SEBZE HASTALIK VE ZARARLILAR, FĠZYOLOJĠK HATALAR ve BĠTKĠ BESĠN ELEMENT NOKSANLIKLARI

STOLBUR

-Bu hastalık önceleri virüs olarak biliniyordu. Ancak daha sonra mikoplazma olduğu anlaĢıldı.
-Hastalık % 20-100 arasında zararlı olur. Bölgemizde domates ve patateste görülmektedir. Ülkemizde domates biber,tütün,patlıcan,ayçiçeği,soğan pırasa ve havuçta görülür.

STOLBUR

-Büyümekte olan genç sürgünlerde yapraklarda küçülme, hafif menekĢe renk alma ileri aĢamada tamamen dumura uğrama ve hafif kıvrılma Ģeklindedir. -Kotuku betide systematic. Genel olarak bikini floe doused ballooner.

STOLBUR’UN VEKTÖRLERĠ

Hyalites obsoletes
-Bunkum lecturer hastalık emetine aldıktan sonra devil taĢıyıcı olurlar. -Doğada ana taĢıyıcı vektör olarak Hyalesthes obsoletus dur.Diğerleri Eucelis plebejus maorosteles lecavis, aphrodei bicinatus ve H.mlokosiewioziidir.

Approves bisects

Morsels leaves

STOLBUR

-Çiçeklenme periyodundan önce bulaĢma olmuĢsa çiçeğin hiç oluĢmadığı

görülür.

-Bitkideki zararı genelde Temmuz-Ağustos ayları arasındadır.

STOLBUR
-Hastalığın ileri dönemlerinde çiçekte deformasyon genel

olarak çanak yapraklarda anormal büyüme,diĢi ve erkek organlarda deformasyon ve kısırlaĢma görülür. -Geç enfeksiyonlarda hastalıktan önce döllenmiĢ meyveler oluma kadar gelebilir böyle meyvelerin bir kısmı tamamen sertleĢmiĢ,odunlaĢmıĢ meyve tatsız ve susuz olur.

PATATESTE -Uç yapraklarda renk değiĢimi menekĢe gibi hafif külah gibi kıvrılma Ģek lindedir. Tohumdan gelen hasta betide ilk belirtilerden sonra solma baĢlar ve yumru bağlamadan çiçeklenme devresinde bitki ölür. BĠBERDE -Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda renk açılması,renkte donuklukla baĢlar.sarı yeĢil renkte damarlar belirginleĢir. yapraklar aĢağıya doğru kıvrılır. PATLICANDA -Hastalık belirtileri genel olarak yapraklarda sararma,küçülme,dökülme Ģeklinde görülür. Vejatatif geliĢmede duraklama görülür. En tipik belirtisi meyvenin sertleĢmesidir. TÜTÜNDE -Hastalın belirtisi çiçek demetinde ve çiçekte görülür.Çiçek demetinde fazla dallanma çiçek saplarında kısalma olur. AYÇĠÇEĞĠNDE -Çok sayıda küçük baĢların oluĢmasına neden olur SOĞAN PIRASA -Sapta kalınlaĢma,çiçek demetinde anormallikler görülür. HAVUÇTA - Meyvede odunlaĢma görülür.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER

-Ekim tarihi ekolojik Ģartların elverdiği ölçüde vektörlere göre ayarlanması -ÇeĢitler erkenci olmalarına dikkat edilmelidir. -Ekim alanlarının etrafını yüksek ağaçlarla çevrilmemeli -Vektörlerin yoğun olarak görüldüğü fundalık ve orman kenar larında yamaçlarda ekim yapmamalı, -KıĢ konukçuları ile mücadele edilmeli özellikle tarla kenarla rında yabancı ot bırakılmamalıdır. -Tohum vektörlerin görülmediği yerlerden alınmalı. -Çiçeklenme döneminde kontroller yapılarak hastalıklı bitkiler imha edilmeli. KĠMYASAL MÜCADELESĠ YOKTUR

DOMATES,PATLICAN VE PATATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI (Alternaria solani)
-En dikkat çekici belirtisi yaprak,sap ve meyve lekeleridir. Lekeler ince

küçük gayri muntazam ve esmerdir sonraları 1-2 cm büyürler. koyu gri bir renk alarak merkezleri bir daire Ģeklinde sınırlama gösterir.

DOMATES,PATLICAN VE PATATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI (Alternaria solani)
-Hastalık çok Ģiddetli olması halinde

bütün yapraklar kurur ve dökülür.

DOMATES,PATLICAN VE PATATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI (Alternaria solani)
-Aynı tip lekeler saplarda da görülebilir.

Lekelerin üstünden sap tamamen ölür.

DOMATES,PATLICAN VE PATATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI (Alternaria solani) -Çiçek ve meyve saplarında hastalığa yakalanırsa dökülürler. Meyvelerde sapın tutunduğu kısımda koyu renkli çökük çoğu zaman sınırlanmıĢ lekeler oluĢur. -Hastalık için en uygun geliĢme koĢulları 28-30 C dir. -Sebze ekiliĢi yapılan alanlarda hastalığın zararını her zaman görmek mümkündür. Ancak bazı yıllarda epidemi yapabilir. -Domates, Patlıcan, Patates, Lahana, Karnabahar ve havuçta görülür.

DOMATES BĠBER VE PATATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI (Alternaria solani) KÜLTÜREL ÖNLEMLER -Temiz tohum kullanılmalı -Fidelikler ve seralar sık sık havalandırılmalı -AĢırı sulamadan kaçınılmalı -Hastalıklı fideler ve hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir. KĠMYASAL MÜCADELE -Ġlaçlı mücadeleye ilk lekeler görülür görülmez baĢlanmalıdır. 8-10 arayla yapılmalıdır ETKĠLĠ MADDE FORM. 100 lt SU DEKARA SON ĠL.HAS.AR. Propineb % 70 wp 300 gr 7 gün Maneb % 80 WP 200 gr 14 “ Mancozeb % 80 WP 200 gr 14 “ Folpet WP _ 300 gr 7 “ Ġmazalil 500 g/l EC 30 ml. 3 “ Ġprodine % 50 WP 100 gr 7 “ Cymoxanil+ Famox adone DF 400 gr 3 “

DOMATES MĠLDĠYÖSÜ (Phytophthora infestans) -Ġlk belirtiler yaprak ve gövdede üstten bakıldığında soluk yeĢil renkte büyük daha sonra esmerleĢen sınırları belirsiz lekelerdir.

DOMATES MĠLDĠYÖSÜ (Phytophthora infestans)

-Meyvede ise sapa bağlı kısma yakın küçük gri kahverengi lekeler meydana gelir.Bu lekeler süratle büyüyerek kesin hudutları belli olmayan kahverengi benek li çürüklük meydana gelir. -KoĢullar hastalık için uygun olduğu takdirde tüm bitkiye yayılır.

DOMATES MĠLDĠYÖSÜ (Phytophthora infestans)

-Rütubetli havalarda yaprağın altına bakıldığında grimsi renkte ince tüylü bir misel tabakası meydana gelir. -Hastalık Domates, Patates, olmak üzere genellikle patlıcangiller familyasına ait kültür ve yabani bitkilerde görülür.

DOMATES MĠLDĠYÖSÜ (Phytophthora infestans

-KıĢı hastalıklı bitkilerin artıklarında geçirir ayrıca tohumla da taĢınabilir. Rüzgar ve böceklerde sağlam bitkilere taĢınır.

DOMATES MĠLDĠYÖSÜ (Phytophthora infestans) KÜLTÜREL ÖNLEMLER -Hastalıklı bitki artıkları ve meyveler toplanıp imha edilmeli -Domates tarımı sabah ve akĢam çığ tutmayan güneye bakan yerlerde yapılmalıdır. -Hastalığın her yıl epidemi oluĢturduğu yörelerde sırık domatesçiliği yapılmalı,sıralar hakim rüzgar yönünde olmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELE -Hastalığın her yıl çıktığı yerlerde koĢullar oluĢmaya baĢlar baĢlamaz yapılmalıdır. -Mildiyö daha çok yaprakların altında olduğu için ilaçlama sırasında mutlaka yaprak alt yüzeylerinde ve bikini her tarafında bir ilaç tabakası oluĢturmaya özen gösterilmeli -Uygulamalar 10-12 gün arayla ve iklim Ģartlarına göre 3-8 tekrar yapılmalıdır. ETKĠLĠ MADDE FORM. 100 lt.SU DEKARA SON KULL. Propineb WP 200 gr 7 gün Mancozeb WP 200 gr 14 Captan WP 300 gr 7 Folpet % 50 300 gr 7 Diclofluanid % 50 WP 150 3 Metiram % 80 WP 150 5

BĠBERLERDE KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI (Phytophthora capsici) -Hastalık bikini değiĢik dönemlerinde ve organlarında görülebilir. -YayılıĢı yağmur suyu,sulama suyunun taĢıdığı sporangiumlarla olup,biber yetiĢtirilen tüm bölgelerde görülür.

BĠBERLERDE KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI (Phytophthora capsici) -Erken dönemde enfeksiyon olduğunda fideliklerde çökerten olarak etkili olur. -Domates, kavun, karpuz,kabak, lahana soya fasulyesi,pirinç, bezelye, marul,havuç, gibi bitkilerde görülür.

-Daha ileri dönemlerinde kök boğazında önceleri koyu yeĢil zamanla kahverengi siyaha dönüĢen bir renk değiĢimi meydana gelir.
-Bu renk değiĢimi kök boğazını kuĢak gibi sarar. Enfeksiyon kök bölgesine ulaĢır. Kök kabuğu kahverengi bir renk alır ve çürür.

BĠBERLERDE KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI (Phytophthora capsici)

KÜLTÜREL ÖNLEMLER -Fide yetiĢtiriciliği yapılırken tohumlar hastalıksız sağlıklı bitki lerden sağlanmalıdır. -Fidelikler hastalıksız,temiz yerlerde kurulmalıdır. Fideler aĢırı sulanmamalı,sık sık havalandırılmalıdır. -Dikim karık usulü ile yapılmalıdır. Fideler karık sırtına dikilmelidir. mümkün olduğunca her karık ayrı ayrı sulanmalıdır. -Bitkilere dengesiz gübreleme yapmamalı,özellikle aĢırı azotlu gübreden kaçınılmalıdır. -Hastalıklı bitkiler sökülüp imha edilmeli,hasat sonrasında da iĢlem tekrarlanmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELESĠ YOKTUR

SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK (Sclerotinia sclerotiorum) -Hastalık bitkilerin fide devresinde kök çürüklüğüne neden olur. -Daha ileri devredeki bitkilerde kök,gövde,yaprak ve meyveler de çürümelere neden olur.

SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK (Sclerotinia sclerotiorum)
-Çürüyen doku üzerinde daha sonra pamuk gibi beyaz miselden ibaret bir

kitle meydana gelir. Bu kitle daha sonra koyulaĢır ve misel aralarında sert küçük skleorotiler oluĢur.

SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK (Sclerotinia sclerotiorum)
-Sklerotiler 05 ile 3 cm ye kadar değiĢebilen büyüklüktedir. Bunlar önce

beyaz sonra pembe daha sonra da sert ve siyahtır. -Bazı bitkilerde yaprak diplerin de (marul) bazılarında ise gövdenin öz kısmında (Lahana, havuç,domates,ayçiçeği) de bulunurlar.

SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK (Sclerotinia sclerotiorum) -Sklerotiler bulaĢmıĢ oldukları toprakta uzun yıllar kalabilir.ve yıldan yıla bitkileri hastalandırmayı sürdürürler.

-Bu hastalık geniĢ bir konukçusu vardır.BaĢlıca konukçuları Lahana, Karnabahar,hıyar,havuç,salata,marul,kavun,karpuz,biber,patlıcan,doma tes,fasulye,kereviz

KÜLTÜREL ÖNLEMLER -Hastalık su tutan çok, rütubetli yerlerde geliĢtiği için böyle yerlerde drenaj ile toprak suyunun fazlalığını akıtmak gerekir. -Sklerotiler tohuma kolayca karıĢabileceği için tohum temizliğine önem verilmelidir. -BulaĢık alanlarda uzun yıllar münavebe uygulanmalıdır. -Hasattan sonra kalan artıklar temizlenmeli,toplanıp yakılmalıdır. -Seralarda sıcaklık ve nem kontrol altında tutulmalı, Havalandırma siste mini devreye sokarak sera nemi azaltılmalıdır. -Ürünlerin depoda zarar görmesini önlemek için depoya alınan ürünün ıslak olmamasına özen gösterilmeli,ve depo nemi hastalığın geliĢme gösteremeye ceği oranda tutulmalıdır. -Sera ve fideliklerde formaldehit v.s gibi ilaçlarla toprak sterilizasyonu yapılmalı ve bu yolla sklerotiler öldürülmelidir. KĠMYASAL MÜCADELE Toprak ilaçlaması ekimden 5-6 gün önce uygulanmalı,YeĢil aksam ilaç lamasına ve fidelerin ĢaĢırtılmasından 20 gün sonra baĢlanmalı ve 10 gün arayla sürdürülmelidir.

YeĢil aksam ilaçlamalarda fideler ĢaĢırtıldıktan 20 gün sonra ilk ilaçlama yapılmalı ve 10 gün arayla ilaçlama tekrarlanmalı. Eğer hastalık görülmüyorsa ilaçlama durdurulmalıdır. ETKĠLĠ MADDE FORM ĠLAÇ.HAS PCNP % 18 Toz Benomyl % 50 WP Ġprodione % 50 WP Procymiodone % 50 WP 100 LT SU DEKARA 10 kg SON 0 7 15

60 g. 75 g 75 g

gün “ “

BOSTANLARDA SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp.Pythium spp.Rhizoctonia spp.)
-Çimlenme ve çıkıĢı takiben genç fide devresinde fide kök çürüklüğü hastalığına neden olurlar. Bu devrede hastalığa yakalanan fideler kurur.

BOSTANLARDA SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp.Pythium spp.Rhizoctonia spp.)
-Bitkilerin kol atma, çiçek ve meyve teĢekkülü devrelerinde tipik solgunluk belirtileri görülür.

BOSTANLARDA SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp.Pythium spp.Rhizoctonia spp.) -Bitkilerde iletim demetleri lekelenmeleri ve kol uçlarından baĢlamak üzere solgunluk,bunun sonucunda da yapraklar da daha sonra da tüm betide çökme meydana gelir.

BOSTANLARDA SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp. Pythium spp. Rhizoctonia spp.) -Bu durumda olan bitkilerin kök boğazlarında açık ve koyu kahverengi kök boğazını çepeçevre saran yanıklık ve bazı hallerde de bu kısımlarda zamklaĢma görülür.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER -Sırta dikim yapılmalı ve sulama esnasında kök boğazına su yun değmemesine dikkat edilmelidir.Bitkilerin suyu ark içeri sinden sızarak alabileceği Ģekilde karıklar oluĢturulmalıdır. -Toprağın fizik yapısını düzeltmek bitkilerde iyi bir geliĢ meyi ve patojen et menlere karĢı yararlı mikroorganizma yoğunluğu nu arttırmak için çiftlik gübresi verilebilir. -Fazla ürün elde etmek amacıyla toprağa normalinden çok kimyasal gübre vermekten kaçınılmalıdır. Özellikle fazla süzek ve kumlu topraklara çiftlik gübresi veya yeĢil gübre verilmeli. -Bölgeye uyum sağlayan ve hastalığa dayanıklı çeĢit yetiĢ tirilmelidir. -Hastalığa yakalanan bitkiler sökülüp imha edilmelidir. -Hasattan sonra geriye kalan hastalıklı meyvelerden tohum alınmamalıdır.

KĠMYASAL MÜCADELESĠ YOKTUR

KABAKGĠLLERDE YALANCI MĠLDĠYÖ (Pseudoperonospora cubensis) -Hastalık yapraklar üzerinde küçük soluk yeĢil veya sarımsı lekelerle kendini belli eder. Hastalık ilerledikçe bu lekeler koyulaĢır.

KABAKGĠLLERDE YALANCI MĠLDĠYÖ (Pseudoperonospora cubensis)

-Yaprağın alt yüzünde ve bu lekelerin tam altında gri veya menekĢe renginde küf tabakası oluĢur.

KABAKGĠLLERDE YALANCI MĠLDĠYÖ (Pseudoperonospora cubensis)

-ġiddetli Ģekilde hastalanan yapraklar sararır sonra kahverengiye döner.YaĢlı yapraklar kısa zamanda kurur.

KABAKGĠLLERDE YALANCI MĠLDĠYÖ (Pseudoperonospora cubensis) -Bir süre sonra taze ve genç yapraklar da kurur ve bitki tamamen ölür. -Hastalık için en uygun koĢullar 20-22 C sıcaklık ve % 90 orantılı nemdir. -Hastalık Hıyar,Kavun ve Kabakta görülür.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER -Sık dikim yapılmamalı,yapılmıĢsa seyreltme yapılmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELE -Ġlaçlamaya bitkiler kol atmaya baĢladığında veya çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde baĢlanır. -Ġlaçlamalar hastalığın Ģiddetine ve iklim kdĢullarına göre 7-10 gün ara ile yapılır. -Ġlaçlamaların bitkiyi tamamen ıslatacak özellikle de yaprak altlarının iyice ıslanmasını sağlayacak Ģekilde yapılması gerekmektedir. ETKĠLĠ MADDE FORM. 100 LT SU DEKARA SON KUL. Mancozeb % 80 WP 250 g _ 14 gün Propineb % 70 WP 200 g _ 7 gün Chlorothalonil % 75 WP _ 200 g 3 gün Cymoxanyl % 50 WP 50 g _ 2 gün Fosetyl-Al % 80 WP 200 g _ 3 gün Mancozeb % 45+Cymoxanyl % 6 WP 300 g _ 14 gün Maneb % 70 WP 170 g _ 7 gün

KABAKLARDA KÜLLEME (Erysiphe cichoracearum) -Hastalık bitkilerin önce yaĢlı yapraklarında görülür.Daha sonra genç yapraklara da geçer.

KABAKLARDA KÜLLEME (Erysiphe cichoracearum)

-Öncelikle yaprağın üst yüzeyinde parça parça nispeten yuvarlak lekeler belirir. sonradan bu lekeler birleĢerek yaprağın her iki yüzeyini yaprak sapını ve gövdeyi kaplar.

KABAKLARDA KÜLLEME (Erysiphe cichoracearum)
-Lekeler ilk zamanlarda beyaz renkte toz tabakası gibi görünür. Zaman ilerledikçe esmerleĢir.

KABAKLARDA KÜLLEME (Erysiphe cichoracearum)
-Yapraklar kuruyup dökülür ve betide geliĢme durur. Bunun sonucu

olarak da ürün kaybı meydana gelir.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER -Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELE -Bütün bölgede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya baĢlanır. -Ġlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bikini her tarafını ilaçla kap layacak Ģekilde yapılmalıdır. -Genellikle 10 günlük aralıklarla hastalığın seyrine göre 2-5 ilaçlama yapılır. Siste mik ilaçlar 15 gün ara ile uygulanmalıdır. -YağıĢtan sonra ve fazla çiğ bulunduğunda toz kükürt uygulaması yapılmalıdır.Çünkü çıkabilecek güneĢ nedeni ile yahıklar meydana gelebilir. -Genellikle günlük sıcaklık ortalaması 27 C nin üstünde ve orantılı neminde % 50 nin altına düĢtüğü zamanlarda ilaçlamaya ara verilmeli.ġartlar değiĢtiğinde ise ilaçlamaya devam edilmelidir. ETKĠLĠ MADDE Kükürt % 80 98 Benomyl % 50 Ethirimol Dinocap 475 g/l Fenarimol 120 g/l Triadimefon % 5 Penconazole 200 g/l FORM. Toz WP EC EC EC WP EW 100 LT SU DEKARA _ 3 kg 40 g _ 50 ml. _ 50 ml. _ 10 ml. _ 50 ml. _ 20 ml _ SON KUL.7 gün 14 gün 1 gün 7 gün 2 gün 7 gün 3 gün

PATLICANGĠLLERDE KÜLLEME (Leveillula taurica)
-Önce yapraklarda ayrı ayrı lekecikler görülür

PATLICANGĠLLERDE KÜLLEME (Leveillula taurica) -Daha sonra bu lekecikler bütün yaprak sapını yaprak ayasını,gövdeyi kaplar. -Mevsim ilerledikçe lekelerin rengi beyazdan kül rengine döner.

PATLICANGĠLLERDE KÜLLEME (Leveillula taurica) -Hastalık biraz daha ilerlemesi ile yapraklar pörsür.AĢağıya doğru sarkar. -Hastalık ilerledikçe kurumalar meydana gelir ve büyük ürün kaybına neden olur.

PATLICANGĠLLERDE KÜLLEME (Leveillula taurica)
-Hastalık Biber,Patlıcan,Patates ve Domateste görülür.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER -Hastalıklı bitki artıkları toplanıp yakılmalı veya derine gömülmelidir. KĠMYASAL MÜCADELE -Seralarda dikimden 15-20 gün sonra ilaçlamaya baĢlanır. -Ġlaçlamada bikini her tarafını kaplayacak Ģekilde yapılmalıdır.
ETKĠLĠ MADDE FORM. 100 LT SU DEKARA SON KUL.

Dinocap 475g/l Kükürt % 80 Kükürt % 92.96.98.99

EC WP Toz

50 ml 400 gr. _

_ _ 3 kg.

7 gün 7 gün 7 gün

SOĞAN MĠLDĠYÖSÜ (Peronospora destructor)

-Hastalık etmeni arpacık veya kuru soğanın katmanları arasında misel halinde ballooner. -KıĢı soğan yumrularında misel ve hastalıklı yapraklar da geçirir. l -Soğan yapraklarının dip ve orta kısımlarında klorotik çukurlaĢmalar meydana gelir. -Bunların ortaları zamanla beyazlaĢır,ve menekĢe rengini alır.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: -Hasat sonunda hastalıklı bitkiler toplanıp yakılmalı,
-Dayanıklı çeĢitler ekilmeli,Fazla rüzgarlı ve su tutmayan tarlalar seçilmeli, -Yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır.

SOĞAN MĠLDĠYÖSÜ

KĠMYASAL MÜCADELE: -Günlük ortalama sıcaklığın 16 C ye ulaĢması ve nemin % 80 bulması ile mücadeleye baĢlanmalıdır.
KULLAN. ĠLAÇLAR FORM. 100t.SUYA DEKARA

Propineb 70 Maneb 80 Mancozeb 80 Kükürt 80-90 Captan 50

WP WP WP Toz WP

200 g. 200 g. 200 g. 300 g.

3 kg. -

YAPRAK BĠTĠ (Myzus persicae, Aphis gossypii)
Bitki öz suyunu emerek beslenirler.

-Beslendikleri yapraklarda ve taze sürgünler de kıvrılmalar ve Ģekil bozuklukları oluĢur.

YAPRAK BĠTĠ (Myzus persicae, Aphis gossypii)

YAPRAK BĠTĠ (Myzus persicae, Aphis gossypii
-Salgıladıkları tatlı madde yaprağı kaplar.

-Üzerinde mantarlar geliĢerek yaprak kararır. -Bitkilerde verim azalır ve kalite bozulur.

YAPRAK BĠTĠ (Myzus persicae, Aphis gossypii) -Virüs hastalıklarını taĢır ve sağlıklı bitkilere bulaĢtırır.

Sebzelerde: Ispanak,lahana,kıvırcık,salata kabak, karpuz, acur, hıyar, domates,patlıcan,bamya,sarımsak,karnabahar,patates ve kuĢkonmazda zarar yaparlar

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: -Hasattan sonra toprak üstünde kalan bitki sapları ve yabancı otlar imha edilmelidir. KĠMYASAL MÜCADELE: -Küçük yapraklı bitkilerde yaprak baĢına 10 adet,büyük yaprak lı bitkilerde 20 adet yaprak biti görüldüğünde ilaçlama yapılır. KULL.ĠLAÇLAR FORM. Malathion 190 g/l EC Diclorvos550 g/l EC Bromophos 360 g/l EC Diazinon185 g/l EC Endosülfan % 32.9 WP Primicarb % 50 WP Deltamethrin 25 g/l EC Ġmidacloprid 350 g/l SC Thiamethoxam 240 g/lSC DEKARA 100 lt.SU 400 ml 200 ml 150 ml 200 ml 200 gr. 50 gr. 50 ml. 20 ml. 15 ml.(Domateste) SON ĠLAÇ.HASAT ARASI 7 gün 5 gün 7 gün 15-21 gün 14 gün 7 gün 3 gün 7 gün 7 gün

KIRMIZI ÖRÜMCEK (Tetranychus urticae, T.cinnabarınus, T.atlanticus) -Bitkilerin özsuyunu emerek beslenirler. -Bitki özsuyu emilen yapraklar sararır.

KIRMIZI ÖRÜMCEK (Tetranychus urticae, T.cinnabarınus, T.atlanticus)
-Yapraklar kıvrılır,dökülür. -Verim % 40-60 arasında düĢer.

KIRMIZI ÖRÜMCEK (Tetranychus urticae, T.cinnabarınus, T.atlanticus)

-ÇeĢitli Virüs hastalıkların yayılmasına neden olurlar.
-Sebzelerde :Domates,kavun,karpuz,hıyar,kabak,patlıcan,fasulye,ve börülcede zarar yapar. Bir çok yabanca ot türü de konukçusudur.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: -Temiz fideler dikilmeli. -Hasattan sonra bitki artıkları tarladan uzaklaĢtırılmalı. -Ot çapasına önem verilmeli. -Azotlu gübreyi fazla kullanılmamalı. KĠMYASAL MÜCADELE: -Küçük yapraklı sebzelerde yaprak baĢına 3 büyük yapraklı sebzelerde 5 adet canlı k.örümcek görülmesi halinde ilaçlama yapılmalıdır. KULL.ĠLAÇLAR FORM. DEKARA 100 lt.SU SON ĠLAÇ.HASAT *Dicofol 195 g/l EC 150 ml. 14 gün *Hexythiazox 50 g/l EC 50 ml. 1 gün Malathion 190 g/l EC 300 ml. 7 gün **Quinomethionate % 25 WP 50 g. 7 gün *Fenazaquin 200 g/l SC 50 ml (Patl.Fas) 3 gün ***Bromophos 360 g/l EC 150 ml. 7 gün ***Diclorvos 550 g/l EC 200 ml. 5 gün ***Abamectin 18 g/l EC 25 ml. 3 gün ***Malathion 500 g/l EC 100 ml. 7 gün * Spesifik akarisit olup,sadece k.örümcek olan yerlerde kullanılır. ** Akarisit + Fungisit olup,k.örümcekle birlikte külleme sorunu olan yerlerde kullanılır. *** İnsektisit+Akarisit olup,aynı anda k.örümcek ve böcek zararı olan yerde kullanılır.

BEYAZSĠNEK (Bemisia tabaci) -Larva ve erginler bitki öz suyunu emerek beslenirler. -Emgi sonucu yaprakta sararma meydana gelir.

BEYAZSĠNEK (Bemisia tabaci) -Zararlı beslenme sırasında tatlı bir madde salgıladığından yapraklar üzerinde siyah bir tabaka oluĢur buda bikini büyümesini engeller.

BEYAZSĠNEK (Bemisia tabaci)
-Bitkilerin azot miktarının azalmasına neden olur. -Virüs hastalığını taĢırlar. -Sebzelerde:Domates,biber,kabak,hıyar,fasulye,bamya,patates ve lahanada zarar yapar.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: -Fidelerin temiz olmasına dikkat edilir. -Yabancı ot temizliği yapılmalıdır. -AĢırı sulama ve gübrelemeden kaçınılmalıdır. BĠYOTEKNĠK MÜCADELE: 1 Dekara 116 3 er m. aralıklarla sarı tuzak hazırlanır. KĠMYASAL MÜCADELE: -Yaprak baĢına 5 adet larva görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. KULL.ĠLAÇLAR Deltamethrin 25 g/l Permethrin 250 g/l Cypermethrin 200 g/l Amitraz 200 g/l Endosülfan 360 g/l Bifenthrin 100 g/l Pyripoxyfen 100 g/l Ġmıdacloprıd 350 g/l Acetamiprid % 20 Oxamyl 240 g/l gün FORM. EC EC EC EC EC EC EC SC SP SL DEKARA SON ĠLAÇ.HASAT 100 ml. 3 gün 50 ml 7 gün 40 ml 7 gün 300 ml. 7 gün 150 ml. 14 gün 70 ml. 7 gün 50 ml.(Patl) 30 gün 100 ml.(Dom,Patl) 7 gün 30 ml.(Dom.tarla) 3 gün 2.5 lt 5

THRĠPS (Thrips tabaci)

-Ergini yaklaĢık 1 mm. Boyunda sarı ve kahverengi renkte olup çok hareketlidir.
-Sıcak bölgelerde konukçu bitki buldukları sürece üremelerine devam ederler.Yılda 3-6 döl verirler bazen döl sayısı 10 a kadar çıkabilir.

THRĠPS (Thrips tabaci) -Beslendiği yapraklar bir süre sonra beyazımsı veya gümüĢ rengini alır. -Kurak geçen yıllardaki zararı daha fazladır.

THRĠPS (Thrips tabaci)

-Virüs hastalığını taĢır ve sağlıklı bitkilere taĢır.
-Sebzelerde:Soğan,pırasa,sarımsak,domates,kabak,kavun,karpuz,fasulye patlıcan,ıspanak,bezelye,yerelması ve patateste zarar yapar.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: Hasattan sonra toprak üstünde kalan bitki sapları ve yabancı otlar imha edilmelidir. KĠMYASAL MÜCADELE: Küçük yapraklı bitkilerin yaprak baĢına 20 adet. Büyük yapraklı bitkilerde 40 ve çiçekte 10 adet thrips olduğunda ilaçlama yapılır. KUL.ĠLAÇLAR FORM. Chlorfenapyr 360 g SC Spinosad 480 g/l SC Dichlorvos 550 g/l EC gün.Heptenaphos EC DEKARA 20 ml. 200 ml. 100 lt.SU 60 ml.(Bib) 100 ml. SON ĠLAÇ HASA 7 gün. 3 gün. 5 21 gün.

YEġĠLKURT (Heliothis armigera)
-Kelebeklerin kanat açıklığı 35-40 mm. bej-kahverengi veya yeĢilimsi renktedir.

-Kelebekler gündüz kuytu yerlerde saklanır.genellikle akĢam üzeri uçuĢurlar. Larvaları bitkilerin yaprak,meyve ve taze sürgünlerde görülür. Yılda 1 döl verir

YEġĠLKURT (Heliothis armigera)
-Larvaları 15-45 mm. boyunda,kirli beyaz renkte ve üzeri kıllıdır. Olgun larvanın vücudunun sırt kısmında yeĢil kahverengi ve sarı renkte bantlar ballooner. -Larvalar önceleri yapraklarda beslenir beslendikleri yapraklar sararıp kurur.

YEġĠLKURT (Heliothis armigera) -Sebzelerin meyvelerini delerek içine girer ve orada beslenirler.Bunun sonucundu meyveler kurur.

YEġĠLKURT (Heliothis armigera) -Sebzelerde:Domates,biber,patlıcan,bamya ve fasulyede zararlıdır.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: -Sera içi ve çevresinde yabancı ot temizliği yapılmalı, ilk yeĢil meyveler oluĢtuğunda larva giriĢ deliği olan meyveler toplanıp imha edilmeli, hasattan sonra derin sürüm yapılmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELE: -15 mayıs tarihinden itibaren yapılan kontrollerde % 5 bulaĢma görülmesi halinde ilaçlamaya geçilir. KULLAN.ĠLAÇLAR FORM. DEKAR SON ĠLAÇ.HASAT
Lambda Cyhalothrin Methomyl % 90 Deltamethrin 25 g/l Carbaryl % 50 Malathion 650 g/l EC SP EC WP EC 50 ml. 80 g. 50 ml. 200 g. 200 ml. 3 gün 3 gün 3 gün 7 gün 7 gün

SOĞAN SĠNEĞĠ (Delia antiqua) -Ergini karasineğe benzer.6-7 mm. Büyüklüğünde gri sarı renklidir.

-Larva beyaz renkli vücudu sona doğru geniĢleyen bir silindir Ģeklindedir. Olgun larva 6-8 mm. dir.Pupaları kırmızımsı ve 6 mm. kadardır.
-Larva bitki dokusuna girerek taĢıdığı bakterileri bitkiye bulaĢtırarak çürümesine neden olur.

SOĞAN SĠNEĞĠ (Delia antiqua)

-Soğan sineği genç soğanlarda daha çok zarar yapar.zarara uğramıĢ betide geliĢme durur,bitki sararır tutunca sakla soğanın birleĢtiği yerden kopar. -Soğangillerde zarar yapar.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: Zararı daha çok birinci döl yaptığından mümkün
olduğun ca geç ekim yapılmalıdır. Sonbaharda tarla derin sürülmelidir.Çok bulaĢık yer de çiftlik gübresi yerine kimyevi gübre kullanılmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELE: Ekimden önce toprak ilaçlaması,ekim sırasında tohum ve sulama suyu ilaçlaması erginlere kar Ģı bitki ilaçlaması yapılır.Yapılan sürveyde 100 betide 2-3 soğan sineği zararına uğramıĢ bitkiye raslanır raslanmaz ilaçlama yapılmalıdır.

KUL.ĠLAÇ.
Diazinon Trichlorpon Malathion 25 Malathion

FORM
EC EC WP EC

DEKARA
400 g. 70 ml.

100 lt SUYA SON ĠLAÇ HASAT
225 ml 400 ml Toh.Ġlaç Sul.Su. Bitki Ġl Bit.Ġlaç

BĠBER GAL SĠNEĞĠ (Asphondylia capsici) -BaĢ siyah ve iridir.baĢın üst kısmı gri kül rengindedir.Yumurtalar gözle zor görülecek kadar küçük ve elips Ģeklindedir. -Ergin dönemi hariç diğer bütün dönemlerini biber meyvesi içerisinde geçirir. -KıĢı larva veya pupa halinde geçirir.

BĠBER GAL SĠNEĞĠ (Asphondylia capsici)

-DiĢiler yumurtalarını bitki çiçek tomurcuklarına bırakmaktadır. -Yumurtadan çıkan larvalar meyve içini yiyerek beslenir. meyvelerde galeriler açar.

-Sadece biberlerde zarar yapmaktadır.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: -Sera içi ve çevresinde yabancı ot temizliği yapılmalıdır. -Zarar görmüĢ meyveler toplanıp imha edilmelidir. -Hasattan sonra derin sürüm yapılmalıdır KĠMYASAL MÜCADELE: -Bitkilerde % 5 bulaĢma görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır KULL.ĠLAÇLAR
Lambda Cyhatlodthrin 50 g/l Methomyl % 90 Carbaryl % 50 Malathion 190 g/l Endosülfan % 32.9 Deltamethrin 25 g/l Cypermethrin 200 g/l Cyfuthrin 50 g/l

FORM.
EC SP WP EC WP EC EC EC

DEKARA
50 ml. 80 g. 350 g 600 ml. 150 g. 50 ml. 30 ml 50 ml.

SON ĠLAÇ.HASAT
3 gün 3 gün 7 gün 7 gün 14 gün 3 gün 7 gün 14 gün

LAHANA SĠNEĞĠ (Delia radicum)

-Ergini 5-6 mm. boyda ve genel renk görünümü gri olan bir sinektir. Larva sı beyaz renklidir geliĢmesini tamamlayanlar 7-8 mm.ye ulaĢır. -Erginler iklime göre Mart-Mayıs aylarında çıkarlar çıktıktan 8-15 gün sonra yumurtlamaya baĢlarlar. -Yılda 3 döl verir 3 cü döl yabancı otlarda beslendiği için ilk 2 dölün zararı olur.

LAHANA SĠNEĞĠ (Delia radicum)
-Larvaları bikini kök boğazı ve köklerinde galeriler açarak zarar yaparlar. -Bunlar hiçbir zaman kök boğazının yukarısına çıkmazlar. -Açtığı galeride kök çürüklüğü yapan bakteriler faaliyet gösterirler.

LAHANA SĠNEĞĠ (Delia radicum)

-Zarara uğrayan lahanalar kurĢuni bir renk alır,büyümeleri yavaĢlar ve zamanla kök boğazında kırılmalar meydana gelir.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: -Tarla etrafındaki yabancı otlar temizlenmelidir. -Boğaz doldurma iĢlemi yapılmalıdır. -Dikim zamanı geciktirilirse ilk döl zararından kurtarılmıĢ olur. KĠMYASAL MÜCADELE: -Fide bandırması ve sıra üzeri toprak ilaçlaması yapılır. KULL.ĠLAÇLAR Diazinon 185 g/l FORM. EC 100 lt.SUYA 200 ml. SON ĠLAÇ.HASAT 15-21 gün

LAHANA GÖBEK KURDU (Hellula undalis) -Ergini grimsi-sarı,kahve renkli ortalama 6-8 mm. uzunluğundadır. Kanat açıklığı 21-25 mm.dir. -Yılda 5 döl verir. Bir dölün geliĢme süresi 15-31 gün arasındadır. -Yumurtadan çıkan larva bir müddet bulunduğu yerde beslendikten sonra gövde ve yaprak sapı içine girerek beslenir.

-En önemli zarar larvanın bikini büyüme noktasında bulunduğu zaman meydana gelir.

LAHANA GÖBEK KURDU (Hellula undalis)
-Uç noktasında zarar gören lahana baĢ bağlayamaz.Ancak Pazar değeri düĢük lahanalar oluĢur.

-Özellikle fideliklerde beslenme sonucu genç bitkiler 3-4 yapraklı dönemde kuruyarak ölür.
-Zararlının en önemli konukçuları Lahana.karnabahar,kırmızı lahana ve turp tur.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER:
-Tarlada kurumuĢ, çürümüĢ lahana karna bahar gibi bitkiler toplanıp yakılmalıdır.

KĠMYASAL MÜCADELE:
-Fidelik ve tarla kontrollerinde zarar gör müĢ bitki görülür görülmez ilaçlama ya pılmalıdır.

KULLAN.ĠLAÇLAR
Quinalphos 250g/l Chlorpyrifos ethyl

FORM.
EC EC

DEKAR
200 ml 200 ml.

SON ĠLAÇ.HASAT
7 gün

LAHANA KELEBEĞĠ (Pieris brassicae) -Erginlerin kanat açıklığı 4-6 cm. kremimsi beyazdır.Larvaları yeni çıktıklarında sarımtırak renkli esmer baĢlı 1 mm. Uzunluğundadır. -Ülkemizde 2-6 döl verir.

LAHANA KELEBEĞĠ (Pieris brassicae)
-Zararı yapan lahana kelebeği larvalarıdır. Ġlk 2 döneme ait larvalar

yaprakların kenarlarında toplu olarak damar aralarını kemirirler. -Daha sonraki döneme ait larvalar bikini her tarafına dağılarak çok oburca beslenirler.

LAHANA KELEBEĞĠ (Pieris brassicae)

-Lahana kelebeği aynı zamanda mozayik virüsü vektörüdür.
-Konukçuları Beyaz lahana,turp, Ģalgam, kara ve kırmızı lahana,roka,yabani turp ve yabani hardaldır.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: -Tarla kenarında gurup halinde bırakılan yumurtaları, gurup halinde beslenen larvaları toplayıp ezmek suretiyle mücadele yapılmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELE: -Kelebek uçuĢlarından sonra bitkiler kontrol edilir % 10 bulaĢma görüldüğünde mücadele yapılmalıdır. KULLAN.ĠLAÇLAR
Dichlorvos 550 g/l Malathion 190 g/l Fenitrathion % 40 Bromophos % 36 Carbaryl % 50 WP

FORM.
EC EC WP EC WP

DEKAR
200 ml. 500 ml 250 g.

100 lt.SU SON ĠLAÇ HASAT
200 g. 100 ml. 5 gün 7 gün 15 gün 7 gün 7 gün

LAHANA YAPRAK GÜVESĠ (Plutella xylostella) -Ergin 12-13 mm. uzunluğunda kanat açıklığı 25-30 mm.dir.kanatları saçaklı olup kahverengidir. -Larva olgunlaĢtığında 10-15 mm. uzunluğunda iki ucu sivri donuk beyaz renkli olup üzeri kahverengi lekelerle kaplıdır. -Yılda 2-6 döl verirç.

LAHANA YAPRAK GÜVESĠ (Plutella xylostella)

-Yumurtadan yeni çıkan tırtıllar 3-4 gün kadar yaprak içerisinde küçük galeriler açarak zarar yapmaya baĢlarlar.sonra yaprağın dıĢına çıkarak yaprakları kemirirler.
-KemirilmiĢ yapraklarda ince zar kalır. -Ayrıca larvalar beslenmeleri dıĢında dıĢkıları ile yaprakları kirleterek yaprak kalitesini düĢürürler. -Konukçuları Lahana,karnabahar,turp,hardal ve Ģalgamdır.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: Lahanaların hızlı ve kuvvetli geliĢmesini sağlamak için uygun bir gübreleme, dü zenli sulama ve sık sık çapa yapılmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELE: Mayıs-Eylül ayları arasında kontrol yapı lır yoğun kesafet görüldüğünde ilaçlama ya geçilir. Ġlaçlamada ergin ve larvalar he def alındığından,özellikle yaprakların alt yüzeylerinin iyi ilaçlanması gerekir. KULLAN.ĠLAÇLAR
Dichlorvos 550 g/l Malathion 500 g/l Bromophos 360 g/l Endosülfan 630 g/l

FORM.
EC EC EC EC

DEKARA
200 ml 200 ml. 100 ml. 200 ml.

SON ĠLAÇ.HASAT
5 gün 7 gün 7 gün 14 gün

KAVUN SĠNEĞĠ (Myiopardalis pardalina) -Boyları 7-7.5 mm. Olup baĢ yarım küre biçiminde koy sarı renklidir. -Kavun sineği üç larva dönemi geçirir bu larvalar bacaksızdır.bunlar beslenme durumuna göre Ģekil gösterirler. -Yılda 2-3 döl verir.

KAVUN SĠNEĞĠ (Myiopardalis pardalina) -DiĢiler meyve kabukları altında yumurtalarını koyarak zarar yapmaktadır. -En büyük zararı birinci dönem larvalar yapar. -Larvalar çekirdek evini delik deĢik ederek bozarlar.beslenme sonucunda tahrip edilen bu kısımlar dokuların kırıntıları ve larva pislikleri ile dolarak koyu kahverengi bir görüntü verir. -Larvanın çıkmak için açtıkları delikler ile bozulma ve kokuĢma meydana gelir.

KAVUN SĠNEĞĠ (Myiopardalis pardalina) KÜLTÜREL ÖNLEMLER:
KurtlanmıĢ kavun ve karpuzlar biyolojilerini tamamlamadan toplanıp derin çukurlara gö mülmeli,mümkünse üzerleri kireçle kapatıl malıdır.

KĠMYASAL MÜCADELE:
Bir yıl önceden kavun sineği zararı görülmüĢ ise ertesi yıl kavunlar fındık-ceviz büyüklüğü nü aldığında 1. ilaçlama 15 gün sonra 2 .ci ilaçlama yapılmalıdır. Gerekirse 3 cü ilaçla ma yapılmalıdır. Van ili çevresinde kavunlar portakal iriliğine gelince meyveler toprakla örtülmekle sinek teması kesildiğinden 1 ilaç lama yeterli lmaktadır.

KULLAN.ĠLAÇLAR
Diazinon Malathion Endosülfan Carbaryl Fenthion

FORM.
EC EC EC Toz Toz

DEKARA
300 ml. 600 ml. 300 ml. 2.5 kg. 2.2 kg.

SON ĠLAÇ HASAT
21 gün 7 gün 14 gün 7 gün 14 gün

PATATES BÖCEĞĠ (Leptinotarsa decemlineata)
-Ergin 10-12 mm. boyunda sarı kırmızımsı renklidir.

-Larvası ilk yumurtadan çıktığında 4-5 mm boyunda olup, olgunlaĢınca 11-13 mm.ye ulaĢır. -Patates böceği kıĢı toprağın 5-30 cm. derinliğinde geçirir. -Bir diĢi 500-3000 yumurta bırakır.Yılda 3-4 döl verir

PATATES BÖCEĞĠ (Leptinotarsa decemlineata) -Gerek ergin gerek larva konukçu bitkilerin yapraklarını genellikle dıĢtan baĢlayarak içe doğru yemek suretiyle zarar yapmaktadır. -Patatesteki 1. döl patateste ,diğer döller ise patlıcana zarar vermektedir. Patates yetiĢtirilen tüm bölgelerimizde bulunmaktadır

PATATES BÖCEĞĠ (Leptinotarsa decemlineata) -Böceğin beslenmek suretiyle yaptığı zararın yanı sıra patateslerde x virüsu, iğ virüsu ve patates halka çürüklüğü taĢıyıcısıdırlar. -Konukçuları patates ve patlıcandır.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: Patates hasadında artık yumru bırakıl mamalı, ergin ve larvaları toplayarak yok edilmeli

KARANTĠNA ÖNLEMLERĠ: Hem iç hem dıĢ karantina yönünden çok nemlidir. BulaĢık alanlar ilaçlan malıdır.
KĠMYASAL MÜCADELE: Patates böceği mücadelesinde kulla nılacak ilaçlar zararlının larva ve ergin lerine etkili olur. KULL ĠLAÇ
Deltamethrin Endosülfan 360g/l Chlorpyriphos ethyl Lambda-Cyhalothrin

FORM.
EC EC EC EC

DEKARA
180 ml. 40 ml.

100 lt.SYA
30 ml. 300 ml. -

SON ĠLAÇ HASAT
15 gün 14 gün 15 gün 3 gün

BOZKURT (agrotis) -Erginlerin kanat açıklığı 35-40 mm. kadar olup, baĢ, göğüs ve karın üzerindeki tüyleri grimsi kahverengidir. -Larvalar yumurtadan yeni çıktığında 0.3 mm kadar krem rengin de ve tüylüdür. Olgun larva siyahımsı gri renkte 45-50 mm. boyundadır.
-Bir diĢi 1500-2000 kadar yumurta bırakır.Yılda 2-4 döl verir.

BOZKURT (agrotis)
-Larvaları birinci ve ikinci dönemlerin de bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerini yemek suretiyle zarar yaparlar. -ileriki dönemlerde yalnız geceleri beslenirler.

BOZKURT (agrotis)
-Larvalar bikini toprak sathına yakın yerden kök boğazını kesmek ve kemirmek suretiyle zarar yaparlar. -konukçuları polifag bir zararlı olup bir çok sebze,meyve fidanları, hububat,ayçiçeği pancar,mısır,tütün yem bitkileri ve yabancı otlarda zarar yapmaktadır.

KÜLTÜREL MÜCADELE:
-Yazlık sebzelerin sökümünden sonra sonbaharda tarlaların iĢlenmesi çok miktarda larva ölümüne neden olur.

KĠMYASAL MÜCADELE:
Kontrol edilen bitkilerde % 1-3 oranında larva veya kesik bitki sayısı saptandığında ilaçlama yapılır. Ġlaçlamada en etkili yöntem olan zehirli yem hazırlandıktan sonra elle toprak sathına serpilir. YeĢil aksam ilaçlamasında tazyikli sırt pülverizatörü kullanılır.

KULL ĠLAÇ
Endosülfan % 32.9 Endosülfan % 32.9 Cypermethrin 250 g/l Deltamethrin 25 g/l

FORM.
WP WP EC EC

10 kg.KEPEK+500 g.ġEKER
150 g 15 g (l Kg tohuma) Toh.Ġ 40 ml.(100 lt suya) YeĢ.Ġ 50 ml( “ “ )

DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa)
-Vücudu kadife gibi ince tüylerle kaplıdır. Renk kızılım tırak kahverengi veya kirli koyu esmerdir. -Vücut uzunluğu 40-60 mm.dir.

-Gündüzleri ön bacakları ile açtıkları galerilerde yaĢarlar.Mayısta çiftleĢen diĢiler 200-300 yumurta bırakır.Bir diĢi toplam 500 yumurta bırakır.
-Sıcak yaz akĢamları çok aktiftirler.

DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa)

-Ergin ve nimfler toprak içinde galeri açarak ilerlerken rastladıkları her türlü bikini kök ve yumrularını yerler. -Özellikle yeni dikilmiĢ veya yeni çimlenmiĢ sebze fidelerinin köklerini keserek kurumalarına neden olur.

DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa)

-Tüm ülkede yaygındır. -Polifag bir zararlı olup,tüm sebzelerde zarar yaparlar.

KÜLTÜREL MÜCADELE:
-Küçük bahçeler su alında bırakılarak nimf ve erginlerinin ölmesine neden olur. -Ayriyeten yaz sonunda bahçenin uygun yerlerine gübre kümeleri bırakılır. Ġlkbaharda buradan toplanan nimf ve erginler öldürülür.

KĠMYASAL MÜCADELE:
-Yurdumuzda Ġlkbahardan ekim ayı sonuna kadar mücadele yapılır.

KULL ĠLAÇ
Chlorpyriphosethyl % 25 Trichlorfon % 80 Endosülfan % 32.9 Endosülfan % 5 Parathion-methyl 360 g/l

FORM.
WP SP WP Toz EC

10 kg.KEPEK+500 g.ġEKER
400 g. 250 g. 100 g. 500 g. 100 g.

TEL KURTLARI (Agriotes spp.) -Türlere göre değiĢmekle beraber erginlerin renkleri genellikle grimsi veya kahverengimsi siyahtır. -Boyları 8-10 mm kadar dır. Ters çevrildiklerinde sıçra yıp ters dönerler ve bu sırada çıt diye ses çıkarırlar. Larvaları uzun silindir Ģeklindedir. -Bir diĢi 150 yumurta bırakır.

TEL KURTLARI (Agriotes spp.) -Erginler bitkilerin taze kısımlarını yemek suretiyle zarar yaparlar. -Esas zararı larva yapar Larvalar bitkilerin köklerini kemirerek kalın kök ve yumruların içine girerek galeri açmak suretiyle beslenir ve zararlı olurlar. kökleri yenen sebzeler kurur.

KÜLTÜREL MÜCADELE:
Yaz sonunda yapılacak toprak ilaçlaması ve göllendirme yapılarak zararlının ölme sine neden olur.

KĠMYASAL MÜCADELE:
Tel Kurtlarına karĢı mücadele; tohum ilaçlaması, fidelik ilaçlaması, tarla toprak ilaçlaması ve ocak ilaçlaması Ģeklinde yapılır.

KULL.ĠLAÇLAR
Diazinon 185 g/l Chlorpyrifos-ethyl % 25 Endosülfan % 32.9 Endosülfan % 5

FORM.
EC WP WP Toz

DEKARA
1 lt 1.2 kg 1.5 kg 4 kg.

1 kg TOHUMA
12 kg. 15 kg. -

YAPRAK GALERĠ GÜVESĠ (Liriomyza trifolii) -Erginler küçük, grimsi siyah renkte sıkı vücutlu 1.3 - 2.3 mm. Uzunluğun da diĢiler erkeklerden biraz daha incedir. -Erginler 25-30 gün arasında yaĢarlar. -Bir diĢi ömrü boyunca 400 yumurta bırakmaktadır. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 2-5 günde açılırlar. Sera koĢullarında 10 döl vermektedir.

YAPRAK GALERĠ GÜVESĠ (Gryllotalpa gryllotalpa) -Erginler beslenme ve yumurta bırakmak için küçük yaralar açarlar. Bu yaralar üzerinde erkek ve diĢi sinekler beslenirler.

YAPRAK GALERĠ GÜVESĠ (Gryllotalpa gryllotalpa)

-Larva beslenme yoluyla yaprakta galeriler açarak zarar yapar. Bitkinin fotosentez yeteneği bozulur. Daha sonra zarar gören yapraklar sararıp kurur ve dökülür.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: -Yabancı otlar temizlenmeli, bulaĢık bitki ar tıkları imha edilmeli, bulaĢık bitkiler sera- ya ekilmemeli, toprak 10 cm. derinliğinde sürülmeli pupalar yok edilmeli, malçlama yapılarak toprağın nemli kalması ve pupa ların nemden çürümesi sağlanmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELE: -Yaprakların lt ve üst yüzeylerinde yapılacak sayımda 4-5 larva bulunması halinde ilaçlama yapılmalıdır. KULLAN.ĠLAÇLAR
Spinosad+Triona Oxamyl 100 g/l Cyromazin % 75 Oxalate % 50

FORM.
SC EC WP SP

DEKAR 100 lt SUYA SON ĠLAÇ.HASAT
6000 ml. 20 g. 25 ml. (Hıyarda) 50 g.(Patl) 3 gün. 5 gün. 14 gün. 3 gün

PAMUK YAPRAK KURDU (Spodoptera littoralis) -Kelebeklerin kanat açıklığı 30-40 mm. olup kanatlar gri kahverengi zemin üzerinde açık sarı çizgilidir -GeliĢmiĢ tam larva 45-50 mm. Koyu kahverengi ve siyahımsı kadife görünüĢlüdür. -Kelebekler gündüz kuytu yerlerde saklanır.Gece aktiftirler.

PAMUK YAPRAK KURDU (Gryllotalpa gryllotalpa)

-Larvaları sebzelerin yaprak,çiçek ve meyvelerinde beslenir. -Yaprakları yiyerek elek Ģekline getirirler.

-Meyveleri delerek iç kısmına girerler.

PAMUK YAPRAK KURDU (Gryllotalpa gryllotalpa)

-Meyvedeki delikler kuru ve yüzeysel kalır. -Kalite ve verim kaybına neden olur. -Domates,biber,fasulye,börülce,bamya,lahana,salatalık,kavun,karpuzda görülür.

KÜLTÜREL ÖNLEMLER: Ekim veya dikim usulüne uygun olarak yapılmalı,zamansız ve fazla sulamadan kaçınılmalıdır. KĠMYASAL MÜCADELE: Sebze bahçelerinde 100 betide 1-2 yeni açılmıĢ yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir KULLAN.ĠLAÇLAR
Chlorpyrifos ethyl Malathion 190g/l Malathion 500 g/l Methomyl 360 g/l Endosülfan 360 g/l Teflubenzuran 150 g/l

FORM.
EC EC EC EC EC EC

DEKARA
180 ml. 600 ml. 250 ml. 200 ml. 150 ml. 35 ml.

SON ĠLAÇ.HASAT
7 gün. 7 gün 7 gün. 3 gün. 14 gün. 14 gün.

SEBZELERDE AZOT(N) EKSİKLİĞİ

AZOT(N) : Bitki geliĢmesi için gerekli meta bolizmaları kontrol eden proteinlerin en kri tik yapı taĢlarından biridir. Klorofil molekül lerinde de kullanılmakta ve böylece foto sentezde de anahtar rol oynamaktadır. Azo tun en iyi kaynağı iyi geliĢen vejetatif geliĢ me olup, bikini koyu yeĢil rengi ile de ala kalıdır. Nitrojen eksikliği, bitki geliĢme sin de azalma ve solgun bir yeĢil ya da sarı renkle karakterize edilir. Bu sararma genel likle yaprakların uçlarında baĢlar ve yaprak orta damarına doğru ilerler. Eksiklik çok Ģiddetli olursa, etkilenen alanlar kahverengiye döner ve ölümler görülebilir. Azot bitkilerde hareketli bir element olduğundan dolayı, azot eksikliği ilk olarak yaĢlı yaprak larda görülür. Azot fazlalığında bitkilerin geliĢme dönemi uzar,bitki dokusu gevrekleĢir.

SEBZELERDE DEMİR(Fe) EKSİKLİĞİ
BELĠRTĠLERĠ: Uç gözlerde kayıplar,yeni geliĢmede arazlar,yumuĢak dokulu mey veler, meyvelerde çatlama, meyve Ģek linde bozulma, yaprak yapısında bozuk luk, lastikleĢme, parlama, yaprak larda sarı böleler. PH sı yüksek toprak larda demir olduğu halde bitki tarafından alınamaya bilir.
EKSĠKLĠK NEDENLERĠ: Kumsal toprak lar, azotça zengin topraklar, soğuk ve nemli hava Ģartları ile kurak periyotlar.
Kullanılacak Ġlaçlar Formülasyonu Ağaç BaĢına

Metalik Fe (chelate) FeSO4(Karaboya)% 90-95

WG/SP KR

50-300 g. 300 g.

SEBZELERDE ÇİNKO(Zn) EKSİKLİĞİ

v.akgül

BELĠRTĠLERĠ: Bodur bitkiler,küçük ve kıvrımsı yapraklar,damar aralarında kü çük lekeler halinde sararma sonra nekro za dönüĢür.Zayıf çiçeklenme ve meyve tu tumu, kalitesiz meyve kabuğu,küçük düz meyveler. Protein sentezi ve gövde geliĢ mesinde kendini göstermektedir. Çinko eksikliği demir eksikliğine de yol açar. EKSĠKLĠK NEDENLERĠ:Organik topraklar, PH sı yüksek topraklar,Fosforca zengin topraklar,AĢırı fosfor uygulanan toprak lar,soğuk nemli koĢullar Kullan Ġlaçlar Form. Ağ. BaĢ
Çinko Sülfat % 97+ KR sönmemiĢ k. Metoxyphenol Propan Polimer SP ağaçların yapraklı döneminde l kg+0.5 kg

1 kg+0.5 kg

SEBZELERDE POTASYUM(K) EKSİKLİĞİ

POTASYUM (K): Ana bitki kompenentlerinden biri olarak görülmese de, protein sentezinden bitki su dengesinin ayarlanma sına kadar, bitki geliĢimi için gerekli bir çok fizyolojik iĢlevlerin geniĢ bir yelpazesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Potasyum ek sikliği bitki geliĢmesinde durgunluk ve yap rak kenarlarının sararması veya karar ması ile karakterize edilmektedir. Potasyum da bitki bünyesinde hareketli ol duğu için, ek siklik belirtileri ilk olarak yaĢlı yapraklar da görülür. Potasyum eksikliğinin diğer bir iĢa reti de gövde ve sap kuvvetinin azalması ya da zayıflaması olup, bunlar bir çok proble mi de beraberinde getirmektedir. Örneğin hastalıklara karĢı zayıflama ya da direnci nin azalması ve tek yıllık ya da çok yıllık bit kilerin kıĢa dayanıklılığın azalması gibi durumlar ile karĢılaĢılabilir.

v.akgül

SEBZELERDE MAGNEZYUM(Mg) EKSİKLİĞİ
v.akgül

MAGNEZYUM (Mg):

Bitkilerde klorofilin anahtar yapı taĢla rında biri olup, foto sentezde de kritik bir rol oynamaktadır. Magnezyum ek sikliği yaprak damarları arasında be yaz Ģeritler olarak karakterize edilir. Magnezyum en iyi Ģekilde bu besini içeren bir kireç tarafından sağlanmak tadır.
NEDENLERĠ:

Kumsal topraklar, asidik topraklar Po tasyumca zengin topraklar soğuk ve nemli topraklar.

SEBZELERDE BOR(Br) EKSİKLİĞİ
v.akgül

BOR: Uç gözlerde kayıplar, yeni geliĢmede arazlar, yumuĢak dokulu meyve ler, meyvelerde çatlama, meyve Ģeklin de bozukluklar, yaprak yapısında bozuk luklar, lastikleĢme parlama, yapraklarda sarı bölgeler. Bor noksanlığında büyüme uçları ölür. Çiçeklenme önemli ölçüde geriler. Yapraklar yeĢil kalırken yaprak damarları arasında bir sararma görülür. NEDENLERĠ: Kumsal topraklar, azotça ve kalsiyumca zengin topraklar, soğuk nemli hava Ģart ları, kurak periyotlar

BİTKİLERDE KÜKÜRT(S) EKSİKLİĞİ
KÜKÜRT: Yapraklarda nekrozlar ve erken yaprak dökümleri, genç yap raklarda sarı lekeler. Esas yapraklarında morlaĢma olur. Kükürt hareketli olmadığından yaĢlı yapraklardan ziyade genç yapraklarda görülür. Kükürt eksikliği olan bitkiler genelde sarı ve cılızdır.
v.akgül

NEDENLERĠ: Asidik topraklar, hafif veya kumsal top raklar, düĢük organik maddeli topraklar, havalan ması iyi olmayan topraklardan dolayı oluĢur.

BİTKİLERDE MOLİBDEN(Mo) EKSİKLİĞİ

l

MOLĠBDEN: Yapraklarda kıvrılma, damarlar arasında hafif sararma, bitki ge liĢiminde gerileme görül mektedir. Mo libden ek sikliğinde kıvrılmıĢ, tabaklaĢ mıĢ kenarları solgun yapraklar Ģeklinde kendini gösterir ve bitkiler tohum bağlamayabilir. Molibden eksikliğin de azot eksikliği de görülür. Nedenleri Asit topraklar, PH düĢüklüğü, toprakta organik madde düĢüklüğün den dolayı olmaktadır.

v.akgül

Kalsiyum eksikliği

fosfor eksikliği

Manganez eksikliği

Fizyolojik kuruma (Kavun)

ÇeĢitli fitotoksiteler (Kavun)

Potato Virus Y (PVY)

Tomato Leaf Curl Virus (TLCV

Tomato Leaf Curl Virus (TLCV)

Tomato Mosaic Virus (TMV

Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV

Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV

Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV

l

ZYMV (Kabak sarı mozaik virüsü) Kabak

ZYMV (Kabak sarı mozaik virüsü)

ZYMV (Kabak sarı mozayik virüsü

ZYMV (Kabak sarı mozayik virüsü)

l

CMV (Hıyar mozaik virüsü) Kabak

WMV2 (Karpuz mozaik virüsü)

ZYMV (Kabak sarı mozayik virüsü)

PRSV (Papaya halkalı leke virüsü)

ZYMV

CMV (Hıyar mozaik virüsü)

CTSV (Hıyar çopurluk virüsü)

CMV (Hıyar mozaik virüsü

v.akgül

CGMMV (Hıyar YeĢil benek mozaik virüsü

ZYMV Kabak sarı mozaik virüsü

CTSV

ZYMV

v.akgül

CMV

CTSV (Hıyar çopurluk virüsü)

Kötü iklim koĢulları

ZYMV (Kavun)

v.akgül

Herbisit -(Atrazine ) toksitesi

Herbisit -(Bentazon) toksitesi

Herbisit -(2-4 D ) toksitesi

Herbisit (Glyphosate) )

toksitesi

v.akgül

Herbisit-(Trifularin ) toksitesi

Herbisit-(Paraquat ) toksitesi

Herbisit (Oxyfluorfen ) toksitesi

Ozon toksitesi

AĢırı nemlilik

TozlaĢma bozuklukları

v.akgül

Sarı yaprak Virüsü

Garlic Mosaic Virüs

Küsküt zararı

Don zararı

v.akgül

Herbisit)-paraquat etkisi

Herbisit)- glyphosate zararı

v.akgül

Genetik açılım

Herbisit)- glyphosate zararı

Azot fazlalığı

GüneĢ yanıklığı

v.akgül

Herbisit)- bronoxynil zararı

Herbisit)- glyphosate etkisi

Azot noksanlığı

Kalsiyum (Ca) noksanlığı

v.akgül

Kabarcık ve benek genetik bozukluğu

GrileĢme genetik bozukluğu

l

GüneĢ yanıklığı

SarılaĢma - Ekolojik hata

(Herbisit)- Thriazin etkisi

YetiĢtirme hatası

v.akgül

Yağmur lekesi

YetiĢtirme- Çevresel hata

Kalıcı leke

(Herbisit)- Phenoxy etkisi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful