You are on page 1of 2

RANCANGAN HARIAN / ¿¡û À¡¼ìÌÈ¢ôÒ

Å¡Ãõ : 1 ¬ñÎ 2018


¿¡û : Ţ¡Æý ததி¸ததி : 3.1.2019

À¡¼õ வரலலாற வரகக : /


ஆணணட 4 ¦ÅüÈ¢ நநரமண 7.45-8.15A.M
கரபணபபபரளண/ ¾¨ÄôÒ ÅÃÄ¡Ú ¸ü§À¡õ šã÷
¯ûǼì¸ò¾Ãõ 1.1
¸üÈø ¾Ãõ 1.1.1

§¿¡ì¸õ இப்பபாட இறுததியதில் Áபா½Å÷¸û: ÅÃÄபாறு Áüறுõ ÅÃÄபாü¨È ¦ÅÇதிப்பÎòÐõ 3 ¬தபாÃí¸¨Çì ÜறுÅ÷.

¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø 1. பபாடò¨த «ÈதிÓ¨¸ ¦ºöதல்


¿¼ÅÊ쨸¸û 2. Áபா½Å÷¸û பபாடáல் பì¸õ 2, 3-³ Åபாºதிப்ப÷.
3. ÅÃÄபாüறு ¦பபாÕ¨ÇÔõ ãÄò¨தÔõ Áபா½Å÷¸û ÅதிÇí¸திì ¦¸பாûÇ ÅÆதி¸பாðÎதல்.
4. ÌØÅதில் ÅÃÄபாüறு ãÄòததில் Óì¸தியò¨த 3-³ ÜறுÅ÷. 3 ¬தபாÃí¸¨Çì ÜறுÅ÷.
5. பயதிüºதி ÅÆį́த
À¡¼òШ½ô ¦À¡Õû  பலாட நூல  இணணையம  Åபா¦னபாÄதி  பட «ð¨ட
BAHAN BANTU  மதைலாணலக்கலாட்சசி  Áடி츽தினதி
 சசிப்பம/பயயிற்றசி  மமெய்நசிகர
BELAJAR (BBB)  உருவ மெலாதைசிர  மெற்றணவ
 படÅதில்¨Ä ppt கற்றல
 கணதைப் புத்தைகம
Å¢ÃÅ¢ÅÕõ ÜÚ  ஆக்கம &  அறசிவயியல &  தைகவல  மதைலாழசில முணனெப்புத் தைசிறன்
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK) புத்தைலாக்கம மதைலாழசிலநுட்பம மதைலாழசிலநுட்பம  சுகலாதைலாரக் கலவயி
 சுற்றச சூழல  நன்மனெறசிப்பண்பு மெற்றம  ணகயூட்டு ஒழசிப்பு
கலவயி  பயனனீðடபாÇ÷ ¸ல்Åதி மதைலாணலமதைலாட  பலவணக
 மமெலாழசி  எதைசிரகலாலவயியல ரபு நுண்ணைறசிவலாற்றல
 நலாட்டுப்பற்ற  சலாணல வயிதைசிமுணற
பலாதுகலாப்பு
KBAT / i-THINK  வட்ட  குமெசிழசி வணரபடம  இரட்டிப்புக்  மெர வணரபடம
உயர்நநிலலைச
வணரபடம  பலநசிணலநசிரமலலாழ குமெசிழசி  பலால வணரபடம
சநிந்தலனைத தநிறன
 இணணைப்பு ங்கு வணரபடம வணரபடம  நசிரமலலாழங்கு வணரபடம
வணரபடம
NILAI  இ¨È நõபதி쨸  நன்Èதி நÅதிÄல்  «ன்புட¨Á  ஒòШÆப்பு
MURNI /ÀñÒìÜÚ
 நன்Áனõ  உய÷¦Åண்½õ  நனீததிÔட¨Á  ÁதிதÁபான Á.பபா
 ¸ட¨ÁÔ½÷வ  ÁÃதியபா¨த  нதிவ  ÅதிðÎì ¦¸பாÎìÌõ Á.பபா
 ஊì¸Ó¨ட¨Á  நந÷¨Á
21 õ áüÈபாண்Î ¸üÈல்  Áபா½Å÷ ¨Áயõ  ¦தபாட÷பு/ப¨டப்பு  ¬ì¸õ (Kreatif)  Åபாழ்நபாû ÓØÅÐõ ¸üÌõ
(PEMBELAJARAN  Åபாழ்Åதியல் ததிÈன் KomunikasiPembentangan  ºã¸õ(Komuniti ) ததிÈன்(Belajar untuk Kehidupan )
ABAD KE-21 ) (Kemahiran Hidup )  உய÷தÃச் ºதிந்த¨ன  இ¨½ந்Ð ¸üÈல்& Üடிì¸üÈல்
(Pemikiran Aras Tinggi ) (Koperatif/ Kolaboratif )
21 õ áüÈபாண்Î ¸üÈல்  Åðட நÁ¨º  ºதிந்த¨ன இ¨½ ப¸தி÷  நதிபு½÷ இÕ쨸  ப¨டப்பு(Pembentangan Hasil
நடÅடி쨸 (AKTIVITI (Round table) (Think Pair share) (Hot Seat) sendiri)
PEMBELAJARAN  பபா¸நÁüÈல்(Role  «Èதிவ ந¨ட(Gallery  ஒÕÅ÷ இÕந்Ð பதிÈ÷  ºதிந்த¨ன ŨÃபடõPetai-Think
ABAD KE-21 ) Play) Walk) இயí¸ல் (Three  பபாடல்/¸Åதி¨த ÅÆதி ¸üÈல்
Stray, One Stray) (Deklamasi Sajak / Nyanyian )
ºதிந்த¨னப் படிநதி¨Ä  உÕÅபாìÌதல்  Áததிப்பதிÎதல்(menilai)  பÌòதபாöதல்  பயன்பÎòÐதல்(mengaplikasi)
(ARAS PEMIKIRAN) (mencipta) (menganalisis)
 புÃதிதல்(memahami)  «Èதிதல் (mengingati)
Áததிப்பனீÎ ( PBD )  பயதிüºதி  உüறுநநபாì¸ல்  ப¨டப்பு  புததி÷
 ÌØப்ப½தி  ºÃதிபபா÷ பðடியல்  ந¸ûÅதி பததில் 
«¨டவநதி¨Ä  TP 1  TP 2  TP 3  TP 4  TP 5  TP 6
(TAHAP PENGUASAAN)
பரரகபர நபபதகன
வளபணபடதணதமண நபபதகன

REFLEKSI / சரநணதகன _____ Áபா½Å÷¸û பபாட நநபாì¸ò¨த «¨டந்தன÷ ; ÅÇப்பÎòÐõ நபபாத¨ன நடòதப்பðடÐ.
மமடச
ண ர ______ Áபா½Å÷¸ÙìÌ ¬ºதிÃதிய÷ ÅÆதிì¸பாðடÖடன் நபபாத¨ன நடந்தÐ.
______ Áபா½Å÷¸ÙìÌì ÜÎதல் பயதிüºதி நத¨Å.
þப்பபாடõ Áனீண்Îõ _____________ நடòதப்பÎõ.
 ¸üÈல் ¸üபதிòதல் த¨டì¸பான ¸பாýõ :
 Üðடõ / பðட¨È / பயதிÄÃíÌ / ¸ÕòதÃíÌ
 பûÇதி / _________ ப½திìÌØ நடÅடி쨸
 Áபா½Å÷¸¨Ç ¦ÅÇதிநய «¨ÆòÐச் ¦ºல்Äல்
 புÈ நடÅடி쨸
ÅதிÎÓ¨È ___________________________