Pazarlık İhale Süreci Anlatımı

PAZARLIK USULÜ İHALEDE İŞLEM AKIŞI 4734 Sayılı Kanun Madde 21 : - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) (Ek: 4964/ 14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasına (altmışüç milyar altıyüzelliiki milyon Türk Lirasına)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. (Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır. (Ek: 4964/ 14 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir. (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. (Ek: 4964/ 14 md.) (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER 1. İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi 2. İhale öncesi Hazırlıklar • İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım, danışmanlık) belirlenmesi, • Ödeneğin temini, • İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım) belirlenmesi, • ÇED Raporunun alınması, • Kamulaştırma (Yapım),

1/ Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu 5. • Teklif ve sözleşme türü. gibi yeterlik ilanında ve/veya yeterlik/yeterlik şartnamesinde yer alması gereken ayrıntılar için karar verilmesi. • Yabancı isteklilere açıksa yerli istekliler lehine fiyat avantajı olup olmadığı. mesleki kuruluşlara yazılan yazılar • Piyasadan fiyat araştırması (Proforma fatura. Yaklaşık maliyetin tespiti • İlgili resmi kurumlara. 8. • İhale dokümanı satış bedeli. İhale Kayıt Numarası almak için Kamu İhale Kurumu'nun www. Uygulama projesinin hazırlanması (Yapım) 3. • Kısmi teklif verilip verilemeyeceği (mal ve hizmet alımlarında). • İhtiyaç Listesi (mal alımı ihalelerinde) • Teknik şartname/Genel teknik şartname/Özel teknik şartname. • Sözleşme tasarısı. Kullanıcı Adı ve Şifresi girilerek ulaşılan sayfadaki yardımlardan yararlanılarak işlem tamamlanır. Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası Alınması İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır. • İlanın şekli ve adedi. İhaleye Davet veya Yeterlik İlanı ile İhale dokümanının hazırlanması • Son başvuru tarih ve saati. İmar işlemleri (Yapım). İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır. • Alt yükleniciler. • Tekliflerin geçerlilik süresi. • Genel şartname (Yapım ve Hizmet alımı ihalelerinde). • Teklif fiyata dahil olan masraflar. Yaklaşık maliyetin tespitinin ilgili servisten istenmesi 4. • Yeterlik kriterleri.tr adresli internet sayfasına girilir. 7. Buraya idare olarak bir kez kayıt olup Kullanıcı Adı ve Şifresi almak gerekir. • Sözleşmenin yapılmasına ait vergi. • Projeler. • İdarece verilecek malzeme listesi. • Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi. resin ve harçlarla diğer sözleşme giderleri. • İdarece malzeme verilip verilmeyeceği.0/ İhale Onay Belgesi 6.• • • Zemin etüdü (Yapım). • Fiyat farkı verilip verilmeyeceği. • Alternatif teklif verilip verilemeyeceği (mal alımlarında). • Birim Fiyat tarifleri (varsa). • Avans verilip verilmeyeceği. • Yabancı isteklilere açık olup olmadığı. İhale dokümanının hazırlanması (Tip şartname ve sözleşmeler esas alınır.) • İdari Şartname.kik. gibi hususların belirlenmesi Standart Form: KİK001. teklif isteme) • Son 5 yılın fiyatları (mal alımında) ve TEFE'den yararlanma Standart Form: KİK001. • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi. . İhale onayının alınması • İhale usulünün tespiti (Pazarlık Usulü Madde 21-?). • Mahal listeleri.gov.

• Gerekli hallerde ÇED raporu. İhale dokümanının satılması İhale Dokümanı Dizi Pusulası Formu ve Alındı Belgesi'nin de düzenlenerek dosya satın alanlara verilir. Standart Form: KİK004. • İhale komisyonunun görevlendirme yazıları.0/ Doküman Satın Alındığına İlişkin Form YETERLİK BAŞVURULARININ İŞLEME ALINMASI 14. diğerleri idari personel olabilir. Adaylarca verilen yeterlik zarflarının teslim alınması Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. • İlan metinleri. İhale komisyonunun görevlendirilmesi En az 5 ve tek sayıda üye: İkisi uzman. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir. 10.1/… İhaleye Katılmayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına Dair Taahhütname KİK028. Standart Form: KİK006. • İhale ile ilgili bütün yazışmalar. İhale işlem dosyasının bir yazı ekinde ihale komisyonuna verilmesi İlandan sonra 3 gün içinde olmalıdır. • Diğer belgeler.1/… Banka Mektubu Örneği KİK031.c ve f bentlerinde ilansız ihalede) Davet Formu 11.0/… İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) KİK033.0/… Tasdik Şerhi Belgesi Anahtar Personel Listesi Teknik Personele Ait Taahhütname Örneği Teknik Personel Listesi Özgeçmiş Formu İstenen Asgari Ekipman Listesi KİK032. • Yaklaşık Maliyet hesap tutanağı.0/ İhale İlanı Standart Form: KİK004. Diğer belgeler. 12. 9.0/… Başvuru Mektubu KİK027. • Yapım işlerinde yatırım programı. İhalenin ilanı veya davet • İşin yaklaşık maliyetine göre ilanın süresi ve yayın yeri belirlenir.• • • Standart formlar.0/… İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum) KİK034. Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar. İhale işlem dosyasının hazırlanması • İhale dokümanı (İhaleye girecek isteklilerce alınması zorunlu). Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. yeterliğe başvurabilmek için sunulması gereken diğer belgeler) 15.0/… İş Ortaklığı Beyannamesi KİK030.1/ (b. • Onay belgesi.0/ Yeterlik Başvurusu Zarfı Alındı Belgesi . biri maliye memuru/mali işlerden sorumlu personel. Standart Form: KİK005.0/… İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen. İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler KİK017. 13. İhale sürecinin tüm aşamalarında aynı komisyon görev yapacaktır.0/… İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme) KİK035.0/… İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) KİK036.

0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Yeterlik Başvurusunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak 17. Komisyonca yeterlik başvurularının alınması ve açılması oturumunun kapatılması Yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır. Yeterlik başvuru zarflarının şekil yönünden incelenmesi Yeterlik başvuru zarfı. son başvuru (yeterlik) saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti Belgeleri eksik ve uygun olmayan adaylar tutanakla tespit edilir ve yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.0/ Alınan Yeterlik Başvurusu Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak İHALE KOMİSYONU SÜRECİ . Postada geciken yeterlik başvurularının tespiti Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan yeterlik başvurusunun işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir. Standart Form: KİK009. Bu durumda ihaleye davet yapılmaz. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya uygun olmadığı ilk oturumda KİK011. (a). (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. adayların yeterlik kriterlerine (4734/10.0/ Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Yeterlik Başvurusu Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 20. değerlendirmeye alınacak zarf sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde.0/ Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak 22. (a). Uygun olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik değerlendirmesi Belgeleri eksiksiz olan adayların başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.0/ numaralı standart form ile tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.YETERLİK AŞAMASI Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum) 18. Yeterlik başvuru zarflarının ihale komisyonuna teslimi İdare tarafından teslim alınan bütün yeterlik başvuru zarfları. Yeterlik Belgelerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum) 23. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) (a). Ancak isteklilerden belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Yeterlik başvuru zarflarının açılması ve yeterlik belgelerinin kontrol edilmesi Zarflar adaylar huzurunda. 24. Standart Form: KİK008. usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. Standart Form: KİK011. Standart Form: KİK010.madde) ve başvuruların yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. yeterlik başvurusu yapan aday sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. 19.0/ Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 21. Standart Form: KİK007.16. alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan belgeler kontrol edilerek adayların belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve belge kontrol tutanağı düzenlenir. Standart Form: KİK012.0 Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı . Bu aşamada. Net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. yeterli bulunan aday sayısının 3'ten az olması halinde ihale iptal edilir. hazır olanların önünde incelenerek. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

0 Sıra no:35) Standart Form: KİK015. . teknik teklif açılma saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir. Standart Form: KİK013.25. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine. tekliflerini vermeye davet edilir. İsteklilerce verilen teknik teklif zarflarının teslim alınması Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılması Yeterlik değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılır. 31. teknik şartname yeniden gözden geçirilerek son şekli verilir. teklif veren istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir.0/ İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi 28. alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler tutanağa bağlanır. (a). İhale 21/b. Teknik teklif vermeye davet Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için Kanunun 13'üncü maddesine uygun süreler verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. hazır olanların önünde incelenerek. Teknik teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi Zarflar istekliler huzurunda. Standart Form: KİK011. Teknik görüşme İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile ayrı ayrı görüşür. Standart Form: KİK010.0/ Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 33.0/ Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teknik Teklif Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 32. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir. yeterli bulunan adaylar. Teknik teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi Teknik teklif zarfları. Standart Form: KİK006.0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak 29. (KİK016.0/ Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara (a.TEKNİK GÖRÜŞME AŞAMASI 30. Teknik teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. c veya f bentlerine göre yapılmışsa. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. Standart Form: KİK008.0/ Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak 34. d ve e bentleri için) Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu TEKNİK TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI 27. Standart Form: KİK007. usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. Postada geciken teknik tekliflerinin tespiti Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan teknik teklifin işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.0/ Alınan İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak İHALE KOMİSYON SÜRECİ . (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) Standart Form: KİK009.0/ Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan Adaylara Bildirim 26.

Postada geciken yeterlik başvurularının tespiti Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan Yeterlik başvurusunun işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.0/ Birim Fiyat Teklif Mektubu (EK: Fiyat Cetveli) KİK029. Standart Form: KİK010.2/… Avans Teminat Mektubu Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen. İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler KİK018/… Götürü Bedel Teklif Mektubu veya KİK019. 41. Standart Form: KİK008.MALİ TEKLİF AŞAMASI Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum) 40. Standart Form: KİK006.0/ Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan İhale Teklif Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 42. (a).0/ İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi 38. yeterli bulunup görüşme yapılan istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilerek mali teklif için davet yapılmaz.0/ Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Tekliflerini Vermeye Davet Edilmesine İlişkin Tutanak MALİ TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI 36. şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir.0/ Alınan İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak İHALE KOMİSYON SÜRECİ . Teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi Zarflar istekliler huzurunda. 37. Mali teklif vermeye davet Teknik görüşmede netleştirilen şartları karşılayabilecek istekliler. İhale zarflarının şekil yönünden incelenmesi İhale teklif zarfları. idarece belirlenecek sürede son tekliflerini vermeye davet edilir. ihaleye katılabilmek için tekliflerin kapsamında sunulması gereken diğer belgeler) Açıklama: Yeterlik aşamasında istenilmiş olan başvuru kapsamındaki belgeler ile yeterliğe ilişkin belgelerden idarece güncelleştirilmesi istenilenler yeniden istenilecek ve bunlara ilişkin belgeler ve/veya standart formlar tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacaktır.0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak 39. alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler kontrol edilerek tutanağa bağlanır. 35.(a). Standart Form: KİK016. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde.0/ Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı . son başvuru(ihale) saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir. İsteklilerce verilen teklif zarfının teslim alınması Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. İhale teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları. usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. teklif veren istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde.0/… Geçici Teminat Mektubu KİK029. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) Standart Form: KİK009. hazır olanların önünde incelenerek. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir. Standart Form: KİK007.

Aritmetik inceleme/teklifin re'sen düzeltilmesi Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvel kontrol edilerek. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya cevap vermemesi halinde. 51. 48. Bu teklifleri reddetmeden önce. verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi (pazarlık) yapılarak ihale sonuçlandırılır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. b ve c bentlerine göre yapılan ihalelerde. Fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak tespit edilen en avantajlı teklif Standart Form: KİK021.0/ numaralı standart form ile tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. belgenin aslını ibraz etmesi istenir. 49. Ancak isteklilerden belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Ayrıca ihale üzerinde kalan istekliden. dört işlem hatası bulunması halinde. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. En avantajlı teklifin seçimi: a. Standart Form: KİK020. hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Aşırı düşük teklifler İhale komisyonu teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.0/ İhale Komisyonu Kararı İhale Kararının Onaylanması ve Sonucun Bildirilmesi 50. ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Bu aşamada. b. ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı. Net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. yapılan değerlendirme sonucunda ihale. ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 47. Tekliflerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum) 46. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir.43. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Teklif fiyatlarının incelenmesi ve ihale komisyonunun kararı • Kanunun 21'inci maddesi a. teklif edilen bedeller. teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Fiyat yönünden en düşük teklif. ihale yetkilisinin onayına sunar. . İsteklinin yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare. Teklif fiyatlarının açıklanması İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.0/ Teklif Edilen Fiyatlar Formu 45. Durum hemen istekliye bir yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak bildirir. • Kanunun 21'inci maddesi d ve e bentlerine göre yapılan ihalelerde. ihale üzerinde kalan isteklinin 58'inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda KİK011. İhale kararının onaya sunulması İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek. Standart Form: KİK011. dosyasındaki iş deneyim belgesi noter onaylı suret ise.0/ Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak 44. teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

İhale Sonucunun İlanı 4734 Sayılı Kanunun 47. Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi İhale sonucu.0/ İhale Sonuç İlanı 60. Standart Form: KİK025.gov. uygun görülen ikinci istekli sözleşmeye davet edilir.kik. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçeleri bildirmek zorundadır. İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilerek. Standart Form: KİK022.1/ Kesin Teminat Mektubu 57. . sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği. • Yüklenicinin ortak girişim olması halinde. sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Standart Form: KİK023. Geçici teminatın iade edilmesi/gelir kaydedilmesi Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatlar iade edilir.0/ Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 54. onay tarihini takip eden 3 gün içinde. gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. Maddesinde belirtilen değerleri aşan ihale sonuçları. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde. Standart Form: KİK024. bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç 15 gün içinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak suretiyle ilan edilir. • Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. İptal edilen ihale kararının bildirilmesi İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. 53. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Tebligatın şekline göre tebliğ süresi beklenir. konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenir. kesin teminatı vermek suretiyle 10 gün içinde sözleşmeyi imzalaması hususu.tr adresli internet sayfasından Kuruma gönderilir. ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. tebliğ edilir. İhale Bilgi Formu'nun Gönderilmesi Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak "İhale Bilgi Formu" en geç otuz gün içerisinde Kamu İhale Kurumu'nun www.0/ İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu SÖZLEŞMEYE DAVET VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 55. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. Bunun usulü. İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi İhale üzerinde kalan istekliye. 59. Kesin teminatın alınması Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. tebliğ tarihini (veya Maliye Bakanlığı'nın vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının istekliye bildirilmesini) izleyen 3 gün içinde.52. birinci isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi usulünün aynısıdır. KİK payı kesilir.0/ Üzerinde İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form 56. Standart Form: KİK029. 58. İhale kararının onaylanması İhale yetkilisi. Sözleşmenin imzalanması • İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful