³Efendiler! As rlardan beri milletimizi idare eden hükümetlerin tamam e itim iste ini ortaya koymu lard r.

Ancak bu arzular na eri mek için do u ve bat y taklitten kurtulamad klar ndan, sonuç, milletin cehaletten kurtulamamas na sebep olmu tur. Bu ac gerçek kar s nda, bizim takibe mecbur oldu umuz e itim siyasetimizin esas çerçevesi u olmal d r; demi tim ki bu memleketin as l sahibi ve toplumsal varl m z n as l nedeni köylüdür. te bu köylüdür ki bugüne kadar bilgi ndan yoksun b rak lm t r. Bu nedenle bizim takip edece imiz e itim siyasetinin temeli, evvelâ mevcut cehaleti yok etmektir.´ Yeti ecek çocuklar m za ve gençlerimize, görecekleri tahsilin s n r ne olursa olsun, en evvel, her eyden evvel TÜRK YE¶N N BA IMSIZLI I LE KEND BENL NE VE M LL GELENEKLER NE DÜ MAN OLAN BÜTÜN UNSURLARLA MÜCADELE ETMEK LÜZUMU Ö RET LMEL D R.´

Foto raflar ³http://koyenstituleri.de/uye/bin_pl/bbmain.pl´ nternet adresindeki Foto raf Bankas ¶ndan al nm t r.

Resimlerdeki ça da l görüp, köy enstitülerinin yerine geçen imam hatiplerin nas l e itim verdi ini dü ününce insan n tüyleri ürperiyor. Hasan Ali Yücel¶in µBu bizimdir, kimseden almad k; bizden als nlar«¶ dedi i Köy Enstitülerini bugün yeniden kurabilir miyiz? Hay r. Ayn s n kuramay z ama daha iyisini kurar z. Çünkü bugün gerek bilgi aç s ndan, gerek yeti kin insan aç s ndan, gerekse teknoloji aç s ndan 1940¶lara göre çok daha ilerdeyiz. Peki, sorun ne? Sorun 1946¶lardaki sorunla ayn . ktidar sorunu! ktidar n, Cumhuriyet Devriminden vazgeçmi , teslimiyetçi anlay lardan ve gericilikten kurtar lmas gerekir. Köy Enstitüsü projesinin devrimci bir iktidar taraf ndan yürütüldü ünü dikkate al rsak, ba ka seçene imiz yoktur. Kar devrimcilerden iktidar geri almak, Cumhuriyet Devrimi¶ni sürdürmek, Toprak Devrimi¶ni tamamlayarak feodalizmi tasfiye etmek, omuzlar m zdaki vazgeçilemez bir görevdir.´ (Nadir Eyinnen. Konferans notlar ndan)