ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne ANKARA

KONU:20055339 Arama ruhsat numaralı II Grup (Doğaltaş- Mermer) sahası İşletme Projesi Hakkında. Adıma kayıtlı bulunan Kayseri ili sınırları dahilindeki: AR=20055339 ruhsat numaralı (ER=3069660) II. Grup (Doğaltaş – Mermer) ruhsatı sahası için, 3213 sayılı Maden Kanunun 24 maddesinin hükmü gereğince hazırlanan İşletme Projesi ve ilgili evraklar ekte sunulmuştur. Gerekli tetkikin yapılarak tarafımıza II. Grup (Doğaltaş – Mermer) İşletme Ruhsatının ve İğnimbirit Tüf İşletme İzninin 10 yıllık olarak verilmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla Mazhar SAKARYA

ADRES :Alpaslan Mah. Emel Sokak Alpaslan Apt. 4/10 Malikgazi/KAYSERİ Ekleri : 1- 2 Adet İşletme Projesi 2- 2 Adet I. Dönem Arama Faaliyet Raporu 3- 1 Adet Maden Müh.ve Jeo Müh İmza Sirküsü 5- 2 Adet Sahanın Son durumunu gösterir İmalat Haritası Plan Ve Kesitleri 6- 2 Adet Jeoloji Haritası Plan Ve Kesitleri 8- 1 Adet Ruhsat Sahibinin İmza Sirküsü 9- 1 Adet İşletme Ruhsatı Talep Harcı Makbuzu 10- 1 Adet Maden Müh. 1 Adet Jeo. Müh. Oda Kimlik Fotokopileri

KAYSERİ İLİ BÜNYAN İLÇESİ BURHANİYE KÖYÜ AR=20055339 ARAMA RUHSATLI II. GRUP (DOĞALTAŞ-MERMER) SAHASI İÇİN HAZIRLANAN İŞLETME PROJESİ
Halen ev inşaatı, mihrap, minare, şömine, mezar, tarihi bina restorasyonu işlerinde kullanılan ve beyaz renkli Kayseri taşının iç ve dış dekorasyon amaçlı kullanılmasını bu proje ile sağlayacaktır

BÖLÜM-1 RUHSAT BİLGİLERİ:
I.1 Ruhsat Sahasının: İli :Kayseri İlçesi :Bünyan Beldesi :------Köyü :Burhaniye Mevkii :Uzunkaş Ruhsat Numarası :20055339 Arama Ruhsatı Ruhsat Grubu :II. Grup Maden cinsi :(Doğaltaş – Mermer) Arama Ruhsatı 1.2.Ruhsat Sahibinin: Adı Soyadı :Mazhar SAKARYA Adres :Alpaslan Mah. Emel Sokak Alpaslan Apt. 4/10 Melikgazi/KAYSERİ Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :Erciyes V. D=7400012716 Tel, Faks, e-mail, internet adresi :0 352 … … .. (Sabit Tel) 0 … … .. …(Cep) 1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları ve Alanı: Paftalar : Kayseri L 35 b1 Aşağıda ruhsatın kapladığı alanı gösterir koordinatlar verilmiştir; Nokta No 1 2 3 4 Sağa (Y) 07 07 07 07 39 40 40 39 325 325 325 325 Yukarı (X) 43 43 43 43 14 250 142 50 13 250 13 250

Tablo – 1 Ruhsat Alanı Koordinatları

Ruhsat Alanı :100Hk. 1.4 Yer Bulduru Haritası: Açıklama:Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır. Ekte verilmiştir. Proje alanına ; Sivas yolu 15. km. de Malatya-Maraş yolu ile Sivas yol kavşağından Sivas Devlet karayolu istikametindeki karayolundan sarımsaklı köyüne varılır. Buradan ayni yol ile devam edilerek 1350Rk Lale beli aşılmasından sonra sola dönülerek ulaşılabilmektedir. Ruhsat sahasının bulunduğu alan çevresinde yerleşim birimi olmayıp susuz tahıl tarımları yapılmaktadır. Ekilmeyen alanlar ise bahar aylarında küçükbaş hayvan otlatmada kullanılmaktadır. Ruhsat alanı içerisinde ekli haritalarda belirtilen işletme alanının en yakın yerleşim birimi bulunmamaktadır. Burhaniye köyü (3 km.) mesafededir. İşletilmesi planlanan alan genel olarak Kuzey batıya doğru eğimli bir topografyaya sahiptir (Eğim %5-10 arasındadır). 1.5 Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları ve alanı: Açıklama:İşletme izni görünür rezervin ortaya çıkarıldığı alanlar için talep edilecektir. Bu alan işletme ruhsatı ve yapılmış jeolojik harita üzerine gösterilecektir. Nokta No 1 2 3 4 Sağa (Y) 07 07 07 07 39 40 40 39 325 325 325 325 Yukarı (X) 43 43 43 43 14 250 142 50 13 250 13 250

Arazide formasyon sınırını takip eden alandır. Doğaltaş-Mermer İşletme izni alanı:54.71Hk. Üretimin yapılacağı alan aşağıdaki koordinatlarla çevreli alan hazinesi alan olup iş makineler yardımı ile ocak ağzı açılmıştır. Jeoloji haritasında taralı alan olarak işlenmiştir. Nokta No 1 2 3 4 Sağa (Y) 07 07 07 07 39 40 40 39 325 325 325 325 Yukarı (X) 43 43 43 43 14 250 142 50 13 250 13 250

tamamı hazine arazisi olan olan 10hk. alan üretime hazırlanmıştır. Bu alanda sahipli alan olmadığı gibi tamamen tarım dışı bir alanı oluşturmaktadır. Açılan Ocak Koordinatı Y (Sağa) X (Yukarı)

BÖLÜM- II PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 2.1 Kuruluş Yeri: Açıklama:Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir. Proje 3213 Sayılı Maden Kanununda ve bazı kanunlarda değişiklik yapan 5177 sayılı kanun gereği yapılan müracaatımıza verilen bir hak olup yasal işlemleri tamamlanarak ruhsatımın 23.08.2005

tarihinde alınması ile arama faaliyetlerine başlanarak yatırım ve işletmeye geçme çalışmalarına başlanılmıştır. Proje alanına ; Sivas yolu 15. km. de Malatya-Maraş yolu ile Sivas yol kavşağından Sivas Devlet karayolu istikametindeki karayolundan sarımsaklı köyüne varılır. Buradan ayni yol ile devam edilerek 1350Rk Lale beli aşıldıktan sonra sola dönülerek ulaşılabilmektedir. Ruhsat sahasının bulunduğu alan çevresinde yerleşim birimi olmayıp susuz tahıl tarımları yapılmaktadır. Ekilmeyen alanlar ise bahar aylarında küçükbaş hayvan otlatmada kullanılmaktadır. Ruhsat alanı içerisinde ekli haritalarda belirtilen işletme alanının en yakın yerleşim birimi bulunmamaktadır. Burhaniye köyü (3,5 km.) mesafededir. İşletilmesi planlanan alan genel olarak Güney Batıya doğru eğimli bir topografyaya sahiptir (Eğim %5-10 arasındadır 2.2 Projenin Gerekçesi: Açıklama: Ruhsata bağlı üretim ve bu üretimin kullanımı ile ilgili bilgi verilecektir. Ruhsat sahibi saha yakınında bulunan uzunkaş mevkiindeki karayollarına tahsisli bazalt taş ocağında karayollarının açtığı malzeme ihalesi çerçevesinde karayollarının denetim ve kontrolünde madencilik faaliyetleri yapmıştır. Bu nedenle Doğaltaş için gerekli malzeme, makine ve personel hazırdır. Daha önceleri karayolları adına çalışıldığından elde edilen ürünler karayolları standartlarında üretilmiş olup dışarıya şatış yapılmamıştır. 20055339 sayılı arama ruhsatı bu sahanın mücaviri olup ayni fiziksel ve kimyasal özellikleri taşımaktadır. Civar il ve ilçelerin Doğaltaş (Tüf) ihtiyacı olan 5.000m3 nihai malzeme üretilerek satışı gerçekleştirilecektir. Başlıca satış yeri Kayseri – Bünyan Felahiye Özvatan ilçelerindeki inşaat alanlarıdır. 2.3Yatırımın Başlama Tarihi: Açıklama:İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı tarih belirtilecektir. İşletme ruhsatının verilmesi ile işletme projesi verilerine göre faaliyetler başlanacaktır. Arama ruhsatının alınması ile ocak yeri belirlenmesi saha koordinatların arz da belirlenmesi ocak ağzı açımı çalışmaları yapılmıştır. 2.4 Rezerv Bilgileri: Açılama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezervlerin alanları boyutları ve miktarı verilecek üretim kayıpları belirtilecektir.
Sahada yapılan rezerv çalışmaları sonucunda görünür rezerv miktarı ; Rezerv hesaplaması yapılırken, cevher uzanımları tam belli olmadığından, ruhsat alanında yapılan yarmalar ve yüzey verilerine göre tespiti yapılmış olan toplam büyüklüğü 10.030 m 2. olan bir poligon içerisinde cevher devamlılığı varmış şeklinde hesaplamalar yapılmıştır. İşletme faaliyete geçtiğinde cevher devamlılığı ve dolayısı ile rezerv durumu hakkında daha doğru bilgiler elde edilecektir. 100Hektarlık alanın %30 yayılım gösteren ve çalışılan ve açılan ocaktan görüleceği gibi ortalama 2m kalınlığındaki cevherleşmenin %50 ocak verimi ile çalışılabileceği varsayımı ile tesbit edilen görünür rezerv=1.000.000m²*0.30=300.000m²*2m=600.000m³ Sahanın genelindeki Muhtemel Görünür Rezerv:600.000 m3. Arazide görünür rezerv yaklaşık olarak yukarıda hesaplanan şekildedir. İşletme esnasında , gerek blok çıkarılması esnasında çatlaklardan ve altere bölümlerden gerekse istenilen boyutlarda blok elde edilmesi sırasında verilecek fireler göz önüne alındığında yaklaşık olarak % 50 işletme kaybı olabileceği beklenmektedir. Dolayısıyla işletilebilir muhtemel görünür rezerv yukarıda belirtilen boyutlandırmaya göre hesaplanan rezervin % 50 ‘ı olacağı beklenmektedir. İşletilebilir Muhtemel Görünür rezerv : Ortalama Görünür rezerv – İşletme kaybı : 600.000m3 – (600.000m3 x % 50) :300.000m3 buna göre ocak ömrü aşağıdaki şekilde hesaplanabilir; Ocak Ömrü = İşletilebilir Muhtemel Görünür Rezerv/İşletmenin Yıllık İhtiyacı = 300.000/ 5.000= 60 yıldır.

Yapıtaşları konusunda önemli bir rezerv çalışmaları mevcut olmayıp, Türkiye’ nin mevcut jeolojik yapısı ile ilgili olarak tespitler yapılabilir. Rezerv açısından bir sıkıntı yada sınırlama beklenmemektedir. Bu konuda önemle edüt çalışması yapılarak envanter ve kaynak oluşturulmalıdır.

Özellikle yapı sektöründe, çevre düzenlemelerinde kullanılabilecek yapıtaşlarının araştırılarak ekonomiye kazandırılması planlanmalıdır. BÖLÜM-III ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 3.1 Alt Yapı Durumu: Açıklama:Yol, elektrik , su ve iklim durumu belirtilmelidir. Meteorolojik özellikler
Kayseri ilinin çok yerinde bozkır iklimi özellikleri vardır. Burada yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Ancak, ilde dağlık yerler ve bunlar arasında kalmış ovalar ile tekneler bulunduğundan, yüksekliğin verdiği birtakım iklim özellikleri de belirmiştir. Böylece , 1050 - 1100 m. yüksekliğindeki ovaların iklim özellikleriyle 2000 - 3900 m. yüksekliğindeki yüksek dağlık yerler arasında belirgin farklar vardır. Kayseri ovasında sıcaklık 30 dereceyi bulduğu sıralarda , yanındaki Erciyes dağının 3000 m. yükseklerinde sıcaklık 18 - 20 derece kadardır. Öyle ki , bu yüksek dağlık yerlerde ve özellikle Erciyes dağında , kısa süren ve az olan yaz sıcakları karları eritmeye yetmez , yer yer bütün yıl boyunca dağda kalıcı karlar bulunur. Bunlar arasında da buzul alanları görülür. Buna göre , ilde yer yer “ ova iklimi “ , yüksek “yayla iklimi “ ve “dağ iklimi “ vardır. Yüksek dağ ve yaylalarda yazın havalar serindir. Bu nedenle “yaylacılık” halinde davar sürülerinin yazları çukur yerlerden dağlara ve yaylalara çıkmaları , hayvancılıkta önemli yer tutmuştur. Bunun gibi bağcılık da böyle bir hava değişimi ile ilgili olarak uzun süre zorunlu bir gelenek olmuştur. Ayrıca , ilin dağlık yerlerinde yağış tutarı ovalara ve teknelere göre daha çoktur ve buralarda kar yağışları yağmurdan daha fazladır. Kışın , dağlık yerlerde şiddetli tipiler de çok görülen olaylardır. İklim elemanlarının ( sıcaklık , yağış , rüzgarlar ..) değerlerini veren meteoroloji istasyonları çoğunlukla, ovalarımızda kurulmuştur. Bunun için Kayseri ovasındaki istasyonun ( denizden yüksekliği 1093 m.) yararlanılarak iklim özelliklerini belirtmek gerekmektedir ( Tablo-2 ,Tablo-3, Tablo-4 , Tablo-5 , Tablo-6 ,Tablo-7, Tablo-8 , ). beş yıllık verilere göre Kayseri ‘ de ortalama yıllık sıcaklık değeri 10,7 derecedir. Burada Ocak ayı ortalaması -0.28 derece , Nisan ayı ortalaması 9.88 derece , Temmuz ayı ortalaması 22.16 derece , Ekim ayı ortalaması 12.14 derecedir. Aşağıdaki çizelgede Kayseri Meteoroloji istasyonunun son beş yıllık verilerine göre ortalama aylık sıcaklıkları ( santigrat derecesi ) gösterilmişti I II III IV V VI VII VIII IX X 1993 -5.6 -2.1 4.2 10.5 13.6 17.7 21.2 21.5 17.9 12.6 1994 2.9 0.1 5.3 13.6 16.4 19.9 22.8 21.3 21.2 14.5 1995 0.1 3.4 6.5 9.1 16.2 20.2 20.5 22.5 18 10.2 1996 0.8 3.4 4.6 8.5 16.8 18.4 23.9 22.3 17.6 11.1 1997 0.4 -3.2 1.7 7.7 16.4 18.5 22.4 21.1 15.1 12.3 1998 -1.5 -1.6 3.4 12.4 14.8 19.4 23.8 23.5 18.1 12.8 Tablo - 6 ORTALAMA SICAKLIK (C) (Meteoroloji Genel Müdürlüğü ) ı ıı Iıı ıv V Vı Yılı 1993 -0.2 2.9 10.3 16.8 19.6 25.2 1994 8.7 5.0 12.0 21.4 23.7 27.3 1995 6.1 10.5 12.9 15.2 23.4 27.9 1996 5.4 9.2 9.5 14.3 24.2 26.1 1997 6.6 3.2 7.6 14.2 24.0 25.8 Tablo – 7 MAKS. SICAKLIK ORTALAMASI XI 2.2 3.5 2.8 6.3 5.7 8.6 XII 2.5 -3.1 0.8 5.8 1.7 2.4 Xıı 8.9 1.9 4.9 10.2 7.0 ) XII -2.1 -7.4 -2.8 1.7 -2.3 ORT 9.7 11.3 10.9 11.6 10.0 11.3 Yıllık 16.7 18.5 17.8 18.4 17.0 Yıllık 2.4 4.2 3.7 4..6 3.0

Vıı vıı Ix X xı 29.5 29.8 26.9 22.9 8.3 30.3 29.4 30.2 22.6 9.1 27.8 31.0 26.5 18.6 8.8 32.2 30.4 25.4 18.0 15.8 29.8 28.6 23.4 19.2 14.1 (C) (Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Yılı I II III IV V VI VII VIII IX X XI 1993 -10.2 -7.0 -2.6 3.8 7.4 9.2 11.7 12.0 7.5 2.0 -3.2 1994 -1.7 -4.1 -1.1 5.1 7.4 10.2 12.5 11.3 10.8 6.8 -1.0 1995 -4.4 -3.2 0.2 2.6 7.8 11.2 11.7 11.9 8.7 2.5 -2.1 1996 -3.4 -1.8 0.2 2.1 8.1 9.2 13.3 12.8 9.4 4.6 -1.2 1997 -4.6 -8.7 -4.1 1.4 8.0 10.5 12.4 11.8 6.3 6.7 -0.8 Tablo - 8 MİN.SICAKLIK ORTALAMASI (C) (Meteoroloji Genel Müdürlüğü )

Ancak, bu ortalama değerlerin yanında çok farklı olan değerlerde ölçülmüştür: 30 Temmuz 1957 de 40.7 derece , 6 Ocak 1942 de -32.5 derece değerleri bu bakımdan söylenebilir .Burada donlu günlerin sayısı 58 yıllık verilere göre 127.9 dur. Bu günler, güz sonu ile kış ve ilkbahar başlarında toplanmıştır. Yine bu süre içerisinde ölçmelere göre yıllık ortalama yağış değeri Kayseri ‘de, 374.6 mm. kadardır. Çok yağışlı yıllarda bu değerden fazla yağış düşmüştür (1988 de 614.1 mm. gibi) , kurak geçen yıllarda da bu değerin altına inilmiştir(1974 de 268.1 mm. gibi) . Kayseri ‘ de en yağışlı aylar olarak ilkbahar ayları , en az yağışlı aylar olarak Temmuz ve Ağustos olduğu görülmüştür. Aşağıdaki çizelgede Kayseri ‘nin yıllık yağış tutarı ve bunun aylara dağılışı gösterilmiştir. Yılı I II III IV V VI VII VIII IX X XI 1993 24.7 18.9 27.3 60.4 86.8 52.9 20.9 2.3 0.1 1.7 37.0 1994 32.0 27.3 16.5 19.8 29.6 2.3 0.0 6.9 4.8 26.9 55.4 1995 20.8 1.6 47.5 77.2 75.8 33.1 18.3 2.2 4.1 39.6 59.8 1996 11.4 38.2 88.0 34.4 49.0 10.8 20.2 42.6 39.6 0.0 1997 21.1 42.0 32.2 50.8 30.0 59.3 2.8 20.4 35.9 46.5 6.1 1998 42 48.3 34.5 52.8 100.2 69.4 7.5 4.3 0.7 41.7 13.7 Tablo - 9 TOPLAM YAĞIŞ MİKTARI (mm.) (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) XII 31.1 66.4 14.0 66.1 71.5 80.1 Yıllık 364.1 287.9 394.0 400.3 418.6 495.2

İlin ovalar bölümünde kar yağışları Kasımdan Nisan ortasına kadar , aralıklı olarak sürer . Dağlarda ise , kar yağışları daha uzun süre içinde olur, Ekimde ve Mayısta Erciyes dağına kar yağdığı çoğunlukla görülür. Kayseri‘ de çeşitli yönden rüzgarlar esmekle beraber , hakim rüzgâr son beş yıllık ortalama değerlere göre güney - güneybatı yönünden esmektedir. Ara sıra beliren fırtına şeklindeki rüzgarların saatte 100 km. hızla estiği olur Kuzeydoğudan ‘’ Gömeç rüzgarı ‘’ adıyla soğuk bir rüzgar güz sonu ve kışın eser. Erciyes dağından , çevresindeki ovalara ve bu arada Kayseri ‘ ye doğru dağ rüzgarları halinde serin rüzgarlar eser. Bunlar özellikle , dağın eteklerinde ve yamaçlarında ki bağlık yerlerde iyi etkiler yapar, serinletici olur. Aşağıdaki çizelgede hakim rüzgar yönü ve ortalama rüzgar hızı verilmiştir. Yılı 1993 VII N 1.9 1994 NN W 2.2 1995 SSW SSW S SSW SSW SSW1 NN 1.4 1.4 2.5 2.3 1.9 .9 W 2.1 1996 WSW S SSW S SSW NNW NN 1.5 2.2 1.8 2.2 1.6 1.9 W 1.9 1997 S S S S S S NN 1.5 1.4 2.0 2.4 1.7 1.5 W 1.9 1998 S S S S S S S Tablo –10 HAKİM RÜZGAR YÖNÜ ORTALAMA Müdürlüğü ) I SE 1.3 SSW 1.6 II S 1.9 SSW 1.4 III WSW 2.5 WSW 1.8 IV S 2.8 SSW 2.4 V W 1.9 SSW 2.1 VI WSW 1.8 N 2.7 VIII SW 1.9 NN W 2.0 SSW 1.8 IX SW 1.7 SSW 1.7 X SSW 1.3 SSW 1.3 XI SSW 1.4 SSW 1.6 XII SSW 1.2 SSW 1.6 Ort. SSW 1.8 SSW 1.9

WSW WSW WSW WSW SSW 1.7 1.7 1.6 1.1 1.8

NN S SSW SSW SSW SSW W 1.9 1.3 1 1.9 1.7 1.6 NN NNW S S S S W 1.5 1.5 1.3 1.5 1.6 1.6 S S S S S S RÜZGAR HIZI ( m / sn ) (Meteoroloji Genel

Kayseri ili her mevsim yağış almamakla birlikte , yağışlar bahar ve kış aylarında olmaktadır Bu durum bozkır ikliminin etkisinden kaynaklanmaktadır. Aşağıda ortalama nisbi nem yüzde olarak belirtilmiştir. Tablo - 12 ORTALAMA NİSBİ NEM ( % ) Yılı I II III IV V VI 1993 80 72 63 59 72 60 1994 71 74 66 55 54 44 1995 76 67 65 67 61 55 1996 74 70 74 64 56 49 VII 54 46 56 44 VIII 54 48 48 47 IX 48 43 50 52 X 49 58 59 66 XI 67 72 72 63 XII 74 79 77 74 Yıllık 63 58 63 61

1997 73 76 67 64 1998 78 75 67 62 (Meteoroloji Genel Müdürlüğü )

59 70

61 63

46 46

52 45

56 56

70 56

69 70

78 76

64 64

Bir beldenin iklim durumunu en az 30 yıllık meteorolojik hadiselerin ( sıcaklık , yağış , rutubet , rüzgar , güneşleme , bulutluluk , toprak derinliklerindeki sıcaklık , buharlaşma vb . ) ortalama değerleri meydana getirir. Kayseri ilinde step ikliminin özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak , kışları ise soğuk ve karlı geçer. Yıllık sıcaklık ortalaması 10.4 derecedir. Bütün mevsimlerde gece ve gündüz sıcaklık farkları çok fazladır. Senenin Haziran , Temmuz ve Ağustos ayları hariç diğer aylarda zaman zaman gece sıcaklıkları sıfır derece veya sıfırın altına düşerek yer yer erken don olayları görülür. Ortalama olarak ( yıl içinde ) 127.9 don olayı müşahede edilir. Kar yağışları Kasım ayından Nisan sonuna kadar zaman zaman devam eder. Müstesna hallerde Mayıs ayında da kar yağışı tespit edildiği olur. İşletme Sahasındaki Faaliyetlerin Meskun Mahallere ve Karayollarına Olabilecek Etkileri ve Giderilmesine Yönelik Tedbirler

İnceleme alanı çevresi halen boş durumda Özel şahıs ve mülkiyeti hazineye ait olan araziler bulunmaktadır. Özel şahıslarla arazilerinin satışı veya ruhsat sahibininde bu yöre insanı olması nedeniyle kendine ait tarlalarla bu arazi sahipleri arasında takasa gidilecektir. Bu sebepten dolayı meskun mahallere olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Çıkarılan Doğaltaş bloklarının taşınması esnasında 2918 sayılı trafik kanununa göre; hız sınırı, 128. maddesine göre; araçların boyut ve ağırlıklarına, 134. maddesine göre; araçların yükleme kurallarına ve diğer ilgili maddelere uyulacaktır. 3.2 İstihdam Durumu: Açıklama: Maden üretiminde çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre termini konusunda bilgi verilecek. Bölgede özel sektöre ait bir çok konkasör tesisleri bulunmaktadır. Bu ocaklarda yöre halkı çalıştığı için Doğaltaş madenciliğini öğrenmişlerdir. Ancak bu konuda en vasıflı işçiler Kayseri bölgesinden temin edilmektedir. Ayrıca firmanın, yeterli düzeyde yetişmiş elemanı mevcuttur. Yıllık 5.000m3 Doğaltaş(Tüf) üretiminin gerçekleştirilebilmesi için istihsalde ve yardımcı işlerde 10 personel çalışması sağlanmaktadır. Fenni nezaretçi, eskavatör 0peratörü, aşçı, saha işçisi, şoför gibi meslek gruplarından oluşturulmaktadır. İşçiler ekipler halinde organize edilmektedir. Ustalık gerektirmeyen işçiler ise yakın çevreden temin edilmektedir. Yörede uzun süredir Doğaltaş (Tüf) işletmeciliği yapıldığından işçi temininde zorluk çekilmemektedir. İşçilik ve Personel Giderleri: Fenni Nezaretçi 1*12 300 3.600 Operatör 1*7 600 4.200 İşçi 6*7 600 25.200 Aşçı+Bekçi+Şöför 1*7 450 3.150 -------------------------------------------------------Toplam = 36.150YTL. 12 Ay Çalışan Personel İçin: 3.600YTL/yıl 7 Ay Çalışacak Personel İçin : %11 SSK Primi = 36.150 x 1,11 = 40.126YTL/yıl % 2 İşsizlik Primi = 27.995 x 0,02 = 0, 802YTL/yıl TOPLAM = 40.928YTL/yıl 3.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu: Açıklama: Maden sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilecek. Maden sahasında üretimi yapılacak Doğaltaş İğnimbiribit Tüf sınırını Uzunkaş sırtı olarak bilinen alan olan meyilli taşlık hali arazidir. 3.4 Üretim için alınacak izinler

Açıklama: Talep edilen işletme izin alanının bulunduğu yer itibarı ile alması gerekli izinleri belirtecek. Sahada işletmeye elverişli İğnimbirit rezervinin bulunması ve işletme faaliyetine hemen başlanacağından dolayı bu işletme projesi 3213 sayılı maden kanununda değişiklik yapan 5177 sayılı maden kanunun ek form 6 gereğince 10 yıllık işletme ruhsatının alınması amacıyla bu proje hazırlanmış olup iştigal konusu 5.000Tm3/yıl Doğaltaş (Tüf) üretimi ve pazarlanması hedeflenmektedir. Ocağın açıldığı alan Devletin tasarrufunda bulunan taşlık hali arazi olup hazinenin mülkiyetindedir. Söz konusu ruhsat alanı ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesinin yönetmeliğine tabii değildir. İşletme ruhsatı alındıktan sonra üretim faaliyetlerine başlanılacaktır. Ruhsat sahasının 3213 sayılı Maden Kanununun 7. Maddesi gereği izin alınması gereken yerler (orman, belediye mücavir alanı, askeri yasak bölge, sit alanı vb.) ile ilişkisi yoktur. BÖLÜM-IV PROJENİN TEKNİK YÖNÜ 4.1.Maden Yatağı ile ilgili Bilgiler: Açıklama:Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacak. Bu harita cevherleşme ve yatağın yan kayaç ilişkilerini yansıtacak bilgileri içerecektir. Sahadaki cevherleşmeyi gösteren, arama döneminde yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak hazırlanmış uygun sayıda kesit hazırlanacaktır. kesitler Mermer sahaları için tektonik yapı, kırık çatlak sistemleri ve bunların hakim yönleri, tabakalanma, yönlenme vb. yapılar etüt edilerek harita üzerine yansıtılacaktır. Maden yatağının diğer özellikleri verilecektir Erciyes stratovolkanının Erciyes Volkanizması’nın ignimbirit, pomza ve lav çıkaran önemli bir evresi Çömlekçi Volkanitleri adı altında toplanmıştır. Bu volkanitler zaman zaman birbirlerine geçiş göstermekte, alt seviyelerinde piroklastik ürünler yoğun olarak yer alırken zaman içerisinde üst seviyelerde lav akıntıları hakim olmuştur. Aşağıda teker teker anlatılacak olan Başakpınar Tüfleri, Alakuşak İgnimbiritleri, Adacatepe ve Endürlük Lavları bir bütünün parçaları olmaları nedeniyle, Çömlekçi Volkanitleri adı altında toplanmıştır. Aşağıda anlatılacağı üzere, Çömlekçi Volkanitleri 1.1 my. İle 0.9 my. arasında bir dönemde oluşmuşlardır. Birim sarı, beyaz, gri, pembe, kahverengi renkli, yer yer içersinde pomza ve volkanik materyal, yer yer de pomza seviyesi içeren tüfler olarak gözlenmektedir. K35-d1 paftasında Reşadiye Köyü ile Başakpınar Köyü civarında, K35-d2 paftasında Kuruköprü Köyü, Çatakdere Köyü civarında, K35-d3 paftasında Yazyurdu Köyü ile Ardıç köyleri civarında, yer yer Kayseri ova düzlüğünde yayılım göstermektedir. Tip Kesit ve Tipik Yerler Çalışma alanı içinde birimin en iyi gözlendiği yer L35-a2 paftasında Alakuşak kuzeyinde Yukarı Dere içidir. Kayasal Özellikler Burhaniye Tüfü sarı, beyaz, gri, pembe, kahverengi renkli, yer yer içersinde pomza ve volkanik materyal, yer yer de pomza seviyesi içeren tüfler olarak gözlenmektedir. Beyaz renkli tüf, pomza çakıllı ve bloklu tüf, pomza taneli beyaz-pembe renkli tüf, çapraz katmanlı tüf, pomza taneli sarıkırmızı renkli tüf, pomzalı beyaz renkli tüf, beyaz-gri siyah renkli ince taneli tüf olarak Pomza çakıll tüf, beyaz-gri renkli tutturulmuş kumtaşı, yer yer pomza seviyeli kırmızı-pembe renkli tüf, en üstte ise yer yer paralel katmanlı siyah-gri renkli tüf olarak izlenir. Dokanak İlişkileri

Birim çalışma alanı içinde Valibaba İgnimbiriti üzerinde uyumlu olarak bulunmakta, üzerine ise uyumlu olarak Alakuşak İgnimbiriti gelmektedir. Kalınlık Birimin kalınlığı değişken olup, yer yer 20 m.’ye kadar çıkabilmektedir. Yaş Birime yaş verebilecek herhangi bir bulguyoktur. Ancak Başakpınar Tüfü, Alakuşak İgnimbiriti’nin altında bulunması ve Valibaba İgnimbiriti’nin de üzerinde yer alması nedeniyle Alt Pleyistosen yaşta olmalıdır. Birim volkanik aktivitenin çeşitli dönemlerinde havadan döküntü (ash fall) şeklinde depolanmıştır. 4.2 Numune Alma İşlemleri: Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları veril)Cevherin Özellikleri :

e) Cevherli Zonun Boyutları: Sahanın ortasından geçen uzunkaş sırtı tamamen iğnimbirit ile kaplı olduğu görülmektedir. f) Cevherli Zonun Doğrultu ve Eğimi: Yatay bir tabakalanma görülmektedir.

4.3 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri: Açıklama: Ruhsat sahasında aramaya yönelik yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün rezerve miktarları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılacaktır. Ülkemizde İğnimbirit Tüf (Doğaltaş) rezervleri için kullanılabilecek çok büyük kaya kütlelerinin varlığından dolayı, uzun yıllar ihtiyaca cevap verebilecek rezervler mevcuttur. Bunun yanı sıra arazi kullanımındaki sınırlar mevcut rezervlerin kullanımını da zorlaştırmaktadır. Kentleşmenin hızla arttığı günümüzde büyük şehirlerin yakın çevrelerinde üretim kısıtlamaları dolayısı ile zaman zaman doğaltaş arzında darboğazlar ortaya çıkmaktadır. Sahanın rezervi bu amaçla sahayla ilgili 1/500 ölçekli topoğrafik haritadan ignimbirit tüf alanları cros alan hesabı ile çıkarılarak ortalama kalınlık hesabı ile hacim bulunmuştur Bazalt da görülen ayrışmalar ve tektonik deformasyona uğramış zonlar nedeniyle rezervin bir bölümü değerlendirmeye alınmamıştır. Yüzeysel ayrışmayla yeni atmosferik olayların etkisiyle bazalt bozulmakta zamanla toprak halini almaktadır. Belirtilen nedenlerle hesaplamalarda jeolojik arızalardan ötürü %30 lik kayıp oranı esas alınmıştır. Taş işletmeciliğinde uygulanan üretim yöntemine bağlı olarak bir miktar kayıp her zaman söz konusudur. Jeolojik özelliği gereğince ülkemizde farklı türde ve özellikte çok geniş yapıtaşı rezervleri bulunmaktadır. Ülke genelini kapsayan yapıtaşı rezervi araştırması yapılamamıştır. Bu nedenle Türkiye’nin yapıtaşı rezervine ilişkin sağlıklı sayısal veriye ulaşmak mümkün değildir. 4.4 İşletme Yöntemi: Açıklama: Projeye konu cevherin işletme yöntemi ve bu yöntemin mevcut görünür rezervin işletilmesine yönelik uygulanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilecektir. Bu bilgiler, basamak yüksekliği, şev açısı, basamak genişliği, galeri kesiti, ayak uzunlukları vb bilgileri içerecektir. Ruhsat süresine uygun olarak yıllara göre cevher üretimi ve hazırlık çalışmalarının ölçekli planları çizilecektir. Üretimde kullanılacak iş makinaları ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir. Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı hazırlanacaktır. Doğaltaş İğnimbirit tüf üretimi genellikle açık işletme yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Üretim, genellikle üretim yerinin topografyasına bağlı olarak tekli veya çoklu basamaklar dizayn edilerek yapılmaktadır. Ocak işletmeciliğinde kullanılan makinalar aşağıdadır. - KOMPRESÖR - EKSKAVATÖR - DAMPERLİ KAMYON - TİTANO Türkiye'de tamamı açık ocak işletmeciliğiyle elde edilmektedir. İdeal açık işletmecilik önce toprak ve bitki örtüsünün kaldırılıp yakın bir yerde depolanması, istihraç sonrası işletilen ocak sahasının tekrar ağaçlandırılması şeklinde olmalıdır. Son yıllarda gelişen malzeme teknolojisine paralel olarak geliştirilen özel kesici uçlar yardımı ile açık ocak işletmelerinde kazı ve yüklemeyi aynı anda yapan, delme-patlatma işlemlerini ortadan kaldıran ve bu nedenle yerleşim birimlerine daha yakın ocak açmayı mümkün kılan makineler ( continous miner) kullanıma sunulmuştur. a) Ürün Standartları: Bina, köprü, baraj, yol parkesi blokaj bordür taşı oto yol balans çatı arduvazı gibi çeşitli inşaat işlerinde kullanılan doğaltaşların seçimi ve değerlendirilmesinde bunların jeolojik özelliklerinin yanı sıra bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin de saptanması gerekmektedir. Bu şekilde ileride oluşabilecek zararlı etkiler önlenmiş olacaktır. Özgül ağırlık porozite su emme birim hacim ağırlık basınç mukavemeti atmosfer etkilerine karşı direnç aşınma, parçalanma, taşıma gücü, şekil ve hacim değiştirme gibi bilinmesi gereken özelliklerdir.

Doğaltaş (İğnimbirit) olarak kullanılan doğal taşların seçimi ve değerlendirmesi için geçici sınır değerler verilmiştir. Doğaltaş (İğnimbirit) işletmeciliğinde açık ocak işletmeciliği bir iki istisna dışında tüm dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır. Doğaltaş(İğnimbirit) üretiminde uygulanan açık ocak işletmeciliği kendine özgüdür. Şöyle ki, diğer ocak işletmelerinde basamak yüksekliği ve şev açısı belli olmakta iken Tüf işletmeciliğinde üretim, taşın yapısına bağlı olarak yapılmakta ve basamak genişliği değişken olmaktadır. Basamak yüksekliği ve genişliği 10’ ar metre olarak seçilmiştir. Ocak genel şev açısı 45 0 ve basamak şev açısı 900 olarak alınmıştır. Ülkemizde ise gelişmiş teknik ve sistemler henüz yeni yeni denenirken sadece kol gücüne dayalı ilkel yöntemler de yavaş yavaş yerini teknolojiye bırakmaktadır. Üretim Miktarı : Yıllık Üretim : 5,000m3 Yoğunluk : 2,7 ton/m3 Tesis yılda 7 ay ayda 25 gün günde 1 vardiya çalışılacaktır. Kepce Seçimi: Kepçe Kapasitesi (m3) = (G x Cm) / (E X 60 dk/h x 6 saat x K) G = Günlük üretim m3/gün Cm = Çevrim katsayısı E = İş verimi faktörü K = Kepçe faktörü Kp = Kepçe kapasitesi Cm = 0,48 dk E = % 75 K = % 70 Kp = (218 x 0,48) / (0,75 x 60 x 0,7) =0,55 m3 Kp = 1,2 m3 kapasiteli 1 adet kepçe seçilmiştir. Kepçenin Saatlik Üretimi Q = q x 60 x E7cm q = kepçenin bir turdaki üretimi (m3) q = q1 x K = 1,2 x % 80 = 0,96 m3 q1 = 1,2 m3 K = Kepçe faktörü ( %80) Q = 0,96 x 60 x 0,75/0,48 = 90 m3 Kepcenin yükleme süresi = 218 m3 / 90 = 2,42 = 3 saat Kepçe kalan zamanda ocak temizliği işini yapacaktır. Kamyon ve kepçe günde 3 saat yılda 200 gün çalışacaktır. 4.5 Planlanan Kullanım Yeri : Yapıtaşları konusunda istatistiksel verilere ulaşmak zordur. Buna ilaveten çeşitlilik de eklenince Pazar boyutunun tespitinde zorluklar yaşanmaktadır. Aynı zamanda kullanım yeri aynı olan mermer sektöründeki gelişmelerden kolayca etkilenmektedir. Sahada üretilecek literatürde Kayseri taşı olarak doğal taşın kullanım alanı inşaat sektörüdür. Çoğunlukla dış kaplama olarak kullanılmakla birlikte iç mimari için de kullanılmaktadır. Cami ve minare yapımında ve tarihi eserlerin restorasyonunda da yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok talep gelen boyutlar; 10 cm x 5 cm x boy serbest 15 cm x 5 cm x boy serbest şeklindedir. Restorasyon işlerinde ise 70 x 30 x ve 20 x 30 x 30 boyutlarındaki taşa ihtiyaç duyulmaktadır.

İnşaat işlerinde kullanılacak taşın ocak başı satış fiyatı 15.000 YTL/m³ civarındadır. Makine Parkı ve Teçhizat Listesi : Doğaltaş İğnimbirit ocak işletmesi ile işletme tesisinde üretim aşamasında kullanılan makine ve teçhizat listeleri aşağıda gerekçe ve teknik hesapları ile verilmiştir. delici matkap, muhtelif el aletlerini sayabiliriz. Makine Adı Sayısı Damperli kamyon 1 Adet Kepce 1 Adet Kompresör 7.2m3/dk hava verimli 12 bar 1 Adet Otomobil (binek) 1 Adet Titano 1 Adet Yatırım, Uygulama ve Termin Planı : Faaliyetler : 2005 Mart İşletme ruhsatının alınması Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Üretim * * * * * Üretim Termin Planı : İklim şartlarının üretim çalışmalarına müsait olduğu pazarın süreklilik arz ettiği her dönemde çalışmalara kesintisiz devam edilmektedir. Tüm işletme dönemi için planlanan aylık üretimler aşağıda verilmiştir. AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM ÜRETİM MİKTARI (m³) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

Yıllık Üretim Miktarı : Doğaltaş (İğimbirit) Ocağı=20055339 ruhsat no.lu sahadan 10 yıllık işletme dönemi boyunca yılda 5.000m3 İğnimbirit üretimi öngörülmektedir. Sonraki yıllarda da aynı üretim miktarı planlanmaktadır. Ancak piyasa koşulları ve İğnimbirit tüfün kalitesinde meydana gelebilecek değişikliklere göre bu oran değişebilecektir. Projenin kapasitesi diğer işletmelerin son yıllardaki üretim ve satışları dikkate alınarak belirlenmiştir. 4.6 Tesislerle ilgili bilgiler: Açıklama:Cevher zenginleştirme tesisleri için metal denge değerlerini gösteren akım şeması ve proses, proses makinaları ve kapasiteleri ile ilgili bilgi verilecektir. Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, cinsi, kullanılacak miktar ve kimyasal hakkında bilgi verilecektir. Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilecektir. İğnimbirit üretimi akım şeması ve gerekli makine donatım listesi aşağıda verilmiştir. İğnimbirit üretimi için kompresör, Titono, kamyon ve kepçe gibi makine, alet ve ekipmanlar ile sosyal tesisler mevcuttur. Şantiye binası, işçi koğuşu, yapılacaktır. 4.7 Çevreye uyum projesi:

Açıklama:Faaliyet sonrası sahada restorasyon planının uygulaması ile ilgili yapılacak işlemler gösterir çizimler ve açıklamalar verilecektir. Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, kimyasal içeren atıklarının bertaraf edilmesi ile ilgili olarak detaylı bilgi verilecektir Kurulacak işletme ÇED Yönetmeliği Ek II’de (Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırması Uygulanacak Faaliyetleri) sıralanan faaliyetler içine girmektedir. Olası Çevre Koruma Önlemleri: -ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlanacak -Çıkacak üretim artıkları (yılda ortalama 1.500 m³) Ocak alanından uzaklaştırılacaktır. -Başka atık yoktur Maden İşletmesinde delme patlatma yapılmayacağından şiddetinde gürültü beklenmemektedir. En yakın yerleşim birimi 3 km mesafedeki Burhaniye köyüdür. Gürültü kaynağı olabilecek bazı iş makinalarının gürültü seviyeleri aşağıda verilmiştir. Gürültü Seviyesi Leq (dBA) Damperli Kamyon 100 Kompresör 115 Kaya Delici Tabancası 125 Yükleyici 115 Yürürlükte bulunan 2872 sayılı Çevre Kanunu Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre ani darbe gürültülerinin (patlatma) üst seviyesinin 140 dB’ i ve gürültü kaynağı olarak şantiye gürültülerinin gündüz en fazla 100 dB seviyesinde olabileceği belirtilmiştir. İşletme sahasının çok yakınında yerleşim birimi bulunmadığından bu gürültülerden sadece çalışanlar etkilenebilecektir. Bu yüzden işçilere başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları verilecektir. Ocakta patlatma sonucunda fırlayan taşlar maksimum 200 m’ye ulaşabilecektir. Bu etki alanı içerisinde yerleşim yeri yoktur. Faaliyet kapsamında yapılacak çalışmalardan; sadece toz oluşumu söz konusudur. Çalışmalardan dolayı oluşabilecek tozun; yoğunluğu, toz yayılım yüksekliği, topografya, bitki örtüsü ve ortalama rüzgar hızı dikkate alındığında az bir yayılım alanı olacağı düşünülmektedir. Toz oluşumundan başka atmosferi kirletecek boyutta faaliyet kapsamında kirletici başka bir işlem yapılmayacaktır. Dolayısı ile hava emisyonu beklenilmemektedir. İşletmede tozlanmayı daha aza indirgemek için ocak alanında ve yollarda hava şartlarına göre sık sık sulama yapılacaktır. Her türlü malzeme naklinde Trafik yasası ile belirlenmiş istiap hadlerine uyulmaktadır. 1475 sayılı İş Kanunu ile 11.07.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 522 ile 523. maddeleri başta olmak üzere ilgili diğer maddelerin öngördüğü tüm emniyet tedbirleri alınarak gerekli ikaz levhaları yerleştirilecektir. Çalışacak personele gerekli kişisel koruyucu malzeme verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır. Bu proje ile devam edecek olan çalışmalar; olumsuz çevresel etkilerin minimize edilerek gerekli tüm tedbirlerin alınmasıyla çevre korunması ve halk sağlığı açısından herhangi bir sorun oluşmadan yürütülecektir. 1. Faaliyet ünitelerinde kullanılacak hammadde ve ara mamüllerin cins ve miktarı : Faaliyet Doğaltaş (İğnimbirit) istihracıdır. Hammadde ve ara mamül kullanılmayacaktır. 2. Faaliyet ünitelerinde üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, kullanılacak üretim yöntemleri ve teknolojiler, proses akım şeması, şema üzerinde kirletici kaynakları(emisyon ve deşarj noktalarının) gösterimi Söz konusu üretim açık ocak işletmeciliği olarak basamak usulü yöntemi ile yapılacaktır. Ocak sahasında basamak yüksekliği 5.8m arasında kullanılan iş makinaların bom uzunluğunu geçmeyecek şekilde dizayn edilecektir. Ocak hazırlandıktan sonra sıra ile aşağıdaki işlemler yapılmaktadır: - Ana ve yardımcı deliklerin açılması - Kesilen kaya kütlesinin hidrolik iticilerle çalışma ufkuna yatırılması Gürültü Kaynakları

- Atıkların çalışma alanından temizlenmesi - Taşıma Faaliyet Doğaltaş Tüf üretimidir. Yapılacak çalışmalardan %30 pasa oluşumu söz konusudur. 5.000 m3 doğaltaş (tüf) üretiminin gerçekleşmesi sağlanacaktır. 3. İşletme aşamasında faaliyet ünitelerinden oluşacak toz yayıcı işlemlerin neler olacağı ve tozun yayılmasına karşı alınacak önlemler : Daha önce belirtildiği gibi, söz konusu ocakta açık kalker ocak işletmeciliği yapılacak ve patlayıcı madde kullanılmaktadır. Üretim sırasında ağırlıklı olarak kuru hava yardımıyla deliklerin delinmesi sırasında ve nakliye işlemlerinde toz oluşumu söz konusu olabilecektir. Faaliyet sırasında çıkacak toz emisyonunun kütlesel debisi aşağıdaki çalışma esasları ve emisyon faktörleri göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Yıllık Üretim Aylık Üretim Günlük Üretim Yıllık Çalışma Süresi Aylık Çalışma Süresi Günlük Çalışma Süresi Günlük Çalışma Saatleri Pasa Miktarı(ocak temizliği) 5.000 m3/yıl 1.000 m3/ay 30m3/gün 7 ay 25 gün 8 saat, 1 vardiya 08.00 – 17.00 3.000m3/yıl

Tesislerin bir yıllık faaliyetiyle oluşacak toz debisi hesaplanırken en kötü şartlar göz önüne alınmış, toz kaynakları aynı anda faaliyet gösteremeyeceğine göre gerçekleşen toz debisi hesaplananın altında olacağı açıktır. - Üretimde (5.000m3) : π x r² x h x t x ў = 3.14 x (0.0125)² x 2 x 26750 = 13,15 kg/gün = 1,66 kg/saat olarak bir hacimde malzeme oluşmaktadır. Ancak delik delme esnasında çıkan malzemenin ancak yarısı toz boyutunda olup, kalan kısım genel olarak kırıklı ufak tanecikler şeklinde olmaktadır. Dolayısıyla üretimde oluşacak toz hacmi 1,66 kg/sa/2 = 0,83 kg/sa olmaktadır. π : 3,14 r : Yarıçap h : Yükseklik t : delik adedi/gün ў : Yoğunluk/m³ - Taşımada : Katsayı x Kamyon Adedi x (Gidiş-Geliş) x Sefer Sayısı x Mesafe (km.) 0,7 x 1 x 4 x 8 x 0,3 = 0,56 kg/gün = 8.4 kg/saat - Yüklemede ve Pasa Yığılmasında : Parçalı malzemelerde emsal 0,01 olarak alınmaktadır. İğnimbirit Tüflerde parçalılık olmamasına karşın en kötü şartlarda kullanılan 0,01 katsayısı alınmıştır. Buna göre ; 100 ton/gün ; 100 x 0,01 = 1 kg/gün Bu hesaplar sonucunda ; Toplam = 0,83 kg/sa + 0,07 kg/sa + 0,375 kg/sa = 1,35 kg/sa kütlesel debi hesap edilmiştir. Bazalt üretim sahasının iç yolları haricinde ana yola bağlantısı olan ek yol stabilize olup, mesafesi 1 km'dir. Bu yolda meydana gelebilecek toz miktarı, kütlesel debi hesabına eklenmeden şu şekilde hesaplanmıştır. (katsayı) x kamyon adedi x (gidiş-geliş) x sefer sayısı x mesafe (km) = 0,7 x 1 x 2 x 1 x 2 = 2.8 kg/gün = 0,35 kg/sa Hava Kalitesi Koruma Yönetmeliği'nin Ek : 21.1 madde, b bendinde verilen tabloda ; normal işletmede ve haftalık işgünlerindeki işletme şartlarında toz emisyonu için 15 kg/h dir. Baca dışındaki yerlerden yayılan emisyonlar bu değerden küçük ise, HKD ve HKKD'nin tespit edilmesine gerek olmadığı hükmü getirilmiştir.

0,912 < 1,5 olduğu için güvenli bölgede kalınmaktadır. Güvenli bölgede kalınmasına karşın Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği'nin 7.madde 5. bölümünde belirlenen: - Ocak alanında Pasa taşınması ve toplanması savurma yapılmadan sağlanmaktadır, - Pasa içerisindeki taş ve toprak birbirinden ayrılacak ve toprak kısmı sulanmaktadır, - Sirkülasyon yolu sulanacak, toz çıkması önlenmektedir. Hakim rüzgar yönüne göre çalışmalardan dolayı oluşacak tozun yayılım yönü çalışma alanının doğusudur. Çalışmalardan dolayı oluşabilecek olan tozun yoğunluğu, toz yayılım yüksekliği, topoğrafya, bitki örtüsü ve ortalama rüzgar hızı dikkate alındığında 10-15 km'lik bir yayılma alanı olacağı düşünülmekte, tarım alanlarına yerüstü su kaynaklarına ve yerleşim bölgelerine herhangi bir etkisinin olmayacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca, ocak aynasında çalışan ocak çalışanlarının çıkan tozdan, rüzgarın esiş yönü ve şiddeti açısından zarar görmeyeceği şekilde ocak tesis edilmiştir. 4. İşletmeyle ilgili tesislerin muhtemel su baskınlarından vb. korunması amacıyla yapılacak taşkın önlemeye yönelik alınacak tedbirler: Faaliyet alanı tepelik bir arazidir. Bu yüzden muhtemel bir su baskını beklenmemektedir. 5. İşletme tesislerin faaliyeti esnasında meydana gelecek örtü-kazı, ekonomik olmayan pasa ve cevherin zenginleştirilmesi ile ortaya çıkabilecek bakiye yığını, curuflar ile ilgili atıkların miktarı ve nasıl bertaraf edileceği ile ilgili işlem ve tedbirler: Sahada İğnimbirit üretimi yapılacak olup, bu üretimin yapılabilmesi için hazırlık çalışmaları sırasında çıkan altere olmuş ve ekonomiklik arz etmeyen çürük kalkerler ile üretim zaiyatları stok sahasında toplanacaktır Söz konusu hafriyat (örtü tabakası) malzemesi işletme sonrası sahanın düzenlenmesinde kullanılacağı için herhangi başka yere atılmayacaktır. Üretimi ve nakliyatı engellemeyecek şekilde ve üretim alanının dışında; yüzey toprağı ve diğer atıkların oluşturduğu pasa ayrı olmak üzere depolanacak; rüzgar ve yağıştan kaynaklanacak erozyondan etkilenmemesi için tedbir alınacaktır. 6. İşletme esnasındaki patlayıcı maddelerin kullanımı, patlatma modeli ve alınacak önlemler: Faaliyet kapsamında örtü tabakasının alınması çalışmalarında, hazırlık çalışmalarında ve iğnimbirit istihracında patlayıcı madde kullanılmayacaktır. 7. İşletme esnasında oluşacak tozlanmaya karşı alınacak tedbirler: Üretim açık ocak işletmeciliği delme patlatma yöntemi ile yapılacaktır. Üretimde oluşacak tozlara karşı çalışanlara koruyucu malzeme verilecektir. 22.10.1984 tarih ve 18553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren maden ve taş ocakları işletmelerinde, tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzük hükümlerine uyulmaktadır. Yukarıda yapılan hesaplamalar neticesinde oluşabilecek maksimum toz debisi güvenli bölgede kalınmasına karşın Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliğinin 7. madde 5. bölümünde belirlenen aşağıdaki önlemler de alınmaktadır: 8. İşletme sahasındaki faaliyetlerin meskun mahallere ve karayollarına olabilecek etkileri ve giderilmesine yönelik tedbirler : Ruhsat sahası Ürgüp yolu üzerindedir günde 30m3İğnimbirit üretimi yapılacaktır ve 20-30 tonluk kamyonlarla günde 3 sefer yapılarak, Karayolları Trafik Yasası'na uygun olarak nakledilmektedir. Nakliyat gündüz yapılacağından ve günde 3 sefer yapılacağından mevcut trafik yüküne önemli bir etkisi olmayacağı düşünülmektedir. Yapılacak üretim ve nakliye çalışmalarında Karayollarınca yapılan tesislere zarar verilmesi durumunda verilen zarar ziyan karşılanmaktadır. 9. Faaliyet ünitelerinde kullanılacak tehlikeli, toksik, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin miktarları ve özellikleri, nerede ve nasıl kullanılacağı: Faaliyet kapsamında, hazırlık ve üretim çalışmalarında ve İğnimbirit Tüf istihracında herhangi bir tehlikeli toksik, patlayıcı ve parlayıcı madde kullanılmayacaktır. 10. İşletme aşamasında kullanılacak yakıtın türü ve miktarı, kimyasal analizleri, yakma işlemleri, emisyon miktarları ve alınacak tedbirler: Faaliyet kapsamında herhangi bir yakma işlemi söz konusu değildir. Ocak çalışmalarında kullanılan iş makinalarında sürekli olarak denetlenen ve niteliği TSE tarafından onanmış benzin istasyonlarında satılan dizel yakıt kullanılacaktır. Eksozdan yayılacak zararlı gazlardan personelin etkilenmemesi için eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 11. İşletme aşamasında yapılacak işlerden dolayı zarar görebilecek flora_fauna türleri (endemik türler, nesli tehlikede vb. proje için seçilen yer ve etki alanında bulunan tür papülasyonlarının etkilenmesi):

Arazi hazırlama ve işletme aşamasında yapılacak çalışmalardan faaliyet alanında bulunan türlerin ağırlıklı olarak hafriyat çalışmalarından toprakta yaşayan bakteriler ve örtü tabakasında gelişmiş bir miktar bitki örtüsü zarar görebilmektedir. Bunlar: Proje sahası içi açık alanlar olup stebin karakteristik türleri Astragalos microcephalus (boz geven), Thymbra spicaate (kara kekik), Agropyron repens (ayrık otu), çayır bitkilerinden Medicago sativa, Avena sativa (yulaf), .subtarrenum (tarla tıfılı) gibi türlerin etkilenmesi söz konusudur. Proje alanında yukarıda adı geçen hayvan türlerinin hafriyat çalışmalarının yanısıra gürültüden de bir miktar etkilenmesi mümkündür. Bu türlerin daha iç bölgelere göç etmesi beklenilmektedir. Alanda ve yakın çevrede gözlenebilen hayvanlar özel habitatlara ihtiyaç duymayan, ülkemizin değişik bölgelerinde farklı habitatlarda yaşayan hayvanlardır. Koruma altına alınan türler proje çalışmalarından etkilenmeyecek olup, türlerin görülmesi halinde zarar verilmemesi için ocak çalışanlarına talimat verilmektedir. 12. Faaliyet için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi ve bu bandın oluşturulması için yapılan çalışmalar: Ruhsat alanı çevresinde 60 m.'lik sağlık koruma bandı oluşturulacak, işyeri ve karolarına izinsiz girilmemesi için uyarı levhaları asılacaktır. 13. İşletme esnasında oluşacak atık suyun (içme ve kullanma suyu sonrası) miktarı ve özellikleri, kullanılacak arıtım teknolojisi ve hangi alıcı ortamlara deşarj edileceği (sintine ve balast suları dahil): İşletmede yıkama, işlemi yapılmaktadır. Bu nedenle büyük ölçüde suya gereksinim yoktur. Üretim sırasında su kullanımının iki amacı vardır: - İşletmede çalışacak personelin içme ve kullanma suyu, - Delme işlemi sırasında soğutma için gerekli olacak su şeklindedir. Her işçinin günlük içme kullanma suyu gereksinimi 0.10 m³ olacağı varsayıldığında, günlük içme ve kullanma suyu: 10 x 0.10 m³. = 1.0 m³ Hesaplanan içme ve kullanma suyunun tamamının atığa dönüşeceği varsayılarak atık sular 2872 sayılı Çevre kanununa bağlı olarak bertaraf edilecektir. Tipik evsel atık su karakterleri aşağıda tablo halinde verilmiştir. Nüfus 10 kişi Kişi başına su kullanımı 200 lt / kişi-gün Günlük atık su debisi 2.0 m³ / gün Birim BOI5 yükü 60 gr / kişi-gün Toplam organik yük 3.6 kg / gün Ph 6-a 14. İşletme esnasında oluşacak katı cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri: Her üretim alanında 10 kişinin çalışacağı planlanmıştır. Kişi başına ortaya çıkan katı atık miktarı günde 0.6 kg. kabul edilirse, oluşacak toplam katı atık miktarı 10 x 0.6 kg. = 6 kg/gün'dür. Bu atıklar hijyenik ve ağzı kapalı bir şekilde depolanacak ve nakliye güzergahında bulunan Benzin İstasyonuna bırakılacaktır. Bu hususta 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı R.G.'de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 18. Madde hükümlerine riayet edilmektedir. Ayrıca ocakta kullanılacak iş makinalarının bakımı neticesinde oluşacak atık madeni yağlarda benzer biçimde kapalı kaplarda toplanarak en yakın benzin istasyonuna verilecek, oradan depolama istasyonuna sağlanacak, böylece toprağa herhangi bir atık yağ sızması sözkonusu olmayacaktır. Bu hususta 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı R.G.'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uyulacaktır. 15.İşletme esnasında faaliyet ünitelerinden kaynaklanacak gürültünün seviyesi ve kontrolü için alınan önlemler: Üretim sırasında kullanılabilecek makineler aşağıda gösterilmiştir: 1 Adet kamyon 85 dBA 1 Adet kompresör 115 dBA 1 Adet kepçe 110 dBA 1 Adet delgi tabancısı 125 dBA Yukarıda belirlenen iş makinelerinin en kötü koşullar altında aynı anda tam gün çalışacağı düşünülerek ortalama eşdeğer gürültü seviyesi, 11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı “Gürültü Kontrol Yönetmeliği”nde belirtilen formül ve esaslara göre şöyle hesaplanmıştır: Atmosferin yapısından kaynaklı olarak belirli mesafelerde gürültü yutuşu söz konusudur. Buna göre atmosferik yutuş: Q = Bağıl nemlilik % 40

f = iletilen sesin frekansı (500_4000 hz) r = kaynaktan olan mesafe Yapılan hesaplamalar neticesinde 30 m. mesafede eş değer gürültü değeri 82-83 dBA arasında değişmektedir. Bulunan değerler 11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Kontrolü Yönetmeliği Madde 11’de belirtilen kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyelerini gösteren Tablo:2 ile karşılaştırılmıştır. Tablo:2 Gürültüye Maruz Kalınan Süre (saat/gün) Maximum Gürültü Seviyesi (dBA) 7.5 80 4 90 2 95 0.5 105 0.25 110 0.125 115 Her iki tablonun karşılaştırılması sonucu kaynaktan 30m. yarıçaplı mesafeden sonra işçilerin gürültüden etkilenmesi söz konusu değildir. Çünkü gürültü seviyesi 30 m.’den sonra 83 dBA’dır. Gürültüyü absorbe eden diğer etkenler de (topografya, sıcaklık, bitki örtüsü, rüzgar yönü vb.) dikkate alındığında reel olarak hesaplanan değerin altına düşmektedir. Gürültüde çalışan personelin etkilenmemesi için, 22.10.1984 tarih ve 18553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde, Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri”ne ilişkin tüzük hükümleri ve iş yerlerinde tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı, gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda işçilere 1475 sayılı İş Kanunu gereğince belirtilen ve yükümlü olunan koruyucu giysiler ile gereçler sağlanarak çalışmaları sağlanmaktadır. Ocakta üretim faaliyetleri sırasında çevresel etkilerin olması doğaldır. Bu etkilerin mümkün olduğu ölçüde en aza indirilmesi amacıyla önlemlerin alınmasına çalışılacaktır. Ocakta toz oluşumunun engellenmesi amacıyla çalıma alanları zaman zaman sulanarak toz oluşumunun önüne geçilmektedir. Çalışma sırasında kullanılan makine ve diğer ekipmanların çıkaracağı ses ve gürültü mümkün olduğu ölçüde azaltılmasına çalışılmaktadır. İşletmede herhangi bir cevher hazırlama tesisi bulunmadığından zararlı bir artık ve çevre kirliliği söz konusu olmayıp alınacak tedbirde yoktur. Ancak üretim aşamasında ortaya çıkan pasalar restorasyon raporunda da belirtildiği gibi ayrı bir yerde depolanacak ve üretimden sonra boşaltılan alana serilecektir. Ruhsat alanından üretilecek tüm ürünler (molozlar dahil) değerlendirilecektir. Faaliyet süresince işletme ve şantiye binasından çıkacak evsel nitelikteki atıkların ve endüstriyel tehlikesiz atıkların toplanması, depolanması ve ber tarafı, 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ‘inde belirtilen ilgili maddelere göre, evsel nitelikli sıvı ve fekal atıkların ber tarafı ise, 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Doğaya serbest deşarj yapılmayacak ve bu konuda 04.09.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 12.3.1989 tarih ve 20106 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği – İdari Usuller Tebliği ve 01.07.1999 tarih ve 23742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca ocakta kullanılacak iş makinalarının bakımı neticesinde oluşacak atık madeni yağlar da benzer biçimde kapalı kaplarda toplanarak ber tarafı temin edilecektir. Böylece herhangi bir atık yağ sızması söz konusu olmayacaktır. Taşocakları, işletme sırasında çevrelerindeki yerleşim alanlarında toz, gürültü ve yer sarsıntısı (vibrasyon) gibi olumsuz etkiler yaratmakta, ayrıca gelişigüzel açılan ocaklar, şehir görüntüsüne oldukça ters düşen görsel olumsuzlukları da beraberlerinde getirmektedirler. Bu ocak kırsal kesimde olması nedeniyle şanslı durumdadır. Taşocaklarının çevresel etkileri 3 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar; 1. Toz 2. Sarsıntı (vibrasyon), gürültü, taş fırlaması 3. Görsel kirlilik

Üretim çalışmaları sırasında bir çok ocakta uzman kişilerin teknik elemanların daimi nezaretçi olarak ocakta bulunmamaları, gelişigüzel, plansız ve fazla miktarda patlayıcı maddenin aynı anda kullanımına neden olmakta, bu ise aşırı miktarda toz, gürültü ve yer sarsıntısı gibi çevresel sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca taş fırlamaları nedeniyle can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Özellikle galeri patlatması yapıldığı durumlarda bu olumsuzluklar katlanarak artmaktadır. Bu işletmede yukarıdaki hususlara uyulmaktadır. Yetersiz makine ve yöntemlerle çalışan bu nevi ocaklarda plansız üretim yapıldığı için 20 m’den başlayıp 200 m’ye varan yükseklikte aynalar oluşmaktadır. Düzensiz ve plansız çalışan bu tür ocaklar çok çirkin bir görüntü oluşturmanın yanında çalışanların iş güvenliği açısından da tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca, maden kanununa göre yapması zorunlu olan üretim sonrası düzenlemeleri (rekültüvasyon), düzgün basamak oluşturmadan çalışan bu tür ocaklarda gerçekleştirmek oldukça zordur Sanayileşme ilerledikçe insanoğlu doğayla daha fazla ilgilenmekte ve bunun zorunlu nedeni olarak yeryüzü ilk durumuna göre oldukça değiştirilmektedir. Özellikle maden işletmeleri gibi belirli bir süre sonunda tamamen kapatılan veya başka kesimde üretime başlayan faaliyet alanları için doğanın eski haline getirilmesi, yani restorasyonu özel bir önem taşımaktadır. İşte bu görüşten Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Başköy civarındaki İğnimbirit Tüf Doğaltaş Ocağı=20055339 sahasında işletme faaliyetinden sonra restorasyonun ne şekilde yapılacağı, bunun için gerekli yatırımın ve harcamaların derecesi bu restorasyon raporunun konusunu oluşturmaktadır. Bahsi geçen İğnimbirit Tüf Doğaltaş Ocağı=20055339 nolu ruhsat sahasında açık işletme madencilik yöntemiyle üretim yapılmaktadır. Doğaltaş (Tüf) üretimi, oluşumu itibariyle sahada açık işletme madencilik yöntemi zorunlu olmaktadır. İşletme esnasında açılan çukurluklar doğanın şeklini bozabilecek, üretim faaliyeti tamamlandığında arazi restorasyonu gerektirecektir. Boşaltma alanları ve işletme çukurları gibi doğayı tahrip edici faaliyette bulunulması zorunlu olsa da sadece ocak girişi ve ocak stok sahası ile sınırlı alan kullanılmaktadır. BÖLÜM –V PROJENİN MALİ BOYUTU 5.1 Düşünülen Finansman Kaynakları: Açıklama:Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir. Ruhsat sahibi yörenin insanı doğaltaş işletmecili tecrübesi mevcuttur. Doğaltaş (Tüf) madenciliği için gerekli her türlü makine ve ekipmanın tamamı ilk başlarda kiralık daha sonra ise öz kaynaklardan karşılanacaktır. 5.2 Üretim Maliyeti: Açıklama:Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır. Değişik kapasitelerde çalışmanın maliyete etkisini incelemek için bu analiz yapılmıştır. Bu analizde amortisman ve faizler hariç olmak üzere yapılmıştır. YSG+YDG BM = K BM = Birim Maliyet = TL/Ton YSG = Yıllık Sabit Giderler K = Kapasite YDG = Birim değişken giderler 11.755 +77.597 BM = -------------------------=17.870YTL 5.000m3 İşletme Dönemi Gelir Gider Tablosu (milyon TL) Değişken Giderler İşçilik ve Personel Gideri (%90)

36.835YTL

Ak.El.Yağ ve Filt.Gideri (%75) İaşe Gideri (%75) Beklenmeyen Giderler (%75) Lastik Giderleri (%75) Tamir Bakım Giderleri (%75) İşletme Malzemesi Gideri (%75) Genel Giderler (%75) İş makineları kirası (%100) TOPLAM Sabit Giderler (S) Ruhsat Harcı (%100) İşçilik ve Personel Giderleri (%10) Ak.El.Yağ ve Filt.Gideri (%25) Tamir-Bakım Giderleri (25)kiralık Makineler İaşe Gideri (%25) Beklenmeyen Giderler (%25) Lastik Giderleri (%25) İşletme Malzemesi Gideri (%25) Genel Giderler (%25) Amortismanlar (%100)Kiralık makineler TOPLAM Birim Üretim Maliyeti Birim Değişken Giderler (D) Cevherin Satış Fiyatı (F) Yıllık Üretim Miktarı (Q) Toplam Yıllık Gelir

11.946YTL 2.000YTL 449YTL 50YTL -------750YTL 477YTL 25.000YTL 77.597YTL 2.091YTL 4.092YTL 3.988YTL -------1.000YTL 150YTL 213YTL 250YTL 159YTL -------11.755YTL 17.870YTL/m3 15 519YTL/m3 20YTL/m3 5.000m3 100.000YTL

5.3 Toplam Yatırım Tutarı: Açıklama:Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir. Bu kapsamda sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi hakkında bilgi verilecektir. İğnimbirit işletmeciliği makineli çalışma gerektirdiğinden dolayı işletmenin ilk yıllarında piyasada yer edinene kadar sabit yatırım yapılmayıp hizmet ve iş makinaları kiralama yolu ile hizmet satın alınacaktır. İşletme Sermayesi: Üretim öncesi stok dönemi =1ay Üretim dönemi Üretim devir süresi Yıllık devir süresi Gerekli İşletme Sermayesi =1 ay = 4 ay = 40.000YTL =20.000YTL Müşteriye Bağlı mal dönemi = 2 ay (vadeli satışlar nedeniyle)

5.4 Pazar ve Satış Fiyatı: Açıklama:Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı belirtilecektir. Özellikle, doğal yapıtaşı üretimi, iç Anadolu ile Batı Anadolu Bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Doğal yapıtaşları sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda küçük işletme ve ocaklar yurt çapına yayılmıştır. Bu sektörün çok dağınık olması mermer sektörü ile girdili olarak çalışması, hem mermer hem de taş ocakları nizamnamesine göre çalışmaların yapılması nedeniyle kesin tespitlerin yapılması imkansız gözükmektedir. Bu nedenle burada tespiti yapılabilen kuruluşların isimleri verilmektedir

Esmad İzmir Bazalt Aldur Naturel Madencilik Taşımpeks Bertaş Fema Ece Mermercilik S. T. L. Şti. Hazar Yapı. S. T. L. Şti. Balcı Madencilik Tic. S. Ltd. Şahin Madencilik Çanmersan Hastaş Gürtaş Surtaş Kartel Doğataş Ankarataş Ülkerler Ayma Madencilik Rutmer Kanatoğlu Yörükbeyi Madencilik Utaş Diabaz Mad. Mer. S. T. A.Ş. Doğaltaşlar Madencilik Betamer Berat Mermer S. Ve T. Ltd. Ş. Ada-Mer Mermer granit iml. .. Kandıra Taş Mermer San. .. Üntaş A.Ş. Diabas Mermercilik ve M. ... Sert-taş Madencilik San. ... Dicle Ticaret

Eskişehir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Muğla İzmir Eskişehir Eskişehir Çan, Çanakkale Kursunlu, Çankırı Gölbaşı, Ankara Gölbaşı, Ankara Gölbaşı, Ankara Gölbaşı, Ankara Gölbaşı, Ankara Gölbaşı, Ankara Gölbaşı, Ankara Çubuk, Ankara Saray, Ankara İşçehisar, Afyon İşçehisar, Afyon Uşak Gemlik İzmir Diyarbakır İstanbul İzmir İstanbul İstanbul Gemlik, Bursa İstanbul Cizre, Şırnak

Yukarıda verilen kuruluşlar dışında, küçük çapta çalışan kişilerinde çok sayıda olduğu düşünülmelidir. Özellikle küçük çaplı üreticiler iç piyasaya yönelik olarak faaliyet göstermektedirler. Örnek olarak Ankara, Gölbaşı’nda atölye bazında irili ufaklı 20 işyeri, Çanakkale Çan yöresinde ise isim bazında çalışan ocaklar ve atölyeler faaliyet halindedir ve İzmir Bergama ilçesi Kozak nahiyesinde pek çok kişi hidrolik kırma makineleri ile evlerinde parke taşı üreterek ihracatçı şirketlere vermektedir. Yurdun değişik yörelerinde faaliyet gösteren ocakların ve işletmelerin varlığı bilinmesine rağmen yeterli bilgiler elde edilememiştir. Yapıtaşı: Yurt dışına yollanan parke taşlarının birim fiyatı parke boyutuna göre liman teslimi olarak 80 DM/ ton ile 100 DM/ton arasında değişmektedir. Bu ürünlerin ocak teslim fiyatı 40-60 DM/ ton dolayındadır. Yerine Geçebilecek Ürünler ve Geri Kazanma Olanakları: Mermer: Mermer uygulamasının yerine geçebilecek belli başlı alternatif malzeme seramik ürünleri, sentetik taş ürünleri ve plastik kaplama malzemeleridir. Mermer ürünlerinin, uygulandığı yapıdan geri kazanılarak bir başka yerde kullanılması çoğu kez mümkün değildir.

Yapıtaşı Gerek parketaşı ve gerekse kaplama taşı olarak kullanılan doğal taşların yerine çimento esaslı kompozit malzemeden üretilen yapay malzemeler geçmektedir. Kilitli parke, boyutlu kaplama elamanı şeklindeki bu yapay ürünler yaygın olarak kullanılmaktadır.Doğal parke taşları geri kazanılarak kullanılabilmektedir. Bunun dışındaki doğal ve yapay malzeme ürünlerinin geri kazanımı mümkün değildir. Bunların ömrü yapı ömrüyle sınırlıdır. Kayseri taşına olan talebin belirlenmesi için detaylı pazar etüdüne ihtiyaç vardır. Yerine ikame edilebilen taşlarla rekabet gücü belirlenecektir. 5.4.1. Talep Analizi ve Pazar: Doğal taş pazarı detaylı olarak aşağıda açıklanmıştır. Kayseri taşı bu piyasada kendine haklı bir yer bulmuştur. Yalnız satış büyüklüğünün tespiti zorluğu nedeniyle proje kapasitesi seçilen makina-donatımın kapasitesi olarak alınmıştır. Proje konusu doğal taşın rekabet edeceği diğer taşlar hakkında bilgi aşağıda verilmiştir. Kayseri taşı satışı için özel bir pazarlama ekibi kurulmalıdır. Her türlü mermer ve inşaat fuarlarında sergilenmektedir. Ayrıca özel uygulama ekipleri hassas uygulamalarda yardımcı olmalıdırlar. Ayrıca reklama önem verilmelidir. Yıllık satış gelirinin % 2’si satış ve pazarlama gideri olarak alınmıştır. Dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeye paralel olarak insanoğlunun hayat ve yaşam anlayışı da değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler insanoğlunu çevre bilinciyle birlikte, daha sakin ve doğal ortamlarda yaşama arzusuna ve özlemine yönlendirmektedir. Son yıllarda ülkemizde de özellikle büyük şehirlerde ve turistik yörelerde, hem yapılarda hem de topluma açık ve kapalı alanlarda doğal taşlar kullanılmaya başlanılmıştır. Öncelikle burada bazı kavramların net olarak tanımlanması gereklidir. “Doğal taş” deyimi ticareti yapılan yada yapılmayan ve doğada olduğu gibi bulunan her türlü kayaçlar için kullanılan çok genel bir tanımdır. “Ticari doğal taşlar” yasal izinle üretilerek işlemeden ve/veya işleyerek yada boyutlandırmadan yada boyutlandırılarak piyasada işlem gören kayaçlar olarak anlaşılmalıdır. Bu tanım altında ticareti yapılan doğal taşların teknik isimleriyle ve kullanım alanları birleştirilerek gruplandırılabilinir. Örneğin mermer, granit, bazalt, tüf, andezit gibi. Daha ileri bir örnek olarak eski yıllardaki mermer anlam ile günümüzdeki mermer anlamı değişmiştir. Bugün parlatılabilen (cilalanabilen) tüm kayaçlar mermer olarak işlem görmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte granit gibi parlatılabilen kayaçlar literatürde hem mermer olarak işlem görmekte hem de sert taş olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle mermerler kendi içinde daha detaylı olarak sınıflandırılmalıdır. Granit, andezit, bazalt v.s. gibi kayaçlar parlatılmış olsun veya olmasın ayrı ayrı ele alınarak kullanım alanları ile birlikte ayrıntıları verilmelidir. “Yapıtaşları” çok genel bir deyim olup yapı sektöründe kullanılan, her türlü kayaçlar anlaşılabilir. Çünkü kireçtaşından tutun mermer ve granite kadar çoğu kayaçlar yapı sektörü için üretilmekte ve ticareti yapılmaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtildiği üzere Yapı Malzemeleri ana başlığı altında Ticari Doğal taşlar alt ana başlığı ile spesifik olarak bir başlık kullanılması uygun olabilir. Bugünkü konumda yapı taşlarını mermerden ayrı tutabilecek husus parlatılmamasıdır. Bu sebeple parlatılmayan doğal kaplama ve döşeme taşları gibi bir başlık uygun görülürse verilebilir. Ya da mermer kapsamı içinde ayrı bir alt başlık dahilinde bu doğal yapıtaşları konusu işlenebilir. Bu da “Mermer ve boyutlandırılmış doğal yapıtaşları” şeklinde düşünülebilir. “Yapıtaşları” deyimiyle parlatılmadan hatta yüzeyleri pürüzlendirilerek değişik boyutlarda sadece elmas disklerle kesilerek yada el aletleri ile şekillendirilerek veya yontularak, yapılarda ve çevre düzenlemelerinde

kullanılan ticari doğal taşlar anlaşılmalıdır. Daha açık ifadelerle yapı temellerinde ve duvarlarında,

dış

kaplamalarında, bahçe duvarlarında, park ve bahçe düzenlemelerinde, kaldırım, yol ve yaya yolu döşemelerinde, tarihi eserlerin restorasyonunda, cami, minare ve peyzaj mimari gibi çalışmalarda kullanılan ticari doğal taşlar anlaşılmalıdır. Ayrıca son yıllarda mermerlerin de yüzeyleri pürüzlendirilerek bu amaçla kullanıldığı da önemle dikkate alınmalıdır. Ülkemizin bu konuda fevkalâde zengin ve çeşitli ticari doğal yapı taşlarına sahip olduğu açık olarak bellidir. Buna anlamak için hemen en yakın tarihi yapılara bakmak yeterlidir. 5.4.2 Uluslararası piyasalardaki spesifikasyonları Madencilik ve taş ocakçılığı için önerilen Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına göre (USSS Rev.3) yapıtaşları metalik olamayan madenler bölümü 14 ve grup 141 olarak tanımlanmaktadır. Buna göre yapıtaşlarının sınıfları şöyledir. Sınıf 141 02 14 100 201 14 100 202 14 100 203 141 003 14 100 301 14 100 302 14 100 303 141 004 14 100 401 14 100 402 14 100 403 141 005 14 100 501 141 006 14 100 601 14 100 602 14 100 603 141 030 141 103 001 Tanım YAPITAŞLARI – Calcareous building stone Tüvenan – Run of mine Kalınlığı 25cm <= olarak kesilmiş yapı taşları Kalınlığı 25cm > olarak bloklar halinde kesilmiş yapı taşları GRANİT- Granite Tuvenan - Run of mine Kalınlığı 25cm <= olarak kesilmiş granit (Granite, merely cut into slabs, 25cm<= thick) Kalınlığı 25cm > olarak bloklar halinde kesilmiş granit (Granite, merely cut into slabs, 25cm> thick) GRE – Sandstone Tuvenan-Run of mine Kalınlığı 25cm <= olarak kesilmiş gre (Sandstone, merely cut into slabs, 25cm<= thick) Kalınlığı 25cm > olarak bloklar halinde kesilmiş gre (Sandstone, merely cut into slabs, 25cm> thick) BAZALTTAŞI – Basalt stone Tuvenan-Run of mine KİREÇTAŞI –Lime stone Tuvenan-Run of mine Ayıklanmış - Separated Kırılmış - Broken KAYAĞANTAŞI – Slate Tuvenan-Run of mine

USSS sınıflamasında yapıtaşları başlığı altında genel olarak verilmekte olup, niteliklerine göre fazla ayrıntı verilmemiştir. Yukarıdaki bazı kayaçlar hem parlatılarak ticareti yapılmakta hem de yapıtaşı olarak da işlem görmektedir (örneğin granit gibi). Bu nedenle yukarıdaki USSS sınıflaması daha geniş olarak (mermer dışında) verilmiştir. Doğal yapıtaşlarının dünya pazarındaki spesifikasyonunu içeren Brüksel Tarife Sınıflaması (G.T.P.İ.) (Brussels Tariff Nomenclature, BTN) aşağıda verilmektedir. Burada Gümrük Tarife İstatistik ve Pozisyon Numarası (G.T.İ.P.) 2515 ile başlayanlar mermer, traverten, su mermerini tanımlarken, 2516 ve 6802 ile başlayanlar ise hem mermer ile ilgili hem de doğal yapıtaşlarını tanımlamaktadır. 25.16 pozisyon no ile belirtilen, volkanik kökenli diğer sert taşlar (syenite, gneiss, trachyte, lav taşı, diabase, diorite, phonolite gibi) ile yontulmaya veya inşaata elverişli olup da 25.15 pozisyonu haricinde kalan kireç taşları (inşaatta kullanılan kireç taşı veya portlant taşı dahil) ve aynı zamanda tabii magnezyum silikatten ibaret olup, 25.15 pozisyonuna girmeyen somaki (serpantine) ve yeşil somaki (ophite) taşlarını da içine almaktadır. Bu pozisyonda yer alan taşlar, 25.15 pozisyonundaki taşlar gibi şekil verilmiş veya işçilik görmüş olabilir. Ancak, bunların kırılarak makadam şekline sokulmuş olanları 25.17 pozisyonuna girmekte ve kaldırım taşları, kaldırım kenar taşları veya döşeme taşları şekline sokulmuş olanları da (sadece yontma veya testere ile kesme suretiyle elde edilmiş olsalar dahi) 68.01 pozisyonunda yer almaktadır. Bazen küçük granite, Belçika graniti veya Flander graniti olarak bilinen ekosinler 25.15 pozisyonuna ve eritilmiş bazalt da 68.15 pozisyonuna dahil bulunmaktadır. Bu pozisyonda yer alan taşların küçük parça ve kırıntıları ile toz halinde olanları 25.17 pozisyonunda yer alır. 68.01 pozisyon, kayağan taşından olanlar hariç umumiyetle kaldırımlarda, kaldırım kenarlarında, döşemelerde vb. gibi yerlerde kullanılacak şekilde hazırlanmış tabii taşları (Kum taşı (gre), granit, porfir vb.) içine almaktadır. G.T.İ.P. 25.16. Tanım Granit, porfir, bazalt, gre, ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar (kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın ; GRANİT: Ham veya kabaca yontulmuş Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş Kalınlığı 25 cm’ yi geçmeyenler Diğerleri

2516.11.00.00.00 2516.12.00.00.00 2516.12.10.00.00 2516.12.90.00.00

GRE 2516.21.00.00.00 Ham veya kabaca yontulmuş 2516.22.00.00.00 Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş. 2516.90.00.00.00 Yontulmaya ve inşaat elverişli diğer taşlar

68.01. 68.02

Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (Kayağan taşından olanlar hariç) Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (Kayağan taşı hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii taşlardan (Kayağan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşardan (Kayağan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüler, küçük parçalar ve tozlar Karolar, küpler ve benzeri eşya (dikdörtgen ve kare şeklinde olsun olmasın)( en geniş yüzleri, bir kenarı 7 cm.den az alan kare içine girebilecek olanlar); suni olarak boyanmış granüler küçük parçalar ve tozlar Kayağan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar Kalkerli taşlardan veya su mermerinden Diğerleri Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ve bunlardan eşya (basitçe kesilmiş veya yontulmuş, yüzeyleri düz ve yassı olanlar) Diğer kalkerli taşlar Granit Diğer taşlar Diğer kalkerli taşlar İşlenmiş Kayağantaşı ve kayağan taşından veya ağlomera kayağan taşından eşya: Çatı veya duvar için olanlar Diğerleri

6802.10

6802.10.00.10.00 6802.10.00.90.11 6802.10.00.90.19

6802.22.00.00.00 6802.23.00.00.00 6802.29.00.00.00

elverişli olsalar bile bu pozisyonda yer alır. Her nevi çakıl taşları ile yol inşaatında kullanılan benzeri şekilsiz taşlar 25.17 pozisyonuna dahil olur. Bu pozisyonda yer alan taşlar el veya makine ile biçilmesi, kabalarının alınması ve şekil verilmesi suretiyle elde edilir. Kaldırım ve kaldırım kenar taşları umumiyetle dikdörtgen (kare dahil) olmakla beraber, döşeme taşları uzunluk ve genişliklerine göre daha ince, kaldırım taşları ise düzgün olmayan küpler halinde veya tepeleri kesilmiş piramitler şeklindedir. Kaldırım kenar taşları düz veya kavisli olabilir, bunların kesitleri normal olarak dikdörtgen (kare hariç) şeklindedir. Kaldırım, kaldırım taşları, döşeme taşları olduğu anlaşılabilecek şekilde sadece biçilmek veya kabaca dört köşe yontulmak suretiyle elde edilen taşlar bu pozisyona dahil olunmaktadır. Keza, bu pozisyonda yer alan taşlar, yontularak veya çekiçle vurularak düzgün şekle sokulmuş, kenarları yuvarlatılmış, yiv ve set açılmış veya yol inşaatında hususiyet arz eden kısımlarda kullanılacak şekilde işlenmiş (su birikintilerinin süzülmesini temin edecek şekilde sokulmuş, vb.) de olabilir. Seramikten mamul döşeme taşları (Fasıl 69) ile betondan veya suni taşlardan kaldırım taşları vb. (68.10 pozisyonu) bu pozisyon haricinde kalmaktadır. 5.4.3. Doğal Yapı Taşları Bu bölümde yapıtaşı olarak kullanılan kayaç ve kayaç grupları kısaca özellikleri ile birlikte verilmektedir. Bazalt : İnce taneli, yoğun, sert, dayanıklı ve koyu renkli (siyah) bir magmatik kayaç olan bazalt gabro grubunun volkanik türüdür. Homojen yapısı nedeniyle düzgün kırılma yüzeyleri vermesi açısından yapıtaşları konusunda özellikle yaya ve yolların döşenmesinde zartaşı olarak üretimi açısından aranan bir kayaçtır. En önemli özelliklerinden biri arazide altıgen prizmalar şeklinde ve sütunlar halinde meydana gelmiş olmasıdır.

Granit : Magmatik kökenli olan granit iri taneliden ince taneli feldspat ve kuvars mineralleri içeren sert bir kayaçtır. Feldspat rengine bağlı olarak değişik renkler alabilmektedir. Mineraller çok büyük olursa pegmatit, çok ince taneli olursa aplit olarak adlandırılır. Yapıtaşı olarak granitlerde orta ve özellikle ince mineral taneli olmasına ilaveten düzgün kırılabilme özelliği aranmaktadır. Yörelere göre farklı özelikler veren granitlerin özellikle gri renkli, ince mineral taneli olanları parke taşı imalatında kullanılmaktadır. İri mineral taneli ve farklı renkli granitler daha çok mermer gibi parlatılarak plakalar şeklinde kullanılmaktadır. Andezit : Volkanik kökenli olan andezit kayaçları renk, doku ve sertlik açısından uygun olan bazı türlerinden parke taşı, döşeme taşı, kaplama taşı ve yapılarda değişik amaçlı olarak mimari tasarımlarda ve tarihi yapılarda kullanılmaktadır. Su emmeyen, suda dağılmayan özelliği, sıkı dokulu ve koyu kırmızı renkli olmasının yanı sıra kırıldığında ve disk kesicilerle kesildiğinde düzgün yüzey veren andezitler, aranan özellikleridir. İç Anadolu Bölgesi (Ankara, Çankırı, Afyon) andezit üretimi yönünden son yıllarda büyük artış göstermiştir. Kumtaşı : Kumtaşı silisli veya kum taneciklerinin çökelmesi ve bunların çimentolanması ile oluşmuş sert bir kayaçtır. Özellikle ince taneli ve gri renkli olan ve silisçe zengin tabakalı kumtaşları parke taşı olarak tercih edilmektedir. Türkiye’deki üretimi küçük ölçekte olup iç piyasaya yöneliktir. Kireçtaşı: Krem veya beyaza yakın renklerdeki kireçtaşlarından hem doğal parke taşı hem de diğer amaçlı yapı taşları üretilmektedir. Parke taşı olarak yurtdışına küçük miktarlarda ihraç edilmektedir. Tüfler : Volkanik küllerin konsolide bir hale gelmesiyle oluşmaktadır. Özellikle volkaniklere bağlı riyolit – dasit türü tüfit kayaçlar ilgi görmektedir. Bünyelerinde serbest olarak kuvars mineralleri bulunabilir. Tüfler sedimanter kayaçlar gibi tabakalanma gösterebilmektedir. Doğal olarak değişik renkteki özellikle beyaz, pembe, sarı-kırmızı desenli ve yeşil renklerin hakim olduğu tüfler üretilmektedir. Kayağan taşı (Kayraktaşı, slate, arduvaz) : Metamorfik bir kayaç olan kayağan taşı, çamurtaşları, silttaşları, şeyller ve volkanik küllerin farklı kompozisyonlarını içerir. Metamorfizma nedeniyle oluşan klivaj yapıları, bu taşların doğal olarak plaka halinde ayrılmasına sebep olur. Çok farklı mineral ve kompozisyonları nedeniyle, değişik renkler ve desenler verebilmektedir. İhraç potansiyeli yüksek olan kayağan taşı çatı kaplamalarında, döşemelerde ve dış kaplamalar ile birlikte peyzaj mimari amaçlı olarak kullanılmaktadır. Diabaz : Sert bir kayaç olan diabaz hem mermer hem de yapıtaşı olarak işlem görmektedir. Ülkemizin değişik yörelerin de diabaz oluşumları (Tokat, Adana, Antalya) Gemlik’ te üretim bulunmaktadır. Yukarıda yaygın olarak bilinen yapıtaşlarına ilaveten siyenit, diorit, gabro, gnays, grovak, şist ve değişik özelliklerde kumtaşları da olabilir. Bunların dışında da yeni yapıtaşlarının ortaya çıkması her zaman mümkündür. Granit, diyorit, siyenit vb. gibi mermer olarak da kullanılabilecek niteliklerdeki magmatik orijinli kayaçlar eski kristalin masiflerle ilgili olarak bulunur. Bazı kıtalarda örneğin; Kuzey Avrupa'da, İsveç, Finlandiya ve Güney Afrika'da olduğu gibi çok geniş alanlarda Granit oluşumlarının bulunduğu jeolojik olarak bilinmesine rağmen sadece sınırlı oranda

bilinmektedir. Siyenit adı ise Mısır'daki Siena'dan gelmekte olup, Piramitler Eski Mısırlılar tarafından siyenitlerden inşaa edilmişlerdir. 5.4.4 Türkiye’ de üretilen doğal yapıtaşları Ülkemizde doğal yapıtaşları tarih boyunca hemen hemen her bölgede üretimi yapılmıştır. Ege bölgesi bu konuda ilk sırayı almaktadır. Ege bölgesinin bu konuda ilk sırayı almasının sebebi limanlara yakın olmasıdır. Yani yurt dışına pazar kolaylığı ve avantajına sahiptir. Bu sebepten doğal taş ve yapıtaşları üretimi ve gelişimi, limanlara yakın bölgelerde daha çok gelişmiştir. Diğer bölgelerdeki üretimler daha çok yakın çevrelere ve iç piyasaya yöneliktir. Türkiye’de doğal yapıtaşları oldukça zengin ve bir o kadar da çeşitlilik arz etmektedir. Doğal yapı taşlarımız çoğunlukla isimlerini bulundukları yöreye göre alırlar. Bazen de renk, görünüm ve teknik ismiyle de anılabilmektedir. Türkiye’de tespit edilebilen ve üretimi yapılan yapıtaşı ocakları aşağıda çıkarılmıştır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ünye taşı Kandra taşı Küfeki taşı Armutlu taşı Kestanbol graniti Çan taşı (desenli yapı taşı) Kayağan taşı Bazaltlar Ünye Kandra İstanbul Gebze Çanakkale Çan Muğla, Bodrum, Denizli İzmir, Diyarbakır, Uşak, Gediz, Muş, Bitlis, İskenderun, Boyabat, Eskişehir, Van, Gemlik Nevşehir Eskişehir Afyon (Sincanlı, Sandıklı, Bolu(Göynük), Eskişehir (Sarıcakaya),

9. Diabaz 10. Nevşehir taşı 11. Kireçtaşı 12. Kumtaşı Ankara (Kalecik) 13. Andezitler Ankara, Çankırı, Afyon, Uşak, Dikili 14. Porsuk taşı Eskişehir 15. Kayseri taşı Kayseri 16. Keşan taşı Keşan 17. Saray taşı Saray 18. Güllük graniti Güllük 19. Narman taşı Erzurum 20. Yeşil tüf Gümüşhane 21. Kırşehir taşı Kırşehir 22. Foça taşı Foça, İzmir 23. Urfa taşı Urfa 24. Sarı kumtaşı Beypazarı, Ankara 25. Bayburt Taşı Bayburt Yukarıda verilen yapıtaşları listelerine fazla tanınmamış ve/veya sadece o yörede az miktarlarda kullanıma açık yapıtaşlarının isim ve yörelerini de ilave etmek mümkündür. Örneğin ülkemizde kırsal kesimin inşa etmekte kullandığı çoğunlukla şekilsiz, boyutlandırılmamış tüvenan kireçtaşları ve tüfler, hemen hemen her bölgede üretilerek temel, duvar, bahçe gibi alanlarda kullanılmaktadır. 5.4.5. Tüketim ve Kullanım Alanları: Yapıtaşlarının kullanım alanları ve tüketimi oldukça geniş alanlara yayılmaktadır. Başlıca tüketim alanı inşaat sektörüdür. Çoğunlukla da dış kaplama olarak kullanılmakla birlikte iç mimari tasarımlarda da

kullanılmaktadır. Binaların dışında park ve bahçe düzenlemeleri ile birlikte anıt gibi büyük öneme sahip projelerde son zamanlarda çok geniş olarak kullanımına yer verilmektedir. Büyük şehirlerimizin plansız ve programsız gelişmeleri ve devamlı beton yığınları şeklindeki görünümleri ve çevre bilincinin de gelişmesiyle beton ağırlıklı seçenekler son yıllarda yerini doğal yapıtaşlarına bırakmaya başlamıştır. Özellikle büyük şehirlerin hayata geçirdikleri toplum yararına kullanılan alanlarda hem doğallık kazandırmak hem de çok dayanıklı olmalarından dolayı tercih edilmektedir ve edilmelidir. Bunların dışında yine minare ve cami gibi yapılarda da yapıtaşları eskiden beri kullanılmış ve yenilerinde de kullanılmaya devam edilmektedir. Özellikle ülkemizin turizm potansiyelinin anlaşılmasıyla birlikte turizm yörelerindeki turizm amaçlı otel, motel, site ve tatil köyleri gibi yatırımlarda doğal yapıtaşlarının kullanımı son yıllarda büyük artışlar göstermiştir. Bu gibi yatırımlarda doğal yapıtaşlarının kullanımı ile daha estetik bir görünüm verilmekle beraber turistlerin daha doğal ortamda tatil tercihlerine katkıda bulunulmaktadır. Turizm ülkesi olan ülkemizin bu yörelerinde doğal yapı taşlarının kullanılmasına önem verilmeli ve projelerde kullanımı zorunlu tutulmalıdır. Bu yörelerde hem doğallığı hem de modern yaşam tarzını ve çevreciliği doğal estetiklik ile birleştirerek harikulade projelerin geliştirilmesi turizme kesinlikle katkı sağlayacağı düşünülmelidir. Türkiye’ de İç Anadolu Bölgesinde yaygın olarak bulunan andezit oluşumları önemli bir yer tutmaktadır. Andezitler kaldırım, bordür, parke taşı, kaplama taşları (yaya yolları, park ve bahçe düzenlemeleri v.d.), merdiven basamakları, istinat duvarları, çeşitli profiller (harpuşta, takoz), tarihi bina ve alanların restorasyonu, kent mobilyaları (Oturma grupları, çiçeklik, çöp kutuları v.d.) ve mezar taşları olarak kullanılmaktadır. Andezitler homojen, solmayan, renkleri ve cilasız, silinmiş, çekiçlenmiş veya kaba yontulmuş yüzey biçimleri ile son on yılda yurtiçi ve yurtdışı doğal taş kullanıcılarının tercihi olan “rustik” tarz, tarihi dokuyu anımsama, pastel ve dingin renk formatıyla birebir uyuşmaktadır. Bu özelliğine atmosferin bozuşturma tesirlerine karşı dayanıklılığı ve ısı-ses izolasyonu sağlama özellikleri eklenince bir çok projede kaplama taş olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bir örnek olarak Ankara’ da bugüne kadar 100 km uzunluğunda andezit bordür ve 300 000 m2’ yi aşan andezit kaldırım taşı döşenmiştir. Bu tercihin en önemli sebepleri arasında yapay beton bordür ve döşemelerin 4-5 yıl gibi süre içersinde atmosferik koşullardan etkilenerek dağılması ve bozulmasının yanı sıra çok sık olarak tamir ihtiyacı gösterilebilir. Halbuki andezit bordür ve kaldırım taşları 60 – 70 yıl süreyle bozulmadan kullanılabilmektedir. Bu nedenle yaya trafiğinin yoğun bölgelerinde andezit gibi dayanıklı doğal yapı taşlarının kullanımı geçen birkaç yıl içinde önemi ve özellikleri anlaşılarak pek çok şehrimizde kullanılmaya başlanmıştır. Andezit doğal yapıtaşı ürünlerini kullanan iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon, Konya, Uşak, Çanakkale sayılabilir. Belediyelerin doğal taşlara yönelmesi ile andezit tüketiminin halen tahmini 500 000 m2/yıl dan önümüzdeki yıllarda iki misline çıkması beklenmektedir. Türkiye’de bazalt tüketimi çok yaygın olmamakla birlikte potansiyel açısından önemli bir parke taşıdır. Özellikle İzmir Bölgesi Aliağa - Çaltıdere Köyü civarında üretilen bazalt parke taşlarının (zar taşları) büyük kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir. Bazalt parke taşları özellikle yol, kaldırım, park ve meydanlarda aşınmaya karşı yüksek mukavemete sahip oldukları için döşeme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Koyu siyah

renkli bazalt parke taşları diğer taşlardan üretilen parke taşları ile desen oluşturacak şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nispeten büyük blok olarak elde edilen yada sökülen bazaltlar dekoratif amaçlı olarak piyasaya verilmektedir. Yoğun olarak granitlerden de özellikle İzmir Bergama, Kozak Aşağıcuma ocakları, Balıkesir, Erdek Ocaklar Köyü ocakları, Eskişehir, Sivrihisar Koçaş Köyü ocakları parke taşı olarak üretim yapmaktadır. Üretim hem yurtdışı hem de yurtiçinde tüketilmektedir. Tüketim daha çok döşeme amaçlı olarak parke, bordür, yaya kaldırımı, park ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmaktadır. Benzer şekilde Ülkemiz de üretilen kumtaşları zartaşı olarak tüketildiği gibi değişik boyutlarda da döşeme ve mimari amaçlı olarak park ve bahçeler de kullanılmaktadır. Arduvaz yada slate olarak da bilinen kayağan taşı bileşimi ve değişik renkli olmalarının yanı sıra kullanım alanları da oldukça geniştir. En çok yapı sektörü ve dekoratif amaçlı olarak çevre düzenlemelerinde kullanılmaktadır. Özellikle ABD ‘de çatı kaplama malzemesi ve doğal dekoratif amaçlı yaygın olarak uygulanmaktadır. Bunların dışında arduvaz tozları dolgu malzemesi, çimentoya katkı malzemesi, ısı yalıtımlı uygulamalarda ve agrega olarak da tüketilmektedir. Bilhassa çatı kaplamalarında kullanılan arduvazların yüzyılı aşkın süre dayandığı belirtilmektedir. Avrupa ve Amerika’da yeşil, siyah ve gri-mavi renkli arduvazlar çatı kaplaması yönünde tercih edilmektedir. Arduvaz, zor aşınan ve atmosferik şartlardan etkilenmeyen özelliği nedeniyle taban döşemelerinin yanı sıra yapılarda ince kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Arduvazların artıkları ise endüstrinin bazı alanlarında katkı ve dolgu malzemesi olarak değerlendirilmektedir. Kuzey Avrupa’da, kaba kırılmış arduvazların bahçe yollarında döşeme amaçlı olarak kullanımı hayli popülerdir. Yukarıdaki tüketim alanlarına ilaveten mineral yünü elde etmede ve çatı kiremitlerini kaplamada da tüketilmektedir. Ülkemizde Kayrak taşı olarak da bilinen arduvazlar Muğla ve Bodrum yöresinde üretimi yapılmaktadır. Yurtdışına da satılan kayrak taşı, yurt içinde dekoratif amaçlı duvar kaplamaları, şömine barbekü, baca, fırın vb. ile yaya, araç yolları döşemelerinde, park ve düzenlemelerinde hem doğal olarak hem de ebatlanmış olarak kullanılmaktadır. Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi turizm yörelerinde çevre düzenlemelerinde dekoratif amaçlı yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki üretilen volkanik tüfler 3-4 kata kadar yığma binaların taşıyıcı olarak duvarlarının oluşturulmasında, cami, minare gibi yapılarda tüketilmektedir. Bahçe duvarları, peysaj mimari çalışmalarda, yaya yolu, park bahçe düzenlemelerinde kullanılmaktadır. Kaplama amaçlı olarak, tuğla, perde beton ve briket duvarların kaplanmasında da kullanılmaktadır. Yapılarda ve bahçelerde değişik amaçlı olarak şömine, barbekü, çiçeklik ve heykel yapımında da tüketilmektedir. Yine Çan taşı yada desenli yapıtaşı olarak bilinen Riyolitik tüf türü olan yapı taşlarının üretimi yöredeki ocaklarda basit tekniklerle yapılarak inşaat sektörüne verilmektedir. Çoğunlukla turizm yörelerinde ve sahil kenarlarında, Çan taşları, yapılara dekoratif amaçla kaplama olarak, şömine, barbekü gibi yerlerde tüketilmektedir. Yöredeki ocaklar iç talebe cevap vermekte zorlanmaktadır. Artık üretim küçük atölyelerde işlenerek vazo, küllük, kalemlik gibi süs eşyası yapımında değerlendirilmektedir ve özellikle de Almanya çok iyi bir pazar olarak yerini almaktadır.

5.4.6 Mevcut Kapasiteler ve Kullanım Oranı Yapıtaşı üreten kişi ve kuruluşların kapasitelerini yükseltmek ve geliştirmek mümkündür. Çoğu yapıtaşları üretim kademlerinde büyük ölçüde kalifiye işçiye ve teknik elemana ihtiyaç olduğu, ayrıca daha ileri mekanizasyon ile geliştirilebileceği ve üretimin arttırılabileceği tahmin edilmektedir. Genellikle açık ocakların küçük olması, az sayıda işçi ve ekipman ile de çalışılması ve mevsimlik çalışma yapılmasıyla kapasite kullanım oranı düşmektedir. Sadece eğitim ve tanıtım ile bu sektörün kullanım oranının birkaç yıl içinde 2-3 misli arttırılabileceği tahmin edilebilir. Son üç dört yılın üretim ve ihracat rakamlarından bu durumu tahmin etmek de mümkündür. Dağınık bir sektör olması, farklı ürünlerin üretilmesi, mermer sektörü ile de iç içe çalışması nedeniyle yaklaşık olarak bile kapasite kullanım oranını belirlemek mümkün değildir. Sektör çoğunlukla arz-talep ilişkisi dahilinde ve pazar durumu dahilinde faaliyetlerini göstermektedir. Doğaltaş (Tüf) rezervleri için kullanılabilecek geniş jeolojik yapıların varlığından dolayı uzun yıllar ihtiyaca cevap verebilecek rezervler mevcuttur. Ülke genelinde oldukça bol ve geniş bir alanda sağlanabildiğinden rezerv konusunda bir sıkıntı söz konusu değildir. Ancak, kullanım alanı nedeni ile birim maliyetlerinin düşük tutulması gerekliliği faydalanabilir rezervi kısıtlamaktadır. Tüketim alanlarından uzakta olan tüfler için nakliye maliyetleri birim maliyetler içerisinde önemli yer tutmaktadır. Tüketim alanlarına uzak olmalarının yanında, arazi kullanımındaki sınırlamalar, çevre koruma sorunları mevcut rezervlerin kullanımını sınırlamaktadır. Kentleşmenin hızlandığı günümüzde büyük şehirlerin yakın çevrelerinde üretim kısıtlamaları dolayısı ile zaman zaman doğaltaş darboğazlar ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde Doğaltaş ocakları ile ilgili yakın zamana kadar çok sağlıklı bilgiler bulunmamakla birlikte devlet istatistik enstitüsü tarafından açıklanan verilere ulaşabilmek söz konusudur. Bunun yanında, genel olarak kullanım alanlarından yola çıkılarak bazı tahminlerde bulunmak mümkündür ki bu şekilde yapılan üretim ve tüketim değerleri gerçek tüketim değerlerini yansıtmaktadır. Ülke genelinde birçok irili ufaklı tesislerin faaliyet gösterdiği bu sektörde, talebe göre kapasite artırımları kısa sürede sağlanabilmektedir. Üretime başlama süresinin kısa olması nedeniyle tesis bazında uzun vadeli planlama yapılmamaktadır. Talebin yoğun olduğu dönemlerde kolay temin edilebilir makine ve ekipmanlar kullanarak üretim artışı gerçekleştirilebilmektedir. Sektör olarak kapasite artırımlarının çok kolay olmasından dolayı mevcut kapasitenin kullanılma oranı yüksektir. 3213 sayılı maden kanunun 14 maddesi gereğince Devlet Hakkı II. Grup madenler için satış fiyatın %2 olarak öngörülmele birlikte mıcır, kaba inşaat, …..yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerininde ocak başı satış tutarının %4 Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde madencilik yapılacağından Devlet hakkı %30 fazlası ile ödenecekti.. İğnimbirit, birim maliyetleri içerisinde nakliyenin büyüklüğünden dolayı, uzak mesafelere nakledilmeleri ekonomik değildir. Bu nedenle dış ticareti söz konusu değildir. Ekonomik olarak kullanılmaları tüketim bölgelerine kısa mesafelerden temin edilmelerine bağlıdır. BÖLÜM –VI İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ 6.1 Yıllık İşletme Gelirleri Açıklama:Madenin satışından elde edilecek yıllık gelirler belirtilmelidir. Doğaltaş (İğnimbirit) fiyatları bölgesel olarak temin edildikleri yere göre değişiklikler göstermektedir. Bu yüzden ocak çıkış fiyatları olarak incelenmeleri gerekmektedir. 2005 yılı Temmuz ayı itibarı ile civar ocakların ortalama ocak çıkış fiyatları aşağıdaki gibidir : Doğaltaş (İğnimbirit) m3: 15YTL/m3 (KDV dahil) Yıllık İşletme Geliri=5.000m3*15YTL=75.000YTL/yıl

6.2 Yıllık İşletme Giderleri: Açıklama:Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik giderleri, yakıt ve yağ giderleri, su giderleri,personel ve işçilik giderleri, bakım ve onarım giderleri, amortismanlar, harç ve teminat , analiz üçretleri, satış masrafları ve diğer giderler) verilecektir. Yıllık Ruhsat Harcı: Projelendirme 10 yıl üzerinden yapıldığı için her yıl Maliye tarafından belirlenerek yayınlanan yıllık ruhsat harcı yatırılmıştır. 2005 yılı için 2.091,6YTL/yıl ruhsat harcı ödenerek makbuz aslı işletme projesi eki olarak sunulmuştur. İşçilik ve Personel Giderleri: Fenni Nezaretçi 1*12 300 3.600 Operatör 1*7 600 4.200 İşçi 6*7 600 25.200 Aşçı+Bekçi+Şöför 1*7 450 3.150 -------------------------------------------------------Toplam = 36.150YTL. 12 Ay Çalışan Personel İçin: 3.600YTL/yıl 7 Ay Çalışacak Personel İçin : %11 SSK Primi = 36.150 x 1,11 = 40.126YTL/yıl % 2 İşsizlik Primi = 27.995 x 0,02 = 0, 802YTL/yıl TOPLAM = 40.928YTL/yıl Akaryakıt Gideri : İstihsal çalışmaları esnasında loder, kamyon, eskavatör gibi iş makinelerinde yakıt olarak motorin kullanılmaktadır. Bu makinelerin adı, yıllık çalışacağı gün sayısı, günlük çalışma saati, makinelerin motor gücü; Kompresör yılda 250 saat, kamyon ve paletli kepçe yılda 350 saat, otomobiller yılda 300 saat çalışacaklardır. Akaryakıt, yağ ve filtre giderleri aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır. Akaryakıt Gideri = 0,22 x motor gücü (HP) x akaryakıt faktörü x akaryakıt fiyatı = .........TL/h Yağ-Filtre Gideri = Akaryakıt gideri x Yağlama faktörü Akaryakıt Faktörü = 0,4 Yağlama Faktörü = 0,25 Motorin Fiyatı = 2.100.000 TL/lt Benzin Fiyatı = 2.500.000 TL/lt Kamyon Gücü = 125 HP Kompresör Gücü = 70 HP Otomobil Gücü = 70 HP Makine-Donatım Sayı Saatlik Harcama Yılda Çalışma Yıllık Gider (TL/adet-saat) (h) (milyon TL) Kamyon 1 12.250 350 7.875 Kompresör 1 6.780 250 1.695 Eskavatör 1 9.480 350 3.318 Otomobil 1 5.386 300 1.615 TOPLAM 14.503YTL Lastik Gideri Kamyon, otomobil ve lastik tekerlekli kepçe için lastik gideri hesaplanmıştır. Lastik Ömrü = 2000 saat Lastik Gideri = (lastik sayısı x lastik fiyatı) / Lastik ömrü = ................... TL/saat Otomobil = 75 YTL/Yıl -------------------------------------Toplam 75YTL lastik gideri

Yakıt Yağ ve filtre

14,503 YTL 1,450 YTL

Toplam Yakıt Gideri 15,953 YTL Bakım-Onarım, Yedek Parça Gideri : Çalıştırılacak makinaların tamamı kiralık olarak çalıştırılacağından amortisman ve yedek parça bakım onarım giderleri araç sahibine ait olacaktır. İaşe Gideri : İşletmede çalışan personele iaşe bedeli olarak günde kişi başına 1.500YTL/gün harcama yapılacaktır. Buna göre toplam iaşe bedeli 10 x 1.500YTL x 200 gün = 3.000YTL/yıl olarak hesaplanmıştır. Beklenmeyen İşletme Dönemi Gideri : Bu bölüme kadar olan toplamın %1i alınmıştır. İşçilik ve personel gideri = 40.928YTL Akaryakıt, yağ, filtre ve elektrik gideri = 15,953YTL Lastik Gideri = 75 YTL Bakım-Onarım gideri = Kiralık İaşe gideri = 3.000 YTL TOPLAM = 59.956YTL 59.956YTL x 0,01 = 599YTL Amortismanlar :2791 sayılı kanunun değişik 7.maddesine göre amortisman oranı % 25’i aşmamak kaydıyla serbestçe tayin edilebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle amortisman oranı makine ve teçhizatta % 10 binalarda % 2 amortisman süresi makinede 10 yıl olarak seçilebilmektedir. Projeye konu olan iğnimbirit sahasındaki yatırımlardan ana tesis makine donatım, yardımcı makine ekipman, şantiye ile yol yapım ve bakım masrafları amortismana tabi değer olarak kiralık makine olarak çalıştırıldığından amortisman gideri hesaplanmamıştır. İşletme Malzemesi Gideri : İşletmede sarf edilen malzemenin başında matkap ve matkap uçları, gelmektedir. Bunun nedeni ise devamlı delik delmekten dolayı aşınmanın olmasıdır Matkap tüketim gideri 1.000YTL Genel Giderler : Bu bölüme kadar olan toplamın (amortismanlar hariç) % 1 alınmış olup; Yıllık ruhsat harcı = 2.091,6YTL İşçilik ve Personel gideri = 40.928YTL Akaryakıt, yağ, filtre ve elektrik gideri = 15.953YTL Bakım, onarım gideri = Kiralık makineler İaşe gideri = 3.000YTL Beklenmeyen giderler = 599YTL İşletme malzemesi giderleri = 1.000YTL Lastik gideri = 75YTL TOPLAM 63.646YTL Genel Giderler =63.646YTL x 0,01 = 636YTL İşletme Dönemi Gelir Gider Tablosu (milyon TL) Değişken Giderler İşçilik ve Personel Gideri (%90) Ak.El.Yağ ve Filt.Gideri (%75) İaşe Gideri (%75) Beklenmeyen Giderler (%75) Lastik Giderleri (%75) Tamir Bakım Giderleri (%75) İşletme Malzemesi Gideri (%75) Genel Giderler (%75) İş makineları kirası (%100) TOPLAM Sabit Giderler (S) Ruhsat Harcı (%100) İşçilik ve Personel Giderleri (%10)

36.835YTL 11.946YTL 2.000YTL 449YTL 50YTL -------750YTL 477YTL 25.000YTL 77.597YTL 2.091YTL 4.092YTL

Ak.El.Yağ ve Filt.Gideri (%25) Tamir-Bakım Giderleri (25)kiralık Makineler İaşe Gideri (%25) Beklenmeyen Giderler (%25) Lastik Giderleri (%25) İşletme Malzemesi Gideri (%25) Genel Giderler (%25) Amortismanlar (%100)Kiralık makineler TOPLAM Birim Üretim Maliyeti Birim Değişken Giderler (D) Cevherin Satış Fiyatı (F) Yıllık Üretim Miktarı (Q) Toplam Yıllık Gelir

3.988YTL -------1.000YTL 150YTL 213YTL 250YTL 159YTL -------11.755YTL 17.870YTL/m3 15 519YTL/m3 20YTL/m3 5.000m3 100.000YTL

6.3 Yıllık Gelirler, Kar ve Zarar : Sahada üretilen İğnimbirit 2005 yılı ocak çıkışı ortalama satış fiyatı olarak 20YTL/m3 üzerinden fiyat gerçekleşmektedir. Satışların tamamı yurtiçi satış niteliğinde olmaktadır. işletme gelirleri = 5.000m3 x 20YTL/m3 = 100.000 YTL Yıllık İşletme Giderleri = 89.352YTl Brüt Kar = 10.648YTL 6.4 Yıllık İşletme Karı: Açıklama:Proje karı belirtilerek yatırımın geri dönüş süresi, kara geçiş noktası projenin üretkenliği hakkında bilgi verilecektir. Başabaş Noktası Kapasitesi : Sabit Giderler 11.755 B.B.Nk = --------------------------------------------------- = ------------------------------- =2.623m3 (İğnimbirit m3 satış fiyatı–birim değişen giderler) 20 – 15.519 Başabaş Kapasite Kullanım Oranı : 2.623 B.B.No = B.B.Nk / yıllık üretim miktarı =-------------------= %52 5.000 Başabaş Satış Hasılatı : B.B.Nk = Cevherin Satış Fiyatı x Başabaş Noktasında Kapasite B.B.Nk = 20 x 2.623 = 52.460YTL/yıl 6.4 Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı: Açıklama:Gelir ve kurumlar vergisi, devlet hakkı ve işçi üçretlerinden kesilen gelir stopaj vergisi belirtilerek devletin projeden elde edeceği gelir belirtilecektir. Brüt Kar 10.648YTL İşçilik 40.928YTL Amortismanlar Kiralık Makineler Projenin Milli Gelire Katkısı 51.576YTL İşletmede toplam 10 işçi ve personel istihdam edilmektedir. Bunlara yılda =40.928YTL/yıl ödeme yapılacaktır. Ayrıca yapılan yatırımlar iç para olarak düşünülmektedir. Böylece çevre halkına ve yerli kaynakların değerlendirilmesi ile ülke ekonomisine gelir sağlayacaktır. Kişi Başına Net Kar : Kişi Başına Net Kar = Net Kar / İşçi Sayısı

= 10.648 / 10 = 1.064YTL Kişi Başına Gelir : Kişi Başına Gelir = Satış Geliri / İstihdam Sayısı = 100.000 / 10 = 10.000YTL Personel İstihdamı : Projede 10 kişiye istihdam yaratılmış olup yılda 40.928YTL ödeme yapılacaktır. Kişi Başına Üretim : Kişi Başına Üretim = Nihai Üretim / İstihdam = 5.000m3 / 10 = 500m3 Devletin Kazancı : Devletin Kazancı = Gelir Vergisi (% 25) + Satış fiyatı*%04Devlet Hakkı) + İşçilik (% 50) = 2.662 + 800 +20.45=23.912YTL 3213 Sayılı Maden Kanunun 24. maddesi gereğince İşletme ruhsatı ve işletme izninin verilmesini arz ederiz.

PROJEYİ HAZIRLAYAN Maden Mühendisinin Adı Soyadı : Oda Numarası : Projenin hazırlanış tarihi: 15.09.2005 İmzası :

RUHSAT SAHİBİ: Mazhar SAKARYA Adres:Alpaslan Mah. Emel Sokak Alpaslan Apt. 4/10 Melikgazi KAYSERİ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful