ACİLDE KULLANILAN İLAÇLAR

ADRENALİN
Tedavide kullanılan adrenalin sentetik olarak yapılır. Adrenalin; sempatik sisteme ait α ve β adrenerjik reseptörleri güçlü bir şekilde stimüle ederek yaygın etkilere neden olur. Bu etkiler:

Kan basıncı:
Adrenalin güçlü bir vazokonstrüktördür. Diastolik basınca nazaran sistolik kan basıncını daha çok yükseltir. Kan basıncını yükseltmesi kalpte β1 adrenerjik reseptörlerin stimülasyonu sonucu oluşan pozitif inotropik ve kronotropik etki ile, özellikle prekapiller damarlarda oluşturduğu vazokonstrüksiyondan ileri gelir.

Damarlar:
Adrenalin daha ziyade küçük arteriyollere ve prekapiller sfinkterlere etkir. Cilt damarlarında kan akımını azaltır. Renal kan akımını azaltır. İskelet kası damarlarında kan akımını geçici olarak arttırır. Çok küçük dozlarda sadece vasküler düz kaslardaki β adrenerjik reseptörleri aktive ederek kan basıncını düşürebilir.

Düz kaslar:
Adrenalin; gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem düz kaslarını gevşetir.

Solunum:
Adrenalin solunum merkezini stimüle eder. Bronş düz kaslarını gevşeterek bronkodilatatör etki gösterir.

Metabolik etkileri:
Kanda glukoz ve laktik asit düzeyini yükseltir. İnsulin salınımını inhibe eder, glukon sekresyonunu arttırır.

Farmakokinetiği: Subkutan uygulamada emilimi yavaştır. İntramusküler uygulamada daha hızlı emilir. Adrenalin vücutta hızlı bir şekilde inaktive edilir. www.cuneytyardimci.com Sayfa 1

Endikasyonları: İlk şoka yanıtsız VF ya da nabızsız VT Asistoli Nabızsız elektriksel aktivite Ciddi semptomatik bradikardi (İV infüzyon şeklinde) Anaflaksi

Dozu ve uygulanışı: Adrenalin parenteral yolla 1/1000 ve 1/10.000’lik steril solüsyonlar şeklinde kullanılır. Subkutan uygulamada yetişkinlerde 0.2-1 mg dozunda verilir. İV enjeksiyonda 0.25 mg dozda ve iyice dilüe edildikten sonra yavaş bir şekilde uygulanmalıdır. Eğer periferal enjeksiyonla veriliyorsa, ardından 20 ml sıvı verilerek santral dolaşıma geçmesi sağlanır. Kardiak arestte 0.5-1 mg dozda İV yolla verilir ve her 3 dakikada bir tekrarlanır. CPR sırasında trakeal yolla verilecekse doz 2-3 mg olmalıdır. İntrakardiyak uygulama, yalnızca açık kalp masajı sırasında ve diğer yollardan uygulama imkanı olmayan durumlarda kullanılır. Dirençli bir ventriküler fibrilasyon adrenalinle, elektriksel defibrilasyona daha iyi yanıt veren kaba ve büyük amplitüdlü ventriküler fibrilasyona çevrilir. Arrest sonrası infüzyon dozu 0.1-1 mcg/kg/dk başlanır ve ortalama arter basıncı ve/veya kardiyak output’a göre doz giderek arttırılır. Resusitasyonda istenen primer etkisi, periferik vazokonstriksiyon yoluyla serebral ve koroner kan akımının arttırılmasıdır. Yan etkiler: Adrenalin; korku, endişe, huzursuzluk, başağrısı, titreme, halsizlik, başdönmesi, ciltte solukluk, solunum güçlüğü ve çarpıntı gibi klinik bulgulara neden olabilir. Kan basıncının ani yükselmesine bağlı subaraknoidal kanama ve hemiplejiler gelişebilir. Adrenalin, myokardın eksitabiletisini arttırır, dolayısıyla aritmojeniktir. Adrenaline bağlı olarak tehlikeli ventriküler aritmiler özellikle ventriküler fibrilasyon gelişebilir.

ADRENALİN ampul 0.25 mg/ml ADRENALİN ampul 0.50 mg/ml ADRENALİN ampul 1.00 mg/ml

AMİODARON
Amiodaron, sınıf-III antiaritmik ilaçlardandır (adrenerjik nöron blokerleri). Major elektrofizyolojik etkisi, kalp dokularının aksiyon potansiyeli süresini uzatmaktır. Reentry önlenir. PR ve QT aralığını uzatır ve Sayfa 2

www.cuneytyardimci.com

belirgin U dalgaları oluşturur. QRS’i fazla etkilemez. Hafif alfa bloker ve kalsiyum kanal bloke edici etkisi nedeniyle vazodilatatör etkilidir. Aynı zamanda betabloker etkisi de vardır. Bu nedenle antianjinal ajan olarak kullanılabilir. Yarı ömrü çok uzundur (13-103 gün). Etkin kan konsatrasyonu 1-2 mcg/ml’dir. Endikasyon: Öldürücü aritmileri olan hastalarda kullanımı yaygın olarak kabul görmektedir. Hemodinamik olarak stabil hastalarda ventriküler ve supraventriküler taşikardilerin tedavisinde kullanılabilir. Küçük dozlarda Wolff-Parkinson White Sendromu ile birlikte olan supraventriküler aritmilerde kullanılır. Vazodilatasyon etkisi nedeniyle kalp debisini genel olarak etkilemez. Ağır sol ventrikül fonksiyon bozukluğu (EF<%30) gelişen, öldürücü aritmileri bulununan hastalarda kullanılabilir. Dozu ve uygulanışı: Yaşamı tehdit eden aritmilerde 150 mg (1 ampul) amiodaron, 20 ml %5 dekstroz içinde sulandırılarak, 10 dakikada gidecek şekilde İV infüzyonla verilir. Sonraki 6 saatte 1 mg/dk hızda İV infüzyona devam edilir. Daha sonraki 18-24 saatte ise 0.5 mg/dk hızda infüzyona devam edilir (900 mg amidaron, 500 cc %5 dextroz içinde sulandırılarak infüzyonla uygulanabilir). İnfüzyon sırasında tedaviye rağmen VT ortaya çıktığında 150 mg’lık ek boluslar uygulanabilir. İlaç İV uygulandığında etki birkaç dakika içinde ortaya çıkmaktadır. KPR’da (VF ya da nabızsız VT’de) 300 mg doz, 20 ml %5 dextroz içinde dilüe edilerek , bolus tarzda (3 dakikada gidecek şekilde) verilir. Amiodaron, tercihen santral venöz yolla verilmelidir, ancak geniş bir periferik damar yolundan da verilebilir. Oral tedavide ise ilk iki hafta 3-4X200 mg tb verilir, daha sonra 4-6 hafta süreyle 2X200 mg şeklinde tedaviye devam edilir. Doz azaltılarak ilaç kesilir. Oral tedavide terapötik etki 1-4.günlerde gözlenir ve tedavi kesildikten sonra etki 50 güne kadar devam edebilir. Yan etkileri: Kalp dışı organlarda dozla ilişkili olmayan çok çeşitli yan etkiler oluşturabilir. Başlıca yan etkiler: Ağır bradikardi, kalp bloğu ve asistoli yapabilir Hipotansiyon yapar, kalp yetmezliğini ağırlaştırabilir Hipotiroidi, hipertiroidi Nadiren hepatit ve hepatosellüler nekroz (siroza ilerleyebilir) Işığa duyarlılık, ağızda metalik tat, bulantı, kusma Uyku bozukluğu, kas seyirmeleri, parestezi, tremor, ataksi ve baş ağrısı Pulmoner infiltrasyon ve alveolit (%1’den az vakada) Amiodaron paradoksal olarak aritmojeniktir, bununla birlikte diğer antiaritmik ilaçlardan daha düşük proaritmik insidansa sahiptir. Major yan etkisi bradikardi ve hipotansiyondur. Oral olarak uzun süre www.cuneytyardimci.com Sayfa 3

kullanımda görülen tiroid fonksiyon anormallikleri, korneal mikrodepozitler, periferik nöropati ve pulmoner/hepatik infiltratlar akut kullanımda görülmez. Kontrendikasyonları: Oral antikoagulanların etkinliğini arttırır. Digoksin ve kinidin düzeylerini yükseltir. Betabloker (sotalol) ve kalsiyum kanal blokerleri amiodaronun myokarda olan depressan etkisini arttırır. Bu yüzden amiodaronun bu ilaçlarla birlikte kullanılması kontrendikedir. Sinuzal bradikardi, 1.ve 2.derece AV blok Tiroid fonksiyon bozukluğu olanlar Gebeler ve emzirenlerde kontrendikedir.

CORDARONE tablet 200 mg (30 tabletlik ambalajlarda) CORDARONE ampul 150 mg (6X3 ml’lik ambalajlarda)

ATROPİN
Atropin, antimuskarinik ilaçların prototipidir. Tersiyer amin yapısındadır. Gastrointestinal yoldan iyi absorbe olur ve SSS’ne kolayca geçer. İV, İM, SC, transdermal ve oküler yolla verilebilir. Eliminasyon yarı ömrü 2-2.5 saat kadardır. Farmakolojik etkileri:

Santral sinir sistemi: Atropin normal dozlarda (0.5-1 mg) vagusun dorsal çekirdeğini uyarır, buna
bağlı olarak bradikardi ortaya çıkar. Ancak kalp üzerindeki direkt etkisi ile bradikardi maskelenir ve taşikardi ortaya çıkar. Toksik dozlarda belirgin santral eksitasyon yapar; huzursuzluk, iritabilite, hallusinasyonlar ve delirium oluşturur. Daha yüksek dozlarda dolaşım kollapsı ve solunum yetmezliği meydana gelir.

Göz: Midriatik ve skloplejik etkilidir. Kardiovasküler sistem: Kalpte M2-reseptörlerinin blokajı ile vagal tonüsü azaltırlar ve taşikardi
yaparlar.

Gastrointestinal sistem: Motilite ve sekresyonları azaltırlar. Solunum sistemi: Solunum sistemindeki bezlerin salgısını azaltırlar ve bronkodilatasyon yaparlar.

www.cuneytyardimci.com

Sayfa 4

Gözde. kalp yetmezliği) sinuzal. Düşük dozlarda bradikardiyi arttırıcı etkisi nedeniyle. Koroner arter hastalığı olanlarda VT ve VF gelişmesine neden olabilir. konstipasyon. bellek bozuklukları. Gerekirse. yüksek dozda da taşikardi oluşturup kalbin oksijen tüketimini arttırarak infarktüs alanını genişletebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. miksiyon zorluğu ve ateşdir. kulak çınlaması. bu yüzden özellikle çocuklarda hipertermi (atropin ateşi) oluştururlar. ATROPİN ampul 0. İV yolla 0. tam vagalitik dozdur. Atropin.Diğer etkiler: Üreter ve mesaneyi gevşetirler. delirium ve hallusinasyonlara (antikolinerjik sendrom) neden olur. yakın görme bozukluğu ve fotofobi yapar. atrial veya nodal bradikardilerin tedavisinde kullanılır. taşikardi. myokardial iskemi durumunda dikkatli uygulanmalıdır. mizaç değişiklikleri. 0. ağız ve larinks kuruluğu. asistol. Diğer yan etkileri. Damar yolu olmayan hastalarda 1-2 mg atropin 10 ml steril sıvı içinde sulandırılarak endotrakeal yolla uygulanabilir.5 mg’dan az dozlar santral ve periferal parasempatomimetik etkiye bağlı olarak paradoksal bradikardi oluşturabilir. Doz ve uygulama: CPR’da başlangıç dozu. Mantar ve antikolinesteraz ilaç zehirlenmeleri: Müskarin içeren bazı mantarlar ve organofosforlu kolinesteraz inhibitörleri ile oluşan zehirlenmelerde atropin kullanılır. amnezi.5-1 mg’dır. Bir çok hastada 3 mg. Maksimum 3 mg verilebilir.50 ve 1 mg/ml www.com Sayfa 5 . Epileptik nöbetler diazepam ile kontrol edilir. Atropinle intoksikasyon durumunda semptomatik tedavi uygulanır. 0. akut glokom. Artmış vagal tonüsün neden olduğu artioventriküler blok durumlarında (örneğin.cuneytyardimci.25.derece A-V blok) kullanılır. uyuklama. solunum ritminde artış. kalp hızı <40/dk. eksitasyon. Tedavide kullanılmaları: Kardiovasküler bozukluklar: Atropin. Yan etkileri ve kontrendikasyonları: Santral sinir sisteminde. nabızsız elektriki aktivite ve hemodinamik bozukluğun olduğu (sistolik kan basıncı <90 mmHg. Bazen. yüzde kızarma. arzulanan etki görülene kadar 5 dakika aralıklarla doz tekrarlanabilir. dijitale bağlı 2. Terlemeyi baskılarlar. Hipertermi için soğuk uygulaması yapılır. özellikle prostat hipertrofisi olan hastalarda üriner retansiyon yapabilirler.

cuneytyardimci. AKİNETON tablet 2 mg AKİNETON ampul 5 mg/ml DİAZEPAM www. glokom. glokom. Yarı ömrü kısadır. Yan etkiler: Konstipasyon.com Sayfa 6 . Biperiden oral veya parenteral yolla kullanılabilir. haloperidol vs. midriaziz.) kullanmına bağlı iyatrojen parkinsonoid sendrom’un tedavisinde de kullanılır. taşikardi. Bunlar SSS’nde göreceli dopamin eksikliği sonucu artan santral kolinerjik işlev fazlalığını azaltarak etkili olurlar.BİPERİDEN Biperiden. Günlük doz aralığı 2-12 mg’dır. Pozoloji: Biperiden’in parkinson tedavisindeki başlangıç dozu 1 mg’dır. demansiyel belirtiler taşıyan hastalarda ve 70 yaşın üzerindeki (mental konfüzyon ve bellek bozuklukları riski nedeniyle) olgularda kullanılmamalıdır. uykusuzluk ve hallüsinasyonlara neden olabilirler. Bu ilaçlar aynı zamanda nöroleptik (karbamazepin. Antikolinerjik ilaçlar öncelikle tremor ve rijidite üzerine etkilidirler. kserostomi. barsak stenozu. Kontrendikasyonlar: Prostat hipertrofisi. Esas olarak idrar yoluyla atılır. parkinsonizm tedavisinde kullanılan antikolinerjik etkili ilaçlardan birisidir. delirium. idrar retansiyonu. prostat adenomu.

Çocuk dozu 0.com Sayfa 7 . liposolubilitesi ve biyoyararlanımı en fazla olan glikoziddir. analjeziklerin dozu azaltılmalıdır. %95-100 oranında emilir ve biyoyararlanımı %40-90 arasında değişir. çok lipofilik ajanlardır. Anksiyoliz için 2. Na-K-ATPaz enziminin inhibisyonu. yavaş olarak verilebilir. sodyumun hücre dışına çıkışını ve potasyumun hücre içine girişini engeller. Dozu ve kullanımı: 2-10 mg dozda. Solunum depresyonu ancak bronkopulmoner hastalığı olanlarda görülebilir. İV yolla yavaş olarak verilebilir. Etki başlangıcı hızlıdır ve etki süresi 2-4 saattir. hipotansiyon ve solunum depresyonuna yol açabilir.cuneytyardimci. Digoksin. Amnezi. Akut sedasyon oluşturmada midazolama üstünlüğü yoktur. Bu nedenle. karaciğerde metabolize olur. Pozitif inotropik etkisi dobutaminden düşüktür. antikonvülzan. İM kullanımı önerilmemektedir. DİAZEM ampul 10 mg/ 2 ml DİGOKSİN Digoksin. Yarılanma süresi 21-37 saattir.5 mg dozda. hipnotik. ajitasyon ve ataksiye neden olabilirler. Küçük dozlarda (2-3 mg) titre edilerek. anksiyolitik. Girişim esnasında analjeziklerle birlikte kullanıldıklarında. Komplikasyonlar: Diazepam. %80 oranında değişmeden böbrekle atılır.2 mg/kg’dır. Aksi takdirde solunum ve dolaşım komplikasyonları ortaya çıkabilir.05-0. www. amnestik ve kas gevşetici aktiviteleri vardır. Diğer hipnotik ve anksiyolitik ajanların aksine maksimum etkili dozları ölüme neden olmadığı gibi şiddetli solunum depresyonu da yapmazlar. Diazepam. suda çözünmez. Yan etki olarak özellikle yaşlı hastalarda huzursuzluk. İV olarak uygulanır. Dolayısıyla sedasyon amacıyla tekrarlı uygulanması ya da infüzyonu uygun değildir. Analjezik etkileri yoktur. Bu etki Na-K-ATPaz enziminin inhibisyonu ile sağlanır. Bu inhibisyon ise glikozidlerin toksisitesinin bir yönü olan aritmilerden sorumludur.Benzodiazepinler. Sedatif. anterograd niteliktedir ve doza bağımlıdır. böbrek fonksiyon bozukluklarında digoksin eliminasyonu yavaşlar ve yarı ömrü uzar. Farmakolojik özellikleri: Digoksin kalbin kontraksiyon gücünü arttırır (pozitif inotropik etki).

Yan etkileri: Dijital glikozidlerin terapötik sınırlarının çok dar olması nedeni ile aşağıda sözü edilecek çeşitli sistemik etkileri aynı zamanda yan etki olarak da görülebilmektedir. Bunun sonucunda myokard dokusunun uyarılabilirliği artar.125-0. Renkli veya bulanık görme olabilir. Her türlü ritm ve ileti bozukluğu ortaya çıkabilir.com Sayfa 8 . kusma.cuneytyardimci. Dozu ve kullanımı: Digoksin.Digoksin kalp atım sayısını azaltır (negatif kronotropik etki). Kardiyak glikozidler yüksek dozlarda atrium ve ventrikülde iletim hızını yavaşlatırlar (negatif dromotrop etki). EKG etkileri: Glikozidler tedavi dozlarında kullanıldıklarında EKG’de ST segment depresyonu ve T dalgasında yassılaşmaya neden olur. Beta bloker ve amiodaron gibi antiaritmik ajanlara göre daha az etkilidir.Böbrek fonksiyonları ve kan digoxin düzeyine göre doz ayarlaması yapılır. Ancak akut atrial fibrilasyonda etkisi yavaştır. karın ağrısı ve diare yapar. Bu etki sinoatrial nodül üzerinde vagal tonusun artması sonucu ortaya çıkar ve atropin ile önlenebilir. hallusinasyonlar. Ortalama günlük doz 0. Membran ATPase’ının inhibe olması. Yüksek www. QT mesafesi kısalır. 0. konjestif kalp yetmezliği. kardiyojenik şok. MI sonrası gelişen KKY tedavisinde kullanılmaz. Yetişkinlerde en sık ventriküler ekstrasistollere (bigemine. Sindirim kanalı ile ilgili bulgular %75 oranında görülür. intrasellüler sodyum konsantrasyonunu arttırır ve hücreyi potasyumdan fakirleştirir. oryantasyon bozuklukları. ajitasyon ve konvulsiyonlar görülebilir. yüksek dozlarda ise azaltırlar. Hızlı dijitalizasyon İV yolla veya İV yolla birlikte oral kombinasyonla sağlanabilir. AV nodülde iletim yavaşlamasının yansıması olarak PR mesafesi uzar. etakrinik asit vs) kullanılması akut zehirlenmeyi kolaylaştırır. SSS etkileri (%5-40). bulantı.5 mg digoksin (1 ampul). 50 ml %5 dekstroz ile sulandırılarak. Dijitallerle akut zehirlenme belirtilerini kardiak ve ekstrakardiak olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz: 1 – Kardiak toksik etkiler: Dijital zehirlenmelerinde toksik etki doğrudan doğruya myokard üzerinedir. Gerekirse aynı doz bir kere daha tekrarlanır. Şayet hasta yaşlı ve zayıf ise düşük doz kullanılır. Çocuklarda %80 oranında atrial kaynaklı taşikardiler görülür. atrial fibrilasyon ve atrial flatter tedavisinde kullanılır. Bu yüzden dijital tedavisi sırasında potasyum kaybettiren diüretiklerin (furasemid. QRS kompleksi değişmez.50mg’dır. İştahsızlık. en az 30 dakikada gidecek şekilde İV infüzyonla verilir. Kardiyak glikozidler bunların dışında periferik damar direncini arttırırlar ve diüretik etki oluştururlar. Aynı şekilde AV nodülde refraktör periyodu da uzatırlar ve blok oluştururlar. Kardiyak glikozidler düşük dozlarda myokardın eksitabilitesini arttırırlar (pozitif batmotrop etki). trigemine) rastlanır. Dijital zehirlenmesinde aritmiler yaklaşık %30 oranında ortaya çıkan ve tedavi gerektiren önemli bir bulgudur.

50 mg/ 1 ml DİLTİAZEM www. baş dönmesi. ambliopi. bulantı. nevraljik ağrılar. dijital zehirlenmelerinde karakteristik belirtilerdir. Nabzın dakikada 60’ın altına düşmesi zehirlenme tanısını düşündürmelidir. Nörolojik ve sensorial bozukluklara da (%14) rastanılır. Kontrendikasyonları: Kalp blokları Ventriküler taşikardi Kardiyoversiyon Hipopotasemi Atrial fibrilasyonlu WPW sendromlu hastalar Etkileşmeler: Hiperkalsemi ve hipopotasemi digoksine duyarlılığı arttırır. Atrioventriküler disasiasyon çok belirgindir.25 mg/50 tb DİGOKSİN ampul 0. kusma ve anoreksi meydana gelir. DİGOKSİN tablet 0. diplopi. Görme bozuklukları. fotofobi. hipokalsemi ve hiperpotasemi ise azaltır. görme keskinliğinin azalması. Hastaların %80’den fazlasında birkaç dakika ile 12 saat arasında iştahsızlık. 2 – Ekstrakardiak yan etkiler: Bu etkilerin en erken ortaya çıkanları dijestif bozkluklardır. müsküler atoni. mental bozukluklar. Kısmi ya da tam blok.com Sayfa 9 . Başlıca nörolojik bulgular uyuşukluk. renk ayıramama ve yeşil renkli görme gibi bulgulardır. halüsinasyon. Yoğun dijitalizasyondan sonra alerjik kökenli erüpsiyonlara sık rastlanmaktadır. myalji ve paralizi gibi belirtilerdir. %20 oranında da kusma ile birlikte abdominal ağrılar ve diare görülür. Bunu bloklu atrioventriküler taşiaritmiler izler.dozda verilen dijitaller myokarda (+) batmotropik etki sonucu çeşitli ektopik odakların doğmasına neden olarak ekstrasistoller oluşturmaktadır.cuneytyardimci. Ağır zehirlenmelerde ventriküler taşikardi ve fibrilasyon sonucu ölüm meydana gelir.50 mg/ 5 ml DİGOKSİN damla 0.

Antiaritmik etkili kalsiyum kanal blokerindendir. eliminasyon yarı ömrü 2. Hipertansiyon tedavisinde başlangıçta. sinüs bradikardisi. yorgunluk. Karaciğer transaminazlarının plazma düzeyinin yükseltebilir. flushing. gerektiğinde bu doz 40 mcg/kg/dk’ya çıkartılabilir. Periferik vasküler dirençte düşmeye neden olur. Kalp hızını %10’dan fazla arttırabilir. Dopamin diğer katekolaminler gibi kısa etkilidir. Eğer istenilen hız kontrolü sağlanamaz ise ilk bolustan 15 dakika sonra 0. Bu dozda kalbin kontraktilite ve debisini arttırır. 60 mg DOBUTAMİN Dobutamin β1. en az 23 dakikada gidecek şekilde İV yolla verilir.cuneytyardimci. Yan etkileri: En sık görülen yan etkisi ödem. Dopaminden farklı olarak renal yatakta dopaminerjik reseptörleri stimüle etmez. konstipasyon. baş ağrısı. Akut myokart infarktüsü geçirmiş kişilerde uzun süre kullanılmasının kardiyoprotektif etkinlik gösterdiği ve kardiyovasküler mortaliteyi azalttığı tespit edilmiştir. İV infüzyona son verilince etkisi kısa zamanda geçer. β2 ve 1 adrenerjik reseptörleri stimüle eden sentetik bir katekolamindir.derece A-V blok ve hipotansiyonda (sistolik kan basıncı < 90 mmHg) kontrendikedir.35 mg/kg ek doz. alınan cevaba göre günlük doz 360 mg’a kadar arttırılabilir. total periferik dirençte belirgin bir www. kalbin frekansı orta derecede artar. Etki mekanizması ve endikasyonları verapamile başlar. sadece İV infüzyon şeklinde kullanılır. bu nedenle renal kan akımını arttırmaz. Dozu ve uygulanışı: Başlıca endikasyonları. Dozu ve kullanılışı: Supraventriküler taşikardi. Dobutamin oral yolla verildiğinde etkisizdir. Verapamilden daha zayıf kardiyak etkinlik gösterir. Diltiazem 2-3. atrial fibrilasyon ve atrial flatter tedavisinde 0. Genellikle 2. DİLTİZEM ampul 25 mg DİLTİZEM tablet 30 mg. 2-5 dakikada gidecek şekilde verilebilir.5-10 mcg/kg/dk dozda infüze edilir. baş dönmesi.derece A-V bloktur. Bu nedenle pulmoner konjesyon bulunan infaktüs geçirmiş hastalarda kullanılması kontrendikedir. hipovolemiye bağlı olmayan hipotansiyon ve kardiyojenik şoktur. 90 mg/gün dozda verilir (3X30 mg). hipotansiyon ve I. A-V düğümün refraktör periyodunu uzatır ve AV iletimini deprese eder. Kalbin frekansını ve kasılma gücünü arttırır ancak kasılma gücüne etkisi daha belirgindir.25 mg/kg dozda.com Sayfa 10 .5 dakikadır. Ancak infarktüs sırasında pulmoner konjesyon gelişmiş olan hastalarda mortaliteyi olumsuz etkiler.

www. buzdolabında 48 saat kadar saklanabilir. kalp çarpıntısı. Tedavide kullanılışı: Dobutamin renal yatakta vazodilatasyon oluşturmadığı halde kalp debisini ve buna bağlı olarak renal kan akımını arttırdığından idrar hacmini ve idrarla atılan sodyum miktarını arttırır. Dopamin gibi dobutaminin de en önemli yan etkisi aritmilerdir. Ancak. Dobutamin kuru toz halinde 250 mg ilaç içeren ampuller şeklinde bulunur. Diastolik basıncı değiştirmez veya hafifçe arttırabilir. sistolik kan basıncı ve kalbin oksijen tüketimini arttırıcı etkileri diğer katekolaminlere nazaran çok zayıf olduğundan.com Sayfa 11 . dopamin özellikle yüksek dozlarda direkt ve indirekt olarak α-adrenerjik reseptörleri stimüle ederek güçlü sempatomimetik etki gösterir (vazokonstrüksiyon yapar). Normal dozlarda total periferik damar direncini etkilemez. Dobutaminin kalp atım sayısı. kalp yetmezliği durumlarında myokard fonksiyonunu düzeltmede diğerlerine tercih edilir.değişim gözlenmez.cuneytyardimci. nefes sıklığı ve anjinal ağrı sayılabilir. Dopamin renal kan akımını ve sonuçta glomeruler filtrasyon hızını ve idrarla sodyum atılmasını arttırır. Sistolik basınç ve pulsasyon basıncını arttırır. baş ağrısı. DOBUTREX flakon 250 mg (10 cc çözücü içerir) DOPAMİN Adrenalin ve noradrenalinin doğal prekürsörüdür. Ancak görülme sıklığı daha azdır. Akut myokard infarktüsü sırasında gelişen konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi için de yararlıdır. örneğin idiopatik subaortik stenoz durumlarında kontrendikedir. Dobutaminin daha seyrek görülen yan etkileri arasında bulantı. Diğer pozitif inotropik ajanlar gibi dobutamin de sol ventrikül ejeksiyonunu azaltan organik daralmalarda. Dobutamin. Ampul içeriği en az 50 cc %5 dextroz içinde dilüe edildikten sonra ve sadece İV yolla verilir. Dopamin. Yan etkileri: Hipotansiyon gelişmesini önlemek için yavaş yavaş kesilmelidir. yetmezlik bulunan kalpte koroner kan akımının artması gibi önemli bir etkiye de neden olur. Postresusitasyon peryotta tercih edilen inotropik ajandır. Bu nedenle dikkatli kullanılmalı ve özellikle kan basıncı ve böbrek fonksiyonu sürekli olarak kontrol edilmelidir. kalpte β1 adrenerjik reseptörleri stimüle ederek pozitif inotropik etki oluşturur. myokardın oksijen gereksinimini diğer ajanlardan az arttırır ve daha az aritmiye neden olur. İnfarktüs alanını genişletmez ve digoksinden daha güçlü pozitif inotropik etki oluşturur. Atrial fibrilasyonlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu solüsyon oda sıcaklığında 6 saat. Kalpte konraktiliteyi arttırması ve ayrıca sol ventrikül dolma basıncını düşürmesi. Hipovolemiye bağlı olmayan hipotansiyon ve şok tedavisinde kullanılır.

Özellikle renal kan akımında belirgin artma olur ve glomeruler filtrasyon hızı artar. dispne anjinal ağrıya neden olabilir. Yüksek dozlarda myokardial oksijen gereksinimini arttırır. Dopaminin en önemli kullanılış yeri şok tedavisidir. bu nedenle infüzyon hızını giderek azaltmak suretiyle ilacın kesilmesi gerekir.cuneytyardimci. Dopamin solüsyonunun infüzyon yerinden doku içine kaçması cilt nekrozuna neden olabilir. bu durum infüzyon hızını arttırmak suretiyle düzeltilebilir. Uzun süren dopamin infüzyonu ekstremitelerde gangren oluşturabilir. Yan etkileri: En önemlisi kalpte oluşturduğu taşiaritmilerdir. idrar akımı. koroner ve intraserebral damar yataklarında kan akımını arttırır. DOPMİN ampul 200 mg/5ml GİLUDOP ampul 50 mg/5ml GİLUDOP ampul 200 mg/10ml ETOMİDAT www. Kan basıncını değiştirmez veya hafif düşme yapar. Bazen de hipertansiyon oluşabilir. Bu dozlarda genellikle myokardın oksijen tüketimini arttırmaz. kan basıncı. nabız ve arteryel kan gazı düzeyleri izlenir. İnfüzyon hızı 10 mcg/kg/dk sınırının üstüne çıkarsa α-adrenerjik reseptörleri stimüle ederek yukarıda sayılanlar (renal. Diüretik ve natriüretik etki gösterir. Dopaminin infüzyon hızı başlangıçta 5 mcg/kg/dk olacak şekilde ayarlanır. baş ağrısı. Santral venöz yolla verilmesi uygundur. Düşük dozda kullanılırsa (0. iskemiyi kötüleştirip aritmilere neden olabilir. atış hacmini ve kalp debisini arttırır. Dopamin infüzyonu arttırılırsa (2-10 mcg/kg/dk). mezenterik. Hipovolemik durumlarda dopamin uygulanmadan önce hipovoleminin uygun bir sıvı ile giderilmesi gerekir. Yüksek dozda uygulanan dopamin infüzyonu ayrıca bulantı. mezenterik. Total periferik direnci düşürür ve kalp debisinde belirgin artış yapmaz. dopaminerjik reseptörleri aktive ederek renal. kalpteki β1 adrenerjik reseptörleri stimüle ederek myokardın kontraktilitesini. İnfüzyon sırasında hipotansiyon ortaya çıkabilir. daha sonra yeterli derece doku perfüzyonuna olanak veren bir düzeye çıkartılır. Özellikle çizgili kasların damar yatakları bu ilacın vazokonstrüktör etkisine duyarlıdır. kusma.5-2 mcg/kg/dk).com Sayfa 12 . İnfüzyonun birden kesilmesi hipotansiyon oluşturur. cildin rengi.Dozu ve uygulanışı: Dopamin sadece İV yolla kullanılır (SF veya %5Dx içinde dilüe edildikten sonra). koroner ve intraserebral) dışında kalan damar yataklarında vazokonstrüksiyon yapar. İnfüzyon sırasında doku perfüzyonunun göstergesi olarak.

3 mg/kg dozda. hemodinamisi bozuk olan ya da ciddi koroner arter hastalığı hikayesi olan hastalarda kısa süren ağrılı girişimlerdir (örneğin. sinaptik inhibisyonu arttırmaktadır. tek dozda bile görülebilen surrenal baskılanmasıdır. Yüksek oranda myoklonik kasılmalara neden olur. Anormal uyarıların beyinde yayılmasını engeller. Ayrıca etomidatla öksürük. Saniyeler içinde hipnoz oluşturur. Barbituratların yaptığına eşit olarak sedasyon. Etki yaklaşık 20 saniyede başlar ve 2-3 dakika sürer. Alkol ve ilaç zehirlenmelerinde kontrendikedir . Solunum ve kardiyak depresyon yapıcı etkisi çok düşüktür. eksitatör iyonların (sodyum ve kalsiyum) akımını azaltır ve Na-K bağımlı sodyum pompasını inhibe eder. Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. Yan etkileri: İnjeksiyonu ağrılıdır. Bir diğer yan etkisi. Post-sinaptik membranda inhibitör iyonların (klorür ve potasyum) akımını arttırır. Etomidatın analjezik etkisi yoktur.Bir imidazol türevidir. Rezidüel sedasyon olabilir. Bu nedenle intrakranial kitle ya da kafa travmalı hastalarda kullanılabilir. İV yolla yavaş şekilde verilmelidir. morfin.cuneytyardimci. Farmakolojik etkileri tiopentale benzer. Doz ve kullanılışı: 0. HYPNOMİDATE ampul 20 mg/10 ml FENİTOİN Fenitoin tonik-klonik ve parsiyel nöbetlerin tedavisinde etkili olan ve özellikle yetişkinlerin tedavisinde ilk tercih olan antiepileptik ilaçtır.com Sayfa 13 . Kafa içi basıncı düşürücü etkisi vardır. Fenitoin sinaptik eksitasyonu azaltırken.1-0. Status epileptikusun tedavisinde de oldukça etkilidir. kardiyoversiyon). Etomidatın hemodinamik yan etkileri anlamlı derecede azdır. Etomidatın başlıca kullanım yeri. bu nedenle güçlü analjeziklerle birlikte (örn. fentanil) kısa süreli girişimlerde genel anestezik olarak kullanılabilir. hıçkırık ve postoperatif bulantı-kusma görülür. Nöron membranlarını inhibe ederek depolarizasyonu engeller. anksiyolizis ve amnezi yapar. özellikle küçük venlere injeksiyonu sırasında hastaların yaklaşık yarısında ağrı bildirilmiştir. www.

hiperlenfositoz. delirium ve kimi zaman da kardiak areste neden olur. Tekrarlayan febril konvülziyonları olan çocukların tedavisinde ilk tercih edilen ilaçtır. güçsüzlük. İntoksikasyon belirtileri. Dakikalık infüzyon 50 mg’ı aşmamalıdır. SSS’nde retiküler aktive edici sistemi inhibe ederek polisinaptik uyarı iletimini inhibe eder. konsantrasyon güçlüğü. Yan etkileri: Tedavinin başlamasından 3-4 ay sonra hipertrofik jinjivit görülür. Fenobarbitalin SSS’ni nonspesifik olarak deprese etmesinin yanısıra spesifik antikonvülzan aktivitesi de vardır. daha ileri devrelerde serebellum atrofisi sonucu ataksi ve ekstrapiramidal belirtiler şekillenebilir. diplopi. Hamilelik boyunca kullanılmasından sakınılmalıdır. Bağımlılı görülebilir. tonik-klonik konvülziyonlar. Diğer yan etkiler. üç defa uygulanan diazepam tedavisine yanıt vermeyen status epileptikus tedavisinde 15-18 mg/kg dozda İV infüzyon yoluyla kullanılır. hiperglisemi ve hipokalsemi gibi etkilerdir. mental ve fiziksel yavaşlamaya neden olur. status epileptikus ve eklampsinin uzun dönem tedavisinde kullanılmaktadır. anksiyete. başlangıçta basit bir nistagmus. PHENİTOİN ampul 250 mg/5ml FENOBARBİTAL Fenobarbital. Yan etkileri: SSS’nde uyku hali. Ancak çocuklarda kognitif fonksiyonları bozabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. nötropeni.cuneytyardimci. Status epileptikus tedavisinde 10-15 mg/kg dozda İV infüzyon yoluyla kullanılır. Fenitoin. görme bozukluğu ve konuşma zorluğu görülür.com Sayfa 14 . Tedavinin aniden kesilmesi tremor. Dijital zehirlenmesine bağlı ventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılabilir. Fenobarbital ayrıca solunum depresyonu ve enzim indüksiyonuna neden olabilir. aplazi. konvülziyon. Deride pigmentasyon ve hipertrikoz meydana gelebilir. Fenitoin ayrıva dijital zehirlenmesinde ortaya çıkan sempatik hiperaktiviteyi de baskılar.Fenitoinin ayrıca sınırlı bir antiaritmik özelliği vardır. Gerekirse İM olarak da kullanılabilir. Myokard üzerine olan etkileri lidokaine benzer. Yoksunluk semptomları çok ağırdır ve bazen ölümle sonuçlanabilir. anemi. hiperlökositoz. iyi bir diş hijyeni ile bu etki önlenebilir. Ektopik aktiviteyi bastırır. www.

Çocuklarda da aynı dozda kullanılır. Hasta solunum depresyonu yönünden yakından izlenmelidir. ideal bir ajandır.05 mg/ml FLUMAZENİL Benzodiazepinlerin kompetitif antagonistidir. Ciddi alkol intoksikasyonu ve hipovolemi olmayan hastalarda fentanil. Yüksek dozlarda (>5 mcg/kg) nadir görülen bir yan etki. Etki süresi 20-40 dakikadır. kusma. Bu yan etki nalokson ile düzelmeyebilir ve ventilasyon desteği gerekebilir. göğüs duvarı rijiditesidir. Dozu ve kullanımı: Dozu 1-5 mcg/kg’dır. 2-3 dakikada zirve etki oluşur.LUMİNAL ampul 200 mg/ml FENTANİL Morfine göre 75-125 kat daha potent. Solunum depresyonu yapıcı etkisi meperidinden daha kısadır. Daha az sıklıkta bulantı. Tek dozluk İV uygulamadan sonra 30 saniyeden daha kısa sürede etki başlar. intrinsik anksiyolitik ya da amnestik özellikleri yoktur. sentetik bir opioiddir. hipotansiyon ve diğer kardiyovasküler değişiklikler ortaya çıkabilir. Bazen de farmakolojik paralizi gerekebilir. AV nodda refrakter peryod uzamasına ve santral vagal nükleus stimulasyonuna sekonder olarak bradikardi yapabilir. Çok yavaş (60 sn) verilmelidir.com Sayfa 15 . flakon 0. histamin serbestleşmesi yapmaz. Yenidoğanda. FENTANİL ampul. Fentanil. bu özelliği pulmoner bronkospazmı olan hastalar için önemli bir avantajdır. www. Komplikasyonlar: Özellikle burunda ve yüzde kaşıntıya neden olabilir.cuneytyardimci. Barbituratlar ve etanol gibi diğer sedatif hipnotiklerin etkilerini antagonize edemezler. Daha derin sedasyon yapabilir fakat.

Uzun etki süreli bir benzodiazepin alınmışsa. Özetle furosemidin etkileri. dehidratasyon. Yarılanma süresi 45-100 dakikadır. İV verildiğinde venöz kapasitansı arttırarak natriüretik etki olmaksızın pulmoner ödemde yararlı olur. Diğer kısmı karaciğerde inaktive olur.5 mg ANEXATE ampul 1 mg FUROSEMİD Furosemid. hipopotasemi. Ca ve Mg atılımını da arttırır. Furosemid hipovolemiye ve vazodilatatör etkileri nedeniyle de hipotansiyona neden olur. Yan etkileri: Ekstrasellüler sıvı ve elektrolit kaybı özellikle çocuk ve yaşlılarda önem taşır. benzodiazepinlere bağlı solunum depresyonu ve hemodinamik instabilite gibi komplikasyonlarda kullanılır. Benzodiazepinlere bağlı komplikasyon gelişmeyen hastaları sedasyondan çıkarmak için kullanılmamalıdır. İlaç alındıktan 30 dakika sonra etki görülmeye başlar ve etki 68 saat sürer. klorur ve magnezyum atılımında artış ve hipokloremik alkalozdur. sodyum. İV verilişte ise etki 5 dakikada ortaya çıkar ve 2-3 saat sürer. hipotansiyon. Hipotansiyon. henle kulbunun çıkan koluna etki ederek NaCl’ün geri emilimini inhiabe eden çabuk etkili ve güçlü bir diüretik ajandır. hipovolemi.cuneytyardimci. Furesemid.com Sayfa 16 .1-0. potasyum. tekrar sedasyon oluşabilir.2 mg dozlarda. Farmakokinetik: Oral yolla alındığında emilimi iyidir.Dozu ve kullanılışı: İstenen etki oluşuncaya kadar 1-2 dakikada bir 0. Flumazenil. Karbonhidratlara toleransı www. Ayrıca renal damarlardaki vazodilatatör etkileri nedeniyle de renal kan akımını ve glomeruler filtrasyon hızını arttırırlar. metabolik alkaloz ve hiperürisemi yapabilir. Na ve Cl’den başka K. hipomagnezemi. %15 feçes yoluyla (renal yetmezlikte bu oran %65’e yükselir) olur. İV olarak verilir. ANEXATE ampul 0. Atılımı %50 oranında renal tubuluslardan. Benzodiazepin bağımlısı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Yüksek dozlarda ototoksik etkilidir fakat bu genellikle reversibldir. Kalsiyum enjeksiyonundan sonra yüksek plazma konsantrasyonu ortaya çıkar ve bu iskemik myokardı ve serebral iyileşmeyi bozar.cuneytyardimci. işitme bozukluğu. Bu nedenle endikasyonu varsa verilmelidir. hepatik ve renal kaynaklı) Hipertansiyon İlaç zehirlenmeleri (zorlu diürez amacıyla) Karaciğer sirozuna bağlı asit ve ödem Hiperkalsemi tedavisi Kontrendikasyonları: Sülfonamidlere duyarlı kişiler Anuri Karaciğer koma ve prekoması Hipovelemi Dozaj: Hipotansif ajanlar furosemidin hipotansif etkilerini artıtırırlar. Erişkin oral dozu günlük 20-80 mg. Acil durumlarda 40 mg İV ya da İM yolla uygulanır. diare. Endikasyonları: www. Gerekirse bu doz günde maksimum 6 mg/kg’a kadar çıkarılabilir. NSAİ ilaçlar ise furosemidin etkilerini azaltırlar. gerekirse bu doz tekrarlanır. Çocuk dozu ise günlük oral 2 mg/kg. myokardial kontraksiyon için hücresel mekanizmada vital rol oynar. Diğer yan etkileri.com Sayfa 17 . bulantı. Hastanın vereceği yanıta göre 200 mg’a kadar çıkılabilir.bozar. alerjik reaksiyonlar. lökopeni ve baş dönmesidir. Myokard kontraktilitesini arttırır. Başlıca kullanıldıkları yerler: Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi Ödem tedavisi (kardiak. parenteral 20-40 mg’dır. LASİX ampul 20 mg LASİX tablet 40 mg KALSİYUM Kalsiyum. parenteral ise 1 mg/kg’dır. kusma.

Dozu ve kullanılışı: Başlangıçta %10 kalsiyum kloridden 10 ml veya 2-4 mg/kg. kan basıncı ve kardiyak output genellikle anlamlı olarak artar. kalp hızını yavaşlatır ve aritmileri kolaylaştırır. İV. Kardiyovasküler stabilite korunur. Midazolam ile aynı düzeyde amnestik etki yapar. Farmakolojik etki uygulama yoluna göre değişir. Çocuklarda tanı amaçlı işlemlerde hareket kontrolü için ve intra oral www. uyanık gibi görünür fakat uyaranlara cevapsız ve çevreden kopmuş gibidir. Kalsiyum klorid solüsyonunda yaklaşık olarak kalsiyum glukonatın 2 katı elementer kalsiyum vardır. büyük laserasyonların onarımı. Disosiasyonda beyin sapı fonksiyonları normaldir. Analjezik etkisi. nistagmus ve donuk ya da dik bir bakış ortaya çıkar.com Sayfa 18 . İV olarak yavaş infüzyonla verilir. transmukozal veya rektal olarak verilebilir. morfinin yaklaşık iki katı kadardır. Karaciğerde metabolize olur. İşitsel. sedasyon. Hava yolu ve solunum refleksleri korunur. hipokalsemi ve kalsiyum kanal blokerlerine bağlı nabızsız elektriksel aktivitede kullanılır. limbik sistemle yüksek kortikal sistemler arasında elektrofizyolojik bir ayrışma veya kopma ortaya çıkar. CALCİUM SANDOZ ampul 10 ml KETAMİN Ketaminin başlıca etkileri. trans benzeri bir duruma girer. Ketamin hem suda hem de yağda çözünür. Kardiyak arestte hızla verilebilir. Eliminasyon yarı ömrü 12 saattir. görsel ya da ağrılı uyaranlar gibi dış uyaranlar korteks seviyesinde algılanamaz. Sodyum bikarbonatla aynı yerden ve eş zamanlı olarak verilmemelidir. anestezi. disosiasyon. İM. Endikasyonları: Çocuklarda ve yetişkinlerdeki akut fraktür ya da eklem müdahaleleri. Kalsiyum. amnezi ve hipnotik etkidir. geniş abse insizyonu ve drenajı ve diğer ağrılı girişimlerde analjezi sağlamak için kullanılır. Kalp hızı. Hastanın gözü genellikle açıktır. Ketamin acil serviste belli bir hasta grubunda tercih edilir (10 yaşın altındaki çocuklarda İM olarak). çünkü bu elektrofizyolojik bağlantı bloke olmuştur. Bu durum ketamin için spesifiktir ve disosiasyon olarak adlandırılır. yanık ve yara depritmanı ve pansumanı. Ketamin uygulandıktan sonra hasta. Sedasyona ihtiyacı olan hipotansif hastalarda (başka bir kontrendikasyon yoksa) kullanılabilir. hiperkalemi. Kafa travmalı olgularda ve kafa içi basınç artışı oluşabilecek olgularda kontrendikedir. Hasta kendini kollarından ve bacaklarından kopmuş gibi hisseder. Gerekirse 10 dakika sonra doz tekrarlanır.Kan kalsiyum düzeyinin düşük olduğu durumlarda.cuneytyardimci. analjezi. oral.

1-1. Ketamine bağlı solunum depresyonu nadirdir. çocuklarda ise %10 oranında görülür). Hastanın spontan solunumu ve üst hava yolu tonusu korunur. Bazı hekimler hipersalivasyonu. psikoz www. kafa içi basıncını arttıran durumlar. posterior farinksi stimüle edecek girişimler. Dozu ve kullanımı: Hızlı ve seri entübasyonda 1-2 mg/kg dozda. Bu yüzden. Kas gevşetici etkisi belirgin değildir. 3 aylık veya daha küçük çocuklar (laringospazm riski yüksektir). İM injeksiyonu 3-4 dakikada cerrahi anestezi oluşturur ve bu etki 12-30 dakika devam eder. Çocuklarda İV kullanılacaksa önerilen doz. atropinin oluşturacağı taşikardiye tercih etmekte ve özellikle yetişkinlerde atropin kullanmamaktadırlar. konjestif kalp yetmezliği ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler sistem hastalıkları. Yutkunma ve öksürük gibi koruyucu hava yolu refleksleri korunur. iyi kontrol edilememiş nöbetlerin olduğu hastalar. ilacın etkisinden çıkış sırasında halusinasyonlar ortaya çıkabilir (bu etki yetişkinlerde %50 oranında. 3 aylık ve daha küçük çocuklarda kullanılması kontrendikedir. ilacın İM ya da yavaş İV uygulanmasıyla. Uygun analjezi ve sedasyonu sürdürmek için gerekirse 5-10 mg’lık ek dozlar uygulanabilir. 10 yaşın üzerindeki hastalarda. Zaman kısıtlı ise aynı anda da verilebilir. kardiyorespiratuar yönden en güvenli profile sahiptir. Böylece ilaçların kümülatif sedasyon etkisi daha iyi tolere edilir. kafa travması. Benzodiazepinler. 30-60 saniyede gidecek şekilde yavaş olarak verilir. Nadiren kusma görülür. trakeal cerrahi veya stenoz anamnezi. Kontrendikasyonlar: Ketaminin kontrendike olduğu durumlar. Komplikasyonları: Diğer ajanların eşdeğer dozlarıyla karşılaştırıldığında ketamin. ketamin uygulanmasından yarım saat önce 0. aktif alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu (laringospazm riski yüksektir).5 mg/kg yavaş infüzyondur (30-60 sn). kusma. Çocuklarda İM uygulama tercih edilir ve doz 2-5 mg/kg’dır. ketaminden sonra uygulanmalıdırlar. Bir miktar sempatomimetik etkisi nedeniyle hipotansif ve astımlı hastalarda tercih edilir. baş dönmesi ve baş ağrısı görülebilir. anjina. Ketamin anestezisinden ayılma sırasında bulantı. Ketamin hipersalivasyon ve bronkore yapabilir. uyanmanın sessiz bir ortamda yaptırılmasıyla ve en önemlisi birlikte bir benzodiazepin kullanılmasıyla önlenebilir. özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu olanlarda bazen laringospazm ortaya çıkabilir. 2-4 mg/kg’dır.com Sayfa 19 . Çocuklarda çok hızlı verildiğinde ve SSS injurisi olanlarda solunum depresyonu görülebilir. İV yolla. Bu yan etki. Ketaminin sempatomimetik etkisi vardır.cuneytyardimci. hatta hafifçe şiddetlenebilir. Aksi takdirde solunum depresyonu gelişebilir.01 mg/kg (maksimum 0. İV olarak verildiğinde yaklaşık 30 saniyede bilinç kaybı ve analjezi oluşturur ve etkisi tek bir injeksiyondan sonra 10 dakika devam eder. İM dozu.5 mg) atropin verilebilir. Hipersalivasyon ve bronkoreyi azaltmak için. glokom ve akut glob injurisi. Ketamin. hava yolu instabilitesi.laserasyonların tamirinde de kullanılabilir.

Endikasyonları: Defibrilasyon ve adrenaline yanıtsız VF veya nabızsız VT VT veya VF sonlandığında Hipokalemi. Yalnızca parenteral. işitme bozukluğu. Yan etkileri: Terapötik dozlarda yan etkilerin azdır. tremor.5 mg/kg dozda İV bolus uygulandıktan sonra 2-4 mg/kg dozda idame tedavisine geçilir. Orijini bilinmeyen geniş kompleksli taşikardilarde seçilir. hemodinamik olarak stabil ventriküler taşikardi tedavisinde amiodarona alternatif olarak kullanılır. Hasta sinüs sendromu olan hastalarda sinuzal arest gelişebilir. dezoryantasyon. tiroid ilaçları kullanımı ve son 3 saat içinde tam öğün yemek yemiş olmadır. Lidokain. ARİTMAL ampul 100 mg (%2) ARİTMAL ampul 500 mg (%10) www. bulantı. Supraventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılmaz (atrial flutterda kalbin hızını arttırır). kan basıncı. Gerekirse 50 mg’lık ek bolus uygulamalar yapılabilir. Dozaj: Ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon tedavisinde 1-1. porfiri. Ventriküler aritmilerin tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlardan biridir. ajitasyon ve konvülziyonlar görülebilir. genelde İV kullanılır. Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon tedavisinde amiodaron mevcut değilse.com Sayfa 20 . myokardial kontraktilite. KETALAR flakon 50 mg/ml LİDOKAİN Sınıf 1B antiaritmik ilaçlardandır.derece AV blok gelişebilir. atrial aritmi. myokardial iskemi veya belirgin sol ventrikül disfonksiyonu gibi malign ventriküler aritmiler için risk faktörleri olan hastalar. Paresteziler. tiroid hastalıkları. Yüksek dozlarda daha çok SSS ile ilgili etkiler görülür.tablosu veya önceki psikoz hikayesi. doz 2-3 kat arttırılmalıdır. AV iletim bozukluğu olan hastalarda 3. interventriküler ileti ve AV ileti üzerine genellikle etkisizdir.cuneytyardimci. İskemi ve dijital toksisitesine bağlı aritmilerde etkilidir. Endotrakeal tüpten uygulanacaksa.

Adrenalin gibi vazokonstriktör ajanlar bu bölgelerde rejional kan akımını azaltarak depo yerinde lokal anesteziğin sistemik absorbsiyonunu azaltırlar. periferal sinir uçlarının ve büyük sinir köklerinin yakınına injeksiyonu veya omuriliği saran epidural veya subaraknoid aralıklara verilmesi vücudun bazı kısımlarında geçici fakat tam bir analjezi sağlar. tendon gibi perfüzyonu düşük olan bölgeye uygulamaya göre çok daha hızlı absorbe edilir ve kan düzeyi çok fazla artar. Başlıca sistemik etkilerini santral sinir sisteminde gösterirler. dokunma ve basınç duyusu) kaybı izler. Ortamın ph’sı düştüğünde (infekte ortamda olduğu gibi) lokal anesteziklerin iyonizasyon oranı artar ve hücrelere diffüzyon için gerekli non-iyonize fraksiyon çok fazla düşer. Vazokonstriktörler. sıcak. Lokal anestezikler genellikle blok oluşturmak için sinir liflerinin çevresine injeksiyonla uygulanır. burun ve peniste blok oluşturmak için kullanılmaları uzun süreli iskemi ve gangrene neden olabileceğinden sakıncalıdır. daha sonra ufak tipteki A delta lifleri bloke edilir. Böylece kan düzeyi ve toksisite oluşumunu da azaltırlar.cuneytyardimci.0-9.0 arasındadır. Trakea gibi damarlardan zengin bölgeye lokal anestezik uygulanırsa. Lokal anestezikler uygulama yerinden absorbe edilip kan düzeyleri yeterince yükseldiğinde çeşitli organ sistemlerini etkilerler. huzursuzluk. yani önce derin basınç duyusu.LOKAL ANEZTEZİKLER Lokal anestezikler (LA) sinir lifleri boyunca impuls iletimini reversibl olarak bloke eden ilaçlardır. sersemlik ve anksiyete oluştururlar. Sentetik ajanlar sedasyon. en son ise motor fonksiyon kaybolur. Kısa ve orta etkili lokal anesteziklerin etki süresi ya dozların arttırılması veya adrenalin gibi bir vazokonstriktör ajanın eklenmesi ile uzatılabilir. lidokain ve mepivakain gibi (prilokain hariç) orta ve kısa etki süreli ilaçlar için geçerlidir. Prilokain (en hızlı) > etidokain > lidokain > mepivakain > bupievakain. Bu nedenle infekte dokularda lokal anestezikler çok daha az etkilidirler. Yüksek www. Bu özellikle prokain. Bir sinir köküne LA uygulanması ile önce ufak çaplı B ve C lifleri bloke olur. ilacın injeksiyon bölgesinden sistemik dağılımını azaltarak bu bölgede daha uzun süre kalmasını sağlar. Ancak vazokonstriktörlerin el ve ayak parmağı gibi ekstremiteler ile kulak.com Sayfa 21 . en geç de ağrı duyusu geri döner. görsel ve işitsel bozukluklar. Lokal anesteziklerin çoğunun ph’sı 8. Amid bileşiklerinin herbirinin karaciğerdeki metabolizma hızı oldukça değişkenlik gösterir. Solüsyonlarına alkali eklenmesi non-iyonize şeklin oranını arttırarak lipid membranların çevresine ve sinir gövdesine penetrasyonu kolaylaştırıp lokal anestezik etkiyi arttırır. Lokal anesteziklerin diğer farmakolojik ve toksik etkileri: Lokal anesteziklerin topikal uygulaması. Lokal anesteziklerin eliminasyonlarını takiben çeşitli duyu modalitelerinin normale dönüşü bloğun tersi sırayı izler. Böylece ağrı lifleri ilk önce bloke olur ve bunu diğer duyuların (soğuk.

LİDOKAİN En fazla kullanılan lokal anestezik ajandır. hidroklorür tuzu şeklinde tüm lokal anestezi şekillerinde yaygın olarak kullanılır. Etkisi hızlı başlar. Hipoksi. titreme. lidokainin en belirgin yan etkisi uyku hali ve sedasyondur. İV) konvülziyonlara karşı anlamlı bir proflaksi sağlar. Periferik sinir bloğunda %0. Küçük dozlarda konvülziyonları proflaktik olarak kontrol etmede barbituratlarla sinerjik etkilidir. Bu nedenle konvülziyonların tedavisinde hiperventilasyon önerilir. diazepam 0. Dokular için iritan değildir ve sistemik reaksiyonları seyrek görülür.cuneytyardimci. Ancak yüksek dozların verilmesi gerekiyorsa benzodiazepinlerle premedikasyon (örneğin. konvülziyonlar ve SSS depresyonuna bağlı solunum ve kardiyak depresyon sonucu koma gelişir. jel.025 mg/2 ml adrenalin BUPİVAKAİN www. Bazen genel anestezi oluşturmak amacıyla yavaş injeksiyonla verilir. pomad.2 mg/kg. Lidokain ayrıca ventriküler aritmilerin önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılır. Preparat kullanılacağı zaman bir vazokonstriktör ajan eklenebilir. Baş dönmesi insidansı da oldukça yüksektir. hiperkapni ve asidoz konvülziyon oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Konvülziyonları önlemenin en iyi yolu lokal anestezi için gerekli en ufak dozun kullanılmasıdır. Bunun sonucunda hipotansiyon gelişebilir. Lokal anestezikler aynı zamanda kalbin kontraksiyon gücünü de deprese ederler ve vazodilatasyon oluştururlar. lokal solüsyon ve aerosol preparatları da bulunur. 2 ve 10’luk epinefrinsiz solüsyon şeklinde bulunur.konsantrasyonlarda nistagmus. yüksek konsantrasyonlarda vazodilatatör etkilidir.5-5) adrenalinli veya adrenalinsiz infiltrasyon. Prokain hidroklorür %1. JETOKAİN SİMPLEX ampul 200 mg/10ml lidokain JETOKAİN ampul 40 mg/2 ml Lidokain + 0. Bazen status epileptikus’da konvülziyonların denetlenmesinde de kullanılır. Lidokain.1-0. Kardiyovasküler kollaps ve ölüm ancak çok yüksek dozlardan sonra görülür. Ampul ve viyalleri (%0. blok ve topikal anestezi için uygundur. Lidokain’in injeksiyonluk preparatlarının yanısıra krem.com Sayfa 22 .5-2’lik solüsyonu kullanılır. Başlıca lokal anestezikler: PROKAİN Sentetik lokal anestezik ajanlardandır. Amid yapılı lokal anestezik ajanların çoğu düşük konsantrasyonlarda vazokonstriktör.

Etkinin başlama süresi ve etki süresi lidokainden uzundur. Farmakolojik özellikleri lidokaine benzer. tremor ve bunları takip eden uyku hali. konvülziyonlar. Lidokain gibi uyku hali oluşturur. sersemlik. en toksik ve en uzun etkililerinden biridir. CİTANEST flakon 20 mg/20 ml MAGNEZYUM SÜLFAT Enerji sistemlerinin fonksiyonunda rol oynar. Sistemik toksik etkilere neden olabileceğinden İV regional anestezide kullanılmaz. epidural anestezi. Yanlışlıkla damar içine verilirse SSS’nde ve kardiyovasküler sistemde ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir.com . Lokal anesteziklerin en güçlü. Hipomagnezemi.5 enjektabl solüsyon 5 mg/ml MARCAİNE spinal enjektabl solüsyon ETİDOKAİN Lidokainin uzun etkili bir türevidir.cuneytyardimci. bulanık görme. Etkisi çok çabuk başlar ve lidokainden daha uzun sürer. bölgesel sinir bloğunda ve infiltrasyon anestezisinin tüm tiplerinde kullanılır. Endikasyonları: Olası hipomagnezemi varlığında şoka dirençli VF Olası hipomagnezemi varlığında ventriküler taşiaritmiler Sayfa 23 www. bilinç kaybı ve solunum durmasıdır. PRİLOKAİN Amid yapılı bir lokal anesteziktir. Spinal anestezide. Spinal anestezi. Önemli bir toksik etkisi methemoglobinemidir. obstetrik anestezi ve uzun süreli sinir bloklarında kullanılır. Özellikle kaslarda enerji üretimini etkileyen birçok enzim sisteminin önemli bir öğesidir.Bir kinolin türevidir. SSS reaksiyonları dilde uyuşma. Hipokalemik hastalar sıklıkla hipomagnezemiktir. hipokalemi ile birlikte ise aritmi ve kardiyak areste neden olur. MARCAİNE %0. İnjeksiyon için epinefrinli veya epinefrinsiz solüsyonları vardır. bölgesey sinir bloğu ve infiltrasyon anestezinin tüm tiplerinde kullanılır. Genellikle spinal anestezi. MEPİVAKAİN Amid yapılı bir lokal anesteziktir. baş dönmesi. Prokainden yaklaşık 5 kat daha güçlü ve daha toksiktir. KVS’deki yan etkileri hipotansiyon ve myokard depresyonu şeklindedir. İnjeksiyon yoluyla sıklıkla kullanılmaz.

üşüme. Dozu: %20 ya da %25’lik solüsyon. Vücutta metabolize edilmez ve plazma proteinlerine bağlanmaz. www. Magnezyum fazlalığı. polidipsi. Osmotik bir diüretiktir. Preeklampsi ve eklampside başlangıçta 4-6 gr. Diüretik etkisi nedeniyle intoksikasyonlarda kullanılır. böbrekten glomerüler filtrasyon yoluyla atılır.5 gr/ml MANNİTOL Altı karbonlu ve altı hidroksil içeren basit bir şekerdir. Gerekirse aynı doz 10-15 dakika sonra tekrarlanabilir. Ayrıca kardiovasküler operasyonlar. 10-20 dakikada gidecek şekilde İV yolla verilir.cuneytyardimci. Akut böbrek yetmezliğinde (oligüri ve anüri tedavisi ve önlenmesinde) ek ilaç olarak kullanılabilir. Erişkin dozu 0.com Sayfa 24 . Kullanıldığı yerler: Beyin ödeminde kafa içi basıncını düşürmek için kullanılır. letarji ve konfüzyondur. antikanser ajanlarla tedavi ve ağır travmatik yaralanmalar gibi akut böbrek yetmezliğine yol açabilen durumların ve hemolitik transfüzyon reaksiyonların proflaksisinde kullanılır. Mannitolün hızlı verilmesi hemolize neden olabilir. kusma. İV yolla yavaş olarak uygulanır (5-10 dakikadan kısa olmamak suretiyle). bir iki dakikada gidecek şekilde İV yolla verilebilir. daha sonra 2 mg/saat gidecek şekilde İV infüzyonla idame tedavisi uygulanır. baş ağrısı. Geçici olarak intraoküler basıncı azaltır. Verilen dozun büyük bir kısmı plazmadan ekstrasellüler sıvıya pek geçmeksizin.- Preeklampsi-eklampsi (nöbetleri kontrol altına almak için) Torsades pointes Dozu ve kullanımı: Ventriküler fibrilasyonda 1-2 gr veya %50 magnezyum sülfat 2-4 ml. kalsiyum blokeri gibi etki ederek myokardial ve nörolojik fonksiyonları deprese edebilir. Hastada eğer hipovolemi varsa mannitol vermeden önce düzeltilmelidir. bulantı. MAGNEZYUM SULFAT ampul %15 (10 ml) – 1. baş dönmesi.25-1 gram/kg’dır. göğüste sıkışma hissi. Yan etkiler: Mannitol infüzyon veya enjeksiyonundan sonra en sık görülen yan etkiler.

Histamin serbestleştirici etkisi. Bronşlara etkisi spazmojeniktir. gastroskopi veya diğer ağrılı tanı yöntemlerinde kullanılabilir. Direkt myokard depresyonu etkisi vardır. Akut ağrı tedavisinde en sık kullanılan ajanlardan biridir. Özellikle böbrek yetmezliğinde serumdaki düzeyi yükselebilir. ağız kuruması ve disfori gibi yan etkileri de vardır. eş etki dozunda aynı şiddette öfori. Analjezik etkisi çabuk başlayıp çabuk geçtiği için sistoskopi. İV yolla yavaş olarak verilmelidir. titre edilebilen bir ajan olarak morfine bir üstünlüğü yoktur. hemodinamik yönden stabil olmayan hastalarda tercih edilmez. bulantı. İV etkilenir. Astmalı hastalarda nöbetlerin gelmesine neden olabilir. Meperidin. verilmesinden 10-20 dakika sonra ortaya çıkar. morfinden daha fazladır. Dolayısıyla akut ve uzun süren ağrıda. hiperpreksi. Morfinde 10 kat daha az potenttir. ağrısız doğum için kullanılmaktadır. Kaslar üzerinde biraz spazmojenik aktiviteye sahiptir. kusma ve solunum depresyonu yapar. karaciğerde metabolize edilir. böbrek yolu ile atılır.MEPERİDİN Sentetik bir opioiddir. Gerekirse 5-10 dakika arayla doz tekrarlanabilir.com Sayfa 25 . Obstetride. Ayrıca. Meperidin sistemik verildiği zaman bile korneada anestezi oluşturur.5-1 mg/kg. %90 oranında olarak Eliminasyon yarı ömrü 3-4.5 saattir. baş dönmesi. Meperidin en çok ağrı giderici olarak kullanılır.cuneytyardimci. Meperidin. Aktif metaboliti olan normeperidin. buna bağlı olarak konvülziyonlar ortaya çıkabilir. Karaciğer hastalıklarında. nöbetler ve kusma) şeklinde seyredebileceği gibi depresyon (solunum depresyonu. hipotansiyon ve koma) şeklinde de ortaya çıkabilir. sedasyon. morfine göre. Bu reaksiyon eksitasyon (ajitasyon. terleme. Morfine benzer bir hemodinamik profili vardır. Morfin gibi myozize neden olur. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında ölümcül sonuçlanabilecek bir reaksiyona yol açar. kalp hızını arttırabilir. metabolizması belirgin Zirve etki. Total 1-3 mg/kg ile 2-3 saat süren analjezi elde edilir. Hafif parasempatolitik etkisi vardır. Dozu ve kullanımı: Başlangıç dozu 0. rijidite. 2-4 saat içinde tamamen kalkar. www. Dolayısıyla bu ilaç da morfin gibi. Yan etki ve komplikasyonlar: Meperidin. Analjezik etkisi morfinden çok daha çabuk başlar ve çabuk biter.

Uygun dozda kullanıldıklarında anksiyoliziz. Girişim www.Meperidin toksik dozda. anjina pektoris.derece AV blok. Parenteral formu 5 mg (1 ampul). Morfinden farklı olarak bazen tremor ve konvülziyon meydana gelir. çok lipofilik ajanlardır. koma ve ölüme neden olur.cuneytyardimci.com Sayfa 26 . 2. kardiyoselektif beta blokerdir (β1-adrenerjik reseptörleri daha seçici bir şekilde bloke eder). Akut intoksikasyonun neden olduğu solunum depresyonunda morfin antagonistleri kullanılır.ve 3. Yan etkileri: Özellikle astmalı hastalarda zorlu ekspirasyon hacmini azaltırlar. DOLANTİN ampul 100 mg/5 ml METOPROLOL Metoprolol. BELOC ampul 1mg/ml (5 ml’lik ampul) BELOC-ZOK tb 50-100 mg MİDAZOLAM Benzodiazepinler. verapamil tipindeki kalsiyum antagonistleriyle kullanılmamalıdır. solunum depresyonu. Dozu ve kullanımı: Başlıca endikasyonları hipertansiyon. hipotansiyon (sistolik kan basıncı <100 mmHg) ve ciddi derecedeki kalp yetmezliklerinde kontrendikedir. Metoprolol. Sık olarak ortaya çıkan yan etkileri yorgunluk. Mormal kişilerde ve diabetik hastalarda glukoz toleransını bozar. baş dönmesi ve uykusuzluktur. Analjezik etkileri yoktur. 2-3 dakikada gidecek şekilde İV yolla yavaş olarak verilmelidir. sedasyon ve amnezi yaparlar. Gerekirse birkaç dakika sonra bu doz tekrarlanır. baş ağrısı. Amnezi anterograd niteliktedir ve doza bağımlıdır. Kontrendikasyonları: İleri derece bradikardı (nabız < 45-50/dk). SVT ve diğer aritmilerdir. Oral tedavide günde bir kez sabah kahvaltı ile birlikte 50-200 mg kullanılır. AMI.

DORMİCUM ampul 5 mg/5ml DORMİCUM ampul 15 mg/3ml DORMİCUM ampul 50 mg/10ml MORFİN Morfin. Analjezi.esnasında analjeziklerle birlikte kullanıldıklarında. www. Spinal kord analjesini ise 2 1 reseptörleri üzerine reseptörleri üzerinden sağlar. ağrılı girişimlerde opioidlerle birlikte anksiyolitik ve sedatif ajan olarak. İV verilmesinden 15-30 dakika sonra maksimum analjezik etki ortaya çıkar. Dozu ve kullanımı: Hızlı ve seri entübasyonda. Aksi takdirde solunum ve dolaşım komplikasyonları ortaya çıkabilir.1 mg/kg dozda kullanılır. Etki süresi 60-90 dakikadır. Morfin-6-glukronid.05-0. En sık kullanıldığı durumlar. Komplikasyonlar: Solunum depresyonu ve hipotansiyona neden olabilir. Gerekirse 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir. öfori ve sedasyon yapar. morfine göre 4 kat daha potenttir ve yarılanma süresi morfinin iki katıdır.2 mg/kg dozda. hepatik glukronidasyona uğrar. tüm opioidlerin prototipidir. karaciğerde metabolize olur. İV olarak en az 30 saniyede gidecek şekilde uygulanır. serebral kan akımında azalmaya neden olduğu için kafa içi basınç artışı durumlarında da kullanılabilir. Zirve etki 2-3 dakikada oluşur (diazepamdan biraz daha hızlı). Midazolam. analjeziklerin dozu azaltılmalıdır. Sistemik olarak verildiğinde supraspinal etki gösterir. 0. yaşlılarda 4-5 saattir. Yetişkinlerde 1 mg’lık dozlar halinde uygulanabilir. tanı amaçlı işlemler. Eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir. Morfin.1-0.cuneytyardimci. Morfinin metabolitleri böbreklerden atılır ve böbrek yetmezliğinde vücutta birikirler. 6 yaşdan küçük çocuklarda 0. Total doz 5-7 mg’a kadar çıkılabilir. Eliminasyon yarı ömrü.com Sayfa 27 . Diazepamdan 2-4 kat daha potenttir. suda çözünür. morfin-3-glukronid ve morfin-6-glukronid olmak üzere iki metabolit oluşur. Midazolam. yetişkinlerde ve 10 yaşın üzerindeki çocuklarda ketamin etkisinden çıkış sırasında gelişen hallusinasyonları önlemek için. sağlıklı genç erişkinde 2-3 saat.

Ayrıca venöz kapasitansı arttırır ve sistemik vasküler direnci düşürür. Akut sol ventrikül yetmezliğinde analjezi amaçlı kullanılabilir (520 mg. İV küçük dozlar halinde 1-3 mg (dakikada 1 mg gidecek şekilde) yavaş olarak verilebilir. Küçük dozlar halinde sık olarak verilmesi tek büyük dozun bolus verilmesinden daha güvenlidir.cuneytyardimci. Morfin çok yavaş verilmelidir. Mesane sfinkterini kasması nedeniyle idrar retansiyonuna neden olabilir. 9 cc serum fizyolojik ile dilüe edilip . Safra yollarında basıncı arttırdığı için bazen koliklere neden olabilir. periferik venlerdeki sempatik tonüsün azalması ve medulladaki vagal nükleusun stimulasyonuyla bradikardi gelişmesi gibi birkaç mekanizmayla hipotansiyona neden olur. pulmoner konjesyonu geriletir. bronkospazma da yol açabilir. Morfin ayrıca. maksimum 3-4 saatlik analjezi elde edilir. İntramyokardial duvar gerilimini düşürerek myokrdial oksijen gereksinimini azaltır. Uzun süreli analjezi gerekiyorsa. Toksik düzeylerde Cheyne Stokes tipi solunuma neden olur. Dakika solunum sayısı 10-12’ye düşer. Yetişkinde genellikle toplam 10-20 mg ile.08-0. konstipasyon. sindirim sisteminde bütün sfinkterlerin kasılmasına neden olur. Özellikle solunum depresyonu yapacak dozlara çıkılırsa hipotansiyon gelişir. özellikle burun çevresinde kaşıntı. www. oksijen satürasyonu %95’in üzerinde olacak şekilde oksijen tedavisi başlanmalıdır. Histamin serbestleşmesi. İV veya İM olarak). Analjezik dozunda mental fonksiyonlar bozulmaz. Morfin diğer duyusal modalitelere dokunmadan ağrı hissini ortadan kaldırır. korku ve heyecana neden olur.arzulanan etki görülene dek. baş dönmesi. Bazı hastalarda bu postüral hipotansiyon karakterindedir.15 mg/kg’dır. Nalokson en sık kullanılan opiat antagonistidir. İlk enjeksiyonları hastada disfori. Morfin. Morfinden önce hastaya biraz İV sıvı takviyesi yaparak ve morfini çok yavaş vererek hipotansif etki önlenebilir. Morfin. 10 mg içeren 1 cc’lik ampuller. Opioid kullanımı sonrası solunum sıkıntısı gelişirse.com Sayfa 28 . kırık ve çıkık redüksiyonu ve abse drenajı gibi girişimler için morfini tercih edilen ilaç konumuna sokar. solunum depresyonu. kusma.Endikasyonları: Akut myokard infarktüsüne eşlik eden ağrı ve anksiyete tedavisi Akut kardiyojenik pulmoner ödemli hastaların tedavisi Kırık-çıkık redüksiyonu ve abse drenajı gibi ağrılı girişimler Dozu ve kullanımı: Başlangıç dozu 0. Komplikasyonları: Morfin. Bu doz gerekirse 10-15 dakikada bir tekrarlanabilir. Sözlü ve ağrılı uyaran ile spontan solunum artmazsa. mental bulanıklık. sedasyon. solunumu yavaşlatır ve yüzeyelleştirir. bulantı. Morfin. histamin serbestleşmesi. ambu ile solunum desteklenir ve bir opiat antagonisti uygulanır. çocuklarda da yetişkinlerdeki kullanma ilkelerine göre kullanılabilir. Etki başlangıcının hızlı olması. bilier spazm ve idrar retansiyonuna yol açabilir. Ayrıca üreter ve mesanede de spazmlara neden olur. morfin iyi bir ajandır.

2 mg’lık küçük dozlar halinde ya da 0.4 mg İV yolla verilir. hastalar tekrar tekrar ve sürekli değerlendirilmelidir. Nalokson.4 mg İV olarak uygulanır. Morfin intoksikasyonlarında sadece solunumun normal sayıya getirilmesi yeterlidir. Hastanın solunumu yakından izlenmeli. Solunum sayısı normale dönene kadar bu doz 2-3 dakikada tekrar edilir.Başlangıçta 0. solunum yavaşlamaya başlar başlamaz morfin antagonistleri tekrar verilmeye başlanmalıdır. Doz ve kullanımı: İstenen etki ortaya çıkana kadar 1-2 dakikada bir. MORFİN HCL ampul 10 mg/ml MORFİN HCL ampul 20 mg/ml NALOKSAN Opioidlerin reseptörleri düzeyindeki kompetitif antagonistidir. Opioid bağımlısı hastalarda naloksan kullanımı. çabuk derlenme-uyanma sağlamak için kullanılmaz. Oral kullanıldığı takdirde antagonistik etkisinden yararlanamaz.4 mg/ml POTASYUM www. Uzun etki süreli opioid kullananlarda ya da opioidi uzun sürede elimine edebilen hastalarda. nadiren naloksan ihtiyacı oluşur. NALOKSON ampul 0. Opioidlere bağlı solunum depresyonu ve hemodinamik bozulma meydana geldiğinde kullanılır. Eğer hastada bir değişiklik olmazsa solunum depresyonunun nedeninin başka olduğu düşünülmelidir. Entübe hastalarda trakeal yolla da kullanılabilir. Eğer hastanın kliniğinde bir değişiklik olmazsa tanının yanlış olabileceği düşünülmelidir. 0. parenteral yoldan verildiği zaman etkisi hemen ortaya çıkar ve yaklaşık 1 saatte sonlanır. çekilme reaksiyonuna yol açabilir. naloksanın etkisi bittikten sonra solunum depresyonu gelişebilir. hastanın stupor durumunun veya komanın ortadan kaldırılması için uğraşılmamalıdır.com Sayfa 29 . Morfin intoksikasyonlarında sadece solunumun normal sayıya getirilmesi yeterlidir. hastanın stupor durumunun veya komanın ortadan kaldırılması için uğraşılmamalıdır.cuneytyardimci. Gerekli ise 10 mg’a kadar verilebilir.1-0. Dolayısıyla. Opioide bağlı komplikasyon gelişmemiş bir girişimden sonra. solunum sayısı normale gelinceye kadar bu doz 2-3 dakikada bir tekrarlanır. Opioid titrasyonu uygun yapılırsa.

Total vücut potasyumunun %70-75’i kastadır.0 – 2. Potasyum replasmanında verilecek en uygun potasyum tuzu.5 (10 mEq) POTASYUM KLORÜR ampul %22. Orta derecede hipokalemide serum potasyum seviyesi 2. 1.5 mEq/lt’nin altındadır. glikoz intoleransı. POTASYUM KLORÜR ampul %7. dilue olarak verilmelidir.5 (30 mEq) KALİNOR efervesan tablet www. klorür tuzudur. 20-40 mEq. 3-4 saat süreyle. Plazmada ise %2 oranında bulunur. ödem. Oligurisi veya anurisi olan hastalara potasyum verilmemelidir . intestinal ileus eğilimi artar. Ciddi hipopotasemi tedavi edilmez ve derinleşirse. Potasyum infüzyonu boyunca EKG monitorizasyonu sürekli yapılmalıdır.5 – 2 mEq/lt seviyelerinde solunum paralizisi gelişir. 3 – 6 saatlik aralıklarla potasyum düzeyi ölçülmelidir. solunum ve yutma kasları felci oluşur ve asistoli ile hasta kaybedilir. Ciddi hipopotasemide (K < 2. EKG normale dönene kadar potasyum verilmeye devam edilmelidir.5 mEq/lt’nin altına düşmesine hipopotasemi (hipokalemi) denmektedir. saatte bir tekrarlanır.com Sayfa 30 . Ancak yaşamı tehdit eden kardiyovasküler ve nöromüsküler belirtiler ciddi hipopotasemi varsa replasman tedavisinde parenteral yol (İV) kullanılmalıdır. rabdomyoliziz. 2x1 veya 3x1 olarak verilir. glukoz içeren solüsyonlar içinde verilmemelidir). Potasyum solüsyonları asla İV puşe yapılmamalıdır.5 mEq/lt arasındaki ciddi hipopotasemi kaslarda zayıflığa ve güçsüzlüğe neden olur. Serum potasyum düzeyinin 3. Cerrahi hastalarda sık karşılaşılan bir problemdir.5 – 3 mEq/lt’dir. % 98’i (120150 mEq/lt) hücre içinde bulunur.4 Genel bir kural olarak litresinde 40 – 60 mEq potasyum içeren sıvılar saatte 20 mEq’ı aşmayacak hızda verilmelidir.5 mEq/lt) ve minimal semptomları olan hastalarda oral replasman tedavisi yeterlidir.Genç ve sağlıklı bir erişkinin total vücut potasyumu yaklaşık 3500 mMol (50 mMol/kg) olup yaşla birlikte azalır. 10-15 mEq KCl 50 – 100 cc SF içine konur ve yavaş infüzyon şeklinde verilir (potasyum.cuneytyardimci. tetani ve solunum kaslarında paraliziye varan ciddi semptomlar görülebilir. Hafif hipokalemisi (2. K hücre içinin esas katyonudur. Potasyum Açığı (mEq) = (Normal potasyum-Ölçülen potasyum)xVücut ağırlığı( kg) x 0. Ciddi hipokalemide ise potasyum 2. Potasyum açığı aşağıdaki formülle hesaplanabilir.5-3. potasyum verilebilmesi için saatlik idrar miktarının en az 25 cc olması gerekir. hipotansiyon. 2.5 mEq/lt). Nadir durumlar dışında verilecek günlük miktar 200 mEq’ı geçmemelidir.

com Sayfa 31 . Haloperidol) www.cuneytyardimci.NİTROGLİSERİN Organik nitratlar antianjinal tedavide ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde yüklenmeyi giderici ajan olarak önemli bir rol oynarlar.2-4 mcg/kg/dk dozda kullanlırlar. transdermal ve İV yolla kullanılırlar. Yan etkileri: Vazodilatatör etkileri sonucu kan basıncını düşürürler (postural hipotansiyon). Nitrogliserinin parenteral formu dışında sublingual tablet. Bunun dışında sublingual. PERLİNGANİT ampul 10 mg/10ml NÖROLEPTİKLER (ANTİPSİKOTİKLER) (Klorpromazin. buna bağlı olarak refleks taşikardi ortaya çıkar ve senkop gelişebilir. merhem ve ayrıca flaster şekli (transdermal terapötik sistem = TTS) bulunmaktadır. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda preload’un azalması pulmoner venöz konjesyonda azalmaya ve dispnenin giderilmesine yardımcı olur. Nitratlar myokardın oksijen tüketimini birkaç yolla düzeltirler: Koroner vazospazmı inhibe ederler Koroner darlıkları dilate ederler Myokarddaki kollateral akımı arttırırlar Koroner akımın dağılımını düzenlerler Trombosit agregasyonunu inhibe ederler. Kullanımı: Karaciğerden ilk geçişte inaktive edilmeleri nedeniyle oral yolla kullanıldığında biyoyararlanımı düşüktür. Hem arterlerde hem de venlerde vazodilatasyon yaparak afterload ve preload’u düşürür. Koroner arter hastalığı ya da KKY tedavisinde İV yolla 0. En sık görülen yan etkisi meningeal damarlarda vazodilatasyon sonucu ortaya çıkan zonklayıcı tipte baş ağrısıdır. Böylece kalbin iş yükünü ve oksijen tüketimini azaltırlar.

deliriumlar ve atipik psikozlar nöroleptiklerden . Prodüktif belirtiler olarak adlandırılan halüsinasyon. Terapötik etkileri: Antiemetik ve sedatif etkileri mevcuttur. bazı kronik ağrılar ve hipoprolaktinemi ile seyreden endokrinolojik bozukluklarda da nöroleptikler kullanılır. Farmakokinetik özellikleri: Nöroleptiklerin emilimi yavaş olup hiçbir zaman tam değildir. Dopaminerjik sistem dışında nöroleptiklerin bazıları postsinaptik alfa noradrenerjik reseptörleri bloke ederek SSS’nde sedatif etki. refleks taşikardi ve ejakülasyon inhibisyonu şeklinde etkiler oluşturur. manik nöbet. Bazı uyku bozukluklukları. delirium ve illüzyon gibi belirtileri önleyici etki (antipsikotik etki) en çok yararlanılan etkileridir. Genel olarak sıvı şekilleri katı şekillerinden daha kolay emilir. www. Dopaminerjik reseptörler 4 alt tipe ayrılır. illüzyon ve deliriumun ortada kaldırılması) ve antipsikotik etki gösterir. tikler. hıçkırık. Genellikle ana madde ve metabolitlerinin atılımları çok yavaş ve uzun sürelidir. Haloperidol ise bütirofenon türevi nöroleptik ilaçlardandır. Akut psikozlar içinde konfüzyon. Endikasyonlar: Psikiyatride nöroleptikler her türlü psikotik bozuklukta etkili olur.cuneytyardimci. periferde ise ortostatik hipotansiyon. Böylece hastaların özellikle sağlık personeli ve çevresi ile iyi ilişkiler içinde bulunmasına yardımcı olarak tedavinin daha kolay ve düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlarlar. Tümü plasenta ve kan beyin bariyerini kolaylıkla aşarlar. Sedatif etkisi vardır ve otonomik yan etkiler (hipotansiyon) oluşturur. Psikiyatri dışında nörolojik bozukluklardan koreik hareketler. Kronik psikozlar olarak değişik şizofreni yararlanırlar. fenotiazin grubu nöroleptik ajandır. ajite depresyonlar ve obsesyonel nevrozlarda sedatif nöroleptikler (klorpromazin) yararlı olabilir. Özellikle halusinasyonlar ve deliriumları hızlı bir şekilde ortadan kaldıran güçlü bir nöroleptik ajandır. değişik kökenli kusmalar (gebelik kusması hariç). Etki mekanizması: Mental hastalıkların bir bölümünü oluşturan psikozlar ve bunun özel bir türü olan şizofrenide görülen bozuklukların primer olarak beynin dopaminerjik yolaklarının ve özellikle mezokortikal – mezolimbik yolağın etkinlik bozukluklarına bağlı olduğu düşünülür.com Sayfa 32 şekilleri.Klorpromazin. Postsinaptik D1 ve D2 reseptörlerinin blokajı dopaminerjik iletimi inhibe ederek antiprodüktif (halüsinasyon. özellikle şizofrenlerde dış ve iç uyaranlara karşı var olan aşırı duyarlılığı ortadan kaldırarak bunlara kayıtsız kalmalarında ve ortama alışmalarında etkili olurlar. delirium ve hallüsinasyonlu psikozlar nöroleptiklerin en çok kullanıldığı endikasyonlardır. Nöroleptikler.

Nöroleptikler gebelerde plasenta engelini aşarak yeni doğanda prematurelik. anksiyete. ajitasyon. Klorpromazin’in minimal etkin dozu 50 mg/dır. çarpıntı. impotans. Erken ve akut diskinezi ve distoni: Seçici bir şekilde ağız ve yüz bölgesini tutan anormal ve istem dışı hareketler ile kendini gösteren diskineziler trismus veya gözleri de içine alarak okülojir kriz şeklinde oluşabilir.cuneytyardimci. günlük doz genişliği ise 2-100 mg’dır. Günlük doz genişliği 50-100 mg/dır. jinekomasti. midriaziz. akomodasyon bozuklukları. Bu yan etki günlük dozun önemli bir bölümünü akşam saatlerine kaydırmak suretiyle azaltılabilir. akomodasyon bozukluğu ve ortostatik hipotansiyon ile karakterizedir. konfüzyon. Bu belirtiler sentetik santral etkili antiparkinsoniyen ilaçlardan yararlanırlar. Tardif diskinezi Antikolinerjik yan etkiler: Hipertermi. idrar retansiyonu ve glokoma eğilim ile karakterizedir. lipido azalması) yanında priapizm de görülebilir. depresyon Konfüzyon Minor nöroleptik sendrom: Asteni. Kilo alma Hiperprolaktinemi sonucu amenore. ejakülasyon bozuklukları. Distoniler daha çok spazmodik tortikollis. ağız kuruluğu. Akinezi ve hipokinezi: Daha çok tedavinin başlangıcında oluşan bu yan etkiler antiparkinsoniyen ilaçlar ile düzelir. www.Pozoloji: Terapötik indeksi geniş olan bu ilaçların önerilen doz sınırları da çok geniştir. Uykusuzluk Anksiyete. konstipasyon. Bu arada nöroleptiklerin birinin diğerine üstünlüğü kanıtlanamadığı için birine yanıt vermeyen hastanın diğerine yanıt verebileceği gözönünde bulundurularak ilaç değişikliği yapılabileceği bilinmelidir. ağız kuruluğu.com Sayfa 33 . seyrek olarak opustotonüs şeklinde görülebilir. seksüel işlev bozuklukları (örneğin. tremor ve hipersalivasyon gibi belirtilerle parkinson tablosunu andıran bu ekstrapiramidal belirtiler nöroleptik dozunun azaltılması veya santral antikolinerjiklerin kullanılmasından yarar görürler. Akatizi: Bu yan etkiler düşük dozlarda beta blokerler ile (propranolol) daha kolay denetim altına alınabilir. somnalans. Haloperidol’ün ise minimal etkin dozu 1 mg. galaktore. hipotrofi ve kardiyorespiratuar bozukluklar yapabilmektedir. Parkinsonoid sendrom: Akinezi. rijidite. Yan etkileri: Psikomotor kayıtsızlık sendromu Uyuşukluk: Gündüz uyuşukluğu rahatsız edici olabilir.

piramidal sendrom ve yeni geçirilmiş hemipleji gibi akut ve subakut nörolojik hastalıklar geleneksel kontrendikasyonlardır. Parkinson hastalığı.com Sayfa 34 . Kardiyovasküler hastalıklarda. Hemen tüp nöroleptiklerin EKG üzerinde oluşturdukları değişiklikler kullanımları sırasında hastaların klinik ve elektrofizyolojik takibini gerektirir. Tedavisi tamamen semptomatiktir. solunum bozuklukları. Epilepsi mutlak bir kontrendikasyon oluşturmaz. Yüksek doz: Genellikle nöroleptiklerin özkıyım intihar amacıyla alınması sonucu oluşur. multipl skleroz.- Malign nöroleptik sendrom: Çok seyrek görülen bu tablo başlangıçta kendisini lökositoz ve yüksek ateş ile göstererek bir enfeksiyonu düşündürür. Bunlara kas rijiditesi (yüksek kreatinin fosfokinaz enzim düzeyi). kan basıncı ve nabız düzensizlikleri ve bilinç bulanıklığı eklenir. Genelde uygun tedaviyle herhangi bir sekel bırakmadan düzelebilir.cuneytyardimci. Ciddi zehirlenmelerde hipertermi. Ancak sedatif etkinliği olan nöroleptiklerin (klorpromazin) konvülzif eşiği daha fazla düşürdüklerinin bilinmesi gerekir. Korpromazin: LARGACTİL ampul 25 mg/5 ml LARGACTİL tablet 100 mg Haloperidol: NORODOL damla 2 mg/ml NORODOL ampul 5 mg/ml NORODOL tablet 5-10-20 mg www. Tedavide ilacın kesilmesiyle birlikte reanimasyon önlemleri ve bromokriptin ile birlikte dantrolen uygulanması önerilir. Toksik komalarda ve özellikle alkol. tromboembolik geçmişi olanlarda olası hipotansiyon yapıcı etkileri nedeniyle adrenolitik etkisi belirgin olan nöroleptiklerin (klorpromazin) dikkatli kullanılması gerekir. barbiturat ve hatta sedatif hipnotik ilaçlar ile oluşan zehirlenmelerde kullanılmamalıdır. yaşlı ve/veya aterosklerozlularda. Kontrendikasyonlar: Mutlak kontrendikasyonlar olmamakla beraber uygulamada dikkat edilmesi gereken durum ve hastalıklar bulunur. hipotansiyon ve kardiyovasküler kollaps belirtilerine rastlanır.

Endikasyonları: Metabolik asidoz. oksijen serbestleşmesini inhibe ederek oksihemoglobin saturasyon eğrisini değiştirir. karbonatın presipitasyonuna neden olabilir.4 sodyum bikarbonat İV yolla verilir. Doz: Başlangıçta. Yan etkileri: Başlıca yan etkileri.4 SODYUM NİTROPRUSSİD www. serumda hiperosmolarite. pulmoner gaz değişiminin olmaması ve anaerobik sellüler metabolizmanın gelişmesiyle kombine solunumsal ve metabolik asidoza neden olur. İskemik myokarda negatif inotropik etki yapar. hiperkalemi ve TCAD intoksikasyonunda verilir. Bu karbondioksit hızla hücreye difüze olur. Bundan dolayı arteryel ph’ın tam düzeltilmesi özellikle kritik anlarda serebral kan akımını azaltır. Kalsiyum tuzları ile aynı yolda ve eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır.SODYUM BİKARBONAT Kardiyak arest. 50 ml %8.5 mmol/kg dozda tekrar edilir. metabolik asidoz. Konsantre sodyum bikarbonatın cilt altına ekstravazasyonu ciddi doku hasarı ile sonuçlanabilir. Kalsiyum tuzları ile uyumsuz olduğundan kalsiyum.cuneytyardimci. uzamış kardiyak arestte (>10 dk) kullanılmalıdır. dolayısı ile intrasellüler asidozu arttırır. Şayet resusitasyon sırasında veya sonrasında arteryel kan ph’sı 7. Hiperosmolarite ve hipernatremiye neden olur. paradoksal hücresel asidoz oluşumu (hızla hücre için giren karbondioksitin tamponlama reaksiyonu sırasında salınması) ve adrenalinle etkileşimdir (olabildiğince ayrı yollardan ya da aralıklı olarak verilmelidir).4 sodyum bikarbonat verilebilir. Devam eden dolaşım durması halinde her 10 dakikada bir 0. SODYUM BİKARBONAT ampul %8.1 mmol/kg %8.1’den az ise veya baz açığı – 10 ml’den fazla ise. Arter kan gazı bakılamıyorsa. Asideminin en iyi tedavisi göğüs kompresyonudur.com Sayfa 35 . Bikarbonat verilmesi karbondioksit yapımına neden olur. Hafif asidoz ve vazodilatasyona neden olur ve serebral kan akımını arttırır.

refleks taşikardi ile kan basıncının daha fazla düşmesine neden olur. baş ağrısı ve şuur kaybı gelişir. gerekirse 10 mcg/kg/dk doza çıkılır. tetanusta. Endikasyonları: Cerrahi anestezi sırasında kas gevşetici olarak Endotrakeal entübasyon (solunum kaslarını gevşeterek entübasyonu kolaylaştırır) Spastik durumlarda. kusma ve çizgili kaslarda spastisite yapar. İntravenöz yolla verildiğinde etki yarım dakika içinde ortaya çıkar ve yaklaşık 5-10 dakika sürer. Yüksek dozda uzun süre alındığında siyanür zehirlenmesi ortaya çıkar. Taşikardi ve retrosternal ağrı yapabilir. çizgili kaslarda bloktan önce fasikülasyonlara (seyirmelere) ve istemsiz kas hareketlerine neden olur. Hipovolemi varlığında nitroprussid. Doz: 0. Arteryel vazodilatatör etkisi venler üzerine olan dilatatör etkilerinden daha fazladır. Siyanür toksisitesinin ön bulgusu. Direkt venöz dilatasyon sağ ve sol ventrikül doluşunu azaltır. Güçlü ve hızlı etkilidir. sentetik bir depolarizan kas gevşetici ajandır. Daha sonra dispne. Yan etkileri: Bulantı. NİPRUSS ampul 60 mg/5 ml SUKSİNİL KOLİN Suksinil kolin.cuneytyardimci. Asetilkoline benzer bir şekilde postsinaptik reseptörleri etkileyerek motor son plağın uzun süreli depolarizasyonuna ve bu şekilde kas felcine neden olur. ağır bir hipotansiyon ve metabolik asidozdur. Suksinil kolin İV verildiğinde. İntoksikasyon tedavisinde nitritler ve tiyosülfat verilir. Ciddi kalp yetmezliğinde ve hipertansiyonun acil durumlarında kullanılır.com Sayfa 36 . motor son plağın hızlı depolarizasyonu sonucu.Arteriol ve venüllerin düz kaslarına etki ile direkt periferik vazodilatasyona neden olur. Dolayısıyla pulmoner konjesyonu azaltır ve sol ventrikül volüm ve basıncı azalır.1-5 mcg/kg/dk dozda kullanılır. status epileptikus ve diğer konvülsif hastalıklarda oluşan konvülsiyonların tedavisinde Kısa ortopedik girişimlerde (kırık-çıkık redüksiyonu) kas gevşetici olarak www.

Kaslarda rijidite ile birlikte vücut ısısında ani ve şiddetli artış ile karakterizedir. yanıklı ya da multipl travmalı hastalarda daha çok ortaya çıkar. bu durumda normal solunum dönünceye kadar yapay solunum uygulanır. Maksimum vücut sıcaklığı 0.5 mg/kg dozda İV verilir. nadir görülen bir durumdur. Geçici bradikardi ve hipotansiyonu takiben taşikardi ve hafif bir hipertansiyon oluşabilir. 2 dakika sonra tam doz (1-1. İV verildiğinde etki yarım dakika içinde ortaya çıkar ve yaklaşık 5-10 dakika sürer. Malign hipertermi: Genetik bir bozukluğa bağlı olduğu düşünülen.5 C/15 dk’dır. hızlı seri entübasyonda. aritmiler. bu bazen kardiak areste neden olabilir.cuneytyardimci. Yüzbinde 2-6 sıklıkta görülür ve mortalite yaklaşık %50 civarındadır. Sürdürme dozu 0.com Sayfa 37 .Dozu ve kullanılışı: Suksinil kolin. Yan etkileri: Histamin salıverilmesine bağlı olarak hipotansiyon ve bronkospazm yapabilir. deri kızarır. Respiratuar ve metabolik asidoz gelişir. Göz içi basıncı arttır (bu etkisi yaklaşık 5 dakika içinde kendiliğinden geçer). Öldürücü olabileceğinden acilen tedavi edilmesi gerekir. Myoglobinuri nedeniyle kola renginde idrar görülür.5 mg/kg) suksinil kolin uygulanır.5 mg/kg’dır. muskuler rijidite ve fasikülasyonlar. Fasikülasyon gelişimini engellemek için. Başlangıçta vazodilatasyon artar. Atipik psödokolinesterazlı hastalarda uzun süreli apnelere neden olabilir.4-0.1 mg/kg) süksinil kolin uygulanır. Tidal CO2 artar. hızlı soğutma uygulanır %100 O2 ile hiperventilasyon www. Genellikle uygulamadan 30 dakika sonra ortaya çıkar. Malign hipertermi. İntrakranial basıncı arttırır. uygulama öncesi test doz (0. İskelet kaslarından potasyum salınımını arttırır ve hiperkalemi oluşturur. TEDAVİ Anestezikler hemen kesilir. özellikle böbrek yetmezliği olan. Ancak önceden kullanılan lidokain (1.5 mg/kg. 0 > 40 C veya maksimum vücut sıcaklığı > 38 0C ve sıcaklık artış oranı > Klinik belirtiler: Taşikardi (%95 oranında görülür). Kan basıncı önce yükselir sonra düşer. deride beneklenme olur ve en sonunda siyanotik bir hal alır. taşipne ve aşırı terleme görülür.1. Fasikülasyonlara bağlı olarak anestezi sonrası kas ağrılarına neden olabilir. başlangıçta 1. Hiperkalemi. İV) bu etkiyi azaltabilir. Fasikülasyonlara bağlı olarak mide içi basıncını arttırarak kusma ve aspirasyona neden olabilir.

Bu dozda yeterli terapötik yanıt alınmazsa ve toksik belirtiler www.Dantrolen Na: Başlangıçta 2. astmatik hastaların tedavisinde proflaktik amaçlı ve nöbetlerin tedavisinde kullanılırlar. özellikle aminofilin. 6 mg/kg (5 mg/kg teofiline eşdeğer). İdrar çıkışı saatlik en az 2 ml/kg olmalı. 1. pulmoner hipertansiyonu azaltıcı. Teofilin bronş düz kaslarını gevşetici.3 dimetilksantin kimyasal yapısında bir ilaçtır. Karaciğerde metabolize olur. mannitol) verilmelidir. hasta daha önce teofilin veya aminofilin almamışsa. 20-40 dakikada gidecek şekilde İV yolla infüze edilir.5 mg/kg İV puşe uygulanır.com Sayfa 38 . mediatör salıverilmesini ve permeabilite ödemini azaltıcı. 100 cc %5Dx içinde dilüe edilerek. bunun için gerekli sıvı ihtiyacı karşılanmalı ve renal yetmezlik gelişimini önlemek için gerekirse diüretik (furasemid. sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu azaltıcı. hiperpotasemi gelişirse buna yönelik tedavi yapılmalıdır. Gerekirse 5-10 dakika aralıklarla aynı doz tekrar edilir (maksimum doz. zayıflamış diafragmatik kas kontraktilitesini düzeltici ve solunuma santral uyarıcı gibi çeşitli etkilere sahiptir. Teofilin erişkinlerde ağızdan başlangıçta küçük dozlarda (günde 400 mg) verilir ve 3 günlük aralıklarla doz yaklaşık %25 arttırılarak maksimum 13 mg/kg/gün olacak şekilde idame dozu uygulanır. Üriner autput yakından takip edilmelidir. Mukozalar üzerine iritan etkili olduğundan inhalasyon şeklinde kullanılmaz. 10 mg/kg). Kan potasyum düzeyi yakından takip edilmeli. Malign hiperterminin komplikasyonlar: Sol kalp yetmezliği DIC Pulmoner ödem Akut renal yetmezlik LYSTHENON fort ampul 100 mg/5 ml TEOFİLİN Teofilin. Karaciğer ve akut akciğer ödeminde eliminasyon hızı yavaşlar. Bir teofilin bileşiği olan aminofilin astma nöbetinin tedavisinde. Dozu ve kullanılışı: Teofilin ve bileşikleri.cuneytyardimci. Not: Dantrolen sodyumun vial formu vardır (20 mg toz halinde + 60 ml çözücü).

konvülsiyonlar ve ani ölüm görülebilir.5 mg/kg. Önce gözün dış kasları ve yüz kasları. Veküronyumun sistemik yan etkileri ihmal edilecek düzeyde azdır.5 mg/kg/saat infüzyonla sürdürülür.com Sayfa 39 . Yüksek dozlarda bile kalp hızı. 0. kan basıncı ve sinir sistemine etkili değildir. Motor son plakta asetilkolin reseptörleri ile bu reseptörleri uyarmaksızın birleşirler ve asetilkolinin etkisini bloke ederler. Uzun bir apne dönemi olacağı için hasta bu dönemde mutlaka entübe edilmiş olmalıdır. İV yavaş infüzyonla verilebilir. Aminofilinin bronkodilatatör etkisi sınırlı ve terapötik aralığı dardır. Buna karşın etki başlama süresi 60-90 saniye sürer ve bu etki yaklaşık 30-60 dakika sürer. sadece idame tedavi uygulanır. göğüs ve en son diafragma kasının felci ile solunum durur. Bloğun ortadan kalkması ise tersine bir sıra izler yani felçten önce diafragma kası kurtulur. Yan etkiler: Teofilin mukozalar üzerine iritan etkilidir. sürdürme dozu ise 0. Hasta son 48 saat içinde teofilin veya aminofilin almışsa yükleme dozu önerilmez. Sıklıkla bulantı ve kusma yapar.1 mg/kg/saat’tir. Oral veya İV uygulandığında mide asit sekresyonunu stimüle eder. Bu nedenle entübasyon öncesi iyi bir değerlendirme ve hazırlık gerekir.080.cuneytyardimci. Veküronyumun başlangıç dozu 0. AMİNOCARDOL ampul 240 mg/10 ml (aminofilin) VEKÜRONYUM Nondepolarizan nöromüsküler bloke edici ilaçlardandır. Bu etkileri nedeniyle mide ülseri olan hastalarda uygulanmaması uygundur. Nöromusküler blok sonucu oluşturduğu kas gevşemesi ve felci belli bir sırayı izler. Bu da ilacın güvenirliğini arttırmaktadır.4-0.görülmezse 3 mg/kg idame doz. Tedavi. ajitasyon. Veküronyum nondepalarizan olduğu için suksinil kolin kullanımına bağlı gelişen yan etkiler görülmez. sonra karın. Yüksek dozda ve özellikle hızlı İV injeksiyonla verildiğinde kardiyak aritmiler. NORCURAN ampul 4 mg NORCURAN flakon 10 mg www.

Verapamil. İSOPTİN ampul 5 mg/2. hipotansiyon ve periferik ödem en sık görülen yan etkileridir. AV nodda iletimi yavaşlatır. orijini bilinmeyen veya geniş kompleksli taşikardilerde kullanılmamalıdır.VERAPAMİL Fenilalkilamin türevidir. 240 mg ilaç içeren yavaş salıveren tablet şeklinde günde bir kez verilebilir. New York.2 ml KAYNAKLAR: 1. Hipertansiyonla birlikte supraventriküler taşikardi veya hipertrofik kardiyomyopati gösteren hastalarda diğer kalsiyum antoganistlerine tercih edilir. negatif kronotrop ve negatif dromotrop etkileri kan basıncı düşmesine bağlı refleks sempatik stimülasyonla tam olarak süprese edilemez. Dozu ve kullanılışı: 5-10 mg dozda. Kardiyak etkilerinin aynı yönde oluşu nedeniyle hipertansiyon tedavisinde beta-blokörlerle birlikte kullanılmamalıdır. Yan etkileri: Yan etkilerinin çoğu orta derecelidir. Hızlı verildiğinde asistoliye neden olabilir. Bu etkiden beta-blokör ilaç alanlarda daha belirgindir ve birlikte İV kullanılırsa asistoli yapabilir. Kalsiyum glukonat enjeksiyonu ile hipotansiyon düzeltilebilir. Tintinalli JE et al.com Sayfa 40 . baş ağrısı. 2000 www. Hipertansiyon tedavisinde oral yolla gönde üç kez 80-120 mg dozunda kullanılır. Antihipertansif etkinliği. Emergency Medicine. Antihipertansif olarak yalnızca ağız yolundan kullanılır. Gerekirse 5 dakika sonra 5 mg daha verilebilir. Tedavisinin ilk haftasında dijitallerin salınım düzeyini arttırır. Böylece dijital toksisitesine neden olabilir. editors. beta blokörlere yakın bir derecededir. McGraw-Hill.cuneytyardimci. Diğer vazodilatatörlerde olduğu gibi flaşing. 2 dakikadan uzun sürede gidecek şekilde İV yolla verilir. A Compehensive Study Guide. baş dönmesi. Fifth Edition. İntravenöz enjeksiyonu belirgin bir hipotansiyon ve bradikardi yapar. Kalsiyum kanallarını bloke ederek koroner arterler ve periferik arterlerde vazodilatasyon yapar. Belirgin negatif inotropik etkisi vardır. Damar düz kasların üzerindeki gevşetici etkisi bakımından nifedipinden daha az güçlüdür. Negatif inotrop.

2. İstanbul. 2000. August 22. Heart Disease Diagnosis and Therapy A Practical Approach Williams and Wilkins. Krauss B. Circulation Volüme 102. 10.com. http://www. Sachetti AD. RESUSCİTATİON. Phaledelphia WB Saunders Company. Vol 46. Nobel Tıp Kitapevleri. Canto RM. 1992. 3. 4. 9. 15:221-230. 13. 1998. Smith DC. İnternational Guidelines for CPR and ECC. 135-153.emedicine. Section 5: Pharmacology 1. Talavera F. Acil Tıp Sempozyumu Kitapçığı. Vol 46. USA 1999. 6. Green SM: Sedation and Analgesia for Procedures in Children. 1999. American Heart Association: ECC Guidelines. Ann Emerg Med 31:663-677. 12. DÖKMECİ İ: Toksikoloji. Clinical Procedures in Emergency Medicine. American College of Emergency Physician: Clinical Policy for Proceducedural Sedation and Analgesia in the Emergency Department.Part 6: Advanced Cardiovasküler Life Support. İn Robberts JR. İzmir. 15. 155-162. A Review of etomidate for rapid-sequence intubation in the emergency department. 2000. Nobel Tıp Kitapevleri. Gerardi MJ.html. 14. Rapid-sequence intubation of the pediatric patience.net/acls/index1. Ward KR.s:123-145 5.emedicine. 8. Supplement 1. RESUSCİTATİON.com/. Yealy DM: Systemic Sedation and Analgesia for Procedures. Khan MG. 3rd ed. www. İstanbul. European Resuscitation Council: Advanced Life Support Course. Provider manuel. II. Ann Emerg Med 1996: 28:55-74. J emerg Med. 2000.www.e-virtualoffice. N Egn J Med 13: 938-945. 2000. 1996 16. 11. Hedges JR ( eds).cuneytyardimci.2. Oktay C: Girişimsel Sedasyon ve Analjezi.http://www.pp:516-531 7. Et al. 1998. Farina GA (eds): emedicine free online medical reference. Mattu A: Myths and Pitfalls in Advanced Cardiac Life Support. İnternational Guidelines for CPR and ECC. 1997. Condrad SA: Sedation in Louden M.Part 6: Advanced Cardiovasküler Life Support. DÖKMECİ İ: Farmakoloji. Baskı. Bergen JM. 17.2000. Section 6: Pharmacology 2.com Sayfa 41 . 1994. Advanced Cardiac Life Support.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful