Tarihi Üzerinde Kamuoyunu İlgilendiren Disiplinlerarasılık Olanağı Olarak Görsellik Bazı Sorular Mehmet Okyayuz Ernst Bloch’un Gözüyle Alman Aydınlanması Ayşe Kadıoğlu Sosyal Bilimsel Sancılar Akademi ve İktidar Nur Vergin Bilim Camiası ve Tanınma İsteği Hüsamettin Arslan Bilim. 37 7.. Postmodernizm ve Personalizm Söylem Kuramları. Tıkanma Mustafa Armağan Alternatif Modernliğe Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi Paris Seyâhatnâmesi ve Modernliğimize Dair Mehmet Ali Kılıçbay Türk Modernleş(eme)mesi Türk Post-Modernleşmesi Mehmet Akif Ersoy Alevî Kimliğinin Gelişimine ve Alevî Sünnî İlişkisine Psikanalitik Bakış Kubilay Aysevener Türkiye Cumhuriyetinin Felsefi Temelleri Pesendîde Süleyman Seyfi Öğün Türk Musikisinde Modernleşme Süreçlerinin ya da “Aşk Olmayınca Meşk Olmaz” diye Yazan Bir İktisatçının Düşündürdükleri 9. Sosyal Bilimler ve Modernite Halil İnalcık Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Problemi Halil Hasan Bülent Kahraman Modernite.

Tarih ve Varoluş İlişkisi Üzerine Mukadder Yakupoğlu Binlerce Yıllık Serüvenin Boşluğundan Duyulan Hoşnutsuzluk 11. Yüzyıla Girerken Türkiye Halil İnalcık İkinci Bin’de Türkler İlhan Tekeli & Selim İlkin Küreselleşme Ulus-Devlet Etkileşimi Bağlamında AB-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması Hayriye Erbaş Küçük Sevimli Dünya: Küreselleşme ve Bazı Yanılgılar Yasin Ceylan Yeni Yüzyılda Müslüman Olmak Mehmet Okyayuz Postmodernizm: Modernitenin Öteki Yüzü Erdal Cengiz İki Bin Beş Yüz Yıllık Düş: Hümanizm Oktay Taftalı Zaman. Sayı: Binyılın Muhasebesi Binyılın Muhasebesi Kenz Alev Alatlı “İkinci Aydınlanma Çağı” Etyen Mahçupyan Jean Baudrillard Binyılın Sonu ya da Gerisayım Modern Bireyin ve Bölünmüş Aklın Binyılı Ahmet İnam Binyıllık Hüzün: İnsanın Düşünme Serüveni Nostalji (Ortaçağ Aydınlığı) Üstüne Bir Yorum E. Fuat Keyman Modernite Sorunsalı Arthur Koestler Uyurgezerler ve 21.38 10. Sayı: Türk Düşünce Serüveni: Âraftakiler Âraftakiler Ahmet İnam Hasan Âli Yücel’in Gönül Evreninde Geziler Sadık Göksu Sonradan Görenlerin Anlayamadığı. Hümanizma ve Mehmet Ali Aybar Düşüncesi: Ortodoks Marksizme Bir Başkaldırı Ali Osman Gündoğan Nurettin Topçu Beşir Ayvazoğlu Doğu-Batı Açmazında Peyami Safa Mustafa Armağan Cemil Meriç’i Anlamak İçin Bir Ön Deneme Efkan Bahri Eskin Sosyalist Olamayacak Kadar Postmodern. Sayı: Türk Düşünce Serüveni: Akademidekiler Akademidekiler Bülent Arı & Selim Aslantaş Türkiye’de Modern Tarihçiliğin Öncüsü Fuad Köprülü Yılmaz Özakpınar Türkiye’de Bir Halil İnalcık Ziya Gökalp: Yüzyıla Damgasını Vuran Düşünür Mümtaz Turhan Yaşadı Coşkun Çakır “Devletin Tarihinden Toplumun Tarihine” Yeni Tülay Bozkurt Şimşek Muzaffer Şerif Başoğlu Bir Tarih Paradigması ve Ömer Lütfi Barkan Necati Öner Profesör Nusret Hızır Kurtuluş Kayalı Niyazi Berkes ya da İyimserlikten Kötümserliğe Sürüklenmesine Karşın Düşünsel Tercihinde Israrlı Bir Entelektüelin Portresi Taşkın Takış Değerler Levhasının Tersine Çevrilişi: Hilmi Ziya Ülken Ersin Kalaycıoğlu Tarık Zafer Tunaya: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Kurumlar ve Çağdaşlaşma Özer Ergenç Halil İnalcık Neden “Büyük”? Erol Özvar Mehmet Genç: Belgeden Modele Uzanan Bir Portre Dursun Ayan Sabri F. Ülgener’in Türk Düşünce Kültüründeki Yeri . İslâmcı Olamayacak Kadar Dünyevi. Hikmet Kıvılcımlı Ahmet Hamdi Tanpınar ve Muhafazakâr Modernliğin Estetik Düzlemi Kurtuluş Kayalı Kemal Tahir Gibi Yerli Bir Entelektüeli Doğru Anlamanın Yolu Düşünsel Konumunun Farklılığını Kavramaktan Geçer Nuray Mert İdris Küçükömer ve “Düzenin Yabancılaşması” Aylin Özman Yeni Sol. “Önceden Hasan Bülent Kahraman Yitirilmemiş Zamanın Ardında: Gören” Dev: Dr. Postmodern Olamayacak Kadar Geleneksel. Dünyevi Olamayacak Kadar Dürüst: Oğuz Atay Ahmet Turan Alkan Halefi Olmayan Bir İlim Adamı: Erol Güngör 12.

Şiddet Tekeli ve Demokratik Hukuk Devleti Mustafa Erdoğan “Hikmet-i Adalet Üstüne Hükümet”ten Hukuk Devletine Yol Var mı? Ahmet İnsel Elif Çırakman Levinas’ta Öteki ve Adalet: Eleştirel Bir Not Kimlikler ve Devletin Hukuku Zühtü Arslan Devletin Hukuku. 39 13. Hukuk Devleti Hayriye Erbaş Küreselleşme ve Ömer Çaha İdeoloji İle Hukuk Arasında Devlet Ulus-Devletin ‘Aşınımı’ Sürecinde Toplumsal Eşitlik/Adalet Hayrettin Ökçesiz Hukuk ve Adalet Üstüne Duygular Hukukun Üstünlüğü Mehmet Küçük Gerilik Bilincinin Doğuşu Olarak Osmanlı- Kadir Cangızbay Bir Kavram Olarak ‘İnsan Hakkı’ E. Melezlik ve Milliyetçiliğin Sarsılan Sınırları KARA 0. Yerelleştirilmesi: Ulusaşırı Kimliklerin Yaratılması black yellow cyan magenta Erol Mutlu Popüler Kültürü Eleştirmek Gülriz Büken 9 Amerikan Popüler Kültürünün Türkiye’de Yayılışına Karşı Kenz l YIL:4 l SAYI:15 l MA YIS. HAZİRAN. Fuat Türk Modernleştirilmesi Keyman Devlet Bekası-Hukukun Üstünlüğü Karşıtlığı: Türkiye’de Devlet Sorunu ve Demokratikleşme Olasılığı Etyen Mahçupyan Hukukun Üstünlüğü ve Entelektüel 14.466 28 09 Cartel’in Rap’i. Sayı: Avrupa Bir Kıta: Avrupa Osmanlı –Avrupa: Bir Tarihçe Hasan Bülent Kahraman Avrupa: Türk Modernleşmesinin Halil İnalcık Avrupa Devletler Sistemi.312.312. Rağbette Olma ve Sağduyu Bilgisi İrfan Erdoğan Popüler Kültürde Gasp ve Popülerin Gayri İnşası Raymond Williams Teknoloji ve Toplum Meşruluğu 15 Popüler Kültür Araştırmaları ÜR POPÜLER KÜLT POPÜLER KÜLTÜ Aslı Yazıcı Yakın Sınırda Yapılan Bir Çeviri Girişimi: Popüler Kültür Nezih Erdoğan Üç Seyirci: Popüler Eğlence Biçimlerinin Alımlanması Üzerine Notlar Nuran Erol R Kültürel Bir Kimlik Olarak Delikanlılığın Yükselişi Alev Çınar cyan magenta yellow black 3 TASARI M ANKARA 0. Sayı: Popüler Kültür 3 TASARI M ANKARA 0. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri 15. Ahmet Ulvi Türkbağ Postmodernite ve Hukuk İdealleri: Hukuk Devleti ve Özgürlük Sarkacı Adalet. Karaosmanoğlu Murat Belge Ortaçağ Ali Akay Ortaçağ’dan Çıkarken Kadın Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Açısından Türkiye- ve Yeni Çağ Dante’si Mehmet Ali Kılıçbay Tarihsizliğin Avrupa Birliği İlişkileri Ömer Naci Soykan Deus Sive Marjından Marjinalleştiren Tarih Alanına: Avrupa’nın Kendini Logica: Wittgenstein’ın Tanrı Anlayışı Üstüne Ali Utku ve Dünyayı İnşa Etmesi Oğuz Adanır Occidentalisme! Yazı Oyunundaki Ölü Adam Yazarın Ölümü ve Foucaultcu Ahmet Ulvi Türkbağ Doğu’nun Akşamından Batı’nın Retorik Immanuel Kant Bütün Felsefî Teodise Denemelerinin Şafağına: Modern Avrupa’yı Yaratan Anlayışın Doğuşu Başarısızlığı Üzerine Vehbi Hacıkadiroğlu Toplumlar Arasındaki Ayrımlar Üzerine Türkiye – Avrupa: Bir İkilem Dilek Barlas Akdeniz’de Hasmane Dostlar: İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye ve İtalya Hüner Tuncer 19.466 28 09 Serpil Aygün Cengiz Kimlik İnşasında Kâğıt Kentlerin Kâğıt Mezarlıkları Betül Karagöz Hiçlik İçinde Yokluğu Aramak Popüler Olabilir mi? Sabri Büyükdüvenci Modern ve Postmodern ‘Aşk’ İkilemi Süheyla Kırca Medya Ürünlerinin .466 28 09 Popüler Kültür Küresel Yayılımı. TEMM UZ 2001 l ISSN: 1303-7242 Tepkisel Düşünceler Edibe Sözen Popüler Kültür Retoriği: Douglas Kellner Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin DÜŞÜNC E DERGİSİ Sahiplik İçinde Yokluk.312. Sayı: Hukuk ve Adalet Üstüne Hukuk ve Adalet Üstüne Hukukun Seyri Doğan Özlem Hukuk Devletini Sosyal Devlet İçinde Halil İnalcık Türk Tarihinde Türe ve Yasa Geleneği Düşünmek Mithat Sancar Şiddet. Fransa ve Osmanlı: Xanadu’su: Türk Modernleşmesi Kurucu İradesinde Yeni Bir Avrupa’da “Geleneksel Dostumuz” Fransa Tarihine Ait Bakış Denemesi Aslı Çırakman Avrupa Fikrinden Avrupa Bir Olay Merkezciliğe Betül Çotuksöken Avrupa: Öznenin Doğum Bir Rüya: Avrupa Birliği Yeri Recep Boztemur Avrupa’nın Uzun Ondokuzuncu Yüzyılı Serdar Taşçı İktidar ve Söylem: Kapitalizm ve Avrupa Kürşat Ertuğrul AB ve Avrupalılık Ali L.

Dr. Tarihsel Kapitalizmin Analizi ve Dünya Sistemi John Friedmann Yoksulluğu Yeniden Düşünmek: Yetkilendirme ve Yurttaşlık Hakları Selim Somçağ Küreselleşmenin Ekonomik Anlamı 18. Kıray Ferhat Kentel Murat Belge. Özne ve Aydın Aylin Özman & Simten Coşar Siyasal Kenz Tahayyülde Devletin Belirleyiciliği Metin Heper Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme Bülent Arı “Dairenin Dışındakiler”i Halil İnalcık Bilimler Akademisi Tarihte ve Türkiye’de Araştıran Tarihçi: Ahmet Yaşar Ocak Süleyman Seyfi Öğün Türk Tarihçiliğinin Şehirli Yüzü: İlber Ortaylı Mustafa Günay Doğan Özlem’in Felsefe ve Bilim Anlayışı Betül Karagöz Küreselleşen Türkiye’de Evrensel Değer: İsmail Tunalı Sezgin Kızılçelik Batı Düşün Kalıplarının Dışında. Demokrasi Açığı ve Yükselen ve Zaman Dinamiğinde Sosyal Sermaye Eksikliği Piyasalarda Yaşanan Sürekli Krizler: Sermaye Hareketlerinin Liberalleşmesi Sonrasında Türkiye Deneyimi Serdar Sayan Ekonomi Demografik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi Işın Çelebi Güvensizlik Ortamı-Bekleyişler Kriz ve Çözüm Merih Feridun Yılmaz İktisatta “Politik”in Doğası Bhikhu Celasun Ekonomide Uzun Dönemli Büyüme Enflasyon Parekh Üstün İnsanlar: Mill’den Rawls’a Liberalizmin Dar Süreci ve IMF Destekli Program Görüşlülüğü Nurgün Oktik Immanuael Wallerstein. Aydın Sayılı Ampirizm ve Mübeccel B. Toplumsal Kuram ve Türk Olarak Aydının Portresi: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu Modernitesini Anlamak Ayşe Azman Tarihselciliğe Karşı Dursun Ayan Ord. Modernleşme ve Modernlik Sürecinde Göç ve Göçmenler Cem Somel Azgelişmişlik E. 2001 Faruk Selçuk Çağında Osmanlı Ekonomisi Bülent Arı Osmanlı Maliyesinin “Alacakaranlık Kuşağı” Erinç Yeldan Türkiye Ekonomisi’nde İflası ve 1854 İstikrazı Canay Şahin Yeni Bir Çalışma 2000-2001 Krizinin Yapısal Kaynakları Üzerine Süleyman Işığında Osmanlı’da Dış Borçlanma ve Mali İflas Üzerine S. Akşin Somel Osmanlı Son Döneminde Eğitim Yatırımları ve Demirel Cumhuriyet ve Türkiye Kalkınması Emre Alper Vergilendirme Meselesi Orhan Güvenen Türkiye Ekonomisi Finansal Küreselleşme. “Takım Anlayışı”ndan Hareket Edenlerin Karşısında Bir Yerli. Fuat Keyman Şerif Mardin. Prof.40 16. Sayı: Ekonomi Tarih Ekonomi. Bayram Kaçmazoğlu Bir Halk Adamı E. Ekonomik Büyüme ve Çokuluslu Şirketler Sorunsalı Küreselleşme ve Türk Ekonomisi Küreselleşme ve Kültür Zeynep Bilge Yıldırım Türk Lirası Öldü mü? Sübidey Togan Hatice Nur Erkızan Küreselleşmenin Tarihsel ve Avrupa Entegrasyonu ve Türkiye AB İlişkileri Düşünsel Temelleri Üzerine Halil İnalcık Kültür Etkileşimi. Küreselleşme Nurgün Oktik Globalleşme ve Yüksek Ali Kantur Küreselleşme ve Türkiye’de Kriz Öğrenim Mehmet Ali Kılıçbay Küreselleşme ve Hukuk Kültür Çoğunluğu Sona Ererken Yasin Ceylan Global Etik Nalan Yetim Küresel Üretim Yapılanmasına Kültürel Yanıtlar: Ahmet Ulvi Türkbağ Pasta Tarifleri Üzerine Bir İnceleme: Ulusal-Yerel? Küreselleşme ve Adalet Küreselleşme ve Ekonomi Küreselleşme ve Medya Haluk Tözüm Küreselleşme: Gerçek mi? Seçenek mi? Güliz Uluç Medya Yapılarının Küreselleşmesi . Modernite ve Kalkınma Küreselleşme. Fuat Keyman Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Perspektifinden Küreselleşme Durmuş Özdemir Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül. Yerli Olduğu Kadar Evrensel Bir Sosyolog: Baykan Sezer Ahmet İçduygu Türk Modernleşmesi İçinde Bir “Rönesans” 17. Bakış Şevket Pamuk Bağımlılık ve Büyüme: Küreselleşme Finansal Krizler ve Türkiye Örneği. Sayı: Küreselleşme Küreselleşme Hayri Kozanoğlu Küreselleşme ve Uluslarüstü Sermaye Sınıfı Hayriye Erbaş Küresel Kriz ve Marjinalleşme Uğur Kömeçoğlu Küreselleşme. Türkiye ve Kriz Halil İnalcık Osmanlı Para ve Ekonomi Tarihine Toplu Bir Merih Celasun Gelişen Ekonomilerin Dış Kaynak Kullanımı. Sayı: Türk Düşünce Serüveni: Geç Aydınlanmanın Erken Aydınları Geç Aydınlanmanın Erken Aydınları İnsanı ve(ya) “Tecessüskâr” Bir Bilim İnsanı: Nermin Abadan-Unat H.

Rubestein Yirmi Birinci Yüzyılda Din Çalışmaları için Yeni Bir Kaynak Oryantalizm ve Edward Said – II Batı’dan Mahmut Mutman Şarkiyatçılık: Kuramsal Bir Not Nilgün Aslı Yazıcı Yakın Batı Düşüncesinde Koleksiyon Zamanı Tutal Edward Said’in Oryantalizmi Nasıl Okunuyor? Ali Kemal Yıldırım Edward Said’in Şarkiyatçılık Düşüncesine Eleştirel Bir Bakış . Koloni ve Öteki Mekânlar: Michel Foucault’nun Kısa Bir Metni Üzerine Düşünceler Sayı: 20/I: Oryantalizm . Türkoloji Mustafa Aslı Çırakman Oryantalizmin Varsayımsal Temelleri: Fikri Soykut Tarihi Perspektiften İtalyan Şarkiyatçıları ve Sabit İmgelem ve Düşünce Tarihi Ahmet Ulvi Türkbağ Türkologları İsmail Hakkı Kadı Hollanda Şarkiyat Şark’a Dair: Milâdın 24. Madeline Zilfi Bir Müderrisin Günlüğü: Osmanlı Biyografi Richard L. TEMMUZ- 2002 | ISSN: 1303-724 2 Feminizm Nesrin Kale Modernizmden Postmodernist Söylemlere DÜfiÜNC Dilek İmançer Feminizm ve Yeni Yönelimler Doğru Zygmunt Bauman Modernite.I Oryantalizmin Temelleri Oryantalizm ve Edward Said Halil İnalcık Hermenötik. Oryantalizm ve Öteki Sorunu: Celal Türel Ralph Waldo Emerson’un Oryantalizmi 11 Eylül Sonrası Dünya ve Adalet Uğur Kömeçoğlu Oryantalizm. HAZ‹RAN. Sayı: Yeni Düşünce Hareketleri “Kusursuz Cinayet” Dilbilim 09 0 312 466 28 Jean Baudrillard İllüzyon.. Oryantalizm. DO⁄UBATI 2.. Postmodernite ve Etik Siyasal Toplumsal Dönüşüm Yapısalcılık 19 Behçet Güleryüz Devlet ya da Disiplin Vehbi Bayhan Risk Ali Akay Yapısalcılık-Sonrasına Yeniden Bir Bakış YEN‹ DÜfiÜNCE Toplumu Terry Eagleton Beş Çeşit Aynılık ve Farklılık or?-2 Dünya Neyi Tart›fl›y ce Yeni Düflünri Hermeneutik Hareketle Kenz HAREKETLER Mustafa Günay Düşünce ve Kültür Tarihinde Hermeneutik Terry Eagleton ve Farkl›l›k L‹M Befl Çeflit Ayn›l›k Alpya¤›l unlar›ndan Dilin KENZ ozumuna: Derr›da’y› Celal Türer in Yap›salc› Celal Türer Whitehead’ın Yapısalcı Postmodernizmi Aziz Whitehead’ izmi enste›n’a Ek-lemek Postmodern Gelenek W›ttgenste›n’dan ketle Derr›da’n›n Aziz Fevzi Zambak Felsefesi W›ttgenste›nSosyal ‹ Sürmek Felsefeye ve Yeni Bilimlere Nas›l Fevzi Zambak Wittgenstein Felsefesi Felsefeye ve Sosyal ‹N‹ZM Aç›l›mlar Getirebilir? ‹mançer DO⁄UBATI Kurtulufl Kayal› nizm ve Yönelimler Türk-‹fl’li Sosyolog Kardeflim. Belirsizlik. Açık ve Gizli Oryantalizm ve Kemalizm Sayı 20/II: Oryantalizm . yılında Şarkiyatçılık B. Fuat Keyman Globalleşme.. Bask› Ütopya & Heterotopya ASAL-TOPLUMSAL Bilimlere Nasıl Yeni Açılımlar Getirebilir? Kurtuluş Kayalı NÜfiÜM çet Güleryüz let ya da Disiplin hbi Bayhan Türk İş’li Sosyolog Kardeşim. Babür Araştırmaları Şerif Mardin Oryantalizmin Hasıraltı Ettikleri Tuna Şarkiyatçılığı Anlamak Edward Said’in “Şarkiyatçılık”ı Oliver Konty Üçgenin Tabanını Yok Sayan Pythagoras: Üzerine Notlar Oryantalizm ve Ataerkillik Üzerine Kenz Oryantalizm ve Marksizm Mehmet İpşirli “Her Medeniyetin Bir Ansiklopedisi Vardır” Recep Boztemur Marx. 11 Eylül Seyla Benhabib Kenz Kutsal Olmayan Savaşlar David Ray Papke Joseph Conrad’ın “Karanlığın Yüreği”: Seyla Benhabib ile Söyleşi Zühtü Arslan 11 Eylül’ün ‘Öteki’ Edebi Bir Emperyalizm Eleştirisi Yüzü: Leviathan’ın Dönüşü Doğu’dan Medeniyetler Çatışması C.. Tahayyül. Doğu Sorunu ve Oryantalizm Oryantalizm ve Kemalizm Hasan Bülent Kahraman İçselleştirilmiş. 41 19. k Toplumu Krishan Kumar Sosyalizmin Sonu mu? Ütopyanın Sonu mu? Tarihin Sonu mu? Halil Nalçaoğlu Heterotopya.II Oryantalizm ve 11 Eylül Portre E. Yitirilen İllüzyon ve Estetik Recep Alpyağıl Dil Oyunlarından Dilin Yapıbozumuna DO⁄U BATI ANKARA 3 TASARIM Modernizm & Postmodernizm DO⁄U BATI E DERG‹S‹ | YIL:6 | SAYI:19 | MAYIS.

Fuat Keyman Medya Dilek İmançer Çağdaş Kimliğin Yapılanma Süreci ve Türkiye’de “Lâiklik Sorunu”nu Düşünmek: Modernite. Milliyetçilik ve Kimlik Üzerine Bir Değerlendirme Sanat Mehmet Ali Kılıçbay Kimlikler Okyanusu Pınar Bingöl Varlığını Yaratarak İfade Eden İnsan: “Sanatçı” Avrupa ve Avrupa Birliği Nilgün Tutal Doğu ve Amerika Arasında Avrupa Ali L. Demokratikleşme Turgay Uzun Ulus. Demokrasi ve Kimlik-Fark-Tanıma Politikaları E. Asım Karaömerlioğlu Okuma Parçası Erken Dönem Türk Edebiyatında Köylüler Aslı Yazıcı Yakın Ferma Lekesizalın Sınır Durumlar. Laustsen & Türkay Nefes Karaosmanoğlu Transatlantik Çatlağı: Değişen Kimlikler Postmodern Şiddet–Network Toplumunda Dövüş Kulübü Hüsamettin İnaç Avrupa Birliği Entegrasyonu Sürecinde Türkiye’nin Kimlik Problemleri . Sayı: Kimlikler Tarihsel Arka Plan Hukuk Arus Yumul Âraf’ta Kalanlar Oğuz Adanır Kültür ile Zihniyet Ahmet Ulvi Türkbağ Kimlik. Hukuk ve Adalet Sorunu Kamusal Alan Uğur Kömeçoğlu Örtünme Pratiği ve Toplumsal Cinsiyete Akademi İlişkin Mekânsal Bir Etnografi Hatice Kurtuluş Mekânda Belkıs Ayhan Tarhan İki Câmi Arasında Beynamaz: ‘Türk’ Billurlaşan Kentsel Kimlikler Akademisyeni Örneğinden Yola Çıkararak ‘Kimlik’ Hakkında Siyaset Bilimi Notlar Simten Coşar & Aylin Özman Siyaset. Orhan Okay Modernleşme ve Türk Modernleşmesinin İlk Dönemlerinde İnanç Krizlerinin Edebiyata Yansıması Orhan Okumalar Tekelioğlu Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun Oluşmasının Özgür Taburoğlu Baştan Çıkaran Nakış Cinleri: Lâle İmkânsızlığı Üzerine Notlar Kurtuluş Kayalı Siyaset Devri’nin Göz Boyayan Renkleri ve Nakışları Metin Kıskacından Biçimcilik Kıskacına Tarihsel ve Sosyolojik Yeğeneoğlu & Simten Coşar Gerçek/Tahayyül.Siyaset/ Damarını Kaybetme Tehlikesi Sınırlarında Gezinen Türk Edebiyat: Tuhaf Olmayan İkilinin Yazınsal Örnekleri” Edebiyatı Kürşad Ertuğrul Türkiye Modernleşmesinde Yücel Dursun Bir S. … Ve Sinema Bülent Diken & Caersten B. Sayı: Edebiyat Üstüne Fragmanlar Batı’nın Dayanılmaz Hafifliği: Ahmet Altan’ın ‘Kılıç Yarası Zeynep Sayın Fragmanlar I Gibi’ ve ‘İsyan Günlerinde Aşk’ Adlı Romanlarının Anlam Dünyası Edebiyat Ahmet İnam Ebediyâtını Yitirmiş Edebiyat Sahne Arkası Paul Ricoeur Edebî Eleştiri ve Felsefî Hermeneutiğin Osmanlı ve Cumhuriyet Edebiyatı Bir Problemi Olarak ‘Yazmak’ Ertuğrul R.42 21. Televizyon Sekülerleşme. Beckett Okuması: Adlandıralamayan’ın Toplumsal ve Bireysel Özerklik Sorunu: Oğuz Atay ve Orhan Adı ya da Kendiliğin (Self) Dramı Pamuk’la Birlikte Düşünmek M. Turan Kolektif Mehmet Kalpaklı Osmanlı Şiirine Genel Bir Bakış Denemesi Şizofreni: Zamanın İki Yüzü M. Raşit Zühtü Arslan Rousseau’nun Hayaletleri: Yeni Devlet Eski Kaya Siyasetsiz Seçimler Üzerine Tartışma Ögeleri Söylem Cemal Bâli Akal Hukuka Karşı Haklar Hasan Bülent Kahraman Post Fenomenolojik Devlet Devlet ve Milliyetçilik Tasavvuru Hegelci ve Arendçi Kısıtlamalar ve Yeni Bir Sivil Toplum İnşa Olanağı Ahmet Ulvi Türkbağ Bir Demokrasi Ali Osman Gündoğan Devlet ve Milliyetçilik Klasiği: Alexis De Tocqueville’de Demokrasi Kültürünün Temel Kurumları Olarak Yerel Yönetimler Ertuğ Tombuş Devlet ve Özgürlükler Demokratik Meşruiyet İlkesi Olarak Hukuk Devleti Niyazi Öktem Din-İnanç Özgürlüğü ve Site Bugün Devlet ve Feminizm Etyen Mahçupyan Demokrasinin Alacakaranlık Kuşağı Nurgün Oktik & Füsun Kökalan Feminizmden Kadın Simten Coşar Türkiye Bağlamında Yeni Siyaset: Yeni Bir Çalışmalarına Devletin Fonksiyonu Siyasal Etiğe Doğru Devlet ve Güven Türkiye’de Devlet ve Siyaset Mert Gökırmak Küresel Kriz ve Politikada Güven Çiler Dursun Türkiye’de Askerî Darbelerin Simgesel 22. Sayı: Yeni Devlet / Yeni Siyaset Geç Klasik Dönem Ekonomisi Nur Bilge Criss Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikaları Metin Heper Demokrasimizin Sorunları A. Yaşamlar ve Kimlikler: Otobiyografi Doğunun Limanları Vitrindekiler Mukadder Yakupoğlu Entelektüel Edebiyatın İflası: Enis Batur ve Acı Bilgi Zeliha Etöz & Nuran Erol Işık Doğu ve 23.

Akyavaş’ın Resmindeki Yansıması Mesnevisi’ndeki Aşk İlişkileri Kadın Kenz Anneamarie Schimmel Sûfîlikte Dişil Unsurlar Mustafa Kara Sinan Paşa ve Aşk Süleyman Derin Mevlâna Celâleddin Rumi’nin Sevgi Anlayışı . Gündelik Yaşam.. ve Şeyh Gâlib ays Hallac-ı Mansur i Akyavaş'ın Resmindek KÖMEÇOĞLU Yansıması k. Turan Batı Metafiziği ve Savaş Çınar Özen Global Siyasal Sistem ve Türkiye Üzerine Bir Savaş ve Doğu Değerlendirme Orhan Güvenen Türkiye 1 Ocak 1981’de Faruk Bozgöz & Rüstem Erkan Kabîle-Aşîret Asabiyet Avrupa Ekonomik Topluluğu’na Üye Olabilir miydi? ve Savaş 25.. 43 24. Beden-Mekân DÜŞÜNC E DERGİSİ Şentürk Osmanlı Şiirinde “Aşk”a Dair Siyaseti ve İran Ahmet İnam Andelîb-i Gûyânın Yolculuğu Olarak Aşk Laurent Mignon Işk ve Aşkın Buluştuğu ve Ayrıştığı Yer: Eski Mısır’dan 26 Tarlalarda Buluştuğumuz Sevgiliye Hoş Türküler Nizâr Kabbâni ve Cemal Süreya’nın Şiirinde Sevgili ve Mesaj Tiyatro AŞK ve DOĞU SKI RESİM EMİNE ÖNEL AŞK ve DOĞU Acem Ağırsemâî S. Sayı: Modernliğin Gölgesinde: Gelenek Gelenek ve Türk Modernleşmesi Gelenek ve Din Halis Çetin Gelenek ve Değişim Arasında Kriz: Türk Mehmet Vural Gelenek ve Dinlerin Aşkın Birliği Modernleşmesi Ekmeleddin İhsanoğlu Modern Türkiye ve Osmanlı Mirası Çiler Dursun Türk İslâm Sentezi İdeolojisi Gelenek ve Rusya Örneği ve Öznesi Funda Gençoğlu Onbaşı “Geleneksel” ve Ömer Göksel İşyar Gelenekçi Rus Klâsik Avrasyacı “Modern”: Sınırlar ve Geçirgenlikler Üzerine… Düşüncesinin Gelişimi ve Temel İlkeleri Gelenek Nedir? Nietzsche Edward Shils Gelenek Ian Almond Nietzsche’nin İslâm ile Barışı: Düşmanımın Düşmanı Dostumdur Gelenek ve Kültür Ali Utku Deleuze’ün Nietzsche’si “Seyyar Savaş Makinesini Necdet Subaşı Kültürel Mirasın Çeşitliliği ve Seçicilik Yeniden Örgütlemek” Sorunu Sinema Gelenek ve Muhafazakârlık Aslı Daldal Gerçekçi Geleneğin İzinde: Kracauer. Gündelik Yaşam.. l YIL:7 l SAYI:26 Uğur Kömeçoğlu Gençlik. Çevre Uluslararası İstikrar ve Demokrasi Gülgün Tuna Uluslararası Örgütler ve Çevre Savaş ve Batı Türkiye Ertuğrul R. Karaosmanoğlu Kendi Kaderini Tayin. Sayı: Aşk ve Doğu Tarih Yedi Askı Halil İnalcık Otman Baba ve Fâtih Sultan Mehmed İmriülkays l ISSN: 1303-724 2 Edebiyat İran Muhammet Nur Doğan Dîvan Şiirinde Aşk Ahmet Atillâ NİSAN 2004 l ŞUBAT. Dilek Yalçın Çelik Lâle Devri: Bir Lâle Muamması. Gözlemek. Savaş Araç Olarak Kullanımına Bir Bakış Emre Bağce Küresel ve Teknoloji Dilruba Çatalbaş Savaşı Aktarmak ve Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak Anlamlandırmak: Gazeteciliğin Profesyonel Değerleri ve Mustafa Kibaroğlu Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu Yaygın Medyanın Tutumu ve Türkiye Mehmet Ali Kılıçbay Savaş ve Ekonomi Ali L.. MART. “Basit Bengül Güngörmez Muhafazakârlığın Sosyolog Havarisi: Anlatı” ve Nuri Bilge Ceylan Sineması Robert Nisbet 26. Sayı: Savaş ve Barış Savaş ve Barış Savaş ve Kadın Cemal Bâli Akal Masumlar Öldürülemez-Masumlar Metin Yeğeneoğlu & Simten Coşar Savaş ve Patriarka: Öldürülebilir Nur Bilge Criss Barışı Olmayan Savaş Savaş ve Barışı Yeniden Düşünmek Halil İnalcık Osmanlı’nın Avrupa ile Barışıklığı: Kapitülasyonlar ve Ticaret Erhan Büyükakıncı Uluslararası Savaş ve Medya İlişkilerdeki Savaş İncelemelerinde ‘Tarih’in Metodolojik Belkıs Ayhan Tarhan Görmek. Masal Diyarı Şiir Gibi Bir Aşk . KENZ ve Mekân Siyaseti MUSTAFA KARA Doğu Masalı Aşk Sinan Paşa ve Resim MISIR'DAN DERİN uz SÜLEYMAN arda Buluştuğum Mevlâna Celâleddin iye Hoş Türküler Anlayışı Rumi'nin Sevgi Ali Duymaz İncil ile Furkan Arasında Bir Aşkın Hikâyesi: TRO LEK YALÇIN Emine Önel “Tasavvufî Aşk Şehidi” Hallac-ı Mansur ve İK Devri: Bir Lâle Diyarı mması. Ülke Bütünlüğü. Masal Kerem ile Aslı Gülşen Çulhaoğlu Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Gibi Bir Aşk .

Mukadder Yakupoğlu Batı Düşüncesinin Temel İkilemi Gürsel Aytaç Alman Edebiyatında Aşk İhsan Yılmaz Olarak Aşk ve Cinsellik Hasan Ünal Nalbantoğlu “Kant Bayraktarlı Hölderlin ve Aşkın Mutlaklığı Rümeysa Çavuş Burada da Hizmetinizdedir.” Maria von Herbert. Sayı: Aşk ve Batı Batı: Mutsuz Aşklar Ülkesi Edebiyat M. Fräulein. Shakespeare’de Aşkın Farklı Kimlikleri Zuhâl Yılmaz XII. Düzenleyici Devlet ve İdeoloji. Sayı: Dün Bugün Yarın İdeolojiler . Toplumsal Sınıflar ve İdeolojisi” Meselesi Halil İnalcık Atatürk ve Atatürkçülük İdeoloji V. Aydınlar Ve İzm’ler” Ahmet Yaşar Ocak “Osmanlı Resmî (Yahut İmparatorluk) Rüstem Erkan-Faruk Bozgöz Aydınlar. Fred Alford Totalitenin Karşıtı: Levinas ve Frankfurt Okulu Fermâ Lekesizalın Habermas’ın İdeoloji Eleştirisi ve Postyapısalcı Cyborg’a İlişkin Bir Soruşturma Güney Çeğin & Alim Arlı “İdeoloji” Gerçeğinin Aşınması ve Pierre Bourdieu’nün Kuramsal Seçenekleri Çiler Dursun Hegel’de Kendilik Bilinci ve Öteki İçindeki Yolculuk 29. Arzu ve Yitik Mutluluk: Lacan’cı Bir Analiz Robert Laffont Don Juan Mitosu Stefan Zweig Casanova / Homo Eroticus Toplum Belkıs Ayhan Tarhan & Funda Bekâr Batı Dolayımıyla Aşk Müzik Temsilleri: Romantik ve Seyirlik Aşk Hikâyeleri Oktay Taftalı Senail Özkan Opus Metaphysicum: Tristan ve Isolde Kötümser Aşk ve Batı 28. Türk Militarizmi ve Post-Militarist Açılımlar Ayhan AB’li Küreselleşme Hikmet Kırık Âdil Siyasî Düzen Kurgusu Kaya İdeolojiden İdolojiye Yolculuk: Düşüncebilimden ve Liberal Kamusal Alan Kimlikbilime Davut Ateş Kuram. Yüzyıllar Arasında İtalyan Edebiyatında ve Leopardi’de Heidegger Yusuf Eradam Aşkın Sözü Kördür: Batı’nın Aşk Aşk Charles Baudelaire Balkon Louis Aragon Elsa’nın Pazarı ve Paradigmaları Üzerine Bir Deneme Gözleri “Aşk” Yok.- Immanuel Kant Yazışması Hannah Arendt & Martin XVIII.2 Takdim Biz Siz Onlar Süleyman Seyfi Öğün Türk Püritanizmine Dair Notlar Mesut Yeğen Yahudi-Kürtler ya da Türklüğün Yeni Hudutları Necati Polat Yeni Anti-semitizm: Efendi Üzerine Notlar İdeoloji ve Sosyal Bilimler Etyen Mahçupyan Modernizmin Yabancılaşması Türkiye’de Cinsiyet Politikaları Sosyal Bilimlerin Tıkanması Üzerine Bazı Düşünceler Serpil Sancar Otoriter Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Kurtuluş Kayalı “Memleketi Tanımak” Rejimi Resmî İdeoloji “Zihniyet. Eylem ve İnanç Ekseninde Siyasal İdeolojilerin Geleceği İdeolojinin Sınırlarında… Hasan Bülent Kahraman Leviathan Liberalizm Sularında Görüldü C. Sayı: Dün Bugün Yarın: İdeolojiler-1 İdeoloji ya Da İdeolojilerin Sonu Atölye: Siyaset Bilimi Çalışmaları Ali Akay Moderniteyi Yeniden Ele Almak: İdeolojisizleşme İlhan Tekeli Tek ve Çok Kademeli Demokrasi Kuramlarının Kürşad Ertuğrul Sosyal Teoride İdeolojik Kapanımları Ontolojik Kabulleri Üzerine Murat Somer Demokratlığın Kırma Arayışları ve Doğu/Batı Ayrımı Zühtü Arslan Politik Ekonomisi: İnanılır Demokrasi. Ertan Yılmaz Düşünce Hayatının İki Zıt Figürü: Entelektüeller ve İdeologlar Berrin Koyuncu Lorasdağı-Hilâl Atölye: Siyaset Bilimi Çalışmaları-II Onur Avrupa Merkezcilik Üzerinden Uygarlık Kavramına İki Fuat Keyman Sosyal Demokrasi ve Türkiye Oğuz Adanır Farklı Bakış: Norbert Elias ve Cemil Meriç Ulusal Burjuvazi ve Lâik Ahlâk .44 27. “Ayartma” Var Psikanaliz Jean Baudrillard Tutkunun Kötülük Meleği Nilgün Tutal Kristeva’da Aşk Fermâ Lekesizalın William Batı’nın Aşk Sembolleri: Don Juan Ve Casanova Faulkner’da Aşk.

Hayek Entelektüeller ve Sosyalizm Orhan Derya Gürses Avrupa’nın Karanlık Yüzü Güvenen Karar Süreçleri ve İdeolojiler Oktay Taftalı Düşüncenin Mutsuz Biçimi: İdeoloji 31. Arendt’in Tanıklıkları Mustafa Soykut Dinler Tarihi Perspektifinden Hindistan DO⁄U BATI ANKARA 3 TASARIM Kökenli Dinler ve İdeolojik Çatışmalar DO⁄U BATI Osmanlı-Cumhuriyet | ISSN: 1303-7242 Kitle Kültürü Ve İdeoloji ARALIK. İdeoloji ve Kadın LYE: ARI Total ‹deoloji. Türklük ve İslâm ANKARA DO⁄U BATI 3 TASARIM Takdim II Arkaplan DO⁄U BATI 2 005 | ISSN: 1303-724 MART. yüz- yılın Eşiğinde Amerika Işıl Acehan Eski Dünya’dan Yeni 32 Amerika ve Kimlik Krizi Dünya’ya: Anadolu’dan ABD’ye İlk Müslüman Türk Göçü Üzerine B‹R ZAMANLAR C. Iannucci Post-Modern Anti-Kahraman Taxi Dünya’ya: Anadolu’da ABD’ye ‹lk Müslüman Türk Göçü Üzerine EDEB‹YAT Nur Gürani Arslan Türk Bir Zamanlar Driver’da Kapitalizm ve Kahramanlık Travis Bickle Üzerine Amerika Edebiyat›nda Amerikan Tarz-I Siyaset Suzan Bakır Stieglitz’in Fotoğraflarındaki Yüce (!) Amerika Lawrence B. Megali İdea ve Türkiye Hakan Kırımlı İsmail Bey Gaspıralı. Yeni Başlangıçlar Ayşe SANAT un Türkmen Matthew J. Sayı: Bir Zamanlar Amerika Eski Dünya Karaosmanoğlu Hiroşima’ya Giden Yol Füsun Türkmen 09 ABD’nin Dış Politikası: Devamlılık ve Değişim 0 312 466 28 Meldan Tanrısal Kolomb’dan Wovoka’ya Kızılderililer Selçuk Çolakoğlu Asya-Pasifik’te Amerika: ABD’nin ANKARA DO⁄U BATI Gülriz Büken Yerli ve Yerli Olmayan Evrenlerde Amerikan 3 TASARIM “Batı”ya Açılma Macerası DO⁄U BATI DÜfiÜNCE DERG‹S‹ | YIL:8 | SAYI:32 | MAYIS. Akademik Murat Belge ile Dün Bugün Yarın Ahlâk ve Kürt Yahudiler 32. Mumby İdeoloji ve Anlamın Toplumsal İnşası: Bir İletişim Bakış Açısı Rıza Sam Kitle İletişiminin Tüketim Yök Sorunu İdeolojisi ya da Üretilen Tiryakiliğin Büyüsü 30 Ayşegül Ergül-Simten Coşar Siyaset-İdeoloji-Eğitim: YÖK Atölye: İdeoloji Çalışmaları Tartışmalarının Resmî Sınırları Üzerine Mehmet Fevzi Bilgin Siyasal Teoloji: Carl Schmitt ve ‹DEOLOJ‹LER Dün Bugün Yar›n 3 ‹DEOLOJ‹LER Mehmet Ali K›l›çbay Siyasal Kavram Analizi Nezahat Altuntaş Yıldızı Sönmeyen Söylem. N‹SAN-2 SAYI:31 | fiUBAT. Sayı: Dün Bugün Yarın İdeolojiler-3 Takdim Asya Dinleri ve İdeoloji 09 0 312 466 28 Arus Yumul Kafka’nın Kehânetleri. Tanınma ve Güçlenme Yeni Dünya’ya Göç Bülent Arı Avrupalılar Kozlarını Amerika Kıtası’nda Paylaştı Nazım İrem Eritme Potasından Eriyen Pota’ya: XXI. Goodheart Joseph McCarthy’nin Günümüz Orhan Kandemir Afrikalılar Cazı veya Blues’u İcat Etmek Amerikasına Kalmış Olan Uğursuz Mirası Ali L. Emre Bağce İbni Haldun’un İdeoloji Kuramı: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Mustafa Oral 1933 Takdim III Üniversite Reformu ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 31 M. Umutlar. Kırılma ve Cevat Özyurt Milletleşme Sürecinde Ziya Gökalp’in | YIL:8 | DÜfiÜNC E DERG‹S‹ Yeniden İnşa: Dün ve Bugün Türk İslâmî İstisnacılığı Medeniyet Arayışı H. Şükrü Hanioğlu II. Bu Yeni Adam? Oğuz ›lma Maceras› Suzan Bak›r GÖÇ Sanat St›egl›tz’in r›ndaki EN‹ DÜNYA’YA Foto¤rafla az›m ‹rem Yüce (!) Amerika ritme Potas›ndanXXI. Hayek 3 ve Schm›tt ve Entelektüeller sal Kavram Analizi Sosyalizm Kavramsallaştırılması Üzerine Bir Deneme Fikret Başkaya ahat Altuntafl Orhan Güvenen ve d›z› Sönmeyen k Karar Süreçleri Nilgün Tutal İdeolojinin Konumlanma Alanı: Kristeva ve ‹deoloji: Milliyetçili ‹deolojiler Oktay Taftal›Mutsuz Biçimi: DO⁄UBATI hmet Okyayuz Düflüncenin DO⁄UBATI âsik) Faflizmin ‹deoloji Doğu/Batı Çatışması Değil. Iannucc› D’nin D›fl Politikas›: n Post-Moderman: vaml›l›k ve De¤iflim Anti-Kahra çuk Çolako¤lu Taxi Dr›ver’da ya-Pasifik’te aAmerika: Kapitalizm ve D’nin“Bat›”y Kahramanl›k Lahur Kırtunç Kim Bu Amerikalı. Kapitalist/Emperyalist Saldırı vramsallaflt›r›lmas› erine Bir Deneme Adlandırılamayanla Yüzleşme kret Baflkaya De¤il. Bir İdeoloji: Milliyetçilik Mehmet Okyayuz (Klâsik) Faşizmin LOJ‹ ÇALIfiMAL Totaliter Siyaset: ‹slâmc› ‹deoloji met Fevzi Bilgin al Teoloji: Fr›edr›ch A. DÜfiÜNC E DERG‹S‹ Kemal Karpat Türkiye’de Bugün İdeoloji Durumu Dennis K. Totaliter Siyaset: İslâmcı İdeoloji Friedrich A. HAZ‹RAN. Sayı: Dün Bugün Yarın İdeolojiler-4 Takdim I “Dilde. Fikirde. OCAK-20 04/05 | YIL:8 | SAYI:30 | KASIM. için Gelmediler Yeni Dünya’ya . İşde Birlik” 09 0 312 466 28 Halil İnalcık Helenizm. riyen Pota’ya: Amerika Orhan Kandemir veya DO⁄UBATI üzy›l›n Efli¤inde Afrikal›lar Caz› Etmek için DO⁄UBATI Adanır İki Amerika: Gerçek ve Sanal Blues’u ‹catYeni Dünya’ya fl›l Acehan Yeni Gelmediler Eski Dünya’dan n Matthew J. o¤u/Bat› Çat›flmas› apitalist/Emperyalist ald›r› İhsan Kamalak Üçüncü Yol ve Demokrasi Mehmet Ali hsan Kamalak Demokrasi çüncü Yol ve Avrupa Kılıçbay Total İdeoloji. Şerif Mardin Operasyonel Kodlarda Süreklilik. 45 30 . Meşrutiyet Dönemi ‘Garbcılığı’nın Kavramsallaştırılmasındaki Üç Temel Sorun Üzerine Not Sol Portreler Gökhan Karsan “Eski Tüfek” Bir Sosyalistte Milliyetçilik Avrupa’yı Yeniden Düşünmek ‹DEOLOJ‹LER Dün Bugün Yar›n 4 ‹DEOLOJ‹LER Sosyalizm İkilemi: MDD ve Mihri Belli Ergün Halil İnalcık Tarihte Avrupa Birliği ve Türkiye Meyda Ergün Y›ld›r›m AN Bir Sol Milliyetçi urt ‹deoloji Modeli: me Sürecinde Kadro Dergisi alp’in Medeniyet Yıldırım Bir Sol Milliyetçi İdeoloji Modeli: Kadro Dergisi 4 OKUMA PARÇASI Yeğenoğlu Avrupa Kimliği’nin İdeolojik Arkaplanı Ba¤ce dun’un ‹deoloji Nejdet Gök Karfl›laflt›rmal› Mehmet Kutlu Motifi ümleme Hilal ve Ay-Y›ld›z Sembol ve ‹deolojik a Oral Kullan›m niversite Reformu DO⁄UBATI afya ve Tarih-Co¤r esi DO⁄UBATI ORTRELER n Karsan üfek Bir Sosyalistte yetçilik Sosyalizm mi MDD ve İslâm Okuma Parçası Yasin Ceylan İslâm ve Diğer Her Şey Belli Nejdet Gök-Mehmet Kutlu Hilâl ve Ay-Yıldız Motifi Sembol Röportaj ve İdeolojik Kullanım Sefa Kaplan Barzani Ailesi. TEMMUZ- 2005 | ISSN: 1303-7242 Kızılderilileri’nin “Yaşayakalış”ı: Sanat Yoluyla Kendi Kaderini Belirleme. Akça Ataç & Bahar Gürsel Amerikan Apokaliptik’inin Bir Zamanlar AMER‹KA Dünü Bugünü Fermâ Lekesizalın Amerika’nın Kuruluş Edebiyat Nur Gürani Arslan Bir Zamanlar Türk Edebiyatında Amerika AMER‹KA Mitleri: Pastoral Cennet.

Yüzyıl Osmanlı Entelektüeli ve Bilimcilik Platformlar Kemal H. Berrak Burçak 19. Mehmet Bulut Korsanların Rolü Merkez. Kadir Çüçen Kötülük Problemi Nazım İrem Karanlık/Aydınlık Anlatısı Olarak Ortaçağ ve Eski/Yeni İnceleme 33 Tarih Yazımı Richard Dietrich Digenēs Akritēs Destanı’nda Bizans- Müslüman İlişkileri “Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü” ORTAÇA⁄ AYDIN ORTAÇA⁄ AYDINLI⁄I Hukuk/Siyaset ÜfiÜNMEK ARKA PLAN Cevat Özyurt Milletleflme Sürecinde Medeniyet Ergün Y›ld›r›m Bir Sol Milliyetçi ‹deoloji Modeli: Kadro Dergisi Bekir Karlığa Doğu-Batı Düşüncelerinde On Üçüncü Yüzyıl Aydın Albayrak & Cem Deveci Ortaçağ Sonunda Evrensel Hukuk Arayışı ve İnsan Hakları: Vitoria’nın Siyaset Kuramı Ziya Gökalp’in Dönüşümü LI⁄I upa Birli¤i ve Aray›fl› OKUMA PARÇASI H. Eski Tüfek BirSosyalizm Milliyetçilik ve 7 2 42 0 7 9 7 7 13 0 3 L‹K” ‹kilemi MDD Sencer Divitçioğlu Saruhanlı Beyliği’nin Kıpçak Kökenli r›ml› y Gasp›ral›. AKDENİZ KORSANLA AKDENİZ’DE Hüseyin Kayhan Akdeniz ve MLİK TARİH VE ZAMAN Osmanlı Öncesi Korsanları k Çevresinde Türk rel Belleğin Turhan Kaçar Romalılar ve Uğur Altuğ Türk Korsanları Uğur Altuğ Osmanlı İmparatorluğu’nun ültürel ğu’nun Kuzey Komşuları Osmanlı İmparatorlu Deliler. Mihri Belli ve ‹slâm Betül Çotuksöken ile Ortaçağ Üstüne Olma İhtimali (XI-XIV. Akdeniz’den Atlantik’e Kayarken Avrupalılar ve Emel Altan Ege Venedik: Akdeniz’de Doğu ile Batı’nın Osmanlılar Mehmet Ali Kılıçbay Bir Akdeniz Ütopyası Buluşma Noktası Bedia Demiriş İskenderiye: Antik Emile Témime Akdeniz Vizyonunu Yeniden Ele Almak Çağ Akdeniz’inde Bir Kültür Kenti Ali Efdal Özkul Doğu Otuzlu Yılların Ütopyası mı? Abdullah Ekinci Türkiye 34 Akdeniz’in Anahtarı Kıbrıs Adası Selçukluları’nın Akdeniz Politikası ve Doğu Akdeniz’de Akdeniz ve Kimlik Hâkimiyetin Tesisi AKDENİZ Özlem Hemiş Öztürk Akdeniz’de Kültürel Belleğin Akdeniz Korsanları AKDENİZ Hüseyin Kayhan Osmanlı Öncesi Akdeniz ve Çevresinde RI Fragmanları ve Kültürel Belleğin Taşıyıcıları: Çocuklar. 46 33. ARALIK. Yıldönümü ve Türkiye Merve İrem Yapıcı Bir Akdeniz Tarihçisi: “Fernand Braudel” 35. Ortaçağlar Var” DO⁄U BATI 2 ISSN: 1303-724 EK‹M-200 5 | DÜfiÜNC E DERG‹S‹ | YIL:8 | SAYI:33 | A⁄USTO S. Ortaçağ’ın ‘Orta Malı’ Olmadığına Dair Burçin Erol Ortaçağ Ebru Yener Ortaçağ’ın Aydınlık Yüzü: Endülüs Hüseyin Can Avrupası ve Üniversiteler Turhan Kaçar Ortaçağ’ın Dinsel Erkin Japonya Ortaçağı’nda Zen Işığı Fermantasyonu A. Akdeniz’den SEYİR Atlantik’e Kayarken UM": Avrupalılar ve Mustafa Pultar Akdeniz Siyasetinde Korsanların Rolü İlk Türkçe Sözlükleri Osmanlılar Mare Nostrum: “Bizim Deniz” Denizcilik kler Mehmet Ali Kılıçbay KENZ DOĞUBATI Bir Akdeniz Ütopyası Niyazi Öktem os ve şen Emıle Témıme Fransız Laikliğinin 100. Sayı: Ortaçağ Aydınlığı Ortaçağ Aydınlığı Müzik Zeki Özcan Ortaçağ’da Birey ve Bireyleşme Jacques Ahmet Soysal Ortaçağ’da Batı Avrupa Müziği DO⁄U BATI Le Goff Ortaçağ’da Batı Avrupa Mehmet Ali Kılıçbay “Ortaçağ Yok. Emre Ba¤ce ‹deoloji no¤lu ‹bni Haldun’un mal› Nejdet Gök li¤i’nin Kuram›: Karfl›laflt›r Mehmet Kutlu Motifi rkaplan› Bir Çözümleme Hilal ve Ay-Y›ld›z Sembol ve ‹deolojik Mustafa Oral Reformu Kullan›m DO⁄UBATI 1933 Üniversite Tarih Dersleri an afya DO⁄UBATI ¤er Her fiey ve Dil ve Tarih-Co¤r Fakültesi Söyleşi AJ lge ile R 20-0 n Yar›n SOL PORTRELE ISSN 1303-724 Gökhan Karsan Sosyalistte F‹K‹RDE. Sayı: Akdeniz Zeus ile Hera: Akdeniz’de İlk Yolculuk Akdeniz’de Tarih ve Zaman Turhan Yörükân Zeus’un Aşklarıyla Akdeniz’de Kurulmak Turhan Kaçar Eskiçağ Akdeniz Dünyasında Siyasal Birliğin DOĞU BATI İstenen Sosyo-Kültürel ve Politik İlişki Ağı Sonu: Romalılar ve Kuzey Komşuları Mehmet Bulut DOĞU BATI DÜŞÜNC E DERGİSİ | YIL:9 | SAYI:34 | KASIM. Yüzyıllar) Hüseyin Kayhan Haçlılar Karşısında Selçuklular 34. EYLÜL. OCAK 2005-06 | ISSN: 1303-724 2 Akdeniz’de Mekân Merkez. Yıldönümü ve Türkiye DOĞUBATI Seyir Akdeniz Vizyonunu Yeniden Ele Almak Halil İnalcık Akdeniz ve Türkler İdris Bostan Kanuni. Oktay Taftalı Batı Medeniyetinin Mutsuz Çocuğu Politika ve Aydın İkilemi Entelektüel Hilal Onur İnce Batılı Muhafazakâr Düşüncede Entelektüellerin Yeri ve İşlevleri Derya Gürses Tarbuck Osmanlı On Sekizinci Yüzyıl Britanyası Entelektüelleri: Tanımlar. Ütopyası mı? ZLİ: Otuzlu Yılların PM RAUDEL 12/6/05 6:38:14 Abdullah Ekinci nın pıcı Türkiye Selçukluları’ arihçisi: Akdeniz Politikası Mustafa Pultar İlk Türkçe Denizcilik Sözlükleri udel” Barbaros ve Akdeniz’de Değişen Güç Dengeleri Kenz Bir Akdenizli: Fernand Braudel Niyazi Öktem Fransız Laikliğinin 100. Entelektüeller arı: Akdeniz Siyasetinde r. Sayı: Entelektüeller-I Entelektüel Arka Plan Etyen Mahçupyan Hangi Entelektüel? Metin Gönen Felsefe. Karpat Aydınlar ve Kimlik: Tarihsel Bir Bakış Aydınlanmadan Postmodernizme Edebiyat Nazım İrem Radikalleştirilmiş Aydınlanma Projesi Kıyısında Zeynep Uysal Bir Toplum Projesinin Peşinde Halide Edip Entelektüeller ve Jürgen Habermas Ali Esgin Adıvar Ahmet Oktay Attilâ İlhan: İmkânsızı Zorlamak Batı Sosyolojisinin Gündemindeki Entelektüel İlgiler ve Anthony Giddens Batı Zeynep Direk Bir Entelektüel Olarak Jean Paul Sartre Emre Zeybekoğlu Distinguo Ergo Sum – Carl Schmitt .

Godard ve Entelektüel Sinema Hakikat Rejim(ler)i ER'E DAİR MURAT ERŞEN GÜNER SAYAR Entelektüel Laik mi Liberalizm Olmalıdır? da Sabri F. Almanya ve Türkiye’de Büyük Bir Kozmopolit Entelektüel ve Eylemci: Helphand-Parvus 38. l YIL:9 l SAYI:36 DÜŞÜNC E DERGİSİ Bağlamında Türkiye’den Güncel Değinmeler Kenz Bernard Lewis’e Karşı Edward Said Necdet Subaşı “Normal Bilim” ve Hakikat Rejim(ler)i Murat 36 Cansu Özge Özmen Hassasiyetler Çatışması Erşen Entelektüel Laik mi Olmalıdır? OĞAN KENZ Arendt & Althusser & Rawls Sinema Liberalizmi ve NECDET SUBAŞI ve litanizm “Normal Bilim” G. Sayı: Entelektüeller-II Entelektüeller Ülgener’e Dair Mahmut Mutman Yeni Kültür ve Aydınlar Zeki Özcan Ahmed Güner Sayar İktisâdî Liberalizm Karşısında Sabri F. Vadisi” MİLLİ BURJUVA A ÇİTAK NALAN YETİM & sa'da Laiklik ve Gürkan Öztan Türk Milliyetçiliğinde Taşra Fetişizmi ve Kilise. Tarihçi ve Entelektüel Kamusallık Bir Entelektüelin Yüz Çizgileri: Sabri F. Ülgener Althusser’de Aydın Sorunu ve İdeoloji Aysel Doğan Rawls’un Liberalizmi ve Kozmopolitanizm 37. Teşebbüsü: Hannah Arendt Üzerine Özge Yalçın SİNEMA METİN GÖNEN AZMAN & NALAN Faure. EYLÜL. Sayı: Milliyetçilik-I Kimlik Açıdan Millet ve Milliyetçilik: Ulus-Devletin Kapitalist Üretim Tarzıyla Birlikte Gelişimi Ergün Yıldırım Küreselleşen Reyda Ergün &Cemal Bâli Akal Kimlik Bedenin Dünyada Milliyetçilik Hapishanesidir 2 Milli Burjuvazi ISSN: 1303-724 EKİM 2006 l l AĞUSTOS . Sayı: Entelektüeller-III Nur Vergin Entelektüel Olmak ya da Olmamanın Sosyolojik Soruşturma & Söyleşi Belirlemeleri Üzerine Bir Deneme Ali Akay Dokuz Soruda Türk Aydını Türk Aydını ve Tarihle Barışmak l MAYIS. Ülgener l ŞUBAT. Asım Karaömerlioğlu z Soruda Aydını s Heller ile 'Bir k Kuramı' Adlı Söyleşi mesi Üzerine Rusya. Gürkan Öztan “Politik Olan”a İtibarını İade Etme Metin Gönen Faure. HAZİRAN. l YIL:9 l SAYI:38 Etnisite DÜŞÜNC E DERGİSİ Nalan Yetim & Ayşe Azman Türk Burjuvazisinde “Milli”lik Şener Aktürk Etnik Kategori ve Milliyetçilik: Tek-etnili. Sosyo-Kültürel Fenomen Olarak Entelektüeller Ülgener Ayşe Azman & Nalan Yetim 2 NİSAN 2006 l ISSN: 1303-724 Oktay Özel Tarih. rlikte Gelişimi ve Popüler Kültür Batı Meselesi Alaattin Oğuz Rusya Türklerinin Türk “Kurtlar Vadisi” RGÜN YILDIRIM üreselleşen Dünyada Milliyetçilik Milliyetçiliğiyle İlişkileri Yılmaz Çolak 1990’lı Yıllar Türkiye’sinde Yeni-Osmanlıcılık ve Kültürel Çoğulculuk Tartışmaları Zana Çitak Fransa’da Laiklik ve Milliyetçilik: 1905 Kilise-Devlet Ayrılığı Yasası Recep Boztemur Tarihsel . Çok- Sorunu ve Kültürel Miras et­nili ve Gayri-etnik Rejimler 38 Kültürel Çalışmalar Milliyetçilik MİLLİYETÇİLİK MİLLİYETÇİLİ K Nuran Erol Işık Milliyetçilik. Godard ve Entelektüel Sinema elektüelin Yüz ri: Sabri F. MART. AYŞE AZMAN yetçilik: 1905 de Türk Burjuvazisin et Ayrılığı Yasası “Milli”lik Sorunu ve R Kültürel Miras CEP BOZTEMU ve hsel Açıdan Millet Toplumsal Cinsiyet İlker Aytürk Türk Dil Milliyetçiliğinde KÜLTÜREL I liyetçilik: us-Devletin Kapitalist ÇALIŞMALAR IŞIK NURAN EROL etim Tarzıyla Milliyetçilik. 47 36. TEMMUZ 2006 l ISSN: 1303-724 2 Koray Tütüncü & Ertürk Demirel Agnes Heller ile ‘Bir Ahlâk Atay & Meriç & Tanpınar l YIL:9 l SAYI:37 DÜŞÜNCE DERGİSİ Kuramı’ Adlı Üçlemesi Üzerine Söyleşi Berrin Koyuncu Lorasdağı & Hilal Onur İnce Marjinallikten Kenz Non-Konformizme –Oğuz Atay Eserlerinde Entelektüel 37 Dücane Cündioğlu Bir Mâbed Bekçisi: Cemil Meriç Berkiz Aliye Kovanlıkaya Batı Düşüncesinde İki Entelekt Reyhan Berksoy Bir Entelektüel Olarak Tanpınar Atasü Topçuoğlu Foucault ve Entelektüeller M MERLİOĞLU Almanya ve de Büyük Bir polit Entelektüel KENZ ALİYE KOVANLIK Batı Düşüncesin Entelekt REYHAN ATASÜ AYA de İki Nostalji mci: TOPÇUOĞLU ler Kemal Özmen Malraux’nun Enver Paşa’sı ya da Doğu’da nd-Parvus Foucault ve Entelektüel UŞTURMA & LEŞİ Entelektüellik Sorunsalı M. Popüler Kültür ve “Kurtlar Zİ I Mehmet Karakaş Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği G.

Yanık Millet. DEVARAJA Sema Önal Hikmet (Bilgelik) Üstüne Bedia Demiriş Antik Dayanakları Öz ve Özgürlük: Vedāntik ve Görüşler Fenomenolojik Çağda Dil ve Gramer Erman Gören Haşim Koç XVII. YANIK Ziya Gökalp'in K MİLLİYETÇİLİ GÖZ ve Eser”in Millet. ve Toplumsal İktidar Sivil Toplum Kaygıları Millet ve Milliyetçilik Eser”in 85 Yıl Sonra Yayımlanışı Vesilesiyle Taşkın Takış Nazım İrem Aydınlanma ve Sınırlılık Siyaseti Olarak Ulus Sosyal Bilimlerin “Öteki” Kutbu: Şerif Mardin ve Entelektüel Devlet Modernliği Max Weber Millet Bir Harita 40. Yüzyılın Ortasında n TURHAN YÖRÜKÂN ve Osmanlı Coğrafyası'nda Yunan Dünya Aphrodite'nin Dahil Antik Dönemlere Roma Mitolojisine Bir Bakış: Bakır Konfüçyüs. AKÇA ATAÇ Konfüçyüs. ARALIK. Bilgelik ve Eğitim şan Edilmesiyle Olu Antik Dünya Bilgeliği ÇAR şme Kâtip Çelebi'nin Seçmeler nın “Syncretic” Bütünle Eserlerinden ler Dönemi ve DOĞU Kaleminden JOHN TAIT ratorluğu Mısır'ın Bilgeliği: er Klasik Görüşl FTALI Kenz eliğin N. Uykusuz Ozanlar. Sayı: Milliyetçilik-II Milliyetçilik Örnekleri Lerna K. Çıkar Düşünmek . Turan Küskün Tanrılar. l YIL:10 l SAYI:39 Alman Milliyetçiliğinin Doğuşu Recep Boztemur Irak DÜŞÜNCE DERGİSİ Milliyetçiliği: Toplumsal Bütünleşmede Ordunun Rolü ve Atilla Güney Resmî Milliyetçilikten Popüler Milliyetçiliğe Devletin Meşruluk Temelleri Selim Aslantaş Sırp İsyanları Geçiş: 1960 Sonrası Türk Sineması Üzerine Siyasal (1804-1815): Milli Bağımsızlık Hareketi mi Burjuva Devrimi Bir Deneme 39 mi Köylü Ayaklanması mı? Faruk Bozgöz Arap Milliyetçiliği Kenz MİLLİYETÇİLİK ALİ UTKU İki Klasik: Vico ve Fichte Felsefe LERNA K. NİSAN 2007 l ISSN: 1303-724 2 ve Atina Bab Mitoloji İlker Aytürk Eyüp: Soğuğa Açılan Kapı Turhan Yörükân Aphrodite’nin Yunan ve Roma Mitolojisine 40 Dâhil Edilmesiyle Oluşan “Syncretic” Bütünleşme Hermes & Heraklitos Doğu ANTİK DÜNY ANTİK DÜNYA Caner Işık Eski Dünyanın Kadim Bilgesi Hermes John John Tait Mısır’ın Bilgeliği: Klasik Görüşler N. Huntington Sağlam Milliyetçilik Samuel P. MART. K. Milliyet ve Milliyetçilik: Soğuk Hüseyin Kalaycı Batılı Demokrasilerde Ayrılıkçı Milliyetçilik: Savaş’ın Sonunda Türk Dış Politikasından Bir Kesit l ISSN: 1303-724 2 Quebec Milliyetçiliği Liah Greenfeld Sinema ve Milliyetçilik OCAK 2006-07 l KASIM. Milliyet Dersleri: “Kayıp tçiliği Milliyetçilik: SoğukTürk 85 Yıl Sonra Yayımlanışı Hasan Bülent Kahraman Demokrasiyi Demokrasiyle Savaş'ın Sonunda K: FICHTE Dış Politikasınd an Vesilesiyle TAŞKIN TAKIŞ “Öteki” II Bir Kesit L AKKAŞ Sosyal Bilimlerin ve liyetçilik SİNEMA VE Kutbu: Şerif Mardin Sema Önal Akkaş Vico ve Milliyetçilik Güçlü Ateşoğlu Harita Entelektüel Bir Aşmak ya da İktidarsız Bir Demokrasinin Olasılıkları: EŞOĞLU MİLLİYETÇİLİK Alman ATİLLA GÜNEY ten ği Resmî Milliyetçilik e Popüler Milliyetçiliğ Türk II Geçiş: 1960 SonrasıSiyasal Fichte ve Alman Milliyetçiliği VE Tocquevilleci Demokrasi. Yüzyılın Ortasında Osmanlı Antik Çağ Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya Turhan Coğrafyası’ndan Antik Dönemlere Bir Bakış: Kâtip Çelebi’nin Kaçar Pax Romana’nın Gölgesinde İkinci Sofistler Dönemi Eserlerinden Seçmeler 41. Düşünmek Huntington Medeniyetler Çatışması mı? Türk Düşüncesi Huntington’a Cevap Hilmi Ozan Özavcı Prens Sabahaddin’in Fikrî Kaynakları: Le Edward W. 48 39. Fuat Keyman Kültürel Kimlik Olgusunu Yeniden- Samuel P. İki Medeniyet (Hay Bin Yakzan/Doğu-Robinson Örneği Crusoe/Batı) Huntington Kimlik E. Toplumsal İktidar ve Sivil Toplum ETÇİLİK Sineması Üzerine REM Bir Deneme ma ve Sınırlılık Olarak Ulus KENZ odernliği HASAN BÜLENT Kaygıları Ali Utku Ziya Gökalp’in Felsefe Dersleri: “Kayıp KAHRAMAN BER Tocquevilleci Demokrasi. K. C. Sayı: “Medeniyetler Çatışması” Takdim: Doğu Batı’dan Mücadelesi mi? Şener Aktürk Braudel’den Elias’a ve Huntington’a “Medeniyet” Kavramının Kullanımları Otto Pöggeler Doğu-Batı Diyaloğu: Heidegger ve Lao-Tzu Atalay Gündüz Medeniyetler Çatışması ve Türk Hay Bin Yakzan-Robınson Crusoe Batılılaşmasının İmkânsızlığı Dilek İmançer Medeniyetler Çatışması ve Hollywood Bihter Çarhoğlu Medeniyetler Halis Çetin Çatışma ve Diyalog Tartışmaları Arasında İki Çatışması ve Batı Medyasında İslâm Söylemi: Almanya İnsan. Bilgelik RİŞ Britanya için Eğitim Dil ve İmparatorluk Dersleri: A BİLGELİĞİ Sparta ve Atina KENZ Öz ve Özgürlük: Vedēntik ve Fenomenolojik Görüşler Kemal EN HAŞİM KOÇ stan MİTOLOJİ XVII. Devaraja R KEMAL BAKI BİLGELİĞİ Burnet Efesli Heraklitos ve C. Sayı: Antik Dünya Bilgeliği Takdim ve Bir Sofistin Kaleminden Roma İmparatorluğu Oktay Taftalı Sofist Bilgeliğin “Empirist” Dayanakları Üzerine Ertuğrul R. Akça Ataç Britanya için İmparatorluk Dersleri: Sparta İsimsiz Acılar DÜŞÜNC E DERGİSİ l YIL:10 l SAYI:40 l ŞUBAT. Said Cehaletin Çatışması Play ve Toplum Bilim “Medeniyetler Çatışması” Kenz Bayram Soy Birinci Dünya Savaşı’ndan İkinci Irak Ali Utku Vico’nun Yeni Bilim’i: Tarihsel Bilimleri Yeniden Savaşı’na Orta Doğu: Medeniyetler Çatışması mı.

Tolga Gümüş Orta Çağ Avrupa’sında Şiddet: Toplumsal Değişim ve Şiddetin Yeniden Yapılanışı İntihar Nurgün Oktik Bireysel Bir Şiddet Olarak İntiharın Sosyolojik Şiddet Açılımı Gülbanu Altunok Şiddetin Eleştirisi Olarak İktidar: Arendt ve Foucault Tahir Karakaş Nietzsche’nin Şiddeti Terör Metin Bal Rousseau ve Şiddetin Kaynağı Olarak Eşitsizlik Ahmet Kavlak Terör ve Meşru Terör Kemal Bakır Anarşizm. 42 Dalgası ve Amerika’daki İtalyan Göçmenler İsmail Öğretir Osmanlı İmparatorluğu’yla Yapılan 1830 Dostluk ve Ticaret Bir Azınlık-Oluş Yazımı Olarak Afrikalı-Amerikan Edebiyatı: Antlaşması. NİSAN 2008 l ISSN: 1303-724 2 Türkiye Siyasetinde Etnik Hareketler: 1920-2007 Semra Sorunu Somersan Babil Kulesi’nde Etnilerden Ulus-Devletlere DÜŞÜNC E DERGİSİ Hüseyin Kalaycı Etnisite ve Ulus Karşılaştırması Davut Etnisite Ve Şiddet Ateş Etnisiteden Ulusa. Hükümdarlığına: Amerikan İmparatorluk Anlayışının Tarihsel Siyasetçinin Yalnızlığı Gelişimi Nasuh Uslu ABD’nin Temel Tehdit Kaynağını 43. a Siyasetçinin Yalnızlığı POUND ka Kenz RİKA-OSMANLI U ÖZGE ÖZMEN üzyıl Amerikan- nlı İlişkileri Amerika: Bir İmparatorluk Deneyimi C. Bilim ve Şiddet: “Mihail Bakunin” Armağan Öztürk Bir Haklı Savaş Tartışması: Şiddet Disiplin Meşru Olabilir mi? Özge Erşen Psikanalitik Bir Deneme John O’Neill Disiplin Toplumu: Weber’den Foucault’ya Şiddet: Öteki’nin Yıkımı G. MART. Ulustan Etnisiteye (?): Kültürel Siyasî ve İktisadî Çerçeveler Sibel Yardımcı & Şükrü Aslan Rogers Brubaker & Davıd D. Roberts Türk Bostanoğlu Amerika ve Osmanlı’nın Akdeniz’de Başlayan AR USLU Orta Doğu'ya Bakış Açısından Amerikan Tarihi Seyir Defteri esi KENZ & CEMAL AKMAN REYDA ERGÜN k.II AMERİKA BİR ZAMANL AR Deleuze-Guattarici Bir Yaklaşım Orhun Yakın Death Wish: Amerikan Yazınına Etkisi ve Seyahatnâmeler Burcu AMERİKA . Yüzyıl Amerikan-Osmanlı İlişkilerinin BİR ZAMANL. ya da 19. Din ve Siyaset BÂLİ AKAL Tocquevilleci Bir Bilgenin Siyaseti. 49 42. Din ve Siyaset Üzerine 2 Atzlán’dan Frontera’ya Mejicanolardan Meksika Kökenli Tocquevilleci Bir Tartışma Ezra Pound Amerika ISSN: 1303-724 EKİM 2007 l l AĞUSTOS . Sayı: Şiddet Ebu Garip’ten Sonra Medya Pınar Uyaroğlu Yıldız Ebu Garip İşkence Fotoğrafları: Süreyya Çakır Medya ve Şiddet Şiddetin Politik İkonografisi Sinema Orta Çağ Orhun Yakın Nedensiz Şiddet T. Sayı: Bir Zamanlar Amerika-II Amerika Üzerine Kültürel İncelemeler Kurutma ve Hegemonya Kurma Adına Orta Doğu’ya Yönelmesi Ayhan Akman Eşitlik Çağında Demokrasilerin Gülriz Büken Quetzalquatl Soyunun Yaşayakalışı: Özgürlük Sorunsalı: Bireycilik. Etnisite. İskân ve Ulusun İnşası Bahar Gürsel Yargıç Lynch’in Mirası: Amerikan Tarihinde ETNİSİTE Kolektif Şiddet İsrail İlker Aytürk “Yahudi Kimdir?” Tartışmasının Işığında Ötekiler İsrail’de Din ve Etnik Kimlik Fırat Mollaer Görünmez Ötekiler Çingeneler Örneği ve Ötekiliğin Dayanılmaz Hâli İrlanda Gülden Hatipoğlu İrlanda: Edebiyat Politikaları ve Kimlik Retoriği . Sayı: Etnisite Etnisite & Ulus-Devlet Tartışmaları Azerbaycan-Ermenistan Erol Kurubaş Etnik Sorunlar: Ulus-Devlet ve Etnik Gruplar Ayça Ergun Güney Kafkasya’da Etnik Kimlik ve Çatışma: Arasındaki Varoluşsal İlişki Şener Aktürk Azerbaycan ve Ermenistan Ulusal Kimliklerinde Karabağ l YIL:11 l SAYI:44 l ŞUBAT.II BURCU BOSTANOĞ Amerika ve Osmanlı LU Hollywood Usulü Suç ve Ceza Timothy M. Gürkan Öztan Şiddetin Modern Meşruiyet Zemini: “Ulusun İntikamı” Aliye Mavili Aktaş Aile İçi Şiddet 44. Laitin Etnik ve Milliyetçi 44 1930’ların Biyopolitik Paradigması: Şiddet ETNİSİTE Dil. l YIL:10 l SAYI:42 Amerikalılara Ayşe Lahur Kırtunç Çengelde Sallanan DÜŞÜNC E DERGİSİ Amerikan Rüyası Meldan Tanrısal Beyaz Adamın Gelişi Amerika-Osmanlı ile Kızılderili Kadınların Değişen Yaşam Biçimleri Bahar Gürsel Kenar Mahalleden Beyazperdeye: “Yeni Göç” Cansu Özge Özmen Genç Cumhuriyet’in Akdeniz Savaşları. Akça Ataç Bağımsızlık Savaşçılığından Dünya Reyda Ergün & Cemal Bâli Akal Bilgenin Siyaseti. EYLÜL.

/Cilt 1/ Takdim Edebiyat Halil İnalcık II. Meşrutiyete Cemiyetler: İllegal Yapıdan Legal Yapıya Geçiş Baran Hocaoğlu II. Yıl. Meşrutiyet Döneminde Milli Seçkincilik ve Yaratma Projesine Eğitim: Emrullah Efendi Tuba Ağacı Nazariyesi 45 II. Meşrutiyet 100. l YIL:11 l SAYI:45 DÜŞÜNC E DERGİSİ A. Yıl. Meşrutiyet. Meşrutiyet’in İlânı Sırasında İki Tarz-ı Siyaset: Merkeziyetçiler ile Âdem-i II. Sayı: II. Teyfur Erdoğdu Osmanlılığın Evrimi Hakkında Bir Eğitim Deneme: Bir Grup (Üst Düzey Yönetici) Kimliğinden Millet Kemal Bakır II. Meşrutiyet 100. Meşrutiyet Dönemi (1908-1925) İslâmcıları Gizli Örgütler Kemal Karpat İttihad ve Terakki Cemiyeti 31 ve Çağdaşlaşma Görüşleri Süleyman Güngör 1908 Devrimi Mart 1909 Ayırım Noktası ve Cumhuriyet’e Mirası Altay ve Mekteb-i Mülkiye l YIL:11 l SAYI:4 6 l AĞUSTOS . Demokratikleşme Sorunu ve Türkiye Toktamış Ateş Cumhuriyet Nuran Erol Işık “Ortak Bağ”ın Tesisi İçin Eleştirel Cumhuriyet Nuri Bilgin Kenz Yönlendirici Bir Fikir Olarak Cumhuriyet Hüseyin Kalaycı Kendi Kaderini Tayin Kimlerin Hakkı? Tartışma Nuray Mert Cumhuriyet Tarihini Yeniden Okumak Etyen Mahçupyan Günümüzün Modern Muhafazakârlığı: Cumhuriyetçilik Kadir Cangızbay “Bizim Cumhuriyet” Oğuz Adanır Osmanlı Toplumunda Bir Simülasyon Evrenin Varlığından Söz Edilebilir mi? (Türkiye Cumhuriyeti Kaçınılmaz Tarihsel ve Toplumsal Bir Sonuçtur) Ümit Kardaş Ordu-Siyaset-Yargı İlişkisi . Meşrutiyet Dönemi Türk Tiyatrosu Cilt I Türkiye Nevzat Artuç II. Meşrutiyet Ahmet Kuyaş II. Meşrutiyet Döneminde İki l ISSN: 1303-724 2 Milliyetçi Kadın: Halide Edib ve Müfide Ferid Osmanlı Kimliği TEMMUZ 2008 l MAYIS. Meşrutiyet II. Meşrutiyet Tiyatro II. Meşrutiyet Dönemi Dergileri Üzerine Bir Değerlendirme Adem Kara Meşrutiyetin Oluşumunda Aydınların Etkisi 47. Meşrutiyet. 50 45. Türk Devrimi Tarihi ve Bugünkü "100. EYLÜL. Ulusçuluk ve Kürt Ayrılıkçı Hareketi Mehmet Özden Hürriyet Çağında Milliyetçilik Mehmet Okur 46 Tanzimat’tan II. Meşrutiyet "100. Meşrutiyet’in İlânı H. HAZİRAN. EKİM 2008 l ISSN: 1303-724 2 Cengizer Tüm Zamanlar İçin Kayrılan Elem: Eski Avrupa Sona Ererken İmparatorluk İçin Direnen Jön Türkler Fatih DÜŞÜNC E DERGİSİ Ünal II. “Cumhuriyet(çilik)” Sorunsalı: Kimlik ve Vatandaşlık Atina Cumhuriyetçiliği: Cumhuriyetçilik. Yıl" Enver Töre II. Sayı: Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçilik ve Küreselleşme Turhan Kaçar Gesta Reipublicae Romanae: Klasik Roma’da Hüseyin Aydoğdu Küreselleşen Dünyada Cumhuriyet’in Kısa Tarihi Fuat Keyman Neo-Roma ve Neo. Meşrutiyet Birgül Koçak & Aytül Tamer II. Yıl" Merkeziyetçiler Mücadelesi Bayram Soy 1908 Jön Türk Cilt II Devrimi’ne İngiltere’nin Yaklaşımı Nevin Ateş Şûrâ-yı Ümmet Gazetesi’nin Selanik Nüsha-i Fevkalâdesi Işığında 31 Mart Hadisesi’ne Bir Bakış Ülkü Gürsoy II. Aliyar Demirci 1908 Parlamentosunda Meşrutiyetin Değerleri ve İlkeleri Cenk Reyhan Jön Türk Hareketi Türk Devrim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Necmettin Doğan Türk Demokrasi Tarihini Anlamanın Bir Aracı Olarak Meşrutiyet Mustafa Gündüz II Meşrutiyet İdeolojilerinde Sosyoloji ve Geleceğin Toplum Tasavvuru 46. Meşrutiyet II. /Cilt 2/ Odile Moreau Jön Türkler ve Emperyalizme Karşı Direnen Adem Efe II. Sayı: II.

Filiz Dönmez-Öztürk Likya Örneğinde Romalılaştırma Özellikleri Gül Özaktürk Tarihin Akışını Değiştiren Söylevler: ve Romalılaşma Pınar Özlem-Aytaçlar Küçük Asya’nın Orationes Philippicae Ü. Fafo Telatar Roma Edebiyatında ‘Romanizasyon’u Pastoral Şiir 50. Cioran’da Şiddetin Ontolojik Kökeni Mukadder Yakupoğlu İnsanın Kendi Doğasıyla Savaşı Derya Gürses Tarbuck On Sekizinci Yüzyıl Felsefesi ve Depresyon Ahmet İnam Kendimize Doğru Bir Yürüyüş Tarzı Olarak Özgelik Caner Işık Anadolu Erenlerinde ‘Gerçek’ Olmak İçin ‘Gerçeklik’ Ekrem Demirli Sufilerin Tanrı Anlayışı Hakkında 49. Sayar Geç Antik Devir İmparatorluğa Dönüşümü: Geç Antikçağ’da Roma İmparatorluğu Turhan Kaçar Eskiçağ Hıristiyanlığı’nda Yol Ekonomi Ayrımı: Kadıköy Konsili ve Mirası Oğuz Tekin Roma Devletinde Para ve Ekonomi Edebiyat Romanizasyon Bedia Demiriş Roma Edebiyatı: Başlangıcı. Stoa Ahlâkı. Sayı: Kişinin Kendisiyle Savaşı Giriş Bir Değerlendirme Fuat Aydın ‘Karma’ ve ‘Samsara’ Döngüsünde İnsan Nihan Mortaş Bedenle Mücadeleye Aslı Yazıcı Yakın & Rahşan Balamir Bektaş Liberalizmle Dönüşen Bir Yaşlanma Pratiği Muhafazakârlık Arasında Hipnoz: Kişisel Gelişim Fantezisi Kenz Kişinin Kendisiyle Savaşı Haluk Sunat ‘Kişinin Kendi ile Savaşımı’ ve ‘Yaratma Ertuğrul Turan Agon: Kökendeki Savaşın Öyküsü Tolga Sorunsalı’ Bağlamında ‘Marksist Estetik’ Eleştirisi İnsel Canın Gerilimi ve Düşman Yabancı Politeia’da Kişinin Savaşımı Tahir Karakaş Üstinsanın “İyi İnsan”la Savaşı ve Nietzsche’de Kişinin Kendi Kendisini Aşma Deneyimi Sadık Erol Er E. Kölelik ve Romalılar II ROMALILAR MUSTAFA Machiavelli Düşüncesinde Roma Siyasi Tarihi YAT & BİLİM KÖMÜRCÜOĞLU s Cıcero'dan Yeniden Roma: Machiavelli İmparatorluk: Epiktetos ve Marcus Aurelius Metin Bal Adayı Marcus a Mektup EL AYTAÇ Düşüncesinde Siyasi Tarihi Roma II n Edebiyatında Kenz Roma KENZ EJDER HASAN BÜLENT Roma’da Yeni Platonculuğun Kurucusu Plotinus ve Öğretisi TOĞLU KAHRAMAN a'nın Unutulan Anayasacılıktan zı Marcus Manilius Demokrasiye Hasan Bülent Kahraman Anayasacılıktan Demokrasiye TIŞMA RHAN KAÇAR ma'dan Sonra ve deniz Dünyası Hukuk & Ekonomi enne Tezi' Havva Karagöz Stoisyen Düşüncenin Roma Hukukuna Etkisi ve Doğal Hukuk Anlayışı Fatih Türe Roma İmparatorluğu’nda Annona Kurumu . EYLÜL. Alp Ejder Kantoğlu Roma’nın Unutulan Yıldızı Marcus Roma: Savaş Ya Da Barış Manilius Burak Çınar Roma Ordusunun Savaşlardaki Üstünlüğü Çağatay Akşit Tanrılarla Barış İçinde Yaşamak Tartışma 50 Turhan Kaçar Roma’dan Sonra Akdeniz Dünyası ve Felsefe ‘Pirenne Tezi’ Mustafa Kömürcüoğlu Yeniden Roma: Kemal Bakır Roma’da Felsefe. Sınırları. Sayı: Romalılar-II Giriş Edebiyat & Bilim Bülent İplikçioğlu Antik Roma ve Mirası Quintus Cicero’dan Consul Adayı Marcus Cicero’a Mektup Kuruluş Gürsel Aytaç Alman Edebiyatında Antik Roma Pelin Aytaman İplikçioğlu Roma’nın Kuruluş Efsaneleri 2 ISSN: 1303-724 EKİM 2009 l DÜŞÜNC E DERGİSİ l YIL:11 l SAYI:50 l AĞUSTOS . Kavram ve Suna Güven Roma Mimarlığını Anlamaya Çalışmak Kuramları Belgin Erdoğmuş Roma Hukuku Tarih Din Mehmet Ali Kaya Anadolu’da Roma Egemenliği (İÖ 205- Erkan İznik Pagan Bir İmparatorluğun Hıristiyan 25) Mustafa H. 51 48. M. Sayı: Romalılar-I Hukuk Mimari Nadi Günal Roma Hukukunun Temel Kriterleri.

Akif Kireçci Gerçekle Hayâl Arasında: Batı Medeniyeti landırma Benjamin C. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Turizm NİSAN 2010 l ISSN: 1303-724 2 Avrupa ve Osmanlı Denizcilik l ŞUBAT. FORTNA İmparatorluğu'ndan Tarihinde Osmanlı lı Arnavutluk Devleti'ne İmparatorluğu Tartışma atorluğu'nun da Eğitim ve İKTİSAT &TİCARET Eğitim afi LU SİNAN MARUFOĞ Osmanlı Taşra TAFA GÜNDÜZ Para ve Eyaletlerinde Dönem Osmanlı Finansman Sorunları ve minde Disiplin M. Yüzyılda Trabzon Osmanlılar III “Merkez-Çevre” İlişkileri Finansman Sorunları Necmettin Aygün XVIII. Sayı: Osmanlılar-I Giriş Din. ve Siyaset Düşüncesi Sembol”leri Askerî Yenilik UN EROĞLU ve BALKANLAR ı Şehzadeleri Sencer Divitçioğlu Asya Üretim Tarzı Merceğinden Osmanlı Yönetimi AYDIN BABUNA Osmanlı Döneminde OPLUM VE Bosna ve Boşnaklar SAL ALAN Burak Çınar Osmanlı İmparatorluğu’nda Ateşli Silahların TANZİMAT UR ÖZCAN Üretim Tarzı nlı Atmeydanı YONCA KÖKSAL sal Bir Meydan Tanzimat ve Tarih ? Yazımı Yükselişi İdare Kenz Haldun Eroğlu Osmanlı Şehzadeleri ve Devlet Yönetimi Hüseyin Gündoğdu Kâtip Çelebi’nin Toplum ve Siyaset Düşüncesi 52. Yüzyılda Yasemin Beyazıt Osmanlı’da Kaza Sınırlarını Belirleyen AHÎLİK EZ-ÇEVRE” MEHMET TOPAL & Merkezli Karadeniz ile Trabzon Merkezli Karadeniz Ticaretinde Balkanlar ile İlişkiler ERİ KAMİL ÇOLAK Ticaretinde Balkanlar N BEYAZIT Osmanlı Devleti'nde İlişkiler da Kaza Ahîlik ve Ahî Zâviyeleri nı Belirleyen Temel Etkenler TARTIŞMA tkenler BALKANLAR M. Talih ve TERAKKİ TURİZM İTTİHAT VE AHMET YÜKSEL PINAR KAYA LES OKULU Teşebbüs: en Ulus Zamansız Bir Milli Burjuvazid Bir Annales Okulu Pratiği: ve “I. Vergi Tahsildarlığı ve Siyaset. AKİF KİREÇCİ Arasında: DRİTAN EGRO Gerçekle Hayâl M Osmanlı Batı Medeniyeti MİN C. 1876- 1908 53. Dünya Savaşı Devlete: İttihat I'DA Yıllarında Osmanlı Terakki Dönemi İK YAŞAM VE Pınar Kaya Milli Burjuvaziden Ulus Devlete: İttihat ve İmparatorluğu'nda Mİ Turizm ĞIR da İaşecilik ve DENİZCİLİK Osmanlı’da Gündelik Yaşam Ve Ekonomi tikaları Terakki Dönemi EDA ÖZEL 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Osmanlı Edebiyat Korsanları Nuran Tezcan Sebeb-i Teliflere Göre Mesnevî Edebiyatının 52 Tarihsel Dönüşümü Kimlik Fazıl Gökçek Tanzimat Dönemi Türk Romanında Osmanlı Toplum Osmanlılar II Osmanlılar Kimliği NADİR ÖZBEK Abdülhamid Rejimi. yüzyılda Osmanlı ILDIRIM Devleti ve Osmanlı İaşeciliği ve Korsanları Seven Ağır Osmanlı’da İaşecilik ve Fiyat Politikaları Onur Yıldırım Osmanlı İaşeciliği ve Esnaf Nadir Özbek Abdülhamid Rejimi. Yüzyılda Osmanlı 2 l ISSN: 1303-724 OCAK 2009-10 Yöntem l KASIM. 1876-1908 Kimliği ar. HAZİRAN. Fortna Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonunda Eğitim ve Biyografi Mustafa Gündüz Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu Son Dönem Osmanlı Eğitiminde Disiplin ve Cezalandırma . Balkanlar l YIL:13 l SAYI:53 DÜŞÜNCE DERGİSİ Osmanlı Biyografi Yazıcılığı Dritan Egro Osmanlı İmparatorluğu’ndan Arnavutluk “Devlet-iAliyye” Devleti’ne 53 Yusuf Oğuzoğlu Osmanlı’da Devlet Felsefesi: Yönetilenler’e İktisat & Ticaret Yaklaşım ve Bu Siyasetin Kaynakları Sinan Marufoğlu Osmanlı Taşra Eyaletlerinde Para ve Osmanlılar III NECMETTİN AYGÜN XVIII. yüzyılda Osmanlı ve KENZ U nden Osmanlı Toplumunda Kişiler HÜSEYİN GÜNDOĞD Tarzı Cemaatler ArasıSöylem ve Toplum Kâtip Çelebi'nin İlişkilerin “Dil. MART. KİMLİK FAZIL GÖKÇEK Tanzimat Dönemi Türk II Oğuz Adanır Osmanlı Toplumunda Bâtıl İnançlar. Metin Kunt Osmanlı Tarihçiliğinin Çerçevesi: “Türk-İran Söylem ve Sembol”leri Modeli” Balkanlar 51 Tartışma Aydın Babuna Osmanlı Döneminde Bosna ve Boşnaklar Necmettin Alkan Osmanlı Modernleşmesi ve Klasik Tanzimat Osmanlılar I I ÜRETİM ŞENER AKTÜRK a Osmanlı ToplumundFarklı ASKERÎ YENİLİK BURAK ÇINAR Osmanlı Osmanlılar Yeniçeri İsyanlarının Modern Siyasî Darbelere Dönüşmesi Yonca Köksal Tanzimat ve Tarih Yazımı Dinî Çeşitlilik: Ateşli İmparatorluğu'nda Olan Neydi? Silahların Yükselişi I Osmanlı Üretim Tarzı OĞLU YAHYA ARAZ tim Tarzı XVI. Özlem Kumrular Avrupa’nın İnşasında Osmanlı Etkisi l YIL:13 l SAYI:52 DÜŞÜNC E DERGİSİ Eda Özel 16. ARALIK. l YIL:12 l SAYI:51 DÜŞÜNCE DERGİSİ Toplumunda Kişiler ve Cemaatler Arası İlişkilerin “Dil. Toplum Ve Kamusal Alan Halil İnalcık Osmanlı Tarihinde Dönemler Tuncer Baykara Sonnur Özcan Osmanlı Atmeydanı Kamusal Bir Meydan Osmanlıların Selçuklu ve İlhanlı Kültür Kökenleri Üzerine mıydı? Şener Aktürk Osmanlı Toplumunda Dinî Çeşitlilik: Farklı Olan Neydi? Yahya Araz XVI. Sayı: Osmanlılar-III Askeri Zihniyetin Kökenleri Ahîlik Halil İnalcık Osmanlı Tarihinde Devlet ve Asker Mehmet Topal & Kamil Çolak Osmanlı Devleti’nde Ahîlik Bir “Rüya” Geleneği ve Ahî Zâviyeleri 2 l ISSN: 1303-724 Aslı Niyazioğlu Halveti Sünbüli Şeyhlerinin Rüyaları ve TEMMUZ 2010 l MAYIS. 52 51. Sayı: Osmanlılar-II Giriş Turizm Halil İnalcık Osmanlıların Trakya’ya Yerleşmesi Ahmet Yüksel Zamansız Bir Teşebbüs: I. Talih ve ‘Kader’ ANIR ğı ve Vergi Tahsildarlı Romanında Osmanlı İttihat Ve Terakki plumunda Siyaset.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Üzerine 19.Yüzyılda Açılan KENZ Yabancı Üzerine Bazı Tespit Gayrimüslim ve Bir CEM ORHAN e k LUÇ Okullar Üzerin Avrupa-Merkezcili Tim cı Yüzyılda OSMANLI VE Değerlendirme k: Çıkmazını Aşma İktidar Safevî Kültürel VATANDAŞLIK Jacoby'nın Sosyal Çerçevesinde NALAN SOYA RIK AMERİKA'NIN HATİ ti Çalışması ve Türk Devle ânenin Önemi ŞENTÜRK OSMANLI SEYÂ Üzerine Bir İncele me ÖZMEN Vatandaşlığın CANSU ÖZGE nlı Kökleri: İmparatorluk ak PUSHKIN Osma Orta GENCER Osmanlı'ya Bakm İmparatorluğu. Yüzyılda Yayımlanan Amerikan Seyâhatnameleri Jön Türkler İLYAS SÖĞÜTLÜ Jön Türk Düşüncesinde Modernlik ve Modernleşme KENZ CEM ORHAN Avrupa-Merkezcilik Çıkmazını Aşmak: Tim Jacoby’nın Sosyal İktidar ve Türk Devleti Çalışması Üzerine Bir İnceleme . EYLÜ L.Yüzyılda Açılan Gayrimüslim ve Yabancı Okullar Üzerine Bir Değerlendirme Amerika’nın Osmanlı Seyâhati Cansu Özge Özmen Pushkin Osmanlı İmparatorluğu. EKİM İSİ l YIL:1 3 l SAYI: 54 l AĞUS DÜŞÜ NCE DERG 54 Osmanlılar IV Osmanlılar JÖN TÜRKLER TARTIŞMA: “POP ÜLER EĞİTİM ŞERİFE YORU LMAZ İLYAS SÖĞÜTLÜ Jön Türk Düşün cesinde IV OSMANLI” Osmanlı Modernlik ve N ALCIK AHMET ÖZCA ve İmparatorluğu'nda Modernleşme adişahı ilik Popüler Tarihç İlgisi Ruhsatsız Okulla şma: e Osmanlı Tarihin ler 19. u Afrika ı İslâm Yorum Doğu ve Kuzey da İSMET PARL AK Üzerine 19. 53 1303 -7242 2010 l ISSN: TOS. Yüzyılikan sından Osmanlı'nın Tebaa şına Yayımlanan Amer Cumhuriyet'in Yurtta Seyâhatnameleri Giden Yol 54. Sayı: Osmanlılar-IV Giriş Halil İnalcık Osmanlı Padişahı Sanat Lale Uluç On Altıncı Yüzyılda Osmanlı-Safevî Kültürel İlişkileri Çerçevesinde Nakkaşhânenin Önemi Din Bedri Gencer Osmanlı İslâm Yorumu Tartışma: “Popüler Osmanlı” Ahmet Özcan Popüler Tarihçilik ve Osmanlı Tarihine İlgisi Üzerine Bazı Tespitler Osmanlı ve Vatandaşlık Nalan Soyarık Şentürk Vatandaşlığın İmparatorluk Kökleri: Osmanlı’ya Bakmak İsmet Parlak Osmanlı’nın Tebaasından Cumhuriyet’in Yurttaşına Giden Yol Eğitim Şerife Yorulmaz Osmanlı İmparatorluğu’nda Ruhsatsız Okullaşma: 19.

sayı: KARL MARX 56. sayı: YENİ ÜÇ TARZI SİYASET-III TÜRK SOSYALİZMİNİN ELEŞTİRİSİ .54 GELECEK SAYILAR 55. sayı: YENİ ÜÇ TARZI SİYASET-II TÜRK MUHAFAZAKÂRLIĞININ ELEŞTİRİSİ   59. sayı: PSİKANALİZ DERSLERİ 57. sayı:  YENİ ÜÇ TARZ-I SİYASET-I TÜRK LİBERALİZMİNİN ELEŞTİRİSİ 58.

Gelecek sayıların konularından nasıl haberdar olabilirim? Sitemizdeki “Gelecek Sayı ” bölümünden. Tüm sayılar için “tüm sayı isteğinde” bulunmanız yeterlidir. .com adresine gönderebilirsiniz. 23/8 Kızılay-Ankara adresinden temin edebilirsiniz. Ödemelerinizi Posta çeki (Doğu Batı Yayınları: 1910710) ya da İş Bankası (Doğu Batı Yayınları: 4218 428 61 55) hesap numaralarına yapabilirsiniz. 1910 710 Afişlerinizi nasıl temin edebilirim? Doğu Batı dergisinin afişlerini web sayfamızın afiş istek formundan ya da Doğu Batı yayınları Selanik Cad. gelecek sayılarda yayınlayacağımız dosyaların içeriğiyle örtüşmelidir. gelecek sayıların konularını öğrenebilirsiniz.SIK SORULANLAR 55 Derginize nasıl yazı gönderebilirim? Makalelerinizi dogubati@dogubati. Derginizde nasıl çalışabilirim? Başvuru için insan kaynakları formunu doldurmanız gerekmektedir. Dergileriniz adresinize kargo ile teslim edilmektedir (Kargo masrafları kurumumuza aittir). Yenişehir Şubesi 4218 428 6155 Posta Çeki: Doğu Batı Yayınları. İstekte bulunduktan sonra her türlü bilgi için telefonla size ulaşılacaktır. Abonelik için abonelik formunu doldurmanız yeterlidir.50 tl’dir. Aboneliğin teyidi için telefonla sizlere bilgi verilecektir. Tüm sayıları alan okurlarımız ücretsiz 1 yıl abonelik fırsatından yararlanabileceklerdir. Ödemeyi hangi hesap numaralarına yapabilirim? İş Bankası: Doğu Batı Yayınları. Son yazı gönderme tarihi ve daha ayrıntılı bilgi için dogubati@dogubati. Yazılarınız. Bu işlem için dergi istek formunu doldurmanız yeterlidir. (62 x 12 ay taksit) ödeme şekliyle ya da peşin 555 tl ödeyerek edinebilirsiniz. Taksit geçerli mi? 6 sayı için iki taksit.com’dan bilgi alabilirsiniz. 12 sayıdan sonra 5 taksit uygulanmakta- dır. Almak istediğim bazı sayılar var. Tüm sayıları nasıl edinebilirim? Bugüne kadar yayımlanmış tüm sayıları 740 tl. Yayın kurulunun değerlendirmesinin ardından yazınızın yayımlanıp yayımlanamayacağına dair bilgi sizlere iletilecektir. 12 sayıya kadar 3 taksit. Abonelik koşullarını nasıl öğrenebilirim? Doğu Batı dergisinin 1 yıllık abonelik bedeli (5 Sayı için) 67.

.............. 16.................................................. 9............................................................................................................................................................................. 24....00TL Kant’ın Felsefesi Heinz Heimsoeth.....................................................................................................................................00TL Goethe Der Ki … J.........................50TL Dört Adalı Solmaz Zelyüt.....................00TL Aydınların İhaneti Julien Benda ..00TL Ludwig Wittgenstein Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe Ali Utku........... 15.... 13........... Ateşoğlu .00TL Feodal Toplum …............................ 13....................00TL Osmanlı Kırsal Hayatı …....................................................................00TL Schiller Hazırlayan: Gürsel Aytaç...............................00 TL Yeni Bilim Giambattista Vico..............................................................................................00TL Weber’in Metodolojisi Fritz Ringer...... 30......................... 27...... 30........................... 13...................... 25............. 11...........00TL Alman Romantizmi Ricarda Huch...................................................................................... Elisabeth Özdalga ....................................Halil İnalcık .......................... 28............. 25.........00 TL Gilles Deleuze Claire Colebrook..........................................50 TL Ölümcül Hastalık Umutsuzluk Søren Kierkegaard.....................................................................................................00TL Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü Vilfredo Pareto .................................................00TL Fransız Aydınlanma Felsefesi Oskar Ewald ....................................................................00TL Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler …........................................ 16...............................................00TL TARİH Annales Okulu Peter Burke ..................................................................... 16.......... 9.........G............... 8..............................................50TL Sessiz Yığınların Gölgesinde Jean Baudrillard .............Kemal Aytaç..........................................50TL ABD Tarihi ….......................00TL Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi Doğan Özlem ........................................................................... ......00TL Türkiye’de Devlet Geleneği Metin Heper ................................... 14.............................................50TL Tarih Tasarımı R...............00TL Doğu Batı Makaleler – I …............................................................... Ateşoğlu ....................................... G................... 9...................................................................................................................00TL Wittgenstein ve Dilin Sınırları Pierre Hadot ....................... 34................................................................................................................................. 8................................................................... Toplum ve Kültür Metin Heper..50TL Oryantalizm: Tartışma Metinleri Editör: Aytaç Yıldız .................................................... 35......................................00TL Tarih Felsefesinin Problemleri Georg Simmel ................................................................................................................................................................................................................. 28...........................................................................50TL Orta Doğuda Kültürel Geçişler… Editör: Şerif Mardin ................................................................ 24.............................00TL Doğu Batı Makaleler – II …...........00TL Felsefenin Temel Disiplinleri Heinz Heimsoeth........Allan Nevins-Henry Steele Commager ................................................ 13................. 24.......00TL Orada Saat Kaç? …........... 21....................................... 17.......Editör H..................................................................................................... 15..........................................................................................................................00TL Şerif Mardin Okumaları Editör: Taşkın Takış ................................................00TL SANAT Sanat France Farago................................................................................. 15.............................................................................................Halil İnalcık ........ 17................00TL Ahlâkın ve Dinin İki Kaynağı Henri Bergson ......00TL SİYASET BİLİMİ İbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi Ümit Hassan..............00 TL ... 14.........................................................................................................................................................................................................................................................00 TL SOSYOLOJİ Burjuva Werner Sombart............................................................................................................ 23..................... 14................... ...........................00TL Felsefe ve Doğa Bilimleri Doğan Özlem ... 14............................................................................................................... 11................................................................................................................... 16..........................................................................00TL Sosyoloji ve Antropoloji Marcel Mauss............................................................................ E................................50TL Tarih Felsefesi Haz............00TL Saint -Beuve’e Karşı Marcel Proust ...........................................................................................50TL Simülakrlar ve Simülasyon ……Jean Baudrillard ...Suraiya Faroqhi .................................................................... Doğan Özlem ........................................................................................Jean Baudrillard ................................................. 24................................... Kılıçarslan ...........................50TL Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği ….......................................Marc Bloch ............................................................................................................................................................................................................. Collingwood.....................................................................................................................50TL Şair ve Patron Halil İnalcık................................................................................................. ......................................... Wolfgang Von Goethe.......... ..............50TL Tarihsel Sosyoloji ……................50TL Türkiye Sözlüğü Siyaset....... Eisenstadt ......00TL Alman İdealizmi –Fichte Haz................... 16......00TL Halil İnalcık Armağanı-I............50TL EDEBİYAT “Kayıp Zamanın İzinde” Ahmet Hamdi Tanpınar Mehmet Aydın. N....................................... .......................................................................... 13......... .........................00TL Avrupa Eğitim Tarihi …....Tarih Araştırmalar ............................................................................................................... 18......... 56 KİTAP FİYAT LİSTESİ FELSEFE Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar Jean Hyppolite........................................................................................................ 11...................................................... 33.............. Emre Bağce ..........................................................................50TL Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış Umut Özkırımlı................................................................................................. 28... .................50TL Modernleşme: Başkaldırı ve Değişim …............. 23........................... 8....................................................................................S.... 8...........................00TL ANTROPOLOJİ İlkel İnsanda Ruh Anlayışı Lucien Lévy-Bruhl.................00TL Franfurt Okulu …..............................G.................................Serge Gruzinski........ 15..........50TL Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış ……Oğuz Adanır .................................................................................................................................................................... ............................................................................ 15................................. 16................................... 16.......................00Tl Heidegger Editör: Özgür Aktok & Metin Bal..................Ümit Hassan .......................... 22........................ 15.............. 32................... 28..................................................... 14....................50TL İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler Lucien Lévy-Bruhl......................00TL Başkası Olarak Kendisi Paul Ricoeur.............

.......................................................................III..................................50 TL 53..............................................................................................13................................13............................................................................................. Avrupa.............................................................................................................................................................................................. Meşrutiyet “100....................................................... Edebiyat Üstüne...............................50 TL 38..............................................13.......................... Popüler Kültür..................13.................................... Entelektüeller .....................50 TL 15......................................................................................................................................................50 TL ............................................................13...........................................50 TL 52............................................................................................................................................................................................................ “Medeniyetler Çatışması”..........................................50 TL 47.................13............................................................................................................13.13...................................................................................................................50 TL 23.................................................................................................................. Yeni Devlet Yeni Siyaset........50 TL 18......III......13......................................................................................50 TL 16......................................................................13..................13..................................................................... Osmanlılar ......... Romalılar .............................................13.............................................................................................................................13..................... Romalılar ..................................... Entelektüeller ................................................................. II...........................50 TL 43. Etik.......... Kişinin Kendisiyle Savaşı..............................................50 TL 19................................................................................... Savaş ve Barış.................................13....................................II.................................13......... Söylem Üstüne Söylem..................................................13...................50 TL 33... Entelektüeller ......... “Gericilik” Nedir?......50 TL 6.............................................50 TL 41......................................................................................................50 TL 46.......................... Dün Bugün Yarın: İdeolojiler ............................................................ Dün Bugün Yarın: İdeolojiler – III..50 TL 36...............50 TL 14..........................................13.........................13...................... Bir Zamanlar Amerika –I......................................................................................13................................ Yıl” -I..... Akademidekiler........................................................................................................................................................13............................ Kimlikler............................................................................IIV........................................................................13..............13....13..........................................................50 TL 45....................................................13.....................13........13.........................................50 TL 39.... Milliyetçilik ............................................................................................... Kamusal Alan..........................50 TL 31.......... Yeni Düşünce Hareketleri.....................................................................13..............13............................13.................................................................................. Meşrutiyet “100.13.........................................50 TL 5.......................... Etnisite.......................13........................................................................................................ Dün Bugün Yarın: İdeolojiler – IV....................13.............. Aşk ve Batı..................I....................50 TL 28..........................13...... Antik Dünya Bilgeliği....................... Cumhuriyetçilik................DERGİ FİYAT LİSTESİ 57 1........ Âraftakiler...........................................................................................................................II..............13..........................50 TL 50.......................................................................................................... Geç Aydınlanmanın Erken Aydınları.................................13............................. Hukuk ve Adalet Üstüne.......................................................................................................13............................ Akdeniz...................................................................................50 TL 13..............................................................................................................................................50 TL 37................................................................................50 TL 25....................50 TL 21................................................. Türk Toplumu ve Gelişme Teorisi.........................................................................................................II.............................................13.........................13....................................................................................................50 TL 24................................................................................................................50 TL 4....................................................... Oryantalizm I ve II.............. Yıl” -II.13....................................50 TL 49...........................................................50 TL 9............................................................................................50 TL 42..13...............................................50 TL 34............................... Osmanlılar ....................................................................................................................50 TL 22...........................................................................13.......................................50 TL 8.II................................ Dün Bugün Yarın: İdeolojiler -I....................................................................................................13.13...50 TL 17........50 TL 27..................................................................................................... Kaygı....................................................I.............................................................................................13............................................................ Akademi ve İktidar................................50 TL 48.....................................50 TL 29...............50 TL 2....................................................50 TL 3.........................................50 TL 40.................................................50 TL 11...................................................................................................................................50 TL 30........50 TL 20.....................13......................................50 TL 10.....50 TL 51...........................................................................................................................................................13...................... Şiddet............................................13............................................................................................................................................. Gelenek...........................I............ Aşk ve Doğu......................................... II.............................................................................................................................................................. Ortaçağ Aydınlığı.13......................13...............13...................................................................................................................................... Osmanlılar .....................13.. Bir Zamanlar Amerika – II........ Doğu Ne? Batı Ne?................... Devlet.... Ekonomi..........................................................................50 TL 32...................................... Milliyetçilik .................................50 TL 7........................................I............. Küreselleşme......................13.................50 TL 44..............13.......................................50 TL 12.... Binyılın Muhasebesi.........................................50 TL 26......50 TL 35..

Tülin Bumin. Reklam kabul edilmez. Nuray Mert. Yusuf Kaplan. İlber Ortaylı. Ahmet İnam. Mirze Mehmet Zorbay Doğu Batı hakemli bir dergidir. Nezih Erdoğan. İlhan Tekeli. Etyen Mahçupyan. E. Cem Deveci. Şerif Mardin. Mehmet Ali Kılıçbay. Hasan Bülent Kahraman.dogubati. 23/8 Kızılay/ANKARA Tel: 425 68 64 / 425 68 65 Faks: 0 (312) 425 68 64 e-mail:dogubati@dogubati. Kurtuluş Kayalı. Ufuk Coşkun.Doğu Batı Yayınları adına sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Taşkın Takış Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Erhan Alpsuyu Halkla İlişkiler: Harun Ak • Yayın Kurulu Halil İnalcık.com www. Doğu Batı Yayınları Selanik Cad. Ali Yaşar Sarıbay • Danışma Kurulu Cemal Bâli Akal. Ömer Naci Soykan.com . Süleyman Seyfi Öğün Doğan Özlem. Fuat Keyman.

59 .

23/8 Kızılay/ANKARA Tel: 0(312) 425 68 64 / 425 68 65 Fax: 0(312) 425 68 65 e-mail: dogubati@dogubati.com .com www.60 Doğu Batı Yayınları Selanik Cad.dogubati.