ACİLDE KULLANILAN İLAÇLAR

ADRENALİN
Tedavide kullanılan adrenalin sentetik olarak yapılır. Adrenalin; sempatik sisteme ait α ve β adrenerjik reseptörleri güçlü bir şekilde stimüle ederek yaygın etkilere neden olur. Bu etkiler:

Kan basıncı:
Adrenalin güçlü bir vazokonstrüktördür. Diastolik basınca nazaran sistolik kan basıncını daha çok yükseltir. Kan basıncını yükseltmesi kalpte β1 adrenerjik reseptörlerin stimülasyonu sonucu oluşan pozitif inotropik ve kronotropik etki ile, özellikle prekapiller damarlarda oluşturduğu vazokonstrüksiyondan ileri gelir.

Damarlar:
Adrenalin daha ziyade küçük arteriyollere ve prekapiller sfinkterlere etkir. Cilt damarlarında kan akımını azaltır. Renal kan akımını azaltır. İskelet kası damarlarında kan akımını geçici olarak arttırır. Çok küçük dozlarda sadece vasküler düz kaslardaki β adrenerjik reseptörleri aktive ederek kan basıncını düşürebilir.

Düz kaslar:
Adrenalin; gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem düz kaslarını gevşetir.

Solunum:
Adrenalin solunum merkezini stimüle eder. Bronş düz kaslarını gevşeterek bronkodilatatör etki gösterir.

Metabolik etkileri:
Kanda glukoz ve laktik asit düzeyini yükseltir. İnsulin salınımını inhibe eder, glukon sekresyonunu arttırır.

Farmakokinetiği: Subkutan uygulamada emilimi yavaştır. İntramusküler uygulamada daha hızlı emilir. Adrenalin vücutta hızlı bir şekilde inaktive edilir. www.cuneytyardimci.com Sayfa 1

Endikasyonları: İlk şoka yanıtsız VF ya da nabızsız VT Asistoli Nabızsız elektriksel aktivite Ciddi semptomatik bradikardi (İV infüzyon şeklinde) Anaflaksi

Dozu ve uygulanışı: Adrenalin parenteral yolla 1/1000 ve 1/10.000’lik steril solüsyonlar şeklinde kullanılır. Subkutan uygulamada yetişkinlerde 0.2-1 mg dozunda verilir. İV enjeksiyonda 0.25 mg dozda ve iyice dilüe edildikten sonra yavaş bir şekilde uygulanmalıdır. Eğer periferal enjeksiyonla veriliyorsa, ardından 20 ml sıvı verilerek santral dolaşıma geçmesi sağlanır. Kardiak arestte 0.5-1 mg dozda İV yolla verilir ve her 3 dakikada bir tekrarlanır. CPR sırasında trakeal yolla verilecekse doz 2-3 mg olmalıdır. İntrakardiyak uygulama, yalnızca açık kalp masajı sırasında ve diğer yollardan uygulama imkanı olmayan durumlarda kullanılır. Dirençli bir ventriküler fibrilasyon adrenalinle, elektriksel defibrilasyona daha iyi yanıt veren kaba ve büyük amplitüdlü ventriküler fibrilasyona çevrilir. Arrest sonrası infüzyon dozu 0.1-1 mcg/kg/dk başlanır ve ortalama arter basıncı ve/veya kardiyak output’a göre doz giderek arttırılır. Resusitasyonda istenen primer etkisi, periferik vazokonstriksiyon yoluyla serebral ve koroner kan akımının arttırılmasıdır. Yan etkiler: Adrenalin; korku, endişe, huzursuzluk, başağrısı, titreme, halsizlik, başdönmesi, ciltte solukluk, solunum güçlüğü ve çarpıntı gibi klinik bulgulara neden olabilir. Kan basıncının ani yükselmesine bağlı subaraknoidal kanama ve hemiplejiler gelişebilir. Adrenalin, myokardın eksitabiletisini arttırır, dolayısıyla aritmojeniktir. Adrenaline bağlı olarak tehlikeli ventriküler aritmiler özellikle ventriküler fibrilasyon gelişebilir.

ADRENALİN ampul 0.25 mg/ml ADRENALİN ampul 0.50 mg/ml ADRENALİN ampul 1.00 mg/ml

AMİODARON
Amiodaron, sınıf-III antiaritmik ilaçlardandır (adrenerjik nöron blokerleri). Major elektrofizyolojik etkisi, kalp dokularının aksiyon potansiyeli süresini uzatmaktır. Reentry önlenir. PR ve QT aralığını uzatır ve Sayfa 2

www.cuneytyardimci.com

belirgin U dalgaları oluşturur. QRS’i fazla etkilemez. Hafif alfa bloker ve kalsiyum kanal bloke edici etkisi nedeniyle vazodilatatör etkilidir. Aynı zamanda betabloker etkisi de vardır. Bu nedenle antianjinal ajan olarak kullanılabilir. Yarı ömrü çok uzundur (13-103 gün). Etkin kan konsatrasyonu 1-2 mcg/ml’dir. Endikasyon: Öldürücü aritmileri olan hastalarda kullanımı yaygın olarak kabul görmektedir. Hemodinamik olarak stabil hastalarda ventriküler ve supraventriküler taşikardilerin tedavisinde kullanılabilir. Küçük dozlarda Wolff-Parkinson White Sendromu ile birlikte olan supraventriküler aritmilerde kullanılır. Vazodilatasyon etkisi nedeniyle kalp debisini genel olarak etkilemez. Ağır sol ventrikül fonksiyon bozukluğu (EF<%30) gelişen, öldürücü aritmileri bulununan hastalarda kullanılabilir. Dozu ve uygulanışı: Yaşamı tehdit eden aritmilerde 150 mg (1 ampul) amiodaron, 20 ml %5 dekstroz içinde sulandırılarak, 10 dakikada gidecek şekilde İV infüzyonla verilir. Sonraki 6 saatte 1 mg/dk hızda İV infüzyona devam edilir. Daha sonraki 18-24 saatte ise 0.5 mg/dk hızda infüzyona devam edilir (900 mg amidaron, 500 cc %5 dextroz içinde sulandırılarak infüzyonla uygulanabilir). İnfüzyon sırasında tedaviye rağmen VT ortaya çıktığında 150 mg’lık ek boluslar uygulanabilir. İlaç İV uygulandığında etki birkaç dakika içinde ortaya çıkmaktadır. KPR’da (VF ya da nabızsız VT’de) 300 mg doz, 20 ml %5 dextroz içinde dilüe edilerek , bolus tarzda (3 dakikada gidecek şekilde) verilir. Amiodaron, tercihen santral venöz yolla verilmelidir, ancak geniş bir periferik damar yolundan da verilebilir. Oral tedavide ise ilk iki hafta 3-4X200 mg tb verilir, daha sonra 4-6 hafta süreyle 2X200 mg şeklinde tedaviye devam edilir. Doz azaltılarak ilaç kesilir. Oral tedavide terapötik etki 1-4.günlerde gözlenir ve tedavi kesildikten sonra etki 50 güne kadar devam edebilir. Yan etkileri: Kalp dışı organlarda dozla ilişkili olmayan çok çeşitli yan etkiler oluşturabilir. Başlıca yan etkiler: Ağır bradikardi, kalp bloğu ve asistoli yapabilir Hipotansiyon yapar, kalp yetmezliğini ağırlaştırabilir Hipotiroidi, hipertiroidi Nadiren hepatit ve hepatosellüler nekroz (siroza ilerleyebilir) Işığa duyarlılık, ağızda metalik tat, bulantı, kusma Uyku bozukluğu, kas seyirmeleri, parestezi, tremor, ataksi ve baş ağrısı Pulmoner infiltrasyon ve alveolit (%1’den az vakada) Amiodaron paradoksal olarak aritmojeniktir, bununla birlikte diğer antiaritmik ilaçlardan daha düşük proaritmik insidansa sahiptir. Major yan etkisi bradikardi ve hipotansiyondur. Oral olarak uzun süre www.cuneytyardimci.com Sayfa 3

kullanımda görülen tiroid fonksiyon anormallikleri, korneal mikrodepozitler, periferik nöropati ve pulmoner/hepatik infiltratlar akut kullanımda görülmez. Kontrendikasyonları: Oral antikoagulanların etkinliğini arttırır. Digoksin ve kinidin düzeylerini yükseltir. Betabloker (sotalol) ve kalsiyum kanal blokerleri amiodaronun myokarda olan depressan etkisini arttırır. Bu yüzden amiodaronun bu ilaçlarla birlikte kullanılması kontrendikedir. Sinuzal bradikardi, 1.ve 2.derece AV blok Tiroid fonksiyon bozukluğu olanlar Gebeler ve emzirenlerde kontrendikedir.

CORDARONE tablet 200 mg (30 tabletlik ambalajlarda) CORDARONE ampul 150 mg (6X3 ml’lik ambalajlarda)

ATROPİN
Atropin, antimuskarinik ilaçların prototipidir. Tersiyer amin yapısındadır. Gastrointestinal yoldan iyi absorbe olur ve SSS’ne kolayca geçer. İV, İM, SC, transdermal ve oküler yolla verilebilir. Eliminasyon yarı ömrü 2-2.5 saat kadardır. Farmakolojik etkileri:

Santral sinir sistemi: Atropin normal dozlarda (0.5-1 mg) vagusun dorsal çekirdeğini uyarır, buna
bağlı olarak bradikardi ortaya çıkar. Ancak kalp üzerindeki direkt etkisi ile bradikardi maskelenir ve taşikardi ortaya çıkar. Toksik dozlarda belirgin santral eksitasyon yapar; huzursuzluk, iritabilite, hallusinasyonlar ve delirium oluşturur. Daha yüksek dozlarda dolaşım kollapsı ve solunum yetmezliği meydana gelir.

Göz: Midriatik ve skloplejik etkilidir. Kardiovasküler sistem: Kalpte M2-reseptörlerinin blokajı ile vagal tonüsü azaltırlar ve taşikardi
yaparlar.

Gastrointestinal sistem: Motilite ve sekresyonları azaltırlar. Solunum sistemi: Solunum sistemindeki bezlerin salgısını azaltırlar ve bronkodilatasyon yaparlar.

www.cuneytyardimci.com

Sayfa 4

Hipertermi için soğuk uygulaması yapılır. yüksek dozda da taşikardi oluşturup kalbin oksijen tüketimini arttırarak infarktüs alanını genişletebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. bu yüzden özellikle çocuklarda hipertermi (atropin ateşi) oluştururlar. konstipasyon. delirium ve hallusinasyonlara (antikolinerjik sendrom) neden olur. 0. Terlemeyi baskılarlar. solunum ritminde artış. Bir çok hastada 3 mg. dijitale bağlı 2. Yan etkileri ve kontrendikasyonları: Santral sinir sisteminde. ağız ve larinks kuruluğu. Gözde. eksitasyon. Gerekirse. özellikle prostat hipertrofisi olan hastalarda üriner retansiyon yapabilirler.derece A-V blok) kullanılır. ATROPİN ampul 0. Damar yolu olmayan hastalarda 1-2 mg atropin 10 ml steril sıvı içinde sulandırılarak endotrakeal yolla uygulanabilir. asistol. bellek bozuklukları. kulak çınlaması. 0. Mantar ve antikolinesteraz ilaç zehirlenmeleri: Müskarin içeren bazı mantarlar ve organofosforlu kolinesteraz inhibitörleri ile oluşan zehirlenmelerde atropin kullanılır. Diğer yan etkileri. Artmış vagal tonüsün neden olduğu artioventriküler blok durumlarında (örneğin. Epileptik nöbetler diazepam ile kontrol edilir.cuneytyardimci. yakın görme bozukluğu ve fotofobi yapar. akut glokom. atrial veya nodal bradikardilerin tedavisinde kullanılır.Diğer etkiler: Üreter ve mesaneyi gevşetirler. İV yolla 0. Tedavide kullanılmaları: Kardiovasküler bozukluklar: Atropin. Koroner arter hastalığı olanlarda VT ve VF gelişmesine neden olabilir.5 mg’dan az dozlar santral ve periferal parasempatomimetik etkiye bağlı olarak paradoksal bradikardi oluşturabilir. Maksimum 3 mg verilebilir. mizaç değişiklikleri. arzulanan etki görülene kadar 5 dakika aralıklarla doz tekrarlanabilir.com Sayfa 5 . amnezi. kalp yetmezliği) sinuzal. miksiyon zorluğu ve ateşdir. myokardial iskemi durumunda dikkatli uygulanmalıdır.25. nabızsız elektriki aktivite ve hemodinamik bozukluğun olduğu (sistolik kan basıncı <90 mmHg. tam vagalitik dozdur. Doz ve uygulama: CPR’da başlangıç dozu. Bazen. Atropin. Düşük dozlarda bradikardiyi arttırıcı etkisi nedeniyle. Atropinle intoksikasyon durumunda semptomatik tedavi uygulanır.5-1 mg’dır. kalp hızı <40/dk. uyuklama. taşikardi. yüzde kızarma.50 ve 1 mg/ml www.

Günlük doz aralığı 2-12 mg’dır. prostat adenomu. Bunlar SSS’nde göreceli dopamin eksikliği sonucu artan santral kolinerjik işlev fazlalığını azaltarak etkili olurlar. Kontrendikasyonlar: Prostat hipertrofisi.BİPERİDEN Biperiden. idrar retansiyonu. Esas olarak idrar yoluyla atılır. glokom. Bu ilaçlar aynı zamanda nöroleptik (karbamazepin. parkinsonizm tedavisinde kullanılan antikolinerjik etkili ilaçlardan birisidir. Yan etkiler: Konstipasyon. delirium. uykusuzluk ve hallüsinasyonlara neden olabilirler. glokom. barsak stenozu. Antikolinerjik ilaçlar öncelikle tremor ve rijidite üzerine etkilidirler. AKİNETON tablet 2 mg AKİNETON ampul 5 mg/ml DİAZEPAM www. taşikardi. Pozoloji: Biperiden’in parkinson tedavisindeki başlangıç dozu 1 mg’dır. demansiyel belirtiler taşıyan hastalarda ve 70 yaşın üzerindeki (mental konfüzyon ve bellek bozuklukları riski nedeniyle) olgularda kullanılmamalıdır.cuneytyardimci. haloperidol vs. Biperiden oral veya parenteral yolla kullanılabilir. Yarı ömrü kısadır.) kullanmına bağlı iyatrojen parkinsonoid sendrom’un tedavisinde de kullanılır. midriaziz.com Sayfa 6 . kserostomi.

Anksiyoliz için 2.05-0. %80 oranında değişmeden böbrekle atılır. DİAZEM ampul 10 mg/ 2 ml DİGOKSİN Digoksin. Diazepam. Amnezi. www. liposolubilitesi ve biyoyararlanımı en fazla olan glikoziddir. antikonvülzan. Yarılanma süresi 21-37 saattir. amnestik ve kas gevşetici aktiviteleri vardır. çok lipofilik ajanlardır.cuneytyardimci.2 mg/kg’dır. suda çözünmez. Bu inhibisyon ise glikozidlerin toksisitesinin bir yönü olan aritmilerden sorumludur. İM kullanımı önerilmemektedir. Sedatif. Girişim esnasında analjeziklerle birlikte kullanıldıklarında. İV olarak uygulanır. yavaş olarak verilebilir. Küçük dozlarda (2-3 mg) titre edilerek. anterograd niteliktedir ve doza bağımlıdır. Bu nedenle. Digoksin. Çocuk dozu 0. Pozitif inotropik etkisi dobutaminden düşüktür. Na-K-ATPaz enziminin inhibisyonu. Farmakolojik özellikleri: Digoksin kalbin kontraksiyon gücünü arttırır (pozitif inotropik etki). Akut sedasyon oluşturmada midazolama üstünlüğü yoktur. anksiyolitik. Etki başlangıcı hızlıdır ve etki süresi 2-4 saattir.5 mg dozda. hipnotik. böbrek fonksiyon bozukluklarında digoksin eliminasyonu yavaşlar ve yarı ömrü uzar. Analjezik etkileri yoktur. karaciğerde metabolize olur. analjeziklerin dozu azaltılmalıdır. %95-100 oranında emilir ve biyoyararlanımı %40-90 arasında değişir. Aksi takdirde solunum ve dolaşım komplikasyonları ortaya çıkabilir. Komplikasyonlar: Diazepam. sodyumun hücre dışına çıkışını ve potasyumun hücre içine girişini engeller. Dozu ve kullanımı: 2-10 mg dozda.Benzodiazepinler. Dolayısıyla sedasyon amacıyla tekrarlı uygulanması ya da infüzyonu uygun değildir. Solunum depresyonu ancak bronkopulmoner hastalığı olanlarda görülebilir.com Sayfa 7 . ajitasyon ve ataksiye neden olabilirler. Yan etki olarak özellikle yaşlı hastalarda huzursuzluk. İV yolla yavaş olarak verilebilir. Bu etki Na-K-ATPaz enziminin inhibisyonu ile sağlanır. hipotansiyon ve solunum depresyonuna yol açabilir. Diğer hipnotik ve anksiyolitik ajanların aksine maksimum etkili dozları ölüme neden olmadığı gibi şiddetli solunum depresyonu da yapmazlar.

Gerekirse aynı doz bir kere daha tekrarlanır. ajitasyon ve konvulsiyonlar görülebilir. Bunun sonucunda myokard dokusunun uyarılabilirliği artar. Kardiyak glikozidler düşük dozlarda myokardın eksitabilitesini arttırırlar (pozitif batmotrop etki). Çocuklarda %80 oranında atrial kaynaklı taşikardiler görülür. Beta bloker ve amiodaron gibi antiaritmik ajanlara göre daha az etkilidir.Böbrek fonksiyonları ve kan digoxin düzeyine göre doz ayarlaması yapılır. Yan etkileri: Dijital glikozidlerin terapötik sınırlarının çok dar olması nedeni ile aşağıda sözü edilecek çeşitli sistemik etkileri aynı zamanda yan etki olarak da görülebilmektedir. atrial fibrilasyon ve atrial flatter tedavisinde kullanılır. etakrinik asit vs) kullanılması akut zehirlenmeyi kolaylaştırır.5 mg digoksin (1 ampul). MI sonrası gelişen KKY tedavisinde kullanılmaz. kardiyojenik şok. Bu etki sinoatrial nodül üzerinde vagal tonusun artması sonucu ortaya çıkar ve atropin ile önlenebilir. hallusinasyonlar. Aynı şekilde AV nodülde refraktör periyodu da uzatırlar ve blok oluştururlar. 0. Kardiyak glikozidler yüksek dozlarda atrium ve ventrikülde iletim hızını yavaşlatırlar (negatif dromotrop etki). 50 ml %5 dekstroz ile sulandırılarak.cuneytyardimci. Sindirim kanalı ile ilgili bulgular %75 oranında görülür. bulantı. Ancak akut atrial fibrilasyonda etkisi yavaştır. karın ağrısı ve diare yapar. konjestif kalp yetmezliği. Şayet hasta yaşlı ve zayıf ise düşük doz kullanılır. Dijital zehirlenmesinde aritmiler yaklaşık %30 oranında ortaya çıkan ve tedavi gerektiren önemli bir bulgudur. SSS etkileri (%5-40).125-0. Membran ATPase’ının inhibe olması. AV nodülde iletim yavaşlamasının yansıması olarak PR mesafesi uzar. Yetişkinlerde en sık ventriküler ekstrasistollere (bigemine. yüksek dozlarda ise azaltırlar. en az 30 dakikada gidecek şekilde İV infüzyonla verilir. Ortalama günlük doz 0. Hızlı dijitalizasyon İV yolla veya İV yolla birlikte oral kombinasyonla sağlanabilir. intrasellüler sodyum konsantrasyonunu arttırır ve hücreyi potasyumdan fakirleştirir. Her türlü ritm ve ileti bozukluğu ortaya çıkabilir. oryantasyon bozuklukları. QRS kompleksi değişmez. İştahsızlık. Yüksek www. Bu yüzden dijital tedavisi sırasında potasyum kaybettiren diüretiklerin (furasemid. QT mesafesi kısalır. EKG etkileri: Glikozidler tedavi dozlarında kullanıldıklarında EKG’de ST segment depresyonu ve T dalgasında yassılaşmaya neden olur. Dijitallerle akut zehirlenme belirtilerini kardiak ve ekstrakardiak olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz: 1 – Kardiak toksik etkiler: Dijital zehirlenmelerinde toksik etki doğrudan doğruya myokard üzerinedir. Kardiyak glikozidler bunların dışında periferik damar direncini arttırırlar ve diüretik etki oluştururlar.50mg’dır.com Sayfa 8 . Renkli veya bulanık görme olabilir.Digoksin kalp atım sayısını azaltır (negatif kronotropik etki). trigemine) rastlanır. kusma. Dozu ve kullanımı: Digoksin.

Nörolojik ve sensorial bozukluklara da (%14) rastanılır. Başlıca nörolojik bulgular uyuşukluk. %20 oranında da kusma ile birlikte abdominal ağrılar ve diare görülür. Nabzın dakikada 60’ın altına düşmesi zehirlenme tanısını düşündürmelidir. fotofobi.dozda verilen dijitaller myokarda (+) batmotropik etki sonucu çeşitli ektopik odakların doğmasına neden olarak ekstrasistoller oluşturmaktadır. dijital zehirlenmelerinde karakteristik belirtilerdir. Bunu bloklu atrioventriküler taşiaritmiler izler. diplopi. hipokalsemi ve hiperpotasemi ise azaltır.com Sayfa 9 . Yoğun dijitalizasyondan sonra alerjik kökenli erüpsiyonlara sık rastlanmaktadır. müsküler atoni. halüsinasyon.50 mg/ 5 ml DİGOKSİN damla 0. myalji ve paralizi gibi belirtilerdir. Atrioventriküler disasiasyon çok belirgindir. baş dönmesi. Hastaların %80’den fazlasında birkaç dakika ile 12 saat arasında iştahsızlık. 2 – Ekstrakardiak yan etkiler: Bu etkilerin en erken ortaya çıkanları dijestif bozkluklardır. kusma ve anoreksi meydana gelir.cuneytyardimci. ambliopi. Görme bozuklukları. mental bozukluklar. Ağır zehirlenmelerde ventriküler taşikardi ve fibrilasyon sonucu ölüm meydana gelir. renk ayıramama ve yeşil renkli görme gibi bulgulardır.25 mg/50 tb DİGOKSİN ampul 0. bulantı. görme keskinliğinin azalması. DİGOKSİN tablet 0. nevraljik ağrılar. Kısmi ya da tam blok.50 mg/ 1 ml DİLTİAZEM www. Kontrendikasyonları: Kalp blokları Ventriküler taşikardi Kardiyoversiyon Hipopotasemi Atrial fibrilasyonlu WPW sendromlu hastalar Etkileşmeler: Hiperkalsemi ve hipopotasemi digoksine duyarlılığı arttırır.

Kalp hızını %10’dan fazla arttırabilir. Dozu ve kullanılışı: Supraventriküler taşikardi. Bu nedenle pulmoner konjesyon bulunan infaktüs geçirmiş hastalarda kullanılması kontrendikedir.25 mg/kg dozda. eliminasyon yarı ömrü 2. gerektiğinde bu doz 40 mcg/kg/dk’ya çıkartılabilir. Dopamin diğer katekolaminler gibi kısa etkilidir. Akut myokart infarktüsü geçirmiş kişilerde uzun süre kullanılmasının kardiyoprotektif etkinlik gösterdiği ve kardiyovasküler mortaliteyi azalttığı tespit edilmiştir. bu nedenle renal kan akımını arttırmaz. sadece İV infüzyon şeklinde kullanılır. Periferik vasküler dirençte düşmeye neden olur. Ancak infarktüs sırasında pulmoner konjesyon gelişmiş olan hastalarda mortaliteyi olumsuz etkiler. Eğer istenilen hız kontrolü sağlanamaz ise ilk bolustan 15 dakika sonra 0. en az 23 dakikada gidecek şekilde İV yolla verilir. Verapamilden daha zayıf kardiyak etkinlik gösterir. Diltiazem 2-3. Genellikle 2. Yan etkileri: En sık görülen yan etkisi ödem. İV infüzyona son verilince etkisi kısa zamanda geçer. konstipasyon.35 mg/kg ek doz. 60 mg DOBUTAMİN Dobutamin β1.5-10 mcg/kg/dk dozda infüze edilir. Etki mekanizması ve endikasyonları verapamile başlar. hipotansiyon ve I. Hipertansiyon tedavisinde başlangıçta. Dozu ve uygulanışı: Başlıca endikasyonları. 2-5 dakikada gidecek şekilde verilebilir. baş ağrısı. sinüs bradikardisi. kalbin frekansı orta derecede artar. Dopaminden farklı olarak renal yatakta dopaminerjik reseptörleri stimüle etmez. Karaciğer transaminazlarının plazma düzeyinin yükseltebilir.5 dakikadır. Bu dozda kalbin kontraktilite ve debisini arttırır.derece A-V blok ve hipotansiyonda (sistolik kan basıncı < 90 mmHg) kontrendikedir. β2 ve 1 adrenerjik reseptörleri stimüle eden sentetik bir katekolamindir.derece A-V bloktur.Antiaritmik etkili kalsiyum kanal blokerindendir. atrial fibrilasyon ve atrial flatter tedavisinde 0. A-V düğümün refraktör periyodunu uzatır ve AV iletimini deprese eder. flushing.cuneytyardimci. hipovolemiye bağlı olmayan hipotansiyon ve kardiyojenik şoktur. DİLTİZEM ampul 25 mg DİLTİZEM tablet 30 mg. 90 mg/gün dozda verilir (3X30 mg). Kalbin frekansını ve kasılma gücünü arttırır ancak kasılma gücüne etkisi daha belirgindir. yorgunluk.com Sayfa 10 . Dobutamin oral yolla verildiğinde etkisizdir. alınan cevaba göre günlük doz 360 mg’a kadar arttırılabilir. total periferik dirençte belirgin bir www. baş dönmesi.

Ampul içeriği en az 50 cc %5 dextroz içinde dilüe edildikten sonra ve sadece İV yolla verilir. kalp çarpıntısı. Yan etkileri: Hipotansiyon gelişmesini önlemek için yavaş yavaş kesilmelidir. dopamin özellikle yüksek dozlarda direkt ve indirekt olarak α-adrenerjik reseptörleri stimüle ederek güçlü sempatomimetik etki gösterir (vazokonstrüksiyon yapar). Dopamin. Bu solüsyon oda sıcaklığında 6 saat. Normal dozlarda total periferik damar direncini etkilemez. Ancak. Dobutamin. nefes sıklığı ve anjinal ağrı sayılabilir.değişim gözlenmez. Kalpte konraktiliteyi arttırması ve ayrıca sol ventrikül dolma basıncını düşürmesi. Dobutamin kuru toz halinde 250 mg ilaç içeren ampuller şeklinde bulunur. Dobutaminin daha seyrek görülen yan etkileri arasında bulantı. www. Hipovolemiye bağlı olmayan hipotansiyon ve şok tedavisinde kullanılır. Postresusitasyon peryotta tercih edilen inotropik ajandır. Dobutaminin kalp atım sayısı. Ancak görülme sıklığı daha azdır. baş ağrısı. DOBUTREX flakon 250 mg (10 cc çözücü içerir) DOPAMİN Adrenalin ve noradrenalinin doğal prekürsörüdür. kalp yetmezliği durumlarında myokard fonksiyonunu düzeltmede diğerlerine tercih edilir. Diğer pozitif inotropik ajanlar gibi dobutamin de sol ventrikül ejeksiyonunu azaltan organik daralmalarda. örneğin idiopatik subaortik stenoz durumlarında kontrendikedir. İnfarktüs alanını genişletmez ve digoksinden daha güçlü pozitif inotropik etki oluşturur. kalpte β1 adrenerjik reseptörleri stimüle ederek pozitif inotropik etki oluşturur. Dopamin renal kan akımını ve sonuçta glomeruler filtrasyon hızını ve idrarla sodyum atılmasını arttırır. Tedavide kullanılışı: Dobutamin renal yatakta vazodilatasyon oluşturmadığı halde kalp debisini ve buna bağlı olarak renal kan akımını arttırdığından idrar hacmini ve idrarla atılan sodyum miktarını arttırır. Atrial fibrilasyonlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sistolik basınç ve pulsasyon basıncını arttırır. Diastolik basıncı değiştirmez veya hafifçe arttırabilir.com Sayfa 11 . sistolik kan basıncı ve kalbin oksijen tüketimini arttırıcı etkileri diğer katekolaminlere nazaran çok zayıf olduğundan. buzdolabında 48 saat kadar saklanabilir. Akut myokard infarktüsü sırasında gelişen konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi için de yararlıdır. Dopamin gibi dobutaminin de en önemli yan etkisi aritmilerdir.cuneytyardimci. Bu nedenle dikkatli kullanılmalı ve özellikle kan basıncı ve böbrek fonksiyonu sürekli olarak kontrol edilmelidir. yetmezlik bulunan kalpte koroner kan akımının artması gibi önemli bir etkiye de neden olur. myokardın oksijen gereksinimini diğer ajanlardan az arttırır ve daha az aritmiye neden olur.

koroner ve intraserebral damar yataklarında kan akımını arttırır. mezenterik. daha sonra yeterli derece doku perfüzyonuna olanak veren bir düzeye çıkartılır. İnfüzyon sırasında hipotansiyon ortaya çıkabilir. kusma. Bazen de hipertansiyon oluşabilir.Dozu ve uygulanışı: Dopamin sadece İV yolla kullanılır (SF veya %5Dx içinde dilüe edildikten sonra). kalpteki β1 adrenerjik reseptörleri stimüle ederek myokardın kontraktilitesini. Hipovolemik durumlarda dopamin uygulanmadan önce hipovoleminin uygun bir sıvı ile giderilmesi gerekir. Dopaminin infüzyon hızı başlangıçta 5 mcg/kg/dk olacak şekilde ayarlanır. Diüretik ve natriüretik etki gösterir. İnfüzyonun birden kesilmesi hipotansiyon oluşturur. Dopaminin en önemli kullanılış yeri şok tedavisidir. cildin rengi. Özellikle çizgili kasların damar yatakları bu ilacın vazokonstrüktör etkisine duyarlıdır. Bu dozlarda genellikle myokardın oksijen tüketimini arttırmaz. Kan basıncını değiştirmez veya hafif düşme yapar. Dopamin solüsyonunun infüzyon yerinden doku içine kaçması cilt nekrozuna neden olabilir. idrar akımı. Santral venöz yolla verilmesi uygundur. kan basıncı. dispne anjinal ağrıya neden olabilir. Yüksek dozlarda myokardial oksijen gereksinimini arttırır. mezenterik. nabız ve arteryel kan gazı düzeyleri izlenir. bu nedenle infüzyon hızını giderek azaltmak suretiyle ilacın kesilmesi gerekir.5-2 mcg/kg/dk). baş ağrısı. Total periferik direnci düşürür ve kalp debisinde belirgin artış yapmaz. atış hacmini ve kalp debisini arttırır. bu durum infüzyon hızını arttırmak suretiyle düzeltilebilir.com Sayfa 12 . Dopamin infüzyonu arttırılırsa (2-10 mcg/kg/dk). Uzun süren dopamin infüzyonu ekstremitelerde gangren oluşturabilir. dopaminerjik reseptörleri aktive ederek renal. Yan etkileri: En önemlisi kalpte oluşturduğu taşiaritmilerdir. koroner ve intraserebral) dışında kalan damar yataklarında vazokonstrüksiyon yapar. İnfüzyon sırasında doku perfüzyonunun göstergesi olarak. iskemiyi kötüleştirip aritmilere neden olabilir.cuneytyardimci. Yüksek dozda uygulanan dopamin infüzyonu ayrıca bulantı. İnfüzyon hızı 10 mcg/kg/dk sınırının üstüne çıkarsa α-adrenerjik reseptörleri stimüle ederek yukarıda sayılanlar (renal. DOPMİN ampul 200 mg/5ml GİLUDOP ampul 50 mg/5ml GİLUDOP ampul 200 mg/10ml ETOMİDAT www. Düşük dozda kullanılırsa (0. Özellikle renal kan akımında belirgin artma olur ve glomeruler filtrasyon hızı artar.

kardiyoversiyon).3 mg/kg dozda. tek dozda bile görülebilen surrenal baskılanmasıdır. Solunum ve kardiyak depresyon yapıcı etkisi çok düşüktür. Etki yaklaşık 20 saniyede başlar ve 2-3 dakika sürer. morfin. www. Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. Rezidüel sedasyon olabilir. Doz ve kullanılışı: 0. Farmakolojik etkileri tiopentale benzer. Bir diğer yan etkisi. eksitatör iyonların (sodyum ve kalsiyum) akımını azaltır ve Na-K bağımlı sodyum pompasını inhibe eder. Fenitoin sinaptik eksitasyonu azaltırken. hıçkırık ve postoperatif bulantı-kusma görülür. Ayrıca etomidatla öksürük.com Sayfa 13 . bu nedenle güçlü analjeziklerle birlikte (örn. sinaptik inhibisyonu arttırmaktadır. anksiyolizis ve amnezi yapar.cuneytyardimci. Status epileptikusun tedavisinde de oldukça etkilidir. hemodinamisi bozuk olan ya da ciddi koroner arter hastalığı hikayesi olan hastalarda kısa süren ağrılı girişimlerdir (örneğin. Saniyeler içinde hipnoz oluşturur.1-0. Bu nedenle intrakranial kitle ya da kafa travmalı hastalarda kullanılabilir. fentanil) kısa süreli girişimlerde genel anestezik olarak kullanılabilir. HYPNOMİDATE ampul 20 mg/10 ml FENİTOİN Fenitoin tonik-klonik ve parsiyel nöbetlerin tedavisinde etkili olan ve özellikle yetişkinlerin tedavisinde ilk tercih olan antiepileptik ilaçtır. Alkol ve ilaç zehirlenmelerinde kontrendikedir . İV yolla yavaş şekilde verilmelidir.Bir imidazol türevidir. Kafa içi basıncı düşürücü etkisi vardır. Etomidatın analjezik etkisi yoktur. Barbituratların yaptığına eşit olarak sedasyon. Etomidatın başlıca kullanım yeri. Yan etkileri: İnjeksiyonu ağrılıdır. Post-sinaptik membranda inhibitör iyonların (klorür ve potasyum) akımını arttırır. özellikle küçük venlere injeksiyonu sırasında hastaların yaklaşık yarısında ağrı bildirilmiştir. Nöron membranlarını inhibe ederek depolarizasyonu engeller. Etomidatın hemodinamik yan etkileri anlamlı derecede azdır. Anormal uyarıların beyinde yayılmasını engeller. Yüksek oranda myoklonik kasılmalara neden olur.

Tedavinin aniden kesilmesi tremor.cuneytyardimci.Fenitoinin ayrıca sınırlı bir antiaritmik özelliği vardır. Fenobarbital ayrıca solunum depresyonu ve enzim indüksiyonuna neden olabilir. Tekrarlayan febril konvülziyonları olan çocukların tedavisinde ilk tercih edilen ilaçtır. Bağımlılı görülebilir. Yoksunluk semptomları çok ağırdır ve bazen ölümle sonuçlanabilir. Ektopik aktiviteyi bastırır. Fenitoin ayrıva dijital zehirlenmesinde ortaya çıkan sempatik hiperaktiviteyi de baskılar. Hamilelik boyunca kullanılmasından sakınılmalıdır. Fenobarbitalin SSS’ni nonspesifik olarak deprese etmesinin yanısıra spesifik antikonvülzan aktivitesi de vardır. PHENİTOİN ampul 250 mg/5ml FENOBARBİTAL Fenobarbital. güçsüzlük. hiperlenfositoz. Status epileptikus tedavisinde 10-15 mg/kg dozda İV infüzyon yoluyla kullanılır. Myokard üzerine olan etkileri lidokaine benzer. anemi. Deride pigmentasyon ve hipertrikoz meydana gelebilir. üç defa uygulanan diazepam tedavisine yanıt vermeyen status epileptikus tedavisinde 15-18 mg/kg dozda İV infüzyon yoluyla kullanılır. iyi bir diş hijyeni ile bu etki önlenebilir. Gerekirse İM olarak da kullanılabilir.com Sayfa 14 . SSS’nde retiküler aktive edici sistemi inhibe ederek polisinaptik uyarı iletimini inhibe eder. Yan etkileri: SSS’nde uyku hali. hiperlökositoz. İntoksikasyon belirtileri. www. Yan etkileri: Tedavinin başlamasından 3-4 ay sonra hipertrofik jinjivit görülür. hiperglisemi ve hipokalsemi gibi etkilerdir. diplopi. Diğer yan etkiler. mental ve fiziksel yavaşlamaya neden olur. Dakikalık infüzyon 50 mg’ı aşmamalıdır. Dijital zehirlenmesine bağlı ventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılabilir. Fenitoin. nötropeni. konsantrasyon güçlüğü. görme bozukluğu ve konuşma zorluğu görülür. aplazi. anksiyete. tonik-klonik konvülziyonlar. başlangıçta basit bir nistagmus. konvülziyon. daha ileri devrelerde serebellum atrofisi sonucu ataksi ve ekstrapiramidal belirtiler şekillenebilir. status epileptikus ve eklampsinin uzun dönem tedavisinde kullanılmaktadır. delirium ve kimi zaman da kardiak areste neden olur. Ancak çocuklarda kognitif fonksiyonları bozabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

Fentanil. göğüs duvarı rijiditesidir. hipotansiyon ve diğer kardiyovasküler değişiklikler ortaya çıkabilir. intrinsik anksiyolitik ya da amnestik özellikleri yoktur. Dozu ve kullanımı: Dozu 1-5 mcg/kg’dır. 2-3 dakikada zirve etki oluşur. Barbituratlar ve etanol gibi diğer sedatif hipnotiklerin etkilerini antagonize edemezler. Daha az sıklıkta bulantı.LUMİNAL ampul 200 mg/ml FENTANİL Morfine göre 75-125 kat daha potent. www. Ciddi alkol intoksikasyonu ve hipovolemi olmayan hastalarda fentanil. Daha derin sedasyon yapabilir fakat. Hasta solunum depresyonu yönünden yakından izlenmelidir. Bu yan etki nalokson ile düzelmeyebilir ve ventilasyon desteği gerekebilir. FENTANİL ampul.com Sayfa 15 . Çok yavaş (60 sn) verilmelidir. Etki süresi 20-40 dakikadır.05 mg/ml FLUMAZENİL Benzodiazepinlerin kompetitif antagonistidir. bu özelliği pulmoner bronkospazmı olan hastalar için önemli bir avantajdır. ideal bir ajandır. Bazen de farmakolojik paralizi gerekebilir. Yüksek dozlarda (>5 mcg/kg) nadir görülen bir yan etki.cuneytyardimci. Yenidoğanda. sentetik bir opioiddir. kusma. histamin serbestleşmesi yapmaz. flakon 0. Çocuklarda da aynı dozda kullanılır. Solunum depresyonu yapıcı etkisi meperidinden daha kısadır. Tek dozluk İV uygulamadan sonra 30 saniyeden daha kısa sürede etki başlar. AV nodda refrakter peryod uzamasına ve santral vagal nükleus stimulasyonuna sekonder olarak bradikardi yapabilir. Komplikasyonlar: Özellikle burunda ve yüzde kaşıntıya neden olabilir.

Benzodiazepinlere bağlı komplikasyon gelişmeyen hastaları sedasyondan çıkarmak için kullanılmamalıdır. ANEXATE ampul 0.5 mg ANEXATE ampul 1 mg FUROSEMİD Furosemid. henle kulbunun çıkan koluna etki ederek NaCl’ün geri emilimini inhiabe eden çabuk etkili ve güçlü bir diüretik ajandır.2 mg dozlarda. metabolik alkaloz ve hiperürisemi yapabilir. İV olarak verilir. benzodiazepinlere bağlı solunum depresyonu ve hemodinamik instabilite gibi komplikasyonlarda kullanılır. İlaç alındıktan 30 dakika sonra etki görülmeye başlar ve etki 68 saat sürer. Na ve Cl’den başka K. tekrar sedasyon oluşabilir. Ca ve Mg atılımını da arttırır. %15 feçes yoluyla (renal yetmezlikte bu oran %65’e yükselir) olur. Furesemid. Karbonhidratlara toleransı www. İV verilişte ise etki 5 dakikada ortaya çıkar ve 2-3 saat sürer.com Sayfa 16 . Diğer kısmı karaciğerde inaktive olur. Hipotansiyon. Uzun etki süreli bir benzodiazepin alınmışsa. Flumazenil. Atılımı %50 oranında renal tubuluslardan.cuneytyardimci. Yan etkileri: Ekstrasellüler sıvı ve elektrolit kaybı özellikle çocuk ve yaşlılarda önem taşır. Özetle furosemidin etkileri. hipotansiyon. Farmakokinetik: Oral yolla alındığında emilimi iyidir. potasyum. Benzodiazepin bağımlısı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.1-0. hipopotasemi. Furosemid hipovolemiye ve vazodilatatör etkileri nedeniyle de hipotansiyona neden olur. klorur ve magnezyum atılımında artış ve hipokloremik alkalozdur. Ayrıca renal damarlardaki vazodilatatör etkileri nedeniyle de renal kan akımını ve glomeruler filtrasyon hızını arttırırlar. hipovolemi.Dozu ve kullanılışı: İstenen etki oluşuncaya kadar 1-2 dakikada bir 0. dehidratasyon. İV verildiğinde venöz kapasitansı arttırarak natriüretik etki olmaksızın pulmoner ödemde yararlı olur. hipomagnezemi. sodyum. Yarılanma süresi 45-100 dakikadır.

Yüksek dozlarda ototoksik etkilidir fakat bu genellikle reversibldir.cuneytyardimci. Çocuk dozu ise günlük oral 2 mg/kg. bulantı. kusma.com Sayfa 17 . LASİX ampul 20 mg LASİX tablet 40 mg KALSİYUM Kalsiyum. Endikasyonları: www. myokardial kontraksiyon için hücresel mekanizmada vital rol oynar. işitme bozukluğu. Gerekirse bu doz günde maksimum 6 mg/kg’a kadar çıkarılabilir. Myokard kontraktilitesini arttırır. Hastanın vereceği yanıta göre 200 mg’a kadar çıkılabilir. lökopeni ve baş dönmesidir. gerekirse bu doz tekrarlanır.bozar. Kalsiyum enjeksiyonundan sonra yüksek plazma konsantrasyonu ortaya çıkar ve bu iskemik myokardı ve serebral iyileşmeyi bozar. Bu nedenle endikasyonu varsa verilmelidir. Diğer yan etkileri. Başlıca kullanıldıkları yerler: Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi Ödem tedavisi (kardiak. hepatik ve renal kaynaklı) Hipertansiyon İlaç zehirlenmeleri (zorlu diürez amacıyla) Karaciğer sirozuna bağlı asit ve ödem Hiperkalsemi tedavisi Kontrendikasyonları: Sülfonamidlere duyarlı kişiler Anuri Karaciğer koma ve prekoması Hipovelemi Dozaj: Hipotansif ajanlar furosemidin hipotansif etkilerini artıtırırlar. Erişkin oral dozu günlük 20-80 mg. Acil durumlarda 40 mg İV ya da İM yolla uygulanır. alerjik reaksiyonlar. NSAİ ilaçlar ise furosemidin etkilerini azaltırlar. parenteral 20-40 mg’dır. parenteral ise 1 mg/kg’dır. diare.

hiperkalemi. yanık ve yara depritmanı ve pansumanı. kalp hızını yavaşlatır ve aritmileri kolaylaştırır. Disosiasyonda beyin sapı fonksiyonları normaldir. Hastanın gözü genellikle açıktır. Endikasyonları: Çocuklarda ve yetişkinlerdeki akut fraktür ya da eklem müdahaleleri. Kardiyovasküler stabilite korunur.Kan kalsiyum düzeyinin düşük olduğu durumlarda. kan basıncı ve kardiyak output genellikle anlamlı olarak artar. Ketamin hem suda hem de yağda çözünür. transmukozal veya rektal olarak verilebilir. Kafa travmalı olgularda ve kafa içi basınç artışı oluşabilecek olgularda kontrendikedir. Kalsiyum. geniş abse insizyonu ve drenajı ve diğer ağrılı girişimlerde analjezi sağlamak için kullanılır. Çocuklarda tanı amaçlı işlemlerde hareket kontrolü için ve intra oral www. Eliminasyon yarı ömrü 12 saattir. Ketamin uygulandıktan sonra hasta. Bu durum ketamin için spesifiktir ve disosiasyon olarak adlandırılır. uyanık gibi görünür fakat uyaranlara cevapsız ve çevreden kopmuş gibidir. amnezi ve hipnotik etkidir. Kalsiyum klorid solüsyonunda yaklaşık olarak kalsiyum glukonatın 2 katı elementer kalsiyum vardır. Ketamin acil serviste belli bir hasta grubunda tercih edilir (10 yaşın altındaki çocuklarda İM olarak). Dozu ve kullanılışı: Başlangıçta %10 kalsiyum kloridden 10 ml veya 2-4 mg/kg. İşitsel. Farmakolojik etki uygulama yoluna göre değişir. limbik sistemle yüksek kortikal sistemler arasında elektrofizyolojik bir ayrışma veya kopma ortaya çıkar. CALCİUM SANDOZ ampul 10 ml KETAMİN Ketaminin başlıca etkileri. Karaciğerde metabolize olur. trans benzeri bir duruma girer. Midazolam ile aynı düzeyde amnestik etki yapar. disosiasyon. İM. Gerekirse 10 dakika sonra doz tekrarlanır. büyük laserasyonların onarımı. nistagmus ve donuk ya da dik bir bakış ortaya çıkar. sedasyon. görsel ya da ağrılı uyaranlar gibi dış uyaranlar korteks seviyesinde algılanamaz. hipokalsemi ve kalsiyum kanal blokerlerine bağlı nabızsız elektriksel aktivitede kullanılır. oral. Sedasyona ihtiyacı olan hipotansif hastalarda (başka bir kontrendikasyon yoksa) kullanılabilir. Kalp hızı.cuneytyardimci. Hava yolu ve solunum refleksleri korunur. çünkü bu elektrofizyolojik bağlantı bloke olmuştur. analjezi. Kardiyak arestte hızla verilebilir. İV olarak yavaş infüzyonla verilir.com Sayfa 18 . Analjezik etkisi. morfinin yaklaşık iki katı kadardır. Hasta kendini kollarından ve bacaklarından kopmuş gibi hisseder. anestezi. İV. Sodyum bikarbonatla aynı yerden ve eş zamanlı olarak verilmemelidir.

Bir miktar sempatomimetik etkisi nedeniyle hipotansif ve astımlı hastalarda tercih edilir. çocuklarda ise %10 oranında görülür). hatta hafifçe şiddetlenebilir. ilacın İM ya da yavaş İV uygulanmasıyla. Yutkunma ve öksürük gibi koruyucu hava yolu refleksleri korunur. Kontrendikasyonlar: Ketaminin kontrendike olduğu durumlar. posterior farinksi stimüle edecek girişimler. 30-60 saniyede gidecek şekilde yavaş olarak verilir. atropinin oluşturacağı taşikardiye tercih etmekte ve özellikle yetişkinlerde atropin kullanmamaktadırlar. uyanmanın sessiz bir ortamda yaptırılmasıyla ve en önemlisi birlikte bir benzodiazepin kullanılmasıyla önlenebilir. İM dozu. Ketamin anestezisinden ayılma sırasında bulantı.5 mg/kg yavaş infüzyondur (30-60 sn).laserasyonların tamirinde de kullanılabilir. özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu olanlarda bazen laringospazm ortaya çıkabilir.01 mg/kg (maksimum 0. Hipersalivasyon ve bronkoreyi azaltmak için.5 mg) atropin verilebilir. kusma. kardiyorespiratuar yönden en güvenli profile sahiptir. trakeal cerrahi veya stenoz anamnezi. Çocuklarda çok hızlı verildiğinde ve SSS injurisi olanlarda solunum depresyonu görülebilir. Bu yan etki. İV yolla. Ketaminin sempatomimetik etkisi vardır. Aksi takdirde solunum depresyonu gelişebilir. 3 aylık ve daha küçük çocuklarda kullanılması kontrendikedir. ketamin uygulanmasından yarım saat önce 0. 1-1. baş dönmesi ve baş ağrısı görülebilir. anjina.cuneytyardimci. Zaman kısıtlı ise aynı anda da verilebilir. ilacın etkisinden çıkış sırasında halusinasyonlar ortaya çıkabilir (bu etki yetişkinlerde %50 oranında. Bazı hekimler hipersalivasyonu. konjestif kalp yetmezliği ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler sistem hastalıkları. glokom ve akut glob injurisi. Bu yüzden. Ketamin. Ketamine bağlı solunum depresyonu nadirdir. Çocuklarda İM uygulama tercih edilir ve doz 2-5 mg/kg’dır. Böylece ilaçların kümülatif sedasyon etkisi daha iyi tolere edilir. Hastanın spontan solunumu ve üst hava yolu tonusu korunur. aktif alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu (laringospazm riski yüksektir). Kas gevşetici etkisi belirgin değildir. 10 yaşın üzerindeki hastalarda. kafa travması. kafa içi basıncını arttıran durumlar. Nadiren kusma görülür. İM injeksiyonu 3-4 dakikada cerrahi anestezi oluşturur ve bu etki 12-30 dakika devam eder. Benzodiazepinler. İV olarak verildiğinde yaklaşık 30 saniyede bilinç kaybı ve analjezi oluşturur ve etkisi tek bir injeksiyondan sonra 10 dakika devam eder. Dozu ve kullanımı: Hızlı ve seri entübasyonda 1-2 mg/kg dozda. Çocuklarda İV kullanılacaksa önerilen doz. hava yolu instabilitesi. Uygun analjezi ve sedasyonu sürdürmek için gerekirse 5-10 mg’lık ek dozlar uygulanabilir. 2-4 mg/kg’dır.com Sayfa 19 . ketaminden sonra uygulanmalıdırlar. Komplikasyonları: Diğer ajanların eşdeğer dozlarıyla karşılaştırıldığında ketamin. psikoz www. iyi kontrol edilememiş nöbetlerin olduğu hastalar. 3 aylık veya daha küçük çocuklar (laringospazm riski yüksektir). Ketamin hipersalivasyon ve bronkore yapabilir.

KETALAR flakon 50 mg/ml LİDOKAİN Sınıf 1B antiaritmik ilaçlardandır. Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon tedavisinde amiodaron mevcut değilse. porfiri. doz 2-3 kat arttırılmalıdır. myokardial iskemi veya belirgin sol ventrikül disfonksiyonu gibi malign ventriküler aritmiler için risk faktörleri olan hastalar. bulantı. AV iletim bozukluğu olan hastalarda 3. atrial aritmi. Yalnızca parenteral. Supraventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılmaz (atrial flutterda kalbin hızını arttırır).com Sayfa 20 . myokardial kontraktilite. hemodinamik olarak stabil ventriküler taşikardi tedavisinde amiodarona alternatif olarak kullanılır.derece AV blok gelişebilir. tiroid hastalıkları. ARİTMAL ampul 100 mg (%2) ARİTMAL ampul 500 mg (%10) www. Hasta sinüs sendromu olan hastalarda sinuzal arest gelişebilir. tremor. İskemi ve dijital toksisitesine bağlı aritmilerde etkilidir. interventriküler ileti ve AV ileti üzerine genellikle etkisizdir. Ventriküler aritmilerin tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlardan biridir. Dozaj: Ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon tedavisinde 1-1. Yüksek dozlarda daha çok SSS ile ilgili etkiler görülür. Yan etkileri: Terapötik dozlarda yan etkilerin azdır. Lidokain.tablosu veya önceki psikoz hikayesi. Gerekirse 50 mg’lık ek bolus uygulamalar yapılabilir.cuneytyardimci. tiroid ilaçları kullanımı ve son 3 saat içinde tam öğün yemek yemiş olmadır. dezoryantasyon. Endikasyonları: Defibrilasyon ve adrenaline yanıtsız VF veya nabızsız VT VT veya VF sonlandığında Hipokalemi.5 mg/kg dozda İV bolus uygulandıktan sonra 2-4 mg/kg dozda idame tedavisine geçilir. ajitasyon ve konvülziyonlar görülebilir. Endotrakeal tüpten uygulanacaksa. işitme bozukluğu. Paresteziler. kan basıncı. genelde İV kullanılır. Orijini bilinmeyen geniş kompleksli taşikardilarde seçilir.

Adrenalin gibi vazokonstriktör ajanlar bu bölgelerde rejional kan akımını azaltarak depo yerinde lokal anesteziğin sistemik absorbsiyonunu azaltırlar. burun ve peniste blok oluşturmak için kullanılmaları uzun süreli iskemi ve gangrene neden olabileceğinden sakıncalıdır. sersemlik ve anksiyete oluştururlar. Vazokonstriktörler. huzursuzluk. Trakea gibi damarlardan zengin bölgeye lokal anestezik uygulanırsa. en geç de ağrı duyusu geri döner. sıcak.com Sayfa 21 . ilacın injeksiyon bölgesinden sistemik dağılımını azaltarak bu bölgede daha uzun süre kalmasını sağlar. Lokal anestezikler genellikle blok oluşturmak için sinir liflerinin çevresine injeksiyonla uygulanır. dokunma ve basınç duyusu) kaybı izler. yani önce derin basınç duyusu. Bir sinir köküne LA uygulanması ile önce ufak çaplı B ve C lifleri bloke olur. tendon gibi perfüzyonu düşük olan bölgeye uygulamaya göre çok daha hızlı absorbe edilir ve kan düzeyi çok fazla artar.0-9. görsel ve işitsel bozukluklar. en son ise motor fonksiyon kaybolur. lidokain ve mepivakain gibi (prilokain hariç) orta ve kısa etki süreli ilaçlar için geçerlidir. periferal sinir uçlarının ve büyük sinir köklerinin yakınına injeksiyonu veya omuriliği saran epidural veya subaraknoid aralıklara verilmesi vücudun bazı kısımlarında geçici fakat tam bir analjezi sağlar.cuneytyardimci. Lokal anesteziklerin eliminasyonlarını takiben çeşitli duyu modalitelerinin normale dönüşü bloğun tersi sırayı izler. Prilokain (en hızlı) > etidokain > lidokain > mepivakain > bupievakain. daha sonra ufak tipteki A delta lifleri bloke edilir. Kısa ve orta etkili lokal anesteziklerin etki süresi ya dozların arttırılması veya adrenalin gibi bir vazokonstriktör ajanın eklenmesi ile uzatılabilir. Lokal anesteziklerin diğer farmakolojik ve toksik etkileri: Lokal anesteziklerin topikal uygulaması. Solüsyonlarına alkali eklenmesi non-iyonize şeklin oranını arttırarak lipid membranların çevresine ve sinir gövdesine penetrasyonu kolaylaştırıp lokal anestezik etkiyi arttırır.0 arasındadır. Ancak vazokonstriktörlerin el ve ayak parmağı gibi ekstremiteler ile kulak. Amid bileşiklerinin herbirinin karaciğerdeki metabolizma hızı oldukça değişkenlik gösterir. Başlıca sistemik etkilerini santral sinir sisteminde gösterirler. Lokal anesteziklerin çoğunun ph’sı 8. Lokal anestezikler uygulama yerinden absorbe edilip kan düzeyleri yeterince yükseldiğinde çeşitli organ sistemlerini etkilerler. Böylece ağrı lifleri ilk önce bloke olur ve bunu diğer duyuların (soğuk. Ortamın ph’sı düştüğünde (infekte ortamda olduğu gibi) lokal anesteziklerin iyonizasyon oranı artar ve hücrelere diffüzyon için gerekli non-iyonize fraksiyon çok fazla düşer. Bu özellikle prokain. Sentetik ajanlar sedasyon. Bu nedenle infekte dokularda lokal anestezikler çok daha az etkilidirler. Böylece kan düzeyi ve toksisite oluşumunu da azaltırlar. Yüksek www.LOKAL ANEZTEZİKLER Lokal anestezikler (LA) sinir lifleri boyunca impuls iletimini reversibl olarak bloke eden ilaçlardır.

2 ve 10’luk epinefrinsiz solüsyon şeklinde bulunur. Başlıca lokal anestezikler: PROKAİN Sentetik lokal anestezik ajanlardandır. blok ve topikal anestezi için uygundur. Amid yapılı lokal anestezik ajanların çoğu düşük konsantrasyonlarda vazokonstriktör.5-5) adrenalinli veya adrenalinsiz infiltrasyon. Bazen status epileptikus’da konvülziyonların denetlenmesinde de kullanılır. titreme.2 mg/kg. Bazen genel anestezi oluşturmak amacıyla yavaş injeksiyonla verilir.com Sayfa 22 . JETOKAİN SİMPLEX ampul 200 mg/10ml lidokain JETOKAİN ampul 40 mg/2 ml Lidokain + 0. lidokainin en belirgin yan etkisi uyku hali ve sedasyondur. Bunun sonucunda hipotansiyon gelişebilir. Küçük dozlarda konvülziyonları proflaktik olarak kontrol etmede barbituratlarla sinerjik etkilidir. Baş dönmesi insidansı da oldukça yüksektir. jel.1-0. Periferik sinir bloğunda %0. pomad. Konvülziyonları önlemenin en iyi yolu lokal anestezi için gerekli en ufak dozun kullanılmasıdır. Preparat kullanılacağı zaman bir vazokonstriktör ajan eklenebilir. diazepam 0. Lidokain. hidroklorür tuzu şeklinde tüm lokal anestezi şekillerinde yaygın olarak kullanılır. Ampul ve viyalleri (%0. Lidokain ayrıca ventriküler aritmilerin önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılır. lokal solüsyon ve aerosol preparatları da bulunur. Hipoksi. Bu nedenle konvülziyonların tedavisinde hiperventilasyon önerilir. konvülziyonlar ve SSS depresyonuna bağlı solunum ve kardiyak depresyon sonucu koma gelişir. Lokal anestezikler aynı zamanda kalbin kontraksiyon gücünü de deprese ederler ve vazodilatasyon oluştururlar. Dokular için iritan değildir ve sistemik reaksiyonları seyrek görülür. Kardiyovasküler kollaps ve ölüm ancak çok yüksek dozlardan sonra görülür. Prokain hidroklorür %1.025 mg/2 ml adrenalin BUPİVAKAİN www. İV) konvülziyonlara karşı anlamlı bir proflaksi sağlar. Etkisi hızlı başlar.cuneytyardimci.5-2’lik solüsyonu kullanılır. hiperkapni ve asidoz konvülziyon oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Lidokain’in injeksiyonluk preparatlarının yanısıra krem. yüksek konsantrasyonlarda vazodilatatör etkilidir. Ancak yüksek dozların verilmesi gerekiyorsa benzodiazepinlerle premedikasyon (örneğin.konsantrasyonlarda nistagmus. LİDOKAİN En fazla kullanılan lokal anestezik ajandır.

cuneytyardimci. baş dönmesi. konvülziyonlar. İnjeksiyon yoluyla sıklıkla kullanılmaz. sersemlik. SSS reaksiyonları dilde uyuşma. Prokainden yaklaşık 5 kat daha güçlü ve daha toksiktir. Yanlışlıkla damar içine verilirse SSS’nde ve kardiyovasküler sistemde ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. KVS’deki yan etkileri hipotansiyon ve myokard depresyonu şeklindedir. Hipokalemik hastalar sıklıkla hipomagnezemiktir. hipokalemi ile birlikte ise aritmi ve kardiyak areste neden olur. Farmakolojik özellikleri lidokaine benzer. obstetrik anestezi ve uzun süreli sinir bloklarında kullanılır. Lidokain gibi uyku hali oluşturur. CİTANEST flakon 20 mg/20 ml MAGNEZYUM SÜLFAT Enerji sistemlerinin fonksiyonunda rol oynar. MEPİVAKAİN Amid yapılı bir lokal anesteziktir. Lokal anesteziklerin en güçlü. Etkisi çok çabuk başlar ve lidokainden daha uzun sürer.Bir kinolin türevidir. bilinç kaybı ve solunum durmasıdır. bölgesel sinir bloğunda ve infiltrasyon anestezisinin tüm tiplerinde kullanılır. Endikasyonları: Olası hipomagnezemi varlığında şoka dirençli VF Olası hipomagnezemi varlığında ventriküler taşiaritmiler Sayfa 23 www. PRİLOKAİN Amid yapılı bir lokal anesteziktir. bulanık görme. Spinal anestezi. en toksik ve en uzun etkililerinden biridir.5 enjektabl solüsyon 5 mg/ml MARCAİNE spinal enjektabl solüsyon ETİDOKAİN Lidokainin uzun etkili bir türevidir. Genellikle spinal anestezi. MARCAİNE %0.com . tremor ve bunları takip eden uyku hali. epidural anestezi. Önemli bir toksik etkisi methemoglobinemidir. Özellikle kaslarda enerji üretimini etkileyen birçok enzim sisteminin önemli bir öğesidir. Spinal anestezide. Sistemik toksik etkilere neden olabileceğinden İV regional anestezide kullanılmaz. İnjeksiyon için epinefrinli veya epinefrinsiz solüsyonları vardır. Hipomagnezemi. Etkinin başlama süresi ve etki süresi lidokainden uzundur. bölgesey sinir bloğu ve infiltrasyon anestezinin tüm tiplerinde kullanılır.

Akut böbrek yetmezliğinde (oligüri ve anüri tedavisi ve önlenmesinde) ek ilaç olarak kullanılabilir.com Sayfa 24 . antikanser ajanlarla tedavi ve ağır travmatik yaralanmalar gibi akut böbrek yetmezliğine yol açabilen durumların ve hemolitik transfüzyon reaksiyonların proflaksisinde kullanılır.- Preeklampsi-eklampsi (nöbetleri kontrol altına almak için) Torsades pointes Dozu ve kullanımı: Ventriküler fibrilasyonda 1-2 gr veya %50 magnezyum sülfat 2-4 ml. MAGNEZYUM SULFAT ampul %15 (10 ml) – 1. Osmotik bir diüretiktir. Ayrıca kardiovasküler operasyonlar.cuneytyardimci.5 gr/ml MANNİTOL Altı karbonlu ve altı hidroksil içeren basit bir şekerdir. göğüste sıkışma hissi. Hastada eğer hipovolemi varsa mannitol vermeden önce düzeltilmelidir. Geçici olarak intraoküler basıncı azaltır. 10-20 dakikada gidecek şekilde İV yolla verilir. Vücutta metabolize edilmez ve plazma proteinlerine bağlanmaz. daha sonra 2 mg/saat gidecek şekilde İV infüzyonla idame tedavisi uygulanır. Preeklampsi ve eklampside başlangıçta 4-6 gr. Kullanıldığı yerler: Beyin ödeminde kafa içi basıncını düşürmek için kullanılır.25-1 gram/kg’dır. Magnezyum fazlalığı. Erişkin dozu 0. Verilen dozun büyük bir kısmı plazmadan ekstrasellüler sıvıya pek geçmeksizin. kusma. bir iki dakikada gidecek şekilde İV yolla verilebilir. böbrekten glomerüler filtrasyon yoluyla atılır. baş ağrısı. www. Dozu: %20 ya da %25’lik solüsyon. baş dönmesi. Mannitolün hızlı verilmesi hemolize neden olabilir. letarji ve konfüzyondur. kalsiyum blokeri gibi etki ederek myokardial ve nörolojik fonksiyonları deprese edebilir. bulantı. Yan etkiler: Mannitol infüzyon veya enjeksiyonundan sonra en sık görülen yan etkiler. Gerekirse aynı doz 10-15 dakika sonra tekrarlanabilir. İV yolla yavaş olarak uygulanır (5-10 dakikadan kısa olmamak suretiyle). polidipsi. üşüme. Diüretik etkisi nedeniyle intoksikasyonlarda kullanılır.

Bu reaksiyon eksitasyon (ajitasyon. Meperidin sistemik verildiği zaman bile korneada anestezi oluşturur. Astmalı hastalarda nöbetlerin gelmesine neden olabilir. Histamin serbestleştirici etkisi. Özellikle böbrek yetmezliğinde serumdaki düzeyi yükselebilir. İV yolla yavaş olarak verilmelidir. Morfine benzer bir hemodinamik profili vardır. Meperidin en çok ağrı giderici olarak kullanılır. Kaslar üzerinde biraz spazmojenik aktiviteye sahiptir. kalp hızını arttırabilir. Total 1-3 mg/kg ile 2-3 saat süren analjezi elde edilir.MEPERİDİN Sentetik bir opioiddir.com Sayfa 25 . Obstetride. Bronşlara etkisi spazmojeniktir. gastroskopi veya diğer ağrılı tanı yöntemlerinde kullanılabilir. rijidite. Dozu ve kullanımı: Başlangıç dozu 0. Morfinde 10 kat daha az potenttir. sedasyon. 2-4 saat içinde tamamen kalkar. Meperidin. ağrısız doğum için kullanılmaktadır. Aktif metaboliti olan normeperidin. baş dönmesi. Akut ağrı tedavisinde en sık kullanılan ajanlardan biridir.5-1 mg/kg. titre edilebilen bir ajan olarak morfine bir üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla bu ilaç da morfin gibi. verilmesinden 10-20 dakika sonra ortaya çıkar. İV etkilenir. Karaciğer hastalıklarında. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında ölümcül sonuçlanabilecek bir reaksiyona yol açar. morfine göre. kusma ve solunum depresyonu yapar. hemodinamik yönden stabil olmayan hastalarda tercih edilmez. nöbetler ve kusma) şeklinde seyredebileceği gibi depresyon (solunum depresyonu. %90 oranında olarak Eliminasyon yarı ömrü 3-4. böbrek yolu ile atılır. buna bağlı olarak konvülziyonlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla akut ve uzun süren ağrıda. Analjezik etkisi çabuk başlayıp çabuk geçtiği için sistoskopi. morfinden daha fazladır. ağız kuruması ve disfori gibi yan etkileri de vardır. Direkt myokard depresyonu etkisi vardır. Yan etki ve komplikasyonlar: Meperidin. Analjezik etkisi morfinden çok daha çabuk başlar ve çabuk biter. Gerekirse 5-10 dakika arayla doz tekrarlanabilir. Meperidin. karaciğerde metabolize edilir. hiperpreksi.5 saattir. hipotansiyon ve koma) şeklinde de ortaya çıkabilir.cuneytyardimci. Hafif parasempatolitik etkisi vardır. bulantı. eş etki dozunda aynı şiddette öfori. www. terleme. Morfin gibi myozize neden olur. metabolizması belirgin Zirve etki. Ayrıca.

Mormal kişilerde ve diabetik hastalarda glukoz toleransını bozar. AMI. Girişim www.cuneytyardimci. BELOC ampul 1mg/ml (5 ml’lik ampul) BELOC-ZOK tb 50-100 mg MİDAZOLAM Benzodiazepinler. sedasyon ve amnezi yaparlar. hipotansiyon (sistolik kan basıncı <100 mmHg) ve ciddi derecedeki kalp yetmezliklerinde kontrendikedir. Sık olarak ortaya çıkan yan etkileri yorgunluk.Meperidin toksik dozda.ve 3. Akut intoksikasyonun neden olduğu solunum depresyonunda morfin antagonistleri kullanılır. Analjezik etkileri yoktur. anjina pektoris. kardiyoselektif beta blokerdir (β1-adrenerjik reseptörleri daha seçici bir şekilde bloke eder). çok lipofilik ajanlardır. baş dönmesi ve uykusuzluktur. verapamil tipindeki kalsiyum antagonistleriyle kullanılmamalıdır.derece AV blok. Metoprolol. Oral tedavide günde bir kez sabah kahvaltı ile birlikte 50-200 mg kullanılır. Parenteral formu 5 mg (1 ampul).com Sayfa 26 . Amnezi anterograd niteliktedir ve doza bağımlıdır. Dozu ve kullanımı: Başlıca endikasyonları hipertansiyon. 2. koma ve ölüme neden olur. SVT ve diğer aritmilerdir. Gerekirse birkaç dakika sonra bu doz tekrarlanır. Kontrendikasyonları: İleri derece bradikardı (nabız < 45-50/dk). Morfinden farklı olarak bazen tremor ve konvülziyon meydana gelir. solunum depresyonu. baş ağrısı. Uygun dozda kullanıldıklarında anksiyoliziz. 2-3 dakikada gidecek şekilde İV yolla yavaş olarak verilmelidir. Yan etkileri: Özellikle astmalı hastalarda zorlu ekspirasyon hacmini azaltırlar. DOLANTİN ampul 100 mg/5 ml METOPROLOL Metoprolol.

Gerekirse 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir. hepatik glukronidasyona uğrar. Zirve etki 2-3 dakikada oluşur (diazepamdan biraz daha hızlı).1 mg/kg dozda kullanılır. 6 yaşdan küçük çocuklarda 0. En sık kullanıldığı durumlar. karaciğerde metabolize olur. morfine göre 4 kat daha potenttir ve yarılanma süresi morfinin iki katıdır. Etki süresi 60-90 dakikadır. analjeziklerin dozu azaltılmalıdır. Morfin-6-glukronid. yaşlılarda 4-5 saattir. tanı amaçlı işlemler. Diazepamdan 2-4 kat daha potenttir.05-0. tüm opioidlerin prototipidir. yetişkinlerde ve 10 yaşın üzerindeki çocuklarda ketamin etkisinden çıkış sırasında gelişen hallusinasyonları önlemek için. Eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir. Dozu ve kullanımı: Hızlı ve seri entübasyonda. Aksi takdirde solunum ve dolaşım komplikasyonları ortaya çıkabilir. DORMİCUM ampul 5 mg/5ml DORMİCUM ampul 15 mg/3ml DORMİCUM ampul 50 mg/10ml MORFİN Morfin.com Sayfa 27 . Morfin. Sistemik olarak verildiğinde supraspinal etki gösterir.esnasında analjeziklerle birlikte kullanıldıklarında. öfori ve sedasyon yapar. www. Komplikasyonlar: Solunum depresyonu ve hipotansiyona neden olabilir.cuneytyardimci.2 mg/kg dozda. İV verilmesinden 15-30 dakika sonra maksimum analjezik etki ortaya çıkar. morfin-3-glukronid ve morfin-6-glukronid olmak üzere iki metabolit oluşur. Midazolam. Yetişkinlerde 1 mg’lık dozlar halinde uygulanabilir. 0. Total doz 5-7 mg’a kadar çıkılabilir. İV olarak en az 30 saniyede gidecek şekilde uygulanır.1-0. sağlıklı genç erişkinde 2-3 saat. Eliminasyon yarı ömrü. serebral kan akımında azalmaya neden olduğu için kafa içi basınç artışı durumlarında da kullanılabilir. Spinal kord analjesini ise 2 1 reseptörleri üzerine reseptörleri üzerinden sağlar. ağrılı girişimlerde opioidlerle birlikte anksiyolitik ve sedatif ajan olarak. Analjezi. suda çözünür. Midazolam. Morfinin metabolitleri böbreklerden atılır ve böbrek yetmezliğinde vücutta birikirler.

Nalokson en sık kullanılan opiat antagonistidir.15 mg/kg’dır. pulmoner konjesyonu geriletir. Uzun süreli analjezi gerekiyorsa. Ayrıca üreter ve mesanede de spazmlara neden olur. bronkospazma da yol açabilir. ambu ile solunum desteklenir ve bir opiat antagonisti uygulanır. solunumu yavaşlatır ve yüzeyelleştirir. solunum depresyonu. Analjezik dozunda mental fonksiyonlar bozulmaz. İV veya İM olarak). periferik venlerdeki sempatik tonüsün azalması ve medulladaki vagal nükleusun stimulasyonuyla bradikardi gelişmesi gibi birkaç mekanizmayla hipotansiyona neden olur. Morfin. bulantı. Toksik düzeylerde Cheyne Stokes tipi solunuma neden olur. www. kusma.Endikasyonları: Akut myokard infarktüsüne eşlik eden ağrı ve anksiyete tedavisi Akut kardiyojenik pulmoner ödemli hastaların tedavisi Kırık-çıkık redüksiyonu ve abse drenajı gibi ağrılı girişimler Dozu ve kullanımı: Başlangıç dozu 0. kırık ve çıkık redüksiyonu ve abse drenajı gibi girişimler için morfini tercih edilen ilaç konumuna sokar. Özellikle solunum depresyonu yapacak dozlara çıkılırsa hipotansiyon gelişir. Mesane sfinkterini kasması nedeniyle idrar retansiyonuna neden olabilir. Histamin serbestleşmesi. Küçük dozlar halinde sık olarak verilmesi tek büyük dozun bolus verilmesinden daha güvenlidir. sedasyon. Dakika solunum sayısı 10-12’ye düşer.08-0. Morfin. Komplikasyonları: Morfin. konstipasyon. sindirim sisteminde bütün sfinkterlerin kasılmasına neden olur.arzulanan etki görülene dek. Opioid kullanımı sonrası solunum sıkıntısı gelişirse. baş dönmesi. 10 mg içeren 1 cc’lik ampuller. çocuklarda da yetişkinlerdeki kullanma ilkelerine göre kullanılabilir. histamin serbestleşmesi. Safra yollarında basıncı arttırdığı için bazen koliklere neden olabilir. İntramyokardial duvar gerilimini düşürerek myokrdial oksijen gereksinimini azaltır. İV küçük dozlar halinde 1-3 mg (dakikada 1 mg gidecek şekilde) yavaş olarak verilebilir. Ayrıca venöz kapasitansı arttırır ve sistemik vasküler direnci düşürür. mental bulanıklık.com Sayfa 28 . Morfin çok yavaş verilmelidir. Akut sol ventrikül yetmezliğinde analjezi amaçlı kullanılabilir (520 mg. 9 cc serum fizyolojik ile dilüe edilip . Morfin ayrıca. korku ve heyecana neden olur. maksimum 3-4 saatlik analjezi elde edilir. Bu doz gerekirse 10-15 dakikada bir tekrarlanabilir. İlk enjeksiyonları hastada disfori. özellikle burun çevresinde kaşıntı. oksijen satürasyonu %95’in üzerinde olacak şekilde oksijen tedavisi başlanmalıdır.cuneytyardimci. Morfin. morfin iyi bir ajandır. Yetişkinde genellikle toplam 10-20 mg ile. Bazı hastalarda bu postüral hipotansiyon karakterindedir. Sözlü ve ağrılı uyaran ile spontan solunum artmazsa. bilier spazm ve idrar retansiyonuna yol açabilir. Morfinden önce hastaya biraz İV sıvı takviyesi yaparak ve morfini çok yavaş vererek hipotansif etki önlenebilir. Etki başlangıcının hızlı olması. Morfin diğer duyusal modalitelere dokunmadan ağrı hissini ortadan kaldırır.

4 mg İV olarak uygulanır. parenteral yoldan verildiği zaman etkisi hemen ortaya çıkar ve yaklaşık 1 saatte sonlanır.com Sayfa 29 .cuneytyardimci. çekilme reaksiyonuna yol açabilir. Eğer hastanın kliniğinde bir değişiklik olmazsa tanının yanlış olabileceği düşünülmelidir. MORFİN HCL ampul 10 mg/ml MORFİN HCL ampul 20 mg/ml NALOKSAN Opioidlerin reseptörleri düzeyindeki kompetitif antagonistidir.4 mg İV yolla verilir. solunum yavaşlamaya başlar başlamaz morfin antagonistleri tekrar verilmeye başlanmalıdır. nadiren naloksan ihtiyacı oluşur. Opioid bağımlısı hastalarda naloksan kullanımı. solunum sayısı normale gelinceye kadar bu doz 2-3 dakikada bir tekrarlanır. Uzun etki süreli opioid kullananlarda ya da opioidi uzun sürede elimine edebilen hastalarda. Hastanın solunumu yakından izlenmeli. Dolayısıyla. Entübe hastalarda trakeal yolla da kullanılabilir. hastanın stupor durumunun veya komanın ortadan kaldırılması için uğraşılmamalıdır. Oral kullanıldığı takdirde antagonistik etkisinden yararlanamaz. Solunum sayısı normale dönene kadar bu doz 2-3 dakikada tekrar edilir. çabuk derlenme-uyanma sağlamak için kullanılmaz.1-0. Doz ve kullanımı: İstenen etki ortaya çıkana kadar 1-2 dakikada bir. naloksanın etkisi bittikten sonra solunum depresyonu gelişebilir. hastanın stupor durumunun veya komanın ortadan kaldırılması için uğraşılmamalıdır. Opioid titrasyonu uygun yapılırsa. Nalokson. Opioide bağlı komplikasyon gelişmemiş bir girişimden sonra. Gerekli ise 10 mg’a kadar verilebilir. hastalar tekrar tekrar ve sürekli değerlendirilmelidir. Morfin intoksikasyonlarında sadece solunumun normal sayıya getirilmesi yeterlidir.Başlangıçta 0. NALOKSON ampul 0.2 mg’lık küçük dozlar halinde ya da 0. Morfin intoksikasyonlarında sadece solunumun normal sayıya getirilmesi yeterlidir. Opioidlere bağlı solunum depresyonu ve hemodinamik bozulma meydana geldiğinde kullanılır.4 mg/ml POTASYUM www. Eğer hastada bir değişiklik olmazsa solunum depresyonunun nedeninin başka olduğu düşünülmelidir. 0.

4 Genel bir kural olarak litresinde 40 – 60 mEq potasyum içeren sıvılar saatte 20 mEq’ı aşmayacak hızda verilmelidir. rabdomyoliziz.5 mEq/lt’nin altına düşmesine hipopotasemi (hipokalemi) denmektedir. 2x1 veya 3x1 olarak verilir. Potasyum replasmanında verilecek en uygun potasyum tuzu. klorür tuzudur. Nadir durumlar dışında verilecek günlük miktar 200 mEq’ı geçmemelidir.5 mEq/lt arasındaki ciddi hipopotasemi kaslarda zayıflığa ve güçsüzlüğe neden olur. Hafif hipokalemisi (2.com Sayfa 30 .5 (30 mEq) KALİNOR efervesan tablet www. 3-4 saat süreyle. Potasyum infüzyonu boyunca EKG monitorizasyonu sürekli yapılmalıdır. 1. Plazmada ise %2 oranında bulunur. Potasyum solüsyonları asla İV puşe yapılmamalıdır. saatte bir tekrarlanır. intestinal ileus eğilimi artar. Serum potasyum düzeyinin 3. Ciddi hipopotasemi tedavi edilmez ve derinleşirse. Total vücut potasyumunun %70-75’i kastadır.5-3. EKG normale dönene kadar potasyum verilmeye devam edilmelidir. Orta derecede hipokalemide serum potasyum seviyesi 2.5 mEq/lt). solunum ve yutma kasları felci oluşur ve asistoli ile hasta kaybedilir. ödem. Potasyum Açığı (mEq) = (Normal potasyum-Ölçülen potasyum)xVücut ağırlığı( kg) x 0.Genç ve sağlıklı bir erişkinin total vücut potasyumu yaklaşık 3500 mMol (50 mMol/kg) olup yaşla birlikte azalır.0 – 2.5 mEq/lt) ve minimal semptomları olan hastalarda oral replasman tedavisi yeterlidir. POTASYUM KLORÜR ampul %7. 3 – 6 saatlik aralıklarla potasyum düzeyi ölçülmelidir. 20-40 mEq.5 – 3 mEq/lt’dir. tetani ve solunum kaslarında paraliziye varan ciddi semptomlar görülebilir.5 (10 mEq) POTASYUM KLORÜR ampul %22. hipotansiyon.5 – 2 mEq/lt seviyelerinde solunum paralizisi gelişir. Ancak yaşamı tehdit eden kardiyovasküler ve nöromüsküler belirtiler ciddi hipopotasemi varsa replasman tedavisinde parenteral yol (İV) kullanılmalıdır. Cerrahi hastalarda sık karşılaşılan bir problemdir.5 mEq/lt’nin altındadır. Ciddi hipokalemide ise potasyum 2. Ciddi hipopotasemide (K < 2. dilue olarak verilmelidir. 10-15 mEq KCl 50 – 100 cc SF içine konur ve yavaş infüzyon şeklinde verilir (potasyum. 2. Potasyum açığı aşağıdaki formülle hesaplanabilir. % 98’i (120150 mEq/lt) hücre içinde bulunur. glikoz intoleransı.cuneytyardimci. glukoz içeren solüsyonlar içinde verilmemelidir). Oligurisi veya anurisi olan hastalara potasyum verilmemelidir . potasyum verilebilmesi için saatlik idrar miktarının en az 25 cc olması gerekir. K hücre içinin esas katyonudur.

buna bağlı olarak refleks taşikardi ortaya çıkar ve senkop gelişebilir. Bunun dışında sublingual.2-4 mcg/kg/dk dozda kullanlırlar. Kullanımı: Karaciğerden ilk geçişte inaktive edilmeleri nedeniyle oral yolla kullanıldığında biyoyararlanımı düşüktür.NİTROGLİSERİN Organik nitratlar antianjinal tedavide ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde yüklenmeyi giderici ajan olarak önemli bir rol oynarlar. Haloperidol) www. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda preload’un azalması pulmoner venöz konjesyonda azalmaya ve dispnenin giderilmesine yardımcı olur.com Sayfa 31 . transdermal ve İV yolla kullanılırlar. En sık görülen yan etkisi meningeal damarlarda vazodilatasyon sonucu ortaya çıkan zonklayıcı tipte baş ağrısıdır. Yan etkileri: Vazodilatatör etkileri sonucu kan basıncını düşürürler (postural hipotansiyon). PERLİNGANİT ampul 10 mg/10ml NÖROLEPTİKLER (ANTİPSİKOTİKLER) (Klorpromazin. Böylece kalbin iş yükünü ve oksijen tüketimini azaltırlar. Nitratlar myokardın oksijen tüketimini birkaç yolla düzeltirler: Koroner vazospazmı inhibe ederler Koroner darlıkları dilate ederler Myokarddaki kollateral akımı arttırırlar Koroner akımın dağılımını düzenlerler Trombosit agregasyonunu inhibe ederler. Hem arterlerde hem de venlerde vazodilatasyon yaparak afterload ve preload’u düşürür.cuneytyardimci. merhem ve ayrıca flaster şekli (transdermal terapötik sistem = TTS) bulunmaktadır. Nitrogliserinin parenteral formu dışında sublingual tablet. Koroner arter hastalığı ya da KKY tedavisinde İV yolla 0.

Kronik psikozlar olarak değişik şizofreni yararlanırlar. delirium ve hallüsinasyonlu psikozlar nöroleptiklerin en çok kullanıldığı endikasyonlardır. tikler. periferde ise ortostatik hipotansiyon. Postsinaptik D1 ve D2 reseptörlerinin blokajı dopaminerjik iletimi inhibe ederek antiprodüktif (halüsinasyon.Klorpromazin. bazı kronik ağrılar ve hipoprolaktinemi ile seyreden endokrinolojik bozukluklarda da nöroleptikler kullanılır. Terapötik etkileri: Antiemetik ve sedatif etkileri mevcuttur. hıçkırık. Nöroleptikler. Dopaminerjik sistem dışında nöroleptiklerin bazıları postsinaptik alfa noradrenerjik reseptörleri bloke ederek SSS’nde sedatif etki. Haloperidol ise bütirofenon türevi nöroleptik ilaçlardandır. özellikle şizofrenlerde dış ve iç uyaranlara karşı var olan aşırı duyarlılığı ortadan kaldırarak bunlara kayıtsız kalmalarında ve ortama alışmalarında etkili olurlar. Endikasyonlar: Psikiyatride nöroleptikler her türlü psikotik bozuklukta etkili olur. fenotiazin grubu nöroleptik ajandır. Etki mekanizması: Mental hastalıkların bir bölümünü oluşturan psikozlar ve bunun özel bir türü olan şizofrenide görülen bozuklukların primer olarak beynin dopaminerjik yolaklarının ve özellikle mezokortikal – mezolimbik yolağın etkinlik bozukluklarına bağlı olduğu düşünülür. delirium ve illüzyon gibi belirtileri önleyici etki (antipsikotik etki) en çok yararlanılan etkileridir. Genel olarak sıvı şekilleri katı şekillerinden daha kolay emilir. www. Prodüktif belirtiler olarak adlandırılan halüsinasyon. Sedatif etkisi vardır ve otonomik yan etkiler (hipotansiyon) oluşturur. Dopaminerjik reseptörler 4 alt tipe ayrılır. Psikiyatri dışında nörolojik bozukluklardan koreik hareketler. Özellikle halusinasyonlar ve deliriumları hızlı bir şekilde ortadan kaldıran güçlü bir nöroleptik ajandır. Bazı uyku bozukluklukları. Akut psikozlar içinde konfüzyon. illüzyon ve deliriumun ortada kaldırılması) ve antipsikotik etki gösterir. Tümü plasenta ve kan beyin bariyerini kolaylıkla aşarlar. Genellikle ana madde ve metabolitlerinin atılımları çok yavaş ve uzun sürelidir. ajite depresyonlar ve obsesyonel nevrozlarda sedatif nöroleptikler (klorpromazin) yararlı olabilir. Böylece hastaların özellikle sağlık personeli ve çevresi ile iyi ilişkiler içinde bulunmasına yardımcı olarak tedavinin daha kolay ve düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlarlar. değişik kökenli kusmalar (gebelik kusması hariç). manik nöbet. Farmakokinetik özellikleri: Nöroleptiklerin emilimi yavaş olup hiçbir zaman tam değildir.cuneytyardimci. deliriumlar ve atipik psikozlar nöroleptiklerden .com Sayfa 32 şekilleri. refleks taşikardi ve ejakülasyon inhibisyonu şeklinde etkiler oluşturur.

midriaziz. lipido azalması) yanında priapizm de görülebilir. ajitasyon.Pozoloji: Terapötik indeksi geniş olan bu ilaçların önerilen doz sınırları da çok geniştir. Akinezi ve hipokinezi: Daha çok tedavinin başlangıcında oluşan bu yan etkiler antiparkinsoniyen ilaçlar ile düzelir. Haloperidol’ün ise minimal etkin dozu 1 mg. Bu yan etki günlük dozun önemli bir bölümünü akşam saatlerine kaydırmak suretiyle azaltılabilir. Bu belirtiler sentetik santral etkili antiparkinsoniyen ilaçlardan yararlanırlar. çarpıntı. www. akomodasyon bozuklukları. Uykusuzluk Anksiyete. konfüzyon. Akatizi: Bu yan etkiler düşük dozlarda beta blokerler ile (propranolol) daha kolay denetim altına alınabilir. Nöroleptikler gebelerde plasenta engelini aşarak yeni doğanda prematurelik.cuneytyardimci. Parkinsonoid sendrom: Akinezi. Klorpromazin’in minimal etkin dozu 50 mg/dır. Distoniler daha çok spazmodik tortikollis. ejakülasyon bozuklukları. rijidite. Bu arada nöroleptiklerin birinin diğerine üstünlüğü kanıtlanamadığı için birine yanıt vermeyen hastanın diğerine yanıt verebileceği gözönünde bulundurularak ilaç değişikliği yapılabileceği bilinmelidir. seyrek olarak opustotonüs şeklinde görülebilir. ağız kuruluğu. Yan etkileri: Psikomotor kayıtsızlık sendromu Uyuşukluk: Gündüz uyuşukluğu rahatsız edici olabilir. günlük doz genişliği ise 2-100 mg’dır. idrar retansiyonu ve glokoma eğilim ile karakterizedir. konstipasyon. seksüel işlev bozuklukları (örneğin. galaktore. akomodasyon bozukluğu ve ortostatik hipotansiyon ile karakterizedir. impotans. ağız kuruluğu. depresyon Konfüzyon Minor nöroleptik sendrom: Asteni. somnalans. hipotrofi ve kardiyorespiratuar bozukluklar yapabilmektedir. Günlük doz genişliği 50-100 mg/dır. anksiyete. tremor ve hipersalivasyon gibi belirtilerle parkinson tablosunu andıran bu ekstrapiramidal belirtiler nöroleptik dozunun azaltılması veya santral antikolinerjiklerin kullanılmasından yarar görürler. Erken ve akut diskinezi ve distoni: Seçici bir şekilde ağız ve yüz bölgesini tutan anormal ve istem dışı hareketler ile kendini gösteren diskineziler trismus veya gözleri de içine alarak okülojir kriz şeklinde oluşabilir. Kilo alma Hiperprolaktinemi sonucu amenore. Tardif diskinezi Antikolinerjik yan etkiler: Hipertermi.com Sayfa 33 . jinekomasti.

Toksik komalarda ve özellikle alkol. Ciddi zehirlenmelerde hipertermi. Kardiyovasküler hastalıklarda. Ancak sedatif etkinliği olan nöroleptiklerin (klorpromazin) konvülzif eşiği daha fazla düşürdüklerinin bilinmesi gerekir.- Malign nöroleptik sendrom: Çok seyrek görülen bu tablo başlangıçta kendisini lökositoz ve yüksek ateş ile göstererek bir enfeksiyonu düşündürür. hipotansiyon ve kardiyovasküler kollaps belirtilerine rastlanır. yaşlı ve/veya aterosklerozlularda.com Sayfa 34 . Hemen tüp nöroleptiklerin EKG üzerinde oluşturdukları değişiklikler kullanımları sırasında hastaların klinik ve elektrofizyolojik takibini gerektirir. piramidal sendrom ve yeni geçirilmiş hemipleji gibi akut ve subakut nörolojik hastalıklar geleneksel kontrendikasyonlardır. Korpromazin: LARGACTİL ampul 25 mg/5 ml LARGACTİL tablet 100 mg Haloperidol: NORODOL damla 2 mg/ml NORODOL ampul 5 mg/ml NORODOL tablet 5-10-20 mg www. Parkinson hastalığı. tromboembolik geçmişi olanlarda olası hipotansiyon yapıcı etkileri nedeniyle adrenolitik etkisi belirgin olan nöroleptiklerin (klorpromazin) dikkatli kullanılması gerekir. Kontrendikasyonlar: Mutlak kontrendikasyonlar olmamakla beraber uygulamada dikkat edilmesi gereken durum ve hastalıklar bulunur.cuneytyardimci. multipl skleroz. Epilepsi mutlak bir kontrendikasyon oluşturmaz. Tedavide ilacın kesilmesiyle birlikte reanimasyon önlemleri ve bromokriptin ile birlikte dantrolen uygulanması önerilir. Bunlara kas rijiditesi (yüksek kreatinin fosfokinaz enzim düzeyi). Tedavisi tamamen semptomatiktir. kan basıncı ve nabız düzensizlikleri ve bilinç bulanıklığı eklenir. barbiturat ve hatta sedatif hipnotik ilaçlar ile oluşan zehirlenmelerde kullanılmamalıdır. solunum bozuklukları. Yüksek doz: Genellikle nöroleptiklerin özkıyım intihar amacıyla alınması sonucu oluşur. Genelde uygun tedaviyle herhangi bir sekel bırakmadan düzelebilir.

paradoksal hücresel asidoz oluşumu (hızla hücre için giren karbondioksitin tamponlama reaksiyonu sırasında salınması) ve adrenalinle etkileşimdir (olabildiğince ayrı yollardan ya da aralıklı olarak verilmelidir).cuneytyardimci. serumda hiperosmolarite.5 mmol/kg dozda tekrar edilir. pulmoner gaz değişiminin olmaması ve anaerobik sellüler metabolizmanın gelişmesiyle kombine solunumsal ve metabolik asidoza neden olur. Doz: Başlangıçta.1’den az ise veya baz açığı – 10 ml’den fazla ise. hiperkalemi ve TCAD intoksikasyonunda verilir. 50 ml %8. Arter kan gazı bakılamıyorsa. Yan etkileri: Başlıca yan etkileri.SODYUM BİKARBONAT Kardiyak arest.4 sodyum bikarbonat verilebilir. Kalsiyum tuzları ile uyumsuz olduğundan kalsiyum.4 sodyum bikarbonat İV yolla verilir. Devam eden dolaşım durması halinde her 10 dakikada bir 0. dolayısı ile intrasellüler asidozu arttırır. metabolik asidoz. Asideminin en iyi tedavisi göğüs kompresyonudur.4 SODYUM NİTROPRUSSİD www. Bu karbondioksit hızla hücreye difüze olur. Kalsiyum tuzları ile aynı yolda ve eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır.com Sayfa 35 . İskemik myokarda negatif inotropik etki yapar. oksijen serbestleşmesini inhibe ederek oksihemoglobin saturasyon eğrisini değiştirir. SODYUM BİKARBONAT ampul %8. Konsantre sodyum bikarbonatın cilt altına ekstravazasyonu ciddi doku hasarı ile sonuçlanabilir. Endikasyonları: Metabolik asidoz. Bundan dolayı arteryel ph’ın tam düzeltilmesi özellikle kritik anlarda serebral kan akımını azaltır. Bikarbonat verilmesi karbondioksit yapımına neden olur.1 mmol/kg %8. karbonatın presipitasyonuna neden olabilir. Hafif asidoz ve vazodilatasyona neden olur ve serebral kan akımını arttırır. Hiperosmolarite ve hipernatremiye neden olur. uzamış kardiyak arestte (>10 dk) kullanılmalıdır. Şayet resusitasyon sırasında veya sonrasında arteryel kan ph’sı 7.

Dolayısıyla pulmoner konjesyonu azaltır ve sol ventrikül volüm ve basıncı azalır. ağır bir hipotansiyon ve metabolik asidozdur.Arteriol ve venüllerin düz kaslarına etki ile direkt periferik vazodilatasyona neden olur. İntoksikasyon tedavisinde nitritler ve tiyosülfat verilir. Siyanür toksisitesinin ön bulgusu.cuneytyardimci. Asetilkoline benzer bir şekilde postsinaptik reseptörleri etkileyerek motor son plağın uzun süreli depolarizasyonuna ve bu şekilde kas felcine neden olur. Hipovolemi varlığında nitroprussid. status epileptikus ve diğer konvülsif hastalıklarda oluşan konvülsiyonların tedavisinde Kısa ortopedik girişimlerde (kırık-çıkık redüksiyonu) kas gevşetici olarak www. Güçlü ve hızlı etkilidir. tetanusta. Suksinil kolin İV verildiğinde. çizgili kaslarda bloktan önce fasikülasyonlara (seyirmelere) ve istemsiz kas hareketlerine neden olur. Direkt venöz dilatasyon sağ ve sol ventrikül doluşunu azaltır. Taşikardi ve retrosternal ağrı yapabilir. Doz: 0. NİPRUSS ampul 60 mg/5 ml SUKSİNİL KOLİN Suksinil kolin. Yan etkileri: Bulantı. Arteryel vazodilatatör etkisi venler üzerine olan dilatatör etkilerinden daha fazladır. motor son plağın hızlı depolarizasyonu sonucu. Endikasyonları: Cerrahi anestezi sırasında kas gevşetici olarak Endotrakeal entübasyon (solunum kaslarını gevşeterek entübasyonu kolaylaştırır) Spastik durumlarda. sentetik bir depolarizan kas gevşetici ajandır. Daha sonra dispne. Ciddi kalp yetmezliğinde ve hipertansiyonun acil durumlarında kullanılır. Yüksek dozda uzun süre alındığında siyanür zehirlenmesi ortaya çıkar. İntravenöz yolla verildiğinde etki yarım dakika içinde ortaya çıkar ve yaklaşık 5-10 dakika sürer.1-5 mcg/kg/dk dozda kullanılır. baş ağrısı ve şuur kaybı gelişir. kusma ve çizgili kaslarda spastisite yapar. gerekirse 10 mcg/kg/dk doza çıkılır. refleks taşikardi ile kan basıncının daha fazla düşmesine neden olur.com Sayfa 36 .

Fasikülasyon gelişimini engellemek için. Yan etkileri: Histamin salıverilmesine bağlı olarak hipotansiyon ve bronkospazm yapabilir. nadir görülen bir durumdur. Fasikülasyonlara bağlı olarak anestezi sonrası kas ağrılarına neden olabilir. başlangıçta 1. TEDAVİ Anestezikler hemen kesilir.1 mg/kg) süksinil kolin uygulanır. hızlı soğutma uygulanır %100 O2 ile hiperventilasyon www. Geçici bradikardi ve hipotansiyonu takiben taşikardi ve hafif bir hipertansiyon oluşabilir.5 mg/kg dozda İV verilir. İV verildiğinde etki yarım dakika içinde ortaya çıkar ve yaklaşık 5-10 dakika sürer.5 mg/kg’dır. İskelet kaslarından potasyum salınımını arttırır ve hiperkalemi oluşturur. uygulama öncesi test doz (0.com Sayfa 37 . Malign hipertermi.Dozu ve kullanılışı: Suksinil kolin. Yüzbinde 2-6 sıklıkta görülür ve mortalite yaklaşık %50 civarındadır. Öldürücü olabileceğinden acilen tedavi edilmesi gerekir. Tidal CO2 artar. bu bazen kardiak areste neden olabilir. Kan basıncı önce yükselir sonra düşer. Göz içi basıncı arttır (bu etkisi yaklaşık 5 dakika içinde kendiliğinden geçer). bu durumda normal solunum dönünceye kadar yapay solunum uygulanır. Ancak önceden kullanılan lidokain (1. Atipik psödokolinesterazlı hastalarda uzun süreli apnelere neden olabilir. 0 > 40 C veya maksimum vücut sıcaklığı > 38 0C ve sıcaklık artış oranı > Klinik belirtiler: Taşikardi (%95 oranında görülür).5 mg/kg) suksinil kolin uygulanır. Sürdürme dozu 0. taşipne ve aşırı terleme görülür. Başlangıçta vazodilatasyon artar. özellikle böbrek yetmezliği olan. Hiperkalemi. Myoglobinuri nedeniyle kola renginde idrar görülür. Malign hipertermi: Genetik bir bozukluğa bağlı olduğu düşünülen. yanıklı ya da multipl travmalı hastalarda daha çok ortaya çıkar. deride beneklenme olur ve en sonunda siyanotik bir hal alır. Kaslarda rijidite ile birlikte vücut ısısında ani ve şiddetli artış ile karakterizedir.1. hızlı seri entübasyonda.cuneytyardimci. Fasikülasyonlara bağlı olarak mide içi basıncını arttırarak kusma ve aspirasyona neden olabilir.5 mg/kg.4-0. İntrakranial basıncı arttırır. 2 dakika sonra tam doz (1-1. Genellikle uygulamadan 30 dakika sonra ortaya çıkar. Respiratuar ve metabolik asidoz gelişir. muskuler rijidite ve fasikülasyonlar. deri kızarır.5 C/15 dk’dır. İV) bu etkiyi azaltabilir. aritmiler. Maksimum vücut sıcaklığı 0.

hiperpotasemi gelişirse buna yönelik tedavi yapılmalıdır. Teofilin bronş düz kaslarını gevşetici.5 mg/kg İV puşe uygulanır. Bir teofilin bileşiği olan aminofilin astma nöbetinin tedavisinde. Karaciğerde metabolize olur. 100 cc %5Dx içinde dilüe edilerek. Karaciğer ve akut akciğer ödeminde eliminasyon hızı yavaşlar. Gerekirse 5-10 dakika aralıklarla aynı doz tekrar edilir (maksimum doz. pulmoner hipertansiyonu azaltıcı. mediatör salıverilmesini ve permeabilite ödemini azaltıcı. Malign hiperterminin komplikasyonlar: Sol kalp yetmezliği DIC Pulmoner ödem Akut renal yetmezlik LYSTHENON fort ampul 100 mg/5 ml TEOFİLİN Teofilin. Mukozalar üzerine iritan etkili olduğundan inhalasyon şeklinde kullanılmaz.com Sayfa 38 . Kan potasyum düzeyi yakından takip edilmeli. 6 mg/kg (5 mg/kg teofiline eşdeğer). 20-40 dakikada gidecek şekilde İV yolla infüze edilir. Bu dozda yeterli terapötik yanıt alınmazsa ve toksik belirtiler www. Dozu ve kullanılışı: Teofilin ve bileşikleri. sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu azaltıcı. bunun için gerekli sıvı ihtiyacı karşılanmalı ve renal yetmezlik gelişimini önlemek için gerekirse diüretik (furasemid. hasta daha önce teofilin veya aminofilin almamışsa. zayıflamış diafragmatik kas kontraktilitesini düzeltici ve solunuma santral uyarıcı gibi çeşitli etkilere sahiptir.Dantrolen Na: Başlangıçta 2. özellikle aminofilin. astmatik hastaların tedavisinde proflaktik amaçlı ve nöbetlerin tedavisinde kullanılırlar. 10 mg/kg).3 dimetilksantin kimyasal yapısında bir ilaçtır.cuneytyardimci. İdrar çıkışı saatlik en az 2 ml/kg olmalı. mannitol) verilmelidir. Not: Dantrolen sodyumun vial formu vardır (20 mg toz halinde + 60 ml çözücü). Üriner autput yakından takip edilmelidir. 1. Teofilin erişkinlerde ağızdan başlangıçta küçük dozlarda (günde 400 mg) verilir ve 3 günlük aralıklarla doz yaklaşık %25 arttırılarak maksimum 13 mg/kg/gün olacak şekilde idame dozu uygulanır.

Veküronyumun başlangıç dozu 0. Sıklıkla bulantı ve kusma yapar.com Sayfa 39 . Bloğun ortadan kalkması ise tersine bir sıra izler yani felçten önce diafragma kası kurtulur. Motor son plakta asetilkolin reseptörleri ile bu reseptörleri uyarmaksızın birleşirler ve asetilkolinin etkisini bloke ederler.görülmezse 3 mg/kg idame doz. Veküronyumun sistemik yan etkileri ihmal edilecek düzeyde azdır. ajitasyon. sürdürme dozu ise 0. 0. AMİNOCARDOL ampul 240 mg/10 ml (aminofilin) VEKÜRONYUM Nondepolarizan nöromüsküler bloke edici ilaçlardandır. Aminofilinin bronkodilatatör etkisi sınırlı ve terapötik aralığı dardır. İV yavaş infüzyonla verilebilir. Oral veya İV uygulandığında mide asit sekresyonunu stimüle eder. Yan etkiler: Teofilin mukozalar üzerine iritan etkilidir. Önce gözün dış kasları ve yüz kasları. kan basıncı ve sinir sistemine etkili değildir. konvülsiyonlar ve ani ölüm görülebilir. Yüksek dozda ve özellikle hızlı İV injeksiyonla verildiğinde kardiyak aritmiler. sonra karın. Uzun bir apne dönemi olacağı için hasta bu dönemde mutlaka entübe edilmiş olmalıdır.080. Bu nedenle entübasyon öncesi iyi bir değerlendirme ve hazırlık gerekir. NORCURAN ampul 4 mg NORCURAN flakon 10 mg www.4-0. Tedavi.cuneytyardimci. Veküronyum nondepalarizan olduğu için suksinil kolin kullanımına bağlı gelişen yan etkiler görülmez. Bu da ilacın güvenirliğini arttırmaktadır. Nöromusküler blok sonucu oluşturduğu kas gevşemesi ve felci belli bir sırayı izler. Bu etkileri nedeniyle mide ülseri olan hastalarda uygulanmaması uygundur. Hasta son 48 saat içinde teofilin veya aminofilin almışsa yükleme dozu önerilmez.1 mg/kg/saat’tir. sadece idame tedavi uygulanır.5 mg/kg/saat infüzyonla sürdürülür. göğüs ve en son diafragma kasının felci ile solunum durur. Buna karşın etki başlama süresi 60-90 saniye sürer ve bu etki yaklaşık 30-60 dakika sürer.5 mg/kg. Yüksek dozlarda bile kalp hızı.

2000 www. Antihipertansif olarak yalnızca ağız yolundan kullanılır. Damar düz kasların üzerindeki gevşetici etkisi bakımından nifedipinden daha az güçlüdür. Emergency Medicine. Fifth Edition. Tintinalli JE et al.2 ml KAYNAKLAR: 1. beta blokörlere yakın bir derecededir. AV nodda iletimi yavaşlatır. Kalsiyum glukonat enjeksiyonu ile hipotansiyon düzeltilebilir. Hipertansiyon tedavisinde oral yolla gönde üç kez 80-120 mg dozunda kullanılır. 240 mg ilaç içeren yavaş salıveren tablet şeklinde günde bir kez verilebilir. McGraw-Hill. 2 dakikadan uzun sürede gidecek şekilde İV yolla verilir. Böylece dijital toksisitesine neden olabilir. hipotansiyon ve periferik ödem en sık görülen yan etkileridir. Yan etkileri: Yan etkilerinin çoğu orta derecelidir. Belirgin negatif inotropik etkisi vardır. Tedavisinin ilk haftasında dijitallerin salınım düzeyini arttırır. Verapamil. Dozu ve kullanılışı: 5-10 mg dozda. Hızlı verildiğinde asistoliye neden olabilir. A Compehensive Study Guide. Negatif inotrop. editors. Diğer vazodilatatörlerde olduğu gibi flaşing. baş ağrısı. Bu etkiden beta-blokör ilaç alanlarda daha belirgindir ve birlikte İV kullanılırsa asistoli yapabilir. Gerekirse 5 dakika sonra 5 mg daha verilebilir. New York. Kardiyak etkilerinin aynı yönde oluşu nedeniyle hipertansiyon tedavisinde beta-blokörlerle birlikte kullanılmamalıdır. negatif kronotrop ve negatif dromotrop etkileri kan basıncı düşmesine bağlı refleks sempatik stimülasyonla tam olarak süprese edilemez. Antihipertansif etkinliği. Kalsiyum kanallarını bloke ederek koroner arterler ve periferik arterlerde vazodilatasyon yapar. orijini bilinmeyen veya geniş kompleksli taşikardilerde kullanılmamalıdır. İntravenöz enjeksiyonu belirgin bir hipotansiyon ve bradikardi yapar. Hipertansiyonla birlikte supraventriküler taşikardi veya hipertrofik kardiyomyopati gösteren hastalarda diğer kalsiyum antoganistlerine tercih edilir. baş dönmesi.VERAPAMİL Fenilalkilamin türevidir.cuneytyardimci. İSOPTİN ampul 5 mg/2.com Sayfa 40 .

Bergen JM. Ann Emerg Med 1996: 28:55-74. Acil Tıp Sempozyumu Kitapçığı. RESUSCİTATİON. 3. 17. Section 6: Pharmacology 2. İstanbul. Talavera F. İnternational Guidelines for CPR and ECC. Baskı. 2000.emedicine. 1996 16.e-virtualoffice.pp:516-531 7. İzmir. Yealy DM: Systemic Sedation and Analgesia for Procedures. 1998. http://www. Mattu A: Myths and Pitfalls in Advanced Cardiac Life Support. Condrad SA: Sedation in Louden M.net/acls/index1. J emerg Med. 8. İn Robberts JR. Heart Disease Diagnosis and Therapy A Practical Approach Williams and Wilkins. 135-153. 11.cuneytyardimci. Canto RM.http://www. Krauss B. American College of Emergency Physician: Clinical Policy for Proceducedural Sedation and Analgesia in the Emergency Department. Section 5: Pharmacology 1. Et al. Nobel Tıp Kitapevleri.com. Oktay C: Girişimsel Sedasyon ve Analjezi.www.com Sayfa 41 . Green SM: Sedation and Analgesia for Procedures in Children. 1998. 12.2000.Part 6: Advanced Cardiovasküler Life Support. 2000. USA 1999. İstanbul. 2. Ward KR. 1992. Nobel Tıp Kitapevleri. Hedges JR ( eds).2. Smith DC. Farina GA (eds): emedicine free online medical reference. 1999. 6. Advanced Cardiac Life Support. Ann Emerg Med 31:663-677. 3rd ed. A Review of etomidate for rapid-sequence intubation in the emergency department.s:123-145 5. Provider manuel. N Egn J Med 13: 938-945. DÖKMECİ İ: Farmakoloji. 155-162. American Heart Association: ECC Guidelines. Phaledelphia WB Saunders Company. 2000. 10. 2000. Sachetti AD. European Resuscitation Council: Advanced Life Support Course. Rapid-sequence intubation of the pediatric patience. Khan MG. www. 14. RESUSCİTATİON. 1994. Vol 46.Part 6: Advanced Cardiovasküler Life Support. 15. Vol 46. Clinical Procedures in Emergency Medicine. II. İnternational Guidelines for CPR and ECC. 4. Gerardi MJ.emedicine. August 22.html. Supplement 1. DÖKMECİ İ: Toksikoloji. 9. Circulation Volüme 102. 1997. 15:221-230. 13.com/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful