KALB N ANATOM S VE F ZYOLOJ S

KALB N EKL ,YER VE BÜYÜKLÜ Ü
‡ Yeri: Mediastinumda yer al r. ‡ A rl ve Büyüklü ü: Ya Cinsiyet Vücut Ölçüsüne göre de i ir. ‡ ekli: Asimetrik koniye benzer.

KALB N TABAKALARI
‡ Endokard: En içte bulunan ince fibroz bir tabakad r. ‡ Myokard: Perikard n alt nda kalbin pompa yetene ini sa layan kas tabakas d r. Kaslar çizgilidir.

‡ Perikard: Kalbi d tan çepeçevre saran zard r..

KALB N BÖLÜMLER

‡ SA KULAKÇIK (ATR UM DEXTER):Vena Cava Superior ile Vena Cava nferior vücut dokular ndaki venöz kan bu bo lu a toplar. ‡ Sa atrium ve sa ventrikül aras nda sa atrioventriküler delik bulunur.

‡ SA KARINCIK (VENTR CULUS DEXTER): Venöz kan pulmoner arter arac l ile akci erlere pompalayan bo luktur.

‡ SOL KULAKÇIK (ATR UM S N TER): Akci erlerde oksijenlenmi kan Vena Pulmonales arac l yla bu bo lu a gelir.

‡ SOL KARINCIK (VENT CULUS S N STER): Arterial kan aort yoluyla vücudun bütün dokular na pompalayan bo luktur.

KALB N KAPAKLARI

KALB N KAPAKLARI
‡ Triküspid kapak: Sa atrium ve sa ventrikül aras nda bulunan üç yaprakl kapakt r. ‡ Mitral kapak: Sol atrium ve sol ventrikül aras nda bulunan iki yaprakl kapakt r. ‡ Aort kapak: Sol ventrikül ve aort aras ndad r. ‡ Pulmoner kapak: Sa ventrikül ile pulmoner arter aras ndad r.

KALB BESLEYEN DAMARLAR
‡ Kalp Aort damar n n ba lang c ndan ayr lan ve kalp duvar n n içine uzanan koroner arterlerden gelen kanla beslenir.

BÜYÜK DOLA IM
‡ Vena pulmonalislerle sol atriuma gelen arterial kan buradan sol ventriküle ula r. Aorta yolu ile dokulara pompalan r. Daha sonra venöz kan olarak vena cavalar ile sa atriuma gelir.

KÜÇÜK DOLA IM
‡ Sa atriuma gelen venöz kan triküspid kapak yoluyla sa ventriküle geçer.Arteria pulmonalis ile akci erlere ula r. Akci erlerde gaz de i imine u rad ktan sonra vena pulmonalislerle arterial kan olarak sol atriumadöner.

OTONOM S N R S STEM N N KALP ÜZER NE ETK LER
‡ PARASEMPAT K S.S. ‡ N.Vagus ile ta n r. ‡ Nörotransmitteri asetilkolindir ‡ Kalp at m h z n azalt r ‡ Atriyoventriküller iletiyi azalt r ‡ Myokard kontraktilitesi üzerine etkisi yoktur. ‡ SEMPAT K S.S. ‡ Torasik sempatik sinirler ile ta n r. ‡ Nörotransmitteri nöradrenalindir. ‡ Kalp at m h z n artt r r. ‡ Atriyoventriküler iletiyi artt r r. ‡ Myokard kontraktilitesini artt r r.

KALB N LET S STEM

‡ S-A DÜ ÜMÜ::Sa atriyumda bulunur. ‡ Kalbin impuls yarat c s d r. ‡ Dakikada 70-80 impuls olu turur.

‡ A-V DÜ ÜMÜ:Sa atriumun alt bölümünde yer al r. ‡ Atriumlar n elektriksel aktiviteleri ventriküllere AV dü üm arac l yla geçer. ‡ Tek ba na dakikada 40-60 impuls ç karabilir.

‡ H S DEMET :AV dü ümün ön uzant s ndan ba lar. ‡ mpuls iletimi oldukça h zl d r. ‡ Ventriküllerin ayn anda kas lmalar n sa lar. ‡ PURK NJE S STEM :His demetinin sa ve sol kolar n n myokard içerisine giren ince dallar na denir. ‡ Her iki kar nc n birden ve h zl bir ekilde kas lmalar n sa lamakt r.

KALP S KLUSU VE KALP DEB S
‡ KALP S KLUSU:Bir kalp vuru u sonucu geli en elektriksel ve mekanik olaylar n tümü. ‡ S STOL:Atrium ve ventrilüllerin kas lmas . ‡ D YASTOL:Atrium ve ventriküllerin gev emesi ‡ ATIM HACM (stroke volüm):Sa ve sol ventirikülden bir kerede(her kas lmada) pompalanan kan miktar . ‡ KALP DEB S (kardiyak output):Bir dakika içinde sa ve sol ventrikülden pompalanan kan miktar .

KALP KASININ F ZYOLOJ K ÖZELL KLER
‡ YA HEP YA H Ç YASASI:Kalp e ik de erde uyar l nca kas l r ve gev er. ‡ EKSTRAS STOL:Kalbe sistolden sonra diyastole geçi an nda uyar verilirse zaman ndan önce bir sistol yapar ki ,buna ekstrasistol denir. ‡ YED NCEME(telafi):Kalp ekstrasistolden sonra normal dinlenme süresinin iki kat bir süre dinlenir. ‡ REFRAKTÖR DÖNEM:Kalp sistol an nda en kuvvetli uyarana dahi cevap vermez.Kalbin sistol an nda pe pe e verilen uyaranlardan etkilenmedi i bu döneme denir. ‡ KALP KASINDA TETANUS OLU MAZ:Kalp kas refraktör dönemde pe pe e verilen uyaranlardan etkilenmedi inden tetanus geli mez.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful