Dişli (Nervürlü) ve

Asmolen Döşemeler

B

a

A

Dişli
döşeme

Asmolen
döşeme

3

Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı, kesiti
(genişliği ve yüksekliği) normal kirişlere nazaran daha
küçük olan kirişçikler(diş) oldukça sık (40~70 cm)
yerleştirilir ve üzerine ince (5~7 cm) bir plak beraber
dökülerek dişli döşeme oluşturulur. Bir diğer adı
Nervürlü döşemedir.
Đnce plağın görevi yükü dişlere aktarmaktır. Plak
üzerindeki yükler dişlere, dişlerden de dişleri taşıyan
kirişlere (ana taşıyıcı kirişler) aktarılmış olur.
Bu nedenle yükü plak değil, dişler taşır. Diş genişliği
genellikle 10~15 cm, yüksekliği 25-37 cm civarındadır.

Ana taşıyıcı kiriş

a-a

2

plak
diş

diş

a

1
kiriş
Đnce plak

Asmolen (dolgu)

diş

plak

Plağın alt kısmındaki dişler arası boş bırakılabilir veya
hafif bir dolgu malzemesi (asmolen) ile doldurulabilir.
Bu tür dolgulu döşemeye asmolen döşeme denir. Dolgu
malzemesi olarak boşluklu beton briket, boşluklu pişmiş
kil, gaz beton veya benzeri, bu amaç için özel olarak
üretilmiş, standart boyutlu hafif bloklar kullanılır.
Dolgu malzemesinin taşıyıcı özelliği yoktur. Sadece yük
olarak dikkate alınır, statik ve betonarme hesaplarda yok
varsayılır.
Asmolen döşeme alttan bakıldığında düzgün bir tavan
görünümü verir. Ayrıca ses ve ısı yalıtımı özelliği
vardır.

Diş donatıları Dişler genellikle bir doğrultuda düzenlenir. Alttan bakıldığında dişler gözükür. Dişlerin donatıları bu boşluklara yerleştirilir. sarkmaması için. Döşeme açıklığının çok büyük olması ve/veya yüklerin çok ağır olduğu (kütüphane gibi) yerlerde iki doğrultuda düzenlenebilir. Bir doğrultuda asmolen döşeme (beton dökülmemiş) Normal kiriş Đnce plak donatıları Yastık kiriş donatıları Diş kalıbı Diş donatıları Yastık kiriş Đki doğrultuda dişli döşeme Foto: Hakan ORAKOĞLU . Asmolen Altında duvar olmayan ana kirişlerin yüksekliği. Dolgu yapıldığında dişleri oluşturmak için özel kalıba gerek kalmaz. Đnce plak için gerekli donatılar da yerleştirildikten sonra beton dökülür. Asmolenler (dolgu blokları) düz kalıp platformu üzerine dişlerin yerleri boş kalacak şekilde dizilir. sıva ve işçilik yüksek olur. dişler ve asmolenler düz bir tavan görünümü oluşturur. Đnce plak donatıları Alt kalıp platformu söküldüğünde. Bu kirişlere yastık kiriş de denilmektedir. diş yüksekliğinde yapılır. Bu durumda yüksekliği az ve alışılmışın dışında geniş ana kirişler oluşur.Yastık kiriş donatıları Dolgu yapılmaması durumunda kalıp masrafı.

Dişli ve asmolen döşeme örnekleri .

t=70 mm.1e t ≥ 50 mm t ≥ 70 mm(öneri) diş Dolgu (asmolen) Đnce plak diş •Lnet : diş serbest açıklığı (mesnet yüzünden-mesnet yüzüne mesafe) •Uygulamada genellikle e=400 mm. h=320 mm alınır. Genelde üretilen asmolen boyutları: e=genişlik derinlik yükseklik 40 20 20 40 20 25 40 20 30 En çok kullanılan .Dişli ve asmolen döşemelerde sınır değerler Đnce plak Sınır değerler: e ≤ 700 mm bw ≥ 100 mm h ≥ Lnet /20 (tek açıklıklı basit mesnetli diş) h ≥ Lnet /25 (sürekli diş) h ≥ Lnet /10 (konsol diş) t ≥ 0. bw =100 mm.

. Biri pilye olabilir. Etriye aralığı en az 250 mm. φ8/250 Diş enine donatısı (açık etriye) Açık etriyeli dişli döşeme Diş boyuna donatıları Montaj donatısı kapalı etriyeli dişli döşeme Diş enine donatısı (kapalı etriye) Plak dağıtma donatısı: Plak için hesap yapılmaz. Her iki doğrultuda. Açık etriye kullanılması durumunda montaj donatısı gerekmez. Vd ≥ Vcr durumunda kapalı etriye kullanılmalıdır. ρdağıtma =Asdağıtma /(1000t) ≥0. φ8/250 Plak dağıtma donatısı.Plak dağıtma donatısı. Vd<Vcr durumunda açık etriye kullanılabilir ve en az φ8/250. Çift donatılı hesap yapılmaz. Diş enine donatısı(etriye): Hesap kiriş gibi yapılır. En az iki çubuk olmalı. Diş boyuna donatıları: Hesap tablalı kiriş gibi yapılır. her iki doğrultuda minimum dağıtma donatısı konur. Etriye en az φ8/250 olmalı.0015 ve en az φ8/250. ancak donatı çapı φ10 ve üstü olabilir. Dişin kenar mesnetlerindeki üst donatı kenar açıklıkdaki donatının yarısından az olmamalıdır. Kapalı etriye kullanılması durumunda 1φ10 montaj donatısı konulmalıdır. donatı aralığı en az 250 mm.

taşıyıcı dişler ile aynı boyutta ve aynı donatılı yapılır. Dağıtma dişleri için ayrıca hesap yapılmaz. 7 metreden daha fazla ise iki adet dağıtma dişi konur.Bir doğrultuda dişli döşemelerde dağıtma dişi Bir doğrultuda dişli döşemede Lnet diş açıklığı 4 metre ile 7 metre arasında ise dişlere dik doğrultuda bir adet. Đnce plak Dağıtma dişi 4 m <Lnet ≤7 m durumunda Taşıyıcı diş Đnce plak Dağıtma dişleri Lnet >7 m durumunda Taşıyıcı diş .

Dişli döşemede yükler:..... “ = ... “ Plak kaplama tesviye sıva Dişler Dolgu Sabit : Hareketli: Tasarım yükü: Pd=1... plak.... “ = . sıva ve 1 m2 deki dişlerin ağırlığından oluşur.. “ ___________________ g q = .. “ = . kaplama..... “ = .....Dişli ve asmolen döşeme yükü analizi Dişli döşemenin sabit yükü...4g + 1. kN/m2 = ... kN/m2 = . “ ..... “ = .. “ = ... “ = .... Asmolen döşemede bunlara ayrıca dolgu malzemesinin 1 m2 deki ağırlığını da eklemek gerekir.. tesviye.....4g + 1... “ = ................. “ = .. “ = . “ ___________________ g q = ...6q = ..... Plak kaplama tesviye sıva Dişler Sabit : Hareketli: Tasarım yükü: Pd=1........ Asmolen döşemede yükler:...6q = ..... “ = ........

Bir dişin taşıyacağı yük. Diş ise bir çubuk elemandır ve yükü çizgisel (kN/m) olmalıdır. tabla genişliği b0 ve net açıkğı Lnet tir. Plak üzerindeki pplak (kN/m2) yükünden bir dişte oluşan pdiş (kN/m) düzgün yayılı çizgisel yükü: Pdiş=Pplak b0 Plak üzerindeki yük: Pplak Pplak b0=bw+e e/2 h t e/2 bw e bw e bw Bir dişin payına düşen yük Diş çizgisel yükü Pdiş=Pplak b0 . Her dişin gövde genişliği bw. Her diş tablalı bir kiriştir. tabla üzerindeki plak yüküdür. Dişin düzgün yayılı çizgisel yükü.Bir doğrultuda dişli döşemelerde diş yükünün hesabı Plak üzerindeki yayılı yükü dişler eşit olarak paylaşırlar. Çünkü dişler eşit aralıklı ve aynı boyutludurlar. Plak yükü alana yayılıdır (kN/m2) . plak yükü ile tabla genişliğinin çarpımıdır.

açıklıkları L1 ve L2 olan iki açıklıklı sürekli bir kiriş gibi çözülür. N03 N101 N102 .2. açıklığı ve yükü aynıdır. 2.2-sayfa 50 de verilen basit formüller kullanılarak momentler hesaplanabilir. Diş açıklıkları (şekilde L1 ve L2 açıklıkları) aksdanaksa ölçülür.8 den büyük ise ve karakteristik hareketli yükün sabit yüke oranı 2 den küçük ise. Bu şartların sağlanmaması durumunda sürekli dişin moment ve kesme kuvvetleri herhangi bir yöntem ile (el hesapları için CROSS) dama yüklemesi yapılarak belirlenmelidir. N01 ve N02 dişleri. Şekildeki N03 dişlerinin hepsinin de kesiti. bu durumda TS500-2000. Đki komşu açıklıktan küçüğünün büyüğüne oranı 0. Madde 11. N03 dişlerinden sadece bir tanesi tek açıklıklı basit kiriş olarak çözülür. Dişler tablalı sürekli kiriş gibi çözülür. Plak için herhangi bir statik hesap yapılmaz.Diş statik hesabı 1.

. Koşul 2: Diş yükleri düzgün yayılı olmalı. Madde 11..8 Koşul 4: Dişlerin her birinin karakteristik hareketli yükünün karakteristik sabit yüke oranı 2 den az olmalı: qi/gi < 2 Açıklık ve mesnet tasarım momentleri için TS500-2000 de verilen basit formüller aşağıda özetlenmiştir.. Đki açıklıklı kiriş üç açıklıklı kiriş Dört veya daha fazla açıklıklı kiriş . Ancak aşağıdaki koşullar sağlanmak zorundadır: Koşul 1: En az iki açıklık olmalı. Koşul 3: Herhangi iki komşu dişin açıklıkları oranı 0.a) Basit formüller ile çözüm (TS500-2000. Lk2 . Lkn diş açıklıkları birbirine eşit veya birbirine yakın ise TS500-2000 de verilen aşağıdaki basit formüller kullanılarak diş tasarım momentleri belirlenebilir.8 den büyük olmalı: Lküçük-komşu/Lbüyük-komşu ≥ 0.2..2-sayfa 50) Lk1.

Betonarme hesaplarda mesnet yüzündeki Vd kesme kuvvetinin ve Md momentinin kullanılması gerekir gerekir. Minimum donatı konur. Mesnet yüzündeki Vd kesme kuvveti ise kesme diyagramından hesaplanır. Diş kesiti tablalı alınır. M d = M − ∆M . Boyuna ve enine donatılar kirişlerdeki gibi hesaplanır. Plak için betonarme hesap yapılmaz. eksendeki M momenti ∆M=V a/3 Vd V: mesnetteki kesme kuvveti a: mesnet genişliği a≤2 h h: diş yüksekliği kadar azaltılarak mesnet yüzündeki Md momenti bulunur.Mesnet momenti azaltması Kesme Dişlerin oturduğu kirişler genellikle çok geniş olur. 2. Diş açıklıkları aksdan-aksa alındığından. mesnet donatısı hesabında Md kullanılır. a mesnet genişliği 2h dan büyük ise a=2h alınır. diş mesnet mesnet aksı mesnet yüzü Moment Betonarme hesaplar 1. kuvvetler mesnet aksında hesaplanmış olur. Kesme hesabında Vd . Bu nedenle moment azaltması önemlidir.

40 m kotlarına ait kalıp planı verilmiştir. N02. 3-3. N01.40 m kotları kalıp planı .ÖRNEK: Asmolen döşeme A a)Döşeme statik ve betonarme hesaplarını yaparak gerekli çizimleri veriniz. 4 N (1 101 0/ 32 ) Bir okulun +3. K105 25/50 N 3 2 50 K106 25/50 3 10 32) 0/ (1 B K103 50/32 k lu ş o K104 50/32 N (1 102 0/3 2) Malzeme : C20/S220a (plak ve etriye) C20/S420a (diş) Kaplama: mozaik karo Dolgu (asmolen): en hafif gaz beton blok Duvar: dayanımı düşük gaz beton iç duvarlar 10 cm dış duvarlar 25 cm Şantiye denetimi iyi.20 ve +6. A-A ve B-B akslarındaki kirişlerin yüklerini hesaplayınız.20 ve +6. N03 hacimleri sınıf olarak kullanılacaktır. C B 7 32 1 K102 25/50 K101 25/50 25 25 620 cm 25 620 +3. b)1-1.

10 • 0.22 /24= -11.6 kN•m 21.50 = 1.05 = 3.7 kN Not: Kenar mesnetlerde minimum moment –Pddiş L2/24 alınmıştır.75 0. .50 •6.07 = 7.20-0.05 “ = 3.50 •14.2 -7.0•6.7 = 14.50 •3.25 1.ÇÖZÜM: Diş yüksekliği kontrol: N101/N102 de: h=32 cm>(6.0•6.02 • 20 Diş 2 • 0.05 • 22 sıva 0.25 • 5 = = = = = = Sabit : Hareketli: = 6.6 • 3.07 “ N101.22 /8 = 33.25 • 25 Dolgu 2 • 0.0•6.50)/25=23 cm N103 de: h=32 cm>(6.50 1.2 -11.0 kN/m qdiş= 0.20-0.8 “ Pddiş= 0.4 • 6.40 1.05+1. N103 dişleri yükü: gdiş= 0.10 0.55 1.0 “ -7.2 /2= -21.025 • 22 tesviye 0.40 • 0. N102.50)/20=29 cm Statik hesap: N103 dişi: Döşeme yükü: Plak 0.07•25 kaplama 0.00 kN/m2 “ “ “ “ “ -7.50 “ _________________________________ g q Tasarım yükü: Pdplak=1.

0•6.22 /8= -33.2)]/6.2= -25.3 kN .0•6.1 24.0•6.8.30=0.18/0.0•6.2/6.5 25.5 kN•m 7.2)]/6.6-(-11.6<2 olduğundan TS500-2000. qdiş/gdiş=0.2.6 -11.2 -7.0•6.2-sayfa 50 de verilen basit formüller kullanılarak momentler hesaplanabilir.0>0.22 /11= 24.2 /2+[-33. N101 N102 -7. Madde 11.3 -18.N101/N102 dişleri: Lküçük-komşu/Lbüyük-komşu = 6.2 7.1 -7.2 /2+[-33.2=1.6-(-11.22 /24= -11.2= 18.

1•0.0023(açıklık) min ρ=1.8•1.041 ω = 0.23.33=0.2/300=78 mm2 Asmev=79+113=192 mm2 Asek=78-192<0.5 kN•m.0=8.0136 =0.0136 A ve C mesnetleri: Md=11.0136 . d=300 mm.2 As=104 • 0. fyd=365.07/365.22.22=0.287 •8.30 N/mm2.5 •106/500/3002/13.85•0.044 •13.0160=0. ∆M=18.: Asüst =192>Asaçıklık/2=2 • 113/2=113 mm2 (sadece kenar mesnetlerde!) Asalt =113 ≥ Asüst/2=192/2=96 cm2 ρ=192/100/300)=0.33. gerekmez! Kont.0064>min ρ=0.2 kN•m kh = 300 100 =10.R AYDIN tabloları) fcd=13.07/365.0075 >min ρ=0.33=240 mm2 Seç. donatılar kesilecek.0160 min ρ=0. hf/d=7/30=0.2 kN•m. Mont.50/3=3.Betonarme hesap:(M.0 kN•m. ρb =0. b/b0=50/10=5 m=24. Md=11.0023 < max ρ=0.0029(mesnet) max ρ=0. fctd=1.287 100 8.02 N101/N102 dişleri: A-B ve B-C açıklıkları: Md=24.: 1φ12+1φ12 (113+113 mm2) Kapalı erriye kullanılacak. d=320-20=300 mm.07.044 As=0.48 → k s = 0.2-3.22=0.0•1.0029 < max ρ=0.33 • 500 • 300/13. fywd=191.: 1φ10 (79 mm2) her açıklığa ayrı konacak! Kont.: ρ=226/100/300=0.

0128 > min ρ=0.4 As=104 • 0.53 → k s = 0.4/300=316 mm2 Asmev=2 • 79+ 2 • 113 =384 mm2 Asek=316-384 <0. s=160 mm.61Vd=23.2 = 29. Md=33.0136 Asalt=2 •113 >Asüst/2=384/2=196 mm2 Etriye hesabı: Vd/25.6-4.33•100•300=88 kN.4 kN •m kh = 300 100 = 5. ∆M=25.B mesnedi: Md=33.65•1.3•(1.: ρ=3184/100•300=0. 100/s=23500/(191.07/191.30•300)s=244 mm s ≤h/2 olmalı.5 kN. gerekmez! Kont.30)=0.: φ8/160 kapalı etriye! (Vd>Vcr olduğu için) Kont. Asw=2•50=100 mm2 Asw/s=Vd/(fywd •d).0029 < max ρ=0.36/3. Vcr =0.3=3. Vmax=0.07 •100 •300=21 kN Vcr<Vd<Vmax olduğundan min etriye yetmez.322 100 29.2 kN•m.: ρw=100/(100•160)=0.0063>min ρw=0. Seç. d=300 mm. etriye hesabı gerekir: 2 kollu φ8 etriye kullanılırsa.322 •29.6 kN•m.3•0.50/3=4.0017 .22•13.

gerekli donatı da aynı olmalıdır.01/(100•7)=0. Ek donatı gerekmez! Etriye hesabı: N103 dişindeki deki kesme kuvveti V=21.: 1φ16+1φ16 (201+201 mm2) Mont.0136 A ve B mesnetleri: N103 dişinin mesnetlerindeki momenti Md=11.0023 < max ρ=0.6•106/500/3002/13.061 •13.: 1φ10 (79 mm2) Kont. b/b0=50/10=5 m=33.6 kN•m.0134 >min ρ=0. d=30 cm. N101-N102 dişlerindeki kesme kuvvetinden (V=25.3 kN) küçüktür ve kiriş boyutları aynıdır. Kesit de aynı olduğundan. •Diş donatıları kirişlerdeki gibi çizilir.056 ω = 0. hf/d=7/30=0.01 cm2) Kont.0015 Çizimler: •Plak dağıtma donatıları kalıp planı üzerine çizilir.2 kN•m.: ρdağıtma =Asdağıtma /(100t) =2. N101 dişinin A mesnedindeki moment ile aynıdır.061 As=0.N103 dişi: A-B açıklığı: Md=33.: ρ=2 • 201/100/300=0.23.0029>min ρdağıtma =0. N101 ve N102 kirişlerinde min etriye kullanıldığından N103 için de min etriye gerekecektir: φ8/160 kapalı etriye! Plak dağıtma donatıları: Min donatı konacaktır: φ8/25 (2.33=0. .33 • 500 • 300/365.22=334 mm2 seç.7 kN.

A 4 B K105 250/500 500 C K106 250/500 bo şl uk 03 20) 1 N /3 00 (1 Ø8/250 L= 3 K103 500/320 K104 500/320 2 70 Ø8/250 L= 1 Ø8/250 L= K102 250/500 K101 250/500 250 250 6200 mm 250 6200 +3200 ve +6400 m kotları kalıp planı 320 .

250 320 70 250 320 70 .

45 kN/m2 Đç duvar 1.1 kN/m 3.07)x25= Duvar (3.32)x2.3 “ q=0 K103 (50/32): Kiriş öz 0.05= N101(veya N103) den (q) (6.32-0.8 “ g q 3. 7 Gaz beton(10 cm) 0.32-0.32)x2.0 “ q = 10.8 “ “ 10.8 “ 10.9 “ K110/K111 (50/32): Kiriş öz 0.+3.9 “ .50x (0.32-0. 20 = 1.05= N103 den (q) (6.32-0.9 kN/m 18.20/2)x3.30 “ Dış duvar 2.1 kN/m 3.45= N103 den (g) (6.20-0.9 kN/m ------------------------------------g = 29.0 “ q = 10.50x(0.07)x25= Duvar (3.1 kN/m 7.25x (0.45= N101(veya N103) den (g) (6.8 “ “ 10.20/2)x0.70 “ = 0.8 “ q=0 K104 (50/32): Kiriş öz 0.40 “ = 0.20-0.9 kN/m ------------------------------------g = 29.50-0.1 kN/m 7.07)x25= Duvar (3.6 “ --------------------------------g = 9.9 kN/m ------------------------------------g = 44.07)x25= Duvar (3.50x(0.7 kN/m 6.07)x25= Duvar (3.45= g q 3.20-0.50= g q 3.8 “ “ 10.30= g q 3.20/2)x3.07)x25= Duvar (3.45= g q 2.05= N101 den (q) (6.32)x0.20/2)x6.015 .1 kN/m 7.7 “ ------------------------g = 6.32)x1.10 . 7 Dış sıva 0.350= K112 (50/32): Kiriş öz 0.32-0.605= N102 den (q) (6.20/+6.40 kotu kiriş yükleri: Duvar yükü analizi: Gaz beton(25 cm) 0.50= N102 den (g) (6.1 “ ---------------------------g = 10.20/2)x6.75 kN/m2 = 0.20-0.25 .20/2)x0.50)x2. 20 Đç sıva 0.20/2)x6.20-0.02 .4 “ q = 21.50x(0.30 kN/m2 K101/K102 (25/50): Kiriş öz 0.1 “ 18.32)x2.2 “ q=0 K107/K108/ K109 (50/32): Kiriş öz 0.130= N101 den (g) (6.1 “ 18.50x(0.7 “ 18.350= g q 3.20/2)x0.20-0.

•Döşemenin statik ve betonarme hesaplarını yapınız.2002 sınavı ) Spor salonu olarak kullanılacak bir yapının kiriş ve kolon kalıp planı verilmiştir (ölçeksiz).5 12. 5 K109 25/50 K110 25/50 4 K107 60/32 K108 60/32 3 K105 60/32 K106 60/32 2 K103 60/32 K104 60/32 •Asmolen döşemeyi ve kesitini çiziniz. K111. Diğer veriler: Malzeme: C20/S220a (plak) C20/S420a(diş) Duvarlar: 20 cm düşük dayanımlı gazbeton Sıva : 2. iç kirişlerde yoktur.5 600 cm A 12.5 m Şantiye denetimi: iyi 1 K101 25/50 K102 25/50 47. •Gerekli çizimleri veriniz.04.5 12.Örnek (29.5 415 B C . Kenar kirişlerde duvar vardır. Döşemeler asmolen yapılacaktır.5 cm iç ve dış duvarlarda 2 cm tavanda Kaplama: 2 cm meşe parke Asmolen dolgu: en hafif gazbeton Kat yüksekliği: 3. K115 kirişlerinin yüklerini hesaplayınız. •K103.

Şekildeki kalıp planında dişler y yönünde yerleştirilmiştir. Burada statik ve betonarme hesap adımları verilmemiştir. 8 adet dolgu 4. 11 adet dolgu B-C açıklığında: Lnet=415-12.Adım:Açıklıklara sığabilecek diş ve dolgu sayısı belirlenir. Plak kalınlığı: 7 cm Diş genişliği bw=10 cm Diş yüksekliği h=32 cm>(500-42. 5. Dolgu sayısı diş sayısının daima bir fazlası olmalıdır.5-47. diş kesiti.Çözüm: 1.5=390 cm 10 n+40(n+1)=390n=7 adet diş.3 cm Dolgu genişliği e=40 cm 3. dolgu genişliği seçilir.Adım: dişlerin hangi doğrultuda konulacağına karar verilir.Adım: Plak kalınlığı. x veya y yönünde konulabilir. y yönünde küçük olur. A-B açıklığında: Lnet=600-12.Adım:Statik ve betonarme hesaplar yapılır. .Adım:Gerekli çizimler yapılır.x yönünde diş serbest açıklığı büyük.5)/25=18. 2.5=540 cm n bw+(n+1)e=Lnet 10 n+40(n+1)=540n=10 adet diş. diğerinde kısa açıklıklı ana taşıyıcı kirişler yüklenmiş olur.5-12. Ancak birinde büyük açıklıklı ana taşıyıcı kirişler.

300 a 5000 125 2Ø10 N103 K105 160 Ø8 N105 300 5000 K107 2Ø10 160 Ø8 N107 300 5000 1Ø10+1Ø12 5 K109 Etr. Ø8/160 L= 320 K102 160 Ø8 K110 5000 125 1Ø12 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 2Ø10 100 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1 a-a 15 1Ø12 L= 1Ø10 L= 125 4 70 3 250 K103 160 Ø8 1Ø10 L= 1Ø10 L= 1Ø12 L= 1Ø10 L= 70 a 250 K101 N101 1Ø10+1Ø12 2 320 160 Ø8 15 1 a-a 100 2Ø10 . Ø8/160 L= 5000 125 N102 1Ø10+1Ø12 5000 2 a K104 N104 300 a 160 Ø8 2Ø10 5000 1Ø12 L= 1Ø10 L= 1Ø10 L= 3 K106 160 Ø8 4 160 Ø8 K108 N106 300 2Ø10 5000 N108 300 1Ø10+1Ø12 5 Etr.

3. • Asmolen döşeme ısı ve ses yalıtımı sağlar. Bu nedenle dişi taşıyan ana kirişler taşımayanlara nazaran daha çok zorlanırlar. Yapıda perdeler kullanılarak bu sınır aşılabilir (Bak: Deprem Yönetmeliği . • Döşeme yükü. • Asmolen kullanılmaması durumunda kalıp. • Đç kuvvetlerin hesabı farklı ve karmaşık modeller gerektirmez. genişliği çok fazla yastık kirişler oluşur. sayfa 15). derece deprem bölgelerindeki Hn ≤13 m(4 kat) olan yapılarda uygulanabilirler. Dişlere dik doğrultuda gelen deprem kuvvetlerinin aktarılmasında dişlerin hiçbir katkısı olmaz. • Depremde. Bu nedenle dişli ve asmolen döşemeler. sadece ince plak (5~7 cm) bu görevi üstlenmek zorunda kalır. . • Yastık kirişli yapı süneklik düzeyi normal sistem sınıfına girer. dişleri taşıyan ana kirişlere aktarılır. • Asmolen döşemenin kalıp maliyeti düşüktür. oturduğu kolon genişliği+kiriş yüksekliğini aşamayacağından yapısal (konstrüktif) zorluklar ortaya çıkar. • Kat kalıp planındaki dişlerin çoğunluğu için tek hesap yeterli olur. yönetmelikler gereği. dişler doğrultusunda döşeme rijit davranır. Kiriş genişliği. • Döşemede boşluk oluşturmak kolaydır • Döşeme üzerindeki tekil ve duvar yüklerini taşıtmak kolaydır. ek tedbirler alınmadığı taktirde. Dişlere paralel ana kirişlere döşemeden yük aktarılmaz. ve 4. yüksekliği az.Dişli ve asmolen döşemelerin avantaj/dezavantajları Avantajları: • Büyük açıklıklı.5.1997. Yastık kirişli çerçevelerin depreme direnimi düşüktür. madde 6. deprem yükleri aksdan-aksa aktarılır. sadece 3. • Altında duvar olmayan ana kiriş yükseklikleri de diş yüksekliğinde yapıldığından. ağır yük taşıyan döşeme yapılabilir (8~10 m) • Asmolen döşeme düz bir davan görüntüsü sağlar. sıva ve işçilik maliyeti çok yüksek olur. Dezavantajları: • Kat yüksekliği az olan yapılarda uygulanamaz.

hesaplanandan çok beton kullanılmak zorunda kalınır. Bazı firmalar. . Kapatılmadığı takdirde kirişe dökülen beton asmolen içine dolar. Temin edilememesi durumunda normal asmolenlerin bir tarafı takta kalıp veya bir gün önce beton ile kapatılabilir. bir tarafı kapalı asmolenler üretmektedirler. Asmolenin kirişe dayanan yüzündeki boşluğunun kapalı olması gerekir.Uygulamada dikkat edilmesi gereken bir nokta: Bu deliklerin kapatılması gerekirdi ! Asmolenler delikleri yatay konum alacak şekilde dizilirler. Aksi durumda delikler alttan görünür ve sıva yapılamaz. Döşeme ağırlaşır. bu amaca yönelik. ancak bu da işçiliği artırır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful