İŞYERİ YANGIN TALİMATI

AMAÇ : Yangınların oluşmaması için her türlü önlemi almak,olası bir yangında haberleşme ve organizasyonu kurmak bildirmek ve yangın ekiplerinin çalışmalarını belirlemek ve uygulatmak ve tüm bu çalışmalarla olası bir yangında can ve mal kaybını en aza indirmek. KAPSAM: Bu talimat tüm çalışanları kapsar. SORUMLULUK. : Bu talimatın gerektirdiği yangın söndürme,kurtarma,koruma,ilk yardım hazırlıklarını yapmak ,ekipleri kurmak ve tatbikatları yaptırmaktan,araç ve gereçleri planlanan yerlerde hazır vaziyette bulundurmaktan ve bakımlarını yaptırmaktan Genel Müdür ..............................................’ün görevlendirdiği ………………….Müdürü .................................................................. sorumludur. İnsan kaynakları müdürlüğü :bu talimat kapsamında ,işyeri vardiya çalışma düzeni ve personel sayısı da dikkate alınarak yangın ekiplerine seçilen personelin doktor raporu ile onayını alır ve kişilere yazılı bildirim yaparak yapacağı işler hakkında bilgi verir. Yöneticilerin sorumlulukları: Tüm personele ;işyeri yangın tehlikelerinin , yangına karşı alınacak önlemlerin , yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağının ve meydana gelecek olası bir yangında neler yapacağının öğretilmesinden, acil durumlardaki haberleşme ve tahliye sisteminin tanıtılmasından vardiyalara düzenlemelerinde yangın ekiplerine seçilen personelin dağılımının bozulmamasına dikkat edilmesinden, acil durumlarda enerji kesici vana ve şalterlerin , yangın ile ilgili araç,gereç ve malzemelerin yerlerinin gösterilmesinden sorumludur. Yangın söndürme ekibi,ilk yardım ve kurtarma eğitimleri almış personelden seçilen kurtarma ve ilk yardım ve koruma ekiplerine :İş yeri yangın organizasyonu ,ekiplerin görevleri, yangına müdahale araç , gereç ve malzemelerin tanıtımı hortum açma toplama vanaya hortum bağlama, lans kullanımı, basınçlı hortuma kumanda etme, yangına müdahale taktikleri gibi konularda eğitimler verdirilmesinden, ayrıca yılda en az iki defa ihbarlı,ihbarsız yangın senaryoları çerçevesinde uygulamalar yaptırılmasından ,ayrıca tüm personeli kapsayan acil durum kaçış eğitimlerinde ise ;toplanma yerinin, tahliyede kullanılacak haberleşme sisteminin tanıtılmasından,tahliye anında ve sonunda yapılacak işler ve uyulacak kurallar konusunda alışkanlık sağlamak üzere uygulamalar yaptırılmasından sorumludur. Çalışanların sorumlulukları: Tüm personel yangın,kurtarma,ilk yardım vb. eğitimlere katılmaktan,kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmekten ,çalıştığı yerlerdeki yangın tehlikelerini , yangın araç ve gereçlerinin , cinslerini, yangın türlerine göre hangilerini kullanacağını ve acil durumlardaki çıkış yönlerini ve kapılarını ,ihbar butonlarının ve toplanma yerlerini bilmekten , geçit ve koridorların açık tutulmasından, acil çıkış kapılarının, yangın söndürme cihazlarının ve dolaplarının ,elektrik panolarının önlerinin kapatılmamasından , kullanılmış taşınabilir yangın söndürücüleri veya arızalı tüm teçhizatı ilgililere bildirilmesinden sorumludur.

Yangın siren sesini duyan acil durum ekip personelinin hızlı bir şekilde toplanma bölgesine gitmekten , tahliye anonsu yapılmadan yangın organizasyonunda görevli olmayan personelin işlerini bırakmamaktan, ancak her an tahliye işlemine ve yangın söndürme faaliyetlerine katılabilecek gibi hazırlıklı olmaktan sorumludur. TEKLİF VE ÖNERİLER :İşyerimizde çalışanlar işyerimizin İş Sağlığı ve güvenliği ile yangın konularında Kurul başkanlığına yazılı teklif ve önerilerde bulunabilirler. Bu teklif ve öneriler her ay yapılan olağan toplantıda görüşülerek karara bağlanır. Neticesi teklif ve öneri sahibine iletilir. YANGINDAN SAKINMA VE YANGIN ÖNLEMLERİ Yanıcı ve parlayıcı maddelerin stoklanması taşınması ve kullanılmasında güvenlik önlemlerine uyulur. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalarda ateş kullanma izin formu doldurularak iş yapılır. İşyerimizde kullanmak zorunda olduğumuz bir litrenin üzerindeki yanıcı parlayıcı sıvıların kapaklı metal kaplar içinde bulundurulmasına ayrıca varillerden başka kaplara boşaltılmasında statik elektrik tehlikesine karşı topraklanmasına özen gösterilir. Günlük kullanımdan fazla yanıcı parlayıcı sıvılar ambardan alınmaz. Her türlü sınai gazlar ayrı ve özel yerlerde depolanır. Kolaylıkla yanabilen parlayabilen LPG ve buna benzer sıvı ve gazlar yangın yayılması az olan ,havalandırmaya uygun sundurma altında,boş ve dolular ayrı,ayrı olarak depolanır. Sigara içilmez,ateş kullanılmaz gibi uyarı levhaları vardır,etraflarındaki kuru otlar temizlenir, kağıt,bez gibi atıklar bırakılmaz. LPG tüpleri boş ve dolu olarak ayrı ayrı saklanır. İş bitiminde elektrik teçhizatı fişe takılı bırakılmaz,elektrikçinin onayı alınmadan çoklu adaptör kullanılmaz,elektik fişlerini değiştirme gibi işler elektrikçi tarafından yapılır. Kuvvet ve aydınlatma panolarının en az 60 cm yakınına yanıcı malzeme konulmaz. Bacalar,baca kanalları, davlumbazlar, elektrik ve paratoner tesisatı ,topraklamalar,yangın söndürme cihazları ,yangın suyunu sağlayan pompalar,hortum,vana,lans v.b tesisat periyodik kontrol edilir. Bacalar davlumbazlar elektrik ve paratoner tesisatı,yangın söndürme malzemeleri ,ekipmanları periyodik kontrol edilir. Temizlik ve düzene özen gösterilir. Atık malzemeler tasnif edilerek periyodik uzaklaştırılır. Mesai bitiminde kilitlenmesi gereken oda anahtarlarından bir tanesi güvenlik odasındır. Ofislerdeki çöp kutuları ve kül tablaları mesai bitimine yakın temizlenir. Yangında ilk kurtarılacak malzeme etiketi kıymetli evrak dosyalarına yada dolaplarına asılıdır. Kapalı ambarlar mesai saatleri dışında da periyodik olarak kontrol edilir. Kolay ve zor tutuşan maddeler yan yana istiflenmez. Birbirleri ile reaksiyona girebilecek ve tehlike yaratabilecek malzemenin ayrı yerlerde stoklanması yapılır. Aydınlatma armatürleri altlarına ,geçitlere,kapı önlerine istifleme yapılmaz. Ambalaj malzemesi,palet,boş sandık gibi malzemeler yangın önlemleri alınmış bölgelerde depolanır .Malzeme istifleri bir yangın çıktığında çalışmaları engellemeyecek şekildedir. Yangın vanaları ve söndürücüler malzeme ile kapatılmaz. Çatı aralarında parlayıcı,patlayıcı ve her türlü yanıcı madde depolanmaz. Aydınlatmak amacıyla kibrit,çakmak yakılmaz sadece el feneri kullanılır. Yangın malzemelerinin ,yangın istasyonlarının,seyyar-sabit söndürücülerinin önleri geçit,kaçış yolları açık bulundurulur. Yangın araç gereçleri amacı dışında

asla kullanılmaz,yerleri değiştirilmez. Acil çıkış kapıları kilitlenmez. Yasaklanan yerlerde kesinlikle sigara içilmez. Kağıt,bez v.b. malzeme radyatörler,sıcak borular ve yüzeyler üzerine bırakılmaz,radyatör arkalarına yada elektrik ocakları üzerine düşme olasılığı olan raf yada pencere pervazları üzerine konulmaz. Yangın alarmlarında,paniğe kapılmadan ,koşmadan,yangın tahliye planına göre hareket edilir. Kapalı yerlerde çıkan yangınlarda kapı ve pencereleri bilinçsizce açılmaz. Elektrik,akaryakıt yangınlarına su ile müdahale edilmez. Sıvı,gaz yangınlarında öncelikle vanadan akış ,elektrik yangınlarında ise öncelikle enerji kesilir. Sıcak duman,buhar,ve gazlar yukarı doğru çıkacağından gerek yangına müdahalede gerekse tahliyede olabildiğince yere yakın bir pozisyon alınır. Yangın söndürmede yangının kaynağına müdahale edilir. Kalorifer dairesinde ocak çevresine yanıcı malzeme konulmaz. Kalorifer kazan göstergelerine dikkat edilir. Yakım anında ve sonunda akaryakıt sızıntısı olup olmadığına dikkat edilir. Yakıt depolarına boşaltma yapılırken yangından korunma önlemlerinin alınmasına dikkat edilir. Atölyelerde ;Yanmaya müsait üstüpü,paçavra ve diğer atıklar biriktirilmez,yerlere atılmaz. Günlük ihtiyaçtan fazla akaryakıt,kimyevi madde ve sınai gaz depo edilmez. Özellikle parlayıcı ve patlayıcı sıvı ve gazların bulunduğu alanlarda kaynak,kesme gibi ateşli işlerin yapılmaması temel prensiptir. Zorunlu durumlarda ateş izni (Ek.1)ve gerekli önlemleri alındıktan sonra deneyimli personelce bu gibi işlerin yapılması sağlanır. Kaynak ve kesme anında kullanılmak üzere mutlaka bir yangın tüpü kaynakçının yanında olur. YANGIN İHBAR VE SÖNDÜRME ARAÇ/ GEREÇLERİ İşletmemizin çeşitli yerlerinde su ile yangına müdahale etmek üzere yangın vanaları hortumları yangın çeşidine ve yüküne göre konulmuş taşınabilir yangın söndürme cihazları ve yangını haber vermede kullanılan ihbar butonları bulunmaktadır. Yangın anında personelin güvenli yerlere çıkışını sağlayan yolları gösterir acil çıkış levhaları(exıt) vardır. Yangın algılama,ihbar,acil aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin periyodik testleri ve bakımları ,yazılı sözleşme kapsamında 3 aylık , 6 aylık ve yıllık periyotlarda yetkili servislerce yapılmakta, haftalık,aylık bakımlar ise firmamızın bakım servisleri tarafından yapılmaktadır. Yangın güvenlik sistemi içinde bulunan dizel,sprinkler,hidrant ve joker pompalarının periyodik kontrolleri de bakım servisleri tarafından yapılır. Yangın dolap ve hortumlarının periyodik kontrollerinden,yangın söndürme cihazlarının aylık, ayrıca dolum bakım anlaşması yapılan yetkili firma temsilcisi ile birlikte 6 aylık,yıllık bakımları yapmaktan ............................................................... sorumludur. Kullanılan yangın söndürme cihazları kullanım raporu (Ek.2) ile birlikte doluma gönderilmek üzere ........................................................’e bildirilir. YANGINA EKİPLERİNİN KURULMASI VE ÇALIŞMASI Tüm çalışanları kapsayan ,işyeri çalışma saatleri de dikkate alınarak oluşturulan ;yangın söndürme ilk yardım,kurtarma ve koruma ekip listelerine personel görevlendirilir. Bu personele görevleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından tebliğ edilir.

Yangın söndürme ekiplerine ;yanma,yangın,yangın çeşitleri,yangın söndürme malzemeleri ve teknikleri,taşınabilir yangın söndürücü cihazların tanıtımı ve kullanılması,sulu sistem yangın söndürmede hidrant/vana açma,kapama,hortum ekleme,lans bağlama ,hortum kullanma gibi konularda bilgi verilir ve uygulamalar yaptırılır. Ayrıca diğer ekiplere kurtarma teknikleri,ilk yardım konularında bilgiler verilir ve uygulamalar yaptırılır. Tüm bu eğitimler periyodik olarak tekrar edilir. Yangın ekipleri içinde görev dağılımı yapılır. a-Kontrol merkezi Tüm ekiplerinin sevk ve idaresini üstlenen ve bu konuda karalar alan ve uygulayan birimdir. Santral operatöründen aldığı yangın ihbarı üzerine en kısa zamanda................................................................................................toplanır. Yangın anında : Ekiplerin güvenli bir şekilde yangına müdahalesi için teknik,idari kararları alır. Haberleşmenin sağlıklı işletilmesini sağlar. Yangın mahallini düzenli ve açık tutar. Basın ve halkla ilişkileri yürütür. Gerekli malzemeyi temin eder,İtfaiye ve güvenlik kuvvetleri gelinceye kadar yangın söndürme faaliyetleri sevk ve idare eder,geldikten sonra ise görevi onlara devreder,onlara yardımcı olur. Olağan üstü hallerde ;gece vardiyalarında ;yukarıdaki görevleri vardiya amiri/güvenlik amiri v.b yöneticiler yürütür. Bayram tatili gibi genel tatil günlerinde ise güvenlik görevlileri kendilerine verilen talimatlara göre başta mahalli itfaiye olmak üzere ilgililere haber verir. Kontrol Merkezi Amiri ........................................................................................................................... Kontrol Merkezi Komisyon üyeleri (trafik,haberleşme,ikmal) ........................................................................................................................... Yangın Ekipleri lideri : Tüm yangın ekiplerini sevk ve idare eder. İşletmenin yerleşim planını trafik akşını ambar yakıt tankı parlayıcı patlayıcı maddelerin yerini iyi bilmelidir. Yangın ve ilk yardım konusunda bilgili olmalıdır. Yangın sınıfları ve işletmedeki yangın söndürücülerin yerini tiplerini miktarlarını iyi bilir. Emrindeki personele iyi kumanda etmeli normal zamanda onların eğitimlerini sağlamalıdır. Yangın ekiplerini yangın çeşit ve büyüklüğüne göre sevk eder. Yangına giren personelin teçhizatlarını kontrol ederek güvenli şekilde yangına girmelerini sağlar. Acil durum bölgesinden gelen raporlara göre ilave emniyet önlemleri aldırmalıdır. Bölgenin elektrik izolasyonunu sağlar. Yangın söndürülme sonunda patlayıcı gaz kontrolü duman ve su tahliyesi yaptırır. Keşifçi : Yangın yerinden hiçbir şekilde haber alınamadığı durumlarda yangın elbisesi ve hava tüplü maske takmış kurtarma ekibinden bir kişi yangın bölgesine girer. Yangın yerinde insan olup olmadığı yangının cinsi büyüklüğü gibi konularda bilgi edinir. Gerekirse yangına müdahale derler. Lansçı (nozulcu): Duman maskesi takar .Yangın elbisesi giyer. Yangına her türlü müdahale usullerini iyi bilir. Hortumcu: Yangın bölgesine gerekli hortumları açarlar. Hortumların hareketini sağlarlar. Maske takar ve yangın elbisesi giyer. Maske değişim sırasında lansçının görevini yapar. Yangın mahalline söndürme sonucu nöbetçi olarak kalırlar.

Söndürme sonucu hortumların toplanmasından ve her türlü malzemenin sağlam bir şekilde yerine konulmasından sorumludurlar. Vanacı : Hortumun vanaya bağlanmasından ve vananın açılarak su verilmesinden sorumludur. Hortumculara yardım eder. Haberleşmeci : Acil durum ekip amiri ile tüm ekipler ve destek ekipleri(elektrikçi kazancı tesisatçı v.b) arasında haberleşmeyi sağlar. Çeşitli yangın senaryoları hazırlanarak haberli habersiz yangın denemeleri yapılır. Bu denemelerde yangın alarmı ile birlikte tüm ekip personeli önceden belirlenen yangın istasyonlarında toplanır ve kıyafetlerini giyerek ve teçhizatını da alarak ekip amirinden talimat beklerler. Kurtarma ekibinden 2 kişi yangına girme elbisesi giyer,ilk yardım ekibi ilk yardım çantasını ve sedyeyi hazır bulundurur. Aynı şekilde teknik servisten en az 1 kazancı,1 elektrikçi ve 1 tesisatçı görev bölgelerine gider. Talimatlara göre hareket eder. Yangın ekip amiri durum değerlendirmesi yapar, yedek hortum,sis lansı ,taşınabilir yangın söndürme cihazı,kazma ,kürek,balta gibi aletlerin alınması su vanasının açılıp,açılmayacağı,elektriklerin kesilip kesilmeyeceği gibi konularda talimatlar verir. Yangın bölgesindeki ekiplerde görevli personel toplanma bölgesine gitmez,doğrudan ekibe katılır. b-Yangın söndürme ekibi -Çıkan yangınları kontrol altına almak ve kurtarma servisine yardım etmek,Yangın yayılmaması için önlemler almak , Ayrıca su baskını ve tabii afetlerde gerekli önlemleri almakta yine bu ekibin görevleri içindedir. Yangın, söndürme ekibinin görevi itfaiye gelinceye yada yangın tamamen söndürülünceye kadar devam eder -Yangın ihbarı alındığında....................................................................................... toplan ve ekip amiri emrine gir. -Ekip amirinin talimatları doğrultusunda söndürme malzeme ve aracı,koruyucu malzeme(maske,yağmurluk,bel baltası ,miğfer,eldiven,çizme v.b.) kullan. -Söndürme araç ve gereçlerini yangın bölgesine taşıdıktan ve hazır duruma getirdikten sonra hidrant/yangın dolabı vanalarını aç ve hortumlarla gerekli müdahaleyi yap. -Yangın yerine gelirken açık pencere ve kapıları kapatarak hava akımını en aza indir,yol üzerindeki engelleri kaldır,kaçış yollarını daima açık tut. -Püskürttüğün yangın söndürücü malzemeyi alevlerin dibine tut. -Elektrik tesisatına su ile müdahale etme ve öncelikle enerjiyi kes. -Hava akımının geldiği bölgeden yangına müdahale et. -Isı ve dumandan korunmak için eğilerek çalış gerekirse koruyucu maske ve yanmaz elbise kullan. -Kaçış yollarını daima açık tut Tüm çabalara karşın yangın büyüyorsa yada patlayıcı yanıcıların depolandığı bölgeye geliyorsa kendini emniyetli bölüme al. -Yangın tamamen sönmeden kapı ve pencereleri açma,Yangın tamamen söndürülünce kullandığın ekipman ve malzemeyi eksiksiz ve sağlam olarak yerine koy. -Tüm bunları yaparken kendini ve başkalarını tehlikeye atma,

-Ekip amirinden emir almadıkça görev yerini terk etme. Yangın Söndürme Ekibi Amiri ........................................................................................................................... Yangın Söndürme Ekibi Üyeleri
.............................................................................................................................................................................................

c-Kurtarma ekibi Enkaz altında kalanları kurtarmak,kurtarma sırsında yaralılara ilk acil yardımı yapmak,binalarda meydana gelen basit bozuklukları onarmak,tehlikeli olanların desteklendirilmesini sağlamak veya yıkılmasını temin etmek başlıca görevleridir. -Yangın ihbarı alındığında ekip toplanma yerinde(alarm denemeleri yapıldığında belirlenen toplanma yeri) toplan ve ekip amiri emrine gir. -Yangın yerine giderken soğukkanlı ol.(telaş ve heyecana kapılmaz) -Çok gerekli olmadıkça yangın yerine tek başına girme,zorunluluk halinde önlem olarak beline ip bağla,ipin diğer ucuna arkadaşını bağla. -Yangın yerine girerken gerekiyorsa maske,yanmaz elbise gibi koruyucu kullan. Maske yoksa toz,toprak ve karbon zerreciklerini yutmamak için ıslak bir bezle ağzını kapat. -Kazazedeyi kurtarmak için biliyorsan isminle çağır,ıslık çal,dikkatini çekerek kendi yanına getirmeye çalış. Tüm gayretlere rağmen getiremiyorsan o zaman yanına git. -Kurtardığın kazazedeyi ilk yardım ekibine ulaştır. -Diğer ekiplerin çalışmasını güçleştirecek engel ve enkazları kaldır. Tehlikeli yıkıntı ve duvarların yıkılmasını sağla,gerekirse destekle. -Kazazedeyi gömme dolaplar,çıkıntılar,karyola ve masa altları gibi yerlerde ara. -Yanmaya müsait eşyaları pencere kenarında uzaklaştır. -İlk kurtarılması gereken eşyaları öncelikle kapı önüne getir,gerekirse pencereden iple sarkıt. -Kurtarılan kıymetli eşya cihaz ve evrakları koruma ekibine teslim et. -Görev bittikten sonra yapılan işler ve kurtarılanlar hakkında ekip amirine bilgi ver. -Kullandığın ekipman ve malzemeyi eksiksiz ve sağlam olarak yerine koy. Yangın Kurtarma Ekibi Amiri ........................................................................................................................... Yangın Kurtarma Ekibi Üyeleri ........................................................................................................................... d-Koruma ekibi -Yangın ,doğal afet gibi nedenlerle emniyetli bir yere taşınan evrak,malzemelerin korumak,tehlike geçtiğinde bu malzemeleri eski yerine ya da temin edilecek yeni yere taşımak başlıca görevidir. -Yangın ihbarı alındığında ekip toplanma yerinde(alarm denemeleri yapıldığında belirlenen toplanma yeri) toplan ve ekip amiri emrine gir. -Yangından dolayı meydana gelebilecek moral bozucu hareketleri,panik ve kargaşayı önlemeye çalış. -Yanan bina etrafında güvenlik önlemleri al. Hırsızlığa ve yağmacılığa meydan verme. Şüpheli gördüklerini gözetle,gerekirse yakala ve ekip amirine teslim et. -Kurtarılan eşya ve değerli evrakları kontrol ve koruma altına al. -Ekip amirinden aksine bir talimat gelmedikçe görev yerini terk etme.

-Görev bittikten sonra yapılan işler,koruma altına alınan malzeme hakkında ekip amirine bilgi ver. -Ekip amiri ,Güvenlik müdürü/şefidir. Yeterince güvenlik elemanı da ekibe ilave edilir. Yangın Koruma Ekibi Amiri ........................................................................................................................... Yangın Koruma Ekibi Üyeleri ........................................................................................................................... e-İlk yardım ekibi Yangın ,doğal afet ve savaşlarda çeşitli tesirlerle yaralanan veya hastalananlara acil ilk yardım yaparak hayat kurtarmaktır. Diğer görevleri ; hasta,yaralı ve ölenleri kimlik tespiti,eşyalarının sahiplerine teslimi gibi konularda sosyal yardım ekibine yardımcı olmaktır. - Ekip amiri işyeri doktoru veya hemşiresidir. Ayrıca yeterince personel seçilir. -Yangın ihbarı alındığında ekip toplanma yerinde(alarm denemeleri yapıldığında belirlenen toplanma yeri) toplan ve ekip amiri emrine gir. -Hasta ve yaralılar için gerekli ambulans isteğinde bulunmak için en yakın hastahane ile irtibat kur. -Yaralı ve hastaların kimliklerini tespit et. -Ekip amirinden emir almadıkça görev yerini terk etme. Yangın İlkyardım Ekibi Amiri ........................................................................................................................... Yangın İlkyardım Ekibi Üyeleri ........................................................................................................................... YANGIN GÖRÜLDÜĞÜNDE YAPILACAK İŞLER Yangını ilk gören kişinin yapması gerekenler : -Telaşlanmayınız. -Haberleşme sistemleri ile (telefon,,telsiz,alarm butonu,ses v.b.)yangını ilgililere,aksine bir talimat verilmemişse itfaiyeye haber veriniz. -Telefonla haber verirken; kendinizi tanıtınız,yangın yerini belirtiniz,eğer biliyorsanız yanan madde ve yangın boyutu ,kurtarılacak kişi olup olmadığı hakkında da bilgi veriniz. -Eldeki imkanlarla ; taşınabilir yangın söndürücülerle,örtücü malzeme v.b. yangın söndürme çalışmalarını yangın söndürme ekipleri ve/veya itfaiye gelinceye kadar sürdürünüz. Su kullanma talimatı verilmeden kesinlikle kullanmayınız. -Taşınabilir yangın söndürücü cihazlarla yangın söndürmek için: -Y.S.C. ‘nı yerinden alınız. -Taşıma kolundan tutarak yangın yerine getiriniz. -Y.S.C.’nı hafif yana yatırarak valf emniyet pimini çekiniz. -Hortum ,Halokarbon (HA) gazlı veya Kuru Kimyevi Tozlularda (KKT)l uca yakın(hortuma istediğimiz şekilde yön verebilmek için),CO2 gazlılarda ise elinizin(soğuktan) yanmaması için tutamağından tutunuz. -Alev ve dumandan zarar görmeyecek ve yangın söndürme maddesinin bütünüyle yanan madde üzerine boşalmasını sağlayacak şekilde,rüzgarı arkanıza alarak yangına belli bir mesafeden (3-4 m), söndürme bulutu yangının üzerinde oluşacak şekilde başlayınız ve alev küçüldükçe yangına olabildiğince yaklaşınız. -Y.S.C.’nızın tetiğine basınız.

-Yangın söndürme işlemine tabandan ve size en yakın yerinden başlanarak süpürür şekilde devam ediniz. -Tüm bu işlemleri panik yapmadan ,soğukkanlılıkla yapınız. -Yangın kazan dairesinde meydana gelmişse brülör yakıt besleme devrelerini kapatınız. -Mutfakta veya tanklarda meydana gelecek bir yangında öncelikle gaz vanalarını kapatınız. -Elektrik çıkışlı yangınlarında öncelikle akımı kesiniz. YANGIN A(Katı) B(Sıvı) C(Gaz-elektrik) TEKNİK MALZEME Soğutma Su,Kuru Kimyevi Toz(KKT) Boğma Köpük(foam)Kum,toprak,CO2,KKT Kap soğutulur. Gaz vanası CO2.Halokarbon kapatılır.Kap su ile soğutulur. Elektrik enerjisi kesilir. Kimyasal reaksiyon D tozu

D(Metal)

Yangına su ile müdahale etmek gerekiyorsa ; Güvenliğiniz bakımından elektrik yangınlarında ve yangının sıçramasına neden olacağından akaryakıt yangınlarında söndürme amaçlı su kullanılmaz. Akaryakıt ve gaz tanklarını soğutma amaçlı su kullanılır. Yangın dolabından yada hidranttan su alacaksan öncelikle horumu makaradan çekerek boşalt (yarı sert hortumlu sistemlerde kullanılacak kadar açılması yeterlidir). ve katlanmamasına dikkat et,gerekirse ikinci ve ya daha fazla hortumu rakorları vasıtasıyla birbirine ekle. Hortumun bir ucunu su lacağın vanaya ve diğer ucunu ise lansa bağla. Yavaş,yavaş vanayı aç ve lansı alevin alt tabanından sağa sola gezdirerek yangına müdahale et. İçinde basınçlı su bulunan hortuma tek başına hakim olmak zordur. Bu bakımdan en az bir kişiyi yardıma çağır. Tüm bu çalışmaları yaparken kendini ve başkalarını tehlikeye atma. SANTRAL OPERATÖRÜ Yangın ihbarını alan santral personeli anonsla en az üç defa tüm fabrikaya yangını ve yerini duyurur. Kontrol merkezinden gelen talimatlar çerçevesinde tüm birimlere ve itfaiye teşkilatına yangın yeri,yanan madde,kurtarılacak kişi, itfaiyenin hangi yolu kullanacağı v.b konularda bilgi vererek yangın ihbarını yapar. Haberleşmeyi sağlamak için hatları açık tutar. ................................................................................................kararından sonra tahliye ile ilgili olarak tüm çalışanları haberdar eder. Olayla yakından ilgilenerek kontrol merkezi tarafından yerini terk etmek için talimat verilene kadar yerinde bulunur.

SAĞLIK PERSONELİ

İlk yardım ekipleri ile birlikte koordineli çalışır. Yangın yerinde oluşabilecek yaralanmalara karşı ilk müdahalesini yapar. Yaralının en kısa zamanda hastahaneye ulaşmasını sağlar. Gerektiğinde en yakın sağlık kuruluşundan yardım ister.Tıbbi cihaz ve malzemeleri İş güvenliği ve İşçi sağlığı tüzüğünde belirtilen şekilde her zaman eksiksiz ve hatasız olarak bulundurur. Bakımlarını yaptırır. GÜVENLİK PERSONELİ Vardiyalarda ve hafta sonlarında santralin görevini yapar. Bornova itfaiyesini arar. Kısa ve öz konuşur. Oluşabilecek kargaşalığa karşı kapı giriş ve çıkış denetimlerini arttırır. Dış kapıları geçitleri tıkanmalara karşı açık tutar. Yangını Jandarmaya bildirir. Dıştan gelen Jandarma ve itfaiyeye klavuzluk yapar. Fabrikanın önemli plan ve krokilerini dolapta hazır bekletir. Tesisin her türlü güvenliğini sağlamak en önemli görevidir. Tüm giriş-çıkışları kontrol altına alır. İşletmenin tüm mamul,hammadde,yarı mamul ,her türlü eşya ekipman techizat,makine emniyetini sağlar.-Tahliye edilen kısımlara yangın söndürme ekipleri dışında kimsenin girmesini önler.Personel ihtiyacı var ise kontrol merkezinden ,gerekirse polisten yardım ister. GENEL MÜDÜR / FABRİKA MÜDÜRÜ Yangın sinyali alındığında kontrol merkezi toplantı yeri olan..................................................... gelir,buraya toplanan bilgilerden yararlanarak her türlü talimatı verir Gerekli kararları almada kontrol merkezi komisyonuna ,şehir İtfaiyesi başkanına danışır,gerekirse genel alarm ve boşaltma için emir verir. MEKANİK BAKIM SERVİSİ Yangın pompalarının faal olarak çalıştırılmasından yangın havuzunun dolu ve bakımlı olmasından Yangın esnasında oluşabilecek her türlü mekanik arızaya müdahale etmekten (flanş boru valf pompa v.b.) seyyar aydınlatmayı sağlamaktan sorumludur. Yangın yerinden bazı malzemelerin uzaklaştırılması ve yangının yayılmasının engellenmesi amacıyla iş makinalarından faydalanır. Bu nedenle bu makinaların hazır ve bakımlı olmasından sorumludur. LPG ve diğer yanıcı maddeleri açma ve kapama noktalarını iyi bilmelidir. yangın hidrantlarını kontrol eder,yangın söndürme ekip amirinden gelecek bilgiye göre gerekli yerlerin akımını keser,havalandırmaları kapatır,gece yangın bölgesinin aydınlatılmasını sağlar,kazanı devreden çıkarır,yakıt vanalarını kapatır.

ELEKTRİK SERVİSİ Yangın yerinin enerjisini keser. Yangın pompalarının faal olarak çalıştırılmasından sorumludur. Enerji kesilse bile kalabilecek enerjinin toprağa verilmesinden sorumludur. Seyyar aydınlatma sağlamaktan ve aydınlatma yapmaktan sorumludur. Yangın esnasında oluşabilecek her türlü elektrik arızaya müdahale etmekten sorumludur. Çıkabilecek acil durumlara karşı araç ve gereçleri her zaman hazır ve bakımlı çalışır durumda olmasından sorumludur. LPG ve diğer yanıcı maddeleri açma ve kapama noktalarını iyi bilmelidir YANGIN SÖNDÜRME EKİP AMİRİ Yangın söndürme ekip amiri gerekli teçhizatı ve yangın ekibini alarak derhal yangın yerine gider Gerekli gördüğünde havalandırma sistemini, kilit noktadaki LPG vanalarını yangın bölgesinin elektrik devrelerini kapattırır,kazanları devreden çıkartır, su sistemini devreye aldırır,gece yangın bölgesinin aydınlatılmasını sağlar. Yangın söndürme ekibine kullanılacak yangın söndürme malzemeleri ve teknikleri konusunda talimatlar veriri. Gerekirse ekibe koruyucu elbise ve maske kullandırır. Lüzumlu gördüğü hallerde personelin güvenliği açısından ekibini güvenli bölgelere çeker. Genel müdüre yangın söndürme çalışmaları konusunda bilgi verir,alınması gereken kararlar konusunda görüş bildirir. İtfaiye gelene kadar yangına müdahale teknik müdürün sorumluluğundaki yangın söndürme ekibi tarafından yapılır,gerekirse ön büro müdüründen yardımcı ekip konusunda yardım istenir. İtfaiye gelince yangın söndürme işleri ile ilgili tüm yetkiyi devreder. PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ. -Tüm personelinin kayıtlarını hazır bulundurur ve onların tahliye yerinde olup olmadıklarını kontrol emin bir yere nakledecek personeli temin eder. -Yangın ekibinin hareketini engelleyen tüm kapıları açar. -Tahliye emri verildiğinde binanın boşaltılması için gerekli yolların takip edilmesini söyler ve gösterir.Tahliye edilen kısımların kesinlikle boşaltılmış olduğunu denetler. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ -Muhasebe müdürü ,yangın ihbarı verildiğinde kasadaki nakit paranın ve kıymetli evrakın çalınması ve hasar görmesini önleyici önlemleri alır. Genel müdüre rapor eder.Genel Müdürün talimatların bekler. Dosya dolaplarını kilitler, kapılarını kapatır. TÜM ÇALIŞANLAR -Yangın başka bölgede ise:tahliye anonsu yapılmadan kesinlikle hiçbir personel işlerini bırakmamalıdır. Ancak yangın söndürme faaliyetlerine her an katılabilecek gibi hazır bulunmalıdır. -Tahliye kararı verilmişse;yangın ekiplerinde görevli olmayan tüm personel yangın söndürmede görev almak üzere tahliye bölgesinde bekler. Tahliyede dikkat edilecek hususlar : -Çalışma yerini terk ederken kapı ve pencereleri hava akımını azaltmak için kilitlemeden kapatınız. -Çalışma yerini telaşlanmadan terk ediniz ve beraberinizde önemli evrak v.b. almayı unutmayınız. -Çıkış yerine koşmadan ,panik yapmadan ,gereksiz acele yapmadan gidiniz.

-Merdiven ve asansörleri düzenli kullanınız. Sıkışıklığa sebebiyet vermeyiniz.

Telefonlar İtfaiye Elektrik Belediye Polis Sular idaresi

: 110 186 153 155 185

KAYNAK,SICAK İŞLEM İZİN FORMU ...../..../.......... İŞİN YAPILACAĞI TARİH : ................................................................... İŞİN YAPILACAĞI YER :........................................................................ YAPILACAK İŞİN TANIMI :.................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ .................................................................... Bakım Yetkilisi Adı Soyadı/imza Kaynağı yapacak kişi/ müteahhit firma yetkilisi Adı Soyadı/İmza

ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: Çalışma yeri yanıcı maddelerden temizlenmiş midir? .............................................................................................................. Zehirleyici,parlayıcı ve patlayıcı madde durumu? ........................................................................................................ ...... Havalandırma yeterlimidir ? ............................................................... ............................................... İş güvenliği önlemleri alınmış mıdır ? ........................................................................................ ...................... Yangına müdahale edici önlemler alınmış mıdır ? ........................................................................................................... ... İşin yapılacağı yerin bölüm sorumlusu Adı Soyadı/imza İşin bittiği saat Son kontrol saati İş güvenliği mühendisi/uzmanı Adı Soyadı/İmza

:................................. Kaynak sorumlusu -İmza :................................ Güvenlik görevlisi-İmza
(3 saat sonra imzalanacak)

Ek.2 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZ KULLANIM RAPORU Yangın Söndürme Cihazlarının :

Kullanım tarihi :......../........./................ Saati : ............... Numaraları : ....................................................................... Kullanım nedeni : .............................................................. Kullanan kişilerin Adı Soyadı : ............................................ ........................................................................................... Yangın İhbarı : İhbar butonu ile yapıldı/yapılmadı Telefon ile yapıldı/ yapılmadı Yangının oluşmaması için öneriler : ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Vardiya Amiri /sorumlusu (Adı Soyadı /İmza) Not: Bu raporun bir kopyası İnsan kaynakları yöneticisine verilir. Kullanılan yangın söndürme cihazları yeniden doluma gönderilmek üzere malzeme ambarına teslim edilir. AÇIKLAMALAR
Ekiplerde görevlendirilecek personel sayısı:

En çok 30 personel çalışan iş yerlerinde kurulacak ekiplerde 1 ekip başı 1 ekip personeli olmak üzere 2 şer kişi, 30-100 personel çalışan iş yerlerinde kurulacak ekiplerde 1 ekip başı 3 ekip personeli olmak üzere 4 er kişi, 100-200 personel çalışan iş yerlerinde kurulacak ekiplerde 1 ekip başı 7 ekip personeli olmak üzere 8 er kişi, 200 den fazla personel çalışan iş yerlerinde kurulacak ekiplerde 1 ekip başı 10 ekip personeli olmak üzere 11 er kişi görevlendirilmelidir. Ekiplerde görevlendirilecek personel sayıları belirlenirken vardiyada çalışan sayıları dikkate alınmalıdır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful