TOPLAM KAL TE YÖNET M

Toplam Kalite Yönetimi endüstri ça ndan bilgi ça na ilerleyen dünyam zda üretim irketlerinden ba layarak, hizmet irketlerine ve giderek kamu i letmelerine ve kar amac olmayan kurulu lara kadar ba ar ya ula man n temel yolu olarak benimsenmekte ve farkl yakla mlarla uygulanmaya çal lmaktad r. Günümüzde sürekli ilerleyen teknoloji, yo un rekabet ve mü teri beklentileri kurulu larda çe itli de i ikliklere neden olmaktad r. Ürünlerin ömrü 10–20 y ldan 2–5 y la, yeni ürün tasar m süreleri 2–4 y ldan 6–18 aya, her eyi üretme yetene ine sahip fabrikalardan de er katk s yüksek, ileri teknoloji kullan m ile belli ürün grubuna odaklanm fabrikalara, tedarikçilerle uzun dönemli ortakl klara ve mutlak mü teri memnuniyetine (sadakatine) do ru de i mektedir. Toplam Kalite yakla m , mevcut ve gelecek aras nda ili kiyi kurmak ve geçi i kolayla t rmak için tüm dünyada yayg n olarak kabul görmü bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetiminin amac ba ar m za katk da bulunan, ba ar m zdan yarar bekleyen herkes; kendimiz, ailemiz, irketimiz, yan sanayimiz, mü terilerimiz, hissedarlar m z ve genel olarak ülkemiz için mutluluk sa lamakt r, dolay s yla sürekli iyile tirme çabalar nda sosyal payda lar ile birlikte dü ünülmelidir. Kurulu içinde tutarl , dürüst, aç k ili kilerin kurulmas Toplam Kalite Yönetimi'nin verilere dayal , kat l mc ve i birli ini temel alan i leyi tarz n n gere i olup, bu ili kileri iyile tirmek tüm çal anlar n önceli i olmal d r. Yenilikçi fikirlerin ortaya ç kar larak, çal anlar n tüm potansiyellerinden yararlanmak, iyile tirme anslar n yakalamak ve problemleri çözmek için denenmi kalite araçlar n n ö renilmesi ve bunlar n ayn amaca yönlenmi çal anlarca kullan lmas i letmelerin geleceklerine güvenle bakmas n sa layacak temel yeteneklerdir.
1

KAL TE Mü teri tatminidir-Ürün veya hizmetin iyi olup olmad konusunda son karar mü teri verir. Süreçtir: süregelen bir geli meyi sa lar, Yat r md r: Uzun dönemde bir i i hatas z yapmak sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Kalite bir programa uymakt r: 7 leri zaman nda yapmakt r. Kalite kusursuzluk anlay na sistemli bir yakla md r. Kalite: 8artlara uygunluktur.

2

T.S.E. Kalite Tan m : Bir ürün yâda hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlar kar lama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplam d r. Tasar m Kalitesi: Tercih edilen özelliklerin ürün almas . Uygunluk Kalitesi: Gerçekle tirilen ürünün tasar mda belirtilen özelliklere uymas na uygunluk kalitesi denir. Kalitenin bu iki boyutu bir araya gelince mü teri tatmini de gerçekle tirilmi olmaktad r. Kalite tarihi sürecinde önce muayene ile ba lam ve muayene süreci son kontrolden giri ara kontrollere ve giri kontrollerine do ru geni lemi tir. Üçüncü a ama kalite güvencesidir. Bu da 2 dünya sava y llar na rastlar. Bu dönem tecrübeye dayanan bir dönemdir. Son a ama ise bu gün gelinen noktad r. Bu noktaya da TOPLAM KAL7TE YÖNET7M7 denilmektedir. Bu gün i letmeler adan z' ye kalite yönetimine geçmi lerdir.Toplam kalite yönetimi "Mü teri beklentilerinin a lmas n temel amaç olarak alan, çal anlar n bilgilendirip yetkilendirilmesini ve tak m çal malar yla tüm süreçlerin sürekli iyile tirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesi" olarak tan mlanabilir Bu tan m içerisinde KAL7TE, mü teri beklentilerinin kar lanmas ve a lmas , KAL7TES7ZL7K ise topluma verilen toplam zarar ifade eder.
3

TOPLAM KAL TE YÖNET M N AMAÇLARI T.K.Y 7le kalite seferberli i ba lat lm demektir. Amaçlar u ekilde s ralamak mümkündür. 1-Savurganl önleme 2-Verimlili i art rma. 3-Maliyetleri dü ürme 4-7 lem zamanlar n k saltma 5-Devaml kaliteyi art rma 6-Sürekli iyile tirme ve geli me

4

Mesleki e itim merkezlerinde kalite dersi okutularak ç raklara baz davran lar kazand rma yoluna gidilmektedir. seminerler düzenleyerek hizmet içi e itim yoluyla kitap ve dergilerle personelin e itimini yükseltmeye çal rlar.TOPLAM KAL TE YÖNET M E# T M N N AMACI E itim çe itli amaçlarla yap l r. 7 yerleri kurslar. 5 . Toplam kalite yönetimi e itiminin temel amac çal anlar n verimlili ini art rmakt r. Üretimin kalitesini art rmak için personel girdilerinin düzeyini yükseltmektir.

2-Kalite politikas ve hedeflerini aç klamak: 7 yerleri üretim politikas n ve hedeflerini çal anlar na aç klamal d r.KURUMLARIN AMAÇLARI 8UNLARDIR 1-Kurumun görev yetki ve de*erlerini tan tmak: Personel kendinin ve ba l oldu u kimselerin görev ve yetkilerini bilmelidir. Böylece onlar n daha bilinçli çal mas sa lan r. Yönetici bu aç klamalar yaz l veya sözlü olarak yapar. üretimin kaliteli olmas na katk da bulunmak zorunday z. gerekti inde mesaiye kalmak. Onlarda bu emirleri kanunlara ve kurumun de erlerine uygun olarak vermelidir. 7 te bize gösterilecek olan e itim bu direncimizin azalmas na sebep olur. 6 . Ast durumda olanlar üstlerinin emirlerini uygulamal d r. 3-De*i3ime kar3 olan direnci azaltmak: Al kanl klar m zdan vazgeçmek çok zordur. 7 imize zaman nda gelmek.

7 . Toplam kalite yönetimi e itiminin amac kalite olgusunu ve bu kaliteyi sa lamak için gerekli teknik yöntem ve yönetim biçimlerini ö retmektir. 5-Mü3teri beklentisinin anla3 lmas n ve i3 süreçlerine ta3 nmas n sa*lamak: 7nsanlarla iyi ili kiler kurmak onlar tan mam za imkân sa lar.Y âmâc da mü terilerin beklenti ve ihtiyaçlar n tan makt r.4-Kalite olgusunu ve teknik yöntemlerini ö*retmek: Çal anlara verilen e itim bizim kalite bilincimizin geli mesine katk da bulunur. Bu e itimlerde baz hak ve ödevlerimizi ö renme güzel konu ma veya yazma al kanl klar kazand r l r. T. Mü teri ne istemektedir? Mal m z nas l tan tmal y z? Gibi sorulara cevap aran r.K. 6-Çal 3anlar n bilgi ve becerisini art rmak: Kalite bir i yerinde herkesi ilgilendirdi ine göre çal anlar n bilgi ve becerilerini art r c etkinliklere yer verilmelidir.

TAKIM ÇALI<MASININ YETERL L # N ARTIRMAK: Ki iler bireysel çal malar nda ba ar ya daha zor ula rlar. tak m çal mas . mü teri bilinci.”bu atasözleri de tak m çal mas n n önemini aç klamaktad r. KAL TE KAVRAMI: Kalitede rekabet gücünü art rabilmek için kalite kavram iyi bilinmelidir.TOPLAM KAL TE E# T M N N KAPSAMI Toplam kalite yönetimi e itimi. Tasar m ve üretim a amalar nda toplam kalitenin gerçekle ebilmesi için gerekli önlemler daha kolay al n r. kalite ölçüm ve istatistik yöntemleri ile bilgi ve becerileri kapsar. Birlikten kuvvet do ar. Mü teri beklentilerine daha kolay cevap verilir. T. Ba ba a vermeyince ta yerinden kalkmaz. Baz i ler birden çok kimsenin bir arada çal mas n gerekli k lar. süreç. ”Bir elin nesi var. 8 .K.Y felsefesi de tak m çal mas n gerekli k lmaktad r. Kalite. iki elin sesi var. Bu ekilde kaliteli mal ve hizmet üretmenin artlar daha kolay anla l r. Bu konuda çok güzel atasözlerimiz vard r.

s n rlar belirli.SÜREÇ(PROSES)YÖNET M : Süreç: Bir üretim a amas nda insan yâda makine arac l ile sa lanan bütün girdilerin kullan larak ç kt lara dönü türülmesidir. mü teri memnuniyeti (iç/d ). sahibi belirli. 9 . Buna göre süreç üretime de er katan bir dönü ümdür. ölçme sistemi tan mlanm olmas d r. Sürecin performans n ölçebilmek için olu turulan ölçütler ise kalite (hatalar). Süreçlerin ba ar l bir ekilde yönetilebilmesi ve iyile tirilebilmesi için kurulu içinde tüm süreçlerin tan ml olmas gerekir. tan m herkes taraf ndan anla lm . ak diyagram mevcut. çevrim zaman . Süreç Yönetimi: Süreç çe itli girdilerden de er katarak bir ç kt üreten ad mlar silsilesi olarak tan mlanabilir. kararl l k gösteren çözümden ba ms z olmal d r. maliyet s n flar nda ve geli imi önceden alg layabilecek nitelikte. di er süreçlerle 7li kileri tan ml . Bunun anlam : Sürecin. ölçüt seti olu turulmu .

G7RD7LER SÜREÇ ÇIKTILAR Ölçme ve kontrol Bitmi Ürün Süreçin girdileri ve ç kt lar vard r. 10 .

So uk demirci için girdiler. So uk demirci için ç kt lar. emek.onlar n eme i. makineler. Her süreç kaynak kullanmay yani girdilerin olmas n gerektirir. sermaye korkuluk projesi vb ÇIKTILAR: Ürün ve hizmet türünden olabilir. sermaye. imalat n zaman . dükkân.kullan lan malzeme.ham madde. kalfa ç rak. yar mamul mal ve ürünlerdir. Bu bak mdan üretimin (Uygunluk Kalitesinin) tasar m özelliklerini ta yacak ekilde gerçekle tirilmesi gerekir.yönetim gibi unsurlar kapsar. 11 .zaman.Her sürecin girdileri ve ç kt lar vard r. insan gücü. Uygunluk (üretim) kalitesi ç kt lar içinde yer al r. Her süreçteki verimsizlik veya kalite kayb kaynak savurganl na sebep olur. Bunlar bitmi ürünler. Tasar m kalitesi girdiler içinde yer al r. G RD LER: Her türlü insan kaynaklar . Buda maliyetleri art r r ve rekabet gücünü zay flat r. uygunluk kalitesine göre yap lm pencere korkulu u.

MÜ<TER B L NC KAVRAMI Bir i yeri yöneticisinin ve çal anlar n n mü terinin istekleri ve arzular konusunda duyarl olmalar gerekir. Mü teri krald r. 12 . Akü imalat na kat lan i çiler de mü terinin bu istekleri hakk nda bilgi sahibi olmal d r.” eklindedir. Mü teri hakl d r. Ne üretirsek üretelim (Mal-Hizmet) mü terinin isteklerine cevap verecek ekilde olmal d r. Üretici firma yetkilileri mü terinin bu özellikleri olan bir akü isteyece ini önceden bilmelidir. Örne in mü teri arabas na bir akü almaya karar vermi olsun. Akünün dayan kl . Günümüzdeki anlay “Mü teri velinimetimizdir. garantili oldu unu. parçalar n n bulunup bulunmad n bilmek ister.

1-Mü teri memnuniyeti. Bu kontroller sonunda ürünün mü terinin beklentilerine uygun olup olmad belirlenir. Toplam kalite Yönetiminde a a daki hususlar ölçülebilir. 13 . Böylece hatal mal önceden tespit edilerek mü teriye ula mas i in ba nda engellenir. 2-Çal anlar n memnuniyeti 3-Üretilen mal veya hizmetin toplum üzerindeki etkisi 4-7leti im etkinlikleri 5-Kalite maliyetleri(Kalitesizlik) Kalite ölçümü devaml yap lmal d r. 1-Her ürün tek kontrol edilir.(Bütünün kontrolü) 2-Baz örnekler kontrol edilir.KAL TE ÖLÇÜM YÖNTEMLER E itim programlar nda yer almas gereken hususlardan biride üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesidir. Kalite ölçümünde genellikle iki yöntem uygulan r. Ölçme ve kontrol kalite sa lamada önemli bir araçt r.(Örnekleme) Bu yöntemler kullan larak üretimde istenmeyen. Üretimin tasar m ve üretim kalitesine uygunlu u baz ürünlerde laboratuar kontrolleri yap larak belirlenir. bozuk yâda hatal ürün elde edilmez. Üretilen bir mal n ölçülmesi ve kontrolü hatal ve yanl üretimlerin belirlenmesinde önemli bir etkendir.

Gerekli bilgiler toplan r ve de erlendirilir. 5-Histogram. 1-Temel istatistik yöntemleri 2-Orta derecede istatistik yöntemleri 3-7leri istatistik yöntemleri. 8-Da lma diyagram . Ba l ca istatistik yöntemleri unlard r. yeni ürünlerin ç kar lmas çal malar yöntemleri kullan larak yap l r. üretimin kalitesinin geli pazar n korunmas .STAT ST K YÖNTEMLER Bir i letmede çal anlar n verimlili i. 6-Sebep-sonuç diyagram 7-Veri guruplama.Örne in aylar itibar ne kadar elektrik harcand bu yöntemle bulunur. 9-Kontrol emalar tirilmesi. 4-Çetele tablosu. istatistik ile bir y lda 14 .

verimli olan n gösterme sanat d r. güzeli. Liderler yeni hedefler belirler ve bu hedeflere ula acak yöneticileri belirler. Onlara do ruyu. Gerek tasar m gerekse üretim ve mü teriye hizmetin ula t r lmas nda isabetli öngörüler liderlik nitelikleri olan yöneticiler taraf ndan zaman nda görülebilir. Kendini izleyenleri yeti tirme ve onlara yard m etme sorumlulu u duyarlar. Ba kalar n yönetme hakk üst makamlardan. Çal anlara yol gösterir. Personeli bu hedeflere yönlendirir. Kurumlar n ihtiyaçlar de i tikçe liderlik kavram da geli iyor ve daha fazla önem kazan yor.L DERL K VE YÖNET C L K Toplam kalite yönetiminin ba ar ya ula mas yöneticilerin liderlik ve yöneticilik özellikleri ile donanm olmas na ba l d r. Liderlik Kavram : Liderlik bir statü ve otorite i levini ifade etmez. liderlik etme hakk ise personel taraf ndan verilir. Liderler kendi güçlerini ki isel yeteneklerinden al rlar. 15 . Liderlik. bir organizasyonun hedeflerine ula abilmesini sa lamak için insan kayna n etkin ve verimli bir ekilde yönlendirme becerisidir.

Churchill. 7kincisi ise kurumsal hedefler. Birincisi insan kayna . Liderin öncelikli görevi organizasyonun stratejik i amaçlar na ula mas için bir eylem plan haz rlamakt r. Bu etkinin olu umu için uygun ortam ise ancak liderle di er çal anlar aras ndaki etkile im aktif hale geldi inde mümkün oluyor.Tan mda önemli olan iki anahtar kelime var. Atatürk. Bundan sonra irketin entelektüel sermayesi olan insan kayna n bu amaçlar do rultusunda harekete geçirmek gelir. etkile im içinde olduklar ki ilerle aralar ndaki ileti imi aktif tutmay ve onlar inand klar amaç do rultusunda harekete geçmeye ikna etmeyi ba arabilmi olmalar d r. Kennedy gibi ki isel marka yaratm ve tarihte iz b rakma ba ar s n göstermi ki ilerin ortak özelli i. 16 .

Buna örnek olarak Fatih Terim’i gösterebiliriz. Sahaya ilk giren o olmal . Liderlikten kastetti im gemisini kurtaran kaptan olmak ya da organizasyondaki en güçlü. Liderleri farkl k lan özelliklerin ba nda onlar n yapt klar i e mant klar n n yan s ra yüreklerini de koymalar geliyor.L DER N ÖZELL KLER Lider olan ki iler. 7htiyaçlar oldu unda oyuncular lideri bulam yorsa. Oyunu ya da oyuncular n n motivasyonunu bozacak her hareket kar s na dikilip dur diyebilecektir. Kendisi ayn zamanda bir oyuncuysa de eri daha da artar. oyuncular saptan lan hedefe yakla t racak hiçbir hamleyi küçümsemez. Kendini bir futbol tak m antrenörü olarak gören ki i iyi bir lider olabilir. süreçleri iyile tirmek için gerekli e itimi sa lamak. kar t görü lere kar azimkâr olmak ve görevin tamamlanmas . i e olan ilgileri azalacakt r. en cesur. Otoritenin gücüne s k ba vurmamalar ise organizasyon yap s n n esnekli ine katk da bulunuyor ve kurum kültürü içerisinde hiyerar iden kaynaklanan problemler en aza indirgenmi oluyor. vizyonu tak m n di er üyeleriyle payla mak. 17 . di er çal anlar n da bunu sahiplenmesi için ilham verebilmektir. yarat c fikirleri desteklemek di er vas flar aras nda yer al yor. en bilgili ki i olmak de il. ama hedefi görmek. Zaman ayarlamak önemli bir ilkedir. De i ime direnmek yerine yeniliklere aç k olmak. baz özellikleri ile yönetici s n f ndan ayr l yor. gerekli araçlar temin etmek. Tak m n ba ar s aç s ndan görü ülebilir olmak ilk artt r. Lider. son ç kan da yine o olmal d r. Risk almama riskinden kaç nmak ve cesur kararlar verebilme becerisi otoriterlik yerine ki isel uzmanl klar ya da sayg nl klar ile i yapabilmelerini sa l yor.

6-Bilgiyi payla mak. 4-7nsanlarla bireysel olarak ilgilenmek.L DERLERDE ARANAN ÖZELL KLER 1-Bir vizyonu benimsemek ve bunu çal anlarla payla mak. 2-De i ikli e aç k olmak. 9-Zaman ve kaynaklar do ru kullanmak. 11-Hissi olmamak.Profesyonel olmak. 13-Güvenilir olmak. 12. 7-7 lerin ak n yönetmek. 10-Sorumluluk alabilmek. 3-Mü teri isteklerine yönelik çal mak. 5-Ekipleri ve guruplar desteklemek. 14-Merhametli olmak 18 . 8-Projeleri yönetmek.

6-Önemli olmak: Kurum için bir anlam ifade etmek. 5-Cesaret verme. 3-Özgüven 4-Heyecan: Olu turulan tak m n üyelerine ayn co kuyu ya atmak. 7-7nsan ili kileri. 9-Vizyon: Geni ve ileri görü lülük. 8-Umut: Her tür de i imin temeli.NSANLARI HAREKETE GEÇ RMEN N YOLLARI 1-Görünüm: Güzellik ya da yak kl l k de il. güler yüz. 10-Karizma 19 . 2-Tak m olu turma yetene i.

Geli meleri destekler ve izler. Bu planlar n uygulan p uygulanmad n denetler. çal anlar n n mutlulu unun sa lanmas iyi bir yöneticinin ba ar s n gösteren hususlard r. Planlama yapar. en uygun elamanlar n istihdam edilmesi. Burada yönetici u sorumlulu unu hiç unutmamal d r. Adalet temeline dayanarak ödüllendirme ve cezaland rma yapar. Bir taraftan malzemenin zaman nda sa lanmas .YÖNET C L K KAVRAMI Yönetim bir i letmenin insan ve madde kaynaklar ile verimli bir ekilde çal arak amaçlanan hedeflere ula mas n n bilimsel sanat d r. Yönetici önce yap lmas gerekeni belirlemeli sonrada bunun yap lmas n sa lamal d r. 20 . 7 yerindeki personelin ve makinelerin verimli çal abilmesi için girdilerin zaman nda sa lanmas gerekir. Yönetici çal anlar n verimlili ini art rmaya çal r.

21 . çal anlar n da haz rl klar na kat laca ara t rmalar n sonuçlar n n ve çal anlar n mutlulu unun di er göstergelerinin izlenmesi yöneticilerin en önemli sorumluluklar ndan biri olmal . Çal 3anlar n Mutlulu*unun zlenmesi Ba ar lar n en önemli unsurlar ndan ve TKY programlar n n en önemli amaçlar ndan birisi olan çal anlar n mutlulu u sistematik ara t rmalarla izlenmeli ve iyile tirilmelidir. Mutluluk maddi ve manevi olarak iki kaynaktan sa lan r. Tercihen ba ms z kurulu larla yap lacak. sonuçlar ve iyile me planlar çal anlarla payla lmal d r.ÇALI<ANLARIN MUTLULU#U VE VER M Toplam kalite yönetiminde çal anlar n mutlulu u verimin art r lmas nda temel girdilerden biridir.

MADD MUTLULUK: Ki inin gelir ve giderinin denk olmas . Paras n tutumlu ve uygun harcamas maddi mutluluktur. Ailesiyle düzenli bir hayat ya amas . Ailesinin ihtiyaçlar n kar lamas . Kalitenin artmas personelin mutlulu u ile yak ndan ilgilidir. Buda verimi dü ürür. Kafas nda birçok sorunla i e ba layan kimse kazaya sebep olabilir. okumak ve sosyal aktiviteler vb gibi hususlar insan n manevi mutluluklar d r. 7 ten artan zaman nda spor yapmak. Yard msever olmas . Çevresi ile uyumlu olmas . e lenmek. Arkada lar ile sa l kl diyalog kuramaz 22 .MANEV MUTLULUK: Ki inin yapt i ten memnun olmas .

Onun içindir ki stratejik planlamaya önem verilmelidir. hangi araçlar ve yöntemleri kullanarak yapaca m z dü ünürüz. 23 . kimlerle. 7 hayat nda veya i yerinin kurulmas nda ve i leyi inde baz kararlar almak gerekir. Dostlar m zla konu ur hafta sonu piknik yapmay tasarlar z. Bu belirlemeye plan yapma yâda planlama denir. Bu kararlarda temelde planlama ise de ço u zaman yeterli olmaz. ne zaman hareket edece imizi belirleriz.STRATEJ K PLANLAMA Bir i i yapmaya ba lamadan önce. içeceklerimizi. Piknik dü üncemizi gerçekle tirmek için yiyeceklerimizi. ne kadar zamanda. o i i nas l. ne zaman dönece imizi.

STRATEJ K PLANLAMA 1-Yapmaya karar verdi imiz bir i i uygulayabilmek yâda ba arabilmek için ayr nt lar i ve i lem basamaklar n s raya koyarak sahip oldu umuz geni görü lülük ve misyonumuzu da katarak yapt m z belirlemeye denir. Stratejik planlama ba armak için harekete geçi olarak görülmelidir. tasar m ve üretim kalitesi. personelin görevleri. Esasen plan yapmak bu i i ba armaya karar vermi olmak demektir 24 . personel. Bu hedefe ula mak için yöntemlerin ne olaca üzerinde durulmal d r. nerede ve ne kadar çal acaklar . di er elamanlar. ba ar s zl klar kar s nda al nabilecek tedbirler vb gibi birçok unsura yer verilerek yap lan organizasyona stratejik planlama denir. üretilen mal n kontrol ve denetimi. 7 in girdileri. Stratejik bir plan yapmadan önce hedef belirlenmelidir. süreci ve ç kt lar pazarlama sat sonras hizmetler tespit edilmelidir. Stratejik planlama bir i i ba arma bak m ndan izlenecek yollar gösterdi i gibi o i i geli tirmek üzere kullan lan bir yöntem olarak da görülmelidir. 2-7 yerinin amaçlar . girdi süreç ve ç kt unsurlar . sat sonu hizmetler.

Stratejik planlamada u hususlar esas al n r.

1-Görev yetki ve sorumluluklar aç k olarak belirtme 2-Mü teri istekleri tespit etme 3-Çal anlar e itme. 4-Çal anlar n kalite sistemine kat l m n sa lama. 5-Kalite güvence sistemini belirleme. 6-Kaynaklar ve süreçleri sürekli iyile tirme Stratejik planlama çe itli ekillerde haz rlanabilir. Her firma kendine uygun plan yapmak zorundad r. Toplam kalite yönetiminde çal anlar n en önemli kat l m alanlar ndan biri stratejik planlama sürecidir. Çal anlar n irketin nereye gidece ini bu noktaya hangi hedefler ve araçlarla ula aca n bilmeleri hayati öneme sahiptir. Böylece kendilerini irketin bir parças ve yapt klar i i bir bütünün parças oldu unu anlam olur.

25

STRATEJ K PLANLAMA YAPMA HT YACI VE NEDENLER
Planlama i in; 1- Ne zaman 2- Nerede 3- Ne ile 4- Niçin 5- Ne kadar yap lmas gibi stratejik unsurlar içerir. Stratejik planlama yapan yöneticiler üretim s ras nda i lerin bir düzen içinde yürütülmesini daha kolay sa larlar. Bu i lerin stratejik planlamaya uygun olup olmad n n denetlenmesini de kolayca yaparlar. Bu planlama bir i yerinin kendi içyap s n denetlemeyi de sa lar. Rekabette de faydas olur. Stratejik planlama yapma ihtiyaçlar ndan biriside maliyet ve kalite ile ilgili önlemlerin al nmas n kolayla t rmakt r. Maliyeti dü ürücü kaliteyi art r c önlemleri almak için ara t rma sonucu elde edilen bilgiler yeniden düzenlenir ve planlanarak uygulamaya konulur.

26

5n1k
NE NEDEN NASIL NEREDE NE ZAMAN K7M

27

PERFORMANS YÖNET M KAVRAMI:
Performans bir makinenin yâda bir insan n görevini yerine getirebilme düzeyidir. Bir otomobilin en yüksek h z 180 km olsun. Ba ka bir otomobilin en yüksek h z ise 220 km olsun. Bu iki otomobilden biri 5 saniyede 100 km h za ula rken di er otomobil 80 km h zda kalmaktad r. Öyleyse bu iki otomobilin bu yöndeki performans bir birinden farkl d r. Bir çama r makinesi 5 kg kirli çama r 1 saatte y karken ba ka bir makine 1,5 saatte y k yorsa bu iki makinenin performans farl d r denir. Otomobillerde ve çama r makinelerinde görülen kalite fark esasen onlar n performans (görevini yerine getirebilme ) düzeyini göstermektedir. Görevini yerine getirme düzeyi veya derecesi bak m ndan yöneticiler aras nda da farklar vard r. Yönetim bir konuda karar almas gerekti inde bunu geciktirebilir. Tereddüt edebilir. Sonuçlar üphe ile kar lanabilir. Ba ka bir yönetim kararlar daha h zl verebilecek deneyime ve öngörülere sahip olabilir. Bu iki yönetim aras nda önemli farklar vard r. Biri h zl karar alarak faaliyete geçer ve k sa sürede sonuç al r. Di eri ise çok yava ilerleyerek rekabet avantaj n kaybeder

28

Bir yönetim olu turulurken hedeflerin istenen çabuklukta yerine getirilip getirilmeyece ine bak lmal d r. Kararlar h zl do ru ve isabetli olmal d r. Birçok ürün için bu üstünlü ün derecesi teknoloji ile ilgilidir. do ru ve isabetli karar alma düzeyinde olan yönetim biçimine performans yönetimi denir. H zl karar vermesi gerekirken de bu karar vermeyen bir yönetimde i letmeyi zarara sokabilir. 29 . Performans üstünlü ü önemli ve istenen bir rekabet unsurudur. Bir sorunla kar la an veya yeni bir ürün için karar verme durumunda olan yönetim bu karar n yüksek performansla vermelidir. Fakat bu üstünlü ü sa lamak kolay de ildir.H zl . Karar h zl verilir ve isabetli olmazsa i letme zarar görebilir.

Bu aç dan bak l nca i çilerin i verimini art r c önlemler al nmal ve bu amaçla hizmet içi e itime önem verilmeli ve insan kaynaklar yerinde do run kullan lmal d r. 2-Kaliteyi etkileyen hatalar olu madan önlenir 3-Yönetim uygun teknikler kullanarak sorunlar çözer ve sistemi geli tirir. Toplam kalitede performans yönetiminin etkileri öyle s ralanabilir 1-Sistem bütün olarak ele al n r ve performans n önemi ön plana ç kar l r. Çal anlar üst düzey yöneticilerle do rudan ili ki kurarlar.Normal yönetim sistemi ile performans yönetim sistemini kar la t rd m zda performans yönetim sisteminde orta düzey yöneticilerin karar alma a amas nda sistemden ç kar ld görülür. 30 . Çünkü i in planlanmas ndan yap m ndan ve pazarlanmas ndan uygulay c ve i çiler sorumludur. Böylece kararlar uygulay c ya do rudan iletilir. Performans yönetiminde ki i çok önemlidir ve ön plana ç kar l r.

Kalite üretime. 7nsan unsuru hammaddenin temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar her a amada önemlidir. 31 . Buna personelinde katk da bulunmas gerekir. 7nceleyen. 7lk defa Japon K. Buna göre uygulay c lar.KAL TE ÇEMBERLER KAVRAMI: Kalite. üretim a amas ndan önce ve tasarlama kalitesi s ras nda kat l r. Bir i letmede ayn sahada çal an benzer i leri yapan düzenli aral klarla toplanarak kendi i leri ile ilgili sorunlar tespit eden. Örne in girdiler s ras nda yer alan bir hammaddenin kalitesi süreç s ras nda üretilen mamulün kalitesine yans r. PLANLA – UYGULA . Kalite çemberlerinin temelinde insana duyulan sayg vard r.7SH7KAWA taraf ndan olu turulmu ve geli tirilmi tir. çözen ve gönüllü kat l m n esas al nd çal ma gruplar na kalite çemberleri denir.KONTROL ET .ÖNLEM AL gibi etkinliklerin süreklili i devaml olmal d r. kontrol yolu ile ürüne sonradan kat lmaz. yöneticiler ve planlay c lar kendi i leriyle ilgili olarak ayr ayr çal ma guruplar olu tururlar. Çünkü kalite ürüne sonradan eklenen bir özellik de ildir.

7-Alt kademe ile yönetim aras nda irtibat sa lamak. 5-Verimlili i yükseltmek. 6-Çal anlar n kararlara kat l m n sa lamak. 2-7nsana sayg duymak ve içinde ya amaya de er ayd nl k ve mutlu bir i yeri yaratmak 3-Hata ve defolar önleyerek daha kaliteli mal ve hizmet üretmek 4-Maliyetleri dü ürmek.Kalite çemberlerinin amaçlar 1-8irketin iyiye gitmesine ve geli mesine katk da bulunmak. 8-Gurup dinami inin do uraca üretkenlik ve yarat c l ktan yararlanmak 9.Bireysel yeteneklerin geli mesine katk da bulunmak 32 .

Kalite çemberlerinin temel ilkeleri 1-Gönüllülük 2-Süreklilik 3-Tam kat l m 4-Çember üyelerini geli tirme 5-Üst yönetimin deste i 6-Ödüllendirme 33 .

Bu do rultuda çözüm üretirler. toplant lar n amaca uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kendi faaliyet alanlar na giren iyile tirme konular n tespit ederler. Çember liderini destekleyen ve bilgi veren ki idir. L DER: Ayn faaliyet alan nda çal an i çiler için ilk yönetici konumundad r. REHBER: Orta kademe yöneticilerinden seçilir.ÇEMBER ÜYELER NDEN olu ur. Kalite çemberleri kullan m alanlar : 1-E itimde 2-Sat faaliyetlerinde 3-Mü teri tahmininde 4-Güvenlik sa lamada 5-Devams zl azaltmada 6-Ast üst ili kilerini düzenlemede 7-Kalite kontrolünde 8-Bireysel becerileri art rmada 9-8ikâyetlerde 34 .Kalite çemberleri REHBER – L DER . Çember üyelerini e itiminden. ÇEMBER ÜYELER : Bunlar genellikle i çilerdir.

Kusurlar n ve uygunsuzluklar n %80 nedeni nedenlerin %20 dir.80/20 kural diye bilinir. Kalite çemberlerinin i leyi i: 1-Çözümü gereken problemlerin ortaya konmas ve birini seçme: 2-Problemin nedenini ara t rma ve analiz etme 3-Probleme çözüm arama ve seçme 4-Seçilen çözümün denenmesi 5-Yönetime sunma.Kalite çemberleri taraf ndan kullan lan problem çözme teknikleri 1-Beyin f rt nas : Daha çok yeni dü ünceler yaratmak için bu gurubun yarat c kapasitesinden faydalan l r 2-Neden-sonuç diyagram : Bilinenler ortaya konur ve bilinmeyenlerin çözümü aran r 3-Pareto analizi: De i ik say daki önemli nedenleri daha az önemli nedenlerden ay rmak için yararlan lan bir metottur. 35 . 5-Histo(ramlar: Sözlü anlat m yerine verilerle sunu tekni idir. 4-Veri toplama ve veri toplama teknikleri: Veri toplama olaylar n bilinmesine yönelik bir süreçtir.

Ba kan yönetim kuruluna kar sorumludur. Yönetim kurulu irketin gelecekte nerede olmas gerekti i gibi kararlar verir. Bu kurul taraf ndan verilen görevleri yapar. genel müdür ve yard mc lar üst kademe yöneticileri olarak adland r l r. 36 .TOPLAM KAL TE YÖNET M N N GÖREVLER ÜST KADEME YÖNET C LER : Yönetim kurulu. YÖNET M KURULU: Yönetimin en üstünde bulunan irketin kurucu ortaklar ndan olu an bir kuruldur. Aralar ndan birini ba kan seçerler. Ba kan yönetim kurulunu temsil eder.

2-ba ka firmalarla i birli ine karar vermek 3-8irketin sermayesini olu turmak ve gerekirse art rmak 4-yeni yat r mlara karar vermek 5-Üretim kalitesi hakk nda karar vermek 6-8irketin hesaplar n incelemek 7-Alt kademe elamanlar ndan gelen önerileri inceleyip karar ba lamak 8-personel ücretlerini belirlemek ve onlar motive etmek 9-8irketin geli mesi için ara t rmalar yapt rmak 37 .Yönetim Kurulunun Görevleri unlard r 1-Üretim politikalar n olu turmak.

Bu yöneticiler irketin konusuna uygun deneyim sahibi ve ö renim görmü ki iler aras ndan seçilir. 1-Yönetim Kurulu kararlar n uygulamak 2-kendi alt nda çal an elamanlar n ba ar lar n izlemek 3-7 letmenin geli mesi için ara t rma yapt rmak ve sonuçlar yönetim kuruluna bildirmek 4-Yönetim kurulun verdi i bütün görevleri yapmak 5-7 letmeye uygun elamanlar almak 6-Üretimin kalitesini art racak önlemleri almak 7-Çal anlar motive etmek için sosyal etkinlikler düzenlemek 8-7zin mesai ve çal ma saatlerini düzenlemek 38 . Görevleri unlard r.GENEL MÜDÜR: Yönetim kurulu irketin i leyi i ile do rudan ilgilenen ve yönetim kurulu kararlar n uygulamak üzere bir genel müdür ve yeteri kadar yard mc s n atayabilir. Genel müdür i letme içinde yönetim kurulunu temsil eder.

Teknisyenler. ustaba gibi elamanlardan olu ur. müdürler. Genel müdürün teklifi ile yönetim kurulu taraf ndan görevlendirilirler. 3-genel müdürden gelen emirleri uygulamak. Görevleri unlard r. 4-Sipari leri takip etmek ve kar lamak için önlemleri almak 5-7 çilerin görevlerini tam ve do ru yapmalar n takip etmek 6-Aksakl klar üst düzey yöneticilere bildirmek 39 . 1-Yeni üretim politikalar olu turmada katk da bulunmak.ORTA KADEME YÖNET C LER Bölüm ba kan . 2-Alt yöneticilerin düzenli çal malar n sa lamak.

LK DÜZEY YÖNET C LER: 7 letmedeki ustaba lar ilk düzey yöneticilerdir. 40 .TEKN SYENLER: 7 letmedeki makinelerin düzenli çal mas ndan sorumludurlar. 7 çiler ise üretimi gerçekle tiren ki ilerdir. Görevleri unlard r. 3-Ekip çal mas na uyum sa larlar 4-Yapt klar i i geli tirmek için öneri sunarlar. 7 çiler ç kan aksakl klar ustaba na onlarda ba l olduklar yöneticilere bildirirler. Ustaba i çilerin ayn zamanda lideridir. 1-7 çiler i lerine zaman nda gelir ve giderler 2-Çal t klar makinenin güvenli ve düzenli çal mas ndan sorumludurlar. 5-Yapt klar i i en iyi yaparlar.

Bu kurallara 7LKE denir. Ç raklar her sabah belli bir saatte gelerek i yerini açarlar. Bu gibi kurallar i e ba larken usta taraf ndan aç klan r. Her i yerinin uyulmas gereken kurallar vard r. 41 . Ustalar ile konu urken baz kurallara uyarlar.TOPLAM KAL TE YÖNET M MODEL N N LKELER Her i yerinde uyulmas gereken baz kurallar vard r. Ç raklardan da bu kurallara uymalar istenir. Bu ilkelere uymak zorundad r. Bir i yeri toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemi se uymas gereken ilkeleri vard r.

TKY kurulduktan sonra süreçlerin sürekli geli tirilmesi sa lanmal d r.. Ama kitap yazma bas m da t m muhasebe vb konularda bilgisi olmayabilir.K. 42 .Y geçmesi için kalite sistemini olu turmal ve sürekli geli tirmesi için planlar yapmal d r. Örne in yay nevi kurmak isteyen birisi hangi konuda yay n yapaca n tasarlar.1-S*STEM*N KURULMASI VE SÜREÇLER*N GEL*5T*R*LMES* Bir irket yâda i yeri kurmay dü ünen kimse önce yapaca üretimin türünü ve i kolunu belirler. Yeni kurulan bir i yerinin T. Önemli olan sonuç de il süreçtir. Bu amaçla sermaye koyar. Bunun için yeter say da deneyimli elamanlara ihtiyaç vard r. 7 letmenin ula t düzey ne olursa olsun bunu yeterli bulmayarak daha ileriye götürmek iyile tirmek ve geli tirmek gerekir. Böylece ürün kalitesi ve verimlilik artar.

2-Personelin ayn hedef do rultusunda çal mas sa lan r. 4-Çal anlar bilgi düzeyi yükselir ve motivasyonlar artar. yeni reklâm ve pazarlama usulleri sürekli izlenmelidir. 3-Birimler birbirlerinin ortak sorunlar n çözümler.7 letmelerde sürekli geli menin yararlar unlard r. 7 letme çal maya ba lad ktan sonrada süreçlerin sürekli geli tirilmesi gerekir. Gurup çal mas na önem verilmelidir. Onlarda bu yetkilerini kullanmal d r 43 . 1-7 letmenin faaliyetlerinde bir canl l k meydana gelir. Yeni pazarlar. 7lk kademe yöneticilerine daha fazla yetkiler verilmelidir. yeni üretim teknikleri.

Çal anlar deneyimleri ve önerileri böylece sisteme yans t l r. Bu sebepten sistem ve süreçleri yöneticilerle birlikte i i yapanlar n gerçekle tirmesi daha yararl olur. 3-S*STEM VE SÜREÇLER* *5* YAPANLARI GERÇEKLE5T*RMES*: Üst yönetimin sistemi do rudan yürütmesi uygulamada ço u zaman sorunlar ortaya ç kar r. Çal anlar n görev ve yetkilerle donat larak söz söyleme haklar n n bulunmas n sa layan yönetime kat l mc yönetim denir. 44 . 7 i yapan kimsenin önerileri hatalar n azalt lmas ve bu ki ilerin gelecekte yükselmeleri için önemlidir.2-ÇALI5ANLARI ÖNER*LER*N*N ALINMASI: 8irket yönetimi TKY olu tururken çal anlar n kat l m n sa lamal d r. Öneri sisteminde esas i i en iyi bilen o i i yapan ki idir ilkesidir. Bu sorunlar çözüm için tekrar üst yönetime gitmesi ve çözüme kavu mas zaman kayb bak m ndan irketin zarar na sebep olur. Bunlardan faydalan l r. Bunun için baz görev ve yetkilerin alt kademe personeline devredilmesi gerekir.

Gerçekle tirmek için canla ba la çal rlar.Y Temel ilkelerinden biri i letmenin sürekli geli mesini sa lamakt r. Görev ve yetkiler geli i güzel de il herkesin seviye ve deneyimine uygun olarak da t lmal d r. yarat c gücü yüksek elamanlarla gerçekle ir. Çünkü bu makineleri de yapan sonuçta insand r. Çal anlar kendileri taraf ndan konan bu hedeflere varmak için daha fazla gayret gösterirler. Bu da ancak deneyimli.K. 45 . 6-*NSAN UNSURUNUN EN ÖNEML* KAVRAM OLDU=UNUN VE HER 5EY* *NSANIN YAPTI=ININ B*L*NMES* VE KABUL ED*LMES*: Her ey insanla ba lay p insanla bitmektedir. 7nsan kaynaklar en verimli ekilde kullan lmal d r. Daha fazla heyecan duyarlar.4-HEDEFLER* ÇALI5ANLARIN VE YÖNET*C*LER*N ORTAYA KOYMASI: 7 yeri veya irket geli me planlama ve üretim safhas nda bir tak m hedefler ortaya koymal d r. Bu hedefler ortaya konurken çal anlar n ve yöneticilerin görü lerinin al nmas nda büyük faydalar vard r. iyi e itim görmü . 5-5*RKETE EN YÜKSEK SEV*YEL* ELAMANLARIN KAZANDIRILMASI VE 5*RKETE BA=LANMASI: T. Zaman zaman insan n yerini bilgisayarlar ve de i ik makineler alsa da insan yok saymak mümkün de ildir. 8irketlerin insan kaynaklar bu yüzden çok önemlidir. Bunun için irkete her düzeyde deneyimli yönetici ve çal anlar al nmal d r.

7-TEKNOLOJ*N*N. 7 te bu yüzden sürekli geli me KA7ZEN çok önemlidir. Bu bir yar t r ve tüm firmalar bu yar ta di erlerinden geride kalmamak için u ra rlar. Rakip firmalar n bu makineyi getirerek teknolojik yönden e itli i sa lamas mümkün olabilir. Böylece teknoloji de daha etkin kullan lm olur. 7 in yap l eklinde ve makinelerde küçük de i ikliklerle üretimi iyile tirmek ve rekabet gücünü art rmak mümkündür. 46 . Örne in bir matbaa i letmesinin rakiplerine üstünlük sa layabilmesi için daha üst düzey bask makinelerine sahip olmas gerekir. Rekabetin temelinde mevcut durumu yeterli bulmay p daha ileri götürme yatar. Ayr ca makinelerde küçük çapl de i iklikler yap ld ndan aniden yap lan büyük de i ikliklere göre harcamalarda daha planl olur. Ayn mal veya hizmeti üreten farkl i letmeler aras nda rekabet cereyan eder. Böylece sürekli olarak teknolojiyi izleyerek i letmeyi geli tirmek rekabet gücü kazand r r. YÜKSEK REKABET*N ANCAK SÜREKL* GEL*5ME *LE SA=LANACA=ININ KAVRANMASI: Bir i yeri yâda irket kuran kimse öncelikle teknolojinin ve yüksek rekabetin ancak sürekli geli me ile mümkün sa lanaca na inanmal d r. Bir ba ka firma bu sefer renkli bask makineleri getirerek yeniden üstünlük sa lar.

Böylece yeni teknolojiyi benimsemeleri sa lan r.8-TEKNOLOJ*DEK* UYUMSUZLU=UN ORTADAN KALDIRILACA=ININ KAVRANMASI: Bu uyumsuzlu un iki nedeni vard r. 9-ÇALI5ANLARIN A5ACAKLARI STANDARTLARI KEND*LER*N*N BEL*RLEMES*: Çal anlar n yeni teknolojilere uyum göstermesi yeni standartlar kendilerinin belirleyecekleri anlam na gelir. Heyecan duyarlar. Bu gibi durumlar yeni teknoloji kullanan i letmelere bir üstünlük sa lar. 7stek ve arzu ile çal rlar. Bir i i yapmaya istekli olu ba ar sa laman n en önemli sebebidir. A-Kullan lan teknolojinin yeni teknoloji ile uyumsuzlu u: Bir i letmenin kulland makine teçhizat eskimi ve y pranm olabilir. Buna direnç gösterir. B-Personelin yeni teknoloji ile uyumsuzlu u: Personel y llarca kulland makineleri de i tirmek istemeyebilir. 47 . Personeli hizmet içi e itimden geçirmek gerekir.

Buda i lerin aksamas na sebep olur. 8unu yap bunu yapma yerine çal anlar gözlemlenir. Yeni i e ba layanlara uyum sa lamalar için ortam haz rlan r. 7 ini do ru ve güzel yapmas için gerekirse e itime al n r ve eksikleri tamamlan r. Hatalar ve eksikleri tespit edilir. 48 .10-AM*R*N EN ÖNEML* GÖREV*N*N L*DERL*K OLDU=UNUN B*L*NMES*: TKY benimseyen i yerlerinde amirin temel görevi liderlik etmektir. 12-ULA5ILAMAYAN HEDEFLER*N NEDEN* E=*T*M VE KOORD*NASYON EKS*KL*=*: 7 yeri veya irket bazen hedeflerine ula amaz. Böyle durumlarda herkes kendi ba na buyruk kesilir. Bundan dolay çal anlar hizmet içi e itime tabi tutulur. Gazete bro ür kitap dergi vb ile de e itim eksikli i giderilir. Hedeflere niçin ula lamad ara t r lmal d r. Bunun birçok sebebi olsa da en önemli faktör e itim eksikli idir. Bunun için çal anlar n stratejik planlama sürecine kat lmalar sa lanmal d r. Koordinasyon eksikli i ise birimler aras kopukluktan mesajlar n do ru anla lmamas ndan ileri gelebilir. Bu durumu ortadan kald rmak için birimler aras görev ve sorumluluklar yeniden düzenlenmelidir. 11-5*RKET*N YÖNÜNÜN GEL*5ME TREND*N*N HEDEFLER VE FAAL*YETLER PLANLARI OLDU=UNUN B*L*NMES*: Üst düzey yöneticiler i lerin planlama do rultusunda gidip gitmedi ini kontrol ederler.

Ancak. Her iki durumda da insan ve basar esast r. TEMEL MOT*VASYONUN GRUP D*NAM*=* VE BA5ARMA AZM* OLDU=UNUN KAVRANMASI MOT* D* NAM*=* BA5 AZM* OLDU= Bir i letmede planlamadan pazarlamaya kadar her safhada insan unsuru çok önemlidir.13. sistemin ba ar y etkilemesi. ba ar l olduklar takdirde terfi edeceklerin! Veya ödül alacaklar m bilmeleri halinde daha verimli çal rlar. isteklendirme. Bunun için de insan unsuru üzerinde yeteri kadar durmak gerekir. ba ar l ile ba ar s z olan birbirinden ay rmas gerekir. Fakat insana yönelik isteklendirme ki inin kendini yeti tirmesini ve yeniden yö isteklendirme kazanmas n sa lar. insan n verimlili ini art rmada en etkili ve kestirme yoldur. Ki isel ba ar lar da göz ard gö edilmeden grup çal malar özendirilmesi ve ödüllendirilmelidir. Rekabet sü reç yö iç gücüne sahip irketler incelendi inde temel ö enin insan n yarat c gücü oldu u ve bunun da motivasyona dayand görülür. çal anlar n üstün gayretlerim görmezlikten geldikleri takdirde i Yö stü gö verimi dü er. Ancak bu yüksek iç yü sü yü motivasyonun yöneticiler taraf ndan beslenmesi ve köreltilmemesi gerekir. Bu bak mdan insan n yani çal an n yeteri kadar ba ar l olmas n sa lamada gerekli önlemler al nmal d r. yeni ürünler. Çal anlar. Motivasyonu art ran en önemli olay n grup etkinlikleri oldu u hat rda tutulmal d r. Sistemi geli tirmek yani. Çal an n da çal mayan n da ayn oldu u bir i yerinde verim dü er. üst görevlere atanma gibi ödüller de gö stü ekkü gö motivasyonu art rmakta çok önemlidir. Sistemin bütünüyle ele al nmas kalite hatalar n önlemede bü önemlidir. insan n ba ar l olmas n sa layan da sistemdir. Yöneticiler. yö kö Toplam kalitenin sisteme dönük yakla m do rudan sistemi etkiledi i halde isteklendirme insana dönük yakla m dö dö ifade eder. Ki iler tek ba lanma de il ait olduklar grupta birlikte de erlendirilmelidir. Bu bak mdan yöneticilerin çal anla çal mayan . Yönetimin temel sorumlulu u sistemi geli tirmek. 49 . rekabet gücü azal r. süreçler ve yöntemler yaratmak için çal anlar motive edilmelidir. Gruplar n ödüllendirilmesi. Bunlar yö yap l rken i letmede meydana gelen ba ar s zl n %95 oran nda sistemden kaynakland unutulmamal d r. pazarlar. Para ve ödülün ötesinde i ini ba ar yla yapmaya motive olmu yani içten gelen bir motivasyonla donat lm kimselerin ba ar s daha yüksek ve daha süreklidir. K saca. Bu bak mdan yönetimin. te ekkür. Çünkü Çünkü isteklendirme ba ar y . ba ar ise yeniden motivasyonu gerçekle tirir Motivasyon ba ta çal an d r d r. grup etkinli inin ve verimlili inin art r lmas nda ve çal ma ortam ndaki huzurun korunmas nda çok önemlidir. 7nsan n sistemle dü iç yak ndan ili kili olmas . buna kar l k sistemi de insan n çal t rmas gibi bir döngü dö ngü (çember) olu maktad r. hatta irket dü dü gü zarar etmeye ba lar. firmay en yüksek suç Yö yü rekabet düzeyine ula t rmakt r. hatalar ndan dolay yö ki ileri suçlamas her zaman do ru de ildir. Çünkü her i i yapan Çünkü insand r. Ancak gerç çal anlar n i lerinde gösterdikleri üstün ba ar dan dolay ilt.

kendiyle kar la t rarak daha ileri düzeyde dü örgütlemesine ve üretim yapmas na kendi kendiyle rekabet denir. Bu inanç gerçekle irse sonuç inanç gerç çal anlar. girilen rekabet ortam n n yararl sonuçlar verece ine inanmal d r. rgü B. Kendi kendiyle rekabet: Bir irket ya da i yeri gün geçtikçe geli mek zorundad r. geç *Maliyet üstünlü(ü ile rekabet: Ürünlerim hem kendinin önceki y llara hem de rakiplerine göre daha ucuza mal stü nlü gö etmesi. çal t klar irketin rekabet ortam na girdi in! Ö renmeleri onlara çal ma evki verir. 50 . 8irketin gerek kendi kendiyle gerekse rakip irketle iç rekabet ortam na girmesi a a daki yönlerden olur: yö *H z üstünlü(ü ile rekabet: Hem kendinin önceki y llara hem de rakiplerine göre daha h zl üretim yapmas . Bu nedenle geçen günlere göre daha fazla geç gü gö ve daha kaliteli üretim politikas n benimsemelidir. piyasada tutunabilmek. pazardaki yerini korumak ya da daha fazla iç daha Pazar pay alabilmek için rakip irketleri izlemek zorundad r. 5*RKET*N REKABETÇ* YAP*YA G*RMES* VE BÖYLECE ÇALI5ANLARIN DA KEND*LER*N* 5*RKET* REKABETÇ YAP* G* RMES* BÖ ALI5 KEND* LER* GEL*5T*RECEKLER*N! KAVRANMASI GEL*5T RECEKLER* Bir irketin ya da i yerinin kuruldu u günkü nitelikleriyle varl m devam ettirmesi mümkün de ildir. Bu sü bak mdan irket ya da i yeri rekabetçi yap ya girmek ve yap m buna göre olu turmak zorundad r. Bir irket iki rekabetç gö yönden rekabetçi yaparak kendini geli tirebilir: rekabetç A. Çünkü gü nkü mü mkü Çünkü rakiplerinin yapt ilerlemeler kar s nda tutunamayarak bir süre sonra varl na son vermek zorunda kal r. Bir firman n kendini. stü nlü gö temrin sürelerin! Yerine getirmesi ile olur. Bu bak mdan ilk y llar için gü geç tikç iç hedefledi i üretim kalitesin! Ve miktar m zamanla art rmak zorundad r. Rakip irket veya iç yerleriyle rekabet: 8irket. Çal anlar.14. sü *Kalite üstünlü(ü ile rekabet (daha kaliteli üretim): Hem kendinin daha önceki y llara göre daha kaliteli üretime stü nlü gö geçmesi ve rakiplerinden daha kaliteli mal üretmesi. Çal anlar. Üretimin artmas sebebiyle irketin çal anlara ödül ve ücret art r c isteklendirme kazand rmas çal ma verimini daha da art racakt r. rekabet ortam na al mak ve uyum sa lamak için kendilerin! Yeti tirmek zorunda olduklar m iç hissederler.

51 .15. asl nda her zaman bir yar içinde olduklar m bilmelidirler. Baz durumlarda ba ar l olan yöneticiler. kulland klar yöntemlere dayal olarak ba ar l olduklar m dü ünebilirler. 8irketler veya üretici firmalar bugün için ba ar l olsalar bile sürekli olarak kendi kendini kontrol etmek ve zamanla sistemlerim yenilemek zorundad r. Bir yöntem ya da sistem bugün için ba ar l olabilir. Çünkü bugün ba ar l görünen irket yetkilileri. Ancak h zla ilerleyen teknoloji ve rakiplerin kendilerin! Sürekli olarak yemlemekte olduklar unutulmamal d r. Ayn yönteme gelecekte ayn düzeyde ba ar ya ula t raca anlam na gelmez. Bunun için kendini ba ar l gören irketlerin her zaman kendilerin! Yenilemeye haz r programlar olmal d r. kalitesin! Ve pazar m kaybedebilir.BA5ARIYI EN ÇOK ETK*LEYEN UNSURUN S*STEM VE OTOKONTROL OLDU=UNUN KAVRANMASI Ba ar y en çok etkileyen unsurlardan biri de sistem ve oto kontroldür. Bu yar ta geride kalan. Sistemin yap sal olarak rekabet yapacak ekilde kurulmas gerekir.

Bu kontrolü yaparken önceki y llarla kar la t rma yapmal ve rakip firmalara olan üstünlüklerim gözden geçirmelidir. Ayr ca sistemin geli mesi kontrol edilmelidir.Oto kontrol iki boyutlu yap labilir: 1. Oto kontrol. Daha aç k ifadeyle yapt bu çal ma ile öncelikle kendi maa ya da ücretinin kar l n üretip üretmedi ini bunun yan nda çal t kuruma ne kazand rd m dü ünmelidir. 52 . 2. daha fazla i ve üretim yapabilmek için neler yap lmas gerekti im. Yönetimin oto kontrolü: Yönetim zaman elde etti i sonuçlar n yeterli olup olmad m.Çal anlar n oto kontrolü: Bireysel olarak her personel yapt i te ne kadar ba ar l oldu u üzerinde dü ünmeli. ba ar n n ve rekabetin itici güçlerinden biridir. yap lan üretimin kalite bak m ndan düzeyin! 7ncelemeli ve kendi kendini kontrol etmelidir. yapt çal ma ile üretti i aras nda bir ili ki olup olmad m kendi kendine de erlendirmelidir.

çal lan yerin yeteri kadar geni ve ayd nl k olmas .16. i birli i ve isteklendirme gibi unsurlar da psikolojik olarak ortam haz rlama bak m ndan ba ar y etkiler. Fizik ortam. s nmas veya yaz n s durumu gibi artlard r. Bunun için de yönetimin. Ortam n bir de psikolojik yönü vard r. Uygun bir çal ma ortam fizik ortam ndan ba layarak üretimde kullan lan makinelerin bak m . denetimin. 53 . Çal anlar aras daki uyumluluk. Çal anlar n dinlenme zamanlar nda vakitlerim ho geçirebilecekleri çay veya spor salonu. ambarlaman n ya da pazarlaman n her düzeyinde çal an kimselere i lerini tam ve do ru olarak yapabilecekleri ba ka bir söyleyi le toplam kaliteyi art racaklar çal ma ortam sa lanmal d r. YÖNET*M*N GÖREV*N*N HERKES*N BA5ARILI OLAB*LECE=* ORTAMI HAZIRLAMA OLDU=UNUNUN KAVRANMASI Yönetimin ba ar l olmas için herkesin ba ar l olabilece i ortam haz rlamal d r. yard mc elemanlar n bulundurulmas gibi unsurlardan olu ur. Sa l k bak m ndan da önemli olan bu unsurlar yan nda tehlike kollar na göre süt verilme si. Makinelerin ar zalanma s halinde en k sa zamanda teknisyenlerin müdahale etmesi. belirli sürelerle ara ve dinlenme imkânlar sa lanmas nda ba ar ortam haz rlamada önemlidir. elektrik kesilmelerine kar tedbir al nm olmas da ba ar üzerinde etkili olur. üretimin. okuma salonu gibi mekânlar da ba ar l olmada önemlidir.

" sözü de birlikte çal man n önemin! Birlikte çal ma sonunda daha ba ar l olunaca n anlatmaktad r.17. "Bir elin nesi var. Birisi lastikleri sökerken ba ka biri araban n suyuna. ÇALI5MALARIN GRUP ÇAL*5MAS* *LE YAPILACA=ININ *LKE EDINILMESI Atalar m z. ya ma bakar. birlikte çal makla güçlerini birle tirirler ve sinerjileri artar. Bu i lerden baz lar bireysel baz lar bir grup/ekip halinde çal may gerektirir. 7 lerin ço u birden fazla kimsenin bir arada ve bir düzen içinde çal mas n gerektirir." demi lerdir. Sinerji. Böylece i kolayca bitirilir. 54 . Örne in. Çal ma ortam nda sinerjinin sa lanmas yla ki iler birlikte çal t klar ekip arkada lar n n eksiklerim tamamlayarak yapabilecekleri i in fazlas n yapabilirler. bir otomobil tamir atölyesinde her ç ra n ve kalfan n yapaca i ler vard r. Her birinin yapaca i ler vard r. Birlikte yap lan i ler kolayla r. gerçekle medi inde ve ekipte uyumsuzluk görüldü ünde verim ve ba ar dü er. Ayr ca "Ba ba a vermeyince ta yerinden kalkmaz. Bir i yerinde birden fazla ç rak. iki elin sesi var. Herkes hem dü üncesin! Hem de gücünü birle tirir. Ba ka biri far lambalar m kontrol eder. kalfa ve usta çal r. Grup çal malar te vik edilmelidir. Ki iler.

bir ekibin beklenenden fazlas n yapmas demektir. ekip ruhuyla hareket eden bireyler. Buna 2x2=4 diyebiliriz.AÇIKLAMA Sinerji. Buna art görevde lik denir ve k saca 2x2= 5 formülüyle gösterilir. Böylece yapabilecekleri i ten fazlas n yaparlar. birbirlerinin i ini köstekler. Bu da eksi görevde lik denir ve k saca 2x2=3 eklinde gösterilir. bir i i ba arabilmek için birden fazla bireyin ya da organ n birlikte çal mas d r. bir ey olmas ya da beklendi i kadard r. bir birinin eksi in! Tamamlar. Bu çal ma üç boyutlu olarak gerçekle ir: A-Ekipten beklendi i kadar verim al n r. engeller ve netice itibar yla verim dü er. Yani. B. 55 . Bu fazlal k. Ekipte uyumsuzluk oldu u takdirde verim dü er. C. Bu. Bireyler. Ekip çal mas nda. uyumlu çal an ekiplerle sa lan r.

yeni ç kan bilgi ve teknolojileri çal anlara duyurmal d r.18. Bir i yerinin yöneticileri. Eksik ve yanl bilgilerle yanl i ler yapar z. toplant lar. konferanslar ve seminer konu malar yla çal anlara duyurulur. kitap ve dergiler. 56 .B*LG* S*STEM*N*N TEMEL *5LEV*N*N TÜM B*R*MLER* AYDINLATMAK VE 5*RKETE YÖNVERMEK OLDU=UNUN KAVRANMASI Bilmedi imiz bir konuda karar almam z ve dü ünmemiz mümkün olmaz. Bu bilgiler hizmet içi e itim. Bu bak mdan günlük hayat m z n har safhas nda oldu u gibi bir i yerinin yönetiminde de bilgi çok önemlidir. Bilgi sistemlerinin temel görevi önemli verilerin zaman nda ve do ru olarak akmas n sa lamakt r. kurslar. Böylece bütün birimlerde çal anlar kazand klar yeni bilgileri kullanarak çal t klar i yerinin geli mesine katk da bulunurlar. Bilgi sistemleri do ru i lemezse hedefe ula mak mümkün olmaz.

Hatal mallar n maliyeti. Üretilen mallardan özürlü. hatal veya bozuk olanlar bu yolla ay klar. Bu güvencemiz. bu firman n bütün mallar için geçerli olur. ürünlerin! Örnekleme usulüyle ya da tek tek kontrol eder. Böylece üretilen mal n fiyat artar.TOPLAM KAL TE GÜVENCE S STEM N N Ö#ELER Daha önce bir firmadan ald m z üründen memnun kalm sak o firmaya her zaman güven duyar z. ay klama sonucu %10 hatal üretim elde edilmi se bu durum maliyete aynen yans r. Örne in. Bu yolla ortaya ç kan maliyet art ise rekabet gücünü zay flat r. %10 eksik kapasiteyle çal m demektir. Geriye kalan mallar piyasaya kaliteli mal olarak sürer. kaliteli mallar n üzerine eklenir. 57 . Çünkü o firma daha önce bize satt mal yla bizde bir kalite güvencesi inanc olu turmu tur. Böyle durumlarda o firman n ba ka bir ürününü al rken kalitesinden üpheye dü meyiz. Klasik imalatç firma. Ayr ca hatal üretimden dolay fabrika. Ba ka bir söyleyi le üretim hatas olanlar ay rd için geriye kalanlar n kaliteli oldu u kabul edilir. Bu bak mdan bu firmanen ürünlerine güveniriz ve ürünlerinin "s f r hata" ile yap ld m dü ünürüz.

Günümüzde üretimin her safhas nda tasar m kalitesine uygunluk düzeyi izlenerek kalite olu turulmaktad r. Günümüzde geçerli olan da en yüksek kalitenin en dü ük maliyetle elde edilmesidir. su. kay plara sebep olmaktad r. Bu kadar emek ve zaman kaybedildikten sonra hatal üretilen mallar ço u zaman at lmaktad r. elektrik. Bu özellik rekabet gücünün de en yüksek seviyede olmas n sa lamaktad r. 58 . Klasik anlamda kontrol edilerek kalite sa lanmas n n yerini. günümüzde kalite güvencesi ve hatas z üretim alm t r. Ba ka bir söyleyi le hatal ürün üretmeme esas benimsenmi tir. Çünkü klasik usulde üretimin her safhas ndan geçen hatal ürünler. Böylece üretim en dü ük maliyetle gerçekle ir. Böyle bir kalite anlay asl nda en ekonomik üretim eklini olu turmaktad r. maliyet vb. Oysa s f r hata ile yap lan üretimde bütün girdiler tasar m kalitesine uygun nitelikleri ta yarak ürüne dönü ür. insan gücü.

Güvenilebilirlik (emniyet) Bir firma için önemli olan ba ar . isteklendirme. ürününü saf n alan mü teri üzerinde bir kalite güvencesi sa lam olmas d r. verimli bak m. e itim. çal anlar n kat l m . Güvenirlik d. s f r hata. a. Toplam kalite sisteminin ö eleri unlard r: kalite çemberi. sürekli geli me. 59 . mü terinin tatmini. Kullan ma uygunluk b. Bu ö eler üzerinde yeri geldikçe durulacakt r. çevre.Kalite düzeyinin belirlenmesinde dört ana unsur vard r. Performans c. maliyet analizi.

Ula mak istedi i düzeyi belirlemek (hedef) 3. KAL*TE S*STEM* VE YÖNET*M* Üretici bir firman n ya da irketin kalite güvencesi sa lamas için yapmas gerekenleri öyle özetleyebiliriz: 1. A a daki ekilleri inceleyelim. Mevcut durumunu tespit etmek 2. Bu plan çal anlar n benimsemesini sa lamak 6. Belirli aral klarla denetim ve de erlendirme yapmak Toplam kalite olu turulmas için sistem ve yönetim modern anlamda olu turulmal d r. Birinci ekilde tepe noktada yönetim varken. Yönetimde gerekli düzenlemeli yapmak 8. Buna kar n klasik (geleneksel) yönetim biçimi ile toplam kalite yönetimi birbirinin tersi gibidir. ikinci ekilde tepe noktada mü teri vard r. Hedefe ula mak için yönlendirici bir düzenleme yapmak 4. Elemanlar n gerekli e itimlerin görmesin! Sa lamak 7.A. Bir geli me plan haz rlamak 5. Bu ekillerden anla laca gibi yönetim sorumlulu u esast r. 60 .

MÜ8TER7LER KLAS7K YÖNET7M TOPLAM KAL7TE YÖNET7M7 61 .

bu iki temel unsuru dikkate alarak düzenlenmesi gerekir Toplam kalite sistem ve yönetiminde kalite güvencesin! Muayene ile sa lama yerine s f r hata ile kaliteli mal üretimine önem vermek daha ucuza mal olmaktad r. i letmenin performans m yükseltmeye imkân veren sistemleri kurmak ve geli tirmek B. Toplam kalite.Toplam kalite güvence yönetimi i letmelerinde her çal an n iki temel görevi vard r: A. Bu bak mdan kalite sisteminin ve yönetiminin. Bu anlay lara ula abilmek için tepede emir veren bir üst düzey yönetimi olan sistem yerine bütün hizmetleri belirli bir anlay içinde görebilen bir yönetim anlay na ihtiyaç vard r. hem mü terilerin ihtiyaçlar m en iyi eklide kar layan hem de maliyeti dü üren bir yönetim tarz d r. Sistemi belirlenen hedefler do rultusunda çal t rmak. 62 .

63 . Bu bak mdan sistem. kitapç nda aç klanm olan artlar alt nda ve belirlenmi süre içinde yerine getirmesi gerekir. kilidinin. ürününün kalitesindeki güvenirli i korumal ve hatta geli tirmelidir. Bir ürünün güvenirli i öyle tan mlanabilir. 20 saniyede s narak kullan ma haz r olmal d r. Ba ka bir söyleyi le al c .Buna göre sat n al nan bir ürünün i levlerin!. Örne in bir çama r makinesinin yünlü bir kuma y kama i levin! Belirlenen sürede y kay p kurulamas beklenir. Bir musluk lasti in! belirli miktar suyu (örne in. Buna göre yüksek kaliteli bir mala en az para ödemelidir. hem de kalitesinde süreklili i korumal ve geli tirmelidir. güvendi i marka bir ürünü tereddüt etmeden sat n al r. bin ton) geçirdikten ya da belirli bir say da (örne in üç bin defa) çevrildikten sora de i meye gerek olmal d r. Toplam kalite özellikleri ta yan bir ütünün kullanma k lavuzunda yaz l oldu u gibi örne in. boyas n n güvenirli i de ayn artlara tabidir. Bunun gibi otomobil yedek parças n n. ÜRÜN KAL*TES* VE GÜVEN*RL*=*N*N GEL*5T*R*LMES* Ürün-sistem ili kisinde ürünün kalitesinin yan s ra al c n n kalitenin süreklili ine güven duymas önemlidir. Ürünün kalite düzeyinin süreklili ine de inanmal d r. Mü teri. hem ba ka üretici firmalar n fiyat yla rekabet edebilmeli.B. Üretici firma. mü terinin bu dü üncesin! Çok iyi kavram olmal d r. Bu bak mdan hem ürününün kalitesin! Korumal . Bir ürünün belirlenmi i levlerin! belirlenmi çal ma ko ullar alt nda belirlenmi süre boyunca yerine getirmesidir. alaca ürünü hem kalite düzeyi hem fiyat yla be enmelidir.

Yukar daki tan m öyle maddele tirebiliriz: A. Ürünün i levin! Belirlenen süre içinde yapmal d r. B. 64 . Ürünün i levini belirlenen artlarda yapmal d r. C. Ürünün i levini tam yapmal d r.

üretim yö nlü (tedarikç mühendisleri. Özel amaçl ve kapsaml kalite planlar n n haz rlanmas da amaç mümkündür. C. Bu çal malara sa lay c (tedarikçi). Performans m uzun süre korumal d r. Bak m ve onar m kolay olmal d r. Bu bölümde ürün ve süreç kalite planlamas Üçüncü süreç aç bö süreç üzerinde durulacakt r. tasar m. üretim gibi. Sat n alma. Güvenlik sorunu (tehlike) yaratmamal d r. al c n n istek ve beklentilerini kalite tasar m ndan pazarlamaya kadar her asamaya yans tabilmektir.Bir ürünün sistem bak m ndan güvenilirli(i ise a a( daki artlarla ilgilidir: gü venilirli( ilgilidir: A. Kalite plan . Buna göre al c alaca mallar geç sö gö önceden geçirmek isteyebilir. Bu toplant ya sat n alma. 7SO standartlar aras nda aç klanmaktad r. Bunlar n içinde tedarikçi tasar m di er etkinliklerin her birinin içinde ayr yer al r. kalite. Kalite plan n n amac . sü B. kalite ve üretim elemanlar kat l r. Gü C. Kalite plan . Söz konu u çaban n bir sonuç verebilmesi için Sö sonuç iç de kalite çemberlerinin olu turulmas ve konunun uzmanlar n n bir araya gelmesi gerekir. Kalite plan n n haz rlanmas n n esas . al c n n uygun görmesi durumunda bir bölümü için de geç gö bö haz rlanabilir. Bu gibi durumlarda üretimle s n rl kalite plan denebilecek kontrol plan uygulanabilir. ürün ve da t c firmalar n n temcileri tak m çal mas içinde her biri kendi yönünde ürün kalite planlamas na yö katk lar sa lan r. Kalite planlamas yapmak amac yla bir araya getirilen ki ilerin olu turdu u gruplar n tak m çal malar yapmalar gerekir. Tak m çal malar çok yönlüdür. Kalite plan n n kesinlikle al c n n BELGES7 geç onay ndan geçmesin! Gerektiren sözle meli durumlar ola and r. Kalite plan n n yetkililerce gö KONTROL BELGES7 gözden geçirilip onaylanm olmas gerekir. ÜRÜN VE PROSES (SÜREÇ) KAL*TE PLANLAMAS* (SÜ REÇ KAL* PLANLAMAS* Üçüncü ünitede süreç kavram k saca aç klanm t . mkü ndü aç 65 . iç tedarikç iç Buna göre sa lay c firma her çal ma grubunda ortak elemand r. ürün gerekleriyle kalite sistemi aras ndaki ba sa lamakt r.

Kalite plan . Nerede ve nas l yap laca . Ço u kez i lemlerin belgelenmesi gerekir. Ürünün nas l kontrol edilece i ve kayd n n tutulaca . 3lem. 3lem yapra* . Hangi malzeme. i lem yapraklar olarak belirtilir. maliyet ve kaynak s n rlamalar olan yönetilen ve e güdümlü etkinliklerden olu an bir süreç. tedarikçi ve mü teri aras nda anla maya var lm herhangi bir ekilde kar l kl iletilmi artlard r. kaynaklar ve kalite uygulamalar m gösteren belgedir. proje veya sözle meye ili kin etkinliklerin s ras n . D. bir etkinli in nas l yap laca m belirlemektir. Buna kalite yönetim plan da denilebilir. B. Belgelenmi i lemler. ayg t ve belgelerin kullan laca . Sözle me. E. Neyin ve kimin taraf ndan yap laca C. Proje. genelde a a daki bilgileri içerir: A. ba lang ç ve bitim tarihleri belirlenmi bir amaca varmaya yönelik süre. 66 . Etkinli in amac ve kapsam . bir ürüne.

F. kontrol artlar n n neler oldu unu belirlemelidir. Böylece tedarikçi bir kalite güvencesi olu turarak mü terinin ihtiyaçlar m kar lar. Tasar m. Ürünlerinin kalite düzeyini göstermek üzere bir el kitab haz rlamal d r. TEDAR*KÇ* KAL*TE GÜVENCES* Tedarikçi. E. 67 . istenilen kaliteyi gerçekle tirmek için gerekli bütün kontrolleri. prosesleri. Yeniliklere zaman nda uyum sa lamal d r. C. D. Üretimin her a amas nda tasar m kalitesi ile elde edilen sonuçlar do rulamal d r. tesis. Kalite planlamas n yapmas gerekir. Ürününün belirlenen artlar ta mas için kalite sistemi kurmal ve bu sisteme süreklilik sa lamal d r.D. kaynaklar ve nitelikleri belirlemeli ve buna göre ürün tedarik etmelidir. Kalite kay tlar m tutmal ve saklamal d r. Uygun ürün tasar m ve temini için çal r. kalite güvencesin! Olu turabilmek için a a( daki faaliyetleri yapmal d r: A. Ürün tasar m yapt ve temin etti i için Tedarikçi firman n kalite güvencesinin olmas gerekir. B. üretim prosesi. servis. Bu el kitab nda kalite sisteminin bütün özellikleri ve firman n kaliteyi nas l güvence alt nda tuttu u anlat lmal d r. mü terinin ham ve yar mamul maddelerim temin eder. . Tedarikçi.

Tedarik edilen malzemenin bu niteliklerde olup olmad n n belirlenmesi için do rulanmas gerekir. performans . Do rulama üç a amada gerçekle tirilebilir 68 . bütün kaliteyi etkileyecektir. bu tedarik edilmi parçalar n kalitelerinin toplam na e it olacakt r. güvenirli i ve emniyeti. Berbere/kuaföre gitti imizde saç m z n belli bir ekilde kesilmesin! Ve taranmas n isteriz.Bu üreticinin üretece i otomobilin kalite özellikleri. Bu iste imiz. Yani üretimi planlay c lar n istedikleri kalitede mal n üretilmesinin denetimi anlam na gelir. bizim tasar m m zd r. Bir ürünün. tedarikçinin kalite sisteminin iyi çal mas na ba l d r. Hizmet sektöründe de durum ayn d r. Bu sebepten tedarikçilerin kalite sistemine sahip olmalar . yapt i in bizim iste imize uygun oldu unu do rulamam z ister. Böylece kuaför ya da berber. kalite unsurlar m yerine getirmeleri önemlidir. Berber/kuaför. Tedarik edilen malzemenin kullan ma uygunlu u. Ancak tedarik edilen bu ürünlerden en kalitesizi. t ra tan sonra yapt m do rulamak için aynada kendimizi görmemizi sa lar. tasarlanan kalitesi ile süreç sonunda elde edilen kalitesinin uygunlu unun bulunmas na do rulama denir.

tasar m kalitesin. Do rulama. sat c n n ya da tedarikçinin satt mal n bro üründe ya da kalite belgesinde yaz l olan özellikleri kan tlanmas d r. Teslim al nan maddelerin artnamede belirlenen özellikleri ta y p ta mad kontrol edilmelidir. Üretim ya da hizmete ba lamadan önce: Sal n al nan ham madde ya da yar mamul maddeler. C. Yan istenen özelliklere uygun olmal d r. Üretimin her a amas nda tasarlanan kalite ile elde edilen kalitenin ayn olup olmad n n kontrol edilmesi (do rulanmas ) gerekir. Üretim ya da hizmetin yap l s ras nda: Al nan maddelerin süreç s ras nda planlanan özellikleri gerçekle tirmelidir. Üretim ya da hizmetin tamamlanmas sonras nda: Ortaya ç kan ürünün tasarlanan kalitede ya da mü terinin istedi i özelliklerde olup olmad n n do rulanmal d r. gerçekle tirecek nitelikte olmal d r. B. Ürünün ya da hizmetin do rulanmas ve mü terinin eline geçmesi önlenmelidir. 69 .A.

7n aat tu las imal etmek istiyoruz. Buna göre imal edilecek tu lalar n özelli i böyle olacakt r. Ortam n nemsiz olmas gerekir So utmaya b rakma i lemi 8 saattir. Tu lan n tasar m kalitesine uygun olmas için süreçten kalite denetiminden sonra a a daki i lemlerin yap lmas gerekir: F r ndan ç kan kal plar so utmaya b rak l r. %6 alç . Bu nitelikte tu la yap labilmesi için malzemenin a a daki ekilde haz rlanmas ve kullan lmas gerekir: Malzeme : %96 killi toprak. 70 .E. Tu lalar uygun ekilde istif edilmelidir. ÜRÜN VE SÜREÇ KAL*TE DE=ERLEND*RMES* VE DENET*M* A a daki tasar m kalite plan örne ini inceleyelim. 7mal etmek istedi imiz tu la ile a a daki tasar m kalitesi belirlenmi olsun: Rengi: Turuncu Ebad : 4 x 7 x 13 cm A rl (pi mi ) : 340 gr Dayan kl l : 30 kg yük a rl na dayanabilsin. 24 saat sonra bir defa sulanmal d r. Malzemenin kar t r lmas : Malzeme dakikada 10 m h zla akacak k vamda su ile kar t r l r. F r n s cakl : 1500 C/derece Tu lan n f r nda kalma süresi: 6 saat 7mal edilmek istenen tu lan n tasar m kalitesine uygun olabilmesi için süreç kalitesinin sa lanmas gerekir.

kar mlar n uygunlu u gibi artlar n olu sup olu mad izlenmelidir. 71 . Süreç s ras ndaki denetimde tasar m kalitesinde ön görülen niteliklerin süreç s ras nda gerçekle ip gerçekle medi i kontrol edilmelidir. f r n s cakl n n. Ürün de erlendirmesi: Süreçten sonra ç kt olarak önümüze gelen ürünün istenen nitelikleri ta y p ta mad bak m ndan de erlendirilmesidir. Rengin uygun olup olmad da incelenir. Ba ka bir söyleyi le bu ürünlerin mü teriye ula t r lmas bak m ndan bir sak nca olup olmad n n incelenmesidir. Ayr ca ebatlar da cetvelle ölçülür. süreç a amas ndaki de erlendirme sonuçlar na uygun olarak ürünün paketlenebilecek ekilde elde edilip edilmedi i kontrol edilerek yap l r. Ayr ca tasar mdaki özelliklerin ve kalitenin olu mas için s cakl k. Yukar da örne ini verdi imiz tu lalar n (ürünlerin) de erlendirmesin! Yaparken 30 kg yük a rl n n alt na konur ve tasar m kalitesine uygun olup olmad kontrol edilir. so utma. tu la kal plar n n f r nda kalma süresinin kontrol edilmesi gerekir. Süreç kalitesinin kontrolü s ras nda haz rlanan çamurun k vam n n.Süreç kalite de erlendirmesi: Girdilerin i lenerek ç kt haline gelmesi s ras nda yani ürünün tam imalat s ras nda yap lan de erlendirme ve denetimdir. A rl ise tart l r. daha önce de aç kland gibi süreçle ilgili artlar tam ve do ru olarak haz rland takdirde esasen ürünler tasar m kalitesine uygun olarak hatas z olarak elde edilir. Ürün de erlendirmesi. Esasen. Böylece süreç ve ürün olarak yap lan imalat kontrol edilir.

Kullan m sonras nda bak m. saklama ve koruma artlar na uygun olmal d r. Depolar. Sipari . sa lam ve ürüne uygun ekilde dizayn edilmi olmal d r. Faturalar do ru olarak zaman nda ula t r lmal d r. Reklâmlar . konu ma. 72 . 6. al c ya gönderilmesi. ilk çal t rma ve çal ma kontrolü üretici firma taraf ndan yap lmal d r. 9. montaj ve kontrol gibi hizmetler de toplam kalite içinde yer al r. 8. Montaj yap lacak makinelerin montaj . onar m gibi i ler zaman nda ve düzenli yap lmal d r. Mü teri ile temasta olan kimseler. 5. davran . Mü terinin sorular na do ru ve tam cevap verilmelidir. 2. yedek parça. 3. Ambalaj. görgü ve be eri ili kiler bak m ndan yeterli düzeyde olmal d r. 4. al c ya zaman nda ula t r lmal d r. Özel kalite incelemeleri ba l alt nda firma a a daki i lemleri de yapmal d r: 1. ürünün kalitesine uygun olarak yap lmal d r. ÖZEL KAL*TE *NCELEMELER* Süreç ve üretim kalitelerinin incelemelerinden ba ka ürünün depolanmas . Garanti belgesi doldurulmal d r. 10. 7.F.

Bir anlamda sat lm . rakip ürünleri inceleme gibi yollarla yap l r. mü teri içi ekonomiklik ve kullan l l k gibi tan mlar yap lm t r. süreç. KAL*TE. Geri besleme. Bilgi: Sat n al nacak bir mal n kalitesi ile ilgili olarak tasar m. GER* BESLEME Kalite: Bir ürünün belirlenmi özelliklere ne derecede sahip oldu udur. Ürünün kalite düzeyindeki yetersizli i giderilir. Buna göre mü terinin sat n alaca bir ürünün niteliklerinin gösteren bir bro ürün mü teriye verilmi olmas da mü teri yönünden temin edilen önemli bir bilgidir. ürün kalitesine ili kin verilmi kararlar n izlenmesine olanak sa lar. ç kt ve sat sonras hizmetler ba ta olmak üzere ürünü her yönüyle tan mad r. mü teri beklentilerin! Uygun maliyetle kar lama. geri besleme. Geri besleme: Kaliteyi yükseltmek için pazar ara t rmas . kullan ma uygunluk. Buna göre ürünler hakk nda kullan c lar n görü leri al n r. elden ç km olan mal üzerinde çal l r. B*LG*. 73 . Bunun d nda kalite için daha önce.G.

Kullan ma uygun olmal d r. kusur ve özür) olmal d r. onar labilme. B. kullan ma haz r) olmal d r. Güvenirli i (yetmezlik. D. Performans (i levini yerine getirme derecesi) yüksek olmal d r. 74 . ürünün tasar mdan mü terinin eline geçinceye kadar her safhadaki kontrol ve denetimi ile ilgilidir. Kalitenin ölçümü s ras nda kalitenin dört ana kriteri unlard r: A. Güvenilebilirli i (emniyet. Bu ana kriterlerin ölçülmesi amac yla donan mlar belirlenmeli ve i letilmelidir. C. KAL*TE ÖLÇÜM DONANIMI Kalite ölçümü.H.

75 . onlara ilk hareketi veren insand r. yeti tirici ve tamamlay c kurslar. toplam kalitenin ne oldu u.I-KAL*TE E=*T*M* VE *5 GÜCÜ GEL*5T*RME Daha önce de belirtildi i gibi yöneticiler. Kalitenin ne oldu u. panel gibi etkinlikler çal anlar n kalite e itimi ve i gücünü geli tirmeleri yönünden etkilidir. onlar n süresin! Düzenleyen. ar zalar m gideren. kitap ve bro ürler. Bunun için hizmet içi e itimi. bunlar n nas l olu tu u ve yakalanan toplam kalite düzeyinin nas l korunmas gerekti i aç klan r. konferans. Bir üretim firmas nda çal anlar n kaliteyi yakalama ve devam ettirme yönünden e itimlerine ve i güçlerini geli tirmeye önem verilmelidir. aç k oturum. Bu çal malarda kalite ve toplam kalite konu unda gerekli bilgiler verilir. Çünkü makineleri çal t ran. i çiler ve yard mc elemanlar yani insan unsuru toplam kalitede çok önemlidir. kontrol eden.

Örne in otomobilin güvenlik aç s ndan en önemli parças olan fren sisteminin üretildi i bölümde yap lacak denetim ve de erlendirme. koltuklar n üretildi i bölümde yap lacak de erlendirmeden farkl olacakt r. Kalite de erlendirmeleri ve denetimlerinin nitelikleri. alan n özelliklerine göre belirlenmelidir. Bu gibi is yerlerinde her alan n ya da her birimin kalite de erlendirmesi ve denetimi ayr yap lmal d r.J. ayn fabrika bünyesinde hem iplik hem de dokuma tezgâhlar olabilir. 76 . ALAN KAL*TE DE=ERLEND*RMES* VE DENET*M* Baz irketlerin veya firmalar n birden fazla üretti i mal veya hizmetler vard r. Örne in.

Sistem içinde insan unsuru ise mü teri ve üretimde çal anlar olarak iki uruba ayr labilir. Sistemin olu turulmas nda mü teri çok önemlidir. araç ve her türlü malzeme olmak üzere iki önemli unsurdan olu ur. insan unsuru. 77 . Kullan r ve tüketir. Bir sistemin olu mas için önce insan olmas gerekir. makine. Çünkü sistemin amac mü teriye yöneliktir ve onun istek ve ihtiyaçlar m kar lamak sistemin birinci yöreyidir. Bu bak mdan toplam kalite yönetimi sisteminde mü terinin de yeri büyüktür.TOPLAM KAL TE YÖNET M N N UNSURLARI 7 letme sistemi: biri insan di eri de bina. sistemin bütün maddî kaynaklar m temin eder.

A a daki emay inceleyelim: 78 .

A. üretilen mala ihtiyaç duymal d r B. Buradaki tüketim fabrika stoklar ndaki tüketimle ilgilidir. Mü teri. her kademede çal anlar ile mü teriye yönelik olarak düzenlenir. makineleri. depolar . bir mal veya hizmeti kar l m ödeyerek sat n alan kimsedir. Mü teri. binalar . TÜKET*C* (MÜ5TER*):8emada da görüldü ü gibi sistem bütün sermayesi. mü terinin ilgi ve ihtiyac n dikkate almak zorundad r. Ürün mü teri ili kisinde tüketim. bir ürünü sat n alma ihtiyac duymas halinde onu arar ve bulur. Mü teriye. Buna göre tüketici ürünleri sat n alarak üreticinin stoklar m tüketen/eriten kimsedir. al nan mal n tüketilmesi veya bitirilmesi anlam na gelmez. 79 . Hiç kimse kendi istedi i mal mü teriye satamaz. Fakat gerçekte ihtiyac olup olmad nda bir karar n n bulunmamas halinde üretici firmalar çe itli tan t m ve reklâmlarla o mal sat n almay bir ihtiyaç gibi ortay a koyarlar. Ancak mü terinin istedi i mal üretebiliriz. Üretici mü teri ili kisinde yani bir mal n mü teri taraf n dan dan sat n al nmas nda iki türlü ortam kurulabilir: Mü teri. bu mal almaya kar ihtiyaç duyurmal d r. Bu bak mdan bir i letmenin her kademesinde çal an herkes.

Servis hizmetleri var m d r? E. sat n alaca malla ilgili olarak a a daki özelliklere ili kin sorular n cevaplar m ara t r r: A. Dayan kl l ne kadard r? G. Kullan labilir midir? B. Onar labilir midir? D. Fiyat kaç lirad r? F. Yedek parçalar ve bunar n fiyatlar nas ld r? Ç.B. Tüketici. Kullanmay ö retme hizmetleri var m d r? I. Kullan m kolay m d r? H. Güvencesi ve güvence süresi ne kadard r? C. TÜKET*C* (MÜ5TER*) BEKLENT*S* Bir ürünü sat n almaya karar vermi olan kimsenin üretici firmadan baz beklentileri vard r. Kullanma k lavuzu var m d r? 80 .

Çünkü ürünlerin toplam kalitesini belirlemede bu beklentilere yer verilmelidir. 81 . Yeni ürünlerin pazarlanmas nda bu psikolojik ortamdan yararlan l r. Bu gibi ili kiler. mü teri üzerinde olumlu etki b rak r. Çünkü insanlar beklentilerine uygun olan bir ürünü gördüklerinde hemen sat n al rlar.C. mal n sat lmas ndan bir süre sonra mü terinin ald üründen memnun olup olmad m. TÜKET*C* BEKLENT*LER*N*N KAR5*LANMAS* Mü teri beklentilerinin kar lanmas n n toplam kalite yönetimi içinde önemli bir yeri vard r. Bu bak mdan ürünler mü terilerin beklentilerine uygun olmal d r. Örne in. Bunun yan nda mü terilerle yaln z sat s ras nda de il sat sonras nda da ili kinin devam etmesine özen gösterilmelidir. Üretici firmalar önceden yapt klar pazar ara t rmas nda ürünleriyle ilgili olarak mü terinin beklentilerim belirlemelidirler. Ürünün kullan m ömrü s ras nda de i en özelliklerim ve ihtiyac kar lama özelliklerindeki de i iklikleri izleme aç s ndan geri besleme çok önemlidir. bir sorunla kar la p kar la mad m bir mektupla da olsa sormak yararl olur.

D. Tik. Önceki i lemlerde olu an üstün kalite nitelikleri de ortaya ç kmaz. Buna göre üretim yapmaya karar verme. ÇALI5ANLARIN KATILIMI Toplam kalitenin olu abilmesi için çal anlar n da kat l m n n sa lanmas gerekir. orta ya da üst düzeyde çal an personelden hiçbiri kendiyle ilgili n yap lmas nda kaliteyi dü ürücü bir i lem yapamaz. tasar m kalitesinin belirlenmesi. 82 . planlama. üretim süreci. ambalajlama ve sevk i lemlerinde çal anlar n toplam kaliteyi sa lamaya kat lmalar gerekir. Bu bak mdan toplam kalite yönetime bütün çal anlar n kat lmas gerekir. depolama. Böyle bir i lemi yapmas halinde toplam kalite bozulur ve sonraki i lemler tamamen aksar.

ÜRÜNÜ OLU5TURAN *5LER*NTAMAMI E. çal t rma gibi hizmetler 83 .E. Bina vb. su. elektrik.Ü OLU5 *5LER* Bir ürünü olu turan i lemler a a da gösterilmi tir: gö 7nsan girdileri (çal anlar) ile ilgili isler (ç Fizik girdiler (makine. bekletme gibi i lemler reç Ürünlerin ambalajlanmas Ürünlerin depolanmas Ürünlerin mü teriye ula t r lmas mü Ürünleri kurma. l ile ilgili isler isler Kontrol ve denetimle ilgili isler Sermayenin temini ile ilgili i ler Planlama ile ilgili i ler Tasar m kalitesiyle ilgili i ler Personelin yeti tirilmesi ve e itimi ile ilgili i ler Makinelerin bak m ve onar m ile ilgili i ler Üretimde kullan lacak maddelerin temini ile ilgili i ler Süreci sa layan tesislerin çal t r lmas Sürecin zaman n n ayarlanmas Süreci sa layacak makinelerin ayarlanmas Ürünlerin. tasar m kalitesine uygunlu unu izlenme Süreç sonras so utma.

yem teknolojiler ortaya ç kt kça. yeni bilgiler elde edildikçe bunlar tasar m. süreç ve ç kt larla depolama. *5LER*N GEL*5T*R*LMES* VE *Y*LE5T*R*LMES* Bir irket ya da i yen y llarca ilk kuruldu u günkü ba ar s yla i lemeye devam etmez. 7 in kapasitesi artt kça.Ürünün al c ya sa lam ve çal r olarak teslim edilmesi Sat lan ürünlerin izlenmesi F. 84 . ambalajlama nakliye ve pazarlama i lerine yans t larak i ler geli tirilmeli ve iyile tirilmelidir.

85 .

86 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful